Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.57 MB
2010-02-28 15:03:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
852
6313
Rövid leírás | Teljes leírás (1.58 MB)

Zalai Közlöny 1930. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 74. szám
Nagytaínlísa, 1980. április I. kedd
Ara 14 f1U«r
ZALÁI KUT
ÍJtódXWu fa kUdóhivttal: Fó-ul 6. uim. KcuSxfyJ tókkUöóhlY.Ul Kosántb UJot-u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlls Lajos
Bóteifal ári: egy Ma a pofó M ZOfc
A párisi tárgyalások
Ugyanaz az ellenzék, amely annak Idején annyit lámadta a kormányt a hágai egyezmény miatt, mondván, hogy az nem elégíti ki teljesen a magyar érdekekel, most egyszerre csodálatosképen a szivén viseli e rossznak híresztelt megegyezést és azt kivánia a magyar kormánytól, hogy köiöniBzakadtalg védelmezze a Hágában kivívott eredményeket. Minden csodálkozásunk mellett is örülünk ennek a hirtelen pálfordulásnak, amely nyilt bevallása annak, hogy már az ellenzék Is elismeri és méltányolja a hágai magyar sikerekel.
Természetesen az ellenzék nyitott ajtókat dönget, amikor a hágai elvek erélyes védelmezésére és az azok mellett való törhetetlen kitartásra szólítja fel a kormányt.
A kormány tudta a kötelességét Hágában és tudni fogja Páriában Is: változatlanul azon elvek alapján áll, amelyeket sikerült Hágában elismertetnie ugy a nagyhatalmakkal, mint a kisantant államaival. Ma sem követel többel és mást, mint amennyit és amit Hágában követelt és ma sem hajlandó több kötelezettséget vállalni, mint amennyit Hágában vállalt. A kormány felfogása a jóvátételi kérdésben mindig konzekvens volt, nem ugy, mint az ellenzéké, amely hol támadja, hol védelmezi ugyanazokat az elveket, aszerint, hogy a belpolitikai helyzet a védelmet vagy a támadást mutalja-e előnyösebbnek.
Arra sem kell külön felszólítani a kormányt, hogy tájékoztassa a közvéleményt a párisi tárgyalásokról. A képviselőház legutóbbi ülésén is olyan nagyjelentőségű kijelentéseket tett a párisi tanácskozásokról dr. Hass József helyettes miniszterelnök, amelyek teljes mértékben megnyugtathatják a közvéleményt, ha ugyan szűk sége van megnyugtatásra. Ezek szerint nemcsak a magyar kormány tart kl szilárdan a Hágában már véglegesen leszögezett elvek mellett, hanem Anglia, Franciaország és Olaszország képviselői is hűen kitartanak mellette.
A nagyhatalmak maradéktalanul ragaszkodnak a hágai egyezmény elveihez és gyakorlati diszpoziclói-hóz, amelyeken semmiféle változtatás nem eszközölhetó. A nagyhatalmaknak ezen ránk nézve kedvező állásfoglalása nagyon is érthető : most amikor a Young-terv a párisi parlamentben ratifikálás alá kerül, miután Némdország már jóváhagyta ezeket az egyezményeket, a nagyhatalmak közös éa nyomatékos érdeke, hogy a keleti jóvátétel kérdése is végleges egyezménnyel mielőbb likvidáltassék. E törekvésüket alkalmasint siettetni fogja az az örvendetes tény is, hogy ismét Loucheur, a hágai egyezmény egyik felelős megteremtője vette kezébe a tárgyalások vezetését. Tehát semmiféle indlcium nincs arra, hogy a tárgyalások felborulhatnának s h.igy
ezt eltűrnék a nagyhatalmak, amelyek Magyarországgal együttesen keresik az egyezményt aláíró államokat egyaránt kőtelező elveknek normális és megnyugtató megoldási módját. Hiszen a magyar miniszterelnök sem utazott volna Páriába, hogy személyesen részt vegyen a tárgyalásokon, ha ezek nem közelednének befejezésükhöz.
Hogy mégis akadnak külföldről beszivárgott sajtóhírek, amelyek a párisi tárgyalások „kudarcáról" harangoznak és ugy szeretnék feltüntetni a dolgot, mintha Magyarország távolodott volna el a hágai egyezmény alapelveitől, ezen ne csodálkozzunk. Ismerjük már ezeket a fondorlatos praktikákat, amelyek egyrészt külföldön akarnak ellenünk hangulatot kelleni, másrészt a magyar közvéleményt szeretnék felizgatni. Tudjuk jól, hogy vannak hatalmak,
amelyeknek érdekük, hogy a hágai egyezmény elvein változtassanak s épen ezért nem riadnak vissza semmiféle eszköztől, hogy a tárgyalások menetét akadályozzák.
Az ilyen nagyjelentőségű, súlyos gazdasági konzekvenciákkal járó egyezmény végleges megszövegezése igen bonyodalmas: minden szóéit, minden kifejezésért, amely az egyik félnek csak egy fikarcnyi előnyt is jelenthet, késhegyig menő harc folyik. Az ellentétes érdekek teljes, betűszerinti összeegyeztetéséhez természetesen idő kell. De a magyar kormány, amely legutóbb Hágában is annyi sikert ért el, eréllyel szállt síkra az ország érdekeit szolgáló elvekéri, igazán megérdemli, hogy ezúttal Is teljes bizalommal kísérjük a már kiharcolt egyezmény hü megszövegezéséért folytatolt becsületes küzdelmében.
A tisztek fizetéséről, nősüléséről, elölépéséről, a rendör-felUqyelői kar „militarizálásáról"
nyilatkozott Gömbös miniszter a honvédelmi tárca költségvetésének bizottság! tárgyalásán
Budapest, március 31 (Éjszakai rádiőjelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma a honvédelmi tárca költségvetését tárgyalta.
Hegedűs Kálmán előadó bejelentette, hogy a költségvetés és tiszti fizetések rendezését tartalmazza.
A honvédelmi tárca 5,754 280 pengővel csökkent a javalyihoz képest. Nyugdijterhek 44.324.4CA a személyi kiadások 50,317.240 pengőt lesznek ki. Töob felszólalás után Gömbös Gyula honvédelmi miniszter szólalt fel. — Hangsúlyozta, hogy
körülöttünk lázasan fegyverkeznek.
KOlelességllnk, hogy ama halárok között, amelyeket a trianoni békeszerződés megenged, a honvédséget fejlesszük.
lizálással és bizonyos lélszám be nem töltésével megtakarítást ér el és
ezt fordítja a fizetésrendezésre. Nem hive annak, hogy a tisztikar 100 százalékban házas emberekből álljon,
meri a család gondokkal jár. Jobban kiván arra ügyelni, hogy bizonyos korhalárhoz kössék a nősülést a tiszteknél. A lakbérkérdésben a természetbeni lakás elvét
tartja legjobbnak. Bejelentette a honvédelmi miniszter, hogy a jövőben
alezredesnél magasabb rangra kevesebben lépnek előre.
Válaszolva Várnay felszólalására, kijelenti, hogy
a rendőrségi felügyelői kar mllltarlzálásáról nem lehet szó.
Ezután a bizottság egyhangúlag ugy általánosságban, mint részleteiben elfogadta a tárca költségvetését.
Nem hoztak dfintést Parisban a hétfő délutáni tárgyalások
Magyarország nem fogadhatja el a csehek követeléseit, melyek kibújót jelentenek Csehszlovákia hágai kötelezettségei alól
I\'Arls, márclun 31 Bethlen István gróf miniszterelnök napok óla megbeszéléseket folytai a különböző államok képviselőivel. Diplomáciai körök magyar szempontból kedvezőnek Ítélik, hogy Umchcur vezeti továbbra is a tanácskozókat, mert a hágai keleti tárgyalásokon mindvégig ö elnököli, teljesen ismeri az anyagot és a hágai meg-
egyezés minden részletéről teljesen tájékozva van. Loucheur tudatában van annak is, hogy Magyarország a hágai megállapodásokat betű szerint és "azok szellemében be Is akarja tartani. A mostani párisi tárgyalásokon Magyarország és Csehszlo-
vákia között merültek tel ellentétek.
Csehország ugyanis mindent elkövet, hogy a hágai egyezményben változtatást érjen el. Az egyezményben ugyanis Csehország kötelezettséget vállait arra, hogy az általa kisajátított 500000 hold földből 200.000 et felold és 300000 hold után az Aj alapnak megjelelő kártérítést fizet. 300.000 holdon felül kisajálltott blrlokok Ugye a jövőben is a vegyes döntőbíróság elé tartozik. A C6el1ek ezt a kötelezettségüket akarják megváltoztatni és szeretnék, hogy a zár alá vett 500.000 holdat teljes egészében az A) alapból kártalanítsák. Ezzel szemben a magyar álláspont a hágai egyezmény szigorú betartásán alapul.
A csth követelés több okból is lehelellen. Először azért, mert ha az egész 500 000 holdat az A. alapból elégítenék ki, ugy a kielégítési arány egész máskép alakulna. A cseh álláspont elfogadása bizonyos ösztökélést adhatna továbbá a cseh földhivatalnak, hogy
a zár alá vett, de még nem kisajátított 200 000 holdat Is elvegyék a magyar birtokosoktól.
Ragaszkodni kell a magyar állásponthoz azért is, hogy a jövőben előforduló kisajátításokat a vegyes döntőbíróság elé lehessen vinni. Ezek mind olyan elvi jelentőségű dolgok, amelyek nagy kihatással vannak a cseh területen élő magyarokra és ezért
Magyarország nem fogadhatja el az ujabb cseh követeléseket.
Remélni lehet, hogy a nagyhatalmak józan felfogása a magyar álláspont mellett fog dönteni.
A Qélftí délutáni Ul«s
Párta, roárclua 3Í (Éjszakai rádiójelentés) Ma délután öt órakor a keleti jóvátételekkel foglalkozó bizottság Loucheur elnöklete alati összeült. Magyarországot gróf Hetjilen István, Jugoszláviát Marinkovlcs, Romániát Titulescu, Csehszlovákiát pedig Benes képviseli, aki kevéssel az értekezlet megnyitása elölt érkezett Prágából Párisba.
Az ülés megnyitása után Loucheur felhívta az érdekelt hatalmak képviselőinek figyelmét arra, hogy
a keleti jóvátételi problémák lényegét Hágában rendezték már. Most csak a fflggő kérdések elintézésére van még
szükség. A tanácskozás egy órát tartott. Utána magánbeszélgetéseket folytatlak a delegátusok. Ha ezek a beszélgetések bizonyos eredményeket mutatnak fel, ugy legközelebb Ismét plenáris ülést tartanak.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 9.
Halálra sújtott agy diákot a súlygolyó a keszthelyi sporttelepen
Szülainak agyatlan gyarmatié wolt a •.•rammétlenül járt gimnazista - * taatna>aléai tanár dobéaAMI, a \' vigyázatlansága miatt történt a halálos azaranoaétlanaéfl
Hyermelt
Keszthely, március 31 (Saját tudósítónk tele/onjelentése) Megdöbbentő szerencsétlenség történt szombaton délután a keszthelyi sportpályán. A szerencsétlenségnek egy 14 éves gimnazista, Boromissza Jenő tapolcai nyug. pénzügyi tanácsos egyetlen gyermeke esett áldozatul.
A keszthelyi gazdasági akadémia hallgatói a délutáni órákban tréninget tartottak a Halász-telepi sportpályán. A tréningei Nydry Sándor testnevelési tanár vezette.
A pálya körül a keszthelyi kisdiákság sportrajongói kíváncsiskodtak. A testnevelési tanár többször rászólt a diák&ra, hogy menjenek onnét, mert zavarják a gyakorlatokat, meg baja Is történhetik valamelyiküknek. A gyerekek a figyelmeztetések ellenére Is tovább lábatlankodtak a gazdászok tréningje körül.
Közben a pályán sulydobásra került a sor. Boromissza Jenő, a keszt-
helyi premontrei gimnázium 14 éves tanulója épen akkor szaladt át a pályán, amikor Nydry Sándor tanár eldobta a súly-golyót. A golyó a szerencsétlen gyermeknek épen a lejére esett. A kis diák bezúzott halántékkal, véresen esett össze a pályán. Eszméletlen állapotban bevitték a Jobst-szanatóriumba, ahol első segélyben részesítették. Dr. Jobst azonnal telefonált Budapestre egy sebész-operatőr professzorért, aki meg Is érkezeti, a gyermeken operációt hajlott végre. Hiába volt azonban minden orvosi tudomány, Boromissza Jenő, szüleinek egyetlen gyermeke, vssárnap este 7 órakor meghall. Hoitteslét felboncolták és holnap, kedden délután temetik el Keszthelyen.
A vizsgálat megindult. Amint a tények mutatják, felelősség senk t nem terhel, a gyermek vigyázatlanság J okozta a szetencsétlenséget.

A miniszteri bizottság első helyre tette a laktanyaépltés kanizsai ajánlatalt
A honvédelmi miniszter dönt az első három ajánlat között
Nagykanizsa, március 31
A nagykanizsai ipari és kereskedelmi érdekeltségek érthető Izgalommal várják a nagykanizsaiak által a laktanya-épités második fázisára beadott ajánlat sorát. Hiszen nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy élet virrad-e számos nagykanizsai műhely számára, jut-e kenyér majd többszáz munkásnak és családjának, fogja-e tudni közterhelt viselni a kereskedő. Mert mindez és sok egyéb is szorosan összefügg a nagykanizsaiak ajánlatának sorsával.
Dr. Krdtky István polgármester, a nagykanizsai Ipartestület elnöksége, ■ soproni Kereskedelmi és Iparkamara, nemkülönben a Zalamegyei Ipartestületek Szövetsége mindent elkövetnek, hogy Nagykanizsának ez
a rendkívül fontos ügye kedvező megoldást nyer|en.
Megbízható helyről vett értesülésünk szerint a miniszteri bizottság a közszállltási szabályrendelet értelmében megkívánt 3 legkedvezőbb ajánlatot kijelölte és a miniszter elé terjesztette. Első helyen áll a nagykanizsaiak ajánlata. A bizottság alaposan megindokolt véleménye szerint legreálisabb és legkedvezőbb a nagykanizsai vállalkozók ajánlata.
Így minden remény meg van arra, hogy a honvédelmi miniszter a neki beterjesztett három ajánlat közül az első helyre Jelölt nagykanizsalak ajánlata mellett fog dönteni.
A dönlés most már a legrövidebb időn belül megtörténik.
Emlékeimből
Irta: dr. Meiő Ptrenc i
— No és Esztergomban ? Kérdezi Váratlanul a tanácsos.
A Sipka szorosban minden csendes, válaszoltam mosolyogva ; az az hogy valami mégis volt Az első este, ahogy a Jó hlr megjött Ams-terdámból, a kávéházban baráll körben — asszonyainkkal — vigadoztunk. Az egyik sarokban a város egyik előkelősége alsózotl. Társasá-
f[ómban volt egy mérnök is, Jól smerte az előkelő urat, odament hozzá és elmondta neki, micsoda eredményt értem el Amsterdámban.
— .Azért ugyan nem húzzák fel a lobogót az árbócra", válaszolt hidegen. Másnap olvasta a lapok jelentéseiből, milyen örömben úszott az amsterdáml magyar kolonía, amikor felharsant a Hymnus, felszökött a magasba zászlónk, találkozott barátommal és nyomban közölte vele, hogy előző esle tett kijelentése alkalmával uem volt tisztában a dolog horderejével, de meg nem gondolt szaval nekem két napra elvették győzelmem izét.
— No és a város üdvözölte-e ? faggattak tovább.
Meg kellett mondanom ugy ahogy volt, hogy ntm.
— Lássák ez Esztergom, — folytatta a tanácsos, (odavaló születésű) Ha önt ez a dolog egy külföldi helyen, teszem azt egy osztrák kis faluban éri, ott Is tudomást vettek volna szép sikeréről. Itt van egy klikk, amely csak önmagát tömjénezi, de ezen kívül nem ismer el semmi érdemet. Hanem tudok én itt valakit, aki őrömmel üdvözölné tanár urat, ha tisztelegne nála, meg Is mondom, a Főmagasságu Úrra, a hercegprímásra gondolok...
Megfogadtam a tanácsol annál is inkább, mert már regebben is szándékomban volt, hogy egy alkalommal jelentkezen kihallgatásra és megköszönöm, hogy a könyvtárakban oly előzékenyek velem szemben — Azonnal Jelentkeztem titkáránál, egészen természetesnek tartotta óhajomat s a következő héten az egyház-fejedelem elé Is járulhattam.
Szívesen, kedvesen fogadott, melegen gratulált sikeremhez, amelyről, miként az egész amsterdáml világverseny lefolyásáról, a legteljesebb mértékben tájékozva volt a reámutatott a magyar olimpiai győzemek-nek nemzeti szempontból való nagy jelentőségére. Kedves, bájos eseteket mondott el a kihallgatás során a maga diákéveiből. Egy alkalommal mint kisgimnázísták, Pozsonyban
Hirdetmény.
Alulírott pénzintézetek a pénzviszonyokban beállott általános javulás és főleg a Magyar Nemzeti Bank legutóbb bekövetkezett rátacsökkentésével kapcsolatban, a nálunk elhelyezett betétek után a kamattételeket folyó év április hó 1-től kezdődően leszállítjuk. A fizethető legmagasabb kamat ezen időponttól kezdődően 7%.
Nagykanizsa, 1930. évi március hó 31.
Uflillap Buk KíMM
HigykulxMl Fiók
mijkutznl Titaftptotír
BéwAiTtáriuáf
HaiykaBizta] BaaksoTssftlet is Ditzabt laMpMr KÍmojM
Híptalitötfiztii Ittnürtínsíi
Nagykuluái
Ziluqjti Kazlam TabfékM i&ríiyM
Nagykanizsán
„Róxsaestí" Nagy-kanlxsán
Kis Sacní Térte filmje a* Urduidban
Nagykanizsa, március 31
Régóla nem állt olyan általános érdeklődés központjában a nagykanizsai mozgószinház, mint most, amikor Llsleuxl Kis Szent Teréz csodálatos életét akarja vászonra vetiteni. Es nem is csoda Korunk bájos szentjének tisztelete napjainkban már olyan általános, hogy méltán felkelti a figyelmet minden mozgalom, amely az ő lisztelelére Irányul. Ezt a bensőséges Kis Szent Teréz tiszteletet tartolta szem előtt Szent Ferenc III. Rendjének helyI csoportja, amidőn sok utánjárással az értékes filmet megszerezte.
A film rendezése valóban minden várakozást kielégít. Büszkesége a kath. filmgyártásnak. Elénk tárja a Szentnek Setét, halálát, s szenttéavatásának lélekemelő ünnepségét. S mindez annyira élethűen jelenik
valami turpisságot követtek el tornatanárukkal szemben: megdobálták hógolyóval. — A tornatanár éktelen haragra gyúlt s azzal büntette az osztályt, hogy mindenkinek meg kellett Írni Pozsony város történetét.
A dolgosatokat — mesélte mosolyogva Óeminenciála — nekem kellett megbírálni, viszont az én munkám értékelésére maga tanárunk vállalkozott. Ránehezedett homlokkal olvasta át dolgozatomat, majd felelősségre vont, honnan vettem azt az állításomat, hogy Mária Teréza vára 181 l-ben égett le és hogy azóta nem építették fel. Ifjúsági könyvtáros voltam, mindenféle könyvhöz hozzájulhattam és mivel a történelmi könyvek különösképpen érdekeltek, Pozsony történetéről Is sokat olvastam s bizony fel kellett sorolnom derék tanáromnak az összes olvasott müvek elmét, mig hitelt adott állításomnak.
A Főmagasságu Ur érdeklődött az iránt is, hogyan jutottam a munka megírásának gondolatára. Elmondottam, hogy 1923 ban egy anek-dótagyüjleményt akartam szerkeszteni s miközben a régi lapokat bújtam, egyre több sportvonatkozásu cikket találtam.
(Vége köv.)
meg előttünk, hogy szinte elfelejtjük, hogy a mozi vásznán szemléljük s lelkünk ott kalandozik távol Franciaországban Lisleux megszentelt földjén.
A filmrendezés párallan technikájával mulatja be a Szentnek mennyei közbenjárását. Az élet ismert eseményeit használja fel, amidőn egy dúsgazdag francia gyáios leányának, Vilmának és vőlegényének Józsefnek boldogsága elé egy Intrikus személyében akadályt gördit, csakhogy bonyodalma nem vész el e megszokott tragédia zordonságában, mert a rózsaesőt hullató Kis Szent Teréz rózsaszirmai fényt derítenek a valóságra. Lélektani megokolása annyira következelez, hogy mindenben helyt adunk a menyasszony elhatározásának, amikor kijelenti, hogy bucsut mond a világnak, hogy a Szent égi segítségét életével hálálja vissza. Ezt az áldozatot azonban már nem várja tőle Lisleux szentje s tudtára adja, hogy azért vezette vissza hozzá szeretteit, hogy körükben találja meg a boldogságát.
Ugy érezzük, hogy a tragédiának indult életet Kis Szent Teréz rózsaszirmai a boldogság drágaköveivel dekorálták. A mindvégig lebilincselő hatású darab még erősebbé teszi bennünk modern korunk .modem" szentjének tiszteletét.
A műsor kiegészítő számaként szereplő ,Szent Tarzlclusz" külön lelki gyönyörűséget szerez. Csodálatos vonzóerővel sugározza felénk az öskereszténységnek hithű és bátor eucharisztikus lelkületét.
A külön ünnepségnek Ígérkező előadás mától kezdve, április 1, 2 3-án délulán 5, 7 és 9 órakor lesz az Urániában a rendes helyárak mellett. p. Pál.
Időjárás
A nacykuliml meteorológiai wut-flgyaló ]«luMa«ki Hétfőn a Sómirüí-Ht: Reggel 7 órakor +51. délután 1 ónkor +10 4, este 9 órakor +5\'8.
FtíMut: Reggel 4a délben lelbfe, este tleita égboltozat.
Szíllrdny: Egé»i napon át éuakkelatl
(Éjszakai rádlijtknlét) « ■»t»«i-»l*-■Uai lawaat ••<• 10 énlw lalaestis arla éazakal lakaiéaaMl. talafoataD áarlH aiáru M* vArhaté aaéraékaH napM" *•>-aiala^aSéaaal,
wMwwvwwwwiwiwvyiy
— 4rt>an. nUnd*é0lMn, wt-laaxíélcban Hárfa mxGnycQ-ralUöra ajniudcMa.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND Április I, kedd
Róm. kstollkui: Hugó pk. Protcillns Hugó. Izraelita: Nk hó 3.
Vároil Mozgó. .Második «iszony", ,uperlltr*kcló, megrázó sitpségü diámi éi « klegétxí ó nflaor.
Uránia Moigó. .Róisaeió", ló lí ncil film. - .Szent Tartlclu«", aj Oltári Siíflliíg kll vértanuja.
Oyófyiurtárl éjjeli azolgálct: i. bó »égflg • .Mária" gyógylzertár.
ÜóztBrdó nyitva tefctfel 6 ólától ult « óláig (Wttfl, izeidl, pénlcV déluUx, kedden égte nap nóknek). Tel.: 2—13.
— Megalakult a Hadirokkantak
Egyesülete Keszthelyen. Koszi-helyen tegnap alakult meg a Hadirokkanlak, Hadiözvegyek és Hadiái vík Országos Nemzeli Szövetségének fiókja. A népes alakuló-gyűlés, melyei) az érdekellek több, mint háromnegyed része megjeleli\', egyhangú lelkesedéssel dr. Gárdonyi
Lalos rokkant hadnagvol, a Keszthelyi Hírek felelős szerkesztőjét válási tolla meg. Alelnökké Benedek Elek áll. ulblztost és Höller Lajosné hadiözvegyet, jegyzővé Körmendy Jenő postatisztei. Ügyésszé dr. Imrik J*nos ügyvédei, pénztárossá Csöndé Islván kfmüvest, ellenőrré Halász Kálmán postatisztet választották.
Női- és férfiszövet-
kUlöntegességak,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatéruházba.
1980 áprilisi.
NAPI HIRiK
— Ma délelőtt 10 órakor gyászistentisztelet IV. Károly királyírt.
IV. Károly király halálának évfordulóján, ma délelőtt 10 órakor gyászistentisztelet lesz a plébánia templomban, amelyen a hivatalos város, az összes hatóságok és testületek részi vesznek.
— A polgármester Budapesten.
Dr. Krdlky István polgármester vasárnap este hivatalos ügyben Budapestre utazóit. A polgármester lObb fontos nagykanizsai kérdésben az egyes minisztériumokban tárgyal, ugy hogy visszaérkezése csak kedd éjjelre várhaló. Távoliéle alall dr. Kaufman Lajos főjegyző helyettesíti.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet a jótékonysági tea-sorozatába egy egészen újszerű és végtelenül kedves délulánl iktatott be vasárnap. A szokásos házl-leák keretei kőzOlt, de lea nélkül, ennél azonban sokkal maradandóbb emlékű gyermek-elő-adásl rendezeti Oyömörey Islvánné választmányi tag háziasszonysága mellett. A vendéglátó házban nagy számban jelentek meg a Nőegylet tagjai és vendégeik, hogy a haziak szereletreméllósága melleit élvezzék a műsor aranyos vidámságát, ezernyi bálái. Mert csupa vidámság és csupa báj volt a sok apróság minden száma. Hemmert Dudus énekes prológja, Bocsor Lili és Hollisy öcsi holland-tánca, Hemmert Dudus és Krátky Tibi páros-jelenete, Bertin Oitla, Bocsor Lili, Oyömörey Ági, Hollisy Baba, Hemmert Dudus, Bogenrieder Micus, Krátky Evelin, Oyömörey Franci, Krátky Tibi, Hollisy öcsi és a Lemberkovlchduó csoport-száma, Bogenrieder Mlcu és Krdlky Tibi, llollósy Baba és Oyömörey Franci magyar tánca, Lajpczig Oreti zongora és énekszámai, Berlin Oitla tánc-szóló|a, Hemmert Dudus záró jelenele, végül pedig kacagtató árnyékképek szórakoztatták kicsinyekel és nagyokat egyaránt. A sikerre jellemző, hogy minden számol meg kelleti ismételni.
— A Balatoni Szövetség közgyűlése. Vasárnap tartotta évi közgyűlését Óváry Ferchc dr. felsőházi tag elnöklésével a Balatoni Szövetség. A közgyűlésen részlveltek a belügyi, népjóléti és foldmivelésügyi minisztériumok képviselői is. Sllmeghy Vilmos az uj fürdőtOrvény kiadását sürgette. Tábori Kornél a vízumkényszer megszüntetéséi kérte. Báder Jó-«ef dr., a Siö/oki Fürdőegyesület lilkára pedig méltányos nyaralási kedveiményt kért a Országos Ogy-védollhon Egyesület tagjai számára. Ezután mégtőbblnditványtfogad^k el.
— Eltönt egy 18 éves tlu. Kovitcs .10-Mot Ili óves, 130 3T> cm. maRns. z#-mok, kék szemű, elAlló Itlltl flu, szlllcl-nok ZatnllalApI InkAaAról március 23-án Ismeretlen módon clttlnt. Az eltűnés alkalmával szűrko pantallót, tmrnn k«-Mtiit, csizmát gzűrkc HixirtnnpkAt vlaeh.
A Magántisztviselők ma esti teaestélyének műsora valóságos szenzáció számba megy. A gramofon-hangverseny után a nagykanizsai rádió-leadó állomás első leadása, magánszámok, konferánsz, slb. Műsor után és közben a Korona szalonzenekarára tánc. Részletes műsor: 1. Konferánsz. 2 Oramofon-hangver-seny His Maslet\'s Voice gépen és lemezekkel: .Bucsu\' a Parasztbecsület operából, .Elégia" (Massenet), Carmen Virágária .Nagy Ária" Mac belhből énekli Carusó\'; .Ária" a Sevillai borbélyból, .Ária" a Pillangó Kisasszonyból, „Nelta Calma" a Rómeó és Júliából, .Titánia áriája* a Mignonból. .Solvejg dala" a Peer Gynlből, .Te! Ilere The Gentle l.ark" angol dal, énekli Amelita Oalll Carci; .l\'arigi i Oara noi t.asgeremá" és \'.Un dl Felice. Eleia" duell a Tra-viatából, énekli Amelita Oalll Curci és Titó Schipa. .Ami köztünk tör-
tén!" (Sándor—Eröss), ,Azt mondják az i\'gben" (Szilágyi J.), .Ahogy engem ver az Isten\' (Várady), .Megfogadtam az Istennek" (Váradyl, .Száz szál piros rózsát" (László), .Hogy ha lát is nap nap után" (Erőss), magyar műdalok énekli Cselényl József, .Bordal" a Bánk-bánból énekli Palli Imre, .Dal a Farsangi lakodalomból" énekli Rössler Endre, , Karika gyűrűjét visszaadom" énekli Fekete Pál, .Hiába van palotád Budán" tangó, .Egyém vagy holtomiglan" tangó, mindkettő a Viktória operettből énekli Ambrőzy Lajos A magyar dalokat nagyváradi Bura Sándor cigányzenekara kíséri. 3 A Nagykanizsai Rádió Leadóállomás első leadása: hirek, közgazdaság, sport, mozi, társasági pletykák, sth. Műsor után lánc záróráig A tea-estélv, mely mókás április elsejei hangulatban zajlik le, este 9 órakor kezdődik a Korona éttermében.
a
Április I., kedd Április 2., sxarda
Második amy
7 felvonáson supcrattrakdó, megrázó siépségü diám*.
Az emberi lélek legérzékenyebb húrjait hozzák mozgásba csodálatraméltó művészetükkel. a föszereplO: Jaok Nott, Dorothf R«vl«r, H«Ua* Gbatfwlok
URÁNIA MOZI
április I., k«dd Április 2., mrnmrém Április 3., osOtCrNtk
RÓZtAitö
I felvonásban. msty IUUuxI kis Szmt Ttréx
életét, halálát, asentté avatásának gyOnyOrfl ünnepségét a egy lehulló róssa aurminsk történetét hosza sainre.
Szent Tarzioius
Az Oltári Szentség kU >faUnu|a 2 felvonásban.
Előadások 5,7,9 órakor kezdődnek
Vlxl-ui a Balaton és a Duna RöxöU
Balatonfüred, mirciui .11 A foldmivelésügyi minisztérium vízügyi osztálya meglepetést készit az utazóközönség részére. Most folynak az utolsó munkálatok a Sió-csatornán és a kotrási és bővítési munkálatok már annyira előrehaladtak, hogy egy éven belül rendes hajórás indulhat meg a csatornán. Minthogy ilyenformán hajózható vlziut létesül a Balaton és a Duna között, ennek folytán egyszeriben megváltorik a balatoni hajózás is. meri a kisebb dunai hajók a zsilip elkészülte mán bemehetnek a Balatonra is és a bala-tonparll községek egymással való hajóközlekedése Is lehetővé válik, a minek különösen a nyaralók fogják nagy hasznát) látni.
A nagykanizsai felsókeretV. l«ko*
Iái végzett tanulók országos nzövrUÓ-gének NftdykunlwiAn tartózkodó tnnia! Április íi-éu este tél 9 órakor a Koro-nAImn tAraasvaesoróra Jönnek (Ií<.hm. KlóJejtyzósek Iktmitny tanArnAI az iskolában eszközölhetők.
Ha uvaayu i bori, vefyitsc
REGEDEI
vízzel, mely * legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
»!ia M Nagykanizsa,
Király-utca 21.
Wé IV
VHj^tftlI 910
ÁLLJON MEG!
A TURUL
kirakat olcsó árai szenzációsak 1
Női fekete, barna drapp pántos cipők már 14-BQ-től
Férfi fekete félcipő ............már I4-S0 tői
Gyermek lakk, drapp, barna pántoscipők nagy választékban!
A TURUL CIPŐ-
GYÁR
fióküzletének előzékeny kiszolgálása minden vevőt kívánsága szerint kielégít !
1517------------------
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 9.
CcxuOani a fidxietöröl
gg/cn—\'BJePeKrf* egy
<■ iáviműu^mmnMcttM
Nagykanizsa, mArtlua 31
SloiktrRezső nagytanüíjil távírda munkás az Eötvös-tér 19.- »zámu ház tetején crádió-antennát szereli. Amint dolgozo t, a.létra vAlellenül megcsúszott és eMflIt. A mtmkás lezuhant az udvarba.. Szerencsére, ogy eseti, hogy csak Jcllliö auzódáíokat szenvedett. A mentők a nagykanizsai városi kórházba vitték.
-uTanlUttálaratia. Azfcttávoaás folytán Tnagawsedeis WyBházai községi Í6kolai tanító! állásra M pályázó közUI egyhangúan Vehdp József né-metladi tanilát választották meg.
— Tauttak ipérgára fűzött 3 drb. Wterthehii-kntc«ot. Átvehető a kiadóhivatalban
— Baleset a futball-pályán. Vasárnap délatán a\' Zala-Kanizsa— Turofc •bajnoki meccsmáaedik lállde-•Jében rfiHBi pesti iátékos oly "szerencsétlenül szaladt össze. Klelnnal, hogy előbbi súlyos bokaiuzódásokat •zenvrfflett és nem i« ludoff többet lábraiOltani, A\' kihívott ímerfCök a kórházba vitték, ahol ápolá»alá vették ■••Siesaétdlt ital balt luát.
-U WOw^wBrMttAviA baiUByiMntsz-ter a Taftrvármegyebö"\'kebelezett Esz-lereRnye ém Óbornak egy*lté»éből keletkezett Kaztoregnyo littsaég -vé(rt»gi» nevót „Kazteregnye" Dévbon állapította \'»og.
^nímo"^577""
fceiiM\'ík a ■leíitntmttnbbb.
Kapható /Trtner tr&anél-
ylfegjwöséBfck
ielefon-őálózaifi
a* éu vteén let/euji kJApUt • AiMKu
Zalasgefvzeg, március 31
Zalawármegye törvényhatósági bizottsága mintegy két évvel eaelött tudvalevőleg elhatározta, > hogy az Asszes: (egyzftségekel telefonnal látja eL -Azóta, részben a vármogye, résziben a poatakinastár költségén nagy • erővel lolyt a telefonhálózat kiépítése. Értesülésünk szerint a munkálatok annyira előrehaladtak, bogy az év végire valószínűleg • már az JStszes zalai jegyziiégtknek telefonjuk lesz. További piogram az összes zalai községeknek telefonnal való ellátása, ennek a programnak végrehajtására azonban csak távolabbi édóponthan, a gaidasági helyzet |avutósa után kerülhet sor. Itt említjük meg, hogy a dldskdli telefonközpont szerelési munkálatai tnost folynak és rövidesen befejezési nyernek.
Reklámárak!
1 lt. balatoni rizling P !•—
1 kg. teljes zsiros trappistasajt ... .\'.. P 2-60 \'/« kg. tavasarItptól ... P 1 — 1 kg os doboz cukorborsó komerv ..; p ít-24 1 kg.-os dobos- vajbab
konzerv ......... P ..tjao
1 6 kg.-os doboz paradicsom konzerv.....: P -a-27
\'/* kg. pörköltkávé különlegesség ......... P 2-50
10 dkg. körözött liptói P —-60
Pekkarek teák nagy választékban. Oerbeaud, Florla, Oreher-Maul, StOhmer, Koestlln bonbonok állandóan .frissen tkaphílók
Hnszel és Frietenthal
csemegekereskedésében.
Húsvéti vásárunk
rendkívüli árajánlata:
P
k
NAi halfát selyemmel bélelt Női kabát Covercoat szövetből,
■Beiyambéiéssel.....
Női kabát, angof zsáner, selyemmel bélelt.....
Női kabát,\' oiegáns . . . Házi delénruha .... J Selyemfényű pupllnbluz Pongyolák, virágos . . Plissé alj......
hpiyáki
G. F. B. "BembergselyEm, hibátlan Francia Trawinsolyem . . . Mösetyenwharisnya ....
Prima-sHyemflór.....
Elsőrangú flór......
Strapa nőiharisnya minden szinben JóminőségU nőiharisnya . . i Gyermekzoknik, flór .... Gyermek flörharisnya . . . •Gyermek patent.....
NŐI és férfi kesztyűk . . . Dtvatkesütyük, elsőrangú minős. c«k Csikós selyemnadrág . . . Atlasz, csíkos selyemnadrág Habselyemnadrág, kisszégséghibával Férfi nyakkend ők csuda olcsón Tisztaselyem férfinyakkendők .
Férfi ingák.....
Férfi hálóing, elsőrangú minőség ■ Férfi alsónadrág, köpper . .
Férfizokni.......
Selymes férfizokni .... Elsőrangú férfizokni ....
.Gyermekkötények.....
Gyermekruhák......
Divat kötött pulmansapka . . Kötöttkabátok, körülmintás . .
P 25 98
„ ;29\'80
„ 2880 „ 49 80 „ 3-80 „ 5\'98 „ 580 „ 990
3-28 390
1-50
2-70 1-98
—•98 1-50 —•70 tői 1 — tői —•40 tői
1\'50-től 270 1 \'88 218
4-98
—■40 tői 1\'50 tői 5\'20-tól 550 210 —\'38 tói 1 — 1-50 —■88 tói 1-98-tól 1 98 8 —
1
Mielőtt vásárol, okvetlen jöjjön el hozzánk saját éndflkében.
MAGYAR
NtfüWmgdzsa
Fönt 6.
nelótt Frank VUnot
uri- és fiuruha-áruházában
a lelhalmozott áruraktárra való tekintettel
folyó hé 20-ig
bámulatos o I o ■ 6 árakért
vásárolhat és mérték után rendelheti a legjobb minőségű férfiöltönyt, tavaszi felöltöt, angol trenck-coatot, esőkabátot, sport Öltönyt, strapa öltönyt, llu- és gyermekruhákat, kalapot, sapkát stb. a legegyszerűbbtől a legdivatosabb kivitelig.
Hl fáj l feje il uMBI, ha telt-séget, béllzgalmat, gyomorégést, ol-dalszurást, mellszornlást és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Fereao lóiief keserltvizet. Gyomor-és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Terelte lóuef viz remek természet-alkolia hashajtó. A Ferenc Jósjel keserűvíz gyógyszertáraiban, drogériákban és fUszerüzletekben kapható.
— Rérmtlye* munkát vAllil, h&zmes-tornok, hivatalszolgának elmegy, vagy szakmájába vágó bármilyen foglalkozást koron volt kazánkováca, géplakatos, szerelő, kovács munkában la jártas. Két apró gyermeke van. nagy nyomorral küzd. Nom segélyt kér, hanem munkát, hogy kenyeret adhasson psaládjá-uak. Foleaége varrást, foltozást vállal. Clm a kiadóhivatalban.
— Baleset munkaközben. Kdto-vlcs Qyörgy 49 éves Rozmarlng-ulca 36. szám alatt lakó napszámos a vasúton egy vagon berakásánál dolgozott. Eközben egy nagy farönk a lábára zuhant és súlyos sebet ejtett rajla. A mi ntök kórházba szállították.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területérc díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Ko/tsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Kerti főzelék magvak
Kerti vlrigmagnak Vlpágkanmák és gumók
Gazdasági magvak Baromfi eleaégek
„ erA takarmányok
Madáreleségek. MAtrágyafálók
BíDmlleila védelmi
azarek SyflmBIoafa tlutltó drótkefék
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
sag, műtrágya, termény it nóvény-védóizerek kerukedósében
Nligykanlzsán, Erzsébet-tér 10. A bíróiig mellett. Telelőn 130
Tavaszi áriegyzék kerti ntao* vakról már megjelent,
érdeklődőknek ingyen megküldöm^
1930. április i.
2ALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
ZALA-KANIZSA-TURUL 4 : 0 (2 : 0)
Szenzációs játékkal aulyoi revánsot veti m Zala-Kanizsa a Turulon
A nap hőse: Mészáros II., aki egymaga 3 gólt lőtt - Horváth és Farkas nagyszert Játéka eseményszámba ment — Biztos volt a védelem - Két U-es, amiből nincs haszna senkinek
Nagykanizsa, március 31 Nem Jó barátja a?. Idő h Zala-Kanl-zsának. Egész héton, amolyan áprllls-Izü szél. borulás, derülés változtatta > hangulatot, de legalább nem esott.
Jött a vasárnap, a Turul nagy kasz-szát ígért, mit tosz az Idő: vasárnap reggel minden vizes. Mérges fellegek kószálnak. Eláll, megered. Riasztja az embereket a meccstől. Végeredményben kilopott a pénztárból vagy 300—11)0 pengőt
Csak egyszor lehotne olkapnl ezt az Időt...
*
A Turul tlz emberrel áll ki. Az ég beborul, a drukkereknek kiderül...
— Nj, ereket ma elkenjük. Komin, cslpfls szil kereng a
tribün kOrUI. A kakasülö tetején, mint fázós tyúkok UldOgélnek a nézők. Mo«t mennek le az NTE és a Zala-Kanizsa ilj. játékosai. Unalmas, léleknélkütl rugdalózást miveltek.
Kár rá egy szó is.
*
Az öltözőben, Itthon, csendes a hangulat Kelement ugratják :
— RÍM, hová hízol !e 1
— Kezdek (ormába Jönni. Böhmnek nincs cipője. Az amatőrök
nem akarnak adni. Lukács vállalja, hogy átvándoroltál egy pár osukát Sikerül neki. TuruMknálerősenlogadkoznak: „Majd
meglátjuk, kl a logény a — pályán!" •
Mindenki felkucorodik a tribünre. Indul a labda. Ok kezdenek, de már > piros-fehérek jOnnek fel. Erős ostromol kap a Turul. Réderről messziről látszik a .megilletődés." Csak ott keni el a kit Császt, — ahol éri.
A szél minket segít, de különben is nagy lelkesedéssel feküsznek bele a fiuk. Különösen a két szélső dolgozik ügyesen. Majdnem negyed óra telt el is nincs semmL A közönség góléhes.
— Gyerünk a mókával I — kiáltja valaki ai állóhelyen.
És csakugyan. Mészáros 1. támadást szerel, elöredobja a labdát. Kelemen fogja el, a 16-oson belül átemeli Farkashoz, akit fognak, a kitűnő csatár azonban rögtön Mészáros ll.-hőz továbbit, ez roppant nehéz szögben áll, a rárohanó védelmet lerázza macáról és ravasz, lapos lövést enged meg. Spindier hiába dobja magát. Hasa alatt hálóba jut a labda. 1:0.
— Jól van Cseta I Ez azián dugó volt I
A fiuk összeölelik. Két perc sem lelik el és Pausz és Schuster jobbszélen lefutnak a labdával. Meleg pillanatok. Klein II. szerel, miközben kezére pattan a labda.
Biró a fehér pontra mutat. Nagy felháborodás. A játékosok kapacitálok. Hajthatatlan. Sanger áll neki és szerencsélen (már mint nekünk szerencséledi kapulécnek lövi. A visszapattanó lábdát Szabó szúrja még, de
( Vezér bravúrosai) védi.

Nyomasztó Kanjzsa fölény, melyben (tói U eflhistae, tw a belsők Jobban ráfeküdnének. Lukács nagyon puha. Még mindig érzik rajta a trónlnghiány. Kelemen, — oh, áldott dribll I - ha labdát kap, nem állja meg, hogy ne esi-náyon vele egy-két, tagadhatatlanul iPCS tor?á»t, do bizony sokszor lo-ic ^ v™ ríkát\' raort elvosztk tőle » labdát Pompásan mozog Farkas.
Mindenben benne van. Szebbnél-szebb labdákkal törni szélsőjét
Most ulra nagy esemény. A befelé kanyarodó Csáazt Jó helyzetben elvágják. 11-es.
«
Mielőtt továbbmennénk, Itt meg kell állni. A tizenegyest mindig l\'arkas Bzokta rúgni és Jól. Ezt a íézotősóg így adta kl utasításban. Habos azonban, mint minden meccsen, ezen Is tündökölt sportszerűtlen viselkedésével. Terrorizálva Farkast, s a többi csatárokat, neklugrlk a labdának és ugy fölé vágja a 1 l-est, mintha szándékosan csinálta volna. Marad az t: 0. de a közönség fel van háborodva. Kiss hlJJa, hogy Babost az állóhely lo nem kergeti a pályáról. Ideje volna, ha ezt a fegyelmezetlen JátókuHt. aki ugy tiszta góltól (osztotta meg a csapatot és állandóan veszekedik a pályán, a vezetőség vagy megrendszabályozná, vagy ha ez nem
megy, kihagyná a csapatból.
*
Ebben a fejezetben a kis Cseta ismét nagy gólt lő. Kevéssel befejezés előtt Farkas-labdával feltartóztathatatlanul szíguld le Mészáros II. Már csak egyedül Spindier áll vele szemben. A kapus kifut, a remekül játszó szélső átszökik rajta és irtó bombát küld a balsarokba. 2:0.
Szünet után a Turul Is lábra kap és néhány igen veszélyes lefutással klsérlelezík, de a két bekkünk előírás szerint veri vissza a támad iso-kat. Újra elöl van a csatársorunk, melynek Horváth és Mészáros 1.
jobbnál-fobb labdákat ad, &eép ke-resztpásszokat látunk Csáazt61. Mii a 4. péfeben egy ilyen Csisz-labdit a szemfüles Mészáros 11. kap el és ezt Is Aehéz szögből belövi i hálóba. 3:0.
A közönség tombolva Omiepll a nap hősét, aki a félidőben kétszer újra kapura tör, de most már erősen rajta vannak. A 30. (xrcben azonban Kohut-zsánerű bombáját Spindier visszaüti. Csász benne van az akcióban és közelről védhetetlenül küldi
hálóba a negyedik gólt. 4:0. •
MobI sajnálatos esemény történik. Pausz Klein il.-vel kollidál és összeesik. Kiviszik a pályáról. Többet nem is jön vissza. Most a Turul nyolc emberrel küzd. Nem adják meg magukat, sőt Vezér is kap még két labdát, de aztán újra Zala-Kanizsa fölénnyel ér véget a szép mérkózés.
Még a nap Is kisüt örömében, mikor a győztes csapat levonul a pályáról.

Nagy és értékes győzelom volt Ilyen nagyszerű (ormában nem láttuk a Zala-Kanizsát az ősszel sem. Vezér kevés dolgában biztos és a helyzet magaslatán álló volt. Nagy meglepetés volt Klein II. rohamos leijavulása. A tlatal Játékos ezen a incccsen\'brilllánsan szerelt. Hatalmas rúgásai, mellyel az elleniéi támadásalt visszaküldte a mezőnybe, csodálatot keltettek. Ezúttal Böhmmel együtt, aki legjoN) tormáját
Husáruk, finom hentesáruk
a
Herceg EsfterhAzynál
Kazinczy-u. 2. Telefoni 893.
M iáim
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és női divatárukereskedésébe Caangary-ut 8. izém alatt.
mindenki és vásároljon egy szerencseszámu
Kísérelje meg szerencséiét
QMtályonsjegyit
Milhoffer Kálmán i™^8"
Caengery-tft 1. uám (Rapooh-ház.)
Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 Pengő. 1S11 Minden méaodik sorsjegy njsrl Egész sorsjegy 24 P. Fél 18 P. Negyed • P. ElsA osztály hm*— ápHIis hó ti és Íf»én.
játszotta kl, nagy Hat van a gólnélküli győzelemben. A halrsorban Horváth válogatott tormája emelkedett kl. Klasszist képviselt minden mozdulata, ahogyan szerelt ahogyan előre adta pontos passzait. Babos nagyon Jó volt FeJJátéka minden labdát elcsipotf az ellenié! elől. Kár, hogy tetretHégét és tudását tönkreteszi a néző nemében, viselkedése. Mészáros I-nek az volt a legnagyobb érdeme, hogy minden glk-szert, amit csinált, azonnal Javított, sőt továbbmenőleg egész szívvel küzdő halfla volt veszélyes szárnyának.
Első hely en kellett volna beszélni Mészáros II-ról, erről az Ideális szélsőről. akinél még a nagy csapatok csatárláncaiban sem Igen találunk ma Jobbat Gyors, mint a szélvész. Retlenhe-totlen, minden helyzetből Ideálisan ad be. Ha technikája kltlnomul, a Jövő nagy csatára lehet Farkast talán két év óta nem láttuk olyan élvezetesen Játszani. Két gólt és rengeteg gólhelyzetet Jelentett labdaosztogatása. Lukács az I. félidőben Irányította kitűnően á csatársort A közönség többet várt tőle, de nem lehet elhamarkodottan ítéletet mondani. Minden Játákosnak vannak gyengébb napjai. Az ő Játéka ktllön-twn som a szemnek, hanem az észnek szerez élvezetet Nem vagdalkozik. d« mindig tudja, hová kell küldeni a labdát Kelemen Ismét dribllmájszter volt és kapu (ölé küldötte bombáit. Nagy értéke azonbaq, hogy tud küzdeni éa kritikus helyzetekben mindig érvényesíti natfy tudását Ceászról Is csak Jót lehet mondani. Szép centereket adott
be. Ügyesen szöktette magát.

Végeredményben az egész csapat kiválót nyújtott ét ez garancia arra, hogy hamarosan a 4. helyre küzdi tel magái a Zala-Kanizsa.
A Turulról nem tudunk jó véleménnyel lenni, mert hagyományos durvaságait csak részben mellőzte. Legjobb embere Spindier kapus, Szagán, Hellscheta és Réder volt Utóbbival azonban a Ids Csász többször humorosan kifigurázott.
A biró gyenge, erélytelen volt, ugy, hogy könnyen botrányba fúlhatott volna a meccs az elnézett és Ötletszerűin megtorolt vagy meg nem torolt durvaságok miatt U. Oy.
Tisztelettel értesítem • nagyérdem fl közönséget, hogy a
főzőtanfolyamot
■ mai nappal rnnjHttm,
ihol ■ Hölgyek mindenféle satés-lősés-ben alapos oktatást nyerhetnek.
Zlfllar Jfatsafn*
Főnt &. Bazár.
Vasárnapi futball-•redménysk i
I. liga:
Ferencváros—Attila 6:0 (2:0). Újpest—Budai 11 2:1 (1:0). III. ker. FC—Hocskay 1:0 (1:0). Kispest-Hungária 2:1 (1:1). P.-Baranya-Bástya 2:0 (1:0). Nemzeti—Somogy 1:1 (1:1).
II liga: Vasas-Merkúr 8:1 (3:1). Soroksár—Rákospalota 1:1(1:1). VAC-BAK 1:0 (0:0). Kossuth—Terézváros 5:0 (1:0).
Magyar Kupa: Sabárla-TOrekvés 2:1 (1:1).
AmatórOk: PVSK-DVAC 2:1 (2:0). KRSC-KAC 1:1 (6:0). NTE—Haladás i/J. 4:1 (2:0) (barátságos).
Kardvívás: A Hösok Emlék Kardversenyét Pelsehüűér Attila nyerte. A Ter-j/yd/uzAy-plakeltet Nagy Ernő vitted.
Úszás:
Bárány István dr. Clermtnt Fer-randban \\QO méteren 1:01 mpercet úszott
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 9.
Ha (UgánMn akar
BltBzkBdni,
ugy forduljon bizalommal
Németh P. Pál
iut urljzabőhoz □mák-tér 4. (iám,
ahol a leglzléaesebb kivitelben, leg-
elsőrangú kidolgozással készülnek eredeti angol és mái szövetekből öltönyök már 120-tól
TŐZSDE
A mai tőzsdén már a megnyitás alkalmával szilárd árfolyamok kerültek felszínre, ugy a spekuláció, mint a közönség részéről adolt, bár kia-mérvü vélell megbízások következtében. A tőzsdeidő második felében a bécsi arblirage eladások és a buza árfolyamának néni visszaesése következében az árfolyamnlvó az értéktőzsdén Is némileg vlsízaesett. Az eddigi élénkséget üzletteleniég váltotta fel. A csendes irányzatot a berlini kedvező jelentések sem voltak képesek megélénkíteni és csupán zárlat felé volt néhány ujabb erőteljesebb üzletkötés, amelynek halása alatt az árfolyamok ismét kissé megszilárdultak. Egyébként a tőzsdét Izgatta a Bauxit ujabb erős hullámzása. Fixkamatozásu papírok piacán az üzlet az eddigi keretek között mozgott. Devizapiac változatlan volt.
Ternonytnu4«
Bum 20 40 flll., rozs 20 flll. esett.
Buli llazav. 77-es 23 40-2M0. 7»-te 2175 -J38\\ 79-ea 14 06 UK. SO-.i 24 20—24 30, donint. 77-tt 50 65-10 90 7 S-m 20 90-21-15 7»-et 2115-21 85 80-aa 21-25-11.5) ron 1130-11 60. tak árpa 13-00-1350, sörárpt IfrOO-t«M. ab 12 50-\'2 85, Inni tnt 11\'ltS 13 00 dunántúli 12 10—13*40, repce 51-00-M-OO korpa 7 90 8 10
VALUTÁK
I L 37-75-77 90 Ili. 7WOIOOO CteTi k. 18-89-16-89 Dáik. 152*95-153 55 Dínar 9-W-1006 Dollár 571 25-573-23 • f rtnda t. 33-25-33 55 1 Hotl. 23905 2W 05 | Unfytl 63-95-64-25 Utl 8-37-841 I tava 1114-17 Ltra 39 15-30-15 Márka II8«.19685 Norvég 152 90-153 50 (dllll. 80-40 80 80
Peseta —•---•—
Ivájd I. 110-50 11-00 •véd k. 153-45 154 05
OBV1ZÁK
Aut 239-35-33005 Bakiad 10*09-10-13 B«TSl*-45-l>8->5 Brtatxtl 79-72-79 97 UértMlet 3-39-3-41 Kópénk IÍ3 15-15355 London 37 81-27*89 Maírld 7025-72*25 Wllno 29-93-30-03 NewyoekS71 60-73 20 Ottlo 153*10-153-50 Pirit 23-35-23 45 Prlca 16-94-16-99 Saóot 4-13-4-17 StocktL 163-70-L54-10 Vartő 63-17-63-27 Wlta 80-53-S0-78 Zürich 110-66-110 96
krUtrátár
Fal.iajláa 6170, tudatlan 2645. - Klai-itndu 1-62-1-66, ixedett 1-60—1-66. szedett kősép 1-50—1-56, kOrnryt! 1-40-1-46, l-só tendtr Oreg 1-46—1-48, U-od rendű öreg 1*36-1 42 angol sDIdő 1*60—1*70, tztloant mjgrbtn 1*60—1*64, utr 1-72 1-90, hus 2-16—2 36, szalonnás itlsertét 1*86—204.
Eladja: Délsala] Ryomda Lapkiadó Vállalat, Hagykanluan. Felelős kiadó: Zalai Károly. Inttrurbia UUmi kagjfkaalii* 7*. s.
Ha nagyobb kapaszkodó-képességű, biztonságosabb és tartósabb pneut akar, akkor legközelebb
GOODYEARt
vegyen!
■ Kiirzetképviselet és raktár:
Szabó Antal
sportüzlete Nagykanizsán.
Telefon 91. szám.
Elrlokl tárlat
Périt|30-23, London 39-13171, Newvnrk 516-60* PrtliMl 7208, Mllann 37 07V1, Madrfd;64 2\\ * mstefdam 307 30, Bérli-123 35,(Wien 72 021/1, Rofla M4\'.J, Prápr 15*31, IVartó 5790 Badtpnl lO-IIM Belgrád »1 Jafa, Bukarest 1-07
APRÓHIRDETÉSEK
At spaóMrdtáések dija 10 ttólf •• OIMr,
Minden további szó dija I flll. Vuár- ét ünnepnap 10 uóig •• fillér, mindé, további tzó dija • flll. Szerdán éa pénteken 10 tzőlg •• MUr, minden további tzó dija • flll. Ómul ■ minden vstta-gtbb belüból álló tzó két siónak számíttatik. Alláat ktresöknek 50Vt engedmény.
Mli-datés«k 8 (Bt) ptngA flflwegen ■ Ital ■ ItlMltitt klnyvaléa, xéniáiét tlktHlléta «4q»t< • llrt II a a t ■ t é I h
Hu r.héh it (elöltök meglepd olciA árérl készülnek Ciiboly Ferencnél, Bazár udvar. 1789
A vérot bellertllelén, Magyar-utca 4. ním alalti két utcára nyíld hí. szabadkézből eladó, (ele részben la 1196
Kölczey-ulct 19. szimu klaebb bárhét olcsón eladó Msyer leitönéi. 1541
Egy csinosan bútorozott klllőnbejáralu utcai szoba úriember részére azonnal kI-astU Bilhory u 3. Be|érat Erzsébet tír 10 alatt IsJTórvényszék melleit 15"1
éaanal tlfoalalhatA egyszobéa, konyhás lakán kltdi. — Dr. Welwarth Zrínyi MIklós-utea 40.__1683
Dlátlkn kasai Is kapható 4a-Hlla 1-tSI BalatpékKil, Sngér-
«t l«.
1684
Jé éa oload újkoraim kimérését metkezdlem. UJ piros 54 llllér, u| fehér 60 llllér. — József lóherceg ul 53. aiém Vlncze. 1638
Fanvttbatarah, koaáráruk készítése és javHéaai, nádszéklonáa llléaaal,
Erzsébet tél 13. Itj54
Jó háalkoaatat adok esetleg házhoz kihordásra Is Hunysdl-u. 16. 1625
Alsóhahót községben 2 darab mustra bika el-dö, a legtöbbet ígérőknek április 6-án délelőtt 10 ónkor. Ín 17
ClaéMém házamat, mely minden gazdaságnak megfelel. Ugyanott egy cséplőgép traktorral alaéé Zalasient|a>abon, vasútállomáshoz közel. Kugler Oyörgy. 1598
Oaa|»éfésa*k rllenörrésfel. amerikai tfhér L\'ghnrn kellető tolások állandóan kaphatók, drtvla 70 flll. Só u. 12. -I6\'6
FStvéa-lár sa afatt egy utcai eev-ezobás lokéa Irodának la alkalma áronnál kiadó. Bővebbet a háimeaternél. 1678
Caánvl Lássló\'U. 13. az. alatt egy eaia-■lall háló és egyéb bútorok eladók
-1672
[laté nagvon olcad áron 900 mm-ti ben\'lnmotoroa, alje haainá\'t cséplAgamllura részletre la. Clm Nagykanizsa, Pö-ut e lao kiadóhivatalában -1675
Jokk ka)áré>< alánlkozlk takarltáara
éa főzést Is vállal Árpád u. 33. -1674
■élaxebéa száraz tiazfa lakás m\'hrs l-re, Klnlzsl-ulca II. klsdó. -1673
Elagénaan huleetatH utcai a/oba eíy-két ur réuére azonnal kiadó Szemere utca 3. 1680
Planlaé, alig használt, rodem angol mechanlkáa. zong ra, rövid, fekete, valamint egész olcsó fanulózongora eladók: Ladeciky hangazerkéullönél -1682
Árverési hirdetmény.
Hahót községben 1930. évi április hó 8-án délelőtt fél 12 órakor 8 darai) igásló, 200 q széna és eözcsépló-garnitúra nyilvános árverésen el.rdalnak.
Nagykanizsa, 1930. március 17.
Haán Oyula s. k. 1677 klr. bir.^végrehailó.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
ma*i (est, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től| férfi, női ruhák legolcsóbb árban "* tisztíttatnak.
Qylljlölelep:
Kazlnczy-u. 8.
Oyártelep: Hunyadl-u. 19
A tugykanlztal klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatótág.
1269/1930. tkv. Mám.
Árverési hirdetmény és árverést feltételek.
Bánfl Mária végreha|tatónak Medvenlcs Ferenc nagyrécsel lakói végrehailást szenvedő ellen indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hstótág a vég\'eha|utó kérelme következtében az 1881 : LX I-c 144,, 146. és 147. g-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 317 pengő ;0 llll. tőkekövetelés, 38 F 60 ML eddig megállapított pet ás végrehatási éa az árverési kérvényért ezúttal megállapított 25 P költség behajláss végett t nagykanizsai kir. lárásbtrogág területén levő, Nagyrécac kőzrwgben lekvő, t a nagjrrécsel 1281. aatjkvben foglalt 659/b 1. hrat. szántó s szekérutl dll őben végrehajtást szenvedő nevén álló egész Ingatlanra 170 P, 4013/b 1. hrtz. rét a féfekl dűlőben 60 Pengő 1360/—1931/t. 1. b. hrsz. szőlő, szántó ét rét a bacónakl hegyen 600 P, 980—981/b. 2 a hrsz. rét u. o. egész Ingatlanra 110 P 7823/a 3. hrsz. rét a f laőberkl ddlöben e^ész Ingatlanra 170 P, u. o. 976. ul kv.-lelvett 135—136/a. hrsz. txllekknek végre hajtást szenvedő nevén álló felerészére 150 P kikiáltási árban és pedig aa Asszea Ingatlanokra a 940á/tk. 1904 sz. végzős.d Klrschenkopf Krisztina öiv. Medvenlcs Jánoané Jsvárs bekebelezett özvegyi haszon, elvezeti szolgalmi jognak fenntartásival, amennyiben pedig ezen azolgalml Jog fenntartásával tz öttzes Ingatlanok egytlttvtve a szolgalmi Jogol megelőző előnydt tételek és bekebelezett követelés fedezetére ezennel megállapított 750 pengőért el nem adatnának, u árverés hatálytalanná válik s sz Ingatlanok nyomban a kitűzőn halár-napon a szolgalmi Jog fenntartása nélkül bocsáttatnak árverés alá.
A telekkönyvi hatótág az árverésnek Nagyrécse községházánál megtanására 1930. évi április hó 15. napjának délelőtti 10 órájál IQal kl és az árverési Iclléleleket tz 1881 : LX. t.-c. 150 §-a alapján a következőkben állt-pilla meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár kéthsrmadánál alacsonyabb áron nem adhatok el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár I00o-«t készpénzben, vagy tz 1881 : LX L-c 42. gntbin meghatározott árfolyammal számítolt óvadékképes értékpaplrosban a klkOldöttnél letenni, vsgy t bánatpénznek előleges bírói leiéibe helyezéséről kiállított leiéti elismervényt a kiküldöttnek átadni ét tz árverési feltételeket aláírni (1881 . LX t C. 147, 150.. 110. ; 1908 XLJ. t.-c 2I.§.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet telt. Irt többet ígérni senki sem skar, köteles nyomban s kikül-lási ár százaléka szerint megállspllott bánatpénzt az általa igérr ár ugyanannyi azi-zalekálg kiegészíteni (1908 ; XLI 25. }.)
Nagykaniz.a, 1930. évi lebruár hó 10. napján.
Sartory a. k. klr. jbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k.
IS4S ,AiUil.
MILTENTI
14 50
Fekete, pántos lakk dlsbzel
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkat i
Barna trottőr v. átViQA magas sarok 19 Ov Finomabb drapp francia trottőr és abbe
Fekete, férfi fél francia v. gömb. «nIOA gummisarok. lakk kapnlval IO OV
CIPŐ a legjoblbl
18 80
Drapp francia <jg»QA és trottőr IO OV
Barna, férfi fél francia v. gömb.
iazotui gummisarokkal
Nyomatott a Déizüái Nyomda és Upkiadó Vállalatnál Nagylutnizsán (Felelős Uzletvez«tA: Zalai Károly.)
7a évfolyam 75. szám
Nagykanizsa, 1980. április 2 szerda
Ara 14 mi«r
ZALAI nZLORT
SutwIMl *• kkdóblnUI: Fó-ul 5. lUufecfyl Só4kl»<jóhty.ul Konnth UJm
Ujoa-o. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
irt: V Un 1 pcafd M I
A tőke dekonjüuktnrája
Irta: Kelemen Ferenc
A lázban fetrengő világgazdaság legújabb kórttlnete : a kamat rohamos csökkenése. Nem telik el nap, hogy valamelyik amerikai vagy nyu-galeurópai állam a hivatalos bank-kamatláb it le ne szállilsa. lielekertll-tünk a sülyedő kanntok csillagképébe. S ezzel bekövetkezett az. amit a közgazdasági szakérlök már régen váltak : a töke dekonjunktúrája. A mezőgazdaság lesújtó válsága, az ipar és kereskedelem pusztulása után immár a tőkében lévő nemzetvagyon is kezd elértéktelenedni. A pusztulás démona kiterjesztette szárnyait a nagy trilógia felé. A mfi befejeztetett. Mi kövelkc/.hctik ezután? Honnan várható valami javulás?! —
Közgazdasági, de fö\'eg pénzügyi kérdésekben nehéz prófétának lenni. A háborualatti és az azt követő gazdasági eseményeket még az u. n. nagy szaktekintélyek sem látták meg előre. Az események rohanó árjának irányát még 24 órával sem lehetett előre meghatározni S most mégsem lesz nehéz megjósolni, hogy ez a ránkszakadt .pénzbőség" nem fog sokáig tartani. A tőke is munkanélkülivé lett. Nem talál elhelyezkedést, nem mer munkát vállalni, mert attól tart. hogy nem kapja meg fáradozásának méltó ellenértékét. — Nem I Ez a nagy pénzbőség, ez a lázas kamalreiiukció nem egészséges jelenség. Kirobbant a katasztrófáiig amerikai lözsdcspekulációliól s elmélyült az európai „bizalmi krízis"-ben. Logikus következménye, szerves része a világgazdaság válságának. A nagy világháború megzavarta a világtermelés és fogyasztás liai-nióniáját Még a békében is voltak ugyan ezen a téren kisebb-nagyobb kilengések, melyek főleg az ipari lermelés rendjét többszőr megzavarták, de a termelés és a fogyasztás a maga világardnyuiban a kiegyensúlyozottság Állapotában volt. A világháború a fogyasztás óriási arányú, hirtelen megnövekedésével, a termelés fokozatos slllyedésével, a vagyonok eltolódásával, a pénz devalválódásával megzavarta ezt az egyensúlyi helyzetet s olyan eltolódásokat eredményezett minden téren, hogy annak csak egy súlyos világválság lehetett a vége. Minden, ami ezóta több-kevesebb meglepetéssel töité-nik, semmi egyéb, mint a háboru vulkanikus kitörésével megzavart világrend tektonikus utórengése. A (öld és az ember, mint a megzavart inga, keresi régi nyugalmi helyzetét, de azt majd csak generációk múlva, a különféle válságok elkerülhetetlen remi-szerén fogja elérni. Ellnek a generációnak nemcsak a háború véres embergyilkolását kellett „végig csi-
nálnia", (tc el kell viselnie ennek a "agy katasztrófának összes utókn-velkezinényeil is.
Ebben a féligmeddig immár tör-
ténelmi perspektívában kell keresnünk a leguj ibh lázállomás, az improduktív tőkehöség természetét és jelentőségét.
Csak igy értjük meg, hogy ez a váratlan pénzbőség tulajdonképen nem a termelő munkából, az eredményes közgazdasági alfátokból kiiízult „életelixir", hanem IHiigBka-nélkülivé kárhoztatni!. lantóiWktót Üldözött, bizalmatlan\',\'hisztériás, háborús-töke, mely inkább önmagát emészti, minlsemhogy lemondjon éltető elemeiről: a szekuritásról és a rentabilitásról. E/ekre pedig a mai közgazdasági világhelyzet nem ad semmi komoly hizlalást. A tőke igy tulajdonképen harakirit végez, a világgazdaság pedig csalódva látja, hogy a nagy megkönnyebbülés, melyei a pénzbőségtől és az olcsó kamattól vári, sehogysem akar bekövetkezni. A stlrün ismétlődő külföldi és belföldi kamatláhleszáliitá-sok nyomán nem támad a csüggedő gazdasági életben semmi éltető reménység. A világgazdaság homlokáról nem simulnak cl az aggodalom redői. Tévedtek, akik eddig tendenciózus lármával telekllrtölték a világol: minden baj oka az elviselhetetlen magas kamat. Ime, várakozáson felül valósággal máról-holnapra lezuhant a nagy kamat, a hatalmas tők - tehetetlen meddőségbe sülyedt. Olcsó a pénz s mégis drága az élet Megenyhültek a hitelfeltételek, ilr változatlanul rideg a gazda sdgi vdlmig tevegóje
Hol van hát a baj oka ?
Mitől remélhetjük a változást?
A világnak el kell szenvednie a nagy világháború clkei Hihetetlen gazdasági következményeit. Az emberiség bntláwt generációk sjnylik meg Tízmillió termelő kéz és fogyasztó gyomor hiányát még ez a vén világ is megérzi. A világgazdaság óriási organizmusa sem heverheti ki máról-holnapra a pénzromlás vérmérgezó tüneteit. A világ nagyon megbele gedett, ezt a betegséget még soká fogja teljesen kiheverni. Lesznek kisebb-nagyobb javulások, a pénz-olcsóbbodás is csak tüneti jelenség, de teljes felépülésre ez a generáció nem számiihat. Dőre önámitás volna tehát azt hinni, azt remélni, hogy a kamatolcsóbbodás azonnal meg fogja változtatni a világ képét.
A világgazdaság súlyos hajait csak az idő fogja meggyógyítani, minden földi haj, szenvedés legjobb orvossága ; nekünk, ennek a generációnak csak egy feladatunk lehel: tör-hetellenül hízni abban, hogy a mai helyzetnek előbb-utóbb, de meg kell változnia.
Jancey kapitány oceánrepfllése
Nowyork, Április 1
(Éjszakai rddlójelentés) Jancey kapitány két társával ma North Beachhól oceáiirepülésre indult. Utjának célja: a Bermuda szigetek.
Gróf Bethlen és Benes ma közvetlen tárgyalásokat folytatnak Párisban
A francia delegáció tanácskozása a magyar. bizottsággal — A pár isi tárgyalások mindaddig folynak, mig megállapodás nem Jön létre — Cseh sajtókampány indult meg a tárgyalások befolyásolására
Budapest, AprttLa 1 párisi tárgyalások most már
A párisi tárgyalások most permanensen folynak mindaddig, mig kunkrét megállapodás nem jön létre. Párisiim egyes lapokban már megindult a sajtókampány, hogy a hágai tárgyalásokat Párisban a csehek álláspontjának megfelelően fejezzék be. Akik a helyzetet ismerik, nem tulajdonítanak nagy fontosságot a cseh sajtókampánynak, de kétségtelen, hogy ez a kampány nem fog a megegyezés hasznára válni. A tájékozatlanokat félre lehet vezetni ezekkel a közleményekkel, de akik a tárgyalások menetét ismerik, csodálkozással fogják é6zre venni, hogy ilyen félrevezető manőverekkel igyekeznek Magyarország ellen hangolni a közvéleményt, amikor minden kétséget kiz\'ró módon bebizonyosodott, hogy Magyarország állandóan a hágai megállapodások keretén belül maradt
és nem követelt mist, mint azt, hogy a megállapodásokat azok szellemében betű szerint hajtsák végre.
Pária, áprtltfl 1 Azoknak az előkészítő megbeszéléseknek során, amelyeket Loucheur a keleti Jóvátételi értekezleten képviselt egyes államok fódelegátusalval folytak, a Bethlen István gróf miniszterelnökkel való tanácskozásra valószínűleg csak holnap kertll sor.
PArts, áprtltfl 1 (Éjszakai rddlójelentés) A keleti jóvátételi bizottBág francia bizottsága : l.oucheur, Áron és Ceuleudre ma délután megbeszélést folytattak gróf llethlen István miniszterelnökkel és a magyar delegáció másik két tagjával : báró Korányi Frigyessel és Oajzdgó Lászlóval. A bizottság holnap délelőtt ülést tart. Valószínűleg gróf Bethlen és Benes holnap közvetlen lárgyalásokat fognak folytatni.
A rendőrségi fizetés-rendezésről, a közigazgatás racionalizálásáról, egyesülési és gyülekezési jogról
nyilatkoztak a szakminiszterek a képviselőház pénzügyi bizottságának kedd délutáni ülésén
Budapest, április 1 (Éjszakai rddlójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága kedden délulán a belügyi tárca költségvetését tárgyalta. Az előadó ismertetésében beszámolt arról, hogy a belügyi tárcában a redukciót sokkal nehezebb volt végrehajtani, mint egyebütt, mert itt a kiadások többnyire személyiek. Az árva- hadiköl-csönök segélyezésére I millió pengői fordítanak.
Kdiiay Tibor a rendőrségi illetmény-rendezés kapcsán a fogalmazói kar fizetésének rendezését sürgette. A kerületi főkapitányságok megszüntetését szerencsétlen gondolatnak tartja. Sokalja a főispánok számát.
örffy Imre sürgette a megye hatáskörének bővítését a központi hatóságok ügyköréből.
Ivády Béla, Sándor Pál, Várnai Dániel, Wolff Károly, Ostűr József, Rassay Károly, Görgey István, Farkas Elemér, Bíró Pál szólaltak feL Mindegyikük
a rendőrfelügyelők fizetésrendezésével kapcsolatban a fogalmazói kar sérelmének reparálását taglalták és
a közigazgatás racionalizálása kapcsán a gépek versenyét a munkanélküliséggel állították szembe.
WcHerlc Sándor pénzügyminiszter felszólalásában hangsúlyozta, hogy a létszámapasztás és racionalizálás kapcsán megtakarított összegeket a közalkalmazottak fizetés-Javítására fordltja.
Ehhez feltétlenül ragaszkodik. A
ZALAI KÖZLÖNY__ 1930 áprill. 2
Májas első napjaiban érkezik Nagy kanlzsára a 20-asok emlékszobra
Megállapították a kétnapos leleplezési ünnepély programját
j»___
rendőrség egy részének fizetés-javl-láeAI megtakarításokból eszközölték.
További megtakarítás esetért a fogalmazói kar helyzetét is javítják.
A racionalizálás nem akarja elvenni emberek kenyerét, hanem az embereket a gépekkel sremben oda akarja helyezni, ahol reá|uk leginkább szükség van.
Sd/onuky Béla belügyminiszter bejelentette, hogy utasllotta az alsófoku hatóságokat, hogy csak a legszükségesebb okmányokat követeljék visszahonosltások-nál. Mindent megtesz, amit lehet a közönség érdekeit szolgáló, jó adminisztrációért. A
községek háztartásának rendezéséről szóló törvényjavaslatot az ósszel benyújtja. Nehéz kérdés ez, de ennél is nehezebb a városoknál. Az adminisztrációt szigorúan ellenőrizteti, mért tapasztalatai etéren nem a legjobbak. A honvédség és karhatalmi alakulatok f.zetés-rendezése során
Berlin, április 1 (Éjszakai rádiójelenlés) Brllnnlng uj kormánya ma mutatkozott be a a birodalmi gyűlésen. Brünning miniszterelnök beszédében kijelentette egyebek között, hogy az uj kormány nincs kötve semmiféle koalícióhoz. Ez lesz az utolsó kísérlet arra, hogy a kormány a felad ttokat megoldja. A külpolitikáról szólva a miniszterelnök hangsulyozla, hogy a kormány az eddigi külpolitikát fogja tovább vinni. Különös melegséggel gondol a német kormány a még megszállás alatt levő Rajna-vidékre. Leszögezle,
Emlékeimből
Irta: dr. Mező Ferenc 5
Jegyezni kezdtem az adatokat és amiko. feldolgoztam az 1825—75. évek közt megjelent lapokat, elhatároztam, hogy .megírom e korszak sportéletének történetét. Arról nem tudtam, hogy a Teslnevelési Tanács már megbízott valakit a magyar sport történetének megírásával. Szorgalmasan dolgozlam a munkán, közben medludtam, hogy a Tanács már megbízás! adott a magyar sporttörténetemre, az akkori főtitkár össze is akait hozni addig Ismeretlen kollégámmal, hogy csináljuk meg együtt a munkát, de szándéka — részben az én hibámból — nem sikerült. Magam dolgoztam hál tovább, egy kis kötetet — Képek a magyar sport múltjából címmel — meg is jelenttettem, de utána visszatértem régibb szerelmemhez: az ókori sport törlé-netéhez. Ehhez röviddel ezután fogtam hozzá, ahogy a harctérről haza-jöltem. Most erélyesebben nekifeküdtem, de mert céduláim már néhány ezerre szaporodtak, elhatároltam. hogy egyelőre csak az olimpiai játékok történetét írom meg. Amikor rátértem,\' hogy munkám közben
állását kOtötte ahhoz, hogy a rendőrség ne maradjon kl a rendezésből.
Sajnálattal állapítja meg ennek kapcsán a fogalmazói kar fegyelmezetlenségét. A felügyelői kar rendezése Involválja a fogalmazói kar fizetésének rendezését Is. Máris folynak a tárgyalások, aminek során nem marad kl a detektlv-testOlet sem. A rendőrség mai mammut-admlnlsz-tríclójára nincs szükség, ezért lépteti életbe a reformot.
A gyülekezési jog
törvényjavaslata készül, de benyújtásának Időponlja még bizonytalan. Az egyesülési jog törvényes rendezésére még csak ígéretet sem tehet ma, amikor annyi visszaélést követtek el ennek leple alatt.
Abizoltság ezután a belügyi költségvetést általánosságban elfogadta. Holnap áttérnek a részletes tárgyalásra.
hogy a belpolitikában a gazdasági, szociális ba|ok különös éberaéget kövelelnek. A birodalmi kormány azonban a wéimari alkotmányban biztosított jogánál fogva minden veszéllyel szemben erős lesz.
— A le0M«bb Mtfnyegek nagy vdlcisxíéktxin, krrfi ra/l flxetéal feltételeit mellett — Bartúadl.
Támogassuk az érdemes kanlxsal kereskedelmet é.* l/tart.
mennyi tiamlBitással, mennyi téves állítással találkoztam, a hercegprímás ur Öemlnenciája is elmondott néhány humoros tévedést, amelyekre egyházjogi munkássága közben bukkant és amelyek közül akárhány évszázadokon át élt, mert egyik szerző átvette a másiktól — a srükséges kritikai ellenőrzés nélkül. Örömmel hallotta a Kegyelmes Ur, hogy a főegyházmegyei könyvtárban Is dolgoztam és hogy ott is értékes adatokra találtam. Szivesen fogadta tőlem magyar sporttörténei ni munkám díszpéldányát és-miután megnyertem engedélyét, hogy — megjelenése után — olimpiai pályanyertes munkám egy példányát is felajánlhassam, 25 percig tartó kihallgatásról kegyesen bocsálott el. (Még csík azt jegyzem meg, hogy a Főmagasságu Ur titkárától engedélyt kaptam, hogy a kihallgatásnak ezt a i észét nyilvánosságra hozhassam).
Röviddel reá Magyarország kormányzója elölt is megjelenhettem: szeptember 3-án együttes kihallgatáson fogadta az olimpiai győzteseket és helyezetteket. Qróf Klebels-berg Kuno kultuszminiszter vezetett bennünket az államfő elé. Ti? órakor
Nagykanizsa, április 1
Vasárnap délután 2 órakor a 20-as honvéd emlékmű-bizottság nagykanizsai bizoltsága a Korona-szálló külön termében értekezletet tartott, amelyen a bizottság központi titkára, Győry Slndor részletesen beszámolt a bizottság eddigi szép munkájáról, a szobor-ügy eddigi állásáról és a kél napos leleplezési ünnepségnek végleges programjáról. Az értekezleten Nagykanizsa társadalmi életének kitűnőségei vettek részt, az egykori 20 as honvédek, a volt bajtársak.
A beszámolóból mqgtud|uk, hogy a szobor február 3-tól gipszöntés alatt állott és jelenleg már a bronz-öntődében van, ahol még húsvét előtt teljesen elkészül. A bizottság húsvétkor átveszi az öntő-cégtől a szobrot és május első napjaiban már leszállítják Nagykanizsára. A hatalmas bronz-szobor az első nyílttéri szobra lesz Nagykanizsának.
Hybl József, a szobor alkotó művésze a szobor két alakjában a roham utolsó pillanatát érzékelteti meg, amikor — a honvéd és népfelkelő — az utolsó csapást mérik . . .
A szobor teljes magassága 3.15 m, ami egy 3 m. magasságú piedesztálra kerül. A piedesztál homoki mészkőből készül. Lent lépcsőzet lesz. A szobor előtt kavicsos gyalogjáró. Az egészet vasrácsos kerités veszi körül, amit be lehet zárni.
A piedesztálon rohamsisak és babérkoszorus motlvumu domború díszítés, cimer.
A közepén nagy felirat:
„Dalolva mentünk csatáról csatára, 1914—1918"
A címerbe vésett szöveg:
„A 20-a* honvédok és néptölkelök emlékónok".
jelentelle Hardy Kálmán hadsegéd a Kormányzó Ur érkezését. E öször láttam Ily közelről. Feszes a tartása, mintha nem Is hatvan, csak negyven év nyomná vállát, kemény elhatározás villog szeméből, csupa akaratot sellet az arca. Hoss.\'u beszédet intézett hozzánk, keresetlen, szívből jövő szókkal köszönte meg azt a munkál, amelyet az olimpiai gárda a magyar ügy szolgálatában végzett. A Magna Charta és az Arany Bulla idejében mondta volt, az angol és a magyar nemzet lélekszámra körülbelül egyenlő volt, ma az angolszász faj 145 millió lelket számlál, e sok szenvedésen átment magyarság szinte huszadrészét teszi s mégis megtörténhetett, hogy a ml fiaink több bajnokságot szereztek az amsterdámi olimpián, mint a halalmas nemzet képviselői. Ez a ti legnagyobb dicséretetek I Végezetül mindenkinek maga nyújtotta át a kitüntetést, mindenkihez volt néhány kedves szava.
— Hol kaptad a Vaskoronaren-dedet ? kérdezte tőlem, amikor hozzám éri.
— A Piave csatában Főméltóságu Uram, válaszoltam.
— Ugyebár te Kanizsán vagy tanár, kérdezte tovább.
A piedesztál hátsó részén bevésve:
„Királyért és Hazáért" «
Az ezred dicsőséges harcalt juttatják a szemlélő emlékezetébe a piedesztál bal oldalára vésett csatanapok : .Uhndr. Ravaruszka Jaroslaw. Limanovo. Kárpátok: 906-osmagaslat. Lublin. Boguszlavka. Sztochod. Nlelnlca. Kostanjovca. Piave. Mon-tello. stb."
Mlg a Jobb oldalon : Chmlelnlk-No. Chodel. Borusowa. Pillca. Kárpátok: Clsna-Ballgrod. Drina: Mucony. Za-leszcykl: Klrllbaba. Lovcen: Zugna-torta stb."
A gyönyört! szobor 20.500 pengőbe kerül, ami teljesen fedezve van. Az emlékszobor felállítása 10 napba kerül. A felállításra lejön Nagykanizsára Hybl szobrászművész és az öntőmester is. A bronzöntvény súlya cca 13 métermázsa, mlg a kőanyag 110 métermázsa.
Oyőry titkár ezután teljes egészében ismertette a május 31-1 és ju-nlus l-l (kétnapos^szoborleleplezésl ünnepély véglegesen megállapított programját, a kormányzó képviselőjének és József főhercegnek ünnepi fogadtatását. Majd megalakították a szükséges különböző helyi bizottságokat, melyek máris megkezdik tevékenységüket : a nagykanizsai 20-as
napok méltó előkészítését.
*
Megemlítjük, hogy a DSzA vasúttársaság igazgatósága a 20-as ünnepélyre 50 százalékos menetdljked-vezményt engedélyezeit.
Az ünnepség programjáról, az érkező előkelőségekről, a kormányzó képviselőjének éít\' a főherceg fogadtatásáról — legközelebb bővebben.
— Nem Főméltóságu Uram, itt Budán tanítok a II. ker. reálgimnáziumban.
— Hát hogyan, hiBzen olvastam, milyen szép ünneplésben részesítettek Kanizsán.
— Igen, Főméltóságu Uram élelem jórésze Kanizsához füz. Olt a közelében születtem, ott jártam középiskolába, olt laknak szüleim és a város lakósságának jó részéhez ma is a tisztelet és a barátság kötelékei fűznek, ennek köszönhettem azt a kedves ünneplést.
— Hanem engem — folytatta — ugyancsak meglepelt a te győzelmed. Én nem tudtam, hogy Amsterdám-ban Ilyen verseny Is volt. Naprólnapra vártam a |ó híreket és egyszerre csak jön a távirat hozzám, hogy megnyertük a szellemi világbajnokságot. Azt se tudtam, hová legyek a meglepetéstől, de meg az örömtől Ib. Szép volt.
Hosszura nyúlna szóm, ha sorra venném, mii beszélt az államfő többi társammal Is. Egy óránál Is tovább tarlóit a kihallgatás, de mi elhallgattuk volna jóságos szavait akár egy egész nap is.
XVége.)
A Brttnlng-kablnet bemutatkozása a birodalmi gyfllésen
A kormány utolsó kísérlete a feladatok megoldására — Külpolitikai téren az eddigi politikát fogja követni
1930. április i.
A „Rózsaeső"
Könnyekig meghatódva nézte végig Nagykanizsa közönsége Kis Szánt Teréz filmjét
Nagykanizsa, április I Kevés filmnek Julolt olyan osztatlan elismerés, mint a Kis Szent Teréz életét megörökítő „Rózsaeső"-nek. Valóban elmondhatjuk, hogy ez egyszer reményeinkben nem csalatkoztunk. Mindaz a sok magasztaló dicséret, amit róla hallottunk, méltán kijár a vallásos film eme remekének Az életből merített egyszer 11 törté netet oly gazdag dekorációval övezi, hogy szinte nem tudjuk eldönteni, vájjon ai epizódok sokaságát, avagy a szereplőknek típust képviselő egyéniségét csodáljuk e inkább. Mindenekelőtt megragadja lelkünket az a mélységes hit, amellyel Vilma, a dus gazdag francia gyáros leánya a ró-zsaesőt hullató Kis Szent Teréz iránt viseltelik. Ennek köszönhti egyedül, hogy az aljaslelkü Duval karmai közül kimenekül. A jellemtelenség-nek már rég nem láttunk Ilyen sötét-lelkű és mindenre képes megszemé-lyesitőjéh A nagyon is szomorujá-téknak Induló életei deríti napsuga rassá Kis Szent Teréz rózsaesője. Az áhítat legszebb érzelmei töltik el lelkünket, amidőn lepereg előttünk a film vásznán Lisieux csodálatos szentjének könnyekig megható élete. Gyermekkora, Rómába zarándoklásn, beszélgetése a Szentalyával, belépése a kármelita kolostorba, mind olyan esemény, amely kitörölhetetlenül rajzolódik szivünkbe. De nem állunk meg a kolostor kapujában, hanem utánalopakodunk, hogy láthassuk egyszerű, alázatos, elrejtett életét és csodálattal lelünk el, amikor a legközönségesebb házi munka mellett Is tiszta lelke a menyország egy darabját tükrözi felénk. A legmeghatóbb mindenki tzdmára a Szent életének utolsó pillanatai.
A műsor kiegészítő része: .Szent Tarzlcius". A keresztényüldözések Idejébe vezet bennünket s bemutatja a katakombák csodálatos világát.
Előadásra kerül még ma és holnap. Senki el ne mulassza e lélek-nemesítő film megtekintését. P. Pál
Időjárás
A nagykanlxsal meteorológiai megfigyelő )et«ntừkl Kedd*n a Mmtruk-kti Reggel 7 ónkor +4 8, dátután 1
óratax +119, este 9 ónkor +7.
PclhőzH; Reggel tinta, délben lethóa, e*te tíaita áftullozat.
SUUrúny: Egéai napon át északkeleti sxé).
(Éjszakai ridlójekntis) A htHnlé-|lal latáaai aala 10 árakar |a-laeetli mm laMjáráabaa lányaga* •átteaáa mmtm >áHiatá.
2ALAI KÖZLÖNY
Női - éS férfiSZÖVet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
Egy hete eltűnt Weisz Mátyás termónyOgynök Nagykanizsáról
A Csengery-utcában járt utoljára Koréin Miklós ügynökkel — Koréin Tapolcán van, de Welsz hollétét senki sem tudja
Nagykanizsa, április 1 A nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztálya napok óta rejtélyes eltűnési ügyben folytat nyomozást. We/sz Mátyás terményügynök, aki a Strém és Klein terménykereskedő cégnek dolgozott, több, mint egy héttel ezelőtt eltünf Nagykanizsáról. Eltűnéséről a Zalai Közlöny munkatársa a következő részleteket jelenti:
Március 24-én délelőtt 9 óra után Welsz Mátyás ügynök, aki a Magyar-
utca 31. számú házban lakik, azzal ment el hazulról, hogy a Csengery-ulcába megy Petrlcs Lajos henteshez, akivel üzleti Ugye "an. Délre hazajön, — igy monrita feleségének, — másnap pedig falura készült cége megbízásából.
Mikor hazulról hétfőn eltávozott, mint felesége áhilja, 50 pengő volt nála. Azonban attól a perctől fogva, hogy kilépett az ajtón, Welszné többet nem látta az urát.
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divaLszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és női divatárukereskedésébe Caangary-ut 2. tzám alatt.
Előfordult máskor is, hogy reggel elment és csak másnap délután jött meg. A fiatalasszony azt hltle, hogy ezúttal is Igy lesz. Miután azonban kedden este sem tért haza, aggódni kezdett.
Elsl ulja Petrlcs Lajos henteshez vezetett, aki elmondta, hogy hétfőn délelőtt járt nála Weisz, Koréin Miklós terményügynökkel. Az üzletet nem kötötték meg, mire Welsz és Koréin együtt távoztak tőle.
Attól fogva, hogy elhagyták Petrics üzletéi, senki sem tudja, mi történt a két emberrel.
Weszné ekkor még nem fordult a rendőrséghez, hanem egész sereg levelet engedett útjára a megye minden részébe, ahol ismerősök, rokonok laknak és mindenkitől valami adatot kért, hogy nem látták-e férjét Mindenhonnan az a válasz jött, hogy semntit sem tudnak Weliz Mátyásról. Erre a fiatalasszony, akinek egy kisgyermeke van és nemsokára két gyermek gondját kell viselje, vasárnap délelőtt a rendőrségen bejelentette férje eltűnését. Nem titkolta el azt a rossz sejtelmét sem, hogy férjét valami bűntény érte.
A bünügyl osztályon azonnal megkezdték a nyomozást nagy apará-tussal.
Kedden délután Welsz Mátyásné arról értesült, hogy Koréin Miklós Nagykanizsán lakó anyósának Irt Tapolcáról. Azonnal felkereste Koréin anyósát, aki elmondotta, hogy ve|e Tapolcán van az édesapjánál, de a levélben semmi említést nem tesz arról, hogy valamit tudna Welsz Mátyás eltűnéséről.
Az aggódó feleség ezzel a hírrel azonnal a rendőrség bUnUgyi osztályára sietett, ahol azonnal kiterjesztették a nyomozást ezirányba és érintkezésbeléptek a tapolcai csendőrséggel, hogy nyomozza le, mit tud Koréin Weisz Mátyásról.
Welsz Mátyás siemtlyletrása egyébként a következő: 25 éves, magas, vöröses szökő hala van, kék szeme, kis nyírott vörös bajuszt visel. Eltűnésekor szürke nadrágot, zöldes barna kabátot, sötét zöld bundát, tnkoUi eigfai cipót és kalapot viselt
A rendőrség kért a közönséget hogy bárki, aki tud valamit az eltűnéssel kapcsolatban, Jelentkezzék a bünügyl osztályon.
Ez a hely a Városi Silnfub [/szó sxlnbáx
műsorának volt fenntartva. Ennek á képnek azonban nem kell reklám I
ftl
ZALAI KÖZLÖNY
1936. Április 5_
A nagykanizsai izr. hitközség egy esztendeje
1 közgyűlési tárgysorozat tükrében
Nagykanizsa, április 1
A nagykanizsai izraelita hitközség vasárnap délelőtt tartotta rendes közgyűlését székházának tanácstermében.
Dr. Bród Tivadar elnöki megnyitójában egyebek közt kitért arra, hogy a jótékonyság terén 3000 P volt a többletkiadás. A mult tél nagyon nehéz volt, nagyon sok embernek kellett segélyt adni. Sok a szemérmes szegény is, akik valamikor jobb napokat láttak és ma segíteni kell rajluk. Az elemi iskolánál nincs deficit, a felsőkereskedelmi Iskolánál azonban 2000 P-vel több volt a kiadás az előirányzottnál, a bevétel pedig 4000 P vel kevesebb. A kereskedelmi iskola fenlarlása nem üzlet, hanem kulturális szükséglet A hiányt a hitközségnek kell pótolnia. Ha csak 3—4 gyermeket kül dünk ki az életbe — mondta dr. Bród — már eleget téliünk. Amikor mindenütt a felekezeti villong (sok ütötték fel fejükei, ml Nagykanizsán nem éreztük azt. Ez nem csekély mértékben a felsőkereskedelmi Iskolának tudható be.
Fábián Miksa titkár felolvasta Irodalmi és kulturális tanulmány számba menő jelenlését a hitközség mult esztendei munkájáról. Ismertette ■ nagykanizsai izr. hitközség múltjának mindenkori nagy áldozalossá-gát. Jelentette, hogy foglalkozott az elöljáróság a szegényügy rendezésé nek központosításával. Elismeréssel adózott a hitközségi tagok nagy áldozatkészségéért. A hitközség népmozgalmi adatai: született 14 leány, 9 flu, 17 házasságot kötöttek, 40 halálozás történt, 2 zsidó vallásra tért, 9 kitéri az elmúlt év folyamán.
Berger Lipót a kilérés;k emelkedését tette szóvá, amit a nehéz anyagi helyzetnek tud be. Női istentiszteletek tartását tartja kívánatosnak, zsidó-ovodát kövelel, a hitoktatást a polgári és egyéb Í6kolákoan kevésnek tartja.
Villányi Henrik dr. a felsőkereskedelmi iskoláról szóló jelentéshez szólt hozzá és kifogásolta azt a beállítást, mintha a felsőkereskedelmi Iskola mai színvonalát és fejlettségét össze nem lehetne hasonlítani a háború előtti iskola állapotával. Mini aki a felsőkereskedelmi iskola bölcsőjénél olt volt, védelmére kel az akkori iskolának, amit 1 tanárral, 1
tanteremmel és 156 növendékkel átmenteit a háborún.
Bród elnök megállapítja, hogy távol állott a jelentéstől a hábotu elótli felsókere,kedelmi iskolát kisebbíteni. Legteljesebb elismeréssel emlékszik meg róla és dr. Villányi igazgató hervadhatatlan érdemeiről.
Fábián titkár ugyanilyen értelemben szólal fel.
Bród dr. ezután hosszabban válaszol Bergernek. Nem osztja aggályait. A .Vissza a zsidósághoz I" jelszó, amit Berger említett, jó lehet Budapesten, de Nagykanírsán erre nincsen szükség.
Winkler Ernő dr. főrabbi is reflektált az elhangzottakra. Védelmére kell a hitoktatásnak és visszautasítja Berger állítását, hogy a hitoktatás csak külsőségekre neveli a gyermekei. A kitérést illetőleg sem áll Berger állítása, mert pl, a béke és a (ólét idejében váljon láttuk-e a templom mai látogatottságát ? A kitéréseket nem lehet a gazdasági viszonyokkal összekapcsolni. Hiszen a ranghoz, dicsőséghez jutottak sokkal előbb feledkeznek meg vallásukról. A közgyűlés ezulán dr. Winkler
Ernő főrabbinak, Fábián Miksa titkárnak köszönetet szavaz lelkes kulturális tevékenység tikért, ugyanigy Abramovics Márk fókántornak, dr. IVeisz Lajos ügyvédnek és Székely Nándor mérnöknek.
A zárszámadás és adóügyek letárgyalása ulán a közgyűlés véget ért.
A törvénykezés egyszerűsítését
terjesztette ma a Ház elé az IgazságUgymlnlszter
Budapest, április 1
A képviselőház mai ülésének elején Zsitvay Tibor igazságügyminisz-ter beterjesztette a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot, majd áttérlek a fővárosi törvényjavaslat tárgyalására. A vita igen csekély érdeklődés mellett, de gyors Illemben haladt előre. A rokontárgyu szakaszukat együttesen tárgyalták. Ma túlnyomórészt a köllségvetéssel és zárszámadással foglalkozó szakaszokat tárgyalták. A legközelebbi ülés holnap lesz a mii napirenddel. A holnapi Interpellációs napon 16-an indokolják meg interpellációjukat.
Székely Vilmos buiortelepe
♦ NagyKanlxsa, ▲
KajLtncxy-uica 4. sx. ^^
Óriási válaszlék a legegysz\'rübb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos ás díszítő műhely.
A legújabb divatú tavaszi
nöi kabátok,
valamint nöi és féifi
angol TWEED szövetek
a legnagyobb választékban raktáron. Női kabátok 29 pengőtől feljebb. _
Weiszfeld és Fischer
divatAruháza a „Gólyához"
7 lelvonásofl superattrakdó, megrázó népségű dráma.
Az emberi lélek legérzékenyebb húrjait hozzák mozgásba csodálatraméltó művészetükkel, a főszereplő : Jaiok Holt, Dorothy R*vlcr( Halán* Ohadwlok
URÁNIA MOZI
Április 9., szerda Április 3., csütörtök
RÓZSAitÖ
8 felvonóban, mely lititux! kit Szent Teréz
éleié\', hahlát, szeutlé avatásának gyönyörű Ünnepségét « egv lehulló rAisa szírmInak történetét hozza silme.
Szent Tarzioíus
Az Oltári Szentséé kis vértjnuji 1 felvon tFtMn.
Előadások 5,7,9órakor kezdődnek
A Keresztény Gazdasági Párt értekezlete
Budapest, április 1 (Éjszaka! rádiójelenlés) A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt ma este Ernszt Sándor elnöklete alatt értekezletet tartott, amelyen részt vett dr. Köss József mlníszterelnökhelyet-les Is. Ernszt bejelentette, hogy a húsvéti ünnepek után kezdődnek meg a költségvetés plenáris tárgyaiául. A pari a tárgyalásokon intenziven fog részt venni.
Buday D. zső és Hunyady Ferenc gról felszólalása után l\'asi miniszter hangsúlyozta, hogy a költségvetési problémákat azzal a komolysággal kell tárgyalni, amit a mai komoly helyzet megkövetel. Vázolta a mai g.izdasági helyzetet és felvilágosítást adott a Társadalombiztosító ügyéről.
F&idbir tokokra
holdanként P .\'OO ig, értékük 35 (D-álg kKu|abi> Itpusu amortizációs
kölcsönöket,
esetleg átmeneti kö Cáönöket teljeí kifizetéssel, Illetékmentes bekebelezéssel, továbbá kllipárl é» klskereikedól kölcsönöket legelőnyösebben fulyósltUt D >roizl»y Igazgató Budapest, Rákóczi ut 41.
Üzletünk megszűnik, az idő rövidségére most már
a raktáron levő összes árainkat minden elfogadható árban eladjuk
Soha többet nem létező alkalom! „Kék CSÍHSC)" íjÍVdfBTUH3Z.
__Centrál szálloda épület. «
1930. április i.
NAPI HÍREK
| NAPIREND
Április 2, azerda
Róm. katolikus: Paul Fer. Protestáns . Aron. Izraelita: Niz. hó 4.
Városi Mozgó. .Második asszony\', tuperallrakdó, megrázó szépségű dráma <i « kiegészítő mUsor.
Uránia Mozgó .Rózsaeső", töité-netl film - .Szent Tarilcius", ír Oltári Sztnlsíg kis vériannja.
Oyógyszertári éjjeli szolgálat: 1. hó végcig « .Mária" gyógyszertár.
OixHrdő nyitva reggel ti őrátó! eite 8 óláig (hétfő, szerda, péntek délalán, keddti. egén nsp ti\' nek). Tel.: 2—13.
— A megyéspüspök Tapolcán.
Roll Nándor dr. veszprémi megyéspüspök a minap Tapolcán tartózkodott. Tapolcáról Sümegre utazott, ahol két hetei lölt.
— Kanizsai karrier Amerikában. Kábel hozta a hirl Newyorkból Nagykanizsára. Beltlhetm Páll, a Uaranlle Trusl Comp., a világ legnagyobb bankjai közt sorrendben a második, a külföldi üzletek osztályának igazgatójává nevezte ki. A ritka közgazdasági pályafutásra 15 esztendeje indult cl Belllheim Pál Nagykanizsáról. Másfél évtizede él a kanizsai fiatalember az újvilágban. Azóla nem csak Amerika pénz-világában, hanem mindenütt, ahova az amerikai közgazdasági élet csápjai kinyúlnak, Igy tehát (és főkénl) Európában is szaktekintély lett Beltlheim Pál, akinek édesapjával, Belllhelm Győzővel együtt örül most Nagykanizsa társadalma a ritka kanizsai karriérnek.
2ALAI KÖZLÖNY
OLCSÓ KABÁTVÁSÁRI
iíttesitem a nagyérdemű közönséget, hogy a tavaszi idényre sikerült egy nagy tétel konfekciót rendkívül olcsó árért beszereznem s ezen árut ugyancsak nagyon jutányosán bocsáltom a t. vevőim rendelkezésére.
Női kabát selyemmel bélelt ............
Női kabát aivercoat szövetből ...............
Nól kabát covercoat szövetből, selyemmel bélelt ...
Nő kabát angol zaánerU, selyemmel bélelt ......
NŐI bőrkabát, mindkét telén viselhető (fregoll)......
Legu|abb dlvalu sportkabál, selyemmel bélelt ......
Angol tweed és doutle kabát ...............
Gyermekkabátok minden nagyságban.........
Egy öltönyre való Jó minőségű iérllszövet 3 mti csak Tiszta gyapjú ksmgarn lérltfzövet 3
Jé minőségű fekete és sötétkék lérftszOvet 3
2T-I0 81*85 88-50
87*50 »••-
44* —
58*
■ O-tól »■ —
87*50 88*-
Nfti ulnM minden elfogadható Árért I
Kérem áruimat vételkényszer nélkül megtekinteni.
STERN JÓZSEF divatáraháza
\'•» *%torlhy Miklós-utca 1. Városhézpalola.
Vltadélután a Keresztény Tisztviselőnőknél. A mai idők ne héz problémája a gazdasági válság, ami maga után vonta egyéb válságok egész sorozatát. A lét nehéz küzdelmei hozták magukkal a lelkek válságát is. A kenyérküzdelem most már úgyszólván a nő és férfi közi folyik s hogy mivé log lejlödni, mivel lehelne ellensúlyozni, hogyan lehetne rendes medrébe visszaszorítani ezt a harcol, erről a kérdésről óhajt tanácskozni, ennek a kérdésnek megbeszélését, megvitatását tUzte ki célul a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete A kérdés előadója llar-barlts Lajos. A vitadélutánt április 6-án rendezik meg. Az előadást több rövid viialelszólalás követi.
— Az Izr. Iskolakonyha záró-Unnepélye A nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet vasárnap délben zárta be iskolakonyha-akcióját A záró-ünnepre szép számú közönség gytllt össze. Az igylet lelkes hölgy-gárdája négy hónapon ál küzdöll-fáradozolt, hogy 80 szegényének na-ponla tisztességes ebéd jusson. Olyan munkál végeitek,amiéri megérdemlik, hogy a szegények áldó szava kisérje lépéseikel. A záró-ünnepélyen megjelentek a többi jótékony egyesületek képviselői is. Ozv. Rosenfeld Jíizsefné elnökasszony meleg szavakban mondott köszönetet mindazoknak, akik
lehetővé tették, hogy segileni tudjanak a szűkölködőkön. A szivekhez talált beszéd után a népkonyha kicsinyeinek a hölgyek kiosztották a bucsu-ebédet. Az iskolakonyha-akció záró-aktusa dr. Wlnkler Ernő főrabbi lendületes szavaival ért véget.
Ax Ügyvédi Kamara közgylflóse Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, április 1
Vasárnap tartolta a zalaegerszegi ügyvédi kamara évi rendes közgyűlését Udvardy Jenő kormánylőtaná-csos elnöklete alatt. A különböző jelentések meghallgatása és elfogadása után elhatározták, hogy a kamara feliratot intéz az igazságügy-miniszterhez és kérni fogja, hogy vagy szüntesse meg a zalaszentgrótl járásbíróságot, vagy pedig emeljék a zalaegerszegi birói kar létszámát.
Ezután megválasztották a kamara törvényhatósági képviselőit, minthogy az igazolóválasztmány az első választást megsemmisítette és uj választást rendelt el. Rendes tagok lettek ismét : Udvardy Jenő dr., Tuboly Jenő dr. és FBrst Jenő dr.; póttagok: Bruck Béla és Brlglevlcs Károly dr.
Elfogadták Barta István dr. nagykanizsai ügyvédnek azt a javaslatát, hogy intézzenek föliratot a miniszterhez annak a gyakorlatnak megszüntetése érdekében, mely szerint, ha több végrehajtató van egy adós ellen, az árverést minden végrehajtató Ügyében kűlOn tllzlk kl.
SZABÓ
-cipőnél szebbet, jobbat, olcsóbbat sehol nem veheti
Nól pántos fekete R. aevró dpő l«*»0
Nól barna pántos
15*80
NŐI drapp
dlval pántos cipó [randa sarokkal 16 80
NŐI lakk
páatM dp/i Irtacla sarakkal | intllop di.,,.1 18*80
Nól fekete
R. sevró pántos cipó lakk dísszel á4*B0
Női barna
egypáiitos Iroleiir-dnó | rámán varroll l»\'»0 |
Soiilí-dpA .l.V»«K i kisírnunk. |
f\'ummUarokkkl f
clsi.c.lve 18\'HO |
. tjrmil tttfi w btrn j
szöges pántos dpő 1 19 -22 nagyság 8*50 i 23-26 . 5*40
27 -30 . 7-50
Mlndan párért falelfi aaéget vállalunk.
ZALAI KÖZLÖNY
ÁLUON MEG!
A TURUL
kirakat olosó árai szenzációsak I
Női fekete, barna drapp pántos cipők már U-50-től
Férfi fekete félcipő ............már 14\'50-től
Gyermek lakk, drapp, barna pántos cipők nagy választékban!
A TURUL CIPŐ-
GYÁR
fióküzletének előzékeny kiszolgálása minden vevőt kívánsága szeri.it kielégít I

Ha eiegánkan akar öltözködni,
ugy fordul|on bizalommal
Németh P. Pál
hm urlszabóhoz
Deák-tér A. szám,
ahol a leglzlésesebb kivitelben, leg-
elsőrangú kidolgozással készülnek eredeti angol és más szőve lekből öltönyök már 120-tól
— Lugosdézsába esett és meghalt egy kisfiú. Szemjakab községben Németh Kálmán 5 éves gyermeke egy lugosdézsába eseil és oly súlyos égési sebeke! szenvedelt, hogy nem leheled megmenteni az éleinek. A vizsgálat megindult.
Bármilyen munkát vAllal, házmesternek, hivatalszolgának elmegy, vagy szakmájába vágó bármilyen foglalkozást keres volt kazánkovács, géplakatos, szerelő, kovács munkában Is Jártas. Kót apró gyermeke van, nagy nyomor ral küzd. Nem segélyt kér, hanem munkát, hogy kenyorot ndhasxon családjának. Felesége varrást, loltozáat vállal. Cini a kiadóhivatalban.
Animo F/J?"
keverék a leízamatoaabb.
Kapható Aríner cégnél.
— Elégett egy autó. Vasárnap délután Andocs határában Pick And-drás, a székesfehérvári Áruszövetkezet igazgatójának autója megfaralt, lelborull es elégett. A bennülőknek bajuk nem történt.
Elhagyta a kó. házat a Turul ti-iQII futballistája hitaki Pausz Jenő, n Turul egyik csatára, aki a vasárnapi meccsen Jobb lábán megsérült és bnka-zuzódást szenvedett, annyira helyrejött, hogy elhagyhatta a kórházat. Miután a futballista „civilben" Budapcslou az I. kor. adóhivatalban ndótiszt. visszautazott u fővárosba. Az orvosok megállapítása szerint a két Játékos kollidú-lásából származó sérlllós egy két hót alatt teljesen begyógyul. Kzzeí kapcsolatban nem Is kell külön megcáfolni azokat a híreket, melyek arról szóllak, hogy a Játékos súlyos csonttörést szenvedett.
— Egy halott gyermek: — 3
nap. A zalaegerszegi törvényszék Vlgmoncl Islvánné szentlaniáspuszlai asszonyi háromnapi fogházbüntetésre Ítélte, mert a mull év októberében egyéves gyermekét felügyelet nélkül hagyta a szobában. A gyermek magára rántotta a iorró levest és oly súlyos égési sebekel szenvedelt, hogy azokba rövidesen belehalt. A törvényszék az Ítélet végrehajtását háromévi próbaidőre felfüggesztette,
i
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag,
gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fBszer-és csemegeüzletben.
»•» Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nh gykanlzua, Király u. 21
S i i\'1j___Lili
— Kifosztották a kapolcsl Hangyát. A kapolcsi Hangya Szövetkezeiben betörők járlak. A fiókokai felfeszítették és onnan készpénzt, valamin! nagymennyiségű árul loplak el. A betörők ulán ujjlenyomal maradi, ami nagyban megkönnyíti a csendőrök nyomozását.
A SINGFR.YAKROOÉPEK Műmre A LEGJOBBAK I
—■ UJ rendszer bulorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezésekel, a következő előnyöket nyuJtjuk. Százpengőnkénl csupán öl pengő havi részlet fizetendő ■ s egy éven felüli törlesztés esetén kamatokat Is incgtérlt|ük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-lika 5
Felrobbant itéxtgranát
éle/feMélyeaen megaetH!-mMcii fröröm emberi
Kaposvár, április 1 Mallcs István cserepessegéd a mult hét elején a kaposvári szeinélkíOntő telepen egy kézigránátot talált. Haza-ville és tegnap délután babrálgaln! kezdte. A kézigránát felrobbant. A szerte hulló szilánkok Matics István Jobbkezét tóból leszakltottdk, azonkívül egyéb\'sérüléseket is szenvedelt. A robbanás következtében Pohár Julianna, a cserepessegéddel közös háztartásban élő asszony életveszélyesen megsebesült és megsebesüli még Igrlcz Károly öt éves gyermek is, akinek a kézigránát felrobbant darabjai felszakították a hasát. A kisfiú és az asszony haldoklik. A rend-Oiség megindította a vizsgálatot.
1930. április 9.
/l cirlcusx-kocsi alól
kerékpdrl lopott, az utcdn
meg lassan tfsaxelopkotffa a felszerelési öoxxd
Nagykanizsa, április i
Az egyik kiskanizsai őrszemes rendőrnek tegnap délután feltűnt egy fiatal gyerek, aki vigan biciklizett, de a kerékpáron nem volt névjelző tábla. Az igazoltatás során a fiu elmondotta, hogy a gép nem az övé, hanem egy barátjáé, akitől csak kölcsön kapta. A rendőr most már ezl a fialalembert velte elő és kérdőre vonla, hogy honnan van a kerékpár. A fiu előbb különféle hazugságokkal próbálkozott, de aztán beismerte, hogy a kerékpárt egy évvel ezelőtt lopta az itt tartózkodó Zoó-clrkusz-ból. Egy este emelte el a gépel az egyik cirkusz-kocsi alól. Miután azonban a gép nem volt felszerelve mindennel, néhány héten belül csengői, féket, lámpát stb-t lopott hozzá. Minden baj nélkül használta a kerékpárt mostanig, atnlg barátja nem karikázott a rendőr kezébe. A rendőrség megállapította, hogy a kerékpár-lámpát a fiatalkorú az Erzsébel-téren egy kapuban hagyolt bicikliről lopta le a mult év októberében. A bünügyi osztály felszólítja a lámpa tulajdonosát, hogy Jelentkezzék. Érdekes, hogy a kerékpár ellopása miatt annak idején a cirkusz sem leli feljelentést Valószínűleg a hatalmas társulatnál észre sem vették a k\'rékpár eltűnését. A fiatalkorú blcikli-tol vajl, miután szüleinél lakik, szabadlábon hagyták, de az eljárást folytatják ellene.
Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán II mult héten 13 gyermek szlíTefett. 6 Hu és 7 leány: Dénes Mihály vasúti kocsirendező és Major Máriának rk. Ha, Krisztián József háziszolga és Dávldo-vlcs Katalinnak rk. tls, Sneff György kőmüvessegéd és Horváth Krzsébetnelc rk. fia, Vlnnza Józant hnnvédőrmester és Kmsicti Ilonának rk. leánya, Farkas János molnár és Városi Máriának rk. fia, Némoth Péter vasúti kalauz és Itácz Mártának rk. leánya, Caopdor l^szló vasúd pályamunkás és KrlsjUán Juliannának rk. leánya, Peti József honvédgyalogos és Dolmányos Rozáliának rk. leánya, Vellák József gépkocsivezető és Neumann Jankának rk. leánya. Házasságon klvUl született 2 tlu éa 2 leány. — Halálozás í lárttnt: özv. Ba-der Honrlkné azül. Márkus Berta lzr. 80 éves, özv. Csondor Istvánnó bzUI. Krlszüán ltozálla rk. 69 éves, Péter Béla vasull pályamunkás rk 50 éves, Krlszüán Ferenc rk. 1 napos. Viola Ilona rk. 3 hónapos, Hartvlg Mihály asztalossegéd rk. 22 évee (Hahót), Ro-dek JózseTnó Kukuruzsnyák Katalin rk. 25 éves (Tótazerdahely), Dorvallcs József kádármester rk. 46 éves. — H4-zussil/zot kúllíll 8 pár: Holezer László fa-kereskedő és Kaufer Erzsébet lzr. Horváth Béla zenész és Lakatos Mária rk.. Pandúr Sándor tőldmlves (Inkeyantalfa) és Véber Anna rk.
fdsdrol/unkM/Oon, ne kllld-/tlk pénattiikel Idegenbe.
Ipk ligyiÉ!
Mielőtt tavaszi szükségletét beszerezné, látogasson el
WEISZ SOTEKEK IMrnm
ZrUyl Bikini-utca 34. u.
(postapalotával izemben), ahol a Iegizlé6esebb kivileiben készülnek eredeti modellek ulán a ruhák és kabálok, elsőrangú kidolgozással, a legjulányosabbáron
Kísérelje meg izerencsftjét
osatálysorsjegyet
mindenki és vásároljon egy szerencseszámu az ujonan kezdődő 24-ik sorsjátékra
|J|II,-XZ-_ főelárusllő sors-
niinoner Kaiman jegyirodájában
Csengar y-u< 7. szám (Rapooh-ház.)
Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 Pengő. ,ut Minden második sorsjegy nyeri Egész sorsjegy 24 V. Fél IS P. Negyed 8 P. Első osztály húzása április H6 18 ás 17-én.
„His Klaster * Voice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
fLxjihA Antal ,wver-\'l6szer-és =
Maww NIHCII sporlárunagykereskedés rádió és gramofon osztálya
1930. április 2
KÖNYVEK, LAPOK
Egy megcsonkított ország talpraállásának történetét és tanulságait
és annak példáján a Nagymagyarország felé vivő utak érdekes kutató megvilágítását tartalmazza egy uj magyar könyv, amely most jelent meg a fővárosi könyvpiacon. Címe: ,1Csonkafranciaország két integritási harca és Szent Jeanne d\'Arc"; szerzője Póka-Pivny Béla dr.,- az „Olvasóhoz" intézett ajánlás írója Apponyl Albert gróf, kiadója a Magyar Külügyi Társaság.
Rokonszenves, szép könyv, melynek ára 5 P. Kiválósága a könyvnek, hogy nem frázisos és fellengzős és egyben nem is csak egynéhány ember elméjéhez van szabva. Az uj mü a széles, müveit társadalom könyve.
A könyv azt írja le, hogy mikép tesztette el egykor Franciaország területe nagy részét és hogy ez az egész lerülelcsonkitás mily hasonló a mi megcsonkiltatásunkhoz. Aztán leirja, hogy mily utakon szerezte vissza Franciaország területi épségét és végül levonja a tanulságokat, amelyeket nekünk nem szabad szem elöl tévesztenünk, hogy mi is hasonló eredményt érhessünk el: a Feltámadásunkat.
Különösen szeretni fogják a könyvet a: nők. Franciaország integritása kivívásában a nők oroszlánrésszel birnak és ezt a könyv ritka plasztikussággal emeli ki.
A könyv egyszerű leveleid lappal megrendelhető (Magyar Külügyi Társaság, Budapest, Országház).
Miskolo é« Makó monográfiái
Nagykanizsa, április i
Két impozáns, díszes kötetlel gazdagította a Magyar Városok Monografiáfa Kiadóhivatala az elmúlt évben a magyar könyvpiacot. Miskolc város 35 íves (554 oldal) monográfiája az egyik, Makó és Csanád-Torontál vármegye fonlosabb községeinek 26 íves (408 oldal) monográfiája a másik.
Miskolc monográfiáját dr. Halmay Béla h. polgármester és Leszlk Andor muzeum-őr szerkesztették. írták pedig 48-an, minden fejezetet az arra legjobban hivatott városi közéleti és kulturális tényező.
Makó monográfiája 16 fejezetet szentel magának Makó városának, a 16 fejezet 7 író tollából került ki. A többi 28 fejezet 28 községgel foglalkozik.
ÍALA1 KÖZLÖNY
A LÉGIÓM öYERttfKArOlöjURIKKÍl 00N00ZZ&
LranKAma*. Ara darabonként 90 fillér.
Sem Miskolc, sem Makó mono-grafiájlban nem a históriai rész foglalja el a fő helyet, hanem sokkal inkább a közelmúlt évtizedek és főkén! a felen viszonyok ismertelése. Olyan városban, melynek egyéb történetírása mellett, mint pl. Miskolcnak 5 köleles város-története van, ezt az elvet helyesen követték a monografia szerkesztői. Hogy sikerrel is követték, bizonyítja, hogy elég végigforgatni főként Miskolc monográfiáját, szinte megelevenedik az olvasó előtt az egész város. Ha az eddig megjelentek közül valamelyik, ugy Miskolc monográfiája valóban forrásmunka, amely a XX. század Miskolcának olyan rengeteg értékes adatál, statisztikáját, fejlődésének olyan lüktető rajzát, a mai városnak olyan eleven biográfiáját adja, hogy annak minden oldala kincs lesz a következő évszázadok historikusai számára.
Makó monográfiája úgyszólván teljesen a jelen helyzet rögzilésére szorítkozik és ebben a monografikus nemben szerkesztői kitűnően oldották meg feladatukat.
A fővárosi sajtó mindkét kötetet elismeréssel fogadta, aminthogy elismeréssel fogadta a monografia-sorozat korábbi összes köteteit is, mert a kiadók olyan területen vállalkoztak a magyar kullurélet egy kiálló hiányosságát kiküszöbölni, ahol az a legnehezebb feladatot rója Íróra és kiadóra, az anyagi és tárgyi megkötöttség miatt. A városok történetírása évtizedek óta teljesen elhanyagolt ágává vált a magyar irodalmi és tudományos életnek. Holott minden magyar város élete a történelem egy sorsfordító darabj\'t élte át az utóbbi évtizedekben. Ennek az időnek historikumát a jővő számára átmenteni, vagy (mint pl. Nagykanizsán volt) olyaq városokban, melyeknek törtcnelmét még sohasem írták meg, a multai felkutatni, — erre vállalkozott a Magyar Városok Monográfiája, mikor évekkel ezelőtt sorozalát megindította és temérdek munka és kockázat árán eljutott a nyolcadik köteléig (Miskolc és Makó óta újból két város van sajtó alatt),
Kanizsai szemmel kissé szomorúan esik Miskolc 35 ives, hatalmas kötelét forgatnunk. A kanizsai monografia bizony csak 25 ives volt. Az is csak ugy, hogy a város sietett segítségre 7 ívnek megfelelő ösz-szeggel. Ami a kanizsai monografia Írójának az iróasztalfiókjában maradt (érdekes fejezetek a múltból, a jelen széleskörű taglalása, beszédes statisztikák, térképek, ki tudná elsorolni, mi még), az a miskolci műben mind felsorakozik gyönyörű, kaleidoszkópban. Szomorú elgondolni, hogy Nagykanizsának ez volt az első könyve, ami egészben feltárta gazdag történelmi múltját, megvolt iró és kiadó lelkesedése, sőt önzetlensége is (a szűz-talaj öröme táplálta mindakettőt) és megvolt (meg is van) 35 ívre elegendő anyag, de — annyival sem tudtunk kiállni az országos sorozatban, amennyivel Makó. Miért? Mert az országos gazdasági bajokon tul a maga külön trianoni megcsonkítását is szenvedő Nagyk?ni- sa nem tudott többel felvenni a saját maga könyvéből, mint ?000 példányt, abból is sokat csak a budapesti kiadóvállalat megbizoltainak százféle (és valljuk meg, nem mindig szerencsés) megrendelés-gyűjtői flfikájával. Ugyanekkor Miskolc monogiafiája 6000 példányban látott napvilágot, sőt Makó is megfelelt közel 3000 példánynak. A közönség ilyen támogatása mellett érthető, hogy más városok már meglevő történetírásuk mellett is többet örökíthettek meg magukból, mint a saját történetírása terén is mostohán maradt Nagykanizsa.
A PETANCI
természetes szénsavas savanyúvíz 50 éves múltra tekint vissza és ennélfogva gyógy-, üditó- és bor-
viznek legalkalmasabb. Gyomor- és vesebajoknál, úgyszintén a légzőszervek hurutos bánlalmainál, köszvény-, cíuj- és hólyagbajoknál orvosi szaktekintélyek legalkalmasabbnak ajánlják.
Ufkiti lUat Hsa- fa miáiiiih*itii
Pútokat:
KÖVESI HENRIK
Hatykaaliia, Matyira. 14. Tilda jM
SPORTÉLET
Lóversenyek Nagyatádon
Nagykanlisa, április 1 A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület május 11-én délelőtt 9 órai kezdettel Nagyatádon nagyszabású lóversenyeket rendez. A program keretében:
Oróf Széchenyi Qéza kocsiverseny; fogalszépségverteny; Mandy Samu 6 km. országúti amerikai verseny; military; díjlovaglás; díjugratás kerülnek lebonyofitásra. Igen érdekesnek Ígérkezik a kisgazdák számára rendezett felvonulás és lovaglás, valamint izekérfogat akadályverseny.
A versenyre, mely a nagy multu sportegyesület rendezésében teljes sikert ígér, nevezni a fegyzőségeknéi lehet május 5-lg díjtalanul Oszlop-nevezések fogatonkint 5 pengő nevezési díjjal a lovascsendőr századparancsnokságnál a nagyatádi kaszárnyában eszközöltetnek. A versenyen katonazene és büffet gondoskodik a közönség szórakoztatásáról. Este hét órakor pedig a verseny befejezéseképen a nagyatádi moziban lovasfilmeket mutatnak be.
A ram tűzhely
■ ok külteéget és bouuUgot okoz.
Dobta ki tehát hasinavehetetlen tűi-
helyét ia rendetlen nálam ujál kéíiit-ményelmból egy igatin prakükui
asztaltiizhelyet,
melyért IS éri |ar«ndát villátok.
MACSEK LAJOS
lakatosmester
Hicykiaiiu, Jóuet f6k»re»iit 87.
Megkezdődik a tennisz az NTE pályáin
A Nagykanizsai Torna Egylet tennlsz-szakosztátya vasárnap tartotta évi rendes közgyűlését, melyen a részleges tisztújítás során pénztárossá Eichner Á\'pádot, pályagondnokká Orűnhut Elemért választották meg.
A közgyűlésen megállapították, hogv a szakosztálynak jelenleg szál rendet tagja van.
Miután a pályaépítési, Illetve javítást munkálatok befejeződtek, a közgyűlés ugy határozott, hogy kedvező idő esetén a Király-utcai tennlst-pdiydkat április 3-lkdn, tehát csütörtökön megnyitja a tagol! számára.
Az NTE tennisz-gárdájának első tavaszi mérkőzése az a meccs lesz, melyet a Zrínyi tenniszezőivel fognak vivnl május hí folyamán. A MTK-val való mérkőzés május végén vagy junlus elején esedékes.
MILTÉNYI CIPŐ a legjobb
Fekete, pántos lakk dísszel
14*50
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkati
15*80
Drapp francia és trottőr
Fekete, férfi fél francia v. gömb. gummlsarok, lakk kapnlval
Barna trottőr v. magas sarok Finomabb drapp francia jQiQft trottőr és abbe IO OW
Barna, férfi fél francia v. gömb. OH fazonú gummisarokkal
16*80
19*80
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Jó közepes felhajtás és az olasz kereskedők élénk kereslete jellemezte az országosvásárt
Az olaszok elsősorban fiatal üszőket is növendtkmarhákat vásároltak—A gazdák alkalmazkodnak az állatkmskedslmi viszonyokhoz -- Zajos volt a kirakodó vásár, dt — csak a falasiak vásárollak ott
adlak el a gazdák növendék marhá-
Nagykanbesa, április 1 - QyönyörU Időben, ponl elsején zajlóit le a szokásos havi országos vásár, mely környékszerte hatalmas tömegeket mozdított meg. Sajnos azonban ennek a tömegnek legnagyobb részét az alig pár pengővel rendelkező földmlvelö nép tette kl. Ezt a képet mutatta elsősorban a kirakodóvásár, ahol a kora délelőtti órákról kezdve nagy tömeg hullámzott, de .vásár" bizony kevés történt.
A legolcsóbb bóvli holmiknak még akadt vevője, de ma már a falusi nép Igy van az országos vásárral, hogy nagyobb bizalommal vásárol a helybeli, régi megbízható cégeknél (Ezt különben jónéhányszor saját kárán tanulta meg a vevő.) Annál örvendetesebb, hogy az dllatvdsáron a mozgalmasság valóban vásárt jelentett.
Marhából jó, közepes volt a felhajtás. A vásáron osztrák kereskedőt alig egyet-kettőt, de annál több olaszt lehetett látni. Előbbiek úgynevezett virsllimarhát és klcsontolnl való marhál, az olaszok pedig a fiatal üszőket keresték.
Az 500-550 kilós tinókai, fiatal üszőket az olasz kereskedők mind egy szálig összevásárollák. Élősúlyban az árak 80 fillér és 105 pengő között váltakoztak. Nagyon szépen
kat hasonló áron. Ezeket az állatokat az olaszok a nagyobb olasz városokba exportálják és kizárólag húsfogyasztás céljából vagonírozzák.
Általában a kereslet igen élénk volt marha iránt és tekintve, hogy a gazdák alkalmazkodnak az állatkereskedelmi viszonyokhoz, aki el akarta el is tudta adni állatalt.
Az utóbbi időben az Olaszországba irányuld marhaexportban némi visszaesés állott be, Bécsbe irányuló marhaki, Hetünk pedig jóformán egész lecsökkeni. Ennek magyarázata, mint azt a Zalai Közlöny több Ízben megírta, hogy Olaszországban ujabban más agrár-államok is piacokat keresnek, másrészt pedig a Bécsbe kivitt marha után horribilis adó, vám stb. járul. Egy-egy marha után, amit az osztrák fővárosba exportálunk 120—160 pengő költségtöbblet járul, ami vagononkint (12 darab marha fér egy vagonba) 1600 - 2000 pengőt jelent
Ilyenformán ezek a rendkívül magas költségek teszik lehetetlenné, hogy akár a mi marhakereskedöink, akár maguk az osztrákok jobban frekventálják a magyar állatvásárokat noha Bécs az a város, ahol sohasem elég az eszközölt állatbevitel.
A Falu Szövetség
Gazda-napja! zalai községekben
Pola, április 1 (Saját tudósítónktól) A Falu Szövetség vasárnap délután két zalai községben rendezett előadásokat az aktuális gazda-kérdésekről. Az előadásokat Radnóti István oki. gazda, a Falu Szövetség titkára tartotta Murakereszturon és Polán, mindkét községben élénk érdeklődés mellett.
A murakereszturi előadás előtt Radnóti István, Király I. Emil és Kovdcs Dezső murakereszturi tanítók kíséretében tisztelgett Csólhi üéza apátnál, aki teljes támogatását Ígérte a megalakítandó Gazdakörnek és az abban képviselt községi gazdaérdekeknek.
A mise után az iskolában megtartott előadáson Radnóti titkár oly meggyőzően fejtette ki a gazda-tömörülés szükségességét és a gazda-bajok orvoslásának ezzel kapcsolatos lehetőségeit, hogy a murakereszturi gazdák egyhangú lelkesedéssel kimondták a fltyehdziakkai közös Gazdakör megalakulását. Disz-elnökké Csóthi G*za apátplébánost, elnökké Szetvert Antal körjegyzőt, alelnökké Balla-Bene Bertalant, Sánta Istvánt, lj,vrek Józsefet, Kovács Jánost, titkárrá Kovdcs Dezső tanítót, pénztárossá llermann Vincét, ellenőrré Planrirr vmr.\'.t „4ioc.(„hal
Polán is zsúfolásig meglelt az iskola hallgatósággal, mire Radnóti István a tanítók társaságában megérkezett Murakereszturról. Az előadást Oeginszky Ferenc plébános üdvözlö beszéde nyitotta meg. Radnóti előadásában méltatta Pola község elöljáróságának buzgó és eredményes munkásságát a falu kultúrájának emelése terén, kiemelve Krejcsi Antal igazgató-tanító és Valkovics Béla jegyző érdemeit. Horváth László jegyző Becsehelyre hívta meg a Falu Szövetség titkárát egy előadásra, ahol Horváth Ferenc tanitó vezetésével ugyancsak alakulóban van a Gazdakör, melynek szépen működő énekkara is van.
A községi vezetőség és a gazdák ezzel a nappal Murakereszturon is, Polán is ujabb és gazdag ösztönzést kaptak a gazda-kultura érdekében leendő munkálkodásra.
TŐZSDE
A mai tőzsdén már nyitáskor bizonyos tartózkodás volt észlelhető, ami részben annak lulajdunilható, hogy a gabonapiac nyitáslMr igen lanyha volt. Rossz hatással voltak még a bécsi arbitrage eladásai is és bár a berlini hírek továbbra is ba rálságusak maradtak, a helyzet lényegében változatlan. A forgalom minimális volt. FUkamatozásu papírok pi-cán az irányzat- csendes, árfolya-ii."K alig változtak. Devizapiac élénk
Tertnéajtássde
Buza 30 flll., rozs 30 flll. esett.
Bull tluiv. 77-es 2310-23 30. 78-is 2« 45-23 55, 7»-es 23 75-23 90, 80-ai 23-90—2400, dunánt. 77-ea 20 35-20 60 78-ti 2060 — 28 85, 79-ea 20 85—21 05 10-11 20-95 -21.20, rozs 1115-1130, lak árpa 13-00-1350, lörárpa IH\'00 16 50. Mb 1255-1290, lángért lat 11 85-12 00, dunántúli 12 10 12 40, repce 5IOO— 52-00 korpa 800 - 830.
Itrichl lárlal
Párll 20 221/1, London /.V13, NtwV" k 118-60, Urtlutel 7208, Milano 27 07\'/j, Karlrid 64\'0. Amifidli" 70735. Bexllr 123 35, Wien 72-flJl/t. Sofla f741/j. 4-31, Varaó 57-95, Budapest tO-«* Vatrrád 9-lWl, Ba túrd\' M7\'/i
1 killipesti tíuie dertu-jemáie
valutAk
Angol I. 27"75-27-90 Belii tr. 79-60 10 00 CkTi k. 10-88-16 98 Din k. 152*85-153 25 Dinár 9 98-10-06 Dollár 571 25-573-25 Francia f. 72-25 27 55 Holl. 2.9-10-230 10 Lengyel 63-95-64-25 Uu 3-37-V4I Léva 4-11-417 Ltii 29 85-30-15 Márlu 136 30-13690 Norvég loi 85 153 45 ícfilll. 80-40 80 80
ptmu —•----—
ávájci I. 110-45 :0 95 fvtd k. 153-45 154 05
ubvuák Amit. 229-40-330 10 Belgrád 10-09 ,0-12 Berlin IM-«-l36*5 Brüsszel 79-72-79 97 Deviule! 8-39-3-41 Kopenh. II3 OV 53 45 London 27 80 27-8« Madrid 70-75-72-71) MUano 29-94 30-04 Newjork57V60-73 20 Oszló 183-02 153 42 Párii 2T37-22 47 Prága 1992-16-97 Simli 4-13-4-17 Stockh. 153 65-154 05 Varsó 64 07-64 27 Wlu 8(156 81 Zürich 11063-t 10 93
BertásráJár
Feltoltál 3206, OMUllin 1900. - Elaó lendü 1-62-1-66, iz«len 1-60-1-66, uedett kőié? 1-50-1-56, kóonyü 1-40-1-46, l-sí rendd öreg i-46—1 48, ll-od renaü Meg 1-36—1 42 angol midi 1-60—1-70, suüoniu Mlfjbiii 1-60—1-64, aí: I-T2 -1 -90, hal 1-84 - 2 30, ezalonnAs Uliertéi i-90-2-00.
Kia;\']a: Délül al Nyomda h Lapkiadó
Vállalat, Hagykaelz-án.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
(etirurbu UUIm l NagykjuUxe* 78. h.
Ny 11 t-t ér*)
Outa Antal üzleti berendezését megvetiem. — Nevezett tartozásaiért felelősséget nem vállaltam.
Légrádl Pál.
•) E lovat alatt kozlottekért sem > ner-kesztóseg, lem i kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
7dnio(;iissilk (itt érdemem kaniXMat kereikedetmet és Ipari.
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Oáhlia gumók
Gladiólus gumók Tubarózsa gumók
MOtrágyafélék
GyümMoafa aédalmi ■ z ■ p • k
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, termény és nővény-védóteerek kereikedeaében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A biróaág mellett. leltfon: 130.
1930. áprllli
B 2.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dt(a 10 sióig M (in**, Minden további szó dija 8 flll. Vuár. & ünnepnap 10 Síéig 80 ftlUr, mindi* további sió dl|l • (III. Szerdán <1 pto. teken 10 szóig 10 fillér, minden loráhy szó dija • flll. Cimsió s minden vsat*, gibb betűből álló szó két írónak uámit> tatlk. Állást keresőknek 50°/c engedmény.
Tisztességei iiibiliányl keretiek aionnali belépésre. Clm i ktidóbai. 1698
Ciukott bériutók négy és hatszemélyes legolcsóbban Kaulmsnn Manónál rtn-ielhelő. Teleion 571. és 167. 1528
F*rfl, vagy nól felöltőt készítek divat-gyapjúszövetből 80 P-töl, réaaletrizetési kedvezmény. — Cilboly Ferenc, Bazár udvar. 1289
A még meglevő Arakat mán o«ak rlvl4 ideig bámulltoa ilciá arakén
árusltom. — Kara* Dlwat Ozlat Oiv. Kohn Lajosné. 1648
MaafcreaSa* bekeMlesArt mMte
Issregben a legelőnyösebben és leggyoi-Hbbin fotyóslttat »o»él laaáo pénl-Wlciőnközvetliő Irodája Nagy kiálltán, Ktzlaay-Mlcs a. uin_4925
3 szobából álló utcai, ISIdulntt Iroda-h«lyta*g kiadó Csengery ut 4 1088
A város belterületén, Magyar-utca 4. ■iám alatti két utcára nyitó hé. subáikéiból eladó, tele réiiben ti. 1196
Misináit batár, árverésen vett itiU I háló, több ágyak, uekiények, izékek, seilon, viiágylt Jégnekrény, gyermekágyik éi gyermekkocsi- — Hannáit bútort veazek Pahnné. Eraiébet-térl barakk, Kóz-tllxtviseldk mellett 1331
KBIcaey-utci 19. uámn kliebb k*rh*> olción eiidó Mayer teilónél. 1541
Egy csinosan bútorozott kfllönbejáritu utcai szoba úriember részére aaonnal kl-■M Báthory u 3. Bejárat Erzsébet tér 10 alatt ti. Törvényszék mellett. 1581
Jé ém oloa* ajkaratm kimérését megkezdtem. U) plroi 54 tlllér, u| febér 60 fillér. - Jóiiet lóherceg ut 53. uám Vlncze.__1638
Péaart lóldbirtokra és házakra korlátlan összegben, méltányol kamat mcllttt lolyó-alttat Sattkr Lajoi trodá|s, Ernébet-tér 15 u Igniágflgyl palota átellenében. 582
Aaaaaal aHaalalhaté egysiobii, konyhás lakás kiadó. - "
Zrínyi Miklós-utca 40.
Dt. weiwirth, 1683
OIMaaak fl««laa*ba. 50 év óu
bevált teljesen lelsserclt dpéu üzletem Jutányos áron eladó. MersJts Ede, Daák. tér I.__1867
■SHatalasan ss u] megállónál egy 800 n-Otes, 3 éves nemesaióTó gyQmólcs-tával beültetve llaáá, eietleg parcelláira ti. Érdeklődni lehet Epplnger I. ét Fii cégnél. Ugyanott egy kslónbeláritu népen bútoroson laobi áprilU 15-ie kiatfé. 1649
Petófi-u. 31 déllel együtt
uomu hál
ttUierkeieske-1634
Egy 21/1 holdsa uólóblrtok alád* Blau villával aitmbea. — Bővebbel Petőfiül 43. II. 1679
B«l*4a egy UVÓhál, korcima-üzlettel, egy hold tele kel, ixabadkéiból nonnil eladó. — Érdeklődni lehet Oelián óavegy Nagy Kálmáni.énál._ 1614
Elad* **pak. A ba laton magyiríxli gőzmalomban egy 25 lóerői gőzgép éa egy Jő karban levő 1 t/s lonnáa tebe.iulr) tüzeset miatt, Jutányos áron elidó. — Bővebbet a tutatdonowknál Baiatonmagys ródon._____1542
Sugáf-ut 12, emeleten, egy elegánsan katarázott szoba eay, vagy két nrient-ber részére kiadó 1687
Egy éa téléves alamaatlsall tenyési-bika eltdó Klsrécsén, Kitt Tólh Jánot nál. __|688
■aaaplatt kél* eladó Bankk 41/B
K*taaok*a, konyhái Itkái az összes mellékhelyiségekkel málus l-re kiadó -Mag tr-utca 39. I®
Jobb leány iala4aaaaa*k azonnal leivéimik Sztine/e-mca Va. I691
SaantgyArgyvArl hagyaa első hegyháton egy kisebb siólőblrtok eladó. Bővebbet ftióll ui 16.
WÍa«* fia azonnal lelvttttik Magyar-
1960. Aprllla 2
ZALAI KÖZLÖNY
»
Rózsagyár Kaposvár
Vegytlsztltásra és festésre elfogad férfi és női ruhákat
bármilyen tnlnőségü kelméül. U]raátfesté»re bórbulorukat, bőrkabátokat
és végárul. Agytoll tiaztltéa huzatul együtt éaenélkDI. PtlgKönvök, kézimunkák, azónyegtk, batockelmék, mindenféle paplanok és tiórmék tisztítása, lertótlenttése és fettéae. pilsséerozás és gouvréerozás a legeJónyönebb árban és legmaebb kivitelben.
Férfi gallérok és kézelők fényezőtt és modern matt
módszer szerint tisztítva. Fehérnemöek mosása darabonként és súlyra.
Bóvebb felvilágosítást nyll|t Nagykanizsa részére a gyQ|tótelep vezetője :
Nagykanizsán, Erzsébet téren
AlUml adóhivatal. Régi postaépület.
MM
Zsák,
ponyva, itineg,
lótakaró, atitakaró legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Kézlmonkaelónyomdák
szállítása szaks7erü összeállításban, kedvező részletre. Kérjen árajánlatot!
Blsier R. sablongyár, Szolnok.
HIRDESSEN
• „Zalai K6zl8ny"«ben.
Koó Kálmán
müasztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
Állandóan nagy vi< laszték mindennemű bu\'orokban.
Reioh Istvánn6-fáia
korcsma
a felszerelésekkel együtt, ez év májua havában.
Kováid fater és Fia
budapaatl fsstOgyár
leit, tisztit éa plissaroz
Oallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
Gieng nry-ut 5.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Nagykanizsaiak találkozóhelye az m
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modem kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és lodrászleiem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköllelés 2-es és 46-os kocsikkal.
tlatrajzak Iradalom ■dséasat Bépaaaééa Vllágmoaqalom Flilkal Tamaratak Ta«*méaza«laaaaaratafc Maohaalka
VUlaaeaaaág Ja,taéaMáay Orva ■tudomány Byartaakaawaléa ■aznaatlka ■part KSziaaoné áaak liagaa azavak
aséaal az laaiaa aatarl lamaratah tárháza az afykAtataa
GENIUS KIS LEXIKONA
12
malj 1(10 éprllla hé SO-lg V ■■ paa|la alMIzatéal érbaa ranáalhatl mag
40.000 cikkben. 110.000 sorban, 1600 lisslbon, mintegy S00 ábrával és mellékletekkel szemléltetve ismerteti a világ nagyjainak életéi, a lóldr«|zl alakulásokat, a történelmet és minden egyéb tudományi, de tökéletes tanácsadója a gyekorlaU életnek la.
A dusaranyozdsu, tartós egészvdszonkótésü kOtet előfizetést ára fizetendő: a megrendeléskor 4 pengő, április 30 dn 4 pengő és a kBnyv megjelenésekor az utolsó 4 pengő • Meg/elenih 1930 máftu 15.
fílótlzelést elfogad a ,
genius könyvkiadó rt, budapest iv, muzeun-kflrur3 és mindem könyvkereskedés
— Itt U.égaaéé éa kBIBa harltékkaa kahSléaaáál
MeffrendeMIevél
......... .................................. köayvkertskcdisntk
Ezrnnelmegmultlm a OENiUS KIS LEXIKONA című mívtt UptngAs tld/lit-lésl árban, i-gytjtjüieg txktlidttm 4 ptneM ts kötelezem magamat, hogy a második r/szletet ilprílls 30-ig, az utolsó 4 ptngit rtszleiel a könyv megjtltnástkor fizetem
agát*. ílíiliian hű bvrál
SINGEK
VARRÓGÉP.
/wAUi. /nltátelaJe.
SINOER VARRÓGÉP RESZV rÁRS ■ASTKáHtZSA Fióküzlete: Fö-nt 1
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KSnyvnyomda ( Nagykanizsa •
napilap k i a d 6 h i va t a la
a „Zalai KözIHny" politikai
| TELEFON:
Készítünk d
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyhitzi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskelési értesitése-kcl, gyászjelenlésekel, névjegyei, falragaszokat! körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
78.
I
Gyártanki
üzleti könyveket, ügyvédi napiákat, jegyií-könyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfuzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptáraRat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
7AI Al líftlLflNY
1S>30 Április 2.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyújtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítási
KOPS
SZOMBATHELY és SOPRON
Kftssetff-utoa S. (üzlet az udvarban).
Várkerület 82.
tg 2887-BEN.
70. évfolyam 76. szám
Nagykanizsa, 1930. április 3 csütörtök
Ara 14 fU!«r
ZALAI HIZLIIIY
ImlillÉllll fc ktaőáblrsUI i JM-ut 6. uim. KatMyl AxMÓMr.u \'
lUi Kossuth UJom. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajo«
lföröscédulás munkanélküli tüntetések voltak tegnap délelőtt Budapesten
A rendőrségnek kardlappal kellelt szétverni a
Budapest, április 2 Ma délelőtt 10 óra tájban körülbelül 100 munkanélküli vonult a földmivelésflgyi minisztérium épülete felé munkát követelő kiáltásokkal. A tüntetőket nagyobb rendőri készültség oszlatta szét. Többen nem teltek eleget a rendőrök felszólításának. Ezeket a rendőrök kardlappal kergették széjjel. Több ellenszegülői iga,oltatlak. Akik az igazoltatásnak vonakodtak eleget tenni, azokat a főkapitányságra vitték.
többfelé
Tizenegv óra tájban a parlament előtl verödölt össze nagyobb számú munkanélküliekből álló tüntető. Mivel a tüntetők nem akarlak szétoszlani, a rendőrség kénytelen volt kardlapo-zást alkalmazni. Néhány lüntető megtámadta Ostyán Mihály rendőrt, aki védekezés közben egy aszlalossegédel kardjával könnyebben megsebesített. A parlament előtl a tüntetők közül 23 at állítottak elő a rendőrségre.
A Szabadságtéren, ma|d a Vilmos császár-ulon csoportosultak még a
csoportosuló tüntetőket
tüntetők, azonban leloszl itiák őket. Megállapították.
itt is csakhamar
hogy a tünlclók között vörös röpcédulákat osztogatlak ezzel a fdiráss.l: .Gyülekezzetek a vörös zászli alá.\'
A tüntetések kövelkezlében emberi állítottak elő. A rendőrség igyekszik kideríteni, hogy ki állott a lünMések hátterében, mert az egész tüntetés előre megszervezett-nek látszik.
..............................
A munkanélküli tüntetések, a kisipari Qitel, a rendőrségi fizetések, as építőipar és a szőlőtermelés válsága
foglalkoztatták este tél 7 lg a képviselőház Interpelláclós Ülését
>4 baloldal nagy vlfiari provoKáli egy (yiluís arcú mndörtlsxi
,,mosolygása" miatt
nek érvényességé öl szóló, valaminl a külföldieknek
Magyarország területén való lakhatásáról szóló lötvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, mely utóbbi a külföldiek ellenőrzését leszi egyszerűbbé és zaklatástól mentesebbé, a lakhatási engedélyek kiadását pedig gyorsilj^
Budapest, április 2 A Ház mai ülésén a fővárosi törvényjavaslat három szakaszal sza vazták meg. Közben Scitovszky Béla belügyminiszter beterjesztette az önkormányzatok háztartásának
hatályosabp ellenőrzésére vonatkozó törvény egyes átmeneti rendelkezései-
Vihar a munkanélküli tüntetések és egy félreértett mosolygás miatt
Peyer Károly a napirendhez szólva kifogásolta, hogy békés, munkát kérő tünlet\'k ellen karhatalmat vo nultalnak fel. A ma délelőtti tüntetésnél a rendőrök brulálisan bánlak a munkásokkal.
Váry Albert rámutatott arra, hogy a munkanélküliség veszedelmével egész Európa küzd. A kormány mindent megtesz munkaalkalmak teremtésére.
Esztergályos János beszéde alalt felreértés kövelkezlében viharos jeleneire került sor. A szocialistákkal szemben, a lisztviselői karzaton helyet foglaló ügyeletes rendőrtiszt arckifejezését a szélső baloldalon félreértették. A rendőrtisztnek ugyanis szájsebesü-lése volt és operáció következtében fogai állandóan látszanak, ami azt a benyomást kelti, mintha mosolyogna. Esztergályos János és a körülötte ülők
viharos felháborodással tiltakoztak a mosolygás ellen, Iliig végre az elnök felfüggesztette az ülést és a jobboldali képviselők
megmagyarázták a szocialistáknak a valódi helyzetei. Az ülés újból való megnyitása után Esztergályos azt fejtegette, hogy a kormánynak meleg szivvel és előrelátással kellene kezelnie a munkanélküliség kérdését, máskülönben a munkásosztály rá lesz kényszerítve az önvédelemre. Óriási zaj és viharos tiltakozás
tört ki erre a jobboldalon.
Vass Jóxsef néptólétt mI-ntsxter
szólalt fel ezután. Nem szabad megengedni, hogy a szociálpolitikából rendészéli kérdés legyen.
A gazdasági depresszióért nem lehet felelőssé tenni egy kormányzatot, vagy politikai irányzatot. E t minden szenvedélytől mentesen gondolkodó embernek be kell látnia. Amint a tavaszi munkálatok megkezdődnek, maga a föld is fokozott mértékben veszi igénybe a munkaerőket és nagyrészüket elhivja a városok perifériáiról. A kormány munkaalkalmak juttatása révén is gondoskodik a hely zet javításáról.
Scitovszky Béla belügyminiszter tájékozlalla a Házat a földmivelés-ügyi minisztérium előtt lefolyt tünte-tOsről. Kijelentette, hogy a rendőrség magatartása szempontjából megvizsgáltatja az esetei, de
az utca rendjét a legnagyobb energiával tartja fenn a jövőben is
HCSkíM ta: tpkta I po** M CUir
galmazói kar illetményeinek rendezésére is. A fogalmazói kar eljárása fegyelmezetlenségre mulat. Reméli, hogy
július 1 ére eló tudja teremteni a fedezetet a fogalmazási kar fizetésének rendezésére Is.
Kijelentette végül, hogy jog illamban élünk, ahol nem lehet
diktatúráról szó. Pakots József
ax építőipar mielőbbi foglalkoztatását sürgette.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter válaszában hangsúlyozta, hogy a kormány, amint pénzt tud szerezni, erre pedig van remény a nemzetközi pénzpiacon, azonnal hosszúlejáratú kölcsönnel siet *
az építők segítségére. Lázár Miklós a magyar nxtíltítermelés vdlmdgdrúl és a borfogyasztási adó eltörléséről beszél interpellációjában.
Mayer János foldmivelésügyi miniszter bej*terítette, hogy a kormány foglalkozik a borfogyasztási adó kérdésének rendezésével, de ezt a kérdést ugy kell megoldani, hogy az ne fordítsa fel a községek és városok háztartását.
Ezután az ülés este fél 7 órakor véget ért.
fnferpelldcfóh pergtí-tUxv es/e fél 7-lg
Atiérve az interpellációkra, Esztergályos János arra kérle a pénzügyminiszteri, hogy a nyugdijegyesüle-tek és más karitatív egyesületek tulajdonában levő hadlköicsönkölvények valorizációjáról törvényjavaslatot terjesszen a Haz elé. Az Interpellációt kiadták a pénzügyminiszternek. Perlaky György
a kisipari öllel ügyében interpellált. Bud János kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy rövid időn beiül módot talál a kérdés megoldására. Az ipartestületek kérdésének problémája is a megoldás .utján vtn, a nyár előtt benyújtja az IpartörvénytJ A közszáliitásokban a kislparosokol intézményesen akarja részesíteni. Pukots József kifogásolta, hogy a rendörfeltlayelöW tlxe-léséncK rendezésével egyidejűleg nem rendezték a fogalmazói kar fizetéséi is. Szóvátelle a rendőrség mllllarizálásárói elterjedt híreket is.
Scitovszky Béla belügyminiszter hangoztatta, hogy a felügyelői kar fizetésének rendezésével egyidejűleg megindította az előkészületeket a fo-
„A városok könnyelmű költekezéseiért
egyéni felelősség is kell terheljen egyeseket" — mondta a belügyminiszter
Budapest, április 2
(Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma folytatta a belügyi tárca költségvetésének tárgyalását.
Kállay Tibor sürgette a községi háztartások rendezéséről szóló törvényjavaslat mielőbbi beterjesztését. Erdélyi Aladár hasonló értelmű lel-szólalása után
Scitovszky belügyminiszter válaszolt és hangsúlyozta, hogy mennyire
hibáztatja a városokat a könnyelmű költekezések miatt. Ezért egyéni felelősség Is kell terheljen egyeseket
Bejelentette, hogy az ősszel szándékszik benyújtani a községi\' háztartások rendezéséről sióló javaslatot
Kállay Tl6or: Az illetményrendezésekkel kapcsolatban az Igazságos és egyforma elbánásnak az egész állami adminisztráció keretén belül érvényesülni kell. Nem lehet arra az állasponlra helyezkedni, hogy egyik helyen van fedezet, másutt nincs.
Wekerle, ma|d Scitovszky miniszter válaszolt a felszólalóknak, majd a bizottság a tára költségvetését részleteiben is elfogadta.
2ALÁI KÓZLÖNV
Falbontó betörök ujabb látogatást tettek Kelemen fllszerkereskedö-nél óa Deutaoh hentesüzletében
A Wertheim-kasszát Is feltörték, de eredménytelenül — Ezer pengő értékű árut loptak el a faszerkereskedésből — Az udvaron bontották kl a tégla-falat — Ugyanazok a tettesek, akik februárban jártak az üzletben (?)
A nagyhanlxaal rendőrség a dombovdrl caendörséget la bevonta a nyomozásba
Nagykanizsa, Április 2 Keddről szerdára virradó éjszaka Nagykanizsán kél betörést követlek el. Egyiknél a vakmerő tettesek falbontás ulján hatoltak be az üzletbe, mig a másiknál álkulcsot használlak.
A kellős betörésről, melynek nyomozását a bűnügyi osztály nagy aparátussal ;folytatja, munkatársunk a kOvelkezókben számol be: Az első betörés Kelemen Rezső Deák-téri fűszer-kereskedő üzletébe, február 6-ikán, mint azt annak idején megirluk, Ismeretlen tettesek belörést követlek el. Az ablaktokot ki/eszitelték és behatolva az üzletbe, onnan készpénzt és nagymennyiségű árul vittek el.
Ma reggelre virradóra ugyanebbe az üzielbe
megint betörtek. Ezúttal azonban a betörök sokkal vakmerőbbek vollak. A kereskedő okulva a betörők első hívatlan látogatásain, meghagyta az alkalmazottaknak, hogy éjszakánként a Deák-téri kaput jól lakatolják le. Ez Igy is történt. A tettesek azonban a Kölesei-utca felöli rossz kerítést könnyű szerrel átugorva, bejutottak az udvarra és ugyanazon ablak alatt, melyen át a múltkor behatoltak az üzletbe, de a melyet most megerősítettek,
a falat kibontották. Pontosan 13 darab léglát szedtek kl és az igy támadt résen bebújtak a bolthelyiségbe. Elsősorban
a Wertheim-kasszának estek, de ott nagy csalódás fogadta őket. A pénzszekrény felső fiókja nem is volt lezárva, meri abban nem hagytak pénzt kedden este, mikor az üzletet lezárták. Ugyanis Kelemen Rezső Budapestre utazott és véletlenül magával vitte a Werheim-kasszakulcsail, felesége pedig nem tudván Igy bezárni a kasszát, a napi bevételt hazavitte a lakására.
A pénzszekrény alsófiókja azonban nyitva volt. Ezt feszegették ts a tettesek, egy darabot le Is törlek belőle, de itt sem koronázta siker munkájukat, mert
a fiókban pénzt nem találtak.
A pénzéhes betörőket módfelett boszanthatla az eredménytelen kasz-sza rablás, mert ezután már a pénztárfiókot törték (el.
Azonban itt is alig voll pár pengő váltópénz. Ezt a betörők, több hijján magukhoz vették.
Ezután már az ismert recipe szerint a csemege áruknak estek és, mint Kelemen Rezső feljelentésében mondja legalább
800-1000 pengő értékű csokoládét, cukorkát, szalámit, sajtot, szardíniát vittek el.
A betörőknek arra is volt gondjuk, hogy az üzletből
kiszűrődő világosság nehogy elárulja őket. Az udvaira néző ablak előtt, ahol a rési vágták a falban, nagy ládákból boltíves kapualj szerll emelvény! állítottak és ez fedle el a kiszedett téglák helyét, ahonnan világosság ömlött ki.
Miulán a betöréssel készen voltak, ugyanazon ulon kijutottak az üzletből, előbb gondosan eloltva a villanyi és távozásuk után eltakarva a falbontás helyét.
Vagy ezelólt, vagy ezután, de minden bizonnyal ezek a betörők,
Deutsch Ede hentes és mészáros üzletében
jártak Ez a helyiség Kelemen Rezső üzletétől négy—öl házzal lejjebb esik. Ide, mint azt megállapították, a betörők
álkulccsal
hatoltak be és igen gyenge eredménnyel operállak. Ili sem találtak a csekély összegű váltópénzen kivül,
1636 április 3
nagyobb zsákmányt. Természetesen a hentes áruk Javát Innen is elvitték.
A rendőrség bűnügyi osztályáról a több detektív fogott a nyomozáshoz és a helyszíni szemle alkalmával néhány
ujjlenyomatot veitek fel. A betörőkre vonatkozólag meglehetősen erős támpont van a rendőrség kezébe.
Mint nekünk Kelemen Rezső elmondotta, neki roppant gyanús, hogy
ez és a februári betörés pontosan az országos vásárt követő éjszaka történt
Ezt a megállapítását különben közölte a nyomozó közegekkel is, akik most ennek alapján vetették magukat a tettesek után.
Kelemen Rezső raktátaban rengeteg láda van felhalmozva, amikben áru érkezett. Az ilyen ládákat országos vásáiok alkalmával kl szokta
kölcsönözni a klrakóvásáron árulóknak. Ezek között pedig nem egy kéles existencia Is van.
A megkárosított kereskedőnek határozottan az a gyanúja, hogy a betörőket ezek között az árusok között kell keresni, akik tőle ládákat kölcsönöztek. Erre vonatkozólag adott is néhány használható adatot.
Miután a betörést éjszaka követték el és arról a rendőrség a feljelentés megtétele után, tehát csak ma reggel értesülhetett, a betörőknek elegendő Idő állott rendelkezésükre, hogy odébb álljanak Nagykanizsáról.
Ma, szerdán, Dombóváron van országos vásár. A rendőrség telefonérintkezésbe lépett
a dombóvári csendőrséggel és kérte, hogy ott gyorsan indítsák meg a nyomozási a kanizsai kettős betörés tetteseinek leleplezésére.
MegalaKulí Nagykanixsa sxlmfonikus szenekara
A 40 tagu, komplett zenekar a jövő héten tartja bemutatkozó hangversenyét
Nagykanizsa, április 2 Nagykanizsa kultur-életében ma már emléke is lassan elmosódik annak a boldogabb, szebb időnek, amikor itt még intenzív zenei élet folyt koncert-teremben és magánházak szalonjaiban. Azóta sok panaszt keseregtünk már, mikor zenei életűnk utolsó nyomai, az alkalmi és egyesületi zenekarok is egymásután megszűntek, ugy, hogy ma már nincs is egyéb, csak a katonazenekarunk.
Ez az egyetlen zenekarunk azonban az utolsó években olyan nagyszerű fejlődésnek indult, hogy Van-nay János, a nagykanizsai zeneiskola agilis igazgatója elérkezettnek látta az időt, amikor erre a zenekarra, mint törzsre, fel lehet építeni a városnak egy reprezenlábills szimfonikus zenekarát. A szimfonikus zenekart a legnagyobb csendben meg is szervezte, az már készen áll, sőt a napokban már a debut-\\ét is megtartja. 9
A zenekar all a 6. honvédgyalogezred tettes zenekarából, a zeneiskola tanáraiból és a város legjobb muzsi-
Elismertcn jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Szomolényi Gyula
uri és női divatárukereskedésébe Cungsry-ut 8. síim alatt.
kusaiból. Utóbblak közt van Králky István dr. polgármester is, a ma is sokat emlegetett valamikori kvartett tagja. A zenekar karnagya Vannay, hangverseny-mestere Lemberkovlchné W, Margit, korrepetitora Schilleréi-nos, a zeneiskola tanárai. A zenekar komplett és 40 tagból áll. Összeállítás és vezetés olyan, hogy az ezidő-szerüleg elérhető maximális zenei nivó biztosítva van.
A zenekar programja, hogy Nagykanizsán u|ra eleven és komoly zenei életet teremtsen. Ezt elömozdilandó rendszeresen fog hangversenyekel rendezni, sőt szándékában vau programját a megyei zenei centrumaira Is kiterjeszteni.
A bemutatkozó hangverseny a jövő héten lesz, ennek részleteit legközelebb közöljük.
lllOfli!
vme-, hólyag-, gyomor- éi cukor-bajoknál, köszvény és reumás magbetegadáMknál, de különösen vt*»- ás hólyag homok ás dara (Itávolltására kiváló orvosi szaktekintéiysk állal ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára r.ndklvfll alkalmas. Állandóan friss töltés! "" Főraktár: 11
WEISZ MÓR
Nagylumlna, Király u. 21. 73TOT
Üzletünk megszűnik, az idö rövidségére most már
a raktáron levő összes árainkat minden elfogadható árban eladjuk
„Kék csillag" divatáruház.
Soha többet nem létező alkalom I
Cantrál szálloda épület.
1980. április 3
/Íz uaxó sxln&dx-at
lázas érdeklődéssel várta mindenki, s a bemutató is hasonlóan ünnepélyes külsőségek közölt folyt le. Megjelent Horthy Miklós kormányzó Is a családjával és nagy érdeklődéssel nézte végig az előadást. Az előkelőségek soraiban ott láttuk még a politikai, társadalmi és művészeti élet számos ismert tagját.
Az .Uszó színház" az Amerikában széltében Ismert „The Show Boát" elmfl regény nyomán készült, de en nek Is főként azokat a részeit használta fői, melyek a filmen különösebb hatásra számiihattak. Igy elsősorban a látványosságokra fektette a súlyt s e nemben igazán olyant nyúlt, ami a legritkább élményként vésődik emlékezetünkbe. Már az első képnél, amikor a Mlsslslpl hömpölygő hullámai jelennek meg a vásznon, a meglepetés moraja zug végig a nézőtéren s a hitás még fokozódik, amikor megpillantjuk a mozgalmas elevenséglől nyflzsgőkomédiáshajót,amint jókedvű muzsikaszóval, hangos vldámsáeeal közeledik Westport part|ai felé. Ettől i pillanattól kezdve élénk tempóban Indul meg és változatos |elenetek során bonyolódik a cselekmény, mely könny és mosoly között viszi előre a történetet, a kártyás és léha Oay-lord Ravenal s a szerelmesszlvű, szenvedő Maggie históriáját gazdagságon és nyomoron, boldogságon és martiromságon keresztül a szelíd happy-endig. — Igazi meglepetése a filmnek Laura la Plante. Partnere az ifjabbik Schildkraut, férfias, rokonszenves rzí-nész. Még az öreg néger. James B. Lowe érdemel külön emlitést.
Valóban uszó szinháztől van szó, hajóról, mely egy grandiózus revlí minden attrakcióját viszi magával fedélzetén és lefelé a Missisipin sorra mutatja be a partmenti városok közönségének az uszó szinház látványos produkcióit. Felvonulnak a szépséges Zlegfeld górlak. Az egész revűnek érdekes és megkapó mese szolgál keretül, mely egy zseniális amerikai Írónő, Fárber regényéből készül\'. Mindent egybevetve, bizonyos, hogy olyan révül fogunk itt látni, amely gazdagságával, amerikai méreteivel, pazar látványosságával el fogja kápráztatni szemünket. (««)
Időjárás
A B«gykftntzs*{ meteorológiai megnyalóJelentétek i Szerdán a Mmtrstk-W: Re«el 7 órakor +3. délután 1 Urakor 4-0 G, eate 9 óraltot +3 4.
fiiunkat rddlójelentésl » ■•te»rol4-■ <•>1 taUaal aata 10 Arakar )•-tealli nrag.t (.101 a haméraák-••< laaaaa .m.lk.4*. «.rh»tó.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem igen tisztelt rendelőimet, hogy
12
Kinizsi-utca 21. szám alól
Báthory-ntca 14. sz. alá
helyeztem és azt megnagyobbítva elvállalok mindenféle uj ruha készítését, használt ruhának újjáalakítását és mindenféle Javítást.
Szíves párl fogást kér
tisztelettel
Neumann József
szabómester.
ZALAI KÖZLÖNY
£ omogymegye ellenzi a Nagykanizsa— böhönyei vasutat,
mert az „jelentős területeket kapcsolna gazdaságilag Nagy kanlzsához"
Kaposvár, Április 2
Somogyvármegye kisgyulése most foglalkozol! a Nagykanizsa—böhönyei vicinális vasul építésének ügyével. A kisgyűlés Nagykanizsát közelről-érintő ügyéről a Somogyi Újság kaposvári laphrsunk ezeket Írja:
„Ihárosberény, Iháros, Inke és Inkeyantalfa községek elhaiározták, hogy a vasútépítéssel kapcsolatban kölcsönt vesznek fel. Minthogy azonban nem jelölték meg a törlesztés módját, a kölcsön feltételeit, a határozatokat nem hagyták jóvá
Az üggyel kapcsolatban felszólalt Sommssich Miklós, kérdezte, hogy c Iszerü-e ennek a vasútnak a meg-
építése. A maga részéről aggályosnak tartja, mert jelentős területeket ka/icsolna gazdaságilag Nagykanizsához.
A felszólalásra a főispán válaszolt. Kijelentette, hogy a megye elvben ellene van a vasút építésének, különben pedig az a meggyőződése, hogy a mai viszonyok között a megépítésre alig kerül sor.\'
Egy okkal több, hogy Nagykanizsa minden követ megmozgasson, hogy — ha csak egy lehetőség is mutaikozik erre —ennek a vasútnak terveiből végre egyszer valóság legyen
Női- é?Jérfiszövet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
„Mancika édes" és három lovagjának esete a Király-utcában
vagy
amikor nem honorálják az ismeretlen lovag bókjait
Nagykanizsa, áprltlK 2
Mióta a belügyminiszter ismeretes és annak iiején sokat pertraktált rendelete a közerkölcsiség fokozottabb védelméről megjelent, Nagykanizsán nem sok ilyen ü^y került ai illetékes rendőri buntetőbiró elé. Annál nagyobb érdeklődésre tarthat számot az a most lefolyt tárgyalás, melyben két kanizsai leány három fiatalember! a fentemiitett belügyminiszteri rendeletbe ütköző kihágással vádolt meg.
Az Ugy előzményei röviden any-nyiból állanak, hogy február 6-ikán este a Király-u\'cában igyekezett haza H. Miriska és nővére. Mikor épen a kapuhoz értik, ott állott három kanizsai fiaialeinbcr: T. Ferenc, J. Márton és T. Gyula szabósegédek. Az egyik fiatalember megjegyzést tett a lányokr.i, sőt mikor az a kapun belépett, megfogta a kilincset és nem akarta engedni. A leány visszaulasitolla a hívatlan lovagot, majd segítségért kiáltott. Az udva
ron tellUnt a kél leány édesapja és bátyja, mire a fiatalemberek eltávoztak a sikertelen széptevés színhelyéről.
Ez képezte H. Mariska és nővére feljelenlését, amiben most tartott tárgyalást dr. Lakatos Ferenc rendőr s. fogalmazó, a kihágást ügyosztály
vezetője.
A tárgyalás során elsőnek H. Mariskát hallgatták ki.
A csinos, 20 éves leány piros szalmakalapban, |ószabásu tavaszi kabátban, drappcipőben, selyemharisnyában, állott a rendórblró elé és folyékonyan adta elő az esetet.
— Jövünk haza, kérem, — kezdte a sértett hölgy vallomását — és egyszerre, ni\'kor annál a háznál vagyunk, ahol lakunk, azon vesszük észre magunkat, hogy három fiatalember áll a kapu előtt. Egyik fiatalember...
Itt a fogalmazó közbevág:
— Melyik fiatalember a három közül? — és rámutatott a szoba
másik felében álló három jóvágású vádlottra.
— ...a középső, T. Ferenc, odalépett a kapuhoz és ugy üdvözölt, mint régi ismerősét.
— Pá, édes Mancika I Hogy van ? Nem ismer?
— Hagyjon kérem, én nem Ismerem magát 1 — feleltem neki, mire ő még bizalmasabban kezdett beszélni :
— Dehogy nem Ismeri Drága, szép Mancika, no ne siessen még be, olyan korán van. Oyönyörfl Idö van, jöjjön sétálni egyet I
— Most már erélyesebben utasítottam vissza a tolakodást, de ez sem használt.
— Hogy maga nekem mennyire tetszik ? I — ezt mondotta ekkor ez az ur, mire én bizony megmondtam a magamét.
Itt közbeszól a fiatalember, akinek szavalt a leány Idézte és panaszolja, hogy öt a hölgy durván megsértette.
— Ö sértett meg engem, — vág vissza a leány és máris elcsuklik, amint sir.
— Mit mondott Önnek a fiatalember ? — kérdezi a fogalmazó.
— Azt mondta, hogy... azt mondta...
— Mondja csak ki bátran.
— Szóval durván megsértette becsületében. Most azt kérdezem, kívánja é, hogy emiatt a becsületsértés miatt állegyem az ügyet a járásbírósághoz, miután az odatartozik?
— Nem kívánom kérem, mert nincs tanúm, aki hallotta — feleli i leány még mindig szepegve. — A nővérem, akit szintén megszólított, még előbb bement és csak a három fiatalember állott ott.
— Tagadom kérem, hogy megsértettem volna a hölgyet — védekezik T. Ferenc — Ó sértett meg engem.
— A másik két fiatalember nem szólt Önhöz tolakodón? — kérdezi a fogalmazó.
— Nem. Azok csak neveltek ezen.
— Kérem, — szól közbe az egyik fiatalember — mi magunk között beszélgettünk a járda szélén és azt neveltük Ml nem a Hölgyet nevetlük,
H. Mariska aláírja a jegyzőkönyvet, de még nem is ér véget a kihallgatása, a kint kihallgatásra várakozó nővére benyit és izgatottan ezekkel a szavakkal fordul a rendőrblróhoz:
— Bocsánatot kérek, kint hallottam, hogy a nővérem sir, bejöttem. Ne tessék sokat kérdezni tőle, mert nagyon gyenge a szive, megárt neki.
A tárgyalást tartó fogalmazó megnyugtatja és egyben megkezdi kihallgatását.
Az előbbi panaszos elmegy. H. Katalin szintén csinos, szőke leány. Jól van öltözve. Határozottabb, sőt agresszívebb a fiatalemberekkel szemben, amint vallomást tesz.
Különben épen ugy mondja el az egészet, mint a nővére. — Jövünk haza és ez a flatalem-
ZALAI KÖZLÖNY
ber elém áll a kapuban. Nekem Is azt mondja: .Mancika édesl"
Ugylátszik, neki mindenki Mancika — jegyzi meg a rendör-biró.
Végül is elhangzik a második terhelő vallomás. A rendörbiró kérdésére T. Ferenc tagadja az inkriminált kijelentéseket éa tagadja, hogy megfogta volna a kapu kilincsét, mikor a leány be akart menni. A másik két fiatalembernek semmi megjegyzése nincs az elhangzóit vallomásra.
A másik nővér is aláirja a jegyző könyvet, majd lesújtó pillantást vetve a három fiatalemberre, apró lépésekkel elmegy.
Már kész is az ítélet. KUlOnösen T. Ferenc lesi izgatottan a szavakat.
Dr. Lakatos fogalmazó Idézi a belügyminiszteri rendeletet és ennek alapján 40 pengő pénzbüntetésre Ítéli T. Ferencet, amit meg nem fizetés esetén négy napi elzárásra le het átváltoztatni. A másik kettőt felmentette a vád alól.
Az ítélet jogerős, mert az elitéit nem fellebbezett, csupán részletfizetési kedvezményt kért.
Legérdekesebb az egészben, amit sohasem tudtam, hogy a rendőrségen is van részletfizetési kedvezmény.
Egyébként az eset okulásul szolgálhat, hogy Nagykanizsán nem hívnak minden leányt .Mancika édesnek." (— n)
Animo ÍZT\'
Keverék a laízamatosabb. Kapható Artner cégnél.
Betörölf a postán
Pórul túri a Oeíeal poa/a-Olvaial falbonló/a
Hetes községben egy vakmerő betörő falbontás utján kl akarta fosztani a postahivatalt. Egyik reggel a postamesternő észrevette, hogy a hivatal egyik fala különös módon\'meg van rongálva. Jobban szemügyre vette a dolgot és megállapította, hogy valaki kívülről megbontotta a falat, nyilván azzal a szándékkal, hO(>y kirabolja a postahivatalt. A postamesternő emlékezeti rá, hogy a hivaial előtt egy gyanús külsejű ember ácsorgott. Személyleírás! adott erről az illetőről a csendőröknek, akik két napi nyomozás után elfogták a falbontó betörőt Kernydk József facér jutái napszámos személyében, Bár tagadásban van, átadták az ügyészségnek. A vizsgálóbíró is előzetes letartóztatásba helyezte a súlyos gyanuokok alakján.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 3, osütOrtJJk
Rím. katolikus: Rlkárd pk. Protestáns : Kereszt. Izraelita: Nlz. hó S.
Városi Mozgó. — -Úszó sznház", (Miaslalritl. Látványos kiállítású revü Klegészl ó müaor.
Uránia Mozgó. .Rózsaeió\', 10\'ti-neti Ilim. - .Szent Tsrilclua-. az Oltári Szentség kta vértannja.
Gyógyszertári éjjeli siolgálat: I. hó végéig a .Mária" gyógyszertár.
Oözfflrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hóllfl, szerda, péntek délulén, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
— Kisgyűlés. Zalavármegye kis-gyÜlése csütörtökön délelőtt 10 órakor tartja havi rendes ülését, melynek napirendjén 56 lárgy szerepel. Ezek között 9 segély, 46 pedig községi ügy.
— A soproni Kereskedelmi és Iparkamara ma tartja közgyűléséi, amelyre az összes nagykanizsai tagok is Sopronba utaznak. A kamarai gyűlésen löbb nagykanizsai felszólalás lesz, köztük a nagykanizsai Társadalombiztosító elleni panaszok és az önálló nagykanizsai kerület Ugye. Szóba kerUI a nagykvtizsal országos és állatvdsdrok kérdése is.
— Kanizsai művész a rádióban. Domány Sári ma, cstltörlökön délután 4 órakor énekéi a stuttgarti rádióban.
— A nagykanizsai ipartestület ma este 8 órakor tartja április havi előljárósági ülését, amelyen megválasztják a bizottságokat is.
— Árban, minőségben, t rl-laMctéhban Baria sxönyno-rat(iítra sznnxdelós.
— Vasárnap lesz a Zaiamegyei Ipartestületek Szövetségének választmányi Ölése Pacsán. Vasárnap délelőtt gyűlnek össze Zalavármegye minden részéből az ipartestületek kiküldöttei Pacsán, hogy megtartsák választmányi gyűlésüket Bazsó József elnöklete alatt. Az Illésen részt vesz az IPOSz elnöke, Papp József és dr. Ltppay igazgató is. Nagykanizsáról vasárnap reggel a 7.18 órakor induló vonattal mennek a kiküldöttek Zalaszentmihályra, ahonnan gépkocsi viszi őket Pacsára. A delegállak este 6 órakor visszaérkeznek.
— Halálozás. Oyászuk van a nagykanizsai postásoknak. Vitálisfalvi és sztosházi Vitális Árpád, ny. posta és távírda főellenőr, legnap reggel, 59 éves korában, Nagykanizsán elhunyt. Hosszú éveken át teljesített szolgálatot Nagykanizsa mindkét postahivatalánál és nyugdíjazása óla Ib szeretettel és megbecsüléssel vették körül pályatársai Kedden este még rendes sétáját végezte, éjjel 2,órakor hirtelen rosszul lett, be kellett szállítani a kórházba, reggel 5 órakor agyvérzést kapott és meghalt. Csütörtökön délulán i/<6 kor lemelik a temető halottasházából az ev. egyház szertartása szerint. A postások les-tülelileg vesznek részt temetésén és koszorút helyeznek sírjára.
— ,, Uazó színház" a Városi Mozióban.
— Köszönetnyilvánítás. A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár 100 pengőt adományozol! a Keresztény Jótékony Nőegylet népkonyhájának és 100 pengői a Nőegylel egyéb jótékony céljaira, amiért ezulon mond hálás köszönetei a Nőegylet elnöksége. — Ugvancsak ezulon mond köszönetet a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör a Zaiamegyei Gazdasági Takarékpénztár 30 P-ős adományáért.
Gyenge, vagy nem tiszta a hangja a
rádióiának,
telefonáljon a 91. számra, azonnal küldök megfelelő
Philips csoda csövet
és ön bámulni fog a hangerőn és hangtisztaságon.
Szabó Antal
fegyver, lőszeré, sportárunagykereskedés rádió- éa gramofon-osztálya
1930 áprlllsjl
Április 3., csütörtök Április 4., péntek
(Missisipi)
Látványos kiállítású revü 15 lelvonájban. Edne Fírber világhírű regénye. Főszereplők: Laura la Plánta, Josaf Sohitdkraat A leghlrer.ebb a re ri kai méretű izgalmas artistaprodukciók, S\'lnpadl látványosságok, e grandiózus revliben, töpbek közt a világhírt „Zlagfeld gfirlttk11.
URÁNIA MOZI
Április 3., csütörtök
RÓZSAISÖ
8 felvonásban, mely lisleuxl kis Szent Teréz
éleiéi, halülát, aaentté avatásának gyönyörű Ünnepségét s egy lehulló rózsa szirmának történetét hozza salnre.
Sxent Tarzioius
Az OltH.il Szentség kis vértanúja 2 (elvonásban.
Előadások 5,7,9órakor kezdődnek A kenyérkereső nő
lesz a cime annak az előadásnak, amit Barbarlts Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője tart folyó hó 6-án, vasárnap délután 1/26 órakor a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete vita-délutánján. A vila-delutan iránt témájánál fogva Is élénk érdeklődés nyilvánul meg városszerte nemcsak a nők, hanem mindama hivatalok részéről is, ahol női munkaerők vannak alkalmazásban. A vitadélután a tisztviselőnők Nádor-utcai helyiségében lesz. A vitához hozzászólásukat eddig bejelentették: dr. Horváth Tivadarné tanárnő, Kelemen Ferenc bankigazgató, üobosy Elek ny. tanító, Béres János tanító és máiok. Előadás ulán családias tea. — A Tisztviselőnők Egyesülele különben ma esle \'/z7-kor az egyesületi helyiségben megbeszélés! tart, amire ezúton kéri a tagok minél nagyobb számban való megjelenéséi. Ugyanekkor a vilához is lehel jelentkezni.
— Betegségek csiráit, melyek a szájon és garalüregen át hatolnak a szervezetbe, a Panllavln pasztlHak ártalmatlanná teszik A Panflsvln-pssztilla ennélfogva hatásol védekező szer meghűlés éa fertőzés ellen.
— Elveszett a Kazinczy-utcában egy bőrlárca ideiglenes Igazolványnyal. Kérem a megtalálót, hogy a reá nézve értéktelen tárgyal szíveskedjék leadni a Rilscher-vendéglőben Torma Imrének.
MILTÉNYI CIPŐ a
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkat 1
Barna trottőr v. 4K*@A wW magas sarok 19 Ov
Finomabb drapp francia «Q«QA trottőr és abbe IO OU
18a80
Fekete, pántos lakk dísszel
Fekete, férfi fél francia v. gömb. gummisarok, lakk kapnivai
legjobb!
Drapp francia
és trottőr
Barna, férfi fél francia v. gömb.
fazonú gutnmisarokkal
19*80
április a_
A Zalai Közlöny-/
70 éve* fennállása alkalmából UdvOxll a Kaíö- Cegény-egyleí
Nagykanizsa, áprlll» 2 A hetvenedik esztendejét tipró Zalai Közlöny szerkesztősége az atabhi üdvözlést kapta a nagykanizsai Katii. Legényegylettől:
Egyesületünk közgyűlésinek egyhangúlag hozott határozata alapján fennállásuknak 70 éves évfordulója alkalmából szeretettel kö-izöntjük s további önzetlen muri kásságukra Isten áldását kérjtlk.
Teljes tisztelettel:
Töke Jenő Gazdag Ferenc
titkár pttspöki hittan,
egyházi elnök
— Klháfásl ítéletek. Mlllel Ferenc lu-varoa kétlovas kocsiján a C\'sengery-utón meg nom engedett Iramban hajtott. Mikor a rendőr megállásra szólította fel, oda sem hederített a felszólításra. A kihágás! bíró mn délelőtt 211
a6 pénzbüntetésre ítélte. Horváth gy 25 éves napszámos a Fö-ut sarkán nem derékszögben ment át az úttesten, a rendőr figyelmeztetésére pedig sértő módon váiuszolt, végül, hogy Ustozze a bajt, az Igazoltatás során hamis nevet mondott he. A nyomozás során kiderítették valódi nevét ós moat a rendőnióg 8 pengő pénzbüntetésre ítélte. — Sztibó József tl) éves kereskedőinas lémpa nélkül kerékpározott. A kihágást ügyosztályon 10 pengőre büntették.
=• Ziegfeld-görlöh a Városi Mozgóban.
— Május 10-én kezdődik a kanizsai szinlldény. Fodor Elek, a Pécs—nagykanizsai színtársulat h. Igazgatója ma Nagykanizsán tartózkodott és felkereste dr. Krdtky István polgármestert. A Fodor-társulat má|us 10-től kér játszási engedélyt a várostól, amikor is nyolc heles nagykanizsai Idényét kezdi meg teljesen újjászervezett társulatával.
— A „Rózsaeső" atolsó napja. A szenzációs Kit Szent Teréz fílm
ma kerül utoljára színre az Urániában. Ilyen nagysikerű filmprodukcióban nem volt része Nagykanizsa kulturális igényű közönségének. Az a széleskörű érdeklődés, amely az előadásokat kísérte, a legszebb elismerés a kath. fllmtechnlka remeke iráni. Az előadás három napja valóban ünneppé magasztosult és még sokáig kedves emlékként élnek szivünkben a .Rózsaeső" felejthetetlen Jelenetel. Akinek még nem volt alkalma eddig, az ma feltétlenül meg nézze, mert ilyen műélvezethez egyhamar nem fúlhat.
— Jótékonyság. A Keresztény Jótékony Nőegylet népkonyhájának adakozni sztveeek voltak: Berlin Agostomé i tltor hajdina. 1 kosár kelkáposzta. Retehenfeld Qyulánó 2 kgr. hajdina, dr. Pllhál Vlktorné tl liter paradicsom, 1 kgr. szilva tz, dr. Tamás Jánosáé 6 kgr. rizs, Hartos Oyuláné SU kgr. burgonya, N. N. 6 kgr hus. dr. Krátky Istvánná 6 kg, hajdina. Rubint Károlyné 25 kgr. répa. Az adományokért köszönetet mond és további szíves támogatást kér a Nőegylet veiMsége.
— UJ rendszer butorvisárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díj mentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetem ő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat ls megtérítjük. Kopsleln Szombathely, Kőszegi-utca 5
— Dühöng íz egészség Nsgykanlziin. llr. Ooda üpót városi tiszti főorvos mtf terjesztette ho Jelentését a potiíAr-mestorl hivatalhoz, a »város mull havi közegészségügyi állapotáról. A Jelentés szerint Nagykanizsa múlt havi közegész-•égi állapota rendkívül kvtvtiő volt.
— Látványos revü a Városi Mozgóban,
Zalai közlöny
Húsvéti vásárunk
rendkívüli árajánlata:
Nöi kabát selyemmel bélelt . P 2598 Női kabát Covercoat szövetből,
selyembéléssel....... 2980
Nöi kabát, angol zsáner, selyemmel bélelt........,28 80
Női kabát, elegáns.....„ 49 80
Házi delénruha........ 3-80
Selyemf ónyU puplinbluz . . „ 5\'98
Pongyolák, virágos......5 80
O Plissé alj........„9\'90 1
Harisnyák i
* 0. F. ü. Bembergselyem, hibátlan P 3 28 J
§ Francia Trawinselyem......3\'90 4.
"B Műselyem harisnya.......1\'50 §
" (\'rima selyemflór......„ 2\'70 —
■J Elsőrangú flór.........198 5-
■M Strapa nőiharisnya minden színben ,, —\'98 |
2 Jóminőségü nőiharisnya .....1\'50 »•
Gyermekzoknik, flór.....,, —\'70 tői A
1. Gyermek flórharisnya ......1\'—tői ■
Gyermek patent......„ —\'40 tői 5
c
■« Női és férfi kesztyűk . . . . P !\'50-től "
Divatkesztyílk, elsőrangú minős, csík „ 2 70 a
• Csikós selyemnadrág.......188 *
J Atlasz, csikós selyemnadrág ,, 218 |
gj Habselyenmadrág, kisszégséghibával „ 4\'98 *
Férfinyakkendők csuda olcsón . „ —\'40 tői
k Tisztaselyem férfinyakkendők . . „ 1\'50 tői J
Férfi ingák........5\'20-tól |
Férfi hálóing, elsőrangú minőség „ 5\'50
Férfi alsónadrág, köpper . . . „ 2" 10
Férfizokni..........—\'38 tói
Selymes férfizokni.....„ 1\'—
Elsőrangú férfizokni.......150
Gyermekkötények......„ \'88 tói
Gyermekruhák.........1 98-tól
Divat kötött pulmansapka . . . „ 1\'98 Kötöttkabátok, körülmintás . . . „ 8 —
Mielőtt vásárol, okvetlen jöjjön el hozzánk sajat érdekében.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
Kanizsai művészek
elatí íavaBMl tárlata
Nagykanizsa, április 2 A nagykanizsán élő és dolgozó képző-művészek és iparművészek együttes tárlatot rendeznek a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör támogatásával. A tarlat a kanizsai kulturális élet egyik színes és értékes eseménye lesz, annál is Inkább, mert igy összegyűjtve még sohasem láttuk a kanizsai művészi ériékeinket. A rendezés munkáj.i Sass Ferenc és Faragó Márton festőművészek kezében van. A tárlaton csak kanizsaiak és csak meghívottak vehetnek részt. A meghívók már elkészüllek és most mennek szét. A kiállítás április 27-én nyílik meg.
er»(élkt44< Mejéi, különösen, ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „Feroao lóuef keserűvíz fájdalommentes székürűlést és kielégítő emésztést hoz létre. Híres nóorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc lóxiel vízről, mert ez a kritikus korban is hosszabb Időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. A rereio lonef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Misszlóshlrek. Előadások a Szent Ilona Leányklubban: Március 10 én Krlzsala \'Ferenc kegyesrendi tanár, 15 én dr. Horváth Tivadarné polgári iskolai tahárnő, 17-én Krlzsala Ferenc kegyesrendi tanár, 24-én Vannay János zeneiskolai Igazgató tartottak értékes előadásokat. — Előadások a fogházban: Március 23-án Deák lvv*n polgári Iskolai tanár, 30-án Kerezsy Géza polgári iskolai tanár tartottak Ismeretterjesztő előadásokat. — Az ötödik családi délután : A Missziósház vezetősége március 30-án tartotta meg az ötödik családi délutánt 4 órai kezdettel a Missziósház nagytermében. Az előadás kezdetén Manduklcs Celestlne S. M. házfőnök-nővér beszélt a szülőkhöz, majd a Napközi Otthon apróságai szórakoztatták bájos előadásukkal a megjelent szülőket és gyermekbarátokat.
— A Magántisztviselők tréfás táncteája a Koronában teljes sikerrel zajlott le kedden este. A Szabó Antal cég által rendezett gramofonhangversenynek, melyben világhírű művészek lemezei kerültek bsmula-tásia, nagy sikere volt. Sok derültséget váltott kl a .nagykanizsai rádló-leadó" bemondása, msjd műsor után a Korona szalonzenekarának pompáB játékára, tánc következett. A szépszámú közönség jókedvére misem jellemzőbb, mint az, hogy a lánc éjjel tél 3-ig tartott. A rendezés sikere a Magántisztviselők Egyesülete vigalmi gárdájának elismerésre méltó munkája.
= Laura la Plante a Várni Mozgóban.
Ha elegánsan akar
BltBskBdni,
ugy fordul|on bizalommal
Németh P. Pál
llM urlszabóhoz
Daák-tér 4. azám,
ahol a legízlésesebb kivitelben, leg-elsórangu kidolgozással készülnek eredeti angol és más szövetekből öltönyök már 120-tól
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 9.
SPORTELET A Zala-Kanizsa vasárnapi programja
Nagykanizsán vagy Zalaegerszegen játszik a profiegyüttes Egerszeg válogatottjaitfal?
mérkőzésük nincs, futbaliprogramjuk ptdig Igen sovány, amennyiben csak három ifjúsági csapat találkozását lüzték ki, erősen aktuális és nyélbe-üthelő,. volna a Zala-Kanizsa egerszegi utja. Tudomásunk szerint a zalaeger
Nagykanizsa, április 2
A Zala-Kanizsa vasárnapi győzelme, mellyel a Turult 4:0 arányban verte, széles visszhangot keltett a fulballberkekben. A Turulhoz közelálló pesti körökben különböző okokat keresnek a súlyos vereség enyhítésére, azonban egyben mindenki megegyezik: a Zala-Kanizsa fennállása óta egyik legnagyobb játékát* produkálta.
Sajnos, a sorsolás ugy hozta ma-
?\'ával, hogy vasárnapra bajnoki ellenéi nélkül maradt a Zala-Kanizsa FC, pedig a közönség a vasárnapi diadal után ismét zöld gyepen szeretné látni kedvenc csapatát.
Zalaegerszeg sportvezetőitől érkezett ugyan egy levél a Nagykanizsai Torna Egylet vezetőségéhez, melyben vasárnapra válogatott csapatukat Nagykanizsára ajánljak fel, azonban az amatőrök nem fogadhatják a megyeszékhely reprezentánsait. Viszont a Zala-Kanizsa egyizben már vendégül látta Zalaegerszeg fialt és ezzel a revanssal meg most Is tartozik Zalaegerszeg.
Az NTE tehát fez ajánlatot tartal mazó levelet átadta a proficsapat vezetőségének, mely még ma érintkezésbe lép Zalaegerszeggel és hangsúlyozza, hogy az őszi vendéglátás viszonzása Zalaegerszeg részéről már régóta esedékes. Fogadja tehát Zalaegerszeg jeles proficsapatunkat április 6-án revánsmérkózésre a megyeszékhelyen.
Minthogy a zalaegerszegi II. osztályú amalőrcsapatoknak bajnoki
szegi közönség már régóta szerelné lalni a Zala-Kanizsát és most a kél város futballjának találkozására kitűnő alkalom volna a vasárnap
A lervhevett lf|usági mérkőzéseket vagy el lehet halasztani vagy délelőttre lehet tenni, miután azok ugy sem igen jelenthetnek közönségei az egerszegi futballpályára.
Értesülésünk szerint a Zala-Kanizsa önzetlenül, a költségek megtérítése ellenében hajlandó kiállítani legjobb tizenegyjét.
Szinte érthetetlen, hogy amíg a hasonló viszonyban levő tes\'vérvá rosok sportja olyan gyakorta találkozik egymással, addig a zalaegerszegi és nagykanizsai csapatok alig lát|ák egymást minden szökőévben...
Nem Önteltség, ha azt mondjuk: Zalaegerszeg sport|ának is hatzna lenne belőle, ha a Zala-Kanizsa nagv csapdát láthatná honában játszani. Stílust tanulni, lelkes, odaadó látékot élvezni csak az ilyen városközi küzdelmekből lehet.
Mi még amellett is vagyunk, hogy ha a zalaegerszegi futb\'llvezérkar nem tudná beilleszteni a Zala-Kani-zsa vendégszereplését vasárnapra, akkor Zalaegerszeg válogatottjait Nagykanizsán lássa vendégül a proficsapat.
SZEEKESZTÓlI
Dr. K. j. Köazöojük. Okvetlen foglalkozunk a lelkllsmereüea szédelgéssel.
N. N. A Deák-térre tervezi a város az összes, bármilyen ezredben elesett kanizsai hőaök emlékművét. Hogy mikor lesz belőle valami, ozt ma még nem lehet megjósolni, de a tervet he-lyeanek tartjuk, mert Nagykanizsa Igen sok hőse nem volt sem 20-as, sem 48-as, hanem a iegkülönbözöhb ezredekben és alakulatokban estek cl Az elgondolások Ismeretében az elhelyezések kérdése jó A huabödék Idővel ugyls elkerülnek mnstnnl helyükről. A 21>-aa szobor elhelyezési terve egyébként már kész dolog, Háttere növényzettel fogja a megtelelő hutást kiváltani.
S. I. (Kiakanlzsa). A megfellebbezett választások sorsát hírlapi cikkekkel befolyásolni nem lehet A fellebbezés megy a maga törvényszabta utján, azt a Zalai KOMny meg nem állíthatja.
Elv Igsz hívünk. Levelét nem közölhettük. A leány, aki anyává lesz, hogy férjet fogjon magának, — sorsát megérdemelte. A minapi várost közgyűlésen elhangzott „szerelmi vásár" kijelentés különben sem ezekre a leányokra vonatkozott.
TŐZSDE
A mai tőzsde irányzata határozottan szilárd volt. Ennek oka elsősorban a nemzetközi piacokról beérkezett leienlésekben keresendő, amelyek mind szilárd Irányzatról számoltak be. A külföldi arbitrage is inkább vevőként szerepelt. Jó befolyást gyakorolt a tőzsdére a gabonapiac szilárdsága is. Flxkamatozásu papírok piacán újból élénk érdeklődés mutatkozott hadikölcsönök iránt Devizapiac csendes, árfolyamok változatlanok.
Kerti főzelék magvak
Ksrtl •irágmagvak Wpághanmék és gumók
Gaadaságl magvak Barom\'I ilaségak
„ erfitakarményok
Madárelesógek. MOtrógyafólék
CyQmAlosfa védelmi
azerek ByflmBIoafa (IsitHi drótkefék
kaphatók :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróiig mellett. Telelőn 130
Tavaszi árjegyzék karti mag-vakról már megjelent,
érdeklődőknek Ingyen megküldöm.
KözamASÁe
(—) 650 állat cserélt gazdát a keddi nagykanizsai országos vásáron. A keddi országos vásárról készített mai kimutatás szerint, a nagykanizsai piacra felhajlott marhákból 650 cserélt gazdát. 8 vagon marhát Olaszországba szállítottak ki. Az árak emelkedő tendenciát mutattak.
Termán Ttiústl* Buza dl. 25/111., rozs 30/111 emelk. Buta llissv. 777.1 10 -73-30. 7«-m ?S 4.5- 23 55, 79-el 2378 73 90, *0-«l 23 90—74 00, donánt 77-el 70 60 2085 78-as 20 83 21 10, 79-ei 2110-2130 80 ai 21 20 21.45 rozs 1160-1160 tak itpa 1300-1350, sörárps 1*00-16 50 zab 12 60 \'3^0 ten«erl tszl. 1210 12 25. Hanántnl\' 12 30 12 60, repce 51*00— S2-O0 liorps 8 10 8 30.
Ztrichi zárlat
Pirít 7^22. LniHnn 75*13. M.wv-"v Md-al Rrfl.sei 72 00 Mll»-- 27 07"», M-rMd 64 r0 Amsterdam 707 30 Bérli \'2*30, Wkn 72R7. Sod. *->4\'« \'•30 V.tV 57-90 B.darv-tt •O-t*\'/, «el»rád »t7fl. Bukarra\' W/l
á kiáiyetU tfafie t«TÍza-jsnxáse
VALUTÁK
Anpol t. 27\'\'8 -r 90 Belgstr \'9-60 »0 0O Cseh k. >P-K8 \'6 98 Oánk. 152*85 i.S3\'25 Dinár 9 98-\'O-06 Dollár 570 90 572 90 Prsnrla I. 77-25 27 55 Hói:. 2 9\'Hl 230 10 1 engyei 63*95-64 25 Un i-37 1-41 evs 4 11-4*17 l.lis 7"85 30-15 VUrka 136 30 136 90 Norvég ii\'/85 IS3 45 ichllL 80 40 80 80
Peseta —■---•—
ívájei I. I\'f 45 \'10 95 «M k. 153-45 154 05
DBV1ZÁK Árast. 229-40 730 \'0 Brlflld 10-09 0-12 Berlin 136 45-1* "5 BrtsKiel 7V72 79 9\' Deviialel 1*39 Hl Kcpem;. p ■ 3 05 53 45 Londoi. V 80 1 88 Madrid 7075-72 7-Milano 2-94 ,V04 N(W)ic 571 60 13 20 Ot.\'.lo i\'3-02 53 42 Pária 22-37 27 47 Prága 1692 16-97 Síéfls 4- 3-4 "7 Stockb. 153 65 IM 05 Vsrsö f 4 07 64 27 Wleo 56* 81 20tlch 110 63 10 93
íertéiTáiár
r cinaitt* 39 0, (.„állán 1K57. Kl«í-endtl l-56-r58, szedett 1-50 1-56, uidM köaép 1-44-1-48, ktki yU 130—1-38. I-sí rendű öieg 1*40—1 42, Il-od rendű öreg >-30 -I 34 angol iindó 1*60—1*75, szalonna \'•vyl>sn 1*60-1-64, isii 1-72 1*90, hu 2 00 -2 20, szalonnás lélsertéa 1*84-1-96
Kiadja: Détealal Nynrads éj Irkiadí Vállalat, HaK?kanÍ7,; \'a.
Felelős kiidó: Zalai Kiírolv. tatsruxbaa UlWoa i Nagykanizsa 7a. »■
Ny 11 t-t ér.*)
Ezulon értesíttetnek a munkaadók, hogy Vidus István pénzbeszedő a kirendeltség alkalmazásából eltávozott s igy nevezett részére befizetések még nyugla ellenében sem eszközölhetők.
OrcufK Táruéalmkutniti titánt
i,l*»|«r,,rgl ktrOlctt pémliránik I 03 nag)kai lisal kiiendelllégc.
*) E rovat alstt kozlöttekérl »em a aier-kesztóség, sem s kladólilvalal nem válinl lelelóaaégel.
H. Q. WELLS
Megjelent
-nek
NAGY VILÁGTÖRTÉNETE
PROPAGANDA K ADÁSA
Ára egészvászonkötésben 16 pengő GENIUS KIADÁS. Kapható minden könyvkeieskedésben.
:
APRÓHIRDETÉSEI
detések dija 10 nóte M KIM*.
rvíbbi síé dija ■ fftl. Vasiéi 10 szóig •• fillér, mlttfH í> dija a 1111. Szerdán kik
Az apróhirdetések dija 10 ■
Minden további l.....
ünnepnap
további szó dija rflll. Szerdán és p^ tekea 10 szóig tO fllir, minden továkM szó dija • fit I. Gmssö s minden ruta gshb betűből álló sió két siönsk ssáaitt. tutik. Ál iáit keresőknek SŰíVi engedmény,
Tisztességes siobatsényt keresek sionnalf belépésre. Cim a kiadóban. 1999
FJm ruhák és felöltők meglepő oloó árért készülnek Cilboly Ferencnél, Birár
udvar__1JW
rsseHbalersk, kotárárnk készítése és JnltéM, nádszékfonás llléaaál. Eriiébet lér 13.___ijsJ
írtaaltam a m. t. hegyeket, hogy Ooldberger—Bemberg anyagokból olcsó áil-gárhsn készítek legújabb ti(onok utin a legcslnoisbb ruhákat. — Tisatviseiőknek ku\'ön llielésl kedvezményt nynjlok. Mérsékelt árak mellett a legszebb toillettiket készítem. Szíves iátogaléat kérek Wortminn
Julisks, Deák-tér 10.___1707
Israaah másféléves kisleányom mellé 16 év körüli leányt. Clm s kiadóban
A város belterületén, Magyar-utca 4. ■rám alalli két nlrára nvlló héx ■astud-kéihő! eladó, tele rétiben Is_1198
Ala\'h-hót községben 2 darab musttá bika el dó. a legtöbbet ígérőknek április 6-An dé\'elölt 10 órakor.__1617
Qáaáaskováss hotstu gyakorlsttsr
állá>t keres. — Dobos Ousatáv, Pettnd
Navyrécse.______1704\'
Egy hairnált tssnlssrakstt eladó.
Clm s kiadóban. -1708
Átadó Zalaszentmihályon
Reloh latvénné-féla
korcsma
a felsze elésekkel együtt, • > óv május hawóbaa.
Kováid Péter ós Pia
budapesti faatftgyór
faat, tisztit 4. plissaroz
Oallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és tejelés
Csengory-ut B.
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
Nyumatott a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán (Felelős üzletvezető: Zulai Károly.) \'
366ÍH30. vili. szsm. 4
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróaágl végrehajló sí 1881. évi LX. l -t 102. § s értelmében eiennel kói-hnré tesil, houy s nagykanizsai kir. |áráa-biró ágnak 924. évi 13S88. számú végzése kóvetkeilében Dr. Bslázs Zsigmond llgyvtd állal képviselt K hn Sándor is Lmtgsrtes Samu nagykanizsai Iskéaok jsvárs 666 P 14 flll. éa 573 pengó 50 llll. s jár. ereiéig
1929. évi december hó 21-én foganatosliolt kielégített végrchs|tás ulján le- és leiül-to,Ull és 68\'Ju pengőre beesült követkeió Ingóságok, u. m : aiobabutorok, rádió, zongora »lb. nylivánoi árverésen etádalnak.
Mely árverésnek s nagykanizsai klr. járáa-bl ó.ág |i-2l. ért 13588 alámu végzése lolytán 666 P 14 I., 573 P S0 f. tökekóve-trléa, ennek 1929 májul hó 1. napjától járó 12% kamatai, la°o váltódíj és eddig óai* szeaen - P — fillérben bíróilag már megállapított költségek ereiéig, a netán fizetett összeg levonása melleit Nagykanizsán, Király utca 30. u alalt leendő megtartásra
1930. évi április hó 12-lk napjának délelőtti 10 órája hatá\' IdöUl kllftzetik h ahhoz a venni aiándékozók ezennel oly mtglegvzéasel hivatnak meg. hogy ai érintett rngóaágok az 18*\'. évi LX I c 107. és 10". §al értelmében kéupénilizíl" mellett a legtöbbet ígérőnek, nükség eletén becsáron álul la el fognak adatni.
Amennyiben sz elárve\'ezendő Ingóságaiul mások la le- és felü foglsltatlák éa azokra kielégítési jogot nvertek volna, ezen árverés sz 1881. évi LX. L-c. 102. éltelmében ezek |avárs la elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi máicmi hó 18. napján. ,
Haán Oyula s. k.
klr. jbir végrehajtó.
70. évfolyam 77. szám
Nagykanizsa, 1980. április 4, péntek
Ara 14 fillér
ZiLAI nZLORT
l I Hl Ha kladfi
r. nHiiji nini ii ifii
UadóMratal r W-ot 5. ixím. — \' etal Kond. Ulom. Vt
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbartts L»jo«
EkSOsciM ti: VUa I po*! M Mik
A soproni kamara közgyűlése
■ Jelenlegi helyzetet nem tartja alkalmasnak a 8 órai munkaidő bevezetésére
Sopron, áprllla 5 A Kereskedelmi é6 Iparkamara mai közgyűlésén Spiegel Szigfrid kor-mányfőtanác\'.os elnök a közgyűlés lelkes óváclója melleit megemlékezett a kormányzó 10 éves országlásának évfordulójáról és méltatta a kormányzó kiváló érdemeit. Ezután megemlékezett Bethlen István gróf miniszterelnök nagyjelentőségű hágai munkáját kiegészilö párisi tárgyalásairól, amelyeket az ország népe feszült érdeklődéssel és bizalommal kísér. Indítványára a közgyűlés táviratilag fejezte ki a Párisban tartózkodó miniszterelnöknek ragaszkodását. Foglalkozott még a kamara a 8 órai munkaidő kérdésével is és kimondotta, hogy bevezetésére a mai viszonyokat nem tartja alkalmasnak é« bevezetése ellen feliratban tiltakozik. A kamara a telefondijszabás megváltoztatása ellen szintén állást fog lait és a kereskedelmi kormánytól a mai állapot fenntartását kéri. A közgyűlésen Nagvkanizsáról Samu Lajos Ipartestületi alelnök Is felszólal!.
A Brüning-kormány
65 szótöbbséget kapott a német birodalmi gyűlésen
Boriin, áprllli 3 A birodalmi gyűlés mai döntő szavazása a jelek szeiint a Brüning-kormány győzelmivel fog végződni. A német nemzeti párl parlamenti frakciója a birodalmi gyűlés Ülésé nek megnyitása elölt rövid értekezletet tartott, amelyen ugy határoztak, hogy nem szavazzák meg a kommu nlsták és a szociáldemokraták bizalmatlansági Indítványát Brtlning kancellár hlr szerint teljesitetie a német nemzeti párt tárgyi követeléseinek egy részét és ezzel leszerelte ellenállásukat.
Berlin, április 3 A birodalmi gyűlés délulán tért át a szavazásra A kommunista és a szocialista bizalmatlansági indítványt leszavazták. Az Indítvány mellett száz nyolcvanheten szavaztak, ellene pedig kétszázötvenketten. A Brüning-kormány igy 65 szótöbbséget kapott.
A távolbalátó készülék feltalálója Budapesten
Budapest, áprllla 3 Mihály Dénes, a hírneves magyar feltaláló ma retjei Budapestre érkezett, hogy a főváros közönségének bemutassa világraszóló találmánvát, a távolbalátó készüléket. Mihály Dénest a pályaudvaron Ünnepélyesen
fogadták.
Az ellentélek közeli áthidalása várható a páriái tárgyalásokon
Bethlen grófnak kedvező atmoszlérát sikerült leremtenle — A hatalmak delegátusai ma bizalmas tanácskozást folytattak
Párta, április 3 A keleti jóvátétel kapcsán a .Malin" azt irja, hogy a magyar és cseh delegátusok legnapi értekezletén kiderült, hogy a két érdekelt kormány álláspontja közel áll egymáshoz és igy a megegyezés hamarosan létrejöhet. A hangulal bizakodó. A konferencia valószínűleg húsvét előtt befejezi munkáját.
Párta, áprllla 3 Bethlen István gról és Benes közös tanácskozáson bizalmas információnk szerint sikerült olyan atmoszférát teremteni, amely a tárgyalásoknak most már rövid idő
alatt való befejezését eredményezheti. Holnapra remélnek Parisban plenáris ülést, amelyben az álláspontok végleges leszögezésére kerülne a sor és ezután a megegyezéB már ciak rövid ÍJŐ kérdése.
Párta, áprllla 3 (Éjszakai rádiójelentés) A nagyhatalmak és a kisantant delegáiusai ma délelőtt bizalmas megbeszéléseket tarliit|d< Gtóf Bethlen Islván elnöklete magyar delegáció a magyar kMfctség palotájában tartott megbeszélést, melyen megvitatták a függőben levő kérdéseket.
Az egységespárt elfogadta a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló javaslatot
Részletes tárgyalását a húsvét utáni értekezletre tOzték kl
Budapest, áprllla 3 (Éjszakai rádiójelentés) Az et>ysí-gespárt ma esii értekezletén P\'sthy Pál e\'nök be|elenielte, hogy az IPOSz átiratban kérte, hogy létesítsenek konnexiót az IPOSz-szal. Az átiratot kiadták a közgazdasági bizottságnak.
Krllger Aladár előadó Ismertette a lörv\'nykezés egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot. Kifejtette, mennyire szükséges az a jogkereső közönség szemponijából.
Tomcsányi Pál általánosságban elfogadta, de kérte, hogy a részletes tárgyalást halasszák el máskorra.
Zsltvay Tibor dr. ígazságüjjyml-niszier közölte, hogy a párt |ogász-tagj.iival már ismertette a javaslatot. Nem szeretné, ha a vita indokolatlanul elhúzódnék Visszautasította azokat a támadásokat, melyek olyan oldalról jöltek, ahol el sem otvasiák a javaslatot. Nem ellenez módosításokat, de azok olyanok legyenek, hogy ne okozzanak kárt a jogkereső
közönségnek.
Botlik József. Váry Albert, ÖstOr József után Csák Kiroly hangsúlyozta, hogy a pirt elfogadja a javaslatot, de kéri, hogy a részletes tárgyalási más alkalommalejlsék meg.
Zsitvay Tibor: Szívesen hozzájárul ahhoz, hogy a párt plénumá-ben részletes vila|a legyen a javaslatnak. Egy cél lebegett szeme előtt, mikor a javaslatot megalkotta : nz állam és a jogkereső közönség érdeke I
Fzután a párt helyesléssel és él-jenzéssel elfogadta a javaslatot és annak részleles tárgyalását a legkö-közelebbi, valószínűleg húsvét után tartandó értekezletre tűzte ki.
Az értekezletet pártvacsora követte, amelyen lelkesen ünnepelték Szudy Elemér sajtófőnököt magas kitüntetése alkalmából Kálmán Jenő mondott felköszöntőt, amire a sajtófőnök meghatva válaszolt.
Május 15-én megszűnik a vízumkényszer Ausztriával és Németországgal
A külügyminiszter a párisi tárgya\'á okról és az egyes államokkal való örvendetes gazdasági közeledésről — A pénz ügyi bizottság elfogadta a külügyi tárca költségvetését —
„Közö* agrárfrontot az ipari államokkal szemben I"
Budapest, áprllla 3
(Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház pénzügyi bizottsága Kenéz Béla dr. elnöklete alatt ma délulán folytatta a kllltlxyi tárca költségvetésének tárgyalását.
Farkas István hih,i,.l„tji, hogy a közvélemény c;.:k a lapok utján •Viesül a p!ri>i tanácskozásokról. Sorgi-ti a vízumkényszer eltörléséi.
lleck Lajos azt hangozblja, hogy az agrártermelő államoknak
kOzOs agrárfrontot kell alkotni az Ipari államokkal szemben.
Ez megakadályozná Magyarország, Jugoszlávia és Románia egymással való versengését, melyeknek csak az ipari államok !ál|ák hasznát. Ha meg teremtenék a közös agrárfrontot, retorzióval lehetne élni az ipari államokkal szemben, ha azok megzavarnák az agrár államok mezőgazdasági poli<iká|át.
Schandl Károly szükségesnek tartja, hogy amig a kormány nagy és komoly külföldi tárgyalásokat folytat, az egész nemzet egységes legyen idebenn. A tárca költségvetését elfogadja.
Nagy Emil a diplomáciai képviseletek aktívabb működését sürgeti.
Watkó Lajos külügyminiszter válaszolva a felszólalóknak kijelentette,
hogy
a pdrlat /drgyaldaokrút
azért nem tájékoztatták a közvéleményt kormánynyilatkozatok utján, mert ezek még folyamatban levő tárgyalások és sűrűn változik a helyzet. A magyar kormány meg-szüntetl mindazokkal az államokkal szemben a vízumkényszert melyekel a reciprocitás elérhető
Németországgal és Ausztriával májút 15-ikélől kezdve megszűnik a vízumkényszer. A kormány nagy gondot fordit a külföldön élő magyar munkások sorsára és eddig is szép eredményt ért el. Az egyes államokkal való gazdasági közeledés és egységes fellépésre vonatkozólag hangsúlyozza, hogy történtek közeledések és a jövőben még kedvezőbb helyzetet lehet várni.
A bizottság ezzel a tárca költségvetését ugy általánosságban, mint részleteiben letárgyalta és elfogadta és áttértek a
földmUve 16*Ufjyl tárca költségvetésére.
Marschall Ferenc elóidó Ismer-letle a költségvetést és bejelentette, hogy a pénzügyminiszter expozéja értelmében a |övö beruházásai között elsősorban a földművelésügyi tárca kívánságait fogják figyelembe venni. /I borexport emelkedőben van, amiben nem kis része van a kormány inunká|ának. A földművelésügyi minisztérium mo.t dolgozza ki az uj termelési programot.
A tárca köliségvetésének tárgyalását ezzel péntekre halasztották.
Halálraítéltek egy zsidóembert
•leruzaálom, Aprllla 3 (Éjszakai rádiójelentés) A jallai fellebbviteli bíróság halálra ítélt egy zsidóembert, aki a tavalyi zavargások során két arabot megölt Ez az első csel, hogy zsldóvallásu embert halálra ítéltek.
ZALAI KÖZLÖN V
A kanizsai kórház betegápolási átalányának felemelését ígérték a minisztériumban
Dr. Krátky István polgármester budapesti utja — A jövő heti közgyűlés tárgyalja a fQggó kölcsön ügyét
Nagyksnlua, Április 3
Dr. Krátky István polgármester tegnap este érkezett haza két napos hivatalos budapesti útjáról. Munkatársunk ma hosszabb beszélgetést lolylatolt a polgármesterrel, aki kijelentette, hogy
az utburkolás ügyében ismételten eljárt a minisztériumban. A pénzügyi és a belügyminisztériumok illetékes ügyosztályaiban
felhatalmazást kért a felveendő kölcsönök ügyében meg indítandó tárgyalásokra.
Majd mint Nagykanizsa polgármestere tisztelgő látogatást lett Scltovszky Béla belügyminiszternél, aki behatóan érdeklődőit a nagykanizsai viszonyok felől. A népjóléti minisztériumban a kórház-probléma megoldása tárgyában értekezett. Az ügyosztély vezetőjétől
Ígéretet kapott a kórházi betegápolási átalány felemelésére
vonatkozólag. A közoktatásügyi minisztériumban
a strandfürdő ügyében interveniált. Miután ennél a kérdésnél az anyagiakon kívül jogi kérdések is szerepelnek, az elintézés is bonyolultabb. Mindazonáltal
a város vezetősége rövidesen benyújtja kérvényét az OTT-hoz megfelő segély kiutalása végett
Ha ez meglesz, a kérdés egyik fontos része már megoldást nyert. Ezenkívül még egyéb tárgyalásokat is folytatott a polgármester a különböző minisztériumoköan.
Kijelentette még a polgármester, hogy a jövő héten minden körülmények közölt össze kell, hogy hívja a város képviselőtestületét, hogy
a függő kölcsön és a Horthy Miklós-ulnak a sorompótól a városi indóházig való megépítése ügyét a közgyűlés letárgyalja.
A keszthelyi fogdából jStt, szalmakazalban bujkált a nagykanizsai falbontó betörő
Gazdasági cselédek és detektívek rajvonalába szorult a betörő kiskomáromi cipészsegéd
J»_
Befejezték a fővárosi törvényjavaslat
általános vitáját - Április 12 én kezdődik a Ház húsvéti szünete
Budapest, április 3
A fővárosi törvényjavaslat tárgyalásánál a Ház elérkezett a legutolsó 107. szakaszig, amelynél az előadó két uj bekezdés felvételét javasolta. Az egyik a törvény életbeléptetésének Idejét a belügyminiszterre bizza, a másik pedig felhatalmazza a minisztert, hogy a törvényhalósági tanács mielőbbi megalakulása céljából a törvénynek idevonatkozó rendelkezéseit a törvény kihirdetése után külön is életbelépiethesse és az átmeneti intézkedéseket rendeletileg állapithassa meg.
Szilágyi Lajos helytelenítette, hogy az utolsó pillanatban is módosítást adnak be. Rassay Károly kérte, hogy az előadó módosítását utalják vissza a közigazgatási bizottsághoz.
A belügyminiszter válaszában kijelentette, hogy a törvényjavaslatot még tervezet alakjában uiegláigyalia a pártokkal. A javaslatot végigküz-dölte az utolsó szakaszig és a küzdelmet nem hagyja abba itt sem. A módosítás visszamegy a közigazgatási bizottsághoz és talán már holnap abban a helyzetben lesz a Ház, hogy dönthessen róla.
A holnapi ülésre néhány nemzetközi egyezmény tárgyalását tűzték ki, a fővárosi törvényjavaslat részletet vitáját pedig a jövő héten, kedden folytalják.
A parlament húsvéti szünete előreláthatólag április 12-én kezdődik és április 24—25-ig tart
A Oraf Zeppelin
próbaútján sikerrel alkalmazták az újításokat
Frledrlchíhafen, áprilln 3 A „Oraf Zeppelin" léghajó közel féléves téli pihenő uláni mai első próbarepülésének befejezése után, Lehmann kapitány azoknak, akik a próbarepülés eredménye iránt érdeklődtek, azt a választ adta, hogy a munkálatok során alkalmazóit újítások teljesen beváltak, ugy hogy a mai próbaúton a programbavett kísérletek sokkal hamarabb lefolytak, mint ahogy azt eredetileg váriák.
Ha •Itgántan akar
BltBzkfidni,
ugy forduljon bizalommal
Németh P. Pál
im urlszabóhoz D.ák-tár 4. uám,
ahol a leglzlésesebb kivitelben, leg-eltőrangu kidolgozással készülnek eredeti angol és más szövetekből Öltönyök már 120-tói
Nagykanizsa, április 3 Gyors-fogást csinált megint a nagykanizsai rendőrkapitányság bűnügyi osziálya egy olyan ügyben, amely pedig első pillanatban a leg-teljesebo bizonytalanság elé allilolta a nyomozás munkáját.
Ma elfogták a Kelemen-féle fűszer-kereskedés és a Deulsch-mészárszék falbonló-b;törőjél Az elfogatás részletei a következők:
Blumenschein Vilmos, a Oroszmajor gazdasági ellenőre az országosvásár napján, amikor a betörés történi,
egy gyanús alakot látott ólálkodni a sáncl major körül.
Minthogy olvasla a Zalai Közlönyben a kanizsai belörésről szóló tudó-silásl, nyomban szemilyleirdst adott a gyanús emberről a rendőrkapitányságnak. Ez vezetett aztán nyomra. Az egész detektjv-csoport azonnal kiment Sáncba és olt és azon tul is minden zugot átkutatott. Csakhamar egy szalmakazalban találtak egy bundát
és a kazal belsejébe fúrva a bundához tartozó valaki éjszakai szállását. Szemtanú is akadt a közelben, aki mozogni látta a szalmakazlat, de akkor még természetesen nem gon-
dolhatott egyébre, mint hogy káprázik a szeme.
A gazdasági cselédekkel ezután a felfedezés után közölték a kapott személyleírás!. A gazdasági ellenőr előzékenyen a nyomozás rendelkezésére bocsátotta a cselédséget ugy, hogy azok a detektivekkel együtt rajvonalba fejlődve valósággal végig hajtották a terepet a betörő után. A belörő épen befelé igyekezett Nagykanizsára. Mintkésőbbelmondla, az aznapi Zalai Közlönyt akaria megvenni, hogy lássa, mit Írnak a betöréiről. Utja" közSen került a rajvonal gyűrűjébe, amely ekkorra már ugy összeszorult körülötte, hogy nem tudott menekülni. Azon nyomban be is vallotta, hogy ő az, akit keresnek.
A belörő Gasparlcs Pál 27 éves kiskomáromi cipészsegéd. Legutóbb Keszthelyen volt elzárva lopás miatt. Már a fogságban elhatározta, hogy mivel foglalkoiáiából nem lud megélni, betöréssel segit magán, ha kiszabadul Szabadulása után elment egy keszthelyi kovácsmühelybe és
vésót csináltatott magának a leendő betöréshez.
_______ÍSSO április 4_
Nagykanizsára az országosvásár előtti napon jött be. Itt Ismerős volt, máskor is Kinizsárt szokott vásárolni] Jóelőre kiszemelte a két házat, a fűszeres és a hentes üzleteket és
éjszaka munkához látott.
A hentesüzletet álkulccsal nyitotta ki, a fUszerűzlet falát pedig vésővel bontotta ki. Negyedóráig dolgozolt a falbontáson. A hentesüzletből 3 sonkát, egyéb húsneműt és a kézi-pínztárból pár pengőt, a füszerüzlet-ből pedig kismennyiségil árut és ugyancsak pár pengőt vitt el.
A betörőt holnap átadják az ügyészségnek.
Szerencse-lánc
pokoli labirintusába kerlllt megint Nagykanizsa. Eleinte csak ájtatos fohászokat küldtek 9 kiszemelt áldozatnak azzal a meghagyással hogy minden lánctag ujabb tí példányban továbbítsa a kapott levél szövegét Aztán napokon át ettől, attól hallotta az ember:
— Mit gondol, szerkesztő ur, van ennek valami értelmo ?
Hát, ugye, mosolygott az ember és azt mondta :
- Próbálja meg!
Mert aki egyszer már azt kérdezi, hogy van e értelme, annak mára világ leghosszabb szakállú1 szerkesztője (ez pedig aligha én vagyok) Is hiába mondja, hogy nincs. Az Igy kérdezőt már csak egyetlen radikális módon lehet meggyőzni : — vegyen 9 lovélpaplrt és borítékot, körmöljön 9 levelet, vogyen 9 bélyeget és csak küldje a láncot Olyan Hzerencse lánc még úgyse volt a világon (pedig de régen ölik egymást ezzel az emberek!), amelyik — ez a lényeg! — a földei kilencszer megkerülve visszatért volna az elindítójához: a megkövesedett délamerikai generálishoz. (Hogy honnan tudom, hogy megkövesedett ? Hát csak nem iohet eleven, mikor boldogult öreganyám egyszer azért ugrott be a szerencse-láncba, mert a vőlegényét féltette, aki akkoriban a boszniai okkupáclóban vitézkedett és a láncot már akkor is az a bizonyos dél-amerikai generálit indította el.)
A szerencse-Uncoknak ez az ájtatos-kodó formája ártatlan szamárság volt csupán. (Taláu vulaml olyan országban^ indították el, ahol a posta magán-vállalkozás és amikor rosszul ment a postának. hát Így csináltak egy kis forgalmat)
A régi recipén szokott lenni valami ilyen záradék: „Aki a láncot tovább küldi, szerencse éri, aki megszakítja, bajt zudit magára". Ez a kormányozható szerencse természetesen hera mindig szuperált pontosan. (Nagyanyámnál azonban bevált mert rá 30 évre meg-Hzülettem ón s Igy most, ulabb harmincegynéhány esztendő után nagyanyó, szegény, életében és halálában először és utoljára belekerült az újságba Ezt pedig Igen sokan tartják Igen nagy szerencsének ) A szerencsétlenségre vonatkozó Jóslat már pontosabban be szokott teljesedni. A lánc minden tagját érte előbb-utóbb valami malőr, rendszerint kisebb-nagyobb halálos szerencsétlenség. Ha előbb nem: — amikor meghalt Akkor aztán törhette ralt a fejét, — ideje ilyenkor ugyls szokott lenni elegendő — hojry ki volt az a délamerikai generálistól elrugaszkodott, aki a láncot megszakította.
Eddig a tréfa,
.Most azonban a szerencse-láncnak egy olyan formája koring Nagykanizsán, ami már hatósági beavatkozásra is mogérett A levél igy szól:
Szerencse-lánc.
.Szerencsét és egészséget hozzon
a lánc. Készítsen Ön ls 9 másolatot
erről a levélről éa küldje el azok-
Üzletünk megszűnik, az idő rövidségére most már
a raktáron levő összes áruinkat minden elfogadható árban eladjuk
So/ta többet nem létező alkalom/ ffKél( CSÍllag" dÍVatáNllláZ.
^^^^__Cantrál szálloda épQlat. «
1980. április 4
ZALAI KÖZLÖNY
nak. nkikriok lót akar. A levelek nzétküldését kővető » napon bellii jó változás áll he életében. Kzt a i/.iTencxe lMiicol (lélauierlkul generális kezdte meg azzal a klvansátf-gnl, hogy »-szcr kerülje meg a földet és szeroncaét hozzon és egész-aéget mindazoknak, iiklk a láncot el nem tépik. Ha valaki eltépné a láncot, azonnal azerencséllenséuet és romlást hozzon. Bebizonyosodott, hogy lilnez urnák Krakovban he-(IlötC a szerencséje 1) napon bellii. Alvarez ur VIdovezben sor*j>ny,n nyert Monto do Cen ur nem vette komolyan a láncot ós l) nap múlva megbetegedett és tönkre ment. Alba ur megnyerto a fAnyt.-tmxnyL így hozzon továbbra is szerencsét a lánc. Hát ml ez, ha nem valamilyen sors-leev-Ugynökség reklámja? Ezt akár pestről, akár vidékről elindították és addig keringett, mlg eljutott Nagykanizsára. A leveloket többnyire asszonyok
Teklám, ami nem körül pénzébe annak, aki érdekében állónak látta elindítani.
Keklám ami ügyeson óh lelketlenül elbújik könnyen megtéveszthető és még könnyebben megfélemlíthető asszonyoknak misztikus dolgok Iránt való fogékonysága mögé
Reklám. ami a női lélek család-szeretetének mindennél hatalmasabb ere-léből »kar vámot szedni, amikor azzal terrorizál családanyákat, hogy férjükül, gyermeküket bal éri, ha nfrm körmölnek 0 ujabb reklámot a sorsjegy-láz minél alaposabb üzleti kiaknázásának.
Reklám, arnl a névtelenség álarca alatt zaarnlja meg az asszonyi szív legszentebb és legféltettebb érzéseit. Szerencse-lánc...
Valójában ördögi agyafúrtsággal kitervelt Ingyenreklám-lánc, aminek a végén nem dólamerlkal Kmerállsok, hanem az üzleti telhetetlenség megszédült Bátánja vigyorog asszonyaink és gyermekeink megriadt szlvdobogása felett (bl)
Április 4., péntek r r
(Miaaiaipi)
Látványos kiállítású revü 15 felvonásban. Edne FIrber világhírű regánye. Főszereplők : Laura la Hanta, Joaaf SohlldkraMt
A leghíresebb anerlkal méretű izgalma, iitUláprodukcfók, 5\'lnpadl látvinyonágok, e grandiózus revllben, többek közt a vllíg-hirü „Zlaglald gSrISk".
SINOER^ARRÓGÉPEK
ImA( LEO<JOBBAK !
a wAata
Legjobb üdítő ital b
a közismert
Kapható minden fflszer-és uemegektreskedésben.
\' Főraktár:
MUklnUni
Király-utca 21.
I.lalu 31*
A nemzetközi lovasmérkőzés magyar győztese
Budapest, Április 3 Ttnerolohatt ílodó Imre szazados a nemzetközi lovasmérközésen elsfi len a vadászdijugratásban és megnyerte Szicília nogydijál.
Döntő események várhatók Indiában
Budapest, Április 3 Indiában Gandhi tegnap elindult utjának utolsó állomására. Néhány napon belül dönlő események várhatók.
... "A* « „ £+ern i+"végszóval jelölt lap valódi.
»n»>IT.MUVIK H»TSCHtK LAJOS »UPAM5T.«HDIIÁHrÚT33.Grfi.imilGCS UJFÍltl.
Elárusító hely: Eppingar I. éa Fia, Nagyítani
Női- éS férfiSZÖVet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
Ssrerddn „ibolyásxni" meni két fiúcska és axóía eltűntek
A rendőrség megindította a nyomozást
Nagykanizsa, április 3 Kétségbeesett szülők jelentkeztek ma délelőtt a rendőrség bűnügyi osztályán és bejelentetlék, hogy gyermekeik, két fiúcska, tegnap délután eltávoztak hazulról és azóta nem tértek haza.
A két gyermek: a 8 éves Óvári József, aki a Károly-laktanyában lakik és Szabó Pál, akinek lakása szüleinél Teleky-utca 45 szám alatt van. — Szerdán délután azzal mentek el hazulról, hogy a sáncl mezökre mennek .iholyászni".
Eslére hiába várta haza a két szülő a fiucskákal, egyik sem mutatkozott. A bejelentés kapcsán egyik rendőrtiszt, aki szerdán délután kilovagolt a vasulparton, emlékezett arra, hogy a személyleírás által meghatározott két fiúgyermek a város felé tartott. Mindkellő kezében ibolyával telt sap\'ia volt. A gyerme-
kekkel később a kórház előtti téren találkozott.
Minthogy a gyermekek ma reggelig sem mentek haza, az aggódó szülők bejelentették eltűnésüket.
Valószínűleg a két gyermek a szedeti ibolyái eladogalla s a kapott pár fillérrel „kalandvágyódásukat" clégilellék ki és most barangolnak valahol.
A rendőrség minden intézkedést megtelt a nebulók felkutatására.
Zürichi xárlal
Piri. 20-22. London »12»,, Newyork MMS, BrttBset 7206, Milano J7 02, vlxlrtd 54 90. Amsterdam M740. Berll 23 30, Wien 72 81. SoHi S-74\'.\'i Prt.. :■\'"> 30 Varsrt 5790. Bud.pitt 90-12\',\') .lelprild tMWi, Bjkiuesi 3-07V,
Támogassuk am éntemes kanizsai kereskedelmei éa
liir/rl.
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi Összes divatszinckben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és női div.-.lárttkereskedésébe Csengei\'y-ut 2. szám alatt.
Katona József hamvainak uj nyugvóhelye
Kecskemét, április 3 (Éjszakai rádiójelenlés) Ma délután impozáns gyászünnepség közölt helyezték uj nyugvóhelyére Katona József, a Bánk-bán hallhatatlan költőjének és édesszüleinek földi maradványait. A kegyeletes ünnepségen az egész város közönsége részt vett é« az utcákon az üzletek redőnyeit mindenütt lehúzták, ahol a menet elhaladt. A gyászmenet a színház és a városháza előtt, melynek főtisztviselője volt a nagy költő, egy-egy percre megállta megemlékezés jeléül.
Odry Árpád a Színművészeti Akadémia Igazgatója
Budapest, április 3 A kormányzó a vallás és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Odry Árpádot, a Nemzeti Szinház örökös tagját az Országos M. Klr. Színművészeti Akadémia igazgatójává a VI. fizetési osztályba nevezte ki.
A munkanélküliek ujabb tüntetése
Budapest, április 3 Ma délelőtt a Rákóczi-téren ismét tüntettek a munkanélküliek, de rövidesen széloszlatták őket. Az el\'en-szcgülőket előállították.
Putnoky Móric és Peyer Károly bútorai
Budapest, április 3 A 8 Órai Újság Írja : Putnoky Móric a képviselőház tegnapi ülésén a vita hevében átkiáltott Peyer Károlyhoz, aki visszaszólt Pulnokynak, hogy kijelentését ismételje meg a H\'i/on kivül. Putnoky ma a Házban megismételte ezt a kijelentését és munkatársunknak elmondolta, hogy a kommün után Peyer Károlynál egy detektív kíséretében bútorait kereste. Saját bútorait nem taIáIla meg, de az ott talált bútorok közölt megismerte Szentiványi József bcléri fö\'dbirlokos bútorait, amelyekről Peyer elismerte, hogy azok a viliikről kerültek hozzá. Később a bútorok visszakerüllek tulajdonosukhoz.
futárni savanyúvíz
Európa legdúsabb szénsavas és jódos nátron-lithion tartalmú savanyuvlze. Kitűnő borrli, fidlt, gyógyít, fiatalít.
Kapltaló fűszer- és csemegeketeskedésben Fölerakat:
KÖVESI HENRIK
Ksgykanltsa, Bagyar-u. 14. Ttteftt 311
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai Társadalombiztosító ügye
a városi közgyűlés elé kerül — Schmall kerületi titkár az Ipartestület utján hozzá beküldött minden panaszt azonnal erélyesen kivizsgál
Nagykanizsa, április 3 A Társadalombiztosító nagykanizsai kerületének problémája nem az Iparosság, a kereskedők, a munkaadók és alkalmazottak llgye, hanem Nagykanizsa városáé. És hogy ma mdr hivatalos helyen Is foglalkoznak a régi állapot, a nagykanizsai kerlí-let visszaállításának gondolatával, nemcsak az érdekeltségek inlenziv munkáj/tnik, (óleg a nagykanizsai Ipartestület elnökségének, de nem kis részben a Zalai Közlöny állandó harckészségének is eredménye. A biztosítottaknak és magának a városnak is nagy érdekel fűződnek ahhoz, hogy Nagykanizsának meglegyen az önálló társadalombiztosítói kerülete, ugy, mint az előtt volt. Az az eiő-lelfes mozgalom, amit a nagykanizsai ipartestület megindított és amibe a város összes többi érdekeltségei belekapcsolódnak, az ügyet mdr a jövó heti közgyűlés elé juttatja. Nem lehet vilás, hogy Nagykanizsa város képviselőtestülete az önálló nsgyka-nlzsal Társadalombiztosító kerület kérdését egyhangúlag magáévá leszi. Samu Lajos iparteslüleli alelnök, képviselőtestületi tag részletesen kifejti a közgyűlésen az okokat, amelyek szükségessé teszik a Jelenleg tarthatatlan állapot sürgős megszüntetését és a régi kerület haladéktalan visszaállítását. Indítványozni fogja, hogy Nagykanizsa megyei város írjon fel ebben az ügyben a népjóléti kormányhoz és monstreküldöttség menjen a főispán és a polgármester vezetésével dr. Vass József miniszterelnökhelyetleshez, kérve az önálló
nagykanizsai kerület visszaállítását. •
A jelenlegi tarthatatlan helyzet és a tovább lenn nem tartható körülményes adminiszlráció indította Kiss Ernő iparteslüleli elnököt arra, hogy mindennap panasz-órákat tartson az Ipartestületben, ahol mindenki minden panaszát beadhatja a Társadalombiztosító ellen, ,4z elnökség minden egyes panaszt és sérelmet nyomban kivizsgáltat és sürgősen elintéztet. *
A zalaegerszegi kerület vezetője, Schmall József titkár, mi délben lisz-telgell dr. Krátky István polgármesternél. A Zalai Közlöny munkatársa ezl az alkalmai felhasználta arra, hogy a nagykanizsai pénztár hosszadalmas és lehetetlenül körülményest adminisztrációját szóvá tegye előtte.I Schmall titkár, aki régi közigaz-l galási ember, éveken ál volt polgár i mester, kijelentette előttünk, hogyf! maga is szívesen veszi az Iparteslü-lj leiben rendszeresitell panasz-órákat. Tapolcán is sok voll a panasz, most olt is panasz-napokat tart. Kijelen-j letle a kerület vezetője, hogy ha a kanizsai ipartestület elnöksége bár-, milyen panaszt is beküld hozzá|a, azt soronkivül azonnal kivizsgáliatja j és a legerélyesebben intézkedik.
MAK\'JLÜTUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Hétfőn lesz a nagykanizsai szimfonikus zenekar bemutatkozó hangversenye
Nagykanizsa, április 3 Az ecrész városban örömteljes meg lepetésként hatott legnapi hlradisunk arról, hogy megalaku l Nagykanizsa szimfonikus zenekara és Vannay János zeneiskolai igazgató vezetésével már a napokban dehulál is.
A bemutatkozó hangverseny kulturális eseménye lesz Nagykanizsának. Műsorán Hubay, Gossec, Wagner, Wallace, Meyerbeer slb. szerepelnek.
Hegedűszólók is lesznek (Lember-kovichné) zenekari kísérlettet. A koncert f. hó 7-én, hétfőn este a Városi Színházban lesz, pontosan 9 órai kezdettel. A helyirakat / pengőben szabták meg, hogy mindenkinek módjában legyen meghallgatni ezt a zenei eseményt, ami hosszú idők után az első komoly zenei teljesítménynek ígérkezik.
Az eltflnt Weisz Mátyás a vonaton arra kérte egy kanizsai útitársát:
ne árulja el itthon, hogy együtt utazott Koréin Miklóssal
Nagykanizsa, április 3 Tíz nappal ezelőlt lünl el Nagykanizsáról Welsz Mátyás termény-ügynök és azóta sem a rendőrség, sem a család utánjárása nem tudott az eltűntről semmi pozitívumot vagy nyomra vezető adatol találni. A rendőrséghez érkezeit egy bejelentés, amely azonban nem tartalmaz egyebei, csak annyil, hogy Welsz Mátyás mu\'l hó 24 én, az ellünés napján elutazott Nagykanizsáról. Hogy hová, — senki sem tudja.
Koréin Miklós ügynök, akivel utoljára lálták Nagykanizsán. Ta lolcán van, a nagykanizsai rendőrség megkeresésére a csendőrség olt ki is hallgatta, de a kihallgatás eredménye még ismeretlen.
A Zalai Közlöny munkatársának szerdán esle sikerüli az alábbi adatokat szerezni az eltűnés ügyében.
Weisz Mátyás mult hó 24-én valóban elutazott Nagykanizsáról Budapest felé. Még pedig együll uta-
zott Koréin Miklóssal, aki borközi hangulatban voll. Még egy kanizsai ulas voll abban a kocsiban, aki azonban — bár Weisznek ismöerse voll — nem tirtozotl a kellejük társaságához. Weisz útközben egyszer a harmadik útitárshoz fordult: — Az Istenért, nehogy megmondja otthon a családomnak, hogy együtt utaztam Koreinnal I
Koréin azulan Tapolcán leszállt, a másik ulilársnak is másleié voll a dolga, ugy hogy ezzel Weisznek nyoma veszett. Hogy miért akarta titkolni uiazásál családja előtt, nem ludni, de bizonyára ezl is jó tudni *a nyomozásnak
Az eltűnt felesége változatlanul azl állitja, hogy férjét vagy bűntény vagy szerencsétlenség érte, mert akárhova is ulazotl volna, ennyi idő óla csak közölte volna tartózkodási helyéi. Weisz Mátyás családja most a budapesti Stúdió utján, rádióval akarja kerestetni az eltűnt ügynököt.
Mindent a hálózatból
és fölöslegessé válnak a rég idejétmúlt akkumulátorok, melyek Savi fenntartása állandó kiadást jelentett. Kedvező fizetés feltetelek mellett 12 hónapon át 16 pengőt kell csak fizetni és egy e» múlva ingyen azolgaltat|a .a szükségés energiákat a PHILIPS Anodpótló és Kistóltó.
PHILIPS
1930. április 9.
napihírek
NAPIREND
Aprilia 4, péntek
itóm. katolikui: lildor pk. Protestáns : Izidor. Izraelita: Niz. hó 6
Városi Mozgó. — .Úszó színház", (Mtsslstpl). Látványos kiállítású revü Kiegészl ó műsor.
Gyógyszertári ájjell szolgálat: 1. hó végéig a .Máris- gyógyszertár.
OózIQrdö nyitva teggel 6 órától calt li óráig (hitte, szerda, péntek déluUn, :edden egéa« n«p nőknek). Tel.: 5—13.
V-
y
— A miniszterelnökségi sajtóosztály főnökének kitüntetése. A
hivatalos lap közli, hogy a kormányzóa miniszterelnök előterjesztésére Szudy Elemér miniszteri tanácsosnak, a miniszterelnökségi sajtóosztály főnőkének buzgó és eredményes közszolgálata elismeréséül a II. osztályú magyar érdemkeresztel adományozta. A kitüntetés Ilire az egész magyar sajtóban osztatlan örömei kelt, miután olyan férfiul éri, aki súlyos időkben és legfelelósségteljesebb pozíciójában is mindenkor a sajtó nemes felfogású barátjának bizonyult. Szudy Elemér évek óla áll a miniszterelnökségi sajtóosztály élén, mini annak helyelles vezetője, majd vezetője. Szudy Elemér Aradon volt lapszerkesztő és kiváló képességei, előzékeny modora, pompás irói tolla emelték ki és állították megérdemelt díszes pozíciójába.
— ,, Uszó színház" a Városi Af ozgóban.
— Halálozás, özv. Kovács Károly-né szül. Hutter Lu|?a, néhai Kovács Károly nagykanizsai törvényszéki biró özvegye, csütörtökön hajnalban, hosszú szenvedés ulán, 64 éves korában, Nagykanizsán elhunyt. Éleiében a családanya erényeinek megtestesülése voll, áldott szívű, arany-lelkü asszonya annak a kis körnek, amit élele utolsó órájáig a család melegségével sugárzott be az édesanya rajongó szeretete. Temetése ma, pénteken délután 4 órakor lesz, a kalh. temető kápolnájából. Az engesztelő szentmise áldozatot szombaton reggel 9 órakor mutálják be lelki üdvéért a ferencrendiek templomában Az elhunytban dr Kovács László ügyvéd, dr. Sartory Zslgmondné é« viléz Ducsy Béláné édesanyjukat gyászolják. Gyászukban mély és őszinte részvéttel osztozik Nagykanizsa társadalma.
— Az Úrasszonyok Márlakongregá-cló|« felkért összes taglalt, hogy öivtgy Kovács Kirolyné ma délutánt temelésáhei fél négy órára pontosan és tel|e« számban a temetó halottashálánál megjelenni szíves-ktdjtuck-
= Zlegfeld-görtök a Városi Mozgóban.
— Áthelyezések a folyammérnökségen. A foldmivelésügyi miniszter Scodnlk R:zső miniszlerl osztálytanácsost, a nagykanizsai folyammérnöki hivatal vezelöjél a foldmivelésügyi minisztérium vízrajzi osztályához; Bloch László műszaki tanácsost a nagykanizsai folyammérnökségtől a szegedi folyammérnOk-séghez; Kofranek Vendel műszaki tanácsost, a karcagi folyammérnöki kirendeltség vezelöjél a nagykanizsai folyammérnöki hivatalhoz vezetővé és ilj. Horváth Sándor mérnököl a budapesti folyammérnöki hivataltól a nagykanizsai folyammérnökséghez helyczle ál.
= Laura la Plante a Városi Mozgóban.
m. ÁpHlls 4.
bsó|:erne0
sfltóporból készölnek.
Kérje minden fflszarkereskedésben
a most meglelent, 148 rcccpict tartalmazó, színes képekkel Illusztrált dr. OETKER-féle
RECEPTKÖNYVET
ára 30 fillér. Ha a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen
hozzánk: dr. OETKER A. gyárhoz , u Dudapest, VIII, Contl u. 25.
Időjárás kanizsai meteorológia! megjelentések r CsUlörtökon a hímé.-Reggel 7 ór«ti,,r +5 2. dílulán 7 órakor +0-8, esle 9 órakor +7 4. Ptlhöuí Egész nap borult égboltom\' Süüfdny ■ Reggel és délben délkelet, este éazakkeletl szél.
(Éluakal rddlójtlenlés) a ■•teoratá-jlal Isatáaat ••«• 40 Arakor taaatti lakkéra korall oafto, 4aaa> koa httvfloobb, dát.a .n,h*bb Iáé várható.
A nagyka ttgyaló lele Aki: Reg
Zalai kÓzlöny
= Látványos revü a Városi Moziéban.
a MsgyIllés
Hetven Ug y. Hl la nölkUl
\'/■ahipgerszeg, április 3
Caját tudósítónk telefonji;lentése) Ma délelőlt tartotta Zalavármegye klsgyll ését llödy Zoltán alispán cl-nCklele alall.
A kisgyűlés 70 lárgypontol tárgyalt le, de vitát csak a szepetki gyógytár felállításának kérd.\'se provokált, amit végül ii megszavaztak. A kisgyűlés a vármegyei atlétikai versenyre 250 pengői szavazott meg, a szőlőbirtokosokat kötelezték arra, hogy pincékkel nívjelzó táblával lássák el. Több községei Jirra köteleztek, hogy az elöljáróság fizetésének fedezetéről gondoskodjon Arvay L1s/.ló dr. és társainak a zalaegerszegi tisztújítás ellen beadott fellebbezését a kisgyűlés elutasitotla A varmegyei aljegyzők, szolgabirák és közigazgatási gyakornokok havi 50 pengő fizetési pótlék megszavazását kérték. Meg-kaptík.
Megszavazta a kisgyűlés Nagykanizsa két ilgyét is. Az árvalár tulajdonát képező Széchenyi tér I. sz. ház tatarozá ára a város által megszavazott 500 pengő köllBíg és az állategészségügyi telepen felépített épület költségének fedczeléreÁkt I376 P póthitelt íf
A kisgyűlés félegy órakoiftit végei.
keveréK a leízamatosabb.
Kapható Ariner cégnél.
— A pénzügyőrségről. Dlimötör Mihály m. kir. pinzilgyöri föbiz-os, a nagykanizsai pín;U|>yöri kerület vezetője, hosszú betegség illán átvette a kcrtllel vezetését.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a Hl. kir. áll. Vas-, Aoél- éa Gépgyárak állal gyártott
MÁVAG - MERZEDES - BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Buáa».at, IV, Váol-atoa 14
— Vita-délután a Tisztviselőnőknél. Vasárnap délután fél 6 órakor Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny szerkesztője előadást tart „,4 nó és a kenyérkereső pályák" cimen. A kérdés körül vita-felszólalások lesznek, amelyre máris sokan jelentkeztek. Előadás után családias tea lesz.
— Felhívás. Felkélem volt oiitllytlrá-nóimet, akik a nagykanizsai áll. polg leány-Iskola IV. Al oszlályát az I924 - 2V tanévben végezték, hogy az ötéves találkozó megbeszélése vételt a polg leányiskola 1 B. oszlályában t hó 6-án vsaárnap d e. 10 órakor megjelenni szíveskedjenek. — Oertncséi /oitln.
A rossz tOzhsly sok kfiltséget és boszusAgot okoz.
D >b|a ki tehát haaznavehetetlen tSz-helyét és rindeljen nálam saját készítményeimből egy tgazán praktikus
asztaltiizhelyet,
melyért 15 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
"»\' lakatosmester
Nagykanizsa, lóriét toherceg-it 87.
— Szabadforgalomra jogosított kertészek. A löldjitvelésttgyl miniszter most adts kl a Mag)arorsiág területén éló nő. venyek kereskedésével togtalkozó szabadforgalomra jogoaitotl kertészek 11,30 évi kimutatását, ilyen kertészek Zalamcgyében : Faragó Béla, kocsondy Jóaaef, Ntamayr ti Tdrsa kertészete Zalaegerszegen, Elek Oe zá.-ié kertészete Umép pusztán él Ptiermann Józsel kertészete Nagykanizsán.
— Autószerencsétlenség. Tegnap d.-luián egy kaposvári bérautó Nagyatádról Láb.id községbe igye-kczelt, miközben Simongát pusztánál egy hídról az autjó a mély árokba zuhant Katona György sofför él utasa, Lukács György nagyatádi vendéglős súlyosan megsérültek. A vendéglős eszméletét vesztelte, mlg a sofför addig dudált, amig az uradalmi cscédségnek feliunt ez és segítségére síellek. A kél sétüllet a kaposvári kóthlzba szállították. A megrongált aulól állati erővel vontatták el.
A szokásos tavaszi gyermekfelvételek Halász ismert fotó-mütermében (Kazinczy-ulca) megkezdődlek Felvételek egész napon át.
— Oa most még nem tudja, de IS év mutva bl*/oa«n dicsérni togta, Oogy — Bariéi Mlksdndl vett tuttíayegei.
SZABÓ
-cipőnél szebbet, jobbat, olcsóbbat sehol nem veheti
szöges pántos cipó 19-22 nagyság I SO |
23-26 27-30
B-40 7*50
R. sevró pántos cipó lakk dísszel M-80
Mindan párért fatelfiaaafjat vállalunk.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 9.
Húsvétra MiltélWi CÍPŐt vegyen!
Legjobb minőség. — Versenyképes árak.__
Autó-karambol
Kél aebesUlf/e van ax Oaaxc-UIKUxéanek
Zaliiegerezeg, április 3
(Sajdl tudósítónk telefonjelentése) Tegn»p délutin I.öwenstein Zoltán Zilaegerszegről Sármellékre indult autóján.. Amint Szentmihály és Pacsa köré éri\' szembe |ött vele egy szombathelyi autó, amely Rainer Ignác szombjthelyi kereskedő tulajdona volt. A szombathelyi autó szabálytalanul ha|lotl és Igy történi, hogy a két autó össteülközölt. A benne le-vök hatalmas ívben kirepüllek az úttestre és olyan súlyos sérüléseket szenvedlek, hogy he kellett őket szál-litmi a zalaegerszegi kórházba.
— Agyonrugta a ló. Berta Ferenc 17 éves nagvlengveü gizdasági munkást egy ló leiberugta. A sze-rencséllen legényt életveszélyes állapotban szállították be a zalaegerszegi kórházba, ahol néhány napi szenvedés után meghall.
— Hármllven munkát vállal, házmes-ternok, hlVHtals7.ol(,\'rtnnk *-ln»egy, vagy szakmájába vAgó tiArmllyon foglalkozást keres volt knzAnkovAca. géplakatos. szerelő, koviica munkában 18 jártán. Kit apró gyermeko van, nrtgy nyomorral küzd. Nem segélyt kór, hanem munkát, hogy kenyeret adhasson családjának. Keleségo vHrránl, foltozást vállal. Clm a kiadóhivatalban.
— Elásta gyermekét. A reszneki csendőrség egy fiatalkorú szentkozmadombjai leányt szállított be a zalaegerszegi ügyészségre. A leánynak fiúgyermeke szüléiéit és hogy szégyenétől szabaduljon, elásta az ártatlan csöppséget. Az esel tudomására jutott a hatóságoknak és a gyilkos leányt őrizelbe vették. Eleinte tagadolt, majd bevallolta, hogy a csecsemőt megfojtotta és a község halárában egy dombon elásta. A holttestet a jelzeit helyen megtalálták.
— Uj rendszer buiorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezésekel. a következő előnyöket nyújtjuk. Százpengönkénl csupán öt pengő havi résziéi fizetendő ét egy éven felüli törlcsr.tés esetén a kam.-toknt in rr r-gtéritjük. Kapstetn Smmhiithftv, Wszezl-utca 5
Főzelék- és ifirágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Gladiólus gumók Tubarózsa gumók
MUtrágyafélék
Gyümftlomfa védelmi aiapak
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
nisg. műtrágya, termény és nővény-védőszerek kereakedétrélwn
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
felelőn: 130.
A bíróság mellett. S578
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
a havi részlet csak 10 pengő
CvbKA Am§aI fegVvcr"\' lőszer- és 9ZBDO sportárnnagykereskedés
rádió- és gramofon-osztálya.
TŐZSDE
A mai tőzsdén barátságos volt a hangulat. A berlini szilárd hirek igen kedvező befolyást gyakoroltak a tőzsdére és jóllehel a nagyközönség Inkább eladóként szerepelt, az árfolvam-nivó külföldi spekula\'iv tételek folytán emelkedett. A befektetési paplmk piacán minden érdeklődést a liadi-kolcsöriök foglallak le, amelyekben ma a napok óta tartó vásárlások ujabb erőteljes szilArdulást idéztek elő igen tekintélyes forgalom mi l\'ett. Valuta és devizapiacon az árfolyamok változatlanok.
Ternirnvtóíttle
Buza — fitt., rozs 25 flll emetk.
Busa tlszav. 77-e» "3I0--7330 7»-a.i 1145- 23 55, 79-es 53 75 23 90, 80-a> 2390-24 00. dunént. 77-eu 3060- 2085 7»-es 20 85 2110. 79-ei 2110-2130 80-ss 21 20 21.45. rozs 1160-1185 tatr. árpa 13 00- 13 50, aflrárpn 1-00 1650, SSM2 60 - 3 00 tengeri taz>. 1220 12 35, iunántutl 12 Í0 1280, repce 51-00— .\',2-00 rrorpo 8 20 8 40.
1 kiiapastí tJssds tlevlia-|8gTTése
valutAk
Angol I. 27-\'5-27-90 Belgí. Ir /9*60 »0 00 Cseh k. K--K7 1697 Dán k. 152-85 1.53 25 Dinár 9 98 1006 Dollár 570 40 572 40 Prancla I. 7>-Z5 27 55 Holl. 2.9 2.5 230 1) Lengye 63-95-64-2Í Leu 3-37 ,-41
Léva 4 11-4-17 ____
Líra 29 90-30-20 I Páris Márka 136 30-136 90 : Prága
1)1 VIZÁK AmsL 229-55 /3015
Norvég 152 85 153 45 Schlll. 80-40 80 80
Peseta —•----•—
iváld I. 110-50 1100 Svédk. 153-45 1.54 05
Belgrád 10-10-10-13 Berlin 136 43-lSei 8 BrUssrel 7>r-72 711 9 -Devizáié. -39 r I Kopenn... 30 ■ 5 45 Londo. 2\', 80 > 88 Madrid 70 95-Milano 2^-94 3" 04 Newyor: 57160 73 20 Oszló 1.3-05-1 .3 4i 2V37-2247 16 92 tj-97
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 sióto 50 ftllée-, Minden to>abbl s>ó dija I flll. Vasár- ée Ünnepnap 10 sióig 80 fillér, minőé, további szo dija • flll. Srerdán és pén-lekerr 10 szólt Hllér, minden InvábW szó rlij:, a fiit. C mszó B nitnden vaaU. gahb l-elülíól all \' a. ó kft sró-tak nrAnilt-tatlk. Allátl kei - sóknek 0 engedmény.
Clukntt bérautók négy és hatsremélyei legolcs- hban Kaulmann Manónál ren-telhető. Teleion 571. és \'6-. 1528
Férfi, vagv nól felfl\'lőt ké-zllek d\'vat-gvapluaidvetbfll 80 P tői, részlelllretéal kedvezmény. — Czlboly Ferenc, B-zár udvar. 1289
Tábl.Ovag.k kgolcsóhh árhan kertészek és uradslmsk réstére Slern üvegesnél rzererheiők be E\'zsébet-tér 14. Teleion 196 -1724
Linóleum. mozaikvas2on.
Cüoua-azönyeg, lábtfirlök
1544 gyári lera-als
ÉS
HIRSCH
SZEQ • cégnél.
A vaios bellerületen, Magyar utc.i 4. aram alailr két ut,ara nyíló házi
kézből eladó, lele részben la
izabad-
1190
NnakStoaBn! bekebelezésre nHade. BeS\'ígben a legelő- vöseWien éa lerígjroc-Babban folyóslllat Aozál lunúo peoz-kőlcsőnkő/velltó Irodája Na^yka^zsáa, Kaziaay-ulca 2. szám. 4925
ÍBrsaa máafélét ca kl\'lcánvom mellé 16 év kőrtni leányt Clm a kiadóban.
Szófia 4-3r ? Stockb. 153 65 154 0 Varsó 64 07-1-4 27 Wien 80 56. 0-81 Zürich llO-68-i 09K
Sertéivijár
Mhallái 39/0, eríűlilan 1308. >:ltiu-rendU I\'56-1-68, bZcdelt 1-50—1-54 szedett köaép 1-44-1-46, kCnnytl 130—r38, l-sc, rendű öreg 1-38—1-42, ll-od rendű Őrén \'•10—1 34 angol auldó i-50-W5, szalonna laiUDan 1-60—1-64, zsír 1\'72 1-90, nu, 2-00 -2 20, azalonnás ICIsertéa 1-84-1-96
Kla-lja: Bélzali! "troradu és \'i-kiadó Vállalat, HagyisaBlí\' m. Felelős kiadó: Zalai Kiiroly. Inlaruíbtelelőn t Nu^yk4niz*tt 711. a..
Sventgyft\'ovvár! hegyen első h há-on eey tlsrbb srólőblrlok eladó vebh-l P ÓH u \'6
bI 1692
S^yimuiikaelőnyomdak
szállítása szaksrerü összeállilás-bin, kedvező részletre. Kérjen árajánlatot I
B I e i e r R. sablongyár, Szolnok.
Surjár-ut 12., emeletei, egy elegánsán butorosott sroba egy, vagy két úriember réizére kiadó 1687
* káoazQraaámla és használt gairla-
• ágl azakarek eladók. Bérgardaság Su d.____1686
Szabadhc yen cca 3.5 q príma hegyi azénn al-rfó. Érdeklődni lellet CseriRery-ut 6., emeleten. -1719
4 hold szántóföld város közelében ts egy vaselte eladó Bővebbet Csengery ti ul 52, Irsllkban. 1718
Kát.sob*., komfortos lakást mellék, helyiségekkel, Irhrtőleg fürdőszobával ie reaek május elte,érc. Leh-trieg a Király, utcában — A|ániatokat kérek: Szekeres Viln.os Budapest, Izabella-utca 43., lold-
nzlnl 3 al» k-ldenl_ 1706
r*aa.t löldmrtokra éa házakra korlátlan összegben, méltányos kamat mellett lolyó-sluat Sattler U|oa Irodáia, Erzsébet-tér 15. sz Igazságügyi palota átellenében. 587
2-1 kolönbejáratu pönyörO helyiség, egyik az emeleten, másik s 10\'dázlnten, b torozva. vagy üresen, Irodának, rendelőnek különösen alkalmasak klMlék Deák Pfenc-tér 4 sz özv, Dr. Orosi Dezső-nénál 1717
Pelőfl-u. 31. számú déaiel egvlltt el.dn.
hás
tdszerkereeke-
1634
Egv korcsma füszertlzlet, kétszobás lakát. ia>, 1300 n-OI telekkel tleM Kerecs\'ny-ben. Érdeklődni lehet Mlhálecz Perencné-nál, Kerecseny, u. p. Oroeatony. -1720
Kováid Péter és Fia
budapaatl fsaMgyár
feat, tinztit ée pliueraz
Oaliérok, kézelők és Ingek tisztítása. Har Isnya szemfelszedés és lejelés
,m Csangery\'ut B.
Koó Kálmán
műaiztalot
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
Állandóan nagy vá> laszték mindennemO bútorokban.
fehérn«mű«hari.
^Oppolás. varrás

WTOÓGÉP RtSl^-* SAATSiBlZSA FiAklzlete: Fö-it 1
Varga Nándor
modemül felszerelt saját műhelyében
mos, feat, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kábítok festése már SP-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban M) tisztíttatnak.
Oylijlőtelep :
Kazlnczy-u. 8.
Qyártelep: Hunyadl-u. 19
Nyomatott a Délzíüíu Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán (Pelelőt UzletvezaW: Zalai Kírolv.)
7a évfolyam 78. szám
Nagykanizsa, 1930. április 5. szombat
Ara 14 fülét
ULiinZLOIT
bula^Mf fa kfeUbiratal: PJ-nl 5. uia. KeajMljrl «Jktto*ShhriU.......
\'lUl Koasüj Uio»u. 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajoa
EUtetU fa: vMn I ptMft m lük
A munkanélküliség
problémája kizárólag gazdasági kérdés s annak megoldása nem utcai felvonulásoktól fltgg. Az ilyen megmozdulások épen ellenkező hatást érhetnek el, ezért csak elitélni lehet azt az Izgatást, amelyik utcára parancsolja a munkanélkülieket, hogy ilymódon akar|anak kenyeret és munkát. Szociálpolitikai kérdéseket semmiesetre sem szabad utcára vinni, mert az állam és a közönség érdeke követeli ezeken a területeken a közbiztonságot. Azok, akik élére állnak ilyen ulcai tüntetéseknek, rendészeti üggyé teszik a szociálpolitika eme nagy problémáit. Az ország maiállapotában pedig fokozottabb mértékben szükséges az utca rendjének és békéjének biztositása.
A munkanélküliség az egész világ legakultabb problémája. Nemcsak a legyőzött, de a győztes államok is litánl viaskodás! folytatnak annak leküzdésére. Angliában, ahol mun-káskormány van uralmon, az utóbbi Időkben félmillióval emelkedelt a munkanélküliek száma, de nem ked vezSbb a helyzet Németországban sem. ahol két és fél millió ember áll biztos kenyérkereset nélkül.
Korántsem akarunk könnyedén napirendre térni a munkanélküliség lulyos problémája fölött, minden megértésünk s együttérzésünk a nélkülözőké és éhezőké, erőinket megfeszítve óhajtjuk a gond barázdált kisimítani homlokukon, de őrt állunk, nehogy ez a súlyos szociális probléma pártpolitikai agitációs célra használtassék ki s átslklódjék szélsőséges Izgatások s agltációk kezébe. Axok, akik a munkanélkülieket a parlament elé s az utcára parancsolták, egyenesen kiprovokállak a hatóságok beavatkozását s most, hogy az ő bujlogatásuk után rendészeli eszközökhöz is folyamodni kellelt, a közrend s a biztonság szemponljából, a hatóságok ellen izgatják a közhangulatot. A parlamentben is szóba hozták az ügyel, amiből kíméletlen pártpolitikai tőkét igyekeztek kovácsolni, pedig tudniok kellene, hogy a munkanélküliség megoldása eredményre sohasem fog vezetni, ha azl tisztán pártpolitikai agitációs anyagnak hasznáí|ák fel. A munkanélküliség nem pártkérdés, hanem égető szociális és gazdasági probléma. Sehol a világon nem oldották még meg ezt a kérdést hordólelejéről, vagy utcai lünteiések atmoszférájában.
Egyébként is rossz időben folyt le ez s tüntetés s ennek súlya kell, hogy nyomla a szociáldemokrata vezetők lelkiismeretét, mert nagyon jól tudják, hogy a kormány mily széleskörű lehetőséget nyújtott számukra, hogy a szociális problémák körüli óhajukat előterjesszék. A miniszterelnök párisi utazása előtt hosz-sza* ankétekezést folytatott a munkaadókkal és a munkások képviselőivel a munkanélküliség kérdésének
megoldására. A kormány asztalán fekszik az ezügyben összehordott anyag, melynek kerek egészbe öntése a legközelebbi |övő problémája. De nemcsak az állam, de a főváros, a vármegyék, a városok s a kormányzatnak minden ágazata nagyarányú
közmunkákba kezdlek, hogy munkaalkalmakat teremtsenek.
A szociáldemokrata párt épen a munkanélküliek táborának nem tesz jó szolgálatot, amikor nagyjelentőségű, szociálpolitikai kérdési ugy kezel, hogy rendészeli problémává fajuljon.
T8bb mint százmillió pengő pár hónap alatt a kereskedelmi tárca beruházásainak értéke
Husz millió frank kölcsönnel kiadják a községi bekötő utak építését — Rendelet jelenik meg közszállltásoknál a kisipar támogatásáról
Budapest, áprllla 4 A kormány tagjai dr. Vass József népjóléti és munkaügy miniszter elnökletével ma délelőtt minisztertanácsot tartottak, amelyen Hud János
kereskedelemügyi miniszter bejelentette, hogy a
községi összekőtő utak építésének céljára a pénzügyminiszterrel egyetértésben egy svájci tőkecsoportnál 20 millió arany-frank összegei kötött le igen kedvező feltételek mellett. Az útépítő munkálatokat a legrövidebb Idő alatt kl fogja adni,
ami lényegesen hozzájárul a vidéki ■munkanélküliség megszüntetéséhez.
A minisztertanács Kállay Miklós kereskedelemügyi államlilkár előadásában a magyar kisipar helyzetével foglalkozott és elhatározta, hogy rendelet utján utasltja az összes hatóságokat és hiva-
talokat, hogy közszállltások-nál a kisipar érdekelt fokozott mértékben részesítsék figyelemben.
A minisztertanács ezután folyó-ügyeket tárgyalt és fél 3 órakor éri véget.
A kereskedelemügyi miniszter által szerzeit 20 millió frankos kölcsön 3 évre szól, 7 és fél százalékos kamatozású. A kereskedelemügyi miniszler a közszükséglel ki-elégilésén kivül\'jlsősorban a munkanélküliség enyhítését tartotta szem előtt, akkor is, amikor a MÁV beruházásaira 30 milliót, az utépités előzetes munkálataira pedig 56 milliót kívánt fordítani. Rövid pár hónap alatt tehát 20 milliós svájci frankkal együtt
több mint 100 millió pengő értékű beruházást
valósított meg a kereskedelmi tárca.
Megint tüntettek a munkanélküliek Budapesten
Negyvenhét tüntetőt 2—10 pengőre megbüntettek
Nem engedélyezték vasárnapra a szociáldemokraták gyűlését
Budapest, áprllla 4
Budapest, április 4 (Éjszakai rddiójetentés) Ma délelőtt a munkanélküliek tüntettek a Kossuth Lajos-téren. A rendőrség szétkergette a tüntetőket. Negyvenhét egyént előállítottak az V. kerüleli kapitányságra, ezek ellen nyomban megindilolták az eljárási. Egyet 2, II-el 5, 30-at 10 pengőre, illetve átváltoztatható 1—2 napi elzárásra ítéltek.
LM.m.\'JWwav^ nwrrriY rri\'iT - ri ■
(Éjszakai rddiójetentés) A budapesti főkapitányság a szociáldemokraták vasárnapi gyűlését nem engedélyezte azzal az indokolással, hogy a napokban lezajlóit tüntetések után nem alkalmas az atmoszféra népgyűlés tarlására, ami esetleg zavarná a közrendet.
A minimális munkabérek megállapítása felett folyt a vita a képviselőház ülésén
Budapest, április 4 A képviselőház ma tudomásul vette a közigazgatási bizottság jelentését a fővárosi törvényjavaslat utolsó szakaszának módosításáról,
majd elfogadta a felsőház által az aiitójavastaton tett módosításokat. Ezután áttérlek az 1928. évben Genfben lartott nemzetközi munkaügyi egyetemes értekezlet által
a legkisebb munkabérek
megállapítására vonatkozó egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalására, amelyhez elsőnek Tóbler János szólalt fel. Hosszasan ismertelte a magyarországi bérviszonyokat és adatokkal igazolta, hogy nálunk Igen sok szakmában nem adják meg a munkásoknak a létminimumot, sőt sokszor éhbérért dolgoztatják őket. Nyíltan állást foglal a kollektív szerződések mellett.
Rothensteln Mór hangoztatja, hogy nagyon kevés szakma van nálunk, ahol a kollektív szerződések fennál-lanak és azokat be Is tartják. Míg ez be nem következik, nincs sok értelme ennek a törvényjavaslatnak.
Kéthiy Apna után Kocsán Károly rámulat arra, hogy gazdasági téren világszerte olyan bajok vannak, amelyeket egyes államok kormányai önerejükből nem tudnak megoldani. Ezt mutatja a javaslat Is. A legtöbb iparágban munkabér-uzsora folyik. A munkásnak meg kell kapnia • munkateljesítményének megfelelő gazdasági értéket.
Peyer Károly azt fejtegette felszólalásában, hogy a munkaügyi konferencia összetétele nem leszi lehetővé a muukásérdekek kifejezésre jutását. Alig került a konferencia elé olyan javaslat, amelyet a munkaadók ne elleneztek volna. Atlól fél, hogy a minimális munkabér megállapítás egyúttal maximális munkabérmegálla-pitást is jelent.
Csík József kijelentette, hogy a keresztény-szoclallsta\\ szakszervezetek mindig támogatták a munkások törekvését, ha igazuk volt a munkásoknak. Részletesen foglalkozott ezután a munkanélküliség problémájával és hangoztatta, hogy sok vállalat olyan alacsony munkabéreket fizet, amelyből a munkások még legszűkebben sem tudnak megélni.
Felkiáltások az egységespártqn: Nem kell szítani a parazsat )
Csík József: A szociális reformok mentik meg az országot a, forradalomtól.
Közbekiáltások : Mondja meg, mit kell csinálni ?
Csik József: Áldozatot kell hozni, meg kell adni mindenkinek a mindennapi kenyeret.
Ezután elfogadták az elnök napirendi indítványát. Legközelebbi ülés a jövőhéten csütörtökön lesz.
Végűi Putnoki Móric és Peyer
__ZALAI KÖZLÖNY
A dorozsmai kubikus-munkanélküliség és a „lovas-attak sebesülésekkel"
A felajánlod munkát nem fogadiák el, hanem tüntettek és Kun Bélát éltették a községháza előtt
__ .
Károly folytattak éles hangú vitát személyes kérdésben. Az ülés \'/43 órakor ért véget.
A belügyminiszter Olaszországba utazott
liudspesf, április 4 Scllovszky Béla\' belügyminiszter ma délután 3 heti tartózkodásra Olaszországba utazott. Távolléte alatt Zsltvay Tibor igazságügymlniszter helyettesit!.
leghalt a svéd királyné
Stockholm, április 4 A svéd királyné, udvari orvosának jelentése szerint, az éjszakát nyugtalanul töltötte. Gyengülése aggodalomra ad okot, szívműködése foko-dódott.
Stockholm, április 4 (Éjszakai rddlójelentés) Rómából érkezett jelentés szerint Viktória svéd királyné ma este ottan meghalt. A halál csendesen következett be és annak oka szlvbénulás volt.
A párisi tárgyaiások
egyelőre magánbeszélgetések alakjában folynak
Párts, április 4
A párisi tárgyalások, mióta Loucheur vette kezébe azok irányítását, bizonyos mértékben fokozott tempóban haladnak. Egyelőre csak magánbeszélgetések folynak az egyes államok képviselői között, de valószínűleg szombaton már plenáris ülésre ül Össze a bizottság, hogy a magán-tárgyalások alapján kialakult helyzetet megvitassa. Lehetséges, hogy ez a plenáris ülés hétfőre marad.
Hogy mikor fejeződnek be a tanácskozások, arról ma még mindig nem lehet tiszta képet alkotni.
Walkó Párlsba utazott
Budapest, április 4
Walkó Lajos külügyminiszter Páris-ba utazott, hogy részt vegyen a hágai megállapodásokkal foglalkozó konferencia munkálatainak irányításában.
HwlAtt tavaszi szQk-
•áglctét beszerezné,
keresse fel
Weisz Nővérek
divat-szalonját
Zrínyi Miklóa-utoa 34.
ípostapilotAvsl szemben).
Eredeti kabát- és ruhamodellek Alakítást vállalunk.
Elsőrangú munka. Olcsó árak.
IW Telelőn: 251.
Szeged, április 4 Ma délelőtt három órás megbeszélés volt a dorozsmai főszolgabírói hivatalban a legutóbbi napok munkanélküli kubikos-tüntetései vei kapcsolatban. A lillafüredi munkálatoknál ugyanis 100 embernek blzlosiloltak munkaalkalmai, a dorozsmaiak azonban ezt nem fogadták el. A községi elöljáróság, mig munkaalkalom nem volt, természetbeni segélyekben részesítette a munkanélkülieket, de a segélyt április 1-ével beszüntette, mert munkaalkalmat talált, sót jóindulatában addig ment, hogy a lillafüredi munkára jelentkezőknek útiköltséget Is előlegezeit.
Kedden délelőtt mintegy 7—800 főnyi munkanélküli jeleni meg a dorozsmai községháza előtt. Különösen az asszonyok voltak lármásak. Egy ezek közül is kivált, Qodó Já-nosné, aki a forradalmat éltette és hangosan kiáltotta:
— Asszonyok, emberek I Tovább nem kapunk segélyt I.. . Úgyis forradalom van I. . . Odamegyllnk, ahol van I . . .
Vitéz Szakáiházi Lajos csendőr-alhadnagy megkísérelte a tömeg lecsillapítását, mig segítség érkezik. Godóné azonban nem csendesedett le, sőt tovább lármázott:
— Éljen a forradalom I Éljen Kun Béla I Le az urakkal, csak egy nadrágot kell hagyni nekik I... Utánam a főszolgabíróhoz I
A csendőrök azonban időközben a főszolgabírói hivatal elölt kordont vontak, hogy megakadályozzák a tömeg odanyomulását. Amikor a tömeg magatartása fenyegetővé vált, az alhadnagy elrendelte, hogy a lovasok kardot rántsanak, mig a gyalogosok szurony/szegezve haladtak előre, mire a tömeg szétfutott. (Nem felel meg tehát a valóságnak, hogy a csendőrök bárkit is megsebesítettek, vagy lovasattakot rendeztek volna.)
A csendőrök egy asszonyt letartóztattak, de több ember ellen indítottak eljárást. A községben különben teljes csend van.
Bányarobbanás 13 halottal Belgiumban
Mons, április 4 (Havas) Elonges mellett a Ferrand-8zénbányában bányalégrobbanás történt. 12 ember meghalt, 9 megsebesült.
Mons, április 4 (Éjszakai rádiófelentés) Az elon-gesi bányalégrobbanás áldozatait csa ina reggel ludták kiszedni az eltakarított romok alól. A szerencsétlenségnek 13 halálos áldozata van. Nyolc bányász megseberült, ezek közül kettőnek válságos az állapota. Hyijtuns munkaügyi miniszter a szerencsétlenség színhelyére érkezett Brüsszelből,
______16*0 április 5
A földművelésügyi tárca
költségvetése a pénzügyi bizottság előtt
Budapest, április 4 (Éjszakai rddlójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délután folytatta a földművelésügyi tárca költségvetésének tárgyalását.
Farkas István a munkabér megállapító bizottság permanens működését kéri, járásonként állapítsák meg a munkabér minimumot. Meg kell szüntetni a hitbizományokat, mert csak ezzel lehet a népet megmenteni.
Sokorópátkai Szabó István abban látja a szegény nép súlyos helyzetét, hogy a birtokosok válsággal küzdenek. Az egyoldalú szemtermelés mellett az állattenyésztésre Is nagyobb súlyt kell fektetni.
Erdélyi Aladár, Temesváry Imre után Beck Lajos a kemény, keverésre szolgáló buza termesztését sürgeti, mert Európában\'ezt nem tudják termelni seholsem.
órffy Imre: A tárca költségvetése ma 3 45 szdzalaiéka az egész költségvetésnek a békebeli 4 7 százalékkal szemben. A borexport mellett nemcsak arra kell törekednünk, hogy a kivitelt emeljük, hanem hogy a belföldi fogyasztást Is javítsuk.
Farkas Elemér az Ausztriát* szóló export forgalom fellendítését \'hangoztatja. Ausztria erre nem mutat valami nagy hajlandóságot. Fel kell vetni agondolalot, hogy nem lehetne-e keresztül vinni valami uton, hogy az emberi élvezetre szolgáló szeszt csak gyümölcsből állítsák elő. A csemege szőlő export Jelentőségét fejtegeti.
Ernszt Sándor a kereskedelmi szerződések revlzlótát sürgeti. Várnai Dániel szerint nemcsak mezőgazdasági, hanem Ipari válság is van.
Sándor Pál szerint a mezőgazdasági krízisből ered a többi válság. A mezőgazdasági tárca költségvetését mostohának tartja.
Ezután a bizottság általánosságban letárgyalta és elfogadta a tárca költségvetését. Hétfőn folytatják a részletes tárgyalást, majd a kultusztárca kerül sorra.
Megfojtotta gyermekét
Két hónap múlva derOlt kl a lovasberényl leány bűne
Székesfehérvár, április 4 A székesfehérvári törvényszék vlzs-gálóhlrája feljelentés alapján 2 or-vosszakértö kíséretében kiszállt Pá-kozdra, hol exhumáltalta Szabó Zsófia lovasberényi leány két hónappal ezelőtt eltemetett gyermekéi. A feljelentés szerint a leány gyermekét megfojtotta. A boncolás megállapította, hogy tényleg megfojtás történt. A leány beismerő vallomást tett. A gyermeket sajátkezével fojtotta meg. A gyilkos anya ellen megindult a bűnvádi eljárás.
PHILIPS
modern vevő
rádió készüléket
6 18 havi részletre gyári árjegyzék szerinti árban.
Díjtalan bemulató.
Szakszeri! felvilágositás
Szabó Antalfegy e és
sportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Üzletünk megszűnik, az idö rövidségére most már
a raktáron levő összes áruinkat minden elfogadható árban eladjuk
Soha többet nem létező alkalom! „Kék CSÍllag" (ÜVatárUháZ.
! ^^^^^^^^ Cantrál szálloda épQlat. „
1980. április 5
ZALAI KÍIZLftNV
ÁpriSia U-i uombil Április 8., vasárnap
Szerelem álma
Dráma 8 felvonásban. Fősrereplők: Iván Orawforé és Nlls AtUicr.
Pétervári démon
Egy azlnéaznó kfl\'rlerjc 8 felvonásban. Póuereplö: Eathar Ralston.
A februári betörésben
ártatlan a Kclemen-flluer-Itelvt fölbontó beíüröfe
Nagykanizsa, Április 4 Gasparlcs Pál 27 éves facér cipészsegéd, a kanizsai keltős betörés tettete részletes beismerő vallomást tett a btlnügyi osztályon.
Elmondta, hogy a hentesüzletbe egy drótból maga készítette álkulcs-csal hatolt be és a sonkákat sorba hordta ki, miközben éhségét felvágottakkal csillapította. A fUszerüzlet falát vésővel bontolta kl. Körülbelül 35 percig dolgozott a nyílás elkészítésén, amelyen bebujt az üzletbe. Bevallolta, hogy elsősorban pénzre akart szert tenni, de mikor látta, hogy pénzt nem talál, ugy gondolta magában, legalább ellátja magát élelmiszerrel.
A rendőrség a kihallgatás során feltéllenül meggyőződött, hogy a február havi bűncselekmény nem Oasparlcs leikéi terheli. Igy tehát puszta véletlen, hogy Kelemen Rezső üzletében két ízben is jártak betörök.
A rendőrség a betörőt tegnap délután előzetes letartóztatásba helyezte ét ma átadta a kir. ügyészségnek.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, KSszegt-utca 5.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenQttl
Főraktár:
isi ir Nikii,
Király-utca 21.
I
"Rohamosan iör előre Nagykanizsa szenei kulturája
Hétfőn mutatkozik be a szimfonikus zenekar — Április U-én alakul meg a megmentett önálló zalai daloskerület
Nagykanizsa, április 4 Nagykanizsa sokáig mostoha zenekultúrájában egymást érik az események. Ilyen esemény lesz hétfőn, április 7-én esle pontosan 9 órakor az újonnan alakult szimfonikus zenekar nagy művészi értéket Ígérő be-mulaikozó hangversenye a Városi Színházban. A 40 lagu, komplett zenekar törzse a honvédzenekar, kiegészítve a zeneiskola tanárikarából és a polgármesterrel az élén a város |ava muzsikusaival. Az első koncerl programja komoly művészi teljesítmény lesz, kiemelkedik belőle (Kanizsán évek óta nem halloltunk ilyent) a hegedű-szóló zenekari kísérettel (Lembcrkovicsné). A szimfonikus zenekar karnagya Vannay
János, zeneiskolai igazgató. Az egy-pengös helyarak mellett zsúfolt házra van kilátás.
A má6ik nagykanizsai esemény lesz az önálló zalai daloskerülel alakuló közgyűlése, április 11-én, Nagykanizsán, dr. Gertóczy Béla kormánylőtanácsos, az Országos Dalos Szövetség ü. v. elnökének elnöklésével. Hogy mit Jelent a feloszlatásra itelt zalai daloskerülel megmentése és a Nagykanizsa székhely kiharcolása, csak az tudja értékelni, aki a Zalavármegyel Dalosszövetség hónapokon át tartó harcát figyelemmel kísérte és látta azt az öldöklő iramú vetélkedést, ami a vidéki városok közt folyt egy-egy kerületi székhelyért.
NőPk férfiszövet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
Dunántul egyik legveszedelmesebb szélhámosát és csaléját fogták el
a zirci fogházból megszökött kanizsai fogoly személyében
Zalaegerszeg, április 4 segéd, aki annak idején a vásáron (Sajál tudósítónk telefonjelentése) Sikerült fogási csinált a pacsai csendőrség, ártalmatlanná téve egy veszedelmes szélhámost és csalói, aki az egész Dunánlulon garázdálkodott. Az illető Varga Anlal zalaegerszegi születést), nagykanizsai kómüves-
a pozval bíró zsebéből kilopta az eladott községi bika árát
és azzal továbbállolt. Ma|d Zalaegerszegen és másutt az o/szágos vásárokon
csalások éa zsebmetszések
Kiférelje meg szerencséjét
mindenki és vásároljon oSZtálVSOI*SÍe(IVOt egy szerencseszámu ..^^^ai^^JAaHa
Milhoffer Kálmán BESsr
Csengery-ut 7. szám (Rapooh-ház.)
Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 Pengő. Minden második sorsjegy nyeri Egész sorsjegy 24 P. Fél 12 P. Negyed S P. ElsA osztály húzása április hó 16 és 17-én.
sorozatát követte el,
míg a birósdg öt évi fegyházzal sajtolta „tevékenységét". Feltételesen szabadságra bocsájiván első dolga voll, hogy Veszprémmegyébe tette át székhelyét, shol folytatta bűnöző tevékenységéi, mig Isméi csendőrkézre került. A zirci fogházban a vasrácsot kitörte és ugy szökött meg a büntetés alól. A veszedelmes szélhámost és tolvajt most körözték országszerte. Épen
Nagykanizsának vette útját, amikor Pacsán az egyik csendőr á körözölevél adatai alapján felismerte és elfogta. Eleinte
hamis nevet mondott be a csendőröknek és letagadta, hogy neki bármi köze lenne is a neki rótt cselekményekhez, mlg a súlyos bizonyíték terhe alatt bevallotta, hogy ó a keresett tolvaj. Vasra verve szállították be a zalaegerszegi ügyészségre. A vizsgálóbírói kihallgatás során Varga
29 lopást és csalást
Ismert be. A Dunántul legveszedelmesebb szélhámosát most kettőzötten őrzik.
Tovább bomlik
Wolffék pártja a budapesti városházán
Budapeat, április 4 Wolff Károly és Frledrtch István között legutóbb az üzemi kérdéseknél tört kl a viszály és ez annyira elmérgesedett, hogy Wolff Károly ki|elentetle, hogy szívesen látná Frled-rlchék kivonulását Mint most kiderült, a Frledrlch Islvánnal együtt kilépő fővárosi bizottsági lagok száma nem több 8—10 embernél. A pártegységet azonban most Buday Dezső és néhány társának magatartása veszélyezteti. Buday Dezső ugyanis a HÉV megváltása ügyében kertllt szembe Wolff Károly felfogásával.
Időjárás
A nagykainUaal nctaorológtal tneg-ítayelö jelentéseki Pénteken a Mmér-tíllet: (temjei 7 ónkor +9S. délután i órakor +142, eate 9 órakor +11-9. FclMzet.- Egész nap borult égboltozat. Sztltrdny: Reggel délkelet, délben dél. eate délkeleti szil. (Éjszakai rddlójrlrntts) • ■ataorelé-
Slal lattaat aata 10 érakor ja-aatli agyalfira még aniha, aata Ida .érháté, naajé aaagéléakaM nyugati aaalakkal.
— A lcgmxcbb »MÖaycgoU nagy vdla*Mtétcban. Jcmlixsmö flxctéat /ol/é/elelt melle// -Bartdadt.
Az 1930-aa év
férfi-ingmintái
megérkeztek.
Uey anyag, ralnt Ingek mérték után, valamint divaton selyem- és damaszt ■aitalntmO, jourteritékek, ágynemű, flanellpsplanoW, a legfinomabb wéezoanemQek jutányos áron meg< endelhetSk i
ÖZf. SCHWARZ UUHlEllL
áraay lanoi-itca 12.
Minták megtekintése vétclkényazer nélkül, naponta délután 2—4 óráig.
ZALAI KÖZLÖNY
1930 áprlllg 5_
Teljes rádió-müsort ad minden héten a „Zalai Közlöny" Európa összes állomásairól
Az első hiti rádió műsorunkat a vasárnapi számhoz mellékel/Uh
Nagykanizsa rádió-előfizetőinek száma olyan mértékben szaporodott, hogy ugy érezzük, közszükségletit pótolunk, amikor ezután minden héten külön ingyenes mellékletben adjuk minden előfizetőnknek és példányonként vásárlóknak Európa teljes heti rádió-műsorát.
A „Zalai Közitíny" voll az első a vidéki lapok közül, mely a rádió-hírszolgálatra berendezkedett s a vidéki lapok sorában ismét elsőnek nyújtja a heti rádió-mellékletet, amit elsőkben vasárnapi számunkhoz mel-
lékelünk.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk rádiós-olvasóinkat. hogy minden rádió-szakkérdésben forduljanak szerkesztőségünkhöz tanácsért magyarázatért. útbaigazításért, 16 filléres válaszbélyeg ellenében minden szakkérdésre levélben választ kapnak.
A , Zalai Közlöny1\' áldozatot és munkát nem kiméivé indítja útjára rádió-mellékletét, azzal a kívánsággal, hogy rádiós-olvasóink jászán déku újításunkat szeretetükkel és ragaszkodásukkal viszonozzák.
A soproni Kamara felír a kormányhoz az önálló nagykanizsai Társadalombiztosító kerületért
A közgyűlés az Összes kanizsai Indítványokat elfogadta
ma« a 8 órai munkaidő bevezetésére A Kamara Weiser ezekkel kapcsolatos indítványai! egyhangúlag magáévá telle és azok érlelőiében (elir a kormányhoz.
Nagykanizsa, április 4 Tegnap röviden beszámoltunk a soproni Kereskedelmi és Iparkamara közgyűléséről. Nagykanizsáról Unger-Ullmann Elek, Weiser János, Samu Lajos és mások vetlek részi a közgyűlésen. Weiser János, mint a zalamegyei GyOSz elnöke hosszabban foglalkozott a munkanélküliség kérdésével. Határozali Javaslatot nyújtott be, mely szerint a Kamara Írjon fel a kormányhoz, tár|a fel a mai válságos helyzetei és kérje fel a közmunkák sürgős megindítására. Majd kitéri a nyolc órai munkaidő kérdésére, hangsúlyozva, hogy a mai válságos gazdasági helyzet nem alkal-
Sama Lajos kitért az adózás és a kispari hitel ügyére. Ismertette a nagykanizsai Társadalombiztosító ügyét, kérve a Kamarát, kövessen el mindenl, hogy Nagykanizsa .issza-kapja az önálló Társadalombiztosítói kerületét.
A közgyűlés magáévá telle az indítványt és kimondotta, hogy ilyen értelemben eljár a népjóléti kormánynál.
A megvadult bika letépte magát láncáról és felöklelte gondozóját
A szerencsétlenség áldozatát beszállították a nagykanizsai kórházba — Állapota életveszélyes
Nagykanizsa, április 4 Somogycslcsó községben súlyos szerencsétlenség történt a közbirtokosság tulajdonát képező Istállóban. Mlke István 65 éves bikagondozó az istállóban megnézte, hogy rendben vannak-e az állatok. Mikor kifelé haladt az egyik fiatal bika valamitől megvadult, ugrálni kezdeti, majd iszonyú erővel lelépte magát láncáról és egyenesen Mlke Istvánnak larlolt. Az öreg embernek nem voll már ideje menekülni a vérbenforgó szemű
állat elöl és igy az felöklelte. Segélykiállásaira többen összefutottak és nagynehezen megfékezték a dühöngö állatol, mely majd szétvetette az istállói. Mike lslvánnak eltöröli karja, súlyos külső és belső sérüléseket szenvedeti. Szekérrel behozták a nagykanizsai kórházba. Állapota életveszélyes. Felelősség senkii sem terhel.
= A szokásos tavaszi gyermekfelvételek Halász ismert íotó-mütermében (Kazinczy-utca) megkezdődtek. Felvételek egész napon át.
Elismerten jó minőségi!
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Saeomolányi Qyula
uri és női divatárukereskedésébe C«engery-ut 2. uám alatt.
AIEG10BB GYERMEK AP01Ö$Z£R£KKIL G0MD0ZIÁK.
aytrmtJthLniópcr PI yyermskkrém. yyermeÁJzaftfuui
lltlÁAiTJA A KiÜr<llKO,Mt0HÜ*r»Ti OÖ« vö«öiJÉ6ÍT
Ara darabonként 90 fillér.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Aprllla 5, azombat
Rém. katolikus: Per. SÍ V. Protestáns : Vince. Izraelita: Nii. hő 7.
Városi Mozgó. .Szerelem álma-, dráma. — .Píterváil démon", egy színésznő karrierje.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat: I. hó végéig a .Mária* gyógyszertár.
Oózfürdó nyitva reggel 6 órától u« fi óráig (bétló, szerda, pénte\'. dttutá.i, kedden egéai nap nAknekV Tel.: 2—13.
— Temetés. Tegnap délulán 4 órakor lemetlék el a nagykanizsai kath. temelö halottasházából néhai Kovács Károly törvényszéki biró özvegyéi, szülelelt Hutler Lujzát. A szakadó eső ellenére is a város egész társadalmának reprezentáns együttese jelent meg a temetésen, köztük a törvényszék, járásbíróság, ügyészség vezetői és t:igjai, az ügyvédi kar népes küldöttsége, a városi köz- és társadalmi élet úgyszólván összes notabililásai, a város polgármestere, a hölgy-szervezetek vezetőségei, oz Úrasszonyok és, az Urleányok Mária Kongregációja testületileg A temetési szertartást P. Deák Szulpic plébános végezte papi segédlettel. Az őszinle együttérzés megható kifejezése voll a temetés a gyászoló család iránt és kifejezése egyben annak a siron tul is élő szerelelnek és megbecsülésnek, amivel az elhunytat vette körül életében a város uri-lársadalnia.
— A nagykanizsai bíróság Keszthelyen. A nagykanizsai I ir. törvényszék egyes birája és a vádhatóság képviselője tegnap kiszálltak Keszthelyre, ahol löbb bűnügyi tárgyalási folytatlak le.
— Megtalálták a két eltűnt kis fiut. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Óváry József és Szabó\' Pál 8—8 esztendős iskolás fiúcskák ibolyát mentek szedni és nem mentek haza. Szüleik tűvé teltek értük mindenl, de nem tudták őket meg-lalálni, ugy, hogy jelentést lellek a rendőrkapitányságon. Közben a szülök elmenlek Ihárosberénybe is, ahol az egyik gyermek nagyszülei laknak. Mindkét nebulót olt meg is találták.
— A Kath. Férfiliga ülése. A nagykanizsai Kalholikus Férfiliga ma este 7 órakor szokásos üléséi t.irlji.
— Sakk-hlrek. A Nagykanizsai Maróczy Sakk Kör folyó hó 6-án, vasárnap délután 6 órakor hivatalos helyiségében választmányi gyűlést tart.
Vita a Jcenyér&eresö nörtíl
Nagykanizsa, április <
Érdekes vila-délulán lesz vasárnap fél 6 órai kezdettel a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületében (Nádorutca 14 ), ahol ezalkalommal Barba-rlts Lajos f. szerkesztő tart előadást A nő és a kenyérkereső pályák címen, utána pedig megindulnak a hozzászólások és vita a téma felelt. Többek közt hozzászól a kérdéshez dr. Horváth Tivadarné tanárnő, dr. Tholway Zsigmond poslafőnök, Kelemen Ferenc bankigazgató, Béres János laniló, Dobosy Elek nyugdijas és még löbben, csupa olyanok, kik a kenyérkereső nő kérdéseivel akár mint hivatalfőnökök akár mint munkaadók va^y munkavállalók közösségben vannak.
Mcghivók helyeit ezulon hivja meg az egyesület az összes tagokat, azok vendégeit, az egyesület barátail, mindama hivatalokat és intézményeket, ahol a kenyérkereső nő problémái iránt érdeklődnek.
Előadás ulán családias tea. Belépődíj és tea-jegy együtt 50 fillér.
— Missziós hlr. A vasárnapi mise fél 9 helyett negyed 9-kor kezdődik.
— Az Urasszonvok Mária Kongregációjának vezetőségo órteslü taglalt, hogy a lelkigyakorlatok 7, fi, í>-ón a MIbz-szlosházhan, 10 és 11-én a plébániatemplomban lesznek, 12-ón reggel kil-zös áldozás, 14-én szentsíoimúdús, ezon szíveskedjenek a tagok félóránként (elváltva megjelenni. 15-én, kedden 4 órakor taggyűlés. Az llraaazonyok Mária Kongregációja hálás köszönetét fejezi kl a iiankegyesülot 6« Dólzalal Takarékpénztárnak 50 pongóa, a Gazdasági Takarékpénztárnak 40 pengós és a Néptakaréknak 2llpengős adományaiért.
fájdalmak
elitan!
Minden csomagoláson és tablettán a Bnyer-kereszt mthiitö
Húsvétra Miltényi cipőt vegyen!
Legjobb minőség. — Versenyképes árak.
iteo. április S.
ilígtt állifotbu leffi nők él lila
uyik a természetes „Ferenc iónéi\'
keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmüködésl érnek el. A modern nőgyógyilás főképviselői a Ferenc lÓMW vizet igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom-nélkül halónak találták. A Ferenc íitiel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Jótékonyság. A Mlssztóshdz Napközi Otthona javára márcluH hóban a kővetkező adományok I dytuk he : 061-lalal Takarékpénztár lltO, Néptakarék-pénztár 21), dr. Szappanos József (Budapest) 30, Füredy Alblnité 5, Svánné 1 1\'. Élelmiszert, ruhaneműt adakoztak Mako-vlczky Gyuláné, Kutor Jánosné, Tóth Oyuláná, Sélley Teréz, Tóth S. Gézáné, Bontz Endréné, Tuboly Gyuláné, Száva Nándorné, Gazdagh Ferenc, N. N., özv. Bogenrleder Józsofné, Ollopné, lllrlan-der, Kelemen Ferenoné. Minden adományért ezúton mond hálás köszönetet a Missziósház főnöknője. A szíves adakozók Ismét lehetővé tették, hogy március hóban 1560 adag ételt oszthattunk ki a „Napközi Otthon" gyermekeinek éa más szegényeknek. Jótevőink szivei támogatását a lövőbon Is kéri a Misz-ulóshiz jtnöknije.
Animo ZZJÍF^
keverék a Itgzamatosabb.
Kapható Artner cégnél.
Rét- ás legelő-mQvelésl
tanfolyam Keszthelyen
Keszthely, április 4 A földmlvelésügyi miniszter a keszthelyi m. klr. gazdasági akadémián gazdasági tanárok és gazdasági fel-ügyelőklrészére május l-lől 14-ig ujabb, 14 napos rét és legelő mive-lésl tanfolyamot rendez. A tanfolyamon résztvevők vizsgát tesznek és a tanfolyam sikeres elvégzéséről bizonyítványt kapnak. Az Ingyenes tanfolyamra korlátolt számban okleveles gazdákat Is felvesznek, akiknek oda és visszautazásl vasúti költségeit (II. o. vasull jegy) megtérítik. Más kedvezményben azonban a résztvevők nem részesülnek. A tanfolyamon részt venni kívánó okleveles gazdák felvétel Iránti kérvényüket közvetlenül a m. klr. földmlvelésügyi minisz térium VI—3. ügyo ztályahoz dr. Lenek Jenő miniszteri osztalyhná-csoshoz április 30-lg küldjék be.
(—) Mezőgazd-Ugl Iroda om. Groffils Gábor, a keszthelyi gazdasági akadémia rendos tanára, müogyetuml magántanár .Mezőgazdasági Építeszet" cltnü könyvének most Jelent meg harmadik Javított kiadása. Az ttlóhbl években lényegesen megváltozott termelési viszonyoknak megtololőon, Grottlts könyvét főleg a raolonallsan használható uj építőanyagok, építést módok és olyan építményeit részlotes Ismertetésével bővítette kl, amelyek létesítése még a mai mostoha viszonyok mellett is gazdaságosnak mondható. Gazdakörökben különös érdeklődésre tarthatnak számot a takarmánysilókról éa trágyatelopok-ről Irt, a zöldtakarmány éa trágya helyes konzerválásának helyes módjait is részletesen Ismertető fejezetek és azok tanulságos Illusztrációi. Felvette könyvébe továbbá az épületek értékbecslésével foglalkozó részt Is. A 1111 oldalra terjedő. 416 eredőt! ábrával díszített szakkönyv (bolü ára 111 pengő), megjelent az OMGE kőnyvkladovállatat („Pátria" Budapest, IX., Ollől-ut 25.) kiadásában éa megrendelhető ugy ott, mint minden kőnyvkereskedéahon.
Szombaton és vasárnap
ítu m
fAarkó-féle vendéglőben Rbonnensek felvétetnek.
ZALAI KÖZLÓNV
SPORT ELET
A Zala-Kanizsa az egerszegi MOVE magatartása miatt ellenfél nélkül maradt
Nagykanizsa, április i
Jelentettük, hogy szó van arról, miszerint a Zala-Kanizsa vasárnap Zalaegerszegen játszik barátságos mérkőzést.
A zalaegerszegi MOVE intézője levelet irt voll az NTE-nek, hogy Idejönne Kanizsára április 6-ikán. Minthogy az amatőrök Pécseit meccseinek, nem tudják fogadni őket, a Zala-Kanizsa azonban szívesen utazóit volna Zalaegerszegre. Annál is inkább megtette volna ezt, mert Zalaegerszeget erre kötelezi a sport-becslüet, miután az őszi vendégszereplésüket csak ugy fogadta el a Zala-Kanizsa, ha városukban revans-ra kiáltanak.
megírta a Zala-Kanizsa a zalaegerszegi MOVE sót két\' ízben telefonon de egyszer sem kapott
Mindezt vezetősége intézőjének, is kereste, választ.
Ennél sportszerűtlenebb eljárást keveset láttunk a futballéletben.
A Zala-Kanizsa vezetősége tartozik annyival a csapat jóhlrnevének, hogy ezentúl nem tárgyal a zalaegerszegiekkel. Elvégre, ha nem Is akarták volna fogadni a Zala-Kanizsát, Illett volna ezt egy levelezőlapon\'meglrnl. Igy az a helyzet állott elő, hogy a Zala-Kanizsa nem fogadhatott el másfelé szóló meghívásokat, nem tárgyalhatott vendégszereplés ügyében, azért, mert várta, hogy mit válaszolnak Egerszegről.
A Torna Egylet csapata vasárnap Pécsett játszik bajnokit
A Pécs-Baranya—Ferencváros tlSmérhSxési Usz a
PAC-NTE-mrccs
Nagykanizsa, április 4 Hosszabb szünet után ismét bajnokit játszik az NTE, még pedig Pécsett, a PAC ellen. A meccset a Ferencváros—Pécs-Baranya elömér-kőzéseként bonyolítja le a vendéglátó csapat, ez alkalommal tehát alig kell tartani attól, hogy egyik-másik NTE játékos lekéssen a vonatról, mert bizonyára mindegyik látni akarja ezt a profiküzdelmet. Az NTE vasárnap reggel a 4 óra 30 perces vo-
nattal Indul s negyed ölkor az alábbi játékosok tartoznak felszerelésükkel együtt a pályaudvaron megjelenni: Csondor, Vellák, Czerján, Zlegler, Wllhelm, Radtcs, Rltter, Galogh, Szabó, Jakubecz, Antal, Pum. Tipp : NTE győz 2 :0-ra.
Még két mérkőzés lesz ezen kívül Pécsett, a DVAC—PSC és a PEAC— KRSC. Az elólállók a favoritok.
Szigetvárolt a VOOE vendégszerepel s valószínűleg győz.
KÖZGAZDASÁG
Remélhetjük-e a sertésvágóhíd és hűtő megépítésétől Nagykanizsa gazdasági életének javulását ?
az Is bizonyít, hogy a mult évben Is, amikor pedig az osztrákok Is jól megfizették, elég szépen exportáltunk Olaszországhá. (Persze nem Nagykanizsáról, hinem Pécsről, ahol
Nagykanizsa, április 4 A szemes takarmánynak alacsony árai maguk ttlán vonják, hogy sokan hozzá láttak a serlésneveléshez és a sertéshlzlaláshoz. Az olció gabonát serlésekkel etetik, s igy az — ezideig — nagyon jól értékesül. Ezért van a növendék- és sovány serlésnek olyan magas ára, amilyen nem emlékszem, mikor volt. Igen, most mindenki nevel és hizlal. De arra nem gondolunk, hogy hol fogjuk értékesíteni majd a sok sertést ? Lesz-e piacunk? A mult évben szerencsénk volt, hogy a bécsi piacon valami ok folytán kimaradt a lengyel serlés és ezért a mienket elég jól tudtuk értékesíteni. Ez év februárjában mar Ismét megjelenlek a lengyelek és a serlésárakat azonnal lenyomták. — Érdekes, hogy a lengyelek a nagy tömegben vasárra vitt olcsó állataikkal végig verik Európa összes mezőgazdáit. — Marháinkkal majdnem teljesen kiszorultunk Bécsből, azokra az egyedüli piacunk Olaszország maradt. Nem járunk-e igy a sertéseinkkel Is? Olaszország nem lesz | rossz piac sertéseinknek sem, amit
vágóhid van) Igen ám, de Olaszországba majdnem kizárólag csak levágott állapotban lehet sertést szállítani, mert élősertésekre olyan vész-menlességl igazolások kellenek, amilyeneket ritkán lehet megadni; de meg az élő hizott serlés nem is bírja a hosszú ideig tartó vasúti szállítást.
És itt kapcsolódna bele majd a sertésvágóhidunk és hűtőnk vidékünk sertésexp írtjába, mely ténnyel
jelentékenyen emelné városunk kereskedelmi forgalmát.
Először Is megélénkülne a heti sertéspiacunk. Akik a mult télen kijártak heti vásárainkra, minden szerdán láthatták a felvonuló végtelen hosszú kocsisori, amellyel messze vidékekről hozták a hizott sertéseket a vásárra. Nem emlékszem, hogy egyik évben is hoztak volna annyi hízott sertést a piacunkra, mint a mult télen. Az oka ennek pedig íz volt, hogy egy-két kereskedő a hízott sertéseket bármily mennyiségben tűrhető áron megvette és exportálta Ausztriába. Volt szerda, mikor 350 drb. hízott sertést szállítottak el a nagykanizsai piacról.
És a sok vásározó mind köll. A portékájáért kapott pénznek nagy részét is hagyja, mert még a messze vidéktől jött Is felhasználja az alkalmai, hogy ruházati szükségleteit, gazdasági szerszámait, de meg egy kis finomabb hentesárut is itt a városban beszerezze. Most hiszen az a baj mindenhol, hogy a széles néprétegnek nincsen pénze, nem vásárlóképes. Hát csaljuk Ide Nagykanizsára azt a pénzt, hadd fusson széjjel a nép között, jut majd akkor mindenkora.
Másodszor pedig nem csak a ml vásárainkon vet\' sertéseket vágnak a vágóhldunkon, hanem a környékbeli uradalmakból kikerülő sertéseket Is itt kellene vágni. Sertésvágóhidunk megépítése tehát Városunknak és vidékének elsőrendű közgazdasági érdeke.
Ne higyje azonban a közönség, hogy a sertésvágóhíd megépítése ezen reménybeli exportra volna sla-pozva. 0 nem I A vágóhídnak ez mind csak nem várt mellékjövedelme lenne. A költségek fedezésére az utólsó 3 évi vágásokból kiszámított évi átlagvágások után számított vágóhídi dijak vannak előirányozva, amelyek a Jelenlegi számitások szerint körülbelül 8 fillérrel terhelnék a hus kilogramját.
Ez a 8 fillér azonban — a valóságban — mondhatnók a felére esik, vagyis arra az összegre, amit jelenleg Is fizetnek az iparosok, ha figyelembe vesszük, hogy a vágatók ezért Ingyen htltő használatot Is élveznek, a sertések forrázásához pedig meleg vitet kapnak. Különösen a hűtő használatra nagy előnyére lesz Iparosainknak, mert képesek lesznek ottan egé>z heti szükségletüket elraktározni.
Tehát megépllhelünk egy elsőrendű közegészségügyi- és közgazdasági intézményt, amelyre a Város különben az 54.300/1908 sz. t. c. rendelettel már 22 éve kötelezve van, anélkül, hogy ez bármivel Is terhelné akár a közönséget, akár az iparosságot.
Ezért ugy vélem, semmi okunk sincs a halogatásra.
Dr. Wolff Sándor m. klr. állatorvos
Drágább van, jobb nincsl Az 1930-as Morris Oxford Six
a hathengeres kétliteresek legjobbja. Finger typ conlroll, hydraullkus fékek, triplex üvegezés stb. Áraink, hitalfeltétalalnk a lafljutényaaabbak.
Kérjen felvilágosítást, ajánlatot: Morris Autók Képviselete Budapest, VI., Andrissy-ut 28.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha elegánsan akar
BltSzkBdni,
ügy forduljon bizalommal
Németh P. Pál
iut urlszabóhoz Deák-tér 4. szám,
•hol a legiziésesebb kivitelben, leg-eltőrangu kidolgozással készülnek eredeti angol és mis szövetekből öltönyök már 120-tól
TÖZSDÉ
A mai tőzsde, hasonlóan az utóbbi napok jellegéhez, Igen barátságos hangulatban folyt le" anélkül azonban, hogy számbavehetö forgalom alakult volna ki. Nagyobb üzlet inkább csak az arbitrage értékekben volt, amelyek egyikében igen nagy mennyiségű áru jelentkezett eladásra. Berlini jobb jegyzések, továbbá a gabonatőzsde szilárdsága szintén kedvezően befolyásolta a tőzsde irányzatát és a zárlat a napi legmagasabb árfolyamokon történt. Fixkamatozásu papírok piacán továbbra is nagyobb érdeklődés mutatkozik hadikölcsö-nök Iránt, a jelentkezett kínálat következtében azonban valamelyest veszítettek árfolyamukból. Devizapiac űzlettelen, változatlan.
Mrteki lirlat
Párti J0-21Vi, London 23-121/1, Ntwyork 916-40, Brüsael 7208. Milano 77 071/1, Madrid 65-10, ámílerdam 207 37, Berlin 123 77, Wien 72-81, Sofla W4\'t. Prt(a 15-30, Varsó 57-91 BadapMt M-ll\'/i Belgrád 9-IJVl, Bukareat 3 07Va
TerméaytAuáe
Buza 20-30/III., rozs—fül. emelk.
Bu> Hauv. 77-«a 2J J0 2J5Ű. 7S-aa 2165-33 75, 79-te 73 95—2-I I0, 80-aa 24-10-24 20, dunánL 77-«s 2105 -2135 78-at 21 30 -21 60, 79-ea JI JS-JI 80 80-aa 21-65—31-75. roza 1160-1185, tak. árpa 1^00—Í8 50, aOrixpa l«-00-16 50, aab 12 60—13-00 tengeri taxi 12 60-12 75, dunántoll 12 70 13 00, repce 51 00— 52-00 korpa 8 30-8-50.
Sertásráiár
Fclhajláa 1975, eiadallan 701. - tOafl-rendü 1*56—1*58, azedett 1-60—1-54, azedetl kflaép 1*44—1*48, könnyí 130—1-38. l-aí randa öreg 1*38—1\'42, B-od rendű öreg 1*30-1 34 angol MM 1*50-1-75, ezaionaa nagyban 1*60—1*64, zalr 1*72 1-90, hu 2-00 2-20, aialonnáa lálaerléa 1 M-l-96
Kerti főzelék magvak
Kerti vlrágmagvak Vlrághagymák és gumik
Gazdasági magvak Baromfi aleaógek
„ erfitakarmányok
Madáreleségek. Műtrégyafólók SyOmOIoafa védelmi
ttarak Qyümftloefa tisztító drótkefék
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
aiag, mfltrágya, termény éa nóvény-védiizerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A btróiág mellett. Teleion 130
Tavaszi árjegyzék kartl magvakról már megjelent,
érdeklődőknek ingyen megküldöm. __
VALUTÁK Angol 1. 77*75-77-90 Belga tr \'9-60 80 00 Caea k. >fl*«7 16 97 Dia k. 152*85 153 25 Dinár 9-89-10-07 Dollár 570 40 172*40 Prtncia f, 77*30 27 60 HoU, 2.9 20 230-20 Ungyel 63-9^64-25 Lra 3*37-141 Láva 4-t1-4- >7 Lln 29 95-30*25 Márka 136 30-136 90 Norvég 152 85 153 45 SchltL 80-40 80 80
Pcaeta —*---•—
Svájdl. 110-30 1100 Svéd k. 153*45 <54 05
DEVIZÁK
Amst. 229-42-730 12 Belgrád IIHO ■--13 Berlin 136 43* 36 8 Brüsszel 7.<*i5 80 00 Devtxjűel 3-39-j 41 Kopenti.k307-\'5347 Londof 2i 80 7 88 Madrid 71 20-73 20 Milano 2--9S 3005 NawjorkS7|-60 Í.3 70 Oszló 163*05 53 4-> Pária 27*37-22-47 Prága 16-92 .6-97 Ssofla 4*13-4 7 Stockh. 153 65-154 0> Varaó t4 07 04 27 Wtan 8t\'5)-o*82 Zttrldi 11068- 098
UaJJa: NluűaJ Ifyoaili él Lapkiadó TáJlalat, lagykailssán. Felelős kiadó: Zalai Károly.
ktamku lalalaai Nagykanizsa n. a*.
apróííídítések
Ai apriUrdetések dija 10 asfe M már, Minden torttobl aió dija ■ «IU Vaait- it ünnepnap 10 aaólg •• HII4r> mbxUa
további aaó dl|a ■ fitt. Sierdin it piaiakén 10 ásóig M fHUr, minden torihH •só dija t MII, Cimsxó a minden vsata-ni* belliből Illó azó kél siónak aiimtt-tatik. Alláil kereaóknek 50a/a engedmény.
Hlrtatáaak S (B«) P«««8 iauagaa ■Iwl a falaalaaaa klafnlia. aaáa-iláaáa alkar-ál*.. >é|a« • láp* I I a •I a a i • k
Fia Pákák éa letöltik meglepő olcsó árért készülnek Cilboly Ferencnél, Bazár udvar. 1289
FeaetttMtarek, koaáráruk készítése éa javítása, nádazéktonáa llléaaél. Erzsébet tér 13. 18M
3 szobából álló utcai, fflldizlnll Iroda-h.lyla*s kiadó Csengery ul 4. 1088
1930. áprllla 5.
Kétaaobáa, knmtnrlos Iskátt mellé -helyliégekkel, Irh\'tóleg fürdőszobával -e rések május elieére. Leh-t leg a Király utcában — Alán atoknt kérek: Srek\'rea Vilmos Budapest, Izabet\'a utca 43., töd szint 3. alá küldeni 1706
BápáaakovAoa hosszú gyakorlattal állást keret. — Doboa Ouszláv, Pelend, Nágyrécse. 171)4
Akáoaiarszámfa és haiznált Qmwém~ aáflt aiakarek eladok. Bérga das»e,
Surd. 1686
KAtaaobá.. konyhái lakás sa Ouzei mellékhelyiségekkel májúi l-re kiadó — Mag-ár utca 39. 1690
2-2 külön bejáratú gyönyörű hetyliég, egyik az emeleten, míalk a 10 dazlntrn, b lorozva, vagy Ureien, Irodának, rende-lónek ktltrtnösen alkalmalak ktaiék Detk Pe\'enc-tér 4. az. özv. Dr. Qrost Dezsö-nénát 1717
4 hold szánliSIMd várói közelében éa egy vaaeke eladó Bóvebbet Csengery ut ut 52. trafikban. 1718
Só utca II. számú ház egyszobás utcai lakéaaal rnijui l-re ktidó. 1732
40 Woltaa anódtelep, keveaet használt, olción eladó. Mitulecz (Csengery-ut) üzletében 1740
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
moa, fest, tisztit és plieséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban tisztittatnak.
Gyüjlötelep : Kazlnczy-u. 8.
Qyártelep :
Hunyadl-u. 19
Propaganda kiadásban megjelent
Thomas Mann
Nobeldlj-nyertes regénye
A BUDDENBROOK»HÁZ
Három kötet ..................... 3.90 pengő
1928 első kiadás
1929 második kiadás
1930 harmadik olcsó kiadás
Makkai Sándor
érdekfeszítő történelmi regényéből, az
ÖRDÖGSZEKÉR
Ára vászonkőtésben.............. 4.80 pengő
Budapest
éjjeli életének igaz tükre
Kellér Andor
regénye
SZAKSZOFON
Ara vászonkötésben.......... 2.90 pengó
OENIUS KI" PÁS KAPHATÓK MINDEN KÖNYVESBOLTBAN
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbárátalnknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó férjem, Illetve édesatyánk
Vltállltsin ás litOlfcAxl
VITÁLIS ARPAD
njr. poili ll távírda (felfenéf
temetésen megjelenni és fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
Halló!
Halló!
Tisztelettel értesítem a m. tisztelt vendégeimet, hogy az
Aranykalitkába
egy elsőrangú
szerződtettem, aki esténklnt kitűnő zenével és énekekkel szórakoztatja az Igen tisztelt vendégeimet.
Szives pártfogást kér
Z8iga János.
Király-utca 16. szám alatt levő
hentes-üzletet
megnyitottam. Szíves pártfogált
kérve tisztelettel
Kálltz Vendel
I 37 hentes é« mészáros.
Kováid Péter ós Fia
budapesti faat&gyár
fest, tisztit plissaroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés él lejeiét
Csengery-ut 0.
1929. Pa. 2890. iz. 1979. vght. 351. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Morvái Béla budapesti (V. Kálmán-utca 77) tlgyvéd által kepvliett Holtberr-Schrintr Ctayton, ScnutL Magy. Oépgy Müvek Rt. kérelmére és lavára 2100 pengó éa lóbb kóvetelés él Járulékát erejéig • budapesti klr. törvényszék 1929. évi 18 P. 46113/2. azimu végaéaével elrendeli klelé-glirsi végrehajtai folytán végrehajtáil szenvedókról lefoglalt 7320 P betaérlékl! lngóaágokra a letenyel klr. |árásblróaág fenti nlmu végzéaévrl az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. L-e 20 §-á alapján fentlrt. valamint zálogjogot azerzett mai foglaltai k javára Bánokizentgyórgrón, a Szekeiea Péier-léle tlr-s házlKlyttlken leerxló megtartására haiárldóül 1930. évi áprllla hó 10. napjáaak délatán 3 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt egy KÖzcsépló lokomobil. egy caépló-azekiény, hévér, kazalozó a egyéb Ingóiá-gok<l a legtöbbel ígérőnek készpénzllie-léi ellenében, eictleg beciáron alul Is (l fogom adni.
Leten e, 1930. évi március hó 21>én
Dr. Váró Pál s. k.
izh klr bírósági végrehalló.
Nvonuttott a Dtízaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős 0zletvetz«tA • ZjUi Károly.)
70. évfolyam 79. szám
Nagykanlisa, 1980. április 6 vasárnap
Ara 16 Hü*
ZALAI KQZL0N7
SurttssSMff ás klKtttlvstsl : Pó-ut 5. u. KeoMxi HUMÓUnUI KOMOUi L.JO.-U-
32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajos
BMKtM tu: <tf kód 1 po»í M Ulfc
A válasxtófog körUl
Irta•\' Dr. Csák Károly m. klr. kormányfőtanácsos, orsz. gylli. képvlsdő
Az a három hónapos vila, amely a képviselőházban, Budapest közigazgatási reformtervezetét bírálta, — néha csak ócsárolta — jelentékeny réazben a választójog körül is forgott. Az aktív választójog korlá-
tozására vonatkozólag voltak kifogások, amelyek a hal évi domlciliumra vonatkozó rendelkezés ellen nyilvánullak meg. A halódó konzervatív Irány — amelyhez magam is vagyok bátor magamat számítani — sohasem volt a haladásnak ellensége, sohasem zárkózik el a válaszlól |og kiterjesztésétől, elsősorban azonban meg akarjuk vizsgálni, hogy vájjon a társadalomnak azok a rétegei, vagy mosl már csak elemei, amelyek részére választójogot követelnek, eléggé érdekeltek-e ahhoz, hogy a közügyekkel foglalkozzanak ?
Az elvi elhatárolás abban fekszik, hogy az egyik oldalon az absztrakt emberi egyaqlfeégoek fikciója áll. a másikon pedig a gyakorlati valóság. A legliivalollaDb tnlerprelátor mnga az élet, mert az abszolút emberi egyenlőség, bármilyen szép elv is, a gyakorlati életben fikció s a hit az emberi egyenlőségnek, a; abszolui egyenlőségnek megvalósuláséi a túlvilágra helyezi. Az élet, az evolúció, Igenis érleli a politikai |ogok kiterjesztését, mint ahogyan kiérlelte az emberi jogok elismeréséi is. Ezt az érési folyamatol aiettetni is lehet, de a beérés előtt vackor hullik csak a fáról. A haladó konzervatív irány tehát szükségesnek tart még ma is bizonyos korlátozásokat. Ezek a kor-rektlvumok épen arra jók, hogy a valódi polgári akarat megnyilvánulását tegyék lehetővé. A valódi polgári akaratot épen azok az elemek hamisítják meg, melyek minden mér legelés, a közcélok és a közérdek álérzése nélkül a nekik kedvező és tetsző jelszavak után rohannak, befolyásolhatók, ingadozók és az államban, vagy az önkormányzati közületekben csak az adóztató, pirancsoló, korlátozó hatalmat látják Akinél a megfelelő érettség és képesség megvan, azt a haladó honzerviliv emberek soha a politikai jogok gyakorlatából kizárni ne.n logjik. de meg akarják bírálni, hogy az adott viszonyok és ez az idő, amelyben élünk, egyáltalán alkalmasak e a politikai jogoknak a legszélső vonalig való kiterjesztésére. E< akárhogy szeretem is a haladási és akárhogy hangsúlyozom is, hogy a megmerevitelt konzervatlzmus még talán a radikalizmusnál is veszélyesebb, e pillanatban mégis azt tartom, ho^y a politikai jogok kiterjesztése ma nálunk, Magyarországon nem indokolt, nem szükséges, sőt esetleg veszélyes is lenne,
Egyébként lagadom, hogy nekünk nem volna általános választójogunk,
meri hiszen olyan választójogi rendszerünk van, ahol a politikai jogok automatikusan is kiterjednek az írni-olvasni tudás fejlődésével, a kuliura haladásával és nagyon korlátolt azoknak az elemeknek a száma, akik a a válaszlói vagy politikai jogokból
épen ezen rendszerünknél fogva ki vannak zárva. A fővárosi választójog még ezenlul titkos is.
Hal évi vagy két évi helybenlakás kell-e, az a kérdés, Vidéki, különösen vármegyei törvényhatóságokban Igazán nem fontos. Egyes dunánlull törvényhatóságokban például a mozgó elem olyan kevés, hogy jelentősége olt nincs sem a két évesnek, sem a hat évesnek.
.........--------i-rr1-|-ri-|-|-|-|-|-|-ir.-.-r-rrr "rj.i j
Letartóztatták a dorozsmai bujtogatókat
A földmunkás-párt elnökénél súlyosan kompromiláló levelezést és lázitó röpiratokat találtak — A bujlogatók parasztforradalommal fenyegetőztek — A csendőrség a lázítókat átadta a klr. ügyészségnek
Szeged, április S (Éjszakai rádiójelentés) Kiskun-dorozsmán a keddi események óla teljes rend van. A csendőrség folytatja a nyomozást, hogy kiderítse a bujtogatókat. Mi letartóztatták Ma-róthy Istvánt, a földmunkáspárt ügyvezető elnökét, aki ilyen kijelentéseket telt többek jelenlétében:
— „Rövidesen a paraszl/kirlnak kell most már uralomra jutni, mert a kalonal diktatúra nem tar thai soká I\' Jönni kell a paraszlforradalomnakl" Marólhy lakásán házkutatást tar-
tottak és igen sok láziló tartalmú röpiratot, kompromiláló levelezést foglaltak le.
Letartóztatták Kazinczl Pál cipészmestert, aki bzinlén azt hangoztatta többek elölt, hogy .a parasztforradalom ideje rövidesen elérkezik f
A kedden letartóztatott llodó La-|osné letúrtóztatását a vizsgálóbíró is fenntartóba. Valamennyi letartóztatottal Szegedre kisérték az ügyészség fogházába. Még 15 asszony ellen lolyik az eljárás.
József főherceg leplezi le a nagykanizsai 20-asok szobrát
A két napos Qnnepség részletes programja
Nagykanizsa, április A volt nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred hősi emlékmű leleplezési ünnepségének programját a bizottság véglegesen megállapította. Eszerint
möfurn 31-én
a budapesti gyorsvonattal délelőtt 11.30 órakor érkezik Nagykanizsára vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor gyalogsági tábornok, nyug. honvédelmi miniszter. A pályaudvaron fogadtatás, ma|d szűkebb körű ebéd lesz a Központi szálloda éttermében.
Délután 4 órakor a voll 20. gyalogezred ktlldölisége koszorút h;lyez el a hősi temetőben.
Délután 6 órakor Nagykanizsa város képviselőtestületének díszközgyűlése, amelyen báró Szurmaynak Ünnepélyes keretek között átnyújtják a város díszpolgári oklevelét. (A megválasztás régebbi keletű.)
Esle fél 9 órakor díszhangverseny a városi színházban, a 6 honvéd gyalogezred, a nagykanizsai dalárda és a Zrínyi Irodalmi és Mllvészell Kör közreműködésével. A műsort mosl dolgozzák ki Belépés dijtalan lesz.
Esle fél 10 órakor vacsora a Korona-szálló éttermében. Résztvesznek a ineghivollakon kívül a 20 gyalogezred tag|ai.
Este 10 órakor zenés takarodót ad a honvédzenekar.
Juntus t-é:n : Reggel 6 órakor zenés ébresztő. Kilenc órakor József főherceg, tábornagy Tihanyiról gépkocsin a város nagyrécsei bejáratához érkezik. Ilt Szurmay b.lró tábornok, Gyö-mörey György föispln és dr. Krdtky István polgármesler fogad|ák,
Kilenc óra 5 perckor villásreggeli a városházán. Ulána a lenség a plébánia-templomba megy.
TIz órakor Ünnepi nagymise a plébánia-templomban. Ugyanakkor istentisztelet a többi vallásfelekezelek templomaiban.
Ulána József főherceg kíséretével a városházára távozik. Ezalatt gyülekezés az emlékmű leleplezéséhez.
1110 órakor kezdődik a szobor-leleplezést ünnepély a következő sorrendben :
József főherceg megérkezése. — Himnusz, amit a honvédzenekar látszik. — Szurmay báró felkéri a fenségei a szobor leleplezésére. — József főherceg ünnepi beszéde, majd annak végén a fenség koszorúját helyezi az emlékszoborra. — Katonai parádé. — Dr. Krdtky István polgármester átveszi a szobrot. Majd a koszorúk elhelyezése következik. — Szózat. -— Diszmenethez való fel-sorakozás. Ezalatt a díszsátorban cercle — József löherceg és báró Szurmay előtt a díszmenet befejeztével, a volt 20-asok a Deák-térre vonulnak és ott várják a kir. fenséget. — József főherceg a volt 20-asokkal való beszélgetésének befejezése után a városházára megy, ahol a város közönségének tisztelgő küldöttségét fogadja.
Fél 1 órakor díszebéd a Polgári Egyletben Alatta Oyömörey György főispán a kormányzóra, dr. Krátky polgármesler József főhercegre mond pohárköszOnlöl, mire a kir. fenség válaszol. Díszebéd után a főherceg gépkocsiján távozik Nagykanizsáról.
A volt zO-as honvéd gy. ezred zászlaját az ünnepélyt megelőzően a Hadtörténeti Múzeumból külön ünnepélyességgel hozzák le és helyezik el Nagykanizsán.
A hágai egyezmény
ratlflkálásaafranclaszenátuselőtt
i\'árls, április 5 A szenátus ma délelőtti ülésén megkezdte a hágai egyezmények ratifikálásáról szóló törvényjavaslat vitáját. Elsőnek Dumonl szenátor, a pénzügyi bizoüság előadója szólalt fel, aki kijelentelte, hogy a ratifikálást lehetetlen megtagadni. Ha Franciaország nem ratifikál, még ebben az évben két és fél milliárddal nagyobb összegű adói kell behajtani, hogy az Amerikdvut és Angliával szemben esedékes évi törlesztése-kel kiegyenlítsék. Más komoly politikai okok is a ratifikálás melleit szólnak.

ZALAI KÖZLÖNV
1930. április 6
Holnap mutatkozik be Nagykanizsa szimfonikus zenekara
A nyilvános hangverseny a Városi Színházban lesz egy-pengős belépődíjjal
Nagykanizsa, április r> Nagyobb érdeklődést kevés bejelentéseink válloll ki Nagykanizsa kuilur-életében, mint az a váratlan bejelenlés, amivel liirilladtuk, hogy megalakult Nagykanizsa szimfonikus zenekara, sőt nem csak hogy a legnagyobb csendben megalakult, hanem Vannay János zeneiskolai Igazgató vezetésével már készen is áll a bemutatkozásra.
■ A bemutatkozó hangverseny holnap, hétfőn este pontosan 9 órakor
kezdődik a Városi Színházban. A hangverseny természetesen teljesen nyilvános. Bílépődij 1 pengő. Jegyek a színházi pénztárnál kaphatók. — Ajánlatos is előre gondoskodni jegyekről, meri zenei esemény iráni egyhamar nem voll ilyen érdeklődés Nagykanizsán.
A honvédzenekar, a zeneiskola lanárai és dr. Krdtky István polgármesterrel (mélyhegedű) az élén, a város muzsikusainak legjobbjai alkotják a 40 tagu, komplelt szimfonikus zenekart.
Teljes rádió-műsort ad minden héten a „Zalai Közlöny" Európa összes állomásairól
Az e!»6 heti rádió műsorunkat lapunk mai számához mellékeljük
Nagykanizsa rddió-előlizetőinek száma olyan mértékben szaporodott, hogy agy érezzük, közszlikségletet pótolunk, amikor ezután minden héten külön ingyenes mellékletben adjuk minden előfizetőnknek és példányonként vásárlóknak Európa teljes heti rádió-mt\'isordi.
A „Zalai KözlSny" volt az első a vidéki lapok közill, mely a rddió-hirszolgdiatra berendezkedett s a vidéki lapok sorában ismét elsőnek nyújtja a heli rádió melléklelet, amit elsőizben mai számunkhoz melléke-
lünk.
Ezzel kapcsolatban fethivjuk rá-diós-olvasóinkat, hogy minden rádió-szakkérdésben forduljanak szerkesztőségünkhöz tanácsért, magyarázatért. útbaigazításért, 16 filléres vd-laszbélyeg ellenében minden szakkérdésre levélben választ kapn.ik.
A , Zalai K/izlöny" á\'t\'ozatot és munkát nem kiméivé Indilj.i útjára rádió mellékleiét, azzal a kívánsággal, hogy rádiós-olvasóink jószdn-déku ujitásunkat szeretetükkel és ragaszkodásukkal viszonozzák.
A Icanixsat afánlai gyöxött a laktanya-épHKexésnél
A főispán és a polgármester közbevetése eredményre vezetett
Nagykanizsa, április 0
Mint ismeretes, a nagykanizsai iaktanya-épitkezés idei programjára beadott ajánlatok kőzött a nagykanizsaiak ajánlata 337.709 pengővel második helyre került a szombathelyi vállalkozó 318 143 pengős ajánlata mögött.
Ezután, mint jelentettük, megindult az olfenziva hivatalos és nem hivatalos kanizsai körök részéről, hogy a honvédelmi kormányzat számoljon a kérdésnél előtérbe nyomuló súlyos indokokkal és a munkákat adja a második helyen álló kanizsai vállalkozóknak. A differencia a két ajánlat közöli 19.566 pengő, ami jelentős összeg egyfelől, ha az állam takarékoskt.dási politikáját nézzük, nem áthidalhatatlan szám másfelől, ha ennek a városnak általánosan ismeri, szomorú gazdasági helyzetét vizsgáljuk.
A be.idott ajánlalokata honvédelmi minisztérium illetékes ügyosztálya március 2 ikán hozla nyilvánosságra
és nyomban megkezdődött az ajánlatok átszámilása, mely heteken át tartott.
A munka elnyerésére Indított kanizsai akciók azonban egy pillanalig sem gyengüllek és ezeknek élén Oyömörey György főispánunk állolt.
Zalavármegye főispánja, mint azt Ígérte is nem egyizben a kanizsaiaknak, minden súlyával és tekintélyével sikra szállt, hogy a munkák kiadásánál a város fenlebb ismertelett szempontjai méltánylásra találjanak.
Többször utazott ez ügyben Budapestre és behatóan érdeklődött az ügy állása iránt. Ugyanígy dr.- Krátky István polgármester fejtette ki több alkalommal illetékes felsőbb kötök elölt azokat az érveket, melyek a laktanya-építkezések helybeli vállalkozók állal végzendő munkája mellel! szólt.
A főispán és a polgármester akciója nyert Ugr>yé lette a kérdést és ennek első pozlllv formája az a döntés voll, melyei pár nappal ezelőtt a tárcaközi bizottság hozott. E miniszterközi bizottság honordlandőnak találta Nagykanizsa kérését és a maga részéről a munkálatoknak a kanizsai ajánlatlevők részére való adását javasolla a honvédelmimlnlsz-lernek, akire végső fokon a döntés joga tartozik.
Természetesen ugyanakkor, mikor a kanizsaiak érdekében a főisp\'n erősen tevékenykedeti, az első. helyen álló szombathelyi cég sem hagyta
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
SzomoEányi Gyula
uri és női divatárukereskedésébe Caengery-ut 2. szám alatt.
magát és magas összeköttetéseit használta fel, hogy érvényt szerezzen papitforma szerinti elsőségének.
Végeredményben, mint ma értesülünk Nagykanizsa győzött.
Ciyörnörey György főispán ma es e hazaérkezett két napos pesll útjáról és Gömbös Gyula honvédelmi miniszternél legkedvezőbb döntésre juttatta a kérdési.
A laktanyaépitkezést ez évben az ez alkalomra egyesüli Horváth és Vas, Kalmár Zolfán, Kertész Béla vállalkozó-trió végzi.
A Zalai Közlönyben is első perctől fogva felszínen tartott akció tehát teljes eredményt hozott. Most már csak az van hátra, hogy az építkezéshez szükséges összeg rendelkezésére álljon a vállalkozóknak, illetve a kincstár azt folyósítani tudja, hogy az épllkezések minél hamarabb megindulhassanak, mert erre sok télien munkáskéz és sok elcsendesedett kanizsai iparosmühely vár.
Bethlen István gróf
a jövő héten érkezik haza
Párls, április 5
(Éjszakai rddiójelentés) Bethlen István gróf miniszterelnök a jövő hét elején Budapestre érkezik.
Mindenütt kaphatói
Termeli:
Orsz

Magy.
Tojazöwetkezeti KSxpont
Budapest. I.. Horthy Mlklóe-ut 119-121
Üzletünk megszűnik. az idő rövidségére most már
a raktáron levő összes áruinkat minden elfogadható árban eladjuk
Soha többet nem létező alkalom !
„Kék csillag" divatáruház.
Centrél szálloda épület.
. 1980. április 6
ZALAI KÖZLÓNV
VÁROSI SZÍNHÁZ
Kedden áa szerdán, április hó S án és 9-án 3 előadási 5, 7 és 9 órakor
Szózat a világ ifjúságához I
Ismerjétek meg a romlás alját, hogy elkerülhessétek!
Minden anya lanulhat és minden leány okulhat! Fiatal leányoki Fiatal emberek! Ez a ti filmetekI Exi s Ilimet, mely felvilágosítja a seidülS írjuaágot is megmutatta az élet egyenes mjstt, mlin\'enklnek lítnia kell 1
Az előadáson csak 18 éven felüliek vehetnek részt I
LEÁNYTRAGÉDIA
vagy A romlás utja
Ez a cime e nagyszabású filniremeknek, mely bemutatja a modern fiatalság léha és ellenőrizhetetlen szeretkezéseit. — Ezenkívül:
A KIS GARNIZON rS
Haprf LUdlk* és Hsns Junksrmann fószertplésével (•" Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni I
Április 8., vaaárnap
Szerelem álma
Dráma 8 (elvonásban. Főszereplők:
Ivaa Crawford és Nlls Aathar.
Pétervári démon
C«y sxlnésxnő ks»ricrje 8 (elvonásban. Fóaxereplő: Csthar Ralston.
URÁNIA MOZI
Április 8., vasárnap
A NAP HŐSE
Sportvigjáték 8 (elvonásban. Pősxerepben: Richárd Dix.
CSAPDA
Btlntlgyi órául 8 Iclvonájban. Főszereplők: 6«srg« Bankroft, Evatyn Brant.
/I sjrerelem álma
Seribe és Legouvé : „Adrienne Lecouvreur" clmtl világhirü színdarabjának filmváltozata.\'A közismert darab szerepeit lvan Crawford, Nils Asther, Aileen Pringle alakitjak. — Rendező: Fred Niblo (Ben Hur). Igazi ünnepi műsor. Szerelem, összeesküvés, forradalom, romantika. — .A pétervári démon" keiül fenti képen kivtll a Városi Szintlázban bemutatóra.
Az Uránia kiemelkedő műsora: egy izgalmas bünügyi dráma s egy elsör mgu sportvigjaiék.
Már most felhívjuk a ügyeimet keddi műsorunkra.
Kéi film
a Városi Hoxgó mUsorútx
Ma, amikor a néma film-termelés mindjobban háttérbe szorul a han-gos-lilm mellett, ugyanekkor pedig a hangos-film még gyermek-cipőben jár a világ-pályalulás szempontjából, — jólesik egy műsoron két olyan filméi látni, amelyek mindegyike teljesen kielégíti a közönség igényeit.
jlfén-film a Városi Mozgó mai műsorán elsősorban a Szerelem álma Bajos, fordulatos, eleven, hangulatos operett. Egy kis operett ország forrongása a politika és a szerelem körül, tele színnel, a szép rendezés, Jó szinés;ek nyujlolta élvezettel, vi-dámsá, gal. A inásik A pétervári démon. A kulisszák mögött kisarjadt szép, emberien őszinte szerelem bon-takozása és diadala ez a film. Gondos, finom rendezésben, szép képek sodorják a kitűnő szereplők körül az érdekes történetet.
Pompás híradó egészíti ki a műsort (—s)
Megoldásra váró kérdések a nagykanizsai hfisi temetőben
Virágos slr-kert lesz a katonatemetőből, ha a város egy kutat ad hozzá — Kaput állítottak "a hősi temető elé — Az exhumálások ügye
Halottak napjára állítsunk amiéket a bakónak! vértanuk sírja fOlél
Nagykanizsa, április 5 A nagykanizsai hősi temető 1100 sirja fölé a Zalai Közlöny szerkesztőségének éveken ál tartott odaadó munkája és a város közönségének páratlan áldozatkészsége 1100 sirkövet állított. Ezzel azonban a nagykanizsai hősi temető rendezése még nem jutott nyugvópontra. Az első megoldatlan kérdés a temető öntözése,\'
ami annál sürgősebb megoldásra vár, mentől inkább halad előre az országos hadisir-felilgyelőség nagykanizsai kirendeltségének munkája
a hősltemető virágosltása terén. A kirendeltség minden elismerésre érdemes buzgósággal igyekszik hősök kutjévé változtatni a parcellákat s ez részben sikerült is. Mindenszentekkor minden siron egy örökzöld buxus és egy őszi virág,
Női- és férfiszövet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
b i BE R"
~~ fí\'CETEt ~_
PO SZARSZ LRItISO »..
HcirtstcciEt retum
fltttlt UIBtllll UflltttMfi
Írj^fi * immi. a „tílttM-l"
ÜfV^K Ksphstrt: Nagykanizsai t-\'ate ep és Kp tésl Anyagkereskedéfl, HoHmann Béta éj Társa, Nagykanizsa.
tavaszra minden siron egy nyári virág virul. Ezenkívül legújabban
100 tő rózsát ültettek el a hősi sírok között.
A virágosiló akció folyik tovább, de roppant megnehezíti azt a vízhiány. Az egész katholikus temetőnek egy kútja van, a polgári temető kapuja közelében. Ez temető-látogatás idején olyan ostrom alatt van, hogy hozzáférni sem lehet. Talicskákon, kézben, kannákban, vödrökben cipelik innét a vizet a temető távoli részeibe. Telist a polgári temető vízellátása Is égetően sürgős a kanizsai nagy temető-kultusz mellett. Méginkább szükséges egy kúttal biztosítani a virágos hősi temető viz-ellá-tását,
meri itt nincs minden sirnak külön gondozója, aki egy-két kanna viz erejéig megreszkirozza az áldozatot, hanem 1100 sir és a közöltes Ültetvények gondozása szakad a kirendeltség szűkös munkaerejére. Annyival is könnyebb volna a víz-ellátás megoldása, mert
az állam 1000 pengőt adott a hősi temetőben felállítandó kut költségeihez.
Most már csak a városnak csekély áldozata kell, hogy a szomszédos uf-parktól a vezetéket \\áthozzik a hősi temető kijelöli pontjáig. Nagykanizsa közönsége reméli, hogy a város aránylag kisösszegü áldozatkészségén nem fog múlni a hősök temetőjének méltó keretbe helyezése.
Sátoraljaújhelyen- pl. nem a helyi sajtó és nem a város társadalma gondoskodott a hősök temetőjéről, hanem maga a hivatalos város adott évente 1ÜOO pengőt mindaddig, mig hősi temetőjének 1600 sirja fölé sírköveket állítottak. — Sátoraljaújhely, amely pedig egyike (Nagykanizsával együtt) a legsujlottabb magyar városoknak, most 5280 pengő költséggel kutat létesített a hősi temető öntözésére.
Nagykanizsa hősi temetőjének hiányossága a középső körönd üressége is. Ide a Zalai Közlöny szerkesztősége a sírkő-akció idején egy obe-liszk-szerü emléket szánt, sajnos azonban, ennek költségeit ma összegyűjtenünk lehetetlen vállalkozás volna. A jobb idők bekövetkeztéig is azonban egy keresztet kellene állítani
Ne üliön fel hangzatos reklámnak!
Miltényi-cipö 53 év óta l^^m^o^SS^
zaLai közlöny
1930. április d
KÉRJEN ÉS VISELJEN GÜSITALPÜ
MARATHÓNVÁSZ0NCIPÖT
___ rlHRHIIimi PARAFA-TALPBETÉTTEL.
CSAK PAMAFA BETÉTES CIPŐT FOGADJON EL,
mert a parafa az izzadság ellen vád I ,
mint a csataterek sok halottja.
A Zalai Köilüny szerkesztősége elhalarozla, hogy társadalmi akciót indit a bakónaki vértanuk sirjdnak síremlékkel való megörökítése érdekében, ugy. hogy az idén november l-én már a kegyelet ünnepével együtt síremlékük felavatását is ünnepelhessük hősi poraik felett.
Rádió legolcsóbban
Saalbó György rúdtó-
laboraíorlumában h\'óut 3, udvar.
13 napi hallgatás után életjelt adott magáról
Weisz Mátyás, de most sem árulta el, hogy hol van
Nagykanizsa, április 5 Március 24-én tűnt el rejtélyes módon Nagykanizsáról Weisz Mltyás Magyar-u\'cai terményügynök, akinek ügyében a rendőrség több nap óta nyomoz.
Mint értesülünk, IVWsz Mátyás most életjelt adott magáról. Felesé-
gének levelet irt, mdyben csakany-nyit közöl, hogy Zalamegyében tartózkodik és rövidesen hazatér Nagy-kanlzsára.
A levélben nem Jelzi, hogy milyen okok miatt maradt távol 13 napig és miért nem adott életjelt magáról.
Kiférelje meg szerencséjét
o»aetályoi*»jegyet offer Kálmán jegyirodájában
Caengary-ut 7. izám (Rapooh-ház.)
Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 Pengő. ,5M Minden második sorsjegy nyorl Egész sorsjegy 24 (\'. Fél 12 P. Negyed B P. Első osztály húzása április hó 16 és 17-én.
mindenki és vásároljon egy szcrencseszámu az ujonan kezdődő |||l 24-ik sorsjátékra Plll
_4_
erre a virágos köröndre,
amint azt több város katonatemetőjében is láttuk. Hadd lenne legalább halottak napjára egy kis hely, ahol gyertyát gyújthatnának és egy imát elrebeghetnének azok, kiknek hozzátartozója ismeretlen harclereken porladozik valamerre. Az egyik v.tros-ban pl. egyszerű, de monumentális és Ízlésesen elkészíteti nyers nyirfa-kereszlel láttunk igy a hősi temető közepén, igen jó hatással.
A hadisir-gondo/őság csinos kaput állíttatott a kanizsai hősi temető elé, aminek már a feslése is elkészül a napokban, hz a kapu azonban félig-meddig Hluzórius addig, amig a szükséges
exhutnálások
utján nem rendezik a hősi temetői egy blokkba ugy, ahogyan a sirkő-akciónk kezdele óla folytak is mlr_ tárgyalások, de mindannyiszor ered-\' ménytclentll, inert sohasem volt, aki fedezze a munka és anyag költségeket. Végre egyszer ezt a kérdést is nyugvóp ultra kell hozni. Természetesen nem elég a jóut menti sir sorokat exhumálni, hanem aiesetben az egész katonatemetőt egy külön, élősövénnyel elkerített, egységes részévé kell tenni a teme őnek.
A bakónaki sírok
ügye is a hősi temetővel kapcsolatos kérdés A proletár-diktatúra vértanúi még ma is, tíz évvel a borzalmas napok után, egyszerű fakereszl alalt pihennek. Minden év halottaknapján hazafias emlékezés ünnepe markol a lelkünkbe poraik felett, de sírkövet még nem állítottunk nekik. Pedig — ugyanolyan, söt nagyobb hősök ók,
Litánia a völgyben
htn: KULCSÁR UYÖKÜY
Mely testté lön és köztünk lakozik, legyen nekem a Te igéd szerint: se bánatot, se kint ne énekeljek Ne énekeljem soha a panaszt: sohse sírjak és sohse pöröljek: legyek én a völgyek halk hegedőse. Nagy hegyuromra sohase szállok,) dübörgő szónak, kiáltó sasnak és sziklás mugasnuk sohase rontok Leszek a völgyek halk hegedőse és mindörökké völgyben maradok... A Te akaratai mindig meglegyen Uram, miként a hegyen, azonképpen itt a völgyben is. Ámen.
Kivetette a Balaton
az öngyilkos tapolcai mészáros holttestét
B&latonoiárla, április &
Hirsch Dávid tapolczai mészáros-mesler hosszú hetekkel ezelölt eltűnt hazulról s levelet irt, hogy öngyilkosságot köve! el.
Sokáig keresték Hirsch Dávidot a Balatonban, a Bilaton körül, de eredménytelenül. Már olyan verziók is keringlek, hogy Hirsch küljöldön tartózkodik.
Mosl a lialalon somogyi pariján, Márialelepen, kivetette a viz Hirsch Divid holttestét. A holltestet a családja hazaszátlittatta.
TdmogaaauK om érdeme* kantnál kereskedelme/ é< Ipari.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 8, vasárnap
Róm. katolikus: Jndica. Protestáns: c-.el. Izraelita : Nlz. hó 8.
Városi Mozgó. .Szerelem tlma", dráma — .[\'étervári démon\', ttf llleész-nő kirrterje.
Uránia Mozgó. „A nap hóse-, sport-vlgllték. — .Csapda\', nagy btlnUgyl dráma.
Oyógyuertárl éjjelt szolgálat: I. hó végéig a .Márta" gyógyszertár.
Oóztlirdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bittó, szerda, péntek dHoUn, kedden egéea nap oóknea). Tel.: 2-13.
Április 7, hátfft
Római katolikus: B tlerm. Proteat.: Herm. Izraelita: Nlz. hó 9.
MIÉRT VÁSÁROL MINDENKI PHILIPS + RÁDIÓT ??
KITŰNŐ MINŐSÉG aH\\ 11ÉVI JÓTÁLLÁ£ »
KBMYELMEJ BESZERZÉS EGYSZERŰ KEZELÉS
PHILIPS
HUfZONÖT-TIZENNÉCy
MODERN VIVŐ 251 Alt. A 2007iz. HANGSZÓRÓVAL
Amiről már minden vevő beszél,
hogy szenzációs, kedvező alkalmi vételt tesz lehetővé
BARTA ALFRÉD
url és női-divatáru kereskedése
Fö-ut 8.,
hol a legszehbb férll fehérnemflek vannak nagy raktáron u. m.:
Pouplln Ingek II-— pengőtói, mérték után a leggyorsabbani elkészilés. Alsónadrágok, zsebkendők, harisnyak, saját készített nyakkendők l-30-as minőségtől kezdve a legelegánsabb kivitelig.
Férfi.kalapok a legdivatosabb színben és fontiában kaphatók.
Céltünk 25 éves fennállása Sarantla az áru
lidjobb min6s4ű4éri. im<
1930. április 6
ZALAI KÖZLÖNY
Aztatdsho:
Mosásho:
Hesiko
persíi
jt Zalai ÍCöxlönyt
70 fenndlldsa afholmd-
t>ó1 Udvöxll os Mxr. JAifKony Höcfjylct
Nagykunizaft, fiprllla r>
A 70 éves Zalai Közlöny a vidéki lapok éleiében ritka évforduló alkalmából a kővetkező üdvözlő levelet kapta az Izr. Jótékony Nőegylet közgyűléséből :
Nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet
A „Zalai Közlöny" tekintetes Szerkesztőséginek
Nagykanizsa
A nagykanizsai Izr Jótékony Nőegylet folyó hó 23-ítn tartott 85-ik évi rendes közgyűléséből szívélyesen köszönti a 70 éves Zalai Közlönyt. Elismeréssel és köszönettel adózva a közvélemény eme bátor szócsövének hathatós erkölcsi támogatásaiért melyben egyletünket és annak föléli intézményeit évtizedeken ál részesítette. Köszönet, hogy a köznek figyelmét egyletünk emberbaráti működésére nemcsak feihivta hanem ébrén is tartotta.
Elismerésünk és köszönetünk kapcsán szeretet- és tiszteletteljes üdvözletünket küldjük a nagyérdemű Szerkesztőségnek azon óhajjal, hogy a Zalai Közlöny jubileuma még jóbban acélozza a közjóért harcoló, már sok diadalt aratóit szellemi fegyvereket.
Kiváló tisztelettel és nagyrabecsütéssel Nagykanizsán, l\'J30 március hó 23-án tarlóit közgyűlésből:
Rosenfeld Józsefné
elnök Révész Lajos
tb. tltkür
Az újságírás szellemi fegyvereinek soriban legerősebb lesz hél évtized alkotó munkásságának tradíciója és az a megbecsülés, amivel ennek a bét évtizednek adózik Nagykanizsa társadalma. Minden üdvözlés nemcsak jóleső örömei hoz, hanem kötelez a jövőre is.
— Egyházi zene. A róm. kalit, reálgimnázium ma fél 9 órakor kezdődő miséjén Cs. Elorek Emília betétként Bach S. I.: Ave maris stella-ját énekli Vannay János orgo-nakiséretével.
— Lelkigyakorlatok a felső-templomban. A felsötemplomban április 7., 8. és 9-én este hét órakor a nők lészére lelkigyakorlat lesz, melyet dr. Krizsaia Ferenc hillanár tart.
Almamoly. pókheióamolv, rípabogAf, ai6ld-moly, llonca, míkfuró ellen SCHKRIMMele
M ERITOL arzénporzószer « legjobb. Megrendelheti I
nemzetközi Borkereskedelmi Ht.-iU
BmUpeit, Vtll.. Kenyérmezó-u 6. HU
— Halálozás. Súlyos csapi* érle Böhm Jenő lekinlélyes nagykanizsai fürdő-tulajdonosi. Felesége, született Récsei Gizella, 49 éves korában, pénteken este agyvérzés következte ben meghall. Az elhunyt jótékonyságával, az elhagyatottak\' islápolása terén tanúsított áldozalosságával irla be áldásos életének emlékét sok-sok lélekbe. Temetése vasárnap délután 3 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
— A Sakk Kör felkéri tagjait, hogy Böhm József köri titkár édesanyjának temetésén minél számosabban jelenjenek meg.
— Evangéllzáló előadás. A kél proiestáns egyház böjti előadássorozatában az ötödik előadást folyó hó 6-án, vasárnap este 6 órakor Benkő István rákospalotai lelkész larlja Ugyanő prédikál a délelölt fél II órakor kezdfdő közös protestáns istentiszteleten is az ág. h. evangélikus trmplomban.
= Tánckoszorucska. Ma este H órai kezdeltel a Kaszinó nagytermében koszorúcskát tartok, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívom. Gábor tánctanár.
Elsőrendű keSjpsenyt
zöldfehér K^ _ m literenkint
asztali D O ■ 1928-as 66 flll.. 1927-es nehéz 86 flll., 1929 es kitűnő édes uj 90 fillérért kapható. Nagyobb vételnél 25 liternél 60, illetve 80 flll. árat számitok.
8011 JE1Ü. littWur-ota 10.
Horo tavasztól hm fóiig
uccáa, otthon, kortbtt, ftpoiüMi Hordjon ön ig
cipőt
CaphntA szürke, teUi ta lukoíu hírUb, v^röa jenitalppűl. jpralké,eg{el
l-oipó kltllnó éa tartós uyadokból kiszM, randktvM o4oa« és mindenki hordja, mert Iiíhj almae éa
Csak (fíneji védjeggyel a talpán valódit
— A nagykanizsai ipartestület elöljárósága ápillls havi rendes ülésén Kiss F.rnö elnök üdvözölte az előljátóság uj tagjait. Majd a fel-szabadilottakhoz hazafias beszédet intézett. A beszámoló szerint az iparos-bál 400 P liszla bevételi eredményezett, amit iparossegélyezésekre fordítottak. Majd megalakult a gazdasági bizottság Az iparostanonciskolai felilgyelöbizotlságba Kertész Bélát és Papp Oszkárt választolták be. Az április 23-án megtartandó országos iparosgyulésen a nagykanizsai iparosság is résztvesz. Dr Hajdú Gyula ügyész indítványára az ipartestület a TESz-her csatlakozott.
Székely Vilmos butortelepe
♦ NagyKanlxsa, ▲
Kaxlncxy-ulca 4. u.
Óriási válav.lék kivitelig.
a Icgcgyszi rübb bútoroktól a legfinomabb a legszolidabb ára\': mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek. Saját kárpitos ás diszito műhely.
A legújabb divatú tavaszi
női kabátok,
valamint női és férfi
angol TWEED szövetek
a legnagyobb választékban raktáron. Női kabátok 29 pengőtől feljebb.
Weiszfeld és Fischer
divatáruháza a „Gólyához"
Ma: vita-délután
„fI ntí ós a kenyérkereső pdlydk"
Nagykanizsa, április t>
Várakozáson felüli érdeklődés előzi meg a Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete mai vita-délutánját. Előadó Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője. — Előadásának címe: „A nő és a kenyérkereső pályák". A témához a hozzlszólók tekintélyes sora jelentkezett, — Kezdődik délután t/26 órakor n Nádor-utcai óvodában Utána családias lea.
— A Márlagyermekek Társulata április 13-án, vasárnap délután fél 5 órai kezdettel műkedvelő előadási rendeznek a Kath. Legényegylet helyiségében. A vallásos lárgyu előadás során szinre kerül a „Menjünk az édes Jézus keresztviselő iskolájába" c misztérium 12 élőképben. Minden képhez P. Deák Szulpic plébános mond magyarázatot Hely-árak 30 fillértől 80 fillérig. Az irgal-masnővérek példás vezelése alalt álló Társulat előadása mélyrehaló élmény lesz minden vallásos lélek számára.
— A Szanatórium Egyesület márciusban 80 újonnan jelentkezett beteget vell lel lüdöbeteggondozó intézete kezelésébe. A hó folyamán 336, év elejétől összesen 871 betegei kezellek. Röntgen-vizsgálat 25 voll márciusban,váladék-vizsgálat 27. A gondozónő 27 látogatást tetl tüdőbeteg családoknál. Segélyül kiosz-toltak a hó folyamán 38 beteg közi 1080 liter lejet.
Margit ftlrdő
Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap reggel 6-tól, este 7 lg ™
Márvány kádfürdő fűtéssel P 150 10 jegy vételnél......P 1 —
Ixénybevehetik < gyeitlletck, vállalatok Is.
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás........P —\'30
SHLVHTORFORRHS a nese, hólyag, reuma gyógyvize

0 m reumán
1\'iKlnMMf;
lUvlSL
ZAI.A1 KÖZLÖNY
1930. április 6.
Ha elegánsan akar BltBzkBdni,
ugy forduljon bizalommal
Németh P. Pál
ims urlszabóhoz Deák-tér 4. szám,
ahol a legizlésesebb kivitelben, ieg-elsőrangu kidolgozással készülnek eredeti angol és más szövetekből öltönyök már 120-161
Sxotaroí állított
a kanizsai Karcxua Vllmoa-nak a kudapcüll kUnyvkölö, ulfgydrló és dtszmUkéaxlítí Ipartestület
Hudupest, április 5
(Saját tudósítónktól) A minap tartolta 44-ik évi közgyűlését a budapesti könyvkötök, szíjgyártók, bőrön-dösök, kesztyűsök, dobozgyárlók, diszmükészitök és timárok ipartestülete, Az ipartestület elnöke a nagykanizsai Karczag Vilmos, akinek nyomdá|a és könyvköiészcte van Budapesten. Karczag három éve foglalta el elnöki székéi s az ipartestület akkor teljesen zilált anyagi és erkölcsi helyzetét odaadó és fáradhatatlan munkával, nagy tapintattal és erös kézzel virágzó ipartestületi életté változtatta. Az ipartestület ezt azzal hálálta meg, hogy elnöke, Karczag Vilmos szobrát elkészíttette és azt az évi közgyűlés keretében lelkes
ünnepléssel leleplezte.

Karczag Vilmos Nagykanizsán született, itt végezte iskoláit h, családja ma is kanizsai. Karrierjét örömmel könyvel|ük el a kanizsai Bikerek közé.
Amit 111 sienttnk, maradion a városban.
Értesítés.
Tisztelettel értesíteni igen tisztelt rendelőimet, hogy
szat)óiDDhRlyemet
Kinizsi-utca 21. szám alól
Báfcoryntca 14. sz. alá
helyeztem és azt megnagyobbítva elvállalok mindenféle uj ruha készítését, használt ruhának újjáalakítását és mindenféle Javítást.
. Szives pártfogást kér
tisztelettel
Neumann lózsef
szabómester.
= Esküvő. Szegő Lili, Szegő Pál nagykereskedő leánya és Schlesinger Árpád, a Magyar Olasz Bank főtisztviselője ma délután 4 órakor tartják esküvőjüket az izr. templomban
= Karikagyűrűket 18 karátos aranyból, a legszebb kivitelben készítjük. Berény Józsel és Fia ékszerész.
— Egy vödör pénzt találtak a pince tövében. Jóvágású, derék szál magyar állított be tegnap szerkesztőségünkbe. Nagy tVzte.-ségtu dóan elmondta, hogy szerelne valamit „beleteletni az újságba." Azt, hogy temérdek pénzt találtak a vár-löldel asszonyok, névszerinl Tdnczos Pélerné éí özv. Tóth Jánosné a lasztonyai halárban, a várhelyi hegyen. Ugy volt, hogy a pince környékét
nézték, hál tele volt pénzzel. Nagy izgatottságukban a kőkorsót rögvest darabokra is törlék. Gurult a pénz szerteszéjjel. Csupa rézpénz. 1800 Iájáról a legtöbb. Egy-két darab régebbi is. A legöregebb 1763-ból való és Mária Terézia képét viseli. Egy jó marékra valói meg is csörgette a zsebében a magyarunk és mutatta a tenyerén. Sőt pír darabol mindjárt ajándékba is adott. Az 1763-as darabot azonban gondosan visszatelte a zseoébe. Azt mondja, telietett az egész vagy 4—5 kiló. Hát hozzák be a muzeunt számára, — indítványoztuk. .Ha lehetne érte kapni valamit..." volt a válasz. Meg, azt mondja, összeszedni is nehéz volna már, mert mindenki kapott
A sxekér elgústolt
egy klskaníMo) sike/náma leánykát
Nuiíykunlzsn, április ö Kácslcs József kisk.,nizsai, Szent Flórián-téri gazda kétlovas szekerén Nagykanizsáról lakására igyekezett. Mikor a Szent Flórián-téren haladt keresztül, észrevette, hogy az uttestén egy fiatal leányka bámészkodik és minlha nem hallaná a kocslzör-gést, nem áll félre. Kácslcs többször odakiáltott a gyermeknek, aki nem mozdull, a gazda erre ki akarla kerülni, de a leányka épen a szekér elé fordult és igy az elgázolta. A gazda ideje korán visszakapta a lovakat, de a kislány igy is megsérült Mini megállapították, Szdrecz Mária 14 éves, siketnéma leány, aki nem is hallhatta a szekérzörgést. Gondatlanság cimén eljárás indult.
Animo SS£8M
keueré Jí a lugzamatonabb. Kaphatb Artner cégnél.
— Útépítési tárgyalás. Zalavármegye u községi bikölő utak megépítése, illetőleg az építési költségekhez való hozzájárulás ügyében megkezdte a tárgyalásokat á községekkel. Tegnap Tomka János dr. másodfőjegyző és Sándor Zsigmond műszaki főtanácsos Nagybakónakra szálltak ki, ahol a Nagybakónak—nagyrécsei ut megépítéséről tárgyaltak.
— Elves/ett a vliág-itő-hlrdütőoszlop fogiin-kulc.ua, a Fő-uton, Zárda, vagy Zrínyi-utcában. A megtaláló a rá nézve órtéktolen, egy szegény irodiuizolgának azonban miIyon kárt Julonlhető kulcsot szíveskedjék beadni a Zului KMÖny kiadóhivatalába.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öl pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszt<tl-utca 5.
Mielőtt tavaszi szükségletét beszerezné,
l keresse fel
Weisz Nővérek
divat-szalonját Zrínyi Mlklós-utoa 34.
(postapalotával szemben).
Eredeti kabát- és ruhamodellek
Alakítást vállalunk. Elsőrangú munka. Olcsó árak.
dm Telefon: 251.
A rossz tűzhely sok kBltséget és boszuságot okoz.
Dobja kl tehát hasznavehetetlen tűzhelyét éa rrndcljen nálam saját késrll-ményeimból egy Igazán praktlku.
asztaltüzhelyet,
melyért 16 évi garanciái villalok.
MACSEK LAJOS
ím lakatosmester
Hagykatüísa, lózsef Nharceg-nt 87.
tették rendbe, aztán a gereblye közben egy kökorsóba akadi. Kihuz\'ák,
belőle egy marokra valót és igy most a laszionyai gyerekek gomboznak vele.
ABDULLA
a világ legkeresettebb szi«arkái.
Róssaievélvégll (Török) éra ......... "I drh ...... P .V20
Abdulls II. szám (Török) éra......... V, drh P 4-2S
Abdulla 16. szám (Egyptlsn) ára ......... Jb dib ...... 1\' 360
Kaphatók : a Hungária izállodával szemben levő külföldi dohinykOISnlegessége-ket ;elárusltó Üzletben Budapest. IV„ TUrr iilván u. 4. Telefon : Aut.: 816--SS.
A különlegességi dohánytózsdékben. valamint sí ös«zes előkelőbb szállodákban, é\'teimekben, kávéházakban és mulatóhelyeken és az. összes nagyobb péljaudvaiokon.
Vidékre szállítás lev.-lap-ra utánvéttel. Minden egyéb fajta szlvarka megrendelhető: msdarl KREYrtiG RUDOLF kfll-fóldl dohányáru behozatalt Irodájában BUDAPEST, V , Sas-urca 2J.. I. cm. 52.
Teleion: Lipót: 163-83 (A Nemetl Bankkal szemben).
Kérjen árjegyzéket. lm
ÁLLJON MEG!
A TURUL
kirakat olosó árai szenzációsak !
Női fekete, barna drapp pántos cipők már 14-50-től
Férfi fekete félcipő ............már U-BO-től
Gyermek lakk, drapp, barna pántos cipők nagy választékban!
A TURUL CIPŐ-
GYÁR
fióküzletének előzékeny kiszolgálása minden vevőt kivansága szeri .t kielégít!
ÓLCSÓ KABÁTVÁSÁR!
Értesítem a nagyérdemű közönségei, hogy a tavaszi idényre sikerűit egy nagy téléi konfekciót rendkívül olcsó árért beszereznem s ezen árut ugyancsak nagyon jutányosán bocsájtom a t. vevőim rendelkezésére.
Nól kabát selyemmel bélelt ............ ............P 27-80
Női kabát covercost Bzövelból ..............................p 31*28
Női kabát covzrcoat szövetből, selyemmel bélelt ... P 36*30
Nól kabát angol zsánerű, selyemmel béleli ............P 37*50
NŐI bőrkabát, mindkét felén viselhető (liegoli)............P 39- —
Lrgu|abb divatú sportkabál, selyemmel belelt ............p 44* —
Angol tweed és duu ie kabát ..............................P 56*
Gyermekks hálok minden nagysávban........................P 20-tól
Egy öltönyre valzS Jó minőségU lérflszövet 3 mtr csak P IS* —
Tiszts gyap|u kamga&t férfl-iOvet 3 . . P Í7-B0
Jó minőségű fekele és sötétkék lérliszövet 3 . P 38* —
NAi szövetek minden elfogadható érértI
Kérem áruimat vételkényszer nélkül megtekinteni.
STERN JÓZSEF divatároháza
imo Horthy liktói-utca L VámMj palota.
193Ü április fi.
ZALAI KÖZLÖNY
Festékek, lakkok
legolcsóbbak és legjobbak
Dentsch Sándor
1 kg. MARX zománc 3-20 I kg. padlólakk Jóminős. 2-20 1 kg. zománc , 2-60
olajlestékkek, anllln ruhalestékek minden színben.
Po»to« é» szakszert! klunlgálás.
Főút 1. szám,
a városháza átellenében.
A Nemzeti Bank az ezüst egy pengősöket zsákocskákba csomagolva hozza forgalomba. F.zek a zsákocskák lOOtl darab egy pengőst tartalmaznak, örr is nyerhet 500 zsák egy pengőst az uj m. kir. Oszlálysorsjllékban, inert az itt elérhető legnagyobbb nyeremény egy félmillió pengő. Jutalom 300 000 P. Főnyeremény 200.000 pengő. Minden második sorsjegy nyer. Rendeljen azonnal egy sorsjegyet egy levelezőlapon a szerencséléről közismert elárusító helyen, Benkő Bank r.-t-nál (Budapest VI., Andrássy ut 56), nehogy lekéssen Az árak változatlanok. lígész sorsjegy 24 pengő, fél 12, negyed 6 és nyolcad sorsjegy 3 pengőbe kerül. A húzások már április 16-án kezdődnek.
A gyomorfájás, a gyomornyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes Ferenc lóMet keserűvíz használata állal sok esetben elt múlnak. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc Jóüef vízről, meri haiásn megbízható és rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füsrerüzleiekbén.
- Botul kergetik! a< Kispesten. Érdeken, eredeti fényképek kap-eaán Ismerteti u l.,inlos Munmin a kispesti ilriliigllztíl: luresa szektáját, akiknek misztikus szertartAnal a középkori flagellAnsok rítusaira onilékoztetnek. Ara számonként I pengő. Aki negyedév re előfizet, ajándékba knpjn Mark Twaln : Tllokzairw Idegen e. munkAJAt, tiki félévre tizet elő. Mark Twaln könv-vén kívül megkapja Kcllér: Szakszolon c könyvét. Iiárnmiiogvodévl előfizetés után Wels Nagy Világtörténetét adjuk ajándékba. Kit,fizetés negyedévre tl, felévre llí, liáriHilnogyedévre IS pengő. Előfizetés eszközölhető mtnilrn könyvkereskedésben és tt kiadóhivatalnál (Budapest, IV., Muzeuin-körut 3.)
IMlsdrol/tink I//()ou, ne kllld-ttlk pénzünket IdenenlM.
= Mivel a XXIV. M. klr. osz-tálysorsjáték húzásai már április 16-án megkezdődnek, saját érdekében 6Íessen mindenki sorjegyét még a húzás elölt kifizetni, hogy a nyereményekre való jogait még ide|ében biztosithassa.
—■ A lelkigyakorlatok a Misz-sziósházban hélfőn reggel fél 8 órakor kezdődnek.
— A Magyar Állami Gépgyár részéről rendezett autókiáililással kapcsolatban is igen szép eredménynyel zárult a lenyészálialváslr. Rendkívül érdeklődést váltottak ki a kiállított locsolóaulomobilok, aulóbu-
Osztálysorsjegyét
BENKÖ BANK R. T.-nál
Budapest, VI., Andrássy-ut 56.
vegye.
Egy sorsjeggyel nyerhet Ön 500.000 pengőt. Jutalom 300.000 pengő. Főnyeremény 200.000 pengő.
Sorajegyáraki
Egész 24-— pengft FAI 12*— pengő Negyed 8" pengő Nyolcad 3\'— peng6
Rendeljen egy levelezőlapon azonnal, különben elkésik I Húzás már 1930. április 18-17.
szok és teherautók és ennek megfelelő voll az eredmény is. Igen jelentős kötésekkel honorálta a nagy-kö/önség a nagyszerű konstrukciójú, valamint ízléses, kényelmes és szolid felépilményekkel elátotl gépek kiállításával kapcsolatos jelentős munkát és mint halljuk, Igen előrehaladott stádiumban levő tárgyalások vannak folyamatban további nagy szállítások tárgyában. Valóban bámulatraméltóan dicséretes az a buzgalom és munka-teljesilmény, amely e hazai legnagyobb aulógyárló vállalat részéről megnyilvánul, különösen tekintve, hogy igen számos család kenyerét biztosítja az Állami Oípgyár ugyanakkor, amikor euyide|üleg az autóvásárló közönség igényéi és szükségleteit a legmesszebbmenjen elééit! ki.
= A szokásos tavaszi gyermekfelvételek Halász ismert íotó-niütermében (Kazlnczy-utca) megkezdődtek. Felvételek egész napon ál.
— Otthon én stílus. Ez a elme a Ttln-dérujjak vezető cikkének. A stílusos, pui\'ia, meleg otthon az emberi életnek determináns tényezője. Ennok művészetére tanít a Ttlndérujiak Maayar ktol-munka Ujsilg esztendőn keresztül. Olyan pompásan szerkesztett szakfolyóiraté ez hölgyeink asztalának, aminek párját külftiltlün Is keresni kell. Amellett előfizetése mlndösazo 3.011 P egy negyedévre. Minden könyvkereskedésben kapható és megrendülhető.
Hungária Outtapercha és Oummlárugyár r.-t „Maralhon"-véd|egytl gummitalpu vászoncipőít az idei szezonban parafa-talpbetéttel látja el, miáltal ezen amugyis elismert mírka még közkedveltebbé váll.
Női fekete
R. sevró pántos cipő lakk dluzel 14-10
-cipőnél szebbet, Jobbat, olcsóbbat sehol nem veheti
Kaainezy-utoa
Női lakk
pintoi\'clpd trinc li urokktl .ntllop dlmtl ll\'IO
Gjim»k ttiti <H1 kana
■zögei pántos cipő 19 22 nigyiág
53-26 27 -30
3-50 5-40 7*50
Minden párért felelősséget vállalunk.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 9.
KÖNYVEK, LAPOK
Tolsztoj, Dosztojevszky utóda, a párisi emigráns
Ehrenburg 1801-ben Klevhan szUlo-tett, gyerekkorát Moszkvában egv sörfőző gőzös-bűzös légkürében töltötte.
A negyedik gimnáziumot Járta. amikor llKft-bcD, a szerencsétlenül végző-dőtt orosz-japán háború után, az orosz utca megmoccant és a tizennégyéves gyerek egyszerre csak nem bírja tovább az Iskola szorongd levegőjét, kiszökik és segít btimkihlpk\'ti építeni Az élete őzzel végleg eljegyzőüött a szabadság gondolata szántára. Két óv múlva már kihajigálják a glmnázlum-ből. A rákövetkező esztendőben lecsukták és nyolc hónap hosszat különböző börtönök vendége. Egy hatnapos éhségsztrájk árán menekül meg. Most sürgősen áthelyezi élete színterét Pá-rlsba, ahol nyolc esztendeig egészen a nagy oroaz forradalom kitöréséig oml-rltlsben szenved. Kocalfénvczéssel és zaákhord ássál tengett életét\' A vltághá-boni kitörésekor haditudósítónak csap fel. 11)17 tavaazAn siet hazAJAba
Moszkvában újra a gyerekek Játék-délutánjaival foglalatoskodik, do ugy-látsztk a szovjet Iránt nem teljes tiszteletre novelgetto a gyerekeket, mert elfogták és bosszú ideig a eseka börtönének vendége. Barátai Innen kiszabadítják.
l»2t. tavaszán újra kijut Párisim 6« azóta kis pIpAJában a szájában ott él a Calé du Dame-ban. ott trja hatalmas regényeit és olt Irta meg egyik bőszebb könyvét Is : a /camu■ sierrhnil két kötetben, amely most Jelenik meg magyarul a Üiiiile kiadásában.
Jeunne szerelmi a százszázalékos romantikus szerelem, amelynek tiszta ön-zeUenaége annál tényesebben világit, mert az U)20-as évek rideg, kiábrándító, szumoru prózája adja hozzá hátterét Ez a háttér, ez a túrosa vitán — it bolsevista Oroszország. ,i luihonwhlnl Páris tenszennyesetit) csutormli tivüzsög, kavarog a két szerelmes körül. Tra-
eédla ez, a szó legmagasabb értelméén: cl kell pusztulnia két embernek, akiknek csak az a bűne, hogy nem o világba valók, mert szennyen, vóren keresztül Is tisztán tudják megőrizni szerelmüket
Ez az Ehrenburg, aki az Itt csak egészen futólag vázolt ezerszínű és areu motivumhalmazt, teljesen egyéni művészettel Illeszti össze egységes egésszé, a ma is Jelentékeny orosz regenvlrás legkiválóbb tehetsége és méltó folytatója Oogoly. Turgenyev, Dosztojevszky, Tolsztoj nagy tradícióinak. A regény u /lulhiitatliin könyvek sorozatában jelent meg.
)( A 80 éves Pesti Napló. A legna gyobb mullu magyar reggeli Isp huavél kor ünnepli lenállásának M tk évfoidulólál. A husvet a legnevezetesebb dátum ennek ** "Iságnak az éleiében, rnerl Deák Kerenc lörténelmi nevezetesiégü huivéli cikke » PeaU Napidban Jeleni meg. A 80 éves Pesll Napló ápitlli 20-án meglelenő díszes ünnepi számával be fogja bizonyítani, hogy meg 80 cv után li ez a lap a nemzeti publicisztika lóotgánums és sz széke mind azoknak a jeles zimnal siláknak, állam fértümnak, politikusoknak, gazdaiágl siak férfiaknak él íróknak, akik Írásaikkal a nemzet széles rétegeihez akarnak szólni. Küiön díszes muvélzl album fog|a bemu tatnl a 8u év elótti éi a mai világot — Tekintettel arra a nagy éidrklódéire, tnely a Juollátli szám itánl megnyilvánul éi hivatkozáassl annak drága elóállitáii költ •égelre, > Peiti Napló kiadóhivatala közli, hogy elsósoiban elótizetölt lógta kiszolgálni éi caax a megmaradt példányokat Juttatja azoknak, akik az árusuknál eló-legyezték. A|ántatoi tehát sürgőién elő lizelnl A Pesti Nap ó előfizetést Aia 1 1 évre P 10.80, lélévre P 21 60. A kiadóhivatal cime: Budapeit, VII Eiziébet-kórut 18 20
IV^PriiH gyengesége étlen nava I bul lüa lolt azonnali segítség, mindenkora biztosítva. nem orvosság i lllultrall iimeitetöt 80 fillér bélyej ellenében diákléten bérmentve küld : Keleti J. Budapest, Petőfi Sándor-utca 17. Alapíttatott 187 8. 106J
P
•41 n
e •o a
k
Húsvéti vásárunk
rendkívüli árajánlata:
K3.3
■fii kabát selyemmel bélelt . P 25 98 Női kabát Covercoat szövetből,
selyembéléssel........2980
Női kabát, angol zsáner, selyemmel bélelt.......„ 28 80
Női kabát, elegáns........49 80
Házi delénruha........3\'80
Selyemfényű puplinbliiz . . ,, 5\'98
Pongyolák, virágos ....,, 5 80
Plissé alj..........9 90
Harisnyák s
O. F. B. Bembergselyem, hibátlan P 3 28
Francia "rrawinselyem...... 3\'90
Műselyem harisnya.....,, I \'50
Prima selyemflór......„ 2\'70
Elsőrangú flór.......„ I 98
Strapa nőiharisnya minden színben ,, —98 Jóminöségü nőiharisnya . . . ,, I \'50
Gyermekzoknik, flór.....,, —70 tői
Gyermek flórharisnya ......1\'— tői
Gyermek patent..........—40 tői
Női és férfi kesztyűk . . . . P 1-50-től
Divatkesztytlk, elsőrangú minős, csak ,, 2 70
Csikós selyemnadrág.......188
Atlasz, csíkos selyemnadrág . . ,, 2\'18
Habselyemnadrág, kisszégséghibával „ 4 98
Férfinyakkendők csuda olcsón . ,, —\'40 tői
Tisztaselyem férfinyakkendők . . ,, I 50 tői
Férfi ingek......„ 5\'20-tól
Férfi hálóing, elsőrangú minőség „ 5 50
Férfi alsónadrág, küpper . . . ,, 210
Férfizokni..........— 38 tói
Selymes férfizokni.....„ r—
Elsőrangú férfizokni.....„ I 50
Gyermekkötények............88 tói
Gyermekruhák.......„ 1 98-tól
Divat kötött pulmansapka . . . „ 198
Kötöttkabátofc, körülmintás.....8\'—
Mielőtt vasáról, okvetlen jöjjön el hozzánk saját érdekében.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főuk 6.

a
ti
a
n
1
m
o ir H
D
a e
3
i
A PETÁNCI
természetes szénsavas savanyúvíz 50 éves múltra tekint vissza és ennélfogva gyógy-, ílditő- és bor-
víznek legalkalmasabb. Gyomor- és vesebajoknál, úgyszintén a légzőszervek hurutos bántalmainál, koszvény-, csu\'- és hólyagbajoknál orvosi szaktekintélyek legalkalmasabbnak ajánlják KijÁiti miidtit ftan- is csratgtksmlutáta.
Pőleiakat:
KÖVESI HENRIK
Nagykanizsa, Hagyar-u. 14. Tlllfn 311
SPORTÉLET
Az NTE Pécsre utazott, a Zala-Kanizsa kondíció tréninget tart ma délután
Nagykanizsa, április 5 A Nagykanizsai Torna Egylet csapata a már közölt felállításban vasárnap hajnalban elutazott Pécsre, ahol n PAC csapatával játszik bajnoki mérkőzést.
A Zala-Kanizsa szabadnapos és program nélkül maradván, csupán kondíció tréninget tart ma délután a Zrinyi-pályán. Az ifjúsági játékosok fél 4 órára legyenek kint.
A jövő vasárnapi Vasas—Zala-Kanizsa mérkőzés már előreveti árnyékát és igy fontos, hogy a csapat tagjai legjobb kondíciójukat megtartsák.
Egyébként a mai fulballprogram ez :
I. liga:
Hocskay Újpest,
Pécs Baranya—Feiencváros,
Attila Hungária,
Nemzeti—Kispest,
III. ker. FC—Budai II,
Bástya—Somogy.
II. liga:
Bak TK—Megyer, biró: Sikos, Sabária—Kossuth, biró : Antalics, Vac FC—Rakospalota, biró: Au-spitz,
Vasas—Teiézváros, biró: Salgó, Turul—Soroksár.
— ön most még nem tud/a. de 13 éu múlva blxtosan dicsérni fogja. (>ogy - Hárfa Miksánál vett satínyegef.
ezelőtt Frank Vilmos
uri- és fiuruha-áruházában
a leihalmozott áruraktárra való tekintettel
folyá hó 20-ig
bámulatos o I c a ó árakért
vásárolhat és mérték után rendelheti a legjobb minőségű térilőltőnyt, tavaszt felöltőt, angol trenck-coatol, esőkabátot, sport Öltönyt, strapa öltönyt, flu- és gyermekruhákat, kalapot, sapkát stb. a legegyszerűbbtől a legdivatosabb kivitelig.
1660. április 6.
ZALAI KÖZLÖNY
lözar^sia
Ml az ulja a husserléstenyész-lés megindításának ?
Az Alsódunántiill M.rőgazdaságl
Kamara felhívása a községekhez
A hazai husseitéstenyésztés rohamos terjedése a külföldi érdekeltségek figyelmét is felkeltelte. Az Alsó-dunánlull Mezőgazdasági Kamara elérkezettnek lálla az időt arra, hogy a hussertéslenyész\'és és értékesítés megszervezése érdekéhen a kamarai körzetben mozgalomba\' kezdjen.
A gazdasági kamara szó vagy levélbeli érdeklődésre a mezőgazdasági bizottságoknak ingven, a magán-érdeklődőknek pedig 50 fillér önköltségi ár fejében megküldi a salát kiadásában megjelent „Hússertés-tenyésztésé a Jövő" ciniü füzetei, amelyből bárki i| teljes tájékozódást nyerhet arról, hogy hol, hogyan és milyen haszonnal lehet a hússertés tenyésztésével foglalkozni. Ugyanakkor kellő segítségre kiván lenni a szükséges I karmányok beszerzésében is, — és ily Irányú útmutatással bárkinek és bármikor dl|lalanul szolgál.
Ezzel kapcsolatban igen fonloi-nak tartjuk megemlíteni, hogy a községek és közbirtokosságok részére a magyar foldmivelésügyi kormány n yorkshire kanok beszerzésénél 10 százalékos kedvezményt nyújt. Ezl az egyes vármegyei Oazdasági Felügyelőségek ulján kell kérni. A felügyelőség megnézi a kiválasztolt kant, kifizeti az árát, a vevő pedig a vélelárból 10 százalék kedvezményt kap és a tartozás át az 0 K. H.-hez fizeti be, fél—fél éves kamatmentes részletben.
Felhívjuk tehát mindama községeket, amelyeknek sertéstenyésztő gazdái a hússertés Iránt érdeklödnek, hogy ezt a szándékukat a folyó évi április hó 24 élg Jelentsék be az Alsódunántuli Mezőgazdasági Ka-mará-nak. (Kaposvár, Németh István-utca 23.) _
(—) Országosvásárok. A zalamegyei Páka községben április 14-én, Nován április 15-én lesz országos-váíá b
Ztrlch>i tárlat
Páril 10-20l/J, London 7511\' 1, Nrwv. r> 516*20, Brttaatl 72-05. Mllkn 77 071/., Madrtd 64 00. Ama«-r<tam 207 24 Bril\' 123 22\',l, Wien T2 80, Sofla «4, 15-29, Varaá 57 88 Budapest M-IIVi
Belfrád 9*1 Bükire. 1 07\'/(
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Gladiólus gumói Tubarózsa gumók
Miltr Agyafélék
QyOmftloafa védelmi ■ x B r e k
kaphatók;
ORSZÁG JÓZSEF
mag. műtrágya, termény és növény-védöazerek kere»kedé»ében
Nagykanizsán, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Tcicfon: 130.
Asszonyom! ÉTOILE NŐIRE (fekete csillag)
krém, púder, kölnivíz, párfőm, cégünk 1930 as kreációja
Pár is szenzációja... Illata különleges I
GÉLLÉ FRÉRES
1 3 Parit, At«h«* U rOpM*
Kapható minden jobb szaküzletben
Minden VQIBn értesítés helyett.
B8hm Jenő és gyermekei: Sarolta férj. Kartéas 2ÍÜ \' J4*"1 ís Margit, valamint lestvérei: Réoaai Mariska és Sándor mély fájdalommal, Islcn akaratában megnyugodva, bánatos szívvel tudaiják, hogy szerelve tisztelt, Jóságos feleség, édesanya és lestvér
BÖHM JENÖNÉ
aaOI. Itéoaal Blxalla
folyó hó 4-én este fél nyolc órakor, házasságának 28-ik, áldásos éleiének 49-ik évében elhunyl.
Jámbor lelkülete, jóságos szive áldási fakasztott egész életén ál. Özvegyek támasza, árvák gondviselője, szegények segítője volt.
Utolsó útjára folyó hó 6-án, vasárnap délután 3 órakor kísérjük a nagykanizsai izraelita temető gyászházából.
Nagykanizsa, 1930. április 5.
BOhm Mária. 8tv. Lakon Oábi Brthm Regina, Rtcsel Kertész Béla
bQjjlí azU1
vírgjL
t ízül. BShm Intl., Berger Mérni unt. •* \' azUl Oulyás Julii aógornél. ész Lacika unokája
Caenttaa réssirétat kérünk I
Szabó Antal
VILÁGHÍRŰ flUTOGUMMIGYAR
keres
körzetképviselőt
magas jutalékrészesedéssel
bizományi raktár
nyújtásával.
Csakis komoly munkaerők ajánlatát vesszük figyelembe.
Ajánlatok Harsanyl hirdető irodába, Budapest, V., hrzsébet-tér 1. „Produktív éa íznriSi"
jeligére küldendők. i:4í
KODAK BROWNY
fényképezAgép
dupla lenesével . . Pangfi 23-
KODAK rollfilmgép
4 X 6 5 cm. . . . Pengő SB\'— duplalencsével ... . 48"
6 ■ 9 cm..... . BO\'
dupla lencsével . . „ 80* B havi réazlatral
Agfa, Zeiaa, Voigttfindar gépak.
imatír munkát olctói rillilokl
fényképészeti szaküzlet.
TŐZSDE
A mai tőzsdén az irányzat egyenetlen volt. Arbitrage értékekben a külföld érdeklődésének csökkenésével alacsonyabb árfolyamok kerültek felszínre, mlg a helyi piac egyes értékei véleményes vásárlásokra szilárd tendenciát mulattak és nébány- százalékos áremelkedést értek el. A forgalom csekély volt. — Zárlatkor az Irányzat jól tartóit. Fixkamitozásu papírok plaea változatlan volt, kissé gyengébb árfolyamokkal Devizapiac üzlettelen, árfolyamok változatlanok.
a SJNOER .VARRÓGÉTEI HtMa A7 LF.OJOBRAK I
Termiytóad*
Buza 10-20 flll., rozs 15/tU. esett.
Buza tluiv. 77-tt 23 50-23-50, 7«-«i 2355-23 75, 79-« J3 85 -2410, 80-a« 24-00-2420, dunánt- TI-a 20 85 -21 15, 78-«i 2110 -21 40, 79-ea 21-38 -21 60, SO-aa 21 45-21-75. toza 11 55-1170, lak. árpa 13-00—13 50, aörárpa 16-00-1650. Mbl2 60-I3-C0 leajed tszL 12-60-12 75, dunántolt 12 70 13 00, repce 51-00-OUO korpa 830-8JS0.
i kWifezti tóuáe ásrtzi-Jetyzéie
VALUTAK
I. 27*75-77-90 h 7»60 10 00 k. 16*87-16-97 I Dán k. 152*85-153-25 LMrUtr 9-99-101)7 Dollár 070*40-572*40 Francia f. 22*30 22 60 Holl. 2*9*20 230 20 Lengjél 63i»-«4-25 Len 3*37-3-41
Lsva 411-4-17 Líra 29 95-30*25 Márka 136 30.136-90 Norvégiai 85 153-45 jdllü. 80-40 80 80
tartta —•---—
jvá)dl. 110*50 ;ll 00 >>4lk. 153-45 154 05
UtVLÍAK Amál 229-42-230 12 Belgrád 10*1010*13 Berlin 136-43-136-^8 Brüsszel 79*75 80 00 Devtzjdcl 3*39-3 41 Kopeah. IÍ3 07-153 47 London 17 80-27*88 Madrid 71*20-73 20 Milano 29*95-30*0 ■> N«wjork57l 60-73 20 Oazlo 163-t 5 153*45 Párta 2T37-ÍZ-47 Piára 16 92-16*97 StóRa 4*13-4*17 Stockh. 153-65-154-OS Vártó 64 07-64 27 Wl*n 8U 57-80*82 Zttrtch 110-68-110^8
Kiadja: Délzalal Hyomda éJ Lant!adá Vállalat, Bagykanizsáí. Felelős kiadó: Zalai Károly.
htanrbu Mm i Nagykanliaa 7S. n,
Arveréaböl |,p""\'n\'*1-
k*íil >i«uk.
■•italok, Mv4hlil. vendégtói é# rali
mlod«nf41, 0 il«tt.«r« nd»<ÍMk IlUndúin nafyoo oleaáa
Roaenfelrinél ""
Budapest, Vili, Népazlnház-utca 31.
Regedei viz
nemcsak kitünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fAutr-és csemegeüiletben.
Főraktlr: L
WEISZ MÓR
Nb gy kanizsa, KirAlyu. í!
10
ZALAI KÖZLÖNY
Katonaság, csendőrség, rendőrség, pénzügyőrség, vasutasok, postások és vámőrség stb. stb.
mindenkinek megéri,
ha a Fő-utról néhány lépéssel odébb megy és megkeresi
MAGYAR JÓZSEF
cipőQzletét Erzsébet-tér 15., (Törvényszéki palotával szemben) ahol a legszebb és legiobb minőségű cipők készülnek. Nagy választékban raktáron tartok uri-, női- és gyermekcipőket, valamint dlvatclpöket.
Olcsó, figyelmes és pontos kiszolgálás! Javítások a legrövidebb idő alatt készülnek.
Kívánatra vidékre, bárhova rendelés céljából személyesen kimegyek.
1&0. április ti
Tiszteletid
Magyar József
cipész
Erzsébet-tér 15.
Vuár-ál
APRÓHIRDETÉSEK
Az apnSMr<te4é»ek dija 10 stótl S Minden további szó dtj* B HU. Qnncpaap 10 szóig 10 HIIAr, mind* további azó dl). ■ HIÚ Sitidén U páss-teken 10 azólg 10 IMAr, mlsden további axó dija • ftlt. Címszó 8 mlzden vastagabb betűből illó ázó kit 6tónak számíttatik. Állást keresőknek SOWs engedmény.
HlrdatAaak S (Bt) paagS SiutfM ■lat a lilnluu Uainláá, axAmlAzás elker4HAaa .Agett ■ I I n I I « a I a a d » k
Csukott bérautók négy és hitszemélyes legolcsóbban Ksufmann Manónál rendelhető. Telelőn 571. és 16\'. 1528
DtsatfillSnjt gysplu szövetből, már 80 P-tól készítek, részlelllzelésl kedvezmény. Cztboly Ferenc, Bazár udvar. 1289
Páralfllosflnt bekebelezésre mindéi Basiegben a legelődi öseM>en és leggvos-Hbban folyóalllat Aoz6l Ignác pénz-kOICSOnközvetltö Irodája Nsgylaniiain, tCazlncxy-utca 2. siíjo. <925
■asa reklAas, 4a valósóg I Akt
olcsó pénzért Jó Itusvéll sonkát nk.ir venni, az ne reateljen Klskanlzsárs klsétslnl Elsőrendű Jó, llstsl. prágai módra pácolt sonka kilója 3\'60 fillér. Nagy világit*k. Jótállás mellett Tisztelettel Slnton István henlesmcster Ktsksnlzss, Varazsdl-ut 3., kózel a fürdő kanálishoz. 17.11
EStvBa-tAr IS. siáma Igen Jól
Jövedelmező ház, több, ml I egy holdas gyümölcsös és konyhakerttel, valamint a viros belterületén több emeletes bér- és maginház eladó, soha ilyen alkalom még nem klnilkozott olcsón Ingatlanok vételére, mint éppen a mostani Időszak, ezért nagyon ajánlatos ezen időszerű alkalmat a vevőkörönségnek kihasználni, mert az Ingatlan az, ami értékálló. Minden érdek lődónek késisíggel ad felvilágosítást: AozAI IgnAo pénzkölcsön és Ingátlsn\'or-gálml Irodája Nagykanizsán, Kazlnczv-utca 2. 1454
László herceg-utca 9 .i/ámu ház sürgősen, minden eitogsdhitó árért aladó, azonnal elloglalható. 1401
KAtazohAa, komlorlos lakás! mellév-helyiségekkel, lehetőleg fürdőszobával te retek május elsejére. Lehetőleg a Király utcában - Ajánlatokat kérek: Sickeres Vilmos Budapest, Izabella-utca 43., lóid-Sllnt 3. alá küldeni 1706
. PAsazt löldbirtokra és házakra korlátlan Összegben, méltányos kantat mellett tolyó-alttat SatUer Ls|oa lrodá|a, Erzsébet-tér IS az Iguságtigyi palota átellenében. 582
FflrhAnoan egy 1 holdas éa egy 3
holdss szőlőbirtok, mindegyiken Jó épülettel elsdó. Bővebbet; AozAI IgnAo pénzkölcsön és tnga\'lsntorgalml Irodájában Nagykanizsán, Kaitnciy-utcs 2. 1452
S SzántgyfirgyvArl hagyass, első hegy. áton egy kisebb szőlőbirtok eladó. Bővebbel Petóll ul 16 1692
ákáosssraxámla és használt gazda-eAgi ezekerek eladók. Bérgaidaság, Suid.____1686
KlabagolAn egy 3 holdas szőlőbirtok, rajta cserepes épülettel, a barakkórhóz mellett egy 2 holdas szántótold, lete rozzsal, míslk fele lóhrrrel bevetve eladó. Bővebbet : AozAI IgnAo pénzkölcsön és Ingat-lanlorgatml Irodája Nagykanizsa, Kazlnczy-utca £ I4S3
Só-utca II. számú ház egyszobás utcai lakáaaal május l-re kiadó. 1732
■agykantzeón, a viros legtorgalma-
ssbb utcájában egv töbh, mint 110,\'u ot tisztán lövedelmező Utlet és bérház, gabona raktárakkal stb eladó Bővebbet: AozAI IgnAo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi hódijában Nagykanizsán, Kazinczy u. 2. 1449
lég néhány napig lehat Tenni
Gr ön hat hagyatékból
Deák-tér 4.
Siabaáhagvan egy 10 holdas Igen szép birtok, rajta |ó épületekkel, kedvező fizetéal teltételekkel, sU\'gösen elsdó. — Bővebbet: AozAI IgnAo pénzkö csőn és Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Kazinczy utca 2. 1451
Mag\\ar utca 81. sz sarokház aladé, azonnal beköltözhető Érdeklődni Varssdl-utca I. sz. alatti trallkban lehet. 3 0
4 hold szántóföld vátos közelében és egy vaseke elsdó. Bővebbet Csengery ul ut 52, trafikban. 1718
Sugár-ut 12., emele\'r . egy elegánsan bútorozott szoba . , va(;y kél úriember részére kiadó lob?
Házak 6, 5,4 • - 3 szobás magAn^A-zak, több nagy, ito es kisebb Jövedelmező bérházak, Üzletházak, vendéglók, Bxabadhogyt:n Ili, 3 és 2 hold birtok épületekkel, azSIBblrtok szent-györgyvári és bagiilai hegyen 5, 3, 2 ís I hold pincékkel, FSrhtnoan 13 hold 4. 2 és I hold pincével, (elszereléssel, villák, Bogláron 3 szobái, FfitdvAron 4 azo bá-, már atalapon 3 szobás, Karesz-tu (>n 6 és 5 2 .zobás villák szép t.ctsó-► .kel, berendezéssel oloaó árkán els.lók — Bővebbet: DukAaz Miksa Nagykanizsa, Szamara-utoa 3 u. I 37
ElragadAan azAp nóikalapok legolcsóbban kaphatók Bróiyslné Kazlnczy-ulcal Uzle ében 1767
GaapAf Aezati ellenőrzéssel, amerikai fehér Lrghorn keltető tojások állsndóan ksphatók, drb-Ja 20 flll. Sóu. ÍZ t7»5
Partakt ezobalóssy pusztára telvé-tetlk. Jelentkezés héttőn d. e. 11-12 éra között Erzsébet-tér 15. Stréméknél ;i786
Erőteljes konvenolóa kaoata (elvétetik bérgazda tágba. Jelentkezni lehet Su gár ut 54. sz. alatt. -1787
Két tagból álló családhoz fSznl tadó, lóként siobsleányl teendőkben lártsa Jobb nó mindenesnek e hó máaodlk leiében, legkésőbb mijua else|ére (elvétetik. Cint a kiadóban. -1741
TSbbfóla halissall hslók, képek, kony-hsazekrény, tűzhely eladó. — özv. Wlrtné, Király utca 27. -1738
Egy nagy oaaládu kooalat konvencióra felfogadok. — Qrdnteld Ado I, Magya. ulca 25. 1754
ÉtkezAel burgonya kaphate iné-terniázsánklnt 4-50 tlllérért — Urtlnleid Adoll, Magyar-ulca 25 -1755
Egy alig használt fétlló töny, több viselt (étllóitöny, egy jókarban levő telollő eladó Batlhyány-u. I. 175»
Fiatal leány elmenne gyermekek melli vidékre Is. Clm a kiadóban. -1756
Petőfi u 31. asámu HA* fUsztrkeret-kedéssei együtt eladó. 1768
* EBUBa-tAr 26. sz. alatt egy utcai egyszobás lakás irodának Is alkalmas, azonnal kiadó. Bővebbet a hsztnestemel. 16/8
Jó megjelenésű kareekedSaegAd
állási keres fűszeres szakmába. Clm a kl adóban. 1769
Józaaf fSheroeg-u. SS. számú báz
szabad kézből eladó, Aővebbet ugyanott 1771
Eladó fOggSnySk, egyéb szobabe-rendezések Megtekinthető 11—4 órslg Sugár- ut 6, emeleten. -I77B
MAkot, diót vlizont eladók részére eladok. Szetecz, Telefon 330. 1779
Egy |ól ffixA mindenes szaká-jnö április t5 vagy május I-re (elvétetik Csen-gery-ut 2ü. -1781
Eladó Nagycserfőn 2 hold szőlő tégla-pl scvel, Vaüalmisban 2 hold szántóföld és a puskaporos! dtllőben let hold rét. Bővebbel Magyar-uLa 93. sz. -1780
Gyakorlott IrodletanB felvétetik kT-letnen Ressó cégnél, Deák-tér 9. -1791
2 szobós udvari lakás st összes mellék, helyiségekkel május 1 re kiadó Sugárul 58 __-1794
Egy 350-es angol matorkarókpár
és egy kerékpir Jutőnuotan elsdó Árpőd-utca í. szám. 1795
Négy Üvegablak spalettával, valamint egy ebédlő villanylámpa tömör rézből aladó Kazinczy-u. 15. I. cm. 1796
KAtazobáa konyhás lakás az összes
ntellékhelylsígckkel május 1-ie kiadó Zrínyi MÍklós-u. 26. -1797
Modarn uj hálószobabutor olcsón eladó. Clm a kiadóban. -1798
A Hazai Kőolajipar R T. nagykanizsai lerakatát átvettem. Raktáron tartok min-dennamil adózott és adómentes árukat. Kenöolsjsk, autó, traktor és padtóolsjok s legolcsóbb árakban. Kelemen Rezső, a Hazai KóolaJIpír R. T. nagykanizasl kirendeltsége, Deák-tér 9. -179;
Zc db lf p°nyva>
w Ci l%| zsineg,
lótakaró, ulltakarA legolcsóbb
HIRSCH ÉS 82EBŐ cégnél
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban «•* \' tisztíttatnak.
OyUJtőtelep: Kazlnczy-u. 8.
Qyártelep: Hurtyadl-u. 19
Egy kifogáslalan, Oaamképes állapolban levő használt kis Steyr-gyártmányu
rendkivül Jutányos árért aladó.
Érdeklődők forduljanak t Kereütury Sáborhos Zaluxentgrót
Na aijBn fal hangxatoa
hirdetéseknek, a
FIRESTONE
pneumalik tartós, jó és megbízható. Ameiikal méretekben uj árak lényegesen olcsóbb, mint eddig volt. Díjtalan tevegóállomás.
Havas Miklós
autószaküzlet, Deák-tér 15.
Teleion 63. t«
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
géplparvállalalával Zalaegerszeg. Teleion: 43. Készít:
vlzvexetók Aa eztzattyubaran-dezAaawat, traktorak, autók Aa gApak Ja.ltAaát. ^
MAKULQTUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
1930. április 6
ZALAIKÖZLÖNY
11
Üzlethelyiség
berendezéSKl forgalmai útvonalon
augusztus 1-rekiadó
Érdeklődni lehet Bruncslco János nál Nagykanizsa éa Kohn Oyula és Lajosnál Keszthely. ujj
Eladó szőlő
nagybagolai hegyháton
820 D-öl, pincével folyó hó 6-án dél-g után 3 órakor önkéntes árverésen a helyszínen.
K o v á o • László v.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
1268/tkv. 1930. ÍZ.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Rulek Qyörgy murakereazturl lakón végrehajtatnak Kocaia Pál u. o. lakói vésre-hajtáat nenvedó ellen Indított végrehaj-táal ügyében a telekkönyvi hitóság a végrehajtató kérelme kOvelkeztíben az 1831. LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-al alapján elrendeli a végreha|táil árverést 18 P tőkekövetelés, ennek 1956 évi október hó 1. napjától láró 90,\'o kamata, 11 P 56 llll. eddig megállapított per éa végreha|táil éa az árverést kérvényért ezúttal megállapított 13 P 80 HIL költség behajlása végeit, a nagykanizsai klr. Járáibtróság területén levó, Murakeresztur köziégben fekvó i a murakeresztur! 981. sztjkvben (elvett 1.95. hraz. ház, 179. az. udvar éa kert a kollátizegt baltelekben Ingatlannak végre-halláit izenvedó nevén álló leleréizére 700 P, u. o. 188. axtlkvben telvelt 213. hrax. iiánló a régi temeti dtllóben < 783/1. hraz. izén tó a klsrétt dtllóben Ingatlanok egyllt-teaen 400 P klkliltá.l árban.
A telekkönyvi hatóság sz árverésnek Murakeresztur k ö z i é g h á z é n á I megrartáaára 1830. évi április hó 17. napjának délelőtt 10 óráját tűzi kl is íz arveráai feltételekel sz 1881 : LX. t-c. ISO. §-a alapján l következőkben állapítja meg:
Az árverés ati kerülő Ingatlanok a kl-kláltáil ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnt szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10o/í-át készpénzben, vagy az 1881 ; LX. t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképes értékpaplrosban kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyez élétől kiállított elismervényt a kiküldődnek átadni és az árveréll teltételeket aláírni. (1881 : LX. t.c. 147., 150., 170. §6 , 1908: XL1. I. c. 21. S.)
Az aki az ingatlanéri a kikiáltási árnál magisabb ígéretet telt, ha többet Ígérni senki sem akar, kötetes nyomban a ki-kiáltáa! ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XH. t.c. 25. §.)
Nigyksnlzis, 1930. évi február hó 10. napján.
Dr. Sartory s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
1,7< lót Int.
Huiáa áprllla 16-én k.adSélk I
Épíiletfa eladás.
Minden hétfőn délelőtt 9 órai kezdettel eladok az Ujförhénc hegy felső végén, a kapu mellett 400 drb. lábon álló jó zsíros erdei fenyőfát. Alkalmasak gerendának és szalufának. És 40 drb. haszonra való tölgyfát is. Akár árverés, akár egyezség utján. Oly meglepő olcsó árakért, hogy tűzre is többet ér.
Bővebbet megtudhatni 1:10 Simon István hentesnél, Klskanlzsa, Varazsdl-ui 3.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7263-1930.
Árverési hirdetménye
Folyó hó 7-én d. e. 9 órakor a városi erdőhivataiban 51 drb. utcai fát tövön eladok.
Nagykanizsa, 1930. április hó 5-én.
,.„ Polgármester.
Mlnrá.n niéaodlk aora-
jaty nyárt
_IM»
Kézimankaeló nyomdák
szállítása szakszert! összeállításban, kedvező részletre. Kérjen árajánlatot!
Bleiar R. sablongyár, Szolnok.
.mkülűxhet&tlen
MIÍ1DENT VARR. STOPPOL k MiMlZ
fiiulátt fultétwL+M. Alacsony haui résutmt+h
Í>IN3£R VARRÓ5ÍP nitZV. TÁ«».
BA6YKASIZ8A Flókftxlete • Pö-it 1
Király-utca 16. szám alatt levő
hentesüzletet
megnyitottam. Szives pártfogást kérve tisztelettel
Kálltz Vendel
1 37 hentes és mészáros.
jtammmmmmmmmmmmmmmmm*
Eladó birtok!
Vasmegyében. közel Szombathelyhez, a Szombathely—Bucsu-I közlekedé»i ut melléit elterülő 160 kat. hold szintóból és 25 kat. h Id gyümölcsösből álló ■IRTOK a rajt* lévő gazdasági épületekkel (cselédház, magtár, istálló, pajta >tb) eladó, esetleg a birtok kőidében lévó 40 kat. hold erdó Is hozzávehető.
Érdeklődni lehet Plok 6rflkó«Ak-nél (tulajdonosok) Szombathely, Koaauth Lejoa-u. 9. sz. I. am.
_1910
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Sü-megh József, Rákóczi-u. 15—17. sz. alatt lefoglalt ingóságok u. m. jégszekrények, sezlonok, éjjeliszekrények, különféle ágyak, szekrények, délszaki növények, feliró asztalok, könyvek, képek, festmények, székek és mozsdók 1930. április hó 9-én d e. 9 órakor készpénz fizetés mellett elárvereztetnek.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1930. április hó 5-én.
Lehoczky Lajos
I7.w v. végrehajtó
3629—1930.
Árverési hirdetmény.
- A Vörösmarthy-u. 45. és 45/a sz. a. 562 négyszögöl üres telket f. évi április hó 8-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó árverésen 1 évre bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. április hó 3-án.
,,„ Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Árverési hirdetmény.
A Vörösmarthy-u. 31. sz. telket f. évi április 10-én d. e. 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen bérbeadom 3 évi időtartamra.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. április hó 4-én.
„„ Polgármester.
7091 — 1930.
Hirdetmény
Közhírré teszem, hogy a 120.247-1929. B. M. rendelet értelmében az ingatlanok (házak) előtt levő járdát kapunyitás előtt egy órával kell lesöpörni. Minthogy Nagykanizsán november hó 1-től február hő végéig reggel 6 óra, március 1-től október 31-ig pedig reggel 5 óra a kapunyitás ideje, igy a járdákat a téli hónapokban reggel 5 óráig, a nyári hónapokban pedig 4 óráig kötelesek a tulajdonosok lesöpörtetní.
Felhívom a város közönségét, hogy ezen rendelkezéseknek pontosan tegyen eleget, mert azok betartását a rendőrhatóság szigorúan ellenőrzi és a mulasztókat 200 P-ig terjedhető pénzbüntetéssel bünteti.
Nagykanizsa, 1930. április hó 2-án.
mi Polgármester.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az <™
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugdli jiályauüvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden mtidern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszckötletés 2-es és 46-os kocsikkal.
m Az uj XXII/. osztálysorsjáték
Jétéktarva, a aorajegyak éra, nyaréat aaélya véllaaatlan.
Tekintettel iz i\'rláil kerealelre, nagyon i|ánlitoi. hogy »• eddigi rénlvevók lonjegy. izármlkit továbbra is megtiltsák, uj ...«k pedig minél el ht> rendeljenek és biztosítsanak maguknak sorijegyet.
KIADÓK
Erzsébet-tér 18—19. sz. házban
két Irodának alkalmas lépcsőházi bejáratú szoba, 3 szobás fürdőszobás lakás, nagy üzlethelyiség és raktár és irodának alkalmas helyiségek.
Bővebbet a házfelügyelőnél.
I7S)
13
ZALAJ KÖZLÖNY
1930. április 6.

berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kim éli meg magát.
Cégünk őt évtizedes múltja garantálja a 1 egteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket

személyesen!
KOPSTE
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Kőszegi-utca 5. (udvarkan)
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva í 1887-ben.
Nyomatott a Délzalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős OzlelvcMiő: Zatoi Károly.)
: s ^ % í\'5" § -n = í í S 5 21 -=
; - -J - Jec íírj itt:*!;-*

Sf t» w í t - , ■ ^"S S. 2 i?;-i 6 4.1 T P 4i*s -*Dif -
Ill-J-íllIlláltillliflSlLlJ?
illiémM Íá!]|||lE| Ül ÍJ ím
8 iíjfilíl? Mlí iáj M*íí űti.ik
- Seiífis .S Jsá\'l pix^S^^
illa.
| lö 2*-SÍS i
flij-sM
i.| 18 f í§§ I É mii^i ll-gliíliálfi
—=____£ ■ * 3 \' 5 •"

Iliül
8
liklpfffg lllf fl.íLI\'OO S * 1 üi~r5 Ül C- 3 i
í mO ró c.5,3 3
slSli | gfg I í
ítíliüKr
„ ^INijf. Iss-sríM
sílPí
£ £ 3 >—t co ^
o_?\'b Sí>l
= ff „ ej í y
ftEíe
o - o> s c.
IIIÍP\'
.2 « Í3 B? Tg
Srír W
ti ■ \'á ■/. S í* ^
Jvfch-

70. évfolyam 80. szám
Nagykanizsa, 1030. április 8, kedd
Ara 14 ffll«r
ZALAI niZLOIT
IlturtWf ét kfadéUnUi í W-at 5. uXm. r.n.»iljl dkktottktntil KoMatb U)o»-tL tí
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts UJo«
Falusi uialc
Alig van a háború és forradalmak ulánl Magyarországnak fonlosabb problémája, mini az évllzedeken ál elhanyagolt ulak |ókarba helyezése.
A kereskedelemügyi lárca épen ezért egyik legfonlosabb feladalának tekinti gazdasági, de meg szociális szempontokból Is az ulak Jókarba helyezését s mint jó gazda, aki az ország érdekében s az adózó polgárok pénzével gazdálkodik, nein elégszik meg a probléma Íróasztal mellein boncolgatásával, hanem egymásután viszi gyakorlatba terveli.
Csak a nemrég múltban osztották ki a fóbb utvonalak megépítésének munkálatait, melyekel a miniszter személyes ellenérzésével vizsgált leiül. Most örömmel értesülünk arról, hogy a minisztertanácson a kereskedelemügyi miniszier b.-jelenlelle, hogv a községi összekötó ulak építésének céljára a pénzügyminiszterrel egyetértésben egy svájci tőkecsoportnál húszmillió aranylranknyi összegei kölölt le Igen kedvező fellélelek mellett. Mér az első tekintetre nagyjelentőségűnek kell tarlanunk ezl a lépéséi, mert aki a vidéket ismeri, szomorúan tapasztalhatta, milyen mlze-rábilis állapotban találhatók, különösen egyes országrészekben, közlük Zalában Is azok az utak, amelyek a községeket kölik össze egymással. Nem elégséges az ulépilés követelményét tisztán a főbb ulvonalakon érvényesíteni, mert hasonlatos ez a hálózat az élő szervezel vérkeringéséhez. Mii ér, ha valamely test ülőerei pompásan működnek, ha a legtávolabbi véglagok hajszálerei nem funkcionálnak. Ezek belegségc s elhanyagoltsága felszllremlik az Illő-erekbe s bénítják a szervezet egészségét. így vagyunk a községeket összekötő utakkal is. Épen ezért elismeréssel kell adóznunk a kormány-zalnak, hogy figyelmét ezekre a lő forgalomtól lávoleső ulakra is reá Irányította s kedvező megoldási tudott találni olyan kölcsön felvételére, amelyik bizonyára nagyobb területek mellékutjalnak rendezetlenségéi Is képes lesz megoldani. Ebben az elhatározásban n. ncsak miga az a lény kelthet örön, hogy a kormány nem állt meg féln inkánál, amikor az ulprobléma elinlu/éséhez fogoll, de határozod sikerként kell elkönyvelnünk azt a tényt, hogy ezt a 20 millió frank svájci kölcsönl igen kedvező feltételek mellett sikerült elnyernie, ami a kormányzat fürgeségét s kllünö összeköttetéseit mutatja.
A községeket összekötő ulak jó-karba helyezésére szánl összegsel a munkálatok a legrövidebb idő alatt meg fognak indulni, aminek kél jelentős eredménye is lesz. Egyrés/.l megoldást riyer a falvak ulproblé-mája, másrészl ujabb munkaalkalnn-kat lehel teremteni, ami a mai nehéz gazdasági viszonyok kö;ölt sokkal (ontosal)b, mini volt bármely időben.
Bethlen miniszterelnök Mussolini látogatására holnap Bómába ntazik
A magyar kormányelnök hétfőn reggel hazaérkezett — Páriában sikerült megegyezést teremtenie az elvi kérdésekben
Budapest, április 7 A párisi tárgyalásokon az elvi kérdésekben meglörlénl a megegyezés. Most már a szövelségl munkálatok nyugodtan folynak, mert a miniszlerelnök tárgyalásai megteremtenék azt az alapot, amelynek segítségével fennakadás nélkül és gyorsabb mederben készíthetik el az egyezmény végleges szövegéi. Bethlen István gróf miniszterelnök az egyezmény aláírása ulán fo?|a a külügyi hizoltságol és a képviselőházat tájé -ko/tatni a Páiisbau felmerült kérdésekről.
Budapest, április 7 Bethlen István gról miniszterelnök ma reggel hazaérkezett Budapestre. Kijelentette, hogy a párisi tárgyalások Walko kulugyininiszler Irányítása mellett az egész héten tartanak és nagyon reméli, hogy a hét végéig az összes elvi kérdéseket sikerül tisztázni.
Budapest, április 7 (Éjszakai rádiójelentés) Oróf Bethlen István miniszlerelnök mar regebben lervezle, hogy meglátogatja Mussolini miniszterelnököt. Oróf Bethlen apiilis 9-én, szerdán u azik Rómába az olasz miniszterelnök meglátogatására
„A kormány megmutatta, hogy igenis hajlandó munkát juttatni az iparosságnak"
A keszthelyi ipartestület sérelme, a műbelegck Társadalombiztosító jogosulatlan táppénzei, a kisipari hitel a zalai iparosság parlamentje elölt
Pacaa, április 7
(Kiküldölt munkatársunktól) Vasárnap délelőtt tartoila nagyválaszt-mányi üléséi a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége f\'acsán, Bazsó József elnöklete alalt. Az ülést szentmise előzte meg, amelyen felekezehe való tekintet nélkül mindenki jelen voll. A pacsaiak nagy szeretettel fogadták a vármegye minden részéből összeseregletl delegáltakat, ami Csizmadia József községi biró, Török Mihály főjegyző, főleg azonban Landy Ferenc igazgató és Kuronya László járási ipartestületi elnök érdeme.
A gyűlés az iskolában folyt le. A delegallakon kívül megjeleni dr. Horváth Vilmos főszolgabíró veze-lésével a járási és községi lisztikar nagyrésze. Az országos központot dr. Lippay István igazgató képviselte.
Kuronya l.ászló iparteslüleli elnök meleg üdvözlő szavai ulán Bazsó József nyitotta meg a nagyválasztmány üléséi. Elsősorban szóvátette a keszthelylek távolmaradásának
okál. Igazalada keszlhelyi Ipirtesttl lelnek. Illojalilá.l tapasztaltak :öhb zalai ipartestület részétől, azért levonták a konzekvenciái, kiléptek a szövetségből. A törvényhatósági vá-
laszt isok előli az ipartestülelek megállapodtak egymással. A keszlhelyi, nagykanizsai és a többiek tartották is a megállapodást, de volt három ipartestület, amelyek a megállapodáson lul lelte magát. Igy történt, hogy a keszthelyiek csak egy pót-lagságol kaplak. Illő, hogy ez a sérelem reparállassék. Azért jogos, hogy azok,
akik bekerültek a törvényhatóságba, egy tagságot engedjenek át Keszthelynek.
Majd beszéde további folyamán melegen üdvözölte a megjelentekel, különösen melegen köszöntötte a Zalai Közlöny jelen voll képviselőiéi és
köszönettel adózott a „Zalai Közlöny"-nek az állandó, hathatós Iparpártolásért.
Egy melegszívű barátja van az ipa-ro\'-v1i!Hlk - mondta — és az a Zului Közlöny.
A Zala minden részéből összesereglett delegáltak meleg ovációban részesilették és éljcnezlék a Zalai Közlönyt.
Supka tiéla szövetségi jegyző a mull ülés jegyzőkönyvét olvasta fel.
Samu Lajos (erjeszictie ezután elő főtitkári jelentését, amelyben szomorú képet lesl a zabi Iparosság
helyzetéről. A kenyerei nem találók jajszaválól hangos az egész iparosié bor — mondja. Ha előzőleg megfontolták volna az iparosság felterjesztéséi, akkor nem történt volna az a fiaskó a Társadalombiztosító körül. Sajnálattal állapltja meg, hogy még mindig nincs meg az
egységes iparosfront. Kiss Ernő (Nagykanizsa) a nagykanizsai Társadalombiztosító ügyében szólalt fel hosszabban. \' Jády Károly (Zalaegerszeg) a tanonc-korlátozásról beszélt. Ellene van a „tanonc tenyésztés" nek, melyben a kisipar veszélyéi látja.
Kakas Ágoston (Zalaegerszeg) azt kivánja, hogy a kisipari hitel folyósításánál vegyék figyelembe a vidékei és a Vidéki ipartestületeket.
Weisz I. (Zalaszenlgrót) vitatja Keszthely kilépése indokának jogosságát.
Bazsó elnök részletesen válaszolt az elhangzottakra.
/\'erényi a pénztári jelentést terjesztene be. Majd
dr. Clppay Imíván tgaxgaió kezdle meg egyórás, tartalmas elö-adásál az általános iparoskérdésekről.
A Társadalombiztosilót az iparosság mohácsi vészének nevezi. Le kell építeni a Társadalombiztosítót. A 24 százalékos |áru!ék kamatpótlékot uzsorának bélyegzi Akik nem tudnak a fizetésnek elegei lenni, — mondja — azok nemcsak a kamat-pótlékot kötelesek fizetni, de még 50—100 pengős bírságokkal sújtják őket. A legközelebb összeülő autonómiának le kell szállítani a járulékokat. Nem áll az, hogy a munkásoktól levont járulékokat nem fizetik be az iparosok, de az a helyzet, hogy az Iparosok legnagyobb része nem is vonja le az illetékeket a munkásaitól.
Tiltakozik a beállítás ellen, hogy az Iparosok „elslkkasz-szák" a társadalombiztosítói járulékokat
lleszél arról, hogy ül millió pengő táppénzt fizetett ki a pénztár. Ennek okál abban Látja, hogy a munkából elbocsátolt munkások .betegei jelentenek" és táppénzekel vesznek fel, noha nem l>elegek. Vádolja a szocialistákat azzal, hogy ók uzsorázzák ki a Társadalombiztosítót, láppénzek jogosulatlan felvételével és sürgeti az iparosok aggkori biztosítását, kö-veieli a segédnólküli iparosoknál a forgalmiadó elengedését. Ellene van
ZALAI KÖZLÖNY
1630. április 8.
& kisipari hitelnek a vidéki bankok utján való szétosztásának. OKH-ftókok felállítását tartja szükségesnek, melyek a kisipari hitel kérdését megoldanák. A kOzszállltá sokról beszélve utal arra, hogy a magyar kormány megmutatta azt a szándékot, hogy igenis hajlandó, ahol csak teheti — munkát Juttatni az iparosságnak 111 rámutatott épen a nagykanizsai eseire is.
Kertész Béla mérnök (Nagykanizsa) életen birálta a Társadalombiztositót. Példát hoz elö, ho^y egy 36 filléres tévedés hogyan került 27 pengóbe. Kovács Qyula (Zalaszenlmihály), Szalal Oyula (Pacsa), Kakas Ágoston (Zalaegerszeg), Horváth Mihály (Stlmeg) felszólalásai után
Samu Lajoi főtitkár határozati javaslatot terjesztett elö, mely szerint mondja ki a nagyválasztmány, hogy kívánja
a 24 százalékos kamatpótlék megszüntetését, az adminisztráció egyszerűsítését,
a IHszdmapasztást, a balesetbiztosítási előlegek beszüntetését és emberséges bdnásmódój^todtralékos járulékok behajtásánál.
Landy ffrenc iga^aló a pacsai Ipartestület inditványál terjesztette eló, hogy az uj ipartestületi törvényben
az Ipartestület 1. fokú Iparhatóság legyen és kontár-ügyekben is elsfi fokon Ítélkezhessen.
Kiss Ernő nagykanizsai elnök ezután szóvátette, hogy ne feledkezzenek meg az iparosság pártfogólról. Indítványozza, hogy
Gyömörey György főispánnak és Bődy Zoltán alispánnak hálájukat éa köszönetüket tolmácsolandó — üdvözlő sürgönyt küldjenek. A nagyválasztmány mind a három javaslatot elfogadta.
Bazsó elnök mégegyszer kitért a keszthelyi esetre és javasolta, hogy sorshúzás utján dönlsék ei, ki mondjon le Keszthely javára. A Javaslat kórol hosszabb, de eredménytelen vita fejlődőt! ki.
A nyáron megtartandó rendes évi közgyűlés helyéül Nagykanizsát választották, mint legkönnyebben hozzá férhető várost.
Fél 2 óra volt, amikor az ülés véget ért. Utána közös ebéd volt a Kaszinóban, amelyen részt vett dr. Horváth Vilmos főszolgabíró élén az egész nagyközség és Járás vezetősége és intelligenciája. Az első felköszöntőt Kuronya László elnök mondotta a kormányzóra. Majd Bazsó József, Kiss Ernő, Horváth Vilmos dr., Szentmihályi Dezső, Samu Lajos, Kertész Béla, Landy Ferenc, síb. szólaltak lel. A Zalai Közlönyt a pohárköszöntők közepette Is meleg ovációkban részeiitették.
A tótszentmártonS véres lakodalom
« v&legényt akarták laazurnl éa egy ártatlan lakodalma, vendéggel végeztek A kikoaarazott kérő fioo.ének vendettéja a náazházban
Nagykanizsa, (iprllU 7
Az idén febtuár 9-én történi, hogy Tótszentmárton községben nagy lakodalom voll. Kercsmdr Isiván petri-ventei legény nőül vette Matola Katalint, egy Jobb módú özvegy asszony egyetlen leányát. A dolog történetéhez tartozik, hogy állítólag annak idején a fiatal asszonyt Kramariis József fiatal gazdalegény Is nőül kérte, de — kosarat kapott.
Venáetta kétxlll
Vigan folyl a lakodalom, amikor a nászháznál megjeleni a kikosarazott kérő testvéröccse, Kramariis Péter és ennek barátja, Tkálecz Vince petrlventel gazdalegény. A nyomozás adatai szerint sem Kramariis, sem Tkálecz nem voltak meghiva a lakodalomba és csak azért mentek el, hogy a kosár miatt leszámoljanak a vőlegénnyel.
Kramariis Péter — a nyomozás szerint — több Ízben próbálta kicsalni Kercsmárt az udvarra, ez azonban nem állt kötélnek. Talán megsejtette, hogy élete veszélyben forog.
Nemsokára Kramariis és Tkálecz, a két hívatlan vendég, bement a szobába, ahol a lakodalom folyl. A vendégek és a fiatal pár táncolt, a cigány húzta, fogyott az étel és a bor és vigasság uralkodott a kicsi portán.
A két barát lettll az egyik asztal-
hoz és- hozzálátlak az Iváshoz. Nemsokára helyet foglalt mellettük Dobos György fialal gazda. Most már hármasban ettek-ittak, majd csendesen elbeszélgettek.
A gyllko* merénylet Egyszerre — a legkisebb szóváltás nélkül — felállt Kramarits Péter, kihúzta kését éa balkezével hatalmasat sújtott Dobos Oyörgy mellére, ugy hogy az megtántorodott és ijedten Kramariishoz fordult: — Péter, mit csinálsz? Többel nem tudott mondani, mert Kramariis villámgyorsan másodszor is mellébe mártotta kését és állitólag Tkálecz is követle pajtása példáját, ugy hogy az áldozat jajszó nélkül összeesett és vérében elterüli a padlón. Pillanatok alatt meghall.
Az a feltevés, hogy a két merénylő részegségükben, miulán nem tudták a vőlegényt késük elé csalni — a teljesen ártatlan Dobos Györgyön töltötte ki bosszúját.
A nóla és vigasság házát csakhamar jajkiáltás töltölte be. Óriási pánik támadt a mulatók között. Az asszonyok vizért és segítségért szaladtak, de hiába volt minden. A fialal pár lakodalmái gyilkosság rontotta meg és a rózsaszínű szallagok és fehér fátylak közé a gyász fekete színe tolakodolt.
A merénylők menekülnek A két fiatal merénylő, mintha
Női - és férfiszövet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
puskából kilőtték volna őket — a tót-szentmártoni gyász-nászházból Petrl-venlélg futottak, ahol az egyik islálló-jukban meghúzódlak és reggelig aludtak.
Az éjszakai esetnek gyors híre ment a két községben és csakhamar megjelentek a csendőrök, akik a két merénylőt bilincsbe verték és átadták a nagykanizsai kir. ügyészségnek. Kihallgatásuk alkalmival mindketten bevallották azt, hogy Dobos Oyörgyöt leszúrták, de ittasságukkal védekeztek.
Dobosiéit tragédlá/a
Az esetet még tragikusabbá leszi, hogy Dobos Oyörgy fivérét egy év előtt majdnem hasonló körülmények között szúrta le egy községbeli fiatal gazda, öivtgy édesanyjuk rövid időn belül ilyen tragikus módon két felnőtt fiát veszítette el.
A véres nászéjszaka ügyében ma volt
a főtárgyaida
a nagykanizsai törvényszéken.
A tárgyaláson Kramarits Péter elismerte, hogy leszurla Dobos Györgyöt, de tagadja, hogy készült volna bátyja klkosarazásáért bosszút állni.
Tkálecz előző beismerő vallomásával szemben most még azt is tagadta, hogy egyáltalán ott volt a szobában. Ellenben rávall társára, aki — szerinte — többször fenyege-tőleg nyilatkozott, hogy „majd 21 -re veszi ö a vőlegényt."
A két pajtás szembesítés után Is megmaradt vallomása mellett.
— Ugye, maga részeg fővel azt hitte, hogy a völegényl szúrta le ? — faggatja a tárgyalásvezetó
Kramariis csak annyit Ismer el, hogy kétszer ő szúrta meg Dobost, egyszer meg Tkálecz, de többről ezután semmit sem akar tudni.
Több tanút hallgattak ki ezután, akik látták, amint a suta Kramarits balkezével leszurla Dobost.
Kerctmár litván, a vőlegény, azóta már fialal férj, tanúvallomásában azt mondta, hogy sem arról a kikosara-zásról, sem arról nem tud, hogy x vádlottak, akik különben jópajtásal, ől akarták volna leszúrni.
Kramarits József — a vádlott bátyja — azt mondja, hogy nem is ismerte Matola Katalint, nemhogy megkérte volna őt. De végül annyit beismert, hogy a leány anyja azt üzente neki: El akarja-e venni a lányt, mert a Kramariis megkérte?
A bíróság az összes tanukat megeskette.
Szünet után délután fél 4 órakor
Húsvétra MIITÉNYI CIPŐT vegyen!
Fekete, pántos lakk dísszel
14-50
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkat!
Fekete, férfi fél francia
vagy angol forma IO O0
Barna trottőr v. magas sarok _ Finomabb drapp francia trottőr és abbé
15*80 18*80
Drapp francia «£,OA és trottőr IO BŐ
Barna, férfi fél francia vagy angol forma
19*80
ZALAI KÖZLÖNY
ierxigyag
a KWaszi nafístigáh
habk}\\(ír függöny fogadja ablakán...
&íígqonytrüosás nem olcox, gondot f Ji kÜggörivöTuzt alaposan kifiorxAfuU. cs kát&zar<-háromjjcor vó.\'ix>it vixben áztatjuk.. Cangyos Lux habba bemciri/u*<- <Cv gondosan, álnyonikoci/uk » üöWmxöt öbllfy/.ik. A csiftke üj tüliréZceket száradni kifeszítjük..\'lllee kissé iwdvasen a visszáján VtKO^uic.
CSAK KÍK DOÖOZÜAN VAl.ÓOI ! ______VVTO
--(W^VAv
—.........iMniwiT«»( miMiWaM .
AMIT tOMííavt; CJ rjVI 1 VA ÁRULOK A1 NCM , nx I
1980 áprllla 8
folytatták a tárgyalást. A bizonyítási el|árás befejezése és a perbeszédek után a bíróság végUI kihirdeti
liéletéi. Bűnösnek mondta ki mindkettőt, mint tettestársak,tt, szándékos emberölésben és azért Kramarits Pétert nyolc esztendei, Tkálecz Vincét öt esztendei fegyházra Ítélte.
Siri csend. A hallgatóság soraiban, ahol a két község nagyszámban megjelent népe ül, — sóhajok szabadulnak fel. Hangos sírás, zokogás hallatszik. A két elitéit édesanyja görcsösen zokog.
Könny pereg végig a két fiatal bűnös arcán is.
— Megnyugszik, vagy fellebbez? — kérdi az elnök.
A kettő tanácstalanul néz egymásra, mlg az egyik édesapja odamegy hozzá és komolyan azt mondja neki:
— Nyugodj megl Megtetted, hál most bűnhődj és vezekelj I
És elhalló hangon szól a válasz:
— Megnyugszunk
— Az ítéletet tehát ]ogerösnek jelentem ki, mondja a tárgyalás vezető elnök. (B. R.)
Svájc és Magyarország
kőlcsönOsen megszüntetik a vízumkényszert
Zürich, áprllla 7 A Neue Züricher Zeitung értesülése szerint Svájc és Magyarország, valamint Németország és Magyarország között jullus elsején alkalmasint megszűnik a vízumkényszer.
& cseka lemészárolta
két kOzség lakosságát
Vllna, áprllla 7 Szovjelorosz menekültek elmondották, hogy a lengyel halár közelében véres összeütközés volt orosz halárőrök és orosz parasztok között. Két falu 150 lakosa át akart szökni a lengyel határon.
A határőrség és a cseka egyik lovasosztaga utói érte őket és valamennyit lemészárolta.
A dó és a kenyérkereső pályák
Irta: Barbarlta Lajos
Jól tudom, hogy az olvasó soha nem borzad meg jobban, mini amikor Ádám-Évánál kezdődik valami fejtegetés. ,Jézus, Máriai —• gondolják ilyenkor — mikor Jut ez el onnan a máig?!"
Én, kedves olvasóim, kíméletesebb leszek s bár nekem is Éva anyánk jutott az eszembe, mikor a mai nő és a mai élet kapcsolódásairól szeretnék egyetiuást elmondani, elftre jelzem, ne ijedjen meg senki, mert a világteremtés mérhetetlen messzeségeivel való kacérkodáshoz magamnak sincs pillanatnál több bátor-ságom.
Épen ezért csupán annyit akarok az első emberpár nőnemű feléről tisztelettel megjegyezni, hogy nem valami nagy előrelátástól telt tanu-ságot a paradicsomi alma ügyében. Hiu és nagyravágyó volt, mert a mindentudás fájának gyümölcse izgatta. Kielégíthetetlen volt, mert minden az övé volt és ő mégis az egyellen tiltott gyümölcsre vágyott. Hűtlen és hálátlan volt, mert a sátán szavára elfeledkezett alkotójáról, elfeledkezett Áiiámról és elfeledkezel! — magáról. Torkos voll. Kíváncsi volt. Ravasz volt, mert egyedül nem akart a bűntudat hordozója lenni,
Az első vita-délután
a kenyérkereső nőről a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületében
Nagykanizsa, április 7 Hogy milyen élelrevaló volt a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének öllete: vita-délulán keretében meghányni-vetni a kenyérkereső nök mai helyzetét, — ml sem bizonyltja lobban, mint az a komoly, nivós és nagy érdeklődéstől kísért vita, ami vasárnap délután zajlott le az Egyesület helyiségében. A közönség soraiban nemcsak a legkülönfélébb alkalmazásban lévő tisztviselőnők voltak ott, hanem a férfitársadalom reprezentánsai is, akik akár mint főnökök, akár mint dolgozó-társak vannak érdekelve a kenyérkereső nő problémá|a kötül.
Mágot Vilma elnöknő megnyitó szavai után llüll Czill társelnök üdvözölte a megjelenteket, ügyes összefoglalásban rámulatva a Tisztviselőnők Egyesülete céljaira és a kereső nók ezzel kapcsolatos kérdéseire.
A vita-délután alapjául szolgáló előadást Barbarlts Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztő|e tartotta nÁ nő és a kenyérkereső pályák" cimen. (L.: tárca-rovatunkban I
A vilához elsőnek özv. dr. Horváth Tivadarné, polgári Iskolai tanárnő szóll hozzá, szellemesen, szinesen tárva fel a női munka megítélése körül tapasztalható ferdeségekel.
Dr. Krátky István polgármester nagy logikai alapossággal világított rá a kérdés lényegére, ami szorosan kapcsolódik a világ-gazdasági helyzettel, a csökkent tsaládalapitási lehetőségekkel. Hangsúlyozta, hogy a nő természetes hivatása az anyaság s az ettől való eltérés csak akkor Indokolt, ha a nőt legszentebb hiva-
tásának gyakorlásától kívüle álló, igy főként gazdasági okok megfosztják. A nő anya és kenyérkereső egyszerre nem lehel.
Dr. Tholway Zsigmond postafőnök statisztikai adatokkal és több évtizedes tapasztalataival bizonyította, hogy a postán, ahol a legtöbb a női alkalmazóit, a nők mindenkor a leg-lel|esebb mértékben megfeleltek a reájuk bízott feladatkörnek ugy munkabírás, mint megbízhatóság és hivatali fegyelem tekintetében. Gyakorlatában azt látta, hogy a nő tud
kenyeret keresni és ugyanakkor anyai hivatását Is hiány nélkül betölteni.
Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató kifejtette, hogy a nók alkalmazása sok állásban határozottan előnyöBebb, mert a nőben sok olyan kedvező tulajdonság van, ami őket egyes posztokon a férfi-munkaerő fölé emeli a teljesítmény értékében. A nőket a kenyérkereső pályáktól elzárni nem szabad. Ellenkezőleg: elő kell mozdítani, hogy ők is energiáiknak és képességeiknek teljes kifejtésére módot kapjanak, mert min-
hát rávelle Ádámot is a bűnre. — Röviden: Éva asszony volt. A bitv liai alma-históriából legalább is igy lűnlk ki.
Ezzel szemben mit árul el a bibliai leirás Ádámról ? Annyit csupán, hogy az akarata gyengébb voll, mint Éváé. Ádámnak tehát Éva bünlaj-stromával szemben nem volt egyéb hibája, csak az, hogy — jó férjnek született.
Hogy mindez miért tartozik a felvetett témához ?
Egyszerűen azért, mert Éva az első voll abban is, hogy egyedül akart kenyeret keresni magának s hivták légyen azt a betevő falatot paradicsomi almának, — ő volt az első abban is, hogy rájött: a nó mégis csak a férfi oldalán járhal legbiztosabban a maga lábán.
Minthogy azonban a nő a paradicsomi almától kezdve mindenre kíváncsi, főként mindenre, amit nem neki talállak ki, — alig mult el a világ sorában pár évmilliócska, — ma már ott tailunk, hogy az egész kulturemberiségnek komoly problémája lelt a nő, mint vetélytársa a férfinek, nemcsak kenyérkeresetben, hanem az embeti élet sok egyéb vonatkozásában is.
Itt aztán már tegyünk is félre minden tréfát, amibe jólesik néha elburkolni szomorkás ízű lázadozá-sainkat és keressük: nyerl-e, veszített-e a világ a nő emancipációjával,
azzal, hogy kiszélesedlek a munkaierek, megsokasodlak az alkoló agyak és Karok, uj ambició-források uj energia-telepeket zúdítottak rá az
emberi világ ezernyi gondjára-bajára. ♦
Az ősrendeltelés homályos messzeségeiben botorkáló fanlá/lánk a valóságban is, ma is rátalál még a vadember asszonyllpusára, ahol az asz-szony töri a földet, az asszony aratja a termést, az asszony gondozza a háztájai, » gazdaságot, szóval — amellett, hogy feleség é6 anya — az asszony teremti elő munkájával a kenyeret, a mindennapi élet minden szükségletéi, az asszony a férj cselédje és a család anyja egyszemély-ben. A férfi csak basája a házas-életnek : vadászik, harcol és szerel. Nem emancipáció-adta joga ezeknek az asszonyoknak a családfenntartás minden gondja, hanem kényszerű kötelesség. Ők, szegények, alighanem fordított viszonylatban indítanának harept a nök emancipációjáért és nem szélesebb, hanem szűkebb munkaterületért harcolnának, ha primitív kulturájuk öntudatlan konzervativizmusa nem sülyesztetle volna őket a férfi háziállatává, a munka és az anyaság egyszerű eszközévé.
Ez a kenyérkereső nő legprimitívebb típusa.
Amilyen megszégyenítése az ember-teremtés magasztos gondolatának a nőnek igavonóvá lealacso-
nyitása, — épen olyan torz megtagadása az isteni rendeltetésnek, amikor a művelt világ nője szétrúgja a nőiség kereteit és a férfitől való függetlenítés jelszavával lélekben és testben, munkában és modorban, Jogokban és felelősségekben a teremti.,löl fogva férfire szabóit kcrelek-hez akar asszimilálódni.1
Szerencsére a teremtésben megnyilvánuló bölcs akarattal még a nő, minden földi hatalmaknak ez a legnagyobbika sem tud eredményesen szembeszállni.
Az Alkoló ugy akarta, hogy teremtő csudájának legcsudálatosabb betetőzése az ember legyen. Nem a férfi, vagy nem a nő, hanem az ember. Egymagában férfi is, nó is tökéletlen, céltalan játékszere lehetett volna csak a lét kikutathatatlan mistériumának, — együttvéve több, nagyobb, szentebb és gyönyörűbb valami, mint az egész teremlelt mindenség, a maga végtelen naprendszereivel, titokzatos életre hivatott bolygóival, megfejthetetlen csll-lag-miriádjaival Az ember: nő és férfi, magában hordja a teremtett világ végtelenségét, csudálatos lit-kail, isteni akaratból fakadl minden energiáját, köztük a legnagyobbat Is, ami csak az embernek adatott meg, az öntudat mindenek felett való ajándékával : a továbbteremtés testi és szellemi erőinek isteni adományát.
(Folyt, kiiv.)
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 9.
den embernek, legyen az férfi vagy nő, egyaránt nemcsak |oga, hanem kötelessége is hasznosítani magát a társadalom és önmaga számára.
Béres Jánosné tanilónő példákkal illusztrálva bizonyította, hogy a kenyérkereső anya is teljesen meg lud felelni anyai hivatásának, mig sok háziasszony-feleség gyermekei nőnek fel cselédekre bizva. A nő az élet kétszeres terheit is elbírja, ha a sorsa és a szegénysége erre kényszeríti.
Mlkó Irma városi tisztviselőnő amellelt érveli, hogy a nők számára is minden pályát és ezek elnyerésére jogosító minden Iskolát nyílva kell tartani. Minden foglalkozást vállalhat nő is, ha arra tehetsége van és azt sikeresen be tudja (ölteni.
A vitában természetesen sokan vetlek részt a jelenvolt nők és férfiak kölcsönös replikáival, olyan Intenziven és tartalmasan, hogy ugyanekőrtll a léma körül már a következő vitadélután lervei is kialakullak. A vita folytatása április 27-én lesz.
Az első viladélulánt családias tea követte, melynek fehér asztalainál folytatódott a felvetett kérdések taglalása.
Rádió legolcsóbban Sxabó György rddió-
labora/orlumöban Fóut 3., udvar.
Szabadlábra helyezték
a győri kamara letartóztatott titkárát
Budapest, április 7 A győri ügyészség ma déli 1 órakor döntött a rendőrség állal szombaton letartóztatott Karlko Imre dr. iparkamarai titkár ügyében Az ügyészség arra a megállapodásra jutót\', hogy Karikó fogvalarlására elegendő okol nem lát fennforogni és ezért saját hatáskörében elrendeli azonnali szabadlábra helyezését, az eljárást azonban tovább folytatja ellene. Karikó a délutáni órákban hagyta el a fogházat.
Jlnimo IZT\'
keverék a legzamatosabb. Kapható Artner cégnél.
— A legszebb sxünyegek nagy vdlasxtékban, kedvexö fizetési feltételek melleit -Baridnál.
Ha elegánsan akar KltBzkBdni,
ugy forduljon bizalommal
Németh P. Pál
isss urlszabóhoz
Deák-tér 4. szám,
ahol a legizlésesebb kivitelben, leg-el6örangü kidolgozással készülnek eredeti angol és más szövetekből öltönyök már 120-tól
ALE0J066 &YfRttlKAP0lö2£MKKfl GOUDOZiÁK __
* Quifmtkkrém
itMXamA A jjj\'yf^jJ}?"""1\'"\'
9 KAPMSrfl Ara darabonként 90 fillér. _
„A kormány azért redukálta a költségvetést, hogy a közterheket enyhítse"
Rövid lejáratú, kedvező kamatú kölcsön a mezőgazdaságnak — A pénzügyi bizottság letárgyalta a földművelésügyi tárca költségvetését
Budapest, április 7
A képviselőház pénzügyi bizottsága ma folytalta a földmlvelésügyi tárca költségvetésének vitáját. Mayer János földinivelésügyi miniszler ki-jelenlette, hogy a kormány rövid lejáratú kedvező kamalu kölcsönnel Igyekszik a mezőgazdaságon segíteni. Az államgazdaságnak a magángazdasággal párhuzamosan kell haladnia és ennek tulajdonítható, hogy a kormány jelenlékenyen redukálta a költségvetést, hogy a közterheket enyhítse. A kereskedelmi mérleg p isszivi-tásának kiküszöbölése énieríében messzemenő intézkedési tettek a bor, vaj és zsir kivitelére.
A magyar buza versenyképes az amerikai búzával szemben. Nekünk a búzatermelés mellett annál is inkább ki kell tartanunk, mert Európa a saját maga állal termelt búzán ki-vül 150 millió mélermáz5át importál. A bor export fejlődését mutatja az,
hogy mlg 1926-ban 42.468 q bort viltünk ki, addig 1929-ben 312.658 métermázsa voll a kivilel.
Többek felszólalása ulán a bizottság a földmüvelésügyi tárcát részieleiben is letárgyalta.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések l Héttőn a h&mtrtfk-let: Re^í\'.l 7 órik.,r +8-8. délután 7 trakor +13, \'Ste 9 őrskor +8 2.
Felhőül Egész nsp borult égbollozsl.
Szélirány\' Reggel eszsknyugsl, délben észak, este északkeleti szél.
(Éjszakai rddiójelentés) A Wateoroló-qlal Intéxwt aata 10 órakor Ja-lantii aaSa éjjeli tehOléa után tulnyemóan axórax tdfi vérható, fokaxett nappalt felmalegedóaeal
UJ rendszer bulorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavárinegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nytiitjuk. Százpengönként csupán öt pen^ő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Kedden éa szerdán, április hó 8-án és B-én 3 előadás i 5, 7 és 9 órakor
Szózat a világ ifjúságához I
Ismertétek meg a romlás útját, hogy elkerülhessétek I
Minden anya lanulhat és minden leány okulhat I
Fiatal leányok I Fiatal emberek I Ez a ti filmetek I
Ezt a filmet, mely felvilágosítja a serdülő Ifjúságot és megmutatja sz élet egyenes útjait, mindenkinek látnia kell I
Az előadáson csak 18 íven felüliek vehetnek részt I
LEÁNYTRAGÉDIA
vagy A romlás utja
Ez a cime e nagyszabású filmremeknek, mely bemutatja a modern fiatalság léha és ellenőrizhetetlen szeretkezéseit. — Ezenkívül:
A KIS GARNIZON
Rét ebell katonát vlgláték 9 lelv. Harry Liedtke és Hana Jankermann főszereplésével
Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni I
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 8, kedd
Róm. katolikus: Dénes pk. Protestáns Lídia, Izraelita: Nlz. hó 10.
Városi Mozgó. .Leinylragédia\', vagy A romlás ul ja. tanulságos film. .A kis garnizon\', békebeli katonsi vígjáték.
szertári éjjeli szolgálat: I. Márta" gyógyszertár.
OAxtflrdő nyitva reggel 6 órától esti 8 éráig (béttő, azerda, pintek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2-13.
Gyógyszer ló végéig a ,
— Pedagógiai szeminárium. A
negyedik pedagógiai szeminárium lesz április 9-én, szerdán délelőtt 9 órai kezdettel Nagykanizsán, a Roz-gonyl-utcai tornacsarnokban, vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő elnöklésével. A tanfelügyelő megnyitója után Ortutay Gyula el. Isk. lanltó a fogalmazás tanításának céljáról és módjáról tart előadást, majd ugyanő mintaianitást tart (fogalmazás V. osztály). Kerezsy Qéza polg. isk. tanár Van-e élet a bolygókon ? címmel, dr. Bődy Zoltán vármegyei al|egyző A cserkészetre előkészíti mozgalom jelentősége az elemi iskoláknál címmel tart előadást. Aktuális tanitói és iskola-ügyek megvitatása és a tanfelügyelő összegezése fejezik be az élvezetesnek és tartalomban gazdagnak Ígérkező szemináriumi napot, melyre minden lanügybarálot és érdeklődőt ezúton meghívnak. — VárosiSzinház, ápr. 8-9-én: Szózat a világ ifjúságához I
— Volt felsőkereskedelmlsták vacsorája. A nagykanizsai felsőkereskedelmit végzeitek szombaton este a Korona éttermében baráll-vacsorára jöttek össze. A tanári kar is részivel! a meghitt, lesztelen hangulalu összejövetelen és több órán át a régi diákemlékeket felidézve maradóit együtt a 60 tagu asztaltársaság.
= Várost Színház, ápr. 8-9-én: Ismerjétek meg a romlás útját, hogy elkerülhessétek I
— Világhírre cssk Igazán Jó gyártmányok tehetnek szeli. Asplrin-tabletták az erede\'1 .Bayer" csomagolásban Immlr 13 év óls a gyógyklncshez tartoznak és — amint számtalan szakvélemény Igazolja — a világ őssies országaiban általános ked-vénségnek örvendenek. Biztos éa ártalmat\' lan szer az oly gyakran fellépő hüléses beteglégek az azokkal együtt járó kellemetlen melléktünetek és sokszor súlyos következményei ellen való védekezésre.
— Székrekedés különböző bajok okozója, ezéit látszólag legártatlanabb dugulást sem szabad* ügyelőien klvtll hagrnl. Kőnnyebbtllést, valsmlnt rendszeres szék\'elet biztosit a Darmol hashajtócsokoládé, mely enyhén és biztosan liá|t és állandó használatnál sem ártalmas.
Mielőtt tavaszi szűk-ségletát beszerezné,
keresse fel
Weisz Nővérek
divat-szalonját
Zrinyi Miklós-utca 34.
(postapalotával szemben).
Eredeti kabát- és ruhamodellek
Alakítást vállalunk. Elsőrangú munka. Olcsó árak.
1736 Te\'efon: 251.
SHLUHT0RF0RRHS a oese, hólyag, reuma gyógyvize
* oaapaaákot feloldja éu Uyot
C*vlO»Am*k»l m*ie«»tUiU»U fi roac- éx, fcólyi
ok kái>«6<láaát nieaiüiiUlályoua 0 * raumlU (homokot •ltAvolil 0 oukorboteiok UCYbwVIUUsl.
Uilotvozotósóg: Budapest, Erzsébat tér 1. sz*
lftjÖ. Április
ZALAI KÖZLÖNY
Meseország
Nagykanizsa, április 7
Mllyon könnyen is dobálózik az ember ezzel a szóval: „mese". Általában azt hisszük,»mi sem könnyebb annál. De aztán próbáiluk csak meg a gyer-mekszobában! Próbáljunk mesél mondani ott, ahol a nyiladozó gyermeklélek ösztönös kíváncsisággal 6s csöppnyi agyának bámulatos befogadó-képességével bíráskodik a meséink felett. Mert a gyermek nem csak hallgatója a mcsé nek, hanem bírája is. Ha valami gyanús az ó ébredező logikai érzékónok, vagy ha valami összekötő kapocs hiányzik még a kis fejecske ismeret-raktárából, — a mesélő nyomban ezer „miért ?"-tel éa ezer „hogyan ?"-nal és „miért nem Így? miért nem ugy?"-gyal találja szemközt magát Itt aztán a nagyok tudománya hamar csődöt mond. Külön pedagógiai tudomány, hogy mit és hogyan meséljünk a gyermeknek. A rossz, színtelen vagy tulszlnezett mese örökre rányomhatja bélyegét a fogékony lélekre, letörölheti arról a gyermeki Idealizmus gyönyörű hímporát, belé csepegtethet százféle mérget. És a magyar meseirodalom fontosságára még mindig nem ébred rá a magyar kultur-éiet Pedig ez talán még aunál Is fontosabb, hogy eggyel több-e vagy kevesebb-e az egyetemünk. Mert a győrinek lelkének kialakítására elhatározó fontosságúak azok & mesék, amikkel az életbe indítjuk ókol tízért kollene a mesét pedagógiai szaktárgyul felvenni a preparandlákba is és ezért kellene a mese-irodalmat csupa pedagógusokra biznl, akik ex offo nyitogatják, buvárkodiák, festegetik a nyiladozó gyermok-vllágokaL — Ezért olyan örvendetes Móra I^ászlónak, ennek a nagyszerű tani tó-poétának vállalkozása, amivel a Meseország c. gyer-mek-lap élére állt és csupa kitűnő pe-dagógus-meaélővel, Balouhne Hajós Teréziával, üene i^ajos tanfelügyelővel és a legjobb magyar meseirókkal és ez is fontos I — a legjobb raeso-rajzolókkai szerkeszti a mostoha magyar meseirodalomnak legszebb, a gyermek lelkéhez legközelebb érő és azt a leghozzáértőbb kwzel irányítgató mese lapját. A lapot Nagykanizsán is Ismerik, de kívánatos volna, hogy a gyermeke lelkivilágának alakulását aggódva figyelő szülők segítőtársul mind vennék maguk mellé Móra László Meseország-ki, amiről minden tanító adhat bővebb felvilágosítást.
~ Városi Színház, ápr. 8-9-án: Minden anya tanulhat és minden leány okulhat l
iniMHiiiiii
vtse-, hólyag-, gyomor- ét cukorbaloknál, kötzvény ét reumát magbtttgedéuknél, d< különösül vwt- ét hólyaghomok M dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
tliörtndü gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltést "" Főraktár:
weisz mór
Nag/kaaiaM, Klrály-u. 21. V^.l.. él*
— A tegnapi esti szimfonikus hangversenyről szóló kritikai mél-latasunk helyszűke miatl holnapi számunkra maradt.
= Városi Silnhúz, ápr. 8—9-in: Fiatal leányoki Fialal emberek! Ez a tl filmetek!
HaraMrlí
Uövctctt el eoy pincér
Marealtő, április 7 Nagy Vince 22 éves marcaitöi pincér öngyilkossági szándékból ollóval felmetszetle hasát. Mire kórházba szállították volna meghall. Tettének oka: nyomora.
— Koszorúcska. Gábor Lajos tánctanár növendékeivel vasárnap esle a Kaszinó emfleli termében tánc-koszorucskát tartott, melyen nagy számban v. Itek részt vendégek Is. A láncoló fiatalság vidám kedvben táncolla végig az estét záróráig.
= Városi Színház, ápr. 8-9-in: Leánytragidla vagy a romlás atja.
>lz elfagyott asszony bosszúja
Nagykanizsa, áprtlli 7 Böröczkey Gergely jómódú ádász-teveli gazda közös háztartásban élt Horváth Róza 42 éves asszonnyal már esztendők óta.
Böröczkey most meg akart nősülni és fiatal lányt szeretett volna a házhoz vinni. Emiatt vadházastársa heves szemrehányásokkal lllete. A vége az lett, hogy Böröczkey elkergette házából az asszonyt, aki bosszút esküdött.
Éjnek idején előbb a szőlőhegyen levő pincét, majd Böröczkey házát gyújtotta fel. A tüz csakhamar átterjedt a nagy szélben Balassa Qá-borné házára is. Bár nagy elszántsággal küzdöttek a tűzoltók a tűzzel szemben, mégis porrá égett mind a kél ház a hozzájuk tartozó gazda sági épületekkel együtt.
Acsendörségl nyomozás kiderítette, hogy a gyujtogatást az asszony követte el bosszúból. Mikor őrizetbe vették, nem is tagadta. Letartóztatták és átkísérték a veszprémi törvényszék fogházába.
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divafszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és női divntárukereskedésébe IÍM Caangery-irt 2. siám alatt.
nagyobb kapaszkodó-képességű, biztonságosabb és tartósabb pneut akar, akkor legközelebb
GOODYEflRt
vegyen!
Körzetképviselet és raktár:
Szabó Antal
sportüzlete ligykanizsin-
Telefon tl. szám.
Ey»- él Bájbategiágrtsél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes ,Jf«r»a« lóttíf\' keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapaszlalatok igazolják, i hogy az- otthoni ivókura különösen hatásos, ha a Ferenc lóitel vizet kevés forró vizzel zel keverve, reggel éhgyomorra Isszuk. A FtreiC lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban ét fűpzer-üzletekben kapható.
- Mindenki nyerhet. Rendkívül érdé-ke*, • maga nemében páratlan oraiágoa versenyt rendez a kerékptroaok rétiére a gyártmányai kiválóságéról legelőnyösebben Iámért Emtrgt Kauctuk R. T. Harmtne jelentékeny ötazegO dijat tOzítt kl l társaság. A feladat egyiterüen tz, hogy letelni kell arra a kérdésre: ml u Emergé Pnen legfőbb előnye? A vertenyizabélyok lapunk márctui 30-1 száméban n.eglelent hirdetés ben olvathatók t tekintve a nagy dijakat, melegen nénijük t ke-ékptrosoanak, ol vassék figyelemmel a hirdetési a minél töoben vegyenek részt a vertenyen
= Városi Színház, ápr. 8-9-in! Ezt a filmet, mely felvilágosítja a serdüli ifjúságot is megmutatja az ilei egyen— útjait, mindenkinek látnia kell!
— Garázdálkodnak a pincebetörők. A lesencenémetfalul Hosszú-berki-hegyen szervezett betörőtársaság több pincét kifosztott. A csendőrök nyomozás közben a Vállus község halárában levő barbacsl erdőben megtalálta azt a helyei, ahol a betörótársaság egyik éjszaka .pásztortűz" mellett tanyázott. A hamurakás melleit ugyanit tzámos olyan tárgy hevert elszórva, amelyek a betörésekből származtak, de amelyeket a banda nem tartott értékesilhe-tőn k A nyomozás folyik.
Kerti főzelék magvak
Kerti wlrágmagvak VlréghagymAk ét gumók
Qudaaágl magvak Baromfi alattégak
„ arAtakarmányok
Madáreleaégek. MQtrégyafélék ByflmBIoafa widalmi aaerek
ByQmAleafa tlaztltó drótkafák
kaphatók :
orszAo József
■Mg, mátrágya, termény éa ntvény-védóaxarek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telelőn 130.
Tavatzi árjegyzék kerti magsakról már magjalant,
érdeklődőknek Ingyen megküldöm
ZALAI KÖZLÖNY
SPOR1ELEÍ
5000 ember előtt szép győzelmet aratott az NTE csapata a PAC felett
Eredménytelen félidő alán Pam rúgta a gyízeimet jelenti gólf A pécsi közönség szívesen fogadta a kanizsai fiakat Nagykanizsa, április 7
A Pécs-Baranya—Ferencváros mérkőzés előtt, körülbelül 5000 főnyi közönség előtt megérdemelt győzelmei aratott Pécseti ai NTE.
A mérkőzés egész folyamin mindig a kanizsai csapat voll fölényben ■ Igen szép kombinatív játékot folytatóit, melyet a közönség Igen sokszor nagy tapssal jutalmaztat! s mindvégig szimpátiájában tartolta az NTE-I. Csupán a belső csatároknál a kapu előtt voll hiba, meri sokat passzoltak lövés helyet, ezért minimális csak az eredmény.
Az első félidőbél sorozatos NTE támadások közben a pécslek egy le-rohanásánál tizenegyest vétett az NTE. Kaszala Károly keringő repülőgépe ugyanis lezuhant, a labda pedig a zuhanást kitárt karokkal der-
medten néző Wilhelm kezére esett, Csondor pompás roblnzonáddal védle ki a sarok lövési. Röviddel ezután a PAC vét lirenegyesl, a bíró meg is Ítéli, a határbiró reklamálására azonban a 16 osröl ítél szabadrúgást. A közönség pfujolja a bírót.
A második félidőben Is az NTE van fölényben és dirlgtl|a a játékoi. A lövések azonban kapu mellé mennek, vagy a pécsi kapus védi azokat. A 20-lk percben végre Antal beadását Jakubec kapásból Púmnak továbbítja, aki kiugrik és remek, szép gólt lő a sarokba. Ez az egy gól eselt csak, de oly gyönyörű volt, hogy hárommal leiért.
A mezőny legjobb embere Vellák volt. A halfsor navy játékot mutatott, különösen Wilhelm. A csatárok közül Pum, Qallog és Jakubec tűntek ki.
A Svájc elleni válogatott
Bud&pMt, áprlllj 7 (Éjszakai rádiójelentés) A szövetségi kapitány hétfőn állította össze Svájc ellen kiálló válogatottat. A csapat Igy festAknai — Dudás,
Fogoly III. — Borsónyi, Kompóti, OS/csel — Táncos, Takács 11, Sólyom Toldi P. Szabó Tartalékok: Dénes, Korányi, Híres.
Egésjp seregi meglepetést hozott a vasárnap futballban
Ponlot adott 11 a Fradi, pontokat a Hangária, Újpest nagy győzelmet aratott ét félig már bajnok is — A kiesésre állók győzlek és maradnak a helyükön — Megver megverte a BAK-ot — Mértékelten gyözött a Sabária
Nagykanizsa, április 7
Vasárnap ismét a meglepetések sora következett. A feszülten várt eredmények azt mutatják, hogy a bajnokság kérdése már félig-meddig elintézett dolog, azonban a kiesés elleni élet-halál harc csak ezután fog elemi erővel fellángolni.
Az Újpest győzelme debreceni ellenfelén nem volt meglepetés, bár •okan mumusnak emlegették a Bocs-kayt, mely azonban csupán egy félidőben volt ellenfele a lila-fehéreknek. A Hungária első félidőben fölénye mellett elkönnyelmüsködte a meccset és eszel két pontot ajándékozol! a miskolci Attilának. A legkeményebb csata Pécsen volt. A Ferencváros 3:0-ra vezetett, mikor a Baranya lelkesedése legyűrte ezt a nagy előnyt és már a félidőben gyorsan egalizált. Ulra vezettek a zöld-fehérek és Pécs fiai újra egyenlítettek. A ferencvárosi védelem nagyon gyenge volt és ez okozta a vereségnek beérő eldöntetlent. A Somogy a Tiszapartján is megmutatta, hogy tud, ha akar. llgvanigy a leputolső helyen álló Nemzeti verte a Kispestet íl-essel. A budalak testvériesen megosztozkodtak a pontokon a III. ker.-tel.
A II ligában egy, a Zala-Kanizsát közelről érdeklő meglepetés fordult elő: Meiyer legyőzte a Bak ot A Sabária 2 góllal győzött a Kossuth ellen, a többi eredmények a várakozásnak feleltek meg, legfeljebb a Tarul csúfos veresége, amit a Soroksártól szenvedelt el, mulat a Turul rohamos hanyatlására.
Eredmények:
I. Hg«:
Újpest—Bocskay 6:2 (2:1). Ferencváros—Pécs-Baranya 4 ■ 4
(3:3).
Budai 11—III. ker. FC 1:1 (1:0). Nemzeti—Kispest 1:0(1: 0). Somogy—Bástya 2:0 (0:0). Attila—Hungária 1:0 (0:0).
II. liga: Sabária—Kossuth 2:0 (1: 0). VAC-Rákospalota 5:1 (1:1). Soroksár—Turul 5:2 (3:1). Megytr-BAK 1:0 (1:0).
Nemzetközi mérkőzés: Magyar vasutas válog. — Olasz vasutas válog. 2 :2 (2:1).
Amatőr bajnokság: VOOE-SzAK 1:1 (1:1). KAC—NTSE 6:2 (3:1). KRSC-PEAC 5:2 (2:1). DVAC-PSC 5:1 (1 :1).
Teraéaytóu4a
Buza 20-25 ftU., rozs 25 fill. emelk. Rozi ttaaav. 77-e« 23 40—33*70, 78-as
23 75—23 94, 79-ea 24 05 -24 30, 80-as
24 20-34 40, danául. 77-ta 2110 21 40 78-aa 21-35 - 21-65, 79-ea 21 60-21 85 80-aa 2170 12 00, roxj II70-11 9i tik. árpa 13 00—13 50, aörárpa 1*00-16 50. cab 1275—13 10. tengeri tan. 12 60-12-85, dunántúli 121) 13-00, repce 51-00-^200 kom* 8 30 8 50
1930. április 9.
TŐZSDE
Az Irányzat meglehetős csendes vo\'t a mai tőzsdén, mely kü.tö dről semmiféle ösztönzési nem kapott, amelv az előző heti kedvező hargu-lalot fenntartotta volna. Berlinből is gyengébb áifolvamok érkezlek és igy a gabonapiac szilárdsága sem tudott megfelelő hálást kiváltani. Fixkama-lozásu papírok piacán hadikölcsönök némileg visszaestek Devizapiacon általában a klnálal voll jelentékeny változatlan árfolyamokkal.
Zürichi xárlal
Mrla jr*70Vt. Lon""" 7!5-10V\\ Ntwvoi-M6 00 Brflawl 72X0. Ml\'i-np 27 06, ■\'--W 64-70. ánia>-ra,m 307-171/1 Berll--129 I7>\'l. Wle» 7277 «*74. P*"
S28Vi. V.rV. 57 85 Badaneat •0-21 «»lgrád 9-IWí, Rukares\' V07\'/4
A kiiapeati tíwde íerlia-jegyjéie
VALUTÁK
Anüol I. 27*"8 -n 93 Bf tga Ir 79-60 Í000 Caehk. ie**7-l6 97 Dán k. 152*85 153 25 Dinár 10-00-1008 Dollár 570 30-f 72 30 Francia 1.27*30 27 60 Holl. 2;9-20 230-20 Lengyel M*S6-«4-25 Ltu 3*37-J-41 Uvi 4-11-4 17 , Líra 29 95-30-25 Márka 136 30-136 90 ! Norvég 153 85 153 45 j StíJll. 80-40 80 80 1
Peseta —•----•— I
,vá|d 1. 110-60 III 10 ! Svf\'í k. \'63-50 A 10
DEVIZÁK AmsL 229*45-730 15 Belgrád 10*10 10*13 Berlin I36-42-13Ö -2 Brüsszel 79*!7 80 02 Devizái el :<-39 3*11 Kopcnh. 1*305-153 45 London 77 80 2 88 Madrid 70-60-72 60 Milano 2^*95 3i>*0\'> Newyork57l\'50 73 10 Oszló 113 05 . 5345 Pária 22*37.33-47 PráM 1692 18-97 Szóüa 4*3-4-17 Stockh. 153 70-l\'.4-t0 Varsó £4 07 M 27 Wien H 53 áO-78 /.llrlch 110*76 i.-te
SeríeiTáiár
felhaitá. 3708, c.„<uilan 958 Illaó-rendű ,-56-\'*58, »xedett 1-50—1-54, stfdell kftaép 1*44—1*46, köni.yll I-30-I-38, 1-sü tendll üicg 1*38—1-42, ll-od lenJU óre* 1*30-1 34 angol lUldó t*50—1*75, szalonna nainroan 1-60—1-64, isit 1*72 i-90, hu-. 200 -2-20, azalonnás Ulaerléa 1-84-1-96
Kiadja: Délsaltl Hy^mda éi tikiadé Táltalat, Hrryliacijaín. Felelős kiadó: Zalai Károly. Manubaa Ulalaa I Nagykanlia* 7Ü. a*.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apnUdrdctéaek dl|a 10 aiAI. (0 tltMr,
Minden további aió dija * HU. Vaaát- áa ünnepnap 10 axólg 00 fillér, mlndaa további avb dl|a • fill. Sxerdán éa pénteken 10 síéig 10 fUlér, minden lovábU axo díja f fill. Ginsió 6 minden vaate-
Kbb belliből álló aló két siónak axámlV Ik. Állá: I kereaAknek 5Ua/« engedmény.
HlrdaUaak ■ (8t) patsgl laaaagea alal a lalaalafea kSnyvaláa, aatámláaia alkae«l4aa «40.H a I • r a I I a ■ t a a 4 5 k
Fisa reshik éa felöltek meglepő olctó átírt készülnek Ciiboly Ferencnél, Barit udvar IÍ89
Fonott bútorok, koilrlruk kéultéae
éa ja»lt*»», nádaiéklotiás llléanél, Erziébet tér 13. IS54
Négy llvetahlak spaleltlvat, valamint r gy ebédlő vt|lan> límpa tömör léiből • Kazlnrrv u 15 1. em. 17%
■l««t* Imámj f.lvátotlk Mayor l.aé.él. 131
Kiférelje meg izerencséiét
minty^-envcse.r^°: o»«**ly»or»jegyet
az ujonan kezdődő ■IUhnffAP \'óelárusilő sors-
24-ik sorsjátékra (>1111101161 IVOllTlail jegyirodájában Caangepi-ul 7. azám (Rapooh-háx.) Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 Pengő. iua Minden második sorsjegy nyeri Egész sorsjegy 24 P. Fél 12 P. Negyed 6 P. ElsA osztály húzása április hó 16 és 17-én.
HAlkalap mode)l|elmmel fieRérkeilem 9-NM Einébet-tér 70. u . I. em. Wlndlith„( Révész Magdánál niec-leklnthctők. igjg
Jrtkari\'Si\' lev Klnild utca 7.
eladó -1816
JáltBat mlaianaa karaatatlk
laluia ápillls tizenötödikére. Cltn a kiadó, hivatilban. |jjj
Bég néhány napig lehet Tenni
Grüiihat hagyatékból
Deák-tér 4.
Efaftranáfl aangora bérbeadó —
Kinizsi-utca 7. .|ji5
Mákot, diót vlizonl eladók rétiére eladok. Szereci, Telelőn 330. 1775
Fiatal borbélysegéd llláat kerei. Cin Tavaai. utca 23. -1117
ElaaaaaM egy araai karkSttéra
Magyar-utca 95. iiámu haz koreama udva. rában A becsületes niegliláló 1116 JuUlom ellenében adja le lapunk -kiadóhivatalé, ban. -1S30
Elad* hitOléaaa turaaaté kltllnó állapotban, aránylag csekély logyaaitlsaal, nagy taxinak, magánosoknak kiválóan likai mai, juUnyoaan. Cltn a kiadóban. 1821
SaanteyAravvárl hagyaa ellóhegy. há\'on egy kisebb szólőblitok eladó. M-vebbet Pciöll ul .6 1819
Áronnal elloglaibaló kél szoba-konyhás bútorozott lakáa belvárosban kiadó. Köie-IcDblI dr. Ebényl Oéza Dgyvédnél. 1830
KOszönetnylIvánitás.
Mindazon jóbarálainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó\'hitvesem, Illetve édesanyánk
BÖHM JENŐMÉ
temetésen megjelenni és fájdalmunkat részvétükkel enyhileni szívesek voltak, ezulon mondunk hálás köszöneiet.
A gyászoló csalid. |
Kováid Péter és Fia
budapesti fnUffáp
fest, tisztit é* plisseroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és tejeiéi
,m Osengery-ut B.
KIADÓK
Erzsébet-tér 18—19. sz. házban
kél irodának alkalmas lépcsőházi bejáralu szoba, 3 szobás fürdőszobás lakás, nagy üzlethelyiség és raktár és irodának alkalmas helyiségek.
Bővebbel a házfelügyelőnél.
Varga Nándor
modernül felszereli saját műhelyében
mos, fest, tisztit é* plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill-, tavaszi kabátok festése már 8 P-lól, férfi, női ruhák legolcsóbb árban ,8! tisztíttatnak.
Oytl|lötelep: Gyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Nyomatott a Défzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzlctvi-zuiö: Zatsl Károlv.l
70. évfolyam 81. szám
Nagykanizsa, 1930. április 9 szerda
Arm 14 Hllér
ZALAI KBZLOHT
giukmHMg k Mxttbtratil: M-nt 5. uim. ÍUszfestfl tókkUASUvslal KoÉHth I
i Lajoft-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbaritg Lajos
EUBarlM ács : «gy Ua • pofi M Mk
Megkezdődtek
az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés revíziójára vonatkozó tárgyalások
Bécs, április 8 Schüller dr. osztályfőnök, hivatalos leienlés szerint, az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés revíziójának tárgyalására Budapestre utazik s a szerződésfelmondása közvetlenül küszöbön áll, ha az osztrák kivánsá-ságokal nem teljesitik. A felmondás a magyar kormánnyal egyetértésben fog történni.
Illetékes körök véleménye szerint lehetséges lesz megegyezésre jutni Jugoszláviával az osztrák gabona és llsztvámok felemelése tárgyában, amitől ftigg a Magyarországgal fennálló kereskedelmi szerződés ujabb szabályozása.
Bu(lapéit. Április 8
(Éjszakai rádiójelentés) Schjlller osztályfőnök, Bad, Wekrrle él Mayer miniszterek között ma délután a kereskedelemügyi minisztériumban tárgyalások folytak, hogy miként lehetne az osztrák—magyar kereskedelmi szerződést és az osztrák gazdaságpolitika agrár-védelmi irányzatát összeegyeztetni. A tanácskozási holnap folytatják.
Vagyonelkobzás és agyonlövetés terhe mellett
haza kell térniük Londonból a szovjet kereskedelmi képviselet egyes tagjainak
London, április 8 (Éjszakai rádió jelentés) A londoni szovjet-főkonzulátus (elszólította az Itteni szovjet kereskedelmi képviseletek egyes tisztviselőit, hogy vagyonelkobzás is agyonlövetés terhe mellett haladéktalanul térjenek vissza Oroszországba.
A szovjet-főkonzulátus az erre vonatkozó híreket ma reggel hivatalos nyilatkozatban megerősítette és hozzáfűzi, hogy a rendelet ellen vétőket oroszországi törvények szerint törvé nyen kivül állóknak kell tekinteni.
Hogy hány személy és kik kaplak ilyen utasítást, arra vonatkozólag minden információt megtagadtak. Főkén! szov|el-kikUldctésben álló egyéneket igyekeznek Oroszországba visz-szatérlteni.
A hivatalnokok, egyike sem telt eleget a felhívásnak,
Wekerlei „A termelési rendszer iparosításával lehet segíteni a munkanélküliségen"
Városok küldöttsége a pénzügyminiszternél a vidéki munkanélküliség ügyében
Budapest, április 8 A Magyar Városok Országos Kongresszusa tegnap esti üléséből kifolyólag, a vidéken mind nagyobb mértékben mutatkozó munkahiány elhárítása ügyében, ma délelölt küldöttség kereste fel Wekerle Sándor pénzügyminisztert, Sipőcz Jenő polgármester vezetése mellett,
A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a kormány teljes tudatában van a városok mai helyzetének, de
az államháztartás állapota nem teszi lehetővé, hogy az állam közvetlenül segítsen a városokon. Az állami bevételek megcsappantak és ennek arányában természetesen megcsappant a városok jövedelme is. Ezidőszerint a rövidlejáratú városi kölcsön
melleit foglat állást A munkanélküliségen nem palliativ eszközökkel kíván segíteni. Egész termelésünket
át kell alakitanunk, és átiparosita-nunk, hogy minél többen munkához jussanak. Ezt nem ugy kívánja keresztül vinni, h3gy nemzeti ajándékot adjon, hanem ugy és abban az arányban, hogy ki mit produkál és mennyi munkást foglalkoztat Azon van, hogy a városok fllggő kölcsöneit, amelyek körülbelül 33 millió pengőre rúgnak, olcsó függő kölcsönökkel konvertálja, azonkívül pedig hosszabb lejáratú, egys&es tlpusu városi kölcsön felvételéi legye lehetővé. Hangsúlyozta, hogy csak olyan kiadásokra engedélyez hitelt, amelyek feltétlenül hasznot hajtanak. A városok lakásbér szerinti beosztása ügyében a pénzügyminiszter kijelentette, hogy az uj beosztás azért késik, mert a beérkezett statisztikai adatokat, söt a pótfelvételeket sem találla megfelelőknek és ujabb felvételt rendelt el az 1929. év november végi állapot szerint, amelyen most dolgoznak.
A kultuszminiszter bejelentette a középiskolai oktatás reformját
A zalai iskolák helyzete, a mltjősitcsi tőrvény, rádió- és mozijegy-adó a kultusz-tárca pénzügyi bizottsági vitájában
Budapest, április S A képviselőház pénzügyi bizottsága ma kezdte tárgyalni a közok-
tatásügyi tárca költségvetését. Hajós Kálmán helyeselte a kultusztárca költségvetésének leszállítását. Hosz-szasan foglalkozott a népoktatás kérdésével különös tekintettel a zalamegyei iskolákra.
Kállay Tibor hangoztatta, hogy a régi minősitési törvényünket meg kell változtatni. Az államnak példáját a magánvállalkozások kétség kivül köveini fogják.
Erdélyi Aladár kifogásolta, hogy a tanulók részére minden évben uj tankönyvet kell vásárolni.
Rakovszky Iván rámu atott arra, hogy már a legműveltebb körökben is hangoztatják, hogy kulturára sokat költünk és hogy a takarékosságot elsősorban a kultusztárcánál kell kezdeni. A mai gazdasági viszonyok között tényleg takarékoskodni kell, azonban a kuliura terén csak addig
a mértékig, ameddig okvetlenül szükséges, mert az ország jövőjét csak a kuliurára lehel felépíteni. A költségvetést elfogadja.
Tury Béla azt ajánlotta, hogy a tanfelügyelőktől egyetemi végzettséget kívánjanak meg.
Várnay Dániel a 8 osztályú elemi népiskolai oktatásról szóló törvényjavaslat benyújtását sürgette.
Woiff Károly és Kálnoky Bedő Sándor hangoztatták, hogy a 8 osztályú elemi iskola bevezetése egyelőre pénzügyileg lehetetlen. Biró Pál a felekezeti népoktatás mellett érvelt.
UéM/etes tárfjyalda
Budapest, április 8
(Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délután 5 órakor átlé.t a kultusztárca részletes tárgyalására.
Östör József, Hegedűs Kálmán, Neubauer Ferenc a Nemzeli Szinház és színészei ügyében szólallak fel. Neubauer Ferenc a középiskolai re-
formot sürgette. Östör József a nyelv-tisztaság megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Várnai Dánlel, Temes-váry Imre a levente-oktatás ügyében szólaltak fel. Schandl Károly a
dunántuli elemi Iskolák szánalmas állapotát,
Szabó István a tanitók hátrányos anyagi helyzetét tették szóvá. Hantos Elemér javasolta, hogy minden mozijegyet 2 fillérrel, a rádiókat havi 10 fillérrel adóztassák meg az állami és vldéklszinházak támogatására. Kállay Tibor tiltakozott az ellen, hogy ezt a fajta adót is a közönségnek kelljen viselnie.
Hajós Kálmán a vidéki színészet fokozottabb állami támogatását sürgette.
Klebelsberg Kunó grót kultuszminiszter
válaszában kife|tette, hogy a kultusztárca költségvetése 142,600.000 pengő, de ennek legnagyobb része csupa személy! kiadás. Dologi és beruházási kiadás az egész tárcában aránytalanul kevés. A főiskolákkal kapcsolatban kijelentette, hogy a nemzetnek kereső nemzetnek kell lennie, nem jogáax-nemzetnek. A gyermeket túlterhelő középiskolai rendszer reformjának tervel megvannak. A latint pl. a III. osztályban fogják kezdeni, helyette az I. osztályban élő nyelvet tanítanak.
A tankönyvek drágasága és gyakori változtatása
ellen Intézkedéseket tett. Amikor az 5000-ik népiskolai objektumot adtuk át rendeltetésének, reméli, hogy ha az állam kölcsönt kap, ebből jut tna|d az elemi oktatás céljaira Is. A tanítók és főkdntorok buza-parl-tásos fizetéseI körül vannak igazságtalanságok, de 3 millió pengő kellene azok rendezéséhez, amire igy ma nem lehel számítani.
A bizottság ezután a tárca költségvetését részleleiben is elfogadta.
Agyonlőtte kedvesét,
majd öngyilkos lett egy csendőr-őrmester a Gellérthegyen
Budapest, április S Ma délelőtt a Gellérthegyen Sze-csey Ráfael 24 éves jászirokszállásl csendőrőrme8ter szolgálati revolverrel agyonlőtte Ördög Margit 22 éves jászárok-izállásl leányt, majd főbe lőtte önmagát. Mindketten meghaltak. A nő félig menyasszonya volt a csendőraltisztnek. Az öngyilkosságot valószínűleg azért követte el, mert Szecseyt szolgálati érdekből Tlsza-várkonyba helyezték.
ZALAI KÖZLÖNY
Zalamegye feliratban kór államsegélyt a kopár területek, főként a Balatonpart fásitáaára
A vármegyei közigazgatási bizottság Ölése
Zalnefjerazog, Április S (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Zalavármegye közigazgatási bizottsága Gyömörey György főispán elnöklete alatt ma délelőtt tartotta havi rendes Ülését.
Az alispáni jelentéshez szólva, dr. Farkas Tibor ■ zalaegerszegi vlllanyo»ltá>l-ügy
vizsgálatát tette szóvá. Dr. Brand Sándor fő|egyző kijelentette, hogy az alispán a város három tisztviselője ellen fegyelmi eljárást rendelt el és a szakértők jelentését felterjesztették a kereskedelmi miniszterhez, aki azt válaszolta, hogy ebben az ügyben kedvező megoldást kiván létrehozni.
A vármegyei kórházépítés ügyében — mondta dr. Brand — nagy nehézségek merültek fel, azért ezt a kérdést a kórházbizoltság elé viszi.
Malatlnszky Ferenc felsőházi lag Zalában a
tuberkulózis
nagy terjedését tette szóvá. Farkas Tibor is ilyen értelemben szólalt fel. Pllhál Viktor dr. a
vásári rendtartás szigorú ellenőrzésének szükségességé hangoztatta.
Gyömörey főispán válasza után szóba került a
kopár területek fásítása. A földművelésügyi miniszter ugyanis szeretné, ha 15 éven belül, főleg a Balaton mentén, ahol 1500 kai. hold kopár terület van — azt befásltanák.
A költségvetésben biztosit erre lehetőséget. A vármegye feliratban kéri a minisztert, hogy 15 éven ál évi 150.000 pengőt biztosítson erre a célra Zalának.
Dr. Bruzsa pénzügylgazgató jelentése szerint a vármegyében
63 százalék az adóhátralék. Nagykanizsa 65, Balatonfüred 55, Keszthely 47, Leienye 65. Nuva 47,
Sümeg 67, Tapolca 80, Zalaegerszeg 61, Zslaszentgrót 54 százalékban van adóhátralékban. Van löbb olyan község, amelyik 140—150, négy pedig közel 200százalékos adóhátralékban van.
Vitéz dr. Barnabás tanfelügyelő terjesztette be ezután tanügyi jelentését. Bejelentene, hogy a miniszter a keszthelyi iparostanonciskola részére 1300, a bucsuszentlászlól tanonciskola részére 400, a tapolcainak 1000, a lentiinek 550 pengő államsegélyt adott. Bejelentette még, hogy
a határszéli községekben
ovodákat fognak felállítani.
Rövidesen megindul a lakianya-épiikexés
Az anyagi nehézségek elsimultak — Dr. Krátky István polgármester a munkanélküli családok érdekében
Nagykanizsa, áprllla 8 A honvédelmi miniezler döntése a nagykanizsai vállalkozók ajánlata
mellett nemcsak nagy megnyugvást keltett városszerte, hanem bizalommal tölti el a nagykanizsai keres-
húsvétra!
szenzációs ajándék V
cérna fátyol harisnya boka ajourral
reklám-ára P 2-50
Tiszta selyemnyakkendő csak 4—5 pengős árban
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA
FÖUT fl. SZÁM.
A nő és a kenyérkereső pályák 2
IrU\' Barbarlta, Laloa A kullui-emberiség kenyérkereső nője nem a primitív, szinte állati néplélek mintájára, nem a lealacso-nyitásnak és még kevésbbé a férfi rabszolgatartó jogának tagadásával sodródolt az élet nyílt vizeire Épen ellenkezőleg: a nő ki akar emelkedni a lovagkori Ideái-típus vitrin-levegőjéből és nem csak szivén át akar korlátlan ura lenni az erösebb nemnek, hanem ebben az uralkodásban független is akar maradni az élet mindama szeszélyeitől, melyek sorsál a férfi sorsának függvényévé teszik. S hogy ezt a függetlenségei elérje: felveszi a férfivel a versenyt s akit szivével a teremtéstől fogva legyőzöltf azt most már az ész és erő minden tényezőjével is utol akarja érni. Ez a korszellem protektorátusa alatt terebélyesedő törekvés reakciója annak a sok évezredes felfogásnak, ami még ma is él csökevényében a mohamedán vallásban és ami azt vallotta és a gyakorlati életet is aszerint rendezte be, hogy a nó csupán a férfi gyönyörűségére lermett játékszer, tündéri csecsebecse, isteni ajándék, akiért vagy helyesebben : amiért életet lehet áldozni, vért lehet ontani, országokat lehet emelni és porba rontani, aki koronája az
emberi életnek, legdrágábbja a férfinek. — minden, minden . . . csak nem embertárs, mert nem Is ember, mert mohamedán tanok szerint a ttremtéí remekműve a nó, de -lelke nincs. Aminthogy a 300 millió hindu vallásában nem több az asz-szony ma sem, mint a férfi valamely testrésze, keze vagy lába, ami együtt él a férfivel, de amint a férfi meghal, vele hal a lestrész Is, a nő Is. A hindu asszony még ma Is vallásából folyó kötelességnek tartja élve elégettetni magát a férje halotti máglyáján, mert hitük szerint nem csak hogy lelke nincs a nőnek, de még Joga sincs az önálló éleihez. Az élelet himaiájástól. nirvanástól, világegyetemestől, nőstől, mindenestől csupán a férfi számára adta a hindu mllhosz teremtő kedve.
Szélsőségek ezek az emberiségnek a nőről vallolt felfogásában De ezek a szélsőségek kifinomodott alakjukban nincsenek-e meg máig is a kultur-emberi psziché mélyén ? Megvannak. Legfeljebb a gyakorla ban öntudatlan csökevényekben, de annál tudatosabb elvekben, amiket épen csak hogy átértékelt és átformált pár évezred óla az emberiség kul-tur-históriája. Az emancipáció pedig ezeknek a szélsőségeknek igazságos és szükségszerű reakciója, aminek legnagyobb megalapozója Krisztus volt. A kereszténység tana emelle a nőt élettársul a férfi mellé, amit
olyan kedves bibliai szimbolizmussal fejez ki Szent Ágoston, amikor azt ir|a: „Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, Ádám fejéből vette volna; ha a férfi rabszolgájává rendelte volna: a lábából; ámde az oldalából vette, meri élettársává, egyenlő párjává rendelte".
A krisztust tanok tehát megnyitották a nő emancipációjának első fejezetét. Azt a fejezetet, amely nem téveszti szem elöl a nó és férfi ter-\' mészetadia testi és lelki különbözőségeit, hanem a teremtés gondolatá-* nak emberi gyarlóságokon megzökkent harmóniáját állítja helyre, amikor leveri a nő testéről, lelkéről a rabszolgatartó elvek rá rozsdásodott láncát, lett légyen az a lánc a pri-miliv ember baromi sorsba süllyesztő kölőféke vagy káprázatos pompájú háremek aranyláncai.
Az emancipációnak ez az első fejezete felemelle a nőt az őt isteni rendeltetésből megillető emberi méltóságra. Magasztos gondolat, krisz-tusilmunka voll. Évezredek horizont-jáig|érő határköve annak az evolúciónak, ami az ősembert az első barlanglakástól eljuttatta a felhőkarcolókig.
Az emancipáció második lejezete már emberi elgondolásokon alapszik és magjait emberi munka vetette el. A civilizált társadalom felszabadult nője csakhamar annyira beleszokolt a felszabadulás állapotába, hogy
_1930. április 9.
kedőket és iparosokat Is a jövőt illelőleg. A honvédelmi miniszter sajátkezű levélben értesítette Gyömö-rey Oyörgy főispánt a Nagykanizsának kedvező döntéséről.
Azokat a híreket illetőleg, mintha az építkezés második fázisa késlekedne vagy elhalasztódna, módunkban volt kompetens helyen érdeklődni, ahol azonban erről mit sem tudnak. Ha esetleg voltak Is anyagi nehézségek, azok teljesen elsimultak, ugy, hogy Nagykanizsán most már mindennap vár|ák a honvédelmi minisztérium műszaki osztályának értesítését és akkor rövidesen megindul a laktanya-épitkezéi.
Értesülésünk szerint, Zalavármegye törvényhatóságának ismeretes felirata értelmében, Gyömörey Oyörgy főispán oda törekszik, hogy a mostani laktanya-építkezés programja — további munkabiztoslfás céljából -minél szélesebben kiterjeszteisék.
Dr. Krátky István polgármester egyébként a munkanélküliség kérdését állandóan tanulmány és gondoskodása tárgyául tűzte kL összeíratta a város területén levő összes munkanélkülieket, áganként és családi állapot, sőt körülményeik szerint, ugy. hogy a Nagykanizsán mutatkozó csekély munkánál is elsősorban azok foglalkoztassanak, akik családosak, több gyermekkel bírnak, hosszabb Idő óta kereset nélkül vannak, vagyis akik a kenyeret Jelentő munkára elsősorban vannak rászorulva
HOKIÉI Ml
Mindenütt kaphatói Termeli:
TajazBvetkezatl KSxpont
Budapeat. I., Horthy Mtklóa-ot 110-121
(talán valami paradicsomi atavlzmus-nál fogva) most már a férfi és a nő isten-szabta különbözőségének lilalomfáját kezdte oalromoInL És mentől löbb lett a nő szabadsága az emberi társadalomban, term&zet-szerüleg annál több lett a tévedés, annál több lelt az utópia. Ezek ugyan megvalósulni sohasem tudlak, de valahányszor egy-egy uj női 8za-badság-apostol lünt fel ujabb és ujabb fantasztikus elgondolásokkal, — mindannyiszor elégedetlenebbé, lázadozóbbá vált a női psziché és azzal a mérhetetlen hatással, amit csak nő tud kifejteni, valameddig férfiakból is áll a társadalom, — elvetették a világ társadalmi problémái közölt a nő-kérdés létjogosultságának hitét és a harc szükségességéhez megszerezték a tudományos, szociális, politikai stb. világ jóváhagyását.
Ez a harc már a feminizmus kibontott zászlaja körül folyik.
Semmi sem u| a nap alatt, — a feminizmus sem. Már az ókorban is voltak a .férfi-imperializmus" ellen hadatüzenó nők s ha eredményeket nem is értek el, annyit elértek, hogy a 18. században, amikor a női egyenjogúsítás utópiája mai tartalmával lábrakapott, világtörténelmi szinonimákra tudtak hivatkozni.
(Folyt kóv.)
i&O. április §
ZALAI KÖZLÖNY
Mozgószínház
Egy fiatal urlleány tragédláfa
A mai rohanó élet, az önállóságra való törekvés, minden időben megkövetelte a maga áldozatait. — A mai súlyos gazdasági helyzet folytán előállott nehéz megélhetési viszonyok a nőt is kiemelték rendeltetésszerű helyéről, a családból s bele-kényszetitelték az irodák és műhelyek robotjába, elvonva őket a leányalmok színes, virágos mezeiről. — A szabad szellemben való nevelés, az önállóságra való átmenet nélküli áttérés áldozatot követel. Az esemény hőse egy fiatal urlleány, kinek szülei a teljes szabadságban és felvilágo-sodoltságban való nevelés hívei és ennek egy fiatal leányélet pusztulásával adták meg az árát. A leány, önálló életet élve, idősebb barátnőivel s azok fiúismerőseivel össze barátkozva, a szülői szem féltő ellenőrzése nélkül jönnek össze mulatságokra s járnak kirándulásokra. — Egy Ilyen kirándulás alkalmával a faKadó természet ölén úrrá Icbz rajtuk az ősi ösztön, megtörténik az első ballépés. A megkezdelt ulon már nincs megállás. Erkölcsi alap nélküli élet kétségbeesett vergődése vonul el szemeink elölt megrázó drámai erővel, melynek befejezése az az utolsó sóhaj .de szép Is lehetett volna az élet". Ezt a rendkívüli filmszenzációt mutatja be a Városi Mozgóképszínház ma szerdán, melyet minden 18 évet betöltölt egyénnek meg kell néznie. (»)
A házak kötelező tatarozásával
adnak munkát Zalaegerszegen ...,. ajfunkanélkQllcknek
Zal&egenteg, áprtlla S Munkanélküliek küldöttsége kereste tel tegnap Czobor Mátyást, Zalaegerszeg polgármesterét. Kifejtették, hogy ók nem akarnak tüntetni, rendel bontani, hanem arra kérik a polgármestert, hogy tegye tehetővé a kórházépítés megkezdéséi és az iskola építésének folytatását Czobor polgármester hangsúlyozta, hogy az iskola építkezés folytatása a legrövidebb Idő kérdése. Majd a polgármester a küldöttséget Gyömörey Oyörgy főispánhoz vezette, aki kijelentette, hogy minden emberileg lehetőt el fog követni, hogy a munkásokat munkához juttassa. A kórházépítés ügyével behatóan foglalkozik.
Bődy Zoltán alispán tegnap felhívta Czobor polgármestert, hogy a feltűnően elhanyagolt házak tulajdonosalt a meglévő szabályrendelet alapján kötelezze házaik tatarozására, a munkanélküliség enyhítése érdekében.
Női- és férfiszövet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
Egy 26 tagu cigánykaravánt tartott el két cigányasszony sorozatos csalásokkal A két veszedelmes bűnözőt letartóztatták
Balatonfüred, áprtlla 8
(Saját tudósítónktól) Április 3-ikán Batyki Qyula balatonfüredi földműveshez béállitolt két cigánya\'szony, akik előbb koldullak, majd ravasz fondorlattal rávették a gazdát, hogy adjon nekik 20 pengőt, meri akkor .megjósolják szerencséjét és minden csapást elhárítanak feje felől."
A földműves ember bedőlt a cigányasszonyok ravaszságának és átadta a 20 pengőt. Ezután a már szokásos hókusz-pókusz közölt jósoltak és eloszlatták a vihar-fellegeket a gazda portájáról. Mielőtt azonban eltávoztak volna, azt mondották a gazdának, hogy csak ugy lesz ered-
ményes nmüködésük," ha senkinek nem szól róla. nem néz utánuk és kilétük Iránt nem érdeklődik.
A földműves most már gyanúi fogolt és amint a cigányasszonyok eltűntek a faluból, rögtön megtette feljelenlését a csendörségen. Egyik járőr hamarosan kézrekerfiette a két cigány-jósnőt: özv. Rostás Ferencné és Rostás Magdolna személyében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a cigányasszonyok rgy 26 tagi; cl-gdnykaravdnho tartoznak, akiket valósággal abból a pénzből tartottak el, amit a csalásokkal összeszedtek.
A két fáraó-ivadékot átadták a balatonfüredi járásbíróságnak.
Amiről már minden vevő beszél,
hogy szenzációs, kedvező alkalmi vételt tesz lehetővé
BARTA AlFRÉD
url- és nőt-dlvatáru kereskedése
FA-ut 8.,
hol a legszekbb férfi fehérnemflek vannak nagy raktáron u. m.\' Pouplln Ingek 1I-— pengőtől, mérték után a leggyorsabban! elkészítés. Alsónadrágok, zsebkendők, harisnyák, saját készített nyakkendők 1 -30-as minőségtől kezdve a legelegánsabb kivitelig.
Férfi kalapok a legdivatosabb színben és formában kaphatók.
Cégűnk 25 évit fennállása garantía az ára
Itdjobb minőségéért. wu
SximfonlK us hangverseny
Nagykanizsa, Április 8
Mikor Robinson a gyermekálmok tarka-virágos, madárdalos szigetén felfedezte az első emberi lábnyomot, akkor érezhette azt a felszabadító, ujjongó, ég felé repdeső örömet, amit a hétfő esti szimfonikus hangverseny közönsége érzett Nagykanizsán. Mert Nagykanizsa ezen az estén a széles közönség találkozását ünnepelte a zeneművészettel, amitől Idestova két évtizede mostohán messze-szakadt. Nagyrllkán örüli és lelkesedett ugyan a város egy-egy zenei eseménynek, de csak ezen az estén adatott éreznie, hogy a függöny utolsó össze-csapódísa a zenei életnek nem egy alkalmi lüktetését határolja, hanem fordulópontot, Indulást jelent a nagykanizsai zene-kultura szélesre tárult mezei felé. Ezen az estén a zene ráütötte a hangok csodálatos birodalmának stigmáját a kanizsai közönség lelkületére. A művészetnek embert emberebbé emelő gyönyörűségében boldogan olvadt fel zenekultúránk hosszú nagyböjtjének minden szomorú saigása, hogy helyet adjon a dúsan fakadt művészi szép extázisának. Ezen az estén dőlt el, hogy lehet-e, érdemes-e Nagykanizsán a komoly zenének polgárjogot kérnie a nagy nyilvánosság előtt Az eredmény: lehet. Sőt: — kell. Alvó vágyakat ébresztett fel ez az este. Mintha elszürkült horizontokra klgurl-tolta volna a napol. Ezek a vágyak, ezek a horizontok, ez a sok felnyílt lélek most már a megismerés követelő vágyával várja, hogy felajzott
reményeire uj valóságok köszöntsenek •
Olyan csendben, majdnem titokban alakult meg Nagykanizsán a szimfonikus zenekar, hogy amikor egy héttel ezelőtt bejelentettük e hasábokon, hogy van és már a porondra is áll, — szinte hitetlenkedve fogadiák a hírt.
Szimfonikus zenekara van Nagykanizsának ... ?
Nagykanizsának, ahol a mull századba nyúló évtizedek szép zenei tradíciói Is nyomtalanul tűntek el felfordult esztendetnk zajlásában ? Ahol az egyesületi alapokon Indult zenekarok egymás után szűntek meg, hogy végül is ne maradjon mái, csak a város társadalmának sorompóba állása árán megmenteit katonazenekar ?
Igaz. hogy az Irodalmi és Művészeti Kör zenekarának utolsó fellobbanása, a feledhetetlen szépségű oratórium-est óla csak a zeneiskola le-lenlett itt-ott némi oázist a helyi zene kuliura kietlen eseménytelensé-gében. Igaz, hogy Nagykanizsa a gondok, jajok városa lett, a művészetek pedig Ilyen viszonyok közt legelőször kerülnek a kultur-élet hamupipőke-kuckójába, ha nem áll őrt felettük az önmagáért való művészet törhetetlen ambíciója és nem egyengeti ennek uiját kifelé Is, hivatottak munkája és áldozatossága.
Ezt az őrtálló szerepet töltötte be
Húsvétra MILTENYI CIPÓT vegyen!
Fekete, pántos lakk dísszel
1450
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkat!
-fekete, férfi fél francia vagy angol forma
18*80
Barna trottőr v. magas sarok Finomabb drapp francia trottőr és abbé
15*80 18*80
Drapp francia és trottőr
16*80
Barna, férfi fél francia 4Qina vagy angol forma 19 OV
ZALAI KÖZLÖNY
1530 április 8
előbb csak a katonazenekarunk vezetésében szerényen, névtelenül meghúzódó rilka agilitás, majd társult ehhez az a hatalmas átformáló erö, ami a város kul!urá|ának egyik leg-reprezentánybb és legfáradhatatla-nabb kulturális tényezőjében, a zene-Iskolában érvényesiti áldásos hatását Nagykanizsa életének ininden-irányu zenei vonatkozásában.
Ebből a szerencsés szövetkezésből szűlelett meg a nagykanizsai
szimfonikus zenekar.

A debul külsőségeiben, tartalmában és hatásában egyaránt ünnepe volt Nagykanizsa kullur-életének.
A Városi Színházat majdnem teljesen megtöltötte a közönség. Diszes közönség volt, amilyen csak ritkán adódik. Csupa ünneplőbe öltözött ember. A szemén, arcán valamennyinek kikönyököli a lélek ünneplő öröme és várakozása. És jólesett látni, hogy ez az ünnep nem iBmert válaszfalakat emberek között.
A siker külsőségeihez tartozik még, hogy a közönségnek a .diszes" jelzővel rendszerint együttláró, de Kanizsán egyébként is túltengő rezer-váltsAga mellett is, az első szám kivételével valamennyit meg kellett Ismételni. Sót az utolsó szám után sem Indult meg a ruhatárak ostroma, hanem a közönség tapsolt .. . tapsolt és él jenzeit és dobogott és nem mozdult addig a kijáratok felé, mig az utolsó számot Is meg nem ismételték.
A zeneksr maga komplelt. Negyven tagból áll egyelőre, keretei azonban még nem véglegesek, sőt bővi-lése kívánatos Is. Törzse a honvéd-zenekar, kiegészítve a zeneiskola tanáraival és, dr. Kríllky István polgármesterrel sz élen, a város javából válogatott muzsikusokkal. Karnagya Vannay Jínos, a zeneiskola igazgatója, aki nemcsak mint Interpretátor é» komponista, hanem mint karnagy is Izig-vérig Ihletett művésze a muzsikának.

A műsort Wagner ünnepi indulója nyitotta meg a Tannháuser-M\\. A koncert torsa az első ütemek után eklőtt Az erőteljesen ömlő, mélyről felszakadt, drámai elemekből táplálkozó, pathetikus zene tömör, finoman árnyékolt tónusokban jutott érvényre. Karmester és zenekar közt nemcsak a kotla teremtelte meg sz ötszeforrást, a muzsikájuk nemcsak hangtani visszaadása volt a kompozíciónak, hanem tartalmi összeforrás a wagneri elgondolással. Külső fe gvelmezettség, technikai iskolázottság ét belső
muzikalitás a zenekarban, művészi Intuíció és slilusérzék, biztonság és szuggesztivitás a karmesterben, voltak a bemutatkozás első, a továbbiakban csak fokozódó Impretszlól.
A második szám Lemberkovicsné Weber Margit hegedű-szólója volt, zenekari kísérettel. Elsőnek A cremo-nat hegedűs szólóját Játszotta. Bár zárkózott belső művészi Ihlete nehezebben bontakozott is ki, de az uj-rázát után már a szive is vitte a
vonOját és szép hangszer-kezelésének fölényes biztonságával, élő, meleg tónusokkal adta vissza Hubay bensőséges, finom liraiságát. Ui fényt, szint kapott a muzsikája D\'Ambro-sio: .Canzonetta"-jában, hogy virtuóz talentuma brilliáns technikával érjen el tomboló sikert Gossec: .Tam-bourin" jának bájosan csapongó taktusaiban.
A zenekar Wallace gazdag dinamikai skálájú ,Maritina"-jival a ko-
ronát lette fel a hangverseny-pro-gram sikerére. A hol szélesen dü-börgö. hol jálékosin, könnyedén szárnyaló muzsika, ritmikus energia-lömegeivel, belső lendületének lüktető Ívelésével, hömpölygő aláfestésével, finom cirádáival, — a témíval szárnyaló, derűsen csapongó, majd zordan robailó életet kapott a zenekar interpretál-sában. Külön elisme-rés-elkelladó/nunk a gordonka szóló fGarat Margli) for.nal, tónus- és
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és női div.itárukereskedésébe Ctsngery-ut 2. tzám alatt.
AJ
ÁLLJON
MEG!
A TURUL
kirakat olcsó árai szenzációsak I
Női fekete, barna drapp pántos cipők már l4"B0-től
Férfi fekete félcipő ............már l4*B0-től
Gyermek lakk, drapp, barna pántoscipők nagy választékban!
A TURUL CIPŐ-
qvAr
fióküzletének előzékeny kiszolgálása minden vevőt kívánsága szeri t kielégít I
A legújabb divatú tavaszi
női kabátok,
valamint női és féifi
angol TWEED szövetek
a legnagyobb választékban raktáron. Nöi kabátok 29 pengőtől feljebb.
Weiszfeld és Fischer
divatáruháza a „Gólyához"
inspirációbell művészi értékéről. A karmester-pálca a heterogén hang-tömegek zugó, kavargó fortissimo-örvényei felett is az értelmezés és az effektusok tökéletes biztonságával uralkodott. Nyomán a zenei szépségek nemcsak felületi hatásukban olvadlak a legteljesebb harmónia stabilis egységébe, hanem a mü átfogó gondolatának a zenei fantázia kalauzolására bizott mélységeiből Ib a zárt egész plasztikus hatása kerekedett elő. A műsor utolsó száma Meyerbeer .Koronázási Induló.-ja volt maradéktalanul precíz, hatásos előadásban.
Minden elismerés Illeti meg a zenekar minden egyes tagját, derék, szorgalmas katona-zenészeinket, kitűnő zeneiskolai tanárainkat és ambiciózus .civil" muzsikusainkat egyaránt, hogy a szervezés és fegyelmezés nagyszerűen sikerült munkáján alig túlesve, teljesítményük abszolút-értéke máris olyan fokot ért el. aminőre sem közönség, sem kriiika gondolni sem meri, még annak tudatában sem, hogy Vannay megalkuvást nem Ismerő dirigens, aki vagy eléri a rábízott anyagból kidolgozható maximumot, vagv kl sem lép a nyilvánosság elé. Formában, stílusban és tartalomban a művészi eszményt a lehető legközelebb hozni, ez Vannay, a zene-pedagógus elve s hogy jó elv, sikerei bizonyítják. Bizonyltja különösen ez a szimfonikus hangverseny és az a tomboló ünneplés, amiben a koncert publikuma rétze-sitette az egész estén keresztül. (A műsor számok élvezetét nagyban előmozdította, hogy Vannay minden számhoz rövid, könnyen érthető zenetörténeti és zene-esztétikai magyarázó
konferánszot fűzött.)
*
Eddig a hétfői este, amiért a hála és elismerés szava száll mindazok felé, akik ezt nyújtották Nagykanizsa közönségének.
A hétfő-este léleküdltó hangulatából azonban kiformálódott már a lehetőség arra is, hogy ezt az estét több hasonló kövesse és legyen Nagykanizsának újra a maga lábán járó, mozgalmas zene-kulturála,
A zenekar megvan. Nagykanizsa kultur-közvéleménye most már követelő erővel kéri mindazokat, akiket illet, alkossák meg ennek a zenekarnak végleges kereteit, harltsanak el az útjából minden akadalyt, ha kell, hozzanak uldozatot is, de — állandósítsak ett a zenekart és vele Nagykanizsán az eleven zenei életet. Ilyen indulás után már bün volna széthullani hagyni ezt a zenekart és Nagykanizsa közönségének zene-kuituraját rábízni uj és bizonytalan próbálkozásokra és a kudarcok nyomán belefut) sztani a teljes desln-teres-ement-ba.
Zenekar van, művészi vezetés és tartalom van, tervek és lehetőségek v innak, a közönség érdeklődése ébren van. Ha ezt az alkalmat elszalasztja Nagykanizsa, ugy kulturélele beláthatatlan időkre megint eljegyzi magát meddő próbálkozásokkal, vagy a csend-\'s zenei semmittevéssel.
Barbarlts Lajos
Üzletünk megszűnik. az idö rövidségére most már
a raktáron levő összes áruinkat minden elfogadható árban eladjuk
Soha többet nem létező alkalom! 0Kék CSÜlflg" dlVStáFUHáZ.
__Cantrál szálloda épület. w
irta április 9.
ZALAI KÖZLÖNY
Két lövés a tilosban, tizenkét év Hartán, vasbotos pinceszerezés után feltételes szabadságról vissza a börtönbe
Nagykanizsa, április 8
Évekkel ezelőll történt. Horváth István nagyrécsel gazda, aki szenvedélyes orvvadász volt, a nagyrécsei uraság erde|ébe ment vadlesre. Nemsokára megzörrent a bokor és Horváth nagy ámulatára a várt vad tielyett kiugrott az uradalom tulajdonosa és annak intézője, akik in fljgrsnti érlék Horváth Istvánt. A tilosban talált gazdát kérdőre vonták. Horváth gazda vadászfegyverével mindkettőjüket lelőtte. Tizenöt esztendei fegyházra itéllék. Igy került a pestmegyei Harta-pusziára. Ott raboskodott hosszu-hosszu esztendőkig. Még három éve volt hátra, amikor a fegyház igazgatósága példás magaviselete miatt feltételes szabadságra javasolta.
Horváth gazda kemény dereka meghajlott, felesége haja megfehéredett, mire hazakerült Nagyrécsére, ahol azóta már más gazda volt az uradalom ura.
Horváth István becsületesen viselte magát éveken keresztül. Sose volt ellene panasz. Mindig maga előtt látta azt, hogy csak feltételesen van szabadlábon ís ha Isméi el talál valamit követni, akkor irgalmatlanul le kell ülnie a maradék 3 esztendői Is.
Évekig nem volt semmi baj. Bá-rány-szeliddá őrölte Har\'a-puszta
Horválh Istvánt. El is feledte talán, hogy 3 év Damokles-kardja lóg a leje felett.
Minap azlán Horváth kiment a hegyre és a pincében összeveszett Horválh József nevű gazdatársával. A veszekedés hevében elővette vasbotját és olyan erővel sújtott ellenfele fejére, hogy annak beszakadt a koponyája. Horválh Istvánra leesett a Damokles-kard.
A nagykanizsai csendőrség kiment
Récsére, vasraverte Horváth Istvánt és a csendőrök beszállították a nagykanizsai ügyészségre, hogy folytassa ott, nhol évekkel ezelőtt abbahagyta. Horváth gazda most leüli a hátralevő 3 esztendejét.
Uj cigaretta
Budapest, április 6 A dohányjövedék igazgatósága húsvétra piacra hozza legújabb termékét, a három filléres Árpád cigarettát, amely füstszűrös szopókával van ellátva éB valamivel kisebb a Oellérlnél.
NAPI HIRIK
OLCSÓ KABÁTVÁSÁR!
Értesilem a nagyérdemű közönséget, hogy a tavaszi idényre sikerült egy nagy tétel konfekciót rendkivül olcsó árért beszereznem s ezen árut ugyancsak nagyon jutányosán bocsájtom a t. vevőim rendelkezésére.
Női kabát selyemmel bélelt ............... ... P 17-SO
NŐI kábít covereoat szövetből ..............................P »l-tS
Női kabát covcicoat szövetből, selyemmel bélelt ... P Sk-BO
Női k«bát angol zsanerU, selyemmel bélelt ............P 37-SO
Női bőrkabát, mindkét telén vl.elhető (Iregoll)............P It-
Ligujabb divatú apoilksbát, selyemmel belelt ............P 4*\'—
Angol tweed és dou le kabát ..............................P B»-
Gyermckkabálok minden nagyságban........................P ÍO-től
Egy ö\'tőnyre való Jó minőségű lérflsiövet 3 mtr csak P 18- -
Tiszta gvaplu kamgarn féilt\'Zövet 3 , . P 17-SO
Jó minőségd fekete és tólélkék lérlluövet 3 , . P »•■ -
Mfti szövetek minden elfogadható árért I
Kérem áruiinat vételkényszer nélkül megtekinteni.
STERli JÓZSEF divatáruMza
is3o Horthy UUAt-itca 1. Tároskáipalota.
NAPIREND
Április 9, szerda
Róni. katolikus : B Konrád. Prolestána E-bardt. Izraelita-. Niz. hó 11.
Városi Mozgó. .Leánytregédia", vagy A romlás utja. Tanulságos film. .A kis girnlzon", békebeli katonai vigléték.
Gyógyszertári éjjeli szolgáiul l I. hó végéig a .Márta" gyógyszertár,
(iőztürdő nyitva tegjtei 6 óiétól este 6 őréig (hétfő, szerda, péntek dítuttn, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 3—13.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa megyei város polgármestere a képviselőtestület taglalt szombat délutánra rendes közgyűlésre hívja össze. Az ügyek előadói ma Írják össze a közgyűlés elé kerülő tárgypontokat.
Rádió legolcsóbban Szabó György raaió-
labora tóriumában Fiút 1, udvar.
— Zalai franciskánus missziós beszédei Budapesten. A Szent Imre
évet tiznapos misszió nyitja meg Budapesten, amit az összes templomokban larlanak. Az egyházi szónokok között szerepel P. Mátés Htlár zalaegerszegi zárdafőnők, volt nagykanizsai plébános Is.
— Alumínium ecUny 2 pengős is 2 pengő 50 fíll*r»a árban Unger is Tólh vatkeretkedM-ben kapható.
f ja n JK %-cipőnél szebbet, Jobbat, iZiftlJV olcsóbbat sehol nem veheti
NŐI fekete
■ pántos cipő. bór sarok " barna lakkdljizel la-BO
NŐI barna
R. sevró Mollére-clpő francia jarokkal 15-80
Férfi fekete
R. i.vró rlp4 lakk kaptlval tlii- I
iaao|
Női lakk |
pintoi\'clpd rraacU aafskktl antilop d latsai |
írtra ti fÉiti njj tani i
szöges pántos cipő 19—23 nagyság B-»0
23-2S
2T-30 T-M
Minden párért felelősséget vállalunk.
ZALAI KÖZLÖNY
Az előadásokon csak 18 éven felüllek vehetnek részt
április 9., szerda
Leánytragédia
v«OV * romlás útja
Tanulságos Ilim.
A kis garnizon
Békebeli katonái vígjáték 9 felvonásban, Harry Llaétka, Hassa Juakarsnaan
főszereplésével. Előadások 5, 7 és 9 órakor.
— Pedagógiai szemináriumok.
Sümegen tegnap tartották meg a pedagógiai szemináriumot, a tanfelügyelő, vitéz dr. Barnabás István vezetése alatt. A szemináriumot meglátogatta dr. Roll Nándor megyéspüspök is, aki hosszabban időzött olt és végig hallgatta az előadókat. Ma, szerdán reggeli 9 órakor Nagykanizsán lesz pedagógiai szeminárium, a tanfelügyelő elnöklésével. Előadást és minlatanltást tart Ortulay Oyula tanító, előadásokat: Kerczsy Qéza polg. Isk. tanár és dr. Bődy Zoltán vármegyei aljegyző.
— Az iparostanonciskolal fel-ügyelőblzottság alakuló ülése. A nagykanizsai iparostanonciskoiai fel-ügyelőblzottság ma délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében alakuló ülést tart, melynek tárgysorán az alelnök választás és a bizottság piüködési körének ismertetése szerepel.
Animo ZZf^
keverék a legzamatosabb. Kapható Aríner cégnél.
— A nagykanizsai tűzoltók
majálisa. A nagykanizsai tűzoltóság május 18-án a Polgári Egyletben nagyszabású majálist rendez, melyre az előkészületek már folynak.
— Nyilvános zenéltetések jogdijai. Egyes újságok hírt adtak arról a mozgalomról, mely szerint a vendéglősök és kávésok a győri kartársaik buzditására a zenejogdijak felemelése ellen illetékes helyen tiltakoznának. Mint hiteles forrásból értesülünk, a győri vendéglősök is kávésok megegyezlek a Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövelkezclével és igy semmiféle emelés nem lesz, sőt méltányos esetekben, hogy a pereket elkerüljék, a jogdijat bizonyos mértékben kedvezményezik, A Magyar Szövegírók és Zeneszerzők Szövetkezete tudvalevőleg nemcsak a magyar, de az összes külföldi zeneszerzők jogdijainak behajtására ntcgbizásl nyert. Feladatának olyképpen tesz eleget, hogy a vendéglősökkel és kávésokkal éves átalány összegben állapodik meg, amelynek fizetése ellenében ezen helyiségekben bármikor bármily zenét Játszhatnak.
Húsvéti vásárunk
alkalmával nagy tétel
férfi pouplin ing
kerül Igen olcsón eladás alá.
Prima férfi pouplin ing csak . . P 8\'50
Férfiing Frcnch-elővel . . . . ,, 3\'10
Elsőrangú férfiing pouplinelővel . ,, 3\'50
Legjobb hálóing........590
Kitűnő férfiing.......„ 5\'80
Elsőrangú Oxford-ing
két gallérral......„ 6 50
Elsőrangú fehéring „ 350
Női kabátok óriási választékban, a legolcsóbb árért.
Férfi duplagallér, elsőrangú minőség P —-88
Férfizokni........„ —•32 tői
Kérjük a n. é. közönséget, lehetőleg a délelőtti órákban Jönni,
mert a délutáni órákban kis helyiségünkben torlódás nélkül nem tudjuk vevőinket kényelmesen kiszolgálni.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
ÍS3Ö. április Ö.
— Akik fekvő betegek és t
közeledő Husvél alkalmából a szentségekhez akarnak járulni, jelentsék ezen szándékukat legkésőbb szombat délig a plébánia-lemplom sekreslyé-jében.
— Utazási kedvezmény. A nemzetközi Alpin képkiállítás látogatói 30%-os kedvezménnyel utazhatnak Budapestre és vissza. A kedvezmény április hó 12-től április 22-ig vehető igénybe. Igazolási jegyek a Menel-jegyirodában már most beszerezhetők.
— Árban, minőségben, választékban Barta szőnyeg. raktára mxenxdclós.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopstetn Szombathely, Kőszegi-utca 5.
™ Alumínium edény 2 pengős és 2 pengő 50 Hllé. es árban Unger és Tóth vaskereskedésében kapható.
— Fedák Sári férjhez megy. A Színházi Élet legújabb számának olvasói érdekes szeánszon vesznek részt. A szerkesztőség meghívta Qol-dot, a híres magyar hipnotizőrt, akli már nyomozások során többszőr igénybevett a budapesti rendőrség. Gold mester elaltatta a médiumot aki elárulta, hogy Fedák Sári a legközelebbi télen férjhez megy. Elmondta, hogy Bánky Vilma hazajön és a Vígszínházban fog játszani. Elárulta Molnár Ferenc uj színdarabjának a lartalmát, az olasz—magyar nemzetközi futballmérkőzés eredményét és sok más, izgalmasan érdekes dologról beszélt. A Színházi Élet u| Bzá-mában érdekes fényképekkel és cikkben számol be erről a szeánszról. Ára 1 pengő, negyedévi előfizetési díj 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Aradi-utca 8.
— A Kéozőmflvés\'et áprilisi száma. A dr. Gyöngyösi Nándor szerkesztésében megjelenő Mpiómllvésztt mUvészsü folyóirat áprilisi számát Penlelel-Motmtr JánoH mtlveaze lének bemutatására szentelte. A pompás Illusztrációk és a szerkesztőnek Penltlel-Mnlndr János méltató cikke egészen uj beállításban mutatják a korán elhunyt kiváló magyar mesternek művészetet. Slklóssy Láazló szenzációsan érdekes dkkbHtl számul Ím, a budai majolika történetéről. A tárlat-cikkek és a hírrovat teljes képét adják a mai magyar művészeti élőt mozgalmasságának. Az aktuális művészeti életet Illusztráló pompás reprodukciók ezúttal Is nagy számban sorakoznak tél
a Képzőmllvésiel pazar előállítású hasábjain. A nívós és szép folyóirat évi előfizetési tllja 24 pengő. Szerkesztőségés kiadóhivatal: V. Katona Józs®t-u. 57.
>Imit itt aserxttnk, maradton a városban.
ti savanyúvíz
Európa legdúsabb szénsavas és jódos natron-lithion tartalmú savanyuvize. Kitűnő borclx, tilt, gyógyít, flatollt
Kapható fűszer- és esemegekereskedésben
Főlerakat:
KÖVESI HENRIK
Hagykajüiia, Bagyar-u. U. Iilifti III
1930. 9
KÖZGAZDASÁG
A magyar marha versenye Olaszországban a lengyel és román állat-exporttal
Az olaszországi vásárokon a magyar marha versenyen felül áll — A magyar állal-export kívánságai — A földmüvelésügyi minisztérium akciója: az olasz piacnak megfelelő magyar marha-tenyésztés
Nagykanizsa, április 8
ZALA! KÖZLÖNY
Az utóbbi időben mezőgazdaságunk helyzetével kapcsolatban sok szó ftlk olaszországi állatkivitelünkről. Különösen, mióta a nagy nekilendülés nek indult olasz exportot a román é» lengyel marhakivitel zavarla meg.
Orosz Mór nagykanizsai exportőr, iki a milánói és luccoi állatvásárokon, akárcsak a kanizsai felhajtásokon, teljesen otthonos, az olaszor-uigi marhakivitellel kapcsolatban ezeket mondotta munkatársunknak:
— ÁlhükivHelünk, elsősorban a marha-ktvilel, meglepő tempóban növekszik Olnszőrszálba. Az olasz állatkereskedők, akik nélkül el sem képzelhető országos vá-tár, de még jobbfajta hetivásár sem, Zala-, Somogy- és Vasmegyékbon, ehó-iorban nÓvendék mar hókat keresnek, raoly-nek egyedüli elhelyezési piaca Olaszországban Lucco városa. Lucco a marhaelosztóközpont Olaszországban, Idelrá-nyul minden Import a dunai államokból
— Az elmúlt évben a növendékmarha vásárlása 2—3 hónapig tartott, de az Idei bőséges takarmányterrnésre tekintettel, az állatok kiváló minőségűek, Igy megfelelnek azoknak az Igényeknek, amiket az olaszok támasztanak. A gazdasági viszonyok is erősen eladásra késztetik gazdáinkat. Jómlnő-•égü állatot 85-1UÓ filléres átlagárban vásárolnak az olaszok.
A hUlaJt szarvasmarhát a magyar kereskedők exportálják. Növendékmarhára behozatali engedélyt csak olasz kereskedő tud megszerezni és Igy az üzleteket ők maguk ütik nyélbe a magyar vásárokon, természetesen a magyar kereskedők közreműködésével. A magyar állatkereskodők az olasz törvények értelmében csakis a nyilvános vásári joggal felruházott vásárokban megtartott állatvásárokra (Róma. Milánó) szállíthatnak.
— A legutóbbi vásárokon, igy a nagykanizsai országos vásáron Is. a 2-3 éves (borjú fogas, hizlalt tinók) mellett élénk kereslet volt egypengös és ennél olcsóbb, öregebb hizlalt ökrökben Is. A Duna—Száva—Adria Vasúttársaság hivatalos szállítója, Illetve vámközvetitőjének jelentése közli, hogy Muraknresztúron március JVHkától április 5-lkólg mi ment ki Olaszországba :
hízott ökör 110 vagon 1187 darab
Jármos ökör — — .
Ithén 3 33 .
növendék marha 38 . 559 „
wrtés _ _
ló 13 . 152 .
— Kzok a számok annál örvendete-aebbek, mert Svájcba is már két esztendő óta szünetel a kivitel. Budapesten kívül tehát csak az óriási költség-
Legjobb üditő ita
a köriamert

Kapható minden fűszeréi ciemagekereskedésben.
Főraktár:
HmnnUBi
Király-utca 2t.
VB^nirai
gel jAró (32 fillér kilónként) Bóra Jöhetne számításba, nzonlmn Mécs lóval alacsonyabb Arat tlzcl, mlntOlaazország.
— A sortés-oxportot az I0B2I lehetetlenné, hogy élőállapotban Ilyen hosszú útra sertést nem lehet vngonirozni Kz esiik ugy lenne megoldható: ha Nagykanizsán megtelelő sertéRszuró-tulepol létesítenének éa hOtóvel látnák azt el.
Ezután arról érdeklődtünk, hogy milyen helyzetei teremtett a sokai pertraktált román és lengyel marha-kivitel olaszországi kivitelünkkel kapcsolatban 7
— Kétségtelen, hogy a kérdezett két
Állam kivitele Olaszországba, erős kon-kurrenctAt Jelent Magyarországnak. A holvzet azonban a pillanatnyi roBszab-bodás után Umét számunkra hozott kedvező fordulatot, tlgyanla a lengyel murhiltteltuzulalt az olasz kormány március 2tt-lkán n behurcolt száj- és körömjájax miatt eltiltotta óh Igy konkurrenalll egyedül a rouiAn marha maradt. Nektlnk n/.onhnn a román marha megjelenésétől nom sokat kell tartanunk, mert a mattyur lillut mtitilen olim vánáron versenyen lelát áll; Ifibbet fizetnek érte ; ki-vAlóhhnnk tartJAk minőségét.
KUliinben a magyar áltat-oxportra Jellemző adatokat a március 26-lki ml-lánól állatvásár jelentőse mond a következőkben : felhajtás (belföldi) 650 drb; román 6s lengyel 4(XI drb, magyar 6« Jugoszláv <100 drb; élőborju (belföldi) 1.100 drb, (külföldi élőborju behozatal nincs, mert a belföldi állomány elégséges, másrészt a borlu sem bírja a hosszabb vasúti utat) leölt horju (belföldi) 8011 drb. Igen érdekesek ennek a vásárnak az árai bellőldl ökör I s i-20—i\'50 P
belföldi ököl ll-a 1 02—1 20 P
Uiző kövér 114-1-42 P
tehén kövér 090—1-02 P
élő or|u (iiopós) 1-56—1-86 P
külföldi marha (román és lengyel): kövér ö«ör I 14— I 30 P
kövét tehén 0 96—1 18 P
"■lő 1 14-136 P
Beteg, fáradt lábakra
gummiharisnyák
és
bokaszoritók
d nagy választékban kaphatók
VÁGÓ ENDRE illatszertárában
Föut U. azim. Telefon 5-4*.
Ugyanott
tenniazfltik, labdák és szakszerű raokethurozés.
Sszékely Vilmos buiorielepe
♦ Nagyltantxsu, ▲
Kaxíncxy-u/ca 4. sx. ^^
Óriási
választék kivitelig,
legegyszerübh butorukiól a legfinomabb i legszolidabb árak mellett.
Hiialkápes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési lelléteiek. Saját kárpitos éa disatitA műhely.
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
Szabó Antal
sportárunagykereskedés rádió- éa gramofon-osztálya.
külföldi marha (magyar U Jugoszláv): ököl, elsőrendű I 32—154 P
ökör, máiodrcndü 112—1^0 P
tinó, elsőrendű 130-1-54 P
lehén. kövér 100-1-20 P
bika, kövér 108—1-26 P
Megkérdeztem inlormátoromat a magyar állatkereskedők, exportőrök kivánságaira vonatkozólag. — Ezek volnának:
— A magyar állatkereskedők, a közeledő nyárra való tekintettel, kívánatosnak tarifák, hogy a vasutak a marhát a lehelő leggyorsabban továbbítsák. Az elmúlt év nyarán a késedelmes továbbítás miatt a hőguta erősen pusztított a szállítás alatt levő állatok között.
— Még egy érdekes adattal szolgáihalok, mely különösen gazdáinkat érinti. Májusban lesz Milánóban az évente szokásos hizlalt állatvásár és kiállítás, melyen az elmúlt évben a magyar kiállitók mind első dijakat nyertek. Kívánatos, hogy az Idén még a tavalyinál li nagyobb számban vegyenek részt ezen magyar kiállítók.

A lentiekkel kapcsolatban a magyar fOldmivelésügyi minisztérium vidéki szervei most behatóan érdeklődnek aziránt, hogy Olaszországban milyen fa|ta marhának van legjobb piaca és a gazdasági felügyelők mosl azirányban dolgoznak a gazdák közölt, hogy azokat az őllatfa/tákal honosítsák, illetve tenyésszék, amelyekel legjobb áron lehel eladni az olaszoknak.
Intézkedés tortént az Irányban is, hogy az exportban szerepet játszó vidékek olyan apaállatokat kapjanak, melyek az olaszoknak megtelelő állattenyésztést tudják előbbre vinni.
Urbán Oyula
SINftER,VARRÓGÉPEK tea A\' leojobbakT
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-flgy.lő Jelentések! Kedden a kOm&M-kt: Reggel 7 őrskor +67, délután 1 őrskor +I0Ő, este » őrskor +7 4.
Pelhiztt : Reggel leiből, délben és este borult égboltoist.
Szélirány: Reggel északnyugat, délben északkelet, elte ésrsknyugstl szél.
(ÉJuakal rádiOJetentéit A ■•<a*ral«-glal lnt«M»t aata 10 «rakar )•-Icatl, ..d. eii.lt l.hUUa stéa tsl>rs>éss salraa IM várkaM, taksistl nappalt Ialmala«a4éaaal
Tetmogamsuíc ux érdemes kanizsai kereskedelmet éa Ipart.
A rossz tűzhely sok kSltségat és boszuságot okoz.
Dobja kl tehát hasinaveheletlen IHz-helyét éa rendeljen nálam sajál készítményeimből egy Igaián prakUkua
asztaltüzhelyet,
melyéri IJ évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
"M lakatosmester
Ha^ykanlzsa, lóuef íöherceg-nt 87.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. áprllla g.
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Gladiólus gumók Tubarózsa gumók
MfltrAgyafélék
ByflmSIoafs védalml szerek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mi(, műtrágya, termény éa nővány-redőazarek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn: 130. sara
HIRDESSEN
a „Zalai K5zlBny"-b«n.
(—) Pótvásár Nemesvldon. A
nemesvidl pótvásár folyó hó 15-ér, arai nagykedden lesz. Vészmenies helyről mindennemű jószág felhajtható. __
TŐZSDE
A mai tőzsde irányzata általában kedvetlen. Az utóbbi napokban a külföldi tőzsdén is megállott az eddigi ■zilárdulás, ami természetszerűleg Itt is éreztette hatását. — E mellett az utóbbi napokban a bécsi arbllrage tekintélyes tételekben adott el magyar papírokat, amelyeket a tőzsde nagyabb árveszteség nélkül vett fel. Flxkamalo/átu papírok piacán az üzleti tevékenység meglehetősen összezsugorodott, az irányzat lanyha. Devizapiacon az üzlet csendes, árfolyamok nem változtak.
Xlrtcil zartai
Wrt- 3022, London 25*10«/i, Newvor\' lllít). Brfimrl 7108. Milano JT«, ViKtri-t 64 85. Amsterdam J07-90 Btrtl 123 20. Wle- 72 75. Sofl "74, Prt" I5 28V1, V-r«i 57S5 Badapnt M-10 Belgrád o-t71/1, Bukaieal 3-07
A tUaputl tíuáe (aytu-jefyiéu
VALÜ1AK
Angol I. 77-\'8 > 93 Btigah ÍMO M0O Cseh k, IP-S7 i6 97 Dán k. 152*85-153-25 Dinár ICKJl-10-09 Dollár 570 30-.172 30 Francia f. 22-30 22 60 HoU. 2.ö-2*i 230 25 Langy el 63*95-64-25 Lttl 3-37-.1-41 Líva 411-417 Ltra 29 95-30-25 Márka 136 30-136 90 Norvég 152 85 153 45 ScMlL 80-40 80 80
Peseta —•---•—
Svá|d I. 110-60 \'II 10 Svéd k. 153-50 154 10
UÉVtZÁK AnrsL 229-55-280 25 Belgrád 10-10 0-13 Berlin 196-42-136\' 2 Brüsszel 7V73 80 00 Devizák! 3-39-3-41 Kof-rntl.lt305-\'S3 45 London 27 80 Í7-88 Madrid 70 70-72 70 Mllaao 28-94-30-04 Newjorkí7l\'50 73 10 Oaslo 153*02-153 42 Pária 22*38 22 45 Prím 16-^2-16*97 SsóBa 4*13-4 >7 Stockh. 153-65-154 0 Varsó 64 07-64-27 WWn 8t.iS3n.-J8 Zürich 110-72-111 02
Sartágrásár
VennéHy tőzsde
Buza 20 flll., rozs 15/111 esett. Buja Itsaav. í7-e> /\'3 20 23 30. 7*-a» 23-55—23 75, 79-ea 2385 24 10, 80-aa 24 00-24-30, dunánt 77-«a 20 9J- 2120 78-aa 2115 -21 45, 79-ea 21-40-2185 80-aa 31 50 - 21-80, roza 1160-1180. tak. árpa 13-00—1350, aőrárpa IriÜO— 16 50, aab 12 75-13 10 tengert taxi. 12-45-12 65, uunántull 12 6 V 12 90, repce 5100— 5200 korpa 8 30 8 50
Kiadja: Défoalal Hromla és T.rVvM Vállalat, Uagykaniís-.a. Felelős kiadó: Zalai Károly. fatarmrlMa talaioa t hlagykanlrsa 78. t.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa apróbárdctéssk dija 10 •sóig M f)IMa> Mladen további saó dija » «f>t. Vasár- M ünnepnap 10 azólg It fillér, minden
további ató dija a MII. Sierdán éa pto-teksn 10 aaólg (0 ffllér, minden további azó dija I fiit. Címszó s minden vast*.
Eibb betobót álló szó két szónak számit-ük. Állást karesóknek 50a/e engedmény.
HWaMaatr S (««) p.r-gS Aaaaafiaa alal a falealaiaa kiiqrealáa, aaámláaáa alkartláaa «ég«H • llri II........
Ciukott bérautók négy és hataiemélyea legolcsóbban Kaulmann alánénál rendelhető. Telefon 571. és 16\'. 1528
Rádió alkalmi vétalt 5 lámpás
rádiókészülék diizei azekrényben, Phlllpa csodacsövekkel, Leove hangszóróval, telje-aen komplett 250— pengőért el«dó. — Megteklntbetó Szabó Antal cég rádlóBzte-lében.1 1847
Férfi) vagy nót felOltót készítek dlvat-ryapluszövetből 80 P-től, részletllzetéal Kedvezmény. — Calboly Pe.enc, Bazár udvar. t289
Elaáá i Harisnyák, kosztyllk. férfiingek, nyakkendők atb., az ósszes urí- éa nói-dWatárudkkek a legolcsóbb árban Kiufmi-n Károlynál. Telelőn 372. 1»S2
Taaaaaakat tlzetéssel letvesz Frank mértegkéazltő, Eötvös tér 5. 1846
Safajfáa árut HtM tartok. Araim és áruim mlnósége felUlmulhaatlan. Kaufm\'nn Károly. Telefon 372. 1853
Uraaaááan aaáa nólkalapok legolcsóbban kaphatók Brónyalné kazlnczy-utcai lUte\'ében 1767
Pfaatlteslat betebaiezésn aMea feMzegben a legerősebben éa leggvoc-aabbnn fotyóaltut Aoxét !«■»• pénz-kótcaöoköivetitó Irodája NatflmL-aia. lüuáaczy-utcá Z aaáa. 4S2S
3 szobából álló utcai, ISIdazIntl troáa-hatylaég kiadó Caengery ut 4. 108S
■ákot, étéi vl-zont eladók eladok. Sitreci, Telefon 330,
réazére
1779
lé«aat ffitV*roag-ut SS. tzámu ház szabad kézból eladó. Bővebbet ugyanott 1771
Jó mevjele-éstl k..ak«dA..géé át\'áit kerea ftlizerei azalmáoa. Clm a kl
aduban. 1769
■ sy nagy oaaládu koo*lat konvencióra lefogadok. — Q.llnleld Adni, Magyar-utca 25. 1754
■ Síkalap modeiljelmmel nvgér* cxtcm. 9-tól Erzaébet-rér 20. >z„ I. em. Wtndlichné Révész Magdánál megtekinthetők. 1819
Petőll u. 31. azáinu héa lüazerkereT kedéaael együtt eladó 1768
Egy 350 es angol motorliarékpél-
és e«y kerékpár Jutányosán eladó Árpid utca 5. az m. 1795
r*n«» töldhlrtokra éa házakra korlátlan összegben, méltányos kamat mellet! lolyó-slt »t Sattlrr U|n Irndála, Erz«ébel-tér 15, az Igazságügyi palota álell\'nében. 58,\'
Ss*ntgyftrOVwérl hagyan etsó h\'By-há\'on egy kistbb aiólőblrlok eladó Bővebbel Peiőll u\' 16 18-9
8aakaa*kan jurtán mezóvazdá*ná1, urad Imrknil lói bevezelell nőrten listai emb\'rt kere ünk fix firet\'sel el<r<áil ll-zt-vlrelól állái\'a Ajánlatok „Olaj vllép-oég\'< jeligére a kiadóhivatalba. 1843
A La«anyal Téglagyár felfogad egy téglavető családot. 1841
CaépISgarsiitura 800 aa. tellea tel-azerrléssel. családi okok miatt eladó — Teleki-ut 67. 1842
Haaajsabb gyakorlattal bíró gépírónő éa jóizámolót, kl a rénztárkezeléaben Is jártai, felvétetik. Jelentkeanl 3 óra u\'án Eppinger I. és Fia. -1844
léat olcsón vállalok 1845
TakarltéaSf dé\'előltl órákra lelve ízek. Erraébet-lér 1, II. lépcsó jobbra. 1850
Kél tagból álló családhoz Maal taéé, tőként szobaleányl leendőkben |árt-a jobb nő mindenesnek e hó második feleben, legkésőbb má|ua elae|ére felvétetik. Guth Arnold, Klalaludy-utca 21. 1741
■aaéát. vaaaléat olc
lakásomon Attlla-utaa IS. alatt
Linóleum, mozaikvászon,
Coous-azftnyag, lábtBrISk
««• gyári lerasata
ÉS SZEGI
HIRSCH
cégnél.
KIADOK
Erzsébet-tér 18—19. sz. házban
két irodának alkalmas lépcsőházi bejáratú szoba, nagy üzlethelyiség és raktár és irodának alkalmas helyiségek.
Bővebbet a házfelügyelőnél.
Kováid Péter és Fia
budapaattl featftgyár
fest, tisztit éa plisseroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
iw Csengery-ut 5.
Üzlethelyiség
berendexé8tcl forgalmai útvonalon
augusztus 1-re kiadó
Érdeklődni lehet Bruncslcs János-nsl Nagyksnlzss és Kobn Oyula és Lajosnál Keszthely. usi
FelllaiUt 1419, eiauallan 668 - Blaó-rendo 1*56-1-68. azedett 1*50^ 1-56, azedetl kőaép 1-44—1-48, kónriytl 1 30-1-38, 1-aó rendű öreg 1-36-1-40, It-od rendű őres 1*30-1-34 angol .uldó 1*50—1*70, azatonna nacvhan 1*60-1*64. zalt 1-68 1-88, bus 2*00-2 16. szalonnáé lélsertéti 1-80-1-94
Ragykanlzaalak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanlozky-uioa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202- 43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekftttetésp-es és 46-os kocsikkal.
Rózsagyár Kaposvár
Vegytlsztltásra és festésre elfogad férfi és női ruhákat
bármilyen minőségű kelméből. Ujraátfestésre bőrhuior kai, bőrkabátokat
él végárul. Agytoll tisztítás huzattal együtt és enélknl. Ptlgwónvók, kézimunkák, azónyegek, butorkelmék, mindenféle psplanok és szórmék lliztl\'ása, ferlőüenllése és feslése.
Pllsséerozás és gouvréerozás
a legelőnyösebb árban és legszebb klvlle.ben.
Férfi gali«pok és kézalak fényezett és modern matt
módszer szerint tisztítva. Fehérnemüek mosása darabonként és sulyia.
Bővebb Felvilágosítást nvujt Nagykanlzaa részére a gyujtőtelep vezetője:
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Koó Kálmán
mflasztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
Ali andóan nagy választék mindennemO bu\'orokban.
Kézimonkaelőnyomdák
szállítása szakszerű összeállításban, kedvező részletre.
Kérjen árajánlatot!
B I e i • r R. sablongyár, Szolnok.
rfx epsax. éloüutn hű kmrói
SINGEK
VARRÓOÉP.
Xvthi+oJ /ÍtliIÍH. fiUt^UUÍ.\'
^^SOlgny AtXUÍ. K+txl^+Jp 3INGER VARRÓGÉP REJZV TUBS.
NÁ8YKMI1ZSA HékUleta: Fö-it 1
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott a Uílzaiai Nyomda ér. Lapkiadó Vallalatnál Nsjíyüanizsán (Felelős üz1cIwí«ía7 7.aiai Károlv.)
70. évfolyam 82. szám
Nagykanizsa, 1080. április 10 csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI K8ZL0HT
SKiiarfMf U UwUfeiviUI: Pó-ut 5. szám. Öttl*ól*T.tál Komik U)0HL 3X
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: BarbariU Lajoc
BMtoctM ta: I ptag£ M I
iDstlce for Hungary
Amerikába szakadt véreink egy világraszóló gondolatot vetetlek fel i mini hazafias magyarokhoz illik, nyomban hozzá is foglak a gondolat megvalósításához. A nyár folyamán a Szent Imre év ünnepségeivel kapcsolatban át akarják röpülni az Állani! Óceáni, hogy e cselekedettel a világ minden népeinek figyelmét a trianoni békeszerzödésze és a békeszerződés Igazságtalanságaira lereljék.
Az amerikai magyarság akciójától máris visszhangzik egész Amerika s az angol világlapok s aviatikai szaklapok helek óla behatóan foglalkoznak a Justlct for Hungary" óceán-repülésével. Az amerikai magyarság akciójának jelentőségét emelte az a körülmény, hogy az amerikaiak rajongásig tiszteli és nagyrabecsült Undberg ezredese vállalta el az óceánrepülés mUszaki főtanácsadói tisztségét s a magyarok eddigi amerikai repülésein a Lindberg-gép vitte a vezetőket a nagy magyar empé-rlumokba, mindenütt hirdetve: .Igaz-súgót Magyarországnak I"
Detroit, Toledó, Lorain, Cleveland magyarsága máris megmozgatta a velünk rokonszenvező angolokat, németeket, olaszokai s más, velünk barátságban élő népeket s a három ünnepnapon végzett repülés százezrek érdeklődéséi keltette fel. Már a magyarországi magyar közvélemény Is tudomást szerzett az Amerikába szakadt magyar leslvérek kezdeményezéséről s a magyar közvélemény teljes rokonérzéssel kiséri a készülő világeseményt.
A keresztülvitel alapját Rolhermere lord áldozatkészsége velelte mcK s az amerikai magyarság minden áldozattal segítségére sielell a hatalmas kezdeményezőknek.
Hűtlen és érdemetlen volna mull-Iához a bolsevizmus, ha egy ilyen hatalmas vállalkozási némasággal kisérne. Méltatlan volna a szovjet erkölcseihez az, ha egy ilyen nemzeti megmozdulást nem kísérné ellenséges hangulattal s beavalkozásával nem kellene disszonanciái. Csak az akció fényes sikerét s világraszóló hálását igazolja az, hogy az amerikai kommunisták szükségéi látták annak, hogy a magyarság hazafias megmozdulása ellen ellentünlelésl rendezzenek és botrányt provokáljanak. Szégyenteljes és fájdalmas, hogy egy magyar empóriumban, az amerikai Newarkon rendezték ellentllnte-tésükel s\'fá|dalmas, hogy a kommunisták soraiban magyarok is voltak.
Az amerikai rendőrség lehengerelte ugyan a kisérlctet, de a kommunisták kísérleteiket folytatni fogják. Ez a kísérlet s annak folylatása nemhogy lehangolná a magyarságot, ellenkezőleg, crősebb elhatározásra és nagyobb áldozalhozaialra serkenti. Csonka-Magvarorszúg magyarsága pedig kettős tanulságot von le a történlekből. Egyik az, hogy az emigrá-
cióban élő magyarok egy kis töredéke minden gynlázalra képes, ha azzal hazájának árihat s a bolseviz-musnak hasznára lehel. A másik tanúság az, hogy az elvelemüllek kísérleteit ugy künn az ország határán kívül, mint benn az országban, tgységgci és eréllyel kell visszaverni.
Az amerikai magyarok akciója pe dlg lelkesedéssel töllliet el .s ez az akció a Szent Imre év legnagyobb eseménye lesz, mert ez arról lesz tanúbizonyságot, hogy a hazától lávol élő magyarok lelkesedéssel és áldozattal szolgálják hazájuk ügyéi s az Oceánrepülést is azért viszik
sikerre, mert lobog a lelkesedés bennük, hogy minden áron .Igazságot szerezzenek Magyarországnak" s ezért for< a levegő-égen ál Amerikából Magyarországba szállni a magyar pilóta állal vezetett, magyar utasokkal és magyar üzenetekkel elhalmozott magyar repülőgép.
"..........................~i*-rrrrr~----.-
Bethlen római útjától jelentős külpolitikai események várhatók
A magyar kormányelnök az éjjel Nagykanizsán keresztül utazott Olaszországba Bethlen Apponyl Alberttel is találkozik Rómában
Budapeat, április 9 (Éjszakai rádiójelen/és) Bethlen István gróf miniszterelnök ma délután 6 óra 15 perckor Budapestről
a Délivasulról Rómáb.t ulazott. A miniszterelnök kevéssel 6 óra elölt jelent meg a pályaudvaron báró Apor követségi lanácsos, gróf Csáky István, a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője és Kassay Farkas lllkára kíséretében és azonnal
beszállott kocsijába. Még miellőll a vonat indult volna, kihajtatott a pályaudvarra Marió Arlotta budapesti olasz követ, aki szívélyes bucsul veit a miniszterelnöktől olaszországi útja elölt. ,
A miniszterelnök szerdán este 10 óra 25 perckor érkezel! Nagykanizsára a trieszti gyorssal és innen íolytaita útját vonalával Murakeresz-tur felé.
Budapest, április 9 Belhien István gróf miniszterelnök, aki ma este utazóit Kómába, Mussolini miniszterelnökön kivül Grandi külügyi államtitkárral is tanácskozni log. A miniszterelnök találkozik Rómában Apponyi Albert gróffal, aki március \'ifi ika öta tartózkodik Olaszországban, Minden kilátás megvan arra, hogv a miniszterelnök római utja külpolitikai szempontbál jelentős eseményeket fog hozni.
Jlz igazságügy miniszter intézkedik, j^ogy Zalában a járásbíróság területe a közigazgatási beosztáshoz simul fon
Zsltvay a biról karról és az Igazságszolgáltatás javításáról — A jövő évben megszűnik a B-státus — Gyorsírás nélkül ezentúl nem lehet az igazságügyi szolgálatába lépni — A kormány nem gondol uj földreformra
Eddig 19 millió pengő ter&et vell le a Kormány a polgárság vállairól
Budapest, április A A képviselőház pénzügyi bizottsága ma délelőtt az igazságügyi tárca költségvetését tárgyalla. Hajós Kálmán a bitói pótlékok kérdésénél rámula-loll arra, hogy a birák semmiféle mellékjövedelemre nem lehelnek szeri Wolff Károly hangoztatta, hogy a birói kar elérkezett teljesítő képességének végső halárához. Ez a költségvetés is 48 biról állási szűntet meg. További létszámcsökkentéssel nem lehel eredményeket elérni. Az alsóbb blrdk érdekében Rassay Károly halározatl |avaslalot nyujl be, hogy ulasitsa a Ház az igazságügyminisztcrl, hogy az alsóbb birói fizetési csoportokban arányosítást vigyen keresztül akként, hogy az eisó fizetési csoportba sorozott oirák és ügyészek létszámát jelentékenyen csökkentse, a második csoport-
ennek megfelelően
beliekét pedig emelje fet.
Az Igazságügy miniszter vúlasza
Zsitvay Tibor igazságügyminiszler válaszában hangoztalta, hogy
a biról kar emberfeletti munkát végez.
A birói képesítési pótlék emelése terén ebben az évben nein leheled meglenni a fokozatos lépéseket. Megtakarítást vár az üdvös és helyes reformoktól, amil a birói pótlék megfelelő emelésére fordii. Rassay indil-ványál elfogadja azzal, hogy a megtakarítások eredményéhez képest érvényesíteni szándékozik azl a jövő költségvetésnél.
A WrDénykczás egyszerII-sltésénél
nem ragaszkodik a szöveghez, hanem csak a célhoz: az igazságszol-
gáltatás javításához.
A község! bíráskodás
reformjáról szóló törvényjavaslat ér-lelmében bizonyos ügyek ezentúl a községi bíróság előtl fognak elintézési nyerni. Legfeljebb egy jogorvos-lalot enged meg.
A fizetésképtelenségek
reformja a közeljövőben részben jendeleli ulon, részben azonban előreláthatólag törvényhozási ulon Is rendezés! nver. Legközelebbi nagy törvényalkotás
a fyltblzomdnyuk reform/a les/. Minden érdekeket kielégítő módon igyekszik megoldani
o részvény/og reformját is. Nem tekinti haldokló kétdésnek
a kartellek
ügyéi. Már a közeljövőben nyilvá-
ZALA! KÓZLÓNV
I6áú. április 10.
nosság elé léphel az idevonatkozó javaslattal. Remél!, hogy a kartellek kinövéseivel szemben hathatós fegyvert nyújthat a közgazdasági életnek és a fogyasztóközönségnek. Intézkedik
a gyorsírd!
még szélesebbkörü alkalmazására nemcsak a segédhivatali, hanem a fogalfnazól személyzet kórében is. Junius 1-töl kezdve senkit nem lehet gyorsírói képesítés nélkül felvenni az igazságügyi szolgálatba és aenkit nem léphet előre, mig a gyorsírói vizsgát le nem teszi. Mindent meg klvdn tenni a blrdk tehermentesítésére. A jövő költségvetési évben előreláthatólag
mcgmMttntctt a B) atátuai, ami az érdemesek és sorrakerülök életbeléptetéséi involválja. Foglalkozik azzal a gondolattal, hogy ha a szegényvédelem terén jelentékeny megtakarítások jelentkeznek, akkor ebből részesedjék
ojs Ügyvédi kar, amely a szegényvédelmet ellátja.
A végrc&afidml kérdéseket nagyon szigorúan fogja kezelni, mert az igazságUgyminlsz-térium lul van halmozva halasztási kérvényekkel. Ebben a tekintetben legfeljebb az aratási időszakot lehet figyelembe venni.
Gondoskodni fog arról, hogy Zalamegyében a jdrdsbirósdg területe simuljon a közigazgatási beosztáshoz.
Ami a tagosítást illeti, ez olyan mostoha gyermek, amely csak pénzből tud táplálkozni. A kihitelezett össze-gjk nem folynak be két esztendő alatt, ezért most nincs elegendő hitel.
A flsateiaé0<e.\'^a verseny kérdésében a revízió meg fog történni.
A bizottság általánosságban és részleteiben elfogadta az igazságügyi tárca költségvetését, valamint Rassay
Károly határozati javaslatát az Igaz-ságügymlniszter módosításával.
a kisebb tárcák Iíölítég-ueléM
Budapest, április e
(Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénzügyi bizottságának délutáni ülésén Ivddy Béla elnöklete alatt az úgynevezett kisebb tárcák költségvetését tárgyalták.
Rubinek István előadó hangoztatta, hogy a kisebb tárcáknál, melyekhez az üzemek is tartoznak, a költségvetési redukció 5\' százalék. Az egész költségvetésnek 1.6 százalékát teszik ki. Ismertette az
Orwtgsi raiabtrtokrnn-dcxö Blróadg
működését, mely 1921. juniusától 1930. április 3-ig 259.926 házhelyet osztott ki. Megváltott 931.432 katasztrális holdat. Az OFB 1931-ben megszűnik, de az ügyek teljes lebonyolításával addigra nem készül el.
a minluíeroInVlcsép UUUaégvetéaére
áttérve kijelentette, hogy az 418 710
pengővel csökkeni, a Vitézi Szék
költségvetése 9000, a Központi S\'a-
tiszllkai Hivatal költségvetése 96 000
pengős csökkenést mulat ki.
Neubauer Ferenc arra kéri a kormányt, hogy hasson oda, hogy az OFB különböző tanácsainak ne legyenek ellentétes döntései. A Központi Statisztikai Hivatal működése épen az anyaglak miatt nem olyan nivón mozog, mint az kellene legyen.
Várnai Dániel az igazságügymi-niszternek mondja, hogy mielőbb terjesszen be a hitbizományi birtokokról törvényjavaslatot. UJ földreformra van szükség.
Zsitvay Tibor dr. igazságügyminiszter : A hilbizományok jogreform-járól szóló törvényjavaslattal a közeljövőben a Ház elé jövök.
Vass miniszterelnökhelyettes meg-
állapítja, hogy a Statisztikai Hivatal elsőrangúan oldja meg feladatát. A kormány uj földreformra nem gondol. Elhibázo\'t dolog volna ma a nagyobb földek megmozgatásával az amugyis alacsony földárakat még Jobban lenyomni. A földmüvelésügyi miniszter elővásárlási joga Itt van és ez sokat jelent.
Ezután a bizottság a tárca költségvetését ugy általánosságban, mint részlelelben elfogadta és áttért
a pénxUgyl tárca költségvetésének tárgyalására.
Temesvdry Imre előadó kifejtetie, hogy a pénzügyi kormányzat milyen nehéz feladatok elölt állolt, mikor redukálnia kellelt a költségvetést. Beszélt a pénzügyi közigazgatás egyszerűsítéséről és a közszolgálali terhek csökkentéséről, melyeket a kormány fokozatosan valósit meg. Eddig 19 millió pengő terhet veit le a pénzügyi kormányzat a polgárság váltáról. Az államadósságok összege 1496 millió. Hegedűs Kálmán szólalt fel ezután.
őrffy Imre azt kérdezi, nem lehetne-e megmondani, mikor lesz a nyugdijlerhek kulminációs ponlja ?
Kdllay Tibor dr.: A pénzügyminisztérium az utolsó években olyan tempóban emelte a kiadásokai, hogy arra nincs példa a költségvetésekben. Nem lelt volna szabad megengedni a kormánynak az aulónomiák eladósodását. Attól tart, hogy a költségvetési megtakarítások csak papíron maradnak meg.
B. Szabó Sándor, Wolf Károly felszólalásai után Beck Lajos kijelenti, hogy Wekerle pénzügyminiszternek az a legfőbb érdeme, hogy a költségvetést reális alapon állította össze.
Ezután a pénzügyminiszter válaszolt a felszólalásokra. Jelezte, hogy a lakbérosztály helyesbítésére Irányuló munkálatok folyamatban vannak.
Reméli, hogy az adatgyűjtéssel hamar elkészülnek és május hó elsejétől kezdve éleibe lehet léptetni az uj lakbérbeoszlásl. Bejelentette, hogy a leközelebbl alkalommal felhatalmazást fog kérni a Háztól külföldi kölcsön felvételére.
Ezutln a tárca költségvetését általánosságban elfogadták és a folytatólagos tárgyalást csütörtökre halasztották.
á közeli napokban országszerte megindulnak a közmunkák
melyek kedvező kihatással lesznek az egész ország lakosságának helyzetére
Budapeat, április 9 A pénteki minisztertanácson tárgyalás alá veszik a gazdasági helyzet megjavítására vonatkozó terveket. A kormány rendelkezései nyomán már a legközelebbi napokban országszerte meglódulnak a városi, vármegyei és törvényhatósági közmunkák, amelyek az egész ország
lakosságának helyzetére kedvező hatást fognak gyakorolni.
Leszavazták a német söradó-tervezetet
Berlin, április S A birodalmi gyűlés adóügyi bizottsága szerdán délben túlnyomó többséggel leszavazta a söradó tervbe vett emelését.
á dó ós a kenyérkereső pályák
Irta: BarbirlU Lajot
MII akar a feminizmus? Sok jót és sok rosszat. Ugyanazokat a jogokat, ugyanolyan súlyt és értékelést a nőnek az élet minden vonatkozásában, mint aminőkkel a férfi áll a világban. Egyenjogúságot a családban, a politikában, a tudományos és művészeti porondon, a társadalom életének minden területén. Ámbár tagadhatatlan, hogy az emberiség sokkal többet nyert volna, ha a nöi jogok megszerzéséért latba vetett temérdek energiát arra fordították volna, hogy a nőket megtanítsák anyának és feleségnek lenni, mindamellett a legkonzervatívabb férfielmélet sem tagadhatja, hogy a nő teljes nagykorusitásáért folyó mozgalom társadalmi és gazdasági szükségszerűségek szilárd pontjain vetette meg a lábát abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy a férfi által kormányozott világrendben a nő egyre kevesebb helyei talál magának a bibliai felszabadulás jegyében való elhelyezkedéshez. Hozzájárult ehhez a természet is, amely sajátságosan mindig nő-többlettel zárja akulturem-berlséf lélekszámának statisztikáját.
Női Jogokról, egylormaságról és
értékelésekről lehet vitatkozni. Hoiíy azonban élni annak a pármillió nőnek is kell, amennyivel több a világon a nő, mint a férfi és élni annak a pár millió nőnek is kell, aki vagy bele sem jutott, vagy bármi okból kiesett a férfivel való házassági együttélés biztonságából, — ezen vitatkozni nem lehet. Még kevésbbé lehet vitatkozni afelett, hogy. társadalmi berendezkedésünknek egyenes kötelessége olyan engedményeket lenni a nő javara, hogy az emiilett esetekben a nőnek a tisztesség és becsületes munka utján biztosítson megélhetést.
A feminizmusnak épen ez az egyik alapvető tétele: — a nő egyenjogúsítása a kenyérkereső pályákon, illetve már az azokra valrt előkészületben : a képesítések megszerzésében is. Hogy a feminizmusnak politikai és egyéb hajlásai is vannak, — hogy a suffragetle-mozgalom vezérének, Pankhurst asszonynak, a női szavazati-jog hazaárulás és izgatás miatt többször elitéit, fanatikus vezérének épen napjainkban hazája földjén szobrot emeltek, — hogy vannak ma már a politika küzdőterén, sőt miniszteri és államtitkári székekben is férfi bölcseséggel és férfi munkabírással dolgozó asszonyok, — mindez nem változta! a tényen, hogy a nők érvényesülésének harca ma
elsősorban kenyér-kérdés. Azért kell a nő a politika posztjain, azért kell a kenyeret nem adó közéleti tevékenység sodrában, mindenütt azért kell, mert — ez már lélektani adottsága a nőnek: — egyrészt mindenütt jelenvaló akar lenni, ahjl a figyelem feléje, fordulhat másrészt és főként, mert a nő minden érvényesülése egy lépéssel közelebb a célhoz: felelős és hal&lmi posztokról is egyengetni az ulat annak a sokmillió nőnek, akinek nem jutott, vagy nem juthat a férfi gondoskodásából.
Azlán (legyünk őszinték I) a házasság úgynevezett réve sem olyan biztos dolog ma már, hogy a nő eleve nyugodtan lemondhatna arról, hogy felvértezze magát szellemi és testi energiákkal arra az esetre, ha véletlenül mégis magának kellene gondoskodnia megélhetéséről.
Mi itt, a napok csendes morzsol-gatásában szürkülő vidéken még csak megvagyunk valahogyan. De hiszen nem is a közvetlen környezetünk, nem is az áldott vidék kérdése a kenyérkereső nő problémája. Világjelenség a feminizmus és világjelenség benne a nő harca az önálló megélhetésért. Az okokat tehát ezekben a világjelenségekben kell keresnünk, mert azok részben, ma még talán kicsiben, megvannak nálunk is és utat törnek mindjobban
felénk is, ugy hogy csak idő kérdése, mikor kerülünk a lavina széléről a derekába.
Oondoljunk csak a világvárosok hatalmas zajlására, gondoljunk a miénknél sokkal szabadabb morális és lélektani elveken felépült Amerika tülekedő éleiére, — bizony igen nagy tétel a feminista mozgalom és női kenyérharc terén azoknak a nőknek tábora, kik nemcsak kikívánkoznak egy elhibázott házasság kötelékeiből, hanem önként vagy kénytelenségből ki is lépnek belőle és elindulnak kenyeret keresni. Ha csak addig is kell a kenyér, mig esetleg újra férjhez mennek, de a kenyér ken. És igen sokszor a gyereknek is kell.
Szomorú, hogy igy van ez a házassággal, amit Isten szentnek és változhatatlannak parancsolt, de amikor nem vallásbölcseleti, hanem kenyérkérdés szempontjából vizsgáljuk a nő helyzetét a házasságban, akkor csak a kérlelhetetlenül elibénk meredő ténnyel számolhatunk: — bűnös dolog is, nem is jól van, de igy van. A büntetés pedig nem lehet sem éhenhalás, ami a teremtés gondolatának, a világmindenségnek leggyalázatosabb megcsúfolása, — sem prostitúció, ami kenyérnek kenyér, de a házasság istentől rendelt kötelékeinek szétszakításánál Is poklosabb és szomorúbb szentségtörés.
(Folyt köv.)
IMO iprlII^O
ZALAI KÖZLftNY
Április 10., osflIBrtBk Április II., pintak
Dlámi 8 felvonásban. Főszereplő: Haas Itsis.
(SZERELMI CSAPDA)
Vlcjáték • felvon! ibsn. Főszereplő: L»«ra la Dani*.
Felakasztotta magát egy fiatal gazda
Pillanatnyi elmezavar okozta a másodszorra sikerült Öngyilkosságot
Nagykanizsa, április 8
Sás Péter 29 éves, nős garaboncl földmives szerdára virradó é|szaka felakasztotta magát. Mire rátaláltak, halott volt.
Kedden este Sós Pétert János nevü öccse keresle lakásán. Érdeklődésére bátyja felesége azt felelte, hogy az ura a .hátsóházban" van és valószínűleg már le Is feküdi. — Később az asszony is be akart menni, hogy lefektesse a gyermeket. Meglepetve látia, hogy az ajtó bc van zárva. Azt gondolla, hogy az ura talán az Istállóban van és odaindult. Mikor a szoba ablaka előtt elhaladt, látta, hogy belül a lámpa ég. Rosz-szat sejtve az ablakhoz ugrott, ahol megdöbbentő látvány tárult elé. Férje eltorzult arccal a mestergerendára felakasztva függőt a szoba közepén.
Ar asszony átfutott a szomszédban lakó apósához, aki fejszét hozott és hamarosan betörték a belülről zárt ajtót.
Sós Péteren azonban, hiába vágták le rögtön a kőtélről, nem lehetett tegitenl.
A községi elöljáróság értesítette a nagykanizsai |árás főszolgabiróságát, ahonnan dr. Szabó Zsigmond járási tiszti-orvos és dr. Forintos László szolgabíró azonnal kiutaztak Oara-boncra a hullaszemle megejtésére.
A vizsgálat Igazolta az öngyilkosságot. Sós Péter sógora azt is elmondotta az ez ügyben nyomozó csendőröknek, hogy sógora már régebben foglalkozott az öngyilkosság gondolatával. Egy ízben, még fiatalabb korában szintén megkíséreli öngyilkosságot, de akkor megakadályozták tettének végrehajtásában.
Sem család|a, sem rokonsága nem tudja okát adni a fiatal szorgalmas gazda öngyilkosságának. Valószínűnek tartják, hogy pillanatnyi elme-
zavar adta kezébe a kötelet.
Egyesek szerint az utóbbi időben egzáltáltan viselkedett.
A kanizsai ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
— a legaxebb szőnyegek nagy vdlasxtékban, keduexö fizetési feltételek mellett -Baridnál.
VdsdrollunKlltQon.nekUld-
tUk péutliiker Idegenbe.
A csillagvédjegyfl
ffi Junghans-órák
T is<«
pontosságok és minőségükért szavatolnak!
Véres családi dráma Nagybakónak Röxségben
Felesége, leánya és veje támadt rá az öreg födmivesre — Sodrófával verték az öreget, aki viszont kését forgatta meg vejében
Nagykanizsa, április
A közeli Nagybakónak község csendjét véres családi dráma dulla lel.
Olt kezdődik a dolog, hogy Fun-tek Oyörgy 60 éves földmlves áldatlan családi viszálykodásban élt vejével, leányával és lulajdon feleségével.
Puntek szerint ezek üldözték őt, mert terhükie volt, de amazok azt vallják, hogy Funte volt a kibírhatatlan. Végeredményben az elmúlt é|szaka annyira fajult a családi háború, hogy Funiek veje, Lukácsi János 32 éves földmives, felesége és Funtekné segilségével egy sodrófával alaposan helyben hagyta az öreget
Funtek azonban nem maradt adósa
ve|ének, mert kést rántott és azt Lukácsi nyakába szúrta, majd a kezét sebezte meg.
A már-már végzetes következményekkel fenyegető családi drámának a szomszédok közbelépése vetett véget, akik a súlyosan sérült Lukácsi Jánost szekérre rakták és beszállították a nagykanizsai kórházba.
Funtek Oyörgy Is a helybeli kórházba került, mert bizony a sodrófa nem volt kíméletes és Jónéhány kék folt borítja testét.
Most a csendőrség igyekszik tisztázni a családi dráma részletelt és ehhez képest indul meg a bűnügyi el|árás, valószínűleg az egész család ellen.
Női - és férfiszövet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
A hivatalos próbasütés eredménye szerint a nagykanizsai pékek 38 fillért keresnek 81 kg. lisztből sütött kenyéren
Nagykanizsa, április í> A nagykanizsai közönség általános panaszaira a Zalai Közlöny több Ízben foglalkozott a nagykanizsai liszt és kenyérárakkal. A kérdés tisztázása végett dr. Krátky István polgármester próbasűtést rendelt el, amit a város és a rendőrkapitányság hivatalos közegének közbenjöttével lefolytattak. Egyben a város a szom-
széd városok vezetőségeitől bekérte az ott érvényben lévő kenyérárak jegyzékét.
A próbasülésnél megállapítást nyert, hogy a kisütött 81 kgr. mennyiségű félbarna kenyér a sütőnek 26.35 pengőbe kerül. Ha ezt a mennyiséget a sütő kizárólag kicsinyben, 36 filléres árban tudná elárusítani, az érte kapott összeg 29.16 pengő lenne.
A sülök azonban az általuk termelt kenyérmennyiség legnagyobb részét — de feltétlen 50"n-ban — viszonteladók utján hozzák forgalomba, kiknek 30 filléres árban adják át kilogrammonként. Igy tehát az általuk elért foigalmi árat átlagban csak 33 fillérbe lehet számítani, vagyis a 81 kgr -os kenyérmennyiség utdn csak 26.73 P eladási árat érnek el. Eszerint 81 kgr. lisztből sütött kenyéren (a hivatalos próbasütés és az erról szóló hivatalos akták szerint) a kanizsai pékek mindössze 38 fillért könyvelhetnek el haszon cimén.
A polgármesterhez beérkezett jegyzékek szerint a vidéki kenyérárak a következők:
KaposváronO-ás fehér kenyér kg.-ja 48 f, 5-ös fél fehér 40 f, rozs 36 fillér.
Székesfehérváron fehér O-ás 50 f, fél barna 4-es 40 I, barna 6 os 36 f, rozskenyér 32 fillér.
Pécsett fehér, üzletben 50 f (piaci árusoknál 40 0. félbarna 44 f (piacon 32 f). rozs 40 f (piacon 28 f)-
Szombathelyen (ugy mint Nagykanizsán) a 4-es lisztből sütött kenyér 36 fillér kilogramonként.
A próbasütés eredményeként, mint a városhoz beérkezett árjegyzékek alap|án, dr. Krátky István polgármester megállapította, hogy a nagykanizsai sütőipari termékek a lisztárakkal, valamint a szomszéáos városokban érvényben levő kenyérárakkal Is arányosak, ennélfogva a sütőiparosok ellen a további eljárást nem látja indokoltnak.
E hivatalos ténymegállapítást dr. Králky István polgármester tegnap délben irta alá, amiről egyben a nagykanizsai kapitányság vezetőjét és a többi érdekelteket is értesítette.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiát meg-figyelő Jelentések: Szerdán a hómérUk-lel: Reatet 7 órak.i +7 8. détuUn J fraker +13 8, este 9 órakor +98.
Ptlházti. Egész napon át borult égbolton).
Szélirány : Egész napon it északkeleti szél.
(Éjszaka! rádtójeUntés) a ■ataarolé-giai latéiet aata 10 Arakar |a-laatli «éttax4liony, aayha US •árható, bátyánként aslsd.
.Húsvét előtt megegyezés Párisban"
[.ondon, április 9
A .Financial News" szerint Párisban a keleti jóvátételi konferencián kedvező fordulat állott be és még húsvét előtt remény lehel a megegyezésre.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. áprllla g.
Hogyan &alt meg Erős Jancsi tüdőgyulladásban ?
A szerkesztő-bácsi dolgozata az ötödikes elemlslák fogalmazási órájáról, a negyedik kanizsai pedagógiai szeminárium-napon
Nagykanizsa, április 9 • — Mond|a, szerkesztő ur, hogyan van az, hogy maguk soha egy sorral te többel, se kevesebbel nem Iraak, csak pontosan annyit, amennyi az ujtágba belelér ? Hogyan lehet azt ugy eltalálni?
— Mondja, szerkesztő ur, hogyan tudnak maguk egy nap annyit Írni ? Ha nekem egy apróhirdetést meg kell szövegeznem, három-négy kon-ceptust csinálok és a végén még mindig nem ludom, vájjon jó-e ?
— Mondja, szerkesztő ur, hogyan lehet az, hogy este 11 óra ulán van vége valami színházi előadásnak, bankettnek, vagy Ilyenkor történik valami, tUz, baleset, miegyéb és 12 órakor már gépben van a kiszedett tudósítás?
Ilyen é$ ezekhez hasonló kérdéseket naponta hall az újságíró. Ml lehetne a felelet ? Kifejezési készség, elegendő szóbőség, a fogalmazásban gyorsaság ét Okonomia.
Igen ám, de hol vegye ezeket az ember?
Mert ha újságcikket nem is, de levelet, jelentési, jegyzőkönyvet, hirdetés-szöveget és hasonlókat mindenkinek kell írnia életében.
Magam részéről nem is ludom, hol vettem. Amikor én elemibe jártam, a fogalmazás-tanítás abból állott, hogy voll egy szép irkánk, amire ugy kellett vigyázni, mint a tzemQnk világára és abba a lehető legszebben leirtunk néhány mondatot, amit nagy kínnal belevertek a fejőnkbe. Azt az Irka-csomót aztán mindig kitették az asztalra, amikor jött a tanfelügyelő.
Vagyis sub tltulo fogalmazás, tulajdonképen csak a szépírásban gyakoroltuk magunkat. (Igaz, hogy akkor nem Is szaladgált annyi .Iró", .költő", meg .szerkesztő" mindenfelé, mint ma.)
Ma már az apró elemistákat ugy tanítják a fogalmazás mesterségére, hogy a tanító azt mondja nekik:
— Képzeljétek, hogy az újságba akarjátok megírni, ezt meg ezt, amit láttatok vagy gondoltok.
Bizony ez szárnyat Is ad rögtön a kicsinyek ambíciójának, sőt megnyergeli a fantáziáját is és születnek a szebbnél-szebb Iskolai dolgozatok a kit Erős Jancsiról, aki II éves
volt ét meghalt tüdőgyulladásban. •
Most veszem észre, ugylátszlk én is elfelejtettem togalmazni. Mert biz\' azt már az elején kellett volna bejelentenem, hogy a negyedik nagykanizsai pedagógiai szemináriumról esik ez a kis riport és a kis Erős Jancsi szivet indiló históriájával egy V. elemi osztályos mlnla-lanitás fogalmazási dolgozatainak a gyermeklélek prizmáiból összekerekedett ka-
leidoszkópján tem meg.
keresztül ismerked-
Ugy törlént, hogy viléz dr. Barnabás István tanfelügyelő (a zalai tanügyeknek ez a fáradhatatlan vezérharcosa és sok efa|ta mostohaság blzloskezü reformátora) mára hivtd össze az immáron negyedik kanizsai pedagógiai szemináriumot. A város és a járás tanítósága hatalmas számban gyűlt össze a Rozgonyi-utcai tornscsarnokban, olt voltak az egyházak, tanintézetek, levente-Ugy stb. vezetői is.
Ortutay Oyula nagykanizsai tanitó kezdle a programot. Minta-tanítás, V. oszlály. Kerekre tágulnak a gye-reksiemek, ahogyan beszélgetni kezd velük és eközben elmondja, hogy Beregszászon (kis földrajzi kitérő.) a kis keresztfia tüdőgyulladásban (egészségtani kitérő) meghilt Mitől kaphatta a tüdőgyulladás!? Ettől, attól, tulálgatják a gyerekek.
— Nos hál, Írjátok le szépen, mindegyiktek ahogyan gondolja, hogy miért és hogyan halt meg Erős Jancsi.
A gyerekek elvonulnak az osztályukba (ellenőrző tanítóval, nehogy valaki segítsen nekik a fogalmazásban) és Ortutay Oyula ezalatt megtartja előadását a fogalmazás-tanításról. A szabad-fogalmazás hive, ehhez pedig a téma megadására különféle módokat a|ánl (beszélgelés, szemléltető rajtok, közmondások, élmények stb.) Hivalásába komoly stúdiumokkal elmerüli, a gyakorlati oktatás minden furfangját és a gyermek lélektanát alaposan ismerő pedagógus Ortutay. Az előadása felett való vitában csak ketlen vettek részt. Plander Boldizsár (Nagykanizsa), a
témát nagy tárgy-ismeretlel boncolva, méltatta Orlulay előadását a tanfelügyelő elismerése, a közönség lelkes is zajos helyeslése melleit. Huszár Győző (Zalakaros) hibákat kereseti az elf adásban, mígnem a tanfelügyelő rávilágitoll a kritika alap-velő tévedéseire.

A .szerkesztő bácsi"-nak azonban sokkal érdekesebb volt, amikor a kis magyarok újra bevonullak a közben elkészüli dolgozataikkal.
— No, Horválh Lajos, olvasd fel, mit irtál V
Mert Horválh Lajos ötödikes elemista szabályszerűen írt Saját fantáziájával és saját szavaival, majdhogynem a saját stílusával. Mert bizony abban benne volt az Is, hogy .halál-sápadtmeg hogy .hideg-ház,." Ritka szavak ezek ilyen kis lurkók szókincsében. A vége ez volt: „Erős Jancsi teste elporladt, mert porból lettünk és porrá leszünk."
Vdczl Sándor sem maradt el. Meg is tapsolták. Pedig a tüdőgyulladásért a porban leskelődő lüdóvész-bacllu-sokat tette felelőssé.
Filő Oyuszi irodalmi babéralra ez a mondat tette a koronát: .Szegény fiu már alig pihegett, csak hánykolódott ágyában." Aztán ennivaló komolysággal megállapította a temetés leírása ulán, hogy : .szülei még a rá következő évben Is szomorko<t-tak."
A kis Millel már nem ilyen lírai természet ö már futballozni, pala-kot átugrani küldte Erős Jancsit. Aztán ezzel a méla akkorddal frjerte be: „Most, amikor e sorokat Írom, ugy érzem, .mintha én is tüdőgyulladásban lennék."
A Tőke gyerek még virgoncabb természet. .Amikor a lázmérő már 30 (I) fokot mutatott — 6 legalább is igy Írja — Erős Jancsi kiabált: Segítség I Elvisznek az ördögök!" A végén pedig megállapítja: „A tüdővész tizedeli Magyarország né-
Elfogtak két fiatalkorú betörőt, akik a Kölcsey-utcai öutógarázsban fosztogattak
Autóalkatrészeket loptak, összetörték ét ócskavasnak adták tl
Nagykanizsa, április 9 A nagykanizsai rendörséghez feljelentés érkezeti Ismeretlen tettesek ellen akik a Kölcsey-utca végén levó au ógarézsba betörtek és onnan értékes aitó-alkatrészeket loptak el.
A bűnügyi osztály a bevezetett nyomozás során megállapította, hogy a betörést fiatalkorú betörők követték el, akik éjszakának idején hatollak be a garázsba és az ott pihenő autóbuszról minden elvihető alkatrészt leszerellek. Ezeket a darabokat aztán összetörték és az ócskavas kereskedőnek adták el.
Nemsokára a feljelentés után sikerült is a betörőknek nyomára jutni és ma délelőtt a detektívek elfogták őket csavargás közben. Eleinte tagadtak, aztán mindent beismertek.
Megnevezték a vasast is, akinek eladták az összetört alkatrészeket. Az ócskavaskereskedő semmit sem tudott arról, hogy megvett .ócskavas" bűnös szerzemény és igy nem is indulhat ellene eljárás orgazdaság dmén.
Két fiatalkorul ellenben kihallgatásuk után átkísérték a törvényszékre, a fiatalkorúak bíróságához.
Szomorú állapot, hogy az ulóbbi időben Nagykanizsán alig múlik el hét, hogy fiatalkorúak megdöbbentő zülléséről ne keljen beszámolnunk. A nagy mttnkahiány és az ennek nyomában járó csavargas idézi elö ezeknek a fiatal lelkeknek lomlásál, akik ilyen kisebb lopásokon kezdik és fegyházakban végzik . . .
pét." (Ebből a gyerekből vezércikk-Író lesz.)
Magyar szabályszerű akadémiai szépirodalmai fogalmazott. Igy kezdte: „Egy márciusra virradó napon..." Szóval a végén Erős Jancsi meghalt és akkor .nagy nehezen (?) eltemették."

A program hátralévő részében Kertzsy Géza polg. Iskolai tanár (Nagykanizsa) nagy tudományos felkészültséggel, élvezetes modorban a nap energia-forrásairól tartott előadást a szeminárium közönségének. Ifj. Bődy Zoltán vármegyei aljegyző (Zalaegerszeg) a cserkészet és az elemi oktatás összefüggéseiről értekezett gondosan felépített él kidolgozott előadásában.

A .szerkesztő bácsi" pedig elment, hogy ennek a fogalmazási órának összegyüjtögetett tarka sugaraiból megpróbáljon egy dolgozatot .fogalmazni." Olyan dolgozatot, amit ha elolvas valaki, belelásson egy pillanatra a gyermek-agyak mechanizmusába, az ott sustorgó, forgó, összekapaszkodó, apró kerekek zűrzavarába és meglássa a tanító munkáját, ami ezt az egész kis gépezetet ráébreszti a gondolat-kifejezés mindennél csudálatosabb tudományára.
(bt)
Az osztrák-magyar
gazdasági tárgyalások
Budapest, április 9
(Éjszakai rádlójelenlés) Az osztrák-magyar gazdasági tárgyalások, melyeken osztrák részről Schiller kancellári megbízóit vesz részt, külügyminisztériumban folytatódtak.\' megállapodtak abban, hogy a megbeszéléseket a jövő hél elején Bécsben továhb folytatják.
A Tuka-pörben
a felsőbíróság helybenhagyta
a pozsonyi törvényszék ítéletét Pozsony, április 9
(Éjszakai rddlójelentés) A pozsonyi fellebbviteli bíróság ma délután hirdette ki Ítéletét Tuka dr. és társai perében. A fellebbviteli bíróság az alsóblróság Ítéletét, mely dr. Tukát 15 évi, Snakil 5 évi fegyházra Ítéli és Mahet felmenli a vád alól, a maga egészében helybenhagyta. A fellebbezési fórum mindössze az jlélei Indokolásában eszközölt némi változtatást.
Kommunisták a rendőrség markában
Berlin, április 9
A titkos kommunista nyomda leleplezésével kapcsolatban a politikai rendőrség kilenc kommunistát vett őrizetbe, akiket azzal gyanúsítanak, -hogy együtt dolgozlak a mull héten letaitóztatott Friedrich Ernő dúsgazdag anarchista Íróval. Tizenkilenc kommunistát Berlinben fogtak el, számos letartóztatás várható a vidéki városokban is.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Aprllla 10, oaQtört&k
Kőm. katolikus: Eiekiel Protestáns: Zsolt. Izraelita: Nlz. hó 12
Viroal Mozgó. .Kitaszítottak\', dráma .Ütrllcém-Oorlicém* (Szerelmi csapda), vígjáték.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: 1. hó végiig s .Márts" gyógyszertár.
Oőztflrdő nyitva reggel 6 órától este « ódig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 3—13.
— A városi közgyűlést keddre halasztották. Megírtuk, hogy a pol-gármtster a város képviselőtestületét szombatra hívja össze közgyűlésre. Techníksl okok miatt a polgármester a képviselőtestület összehívását keddre halasztóba.
— Kinevezés. A vármegye főispánja Zarubay Lóránt dr. zalaegerszegi lakost közigazgatási gyakornokká nevezte kl.
— Doktorrá avatás. Hirschler Pál dr. nagykanizsai oölcsészetlanl hallgatót a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen egyhangúlag summa cum laude bölcsészettani doktorráavatták. A fiatalember kiváló orientalista és nagy jövőt jósolnak neki.
— Esküvő. Rosenberger Lujza és Oábor Ernő ma délelőtt 10 órakor lakásukon, Sugár-u 44. tartják esküvőjüket (Minden külön értesítés helyett)
— A Nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi április hó 16-án délután 19 órakor rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: Arcképleleplezés. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés folyó évi április hó 24 én lesz megtartva.
— Szabadlábra helyezték Horváth Istvánt Megirtuk, hogy Horváth István nagyrécsel gazdát, akit fellételesen szabadlábra helyeztek, a nagykanizsai csendőrség átadta az ügyészségnek, mert gazdatársál, Horváth Józsefet egy vasbottal fejbevágta. A klr. ügyészségen kihallgatták Horválh Istvánt, majd, minthogy megállapítást nyert, hogy Horváth József sérülése 8 napon belül gyógyuló, \'gy tehát vétséget nem képez, a főügyész Horváth Istvánt azonnal szabadlábra helyezte.
— Színházi válság. Deák Ferenc székesfehérvári színigazgató társulata konzorciummá alakult át, mert gyér látogatottság miatt az igazgató nem ludta a tagokat fizetni.
Zob Mi&ály Ur.
éa ltéi táradnak bUnllgyét
előreláthatóan május közepén tárgyalja a zalaegerszegi kir. törvényszék. A tárgyalás helyéi illetően még nem történt döntés, de minden valószínűség szerint a nagyszámú tanukra való tekintettel a főtárgyalás Sümegen lesz.
Az ügyészség Zobot csalással, sikkasztással, okirathamlsilással és zsarolással vádolja. A vádirat több mint 200 rendbeli bűncselekményt tartalmaz és közel 800 oldalra terjed. — Körülbelül 8—10 napig tart a főtárgyalás.
— A vármegye helyzete márciusban. Az alispán jelenlése szerint a vármegye területén működő csendőrség az előző hónapban 324 esetben teljesilett nyomozó szolgálatot. A járásbírósághoz tartozó kihágás 26, a közigazgatási hatóságokhoz tartozó 366 esetben fordult elő. A nag)\'kanizsai rendőrség 61, a zalaegerszegi rendőrség 36 bűnügyben járt el. TUz a megye területén 7 esetben fordult elő. A kár 131 211 pengő, amelyből biztosítás révén 70.660 pengő térül meg. Öngyilkosság és véletlen szerencsétlenség általi halál 4—4 esetben fordult elő. A vármegye területén van 252 lelenc, 91 dajkaságba adott, 350 elmebeleg és hülye, 546 vak, sikelnéma és nyomorék, a közsegélyre szorullak szánta 1182, a kereselképlelen árvák >,záma 963.
Ismeretlen öngyllHos
a Budapest — nagykanlxsal vonat elé vetette magnt
Székestrhérvrtr, április íl
Oárdony állomás előli a nyilt pályán a Budapest felől délelőtt érkező vonat elé egy uriruhába öliö/ött idősebb férfi vetette magái. Az ismeretlen emberi a vonat darabokra tépte. Igazolványl, vagy más irást nem Utállak a halottnál.
— Nem kell már külföldön vásárolni rózsákat és egyéb növényeket, mert a legmesszebbmenő igényeket is kielégíti a világhírű Mauthner Ödön cég. A most megjelent növények és virággumók diszes árjegyzékét érdeklődőknek készséggel küldi ingyen és bérmentve. Állandó mintakiállilása megtckinlhető a Rottenblller-ulca 35. szám alatti központi telepén, vagy az újonnan berendezett és lényegesen megnagyobbított belvárosi eladási helyiségében, Budapest, Kossuth Lajos-utca 4. szám alatt, a Ferenciek templomával szemben._
Rálőttek
- egy aonsogyl földbirtokos autóidra
Oaztopán, április 0
Bogyay Ferenc pusztakovácsi földbirtokos felesége Kaposvárról gépkocsin Pusztakovácsi felé tartott, a mikor a Somogyjad és Oszlopán közötti országúton, nyilván Manllcher-puskábil eredő éles golyó keresztül-furtó autójának szélvédőüvegét. Az ebből esedő üvegszilánkok Bogyay Ferencné arcába és a kocsi belsejebe estek. Az esetről az osztopánl csend-őrséget értesítették. A csendőrség megindította a nyomozást.
— Fegyverrel játszottak -súlyos sebesülés lett a vége.
Huszics József, a szentai váltókezelő 9 éves kisfia, több társával tegnap az Iskolából ment haza. Találtak egy flóbert, jatszani kezdtek vele, a puska elsüli és a golyó Huszics József bal Vállán hatolt be, keresztül ment a vállán és a jobb vállcsontban akadt meg. Életveszélyes állapolban szállították be a kaposvári kórházba.
— A Márlsgycrmekek Társulata keretén bolül, a Jóságos Irgalmasnővérek vezetésű alatt, intonzlv httbuzgaliul élet tolylk. Ennek egyik logszobb eredménye mutatkozik meg abban a műkedvelő előadásban, amit vasárnap, tolyó hó 18-án délután tét 6 órakor rendeznek a Kalit, t-egónyogylet helyiségében. Műsorra kerül egy 12 élőképből álló misztérium, metynok minden kópóhez Deilk 1\'. Szuiplc plébános tart magyarázatot Belépődíjuk 80 fillértől Ü0 Illlérlg.
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és nöi divatárukereskedésébe Caangas»y-ut 8. szám alatt.
árnyénál és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési Inger, derékfájás, melíszoru-lás, szívdobogás és szédülésl rohamoknál a természetes „FertM lóXMf\' keserűvíz használata mindig kellemes megkönnyebbülést, sőt gyakran teljes gyógyulást eredményez. A belső bajok orvosai az Igen enyhe hatású Fereie lóuei vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohárnyi mennyiségben rendelik. A Feraio lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Hasvéti vásár
m Cukorka királynál.
Megérkeztek a szebbnél-szebb tojások, nyulak, kakasok, csirkék és kiváló szép és finom húsvéti desszertjeim,
a legszolidabb árak mellett. Kérem szíves megtekintését.
Kiváló tisztelettel
Htffar Gyula
lá.\'A Kszlnczy-ntcs 8.
Gyilkol a politika
Koreámat poUOmdtda kMtáa tel&asUották egy Iparos basát
Várpalota, április 9 Vajda István bognármester Várpalotán több iparostársával egy vendéglőben borozgatás közben politizált. Vitatkozás hevében egyik ellenfele kést rántott és felhasította Vajda gyomrát. Vajdát életveszelyes sérüléssel a székesfehérvári kórházba szállították. _
— Motorkerékpár baleset Nagy Béla zalaegerszegi kataszteri tiszt motorkerékpáron hajtott a zalabéri országúton, miközben a jármű felborult és utasa kulcscsonttörést szenvedett. A súlyosan sérült embert a szombathelyi közkórházban ápolják.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubb boti is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
M lr u$im
Király-utca 21.
Tal«f«l
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Vasárnap a Zala-Kanizsa Budapesten játszik a Vasassal bajnoki mérkőzést
A Vasas ünnepélyesen fogad/a a Zala-Kanhsát — Többezer nézőre számítanak a Thököty-utl pályán vasárnapra — A Zala-Kanizsa győzelmi reményei
Nagykanizsa, április 0
Zala-Kanizsa FC vasárnapi ellenfele sorsolás szerint a Vasas kitűnő csapata, mely elmozdiihatalla-nul áll a libella második helyén.
A mérkőzés Budapesten a Vasas pályá|án (Thnknly-uli pálya) kerül lebonyolításra délután 4 órakor.
Nagykanizsa profi legénysége egész héten lázasan készül a vasárnapi pesti derbire, mert ettől a mérkőzéstől függ egyelőre a negyedik hely kérdése.
Természetesen a Vasasnak még fonlosabb a mérkőzés és nem titkolják, hogy őszi kanizsai vereségükért revansot akarnak venni a Zala-Kanizsán.
Bízunk a csapalban, mely nem-
csakhogy meggátolla e győzelmi remény valóra váltását; hanem kijátszva múltkori rendes formáját, győzlesen tér haza a fővárosból.
Mini értesülünk, a Vasas az őszi ünneplést viszonozni akar|s és virágcsokorral fog kedveskedni a vendégcsapatnak, mire a Zala-Kanizsa viszonzásul selyemzászlót nyujl ál.
Vasas, mint beviteli napot is nagyra értékeli a vasárnapi találkozást, mert legalább 3—4000 nézőre számítanak.
Zala Kanizsa felállítása holnap esle dől el, ámbár az a helyzet, hogy a vezetőség, ha cs^k okvetlenül nem muszáj, nem bolygalja meg az eddigi tizenegyet.
Hungária—Tatabányai SC 1:0 (1:0)
Tatabánya, április 9
(Éjszakai rddlő/elentés) A Magyar Kupa mérkőzésben 1500 néző előtt csak nehezen tudta megverni a Hungária a lelkes Tatabányai SC csapalát 1:0 (1:0) arányban. A Hungária Igy állolt fel: Ujváry - Kocsis, Nagy — Rcmmer, Wéber. Sebes — Titkos, Barátky, Hauer, Bihámy, Hlrzer.
— Adomány. A Nagykanizsai Takarékpénztár 20 pengőt adományozott a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének.
=» A garatflreg, a légzőszervek megbetegedésének kapuja. Ha fertőzés ellen védekezni akar, használja az orvosilag elismert Panflavin-pasz-ti I Iákat.
— UJ rendszer hutorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopstein Szombathely, Kőszegi-utca 5
Április 10 (csUIOrtök) Budapest 9.15 Az Gríz. Tiszti Kaszinó szalonzenekarénak hangv. 9 30 H. 9.45 A hangv folyt 11.10 Neinsetkózl vlzjelző-azolgálat 12 Déli harkngsiő. 12.05 Orosz balalalkazenekar lisngv 12 25 H. 12 35 A hangv. folyt 13 Pontos Időjelzés. 14.30 II. 15 Placf Irak és árlolya nllirek. 16 Rádió Szabad Egyetím. Utáim: Ponlos idóielzés. 17.10 E. 17.45 Ai Első Budapesti Cltcrakör hangv. 20.15 Az Opeiaház zenekarának hangv Utána 21.45 Pontot Időjelzés, H. Maid cigányzene.
Becs II Sllwlnghángv. 15.30 Haupt-zenelur. 17.10 Mesék, dalok. 20 Bécsi dalok. 21.30 A Psuschcr-zenekar.
D/Í/7I/Í tavltás
KUlllU legolcsóbban
Sxabó György maió-
labora tóriumában Főút 3., llílvur.
Zürichi xártit
Pária 10-21, Un-on 2510, Newyorl 51600, Brüssel 72 00, Milano 27 05, Madrid 64-40, Amsterdam 207-35 BeiU\' 123-17, WIm 72-76. SoHa 3-741/1 Prára 15-28, Varai 57 90, Budapest iO-ÍO kelerád 9- 121/j, Bukarest 3 06\'/i
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
a havi részlet csak 10 penpó
SZflhÁ Anfal fegyver-> lőszer- és
MlllCM sportárunagykereskedés
rádió- és gramofon-oaztálya.
KÖZfli^ASifl
(—) Baromfi, galamb és nyul-tenyésztők címtára. Mo t |elent
meg az első Országos Fajbaromfi, Galamb és Nyultenyésztők Címtára. A címtár pontos tájékozlalót ad a lelenlfgi tenyésztőkről, sőt a nagyobb telepek ismertetéséi is közli. Sok hasznos cikkel közöl kiváló szak-bemereklöl a tenyésztéssel és a betegségekkel kapcsolalban. A cimlár a Dunántuli KOnwkiadó és Könyv terjesztő Vállalat Győr, Czuczor Gergely-utca 32. kiadásában jelent meg és ugyanott megrendelhető. Ára 250 pengő. _
TŐZSDE
A mai tőzsde irányzata lanyha voll. A néhány nap óla tartó eladások az eddiginél nagyobb méreteket öltöttek. Különösen csehszlovák számlára nemcsak arbltrage értékekben, hanem egyéb nemzeiközi jelentőségű részvényekben is folytonos eladások voltak észlelhetők. — A gabonatőzsde irányzata Is ellanyhul! és mindeme körülmények erősen irritálták a piacot és érthető, hogy az áifolyamok egyes kategóriáknál jelentősen visszamentek. Fixkamatozásu papirok piacán is teljes larlózkodás észlelhető és az . árfolyamok lemorzsolódlak. Devizapiacon az árfolyamok nem változtak.
Twruiiinytnxsde
Buza 30-40 flll., rozs 30 flll. esett.
Ruxa ttazav, 77-ea i2 "0—23-20 7»-aa 23 25 -23 4S, 79-ea 73 55 2380, 80-«s 2370-23-60. donint. 77-tt 20 50—20 80 78-as 20 75 -2105. 79-ea 2100-21 -25 80-ai 2110-21-40, roza il\'30-1150 tak áipa 1300—1350, aflrárpa 1600-16 50, rab 12 75 -13 10 lenied tizt. 12-35-12 50, (tuiUnl\'ili 12 55—12 80, repce 51-00— 52-00 korpa 8 30- 8 50
1 kiioeitl tőzsde deviza-jegyzése
VALUTÁK Angol t. V-\'S 77-93 Belga ir. 79-60 80 0O Cseri k. 16-87-Iti 97 Dán k. 152-85 153 25 Dinár 1001-10-09 Dollár 570-30-672-30 Francia I. ?2-30 22 60 Hol\'. 2,9-2-1 230-25 Lengyel 63-95-61-25 Leu 3-37-J-41
Léva 411-4-17 Lüa 29 95-30-25 Márka 136 30-.36 90 Norvég 152 85 153 45 SchUI. 80-40 80 80:
Pesetí —•----■—
vd|cl I. IH\'tSO 11-10 Svédk. 153 40 154 00
ufcVIZAk Amst. 229-55 230 25 Belgrád ItrIO :UM3 Berlin 13S-41-I36- I artuwiel 79-75 80 00 Devizáiéi .1-39-3-41 Kopenh.IL3 05 53 45 London Ti 79 27-87 Madrid 70 95-72 95 Milano 2V94 30-04 Newyor» 57150 73 10 Ofcxlu 153-0C- 53 40 Páris 22-38 22 45 Prr.ga lfi-92-16-97 Szófia 4- 3 I 17 Slockh. 153 60-151 00 Varsó t.4 07--,4 27 Wl.n 80 52-80-77 Ztlrúth 110-76 1 -(6
Kerti főzelék magvak
Kerti virágmagvak Vlrágtiagymák és gumók
Gazdasági magvak Baromfi elaségek
,, erötakarménjrok
Madáreleségek. Mütr ágyafélék GyQmSIosfa védelmi
szerek Gyümölcsfa tisztító drótkefék
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa nővény-
véüőszerek kereskedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn 130.
Tavaszi árjegyzék kerti magvakról már megjelent,
érdeklődőknek ingyen megküldöm.
__ iö\'S
1930. április 12.
Sertéíráiár
Felhaltál 30C0, oldtllan 1039. — Első rendit \'56— -58, szedett 1-50—1-56, ereden kfliép 1-44-1-48, kftii :yll 1-30—1-38 |.í(1 rendű Öreg 1-38—1 40, ll-od rendű órev ■ -30-I 34 engul áüldő 1-50-1-70, azalonríi míyoan 1-00-1-64, zsír 1-68 1-88, hm 2-00- 216. szalonnás lélaertés 1-80-1-94.
Kiadja: Délzalai Nyomda áj Lapkiadó Vállalat, Nagykaniüáu. Felelős kiadó: Zalai Károly, latsmrbu talafoai Nagykanizsa 7*. i>
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhír detéaek dl|a 10 kóíx SO flIUa. Minden további szó dl|a » fül. Vaalf. i, ünnepnap 10 síéig SO fillér,
további szó dija • flll. Saerdin is pás-leken 10 szóig SO fUUr, mindéi tovihM azé dija 6 flll. Clmaaó s minden vatta.
&ahb belliből álló szó két siónak aiáml*.
Itik. Állást keresőknek 50»/l engedmény,
Hlrdatéssk ■ (61) paaflS iiaaigu alul a fsloslagas kMfveUa, számlásáé alkarSlésa vágstt a I S r a I I a a t a > 4 ( k
Flu ruhák ét felöltők meglepő olcsó á-ért készülnek Czlboly Ferencnél, Batár udvar. 1789
Bllkkf val tellrsen egyenértékű, mert HMal lölwyfa, hullott, 300 méter, Alaa-kint 31 ["-«« árban, nagybakónaki
plébánia-erdőben eladó. 1863
Fonottk sátorok, kotiráruk készítése éa Javítás*, nidazéklonás Itláauél,
Erzsébet tér 13. 1654
■ Síkalap modelljelmmel megérkeilem. 9-től Enaébet-tér 20. tz„ I. em. Windlschné Révész Magdánál megtekinthetők. 1819
JólfSsrá mlnáasaoo koraatatlk
falura április tizenötödikére. Clm a kiadóhivatalban. 1822
■oaáal, vasalást olcsón vállalok lakásomon Attila utaa 18. alatt. 1845
Tanoncokat llietéssel felvesz Frank mérlegkészltő, Eötvös tér 5. 1846
■átsaobás száraz, tlazta lakás má|us
elsejére Klnlzal utca 11. kiadó. 1863
Clpásassgáá felvétetik azonnal. Halán, Sugár-ut. -tl»í
Jól fáiá mindenes, ló bizonyítvánnyal májua l-re (elvétetik. Melczer, Kulnczv-ulca -1869
Mai naptól kaidsa
Réger sütődében
Magyar-utca 10. sjaám alatt
kitűnő háilkenyér kgla... SO fillér soroksári rozskenyér kgla SO llllér
aUtemény ......... drbja 4 fillér
Steer-sutés kilója S fillér, mindennap délelőtt 8 órakor vállalok.
Tisztelettel Réger Jénoa ,iu.. ISS5 Magvar-utca 10.
Kováid Péter és Fia
budapeati featftgyér
fest, tiaztit ás pliaseroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
l09< Csengery-ut B.
KIADOK
Erzsébet-tér 18—19. sz. házban
kél irodának alkalmas lépcsőházi bejáratú szoba, nagy üzlethelyiség és raktár és irodának alkalmas helyiségek.
Bővebbet a házfelügyelőnél.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Laokiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zilai KárolyJ
70. évfolyam 83. szám
Nagykanizsa, 1080. április 11. péntek
Ara 14 ffll«r
ZALAI niZLOHT
ét tUMnU l ró-al 5. u t...^jl«T»ll<l\'tt Hl Komtt^i

POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarit* Lajos
EUflsettrf fai: ccr Ma » **
Európa diplomatál
a végnélkül! konferenciák mlall nem érnek rá, hogy a páriskörnyéki békék Uj-Európájában körülnézzenek. Nincs idejük arra, hogy a nagy alkotás eredményeit elkönyveljék. Ha pedig volna is Idejük, azt az Időt arra szentelik, hogy a béke rettenetes rombolásait eltakarítsák. Mert a háborúnál Is nagyobb rombolást végzel! a béke, amelynek gazdasági csapásai ugy pusztítják a világot, mint a pestis vagy a marokkói sáskajárás. A béke politikai és gazdasági rombolásalt túlszárnyalja a lelkekben végzett rombolás, amely kél szélsőségben csapong. Vagy elfásult az eseményekkel szemben, vagy anarchiái és nihilizmust vár, amely újra fenekeslól felforgatja az egész világol.
A nagyhatalmak összekovácsollák a békemüvet s azután szétszéledlek, várva, hogy minden Igazodjék ugy, amiként ók azt elgondolták. Az uj békekreációk, — a fe|e lele|ére állitolt uj államok azt hitték, hogy elég nekik csak megszületni s máris jubilálhatják dicsőséges fennállásukat. Azt hitlék, hogy ha kijelölik az országhatárokat s az u| o\'szághatá-rokba beosztják az ott talált népeket, máris megvan az állami konszolidáció. Csalódlak a nagyhatalmak s még nagyobbat csalódtak az uj állami kreációk.
Azzal, hogy a cseheket, szlováko-kal, magyarokai, ruszinokat, németeket egy uj államba terelték s azt az államot elnevezték Csehszlovákiának, azzal még nem teremtelték meg az állami egységei, még kevésbbé a lelkek harmóniáját. Azzal, hogy a szerbek diktatúrája alá gyömöszölték a horvátokat, magyarokat, vendeket, bolgárokat, macedonokat, azzal még nem a megdönthetellenséget és a csalhatatlanságot demonstrálták.
Mi történik ma az uj kreációju államokban? Megbomlott halalmi ör|öngés tombol a halárokon belül s az állampolgári jog nem az állampolgár joga, hanem azé, akinek leslére ráillik. Testhezálló állsmpolgár-ságol szültek a páriskörnyéki békék. Az uj államokban az az állampolgár, aki beletörődik a jogfosztásba s aki elismeri azt, hogy nemzeti tradíciói sirba tétessenek : aki ezekhez ragaszkodik, az kisebbségi rebellis, akii el kell nyomni, ki kell irtani. Ezérl nem egyenjogú állampolgára a jugoszláv állampolgárnak a horvál s ezérl nem egyenjogú állampolgára a csehszlovák államnak a szlovák.
Horvátországban már nem azt mondják, hogy felszakadoznak a sebek, hanem, hogy be sem ludnak gyógyulni, meri a szerbek tiz éves uralma alatt egyéb sem történt, mint a sebek fellépése s u| és uj sebek ejlé&e. A leinőitek ellen elkövetett galádságokat nem is jegyzi fel a krónikás, mert hiszen a diktatúra némává akarja lenni az országot.
Már az intézmények elhallgattatását és szétrombolását sem panaszolja senki, mert ami napirenden van, az már nem érdekes, csak égető, perzselő. Ámde, amikor a parkokban, verőfényes tavaszi napsütésben játszadozó gyermekekre Is ráemeli kezét a diktatúra, akkor az emberi szolidaritásnak kell fellázadnia.
Az történt, hogy hat-nyolc-tizéves gyermekek látszottak a parkokban s a gyermekek kezében Horvátország fővárosában, Zágrábban, horvál zászló
volt. A rendőrség csoportokba szedte össze az ártatlan gyermekekel, beterelte a rendőrségi épületbe s reggeltől késő estig fogva tartotta őket, — nehogy a hateves gyermekek hangjától összedőljenek az S. H, S. állam jerikói falai s nehogy a hatéves gyermekek zászlólengetésétől .felszabaduljon" Horvátország.
Mert jegyezzük meg, hogy a páriskörnyéki békék tulajdonképpen .felszabadították a népeket s közöttük a horvátokat Is."
Az olasz király és a pápa is fogadja Bethlen miniszterelnökBt
Gazdasági természetű kérdéseket tárgyal meg Bethlen és Mussolini-
llómft, április in (Éjszakai rádiójelentés) A Gior-nale D\' Itália foglalkozva Bethlen István gróf miniszterelnök utazásával, sehogyan sem érti, hogy egyes európai lapok miért Iáinak ebben az utazásban gyanús momentumokat. Qróf Bethlen és Mussolini találkozása gazdasági természetű kérdésekel tárgyal meg.
Bethlen grófot a király is fogadja, résztvesz ezenkivül a magyar miniszterelnök egy hivatalos banketten, egy villásreggelln, melyen a diplomaták Is megjelennek és egy dlsz-ebéden, melyet a magyar követség ad miniszterelnöke tiszteletére. Qróf Bethlen Istvánt a pápa is fogadja, akinél a magyar miniszterelnök hódoló látogatásra jelenik meg.
/I pénxiigyi bizottság befefexte a Költségvetés tárgyalását
A pénzügyminiszter az adóelengedésekről, a kényszeregyezségek reformjáról, a fizetés-rendezésekről, a földadó eltörléséről nyilatkozott a felszólalásokra adott válaszaiban
Budapest, április 10 A képviselőház pénzügyi bizott-
sága ma megkezdte a pénzügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalását. Az első felszólaló Kdllay Tibor volt, aki kijelentene, hogy aggályosnak lálja a költségvetés jövő alakulását. A különböző mlniszlériumok igényei már túljegyezték a felveendő kölcsön keretéi. Schandl Károly utalt arra, hogy közérdek, hogy a valónál sötétebbnek ne fessük a gazdasági helyzetet.
A magyar mezőgazdaság helyzete sokkal kedvezőbb, mint ahogy egyesek feltüntetik.
A földbirtok megterhelése 28 százalék, tehát hitelképes.
Több felszólalás ulán Wekerle Sándor pénzügyminiszter válaszolt az elhangzollakra. Igazai adott Kdllay Tibornak abban, hogy az utóbbi években gyorsabb tempóban halad-lunk. Már akkor, amikor a pénzügyi tárcát álvelle, kijelentette, hogy meg
kell áilanunk, nagy lélekzelel kell vennünk. M« Is ez a fellogása. Az adóelengedések terén az állam elment a legmesszebbmenő határig, könnyelműen azonban nem lehet adókat elengedni. A kormány a városok kölcsönétnél a legszigorúbb takarékosság szempontjából gyakorolja ellenőrzési Jogát. Mar a legközelebbi lövőben
felhatalmazást kér külföldi kölcsön felvételére,
hogy a kormányt kedvező időpontban ne gátolja semmi szabad mozgásában. Semmi esetre sincs azonban az ország abban a helyzetben, hogy kénytelen volna még kedvezőtlen feltételek mellett is kölcsönt felvenni. Ami
a kényszeregyezségek kérdését illeti, ilt tényleg vannak visszaélések, ugy, hogy revízióra van szükség.
A 2. címnél Kdllay Tibor szociális intézkedéseket sürget a tisztviselők érdekében és hangsúlyozza, hogy a
tisztviselők szakképzésének emelése kívánatos.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter kijelentette, hogy a fizetésrendezésekkel várni kell, mlg a tervbe vett takarékossági intézkedések hatása érvényesül. Neki is az a törekvése, hogy a tisztviselői kar nívóját és szakképzettségét emelje. A 7. címnél Kállay Tibor felvelelle azl az eszmét, vaj-Ion nem lehelne-e a mezőgazdaság terhelnek csökkentése érdekében a földadót elengedni.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter kijelentette, hogy
a földadó eltörlését nem lehet keresztülvinni.
A kővetkező címeknél Kdllay Tibor a régi nyugdíjasok érdekében emelt szót, majd a hadikölcsöhök magyar tulajdonosainak helyzelét letle szóvá.
Több felszólalás után a bizottság a javaslat további szakaszali Is elfogadta és ezzel az 1930/31. évi állami költségvetés tárgyalásait be-fejezle.
Gandhi beteg
Izmion, április, tO Bombayból jelenlik, Irogy Gandhi az ulóbbi napok eseményei következtében megbetegedett. További útjáról egyelőre lemondott.
Iparos-kivánságok
az egységespárt közgazdasági bizottsága előtt
Budapest, április 10 (Éjszakai rddiójelcntés) Az egységespárt közgazdasági bizoltsága Dezsőffy Aurél nyug. államtitkár elnökiele alatt ma délután ülést tartott, melyre meghívták az IPOSz és a Kézműves Testület képviselőit is.
Papp József, az IPOSz elnöke megköszönte a pártnak, hogy módol adlak arra, hogy az iparosság képviselői elölerjeszlhessék kívánságaikat.
Ezután Dobsa, az IPOSz igazgatója ismertette az IPOSz munkaprogramiát. Sürgette azoknak a közüzemeknek megszüntetését, melyek illegitim konkurrenciát jelentenek az Iparosságra nézve. Az ipartörvény revízióját, az ipartestilletek reformját és a központi szerv felállítását |e-lölle meg, mint az iparosság fontos
ZALAI KÖZLÖNY
kívánalmait.
Perlaky Oyörgy a kézműves .Testület részéről a hileikérd\'és megoldását, az lOKSz novvelárls ulon való módosítását, a kisipari hitelek rendezését sürgette. Azt kivánta, hogy as ip-rtandcsban a kisiparos-
ság számarányának megfelelő képviselethez Juthasson.
A bizottság nagy érdeklődéssel hallgatta az előterjesztéseket és az elnök megígérte, hogy a párt továbbra is minden jogos és teljesíthető iparos-kivánalmal lámogalni fog.
Négy és (él hónapi tárgyalás után a Ház megszavazta a fővárosi javaslatot
A minimális munkabérek vitája és az Ibusz-lnterpelláció a napirenden
Budapest, áprllli 10
Ma került a képviselőház elé a fővárosi törvényjavaslat utolsó szakasza. Az ellenzéki szónokok felhasználták az alkalmai, hogy utoljára mégegyszer felsorakoztassák érveiket a törvényjavaslat ellen. Hosz-szabb vita után a Ház a szakaszt elfogadta és ezzel négy és fél hónapja tarló tárgyalás után részleteiben U megszavazták a fővárosi törvényjavaslatot.
Ezután a minimális munkabérekre vonatkozó nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalásánál Buday Dezső hangoztatta, hogy egész gazdasági életünket reorganizálni kell. Olyanok, akik horribilis jövedelmeket élveznek, földönfutóvá leesnek emberekel kis fizetés miatt. Olyan munkaklnálat idején, mint most van nálunk, lelkiis-merttlenség racionalizálásról beszélni. Miért bánjunk kesztyűs kézzel a nagy bankokkal, amelyek nem adnak kölcsönt a fővárosnak sem, ugy, hogy a külföldhöz kell fordulni kölcsönért.
Pintér László örömmel üdvözli a javaslatol, mert az eminens katolikus gondolatot Is szolgál. A pápai enclkllkák egész sora hangoztatta, hogy a munkabér nem alakulhat
pusztán a kínálati és keresleti viszonyok szerint. Fejtegette ezután a szónok, hogy a szellemi munkával foglalkozó nők száma 100 százalékkal emelkedett, amit nem tart egészséges állapotnak akkor, amikor ezer és ezer családfő van munkanélkUI. „ Majd Rassay Károly mondotta el sürgős Interpellációját
az Ibusz és a külföldi ulazásl vállalatok közölt felmerült ellentétek ügyében.
Bud János kereskedelemügyi miniszter rámutalolt arra, hogy az n forgalom érdekében fontos nységet fejtett ki. HJyteleniti azl, hogy olyan üzletágakat Ptesil-\'senek és belevonjanak érdekkörükbe, amelyek nincsenek szoros kapcsolatban az idegenforgalommal. Egyébként a tárgyalások eredményes befejezés előli állanak. A kérdési ugy akarja megoldani, hogy magyar iroda mellett a külföldiek párhuzamosan működjenek. A Ház helyeslése közben jelenleile kl a miniszter, hogy igyekezni fog megváltoztatni az Ibusznak az inflációs időkből származó Indokolatlan szerződéseit, amelyek többek közölt a túlzottan magas igazgatói fizetéseket is lehetővé telték.
A Ház legközelebbi ülését holnap larlja.
nitzrer
teflPén azf ho:
1930. áprllla g.
Ma alakul meg Nagykanizsán a megmentett önálló zalai daloskerfllet
A nagykanizsai kullur-élet minden reprezentánsa, a kerület összes dalárdái képviselve lesznek az alakuló közgyűlésen
Nagykanizsa, április 10
Egész Nagykanizsa osztallan örömmel fogadia a hirt, amikor a daloskerületek országos rendezése során a zalai daloskerüielel a legulóbbi keszthelyi dalos-közgyűlésen sikerült kemény harc árán megmenteni és ezzel országos viszonylatban Is elismertetni Nagykanizsát a vidék egyik kulturális gócpontjául.
Az Országos Magyar Dalosszövetség XIV. kerülete lelt ilyenformán a Zalavármegyei Dalosszövetség, amely újjászervezésének jlsö aktusaként ma, pénteken délután 3 órakor tarlja ünnepélyes alakuló közgyűléséi a városháza dísztermében, Oerlóczy Béla kormányfőtanácsos, az Orsz. Dalosszövetség ü. v. elnökének elnöklete alatt.
A közgyűlésre a dalos-ügy minden barátját, Nagykanizsa kultúréletének minden képviselőjét, hivatalokat, egyesületeket, testületeket ezúton hiv meg az elnökség.
Nagykanizsa kultur-élelének olyan jelentőségteljes eredménye és eseménye a megmenteit zalai dalos egység, hogy ennek alakuló aktusáról a város reprezentánsainak és kullur-élele harcosainak nem szabad hiányozniuk. Hisszük, hogy a kivivőit eredmény megbecsülésében Nagykanizsa társadalma sem marad el a kerületet kapott más városok Impozáns módon kifejezésre juttatott kulturális méltánylásától.
A közgyűlés ünnepélyességét emelrti fogja az Ipartestületi Dalárda megnyíló és záró énekszáma, Vannay János zeneiskolai igazgató vezetésével.
Dalos-fllm a (Idmsl Sxln-tkUbaD
A dalOB-közgyüiés kapcsán, a mozi-igazgatóság előzékenységéből, a Zalavármegyci Dalosszövetség ma, pénteken délután 5 órakor mulatja be a Városi Színházban (a teljes rendes műsor keretében) a tavalyi debretenl dalosverseny sikerűit filmjét. A dalosok erre az előadásra dr. Thohvay Zsigmond elnöknél kaphatnak féláru (60 filléres) jegyeket. Ha a kedvezményes jegyekből marad, ugy az előadás elölt a mozi-pénztárnál íb ad kl az elnOk ilyen jegyeket, kizárólag helyi és vidéki dalosoknak.
Gynlán tüntettek
a munkanélküliek és a kubikusok
Oyula, április le (Éjszakai rddlőjelentés) Ma dél-diőtl, mintegy ezer munkanélküli és kubikus rendezett tüntetési a városháza előtt „Kenyeret és munkát I" követelve. Helllnger városi főjegyzőt a tüntetők küldöttsége arra kérte, hogy vagy juttassanak munkát az embereknek, vagy könnyítsék meg a kivándorlást. A főjegyző kijelentette, hogy mindent megtesz, hogy a közmunkák elrendeltessenek, de az a helyzet, hogy nem áll elég anyagi fedezel rendelkezésre. A tüntetők 3 óra után szétoszlottak anélkül, hogy akár a rendőrség akár a csendőrség beavatkozására szükség lelt volna.
amit Itt Mentlnk, marad, /on a iidnulHin.
A ni és a kenyérkereső pályák
IrU : BarbarlU 1 ajn*
Nemcsak a gazdaságilag tönkre-jutott országokban, de világszerte mind több azoknak a férfiaknak a száma, akik nem alapítanak csald dot, nem vállalják egy nő legitim eltartásának gondját és felelősségéi. Hiába az agglegény-adó fantazmagóriája ; — az életörömök korlátlan ki-ílvezésének filozofiája mérhetetlen terjeszkedéssel üli meg az emberiség lelkületét s a csökkeni házasodási kedvben is fő hajtóerővé lépelt elő a hozományon alapuló érdekközösség. A szerelem egyre inkább önmagáért való cél lesz és a rózsaszín idealizmus világokai formáló erejét felváltja a materiális világnézetek ezer rafinériája. Nő és férfi egyaránt hibás abban, hogy lassan ki engedik lopni az embei-szivekből a szerelem romantikáját és helyébe a hédonizmus törtető lalánkságát állilják. Idestova puszta narkotikum lesz a szerelem, mini a morfium vagy a kokain, amit akkor veszünk elő, amikor épen kedvünk, időnk és pénzünk van reá. Sőt, ahogyan a morfiumszenvedély betegség, ugy egy tudós német orvos, dr. Wuldemar Schweiss-heimer már azt is tudományosan „bebizonyitotla", hogy a szerelem nem
egyéb fertőző betegségnél, amit megelőzni és gyógyítani lehel. Erről szóló könyve csak nemrégen jelent meg a német könyvpiacon.
Ha mindezeket meggondoljuk, nehéz száz százalékosan hinnünk abban a mindenl takaró, szomorúan aktuális és divatos jelszóban, hogy „ennek is csak a világ gazdasági leromlásában van oz oka", igaz, hogy a jó házasság igen nagy mértékben gazdasági kérdés is, igy gazdasági kérdés igen nagy mértékben a házasságtól való larlózkodás és a házasságokból való visszamenekülés egyre veszedelmesebb epidémiája is. De épen ilyen mérlékben, sőt talan fokozottabban állithatjuk oda bűnbakul az önálló életre maradi nők millióinak sorsáért, az emberiségnek a becsület és erkölcs utján évtizedek óta tarló, rohamos lezültését
Hogyan is magyarázhatnánk meg pusztán gazdasági okokkal, hogy a világ minden gazdagságának gyűjtőhelyén, az Egyesült Államokban van a legtöbb önálló éleire berendezke-dell női cxistencia és olt van a legtöbb házasság-bontás is. Csak Chicagóban pl. az idén januárban 2031 válókereselet nyújtottak be, a decemberi 2097-ti-l szemben. Persze ezek nem végződtek mind válással, de azért pl. januárban is 515 házas párl választottak el birói Ítélettel. 1929-ben Chicagóban I0..I36 házas-
ságot bontoltak fel. (Ha Chicago 2,700.000 lélekszámát arányba állil-juk Nagykanizsa 31.000 lakosával, ugy a 10.336 chicagói válás arány iban Nagykanizsán évente 120 párnak kellene elválnia. Szerencsére Nagykanizsán még az összes házassági pletykák beszámításával sem lartunk messzebb, mint ennek a számnak, hozzávetőleg a tizedrészénél.) A statisztika még azt is kiszámította, hogy Chicagóban — az éjszakákat is számítva — minden 55 percre esik egy válóper. Igaz, hogy Amerikában könnyen is megy az ilyesmi. Bridgeportban pl. egy házaspárt 8 hónapi együttélés ulán a bíróság jogerősen elválasztott, mert az ifjú férjnek, a még ifjabb feleség nyughatatlan természete mialt, rövid házasélet alalt hatszor kellelt lakást változtatnia. Egyik pillsburgi biró viszont a nő hibájából bontóit fel egy házasságot és még csak tartásdijat sem itélt meg, mert a férj azon a cimen nyujiotta be a válókcreselet, hogy a felesége tányérukat vagdall a fejéhez, amikor ő éjszaka hazaérkezve, először a kisgyermekéi csókolta meg s csak azután a feleségét. Az amerikai lapokban százával olvas az ember ilyen és hasonló, látszólag humoros jelentéklelcnségekel, melyek mögött azonban egy kor emberiségének súlyos, ijesztően szomorú problémái I
bonlakoznak ki.
A nőknek a kenyérkereső pályákra való tódulása tehát ma már nem l\'art pour l\'art versenyre törekvés mindazokért a lehetőségekért, amikel a férfinek osztott kl az élet, hanem a legridegebb struggle for lift, a darwini küzdelem a léiért. Oka az emberiség sorsát determináló gazdasági és morális helyzet egyre betegesebb eltorzulása. Az okok és a szükségszerűség hozzák magukkal, hogy ilyen körülmények közt a nök kenyérkeresetre törekvése ellen harcolni embertelenség.
Más kérdés aztán az, hogy okvetlenül a par ex(ellence férfi-mesterségekben kell-e a nőknek Is a maguk darab kenyerét keresniük ? Semmi körülmények között sem találhat egyetemes szempontokból helyeslésre a feminizmusnak az a törekvése, hogy a nő számára minden iskola és minden pálya teljes egyenjogúsággal megnyiljék. Bor-nirlság volna kétségbevonni, hogy nagy női lehetségek csudálatos nagy és szép dolgokat adtak a világnak tudományban, művészetben, gyakoriali életben egyaránt. De épen olyan felületesség volna ebből arra következtetni, hogy minden nőből ugyanolyan esélyekkel lehet minden gyá; korlali, tudományos vagy művészeli pályára alkalmas egyedet nevelni, mint ahogyan átlag minden férfiból
1930 ápHlia
11.
2ALAI KÖZLÖNY
Drimt 8 felvonásban. Főszereplő: Hun* Stuve.
(SZERELMI CSAPDA)
Vlgiáték I felvonásban. Fősxerepló: Laura la Planta.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai me* lliyeió )elent*Mk i CautOrtökön a kimér-i3il: Reggel 7 írtkor +»?. délután 3 árakor +15 9, este 9 órakor +9.
PelMzei: Egész napon át felhős égbol-loaal.
Szélirány: Reggel észak, délben északkelet este délkeleti síéi.
■(ÉJtzakal ródlójiUnlit) A Hataorol*-,lal laUstl aata 10 Arakor ja-laatli aayha, váltaaóaa lathSa IdS kaJtaasNaal halyl xlvatarakra.
Mial6« tavaszi szűk-séfllatét beszerezné,
keresse fel
Ufeisz Nővérek
divat-szalonját Zrínyi MiklAa-utoa 34.
(postapalotával szemben).
Eredeti kabát- és ruhamodellek
Alakítást vállalunk. Elsőrangú munka. Olcsó árak.
lm Telelőn: ZSt.
lehet. A nők sorában még mindig csak kivétel a férfimunkát és férfiagyat helyettesítő szervezet és talentum. (Cseppet sem kell ezért a nőknek szégyelnlük magukat, hiszen Isten, maga a végtelen bölcseség teremtette őket ilyennek). A racionalizálás, a munka-megosztás korszakában élUnk. Nem nevetséges-e tehát, hogy az ember épen most akarja kétféle nemiségének fizikai és szellemi korlátalt feldönteni éa a férfi és nő közt eddig megosztott munkát összekeverni ?
Hiszen annyi speciálisan női foglalkozás van, a gyermekneveléstől a betegápolásig, (én pl. az elemi oki i-tásból szívesen küszöbölném ki teljesen a férfi-tanerőket) a gépírástól és kézimunkától az iparművészetek sokféle csinja-binjáig. Üzletekben, bankokban, gyárakban, köz- és ma-gánhlvalaloknan, mindenütt annyi női türelmet, női fürgeséget,, női ízlést és egyéb, férfiban kevésbbé kifejlődött tulajdonságot kívánó munkakör van, hogy Igazan felesleges a nőknek villamoskalauzságokra, birói, ügyvédi pulpitusra, az üzletek, gyárak, vállalatok, hivatalok férfi-posztjaira tö.ekedniük. Hogy női detektívek vannak, — meg lehet érteni. De hogy női közlekedési rendőr mi-végre áll London uicakercsztezésen (a lapok legalább is hozták a fényképét), vagy hogy miilek a női tűzoltóság (ezzel viszont egy filmhíradó lepte meg a világot), vagy minek a
Agyonlőtte a betörö
a xa/ra felébred/ gaxöút
Zalaegerszeg, április lü
(Éjszakai rádiójelentés) Keresztes Ferenc némclfalusi gazda udvarában betörök járlak az elmúlt éjszaka. A gazda a zajra felriadt, de amint kilépett az ajtón, az egyik betörő hasba lőtte. Keresztes összeesett, a tettesek elmenekültek.
A gazda ma reggelre belehalt sérülésébe.
A csendőrség erélyes nyomozást indított a tettesek kiderítésére.
Eternit
cső
írem ror.sdásodtk, könnyflf, vizel nem ereset) át, olesó ETERNIT MÜVEK HAISCHEK LAJOS,Budapest, Aníriaajót M
eső-, tur.eunyvlz és tr&uyalé levezetésére, Hzanúzletéare és csatornAzAsra, stb.
Elárusító hely: Lppinger I. ós Fia, Nagykanizsa
JUBILÁRIS NEMZETKÖZI VÁSÁR r^^zri\'.".:
A magyar ipar demonstratív bemutatója számos külföldi állam részvételével.
50% utazéai kedvezmény.
FelvlUg \'sitAs és váslrlRAzolvány kapható : Gudapes\'en: A Vásárirodánál, V., Alkotraány-u. 8. Nagykanizsán: a Nagykanizsái Takarékpénztár R.T.-nál.
A gelsei malomból egy afrikai metropolis arabnegyedének pléh-városáig
Első élmény Afrikában: a .Magyar rapszódia" — A Szahara-parton is áll a hősi halottak szobra — Afrikában is keresni kell — Afrikát
megvan minden, ami a legkényesebb európai igényeket Is kielégítheti. Pálma-ligetek közt palota-sorok, hatalmas hotelek, opera, postapalota, igazságügyi palota, feltűnően sok mozi, ahol legelőször a Magyar rap-szódid-1 láttam a vásznon peregni.
Sok az utcai ünnepély a nép szórakoztatására. A carneval-felvonulá-sokban feledhetetlen szép volt a virág-korzó a maga exotikus pompájával.
A Boulevard on (mert ez is van) egymassal versengő fényes üzletek sora kábilja a szemet. Alig van utca, ahol szorgos arab kőművesek ne dolgoznának egy-egy épülő 5—6 emeletes bérpalotán.
Csak muzeum nincs a városban. És — etekinle.tben akár Nagykanizsán érezhettem magamat — sehol egy szobor az utcákon. Azaz hogy egy szobor mégis van. Az aztán monumentális : — a hősök gyönyörű emlékszobra. A Szahara-parton is siratnak hősi halottakat, kik Európa csatamezöin porladoznak...
Régi bevándoroltak mondják, ho^y a város mai legszebb részén néhány évvel ezelőtt még sátor-telepek vagy kopár mezők voltak. Azért folyik az épilkezés még most is minden utcában.
A régi és rendkívül érdekes arab-negyedek (ilyen pl. a Mellach) megvannak. Ha Itt egy autó szalad, a gyalogosnak a falhoz kell lapulnia, olyan szűkek az ulcák, sőt vannak olyan sikátorok is, ahova Járma egyáltalán nem tud bemenni. Ezekben aztán megtaláltam — Afrikát. BOg, piszok és összevisszaság. Parányi boltokoan vagyonokat érő szőnyegei^ bőrdiszmüvek, arany és ezüst ötvösmunkák csudálatosan tarka halmazai mindenfelé. Sok a hamis ékszereket árusító .bolt". Még az európai nők is, akik egyébként a pestieknél Is erősebben festik magukat, a hamis ékszerek divatját kapták fel.
A legnyomorúságosabb arab-negyed a Bidoru Vilk. Karakterbztlkus szegény- negyed. Egy égisz város -plihből. Csupa apró házikó. Az arabok itt-ott talált pléh-darabokból, szét trancsírozott dobozokból maguk eszkábálják ezeket a messziről, a napfényben vakítóan ragyogó, de közelről annál döbbenetesebb kuckókat. Itt már minden második ember szembajos, tífuszos. Kolerás is gyakran akad. A lepra sem ritka. (Mi orvosi tanácsra csak ásványvizet iszunk, mert vízvezeték van ugyan, de majdnem mindig vérhat és tífusz
Nagykanizsa, április 10 Mikor valami csendes rezignáció-val belelte maga mögött a redakció ajtaját, csendesen mosolyogtunk Grünbaum Ilonka tervei felett
Valami tanácsért jölt. Aztán igen hitetlenkedve néztünk rá, mikor a teljes biztonságérzet hangján kijelentette :
— ...ugyanis Afrikába készülök, szerkesztő ur.
Oelséről egyenesen Afrikába. Orünbaum Ilonka ugyanis a gelsei
nő száz meg száz, speciálisan férfi fizikumot, és férfi lelkületet kivánó foglalkozásban, amikor férliak százezrei családostól vannak kenyér nélkül, vagy írnak cimszalagot, ami elvégre mégis csak inkább női természetű munka mint pl. a rendőri riporterség, — ezt logikus észjárással aligha lehet megmagyarázni — Hogy egy szépirodalmi folyóiratnak nő a szerkesztője, — értem, mert Íróban vagy bármely más művészben nagyjában indifferens, hogy férfinek vagy nőnek jöll-e a világra. De hogy pl. politikai lapnak miért női szerkeszlöt állítanak az élére, amikor tehetséges férfi-ujságirók százával nyomorognak és családos Cholnoky Lászlók a Dunaba ölik magukat, vagy legjobb eseiben a Efcumgarted-alap tnorzsáíDÓI tengetik az életüket és emésztik a tehetségüket, — ezt nem tudóin megmagyaiázni. Kiszakított példák csak ezek, de hasonlók ezrével találhatók a kenyérkereső munka minden ágazatában.
Lehet-e azonban ezért magát a pályát kei eső nőt hibáztatni ? Korántsem. A inunkakeresö ott vallal munkát, ahol adnak neki és ahol biztosítva van a tisztességes kenyere. — Az államtól az utolsó kis magánvállalkozás irodájáig ne adjanak sehol férfi munkál női kezekbe, — nyugodt vagyok, hogy az igy kiszoruló nők n vkle.-en rá\'alálnak a nekik megf.lelő munka-alkalmakra.
(Vége köv.)
molnár leánya. Jó ideig itt lakott Nagykanizsán a rokonainál. Csinos, fess, nagy magabizásu, okos szemű leány.
Kérdeztük, mi vonzza Afrikába ?
— Családi kapcsolatok, kérem. Meg tán dolgozni Is több tér adódik ott, mint idehaza.
— Neki mer indulni? — kérdeztük.
— Miért ne mernék ? Afrika pedig határozottan érdekel. Régi tervem különben is. Már régóla ezért tanul-lam a francia nyelvet.
Mégsem hittünk Orünbaum Ilonka nagy vállalkozó szellemében. Ezért mosolyogtunk rajt csendesen, mikor tamá8kodásunktól kissé lehangolva eltávozott.
Most aztán, két hónappal utóbb, ránkcáfolt. Megérkezett az első levele — egyenesen Afrikából. .Nem a szerkesztőségnek küldte ugyan, de mégis eljutott hozzánk. Valódi, igazi levél Afrikából, ahova Orünbaum Ilonka minden hitetlenkedés ellenére igenis, azért is elvitte a gelsei malom romantikáján is harcos, reális életre nevelődött akaraterejét és elmenl tanulni, világot látni és dolgozni —■ Casabianca-ba, a Szahara szomszédságába. ,
A levélben egyébként érdekes dolgok vannak. A kanizsai .Kedves Muth Néni" nem fog haragudni, hogy egyetmá6t ideiklatunk belőle.
.A városban (Casablanca-ban) lelt első sétám alkalmával — igy kezdődik az afrikai beszámoló — az volt az érzésem, hogy megcsaltak. Még pedig alaposan. Én Afrikába indultam, azt hittem sátrakat látok, nyargalászó beduinokat és — mit tudom én, talán kannibálokat is. Aztán egy 100.0C0 lakosú világvárosba értem, kuliura és nagy forgalom közé, ahol
ZALAI KÖZLÖNY
1530 április II.
bacillusokkai van ferlőzve.)
Az időjárás (március végefelé) olyan, mint Magyarországon a\' nyár eleje. A nap erősen lüz, de árnyékban és esle hűvös van. Errefelé abnormlsnak mondják. Virágból, fecskéből rengeieg van. A napokban fogtak egy gólyát, aminek a lábán a budapesti madártani intézel gyűrűje volt".

Ha nem is egészen ezekkel a szavakkal, de igy irta meg első afrikai impressziói! Grünbaum Ilonka.
Kél hónap előtti taináskodó mosolyunkat tehát ezennel helyreigazítjuk.
Máfusban /önnek a sstlnésxeH
Nagykanizsa, április 10
Mint jelenleltük, a pécsi Nemzeti Szinház a nagykanizsai színi idényt má|us első napjaiban kezdi meg.
Fodor direktor ezidén az eddiginél is nagyobb felkészültséggel kívánja szolgálni a nagykanizsai kullurát. Nemcsak a műsora van előnyösen összeállítva, de a társulat tagjai is ugy vannak összeválogatva, hogy joggal jelentette ki Klebelsberg kultuszminiszter, hogy „a pécsi Nemzeti Szinház az ország vidéki városai közöli az első helyen áll\'. Ugy a prózai, mint az operett-együttese a magyar színészetnek valósággal reprezentatív csapata. A fővárosi és a vidéki sajtó a legnagyobb elismeréssel ir a pécsi színészek teljesítményeiről.
Fodor Oszkár immár negyedikéve jön Kauizsára s amint mondja, nagyon szívesen jön, mert megértő és Intelligens közönség előtt játszik. Mi sem bizonyltja ezt jobban, miül az évről-évre mutatkozó emelkedő tendencia, ami a szinház kassza-rapport-jaiban jut kifejezésre. S bár előre tudja, hogy a kanizsai szezon az ó nagy szervezettsége miatt okvetlenül mínusszal zárul, mégis fótörekvését képesi, hogy a kanizsai közönség kullurigényét maradéktalanul kielégítse. Amint eddig tette, ugy most Is a legideálisabb művészi és irodalmi szempontokat fogja szem előtt tartani.
— ön most még nem luúfa, de 15 év múlva bhclomaia 111-csérnl lógta, Oogy — narta MlksdmU veit sxönyegol.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvti,
hanem orvoil szakteklntélytk ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden fO»Mr-és csemegeüzletben.
te Főraktár: ,
WEISZ MÓR
Nhgykanizsa,Klrály u.21
T»i.t.. síé"
A Budapest—nagykanizsai vonat öngyilkosa
ugyanazon a helyen ugrott a vonat elé, ahol tavaly az öccse követett el ugyanezen a napon öngyilkosságot
rendszerét a világháború borzalmai
Székesfehérvár, április 10 A nyomozás megállapította, hogy az a jól öltözött úriember, aki tegnap a gárdonyi .vasútállomásnál a vonat elé vetette magát, Flschter János volt gárdonyi birtokos, budapesti lakossal azonos, akinek ideg-
tönkre lelték. Az öngyilkos rendezett anyagi viszonyok között élt és tavaly ugyanezen a napon, helyen és időben testvéröccse, Fischter Sándor vetette magát a gyorsvonat elé.
Női ■ és férfiszövet-
különlegességck,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruházba.
Két legény szétverte a fejét egy nagyazakáosi öregembernek
Két korcsmai társaság véres harca sebesültekkel és egy halottal
Nagyszakácsi, április 10 Nagyszakácsi község halárában a szőlőkben ma reggel Molnár Gyula és Takács Géza meglesték szomszédjukat, idősebb Baumgartner Sándor 63 éves töldmivesl, akivel rossz-viszonyban voltak. Az öregembert megtámadták és addig ütlegelték, mlg koponyája teljesen széthasadt. A csendőrség azonnal megindította a nyomozást és néhány óra múlva már el is lógta az erdőben bujkáló két gyilkost, akiket vasraverve szállítottak a marcali! járásbíróságra, ahonnan a kaposvári fogházba kerülnek.
Székeetehérvár, április 10 Alap községből néhány legény álrándult Cecére, ahol a vendéglőben összebarátkoztak, majd össze-
veszlek a cecel legényekkel, akikel kivertek a korcsmából. Amikor az alaplak hazatelé Indultak, ellenfeleik az országúton megtámadták őket és valóságos közelharc lejlődött kl, amelynek löbb sebesültje és egy haloltja volt. Takács Mihály alapil legény fejét Farkas István cecel legény egy akácdoronggal annyira Összeverte, hogy holtan maradt a verekidés színhelyén. A csendőrség a harcias legényekel őrizetbe vette.
— Alumínium edény 2 pengős ét 2 pangó 50 fillérei árban Unger át Tóth vatkeretkedité-ben kapható.
a SINÍ/IJR AARRíXiÉPtK A1 LEOdOBRAK t
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és női divatárukereskedésébe Caangaryut 2. szám alatt.
Hozzászólás
a böhőnyel éa letenyel-rédlcsl vicinális kérdéséhez
Mélyen tiszteli Főszerkesztő Url
A Zalai Közlöny egyik utóbbi számában olvastam Somogyvárme-gye érthető elvi állásfoglalását a tervezett bőhőnyei-nagykanlzsil vasút megépítése ellen. Engedje meg, hogy ennek kapcsán becses lapjában némi helyet kérjek, az alábbi közérdekű felszólalásom számára.
Midőn Somogyvármegye törvényhatóságának fent jelzett állásfoglalását nagyon természetesnek találom, ugyanekkor nem mulaazthatom el az alkalmat, hogy újból reá tereljem az intéző körök és városunk figyelmét a már, sajnos, több mint két évtized óla húzódó Rédic8—Letenye—Nagykanizsa közti vasút megépítésének szükségességére. Ez a vasút gazdaságilag ép oly, sőt lehet mondani, bizonyos tekintetben még Jelentísebb területeket, hatalmas mezőgazdasági és erdészeti latifundiumokat, nemkülönben vagy 15 községnek számtalan kisébb gazdaságát volna hivatva Nagykanizsához csatolni. Igy, amint hogy vitán kivül álló dolog, hogy városunknak érdeke a böhönyei vasút megépítése, ép ugy vitán felül áll, hogy ez az érdek Inlványozotlabb mértékben nyilvánul meg a Rédlcs-Letenye—nagykanizsai vasul létesítésénél.
Feleslegesnek tarlók hosszabb kommentárt tüznl Muraköznek, e városunk úgynevezett „hlnterland-" jának elvesztésével bennünket ért súlyos csapáshoz. Csupán reá óhajlom terelni a figyelmet arra a körülményre, hogy ha a Rédlcs-Letenye-nagykanizsai vasút megépülne, ez esetben egy olyan vidék, mint Ker-kaszentmiklói, Felső- és Alsószeme-nye, Vőrcsök, Szentmarglla, Rátka és esetleg Lispe, Szentadorján, Báza községek vidéke ipari, kereskedelmi és gazdasági szempontból városunkhoz lenne csatolva. Ezekkel a területekkel, a rajtuk fekvő nagyobb mező- és erdőgazdasági uradalmakkal, ha nem Is tel|es mértékben, de legalább jórészben kárpótolva lenne városunk Muraközéri Pedig ezek a területek ezidő szerint, már a rendkívüli nagy távolság és főleg a rossz közlekedési viszonyoknál fogva Is, Nagykanizsától — lehet mondani — teljesen el vannak vágva.
A fentebb megnevezeti községek lakossága, távol lévén minden város piarcától, mezőgazdasági terményelnek, baromfi, gyümölcs ele. hozamának tetemes részéi értékesíteni nem birja. Magam is nem egy Ízben ta-paszlaltam, hogy szükségleteinek egy részét a szomszéd Jugoszláviából, nem csempészve, de olyképpen szerzi be, hogy azt (miután a muraközi lakosság nagy részének a magyar oldalon szölőbirtoka van) a hegyi birtokos Jugoszláv szomszédjától csere-berélve kapja. Igy önmagától felvetődik a kérdés, nem nagyfokú mulasztás-e az államhatalom részéről, hogy ily területeket már
ItóöjEliüiA
vagy negyed évszázad óh, vagyis a vicinális vasulak építésének zenitjé-löl kezdödöleg (eltekintve e mura-menli vasul slratégN fontosságától) gondozat anul elzárt állapotban hagy?
Ha most még figyelembe vesszük ama nem megvetendő mellékkörülmény!, hogy az olcsó vasúti közlekedés esetén, a nemrég még magyar állampolgár, az előző pontban említett Jugoszláv szőlöblrtokosság, midőn hegyi munkáinak elvégzése céljából átjönni kénytelen, már a rfgi megszokásból is, gazda«ági eszközeinek és egyéb szükségleteinek jó részé! feltétlenül városunkban izerezné be, ekkor még jobban ki-
HLAl KÖZLANY
domborodik e vasul ópllésínek szük-\'égessége.
Ezek volnának, Fő=zerkeszlö Uram, röviden öss-efoglalva azok az okok, melyek Rédics—Letenye—nagykanizsai vasul lehetőleg sürgős megépítését involválnák, mert minden hét, minden hónap, mely meddő reménykedésben eredmény nélkül múlik el, helyrehozhatatlan és mérh< tetlen károsodás nemcsak városunknak, de vármegyénk a már megjelöli mura-menti vidékének.
Midőn hálásan köszönöm, hogy közleményemnek helyt adni méltóz-t-itoll, vagyok kiváló tisztelettel
Neusledler Jenő
ny jegyzi.
Életveszélyes szerencsétlenség m légrádi erdőben fadöntés közben
A lezuhanó fa maga alá temetett egy munkást — Súlyos sérülésekkel szállították a nagykanizsai kórházba
Nagykanlzaa, április 11)
A légrádi erdőkitermelésnél tegnap délután súlyos szerencsétlenség történi. Bogdán Péter 60 éves munkás, hat társával fadöntéssel foglalkozott. Épen egy hatalmas tölgyfát döntöttek kl, mikor Bogdán vigyá-zallanul nem ugrott félre és a lezuhanó fa ágai fejbe sújtották. A véres fejjel lebukó embert azonnal szekérre telték és a murakereszlurí állomásra, onnan pedig a sinauló-husszal Nagykanizsára szállították a kórházba. A rendőrség az időköz-
ben magához tért munkást kihallgatta és a felvett jegyzökönyvet megküldte a lelenyei csendőrségnek, hogy az állapítsa meg a nyomozás során, hogy felelősség lerhel-e valakit. Bogdán állapota renakivlll súlyos és alig van remény, hogy életben marad.
A gyakorla ismétlődő, hasonló szerencsétlenségek fokozott óvatosságra inthetnék az erdóirtásnál dolgozó munkásokat.
Vö.%úroltunU lltbon. ne fcUld-fUk pémxtlnkKl lde«enfee.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. klr. áll. Vas-, Acél- éa Gépgyárak által gyártott
MÁVAG- MERZEDES- BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. IV, VéoUatoa «4
2<en
Félholtra verték a látóhegyl szőlőpásztort
A somogyszentmlklósl csendőrség nyomoz a támadás ügyében — Két tettes ütötte le a pásztort — Rablótámadás, vagy bosszú ?
Nagykanizsa, április lü Tegnap reggel eszméiellen állapotban, szekéren beszállították s nagykanizsai városi kórházba Boros \\Oábor 30 éves látóhegyl pásztort, akinek leslét Igen súlyos, dorong-ütésektől származó sérülések borították.
A somogyszentmlklósl csendőrség inditolta meg a nyomozást ebben az ügyben és megállapította, hogy Borost késő este megtámadták és doronggal leütötték.
Egyes körülmények amellett szólnak, hogy a pásztor ellen rablótámadás történt, más momentumokból arra következtet a csendőrség, hogy bosszú áldozata a fiatal pásztor. Borost súlyos sérülései miatt ér-
demben még nem lehetett kihallgatni. A somogyszentmlklósl csendőrség kél bagolasáncl embert gyanúba vett, akik azonban alibit akarnak Igazolni a támadás Idejére.
— Budapestet v-rágoi-májusban kérettük tel I Tavaly a Budapestet látogató közönségnek közel egynegyed része, (JO.OOO ember az év májusában éa pedig a BudapesU Nemzetközi Vásár 1U napja alatt kereste fül a fővárost. Nem vólet-lon tehát az. hogy ugy a Budapesti Nemzetközi Vásár, mint a vele egy-Idóben tartani szokott számtalan ■port-esemény, kulturális és színházi bemutató stb. épen máius claó szombatján, ez évben tehát május 3-án veszi koz-detét. Budapest május hónapia az Idén la uagy szenzációra készül. Újból rekord
hónapja lesz Budapest Idegenforgalmának. A lakás olöjegyzések már Is folynak. a vásárlgazolványok Iránt élénk ............vásár Igazolványa
az érdeklődés. A az a varázsvessző, amelynek felmutatására az öttszes vasutak 1 os kedvezménnyel szállítják a vásár látogatóit.
SZABÓ
-cipőnél szebbet, jobbat, olcsóbbat sehol nem veheti
Mintán párért falalAaaégat vállalunk.
ZALAI KÖZLÓNV
1330. áprlils ll.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Április II, péntek
Róra. katolikus: Fájd. sz. Protestáns: Uo. luaellta: Níx. hó 13.
Várói\' Moríó. .Kitaszítottak", dráma .Oerllcém-Oörllcéiii" (Szerelmi ess pda), vígjáték.
Oyóoszertári éjjeli szolgálat: I. bó vegéig a .Márta\' gyógyszertáj.
Oózrtrdő nyitva reggel 6 órától «tr í t*Ut (MM, uerda, páatek dátaUr., kedden egAu nap nőknek). Tel.: 2—13.
— Áthelyezések a vármegyénél. Qyömörey QyOrgy főispán Kovács Jenő dr. Ib. főszolgabírót a pscsai fószolgablróságtól központi szolgálattételre rendelte be, Apáthy József dr. szolgabírót Zalaegerszegről a sümegi, Hertelendy Ferenc dr. szolgabírót a zalaegerszegi Járás fószolgablrája mellé, Mesterházy Jenő dr. szolgabírót vármegyei aljegyzői minősítésben a vármegye központjába osztotla be, Búzás Béla dr. vármegyei aljegyzői a nagykanizsai járás fószol-gabirája mellé szolgabírói minőségben álhelyezte. Az álhelyezések május 1-töl érvényesek.
— Szent Imre napja II. osztály Dnnepnap. A kaiholikus egyház tudvalevően különféle rangú ünnepet Ismer. Az első osztályú ünnepek közétartoznak: a karácsony, a húsvét, a pünkösd, az apostollejedelmeknek és Szűz Máriának több ünnepe, Urnapia, stb. Ezeken kívül vannak másodosztályú ünnepek és egyszerű ünnepek. A Szeri/ Imre jubileum! évvel kapcsolatosan a magyar püspöki kar azzal a kérelemmel fordult \' XJ Plus pápához, hogy Sient Imre napját másodosztályú ünnepi rangra emelje. A pápa ezt az óhajtást készséggel teljesítette.
— Lelkigyakorlatok a felsőtemplomban. Mint minden évben, az Idén is külön női és külön férfi lelkigyakorlatok voltak a nagyböjt ■latt a nagykanizsai felsölemplom-ban. A háromnapos nöi lelkigyakorlat tegnap ért véget közös áldozással. Jzónoka dr. Krlzsala Ferenc kegyesrendi tanár volt, a kanizsai Intelligencia kedvenc hitszónoka, akinek minden beszédét olyan tömeg hallgatta végig, hogy a templom kicsinek bizonyult befogadására. Eredmény : a gyóntatószékek hajnaltól késő estig elfoglalták a lelkiatyákat. A jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán, este 7 órai kezdettel a férfiak lelkigyakorlatalt tartja Gazdag Ferenc püspöki bizlos, akinek szónoklataira ugyancsak bizton megtelik a felsötemplom a város kaiholikus hivő férli-társadalmá.iak tagjaival.
— Kitüntetett Itiskomároml tűzoltó. A belügyminiszter legfelsőbb felhatalmazás alapján Laczó Józsefnek, a kiskomáromi önkéntes Tűzoltó Egyesület alparancsnokának tűzoltás és mentés terén 25 éven át teljesített érdemes tevékenység jutalmazására alapított diszírmet adományozta.
Drágább van, jobb nincsl Azl930-as Morris Oxford Six
a halhengeres kétlilcresek legjobbja. Flnger typ conlroll, hydraulikus fékek, trlplex üvegezés stb. Araink, hitelfeltételeink a le0Jjutényoaabbak.
Kérjen felvilágosítást, ajánlatot: Morris Autók Képviselete Budapest, VI., Andrássy-ut 28.
ros
iz
CenayeleH Kesxi-fielyen
Keszthely, április 111 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A krakól egyelem tanáraiból, női és férfi hallgatóiból, lengyel előkelőségekből álló 31 lagu csoport magyarországi utja során tegnap délben Keszthelyre érkezeit. Az impozánsan megrendezett vasúti fogadtatásnál a város vezetősége és elöljárósága, a gazdasági akadémia tanári kara és ifjúsága, az Emerlcana stb. vonult fel. Relschl Imre városbíró és Kövér István gazdász németnyelvű üdvözléseire Sarna Zsigmond professzor válaszolt. A vendégek kimentek Hévízre, a Balatonra, megnézték a város nevezetességeit. A város ebédre vacsorára látta vendégül a lengyelt. Lelkes hangulatban, a lengyelmagyar barátság meleg ünneplése jegyében sok felköszöntő hangzott el. Igy Relschl Imre városbíró, Feld-mann József krakól egyetemi tanár, Dyabowska Stefanle, egy lengyel képviselő felesége (Pilsudszky marsall közeli rokona) mondtak pohárköszöntőket A társaság, miután kijelentelte, hogy budapesti fogadtatásuk élményeit is felülmúlja a keszthelylek vendégszeretete, ma délelőtt tovább utazott Pécsre.
— A tanítók húsvéti rendkívüli
nagygyűlése. A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövetsége folyó hó 15-én Budapesten, a Tanitók Ferenc József Házában reggel 8 órára egybehívott igazgatósági ülése ulán délelőtt 10 órakor ugyanott rendkívüli országos nagygyűlést tart a tanítóság anyagi helyzetének javítása érdekében.
— A Magántisztviselők Egyesülete választmánya ma este 9 órakor a Korona éttermében az Ady Kör estélye ügyében fonlos ülést tart. Megjelenés okvetlenül kívánatos.
— Névnapok a jótékonyság szolgálatában. Békéscsaba /áros polgármestere kérelemmel fordult a lakossághoz, hogy az ünnepi név-naftokat szüntessék be és az erre szánt összeg egy részét juttassák el a nyomorgókhoz.
Húsvéti vásár
m Cukorka királynál.
Megérkeztek a szebbnél-szebb tojások, nyulak, kakasok, csirkék és kiváló szép és finom húsvéti desszertjeim,
a legszolidabb árak mellett. Kérem szíves megtekintését.
Kiváló tisztelettel
Heffer Gyula
is o Kszlnczy-utca 8.
— Hellebronth Béla : .A kapásból való lövés" clrnü munkájának harmadik bővített kiadása az előzó kiadások 85 oldala helyett 14!1 oldal tartalommal mogjelcnt A könyv nemcsak a kezdő vadászatik, hanem a már megállapodott lövőnek la hasznára válik, melegebben ajánlhatjuk aki csstk tegyvert log a kezébe, mert á könyv megértésével sok-sok ezer töltény elpultugtatAsát takarítja meg a könyv
(Ulí! ■ \' ■ " - -. - -
tulaj donosa. A könyv 5 pengőért kapható a „Pátria" Irodalmi Vállalat és
Nyomdal R-.T., Budapest IX. 0llől-ut25. szám alatt.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavérmegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengönkénl csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtérítjük. Kopstetn Szombathely, Kószegt-utca 5.
HÚSVÉTRA
szenzációs ajándék
cérna fátyol harisnya boka ajourral
reklám-ára P 2-50
Tiszta selyemnyahkendő csak 4—5 pengős árban
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA
FŐÚT" II. SZÁM.
Autó-sxerencsét-lenség
a Balatonpavton, négy sebe-
iUlí, 2OO pengö blfn/elés
Kaposvár, április 10
Pintér Ferenc budapesti gépkocsivezető Keszthelyről falujába, Balalon-máriára igyekezett autón. Rajta kívül lestvére Pintér József, Bakos Sándor jegyzőgyakornok, Malin Béla és Kovács Bíla foglalt helyet az autón. A társaság valamennyi tagja Ittas voll és igy történt, hogy egy éles kanyarban az autó felborult és az utasok az árokba zuhantak. Legsúlyosabban Bakos sérült meg, akinek lábát amputálni kellett. Kovács Béla, Pintér József és a solfőr könnyebben sérültek meg. A kaposvári törvényszék most tárgyalta a vád alá helyezett soffór ügyét, aki azzal védekezett, hogy az autó fékje útközben elromlott és ez okozta a balesetet. A bíróság a kihallgatott szakértők véleménye ulán a soflőrt három rendbeli súlyos testi sértésben mondotta kl bűnösnek, ezért 200 pengö pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős.
— Alumínium edény 2 pengős és 2 pengő 50 filléres árban Unger és Tóth vashereskeeUsé-ben kapható.
— Goldmark-ünnep Tapolcán. Tudósítónk jelenti: Az ötéves fenn-állásál jubiláló tapolcai filharmonikus zenekar tegnap esle Qoldmark-ün-nepséget rendezett, a zsúfolásig megleli Apollo-mozgóban. Dr. Klempa Károly keszthelyi premontrei tanár, a kitűnő zeneszerző, (aki az országol centennárlumra most írja az első Qoldmark-biograHát él egyben zenei irányítója a keszthelyi centennáris ünnepségeknek) Ooldmarkról mint emberről és mint művészről tartott rendkívül értékes és élvezetes szabad-előadást. A filharmonikus zenekar Eckhardt Antal zenetanár vezényli lével Ooldmark-müveket(a Sakuntala-nyitányt, a Falusi lakodalom nász-dalát, a Házi-tücsök egyveleget) adta elő a teljes zenei felkészültség vér-tezetében, nagy sikerrel, sok lelket ünneplés közepette. Sztankovlcs Uli (Keszlhely) szép, meleg mezzosoprán hangja kitűnően érvényesült Oold-matk néhány fiatalkori szerzeményében. Unger Ica (Keszlhely) Qold-marknak egy 30 és egy 80 éves korából való szerzeményét zongorázta lomboló ujrázás mellett. A lelkes hangulatu, művészi sikerekben gazdag ünnepség közönsége sorában egéss kis kolonia volt az autón átrándult keszthelyiekből.
A rossz tűzhely sok kBltségst és boszusAgot okoz.
Dob|a kl tehát hasznavehetetlen tűzhelyét és rendcl|en nálam saját készítményeimből egy Igazán praktikus
asztaltiizhelyet
melyért 15 évi garanciát válUlok.
MACSEK LAJOS
im ialutoitncster
Viiykaiixtt, lóxsel fóherc«f-ii 87.
lMOjprt«» 11. ^ fj ^
HDBI
Április 11 (péntek)
Budnpeat 9.30 H. 9.45 A
huav lolyt. 11.10 Nemzetközi vlzjel/,0-JXálal. ÍJ Déli harangszó. 12.05 Az 1. tujoiédgyalogezrcd zenekarának hangvei. 1225 H- 12.35 A hangv. lolyl 13 Ponloa lAHtlxh. 1430 H. 15 Piaci álak és árlo-Yiflhlrek. 16 llly Jánoa novellái. 16.45 Jíonlo, ldó|elzéa. 17 0. hangv. 18 E. 18 35 Komlóssy Emma magyar nótákat éneket elfányzeneklaéiettel. 19.30 Aa Operaház JSáíu. .Fanaf DalmU 5 (elv. Utána 2230 Pontoa Időjelzés, H. Ma|d cigányzene.
Béca II Sllwlng-zenekar. 15.30 0. 17 Zalael: H-moll zongoral.rló. 20 Vonósnégyesek 21.15 Bécsi tánczene a bécsi
Blok múltjából.
ff /4/flA favlida
KUtill/ legolcsóbban
Sxabó György raaió-
taboratortumában Fim 3., uilvar.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a múlt héten 8 gyermek szülelell, ,1 Hu éa 6 leány: Gáspár Antal napszámos és Andrl Máriának rk. Ha, Szabó József honvéd gyalogos és Borsodi Irmának rk. leánya, Benedek Ferenc kőmtlvos-aeeéd éa Bencz.sk Rozáliának rk. fia. Fdlöp I-ászló földműves és Dani Máriának rk. leánya. Vörös István ftiltlmllves és Ulkl Máriának rk. fia, Ttslér József banktisztviselő és Oroaay 1-tirkns Erzsébetnek rk. leánya, Szélig Ferenc ké-ményacpró8egé(l éa Borbély Juliánná-nak rk. leánya. Házasságon kívül szüleiéit 1 leány. — Halálorás 12 l/irlénl: Kuklek Oáliorné szül. Mlmon Rozália rk. att éves (l)obrl). Király József nyug. poaUvaltlazt rk. 42 éves, özv. Dávldovli-s lalvánné szül. Klrner Anna rk. 85 éves, Pamper Jánosné szili. Belső KfttHlln rk. 50 évca (Becsehcly). Vitális Árpád nyug. poata és távírda főellenőr Ag. h. ev. 5fl évoa, Nagy (lyörgy kömüvesso-g6d rk. 83 óvea. Varga János földmUvoa rk. 71 éves, özv. Kovács KArolyné nzUI. tiutter Lujza rk. 114 éves, Klatisz Ignác rongykercskedő Izr. 80 óves, Igrl Uyörgy rk. I hónapos, Bőbm Jenóné szül. Itó-csel nizella Izr. 49 éves. Redő János cukorkaárus rk. 53 óvea — Há*a**<lnoi oak rgy pár k/UOll Hollendcr Kálmán napazáipoa éa Papp Erzsébet rk. \'
— Baleset fahordás közben.
Tóth János salomvári földműves tegnap délután társaival épületfát szállított. Közben leesett a kocsiéói s a hátsó kerék keresztül ment rajla. Tóth medencetörést és egyéb sérülést szenvedett. — A mentők súlyos állapotban szállították a zalaegerszegi kórházba.
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Gladiólus gumók Tubarózsa gumók
MDtrágyafélék
ByUmBIoafa védelmi azspek
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag. matrigyn, termény és nfivény-védöazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. rA blróaág mellett. Teleion: 130.
ZALAI KÖZLÖNY
Ff
TENNISZUTOK
már IB pengőtől.
Szakszerül hurozásl
Slasenger Dnnlop
labdák
TennUzegyesületeknek éa Igazolt tagjainak készpénzfizetéséi engedmény.
Szabó Dntal nagykereskedése =
tennljziipők
limillilpy
eredeti Dappe\', női 1 pár P B-50, térti P I0--
KOZGI^BASÁQ
TŐZSDE
A mai tőzsde üzlete ismét túlnyomórészt az eladások legyében folyt le. Folytatólag nagyobb mennyiségű áru került piacra osztrák és csih fezekből, az árnivó azonban nagy-Iában álbndó maradt és alig esett a tegnapi színvonal alá. Egy-két értékben még javulás is mutatkozott. Zárlatkor álhlában jobb hangulat került felszinre. Fixkatnatozásu papírok piacán hadikölcsönökben ismét lanyhább voll az irányzat. Devizapiacon a forgalom csekély, árfolyamok változatlanok.
Zirlchl zárlat
Párt. 7T-21, London 2510, Nwv"> MS-00, Rrttnsel 72 02, Mll»"\' 27 041/1, "»Hild 64 30. Amsterdam 207 35 Rritt 2316, Wien 72-72 Soft. »^4i/i 15-28, Varsó 57 90 Budapest B0-20 Kelgrád 9-UVa, Bnkarts\' 3-07,
Terménvtőt.ji^a
Buza 30-40 flll., rozs 20 flll. emelk.
Buza tlilav 77-es 13 20 73 50 7«-a« 73 55- 73 75. 79-ea \'23 85 24\' \'0. 80-n. 2400-74-20. dunánt 77-es 20 90 2120 78-as 21 15 21 45. 79-ea 2140-2165 R0.ai 21 50 21-80, roza U\'40-1170 lak árpa 13-00—13 50, törárpa 1*00 16 50 ab l275-\'3\'20, t-noerl tszt. 12.\'0-12 65, dnnántull 12 55 12 80, repce 51 00— 52-00 korpa 8 30 8 50.
1 bidapestl 14lUt Isitza-jdfTzése
DEVIZÁK AmsL 229-57-230 27 Belgrád I0\'I0-10\'I3 Berlin 136 41-I36S1 Brüsszel 7S-Í7 80 02 Dinár 10-01-10-09 I Devizáiéi 3-39-3 41 Dollár 570-30-572-30 Kopenb.153 05 53 45
VALUTÁK
Angol I. 27-80-77-95 Belga fr. 7^60 80 00 Caefl It. I6-87-1CÍ-97 Dán k. 152-85 153-25
Francia!.22-30 2260 Holl. 229-25 230-25 Lengyel 63-95-64-25 Leu 3-37-3-41
Léva 411-417 Ura 29 95-30-25 Márka 136 30-136 90 Norvég 152 85-153 45 SdillJ. 80 35 80 75
Peseta —■---—
Svújcl I. lllí-60 lll 10 Svéd k. 153-40 154 IX)
London 27 7 9 2/ 87 Madrid 70 85-72 85 Milano 2M4 -30 04 Newyor«ő71-50 73 10 Oi>zlo 153-05-153 45 pária 22-38 22-4/ Prága 16-92-16-97 SzóBa 4-13-4-17 Stockh. 153-65-154 05 Varsó 64 07-64-27 V/icn 80 51-HO-Í6 /tlrlch 110-77-. 11-07
TtlinogaHStiU ax órdemea UaaUcsuI icereakedelruer és Ipart.
Kiadja: Céhabl Sy.nula ét T.ar-klníó VJilalít, h\'agj,-:aiiizf.:a. Felelős kia-Jó: Zalai Karoly.
Interurbán telelőn i Nagykanizsa 78.
Sertésvásár
Felhaltál 4903, eladatlan 2016. - Eső lendli 1-56-1-58. szedeti 1-50—1-56, szedett Itösép 1-44-1-48, könnyű 1 30-1-38, t-»ő tendn Öreg 1-36—1-40, 11-od rendű öreg
1-SO-1 84 sngol itlldó 1-50-1-70, szalonna nsfrvban 1-60—1-64, zsír 1-68 1-8Í, hu
2-00 2-16, szalonnáa lélaertéa 1-80-1-94
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 10 aiótt SS fl»*r,
Minden további saó dija B flll. Vasár ál ünnepnap 10 azólg 90 fillér, mindé*
további azó dija B flll. Szerdán <á péa-teken 10 űzőig SO fillér, minden további azó dtja 6 ttll. Címszó 8 minden vaatá-
gatib l,r lUtVtl lllo aró két srónak azánitV tátik. Ali.\'. : keresőknek 50°-o engedmény.
Mtrd.tén.k N (Sf) p*«sS luaH« alul a falaalagaa káayiatán, aalmláaéa alkaHlléa* vrágaM • Ura tliitaadlll
Crukott bérautók négv és hataremélyea legotca bban Kaulmann Manéaál ren-t elhetfl. Telefon 571. éa 16 . 1558
Férfi, vagy női letöltőt ké-zltek dtvat-gvapluizövetből 80 P töl, résztetllretéji kedvezmény. — Cziboly Ferenc, B-zár udvar. 1289
Elragaeláan aaép nólkalapok legolcsóbban kaphatók Brónyalné Kazinczy-utcal Itile\'ében 1767
Eladé ■ Harlmyák, kesztyűk, férfiingek, nyakkendők stb., az összes url- éa nől-dívntáruclkkek a legolcióhb átbin Kaulma n Károlynál. Telelőn 372. 18Í2
MaakBtoaS^ beárebeteaésee mlnflea
Besregben a legelőnyösebben éa leggvoí. Babban folyóslttat Acxél tnaáa nénz-
kölcsónkőívelltó Irodája Kagyknnlzsán, Kazlnczy-utca 2. szám. 4S25
Jó mepjelenéstl karaakadfiaaqéd állást keres fűszerei szakmába. Ciin a kl adóban. 1769
Setajta* árut nnm tartok. Araim és áruim minősége felülmúlhatatlan. Kaufm«nn Károly. Telefon 3\'2. 1853
Petőll u. 31. izámu kedéisel együtt eladó.
háa
füazerkeres-1768
CaépISgamKura 100 aa. telles fel-azereléssel, családi okok miatt eladó — Telekl-ut 67. 1842
A Latanyai Téglagyár felfogad egy
téglavető caaládot. 1841
SnanlgyArmnrárl hegyen, első hegyháton egy kisebb Biólőbtrtok eladó, vebbet Petőfi ut 16.
1829
Két szobás, konyhás lakás májul l-re kladá Kossuth tér 3. 1878
Zsák,
ponyva, zsineg,
létakard, utltakaró legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Mai naptél kezdve
Réger sütödében
Magyar-atoa 10. axém alatt
klltlnö háalkenyér kg|a... M lltlér soroksári rozskenyér kgla SO fillér
atltemény ......... drbja 4 fillér
Steer-sUtés kilója B fillér, mindennap
délelőtt 8 órakor vállalok. Tlaztelettel Réger Jánoa ,atea. IMS Magyar-utca 10.
Kováid Péter és Fia
budapesti feat&gyér
fsat, tisztit éa plissapoz
Qallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejetéa
w, Osengary-ut B.
Koó Kálmán
müasztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
Áll andóan nagy választék mindennemQ bútorokban.
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében
mos, test, tisztit és pliaséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb írban
tisztittatnak. Oyajtőtelep: Gyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19

~\'£1 WftftÓQÉP RÍSl^ \'^ JA9TKAHIZ8Á Fléklxlet*: Fő nt 1
MAKULÖTUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
részére, diimentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedi folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban* vas-, réz-, konyha, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPS
SZOMBATHELY és SOPRON
Kftszegi-utoa 5. (üzlet az udvarban).
Várkerület 62.
ALAPÍTVA: 1887-BEN.
70. évfolyam 84. szám
Nagykanizsa, 1930. április 12 szombat
Ma: RöOló-melléklei
Ara 14 fillér
ZALAI HZLINT
«■ HláftliiMr rt-tf i. aim. ■■ ■ M uy^n. n.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
BllbilH t>: t •• U
Olaszország a legnagyobb szeretettel fogadta Bethlen István miniszterelnököt
A magyar kormányelnök az olasz királynál és Mussolininál — Az olasz sajtó a legnagyobb elismerés hangján Ír Bethlenről, mint a kontinens egyik legjelentősebb tényezőjéről
Bethlen az olaaz uralkodónak átnyújtotta a kormányzó Állal kdldStt magyar érdemrend nagykeresztjét
Kóma, április U Bethlen István gróf miniszterelnök ma reggel 9 óra 5 perckor Rómába érkezeit. A miniszterelnök fogadására a pályaudvaron megjelentek Glunta miniszterelnökségi alállamlitkár, Fani külügyi alállamUtkár, Boncompagnl herceg, Róma kormányzó|a, Háry András quirlnáli és Barcza Oyörgy vatikáni magyar követ, továbbá számos magasrangu olasz tisztviselő és a magyar kolónia számos tagja.
Az üdvözlés ulán Bethlen István gróf kíséretével egyUtl a pályaudvarról a quirlnáli magyar követségre hajtatott, áhol római tartózkodása alalt lakni fog.
BetOlen ímtinIn gróf a* olasse királynál
Kóma, áprUU II Oróf Belhlen István miniszterelnök ma délelölt fél 12 órakor az olasz királynál jeleni meg kihallgatáson, ahova Hóry András quirináli kövei Is elkísérte. Délben 12 órakor
a király Bethlen István gróf tiszteletére ebédet adott,
amelyen rajtaklvül részi veit még Mussolini miniszterelnök, Apor Oábor báró, Wodtaner Andor báró követségi tanácsos, Csáky Islván gróf, Rosty Ferenc és Papp Oábor quirináli követsépi titkárok
A kormányxó a manyar érdemrend nagykeresztjét küldötte OK olaszt uralkodónak
(éjszakai rádlójenUs) Kóma, április 11 Bethlen István gróf miniszterelnök kihallgatása a királynál félóra liosz-szal tartott. A kihallgatás alkalmával a magyar miniszterelnök átnyújtotta az uralkodónak a kormányzó által küldőit magyar érdemrend nagykeresztjét.
A király a kihallgatást köveió vil-lásreggelin már viselte is a nagy-keresztet. A királynét gróf Belhlen vezette aszhlhoz. A király egyik oldalán Mussolini, másik oldalán gróf Belhlen Islván foglalt helyet
.1 magyar kormányelnök látogatása Mussolininál
Róma, április 11 (Éjszakai rádiójelenlés) Belhlen Islván gróf llory András követ és
kísérete társaságában ma délután megjeleni a Falazzó Venezlában, ahol Mussolinii látogatta meg a miniszterelnök. A két kormányelnök hosszabb magánbeszélgetést folytatott
BetOlen római ut/ának semmiféle titkon cél fal nincsenek
A „Lavoro Faslssla" cimü lap munkatársának interjút adott a magyar miniszterelnök és kijelentette, hogy abszurdum minden olyan külföldi állítás, mely szerint római utjának titkos céljai lennének.
A .Tribuna" beszélgetést folytatott gróf Csóky István külügyminiszteri sajtófőnökkel, aki közölte a lap szerkesztőjével, hogy a miniszterelnök látogatásának az a célja, hogy
a két államférfiú érinlkezésbe maradjon a kél országol érdeklő problémák megvitatásában.
Ax olasz sajtó Bel&len érdemeiről
Kóma, április 11 Az összes lapok közlik Bethlen István gróf fotográfiáját és kimerítő életrajzát. Megemlékeznek a miniszterelnök érdemeiről, amelyeket az ország újjáépítésével szerzett és kiemelik, hogy Magyarország kormányzója, Horthy tengernagy 1924-ben a magyar érdemkereszt nagy szalagjával tüntette ki. Felemlítik továbbá, milyen liszleletben áll gróf Belhlen Islván miniszterelnök az egész magyar nemzet elölt.
magyar mlnlsxierelnök ma a kontinens egyik leg-felentösebb tényextífe"
Kóma, április lt (Éjszakai rddiójelentés) Az egész olasz sajtó melegen foglalkozik gróf Bethlen István miniszterelnök római ulazásával. A Giornale D\'ltdlla az első oldalon három hasábos cikkben méltatja gróf Bethlen Islván miniszterelnök bel- és külpolitikai munkásságát. Gráf Bethlen — Írja a lap — ma a kontinens egyik legjelentősebb tényezője.
Mussolini dinét adott Helyien tiszteletére
Kóma, április 11 A miniszterelnök ma délután 6 órakor Fani külügyi aiállamlilkárt látogatta meg, majd este 7 órakor Fani alállamlitkár a quirináli magyar követségen visszaadta a miniszterelnök látogatását, utána pedig Mussolini miniszterelnök kercsle fel Bethlen István grófot, hogy viszonozza látogatását. Este fél 9 órakor Mussolini miniszterelnök az Excel -sior szállóban Belhlen gróf lisztele-lére dinéri adolt.
A Képviselő (frász, felfügqesxietie Bar fos Jánospacsaiképviselö mentelmi fogúi
A legkisebb munkabérről szóló nemzetközi egyezmény tárgyalása — Bud az iparfelügyelet reorganizációját jelentette be — A (óvárosi javaslatot harmadszori olvasásban elfogadták A pénzügyminiszter a hadikölcsön átértékelésének kérdéséről nyilatkozott
A
kereskedelmi mlnlsxíer I(öteleszie a gyórakai. fiogy a munkúaelliocsáliásokai sxllntessék be
Budapest, április lt A képviselőház mai ülésén Temes-váry Imre be\'erieszleile az 1930/31. évi költségvetés bizottsági jelentését. A költségvetés tárgyalására kimondották a sürgősséget.
Zsitvay Tibor igazságügyminiszter sajnálattal állapitolta meg, hogy tegnapi beszédét félreértették és ugy tüntették fel szavait, mintha azok a budapesli ügyvédi kamara elnökére vonatkoztak volna. Tiltakozik az ellen, hogy közte és az ügyvédi kamara elnöke közölt ilyen belemagyarázásokkal akarjanak éket verni.
Miután harmadszori olvasásban is elfogadták a fővárosi törvényjavaslatot, állérlek
a legkisebb munkabér megállapításáról szóló nemzetközi egyezmény tárgyalására. A vita bezárása ulán Bud János kereskedelemügyi miniszter szólalt
fel. A mos! tárgyalt javaslatot örömmel üdvözli, mert az egyezmény nagy lépést jelent a szociálpolitika terén. A túloldalról ugy állítják be a kormányt, mintha csak elvétve jönne szociálpolitikai javaslatokkal. Aki a kormány ténykedéseit tárgyilagosan bírálja, annak meg kell állapítania, hogy
ez a kormány többet tett a
szociálpolitikáért, mint más állam.
Könnyű azt állítani, hogy nálunk abenryabbak a munkabérek, nálunk aznnb.il egészen mások a viszonyok. Nem szabad tllrni a munkások Ri-uzsordzását. Hangoztatta e/után a miniszter az iparfelügyelet reorganizációjának szükségességél. Az ipjr-lelügyelet biztosilja a helyes szociálpolitika és az erőteljes gazdasági politika érvényesülését. A kollekliv szerződésekkel szemben az a felfogása, hogy a munkásoknak is érdeke
a gazdasági szabad .ág.
A szabadságnak azonban nemcsak a szervezett munkásokra, hanem minden irányban egyformán kl kell terjednie. (Zajos helyeslés.) Erélyesen visszautasította ezután a miniszter a munkanélküliség ügyében vele szemben hangozlalotl vádakat. Hangoztatta, hogy a kormánynak érdemei vannak a munkanélküliség csökkentésében, amit minden tárgyilagos bírálónak el kell ismernie. (Helyeslés a jobboldalon.) A vasutak iH\'ruházási munkálataival ktipcsolrtlos.\'ui
kötelezte a gyárakat, hogy a munkáselbocsátásokat szüntessék be. A határidős üilct megrendsz- bílyo-zásávsl kivin segíteni a mugyar gazdák Borsán. Vigyázni kell aron-ban, hogy ez intézkedések mások sorsa ellen ne iránvuljon. A kormány állandóan a legnagyobb erőfeszítése-
ZALAI KÓZLÓNV
laaoi ápdiu íj
ket teszi a munkaalkalmak teremtése érdekében.
Ezután a törvényjavaslatot elfogad-Iák és áttérlek több nemzetközi egyezmény tárgyalására.
A őatUKtilCMÖnöic /elérté-keléH
Utána Gál Jenő Indokolta meg Indítványát a hadikölcsönök felértékeléséről és a hadikölcsönök kamat-szolgállatásáröl. A) és B) kasszát kell létesíteni — mondja. Az A) kasszába fizesse be mindenki jövedelmének egy ezred részét, a B) kasszába pedig azok, akik pénzüket aranyban vették fel és papírokban fizették vissza.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter kijelentette, hogy az 1928: XII. t.-c. értelmében az átértékelés kérdésében a törvényhozás a békeszerződésen alapuló kötelezettségek megszűnte után fog határozni.
A kormány változatlanul ezen az alapon áll és ennek folytán nem tartja időszerűnek, hogy Oál Indítványát most tárgyalásra kitűzzék A Ház ilyen érielemben dönl mentelmi ügyekre áttérve a képviselőház felfüggesztette a * csalás és sikkasztással vádolt Bartos János pacsal képviselő mentelmi fogát,
ma|d elfogadták az elnök napirendi Indítványát, amely szerint a Ház legközelebbi ülését április 29-én kedden tartják és azon a költségvetést tárgyalják.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk telje* lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán Ot pengő havi részlet fizetendő éa egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.

Megalakult a zalai dalos kerület
A kerület kibővült a szomszéd Somogy egy részével — Zalaegerszeg *z egyetlen a kerületben, amely Szombathelyhez akar aatlaloznl — A kerület székhelye továbbra is Nagykanizsa
Najorkanlua, április 11 Országos Dalosszövetség ügyvezető
Már-már meghúzták a lélekharangot a hétesztendős Zalavármegyei Dalosszövetség felett, már-már szétosztották az 56 zalai dalárdát, a kemény harcokkal kimunkált zalai dal-területet Szombathely és Székesfehérvár között, amikor a zalai dalos-egység megmentésére sorompóba állt a halálraítélt Zalavármegyei Dalosszövetség és nehéz küzdelem árán kivívta, hogy Nagykanizsát a kerületi székhelyül kiszemeli töDbi városokkal egyenrangú kullur-gócpontnak ismerjék cl.
A mult hónapban Keszthelyen tartott zalai dalos-közgyűlés a harcot már eldöntötte. A dalosok egyhangú lelkesedéssel kimondták, hogy belépnek az Országos Dalosszövetségbe s ezzel elnyerik a polgárjogot az országos dalos-szervezkedésben a tel jetérték ü elbíráláshoz. Ennek tudható be, hogy a mai alakuló közgyűlésen a dalárdák egy része már csak megbizás utján képviseltette magát.
Az Országos Dalosszövetségbe eddig belépett zalai 34 dalárda közül 22 jelent meg a közgyűlésen, 15 személyesen, 7 megbízás utján.
Már a belépett 34 dalárda daloslétszáma megüti az 1000-et. A nagykanizsai dalárdákon kívül a keszthelyi, sümegi, vindórnyaszőllősl, felsőpáhoki, sármelléki, szenigyörgy-vári, alsópáboki, komárvárosl, lete-nyei, lenlii, beciehelyl, marcalii, badacsonytomaji, tapolcai, zalabaktál dalosok voltak képviselve a közgyűlésen.
Megalakulás, székhely
Megérkezett a közgyűlésre Ger-lóczy Béla kormányfőtanáctos, az
elnöke, akii a vssuton dr. Krátky István polgármester ét a nagykanizsai dalos-vezetöség fogadott.
A közgyűlés délután 3 órakor volt a városháza dísztermében. Megjelenlek azon Nagykanizsa köz- ét kultúréletének vezető-tagjai, a dal- és zenebarátok is. Az Iparteatületi Dalárda, Vannay János zeneiskolai igazgató vezetésével a Hiszekegy-gjt.\\ ét a Nem, nem, sohá-val nyitotta meg a közgyűlést, általános tetszés közepette.
Dr. Thotway Zsigmond, a Zalavármegyei Dalosszövetség eddigi elnöke, a zalai dalkultura mai alapjainak megteremtője ét lelkei har-cota, üdvözölte Oerlóczy Bélát, aki az országot átszervezés hatalmat munkájával uj korszakol nyitott meg a magyar dalkuliurában és aki megértő támogatásával lehetővé tette a zalai daloskerűlet megmentélét
A közgyűlés éljenzése közben köszönte meg Oerlóczy az űdvOzléti. Kifejtette a kerületi szervezkedés szükségességét ét az alapelveket, amelyek tzerint a kerületek beosztása történt. Ezek:
1. karnagy-képzésre és a kerület művészi vezetésére alkalmas zeneiskola (ez tzéletkörű agilitással it megtoldva megvan Nagykanizsán),
2. egynapos megközelítési lehetőség a kerület minden részébál (ezt ít biztosítják Nagykanizsa kOzleke-déti viszonyai),
3. legalább 1000 dalos-tag (az Országot Dalosszövetlégbe történt belépétsel ez is megvan, sőt amig Kecskemét 700 dalossal alkotta meg kerületét ét Szombathely még nem tudta Otazehoznl a megfelelő létszá-
mol, Zalában már megvan az 1000 és még 22 dalárdától nem érkezett be s belépési nyilatkozat, ezenkívül az Idecsatolt somogyi rész is a legintenzívebb dalkulluráju része a szomszéd vármegyének).
Bejelentette Oerlóczy, hogy az ország összes dalos-jterű letel közül a zalai az egyetlen,\' ahol a székhely nem a megyeszékhely. Etéren tehát a mindjobban fejlődő kulturáju Nagykanizsával teljesen méltányos kivételt tettek. Köszönhető ez dr. Thotway Zsigmond személyének, aki ezt a zalai daloséletet Nagykanizsáról Otz-szehozta és mindmáig Összetartotta és köszönhető a zeneiskolának.
Javaslatára a közgyűlés egyhangúlag kimondta a zalai kerület, mint az Országos Dalosszövetség XIV. kerülete megalakulását. Egyhangúlag jelölte kl ezután a közgyűlés Nagykanizsát a kerület székhelyéül.
Tisztikar
A zalai daloskerület tisztikarát a közgyűlés a következőkben választotta meg:
Fővédnök : herceg Festetics Tattllo (Keszthely).
Dlszelnökök: Oyömörey György főispán (Zalaegerszeg), Slpőcz Jenő dr., az Országos Dalosszövetség elnöke (Budapest), Bődy Zoltán alispán (Zalaegerszeg), Pehm József apát (Zalaegertzeg), Jeszenszky Sándor, az Ortzágot Dalosszövetség tb. elnöke (Budapest), dr. PUMI Viktor, felsőházi lag (Nagykanizsa), Oyömörey István országgyűlési képviselő (Nagykanizta), Czobor Mátyás polgármester (Zalaegertzeg), Relschl Imre várotblró (Keszthel).
Elnök: dr. Krátky István polgármester (Nagykanizsa).
Társelnök: Oerlóczy Béla (Buda-pest).
Ogyvezető elnök: dr. Tholway Zsigmond postalOnök (Nagykanizsa).
Alelnökök: vitéz dr. Barnabás István tanfelügyelő (Zalaegertzeg),
A nő és a kenyérkereső pályák
Irta : Barbarttl Lajos
Miért is adják hát női kezekbe sokszor a férfinek való munkát Is? Mert a női munkaerő olcsóbb, nagyon sok helyen pedig vonzóbb is és esetleg a főnök urnák kellemesebb.
Hát hogy olcsóbb, az nagyrészt Igaz. De — anélkül, hogy általánosítani akarnék — férfi-poszton a női munka legtöbbször annyival kevesebbet is ér. Meg aztán nem is Igazságos a női munkaerő aláérté-kelése. Legalább Is nem igazságos olyan elgondolásban, hogy férfimunkál végeztetünk vele, de feleannyit vagy annyit sem fizetünk érte A női munkaerő kiuzsorázásán.ik olyan bánló jelenségeivel találkozunk lépten-nyomon, hogy már csak erköcs-védelmi szempontból Is sokkal üdvo-sebb lenne, ha azért harcolna a női tábor, hogy kivívja a nőt munka megbecsüléséi és kellő értékelését. (Az Egyesült Államok munkaügyi minisztere pl. csak nemrégen tartott előadást a rádióban és propagálta azt a gondolatot, hogy a háziasz-szonyok számára is rendszeresíteni kell a napi nyolcórai munkaidői és sz évi kélheti szabadságol).
Másfelől azonban — és ez a két dolog logikai szükségszerűséggel kapcsolódik egymáshoz — a nőknek maguknak u be kell látniuk, hogy a közfelfogásban a nők kenyérkereső pályára törekvésével szemben megnyilvánuló antagonizmut méregfogát ott lehelne legsikeresebben megtámadni, ha a férfi és női kenyérkereső pályákat egymástól sikerülne valami módon, akár a törvényhozás utján Is elhatárolni.
Van azlán a kenyérkereső nőknek egy mátik ctoportja, amelyiknek konkurrenciája ellen a mai toketzki-mós, kevésfókás világban nem csak a férfiak, hanem a munkájukból élő nők is harcban állnak. A kenyérkereső nők meglehetős százalékát ugyanis nem a létért való küzdelem parancsoló szükségszerűsége állította bele a kenyérharcba, hanem talán csak időtöltésből vállalnak állási, lalán csak azért, hogy ezen a réven bizonyos önállósághoz jussanak, vagy hogy a család keretében biztosított kenyér mellé egy-két jobb falatol, a megélhetés mellé gondtalanságot és — Istenem, hiszen a kenyérkereső nő Is csak nő: — egy csinosabb ruhával, egy Jobb cipővel többet biztosítsanak maguknak vagy hozzátartozóiknak. A kenyérkereső nőknek eme csoportja ellen a társadalom
gazdasági harca az esetek nagy százalékában teljíten, bár szomorúan Indokolt. Ebben a harcban férfi él nő egyaránt azért küzd, hogy eltőtorban annak Jusson a kenyérkereső pálya, — legyen az férfi vagy nő — akinek arra okvetlenül szüksége van, akinek a megélhetése semmi más módon biztosítva nincs. Ez természetesen csak akadémikus megállapítás, aminek a gyakorlatba átültetése már Bókkal nehezebb volna. Részint azért, mert — legalább ls normális gazdasági vitzonyok közt — a munkához — ceterit paribus — mindenkinek egyforma joga van, másrészt — épen azért, mert nincsenek normális gazdasági viszonyok — legtöbb esetben a két falat kenyér sem sokkal több ma, mint az egy lalat. Hogy a kél falat kenyérnek mégis szembe kell néznie ezzel a gazdasági harccal, annak oka csak abban rejlik, hogy ma sokan vannak akiknek egy falat sem jutott.
Hol van már most a segítség?
Mindenekelőtt módot kell adni a nőnek arra, hogy ne legyenek kenyérgondjai, hanem rendeltetésszerű hivatásként feleség és anya lehessen. Ehhez részint a férfi kenyérkereseti lehetőségeit kell olyan mértékben biztosítani, hogy minden férfi vállalni
merje a családfenntartás anyagi felelősségét, — másrészt pedig a nőnevelésnek kell sorompóba lépnie a nő olyan típusának kialakításáért, ami megjelel a férfi nő-Ideáljának. Ez a tipus a házatság és a család szemszögéből csak a nőies, a hamisítatlan nő lehet. A házasság kereteit pedjg nem lazítani kell, kanem, ameddig a házasság kenyér-kérdés Is, minél szilárdabb bázissá kovácsolni. Ha a férfi a munkájáért kap annyi kenyerei, amennyi a családnak mindig elég és kap olyan feleséget, akiben lényének egyenértékű kiegészítő részét, a maradéktalan nőt találja meg, — akkor a házasság kereteinek szilárdításához máris hatalmas mértékben eljutottunk és vele eljutottunk a nő és a kenyérkeretet, problémájának leegyszerűsítéséhez, mint minden megoldás leghathatósabb eszközéhez.

Mosl pedig e kis fejlegelés végén, térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk : — a paradicsomba. Ugye bizony, ma nő-probléma sem lenne, ha onnan el nem jöttünk volna. De azért ne bánlsuk Éva anyánkat, mert hiszen ha ott maradtunk volna, ebből az egész küzdelmes, bo\'ondos, csúf, édes világból mi jutott volna nekünk ? A paradicsomban megvolt az em-
ZALAI KÖZLftNY
1930. április 12.__
Eberhardt Béla c. tank. főigazgató (Nagykanizsa), Mérő Qéza ny. h. pinzUgylgK7Kal0 (Zalaegerszeg), dr. Kaufman Lajos fő|egyző (Nagykanizsa), dr. Gárdonyi Lajos szerkesztő (Keszthely), Bognár Imre jegyző (Keszthely), Bognár Lajos bányaigazgató (Badacsonytomaj).
Kerületi karnagy: Vannay János zeneiskolai igazgató (Nagykanizsa), tirskarnagyok : Németh József (Zala-qjerszfg), dr. Iflempa Károly (Keszt-Dely), dr. Pulnovszky János (Marcali)
Főtitkár: Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny f. 8zerkeaztője(NagykanizBa).
Titkárok: Ultik Béla szépmUvé-tzell titkár (Zalaegerszeg), Huller Oéza poslntelUgyelő (Nagykanizsi), dr. Dómján Oyula ügyvédjelölt (Nagykanizsa).
Pénztáros : Varga István ny. postatiszt (Nagykanizsa).
Jegyző : Wallgurszky Béla mérnök (Nagykanizsa).
Aljegyző : Oarzó Pál banktisztviselő (Nagykanizsa).
Ellenőr: BUchler Mór karnagy (Nagykanizsa).
Oazda: Kálmán Leó bankár (Nagykanizsa).
Ügyész: dr. Hajdú Oyula ügyvéd (Nagykanizsa).
Zászlótarló: Fabick Tivadar ker-lész (Nagykanizsa).
Választmány : nagykanizsai tagok : Kelemen Ferenc, dr. Dómján Lajos, Pentz József, Ketting Ferenc, Lehr-mann Ferenc, RAcz János, Lenz Qyula, vidéki tagok: Bálint Béla (Zalaegerszeg), Iwsits Oyula (Keszthely) dr. Szalay Albin (Keszthely), Zimmermann Sándor (Keszthely), dr. Hoffmann Imre (Keszthely), Szalay Ferenc (Badacsonytomaj), Mik Károly (Klsszentgról), Subó Pál (Alsó-páhok), Preszt Ignác (Sármellék), vitéz Rónay Béla (Zalaszentgrót), Ágoston Imre (S(lmeg), Kovács Ferenc (Sormás), póttagok: Szépud-vary László (Nagykanizsa), Oyerák István (Felsőpáhok), Varga Fetenc
bérnek mindene, mert nem kellett neki semmi. Kenyér gondja sem volt, mert az első emberpárt a paradi csoml mezők tudvalevőleg Bicsérdy koszton tartották De viszont, ha Éva anyánkban nem ébredt volna fel a néi Önállóság érzése és nem indilott volna egyéni akciót a mindentudás fájának tilos gyümölcséért, akkor — ha Ádámon mull volna, még ma is ott üldögélnénk a paradicsom fáinak árnyékában (ha ugyan nem vagyunk roá\' egy kicsit sok.in a paradicsomkor), abban a boldog és igénytelen elégedettségben, amit az ember csak a bibliából ismer. Kemény büntetés volt £va bűnéért a paradicsomból [Wdi életre száműzetés. De ezt a ""dl vezeklést vájjon melyikünk cserélné cl mégegyszer akármilyen leijei-mézzel folyó ősemberi boldoggal ? Viaskodásra, kemény harcra állunk készen minden percben földi eleiünk ezernyi nehéz problémájával. Oe a vezeklés sanyargató utjain a Paradicsomból kiűzött Ádámból Sok, Wesek, Michelangelok, Lindbergek, Marconik, Szent Istvánok, Napóleonok. Ibsenek és Petőfik lettek, a
paradicsomhói kiűzött Évából pedig
«« Mária lön és Évából lett "Jídame Curie, Évából lelt Oracii Wledda, hvából leltek a Stuart Má- I
(Szenlgyörgyvár).
Számvizsgáló bizottsági tagok: Ipartestületi Dalárda (Nagykanizsa), Kisdalárda (Nagykanizsa), V;isulas Dalátd i (Nagykanizsa), p.\'.ttag : |Le-vente Dalárda (Nagykanizsa).
Dr. Krátky István
ezután lelkes óváció kíséretében elfoglalta az elnöki széket. Lendűleles és tattalmas székfoglaló beszédéből a kulturális ügyek terén egyebekben is jólismert lelkesedése, ős.\'.inle dalszeretete sugárzott. Programjából látszik : — a dalosok jól választoltak. A dalos-egység zavarainak kiküszöbölése, a központtal való szoros együttműködés és a legtávolabbi zalai falucskában is a magyar dal kultuszában rejlő nagy nemzetépítő erők magvetése és gyarapítása, — erek adják célkitüzéscil elnöki tisztségében. Meleg elismeréssel adózott dr. Tholway Zsigmond ü. v. elnök és Barbarits Lajos főtitkár sokéves,
riák, Szent Erzsébetek, Oreta Garbók és — a mlss Pankhurst-ök is.
És ne hlgylük, hogy a nő csak az ujabb idők problémája Probléma lelt a nő a paradicsomból való kiűzetés pillanalában. amikor a férfi é\'e\'ének, munkaereiének és lelkivilágának szent, gyönyörű terhiként kapcsolta a maijáéhoz a nő sorsái, hogy vele \'negvesse a teremlés legmagasztosabb gondolatának, a családnak alapjait A családét, amit csak egy Isten tudott megálmodni a végtelenség ölén. A világnak adla Isten a férfit, amikor előtör és egyedül teremtelte és a csatádnak a női, amikor a férfi mellé és belőle megalkotta. A férli azóla sohasem a nő ellen harcol, hanem mindig a nőért. Érte harcol a kenyérért folyó küzdelem frontján is, amikor a harc mind»n emberi eHévelyedéién éa emberi nyomorúságok szükségszerűségein kérésziül is meg akarja tartani magának a női az islenl rendeltetésnek azon a fenséges piedesz-táljdn, amit a nőben a nőiség jelent és aminek örök dicsfényben ragyogó criiicsponlja, a lerrmlés szent koronája : — az anvaság, mint n leg-méllóságleljesebb és legvitathattanabb, egyedül igaz női foglalkozás.
(Vége.) I
lankadatlan és odaadó munkásságáért. Különös hálával és köszönettel fejlelte ki a magyar dalosügy terén Gerlóczy Béla apostoli munkálkodását a magyar dalos-egység megteremtése terén.
A zajos tapssal logadott beszéd után az ügyrend, munkaterv megbeszélése következed Majd felolvasták
a zalaegerszegi dalárdák
bejelentését, amely szerint azok nem hajlandók a Nagykanizsán székelő zalai daloskerülelhez tartozni, hanem a Szombathelyi kerülethez kívánnak csatlakozni. A közgyűlés ennek lehetőleg békés elintézését az elnökségre és a központra bizla. Remélhető, hogy a zalaegerszegiek egyedülálló egység-bontó kísérletét sikerül a békesség ulján ártalmatlanná tenni.
Üdvözlések
Szakáll Oyula kegyesrendi tanár,
— A nagykanizsai Szent József Egyházközség 1929. évi költségelőirányzata az Egyház község irodájában a hivatalos órák alatt meg-tekinlhelő.
_
a Zalamegyei Dalosszövetség alapításának első zászlóhordozója Veszprémből táviratban üdvözölte a megmenteit zalai daloskerületet.
Az újonnan alakult daloskerület üdvözlő táviratot küldöli Slpócz Jenőnek, az OMDSz elnökének és Jeszenszky Sándor tb. elnöknek Budapestre.
Gerlóczy Béla a Zalai Közlöny mindenkor lelkes és hathatós dal-barátságát megköszönve és azt továbbra ls kérve, meleg szavakkal adózott a kullur-hlvatását betöltó sajtónak.
Ezzel a közgyűlés végetért.
A Szent Imre zarándoklat
májusban Indul Nagykanizsáról Székesfehérvárra
Nagykanizsa, április 11 Néhány hét választ el bennünket attól, amikor Nagykanizsa város ka-tollkussága áldoz árpádházi Szent Imre herceg emlékének és megindul a nagykanizsai katolikus férfiak zarándoklata a királykoronázó Székesfehérvárra, az oltani ferences templomba, ahol Srent Imre földi maradványainak egy részéi őrzik.
P. Diák Szulpic plébános és munkatársai már hetek óta szervezik a zarándoklatot. Nagykanizsáról külön vonat viszi és hozza a zarándok-csapatot. Stékcsfehérváron az oltani papság várja őket, ünnepi If.tenlisz-telet lesz és közös szenláldozás, majd megtekintik Szent Imre királyfi ereklyéit
Az egyházi rész ulán a zarándokok P. Deák plébános, Székesfehérvár szülöttének vezetése alatt megtekintik Prohászka sírját, a város műemlékeit és nevezetességeit. Délután Istentisztelet és utána visszaindulás, este 8 órakor már itthon Is lesznek. A részvételi dij minimális lesz.
Célszerű lenne, ha minden hivatal, egyesület, testület a maga kebelében megtenné az előkészületeket és jelentenék a plébániának, hogy melyik testületből hány résztvevőre lehel számitani.
A férfiak zarándoklata ulán későbben indul a nagykanizsai nők hasonló zarándoklala.
• e /if
íÉ TtNNSZTOK
| Ij | 1 LIllllJLU 1 wl\\ |jl már 18 pengőtől.
n + I Szakszerű hurozásl
T TZ í labdák
EM I Tennlszegyesületeknek és Igazolt tagjainak 1 £J | készpénzfizetésnél engedmény. |
l! Szabó Antal nagykereskedése =
H SUtennijztipők ^g^w
Ho női 1 pár\'p 8-50,""fSfV P 10\'— ^gjSílj^jjy^gj^
Női - és férfiszövet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatíruházba.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGioee öTERMfKAPOuJatRewiL amoiiÁ*
Április 18., szombat Április 13., vasárnap
TUágláfarl Tllágiltger
ÖRVÉNY
TrUtaN Tupper rmgénym
10 felvonáiban. — PÓMCícplők: Charles Farrall, Mmry Duncon.
A Nagykanizsa—Bécs közötti n] menetrend
UJ személyvonat pár Jár DSzAV nagykanlzsa—bécsi vonalán május 15-ikétöl
Nagykanizsa, április 11 A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság nagykanlzsa—ágfalvi vonalának menetrendjében május 15-ikélől változásokat vezet be.
A 302. sz. gyorsvonat Nagykanizsáról 16 óra 45 perckor indul és 22 óra 15 perckor Wienbe érkezik. A 305. sz. slnaulóbusz-vonat Zalaszentiván helyet Nagykanizsáig közlekedik, hová 10 óra 20 perckor érkezik. Az ellenirányban Nagykanizsáról 13 óra 40 perckor indul. A 320. sz. vonat Nagykanizsáról 20 óra 55 perckor indul, a 326. sz. vonat Szombathelyről 21 órakor indul és Sopronba 22 óra 45 perckor érkezik. Közlekedik ezeken kivül egy uj éjjeli személyvonatpár. A 316. sz. vonat Nagykanizsáról 23 óra 25 perckor Indul, Sopronba 5 óra 25 perckor és Wienbe 8 óra 44 perckor érkezik. Az ellenvonata Wienböl 21 óra 10 perckor Indul és Nagykanizsára 4 óra 15 perckor érkezik.
A DSzAV menetrendváltozása nagykanizsai vonatkozásban is előnyöket rejt magában. Ugy a bécsi, inint a budapesti viszonylatban könnyebbé válik a forgalom. Az intézkedések rávilágítanak arra az utasközönség érdekelt szolgáló politikára, melyet a Déllvasul folytat.
A Délivatul löbbi vonalán történő változásokat legközelebb közöljük.
Hnsvétl vásár
i Cukorka királynál.
Megérkeztek a szebbnél-szebb tojások, nyulak, kakasok, csirkék és kiváló szép és finom húsvéti desszertjeim,
a legszolidabb arak mellett. Kérem szives megtekintését.
Kiváló tisztelettel
Heffer Gyula
no Kazlnczy-utca 6.
A kormányió megengedte, hogy a nagy kanizsai Kazinczy-utca és a közkórhái
Nagykanizsa, április 11 A kormányzó liz eszlendős ország-lásál megörökítendő, dr. Krátky István polgármester javaslalára a város képviselőtestülete kimondotta, hogy a nagykanizsai közkórházai „Horthy Miklós közkórházinak, a város legforgalmasabb utcáját, a Kazinczy-ulcát pedig .Horthy Miklós uf-nak nevezi el, amihez a város képviselő testülete a kabinetiroda utján engedélyt kért a kormányzótól.
Kazinczy-utca és a hözhórház nevét viselhesse
Ma érkezeit meg a kabinetiroda leirata a város polgármesteréhez, amelyben közli, hogy a kormányzó legkegyelmesebben hozzájárult ahhoz, hogy a kanizsai közkórház és a Kazlnczy-ulca neve ulán neveztessék el.
A közkórházra már a legközelebbi napokban felkerül a dlBzes elnevezés, ugyancsak intézkedés történt, hogy a Kazinczy-utcai házak számtáblái kicseréltessenek.

A város fű zése a ke
iggökölesönének végleges rendedül városi közgyűlés napirendjén
Rendbehozzák az ulat a Vízvezetéket
Nagykanizsa, április 11 Mint jelentettük, a polgármester kedd délutánra hívja össze a városi képvlselöleslületet. A közgyűlési meghívókat holnap bocsátják ki.
A képviselőtestület keddi ülésének többek közöli három luutos tárgy-pontja van. Elsősorban Nagykanlzsa fQggőkölcsöné-nek végleges rendezése, kapcsolatban azzal a részletes jelentéssel, amit dr. Krátky István po-\'> gármesler legutóbb a város anyagi és pénzügyi helyzetéről a közgyűlés elé terjesztett. Másodsorban a Horthy Miklós-utnak a vasúti sorompótól az állomás épületig való rendbehozatala, mely ulniunkák költségei! a város és a Déllvasul egyetemlegesen te-
sorompótól az állomásig kap a temető
dezné. Ennek a szakasznak rendbehozatala, valamin! az ezzel kapcsolatos egyéb munkák most már ha-laszlhatallanok. Fontos tárgypont a harmadik is :
A temetőnek vízvezetékkel való ellátása.
Mind olyan ügyek, melyeknek minél előbb való elintézése és perfekluá-lása eminens városi érdek.
— V«dá»íősvényeken clm Hlatt fényképekkel gazdagon Illusztrált vaskos könyvem várja a nyomdafestéket. Változatos és Uinulságos vadásztörténetek léghalóján visszavezetem az olvasót a régi Magyarország boldogcmlékü vadászmezőire. Tájékozódás céljából m ;l kérem vadásztestvérelmet, hogy aki számot tart B—8 pengőbe (a rendelők számától függ) kerülő könyvemre, tíz szándékát levelezőlapon vélem közölni kogycskedlon. CjyOnnyfís-haMsrl Tukrch Gyula, a „Magyur Vadászújság" főr*-,-r-kesv.tőjc, budrtpest V. Horenc Józst-f-lír 5. szám
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Ssomolányi Gyula
uti és női divatárukereskedésébe Csengery-ut 2. szám alatt.
1930 április 12,
NAPI HÍREK
NAPIREND
Aprilia 12, azombat
Róm. katolikus: Oyula. Proteiüns Gyula. Izraelita: Nk hó 14.
Vároll Mozgó. .Örvény\', Trisztán Tupper regénye filmen. — Kiegészítő műsor.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig a .Mária\' gyógyszertár.
Qőxtflrdő nyitva reggel 6 ólától este 8 ódig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
Mla: rúdUó-mUsor
Nagykanizsa, április 11
Mai számunkhoz másodízben mellékeljük az európai rádió-állomások egész heli műsorát. Mull heti rádióműsorunk megjelenése után olvasóink tömegesen fejezték ki örömüket eme ujitásunk felett s ma, mikor első rádió-mellékletünket egy héten át haszonnal forgatták, bizonyára még szívesebben fogadják a második hét műsor-mellékletét.
A rádió-müsort ezután minden héten a szombati számunkhoz mellékeljük.
— Virágvasárnapi istentisztelet a plébánia-templomban. Holnap, Virágvasárnap, a plébánia-templomban az istentiszteielek sorrendje, mint más ünnepnapon. A 10 órai mise elején harka-szcnlelés, ulána körménél. Evangéliumkor passió-éneklés. Hétfőn egész nap szenlségimádás.
— Személyi hlr. Dr. Thassy Gábor közegészségügyi főtanácsos, vármegyei liszli főorvos tegnap délben Zalaegerszegről Nagykanizsára érkezett.
— Lábtörés az Iskolában. A
nagykanizsai polgári fiúiskola udvarán tegnap délután 3 órakor több polgárlsta játszadozott. Közben — eddig még ismeretlen körülmények közölt — Horváth István 15 éves polgárisiának eltörött a bal alsó lábszára. A kihívott mentők a kisdiákot súlyos állapotban szállították a nagykanizsai kórházba. A rendőrség be-, vezette a nyomozást. A polgári iskola igszgalója a maga hatáskörében szintén szigorú vizsgálatot indított.
Adriai livaai
fíbruírról mlluflf

Köxvetlf n koc»!: München—Tflest Abba.il*. A Ic^nevezctcMbb nagyaxállók i RCGINA M StephanU PALAOE-BELLEVUE, köivttl.nOi « t«ng«r partján. Előnyös p*nxlorend«Mr napi 10 M.-tól felfelé. 800 ágy. Minden modern kénvtUta. KIllőn tengeri fürdik a híjban. K*r)en haladéktalanul proipaktuit a v«x«tóWg-?M (ól: E. Kun* elmtn.
-
Húsvétra MILTENYI CIPÓT vegyen!
Fekete, pántos lakn dlsbzei
14-50
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkat)
Fekete, férfi fél francia vagy angol forma
18*80
Barna trottőr v. magas sarok Finomabb drapp francia trottőr és abbé Gyermek, fél és egész
15*80 18-80
3*50 feljebb
Drapp francia és trottőr
16*80
Barna, férfi fél francia 1CI»fgfí| vagy angol forma IJ OV
iá*). ápHiis IS
ZALAI KÖZLÖM
CaendörKéxrc kerüli „ xalactéb! m«»íHíatale betaröfe
Zalalövő, április 11
(Sajót tudósítónktól) Mini jelen-letttlk, április 1-én ismeretlen tetteik vakmerő betörést követtek el Zalacséb községben, ahol a Központi SzeitMzde Szövetkezet irodájába betörtek és a pénztárfiókot kifosztották. Tobbszáz pengőt vittek el.
Tíz napi nyomozás után meglepő fordulat következett. Mindenekelölt megállapították, hogy a betörést nem lobben, hanem csak egy ember kö-rttte. Az első perctől fogva azt hitték, hogy a betörő idegen vidékről Ikeralt Zalacsébre, de mikor a tettest dlogták, kiderült, hogy az egy zala-,oébl ember: Vasj István.
A leleplezett betörő, akiről még nem Is sejtelték, hogy 6 követte el i vskmerő éjszakai belörésl, előbb ugy akart megszabadulni a letartóztatás elöl, hogy hamis nyomokat próbált a járőrnek adni, 0 maga vállalkozott. hogy a tettest kideríti. Erre izonban nem kerüli sor, mert a végén mégis csak bevallotta, hogy ö a betörő. Letartóztatták és bekísérték a zalaegerszegi ügyészség fogházába.
— A zalai Izr. anyakönyvi kerületek uj beosztása. Az Országos Izraelita Iroda nemrég azt kérte a zalamegyel közigazgatási bizottságtól, hogy újból állapítsa meg egyes zalai községek izraelita anyakönyvi kerületi beosztását, tekintettel arra, bogy azok még most Is az alsó-lendvai és belatinci megszállott területi kerületekhez tartoztak. A kultuszminiszter most a következőképen állapította meg a szóbanforgó községek beosztását: az alsólendvai járás területén fekvő Lenti, Lentiszombathely, Kerkaszentmlhályfa, Mumor, Magyarföld, Nemesnép, Rédlcs és Resznek községeket a zalalövót Izr. hitközséghez, a letenyei járásban levő Alsószemenye, Csernec, Csörnyeföld, Dobrl, Erdőhál, Felsöszemenye, Ker-kiszentklrály, Kerkaszentmiklós, Ker-kateskánd, Kerkatótfalu, Kislakos, Kútfej, Lasztonya, Lendvaujfalu, Lovászi, Maróc, Murarátka, Szentadorján, Szentmargitfalva, Szécsl6zigel és Tormafölde községeket a nagykanizsai Izr. hitközséghez, a novai járáshoz tartozó Bördöce, Csömödér, Oosztola, Kányavár, Kerkalklód, Kissziget és Ortaháza községeket a zalaegerszegi Izr. hitközséghez csatolta izraelita anyakönyvi szempontból.
— Árban. Mllnölíyhrn, I\'d-InuHklNiii Baria mönycg-rajk/dra snoHtcIós.
Mielőtt tavaszi szükségletét beszerezné,
keresse fel
Weisz Nővérek
divat-szalonját Zrínyi Hlklóa-utoa 34.
(postapalotával szemben).
Eredeti kabát- és ruhamodellek
Alakítást vállalunk. Elsőrangú munka. Olcsó árak.
»« Te elon: 251.
Sxásoi nfll bajnál a természetes „rírwc Iónét\' keserűvíz használala végtelen nagy megkönnyebbülést szerez. A nöorvosi klinikák bizonyítványai tanusitjtk, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc Iónét vizet különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák. — A Ferenc lózief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzlelekben kaphitó.
Megörült az utcán
egy Ismere/len fiatalember
Nagykanizsa, áprilla II
Pénteken délelőtt Nagykanizsán a Horthy Miklós-uton a járókelők egy gyanúsan viselkedő tialalemberre lettek figyelmesek, aki azt a látszatot keltette, mlnlha beiugolt állapotában össze-vissza fecsegne.
Többen szóltak a rendőrnek, aki a szegényebb ruházatu fiatalembert előbb Igazolásra szólította, majd bekísérte a kapitányságra. Itt hamarosan rájöttek, hogy a szerencsétlen fiatalember, aki 20—22 éves lehet, megőrüli. A kérdésekre teljesen zavaros feleleteket adott és azt sem tudta megmondani, hogy mi a neve.
A rendőrség előbb dr. Goda Lipót városi tiszti-orvost értesítette, aki megvizsgálta a fiatalembert é". miután konstatálta, hogy elmebajos, a mentők beszállilollák a nagykanizsai kórházba. A rendőrség most az elborult elméjű fiatalember kilétét igyekszik kideríteni.
— Autóbusz-hlr. Az április M-iki kiskomáromi vásárra az autóbuszra jelentkezni lehet a Cenlrál előtt az alkalmazottaknál.
— Lopják az utcai facsemeték karólt. A nagykanizsai rendőrséghez több bejelentés érkezeti, hogy az utcákon mostanában elültelett fiatal facsemeték karóit, melyek jó, karvastagságú rudak, ismeretlen tettesek állandóan lopkodják. Mo)t egy ilyen karótolvaj egészen véletlenül kézre került. Az egyik detektív a Teleky-ulon Igyekezett a városba, mikor maga elölte egy munkás kinézésű ember karókat cipelt a hálán. A detektív megkérdezte, honnan vannak a karók, mire az zavaros felelelet adott. Azonnal bekísérte a rendőrségre, shol kihallgatták és ügyét áttették a kir. büntetó|árásbiróiágr!i. Az illetőt egyelőre szabadon engediék.
»««-, hólyag-,gyomor-éscukor-bsjoknál, kőaavány 4i reumái m«fbaiagadéMknél, da különö-m<! m< ás hólyathomok és dara sttávoHtásárs kiváló orvosi siaktokinUlyak állal ajánlott
•IsőrsndQ tyófyylí. Házi Ivókúrára rtndklvfll alkalmas. Állandóan friss tölti* I rőrmktár: "
WEISZ MÓR
NafykaataM.KIrály-n. 11.
liíl
SPORTELET
A budapesti sajtó a Zala-Kanizsa —Vasas vasárnapi találkozásáról
A sportlapok szerint nyílt küzdelem várható, de a mérleg inkább a Vasas javára billen — Pesti napilap a Zala-Kanizsa jobbszélsőjéről — „Legnagyobb futballeseménye lesz a fővárosnak a bajnoki mérkőzés" Írja a 8 órai Újság
Nagykanizsa, április 11 A vasárnapi Zala-Kanizsa—Vasas bajnoki mérkőzés teljesen az érdeklődés homlokterébe került. Budapesti napilapok is naponta cikkeznek a meccsről és ennek során a Zala-Kaalzsa kiváló képességeit Ismételten leszögezik.
A két sportújság szerint teljesen <nylH küzdelem várható. A vasas 3szí veresége, mellyel a Zala-Kanizsa tosztotta meg veretlenségétől, természetesen nagyon fáj a pestieknek és azon lesznek, hogy a kölcsönt visszaadj ik. Azonban a Zala-Kanizsa épen az utolsó hetekben játszotta ki legjobb formáját, ugy, hogy lelkesedéssel a maga javára döntheti el a mérkőzés sorsát. Bizonyos, hogy a Vasas otthoni környezete és nagyszámú drukker gárdája némileg az ő javukra billentheti a mérleget — írják a sportlapok.
— A Vasast a saját pályáján is meglehet verni — ez ma Nsgyka-kanizsán, sportkörökben általános vélemény. Bizunk benne, hogy a Zala-Kanizsa együttesse átérzi a meccs jelentőségét és elhozza mindkét pontot a Thököly-uti pályáról.
Egyébként álljon itt ez a kis szemelvény a .8 Órai Újság* csütörtök esti számából:
.A nagytuaftzsal Mussolini Igy nevezik már a tő város sportköreiben Is Krátky litvánt, NagyksDlzsa polgármesterét, aki egyúttal a Zala-Kanizsa
leglébb védője ls. A futball régi barátja a nagykanizsai csapat sikerét a város érdekének Is tekinti és ezért nem esoda — Nagykanizsán, hogy a köztiszteletben álló polgármester elkíséri csapatát Budapestre Is, ahol a Zala Kanizsa vasárnap sorsdöntő mérkőzését vívja a liga elén álló Vasassal szemben. A polgármoster példája nyomán tekintélyes számú előkelő társaság Jön tel Nagykanizsáról, bogy megtelelő miliőben érezzék magukat a dunántált város nagyhlrtl Játékosai, akik között külön látványosság Mtszdros II. tobb-szélsőnek a játéka. Ez a Játékos Igazi tehetség, akt nemcsak toml a belső csatárokat Jó labdákkal, hanem ő maga Is veszélyes góllövö. legutóbb egymn-
!\'a lőtte csapatának sz első három gól-át, tehát „hát trtck"-et csinált, ami s egDagyobb futballbravur. A vasárnapi Zala-Kanizsa - Vasat mérkőzés a fővárosi tutballsport legnagyobb eseméoye, mert tudvalevő, hogy a basell válogatott mérkőzés miatt Budapesten nem lesznek elaó liga bajnoki mérkőzések."
Ha a lap talán túloz is atekintet-ben, hogy a város polgármestere .tekintélyes számú, előkelő társaság élén eikuérl a csapatot," mégis jólvan értesülve a lap arról, hogy dr. Krátky István polgármester szereti a sportot: hogy Miszáros II. kiváló futballtalentum és végül, hogy a Vasas—Zala-Kanizsa mérkőzM a fővárosi futballsport legnagyobb vasárnapi eseménye, mert 1. liga csapatok a baselí válogatott mérkőzés miatt nem látszanak bajnokit.
A Zala Kanizsa ma délután fél 3 órakor Indul a lövárosba.
Az NTE bolnap Kaposvárra utazik, ahol a KBSC lesz az ellenfele
At amatőrök autón mennek át Somogymegyébe
Nagykanizsa, április 11 Az NTE Kaposvárott szerepel s a KRSC-val mérkőzik. A papírforma szerint az NTE-nek legalább két góllal győznie kell. A csapat autón utazik Kaposvárra a köv\'tkezö játékosokkal : Csondor, Vellák, Czerján, Czlegler, Wllheim, Rltter Radlcs, Gallag. Szabó, Jakubecz. Pum, Antal.
Kaposvárott dertoy m ccs Is lesz ; a KAC és Tutul összecsapásául valószínűleg a KAC kerül ki győztesen.
Rádió-mAsor
Április 12 (szombat)
BoiUpaist 9. 5 A rádió hál.kvartettjémk bingv 9 30 H. 9.45 A hangv tolyl II 10 NemsetkOxi vtzjetxíssolgalsi. 12 Déli harangszó 12.05 A MAndila szaonsenekar hangversenye. 12 25 H\' 12 35 A hangv. folyt 13 Pontos Id4|eliés 14 30 H Ptsd ársk és áriolya .hlreá 18 E 18.45 l\'omor időlelzés. 17 E. 17.30 Khaazlkua nperettrésaletck és karlngók. (7eneksrl hangv) IS 30 MII Utcn s ridIA ? 19.30
Pécsett a DVAC bizonnyal győzni fog a PEAC ellen, a PVSK pedig a PAC ellen.
Szigetváron a PSC játéka nyílt eredmenyü.
Dombóváron a nagyatádiak aligha szereznek pontot.
Fájdalmak allan (J)
Asplrin - tabletták I
0T««paatUrattaa >a»»s». I
Elóadás a Stadlóból. .Ai elaó leteség ■ Vlgiáték 9 (elv Utána 21.20 Cigányzene. 22 15 Pontos tdő|elais, H. Majd a cigányzene lolyt.
Bács II O. 15.15 A Oelgtr-ztnekar. 17.40 A Sedlék — Wlnkler-négyea. 19.30 Opera E. Utans RacktsnwsH leneSar.
RádlÓ íegofcióbbaa
Szabó György -fs/as-
laboratoriuuMÍban Fóut 3., udvar,
Kísérelje meg szerencséjét
mindenki és vásároljon osziélyforsjegyfit egy szerencseszámu
-aSTiJSK Milhoffer Kálmán SKStér
Caangary-ut 7. szám (Rapooh-ház.)
Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 Pengő. im Minden mésodik sorsjegy nyeri Egész sorsjegy 84 P. Fél 18 P. Negyed 8 P. Elsfi osztály húzása április hó 18 és 17-én.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 12.
KÖZGAZDASÁG
Ankét a városházán m nagykanizsai vásárok Ügyében
Felemelni az állatvásárok számát és csökkenteni a kirakodó vásárokat, — kívánja az érdekeltségek egy része
az a kívánsága, hogy a nagykanizsai állatvásárok számát emeljék fel, vagy Is az eddigi 10 helyeit ezenlul minden hónapban legyen állalvásár Nagykanizsán, a kirakodd vásárok számát
Nagykanizsa, április 11
A vásártartás rendezése országos probléma leli. Nagykanizsáról indullak el a kezdeményező lépések és ma már a kormány is foglalkozik ennek a kérdésnek dűlőre juttatásával.
A nagykanizsai vásároknak rendezése ügyében dr. Krdlky Islván polgármester értekezletre hivla Össze a városházára az érdekeltségek képviselőit. Az értekezletet tegnap délután tartották meg.
A nagykanizsai érdekeltségeknek
ellenben redukdilák az eddigi 10 ről évi 6 országos kirakodó vásárra, mini régen volt és ezeket is a hónap második felében tartsák meg.
Az értekezlet ebben a lárgyban nem nyert befejezést. Ma az Ipari érdekeltségek tartják értekezletüket a hatóság előtt.
Uj szőlőművelési szakkönyv
Most Jelent meg Ptittnkoffer Sándor szóié szetl és boriul ti fítelügyíló .SziUmUvtUi-rlmtl hézagpótló kéilVOnyve (432 oldat, 224 stóveeibraval.) — Ára 16 pengő Kiadja a ,Pátria* Irodalmi Vállalat, Budapest, IX k«r„ Ollól-ut 25. aa.
Szőlőművelési szakkönyveink az utóbbi időben részint teljesen kifogy tak, részint megritkultak. A mtjjá megjelent „Srölöművelés" ^könyv- » piacunk e hiányát pótolja, hogy a szólögazdálkodásra megnehezült mai időben az azzal foglalkozók keiébe útbaigazítást adjon.
A munka 12 fejezetben felöle\'i a szőlő telepítésére és művelésére vo-natkoző legszükségesebb tudnivalókat, egyformán kiterjeszkedvén ugy a homoki, mint az ollványszölökre.
A szőlőműveléshez tartozó általános tudnivalók, u. m. a szőlő elterjedése, müvelésének határai, feltételei és módjai, továbbá a szóló külső szerveinek ismertetése után foglalkozik a szőlöfajlaismeretlel, felsorolván a nálunk használatban levő amerikai szőlőfajtákat, valamint a minket érdeklő európai fajlákal. Ismerteti a szőlő szaporításának, uj szólók telepítésének, berendezésének és művelésének mód|ill s a szőlő állandó évi munkáit, kiterjedvén a szőlő trágyázására, valamlnl uj fajták előállítására s a csemegeszőlő termélésre. Útbaigazítással szolgál a szőlő károsodása, betegségei és ellenségeivel szemben szükséges védekezések és eljárások tekintetében. _
TÓZSDE
A mai tőzsde jobb hangulata a kényszereladások megszűnésének és kisebb véleményes vásárlásoknak tudható be. Berlin ösztönzőleg hatott a piacra. A zárlat kevés - ériéit kivifélével a nápl legnttfgasabb árfolyamokon lörtént. Fixkamatozásu papitok piacán irányzat Idnyha, forgalom csekély. Valuták és devizák piacán Newzork 10 fillérrel esett, a többiek változatlanok.
ZtricU zártai
Pirii 20-30\'7i, London 29\'10, Newyork 5I58Í, BrUnsel T203, Milano 27041/1 Madrid 64 SO, imslerdim 207 25 Bertt; 123 15. Wien 72-67\'Tl So«a 3-741/,, Prte t.v2ál,t Veiaó 57-80, Budapest 90-20
írlíTid 9-lJVr, Blikaién ,l-07\'/í
Termíaytózsds
Buza 15 flll., rozs 30flll. esett.
Buzi llejav. 77-ea 23 05 -J>35. 7«-it 23-40-23 60, 79-ea 23 70-2890, SO-aa 23 85-24-05, dnoánt 77-ea 20 75-2105, 76-as 21 00—21 90, 79-ea 2125-21 60 ao-ll 21-36—21-65, roza 11 25-11-40. tik. ázpi 13-00—13 50, aörárpa IfrrtO -16SO, llb 1275—13-20, tendert tat 12 40— 12-55, duaáatull 12 40-1260, repce 51-00-52-00 korpa 8 30 8 50
Felhaltál 2448, tltdlllln 1369. FWV rendi 1-52-1-55, nedetl 1-40- 1-46 uedeti kflaép t-32- 1-38 kfn-,vfl t-20—1-30, l-l" rendfl Öreg 1-28-1 32, ll-od rendi őre,-1-16—1-98 aagot süldő 1-50-1-70. iMl^nns nMyhaa 1-58 -1-62, ulr 1-68 1-84. hu 1-70-210. aulruinia tátnerté. 1-80 1-92
Tdmogaii ulr am érdemes Itanlmsal kereakedelme/ ét Ina rí.
Kerti főzelék magvak
Kartl vlrágmagvak Vlréghagymák és gumók
Gaidaaágl magvak Baromfi alaaágak
,, •ritakarmányok
Madáraleségek. MQtrágyafélék
SyOmAIoafa nádalmi
aaarak SyOmAIoafa tlaatttó drótkefék
kaphatók :
ORSZAO JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éi növény-védőlxerek kereakedélében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bírásig melletL Telelőn 130
Tavaszi árjegyzék kartl magvakról már megjelent,
érdeklődőknek ingyen megküldöm.
& isáapeiö tíiide derlu-jegyséíö
VALUTÁK
Ann.H L 77-80-^ 95 Seíga Ir. 7&G0 80 00 Caeh k. 16-87 >h 97 Dínk. 152-90 - 53 50 Dinár lóül-10-09 Dotiir 37030-:,72 30 Frlnill f. 22-30 27 60 Hot . 2. 9;30 230 ,)0 Lengye. 63-95^4-25 Leu 3-37 41
L*vl 4-11-4- <7 Ltrl 29 95-30-25 Márka 136 30-136 90 Norvég 15290 153 50 íchlU. 80-35 80 75 Peueta —•— ■■— Svájdl. IIÓ60 Itt 10 Svédk. 153-45 i54 05
UtVIZAK Amit 229-60 :30 30 Belgrád 10-11- y-14 Berlin I36-43-I.O 3 Brüsszel 79-77 80 02 Davlxilei 3-39 i 41 :topenh.li3 07 53 47 London 27 8) 11 88 Madrid 70 8ó-:2 8> Milano 2C94 3»04 Newyork57|-40 (300 Olzlo 153-07 53 47 Pária 22-36 22 47 Priva 16-92-16-97 Szőni 4-13-4-17 Slockh. 153-65-154 05 VlíSÓ 64 05 64-25 Wien 80-48 *r73 Zürich 110-78 1 08
Kiadja: Délzalai Syomda ii LajkJaM Vállalat, RagyttanUián. Felelős kiadó: Zalai Károly.
latafazltaa tetalon r Kagykanl.raa Ti. m.
APRÓHIRDETÉSEI
As spróhtrdetéaek dtjl 10 néif M Minden tmibbl aló dl la I MII. ünnepnap 10 laólg tlllir,
10 ssóii M titkár, • Vasár-«á
tovibbl tió di|a ■ flll. Szerűin ás Jeteken 10 azólg SO llllér, minden további Szó dl Ja a <111. Cimaaó a minden
Elbb betűből illó siO két Móriak uámtt-Ilik. Állást keresőknek 50»/a engedmény.
Hlrsfatáaak 5 (at) pangd öaaxagon ■lat e falaatacua k6ny vafáa, aatámláaáa alkar4léaa «4aatt a I 6 r a llasllailk
Fia rsshák és felöltök meglepő olcsó á\'ért készülnek Cilboly Ferencnél, Blzir udvar I789
Saakmihaa Já*-taa, saaaxágaa. áákisál, uradalmaknál Ját kava-aaialt nStlan flatalamkart kara-aBask fix fliatáaaa alaááal tlaat-vlaalöl allééra. Ajánlalak „Olaj vlláüoág" Jallgá-a a klaááhlva-tatka. 1843
3 szobából iHő utcil, totdazlnu Irxla-fcatylná| kiadó Csrngery ut 4. 1088
Fanatlkttlarafc, kosiriruk kéazlléae éa Jaaitaaa, nidMéklonil Illésééi, eristbet tél ti 1654
Egy tók.rban tevő l.pot k4llkae.nl eiadő Rikőcj I u\'ci 57c. alatt. IÍ68
Egv Jó llut pékianononak felveszek. Klakiníz.a, Pulgir-ut 1 1903
0.1 atka raadaaéa és egy modern ebédlő elidó Bővebbel Kelemen lliirer-kereikedőnéi. 1905
CIvaaaaH kulcstartón két Werthelm kulcs, KrrJUk megtalálót szerkesztőségben In ni ulieikedjék. 1909
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
moa, fest, tisztit Aa pliaaéroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, fétfi, női ruhák legolcsóbb árban tisztittatnak.
QyUJtólelep :
Kazlnczy-u. 8.
üyirtelep:
Hunyadl-u. 19
■ anltanbriiélall találkozóhelye as
István király Szálloda
Biadapeat, VI. Podmaniozky.utoa B.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában közpionti fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötlelésj2-e8 és 46-os kocsikkal.
\'Dunántúli ÉlalaliitN áa Ara. forgalmi Raanvénytarasaág tel. számolás alatt Mérl.g-amamla IB29 december 31-én. Taliars Alaptőke\' P 50.000 - Hitelezők: P 84.021-23 Oaz-ezosen: P 84.02123 fillér. ».„„„, Pónitár: P 6-77, Adósok: P 18.62978, Berendezés és fölszerelés: P 840-— Kgyenleg, mint vesztoség: P 64.545-68 Összesen: P 84.021-23 fillér. Nagykanizsa, 11)29. december 31-ón. Baiaia Ignác s. k. felszámoló. Megvizag&ltuk a szabályszerűen vezotett Könyvekkeí összehasonlítottuk és azokkal teljesen megegyezőnek találtuk. A felügyelő, blxottsau.
Egyben felhívatnak a hitelezők, hogy köveleléselket e hirdetmény közzétételétől számított hat hónap alatt érvényesítsék, a különbeni következmények terhe mellett ]M-
Üzlethelyiség
berendelésül forgalmit útvonalon
augusztus 1-re kiadó
Érdeklődni lehet Bruncsics Jánot-nil Nagyk»niiM éa Kobn OyuU és Lajosnál Keszthely. 171a
7423/1930.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a villamos áramszolgáltatás folyó évi április hó 13-án délelőtt 7—11 óráig szünetelni fog.
Nagykanizsa, 1930. április hó 10-én.
IftOt Polgármester.
Kováid Péter ós Fia
budapeatl faetAgyár
faat, tisztit áa plisaarozt
Oaltérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés ét tejelét
>w OaengBPjf-ut B.
19JC. Pk 9511 sa.
1930. vght 234 at
Árverési hirdetmény.
Dr. Kell Józaet budapesti ügyvéd állal kcpviselt Promirer Elemér budipeiti cég ktrelmere és Javára 68 P 60 IIŰ. követelés és ilrulékil erejéig a bpe.il kőzp. kk. Jirisbnóslg 1030.S8/930. unni végiénei elrendeli kielégítési végiebajüa Tolyüa vegrehaitlat szenvedőtől lefoglalt 12i 0 P becsé téktt tngóaigokra a nagykanizsai ktr Jirianlnaig lenti számú végzésével az arveré clre dettetven, annak az IVA évi XLI. t c. 20 § a alaplin lentirt. Miami, t sáiogjogot szerzett mis fog allalók Javira la a vé reheltllt szenvedő laklim, Üzletében Kiakoniarom körségben a 277. szimu háznál leendő megtlrtáaira batir-tdőül 1930 évi április hó 22. napl»na» délután 5 órája lüiellk .1, amlaor i W-róllag hfoglalt kerékpárok, rádió, 10 t rudvas éa lemez s egyéb ingő&igoklt a lej lobbet ígérőnek kUzpénzftzelea ellenében esetleg becairoa itul i* el fogom adni.
Nagykanizsán, 1930. évi ipiUU bé 6-in.
Elek László s. k.
isai kir. bírósági végrehajló
MflKULaTUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott a Défzalai Nyomda és Uipkladó Vállalatnál Nagykanizsán, (belelös Uzlctvezet-V Z»tai Károly,)
I
(OJK N f i»a -n
8ÍS
" « U
2a
VI
• * fí c « = -z T\' P " 5,4>,S „ s ií ~ -5 V.v-2 25 s «j
/.; J.?\'3 3, ^t - h -rj .5 M fcS — — — ^ 3 u — <3:2 3 bf
•ctrifg&KÜii5*SSlu 13, S&üáiSxix 66155
í I r ??il-l? ??f? i. ü 5 í t V £ «
I
70. évfolyam 85. szám
Nagykanizsa, 1980. április 13 vasárnap
Ara 16 HUér
ZALAI OZLOH
tini iMllli>| fc IM*M: r4«t S. uim.
Kiua^i<fc»ii»iwuiii r
I Kossuth li
POLITIKAI NAPILAP
Felelős nerkesztő: Barbarits Lafoa
riWMXM ta: inkin ■ p*ti M I
Közéleti tisztogatás
A magyar közvélemény nyugalmát s a magyar közélet útirányait gyakorta igyekeznek megzavarni azzal, hogy szélső radikális oldalról orvoslást követelnek olyan helyeken is, ahol nincs orvoslásra szükség. Ezek a szirénhangok természetesen nyugtalan itják a közvéleményt s a közvélemény sokszor, — tárgyi ismeretek hiányában önkéntelenül is azok oldalára szegődik, akik látszólag az igazságot szolgálják. Sokszor kívánatos az, hogy lisztiló vihar száguldjon végig a közélet terein, hogy nyomában felfrissülés, megnyugvás, uj életkedv legyen úrrá a lelkek felett.
Ilyen tisztító szélvihar volt az, amely a képviselőház csütörtöki ülésén vonult végig, mikor Is egy ellenzéki képviselő tárgyilagos kritika rendjén tette szóvá azokat a visz-szásságokat, amely visszásság ok egy állami érdekeltségű vállalat belső adminisztrációjában burjánoztak fel. Nem is ez * jelsa&ég volt az, amely különösebb figyelemre érdemes s amely a közvélemény tisztánlátását és megnyugtatását teszi könnyebbé, hanem az a tény nyugtathalja meg igazán a közvéleményt, hogy a közélet tisztogatására szánt szélvihart maga a miniszter is erősítette akkor, amikor az orvoslás szükségességéi elismerte s annak jogosultságit hangoztatta. Ezzel a miniszteri cseleke-dellel a magyar közvélemény em nagy perspektívát nyújtó háttérbe tekinthetett bele, ez a hátlér pedig az az élö valóság, hogy a Bethlen István kormányzata alatt dolgozó ösazknrmány át van halva annak szükségességétől, hogy mig egyrészt megvédelmezi a reá bízott államjavakat, másrészt szétkergeti azokat a kufárokat, akik a köz kárára csak saját anyagi gyarapodásuk fontosságát ismerik el s minden erővel annak szolgálatába állanak.
Ezért volt jótékony hatású az egész magyar közvéleményre Bud János kereskedelmi miniszter nyilatkozata, aki egy interpellációra adott válaszában a közéleti tisztogatás szükséges-légét elismerte. Bud János kereskedelmi miniszter beszéde nem elhamarkodott szólam volt, hanem egy államférfiú erös elhatározásának megnyilvánulása, aki tisztában van azzal, hogy mivel tartozik az államnak, mivel a magyar közvéleménynek s mivel annak a kormánynak, amelynek nevében felelősségteljes nyilatkozatait megtette.
A szélsőradikális politikusok s az azok szolgálatában álló sajtó botránynak szánta azt az interpellációi, amelyet a parlamenti ellenzék egyik tekintélyes lagja jegyzett be a Ház interpellációs könyvébe, de maga a képviselő is tudatában volt annak, hogy felszólalásával nem a botrányt kell szolgálnia, hanem azt a tiszto-
gatási törekvést, amely minden közéleti ember lelkét áthatja, és pedig különösen akkor, amikor a magyar nemzet és a magyar nép annyi súlyos megpróbáltatásokon megy keresztül. Ebből a légkörből csendült fel a kereskedelmi miniszter hangja
s ez a légkör lelt tisztító tüze annak a közvéleménynek, amely szomjúhozva várta a nagy munka megindulását és diadalmas folytatását.
Ezek azok az események, amelyek belső tartalmukkal jótékony hatást gyakorolnak az egész közéletre s
ezek azok az álhmbölcseleti elgondolások, amelyek nem tövist, burjánt, gazt és dudvát termelnek, hanem kinyilatkoztatásuk ereje folytán értékállandósulást teremtenek és megnyugvást hoznak a felzaklatott és reménytvesztett közélet számára.
Bethlen a magyar nemzet háláját tolmácsolta Olaszországnak, őszinte támogatásáért
A magyar kormányéinak XI. Plus pápa ószentségénél — Bethlen Ismételt tárgyalásai Mussollnlvel — A jóvátételekről és Fiúméról is lesz szó Rómában — Az olasz uralkodó táviratilag megköszönte kitüntetését Horthy kormányzónak
Róma, április 12 (Éjszakai rádiójelentés) Bethlen István gróf miniszlerelnök ma délelőtt 11 órakor másodszor tárgyalt Mussollnlvel. A tanácskozás egy óra hosszat tartott. Ezután gróf Bethlen intim ebéden vett részt, melyet Fant olasz külügyi államtitkár adott tiszteletére. Az ebéden részlvettek még : Olullano népjóléti és Acerbo föld-miveWsflgyi miniszterek, báró Apor követségi tanácsos, gróf Csáky István külügyi sa|lófőnök, Ouerlglia, Róma polgármestere, Taliano tárcanélküli miniszter, a kvlrlnáli magyar követség és az olasz külügyminisztérium több magas funkcionáriusa.
A ,,Trlbuna" BeiQlcn római •illáról
Kóma, április 12 (Éjszakai rádiójelentés) A „Trlbuna" ma ismélelten vezércikkben foglalkozik gróf Bethlen római uijávaT és nagy örömmel közli, hogy a diplomácia érintkezésben li ritka az az őszinte, meleg fogadtatás, mellyel a magyar miniszterelnököt Rómában körülveszik.
Betűien a magyar nemxet gálától tolmácsolta Olasjc-orajcágnak
Budapest, áprilla 12 A .8 Órai Újság" Írja: Bethlen István gróf miniszterelnök mostani római látogatásának célja az, hogy megköszönje az olasz kormányfőnek és Olaszország vezetőinek azt a szilári támogatást, amelyben Olaszország Magyarországot az utóbbi években, különösen pedig a hágai konferencia folyamán az öt érdeklő kérdések kedvező megoldása érdekében részesítette. Látogatásának további célja, hogy a magyar nemzet őszinte hálájának kifejezéseként felajánlja az olasz királynak a magyar érdemrend nagykeresztjét. Bethlen grófot eme küldetésében a magyar nemzet osztallan rokonérzése kisérte, mert a magyar nemzel minden egyes polgára ismeri Olaszország, támogatásának jelentőségét A Jóvátételekről ó^JFlumóról la leax axA Kómában
íxrntJon, április 12 A .Manchester Quardian* római, levelezője foglalkozik fle/A/ert>Jáloga-
tásának részleteivel. Kiemeli, hogy az olasz sajtó szerint a látogatás folyamán főként gazdasági kérdésekről, a két ország közli kereskedelemről, a jóvátételekről és Fiúméról is szó lesz. A megbeszélések után Olaszország valószínűleg ratifikálja majd a Young-tervezetet, bár az Idevonatkozó előzetes megbeszélések inkább gróf Bethlen István iránti aév9TÍMftf{i aktusnak tekintendők és nem késleltethetik a ratifikálást.
A francia mafló BetOten grót római uljáról
Párls, április 12 A francia sajtó élénk figyelmet szentel Bethlen István gróf római utazásának. A mai reggeli lapok jóformán kivétel nélkül, közlik a magyar miniszlerelnök római tartózkodásáról beszámoló Havas-táviratokat és kiemelik Bethlen grófnak az olasz sajtó számára teU nyilatkozatát, amelyben utjának célját részletezi és az olasz-magyar baráti kapcsolat békeszerető jellegét hangsúlyozza.
A* ola.tx király slIraVnye HortQy kormányxóöo*
Budapest, április 12 Viktor Emánuel olasz király a következő sürgönyt Intézte Horthy Miklós kormányzóhoz:
Horthy tengernagy, Magyarország kormányzója őfőméltósága Budapest. Bethlen gróf átadta nekem a kitüntetést, amelyet Főméltóságod szíves volt nekem adományozni. Mélyen átérezve mondok köszönetet ezért a rám nézve kedves megnyilatkozásért és blztosllom Föméltóságodat, hogy azok az érzelmek, amelyek erre az adományozásra késztették, szívélyes viszonzásra találnak ugy nálam, mint az olasz nemzet lelkében. Viktor Emánuel.
A magyar mlnlaxterelnök féMrda kihallgatáson a ■ Sxenlatyánál
Róma, április 12 (Éjszakai rádiójelentés) XI. Plus pápa őszentsége ma délután fél.hét órakor ünnepélyes kihallgatáson..fogadta gróf Bethlen István miniszterelnököt. A kihallgatás 30 percig tartott. Ezután a magyar miniszterelnök a kíséretében levő báró Apor és Csáky iBlván grófot mutatta be
Öszentségének.
A pápai kiliallgatás után a miniszterelnök látogatási tett Pacelli bíboros pápai áiiamtilkárnál, aki a látogatási fél ói a múlva a vatikáni magyar követségen viszonozta.
BetQlen öolnapra Qalasxlotla (jaxaulaxáaát
Róma, április 12 Bethlen István gróf miniszterelnök ma estére tervezett elutazását holnapra halasztotta.
Az IOKSz közgyűlése
Budapest, április 12 Gróf Hadik J.inns rlrrökl. le alatt az IOKSz most larin la rendes közgyűléséi, amelyen H lilik J.inns gróf Ismertette az IOKSz jövendőbeli programját. Kifejteti!\', hogy a kis és középipar szempontjából intézményesen kell blztosilani ezen ip.rrok számára mindazokat az iparfejlesztési kedvezményeket, amelyekel " nagyipar részére biztosítottak. Hadik gróf közölte még, hngy a kereskedelemügyi miniszter felhatalmazási adoli annak kijelentésére, hogy az IOKSz által felvetett kívánságokat lionorálaiidók-nak tartja, azokat figyelembe veszi és a szükséges intézkedéseket rövidesen megteszi.
A közgyűlés hálás köszönetét fejezte ki ezért Bud János kereskedelemügyi miniszternek. A tisztikar megválasztása után a közgyűlés véget ért.
Cambridge győzött Oxford felett
London, április 12 Az oxfordi és cambridgei egyetemek evezős nyolcasainak versenye ma folyl le a Themsén óriási tömegek Jelenlétében. A versenyt három hosszal a cambridgei csapat nyerte.
Osztrák—magyar tárgyalások
Dudapest, április 12 -Az oszlrák—magyar kereskedelmi szerződés revíziójára irányuló tárgyalások hétfőn Bécsben folytatódnak. A föütközőpont a liszt és ga-.•bonavámok felemelése körül mutatkozik.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. ápriUü 90,
Megint nyílik egy lehetőség a nyári strandolásra Nagykanizsán
A gőzfürdő-tulajdonosok a várostól kérnek kölcsönt strand-fűrdő-épltésre — A kérelmet a keddi közgyűlés tárgyalja
Nagykanizsa, Április 12
Nagykanizsának olyan a strandfürdő-ügye, mini Keszthelynek a puslapalolája. Tengeri kigyó tervekben, aktákban, értekezletekben, de eredményben annál kevesebb, tnen-töl tovább tanakodunk rajt.
Az ok egyszerű — pénz. Az a bizonyos Nagykanizsai Fürdő Egyesület mindent adott a megvatósulás-hpz. Terveket, lendületet, agilitást, munkát, erkölcsi sulyt, csak épen pénzt nem tudott honnét kcrileni. A város minden erejével azon van, hogy ezl a kérdést dűlőre jultasa, de a kisajátításokon tul az sem jutott, Nem juthatott. Mert nincs pénz.
A strandfürdő-ügye mindamellett most is újra szőnyegre került és a polgármester közbevetésével komoly stádiumban jutottak a tárgyalások. Ezek révén ha nem is a Principálisparti nagy strand tervei kerültek közelebb a kivitelhez, méj^ a gőz fürdővel kapcsolatban ^ptl tervek merüllek fel, amelyek réWilásából megint nem hiányzik mBs, mint csupán a pénz.
A polgármester a pénz-kérdés méregfogát is megpróbálta kihúzni. Ért is él eredményeket. Budapesten ugyanis eljárt ebben az ügyben az Országos Testnevelési Tanács vezetőségénél és kieszközölte, hogy az OTT 3 éven át évenként 5000 pengővel járulna hozzá a nagykanizsai strandfürdő létesítéséhez, kiköti azonban, hogy a strandfürdőt a város nevére kebelezzék, azt időnként versenycélokra átengedjék, a medence méretei pedig a következők legyenek: 23 m hosszú, 12 m széles, egyik végén 250, másik végén 90 cm mély.
Minthogy ilyen kikötések mellett a strandfürdő hozzávetőleg 30.000 pengőbe kerülne, a hiányzó 15 000 pengői a város volna ha|landó fedezni, ugy, hogy a fürdőtiilajdono-sok ezután az összeg után 10 éven át kamatot fizetnének. Tiz év múlva a fürdő-tulajdonosok az egész strandfürdőt 30.000 pengő értékben tulajdonjogilag is magukhoz váltanák.
A fürdő-tulajdonosok ezt az ajánlatot nem tartották elfogadhatónak. A tárgyalások ennek alapján meg is, szakadtak.
Arra is gondoltak a tulajdonosok, hogy már most lejegyezletnek pársiáz szezon-bérletet és a befolyó összegből kezdik meg a strandfürdő építését a maguk tervei szerint. Ugy gondolták, hogy pünkösdre már készén is áll egy modern strandfürdő a gőzfürdő hatalmas udvarán. Ennek a medencéje 25 m hosszú, 10 m széles, egyik végén 2 m, másikon 60 cm mély lenne, 100 kabinnal, homok-stranddal, napozóval, zuhanyokkal, büffével, ruhatárral. Felnőtteknek 25, nőknek és diákoknak 20, gyermekeknek (fi éves korig) 10 pengő lelt volna egy egész szezon-
bérlet. (Három hónapot számítva 25 fillérbe esne egy felnőttnek egész napi strandolása.)
A bérlet-jegyzésre vonatkozó tervek, részint a szomorúan közismert kanizsai viszonyoknál fogva, részint mert ntég meg sem lévő dologra előre fizetni természetszerűleg nem igen sietnek az emberek, — nem is sikerülhettek volna. Ezért a gőzfürdó-tulaldonosok mosl kérvényt adlak be a város polgármesteréhez, amelyben 15.000 pengő kamatmentes kölcsönt kérnek a várostól a strandfürdő megépítésére, évi 2000 pengős törlesztésre. A tulajdonosok 5000 pengőjével együtt 20.000 pengőből az ismertetett tervek szerint a standfürdőt a nyárra megépítenék.
Már most csak a város pénzügyein fordul meg, lesz-e strandfürdője a viz nélkül maradt kanizsaiaknak a nyárra vagy sem. Minthogy a strandfürdő nem csak évtizedes közóhajtás, hanem egészségügyi közszükséglet is, biztosra vehető. Itogy -ha csak a város kasszája megengedi — a város elő fogja mozdítani a tervek inegvalóstilásál. A városi vezetőség jóakaratát nem egyszer láttuk megnyilvánulni a strand-kérdésben. Máson tehát, mint anyagi a !oitsá-gokon a kérdés nem is dőlhet el. Lehetetlent senki sem kiván a város amúgy sem rózsás helyzetében, de ha egy mód is van a kölcsön biztosítására, ugy nem kétséges, hogy a városrendezési álom nagyszabású Princ\'pális-parti strand- és sporttelepének igen távoli reménységéért a rnai viszonyok közt megvalósítható tervek nem fognak hajótörést szenvedni.
A tervvel különben tegnap délután a képviselőtestület pénzügyi bizott-is behatóan foglalkozott.
Mlndcitllll kapható!
l\'ermell:
•m
Magy.
Tejszövetkezet! KSxpont
fludapeet. 1„ Horthy Mlklóa-ut 119-121

Tízezer
meg tízezer tapasztalt cipész
azarall fal állandáan a |í PALM* gumlsarkat Néhány nappal azelőtt a halyen mondottuk, hogy a munkálok ezrei gyárt|ák évrfl-évra i PALMA-aarkot.
A kiváló cipészek a PALMA-aarkot islws-Srámest azarallk la1, Nagy Ön lobban áa klay-ayebben járhasson.
Miután a PALM A olcsóbb ás tartásabb a bárnál is kellemes, rugalmas JArAnt biztosit, mely úgy a testat, mint a drága cipókat kiméit, helyesen tanná mindenki, aki mágmostlsbörsarkon jár, ba legalább egyszer Megpróbálna PALMA-aarkat viselni.
PALMA ?MFK
Húsvét vasárnapján lesz az Ady Kör bemutatkozó estélye
Slírányi Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár tart előadást Adyról — Nagykanizsa hat legjobb szavalója Ady-verseket ad elő — Babits Mihály májusban szerepel az Ady Kör programján
Nagykanizsa, április 12
Az a csendes, szervező munka, melyet a most alakult Ady Kör folytatolt hetek óta, hoey a bemutatkozó eslélyt előkészítse, befejezéshez közeledik. A nagykanizsai Ady Kör április 20-ikán, husvétvasárnapján este, a Kaszinó emeleli nagytermében lép a közönség elé. A bemutatko-záét egészen a halhatatlan költőnek szenteli a róla elnevezett Kör és igy az lulajdonképen egy mostre Ady-ünnepély lesz.
Babits Mihály és rajta kivül még több irodalmi és művészeti kilönő-ségünk május folyamán fog az Ady Kör esléiyén előadást tartani, mclvet lovábbi előadások megrendezése követ.
A husvétvasáriiapi bémutalkorá-
Sszélcely Vilmos buíortelepe
♦ Nagykanlscsa, ▲
Kaxlncary-.-z/ca 4. sí. ^^r
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak melleit.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételeké
Saját kárpitos és diazitö műhely.
son Ady emlékezetének méltatására Surányl Oyula Jeles szónokunkat Ady költészetének kiváló Ismertét sikerül megnyerni, akinek hosszabb szünet után ez lesz első előadása.
Az előadás után Nagykanizsa hat legjobb szavalója fog legjobb szavalója fog Ady-verseket, dalokat előadni. Villányi István zeneszerző, zongoratanár Ady-kompozlclóval szerepel.
A Kaszinó elnöksége előzékenyen átengedte a nagytermet az előadáf céljaira, melyen belépődíj nem lesz. A Magántisztviselők Egyesületesnysgi áldozatot is hoz, mikor gondoskodik a terem művészi dekorálásáról, Ady Endre halotti maszkjának művészi keretbe illesztéséről a pódiumon, hogy minél stílusosabb, megkapóbb miliőben szólaljon meg a Nagy Költő lelke.
Külön meghivókat nem bocsátanak ki az estélyre.
MACSKASZEM
fetlntiiélkflll •In* é.
.STOP" fwlratui kl-
xérólag vUxont«l4UÍÓk ré«x*r-, a legolcsóbb
naptáron. |.« clokrud P ~-U-*rt
Kérjen árajánlatot saját érdekében.
Gyirtji: ftlxe ISTYAiI Briaptst. I. 30
Húsvétra MILTENYI CIPÓT vegyen!!
Fekete, pántos lakk dlst>zel
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkati
Fekete, férfi fél francia vagy angol forma
14-50 18-80
Barna trottőr v. magas sarok Finomabb drapp francia trottőr és abbé Gyermek, fél és egész
15*80 18-80
Drapp francia és trottőr
16-80
3-50 ö
feljebb
Barna, férfi fél francia vagy angol forma
19-80
íafio. ápfi)i»
Áilalóshoz
Mosáshoz
ZALM KÖZLÖNY
persil
Sxent Ágoston Jubileuma
Néhány hét választ el bennünket a karlhagói eucharisztikus kongresz-szus megnyitásától. Ezek a kongresz-szusok mindenkor a kereszténység legimpozánsabb megnyilvánulásai voltak, az idei ünnepségek azonban még mást is rejtegetnek számunkra. Mert egy lángész elköltözése másfél-ezredik évének határkövénél gyuftunk örömtüzeket s ünnepeljük halhatatlanjainkban az egyház diadalát.
1500 évvel ezelől) Hippö várostI ban gyászzsolozsmát zsongott a természet. A város falait a vandálok lámadták, bent pedig utolsó perceit élte az egyház nagy kon ver lilája és csodálatos ékességgel szóló orákuluma : Szent Ágoston püspök.
Életét mindnyájai) ismerjük. Ili szen saját maga tárja fel az alázatos megtérő őszinteségével Vallomásaiban. A mélyenjáró pszychológus önlelkét analizálja s mutatja be előttünk az Istenkereső léleknek csodálatos vágyódásalt. Egész éleiét, küzdelmei!, önmagával folytatott lelki vívódásait, oly szépen világilja meg axiómává vált mondása : .Nyugtalan a mi szivünk, mig tebenned, Isten, meg nem nyugszik". Megértésének titka: elméjének élessége, szivének gyengédsége és olthatatlan Igazság-szomja. Mint az egyház gyermeke, egyetlen szenvedélye volt, az Igazság rendi/hetetlen hirdetése. Mintha csak meg akarta volna bosszulni fiatalsága tévelygéseit, oly hévvel küzdött az igazság diadaláért. Korát az eretnekségek századának nevezhetnők. És nem akadt olyan szekta, amelynek követőivel össze ne mérte volna fegyvereit. A késő utókor szinte nem Is tudja eldönteni, hogy mint bölcselit, apologétát, dogmatikust, avagy szentirásmagyarázót csodálja-e, avagy a rétor elölt hajtsa meg az elismerés zászlaját. írói hagyatéka 93 könyv 232 kötetben. Szellemének termékenységét csak elméjének szárnyalása haladta felül. 1500 év távlatában ugy nézünk fel reá, mint egy
Elsőrendű kerecsenyl
röldfehér _ _ ülerenklnt
asztali DOl 1928-as 66.MIL, I927-e» nehéz 86 MII., 1929-es kitűnő édes nj 90 fillérért kapható. Nagyobb vételnél 25 liternél 60, Illetve 80 MII. Arat számitok.
BOIIJEli. tattlMa 10.
héroszra, aki páratlanul áll a történelemben.
Nagyságának legszebb méltatása az idei eucharisztikus kongresszus. A .Doctor gretiae" hazáját érte az a kitüntetés, hogy az eucharisztikus üdvözítő diadalmenetben vonul ál rajta. Ez a jóid, ahol oly sok harc folyt a keresztény hitért, ahol oly sokszor festette mártírjainak piros vére biborrá az egyház ruháját, valóban megérdemli a megtiszteltetést.
De a jubileumi évei nem sajálit-liatju ki kizárólagosan Hippo népe. Mert Szent Ágoston szellemi öröksége nem territoriális jellegű. Sziporkázó lelke, mini a májusi nap, lövette gazdag kincseit az egész emberiség számára. Az ő mély meglátásai igen sokaknak szolgállak fáklyául az élei úttalan ösvényein. Epen azért csodálkozó tisztelettel állunk meg emlékénél, mert elölte szellemóriásnak és az egyház bátor hil-vullójának egyaránt áldozhatunk.
Mint messze tájat beragyogó hatalmas üstökös tűnt fel az egyház egén s amikor átívelt az örök horizontra, akkor sem hall meg, mert lelke tovább él hátialiugyott irodalmi müveiben.
Kedvesen örökíti meg ezt a gondolatot sirfelirala :
Vívtre poal obitum vatem vls nosse viator, Qtiotllegis, ecceloquor.voxtua nem/K meuestI
p. va i
EiUSVfcTI
NAGYTAKARÍTÁSHOZ!
Áűmden moshatóhoz, ami a lakást duziti.
CSAK A KÉK DOBOZBAN VALÓDI I AMIT KJMÉ.RVE ÉS NYITVA ÁRULNAK AZ NEM LUXI
Női- és férfiszövet-
különlegességek,
Bemberg és Sevilla
újdonságok
nagy választékban érkeztek
SINGER
divatáruhézba.
A svéd királyné temetése
Stockholm, április 12 (Éjszakai rddlójelentés) A svéd királynét ma temették el fényes gyász-ünnepségek közölt. A szertartást az upsalal érsek végezte. A királyné tetemeit a Bernadolte-uralkodóház kriptájába helyezték örök nyugalomra.
Gráf Zeppelin Svájc felett
lírledrtchschafon, április 12 (Éjszakai rádiójelentés) A „Gráf Zeppelin" ma délulán Svá/c felett végzett 9 órás ulja után szerencsésen kikötött. A léghajó kitűnő idő alalt nagy köröket irt le a városek
felett.
Hnstéti segélyt kapnak
a keszthelyi munkanélküliek
A keszthelyi képviselőtestület üléséből
Keszthely, április 11 (Saját tudósítónktól) Keszthely képviselőtestülete pénteki közgyűlésén 4 pályázó közül egyhangúlag Szalay József oki. gazda, eddigi írnokot választotta meg Keszthely első számvevőjévé.
A munkanélküliség kérdésével ii foglalkozott a községi képviselőtestület. Stefalts Aladár és mások felszólalása után határozatba ment, hogy a munkanélküliek közt társadalmi utón összegyűjtött húsvéti segélyt oszlanak ki. Welsz Lajos vas-nagykereskedő nyomban felajánlott erre a célra 100 pengőt
A képviselőtestület az uj parkban 2 tenniszpályához szükséges területet hssználatra átengedett a Csónakázó Egyletnek.
A tanonciskola! felügyelőblzottság-ban megüresedettíhelyre Cziklin Józsefet választották meg.
öyősodjön meg róla, bogy a megkeidAdött
keretén belül
loba nem létesett
NŐI-, FÉRFI- ÉS GYERMEKCIPŐK
♦ ARNUTH SÁNDOR ÉS FIA
Játékáruk
HAGY VÁLASZTÉK GYERMEKKOCSIKBAN
lesusk árultn
áruházában (bazár-udvar) Telefon ■ 5BI.
Képkeretezés
ZALAI KÖZLÖNY
1S3Ö. áprllte 13.


y V\\szta zznét
Ei a caö loMtóví t*axl az ét«Uvl éa Kangeróa viaazaadáat.
Ha ön aulyt hdyez a tlaxta zavartalan v4telr«. ha a leghalkabb auUofáaWJ egyetlen azót *«m akar veazKaní. ufy Niaioáljon
B 443
PHILIPS CSODACSOVET
B 443 CJODAC5Q
Három év előtti gyilkosság tettese került csendőrkózre
Nagykanizsa, április 12 A zalamegyei Vakola körségbett 1926 december 28-ikán titokzatos körülmények kOzötl meggyilkolták Jakab Ferenc gazdát, Pap Ferenc gazdatársát pedig sutyosan megsebesítették.
A két gazda, miután állataikat eladták, a zalaegerszegi állalvásárról hazafelé tartolt. Velük voll két legényfiuk is, de azok korábban menlek haza. Mikor a két öreg gazda reggelig sem téri haza, gyanúi fogott a kél fiu és keresésükre indullak.
A vakolni temető árkában borzalmas állapotban talállak rá a két gazdára. Jakab Ferenc
fejlövéstől találva, holtan feküdi, mig Papnak a szemébe hatolt egy golyó és még volt benne élet Később egészen magához tért, de nem tudott sokat mondani a gyilkosságról.
Csendesen menlek hazafelé, mikor egyszerre
két fövés dőWnit el és mindketten találva, összeestek. Hogy kik vollak a támadók, nem tmtta a gazda. A csetnKlrBk meg-
állapították, hogy a két áldozatot
kirabolták a lettesek, akik nyomtalanul eltűntek. Hónapokon át folyt a nyomozás}, de minden fáradozás eredménytelen maradi. Azok a gyanúsítottak, akikel őrizetbe vettek Ideig-óráig, sorba alibit Igazoltak és Igy a gyilkosság lettese elkerülte a vádlottak padját.
Ebben az ügyben most szenzációs fordulat állott be. A novai csend-
őrség olyan nyomra Jutott, melynek alapján
a rablógyilkosság egyik tettesét, egy Kalányos György nevezetű cigány személyében
elfogták. Ez a cigány, mint a csendőrség jelenti felettes hatóságának, mar beismerésben van és tettestársát egy cigány személyében nevezte meg, aki — állítólag — a nagykanizsai kórházban iekszlk betegen.
Érdeklődtünk ma ebben az ügyben a nagykanizsai rendőrségen, ahol közöltek, hogy a novai csendörségtől semmiféle megkeresés nem érkezeit a gyilkossággal kapcsolatban, tehát a csendőrség nem találja komolynak a gyilkos cigány bejelentését a tettestársra vonatkozólag.
Most a novai csendőrség azirány-ban kulal, hogy az 1927 március 21-iken
Alsóbagod határában elkövetett gyilkosság
is, melynek áldozata Beké Qyula földműves, nem lerliell-e a tnosl elfogul! cigány és meg kiderítetlen latsának lelkiismeretei. Ugyanis mint a vakoiai gyilkosságnál, ugy eunél az esetnél is
a tettesek Frommer-plsztollyal lőtték le áldozatalkat.
Valószínűleg néhány napon belül most már teljes világosság derül a kél titokzatos gyilkosságra.
A rossz tOshely sok kBltséget és boszuságot okoz.
Dob|« kl tehát hiiinavcheletkn töi-helyét «i rendetlen nálam uját készítményeimből e(y Igazán praktikai
asztaltüzhelyet,
melyért 15 évi garinclit vátLálok.
MACSEK LAJOS
lakatosmester
Hagykatlzta, Jóueí főherceg- it 87.
HÚSVÉTRA
szenzációs ajándék
cérna fátyol harisnya boka ajourral
reklám-ára P 2-50
••lysnt harisnyák S—4—3.50 Selyem nadrágok 5 4 2.50
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA
FŐÚT II. SZÁM.
CYALOCOSMÁK KERE\'KPAR
KEREKPAROSIMAK
TRGE
UMI

Üzletünk megszűnik. az idő rövidségére most már
a raktáron levő összes árainkat minden elfogadható árban eladjuk
„Kék csillag" divatáruház.
Soha többet nem létező alkalom!
Osntrál szálloda épülőt.
1930. április 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Ez év tavaszán 41 tanterem és 13 tanítói lakás épül Zalamegyében
Dunántulon Zalamegyében
Nagykanizsa, április 12 Hajós Kálmán dr., a zalabaksai kerület képviselője a kultusztárca pénzllgyi bizottsági tárgyalásán meglepő adalokat®sorolt fel arról, hogy egész Dunántulon Zalamegyében van a legtöbb analfabéta. Igy az analfabéták számaránya országos viszonylatban 15 2 százalék. A szomszédos Vasmegyében 9 8, Zalamegyében pedig 16 7 százalék az analfabéta.
A balatonvidéki járások c téren kedvezőbb képet mutathatnak, a fő-forgalomtól délre esőbb szegényebb nép által lakott vidéken az analfabéták számaránya növekedést mutál. A pacsai járás 195, a zalaegerszegi járás 19.5, a novai járás
van a legtöbb analfabéta
21-9, az alsólentlvai járás 18, a le-tenyei járás 25 7 százalék.
A tárca költségvetésének tárgyalása során még kiderült az is, hogy az. országban
436 Iskolátlan községből 86 esik Zalamegyére.
Igen nagy tömege az iskoláknak túlzsúfolt vagy nem megfelelő állapotban van. Ezeknek az állapotoknak megszüntetésére
ez év tavaszán 41 tanterem és 13 tanítói lakás épül Zalamegyében,
ami kétségtelenül a kultuszkormány fokozott gondoskodását jelenli a rossz tanügyi helyzetben levő Zalamegyére nézve.
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és női divatárukereskedésébe Csengery-ut 2. szám alatt.
A. ráomlott fal agyonütött egy földmtlvest
Faesa, április 12
(Saját tudósilónktól) Nagykapor-nakon, a háza udvarán dolgozgatott Ádám Antal 36 éves földmives. Egy régi épületrészt akart lebontani. — Eközben ásóval annyira kibontotta már a fal alsó részét, hogy már csak egyik felöl tartotta néhány légla. Addm ekkor mozgatni kezdte a falai, hogy kidöntse. A fal azonban gyorsabban dölt össze, semmint gondolta és a földművest maga alá temette.
A házban a hozzátartozói nem veitek észre semmit, ugy hogy csak akkor Indultak keresésére, mikor már fellünt hosszú távolléte. A rombadnll fal törmelékei alól csak a két cipője látszott ki a szerencsétlen embernrk. Azonnal hozzálátlak
a mentéshez, de Ádám már halott vo\'t. Dr. Schmldt Ottö szolgabíró és dr. Hnfer Ferenc liszll-orvos a temetési engedélyt kiadták.
Hnsvéti vásár
■ Cukorka királynál,
Megérkeztek a szebbnél-szebb tojások, nyulak, kakasok, csirkék és kiváló szép és finom húsvéti desszertjeim,
a legszolidabb árak mellett. Kérem szives megtekintését.
Kiváló tisztelettel
Heffer Gyula
i>o Kaztnczy-utca 8.
Kísérelje meg szerencséjét
os»télyaorsjegyet
Milhoffer Kálmán,öelárusil6 808
mindenki és vásároljon egy szerencseszámu
3£24-?kSorsjátékra PIIH101IBT Adlllldll jegyirodájában
Caengery-ut 7. szám (Rapooh-hAz.)
Főnyeremény szerencsés esetben 500.000 Pengő. Minden második sorsjegy nyeri Egész sorsjegy 24 P. Fél 12 P. Negyed B P. ElaA osztály húzása április há 16 és 17-én.
Milliók
olcsó ára, csinos formája, finom kidolgozása, tartós anyaga miatt a
Kapható: szürke, febér és fekoto színben, vörös gumitalppal, gumikéreggel
Gyermekeknek b Lányoknak | léknek Pértítkuk |
i\'-ll nagytáj; W- M Mgytiff 1 15—<1 nagyiig <3— <6 nagyiig 1
|P 3-258" p 3-45 r P 4"- P 4*551
Sok százezren hordják és aki még nem ismeri, sürgősön próbálja meg. Egyformán kényelmes és egészséges házi-, kerti-, uceal- és tportoipönak
Csak védjeggyel a talpán valódi!
Húsvétra befejeződnek a Mura part-biztosítási munkálatok
A védelmi munkák 350
Nagykanizsa, április 12 Mint ismeretes, a Mura úgynevezett partrablásainak mcggállására a földmiveléstlgyi kormány megindította a partbiztositási munkálatot, melyeknek egy részét már a mull esztendőben- elvégez ék. Az idén Murakereszturon folytatták a biíto-sitó munkákat, az ahhoz szükséges mükóvet a helyszínen állítják elő. A mostani biztosítási munkák a mezei ultól befelé mintegy -HX) m. hosszú szakaszon folynak és oly gyors tempóban haladnak előre, hogy a befejezésük húsvéti a várható. Ezzel teljesen elkészül a Murakereszturi partvédelem.
Egyidejűleg pedig Barcs felelt Pálfatu-nál egy 200 m. hosszú szakaszon, Drávakereszturon 500 m. hosszú szakaszon és Drávasztára-nál is mintegy 500 m. hosszúság-
munkást foglalkoztatnak
ban a parlbiztositás. Ezeknek a befejezése is rövid időn belül várhaló.
A partbiztositási munkák a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal tervei és felügyelete alalt készülnek és kb. 330—350 munkást foglalkoztatnak.
A parlbiztositás természetesen nem jelenli egyben az esetleges ár-elleni védelmet is, de ezen a vidéten a magas part és a vasúti töltés elég védelmet és biztosítékot nyújtanak egy esetleges átral szemben is.
A SINGER,VARRÓGÉPEK
MSwA\' LEOJOBHAK I
m«g«i*rcx. értékaalt |
I Aron és Molnár
szabadalmi Iroda • Budap«it,Vlll Rákóczi-ól ! 15. P«lviligotlU« díjtalan.
A legújabb divatú tavaszi
nöi kabátok,
valamint női és férfi
angol TWEED szövetek
a legnagyobb választékban raktáron. NŐI kabátok 29 pengétől feljebb.
Weiszfeld és Fischer
divatáruháza a „Gólyához"
NAGY HÚSVÉTI VASAR
mólyen leszállított árakkal
PERLSZ és BECK divatáruházában a Hattyúhoz a Központi szállodával szemben
iMt Kérjük kirakataink, valamint olcsó áraink megtekintését I
lalm közlöny
1930. április 13
NAPI HÍREK
NAPIREND
Április 13, vasárnap
Róm. katolikus: Palmarum. Protestáns. Ida. Izmaelita: NU. h<> 15
Városi Mozgó. .öivény\\ Tilsztjin ! Tupper regénye filmen. — Kiegésziló j mllsor.
Uránia Mozgó. .Fregalllnditag. tengeri kaland. — „Nuii", cxp-dici\'-s | állat film.
QyógyszertAri éjjeli szolgál-al: f. j hó végéig a „Mária" gyógyszertár. j
Qőzffirdő nyitva reggel 6 [
6 óráig (hétfő, werdn, péniet d^iutAf, í kedden egész n«p n/Ntnek). Tel.: 2 -13. j
Április 14, hétfő í
Római fratollkus: Jusztin Protett Tibor. Izraelita: Niz. lu 16 j
Városi Mozgó. .Feltámadás" regény, i .Erő és wépség*, Zoro-Huruval. : cigány\', Szigligeti örökbecsű r-génye. \\
— Járási tisztiértekezlet. Április 16-án a nagykanizsai járás jegyzői kara dr. Forintos László szolgabíró elnöklete alatt járási tisztiériekczletct tart, amelyen a föszoty.abirfc^; szakreferensei is részlvesznel^pbíiszti-értekezlét tároysorojpiát közfíge^et érintő folyó ügyek töltik ki. *
— Plébániai hírek a jfluyliélrAI. Ma. Virágvasárnap, a rendes ünnepi napirend. A 10 órul ünnepi iiagymise olott barkaszentplés. utána körűiénél. Kvan-géliumkor passió-ének. liétfön. Április 14-én egész na nos szentséglinádás ünnepi sorrenddel. Nagyszordán délután fél Ü órakor fekete zsolozsma Jeremiás prófé* siralmaival. Nugyesütürtókón a szentmise 11 órakor kezdődik, délután fél dórakor ugyancsak fekete zsolozsma. Nagypénteken az Istentisztelet il órakor kezdődik, utána szentbeszéd. Délután zsolozsma. Nagyszombaton 7 órakor kezdődik a tüzszentelés. amit az ünnepi szentmise követ. Kuto (> órakor a feltámadás! ünnepély.
árveréshöl i"\'"1\'*";-;-
_____ __ k.tll ník.k,
l.iUlok, »0(«p.riloli kJWhl.l, v.Ti l/gl.M éi ml. mlodcolíla Üil.lh<M nd.líiík Ulindö n aagjua oletóa
Rosenfeldnél 11
rtudapeit, VIII.. Népazinház-utca 31.
— A Katii. Legényegylet folyó hó 21 -én, Húsvéthétfőn este 8 órakor naifoiiabásu tánccal egybekötött mtlsd/píléá-estélyt rendez sa|at helyiségében. .Az egyesület ezalkalomin.il minden vendégét húsvéti ajándékban részesili
— A barakkba Is Jár autóbusz. Az autóbusz-Járat a barakkba és vissza m.gindult, szerdán és pénle-ken négy, másnapokon három fordulóval. Oda indul 7, 10, 11 45 és 18 30 órakor, vissza 7 15, 10 15, 12, 18 45 órakor. A 10 órai lordulócsjk hetivásáros napokon jár.
•éfllotét
Mielőtt tavaszi azQk-b«u4Azné,
éresse fel
Uleisz Nővérek
divat-szalonját
Zrínyi MlklórfUutea 34.
(postapalotával szemben).
Eredeti kabát- és ruhamodellek
Alakítást vállalunk. Elsőrangú munka. Olcsó árak.
uu Teltion: 251.
KésxUl a 20-as &on~ védsszoboralapxata
Nagykanizsa, április 12
A nagykanizsai 20 as honvédszobor inár az öntödében van. A nagykanizsai bizotlság intézkedése folytán az Erzsébet-téren megkezdődtek az emlékmű helyén a szobor (alapzatának felállítási munkálatai.
Az alapzat betonból készül, amire rákerül a három méter magas műkőből készült piedesztál és arra a 3 10 méteres szobor. Az alapzatnak körülbelül 130 métermázsa súlyt kell tartania. Az emlékmű külső kerületénél\' dii\'ilésél és fásítását is rövidesen ClkénitíV.
Rádió legolcsóbban Sxabó György vsaié-
laboratóriumában 1-óut./., udvar.
— EvantíellzAI" i\'lőpdáv At<viiny,\']I-kus én rcfordiátus oiryliá*/ hi>]ii olóadiU-Bornzntában fiz utolsó i\'IóiuIiikI nm ósto (l órakor vallásos OHtí-ly keretében liáró Piulmuniaky PAI dr. oirvoleml tHliár, soproni ev. (hnnl proi>\'*.izor tartja. Ugynníi prédikál n délolóll fót II órn-kor ko\'/ilőilö k\'izds prolt\'Htáns islentlsz-telelen is II/. rviin^rlIkui U\'inploniblin.
-- Herendi porcellángyár R.-T. lerakata Berény Józsi-f és Fia ékszerésznél. Teleion 2-65.
Házasság. Szczerbowsky György és Horváth Elvira április 12-én házasságot köiöllek. (Minden külön érlesités helyeit.)
\' = Karikagyűrűket 18 karátos aranyból, a legszebb kivitelben készítjük. Berény Józsel és Fia ékszerész.
— Büntetik a házalókat. Tudó-silónk jelenti: Több dunántuli szövőgyár megbízottja a pacsai járásban házalva gyűjtik össze a h.izi fonalai. Ezzel érzékeny kárt okoznak a járás jó hirben álló szövőmeslereinek. A pacsai főszolgabírói hivatal, Schmied István dr. büiitelöbiró mosl szigorú rendeletei adolt ki.ezck falkutatására s már több c-étben nagyon súlyos büntetési szabott a falusi takácsok kenye.-ét veszélyezlelő házalóira.
— A MérlHuyermcliek Tirsulata ke-retőn belül, u IósA^ok irirnlnnsnfivérok ve\'/.i\'téso idillt, inti\'n/.lv tiltbuzgnlml óli-i (ol\\Ik. Kamill vk\\ Ik li\'Ks/.\'.\'lib eri-iluiúny iniiutkn/.il. inon iililmu :i mllkedvoló elómlásb 111. mull viisiiriuip. folyó hó j i:t-An délután lói fi ómkor rriitli\'/.nek u I Katii. I.eg^nvenylüt holvlíégólii\'ii. MII ; sorra kerül nu.v 1L\' ólökópliiM álló inln/.- j térluni. inclyiH\'k minilon képéhez U.\'ik I 1\'. Szulple plébános tart nullíviiráziltot. Belópőilljiik 3(1 fillértől Ml fillérig.
Alumínium edény 2 pengős <ís 2 pengő 50 filléres árban Unger és Tóth vashereskedéaé ben kapható.
On mindig meg volt elégedve a Turul-cpő minőségével! Keresse (el most is a
j TURUL CIPÖRAKTÁRT
húsvéti cipöszilkségletének beszerzésére.
aTup-uI Cip&gy^r1 fiókja a
lehető legjobbat nyújtja vevőinek a legoücaóbb áron.
Troteur cipők fekete, b.itna, és drapp színben I\' 14*60-101
Magis sarkú cipők fekei-j és barna színben ... I\' 14\'BO-löl
Fekete f- " fi félcipők ........................I\' 14-50-161
Barna férfi félcip\'.k ............ ........................I\' 19-50 tói
Oyermek kivágott cipők drapp, barna és lakk bőrből, varrott talppal.
Tenniszcipők. Dorco gummitalpu cipők.
OLCSÓ KABÁTVÁSÁR!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a lavaszi idényre sikerült egy nagy tétel konfekciót rendkívül olcsó áréit beszereznem s ezen árnt ugyancsak nagyon julányosan bocsájtom a I. vevőim rendelkezésére.
Nói k.bit selyemmel bilcll ....................................P 87-80
Női kabit covercoat azövetből ..............................P SMS
N6I kabát cov.-icoat szövetből, selyemmel bélelt ... P st-SO
Nőt kabit angol n.nerü, selyemmel bélelt ..........P 87-110
NŐI bőrkabát, mindkét lején vlidhetó (Iregoll)............P S9- -
Lef{ujar.b dWatu ipoitkabát, selyemmel belelt ............P 44- —
Angol tweed éa d.\'iulé kabát ..............................I> SB-
Oyermekkabátok minden nAgyaá^ban ........................p ao tól
F-jy ö.tönyre való |ő minőségű lérllazővcl 3 mtr cjak P 18\' —
Tiizta gvapju kamgarn férlInAvel 3 „ . P sr*a0
Jó minőségű fekete é< idiélkék férfluövet 3 . . P 36- —
Nöi szövetek minden elfogadható árért 1
Kérem áruimat véteikényszer nélkül megtekinteni.
STERN JÓZSEF divatáruháza
ibjo Horthy IlUAi-itci L Téroiháipalota.
SZŐNYEG! LINÓLEUM
1-45
reklám áiuailáaunk mélyen leszállított áron megkeidődött.
Futószőnyeg bordUröa csikós kb. t)5 cm. kiélés m. P Áu^yeló rojtozolt kb.
UOXSö cm..........P 3-95
Flanell takaró kilünó mlnő-ívé« kockás v virágos min-
tAkb/m 14 X! cm......P 5*80
Vclour plü»s átvető Rdyem-lényü mo<ett különleges
síép mintákWal .........P 38*
Ebédlőv^önyt-g boudé II
320X^0 cm..........P 38«—
l\'uolókárpit (u. n linóleum) gv0:iyö/u mlntíkbitn 67 cm.
izélés, métcie..........P 3*80
Vla^zoBvászon asztalra, har-
chrnt háltál 7» cm. sz m. P 4*10 Inluld linóleum áiöniötl
mlniakkai négyzetmélere ... P 9-20 Női gummlkhbátok elri/áns dl \'ami fa/nnhun ís s>r<n<rk l»:it ... P 22*8 J
Poslai me^tcndclésl utánvéttel ig / n/állítunk
HAAS LIPÓT
VII. RAkóast-ut 24.
Vll. Erz«4b«t kfirut SC8.
Debrecen Pécí
feitnt Jó,i.l u U. KI,11, un, V.
TT1 ...i.—
Baleset munkaközben a pályaudvaron S/ombaion délelőtt sulyi.s baieset tönént a pályaudvaron. Taparics Oyörgy 27 éves pál.a-tnunkas, nagyrécsci lakos tobb mun-kástársávai f,il rakoll egy bánv igliba. Figyelmetlenségből vilaki elindiiotta a b.inváglit, mely elöl Tapiricsnak inat nem volt ideje kiiérni és igy a keiekek átmenlek |ob:il.ibán, mi\'lyet "isszetörti-k. A su.yosan sérült embert a kihivuti mcniök szállították be a városi kórházba. A vizsgálat nieg-indu\'l, hogy ki h\'letris a szerencsétlenségéit
— Alumínium edény 2 pengős és 2 peng\'i 50 filléres árban Unger és Tóth vaskereshedésé-ben kapható.
ezelőtt Frank Vilmos
uri- és fiuruha-áruházábán
a felhalmozott áruraktárra való tekintettel
folyó hó 20-ifi
bámulatos o I o s ó árakért
vásárolhat és mérték után rendelheti a legjobb minőségű férfiöltönyt, tavaszi felöltőt, angol trenck-coatol, esőkabátot, sport öltönyt, strapa öltönyt, tlu- és gyermekruhAkat, kalapot, sapkát slb. a legegyszerűbbtől a legdivatosabb kivitelig.
iHLUHTORFORRÁS a oese, hólyag, reuma gyógyvize
réSaSLí-J*? 0,»»»<"»iot r«ioioj* iiynm* kip.óaá.it m«tfaiuuiiaxoi
ovkoaiMUvvkjn\'ócrttela.
OalolTM«té«áff: iwáapMl, Iru6bat túr 1 MM.
1930 Aprili* 13._
Egy «erelmes letíny naplójából
Ma, húsvét előtt egy hétlel, ezt irtom he a naplómba:
__ Édesem, szerelsz?
— Nagyon.
_ Akkor is ilyen nagyon lógsz szerelni, ha már a feleséged leszek ?
— Még jobban.
_ Miérl is szeretsz te engem ilyen nagyon?
— Szeretlek, mert aranyszőke a hajad, kékebb a szemed, mint a
ZALAI KÖZLÖNY
Kereskedelmi
nyári ég, inert kedves, jó vagy, mert szerény vagy.
— Nem is vagyok szerény.
— Az vagy, drága. Nagyon szerény vagy és ezért kedvel mindenki.
— És miért vagyok én olyan nagyon szerény?
— Mert megmondtad, -hogy nagyon meg leszel elégedve, ha d\'ága aiándék vagy ékszer helyeit a jóhirtl Kertész cukrászdából veszek neked húsvéti ajándékot.
— Ez igaz. Olyan gyönyört! dolgok vannak és meglepő olcsó áron a Kertész cukrászdában, hogy akármelyik kényes primadonna megörülhetne, ha lovag|a Kertész-féle cso-koladényuszlval vagy desserttel lepné meg. Nem is kérek mást ezenkívül tőled, csak azt, hogv húsvétkor menjünk el ebbe a kltUnő cukrászdába. Olt lesznek összes ismerőseink.
— Elmegyünk, drága.
Hiába, mindig tudtam, hogy egy okos leány vagyok én. Tudtam, ha egyszer megnézzük a Kertész cukrászda kirakatát, a vőlegényem csak onnan fog nekem húsvéti ajándékot venni. (=)
Parádiviz
• gyomor és belek mozgató-őreiét tokoeza, az opo etvá-Ia«ztá«4t olösegtü ég az epét hlgitja. Gyomorégést azonsai megaztlatett.
Vezérképviselet; Ásványvíz ercskcuelml r. t Budapest. VI.. Klrályii. 12. ibss
Alkalmazottak
— Nagykanizsai eltüntet keresnek Pécsett Vörös József nagykanizsai rendörőrmesler felesége egy lifttel ezelőtt azzal távozott el hazáiról, hogy rokonlátogatásra Pécsre utazik. Azóta nyoma veszett. A pécsi leíjdőrkapltányság az eltűnés ügyében folyamatba tette az eljárást.
— Jótékonyság. A Keresztény Jótékony N\'óegylet népkonyháiéra szívesek vQltak n.lskozni: Boér Ousitávné 35 ka. buijptnya, 3 és tél kg hapYma, 3 kg. iTis, I Üveg befőtt, Oeíellch Úensto 7 gyermek részére IrJet, Szabó Antalné 5 kg. hui, Bérűn Ágos-t.>nn6 1 koiár kelkáposita. 4 kg iipakisa, OlV. Králky JÓ/ielné 4 kg árpskiss, Horváth Jóisefné 4 Üveg paradicsom, 3 kg. rizs, Barbarlls Lajosné 5 Üveg paradicsom, 1 üveg lekvár Fáolán Ilona 7 liter tejfal. 3 és fél kg hajdina, Kaán Irma 2 Vg dsrs, Oyenea I.a|osné 6 Üveg paradicsom, 6 kg. hagvma, lílttner Oliella 6 pengői Mindezeket hálás fcosiőnetlel nyugtázza a Ker. Jót. Nőegylet elnüktége.
— Másfélévi börtönre ítéltek egy gyilkos anyát. Balogh Erzsébet, a bönönyei esendői őrs szakácsné ez év februárjában újszülött leánygyermekéi megfoj\'otta. A kaposvári törvényszék a gyilkos anyát más/él-évi börtönre Ítélte. Az délet jogerős.
UöHörolfunh (//{jon, ne hUltl-IUK pónxtlnkeí Idegenbe.
táncteáia
= Örák, ékszerek, alkalmi ajándékok, sportdljak legolcsóbban Zsoldos Gyula órás és ékszerésznél kaphatók, Főút 14, Blztositó palota. Szakszerű javítások.
ABDULLA
Ró/salevélvégtl (Tő ok) ara .....
Abdulls \' ■ síim (Tőrök) ára.....
Abdulla 16 Mám (Egyplian) árs
■ világ legkeresettebb uivarkál.
20 drb 25 drb 25 drb
P 5-20 P 4-25 I\' 3-50
Knphai- k : a Hungária szálltKtávsl izemben levő külföldi dohánykQlőnlegeasége-kcl elárusító D leiben Uudapest. IV., Tllrr lilván-u. 4. Teleion: Aut.: 8I6--5S.
A különlegeséül dohánvt^zsdákhen, valamint ai ögfes előkelőbb szállodákban, é teimekl.cn, kávéhárakban és mulatóhelyeken és sz asszei nagyobb pályaudvarokon.
Vidékre szállítás lev.-lap-ra utánvéttel. Minden egyéb faj\'a srtvsrko megrendelhető: madarl KREV-ftO RUDOLF kül-tőldl dohányáru behozjtill Irodájában BUDAPEST, V., Sas-urca 2J„ I. em. 52.
Telf Ion : Ll| ót: lf.3-83 (A Nern-etl Bankkal Slemben).
Kérjen árjegyzéket. I7M
mw
lil&ÍTtl.
ransiámi iikas* ki. Mamlstui itRUi lufit uumB usHttta
KS^ft n Htau«. c JttüU"
VfirJSm Kanható: Nag. kanizsai Fsteiep ss Építést Anyagkereskedéa, Hottmann Béla és Társa, Nagykanizsa.
ágy- él iilTéralBeauMátibaa sieateáó egyéneknek a természetes „Ferenc Jóssef keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatol tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolltja el. Tudományos tapasztalatok kétségtelenné tették, hogva Ferenc lómat vlz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél Is megtette a kellő hatást 8 igy nagy megkönnyebbülést okozott A Ferenc lóuel keserűvíz kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
Húsvét hétfőn
Mját helyiségében.
a Egy 101 éve ember halála A zalamegyei kis Raposka községben ritka életkort órt aggastyán halt meg tegnap délután. Joo ignác 101 éves ra-poskai lakos a kiváltságos kort megért ember. Mint hírlik, nom Í8 ő a legöregebb embere a tapolcai Járásnak, mert e«y olt 616 Kakas nevezotU cigány jó erőbon él még ina Is és állítólag. uz elhunytná,\' \'nég néháuy esztendővel Idősebb.
= Van uj a nap alatt. Eddig még nem voliak műsorban oly ragyogó nevek összesílrilve, mint a Városi Színház egynapos hélíői műsorának szereplői. Rendes helvárak. Délután 4 órakor félhelyáras iijuságl előadás. A roppant éideklödésre való tekintettel már mo^t jegyelörevAltás.
SZABÓ
-clpönól szebbet, Jobbat, olcsóbbat sehol nem veheti
Horthy Miklós ut I. VArosházpalota
Tavaszi cipő-különlegességeink, megérkeztek. ^ Kérfük a i. közönségei szíveskedjék azokat
U&leíünk kirakatában
megtekinteni.

ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 13.
Igyuk a haxai
Mohai Ágnes
J. természetei síénsavas ásvány-1\' vizel, hí gyomor-, bél- éj lég-csőhuntltói szabadulni akarunk.
(Dr. KUiy Mrú. egy. orvosta/kb)
Vezet\'tpviaelet: Asvá yvu Keieskedvlml r. t. Budapest, VI , Klraly-u. 12. un
Elfogtak Budapesten egy nagyXanlMaaí magán-tUxlvlaclöt
Nagykanizsa, április 12 Nagyon sokan ismerik Nagykanizsán Andii Ferenc nőtlen magántisztviselői, aki legutóbb az egyik nagykanizsai ügyvédnél mini iroda-vezelő voll alkalmazásban és ebbeli minőségében sokat járt a bíróságoknál Is. Andri Ferencet főnöke hónapokkal ezelőtt elbocsátotta. Utóbb, amikor már minden keresel hijján voll, közokirat-hamisítás gyanúja miatt feljelentés érkezeit ellene.
Andri időközben Budapestre ment, azonban ott sem tudoil elhelyezkedni. A legnagyobb nyomorba került. Igy érte ot a nagykanizsai kir. ügyészség nyomozólevele. A pesti rendőrség a körözés alapján elfogta Andri Ferencet, akii tegnap a Markó-utcai fogházból Nagykanizsára kisérték és átadták a kir. ügyészségnek.
A jobb sorsra érdemes hajótöröli további sorsa feleit ma dönt a törvényszék vizsgálóbirála.
Alma, körte, szilva, nólö-MÜLVOK ellen M ERITOL arzén porzoazert P 1-90 ÚI*marz«nAtp«rme1exó8zert P 4-20
k*.-kíntl álban ntánvait.l .lálllt
Bemxetiösi Borkereskedelmi B. T.
aodnpest, VIII., Kenyérmezö-t] 6. 1143 Kérjen díjtalan laroartetSt.
Tolsztoj, Szlgllgethy, Rózsahegyi, Dolores Del Rio, Rod La Ruque, Zoro, Huru, Vándory, Muzs-nay, Sacy von Blondel, Kürlhy slb. szerepelnek héltőn a Városi Színházban. Rendes helyárak. Jegyelövélel.
= Vlda Lajos ur, a Lever és Társai K. F. P. szappangyár szolgálatából kivált.
— Színészek Pacsán. Négyessy I,ászló
IóhlmevU színtársulatával Pumára ér :ezett Az első előadás ma este lesz. mikor Is előadják a AJros csillag c. víg-Játékot.
Festékek, lakkok
legolcsóbbak és legjobbak
Dentsch Sándor
8slvárrásy" festékszaküzletébea
1 kg. MARX zománc 3-20 1 kg. padlólakk Jóminői. 2-20 1 kg. zománc „ 2 60
Olajlestékek, anllln ruhafestékek és a szakmába vágó mindennemű cikkek. A világhírű Johnson paadtó-fényemitök egyedárusilása.
Pontos 6« nskiicrt kluolgálái.
Főút 1. szám,
a városháza átellenében.
Húsvéti vásárunk
[rendkívüli árajánlata
Férfi poupllnlng elsőrangú csak . . . P 8 50 Férfi ing pouplin mellel csak .... P 3 50
Férfi ing írencs mellel csak.....P 3\'10
Férfi oxford ing elsőrangú.....P 6 50
Férfi háló ing elsőrangú......P 5\'60
Férfi zokni...........P —\'32
Férfi zokni...........P - 40
Férfi zokni selymes, príma.....P l"40
Félfi zokni selymes........P — 98
Férfi alsónadrág fehér.......P 2\'18
Szines zefir ..........P 218
Férfi hatisnya elsőrangú......P 2 50
Férfi harisnya..........P 2\'—
Nagy tétel férfi nyakkendő 50 fillértől Francia Iravin selyeniharisnya . . . . P 3 90
Selyemharisnya.........P 280
Müselyemharisnya........P 1-50
Elsőrangú női flórharisnya.....P 270
Flór harisnya...........P 198
Strapa női harisba........P —\'80
Női harisnya jóminőség......P 1 50
Himzell női ing.........P 2\'80
Női háló ing..........P 3 80
Női háló ing......... . P 350
Dlvatkeztyflk..........P 2-70
Női kabátok..........P 25 98
Nól kabátok..........P 31 80
Női kabátok..........P 35 70
Női kabátok mind selyemmel bélelve
Krém, sötétkék plissé alj......P 10\'—
Blúzok pouplin.........P 6\'—
Zsebkendők 3 darab.......P 1\'—
Selyem csikós nadrág......P 1\'88
Atlasz csikós .........P 2\'18
Habselyem nadrág........P 4\'50
Gyermekharisnyák........P —-40-től
Gyermekzoknik........ P —\'70
Gyermekruhák.........P 1,98
Gyermek játszóruhák.......P 3 80
Gyermekkabátok........P 1980
Delénruha jól mosó.......P 3 80
Delé\';tuha kilünő mosó......P 4\'60
Mft selyem-ruha.........P 13 —
Bembergsclycmruha.......P 25\'—
Krepdesinruhák.........P 50\'—
Dlvatsapkák..........P 1-98
Csakis elsőrangú árat tartank, minden darabért kezességet vállalónk. — Kérjük az igen tisztelt vevőinket, hogy a délelőtti órákban lehetőleg felkeresni, mert délután igen nagy a torlódás.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
Párisién Grill
VI. Paulay Ede utca 35. (Kamara sxlnhl* épületében)
Bndapest legelőkelőbb műsoros mnlatója
Kaidsta fél II érakor
1 t» ._
A Öóborus emlékérem
adományozása megkezdődött Az első kanizsai kérvényező már meg Is kapta háborús érdemelnek maradandó emlékét, a tetszetős kiállítású emlékérmet Néjnotország lakossága köréből 60.000 Igénybejelentés érkezett a háborús magvar emlékéremre. A háborús Idők tényleges katonái a kardokkal, akik pedig nem katonai minőségben szereztek háborús érdemeket közhaaznu tevékenységükkel, azok a kardok nélkül kapják az emlékérmet (Így hadiözvegyek, árvák, elesettek hozzátartozói, polgári foglalkozásokban vagy a forradalmas időkben érdemeket szerzettek is). Az érmet minden trafikban kapható 10 filléres Űrlapon mindenki kérvényezheti. Tisztek 0, legénységlek 3, hadiözvegyek, árvák, hozzátartozók 2, más igényjogosultak és külföldiek 15 pengő előállítási és kezelési költség lefizetése ellenében kaphatják meg az érmet Az Igy befolyó összeg esetleges maradványát a kormányzó által meghatározandó hazafias célra fordítják. Vidéken a vitézi székkapitányságok nyújtanak közelebbi felvilágosításokat A varost hivataluk, testületek, egyesületek helyesen lennék, ha a maguk kebelében összegyűjtenék az Igényléseket és Igy csoportosan Juttatnák a kérvényeket főnökeik és vezetőik utján a polgármest rhez, falvakban a Jegyzőségekhez.
Margit fUrdő
Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Márvápy kádfürdő fűtéssel P 1\'50
10 jegy vételnél......Pl —
IgénybeveheUk egyesületek, vállalatok Is.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszirozás........P —\'30
= T. olvasóink figyelmét felhívjuk Hass Lipót linóleum és szőnyegáruház lapunk mai számában megjeleni hirdetésére. Az előrehaladott idényre való tekintettel a mélyen leszállítói! áru reklám árusítás megkezdődött. Saját érdekében használja ki léhát a kedvező alkalmat. A szenzációsan olcsó árakat különösen b. figyelmébe ajánljuk.
— Elfogtak egy gyujtogatót
Minap eljel kigyulladt Krabáes József és Láng József felsőbüpuszlal lakósok haza. A nyomozás adatai szerint a házat Krabács József gyújtotta fel. A gyujtogatással gyanusitolt napszámost letartóztatták.
Legjobb üditő ital fc
a közismert
Kapható minden fSrrar-és csamagakertkadáibsa.
főraktár:
írn K IgÉZSl
KM^-ataa 31
III III
lMÚ. AgjlU 13
ZALAI KÖZLÖNY
Április 13., vasárnap TUágUgt] TUágUgerJ
ÖRVÉNY
Trlstaa T«pf«r ra|ln>t
10 felvoniaban. — Főszereplők: CharlM íarrall, Mary Daaoaa.
Április 14., Hétfő Ciik eo u»l|l 3 órái aiiort
Feltámadás
Tolatoj világhírt! regénye 10 felv.-ban
Pöszereplók : DalarM Dal Rla, Rod La Roqu*
ZORO éa HURU wilágfilmje ■
Erő és szépség
Salgiigethy Ede OrOkbecztl regénye RélMHESVI KÁLMÁN felléptével :
A CIGÁNY
Iraadpay. laay «. llandali Urthy atb.
KUta ll|uaágl elóadia 4 órai kezdettel (a Peltámadáa c. Ilim kivételével) lélbelyárakkal
Aj óriátl aif«rr« való tekintettel, u tlttUMk 1 6, 9 órakor kexdHaek.
Tekintettel az órltal érdeklődéire, ajánlatos Jegyekről előre gondoskodni.
URÁNIA MOZI
Áprllla IS., vaaáraap
két tengerésztiszt Izgatmaa kalandjai 7 felvonásban.
IIUPI Eip««eMs Ilim Exotiku*
tájak, Illatok atb.

Időjárás
A nagykanizsai ■ataorolóílal mag-ttgyalSJ«l«nt<Mk i Szombaton a kOmér-míkt: Keggti 7 6rak.j 8. délután 1 érakor +Í7; e*te 9 órakor + 12.
Ftlhóztt Reggel borult, délben éa eale biz la éfMknat
Sztíjrány Reggel délnyugat, délben és «ate déli azél
(ÉJumkal rddlóJtltntM A ■ataaralé-(lal InUiat aata tg érakor |a-laastia Igaa aajfca, hatjl alvata-r»kwr liallé M« itHwté.
— A. leguelkA uüayeg«li BdUjr ndlauaMUiu, IcedveacO fíate/éal felMfelek melle\'/ -Baridnál.
— UJ rendszer bntorvásárlők részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán « pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat Is megtéritjdk. Kopsteln Szombathely, KSszegi-utca 5.
Asszonyom 1
Kapható minden jobb szaküzletben
(fekete csillag)
ÉTOILE NŐIRE
krém és pouder a legtökéletesebb szépségápolást\'Készítmény. Páris ezldei szenzációjaj
Ön is meg lesz vele elégedve. Tegyen egy kísérletet, az eredmény meg fogja önt lepni.
GÉLLÉ FRÉRES
Parts 6, Avenue de l\'Optta
StOrtlbLEl Elutazott a proficsapat a Vasas-meccsre
A Zala-Kanizsa komplett csapatával áll kl — Bíró: Klein A pesti „kanizsai koionia" és nagyszámú helyi drukker jelenik meg a mérkőzésen
Nagykanizsa, április 12 A Zala-Kanizsa FC csapata szombaton délután Kreutzer Kjroly fótitkár kiséretében elutazott Budapestre, hogy vasárnap délulán mérkőzzön a Vasassal.
Profijaink ebben a felállításban jilszanak : Ve;ér — Böhm, Kenesei — Horváth, Babos, Mészáros I. — Mészáros II., Farkas, Lukács, Kelemen, C8ász.
Vasas FC még nem hozta nyilvánosságra csapatat. Bíró: Klein, aki már Nagykanizsán
Is vezetett mérkőzést.
Mint értesülünk, a Budapastea élő kanizsaiak körében is mgy az érdeklődés i meccs Iránt és biztos, hogy a teljes .kanizsai kolónia\' felvonul. Nagykanizsáról több lelkes drukker a ma reggeli gyorssal utazik a csapat után.
A Zalai KBzlBny szerkesztősége lapunk sportrovat vezetőjét kiküldte a fontos meccsre, hogy a keddi számban eredeti tudósításban számolhassunk be a küzdelemről.
IÜB1LAHIS NEMZETKÖZI VÁSÁR
A magyar ipar demo^slra\'.lv bemutatója azámos külföldi állam [észvételével.
BO% utazási kedvezmény.
Felvilágosítás és vásárlgazolvány kapható i Budapesten i A Váeárlrodáaál, V., Alkotmaoy-n. B. Nagykanizsán : a Nagykanizsai Takarékpénztár R.T.-nál.
A Torna Egylet csapata ma délután Kaposváron játszik
Nagykanizsa, április 12
Nehéz mérkőzése lesz ma az NTE-nek. Kaposvárra megy a csapat s a KRSC-vei fog küzdeni a bajnoki pontokért. A helyezés sorrendlét tekintve, nagy favorit az NTE. Az NTE-nek azonban nem szabad lebecsülnie ellenfelél, mert könnyen kellemetlen meglepetés érheti.
Az NTE autókon megy Kaposvárra. Fél 12 órakor a Centrál élőit felszereléseikkel együtt a következő |átékosok tartoznak megjelenni: — Csondor, Vellák, Czerjdn, Radics, Riller. Wllhelm, Czlegler, Gallag, Szabó, Jakubecz, Pum, Antal.
A mérkőzés fél 3 órakor kezdődik, utána a KTSE—KAC derby-meccset j.ttszák.
A mai futballproffranri
Közép-Európai Kupa:
Svájc-Magyarország válog. (Básel)
1L liga: Vasas—Zala-Kanizsa. Sabdrla—Terézváros. Soroksár—BAK. Turul—Megyer,
Nemzetközi mérkőzés: Ferencváros—WAC (Bécs.)
Beteg, fáradt lábakra
gummlharisnyik
és
bokaszoritók
nagy választékban kaphatók
VÍGÓ ENDRE illatszertárában
FAut 14. szám. Talafon 5-48.
Ugyanott
tenniszfltftk, labdák és szakszerű raoketh tarozás.
A PETÁNCI
természetes szénsavas lavanyuviz 50 éves múltra tekint viir-za és ennélfogva gyógy-, Udttfc és bor-
vlznek legalkalmasabb. Oyomor- és vesebajoknál, ugyanién a légzőszervek hurutos bántalmaioál, köszvény-,.c«u>- és hólyagbajoknál orvosi szaktekintélyek legalkalmasabbnak ajánljak l*M* ÉÉtV-ll IIIIÉII\'llllÉllls. PóletaVai
KÖVESI HENRIK
ItnkMhu, hfltfi. 11 Tárfa W
tózsde
A mai tőzsde meglehetős üzletie-len voll. Külfödl eladások az arblt-■age értékekben megszűntek, sőt egyes papírokban vásárlások is voltak észlelhetők. Az árfolyamok nagyjában a tegnapi nívó körül mozog-Ivk. A forgalom csekély voll. Fiaka-matozásu papírok piacan a forgalom ellanyhult Hadiköicsönök árfolyama gyengébb volt. Devizapiac üzlettelen Cabel-Newyork árfolyama ujabb 10 ponttal esett. _
Itatott italai
Pária JO-JO\'/a, London ;»09"rt, Nawyotk 515 SS, Brflaaal 7] 03, MUax 27-ó4vi, Madrid 64 90, Amsterdam W7 2S, Beitta \'23 10, Wien JHV SolH M4, Pr» » j-271/s, Varsó 57S5, Bsadapa \' \'Wgrád 9-IJAts, B«kai«a! «».
Teraéaytíís4«
Buza — flll., rozs 10fill. esett.
Bon ttaaav. 77-ta 2306—23-18. 7A-aa 2340—2360, 70-aa 23 70 -23-99, SO-a. 2335-\'««5, dtusáat 77-na >674—3105, 78-aa 21-00-21 30, 7í-ea 2125-2150 80-aa 21-35 -21-85, roza I1\'15-1I\'30l tak árpa 13-00-1350, aócirpn 1*00-1650. aab 12-75—13^0, te.rerl tazt. IIJJ-12-40, dtminhdi 12 25 -12 45, repce 51 00— S2-00 korpa 8 30 850.
IMqsU ttefa «Mba-|«tfiÍM
VALUTAX Angol U 27*30-27-95 Snteah. 7^60-3000 Cseh k. 16-8716 97 Mak. 152Ü0 15350 CMssAt IO-U1-IOOD Dollár 57030-572-30 Fraada 1.22-30 22 60 HoU. 219-30 230 30 Langy el 63-«6«4-2S Leu 3*37-3-41
Léva 4-11-4-17 Ura 29^-30-26 Málka 136 3Í136-90 NoeWg 162 90 153 SO Ichlll. 80-35 80 75
iváJciL li\'-60 lll 10 Svédk. 1Í3S5 144 05
LfüVllAK AncC 22»«0-2a030
Belgrád 1U-11-i0*I4 Bnsus 136*43-136*\' 3 B In ll Ttr77-3002 DcvtaaM 3-30-3-41 Kop*ah.lt3 07<53 47 London V 80 27\'SÍ Madrid 70 35-72 SS Milano 2W4-3004 NewyortSTl 40-73 00 Oado 153-07-15347 Pária
Prága 16-02-IM7 Ssöfla 4-13-4-17 Stockh. 153 65-15405 Varsó 84 05 «4 25 Wten m>48-D0-!3 Zűr kii 110-78 11CÍ
reáhattáa 2446, euoallan 136S. — Bteó-rtndtt 1-52-1-55, szedett 1-40-1-46, oedett koaép 1*32-1-38, kónayü 1-20—1*30, U4 icndo öreg 1-26-1 32, U-od ressda tag 1*16—I 26 angol aaldó 1-50—1-70, aaaloana nwnbaa 1-58-1-62, aalr 1-66-1-M, hua 1*70-210, azalonaáa IHawMa 1*30—l*M.
Klaija: Dálzalal Hyoada é* LapUai* TÉllalat, Sifykaatxiáa.
Fdelős Idadó: Zalai KAroty.

ZALAI KÖZLÖNV
M ff
TENNISZUTOK
már 18 pengőtől.
SzakszerQ hurozásl
Slasengsr Dnnlop
labdák
Teanlsxegyetületekntk 4a ffatolt tagjainak kétzpénzflzetéinél engedmény.
Szabó Antal
2L*.tennisz(ípffk
eredeti Dtpper, nól 1 pár P •■50, férfi P I0--
fegyver étfsportáru-nagykereskedése —
APRÓHIRDETÉSEI
As «WMM dl|a 10 t>% M INMr, Mtedea további tzó djk I ÍM. Vetár- ét fcUKpnap 10 KÓlf M fllllr, mlndta
további tzó dtja • fttl. Szerdán ét félteken 10 M flIMr, minden torábH tzó dija • INI. Gmtaó • minden vaata-gabb belüból <14 szó két sxóozk azámtv ttttk. Állást kenőknek KVt engedméay.
eaáp nőlkalapok legolcsóbban kaphatók Brónyalné Klzlnezy-ntcal üzletében 1767
Csukott bérautók négy éa hatszemélyes legolcsóbban Kaatmann Hanéaél rendelhető. Telefon 371. éf 167. 1128
stUUayt gMaju ut
-tói késeltek. OBblllzc Cilboty FercSC^zU
•0 P. mény. Cilbojjr
szövetből, mir IHzetéal kedvez-izár ucHar. I2S9
Egy 350 ea angol ■E.terker*kp*r
és egy kerékpár jutányosán eladó Árpid utca 5. azam. 1795
Egy J ő" Iliit p*ktea»aoaak; felveszek. Kiakanlzta, Potgár-nl I. 1903
PétBzkaf..atrt bekebelezésre etndea fcszegben a legelónyAtebben és leggyot. •abban fokróaittat Aezál l.aáo péoi-|Mc*t)akSzvettt« Jrcrfá^ Mtgjkaalnátj
Elad*Ji Harisnyák. kesztyűk, férfiingek, nyakkendők stb., az ósazes ml- éa nőt-divatárndkkek a knolctóbb átbtn Kautma n Károlynál Teleion ítZ ir>2
Magyar-utca 81. sz tarokhir eladó, azonnal bekflJtftibetó Érdeklődni Varaidl-ntcs I. az. alatti trafikban lehet. 3>0
J*>sef Mktfeei-al SS. azimti biz szabad kézből eladó. Bővebbet ugyanott _____1771
■«ss reklám, de wmléaéf I Aki
olcsó pénzért )ó huivéll sonkát iksr yennl, sz ne zetieljen Klakanlzaárs kltéUnl Elsőrendű 16, ftatal. prágtl módra pácolt sonka kilója 360 fillér. Nagy választék, jótállás mellett Tisztelettel Simon István hentesmester Klskantzaa, Varazsdlut 3. közel a lírdó kanálishoz. 1731
■ankaalnia, a város légforgalmi-sabb utcájában egy több, mint 1 IVo-ot tisztin jövedelmező üzlet és bérház, gabona raktárakkal stb. eladó Bővebbet: Aozál Ignác pénzkőlcaOn éa Ingltlanforgilml Irodáiéban Nagykanizsán, Kszlnczy u. 2. 1449
*•\'•)>•• árul ■•ns tartok. Araim éa áraim minősége lelülniulhalatlin. Kautmsnn Károly. Telelőn 377. 1853
•~lí",ák*" lár-tee, aisitas.. dákaál, aradalasakaál 1*1 knt-"tett "«««•» fiatalembert kere-
. ...eladáel Uut-* »i*.l.«.k „01.) ». w® iallgór. . ktedáhl..:
1843

egy 1841
Ftrhéwisn egy I holdas és egy 3 holdat szőlőbirtok, mindegyiken |ó épületül eltdó. Bővebbet: Aozal Ignáo pénz-kölcsön ét Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanizsán, Ktzlnczy-utca 2. 1452
tttttgfsaiU vittttállomással
izemben sarki vendéglő és szálloda mészárszékkel kedvező fizetési feltételek mellet eltdó. 9000 pengővel álvehető. 1883
Láezlóheroes-utoa 10. sz alatti
házhely eltdó. Bővebbet Károlyinál, Teleki-utca 9. 1904
Építkezésből visszamaradt kalatuat-asadl k* eladó Sugáz-ut 62. 1917
4 kaid taáaMMM a város közelé-ben eladó. Bővebbet Ctengezy-ut 52. trs-Ilkbtn. 1930
Magyar-utca 40. sz. alatt fc.r^MtsII-
rápo eladó. 1959
llaba«eláa egy 3 holdas tzólóblrlok, rajta cserepes épülettel, a b.r.kkárkáz mellett egy 2 holdat szánlótötd. tele rozzsal, másik kle lóherrel bevetve eladó. Bóvcb bet: >uél lasáo pénzkölcsön ét ingtt Untorgalml Irodája Ntgyksnlztt. Kazlnczy-utca 1 1463
Klaakk szoba-konyha gyermektelen házaspárnak takarításért kiadó Csengery ut 38. tz. 1S>8
Ftszar- és vegyetkeieskedét foigal-mat helyen berendezéssel együtt kevés pénzzel átvehető. Bővebbet Klrály-ucca 45 1941
BÉRAUTÓ
pontos éa megbízható csak Banozénál. Telefon 598.
is 4
TMtbMte halászati hálok, képek, ony-btsz\'k\'ény, tűzhely eladó. — Ozv. Wlrtné, Ku-ly nl a 27 1738
laa.llaM helyben és vidéken laB-eloeebb arkaa vehet Dskisi aikea lagallaakfiatratlté SIUI Nagykanizsán, •zemere-utca 3. sz. 1U23
SiakathefVe* egy 10 holdas Igen tzép birtok, rajta |ó épületekkel, kedvező Hzetésl teltételekkel, sU.góscn elsdó. — Bővebbel: Aexál tgnio pénzkö csón én Ingatlanforgalmi Irodájában Nagykanlzaán, Kazinczy utca 2. 1451
OeépISsaraltara 800 as, teljes kiszereléssel, családi okok miatt eltdó —• Teleki ül 67. 1842
Jóll*»« saladén.. keraeteti*
faluit április tizenötödöm e. Cím t kiadó-hlvtlalban. 18^2
■ ■ .1 hagysn elsóhetjy
háton egy kisebb szőlőbirtok eladó. BÍ-vebbet Petóli ut 16.
1829
P*aat löldbirlokra és házakra korlátlan összegben, méltányos kamat mellett tolyó-slltat Saltler Lajoe lrodá|s, Erzsi bel-tér 15 sz Igazstgtlgyt paiou átellenében. 582
Két szobás, konyhás lakás május l-re kiadó Koasnth tér 3. 1878
\'\' • lotb«rass.a.4a ét egy modern eb^üló eladó. Bővebbel Kelemen füszer-kcrcakedóaél. 1905
Mtlta-lér II. izáms Igen |ól jövedelmező ház, több, ml t egy holdat gyümölcsös és konyhakerttel, valamint t város belterületén több emeletes bér- és magánház eltdó, soha Ilyen tlktlom még nem kínálkozott olctón Ingatlanok vételére, mtnt éppen t mostani Időszak, ezért nagyon ajánlatos ezen Időszerű alkalmat t vevők özönségnek kihasználni, mert u Ingatlan az, sml értékálló. Minden érdeklődőnek készséggel td felvilágosítást: Aoaól Igssáo pénzkölcsön és Ingatlsnlor-galml irodája Nagykanizsán, Razlnczv-ulca 2. 1454
Jobb kifutó vagy üzleti klsiolgálóleányl falvaastOnk. Milttnyl clpóüzlet. 1943
Egy guaán)b-u«kr«ny • 3 ajtós, könyv- ő Iratstekiénynek lt likaimat elsdó. Megteklnlhetó Magyit-u. 11. Ugysn-ott egy 12, 14, 15 hektoliteres boros hordó eladó 1947
Ctengery-ul 13. tz. hiibsn több udvtll 2 szobás Lakás és utcai nagy möhelyhelyl-ség klsdó. 1916
ItosgsNyl-afoa 19. számú mtgénhiz az összes mellékhelyiségekkel auguszlus elsejére klsdó. 1936
Egy 17 éven felült fiu edtStanono-saak azonnal felvétetik Régcr bütómetter, Magyar-utca 10. 1969
FsrgalMta helyen korcsma mészár székkel klsdó Bővebbel Kovács vendéglő, Ker ka szentmiklós. 1916
1Í6ÍX április iü
Egy ulcsl egyszobás-konyliás likas kl-ado május I re Só-utca II. 1931
Héi.k 6, 5,4 és 3 szobás snagáahá-
xak. toob nagyobb és kttebb Jövedelmeiő bériséutk, Uzlath*«ak, tendéglők, SaabaáhsgiftH 10. I, 3 és 2 hold bírlak épületekkel, a>*lftb!rtok szent-györgyvárl és btgolsi hegyen 5, 3, 2 és l hold pincékkel, res-fcéitaM 13 hold 4, 2 ét 1 hold pincével, leltierelétael, •Illák, B^IArwt 3 tzobát, FSId>ároo 4 tzo bát, BUrlatel.pa. 3 szobát, K.raaz-taaraa 6 é» 5 2 szobás villák tzép belsőségekkel, berendezéssel atoaé árban eladok — Bővebbel: Oakisa Hlkaa Nagykanizta, Bs«mar«-uloa 3 az. 1 37
Jósarbtn levő ajarats.kk.aal eltdó
Kinizai-utca 7. It66
Kátu.bá. lakás mellékhelyiségekkel együtt május I re kutdó. Pdazerüzlet Er-zZébet-tér 16. 1(64
Aaaarlázal fehér Leghorn hél hetet, négyhetes ét napos csibék eladók. Fehér Leghorn keltető tojások állandóan kapht-tok, darabja 2u 1111. So-u 12. 1932
Rákóczi utca 43. tzám alatt egy darab 11.cérnát áladé. Igj3
Magyar.utca IL4. tz. ház egy hold kerttel eted*. 1935
Jáaraaf ftharoag-sat 98. tz. alatt
udvari egy szobái szép lakás mellékhelyiségekkel uujus l-re kiadó. 1934
(tele*, egy lakóház, korcamn-üilelt\'l, egy hold telekkel, szabadkézből azonnal eudo - Eideklódnl lehel Qelsén özvegy Nagy Kálmtnnénnál. 193/
Elad* 4 izek, egy ruhaazekrény Cten-geri-u) 4b. tj ó 4. 1939
Haexaált rakás veazek ét eladok. Málkua, K.rtly-u 31. 19.8
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Gladiólus gumók Tubarózsa gumók
Mdtrágyafélék
GyOmBIoafa védelmi ■xerafc
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás növény-védótzerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teleion: 130.
kz9
jobb házból való flut laaalAstak lel-vesz Krausz Nándor. 1954
HázeaaaM.6n.k felveszek fiatal nól. akinek van kedve baromfitenyésztéshez. Jelentkezni hétfőn, kedden Mandlbtumné-nál, Klrlly-u. 14. 1953
Kiad* egy kit tzobát konyhás lakás Szekeres Jóitef utct 35. 1944
Cm emeleti ulcsl kétizobát lakás és
egy lö\'dszintl utcai kétazobát lakát raá|ut i-re kiadó Főút 24. U71
Nagy tHazalMhazakféay. előszoba, tükör ét egy polcot szekrény tltdó Deák. tér 10. Hefltl.
1955
Komplett ebédlő, háló, tzalon-berendexás, műtárgyak éa Arák eladók Deák tép 4. ex. alatt. ln>
Oal.tkalyle*. Magyar utca 26. tz.
alatt májút 1 re kiadó. Bővebbel Jóaiel
töherceg-ut 28. 1957
Király utca 14 tz. alatt egy utcai kai>l-a*, üzletnek vagy műhelynek málus l-re kiadó. 1956
Kiad* szoba-konyhás lakát tpelztl májút I re Rákóczi-utca 9. 1967
Kétajsabáa udvari lakát tz ősszel mellék helyiségekkel azonnal kiadó. Sugár ul 58. tx.__1970
Egy Jóhangu MOagara eltdó. Clm I kUdóban 1972
Hil kalap modeljelmmel kedden érkezem. Megleklntheiők kedtM lolytatólt-goun WlndUchné Révéta Mtgdt, Értté-bel lér 20l L em. 197Í
2 szobát vízvezetéket udvsrl lakát május I ze kiad* Bötvót-tér 15. 1976
Már csak ó napig tart
(folyó hó 14., 15. és 16-án) az
Országos Szövetakció
1 m. I-a tiszta gyapja férflszövetj P 16\'—
Készpénzfizetésnél további 10% árengedmény I
Köztisztviselők Szövetkezete
nagykanizsai fiókja
1930. április 13.
flzembeazflntetéa miatt leltári áron ktáru-
aitluk a Pohl E. é« Fiai gépgyár g,ml g«M<> (<««t«bll gőzgépek, dieselmotor, dynamok, elektromotorok,
trinilormátorok), „t- «a famagaaunkéM gápalti (tszl«rg»P"ilok, gyalugépek, ahaplnagé pek körfűrészek, keretlüréizek, maró, luró £ lynkasatógépek, formázógépek, rovátkoló é< Cálazológépek. tranamlaa\'ók uh.) Fa- vasanyagokat, aaaOaaakt
otkkakat. Érdeklődéire Vésaaéggeladfelvilágosltáit:
POHL E. ÉS FIAI OÉPOYáR ,1,1 (elszámolás alatt
SZOMBATHELY.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Árverési hirdetmény
Nagykanizsa állomás teher-feladási raktárában a talált tárgyak és kézbesithetetlen kül demények árverése folyó hó 15. és 16-án reggel 9 órai kezdettel lesz megtartva.
Az állomásfőnök.
Motorkerékpár
kSrzatképviaelAt »\'» karaaOnk.
Alintatokat .RoyalEnfleld" lellgével Rudolf Moiae hlrdetőtroda Budapeat,
IV., Váci-utca 18 továbbit.
Linóleum,mozaikvászon,
Cociia-azfinyBd, lábtflrlök
waa gyárt lerakata
HIRSCH ÉS SZEB4 cégnél.
Koó Kálmán
mAautalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u 8. és Kazlnczy-utc* 5. a poatapalotávat szemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban.

Haáu Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
f 1136/1929. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
\' Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. l-t. 101. értelmében ezennel küz-htrré teizl, hogy l nagykanlzaal kir. |<ráa-blróaágnak 1029. évi 12588. saámu végzése következtében Dr. Bród Tivadar ügyvéd által képviselt Pénzintézetek Oraiágos Biztosító R. T. Javára 330+300 P a |ár. ere-léig 1939. évi október hó 17-én ioganato-•Itott kielégítési végrehajtás utján lééi lelmioghlt és 1180 pengőre beeitlll következő Ingóságok, u. m.: lovak éa 2 hintó atb nyllvánoa árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagvkanlzaat kir. fáráa bíróság 1929-tk évi 12598 szimu végzése lolytán 300 + 300 pengó tőkekövetelés, ennek 1929. tvl iunlua 21. napjától Járó 100/0 kamatai, W, váltádlj és eddig Összesen \'0 P-ben bíróilag már megállapított költ-•égek ereiéig, a netán tizetett összeg levő-náaa mellett Nagykanizsán, Erzsébet-tér 22. •z leendő megtartására 1930. évi áprllla I4-lk napjának d. e. ValO órája határidőül kltüzetik éa ahhoz a venni szándékozók ezennel olv megjegyzéssel hivatnak meg. n°gy «i érinteti Ingóságok az 1881. évi -c. 107. éa 108. §-.l értelmében kész pénztlzetéa mellett, a legtöbbet ígérőnek, aiUkaég eaetén becaáron alul la cl lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóaágo-Ut máaok la le- éa IcIUllogUllattik éi "okra kletégttéal Jogot nyertek volna, ezer árverés az 1ÍS1. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek lávára la elrendeltetik.
Kell Nasykanlzaán, 1930. évi március hó napján.
Haán Oyula s k. "" kit. Jblr. végrehajtó
Csepel és Tihany kerékpárok részletie P 165-ért, a rég bevált jóminőségü Puoh és Trliimph kerékpárok kedvező leltétetekkel kaphatók:
mmdl iardor ö ni m
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Külső gumn-ik 6 pengó ól. bel«ő gummtk 2 40 peUfótól. Püos prizmák, névtáblák, lékek, ciengók, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, Tengelyek és egyéb alkatrészek olcaó beszerzési helye. — Jevtté aaátaatyl
KIADOK
Erzsébet-tér 18—19. sz. házban
kél irodának alkalmas lépcsőházi bejáratú szoba, nagy üzlethelyiség és raktár és irodának alkalmas helyiségek.
Bővebbet a házfelügyelőnél.
Üzlethelyiség
berendeléssel forgalmai útvonalon
augusztus l-re kiadó
Érdeklődni lehel Bruncslca Jánosnál Nagykanizsa éa Kohn Gyula és l.ajoanál Krazthely. i II
Haán Oyula nagykanizsai blróaágl végrehajtótól.
329/1930. vht. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróaágl végrehajló >z 1881. évi LX. l-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré leazl, hotív a nagykanizsai kir. Jéria-btrótágnak 1930. évi 9345. azámu véglése következtében Dr. Barlha i«tván| ügyvéd által képviselt Sásdl Gőzmalom éa Villamossági R T. Javára 577 P 26 HU. s |ár. ereiéig 1930. évi március hó 12-én foganatosítón klelégltéal végreha|tás utján le- éa lettllfoglált éa 6890 pengőre becsült kővetkező Ingóaágok, u. m.: azobabutorok, zon-gora, rádió atb. nyllvánoa árveréaen eladatnak.
Mely árverésnek c nagykanlzaal kir. Járáa-blróiág lu30. évi 9345. azámu végzése lolytán 577 Pengó 26 fillér tőkeköveíeléa, ennek 1929 december hó 18. napiától Járó 11% kamatai, U»o váltódl| és eddig 6az-azeten 101 P 44 fillérben bíróilag már megállapított költaégek ereiéig, a netán llzetelt ősszeg levonása mellett Nagykanlisán, Király utca 30 az. alatt leendő megtartására 1930. évi áprllla hó 16-lk napiának délelőtti 10 órája hatá-Időül kltüzetik éa ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meglegyzésael hivatnak meg. hogy az érintett Ingóaágok ai 188\'. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-al értelmében ktazpénzfizetés mellett á legtöbbet Ígérőnek, azükaég eaetén becaáron alul la el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- éa fíla foglaltatták éa azokra kielégítési |MOt nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi l.X. t.-c. 102. §-a értelmében ezek lávára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanlisán, 1930. évi máidul hó 27. napján.
Haán Oyula s. k.
,ísí kir. Jblr. .végrehajtó.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7152/1930.
Hirdetmény.
A Kölcsey u. 9. sz. házban május 1-ére megürülő 1 szobát í. évi április h<"> 14. napjának d. e. 10 órájakor a v.
gazdasági hivatalban bérbeadok.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. április hó 7-én.
1902 Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
7066/1930.
Tárgy: A nagykanizsai zálogkölcsön intézet kérelme árverés engedélyezéséért.
Határozat.
A Nagykanizsai Zálogkölcsön Intézet kérelmére az általa bemutatott jegyzékben felsorolt és ki nem váltott zálogtárgyak árverését 1930. évi áp-llls hó 25-én d. u. 3 órakor az intézet Erzsébet-tér 16. sz. alatti helyiségében dr. Kaufmann Lajos főjegyző közbenjöttével elrendelem.
Erről a Nagykanizsai Zálogkölcsön intézetet (Wertheim József nagykanizsai lakós) továbbá a város közönségét jelen határozat közzététele utján értesítem azzal, hogy az árverés alá kerülő tárgyak jegyzéke a hivatalos órák alatt a v. irattárba betekinthető.
Nagykanizsa, 1930. április 15.
Dr. Krátky s. k.
polgárm\'ster
A kiadmány hiteléül:
Madarász s. k.
1948 v. kiadó
találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202 -43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezel! elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyöviz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötteté8j2-e8 és 46-os kocsikkal.
Épületfa eladás.
Minden hétfőn délelőtt 9 órai kezdettel eladok az Ujförhénc hegy felső végén, a kapu mellett 400 drb. lábon álló jó zsíros erdei fenyőfát. Alkalmasak gerendának és szalufának. És 40 drb. haszonra való tölgyfát is. Akár árverés, akár egyezség utján. Oly meglepő olcsó árakért, hogy tűzre is többet ér.
Bővebbet megtudhatni "" Simon István hentesnél, Kiskanlzsa, Varazsdl-ut 3.
Poroixuéi lágyaméi - Kokn
ilblyaiMn JBOyEDÁRUStTÓT" kanalak Niolulu éa kfir»y*k» rtoaára.
RtotUtM átálltatokat . MHnöó Jflvftlala*- !•!-[t„ Magr* HUfetfi Iroasta Budipwt, vni. róhwelf Sándor-utca 7, ián sli klrtnk. IM3
Kováid Péter és Fia
baxtepaetl featógyár
faat, tisztit «• pliaaaroz
Gallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
l0M Oaangary-ut 8.
JWMi/hJuUílt/t
núuUn hinianUutan
VARRÓCBP
MINOtNT VAK*. MÍWL ti MIMU
K*tbj*U A«"*< ^Itéflmk. Afuciany hmvi rjitltt**
SINMA wutnóeép tiMiv. -MM. IÍ8TUHZ8Í Flókfizlete: M-it 1
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JEMÖ
géplparvállalatávál
Zalsegerszeg. Telelőn: 43.
Kéazlt:
vlaaaaaták éa aalvattyvbaraM-. daaáaakat, traktorok, aiaték *m gépak JavttéaAt.
__ím
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, faat, tisztit éa pliaaéroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban <" tisztíttatnak.
QyQJtőielep: Qyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
M
ZALAI KÖriAay
1930. április 13.
Minden
berendezést

saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fuetéjí feltételeket nyujtunk.
öo feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
KOPSTE
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
•Kőszegi-utca 5. (udvarban) és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva s 1887-ben.
Nyomatott a Dözalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
70. évfolyam 86. szám
Nagykanizsa, 1980. április 15, kedd
Ara 14 nil4r
ZALiI lIZLflIT
Ka
* tUMnUi KM L mim. ÉM*M Kn*U|m.«t
POLITIKAI NAPILAP
Petelöt szerkesztő: Barbarlts Lajoc
Bethlen István gróf
miniszterelnökségének tizedik esztendeje
Budapest, április U Bethlen István gróf ma kezdte meg miniszterelnökségének 10. esztendejét. Az első Bethlen kormányból már csak két miniszter, Vass József és Mayer János működik. Mint Ismeretei, Bethlen gróf a legrégibb miniszterelnöke Európának.
Vass közbenjárása
megakadályozta 5000 munkás kizárását
Budapest, április 14 A Oanz-Danublusnál az a veszély fenyegetetl, hogy900munk:>s sztrálkia miatt ma reggel mind a? 5000 munkást kizárják Dr. Vass József nép jóléti miniszter lépett közoe és meg-állapodolt a munkaadók képvl elöi vei abban, hogy a Oanz gyárban a kizárási nem hajtják végre, hanem megvárják, mig a nép|óléti miniszter állal megindítóit tárgyalások befejeződnek.
Berliben elfogadták^
a dohány, a cukor és söradótörvényt
Berlin, április 14 A dohány és cukoradótörvény módosítását névszerinti szavazással 230 szavazattal 224 ellenében elfog idlák. A törvény ellen szavazott a német nemzetlek egy része is. A söradó-törvény módosítását 232 szavazattal 223 ellenében fogadiák el. Minthogy ez volt az utolsó kritikus szavazás, ugy döntöttek, hogy a birodalmi gyűlést most nem oszlatják fel.
Gráf Zeppelin
elhalasztotta spanyolországi útját
Frledrlchshafeo, áprllrs 14 Miután az időjárásban rendkívüli rosszabodás állolt be, a ,Oraf Zep-peHn* elhalasztotta spanyolországi
A kultuszminiszter utja az északi államokba
Budapest, április 14 Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter a jövő bét elején az északi államokba uta*tk. A miniszter Stockholmban, Helsinkiben, Révaiban, Varsóban előadást fog tartani a magyar és középeurópai kulturális problémákról.
Nagypénteken tíjságszflnet
Budapest, április 14 Mint minden évben, ugy az idén Nagypénteken az esti lapok, Nagy-HDnwaton pedig a reggeli lapok nem jelennek meg.
5—600 millió pengős nagy államkölcsön kerül kibooaájtáara
Az európai pénzpiacon rokonszenvvel fogadják a magyar tájékozódást
Budapest, április 14 Magyarország részéről a különböző európai piacokon már hosszabb idő óla folynak megbeszélések egy nagy állami kölcsön kibocsátása dolgában. Az uj nagy államkölcsön 5—600 millió pengőt tenne ki. Pénzügyi és közgazdasági körökben ugy ítélik meg a helyzetet, hogy a magyar
államkölcsön kibocsátására most általában kedvezőbbnek mutaikozlk a külföldi piac atmoszférája. Mind az angol, mind a francia piacon rokonszenvvel fogadják a magyar tájékozódásokat és nem lehetetlen, hogy az előzetes tárgyalások befejezése után legkésőbb az ősz elején a kölcsön kibocsátásra kerül.
Külkereskedelmi kérdésekről éa a fiumei azabad zónáról tárgyalt vasárnap Rómában Bethlen
Az olasz-magyar barátsági szerződés minden tekintetben Igazolta a hozzá fűzött reményeket — A miniszterelnök hazautazott Rómából
Réma, április 14 Bethlen István gról miniszterelnök vasárnap az olasz gazdasági miniszterekkel tárgyalt. A tárgyalások kizárólag gazdasági kérdések körül foroglak és főleg a külkereskedelem fontos kérdéseit és a fiumei szabadzóna ügyét ölelték fel. A miniszterelnök fogadia az olasz sajtó kél kiváló képviselőjét, Oaydát, a Oiornale d\' ilalia főszerkeszlőjéi és Polverel-lit, az olasz újságírók szindikátusinak elnökét, akik előtt részletesen nyilatkozott útjáról és tárgyalásairól.
Bethlen gróf a késő délutáni órákban megtekinlelte a Trajánus és Augustus császárok fórumán történt legújabb ásatásokat. a mlnlssferelnak római alfa valóságom diadalai volí A m8gyar miniszterelnököt egész római tartózkodása alatt a legnagyobb melegséggel fogadták nemcsak a hivatalos körök, de a római nép legszélesebb rélegel részéről is. Valahányazor az ulcán felismerték, mindannyiszor sponlán hangos és lelkes ünneplésben részesítették. A magyar barátság érzése újból szem-
mellálhatólag megerősödött a miniszterelnök látogatásával és
Magyarország talán soha nem volt annyira népszerű Rómában, mint most. A búcsúzás is a legszívélyesebb (ormában történt.
Belfllen eiutaxott Kómáitól
Kóma, április 14 Bethlen István gróf miniszterelnök ma éjszaka elulazott Kómából. A miniszterelnököt holnap délelőttre várják haza. Bethlen István gróf elutazása előtt ugy nyilatkozott, hogy az olasz—magyar barátsági és döntőbírósági szerződés megtötése óta elmúlt három év minden tekintetben igazolla a szerződés nagy jelentőségéhez füzöll reményekel
A szerződés Jelentős tényezője lett a középeurópai béke megszilárdulási na k.
A Mussollnivel folytatott beszélgetése során megállapította, hogy külpolitikai téren véleményeik teljesen egyeznek egymással.
A szociáldemokrata szakszervezetek megakadályozták 15.000 munkásnak munkához való jutását
Budapest, április 14 Most a tavasszal készü.tek megkezdeni az Óhegyen a kormányzó nevét viselő munkástelep épilését. A munkánál mintegy 10—15.000 munkás kaphatott volna azonnali foglalkozási. Az építkezés megindi-lását azonban váratlanul megakadályozták a szakjz*rv««ll tanácsban, amely tiltakozott az ellen, hogy a Társadalombiztosító öregségi ésrokkani-/egyenek fel 20-25 millió
pengő kölcsönt az építkezés céljaira Pedig a törvény egyenesen kimondja, hogy ezen alap 30 százaléka liszt-viselői és munkás csuládi házak építésére fordítandó. Most tehát a Társadalombiztosító közgyűlése elé kerül az Ugy. Azután halárainak csak a kölcsönröl és igy elhúzódik az építkezésnek megkezdése A munkások körében nagy megütközést kelteti, hogy ugyanakkor, ímlkor a szociáldemokrata képviselőka munka-
nélküliség megszüntetése érdekében folyton megujuló támadásokat Intéznek a kormány ellen, megakadályozzak azl, hogy Ilyen nagyobbarányu munka megindulhasson és ezzel épen a munkásság érdekeit sértik a ieg|obban.
Megfellebbezték a kis-kanizsai választást megsemmisítő határozatot
Az Ogy a legközelebbi kisgyűlés elé kerül
Nagykanizsa, ápríla 14
Megírtuk, hogy az igazoló választmány megsemmisítette az V. (kls-kanizsai kerületben megtartott képviselőtestületi választást. Az erről szóló határozatot ma kikézbesllik az érdekelteknek.
A megsemmisítő határozat ellen Ansorge Antal és társai fellebbezéssel éltek, minek folytán az Ugy a legközelebbi kisgyűlés elé kerül.
Az előjelek szerint biztosra vehető, hogy a vármegyei kisgyűlés Is hozzájárul az Igazoló választmány megsemmisítő határozatához.
Hétfőn a déli órákban hatalmas vihar vonnlt el Nagykanizsa felett
Három villámcsapás történt — Tizennégy percig Jég esett — Az első nagy tavaszi vihar
Hétfőn délelőtt 11 óra tájban Kis-kanlzsa felől hatalmas, sötét szinü fellegek gyülekeztek az ég alján és tisztán ki leheteti venni, amint Fitye-háza irányában felhőszakadás puszilt. Percenként egy-egy villámlás fénylelt meg a felhőrongyok közölt és a vihar lassan, de elkerülhetetlenül közeledett a város fölé.
Tizenkét óra előtt pár perccel kövér cseppek hullottak, majd rapid zápor vert végig a városon. Az eső, kisebb szünetektől megszakitva több órán át tartott és belenyúlod a délutáni órákba.
Közben azonban délután egy óra tájban a vastag záport félelmeles égiháború kövelle. ömlőit az eső ezután, mintha vödörből öntötték volna és az utcák kanálisai pillanatok alatt már le sem tudlák vezetni a temérdek szennyes vizet. H tlalmas mennydörgések reszkettették meg a levegőt 10 perces időközökben három vakító villanás és ezt rögtön köve-töleg három éles csattanás jelezte, hogy a villám valahol a közelben levágott. Egyik villámcsapás a temető mögötti réten, másik a Principálisnak a Magyar-utca irányiba etö részén sújtott le. Sehol nem okozott kárt a villámcsapás, inkább csak nagy ijedelmet az első tavaszi vihar váratlan beköszöntése. Az Idő ezután elcsendesedett, lehtllt és szemerkélve délután 4 óráig esett.
ZALAI KÖZLÓtfV
iWÓjprjlh 16.
Virágos utcák, jövedelmezőbb erdő-
A nagykanizsai városi erdőhlvatal programja
Nagykanlzáa, iprllla 14
A nagykanizsai városháza uj Ügyrendi beosztása kapcsán a városi erdőhlvalalt, amely eudlg csak alosztálya volt a gazdasági hivatalnak, a polgármester Ónálló ügyosztállyá alakította, melynek vezetője Erőss Rezsó városi erdömester, okleveles erdómérnök.
A megoldásra váró feladatok sokasága miatt a város közönsége nagy figyelemmel lekint az uj ügyosztály működése és programja felé.
Erőss Rezsó erdőmérnök jövő terveinek széles skáláját vonultatta fel elölltlnk, mikor kérdéseinkre részletes képét adta az uj ügyosztály célkitűzésének.
— Az 1500 kai. holdat kitevő
városi legelőkkel
kapcsolatos leendőket — mondotta — két csoportra lehel osztani, úgymint : a közelebbi és a távolabbi jövőben végrehajtandó leendőkre.
A legközelebbi jövő feladata a legelők talajának Javítása, a háború ulán nagyon leapadt létszámú állat-állomány gyarapítása érdekélten, minden nagyobb befektetés és áldozat nélkül. Ezt egyrészt el lehel érni
a legelő fokozatos befásitás^
állal, az oda legmegfelelőbb fanemekkel, másrészt pedig a legelők mocsaras részein a víz levezetésével
Szükségesnek larlja, hogy a városi legelők roppant nagy tagozottságát megszüntessek ís hogy az idegen részeket megfelelő lerületckkel elcserélve a legelő-területet egységeslisék.
A távolabbi jövő feladata : a legelők talajának mesterséges műtrágyázás állal elérhető jelentékeny megjavítása. Ez költségesebb eljárás. Epen azért egyelőre csak 1400 négyszögölnyi területen vannak folyamaiban a mütrágyázási kisérlelek.
Az erdészet terén Igen sok nehézséggel kell megküzdeni. A múltban történt fokozottabb kihasználást most meg kell bőjtölnllnk.
A vágható korú faállomany aránylag kevés, a fialal erdő annál löbb.
A szakszerű erdőgazdaságnak pedig egyik irglonlosabb feladata az erdők örökös fenntartási elve, a vágható és a fiatal faállomany helyes aránya, atnil még akkor is lenn kell tartani, ha a rendkívül súlyos idők talán még további rendkívüli kitermelést is követelnének. Ma pedig a helyzet az, hogy 13 éven át a mdr régebben 26 holdra redukált erdő helyett Is csak körülbelül 19 holdon lehet vágást eszközölni.
Ez természetesen rendkívül megnehezíti az erdők jövedelmének normális vágás ulján való fokozását, különösen mert még költséggel járó erdősítési hátralékaink Is vannak.
Az erdőgazdaság terén követendő cél léhát az erdősítési hátralékoknak
minél kisebb költséggel való ered-méhyes pótlása és a vdros körülbelül évi 2000 ürméter tűzifa szükségletének biztosítása, emellett pedig minél több jövedelemnek a produkálása. Nagykanizsa erdöblrtoka kereken 3700 katasztrális hold.
A város kertészete A városi költségvetésben évente 20—22.000 pengő a kertészkedés, fásilás, ültetvények, parkok és sétaterek előirányzata. Ezt az összeget ugy kell csökkenleni, hogy a kertészetnek bevétele Is legyen. Azért célja a kertészelel — anélkül, hogy a helyi kertészettel foglalkozóknak konkur-renciál támasztana — ha nem is nagy hasznot hajtó, de legalább soknem költséggel járó üzemmé tenni és emellett — amennyire ezt a rendelkezésre álló pénz megengedi — Nagykanizsát szépen fdsltott és virágos várossá tenni, hogy ebben a leklnlelben a szomszéd városok, Zalaegerszeg, Kaposvár, Szombathely slb. mélló versenytársa lehessen.
A kerti padok rendbehozalala és szaporilása folyamaiban van, ugy, hogy a város községének már a legközelebbi na-n a sétakertben 110, az Eötvös-
téren 12, n Kossuth Lajos-téren 4, a szinházkertben 18, a lemeiőben 6, az Erzsébet-léren 6, vagyis összesen 156 rendbehozott és atjavitolt pad fog rendelkezésére állani, mely számot fokozatosan emelni kívánja. Ezzel kapcsolatban a város erdészeti hivatala erősen bekapcsolódik Nagykanizsa szépítésébe, hogy külBŐ szint és-csini is adjon a folyton fejlődő városnak. Jelentős lépés e téren a vasútról bevezető ut beépítetlen, eddig szomorúan sivár felének az állomás környéken most folyó parkosítása.
Mind oly Irányelvek, melyek nemcsak a város vezetőségét, de az adózó polgárságot is a legjobb reményekre jogosítják. Program, melynek sikeres keresztülviteléhez garancia a városi vezetőség agilitása és az erdészeti ügyosztály hozzáértése.
_R.)
időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések i Héltín a Mmirték-Ul; Heggel 7 órakor +10 8, délután 2 órakor -f 12 8, este 9 óraUor +11\'8.
Mhfoti Reggel bonill, délben é» este felhős égboltozat
SíéUrány: Reggel dél, délben él ette északkeleti síéi.
(Éjszakai rddtóJiUntU) A IttaanM-atat IlMaat aata tO áralter Ja-laaatti aBI.l«r. >é| aafNa Ml vártnlá, Hk halfáét («l-
vatarrai), nu|d délnyugat fatál magélénkttlA aialak áa hSaQllya-44a.
HÚSVÉTRA
szenzációs ajándék
cérna fátyol harisnya boka ajourral
reklám-ára P 2-50
Selyem harisnyák 5-4—3.50 Selyem nadrágok 5-4—2.58
EHRENSTEIN KÁBOLY ÉS TÁBSA
FÖUT II. SZAm.
Felhívjuk a nagyérdemű közönség szíves figyelmét* hogy a
húsvéti sonkavásár
kezdetét vette, miért is sonkarendelések és előjegyzések már most eszközölhetők! Nagy választék friss felvágottakban és az összes imi hentesáru-különlegességekben!
Herceg Esterházy HusQzlet
Kazinozy-utoa t. Telefoni 503.
Aprille IB., kedd április 16., SHrda
APOGÁNY
Vllágaláger 12 felvonásban. Pősaereplők: Raman Movarro, DarotHf Janla, Ranáa Marát,
A fiatalság, a tiszta erkölcsök és a természet himnusza ez a film. Cselekménye egy elhagyatod szigeten, buja környezetben játszódik le. Főhőse a pogánynak c-ufoll, érző szivü, becsületes lelkű férfi, aki a rosszal csak hírből Ismeri és istent nem a templomban, hanem a szabad ég alalt imádja. A félvér pogány összeütközésbe kerül a fehér emberrel, aki rászedi és kijátsza hl széke nységél. Végül Is győz a jó: a pogány diadalt arat, boldog lesz, a gonoszat pedig utoléri a neniezis.
A néhány szóval vázolt mese, ragyogó tálalásban perdül. Egy valóságos kis paradicsomtarka minője fonja körül a vonzó, lélekemelő történetet, mely után a néző szinte megfiatalodik, erőre kap, újjászületik s boldog lesz a végén a hősökkel együtt
A szép, nemes cselekvény zseniálisan van vászonra varázsolva. Az iró sokszínű elképzelése, mini valml tündérmese kel életre, hogy gyönyörködtessen, nemesitse lelkünket és reményekkel tölisön el a boldogság Iránt Ramon Novarro, a félvér pogány alakjában eszményien tökéletes, ugy megjelenésben, mint játékban. Friss fiatalsága, kellemes külsője, ösztönös művészete ebben a szerepében érvényesültek leginkább. (=)
Md/us el se/én
Uoxdödlk a nagykanltual aislnl-ajsesoo
Nagykanizsa, április 14 Fodor Oszkár május l én nyílja meg kanizsai szezonját. Bemutatkozó darabnak választotla a ,Tommy és társai" című nagysikerű opereitet, amely a fővárosban példátlan sikert éri el. Az idei műsora egyébként csak olyan darabokat foglal magában, amelyeknek a fővárosban nagy sikereik vollak.
A színházi bérletek gyűjtése már megkezdődölt, a tavalyi bérlők nagy része már jelentkezett a helyéért. A régi bérlöknek a bérelt helyekre elsőbbségi Joguk van s ezt a jogot Csillag Jenő, aki a bérletek előjegyzését eszközli, respektálja ls. A bérletekre vonatkozó előjegyzéseket a szinház pénztáránál Is (500-as lelefon) be lehet jelenteni.
Húsvétra MILTENYI CIPÓT vegyen!
Fekete, pántos lakk dísszel
r«k«t«, férfi fél fratícia vagy angol forma
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkat i
W.KA Barna trottőr v.
3U magas sarok
Finomabb drapp francia trottőr és abbé
18*80
Gyermek, fél és egész
15*80 18*80
Drapp francia és trottör
16*80
3*50
-töl Barna, férfi fél francia
feljebb vagy angol forma
19*80
1930. április 13.
NAPI HIRIK
NAPIREND Április 15, kedd
Róffl. katolikus: Ansftltáz. Protestáns
Atsla. lultlIU: NI*, hó 17.
*
Városi Mozgó. .A pogány-, vilig iliger 13 felvonásban — Ezenkívül kiegészítő mOsot.
OyAnuwtárl éjjeli szolgálat: I. bó végSi « .Máris" gyógyszertál.
OSz«ríl« nyitva reggel 6 órától tíf 8 óráig (bátfó, szerda, péntek <1/lut«• ksdden ««*»» asp oóknekl. Tel.: 2—13.
_ Értekezlet a szombathelyi főkapitányságon. A szombathelyi kerületi főkapitányságon értekezlet volt a vidéki rendőrkapitányságok vezetőinek bevonásával. Zalaegerszegről Popovia Lajos rendőrtanácsos, Nagykanizsáról Solymossy László tanácsos jelent meg. Az értekezleten az ügyvitel egyszerűsítésével kapcsolatos teendőket vitatták meg.
— A felsőkereskedelmi Iskola tanulmányi kirándulása. A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola 34 növendéke három tanár vezetésével holnap este három napos tanulmányi kirándulásra a fővárosba utazik. A diákok a főváros különböző köaf müveit, gyárakat, vállalatokat, ne*ík! zelességeket tekintik meg. o\'ivfe
— A Balatoni Társaság irodalrTÍf;\',1 művészeti és tudományom egyesület május 5-én délután fél 5 órakor tartja ez évi rendes közgyűlését Budapesten dr. báró Wlanla Tibor országos elnök elnqif&iMált I., Rálh György-utca I L/t) tt. alatti helyiségben. A köztfflléM, abhr, tisztújítással kapcsolatom bereefffiBtWfcí Tasziló fővédnök iffm* Wtfltttt-napja alkalmából heliUWUnnepíly\' is lesz, amelyen a társatfctóf s iró és költő tagjai tartanak efUCBKkat. Az ünnepélyt a központi elnötÉMsnáci ülése követi.
Kereskedelmi
— A Haladás DalkOr Keszthelyen. A tavalyi olaszországi turnén a magyar dalkulturának pagy dicsőséget szerzett szombathelyi Haladás Dalkör ezidén Is kirándul Keszthelyre. Május 3-án nagy hangverseny keretében mutatják be diadalmas olat országi műsorukat és az útról kés; felvételeiket.
— í)a most még ne. <le 15 «■> malira bt*i> csérül fog fa. fioffy v Wksdadl vett saJnye,
— Kilógtak egy körOzOtf Msz-szonyt A hévizszentandrásl csendőrség körözte Pálfy Juliska tolvaj cselédasszonyt, aki Hévizszentandrá-son és a környéken több lopást követett ei. A pályaudvari rendőrség igazoltatta a vonattal ideérkező asz-ttonyt, akit a körözés alapján elfogtak. A hévizszentandrásl Örs egyik járőre holnap viszi el a tolvaj asszonyt.
ZALAI KÖZLÖNY
— my
>t és há-Szerkesz-szemben ilmogaldsd-és haza-
7O éues fenaállósa alkalmából UdvBxll a Hrreszféay
Tlsmtvlselönölc EffyestUiii
Nagykanizsa, ár
A Keresztény Tisztviselőnőkm sülete legutóbbi közgyűlésén®*! rozatából kifolyólag az alábbi vözlő sorokat küldte a Zalai iöny-nek:
A „Zalai atóÜb.
Tekintetes
A ,Za leuma u viselőn, mel
yr\'ró}aWeiJe
- w
J ,
ováb ^....... .....
lésükre Men áldását kérjük, fkanizsa, 1930. április hó 2. faza/ias üdvözlettel:
Zala Kornélia
titkár
—- öngyilkos községi Írnok.
Szigeti Ernő nemestördemicl lakos, községi Írnok Révfülöpön özv. Ben-esik Jozsefné lakásán az ablak táljára felakasztotta magát. Tettének\', oka Ismeretlen.
mkm
Alkalmazottak
" ) Exyesfl-
imvéf hét-.__ a városháza kis izgjffiést tart, melyro - ?Hólt és hivtlt tlsz-elnökaég. A köz-_ : 1. elnöki lelon-Vn, 2. ttkárl\'Msntés, 3. elnök választása. 4, faállványok tárgyalása. A gyü-Lóéml való aj#Klelenós az állatvédelem ItinXIIHj,rí"" kívánatos. Tagbeje-letSjeeKM^a választmány a közgyűlésen lallHtogíul.
elés
délután 4 az lsko-előadá-Béla népelen volt. Beszé-népmüvelés fon-!rte, hogy a szét-15 rádió közül egyet tg kapni. Puivermann \'etKtcesalya a passióról tartolt IJtlIusos előadást. A Levenle \' r Lencz Qyula kántor vezeté-énekeket adott elő. — Kovács lés Igazgató-tanító közvetlen róbeszéde után az előadá get ért.
— Utazást kedvezmény, Száva-Adria Vasuttái
en-ly a alapján hógv ai oda-tanao és sz az ndó le, hanem Iklll a visszautazásra
Budapesten 3-ífcától 12-lkélg tartam vásár az oda- és vti 50 saAzaUkoa dmdi Kedélyeseit A kiadott „Visád\' vehető Igénybe ol uUzásm " odautazáskár ratndua toVl|bl «éll ts telhMQináJSktár Az odautazás április 28-tól május lí-lg és a visszautazás pe-Rlg«(ájSflí-tóMft-lkálg fejezhető bs. UgyUMM alkalomra a Vasutlgazgató-sU tuvaMl^kodvezménzt ls engedelyo-,«ea..<tz dUomdsjónOk.
táncteáia
A naaykmlz
let folyó évi ápn tón. délelőtt U.,( tanácslormót, az egyei telettel gylllés.J
— Kölcsflit-kerékpáron Pestre akartak szOknl. Vasárnap délben Molnár József volt gyepmesterl alkalmazott, csavargó és korú társa két kerékpárt csőn a nagykanizsai,Weii házból azzal, hog; múlva visszaviszik, gépen nekivágott az hogy Pejtre minden tjtti\'.ai a fiatalkort) bicikli! kapott, amit \'1ÍM| ti Igy vli
a
zal, séig de ott defektet javítani és kanlzsára, ahol
Elismerten jó minőségű
fléréssely
isnyáim
a legújabb tavaszi összeg) divatszinekb^ megérkezt!
, % Szomolányi Gyula
uri és női divatárukereskedésébe

Casngary-ut a. szám alatt.
ekkor már Welner megtette feljelentését a két tolvaj ellen. A fiatalkorú az elromlott biciklit visszavllte a kereskedőhöz, aki a fiút átadta a rendőrnek. A bűnügyi osztályon kihatott fiu vallomása alapján a "Végen telefonon értesítette a íonberényl csendörörsöt Molnár késéről, akit az országúton vidám karikázás közben elfogtak és tegnap este Nagykanizsára hozták, ahol a fiatalkorúval együtt átadták az ügyészségnek.
— Elítélték a Laky-traftk betörőit Jelentettük azt a trafik-betörési, amit Ismeretlen tettesek követtek el hamvazó-szerdán virradóra az Amerika-vendéglő előtt levő Laky Istvánféle trafikban. A rendőrség csakhamar kézrekerltetle a tetteseket két kiskorú fiu és szövetségesei, Varga Irén és Mikő Katalin leányok személyében, akik azóta a fogházban vannak. A nagykanizsai törvényszék az egyik kiskorú betörőt próbára bocsátotta, a máslkat javítóintézetbe utalta, Varga Irént és Mikő Katalint 3r*3 hónapi fogházra Kélte, amely-jnek kitöltése után dologházba utalta.
\'ovács Józsefet, aki kapott a lopott cigarettákból, 3 napra ítélték, de azt felfüggesztették. Amikor a bíróság kihirdette Ítéletét, a két leány olyan hánya-vetl módon viselkedett, hogy Cslllaghy ügyész felállt és a büntetés súlyosbítása végett fellebbezett.
— Vlda Lajos ur, a Lever és Társai K. F. T. szappangyár szolgálatából kivált.
Huavét hétfőn
_aaját halylaégéb—.
— JAté^onysásf. A Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. a tolyó evben az alábbi lótékonycélu adományokat osztja szét és kéri az Illető egyesületeket, llletrs azok megbízottait hogy a kiutalt ösz- , szegek felvétele végeit, megfelelő el-la-nervénnyel, az Intézet főpénztáránál mennél előbb megjelenni szíveskedjenek. Városi szegényház céljaira 60, Reálgimnázium cegénysorsu növendékei ruházatára 90, Reáiglmiiázlum
^növendékei Jutalmazására 1QÖ. Piarista .Diákszövetségnek 60, 74. sz. Törekvés cserkészcsapatnak 20, 974 sz. Kisfaludy Károly öreg cserkészcsapatnak 20. Izr. házi szegények részére 80, Izr. Iskola szegénysorsu növendékei részére ISO, Izr. Iskola céljaira 30, Izr. Jótékony és kulturális leáayegylet 60, Izr. kórház lovára 60. Áll. el. fsk. szegénysorsu növendékei részére 100, Keresk. lsk. növendékek Jutalmazására 80, Fémipari szaklsk. szegénysorsu növendéket Jutalmazására 2fl, Keresztáoy Jótékony Nőogyletnek 130, Evangélikus Nőegylet részire 26, Református Nőegylet részére 25, Izr. jótékony Nőegylet részére 60, Izr. Jótékony Nőegylot kezelésében levő Iskolakonyha Javára 60, Urieányok Kongregációja 60, Úrasszonyok Kongregációja 50. Józset tőh. szanatórium részére 100, József tőh. szanatórium részére külön Jubileumi adomány 20, önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 60, Mentőknek 100, Elagott Iparosok menház* Javára 80, Zrínyi Irodalmi és Művészeti Körnek 60, Szociális Missziótársulatnak 80, Országos Stefánia Szövetség Fiókjának 100, Vármegyei leventeverseny részérc 20. Zrínyi Miklós polgári fiúiskola részére 20 pengő, Bssztsen 1765 pengi.
Uls<ln>lrankl«e«n, m Ictfltf-rulc pénsttnke/ Megenbe.
NŐI-,
GYERMEKCIP
keretéa kslfil
•oka nem létezett

Játékáruk
♦ ARMUTH SÁNDOR ES FIA
HAGY VÁLASZTÉK GYERMEKKOCSIKBAN
lesnék ámltra
áruházában (bazár-udvar] Telefon i 591.
Képkeretezés
ZALAI KÖZLÖNY
Vaalparosolc KU1-döíisége
a polpdrmes/ernél a fémipari ualdakota munkavállalóval Ügyében
NagVkanlzM, április U
A nagykanizsai vas és rokonszakmabeli iparosoknak régi panasza, hogy a nagykanizsai m. klr. fémipari szakiskola munkavállalásával érzékeny konkurrenciát csinál az amúgy Is nehéz viszonyok kőzött levő nagykanizsai iparosságnak. A legutóbbi Ipartestületi közgyűlésen hosszabban foglalkoztak ezzel az üggyel, végül halározalilag kimondották: küldöttségileg keresik meg a polgármestert, hogy tegye meg erre vonatkozólag a szükséges intézkedéseket.
Ebből a közgyűlési határozalból kifolyólag ma délben a nagykanizsai vasiparosok nagyobbszámu küldöttsége tisztelgett dr. Krátky István polgármester elölt Kiss Ernő ipartestületi elnök vezetése alalt. Jelen volt Inotay Kálmán fémipari szakiskolai Igazgató Is.
Dr. Krdlky István polgármester a küldöttséget a legnagyobb jóindulatáról biztosította es kijelentette, hogy mivel a fémipari szakiskola Igazgatója is hajlandó a kérdést kedvezően megoldani és megfelelő prepozíciót Is terjesztett elő erre vonatkozólag a kereskedelmi miniszter elé és ezt a kérdést csak a miniszterrel lehel megfelelően elintézni, mindent el fog követni a kereskedelmi miniszternél, hogy ez az Ugy a legrövidebb időn belül a nagykanizsai Iparosságra nézve kedvezően Intéztessék el.
A küldöttség megnyugvással vette a polgármester válaszát.
— Az „Irodai admlnlsztrácl kézlkOnyve" címmel dr. Hegedűs Vilmos és Malcslner Ferenc szerkesztésében ritka érdekességü és a magyar könyvpiacon a naga nemében egészen egyedülálló sz kmunka jelent meg. A kiválóan értékes kézikönyv elsősorban az irodai munkák racionalizálására és mechanizálására vonatkozó elméleti ismereteket tárgyalja, majd szisztematikus, világos csoportosításban mutatja he a különböző könyvelési eljárásokat, valamint a hazai piacon kapható össres és legfontosabb külföldi i odai népeket és mechanikai segédeszközöket A nagy szakszerűséggel és tárgyismerettel összeállított gyakorlati értékű kézi könyv a különböző fejezetekben részletesen foglalkozik a könyvelés és a munkahely racionalizálásával, a számolási müveletek és írásbeli munkálatok mechanizálásával, az egyéb irodai gépekkel és segédeszközökkel, a pszlcholechnikal vizsgálatokkal slb. A könyv löbb mint 200 ábrában ismerteti az összes irodai gépeket és mechanikai segédeszközöket. Puha egészvász\'>nkötésben 12 pengő, kapható a Budapesti Hírlapnál, Vili. Rökk Szilárd-utca 4. sz, valamint VIII. Baross-utca 19. sz. alalt.
— Minden baj már, ami magyar? Történelmi idők óta tisztában vagyunk azzal, hogy a külföldtől jót akkor, amikor magyar ügyről van szó, nem igen várhalunk. Ez a kis ország, amely a világon annyi
sok millió embernek szemében szálka, igen sok vonatkozásban mégis úszik ez ellen és erőlködését sokszor kiséri siker. Igy van ez a magyar ipar büszkeségével, a magyar traktorral is. Magyar iflérnök, magyar munkás és magyar pénzzel állítják elő. Persze ez baj, a konkurrenclának nem tetszik, hogy a magyar jobbat is tud csinálni, mint egy külföldi, próbálják tehát elgáncsolni. A fővárosban most azt híresztelik állítólag az érdekeltek, hogy a Hofherr-Schrantz gyár beszüntette a gyártást. Ezzel az üzleti fogással akarják a közönséget megtéveszteni, hogy azu án a vásárlásoknál a magyar traktor ne jöhessen számításba. Utána jártunk ennek a trükknek, és megtudtuk, hogy a gyár ma is 1700 embert foglalkoztat üzemében, nem igaz tehát, hogy a magyar traktor gyártásában zökkenő állt volna be. Nem tudjuk okát találni annak, miért bántják folylon azt, ami magyar, ami ügyességünket és életrevalóságunkat bizonyilja. Hát már ez is baj I ? . . .
- Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a
mult héton 12 xyrrmek született: S Ilit és 7 loánv: Farkas József nnpszrtmos és Anilrl Teréziának rk. loányn, PAlft András clpészmcstor és Kriminél Erzsébetnek rk. (Hánoks/.entgyörir.v) rk. fia, Snttlor Mszló kárpitosmester és Hlrscti ■Jolánnak Izr. leánya; l\'olal Ferenc földműves és Mnrünecz Katalinnak rk. leánya, Snelf Álltai földműves és Iiurov Juliannának rk. leánya. Zndrnvocz Rókus poatanltlszt és Pálit Juliannának rk. fin, Czlnderlcs Ferenc villanyszerelő segéd és Oozdán Máriának rk. fia, Tóth Gábor honvéd szakaszvezető és Balog Ilonának rk. leánya, Szobollts István napszámos és Molnár Karolinának rk. leánva, Horváth István napszámos és Kovács Margitnak rk. fia. Knczenber-Antai asztalosmester és Fazsur Máriának rk. fia. Házasságon kívül született 1 leány. — Halálozás 4 vall: Schaller Rmllla rk. OS éves. Kovács Rozália rk. 17 éves, Vincze Józaefné szül. Emrlch Ilona rk. 31 éves. Ódor Oyörgy koldus rk. 59 éves. — Házussáeot k/llllll 5 pár: Oábor Iiroő tejcsnrnnkkezclő és Roson-berger Rujza Izr.. Schleslnger Árpád banktisztviselő és Szegő I.lvla Izr., dr. Sehol tz Gyula Pál gyógyszerész ág. h. ev és Most Ilona gyógyszerész rk.. Péter Gyula (özv.) clpészmester és Zsup-ponlcs Anna rk., Szczerbowskl Oyörgy magántisztviselő ós Horváth Elvira rk.
Öli mindig meg volt elégedve aTtlP lll\'ClPÖ minőségével I Keresse fel most is a
TURUL CIPŐRAKTÁRT
húsvéti cipüszükségletének beszerzésére.
aTupuI Cipőgyár fiókja a
lehető legjobbat nyújtja vevőinek a legolcsóbb áron.
Troleur cipők fekete, barna, és drapp színben P 14-50-től
Magas sarkú cipők fekete és barna színben ... P 14\'50-tői
Fekete féifi félcipók ... ..........................................P 14\'80-től
Barna férfi félcipők ........... ........................P 19-80-tól
Gyermek kivágott cipők drapp, barna és lakk bőrből, varrott talppal.
Tenniszcípők. Dorco gummltalpu cipők.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23-
KODAK rollfilmgép
4X6\'5 cm. ... Pengő 36-—
duplalencsével ... . 48-—
6 X 9 cm........... BO-—
dupla lencsével . . . 60—
8 havi részletre I
Agfa, Zeiss, Voigttünder gépek.
Amatór munkát olcsón vállalok!
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
1930. ápriUü 18,
Epekő-, Teleki- és hólyagkí bote««k,
valamint azok, akik hugysávai sóit
tulszaporodásában és köszvényben szenvednek, a természetes „Farenc lósief keserűvíz használata melleit állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló, férfia hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Fereao lóitef víz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért sérvbajoknál és prostala-betegségeknél Is ajánlják. A Fíreio Jóuef keserűvíz kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerflz-letekben.
"Rádió iKgofcMábban
Sxabó György raaia-
laboralorlumólxtn Fiút 3., udvar
"ífc"
Április 15 (kedd)
Budapest 9.15 A rádió hiiikvartettjének hangv. 9 30 H. 9.45 A hangv, folyt 11,10 Nemzetközi vlz|elz«azolgálal. 11.16 A m. klr. allamrendjraég zenekarinak bangver-aenye. 12 Dell harangszó. 12.05 A hangv. folytatása. 12 25 H. 12.35 A hangv. további \'folyt 13 Pontos ldó|elaéa. U JO H 15 Pl«d árak es áriolyamhirca. 15.30 A .Tün-dérváaái" meseórája. 16.30 Pontos idó|elzé>. 17 10 Kiss Menyhírt novellái 17.30 Hangv. 18.30 Francia nyelvoktatás. 19.30 Szórakoztató Z. 20 15 Katói,a Józael halálának 100 évea év fordu.ójára emlék-eat a Stúdióból. Előadásra kerti\' a .Bánk bán" II és IV. felvoná.a 213 Wenrzell Béls hangv. 22 05 E. 22.45 Pontos idójelzéí, H. Majd cigányzene.
Bécs 11 O. 15.15 A Sitwlng-ienekar.
20 Pjatigoraakij Oregor hegedűversenye.
21 Zenés éa dalos kép a bécai éleiből.
Húsvéti vásár
a Cukorka királynál.
Megérkeztek a szebbnél-szebb tojások, nyulak, kakasok, csirkék és kiváló szép és finom húsvéti deiszertjelm,
a legszolidabb árak mellétt Kérem szives megtekintését.
Kiváló tisztelettel
Heffer Qyula
1*70 Kazlnczy-utca 8.
rdmogasauk a* érdemes Ktulxsal kereakesfeliner é* Ipari.
MielAtt tavaszi szükségletét beszerezné,
keresse fel
Weisz Nővérek
divat-szalonját Zrínyi Mlklós-utoa 34.
(postapalotával elemben).
Eredeti kabát- és ruhamodellek
Alakítást vállalunk. Elsőrangú munka. Olcsó árak.
írás Telefon: 251.
NAGY HÚSVÉTI VASAR
mélyen leszállított árakkal *
PERLSZ és BECK óivatáruházában a Hattyúhoz a Központi szállodával szemben
ím Kénjük kirakataink, valamint olcsó áraink megtekintését!
my Április IS
ÍALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Vezér kritikán aluli védése, mely néhol egyenlő volt a leállással, okozta a Zala-Kanizsa osufos vereségét a Vasassal szemben
Mi tSrtént a 7 i O-áa vereség kSrQI Budapaatan T
Bud&peat, április 14
(Kiküldött munkatársunktól.) Hillőm, hatalmas tömeg várla a ,Zalai Közlöny" sporleredmény tábláján vasárnap esle a Vasas—Zala-Kanizsa bajnoki mérkőzés eredményét. Hallom, reszketlek a drukkerek, amíg megjelent a szerencsétlen hetes szám méné ragasztva két ponttal egy nulla. Hallom, valóságos sportforradalmat kellett a nem várt eredmény. Szidták a csapatot, a játékosokat, a vezetőséget és a pokolbs kívánták az egész Zala-Kanizsát.
Teljesen érthető a drukkerek forrongása. Derűit égből villámcsapásként jött a 7:0, de nyugodjon meg mindenki, mi, akik ott voltunk, szintén fejbekóllntva éreztok magunkat, nem a hét-null ulán, nem, hanem már az első góltól kezdve.
E pillanatban még nincs tisztázva, mi történt, de egy Bizonyos: Vezér András, a Zala-Kanizsa FC kapusa többet nem veszi fel ebben az életben a piros-fehér dresszt. Méltatlanná vált erre nemcsak azért, mert kritikán alul védett, hanem mert egyáltalán nem védett, mert cserben hagyta 10 társát.
Nem állítom, hogy holtbiztosán győztünk volna, ámbár ez sem vo\'t kizárva, de tanuja voltam annak, hogy Vezér beengedte a gólokat, amiért csak le kellett volna hajolni. Csigalassúsággal mászó labdák érték hálóját és a fiuk dermedten nézték, ml törléntk a kapuban...
Elég voll az első gól, melyet csodásan beütött saját kapujába, hogy kirántsa a lelkiegyensuly, mindennél fontoubb bázisát a kanizsai fiuk alól.
A perctől kezdve, hogy Vezér védhető, könnyen fosható labdákat engedett gólba jutni, megzavarta az egész Zala-Kanizsát. Minden játékos (elveszetten kapkodott, ugrált, kétségbeesetten küzdött a tudattal, hogy
Itt valami skandalum történik. •
De maradjunk sorjában.
Szombaton esle vidáman érkeztek ■ fiuk Pestre. Erős győzni akarással várták a vasárnapot és várták Vezért, aki nem Jelentkezett.
És nem mutatkozott még vasárnap délután sem 2 óralg, ugv, hogy egy csúnya, de ragadós pletyka hamar útjára Indult és a lelkes legénység arcára egyszerre kiolt a csüggedés. Valami megmagyarázhatatlan balsejtelem szállta meg a lelkekel és mikor kifutottak a pályára, mialatt Szomody István, a Vasasok illusztris elnöke gyönyörű selyemzászlójukat kedves szavak kíséretében átnyújtotta, mialatt virággal viszonoztam az üdvözlést, a Zala-Kanizsa legénysége komor arccal állt köröltünk.
Sípszó. Megy a labda, segítve a széltől és a Vasas csatároktól. Két-három perc mult el. Brunecker majdnem a kornervonalról éles lövést ad le, melyre Vezér vetődik — és bevágja saját hálójába. Öngól 1:0.
Mellettem dl egy Idősebb úriember, lelkes Vasas drukker, mikor megvan • gól, hirtelen (az ismeretjen drukkerek egymásközötti közvetlenségével)
kapus
megragadja karomal:
— Látta ezt kérem ?
— Istenem, gól.
— Gól, de a kanizsai nyomta hálóba I
Figyelem a ml fiainkat. Jó kezdés után fokról-fokra esnek vissza. Látni: hiába III minden... Egyik-másik azt sem tudja futballista-e vagy lurisla, mert egyre az eget nézi és onnan vár csodát.
Következik a második gól. Egri 20 méterről lő kapura, Illetve kapuba, kétszer egymis után 3:0. Az egész pálya portenger. Háromezer néző feszülten figyel, de sehol egy tempó-kórus, sehol egy lelkes buzdítás, csak Itt-ott elvélve egy vad bekiabálás:
— Vágjatok belii Ne sajnáld I
A mérkőzés, melyben a Zala-Kanizsa sehol nincs, mert már az első öngól óta összeroppant lelkileg, helyenként Igen durva. Rotttert nem kell bemutatni. A .11 liga legdurvább bekk|e" nevel kizárólagosan viseli. Vági Is vágja, ahol éri. A ml oldalunkról Mészáros /.-nek lobog Iszonyú erővel dühe. 0 Is, meg a többiek is folyton a ml kapunkra néznek...
Mielőtt a bíró szünetel fújna, Mészáros 1. összefut Bruneckerrel, mire azt pár percre kiviszik. F.közben egy izgága néző be akar szaladni a palyára, de a rendezők feltartják. Az illető erre mellenragadja az egyik rendezőt és pillanatokon át levegőben lóg égy damaskusl-pofon, de a kard hüvelyében marad, mert jön a rendőr és a drukkert leigaroltalja.
Az említett összatttás miatt Klein bíró, aki szintén nyomja a csapatot, szabadrúgást Ítél ellenünk, smlt Pomázl 30 méterről betesz a hálába 4:0.
Szünet. Ez alatt páratlan események történnek a Zala Kanizsa Öltözőjében. Kelemen súlyos dolgokat vagdos Vezér fejéhez, amire az csak ezt feleli:
— Na, mondd már I ?
Rikl dühbe |0n és neki akar menni a flegmatikus kapusnak, aki a kapuban Is ép oly flegmával engedte be I gólokat, de lelógjak.
Iszonyú háborgás az öltözőben Egyesek követelik, hogy Vezér azonnal öltözzön fel.
— Olaszország, Kecskemét I- — kiáltjík össze-vissza és néhányan megrendülve állunk az ajtóban ;
— Hány gólt viszünk haza ma innen Kanizsára?
Ujabb kínos 45 perc.
Egri gurlt egy labd.tt, mely a kapufahoz ülődik és mint egy rothadt alma, erőtlenül pottyan a hálóba. Vezér meg sem kísérelte védeni. Stanczi gólját senki sem védhette volna. Az utolsó Egri-gólra a Vasas-drukkerek is azt kiáltották Vezér felé:
— Ha nem akar játszani, álljon ki, meccset akarunk látni I
Vége voll és a játékosokon kívül a közel százra tehető pesti kanizsai kolonla, leforrázottan távozott.
Mit lehet még mondani erról a meccsről ? »
A kis Horváth volt a mezőny
legjobb embere. Böhm rosszul kezdett, de aztán belejött. Igen Jó voll Kenesei, Mészáros I rakkoll, Babost teljesen megzavarta a sok potyagól, Csász, Farkas, Mészáros II, Kelemen szárnyaszegetten küzdött. Nem lehet csodálkozni, hogy képtelenek voltak ilyen lelki vlharzások közben akár egy rendes kapura lövést is meg-
ereszteni. Lukács nagyon rossz volt. Itt-ott letl volna alkalma eddigi gyengejátékáról alkolot véleményünket megváltoztatni, de azt hisszük, kár lenne további kísérletezést folytatni vele.
A Zala-Kanizsa főtitkára Kreutzer ennyit mondott:
— Vezért feljelentjük és vizsgálatot kérünk ebben az ügyben. Olyan pletyka lavina indult meg és a Vasas drukkerek maguk Is olyan megjegyzéseket tettek Vezérre, amik tisztázásra szorulnak. Ha nem történt inkorrektség, akkor sem szabad egy Ilyen kapusnak kapuba állni, ha egyik hétről a másikra ekkora vereseget hoz csapatára.
U. Oy.
Magyarország—Svájc és egyéb vasárnapi eredmények
Báselben eldöntetlen — A Somogy kiesett a Kupából — A Hungária nagy gySzelmet aratott Pozsonyban — Nagyon gyengén győzött a Fradi — Favorit győzelmek a II. ligában
Nagykanizsa, április 14 Magyarország válogatottja vasárnap Bőseiben 2:2 (1:1) arányban, akár vereségnek Is beillő eredményt éri el Svájc válogatottjaival szemben. Csődöt mondott a csatársor, mely rossz válogatás kOvelkezménye, közepes volt a halfsor és kitűnő a védelem. A gólok: 7. percben Bau-meister 37. percben Toldi egyenlít, szünet után a 18 percben újra Toldi szerzi meg a vezetést, de a Dudás kezére rálőtt labda miatt, 1 l-essel Ramseyer egyenlít. Húszezer névő Bíró: Prlnce Cox.
Magyar Kupában esett el Somogy csapata Debrecenben, ahol a Bocs-kay, Teleki, Szemes, Vince, szemet góljaival győzött. A Somogy két gólját Jakube és Dán rúgta.
A nemzetközi fronton a Ferencváros gyenge küzdelemben egy góllal verték bécsi ellenfelét, mlg a Budai 11. Augsburgban kikapott.
Győrben 4000 néző előtt (11) Nyugat Magyarország válogatottjai biztosan győztek Alsó-Ausztria válogatottja ellen. A Hungária Pozsonyban éledt tel újra és öt gólt hagyott emlékül házigazdájának. A II. liga bajnokijai során a favoritok győztek. Eredmények:
Magyarország—Svájc válogatott 2:2 (1:1).
Bocskay—Somogy 4:2 (3:0) (Magyar Kupa).
NemzetkOzl mérkőzések: Ferencváros—Wiener AC1:0 (1:0) Schwaben Augsburg—Budai 11. 3:1 (0:0).
Nyugat-Magyarország-Alsó-Ausz-:rta 3:1 (2:1). Hungária - Bratlslava 5:0 (3:0).
II. liga: Sabária—Terézváros 3:1 (3 BAK—Soroksár 3:2 (1:2). Turul—Megye.r 2:1 (1:1).

NTE-KRSC 2:1 (0:0)
Torna Egylet nehezen verte a kaposváriakat
Nagykanizsa, április 14
Nehéz, de megérdemelt győzelmet aratott az NTE Kaposvárott. Ai automobilos utazás nalul ütött ki, mert az egyik kocal folytonos defektusai miatt Kaposvár előtt 17 klló-mélerrel elakadt a csapat és csak a kitűzött kezdés ulán tél órával két oi^portbM érkezett a pályára; sz egyik csoport az országúton vesztegeli, mig a jó kocsi vissza nem jölt értük.
Ez az Incidens természetesen elővette a játékosok idegzetét, s hatása mindvégig meglátszott játékukon.
Az első félidőben egyik csapat se volt fölényben, az NTE nek azonban töDb gólhelyzete volt.
A második félidőben erősen kezdeti a KRSC s az 6-ik percben egy kavarodásnal sikerült Is a vezető gólt megszereznie. Lassankint azonban az NTE kerekedett felül s l 30. percben a Jabubecz által kiszök-teteti Pum kiegyenlített, öt perc muiva Antalt szöktette Jakubecz s a kapujáról visszapattanó lövését másodszor már s gólba lőtte Antal. Az utolsó percekben csak a szerencse mentette meg az NTE-t attól, hogy a KRSC ki nem egyenlített.
Hogy az eredmény értékelhető legyen, rá kell mutálni arra, hogy a
KRSC a tavasz folyamán erősen feljavult s eddig még egy meccset se veszteti: ötször győzött, köztük a DVAC ellen Is, s egyszer eldönlet-lenül látszott a KAC-cal I
KAC—KTSE2:1 (1:0) Kaposvár.
DVAC—PEAC 1:0(1: 0) Pécs.
VOQE—NTSE 3:0 (1:0) Dombóvár.
PVSK—PAC 4:0 (1:0) Pécs.
Ha savanyu a bora, rtgyltae
REGEDEI
visel, mely a legsavanyubb bort bt kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
lein Móf Nagykanizsa,
Király-utca 21. fiáiM i i i 11
SRL1MT0RF0RRHS a o csc, hólyag, reuma gyágyuize
mnúapti\'. Inait Mr 1, ea.
zalai közlöny
KiférelJe meg szerencséjét
o«»t**V»or»Jegyet
Mílhoffer Kálmán,Máru8il6 sors
mindenki és vásároljon egy szerencseszámu az ujonan kezdődő 24-ik sorsjátékra DIHIUI IC( IMlHlldil jegyirodájában Caaaagary-ut 7. Mám (Rapooh-taáz.)
Főnyeremény szerencsés esetben 500,000 Pengő. iua Mindan második sorajagy nyeri Egész sorsjegy 24 P. Fél 12 P. Negyed 6 P. Elaó osztály húzása Április hó 16 és 17-én.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavárroegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Száz pengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük, Kopsteln Szombathely, KSsugi-aka 5.
Xtricki tártat
Pá rll 10-31, London 38-09*1, Ncwyorl 314-9$, tMwl 72*05, Müan^ 27 04IA, Msdrtd 54 80, ánwleiéam 307 35. B»HI IS0I, Wlan 73*«7V«. Sortl M4 M-l 15-28, Vané 57*85 B»d»p«t (%!■ Belgrád »l2l/«, fcukar.il 8 07.
TerataytAuda *
Bon tlszív 77-M 2310—3fl5. MJ2S—33 40, 7»-el 23*65 -33*75, 80-.. 3310-13 SV dunánt. 77-«« 30 60- 30 86 7»-M soas-si 10. 731-10-2130 »-«i 31*20- 31*45. nm 1115-11 30 tik árpa 1S-00- ISSŰ, a&rárpa HH10-16 50. HU, 1375-13 20 inwottnL 1320 12 30, dnnántnll 13 30 13*35. repce 5100-5300 kon» 810 S S0
valutAk Angol I. 37-40-ÍT-M Balga h. 1W0 10 00 Caahk. Ifi*k7-16 97 Dán k. 152-80 153 40 Dinár 1001-10-00 Dollár 570 60-573-fiO Piancta 1.23-30 23 60 Holl. 2.^*20 2SMC UnD«l lU-aWM-JS Lcu Í-Í7-.14Í Uva 411-417 Ltra 39 95-30*25 Márta 136 25-13685 Norvég 153 60-153 40 idilli. 80*18 80 75
»rá|d 1. 1)0-00 III 10 ivédk. 153-45-154 U5
OHVlZAk 339-50 730 20 Bdsréd 10-10 V13 R«Si 135*35-1 ül 7 *> Muul 79-77 80 02 Dntzaki 1-39 J 41 Kopaoh.16300 53 40 Loedoa TI 75 r 8 Madrid 70-50-73 60 MUaoo 3^93 30-03 Newyork571 30-73 90 Oazlo 163-00-153 40 33-37-22 44 1^93-16-97 4-I3-4I6 153-55454-06 54 05-64*35 3Ö47-M-Í3
Vanó Wlaa
Zflridi 110*73-111*03
relhaltSa 3494, ila atlan 749. - ku lends 1-52—1-54, iuWI 1*42—1*46, azedett köafa 1*33—1-38, kflonyt) 1-30-1-30, l-tó rendi ont 1-28—1*32, ll-od r.bdí int 1-15—1*38 mt>< afldö 1-45—1-70, szalonna nagyban 1-58—1-63, nlr 1-68 1-84, boa 1-84 204. mM Mioariéa I-70-I-84.
Kerti füzelék magvak
Kerti riFivwttwk Vlrághagynséfc és gumók
Gazdasági magvak Baromfi alaetfafc
n erfttaksrmányek Madáreleaégak. Mii trágyafái ák Byflmftloafa védelmi
BySmSIoefa llwttti drótkafák
kaphatók:
orszAg József
mag, műtrágya, termény ét növény-védóazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Krzsébct-tér 10.
A bltóaig mtlltu. TaWou 130.
Tavaszi árjegyzék kartl mag-vakrál már magjalant,
érdeklődőknek ingyen megküldöm. —-____«>•
TŐZSDE
A mai tőzsde csendes lefolyású voll. Az arbllrage tevékenysége csupán egyes ériékekre terjedt ki és csak a normális keretek között mozgott. A helyi piac is csendes, üzlet-telen. Az árfolyamok előző napi nívójuktól kis mértékben térnek cl. Zár latkor az Irányzat jól tartott Fixka-matozásu papírok piacán az irányzat Otietielen, árak változatlanok. Devizapiac szintén üzlcttelen, változatlan.
: Délulal Hyonáa él Unklát!é Vállalat. Sagykaaiiíin. Melös kiadó: Zalai Károly, hfcnrtw IiMmi Nacykaalw ». aa-
APRÓHIRDETÉSEK
Ax ipaáMHsSéilk dQa 10 Méta M PHár, Mltű* MM uó dtít ■ flw. Vaaér- ta taoapaap 10 uóig M Hl kér, Ma
lartbM aaó dt)a • Hit. Szerdán 4a aéa-teken 10 ásóig ■• tUUr, mlndan lováhM aaó dija • KII. Qmaaó ■ aladeji »aat»-IlU bítttbíl UIO aló két axÓAak aain.IV
Eriik. Alláa< kweaAkuk tOK ugnlmtey.
«lra*Maak I (Bt) r—t* laaaafa.
alal a ltliitaa» klapalla, tialáaáa •llí*rai«M
■ián
• láp* I I a
áll
Fl« raUk ét lelőtték meglepd okwt é-M kéaadlnek Cllboly Ferencnél, Barál udvar. 1 *89
Fa.faImm belyen korcama métzAí uékkcl kiadó Bővebbel Kovlca vendígló, Kerkaazcntmlklóa. I91A
Oáaa|éaá4>aaaáaa l>/i évea lebír udrfl oroai ultz kaiyámat állatkedvelő énnek, ahol jó elbánálban réaieaalne. in a kiadóban.
as
BÉRAUTÓ
pootoa éa megtHxhaló caak
Bánosánál. Telefon 595.
Alkalaal »él«l I Philip. 3 caoda lém-páa lédlótéuDlék, alig Háaanáll, 100 pengőért eladó. Megtekinthető Szabó Antal rádlóOiletétxn. -3001
Egy nagytxobáa udvari lakéi a mellék-helylaégekkel együtt má|ua bó 1-ére kJ mé* Magyar-a tea 37._ 19%
riaiar- éa ngytaktreakedéa forgalmas helyen bertndezéaael cgyöl! kevéa pénziel átvehető. Bővebbet Király-orca 46 1941
Fmllkatawk, koaérlruk kéulléae éa Iwitéaa, nádaiéklonáa IIU«a*l,
Eraaébet-tér 13. 1SM
lég aéUay udi lehet rsial
Grflnhnt hagyatékbél
[-tér 4.
Egy jó ftut aékuaaa UlkulzH, Polgár-nt I.
loaak lel veszek.
1903
Ml kalap modellelmmel kedden ér-keaem. Megteklotlieiók kedlól folytatóia-aoaan Wladiachné Révéu Magda, Eriaé-btl tér 2a l em. 1975
2 aaoMa vtiveietékea udvari lakéa má
]ua l-re kiad* Eótvoa-tér 15. 1976
Daláén egy lakótilz, korcama-üilettel, egt hoki tele-kel, szabadkéibót azonnal eladó — Érdeklődni lehat Otlaén özvegy Nagy Kilmérménll. léi/
1930. április 15.
Egy Utcai egyizobái konyhái Ultás kiadó május l-re Só-utca ti. IMI
Jobb nő. kl Onillóaa tud lőznl, azoo-nalia felvétetik Clm a kiadóban 1987
■aa\'ayo* Hptambar kulőnbrjt a>u but rn\'ott izobét kerei. Címeket a kl.dó-hivatalba kérek. -IS«8
Ai Izr. templomban alaaaaaU egy pár gtace kaailytl. A becaülelea megtalálót kérem ad\'a le a kiadóban. 1990
Takarlléal azonnal lelvéterlk —
Batthyány u. 22_*1W"
KB\'öobejératu htaraiaB ■•obi kiadó Batthyány u. 22 _-19M
Sa\'pen kaiaraxatt aioba kla«é>
májul l-re. Blomenacheln, Zrínyi Mlklóa-utca 40_ \'997
3 arobáa, toidőnobái lakéi ml|una kl-méé Caengcry-ut 39 l"93
öxv. Walabecker Edéné azOl R iaznyák Mária. Ruaznyák Lajoa Hőbo Lajoané <z. Ruaznyák Hermln, Rua-nyák E zaébet ugy a manuk, mint alulírottak éa ai egéai rokoniig nevében fájdalommal tudatják felejt hetetlen nagynénluk
özv.Bnsznyáklánosné
ull. IIM Arm
folyó hő 13 án d. e. 6 ómkor történt gv**koa elhunytát, az isteni gondviseléstől 75 évvel julaimtsva.
A megboldogult drága tetemeit a rém kath sírkert kápolnájától fohi" h* 14-én délután 4 órakor helyeztük öfö< nyugvó helyére
Az en^raxieló szen\'mlte-áldozat L hó 15-én délelőtt >/|0 órakor lesz a azeniferencrendi plébániatemplomban ax Egek Uránok he nutatva. Nagykanirsa, 1930 április hó 13.
am«tt Imv*R •mlékm, mfmgmélék héhéh.* |
Id. HAhn Lajos, IfJ. Híhn IJkJot 4« Wilibtclttr Klárik* ft<cs« és bugt.
L. Kovics Károly u«y a maga éi gyermekei Karcai és Manet, valamint ax Összes rokonná* nevében fá)dn lomtól meg\'ört atlwel tuda iák, hogy forrón axeretett drá^s Jó hitvese, édesanya, Illetve rokon
L. Kovács Károlyné
•alt. Varga üaaálla
I évi áprítla hó 14-én <L u. 2 órakor életének 28-lk, boldog bázaiaáglnak 5-lk évében, rövid laenvedéi éa a halotti aaentBégek é|Utoa hlvétala után aa Úrban caendeien elhunyt.
A drága halóit hUlt tetemét lolyó hó 16-án délután V«5 órakor fogjuk a róm. kath. temető kápolnájánál l róm kath egyháa ncrtartáaa lacrtnt megáldalnl éa nyugvó helyére kliérnl.
Aa elhunyt Ickludvíírt ai engeai-telő axentmlKáldoaalok lolyó hó 16-án d. e. 9 ónk ir él 22-én d. e 9 őrikor leaanak aa ataőtemplombaa u Urnák bemutatva.
Nagykanizsa, 1930 iprilla 14.
AlaUka éa káka poraira I
7711/1930.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy f. hó 15. és 16-ára tervezett harcszerű éleslövészet a Tölgyesben elmarad. Ezen napok helyett április 24., 25. és 29. napjain fog a Tölgyesben harcazerQ éleslövészetet tartani a katonaság, mindegyik napon reggel 7 órától délután 5 óráig. Ezen időben ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1930. április hó 12-én.
ím Polgármester.
ÉRTESÍTÉS.
■ élatalapaa, aa állomástól 600 lépésre, keadődőleg a Balatoniéi 100-300 lépésre
villatelkek
200-400 Öl nagyságban, 2*10— pengő árban két évi réazletrc vUdék
kamatmentesen, négyszögölenklnt grdeLlődók fotdul|ansk Mto*f«My János építész Nsgykaalxsa. Batthyány-utca 1. sx. megbízotthoz.
Kováid Péter és Fia
budapaatl faatftgyár
feat, tisztit *a plisssroi
Qallérok, kézelők ét Ingek tisztítása. Harisnya szemtellzedés él fejelét
IIM Gsengery-ut B.
KIADÓK
Erzsébet-tér 18—19. tz. házban
két Irodának alkalmas lépcsőházi bejáratú szoba, nagy üzlethelyiség és raktár és irodának alkalmas helyiségek.
Bővebbet a házfelügyelőnél.
Varga Nándor
modemül felszerelt ta|át műhelyében
mos, feat, tisztit és pliaaéroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban M tisztíttatnak.
Qy«|tőt<lep : Kazlnczy-u. 8.
Gyártelep:
Honyadl-u. 19
NyoaiatoW a L>éi/alal Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvta«yi * Zalai KárolvJ
Haán Gyula narykanlzaal bírósági végrehajtótót.
97/1930. vbt. aiám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróaágl végrehallŐM 1881. évi UX. t-e. 102. § a értelmében tienael k(H-hlrré teazl, hogy a nagykanlzaal klr. lárái-blró ágnak 1930. évi Pk. 6618. az. végxéae következtében Dr. Tarnál Jlnoa Ogyvtd állal képvfaelt Melner IsIcW budipesti lakóa javára 165 P 60 flll. a jár. ertjéig 1930. évi janutr hó 25-én foganaloiHott klelégttéal végr«bajláa alján U- éa Itlal-foilaTt éa 68*1 pengőre becsalt kővetkelő Ingóaágok, u. m.i azobabutoiok, zongofi, rádió atb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverélnek a nagykanlual klr. láfás-blióság l«30. évi Pk. 8618. sxánu véóéae lolytán 165 Pengő 60 llllér tőkekövetelés, ennek 1929. márclui hó 10. napjától táró 8% kamatai, lOo váltódíj és eddig in axeaen 56 P 90 fillérben bíróilag mii meg-állapított költségek erejéig, a nelán llwte" Összeg levonási melleit Nagykantoián, Király utca 30. u. alatt leendő megtartásul 1930. évi április hó 16-lk napiénak délelőtti 10 órája hatá. Időül klMiaUk és ahhoz a venni aaándékoiók ezennel oly meglegyzéaael hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 188\'. évi LX. t-c 107. éa I0i. §•«! értelmében kéazpénzüietés mellett • legtöbbel ígérőnek, azükaég esetén beciároa alul la el fogiu<4 adatni
Amennyiben az elárverezendő Itigólázo-kat mások Is le- él felo logtalliiUk és ■zokra kielégítési |ogot nyertek volna, ezen árveréa az 1861. évi LX. t.-c 101 értelmében ezek lávára li elrendellnllk.
Kati Nigykmlzaán, 1930. évi máidul hó 37. napján.
Haán Oyula k.
klr. jhlr vegrcijw-
70. évfolyam 87. szám
Nagykanizsa, 1980. április 16, szerda
Ara 14 ffMr
ZALAI nZLOHT
iiiMitMt fa HttMMom i M-«t i. i tina<iir"\' \'fttii-ii Ka

POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits La)o*
ti: ■ — I
Fegyverkezés
Köztudomású, hogy az európai országokra erőszakolt békék lefekte-léseota a lelegyverezés |elszava csak arra jó, hogy egyesek kényelmesen megbújjanak mögötte s a legyőzőitek ellen készülődjenek fegyveres állományuknak növelésével. TIz év óta állandóin napirenden van ez a báránybőrbe bujtatott farkas jelszó s a végtelenségig nyúló konferenciák szó zuhalagában elvész a lényeg, • mert senklsem szerelt le, hanem ellenkezőleg: fegyverkezik. Egyes európai nagyhatalmak politikusai zengzetes tirádákat hangoztatnak a háború ellen és minduntalan kljelen-ilk, hogy a békének egyetlen biztosítéka az, ha valamennyi állam hadi-készültségét a minimumra redukálja. Ezt mondják a szép szavak, de ugyanakkor az arzenálokba millió számra vándorol az újonnan készített fegyver és hadianyag s a lényeg — a leszerelés — naiv ábránd marad. Láttuk a különböző tárgyalásokon, hogy ugyanazok a nagyhatalmak, amelyek szlrrte dogmatikusan recitálják a leszerelés kívánalmát, hallgatnak a maguk készülődéseiről sót erélyesen védelmezik meg a maguk kiépített flotta-kontingensének és a százezres katonai hadilétszámnak fenntartott státuszát. Kerülgetik ezt a kérdést, mint a macska a forró kásái, de ugyanakkor egyesek nem szűnnek meg ezt a jelszól csalfán azok ellen fordítani, akiket tényleg lefegyvereztek s akiknek épen a lefegyverzés következtében semmiféle módjuk nincs megadva ahhoz, hogy biztonságukat megvédelmezzék.
Legulóbh a román miniszterelnök tartott nagy beszédei a román hadsereg újjászervezéséről és technikai modernizálásáról, kifejtve azt, hogy az eddigi katonai erőt elégtelennek tartja Románia megvédetmezésére. Ugyanakkor a békediktálumok által megnyomoritolt Magyarország még annyi katonát sem tarthat, mint amennyit számára a békediktálumok megtelelő rendelkezései előirnak. Nem szűnnek meg szomszédaink s ezek között elsősorban a románok és a csehek minduntalan azzal vádaskodni az európai közvélemény elölt, hogy Magyarország békebontó szándékoktól ellett, mert fegyverkezik. Nem mulasztják el az alkalmat arra nézve sem, hogy Magyarországtól különböző cimeken pénzeket csikarjanak kl, amii azlán — amint a román példából is láthatjuk — a leszerelési szavalók nyilván fegyverkezésre akarnálak felhasználni Ebben a nevel-séges igazságú kérdésben is bebizonyosodott. hogy az európai hatalmak még mosl, Hz évvel „a békekötések" ulán Is a győzök és a legyőzöttek kategóriája szerint osztályozzák a nemzeteket, melyek közül az elsőknek minden szabad, az utóbbiak pedig mindentől el vannak tiltva, sőt azon tul ha életlehetőségeiktől való
megosztottságukat hangoztatják, még a békebontás hamis vádját is feléjük szórják.
Nem keli bizonyítani sem Európának, sem a világ löbbl közvélemé nyének, hogy Magyarországot a leg-lelkellenebbül tették tönkre, azt sem kell senkinek sem az emlékezetébe idézni, hogy Magyarország körül hány milliói meghaladó fegyveres erő áll készenlétben azért, hogy az elorzott magyar országrészekel az igazságtalan diktátumok ítélete alap-Ián magának megtartsa. Azt azonban minden tárgyilagosan itélönek, akiben még az Igazság egyetlen szik-
rája lakozik, hangoztatni kell, hogy nem Magyarország az, amely a béke stabilitásának veszélyeztetője, hanem épen azok, akik a maguk háborús készülődéseiről a Magyarországra szórt rágalmakkal és vádakkal akarják a közügyeimet elterelni. Ulóvégre is el fog |önnl az az Idő, amikor a világ sorsának Intézői belátják, hogy a Duna medencében Magyarország igazának honorálásával kell békét teremteni s nem azoknak a meghallgatásával, akik gyújtogató csóvát tartanak a kezükben s azután Magyarországra kiáltanak tüzet.
Bethlen miniszterelnök Nagykanizsán át Inkóre utazott
Az ünnepeket Lillafüreden tölti a miniszterelnök
Nagykanizsa, április 15 Bethlen István gról miniszterelnök, aki vasárnap délután Indult el Rómából, ma reggel hazaérkezeit. A, inl-niszlerelnök Nagykanizsán kiszállt a vonalból és autóba üli, amellyel egyenesen Inkére utazott.
A miniszterelnök Olaszországból fiával, Ifjabb gróf Bethlen Istvánnal együtt érkezett vissza. A miniszter-
elnök fia ugyanis lovaspólómérkő-zésen vett részt Brloniban és hazafelé utazlában csatlakozott atyjához, akivel egy ült jött báró Apor Qábot is, a külügyminisztérium politikai osztályának vezetője.
A miniszterelnök érlesűiésünk szerint — pár napi tartózkodás után lnkéról Lillafüredre utazik és az ünnepek ulán (ér vissza a fővárosba.
Megindult a Budapest—Pécs— kaposvári légiforgalom
Pécs, április 15 A Magyar Légiforgalmi R T. ma nyitotta meg a Budapest-Pécs-kaposvári légi-járatot. — Az első 8 személyes utasszállító repülőgép délelölt 10 óra 20 perckor szállolt le a repülőtéren. A repülőgépet és utasalt lelkes éljenzéssel fogadta a több ezer főnyi közönség. A város közönsége nevében Makkay István helyettes polgármesler mondolt Üdvözlő beszédet, amelyre herceg Hohenlohe
Ferenc, majd vitéz Keresztes-Fischer Ferenc főispán válaszolt.
Kaposvár, aprtlla lti Mintegy 600 főnyi közönség várta ma délelőtt taszárl repülőtéren a belföldi ulasszállitó repülőgép első érkezését. Vétek Oyörgy, Kaposvár polgármestere üdvözölte az érkezőkel. A repülőgép, amelyet vitéz Fejes István pilóta vezetett, 3 óra 10 perckor indult vissza Pécs érintésével Budapestre.
Mihelyt meglesz a külföldi kölcsön, orvosolják a tanítók sérelmeit
A magyar tanitók nagy-gyüléséból memorandumot terjesztettek a kultuszminiszter elé
vaibau foglalkozott a legsürgősebb tanítói problémával, a löld és terményjáradékokat élvező tanitók és kántorlanitók helyzetével. A tanitók kérik a VII. fizetési osztályba való automatikus előléptetést. Schandl Károly felszólalásában megállapította, hogy ugy 6, mint az egységespárt minden tagja a falu vezetőit, köztük a tanítókat nagyra becsüli és szoli-
lludapest, április 15 A Magyarországi Taniló-egyesüle-lek mai választmányi ülésén határozati javaslalot fogadlak el, melyben a 8. osztályú elemi népiskola feldllitdsdt sürgetik. A magyar tanítóság kéri, hogy az 1932-ben beiral-kozó növendékeket kötelezzék a 8 elemi iskola elvégzésére.
Ma délelőtt kezdődött meg az
egész országból összesereglett tanitók rendkívüli nagygyűlése, amelyen Rákos István elnökölt. Bevezető sza-dárlsnak érzik magukat a tanitók követeléseivel. Szilágyi Lajos, Pintér László és Krüger Aladár országgyűlési képviselők felszólalásukban szín-lén megígérték, hogy támogatni fogják a tanítóság jogos követeléseit.
A nagygyűlés után memorandumot vittek a kultuszminisztériumba. Pttry Pál államtitkár fogadta a küldöttség tagjait, aki a következőket mondotta:
— Tény az, hogy a tanitók közOl kevesebb fizetést élveznek azok, akik terményben kapják a fizetést. Ezért hirdeti a kultuszminisztérium az egységes fizetési rendszer szükségességét.
— Mihelyt meglesz a gazdasági élei szandidsára szolgáló nagy kölcsön, a tanítóság sérelmeit azonnal orvosolják. A VII. fizetési osztályba való kinevezést még hasvét előtt fogják- megkapni a* üua Mmtt ta*lUk.
A küldöttség megnyugvással vette tudomásul az államtitkár válaszát.
Bud miniszter
Olaszországba utazott
Budapest, április 15 Bud János kereskedelemügyi miniszter néhány nappal ezelőtt Olaszországba utazott és előreláthatólag ott tölti a húsvéti ünnepeket. Hlr szerint ö Is Monle Catinlre megy, ahol Scitovszky Béla belügyminiszter pihen.
Kitüntetések
Budapest, április 15 (Éjszakai rádiójeltntés) A kormányzó Juhász Andor, a Kurla elnökének az I. osztályú magyar érdemkeresztet adományozta. Ugyancsak ezzel tüntette kl a kormányzó gróf Ambrózy Oyula és grót Károlyi Oyula koronaőröket, csász. és klr. kamarásokat. Egyben megengedte, hogy a kitüntetetlek a nagyméltóságú elmet viseljék.
Egy dollármilliomos megölte a feleségét
Newyork, április 16 Newyorkban Gravford dollármilliomos agyonlőtte a szépségéről híres feleségél, majd önként jelentkezett a rendörségen. Teltét azért követte el, meri dorgáló szavaira felesége olyan választ adott, hogy felháborodásában fegyveréhez nyúlt.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. ápriUü 108,
A Gráf Zeppelin
elindult Sevillába
Frledrichjfaafen. április 16
(Éjszakul rádiőJeUnlis)
A Gráf Zeppelin ma délután 2 árakor szaladó csőben almán (elszállt, bog/ Sevillába repüljön. A léghajónak 16 ulasa van, köztük 6 vendég.
Basel, április 15
(Éjszaka! rádiójelentés) A Gráf Zeppelin ma délután 4 órakor elrepült a város feleli. A léghajó 75 km.-es sebességgel haladt óránkén! és Benancos város Irányában tűnt e|j Este 7 óra 55 perckor Dijon város felelt Bzállotl el a Zeppelin és Bordeaux felé folytatta útját.
Bizalmat kapott
a francia kormány a nyugdíj-kérdésben
Pária, április 15 (É/szakal rádlójelentés) A nyug-dl|ak automatikus rendezéséről szóló törvényjavaslat vitája során Tardleu felvetette a bizalmikérdést. A kamara 319 szavazattal 260 szavazat ellenében bizalmai szavazott a kormánynak.
Véres zavargások
Kalkutta utcáin
lx)ndon, április 16 Kalkuttában a vallásos szünnap alkalmából az utcákon véres zavargások közben összeütközésre kerüli iiori tüntetők és a rendőrök közöli. Eddig 19 sebesültei szállítottak kórházba.
Egy soproni apáca
soffőrvlzsgát tett
Sopron, április 15 (Éjszakai rddiójelenlés) Ma délelőtt a sofförvizsgán általános feltűnést kellett egy apáca soffőrvizs-gája. Farmadl Mária Hirlanda irgal-mas-nővér Amerikában egy intézetben nevelkedett, ahonnan most |ölt haza és emlékül kapott voll egy pompás személyaulót. Az Irgalmas nővér, aki ért a gépkocsivezetéshez, a tengerpartlól Sopronig maga vezette a kocsit, mig ma Jelentkezelt soffőrvizsgára és azt, ugy elméletből, mint gyakorlatból kitűnő sikerrel tette le.
BÉRAUTÓ
pontos és megbízható cuk Benőiénél. Telefon 895.
Egy vidéki város sem tett annyit a munkanélküliség enyhítése érdekében, mint Nagykanizsa
643.000 helyett 533.000 pengő fflggőköicsönt vesz fel a város a helyi pénzintézetektől — Ujabb munkaalkalmakat jelent a kölcsönből kivitelre kerülő beruházási-program — Remény van a kórház-építkezés folytatására — Megépítik » vasúti útszakaszt és a temető vízvezetékét — Vita a Transdanubla-per körül
Rendkívüli kttxgyUlésí íaríoíl Nagykanlxsa képvlaeltttesíUlele
Nagykanizsa, április 16
Rendkívüli közgyűlésre ült össze Nagykanizsa képviselőtestület.
Az idoli viszonyok közi szorgos munka, gondos körültekintés Jellemzik az u| városi rezsim munkásságát. Alighogy a vállozás okozta zökkenő ulán az ügyvitel belekerüli a ke ékvágásba, máris az alkotásoknak a lehetőségekhez alkalmazkodó politikája folyik a városházán.
A megrendült egyensúly nem állt azonban Ilyen könnyen helyre a képviselőtestületben, amely még mindig a multat idézi, még mindig a választás hangulatának túlfűtöttségével III a városi problémák boncasztalához. Ezl mulatta a mai közgyűlés is, mint az előző és mint bizonyára még egynéhány ezután következő.
Természetes azonban, hogy ez az átmeneti labilitás automatice i> kiresi a biztonsági helyzet fellétlen szükséges nyugalmát s hogy megtalálja, arra nézve csupa bizlató |elel látunk (és láttunk különösen ezen a közgyűlésen Is) a polgármester és munkatársainak minden ellMnerésl érdemlő lapintatában és abban a lelkesedésükben, amiből minden ténykedésükön kiütközik a város érdekelnek, közösségnek és egyéneknek egyaránt hasznos szolgálala és az a szinle szuggeszllv hitük, hogy jól-akarasuk kisegili a váiost a mai idők nehéz próbái közül.
Bízunk a vezetés józan, helyes útmutatásaiban és bízunk a képviselőtestület felelősségérzetben, nem kevésbbé okos mérsékletében, amely — ha ma még produkál is sokszor teljesen ferde vágányokra siklott kilengésekel — rövidesen megteremti a városháza közgyűlési termének talai közt azt a harmonikus, nyugodt légköri, aminél semmi nem lehet ma el^bbrevaló bárkinek is, aki őszinte szándékokkal áll a kotuiánytudiiál, akár a maglsztrá\'usban, akár a képviselői padsorokban.

Az érdeklődés nem voll valami túlságos a tárgysorozat iráni. Fele voll olt kOrülbelUl a városatyáknak, tehát alig voliak negyvenen. Pedig félmilliónál nagyobb kölcsönről és érdeklődésre érdemes egyéb dolgokról esett szó. Fókénl a baloldali széksorok maradtak üresen, inig a községipárll sorok most is tömören leketedlek. Amikor a közgyűlés még a mult képviselőtestület áltjl elhatá-
rozol! beruházások ügyét foltozgatja s amikor ma minden pengő ulán ellenséges szemek néznek a .túloldalról", — valóban nem ártott volna emez oldalon is egy kissé élénkebb látogatottság. Mert igy bizony csak a nagyszámban felvonult .túloldal"
Jobb belálásán mult, hogy elveik ellenére is megszavaztak mindent, ami létesítmény ugyan, szükséges ugyan,
de — kiadás. Amíg a hangulatok szükséges lehlggaddsa bekövetkezik, veszedelmes Játék magára hagyni akármelyik oldali is a közgyűlésben.
A nagykanizsai munkanélküliség ügye
Napirend elölt Hackler János a munkanélküliség ügyében szólalt fel. Kérle a város vezetőségéi, hogy
fokozottabban adja kl a közmunkákat
és más városok mintájára a munkanélküliek közt osszanak kl húsvétra 5000 pengő készpénzt és 5000 pengő értékű természetbeni
munkanélküli segélyt. Dr. Krátky hlván polgármeslcr a megértés hangján válaszolt a felszólalásra. Hangsúlyozta, hogy
a munkanélküliség mégse nf/ére egyetlen Oe lyes módot Ismer: munkaalkalmak megteremtését. Imt Ulaxont Nagykanizsa minden vidéki udrosndl nagyobb mértékben meglette
és leszi a mai közgyűlés tárgysorozatán is. Az útburkolás maga 200 munkásl foglalkoztat, kiket igyekeztek az arra legráulaltabbak közül kiválogatni. Reménye van, hogy rövidesen a kórház-építkezések folytatása Is megindulhat.
Külön köszönet és hála meleg szavával emlékezett meg arról a hathatós támogatásról, amivel
Oyömörey Oyörgy főispán állt az oldala mellé, hogy egytit es
közbevetésük eredményeként kanizsai vállalkozás nyerje el és mielőbb meg Is kezdje a laktanya-építkezés további munkálatait. Bejelentette, hogy a város az Idén
60 építési engedélyt adolt ki, melyeknek alapján 1000 munkanap Jut a kőműveseknek, 500 az ácsoknak, 1800 napszámosoknak, 300 asztalosoknak 200 festőknek, 120 bádogosoknak, 60 lakatosoknak, 200 egyebeknek. A város maga Is Igyekszik minden kisebb-nagyobb renoválással munkaalkalmakat teremteni. Most már a mezőgazdaság is felvesz cca 500 embert, a további munkanélküliek pedig a még soron levő beruházásoknál elhelyezési nyernek. Ugy, hogy ma
lényegesen Jobb a helyzet
eteklntetben Nagykanizsán, mint »-4 héttel ezelőtt
Igaz, hogy egyes városok adnak munkanélküli segélyekel. De miért adják? Mert nem tudnak munkaalkalmat adni olyan mértékben, mint Nagykanizsa. Az alamizsna nem Is méltó a munkássághoz, meg nem is segit a bajon egy egyszeri pár-pengős segély. Ha a képviselőtestület mégis segélyt akarna adni, ugy terjesszék ezt eló a legközelebbi
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
uri és női divatárukereskedésébe Ci«ngei*yut 8. uám alatt.
Húsvétra MIITÉNYI CIPŐT vegyen!
Figyelmébe ajánljuk reklámárainkat ■
Fekete, pántos Barna trottőr v. »iaA Drapp francia ffi.AJt
lakk dísszel 1*9* 3V magas sarok 19 OU és trottőr IO OU
Finomabb drapp francia 4filOA
trottőr és abbé IO Oll "
Fekete, férfi fél francia «O,0A Gyermek, 0.BÍ*-től Barna, férfi fél francia
vagy angol forma IO $Q fél és egész O 50 feljebb vagy angol forma 137 oO
1980. dprilU 16
ZALAI KÖZLÖNY
közgyűlésen.
A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a polgármester teljesen megnyugtató válaszát.
Panasz a panaszok körül Ansorge Antal négy dologban kért napirend elOttl lelszólalásra engedélyt. A közgyüléí egyhez adott engedélyt. Sérelmezte Ansorge, hogy a nép panaszainak a városházára Juttatásával szemben, külOnOsen személyét
643.000 helyett 533.
A képviselőtestület mult ülésén felhatalmazást adott 643.100 P függó kOlcsOn ügyében való tárgyalásokra. A Vicsey-utcal Iskola folytatásához 110.000, a tüzérlaktanya útjainak és közmüveinek kiépítéséhez 311.100, az útburkoláshoz 207.000, a vízvezetéki kutakhoz 15.000 pengő, összesen 643.100 ptngó függő kölcsönre kért a város ajánlatokat. A négy helybeli pénzintézettői érkezett együttes ajánlat 533.000 pengőt kínál egy évre, 10 százalékos váltóra.
Igy csupán a Vécsey-ufcal Iskola építésének folytatására nincs fedezet. Ezügyben a polgármester jelentési lesz a kultuszminiszternek és
az Iskola építéshez további
állanuegélyt kér. UJváry Qéza kifejtette, hogy a szőnyegen forgó kOlcsOn még a régi képviselőtestület .bűne", igy annak kell betudni, hogy most a Községi Párt hirdetett elvei ellenére Is arra az álláspontra kénytelen helyezkedni, hogy ezt az u] kölcsönt fel kelt venni, bár a jövőbén nincs szándékában ujabb terheket megszavazni.
A vasúti ut burkolása,
illetőleg, bizonyos nehezmétiyezése-kel tapasztalt.
Dr. Krátky István polgármester kijelentett?, hagy ilyenekről nincs tudomása, azt kéri csupin, hogy kivihetellen dolgokat ne kívánjanak a városházától.
A polgármester ezután húsvétra 4 napi szabadságot kért és kapott a képviselőtestülettől, tnajd áttértek a tárgysorozatra.
000 pengő kölcsön
Dr. Krátky István párhuzamot vont Nagykanizsa békebeli és mai adósság-terhei közt.
Békében volt a városnak 3 és fél millió korona (cca 5 millió pengő) adóssága, ma van 6 millió pengő
a most felveendővel együtt. A különbség csak ott mutatkozik inkább, hogy ma mégegyszer akkora a kölcsön terhe (rövid lejárat, magas ka-mai), mint békében volt. A városi most adott helyzetitől kell kivezetni, ennek útjait kell keresni, arra vonatkozólag kell ^indítványokat tenni, hogy hogyarí^kuk a mai generáció terheli tsökkentefi.
A város még nagyobb adósságot l> elbírna nyugodtan, csak nem volna célszerű a Jelen generáció nagyobb meg-terheléae.
Épen ezért nem szolgálja a város érdekelt az összhangot megbontó momentumok kiélezése, sem a folytonos rekrlmlnálás.
A kölcsön felvételét a képviselőtestület névszerinti szavazással egyhangúlag megszavazta.
a temetők viz-ellátása
A város a Déllvasut Igazgatóságával tárgyalásokat folytatott a Horthy Mikióa-uti sorompótól az állomásig terjedő útszakasz burkolására vonatkozólag. (Az ut tudvalevőleg vasúti terület.) A vasút a >4.916 pengd
Ossz-költséghez 1500 P értékű szállításokkal, 3000 P azonnali készpénzét és 9 éven át évente 1800 pengővel Járulna hozzá, a gondozás, fenntartás a várost illetné. A városra eső pénzbeli hozzájárulás az 1931-32-33. évi költségvetésben találna fedezetet. A Magyar Asphalt a vállalkozás összegét
2 évre hitelezi 10 >/>o/o ellenében.
A munka május végéig elkészül.
A polgármester kifejtette, hogy város-szépészeti szempontból milyen
fontos az Idegent a városba vezető ut első Impressziója. Higiénikus szempontból ii fontos a nagyfor-
galniu ulon a pormentes közlekedés biztosítása. A Horthy Miklós-ut jövőbeli kiépítésének terveivel is összevág az ut rendezése.
Dr. Kahán Imre: A csordával mi lesz?
Dr. Krátky István : Sokkal előbb megoldjuk ezt is, a mezőgazdaság kára nélkül, semmint gondolná a képviselőtestület.
Dr. Dómján Lajos kifejtette, hogy méltányos volna, ha a vasul, mint terület-tulajdonos, legalább felerészben viselné a költségeket, meri Igy a vasút hozzájárulását felemésztik Jóformán a kamatok. Vagy a 16.200 pengőt ne 9, hanem 2—3 év alaít fizesse meg.
A képviselőtestület egyhangú helyesléssel ilyenértclmü tárgyalásra utasította a polgármestert a DV Igazgatóságával, a javaslatol ennek hoz-
A villamos-pör a
Amint az Idő múlik és a koncesz-azlóból mlr csak 4 év van hálra, mind \'jobban a közérdeklődés homlokterébe kerül Nagykanizsa tengerl-kigyójt: a villamos-ügy, a Trans-danubia szerződésének rengeteget pertraktált, de soha megnyugvásra nem jutott ügye A Transdanubia tudvalevőleg máig is adós súlyos szerződési kötelezettségek teljesítésével s emiatt a város beperelte Most
600 P bélyegköltség-előleget kellett csupán megszavazni, de ez apropos volt arra, hogy széles vita Induljon meg a kérdés körül.
Ujváry Oéza azt kérdezte a per hietorikumának taglalása után, bogy
kl leu a rdnu iMdő/a a Transitaau bla elleni p&-rében ?
Dr. Krátky István: A tb. ügyész.
Ujváry Oéza: Ugyanaz tehát, aki
mlg polgármester volt, nem tudott
ebben a dologban rendet teremteni.
_
záadátával változatlanul elfogadta, A római katholikus
temető ulxelldtáéó ügyében beterjesztett javaslatot egy szavazat kivételével egyhangúlag fogadia el a közgyűlés. Eszerint a temetőben
5500 pengő költséggel (ebbOt 1000 pengOt ad a vármegye) kutat létesítenek
a vízvezetékről. Fedezet: megtakarítások a temető költségvetésében.
Bunczom Oyörgy é» Szmodics László felszólalásai után a polgármester bejelentette, hogy amennyiben erre vonatkozó, csak végre nem hajtolt közgyűlési határozat van, ugy a klskanlzsal temetO kútját is megcsinálják. Ha nincs ilyen határozat, ugy a következő közgyűlés elé javaslattal jön.
Transdanubiával
Ml lesz ennek a vége? El fogjuk veszíteni a pert.
Dr. Krátky Islván figyelmezteti Ujváry t, hogy Ilyen kijelentésektől tartózkodjék.
Ujváry Qéza: De előre kell gondoskodni. Ha elvesziljük, óriási teher lesz a városra.
A városnak meg kell szereznie a villamos-üzemet,
ez megfelelő vezetés mellett nagy jövedelem lesz. Olyan ügyvédet állítson a város, aki biztosan lel veheti a versenyt a perben.
Dr. Hajdú Oyula kifogásolja ezt a levegőt, amiben a folytonos rtkri-mlnáció és személyeskedés ütött tanyát Jobban ezt a kérdést senki nem is Ismerheti, mint a tb. ügyész,
akinek amellett a jogi hozzáértése
Is vitathatatlan. Fontos, hogy a peri minél gyorsabban lebonyolítsák.
Dr. Dómján Lajos felveti, nem lehetne-e a pert a gyors elintézés érdekében
békés uton
befejezni.
Dr. Welss Lajos: Egyezséget ötvenszer Is kezdett a város. De mindig csak a város volt hajlandó s békütósre, mig a Transdanubia műidig a I cg merevebb álláspontra helyezkedett Javasolja, hogy a Jogügyi bizottságot gyakran hívják össze a per folyamán és a tb. ügyész tájékoztassa azt, hogy Igy a jogász-bízott* sdgnak erkölcsi befolyása legyen a per vttel/re.
Dr. Krátky István polgármester hangsúlyozta, bogy a képviselőtestület megnyugodhalik abban, hogy a tb. ügyész a legnagyobb
Beteg, fáradt lábakra
gummiharisnyák
éS
bokaszoritók
d nagy választékban kaphatók
VÁGÓ ENDRE íllatszertárában
Föut 14. sxám. Taltlon B-48.
Ugyanott
tenniaxlltók, labdák és szakszerű raokethurozáa.
a REKLÁMssin VÁSÁR ts: M Üli -
QVBtMeKClPÖK ♦ *DMUTH SÁNDOR ÉS flU "SS:
Játékáruk .... MAQY VÁLASZTÉK GYERMEKKOCSIKBAN Képk.r.tszé«
ZALAI KÖZLÖNY
lelkiismeretességgel és teljes tudásával fogja a város érdekelt szolgi tini ebben az ügyben.
A jogügyi bizottságot Időnként tájékoztatni fogja a per állásától. Ha a Transdanubla részérdi békés közeledést Idt, ugy a város érdekelnek legmesszebb meni szem elölt tartásával nem zárkózik el a békés megoldástól. Mindent elkövet a per minél gyorsabb befejezése érdekében.
A képviselőtestület ezután a kö\'t-ség-elöleget megszavazta, majd kisebb ügyek tárgyalása után a közgyűlés véget ért.
Mozgószinház
A pogány
Bemutatta a Városi Mozgó
Érdekes, llral\'mese, nagyobb emóciók nélkül. Tartalmilag azonban mélységeket keres és van is benne sok emberi. Egzotikus miliőbe van ültetve a lírikus cselekmény. Az Öceán langyos hullámai mossák partjait a szigetnek, ahol a .kulturált" szerelem ütközik meg a pálmaerdők melyén fogant mesterkéletlen érzelmekkel. Egy fiatal pagán-pogány szive gyullad szerelemre félvér fajtája iránt. A romlatlan, őszinte vonzódás minduntalan megtörik egy harmidikon, aki ezúttal fehér ember képében formálja a felesleges harmadikat Minthogy azonban a szerelem a legerősebb és legszilárdabb kapocs, ez Idillikus történelemben Is győz a fiatalok egymásralalálása. A sudara* pálmák pagánja diadalmasan viszi magával asszonyát, akiért még a lelkét la megpróbálta átformálni, hogy hamarabb mondhassa magáénak.
Színes a meséje. Sok eredeti felvételen pihenhet meg a tekintet, üde humor tartja felszínen a figyelmei. A rendezőnek, aki kétségtelenül művészt munkát végzett e téma kitálalásával, különös gondoskodását képezte, hogy Román Novarró, ez a végtelenül ügyes, széparcú fickó minél szélesebb skálában kiélhesse lényében rejtőző, férfiasságba hajló kamaazkodásait. A művész tehát szabadkezet kapott, hogy kissé tulna-turálitan jelmezelve, de annál több jókedvvel vesse magát a szerep állal adott kelyzetekbe, akárcsak, amilyen könnyen dobja magát a tenger szordinóval fogott hullámai közé. E pjkos Játékban, mely végig uralkodó tónusa a filmnek, művészi megértéssel izekundál neki egy fiatal leány, aki Igazi félvér típus, de határozott tehetség, csupa suiv, báj és szimpátia. Néhány mellékalak sikerűit figurája között Rene Ándoreé egy csendesoceánl-kokott blazírt, olykor párducmérges alakjában emlékeztet régi sikereire.
A film végig a nyugodtság, derű és közvetlenség Jelelt viseli magán. Fináléjára azonban a rendező feszültté tudta tenni a nézőt, ugy, hogy a közönség, különösen a Ural szerelmekkel rokonszenvezők hamar kontaktust találtak a vászonnal. Ez pedig a sikert jelenti. U. Qy,
Végérvényesen megkezdik a keszthelyi postapalota építését
A munkákat tapolcai, keszthelyi és budapesti vállalkozók nyerték el
Keszthely, április 15 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Annyi huza-vonával nem kezdődött még építkezés Keszthelyen, mini a postapalota épitése. Most azonban, a sok meghiusult terminus ulán, az építkezés végérvényesen megkezdődik.
Az árlejtés eredményeként a munkákat már kl is adták. A föld-, kőműves és műkő munkálat tapolcai vállalkozó, az asztalos, lakatos, ács, tetőfedő, fertő, bádogos, üveges munkákat keszthelyi iparosok, a parkett és redőny munkákat budapesti cégek nyerték et Az építkezés húsvét ulán megkez-
dődik és november l-re az uj keszthelyi postapalolának készen kell állnia.
Petii savanyúvíz
Európa legdúsabb szénsavas és jódos natron-lithion tartalmú savanyúvíz e. IlttiG borvíz, Ilit, gyógyít, fiatalít
Kapható fűszer- és csemegekereskedésben Főlerakat:
KÖVES1 HENRIK
Sagykaiixu, IitT»r-» H. TtWn 3U
On mindig meg volt elégedve a Turul-cipő
minőségével i Keresse fel most is a
TURUL CIPŐRAKTÁRT
húsvéti cipőszükségletének beszerzésére.
a Turul Cipógyér fiókja a
lehető legjobbat nyújtja vevőinek a legolcsóbb áron.
Troleur cipők fekete, barna, és drapp stinben P 14\'80-től
Magas sarkú cipők fekete és barna színben ... P l4"B0-töl
Fekete fétfi félcipők ... ..........................................P 14\'50-től
Barna férfi félcipők ............ ........................P 19-BO-től
Gyermek kivágott cipők drapp, barna és lakk bőrből, varrott talppal.
Tenniszcipők. Dorco gummitalpu cipők.
Amiről már minden vevő beszél,
hogy szenzációs, kedvező alkalmi vételt tesz lehetővé
BARTA ALFRÉD
url és nől-dlvatíru kereskedése FA-ut 8.,
hol a legszebb térti fehérnemdek vannak nagy raktáron u. m.: Pouplln Ingek 11\'— pengőtől, mérték után a leggyorsabban! elkészítés. Alsónadrágok, zsebkendők, harisnyak, saját készített nyakkendők I-30-as minőségtől kezdve a legelegánsabb kivitelig.
Férfi kalapok a legdivatosabb színben és formában kaphatók.
Cégünk 25 évet fennállása garantia at ára
legjobb minőségéért. íru
1930. április 13.
A nagykanizsai cipészek
Nagykanizsa város közönségéhez I
Nagykanizsa, április 15
Az ország lakósságának lulnyomó része elöszeretellel vásárolja a külföldön készült cipőket, akkor amidőn Itthon ugyanannyi pénzért sokkal jobb munkál kaphat Viszont ha cipőszűkségletét hazai, tehát „magyai" késziiésü cipőkből szerzi be, nemcsak azt éri el, hogy jobb cipőben Jár, hanem azt Is, hogy sok ezer Iparosnak munkát és kenyeret ad épen akkor, a megélhetés nehéz gondjai közölt.
Fentiek alapján arra kérjük városunk hazafias érzésű közönségét, hogy vásárlásainál minden körülmények között mellőzze a külföldi árul, ezzel nemcsak a súlyos gazdasági bajokkal küzdő Ipaiosalnkon segil, hanem egyszersmind hazafias kötelességének lesz eleget.
Cipész Iparosaink figyelmét pedig felhívjuk, hogy a külföldről, de különösen Csehországból Importált cipőket javilás céljából el ne fogadjanak. Ha ezen elhatározást vevő és termelő minden körülmények között betart|ák, ugy biztos az eredmény, hogy a nagyközönség mihamarabb lemond a külföldi áruk vásárlásáról.
Csehország nem retlcn vissza attól a törvénytelen cselekedettől sem, hogy biztosabban kiszorítsa a magyar árut, azokat akik külföld! árukat hoznak forgalomba kétszeresen megadózlatja. Ebből azt látjuk, kogy Csehország nem elégulk meg az Igazságtalanul és jogtalanul bitorolt, tőlünk elszakított hatalmas területekkel, hanem igyekszik bennünket gazdasági téren Is tönkrelenni.
Hazaflasságáról tesz tanúbizonyságot, aki magyar Iparossal készítteti el lábbelilét, mert magyar Iparost juttat munkához és ezáltal kenyérhez is.
Iparostársainknak pedig azt Üzenjük, hogy ne rettenjenek vissza, ha cseh cipőt nem javithalnak, mert ez csak átmeneti természetű dolog lesz. Amint a nagy közönség belátja, hogy a küllöldl, különösen a cseh cipő, csak hangzatos reklámokkal dolgozik, de silányabb minőségit a hazainál, ugy ezentúl csak hazai árut vásárol, csak hazai ipatost fog munkához juttatni.
Jelszava legyen tehát minden magyar embernek: cseh cipőt nem vásárolunk, nem árulunk, nem javítunk I
Hazafias üdvözlettel
a nagykanizsai Ipartestület Cipészipari Szakosztálya
TlSZTfFI
NAPI HÍREK
NAPIREND Aprilla 16, tnrdi
Róm. katolikus : L B Józa. Protestáns Lambert. Ixraelltá: Nlz. hó 18
Városi Morgó. .A poglnv\', világ sláger 12 felvonásban. — Ezenkívül kiegészítő mllsor.
Oyógyszertárt éjjeli szolgálati f bó végéig a .Mária" gyógyszertár.
Qórtardő nyitva reggel 6 óráról <■<• í óráig (bétfő, axerda, péntek délin-, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2-13
- Személyi hirek. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök sümegi üdüléséről visszatéri székhelyére. — Radnay Farkas címzetes érsek és Cslszdrlk János címzetes püspök, meghatalmazott miniszter a húsvéti ünnepeket a megyéspütpöknél Veszprémben töltik. — Bődy Zollán alispán Sándor Zsigmond műszaki főtanácsos társaságában Budapestre utazott, ahol a községi bekölő utak megépítése ügyében folytatott tárgyalásokat. — Berkes Oltó c. főigazgató, a keszthelyi premontrei reálgimnázium Igazgatója a húsvéti vakációt Rómában tölti.
_ | Kaster Mlksa~| a régi nagykanizsai kereskedővilág egy tagja dőlt kl tegnap hajnalban az élők sorából. Kaster Miksa kereskedő, 63 éves korában, rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Kaster Miksa évtizedeken át Jelentékeny szerepet töltött be a város kereskedelmi életében. Azok közzé a kereskedők közzé tartozott, akik sulyl, tekintélyt szereztek a nagykanizsai kereskedelemnek. A város közéieléből is tevékenyen vetle kl részét mindenkor, mint a képviselőtestület régi tagja. Jóságos emberbaráti szivéről csodákat mesélnek. Nem volt ember, aki valaha hiába fordult volna hozzá segítségért. Mindenki szerelte jóságos szivéért, tiszta, puritán jelleméért. Elnöke volt az izr. hitközség jótékonysági bizottságának. Halála mindenütt a legmélyebb részvétet váltotta ki. A megboldogultban Ádám Róbert nagykereskedő sógorát és dr. Dlskal Imre orvos apósát gyászolja. Ma, szerdán délután temetik iél 5_órakor az. izr. sirkert halottasházából.
ASJNOER,\\ARRÓGÉPEK
A^LEOilOBttAK !
Ax Ady Kör
vasárnapi bemutalkoxó estélye
Nagykanizsa, április lő
A Magántisztviselők Egyesülete kebelében alakult Ady Kör vasárnap esti bemutatkozó estélye iránt már az első híradások után hatalmas érdeklődés nyilvánul meg.
Jegyekel és meghivókal az eslélyre, miulán belépődíj nincs, nem bocsátanak ki.
Az estély hatalmas plakátjai ma kerüllek ki a kanizsai utcákra. A |elek szerint a Caslnő emeleli nagytermében eddig még sohanein látott tömeg gyUI egybe, hogy az uj törekvés zászlóbontásán jelen lehessen. Elsősorban a nagykanizsai fiatalság kiséri lázas figyelemmel az estélyről szóló hireket. Ez érthető is, mert a műsoron Nagykanizsa legjobb szavalól az Ady-versek gyöngyeivel lépnek pódiumra. Zongora-hangverseny, ünnepi előadás, melyei Surányl tanár lart és a Kör programjának Ismertetése töltik ki a hatalmas műsort, melynél színesebb, irodalmibb kevés került bemutalásra.
Nagykanizsa város notabilitásainak és a hölgyeknek néhány sor széket fenntart a rendeiöség.
— A kiskanizsai választások
megsemmisítése ellen beadott fellebbezés kapciáo Ansorge Antal annak megállapítását kéri, hogy a vá-laszlást nem az ő, hanem 130 választó aláírásával fellebbezték meg.
- Uj fogadási Idő a kir. adóhivataloknál. Megérkezett a pénz-ügyigazgatósághoz a pénzügyminiszter rendelete, amely kimondja, hogy a kir. adóhivataloknál a fogadási időknél eddig fennállott korlátozás egyidejű megszüntetésével az adóhivatalok ezentúl nemcsak délelőtt II —1 óráig, hanem reggel 8 órától délután 2 óráig a felek rendelkezésére állanak. Az uj rendelet tegnap lépett éleibe. _
Elgázolt ax autó
egy fiatal leányt
Kaposvár, április 16
Kaposmérő község határában súlyos autóelgázolás történt tegnap délután 4 óra tájban. Turóczi Sándor kadatkutl lakos autóján Varga Sándor banktisztviselőt és Thámzl Endre kadarku.i tanítót vitte KaposmérőDe.
Amint a gépkocsi a község felé haladt, a vezetó észrevette, hogy az országúton két asszony beszélget egymassal. Tülköléssel figyelmeztette őket, mire Kundler Farkas Erzsébet fiatal leány zavarában épen akkor futót\'. át az uton, mikor az autó odaért. Az auló eltó kerekei átmentek a leány lábán és összezúzták a felsőtestét is. A súlyos és életveszélyes sérüléseket szenvedett leányt a kaposvári kórházba szállították.
A csendőrség megindította a nyomozást.
Amit Itt sxorxUnk, maradifon a Mtroabno.
Időjárás
A nagykanlzaal meteorológiai m«g-flfyaló Jelöntések! Kedden a Mmirtik-lei: Reggel 7 órakot -(-6 2, délután 3 órakor +12 8, este 9 órakor +8-2.
FtlMztt.- Reggel borult, délben éá este lelhőa égboltozat.
Szélirány: Reggel éa délben délnyugat, este déli szál.
(ÉJtzakal rtUUJtUnlM a latHPáM. gtast latáaat aata 10 Arakar Ja. lasaüi ayiiatl l4|ámMaiat aak hatyOtt aaaéfl aáparuarS aaS várható tavákkt roáraákatt le-hHléaaal.
■agykanizsa Vidéki Autóbusz Vállalat
MalgUncs
MENETRENDJE
én^ayáaa 1HO. /ebnadr 6a 7-a/01.
Erzséker-tár— Vasútállomás Erzsébet-tér— Sarak
Oda Vlaáza Oda Vlaaza
4 Oó 5-to 5 60 B-ao 7-ao 8-so 11-ao 12-66 13-» 14-06 17-26 20« 22-16 22« 23-60 4-18 S" 6-oo 6-áS 7-iS 8-áó ll-M 13-os 13-as 14-is 17-48 20-48 22-28 22-w 23-M 7-00 10 oo» H-á6 18-90 716 10-16* 12-00 I8«
* gal Jelzett csak szerdán és pénteken közlekedik.
— Om nlaVt tavaaal nnpaáprr rakra nemcsak am arcsxep-101c búinak kl, &anem rávilágítanak lakásának sxepltílre la. A kicserélésre érett aaő-nyegeli, lUggUnyelt legolcsóbban Baridnál sMerex-OeU be.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére iaiavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyödet nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
— A nagykanlzaal Állatvédő Egyesület folyó évi április 21-én, húsvét héttőn, delelőtt 11 órakor a városháza kts tanácstermében közgyűlést tart, melyre az egyesület tagjait, vtdőit és híveit tisztelettel moghlvja az elnökség. A közgyűlés tárgysorozata: 1. elnöki Jelentés, 2. titkári ielontéa, 3. elnök választása, 4. Indítványok tárgyalása. A gyűlésen való megjelenés az állatvédelem érdekében fölötte kívánatos. Tagbele-lentóoeket a választmány a közgyűlésen la elfogad.
Támogassuk aat érdemet knntianl kereskedelmet éa Ipari.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. április 13.
Utcai csoportosulás
alkalmi munkások gyllleke-xéso csak am Erxsébei-iéren sxabad
Nagykanizsa, április 15 A rendőrség egyik régebben kiadott rendelete értelmében a nagykanizsai munkanélküliek és alkalmi \'munkások részére az Erzsébet-téren a husbódékndl jelölt kl helyet, miután a Fő-utcán, a Centrál és a Deák tér sarkán támadt tömeges csoportosulás akadályozta a közlekedési.
Ezt a rendeletet most a rendőrség azzal ujitja meg, hogy annak teljes érvényt szerez és naponta fogja ellenőrizni egy-egy rendőr annak végrehajtását.
A múltban ugyanis sok panasz érkezeit be ezek ellen az összeverődőn emberek ellen, akik a legforgalmasabb vonalon az utat elzárták, trágár beszédeket folytattak egymásközötl, nem ritkán a fiatalabb legények kocsis módra hancúroztak.
Ennek az állapotnak a kapitányság vezetője a mai nappal véget vet és kihágás! eljárás alá vonják, aki nem respektálja • kiadott rendeletei.
A rendőrség különben kért a közönséget Is, hogy ha alkalmi munkásokra van szüksége, azokat csak az Erzsébet-téren keresse, miután csak ott szabad csoportosulniuk.
Kereskedelmi
— Két 0r*g gazda öngyilkossága. Mindizentkálon Fülöp Isiván 80 éves ember a lakása végében levő félszer gerendájára akasztotta magát Meghalt. — Luldr Qyula 69 éves nemesgulácsi földműves pedig a padlásán akasztotta fel magát Állítólag rossz anyagi viszonyai miatt menekült a halálba.
7táll ponyvái wvh 1%| zsineg,
lótakaró, utllakar* legolcsóbb
HIRSCH ÉS IZEflA cégnél.
I)iUll»l/link UlOon, ne kttht-fltk páadbikel Idegenbe.
Hasvéti vásár
a Cukorka királynál.
Megérkeztek a szebbnél-szebb tojásoki nyulak, kakisok, csirkék és kiváló szép és finom húsvéti desszertjeim,
a legszolidabb árak mellett. Kérem szíves megtekintését.
Kiváló tisztelettel
Heffer Gyula
un Kazlnczy-utca 8.
Felhívjuk a nagyérdemű közönség szíves figyelmét, hogy a
húsvéti sonkavásár
kezdetét vette, miért is sonkarendelések és előjegyzések már most eszközölhetők! Nagy választék friss felvágottakban és az összes ,»„ hentesáru-különlegességekben I
Herceg Esterházy Husüzlet
Kazinozyutoa 2. Telefoni 593.
Hárolns 3-ika óta eltflnt Nagykanizsáról egy süketnéma kanizsai körhintás
A kiadott körözés nem vezetett eddig eredményre
Nagykanizsa, április 15 Március 10-lke táján meg|elent a rendőrségen Steflovlcs Mihály nagykanizsai süketnéma körhintás egyik hozzátartozója és bejelentette a körhintás eltűnését. Előadta, hogy Steflovlcs március 3-tkdn este távozott el hazulról és nem tért vissza nagykanizsai lakására. Életjelt sem adott magáról és igy — hozzátartozója szerint — valószínűleg valami baj vagy szerencsétlenség érte.
A nagykanizsai rendőrkapitányság közigazgatási osztálya az eltűnés be-
Alkalmazottak
— Leégett a gerézdl gőzmalom.
Szombatra vigadóra tüz ütött ki Tormási Sándor gerézdpuszlai gőzmalmában. Bár a tűzhöz a környékbeli tűzoltók Is kivonullak s nagy erőfeszítést tettek a tüz elfojtására, a malom porrá égett. A kár 70.000 pengő.
jelentése után előbb Nagykanizsán folytatott le nyomozást Steflovics után, majd amikor itl nem találták, országos körözését rendelték el.
Bünügyi szaklapokban jelent meg a körözése, de eddig még semmi eredményre nem vezetett.
Steflovlcs Mihálynak, aki ötödik hete, hogy eltűnt, semmi nyoma nincs. Távozásakor struxnadrágot, szürke kabátot és szürke sportsapkát viselt. A rendőrség kéri, hoey ha valaki bármit Is tud róla, jelentse be a kapitányságon.
táncteáia
Kitűnő német szemüvegek orvosi receptre és recept nélkül legolcsóbban Zsoldos Oyula órás, ékszerész és látszerésznél kaphatók Főút 14. Biztosító palota. Szakszerű Javítások.
Amit Ili wenllnk, maradion a városban-
A legújabb divatú tavaszi
női kabátok,
valamint nöi és férfi
angol TWEED szövetek
a legnagyobb választékban raktáron. Mi kabátok 29 pengőtől feljebb.
Weiszffeld és Fischer
divetáruháza a „Gólyához"
Áprllla 16., szerda
APOGÁNY
Világsláger 12 felvonásban.
Póaaereplók : fiamon Ravarro, Daeothy Janta, Raaéa Maráa.
Előadások 7 és 9 órakor
— A Kath. Legényegylet húsvéti mulatsága. A nagykanizsai Kath. Legényegylel húsvét másnapján, tánccal egybekötött műsoros mulalságol rendez. A rendezőgárda nagy munkál végez, hogy a régi, kedves c«. ládi hangulatu legényegylet! tánc-estélyek sikeréi teremtse meg. A húsvéthétfői mulatságon a Legényegylet minden vendégének húsvéti ajándékkal kedveskedik.
— Alumínium edény 2 pengte ét 2 ptngő 50 fíllértt árban Ungtr ím Tóth vatktrtlkedété-ben kapható.
Húsvét hétfőn
eajét helyiségében.
145 évig Ólt
egy ember Havannában
Havanna, áprllla It Havannában meghall Dlnonislo Rojas. A birtokában levő közokiratok tanúsága szerint 145 évet ilt és valószínűleg a világ legöregebb embere volt. Soha nem volt beteg.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fflszer-és csemegeüzletben.
»., Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nb gykanlzsa, Király- u. 21 I I III —
NAGY HÚSVÉTI VASAR
mélyen leszállított árakkal
PERLSZ és BECK áivatáruházában a Hattyúhoz a Központi szállodával szemben
.*. Kérjük kirakataink, valamint olcsé áraink megtekintéséti
1930 április 16.
Kigyulladt a boli,
tOOOpcngőértékU áru elégett
Kesztholy, április 15
(Sajdl tudósítónk telefonjelentése) Sármelléken, eddig ismeretlen okból kigyulladt Bardócz István oliar,, sza-löca űzlele. Csak annyll sikerült megállapítani, hogy a tüz a puli alatt keletkezeit. Mire a tüzet a lejírt boltban észrevetlék és a faiul fellármázták, 2000 pengő érlékü áru elégeti. A kár biztosítás ut]án megtérői. A vizsgálat folyik.
_ A< Ide) Budapesti Arutnlnlnváaár. A lipcsei vásár vezérigazgatója, amikor tavaly megtekintette a Budapesti Nem-,elklSjl Vásárt, Igy.nyilatkozott: .Lipcsén kívül Budapest az tMtllen hely, ahol i Nrtrpetklzt vásár valóban vásár is az b megeyézódtsem az, hoay Biidapr.il lesz i Balián UpcstjC. Találó Horváth Odön-tek, a new-yorkl magyar-amerikai kamara elnökének kijelentése, amely Így Bál: na BudapestI NemztlkOzi Vásár miu amerikai dimenziók szerint Is faen Jelentós b uámólttvd euminy." A két szakértőt igazolja az idei váaár, amely mérutel-bon messze feltll fogja mulnl az eddigi rásárokat A vásár Ideje alatt egész sereg kongresszus Is lesz Budapesten. /U országos testületek és érdekképviseletek a vásár Időpontjában vitatják meg a közgazdasági problémák egész sorát Budapesten.
- Az llraaszonyok Mária Kongregá-
dájánxk vezetőségo háláa köszönetét lejezl kl a Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaságnak WJ pengős
adományáért.
Rádió le\'gofctóbban
Sxabó György rdató-
laboraiorlu mában S\'öut .?., udvar.
Április 16 (szerda)
Budapest 9.15 Al Oraz TlazU Kaaalnó
szalonsenelurinak hangversenye. 9 30 H. Í.45 A hangv folyt 11.10 Nemzetközi vlz-jelzőexolgálal. I] Déli harangszó. 12.05 O. h as H. 1135 A hangv. folytatása. 1 Pontot Idíjefsés. 230 H 3 Piaci árak és ár-lolyamhlre*. 3.30 Mors«-Uitl. 4.10 E 4.45 Pontos időlelzáa. 5 E. 5.30 A Mándlta ui looaenakar hangv. 6.30 F. 7 Rádió amatőr-posta 7 50 E. « 10 Síéd est
Báta II Sllvlng acnekar. 3.30 A\'Bauei-Jínekar 7.55 Beethoven egyházi dalai. 8.25 Pa&aló-hangv. 930 Haydn oratórium.
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Gladiólus gumók Tubarózsa gumók
MOtrégyafélék
ByümSIoafa védelmi •zafak
kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védőazerek kercskedéaében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
bA bíróság mellett. Telelőn: 130.
1
ZALAI KÖZLÖNY
A rossz tűzhely • ok költséget és boszuságot okos.
Dobja kl tehlt hassnavehelellen Itlz-helyél és rtndcl|en nítani saját készítményeimből egy Igazán praktikus
asztaltiizhelyet,
melyéri 15 évi garanciát vállalok.
MACSEK LAJOS
l*> lakatosmester
kflMw, Iáuef liherceg-nt 87.
MAKULATUR
papír
kapható a kiadóhivatalban
tíxaptaKlUüzvz hű bzzrrtt
SINGEK
VARRÓOiP.
JtlaMamf havi
SIN«R VAUnia^p BÍSZV MH.
BAUTKAH1Z8A Flóklzlets: Fft-st L
OLCSÓ KABÁTVÁSÁR!
Értesilem a nagyérdemű közönséget, hogy a tavsszl Idényre sikerüli egy nagy tétel konfekciót rendkívül olcsó árért beszereznem s ezen árut ugyancsak nagyon Jutányosán bocsájtom a t. vevőim rendelkezéséra
NŐI ksblTT^emmel.béleli .. ffcl tubát carercoat Követből Níl kabát ctwercoat Követből, selyemmel Níl -kabát angol zaáaaa, selyemmel bélelt Női bőrkabát, mindkét leién viselhető (Ireg Legu|abb divatú sporlkabát, aelyemmel bél
Angol tweed és doui.le kabát ......
Oyermekkabátok minden nagyságban ... Egy öltönyre való |ó minőségű térllszövel Torta gyapjú kamgarn lérll-zövet Jó minőségű lekete éa aötétkék lérllsiövet
bélelt
•oii) lelt ...
3 mit ( 3 . 3 .
•7M
Sl-lt ss-so If-M
NBI szivetek minden elfogadható árért I
Kérem áruimat vételkényszer nélkül megtekinteni.
STEBN JÓZSEF dlvatárnbáza
ií» Horthy llklás-itca L Tároiházjalott.
SxéRcly Vilmos butortelepe
Nagykanlxsa,
KaMÉncMy-uíca 4. sz.
Ó r I á a I választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési fettételek.
Saját kárpitos éa disxitfi műhely.
99
His Master\'* Voice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
CfflhA UnAal fegyver-, lőszer- és = JZSlDO MflfOl sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
löZGmisii
Körzeti gazda-nap és zászlószentelés Orosztonyban
Oroaztony, április 15
Húsvét másodnapján, a mezőgazdasági bizottság és Faluszövetség rendezésében, az összes gazdaérdekvédelmi szervek kiküldötteinek jelenlétében 15 község és környékbeli földbirtokosság részvételével, Zalavármegye főispánjának fővédnöksége alatt Orosztonyban körúti gazdanap-ot rendez, hogy a vidék gazdatársa-dalma állást foglaljon az .egységes gazdafront" megteremtésének szükségessége mellett A körzeti gazdanap egyúttal gazda panasznap Is lesz, ahol a gazdik elmondják sérelmeiket és arra orvoslást kémek.
Ugyanekkor lesz az orósztonyt Faluszövetség díszes zászlójának ünnepélyei felszentelése Is, mely aktus méltóképpen egészíti ki a gazdanap nívós programját.
TŐZSDE
A tözsdddö elején az arbitrage eladások folytatódtak. Később az üzlet az arbitrage papírokban Is elcsendesedett. A helyi piac értékeiben kisebb árlemorzsolódások voltak észlelhetők. Az árukínálat nem volt nagy ugy, hogy a tőzsde nyugodtan és különösebb esemény néltól zárt. — Pixkamatozásu papírok piacán, mint az u\'óbbl napokban általában, a ha-dlkölcsön körül fejlődött kl nagyobb üzlet. Egyébként az Irányzat csendes volt. Devizapiacon az Irányzat változatlan. _
nrtehl zártat
Nrta JM1, Loartna Jfrll, Nawvort 115*0, BrOMtl T20S, Milano 37-041/1, Madrid 64-40. Amsterdam 907 871/a. Bartb \'23 11, Wlaa 73-70, SoAa ni, Prtn \'4-28 Varsó 57-85 Badapaa Belgrád 9-12VÍ, Bukarast tOT.
Buza 20-25JUL, rozs 15 fül. esett.
Bon tlaaav, n-tt 2210—2M8. 7*-a» 7S-OS-3Í70, n-a J3 35-ÍMS, ÍO-M 23-M-USS, donánt V-M 20-3&-J0M. 7S-as 20 60 -20-S5, 79-ea 20S5-21W, SOhu 20%-ll-M, roata 1100—11 15, tak árpa 13-00-1350, aöfárpa 1*00-1650 «ah 12-78—\'320, twmd taat ll-W— 12 10. d«náat«H 1200-13 26, npoa 5100— 52-00 korpa 8 30 8 80.
1 Maywtl ttats á*Ttsa-|*(ysáM
VALUTÁK An*ol U 27*80-17-95 Belga Ir. 7»60-8000 Cseh k. IM7-IS-S7 Dánk. 152^5 153 35 Dinár 10-01-10-09 Dollár 570 70-572-70 I Frándat. 22-30-3160 , Hotl. 229-35 230-35 Lened 63-95-64-25 Leu 3*37-3-41
Lant 4*11-4*17 Ltn 29-95-30*25 Márka 1362S-l3frS5 Norvét 152-75-153 98 Vhlll 80*35 80 75
Poéta —•--•—
Svájd L 110-60 IIMO Srádk. IM-4M64 0S I
DEVIZÁK
AmsL 239-62-230 32 Belgrád 10-10 10-13 Berfln U0-3I-13Í-7I Brfiaazel 79*75-8000 Devizáiéi 3*39-3*41 Kopaah. 142 95-143-35 London 27*77-27*85 Madrid 70-60-72-60 Milaao 29-93-3003 Nnryock5n-304290 Ondo 152-95-153-35 Párta 22-37-32-44 Práfa 16-«l-le9« Saóna 4-12-4*18
Stockb. 143-65-154-05
Vanó 84 02-84-22 Wlaa 80-48-80-73 Zflricb 11072-111-02
felhajtás 1348, aMatlan 334. - Ellő-rendfl 1-52—1-54. szedett 1-42—1-46, sitdett kflaép 1*32-1*38, könnyű 1*20—1*30, l-ső rtndű öreg 1*28-1*32, Dod rendfl öreg 1*16—1 26 angol rtldí 1*49-1*70, szalonna nagyban 1*58—1*62, tálr 1-68—1*84, bua 1*84—2-04, szalonnái lálMrtés 1-70—1-84.
Eladja: Délulal HyomtU ás Lapkiadó Vállalat, Ssgykaalsián. Felelős kiadó: Zalai Károly. bt«nrbaa taUtoa l tiagykaalraa 78, n,
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések di|a 10 isttl M IHMr, Minden további szó dija * MII. Vasár fa ünnepnap 10 ázótg »0 flIMr, mindea további ezó dija V ftll. Szerdán és eteteken 10 szóig SO mér, minden továbbá szó dija • flll. Qmszó a minden vastagabb betliból álló szó kát szónak tzámlv útik. Állást keresókoek SOVá engedmény.
Ciukott bérautók négy és hatszemélyes legolcsóbhan Ksulmann ■smésaét rendelhető. Telefon 571. és 167. 1628
térti, vagy nőt tetőitől készítek dlvat-gyspjuszovetbol 80 P tői, részleUlzetéal kedvezmény. - Czlboly Ferenc, Bazár udvar. 1389
OrfaaJ*itd*kMss*Ms tVl éves fehér szőrt] orosz apltz kntyámst állatkedvelő egyénnek, aboi |ó elbánásban részesülne. Ura a kiadóban.
Egy Igen jó forgalmú Itt még berendezéssel eg>ütt asonnatra átadó. Bővebbet: áozál Igsáe Ingsltantorgalml ..........Irodája, Nagyksnl-
éa | énzkoksónközveUtő I zaán, Ksslnczy-utca 2.
2019
Elesgsááas ssáp uőlkstspok legolcsóbban kaphatók Brónyatn* Kazinczy-utcal üzletében 1767
Hut töldblrtokr* és házakra korlátlan ősszegben, méltányos kamat mellett lolyó-slttat Sattter Lajos trodá|a, Erzsébet-tér 16. sz Igazaágtlgyl palota átellenében. 682
Egy nagyszobás udvart lakás a mellékhelyiségekkel együtt május hó l ére kl-
Mié Magyar-utca 37. -1975
3 szobából álló utcai, löldazlnU li hetylaég kiadó Csengery ut 4.
1893
Nft kalap modellelmmel kesem. Mcgtektnthe ök .....
kedden ér-kedtól tolytatóta-gotan WlndlKhné Révész Magda, Brsaé-bet tér 20. I. em. 1975
Elad* Balatonmárián, állomás mellett 200 U-01 szólóvei betli letett vtilatelek — Ugyanott IloO Q-öl beültetve, rajta lak\'., ház éa kalon pince, esetleg parcellázva Bslatén parl|án 200 Q-öl Urts vltlatelik k.dveiő llacleal leltételek mellett eladó. Oóróg dohányárus, Erzsébet, tér.
2 szobás vizvezetékea udvari Iskás má
Jus 1 re kiad* Eötvös-tár 16. It.76
NoarkaiosM tsetebeleriz™ ariaden
Basiegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóstttat Ao**l Ipsséc pfcta-UMcsOoközveUtö Irodák MsTktuíssán, Kazlaav-aloa X siáaL <926
BalalhalyU,
alatt május I rt kiadó. I6herceg-ut 28.
Magyar utca
dó. Bővebbet
26. sz. Józael 1967
házban tőbb
Caengery-ut 13. 2 szobás Ukás éa utcai nagy mtShelyhelvI-ség kiadó.
udvari eivt-19(6
Flaaar- és vegyeskereskedés forgat-maa helyen berendezéssel együtt kevés pénzzel átvehető. Bővebbet Ktrály-ucca 45 1941
O.I.*« egy lakóház, korcsma UaklM, egy hold teleskel, szabadkézből azonnal eladó. - Érdeklődni lehet Qelsén Özvegy Nsgy Kálmánnénál 193.\'
J*aaal lllumt-at 98. sz. alatt
udvart egyszobát azép lakás mellékhelyiségekkel május l-re kiadó. 1931
kl-
1931
Egy utcai cgyszobás-konyháa lakás ad* májas l-re So-utca lf.
Építkezésből visszamaradt balatasal-
sssésli k* eladó Sugár-ut 62. 1917
laoylámpák, léten
ts pétsajtó Sugár-
tgönyöl ut 6.,
eme-2012
P|Egy szoba, konyhás udvari lakás májna te t|lad* Eötvös-tér 19. sz. -2011
Elad* hétüléses turaautó, magánosoknak taxinak is alkalmas. Jutányosán. Clm a
kiadóban. 2013
3 stobás, fürdőszobás lakás májusra kiad* Csengery-ut 29. -20,6
| Magányos úrinő szép katai-osott
szobát keres. Címeket kiadóba kér. -2017
Kar*aak azonnali belépésre egy ló családból való tlut 18-22 év kórUtlt aki s rnezelmuntrában Jártas és lóval tud bánni rIzélés: benl koszt és egyezmény, Jelentkezni: özv. buzsákl Ágoston Jánosnénál, Öreglak, Somogym.t 2018
Petfiti ut 31. számú háTlttszerkereskedés sel együtt .t««ó vagy bérbe kiadó. 2022
Az*. Kaalar Mlkeáné szül. Berger Joaafin ugy
a maga, valamint leánya BAzai fér], Dr. Diakai Imréné nevében szomorú szívvel tudatja, hogy a legjobb fér], apa, rokon és Jóbarát
Kaster Miksa
folyó hó 15-én hajnalban, 63 éves korában, boldog házasságának 39. évében, rövid szenvedés ulán elhunyt
A megboldogult hült tetemeit folyó hó 16-án, szerdán délután fél öt órakor a nagykanizsai izraelita temető halottasházából helyezzük örök nyugalomra.
Nagykanizsa, 1930. április 15-én.
Dr. Dlakal Imre veje öav. llsaaahM Arsnlnss* szilt Kastar Blzalla nővére
Adásss Rókert sógora Ad*m Rókertn*
siUL Laltnsr Jolán sógornője
Cieidel témáiét él koiiomk ■eliúxétét kérjlkl
özv. Blrken Jenöné szül. Mandler Irén ugy a
saját, mint gyeritiekei Ferenc, Margit férj. Fenyvesi Laszlóné, Aranka és Fenyvesi László mint veje, valamint az összes rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy a forrón szeretett férj, illetve édesatya, após és rokon
Birken Jenő
folyó hó 14-én délután 6 órakor életének 60., boldog házasságának 30-ik évében elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 16-án délután 5 órakor fogjuk az izr. temető ravatalozó terméből örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1930. április 15.
Nyugodjék
ti
A Transdanubia Egyesült Gőzmalmok
Részvénytársaság igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztviselői kara mély megilletődéssel jelentik, hogy
Kaster Miksa ur
gabonabevásárlási telepünk több, mint 20 éven át \' volt fáradhatatlan vezetője, folyó hó 15-én rövid szenvedés után jobblétre szenderült.
Az elhunytban, vállalatunk egyik legbuzgóbb tagját és mindnyájunk által szeretett munkatársát veszítette el. Nagykanizsa, 1930. április 15.
Emlékét szeretettel őrizzük I
Csepel és Tihany kerékpárok résziébe P 165-ért, a rég bevált jóminőségü Puch és Triumph kerékpárok kedvező feltételekkel kaphatók:
mi mim íi fin im
Deák-tér 2., a felsőtemplomnál.
Külső gummlk 6 pengőről, belső gummlk 240 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, lékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpik, tengelyek és egyéb slkstrészek olcsó beszerzési helye. — Javít* mlíh«lyl
1930. április 13.
ÉRTESÍTÉS,
lélatslspsa, sz állomástól 600 lépésre, keadődőleg a Balatontól ICO—300 lépésre
villatelkek
200-400 öl nsgy sálban, 2\'10-4-sa pengő árban két évi részletre otad*k
kamatmentesen, négyszögölenklnt. Érdeklődők forduljanak SWoaMtdj Jássoa építész Nagykanizsa, Batthyány-utca 1. sz. megbízotthoz.
_1SM
Hatósági husszékben április 16-tól kazalra
lóhus kapható
ro kgr.-klnt 60 fillérért.
Rózsagyár Kaposvár
Vegytlsztltásra és festésre elfogad férfi és női ruhákat
bármilyen minőségű kelmibóL UJrsátlestésre bór bútor >kat, bőrkabátokat
éa végárut. Ágytoll tisztítás huzsttal együtt éa enükll Függönvök, kézimunkák, szőnyegek, butorkelmék, mindenféle paplanok és azőrmék Uszll\'ása, fertőtlenítése és festése. Pllsséerozás és gouvréerozás
s legelőnyösebb árban és legssebb ktvtte ben.
Férfi gallérok és kézelők fényezett és modern matt
módszer szerint tisztítva. Fehérneműik mosása darabonként és súlyra.
Bő vtbis.fel világosítást nyújt Nagykan részére a gyüjtőteiep vezetője:
Nagykanizsán, Erzsébet téren Állami adóhivatal. Régi posuépílet.
Koó Kálmán
mfiaaztaloa
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-wtca 5. s postapalotával szemben.
állandóan nagy wélaax-ték mindennemű bútorokban. i«x
7679/1930.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Csányi László-utcában az 1—15. és 2—16. számú házak előtt a vízvezeték elkészült és a közhasználatnak átadatott
Nagykanizsa, 1930. április hó 12-én.
,»s Polgármester.
Kováid Péter és Fia
budapesti featftgyér
fest, tisztit *■ plisserox
Qallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
,M Csengery-ut 8.
Nyomatott a DéJzalai Nyomda & Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly J
70. évfolyam 88. szára
Nagykanizsa, 1980. április 17. csütörtök
Ara 14 Hlér
ZALÁI KöZLOMT
fc tMHnUi NhM i. Kám.
.. ... \' KMadh U|M. XI.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
• T-+ •• *
Munkanélküliség
Amikor még sem országosan, de legkivállkép Nagykanizsán nem esett annyi szó a munkanélküliségről, mint iz utóbbi hetekben e hasábokon, már akkor rámutattunk a munka nélkül maradt kanizsai munkások ínséges helyzetére és a statisztika szomorúan beszédes számalt állítottuk sorompóba, hogy szavunkra valóban felfigyeljenek arra illetékesek. Ma Is távol áll tóiUnk, hogy a kanizsai 1500 munkanélküli és családjaik nyomasztó gondjait aláértékeljük, vagy hogy a segltó szándékok elé gátat emeljünk. A munkanélküliség kiáltó aktualitásával telilett közvéleménynek azonban meg kell mutálnunk a munkanélküliségnek azt a mellékhajlásál Is, ami egyrészt vaklárma-keltéssel igyekszik hangulatokat forralni, másrészt a valóságos munkanélküliséggel való komoly törődést megállítja utján és Igy épen azoknak okoz legnagyobb kárt, akiken segiteni legelsö-rangu kötelesség s akik érdekében mi Is mindig a porondon állunk.
Lapunk egyik mai tudósítása tüe-rlnt a városházát naponta oslromol-
Iák munkát és munkanélküli segélyt érők. A polgármester közbenjárására minap például 23 segítséget kérőt felvettek az útburkoláshoz. Másnap reggel a 23 közül 8 jelentkezett a munkahelyen.
Hát ez a másik oldala annak a dermesztően komoly problémának, amivé a munkanélküliség nőit csonka országunk halárai között. És az éremnek ezt a másik oldalát Is nagyon komolyan kell megnézni.
Nem sporadikus jelenség, hanem Ismétlődik naponta a városházán és előfordul a magánéletben Is. Épen a szerkesztőség, ahol naponta any-nyian megfordulnak segítségért, gyűjtésért, útbaigazításért, sok szomorú tapasztalatot szerzett e téren. Hányszor esik meg, hogy az ember a segélyért könyörgöt munkára hivja, lavágásra, tisztogatásra, vagy bejárónak akarja felfogadni a sírva rimánkodó .sokgyerekes fiatal özvegyeket", aztán ugy jár, mint sorok írója minap, amikor egy .hónapok óta munka nélkül álló" jó középkorú férfit megebédeltetett, aztán napi árak mellett megegyezett vele, hogy felvág egy kocsi fát az udvaron és mire körülnézett, eltűnt a munkanélküli is, de eltűnt vele a gyengeszivű munkaadó nagyfejszéje is, csak — a favágás kialkudott ára maradt meg.
Bizony, a munkanélküliségnek is megvannak, sőt Igen nagy számban vannak, szélhámosai. Ezek mindenütt oll vannak, ahol valami alamizsnára, segélyre váír kilátítt,\' de egyszeriben elpárolognád,- ha\' mtinkál kínálnak nekik. A redakcióból sok életerős férfit kellett kiulasitani, amikor jöt-tek, hogy gyűjtsünk részükre az újságban s mert azt tanácsoltuk nekik, hogy jelentkezzenek a városházán télen hólapálylásra vagy most az ut-
munkáknál, a legszemérmetlenebbül emlegelték még a szemeket is, hogy bizony bagóért nem mennek havat hányni vagy aszfaltot teregetni.
Tisztában kell tehát lennünk azzal, hogy munkanélküliség Igenis van. De tisztában kell lennünk azzal is, hogy mindszok az elemek, amelyek a munkanélküli nyomor illúzióját akarják és tudják kelteni, korántsem munkanélküliek, hanem egyszerűen léhűtő csavargók, a nyomor életmüvészei, akik közül Igen sokai a pállnkás-bullkok tellek .nincstelenekké", családjaikat nyomorultakká.
Ma, amikor a munkanélküliség problémá|a melleit már nem lehet szó nélkül elhaladnia senkinek, kétszeres kötelesség tisztába jönni a való helyzetlel, azzal, hogy a nagy lármából egy igen nagy százalékot le kell vonni, ha munkanélküliségről beszélttnk. Az Igazi munkanélküliség elsősorban munkát kér és csak végső szükségben fogad el a\'amizs-nál. Ezért helyeseljük a nagykanizsai szervezett munkásság megmozdulását, amellyel nem az utcára megy kiabálni kenyérért, hanem a kormány fejéhez fordul segítségért és kérő szavának épen az ad komolyságot, hogy munkát kér mindenekelőtt. A munkanélküliség politikai megítélésében bármily ferde utakon járjanak is ma, amikor a fogyasztás vliágkrl-zlse a leggazdagabb államokban Is napirenden tartja a miénknél még súlyosabb munkanélküliséget is, — mégis Imponál az a józan állásfoglalás, amivel a maguk és a köz érdekeinek kivívását a felelős tényezőktől és nem a tömegszenvedélyek fel-korbácsolásálól várják.
Ez és csak ez a mentalitás, valamint a városi vezetőségnek állandó gond|a, törődése eredményezhette, hogy ma Nagykanizsa vidéken aránylag a legtöbbet tudott elérni a munkanélküliség enyhítése terén és hogy a közeli hetek még ujabb munkaalkalmakat nyitnak meg.
Az igazi munkís-panaszok élhetetlen vámszedőit azonban kíméletlenül közösítse ki magából a munkál kereső kezek lábora és közösítse ki azokat gondoskodásából a munkanélküliség gordiusi csomójával vesződő halóság is. A közvélemény elfordul ezektől a dologkerülö munkátlanoktól, akik csak arra jók, hogy a komoly munkanélküliség szomorúan aktuális, az egész világon nyomasztó problémáját diszkreditálják.
Minden közjótékonysági siery ügyeljen szigorúan ezekre a munkától fázó könyörgőkre, akik a |<^ivü-ség alamizsnáit falják el az igazi nyomor elöl, akik megtévesztően együtt tudnak segilségel kiáltani a munkáért esengőkkel, de akik félreállWík, mihelyt a hajaikon való segítésnek munka volna az ára. Sokan, uagvon sokan vannak ezek. Többen, mint az igazi munkanélküliek.
A polgármester nagyon helyesen elvi szempontból sem hive a pénz-
beli segélyezésnek, hanem munkával akar segíteni a munkanélküliségen. A dönlés ebben a kérdésben még a képviselőtestülettől függ. Mielőll a képvlselöieslület meghozza döntését, nem árt megismerni a munkanélküll-
ségnek ezt a másik arcát sem, hogy a tisztánlátással annál több energia és anyagi lehetőség maradjon az Igazi munkanélküliség, a munkáért kiáltók jajainak elcsitilására.
A párisi tárgyalások döntő stádiumba jutottak
Még a húsvéti Qnnepek előtt befejezik a megegyezés szövegezését Is
Budapest, április 10 A párisi tárgyalások döntő stádiumba jutottak. Beavatottak véleménye szerint egy pár napon belül — még a húsvéti ünnepek elölt — végleg b< fejezik a tanácskozásokat, sől befejezik a megegyezés végleges
szövegezését Is. Ha ez megtörténik, Walkó külügyminiszter már szombaton hazaérkezik Páriából. A künn-ievö kormánymegbízottak azonban előreláthatólag továbbra Is Párisban maradnak mind addig, mig a megállapodások aláírása meg nem történik.
Ellcészlllt a vlllamosenergláról szóló törvénytervezet
Budapeat, április 16 a hatóságoknak és érdekképviseleti
Mint ismeretes a kereskedelmi miniszter bejelentette volt, hogy a villamos energiáról törvényjavaslatot készit és a tervezetet bemulatja a halóságoknak és az érdekképviseleteknek A tervezet most elkésült a minisztériumban és azt szétküldték
tes\'ületeknek. A tervezet tervszerűségei kíván előmozdítani a Vflftmos energia felhasználásában, részletesen szabályozza a megváltási és háram-lási jogot, a vezetési jogot, a villanygyárak személyzetének védelmét és a szerzett jogok biztosítását
A csehi kommunisták lapjának súlyos leleplezései a magyar szociáldemokraták cseh támogatásáról
A lap szerint a rrfagyar szociáldemokraták hallgatását a kisebbségi panaszok ügyében szokollal vásárolták meg. — A leleplezés szerint Vámbéri Rusztem és társai Prágában „kötötték meg az egyezséget"
Budapest, április 16
(Éjszakai rddiójeleniés) A Budapesti Értesítőnek jelentik teleionon Prágából: A cseh kommunisták esti lapja, a .Rudi Vccserny* meglepő cikket közöl szerda esti számában a magyarországi és cseh szoci\\ldemo-kratak kapcsolatairól, mely szerint állítólag a magyarországi szociáldemokraták pénzeket kapnak a cseh szocialistáktól. A lap cikkének ezek a cimei: .Milyen pénzekből finanszírozza a cseh szociáldemokratapárt a magyarországi elvtársakat ?" „A magyarországi é:i cseh szociáldemokratáit pénzügyi és politikai kooper\'ciója."
A Kommunisták lapja ezután a cini után ezeket Írja: „Ez év februárjának utolsó felében Prágában meg|elent néhány magyarországi szociáldemokrata vezelö Vilmbéry Rusztem vezetésével, hogy a cseh szociáldemokratákkal közös eljírásban állapodjanak meg. Ezeken a tárgyalásokon részt vett két szociáldemokrata cseh miniszter is. —
A megegyezés létrejött. A cseh szociáldemokraták viszontszolgálalké-
pen semmi mást nem kértek a magyarországi szociáldemokratáktól csak azt, hogy minél kevesebb figyelmet szenteljenek a szlovenszkói magyar kisebbségi ügyeknek. Ezekután a Szent Vencel szokol gurul Budap-islre a magyar elvtársakkoz". A lap ezzel zárja szenzációs cikkét: „A magyarországi szociáldemokraták cseh részről történt támogatása leleplezi a cseh szószátyár szocialistákat. akik a moszkvai rubeleket hányják szemükre. Most pedig kiderül ime, hogy ők milyen kapcsolatban vannak a magyar elvtársakkal."
Kasflfe&furás
a Magyar-Olasz Bank fiókjában Bádapest április 16 A Magyar-Olasz Bank hevesi fiókjában mára virradó éjszaka belörök megfúrtak a pénztárhelyiség szekrényét és onnan 50.000 pengőt elvittek. A nyomozás megállapítása szerint a belörők a legmodernebb szerszámokkal dolgozlak.
ZALAI KÖZLÖNV
Bethlen távirata Mussolinihez
Róma, Április 16 Belhlen Islván gróf miniszterelnök Olaszország területéi elhagyva a kővetkező táviratot intézte Mussolinihez :
Olaszország gyönyörű fővárosából elutazva kötelességemnek érzem, kifejezésre juttassam legmelegebb hálámat a szívélyes fogadtatásért, amelyben Excellenciád engem részesített. Nagyon boldog voltam, hogy Nagymeltóságodat meglátogathattam, nemcsak magyar miniszterelnöki minőségemben, hanem mint Excellenciád hü és őszinte barátja. Kérem Nagyméltóságodat, hogy bennem egyszersmind a magyar nép érzelmeinek tolmácsát lássa, azét a népét amely Excellencládat rendkívül magasra becsüli és csodál|a.
Oraf Zeppelin
Sevilla felett
SoTlUa, április 16 (Éjszakai rádlójelentés) Ma délben 13 óra 10 perckor a Oraf Zeppelin a város fölé érkezeit és különböző mozdulatokat végzeit. A léghajó parancsnoka rádión közölte, hogy a léghajójával 15 órakor fog leszállani.
A lalnzi gyilkosság
érdekes fordulata
Berlin, április 8 A lalnzi gyilkosság ügyében érdekes fordulat történt. Egy berlini ügyvéd ugyanis azt állítja, hogy Feli-ner Katalinnak agnoszkált Ismeretlen női holttest nem Fellner Katalin teteme. Az ügyvéd szerint Fellner Katalin Argentínában táncosnő.
Ai elhalt svéd királynő hűséges kutyája
Róma, április 16 (ÉjszakaI rddlijelentis) A svéd királyné kutyája urnóje halála óta nem evett ét most elpusztult
Időjárás
A ftagrktnlttal Meteorológiai ueg-flgy elSjelMléaak\' Szerdán a M/nértil-Itt: Reggel 7 órakor +7 8. delulán 5 árikor -flO-J, ette 9 ónkor -f9"2.
FttMut: Reggel borult, d\'lben ét ette telhós égboltozat
SzUtrdixy: Reggel délnyugat, délben dél, este északi szél.
(Aiuekal rddUJtknU.) A Baéaar*!*-alai laUaet ette M érakar |a-Mii sntllrt még aayka Mi •árkát* Bak halyStt islnl *• skatarral.
— UJ rendszer butorvásárlók részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére díjmentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengónként csupán öt pengő havi részlet fizetendő ét egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokat is megtérítjük. Kopsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
A főispán közbenjárására a népjóléti miniszter ruhát és cipőt küldött a járás szegényeinek
A nagykanizsai járd* jegyzőinek tiszHMekezlet*
Vass Zoltán dr. gazdasági felügyelő az apaállatok beszerzését sürgette az értekezleten. A gyümölcsfaápolás nagyobb propagandájára kérte a jegyzőkel, majd több aktuális gazdasági kérdésről beszélt.
Lemberkovlá Alajos járási testnevelési vezető örömmel állapitolta
Nagykanizsa, április 16
Szerdán délelőtt 9 órakor a kanizsai járás fószolgabiróságán népes járási tiszti értekezlet kezdődött, melyen a még mindig betegszabadságon levő dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró helyett dr. Forintos László szolgabíró elnökölt.
A szolgabíró közölte a járás teljes számban együttlevő jegyzőivel, hogy Gyömörey Oyörgy főispán hathatós közbenjárására a népjóléti miniszter a nagykanizsai járás szegényei számára 20 rend gyermekruhát, 40 pir gyermekcipói és 20 pár bakancsot küldött.
Ennek a nenteslelkü adománynak — mely a járás szegényeinek a leghasznosabb husvéli ajándék — széloszlása a járási tisztiértekezleten a jegyzők előterjesztései alapján megtörténi.
Ezután dr. Forintos szolgabíró több alispáni rendeletet ismertetett, mely a községek llgyvllelérevonalkozik
meg, hogy a járás legtöbb községé ben a Polgári Lövész Egyletek már megalakultak és megkezdték ered-ményt-igérö működésűkéi. Ismertette a leventék felszerelésére folytatott tárgyalásai! és a levente sportpályák kijelölését ajánlotta a jegyzők figyelmébe.
Dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos a betegápolás! adónak fokozottabb behajlását kérte a jegyzőktől, mert ezt a népjólétiminlszterlum is sürgeti.
Kisebb községi ügyek megvitatása után a tisztiértekezlet délben fél I órakor éri véget. Ezután a jegyzők tarsasebéden vettek részt.
A nagykanizsai munkanélküliek táviratban fordultak Inkére a miniszterelnökhöz,
akitől állami munkákat és gyorssegélyt kérnek — A munka-
nélküliek sorába sok olyan segélyre
Nagykanizsa, április 16
A nagykanizsai szervezeit munkásság ma délelőtt fél 11 órakor nyilvános népgyűlést tartott a „Badacsonyában. Tárgy: a munkanélküliség.
Berke Oyörgy párttitkár hosszú beszédben vázolta az általános gazdasági helyzetet és kitért a munkásság szomorú helyzetére.
A népgyűlés kimondta, hogy a nagykanizsai szervezett munkanélküliek táviratban fordulnak az In-kén tartózkodó miniszterelnökhöz, kérve, hogy tekintsen Nagykanizsa felé ét állami munkákkal tegye le-
is beszQremkezik, aki csak pályázik
helóvé a munkásság foglalkoztatását. Kérik egyben, hogy a munkanélküliek számára gyorssegélyt utaljanak kl. •
Munkanélküliség természetesen nem csak a szervezett munkásság körében van. A semmiféle szervezethez nem tartozó napszámosok és egyéb munkások is nagyszámban estek kl a kenyérkereset minden lehelőségéből. Ezek közé aztán sok olyan elem is elvegyül, akik csak veszélyeztetik a munkanélküliség problémájának keserves komolyságát.
Mióta dr. Krátky István polgármester kiadta a jelszót: ajtaja min-
Takarékos háziasszony
csak a
KÖZTISZTVISELŐKNÉL
vásárol,
ahol mindennemű húsvéti áruk, csokoládé, különféle dessertek, pácolt halak és sajtok, az összes fűszer- és csemege-áruk, minden igénynek megfelelő minőségben és árban kaphatók.
Árudánkban bárki vásárolhat. Arukat házhoz szállítjuk.
KUO \'
>930 Mis 17
Április 17., oaütBrtiik Április 18., szombat
A három árva
Dráma 3 felvonásban. Főszereplők: Váatanr flasatáv, ■uaHsySslls, Széoay Fark*, Jatak* Ola, •talla Hyula ttb.
Lengyelvér
Natalle Etcbtruth regénye 9 felv.
L rta: Kakikilftk. ILrta: Lángok lougji
főszereplők: Patraolok Imllulái, Bo|*a Jual, Lath lla, Baleáry Qé«a.
denkl előtt nyitva áll — akinek bármilyen Ugye Is van, az emoerek tömege keresi fel nap-nap után hivatalában. Legtöbbjük persze vagy állást, vagy munkához való juttatás miatt keresi fel a polgármestert, aki lehetőség szerint igyekszik is mindenkin segileni. Igy közbenjárására sok szegény munkanélküli kapott alkalmazást az utéplljsncl, ami egész késő őszig kenyeret jelent a munkásnak és családjának.
A munkakeresők között azonban sok a dologkerülő Is, akinek csak ugy kellene a munka, ha nagy darab kenyeret és kevés fáradságot Jelentene. A munkanélküliségnek ezek a szélhámosai is tömegesen keresik fel a városházát, nem Is annyira munkáért, mini inkább csak munkanélküli segélyért.
Toriént, hogy 23 „munkanélkülinek egyik reggel kellelt volna munkába állania. A munkavezető reggel 6 órára rendelte magához őket, hogy vegvék fel a munkát.
Et ml történt?
A 23 felfogadott .munkanélküliből" mindössze 8 jelentkezeti munkára. A többinek ugy látszik nem kpllett a munka. És ez nem Is szórványos esel.
Amikor tehát munkanélküliségről beszélünk — disztingváljunk. A hivatalos város valóban Igen nagy munkát végez etéren. A polgármester, a munkaközvetítő városi aljegyző ét mindenki a hivatalos kötelességein lulmenóeu segítenek a kérelmezőkön — és amikor munkába kell állani: a munkavezető nem talál munkásokat.
Az útépítésnél aióta megint vettek fel munkásokat, a jövő héten ismét, ugy, hogy hozzávetőleg 250 munkás kaphat itt a késő őszig foglalkozási. Mosl csak arra vagyunk kíváncsiak, kilelik-e ez a létszám a munkanélküli-segélyért jelentkezetlek közül ?
itt nincs valami rendjén I
Húsvétra MILTENYI CIPÓT vegyen!
Figyelméba ajánljuk reklámárainkati
Fekete, pántos lakk dísszel
14-50
Fakete, férfi fél francia vagy angol forma
18-80
ajánljuk
Barna trottőr v. magas sarok Finomabb drapp francia trottőr és abbé
Gyermek, J*gQ"tö1
15*80 18*80
Drapp francia és trottőr
16*80
• i
fél és egész
feljebb
Barna, férfi fél francia il(k,QA vagy angol forma 19 ÓV
1880. áprfll* 17
Az elsA tavaszi vihar villámcsapása
gyújtogatott Kiskomáromban
Eey gazdasági udvart és gazdasági épületeket hamvasz-tott el a tüz
levő ólakkal, kazlakkal lángba borull. A tűzoltóság azonnal kivonult, de a viharos Időben csak nehezen lehetett megbirkózni a veszedelmes ellemmel.
Az egész oltás csupán arra szorítkozott, hogy a lakóházat megmentsék a tűztől. Ezt nehezen sikerllll Is elérni, de az istállóban és pajtában felhalmozott terményből semmit sem lehetett megmenteni. Ugyancsak oda-égett több értéket gazdasági szerszám. A kár tekintélyes, azonban biztosítás révén megtérül.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa, április 16 Az április 14-ikén Zalamegye feleli elvonuló halalmas viharban több határban és községben lesújtott a vitára.
Kiskomáromban 14-lkén délulán fél két órakor a villám tiecsapotl a Csizmadia Simonní és Csizmadia József közös tula|donat képező gazdasági udvarba, ahol egy nyárfái derékban ketté vágott. A nyárfatói tüzet fogott a másfélmélernyire levő auppos pajta, majd az Istálló és nindkél gazdasági épület a körülötte
Blamenschein Vilmos özvd&ye perli a biztosítót az 1500 dollár kifizetése iránt
Qrubanovlch Gyula, a szarkácstópusztal dráma tettese Angyalföldön viaskodik önmagával
Nagykanizsa, áprllla 16
Jó néhány hónapja, hogy Oruba-uvlch Oyula ötvöskónyi földbirtokos agyának egy elborult pillanatálon Szarkácstópusztán agyonlőtte bétlö|él, a fiatal, nagykanizsai Blumenschein Vilmost. A megrázó és borzalmas tragédia, amely két családot borított döbbenetes mély gyászba, keid lassanként az emberek emlé-kezelében halványosodnl. Emberi, közös sorsa mindennek amhemberi, vagyis mulandó, mini a sivatag homokja, melyet a szélvész messzire elvisz magával és még nyom sem maradt utána.
Az áldozat fiatal özvegye azóta Nagykanizsán él, hozzátartozóinál. A fiatal élei, melyei szive alatt hordott, nem volt életképes és igy a gondviselés megkímélte attól a tragikumtól, hogy édesatyjának arcát sose láthassa. Az özvegy azóta megkapla a Qrubanovlch - családtól a 40.000 pengő kártérítési összeget, csak az 1500 dollár biztosítási összeggel vau némi ba|, amit Blumenschein Vilm-is kötött. A biztosító ugyanis nem voll hajlandó az özvegynek a biztositolt összeget kifizetni. Részint azt hozta elő, hogy Blumenschein nem fizette rendesen a biztosítási illetéket, részint pedig azzal érvelt, hogy miután Qrubanovlch családja az özvegynek már kártérítést fizetett, nem jár neki biztosítási dl), özv. Blumenschein Vllmosné természetesen nem hagyja ennyiben a dolgot, hanem beperelte a biztosító-intézetet az 1500 dollár biztosítási összeg erejéig. A peres eljárás máris folyik a budapesti törvényszéken.
Szarkácstópusztán nagyban folynak a mezőgazdasági munkák. Oru-banovlch Qyula sógora, aki magas-rangu nyug. kaloiiidlszt, ugylátszlk megunla a gazdasággal való törődést és most fivére, Grubanovlch Ákos kezeli a birtokot. Qrubanovlch Ákos Budapesten lakik és onnét jár
le Somogyba a gazdálkodási ellenőrizni és intézkedni.
A szomorú tragédia főhőse, Grubanovlch Qyula ezalatt az angyalföldi elmegyógyintézet egy magin-cellájában tölti ide|él. Hozzálarlozói gyakran meglátogatják a szerencsétlen embert, akinek állapota egyre súlyosbodik.
Világos pillanataiban sokat sir. Akkor teljes iudatában van teliének és beszél is róla környezelével, ápolóival, rokonaival Rendkivűl bántja lelkiismeretét, hogy megölte Blu menschein Vilmost. Ilyenkor két-ségbíesetten sétál fel-le cellájában és egyre azt hajtogatja maga előtt:
— Mit tettem én ? Mit leltem ?
Blumenschein Vilmos sírja felelt az izraelita sírkertben azóta kihajtottak a tavasz zsenge, szinpompis virágai... (B. R.)
MJSVETI NAÖYTAKAHITÁSHOZ1
Minden moshatóhoz, ami a lakást diaziti.
CSAK A KEK DOBOZBAN VALÓDI!
\\MTP K1MÉJÍVE &> NYITVA ÁRULNAK AZ NEM LUX I
A kísérője leütött egy fiatalasszonyt az országúton
A rabló-támadás tettesét három évi börtönre Ítélték
Nagykanizsa, áprllla 16
Rledlné Horváth Teréz, egy cigány-zenész elvált fiatat felesége a gelsei állomáson jegyet akart váltani. — A pénztárostol megkérdezte, mibe kerül a jegy.
— 16 pengő, — voit a válasz.
— Hej, de nálam csak 14 pengő
húsvétra]
szenzéciés ajándék P
cérna fátyol harisnya boka ajourral
reklám-ára P 2-50
Selyem ha risnyák 5-4-3.SO Selyem nadrágok B—4—2.80
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA
FÖUT II. SZÁM.
SyösödjBB meg róla, bogy a megkezdődött
keretén kelti
soha nem létesett
2?ermekRC1PÖK ♦ ÖRMUTH SÁNDOR ÉS FW
Játékáruk
NAGY VÁLASZTÉK GYERMEKKOCSIKBAN
van, — válaszolta a nő, aki igy el-halározta, hogy gyalog indul el.
Ezt a beszélgetést meghallotta a nő háta mögött álló Nagy Imre 19 éves legény.
Nagy Imre amolyan senki fia volt, szegény ; se apja, se anyja; rokonai elzavarták és Igy faluról-falura tengette nyomorúságos életét.
Amikor Riedlné Horváth Teréz gyalogszerrel elindult a vasúti sinek mentén Rajk felé, a legény utánna ment, majd hozzácsatlakozott. Igy mentek rövid ideig, amikor közvetlen Alsórajk előtt a jó erőben levő legény felkapott egy dorongot és a nőt többször fe|bevágta, ugy, hogy az véresen összeesett. Nagy Imre elvette az asszonytól a pénztárcáját, majd amikor magához tért és segítség után kiabált, futásnak eredt.
A segélykiáltásokra figyelmesek leltek a Koller-uradalom majorjában dolgozó munkások, egy részük a jajveszékelő nőhöz sietett, mig a többiek a menekülő Nagy Imre ulán futottak. Közülük Szabó István utolérte és lefogta a menekülő legényt, aki kétségbeesve kérlelte, engedje őt szabadon. Minthogy Szabó erre nem volt híjlandó. Nagy Imre 2 penget igéit neki, ha futni hagyja. Mikor ez sem használt, a fiatal merénylő minden erejének megfeszítésével kiszakította magát Szabó vas-
ienaek árulta
áruházában (bazár-udvar) Telefon i 591.
Képkeretezés
ZALAI KÖZLÖNY
markiból én kési rántott, hogy belé-szurja Szabóba Addigra azonban odajöttek a többlek is és foglyukat a bíróhoz kisérték, majd átadták ciendöröknek.
Mikor az uradalmi emberek megkérdezték Nagy Imrétől, hogy miért ütötte le Rledlnét. a legény azt felelte, hogy a nő 4 pengőt ígért neki, ha elkíséri Rajkig, aztán csak 2 pengőt adott neki.
Rledlné Horváth Teréz ezalatt teljesen elveszítette eszméletéi a nagy vérvesztességtfll, ugy, hogy az uradalom kocsiján beszállították a nagykanizsai közkórházba.
A támadóját ma vonta felelősségre a nagykanizsai törvényszék rablás büntette miatt.
A legény ma is azzal védekezett, hogy a nö 4 pengőt Ígért neki, ha Rajkig elkíséri, aztán csak 2 pengőt akart neki adni.
Rledlné viszont eskü alatt vallotta, hogy egyenesen ment az alkonyatban Ra/k felé, amikor Nagy követte, majd hírtelen leütötte őt, elvette tőle pénztárcáját, amelyben 14 pengője volt és elmenekült.
A tanúkihallgatások után Elek Mór dr. védő utalt a vádlott legény mostoha sorsára, aki Igy nincs Is tudatában bűncselekménye súlyosságának.
A törvényszék bűnösnek mondotta kl Nagy Imrét rablásban, azonban figyelembe vette azt, hogy teljesen árva, nem volt senkije, sem nevelése és szért vele szemben az enyhítő szakaszt alkalmazta és Így 3 évi fegyházra ItéUe. Az ítélet jogerős.
Hasvéti vásár
a Cukorka királynál.
Megérkeztek a szebbnél-szebb tojások, nyulak, kakasok, csirkék és kiváló szép és finom húsvéti desszertjeim, a legszolidabb árak melleit Kérem szíves megtekintését.
Kiváló tisztelettel
Heffer Gyula
líra Kazinexy-utca 8.
A feltámadást Kör-menet sorrendje
Nagykanizsa, április 16 Szombaton a feltámadási ünnepély este 6 órakor kezdődik a. plébánia templomban. A körmenet sorrendje a következő:
1. Feszület két lobogd kőzítt 2. Elemi és polgári Iskolák tanulói. S. Kath. főgimnázium. 4. Egyetemi ifjúság. 5. Föld-mlve»ek és gazdák. 6. Ipartestület 7. Kereskedők testületet S. Kávésok, vendéglősök egylete. 0. Kath. legényegylet 10. Kcr. szociálisták és munkásifjak egylete. 11. Kereskedelmi és magánalkalmazottak. ;12. Nagykanizsai állomás forgalmi személyzete és nyugdíjasok. 13. D. Sz. A. ftltőházi személyzete és tisztviselő kara. 14. Pénzügyőri személyzet. 16. Vámhivatal, állampénztár és só-hivatal tisztviselői és személyzete. 16. Folyamméraökség és erdőgondnokság. 17. Városház személyzete. 18. Államrendőrség. IS. Bírósági, ügyészségi és ügyvédi kar. 20. Városi képviselőtestület 21. Pénzintézetek tisztikara és személyzete. 22. Kath. férflllga. 23. Ker. Tisztviselőnők Egyesülete. 24. Urieányok és Úrasszonyok Kongregációja. 26. Szoc. Misszió nővérei é« Szent Ilona I,eány-klub. 2(1. Kántor az énekkarral. 27. 01-táregyosUlet. 28. Szent Ferenc Harmadik Rendje. 2S. Cserkészcsapatok. 30. Tűzoltók. 31. Katonai zenekar. 32. Katonai dlszszázat első tele. 33. Fehérruhás leányok csoportja. 34. Szent Vincéről nevezett Irgalmas nővérek. 36 Papság a legroeltóságosabb Oltárlazentséggel, a baldftchln mellett lámpavlvők és katonai dtszszakasz. 36. Hatóságok képviselőt. 37. A megnevezett csoportokba nem tartozó ilsazes tértlak és nők.
Húsvéti vásárunk
rendkívüli árajánlata
Férfi poupllnlng elsőrangú csak . . . P 8;60 Férfi ing pouplln mellel csak . . . . P 3 50
Férfi ing frencs mellel csak.....P 310
Férfi oxford Ing elsőrangú.....P 6 50
Férfi háló ing elsőrangú......P 5\'60
Férfi zokni...........P — 32
Férfi zokni...........P - 40
Férfi zokni selymes, príma.....P 140
Félfl zokni selymes........P — 98
Férfi alsónadrág fehér.......P 2-18
Szines zefir ..........P 218
Férfi haiisnya elsőrangú......P 2 50
Férfi harisnya..........P 2 —
Nagy tétel fértl nyakkendő 50 fillértől Francia travln selyemharisnya . . . . P 3"90
Selyemharisnya.........P 280
Műseiyemhartsnya........P 150
Elsőrangú női flórharisnya.....P 270
Flór harisnya..........P 1 98
Strapa női harisnya........P —80
Női harisnya jóminőség......P 1 50
Himzett női ing.........P 2\'80
Női háló ing..........P 3 80
Női háló Ing..........P 3 50
DlvatkeztyOk..........P 270
Női kabátok..........P 25-98
NŐI kabátok..........P 31 80
Női kabátok..........P 35 70
Női kabátok mind selyemmel bélelve
Krém, sötétkék plissé alj......P 10 —
Blúzok jx>uplin.........P 6\'—
Zsebkendők 3 darab.......P 1 —
Selyem csíkos nadrág......P 188
Atlasz csikós .........P 218
Habselyem nadrág........P 450
Gyermekharisnyák........P —-■40-től
Oyermekzoknik........■ P —70
Gyermekruhák.........P 1.98
Oyermek játszóruhák.......P 3 80
Oyermekkabátok........P 19 80
Delénruha jól mosó.......P 3 80
Delénruha kitűnő mosó......P 4 60
Mflaelyem-ruha.........P 13 —
Bembergselyemruha.......P 25\'—
Krepdesinruhák........ P 50 —
Dlvatsapkák..........P l -98
Csakis elsőrangú irat tartunk, minden darabért kezességet vállalunk. — Kérjük az igen tisztelt vevőinket, hogy a délelőtti órákban le&etöleg felkeresni, mert délután igen nagy a torlódás.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Föut 6.
1930. ápriUü 118,
NAPI H1RR
NAPIREND
Aprilla 17, oafltBrtSk
Róm. katolikus: Nagycstlt. Protesláa,
Anlcét. Izraelita: Nli. hó 19.

Városi Mottó. - .A három ám-dráms. — .teogyelvér", regényt, Uijj J részben.
Oyóry szertári ájjsll szolgálati L hó végéig a .Mária* gyógyszertár.
Oőzttrdó nyitva retgel S órától ssk 8 óráig (hétfő, sxerds, ptstek d4l,th áss nap sóknak). Tel.: 3—11.
Nagyrétben
vagyunk. A Megváltó Isteni-tragédiájának napjai közelednek. Szómon gyász tölti meg a templomokat. Kt-resztényl alázatossággal Járulnak o hivők az oltár elé, ahol az Isten-Ember lelke megtárul és minden bűnös halandót befogad, hogy megtisztítsa önön vérével.
Húsvét nagy ünnepe felé visz m Idő. Nagyhét áldott levegője Önti d szivünket és minden nappal közelebt Jutunk a legnagyobb gyászhoz: Nagypéntekhez és a legnagyobb diadalhoz: Nagyszombathoz, mikor a keresztre-feszített igazság feltámad és hirdeti az egész világon a krisztusi Igazság győzelmét.
A nagy ünnepek között Is nagy ünnep Húsvét Ünnepe. Nagyhete pedig tökéletes magábaszátldsra Indít minden halandót.
A Oolgota-járds szent napjai visznek a keresztig és a halottaiból életbe térő Krisztusig.
Ml, magyarok, valami kimondhatatlan fájdalommal készítjük lelkünket Húsvét ünnepére. A ml tragédiánk: Oolgota keresztre feszítést a magyar Igazságnak az isteni szenvedéshez hasonló vezeklés.
A magyarság hosszú Nagyheteket, végnélkUII Nagypénteket él kérésziül. Ha türelme fogyóban, ha lázadozik a sors keserűsége ellen és viharzó lélekkel átkozza az emberi barbárságot, mely a Golgotához vezető útra lökte, mégis megnyugvásI talál, ha szemét a keresztre emeli és a szenvedésben önmagát, nemesen feláldozd Krisztussal találkozik
Magyar Nagyhét más, mint a világ egyéb tájain. A könyörgés, mely az Isteni trónus felé száll, az Ember-Isten véréért és azzal, feltámadásért egy nemzet feltámadásáért Is könyörög. __(~n)
- Doktorrá avatás. Elchner Árpádot, a nagykanizsai Bankegyesület tisztviselőjét a budapesti közgazdasági egyetemen doktorrá avatták.
- Kaster Miksa temetése. Tegnap délután temették el a város közönségének óriási részvéte mellett Kaster Miksát, a nagykanizsai kereskedelmi világ kitűnőségét. A temetésen ott láttuk a város vezetőségét, élén a polgármesterrel, közéletünk kitűnőségeit, a kereskedelmi és Ipari élei jeleseit. Dr. Wlnkler Ernő főrabbi szívhez szóló gyászbeszédben búcsúztatta az elhunytat, majd Abra-movlcs Márk főkántor komor szépségű zsolozsmát után a gyászolók százainak kísérete mellett átadták s megboldogu tat az anyaföldnek.
- Turistautak Zalában. A Magyar Turista Szövetség kijelölteti « turlslaulakat a Balaton északi partján. A fontos munkára N. Szabó Gyulát kérték fel, akinek a Balalon-ról irt turisztikai műve mindig nagyobb és nagyobb érdeklődést vált ki Készül második balatoni müve Is .Gyémánt ég—smaragd víz" cimmel.
lteű. APHIU 17.
Csorba Géxa Ady-sxobra
om aay KOT eafélyén
Csorba Oéza « kiváló szobrászművész ma levélben értesítette az Ady Kör elnökségéi, hogy pályanyertes Ady-slremlékének egyik példányát minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül az Ady Kótnek enpedl át. Levelében a szobrászművész egyebek között ezeket a gyönyörű sorokat trlifi »• • • lelkesen olvasom lti levelükből, hogy a mosl alakult My Kör a nagy költő szellemében tílzd a magyarság jövendőjéért megalkuvást nem Ismerő munkával". A szobor tehát, melynek hatalmai kő-máta a Kerepesi (emelőben áll Ady Endre sírja fölött, a vasárnapi estélyen méltó keretben fogja díszíteni az estély műsorát.
Az Ady Kör elnöksége a város egész irodalombarát és művészetpártoló közönségéi meghívja a húsvét vasárnapi estélyre, mely a Kaszinóban este 9 órakor kezdődik. — Részletes műsort legközelebbi számunkban adunk.

Több helyről jött érdeklődésre az Ady Kör elnöksége ezúton ls közli, hogy a belépődíj nélküli estélyre semmiféle formában jegyeket nem ad kl, csupán, mint jelezte, néhány sor izéket fognak fenntartani hölgyek és vezető személyiségek részére. *
Az Ady Kör eslélyének rendező|e felkéri az összes szavalókat, hogy ma estt pontosan 7 órakor a Centrál szuterén helyiségében jelenjenek meg.
Kereskedelmi
— Képkiállítás a Centrálban. Egész napon át nagy tömeg sodródik a Centrál egyik Erzsébet-térre néző portálja előtt és a hozzá tartozó üzlethelyiségben. Kozma Sándor, mozgó-szinházunk agilis és teljes szakértelméről közismert Igazgatójának vállalkozásában képkiállítás nyílt meg ebben a megörült üzlethelyiségben. A kiállítás nagy látogatottságának magyarázata az azon felsorakozó képek festőinek művészi tekintélye, a husvét-Uji lakás-csinosítások jóladódó aktualitása és a képvásárlás előnyös volta. A képekről minden kritika helyeit a művészek nevei beszéljenek : Zórád Oéza, Kézdl Kovách Uszló Hever Arthur, Fettes József, Neogrady Antal, Oebauer Ernő, Plr-halla Nándor, Neogrády László stb. A tárlat húsvétig marad nyitva.
" Héa nem volt Ily sxáp MMtí-WMkáwleigm, mlaí mosl, W/In al éa «y«(tfd/So msfl I Baria mm»ayeoef a tooiHb-belc, legolcsóbbak éa JóK.
— A Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdíjintézet helyi fiókja rendkívüli taggyűlést tart, az Arany Jánoi-utcal helyiségben 21-én, húsvéthétfőn délután 3 órakor, amikor a pesti kiküldött tartja beszámolóját
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete felkéri tagjait, hogy a körmenetre gyülekezzenek Nádor-u. 14. szám alatt fél 6 órára.
ZALAI KÖZLÖNY
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
Szomolányi Gyula
url és női divatárukereskedésébe C>*ngery-ut 8. síim alatt.
Hamis egypengtíst
OoMfaW forgalomba Zala-megyében
Nagykanizsa, április 16
A Lenll vasútállomáson tegnap esle Oersha Henrik MÁV. állomás-vezető, mikor a napi bevételt összeszámolta, a pengősök között egy jól sikerüli hamis egypengőst talált.
Az állomáskezeb a hamis pengő ügyében jelentést lett a csendőiseg-nek, mely azonnal meglndilotta a nyomozást, de eddig még nem sikerült a tettest kézrekerlteni.
— Ismét eltűnt egy ember. A
napirenden levő ellünesek krónikáját ismét gazdagította egy eltűnés. Ezúttal Kovács Sándor barcsi |árásbiró-sági kisegítő szolga eltűnését jelentették be a csendőrségnek. A szolga két hétlel (Jáőlt tünt el és magával vitt 27 pertPfJilvatalos pénzt is. A csendőrség kqpesi.
Alkalmazottak
— Rendkívüli közgyűlés. A
Nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi április hó 24 én esle 7 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyre a Polgári Egylet igen tisztelt tagjait meghívja az Elnökség. Tárgy: Knortzer Oyörgy klr. kormánytanácsos, a Polgári Egylel volt elnöke arcképének leleplezése. Ugyanezen napon este 8 órakor Knortzer Oyörgy ur tiszteletére a Polgári Egylet emeleti termében társasvacsora.
— Kereskedelmi Alkalmazottak táncteája. A Kereskedelmi Alkalmazottak Nagykanizsai Csoportja húsvéthétfőn este tél 9 órai kezdettel, a Centrálban lévő helyiségeiben táncteát rendez, belépődíj nélkül. A kereskedelmi alkalmazottak Ügyes és szorgalmas rendező-gárdája mindig kitűnő szórakozást nyújt vendégeinek es csak lokozottabb mértékben igyekszik erre most, amikor a táncoskedv, a böjtös idők hosszú pihenése ulán rekord-közönséget igér a táncteának. A teát egypengói árban szolgálják fel. Csekély összeg, bő szórakozás jut érte és a tiszta bevételből a csoport állástalanul maradt, uélkülözö tagjait óhajtják segélyezni, ami egymaga elég ok arra, hogy közönségünk felkarolja a kereskedö-lfjak rendezéseit.
táncteáia
— Elsikkasztotta a javításra átvett ékszert Kollarits István 27 éves, állítólag murarátkal születésű, órás és ékszerész segéd, Dezső Anna nagykapornak! leánytól különböző ékszereket: gyémántköves nöl gyűrűt, órát vett át javítás végett. Mikor a leány jelentkezett az ékszerekért, legnagyobb meglepetésére arról értesüli, hogy az .ékszerész ur" megszökött. A csendőrség elrendelte körözését a sikkasztó órás-segédnek
UtMtralfiuk 1tlOoB, se k Old-(tt ptamUnke/
A CENTRAL
UTCAI HELYISÉGÉBE— 5 napoa
TAVASZI
KÉPKIÁLLÍTÁS
Polgári Egylet
éttermiben
húsvét vasárnap és héttőn, valamint hetenklnt: csütörtökön, szombaton és vasárnap.
Előadásra kerülnek a legszebb és legújabb slágerzeneszámok. Legjobb tájborok, csapolt sörök. — Magyar konyha.
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel
litta Márton
Ksr vendéglős.
Abonensek felvétetnek
— A szájon és garaton át a szervezetbe hatoló fertőző csirákat a Panflavln-pasztlllák elpuszlliják és hatásos védelmet nyújtanak a fertőző betegségek ellen.
Huavét hétfőn
_eajét bslihéjábaa.
Halálos szerencsétlenség
történi céllövém ltBsben
Sümeg, április 16 Vasárnap Zala OAgdnfán a levente sportpályán a céllövő gyakorlat közben súlyos szerencsétlenség történt. Kardics Dezső tizenkilenc éves leventét társa a céllövő fegyverrel ötven lépésrőt véletlenül meglőtte.
Válságos állapotban szállították be hétfőn délben Szombathelyre a közkórházba. Műtétet már nem mertek rajta végezni, mert teljesen reménytelen volt az állapota. Tegnap délután fél négykor után meg is halt. A csendőrség szigorú vizsgálatot Indítóit, hogy megállapítsa kii terhel a felelősség az embereletet követelő szerencsétlenségért.
— Részegen leszúrta lakótár\'
sáL Tegnap este 10 órakor Karád községben Klapsz Oyula kádár a lakótársát, Kovács Józsefet késsel megszúrta. Kovács Józsefet életveszélyes sebével autón Kaposvárra, a közkórházba szállították, életben maradásához kevés remény van. Klapsz Gyulát a csendőrség őrizetbe velte.
Halló! Figyelem!
Mai napt6l kezdve
Sormáson és Eszteregnyén
1 kiló borjúhús 1 P 60 fillérért
kapható.
Weisz Ferenc
mészáros.
NAGY HÚSVÉTI VASAR
mélyen leszállított árakhal
PERLSZ és BECK aivatáruházában a Hattyúhoz a Központi szállodával szemben
,H, Kérjük kirakataink, valamin! oloaé áraink megtekintéaét I
ZALAI KÖZLÖNY
.1930. április 17
AgyrértMilii, szivBzorongás, nehéz légzés, féleleménél, Idegesség, migrén, lehangoltság, álmatlanság a természetes „Ferise liotf" keterü-viz használata által Igen sokszor meg-szűnlelhelők. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a FtrtlO léssel víz a makacs székszorulás mindenféle |elenségelnél a legjobb szolgálatot teszi. A Fsreac lóiul keserűvíz gyógyizertárakban, drogériákban és fűszerűzletekben kapható.
- Értealtéa. Értesítjük a t biztosítottakat, hogy f. évi április hó 18. és IÖ-ód (nagypéntek éa nagyszombaton) csak 8-tól Íz óráig lesz hivatalon óra, miért Is felkórlök, hogy Ügyeiket a Jelzett időben Intézzék el, nehogy a kóaön jelentkezőket elutasítani legyünk kénytelenek. Társadalombiztosító nagykanizsai klrtndtllpige.
— A nagykanizsai Állatvédő Egyesület folyó évi április 21-én, húsvét hétfőn, délelőtt 11 órakor a városháza kla tanácstermében közgyűlést tart, melyre az egyesület tagjait, vtdilt és hlvtit tisztelettel meghívja az elnökség. A közgyűlés tárgysorozata : 1. elnöki Jelentés, 2. ütkárl Jelentéa, 3. elnök válaaz-táaa, 4. Indítványok tárgyalása. A gyűlésen való megjelenés az állatvédelem érdekében fölötte kívánatos. Tagbale-lentéseket a választmány a közgyelésen Is elfogad.
Rádió
Sxabó György maió-
labomiorfusidban Fóut A, udvar.
ftA\'
JL-
Április 17 (csütörtök)
Budapest 9.A rádió háslkvartetjének hangversenye. 930 M. 9.46 A hangv lolyl II.1U Nemzetközi vls|elzószolgalat. 12 Dell harangszó. Utána hangv 12.23 H. 12.39 A hangv. lolylstáaa. I Pontos Időjelzés 2J0 H 3 Plad érak ea ártolyamhlrek. 4 Rádió SzatMd Egyetem. Utána: Pontos idó|eizéa. 3.10 E. f>.40 Az I bonvédgyslogezred zenekarának hangv. &30 Ai Operfháa elóadá sánsk kOivefltése. .Pirsllal". Ünnepi Jálék 3 fel*.
Bécs 11 Silvlng senekar. 3.30 A Bauer zenekar 5 20 IlusvéU mesék. |7.55 Beethoven egyházi dalai 8.2) Pasaló-hingr. 9.30 Haydn: a Megváltó hét szava a kereszten, oratórium.
Ny 11 t-t é r.*)
Felszólítom hltolezőlmot, akiknek velem szemben fennálló követeléseik még bíróilag renderve nincsenek, hogy Rádl János községi bírónál Oelsén Ifi napon beltll unnál Ih Inkább jelentkezzenek, mert ezen Időn tul semmiféle követelést nem fogadhatok el.
özv. Nagy Kálmánná vendéglős, Oelae.
♦) E rovat alatt közlőitekért sem a szer-keutóség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
SPORTELET
A Zala-Kanizsa húsvétkor kettős bajnoki mérkőzést játszik
Vasárnap is hétfőn a Merkúrral néíy bajnoki pontirt megy a harc — Uj kapus a Zala-Kanizsában
zonyos összehasonlításokra. A Zala-Kanizsa budapesti képviselője: Böhm Béla értesítette a vezetőségei, hogy egy megfelelő kapussal tárgyalásokat folytat és bizonyos, hegy sikerülni fog megegyezni. Ez eselben ez a kspus már vasárnap védi a helyi csapat kapuját.
. Szó van még egyéb változásról Is a csapatban, amiről azonban egyelőre nem Írhatunk. , Vezér Andrást a Zala-Kanizsa FC vezetősége feltűnő lazsálás miatt feljelentette a szövelségnél és egyoldalú szerződés-bontást kért, amit el Is fognak rendelni.
A Zala-Kanizsa—Vasas mérkőzés nyomán támadt felzudulás lassan eloszlik és a fulballberkekben már egyébről sem esik szó, mint a hus véti programról, mely az idén különösen jól sikerült.
A Merkúrral van két bajnoki mérkőzése hátra a Zala-Kanizsának és ezt fogja lejátszani a csapat. Húsvét vasárnapján délután az őszről elmaradt bajnoki mérkőzés, hétfőjén ugyancsak a Zrínyi pályán a tavaszra kisorsolt kerül eldöntésre.
A Merkúr tehát két nspon át vendége lesz a Zala-Kanizsának. A kettős mérkőzés jó alkalom lesz bl-
Kerti főzelék magvak
Ksptl slpágmagwak Wrághagymák és gumók
Gazdasági magvak ■aramii alaaágak
„ arA takarmányok
■adáreleaégek. ■Dtrágyafálák SyUmSIoefa vádalml
szerek
OyfimBIoafa tlaxtitó drótkafák
kaphatók:
ORSZÁO JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-védóazerek kereskedésében .
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság melleit. Teleion 130
Tavaszi árjegyzék karti magvakról már magjelent,
érdeklődőknek ingyen megküldöm.
A mai tőzsde elején az arblltage értékek kisebbmérvü külföldi, főleg wieni eladások voltak észlelhetők. Később az eladások megszünlek, sőt a Bécsből érkezett fedezési vásárlások arra késztették a helyi spekulációi, hogy pozíciójának megerősítéséhez kezdjen. Ez kisebb, de általános javuláshoz vezetett. A helyi piac egyes értékelben, különösen Egyesült lizó piacán nagyabti mozgalom volt
észlelhető. A papírok emelkedő árfolyamokon cseréltek gazdát. Zárlatkor a legmagasabb napi árfolyamok voltak érvényben. Flxkamalorásu papírok piacán az irányzat változatlan, űzlettelen. Devizapiac ugyancsak üz-lettelen, változatlan.
Zürichi lártit
Páris 20-22. London 25*ISVl, Newvork 115 85, Britaatl 7203. \' Mllaif 37041*. Madrid —*—. AmsWdtm 207 35. Betli" \'23 10, Wien 72 72. Sofls IC74. Prí-15-28, Varaó 57-85 Badamt SO-kO Belgrád 9-121/s, Bukarest 3-07.
T.*n»*!iTWvtd«
Bnza 20 flll., rozs 15Hll emelk.
Buza tlszav 77-es 2290-7315 7\'-aa 73-75-73 40. 79-ea 23 55 33*75, 80-., 2370 —73-85, dunánt 77-es 20 55-20 80 78-as 20 80 - 21-05, 79-ea 2105-21 2< tOas 21 15 21-40. tors 11-15-1103 lak árpa 13-00—1350, sflrárps l«*nO-1650 vrh 1275—1320 tszt 1(90 -
12 10.\'\'mránti>IM2 00 1235 repce 51*00— *200 kom« 8 30 8-50.
valuták
Angol I. 27-80 77-95 Belga Ir \'9^0 1000 Caeh k. 16-87 16-97 Dánk. 152-75 163 35 CHnár 10-01-1000 Dollár .170 60-57260 Prantla t. 27*30 22 60 HolL 279-35 230*35 Lengyel 63*«h64-2S Leu 3-37 3*41 Léva 4*11-4-17 Líra 29 85-30-15 Márka 186 25-136 85 Norvég 152 75-153*35 SchllL 80 35 80 75
Peseta —*—.—■_
SváJd 1. IJO-60 III 10 Svéd k. 153-40-15400
devizák
Amst 229*65 73035 Belgrád 10-11 .0-14 Berttn 186-35-138 75 Brtssztl 79-75 80*00 Devizáid 3*39-3-41 Kopenb.152 95 \'53*38 London 27-78 27*86 Madrid 71-10-73 10 Mllaao 29SIJ-30*03 N«wjort571*80*72 90 Oszló 152-95 153 35 Páris 22*40 22-4\' Prága 16*92-16-87 Szófia 4-12-4-16 Stockb. 153-60-154 00 Varsó 64 02-44-22 Wha 80*50-60*75 Zürich 110-76-1 lt 06
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbaloknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaehomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21 VH^ldn 810

TENNISZUTOK
már IB pengőtől. Szakszerű hurozáal
Slasengar | Dnolop j
labdák
ITénnlazsgyeaSletekoek éa Igazolt tagjainak készpénzfizetésnél engedmény.
Szabó Untai
fegyver és sportárunagykereskedése =r
IMiltlIU tenniszcipűk
eredeti Dappe**, női 1 fér p a-SO, férfi P IO-—
&*rtérrlsár
Elző
Felhajtás 1678, íWoattan 22. lenda 1*52—1-54. szedett 1-42—1-46, azsdell közép 1-32—1-38, könnyű 1-20—1*30, J-tó randa öreg 1-28—1 32, U-od rendé öse. 1-16—1 26 angol aSIdő 1-45-1-70, szalonna ruugrban 1*58-1*62, zsír 1*68-1-84, hus 1-70—2-04, szalonnás lélsertés 170-1-84
Eaé|s: Délzalai Hyomía él lapklaié Vállalat, Higykuluáa. felelős klsdó: Zalai Károly, ktacarku iitdaai Najiykaaliaa 7*. M.
APROHIHDETÉSEI
Az apsóUrdttéssk dija 10 saéte M Minden továbbá szó dlt* • SfSI. \\ finbepnap 10 sa<Mg M tllMr,
Vaaér- a
ünnepnap 10 saótf
további szó dija f flll. Sttfdáa és aéa-leken 10 szóig M MUér, aiadaa tosSu
azó dljs ■ ML. Omazó s Eladta vast*.
gabb belliből álló uó két szónak számit, bilik. Állást keresőknek SOM engedmtej,
Hlr4at4aak • (#t) | alal a falaar
aiémléiés < _
• I • r • lltiltslllt
lak I (tt) p»ag* laaaataa i falaalaaaa klsysaláa, láaáa alkaráléaa véaait
Fia ratsék és felöltök meglepő olcsó árért készülnek Czlboly Ferencnél, Bazár udvar 1719
FeaaMfcatarak, koaáráruk késiltése és Javltákaa, nádzzéklonáa IIMasaél,
Erzsébet-tér 13. 1654
Jágsaskrányl kisebbet, megvételre keresek. Berény ikazerttzlet. 2029
Ma<aártasaaaeaah egy tisztességes
tlu ellátással felvétetik a bajcsal mslom-bzn. 5029
Fűaxar- és veeyeakereskedés forgalmas helyen bertndezéasel egyUtt kevés pénzzel átvehető. Bővebbet Klrályncca 45 1941
ttalaén egy lakóház, korcsms-Usltlttl, egy hold telekkel, szabadkézből azonnal eladó. - Érdeklődni lehel Oelsén özvegy Nagy Kálmánnénál. 133/
K.rvs.k szonnall belépésre, vidékre, 4 éves gyermek mellé egy leányt, aki a takarítást s vállalja. NémettU beszélők előnyben Bővebbet BarU Alfréd cég. 3096
ÜeKaak azonnali belépésre egy jó családból való flut 18—33 év körfliir "f a mezeimunkában Jártas és lóval tud MooJ. Fizetés: bent koszt és egyezmény. Jelentkezni : ftxv. buisákl Ágoston Jánosáénál,
öreglak, Somc^fym.
Kbérfl* bútor eladó. Clm a kiadóhivatalban -3033
SAJÁT TERMÉSŰ
bagóhegy! faiboraimat 25 litertől kezdve eladom.
1928. évi termés zöld-fehér...... 40 tlll.
1928. évi lerméa fekete burgundi 40 HU.
1929. évi lerméa ugyanazon fajták <0 flU.
Illerenklnü álban kapható.
OROSS, Kazinczy-u. 37.
gS71__
Kováid Péter és Fia
budafsaatl faat6gyér
feat, tisztit éa pHsaero*
Oallérok, kézelők és ln(ek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és fejelés
,o« Caengary-ut 8.
Ozembeaztlntetés miatt leltári áron kláru-
slliuk a Pohl E. és Plal gépgyár avasai tépalt (lélstsbll gőzgépek, dieselmotor, dynamok, elektromotorok,
iranatorraá toroki, "s- 4a fasaagsssaalláté gépalti (esztergapadok, gyalagMt:, Shaplnsgí-pek, körttliészek, keretfttrészík, mzrójuró és lynkaszlógépek, lormázófépek, rovátkoló és cslazoldgépek, transmlsalók stb) Fa- éa vaaaayagakat, safluakl
olkkakat. Érdeklődésre készséggel ad felvilágosítást:
POHL e ÉS FIAf OÉPOTAR isis (elszámolás alatt
SZOMBATHELY.
Nyomatolt a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Z»Uj KárolyJ
70. évfolyam 89. tzám
Nagykanizsa, 1980. április 18 péntek
Ara 14 Hllér
ZALAI HZIM
fc MiiailnMi PM k m**.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: BarbartU Lajos
fa: i f**t aa m«r
Magyar áru
(bl) Teljesen Igaza van minden olyan társadalmi megmozdulásnak, smelynek az a célja, hogy rászoktassa a magyar fogyasztó-közonséget minden lehetséges vonalon a ma-gysr áru kizárólagos vásárlására. Évről-évre Ismétlődnek és keletkeznek uj akciók, évről-évre útnak Indulnák nagy felbuzdulások és a fogyasztó közönig évről-évre épen ugy nem törődik a vásárolt áru hol-termettsá-jjével, mint azelőtt, amikor még megengedhettük magunknak azt a luxust, hogy Idegen országok Iparát, termelését, kereskedelmét hizlaljuk magyar verítéken szerzett filléreinkkel. Ez a nemtörődömség még a jobbik eset volt ahhoz, az utóbbi Időkben mind szélesebb körben lábrakapott lázhoz képest, smelylk az előkelőség fokmérőjéül állította oda a .külföldi" jelző vsrázs- Igéjét. Sikk, bouton és elegincla dolgává nőtte magát a külföldi Irodalom, csak ugy, mint a külföldi ruha, külföldi csemege, külföldi strtó, Wtföfdl ttrdő és — az egyetlen valóban és maradék nélkül hasznos ebben az Idegen-lázban: — a külföldi nyelvek.
Amíg egész Magyarország el ludla tartani mind a 18 millió lakosát és tudott kenyeret adni minden Iparágnak, minden tisztességes vállalkozásnak, amíg a mezőgazdát a mindennapi száraz kenyéren tul Is fizette a rögluró munkája, addig a honi áru, honi cikkek fogyasztásának mindenkor Igaz elve nem kívánkozott a gyakoriali élet harcmezeiére. Ma azonban, a most folyó uj világháború, a kíméletlen, öldöklő gazdasági világverseny Idején a megcsonkított Magyarországnak a lenni vagy nem lenni kérdésével sulyosodó gyakorlati kötelessége megélnie a maga szegénységéből, sőt arra igyekeznie, hogy feleslegei álljanak elő és azokat Idegenben vállsa át itthon gyümölcsöző értékekké.
A magyar áru propagálásának esztendőnként visszatérő jtkclói az Idén Is megindultak. Alapjuk a hazafias érzésre való appellálás, mint legszentebb érzésre, aminek kövelelő Hava előtt meg kell hajolnia minden más szempontnsk, divatoknak ís lázaknak is. Legalább Ib meg kellene hajolnia. Meit az Idegen áruk, Idegen cikkek, idegen irók, Idegen fürdők dl-val|a (ameddig csak dival, addig menthetetlen hazaüallanság Is) ma nemcsak jelenlőségében súlyosabb rákfene, mint a „régi jó Időkben" volt, hanem számokkal mérhető mek-kotasága is rekord-eredmények felé közelget és az államhalalom minden propagandája ellenére<is export-Import mérlegünk veszedelmes passzivitásában csúcsosodik szomorú aránytalanságokba.
Talán az államhalalom nem elég erőskezű eléreti? Talán a társadalmi
mozgalmak irányításában és átütő erejében van a hiba? Lehet, hogy ezek terén is vannak kiaknázatlan lehelőségek, de lessék csak leszállni az eszmei magaslatokról és megnézni a magyar áru, magyar termelés problémáját olt, ahol az a maga nyers valóságában legközelebbről látható: az üzletekben, a műhelyekben, a fogyasztó tömegek Igényeiben és a fogyasztó tömegek zsebében. Ha Itt kezd|ük a magyar termelés minden produktumának nemzeti életkérdéssé vált propagandáját, mlnd|ár! olyan jelenségekre bukkanunk, melyek alapvető magyarázatát adják a külföldi-láz hidra-fejének.
Itt van a lengyel burgonya, ami olcsóbb Budapesten, mint a magyar föld termése. A kanadai alma árban és minőségben veri a magyar almát. A magyar cukorrépából készült CBeh cukor vámmal terhelten Is olcsóbb, mint a magyar cukor. Az osztrák, |ugoszláv, olasz fürdők kevesebb pénzért több igényt elégítenek ki, mint a Balatonparii falucskák fUrdőtelepei Igy mehetnénk sorra a sok Iparágon, a külföldiért való rajongás Igen sok vpnalkozásában.
Ezekben az esetekben vajion haza-flallanságból gazdagltja-e a fogyasztó a külföldi termelőket ? Korántsem. A fogyasztó csak szt veszi, smll olcsóbban kínálnak Takarékoskodik. És elvégre ez Is kötelesség. Nemcsak kényszerű, hanem hazafias kötelesség Is, ameddig közszükséglete-ket kell kielégíteni.
Deslruálás vájjon elmondani mindezt? Nem. Ellenkezőleg: — Itt van a magva annak a kérdésnek, hogy államhatalom és társadalom hol kezdje a magyar áiu kizárólagos használatának propagandáját. Ne csak a fogyasztót animáljuk, ne csak a fogyasztónak mond|unk beszédeket, Irtunk cikkeket és ne csak a fogyasztónak tartsunk magyarázatokat a hazafias lelkiismeretről. Kezdjük meg a munkát ott, ahonnét kiindul: a fogyasztod cikkek előállítóinál, termelőinél Is és magyarázzuk meg nekik is a nemzeti lelkiismeret és az egyéni érdek világosságával, hogy saját maguk, az egész társadalom és szerencsétlen csonka országuk érdekében csak akkor cselekszenek, ha a fogyasztó számára elsősorban ők teszik lehetővé csak a magyar áru, csak a magyar Iparcikk, csak a magyar fürdő használatát. Legyen versenyképes a magyar mezőgazdaság Kanada almájával, Lengyelország burgonyájával, legyen versenyképes a magyar gyáripar Csehország cukorgyáraival, a Balaton legyen versenyképes a stájer tavacskák telepeivel.
Itt, a versenyképességnél kell megfogni a kérdési és nem csak a fogyasztótól kell áldozatot várni a magyar áru pártolása terén, hanem meg kell felezni az áldozatot termelő és fogyasztó között. Ha egyszer a magyar cukor olcsóbb lesz, mint a
cseh cukor, egész biztosan nem lesz magyar fogyasztó, aki cseh cukorért törje magái. .A magyar cipő |obb és olcsóbb, mint a cseh cipő." Ez az egyetlen érv, amivel a cseh cipő ellen harcolni lehet és kell. A kanizsai cipészek ezzel harcolnak ellene és bizonyára eredményt fognak elérni.
A hazafiatlan jelzőt tehát csak ott osztogassuk megérdemelt megbélyegzés gyanánt, ahol versenyképes magyar áru mellett vagy luxus-cikkek terén, csupán divat és flanz kedvéért adnak elsőbbségei Idegen nációk
termelésének.
A hazaflssság szent magasztos érzés, de a nagy fogvasztó-lömegek-ben a nincs megfellebbezhetetlen parancsszava előtt minden pengő, amit a ma nyomorult embere megtakaríthat : — a leglogosabb és legelemibb önvédelem. Ezl ne tévessze szem elől a magyar termelés, a magyar Ipar és kereskedelem, — ezt segítsék elő államhalalmi és társadalmi erők, akkor a magyar áru problémáiénak minden hidra-fejével a legradikálisabban leszámolhatnak.
A párisi tárgyalásokon ismét komoly nehézségek támadták
A csehek a már közösen elfogadott álláspont megváltoztatását akarják kierőszakolni — Walkó ismételten tárgyal Benes külügyminiszterrel — Az egyes államok Idegesen fogadják a csehek ujabbl gáncsvetését
Párls, április 17 A kakil jóvátételi tárgyalásokon
legnap újból komoly nehézségek merüllek fel. A cseh-szlovák delegáció igyekszik a már közösen elfogadott álláspontok megváltoztatását kierőszakolni. A delegációk körében kellemetlen benyomást kellett a cseh delegáció próbálkozása. A magyar delegáció álláspontjával a többi delegációk teljesen tisztában vannak. Ugyanis a magyarok a Hágában elfogadott elvi álláspontoktól semmi körülmények közölt sem fognak eltérni Walkó magyar külügyminiszter tegnap löbbször tanácskozott Benes cseh-szlovák külügyminiszterrel.
Tekintettel arra, hogy a keleti jóvátételi konferencia eredményes
befejezésétől fflgg a Young-terv életbeléptetése Is, az egyes államok meglehetős idegességgel fogadják a cseh szlovákok már Ismert álláspontját. DlplWnáclál körök értesülése szerint -igyanls Olaszország semmi körülmények között sem hajlandó a Young egyezményt ratifikálni addig, mlg a keleti Jóvátételi konferencia be nem fejeződik. A tárgyalások Párisban óráról-órára változó képet mulatnak és teljes a bizonytalanság. Walkó külügyminiszter ma délelőtt ismét felkereste Benes cseh külügyminisztert és hosszasan tárgyalt vele.
Hnnkanélkflllek és rendőrök véres harca a Rákóczi-téren
Budapesten a munkanélküliek megtámadták és lefegyverezték a rendőrőrszemet, aki egy beteg ember segítségére sietett — A rendőr fegyverét volt kénytelen használni
A május elsejére tervezett nagy tüntetések mBgBtt a szovjetkormány áll
Budapest, április 17 Ma délután a Rákóczi-léren hirtelen rosszulletl Tövis Lajos szobafestősegéd. A téren szolgálatot teljesítő őrszemes rendőr a beteg embert egy padra fektette, majd beszaladt egy füszerüzletbe, hogy mentőkért telefonáljon. Csakhamar 40—50 főnyi munkanélküli csoport gyűlt össze, akik kritizálni kezdlék a rendőr magalartásál és fenyegetően viselkedtek ennek társával. Páncsa
László rendőrrel.
Páncsát a tömeg megtámadta, kardját elvette,
aki erre társa után a füszerUzlelbe meneküli. Eközben előrántotta revolverét é&
belelőtt támadóiba, akik közül egyet megsebesített.
A tüntetőket az előhívott rendőr-osztag elfogta és bekísérte a kerületi kapitányságra. A megérkezett mentők segítségben részesítették a rosz-
_ZALAI KÖZLÖNY_
Magérkaiatt a páA»Qgyminitztor> nek a rendkívüli hézadómentaa-ségeft éa községi pótadómentaa-aóget angadélyaző rendaleta
A rövid időre határolt kedvezmény az építkezés előmozdítását célozza
»
szullett embert és kórházba szállt tolták a lurján megsérüli Pdncsa László rendőrt és Hevesi Oyula 26 éve* kőmüvessegédet, aki a rendőr lövésétől sebesült meg.
Ma délelőtt a Dunakorzón is tűntetett mintegy 200 főnyi munkanélküli tömeg, de a kivonult rendőrök szétszórták őket. Kispest polgármesteri hivatala előtt ugyancsak tantettek munkanélküliek, akikkel a polgármester kOzölte, hogy a város az ínségesek részére segélyt utal ki és-megígérte a munkásság támogaláaáL Itt a tömeg rendben szétoszlott.
Mé«<K»teB/« bl»i»»ék«k a tmvfel alíaamaaMöfúról
London, április 17 Whalen, Newyork rendőrfőnöke kijelentette, hogy megdöbbentő ok-mánysxerü bizonyítékok kerültek birtokába arról, hogy a május 1-ére tervezett nagy kommunista tüntetések mögött a szovjetkormány áll. A rendőrfőnök azt tanácsolta a kormánynak, hogy valamennyi közismert Idegen agitátort rövid uton toloncol-tasson ki
Mrti honunonts/dl la roey-ma<dDUak
Pária, április 17 (É/imkal rádlójelentés) A kommunisták nagy tüntetést készültek rendezni, mely bevezetője lett volna a .Május elsejeI nagy csatának." A földmunkások sztrájkba ts léptek, de az építőmunkások tovább dolgoztak. A kommunisták gyűlése normális mederben folyt le. Lényegtelen Incidensek (jrdultak csak elő.
Német-magyar
gazdasági tárgyalások előtt
Budapest, április 17 Berlinben az átutazóban levő Bud János kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy a német-magyar-lengyel gazdasági szerződés megkötése után azonnal megkezdik a német-magyar gazdasági tárgyalásokat.
Hatvany Lajos
amnesztiát kapott
Budapest, április 17 A Kúria Hatvany Lajos bárót 150.000 pengö nem vagyoni kártérítésre és másfél évi börtönre Ítélte nemzetgyalázás btlntetle miatt. Báró Hatvany Lajos a pénzbüntetést már megfizette, a börtönbüntetésből pedig 9 hónapot töltött kl, de betegsége miatt büntetését ideiglenesen, félbeszakították. Büntetésének hátralevő részére amnesztiát kap.
Ujabb sáskaraj
fegyegetl Egyptomot
London, április 17 Arábia felől ujabb hatalmas sáskaraj fenyegeti Egyiptomot. Feltmtóz-tatáaára két mérföld hosszúságban árkot ásnak és lángszórókat állítanak fel. A kormány repülőgépeket küldött ki, hogy minél hamarabb értesüléseket s>ere/.zen a sáskák közeledéséről. — Azt hiszik, hogy az eddig elpusztított sáskák a termésnek körülbelül negyedét semmisíthették meg és remélik,-hogy sikerül Egyp\'.oinot ujabo veszedclemlől megóvni.
Nagykanttaa, április 17
Nagykanizsa város polgármestere a mult év januárjában felterjesztést intézett a pénzügyminiszterhez, melyben arra kérte, hogy ai akkor még törvényjavaslat formá|ában a törvényhozás letárgyalása alatt állott s időközben az 1929: XXIX. t.-c. gyanánt életbeléptetett törvény rendelkezéseihez képest a rendkívüli Ideiglenes hdzadómentesség Nagykanizsa megyei város egyes részeire engedélyeztessék.
A polgármester az 1040-ig építendő lakásokra 30 éves házadómentességet és megtelelő községi pótadómentességet kért
A kérelem alapján azután 1929. április ; 0-án a pénzügyminiszter klküldöltének részvételével helyszíni szemlét tartottak,
Ennek a szemlének a figyelembevételével a rendkívüli ldelglenr< ház-adómeiiességről szóló 1929: XXIX. t.-c. 6. §-ában nyert felhalalmazát alapján Wekerle Sándor dr. pénzügyminiszter a belügyminiszterrel egyel-érföleg megengedte, hogy Nagykanizsa város területének alább felsorolt ■utcáin, terein és háztelkein emelt uj épületek az alább megállapított mértékű rendkívüli Ideiglenes házadómentességben részesllessenek.
30 tv! rendkívüli Melglenna támadásaaatess4g r
Amennyiben legkésőbb 1»3I. évi augusztus 31 lg — Illetőleg ameny-nyiben azok még lebontandó ház helyére épültek — legkésőbb 1931. évi november l-ig teljesen lakható-állapotba helyeztetnek : 30 évi rendkívüli ideiglenes házadómentességet illeti meg:
A legalább 2 emeletes vagy ennél magasabb uj épületeket a következő területeken:
Erzsébet királyné-tér I, 2, 3, 4, 18, 19, 20 és 22 házszám. Horthy miós-ut 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. PőrUt 3, 5, 6, 7, 10, 12, 24. Deák Ferenc-tér 5, 6, 7, 9, 11, 12. Köl-tsey-utca 1. hsz.
Legalább egyemeletes vagy ennél magasabb uj épületeket a következő területeken :
Horthy Mlklót-ut 18, Illetve a Horihy-utnak páros oldala a Szemere-utailg bezárólag. Széchenyi-tér 1, 4, 9, 11, 12 és 13. Szentgyörgyvári-utca 2. Zrínyi Miklós-utca 34, 36, 37, 53, 5.r>, 60, 62. Király-utca 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 47 Zárdautca 4, 6. Batthyány-utca páratlan számú oldala 19 házszámig bezárólag. Kisfaludy Sándor-utca párallan számú oldala 8 számig bezárólag, továbbá 38 és 41. Kossuth Lajos-tér 6, 7, 8, 9. Kórház-utca páros számú oldala, valamin! páratian számú
oldala 7 számig. E0tv0*tér 2. 4, S, 7, 8, 9/a, 9/b, 11, 33,34. Teleky-ut 2, 4. Sugár ul 2, 3, 4, 12, 28, 30. Hunyadi-utca 10 számig bezárólag.
Az összes épületeket a következő területeken:
Horthy Miklós-ut páros számú oldala a Szemere-utcától a pályaudvar felvételi épületig. A pályaudvar felvételi épülete elólt létesítendő uj tér. A vaspálya déli oldalánál a 748 hrsz. ingatlanon létesítendő utcának a Horthy Miklós-utra eső része. A Horthy Mtklós-uttól a vaspálya mellett a Szemere utca meghosszabbításáig nyitandó uj utca (702, 707, 708 hrsz ) A Horthy ut, Illetve Zárda-utcával párhuzamosan a vaspályától kinyúlóan nyitandó és a Zrinyl-utca 8 és 14 hrsz. között torkolódó u| utca. A Kisfaludy Sándor-utca meghosszabbítása a Horthy-úttal párhuzamosan nyitandó és fent emiilet! uj utcáig bezárólag. A Zrinyl-utca meghosszabbításánál a Horthy-ut meghosszabbításáig nyitandó u| utca. Zrinyl-utca 2. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 hsz. A Zárda-utcától a Zrínyi-utca 8 és 14 hsz. között hsz. közötti uj utcáig. A Ürlnyl- utcával párhuzamosan nyitandó u| utca (636, 642, 643, 645, 647, 650, 652, 654 és 655 hrsz.) Bajza-utca 3, 10, 12, 12/a, 15, 18, 20 hsz. Batthyány-utca 21, 23, 23/a, 25, 27, 29 Kossuth Lajos tér 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 24/a, 24/b és 25 hsz. Bagolal-sor 1306, 1307, hrsz. Szekeres József-utca páratlan számú oldalon 13 hsz.-ig bezárólag. Roz-gonyl-utca páros számú oldala lú hsz.-lg Kötcsey-utca páratlan számú o\'dala 3—15, továbbá 18 és 20 h<z. Huszthy Oyörgy-lér 6 hsz.-lg bezárólag. Petőfi-ut 4, 6, 8, 10, 14 hsz. A Rozgonyl-utca folytatásánál a Petőfi-utcáig nyitandó uj uica, valamint az ebből a Huszthy-térlg nyitandó uj utca. A Király Pál-utca folytatásánál a Kinizsi-utcáig nyitandó uj ulca. Csány! László-utca 2 hsz. Klnlzsl-utca 23, 25, 27, 29, 31 házszámig.
23 évi Ddsoddima :
Az OFB által szétosztott és Lengyel Lajos-utca, László herceg-utca, Szekeres József utca, Levente-utca és a Bagolal sor által határolt területeken emelendő épületeket, ha 1931. év végéig b\'feje/tetnek lakható áll-lapotba - 25 esztendei rendkívüli Ideiglenes házadómentességi kedvezmény Illeti meg.
FeUélelek A rendkívüli ideiglenes házadó-menlesség kedvezményében azonban a felhozott területeken emelt uj épületek is csak abban az esetben részesíthetők, ha
1830, áprflli lg;
a) a telektulajdonosok az utca szélesítéséhez illetőiig utcuyitáshoz szükséges területeket a városnak díjtalanul engedik át;
b) a vízvezetékkel te.csatornával ellátott, illetőleg az építkezés évének folyamán etekkel ellátatni rendelt utcákban emelt újépületekben a kétszobás éa ennél ragyobb lakások vízöblítéses kloaetlei te fürdőszobával, a^egy szobás lakások vizöbllté-aes klosettel vannak ellátva;
c) minden alapiakra, a WMszinti padló alatt 15 cm. mélységben vízmentes szigetelő réteg alkalmaztatott. Szigetelő rétegűi közönséges kátránypapír nem alkalmazható;
d) azoknál a lakóhelyiségeknél, amelyek alápincézve nincsenek, a padló burkolata alatt 10—15 cm. vastag betonburkolat alkalmaztatott.
A rendkívüli Ideiglenes házadő-
mentesség kedvezménye a lebontott épületek helyére emelt
uj épülftek egész terjedelmére kiterjed.
KámméQl pátaáámnaMo»»«g
A rendkívüli Ideiglenes házadémentesség kedvezményében részesíthető épületek közül azokat, melyek 1930. év végéig helyezhetők lakhaló állapotba — 20 évi, azokat pedig, melyek 1931-ben helyezhetők lakható állapotba — 15 évi községi pótadómentesség Illett meg.
Amennyiben azonban a telektulajdonos az utcaszélesbités, Illetve utcaépltés céljaira telkének több, mint 20 százalékát köteles leadni: a város képviselőtestülete a községi pótadómentesség tartamát 2—5 évig meghosszabbítja.
A pénzügyminiszter rendelete ma érkezett meg a polgármesteri hivatalhoz. Célja: az elianyhult építkezési kedv felfokozása. Hisszük, hogy s nagyközönség a rövid Időhöz kötött kedvezményt kellően Id fogja használni.
IdAJáráa
A nsaykinlTssi mst sorol ófUl m*%-
hayslőjetentések t Csütörtökön t> Us£-MUl. késsel 7 órskwt -+66. délután 1 Örskor +166, este 9 órakor +Í-J.
Ptlhőztl: Egész napon át borult éfbot-tozst
Szélirány: Reggel észak, délben délkelet, este délnyugati szél.
(Éjszakai rddUjtlenlét) A ■sta.rsl* (tat I ««♦.•! asts W é*-afcas> látását! i •*lto«*ko«r, haHta M* •érkató, «|j«JAre ns*g aafa bátya* aaaval éa **a»fck asa»*l«a. k«M éaukssyssfatl l*»*<-aasl*s ral*asla*.
Dráma a levegőben
Repülők katasztrófája
Chatheaursux, április 17 (Éjszakai rádlőjelentés) Két katonai repülőgép a levegőben összeütközött és lezuhant. Egyik gép egy ház tetejére, a másik tgy térségre zuhanl. Mlndakét pilóta szörnyet halt Az a gép, mely a házra zuhant, tüzet fogott, melyül lángba borult az egész épület. A családnak sikerült kimenekülni, de egy cseiédieány a házban égett.
rdnsogassuk am éráemem kiinUuul kercskmhilssn/ t* ipart.
1930. április 13.
ZALAI KÖZLÖNY
Április IB., uombat
A három árva
Dráma 3 felvonázban. Fáeeeieplők: HMKf B«»Uv, Murny Salla, Ilicsi Farké, Játoké 01a, ■falta Oyala iib.
Lengyelvér
Natalle F.achtruth regénye 8 lel*.
1 ita: Kskikfttk. 1 tta; Uifok lougjt
FAtzcreplék: r«ér«wlok ImlluMi, Ba|4a Jaoi, Latk Ha, Botoáry Bén.
Április SO., vasárnap Április 81., hétfB
Ki]mán Imre vllighiiU operettje 10 (elv. Főszereplők: Marry LlaJtka, Hilda Raaok, JaskarauiM, Varabaa.
KlagéuHt műsor.
URÁNIA MOZI
Április 80., vasárnap AprlllsSI., hétfő
Háború ■ tangar alatt
u hájé kap tánye. Szenzáció 6 tehr.
timnosemalao
Vlgjétékaláger 8 kivonásban. rőnmpM: lan Kata.
Béketol] alvóra csökkent
a nagykereskedelmi árak indexe
Budapest, április 17 A központi statisztikai hivatal már-dui havi statisztikai adatai szerint a nagykereskedelmi árak átlagos In-dot-siáma március végéig 100 volt, vagyis az előző hónaphoz képest 4 ponttal óikként. A nagykereskedelmi árszínvonal Ilyen módon 1923. december óta1 tlsó ízben elérte az W3. Mnívót.
Aí\'Ilyen "liagyWérvfl visszaesését a mezőgazdasági és állattenyésztés termékeinek az elmúlt év közepe óla tartó szakadatlan árlemorzsolódás idézte elő. — Miután az ipari tertlékek ára csupán lényegtelenül változott, a mezőgazdaság és ipari főcsoport indexei közötti eltérés 46.6°/i-ra emelkedett.
Zalavármegye májusi közgyűlése 1.170,000 pengős svájci útépítési kölcsön felvételéről fog dönteni
A kölcsönt a kereskedelmi miniszter ajánlja és egyharmad-Hitben vállalja annak törlesztését — A rövidlejáratú kölcsön három évre szól e* T32 százaUk kamattal jár
Zalaogermeg, AprUls 17 hogy fontos érdekek fűződnek ahoz, hogy a folyó évre tervezett munkák azonnal, még a gazdasági munkák beállta előtt meglndlthatók legyenek, a kereskedelmi miniszter leiratával függő kölcsön felvételét ajánlotta, illetve engedélyezte a vármegye közönségének."
A kölcsönfelvétel hazai pénzintézeteknél nem sikerült. A miniszter értesítette a megyét, hogy egy svájci bankcsoporttól a megye Igénybe vehet egy három év alatt visszafizetendő rövidlejáratú kölcsönt, mely ez esetben 1.I7O.CO0 pengőt tenne kl. A kölcsön kamata 7\'32 százalék. A kölcsön egyharmadának törlesztését a kereskedelmi kormány vállalja, mig a másik kétharmadról és a kamatok törlesztéséről a megyének kell gondoskodni. Miután ma ennál kedvezóbbjkCIcsönt nem lehet kap ni, Bóí/y^Ján alispán a májusi közgyűlésnek? a kölcsön felvételét fogja javasolni.
Mint ismeretes, a kereskedelmi miniszter a zalamegyei bekötő utl építkezésekhez a 400 kllóméler úthossz után évi 140.000 pengőt helyezett kilátásba.
Miután azonban a községek és a vármegye egyharmados hozzájárulásából adandó 390.000 pengő fede zettel az utépitési programnak még fele sem volna elvégezhető az első évben, a megye alispánja a vármegye májusi közgyűlésének fontos előterjesztést tesz, mely egyebek között ezeket mond|a:
.Figyelembe véve azt, hogy a vármegye közüli alapjában a folyó évre a bekötő utak építésének céljaira még 130.000 pengő sem volt beállítható; továbbá, hogy a vármegyében mulalkozó nagymérvű adóhátralékok következtében még az ily módon legkisebb mértékre lesrállltott hitel összegének megtelő készpénz sem állana a folyó évben az építkezés céljaira rendelkezésre; végül,
Elismerten jó minőségű
flór és selyem harisnyáim
a legújabb tavaszi összes divatszinekben megérkeztek
SzomolAnyi Gyula
uri és nól divatárukereskedésébe Csangsry-ut 8. szám alatt.
Elfogtak egy gazdát, akit a nómetfatal gyilkossággal gyannsitanak
A gyanúsított egyelőre tagad — Súlyos gyanuokok vannak ellene
Nova, áprllla 17 A zalamegyei Németfaluban e hó nyolcadlkán brutális gyilkosságnak esett áldozatul Keresztes Ferenc gazda. Éjszaka a gazda arra ébredi, hogy
valaki jár a lakásában.
Qyanut logolt és sikerült neki meglepni a betörőt, aki akkorra már a falusi háznál található mintegy ttz sonkát felpakolta és távozni készült.
A gazdát meglátva, talán első ijedtségében lekapta fegyverét és
rálőtt Keresztes Ferencre, aki másnap sérüléseibe belehalt
A csendőrség a legerélyesebben folytatta le a nyomozást. Rövidesen megtalálta az ellopott sonkákat a közeli szőlőhegyen, ahová a gyilkos rejtette el őket. Neki magának azonban nyoma veszeti.
A nyomozás során megállapították, hogy a gyilkos, aki
feltűnő színű kalapszalagot viselt, ezt az áruló jelet el-
Hasvéti vásár
a Cukorka királynál.
Megérkeztek a szebbnél-szebb tojások, nyulak, kakasok, csirkék és kiváló \'szép és finom húsvéti desszertjeim, a legszolidabb árak mellett Kérem szíves megtekintését.
Kiváló tisztelettel
Heffer Qyula
ura Kazinczy-otea 8.
égette.
Ez segítette azután nyomra a csend*
őrséget.
Tegnap délután elfogtak egy ke* ményfai gazdát, aki elfogatása után rendkívül gyanúsan viselkedett. Tagadta ugyan, hogy köze van a gyilkossághoz, de ellentmondásokba keveredett.
Megtalálták a kalaplát, melyről a szalag hiányzik.
Erre vonatkozólag nem tud kielégítő magyarázatot adnt.
A gazda, akinek nevét a nyomozás érdekében ma még nem közölhetjük, közvetlenül annak a szőlőhegynek a közelében lakik, ahol az elrejtett sonkákat megtalálták.
A nyomozó hatóságok remélik, hogy huszonnégy órán belül teljes vllagoss.\'gol veihetnek s bűncselekményre.
Gráf Zeppelin
Frledrlchshafenben simán kikötött Frtedrlohah&fen, áprllta 17 (Éjszakai rádiójeüntés) A Qral Zeppelin sevillai útjáról visszatérőben ma délután 6 óra 60 perckor Friedrichshafen fölé ért. A léghajó, dacárs a nagy esőnek és viharos szélnek, 7 órakor simán kikötött.
Naiykaaiasa Vidéki A utóbaax Vállalat
MENETRENDJE
Írvaaykaa ItMi |Unár S* f-éMt
ErnáÉar-tár-
4-06
510

6-ao
7-so
8-ao ll» 12-M 13* 14-os 17* 20« 22\'« 22« 23«o
JŰÜSS,
4-ia 5" 600 6-« 7"
8-40 U M
13<» 13"
14-ia 17-u 20-" 22*
22-M
23-M
JÍS-
t-os 10<»* 11-M 18*
Ykaza
7-ts
10-w 12-" 18«
•-gal Jelzett cuk szerdán é» pánté kea közlekedik.
Húsvétra MILTÉNYI CIPŐT vegyen!
Modelljeink a legszebbek!
Zalai közlöny
NAPI HIRiK
NÁP1REND
Április 18, péntak
Róm. katollkua: Nagypént. ProlíaUna Nagypéntek. laiaellta: Nlr hó 20.
Gyógyszertárt éjjelt atolgálatl I. bó végéig a „Mirla" syógyuertlr.
OSltSrdö nyitva reggel ti órától catr 8 órilj (bétfö, aaerda, péntek délután, kedden egáai nap nótinek). T«l.: 2—13.
Áprllla 19, aiambat
Római katollkua : Nagyaxomb. Proteat.:
Kocalrd. Izraelita : Niz. hó 21. *
Városi Mozgó. - .A hliom ínra\', drima. — .Lengyelvél\', regényea film 2 részben
JWfrde/éseke/
a „Zalai KOxlöny" Ouavétl aadmdbu, ma, pénteken délután 6 óráig veax fel a kl-adóhivatal. __
— Lapunk legközelebbi száma
(mlnlhogy nagypéntekre való tekintettel a szombat reggeli lapok nem jelenhetnek meg) a húsvéti Ünnepi szám Ie3z, amely szombaton délután jelenik meg.
— Nagypénteki Istentisztelet a plébánia-templomban. Reggel 8 órakor keresztüli ájtatosság, 9 órakor nagypénteki csonkamise, amit Pulyay Lambert helyettes plébános tarl nagy asszisztenciával, majd utána a szokásos könyörgések és keresztbontás. Nagyszombaton reggel 7 órakor tazszentelés, majd keresztviz-szenlelés, utána a nagyszombati könyörgések, jövendölések, ma|d ünnepi nagymise, amil P. Deák Szulplc plébános celebrál. Este ti órakor feltámadás.
— A kormányzó Somogyban vadáazlk. Horthy Miklós kormányzó szerda éjjel átutazol! Kaposváron és Lábodra érkezett, ahol gróf Széchenyi Emil uradalmának erdeiben vesz részt vadászaton.
Kereskedelmi Alkalmazottak
— A nagykanizsai I—II. ker. Levente Egyesület folyó évi május hó 3-án délulán 5 órakor a városháza tanácstermében tisztujitó közgyűlést tart, amelyre az Egyesület összes tagjait llszleleltel meghívja a Levente Egyesület elnöksége.
— UJ zalai telefonközpont. Alsóbogodon megnyílt a telefonközpont. Előfizetők a következők: 1. Körjegyzőség, 2. Farkas Tibor dr., 3. Thassy Kristóf dr., 4. Farkas Kálmán, 5. Hangya szövetkezel.
— Az Ady-ünnepély műsorának prólogusát Barbarlts Lijos f. szerkesztő Irta, előadja Welsz Edit, akinek ez lesz első nagyobb szereplése. A kilünő megjelenésű úrilány bemulalkozásához sok reményt fűznek. Ady Endre: Hajó a ködben cimü versét Dobó Qyörgy kilünő izavalónk adja elő, mig Pethy Jótsef Ady: A Hortobágy poétája c. csodaszép költeményét szavalja. A fiatal, klskaniz8al levente-szavaló már számtalanszor aratott sikert ünnepélyeken. Urbán Qyula Ady verseket, Ady-Relnltz dalokat ad elő és .Miért alakult meg az Ady KOr Nagykanizsán?" cimmel a Kör programját fogja kifejteni. Kelemen Ferenc a Magántisztviselők Egyesületének agilis elnöke bevezető előadási, Surányl Oyula felsőkereskedelmi la-nár, kiváló szónokunk pedig Ady Endre költészete elmen tart előadást. Villányt István zongora-tanár és zeneszerző .Ady Endre lelke\' clmü kompozícióját és egy modern meiter eposat játsza. Ez a műsor mindennél többel mond. Az estély vasárnap este pontosan 9 órakor kezdődik a Kaszinó emeleti nagytermében. — Belépődíj nincs. A terem közepén Csorba Oéza szobrászművész Ady-szobra örökzöldek és babérok között fogja gyönyörködtetni a közönséget. A szobrot a nagy művész az Ady Kör liánt érzett szimpátiájából önzetlenül adta a Körnek és azt ma este hozzák Nagykanizsára.
— Az Ipartestület elnöksége felkéri az igen tisztelt Iparostársakat, hogy szombat délulán a feltámadási körmenetben a legnagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés délután léi 6 órakor a cintóriumban a testület zászlaja alatt. — Elnökség.
Srirtetegeknek és érelmeuMedéi-kei sieme4ókiek a természetes ,F«r«lO lóswi" keserűvíz használata ltönnyü és ponlos bélmüködést biztosit. Klinikai vizsgálatok Igazolják, hogy a Ferenc lóziet víz különösen agyvérzésre és gutaülésre hajlamos idősebb embereknek kilünő szolgálatot tesz. A P«re»C 1ÓU*I keserűvíz Lgyógyszerlárakban, drogériákban és Tüszerüzletekben kapható.
táncteáia
— A nagykanizsai Allatvédó EeyeaO-
let lolyó évi április 21-én, húsvét héttőn, délelőtt 11 órakor a városháza kla tanácslormében közgyűlést tart, melyre az egyesület lakjait, védőit éa híveit tisztelettel meghívja na elnökség. A kiU-gyüléa tárgysorozata: 1. elnöki Jelentéi, 2. titkári Jelentéé, 8. elnök válaaz-tása, 4. Indítványok tárgyalása. A gyűlésen való megjelenés az állatvédelem érdekében fölötte kívánatos. Tagbele-lentéseket a választmány a közgyűlésen ls eltogad.
— Ugy értesülünk, hogy az egészségre teljesen ártalmatlan .Árpád" nevű cigaretta, füstszűrös szopókáva! lolyó hó 21-élől kezdve a m. kir. dohánynagyárudában 3 filléres árban vásárolható lesz.
VásárolfunklttOon, ne kUld-tOk páMttnkel Iáegembe.
Imi
Inöi-, férfi- és
I GYERMEKCIPŐK
■ Játékán
- A Balatoni Társaság Irodalmi, Művészed és Tudományos Egyesület, Budapesten, a Zeneművészeti Főiskola kamaratermében április 26-án este fél 8 órakor hangversenyt rendez. A hangverseny! bevezeti dr. Felekl Sándor, a Petőfi Társaság tagja. Zsámboky Miklós, a Zeneművészeti Főiskola tanára gordonka és Závodszky Zoltán, a m. klr. Opera tagja énekszámai után Baán Jolán előadómüvésznő, báró Wlasslcs Tibor költeményei! szavalja. Ádám Éva írónő e!óad|a a Balaton trianoni regéjét. Thoma József, a Zeneművészeti Főiskola tanárának zongoraszámai után V. Kováts Ilonka, a Városi Színház tagja báró Wlasslcs Tibor megzenésített verseli énekli. Ooldschmidt Oyörgy költő előadja balatoni költeményeit. Plchler M. énekművész előadja a Bor-dalt Bánk bán-ból.
— Kitiltás után visszatért -L elitélték. Agg Mária zalatárnok! születésű 21 éves egetédieányt, csavargás miatt a rendőibiróság két évre kitiltotta a város területéről. A leány engedély nélkül visszatért, miért a rendőrblróságon ma 10 napi elzárásra és a kitiltás foganatosítására Ítélték.
Húsvét hétfőn
fél kileső érakor
— Kelemen-Kupa sakkverseny 1930. Nagykanizsa sakkbarátalnak kicsiny, de lelkes tábora bizonyára őszinte örömmel fogadja Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Maróczy Sakk Kör elnökének áldozatkész gondoskodását, midőn egy. gyönyörű serleg adományozásával ujabb versenyzési alkalmai nyújt minden sakkozónak. (A serleg megtekinthető Schless Testvérek Kaiincy-utcal fióküzletében.) A „Kelemjn-Kupa" örO-kOi vándordíj, melyért a Nagykanizsai Maróczy Sakk Kör minden év tavaszán versenyt rendez és a győztes nevét az évszámmal együtt meg-örökltésképen bevéseti a serlegbe. A most elsőlzben kiírásra kerülő verseny, amelyikben Nagykanizsa minden sakkjátékosa résztvehel, áprl-
1930, április 18
lls 27-én kezdődik. Nevezéseket elfogadnak ugyanezen nap déli 12 óráig a versenyvezetők Welsz/elá Fetenc és Sárosy Zoltán, valamint Schless Testvérek Kazlnczy-ulca ti Wagner Jenő Fő-uL Nevezési di| ötven fillér.
— Blztoa éa enyh* hatáa elítcllétele a Jó hashajtónzernek. Elért kedvelik a „Darmol"-t a ajánlják az orvosok év. tizedek óta gyermekeknek éa felnőtteknek székrekedésnél egyaránt.
— Antik porcellánok, üveg. dísztárgyak, a magyar piktúra nagy. nevű mestereinek kiváló alkotásai sorakoznak a Cenlrál egyik üres üzlethelyiségében öt napra megnyílt kiállításon. A látogatottság és kelendőség mindennél ékesebben szóló bizonyitéka a kiállítás ériékének és a kiállított tárgyak méltányos árainak. Különösen a zsolnai, meisseni, herendi porcellán és üveg antikvitásoknak sok a csodálója, mert Ilyesmi! Nagykanizsán még nem hoztak tárlatra.
— Blumenschein Vilmos blzto-sitáaa ügyében tegnap közöltclkkűnk-kel kapcsolatban az Illetéke* biztosító Intézet annak megállapítását kéri, hogy 1) Blumenschein nem csak .nem fizette rendesen a biztosítási illetékei", hanem egyáltalán nem fizette azt és hogy 2) e biztosító intézet a biztosított összeg kifizetésének megtagadását nem hozta kapcsolatba az özvegy által felveit magán-kártérítéssel, hanem árért hagyta peres útra terelni az ügyet, hogy a bíróság döntse el, vájjon Orubanovich családja tartozik-e szavatossággal
l
át
elyiségében
— világhírre cuk Igaián ló gyártmányok tehetnek szert Asplnn-uiblet-ták az eredeti „Bayer" csomagolásban Immár 33 év óta a gyógysserklncslm tartoznak és — amint ssamtalan szakvélemény Igazolja — a világ öeszea országaiban általános kedveltaégnek örvendenek. Biztos éa ártalmatlan szer az oly gyakran toüépí htlléses betegségek az azokkal együtt Járó kellemet len metléktünetek és sokszor súlyos következményei ellen való védekezésre.
MialAtt tavaszi szükségletét beszerezné,
keresse fel
Weisz Nővérek
divat-szalonját Zrínyi Mlklós-utoa 84.
(postapalotával szemben).
Eredeti kabát- és ruhamodellek
Alakítást vállalunk. Elsőrangú munka. Olcsó árak. irat Teleion: 251.
flyóxMJli meg róla, kogy a megkezd idOlt
keretéi beltl uhi
sem létezett
♦ ARNUTH SÁNDOR ÉS FIA
■AGY VÁLASZTÉK gyermekkocsikban
leniek áruitn
áruházában (bazár* udvar) Telefon 1 001.
Képkeretezés
1930. április 13.
Polgári Egylet
éttermében
huivét vasárnap és héttőn, valamint hetenklnt: csütörtő-kőn, szombaton és vasárnap. Előadásra kerülnek a legszebb és legu|abb slágerzeneszámok. Legjobb tájborok, csapolt sörök. — Magyar konyha. A n. é. közönség szíves pártfogását kéri tisztelettel
Szita Márton
KJ37 veadéflőt.
Abonensek felvétetnek
_ SMÓnyegeí csak egyuer peyyeo t Baridnál a legnagyobb vdla»Mk, legolcsóbb dr és MedvexO flmelésl feltételéit.__
— A Balaton hajóinak tavaszt mc nstrsndjo. A Balatont Hajózási Rt a magyar tenger vtzt közlekedésének menetrendjét május 14-lg tartó érvénnyel a következőképpen állapította meg: 8lótokról Indul naponta 10-50-kor, és Bslatonftlredre megérkezik 1145-kor, viszont Balatonfüredről Indul 16\'15-kor és 8lófokra érkezik 17-05-kor. Balatonfüredről naponta 11 55-kor Indul Tihanyba é« oda megérkezik 1210-kor, Tlhany-ból Indul 16S5-kor óa Balatonfüredre érkezik lS\'10-kor. — Fonyódról Indul naponta 8-00-kor, 12W-kor, 16\'20-kor éa 19-15-kor és Badacsonyba megérkezik 8\'60-kor, 12-50-kor, 17\'10-kor és 2Í)05-kor. Viszont Badacsonyból visszaindul 900-kor, 13\'40-kor, 17\'40-kor és 2015-kor, Fonyódra megérkezik 10-00-kor, 14-40-kor, 1840-kor éa 21-06-kor. - Balatonboglár és Révfülöp között a közlekedés menetrendje a követkozó: Balatonboglárról Indul 8-56-kor és 12-06-kor, Révfülöpre megérkezik 9U0-kor, lUetve 12-30-kor. Révfülöpről Indul 10-30-kor és 15\'90-kor, Balatonboglárra megérkezik 10-öó-kor és 16-M-kor.
ZALAI KÖZLÖNY
A feltámadást körmenet sorrendfe
Nagykanizsa, április 16 S.ombalon a feltámadási ünnepély este 6 őrskor kezdődik a plébánia temp ómban. A körmenet sorrendje a következő:
1. Feszület két lobogó között. 2. Elemi és polgári Iskolák tanulói. 3. Kath. tó-glmnázlum Egvotoml Ifjúság. 6. Föld-mlvesek és gazdák. 6. Ipartestület. 7. Kereskedők testulotel 8. Kávésok, vendéglősök egylete. 0. Kath. legényegylet. 10. Ker. szocialisták és munkásifjak egylete. 11. Kereskedelmi és magánalkalmazottak 12. Nagykanizsai állomás forgalmi személyzete és nyugdíjasok. 13. A posta ás DV. fütőházl személyzet és Usztvfselő kara. 14. Pénzügyőrt személytől 15. Vámhivatal, állampénztár és só-hlvatal Usztvlselől és személyzete. 16. Folyammérnőkség és erdőgondnokság. 17. Városház személyzete. 18. Államrendőrség. 18. Bírósági, ügyészségi és Ügyvédi kar. 20. Városi képviselőtestület. 21. Pénzintézetek Usztikara és személyzete. 22. Kath. fértlllga. 23. Ker. Tisztviselőnők Egyesülete. 24. Urleányok és Úrasszonyok Kongregációja. 26. Szoc. Misszió nővérei és Szent Ilona Leány-klub. 28. Kántor az énekkarral. 27. 01-táregyesület 28. Szent Ferenc Harmadik Rendje. 29. Cserkészcsapatok. 30. Tűzoltók. 31. Katonai zenekar. 52. Katonai díszszázad első tele. 33. Fehérruhás leányok csoportja. 34. Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek. 35 Papság a legméltóságosabb Oltáriszeotséggel, a baldachin mellett lámpavlvők és katonai diszszakasz. 36. Hatóságok képviselői. 87. A megnevezett csoportokba nem tartozó összes férfiak és nők.
Rádió legolcsóbban
Sxabó György rddia-
laboratorlumdban Fiu13., udvar.
— UJ rendszer butorvásárlők részére. — Közalkalmazottak részére Zalavármegye egész területére dl) mentesen szállítunk teljes lakásberendezéseket, a következő előnyöket nyujtjuk. Százpengőnként csupán öt pengő havi részlet fizetendő és egy éven felüli törlesztés esetén a kamatokai Is megtérítjük. Ko/fsteln Szombathely, Kőszegi-utca 5.
Ön
mindig meg volt elégedve a minőségével I
Turul-cipö
Keresse fel most is a
TURUL CIPŐRAKTART
húsvéti cipőszükségletének beszerzésére.
A Turul Cipógyár fiókja a
lehető legjobbat nyújtja vevőinek a legolcsóbb áron.
Troteur clpök fekete, barna, és drapp színben P 14-50-töl
Magas sarkú cipők fekele és barna szinben ... P 14-80-től
Fekete férfi félcipők ... ..........................................P 14\'50-töl
Barna férfi félcipők ............ ........................P IB\'SO-IŐI
Gyermek kivágott cipők drapp, barna és lakk bőrből, varrott talppal.
Tenniszcipők.
Dorco gummitalpu cipők.
Elárusító hely: Epplngsr I. és Fia, Nagykanizsa.
KÖNYVEK, LAPOK
Zala vármegye feltámadása Trianon után
Megírtuk már, hogy fenti elmen a közeljövőben Zalavármegye utolsó tlz esztendejének lörténete Jelenik meg mlnlegy 500-600 oldalnyi terjedelemben, díszes kötésben, számos képpel, gazdagon illusztrálva, amelyben az összeomlástői, a forradalmakon, megszálláson keresztül a mai napig történt események kerülnek megírásra történetiről hűséggel.
Forrásmunkául a jövő történetírása számára.
Zila vármegye testéből Is kivágott egy hatalmas részt ellenségeink kapzsisága. De bármennyire fáj is a széldarabolás, mégis erős akarattal, lángoló hazaszeretettel építették ujjá ezt a vármegyét És ebben az épitő munkában resztveit mindenki, akinek magyar a szivedobbanása és akinek lelkén nem halalmasodott el a csüggedés.
Zalavdrmegye feltámadása Trianon után cimű mü cél|sl(a az eddig beszolgáltatott adatok a szerkesztőbizottsághoz jutottak s igy senkii sem fog írni anyagi, vagy erkölcsi károsodás.
A munka összeállítására és megszerkesztésére egy elismert és kiváló írógárdával Bikássy Jenő, Ismert budapesti újságíró vállalkozott, ami elég garancia arra, hogy a mü m\'/i-den tekintetben kifogástalan lesz.
Az utolsó Hz esztendő törtéhelml eseményeinek kiemelkedő részei: Az októberi forradalom hatása a vármegyében, a népköztársaság, a kommün, a megszállás, az ellentortadalom eseményei, a nemzed újjáépítés, Károly király tihanyi Internálasa, «tb. stb. És helyet kapnak e munkában mindazok, akik magyar lelkük minden erejével, szivük minden dobbanásával és agyuk minden sejtjével a feltámadáshoz segítették a szétdúlt vármegyét
Az adatgyűjtő munkálatok a hatóságok teljes támogatása mellet! az egész vármegye területén megkezdődtek.
A szerkesztőbizottság fényképes Igazolvánnyal látta el munkatársalt
X Kár megöregedni: erről elmés és kedves cikket közöl az UJ Idők e hell száma, amelyben Kosztolányi Dezső finom és értékes tanulmányt irt a Bánk bán szerzőjéről.
Katona Józsefről századik Születésnapja alkalmából. Szép művészi és aktuális képek gazdagítják n füzetei, amelyben gazdag rovatok sorakoznak egvmás mellé: kézimunka, receptpályázat, rejtvények, ut a szépséghez, szerkesztői üzenetek, kertészet, gasztronómia, szépségápolás stb. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
X 260 oldalas könyv a Színházi Étet húsvéti száras. Bbhen kezdődik Kálmán Jenőnek, az országos nevű humoristának „Omszki llandevu" olmü hadifogoly regénye, amely nomcsak a fogság borzalmait hanem annak vidám óráit éa emlékeit -is visszaidézi egy Izgalmasan érdekes szerelmi történet kapcsán. A magyar festőnőket Is bemutatja a húsvéti album, amely novellákat színházi aktualitásokat érdekes és gazdag rovatokat, színdarabokat, kottamellékletet továbbá 32 oldalas Oyermokujság és képes levelezőlap mellékletet ad h us-vétt számában. Ara 1 pengő.
K Éjféli 12 óra és a londoni székesegyház harangjának szavát tisztán lehet.hallani egy elhagyott kis magyar fürdőhelyen. Sok Ilyen csoda van, aminek ma még elképzelhetetlen a megoldása. Ezekről a csodákról Irt Karinthy Frigyes érdekes meditációt a Lantos Magazin húsvéti számába. Ára 1 pengő. Aki negyedévre előfizet, ajándékba kap|a Mark Twdin : Titokzatos Idegen c. munkáját, aki félévre fizet elő, az Mark Twaln könyvén kivül megkapja Kellér Andor: Szakszofon c. könyvéi, háromnegyedévi előfizetés után p-dlg WellB Nagy Világtörténeti. Előfizetési dija egy negyedévre: 6, félévre 12, háromnegyedévre 18 pengő. Előfizetés eszközölhet minden könyvkereskedésben és a Lantos Magazin Kiadóhivatalában (Budapest IV., Muzeum körút 3).
X Az Én Újságom a legszebb, legrégibb képe* gv«rawklap, 6—1.3 éves fiuk és leányok legkedvesebb szórakoztatója, amelyet Pősa La|os alapított és szerkes»ti Oaál Mózes. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő. Az Én Újságom előfizetői 1 \'20 pengő kedvezményes áron fizethetnek elő Az Én Újságom KOnyvet-re. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest VI., Andrássy-ut 16.
— Oazdaságl tanfolyam tanítók részére. A kultuszminiszter a tanítók részére a szünidőben nyári gazdasági tanfolyamot rendez. A pályázatokat má|us 25-ig kell benyújtani a lanfelügyelőségnél.
NAGY HÚSVÉTI VASAR
mélyen leszállított árakkal
PIRLSZ és BECK áivatárubázában a Hattyúhoz a Központi szállodával szemben
,„, Kérjük kirakataink, valamint oloaó áraink magtakintóaót I
ZALAI KÖZLÖNY
Halló! Figyelőn I
Mai naptól kazdva
Eszteregnyén
1 kiló borjúhús 1 P 60 fillérért
kapható.
Weisz Ferenc
mészáros.
KÖZflAZDlSÁi
Falhhráa M magyar keraakedókhBz
A hoill termeiéi érdekében folytatott propaganda ma már a tártadalom minden rétegében hatalmas vissz* lungot keltett A mohaimat hatalmai lépéssel viszi előre az országos akció is, mely minden u|abb egyesületi keret nélkal írásos fogadalmat kir a hazafiason gondolkozó magyar nikUI is férfiaktól arra, hogy eztnlul lefietitég mlhdenben a hazat termelést fogják előnyben részesíteni. Az aláírások naponta százával futnak be s a magyar társadalom — a mozgalomnak ebben a stádiumában — az árukőivetités legfontosabb faktorának, a magyar kereskedőnek állásfoglalására vár.
A magyar fogyasztó1 ms mir keresi a magyar árut s ml arra kérjük a magyar kereskedőket, legyenek segítségére a magyar fogyasitónsk abban, hogy s jó és versenyképes magyar árut könnyen és biztosan* meg is találhassa. Ezt a célt ugy véljük elérhetni, ha a kereskedő kirakataiban vagy azoknak legalább egyikében állandóan, vagy időszakonként kiállítja az üzleteiben forgalmazott magyar árukat s a közönség tájékoztatására az Illető kirakatokban tetstés szerint választolt módon a kővetkező szöveget alkalmazná:
Ezt a kirakatot a magyar társadalom .magyar driil vegyünk" mozgalmának salgilatdba állítottuk.
Szövetségünk az egyesületi sajtóban, továbbá a közel 1000 tagegyesület és 1400 községi körzet és különösei a fogadalmat tett aláírók kötében díjmentesen Ismertetni fogja azoknak a kereskedőknek a cimelt, akik a mozgalomhoz csatlakoztak.
kérjük azokat a msgyar kereskedőket, attk vidéken mozgalmunkhoz csatlakozni Óhajtanak, bogy ezt a szándékukat a TESz Ipar- éa Mezőgazdaság-Pártoló Szakosztályával (V., Mérleg-u. 2.) közölni szíveskedjenek/ abol ta »ind«n erre vonatkozó fel-VllágositáfUt is rendelkezésükre állunk s még csak azt kívánjuk megjegyezni, .hogy a mozgalomhoz bit-mely Időpontban csatlakozhatnák s gondoskodni1 fogunk arról Is, hogy Idővel w Ilyen kirakatok egyaMeto igazolására megfelelő ismertető jel-Vényt Is bocsássunk rendelkezésre.
AbLEOnfQH:
SPORTELET
ValócxUyt, a Jóstsefváros volt Kapusát saterstöátetíék
Nagy érdeklődés mutatkozik
Nagykanizsa, április 17 A húsvéti kettős bajnoki mérkőzés iráni, örvendetesen nagy érdeklődés nyilvánul meg. A Zala-Kanizsa együttese be akarja bizonyítani a közönségnek, hogy a Vasastól a hétgólos vereséget nem s csapat teljesítménye, hanem Vezér védése miatt kapta. A héten több tréninggel készülnek a profik helyreütni s nagy csorbát és a megromlott gólarányt javítani.
A Merkúr szeszélyes ellenfél és a szezonban mulatott eredménye elégséges arra, hogy ne vegyük elbizakodottan őket. Nekik nincs semmi veszíteni valójuk, de minekünk a 4. hely kérdése forog kockán, ami
a kettős húsvéti program Iránt
esetleg egyéb, messze kiható következményeket is jelent...
A Zala-Kanizsa FC vezetősége Valóczkyval, a Józsefváros volt kapusával tárgyalt, akinek leszerződle-tése tegnap megtörténi.
Ilyenformán a csapat helyrebilleni lelkiállapottal állhat ki vasárnap és hétfőn, hogy megszerezze a négy fontos bajnoki pontot, amire olyan nagy szüksége van.
A mérkőzés mindkét napon délután Ml 5 órakor kezdődik és elólte ifjúsági csapalok játszanak előmérkOzést.
(Felhívás a leventeblrókhoz.)
A leventeblrók f. hó 19-én, szombaton este fél 9 órakor fontos megbeszélésen Jelenjenek meg.
TtSmofjnsauk a* érdeme* Irrmtirrf" kereakedelmet és Ipart.
A roaaz tOzhaly • ok kSltsógot ós boazuaógot okoz.
Dobfa kl tehát haaanavehetetien láz-helyét és rendelje" nálam uját készítményeimből egy Igazán praktikus
asztaltüzhelyet,
melyért 16 évi garanciát vallatok.
macsek lajos
iiea lakatosmester
Rsgykaalxu, Iáuel léhereeg ut 87.
Legjobb üditő ital fc
a köriamert
Kapható minden fdsxer-<s cssmsgekereskedésbe*.
Főraktár:
M ií Intaiizsi
Király-utca 21. | T.iaf.sa aiS
Drágább van, jobb nincs! Az1930-as Morrl. Oxford Slx
a hathengeres kétliteresek legjobb|a. Pinger typ controll, hydraullkus fékek, triplex üvegezés stb. Araiak, hltalfettétalelak a lafljutónyaaabbak.
Kérjen felvilágosítási, ajánlatot: Morris Autók Képviselete Budapest, VI., Andrássy-ut 28.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23*—
KODAK rollfilmgép
4X6 5 cm. ... Pengő «•—
duplalencsével ... „ 45"—
6/9 cm........... BO\'—
dupla lencsével . . „ 60\'—
8 havi réazlatrel
Agfa, Zeiaa, Voigttfindri* gépek.
iaatir nunkát •ioiái vállalok I
fzabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
.1930. április 11
Főzelék- és virágmagvak
Begónia gumók Dáhlia gumók
Gladiólus gumók Tubarózsa gumók
Mdtrágyofólók
SyflnsBloafa vMélbM a z a r a k
kaphatók:
orszAg József
mag. műtrágya, termény éa nSváay-védöszerak karrtMMW
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett TaMoat 13a
SH___
TŐZSDE
A külföldi eladások megszűnése az előző napokénál lényegesen jobb hsngulatot idézett elő. Bár áz árfo lyamokban mutatkozó számúéra emelkedés nem volt jelentős, a hi-tározoltan jobb vélemény csaknem valamennyi piacon észlelhető volt, A helyi spekuláció fedezési vásárlásai és a véleményes vásáriások allmentállák a piacol, amely a négy napos szünet előtt kedvező hangulatban zárf. Fixkamatozásu papírok piaca változatlan. Devizapiac üilet-telen és változatlan.
UrfeU sárfal
Wria 10 77, Loadoa »0», Nswyoat 5tfr80, Brflaaal OT0, MBaao TfWl, Madrid MM, Amaaerttarn KT40, M> 12310, Win 72-70, SoAa ni, Prtn 16-23 Varad 5783 BaSaplK Belgrád 9-tlVi, Bakára*!Töt.
Ttméayténia
Buza dt. 10 flll, rozs 10 fül. emelk.
Basa Hazav. 77-ea 2740 2>l5 tt—
2J26-23 40, 79-ea 1 2310 -23-86, dunánt 7»hm 20 90—21*15. 79-aa 21-IS—ti «0-a« 2123—21*50, roaa ||«-t tak árpa 1300—isM, aörárea I* 16 50, ssb 1375—1320,1-----\'

A MayasU
valutAk
Angol I. 27*30-27-95 Belga fr 7WOIOOO Caen k. 16*87-16*07 Dáak. 162-75-163*35 Dinár 1001-10-09 Dollár 570 30-077*30 Frandaf. 22-30-22 90 HolL 779*35 230*36 ; Lengyel 63-96-64-24 Lau 3-37*3*41 Lava 4*11-4*17 Líra 29 86-30-15 Márka 13* 25-13685 Norvég 16775 153 35 SchllL 80 35 80 75
Peaeta —*___•_
Svájcit. 110*00 111* 10 Svéd k. 163*40 164 00
áavUa-lapájjM
oevizAif
Aart. 2I9-7S-2K
Bdgád 1*1141
Brlaazáj\'wsl DvrtsaM MT
Ifiijltsh in TI
Varsó Wlaa 80-50^0*;» Zttrich 110*78-1 IK«
écUuitu 1094, atwatlsa —. — küa£-.«xts t•92-1*64. szedett i-S-t*4«, oadett
Ss^han 1*58^-1*82, sül 1*8-1-84, Ina
1*70-2*04, azalonuáa Maartéa 1-70—I-M-
baájs: Dálulal Sfsaéaáa UfJOáti Válükl, IstoHIfcM
Felelős kiadó: Zalai Károly.
■ N^Tkuáwm m
1930 flpdlll 18.
apróhirdetések
iZZu^-T 10 szóig St fillér, minden SbbTwJ aita •fill. Szerdán te fim-SU 10 szólj M <W*r, minden további ah dll* • filu Címszó a Miaden vaíta-nbb betíbó) ÍDÓ Kó k« szónak asámtt-[lük. Alliat kereaóknek 60Ve engedmény.
Ili llllllk • W) iu»«
■lal a Mwmm MayvaUs, ■aéatUaéa »i«r»lln <MI • I t r • llnlodlk
_________Vf minden cálra alkalmai,
oloSdwM MNpuurtea 84. 2053
Férfi* varv női feHSItőt kéazllek dtval-■ iiflluawvttbw 80 P-től, részletfizetéal kedvezmény. — Cslboly Ferenc, Batár •tgi-___H89
Csukott bérautók négy é« hatszemélyea ugokáóbban Kialmann Nasaóaál ren-SS»tj. Tie^»« t7Kia W. 1M8
FaaatUatarak, koeáráruk kéailtéae te lavltéaa. nádazéklonáa IlUaaél, Srsáébet- tér 13. 1654
Fáaaar* te vegyeskcieskedéa lorgal maa helyen berendezéasel együtt kévéi pénzzel átveheti. Bővebbet Király- ucca 45 IMI
3 szobából álló utcai, földszinti lro*a-batylaé* kiadó Caengery ut 4. 1893
MOH IVÓ. A HaaytaaJxaai Uránia «os«óké»-IllF\'- ManteftfrtMáf tahré lK árt sprtlls ké IMa 4. a. |i hűit a Vérei Sttohii I,Ódért!* évi raart*. kazfiyflusét, m«lyt* ■ t. mk aitoMl ttiilaWtal RMfhtvatuk Iges-: — Tárgy i t. évi J*l«nlé*. 3. Zártjémadé-- b*Muuté*« éa aa n"[.1 •»,\' u Itt-
l*á*atvéay*. 2. rilOiytlAbTroiitásl 4. Indítványok tárgyaliu. A
réáMk i, .Upu.fcáljok érWlnétws * köiivQIÍ, ■MbniM ilAn bárom a.pp*i aa i(»i|.t.\'..l,r.i (Vfca.1 Sztnhé*) ktétb* taatyaaaoá&k. — M«c|«cy-\' A nértef ét ayerwée-iwateeég isémli ■ kfi. aMft*néu >1411 ratadaatuo 4. 9 13 ón ■ témáé* Véro«! Mfid troaik«lyi»4(,b<^ , mk étül ■•flcklatkatA 3042
_____ —Magyar utca 28. az
má|na I ll kiadó. Bővebbel Józael trcet^A á 195T
X
egy lakóhtz, korcama-UzlelM, <n hold telikkel, aubldkéaból azonnal Sió. - Érdeklődni Udict Oeláén Özvegy Nagy KáltaíaaSál ÍM)
Tökéktes
teavai pótlék
a kllflnö BJlllliáim-margarln, mely felével olesóbb, mini a vaj, kapható
leiemen Rezső cégnél
au Deák-tér 9.
azonnali belépésre egy Jó aaiádból való Unt 18—32 év korfllll. aki
■•laártaaiaaesaak egy Uazteiaégea 1» ellátállal felvétetik a bajcial malom-
tan. 3029
Pelólt-ul 31. számú ház ftlsaerkereakedés Ml együtt aladé vagy bérbe kiadó 2022
______19. számú |ól JOvedel-
mai béHaáa clcatn eladó — Mayer Intőnél. 2026
Komplett, szép szobaberendezések, órák, műtárgyak Orftahut hagyatékból alaáék Dáák-tér 4. 2045
Szépen lautoroaoti szoba kiadó — Zdnyl Mlklóa-u. 40. 2049
Taiagarl, lenmagaaabb tápértékü, góm-Mlytl házhoz azallitva la, mindenkor a legolcsóbb napi árban kapható. Ugyancsak zab, rozs és egyéb vagontételben Is. — Szered. Teleion 3-30. 2050
„ Egy kla Urea aaakál kezea llatalember. Clm > kUdóban. -2051
ZALAI KÖZLÖNY
Értesítés.
Értesiljük a 1. közönségei, hogy a
gőz- és kádfürdő
nagypénteken egész nap nyitva, délelölt lérfiiknak, délután nőknek. Húsvét első és második napján csak délig nyitva, délután mindkét nap zárva.
tóth és társa,
KoóKólmén
mfiautalos
bntorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5. a postapalotával szemben.
Állandóan nagy válaai-ták mindennemű bútorokban. ,104
Kováid Péter és Fia
badapaatl feet&eyái*
fMt, tisztit éa plitssroi
Oallérok, kézelők és Ingek tisztítása. Harisnya szemfelszedés és lejelés
m OiMjary-üt 8.
SAJÁT TERMÉSŰ
bagóhegyl falboraimat 25 litertől kezdve eladom.
1928 évi termés rötd Ithéi...... 40 Hll.
I M2á. évi termés fi Vete burgundi 40 lill 1929. évi termés ugyinazon ta|ták 60 llll. Ilterenkintl árban kapható.
GROSS, Kazinczy-u. 37.
3*77__
Linóleum, mozaikvászon,
Cooua-azönyeg, lábtörlők
MM gyári lerakat*
HIRSCH ÉS SZEBŐ cégnél.
Bébitelepeo partella vevőt!
sirály szálló
teljesen újjá alakilva és berendezve. Húsvéti ünnepekre és az első szezonban olcső pensló 5\'— pengőtől felfelé naponta személyenklnL — Értesítést kérünk teleion: Fonyód 2. sz. vagy levelező-lapon jelezni, w
ftbémemö 4, ^0ppol6». varrd,
MxMi/it I M
,f/? W4SRÓ6ÍP
nmiMvok mutMa: r*-«t i.
MAKULATUR
papir
kapható a kiadóhivatalban
Caapal és Tihany kerékpárok részlett e P 165-ért, a rég bevált Jóminóaégü Pnoli és Trltamph kerékpárok
kedvező tellételekkel kaphatók:
gmtpi üidii £s ni cigiti
Deák-tér í. a lelsőtemplomnáL
SCdlaő gumrrlk 6 pengő ól, belső gummlk 240 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, ékek, csengők, pedálok, láncok, pumpák, lámpák, tengelyek éa egyéb alkatrészek o\'csó beszerzési helye. - J.alt* aahalyl
■aaykanlzaalak találkoxáhalya az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa
Nyugall pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán)
202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modem kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fülés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és lodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszeköllelési2-es és 46-os kocsikkal.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
M E O H IV 6.
Herkules Téglagyár Részvénytársaság Nagykanizsán rawdaa á*l kozpyuláaát folyó évi április hó 29-én délután 3 órakor
a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár R T. helyiségében tartja meg, melyre a t részvényeseket tisztelettel meghívja ai Igazgatóság. — Tárgysorosai: 1. Igazgatóság és felügyelőblzottság le-lenlése az 1929. üzletévről. 2. Az 1929. évi zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása iránti határozathozatal és a felmenlvény megadása. 3. A felügyelőblzottság dijának megállapítása. 4. Az alapszabályok 16. §-ának értelmében a társaság hivatalos lap-Iának kijelölése. 5. Igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok választása. 6. Indítványok. Nagykanizsa, 1030 április hó 8-án. — Aid a közgyűlésen résztvenni óha|t, részvényei! az alapszabályok 7. §-a értelmében április hó 26-lg a vállalat pénztáránál, Erzsébet-tér 14. letenni tartozik, ugyanott a mérleg és az Igazgatósági Jelentés Is betekinthető. Hérlsgsiáwla MM. á* da> owabsr bá IMa. — Vagyon Pénztár-számla 812-93, Pénzlnt&et-nél elhelyezve 5680"— — 6392 93, Ingatlanok-számla 66.000 —, Qyár-berendezéa-számla 46000—, Autó é* motorkerékpár-számla 3200\'—, Adósok-számla 15.401 99, Tégla-számla 43.042-93 összesen: P 178.037 85. Teher Részvényesek-számla 110.000— Tartaléktőke-számla 5500-—, Értékcsökkenés tartalék-számla 6600 —, Elfogadvány-számla 36.154 24, Hitelezők-számla 13.44961, Pel nem vett osztalék-számla 18 —, 1928. évről áthozott nyereség 212—, 1929. évi
nyereség 6104"--6316 —. ösz-
siasen: P 178.037-85. Nagykanizsa, 1929. december hó, 31-én. Az Igazgatóság. A lenti zárszámadást megvizsgáltuk és a bemutatott tő- és mellékkönyvek kel megegyezőnek találtuk. Nagykanizsa, 1930. április hó 8-án. A lelQgyelőbtzottság. it)
Varga Nándor
modemül leiszereit u|át mflhslyében
immm, fMt, tisztit ás pliaaároz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban tisztíttatnak.
Oyfljtőtelep: Gyártelep:
Kazlmy-u. 8 Hunyadl-u. 19
1929. Pk. 9790. az. 1930. Tght. 58. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. FBISp Oyörgy ügyvéd által képviselt Buttlnger Árpád kérelmére te Javára 800 arany kor követelés és lántlékal ere|élg a nagykanizsai kir. Járáablróaág 10701/937. számú v^aéaafl elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vácraballáat azenvedőtöl
lyláa vánabalUat lefoglalt 2á57 P 69 HU. becséi lék a Ingóságokra a nagykanizsai kir. (ázáablíóaág leáll ezámu vlgzéaétvel az ámíéa elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL L-c.
30. § • alapján fentlrt. valamint zálogjogot szened mte loglaltatók Javára U a vétre-hajtáat szenvedő lakásán, pincéiében Sn-
petneken leendő meglartáaára 1930. i........
határidőül
.....évi április hó"26. napjának délután 3 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag 1<foglalt borok éa hordók s egyéb lngóaá-gokal a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron álul U el togoa adni,
Nagykanizsán, 1930. évi áprllll hő 8-án.
Elek László s. k.
3044 kü. bírósági végrehajtó
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban ; adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját <rdikáb«n.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha , előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezés! kiállítás!
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
KAsseffí-irloa B. (üzlet az udvarban). Várkerület 82.
IT ALAPITVAi 1887.BEN. w

Nyomatott a Dé) zalai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatai! Nagykanizsán. (Felelős OzletvezotA: Z«U! KárolyJ
70. évfolyam 90. szám
Nagykanizsa, 1030. április 20 vasárnap
Ara 20 UH*
ULiinZLOHT
POLITIKAI NAPILAP
tortmMils *• ÚMMWnUI i M-iu i. KwMr< •IkkWWntiI Koenrtk L*t»
A kereszténység százmillióinak ajakán tizenkilenc évszázad óta minden évben ujjongva felzeng a húsvéti alleluja. Ai örvendezés szava világokat ölel át, amikor a sírjából kilépő Jézus előtt hódol.
Krisztus tanítása és az egyház hite misztériumoktól ékes. A racionalizmus negatívumokba sülyedt tanaival megtorpan a krisztusi tanitás fensége előtt s erőszakkal bezárt szemével minden hittitkot megfoghatatlannak lát. Tagadásba veszi tehát Krisztus feltámadását is.
A műit években fakirok produkálták magukat Európa nyugati államaiban. Egyes újságok erősen kiszínezett tudósításokban számoltak be a fakirok „csoda-tételei"-ről. Arábia és India mágiájának előretolt őrszemei — amint az újságok akkor Írták — (persze a leggondosabb óvóintézkedések- megtétele utón) hosz-szabb-rövidebb időre eltemettették magukat. S amikor egy-egy ilyen távalvó fakír színpadias pózolás közben kiszállt a testhez álló üvegkoporsóból, a hitetlen sajtó üvöltve ordítozta: Az ember legyőzte a természetet I... A halált is ki lehet játszani I . . . igy halt meg egykor Jézus is! . . . Krisztus feltámadása tehát csalás! .. .
A hivő lelkek százmilliói mosolyogva és nyugodtan szemlélik az antikrisztusi erőlködést, mert látják és tudják, hogy a fakir-feltámadás csak olyan, mint a tiszavirág: mintha nem is lett volna Jézus feltámadása ellenben ma már nemcsak a világkereszténység hite, hanem elfogadott történelmi valóság is.
Aki a keresztre feszitett Jézust végig akarja kisérni a Golgotán s el akarja lelkét tölteni a Feltámadott sírjának fényességével, az merüljön el az evangéliumokba : a szent könyvek végig vezetik a legpáratlanabb martiriumon. Nincs ugyanis még egy élet, mely Jézuséhoz hasonlatos. De nincs szebb élet se jézusénál. És nincs tanulságosabb. Nyíljanak bár a zavartalan örömök fehér liliomai a krisztusi életút szegélyén, vagy alkosson biborbaldachint az ut felett a vérrózsák erdeje, Jézus élete szent és igaz és tanulságos élet mindenki számára.
A feltámadás hite és szimbóluma egy hit és egy szimbólum minden világrészen. Mi, az európai zónában élők, mégis valahogyan szebbnek és szimbolikusabb-nak látjuk a feltámadást.
Nálunk húsvét tavaszidőre esik. A Krisztus emberi életére mért és vállalt földi szenvedések télben, a természet hal-
Felelős szerkesztő: Barbartts Lajoa
doklása idején kezdődnek. Komor nappalok és sötét éjszakák váltakozása viszi tavasz felé a jövendölések beteljesedését. A jeruzsálemi bevonulás emléknapjára már rügyeznek a fák. S mire elmúlik a megcsúfolás, megostorozás és keresztre-feszités gyászos Ideje, már egészen tavasz van. A természet újraéledése egybeesik Krisztus feltámadási ünnepével.
A tavaszt nem lehet zárt ajtók mögött és komor falak között élvezni, hanem csak kint a természetben, a tnezőn-erdőn, virágok és fák társaságában. Hasonlóan húsvétnak se elég halleluját zengeni, hanem lélekkel 5s érzésekkel elébe kell menni a feltámadásnak. A nagypénteki témségek után oda kell állni a sziklasír elé és sajátkezüieg kell fellebbentem arimateai József fehér lepedőjét. A legszebb feltámadási ének akkor tör fel a lélek mélyéből, ha az ember belekerül a húsvéti fényesség sugárözönébe.
Húsvét reggelén tehát álljunk mindannyian Jézus nyitott sirja mellé Mérjük meg az elhengergetett hatalmas sziklát, mely három napig pecsét volt az ember-Jézus_sirboltján. Mérjük meg és hasonlítsuk össze azzal a teherrel, mely a mi lelkünkre nehezedik. S mert hisszük és látjuk, hogy van egy nagy erős hatalom,
EUOmSU fa: I pe^t M SOfe
mely a sirról elhengerítette a nagy követ, forduljunk mi is ehhez a hatalomhoz, hogy szabadítsa meg lelkünket a ránknehezedő súlytól. Isten ez a nagyhatalom, térjünk tehát ö hozzá, mert csak ö tudja klnyitani a lelkek sírjait és feltámasztani a hit, a szeretet, a megértés, ctz igazságosság krisztusi erényeit
Lelkek nyitására és a krisztusi erények húsvéti feltámasztására nekünk, magyaroknak különösen nagy szükségünk van. Országunk fölé ujabb Heródest állított sorsunk, számunkra még egy Pilátus született. Átszenvedtük egy ujabb nagypéntek minden borzalmát és benne fekszünk a gyűlölet sírjában. Köröttünk minden oldalról fegyveres őrök vigyáznak, nehogy valaki elhengeríthesse sírunk nagy zárókövét.
Magyar testvérem, ki az ünnepi pihenés óráiban Jézus feltámadásának misztériumába merülsz, gondolj nemzeted feltámadására is 1 Érezd meg, hogy a húsvéti harangszó a magyar remény énekét zengi! Megjártuk már a nagy magyar kereszutat, csontjainkat is megtörték, oldalunkat is átdöfték, el is temettek bennünket. De jön már a tavasz, közeledik a magyar húsvét, nemsokára mi is feltámadunk.
Húsvét van, alleluja, hiszünk Jézus feltámadásában! Húsvét van, alleluja, hiszünk országunk feltámadásában!
A salai vúrosolc és lcöxségek gondfal és reménységei:
a nagykanizsai várospolitikai flelyw/, a községi fyáxtartdsok zavarai, a bank-politika, a lUrvényHatósági választások, a meginduló útépítés, Zala Iparosítása és gyártelcpltésck
Húsvéti lntervju Xalavármegye íölspúnjával
Zalaegerszeg, április 19 (Kiküldőit munkatársunktól) Kutya-macska barátság volt évszázadon keresztül Nagykanizsának a vármegyéhez való viszonya. Tradíció lett a megye legnagyobb városában a hamupipőke-romantika, ami Igen sok kalandos akarás ágyát vetette meg. Közismerl pl. az a Deák-anekdóla, amikor a haza bölcse Budapesten a kanizsai polgármesterrel és körülötte rajzó kanizsai tolum-factumokkal találkozott és Igy üdvözölte ökel:
— No, lalán c<ak azért dcputációznak az urak, hogy az országgyűlést Nagykanizsára helyezzék ál I ?
Nagy, merész álmok városává lett Nagykanizsa és ezekéri sokszor szalasztott el kínálkozó realitásokat. Másfelől pedig csökönyös ellenállással viseltetett minden iránt, ami a vármegyétől Indult ki. A vármegyétől, amellyel Nagykanizsa csak hadakozni tanult meg, habár eredményét vajmi ritkán látta.
Az utolsó esztendők etéren örvendetes változási hozlak. Nagykanizsa egyre bölcsebben
igyekszik beleilleszkedni az adottságokba. Mintha ráébredt volna, hogy saját ügyeinek egészséges harcában mindig többet érhet el a vármegyével, mint ha szemben áll azzal. Megtanította erre Kanizsát a sorsa zajlása és az ennek sodrában gyökeret veri uj szellemet megkedveltette vele az a vitathatatlan tény, hogy ezen az uton végre eredményeket ért el és megszerezte a vármegye gondosságát és melléállásának súlyával reális célkitűzéseinek biztonságát.
Most, amikor a nagykanizsai közélet levegőjében egyfelől a még a közelmúlt választások, másfelöl a ma súlyos gazdasági gondjainak feszüllsége sziporkázik és amikor épen ezért minden agy gépezete és minden szem prizmája torzításokra hajlamos, — nézzünk szembe egynéhány olyan kérdéssel, melyek körül a feszültség gomolyodik
A vármegye első emberét, OyömOrey Oyörgy főispánt kérdeztük meg. Mond|a meg ő, aki legközvellenebbül tartja kezét vármegyéje és benne Nagykanizsa ütőerén, mondja meg, mit higyjen, mit várjon és mit akarjon a me-
Krisztusi és nemzeti feltámadás
Irta: Dr. GÁRDONYI LAJOS
ZALAI KÖZLÖNY
lendő tflrvénytiatAsági tagváluralásokról kérdeitUk ezután a főispánt. A válasz:
— Az u] törvényhatósági Ug választást illetőleg most it csak fctfes deslnleressemtnt-l jelenthetek ki rí-szemről. Nagykanizsa érdeke, hogy olyan tagokal kUldjőn a megyegyü-lésbe, akik valóban tudják a város érdekeit képviselni és akiket sem párt-, sem várospolitika tekintetében semmi más szempont nem vezet, mint csupán a város és a közösség együttes érdeke.
— A választás Időpontját mindhárom újraválasztó kerületre nézve (Nagykanizsa, Lenti, Bocfölde) a májusi megyegyülés tűzi ki, valószínűleg május végire.
a városok ás KUmméqek anyagi fletynte ét a baqkok
Kővetkező kérdésünk a ma legtöbbet pertraktált kérdés, legkomolyabb aktualitás, de egyben a megvilágításra legjobban rászoruló, mert sehol annyi tendenciózus torzítás, mint épen ezen a téren.
— A zalai városok és kthségek háztartásainak helyütt ad-e okot aggodalomra ? kérdeztük.
— A városi háztartások egyensúlyban tartásának legtöbb akadálya, — válaszolta a főispán — hogy a városok nem rendelkeznek forgótikévei és Igy nem tudják áthidalni az-lnter-vallumókat, amik a késedelmes adóbefizetésekből állnak elő. Mert tudvalévőleg az együttes kezelés folytán a városok is csak bizonyos kulcs szerint kapják meg a befolyt adókból az őket Illető részeikei
— A napokban a pénzügyminiszter úrral ezlrányban folytatott megbeszélésemből azl a reményt merítem, hogy a városok háztartásának szanálására egy három éves, kedvező függőkölcsönt sikerül biztosítani, amely a lejáratig remélhetőleg hosz-szulejáratu amortizációs kölcsönné lesz átalakítható.
— Ami Nagykanizsa és Zalaegerszeg háztartásait illett, — egyáltalán nincs ok csüggedésre, vagy afeletti kétségbeesésre, hogy bármelyik város háztartása Is felborul. A költségvetések reálisak, a beállított bevitelek be fognak fo\'ynl és az emiitett kölcsönből eredő forgótöke biztosítani
fogja a beállított kiadások folyósítását.
— Méltóságod bizonyára tudja, — vetettük kösbo - hogy Nagykanizsa 643M0 pengi kölcsönre kért bankoktól ajánlatokat is csak egyetlenegy ajánlata! kapott, azt Is csalt 531000 prneflre? (KBibovoMleg: a kérdést föltenni Is felesleges volt Ilyen formában, mórt a főispán, mint as a kérdések közben mellékvágányokra kl-kitérd beszélgetések közben meglepett: — Nagykanizsa minden városi, gazdasági vagy egyéb közéleti történéseiről, bajairól, tliíyélről ritka alapossággal tájékozva van.)
— Nem bírom megérten! — felelte a főispán — a pénzintézeteknek a közületi kölcsönökkel szemben tanúsított nagy elzárkózását. Hiszen tudhatnák, hogy az a sok retorta, amelyeken egy Ilyen kölcsön keresztülmegy, egyúttal blzlos záloga annak, hogy ezek a kölcsönök minden körülmények közt vissza is fizettetnek, tehát a pénzintézetek számára abszolút biztos kihelyezést jelentenek. A múltban lehetett arról szó, hogy a pénzintézetek, nem akarván Immo-bilokká válni, a közületi kölcsönökkel szemben bizonyos Idegenkedést lanusitotlak, de ma, amikor feles pénz áll rendelkezésükre, teljesen érthetetlen ez az elzárkózásuk. Különben ennek tulajdonltom azt Is, hogy gazdaság! életűnk nem tudja felmutatni azt az elevenséget, amelynek feltétlenül be kellene következnie akkor, ha a thesaurált tőkék befolynának a gazdasági éle! vérkeringésébe.
VtépUé» a /drdslxjn, gyór-alaptrdsok a rtalal vdrosok-txza, export-HigáfId Nagy-Mnnlnnta
— Nagykanizsa végtelenül hálás méltóságodnak — Intonáltuk a következő kórtlest — azért az agilitásért és gondoskodásért, amivel a laktanyaépltke-zést a polgármesterrel együtt a kanizsaiaknak biztosította. K7. bátorít arra a kérdésre: mik a tervet most a kanizsai Járás és maga Nagykanizsa számára?.
— Nagyarányú beruházás lesz —-hangzott a főispán válasza — a községi bekötő utak építése. A kereskedelemügyi minisztériumban folytatott tárgyalásaim során sikerült elismertetnem, hogy Zala sokkal szegényebb más vidékeknél, Így sikerült elérnem azt is, hogy a községi bekötő utak építésénél Zala fokozott
t
gyéje népe ás, mit akarjon Nagykanizsa, amely neki* az A megértésének, noHHtáaáaak, szeretetteljes gondoskodásának-köszöni!5tl a vármegyében jelentősen megváltozott helyzetét. 4 nlIassMs,atdnl.aety»\'
NagylmntzJuXn
Zalavármegye főispánját reggel fél 10 órakor már az Íróasztalánál találjuk. Előbb általánosságban mozog a beszélgetés, aztán feltesszük az első kérdést és előkerül a ceruza.
— Hogyan itáli meg, méltóságos uram, s válaasusutáni nagykanizsai helyzetet?
Egy pillanatig ráncba szalad a szemöldöke, után válaszol i
— Ugy látom, a kedélyek megnyugodtak, csak pár embernek a váratlan hatalomra jutása fészkelődik és most saját akaratukat szeretnék ráoktrojdlnl a többségre. Remélem, hogy a képviselőtestület megtalálja az utat, amelyen ennek az oktrojnak sikerrel, tud ellenállni.
— Mert tudni kell: kétféle ember van. Az egyik fajta az akarnokok, akik tuiajdonképeiv a köz érdekében nem akarnak semi értékeset. A másik, akik valóban a Jó ügynek akarnak szolgálni. Minden közületnek kötelessége, hogy az akarnokok táborát hallgatásra Kényszerítse.
— Ma különösen kötelessége a képviselőtestületnek mindent olyan szemszögből nézni, amely megfelel a közérdeknek ét félretesz minden, a múltból származó ellentétet. Ez a legbiztosabb ulja a végleges megbékélésnek és a győztes párt előzékeny és koncllláns magatartása lefegyverezheti a még esetleg fennálló ellentéteket Is.
— Krátky polgármesterben nagy agilitást látok a város ügyelnek jn-tézétében. Ennyivel is inkább kívánatos,. hogy a képviselő testület megértse az ő Jő szándékait ét ne akarja a választáson a Községi Párt részéről neki Juttatott bizalmai ugy értelmezni, hogy az egyúttal a dirigálás Jogát Is Illeti a polgármester felett
J*m tsf raroánytaMsdni tag
udlgtárotolt A megsemmisített és újra elrende-
A barátom két bibije
Irta: BARBARITS LAJOS
Nagy darab, behemót ember volt a barátom. Mikor a lágymányosi strandon félárbócra ereszlett fürdőtrikóban nekifeszítette mellkasát a dunaviz-szagu, friss napsütésnek, sok szem blcsaklott meg a duzzadó izmain.
— Mint egy díjbirkózó, — mondták.
Két bibije volt a barátomnak. A nő meg az állatok.
Semmi sem tudta kihozni a sodrából. De ha fess nőt látott, mindjárt ragadozómód beleszaladt a pupillája a szemefehérébe. És nem csak a szemével rajzolta magába a nő vonalalt, hanem a vastag orra clmpájával, a befelé gyűrődő szájaszélével, a gyengén előrebillenő állával, a felragyogó homlokával, reflexmódra nekilendülő karjaival, — az egész ember rögtön egyetlen nagy mohó szem és száj lett és falta, amit a fantáziája azon nyomban dúsan tálalt elébe.
Nem is kellett annak okvetlenül szép nőnek lennie. A barátom sohasem lepődött meg lulságosan, ha hirtelen szembefordult vele a nő, aki után duzzadó vadász-örömmel vetette magát.
Nagyétvágyú embernél igy is van ez rendjén. A sok falat és csupa jó
kiváltsága falánkságra Ingerelné a szerényebb igényeket Is. Pedig a szerénység olyan erény, amiért Kár
volna, ha kipusztulna. Elvégre ha nem volnának szerény emberek, miből híznának pohosra az élct-panop-tikum nagyságai ?
Szóval az egyik bibije a nő volt a barátomnak. Pedig azt éppenséggel nem lehetne mondani róla, hogy valami nagyon gyengéd volt velük szemben. Szegény kis barnának, mlg meg nem szokta, sokszor., napokig markolászta a szive táját a keserűség, mikor a barátom mélabúsan lógatta az orrát és a gyengéd kér-d«re, hogy mi baja, Ilyesmi választ kapott:
— Nő-ügy . . . Tudod, az a vidéki szőkeség . . . Tegnap debrecenit vacsoráztam, ma meg csak a szagát ... Hát hogyan utazzam én most. . . miből ?
Aztán persze, mégis elutazott. Inkább még egy hétig debrecenit vacsorázott. A kis barna pedig alázatos-csendesen belenyugodott barátom következő okfejtésébe:
— Nézd, szivecákém . .. léged : szerellek. Nagyokat sétálok veled. Ha jól megy, a fasorban összckxrolunk. A kaputokban, jobbra-balra figyelve, gyorsan egy-két csókra bátorodunk. Azltn pont. És én szeretlek, mert ilyen vagy. A másik: az kell. Értsd, meg: kell. Elvégre 23 éves vagyok es . . . Semmi és 1 23 éves vagyok.
Igazán nem én lehetek erről. És te... te segíthetnél ezen? Ugy-e, hogy nem? Megvetnél engem, ha erre gondolnék.
Pedig arra gondolt a barátom. Csak racionalizálta a szerelmet. Mire a kis barna lépett a vidéki szőkeség helyébe, addigra már volt egy másik, akivel megint csak összekarolt a fasorban, egy-két csókra bátorodott a kapuban, az\'án pont. Igy a barátom sohasem jött zavarba és főként sohasem unatkozott a szerelem mellett.
Hanem a másik gyöngéje: az állatok I Ez valami egészen különös véletlen volt a lelke féktelenül sürü lávájában. Mert csakugyan olyan volt az egész ember, mint egy vulkán. Lobbanó természel, de a maga talapzatán rendithetetlen. Széles, nagy homloka mögött akkor is folyt a munka, ha a cigarettája füstje után bámult. És amikor megszületett belőle valami, akkor a gondolat, szó és telt hirtelen zuduió lávafo-lyamában, bukdácsoló sziklatömbök együtt dübörögtek felszakadt arany-röfeök csilingeíésével.
Ez a mázsás léptű, mázsás szavú, vaslagszivü ember, akinek az öklét a maga-mivollán kivül az egész háború is éppen akkoriban edzette könnyen lóduló kalaplccsá, — ez az ember elfordította a fejét, ha egy legyet agyonütött valaki a közelében. Nem mintha utálta volna. Dehogyis I
_lááo. áariUl 20
figyelemben részesül. Igy,. mindjárt remény van arra. hogy a cca flOD km. zalai bekötő ut kiépítése gyorsabb tempóban fog megindulni, mint eredetileg tervezték. A múlttá húsvét után már meg Is kezdődik. AA,800.000 pengte, ötéves útépítési tervnek ez lesz az első, 400.000 pengős periódusa. Az utépitá* sokezer falusi munkás kezet fog foglalkoztatni és a városokba tódult falusi lakosság Is, kik a városi munkanélküliséget növelték, újra a falvakban jul kenyérhez.
A falusi lskosságnak s városokba grsvttálása kapósán a mssáninsájr
helyzetére és a munkanélküliségre te-relődött a szó.
— Habár én agrár-ember vagyok
— mondta a főispán, a mezőgazdaság fellendülését a fogyasztóképesség emelkedésétől várom- Ez pedig csak Iparosítás utján történhetik. Igy aztán, amikor nincs mezőgazdasági munka, a sokezer munkás kéz akkor sem áll tétlenül, tehát a munkanélküliség Is esen az uton találhat megoldást
— ígéretet kaptam a pénzügyminiszter úrtól, hogy Zala területén minden egészségesnek látszó Iparág bevezetése, vagy gyárak létesítése terén a legmesszebbmenő támogatásra számíthatok a kormány részéről. A gyárak megtelepítése terén természetesen elsősorban Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Keszthely iflhti számításba. A honosítandó iparág kiválasztásánál nagy gonddal kell persze arra ügyelni, hogy egyrészt a szükséget nyersanyagok közel léte, másrétzt a termelt Iparcikkek elhelyezése biztosítsák az üzemek rentabilitását.
Itt a főispán figyelmébe Idéztük a nagykanizsai állat-export, Illetve ennek slne qua non-ja. az export-képes vágóhíd ügyének miként-állását.
— Nagykanizsának — mondta a főispán — a már említettem városi kölcsön felvételénél figyelembe kell vennie, hogy a kölcsön egy részét olyan beruházásokra fordítsa, melyek közvetlen hasznot hajtanak. I