Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.78 MB
2010-02-28 15:05:02
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
754
8513
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Zalai Közlöny 1930. 098-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 98. szám
Nagykanizsa, 1030. májúi 1, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALÁI flZLÚIY
ái II IWilllli N-rt 1 mim. — "\' Krnmm Uf+. H
POLITIKAI NAPILAP
Petetós szerkesztő: B«rbartt« La)o*
a tmt* M I
Beíölen uífa
Mos!, hogy a Párlsban végleges formába önlött hágai egyezménnyel a háború likvidálásának a korszaka véget ért és Magyarország visszanyerve pénzUgyi szuverénilását, uj, biztatóbb korszak küszöbére lépett, az ország hálája és elismerése afelé a férfi felé irányul, aki példátlan kitartással, körültekintéssel és zsenialitással elvezette Magyarországot erre az uj, Ígéretes küszöbre. Bethlen Istvánra gondolunk, aki Magyarország történelmének talán llz legválságosabb esztendején keresztül tartotta biztos kezében az ország kormányát, hogy száz viharon keresztül kivezesse az ország hajóját a zátonyos viharos vizekről a zátonymentes, nyugodt vizekre.
Amikor 1921-ben Bethlen István Magyarország miniszterelnöke lett, olyan vészterhes és szinte vigasztalannak látszó volt a külpolitikai atmoszféra, hogy szinte semmi remény sem látszott arra, hogy Magyarország a maga halálos bajaival a legcsekélyebb megértésre is találjon Európa nemzetei között. Magyarország képviselői nemcsak hogy nem. • tárgyalhattak a külföldi államok képviselőivel egyenrangy felekként, de még csak le sem ülhettek velük egy asztalhoz, hogy őszintén feltárhassak hazánk sebeit, sérelmeit, jogos kívánságait. És ma, nem egészen tlz esztendő után, hála Bethlen István államférfiul zsenialitásának, Magyarország Immár egyenrangú, pénzügyileg Is teljesen szuverén nemzetként léphet fel a külföld nemzeteivel szemben. Csak ugy tudjuk kellőképen értékelni ezt a felbecsülhetetlen, lángeszű munkát, amelyet Bethlen István hazánk érdekében tlz év alatt teljesített, hogy megmérjük azt az áthidalhatatlannak látszó távolságot, amely a tlz év előtti vigasztalan mélypont és Magyarország mai, már biztatóbb perspektívákat mutató külpolitikai helyzete között tátong és ha visszapillantunk az útra, amely idáig vezetett.
A soproni népszavazás volt az első külpolitikai siker, amely Bethlen István mélyen átgondolt, céltudatos külpolitikai törekvéseit koronázla. Ma|d a népszövetségi kölcsön megszerzésével Bethlennek sikerült konszolidálnia pénzügyeinket és stabilizálnia a magyar valutát, uj életet öntve a halódó magyar gazdasági éleibe. A genfi Népszövetség ülésein ragyogó szónokunk, Apponyi Albert támogatásával Bethlen István egyre fokozódó megbecsülést szerzett hazánknak. A megbecsülést lassan-lassan Itt-ott rokonszenv, sőt megértés követte. Bethlen egyik legragyogóbb külpolitikai sikere, hogy sikerült részünkre megszereznie a renaissanceát élő, egyre hatalmasabb külpolitikai lényezövé fejlődő Olaszország rokonszenvét és barátságát. Az olasz-magyar baráti egyezmény
biztos alapköve az újjáépülő független Magyarországnak. A hágai tárgyalásokon tehát már nem álltunk Izoláltan s Igy a megértés és a jóindulat egyre érezhetőbb atmoszférájában sikerült végre meggyőznünk Magyarország Igazáról és jogairól azokat a nemzeteket Is, amelyek eddig a szavunkat sem akarták meghallgatni.
Tagadhatallan : Bethlen István ragyogó államférfiúi képességei és a külföldön szerzett hallatlan preszilzse nélkül aligha vívhatta volna kl magának Magyarország azt a ma már Igen számottevő külpolitikai pozíciót,
amelyet a világ nemzetei közölt elfoglal. Az érdem oroszlánrésze Bethlené, aki tlz keserves válságokkal és megpróbáltatásokkal teli éven kezesi-ült minden ragyogó tehetségét, képességét, példátlan energiáját hazája üdvének áldozta. Neki köszönhettük, hogy egyre fokozódó bizalommal tekinthetünk a jövőbe. A külpolitikai helyzet tisztulását bizonyára követni fogja az erőteljes gazdasági fel...