Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.18 MB
2010-02-28 16:37:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
931
8445
Rövid leírás | Teljes leírás (1.56 MB)

Zalai Közlöny 1930. 173-197. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 173. arám
Nágykaoizm, IBM. augusztus 1, péntek
Ara 14 flUfe
hlamulut
SMrtiMMÉÉs^l éi MMMhÉw KmSSm SftkhilMntU
ItliliiM i N-rt f. mtm.
.....LsJ<»a.M.
POLITIKAI NAPILAP
Felelői szerkesztő: Barbarlts Lajos
EWlntM in: cfy bóra 1 pwi M I Telefon: Nagjkaaliai 7S, Ktsitbslj CL
Prágában a magyar vlzlpóló-csapat
8:2-re verte ■ cseheket A cseh stafétákat is legyőzték
Prága, ]ullut 91
(Éjszakai rddlójelentis) Prágában, i győztes európai túrák utolsó állomásán, a msgyar-c»eh vízipóló és uszómérközésen Ismét a magyarok kertltek ki fölényes győzelemmel. A Moldvában tartott vlzlpóló-mérkőzé-len, dacára a csehek erőszakos já-tékánakf 8:2-re verték a cseheket. Félidő 4:1. Ezenkívül Vannle I, Vannle II, Baranyai és Bárány legyőzte a cseh stafétákat. A cseh sajtó hosszabban foglalkozik a magyarok nagyszerű győzelmével és elismeri a magyarok kvalitásait.
4 Uj magyar rekord
• motorkerékpár-versenyen
Budapesti, Julim 31
(Éjszakairddlójelenl/s) A Millenáris pályán ma este lartotl motorvezetéses kerékpárverseny első futamában a 25 kilométeres versenyben Szekeres Béli 10.000 főnyi rekord közönség előtt fényes győzelmet arstolt a frankfurti és bázeli vezelök felelt. U| magyar rekord volt (19 perc és 26 mp)
Az R 100
megérkezését nagy tömeg várja í Montreálban
Montreál, Jullui 30
(Éjszakai
rddiójelentés) A mon -treáti rádióállomásnak sikerült összeköttetésbe lépni az „R 100" léghajóval, amely közölte a rádióállomással, hogy a Szent Lőrinc folyó irlnyát követi és reméli, hogy még napvilágban kiköthet Monlreálban. A kikötőben nagyszámú közönség várja a gép megérkezését.
A Tuka-itélet
Brilnn, Juliim 31
A brünni legfelsőbb biróság csütörtökön délelőtt hirdette ki utolsó ítéletét a Tuka-perben. Az alsófoku ítéleteket az egész vonalon megerősítette a legfelsőbb biróság döntése éa igy helybenhagyta Tukának 15 évi fegyházbüntetését és Snacky Antalra kiszabolt ötévi fegyházbüntetést. Tukát az ítélet kihirdetése után valószínűleg a lipótvári fegyházba viszik.
A gabonaértékesítés biztosítására blokkba tömörülnek az érdekelt államok
A sinajal román-jugoszláv gazdasági konferencia
Bukarest, Jullui 31 meg, hogy az érdekelt államul CÉjszakai rddlójelentis) Ma délelőtt kezdődött a román-jugoszláv gazdasági konferencia Kumanovlcs jugoszláv meghatalmazott minisztei elnöklete alatt. A romln-jugoszláv gazdasági együltmüködés szükségességét hangoztatták. Majd a gazdasági szakértők külön értekezletre vonullak vissza.
Stnaja, Juliim 31 (Éjszakai rddlójelentis) A gazdasági konferencia célját abban jelölték
meg, hogy az blokkba tömörülése által biztosítsák a gabonaértékesítést. A délelőtti ülésen azt tárgyalták, hogy a kél ország/érdekei hol sértik egymást, hogy azt kiküszöbölni lehessen.
Slnaja, Julim 31 (Éjszakai rddlójelentis) A román és jugoszláv gazdasági konferencia ma délután plenáris ülést tartott. A delegáció a vámunió kérdésében értekezett. Holnap záróUlés lesz, amelyen a többi államokkal folytatandó tárgyalásokat fogják megbeszélni.
:Románia Kormányválság KUsscöbén
Vajda belügyminiszter helyzete tarthatatlanná vált az antiszemita zavargások miatt
Bukarest, Julim 81 (Éjszakai rddlójelentis) Erősen tartja magát a hlr, hogy a mostani kabinet koncentrációs kormánynak fogja átadni a helyéi és pedig még
a király koronázása előtt.
Bukr^est, Julim 31 (Éjszaka! rádiójele itis) Vajda belügyminiszter helyzete tarthatatlanná vált az antiszemita zavargások miatt,
A pénzügyminiszter ma tárgyal az OMKE-val a gabonatörvénnyel kapcsolatos panaszokról
A kartell törvényjavaslat a
Budapest, Julim 31 Wekerle Sándor pénzügyminiszter valószínűleg már holnap délelőtt tárgyalást kezd az OMKE küldöttségével, hogy élőszóval is tíJékoT^;^ azokról a panaszokról, amelyei az uj gabonatörvénnyel kapcsola^an felmerültek, amelyek megbénítok j gabonakereskedelmet.
Budapest, Juitus !1 Zsitvay Tibor Igazságügyminiszte.
Ház őszi ülésszaka elé kerül
a kartelltörvénnyel kapcsolatban kijelentette, hogy a törvényjavaslat ügyében előreláthatólag ankétet is Ina tartani és minden valószínűség amellett szól, hogy a javaslat az első törvényjavaslatok között ősszel a képviselőház elé kerül. A hitbizományi reformról kijelentette, hogy az elC\'tészitő tárgyalások már előrehaladott stádiumban vannak.
lég magas kaució ellenében sem Javasolja az flgyészség Vay Kázmér szabadlábrahelyezését
Auguszt építész hajlandó a kincstár összes kárát garantálni
Budapest. Julim 31 Mlht értesülünk, a királyi ügyészség elkészítette véleményéi Vay Kázmér szabadlábra helyezése ügyében és c vélemény határozottan elutasító. Az ügyészség ugy határozott, hogy semllyen nagy kaució ellenében sem javasolja a szabadlábra helyezést, sőt azt ellenzi. A vádtanács a hét végén esetleg a jövóhét elején fog
halározni ebben a kérdésben. Auguszt József védö|e szintén szabadlábrahelyezési kérelmet terjesztett elő a vádtanácshoz, amennyiben Auguszt 10.000 pengi ivadékot ajánl jel és felajánlja azt is, hogy hajlandó a kincstár állítólagos Összes kárát garantálni. A kérelem felett Vay Kázmér ügyével együtt dönt a vádtanács.
Zavaros polgármestert visszavitték a fogházba!
Ujabb házkutatások Széketfehérváron — A fegyelmi vizsgálat Is folyik Zavaros ellen
Székesfehérvár, Julim 31 A Prohászks Ottokár emléktemplom építési bizottság nyilatkozatában meg-állapitji, hogy az úgynevezett első gyűjtési alapba befolyt összegekből egyetlen fillér stm hiányzik.
A panamák ügyéről gróf Széchenyi Viktor főispán Budapesten a déli órákban jelentést tett Sztranyavszkf Sándor belügyi államtitkárnak. A Zavaros—Varga-ügy vizsgálóbirája ma délelőtt több helyen tartott házkutatást, smelyek valószínűleg ujabb bizonyítékokat fognak szolgáltatni a visszaélések tekintetében.
Székestebérvár, Julim 31 (Éjszakai rddiójelentés) Zavaros Aladár dr. polgármestert a Szent György-kórházból ma délután visszaszállították az ügyészség fogházába. A kórházigazgató jelentése szerint Zavarosnak semmiféle szervi baja nincsen. Bary ügyész felszólította Zavarost, hogy kövesse őt él a törvényszékre ment vele. A Zavarói elleni fegyelmi vizsgálat teljesen külön a bűnügytől folyik. Két-három héten belül tel|esen befejezést nyer és akkor meghozzák a döntést. ,. ...................... **JLm
A népszövetség magyar delegátusai
Budapest, Julim 31 (Éjszakai rddlójelentis) A népszövetség őszi ülésszakára Qenfbe ulaz-nak Apponyt Albert gróf, Táncos Oábot tábornok, báró Szterényl jó-zséf, mint Megyarország delegátusai, kívülük még több helyettes delegátus utazik Qenfbe.
Ismét működik a Vezúv
Nápoly, Jullus 31 (Éjszakai rddlójelentis) A Vezúv néhány nap óta Ismét vehemensen működik. A tűzhányóból kitörő lángok sok külföldit arra késztetnek, hogy megmásszák a hegyet és közelről nézzék meg a tüz kitörését.
Letartóztatták a Humanité főszerkesztőjét
Párlu. Julim 31 (Éjszakai rádiójelentés) A kommunista Humanité főszerkesztőjét ma délután letartóztatták.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsai polgáristák budapesti nyaralása
OyermeknyaraltatásI csere-akció
Nagykanizsa, Juliul 31
Budapest székesfőváros tanácsa Alhalva a serdülő gyermekek nyarai-tatásának nagy egészségügyi, valamin! szociális jelentőségéről, a vidékkel karöltve megszervezte a gyermeknyaraltalásicsere-oAr/áf. Ezen csere-akcióba bekapcsolódott Nagykanizsa városa is. Az Idén i« épp ugy, mint a múlt évben, városunk több (óvárosi gyermeket nyaraltatott Nagykanizsán hosszabb ideig. Ezzel szemben a fflváros a mi gyermekeinket látta vendégül.
A székesfőváros a legnagyobb körültekintéssel intézi ezen csereakciót. Az egész akció élén Petik Kálmán főigazgató, kormánytanácsos áll, ki a mellé beosztott munkatársakkal együtt gondoskodik az egész csere-akció zavartalan lefolyásáról. Hatásköre alá több nyaraltató telep tartozik. Egyik legnagyobb ilyen nyaraltató telep a Simor-utcai elemi iskola hatalmas, szép épülete, mely nyáron diákszállónak van berendezve.
Itt kapott elhelyezést a nagykanizsai nyaraló- csapat Is. 27 nagykanizsai polgári iskolai növendék élvezte itt a főváros vendégszeretetét. A nagykanizsai csapatot Budapesten a Déli vasút pályaudvarán már egy kisérő várta, aki a kanizsaiakat a Simor-utcába kalauzolta. Itt jelentkezett a csapat Vésey Oyőzó telepvezetőnél, ki lekötelező szivé-lyességgel fogadta a felügyelő tanár vezetésével bevonuló polgáristákat és gondoskodott elszállásolásukról. Egész ottartózkodásuk Idejére Forgách Farkas Lenke tanítónőt osztotta be vezetőnek, ki a legnagyobb szeretettel és odaadással gondoskodott az egész kanizsai csapatról. Majd megkapták a két hétre előre tervszerűen megállapított programot, mely felölelte a (óváros és vidékének fóbb nevezetességeit, ugy, hogy a nagykanizsai polgárista növendékek e nyaraltatással kapcsolatosan gazdag és értékes ismeretekhez jutottak. A kétheti program nagy vonalakkal vázolva a kővetkező volt: Királyi vár, Kerepesi temető, Állatkert, Városliget, Mezőgazdasági mu-zeum, Népliget, Nemzeti muzeum, Stúdió, Vásárcsarnok, Közlekedési és Oeologiai muzeum, Angolpark, Budai hegyek; Sváb , János-, Hárshegy, Parlament, Bazilika, Néprajzi muzeum, Gellérthegy, Maul csokoládégyár, Margitsziget, Hajókirándulás Visegrádra tervszerűen (elosztva.. A kanizsai növendékek kétheti ott-tartózkodásuk alatT 779 villamos jegyet használtak\' fel, melyet a főváros bocsájtott rendelkczéskre teljesen díjtalanul.
A nyaraló csapat most érkezett vissza tudásuk hasznos gyarapítása méllett, testben és lélekben felüdülve.
Nagykanizsa áll. polg. fiúiskola
igazgatósága e helyen mond. köszönetet Budipest székesfőváros és Nagykanizsa város vezetőinek, akik lehetővé lelték a kanizsai polgáris-Iáknak ezt a nyarallatást, továbbá Vésey József telepvezető, Forgách Farkas Lenke, valamint a telepen működő többi tanítóknak és tanítónőknek a kanizsai növendékekkel szemben tanúsított önzetlen, gondos és szeretetteljes fáradozásukért.
IMIM*-A ufykutsMt MteorolOftai ftíyalöjeleatéaek i Csatürtökon a Umlr-Iékkt -. heggel 7 órakor +15, dtíalln 1 fakói +17, ette 8 órakor +15.4.
Ptlhfart Reggel él délben bi mit, eiia tlixta ég ballont.
SUUrány: Reggel ét délbea nyugat, este délnyugati aíél.
(Éltukal rddlójtleníéa) » ■•tearaM-alai laUaat ••«• » érmkmr lanti ■ éjjal haljaahlat lajafck aaf-Mém rntglmduláma, múmián m falM-aat oalkkanéaa, mai* falaalaaa-déa várhaté.
1860-1930.
Nyári divatáruk
mólyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
A zalai Iparosság Javaslatát a Társadalombiztosító kanizsai kerflletének visszaállítására, felterjesztették az Igazgatósághoz
Oyenes Lajos lesz a közgyűlésen a javaslat előadója
Nagykanizsa, |ullua 31 Zalavármegye összes érdekeltségei, csak ugy, mint a Zalai Közlöny most már mindaddig napirenden tartják a Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai kerületének visszaállítására vonatkozó ügyet és mindaddig meg nem szűnnek érte küzdeni és sikra szállani, amíg akciójukat siker koronázza. Nem kevesebbről van itt szó, mint
néhány ezer ember legfontosabb érdekéről. Arról, hogy sok ezer biztosított lag az élet súlyos óráiban, betegségük esetén, amikor a legtöbb esetben
emberi életről van szó, gyorsan és minden hosszadalmas retorta kizárásával jussanak mindama ellátmányhoz és kezeléshez, amelye-
ket az intézeti szabályok biztosítanak ugyan, de amelyekhez csak a leg-körűlményesebb adminisztráció, hosz-szu utánjárás után,
Zalaegerszegen keresztül lehet csak hozzájutni.
Hogy mit Jelent a mai teljesen lehetetlen és tűrhetetlen állapot, csak az tudja megérteni, akinek valami komolyabb baja, vagy betegsége, vagy más elintézni valója volt a Társadalombiztositóval és kénytelen volt arra várni, mig ügye Zalaegérszegen keresztül Intéződött el.
Ezt az ügyet tehát nem lehet ugy beállítani és erről nem lehet ugy beszélni, mintahogy ezt az ügyet egyesek a kerületi választmány ülésén beállították és róla tárgyaltak,
Elsőrendű
selyemharisnya
EHRENSTEIN.
FAut II. aaáai.
Príma aalyamharlanya
hibátlan A-15 raMAmár X
Selyemnadrág hibátlan 9-45 Sclyemnadrág hlbáU&n 2\'SB
1830 augusitus I.
még akkor la, ha érthető lokálpatrió-llzmus sugalta szavaikat
Ember életekről van sió, családok legvitállsabb érdeké öl és ezt tartják szem előtt és azt a súlyos felelősséget mellyel embertársaiknak, a köznek és saját emberi lelkiismeretüknek tartoznak azok, akiket a vármegye leghatalmasabb társadalmi rétegének ai élére állított a közbizalom. A Társadalombiztosító Intézet nagykanizsai kerületének visszaállítása ügyét csak ezen a szemüvegen át, ebből a látószögből lehet és szabad tárgyalni. Itt minden mis érvnek el kell hallgatnia. Nemrégen közöltük Samu Lajos szövetségi főtitkár irodalmi szépségű és értékű javaslatát a régi kerület visszaállítására. Samu itt olyan érveket állit sorompóba a nagykanizsaiak Igazsága mellett, hogy azokkal még vitába sem lehet bocsátkozni, azok előtt csá* deferáinl, azokat csak akceptálni lehet.
A nagykanizsai .kirendeltség* vezetője sosem érzi magát Ónállónak intézkedéseiben, mindig ott van előtte a bizonytalanság érzete, a Damokles-kard: vájjon mit szil Intézkedéseihez a zalaegerszegi kerület ? Ezt a lolytonos citerázást pedig a betegek érzik, azok isszák meg a levét.
Délzalának eleven huaába vág a Jelenlegi állapot
és azért mozdult meg mindenki Zalavármegyében, akt ennek a kérdésnek a horderejétól dl van hatva, hogy itt minél előbb radikálisabb változtatás történjék :
Délzala visszakaphassa régi és a célszerűség diktálta kibővített kertletét Nagykanizsa székhellyel.
A kerületi választmány múlt heti ülése által is elfogadott Javaslatot a nagykanizsai kerület visszaállítására a kerület tegnap terjesztette fel ax igazgatósághoz, hogy az a javaslatot az őszi közgyűlés elé (erjessze.
Az OT1 közgyűlésén Oyenes Lajos nagykanizsai kereskedő terjeszti elő Zala érdekeltségeinek ezen javaslatát, amely olyan argumentumokkal van alátámasztva, hogy azt a közgyűlésnek már gazdasági vonatkozásai miatt is el kell fogadnia. Oyenes Lajos delegálton kivűl még Berke OyOrgy párttitkár is Nagykanizsa kiküldötte a közgyűlésbe.
Zalavármegye sok ezer érdekeltje nem szűnik meg az illetékes tényezők figyelmét felhívni a kanizsai kerület visszaállításának ügyére, aminthogy most a döntés kűszObén mindent el kell kövelnlOk, hogy Igazságos és jogos követelményük győzelmesen kerüljön ki a heves és hosszú küzdelemből. (B. R)
Egy dióskáli gazda halálos szerencsétlensége
Dlóskál, jullus 31
(Éjszakai rádiójelentés) MTI le-lenti : Vlda József 60 éves gazda Zalaszentmárlonból jövet este a sötétben egy gödörboMeJJel lefelé esett oly szerencsétlenül, hogy nyakcsigolyatörést szenvedett és nyomban meghalt. A vizsgálat megindult.
1190. áuguszjus 1.
ZALA) KÖZLÖNY
Nagykanizsa város közönsége Ünnepélyesen fogadja a trianoni határon a pápai legátust,
aki kíséretével augusztus 16-án utazik Nagykanizsán keresztül a budapesti Szent Imre jubileumi ünnepségekre — Nagykanizsalak részvétele a székesfővárosi Szent Imre ünnepségeken
Nagykanizsa, lullua 31
Ismeretes, hogy a hudapeiti nagy Szent Imre jubileumi ünnepségekre XI. Plus pápa Őszentsége Lulgl Slnctro kurtálla bibornokol jelölte kl legátusának és fii bízta meg azzal, hogy azokon a főünnepségeken személyét képvi telje és reprezentálja.
Slnctro kardinális a blborosl kollégium egyik legtekintélyesebb tagja, uért küldetésének híre a legnagyobb Örömet váltotta ki Magyarországon ét a külföld figyelmét fokozottabb mértékben irányitolta ez a kitUntetfi megbízatás a magyar Szent Imre jubileumi ünnepségek felé.
A bíboros pápai legátus augusztus 16-án, szombaton érkezik magyar területre. Nagykanizsa város közönsége ezt tz allulmal arra akarja felhatználnl, hogy a pápa le-gátutát a trianoni határszélen ünne-pélyeten köszöntse és üdvözölje. Azért a katolikustág vezetői P. Deák Szulpic plébános élén éa az Ouzei katolikus szervezetek és egyesületek már moit teszik meg a szükséges előkészületeket Slnctro biborot méltó
fogadásira, amiben természeteteu részt>esz a hivatalos város, a polgármesterrel. A fogadás rétzleteirfil annak idején bővebbet.
MagyKantxmaí iBrvényOaió-M4tgl blMotímögi tagok m&mjl-véle le a Sateai Imre /uftjíc-umf Unnop»égeitea Bud a-peilen
Az árpádházi Szent Imre herceg budapesti augusztusi jubileumi fő-ünnepségek egyik kimagasló eseménye lesz Szent Imre szobrának leleplezése a Horthy Miklós körtéren, amikor az ünnepi szentmisét Seréül Justinián dr. hercegprímás mondja. Az ünnepségen nemcsak hazánk egyházi ét világi méltótágai, de tok ezer külföldi it részt fognak venni. Bődy Zoltán alispán ma megkereste a várót polgármesteri hivatalát, hogy az ünnepségeken a vármegye törvényhatóságának tagjai Is részt vegyenek* -Akik tehjt részt akarnak venni, jelentsék ezt dr. Kaufman Lajos polgármetlerhelyettea főjegyzőnél, aki \'a jelentkezők névsorát felterjeszti a vármegye alispánjához.
Itatás közben egy ló a Drávában agyon rúgott egy fiatal gazdalegényt
Buc*. Jullua SÍ Megrendítő szerencsétlenség történt s barcsi strand közvetlen közelében, a Dráva úgynevezett Ka-rikó-szakaszánál. A déli#tt folyamán itatni hajtotta ki lovát Kaszt-ntr Perenc 18 évet gazdalegény. Kasztntr a ló hátára Olt ét ugy hajtott be az síig egy méternyi mély vfxbe, ahol a ló hirtelen valamitől megijedt ét lovasát levetette a há-
tiról. A megijedt ló egyik hatalmat rúgása homlokon érte a szerencsétlen fiatalembert, aki etzméietét vesztve pillanatok alatt elmerült a folyóban.
A szerencsétlenség tzinhelyén órlátl csődület támadl és csakhamar hozzáfogtak a mentési munkákhoz, azonban minden fáradság hiábavaló volt. Kasztntr Ferenc holttestét csak órák múlva vetelte kl a partra a víz.
Balatoni week-end kedvezmény a „Zalai Közlöny" előfizetőinek
A fürdő-szezon tartama alatt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nyárt week-end gondjait. Evégből mindtn héten három szálloda utálványt sorsolunk kl erre Jtltnlktző előfizetőink közölt. Az utalvány egy nap! telje jen díjmentes szálló szobát Jelent előfizetőinknek a Balaton legszebb helyén. Bilatoüpm, annak Is legkitűnőbb, Itgsztbbszállodájában, Sirály szálló bari
i esetben a csoport mmaegyik lagjanux eiujueiuunncn «cn itnmt. A minden heti nyerteseket sorshúzás utján választjuk kl és minden kedd reggtll lapunkban közöljük azoknak nevét, kik a hét folyamán a szállószobát, mint a „Zalai KSzlöny" ajándékát, a nevezett szállodában teljesen díjmentesen Igénybe vehetik.
Akt a week-end szobáinkra Igényt tart, szíveskedjék azt élő szóval, telefonon (78 sz.) vagy írásban bejelenteni a szerkesztősigben vagy kiadóhivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan belépő előfizetőnk külön Jelentkező nélkül részt vesz.
EiAjutitó hely: Kjylitgsr L és fia Bigyksalssa, Siaticick litol haárrtm
Betörök kifosztottak Keszthelyen egy budapesti Járásbiró villáját
Mlg a biró budapesti vendégével az egyik étteremben vacsorázott, addig betörtek villájába — A csendőrség nyomon van a vakmerő betőrőtársaságnak
Nagykanizsa, ]ullus 81 Vakmerő betörés történt Keszthely határában, ahol limeretlen tettesek behatoltak Palay László budapesti járá>biró villájába, amelyből minden elvlhetót magukkal cipeltek.
Palay László járásbiró mintegy két héttel ezelőtt érkezett családjával Keszthelyre, ahol saját villájában tolli évente nyári szabadságát. Pataynak vendégel érkeztek Budapestről, akikkel bement az egyik keszthelyi étterembe, ahol egy kellemes estét töltöttek. * Ezt az idői használták fel vakmerő betörők arra, hogy kifosszák a járásbiró villáját. Kifeszítették a bezárt ajtókat s behatoltak a azo-btkba, ahol miaden szekrényt ét aiztalt feltörlek ét minden elemel-hetö tárgyat magukkal vittek.
Férfi és nőt ruhákat, fehérnemüeket, különböző ékszereket és vagy 2000 pengő készpénzt jgholtak el.
Mikor a járásbiró vendégeivel későn éjjel hazatért, megdöbbenve látta, ml történi távolléte alatt. Nyomban a csendőrőrsre sietett, ahonnan egy járőr kijött a betörés színhelyére, azonnal megindította a nyomozást.
A csendőrség sok olyan nyomot talált, amelynek se ((ilségével reméli a tettesek gyort ké/rekerltését A^a feltevés, hogy a vakmerő betörést egy budapesti szervezett belörő társaság követte el, aki egy bizonyos módszer szerint dolgozott.
A keszthelyi ctendörtég telefonon jelentette az etetet a nagykanizsai klr. ügyészségnek.
Lillafüredi levél
Meglehetfia kellemetlen előzmények után megnyílt az ország legmodernebb fürdőhelye: Lillafüred. Mindazok, akik a megnyititon, vagy később megláthatták e szemkápráztató, pazar kiáilitátu üdülőhelyet az zal a szent meggyőződéssel hagyták el, hogy érdemes volt a mü megteremtőinek hosazu idökőn kérésziül tűrni azt a sok, — most mir láthatjuk — igaztalan kritikát, melyben réazesültek
Lillafüreden nemetak a hazai müveit középotztály, de s külföldről érkező vendégek It megtalálják mindazt, amit kényelem, természeti szép-tég, kiszolgálás tekintetében a legmodernebb fürdőhelytől |oggal elvárhat.
Lillafüred ét környéke Itten megáldotta hely volt mindenkoron t már az ősember is Itt verte fel tanyáját A világszerte híres lillafüredi Szeletbarlangban napfényre kerüli évezredes kőszerszámok és csontok, mind-mind az ősember életéről regél.
Olt áll a büszke Palota a domb tetején s ha a nehéz, faragott tolgyfa-kapun belépünk a Palota előcsarnokába s onnan s vesztlbülbe, a rég-
múlt dicső korok ihlete érinti meg lelkünket.
Az a kényelem, melyet Lillafüred ad, az a sok természeti szépség, smit nyújt, biztosítják ennek ss üdülőhelynek fellendülését.
A kiszolgálás az óramű ponloasi-
Í;ával működik. Minden szobs erké-yes s az erkélyek virágdíszben pompáznak. Az iatenl csend határtalan a szinte lélekemelő t micsoda étvágy lepi meg még a legelsavanyo-dottabb halandót is ? I Aludni pedig édesen lehet, mélyen és Önfeledten.
Mindenkinek lelkét, aki csak Itt megfordul, eleven erővel hatja át ax a gondolat, hogy a nemzet inafeszül-len küzdje vissza mindazt, amit a szomorú Jelen elrabolt tőle. —
MacDonald Müncheaben
München, Jullua 81
(Éjszakai rádlójelentés) MacDonald angol miniazterelnök ma Münchenbe érkezeit A kormányelnök vacsorát adott tiszteletére. MacDonald innét Oberammergauba utazik a passió-játékok megtekintésére.
Üzletem már augusztusban megszűnik
Barta Miksa
A még meglevő árukészletemet az eddiginél Is olcsóbban Árusítom. Ezen kivfll nagymennyiségben felgyülemlett maradékokat minden árban árusítom.
ZALAI KÖZLÖNY
1630. auguuiui 1.
Photómantage
Boriin, lulliu 31 (A Zalai Közlöny berlini levelezőjétől) Színek él foltok.
Szürke foltok egy ragyogó napban. Ez Berlin.
Egy éj|ell menedékhely. Dc nem Gorkijé. Nincsenek Itt szalmazsákok é< nincsenek itt fekhelyek. Még az •inct.
Néhány szék. A szék magasságában kifeszített kötelek himbálóznak. Föléjük görnyedve néhány fáradt test piheni éjszakai Almát.
Egy éjjelt menedékhely Berlinben.
Mennyi ünnepélyesség van a déli harangszó kongásában.
A robotember (a ház feje és tekintélye) otthon, csalÚl kőiben a párolgó leves folé hajtja gondoktól megterhelt fejét és az asztalon felvonul a háziasszony egész napi munkássága.
Ez a kép nálunk.
A német ember szerényebb. Kicsomagolja ebédszünetben a „stulle"-ját, a vajaskenyerét, vagy pedig — és ez a leggyakoribb eset — lerohan a legközelebbi automata-büffébe.
Emberekkel vannak tele a folyton szaporodó automata-büffék. A rádió zenéje keveródik Itt a váltópénzlár aprópénzének csengésével, a mixer hókuszpókuszával és erőlletett viccelvei. Az automaták szakadatlanul nyelik a llzpfennigesek ezreit, tízezreit és ontják a félzsemlyéket, megrakva vagy megkenve minden lehetővel. A limonádék és sörök folyton Omló változatait varázsolják elö a falak mögül a zsebben nyugtalankodó pénzdarabok.
Cáfé Linz fogalom Berlinben.
Nun nagyon elflkelö és nem is nagyon elegáns, itt nem kerUi a kávé ötven pfennigbe, vagy hetvenötbe, vagy egy márkába, mint a többi kávéházakban. És mégis. A Cáfé Unz mégis veri az összes IflbUeket
Ez az a kávéház, ahol huszonöt pfennigért Berlin legjobb kávéja ibató. Ét itt van nyugalom éa boldog zavartalanság. Itt nem szállt fel fizetésre a pincér tekintette. Fizetni már leölés előtt kell a pénztárnál és a kapott bon ellenében azonnal hozza a fehérkötényes kisasszony a párolgó kávét. (Kávé? Több annál. Erre a fogálomra valami uj szót keHene1 kiMélni.) Ettől kezdve nem zavar telki sem. Éjjel három óráig lehet itt fedél alatt az, akinek nin-cien lakása.
A Cáfé Linznek ma már története van. Tanulmányokat lehetne róla Imi. Mert...
...mert ide tér be a nyárspolgár Mpi sétaját megszakítva, itt szür-csöli ebé(Má«l kávéját az Ínyenc, Ht adnak találkát a diák él a diáklány, itt épiti fel cigarettájának füstjébe és a kávé pirázatába légvárait .az álmodozó, Ht merit uj eröt az Oawretört él *t>taresl uz Stvaaéta I stitway MafSló tzerelmének hattyú-{;
Cégváltozás miatt
összes raktáron levő áruinkat
hihetetlen olcsé áron
elárusítjuk.
Kisfalnál és Kraosz, Nagykanizsa Reklámáraink i
Mosó Voálok jó minőség
mtr. fillér
70
Selyem batlsztok
nyőnyörü mintákban
mtr. fillér
96
Gyolcsok, slffonok
mlr. fillér
98
Dupla széles kockás szövet
mtr. P
r
40
Creppdeschln színekben tiszta selyem At^Q
mtr. P <J
Mintás Crepdeschln szezonvégi ár
mtr. P
5-
Lamé selyem minden színben
mtr. P
r
98
Kasmér kendők szép minták
drb.
3
130-140 cm. szélei ttiiti gyipli sil uiiti
■ost mtr. P 7*80
•Mlótt 16 20 f
Színtartó moiók szép mintákban
mtr. fillér
85
Fehérnemű Nancug minden azinben
mtr. llllér
78
Tennlsz llanellok jó minőség
mtr. fillér
88
Dupla széles szövet olosóiag, nép mlaUk
mtr. P
r
90
Hyorsulytm 6» loulár-tok, Jó mlats4g, nép
állták 7*90
mtr. P ^
Műselyem gyönyörű mintákban
mtr. P
r
68
Bársony, óriási izln választék
^•35
mtr. P ^
Sünt iejkesáök Igen nép mintákba!
drb. P
r
£0
■ Férfi szövetek leszállítóit ár, Jó minőség
mtr. P
5\'
90
161 kábátsiivetek tiszta gyapja, 130-110 om.iiélei most mtr. P ezelőtt 15-20 P
6-
ElsörendQ voálok remek mintákban
métere fillér
Világos és sötét Ingzellrek
métere P
1-
Batlst slffon elsőrendű minőség
1-55
métere P I
Oyapju Eolln minden színben, duplaszáles
120
n étere P J
Sima japán selyem 95 cm. széles
métere P
r
20
I* Bemberg remek mintákban
125
métere P J
Mosó delén fejkendők
drb. fillér
70
Színes szalvéták és törlők
drb. fillér
jAaagtaJMIototak
tiszta gyapjú, moit mtr.
ezelőtt IS\'60 20-28 P
15"\'
Tiista gyapjn Iaicha ti Crepella, áoplauélei
mliáeiixiikti r-50
métere P
5
Átaeaeti férfi doubl szövetek, gyapjú
60
Riklámár I métere P
r
dalához az utolsó áldozatokat.
Most már nö a nap melege.
De emlékszel, amikor nyög a téli szél, mintha panaszkodna és Ilyenkor fázósan kabálod feltart gallérjába húzod lehajtott fejedet?
Sok embernek nincsen Berlinben lakása.
A házak közölt, házak fölött rohan a várói vasútja. Stadt und Ring-bahn. Berlin számtalan állomásai között a számtalan vonat. Minden percben felbukkan egy másik és folytatta végtelen körútját. A számtalan vonat valamelyik fülkéjében dl a koldus és kenyerét majszolja. Mintha ismerfis volna. Az éjszakában rohanó vasút valamelyik fülkéjének lárga padján a koldus. Megvásárolta magának az éjszaka nyugalmát, a valahová tartozást, az otthont.
Husz pfennig a vaiutl jegy ára ét beutazhatod a kört ahányszor akarod. Nincs kontroll.
így lett a Sladl és Rlngbahn Berlin egyik menedékhelye.
A házak között, a házak fölött rohan a város vaiutji.
A Stadt und Ringbahn örök alja. Az övé meg a koldusé.
A Stadt und Rlngbahn örök zaja, moraja, vádja, panatza. Az Ové meg a koldusé.
Berlin éjszakája elnyeli mindkettőt.
Az éjszaka, amely sohasem nyugszik.
Kertész Zoltán.
— Emil Jannings a filmvilág
legnagyobb jeUemzmisze. Az amerikai tudományos , ak*iémla a legnagyobb szlniStnéJc" nyilvánította s díszoklevelet nyújtott át neki. Szombaton — csak egy nap — a Városi Színházban.
Hová lettek a Sétatér padjai?
(Panaszos Uvil)
A Séta-téren tavau ekjén,,az ott elhelyezett padokat ugy, ahogy rtnd-behozták. A bejárati fasorban 28 uj padot helyézeit «i a felügyelő, az uj részben alig található néhány pad, öt hold területen néhány pad kevés. A játszótér kOrül különösen szükség van padokra, hisz az ifjúságra felügyelni kell; de a legmeglepőbb intézkedés az, hogy a körönd körül elhelyezett padokból ujabban ttunkéitól elvittek ét tizenkettőt meghagytak, köztük néhány szulos, korhadt padot Nem tudom, kinek volt útjában az a 12 pad; de hogy félazeg intézkedés volt, padokat onnan elvitetni, ahol a közönség legszívesebben pihen, a diszes, pompás köröndből, azt nyugodt lelkiismerettel állítom. A körönd a Sétatér dísze él virágtelepe. Ide jár legszívesebben ■ közönség. Minő gondolkodás kellett hozzá, ezt a kedvet azzal ckootani, hogy onnan,elvitetik a .padokat és megokadálytMzák a ktztSaiégifilJuné-sét? Az üdülésre a közönségnek szerzett joga van. Miért fosztják meg öt ettől a jogától? Kik adnak nekünk erre választ? Talán a zöldségtermelők? vh
1930. taguszltis 1
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIHÍREK
Életképek
I. öi évemen
Egy kla fiúcska ■ Kin loítiiyka Játszogat az út porcba\'. Pogácsát sUtook holdoffari. Sül a pogácsa pontosan. Clpöcske nincs a lábukon, Se cifra rúzs a •tájukon. A kis kacsók egymást segítik. FejUk Is összosfmul mindig Oly\' boldogolpiak látszanak. Mikor Így kélten látszanak.
II- llKcnöi éMiek
Egy utgV fiúcska ■ nagy leányka Megy. mindenéi az Iskolába. Egymást nem látták még soha. De egyszercsak a korcsolya A könyvek mellül földre hull. A nagy fiúcska érte nyúl. Feladja é« tovább rohan. — A leány köszönte boldogan.
A nagy fiúcska s nagy leányka, Hogy mégyan másnap Iskolába, A nagy titoknak nyitja kél I Elsuttogják: Qábor Adél .. B vigyázva megy a két gyerek, Nehogy egymáshoz érJeneV Mert nem szabad. Ja], nem lehet, Klcalpogoák a verebek 8 megtudnák otthon, szent egek I De beat, ott bont a kis lakat Emitt la, ott la\'Mwakad 8 kiszáll belőle valami, Mit meg se tudnak mondani, — 8 elkezd a két szív vallani . Maguk se tudják, hogy miért: Csak Játszanak, csak Játszanak 8 oly boldogoknak látszanak
III. HnmMontil évesek
Már nem fiúcska, nem leányka Az össseröppent két madárka, Hozzáfogtak egy álmodálba .. VlrágmeMkön lépegotnek. Angyalruhákat nézegetnek. A legszebb filmet pergetik. Az élet tiszta, szent nekik, Kis téazkük lénnyel mogtellk Csókot szülnek a lágy szavak... Oly boldogoknak látszanak. Ha Így egymással Játszanak.
IV. MegyveaiH évesek
Oly bús az asszony, bús a férfi... A holnapot s az aztánt nézi. Arcuk felhős és megtörött Mély ráncok már a szem fölött Bröl veezltget már • kar, A szív se tudja, mit akar. Csak lépegetnek oeendeaen Szemük megáll a gyermeken Multluk meséje szárnyra kap, Szirtikbe új fényt ád a Nap Es boldogoknak látszanak.
V. Uatvaaöl évesek Tavaszt ha oael a napsugár,
A két öreg ebéd után Ulátogat a sétatérre 8 ott Tárogatnak... Kéz a kézbe. Akad szavuk Is náhanáha Es Ua eUg volt már a séta, Egy padra Ilinek és pihennek. Köröttük sok-sok Játul gyermek. Itt karikával kergetőznek, Ott meg homokból sütnek, tíznek 8 az öszhajd Gábor s Adél , Szivére ráterül a dér 8 amíg a kleslk\'Vtgen Játszanak, A szivükön qgy élet átszalad, -Es mindketten oly búsaik látszanak...
mrt Liulő
K^pheraíeaö
JCoxma
NAPIREND
Augu aztu ■ I, pánteV
HAnul katolikus; Vas. u P, Piottst.:
V. Píler. Izraelits: Abss hó 7. •
Oyógyszertári éjjeli szolgálati I. bó végiig a Sislvitof gyógyssutáf.
(MaHrM ayttva raggal 8 óiitól ssts 8 óráig (bétfö, ssards, ptetsk délntán. ksddsn sgéai nsp itteatk). Tel.: 1-13.
— Porclunkula-bucsu. Holnap, izombalon tartják meg a szentferenc-rendi plébánia-templomban az úgynevezett Porciunkula-bucsut, magyarán Angyalos Boldogasszony Ünnepit. A bucsu voltaképen ma pénteken délután 2 órakor kezdődik és tart szombat napnyugtáig, mely Idő alatt az Ismeretes leltélelek mellett annyi leijei bucsu nyerheiö, ahányszor a hivő a lerenciek templomát meglátogatja. Az iitentisztelet izom-ball sorrendje a szokásos vasárnapi sorrend. Délelölt 10 órakor ünnepi szentbeszéd, majd utána nagymise, amit P. Deák Szulplc plébános-házfönök végez.
— Dr. Ney Hugó orvos (Csen-gery-u. 4 ) szabadiágáról megérkezett ét rendelését megkezdte.
— Dr. Hab* Antal Igazgató főorvos átvette a Stefánia Intézetének orvosi vezetését Dr Haba Antal kórházi osztályfőorvos, a Stefánia nagykanizsai Intézetének u|onan kinevezeti Igazgató-főorvosa, tegnap vélte át. az intézet oivosi vezetéséi. Dr. WHMer Ernő főrabbi, az intézet ügyvezető igazgatója meleg szavsk-
tban üdvözölte a kiváló vezető-orvost jannak az intézménynek az élén, •amely tlz esztendős feuállása óta eemberbaráll tevékenylégével a cse-ucsemök százalt mentette meg a mi-fgysr hazának és mely intézménynek nagyszabású tervei vannak a leg-1 közelebbi <*vöre nézve. Majd utána megtörtént a hivatalos átadás.
•> Orvosi hlr. Dr. Szabi Zsigmond pénztári körzeti orvos augusztus hó 31-élg külföldre utazott. Helyettese dr. Nlsponuky Béta főorvos, i rendel pénztári betegeknek lakásén Deák-tér délelőtt 11—12.
— A film legnagyobb Jellemsztné-szének, Emil Jannlngsnak filmje „Az apák bétfi" csak egy napon, szombaton a Várost Színházban.
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. klr. Ali. Vas-, Jtoél- ém Déwárak által gyártod
NIÁVAG-MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Uisssst, IV, Váol-.tos X4
Nyugatn»gf(ror«zégl kirendaltaig i Szombathely, f xéll Iátaiá»Btaa I. Telefon •■!. Tíviutl dm: Rsminlmi •xombathaly.
Ax augusxtusi lakbérek
Kötött forgalmú helyeken 1928. novemberétől — köztudomás szerint — egyszerű a lakbér kiszámítása Annyi pengőt kell fitetni* mint ameny -nyl az 1917. évi alapbér összege volt koronákban. A lakbéreket ilyen módon kell kiszámítani az 1930. évi augusztusi lakbérnegyedben is. Közüzemi dij az elmnlt év februáriétól nincsen, a lakók érdekében teljesített szolgáltatásokat a háztulajdonos a tiszta lakbérből köteles lizetni. Ahol azonban (a szabadforgalmu lakásoknál és üzleteknél) erre nézve külön megegyezés történt, ennek irányelvei a mérvadók.
— SzOnetdnek a József-szanatórium Intézetének rendelései. A József klr. herceg Szanatórium Egyesület nagykanlzial Intézetének rendelései augusztus 1-töl szeptember l-ig szünetelnek.
— A vármegye központi »á-lasztmányénak Ölése. A vármegye központi választmánya Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt ülést tartott, amelyen 42 fölszólamlási ügyet intéztek el. Ezek közül 40 esetben olyanok föllebbtztek, (kiket « községi elöljáróságok nem vettek föl H névjegyzékbe, 2 esetben pedig törölték az Illetőket a névjegyzékből. Mivel azonban mindannyian Igazolták választól jogosultságukat, a választmány a végleges névjegyzékbe való fölvételüket rendelte el.
Jó minőségű hibátlan
selyemharisnya
párja 2-50 / SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Teleion 406.
JE_!-
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
Tslelon 408.
Auguaxtua 2, szombaton
csak egy nap
Apákbüne
világsláger 12 felvonásban
Emil Jannlnga azanzáolis alágerfllmj*.
Ezenkívül nagy ki&érőmQsor
— UJ orvosi állásokat szerveznek Zalaegerszegen. Uj orvosi állások szervezését határozta el Zalaegerszeg város pénzügyi bizottsága a városi közkórháznál. A kórháznak egy sebészalorvosra, továbbá orr-, gége- és fflloszlályorvosra v szüksége.
B
RfldjÓ íego/uóblHin
Sxabó György naaió-
laboraíorfumdban Főút 3., udvar
—- Szombathelyi cserkészek novai táborozása. A szombathelyi felsőkereskedelmi iskola cserkészel, mintegy negyvenen, hirom heti táborozásra Nova községbe érkeztek.
— Nagy szérOtOz. Kisbárapáli-ban éjfél ulán Karazsla János gazda szérűje Ismeretlen okból tüzet fogolt s a gyorsan terjedő tűz átvágott Stlpszlcs Antal, Takács Qyörgy, SzalavdrI Qyörgy és Bolevácz János gazdák szérűjére is. Mindenütt nagymennyiségű széna, szalma, törek, takarmány és gazdasági felszerelésen kívül — a huzatásokra váró — csép-lőgéptulajdonosok gépjei teljesen porráégtek. A tűz gyorsan terjedi és nagyon nehezen lehetett megakadályozni terjedésében. A kár jelentékeny.
Még augusztus hó 6-ig tart az olcsó árusítás
a Menyasszony divatáruház ég hw en
*nqusartii» hó T-tai (UUtamat Kék wilta| voH halyi-•*fléb», KBaipont Apűlat, h»ly«nm át.
(Deák-tér)
„Menyasszony" divatáruház Hapcin Janó, ■agykaniisa.
ZALAI KÖZLÖNY
>930. augaszlut 1.
A Zalamegyel Ipar-tea/Uleiek Sköveiaége
legliBnlotbl uagyvóla»Mt-möayÉ U1é»6t Zalaegerszegen tarifa — A mloesarMiial l par-temtUlei MMvtteH wéltfidKl-nok lelavaíöma
Nagykanizsa, ]ullua 31 A. Zalav\'rmegyel Ipartestületek Szövetsége legközelebbi nagyválaszt-mányi ülését, tekintettel arra, hogy ugyanakkor a zalaegerszegi ipartestület renovált és kibővített székházának avatását fogja ünnepelni, Zalaegerszegen szept. 7-én tartja, amikor ismét számol aktuális kérdés kerül a nagyválasztmány elé. fíazsó Jój«el elnökön kivül Kiss Ernő nagykanizsai Ipartestületi elnOk és Samu La|os főtitkár lesznek Nagykanizsa részéről az előadók. Remélhetőleg addigra Zalaegerszegen is sikerül megteremteni az| Iparosegységnek annyira kívánatos frontját.
— Jannlnía ujabb ragyogó alakítása. Egy német amerikai férfi változatos életének pályafutása: Mint pincér egy luxushotelben, majd ét-teremtuta/donos, gazdag alkoholcsempész és életének összeomlása után ismét pincér, elhagyott öregember, aki egy nyári mulatóban tengeti életét. Csak szombaton a\'Városi Színházban.
— Kevés ■ fürdővendég ■ Balaton mentén. Ai idei évben annak ellenére, hogy a tartós meleg a legkiválóbb szexont jelenti a fürdőzésre, a fürdővendégek uáma hihetetlen mértékben megcsappant a Balaton mentén ét a kiadó villák nagyrésze üresen áll. Keszthelyen Is sok az üres kiadó szoba. Hévízen a forgalom ugyancsak lényegesen alatta van a tavalyinak.
Pária «W4V|, London lS\'OS\'/i, Newvor. 4tJH4\'63i/L Brtaaal 72 00, Milano 36 96, Madrid «7 M, Amsterdam 207 20, Baitti< 1*197, Wlan 72 77, Sofla 1-73Prtfr.
IfrMti, Venó 67 75, Bndapati----
-taltrád íllVt, Bokaiaal J 0é
aSINÖOI,varrógépek
A^LEOdOBBAK I
— A villanyvezeték agyonsújtott egy lovat Az erdócsokonyal villanyvilágítás! fővezetékre az úttesten rádőlt egy fa és a vezeték-dúcot kidöntötte a helyéből. Éjjel Kismarion Illés erdöcsokonyal tyukász jött haza és nem vette észre, hogy a vezeték a főidőn hever,.a ló rálépett és rögtőn agyon vágta az áram. A kárt a villanytársaság megtérítette.
— Szerencsétlenül járt gazdasági munkás. Tomasovics Oyörgy gazdasági munkás Somogyváron dolgozott az egyik cséplőgépnél. Tomasovics a cséplőszekrényen állva rádőlt a dobvédő korlátra, amely eltörött és Tomasovics oly szerencsétlenül esett el, hogy súlyos koponyaalapi törést szenvedett és meghalt.
Kiváló jóminőségü, garantált
50
HELLflS párja 4
RITTER ANDRÁS S3WSÍSP
Augusztus IO-lg mlndan «■> (3 pár vételnél) I pár Hallaa harisnyát kap ajándékba, mm
— Marlnovlch államtitkár a tllzoltól vizsgán. Marlnovlch Imre dr. h. belügyi államtitkár, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség alelnöke, a belügyminiszter képviseletében ma Zalaegerszegre érkezik és részlvesz a tüzoltótanfoiyam holnap délután tartandó vizsgájáa
Krámer Zoltán
r<gl SzlttheMsteébAI Kailnciy-utca 3. nám alá kOiHttsit, kOltl II u| poiUhoz Araiaktárát inoat olt minden dlogad ható áron árusítja el. !«)•• olkhah Mánál la ua olo«4kh>k I
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király utca 5.
Vdadrol/unk IllOon.ne ItDld-tWk pémmmmkcet hhwoaka.
— A hősök emlékünnepélyé nek szabályozása. Mivel egyes helyeken előfordult, hogy a hősök emlékünnepének időpontjában ezzel az emlékünneppel semmi vonatkozásban nem álló más ünnepélyek is tartattak s ezek az ünnepségek a közönség egy részét a hősi emlékünnepélyben való részvételtől elvonták, a vallás- és közoktatásügyi miniszter akként intézkedett, hogy a hősök emlékünnepélyének napján, de legalább is ennek az ünnnepély-nek az időpontjában más ünnepségeket ne tartsanak.
Füstölt és főtt husáruk,
finom hentesárnk mindenkor friss állapotban
nagy válaa^tákbsn kaphatók.
Friss virsli, psriserf szafaládé
naponta raggal • érakor érkazlk.
Herceg Eszterházy Husüzlet
Horthy Mlklóa-ut 8.
Talafoni 898.
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál (elszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
a havi részlet csak 10 pengó
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió- áa gramofon-osztálya.
SPORTÉLET
Befejeződött a leventeoktatóképző tanfolyam
Zalaogerssag, Julim SÍ A Zalavármegye által rendezett leventeoktaló-képzö tanfolyam tegnap befejeződött. A tanfolyamon,\' amely négy hétig tartott, 43 hallgató vett részt, legnagyobbrészt tanítók, segéd-jegyzők és jegyzőgyakornokok. A tanfolyam vizsgája folyt le nagy siker mellett. A vizsgán résztvett Bidy Zoltán alispán és vitéz Bánó Kálmán vezértanácsnok, kerületi testnevelési felügyelő, akik a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak a teljesítményekről. Az ősszel Zalaegerszegen ujabb oktatóképző tanfolyam nyílik.
(ROtMJMmU H - Unk, Mmda-lUogT. — kaagTcneay. E — «*Ma Oy — tytnMktkaek. A -\'ausnb aek. Z-m Ik - mrfaaiil«sá« m. - ll|utl(l Otedb. f — fluhniáa U — giiunotoiucat. Ib — lukai K - kabart aZ. — aipnirt Mt
Augusztus I (péntek)
Budapest 9.IS A tádió hállkv.rteljínek hangveraenye. 4.00 H Ibcrt Károly állit m«.íi 8.00 Uczti Ittván IntólT>UM t .Elkobzott kincsek.\' 5.1B A Seákeitóráioel Zenetár heogvereenye. 6.00 Boechán Hally,
• bet llnl openhit taaláuk haamnwye.
a.50 kim UIm \' \' " \'
néje. 800 Vér Judit riiiíl laiék három lelvonáaben. I Idójiiáajelentét, hliek M<|<1: Pltalil-jui
• mirgfuzlgetl SpoUrtcb-Mltreabdt. B+ce 11.00 O. SKnrlemtztk. 12 00 Ha.
>.30 a. Wagner H Verdi operaitiák. 00 Ailik h dalolt.
Milánó 5.00 O. 7.80 Ne. 1IJ» H. A. H|. után 12 00 le Ne. Róna—-Nápoly 5.30 Síim!, H|. áa Tt
11.Í0 r......
10.15 O. Ti.
i Haraadáták.
niin
na-, hólyag-, gyomor- áa cukac-bajoknál, koüvénv áa reutaáa megbetegedéseknél, de MOnO-stn vese- és bótatfliűmok áa
dara eltávolításán kiváló onod uakteidntélyek által aJátiM
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendklvil alkalma*. Állandóan friss töltés t "» PAraktár: «•
WEISZ MÓR
Nagykanlua, Klrály-n. 11.
Uzletáthelyezés! ?? osóbban adhatok. Aug. 1-től!
„Kék csillag" olcsó áruház cégt. Herrnstfein Mihály.
Rendkívül olo*6 magnyitó árak! Koronával tűmben, Dobrovios-ház.
Siffon . . . Kelengye vászon
70 fillér
Ingzefirek . .
ló tennlstlanellok
97 fillér 86 ,
Színes battsztok llu mptsuiiit, iziDrtba
92 fillér 330 .
1M0. Itntuwta» 1.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
A pénzügyminiszter jelentése Magyarország pénzügyi helyzetéről
Nagykanizsa. Jullus 31
Ma tettek Közzé a m. klr. pénzügyminiszter XLVII. jelentesél, amely Magyarország pénzügyi helyzetéről 1930 május 1-töl 1930 május 31-ig számol be.
A május havi állami közigazgatási bevételek 9X1 millió pengőt tettek ki, vagyis az előirányzott 85.9 millió pengőnél 6.2 millióval kedvezSbben alakultak. Az 1929/30. költségvetési év elsÓ 11. hónapjában összesen 847.9 millió pengő lolyt be, amely 5,6 millió pengővel kevesebb a havi költségvetésekben előirányzott bevételeknél.
A m. klr. posta, távíró és távbeszélő forgatom az e\'őző év megtelelő bónap|ával szemben általában csökkent, ellenben a levélposta és a postautalványforgalom és a rádió-elöflzetök száma emelkedést mutat.
A m. klr. államvasutak és az
általuk kezelt helyiérdekű vasutak teljesítménye és kezelési eredménye az előző év megfelelő havával szemben általában csökkent. A Duna-Száva-Adria vasutak forgalmi tel|e-jesltménye is ugyancsak némi csökkenést mutat.
A m. klr. postatakarékpénztárnál és a budapesti 12 legnagyobb pénzintézetnél elhelyezett takarékbetétek álhdéka májusban 631.6 millióról 633.8 millióra, a folyószámbetétek összege Í85.9 millió pengőről 791.3 millió pengőre emelkedett. A tőzsdei Indexszám némi csökkenést mutat. Május havában a behozatal értéke 13 4, a kivitel értéke 85.3 millió pengflf tett kt. A nagykereskedelmi Indtxizám a lakbért Is beleszámítva 110-ről 107-re csökkent. Május folyamán a fizetésképtelenségek száma csikként. Májusban 19 csőd, 166 magán és kényszeregyezség fordult elő.
Az nj boletta-rendszer előnyei
Tagadhatatlan, hogy a boletta rendszer bevezetésének vannak nehézségei, amelyeket csak a gyakorlat, • az idő oszlathat el, viszont azonban meg van u a nigy előnye, hogy a gazdának a gabona piaci árán felül mázsánként 3 pengő többletbevételt biztoalt, amivel adóját fedezheti, mlg a piaci ár nemcsak egyéb kiadásara elegendő, de szerény polgári hasznot Is nyújt.
Nagy előnye e rendszernek az is, hogy a boletta nemcsak néhány hónapra, vagy i évre lett bevezetve, hanem hosszú évek sorára, s ezáltal biztosítva lett a gazda arról, hogy a következő években Is hasonló előnyöket fog élvezni, a Így már eleve ugy rendezheti be gazdsságát, hogy minél több búzát adhasson el, s igy minél jobban kihasználhassa a boletta által nyújtott előnyöket. Ne termesszen nagyobb területen búzát, de ugyanazon területen termesszen kétszer annyit, mert világos dolog, hogy a bolettából nagyobb baszna van akkor, ha holdjáról 10 mázsát tud eladni, mint ha csak ötöt. Pedig
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén már nyitáskor egyet értékekben külföldi kínálat jelentkezett, minek következtében kissé gyengébb Irányzattal indult a forgalom. Mivel az árukínálat később sem szűnt meg, a kedvetlen hangulat csaknem a tózadeidő végéig volt érvényben. Az utóbbi napokban Brassóiban volt észlelhető nagyobb külföldi árukínálat, ugy, hogy ezek a részvények 6 pengős árveszteséget szenvedtek. Közvetlen zárlat előtt a hangulat kissé megjavult,\'a nyitási árveszteségek részben megtérüllek. A zárlati árfolyamok nagyobbára a tegnapi árnivón mozognak. Fizkama-tozású papírok piaca Ozlettelen volt Valuta és devizapiacon lényeges árváltozások nem történtek.
ennek a lehetősége meg van adva, csak élni kell vele. Nagy terméseket ugy érhetünk el, ha kitűnően megművelt és jól megtrágyázott talajba kitűnő nemesített vetőmagot vetünk. Hogy az Illető vidéken milyen lajla nemesitett vetőmag felel meg legjobban, azt a Mezőgazdasági Kamara mond|a meg. Az őszi kalászosok alá nem lehet istállótráfprát közvetlenül adni, mert a frissen trágyázott gabona megdől. De trá-gyázattanul se lehet hagyni a földet, mert különösen a nemesitett velőmagvak 15—20 mázsás termést csak akkor adhatnak, ha nagyon bőven áll rendelkezésükre táplálóanyag. Ezért vetés előtt kai. holdanként minden esetben 150—180 kg. síuper-fosztátot kell alkalmazni, s ezen kívül 80—100 kg mésznitrogént is, abban az esetben, ha a talaj több mint három éve nem kapóit istálló-trágyát. Aki ilyen gondos el|árással veti el az idén őszi gabonáit, az a jövő évben nagy hasznát fogja látni a boletta rendszernek.
I,,,,i-,
valuták
Angol t. 27-71 Mm ti. 79-71 ciehk. 18-8-
Buza tszL 10 flIL, dt. 10 fitt. és a roa - flu. eseU.
Ulbuu tuxa,. ,7^, I93S-1B-6Í. 7S-aa 1980, 79-t, 19 70-19 90, 80-aa 19 80-20 00. danánt 77-e« IftíO- 18 20, ISr" 18 15 — 18 35, 7»-ee 18 35-I8Í5, »-«• 18 -tO 18 8J. tij ion 11 50-1170, ■\'« upe 15 00—15 50, aórárpa 16-00-723, zab 17 75-18 00, tengeri tat 1740-17 60, íJaaánhill 17-00-17-30, repce 28 50— 27 00, korpa 10 00 10 20.
\'75-27-90 79*70-80 10 16-84-I6S4 Diák. 152-70 15330 Dinár 10 02-10-10 Dollii 567 20-í 69*20 Franciát. 22-40 22-70 HolL 229-10 230-10 Lengyel 63-50-Wtt) Lta 3-363-40 Un 412-418 Un 29 70-30-00 Márka 135 95-136 55 Norvég 152-70-153 30
Peeeta -•---•-
íchllL 80*45 80 85 Svifd L 110*70 III 20 •vük. 153-15153-75
DEVIZÁK AmiL 329-15 329-86
Belgrád 1009-10*12 Bérűn 136*02-186*42 BriUazel 79*67-79 92 Bukareat 3*34-3 40 Kopenh. 153 67-153 07 London 27 71 27 79 Madrid 62-80-64 80 Milano 29*80-29-90 Newyor 569 20 70 80 Oezlo 152*60-153*00 Pilla 22-39-23 46 Prága 16-87-16-82 Saófla 4-11-4*15 Stockh. 153-15-153*55 Varsó 63-80-64 00 Wleo 80-48 80*73 Zflfldi 110 60-110 90
feUulUi 2921, eiedatlan 292. - BlaA-rendi 1*28-1*30, audett 1-24-1*26, aaedett kóaép 1*18-1-20, könnyű 1*12-1*16, l-só renda Oreg 1*16-1-20, ll-od rendű oreg 1-12—1 14 angol aUldó 1-20-1-30, szalonna nairyban 1-56—1*60, i»ü 1-70 1-75, Irai 1*46-168, axalonnáa télaertéa 1*56—1*66.
Kiadja: Dálsiltl Byomda bt Lapkiadó Vállalat, Haiykanlaiia.
MeWa kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai epiH.li Iliink a* 10 |«% NMMr,
MiKUtmibM iai«kl«.tPMk.d i.nicni M saóig ■■ MMr,
m5j>6 dlia 1 fUL Saaedáa is »te-leken 10 saM* M MMr, aatadea MM Hó dlia • HU. Qmeeó s nűaden tabb betflból illó szó kit aiinek telik. Illáét kereeóknek SOM
■latfé Sugir-u. 13, emeleten, egy elegánsan berer detelt utcai icobe egy vagy kél ur részire, augusztus 15-re. 3S47
■Metieek 8 (6t) »ana« lauafe •Int ■ feleatafae klaynláa, uánláiáa .Ikai*l4aa lieetl • 1 I r i llaalaadlk
Eladé Caengery-utca 18. alatt 724 □ 51 lelik. 3347
PctAtl-u. 41 ai bárban lObb egyszobás konyhái lavás u Összes meUikheiylségek-kel azonnal kla*4. 3944
PáaiUloetel bekebeleziere alnden Összegben a legel ónyOeebben te legfyor-■abban folyóelttat Hornéi laaéo pini-kaicsöuk0i?etltó Irodáié Nagykanizsa, Horthy Mlklóe-ul 2 eiám. 3876
Egyaaekáa lakáa augutalnara kiadó
Caengery-nt 67. 3971
wba bútorozatlan tdadó 2., emelet. 3974
Egy negy Erzaébel-tér
Baieyasab. bútorszövetek rendkívül olcaó Írben Klafatudl (a Krauunil. 1964
Eleállalnénk egy elaggott báuspir
tel|es ellátását gondozását ée eeetlegee ípoláaát megtelelő ellenértik elleniben. Clm a kiadóban 3810
Férfi ée nöl ruha «• kabát iiOveték hihetetlen olcaó iruilUaa Klataludl ie Kreuaznál. 3955
Ha 16 bort akar otcaéa taet, »«J rtttheee i.u kóetelóra I tttar
aranyhegyiblkarérvirilkort
M fillérért. SUtoi, taojy illindó.n nt to| lanl
•AfrAm íAzbef
Telelea sas. ranukrrMkadtM aUgzer-e. 74. S lltMt (tltleurindtiari kiitioi koldftk.
Auatro-Detmler autó hlromezerótaiiziit riealetre aladé. Bóvebbel Kaulmann ■aainil Telelőn 167. Megbízható eotlflr (elvétetik. 3845
Eótvóe-lir 29. t>r háxban egy nagy raktár éi padláa azonnal klarié. Qabona-kereakediare kdlónOaen alkalmsa 3979
Tamilét lat telveazek. Halán tiny-k(piaiel) műterem, Horthy Mlklóa-nt 11.
3961
\'ZEPESI IMRE
I ZrlHft Mlklia-atoa «».
csatornázás, vtivezetik-berendezia, ipfllet is mft-bidogoe. — Te|efon 2-96.
Kirem a becadletes megtalálót, hogy az uj sitatéren kedden rate talált nól aalyaae-arnvit a kiadóhivatalban leadni azlvea-kedjék. -3991
■ieaireaik lakiseal Berceon Taz-
nóczsl-utce 3. azám alatt azonnal bért*-edó. 3996
KAtaaakéa, elószobás udvari lakta azonnal Idadó Horthy Miklós ut 47. 4001
■Ha4aaaa azakicsnó aiónnall
piarc álláat keret. Caengery-ul 12.
beli--4000
■laba-kMjkéa lakié mcllikhelytet-gekkel, eertiaóllal azonnal kiadó Árpid-utca 31\'a. 3999
Oalaaaaa bútorozott kUlónbe|iratu szoba azonnal kiadó. Clm Klrily-utca 26.
■3998
dtaaekáa arllakéa esetleg jéezben
la. EótvOe-lir 8. az kiadó. 8994
KQIOnbeJáratu bútorozott azoba Horthy Miklóa ut 1. ss. alatt klsdó. — Clm a 3993
Egy b«dón Ubeialr eeeUeg kilónként U \'\' Eötvöa-tér 26. 31169
F«r4 teher luxua autó aOrgóecn a Keszthely, Ha|du utca 29. Sab)án. 3990
UleaaUe tlrdóeaobáe Ukás november l-re kiadó a belvárosban. Unirt bór-kereekedie. 3960
Kaa-aaak azeptember l-re klalányom mellé Inlelllgena nimelklaaaezonyL Kizárólag zongoratudáaaal Bővebbet Keutmann Károly cigniL " 4002
HéaiaaataryAr Ukiaaal, tlzetieael
telvétetik Rákóczi-utca 15. -4004
Kataaal éa óataea egyemházatl cikkek legnagyobb vhlasstika Kanfmann Károlynál, felelőn 372. 40O3
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tennlszpálya.
Garasa. Uaaaria.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve Kei 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus 1-lg a penslo lakással 5-60-161 és jullus 1-töl 6-50-tdL. Saját strand. BuffatL
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak öienklnt 2*30—4 80 P-lg, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
rói
ÚJRA KAPHATÓI
A REUMflS BAJOK HAZI KEZELESE
Irta: ENOLÁNDER ÁRPÁD, budapesti azakorvos II. UadAa. Ara 9.40 panflft.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jómlnőségű Pueh,Triumph,Stayi* Waffanrad kerékpárok
kedvező fellítelekkel kaphatók:
BMRDL SJliOl B FII [tytö
Deák-tér 2., a felaótemplomnáL
KOIaó gummlk 6 pengótól, belaó gummtk 2\'40 pengótól. Piros prizmák, névtáblák, lékek, caengók, pedálok, láncork, pumpák, lámpák, tengelyek it egyéb elkatriszek olcaó beazezéel helye. — Javlté aakkalf t
H
ZALAI KOZLOWV
1830 augusztus 1.
7«áb ponywa, ám 9 O Ily iiinag,
k4nkM és naanllla legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEfiő cégnél.
Színehagyott, Itkú és kopott
clpíjét, Mrkabátját, rettklljét é>
minden Mrtárgyát villanyért re berendezett legmodernebb bőríestőgépemen
Cemco festékkel tartósa* éa ujjáfastam.
A Italét a bírt puhin tartja, minden színben eszközölhető és bármely szinti tirgy tetszés szerinti íztnre átfesthető
LÉRAÜT IMRE
i-m Daéfc-tér II.
ÉRTESÍTÉS.
érteti te m a nagyérdemű közönséget, hogy fehérnemű
varrodámat
Kőlcsey-utca 14. u. alól Klnizal-ntca 4. azám alá helyeztem.
Midőn kérem a nagyérdemű közönség szive* pártfogását. maradok tel|ea tisztelettel
"" Borrtlhií Bader Iául
Ugyanott ranBlólaáayok lelrétaknek.
1630. Pk. 10103. az. 1930. vght. 457. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Detsy Imre Ügyvéd állal képviselt Magyar Oombipsr Sternbeiger Armln újpest. be), cég kérelmire éa Inára 188 P 67 fillér követeiéi é« Járulékai ereiéi* a nagykanizsai klr. járásbíróság 6334/930. az. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végreha|tásl szenvedóiól lefoglalt 6<00 P beeaéitéktl Ingóságokra a nagykanizsai klr járásbíróság fenti számú végzésével ai árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. L-c 20 § n alap|án fentlrt, valamint zálogjogot -sierzett más foglaltatik javára is a végreha|táat szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán, Erz ébel\'lér 20. számú házban a fizetett összeír levonásával leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó B-ik napjának délután 2 órája lUzetlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt kötő azövő gépek íi egyéb Ingóságokat a legtöbbet IgMnek készpénzfizetés ellenében, eietleg becaáioa alul is tl fogom adni.
Nagykanizsán, 1930. évi július hó 23-án.
Elek László s. k. mi klr. bírósági végrehajtó.
HOUU.QVIIS JÚZSEF B MÍKTQI!
Király- utca 45.
Telefon 2 71.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást kedyesö fizetési feltételek meUett.
Állandó raktár különféle » « fOrdSaioba benUtaáukUI,
Miien JuíkarM
SINGEK
VARRÓGÉP.
füíidi^x. /attátelaJc
"fllxij^cmy Kajui.
3in0er varrógép részv rifts. HA6YKÍRIZSA Flóklxlete: Ffi-st 1.
Tisztelettel közlöm Nagykanizsa város és kornyéke hölgykOzönsá gévcl, hogy a
Szent István cikória pótkávégyór gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemet bízta meg. Felhívom az igen tisztelt háziasszonyok szíves figyelmét, hogy fUszerüzlelekben Szent litván cikóriát vásároljon, hozza el a CORViN-BAZÁRBA a doboz fedeleket, hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szent István cikória dobozfedelet hoz, annál értékesebb és szebb gyöngyOt kap
Tisztelettel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzaébat-tér 22. (Stram és Klain házban.)
Egyben Röxlöm rend-Kívüli árajánlatomat:
Angol Oxtord Ing gyönyörű színekben, legjobb minőség ...... 7 BO
Puplln mellB Ing ...................................... I\'BO
„ n n prima minőség, gyönyörű színekben......... 8 80
Selyem puplln Ing . , I—, 11 —
Zelír Ing .... ......... 0 80
Panama apacs Ing gyermek drapp és fehér.................. 8 80
... 880 ... 150 ... 880 ... 2 — ... 2\'TO ... 3 20 ... 180 -\'70, 120 1-80 ... 2 80 3 00 M
Rajé
Panama apacs Ing prima minőség, komplett nagyság Rajé » .
Egész príma nol flőr harisnya minden divatszin ...
Muslln női harisnya minden divatszin ...........
Strapa női harisnya jó minőség, csak ............
Mosó selyem harisnya divatszinekben, hibátlan Selyem harisnya garantált hibátlan, össze* színekben
„ „ legjobb minőség, hibátlan, csak ...
Oyermek zokni minden számban 1—8-lg csak
flór zokni legjobb minőség már ............ 10 HII.-HH
Strand kofferek minden színben ........................... I\'—
Selyem cstkoi nadrág garantált hibátlan..................... 2 80
.. ii .. . leányka ... ... ............... 2
Divat férfi bőrövek............ ...............1 20, 1 80, 2 —, 2 40
Férfi és női ernyók csak ................................. 0 —
Fértt és nól fürdőruhák éa dresszek már ............... 2 50 tői
Férfi gumml nadrágtartó már............ 1\'40, 1 00, 1 10, 210, 3
Zokni tartó príma gumóiból már ... .......... — M, — 00, 1-—, 180
Nól harisnyatartó minden színben 1
tvokát széles ......... r........ ......... 2 00
. haskötővel ... ..................... 3 90
Oyönyörtl nyakkendő pazar választékban, már—\'50,1\'—, 1 40,2 —,1\'20 Női Ingek jó minőségű schiffonból már 1\'40, 1 00, 2 - 2 40-, 3\'
Szoknya comblnék gyönyört) színekben már ......... 2 40-től 0 ig
Bugyi . . . . r........t\'49-tAI 8-lg
Férfi hosszú sport harisnyák.........1 20, 1 40, 2 —, 2 80, 3\'—, 3 60
Férfi zoknik óriási választékban már —50, —\'78, 1— I SO, 1 50, 2 -
Dlvat sétabotok ........................ ........ 100, I —,3 00
Nyugágy lábtartóval, lenvászonűléssel........................ 10\'—
Szakajtóruhák házi vászonból, mlg a készlet tart ............ f—
Törtllköző................. 1-
Szalvéta damasl, rózsás fehér, piros, kék szinben ............ I\'IO
kockás „ ... ............ —00
Férfi príma azsuros zsebkendő ... ......... ... — 00
vászon zsebkendő színes széllel ............... — 80
Munkás zefír zsebkendő piros és kék ...... ..............— 40
NŐI zsebkendőt szines széllel .............................. — 33
Oyermek zsebkendő .................................... —16
Rövid alsónadrágok zefir és köperből csak ............ ...... 2 20
Zellr munkás Ing sötét és világos színekben.................. 2 70
Molino alsónadrág ....................................2\'—, 2\'40
Köper hosszú alsónadrág gombos, minőség............110,300
Príma minőségű dupla gallér.............................. 1 —
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ........................... 130
Karton kötények nagy választékban csak ...............2 00, 3
Oyermek nyári trlkők legolcsóbban csak a Corvinban kaphatók
Divat bőr retlkfllök óriási választékban már......... ...... 2 80-iöl
Divat férfi sapkák már.............................. 1 -60 tói B-ltj
Levente és Bocskai sapkák .........*..................... 1 30
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipők, szandálok, tsőernytik, csecsem/f kelengyék, ktilöil kabátok, leányka és játszó tahók legolcsóbban csak a
CORVIN UMÁUn/iN UapöaíóK l
PEKK
,D" vitamin káazltmány.
Szabályozza az állati izervezet mész-sóf* rgalmát, elősegíti a mészlók lerakó dását s fokozza az állatok ellenállóképességét
Vemhes állatoknál: elősegíti a mag. ral fejlődését és növelt annak sllen-állí képességét, különböző betegségekkel szemben.
Malacok, borink, csikók nál sí angolkór kifejlődését meggátolja. As angolkórt 3—4 hét alatt meggyógyltla.
Hízóknál i A lábzsugofodáa kifejlődését meggátolja ét azt angollróroa esetekben <neggyógyft|a
Baromfiaknál: Meggyógyítja k angolkórt, loit rágást mtgutlntetl, elősegíti a tojásképződést, stb. Ara:
\'/« kg-os caomagolásban P 1.60
I . . kg. ként f «--
S . . „- I*»J0
35 _ . P 4.80
ás »A> forgalmi adó, eredeti gylr! plombált csomagolásban helyt Nagykanizsa. Kapható:
onszAa József
mag, mátrágya ét nővényvédőszarsk karaskrdésében
Nagykanizsa, Erzsébet-t<r 10. A bíróság mellett Telefon: 190.
részletes hssználstl utasítás.
Szentgyörgyvári hegyen 1600 D-BI jótermő
csemegeirtló eladó.
Ebből 750 U öl Is kapható. Érdeklődni lehet a tulajdonosnál Kisksnizsán, Varázsdl-utca 4. szám alatt asu
Í855.tk. 1930. áa SOlMk. 1630 szám.
Árverési hirdetmény.
Unger Ullman Elek és Tóth. valamint Népiakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizaán cégek régrehajiatóknak öav. Outtmann Sándorné satll. Bettelhelm Róza nagykanizsai lákós, végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtást ügyeiben a tkrt hatóság t végrehajUtók kérelme köreik.z-tében elrendeli • végrehajtási árverést 1074 P 74 f és illetve (1 340 P 40 f tőkék és járulékainak behajUaa végett s nagv-kanizsai Idr. járásbíróság terSletén lévő, Nagy kan Izaa városban, Horthy Mlklóa nt 23. az alatt fekvő ét a nagykanizsai 6571 sz. tjkvben foglalt 873/a. hrszámu ház, udvar ét kert végrehajtást szenvedő nevén átló egész Ingatlanra 10000 P kikiáltási árban.
A tkvt hatóság az árverésnek a klr. lá-rásblróság hlvaUloa helyiségében (igszság-Dgyi palota, fófdtzint 8. a|tószám alatt) megtartáaára 1030. évi auiutztas hó 6. napjának délelőtt 10 óráját t«zl kl.
As árverét alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható eL
Az árverelni szándékozók bánatpéssfil a kikiáltási ár lWo-ít ké-zpéihben, vagy óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni k04efeaek.
Az, skl az ingatlan árt a klkláltái! árnál magassbb Ígéretet tett. ha tóbbet taétnl senki sem akar. köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka azertnt megállapított bánatpénzt aa általa ígért ár ngyananayi százalékáig kiegészíteni.
Nagykanizsán, 1930. évi áprilit hó Ma.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mi mint Ikvt hatóság.
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében
mos, fest, tisztit é* pliaáérox.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-tól, férfi, női ruhák legolcsóbb árban m tisztittatnak.
Qytljtőtelep : Kazlnczy-u. 8.
Gyártelep :
Hunyadl-u. 19
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
70. évfolyam 174. szám
Nagykanizsa, 1880 augusztus 2. szombat
Ara 14 miér
ZALAI HZIHT
Wllllllt. ál , PU 5. uim.
Kesxfhtlyl ÖJuMátatntel Kooath U|«-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
OMutM tr> : trr bár. t psacé Ttltkm: Nafykinlna 78, KcúthSjr I
Borzalmas családi dráma Rákosszentmlhályon
Egy cipészmester megfojtotta gyermekét,aztán magával végzett
Budapest, augusztuii 1 Ma délután Rákosszentmlhályon a Szilágyi Erzsébet-utca egyik házában Raucher La|os clpészmesler petróleumot és olajat Öntött szét lakásában, azt meggyújtotta, majd megfojtotta 12 éves fiát. A holttestet felhúzta a kéménybe,
azután Önmagát akasztotta fel és ó is meghalt. A családi drámát a szomszédok vették észre és értesítették a rendőrséget, amely most az előzményeket kutatja.
Halálos szerencsétlenség a fatballpályán
Nyíregyháza, augusztus 1 Megdöbbentő baleset történt pár nappal ezelőtt Rakamazon, ahol Rémes Viktor most érettségizett fölsko lás, a legkedveltebb sátoraljaújhelyi futballista, halálos baleset áldozata lett. Remest a szerencsétlenség a rakamazl futballpályán érte, ahol a helybeli csapatban szerepelt egy környékbeli község legénysége ellen. A játék hevébeu a fiatal futballista egy akciónál fejelni akart, de olyan szerencsétlenül ugrott, hogy amikor visszaérkezett a földre,
fejtetőre esett és rOgtOn eszméletét veszítette. A súlyosan sérült játékost azonnal a nyíregyházai kórházba szállították, ahol megállapították, hogy csigolyatörést szenvedett. Remes állapota reménytelen volt, egy pillanatra sem tért eszméletre és tegnapelőtt este meghalt
MacDonald Münchenibe érkezett
München, augusztus 1 (Wolff) MacDonald angol miniszterelnök ma délelőtt 10 óra 54 perckor az Orient-expressel Münchenbe érkezett A kíséretében van két fiatalabb leánya. Áz angol miniszterelnök szombaton Oberammergauba utazik a^passiójátékok megtekintésére,
kormány mindlen törekvése odairányul, (}ogy a kenyér árának emelésére ne kerUJfön sor
A pénteki minisztertanács fontos tárgypontjai
Budapost, augusztus 1 A kormány tagjai dr. Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter, a miniszterelnök helyettesének elnökletével ma délelőtt minisztertanácsot tartottak, amelyen dr. Szlranyavszky Sándor belügyi államtitkár beszámolt azokról a közbiztonsági Intézkedésekről, amelyeket az augusztus else jei nemzetközi kommunista mozgalmakkal kapcsolatban léptettek életbe Az eddig beérkezeti |elentések szerint a rendel sehol sem zavaiták meg, sőt
az ország egész területén nyugatom és rend uralkodik.
A minisztertanács elhatározta, hogy a gabonaértékesítésI törvény és végrehajtási utasitás főbb rendelkezései! minden egyes községben pluki tok utján iskifüggesztetl. A mlnlszter-lanácj foglalkozott azokkal a hirekkel is, amelyek a kenyérárak állítólagos emeléséről szóltak. Kállay Miklós
kereskedelemügyi államtitkár a távollevő kereskedelemügyi miniszter nevében bejelentette a minisztertanácsnak, hogy e targyban az érdekeltségekkel tárgyalásokat folytatott és ezek alapján közölheti, hogy
v
a pékeknek és sütőknek nem áll szándékukban a közfogyasztásra szolgáló kenyér árának emelése.
A kormánynak egyébként minden törekvése oda Irányul, hogy erre, főként a közfogyasztásra szolgáló kenyér áránál, sor ne kerülhessen, mlg a búzaárak a jelenlegi árnlvón mozognak.
A minisztertanács, végül döntött a vámőrlő malmok által szedhető őrlési dijak kérdésében Is. Ebben a kérdésben legközelebb kormányrendelet fog megjelenni.
A minisztertanács a továbbiakban folyó ügyeket tárgyalt és 2 órakor ért véget.
uwu\\ai>nivriiyTyYTYrvi-rrn-r-V"~ - •»«« ...............
Ujabb felfüggesztések és letartóztatások várhatók a fehérvári panamában
Bővült a polgármester és a műszaki főtanácsos bünlajstroma
30.000 pengő óvadék
Székostehórvár, augusztus 1 Varga Elemér védői a törvényszékhez kérvényt nyújtottak be, amelybrn
kérik, hogy 30.000 pengj óvadék ellenében helyezzék szabadlábra védencüket
Ebben az vádtanács.
ügyben hétlön dönt a
Székesfehérvár, augusztus 1 A fegyelmi eljárás eddigi adatai alapján már legközelebb ujabb felfüggesztések történnek a városházán és ezzel nemcsak a fegyelmi vizsgálat munkája bóvlll kl, hanem n blln-ilgyl nyomozás Is, amely a közeljövőben történő felfüggesztésekkel kapcsolatban valószínűleg ujabb gyanúsítottak neveit veti majd fel, akikel le fognak tartóztatni.
Megvesztegették Zavaros polgármestert
Budapest, augusztus 1 Bud János kereskedelemügyi miniszter elrendelte a fegyelmit megelőző vizsgálatot a székesfehérvári útépítések ügyében, mert
kiderült, hogy a vállalkozók nem a pályázati feltételeknek megfelelően végezték munkájukat és ezt az ellenőrzési senki sem kifogásolta.
A nyomozás állítólag megállapította, hogy
Zwars* AladAriral-gármestert egy budapesti milazaki vállalat igazgatója tBbbsz&r is megvesztegette. Zavaros Aladár lakásán ma ujabb
házkutatást tartottak, amelynek során eldugott fiókokban iratokat és beadványokat találtak. Az Iratok között több milliós bankjegyet Is találtak, amelyeket nem váltottak át pengőre.
Beteg Zavaros
Székesfehérvár, augusztus 1 Zavaros Aladárnak ismét injekciót kellett adni és ma kétszer is orvost hívtak hozzá. Zavaros Aladárnak a mai naplói kezdve két védő|e van, mert dr. Erdélyt Aladár székesfehérvári ügyvédet is megbízta védelmével.
Megbukott Brland Pán-Európája
I^oudnn. augusztus 1 A »Daily Herald" halvaszületett ötletnek mondja Brland Páneurópa javaslatát, amelynek egy udvarias genfi eszmecsere adja meg szeptemberben a végső tisztességet. Az ösz-szes érdekelt államok válasza többé kevésbbé udvarias elutasítás volt. Afyjigol válasz józan érvelése nyilván bosszant|a a Qual d\'Orsay-1, de a legélesebben épen a cseh szövetséges utasította vissza a Javaslatot.
Sok irónia rejlik Benes ama megjegyzésében, hogy Brland az európai kooperáció politikai részét Amerikának rendelle alá. Vájjon nem Franciaország gáncsolta-e el a genfi vámkonferenciát ? és vájjon njm védence, Lengyelország lorpedózta-e meg a külkereskedelmi korlálozások megszüntetéséről szóló egyezményt — kérdi a lap.
Az elcsapott szolga borzalmas bosszúja
Bukarest, augusztus (Éjszakai rádiójelentés) Pulname-gyében Naruja városkában borzalmas brsnzut hajtott végre volt gazdáján egy elcsapott szolga.
Éjnek idején belopózott volt gazdájának hálószobájába, ahol az urnó aludt három gyermekével. A szolga fejszével meggyilkolta az asszonyt és a három gyermeket.
Ezután egy másik szobában ugy megsebesített három gyermekei, hogy azok ufetbenmaradásához nincs semmi remény. A hétszeres gyilkost a csendőrök elfogták. Kihallgatása során teljesen beismerő vallomást tett.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus \'2.
NagysxabásuRommunista -tüntetést RésaitetteH elő a fővárosban, de a rendőrség csirájában elfojtotta
A Moszkvából érkezett értéimi szerzőket letartóztatták Leleplezték a kommunisták trükkjeit — Több ember került a rendőrség kezére
Budapest, augusztus 1 Rendzavarás a délelőtt folyamán sehol nem történt. A rendőrségnek feltűnt egy apróhirdetés, amelyben a Mária Terézia-tér, Illetve a Németh-utca egyik házában ma estére papírzacskó ragasztási munkára kerestek embereket. A rendőaség megállapította, hogy ezen a helyen nincs üzlet, vagy hasonló foglalkozású iparos és nyilvánvaló, hogy innen klindulólsg
a kommunisták tüntetést akartak vezetni.
A rendőrség felhívta a munkásságot, hogy ezeken a helyeken ne jelenjen meg.
A detektívek tegnap este Rákócziul! lakásán elfogták Normái Jcnö 32 éves volt hivatalnokot, ikl
Moszkvából jött hamis útlevéllel Juliul elején Buda pesty,
Ugyancsak elfogták a szintén Moszkvából érkezett agitátor társát, Gencsi Jánosi Is. Velük együtt még // fiatal férfi és nó kommunistát állítottak e/J, akikről megállapították, hogy szoros összeköttetésben állottak Normáival é« Oencsivel és az ő utasításaik szerint terjesztették a munkanélküliek közölt azokat az agitátor röpiratokat, amelyek arra szólították fel a munkásságot, hogy augusztus elsején gyülekezzék a Mária Teréz iáiér környékén, ahonnan azután nagyszabású kommunista tllnlető felvonulási szándékoztak rendezni. Megállapította a rendőrség azt is, hogy a már említett papirzacíkó ragasztási munka is csak ürügy volt arra, hogy ezúton munkanélkülieket gyűjtsenek össze • kommunista agitátorok, hogy aztán ezeket az embereket felhasználják a tervezett utcai felvonuláshoz.
A kommunista aknamunka értelmi szerzőinek letartóztatása lehetetlenné tett minden nagyobbszabásu megmozdulást. A rendőrség még több gyanús, szélsőségek felé hajló munkást és munkanélkülit vett őrizetbe, akit a lerve-zett kommunista tüntetésben akartak részlvenni. A rendőrség intézkedéseinek köszönhető, hogy eddig a budapesti utcák rendiét és nyugalmát
semmiféle utcai tüntetés nem zavarta meg.
Párlsban is rend volt
Párlu, augusztus 1 A kommunisták minden erőlködése ellenére a munkába állás ma reggel teljes nyugalomban ment végbe. A közforgalmat rendben bo-nyolilják le a város külső képe a köztársasági gárda felvonulását és rendőri megerősítéseket leszámítva teljesen normális. A déli órákig sehonnan sem jelenlellek incidenst. A Balkánon minden csendes
Budapest, augusztus 1 Szófial és bukaresti jelentés szerint Bulgáriában és Romániában az augusztus 1 -érc hirdetett vörösnap alkalmából incidens sehol nem fordult clö. Teljes rendés nyugalom van.
Letartóztatások Oyőrben
Uyör, augusztus 1 (Éjszakai rádiójelenlés) Oyőrben minden rendzavarás nélkül lelt cl a nap. A rendőrség több gyanús alakot öriietjje »«)K. A Ingtok közöst van egy vegyészmérnök is, akinek szerepe még tijztáz.lsra vár. A rendőrségnek slkiíílll megfejteni egy tegnap lefoglalt titkos irAsl. Ebből kétségtelenül megállapították, hogy a győri kommunista szervezkedés nem különálló dolog a fővárositól, hanem annak egyik sejtszervezete
A nyomozás leleplezte, hogy a győri kommunisták fészke a Természetbarátok Egyesületében van, ahol a tagok kirándulások alkalmával terjesztették a kommunista tanokat.
A rendőrség az egyesületei azonnal bezárta. Az egyesületben kifejlett propagandával a levente mozgalmat is egyensúlyozni akarták Most a nyomozást a vidékre is ki-ler|esztlk.
Kudarcot vallottak a vörösök Franciaországban
Lyon, augusztus l (Éjszaka! rddiójelentés) A nap tel|esen nyugodlan telt el. Mindössze 260 munkás lépett sztrájkba a mai napon.
Párts, augusztus 1 (Éjszakai rddiójelentés) A belügyminisztérium hivatalos jelentése sze-
rint Párlsban a mai napon 98 embert tartóztattak le. A nap különben teljefen nyugodtan telt el. Ha a megerősített rendőrosztagok nem cirkállak volna a városban, nem is tudták volna, hogy a kritikus augusztus elseje van. Egy kommunista képviselő egyik utcasarkon mintegy 50— 60 főnyi .tömegnek" szónokolni kezdelt, de a rendőrök lefogták és előállították a rendőrségre. Kihallgatása és igazoltatása után elbocsátották.
Párts, augusztus 1 (Éjszakai rádiójelentés) A kommunista párt és kommunista szakszervezetek szándéka az volt, hogy ma reggelre mtgblzoltakat éa agitátorokat küldjön minden gyár és nagyobb mfiliely elé, akik azttn a munkásokat rávegyék a sztrájkra. Ezek az agitátorok röpirattal Is dolgoztak volna. A rendőrség azonb&t. eleve tudomást szerzett a készülő kommunista mozgolódásról és lehetetlenné tette azt, ugy, hogy
ma reggel egyetlen kommunista agitátor sem jelent meg a gyárak vagy műhelyek előtt. A városban semmiféle incidens nem fordult elő. A munkások elenyésző kivétellel dolgoztak. A sitrájkolók főleg a kőművesektől kerültek ki. Huszonhét kommunistát letartóztatlak. Ezek közölt van Theodore, a kommunista szakszervezetek jogtanácsosa is.
Meggyaláztak egy templomot a kommunisták
Bukarest, augusztui 1
(Éjszakai rddiójelentés) A mára tervezett kommunista rendzavarás sehol sem fordult elő. Egy külvárosi templom tornyára az éjszaka folyamán egy
vörös zászlót tűzlek kt, a templom oldalára egy felírást, melyen az állott, hogy meglakol, aki a zászlót el meri venni. A rendőrség reggel azonnal levétette a zászlót. A munkások által sűrűbben lakott városrészekben megerősített rendőr és katonai őrjáratok cirkálnak.
Plakátok és röpiratok Szegeden
Szeged, augusztus 1
Kommunista agitátorok csütörtökön éjjel Szeged-Rókuson a Kossuth Lajos sugárutat, a Mars teret és a honvédlaktanya környékét kqgynunlsta röpiratokkal árasztották eM röp-cédulák egyrészét elszórták, másrészét a kerítések és házak falaira ragasztották. A röpcédulák a Mária Terézia-léren való gyülekezésre hívták fel a kommunisták magyarországi pártjának, a III. Internacionálé és a kommunista ifjúmunkások magyarországi szövetségének ,elvtársait".
Mára virradó éj|el a városon kivül fekvő lőporraktár őrsége jelentette, hogy a löszermagazln körül az éjszaka gyanús polgári egyének settenkedtek. Amikor az őrség igazoltatni akarta őket, elmenekültek.
Amíg a szülésznőt elhívták, betörők kifosztották lakását
Nagykanizsa, augusztus i Péntekre virradó éjszaka vakmerő betörők garázdálkodtak a szomszédos Palin községben és az ottani szülésznő lakását fosztották ki.
Durgó Katalin szülésznőt a kora esti órákban elhívták egy gazdálkodó házáljpz. Ugylátszik a lettesek ezt az Időt leslék ki, mikor a szülésznő eltávozik hazulról és tudták, hogy nem zavarja őket senki, legalább egy-két órán belül. A tettesek behatollak az ablakon
l keresztül a lakásba és a szülésznő minden ruháját, értéktárgyait elvitték. Mikor a szülésznő hazatért, megdöbbenve fedezte fel a betörők munkáját. Pénteken reggef bejelentelte a betörést a nagykanizsai csendőrségnek, melynek parancsnoka egyik járőrt azonnal kiküldte a nyomozás megkezdésére.
Az a gyanú, hogy a betörést vándor csavargók követték d, akik a zsákmánnyal azóta már a másik vármegyébe szöktek át.
HELLAS
Kiváló jóminőségü, garantált
selyem harisnya
párja 4
50
RITTER ANDRÁS
Augusztus IO-ifl minden wavA (3 pár vételnél) I pár Hallás harisnyát kap ajándékba. m»
Még augusztus hó 6-ig tart az olcsó árusítás
a Menyasszony divatáruház W*íöen
ftuguaztus hó 7-tai üzletemet a Kék csillag wolt Italyi-■épébe, Központ szálloda épfllet, helyezem át.
„Menyasszony" divatáruház
Koréin Janó, Nagykanizsa.
i«30. augusztus 1
ZALAI KÓZLÓNV
A Kormányzó Böcly
f.öltön alispánt II. osxi. érdemlte-resxtiel iUnictte ki
RefacOI Imre udroiblrd V. oul. írdemliereMícl Uapoti
Rudapcst, augusztus 1 (Éjszakai rádiójelenlés) A kormányzó Bődy Zoltánt, Zalavármegye alispánját a II. oszt. érdemkereszttel, Relschl Imre keszttielyl városblrót az V. oszt. érdemkereszttel tüntette kl, buzgó és eredményes közszolgálataikért.
Az „R. 100" megérkezett Kanadába
Montreal, augusztus 1. fi „R. 100" ma reggel 7 óra 30 perckor megérkezett Monlrealba. A léghajó utjának utolsó részlete meglehetős nehéz volt, mert orkánnal kellett megküzdenie. A Bzemélyzet szélvihar közben a levegőben javította a léghajó megsérült burkát.
Nagygabonatfiz pusztított a kéthelyi grófi uradalomban
Nagykanizsa, augusztus 1 A kéthelyi gróf Hunyady uradalomban nagy gabonatüz puszlitott tegnap délután. Cséplés közben kigyulladt egy hatalmas buzaasztag, melyben 120 kereszt gabona volt felrakva. A nagy szélben nem is lehetett oltásra gondolni. A gabona percek alalt lángtengerré változott és ettől lázét fogott egy mellelte levő 150 mázsányi szalma tömeg. A mentés során szerették volna a cséplőgépet megmenteni, de ez az Igyekezet meddő maradt. A gép Is a Itlz martaléka lett. A kár igen nagy. A tUz okát még nem sikerült megállapítani.
ötven német cserediák énekelte a magyar Himnuszt a Balaton partján
A mainzl diákok fújták a „32-es
Siótok, augusztus 1 A székesfővárosi gyermeknyaraltatási akció Balalonzamdrdin modernül berendezett pompás üdülőtelepet létesitett, amelyet most népesített be első ízben »z üdülésre szoruló gyermekek serege. Dr. Kraus malnil polgármester és Schreiber oktatásügyi tanácsnok vezetésével 50 mainzl cserediák és 55 kis magyar diák a telep elsó lldulöi, akiket a főváros polgármestere és tanácsa
Egy tehénpásztor borzalmas halála
Nagykanizsa, augusztus 1 Csipkereken Zugonlcs jános 10 éves fiu tehenet őrzOtt, melynek kötelét kezére kötötte, hogy jobban tudjon rá vigyázni. A tehén a bogaraktól megbokrosodott, nekifutott egy bokornak, a gyermeket magával rántotta is mindaddig futott vele a bokor körül, mig a közelben dolgo zők meg nem fogták. A szerencsétlen fiu, akire a tehén többször rá Is taposott, arra már annyira össze törte-zuzta magái, hogy röviddel utána kiszenvedett.
Prima 1»Q5
selyemharisnya I
hibátlan /
paklánár b
Elsőrendű 1-QQ
selyemharisnya \\
reklámár J
EHRENSTEIN
FA-ut II.
baka vagyok én" cimO nótát Is
nevében dr. Purébl Oyőző kormány-főtanácsos és Petik Kálmán igazgitó, a gyermeknyaraltatási akció vezelői, fogadták. A német diákok a megérkezéskor elénekelték a magyar Himnuszt, majd a 32-es baka nótát énekelve vonultak be az állomásról a mintaszert! telepre, amelyen évente 500 gyermek fogja élvezni a főváros áldozatkészségét és a magyar tenger testet lelkei üditó szépségeit.
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított órban.
SINGER
divatáruház.
Pusztító jégverés Pálinban
Elverte a kukoricát, a dinnyét és a gyümölcsösökben okozott károkat
Nagykanizsa, augusztus 1 A napokban átvonuló vihar miatt Palin határának egytészében súlyos jégkárokat szenvedtek a gazdák. A jég, mely szerencsére csak vékony sávban érintette a község határát a kukoricában, a Rubinturadalom dinnyéseiben és a gyümölcsösökben okozott károkat. —
Somogysárdlól északra szintén nagy jégpusztitás volt Ujvdrfalva, Felsőlak és Pirosházapusztán. Itt a jég már sokkal nagyobb területen pusztított és a kukoricáson kívül elverte a gróf Somsslch Miklós felsőházi tag tulajdonát képező szőlőket és dohány földeket.
áz árokba rohant egy motorkerékpár Balatonberény és Balatonmárla között
A vezetőt súlyos állapotban szállították lakására
Nagykanizsa, augusztus 1 Vörös Imre marcalli lakost motorkerékpárszerencsétlenség érle Balatonberény és Balatonmárla közOtt a balaloni uton. Vörös egy autót akart előzni, de a száguldó gép felelt elvesztette uralmát és belerohant az árokba és felborult. Vörös hatalmas Ívben repült le a gépről és eszméletlenül terült el. A gép teljesen hasznavehetetlenné vált. A Balaton-berényben láborozó miskolci cserkészek vitték orvoshoz a sulybsan ísz-
szetört embert, majd vonattal hazaszállították Marcaliba.
A szerencsétlenségnek a motoros bravuroskodása volt az oka.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mag-ftgyetó Jelentések i Pénteken a Mmtr-Ukltt : Kegícl 7 órakor +13.6, délután 3 orákor +32 3, este 9 órakor +1P.8.
Felhőzet. Reggel tiizti, délben lelhóí, este tiszta égboltozat.
(Éjszaka! rddlójelenttt) A Hataoroló-glai IMUtl aata 10 Arakar ja-lanti ■ átmaaatllag tutnyaméaa darült áa malagabb léé várhat*.
Augusztus 2, szombaton
csak egy nap Emit Jannirlgs sláger
Apák bűne
VIH|»láger 12 (elvonásban.
Keresd a férfit
SzinmU 1 felvonásban.
Fótxereplök: Eslher Ralston, Nell Hamllton.
Paraszttragédia a föld miatt
Nagykanizsa, augusztua 1 Kisbajom községben Orbán József és a vele egy házban lakó Tóth Mihályné, akik egyéhkénl rokonok is, régóla elkeseredett harcban állottak egymással. Ennek oka, mint annyi sok falusi véres eseménynek: a föld volt.
Egy darab örökség miatt Indult meg a veszekedés, mely tegnap délelőtt borzalmas fe|ezetet hozott. Orbán József ügyvédjélőlt olyan értesítést kapott, hogy a birtok-ügy állása nem a legkedvezőbb ránézve. Ezen Orbán annyira felbőszült, hogy előbb leitta magát, majd fejszét ragadott és azzal rontott be Tóthné-hoz. Az asszonynak már nem volt ideje menekülni a támadó elől, aki hétszer sújtott az asszonyhoz, aki az első ütés után, mely arcán érte, vérében rogyott össze.
Ezután a tettes elmenekült, de a csendőrök rövidesen elfogták és vasraverve az ügyészségre kisérték. Az asszonyt hozzátartozói beszállították a kaposvári kórházba. Felépüléséhez azonban nincs semmi remény,
Egy 12 éves gyermek lezuhant a szilvafáról, összetörte magát
Nagykanizsa, augusztus 1
Oarabonc községben súlyos szerencsétlenség áldozata lett Simon János gazdálkodó 12 éves Antal nevű fia.
A gyermek szilváért mászott fel egy fára, de lába a vizes fatörzsön megcsúszott és három méter magasból lezuhant.
Többszörös csonttörést és más súlyosabb belső sérüléseket szenvedett
Válságos állapotban beszállították a nagykanizsai kórházba.
Tdmogaaaulc Irnnlirtnl lpari
om énVenea
ZALAI KÖZLŐNV
Nagykanizsa kaiolikussága
is részt vesz az országos Szent Imre ünnepségeken
Nugykanlzaa, augusztus í Amini már kOzOltük, árpidházi Széni Imre herceg jubileuma alkalmából auguszlus havában nagyszabású jubileumi ünnepségek lesznek Budapesten, amelyek mind az! célozzák, hogy Szent István király Mának szellemé áradjon széjjel szerte ez országban. Ezekből az ünnepségekből — amelyekre a világ minden részéből sereglenek össze a katolikusok -- Nagykanizsa város katolikus társadalma is kellő módon veszi ki részét, amikor a lehetőséghez képest nagyszámban részt vesz a székesfőváros Szent Imre jubileumi ünnepségein, amelyekre XI. Pius pápa Ö szentsége külön legátust küld Budapestre.
Bennünket, kanizsaiakat és zalaiakat különösen az ünnepségek augusztus 19-iki és 20-lki programja érdekel. Azért az alábbiakban közöljük a következőket:
Augusztus 19-én: Nagy Eucharisztikus Kongresszus külföldiek részvételével.
Reggel fél 9 órakor: Tábori mise a Vérmezőn.
Délelőtt: Euchariaztikus nagygyűlés a külföldiek részvételével. Elnök gróf Apponyl Albert, társelnök gróf Zichy János.
Délben és kora délután: Euchariaztlkus csoportgyülések, nemzetek, foglalkozások és alakulatok szerint tagozottan.
Délután: Krisztus Király diadalmenete a Dunán, őszentsége Legátusa diszhajón viszi körül a Duna két oldalán a legméltóságosabb Oltári szentségei. Minden résztvevő nemzetnek egy díszhajója kíséri a Szentséget. A tömegek a partokon nyernek elhelyezéat. A várost ez al-kalpmra kivilágítják. A külföldi előkelősége^ a Várkert terraszán és a Halászbástyán helyezkednek el. — Amerre a legméltóságosabb Oltári szentség elvonul, zenekarok és dalárdák egyházi éneket adnak dó.
Auguaifus 20-án: Egymillió szent-áldózás felajánlása a Szentatya szándékára az egész országban. 0 szentsége es alkalomra a szokott fellélelek mellett teljes bucaut engedélyez.
Reggel: Zenés ébresztő a fővárosban.
Délelőtt: Szent Jobb körmenet a pesti körutakon és az Andrássy-uton. A Szent Jobb elhelyezése a Milleniumi emléknél s a közönség hódoló elvonulása a Szent Jobb elölt.
Délben: A magyar törvényhozás Szent Imre emlékünnepe a Parlament kupolacsarnokában. Szent István Intelmeinek márványtáblán való megörökítése.
Délután: Katolikus gazdagyülés a Vérmezőn, keresztény iparosgyüiés az Iparcsarnokban, keresztény szociális munkásgyülés a Tattersaalban
Cégváltozás miatt
összes raktáron levő áruinkai
hihetetlen olcsó áron
elárusítjuk.
Kisfalnál és Kransz, Nagykanizsa Reklámáraink i
Mosó Voálok jó minőség
mtr. fillér
70
Selyem batlsztok
nyőnyörfl mintákban
Színtartó mosók szép mintákban
mtr. fillér
85
Fehérnemű Nancug minden sziliben
mtr. fillér
96
Gyolcsok, siffonok
mtr. fillér
98
Dupla széles kockás szövet
mtr. P
r
40
Creppdeschln színekben tiszta selyem
mtr. P
mtr. fillér
78
Elsőrendű voálok remek mintákban
métere fillér
Világos és sötét tngzellrek
Tennlsz flanellok jó minőség
mtr. fillér
88
Dupla széles szövet olcsóság, isip oliták
90
mtr. P
V
Mintás Crepdeschln szezonvégi ár
mtr. P
5-
Lamé selyem minden színben
mtr. P
r
98
Kasmér kendők szép minták
drb.
3
130—140 cm. széles tlssta gyapja oól isivel
most mtr. P # 80
ezelőtt 15 20
r
Férll szövetek leszállítóit ár, Jó minőség
_ 90
mtr. P
5\'!
íyernelyem és fonlár-lok, jó minőség, iiép
minták T90
mtr. P ^
Műselyem gyönyörű mintákban
mtr. P
T
68
Bársony, óriási szín válaszlék
mtr. P
3\'
35
8sitet tejkendók Igea síé) mintákban
drb. P
r
60
161 kaUtutvetek üssts gyapja, 130-140 on. sséles
moll mtr. P ezelőtt 15-20

Kamgirs férflssSvetsk tlssta gyapja, most mtr.
ezelőtt IS 60
20-28 P
15"*
métere P
1-
Balifit slffon
elsőrendű minőség
j\'55
métere P I
Gyapjú Eolln minden színben, duplaszéles
120
n étere P J
Sima Japán selyem 95 cm. széles
métere P

20
1" Bemberg remek mintákban
125
métere P J
Mosó delén fejkendők
drb. fillér
70
Selnes szalvéták
és törlők
[
drb. Illlér
Tinta gyapjú Kascks és Crepeila, dnplasiéles ilaáen ssiabei r-gQ
métere P
Y
Átmeneti férll doubl szövetek, gyapjú "
-60
Reklámár! métere P
r
1630. augusztus 2.
és katolikus anyák ünnepe a Szent Margil-szigelen.
Auguszlus 19-20-án: A Szent Korona ünnepélyes közszemlére tétele a budavári koronázó főtemplomban.
Auguszlus 20—23-án: A Máriakongregációk általános gyülésezése külföldi csoportok részvételével.
Ez alkalommal is Budapestre 50 százalékos mencldijkedvezménnyel lehet utazni.
IV. Károly király emlékünnepély Tihanyban
A magyar lélek hűségének kegye-leiével óhajt áldozni a .IV. Károly\' Király Tihanyi Országos Emlékbizottság" auguszlus hó 10 én Tihanyban, Istenben boldogult IV. Károly apostoli királyunk emlékének.
Az ünnepély sorrendje a következő:
10 óra 30 perckor: a beérkezett vendégek és a fenségek fogadása. Bevonulás az apátsági templomba rövid ájtatosságra, vmely után
11 órakor: kivonulás a kálvária helyére, ahol Zemplén, Nógrád-Hont, Borsod-Oömör és Kishont, Baranya, Vas és Soproh vármegyék, valamint Sopron szabad királyi város nemes közönsége által adományozott kálvária állomások áldásban részesülnek. Itt a törvényhatóságok képviselői rövid beszéd és az alapítólevél kíséretében átadják az állomásokat a tihanyi apátságnak.
Innen a körmenet a felállított tábori oltárhoz vonul az Isten szabad ege alatt tartandó főpapi misére, melyet dr. Rott^jlndor veszprémi megyéspüspök celebrál.
Onnepi beszéd és a nap jelentőségél méltatja: dr. Czettler Jenő, ar országgyűlés alelnöke, ny. r. egyetemi tanár, aki beszéde kíséretében megemlékezik Istenben boldogult I. Ferenc József születésének 100 Ik évfordulójáról is.
A IV. Károly király tihanyi tartózkodását megörökítő emléktáblának megkoszorúzása, amely alatt gróf Zichy Aladár v. b. t. I. beszédet mond.
A nagyközönség a királyszobákba 50—50 tagu csoportokban bocsájta-lik be, ahol az emlékivcket aláírja, azulán a templom falába illesztett hősi emléktábla megkoszorúzása következik, ahol a Szent Benedek rend egyik tagja imát mond.
Diszelvonulás a monostori park kapujánál a jelenlevő egyházi és világi méltóságok elöli.
A hazafias kegyelel érzésével át-: hatott magyar testvérekel szereleltei hivja meg traglkussorsu királyunk magyar földön töltött utolsó napjainak színhelyére az ^jszágos Bizottság.
Mindennemű felvilágosítással szolgál a Bizottság titkársága Budapest, IV., VJm ház-körut 2, teleion 844—11, ahol a 6 napra érvényes 50 százalékos kedvezményes utazásra jogosító igazolványok is beszerezhetők.
1930. augusztus 2
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND Aufluaxtua 2, szambát
Kómal kstoltkus: LiKurl Ali. Proletl.: Lehel. Iirsellts: Abaa hó 8.
Városi mozgó. .Apák bűne", nagy Jinnlngs-vtlágsTáger. — .Keresd fit\', izlnmfl.
.T
Oyógyszsrtárl éjjeli szolgálat: I. hó végéig s Sislvstor gyógyuertái.
Uőzfflrdő nyitva rsggsl 8 6rától ssU 8 óráig (bátfő, ssards, pintek délntfn, én nap nőknek). Tel.: 2—13.
Porclunkula
Még mindig eszünkben van az a nügykerelll Ünnepség, amelyben a mull évben Nagykanizsa városának és kiválóan az Illeni ferencrendl kolostornak része volt. Tavaly ötszáz esztendős múltra pillantottunk vissza e városban, amely félezred gazdag tartalommal, változatos eseménysorral él a város történetének lapjain és a ragaszkodás Ily nagy multat ünnepli szerzetesrend fiaihoz mindmáig mutatja, hogy él a hagyomány, hogy nem szűnik meg az emlékezés.
A ferencrend ez évben Is, mini minden elmúlt esztendiben e nagy rendi ünnepet, a Porclunkulát megelőzi napokban az egész világon lázas készülődéssel néz eléje a hlvi-sereg előtt annyira kedves búcsúnap -nak, augusztus 2-ának. Ilyenkor megélénkül a nagykanhsai alsó, ferencrendl templom kornyéke és mindenki, aki Idezarándokol, lélekben odagondolja magát Olaszországba, Assisi közelébe, a kis parclunkulai kápolnába, amfy kis kápolna mtghitt otthona volt a nagy Rendalapltónak Sokat tartózkodott ttt a természet nagy bardtla, Ferenc, meri ez volt a rend bölcsője, de azért Is, meri ehhez volt kötve a bucsuk között egész különleges kiváltsággal biró porclunkuhU bucsu. Azonban e korlátozás ma már feloldódott, mert nemcsak ttt, hanem minden, az egész világon létező ferences templomban augusztus l én délutántól, augusztus 2 a éjfiljilg nyílva áll e kincstár a porclunkulát bucsu elnyerésirt.
Olyan t napon minden ferences templomban, mint az az evangéliumi föld, amelyben drága kincs van elrejtve és Jön az ember és kiássa s azután kamatoztatja. Szent Ferenc példájára a rendtársak Is szívesen időztek Porclunkulában és az Itt töltött ívek tették a ma már századokra visszapillantó Ferencrend legszebb és legboldogabb ével.
Ez a kis hely, a Porclunkula a közepe, a szive a nagy rendnek. Ez a kis sejt fakasztija a többi kolostornak, köztük a nagykanizsainak Is De nemcsak Időben első ez a Porclunkula, hanem életerőben s annak szellemi közvetítésében. Kell annál nagyobb erő, nagyobb Jótétemény a többi zárdára és, templomra és Igy ma már az egész világra s annak
Sanninos
Szombaton, otak egy nap, a Városi Színházban!
minden hívőjére, mini a Porclunkula-bucsu.
Szent Ferenc jót gondolt és az emberiséggel jót tett, amikor ez! a nagy kegyet, kiváltságot, a porclunku-lal bucsul kérte az Úrtól...
P. filholcsek nikló,
Akitor megyek el...
I-opta az élőt Hatol várért, Talán még ozt az évet megérem. ■Szerettem volna öreg ls lenni, Kis unokámat ölembe venni. 8 mesélni néki csodás világról: Bokrétáa, piros, halolt huszárról.
Jaj, monnyl azépot meséltem volna!
— Ha öregapó lehettom volna.
Mért Is születtem sötét halálra? Hívnak a kertek, a rózsák szépek; Csorduló szivek, tavaszos szemek .
— Nem, nem halok meg! Élek még, élek!
Vlsszaölel ogy virágos ablak, Azoknak fájna, akik ott laknak. Nevetó szemtlk halálig sírna,
— Nem tudok menni én még sírba!
Hívnak a kertek, a mozók, rétek,
— Ott bent de égő fájdalmat érzek ! (Szivárvány nyílik, ragyog a dombhát.
Kltödl a nap szemérme arcát.
feléi
tlgy kacsint télre telhö-logén
in szeme Szép piros kendőt köt a felére,
........ * *nyre)
Ne hlv|atok még csalóka rémek! Még nyíl a virág, még szép az éloL Majd ha az Idó oehalol őszbe, — Akkor megyek el leaárgult arccal — a temetőbe.
thárostxrtny
Völgyit JiiMtf
— Az alispán szabadságon.
Bődy Zoltán, Zalavármegye alispánja megkezdte háro teheti nyári szabadságát.
— Orvosi hlr. Dr. Szabó Zsigmond pénztári körzeti orvos augusztus hó 31-éig külföldre u Iázott. Helyetlese dr. Nlsponszky Béla főorvos, rendel pénztári betegeknek lakásán Deák-tér délelölt 11—12.
— Kinevezések A magyar klr. pénzügyminiszter Dénes Jenó nagykanizsai állampénztár! főtanácsosi cimmel és felleggel felruházott állam-pénztári tanácsost, Rácz Ödön nagykanizsai állampénztári tanácsost és Vörös Oyula zalaegerszegi állampénztári tanácsost állampénztári főtanácsosokká, Schlemmer Sándor zalaegerszegi pénzügyi számvizsgálót számtanácsossá, Fröhllch Ernő balatonfürediállampénztári főtisztetállam-pénztárl tanácsossá, Harll Béla zalaegerszegi állampénztári tisztet pedig állampénztári főtisztté nevezte ki.
— Letartóztattak agy embert a klsbárapátl tűzesettel kapcsolatban. Megittuk, hogy Klsbárapáli-ban nagy tüz pusztított. A megindított csendőri nyomozás során most őrizetbe vettek egy embert, akit bekísértek az ügyészség fogházába. Az őrizetbe vett gyanúsított tagadja a terhére rótt bűncselekményt.
Utsdnl/aokinffan, ne ktJlri-pni péiulliikel tdecfeate.
— Az Izr. Nőegylet köréből. Az Izraelita Jótékony Nőegylet elnöksége kéri az egylet tagjait, hogy a tagsági dijakat a nyugta bemutatásakor lefizetni szíveskedjenek, hogy a mindinkább növekedő nyomor eny-
Füstölt és főtt husáruk,
finom bentesárnk mindenkor friss állapotban
nagy wálaaatékban kaphatók.
Friss virsli, pariser, szafaládá
naponta refl|jel 8 órakor érkezik.
Herceg Eszterházy Husüzlet
Horthy ■iklóa-ist 8. w> Talafan s 583.
hltésére a szükséges anyagiakkal
rendelkezzék. Azok pedig, akik bármely okból az egylet kötelékéből kilépni óhajtanak, szíveskedjenek ezt a bemutatott nyugta hátlapjára jelezni.
— Balatonparti csendélet Nagy Balázs Oyula, Kocsis János, Táncsics Vendel és Kovács Vilmos földművesek Szabó János baiatongyörökl pincéjében borozgatlak. Hazatérőben Táncsics összeszólalkozott Nagy Balázs Oyulával. Az összeszólalkozás hevében Táncsics és két barátja ököllel verték és cslzmasarokkal rugdalták Nagyot és ugy helybenhagyták, hogy 14 napig gyógyuló testisértést ejtettek rajta. A sebesültnek Zavllla Aurél dr. keszthelyi kórházi löorvos nyújtott elsősegélyt.
— Mlsszlóshlrak, A Misszióház .Napközi Otthona" Javára Junlus 24-o óta a kővetkező adományok folytak be : Iraal Józsefné 11)0. Kerezsv Oéza 14, Deák István és neje 14, llárbarita I,aJoa II). Horváth Jenőné 10, Vannay János 4, Deák Szulplo plb. 4, N. N. 10. N. N. 6, l\'arthy Lajos 2. Horvát Tlvadarné 2, N. N. 2 pengő. Somogyi Gyuláné 16 It.
)aradlosom, Oyenes l-ajosné 10 kg. liszt, Jontz Eodréoe 2 üveg Jam, N. N. 2 ka, Icenyér, hercegi erdőhlvatal l kocsi ágfa,
Transdanubla Oőzmalom 60 kg. búzadara, N. N 1 üveg Jam, 1 Üveg befőtt, Ulnépl Elekné 1 kosár főzelék, Kovács Handorné 2 gyertya, Bencae OyulAoé 1 kosár barack, Vlda I,a]os fél kg. leves-tészta, dr. Szabó Lajosné 1 oltárterlW. Minden adományért ezúton ts hálás köszönstot mond a Misszióház főnöknője. A szivei adakozók Ismét lehetővé tették, hogy Junlus és Július hóban önz-szoaen 2168 adag ételt oszthattak kl « Napközi Otthon gyermekeinek és más szegényeknek. A Jótevők szíves támogatását a Jövőben Is kéri h Missziós ház főnöknője.
— Menekülés a szerb hadseregből. A szerb katonaszökevények száma ismét megnövekedett. Alig van olyan nap, hogy egy-két jugoszláv katona át ne Jönne a határon. Érdekes, hogy a szökevények legnagyobb része pravoszláv. A naplókban Csikérlánál jelentkezelt a magyar őrségen egy katonaszökevény, aki teljes fölszereléssel menekült át Magyarországra. A szökött katona megdöbbentő adatokat mondott el a szerb tisztek és altisztek bánásmódjáról és a jugoszláv hadseregben uralkodó szellemről.
Uzletáthelyezés! Aug. 1-
„Kék csillag" olcsó áruház cégt. Herrnstein Mihály.
RendkiwM lolosö megnyitó Arakl Koronával szemben, Dobrovios-hás.
Slffon . . . Kelengye vászon
70 fillér
Ingzefirek . . 16 tennisflanellok
97 fillér 88 „
Színes baüsztok linnMit, \\MM
92 fillér 330 „
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus \'2.
Szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
elgAayxaaAval
* Markó-íéie vendéglőben
Hbonnensek felvétetnek.
$mtTfiLET
Jt Zrínyi atlétái starthoz
állanak a szolnoki országos propapanda-versonysn is
Nagykanlzaa, augusztus 1 A Zrínyi Torna Egylet fialal atlétáinak sorozatos sikereiről, melyet pesli, kaposvári és pécsi versenyeken arattak, minden alkalommal beszámoltunk.
A kitűnő sportfluknak most ujabb alkalma nyílik bebizonyítani, hogy a ZTE-nek méltán első arcvonalbeli tagjai.
A Zrínyi válogatott atlétái augusztus 3-ikán Szolnokon állanak ^tárthoz egy országos propaganda-verseny keretében. \'**
Ebből az alkalomból a OélnyDgatl Kerület a kővetkező Zrínyi atlétákat jelölte; 1500 méteren Vasj Oyőrgy, gerelyben Bertalan Barna, dlszkosz-ban Józsa Dezső, 5000 méteren Memmel Kálmán.
Az atléták ma, szombaton reggel Indulnak Szolnokra, ahová estére már megérkeznek él vasárnap már kiáltanak a pályára, hogy ujabb sikert szerezzenek a Zrínyi színeinek.
IfcÚdiÓ {offoícMóbban
Sseabó György naaió-
laboraiortumdban Fdut 3., udvar
A Balatoni Társasig balatoni úszóbajnokság! versenye
Auguazttu 10 lkán Balatonfüred ét Siótok kólóit lesz a Bataton-átuszá* bajnokság! verseny
Nagykaoizea, augusztus 1 A Balatoni Társaság dr. báró Wlassla Tibor országos elnök vezetése alatt a Magyar Uszdegyesület közreműködésével augusztus 10-én rendezi a Balaton-átúszás bajnoki nagyversenyét Balatonfüred és Siófok között. A versenyzőket ünnepies formák közt Balatonfüreden, a strandfürdő hídjáról Indítják el a tizenhárom és fél kilométeres nagy távra. Az első versenyzők érkezése Siófokon 2—3 óra között várható, amennyiben a Balaton hullámzása ezt lehetővé teszi. A Balatontavi Gőzhajózási Társaság külön It jót indit a közönség számára, hoi;y a versenyt startjától céljáig figyelemmel kisérhesse.
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
KÖZGAZDASÁG
Részvénytársaság alakul a bacon sertés exportjának lebonyolítására
pengő alaptőkével létesül
meg azokat a városokat, amelyekben a vágóhidakat felállítják és írják meg a kívánságokat a városokkal szemben, hogy felvehessék velük a tárgyalásokat. A kamarák a javaslatukban kérik, hogy a vágó-hidakhoz szakembereket küldjenek le, akiket az angolok fizetnek. Ezek a szakemberek válogatják ki a megfelelő hússertéseket is. Mérnököket is kérnek, hogy azok vezetése mellett épülhessenek fel a vágóhidak.
Egyelőre két végóhid építéséről van szó. Egy a Felső- és egy az Alióduníntulon.
Arról is érlesitették az angolokat, hogy a Iöldmlvelé8ügyl miniszter akceptálta a kívánságokat, hogy csak márkázott árul enged ki az országból. A sajtexport ügyében arra az álláspontra helyezkedett, hogy az egyik szakközegét kiküldi Angliába tanulmányútra.
Most a kérdés végleges elintézése az angolok adandó válaszától függ, ami valószínűleg hamarosan meg is érkezik.
A részvénytársaság 100.000
Nagykanizsa, augusztus 1
Részletesen megírtuk annak idején, hogy angolok jártak Zalában, hogy tanulmányozzák az itteni viszonyokat a hússertés tenyésztése és feldolgozása céljából.
Az Alsódundntuli és Felsődundn-tuli Mezőgazdasági Kamarák együttesen tnosl tették meg propoziclé-jukat az angoloknak. A prepozícióban a kamarák azt kérik, hogy az Értékesítési Részvénytársaság 100.000 pengi alaptőkével alakuljon meg, amelyből 75 százalékot az angolok, 25 százalékot pedig a magyar érdekeltség jegyezne. Azonban a propo-ziclóban azt is kikötötték, hogy 3 éven beiül a magyar érdekeltség a részvények 60 százalékát magához válthassa kibocsátási áron. Kérik az angolokat arra Is, hogy nyilatkozzanak, hogy a Dunántult alkalmasnak tartják-e a baconserlés tenyésztésére és a sajt feldolgozására. A városoktól már bekérték a vágóhidak terveit és elküldték az angoloknak.
Kérik az angolokat, ^hogy jelöljék
A földművelésügyi minisztérium által elrendelt mütrágyázási kísérletek eredményei
A földművelésügyi minisztérium évente nagyszintű műtrágyázás! kísérleteket végeztet a Mezőgazdasági Kamarák utján, amely kísérletek célja, hogy a kisgazdák közvetlen tapasztalásból megismerjék a műtrágya termésfokozó hatását és alkalmazási módját. Az 1928-ban őszi kalászosok alá beállított kísérletek 478 használható eredményét az Or-\' szágos Növénytermelési Kísérleti ÁHomás dolgozta fel, amelynek Igen rövid kivonatát a következőkben I. mertetjük:.
A műtrágyázás túlnyomó részben, mind termésfokozás, mind jövedelmezőség tekintetében már az első évben nagyon kielégítő eredménnyel zárult.
Legnagyobb volt á műtrágyázás jövedelmezősége általánosságban ott, ahol csak egyféje mtljrágya és pedig szuperfosrfát aUSlmaztato t. Az átlagos buza löbbletterltlés, 162 kg. szupcrfoszlát kat holdankénli alkalmazása után, 183 kg szem és 340
7T
kg. szalma volt; s a többlettermés 10.70 pengőbe kerUlt, ha szalmatöbbletet nem számítjuk; ha pedig a szalmatöbblet mázsáját 1 pengőbe számltjuk, ugy 8.80 pengőbe. Oaz dálnk tehát nem hiába használják legáltalánosabban őszi buza és rozs alá a síuperfoszfátot, mert kalászosok alá ez a leghatásosabb foszfor-savtartalma mtltrágya A szuper-foszfát és mésznitrogén együttes alkalmazása nagyobb terméstöbb-■letel adott ugyan, de kevesebb hasznot, mert a trágyázás |óval többe került. Rozsnál az egymagában alkalmazott szuperfoszfát átlagosan 247 kg. szem és 310 kg. izalma-terméstöbbletet adott, s 100 kg. magterméstöbblet előállítása 7 60 pengőbe került, ha a szalmatöbbletet nem számítjuk; s csupán 5.70 pengőbe, ha szalmatöbbletet Is szá mltjuk. Az egymagában alkalmazott Rhenánlafoazfát búzatermés többleté nek 100 kg-ja 15.30 pengőbe került.

Jé minőségű hibátlan
selyemharisnya
párja 2*50 SZOMOLANYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
CSENGERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 406.
Súlyos egérkárok Eszte-regnye határóban
Eszteregnyén n gazdák sokat panaszkodnak, hogy a község határában a nagy mértékben elszaporodott egerek rendkívül súlyos károkat okoznak. Az egérkínai hozzák kapcsolatba azt a szomorú tényt is, hogy Eszteregnye vidékén, ahol különben meglehetős jó földel vannak, az idén a gabonatermés alig éri el a tavalyi termés egyharmadát. A gazdák panaszára most a jegyzöség lépéseket tett hogy Irtó hadjáratot intézzenek az egerek ellen. Valószínűleg hatósági egérirtást fognak végrehajtani Eszteregnye határában arzénnal.
* TŐZSDE
A mai értéktőzsdén nyitáskor ismét jelentkezett a szokásos Uzlet-telenség, hogy az első negyedórában alig jött létre kötés. Később a bécsi arbitrage eladásokra az árfolyamok kissé visszaestek. — Zárlat előtt berlini jobb jelenlésekre az árfolyamok kissé javultak, zárlatkor azonban ismét Uzlettelenség uralkodott a piacon. A befektetési papírok piacán a hadlkölcsönkötvények némileg javullak. Devizapiac élénkebb volt. Newyork Cabel árfolyama változatlan maradt, font azonban a nemzetközi pénzpiacok megítélésének megfelelően kissé javult.
(Rövidítések) H - hírek. Migaida-■átf liangv. — haugveneay. B — elóeüás
Qy — gyermekeknek. A — nak. Z — km. Ma. — mez Bt. - Ifjúsági elóftdu. P — G — gramofonzene. Ib — kait — kabaré. nZ. - ■{pazart aa
Augusztus 2 (szombat)
Budapest 9.15 Qremofonhanjfveracny. 17.03 A Ttaztl Kaulnó BzaUiueoeluráuk hangversenye. 4.00 A honv\'^yalogezrea zenekarinak hantverKnye ax Mgotpark-bol. 7.00 Kállai Miklós elóadáaa: .Mlndan oroszok clsó cárja.\' 7.30 Hangverseny. KóziemQkódlk Tótb E/zal, IfJ. Totoayl üynla 4a Keipety Jenó gordonkamUváó. 9U> Zenekart hangverseny, (Magyar ultik művel) Utána: ldó)el»í», íóójiris-Iclemti, hitek. Majd: Farkas Janó ás c^jAnjrjenekarlnak saaéje.a Spoúrich ká-
Mca 11X0 Hg ton 0. T,, Í.1S H|. 6.15 A Boheme vokálkváttatt )-ángyéra* nya.
Milánó 5.00 O. 7.30 Hg. Nt Utina l2.CO-lg Ni
Róma—Nápoly 5M Hg. 9.01 Nagy Hg, Utina; Jz.
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kapható minden fűszer és aemegekereskedésttta.
Főraktár:
M l( Múl
Király-utca 21. W.. éid
1930. augusztus 2.
ZALAI KÖZLÖNY
mm ittai
Pirii 20*24 Vl, London J5 06s/i, Newvork 514-56, Brtltsel 7205, Milano 36 95, Madrid 68 50. Atmt-\'dam 207 27\'/l. Berlin Wffiih, Wk«n77wt, sona a-74 Prápi
16-26 Varsó \'57 85, Budapest 10-11, Belgrád O-U\'/i, Bukarest 8-06
TmtarttaU*
Buza tszt. —flll., dt. — flll. és a rozs — flll. esett.
U| buta llaaav. 77-«a 1935-19-65, 78-aa 19 55-19 80, 70-es 19 70 19 90, 80 na 1980-2000. dnnánt. 77-es 1880-18 20 78-aa 18 15-18 35, 79-es 183S-18 M, 10-aa 1840—18.80, u| rozj 11 60-11 80, tak. árpe 14-25—15-65, sörárpa 16 00-17 25. aab 17-75-18 00, tengert tat. 17 50-
17-65, ínnántull 17 00-17 30, repce 28 50-26-75, korpa 1000 10 20
Képkere/ező
Kozmti
ttuéi á«TlH-]<«P*tt
valuták
I L 27*75-27*90 ah. 7970-80 10 tk. 16-83-16-95 Dánt 152-70 163 30 Dinár 1002-10-10 Dollár 567\'10-669-10 francia f. 22*40-22*70 HolL 229-10 230-10 Lengyel 63-70-64-00 Les 3-36 3-40 Léva 4 12-418 Lka 29 70-30*00 Márka 135 95-13656 Norrég 162*70 158 30
ScbtU. 80-60-80 90 M|dl. 110-70 111-20 Svédk. 153-25-153 85
DEVIZÁK Amat 229-26-229 97 Belgrád 10-09-10-12 Berlin 186-08-136-48 BrUuzel 79-70 79 96 Bukarcat 8-38-3-40 Kopenb.152 75 153 15 London 27-72-27-80 Madrid 63-40-65*40 Milano 29*80-29-90 Newyor 569 20-70 80 Oexlo 152-67-152-97 Pária 22*39-22 46 Prága 16-87-16-92 Stólla 4*11-4*15 Xtockh. 163-22-183-62 Varsó 63*80-64 00 Wien 80-48 HU /J Zürich 11062-110 92
Felhaltáé 437, (Itlatlan 202. - Blaó rendi 1-28—1*30, eredeti 1-24-1*26 aiedetl tóaép 1-18-1-20, kflnnyfl 112—1-16, l-lő rendű öceg 1-16—1-20, U-od rendű Meg 1-12-1 14 angol sikló 1-20-1-30, szalonna najryben 1-56-1*60, ssb 1-70-1*75, hoa 1*46-1-6), szalonnás Ulsertés 1*56-1-66
: Mbalal Iyimd* éa Lapkiadó Vállalat, lankailuáft. Felelős kiadó: Zalat Károly.
• Ntgikaaim a aa.
rdmoyuasuk íjm érdemra fcnnlarxrJ kereskedelmet éa Ipart.
APRÓHIRDETÉSEI
Aa etaiililliili dt)a 10 aa<% • MimÍMH aaó SUáa IIM. Vasár át Saaepaap M asóta 15 fi II ár, mtoúaa loeábM SBÓ dija ■ MII. Szerdán ét rém-Wfa. 10 aaóáa M Itlár, saánd*. mtM <aó dija IMI. C
gabb bétából álló szó kél a lónak szárntá-tattk. Állást keresőknek (OVs engedmény
mráetásek ■ (Bt) paaagS (ssasssa salael a falaalagaa Unrntás, aaámtáaáa alharOUa* láaaH a I • r a tlaataaálk
\'ataaal éa óuaes egyeruházatl cikkek legnagyobb vhlasztéka Kaufmann Károlynál. Teleion 372. 4003
Karaaak szeptember l-re klalányom mellé Intelligens német klaaaszonyi Kizárólag longoraludáasaL Bővrbbet Kaulmann Károly cégnél. , 4002
F*i-fl éa női ruha éa kabál sjövetek hlheterten olcaó árualllaa KUlntudi éj Krausinál. , 3955
Ktazotráa, előszobás udvari lakáa "ónnal kiadó Horlfly* Wlklóa ut 47 1001
■aoba
-----.-\'koaykáa lakta mellékhelyiségekkel, sertésóllal azonnal kiaJó A pád
utca 31 a. 3999
Otaaobáa urllakáa esetleg résrben Is. Cölvös-lér 8. sz kiadó. 3991
KUlönbejáraU bulornzolt aroba Horthy Mik\'óa ut 1. az. alalt k adó. — Clm a kiadóban. 3993
Krámer Zoltán
régi üzlethelyiségéből Kazlncay-utca 3. arám alá költözött, közel az uj postához Aruraktárát most olt minden ellogad ható áron áruslt|a el. Egjac cikkek létárnál la >v« oloaóbbak I
Egy bödön libazsír esetleg kilónkén! la alaaó Eö vös-tér 2fi. 3989
Egy nagy saoba bútorozatlan kiadó Erzaébet-tér 2., emelel. 3974
■áaeáraaák lakásaal Barcson Tar-nórzal-utca 3. szám slatt azonnal bírbe-(dó. 3995
Egyausobáa lakáa augusztuara kiadó Csengery-ut 67. 3973
Ta«al*fiiat (elveszek. Haláaz lény -képészell materem, Horthy Mlklóa-ut 11 3961
Kátaaobáa filrdőarobáa lakás november l-re kiadó a belvárosban, l.énárt bőr. kereskedés. 3960
taónyagab, butorsrövrtek rendkívül olcsó árbsn Kltfaludl és Krsuiznál. 3954
fclaslé Sugár-u. 12, emeleten, egy ele-
Cánsan bererdeaelt utcai aroba egy vagy ét ur részére, augusztus 15-re. 3947
Kétszobás utcai lakás villannyal, összes mellékhelységekkel november l-le kiadó Rákóczi-utca 5/c. -4023
Ügyes klfiatáleány azonnal letvélellk Melczer Uvegkereskedéaében. -4022
ügyvád t Irodai gyakorlattal, négy polgárit végzeit leány bármlléle állást vállalna. Kintzal-u 15. 4014
■átazabáa lakás azonnal kiadó Mirl>-utcs 15. 4018
Kádáraagádakat azonnali belépéare felveszek Holczer Kerenc kádármester, Zalaigtice, l\'acsa mellell 40 fi
MlaaSaaaa aaakáoaal álláal kerea azonnali belépésre Magyar-u. 155 -4017
Háaanaatarpár, gyermekleien, lakás fizetésid (elvetetik ......
sal éa
15. sz
Rákóczi ulca 4029
Só-utcában háromszobás magánház bárbaadó. Bővebbet Horthy Miklós ul 43 b. alatt 4027
Magyar-utca 48 számú ház előnyös II-aeléal teltételek mellett aladó. Bővebbet Elek ügyvéd Irodája 4024
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém ■ a nagyérdemű közönség becses tudomására bozni, hogy a Szent Lukács FOrdő RT.
„KRISTÁLY"
. IWII^^IWI II W ■■ !■!■! ■ — I —
forrás és tlditö ásványvizének fölerakatát átvettem.
KitUnö borvíz, üdit, gyógyít 1
Szíves pátifogást kérve, vagyok teljes tisztelettel
WEISZ IGNÁC
szlkvlzgyáros éa -örr\'ktára
Iigykailua, Horthy Hlktói-ut 25.
Teleion IOI. Telefon "
ÉRTESÍTÉS.
Értraitem a nagyérdemű közönséget, hogy faháraaaraO
varrodámat
Kölcsey-utca 14. sz. alól Klnizal-utca 4. azám alá helyeztem.
Midőn kérem a nagyérdemű közönlég szlvea pártfogását msradok
teljes tisztelettel
m\' Horrátbné Bader Hóul
Ugyanott tanulóleányok felvéteknek.
Linóleum, mozaikvászon,
Cosai>axin|ag, lábtBrlAk
»" gyári lenkata
HIRSCH ÉS BZE8Ő cégnél.
Előkelő budapesti közhivatalnoki család hajlandó volna egy budapesti főiskolái látogató jó családból származó urileányl teljes ellátásra díjazás ellenében magához venni. Szives ajánlatokat .Nyugalmas otthon 9420" jelige alatt
ttaasensteintiVogler rt
hirdetöiroda Budapest V., Dorottya-utca II. továbbit.
roitt
1930. Pk. 11440. sz. 1930. vght. 1295. tt.
Árverési hirdetmény.
l)r Szél Manó ügyvéd által képviselt Msgyar Altalános Tkplár Kaposvár RT. kérelmére éa |avára 2000 P követelés ésjjáru-lékal erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 45IÍ/930. az. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást saenvedőlől lefoglalt 28Ó0 P becaértékü Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével sz árverés elrendeltetvén, snnsk az 1908. évi XU. L e 20 §-a alapján tentlrt. valamint zálogjogot szerzett más foglaltatik Javára is a végrehajtást szenvedő iskásán, üzletében Nsgyksnlzsán, Rosgonyl-u. leendő megtsrtássrs határidőül 1930. évi ancotz-tua hó 23-lk napiának délelőtt 12 óráin tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglslt szőnyegek a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bccsáron slul Is el fogom sdni.
Nsgyksnizsán, 1930. évi jullul hó 25-érC
Elek László s. k. «u klr. bírósági végrehtltó.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Qarage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel kőrtllvéve 2401 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus 1-lg a penslo lakással 5-50-tól és Jullus 1-től 6-50-től.
Saját strand. Buffat.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak Olenkinl 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
ÚJRA KAPHATÓ 1
ÚJRA KAPHATÓI
fl REUWflS BAJOK HAZI KEZELESE
Irta: ENaUNDER Árpád, budapesti szakorvos II. kiadáa. Ára 2.40 pangfi.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
■agykanizsaiak talAlkozóhalya az <">
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202 -43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23-
KODAK rollfilmgép
4X6 5 cm. ... Pengő 38-duplalencsével ... , 48"-
6 X 9 cm..... , 80"
dupla lencsével s . . 60" 8 hawl részletre!
Agfa, Zeiss, Voigtttinder gépek.
Amatór mátkát eleiéi vállalok I
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus \'2.
Szombaton és vasárnap
disznótoros vacsora
töpörtyűs pogácsával.
Szives pártfogás! kér kiváló tisztelettel
Máiés Mihály
„Klaplpa" vendéglő tulajdonosa. *m
801/1930. vht az
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó sz 1831. évi LX. t.-c. 102. § s értelmében eiennel közhírré teszi, hogy a nagykanlzaal klr. fárás-bfr óságnak 1930. évi 10052/930. uJrnu végzése következtében dr. Tamás Jármi ügyvéd áltst képviselt Sürnegh Antal tavára 357 pengő 50 flll s Jár. erejéig 1930. évi junhis nó It-én logsnalosltotf kielégítési végrehs|táj utján le- és (eltlltoglalt él 2720 pengőre becsült következ/5 Ingó-ságok, u. ra.: cséplőgép, 1 szekér, 3 01 (a itb. nyilvános árverésen etadalnak.
Mely árverésnek i nagykanizsai klr. |á-rásblroság 1930. évi 11052/1930. számú végzése folytán 387 p 50 tlU. lók.követeiéi, ennek 1930. évi r*á]aa hó 15 lapjától járó 8»A> kamatai, \'ífio váltódíj és eddig Összesen70P 16 l.-ben bíróilag már megállapított költségek ereiéig Oslamtwkon 291. u. alatt leendő megtartására 1930. évi auguaztua hó 4-lk napjának délelőtti 10 órála határ,dótll kittízellk éa abhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-jegyzésael hivatnak meg, hogy az érintett Ingóaágok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108 §-al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek azükaég esetén becs-lron slul la el logoak adatai.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokai mások la le- és telultoglaltaflák és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés aa 1881. WtX. t c. 101 § a ér-telméken esek jurára «s elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évl>iullus hó 16. napján. - /
Elek László s. k. uai klr. bírósági végrefca|tó.

IplÉltÉIU.
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól
Főnt 24. sz. alá költözött
CASSANDRA
magyar okultlsta a tenyér vonalaiból megmondj* múltját, Jellemét, Jövőjét. Fényképről vagy pár sor tintával Írott kéziratból bárki jellemére pontos jellemrajzot ad pár perc alatt Postán beküldött kéziratokra Is válaszol. 1 darab jellemrajz vagy Horoskop ára 1 pengő.
Egész nap logad Bagolasánc község, 10. báz, reggel 8\'tól eate 8 lg, még csak pár napig.
Dwita-Széva-Adrla Vasúttársaság {...ksh Déli Vasul)
A üígykanlMa állasán és állssásrél érkeifl és liltló rontok
MENETRENDJE
Érvényes i 1930. évi május 15-MI IB3I. évi májas 14-lg
Budapest—Nagykanizsa
Voait I A vonat Iiima I neme
Budapestről Nagykani-indui isárs érkezik
216
203 212 214
204 ;
Szem. v. Oyv. Szem. v S«em. v. Oyv.
21-20 I 4-10
7-S0 1135
6-40 13-20
14-10 20-40
18-15 22-14
IA vonat INagykanu neme I ról Indul
izsTf
Budapéátri érkezik
Szem. v.j Oyv. Szem. v.| Szem. v. Oyv.
0-35 6-T5 8-30 14-95 17-45
7-45 10-10 1545 2110 21-40
216(912. 216/312 202. 202. 202. 202. 207.
Közvetlen kocsik: sz. vonstnál l-It-IU. oszt. krcal Budapeat d.
11-111.....
, étkező és III. . . .
I—11-111. . .
I-II-III . .
I-1I-UI . . . étkesókocsl
V.-Barca (Pécs) kőzött.
Zalaegerszeg . Pragcrakolg VI/14—IX\' 16. Trleste K/15-lg. Splttal-Mlllalátteraee. Rogaiks Slatlna. Vlllach.
207. iz vonatnál 204. 204. 204. 204. 204. 2C4.
As utóbbi bárom Junlus 15 tói azeptember I5-lg.
(onatnál I—H oszt koctl Budapest D. V.-Ventlmlglla IX/16-\'
III. , .\' Trleste.
I*-U. „ . Rőms.
Hálókocsi . . Venezla.
Il-lll......Qrado lX/14-lg.
I-IL , . Fiume IX\'14-lf.
hálókocsi Budapeat D. V.—Fiume szeptember 14-lg. Budspettről saerdáo, pénteken, vasárnap, étkeiökocal Budapest D. V — Nagykanizsa kSzött
tői.
Indul
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény.
A 123, 125., 128. az elnautóbiuz vonatok ciak |un 23 tói szept. .Vlg közlekednek. A 123. az. alnautóbusz vonat cMk vaiár- és ünnepnapokon, mlg a 125-ös euk hétköznapokon közlekedik.
Nagykanizsa—Balatonszentpyórg y Balatonszent-györgyre érit
Nagykanl-
zsárJl 1
zgáró\'l Indul US | Vegyes I ""I5E"
~m
Csak II^JII. osztályú koraikkal közlekedik.
I Vegyes
Balatonszent- 0 Nagy kant--Igyörgyről Ind. zaára érkezik
ta 1—ru—
m. v Szem. v Szem. v. Oyv. Simuló Szem. v.
317/b. 317. 312. 216/312. 901/312.
903/302. 9\' 3*302 903/307. 915/316.
Sastkaa Halról M.I ^S»«ba|. ÍJSbT érkezik Bécsbíl Indul toabat- 1 Mlyra Iriadkj Kisykanl-talra Marik
7-20 13 40 16-45 2055 23 25 --?-4p 10-15 16-20 1845 23 45 250 li-ió 2004 22-15 844 ái? 317b 305 301 311 313 315 Szem v. Szem. v. Slnautó Oyv. Szem. v. Szem. v. Szem. v. 8-20 10-15 1534 20 W í-lfl 530 7-48 11-30 14-54 21-04 | 1-30 Ui 810 10 20 • 13-25 17-30 23-17 415
az vr.bat csak Jut. és aug. hónapok vaaár- és Unnepnsp|sln kOxI. „ „ . h ii ii i> ii n .» nem közi. „ vonalul 11-111. oazt. kocsi Nagykanizsa—Wkn S. B -re.
11-111 „ „ Budspeat D. V.—Zalaegerszegre.
„ Suiakról, Gyékényesről-Pozsonyba (Bra-
, I-li-UL
, t—ll-lll. , l-ll-lll. , l-ll-lll , U-UI.
Nagykanlaa—Barcs—Pécs l&arcarallV ""
érkolkléri
tlslava) és Prahába. Osljek—Wien S B-re. Salak—Wien S. B.-re. Barca— „ „ „
síi nfcj
981 -IV-
903
915
izem. v. Vegy v. Oyv.
Szem. v.
Pécsről I Barcsról II Hajjti.1. Indul | Indul Uaára Minik
"-\'• -t-ffl fT-V)"
7-50 II 11-25 1405 12 21 I 14 38 I 16-31 18 15 1 20-55 II 23-80
315/912. az vonatokkal II—tn oszt. kocal Wien S B-ról Barcsra, I—II-UI. oszt kocsi Budapeat—Pécrre. A többi vonalokkal lutó közvetlen kocsik ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Wien S. B. viszonylat alattiak.
Nagykonlzso—Qkkénves
ktnytt- | Mull |
9C4 Oyorsvc-nat 2323
23 55
| 901 j| Qyo svonat | -II
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor glk.
nln ark.
505
313/104. éi 901/312 az vonatokkal I—11—111. oszt. kocsi Prahs, Pozsony, Qyéké-nyes. Susa< körött
t5 15 18-2.\' 13-25
A közvetlen kocsik a 201a, 202, 203. Budapest vlazoaylat alatt.
A 221., 222., 223 , 224. alám Vonatok közvetlen vonatok Nagykanizsa (Maribor glk.) kötött.
Manó Ind,
5.151 8-Oi l| 14 2SI 16-10 I6\'«0| 19-42 204a. azámu vonatoknál ^yinazok, mint a
Marba rg
Hirdessen aZalai Közlönyben
Gabona osávázószerek
Por vagy száraz pácok: Ariépác: 20 dekáa caomagolálban ára P 1 kg.-oa . ára kg.-kint P
5 . . . , P
Porzói:
20 dekáa csomagolásban ára P I kg.-oa . ára kg.-klnt P
1.20 ÍV) 5.20
1.40
P 5.80 Tll\'anttn porpác :
20 dekás csomagolásban ára P 2.40
1 kg.-o« , ára kg.-ktnt P 8.10
5 . . „ , P 7.90
25 „ ,. * „ P 7.-
Nedvea páosk: Blgrlol l
28 dekás csomagolásban ára P 2 —
1 kg os „ ára kg -kint P 7.—
10 kg -on lölUII Hlgozán: 20 dekáa csomagolásban ára Va és 1 kg-oa caomagolálban
ára kg.-nat............
5 kg.-oa csomagolásban
ára kg.-klnt.......
Tlllantln nedves pác: 25 dekáa csomlgoláaban ára P Vi kg.-oa „ ára kg.-ként P
I „ „ ., . P
5 és 10 kg.-oa „ n P
25 lg.\'Ol „ „ P 12.-
Az árak ab Nagykanizsa értendők, eredeti gyári csonsgdláaben. (Nagyobb mennyiség vételénél árehgediaény).
Kapható:
orszAs józscf
mag-, műtrágya- éa növényvédelmi azerek kereakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mallctL Telefon 13a
P 2.90 P 1250
P 12 50
3.45 6.90 13.80 13.-
lUfin JÖZSEF Ö NHRTDn
Király-utca 45.
Telefon 2 71.
, KéazIK:
vízvezetéket és csatornázást keheié flistéil teltételek afUttt.
Állandó raktár külön lék ars Mrdtueka karsi«aiéMkML
MAKULATUR
papin
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
■•aatfcalyaa a jóforgalmu Qréf-tála vendéglő
bérbeadó
esetleg aladA. Bővebb felvilágosítást ad:
Fogel Hermán, Keszthely, m_____
Varga Nándor
modemül félszerelt sa|át műhelyében
mos, fast, tisztit és plisséroz>
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban
tisztíttatnak, ayüjtattlep : " Oyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u, 19
Nyomatott a LM)zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető- Zalai Károly.)
70. évfolyam 175. szám
Nagykanizsa, 1B30. augusztus 3 vasárnap
Ara 16 fölér
zalai Kozunrr
huMMl ás HsálShstil i PM 4. a>á».
KMJrthdjl UkkMfelvatal M Ls|«»-«. 32.
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Telefon:
M <ra: en bán S pwi M tok : kínba 78, KMtte]} U. uim.
Tlxenöt év
Ennyit kapott most már jogerősen Is Tuka, a szlovák autonómia szerelmese, csak azért, mert komolyan vette a plltsburgl szerződést és az újonnan alakult Csehszlovák állam keretein belül egyenjogúságot és önrendelkezést követelt a tót nép számára. Alig rakták le a cseh állam alapjait, amikor máris hangok emelkedtek a lótság köréből, azzal vádolva a vezetőket, hogy a tótokat félrevezették s a mézes ígéretekből a tótság számára nem maradt egyéb, mint a Felvidék kíméletlen kihasználása s a tót. nemzeti öntudat erőszakos legátolása, megnyirbálása.
A tót aulonómista mozgalomnak esze, szervezője, legnagyobb tehetsége Tuka volt, aki az általa megindított mozgalommal nyilván semmiféle törvénysértést sem követhetett el, hiszen csak azért harcolt, amire a cseh vezérek írásban kötelezték magukat. Jutalma most mégis a legfelsőbb (örvényszék Ítélete állal megerősített és helybenhagyott tizenöt esztendei börtön a as • mériutailan izgalom és meghurcoltatás, amelyekkel pöre járt.
Aki Tuka egyéniségét Ismeri, figyelemmel kisérte a per folyamán tanúsított egész magatartását, az előtt nyilvánvaló, hogy izzlg vérig Idealistával állunk szemben, akinek célja nem a felforgatás, nem a Csehszlovák állam alapjainak mégrendl-tése, hanem a tótság Ideáljainak elérése volt
Ez a tizenöt esztendő amit rámértek, most alaposan kiábrándíthatta őt az adott szó szentségéről vallott hitéből, de méglnkább kiábrándíthatta az az áruiásszerli magatartás, amellyel a tólság többi .vezérel-lassan-lassan elfordullak tőle s egyedül hagyták, amint sorsának fekete felhői mind fenyegetőbben gyülekeztek feje fölé.
Hllnka és a többiek, akiknek az igazi idealizmusról fogalmuk sincs s elveket pénzért és állásokért cseréltek fel, Tuka szenvedélyes idealizmusát, rokonszenves fanatizmusát és elszánt bátorságát kihasználták, azután rutul cserbenhagyták őt.
Kérdés azonban, hogy a bezárult börtön kapui mögé lehet-e zárni az egész tót nép vágyódását az autonómia után s hogy az igazi vezér eltávolítása után va||on megszűnnek-e » pitlsburgl szerződés érvényesítésére irányuló törekvések? Nagyon kétséges ez és nem Is hisszük. Az a bánásmód, amelyei a Felvidék esztendők óta elszenved Prága uraitól, sokkal mélyebb keserűségeket fakasztott, semhogy egyik napról a másikra kiirtani lehelne.
De van ennek az egész kérdésnek egy másik oldala is. A csehek, amikor óriási területeket kaptak a győztes hatalmak akaratából, ugy tüntetőid, mintha elnyomott testvéreket szabaditanának meg az iga alól. Alig
Hz esztendővel a békekötés után pedig az elnyomóit testvérek vezérét és bálványát tizenöt esztendőre Ítélik, mert jóhiszemű meggyőződésével azért harcolt, amit a tót népnek megígértek, mert ugy látta, hogy a .felszabadított testvérek" a szabadságból csak az Illúziót kapták, az elnyomatásból ellenben a legkeményebb valóságot.
A külföld, dacára a propaganda célokra köllöll százmilliós összegeknek, lassanként kezdi észrevenni, hogy más a számára feltálalt cseh demokratizmus, a szabadságnak és nép|ogoknak hó tisztelete és más az odahaza megvalósított gyakorlat. amely Tukapöröket és mártírokat termel ki.
Akit pénzzel, hivatallal megvenni nem tudtak, azt a tömlöc levegőtlen sötétjébe dugják, arculcsapásul mindannak, amit Ígértek, mindannak, ami-
nek nevében gyalázatosan területeket rabollak.
Elgondolkoztató jelenség, hogy Csehországban és Jugoszláviában szinte egyszerre folyt le két hazaárulás! per: az egyik a Tukáé, a másik a Maceké. A felszabadított testvérek nem lehetnek nagyon megelégedve az u| helyzettel, mert senki sem Ul szivesen börtönben, hacsak nem érzi a meggyőződés és idealizmus noszogatáaát, amelyek arra ösztönzik, hogy a köz- és nemzete érdekében lep|en a porondra még akkor Is, ha ennek a fellépésnek a következménye és ára esetleg a börtön. Várjuk, hogy az erőszakosságok és árulások felgyülemlő áradata mikor és milyen reakciót fog megszülni azokban az államokban, amelyek a szabadság és felszabadítás jelszavaival alakultak meg, de az árulás és erőszak sötét országaivá váltak.
Vay Kástmér vallani akar/, de nem volt &oxxá lelki erefe
Vay titkárának lakásán a rendőrség házkutatást tartott
Budapest, augusztus 2 Vay Kázmér tegnap este papirt és Írószert kért azzal, hogy vallani akar. Reggelre azonban azt mondotta, hogy nem volt hozzá lelkiereje. Tegnap a rendőrség házkulatást tartott Vay Kázmér titkárának, Szelecsényt Andornak, továbbá Klauschek Rezső
népjóléti minisztériumi főszámtaná-csosnak a lakásán. Klauscheknek szerepe volt a belügyminisztérium elszámolásainak átvizsgálásánál. A házkutatások eredménytelenül végződlek. Szelecsénylt és Klauschtktl ma délutánra tanúkihallgatás végett beidézték a rendőrségre.
Döntő fordulatot és olabb letartóztatásokat várnak a Zavaros ügyben
A vizsgálóbíró Székesfehérváron ujabb házkutatásokat tartott
Székesfehérvár, augusztus 2 Ma házkutatást tartott a vizsgálóbíró a Sandtner és Pintér-testvérek
épltéfzeli cégnél, amihez elővezették Varga Elemér főtanácsost Is. Egy nagy ládára való Iratot szedlek össze és szállítottak be a törvényszékre. Utána Fröschl Ferenc építésznél tartottak házkutatást, mert a vizsgálóbírónak az volt a leltevése, hogy itt
olyan fontos iratokat talál, melyek a további nyomozásra nézve nagyon fontosak. Körülbelül tiz kiló iratot és leveleket foglaltak itt le. Nem áll az, hogy ujabb letartóztatások történlek volna. Ellenben nem lehetetlen az, hogy a házkutatások befejezése után döntő fordulat áll elő a Zavaros-Ügyben és esetleg az ügyészség letartóztatásokat Is foganatosít.
Cetartóxtatták a győri iparkamara két titkárát v
A vádtanács helyt adott az ügyészség letartóztatás! indítványának
Győr, augusztus 2 A győri királyi ügyészség a mull hét végén elkészítette a vádiratot dr. Sommer Ernő és dr. Karikó Imre felfüggesztett Iparkamarai titkárok ügyében. A királyi ügyészség a vád-
iratban a két gyanúsított azonnali letartóztatását is Indítványozta az előrelátható büntetés súlyossága miatt. Ezzel az indítvánnyal a hét elején foglalkozott első fokon a vádtanács elnöke, aki elutasította. Az
ügyészség az elutasítás ellen fel-folyamodással élt és most a vádtanács hozott döntést ez ügyben. A vádtanács helyi adott az ügyészség Indítványának éselrendelte dr. Sommer és dr.lKarlkó titkárok azonnali letartóztatását. A két titkárt ma délután beszállilolták a győri ügyészség fogházába.
A munkanélküliség enyhítésére
nagyszabású laháaépttő akció indul mtg
Budapest, aug usztus 2 Mikszáth Kálmán miskolci főispán hatalmas előterjesztést dolgozott ki egyrészt a miskolci, másrészt általában az országos munkanélküliség enyhítésére. Az előterjesztés megnyerte Vau Józset helyettes miniszterelnök tetszését, aki azt mondotta, hogy a főispán megoldási tervezete alluűiuaa a munkanélküliség problémájának legalább részleges megoldására. A tervezethez Bethlen István gróf miniszterelnök és Wekerle Sándor pénzügyminiszter Is hozzájárulásukat adták.
A főispán elgondolása alapján Miskolcon, de több vidéki vámahan is nagyszabású tisztviselő lakásépiti akció Indul meg, hogy ily módon az építőipar foglalkoztatásán keresztül az ezzel kapcsolstps összes iparágaknak munkaalkalmat biztosítsanak, ezenkívül pedig megoldáshoz segítsék a régóta vajúdó tisztviselőt lakáskérdés! is Remény van arra is, hogy a lakásépítő akcióval egyidejűleg más nagyobbszabásu kOzmunkdk Is meglndithatók lesznek.
Péchy Erzsi autókatasztrófája
Székesfehérvár, augusztus 2 (Éjszakai rádiójelentés) Péchy Erzsi budapesti színművésznő ma délután az általa vezetett Steyer-gépkocslval. amelyben kívüle Margit nővére, Faby Tibor vállalkozó és Schenck János solfőr ült, az egyik kilométerkőnél előzés közben összeütközött Hulzer József budapesti lakos Peugot-kocsi-Jával, amelyben többen ültek.
Péchy Erzsi súlyos sérülést szenvedett, Margit nővérének a keze eltöröli, Faby Is megsérült, csak a soffőr szenvedett Jelentéktelen sérülést, mig a Peugoi-gép két utasa megsebesült. Péchy Erzsi autójának minden utasát kórházba szállították
ZALAI KÖZLÖNY
Válságban a nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet
Augusztus elsején a havi segélyeket, sem tudta kiutalni — Rendkívül nagy a tagdíjhátralék — Kétségessé vált ai Iskolakonyha-akció folytatása
SOS-kiéltáa ■ nagykanizsai kSxflnaéghez
Nagykanizsa, augusztus 2 Hogy milyen áldásos működést fejt ki Nagykanizsán az Izraelita Jótékony Nőegylet, azt nem kell külön kifejtenünk. 83 évea gyönyörű mullja, év-év mellett lefolytatott nemes tevékenysége és sokféle akciói minden dicséretnél szebben beszélnek. A gyermekfelruházások, iskolakonyha, a szegények rendszeres havi segélyezése, télen tűzifával való ellátása, az özvegyek, aggok, belelek és nyomorba jutottak istápolása, az azonnali segélyezések, mind olyan nemes emberbaráti akciók és csele-
sülelet, amely 83 éves ragyogó mullra tekinthet vissza.
Válságban van a nagykanizsai izraelita Jótékony Nőegylet, és ha nem jön sürgős\' segítségére a nagykanizsai társadalom: ugy nagyon kétséges, hogy november havában megnyilik-e még az Iskolakonyha, ahol annyi gyermek, beleg és munkaképtelen szegény kapott a legsúlyosabb téli hónapok alatt bőséges, Jó ebédet.
1860—1930.
Nyári divataruk
mélyen leszállított árban.
* i
SINGER
divatáruház.
Varga István sscállodal portás pokoli skandalumot rendeseit egy vendéglőben és a fogdában, a&ol 4 rendőr sem bírt vele
kedetek, melyek mindennél hango-sabban beszélnek. A tiszteletre méltó mullu egyesületet boldog emlékű elnökasszonyainak egy Outmannénak, Vldornénak, Rolschildnénak, stb. fenkölt Szelleme hatja át, akiknek ve&érmotivfcm\'a mindég az volt:
„Ne mondd soha, hogy idegen szenvedés, A jaj és zokszó sohasem \'„idegen" -. Bárhol lolyjon a köny, sírjon a jaj: \' Testvéred az, aki könyet ejt"...
És ebben a tradicionális szellemben vezeti ma lovább a jelenlegi, áldottsztvü elnökasszony Rostnfeld Jósaefné, aktról ludvavan, hogy egyetlen szegényt nem küldött el támogatás vagy vigasz nélkül, bármilyen felekezetű is volt — aki hozzája fordult.
És ez az egyesület, amely Nagykanizsa szociál-karltativ éleiében oly Jelentős szerepet tölt be már hosszú évtizedeken át — ma ott áll, hogy augusztus elsején segélyezettjeinek, szegényelnek nem volt képes a megszokott havi segélyeket és adományokat kiutalni. Rostnfeld Józsefné elnökasszony, ez a csupa sziv, csupa lóság asszony — napokon át lólolt-futotl mindsnüvé, hogy a havi segélyezések*^ zavartalanul eszközölni tudja — azonban hiába. Ha megnyíltak egyik-másik helyen is a megértő szivek: ez még mindég nem volt elég ahhoz, hogy az egyesület eleget tudjon tenni kitűzött céljának.
A súlyos gazdasági helyzet rendkívül erősen érintette a nagykanizsai Izraelila Jólékony Nőegyletet Is, melynek tagjai nagyrészt csekély évi 4 pengős tagdijukat sem fizették be. Ez a nagy tagdijhálralék is most erősen ireztetl hatását. Ha minden tag részletben fizetné be legalább lagdiját, mindjárt könnyebben tudna az elnökség mozogni. Az adományok a közönség és az egyesületi tagok részéről szinte teljesen elmaradtak. Ami a mai viszonyokban leli magyarázatát. Ilyen köiűlmények közölt valóságos heroizmus, hogy Rosenfeld Józsefné elnökasszony a régi lelkesedéssel, nagy ügyszeretettel és melegséggel vezeli tovább az egye-
Miután összetört mindent déglöst megsebesítette, a éjszakán
Nagykanizsa, augusztus 2 A maga nemében szinte páratlan eset foglalkoztatta a rendőrség bűnügyi osztályát teljes 24 órán keresztül, melynek vége az lett, hogy Varga Istvánt, a Centrál-szálloda éjjeli portását átadták az ügyészségnek? ahonnan levitték a fogházba. Azok az események, melyek miatt Vargát hűvösre tették, az esztendő legmozgalmasabb napját jelentik a nagykanizsai rendőrségnek. Az eset részletei Itt következnek.
Varga kugliul megy Varga István szállodai éjjeli portás egyik esre lement a Csengery-uton levő Hurválh-féle vendéglőbe, ahol kuglizni kezdett. Eleinte csak .gyakorolta" magát a nemes szórakozásban, majd kihívta egy partira
A "nagykanizsai Izraelita Jólékony Nőegylet olyan Intézmény, amely múltjánál és teljesítményeinél fogva Jogot formál arra, hogy ugy a hivatalos város, mint Nagykanizsa társadalma a Jelen válságos helyzetében segítségére siessen. Nem szabad, hogy ez az áldásos tevékenységű intézmény kénytelen legyen lehúzni a redőnyeit és a szegény nincstelenaégnek odakiálllani: vége mindennekI
Nagykanizsa város közönsége nem szabad hogy pusztulni engedje ezt a nagyszerű, humánus egyesületet, amelyik sok-sok embert mentett meg áltól, hogy Ínségében elpusztuljon. Nagykanizsa kell hogy meghallja az Izraelita Jótékony Nőegylet SOS-kiáltását I
(B. R.)
egy vendéglőben és a ven-rendőrségen őrjöngött fél keresztai
Horváth vendéglőst. A játék eleinte csak spriccerekbe ment, majd egykét, végül öt pengős tétekben játszottak. Varga a kuglimüvészet tudományában vajmi kevés jártasságot árult el és Így történt, hogy apránként elvesztett vagy 60 pengőt, amit természetesen módfelett sajnált. Egyáltalán nem látta egyenértékűnek a pénzelvesztést a bőséges tapasztalatokkal, amiket szerzett kugllzás közben.
Mikor már nem voll pénze Vargának és forrt benne a méreg, hogy oda a hat darab tízes, olyan célzásokat lelt a vendéglőben, hogy a kuglibabákat állító fiu — állítólag — összejátszott gazdájával a vendéglőssel és olyan babákat is eldöntött, amiket a golyó nem írt. Ezt a
1930. augusztus \'2.
vendéglős természetesen erélyesen kikérte maginak, akinek az lett a vége, hogy) , alaposan hajba-kaptak. Varga <#nilMtto csap d<
Varga huszonnyolcéra bikaerejével egyszáz, a helyid ura lett és kilátásba helyezett a vendéglősnek egy-két olyan karlendkö mózdulatot, ami közönségesen pofonnak szoktak nevezni. Ám a vendéglős sem hagyta magát és felragadott egy kugllgolyót a nagyobbak. UtaUi ás felvértezve magát, ekép Varga elé dobbantott:
— Merjen ütni I Oe repül a golyó a fejéhez I
A portási, a harci fegyvereknek ez az egyenlőtlensége pillanatnyilag visszahökkentette és lemondott a teslí Inzultus végrehajtásáról, de ehelyett berontott a vendéglő belső helyiségébe a kertből és ott rendezett hatalmas botrányt.
KlteelSore Varga és a vendégek litMA
Ezt már a többi vendégek sem nézték nyugodtan és hamar akadt vállalkozó szellem, aki hajlandó volt Vargát megfékezni. De Varga könnyű szerrel telte le; mire négyen mentek rá, de azokat is csak ugy szórta le magáról, mint az epret szokták a fáról.
Eközben aztán annyira belejött a svungba, hogy felkapott egy üveget és azt légvonalban a vendéglős fejének irányította. Elrepült az üveg és ha a vendéglős a pillanat századrésze alatt nem emeli fel karját védöltg, a. üveg ét fe|ének találkozásából alighanem súlyos és mentők Igénybevételéi eredményező de-liktum származik. így is azonban az üveg, mely törött volt, a vendéglős, alkarját megvágta.
Varga pedig tovább dühöngött ét félre nem érthető célzásokat tett, hogy a vendéglőst olyanná varázsolja, amilyen most sok osztéria a Nápolyt környező hegyoldalakon a földrengés következtében...
KtlsboMp a nwd«r
Hogy pedig a hatalmas erejű ember, akinek Izmait a düh és a rombolási szeljem még jobban megacélozta, valóra Is váltja ígéretét, attól tartani lehetett jogosan. Végűi Is rendőrért futott valaki lihegvén:
— Biztos ur, az Istenért, hamar, mert egy ember megőrült a Horvith-vendéglóben. Már mindent összetört.
Törésben csakugyan nem volt hiány, mire a rend őre a hírnökkel futólépésben megérkezett a csatatérré változott v.ndéglöbe. Poharak sokasága, székek tömege jelezte, hogy Varga István mit művelt.
Varga tovább <fU00ng
A rendőr gyorsan átlátta a helyzetet, hogy itt cselekedni kell és hivatalának minden súlyával felszólította Vargál, hogy kövesse a rendőrségre.
Varga pedig a rendőrre támadt, aki a segítségül hívott két társával csak nehezen tudta megfékezni a szünet nélkül dühöngő embert Ugy cipelték Vargát a rendőrkapitány-
1*30. áugtlsztus á.
Zala! közlÓnv
Ságra, mint mikor a megszökött bikát viszik vissza a vágóhidra. A hasonlat nem túlsó, mert a megbi-llncselésre használt szíjai Varga, mint a stoppoló pamutot tépte szét és ugyancsak meg kellett markolni az Ipse karját, hogy az ügyeletes tiszt elé állíthassák.
És kl gondolná, a dühöngö éjjeli portás még az Inspekclós szobában sem szelidült meg. Kihallgatni sem lehetett akkor éjjel, ugy órjöngött. MII volt mit tenni, levitték a fogdába, ahol, azt hitték, majd lecsendesedik.
Varga azonban époly kevéssé respektálta a fogda falait, mintahogy nem törödött a súlyos következményekkel, amik randaiirozásai nyomában Járhatnak.
Alig zárták rá Vargára az ajtót, éktelent)! dörömbölni kezdett.
A fogdában lm Brföng
— Hadd ordítson — mondották egymásnak a rendörök az őrszoblti, — majd elhallgat, ha megunja.
A portás azonban nem unta meg, sót mikor az ordításra nem reflektáltak más módon, csupán egy-két beszólással, hogy:
— Tessék csendben maradni, — Varga dühöngéseinek betetözéseké-pen mindent szétdobált a fogdában. Ezután szétrugdalta az Agyat, mely-bt! kivéve egy hatalmas szdl deszkái, azt valisággal faltRrí-kosnak használta.
UJ és uj rohamot Intézett a
fogdaajtó ellen, mely már megingott sarkában
Varga előnyomulásának hatása alatt.
Mikor az ajlót megrongálta, a
falaknak esett és a szélrombolt vaságy darabjaival a vékony rabicfalal ostromolta elszántan.
Erre már — miután ez eltartott egy jó óráig — egyik rendőr azonnal elfutott a rendőrorvoséit, dr. Goda Lipótért, akinek azt jelentette, hogy a lecsukott ember valószínűleg közveszélyes örült és meg kell vizsgálni.
Négy rendőr nem blr a megvadult emberrel
Négy rendőr lógta meg Vargát, amig az orvos megvizsgálta, de majd mindegyik rendőr kapott kisebb nagyobb karcolást karján, testén. Varga rúgott, tépett, amit tudott és már olyan kritikussá váll a helyzet, hogy a rendőrük is komoly életveszedelembe kerüllek.
A rendőrorvos közben megállapította, hogy nem őrült, még csaknem is annyira részeg, hogy ne ludná, mii csinál. Hogy mégis miéVt viseli-kedelt Ilyen borzasztó módon, ha ezt egyáltalán viselkedésnek lehet nevezni, azt még most sem lehetett megállapítani.
Végre is a portás kifulladt és ereje fogytán ahogy betuszkolták a fogdába, ugy maradt ott reggelig gubbasztva a sarokban.
Hdanap reggel . . .
Másnap kihallgatás. Miért telte? Nem tudja. Dűhöa voltam — ezt felelte. Hatósági közeg elleni erőszak, a vendéglőst 14 napon tul gyógyuló testisértés stb. stb. Vargát két rendőr kíséretében az ügyészségre Irányították. Itt a vizsgálóbíró ejözetes letartóztatásba helyezte és kél fegyőr felkísérte a fogház első emeletére, ahol
Mialatt, fürdője elkészül.
néhány kanál Lux clú» h.hják »n u moahatja lenge aelyemfehémemüi% harisnyáit, keatyűit. Lux aujifran-;
tehely langyoa hahja minden [>iaz-ot old éa ujjá varűMolji holmijait. A aelyem- éa múaelyemi[>ar gyárosai ajánlják a lenge^teatí fehérneműnek nahonta Levetéa után való moaáaát, mondván, hogy aa ilyen hezeléa a fehérnemű élettartamát lényegesen meghoaaaahl
most előreláthatólag hosszabb lu>lg elmélkedhet azon, amit egy é|szakán ktresztül rendezett.
Mennyire veszélytelenebb és következmények nélkül való lett volna, ha Varga Ultrán szállodai éj|elt portás a kugligolyók helyett a vendégek podgyászait emelgette volna. Ez nemhogy hatvan pengőjébe és még^a-lamlbe került volna, de hozott volna pár pengői is. U. Oy.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia! M|. flgyelO |el«ntfaek i Szombaton a hónu,\' Mkt; Reggel 7 órakor 4-16.3, délután 2 órakor 4-34 6, este 9 Arakor -(-17.3.
Ptlhiut, Egésx nap tinU égboltozat.
Szélirány: Reggel délkelet, délben dél, eate délkeleti azét.
(Éjtzikai rárMhluxUt) A I mlal
i »«rfcaM.
„Kérek egy sóskiflit és egy klsiordó sört"
Pápaszem régi sörházakról szóló reminiscenciáit olvastam a mult héten a Magyar Mrlap-bui és eszembe jutott egy régi kocsma, amelynek leanderea kertjében elsőéves jogászkoromban a sörivást tanultam. Vájjon megvan-e még a vendéglő az üreg huszárhoz ? Ollr ismerkedtem meg felelthetafen Idős barátommal, Orbán dldával, ő m agyarázta meg, hogy a sörivás nemcsak szórakozás,
hanem tudomány is.

Emlékszem, egy junlusi délelőtt kerültem először az asztalához. A pincértől hanyagul egy pohár sört kértem. Qida bácsi mérgesen csóválta a fejét.
— Látszik, hogy kezdő sörivó
vagy, öcsém.
— ?
— Hát csak egyszerűen azt mondod a pincérnek, hogy Jiozzon egy pohár sOrt-. Szóval nem vagy kíváncsi arra, mikor volt csapolás, mikor lesz csapolás, nem fontos, hogy stucnlban hozza-e a sört, vagy nyeles pohárban.
őszinte korhoiás volt a hangjában. Ea amikor a pincér elém lette a alumiban aranyló sört, Okfa bácsi korholó hangja rezlgnállá változott.
— Belőled se lesz soha rendes sörivó. •
Megijedtem, mintha azt mondta volna, hogy Miba tanotok, úgyis elvágódom as alapvizsgán. Qida
bácsitól jobban féltünk mindannyian, mint az egyetemi tanároktól, pedig Qida bácsi csak egy nyugalmazott azekerésztiszt és aktív sörivó volt.
— Hát mi a hiba ? — kérdeztem ijedten.
— Nf), figyelj ide, öcsém, — kezdte. — Az igazi sörivót érdekli, hogy mikor lesz friss csapolás. Lehet, hogy mlngyár lefogy a hordó, akkor az ember vár egy kicsit. Erted? Volt egy vendéglő Pesten, az arról volt hijéij hogy olt a vendég mindig tnss csapolás! kapott. Mlg valaki megivott egy pohár sört, lefogyott a hordó.
(— Egy vágást, — szólt közben Oida bácsi a pincérnek.)
— Mi az a vágás ? — kérdeztem ijedten.
— A vágási csak az kaphatja, aki krlgllvel kezdi az ivást. Komoly sörivó viszont nem Is kezdi mással. Krigli után az ember kérhet vágást. Ilyenkor a krlgllbe a csapos egy pohárnyi sört enged a csapból. Mi a különbség a pohár sör és a vágás közt? Féldeci talán, amivel a csapos téved a vendég Javára. Régi sörivó-tradldó vágást kérni, a vendég örül, ha becsaphatja a kocsmárost.
Oida bácsi a stucni és a nyeles pohár közti különbséget magyarázta.
— Férfi stucniból nem Iszik. A stucni kontyosoknak való.
(Akkor még kontyosok voltak az asszonyok.
— Férfi vagy kriglit kér, vagy nyeles poharat.
Újra a> pincérhez fordult. A vágás közben elfogyott.
Hozzon, Sándor, egy kriglit. De jó hideg legyen. És hozzon egy melegítőt.
Ijedten néztem Qida bácsira.
— Ezt nem értem. Jó hideg sört kér Oida bácsi — minek aklior a sörmelegitő?
Legyintett;
— Persze, hogy nem érted. Más az a sör, ami magától nem hideg és más az, amelyikben melegítő van. Ezl nem Is lenet magyarázni. Erre maid magad rájössz.
Igaza lett. Stamfngaszt lettem az öreg huszár-hoi címzett vendéglőben. Tikkasztó délelőttökön ott hü-söltünk sör melleit a leanderes dézsák árnyékában. Mindennap déli félegylg tartott a sör-szeansz. Qida bácsi félegykor felállt, sietett haza ebédelni.
— Olyan étvágyam van ilyenkor, mint egy farkasnak, dicsekedeit mindig.
Csodálkoztam Is, hogy nem hízik meg. Kérdeztem, mi az oka ennek.
— Szamár vagy, öcsém, — Intett le mérgesen, — sörtől csak az hízik meg, alti akar. A bor, az más. Én nem hízom, de a lányon!, aki bizony sovány kicsit, sörrel kurázlk, hogy egy kis hust szedjen magára.
Azt már nem tudta Qida bácsi
sem, hogy ml az oka ennek. *
Néha lumpolással szélesedlek a délelőtti sörözések. Elindultunk nyol-can-tizen, véglgbumllztuk a várost, ittunk akár egy napon ál. Qida bácsi vezetett bennünket. Minden kocsmáról tudta, milyen a söre.
Nem felejthetem el: egyszer, huszonnégyórás sör-muri utárt, az utolsó megállóhelyünkön, egy óbudai kocsmában, barna sört kért. Pedig eddig csak világos sört ivott.
Kérdeztük, miért iszik barna sört.
— Most már lassan hazaballagok, lefekszem, a barna sörtől könnyű álmom lesz, — válaszolt.
Ilyen ember voll Qida bácsi, aki azonkívül, hogy szenvedélyes sörivó volt, ismerte a sörivók szektáját, ismerte a sörrel kapcsolatos történeteket.
Sokszor beszélt egy híres szegedi karmesterről, ald hetenként kétszer Pestre utazott, beüli az egyik kőbányai sörgyár kantinjába.
— Kérek egy sóskiflit és egy kishordó sört.
A pincérek már nem Is csodálkoztak. Hozták a sóskiflit és a tizenkét és félliteres hordót A karmester ebédig végzett a hordóval. És miiyen délcegen távozott akkor. Sose volt részeg. Komoly sörivó nem részeg, csak a dllleltáns, — mondogatta Oida bácsi.

Oida bácsi I... Eszembe jutott ez a kedves régi ember most, amikor páratlanul népszerű Hal lett ismét a sör Magyarországon. Gondolatban koccintanék Oidi bácsival, de ő magyarázta meg annak Idején, hogy sörrel nem szabad koccintani. Az ember, ha sört iszik, a pohár talpát többször végigsikálja az asztalon — ez pótolja a sörözőknél a koccintást... (L)
ZALAI KÖZLÖNY
1630. »tlRUi7h« 3.
Tíz óra
Ebben a városban éppen ugy születnek, élnek, kínlódnak és Örülnek az emberek mint másutt, de ebben a városban — Isten tudja — majdnem mindennap elmegy valaki közülünk. Pontban tíz órakor megkondul a harang fájdalmasan siratni, búcsúztatni. Nehéz kongással kezd egy panasz-vpsbe, aztán ellágyul, szélmálik mint a kOnny, szerte a város felett, az uj napra ébredt, friss éleibe lendült, munkás délelótt mozgalmasságában.
Az idegen, aki most igyekszik be táskájával a vasút felól, talán felfigyel az elébe szálló panaszra s egy percre átsuhan fölötte valami halk szomorúság. De a városban élőknek már semmi egyebei nem jelent, mint napról-napra megujuló pontos és kényéimes időjelzést.
— Tiz óra — kapja fel fejét az ügyvéd egy fontos aktából — még lekésem a tárgyalásról.
— Tiz óra — ejti el a seprűt ijedten a háziasszony — jaj, be kell zöldségein! a husievest.
— Tiz óra — súgnak össze kicsi gyermekszájak az iskolapadban és mosolyra szélesedett arcocskák jelzik, mikor a vékonyhangu kis iskola-csengő belekotnyeleskedik a harangozó súlyos szavába.
— Tiz óra — sóhajt a szegény asszony s fásultan nézi a hideg, fekete tűzhelyet — Istenem, miből lőzökima ebédet?
— Tiz óra — kacag a fiatal anya — a baba enni kéri És kinyújtott két karjával magasba emeli a fehér pólyát a napsütötte ablakon ál beáramló barangszóban.
— Tiz óra — eszmél félálmában a korhely. — Sose halunk meg I — motyogja tegnapról maradt megsavanyodott vidámsággal — s a másik oldatára fordul.
— Tiz óra, — kopogja a gépiró-lány szive — vájjon vár-e rám délben megint?
— Tiz óra, — mondja büszke-szlgoruan a biró — mlg körülötte egyre körülötte egyre zug, kong a .Mementó" — vezessék elő a vádlottat I
— Tiz óra, topog kosara mögött a piaci kofa — ma is nyakamon maradt már a portékám.
— Még csak tiz óra, — nyög a beteg izzó ágyán — de hófcszu ez a mai nap...
— Már Hz óra, — sir fel a gyászoló — de fénylő könnye mögött ott húzódik már a holnap gondárnyéka...
Cak a halottnak nem jelent semmit már az érte zengő harangszó. — csendes mozdulatlanságban fek-
kSxpORtl IgmMgmIAmégm
Budapest, V., Deák Ferenc-u. 18. és
Drbáa Alfréd fa dr. Barna Frigyes téf
Budapcit, IV., Apponyl tér 1. síim.
PÁBA-KR UPP
ó s
RÁBA-fl. F.
magyar gyártmányú
teherautók
*
autobuszok
Dzeme biztos, olcsó és gazdaságos
szik, lul mindenen, mindenekfelett ■ és talán mindenek kezdetén. Megnyugodott várakozó lénye egyetlen néma, nagy felcsodálkozás az élet bábeli zűrzavarában. Bölcs csodálkozás az ittmaradottakon, akik kantárt vetnek a rohanó időparipa nyakába, hozzákötik életük összetákolt kis szekerét, — űzik, iiajlják, aztán meg kétségbeesetten kapaszkodnak bele, hogy visszatartsák. Dj csak rohan, rohan az idő a bizonytalan kis szekérrel, hegynek fel, aztán
hegynek le — s a kezekből kihull a kantár...
Újult erővel kondul a harangszó, elvész a semmibe és újraéled. Döbbenetesen mély és 8Ímogatóvá enyhülő hangja int és vigasztal és együtt hirdeti zengőn a nagy gondolkodóval :
„Az Idő a mulandóság árnyéka, mely az örökkévalóság falára vetődik."
(Zalaegerszeg) Margó
Súlyos szerencsétlenség történt dr. Sztgethy Károly orvos Fö uti udvarán
Fadöntés közben életveszélyesen megsérült egy munkás
Nagykanizsa, augusztus Z Tegnap délután dr. Szlgethy Károly Fő-ul 19. szám alatti udvarán súlyos szerencsétlenség történt fadöntés közben. Egy hatatnyis körtefát döntöttek és azt tövénél álfüré-szelték. Ekkor Hodlcs Gyula 30 éves kocsis felmászott a fa tetejére, hogy
a galyakat lenyírja, mielőtt a fát döntik. Mikor a kocsis fent dolgozott a fa. tetején, az egyszerre megingott és kidőlt A kocsis lezuhant és ballábát eltörte, ezenkívül pedig életveszélyes belső sérüléseket szenvedet*. A mentők szállították be a kórházba.
Az osztrák belOgymlniszter Budapesten
Budapest, augusztus 2 Tegnap este Budapestre érkezett Schumy osztrák belügyminiszter feleségével együtt. Az osztrák miniszter két napig marad a fővárosban és látogatása teljesen magánjellegű.
Vatikán állam bankjegyeket boctájt kl
Budapest, augusztus 2 Római jelentés szerint a Vatikán és az olasz királyság között megállapodás jött léire arról, hogy a Vatikán - állam bankjegyeket bocsájt ki és pénzérmeket veret.
Elsőrendű
selyemharisnya
reklámár
EtfRENSTEIN-ai
F6ut II. s<li>. nu
Príma selysmhapisnya hibátlan «%-gs r«fcl*Mé>
Salyemnadrág hibátlan 2-48 Sslfsmnadrág
hlbáüan 8-S5
Az n] Iskolaóvad tankönyveinél alig van változás
Az Iskolakönyvek árainál sem mutatkozik emelkedés
Nagykanizsa, augusztus 2
Még egy teljes hónapot vallhat magáénak a sok ezer Iskolásnöven-dék és diák, míg vigan kergethetik a kicsinyek a csintalanul lova röppenő pillangói, élvezbelik a Balaton nyújtotta gyönyöröket, és mlndait amit a pompás természet ragyogó szépsége nyújt — a szülök azonban már szorongással vegyes érzéssel láljék a napok és hetek szédítően gyors tovasuhanását és a szeptember elsejének közeledtét. Amikor megelevenednek ismét az ulcák friss, kacagó gyermekhangokkal, de egyben megkezdődik az ujabb gond : a tankönyvek beszerzése, ami egyikmásik tzülónek, különösen ott, ahol Iftbb Iskolás gyermekről van szó — nem csekély áldozat.
Azért érdekelni fogja a szülőkel, váljon az idén nem-e lesznek isméi nagyobb változások a tankönyveknél, nem-e emelkedtek Ismét jelentékenyen az Iskolakönyvek árai. — Hiszen melyik szülőnek ne lenne ezen a téren a maga tapasztalata ?
Információnk alapján közölhetjük, hogy az 1930/31. évi iskolaévadban vajmi csekély változás van a tankönyvekben. A fokozatos tanlerv változás folytán mindössze a gimnázium Vll. osztályában és a felsőkereskedelmi iskola IV. évfolyamában van némi tankönyv változás. Ugyancsak lényegtelen a polgári iskolákban és az elemiben előforduló változás. Itt egyes könyveknél uj kiadás készült. Ami pedig az iskolakönyvek árait illeti, a tankönyvek mult évi áraival szemben alig van áremelés. Ugy, hogy ezen a téren az Idén már kedvezőbb állapotok vannak.
Felrobbant autó
a vakolat orsiáguton
Zalaegerszeg, augusztus 2
(Saját tudósítónk telefonjelenlése) Zalatárnok mellett Vakotí községben a nyill országúton Schwartz Félix budapesti gyárigazgató autója kigyulladt és felrobbant, öt utas elhagyta az autót, de Kovács Mihály 28 éves banktisztviselő oly szerencsétlenül ugróit kl, hogy libát törte és súlyos zuzódásokat szenvedett Az országúton rekedt utasokat segély-autó szállította be Zalaegerszegre.
DilntrolfunkUigoii,iMkUiI-fUk ptortMwt Idotfoafra.
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet az eddiginél is olcsóbban * ia*|
árusítom. Ezen klvtil nagymennyiségben felgyülemlett K*||ff"| M||j4""| maradékokat minden árban áruaitom. UQI IP lvlllwQ
1930. augusztus 3
Andris bácsi meg a sör
Andris gazda mlnapában bement a korcsmába ugy estefelé és fejével odabiccentett a korcsmárosnak, aki erről a blccentésröl ludta, hogy az egy korsó sört jelent. Röglön oda is telte Andris gazda elé a felséges italt, melyet azonban Andris csak nézett, nézett, de nem hajtotla fel két slukkra; ugy, amint szokta tenni.
— Kovács szomszéd, én már régen akartam magának mondani valamit : ez a sör egy Idő óta, mintha nem lenne olyan szép sötét szinti, mint volt. Ml ennek az oka ?
A másik asztalnál Ult Gelencsér koma, aki nagy fontoskodva megadta a „felvilágosítást" Andris gazdának.
— Hát tudod, Andris, az a sör azér ollan világos mostanában, mer-ho?y nem ollan sötét.
— Eunyi eszem nekem is van, koma, — adta vissza a szót Andris — de én azt szeietném tudni, hogy mi az okozó|a, hogy nem ollan sötét, hanem ollan világos, mint amil-len világos.
— Mondja Kovács szomszéd, — kezdte Andris újra a beszédei — maga most is onnan a kanizsai gyárból hozatja a sört, ahonnét mindig?
— Onnan.
— Aztán maga se tudja, hogy mi az oka, hogy ollan világos ?
— Valamit hallottam, de nem tudom elmondani ugy, amint nekem mesélték, hanem épen jókor beszélünk erről. Nézze csak, most fordul be az udvarra a kanizsai Kirjly-sörgyár teherautója, amelyik hozza Ide mifelénk Is, meg Somogyba, meg Vasba a sört, kérdezzük meg talán azt az úriembert, aki az autóval van.
Ugy Is lett. Amint a teherautóról legurilották a kis hordókat és a korcsmáros átvette a söröket, meg jeget, megkérték a gyár tisztviselőjét, hogy magyarázna meg, miért .ollan világos" ?
Igen előzékeny ur volt, akli megkérdeztek és körülfogtak, hogy hallják a fontos szót:
— A sört most mindig világosabbra főzzük, mért a világosabb színű sör az igazi sör. Az a jó, egészséges, ize épen ugy megvan, mint eddig, de mivel a pesti gyár, melyhez a Király-sörgyár is tartozik, világosabb szinü söröket főz, nekünk Is olyant keli gyártani. Erre Kanizsán és vidékén ez szokatlan, de más vidékeken, pl. Kaposváron is a sörözök csak a világos sört keresik, mert az az igazi. A Király-sörgyárnak olyan nagy vidékeket kell ellátni sörrel, hogy mindig olyant kell gyártania, amit legtöbben keresnek.
— Igazsága van, — hagyták helyben mindannyian.
— Ha már most ez a szép sárga-aranyszlnü sör épen olyan jó, mint a régebbi sötétebb szinü, akkor nincs semmi baj. Oazd\' uram ugy találja, épen olyan jó?
— Kovács szomszéd, eressze csak teli ezt a korsót. Így nil...
ZALAI KÖZLÖNY
Andris Iccsurgatta a friss sört egy húzásra. A»tán.így-zárta be a vitát:
— Amondó vagyok csak, ha nem volna ollan jó. akkor hogy az ördögbe futna ugy le, mint a pinty ?l
— Ez a nagy igazsági — kiáltották mindannyian. Aztán megköszönték szépen a felvjlágositásr, tovább söröztek és rátértek a boleltára ..

A sörnek világosabb szinben való gyártásáról irott kél cikkünkre vonatkozólag a Király sörgyár igazgatósága köszönetét tolmácsolta, mivel Igen jó szolgálatot teltünk a sörprobléma tisztázásával. A Királysörgyár különben az általunk elmondottakat utólag Is megerősíti
azzal, hogy valóban fennállanak mindazok az okok, mélyek miatt a sörnek a szinét világosabbra hagy ják. A Dunántúl nagyrészét uraló kanizsai sörnek fontos érdeke, hogy a vidékenként megnyilvánuló általános óhajnak, — mely világosabb, úgynevezett pesii sört kér — eleget tegyen. És egyrészt a gyártást a Dréher anyasörgyár termékeivel össz-hangzásba hozza, másrészt a kanizsai gyár termelését emelje. Ezáltal azt a fontot szociális feladatot továbbra is be tudja tölteni, melyet a nagyszámú munkás és tisztviselő sersgnek kenyérkereset! lehetőség megödásával hosszú évtizedek óta a város gazdasági életében végez. (=)
A nagykanizsai Társadalombiztositónál eddig még nem történtek áthelyezések
Nem valószinQ, hogy a nagykanizsai Intézetnél személyi változások történnek
Nagykanizsa, augusztus 2
Tudvalevő, hogy az Országos Társadalombiztosító Intézet személyzeti kérdésében bizonyos intézkedések történtek. Ugyanis végleges döntés történt a hónapok óta vajtidó áthelyezések llgyében és az erre vonatkozó Igazgatósági dekrétumok már széjjel is mentek az egyes körletekhez. A kiszivárgott hirek szerint
nagyarányú személyi változásokról lesz szó,
amennyiben kötél kettőszáz tisztviselő kerül áthelyezésre.
A hírek érthető nyugtalanságot keltettek az OTI tisztviselői közöli Azért kérdési intéztünk kompetens helyen arra vonatkozólag, milyen
Intézkedéseket telt a központ a zalaegerszegi kerület Illetve a nagykanizsai kirendeltség kebelében.
Azt a választ kapluk, hogy eddig még semmiféle rendelkezés, ulasitás vagy Idehelyezés nem történi Nagykanizsára vonatkozólag, de nem is valószínű, hogy nagyobbsierü ál-helyezés vagy a vezetőségben való változás történne (noha Ily értelmű komoly hir erősen tartotta magát, Szerk.)
Tény azonban, hogy a nagykanizsai kirendeltség tisztviselői, dacára az egy órával (8-IÓI 3-ig) való meghosszabbított hivatalos óráknak, a nagy munka miatt, amit a hivatalos
Kiváló jóminöségü, garantált
HELLAS
selyem harisnya
párja 4
•50
RITTER ANDRÁS
Augusztus IO-ig minden vavó (3 pár vételnél) I pár Halina harisnyát kap ajándékba. m
Székely Vilmos butortelepe
♦ Nagylcanlxsa, ▲
Ka*tacMy-uica 4. sx. ^^
Óriási válaszlék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos és dfaazHft műhely.
áxuj
újlakukig
pala
■ m i n ősége.gozdrsAgossAgpi
■ FELÜLmÚLHflTHTLRn ■JlRGYBáTOnY-UJLRKf
■VEGVESÜIT IPflRmi\'lVFK R BUDHPE5T.V.VlLmOfaA5/AR-UT^
órák alatt semmiképen sem bírnak elvégezni, jóval a meghosszabbított munkaidőn tul kell hogy dolgozzanak, hogy napi munkájukat elvégezzék és ne legyen restancia.
Mindeneseire a tisztviselői kar várakozással tekint az igazgatóiág rendelkezései elé. A pénztár több ezer főnyi tagjai pedig azt várják, hogy már egyszer olyan állapotokról lehessen beszámolni, hogy az adminisztráció egy óra alatt elvégzi azt, amihez
most Zalaegerszegen keresztül nem napok, de hetek kellenek
és amely teljesen lehetetlen állapotokra és azok radikális szanálására nyomatékosan felhívjuk az OTI elnökének különös figyelmét. Egy Intézménynél sincs annyira szükség a gyors adminisztrációra, az ügyeknek azonnali elintézésére, mint a Társa-dalomblztoii\'ó Intézetnél.
Lezuhant az épületről
és koponyaalapi törést szenvedett egy kőműves
7,alaegerszeg, augusztus 2 Tudósítónk jelenti: Ma reggel súlyos szerencsétlenség történi. A Társadalombiztosító székháza mellett épülő uj háznál dolgozott Kovács Józsel 25 éves kőmüvessegéd egy magas kéményeit. Munka közben Kovács megcsúszott és öt méternyi magasságból lezuhant az úttestre. A szerencsétlen ember koponyaalapi törést szenvedett. A mentők beszál-lilotlák a kórházba.
h\\k\\ savanyúvíz
Európa legdúsabb szénsavas é» |ódo» natron-tithion tartalmú savanyúvíz e. Kltftnó borvíz, üdít. gyógyít, lataüt
Kapható faszer- és csemegekereskedésben Főlerakat:
KÖVES1 HENRIK
Sagykanizsa, Magyar-n. 14. TMn M
Még augusztus hó 6-ig tart az olcsó árusítás
a Menyasszony divatáruház ég h y ég b n
ftugutitua hó 7-tfií üzletemet a Kék oaillafl wH helyiségébe, KBapont szálloda épfllet, helyezem át.
(Deák-tér) „Menyasszony" divatáruház
porain Jenő, Nagykanizsa.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND Kv!|uuIui 3, naárnap
Kómal katotlkua: István vl. Proteal.: Herm. Izraelita: Aba» hó 9.
Városi mozgó. .A nábob leinya\', romantikus szerelmi történet. .Kamasz-agglegény1, vtg|iték.
Uránia mozgó. „Kik gyérein!" 10 (elv. — „Megzavart mézelhetek", dráma 7 Iclv.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig a Szalvator gyógyszertár.
Góztardó nyitva reggel 6 óiétól este 6 óráig (bétló, aierda, péntek délután, kedden egéai nap nóknek). Tel.: 2—13.
Augusztus 4, hétfő
Róm katolikus: Domonk. Prolesláns: Domonkos. Izraelita: Abis hó 10
Az evangélikus templomban
a ma délelőtti Istentiszteletet Seregély István szepelneki lelkész fogja végezni .
— Országos vásár Nagykanizsán. Az augusztus havi nagykanizsai országos vásár augusztus hó 5-én, kedden lesz megtartva.
— Holnap érkezik meg a diá-aodik mentőautó Dr. Prdck irtván tUzoitóföparancsnok, közigazgatási tanácsnok Budapestre utazott, a második mentöauló leszállítása Ügyében. Az uj mentőautó — amit az egyik ttlzollósoffőr vezel — holnap érkezik Nagykanizsára.
— A Sándor Pál emlékalbu mok átvétele A diszes kiállítású Sándor Pál emlékalbumokat a kiadóhivatal ma küldölte meg a jiagyka-nizsai OMKE-nek. A tagok fiwinken-berg Imre elnöknél átvehetik.
— Aranymisés áldozópapok. Beer Károly nyug. katona-fölelkész és Gráczer János mileji esperesplébános a közel napokban mondják 50 éves papi jubileumuk alkalmából aranymiséjüket.
— Orvosi hlr. Dr. Miklós Imre 4 heti szabadságra utazott.
Szabadalmai
mcfii.fti. 4tt<kt«ll
mlndtn lllimbtn
Arass *• MolnAr
tubadatml Iroda lludapcit, VIII. Rikótjl-ul ! 15. PtlvllIrMlUi dtlulan.
Tdmogaaauk
órdea
Súlyos párttal
egy /cgyxtívólaaxtóa epilógusukén/
(Sajdt tudósítónk telefonjelentésr) Tegnap este súlyos feltételű kard-párbajt vívott vitéz Takdcs Jenő or-mándlaki uradalmi inlézö Parraghy Antal nagylengyeli jegyzögyakornok-kal. A párbajra az adott okot, hogy a körjegyzőválasztás alkalmával a keltő közölt nézeteltérések támadlak és ököllel mentek egymásnak. Takács provokálta Parraghyt. A párbaj tegnap folyt le a csendőrségi laktanyában. Kétszer csap\'ak össze a felek <S.i mindkél esetben Takács scbcslllt meg erősen az arcán és homlokán. Az orvosok leállították a párbajt és bekötözték Takácsot, akinek állapota idóközben annyira rosszabbra fordult, hogy kórházba szállították.
= Orvosi hlr. Dr. Szabó Zsigmond pénztári körzeti orvos augusztus hó 31-éig külföldre utazott. Helyettese dr. Nlsponszky Béla főorvos, rendel pénztári betegeknek lakásán Deák-tér délelőtt 11 — 12.
— Súlyos szerencsétlenség cséplés közben. Kovács Margit 17 éves oltárcl leány a csépiésnél dolgozott, miközben — eddig még ismeretlen okból — egy vasvilla zuhant r.l és a mellébe fúródott A súlyosan séiült leányt a nagykanizsai korházba szállították. A lelcnyel csendőrség megindította a nyomozást
■= Kamatmentesen és teljésen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Jó minőségű hibátlan
selyemharisnya
párja 2*50 SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
•Teuton 406.
CSENQERY-UT 2. SZÁM.
Teleion 406.
Füstölt és főtt husáruk,
finom hentesáruk mindenkor friss állapotban Friss virsli, pariser, szafaládé
naponta reggel 8 órakor érkezik.
Herceg Eszterházy Husüzlet
Horthy MiklAs-ut 2. *,., Telefoni 59S.
PHILIPS rádiókészülék
Philips hangszóróval
telepekkel, antenna anyaggal
háznál felszerelve, 18 havi részletre 200 pengő,
^av^észleMsaMOjien^ő
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió- és gramofon-osztálya.
1930. augusztus \'2.
= Kellemesen szórakozhat ma a Polgári Egylet árnyas kert-helyiségében, hol favós és vonós katonazen«-hangverseny lesz leg ufabb stágermüsorral. Minden este kitűnő cigányzene Purcsl Misi xilofon-művész közreműködésével. — Kitűnő hűsítő italok.
A. villám auyonsui-toíia a (tarangoxót
Nagykanlzsu, augusztus 2 Csorna, somogymegyei község felelt tegnap délután hat órakor nagy vihar vonult el. Fekete Sándor 17 é.\'es földműves, templomi harangozó felment a templomba, hogy a haran-gozást elvégezze. Egyszerre a villám belecsapott a toronyba és a haran-Rozót halálra sújtotta. A kötelességét teljesítő harangozó tragikus halála nagy részvétet kelteit faluszerta.
Elsőrendű kerecsenyl
saját termésű zöldfehér asztali bor
viszonteladóknak vagy bárkinek nagyobb vételnél ... 30 fillér scblller asztali bor 26 fillér
lOHl \'JEIlO. BatthM 10.
— A négy eleminél kevesebb előképzettségű ifjak csak felvételi vizsga után szerződtethetők tanoncnak. A kulluszminiszter elrendelte, hogy tanoncul alkalmazandó ifjút, aki az elemi iskola IV. osztályát sem végezte el, az iparhalóság (ipartestület) a tanonC6zerződés megkötése elótl Megvizsgálás céljából a szerződés helyén -müködó tanonciskola igazgatójához elküldeni köteles. Az iskola igazgatója és egyik tanítója irásbelileg és szóbelileg megvizsgálja a jelentkező ifjút, azután bizonyítványt állit ki arról, hogy a vizsgáló ifjú rendelkezik-e megfelelő tudással.
BOROSHORD ÓK.
Jókarban levő használt ássak és trasssporthorslók minden nagyságban éa mennyiségben jutányos áron <«• kaphatók a
Nemzetközi Borkereskedelmi
Részvénytársaságnál Hudapest. VIII.. Kenyérmező-utca 6. TsUfon . Jó.a.1 4M-Sl Jóitól 133-83.
— Vendéglősök, henteaek, háziasszonyok, olvassák el Hegedűs P. Józsel bátyai paprikakereakodő ós termeli lapunk mai számában megjeleni hirdetéséi 6a üzletekben mindenütt követel-|ék egészségük érdekéken a bátyai paprikái
— A rédlcs—celldömölki vasútvonal eisőrangusltása is szóba-került Zalaegerszeg csütörtöki közgyűlésén. Kakas Ágoston városi képviselő kérte a polgármestert, hogy legyen lépéseket a vasútvonal elsó-rangusitásának megsürgetésére. A polgármester válasza szerint a vonal-elsörangu8ltás csak a rédlcsi forgalom megnyitása után következik be.
Uzletáthelyezés! SZÜÍ.V2J22ZVZ flug. 1-
„Kék csillag" olcsó áruház cégt. Herrnstein Mihály.
Siffon Kelengye vászon
Rendkívül olcsó megnyitó árak! Koronával szemben, Dobrovios-ház.
70 fillér 88 „
Ingzefirek . . Jó tennisílanellok
97 fillér 86 „
Színes baUszlok 92 fillér Sima oyapjoxidvet. \\MM 3 30 „
1930. augusztus 3.
ZALAI KÖZLÖNY
leendő anyáknak kellő figyelmei kell forditaniok a\'r\'ra, hogy bélnUikö-désllk rendben legyen, ez pedig a természetei „l\'erenc lóxiel" keserűvíz használata által érhető cl. Nő-orvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Ferenc lózsel vizel, mert könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Ferenc lóssef VÍ7. gyógyszertárakban, drogériákban és lllszer-Uzlelekbcn kapható.
ÍO méter magasságból
cf/> a%»xony eay |;)Rrmnkrc cirill
Zalaegerszeg, miguHztuH \'2 (Sajót tudósítónktól) Súlyos szerencsétlenség történt Hahóion. Cséplés közben az egyik szalmakazalhoz egy 10 méteres létra volt támasztva, amelyen Paksi Lajosné 33 éves asz-szony állt, aki a kazlat fenn jgaz-galta. Egyszerre hirtelen kelté törölt a létra és Paksiné oly szerencsétlenül esett le, hogy egy Nagy Imre nevtl 12 eszlendös ép akkor a kazal tövében tartózkodó gyermekre esett. Mindkettő rendkívül súlyos sérüléseket, a nő agyrázkódást és a flu belső sérüléseket szenvedtek
KépKereiexö
K.oxma
siai Főút 13
— A badacsonyi dalostlnnepély céljaira a következők küldöttek még adományokat: Szabó Antal fegyver- és sportáru nagykereskedő 20 pengőt, a Néptakarékpénztár 10 pengőt, melyért hálás köszönetét fejezi ki a Dalosszövetség nevében dr Zsigmond, Ugyv. elnOk.
SPORTÉLET
Ifj. kupameccsek
Nagykanizsa, augusztus 2 Az Ifjúsági Uvente Labdarugó csapatok ma játszák a kupamérkőzések második fordulóját. Itt a Játéktudás már nagyobb küzdelmet fog nyújtani, mert ezen dől el, hogy melyik csapat esik ki a kupamérkőzéseken való további részvételtől. A mérkőzések délután 2 órakor kezdődnek a Zrlnyl-pálydn a következő sorrendben : 2 órakor Bocskai—Teleki, fél 4 órakor 13 F. C.—Klskanlzsal levente, 5 órakor Ékszerész—Attila.
Hl savaayu a bora,
vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a íegsavanyubb boti Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Weisz li Méh,
Király-utca 21. t.Uf.. bíó
Cégváltozás miatt
összes raktáron levöl áruinkat
hihetetlen olcsó áron
Kislalndi és Kransz, Nagykanizsa^
[az .Arany Kakasa-hoz "rzséhet lér 21. sz. alatt
Reklámáraink s
Mosó Voíilok jó minőség
mtr. fillér
70
Selyem batlsztok
nyönyörü mintákban
ratr. fillér
96
Gyolcsok, siffonok
mtr. fillér
98
Dupla széles kockás szövet
mtr. P
r
40
Creppdeschin színekben tiszta selyem <%«QA
mtr. P J
Színtartó mosók szép mintákban
mtr. fillér
85
Elsőrendű voálok remek mintákban
métere fillér
Fehérnemű Nancug minden színben
mtr. tlllér
78
Tennlsz llanellok Jó minőség
mtr. Illlér
88
Dupla széles szövet olcsóság,uip minták
mtr. F
1
•90
Mintás Crepdeschln szezonvégi ár
mtr. P
5-
Lamé selyem minden színben
mtr. P
r
98
Kasmér kendők szép minták
drb.
3
130—140 cm. széles Utita gyapja aól szövet
most mtr. P 7*80 ezelítt 15 20 f
Férll szövetek leszállított ár, jó minőség
mtr. P
5\'
90
Nyersselyem és lonlár-tok, jó mlnóiég, szép
minták "3*90
mtr. P ^
Műselyem gyönyörű mintákban
mtr. P
r
68
Bársony, óriási szín választék
mtr. P
3\'
35
Siöret lejkendók Igen uép mintákban
drb. P
r
eo
KAI kabáluÖTstek tiszta gyapja, 130-110 cm. nálei most mtr. P ezelőtt 15-20 P
6-
Kamgarn lérlluörelsk tinta gyapja, moit mtr.
Világos és sőlét Ingzellrek
métere P
1-
Batist slffon elsőrendű minőség
^55
métere P
r
Gyapjú F.olln minden színben, duplaszáles
,20
n étere P
r
Sima japán selyem 95 cm. széles
métere P
3\'
20
I* Bemberg remek mintákban
125
métere P J
Mosó delén fejkendők
drb. Illlér
70
Színes szalvéták és törlők
drb. fillér
Tliita gyapja Kaicha ét Crepella, dnplauélei minden színben r >gQ
métere P J
ezelőtt 20-28 P
Átmeneti férll doubl szövetek, gyapjú
60
1C*60 Reklámári jí]\'
méiere P |(J
Augusztus 3., vasárnap
n nábob leánya
Romantikus szerelmi töiléuel 8 Iclvonisban
Kamasz-agglegény
Vígjáték H telvnnílban
Fdiztrtplók: Ltw Cody, Allén Prlnglí, Marcellnc Day.
URANIA
Augusztus 3., vasárnap
Kék gyémánt
10 felvonásban. Póizereplök: Eleanor Bordmann. Conrád Nagel. Qwen Lee, Lawrence Qray.
Megzavart mézeshetek
DrAmi 7 felvonásban Pflizereplö: Rex, a csodskutya
— A szombathelyi vegyvizsgáló állomás megnyílt. Működési körébe tartozik Vas- és Zalamegye. Az augusztus elseje előtti vizsgálati dijakat azonban még a magyaróvári állomáshoz kell beküldeni.
Rddió legolcsóbban
Sxabó György nadió-
laboraioríumúbah Fiiul 3., \'udvar
Piri* 20*241/1, Lomion JS 06»i, Ntwyort 514 50, Brtissíl 72 00, Mltsn.. 2694a 4, Msdrtd 57 60, Amsterdsm 207 25, Bella >23 03, Wlí" 72 76 SoHs 8-74, Prfara 15-251/1 Varsó 57\'75, Uadapnt M-M, tíslgrád 9-IJVi, Bukarest 3-06.
Teraétytfx***
Buza Iszt. 15 flll., dt. 15 flll. és a rozs 20 flll. esett.
Ul bilis ttszsv. 77-« I9 20-19-Í0, 7S-sa 10-40-1965, 79-es 1955-1975, 80-as 1965-1995, dunint 77-cs 1785-18-05, 78-as 18 00-18 20, 79-ts 18 20-18 40, •Ó4S 18 25—18.45, oj rozs 11-40-1155, tak áips 1525-1565, sOrárpa 16-00-17 25, Slb 16 85-17 15, tengert tszt 17 40— 17 56, utmintoll 1690 1720, repca 26-50— 26\'65, korpa 9 90-1010.
Ilaáji: Délzalai Ifyoaía és UpHilé Vállalat. lagykaaiuáa. Ptk»« kiadó: Zalai Károly.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a rokonoknak, jóbarátoknak és (ismerősöknek, de különösen a fi|gykaniz8al városi adóhivatal tisiWffielőka-rának és más alkalmazottainak, valamint a város többi tisztviselőjének, kik boldogult feleségem temetésén megjelenni szívesek voltak és ezáltal mély fá|dalmunkat envhlteni igyekeztek, fogadják érte hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1930. atig. 2.
Horváth János
«HJ és gyermekei.
ZALAI KÖZLÖNY
imMP augusztus .3.
APRÓHIRDETÉSEI
tffja 10 uóte M
további bsó dija • mi. Vaaár- és tortbW ázó dija •*«!•. Swrdii éi fim-
• ■ .........\'55
tanepoap KI sióig «• fillér,
teke* 10 szóig M fillér, minden lorl txó ál\\t S Rll. Clmuó ■ mlade. villa-
gabb belliből illó uó kél írének isim*, bük. Állási keresőknek SOM engedmé^
Hlrdatéaak ■ (81) pangó óaaaegen alul a felaalagaa kőny.eléa, saámiáaás elkarfliéM ligeH alln I I « al a . ilt k
Eladó Csengery-ulca 18. alatl 754 n öl lélek. 3347
Fölö.ött tej állandói ti kapható — Tejköz pontnál. 3727
Paplanokat pehelyböl, Valiiból készít, valamint átdolgozásokat ii elfogad Deulsch Szellna, Fö-ut 15. 4U73
Aleóaénoban a poitaut melleit, a vasúti őrházzal szemben lévő ház 1200 □\'ól telekkel, 15 méterei lakóházzal, talál, lóval, kul az udvarban, azibadkézból eladó. Clm a kiadóban. 4(51
Elvállalnánk egy elaggott házaipár teljes ellátáiát gondozását és esetleges ápoláiát megfelelő ellenérték ellenében. Clm a kiadóban. 3810
Pénat 101 dbirtokra él házakra korlátlan összegben, méltányol kamat mellett lotyó-altlat Sattler t ajoa Irodája, Erziébet-tér 15 izám, az Igaziigtlgyl palota átellenében, 3330
Ha Jé bori akar olcsón Inni, ngr vlrcaicn iiw kóltolórs 1 liter
aranyhegyi bikavér vörösbort
B0 rillCrén. Bliloa, boiy illioddm alt lo* Inni
■AfrAh József
Teleion 335. lüuffkutikcdfe* Magyar-., 74. 5 IlUrl Itlilonienddétr* hlihoi küldök.
Liizló herceg-utca 9. aiámu ház sürgősen, minden ellogadható árért sladó, azonnal elloglalható. 1404
Magyar-utca 48. azámn ház elónyöi II-aeléil feltételek melleit alaaó. Bővebbet Elek Ügyvéd Irodája\' 4024
Pénxköloaönt bekebelezéiie minden összegben a legelőnyösebben él leggyor-lábban folyóslltat Aoaél Ignéo pénz-kölceónközvetltó Irodája Nagykanlna, Horthy Mlklóa-ul 2. szim. 3876
Kétaxobéa lakás azonnal kiadó Mária-utca 15. 4016
Férfi éa női ruha éi kabát azövelek hihetetlen olcsó iruiltáia Klslaludi éi Krausznál. 3955
Kádársegédeket azonnali belépésre (elveszek Hulczer Ferenc kádármester, Zalaigrke, Pacsa mtlletl. 40i6
Szemüvegek
kiváló minőtégben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
szakképzett látsxerésznél kaphatók t-\'ó-ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és litszerOzlet. Szakszerű Javítások.
Ügyvédi Irodai gyakorlattal, négy polgárit végiéit leiny birmlléle állást vállalna. Klnlzal-u. 15. 4014
Katonai él összes egyeiuhizali cikkek legnagyobb vhlaaxtéka Kaulmknn Károlynál. Telelőn 37?. 4003
Kétaaobée, előizobis udvari lakis azonnal kUdó Horthy Mlklós-ut 47 . 4001
Szoba-konyhás lakta mellékhelylié. gekkel, sertéióilal azonnal kiadó Á<pid-utca 31 a. 3993
Mésstársaék lakással Bsrcson Tar-nórzai-utca 3. szám alalt azonnal bérhi-adr,. 3995
Szepesi imre
Zrínyi Mlklós-utoa 28. csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület éa má-íJlt bidonos. — Telelőn 2-05.
KUlonbejiiatu bútorozott izoba Horthy Mikós-ut I. az. alalt kiadó. — Clm a kiadóban. 3993
EólvOs-lér 29. az. házbln egy nagy raktár él padlás azonnal klade. Gabonakereskedésre külónölen alkalmai 3979
Egy nagy szoba bútorozatlan kiadó Erzsébel-lér 2., emelet. 3974
bpyaiobás lakás augusztusra kiadó Ciengery-Ul 67. 3973
Jékarban levő ventlllei kulció. nagy fotel megvételre kereitetlk. — Böhm, Batlhvány-utca II. 3963
Tsnulófiut lelveazck. Haláiz lény-képéizell műterem, Hoilhy Mlklói-ut II. ^ 3961
Kpámer Zoltán
régi Üzlethelyiségéből Kazinczy-utca 3. ■zim alá költözőit, közti az uj poitához Aruraklirit moat pn minden ellogad ható áron árnáltja el. Egyes olkkak féléméi la oloaébbakl
Boraladáa klctlnyben, amíg a készlet tart, 25 litertől feljebb. A bor szép fehér, józamalu vegyes ojlvány, 5 Wágner lokos. Házhoz szállítva 24 fillér literje. Megtekinthető bármikor Simon litván hentesnél, Kiskanizsán, Varazadl utca 3. Továbbá megvételre keresek egy jókarban levő nagv sertésforrázó teknőt. -40I.S
RákóczI-ulca 4. számú ház aladó. Megbízva Dukász Miksa, Szemere-utca 3.
■ 4066
Qyamdloaósléda 85 darab m nden ellogadható áron eladó és 4 darab uj ön-toll jiiginykerék 12 él 2 óra közöü Cstngeiy ul 73. -4064
Elogénaan bútorozott szoba 1—2 ize-mélynek klauó Ballhyiny-u. 22. -4065
Elveextatt egy szegény kis leány szombalon délután a Fó-ul, Ciengery ul éi Kialaludy-utcán végig 15 pengői. A becsületes megtaláló szlveskeljék lapunk kiadóhivatalában leadni.
Jókaiban levő gyarmakkocat megvételre keiesle Ik. Dlaik. Horthy Miklóa u. 61. sz _
Zalamagya területén bármiféle ulcti-niláit éa löldmunkát Irgjutányoiabb áron elfogad Guzsvány Jánoi vállalkozó, Nagykanlzaa, Vörösmarty-ulca 67. -4047
.Egy saabétanono felvétetik CionkáK Józael térfiszabónál, Petőfi u 2. -4048
latéllé trágya aladé Horthy Mlklóa-ut 49. sz. -4046
Nagy amalatao raktár izép Irodahelységgel november l-re bérbeadó — Rolheohlld, Magyar-utca. -4049
KQIÓnbe járata bútorozol! izoba azonnal elloglalható Balthyány-u. 19. \'4050
Két tagu család két vagy háromszobás utcai lakást keres mellékhelységekkel, lehetőleg lürdőszebával. A|ánlatok a kiadóban leadhatók 4053
Tavasz-u. 19. sz. ház aladé.
4069
Bútorozott szoba magános asszony
részére kiadó. Clm a kiadóban. -4068
Istálló 2 lóra auguaztus 15 re kiadó.
Bóhiti, Bsllhyány u. 10. 4070
Margit-fttrdő
am Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7-ig ™ Márvány kádfürdő üí»aal P 150 10 jegy vételnél......Pl —
lgénybevehettk egyesületek, vállalatok la.
Tyukszemvágás......I8 — 40
Maszírozás........P —\'30
FtlIMk, íztuirflrilk raknirt Uittail.
Caapéféazak ellenőriésael amerikai lehér Leghorn keltető lo|isok állandóan kaphatók, drb 12 ffII. Só utca 12. -4071
Plaári-utoa 19. sz. ház i
bői eladó Érdeklődni ugyanott
izabad kéz--4072
Kótsvabás fdrdőszobás lakás november l-re kiadó a belvárosban. Lénárt borkereskedés 3960
Saftnyagak, bútorszövetek rendklvUl olcsó árban Klslaludi éi Krauiznál. 3954
Leglobb csukott bérautók legolcsóbban négy és hatszemélyesek Kaulmann Manónál rendelhetők. Telefon 167, este 571
Ótház-ulca 14. az. házban egyszobás konyhai lakái izonoil kiadó. 4074
Fővároll elsőrendö henleairugyár keres |ól bevezetett
helyi képviselőt.
Ajinlalok eddigi müküdés és relerendik megjelöléiével .Komoly üzlet" jeligére Rudolf Moaae hlrdc ó Irodájába Buda pest, IV., Váci-utca 18. 4030
Nuízzti egészségére ét paprikát [jak raegbizEiafó cégoé! vegyen!
Államilag vegyvizsgált, Irlísórléiü. aa|ál termésű éa leldo%ozlatolt pepiikét szállítok a leglobb íllnőiégbeii S—10 kg. poitflcsomagokban. bérmentve. — Arak brulló kgrammonként Édes nemea (kü-lónlegea világol azin) kg. 4 P. — Édes nemea (közönségei lölél írln) kg. 3-70 P. Rózsa (elsőrendű sötét) kg. 2 P. Rózsa (elaőrendü világos) kg 1-80 P. 50 -80
kg. zaikvételnél kedvező árajánlat. SzáJÍités utánvéttel vagy i pénz előleges beküldéie ellenében HEGEDŐS P. JÓZSEF
paprlkákeretkedó. paprIkutermelA f»(dolgoztató 40M Ülepe ttátyn
A SDVGER,VARRÓGÉP! K
mtors A(\'LEOr«JOBllAK. I
755/1930.
Hirdetmény.
Tótszentmárton körjegyzőség és Scnijénliáza községek a határnál egy cement hidat építenek. A■/. errevonatkozó árlejtés f. évi augusztus hó 10-én délután 3 órakor lesz a helyszínen.
A feltételek a körjegyzői irodában megtekinthetők.
Tótszentmárton, 1930. julius 31-én.
Szilágyi Lajos
4044 köijegyző
Egy bödön llbuiir esetleg kilónként Is aladó Eötvös-tér 28. 3989
Keszthelyen a jóforgalmu Qróf-féle vendéglő
bérbeadó
esetleg eladó. Bóvebb felvilágosítást ad: Fogel Hermán, Keszthely.
37T1
Különféle
kutak, centrifugál
szivattyúk,
kitflnö karban levő
gépszijak
fndklwflll oloeón kaphatók
Sartori Oszkár Utóda
cégnél Király-o. 39. Teleion 362.
Sormás község elöljáróságától.
1010/1930.
Versenytárgyalási hirdetmény.
Közhírré IcsszOk, hogy Sormás községi lemplom javilási munkálatait versenytárgyalás utján vállalatba adjuk.
Versenyezni óhajtók felhivalnak, hogy ajánlataikat „Ajánlat a sor-mási lemplom |avilási munkálataira\' felírású lezárt, lepecsételt borítékban 19J0. évi aug. 14. déli 12 óráig a sormásl körjegyzői irodába adják be. Az ajánlat feltélelei a sormási körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtudhatók.
Az ajánlathoz az építési kollség 2°/o-át kitevő bánatpénznek készpénzben vagy takarékpénztári betétkönyvben való letételét igazoló elismervény csatolandó.
Az ajánlatok f. évi aug. 16-án d. e. 8 órakor lesznek a sormási körjegyzői irodában felbontva.
Sormás, 1930. julius 31. Hltó Lajos s. k. Hosszú László s. k. bíró. 40M körjegyző.
ÚJRA KAPHATÓ I
ÚJRA KAPHATÓI
a REUMfli BAJOK HBZI KEZELESE
Irta: ENOLÁNDER ÁRPÁD, budapesti szakorvos II. kiadás. Ára 2.40 paiigi.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Ha kerékpárt akar venni, nézze meg ballongummis és extraerö*
kerékpárjaimat. CSÉP EL
kerékpárok P 185-ért kedvező fizetési feltételekkel
kaphatók.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc Nagykanlzaa, Erzsébet-tár 4. xa
1M0. auguiztus Ü.
2ALAI KÖ7.LÖNY
O
Előzetes Értesítés!
Nagykanizsa legforgalmasabb helyén, Erzsébet-tér 2. sz. alatt legmodernebb
áruházat
rendezünk be.
Áru&áswmK főbb osztályai:
mosó áru női és férfisxövet selyem és divatcikkek késsz nöl és leányka
kabát késs kelengye ssőnyegosxiály.
Áruházunk mindazt, ami a legjobb, legújabb és ami a legfontosabb, olcsó szabott áron o\'y választékban nyújtja, hogy okvetlen megtalálja a közönség, amit keres.
Áruházunk megnyitásának pontos napját, amely a hó második felére várható, következő hirdetésünkben közöljük. Várjon bevásárlásaival, érdemes lesz.
Schütz Sándor és Fia
ZAI.A1 KÖZLÖNY
\'130 :iucunlll!.
ERTESITES.
Van szerencsém a n."u;yérdniHI közönség hei\'si\'stiulnin.ísáia húzni, llogy a Szent l.nkács l\'Ordő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és ildilö ásványvizének főlerakatál átvettem.
Kitűnő borvíz, Ildit, gyógyít I
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel
WEISZ IGNÁC
sztkvlzgyáros éi lörraktára
Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ot 25.
Telelőn 101. Telefon
Zsák,
ponyva, zsineg,
hévaköté és snanllla legolcsóbb
hirsch és szegő cégnél.
15370/1930.
Tárgy: Pályázati hirdetés hadiár^) ösztöndíjra\'.
Felhivás.
A népjóléti miniszter urnák 148100/1930, sz. rendelete folytán felhivom mindazon hadirokkantakat és hadiözvegyeket, kiknek gyermekei középiskolába járnak, vagy pedig tanonckiképzés ideje alatt vannak és az 1930/1931. évi tanévre ösztöndíjban óhajtanak részesülni, azok augusztus hó 20-ig jelentkezzenek a városházán Horthy Miklós u. I. em. 1. ajtónál és hozzák magukkal ez éwégi iskolai bizonyítványaikat.
Nagykanizsán, 1930. évi julius hó 21-én.
kh Polgármester.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást kwWesó liiatésl feltételek mellett.
Állandó raktár különféle » < MrMurta baraaVazéaakhai.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
SzImplagallérnV, kézelők 12 Hll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női nifaák legolcsóbb árban «•* Hsz\'lttatnak.
OytljtAtelep : Ojártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
aiMBB MVaMME^SSM ■
Tiszlflctlel kfizloin N.i Hév c
\'ki
i ki.
Szent István cikória pótkávégyár gyöngybeváltó telep kezelésével
cégemet bízta meg. l-elhivom az. igen tisztelt háziasszonyok szives figyelmét liogy íllszcrUZIelckben Szent István cikóriát vásároljon hozza cl a CORVIN-BAZARliA a ilolmz fedelekel. hogy általa kiválasztott ajándékot kiadhassam. Minél több Szent István cikória dobozfcdclel hoz, annál értékesebb és szclili fjyöngyöt kap.
Tisztelettel
Corvin Bazár, Nagykanizsa
Erzsébet-tér 22. (Strem és Kiéin házban.)
Egyben Köblöm rendkívüli árajánlatomat:
Angol Oxlord Ing gyönyörű színekben, legjobb minőség Puplln mcllfl Ing
„ . „ „ prima minőség, gyönyörű színekben... Selyem puplln ing ~ ifír
Zefír Ing
Panama apacs ing gyermek drapp és fehér............. 6
Rajé
Panama apacs Ing prima minőség, komplett nagyság Rajé „ .
Egész príma női flór harisnya minden divatszin
Muslln nól harisnya minden divatszin ..................
Strapa női hartsnya jó minőség, csak — 70
Mosó selyem harisnya divatszinekben, hibátlan Selyem harisnya garantált hibállan, összes színekben
„ „ legjobb minőség, hibátlan, csak ............
Qyermék zokni minden számban 1—8-ig csak ...... ... ......
„ flór zo|jnl legjobb minőség mar ......... ..." 80 fill.-
Strand kofferek nfinden szinben 3
Selyem csíkos nadrág garantál! hibátlan..................... 2
„ *■,, . leányka..................... 2\'
Divat fértl bőiDvek ...........................1 20, 1 60, 2 — 2
Férfi és női ernyők csak ............................... B
Férfi és nól fürdőruhák és dresszek már ............... 2 50
Férfi gumml nadrágtartó márjX ......... 1 40, I 80, 1-80, 2 10, 3
Zokni tartő prima gummlból mlr............— 60, - 80, 1 —, 1
Női harisnyatartó minden szinben ............ I
brokát széles ............... ... ......... 2
. haskötővel ... 3
OyőnyőrO nyakkendő pazar választékban, már —\'50, t —, t 40, 2 —, 3 NŐI Ingek jó minőségű schlffohból már I 40, t 80, 2 - 240-, 3
Szoknya comblnék gyönyörű szinekben már ......... 2 40-től t ig
Bugyi » . , .......... 2 40-től 5 ig
Férfi hosszú sport harisnyák ... ... . 1 20, 1 40, 2 — 2 50, 3 — 3 50 Fértl zoknik óriási választékban már — 50, —\'75, 1—, I 20, I 60, 2 —
Divat sétabotok ................................. 1 80, 3 —, 1»0
Nyugágy lábtartóval, lenvászonűléssel........................ 10\'—
Szakajtóruhák házi vászonból, mlg a készlet tart I\'—
TörtUkoző , . . .............. I
Szalvéta damasl, rózsás fehér, piros, kék színben ... 1
. - . kockás . . . . ............ —
Férfi príma azsuros zsebkendő . . . ... —
vászon zsebkendő színes széllel ............... —
Munkás zetlr zsebkendő piros és kék ..................... —
NŐI zsebkendő színes széllel .............................. —
Oyermek zsebkendő .................................... —
Rövid alsónadrágok zefir és köperből csak .................. 1
Zelir munkás ing sötét és világos szinekben............ ...... 2
A
- Kon
Príma minőségű dupla gallér
Molino alsőnadrá Köper hosszú alsónadrág
íombos, jó minőség .
30
Kaucsuk gallér, nem kell mosni ..................
Karton kötények nagy választékban csak .........
Oyermek nyári nlkók legolcsóbban csak a Corvinban kaphatők.
. 2 —, 2 . 3 50, 3
. ... 1 . ... I
.rao,*
Divat bőr reiüiűlök óriási választékban már......... ...... 2 S0-IŐI
Divat férfi sapkák már.............................. 1 80 lói 5-ie
Levente és Bocskai sapkák .............................. t\'80
Menyasszonyi koszorúk, fátyolok, csipkék, hímzések, szalagok, Margit-öltések, gyermek cipők, szandálok, esőernyők,
A kelengyék, kötött habátok, leányka és játszó ruhák legolcsóbban csak a
couvin BMAHBAN uapőatóR t

Gabona csávázószerek
l\'i i vügy szálai |-Arzrtpác :
nlásban .lm P I \'Al ám kg.-kint tJ Í1.V1
i\' s.au
Porzot
20 dekás csomagolásban á\'n I kg.-os
1\' 1.(0 ára kg.-kinti\' •■ «0 " S HÜ
Tttlnntln porpác :
211 dekás csomagolásban ám I\' 2.40
1 kg.-os . ára kg kint I\' H. 10
S . . ., „ I\' 7.90
25 „ ...... P 7.-
Ncdves pácok: Blériot:
1r< dekán csomagolásban ára P 2.—
I kg iis ,. ára kg -kint 1\' 7.-
10 kg -ón loltili...... 1\' 6.40
Hlgozán :
20 dekás csomagolásban ára P 2.90 \'/l éa 1 kg-os caomagolásban
ára kg.-klnt.......... I\' 12 50
5 kg.-os csomagolásban
ára kg.-ktnt............ P 12 50
Tlllintln nedvei pác: 75 dekáa csomagolásban ára P 3 49 l/l kg.-os „ ára kg.-ként P 6.90
1 ., ..... P 1380
S és 10 kg.-o....... P 13-
25 kg.-os ...... P 12.-
Az árak ab Nagykanizsa értendők, eredeti gyárt csomagolásban. (Nagyobb mennyiség vételénél árengedmény).
Kapható:
orszAb József
mag-, műtrágya- és nAvényvédelml
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Teleion 130,
fehérnemű «f, harw^
ápolás, varrás
^Fmmilrn^
WfiRÓGÉPRtSlN \'^
MtIUIi28i Mkliltfe: «M V
1980. .itiiM
ZALAI KÖ/.lflNV
Hirdetmény.
1 A puliKiki ni kii i;;ií.I ■ Iclsfi leánynevelő iillé/tl l\'.UO :il-ik tanévnek i. évInlyaniAlu kivételnek mindazon leányuk, akik a puliin iskola, vagy bármely középiskola l\\\' 0BzlAly.ll sikerríI elvégezték.
2. Akinek legalább a középiskola V. osztályának megfelelő végzettségük van, egyenesen a II évfolyamba vihetők fel.
A bentlakó növendékek havi cllAlási dija 100 l>.
4. BeiralkozAskor különböző dijak címén fizeleiulft 70 — P.
5. Prospektust küld és felvilágosítással készséggel szolgál
az Igazgatóság.
M
EISSENI
RAKONITZI
ayAnyOrfl madarn
cserépkályhák
fehér és színes
kl.ltalbon a lagkl.álóbb mlnS-aégban, majdnem
a rendes ér feléért
kaafcaMk, ml( « alkalmi •«.
talMI Uána»é Muhi tart
s
Rirttf-itca 39. Teltfoa 362.
534/1930. vht. sz
Árverési hirdetmény.
AMbott bMaá(i végrehajtó az 1881. éri LX. L-t 101. § a értelmében ezennel köi-hln* testi, hoiy a nagyktnlttal klr. |»rás-teao. évi 10524-330 számú
____ SvaHwitében dr. Weliz Li|oi
Bmitf tIM UpMI Piuk Vllmoi lavara Mí pengi s lát. ereiéig 193a évi má|ua M 3óáa logaaatoallolt klelégltéal végrehajtás utján te- éa lelüllogUlt 4a 8390 peajóre becatkll kflvetketö Ingóaágok, u m.: szobabútorok, tehenek, aertéaek •tb. nyflvánoa árverésen eladatnak
Mely árverésnek « nagykanizsai klr. |á-rátblroaág 1930. évi 1Ö626/1930 atámu végzéae folytán 600 P tókekOveteléa, ennek 1930. évi májua hó IS nap|ilól |áró S°A> kamatai, \'/<Vo váltódl] és eddig Oaazeaen 17 P 64 L-ben bíróilag már megállapított költségek erejéig, a fizetett öatzeg levon*■ aával Hahót kózjaégben éa Nagykanizsán lolytatva leendó megtartásába 1930. évi auguaztua hó 14-lk napjának délutáni S érája határidóul kllüzetik és ahhoz « venni ajándékozók éiennel oly meg-(egyiáaaei hivatnak meg, hogy aa értnlett Ingóságok az 1S81. évi LX. L-t 10?. éa \'<». §-alértelmében kétzpénzliietét mellett « legtöbbet ígértnek azükaég esetén beca-áron alul la el lógnak adatni. . Amennyiben az elárverezendő Ingótágo kat mátok la le- és felUlfoglalUtták éa "okra kielégítési Jogoi nyertek volna, ezen árveréi II igíi. *vT LX. t-t 102. § a érteiméhen ezek Javára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanlzaán, 1930. évi Jullua hó 19. napjin. (
Elek László s. k. «MZ klr. bírósági végrehajtó.
I;i;y használt, de júkaiban levő
angol motorkerékpár
tililiilkdcsival, világítással, teljesen üzemképes állapotban
olcsón eladó.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Hollós Ferenc Nagykanizsa, Erzsébet tér 4. «»7
■ mm iii i iiii — i ■
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tcnniszpálya.
Garage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve mi 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5-50-től és jullus 1-től 6 50 töl.
Saját strand. Buffat.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkinl 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jóminöségü Puoh,Triumph.8teyr Waffnnrad kerékpárok
kedvező feltételekkel kaphatók:
BRIMDL SlHDOI ÉS Fik CtQDél
Deák-tér 2., a felaótemplunnáL
Kulió gummlk 6 peng«:ól, bclnó gummik 2 40 pengótől. Piros prizmák, névtáblák, lékek, caengók, pedálok, lánooik, pumpák, lámpák, tengelyek ét egyéb alkatrészek olcaó beste téti helye. - Ja.lt* Mihályi
GaraboncI körjegyzőtől
Tárgy: Korcsma bérbeadásának hirdetése.
923/1930. Oarabonci birtokossági
korcsma
egy üzlethelyiséggel, mészárszékkel, vágóhíddal és. egyéb mellékhelyiséggel 1930. ^vl augusztus 15-én d. u. 3 órako-a községháznál, nyilvános árverésen, három évi időtartamra bérbe lesz adva
Kikiáltási ár 1000 P, bánat pénz 250 P. Feltételek a gara-bonci jegyzői irodában meg tudhatók. Garabonc, 1930. julius 30.
Derrallcs Jánns s. k. biró Csizmadia Sántor s. k. körjegyző
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
13258/1930.
Hirdetmény.
1. 6 drb. téli erdőőri zubbonyra bélelve, ujjabéléssel, elsőrendű anyagból és elkészítéssel mérték szerint
2. 6 drb. téli mellényre bélelve, ugy mint I. pont alatt.
3. 6 drb. téli erdőőri nadrágra bélelve, u. m. 1. pont alatt a v. iktatóhivatalba legkésőbb f. é. szeptember 17-én d. e. 12 óráig beadandó zárt irásbeii ajánlatot kérek.
Bővebb felvilágosítás kapható a város .esdőülvatalában.
Nagykanizsa, 1930. julius hó 30-án.
Polgármester.
Bagy kanizsaiak találkozóhelye az 1 «"
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEUST. . Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
FIGYELMEZTETÉS!
Saj \\t érdekéhen figyelmezléltlnk mindenkit, aki motorkerékpárt akar vásárolni, hogy addig ne vegyen, amig nem tutija, hogy a világhirll
motorkerékpárok milyen áron és milyen fizetési fellételekkel kerülnél; most forgalomba.
Kérjen díjmentes ismertetőt!
ZSOLNAI
Budapest, Dessewffy-utca 47.
tóit__._
pasztörizált, a kivánt időben házhoz szállítva rendszeresen
kapható
Tejszövetkezeti Központnál.
Talafon
3-49. T«tafo»
<0S)
SzentgyOrgyvárl hegyen 1SOO D-OI Jótermö
csemegeszőlő eladó.
Ebból 750 n-01 la kapható. Érdeklódnl lehel a tulajdonosnál Kliktnlitán, Vtrtzadl-ulca 4. azám alatt, aau
Ha Ifutjáiiak vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLVI JEHÖ
s gépIparvállaltUvtl
Zalaegerszeg. Teleion: 43. Készít:
vlavaxatAk ém tzlvflHiabtrta-daaéaakat, traktarak, atriák éa |)ó|iak JavItAazkt.
Koó Kálmán
müasztalos
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kailnczy-utca 5. t poitapalotával izemben.
Állandóan nayy nélati-iák mlndattaamO bútorokban. ito*
ZALAI KÖZLÖNY
19*0. auauMtus 3.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyújtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát
Cégűnk öt évtizedes múltja garantálja a
legteljesebb • megelégedését.
Keressen fel bennQnket személyesen!
■— •
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5. szám és
SOPRON, Vftrktrtttit 62
Alapítva i 1887-ben,
Nyomatott a Dél zalai Nyomda «a Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős taletvezeta- Zalai Károly.)
70. évfolyam 176. szám
NagykatUna, 183C. augusztus 5. kedd
Ara 14 fillér
ZA11I MZLOIT

POLITIKAI NAPILAP
Felelő* szerkesztő: Barbarlts Lajos
DMMU in : tfj Mcs a TtWon: Nacykinlna 7S. KtuüSij 1
Munkanélküliség
Irta: Dr. Krflger Alsdár, országgyűlést képviseld
Munkál és kenyeret kérnek, ez a helyzet mai reális képe az egész országban. Nem vigasztalás az, hogy ez ,, világjelenség". Eleget hallottunk már arról, kngy világjelenség a gazdasági válság. Ebből, hogy világjelenség, én csak egy tanulságot kívánok levonni, azt, hogy nézzük meg, hogy a világjelenséggel izemben milyen kísérleteket lettek másult, hogy váltak be azok és amennyiben a másult alkalmazóit rendszabályok beváltak, fogadjuk el azokal, ameny-nylben nem vállak be, vonjuk le a megfelelő következtetést, de azonfelül mi a magbnk sajál poriáján, saját különleges viszonyaink szerint nyul-junk hozzá a válsághoz és próbáljuk meg a magyar különleges viszonyoknak megfelelően a ml válságunkat megoldani.
Ugyanez a munkanélküliség, amely nálunk van, mint világjelenség meg van Angliában is. Mikor a szociáldemokraták és fegyvertársaik rendszerváltozási követelnek és a rendszerváltozást ugy állítják be, mint a mostani válság legszerencsésebb meg oldási módját, én rámutatok arra a tényre, hogy Angliában az a rendszer van, amelyei itt sürgetnek, mun-káakormány van és a munkáskormány alatt dagadt fel a munkanélküliség olyan nagymérvűvé, hogy az •ngol kormánynak, az angol munkás-kormánynak a munkanélküliség a legnehezebb és majdnem megoldhatatlan feladata. Politikai rendszerváltozása! tehát ne méltóztassék ajánlkozni, mint amely a munkanélküliség kérdését megoldhatná, Angliában a baloldali kormány mellett sokkal nagyobb a munkanélküliség, mint nálunk jobboldali kormány mellett.
A munkanélküliség kérdésének megoldására Angliában a munkáskormány két eszközt ajánl. Az egyik a munkaldöleszállltás, s másik pedig a munkanélküli segély felemelése. Mind a ketlő csak a munkanélküli-liget emelné. A munkaidő leszállításánál zsákutcába jutott az angol kormány. Megígérte a hét és fél órai munkaidőt. Ezt a hét és fél órai munkaidői Is sokalják a balszárnyon és azt akarják, hogy még kevesebbre szállítják le. Viszont a munkaadók, egészen természetesen, a munkaidőik hét és fél órára való leszállítást is sokalják és pedig abból az indokból - és helyes Indokból — kiindulva, hogy a munkanélküliséget ezzy^nem csökkentenék, hanem tokozni%gják, mert a munkabérek megmaradván, a termelés megdrágul ®s természetes dolog, hogy ennek következtében a munkanélküliség cwk növekedni fog.
* munkanélküli segély még súlyosabb probléma. A munkanélküli segélyt Angliában még 1921-ben az
akkori polgári kormány hozta be. 1921. óla Anglia munkanélküli segély elmén nem kevesebb, mint 100 millió font sterlinget, vagyis 2 800 millió pengőt költölt el. Honnan ? Az adókból. Mi lett ennek következménye? 2 800 millió pengóvel tovább drtigult a termelés. Másrészt pedig bekövetkezett az, hogy a munkanélküliek tömege a munkanélküli segélyek folytán leiduzzadt, szinle mesterségesen. Most már nagy táborrá szerveződtek és a munkanélküliek megszervezel! tábora sürget! és a munkáskormány beígérte, de megvalósítani még nem ludla azt, hogy a munkanélküli segélyt heti 15 shillingről felemeljék egy font sterlingre. Ez megint olyan óriási megdrágltáaát jelentené a termelésnek, amely csak a munkanél-
küliséget fokozná. Belátja ezt maga a munkáskormány is és Ígéreteknél tovább nem megy.
Eféle ígéretekkel, hangzatos szavakkal a munkanélküliségen seglleni nem lehet. Az Ilyesmi csak izgatószernek (ó, de reális orvosságnak sem a munkaidő leszállítását, sem a munkanélküli segély bevezetését, vagy fölemelését, sem pedig, ami ennek hátterében van, a politikai rendszerváltozást beállítani nem lehel.
Igenis, a mai politikai rendszernek feladata, erkölcsi kötelessége, hogy a munkanélküliségen és nyomorúságon, ugy, ahogy lehetséges, segítsen, az egy vágányra berendezett észjárású szociáldemokrácia se-giteni a bajon nem tud.
Negyven óv lesz a köztisztviselők szolgálati Ideje
Az ősszel már a parlament elé kerül a szolgálati Időt és az előléptetések rendjét szabályozó törvényjavaslat
Budapest, augusztus 4 A köztisztviselők stálusrendezésé-nek kérdésével kapcsolatban már régóta foglalkozik a kormány a szolgálat! Idő kérdésének reformjával ia. Beavatott helyről nyert Információnk szerint Wekerle Sándor pénzügyminiszter törvényjavaslatot kíván a Ház elé terjeszteni a közalkalmazottak szolgálati idejének felemeléséről. A terv szerint 35 évrit 40 évre emelik fel valamennyi közalkalmazott szolgálali Idejét, ami azt jelenti, hogy a
reform keresztülvitele után minden tisztviselő öt évvel később éri el a teljes nyugdíjra jogosító szolgálati Idői. Ezzel együtt természetesen arányosan megváltozik az előléptetés eddigi módja és Ideje is.
A törvényjavaslatot, amely a minisztériumban már elkészüli, Wekerle Sándor pénzügyminiszter még az ősszel beterjeszti a törvényhozás elé és a képviselőház valószínűleg már a legelső javaslatok között le is tár-gyalja.
Borzalmas földrengés pusztított a Kaspltenger partján
Az elpusztult olasz vidéken újra kezdődik az élet
föld színéről.
London, augusztus 4 A Kaspi-tenger északi és keleti partvidékén vasárnap hajnalbn borzalmas földrengés pusztított. Uritik városa (azelőtt Alexondrovsz) és Chapaew mezőváros (azelőtt (Ourev) romokban hever. Az első jelenlések szerint ebben a két városban ösz-szesen ötszáz halott és négyezer sebesült van, valószínű szonban, hogy a szörnyű elemi csapás ezer és ezer emberéletet követelt áldozatul. A földrengés az egész tájat megváltoztatta. Az Ural folyó a földrengés következtében elhagyta medrét és uj mederbe került. Az uj meder virágzó mezőkön, szántóföldeken haladt át és az útjában álló falvakat és köz-
ségeket ellünletle Újra benépesedik az olasz földrengés sújtotta vidék
Róma, augusztus 4 Az olasz földrengés területin serényen folyik a romok eltakarítása és több mint 3000 munkás dolgozik az elpusztított vidékek újjáépítésén. Sok család visszatéri otthonába és u|-ból megkezdte a föld megmunkálását.
Egyházi kinevezés
Kóma, augusztus 4 (Éjszakai rádiójelentés) A pápa dr. Luttor Ferenc pápai prelátust, a Valikán magyar követségének kánonjogi tanácsosát a keleti egyházak szent kongregációjának tanácsosává kinevezte. (Dr. Luttor Balatonfüreden volt plébános.)
A hódmezővásárhelyi dalosverseny
Hódmaxdvásárhely augusztus 4 Délelölt 10 órakor kezdődött el Feketesas nagytermében és a\'ailn-házban párhuzamosan a dalosverseny, amelynek vasárnap éjjel kihirdetett eredményei a következők :
Mokcsay Zoltán dr. főispán Hym-nusz diját, a Pécsi Polgári Daloskör nyelte meg 111 ponttal. A nehéz müdalcsoportban a Pesterzsébeti Iparos Dalkör 120 ponttal megnyerte Hódmezővásárhely diját. A könnyebb müdalcsoportban a Debreceni Testedző Egyesület 118 ponttal megnyerte Mayer János földmlvelésügyl miniszter diját. A népdal csoportban a Szolnoki Iparosdalkör 1118 ponttal megnyerte a vásárhelyi Ipartestület diját. A vegyescsoportban első lett a szegedi Honszeretet Dalkör és megnyerte a hódmezővásárhelyi Iparosegylet diját.
A román koronázást
a királyi pár klbékDlésélg elhalasztják
Bukarest, augusztus 4 A Dlminaata értesülése szerint a román koronázási ünnepségeket elhalasztják abban az esetben, ha Károly király és Heléna királynő válóperének Ítéletét a kitűzött terminusig nem semmisitik meg. Ebben az esetben a koronázás később történik meg.
■eghalt Wagner Szigfried
Hayruth, augusztus 4 (Éjszakai rádlóójelentés) Wagner Szlglried, a bayruthl ünnepi játékok rendezője, a nagynevű dirigenB, Wagner Richárdnak, a zeneköltés halhatatlanjának fia, a bayruthl városi kórházban ma délután 5 óra 30 perckor meghalt.
Tnka megvaknlástól (él
Prága, augusztus 4 Tuka védői azzal a kéréssel álltak elő, hogy védencüket vigyék kórházba, mert régi szembaja kl-ujult és a megvakulás veszélye fenyegeti. A védők egyidejűleg kegyelmi kérvényt terjesztenek a köztársaság elnöke elé.
ZALAI KÖZLÖNY
A francia textil munkások sztrájkja
Roubalx, augusztus 4 A szocialista szakszervezeten kívül álló francia munkások, akik az úgynevezett szabad szakszervezetekben tömörülnek, nem csatlakoztak az általános Bzlrájkra szóló felhíváshoz és nem vesznek részt a munka beszüntetésében azon üzemek sem, amelyeknek munkaadói kielégítették a munkátok kívánságait. A prefek-lura közlése szerint Roubalx-ban 46.000 munkás közül 16.000 lépelt sztrájkba. Lilié-ben a sztrájk helyzete nem változott. Tourcoing-ban 6000 munkás elmaradt munkahelyétől.
lankában a cseka
200 halott a sztrájkolókra adott sortűz után
Bukarest, augusztus 4
Tegnap érkezeit meg a constanzal kikötőbe a Westa nevű olaspgőzös, melynek lisztjei az \'Odesszában , lefolyt véres napokról hoztak Írt\'.\' A tisztek elbeszélése szerint- jullus 25-én több gyár munkássága sztrájkba lépelt és tüntetést rendezeti a OPU palotája előtt.
A tüntetők ellen kivezényelt katonaságot kövekkel dobálták meg, mire sortűz következett, majd a menekülő munkásokat gépfegyverekkel lövöldözték. Az utcai vérengzésnek 200 halálos áldozata volt. Éjszaka a sztrájkolók felfegyverkezve, megtámadták a városban cirkáló katonai őrségeket, melyek közül többet lemészároltak. A rendet csak másnap délre sikerüli biztosítani. A vérengzésekről szóló hírt valamennyi tiszt megerősíti.
Összetörte magát
az ablakon át menekülő betOrö Dombóvár, augusztus 4
Dlener Ernő dombóvári kereskedő hajnalban arra ébredt, hogy a hálószobájával szomszédos Irodahelyiségben valaki motoszkál. Azonnal villanyt gyújtott és átment irodájába, ahol rövid kutatás után a kézipénztár mögött egy Ismeretlen egyént talált meglapulva. A betörő hirtelen a kereskedőre ugrott és egy hatalmas csapással a földre terítette. A keresktxiö a váratlan üléstől a földre bukott, mire a betörő a nyitott ablakon át az udvarra ugrott ki Azonban oly szeren-reacsétlenül bukott át az ablakon, hogy súlyos sérülésekel szenvedett. Orrát a szó szoros értelmében összelapította, fogai közül öt kitörött, továbbá állkapcsa Is több helyen megrepedt. A betörő súlyos sérülései ellenére is tudott vánszorogni. Reggel azonban a személyleírás és az el-tilkolhatatlsn külső sérülések alapján a dombóvári csendőrség megállapította, hogy a betörési kísérletet Csender Ferenc rovolmultu dombóvári lakos kövelte el. Ai ónnal le is tartóztatták, ma|d gyógykezeltetés céljából a szekszárdi közkórházba szállították át.
Zavaros polgármestert nem vlsxllc vissza a KórQáxba
Vargha műszaki tanácsost 30.000 pengő óvadék ellenében sem helyezik szabadlábra
Székesfehérvár, augusztus 4
Vargha Elemér védője, Elsenbarth Ferenc dr. 30.000 pengi kaució lefizetése ellenében védence szabadlábrahelyezését kérle. A királyi törvényszék vádtanácsa ma délben hozta meg határozatát. A határozat szerint a vádtanács elutasítja a védőnek kaució ellenében való szabad-Iára helyezési kérelmét azzal az Indokolással, hogy a 30000 pengő kaució összege nem teszi valószínűvé, hogy a vádlott szökésétől nem kellene tartani.
A vizsgálóbíró sem legnap, sem ma nem tarlóit kihallgatásokat, mert a Péchy Erzsi-féle autószerencsétlenség helyszíni vizsgálatával és kihallgatásaival volt elfoglalva.
Erdélyi Oyula dr, Zavaros Aladár
yédője ma beadványt terjesztettBary dr. királyi ügyész elé, amelyben ismét kéri védencének súlyos .és élei-veszélyes egészségi állapotára való tekintettel a kórházba való visszahelyezését. Az ügyész épp ugy, mint Vargha Elemér ügyében, ezt a kérelmet sem hajlandó elfogadni, épen ezért a védő kijelentette, hogy az Igazságügyi Orvosi Tan .cshoz fordul ebben az ügyben. KiOallgatdsolc a fay-Ogybcn Budapest, augusztus 4
Vay Kázmér titkárát, Szelecsényl Andort ma délelőtt kihallgatták az ügyészségen a fehéryári-uli rendőri lakó-telep építkezése ügyében. A kihallgatás a délutáni órákban még tartott.
A Vay-ügy uj vlzsgálóblrájává dr. Lengyel Ernőt jelölték ki.
1860-1930.
• ■ *
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
Pécfiy Erzsit az uf 1canlzsal mentőautó vitte Kórházba a fe&érvárl autószerencsétlenség után
Az uj nagykanizsai mentfiautó premierje
Nagykanizsa, augusztus 4 A Zalai Közlöny vasárnapi számában éjszakai rádiójelenlésűnk nyomán közöltük, hogy Székesfehérvár határában súlyos autó-szerencsétlenség érle\' Péchy Erzsi budspestl primadonnát.
Az esetet a sajtó ugy közölte, hogy a szerencsétlenség sebesültjeit a székesfehérvári mentők részesítették első segélyben és azok is szállították be a székesfehérvári kórházbs.
Ezzel kapcsolatban a nagykanizsai mentők annak megállapítását kérik, hogy a fentirt szerencsétlenség áldozatait nem a székesfehérvári mentők, hanem egy nagykanizsai mentő,
Pillér József szállította a nagykanizsai uj mentőautóval a székesfehérvári kórházba. Ugyanit az uj mentő-aulót Pillér épen szombaton délután hozta Budapestről Nagykanizsára. A szerencsétlenség közvetlenül a mentőautó előtt lOOméternylretörtént, aml^PlIler József az alábbiakban mond el a Zalai KMOny-ntk.
— Székesfehérvár halárában szombaton délután negyed öt órakor a mérsékelt tempóban haladó mentőautót egy Peugeot, majd egy Steyer auló előzte meg. Mindkét kocsi kb. 70 kilométeres tempóban rohant. A gépkocsikban többen ültek. Az első aulól, — mint később megtudtam --
1830 augusztus 5.
Schulzer József budapesti mflszaki tisztviselő vezette ét rajta kívül még négyen foglaltak helyet a csukott kocsiban. A másik autót, nfely nyitott Steyer volt, Péchy Emi vezette, aki melleit a soffőr ült, hátul pedig a primadonna Mária nővére és Tavy Tibon ny. százados olt. Ugy.- láttatni hogy a Steyer elózni akarja at előtte haladd csukott kocsit, melyet azonban Schulzer erre még jobban nekieresztett, nehogy a művésznő kocsija előznt tudjon. Ugy-lálazlk a művésznő nem tartotta biztosan a volánt, mert egyszerre a mentőautótól kb. 100-120 méternyire a Steyer-autó sárhányója elkapta a Peugeot kocsit. Az összeütközés következtében a csukott autó az úttest Jobb, a primadonna nyitott kocsija pedig az ut baloldalán borult az árokba. Mindkét kocsi összetörött. A szerencsétlenség pillanatok alatt történt. Azonnal rákapcsoltam a mentőautóra és odaérve rögtön hozzáfogtam, hogy a sebesülteket kiszabadítsam az autók rom|al alól. Közben több auló érkezett oda és azok utasai segítettek nekem A sebesülteket azután a kanizsai uj mentőautóba fektettük ét beszállítottam a székesfehérvári Szent Oyörgy-kór-házba. Először 4 sebesültet, a legsúlyosabbakat tettem fel a kocsira. Az uj mentőautó csupa vér lett, úgyannyira, hogy a másik 3 sebesültei már a kocsi padlójára kellett fektetnem. Mikor a második fordulót teltem, akkor jöttek vágtában a székesfehérvári mentők lófogalu kocsijukkal. ,Van dm nekünk Is mentőautónk, — mondták — de nincs gummlja\'.
— Így zajlott le, kérem, az uj mentőautónk premierje — fejezi b« Pillér József, akit különben a székesfehérvári rendőrség is kihallgatott és vallomása döntő fontosaágu a szerencsétlenség ügyében.
Ssilyoa leértéi címén Indul/ ef/drd* Pécjy EnstsIlon Székesfehérvár, augusztus 4
A szombati autószerencsétlenség ügyében a nyomozás megállapította, hogy Péchy Erzsit terhelt a felelősség, mert a szabályok ellenére balra előzött. Megállapították azt la, hogy hogy Péchy Eminek hajtási Igazolványa nem- volt, sít még vizsga Iránti kérvényt sem adott bt.
Péchy Erzsi állapota súlyos, de egyáltalán nem életveszélye*. Péchy Erzsi ellen súlyos testisértés vétoége elmén Indult meg az eljárás az ügy még szeptemberben tárgyalásra kerül a székesfehérvári törvényszéken.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai SMf-tlgy.ló Jeleatásek t Hétlón s WsaáraA-kt : Remi 7 órakor +18-4, dtíuUn 2 órakor +M 4, eata 8 órakoz +19 8.
PtlMat: Reggel borait, délben telhóa. ute Unta égboltozat.
Szélirány Reggel nyugat, délben délnyugat, éate déli izét.
(ÉJumkal ródiójtUMit) * ■lal latáaat este M laatli h.t,l alntarekra hajt* 146 vérható, l*nf»atsUa **»*\'-tosással.
1M0. augusztus 5
ÍALAI KÓÍLÖNV
Orkán, árvíz, falhfiazakadáa
Franciaországban sokhelyütt megakadt a forgalom -Tízezer ház viz alatt Tokióban
azonban
a még csak
PárU, auguaztus 4
Az ország nyugati és délkeleti részéiből Ismét heves viharokat jelentenek. A Páits—Lyon vasulvonalon többhelyOtt megszakadt a forgalom és a vonatok csak késéssel érkeznek meg rendeltetési helyükre. A vihar Bellevilletoen, Qorzatban és Nimes-ben halálos áldozatokat Is követett.
Az Atlanti-óceánon Is nagy vihst lomból; kél halászhaji) elmerült. Brest kornyékén az orkán gyökeres-töl kitépte a Iákat és levette a házak teltjéről a cserepei. A kár igen nagy.
Díjon kornyékén a szélvihar százával dOntOtte ki a távirófaznikal, amelyek a sinekre zuhanva nagy fennakadást okoztak a vasúti forgalomban.
A Bretagne déli partjain olyan heves szél dahOng, hogy a hajóforgalom emiatt szünetel.
Perplgnan közelében nagy jégeső volt. Az Agly völgyében mogyoró-nagyságú jégdarabok estek.
Aveze helységben a villám becsapott egy hátba, ahol a házbeliek épen együtt voltak. A négytagú családból ketten — az asszony és leánya — szörnyethaltak, mig az apa és
fia súlyos sérüléseket szenvedeti.
Árvíz Japánban
Tokió, Augusztus 4
Japánban szombaton és vasárnap ítéletidő pusztítóit. Az állandó felhőszakadások mindenütt nagy árvlzve-szedetmet okoztak. Hondo sziget északi partvidéke sínylette meg legjobban a zivatarokat. Tömegesen omlottak össze a házak s Igen sok embert elragadott az ár. A hondói partvidékről éddig több mint ötven halottat jelentenek Oizaka város a víz alatt áll. Több mint tízezer házat öntött el az ár s a közlekedést csónakokkal kell lebonyolítani. Tokió felelt szintén nagy felhőszakadás vonult el. A fővárosban négyezer ház víz alatt áll. Cotlori városában háromezer házal önlött el a viz. Motorcsónakszerencsétlenség hat halottal
Newyork, augusztus 4 A Kentucky-államban levő Louls-vllleben egy motorcsónak felborult és elsülyedt. Egy felnőttel és öl gyermeket már nem sikerült ideje korán megmenteni, Hat utas a vízbe fulladt.

Meghalt a fegy&dxban az apó&oyilkos FrorelcQ Ernő
Arabul éa oroszul tanult, egyházi zenét komponált, Oroszországba kéazűlt a 12 éyl börtönre ítélt gyilkoa banktisztviselő
Sopron, augusztus 4
Ma a kora reggeli órákban váratlanul meghált a sopron—köhidal fegyházban Frortich Ernő volt fővárosi banktisztviselő, aki 1924 október 6-Írói 7-ére virradó éjszaka az Egyedi-kastélyban, ágyában megfojtotta apósát, Egyed Artúr sopronmegyei fokibirtokost és híres istáiió-tulajdonost. A gyilkosság kiderűlése után Frortich Ernőt a soproni törvényszék szándékos emberölés büntette miatt 4 évi bOrtönre ítélte. Ezt a büntetést a tábla hat évi, a kúria pedig 12 évi börtönre emelte fel.
Frortich Ernő pinteken reggel Influenzában megbetegedett. Az orvos torokgyulladást állapitolt meg és a fegyház kórházába utalta, ahol állapota rosszabbodott és ma reggel
5 órakor meghalt.
Frortich Ernő büntetését kezdettől fogva a sopron—kőhidai fegyházban töltötte el, ahol Irodai munkára osztották be. Kifogástalanul viselte magát és munkáját lelkiismeretesen végezte. Beletörődött sorsába, subád Idegben nyelveket tanult. Az utóbbi Időben ax arab és orosz nyelvet sajátította el és ugy tervezte, hogy 1930. október havában feltételes kl szabadulása esetén Oroszországban kezd uj életet. Egyházi zenemüveket is komponált, az evangellkus isten tisztelet alatt ő látta cl az orgona-klséretet.
Frorelchlil a felesége a bünper befejezése után elvált és fegyházl élete alatt soha senki nem látogatta meg.
tQzet
Kát
onyt magfiit, majd rájuk gyújtotta a házat
Egy utluparót letartóztattak a azolnoki kettői rabló-gyilkosság gyanúja alatt
8»olnok, augusztus 4 Szolnokon ma éjszaka folyamán kettős gyilkosság tOrtént a Bástya-utca 9. számú hálban, ahol Ozv. Ktrsnyánttzkf Jánoiftét, egy utkaparó özvegyét és a 69 éves Berta jános-nét meggyilkolva találták. A gyilkos mindkét áldozatát késszurásokkal ölte meg.
A szomszédok elbeszélése szerint tegnap este az özvegyasszony
egy férfit engedett be a házba,
Iki a konyhában lOIIOIte az éjszakát és valószínűleg álmukban ölte meg az asszonyokat. A gyilkos vadálla-tlas kegyetlenséggel elvágta áldozatainak torkát, Kersnyánaxkynénak a fejét valósén*1 leszelte a törzsről. Ezután fel akatta gyújtani a házal, meggyu|totta a konyhabútorokat, a füst láttára Összesereglett emberek
kezdődő eloltották, gyilkos a lakást teljesen felforgatta és kifosztotla.
A kettős gyilkossági ügyben Pikó Pál beBnyőszögi utkaparót letartóztatták
Pikó Pál a meggyilkolt Kersnydnszky Jánosné elhunyt fiának hosszú időn keresztül alkalmazottja volt.
Egy tanú vallomásában elmondotta, hogy tegnap este egy fiatalember kopogtatott Kersnyánszkyné ablakán és Igennel felelt, amikor az asszony azl kétdezle, hogy .Te vagy az, Pali?" A fiatalembert az Özvegyasszony beengedte a hizbj.
Délulán megkezdték Pikó Pál kihallgatását.
Fiit gyorsabban 811 Sárga kanna — hkete sávval |
A Mura partján szíven lőtte magát e, tojáskereskedő és holtan bukott a folyó
gy
iba
A csendőrség előbb bűntényt gyanított, de a boncolás megállapította az öngyilkosságot — Mannllcher-kara-béllyul lőtte keresztül szivét az öngyilkos, akit ideg-a halálba
baja vitt
Nagykanizsa, auguaztus 4 Jullus 25-ikén délelölt meg|elent a felsőszemenyei körjegyzőségen KaJ-zóvdr Jánosné és bejelentette, hogy férje aki kovácsmester, de ujabban tojáskereskedéssel foglalkozik, eltűnt hazulról. Az asszony közölte azt az aggodalmát a jegyzővel, hogy idegbajos férje vagy magának okozhatott bajt, vagy bűntény érhette .-falus] kOrutja alkalmával. A jegyző azonnal közölte Kajzóvár eltűnését a lete-nyei föszolga bírósággal, mely utasította a csendőrséget a nyomozás folyamaiba tételére.
A következő héten részben fény derült a titokzatos eltűnésre, melyet aztán a csendőrség munkája és a törvényszéki orvosok boncolása végérvényesen tisztázott.
Augusztus 2 lkán Letenye és F.gyMa községek kOzött a Mura parton halászgatott Bagyl István gazdálkodó, aki észrevette, hogy a folyó egy férfiruhás holttestet sodor magával.
Mások segítségével parira húzták a hullát, msjd Jelentették az esetet a letenyel csendörségnek. Amint a Járőr megvizsgálta a hullát, észrevették, hogy a holttest bal mellén vérfollos a ruha, az Ing alatt pedig a szív táján fegyvergolyó fúrta seb van. A nagykanizsai kir. ügyészség a leadott Jelenlésből bűntényre gondolt, ezért nem adta kl a temetési engedélyi a Mura titokzatos halottjának elfoldelésére, hanem elrendelte a törvényszéki boncolást, melynek meg-ejtésére szombaton délulán kl is ulazott Letenyére a két törvényszéki orvos. A letenyel csendörök a a hulla ruhájának
zsebeiben Iratokat és, négy darab, Mannlicher karabélyba való golyót találtak.
Az Iratokból kétségtelenül meg lehetett állapliani, hogy Kajzóvár Jánost találták meg, akinek eltűnési ügyében a csendőrség egy hét ó.a nyomozott.
Szombaton délután megtörtént a boncolás és ennek során megállapították, hogy a Mannlicher karabélyból leadott lövés közvetlen közelről érte a testet, a golyó a szivet átfúrta és hátul a bal-lapockán főtt kl. A golyó fúrta seb mellett észlelt börporkölödésből az orvosok azt is kétségtelenül megállapították, hogy
Öngyilkosság történt Az áldozat maga szorította mellének a fegyver csövét, miközben meghúzta a ravaszt.
A nyomozás ugy rekonstruálta az öngyilkosság lefolyását, hogy
Kéjsóvár a Mura meredek partján állva sBtOtte el a fegyverét, holtan bukott be a folyóba, mely aztán magával sodorta.
A csendőrjárőr a parlmentén Igyekezett a különös öngyilkosság színhelyét megállapítani, azonban ez nem sikerült. A karabélyt sem találták meg, mert az lemerült a viz fenekére.
Tettének okáról nem hagyott hátra semmiféle Írást, de felesége mikor a csendőrök értesítették és közölték vele, hogy milyen tragikus módon vetett véget életének, rögtön azt válaszolta, hogy .bizonyosan
súlyos Idegbaja miatt végzett magával
Kajzóvárt Letenyáu temették el, 3iz ügy Iratai a boncolási jegyzőkönyvvel együtt a nagykanizsai Ügyészségre kerültek, mely a további el|árást, miután öngyilkosságról van szó, megszüntette.
«
ZALAI KÖZLÖNV
1930. augusztus 5.
Augusztus 5., kedd
30 felvonásoa világkomikusok
kacagó versenye
3 kalandon, 30 Itlvonáaon, 3 órán kereazlül vlharoa kacagás.
Chsplis Chaplin, Bustsr Ksaton és Zoro-Huru
együtt lépnek teli Első kaland
CHAPLIN A CIRKUSZBAN
Máaodlk kaland BUSTER A GENERÁLIS
Harmadik kaland
ZORO-HURU
Előadások léi 7 és 9 órakor.
Nagykanizsa, augusztus 4 Hétfőn délután a légrádl erdö-kl-lermelésnél a légrádl hegyen súlyos szerencsétlenség történt. Bugyi István 39 éves iparvasutl mozdonyvezető kis masinájával három tlres kocsit vonlalolt fel a meredek oldalon. Alig ért le a völgybe az ipar-vasúti mozdonnyal, mikor a három üres kocsi a hegy tetején valami okból elszabadult es óriási robajjal zuhant lefelé a vágányokon. Bugyi István látta, hogy a szerencsétlenség elkerülhetetlen, de menekülésre már nem volt Ideje: a három üres kocsi gyors tempóban belerohant a kis mozdonyba, melyei összetörtek. — A mozdonyvezetőt \'a mozdony romjai alól szedték kl eszméletlen állapotban. Lába töob helyen el volt
E(Jy szerelmes pilóta
halálugrása kedvese háza elé Pária, augusztus 4 Szörnyű módon vetett véget éleiének vasárnap Sete város közelében egy csalódolt szerelmes. Az illető pilóla volt 8 repülőgépen odarepüli a falu fölé, amelyben kedvese lakolt és 100 méter magasságból levetette magát. A szerencsétlen pilóla alig 50 méterre ért földet áltól a háztól, ahol kedvese lakott. Zsebében búcsúlevelet talállak, amelyben azl írja, hogy ezzel az öngyilkossággal tanúbizonyságot akart tenni nagy szerelméről. A leány, akiért a pilóla az öngyilkosságot elkövette, a férfi szétzúzott bollteslének láttára idegrohamot kapott. A gazdátlanul maradt repülőgépet néhány kilométerre a falutól talállák meg teljesen szélroncsolva.
törve. Arcán, fején és hálán súlyos zuzódásokat szenvedett és orrán, szá|in ömlölt a vér.
Bugyi Istvánt azonnal vonatra tel- • ték és behozták Nagykanizsára, a honnan a vasútállomásról a mentők szállilolták a kórházba. Bugyin még a délután folyamán műtétet hajlottak végre, de allapota igy is változatlanul súlyos és életveszély j.
A csendőrség megindította a nyomozást, hogy megállapítsa, kit terhel a felelősség a szerencsétlenségért.
Képkereicscö
MCoszata
Ilit fiút 13
NAPI HÍREK
NAPIREND
áugusztua B. kedd
Kómal katolikus: H. B. aaar. Proiesl.: Oazvald. Izraelita: Abas hő II.
Vároal morgó. Cbarlle Chaplin, Bua-ler Kaelon éa Zoro Huru 30 lel* náaoa kacagó veraenye.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat: I. hó végiig a Sialvalor gyógyszertár.
Qóztlrdó nyitva reggel 6 óráról oata 6 óráig (bétlő, szerda, péntek délután, kedden egés. nap nőknek). Tel.: 2—18.
— Szerkesztőségünkből. Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője, szabadságáról visszaérkezett és a mai nappal átvette hivatalát.
— Áthelyezés. Farkas József vámszaki tisztet Murakereszlurról Budapestre, Farkas Lajos vámszaki felügyelőt pedigHIdasnémelibőlMura-kereszlurra helyezték át szolgálati érdekből.
— Szabadságról. Dr. Laubhaimer Alán, a nagykanizsai járás fószolga-birája nyári szabadságáról visszaérkezett és átvette a fószolgabiróság vezetését.
— Eljegyzés. Szentkirályi Tóth Irénke oki. lanitónöt Nagyrécséröl (Kecskemét) eljegyezte Styrwaky Béla körjegyző Zalasárszegről. (Minden külön értesítés helyett.)
w
«» Orvosi hlr. Dr. Halszer fogorvos külföldi tanulmányútjáról megérkezett s Isméi rendel.
~ Komikusok kacagó versenye 30 felvonáson ál a Városi Színházban. Chaplin, Buster, Zoro-Hura.
— Kinevezés. A Duna—Száva— Adria Vasutlárssság igazgatósága Pttchta Jenő DV. üzemi gyakornokot, aki jelenleg Murakereszturon teijesit szolgálatot, vasúti tisztté nevezte kl.
=- Esküvő. Dr. Molnár Imre törvényszéki |egyzö és Kovách Zsuzsika folyó hó 6-án délben tartják esküvőjüket a Batthylpy-utcai református Imaházban.
=> Csak egy kis lány... Az
elsó beszélő magyar film. Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Oaál Béla. Zene: Stefanldes Károly. Főszereplők: Eggert Márta, Zomborl Mercedes, Jávor Pál, Pethes, Odrdonyi, Vdndorl.
Exer ember rándult kl
vasárnap a Balatonra Naay-kanlxÁürót
Nagykanizsa, augusztus 4
Nagykanizsáról vasárnap ismét hatalmas lömegek meneküllek a nyári nap heve elöl a Balaton liüs hullámaiba. Az állomásfónökséglől nyeri értesülésünk szerint vasárnap délelőtt a nyolc óra 30 perckor induló budapesti személyvonattal (mely 28 Pull-mann-vagonból állotl) kb. 900—1000 kiránduló utazott a Balatonra, akik aztán az este fél 9 órai személyvonattal tértek haza. A kanizsai kirándulókon a Balatonszentgyörgytől kezdődő balatoni fürdők osztoztak, de igen sokan mentek Keszthelyre is, ahol az uj strand akár a keresztúri, akár a betényi, úgynevezett strandokat, felülmúlja.
Itt Írjuk meg, hogy a Király-Sörgyár tisztviselői kara Dornlnger ezredes, igazgató jóvoltából a gyár teheraulóin társas kirándulástrendezett Bslaionfenyvesre, majd onnan estefelé vidám hangulatban átmentek Keszthelyre és Hévízre, ahol a többi kanizsaiakkal a legjobb bangulat-csinilók voltak.
=> Csak egy kis lány... Az
első beszélő magyar film. Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Oaál Béla. Zene: Stefanldes Károly. Főszereplők: Eggert Márta, Zomborl Mercedes, Jávor Pál, Pethes, Odrdonyi, Vdndorl.
— Tűz Inkén. Hétfőn délután Inkéröl telefonon kihívták a nagykanizsai tűzoltókat .egy gazdasági tűzhöz. Két kazal fogott tűzet, mely aztán átcsapott egy cséplőgépre is. A tűzoltók Vecsera Antal tüzoltótlszt vezetésével a motorosfecskendővel vonultak ki a tűzhöz, ahol azonban akkorra már nem volt szükség a tűzoltókra, mert a iüz gyorsan elvégezte munká|át. A két szalmakual és a cséplőgép garnitúra porrá égett A iüz kezdetén az Inkel tűzoltók nem kaptak elegendő vizet és Így a tűz szinte percek alatt lángbaboritotta á cséplőszekrényt és mentésről szó sem lehetett.
» Komikasok kacagó versenye 30 felvonáson ál a Városi Színházban. Chaplin, Baster, Zoro-Huru.
— Halálos szerencsétlenség cséplés kOzben. Somogyvár községben Tomasovlcs Qyörgy cséplés közben rádőlt a cséplőgépen elhelyezett dobvédő korlátra. A korlát eltörött és Tomasovics belezuhant a dobba, mely borzalmasan összeroncsolta. Mire kiemelték a gépből, már halolt volt. A vizsgálat megindult.
Balatoni week-end kedvezmény a „Zalái Közlöny" előfizetőinek
A fürdő-szezon tartama alatt meg óhajtjuk könnyíteni előfizetőinknek nyári week-end gondjait. Evégből minden héten három szálloda utalványt sorsolunk kl erre jelentkező előfizetőink között. Az utalvány egy napi teljesen díjmentes szálló-szobát jelent előfizetőinknek a Balaton legszebb helyén, Bélatelepen, annak Is legkitűnőbb, legszebb szállodájában. Sirály-szálló-ban
Egy előfizető családjából három családtag is reflektálhat egyszerre a wetk-end szobára. Két-három tagu csoportok is Igényelhetik a kedvezményt, de ez esetben a csoport mindegyik tagjának előfizetőnknek kell lennie.
A minden heti nyertesekel sorshúzás utján választjuk kl és minden kedd reggeli lapunkban közöljük azoknak nevét, kik a hét folyamán a szálló-szobái, mint a „Zalai Közlöny" ajándékát, a nevezett szállodában teljesen díjmentesen Igénybe vehetik.
Aki a week-end szobáinkra Igényt tart, szíveskedjék azt élő szóval, telejonon (78 sz.) vagy Írásban bejelenteni a szerkesztőségben vagy kiadóhivatalunkban.
A sorsolásban minden újonnan belépő előfizetőnk külön jelentkezés nélkül részt vesz.
A légrádi erdőben három visszazuhant ipar-vasúti kocsi összetörte a mozdonyt és életveszélyesen megsebesítette a mozdonyvezetőt
Bugyi István mozdonyvezetőt többszörös csonttöréssel és sulyoi belső zuzódásokkal a nagykanizsai kórházba hozlák
Még augusztus hó 6-ig tart az olcsó árusítás
a Menyasszony divatáruház \'£L™rttbea
Augusztus hó 7-tfll üzletemet s Kék csillag wolt helyi- OH „MenyaSSZOtty" dlvatÓruház ségébs, KBzpont szálloda épület, helyezem át. ^ Korain Jenő, Nagykanizsa.
Ne várjon
&
hanem most ragadja meg az alkalmat és szerezze be ruházati cikkeit, mert összes raktáron levő áruinkat hihetetlen olcsó áron
elárusítjuk
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
divatnagyáruháza az Arany Kakashoz Nagykanizsán, Erzsébat-tér 21. szám.
Eladásra kerülnek elképesztő olcsó áron szőnyegek, sezlon-teritők, bútorszövetek, garnitúrák, damasztáruk, selymek, férfi és
női szövetek, mosóvoálok stb.
Két Qaldlos szeren -csétlenség
a beomlott (•■okMiydSan
Berzence községben uradalmi munkások a szőlőben földbordáat végeztek. Az aláásott part egyszerre, az előző napi esőktől megindult és lé-szakadt. Két munkásnak nem volt Ideje félreugrani a leomló földtömeg elöl és Igy a föld alá kerQltek. Kertész István 22 éves munkást csak holtan tudták kiásni a földtömeg alól. Baranyai István munkái életveszélyes sérüléseket szenvedett amivel kórházba szállították.
Hasonló szerencsétlenség történt Sántoson. Szalay József sánlosl gazda kétlovas kocsijával homokot fuvarozott a bányából. Egyszerre a part leszakadt és a gazdát lovaival együtt maga alá temette, A közelben dolgozók azonnal segítségére siettek, kimentették és bevitték s kaposvári kórházba, ahol belehalt súlyos sérüléseibe. At állatokat agyonnyomta a rájuk szakadt földtömeg.
— Baleset az Izr. temetőben.
Balázs Károly 35 éves nsgykanizsai köfaragóiegéd hétfőn délelölt az Izr. temetőben dolgozott, ahol egy uj sírkőre beinket vésett fel. Munkaközben az állvány, amin dolgozott, véletlenül öiizeomlo^ "tés a kőfaragó segéd beleesett a Srráci hegyes sarokvasába, mely felhasította karját. A klhivott mentők első segélyben részesítették, majd beszállították a kórházba.
— Érdeke* háusiágkBtén történt Vssvárott Bíró Lajos pácai MAV Miniéit é» Pető Anua avssvArianyakönyv-vraetó előtt házasságot kötöttek. A dologban az ax érdekes, hogy ■ lelek, akik ezelőtt 20 évvel felbontották első házasságukat, most újra egybekeltek.
— öngyilkos megyei számtanácsos. Balogh Simon szombathelyi megyei számtanácsos öngyilkossági szándékból karján beretvával felvágta az ereket és megmérgezte magát. Igen súlyos állapolbin szállították kórházba. Tettét afeletti elkeseredésében követte el, hogy fél évvel ezelőtt meghalt a felesége. Azóta a számtanácsos állandóan búskomor voll.
Rádió legolcsóbban
Sxabó György naato-
laTyoraioríamdZ>on Fiút 3., udvar
— Csak egy hit lány... Az első beszéli magyar film. Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Oadl Béla. Zene: Stefanldes Károlv. Főszereplők: Eggert Márta, Zjmbori Mercedes, Jávor Pál, Pethes, Gárdonyi, Vándort.
Kettős életmentés
a sMontgo/tWdl strandon
Szombathely, augusztus i Dunay Blanka pécsi leány, Frük-vald István dr. orvos sógornője, aki Szentgotthárdon nyaral, vasárnap délután a Rábába ment Iflrödnl. A strandon hirtelen rosszul lett és elmerült Mellette fürdött Kőröst János takarékpénztári cégvezető is, aki az elmerülő urlleányt megragadta, de a Rába hullámai mindkettőjüket magukkal ragadták. Dr, Schaffer Emil ügyvéd, aki a közelben fürdött, mindjárt felismerte a veszélyt és odauszott hozzájuk Hamarosan mindkettőjüket felszínre hozta és mindaddig a felszínen tartotta, amíg egy csónakkal oda nem evezlek. Azután az odaérkező Mathlasz Miklós főhadnagy segilségével a csónakba emelte az eszméletén kívül levő Dunay Blankát, Körösit pedig, aki hamaroaan magához tért, a partra vitte.
Vdadro I/nnfc U/0on. ae k Hiútok i^HSakst KSeeuW.
■akaei nékrsksltl vastagbé\'ka-tarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csipöfá|ás eseteiben a természetes „Fereac limí" keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses házlszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Feraac lóisef viz még ingerlékeny belü betegeknél ls fájdalom nélkül hal. A Feraac léssel keserflviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzletekben kapható.
= Csak egy kis lány... Az
első beszélő magyar film Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Gaál Béla. Zene: Stefanldes Károly. Főszereplők: Eggert Márta, Zomborl Mercedes, Jávor Pál, Pethes, Oárdonyl, Vándort.
— A Szent István-napi utazási kedvezmények. Mint illetékes hely röl közlik, az Idén a Szent Istvánnapi nemzeti Onntyek alkalmával a magyar vasutakon a múltban évről-évre kihirdetett félánikedvezmény érvényesítése elmarad, minthogy a Szent Imre Jubiláris ünnepségek alkalmából ez év augusztus 31-ig engedélyezett féláru kedvezmény az ahhoz kötött feltélelek betartása mellett s Szent István-napi ünnepségek alkalmával akadálytalanul igénybe vehetők.
— Komikusok kacagó verseny* 30 felvonáson At a Várost Színházban. Chaplin, Bxtster, Zoro-Hara.
— Elvesztett egy szegény kifutó tiu az Kőtvtts-tértől a városházáig 20 pengőt A beosdtetes megtaláló szíveskedjék lapunk kiadóhivatalában azt teadnL
Kiváló jómlnőségü, garantált
HELLAS Harisnya párja 450
RITTER ANDRÁS
kagusatus IO-ig mlndan ml (3 pár vételnél) I pár Hallaa harisnyát kap ajándékba. ...
«
zalai Közlöny
1930. augusztus fl.
SPORTÉLET
Vasárnapi sporíeredményeK
Nagykanizsa, augusztus 4
Ezen a vasárnapon a aportkrónikásnak nem adatolt aikabm kiváló nemzetközi sikerekről beszámolni, annál az egyszertl oknál fogva, mert magyar versenyzők számára nem adódott szereplés. A sportprogram kicsiny hazánk fővárosában és a vidéken bonyolódolt le, abból a kanizsai közönséget főleg az a körülmény érdekelheti, hogy a szolnoki propaganda atlétikai versenyen a Zrinyi atlétái maidnem mindannyian helyezésekel érlek el, ami tekintve a hatalmas mezőnyöket minden számban, jelentős sikernek könyvelhető el.
Atlétika
A szolnoki propaganda versenyen a déli kerület atlétái heves küzdelemben győzlek a keleti kerület reprezentánsai lelett. A Délnyugati kerület 33 ponttal a 4. helyre került. Vass Qyörgy az 1500 m. síkfutásban 4/24-2 mp-vel 4. lett. Ugyancsak 4. lett 5000 méteren Memmel Kálmán, akinek ideje 16:412 mp. A szintérr ZTE atlétának számító Motvarecz távolugrásban 663 cm-rel 3. helyet ért el. A Hősök Emlékversenyén különösebb eredmények nem voltak.
Futball
A magyar amatőr válog.—Bulgár Válog. mérkőzést az első elmosta,
azt ma, kedden délután játs/ák le.
Budai H-Sabária 3:2 (0:1) (Barátságom).
Somogy-Kaposvári AC 4 :1 (3:0) (Tréningmeccs).
P.-Baranya—Pécsi 20-as FC 3:2 (1:1) (Tréningmeccs).
SSE-Kispest 3:2 (1:1) (Salgótarján).
Úszás, vízipóló
A Császár-fürdóben meglarlott úszóversenyen kiemelkedő esemény volt, hogy a 200 m. melluízásban Hild László UTE 2:59 4 mp-vel letl első, a hnlgyuszásban pedig Tóth Ilonka országos rekorddal (1:16 4 mp ) győzött Lenkey Magda ellen, akinek ideje I : 16 18 mp volt.
Vízipóló:
MESE—MTK 3:2 (3:0).
MAC—III. ker. TVE 2-.1 (1:0).
Kerékpár
Magyarország 1930. évi fleyer bajnoka Oyírfy FTC 15 pon.lal. 2. Lovoj} MTK 13 ponttal. 3 Pelvássy MTK 11 ponttal. Az országúti hatos yálogalítt keret küzdelmében: 1. Nemes- PSE 4 :43 45 mp. 2. Istenes II UTE 4:51 17 "Aip. 3. Szenes MTK 4:52-48 mp. A MKSz az\'Idei amatőr országúti világbajnokságokra őket küldi ki. Tartalék: Vlda I
Diák tennlszvereenyek Nagykanizsán
Nagykanizsa, augusztus 4 A minden évben Nagykanizsa bajnokságáért rendezett diákok-versenye befejezést nyert. Az első dijat Darás László (gimnázium) nyerte, ki kivételes tehetségével megérdemelte az első helyet. A második Hoffmann László (gimnázium), harmadik Orley István (Bocskay). A bajnokság egyik jogos aspiránsa, Cseh l\'tván (gimnázium) sérülése miatt az első forduló után visszalépett. _
(Angol cserkészek Balatonfüreden) A Budapesten tartózkodó angol cs rkésztk hétfőn reggel Ba-latonlüredre ulaztak. Szerdán visszatérnek Budapestre és még aznap visszautaznak Angliába
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese. hólyag, gyomor- és cnkorbajoknál. Kapható minden fQszer-és csemege üzletben.
„„ Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nbgykanizsa, Király u. 21
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.

és
MapHóMII.1.
nagykanizsai kirendeltsége Erzsébet-tér 18. szám alól
Főnt 24.8Z. alá költöz&tt
Jé minőségű hibátlan
selyemharisnya
rplrja 2-50 SZOMOLÁNYI
Telefon 406.
»\'_
GYULAIVAL
csenoerv-ut 2. szam.
Telefon 406.
Közemisift
* házbér-JBvadalam tizazaraaa
Iaezután az Ingstlsssk hivatalos baosértéka
Budapest, augusztus 4
Az igazságUgyminiBzter a belűgy-a belügyminiszterrel és pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletet adott ki, amely szerint a házadó alá esö ingatlannál a becsérték a nyers házbérjövedelem tízszerese lesz. Ez az összeg lesz tehát rendszerint a birói árveréseken a házak kikiáltási ára.
■aaasabUodik ■ munka-piao
Budapest, augusztus 4
A m. kir. állami munkaközvetítő hivatalnak a kereskedelemügyi miniszterhez tett jelentése szerint julius 30-án a budapesti és hét vidéki halósági munkaközvetítő férfi és nő-munkások részére 493 munkahelyet és 5260 munkakeresöt tartott nyilván. 100 munkahelyre 1067 munka-kereső jutott. Főbb foglalkozási ágak szerint tekintve a munkapiacot, a helyzet aggasztóan rosszabbodik.
(—) A bankjegy-forgalom. A
Magyar Nemzet! Bank jegyforgalma a julius 31-lki kimutatás szerint a
Íullus 23-iki állománnyal szemben >4.6 millió pengővel emelkedett.
(—) Sertésvész Tapolcán. Tapolcán nagymérvű sertésvész lépett fel és nagy pusztítást végez a gazdák sertésállományában. A hatóságok a sertések piaci felhajtását Is betiltották. A szükséges intézkedéseket megtették. » - \'
KODAK BROWNY
fAnyképazAgép
dupla lencsével . . PengA 83* —
KODAK rollfilmgép
4 X 6 5 cm. duplalencsével 6X9 cm. . dupla lencsével
6 havi
Pengő «••—
BO-BO-
részUtrs I
Agfa, Zeiss, Voigttlndar gépak.
Amatór munkál olcsón Tállalok!
Szabó Antal8port 8
fényképészeti szaküzlet
TŐZSDE
A mai értéktőzsde általában üzletiden volt Nagyobb forgalom csupán egyes értékeken fejlődött ki, amelyekben cseh lészröl nagyobb eladások folytak, minek következtében az árfolyamok visszaestek. A tőzsdének barátságosabb alaphangulala is általában kedvetlenebbé vált. Fixkama-tozásu papírok piaca teljesen Üzlet-Devizapiacon jelentősebb ár-
telen.
változások nem fordullak elö.
UritW zárili
Pálts *W4Vi London M 06l/a, Newvork 91-4 50, Bilissel 7205, Milano 269B, Madrid 57 60, AmsWdam 207 55 ~ 123 00. Wien 72 77, SoAs 111, ÍJ 26, Varsó 57 80, Badarmt " Velg.ád 9-IJVa, Bukarest s7I
Buza IszL 20/lU., dt. 20 flll. és a rozs 20 fiit. esett.
UI hass ttsasv. 77-SS IS OS-19-30, 7S-aa 19 24-19 45, 7ft-«s 19 40-19 W, M-ei 1960-1975. dnatot Tt-m 17 60^I7», 7a-a» 17-75 —17 96, 79-es 17 95-18 15, •0-ss 1800-18.20, q| rozs ll-20-ll\'SS, tak trps 15 00-15 60, sSrárpa 16-00-17 25, sab 16 85—17-15, teagsrl tszt 1790— 17 45, daaintaU t6 *0 -17 10, tapos »W-26-61, korpa 975 -1000.
Pelba|táa 4504,
da — ""
kOsép
iMdal-tt—I\'30LÍ 1*18—1*20,
493. — Bs6-1-24-1-26, esedett \' 12-1-16, M>
_ 1-16—1-20, H-od raadfl C*i l\'II-l 14 angol saldé i-20—1-30, sialoaaa asmrban 1-60-1-64, zalr 0-00-185, bas t-rí-1-70, szakxiaás télssrtés 1-58 -1-66.
n
(R6vtdttéask) H - kink. Itesato-aág Hsagv.-fiaagtmaqrTl- AÜÉs Oy - usaililsa A —........
rn. - Ifjúsági SIM&.. - *itni!ff
Írk&rr^sr1
Augusztus 5 (kedd)
Budapest 9.15 A rádW házlkvsrteH|á-aek hangversenye. 12,05 Mka! Miklós ess lóuztneksránsk hangversenye. 3.30 Meacórs. 5 Maróthv Jtnó novellája. 5.20 Az Operabál tagjaiból siskáit unakju hsngvsneaye. 6.45 Rádió amalórposta. 7.20 Magyar ml-vássek ottbonábsn. 8.00 HsngvttMay. 9.10 A honvMgvalogasnd zenekarának hsai versenye. Kótiemakódlk Tekhmsnn Irán operaínekesnó 10 45 Idójelzáa, tdó|árás-leleatía, hírek. Msjd: dfásyme.
Bécs 11.(0 Hsngv 100 Zenemüvek. 4.30 nL 5.30 Oy. \'.45 Msnpasasnt eralák-Unnepely. 9.45 Mozart begedtUsonáták. 10.24 Hsngv.
Milánó 5.00 a 7.30 Hsngv. 840 Vonósnégyes. 9.10 Kamars Z. UtJaa 12.00-lg Jszz-band.
Btlfa: Délzalal lyoata «a La)Uadá Tálklat. lagykaaluán.
Felelőt kiadó: Zalai Károly.
WanskM i - ijmla «*
06726784
1930. augusztus 5.
ZALAI KÖZLÖNY
ttl«4e 4*ritt-|efyiéM
VALUTÁK
SL 27*75-77\'90 h. 7>70-80 10 k. 18-S3-16-95 [)4a k. 15270 153-30 Dinár 10" 02-10*10 Dollár 567\'10-569* 10 Francia 1.22*40-2270 HoU. 228*10-230*10 Lengyel S3-7044-00 Lau i*J6-3\'40 Lava 4*12-4*18 Líra 2975-30-06 Márka IS5 95-136-55 Noo4«l»70 1S330
íchllL 80*45 80 85 Irildl. IW-7UI1I 20 SvMk. 153*25-153 85
DEVIZÁK
AniU 229*26-229 95 Belgrád 10*10-10*13 Berlin 186*10-136*50 BrBsszel 79 65-79*90 Bukareat 3-38-3*48 Kop.nh.152 75 153 15 London 27\'72-17\'80 Madrid 62-85-64-86 Milano 29*80-29^0 Newyor 569-20-70-80 Oailo 152*67-153*07 Pária 12-39-22 46 Prága 16-87-Í6-92 Stóla 4*11-4*16 Stockh. 153-20-153*60 Varaó 63*80-64*00 Wien 80-48 80*73 I Zflricb 110-63-11093
APRÓHIRDETÉSEI
Aa isii—Iliin* «»>I0 méttM MHh MtA^toribM Bó «)> ÍHH. *-*r <{ r I | | W MÓ% M flllár, náaÖM MOMaaó dl|a • UH. Stttdin ie kia-ubea l« szóig •• Már, mlodea luvibU aaééUa ■ Ml. Omni a mladea vaafe-•abb be tőből álló szó kél a tónak szán*. UUl Állási kneaAknek 50M rageéméay.
Iia.láaaái • (M) |wat hui|u alul a MailHM k»»T»alée, ■ ■áwliaáa alkarStáea -*«-« l I I pa f I a a I a a ri A k
Férfi éa DÓI
h [hitetlen olcsó Kraosznil.
Csinosan kataiwntl különbejiralu aaoba aionnal kiadó Fónt 24. 3734
ruha és kabát aióvelek iraaltiaa Klslaludi és
3955
Örhiz-utca 14 n kooyháa lakia aionnal hl
egyszobás 4074
■alayagak. hulorazÖvetek rendkívül olcsó árban Klslaludi és Kiauasnil. 3954
Só-utcában háronnzobás magánház bárbaaáé. Bővebbet Horthy Miklós ul
43/b. alatt
4027
Kétaaabáa, elósxobfs udvari aioenal kiadó Hcitby Miklós ul 47.
lakás 4001
Krámar Zoltán
réti nslettehrlateébAI Keainoay-ulc. 3.
nim aU kOltOzött, közel az uj posUhoz Aruraktirit most olt minden elfogad haló iron árusítja el.
tltea olkkak fáláraál la
MIS
Egy jobb leány aalada
\' leflé \'
lég gyermek me ílé elmenne azonnali belépőit Clm Pischer Ignilz ulságirui Zrínyi Mlkiós-u. 26. 4088
prima, jókarban levó 25 holdas bútok bő ségea épületekkel éa nagyon kedvezó flze-lésl fellételekkel eladó. — Jakably lioos, ZaltazentjakaK 4083
.|i.Kis 3 szoba, fürdő szoba, hozzátartozó mellékhelyiségekkel azoenal kiadó. Bóv.bbet Sugir ut 41. 4084
Beaéaee. bútorozott azóta lürdő-izoba használattal kiadó Csengery-ut 27/a.
I. cm. -4085
Szép egyszobás
Miklóe-u. 16.
lakás klaM Zrínyi
_______i utcai lakii éa kétazobia,
fürdőszobás udvari lakás az öaszea mellékhelyiségekkel a belvárosban november1 re kla*á Láairt bórkereskedés. 4091
I Láairt bórkereskedés kertléssel eladó.
Clm a ki-4092
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz-
Sllmplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban «" tisztittatnak.
Oytljtótelep: Gyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hdnyadl-n. 19
Naponta adjon növendék és hlzólllatalnak

„FUTOR
szénsavas takarmánymeszet. A .FUTOR" növendékállaloknil a ciontképzódéit elóaegltl, lilaisra
Í5ÍK,étvágygerjesztő Ö
A .FUTOR" nem orvosság, hanem a legllnomabban órlöli mészsótip, amely az állatok szervezetiben Igen könnyen lelizlvódlk, i amelyet az illatot iro-matikui anyagtartali,iánál lógva tzive-
len logyasztan&k. A .FUTOR- etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhizlalók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-t állandóan eletlk.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (1 zsák 50 kg.) 9 pengő,
zsák á a 130 Ilii, vagy zsákcsere. | próhadoboa ára (cca Vl kg.) 30 tldér. Kicsinyben éa zsákasimra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termén) !l növény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróiig melleit. Teleion 130
Ml JÓZSEF
Király-utca 45.
Telefon 3 71.
Kéazlt:
vízvezetéket és csatornázást MteiA fizetési feltétetek mellett.
Állandó raktár kulonléle "\'» fOréa.Moba har.ndaaéaakbál.
pasztörizált, a kívánt időben házhoz szállítva rendszeresen
kapható
Tejszövetkezeti Központnál.
Telefon 3"49. Telefon
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomásara hozni, hogy a Szent Lukács FOrdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és Udilö ásványvizének főlerakalál átvettem.
Kitűnő borvíz, Ildit, gyógyít!
Szives párlfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel «u
WEISZ IGNÁC
izikvirgyároa é« .-örrsktára
Hagykaniua, Horthy Elklós-Rt 25.
Telefon lOfs Telefon
Budapesti elöktló llkör és rumgyár
is Wi \\m
Hagykanlxaa áa káavattsa kflrnyákára,
aki nagy és állandó vevőkört tudna biztosítani. Csakis elsőrangúan bevezetett urak jelentkézzenek akiket az
eddigi eredmények Igazolnak. Ajánlatok „Slarls* )«.»" jeligére Laapalá Gyula hirdető vállalat, Budapeat, Erzsébet-körat 39. sz. wai küldendők.
II
Pályázati hirdetés.
A VKM. ur 60.000/1924. sz rendeletével kiadott Iparosta-nonciskolai Szervezet 42. §. rendelkezése értelmében a tanonciskola igazgatója és tanerői minden harmadik tanév végén újra lévén megválasz-tandók, a helybeli szakirányú iparos fiu- és leánytanonciskola felügyelő-bizottsága egy előkészítő-, négy I.-, négy II.-, két III.-, egy IV.- és két összevont III—IV. közismereti osztályra, melyek közül az előkészítő osztály heti 8 órai, a negyedik heti 4, a többi pedig heti 5-5 órai tanítással van összekötve; továbbá négy I.-, négy II - általános rajzosztályra heti 3-3 órai tanítással; végre egy bőripari, egy építőipari, egy faipari, egy fémipari, egy szabóipari és egy vegyesipari szakrajzosztályra heti 3, illetve 4 órai tanitással pályázatot hirdet.
Felhívatnak a pályázók, hogy kérvényüket folyó hó 15-én déli 12 óráig Hoffmann Henrik felügyelő-bizottsági elnök ur cimére annál Is inkább küldjék be, mert a később érkezett kérvények figyelembe nem vétetnek.
«U Felügyelő-bizottság.
ÚJRA KAPHATÓ I
A REÜMÁS BAJOK HÁZI KEZELÉSE
Irta: ENOLÁNDER ÁRPÁD, budapesti szakorvos
II. klaaáa. Ara 2.40 pengft.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Linóleum, mozaikvászon,
Cooue-ez&nyeg, lábtfirlfik
mm gyári leraksts
HIRSCH ÉS SZESŐ cégnél.
|Üzletéthelyezés
Értesítem i. t. vendégeimet, hogy Keszthelyen, a Hungária szálló mellett 65 év óta fennálló ur! és nőt
fodrAsxüzletemet Kossuth Lajos-utca 26. sz. alá (Eszes dlvatáruházzal szembe) helyeztem át s azt a mai kor igényeinek megfelelően hiegeniku-san rendeztem be. Szives pártfogást kér
Laskay István
ISIS todrtaa.
Előkelő budapesti közhivatalnoki család hajlandó volna egy budapesti főiskolát látogató jó családból származó urileányt teljes ellátásra díjazás ellenében magához venni. Szíves ajánlatokat .Nyugalmas otthon 9420" jelige alatt
HaasensteintiVogler rt
hirdetőiroda Budapest V., Dorottya-utca 11. továbbit.
M
EISSENI
RAKONITZI
gySnyOrfl msritm
cserép-kályhák
fehér és színes
jttoHalhaaa la«kl.álékk nalne. aégbaa, majdnem
a rendes ér feléért
kaphatók, nála aa alkalmi wé-tatkát azirmaai káaalat tart
s
iiloii Dszkár Utódánál
IlíI-llUil. _ IlMlIZ.
Magykanizaaiak találkozóhelye az <™
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmanlozkf-utoa S.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszeköttetés2-esés 46-os kocsikkal.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakálba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpinzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saitt érMéim.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásbarendeséii kiállítási
KOPSTEIN
SZOMBATHELY és SOPRON
Rírály-atM i. Várkapflkt U.
I tm~ ALAPITVAo 1887-BEN. *W
Nyomatott i MloUI Nyomda éf Lapkiadó Vállalatnál Nagykauliaán. (PekMt ttaietnutt: Zalai Károly J
70. évfolyam 177. uzám
Nagykanizsa, 1930. augusztus 6 szerda
Ara 14 miér
8BZL0MT
POLITIKAI NAPILAP
SiotesstM* ás MnWMnW i Pínrt 5. ssirzi
Kcsztbctyt BókJrlsdóHvstsl Kosttth LsJm-0. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Qonxttcn m: egy bíra ■ penrt SO flIUr TcJefon : Nigykinlzu 78, Kcútbdy 22. uám.
Nem kell a szovjet
Tizenegyedik éve immár annak, hogy a magyarországi bolsevizmus rövid és dicstelen kísérlete vlssza-vonhalatlanul és végérvényesen megbukott. A nemzet, amely a veszles háború szenvedéseinek kábulatában elltlrte az oktőberl forradalmat, eltűrte ennek logikus következményeként a kommün kísérletét is. De hogy ezek az események egyáltalán meg-lörléuheltek, annak tényleg és egye-dűlvalólag csak az az aléllság a magyarázata, amely a magyar nép életerelét pillanatnyilag megbénitotta, tisztánlátásál összezavarta.
A kommün kíméletlensége, a magyar nép leikéiül és egész történelmi fejlődésétől idegen és érthetetlen tanok eröszakolása azonban meghozták az egészséges reakciót s a magyar nép pár hónapi tétovázás és kábultság után kitaszította testéből a kommunizmus gennyét s visszatéri azokra a történelmi és alkotmányos alapokra, amelyek jóban, rosszban ezer esztendőn keresztül fenntartották a magyar hazát.
A kommün bukása ulán eltelt 11 esztendő nagy erőfeszítések és szívós küzdelmek korszaka volt A világháború megrendítő és szörnyű kataklizmája nem érhetelt véget a békekötésekkel, hanem mindaz, ami a harctereken mint nyomor, szenvedés, gazdasági megrendülés négy esztendőn át készülődött, az erőszakos igazságtalan békeszerződések állal Telburjánozlatva megszülte a béke krízisét, amely még ma is tart.
Az elmúlt tizenegy év hangos volt a meggyötört népek |ajgatásálól és panaszaitól s a győztesek jórészt ugyauugy megérezték az esztelen öldöklés súlyos következményeit, mint a legyőzöttek. Egy-két vllágos-lejü közgazdasági Író már régebben megmondotta, hogy egy ilyen méretű háborúnak győztesei tulajdonképen nem lehetnek. A gyakorlat nagyon is világosan tanúsítja ennek a léteinek az Igazságát, hiszen már Amerikában is megmutatkoznak a gazdasági bajok s hogy Franciaország pillanatnyi, ragyogó prosperitása meddig fog tartani, az a jövő kérdése.
A háború legelképesztőbb és legijesztőbb termeivénye azonban az oroszországi bolsevizmus, letagadha-lallan lény, hogy egy óriási birodalom a maga százmilliós népességével ma egy olyan szisztéma karjaiban vergődik, amely kérlelhetetlen ellensége a nyugateurópai állami berendezés formálnak s minden eszközzel kiirtani igyekszik azokat a társadalmi osztályokat, aOlyek bizlo-sit|ák ezt a rendet. A bolsevisták erőszakossága azonban megnövelte a nem bolsevisla államok ellenállási készségét s az első esztendők talán pillanatnyilag enyhébb megítélése ulán ma minden kullurállamban megakadályozni igyekeznek a harmadik
internacionálé romboló propagandáját. Igy magyarázható, hogy az augusz lus else|ére lervezett vörös nap is örvendetes kudarcba fulladt. De nemcsak a lelt óvóinlézkedések akadályozták meg ezt a kudarcot, hanem a tömegek lelkében végbement ama felismerés, hogy a gazdasági és társadalmi nyomorúságból való felemelkedés útja nem a bolsevizmus országútján vezet keresztül. Ma, amikor nagyhatalmak és világbirodalmak a létükért küzdenek, az öngyilkossággal lenne azonos minden kíméletlen belső osztályharc. Igen, a különböző politikai pártok küzdjenek azokért az elvekéri, amelyekel zászlalkra írtak, de a komoly veszély nagy pillanataiban mén kell találniuk az együttműködés közös alapját, Ita meg akarják őrizni az állam erejét, amely egyedül biztosíték a forradalom és a
még mérhetetlenebb nyomorúság ellen. Magyarország már tizenegy esztendeje gyökeresen elfordult a bolsevizmus lehelellen és egészségleien rendszerétől s bátor aktussal állta útját annak, hogy ez a szörnyű ragály országunk testén át találjon utal a műveli nyugat felé. Ebben a lényben a magyar nép történelmi és politikai érettségének olyan bizonyi-léka fekszik, amelyet Nyugat-Európának honorálni kellene s amelyei remélhetőleg előbb vagy utóbb honorálni is fog. Ahogy volt erőnk a bolsevizmus nyűgéi lerázni, ugy lesz arra is, hogy meggyőzéssel, szívóssággal és kitartással kitágítsuk a trianoni határokai, nagyobb lélegzetet kérjünk az egészségesebb éllelö levegőből, biztosítsuk Magyarország helyéi a nip alatt.
Ujabb terhelő adatok az építkezési panama Ügyében
A rendőri rádióállomás épületénél Is történtek visszaélések
Budapest, augusztus & A belügyminisztériumi építkezésekkel kapcsolatosan kihallgatták vitéz Szentirmay Endre rendőrkapitányt is, aki Itir szerint
több terhelő adatot hozott a hatóságok tudomására.
Szentirmay, mini a rendőri rádióállomás vezetője a rádióállomás épületéi nem akarta átvenni, merI az elszámolásban olyan tételek voltak felsorolva, amelyek a kész épületben nem találhatók. Memorandumot is irt a belügyminiszterhez ebben a tárgyban. A memorandum azonban
eltUnl és az épületeket áladlák a használatnak.
Az ügyészség ma délelölt a belügyi építkezésekkel kapcsolatban több építkezési vállalkozót idézett be kihallgatásra, a délelőli azonban a tegnapi nyomozati adatok összeegyeztetésével telt el. A déli órákban az ügyész folytalta Szelecsényi miniszteri \' titkár kihallgatását. Ma délelölt Lilike Kázméri Is maga elé vezettette az ügyész. Lilike megismételte a pezsgő ajándékokról korábban lelt vallomását. Ugyancsak kihallgatta az ügyész Auguszl József épitésl vállalkozót Is

Hajsza a szolnoki kettős rablógyilkosság tettese után
Budapost, augusztus 5 A szolnoki kettős rablógyilkosság gyanúsítottját, Sós Pál cipészsegédei, aki állitólag Budapest felé menekült, a budapesti rendőrség is nyomozza. Sós korábban Budapesten dolgozott.
Szökésekcr sötétkék kabát, pepitanadrág, fekete félrelaposolt félcipő és szürke rongyos harisnya volt rajla.
Fellllnő kicsi a lába, cipőjének száma 34—35.
Nem Sós Pál a gyilkos (?)
Budapest, auRuxztus 6 (Éjszakai rddiójelenlés) Sós Pál, akit a kettős gyilkosság elkövetésével gyanúsítottak, ma délután önkínt jelentkezett a főkapitányságon. A gyilkosság elkövetését tagadta. Meg-motozásakor
találtak nála egy véres zsebkendőt, mely részben kl Is volt már mosva. A zsebkendőre vonatkozólag Sós Pál azt állította, hogy anyjánál volt disznóölésen Jászberényben és olt vérezte össze zsebkendőjét. A rendőr-
ségen Sós Páll kihallgatása után őrizetbe vélték és Szolnokra viszik, ahol a helyszínen folytatnak vele nyomozási. Rendőri körökben azt hiszik, hogy nem Sós Pál a gyilkos.
Még egy rablógyllkosság
Budapest, augusztus 5 Az ujkécskei országúton ma reggel összeszurkálva, vérbefagyva, eszméletlenül találták Kiss Bálint ujkécskei gazdát. Kiss Bálintot haldokolva szállították kórházba. A csendőrség még a délelölt folyamán kihallgatta Hatva Ferenc ujkécskei földmivest, aki bevallotta, hogy ő támadta meg Kiss fíállnlol, akii összeszűrkd-tdsa után kirabolt.
A rablólámadói letartóztatták. Kiss Bálinl felépüléséhez nincs remény.
Egy magyarbarát amerikai polgármester Budapesten
Budapest, augusztus 5 Bécsi jelenlés szerint Cllme, Pllts-burg polgármeslere Bécsen át Budapestre utazott. A polgármester kijelentette, hogy megszerette az amerikai magyarságot, ismeri az ország tragtdldjál és ő Is dolgozik Amerikában a magyar igazság diadalra juttatása érdekében. Azt mondotta a polgármester, hogy lulajdonképen hazamegy Budapestre. Az amerikai vendég ma délulán 4 órakor érkezett meg Budapestre, ahol ünnepélyesen fogadták.
W^WM W..^* >1 i -i , - ■ i . ..V
A Zavaros-ügy
Székoaíchérvár, augusztus 5 Az ügyész a Zavaros-ilgyben ma több városi tisztviselői hallgatóit kl. A vizsgálóbíró ma hirdette ki Varga Elemér elölt, hogy a vádtanács kaució ellenében sem helyezi szabadlábra. Varga Elemér felfolyamodást leientett be a táblához.
Farkas Imre gyásza
Budapest, sugusztus & Farkas Imre miniszteri tanácsost, az ismert Írót, súlyos gyász érte. Édesanyja 76 éves korában Budapesten elhunyt. Az elhunyt nagyasszonyt ma délulán helyezték örök nyugalomra a Kerepesi-uli temetőben igen nagy részvét melleit.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy sxegeúl egyetemi hallgató a Balatonba fulladt
Halálos szerencsétlenség a szepezdl cserkész-táborozáson
Tapolca, nuguutua S Ifj. Kokavecz János, a szegedi egyetemi hallgatója Balalonszepez-den nyaralt a békéscsabai 572 sz. Fáy András cserkészcsapattal. •
Tegnap délután Kokavecz fűiden! ment a Balatonba. Mikor vagy száz méternyire beúszott a vizbe, hirtelen rosszullét fogta el és segítségért
kiáltott. Mire társai utána úsztak már elmerült. Később csónakkal megtalálták holltestét.
Az előkelő családból származó fiatalember tragédiája nagy megdöbbenést keltett a cserkésztáborban. Holttestét valószínűleg hazaszállítják Békéscsabára.
I
Ezt a törv. bejegyzett védjegyet jól vésse emlékezetébe, mert mindig kellemeset fog az Ön számára jelenteni.
A bndapest-nagykanlzsal gyorsvonat elé vetette magát egy keresztüli földmives
j_
Átvitték az ügyészségre a kommunistákat
Budapest, augv tztuB D Az előállított budapesti kommunisták közül 8 ról megállapították, hogy elvégezték Moszkvában és Bécsben az agitátor iskolát és valamennyien a szovjet megbízott agitátorai és szervezői. A kommunistákat letartóztatták és átvitték az ügyészség fogházába. s
A Balatonba fulladt egy borbélysegéd
Balatonszárszó, augusztus 5 Horváth Kálmán 16 éves borbélysegéd még vasárnap délután fürdeni ment a Balatonba és löbbé nem jött vissza. Holltestét ma hajnalban vetették ki a hullámok.
Különös malomtüz
Budapest, augusztus 5 Bárányi István malomlulajdonos pándi malmában tegnap délután tűz támadl. Bár három község tűzoltósága kivonult, több óra hosszat tartó megfeszilett munkával sem tudták a tüzet lokalizálni. Leégett a malom és leégtek a szomszédos gazdasági épületek Is, a jelentékeny kár azonban biztosítás utján megtérül.
A csendőrség tüzvizBgálata érdekes eredményre vezetett. Megállapították, hogy a malom zsindelyezett tetejére valahogyan üvegcserép került, amely mint egy nagyitó lencse, egy pontra gyűjtötte össze a forrón, tüzó nap sugarait. Igy meggyulladt egy zsindely és igy támadl a tűz
Lelőtte támadóját egy mezőőr
Budapeet, augusztus 5 Soroksáron Wemper András mezőőr éjszaka burgonyatolvajokat ért tetten. Az egyik tolvaj, akit ulojért, kapával fejhevágta a mezőőrt, aki erre rálőtt támadójára. A tolvajt a kórházba szállították, ahol meghall anélkül, hogy kilétét meg tudták volna állapítani.
Halálos hegymászás
Három turista tragédiája
Helllgenblut, eudusztus 5 (Éjszakai rádiójelenlés) Három osztrák turista a Grossglocknerről, mintegy 600 méter magasságból lezuhant. A felismerhetetlenségig összeroncsolva holtan maradtak a mélyben.
rdmof)assak <u értfemes kanlual kereskedelmei és l*mrí-
B&latonmárta, augusztus fi Balatonmária állomás közelében borzalmas öngyilkosság történt tegnap reggel. A budspesl—nagykanizsai gyors elé vetette magát Bódls Józsel balatonkereszluri földmives, akit a mozdony kerekei rettenetesen szétszagattak.
Bódls már régóta hangoztatta hozzátartozói előtt, hogy öngyilkos-
ságot fog elkövetni, de nem gondoltak arra, hogy végzetes fenyegetését be ts váltja. A balatonkereszluri csendőrség megindította a nyomozást.
Javult Péchy Erzsi állapota
Székesfehérvár, augusztus & Péchy Erzsi állapota annyira javult, hogy a |övő héten már elhagyhatja a kórházat.
_1930 auguiztus 6.
A katonaszabadltásl pör
a prágai hadbíróság előtt
Prága, augusztus K
(Cseh Távirati Iroda) A prágai hadosztálybiróság ma délután fél 1 órakor hozta mag Ítéletét abban, az ugynevezelt sorolási ügyben, amelyben Drorzsák Ernő dr. egészségügyi alezredest a hivatali és szolgálati halalommal való visszaélés vétségével vádolták. Aa Ítélet Dvorzsá-kot a vád minden pontja alól felmentette, mert a hadosztálybiróság a vádlott magatartásában nem talált hibát és büntethető tényáliadék hiányában a vád alól felmentette.
- i|~n — \'. 1 I ,"l * I . . ÍJ"l.l \'Ll\' . I\'l
fit évi fegyházra Ítélték a hitveagyilkoa borbélyt
Budapest, augusztus 5
A budapesti törvényszék ma tárgyalta Hügel Antal borbély bűnperét. Hügel megölte feleségét, majd magára lőtt. Felgyógyulása után fogházba került és ma vonták felelősségre hitvesgyilkosság miatt Hügel a tárgyaláson beismerte bűnösségét és azzal védekezett, hogy az asszony elhagyta öt. A köztük támadt vesze-\' kedés hevében az asszonyra lőtt. Tettét, amelyet szóta nagyon megbánt, féltékenységből követte eL A bizonyítási eljárás lefolytatása után a törvényszék bűnösnek mondotta ki Hűgel Antalt házastárson erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés bűntettében és ezért Sévi fegyházra Ítélte. Az Iteietlen ellen a felek fellebbeztek.
Bika rugaszkodván...
Debrecen, nuguastus 6 Horváth Oábor debreceni hentes udvaráról elszabadult egy bika, amely óriási riadalmat keltett. A bikát fél városon keresztül motorbiciklikkel, •utókkal és mintegy 50 kerékpárral üldözték. A hatalmas bika egy kerékpárost felborított és összetörte a kerékpárt, azonban másban nem tett kárt. A bika, amelyei reggel a Hortobágyról hoztak be, óriási iramban kiszáguldott a városból és több mint két órai hajsza után a Hortobdgy-fttt vezető uton sikerüli csak nagynehe-zen elfogni és gúzsba kötni.
Katasztrőfálls szárazság Amerikában
Budapest, augusztus ti Amerikában a hőség és a tartós szárazság megdöntötte az utolsó fél évszázad rekordját. Több államban 77 nap óla nem esett eső. A hőség számos emberáldozatot Is kövelelt.
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet az eddiginél is olcsóbban m* -árusítom. Ezen kivül nagymennyiségben felgyülemlett |Í9Vf"| MlljC") maradékokat minden árban árusitom. ftJQI IQ lTlllwQ
Jéáó- áugúszius 6.
ZALAI KOZLŐNV
i
Augusztus 6., szerda
3 vllágfllm, 3 órás műsor
1. Krentzer szonáta
2. X a fekete lovas la
(Ksid és korbács)
3. lataHarl, uigroiüittkiBis
3 vlljgszenzicló 26 kivonásban. Rendes helyárak.
Előadások fél 7 és 9 órakor.
Megjött a Laci bácsi
Nagykanizsa, augusztus 5
Igen! Megjött. Megjött a Laci bácsi. Igy Írják ezt minden városban a lapok hasábjain. Mert Laci bácsi mindenhova haza megy. Laci bdcsit mindenütt az otthon szeretelivel fogadják. Mert a szive, lelke tele van a magyar föld színével, Izével, derűjével, szomorúságával Mert Laci bácsi egy darab rögről rögre járó magyar rendeltetés. Kereszthordozók sorsa az övé Csak hite van hozzá, fanatikus hite és eget vivő magyarsága.
Vén komédiás. Igy nevezi 6 magát. De ml csak az örökifjú poétát, a sors fiatalosra acélozott bajvívóját látjuk benne, valahányszor derlls jókedvvel beköszönt a redakcióba, mintha csak tegnap köszönt volna el, holott megjárta azóta a Jélorszdgot.
Negyven évig volt színész Laci bácsi. A régi Budapest egy szép emlékű darabja ő és az ő élete Is szerves része volt a régi Jó pesll életnek. Edey-nép remlnlscenciák ma is gyakran keinek fővárosi lapok tarka színház-rovatában róla. Sok dala, nótája, Chansonja volt közkeletű, fű
Sínekelte, muzsikálta azokat a Pest, BuM és az egész bol-Magyarorszdg 1890-ben Laci bácsi alapította az első magyar kabarét. A világháború alatt a front-mögötti területeket Járta és dalaival, verseivel lelkesítette, pihentette a tűzvonalból párnapra visszavont katonákat. Az összeomlás után az oláhok kiutasították Erdélyből. Mert Laci bácsi keserű magyar szivéből Igen sok keserű magyar vers fakadt azktőtájt. Mit csinálhatott hát ? Hazajött. Haza. A csonka kis ország aztán ad most neki havi 12 pengő szinészl-nyugdljal. Szűcs Laci bácsi pedig Jár fáradhatatlanul városról városra, viszi mindenüvé magyar Hete keresztjét, poéta-lelke széptüzű virágait és szavalja, dalolja a szebb magyar holnapok hitét.
Most Itt van Szűcs Laci bácsi Nagykanizsán, Pár napig, már tegnap és ma Is, a moziban lép fel. Hallgassa őt minden magyar szívesen Itt, pár puskalövésnyire a trianoni határtól, ahol a magyar sors gyászba1 öltözött angyala sok Szűcs Laci bácsiért imádkozik.
Derűs és szomorú film
az országos vásárról
Csak egy kis lány... Az-első beszélő magyar film Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Qaál Béla Zene: Stefanides Károly. Főszereplők: Eggert Márta, Zomborl Mercedes, JávorPdl, Pethes, üdrdonyl, Vándort.
Nagykanizsa, augusztus 6
Hál ez az az országos vásár, amelyről annyil vitáznak. Egyik tábornak kell. A másiknak nem kell. Nézzünk körül benne, hogyan is állunk vele ? Főleg pénzügyileg, habár hogy ezt nem is kell sokat nézni. Ossön mindenki a zsebére és megtudja, mi hogyan áll.
Délelőtt 11 óra. Pokoli zsivaj, Ez a lárma, már nemcsak a kínálás hangtani kifejezése, de a iossz üzlet feletti keserves óbégatás is.
< Oh, Sonny boy 1 ?
Mindért itt a sarkon. A kedvenc darabom: Sonny boy.
Oli, kedves Al Jolson és társai, de nagy utal tehetett meg ez a vi-
nem ingyen. De gyerünk innen, mert a hangja kibírhatatlan.
A szemben levő soron valami. Egészen uj. Még nem láttam. Preparált kártya társasjátékokra, bűvészkedésekre. Az árus, ugy néz ki, mint egy züllött arab pincér. Már vagy századszor ismétli mondókáját. Itt is elég nagy a közönség. A tátott szájakon Omlik be a por, a szemeken ki a kiváncsiság. ötven fillér ez a kártya is. Ha akarom, csupa makkhetes. Ha akarom, csupa pirosász. Ha akarom, csupa tökfilkó — aki erre adja a pénzéi. De én igazán nem akarom.
— Sala, szedje fel a sátorfát I
(Ejnye, kedves Szerkesztő Ur, hát
1860-1930.
Nyári divatáruk
mólyen leszállított árban.
SINGER
divaftáruház.
lágsikert aratott kisdal, mlg a kanizsai országosvásárba eljutott...
Ugy énekli Itt ez a két ember, azzal a kéthetes szakállal az állán, mintha nemcsak a füzetekért, de a hangszálak rémes rezegtetéaéért is pénzl várnának.
(Most Jut eszembe, hogy a sétára ketten Indultunk neki; Sala, legviccesebb szedőnk a kísérőm. Négy szem többet lát — ez az
A dalosok után mindjárt ollók, öngyújtók, berelvák fénylenek egy asztalon, de ez nem érdekes, annál Inkább ez a nagyszájú nyaklcendő-kötő-szabadalom árus, aki Igy zengi el portékáját:
—/Tisztelt uraim ! Magyar szabadalom. Fogjuk ezt a kis kötőt, rácsavartuk a ny akkendőt, beakasszak a gomb-lyuk bp és ugy áll a nyakkendő, mint a parancsolat. Nem kell IdegAsktKlnl a nyakkendővel, nem gyürl a nyakkendőt, Igazán remek dolog I Egy darab huss fillér. Három darab ü0. Ha valaki vesz nálam egy valódi /randa ulytm nyakktnMt 50 /illtr&l (II ajándékba kap egy Ilyen kötőt használati utaalUasal együtt)
Hallatlan. Micsoda olcsóság. _Ms|d-
•ennél a mondatnáfnlnek a felkiáltójel ? A pont nem lenne elég? — Sala.)
Túránk tojdshab-hegy mellett visz el Az éktelen lárma után oázisban vagyunk. A habverő, miután már számtalanszor bebizonyította, hogy brllliáas előnyei vannak ennek a habverőnek, mely még a téglaporból Is hábot ver, az árnyékba húzódik. Pihen.
NI, nll Hol vagyunk? Cipipuc-ooló Nagykanizsán, igaz, hogy reklám, de puccol. A fözelékfaragó és különböző formákba szeletelő kés, ócska dolog, rá aem hederilünk. A köeönség sem,
Nefcéz kenyér vásározónak lenni
Három Lux-reklám Imbolyog el aaellettUnk. Oézenguz kölykök jól oldalba vágják a ládába bujtatott eoibert, akiről szűk börtönében vastagon .gyöngyözik az izzadság. j
-És as enyveshát. Egyszerű lelkek, egyszerű öröme. Elég jól megy neti. Három ifalusi lány várja szorongva az eredményt. Lesújtó. A helyes pa-
raszlfiuskik közül kettő olyan fekete, mini egy néger, egynek meg a haja is híjfehéren ragyog a képen. Na, ha 5 perc alalt kész van, milyen legyen? Elvégre azért a 80\' fillérért csak nem akar valaki Misa\' Euiópa lenni?
Lárma mindenünnen. Rekedtre ordított emberek, asszonyok csalj ik a vevőt, a pénztelen emberi, aki lóg le s fel és csak néz, néz, de nem
vesz, mert nem vehet semmit *
Kétségbeesett erőlködés az egész Ugy. Kétségbeesett keoyérharc. Amíg Itt özek a komikus \'figurák olkápesztő hangjaikon elénekllk a 20 filléres csokoládé földi gyönyörűségeit, magukban keservesen gondolnak arra a nagy leégésre, ami itt éri őket Nagykanizsán vagy tegnap I^tenyén.
Ez, hölgyeim és uraim, nehéz kenyér. Ez a kórus, mely a maga kakotonlálá-val és artlkulátlan hangfoezláuyaival a nép egyszerű gyermekeit éa a városi ember alaóbbretegót ostromolja, hogy vogyen. hogy egyen, ez a vásári gárdK egy nagyon nehéz sorssal küzdő embercsapat.
Nem figyelték meg még soha? Ezeknek a vásári ordltozóknak rnóg az arcuk la eltorzul Idők folyamán a aok erőltetett azálmozRatástól. Ezek a ráncok, ezeken n leaUtött, megviselt arcokon sokat tudnák beszélni. Vándorkenyérről, amit Nyíregyházától Csurgóig és Szontoatöl Csornáig kell végig enni, télben, nyárban, fagyban es ilyen Jó ?VI fokos melegben.
Egy kicsit eltértem a tárgytól, do ugy órzom, mikor ezt a vásári filmet pergetem, helyet kell szakítanom ennek a pár szomorú fejezetnek ls.
Nincs vevó
Kádárok elölt állunk.
Sok kéz, sok verejték munkája.
Vevő nincs. Olyan sem, aki csak
néz. Még csak nem is nézik, nem
ls kérdik, mirevaló.
Kanizsai kádármester panaszkodik:
— Nem megy semmit a bolt. Ihárosberényben heten voltunk minap, de egy fillért sem árultunk, Legjobb volna, ha beszüntetnék az egész vásárt Meg az életet.
jajkiállás a kanizsai piacról. Itt a templom szomszédságában beszélnek igy az emberek. Az egykor nagyhírű kézművesiparosság egyik tiszteletreméltó tagja.
A fia, vagy segédje, nem tudom, mondja;
— Nincs a polgárembernek ma pénze, miből vegyen valamit Ha elad egy borjut, annak a pénznek már száz helye, kifizetésre váró adóssága van.
Ha elad egy borjut... Nem, ne folytassuk. Nem alkalmas a hely gyászindulókra. Itt két asszony üvöltöz versenyt egymással. Majd lesodorja az embert a lábáról ez a hamis hangáradat
JaJJ, de olcsó, jalj de Jó, Ami máma eladó. Huszonnégy fillérért párját, Az aprólat, meg a nagyiát Itt, minden, minden de Jó I
Szép vers. Ennél csak a következő sátorban kiabáló férfi borzalmasabb, akinek a sok vásár ugy megehette mér. Iiang»zalag|alt, hogy olyan szava, mint egy béka vartyo-gása. Bocsássanak meg, nem meg-báplásból mondom, de igazán olyan. De az a vartyQgás szintén kenyéréit töri magát Ez a halom cipőfűző, mely Itt lelóg ennek a rongyos fickónak válláról, mint a Murába a
ZALAI KÖZLÖNY
Fiatal, tapasztalatlan segéd\'. Azt hiszi, hogy loptam ?
A polgár (önérzetesen): Én sem loptam a pénzt.
— Meg kell tanulni eladni, fiain — odasúgom és a fagyialtos csengőjétől is zavarva a starthelynél vagyunk. Feni! követ árul ilt egy férfi. Mindenre jó, még orvosi szerszámot is lehel vele fenni. Na, inkább ne legyek én az a vakbeles, akii ezzel a kővel fent scbéjzkéssel nyilnak meg. „Ez az a kő, amelyik mindenkinek kő, akinek máma nem kő, holnap biztosan kii" ezl danolja hozzá és hozzáleszi, ne legyen ellensége a pénzének, siessen vegyen belőle. Siettünk és — nem vetlünk.
A lemplom körül kavarog az egész
vásár. A lármázők hangját erősebben csapja vissza a templom oldala. Ha jó világ lenne, ha nem lenne ennyi rengeteg kilzködő elbukó és lenmaradó, félig fellápászkodó, sántán kóválygó ember a világban, azt mondanám: »
— Félre a templomtól, nem idevaló íz a zsivaj I
De mosl ? Mosl, amikor a verejték több, mint a falat kenyér. Az Isten is lálja, hogy ilt csupa, csupa szomorú ember harcol a betevő falatjáért. Gyermekei iskolázlatásáérl, palikárl. Egy rongyért, amivel belakarja magát. Látja ezt, Aki mindent lát és nem haragszik, hogy háza tövében kalmárkodnak.
Urbdn Gyula
CesxuríáK vasvillával verekedés köxben
A bucsutal véres verekedés az áldozatot nem
Nagykanizsa, augusztus fi Kedden délután beszállították Bá-nokszcnlgyörgy községből a nagykanizsai kórházba a mentők Tóth György 31 éves bucsulai földművest, akinek fején hatalmas szúrt seb van. Tóth György állapota olyan
ismeretlen tettese elmenekült, lehetett kihallgatni
súlyos, hogy a rendőrség ezideig ki sem tudla hallgatni.
Tólhol állítólag verekedés közben egyik munkás társa szúrta le, aki a lelt elkövetése után elmeneküli. A csendőrség keresi a merénylőt.
i _
csendes, halkszavu füzek lombjai, egy ebédet és nem túlzás, egy egész egzisztenciát jelent.
— öl fillér a gallérgomb I Öl filiér a gallérgomb I
És ami most következik, az már direkt komoly portéka. Nem idevaló. Nem is adott el talán egyel sem : szemüvegek és rokonkellékek.
A lörökméz azonban fogy. Egy csomó por rajla. Ki törődik vele?
— Friss perec I Vajas kifli I
— Ide nézzenek? — bömböl a lüzös liu — 10 fillér párja.
Csak 10 fillér I Csak 20 fillér 1
— Na, hogy megy ?
— El van temetve ez a vásár, uram I
— Olyan rossz ?
— Ugylálszik, elátkozlak az irigyeim, mikor Kanizsára jötlcm I Tiz fillér párja, csak tiz fillér I
Mosl meg odanézzünk :
— Husz fillér a csokoládé I Ilyen még nem volt I Ilyen még nem volt. Csak husz fillér a linóm csokoládéi
A rövidárusok is p.,na/szkodnak :
Kis pillanatfelvétel. Parasztasszony harisnyára alkuszik. .Harmincért Ideadja vai;y minek?"
A rövidárun : Szembeköphet, ha ilyent taitU Ili a vásárban ezért a pénzért I
Gusztustalan Imngnom Ja, do Itt llyon a tónus. itt kenyérről vall szó. Itt nem lehet finomkodni. Itt el kell átkozza magát óa a btieslllotszavát kétnyárira kell huznl, nkl el aknr adni valamit. Gyilkos verseny. Igazi életvásár.
Az asszony elmegy. Megkérdezem, hogy megy.
Ráírhatja, egész rosszul. Jövőre hat vAsArt kértlnk. A fagylaltostól: Na, AkhmedV
— Csak lassan.
— Kihiszem, elég meleg van.
Jó keletje VHn a szódénak, meg a JégbeliUtött krakedllnek.
A nyomor piacán
Sala egész rendesen viselte magát, de most már nem tudja megállni, hogy ne eresszen meg egy iszonyú szóviccel:
— Tessék nézni szerkesztő ur, kiszódálják az emberi, szódával. (Na megállj Sala, iapzárla ulán kapsz ezért a gyalázatos viccért. A \'másik szedői)
Zsibvásár vagy nyomorpiac Szegénység temploma, vagy könnyel áztatott árukészlet. Néhány cigány, más senki. A sötét fáráó hívogatóan szemez egy „uraságoklól levetett" zsaketlal. (Vasárnap alighanem ebben fog muzsikálni Bocskán.)
Tisztes Iparosasszony. Még rajla a gyászruha, amivel az öreg májsziert kísérte ki a Móger kertbe. Az ura fekete (már zöldben játszik) ruháját árulja. Igy tengődik. Élet. Iparos sors. Szomorú élet. A szitásoknál alkut figyelek. A polgár: Adja vagy nem.
Halálos gyermektragédia
Nyíregyháza, augusztus fi Ujlaky Erzsébet 9 évea nyíregyházai kislány az ulcán játszadozás közben zsebkéssel kenyeret és szalonnál eveit. A játék hevében oly 8zerencséllenül szaladt egy fának, hogy a zsebkés a nyakába fúródott és átvágta ütőerét. Pa azonnal kihívott mentők sem tudtak segíteni a szerencsétlen kisleányon, aki elvé. zett.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mca-tlgyelö Jelentések I Kedden a hómtrslk-kt\\ Reggel 7 ónkor +18 4, délután 1 ómkor 4-27 8, este 9 órakor 4-33-2.
Felhőzet i Reggel tlizta, délben él eite felhói égboltozat
SztUrány: Reggel dél, délben délnyugat, este.déli izél.
(Éjszakai rddlóJeUnUt) * ■•laoroló-glal InUaet aata 10 érakor la-lantl ■ alaatarra hajié, agyaiéra malag léé, kéaébh a aaalag saék-kaaéaa •aléaxiall.
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
szakképzett litazeréaznél kaphatók
Fő-ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és látazerüzlet. Szakáiért! Javiláaok.
A magyar-román kereskedelmi tárgyalásokban egy-két napon beiül megegyezés várható
HudaposL augusztus 6 A magyar-román kereskedelmi tárgyalásokat szombaton délután megszakították, mert néhány kérdés tisztázása miatt szükséges volt, hogy a román delegáció kormányától további utasításokat kérjen.
A delegáció titkára, Stolca, vasárnap délelőtt Bukarestbe utazott, ma reggel érkezeit vissza Budapestre s a két delegáció ma délután újra összeült. A román delegáció tagjai kijelentették, hogy meoállapodis még nem Jött létre, a tárgyalások azonban jelentékenyen előrehaladottak és alkalmasint egy-két napon belül meglesz a megegyezés. Ebben az esetben a hét végén már sor kerül a megállapodások parafálására.
*■= A Kreutzer szonáta TolatoJ remeke a Vdrotl Színházban.
.ín_____
HIRDESSEN
a „Zalai K5zlBny"-ben.
_19?0. augusztus 6.
NAPI HÍREK
NAPlRtND
Augusztus 6, szerda
Rómsl katolikus: Ur sztnev. Prolest.:
Berta. Izraelita: Abas hó 12.

Városi mozgó. .Kreutzer szoiilta\', .Z\' A fekete lovag Ha" és „Mata Harrl* az agyonlőtt kémnő. — 26 felvonáa.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. bó végéig a Szalvator gyógyazertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 Arától eate 6 óráig (héttő, azeida, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2—13.
— Mikes püspök Itthon. Mikes János gróf megyéspüspök többhetes németországi tartózkodásáról, amelynek során meglátogatta innsbrucki apácafőnöknő nővérét, megnézte az oberammergaul passió-játékokat és .a bayreulhi ünnepi operaelőadásokat, hazaérkezeit Szombathelyre.
— Személyi hlr. Dr. Mázy En-gelbert c. tank. főigazgató, tihanyi apái, tegnap Nagykanizsára érkezett. Az apát magánjellegű kanizsai látogatása pár napjára a szentferencrendi zárdában szállt meg.
~ Szabadság. Solymosi László rendőrtanácsos, a nagykanizsai m. kir. államrendőrség vezetője a mai nsppal megkezdte nyári szabadságát. Távoliéle alatt a kapitányság ügyeit dr. Mátyás Samu rendőrkapitány, a bünügyi osztály főnöke vezeti.
= Orvosi hlr Dr. Halszer fogorvos külföldi tanulmányútjáról megérkezett s Ismét rendel.
A Kútból Riömlö gáx
megöli egy 0aO4U kocáim/
Hahót, augusztus fi
Bakonyt Jakab 60 éves hahóti kocsis Szíva Anlal gazda kulját akarfa kiiiszlilani. Leereszkedett a kútba, de alig ért a kut feleutjára, a kútban felgyülemlett és feláramló mérges gáz a kocsist megölte. — Holtan bukott le a kut mélyébe, ahonnan egy óra múlva holttestét kiemelték.
— Halálozás. Omalsz János, a zalaegerszegi felsőkereskedelmi Iskola igazgatója hosszas szenvedés után Zalaegerszegen meghalL Omalsz János 1919. óta lanitott Zalaegerszegen. Kedden délután a város nagy részvéte mellett temették el.
Még augusztus hó 6-ig tart az olcsó árusítás
a Menyasszony divatáruház ffir"
Augusztus h& 7-t6l üzletemet a Kéls csillag volt »elyi- BH „MenyaSSZOny" divatáruház stégébe, KBzpont szálloda épület, helyezem át. Koréin Jenő, Nagykanizsa.
1930. tuguszlus 6.
ÍALAl KÖZLÓNV
Ne várjon
&
hanem most ragadja meg az alkalmat és szerezze be ruházati cikkeit, mert összes raktáron levő áruinkat hihetetlen olcsó áron
elárusitiuk
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
divatnagyáruháza az Arany Kakashoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. szám.
Eladásra kerülnek elképesztő olcsó áron szőnyegek, sezlon-teritők, bútorszövetek, garnitúrák, damasztáruk, selymek, férfi és
női szövetek, mosóvoálok stb.
Megbokrosodott lovalt
é» /eöcDflh Odrom euíyom balesetet olcoMtalc
Nagykanizsa, augusztus 5
Lex Józselné zalaszabari lakos két lovas kocsiján i nagyrécsci országúton bajtott hazafelé. Egyszerre a lovak valamitől megbokrosodtak és elragadták a kocsit, melyről az asz-szony oly szerencsétlenül zuhant le, hogy életveszélyei sérüléseket szenvedett.
Hasonló szerencsétlenség érte Hermán Qyörgy 47 éves zalaszabari gazdát, aki a gabonás szekér tetejéről zuhant le. Kezél, lábál eltörte és belső sérüléseket is szenvedeti.
Súlyos baleset történt Nemeshetés községben is, Kulcsár Kálmán gazda a mezőre Igyekezett, amikor az egyik kanyarodónál autó Itlnt föl, amelytől a szekér eié fogott tehenek megijedtek s ugrálni kezdlek. Kulcsárné leugrott a szekérről, de olyan szerencsétlenül, hogy jobb lába bokln felül eltörött, azonkívül súlyos belső zu/ó-dásokat szenvedett. A zalaegerszegi kórházba szállították.
■=■ Csak etfy kis lány... Az
első beszélő magyar film. Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Oadl Béla. Zene: Stefanldes Károly Főszereplők: Eggert Mária, Zomborl Mercedes, Jávor Pál, Pethes, Gárdonyi, Vdndorl.
Amit Itt sxorxltnb, maradi fon a pdroabao.
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln butorátuház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Mala Hart, az angol kémnő történél* a Vdroel Színházban.
— A vármegyeházáról. Zala-vármegye törvényhatósági kisgylllése csütörtökön délelőtt fél 10 órakor rendes ülést tart, amelynek napirendjére 63 tárgyal tűztek kl. Ezen az ülésen készítik elő az ugyanannak a napnak 12 órájára összehívott rendklvUll közgyűlés következő tárgyát: A vármegye közúti alapját és egyéb alapokat terhelő kifizetések időleges fedezése céljából rövid lejáratú kölcsön felvétele. Hi! Mn a közigazgatási bízottság ülésezik
— Csak egy kis lány... Az
első beszélő magyar film. Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Gadl Béla. Zene: Stefanldes Károly. Főszereplők: Eggert Márta, Zomborl Mercedes, Jávor Pál, Pethes, Gárdonyi, Vándort.
= Oyászrovat. özv. Francslts Jó-zsefné Attila-utca 5. sz. alalti lakós folyó hó 4-én elhunyt. Temetése ma, szerdán délután 5 órakor lesz a róm. kalh. temelő halottasházából.
Horváth Károly délivasuti kalauz folyó hó 5 én elhunyt. Temetése 7-én délulán fél 6 órakor lesz a temető halottasházából.
Képlcereiexö
Koxma
siti Fóut 13
= A Lux művek Ingyenes mozl-elóadásal aug. 6-án és 8-án az Urániában d. u. 7 és 9 órakor.
— öngyilkos lett, mert elhagyta a kedvese. Oletlcs István vámőr, aki Babócsán teljesít szolgálatot öngyilkossági szándékból szivenlölte magát éa meghalt. Tettét afeletti bánatában követte el, hogy kedvese elhagyta.
= 3 világsláger, 26 felvonás a Városi Színházban.
— A bélavári cigánysoron nagy a sírás-rívás... A pécskai, illetve ezúttal a bélavári cigánysoron nagy a sírás-rívás. Oda a cigánynépség reménysége, büszkesége a 20- éves Iván Marci prímás. Ugy történt röviden, hogy Iván Marci elment a Drávába fürödni. Olyan helyre merészkedett a prímás, ahol sebes örvény kavargott, mely elkapta a fiatalcigányt és besodorta. Mire kl ludlák menteni már halott volt.
— Csak egy kis lány... Az első beszélő magyar film. Tökéletes hangvisszaadás. Rendezi: Gadl Béla. Zene: Stefanldes Károly. Főszereplők: Eggert Márta, Zomborl Mercedes Jávor Pál, Pethes, Gárdonyi, Vándort.
Intézeti és iskolai
harisnyák, kesztyűk,
fehérnemű számok és betűk
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tataion 406.
U
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 408.
vese-, hólyag-,gyomor- és cultor-bajoknál, köszvény és reutnás megbetegedéseknél, de különö-stn vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan irlss tölti* 1 "" Főraktár: «•
WEISZ MÓI?
Nagykanizsa, Király
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Tennisx filrek
(A zalaegerszegi megyei versenyek.) Auguszlus 7-én kezdődnek Zalaegerszegen a MOVE Sport Egyesület rendezésében a megyei bajnokságokért kiirt tennlszversenyek. Mindkét nagykanizsai egyesület képviselteti magát. Az NTE Oünser Lilit és Gonda Miklóst, a Zrínyi pedig di. Makónét, Bittera Bélát, Darás Lászlót, Hoffmann Lászlót és Cseh Istvánt küldi ki. — A férfi egyes verseny kimenetele teljesen nyílt, Bittera, Qonda és a zalaegerszegi Brlg-levics a legerősebbek. — Ugyancsak erős küzdelem Ígérkezik a férfi párosban is, ahol a Bittera- Gonda párnak legjobb formáját kell kijátszania, hogy az egerszegi Brlglevlcs —Műller pár főlölt győzelmet arasson. A női és a vegyes páros számokban a Ricset nővérek távolléte miatt a körülbelül 3—4 rangszámmal biró kanizsai reprezentásokra nem könnyű feladat hárul a zala egerszegi és keszthelyi ^61 játékosokkal szemben..— Az ifjúsági szám a papírforma szerint a ^aoizsalak biztos zsákmánya. A-megyei bajnokságot ezen számban a legnagyobb valószínűség szerint a kanizsai bajnok Darás László nyeri az ugyancsak kanizsai Hoffmann é« Cseh előtt. A kanizsai játékosok 7-én reggel indulnak útnak.
(A ZTE tennisxezólnek sikere a gödöllői teniszversenyen.) A gödöllői országos II. oszt. versenyen szépen szerepelt Bittera Béla, a ZTE tenniszezflje, ki a férfi párosban Oosztonytval a 2-lk helyre feljutott s tiszteletdíjat nyert. Az egyesben mindjárt az első fordulóban a legjobbtól, Szallinger dr-tói esett ki s igy nem ért el helyezést
(Serlegmérkőzések.) A Vágóserleg elnyerésééri kiirt csapatversenyt az NTE—Zrínyi között folyó hó 15-én rendezi a két egyesület. A pályakérdést sorshúzással döntik el. Nyílt, igen érdekesnek Ígérkező küzdelem I
(A Bakay serlegért) a Zrinyl csapata a védő Pécsi Atlétikai Club-bai e hó 17-én mérkőzik meg a Zrínyi pályáin. — A helyi csapat játékosai ez évben jó formát mutattak, Igy joggal reméljük, hogy a ser-feg Kanizsára kerül.
a petAnci
természetei szénsavas savanyúvíz 60 évea múltra tekint vissza és ennélfogva gyógy-, üdítő- éa bor-
víznek lega! kalmasabb. Qyomor- és vesebajoknál, úgyszintén a légzőszervek hurutos bántalmainál, köszvény-, csuz- ás hólyagbajoknál orvosi szaktekintélyek lagalkalmasabbnak ajánlják.
rétoatst:
kOvebi hcbrik
14.TMUM
Kiváló jómlnöségü, garantált
selyem harisnya
RITTER ANDRÁS
HELLAS
50
párja 4
divatáru QiMékan Fft-ut 3. szám, =—
Augusztus IO-lg minden vevó (3 pár vételnél) I pár Hsllaa harisnyát kap ajándékba.
KÖZGAZDASÁG Állatvásár és díjazás Kerkaszentmiklóson
Nagykanizsa, augusztus 5
A vármegyei gazdasági felügyelőség, a Zalavármegyei Egyesülettel karöltve, augusztus 12-én délelölt 9 órakor Kerkaszentmiklóson állatvásári és díjazást rendez.
A vásár eszméjét az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara és különös-képen dr. Csák Károly országgyűlési képviselő halhitós támogatásával sikerüli az elgondolások világából a valóságba átültetni. Ezen a zalai vidéken ugyanis talán még solusem, de a világháború kezdete óla egész biztosan nem volt ilynemű kiállítás. Ma azonban a magyar agrikultura giindlnkább kénytelen saját kárán megtanulni, hogy csak az Intenzivebb állat-gazdaság segíthet a mezőgazdasági termelés csődje előtt. Különösen rá kell eszmélnie erre a határvidékké lett zala gazdáinak, ahol az áll^tértékeaités éhport-lehetöségel legközelebb fekvő alkalmst nyújtanak
sok gazdának birtokaik és munkájuk gyümölcsöztetésére Kerkaszentmlklós község vezetősége meghallotta és megszívlelte az Idők változásával adódolt uj gazdasági elvet s most — épen ennek a községi vezetőségnek agilitása folytán — ennek gyakorlati eredményei! lesz hivatva bemutatni az auguszlus 12-iki állatvásár.
A vásárra az előjelekből Ítélve
nagyon sok és változatos anyagot hajtanak lel. A rendezőség már eddig is 200 darab állal bemutatásával számol Ezek közt természetesen nagy mennyiségben lesznek tenyésztésre nem alkalmas Allatok is (külön bizottság fogja eszempontból az állatokat felülvizsgálni), melyeket az állatkereskedók részére nyomban eladnak, ugy hogy tehát az állalkereskedelem Is elsőrendű anyagot talál a vásár keretei között.
Kedvezményes állami vetőmagakció
Nagykanizsa, augusztus fi Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara értesítése alapján hírt adtunk már arról, hogy a földmüveléaügyi minisztérium a folyó évben Is megismétli a már harmadéve fentartott állami kedvezményes nemesített vetőmagakcióját. Előző értesítésünkben csak általánosabb vonatkozásban ismertettük azt a nagyjelentőségű és magyar búzatermelésünk standartii-ziláaára befolyást gyakorló állami akciót. Most az Alsódunántull Mező gszdasági Kamarától vett ujabb értesülés alapján már részleteire szólóan is foglalkozhatunk a kérdéssel, hogy lapunk gazdaközönségét megfelelően tájékoztassuk.
A folyó év őszén lebonyolítandó állami vetőmagakcióban a 100 holdon aluli birtokosokon felül a 100
holdon felüli birtokosok és bérlók Is bevonatnak. A 100 holdon aluli birtokosok és bérlők vetömagrendeléael-ket együttesen eszközölhetik a községi elöljárósághoz megküldött összeíró lapon. A 100 holdon felüli birtokosok akkor részesülnek az állami vetőmagakcióban körvonalazott kedvezményben, ha az általuk velőmag elszaporilás céljaira rendelt 15—20 mázsás tétel első évi utántermését vetőmagként felhasználják, illetőleg azt a jelentkező környékbeli birtokosoknak vetőmagként csereulján átengedik.
Az állami kedvezményes vetőmagakciónál a nemesilésl felárat és a vasúti szállítás dijait a földművelésügyi minisztériumi tárca fedezi. A rendelő a budapesti tőzsdén a vetőmag leszállításának alapján jegyzett 80 kg-os Tisza-vidéki buza tőzsdei középárát és a gabonajegy értékét, valamint a vetőmag szállításnál fel-
Saékeíy Vilmos buioríelepe
♦ Nagylcanlxsa, ▲
Kaslacsy-utca sz. ^^r
Óriási válaszlék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési teltételek.
Saját kárpitos ás díszítő műhely.
1930. augusztus d.
használ! uj zsák beszerzési árát, darabonként 1 pengő 60 fillért fizet.
A mult évi vetőmagakció során termelt nemesített buzafajták minőségvizsgálati eredményeit flgyelembe-véve, a földművelésügyi minisztérium ez évi vetőmagakciója során azokat a buzatlpusokat kívánja az állami kedvezményes velőmagakcióval terjeszteni, amelyek ugy terméshozam, mint minőség szempontjából megfeleltek. Ezen akció megvalósításával megközelíthető az a fontos és nagy cél, hogy vidékenként bizonyos egyöntetű minőségű, terméshozam szempontjából is megfelelő olyan búzát termeljenek kis- és nagybirtokosok, amelyek külföldi értékesítése — épen jó minősége alapján — könnyebben keresztülvihető. Ezen cél érdekében hangsúllyal hivja fel a kamara a termelő ügyeimét arra, hogy az állami kedvezményes vetőmagakcióban a kisbirtokosok közül csak azok a kisebb birtokosok részesíthetők, akik talajművelés! szempontból ellátják mindazokat a földművelő munkákat, amelyek a kifogástalan terméshozam és minőségi termés szempontjából alapvető tényezők. A nagyarányú és jelentőségében határtalan vetőmagakció lebonyolításához a földművelésügyi minisztérium felkérte az alispáni hivatalokat, hogy a község elöljáróságát utasítsák arra, hogy a mezőgazdasági kamara által lebonyolítandó vetőmagakcióban legyenek a kamara segítségére.
A jelentkezési Iveket a vetőmagakció minden részletét magyarázó körlevéllel együtt a kamara megküldi a községi elöljáróságnak. Külön körlevélben értesíti a kamara az akcióról a 100 holdon felüli birtokosokat és bérlőket.
Ezúton is annak közlését kéri s kamara, hogy a vetőmagakcióra vonatkozólag mindennemű felvilágosítást levélben a kamarához fordulók nak megad.
(-) Érdeklik-e a gazdákat a rádión kOzvetltett hírek ? a földművelésügyi minisztérium befolyásárs a rádión mindennap egyúttal gazdasági hireket is közvetítenek. a földművelésügyi miniszter azonban kíváncsi arra, hogy a gazdakOzOnség milyen szimpátiával fogadja a rádión közvetített híreket s ezért a gazdasági felügyelőségek utján a rádiót hallgató gazdáktól a következő kérdésekre kér választ augusztus 15-lg: 1. A gazdakOzOnség milyen érdeklődéssel fogadta a földművelésügyi minisztérium által tartott rádió gazdasági előadásokat? 2. Hogyan nyilatkoztak arról, illetve milyen kívánalmaik és észrevételeik vannak? 3. Ezen gazdasági előadások további folytatását, esetleg bóvitését kívánatosnak tartják-e a gazdák?
SINOERvVARRÓGÉFEK
Ma A^LEOdOBBAK t
A raáofs
rdmogammuH a* éiileavs hnr\'""\' keresk<HtelsM< és Ipart
1930 augusztus 6.
ZALAI KÖZLÖNY
7
TŐZSDE
A mii tőzsde forgalma minimális volt és az értékek túlnyomó részében csupán névleges árfolyamokat lehetett megállapítani. Számottevő lorgalom csak egyes papírokban fe|-lódött ki Igy a Ganz-részvényeket a mai napon nyilvánosságra jutott tranzakció hírére mind a spekuláció, mind a közönség élénken kereste. Egyes értékekben ma is folytak eladások, amelyek e részvények árfolyamának visszaesését idézték elö. f-ixkamatozásu papírok piaca teljesen tlzlelteien volt. Valuta-piacon a forgalom Igen csekély volt, az árfolyamokban jelentősebb változások nem történtek. _
Zürichi zárlat
Pirii 1024 Lonüou 19 OWi, Hewyork 3l4»Vl. UrflsMl 7201, Mllui" 26941/1, Madrid 57 20, Amaterdam 207 20, Bettin 12393, Win 7173, Solta í-73, Prá.7., 16-29 VtMÓ 57 70, Budapest »0-ta Belgrád »t!Vi, Bukarest soé\'/i
tfcaéa áarbHHná**
valutAk
AaguáL VIMHO Bejglit. 1^70-80 10 Ceebk. 16*81-16*95 Dán k. 152-70 168-30 Dinár 10-02-10-10 Mb W\'IMW\'10 rnndsl. 22-40 »70 HotL 229*10-230*10 ! Unnál 63*70-64D0 I Ln 3-36-3 40 I
Lm 4*12-4*1$ Ura 2975-30-05 Márka IS595-I36M Norvég 152 70-153 30 Peseta _•_—•_ Schlli. »49 »0 85 fváld 1. IIO-70 III 20 IvMk. 1(3*2815385
deviiAK
Aaut 229*26-229 99 Belgrád 10*10-10-13 Berfln 136-10-196*50 BIIwmI 79*69-79*90 Bukarest 3*38-3*48 Kopenh. 152*75-15»15 London 27*72-27*80 Madrid 62*89-64 86 Milano 29*80-29*90 Newyor 56920-70 80 Oexlo 152*67-193*07 Pária 22-39-M-46 Prága 16*87-16*92 SaóHa 4*11-4*15 153*20-193*60 63*80 64 00 80-48 80*73
Varaó Wien
Ztlilch 110 63-i 1093
Tsnaéayttuáe
Buza tszL 15/IU., dl. 15 flll. és rozs 20 flll. emelktdelt.
Ulbuaa tlsxsv. 77-41 1920-1945, 78-aa 1»«-1980, 79-sa 1955-1970, 80-as 1965-1990, donátal 77-ee 1775-17 95 1790-1810, 79-ea 18 10-18 30, »-«s 1813—18*35, nj na 11*40-11 55, lek. áips lfi-00—19 60, sesárpa ISD0-17-28, sab 16*75-17*00, tengeri latt 17 40-17 50, dnnántali 16 80-17-10, repce 26 50 2665, korpa 9 75 1000
--eladatlan 183. - Elsó-
rendi 1*26-1*30, axedeu 1-24-1-26, szedett Waén 1-18-1-20, könnyít 1*12-1-16, t-sé rendi (Keg 1-16—1*20, ll-od rendtt óte* 1*12-1 14 angol stidd 1-20—1*30, szalonna wban 1-60-1*64, aalr 0*00 185, hu. 1*56—1*70, sulonnás Ml seriéi 1*58-1*66
(RAridltéaek) H - klrek. közgatda-rtg. Hangv. — hangverseny. fi — eMedáa Oy — gyennokeknek. A — aaaaoayok-nak. Z —. zene. Mg. ■ - inezógazdasáa. H|. ~ Itiusigt előadás. F — leküvaöT Cl — gramofonzene. Ib — Jarz-band. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Augusztus 6 (szerda)
Budapeet 9.15 A Tlaztl Kaazlnó sialón-zenekarinak hangversenye 12.05 Eugen Slepsl orosz balala)kazenekarának hangver-senve. 8 30 Morae-Unlolyam. 4 10 P. 5.00 Ai Elsfl Budapesti Citeraköt hangversenye 6.00 Bodor Alsdár novellát 6 35 G. Iiangv 7.15 Stmonyi óbester. Irta Martos Ferenc 9 15 ldó|eliél, ldó|árás|eleniéi, hírek. 9.30 Máafélórs könnyű xene. (Zenekari hangv.) Utána cigányzene.
Rádió leooICAóbítaa
Saabó György naaió
laboratóriumában l\'óul 3., udvar
BAes 12.C0 éa 4 01 Hangv 8.09 Cltera-zene. 9.20 A Vogel dstcstle. 950 HegedB-ta zongoiahangv. 10.35 nZ. éa tinc Z.
Berlin 4 30 nZ 5.55 Zongorshsngv. 7.00 Könlgsbeigl itvltel 9.00 Szlml. hsngv. Bach-est. Ma|d 12J0-lg Tánc Z.
Milánó 5.00 Q. 7.30 Hangv. 8.40 Ope-retlrésiletek. nZ
München 4.30 ttsarv 9.29 Oy. 8.00 Vidám esi. 9.45 Sctiubert-Brahma-dalok 10 45 O.
;ZEPEBI IMRE
\' Zrínyi aiktéa-aatoa 82. csatornA zás. vízvezeték-berendezés, épület és md-bádogos. — Teleion 2-99.
Prága 5.00 Poiaonyl ralisor. 7 35 Oroas áriák éa dalok. 1.00 Fúvós Z. 9 00 Oor donka hangv. 9.30 Klarinét Z.
Róma—Nápoly 5.30 Hg 9.02 Pillangó-klsaaszony. Opera t\'.
Varsó 4.15 O. 6.00 Hangv. 7 20a 10.01 Tánc Z.
Zürich 4.C0 Hangv. 7 30 Schulzbe\'ger Romantikus taturodo, E. zongorallluaitrá-dókkal. 8.30 Népdalok
Ilad]i: Mltttal ITyoaía ál LopklsM Tállalal, HígTktinluln. Peklöt kiadó: Zalai Károly.
taUJeel I Mii^ylr aaliaa T*. m.
Zsák,
ponyva, zsineg,
kdwakSM és aaaallta legolcsóbb .
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Az 1930. évi Alföld Alpesi turaut absaolul oylatasa a legkiválóbb külföldi autók és versenyzők között BALÁZS LÁSZLÓ ur
SUPER-MAGOSIX
lápkaosls.
A Magyar Általános gépgyár r. t. gyártmányai nemcsak teljesítmény, megbízhatóság és kivitet tekintetében, hanem Arbaft ia felveszik a varaaayt
más gyártmányokkal szemben. Magyar ember magyar fcoc.lt használjon I
Körzetképviselet: SZABÓ ANTAL fegyver és sportüzlet uoj autó, motorkerékpár és géposztálya.
APRÓHIRDETÉSEI
dija 10 eaNa 8« hsil,
további ax/> <Ma 1 4M. \'\'
, Vaeér- iá
teaepaap 10 sióig M lUMr, tarábbt uó dl)a_ » IHI. Smdin éapfcf
10 azóta • nt> dlla • tUl. Omaió s al gabb brlübót álk) szó két MX telik. Alléit keresőknek Ms* engedmény.
Hlrdslásak S (fl<) pang* laUH« ■lasl m lalaatagea kiipslás, sainliaia •IkaaHaUss *«■•« altira tlsstsallk
Eladd Caengery-utcs IS. alatt 724 n-fll telek. 3347
Leglobb csukott bérautók lagolcsóbbsn négy és hstszemélveaeV Kaufmana Maaaé-asal rendelhetők. Telelőn 167, este 571.
Férfi és nöt ruha és kabit siflvetek
hihetetlen olcsó árusltáss Ktstsludl és Krausznál. 3955
Elvállalaaéask egy elsggott házaapái (elles ellátásét gondoiását és esetleges ápolását megteleld ellenérték ellenében. Clm a kiadóban. 3810
Ha ló bori akar ölesén Inal, vgj vümms moo kóatolóra I liter
aranyhegyi bikavér vBrtikort
M fillérért. Bliloi. t,0IT ill.ndóio ait lof Inni
sAfrAn József
Wia4i kereekedáss Mapar-u. 74*
& llttfl t*Ur*nr«nd«léiit hiihoi kQM&k
SaAnyagnk, bútorszövetek rendkívül olcsó Árban Ktstsludl és KrsusznAI. 3964
Calnoasn baataraaratt különbe|Aratu szobs azonnal kiadó Fóut 24. 3735
PéaxkSIaaSaBt bekebelezésre minden összegben a legelónyösebben és leggyot-ssbbsn tolyóslttat Sósét laaséo pénz-kötesönközvetltó lrodé|a Nagykanlau, Horthy Mlklóa-ut 2. szim. 3876
Szép ceyazobAa lakáa kiad* Zrínyi Mlklós-u. 16. 4086
Krámep Zoltán
régi Üzlethelyiségéből Kszlnciy-utca 3. izim alá kottözötl, kölel az n| postához ArursktArát most olt minden elfogad ■ ható áron árusítja el.
Egyae olkkak HláraAI la 3V6 aloaétsfcakt
Paplanokat pehelyból, vattából ké-Atdolgozáaokat is etfogsd
szil, valamint Deutsch Szellna, Fó-ut 15.
4073
Utaaobáa, előszobás udvari lakás azonnal kiadó Horthy Miklós ul 47. 4001
Péaxt toldblrtokra és házskra korlátlan összegben, méltányos ksroat mellett lolyó-slttat Battlar Lajaa Irodája, Erzsébet-tér 15. szám, az Igaaságtlgyl palota álelle-nében. 3330
Tatábllé 2 lóra suguistus 15-re klarfé. Böhm, Bstthylny-u. 10. 4103
Kétaaakáa utcsl lakáa és kétsiobAs,
fürdőszobás udvari lakás sz ösazes mellékhelyiségekkel a belvárosban november I-re kiadd Lénárt bőrketsskedéa. 4081
■artdadl kerítéssel elsdó. Clm s kiadóban. 4092
IrstállA trágya atadé Horthy Mlklóa-ut 49 ss. 4046
Sla4é egy szoba, konyhs, fshás, siet
.....- -----—^ber l-«
leg kutön pince saeptem
utca 16.
Klrály--4098
Egy nagy Wartlaalan-szekrény szonusl
aludó. Clm s kiadóban -4099
Gabona csávázószerek
Por vsgy száraz pácok : Arzópác:
20 dekái csomagoláabsn árs P t.20
I kg -os . ára kg.-klnl P 5.50
9 . ... P 5.20 Purzul:
20 dekái csomagoláihsn áis P 1.40
1 kg.-os . ára kg.-kínt P 5.80
5 . ... P 5.80
Tlllanttn porpác:
20 dekás caomsgoláaban ára P 2.40
1 kg.-os . ára kg.-klnt P 8.10
5 . . „ ,. P 7.90
25 „ ..... P 7.-
Nedvea pácok: Blgrlol:
25 dekás csomagolásban ára P 2. 1 kg os „ ára kg kint P 7,_
10 kg -on ffiltlll „ „ „ P 6.40
Hlgozáa:
70 dekás csomsgolásbsn árs P 2.90 \'/i és 1 kg-os csomagolásban
ára kg.-nnt.............P 12.50
5 kg.-os caomsgolásban
ára kg.-klnt........... P 1150
Tlllanttn nedves pác: 25 dekás csonisgolásban Ara P 3.45 l/t kg^oa „ ára kg.-ként P 6.90
I „ „ „ „ P 13«
5 éa 10 kg.-os...... P 13.—
25 kg.-os ..... P 12.-
Az Arsk sb Nagyksntzaa ériendók, eredeti gyári csoaisgolAsben. (Nagyobb mennyiség vételénél Aiengedmény). Kapható:
orszAb József
mag-, műtrágya- és növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota melleit. Teleion 130.
j\\clMJüxheíeilen
nir.cinn háaladá&Uan
VARRÖG ÉP
min0lr1t vah».sror»ol él hihiz
K»du*r6 Ase^ar /s//drWa>k Alacsony havi réntutmk
íinoer uwaeíoíc nlsav táj»s Rá9TKáHZ8á FlókBzlale: FA-il I.
Saentgyörgyvárl hegyen 1500 [J-01 Jótermő
csemegeszőlő eladó.
Ebből 750 Q öl la kapbstó. Érdeklődni lehet s tuls|donosnAl Klikanlzsán, Varazadl-ulca 4. izém alatt sasa
Nagykanizsaiak találkozóhelye az «"
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniosky-utea 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34, —"Sürgönyeim: HOTEUST. Minden modern kényelemmel bcrendezell elsőrangú családi szálloda. Minden 6zobában közponll fűtés, hideg, méleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttelés 2-es és 46-os kocsikkal.
ZALAI KÖZLÖNY
Haán Gyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól,
963/1930. vhL síim.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogv a nagykanizsai kii. járásbíróságnak 1930. évi 11399. az. végzése következtében Dr. Krelsler [József és taa ügyvéd által képviselt Néptaksrékpénzlár R. T. javára 2860 P - Hit. s (ár. ere|élg 1930. évi Junlus hó 28-án foganatosított lleléglté.l végrehajtás utján le- és leiül-fogialt é» 2900 pengőre becsült kővetkező Ingóságok, u. m : cséplőgép, elevátor, tartozékaival nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai Idr. Járás-btióiág 1 «30. évi 11399. számú végzése folytán 2860 P— fill. tókekóvetelés, ennek 1930 évi április hó 10. napjától járó 9W/0 kamstal, t sOo váltódíj és eddig Sssze sen — P — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Magyar utca 82. szám alatt, eaután folytatva Magyar-utca 102. és 122. azim slstt leendó megtartására 1930. évi augusztus hó 16. napiának d. e. 11 órája határidőül kltuzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivstnak meg. bogy aj érintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §al értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet tgérónek, szükség esetén becsáron alul la el fognak adatnf .
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és feluitogtaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t-c. 102. §-s értelmében ezek Javára la elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi Jutlus hó 23. napján,
Haán Oyula s. k.
41 oi ktr. blr. végrehajtó.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, nöi ruhák legolcsóbb árban tisztittatnak.
Qyüjtótelep:
Kazlnczy-u. 8.
Oyárteiep:
Hunyadl-u. 19
llaán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
737/1930. vhl, szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. J-a éltelmében ezennel köi-blrré teszi, hogy a nagykanizsai ktr. járásbíróságnak 193.1. évi Pk. 11153. ss. végzése következtében Dr. Krelsler Józael és tss Ügyvéd által képviseli Bensői ásványolaj társ |avára 250 P — II1L s Jár. ereiéig 1930. évi Junlus hó 18-án loganaloaltott kielégítési végrehajtás utján le- és leltll-foglalt és 1820 pengóre becaült kóvetkezA Ingóságok, a. m.: bútorok, koptató stb. nyilvános árverésen elsdstnsk.
Mely árverésnek a nagykanlzaai ktr. Járásbíróság 1930-1 k évi 11153. u. végzése tol) tán 250 pengó — fill. tőkekövetelés, ennek 1930. évi lanuár hó t. napjától Járó ICo/o kamstal. \'/s"o váltódll és eddig Osz-szesen K P 03 fillérben bíróilag már megállapított kő-tségek erejéig Nagykanizsán, barakkl malomban kendi megtartására 1930. évi augusztus hó 19 Ik napjának délelőtti l/l 12 órája határidóul kitüzellk éa ahhoz a venni szándékozók ezennel olv megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi L)C t.-c. 107. éa 108. S-al értelmében kész-pénzfizetés mellett, a legtöbbet tgérónek, ssUkség esetén becsáron slul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és lelalloglslUfták éa azokra kielégítési Jogot nyertek volna, ezen árverés »z 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek Javára is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi augusztus hó l. napján.
Haán Oyula s. k.
101 ktr. blr. végrehaltó.
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért, a rég bevált jóminóségü Puch,Trlumph, Itajr Waffenrad kerékpárok
kedvező leltételekkel kaphatók:
Deák-tér í, • felsótemplomnál.
Külső gummlk 6 pengőiéi, belső gummlk 2-40 pengőtől. Piros prizmák, névtáblák, lékek, csengők, pedálok, láncolt, pumpák, lámpák, lengelyek én egyéb slkstrészek olcsó beszezésl helye. - Javító sosühalyl
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modern szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
fiarage. Ilszoda,
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 2j9, 25 szobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Július 1-lg a penslo lakással 5 50-től és Jullus 1-től 6\'50-tfil.
Baját atrand. Buffat.
Néhai .gróf Zictiy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkint 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 év! részletfizetésre.
II. KIMUTATÁS
a Zalavármegyat Siővstkezstl Áruforgalmi R. T. nagykanizsai felszámolás alatt álló cég felszámolásánsk 1929. suguszlul 26IÓI máig való lefolyásáról és eredményéről:
1. Bevételek:
p f
i) 1929. augusztus 26-án I. Kimutatás szerint készpénzbeli maradvány....................................1102 28
b) klntlevó követelésekből azóta befolyt készpénz ........................-1025 66
Összesen . 5127-91
2. Kiadások:
a) 1929. augusztus 26-án függőben P I maradi tartozásokra ......... 2771 41
b) Olsszországl perben költség-
előleg .................. 472-16
c) Befejezett és folysmatban levő
Eeres és perenklvült ügyekben lllönféle bélyeg portó és készpénz kiadások ............ 72587
Összesen: 396941
Bevételekből: 5127 P 94 f-ből levonva a kiadásokat: 3969 P 44 i-t maradt é> tendelkezésre áll: 1158 P 50 I a Zalamegyei Oazdaságl Takarékpénztárban tQlyószámlán és takarékbetétként elhelyezve.
A)
1929. augusztus 26-án volt behajtás alalt /.ló klnllevő követelés 358S8 P 76 I
ebből azóta betolyt lönt 1. b) alatt........................................4025 P 66 I
maradt 31843 P 10 I
ebből mint behajthatatlan elveszelt..........................................7670 P 79 f
4. ehhez a fenti készpénz bevételi maradvány ...
maradt
24172 P 31 f 1158 P 50 I
van még cselekvő vagyon 25330 P 81 I B) >
1929. augusztus 20 án volt elszámolás slstt álló és kifizetendő tartozás 10447 P 57 I
ebből fönt 2. a) alatt kifizettetett........................ 2771 P 41 I
maradt még elszámolás slstt álló tartozás.................. 7676 P 16 f
üzen kimutatás alapjául szolgáló könyvek és elszámolások alulírott lelszáutolóuál beteklulliclők.
Nagykaulzaa, 1930. augusztus 5-én.
A Zalavármegyel Szövetkezeti Áruforgalmi R. 7. (elszámolás slstt felszámoló! nevében:
Dr. Tamás János s. k.
ügyvéd, (elszámoló.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fflrdó RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdilő ásványvizének főlerakatát átvettem.
KitUnö borvíz, üdit, gyógyít 1
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tiszteleltei
WEISZ IGNÁC
azikvlzgyáros és sörrsktára
Nagykanizsa, Horthy Ilklói-st 25.
Telefon IOI. Telefon
MEHDLOVITS JÓZSEF ÉS HKTDI
Király-utca 45.
Telefon 2 71.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást keirezí fizetési teltételek mellett.
Állandó raktár különféle »\'» HtrdSaaoba barantfaxéaakbgl.
Koó Kálmán
mfiasztaloa
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5. a postapalotával szemben.
Állandóan nagy választék mindennamQ bútorokban. i<m
1M0. augusztus 6.
Színehagyott, lakó és kod;.\'
cipőiét, Mrkabátját, reüküljét és
■tlMI Mrtárgyát vülanyerőre berendezett legmodernebb bőrfeatőgépemen
Cemco lestékkel tartóaaé és ujjáfaatam.
A festés a bőrt puhán tartja, minden színben eszközölhető és bármely szinti tárgy tetszés szerinti színre átfesthető
LÉMART IMRE kHmMi
I C DeáMár la.
biztos védekezés, ha téli ruháját
vegyi nton tisztíttatja
„ROZSA nfiltt"
elismert módszer szerint. Oyüjtötelep:
IMiin, Cizsébet-léf 5. a
Régi pósta-épűlet.
15370/1930.
Tárgy: Pályázati hirdetés hadiárva ösztöndíjra.
Felhívás.
A népjóléti miniszter urnák 148100/1930. sz. rendelete folytán felhívom mindazon hadirokkantakat és hadiözvegyeket, kiknek gyermekei középiskolába járnak, vagy pedig tanonckiképzés ideje alatt vannak és az 1930/1931. évi tanévre ösztöndíjban óhajtanak részesülni, azok augusztus hó 20-ig jelentkezzenek a városházán Horthy Miklós u. I. em. 1. ajtónál és hozzák magukkal ez évvégi iskolai bizonyítványaikat.
Nagykanizsán, 1930. évi julius hó 21-én. i Polgármester.
Különféle
kutak, centrifugál
szivattyúk,
kitűnő karban lavft
gépszijak
rwáUsWI a I c
Sartorl Oszkár Utóda
oégaél Urály-u. 39. Telelőn 362
Nyomatott s öéJzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető Zalai KáraWJ
70. évfolyam 178. szám
Nagykanizsa, 1980. augusztus 7, csütörtök
Ara 14 flUfe
ZáLAI nZLORT
swkwtml fa uxmhnm, i. mim.
Kuxthctji iSkkUdóUnUl KmA Lajosa. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
OóflMtW ára : tgy bóra I p«ají Telefon . Nagy kanuja 78, Ke«ath«ly I
A kormányzó fogadta
Plttsburg polgármesterét Budapesten
Budapest, augusztus t[ Cline pitlsburgl polgármester ma délelőtt látogatást tett a városházán, ahol az amerikai vendéget Slpőcz Jenő polgármester üdvözölte.
Budapest, Augusztus II (Éjszakai rddiójelentés) A kormányzó ma délben 12 órakor gödöllői kastélyában kihallgatáson (ogadla Cline pitlsburgl polgármestert.
Ilss Amerika lett a miss Dnlverse
Newyork, augusztus (1 A Galvestonban megtartott szépségversenyen, amelyet a Miss Unlverse elmért tűztek kl, első lett Dorotthy Ooff 17 éves amerikai leány. Második Miss New Jersey, a harmadik Miss Romdnla, a negyedik Miss Poroszország lelt.
Egy kilenchónapos kitett gyermeket felfaltak a sertések
Kaposvár, augusztus 6 A Zamárdlhoz tartozó Tóközpuszta uradalom egy fiatal kanásza tegnap megdöbbenve vette észre, hogy a konda egyik hatalmas kanja egy gyermekhullát vonszol maga után. A 18 éves Szabó Imre botjával támadt a hatalmas állatra éS valóságos viadalt folytatott az állattal, amíg végrí sikerűit a gyermekhullát elvenni tőle. Azonnal értesítette a za-márdii csendörórsöt, ahonnét bizottság száll! ki, mely megvizsgálta a gyermekhullat. Megállapították, hogy
a kisgyermek Szente Ilona nevű leány törvénytelen gyermeke, aki élve tette kl a szerencsétlen gyermeket a
legelőre. Polczer dr. zamárdi körorvos megvizsgálta a gyermek tetemét és megállapította, hogy a gyermek kilenc hónapos volt és minden valószínűség szerint élve telték ki. Szente Ilonát a csendőrség letartóztatta és ma délelőtt átszállitolta a kaposvári királyi ügyészség fogházába, ahol dr. Radb Lajos helyettes vizsgálóbíró kihallgatta. A kihallgatás után a vizsgálóbíró kihirdette Szente Ilona előtt végzését. amely szerint előzetes letar-
tMatásba helyezi. Á k
kisgyermek hulláját, amelynek kezét és lábát az fáilat lerágta,
ma délután boncolják fel a kapós vátl hullaházban.
Hat évre visszamenőleg minden belllgyl építkezésre kiterjesztik a nyomozást
Zavaros polgármester ügyében tovább folynak a kihallgatások
Budapest, auguazlus II A belügyi épitkezésekro vonatkozó nyomozást az ügyészség hat esztendőre visszamenőleg kiterjeszti valamennyi belügyi épilkezésre. Ma délelölt egyébként Ismét Szenlirmay Endre rendőrkapitányt éi Szelecsény). Andor miniszteri titkárt hallgatták fc az ügyészségen.
A Tltán-Ogy A belügyminisztériumi épitkezések közül megindult a nyomozás a Titánféle építkezés dolgában is, mert ennek az építkezésnek az előkészítésében is fontos szerepe volt Vay Káz-márnak és másoknak, akiknek neve a Vay-ügyben eddig már többször szerepeli. Ma kihallgatták Papp Józsefet, az Iparos Szövetség elnökét,
belügyminiszterhez intézett idején panaszl Vay Kázmér
aki a annak ellen.
A Zavaros-Ügy
Mzókcstohórvár, augusztus 6 Az ügyész elutasította Zavaros Aladár polgármester védőjének azt a kéréséi, hogy védencét a kórházba utalja.
fíary Zoltán dr. kir. ügyész ma kihallgatta Széchenyi Viktor gróf főispánt, Kattenecker Viktor felsőházi tagot és Kisteteky Károly városi ügyészt. Az UJ Nemzedék értesülése szerint a Zavaros Aladár-féle útépítésre Székesfehérvár vagyonából ezer hold főid és két palota ment el. A város adóssága ennek ellenére is horribilis.
Megujultak az antiszemita zavargások Bukarestben
Botokkal felfegyverzett csapatok garázdálkodnak a vonalokon
Bukareat, augusztus fi (Éjszakai rddiójelentés) Az antiszemita zavargások néhány napi szünet után újra fellángollak. A hukaresl-csernovici vasútvonalon botokkal felfegyverzett csoportok Inzultálják az utazóközönségei. A fővárosban verekedő hajlamú fiatalemberek nyomtatványokon gyilkosságra és forradalomra uszítanak.
Dukaroat, nuguaztua B (Éjszaka1 rdtójeientés) „Feloszlolt
a belügyminisztérium" cimmel a Viitorul hosszabb cikkben támadja a belügyminisztert. A lap azt írja, hogy Anghelescu a merényletben szenvedett betegsége miatt nem jár be hivataláb i. Vajda belügyminiszter pedig attól való félelmében nem leszi be lábát a belügyminisztériumba, hogy ő ellene is merényletet követnek cl. A lap követeli a belügyminiszter távozását, mert nem látja el megfelelően hivatalát.
Csempész-autókat fogott a csendőr-járőr
a Vác—balassagyarmati uton — Két autón kilenc csempész 16.000 pengő értékű cseh árut hozott
a figyelmeztetés ellenére Is nekiment a kötélnek és azt elszakította. Ennek dacára a kötél annyira felfogla az autót, hogy a csendőrök odaérlek
Budspeat, auguaztus 0 A napokban éjjel a Vác—Balassagyarmat közti lorgalmas müulon a gépjármüvek fokozott ellenőrzése vé-gell 6 csendőr volt szolgálatban. Fél 1 óra tájban Balassagyarmat felől egy óriási sebességgel haladó személyszállító autó ért az első csendőrhöz. Hiába intett megállást az első csendőr és a második járőr is, az autó tovább robogott és ha a csendőr félre nem ugrik, azt is el gázolja. A harmadik járőr ezl látva, kötelei feszített kl az uton. Az autó
és megállásra kényszerilelték az utasokat. Mire a csendőrök odaérlek, két utas kiugrott az autóból és az erdő\'felé menekült. A még benlülö hlrom egyéni letartóztaltdk, akikről kiderüli, hogy Lukács Ferenc, Balezer József és Lehoczky Antal budapesti lakosok. Az autó csehszlovákiai csempészáruval volt megrakva. A két elmenekült csempész színién buda-
pesti lakos.
A csendőrök őrizetbe vettek egy másik autói Is, amely szintén nagy sebességgel robogott az országúton, de az első jelre megállt. Ez az autó Is csempészárut szállítóit. Az autót Biró Zoltán budapesti autótulajdonos vezette és benne Bayer József, Lakatos József és Hörönyző Qyula pesterzsébeti csempészek üllek. Rengeteg csempészett zsebkendőt, különböző függönyöket, selyem és mü-selyemharlsnyákat találtak a csendőrök az autóban. A csempészett áruk értéke 15.863 pengő.
Az őrizclbe vett személyeket a diégelypalánki vámhivatalnak adták ál.
Sincero biborost
augusztus 16-án uralkodói pompával fogadja Magyarország
Budapeat, augusztus ö A pápai legátus, Sincero biboros augusztus 16-án érkezik Magyarországra. A bíborost uralkodóknak kijáró pompával fogadják. A Szent Imre jubileumi évvel kapcsolatban Straeter aacheni püspök magával hozza Budapestre Szent Imre földi maradványainak eddig Aachenben elhelyezett ereklyéit. Az ereklyéket később Székesfehérvárra viszik.
i.1 . ^^^^^ \' i. ■
Nem kapnak fizetést
a bukaresti álltai iiiabáxak bItssisí
Bukarest, augusztus 5 (Éjszakai rádiójelentés) Ma délelőtt megjeleni a bukaresti Opera és Nemzeti Színház művészeinek egy nagyobb küldöttsége Pompel Joanl-tescu pénzügyi államtitkárnál és elpanaszolták, hogy -már hónapok óla nem kaplak fizetést az államtól és rendkívül Ínséges helyzetben vannak. Az államtitkár igéretel lett, hogy intézkedni fog a gázsik kifizetéséről.
A szolnoki kettős gyilkosság
ügyében aj gyanúsítottat vettek őrizetbe
Szolnok, augusztus u A szolnoki kettős gyilkossággal gyanúsított Soós Páll ma délelőtt a detektívek Szolnokra vitték. Szolnokon Soós hír szerint teljesen tisztázta magát. A gyilkossággal most egy másik embert gyanúsítanak, akit Budapestre hoztak.
ZALAI KÖZLÓN V
Magyar hösök csont-garmadái\' ós a harcterek ócskavas-hegyei 6rzik a nagy világégés emlékét az olasz front-vidéken
Egy kanizsai nyaraló végigjárta az olasz harcterekst
az Illető hősi halott fegyvernemét. Egyik szekrényben csupa koponya, Acélsisakok a síremlékek szerepét másikban csupa bordaléc, a harma-iöltik be. Egyébként pedig ezeknek dlkban csupa lábszircsont beszél a
Nagykanizsa, augusztus .6
Azok között, akik Nagykanizsáról elutazlak nyaralni, kevesen tértek vissza olyan gazdag élményekkel, mint dr. Laubhalmer Alán, a nagykanizsai járás föszolgabirája, aki feleségével szabadságának nagyrészét annak szentelte, hogy felkereste azokat a vidékekel, ahol a világháború egyik legrémesebb csalasorozala ontotta a halált Közlílk sok száz húszas kanizsai és környéki baka életére telt pontot.
Dr. Laubhalmer Alán az olasz harctereket járta végig és mini békés turista kereste fel azokat a helyeket, ahol nem Is olyan sok évvel ezelőtt, mint csukaszürkébe öltözött liszl osztogatta parancsait bakáinak.
Erről az érdekes útról lapunk munkatársának dr. Laubhalmer Alán az alábbiakat mondotta:
CUtctelö élei GOrx rom/ül felett
— Kanizsáról elutazva KáVilfflába mentünk, ahol Villach mellett egy magaslati helyen tartottam pihenő kúrát. Három hét múlva felkerekedtünk és Tarvlson, Udinén dl Oörzbe utaztunk, ahol, mint Ismeretes, az olasz harctér egyik leglszonyatosabb küzdelme zajlott le. A központi hatalmaknak és az olasz haderőknek egyaránt fontos bázisa volt ez, az egykor még osztrák uralom alatt levő városka, melyet azonban a háború alatt a tüzérség pergótüze majdnem egyenlővé lelt a földdel Ez volt utunk első nagyobb meglepetése, mikor a háború alatt jól ismert várost teljesen uj köntösben láttuk viszont. Ma, a csupa romok helyén, lüktető városi élet van. A népes korzón olasz tisztek parádéznak. A polgárság jólétben él és ha nem lenne a hires görzl hadltemető, aligha sejthelné a kései vándor, hogy itt 13 évvel ezelőtt ágyuk bömböltek és a repülőgépekről gyilkos bombák hullanak alá.
TVmegalrolc Ktixt a Oadl-temetöben
— Oörzi ulunk során elsősorban Is a hadi-lemelő érdekelt.
— Egy juliusi reggelen érkeztünk a temetCbe, mely katonai kezelés alatt áll. A temelöör is katona, aki minden Igazolás nélkül bocsátott be bennünket a temetőbe. A hősi halottaknak ebben a nagyszerű birodalmában számos tömegsír öleli magába egy-egy véres csata halottait. Az Ismeretlenek, azok, akiknek nem tudták neveit megállapítani, pihennek itt ezekben a tömegsírokban, mini egy örök halál-légió. Az egyes sírokban leginkább olasz katonák pihennek. Ezeknek a sírjai gondozoliabbak is. Legtöbbjén valami hadivonatkozásu telirás olvasható. Sok siron a harci-szerszámok: kardok, fegyverek jelzik
a síroknak síremléke hasonlatos a nagykanizsai hősi temetőben levő síremlékekhez. Kevésbé gondozottak a központi hatalmak katonáinak sirjai és Igy természetesen a magyarokéi is. Mikor ezek között sirok közölt sétáltunk, első dolgom voll, hogy magyart, zalait, vagy épen nagykanizsait keressek. Sok magyar nevel találtam, de Ismerősi, nem. Talán azok, akiket ismertem vagy akikkel együtt szolgáltam, tömegsírokban pihennek, mert a csalák vérzivataros napjaiban neveikel nem volt Idő feljegyezni.
/t csataterek cmont-muncuma a temető-kápolna alatt
— A temető közepén uj kápolna áll. A kápolna egyházi felszerelése rendkívül érdekes. Különösen az oltár ragadta meg figyelmünket, melynek egész anyaga ás felszerelése gránát és srapnell hüvelyekbői és a harctéren Issseszedett vasanyagokból tevődólt össze. Az oltásképek Is csupa háborús vonatkozású olajfestmény.
— Már épen elhajfyni készültünk a kápolnát, mldön a temelöör felhívta figyelmünket a tgytlö legnagyobb nevezetességére. Ez a nevezetesség u kápolna alatl levő katakomba. Egy meredek lépcsőn lejutva, valóban olyan képel kaptunk, melyet kár lett volna elmulasztani. A sötét földalatti helyiség egyetlen világítása egy, a katakomba közepén elhelyezett, asztal magasságú, vékony oszlop, mely kiszélesedő üveggömbén végződik. Ennek az üveggömbnek csodájára kell járni. Művészi olajmunka áll rajta. Görz és vidéke le egészen Triesztig, tárul a néző elé szincs panorámában az üveggömb oldaláról. És ebben a képben a világháború harctereinek állásai is megvannak örökilve. Az üveggömb belsejében villanykörte van, mely kísérteties fényt áraszt ,ott a löld alatt A katakomba mind négy oldalát, földtől a mennyezetig, falba-épiletl szekrények foglalják le. A szekrények tartalma a legborzalmasabb gyönyörűsége a szemnek. Az üvegajtós szekrények tellsdelell vannak emberi csontokkal. Ezek a csontok, melyek tokezer darabol tesznek ki, pedáns módon vannak szortírozva.
háború borzalmairól. Egyik-másik koponyán a srapncllszilánk helye vagy a puskagolyó utja. Érdeklődésünkre a lemetöör elmondotta, hogy ezek a csontmaradványok lulajdon-képen tömegsírok rendezéséből kerültek oda, másrész! pedig maga a lakosság, mikor a harctereket újra agrikuiiura alá vette és ott találta, szolgáltatta be, hogy a kegyeletet megóvják.
A 20-aaok nyomában
— Oörzből bérautón vettük sorjába azokat a falvakat, amelyekben a voll nagykanizsai 20-asok megfordullak. Első ulunk Koslanjevlca volt. Jól Ismerik ezt a nevel, nemcsak az olasz harcieret járt katonák, de az Itthoniak is. A 48 ik közös ezred, majd a húszasok itt hozták legnagyobb véráldozatát a háborúnak.
— Kostanjevicán át húzódott a központi hatalmak seregeinek frontja. A háboiu idején a falu egyenlő volt a föld színével, ma újjáépült község, melynek lakói szlovének és más nyelven nem is beszélnek. Kerestem a régi hadállások nyomait, de azokat már eltemette az idó. Csupán a bizjos menedéket nyújtó kavernák vannak még meg. Az újjáépített házikók most is köböl készüllek és jellegzetes tulajdonságukat megtartották: vakolatlanok. Érdekes volt, hogy bár ilt rengeteg csata zaljott le, katonai temetőt nem találtam, csupán egy kápolna és előtte egy hősi emlékoszlop mulatta, hogy. ilt ezelőtt 13—14 évvel elvonult a háború fergetege. A kápolnában ugyanaz a kép várt, mint a görzt temető kápolnájában. A menyezetlől a padlózatig embercsontok, csonthegyek, melyek némaságukban is Uvöltöbben beszélnek a háborúról, melyről csak annak lehet fogalma, aki vagy résztvett benne, vagy látja III ezeket a borzalmas dolgokat. A kápolnában egyébként idegenforgalmi propaganda muzeumot is rendeztek be. Üveglapokkal boriloll asztalo-kou az eleseti hősök tárgyai: zsebkések, pénzlárcák, kitüntetések, csillagok, parolik, sarkantyúk, személyazonossági jegytokok stb.
HELLAS
Kiváló jóminöségü, garantált
selyem harisnya
párja 4
50
RITTER ANDRÁS ftS^JSSf^
Augusztus IO-lg minden *a*S (3 pár vételnél) I pár Hellas harisnyát kap ajándékba, n*
m augusztus 7.
dcsltaiias-tegyek IMuMt
— Beszéltem egy öreg szlovénnal. Tudott németül. Elmondotta, hogy ezeket a kölonbözö tárgyakat ugyancsak a földek művelése közben találták. Ez az öreg b:vezetett lakóháza udvir\'ra is, ahol legalább két-három vagon ócskavas hevert. Csupa rozsdás kard, különböző acélsisakok, fegyverek, melyekről a fa-alkatrész már rég lerothadt, drótakadályok, állásépliésnél használl vaslraverzek stb. Közölte velem, hogy az olasz vasgyárak éveken át vásárolták a háborúból maradi ócskavasakai, de aztán annyi és annyi került elő, hogy a végén az ördögnek sem kelleti ingyen sem.
— Feltűnt, hogy minden háznak a kerítése drótakadályból van készítve. Koslanjevicáról néhány emléklap vásárlása után Temnicán és Lipán keresztül Sula községbe érkeztünk, ahol ismét a hadliemelőbe mentünk elsőnek. Jól gondozott katonai temető ez. Közepén a magyar vöröskereszt állal felállított hőst emlékoszloppal. Százszámra vannak itt sirok, melyekben hös magyar katonák nyugosznak. Felkerestem azt a házat, amelyben a 20. gyalogezred vonatának tisztI étkezdéje volt a háború idején. Ennek a háznak emeletén 1917. nyarán egy becsapó gránáttól Szigriszl és Angyal századosok megsebesültek. Ma ez a ház egy kereskedő tulajdona, aki elmesélte, hogy 1918 decemberében mert csak visszatérni községébe, ahol házát feldúlva, félig összerombolva találta. Az olasz kormánytól kapott pénzbeli támogatással hozta rendbe ő is, mások Is, házaikat
— Innen a jól ismert Comenon Tomasavica és Kobllageáván át si. danieli vasulállomásra és a vonattal Doutuljén át a sok hadiemlékkel Triesztbe utaztunk. Ez a nagyváros a legzajosabb világát éli. Forgalma emlékeztet a legnagyobb városok forgalmára. Idegenek ezrével özönlik el és az olasz kormány ugyancsak minden módol megad, hogy a nem olasz lakosság is jól érezze magát. A trieszti hotel Exselstor, ahol annak Idején a \'20-asok sok görbenapot rendeztek, ma lukszus áraival, a nagy valutája országok polgárainak ad pompás apartmánokat.
— A sok változatos bolyongás ulán két napig időztünk Triesztben, majd onnan Jugoszlávián át hazaérkeztünk. (—n)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai Mf figyelt) jelentések i Szerdán a MMraA-lef: Revei 1 órsko. +174, déMél 1 órskot +24-6, este ». órakor +112.
FtlMzrl t egész nsp lelMs égboltozat.
Szélirány: Rtggel északkelet, délben délnyugat, este dtlke\'etl szél.
(Éjszakai rddióJiknUs) A I ■Isi latéast ssts IS Uatil |.kkér. SsrSH, m.l.B.dS N8 vár-haté*
Rddíó íeaJícíóbban
Sscabó György Haaió-
laboratorlumdban Fóut 3., udvar
Ujg. augusztus 7.
Asúnci l/fmajorban elégett 1500 Keresxt cséplésre váró roszs
A vizhlány miatt lehetetlen volt az oltás — A tüz délután fél négytől éjiélig tombolt A tüzérség katonái derekasan klvetiék részüket a mentésből
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa, auguiitluH 0
Tegnap délu\'án nagy gabonatűz pusztított a közeli Sáncban levő majorban, melyet herceg Batthyány Strattmann nagybirtokostól Grosz Ferenc nagykanizsai bérlő bérel. A lUz, mely délulán fél 4 órátói éjfélig tartott, megsemmisített 1500 kereszt gabonát és puszlulással fenyegette az egész majort.
A tüz kitöréséi épen abban a percben vette észre egy fiatal legény, aki a cséplésnél dolgozott, mikor a majorba ért Grosz Feicnc bérlő. Orosz Ferenc maga futott a jelzett kazalhoz, melynek alsó jobb sarkában már négyzetméternyi területen lángolt a gabona. A munkások azonnal leállították a gép:t és biztonságba helyezték, majd az oltáshoz fogtak, de a vödör vizzel való locsolgatással tehetetleneknek bizoffyullak.
Grosz Ferenc a nagy zavarban nem telefonon hivla ki a tűzoltókat, hanem kocsiját küldte trappban a tllzórségre, ahonnin Vecsera Antal tUzoltótlszt vezetésével előbb a motorosfecskendő vonult vonult ki. Mikor azonban oltáshoz akart fogni a kiérkezett 5 tUzollő, meglepetve tapasztalták, hogy nincs viz. Egyetlen, kb. 20 méteres kulban volt csak viz, de ebbe nem vqlt elegendő a mo-torfecskendó tWiílőszivója. így tehát a motorfecskendőt tizembe sem tudták helyezel, hanem helyette most már a kézltecskendőt vitték ki a tűzhöz, melyet aztán iajtokkal és vödörvizekkel táplállak. A tüz már két kazlat borított lángba, de Ilyen oltás mellett annak megfékezéséről komolyan beszélni sem lehetett.
A tűzről közben értesült a nagy-récsel Valki-uradalom Is, mely több lajt vizet küldött segítségül.
Délulán hét órára már három ha-lalmas rozs-kazal és mellettük levő kisebb kazal borzalmas panorámát nyújtva, égett és mentésre gondolni sem lehetett.
Nyolcóra tájban a tüzérségi laktanya parancsnoka meglátta a tűzet és azonnal 120 embert vezényelt ki u|ma|orba, akik azlán a még mindig égő kazlakat széthányni segi-tettek.
Mire a tüzet lel|escn el tehetett oltfin\'i, éjfélt mulatott az óra. Ekkorra azonban egy szem gabona sem maradt az 1500 keresztből Hamu és üszök volt minden. Szerencse, hogy nem volt szél. különben az egész major a lüz prédájául esett volna.
Mint a délelölt mege|letl lözvizs-gálat megállapította, a tüzet gondul tanul eldobott cigaretta vagy gyufa, vagy pipából kihullott parázs okozta. A munkások ugyanis a kazlak mellett elhuzóJó árnyékos ulon szoktak pihenni délben és este.
A kihallgatott munkások beismer^ ték, hogy a fentirt helyen üldögéltek, de mindenik tagadja, hogy ő kövelelt volna el gondatlanságot. A nyomozás ezirányban folyik.
A tűzzel kapcsolalban ugy értesülünk, hogy Grosz Ferenc bérlőnek az egész ma|orra, beleérlve a termést Is, általános biztosítása volt 100,000 pengő értékben, melyből a tűzkár valószínűleg meglétül.
Frohreich sírjára
csupán egy ismeretlen kDIdött egyetlen csokor virágot
Sopron, augusztus fl A kőliidai fegyházban meghalt Frohreich Ernőt ma temették el az evangélikus lemelő azon részében, ahol a szegényekel szokták eltemetni. Az egyszerű fakopotsól a sirásón és a halotlvivökön kivUl csak a lelkész kisérte. A szertartást Zlermann Lajos kormányfötanácsos, evangelikus lelkész végezte. A hozzátartozók közül senki sem jelent meg a temetésen, csak ismeretlenül küldött valaki vizi-rózsákból és sárga-fehér rózsákból csókról azzal a meghagyással, hogy helyezzék a koporsóra.
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
Képzelt betegség miatt felakasztotta magát egy keszthelyi cipészmester
Mire rátaláltak és
Keszthely, augusztus 6 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma délután a műhelye melleit levő kamrában egy sregre felakasztotta magát Dobos János 56 éves keszthelyi cipészmester. Levelet hagyod hátra. „Már nem birom tovább a betegséget\' — Írja a gyűrött papírlapon, amil a pánglin hagyott. A belegségéről családja csak annyit tud, hogy Dobos mindig képzelődött, mindig mondogatta, hogy neki valami bajának kell lennie. De ez a .betegség" semmi különös jelentőséggel nem biit és semmiben nem nyilvánult, ha csak nem abban, hogy Dobos nem veielle meg az itali s ez néha a g\\onrál>an természetszerűleg zavarokat okozott. Ez a .betegség" azonban egyáltalán nem volt olyan termés-,etű, hogy vele az életet lovább viselni ne lehetett volna. Dobosi azonban kép/ell betegsége annyira elkíserilelle, hogy — való-szirtüleg egyéb okok is kőrrejá szollak a végzeles elhatározás megérle-lésében — eldobta magától sz éle-
levágták, halott volt
let. feleségével és felnőtt gyermekeivel sem élt a legideálisabban, aminek épen iszákossága volt az oka. A kamrában felesége talált rá, fellármázta a házat, elvágták a kötelet, de Dobos már halotl volt. A vizsgálat nugindult.
A belga textil-sztrájk
Liliében tömegesen jelentkeznek munkára a sztrájkolók
IJlle, augusztus 6 (Éjszakai rádiójelentés) A Roubix és Toutcolng kerületében levő textil-gyárak sztrájkoló munkásainak száma 73.000. A belga munkások közül sokan kényszerhelyzetből nem dolgoznak, miulán a minapi incidensek mialt nem mernek a határon átmenni A francia munkások\' zavartalanul dolgoznak. Liliében ma tömegesen kezdlek jelenlkezni a sztrájkolók munkára.
Vd.rürolfunlí HÍQon. ne ItUlü-ttlk nénmttnuel Idegembe.
ázuj
ujlalcL
pala
■ minÖSÉGE.GflZDfWAGQSSAGR
■ FELÜimÚLHRTRTLnn lURGYBATOnY-UJLRKr
■ -EGVESULT IPRRmOVEK RT
BU0RPE5T.V.VIL(TlQKJtoftR-UT;2-
Mozgószinház Csak egy Kislány...
Megérkezett Kanizsára az első színtiszta magyar beszélő, zenélő, éneklő hangosfilm. Magyar rendező, magyar színészek és teljesen magyar miliő.
Nagykanizsa volt az első város, ahol a hangosfilmei a közönségnek bemutatták s Nagykanizsa az első magyar vidéki város, ahol bemutatják a legelső tiszta magyar hangosfilmet. A film meséj; nagyon romantikus, bájos történet, amelyhek hőse kél háborúból megtért magyar gyerek s főszereplői a gyönyörű szép Eggert Mária és Zombory Mercedes, valamint Jávor, V.indory, Pellies és Gárdonyi. A főszereplők mindannyian budapesti sztárok s megannyi tlédel-g< teli kedvence a pesti közönségnek.
A mozidirekció részéről igen jelentékeny áldozatot követelt a film megszegése, de az utóbbi időben Bzlnte tradíció, hngy minden u|itás, ami a mozitechnika terén meg|elenik, elsősorban a nagykanizsai közönségnek legyeit bemutatva.
A .Csak egy kislány . . ." budapesti előadása ulán a filmről elragadtatással írlak az újságok s a hivjtá-8o8 lllmkritikusok szerint az első magyar hangosfilm aratta ezideig a legnagyobb erkölcsi sikert. Ez annál inkább is valószínű, mert hiszen a magyar közönség sovinizmusa erre nézve előre is bizlositékot nyu|lha-toll El kell ajonban ismerni, hJgy a film lomboló sikerét nem a közönség sovinizmusa, de annak kiváló rendezése s a szereplők brillláns játéka váltotta ki.
Az előadás pénleken, szombaton és vasárnap lm*. Az előadás Iránt Igen nagy az érdeklődés s az első magyar hangoslilin, ugy látszik, telt házak előli fog leperegni. (=)
— Volt 48 usokbajtárslas Összejövetele Balalonfenyvesen. É<te-siiünk minden Nagykanizsán tartózkodó volt 48-ast, hogy folyó hó 10-én, azaz vasárnap Balatonfenjve-st-n bajtársias összejövetelt tartunk. Tekintettel arra a körülményre, hogy erén összejöveteli kirándulás keretében óhajljuk megtartani 8 Igy azt az igen tisztelt bajtársak részére kellemesebbé is lenni, kérjük a bajtársakat, minél számosabban Jelentkezni szíveskedjenek. A jelentkezés alkalmával P l 60 befizetendő, ennek ellenében bárom fogásos elsőrendű menüt kípnnk. J lenlkezni lehet vitéz Tóth Bé\'a, Schiess Testvérek és Kiss Pisla uraknál, valamint az Ipartestületi irodában Viola Lajos urnái. Megfelelő s\'zámu jelentkező esetén külön vasuli kocsi biztosítva van. Vendégeket szívesen látunk. Találkozás vasárnap reggel 8 órakor a pályaudvaron Rendezőség.
ZALAI KfULÖNY
1930 augu\'-ztuK 7
NAPI HÍREK
NAPIREND Augu«xtus 7, c«0tfli-tSk
rfőmai katolikus: Kfljclin h "ni : Ibdya. Izraelita AUs hó 13
Gyógyszertár! éjjel! szolgáiul i I. bó végéig a S lalvntor gyógyszertár.
(Mzfflrdó nyitva resgei ti őti\'Cii «>l« 9 óláig (héUÓ, uudi, péntek délutln, kedden égéit nap nóKnek). Tel.: 2—13
Avas alfán, Ms Korcsmában
Irta: Szllcs £acl bácsi
/tvns alján, kis korcsmában Bánatomat felejtem A bor s nóta elaltatja, Vigasztalja a lelkem. Azt a nótát hozzad cigány, Hogy zokogjon a szivem is fel rája: »Messze, messze Csikorszógban Nyiit az erdő legjt\'hércbb virága." Avas alján hazaszáH a Sóhajtásom hozzátok: Hogy is vannak odahaza Csiksomlyón a leányok ? Szóls Erzsébet, szép kedvesem, Derül-e még könnyes orcád vígságra ? Messze, messze Csikorszógban Mikor nyilik nekünk erdők virága ?
— A polgármester itthon. Dr.
Krátky István polgármester nyári szabadsága közben kél napra haza érkezeti, hogy holnap szabadsága hátralévő két hetére a Balaton mellé utazzék.
— Kitüntetés. Pillér János kar-mocsi jegyző, a zalai jegyzői kar egyik érdemes tagja, Kdi inocs községnek 40 esztendő óla jegyzö|e, kiváló közéleli érdemei elismeréséül a IV. oízl. magyar érdemkeresztet kapla a kormányzó\'ól.
— Szűcs Laci bácsi ma, csütörtökön esle 9 órai kezdettel a Korona kerihelyiségében önálló szavaló és nótaesléjét tartja, humoros, tréfás számokkal és aktuális jelinetekkel tarkítva gazdag, családias műsorát. Az énekes számokat a Korona kitűnő zenekara kiséri. Belépődíj nincs. Repertoár|a kifogyhatatlan, részben saját-termésű kincseivel kellemes, vidám és élvezetes estél fog szerezni* Szűcs l.aci bácsi a kanizsaiaknak.
= Jegy elővét a „Csak egy kislány -hoz.
— A kutya leharapta egy gyermek orrát. Kákosi István kisgörbői körjegyző 3 éves Mária nevű kisleányával Kőszegen nyaral apósánál. A napokb.-n apósának harapós kutyája az udvaron megtámadta a kisleányt és leharapta az orrát. Súlyos sérülésével a szombathelyi kórházba szállítottak.
Egy nyolc éves gyermeK halálos fésxükrablása
A husz méfer magas nyárfáról lezuhanl és szörnyelhalt
nyclhalt, amtnl földel élt. A többi gyermekek ijedjen futottak a faluba megvinni a bírt.
Nagykanizsa, augusztus tl Szerdán délután Eszteregnye községben Inlálns szerencsétlenség történt Dávid Pc\'ler nyo\'c éves fiuc-íka többed magával fészekvadászalra indult a közeli herekbe, ahol hatalmas nyárfákon fészkelnek a madarak. A vakmerő Dávid P^ter felmászott egy ilyen nagy nyárfára és már vagy husz méternyi magasságban lehetett, mikor örömmel kiállolla le társainak: — Elértein a fészkel, ilt vannak madarak I
Épen bele akart nyúlni az egyik fészekbe, mikor az <ig, melyen kapaszkodóit, a széltől meglendült és a fiu husz méter magasságból nyílegyenesen zulun! le. Azonnal ször- I
Caürűöaí Is táncolíaK
ax angol cserkésxek Keszl-Qelyen, a£>oi>ü valamennyien fövö rc la vImxu akarnak /Onpi
Keszthely, augusztus (I (Saját tudósítónktól) Az angol cserkészek Magyarországra kirándult csapata ma, szerdán mondott hucsut Keszlhelynek. Keszthelyen is, Hévizén is olyan vendégszeretetben volt részük, hogy kijelentenék: jövőre is visszajönnek, de akkor egyenesen Keszthelyre |önnek és magukkal hozzák családtagjaikat is. A csapat Angliából való elu\'azásakor Baden Povell-M, a világ főcserkészétől egy arany és egy ezüst cserkész-kitüntetést kapott azzal, hogy azokat Magyarországon adják azoknak, akik nekik a legnagyobb örömei szerzik és a legtöbb szolgálatot teszik. Az arany kllünietést a Magyar Cserkész Szövetség külügyi titkára kapta meg, aki az angolokat kíséri. Az ezüst kTTünlelést pedig Keszlhelyen lüzték fel Szaiay József, n keszthelyi Feltámadás cserkész csapat parancsnokának mellére. Az angol cserkészek és csupa angol notabilltásból álló kíséretük a tegnapi bucsu-estén még csárdást is láncollak a keszthelyi Bocskayban és nem győztek poharat üiiteni az angol-magyar rokonszenv minél intenzivebb elmélyülésére.
— Kelemen-Kupa sakkverseny 1930. Két hónapos„erŐ8 küzdelem ulán végei éri az a verseny, melyet a Nagykanizsai Maróczy Sakk Kör áldozatkész elnöke, Kelemen Ferenc állal adomán)ozott serleg, mini örökös vándordíj egyévi védéséért rendezett. A versenyben erős játék után
A nagykanizsai föszolgabíró\'ágról ínég a késő délutáni órákban kiszállóit Eszlercgnyére dr. Laubhaimer A\'án főszolgabíró és dr. Ország Lajos körorvos, akik megejtették a rendőrorvosl hullaszeinlét. A köror-vos konstatálta, hogy a gyermek halálát koponyatörés okozla. A klr. ügyészség, melynek Jelentés ment a halálos szerencsétlenségről, kiadla a temetési engedélyt. A csendőrség megindította a nyomozási, nogy nem forog-c fenn valakinek részéről gondatlanság.
dr. Makó és Argent holtversenyben élték el 71/s ponttal az elsőséget. A kiegyensúlyozott mezőnyben azon-bjn egyikük sem flidott veretlenül végezni. Utánuk következnek : Sekulja 61/2, Pintér S. 6, Wagner Jenő 5, Kellermann József 4, Supka Béla és Szloboda József 3, Schless Oyula 2, Mayer Károly 1 pnnltal. A verseny győztesei dr. Makó és Argent a díj egyévi védéséért 2 nyert játszmára menő döntő mérkőzést játszottak, melyet az előbbi nyert meg a favorit Argent ellen 2:1 arányban s igy a sakk iránti odaadásanak és lelkes szeretetének méltó gyüm Veseként dr. Makó Qábor leit a Kelemen-Kupa védője az 19.%. évre.
A-\'-
KépKereiexö
K.oxma
Hut 13
= Csah egy kis lány... Az
első beszélő magyar film Tök/l" tes hangvisszaadás. Rendező: G il Béla Zene: Stefanldes Károly l\'.\'i-szereplók: Eggerl Mária, Zomb W Mercedes Jávor Pál, Pethes, Gárdonyi, Vándori.
— A Drávába ölte magát
Langmár Oásp r b.ircsl ny. alezredes a Dráva-parton halászol! és vele volt egy vadőr is. Halászat közben és/reveilék, hogy a Dráva sodra egy emberi testet sodor. Az alezredes azonnal a Drávába vetette magát és az örvénylő folyóból partra hozta a féifit. A parton azonnal élesztgetni kezdték az öreg rmbert, azonoan már nrm tért magához és pár óra mul <a meghalt Megállapilották, hogy a halolt Gyuri István 79 éves barcsi l ikos, aki öngyilkossági szándékból ugrott a Drávába.
- Az ipartestület elnöksége értesíti
h tagtársakat, hogy Wlaszak Ferenc volt asztalosmester temetése csütörtökön azaz 7-én délután r> órakor fog a temető halottas házából megtörténni. Kérjük az Igen tisztelt IparoBtársalnkat, hogy mlnól számosabban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— Csak egy kis lány... /íz
első beszélő magyar film Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Gaál Béla Zene: Stefanldes Károly. Főszereplők: Eggerl Márta, Zomborl Mercedes, Jávor Pál, Pelhes, Gárdonyi, Vándori.
= Jegy elővét a „Csah egy kislány" hoz.
— Anyakönyvi hírek Nagykanizsán a mull hé.\'en 8 gyermek született, 2 fiu és 6 leány: Oaál Oyörgy fö\'dniUves és Bi| Annának rk. leánya, Pózvári Jinos vasúti fűtő és Neu-pa|er Ilonának rk. leánya, Mátés József löldmüves és Sajni Annának rk. leánya, Flumborl János vasúti munkás és Horváth Kitalinnak rk. fia, Koszlrics József napszámos és Mándics Annánik rk. leánya, Éder Balázs cipész- mester és Cziráki Annának rk. fia Házasságon kivül született 2 leány. — Halálozás 10 történt: Bedö János napszámos rk. 70 évei., Weisz Henrik szabó izr. 80 éves, Parii Rozália rk. 3 hónapos, Dervalics Oyörgy rk. 2 hónapos, Blau Ferenc napszámos Izr 71 éves, Horváth jánosne szül. Miklós Katalin rk. 37 éves, Mózsa Péterné szül. Hotváth Mária rk. 32 éves, özv. Malek Józsefné szül. Kalovtcs Katalin rk. 76 éves, özv. Varga Györgyné szül. Horváth Ilona rk. 76 éves, özv. Símodica Lászlóné síül. Tlszsi Katalin rk. 67 éves. — Házasságot kötött 1 pár: Horváth István szobafestő-segéd éa Pint Julianna rk.
= Csah egy kis lány... Az első beszélő magyar film. Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Gaál Béla. Zene: Stefanldes Károly. Főszereplők: Eggerl Márta. Zombori Mercedes Jávor Pál, Pethes, Gárdonyi, Vándori.
A fürdők rendszabályozását követelik a lapok Romániában
Bukarest, augusztus 6 (Éjszakai rádiójelentés) A legtöbb bukaresti lap erélyesen köveleli a kormánytól, hogy a romániai fürdőkéi rendszabályozzák meg, meit azok kiuzsorázzák a közönséget horribilis arakkal. Az Adeverul szerint a romániai fürdők a.\'ért nem fejlődnek, meri a legdrágábbak a világon.
= Jegyelővét kislányához.
a „Csak egy
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezett olcsó árak ipellett
megnyílt az uj helyiségében.
Koréin Jenő
Saját érdekében jöjjön el és tekintse meg.
Menyasszony úivatáruház Nagykanizsa, Központ szálloda épület (KHag volt beintő)
ltöd SUgttSZfUB 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Ke várjon!
Hanem most ragadja meg az alkalmat és szerezze be ruházati cikkeit, mert összes raktáron levő áruinkat hihetetlen olcsó áron
Kisfalud! és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakashoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Eladásra kerülnek elképesztő olcsó áron szőnyegek, sezlonteritők, bútorszövetek, garnitúrák, damasztáruk, selymek, férfi és női szövetek, mosóvoálok stb.
KOZGAZDASAG
Megkezdődik a szárazság okozta károk felbecsülése
A kárbecslő bizottság helyszint vizsgálat után tesz Javaslatot ax adó-elengedésre
— Turista kOrutazist Jegyek.
A Balatoni Szövetség előterjesztést tett a m. klr. kereskedelemügyi miniszterhez, hogy a hazai Idegenforgalom emelése érdekében léptessen éleibe úgynevezett turista körutazási jegyeket, mérsékelt feltélelek mellett abból a célból, hogy ezekkel a kör-utazási jegyekkel az ország fővárosa és az ország szebb és értékesebb helyei meglátogathatók legyenek. A miniszter az eszmét kedvezően fogadta és ugy a vasúti társaságokkal, valamint a menetjegy irodákkal tárgyalásokat folytatott, tekintettel azonban arra, hogy a jegynemek életbeléptetésénél a vasutakkal esetleg a hajózási társaságokkal való leszámolásnak bonyolult kérdése alapot és kimerítő tárgyalásokat igényel, a mérsékelt áru körutazási jegyek életbeléptetését a folyó évre nem eszközölhette. Felhívta azonban az államvasutak igazgatóságát, hogy az idevonatkozó tárgyalásokat az ősz folyamán inditsa meg és minden Igyekezettel legyen rajta, hogy e jegynem a jövő év elején az utazó közönség rendelkezésére álljon.
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln bútoráruház ujonqan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Csak egy kis lány... Az
első beszélő magyar film. Tökéletes hangvisszaadás. Rendező: Oaál Béla. Zene: Stefanldes Károly. F6-szereplák: Eggerl Márta, Zombort Mercedes Jávor Pál, Pelhes, Oárdonyl. VdndorL
— Mercadea Benz u Idei tavaszi szép-^Kvenenyaken I A Mercedes-Benz gépkocsik nemcsak a külföldi Internacionális klállllájokon (a versenyeken Írattak átütő ere|U éa döntő sikert, hanem a hazai szép ségversenyek la biztosították azimukra a közönség viharos elismerését és a megérdemeli első helyet. Az Áldozó csütörtökön megtartott budapeali Concouri d\'Ele-gance on elhódították a Orand prix á Ho-neurt Jelentő aranyszalagot és az elaő dijat Székesfehérváron Űrnapján megtartott calUagtura é» ssépségveraeny zsűrije pedig szfntca egyhangú határozat alapján a NOrborg alvázra Zupka Lajos ét PU által épített Cabriolet karosszériával ellátott Mercedes-Benz gépkocsinak ítélte oda a legmagasabb kitüntetési, az aranyszalagot.
flyomor-, Ml- ét anyagowrsMteg-ségeknél a természetes „ferenc léssel" keserűvíz az emésztőszervek működését hathatósan elömozdilja s Igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Fereac loxiel víz különösen Uiö életmódnál igen hasznos gyomor-és bélszabályozó szer. A Ferenc lósssl keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerdzletekben kapható.
KÖNYVEK, LAPOK
A Hapkelet
augusztusi száma közli dr. Vass József népjóléti miniszter .Néhány szó Szent Ágostonról" cimü magasan szárnyaló elmélkedését. E számba Németh László Byron-ról irt tanulmányt, Török Pál pedig Ferenc József gyermekkorái Ismerteti. Nagy Berla, Szendi János novellával, Gulyás Pál, Fekete Lajos, Nagy Emma, Juhász Oéza, Mallhényi György, Erdélyi József és Réz Gyula versekkel szerepelnek. Török Sándor folytatja „Az idegen város" cimü nagysikerű regénvét. A kritikai részben Török PáT, Kédey Tivadar, Fábián István, Hencze Béla, Büki György, Majthényi György és mások nevével találkozunk. Ezen klvUl gazdag tudományos, képzőművészeti és zenei szemle egészíti ki a .Napkelet" legújabb számát. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, I. Döbrentei-utca 12.
H Bojkott „A kék angyal" elten. A
Színházi Élet uj számában részletesen képekben számol be arról a szerelmi regényről, amelynek hősei Marlenc Dletrtch a vllághlrll lllmszlné«znó, Jo-sol von Sternberg filmrendező éa Stero-horg foloaéeo, lnoze .Sándor hetilapja érdekes „liádló Szinhizl Etet"-et atl uj számában, (lerard a bohóc rttven e«z-tendőa jubileuma képekben. Lenkei Magda az ul uszóprlmadonna egy napja, rengeteg érdekes olvasnivalót ad ul számában. 32 oldalas gyermekujságga! ára 1 pengő.
)( Az OJaág uj szánra bemutatja, hogy mit calnóí a közlekedéai rendőr, hu hazamegy a falujába nyárt szabadaáirrn. Megdrágult a váláa. Vigyázz magadra! Beszámoló az uj közlekedési rend pre-mlérjéről éa még számos pompás aktu-alltáa é« remek vicc Nagy Imre kitűnő vicclapjában. Mutatványsirámnt Ingyen küld a kiadóhivatal, VI. Ó-utca 12.
JtmU itt ajcerxlink, mnrüj
fon a wlrosbritt
A nyári hónapok tartós szárazsága súlyos károkat okozott a gazdáknak, akjk ezen a elmen adóelengedést kémek. Az előző esztendőkben Is előfordullak Ilyen kérelmek, de sohasem volt annyira megokolt, mint az idén és ezért a pénzügyigazgatósig figyelembe is veszi azt.
A kárbejelentést a gazdáknak kell meglenni és a napokban megalakul
Országos kiállítás Orosházán
Az országos jellegű orosházi mezőgazdasági, ipari és kertészeti kiállítás és vásár legmagasabb védnökségét a kiállítás nívójára és nagy méreteire való tekintettel Horthy Miklós kormányzó elvállalta. Fővédnökök: Bud János, üömbös Gyula és Mayer János miniszterek.
A kiállítás egy közös nyolcholdas zárt területen auguszlui 14—21-ig lesz nyitva. Az állatkiállilás és te-nyészállalvásár azonban csak 14-17-ig bezárólag lart. A kiállítás terüle-letén több mint 400 méter hosszú istáló, baromfi, nyul, serlésól, nagy terménypavilion, két katalmas 61x14 és 45x.4 méter méretű iparcsarnok, a békénnegyei katonazenekar számára zenepavillon, vendéglő, iroda és sok egyéb kisebb-nagyobb pavil-lon épült.
A bírálóbizottság elnöke: Plósz Béla államtitkár, a szarvasmarha bírálóbizottság elnöke : Békessy Jenő miniszteri tanácsos, a sertésbiráló bizottság elnöke pedig Dorner Béla főigazgató, a földmivelésUgyl minisz-leiíum illetékes osztályainak vezetői lesznek. Az Ünnepélyes megnyitás napja augusztus 14-e, a déli órákban. A kiállítás tartama alatt, augusztus 15-én a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara Vay László báró, Bihar-vármegye főispánjának elnöklésével gazdagyülést rendez, augusztus 17-én pedig a mull évi IV. Iparoskongresszus határozata folytán az IPOSZ rendezésében országos Iparoskongresszust tartanak.
A kiállítók 50 százalékos utazási kedvezményt élveznek. A vendégek egyrésze az Orosházától\' négy kilométerre lévő Gyopáros gyógyfürdőn helyezhető el, ahová tízperces menet-ideju motorjáratok sűrűn közlekednek. A kiállításnak ugy a megnyitás, mint a gazdagyülés és iparoskong-
a felülvizsgálati bizottságok egész sora, amelyek mindegyike egy pénzügyi és egy gazdasági szakemberből fog állni. A bizottság a helyszínen fog|a megállapítani, hogy hány százalékos kárt fog megállapítani az aszály folytán és a becslést beküldik a pénzügyigazgatóságnak, amely ennek alapján eszközli az adóelengedést.
resszus alkalmával magas vendégel lesznek. A magyar sajló részére a kiállítás vezetősége sajtóbemutatói rendez és a kiküldötteket Gyopáros gyógyfürdőn vendégül látja
(—) Kényszeregyezségek. A következők kérelmére indult meg a csödönklvüli kényszeregyezségi eljárás : Löbl Béla tapolcai órás és ékszerész. — Nagy Jenő balatonfüredi rőfös- és divatárukereskedő (aktívák 29.000, passzívák 63 400 pengő).
(-) A fekete lista nem hitelrontás. Egy nagykereskedő egyik nemfizetö kiskereskedő adósát úgynevezett fekete lisláta helyezte. A kiskereskedő az ügyet a budapesti kereskedelmi és Iparkamara zsüri|e elé vitle és ott a nagykereskedő ellen hitelrontás mlalt emeli paniszl. A zsűri elutasította a panaszt, azzal a megokolással, hogy a ncmlizetök, vagy rosszul fizetők jegyzékének összeállítása és az érdekeltekkel való bizalmas közlése önvédelmi fegyvere a kereskedelemnek és iparnak és a tisztességtelen versenyről szóló törvény szerint sem kifogásolható.
Legjobb üditA ital
a közismert
■EEEDE1HL
Kapható nindea fűszeréi csemegekareskedésbca.
Főraktár:
ím Mór Mm
Király-utca 21. ,
sasa ■
VH^M r.l.tou Ilt
Intézetl és iskolai
harisnyák, kesztyűk,
fehérnemű számok és betűk
O kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.-tm
CSENOERY-UT 2. SZAM.
ZALAJ KÖZLÖNY
TŐZSDE
Az értéktőzsde általában ma is Uílctlrlen voli. érdeklődés tegnap hoz hasonlóan ezúttal is a Oanz-részvények iránt i.yilváuult meg, minek következtében árfolyamuk öt pengi vei emelkedett Ez az árnyereség azonban a lőzsdeidö későbbi folyamán realizációk állal veszendőbe ment. A Iflbbi piacokon inkább áiu kínálat mutatkozott, amelynek hutása alatt az árfolyamok kisebb mértékben lemorzsolódlak. A lőzsdeidö második feléhen alacsonyabb berlini legyzéick kedvellen hangulatot vál toltak ki, amely zárlatig eltartott. — Fíxkamatozásu papírok piaca teljesen üzlelielen volt. — Valutapiacon minimális forgalom melleit az árfolyamok nagyrészt változatlanok.
Zürichi sárlat
Pária 30 23) i, London 25 031/1, Newycri 514 22Vi. Brtlssel 72 00, Milano 26 94, M.drh) 57-25, Amsterdam 207 25, B«Ho 122 921/1, Wien 12 71. Softa 3-73. Prági 15-25, Varsó 5770, Badsp«t tO-211\'i, Belgrád »I2\'/|. Buksi esi a-C6\'/i
Terménytójsde
Buza Iszl. 30/111., dt. 40 flli és a rozs 20 /111. emelkedett.
UJbnis llsiav. 77-es 19 50 -19 75, 78-ai 19 70-19 90, 79-ea 1986 20 00. 80-ai 1995-2025, dunánt 77-es 18 05-18 35 78-u 18 20- 18 50. 78^, 18 40-18 70, 80-aa 18 45-18 75. uj rozs 1160-1175 tak árpa 15 15—15 60, sörárps IS-00-17-25, isb 16 90-17 20, lengéit tizt 17 60-17 75. dunántúli 17 00 17 20, repce 2650-27 00, korps 9 75 10 00.
fartáiTáiár
Felhattás 1820, elldstlan 403. Első-\'endll t-28—1-30, szedett 1-24—1-26, szedell köaép 1-18—1-20, könnyű 1-12—1-16, l-sö rendű öreg 1-20—1 24. Il-od rendű öreg 1-14-116 angol at.\'dő 1-20-1-30. szslonns usvybsn 1\'84-1-CS. sslr I 85 0 00, hu. 1-40-1-60, nslomiis félsertés 1-60—1-66
(Rövidítések) H — blrek. közmzds-ság. Hsngv. — bisgreneny. B — űótdii Oy — gyermekeknek. A — asszonyok-Sík. Z — zene. Mg. «=• mezőgudaság. BJ. — itjuságt előadás. P — felolvasás. O — gramofonzene. Ib —- fsú-bsod. K — kabsré, ti. — uépixcrü zene,
Auguszlus 7 (csütörtök)
Budapest 9.1 > A honvédgyalogezred zenekarinak hangversenye. 12.05 A rádió biz kvartettjének hangversenye. 4.00 Rádió Szabad Egyelem. Ulina időjelzés, Időjárás-jelen éa, hírek. 5 15 F. 5 45 Komlóssy Emma magyar nólákal énekel cigányseneklséreltel. 63) E. 7.00 Hangv. 8.30 F. 5.00 A salzburgi ünnepi elősdások keretében Mozatt-sze entd Salzburgból. UUna kb. 10.30 Idő-leizés, ldőjárái|ele ,lés, H. Ma|d Rékai Miklós szslónzenekarának hangversenye.
Bécs 11.00 Hangv. 1.00 O. 3.20 Hangv. 5.10 Oy 7 40 A bfcsl német népdalegye-íülel nép\'alcil|e. 9.CO Átvitel a salzburgi Ünnepi |álékokrót. Ulina O. lánc Z.
Berlin 4C5 Zongorahsngv. Ő.40 Hangv. f.00 Operarészletek. Ulána 12 30-lg Une Z London 4.15 nZ 5.15 Oy. 6.40 Brahma: Zongoiaiene 8 30 Kamsra Z. 9 00 Katona-zene. 10.36 Tánc Z.
Milánó f.00 O. 7.30 Hangv. 8.40 Opera E. Ulána 17.00-lg nZ.
München 4.25 éj 5 25 Hangv 7 00 R. Elchlnger: Jókai Mór szerepe a világirodalomban. 7.50 nZ. 8.3) Slutlgartl 9 00 Bécsi mllaor.
Prág. SS0 Hangv. 6 30 Oltirdslok. 7.35 Dalest 8.00 Vrg|álék E. 9 00 Bécsi tnllsor. 10 20 Tánc Z.
Róms—Nápoly 5.30 Szlmt hangv. Utána Unc Z. 9.02 Operett E
Vsraó 4.15 O. 6 00 Szólista hangv. 6.70 a 8.15 nZ. 11.00 Tánc Z.
Zürich 4.C0 Hangv. 5.15 Oy. 8/0-tél Bécsi mllaor.
VALUTÁK
L 27-75-27-90 fi. 79-70-80 10 k. 16-83-16 95 Wnk. 152-70 158 30 Dinir 10-02-10-10 Dollár 567\'10-569-lű Fttosts I.Í2-40-22-70 Holl. 21Ö-25 230*20 Lengyel 63-75-64-05 Leu 3-36 3-40 Léva 4-12-4-18 Líra 29 80-30-10 MArks 135 95-136 55 Norvég 152-70 153 30
Peseta —•---•—
»±11L 80-45 80 85 Sváldf. 110-70 III 20 Ivéd k. 153-25-153 85
DEVIZÁK
AntsL 229-42-230 12 Belgrád 10-1010-13 Berlin 136-08-I i6 48 Brüsszel 7ÍC67-7»S2 Buksreat 3-38-3-40 Kopesh. 152-72 143-12 London 27-73 27 81 Msdrld 62-50-64 50 Milano 29-81-29-91 Newjor 569-20-70 80 Ojito 152-67-1 .\'3 07 Párts 22-39-22 46 Prága 16 88-16-93 Ssóná 4-11-4-15 Stockb. l53-20-eS8 fiO Vsrsó 63-85-64-05 Wien 8046-80-71 Züilcb 110-70-111 00
Délzalal Wyomía él LapWadé Vállalat, lagykinluáu.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
ktanta tslalsai Nsnkjualsss 7S. m.
PEKK
.D* vitamin késiltmény.
Szabályozza az állati azervezet mész-sóf\' rgalmát, elősegíti a méaziók lerakó dáaát a (okozza aa állatok ellenálló-képességét
Vemhes állatoknál: elősegíti a mag tat fejlődését és növeli annak ellen-állóképességét, különböző betegségekkel azemben.
Malacok, borluk, calkékrtál az angolkór klle|ISdését meggátolja. Aa angolkórt 3—4 hét alatt meggyógyltls Hízóknál: A lábzsugorodia kifejlődését meggátolja és azt angolkóros esetekben meggyógyítja.
Baromfiaknál: Meggyógyítja az sn-golkórt, lollrágásl megszünteti, előse gtll a tojásképzódést, stb.
Ars:
\\/i kg.-os csomagolásban ...... P 1.60
1 . . kg. kénl P 6.—
5 . . P 5.50
25 . . P 4.80
és 20/0 forgalmi adó, eredeti gyári plombáll csomagolásban helyt Nagykanizsa. Kapható :
orszAq józsef
msg, műtrágya éa növényvédőszerek
kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Telefon: 130.
Minden csomaghoz részletes használati utasítás.
mmm jözsep í\\ martoq
Klrály-utcs 45.
Telefon 2 71.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást kedvetA fizetési fellélelek mellett.
Állandó raktár kulöntéle » \' fOrdösxoba bartNáiiásskUI.
APRÓHIRDETÉSEI
Ax ausóhbdetések dtjs 10 a
M^ tcábbi KÓ dg.
Bnnepnsp 10 sióig — . ,
további sió dija O ftll. Sierűá. és péj. leken 10 sióig so Hlláe, mindé. lorWM uó dtji • till. Címszó s ml.de. vsst>-gsbb bclüból átló szó két srónsk siámtt-tatlk. Álláil keresőknek 50K engedmé^.
a (at) p—u« l»»wi«« aataflws hSnr».U., • námlé.á. .Ik.i-flU.o wémmtt sllrs llaata.álk
SlrMésak aslasl ■ f.l
Férfi és nőt ruha és kabát szövetek
hihetetlen olcsó árusítása Kisfalud! és Krsusznál. __ 3955
létsssbás utcai lakás és kétszobás,
fürdőszobás udvari Jakás az összes mellékhelyiségekkel a belvároaban november l-re klatf* Lénárt bőrkereskedés. 4091
KrAmer Zoltán
régi üzlethelyiségéből Kszlncsy-utca 3. szám alá költöiött, közel az uj postához Ártrraktárát most olt minden elfogad-ható áron árusttjs el. olkkak fllárttál I* mi oloaóbbak I
S.éayag.k, butorsiövetek rendkívül olcsó árbsn Klslaludl és Krauilnál 3954
Egy agiaaab^a lakás konyha, mellékhelyiséggel szonnslra is Idsdó Hunyadiutca 6. 4122
Mwlarii magAaháa 3 szoba fOrdó-szobs. azonnal kiadó. Sugár uMl. .4111
Egy 2 szobás lakás minden mellékhelyiséggel kiadó, azonnal elfoglalható — Huszly-tér 7. szám. 4123
J
pasztörizált, a kívánt időben házhoz szállítva rendszeresen
kapható
Tejszövetkezeti Központnál.
Telafon 3"49. Talafon
KODAK BROWNY
fényképezAgép
dupla lencsével . . Pengő 23-—
KODAK rollfilmgép
4 X 6 5 cm. ... Pengő SS"— duplalencsévcl ... „ 4H-—
6X9 cm..... „ 50*—
dupla lenesével . . . SO"— B havi részletre 1
Agfa, Zeiss, VoigtlSnder gépek.
Aaiatór munkát olctin vállalok I
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
1930. au(ji

T Kflszönetnyllvánll
Mindazon Jóbarál Ismerőseinknek, kik len drága kis
Józsikért*
elhunyta alkalmával a temetésén megjelenni és Jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
Krampatlts család.
Linóleum, mozaikvászon,
Coous-szlnysg, lábtttrlfik
um gyárt lersksta
HiRSCH ÉS SZEBÖ cégnél.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16664/1930.
Hirdetmény.
Felhivom mindazokat, kiknek nevelésben vagy gondozásban 7 és 14 év közötti vak és gyengeelméjü tanköteles gyermekeik vannak, hogy a gyermekek nevét és lakását a városi tiszti orvosi hivatalban (Városház II. em., 30. ajtó) délelőtt 9—10 óra között okvetlenül bejelentsék.
Nagykanizsán, 1930. augusztus hó 5-én.
Polgármester.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdllö ásványvizének főlerakalát "
KitOnA borvíz, Ildit, gyógyít I
Szíves pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel wl]
WEISZ IGNÁC
szlkvlzgyáros és löfraklárs
■igykaalzia, Hortty üklás-it 29.
Telefon IOI. Telefon
Egy nagy
Werthelm-szekrény
aHanHMaan^aaan».
azonnal ala^á. Clm a kiadóhivatalban.
Előkelő budapesti közhivatalnoki család hajlandó volna egy budapesti főiskolát látogató jó családból származó urjleanyt teljes ellátásra díjazás ellenében magához venni. Szíves ajánlatokat .Nyugalmas otthon 9420" jelige alatt
HaasensteiniiVoglerrt
hlrdetöiroda Budapest
V., Dorottya-utca 11. továbbit. «i___
Nyomatott a Dél zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelőt UzletvazatA- Zalai Károly 0
70. évfolyam 179. azám
Nagykanizsa, 1B30. augusztus 8 péntek
Ara 14 Wlér

O
POLITIKAI NAPILAP
tett«M| á. U«ldbtr.u, IM ».
Ktutttclyl HkUadáMratal KhmOi La|«
Ujw-ii. 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EkSRietfal ára: trj búra ■ paart M flllár TelaJoa: Nagykanizsa 7S, KcűthtJy 22. Mim.
Béke tanszék
Herrlot a lyoni községi tanícs tegnapi ülésén azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a lyoni egyetemen állitíanak tel tanszéket a béke számára. — Ugyanabban a lap számbin, amelyben ez a hír megjelent, arrról Is van híradás, hogy Franciaország Ötvenezer embert összpontosít a lolh iiinglal Iwlgy.ikorls-tokra s pontosan le van írva, a tudósítás az olmülzi manőver második napjáról, amelyen a leptllólámadás elleni védekezés van megrajzolva. Az újságok egyébként is sürün emlékeznek meg egyes európai államok heves fegyverkezéséről s igy valóban elmondhatjuk, hogy Herriol Indítványa soha időszerűbb nem volt. mint napjainkban.
kőzludomásu, hogy az egymás melleit élő népek és nemzetek ügyes-bajos dolgaikkal elfoglalt egyéneikben mindannyian hívei az általános békének. A dolgozó polgárt nem kell arra kapacitálni, hogy megérje és ossza a béke áldását dicsérő népeket Ezekre inkább olyanok körében van szükség, akik a népek és nemzetek vezelésére vállalkoznak, ennélfogva a Herrlot által felállítandó tanszék látogatói közé elsősorban ezek volnának utalandók. Főképen azok közül tudnánk egynéhány lehelséges tanítványt névszerint felsorolni, akik részt vettek az uj Európát megalkotó, Illetve a legyőzött népekel megrendszabályozó békék megalkotásában. Akik egyenként és együttesen okai Európa mai nyomorúságának és annak, hogy mindenki fegyverre gondolva beszél a béke áldásairól. Ha Herriot indítványát nem mostan ler tesztelte volna elő, hanem mindjárt a háhotu megszűnésének pillanatában és az általa tervezett kurzusl szorgalmasan látogatták volna a béke szerzők, ma bizonyára igazi béke és áldás honolna Európának minden államában, ahol ma gazdasági pangás, munkanélküliség, közelégedet lenség és köznyomor lakozik.
Ha már ezt az indítványt terjesztette e)6 Herrlot, Igen nagy kár, hogv nem egészítette ki azt egy másikkal. Követelnie kelleti volna az igazság tanszékének felállítását is, mcit ha komolyan veszi hivatását a felállítandó lyoni tanszék, békét nem hirdethet és taniihat az Igazság eszmé jének megtagadása nélkül. Hirdetnie kell, hogy a háború legnagyobb áldozata az Igazság elbukta s hogy békét addig nemcsak megvalósítani, de hirdetni sem lehel, amíg az első győzelmi mámorban igazságtalanul porbasu|lott nemzetek részére vissza nem adatik az, ami joglalanul és embertelenül, Jürlénelem ellenesen elvélelett, Az^azság tanszékének felállilása leleslegessé leszi mijd a béke tanszékét. Mi, magyarok Inkább az előbbiben bizva vái|uk sorsunk jobbraiordul/isát.
A közmunkákhoz szükséges hitelek
sürgős felvételét és a magán-épittetöknek kamatvisszatéritést
engedélyez a kormány a köz- és magánépltkezés megindítására
üudapeat, auguazlus 7 (Éjszakai rddiójelentés) Az összes építőipari érdekeltségek és szervezetek e {y nagyobb küldöltiégét vezette ma Bellatlnyi Artúr felsőházi tag, kamarai elnök, a kereskedelmi minisztériumba. A távollevő kereskedelmi miniszter helyeit Kdllay Miklós államtitkár fogadta a küldöttséget, melynek szónoka kérte, hogy a kormány segítse elő a köz-és magdnépitkezések megindítását.
Kdllay Miklós államtitkát válaszában bejelenlelte, hogy a kormány
a legnagyobb fontosságot tulajdonítja a probléma megoldásának. A kormány megtalálja azokat a módozatokat melyek lehelívé teszik az állami, városi és törvényhatósági közmunkák megindításához szükséges hitelek sürgős felvételét. A magánépitkezések ügyében
rövid Időn belül döntés történik olyan Irányban, hogy a magánépltteiók a telvett építkezési kölcsön után ka-matvlsszatérltésben részesüljenek.
Súlyos visszaéléseket fedeztek fel a kispesti városházán
A házivizsgálat kiderítette, hogy egy magáncég a városi műszaki hivatallal követte el a visszaéléseket - Ujabb zavaros-Ogy Kispesten
Kispest, augusztus 7 Vitéz dr. Válya Gyula kispesti polgármester ma előterjesztéssel élt Erdélyi Lóránt főispánhoz. Az előterjesztésben vizsgálóbiztos kiküldését kéri a városi műszaki hivatal ügyeinek felülvizsgálatára. Az előterjesztést h.izi vizsgálat előzte meg, amely annak kiderítésére irányult, hogy a Speyer-kölcsön leihf/e végzett vízvezeték épitésníl az azóta megszelni
LlpUk-gyár által szállított 15.000 folyóméter öntött vas csö szállításánál a kiírástól eltérőleg visszaélés történt. A vitéz Vdiya Gyula dr. polgármester állal végzett házivIzBgálat adatai telték indokolttá a megyei vizsgálóbiztos kiküldésének kérését.
Letartóztattak egy megvesztegetett pénzügyi tisztviselőt
Budapest, augusztus 7 A fókapllányságon ma délben le
tartóztatták Kovács Géza könyvszakértőt, aki h.\'l év dia áll a pénzügy-igazgatóság szolgálatiban. Kovácsot a Világ-áruház jelentelle lel, amelynek vezetőiétől pénzt kért azon a elmen, hogv a rendben nctn levő könyveket kliga/.ii|a.
Kovácsot a detektívek akkor fogták el, amikor 150 pengővel a zsebében távozni akurt az üzletből Kovtcs tagadta a megvesztegetést, min\'hogy azonban a cég alkalmazottat vemébe mondották a megvesztegetés kötülményeit, a rendőrség lelarlóztat\'a. bélután átkísérték az ügyészség fogh.lzába.
Még az aligal kápolna is...
.Székesfehérvár, augusztus 7
Az ügyész ma elrendelte a bala-lonaligai kapdnaépilés ügyében a vizsgálatot. A kápolnaépitésre összegyűlt összegekről sem számolt el Zavaros Aladár polgármester. A kápolna ügyben Zavaros Aladantél is kihallgatták
A gazdasági válság és a munkanélküliség ügye a mai minisztertanácson
Budapest, augusztus 7 A holnapi minisztertanács megtárgyalja a talarozási hilel kérdését és ezzel kapcsolatosan ulból tárgyalás alá veszi a legsürgősebb közmunkák kiírásának kérdését is.
Az egysév.espárt augusztus II-én Balaionföldváron tartandó értekezletén löbb mini 100 országgyűlési képviselő, felsőházi tag és föi-p\'n vesz részt. Az értekezleten Szabó Sándor a
benzinkarteli kérdését teszi szóvá. Bethlen István
gróf miniszterelnök tájékoztatni fogja a pW tagjai1 azokról az ioiézkede-sekről, amelyiket
a kormány a parlamenti szü net alatt a gazdasági válság és a munkanélküliség csökkentésére már eddig Is meg tett és amelyeket a szünet Ideje alatt később kíván fo ganatosltani. Az érlekezlelen beszámolnak a kép viselők a boletta körílll tapasztalataikról is.
A fiatalkornak bírósága és a gyermekbfinözók
Dr. Mulschenbachor Edvln klr. L L elnök, u fiatalkorúak bírája
Hazánkban az alig 20 évvel ez-előlt megszervezeti és jobbára kir. törvényszékek melleit felállított fia\'al-kotuak biiósága a bűncselekményt elkövetett fiatalkorúakkal szemben az u. n. biztonsági intézkedéseknek löbb faját alkalmazhalja. Ezen biztonsági intézkedések a 18 éven aluli züllölt vagy erkölcsi romlás veszélyének kitett gyermekekkel szemben védő intézkedések formájában, a bünleltes 18 éven aluliak érdekében nevelő intézkedések alakjában, a bűntettes fiatalkorúak irányában pedig nevelő és btlntetésszerü Intézkedésekben jelentkeznek.
Minthogy ezalkalommal csupán a fiatalkorú bűnözőkkel kivánok foglalkozni. igy csak az ellenük alkalmazható a törvény szaval szerint — büntetéss7eru intézkedéseket kell megvilágítani, mint amelyek ma kizárólagos eszközként vannak beállítva a fiatalkorú bűnözök elleni küzdelembe. Ezek az alkalmazható Intézkedések enyhébb esetekben a dor gálás, súlyosabb esetekben a fogház, államfogház, elzárás és pénzbüntetés. A törvény állal alkalmazni rendelt ezen bünlelésszerü intézkedések az Individudlízdcli és a rehabilitáció elvén alapszanak, ami egyrészt azt jelenli. hogy a büntetés a fiatalkorú bünözö egyéniségére, értelmi és erkölcsi fejlettségére való figyelemmel szabassék kl, másrészt a törvény menteni akarván a fiatalkorú bűnöző jövőjét a szabadságvesztés büntetés kivételével, a többi alkalmazható intézkedési a visszaesés megállapításánál nem veszi tekintetbe. (Igy tehát a dorgálásra slb-re ítélt fiatalkorú lehet ügyvéd, közhivatalnok stb) A dorgálásnak, mint bünlelésszerü Intézkedésnek alkalmazása a fiatalkorú bűnözők azon részénél nem téveszt célt, akik az u. n. alkalmi vagy „megtévedt" bűnözök sorába tartoznak. Komolyabb esetekben azonban ez az intézkedéB semmiképen sem állja meg a helyét, uxy hogv marad a fogházbüntetés, ami pedig — szerintem — a lehető legkárosabb hatást gyakorolja a még kl nem fejlődött és minden rossz Iránt fogékony gyermekiélekre. Eltekintve attól, hogy a fialalkoruak fogháza, mint olyan, a valóságban a legtöbb helyen nincs is felallilva, vagyis a bűnöző gyerniekelitéltek a közös fogházba, tehát olyan helyre jutnak, amely mindenre jó, rsak éppen a valláserkölcsi megújhodást nem szolgálja, mondom, ettől eltekintve maga a szabadságvesztés ténye sem gyakorol kedvező hatá.\'t a még ki nem alakult gyermekiélekre.
A gyermekbünözök számának mos-I tani lohamos növekedése szükségessé
zalai közlöny
l&l augusztus 8.
leszi, hogy a nyugati államokkan probation officer néven ismert pártfogó tisztviselők szerepéi.a társadalom töltse be. Arnig Nigykaniz6án Szociális Missziótársulat nem volt, addig a biróság a leglehetetlenebb állapotokkal állolt szemben, a próbára bocsátottak és hivatalosan felügyelet alá helyezettek gondozására úgyszólván senki sem vállalkozott. I logy etéren ma az állapotok sokkal jobbak, az tehát kizárólag és csakis a Misszió-szervezet érdeme, de gigászi a munka, smll végeznek és nagyon-nagyon egyedül vannak. Pedig a fokozoltabb segítést a mind több visszaesést mutató kiimirál-slatlsztika adatai égetően szükségessé teszik. A puszluló Pompéji örlálló katonája jut eszembe velük kapcsolatban, a Vezúv forró hamuesöje és tüzes láv.i|a már végigborilolta az egész vidékei, az emberek vad dulakodással, fejveszetlen menekülnek, a római katona szemrebbenés nélkül áll őrhelyén, mert a kötelesség odaszegezte és mert — elfelejtenék leváltani. Sok szeretet, sok megértés, sok segitö jóakarás után vágyódik a bűnre könnyen hajló, de alapjában véve jó és becsületes bűnöző gyermek lelke és ezt a szeretelel akár a hivatásosak utján, akár közvetlenül, de nekünk, magunknak, mindenkinek egyformán kell adni, mert mindnyájunkat a kötelesség állított az emberszeretet őrhelyére, ahol őri kell illanunk a szeretetlenség, a nemtörődömség, a guny pergóttlzével szemben mindaddig, amig leváltanak.
Kommunisták általános sztrájkot proklamáltak egy írancla városban
ljlle, augusztus 7 (Éjszakai rádiójelen/és) Tourcolng-ban a határ mindkét oldalán erős őrségeket állítottak, hogy megakadályozzák a dolgozó munkások bántalmazását. A belga munkások, akik emiatt napokig elmaradlak, ma Ismét rendesen ál|árnak dolgozni.
Hallulxban a kommunista szakszervezetek vezetői, az élelmiszer üzemek kivételével, kimondták a többi Ipari üzemben Is az általános sztrájkot.
Nem Ismerik tel
a Molssokf gyllknssdg oy-nuritoii/aí
Szolnok, nugutxtua 7 A meggyilkol! Krenyánszkyné menye, akinek személyleirása alapján fogták el &Js Pált, nem ismerte fel Sós Pálban a gyilkost A gyilkosság gyanúsítottját, Plllió- Pált, akit a gyilkosság színhelyére vezettek, any-nyira megrenditetle a két meggyilkolt nő látása, hogy súlyos Idegbetegséget kapott és most kórházban ápolják.
Kormányválság Bécsben (T)
Bóca, augusztus 7 | iSchober kancellárnak és a / leint-wehr vezetólnek tanácskozásait igen fontosnak tartják. Ezen tanácskozások befe|ezésélől függ a Schober-kormány sorsa.
A megyegyölés megszavazta a vármegye 300.000 pengős kölcsönét
Kisgyűlés és rendkívüli közgyűlés a vármegyeházán
függőkölcsöncnck meghosszabbítását jóvahagyták.
A Virág Benedek emléktáblát
ZalHOgerszcg, augusztus 7 (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Zalavarmegye törvényhatóságának kisgyülése ma délelőtt rendes ülést tartott, ezt kövelőleg pedig rendkívüli közgyűlés tárgyalta le a törvényhatóság elé kerüli sürgős tárgypontokat. Mindkét gyűlésen GyOmOrey György főispán elnökölt.
A kisgyűlés elején az ehtökló főispán meleg hangon, a jelenvoltak óvációja közben emiékezeit meg Bődy Zoltán alispán legmagasabb kitüntetéséről. Indítványozta, hogy a kisgyűlés ez-alkalomból üdvözölje az alispáni A kisgyűlés az indilványt zajos lelkesedéssel magáévá lelte. A közgyűlésen leendő üdvözlést akkorra halasztották, mikor az alispán itthon lesz. A vármegye 300.000 pengő kölcsönét az elfogadott javaslat értelmében a Magyar Országos Takarékpénztártól veszik fel. A nehezebb feltételekel is el kellett fogadni, nehogy a megye háztartásában zavart okozzon a köz-adók késedelmes befize ése.
Zalaegerszeg város 710.000 pengő . .i ■\'—.........."..........................
a\' dióskáli lemp om külső falában fogják elhelyezni, a leleplezési ünnepély szeplember 7-én lesz. Az elbocsátott zalaegerszegi
főmérnök ügye Mayir Kornél üzemvezető főmérnököt Zalaegerszeg képviselőtestülete — mint ismeretes — a vlllamos-ilgy miatt elbocsátotta állásából.
Mayer Kornél fellebbezését Brand főjegyző referálta. A referáda Rzrrinl a kereskedelemügyi minisztérium szakértői hivatalosan megállapították, hogy a villanytelep-átalakilás a modem energia gazdálkodás szempontjából elgondolásában teljesen helyes, a miniszteri kiküldöttek és a vármegye vizsgálata szerint bűncselekménynek, visszaélésnek semmiféle jelensége nincs. Az elbocsátás külön ben is jogtalan voll, meri azt csak a polgármester eszközölheti.
Nagykanizsa képviselőtestületének több határozatát a délig tartott kisgyűlés és közgyűlés jóváhagyta.
V
Ezt a törv. bejegyzett védjegyet jól vésse emlékezetébe, mert mindig kellemeset fog az ön számára jelenteni.
A fflszerszámlának minden hó Ötödikéig való teljes kiegyenlítését
kérik egyöntetű megállapodás alapián Nagykanizsa főszer, csemege és gyarmatáru kereskedői Nagykanizsa, augusztus 7 Szomorú szimptomája a nagykanizsai gazdasági elesettségnek azaz értekezlet, amit a Korona éttermében tartolt Nagykanizsa kereskedelmének egyik legjelentékenyebb kategóriája. A fűszer, csemege és gyarmatáru kereskedők jöttek össze ad hoc tanácskoz isra, hogy ujabb SOS jelet adjanak és tengö-lengő üzleti életüket egy injekcióval uj lélegzethez segítsék.
Igazuk van a fűszereseinknek. Arról lanakodtak ugyanis, hogy miként juthatnának havonta ugy a pénzükhöz, mint mondjuk a háztulajdonos, a villanytelep, a tejesember vagy egyebek, amiket és akiket minden háztartás kölelességszerüleg kifizet minden elseje tájban. Mctt forgalom még csak volna lüszerüz-leteinkben. Elvégre élni, enni csak kell, igy tehát a legsanyarubb viszonyok legyenek is : — fűszerszám-Iája minden családnak van Látszólag tehát a fűszeresnek relatíve |ól megy még ma is, amikor a kereskedelem minden ága, az Ipar minden műhelye, a magánháztartás minden egyede keservesen érzi az Idők válságosán ós egyre sulyosodó terhét. De lessék csak egyszer betekinteni a fűszeres könyveibe I Tessék megnézni a könyvre-vásároiók (és ki vásárol ma készpénzzel ?) könyvecskéit, vagy nagy fogyasztók, biriokosok számlált I Az élei nem állhat meg, a fflszerűzlet portékáira tehát szükség van, parancsoló szűkség. De mikor jön az else|e : — ez megy lakbérre, ez megy a váltóra, ez a villanyszámlára, ez tandíjra a
S\'ereknek, ez erre, ez arra a számra, mlg a végén — marad még a füszcrszámla, a patika, a szabó, a cipész, a sok minden egyéb és mindezekre majd csak jövő elsején fizetünk. Igy aztán a\'fűszerkereskedők bevásárlási könyvecskéiben gyűlik, gyűlik, gyűlik a tartozás. Valamennyi megfizet — majd. Csak a fűszeres várja meg és addig Is tartsa az üzletét pénzzel. Mlntnogy azonban az üzlet a pénz tényleges körforgása nélkül a mai Időkben minden pillanatban beretvaélen táncol, a kanizsai fűszerkereskedők saját existen-ciális érdekeik kényszerű megvédd-mezésére határozatot hoztak, amely-lyel a nagyközönséghez fordulnak, kéi ve vásárlóikat a havonként való pontos fizetésre.
Az értekezleten, melyen a megállapodás történt, majdnem kivétel nélkül ott volt Nagykanizsa valamennyi számottevő fűszer, csemege és gyarmatáru kereskedője. Sokat töprengtek, sokat tanácskoztak, minden oldalról megvitatták a kérdést, mlg végűi is egyöntetű megállapodásra jutottak.
A megállapodás szerint .a legnagyobb tisztelettel bár, de a leghatározottabb formában felkérik könyvre vásárló helybeli és vidéki vevőiket, hogy számláikat legkésőbb minden
9 9
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet az eddiginél is olcsóbban n -árusitom. Ezen kivül nagymennyiségben felgyülemlett K^pfa M||J^3 maradékokat minden árban árusitom. UQI IG rlllwQ
1930. augusztus 8
1ALAÍ KCtZL^NV
Samu László repülőgépe
Látogatás egy újfajta propeller és repülőgép feltalálójánál az alsónyiresi „repülőtéren"
hó 5-ig teljes egészében kifizetni szíveskedjenek
Jelenleg ugyanis n legtöbb fűszer-kereskedőnél az a helyzet, houy havi 150—200 pengős bevásárlási könyvecskék sem tartoznak ugyan a ritkaságok közé, de az elseiei törlesztés 150-200 pengőre 30- 40 - 50 pengő, nilg a lennmaradó összeg esztendőn át gydlik és lul á\' a ke reskedő könyvelésén mint vagyon, ami azonban a kereskedőknek nemcsak hogy nem gyümölcsözik, de egyáltalán még csak nem is rendelkezhetik vele. Abba még csak belenyugodnának a kereskedők, hogy |elenlékeny összegeik hevernek haszontalanul, de viszont hogyan tegyenek ók eleget fizetési kötelezettségeiknek. ha a pénzük kamat nélküli kihitelezésekben fekszik a bevásárlási könyvecskék .tartozik" ro vatában ?
Amint a gazdasági válság naprólnapra jobban elönti puszti\'ó hullámaival az egész világot, ugy vonják meg vagy legalább is korlátozzák a hitelt a gyárak és nagy importőrcégek minden vonalon. A kereskedőnek, lüszer, csemege és gyarmatáruit ma már igen jelentékeny részben késipénzzel kell fizetnie, mert másként egyszerűen nem kap. A hitelt is ezenkivtll olyan mértékben restringálták, hogy a kereskedőkre nézve egyenesen katasztrofális, ha nem tud fizetési terminusaira a pénzéhez jutni. Akkora tartalék-tökével ma csak nagyon ritka kereskedő rendelkezik, hogy a gyárat, az importőrt akkor is fizetni tudja, ha ö vevőitől semmit, jobb eselben is csak a tartozás töredékét tudja bevételezni I
Nem bizalmatlanság ez a kereskedők részéről, hanem létérdekük kényszerítő szava. Belát|a azt a nagyközönség is, amely a togyasz-las krízisének gondleriies napjaiban is bizonyára talál módot, hogy más egyéb, szokásosan elsejei fizetési kötelezettség mellett a füszerszámiá-ját is kiegyenlítse. Be kell látni, hogy a kereskedőnek olyan jog szerű kötelezettsége ez, mint pl. a tisztviselőnek az elsejei fizetése. Ha tehát a kereskedő eme követelése kiegyenlítését kéri, ennek teljesítése nem csak méltányos, hanem szinte kötelesség, ami ma egyenlő értékű igen sok esetben az életmentéssel, sok roskadozó kereskedő-egzisztencia alátámasztásával.
— Jövö évben megindul a SIÓ—balatoni hajóforgalom. A
Wldmivelésügyl minisztérium elhatározta a Sió hajózhatóvá télelét. A bővilési és kotrási munkálatok már annyita előrehaladottak, hogy egy éven belül megindulhat a hajózás. Igy rövidesen lehelövé válik a Duna és a Balaton közötti hajóforgalom.
a sing1r>ai{rógépek
ynnA\'lEQ.JOBllAK f Időjárás
(Éjszakai rddiójtiinlét) « ■a«aar»l*-
■ lal laUiat aata 10 érakar ]a-laatl ■ véltoxéh o» y ■<■«, aaatlag klaakb <iaékkal vérhaté.
7C XI, ponyva,
« 9 d H| zsineg,
kéaakSK is manllla legolcsóbb
HIRSCH ÉS 8ZEBŐ cégnél.
NugykanlzAU, augusztus 7 Méllózlatnak emlékezni, néhány napptl ezelőtt a Schmoll-gyár karcsú, kéllcdcIU repülőgépe keringett esiénkénl Kanizsa felelt. Ezekben a napokban a kiskanizsai polgárok ha felnéztek a Schmoll reklámgépére, elbiggyeszletlék szájukat és olyan formán figyelték a gépet, mint aki azt mondja:
— Hát ez Is valami?! Qép motorral?! Hál mi tz?! Na, majd a
Samu Laci, majd azt nézzék meg- .. *
Igen, ez most Kiskanizsának a szenzációja. Este, ha a láradt derekú iparosok, a verejtékes gazdák haza-
térnek munkájuktól, egyébről sem beszélnek, mini a Samu László re-pillögépíről. Drukkolva várják a nagy napol, mikor a gép első Ízben hagyj 1 el a földel
Ez az érdeklődés azonban nem közönséges érdeklődés, amilyen kijár valaminek, nmi uj, amil közelről még nem láttak. Nem. Ez az érdeklődés annak szól, hogv a gép feltalálója .kiskanizsai". Tetszik étleni: kiskanizsai I Ahogy mondom.
De létjünk a tárgyra.
Amifl egy riporter eljut odáig
Ha Kiskanizsán ilyen nagy esemény előestéjén állnak, lássuk csak közelebbről, mi is történik ott azzal a bizonyos Samu Lászlóval, aki különben a Kuth. If). Kör műkedvelőinek rendezője is Egyébként kőmü-vessegéd. Nős. Két gyermek apja.
Hadd legyen ponlos a nacionálé: 32 éves.
Nem volt épen kellemes kerékpár tuiáuak mondható, amíg kijutottam az alsónyiresi legelőre, ahol a .han-gai" áll. Hepe-hupás mezőn keresztül. Csikóménes, disznócsorda. Qé-nieskul. És minden, ami egy ilyen nagy legelőhöz hotzálariozlk. Ide vonult ki Samu László. Itt fabrikálja a gépéi.
Mosl pedig sor|ában elmondom, amit láttam.
Amint haladok az ösvényen, asz-szonnyal találkozom :
— Hol a repülőgép?
— Olt ni, ahol a zászló.
Odaérek. Dehogy voll az zászló: egy szélmérő volt. (Micsoda aviatikus nemzet iellűnk. Már a kiskaplzsai legelőn is szélmérővel mérik a szelet. Az első látvány Nagy gyermekcsoport. Elől egy hosszú sátor. Ez a .hangár". Mögötte, nem titkolhatom el: óriási a meglepetésem — egy kész vitorlázó repülőgép. De nem ám valami kis slifenltyü dolog. Egy komoly, nagy gép, hatalmas szárnyakkal, kerekekkel és egy különös propellerrel. Hát először a sátor, a hangár. Zsákokból, ponyvákból és kisebb díszletekből összeeszkábálva T alakban. Bent néhány .benfentes" heverészik az árnyékban. A gép mellett pedig a sok kíváncsi közölt meglalálom Samu Lászlót. Mint egy modern Roblnzon. Ugy néz ki. Egé-s»en könnyen öltözve, mezilláb. Örül a látogatásomnak. (Tudja:
Augusztus 8., pintek Augusztus B.| szombat Augusztus 10., vasárnap
Az elsti magyar éneklő, zenélő, beszélő Öangosfllm I
Csak egy kislány...
tiitati: 6aál Béla lm: Stefauldes Károly
Főszereplők: Eggart Hérta, Zombarl Maroaéaa, Jévor Pél, Pathaa, Qérdonyl, Véaéorl.
Előadások 7 és 9 órakor.
ebből cikk lesz.)
Mindenáron szrretném elpalástolni meglepetésemet. Én igazán nem akarok reklámot csinálni a Stmu találmányának (nem a gép találmány, hanem a speciális légcsavar I) de meglepő, hogy mit csinált ez az ember.
A patent 1 csavarmenete* lágosavar
Néhány adat a gépről. A két szárnya együttesen 11 és fél méler hosszú. 2 méler széles A gép h\'jS3za kb 6 méler K,\'t kis bicik\'i kereken gördül a gép. Általában a bicikli lói sokat használt fel a gép késziiöje. Méltán lehetne bicikli repülőnek nevezni, vagy épen légikerékpárnak. A gép váza vékony acélcsövekből van összeállítva. Az ülés egy kerék-párnyereg Alatta kerékp.arpedál, előlié pedig egy furcsa szerkezetű kormány, melyei acéldrótok kötnek össze a szárnyakkal és a gép farkával. A kormány egy karba van kombinálva. A magassági, irány-kormány csűrő felület Szabályos vitorlázó repülőgép, melyet |ól ismer a közönség a képeslapokból Legnagyobb meglepetés azonban a gép orrán a propeller helyén egy egészen különös és eddig még soha nem látott légcsavar. Ez a Stmu találmánya. Ez a légcsavar 37 darab egész vékony propeller. Ezeknek hossza dsra-bönként 110 cenilmé er. Szélessége a tengelynél 3, a végén pediR 8 cenliméler Erek a vékony légcsavar lemezek legyező alakban vannak egymástól elhsjlltva, miáltal egy uj rendszerű csavarmenetes légcsavar képződik. Tulajdonképen ennek a légcsavarnak megkonstruálása adla az impulzust Samunak, hogy az egész gépet összeállítsa.
Repülőgép épltfi r. f.
Kiskanizsán
A gép lerjedelmes szárnyalnak ár-nvékábin gyermekek heverésznek. Napok, hetek óta lesik a nagy pillanatot, mikor a gép elindul a földön és felemelkedik...
A nap lüze borzasztóan ége\'. Még megcsudálnám ezt a pompás alkotmányt, de a meleg beterget a sílorha Itt csinálom meg léhát az avia\'ika legújabb úttörőjével (?) az obligát Interjúi.
— Mió a fnglalKOiik a repülés problémájával ?
— Tizenkét éve. Van egv, helyből felemelkedő motoros repülőgép találmányom. Ezt anyagiak hiányában nem tudtam megcsinálni. A légcsavarra szabadalmat kértem, amii meg
Kiváló jóminőségü, garantált
HELLAS liarTsnva pá^ 4\'5°
RITTER ANDRÁS tíl?™^4^
Augusztus IO-ig minden vevft (3 pár vételnél) I pár Hellas harisnyát kap ajándákbs. »i*
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
Képkere/ezti
Kozma
fial 13
ZALAI KÖZLflNV
1930 augusztus 8.
Is kaptam. A modellt klküldlem Amei lkába Berkó József barátomnak, hogy értékesítse, Ennek már egy féléve, még nem voll eredmény.
— És az uj gép, amit meg is csinált ?
— Mikor a másik gépet nem ludlam megcsinálni, mert a molor miatt rengetegbe került volna, elhatároztam, hogy egy másik légcsavar találmányommal vitorla ó repülői készítek.
— Ennek; a terve egy éve született meg bennem. Csináltam a tervekről modellt és írfijzokai. A gépel ezelőtt 10 héttel kezdtem el építeni. Már három hete, hogy készen áll a gép, csak mé|j[ néhány apróságot kell bevégezni rajla.
— Honnan vollak az anyagiak ?
— Könyöradományokból. — Igy m\'ondla szó szerint „könyöradomá-nyokból\'.
— lóbarálaim adták ötszea pénzl.
— Hallottam, hogy valami részvénytársaság alakult a találmány elkészítésére ?
(Itt közbevetve elmondom, hogy Kiskanizsán némi fogalom zavarral ugyan, de ugy beszélnek a Samu repülőgépjéről, hogy azl egy kis részvénytársaság hozta tető alá.)
— Igen ezeknek az adománya. Ez a „részvénytársaság" ahogy leiszik mondani, 28 tagból áll.
Elnöke?
— Nincs. Nem egy olyan szervezel ez, kérem. Ezek a barátaim adlak fejenként 26 pengőt. Ezt mind nyersanyagra és a gép alkatrészeinek elkészítésére költöttem. A gépnek minden részéi én csináltam. Leszámítva a vaseszlergán megmunkált darabokat. A szárnyak ra-gaszlotl falemezekből, amit burot készítésnél használnak, készüllek.
Megmutat egy ilyen megmaradt falemezt, mely egyúttal hirdetőtábla is, mert a következő felírás díszlik rajt:
Bér Mn kérek kalépérfljat, Klíma fogadom ax adományokat
a faltaiélé
Mondom, egészen altruista alapon csinálja ez a Samu ezt a dolgot.
— Min alapszik az egész elgondolás?
— Hogy a dombról nekiszaladva felszáilunk és az általam feltalált újfajta légcsavarral lovább segítjük a gépet.
— Gondolja, lel lud emelkedni ? A feltalálók utánozhatatlan optimizmusával feleli:
— Egész biztosan. A kezdőeebes Bég megadásához van a gép törzsén egy kis gumi motoros-szerkezet.
Ha majd a gáp repülni fog
Vissza a „részvénytársaság\'-hoz.
— Szóval lebben összeadták a pénzt és maga nekiszentelte a tehetségét és az idejét?
— Ha a gép beválik, a gép jövedelmét az r.-t. jótékonycélra adja.
— És miből állhat a beválás ?
— Abból, hogy ez a gép nemcsak akkor repül, ha kedvező légáramlatot
Drágább van, jobb nincs! Az 1930-as Morris Oxford Six
a hathengeres kétliteresek legjobbja. Finger lyp conlroll, hydraulikus fékek, triplex üvegezés stb. Araink, hitelfeltételeink a legjutányosabbak.
Kérjen felvilágosítást, ajánlatot: Morris Autók Képviselete Budapest, VI., Andrássy-ut 28.
kap, hanem máskor is. Ebben az eselben. amil szentül hiszek, értékesíteni fogom, elsősorban itthon próbálom meg.
— Én ugy értesüllem, hogy ma délután lesz az első próbarepülés, azérr jöttem ki.
Nem ludom, kérem még, mert még egyes dolgok: acélhuzalok szükségesek és ezeket be is kell szerelni.
— Tehát mikor repülünk, Samu ur?
— Valószínűleg szombatom próbálom meg. Hogy mikor mulatom be a közönségnek, azt még ma nem ludom. Lehet, lio\'y a próba után javítani kell valamin vagy erősileni, ezl mind a próbarepülés mondja meg.
Ezulán még kijelentette, hogy a gép elkészítésére tömörültek, akik közölt ügyvéd, orvos, ipato-, liszt-viselő stb. van, vele együil bírnak benne, hogy a gép sikert hoz.
— S h« nem sikerül?
— Isten neki, fakereszt! Egy reménnyel kevesebb I
— Samu ur, őszinlén : maga lelkesedéssel csUpg ezen és munka, amit alkotott, komoly dolog. Ugy-e, ettől várja egész élele jobbra fordulását, szerencséiét ?
Engem lulajdonképen nem a pénz sarkal, hanem az erkölcsi siker. Csak az a baj, hogy pénz nélkül nem lehet semmit elérni. A si-
ker csak ugy Jön, ha anyagilag támogatva van az ember és elő lud készülni a dolgaival. Lehel, hogy mosl a próbarepülésnél, akármilyen jó a gép, lebukok fs összetörik a gép, akkor, ha nincs anyagi támasz, nem ludom, mivel kezdem u|ra.
— Mióta van kint a rélen ?
— Három napja. Ollhon már nem féri el a gép, ki kellett szállilsuk. Éjszakára behuzzuk a hangárba.
Az interjúnak vége. Még egyszer végig élvezzük a fanatikus feltaláló nak munkáját. Igen sok realitás van abban, amin dolgozott hosszú időn át Még megtudom, hogy a Műegyetemi Sportrepülők is adományozlak neki feszilözárakat. Hogy a háború alatt a pilótáknál volt beosztva a hongárba, í)e a forradalom miatl nem lehette le a pilóta" vizsgát. Azonban sok szakkönyvet olvasott és a gépet is külsőleg teljesen a .Hannovert monoplán" típusára épitelle.
Megígértettem vele a búcsúzásnál, hogy értesit a gép premierjéről. Mindeneseire kíváncsim várjuk. Majd az eldönti, hogy amit csinált, több-e tisztességes törekvésnél, vagy csak annyi. De annyi aztán sokszorosan, ugy, ahogy ma áll ez a gép az alsó-nylresi legelön, repülés nélkül is.
U. Gy.

A megbokrosodott lov*k halálos szerencsétlenséget okoztak
BHlatonbyrőiiy, augusztus 7 Kánya íslván balalonberényl lakós szántani ment földjére. Útközben pipára gyújtott és a gyeplőt elengedte. Éppen akkor tolt arra talyigán egy levente két zsák gabonái, milől a ló ugy mec ijedt, hogy vad iramban futni kezdett. A 66 éves öreg nem
birta a gyeplőt megkapni, a ló a kocsival nekirohant a cementhidnak, az ember feleségestől a földrezuhant oly\' szerencsétlenül, hogy a férli kt -ponya alapi lőrést szenvedett és e^e 10 órakor meg is halt. Az asszony állapota Is súlyos. A lovat csak e:,ie tudták elfogni.
NAPIREND
Augusztus 8, péntek
Hrtmal katolikus: Clrlék vl. Piolest.: Láitló. Izraelita: Abas hó 14.
VÁROSI MOZOO .Csak egy kislány..." Az első magyar éneklő, zenélő, beuélő hangosfilm.
Gyógyszertári éjjeli szolgálati I. bó végéig s Szslvator gyógyszertár.
Oóztflrdó nyitva reggel 6 órától utt 6 óráig (béttó, azeids, péntek détntár, kedden egész osp nőknek). Tel.: 2—13.
— Sorompónak rohant az autó
Tudósítónk Jelenti: Badacsonytomajról Tapolcára igyekezel! autón Hódos! József vasutas. Hódosl maga vezette az autót. Útközben nekihajtott egy leeresztett vasúti sorompónak. A szélvédő üveg darabokra törötf, az autó egyébként íe megrongálódod. Az üvegszilánkok Hódéit súlyosan megsebesítették, ugy hogy a zalaegerszegi kórházba kelleti szállítani. A vizsgálat megindult.
= „Csak tgy hitlány " ma a Városi Színházban.
NAPI HÍREK
— A polgármester elfoglalta hivatalát Dr. Krátky Isiván polgármester szabadsagát megszakítóba és álvette hivatala vezetését.
— Áthelyezések. Dömötör Mihály pénzügyi kerületi főbiztost, aki a nagykanizsai városi kerületi főbiztosi hivatalt vezetle, a pénzügyminiszter a budapesti központi vámhivatalhoz, Ptücht Béla pénzügyi löbizlosl pedig Egerből Nagykanizsára a városi ke-rülelhez helyezte át.
— Halálozás. Budapestről Jelentik: idősebb Shvoy Kálmán nyug. MÁV. felügyelő 87 éves korában meghall. Shvoy püspök, Shvoy István altábornagy és Shvoy Kálmán tábornok édesatyjukat gyászolják az elhunylban.
= Az első magyar éneklő, zenélő, beszéli hangotfilm ma a Városi Színházban.
— Hévízi kirándulás. Vasárnap délután l órakor a Nagykanizsai Autóbusz Vállalat kék-sárga kocsit indit Hévhre. Viteldij oda-vissza 5 pengő, csak oda, vagy vissza 3 pengő. Előjegyezni lehet a kék-sárga auló-buszok kalauzainál és a Králky-(őzsdében.
— Balaton-hajózási hir. A Balatoni Hajózási R. T. a Fonyódról reggel 8 és Badacsonyból este \'/s9 órakor induló hajójáratokat augusztus 9-től beszünteti.
— A pécsi színtársulat szervezése. A szombathelyi sziniszezon a végefelé jár. a szerződések is lejárnak, igy Fodor Oszkár Is megkezdte társulata szervezését. Az eddigi szerződletésekről még nem adtak ki hivatalss jelentést és előreláthatólag csak szeptemberre lesz teljes a pécsi gárda. A régi tagok közül megmaradnak Danis Jenő, a Bánky-pát, vitéz JakabJfy Dezső főrendező és felesége Fejér Erzsi, Vasi Irma, Egri Berla és Harczos Irén. A többi tag sorsa bizonytalan. Zöldhelyi Anna primadonna a budapesti Vátosi Színházba, Kormos Ferenc Debrecenbe, Károlyi Vilmos Szegedre szerződőit. Bizonyos, hogy Sármássy Miklós, Darvas Margit és Jánossy Terka már nem térnek vissza a pécsi színpadra. A löbbi művésszel még folynak a szerzödleléei tárgyalások.
— TOz szepetneken. Szepclnek községben Sifter Ferenc gazda házában tűz ülött ki, mely a nagy szélben gyorsan végezte romboló munkáját. Bár a község tűzoltósága nagy erővel végezte az oltási munkálatokat, a ház tel|esen leégett. A csend őrség megindítóba a nyomozást, mert az a gyanú, hogy gyújtogatás történt.
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezett olcsó árak mellett
megnyílt az uj helyiségében.
Koréin Jenő
Saját érdekében jöjjön el és tekintse meg.
Menyasszony divatáraház Nagykanizsa, Központ szálloda épület (Kíktilllig nlt
1930. áugusztus 8
ZALAI KÖZLÖNY
— A Lux előadás. A mai napra a Városi-mozgóban hirdetett Ingyenes Lux-előadás az Uránia-moziban lesz megtartva este 7 és 9 órakor. Hölgyek, akiknek Jegy nem jutott, jegy nélkül Is bemehetnek.
— Baleset. A Viktória-téglagyárban fahordás gőzben egy súlyos hasábla a pincében dolgozó Horváth Márton Teleky-utca 28. szám alatt lakó munkásra zuhant, akinek lábát eltörte. A mentők beszállították a kórházba. Állapota súlyos. A nyomozás megindult.
= Eggert Márta, Zomborl Mércédét, Jávor Pál, Pethes, Gárdonyi, Vándort a főszereplők a mai hangosfilmben.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsteln bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Rádió legolcsóbban
Sxabó György nádin-
laboratorlumdban Ftut 3., udva

Auguszlus 8 (pintek)
Budapaet 9.15 Hingv. 17.05 Az Orsz. Postáizenekar hangversenye. 4.00 Mesróra. 5.00 Rékai Miklós tzalónzeaekarának hang. versenye. 6.00 Novelllk. 030 Moivsy Ákos magyar nótákat zongorázik. 7 10 I\' 7.45 OramofonoperaelöadSa. Utána idójelzéa, Időjáráa Jelentés, hírek. Ma|d cigányzene.
Báet 11.00 0., népdalok. 12.10 llangv. 3.30 O. 4.43 Urleg dalok 5.15 Brahms zongoraművek, á.06 Bécal dilok. 9 0J Kamara Z. 10.00 Hangv.
Berlin 4 30 nZ. 6 30 Olaaz áriák éa dalok. 8.30 K Utá.ia tuvószene.
London 4.00 nZ. 6.40 Brahma: Zongoia-szonáták. 7.30 K. 9.40 Kamars Z. 11 00 Tánc Z.
Milánó 5.00 Q. 7.30 Hangv. 8.40 Szinti, hangv. Utána 12.00-lg nZ.
Práfa 5.00 Kamarazene. 8.00 llj. E. ét dalok. 900 Hangv 10.18 nZ. éa tánc Z.
Róma Nápoly1.30 Hangv. Utána tánc Z. 9.03 Szltní hangv.
Varsó 4.19 O. 6.00 Mandolln l. 7.10 U. 8.15 Pllharmonlkua hangv,
Zerlch 4.00 Hangv. 5.15 O tánc Z. 6.C0 Zongorahangv. Utána Q. 8.45 Bernt
Ttraéirttuds
tíuza tszt 35/111., dt. 35 mi. és a rozs 30 fül. emelkedett.
Ul basa Uasav. 77-aa 19 85-20-10. 78-as 20-0&-2025, 79-ea 20-20 2035, 80-as 2030—2060, donánt. 77-es 18 4Ó-18 70. 78-aa 18-55—IS 85, 79-ea 1873--1905, SO-aa 18 80—19-10, u) roza 11-90-1220, lak. árpa 18*50-15*75, sörárpa 17*00-1860, sah 17-30—17-50, tengeri taxi 1800-18 30, daaáatall 17 70 -18 10, repce 27 00— 27-50, korpa 1000-10-35.
Ha savaayu « bora, vegyit*
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
MBMMdub.
Király-utca 21.
I T.lafo. ilt
A világhírű
MERCEDES-BENZ
szeni.ély és teherautók és a M. klr. áll. Vas-, Acél. és Gépgyárak által gyártott
IMÁVAG- MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. B«d.p..i, IV, VAol-atoa 24 Nyugatmsgyarországi kirendeltség ■ Szombathely,
•aéll Kálmán-utoa I. Teleion Ml. Távirati dm: Haroaáaabana ««ombathalj.
___ » »l
KÖZGAZDASÁG
Az angolok megépítik a dunántuli húsfeldolgozó telepeket
Megindul a leölt sertés exportja a Dunántulról
Nagykanizsa, augusztus 7 Mint megiríuk, egy nagyobb angol vállalkozás elhatározta, hogy a Dunántúlon baconsertés feldolgozó telepeket létesít. A terep meglekinlétére két angol járt is a Dunánlulon.
Időközben az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara elküldte az angol érdekeltségnek a propoziclólt, amelyben közölte a (eltételeil. Az ango-loklól mosl érkezett meg a Kamara átiratára a válasz, amelyben az angolok közlik, hogy Igazgatóságuk elhatározta, hogy megépítik Dunánlulon a baconsertés húsfeldolgozó
telepeiket.
\' Az Ugyhen a részletes tárgyalások az angolokkal Kiss Elemér kamarai igazgatónak a szabadságáról való visszaérkezése ulán fognak megindulni. Azután fognak azokról a helyektől gondoskodni, ahol a hus-íeldolgozóielepeket felállilják.
Reméljük, hogy az illetékes nagykanizsai tényezők Is megmozdulnak és mindenekelőtt megteremtik a modern vágóhídi feltételeket, melyek elengedhetetlenek egy húsfeldolgozó üzem letelepítéséhez.
Nagy lendületet vett az export a kanizsai állatpiacról
Számok a legutóbbi országos vásárból
Nagykanizsa, augusztus 7
Az augusztus 5-iki nagyknnizsai országos vásár kirakó része, mint arról megemlékeztünk, igen gyenge
volt.
Mini mosl kompetens helyről értesülünk, a kirakodó vásárnál sokkal élénkebb voll az .állalvásár, melyre hatalmas arányú felhajtás ontotta az állatokat a környék minden részéből.
A városi m. kir. állalorvosok közlése szerint mintegy 1356 szarvasmarhát, 1546 lovat hajtottak fel az dllalvdsdron. A szarvasmarhából kb. 260—200 volt növendék Unó, amit különösen export célokra kerestek, a többi pedig ökör, bika, tehén. A felhajtott szarvasmarhából eladtak 6iO, lóból 200 darabot, ami különösen az előbbinél igen jó eredménynek mondható.
A vásáron nagy számban jelentek meg az olasz és osztrák állatkeres-kedők. Előbbiek a növendék mar.\'i it utóbbiak a levágásra való lovat serestek. Az árak ugy alakultak, hogy az olaszok a növendék marha kilóiét 1—110 pengővel, egyéb szarvasmarhái pedig 85—95 fillérrel fizették. A szopós borjú ára 1-20-1 30 pengő között váltakozott. A nem levágásra való lovat páronként 1500
pengőért, a levágásra valói pedig darabonként 180 200 pengőért vásárolták.
A növendék tinóban olyan nagy volt a kereslet az olaszok részéről, hogy azt az utolsó darabig eladták.
Megtudtuk, hogy az állatvásár ulán 16 vagon loval Csehszlovákiába, 2 vagon levágásra való lovat Ausztriába és ugyancsak oda egy vagon tenyésztésre való csikót vittek ki. Belföldre Jászberény melleit levő Nagygyantai-pusztára, és az ország egyéb részeibe pedig 5 vagon lovat és marhát szállítottak el.
Érdeklődtünk a vásárról és a következő érdekes heiyzetmegvilágllást kaptuk:
— A gazdák nagyon alkalmazkodnak ujjabban ahhoz, hogy azt az állatot hajtják fel piacra, amit a vevők keresnek. Igy az olaszok kedvéért állandóan Igen sok tinót hoznak fel. A keddi országos vásáron annyi növendék marhát hajtottak fel, mini még soha. Természetesen a gazdák abból indulnak ki, hogy a pénzre szükség van. Takarmány nincs és nem is igen tartanak meg sok állatot télire, mert roppant sokba fog kerülni a kileleltetésük. Fontos azt is megemlíteni, hogy a kanizsai
Intézeti és iskolai
harisnyák, kesztyűk,
fehérnemű számok és betűk
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 406.
un_
Teleton 406.
vásárra felhajlott állatok igen jó
húsban vannik, annak ellenére, hogy a réteken minden lü kiégett a szárazság miall es igy a külföldi kereskedők nctn sok válogatással megtalálták azl, ami nekik kell.
Érzel kapcsolatban említjük meg, hogy a murakereszturi határállomáson keresztül az élőiillalforgalmon kivül minden kivitel és behozatal szünetel. Élőállat azonban ugy a Dunántuli állalpiacokról, mini a Ic-rcncvárosi állalvásárról állandóan fut ki.
(—) Magánállatorvos Klskanl-zsán. Dr. Simkó Ferenc mayáiiállat-orvos letelepedett Kiskanizsán (Hu-nyadi-tér 26. szám) Diplomáját felküldte az alispáni hivatalba a közigazgatási bizottságban való bemutatás végett.
(—) Oyümölcsfaklutalás. A gyü-mölcslermclés fokozása érdekében a földmivelési miniszter az Országos Pomologiai Bizottság állal megfelelőnek talált almaollvónyokból a vármegyei gyümölcstermelő- és értékesítő szövetkezetnek 3000 daranol, a Balatoni Szövetségnek |>edig Balatonfüred fürdőre 3000 darab mandula-fdt utalt ki. Az oltványok ára darabonként 60 fillér s ezenfelül viselni kell a vasúti szállítás költségeit is.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén nyitáskor a külföldi arbilrage tekintélyes eladásokkal lépett fel. A bankokhoz ügyfeleiktől is számottevő eladási megbízások érkeztek a piacra, ugy hogy ennek következtében az üzleti idő első felében lanyha voll az irányzat, a piacra kerüli árumennyiség azonban elég könnyen felvételre lal&lt és az eladási megbízások lcl|esitése ulán jobb hangulat került felszínre. Kedvezően befolyásolta a tőzsdéi a gabonaárak javulása, amelynek hatását a Berlinből jelenlett ujabb lanyhulás sem tudta lerontani. Zárlat felé az irányzat kissé megjavult. Fixkama-tozásu papírok piacán csendes volt az Irányzat. Valutapiacon minimális forgalom melleit az árfolyamok névlegesen változatlanok.
Zürichi zárlat
Hárla 20*23, London JS04»i, M»york 514 12\'/! Hrüaael 71 971/a, Mllsn. 26S4, Madrid 57 55, Amaterdam 207 23VI Berlin a Sí, Wien 77 70. Sotta álSVé, Prága 5 25, Varaó 57 70, Badapait SO-SÍ, Kelgrád 9 li\'/i, Bukarest JWi
1 Mapfü tássde lerlia-lecTiáM
VALUTÁK Angol L 27-75-27-90 Belga It. 79-70-80 10 Ceahk. I6-83-16S5 Űánk. 152-70-153 30 Dinár 1002-10-10 Dollár 56710-469-10 francia 1.22-40-2270 HoU. 229*25 230*20 Lengyel 63-75*64 *05 Leu 3-363*40
Léva 412-4*18 Líra 29 80-30-10 Márka 135 95-136 53 Norvég 152*70-133 30
feaeta —•---•_
idUlL 80*45 80 85 iváld I. 110-70 lII 20 Svédk. 153-25 153 85
UBVIZÁK AinsL 229-40-230 10 Belgrád 10-10-10-13 UerUn 136-05-136 4 S BrOaazeJ 79-65-79-90 Bukarest 3-38-3-40 Aopenb. 132*70 tSJ* 10 London 27-72-27-80 Madrid 62-60-64 60 MUano 29-81-2MI Newyor 56920*70 80 Oazlo 132*73 153*13 Pária 2S-39-22-46 Prága 18*88-16-93 SaóRa 4-11-4-15 Stockh. 133-20-153-60 Varaó 63-85-64*05 Wien 80-47-80-72 Zürich 110-72-11002
üartéanksár Kelhajtás 3272, elauatlan 672. — Hlaó-lendtl 1-30-1-32, szedett 1-26-1-28, azedett köaép 1-18-1-22, könnyű 1-12—1-16, l-aó iendll öreg 1-20—1-24, ll-od rendű öreg 1-14—1 16 angol atlldó 1-20-1-30, szalonna namban 1-66—1-70, zsír 1-85-0-00, hua 1-40—1-60, azalonnáa lélaertés 1-60-1-68.
KlaáJs: Délsnlal üynniöa és LnpklaM Vállalat, Hsgyítiksán. Felelőt kiadó: Zalai Kíroly.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEI
Aj spsóhlnletéeek <H|* 10 aüg M n«li, Minden további sió d!|a 1 HIU Vssár- át ünnepnap 10 uólf 80 filldi-, mbidaa további axó dija 0 «H. Sierdán áa fé— leken 10 szóig 80 «HI4r, minden lovát*! aió dija 8 tlll. Cimnií a minden vaats-
6al.b belliből állá aló kél arónak slimH-rtlk. Állást keinknek ÍOV tttgedmény.
Hlrrt-»*s«l, X (»%) pengS O.UJr.g\'n alul a falnaloflea kánvvaláa, aiánilá»áa etkaz-Oldae. adoalt • I a r » I I > >, I • a d I k
Elad* Csengeiy-utca t8. alatt 724 d-OI telek. 3«Í9 Háromuobá* nagyon azép ulcal url lakit fürdőszobával é> minden mellékhelyi Béggel kiadó novembei hó 1 re. Om a kiadóhivatalban ____4129
Férll és nól ruha él kabát nOvetek hihetetlen olció árusltáu Klafaludl és Krausznál. 3955
Ha Jó bort akar olcaón Inni. uar vIleaMn Iiw kóstolóra I liter
aranyhegyi bikavérTÖrSibort
IŰ llllérért. Slilot. hogy állandóan ail log Inni
sAfrAn József
Telelőn 533 ftUirrfccr eskedéea M« f u 74. ó Illeti ItltlonrtndalZsta hiihoi küldök.
(Jyakorloll IrssdlalanA azonnali belé-péire lelvélellk Deák-tér 9. 41M
Mlndanaa aaabáaassSt keresek lö-l belépéssel. Jelentkezni lehet Teulsch dro-gétlsban. __4137
Legjobb csukod bérautók legolcsóbban négy és hatszemélyesek Kanfmann Maaá-nal rendelhetők. Teleion 167, este 471.
Krámer Zoltán
légi Üzlethelyiségéből Kaslncsy-ulca 3. •iám alá kőltózótl, kőzet az uj postához Aruiaklárát most o\'t" minden elfogad ható árun árusítja el. Egyaa olkkok felárnál la is a oloaC,bbakl
négyaxobáa, teljes komfortos emeleti lakás kiadó Eriaébel tér 14 sz. 4I3S
Ugy 2 szobás lakás minden mellékhelyiséggel kiadd, asuiinat elfoglalható — Hnazty-tér 7. szám 4123
Ssróayaflnk, butoraióvetek rendkívül olcsó árhan Kisfalud: és Krausznál. 3954
PánskélosSnt bekebelezésre minden ősszegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóalllat Aoxél lyndo pénz-kólcsónközvetltó Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlktós-ut 2 szám 3876
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
szakképzett tátszerésrnél kaphatók
t ő ut 14., Biztosító palota. Óra , ékszer, és látszerüzlet. Szakszerű Javítások.
Kálsaobás ulcal lakás éa kétszobás,
lUrdósznbás udvari lakás az Oaazea mellék-helyltégekkel a belvárosban november l re kiadd Lenárt bórkereakedés 4091
Eledllaladssk egy elaggott házaspár télies ellátását gondozását éa eaelteges ápolását megtelelő ellenérték ellenében. Cím a kiadóban. 3810
Egy a«ya«obáa lakás konyha, mellék-helyiséggel azonnalra ia kiadó Hunyadl-ulca 6. 4122
:ZEPESI IMRE
\' Zrínyi SSIklda-satoa IX.
csatornázás, vízvezeték-berendezés. épület és mű-bádogos. — Telefon 2-95.
1 akaráktfiihaly belalazhaló kélsülős. vóröaléz vltnielegllóa, komplelt, valsmtnt egy pléhkályha sütővel Igen jókarban eladók Balihyánv-utca 8 4128
Só-utca 6. siámu ntagánháa eladó. Bővebbet Tólhné ttlzőszalonjzban. 4134
TakarltAaban jártas mindenes bejáró-leányt felveszek. Cím a kiajóban -4132
■ araaak belterületen kél- háromszobás, lUrdószobás utcai lakást n vember 1-ére Bányai, Csengery-ul S. 4133
•ai*i-dzsSl keicsek azonnali belépéssel FŐul 24., emelni -4136
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondunk fonó köszönetet mindazoknak, kik drága jó édesanyánk
Szv. Franeslts Józsefné
elhunyla és temetése alkalmával mély fájdalmunkban velünk éreztek és lemetésén megjelenni szívesek vollak.
A gyászoló család.
Gabona csávázószerek
Por vagy azáraz pácok : Arzópác:
20 dekás csomagolásban ára P 1-20
I kg -os . ára kg -kint P 5-50
5 . ... P 5-20
Porzol:
20 dekás csomagolásban á\'a P l\'40 I kg.-oa . ára kg.-kint P .\'\'80
5 . ... P 5-80
Tll\'antln porpác:
20 dekáB csomagolásban ára P 2\'40
1 kg. os . ára kg-kint P 810
5 . ..... P 7-90
25 „ ...... P 7-
Nedves pAcnk: Blgrlot:
23 tlekáa csomagolásban ára P 2*— 1 kg os ára kg kint P 7 —
10 kg -on fölüli „ „ „ l> 6-40 tyfgozáu :
70 dekás csomagolásban ára P 2 90 Vi ía I kg-os csomagolásban
ára ta.-\'kint.......P 12 50
5 kg.-ös csomagolásban áia Jtg.-klnt . . P 12 50
Tlllantln nedvea\'jiác! 25 dekás csomagolásban ára P 3-70 1,1 kg.-os ,, ára kg.-ként P IS\'40
I „ ...... P 12 80
5 ée 10 kg-os..... P 12-
Ai ársk sb Nagykanizsa értendók, ereded gyári csomagolásban. (Nagyobb mennyiség vételénél árengedmény)
Kapható:
ORSZAQ JÓZSEF
mag-, műtrágya- éa növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
Srlnehagyoti, fakó és kopott
oltóját, bőrkabátját, rsUkUjét él Etádén bórtárgyát vlltanvezóie berendezed legmodernebb bórfestögépemen
Cemco festékkel tartóssá áa ujjáfostem. A (estés a bőrt puhán tartja, minden szilibe ; eszközölhető és báiulety színű tt(gy tetszés szerinti színre átfeatbető
LÉNÁRT IMRE HtMri
JvSJ Dadk-tdr 12.
ELADÓ [ [Él
9 1 n | r
1350 % kifogástalan. Özemben megtekinthető : Lég rád I István, Szigetvár.
t\'ZO
1930. augusztus 8.
„His Master\'* Voice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
CfftkA A ||á_| fegyver-, lőszer- és — wZCiDO M11101 sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
S4k sysú* Úeüuw hl t>mr#
SINGEK
VARRÓaiP.
Jhdy+iő /»U+t»l*Jc
ha IU.
3IN0ES VARRÓO^ BÍSZV rAáv
RáemRIZ8á Plókltlata: Pft-nt I.
MEI1DL0VITS ÉSfi ÍS MARTOH
Király-utca 45.
Telefon 2 71.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást keámó llieléil feltételek aeUetf.
Állandó raktár kulőnléle » \' lUrdflaaoba baraaSsaáeakklI.
Varga Nándor
modernül felszereli sa|át műhelyében
mos, fost, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 KII., tavaszi kabátok festése már 8 H-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban w tisztíttatnak.
Oyü|tőtelep: Gyártelep:
Kazinczy.u. 8. Hunyadt-u. 19
Tihany kerékpárok
részletre P 165-ért,
a rég bevált jóminőségü Puoh,Trlumph, Btsyr Waffsnrad kerekpárok
kedvező fellételekkel kaphatók:
NIIIIDL SlHOOK ö FU m
Deák-tér 2.. a lelaólemplomnáL
KUlső gummlk fl pengólól, beliiő gummlk 2 40 pengőtől. Plzos ptizmák, névtáblák, lékek, csengők, pedálok, láncoik. pumpák, lámpák, lengelyek és egyéb alkatrészek olcsó beszezébl helye — Javító műhely I
IMI
M
EISSENI
RAKONITZI
gyflnyOrQ modern
cserép-kályhák
fehér és szines
klwltalbon a laskhréMbb aalaS-aá|bsn, snsISsdm
a rendes ár feléért
kashatSh, snlf ss alkalmi < t.lböl ssárasiá hésatst I
Sarlón ds
K\'tílí ülű 39.
TÜKl 362
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fflrdö RT.
„KRISTÁLY"
forrás és Odiló ásványvizének fólerakatát Atvattesn.
KitUnft borvíz, üdit, gyégyitl
Szives páilfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel «i>
WEISZ IGNÁC
szlkvlzgyáros éa lóeraktára
Sagykaaliu, Horthy liklte-il 25.
Telefon IOI. Telefon
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Peletös OstetTOwW Zalai Károly.)
70. évfolyam 180. szám
Nagykanizsa, 1980. augusztus 9 szombat
Ara 14 Hllét
ZALAI KOZLOHT
SaarktsatMa «s llllM.lkli &. mim.
Kealtbdyl MkUadóhhratal Keenlh Lé|í» u 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMflieUal éta : »y hóra a pcngó M Ml lét Talajon: Nagykanizsa 78, Kcwti*ly B. Ilim.
legnyilt a csillagászok
nemzetközi kongresszusa Budapesten Budapest, augusztus 8
Ma délelőtt i/all órakor tartotta a nemzetközi csillagász kongresszus a mtiegyelem aulájában megnyíló ülését. A megnyitás ünnepélyes keretek közölt folyt le. Strömgren elnök megnyitódnak nyilvánította a XXIX. nemzetközi csillagász kongresszust, melyre 160 csillagász |ott össze a világ minden tájáról, a csillagászai nagynevű reprezentánsai.
Otóf Klebelsbcrg Kunó kulluszmi-nlszter a kormány nevében szívből üdvözölte a kongresszust és hálás köszönetét fejezte kl az elnökség nek azért, hogy ez a tudományos téren oly előkelő társaság Budapesten tartja ezidei kongresszusát. Azt a véleményét nyilvánította, hogy ezzel azt az áldozatot ls akarta az Astronomlsche Oesellschaft honorálni, amellyel Magyarország a legnehezebb Időkben egy modern csillagdát létesített. Az ógyallai csillagdái Trianon elvelte tőlünk, amivel egyik legnagyobbszabásu intézményünkéi vesztettük el. Ennek pótlására alapitoltuk a svábhegyi observatortumol. Klebelsberg Kunó gróf beszéde további folyamán vázolta a magyar csillagászai történetéi.
A miniszter üdvözlő beszédéi a kongresszus lagjai felállva, percekig tartó tapsviharral és él|enzéssel köszönték meg. Ezután Berezeli Jenő alpolgármester a székesfőváros, Her-czeg Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia nevében üdvözölte a kongresszust.
A Vay-tígy
tovább dagad — A szabadlábrahelyezés kérdésében még nem történt döntés
Budapest, augusztus 8 A belügyi építkezési üggyel kapcsolatban házkutatást tartottak Selig-mann műszaki cégnél, meri gyanu-okok merüllek fel, hogy a cég és Vay Kázmér közölt meg nem engedeti összeköttetés volt. Az ügyésrsé-gen egyébként kétirányú munka fo-lylk, egyrészt vizsgálat az építkezések kőiül, másrészt a három havi nyomozás anyagának feldolgozása. Mára különbözö építkezéseket végző épi-tési vállalkozók és pallérok kaptak idézést. Vay Kázmér és Auguszt József óvadék melleit való szabadlábra helyezési kérése ügyében még nincs döntés.
Egy év múlva ólotbelép az osztrák gabona-monopolium
Osztrák válasz a magyar-román-jugoszláv agrárfront terveire
Bécs, augusztus 8 Ausztria vezető lapja, a Neue Freie Presse, mai száma vezércikkben bejelenti, hogy küszöbön áll az osztrák gabonamonopólium bevezetése. A földművelési minisztériumban már elOkészilés alalt van a törvényjavaslat, amely a llszlmonopóllumot is felöleli Ausztriában és
még az Idei esztendőben az „osztrák parlament elé terjesztik.
Bennünket ebből a bejelentésből különösen az érdekel, hogy az oszlrá-kok ezt a lépést a szerintük készülő keleteurópai sgrárfronltal okolják meg. Halározollan megállapítják, hogy Ausztriának a magyar, jugoszláv és román agrárfont összekovácsolásából megfelelő hasznot kell húznia és erre a gabonamonopólium lesz a
legalkalmasabb eszköz.
A monopólium 1931. jullus l én lép életbe. Osztrák részről hangoztatják, hogy Ausztria hajlandó a magyar román-jugoszláv gazdasági fronttól bizonyos gabonakonllngenst átvenni, viszont azonban a három államtól határozott kontingenst követel az Ausztriában rendelendő Ipari cikkekre.
Ilymódon Ausztria főleg Jugoszláviából és Romániából remél nagyobb Ipiri megrendeléseket. A monopólium életbeléptetése alap|án megszüntetik az osztrák gabona■ és lisztvámokat, és természetesen a tervezett agrárvámemelést sem léptetik már életbe, sőt az osztrák mezőgazdaság szubvenciós alapon való fejlesztését is megszüntetik.
A Zavaros-Ugy mellékhajtása a sscölöQegyi iskola körUl
A hivatalos bizottság visszaélések gyanúja miatt nem vette át az épületet
Vizsgálat indult ebben az ügyben. Ez az iskola voll a Zavaros—Varga éra utolsó épilkezése, ami csak most fejeződön be.
A i ügyész ma délelölt Pintér Jánosi, egy épilési cég vezetőjét, majd a polgármeslqt öccsét, Zavaros Istvánt hallgatta ki.
Székesfehérvár, augusztus 8 Az egyik székesfehérvári szőllC-hegyen épített városi elemi iskola átvételéi a liivata os bizottság tegnap délulán megtagadta, mert a szemlén olyan jelenségeket tapaszlall, amelyekből szabálytalanságokra és visszaélésekre lehet következletni.
Meteor gynjtotta fel egy mosonl gazda gabonáját
Magyaróvár, augusztus 8 A napokban éjféltájban Moson-szolnok községben leégell egyik gazdának 850 kereszt gabonája. A tüz keletkezésének valódi oka eddig még nem volt mcgállapilható. Nincs ki-zírva, hogy a tüzet meteor okozta. A
szolgálatol teljesítő csendőrök 3 és fél kilométer távolságból igen erős fínyü meteort látlak lehullania. A kigyulladt kazalok irányában. Ugyanezt a jelenséget látta egy harmadik csendőr is mintegy négy kilométer távolságból. Az esetet most tudományos szempontból Is kivizsgálják.
..........................................................
A szolnoki kcíiös rabló-gyilkosság gyanusiíoiífa
ellen mind több a terhelő vallomás
Szolnok, augusztus 8 Vollér Géza 21 éves paraszllceény-ben, akii a kellős rablógyilkosig elkövetésével gyanúsítanak, két kisleány (az egyik 11, a másik 12 éves) halározollan felismerte azt a paraszt-
legényt, akit a gyilkosságot megelőző este Kresnyánszkyné háza előtt sétálni láttak. Amikor a fiatalember észrevette, hogy a gyermekek figyelik, hirtelen futni kezdett és eltűnt.
Vollér Oéza ellen ezenkívül is több
fulyosan terhelő tanúvallomás hangzott el. Ma reggel kipróbálták, hogy vájjon az a lábnyom, amelyet a gyilkosság felfedezésekor az udvarban talállak, megfelel-e Voltér Oéza lába méreteinek. Ez az összehasonlítás is eredményre vezeteti, meri Voltér Géza lábh teljesen beleilleti ebbe a nyomba. Ezulán ujjlenyomatot veitek fel Voltér Oézáról, amit aionnal felküldtek Budapeslre, mert a gyilkosság színhelyén talált ujjlenyomatokat már előzőleg felküldlék a fővárosba.
A római
iái pápa állapota snlyosbodlk
Bécs, augusztus 8 A Neues Wiener Journal szerint, noha a hivatalos közlemények a pápa komoly megbelegedéséröl szóló híreket teljesen tarthatatlanoknak minősítik, mégis mind sűrűbben lépnek fel azok a közlések, amelyek a pápa állapotában beállolt aggasztó rosszabbodásáról vélnek tudni. Az otvosok véleménye szerint a pápa magas kora következtében már alig van remény a |obbulásra.
Plttsbnrg polgármestere Balatonfftldváron
Balatonftlldvár, nugusztua 8 Charles H. Kilne polgármester feleségével, Berezel helyettes polgármesterrel, feletégével és leányával, Kende Oéza ameiikai lepszerkeszlö kíséretében ma délben érkeztek Bala-lonloldvárra. A Kupa-szálló elölt Harkányi József miniszteri lanácsos, a fürdő igazgatója üdvözölte a vendégeket. Kline polgármester feleségének csokrot adlak át. Kline fogad-lalására megjelent a Balatonföldvá-ron nyaraló nürnbergi polgármester, Luppe dr. is feleségével. A fogad-lalás után löncs volt.
Küszöbön a diktatúra Romániában?
I,ondon, augusztus M A Daily Herald bukaresti levelezője szerint Romániában azt várják, hogy Károly király sógora, Sándor jugoszláv király |)éldáját követve. diktátorrá kiáltatja ki magát. Senki sem hiszi, hogy a mai kormány, nagy többsége ellenére, halalmon tudja magát tartani.
Manlu csillapiló nyilatkozatai egyáltalában nem\' enyhítenék a nyugtalanságot. Azt hiszik, hogy a király Titulescut használja fel eszközül, hogy megszabaduljon a mai kormánytól és annak páriamenti löbb-ségélől.
ZALAI KÖZLÖNY
1930 augusztus 9.
>3 nagykanizsai iparosság és a learielitörvény-iervexet
Az ipartestületi elöljáróság augusztus havi Qlése
Nagykanizsa, augusztus 8 A nagykanizsai ipartestület csütörtök este 8 órakor tartotta augusz-tus havi elöljáróság! ülését Samu Lajos ipartestületi alelnök elnöklete alatt.
A tárgysorozat első pontjaként szerepelt a soproni Kereskedelmi és Iparkamara átirata a karlelltörvény-lervezetlel kapcsolatban. Ugyanis az igazságUgyíhitríszter felhivla a kamarákat, hogy a tervezelre vonatkozó véleményüket közöljék vele. A kamara ennek alapján megküldte a törvénytervezetet a nagykanizsai ipartestületnek azzal a megkereséssel, hogy a törvénytervezetre vonalkozó észrevételeit közölje a kamarával, hogy igy véleménye megalkotása során minden szárAajövő érdeket módjában legyen behatóan mérlegelni.
Kertész Béla építészmérnök, az ügy előadója határozati javaslatot terjeszteti elö, mely szerint ne bocsá\'s.k a törvényjavaslatot az országgyűlés elé, mert olyan káros gazdasági alakulatok támogatását célozza, melyek gazdasági életünk föalkotó elemeit,
a klsexlsztenclákat tönkre teszi.
A törvénytervezet a gazdasági verseny szabadságát kivánja korlátozni. Az áru minősége, a termelés színvonala szenved a szabad verseny korlátozásával. Azért arra kéri a kamarát, hogy véleményezését olyképen adja le, hogy vegyék le a napirendről a törvénytervezetet és helyette dolgozzanak ki egy olyan Javaslatot, mely akár a nyilvános,;akár a titkos karlellek léiét legye lehetetlenné.
Kertész 3éla ezután hosszabban
megindokolta javaslatát, amit Hojf-
mann Henrik és többek hozzászólása
után egyhangúlag elfogadtak.
Elhatározta az elöljáróság, hogy
oa oromOdmal Iparoskon-gresMusra
kiküldi a testület képviselőjét.
Az IPOSz átiratban értesítette az ipartestületet arról, hogy a vidéki iparosság számára a kormány már folyósította a nyolcmillió pengő
Ulmlparl ültei! Akik igénybe óhajtják venni, közvetlenül az lOKSz-hoz kell fordulniuk, Bővebb feltételek bármikor az ipartestület Irodájában megtudhatók.
Munkds/u/almauKtaok A kereskedelmi miniszter olyan gyári és ipari munkásokat, akik hosz-szabb időn át egy helyben dolgoztak, de legalább is 25 esztendőn át egy munkaadónál voltak, megfelelő jutalmazásban részesíti. Az elöljáróság felhívja a szakosztályok elnökeit, hogy az ilyen munkásokat terjesszék fel a kereskedelmi miniszterhez. Bővebb felvilágosítást az ipartestület Májában lehet kapni.
A jövő hónapban Rómában fontos
l | nemxetkttxl kéxmllvam kongresszusi
tartanak. Kertész Béla épitész-mérnök Ipartestületi alelnök két másik jelentkezővel részt fog venni a nagykanizsaiak képviseletében.
A szeptember 7-én Zalaegerszegen megtartandó xalazncgyei Ipartestületiek nagyvdlasxtmdnyl Illésére
Nagykanizsa részéről megállapítandó előadólárgyakat egy legközelebbi ülés fogja meghatározni.
A xat a vármegyei kdddrok folyó hó 19 én Nagykanizsán vármegyei gyűlést tartanak, amelyre nemcsak Zalából, de Somogyból és a szomszéd megyékből Is érkeznek nagyszámban a kádáriparosok. Hoff-mann Henrik a megyei szakosztály elnöke mindent megtett a gyűlés sikere érdekében.
am Orsmlgos Iparoapdrt
csatlakozásra hivta fel a nagykanizsai iparosságot Az elöljáróság elhatározta, hogy erről külön összehívandó ülésen fognak halározni, illelvea nagykanizsai csoportot megalakítani.
Majd az ipartestület és az Ipartestületi Dalárda közötti Intenzivebb kapcsolat megteremtésének eszközeiről tárgyaltak.
Ax ldöelöttl tanonc felszabadítások
tárgyában telt panaszokra az elöljáróság ugy határozott, hogy ezenlul csakis kizárólag fnagyon indokolt esetben lehessen Idő előtt felszabadítani.
A tárgysorozaton több olyan ügy is szerepelt, amelynek tárgyalása xdrt Ülésen
zajlott le.
Éjfél már régen elmúlj amikor az elölj Uósági ülés végei ért.
Anörosics János kiskanizsai gazda megrendítő halálos tragédiája
Három hónappal ezelőtt lábát törte — A kórházban amputálták jobb lábát — Tegnap belehalt sérülésébe
csalldja haza vitellé a kórházból, de
Nagykanizsa, augusztus 7 Egy szorgalmas, jóravaló kiskanizsai gazda szomorú halálos tragédiájáról kell beszámolnunk olvasóinknak.
Androsics János 45 éves gazdát még május 13-án súlyos szerencsétlenség érle Ztlamerenye község határában, ahol egy szekérről oly szerencsétlenül zuhant le, hogy jobb lábát törte.
A súlyosan sérült gazdát akkor beszállították a nagykanizsai kórházba, ahol a sebészeli osztályon vették ápolás alá. Mindjárt beszállítása után műtétet hajlottak végre Androsicson, de a lábát nem tudták mtgmenteni. ,A jobb lábát még májusban amputálták. Junlus végén Androsics Jánost
a nagybeteg gazda állapotában semmi javulás nem mulatkozotl.
Heteken át a legsúlyosabb fájdalmak gyötörték a gazdát, akinek állapota tragikus gyorsasággal rosszabbodott. Úgyannyira, hogy Androsics Jánost pár nappal ezelőtt újra bevitték a kórházba, ahol ma reggel meghalt.
A rendőrség a kiskanizsai gazda halála ügyben erélyes nyomozást Indllolt és jelentés ment az ügyészségre. A rendőrségi nyomozás van hivatva kideríteni, hogy mlképen pusztult bele Androsics János láb-törésébe, amit ezelőtt három hónappal szenvedett.
A rendőrség már eddig Is számos tanul hallgatott ki.

ihol a leány panaszára rendőri segédlettel viszik esküvőre a gavallért
Kanizsai magyarok tapasztalatai Brazíliában
Bécs.
Este 10-30. Jelzés. Indul a velencei "gyors a bécsi S. B. állomásról 20 kivándorlóval. Köztük 5 magyar.
Másnap. Velence.
Nagy kapkodás. 20 perc múlva indul a vonat \'Milano felé. Szidjuk a hordárt, mert szemtelenül sokat kér, de mint utóbb Milanóban kitűnik, igazságtalanul: itt még többet fizettünk.
Este 12 órakor, 26 és fél órai ut után, összetörve az utazástól, Genovában feküdtünk le a Hotel Nizza barátságosnak épen nem mondható szobájában.
Négy nappal később indultunk tovább. Másnap este 6 óra felé Barcelona gyönyörű panorámája I méltó keretje utolsó pillantásunknak,
mellyel bucsuzunk a vén Európától.
Kilenc napi utazás utár. fellünik Rio de Janerio, a karakterisztikus cukorsüveg heggyel. Útlevélvizsgálat után 24 órára vesztegzár alalt voltunk a Virdgszlgelen, ahol minden nyelven, még héberül is (persze magyarul nem) figyelmeztetik az emigránst, hogy a szigeten ellátás és minden ingyenes. Igaz, hogy ezzel szemben olyant, ami élvezhető, nem is nyújtanak. Másnap léptünk brazil földre, megcsodálva a klkö tővel szemben levő „Noite" (Est) 22 emeletes felhőkarcolóját.
Rio de Janeiro az 1,700.000 lakosával nem a legkellemesebb benyo mást gyakorolja első pillanatban. -Az autók gyorsaságával szemben I feltűnő a gyalogosok lassú járása
atnl az egész életet lassúvá és kényelmessé teszi Itt az ügynök Is, aki siet üzletet kötni, sétál. Hisr igaz. Hová julnánjk az emberek, ha a pesti körút tempójában rohannának — ebben a 42 tok melegben. De nem szabad azért azt gondolni, hogy trópus. D-ihogyl Valami olyan mérsékelten meleg égövü hely — mondja a brazil. S kineveti az amerikait és angolt, ha trópusi sisakban jön a városi megnézni. Egy Carioca (bennszülött rioi) soha nem ismeri be, hogy Rio trópiusi hely.
Utcák, parkok, épületek gyönyörűek, s méltán nevezik az ulolsó 10 év alatt kiépült Rio de Janeriot a
világ legszebb városának.

A brazil nagyon udvarias, előzékeny éB gavallér ember.
A múltkor érdeklődtem a megállónál egy braziltól valamilyen utca felöl, miután látta, hogy estrangero (idegen) vagyok, felszállt velem a megfelelő villamosra — viteldíját persze magi fizette — s megmutatta. Utána elköszön és visszamegy, mert hisz néki nem ezen a vonalon van dolga.
Ha felszáll a villamosra, a mellette ülőnek köszön. Ha társaságban utazik, a villamost mindig az fizeti, aki kívül ül.
Három olcsó dolog van itt. Villamos : 12 fillérért 1 órát lehet vele utazni. A cigaretta. Állag 2—2-5 fillér darabja. Olyan, mint a Khedive. A legdrágább a „Pour la Noblesse" : 6 fillér. A kávé. Egy feketekávé 12 fillér, de milyen feketekávé. (Jobb még, mint a Hof/er Viktoré a vasúti restiben, pedig az is jó.) Egy brazil naponta 10—16 feketét iszik meg.
A brazil szavajárása: .Tartson velem I"
- Hová siet?
— Ebédelni Tartson velem I
Amit meg kell köszönni, de nem
szabad elfogadni, mert bár nyugodtan kifizeti ebédedet s nem enged fizetni, de azt gondolja, hogy udvariatlan vagy. S kerülni log.
Nők?!
Ha szabadna nyilatkoznom, azt mondanám, hogy gyönyörűek. S toalettekben nagyobb pompa, ízlés Párlsban sem lehet. Itt látni csak, hogy mennyi\' pénz, vagyon van llt. A Royal ékszerüzlet az Avenida Rió Brancon levő kirakatából az összes pesti ékszerészeket kl lehetne fizetni. Karkötők 80—100 Centos árban (48—€0.000 pengő.)
Nőt .leszólítani" veszélyes, mert ha a nő bárkinek azt mondja, hogy ez az ur molesztál, már legalább megverték az utcán.
Nem ritka az esküvő rendőri segédlettel. Ha a lány panaszt emel a rendőrségen, (ami a jobbik eset) elhozzák a férfit s csak mint boldog férj jöhet ki a rendőrségről. A másik eset, ha az apa vagy a testvér a csábitót lelövi.
Egy itteni revolver-lap — Critlca — lőszerkesztőjének a lia, rajz kíséretében szellőztette egy brazil asz-szony szerelmi ügyelt. A nő felment
i«30. augusztus 9
ZALAI KÖZLÖNY
a szerkesztőségbe, egy kecses mozdulattal elővette ezüst ridikul|éból 6\'35-ös Browningját s a mosolygó 23 éves Roberló 2 óra múlva ravatalon volt.
A sajtó és a közönség közmeg-elégedeltsésére az ügyész a tárgyaláson elejtette a vádat s a lap mint ntagánvádló pereli. Persze felmentéssel végződött.
Egy asszony a férjél idegen nő társaságában találja az Ufa-mozi előtt, nem minden ok nélkül lelőlte férjét s a nőt. (Ennél az esetnél Vérles Béla, Vértes nagykanizsai
fényképész fia szem- és fültanu voll) •
Brazil ember egyet tisztel és fél tőle : ez a rendőr. Az mindjárt fegyvert használ, hisz oly olcsó az em berélet. A nagy gőzösök naprólnapra csak ugy ontják a sok európai kivándorlót, kiknek legnagyobb részére csalódás vár ilt.
Ez itt nem Amerika I Amerika a dollárok hazája I Ha dolgozni akar ilt, akkor legfeljebb, de csak .legfeljebb" megél. Meggazdagodni stb. slb. minden kivándorló titkos álma — de itt álom is marad Legtöbbször. Brazília nagy krízis alalt áll, atnln talán a mostani kölcsönök fognak segileni. Sao Paolóban, a magyar kivándorlók főfészkében 10.000 magyar van munka nélkül.
S a rioi viszonyok sem jobbak. •
A lavasszal alakult egy nagy társadalmi egyesület, Riol Magyar Sport Club R. M S. C. a rioi magyar követ: ipolynyéki dr. Haydln Albert védnöksége alatt, ahol az elnök Rombauer Tibor,Ja Paramount-mű-vek igazgatója, mig az utána következő főtitkári állásra egyhangúlag a nagykanizsai Vértes Bélái, a City Bank of Newyork tisztviselőjét választották meg.

Mielőtt levelemet befejezném, meg kell említenem Rio egyik nevezetességét, melyhez hasonló csak egy van még Kairóban, de kicsinyben a Manga-csatorna melleit elterülő városrész, mely nevét a csatornától kapta. A fétvtldgl nők városrésze. Tízezer és tizezer nő van ilt, árulja magát, terjesztve a legveszedelmesebb betegségeket, köztük a leprát. Venereás betegségekkel egész Brazília tele van. Jellemző erre a brazil mondás: .Nem is brazil az,
akinek nincs valami Ilyen betegsége". •
De mára elég s legközelebb az itteni Carneválról, mely méreteiben a legnagyobb a világon, (I millió ember vesz részt raja) fog valószínűleg Vértes irni. Weiss Andor.
Szombaton és vasárnap
fiiMoiiia
olgúnyjtanével
* Markó-féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
A MIR-malmi panama kapcsán a rendőrség őrizetbe vette Metz Lajos kaposvári terménykereskedőt
Metz előlegeket vett fel, de gabonái nem szállított a malomba
Nagykanizsa, augusztus 8 A MIR malmi ismeretes panama kapcsán a rendőrség a legnagyobb apparátussal folytatta a nyomozást, amelynek során letartóztatták elsőnek Fodor Andor terménykereskedőt. A rendőrség a kövelkező gyanúsítottnak, Metz Lajos kaposvári ismert terménykereskedőnek négyheti haladékot adott arra, hogy a panama-gyannban átlő gabonamennyiségek beszállítását igazolja. Egyben meg-
Mikor a kapitányság látta, hogy sehogyan sem tudja Igazolni a téleleit — még egy utolsó kísérletet telt, de már akkor a rendőrség köz-benjötte melleit. Metz kiment a malomba, ahol az összes könyveket rendelkezésére bocsátották, azonban hiába voll minden,
nem tudott semmit Igazolni. Metz gyanullanul meni vissza a ka-pilányságra, ahol ezekulán kihirdet-
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatéruház.
engedte Melznek a legszélesebb kör ben való bizonyilását, hogy a hiányzó és általa elszámolni nem tudóit 25—30 vagon gabona beszál-llllásál Igazolja. Az igazolásokra adott Idő lejárt és a kapitányság még további 48 órai időt engedélyezel! az Igazolásra.
Metz a rendelkezésre bocsátod Idő alall természetesen mindent elköveteti, hogy a vilás léteiekei Igazolja, azonban ez
sehogyan sem sikerült neki.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mei-figyelő |elQ0téa«k: Pénteken a hAmir tiklet: 0eegel 7 óratiM +13\'5. délután 2 árak. r +202, este 9 érckor -fU\'3
FelMixi: Reggel felhős, délben éi eate borult égboltot >1.
Sztliróny Rrggei északkelet, délben és este éizaki szél.
lék előtte az okirathamisltás és csalás bűntettének gyanúja miatt való őrízetbevételét.
Metz La|os megdöbbenéssel vet|e tudomásul őrízetbevételét, majd nyomban lekísérlek a fogdába.
Az őrizelbevelt gabonakereskedő kihallgatása állandóan folyik a rendőrségen és annyit már meg lehetett állapítani, hogy Metz Lajos előlegeket vett fel — de a gabonát nem szállította be a malom raktárába.
Metz valószínűleg a mai napon Kerül az ügyészségre.
— Hévízi kirándulás. Vasárnap délután l órakor a Nagykanizsai Autóbusz Vállalat kék-sárga kocsit indít Hévízre. Viteldíj oda-vissza 5 pengő, csak oda, vagy vissza 3 pengő. Előjegyezni lehet a kék-sárga autóbuszok kalauzainál és a Krátky-tőzsdében.
Kiváló jóntinöségü, garantált
HELLAS
selyem harisnya
párja 4
50
RITTER ANDRÁS
Augusztus IO-ig minden vevB (3 pár vételnél) I pár Hellss harisnyát kap ajándékba. Jls4
Augusztus B., szombat Augusztus 10., vasárnap
/is. elaö magyar éneklő, xenélö, beaxélO Hangosfilm 1
Csak egy kislány...
Intelt: 8tál Béli lm: Stefanldes Károly
Főszereplők: Eofl.rt Hárla, lomborl W.ro.SI.., Jév.r Pál, P.th.a, Bárdon,!, Vándorl.
Előadások 7 és 9 órakor.
Mozgószinház Csak egy kislány...
Bemutatta a VáromI Hoayő
Csütörtökön este mutatta be a Várost Mozgó az első tiszta magyar hangosfilmei, melyről elöljáróban meg lehet állapítani, hogy telje, sikert aratott. Az eddig bemulatott idegennyelvü h ingosfllmek után kellemes meglepetés volt a film zenéjének, beszédének és énekeinek tökéletesen tiszta visszaadása. A más filmeknél lap >sz|alt mel!ékzöre|ek, hangtorzitások ebben a filmben sehol sem jelentkeznek és Igy igazán büszkék lehelünk arra, hogy az első élvezhető hangos film, mely a szónak nem abban az értelmében .hangos-, ahogy mondjuk az utca, vagy egy zsúfolt kávéház, hanem ugy, hogy amit ez a film visszaad, akár emberi hangból, akár muzsikából, az százsz.izalékban Illúziót kelt.
A film drámai motívumokkal kez-dőgő édeskés lörlénet, mely arról a bizonyos szerelemről szól, mely mindig örök lémája marad a művészeteknek. .Csak egy kislány"... Igen. Csak egy kislány és nem több ebben a filmben. Mert a másik kislány nem az igazi, csak ez az egy... Egy kis bonyodalom és erről hősünk : Jávor Pali is hamar meggyőződik. A fiatal színész szinpadl sikerei után ez a bemutatkozása Is teljes sikerrel járt. Jó állású, szimpatikus férfit állilolt elénk. A darab ele|én egy-két erősen drámai alá-feslésü jelenetben egyenesen elérzé-kenyltö volt. Kellemes orgánuma van. Szépen énekel. Mi kell még töb > a ló mozgással, hogy a hangos film főszereplője megnyer|e a közönség rokonszenvét ?
Ugyanígy kedves jelenség a fiatal* Eggert Márta, akinek üde fiissesége, egyszerű — még rutin hij|án levő — közvetlensége sikerrel érvényesült. Zombory Mercedes inkább szépségével excellall. Pethes Sanyi jóizü fickó, Odrdonyi, Vdndorl a magyar színpadok leierei. itt st m vallanak szégyent. — A közönség a filmet, melynek behl/elgöen li.iom cigánymuzsikáját Bura Sándor zenekara adja vissza, soviniszta lelkesedéssel fogadta és a darab egyes jeleneteiben hol derűvel, hol csendes együttérzéssel adta lanujelét a film sikerének. Oaál rendező kitűnő munkát végzett.
(-n)
ZALAI KOTLONV
NAPI HÍREK
NAPIREND
Auguaxtua 8, axombaS
Római kat- \'lkufl Román vt. í\'t" fit ; Em\'rl. Izraelita: Abas hó 15.
VÁROSI MOZOO ,Oak ety kislány...■ Az elírt magyar éneklő, zenélő, beszélő hangoilllm
Oyőgyszeriéri éjjeli szolgélal : I bő végéig a Szslvator gyógyszerül.
Qőrfflrdó nyitva isggel 6 óeátúl esi-« óléig (hétfő, szsrds, péntek óélutá*. egéaz nap nőknek). Tel. : 2— IS
— Személyi hlr. Dr Mező Ferenc tanár, lapunk kiváló tollú sport-irőja, az amszterdami ollmpiász szellemi tornájának világbajnoka, szabadsága során Nagykanizsára érkezeit a szülői ház meglátogatására.
— Pályázat szolgabírói állásra. Zalamegye törvényhatóságánál üresedésben levó egy szolgabírói állásra augusztus 22 ikl határidővel pályázatot hirdet az alispán.
— Oltáriszentséges körmenet a Dunán. A Szent Imre jubileumi év legfényesebb része az a körmenet lesz, amelyet Budapesten augjifzlus 19-én délután tartanak a Duná^ A Ba;ili(cából Indul a körmenet a pápai legátus vezetésével. A körmene\'lben résztvevő hajók megkerülik a Margitszigetet és ugy térnek vissza a Bazilikába.
Az első magyar éneklő, zenéli, beszéli hangosfilm ma a Város! Színházban. \'
— Beszüntették a toborzást. A honvédelmi miniszter rendeletet adott ki, amellyel a mull ősz óta megszakítás nélkül folytatott toborzási tevékenységet és a törvényhatósági avató bizottságok működését megszüntette. A hónajwk óta lolyó toborzás a szükséges emberanyagot nagyjában biztosította és a nyári mezőgazdasági munkák miatt az ulóübi időben már alig akadt jelentkező. A hatóságoknak ujabb jelentkezőket már nem szabad etfogadníok és az avalóbizotlságok elé állifaniok, ha azonban akadna llju, kinek bizottság elé állítása kívánatos, ez esetben ugy intézkedik a miniszter, vegyék előjegyzésbe és tartsák nyilván abból a célból, hogy amikor majd az avatóbizoltság toborzó tevékenységét előreláthatóan ez év őszén ulból megkezdi, az Illető a bizottság elé legyen állitható.
■= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsletn butoráruház újonnan megnyilt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Holnap reggel Indulnak a volt 48-as bajtársak Balatonteny-vesrc a bajtársi találkozóra.
Mini jelez\'ttk, a volt 48 as bajtársak holnap, vasárnap Balatonfenyvesen nagy bajtársi találkozásra jönnek össze. A találkozásnak célja ncm-csupin a légi bajtársi szellem, a bajlársi együttérzés és kölcsönős támogatás ápolása, hanem a Nagykanizsán felállítandó monumentális 48-as szobor Iclállilásának ügye is. Az együvétartozás gyönyörű dokumentuma lesz a holnapi bajtársi találkozó, amelyre a rendezőség a szükséges előkészületeket megtette. A vármegye minden részéből jönnek össze. Nagykanizsáról holnap reggel a 8.30 órakor induló budapesti személyvonatul indulnak az egykori 48-as bajtársak. Balalonfenyves állomáson a rendezőség képviseletében fíremser Gusztáv járási testnevelési vezető fogadja a b jlársakat, ahonnan az összejövetel színhelyére indulnak. A jelentkezés alkalmával P 1.60 befizetendő, ennek ellenében három fogásos elsőrendű menüi kapnak. Jelentkezni lehet vitéz Tóth Béla, Schless Testvérek és Kiss István bajtársaknál, valamint az ipartestületi irodában Viola Lajosnál Megfelelő számú jelentkező cselén lülön vasuli fthcsiiól gondoskodás történik. Vendégekel szivestn tálnak. Találkozás vasárnap reggel 8 órgkor a pályaudvaron.
— A bobal róm. kath. templom. A bobai róm. kath. hitkSzség. 500 hivői befogadó templomot épilett, melynek hivatalos átvétele már megtörtént. A megyéspüspök képviseletében Kiss Lajos dr. esperes-plébá-nos, püspöki bizlos foganatosította az átvételi az épi\'ési bizottsági tagok közreműködésével. A templom föl-szentelésél őszre tervezik, amikor a hivők kívánságára Mikes János gról püspök szenteli föl a templomot.
— Vlzszabályozások A Zalamegye északi lészén áthaladó Marcal, a Nagykanizsa környéki Péterfai patak és a komárvárosi árok szabályozására kiírták a versenytárgyalást.
— A hívek elhelyezése a templomban. Serédi Jusz inián biboios hercegprímás körlevélben figyelmez-tc\'.i plébánosait, hogy tőlük telhetőleg iparkodjanak a templomokban visszaállítani azt a régi rendet, hogy a nők az evangéliumi, a férfiak a leckeoldalon foglaljanak helyei.
— A két- és őtpengösők pénztári kezelése. A pénzügyminiszter a pengő értékű érmék pénztári kezeléséről szóló rendeletei kiegészítette. A rendelet érielmében a magánfél az ölpengös ezüst érméket nem köteles kétszázötven pengőnél, a kél-pengős eiüst érméket pedig száz pengőnél nagyobb összegb.n fizetésül elíogadni. Intézkedik a rendelet .íz uj ezüstpénzek tekercseléséről is. Eszerint egy tekercsben husz darab ölpengös van, úgyhogy egy tekercs értéke száz pengő. A kélpengősök-ból ölvén darab van egy tekercsben és ennek az érteke szintén száz pengő.
= Eggert Márta, Zomborl Mercedes, Jávor Pál, Pethes, Gárdonyi, VándorI a főszereplők a mai hangosfilmben.
— Eltűnt kislány. Ilajgaió József zalaboldogfai gazdának 9 éves Róza nevű leánya tegnap reggel eltávozott szüleinek lakásáról és azóta nem tért vissza. Elltlnése ügyében a csendőrség nyomozást indított.
(Éjszakai ráillóJtltnUsI A ■•laurslé-■ üal taUaal asla 10 ératur |a-lasatl i hü.a., azalaa Id« várhat* sak halyfltt arfival, nyugatról maplndttló dartlléaaal.
VuaxiUó orkán Vesxprém ben
Veszprém, augusztus H
Az augusztus 6-ára Virradó éjszaka éjféltájban hatalmas orkán dühöngött nagy égiháboruval, felhőszakadással. A villám sorozatosan csapott be a fákba, főleg pedig a M\'rcil palakba. Az orkán negyven-ötvenéves fákat tövestől tépett kl, löbbméteres átmérőjű földlömegel emelve kl a gyökérzetlel. A vihar számos házlc f>l megbontott Két hét leforgása óta ez már a második pusztító ork.ln volt, amely óriási károkai oVo?oi
Intézeti és iskolai
harisnyák, kesztyűk,
fehérnemű számok és betűk
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 406.
1930. auguszlus 9.
Nem respektálják Kanizsán a csend-rendeletet
A rendőrség szigorúan ellenőrzi és bünteti az este 10 óra után nyitott ablaknál való rádiózást Nagykanizsa, augusztus H A csend-rendelet — mint azt annak idején ismertettük — megtiltja az este 10 óra tul nylluit ablaknál való rádiózást.
Nagykanizsán igen sok rádiós nem respektálja ezt a rendeletet és emiatt a rendörségre tömegesen érkeznek panaszok.
Most a rendőrkapitányság annak közlésére kér fel bennünket, hogy a csend-rendelel ellen vélőket a legszigorúbb kihágás! eljárás alá vonja. Az este 10. óra ulán nyílott ablaknál való rádiózás! külön ecélra kiküldőit detektívek és rendőrök fogják ellenőrizni és a vé\'ök ellen a törvényei eljárás nem marad el.
Elfogott öreg gyújtogató.
Kemenesmihályfán kigyulladt Molnár János gazdálkodó szalmikazala a 8zérUskeri|ében, de szerencsére idejében észrevették és igy csakhamar sikerült a tüzet lokalizálni. A csendőrség azonban nem hagyta annyiban a dolgot és a nyomozáshoz látott, mivel minden jel arra vallott, hogy a tüze! gyújtogatás okozta. A gyújtogató csakhamar kézre is került Sallér Kovács József 66 éves keme-nesmihályfal parasztember személyében, aki a gyujtogalást be Is Ismerte Mivel minden jel arra vall, hogy az utóbbi időben gyakran előforduló tűzesetek Is az ó lelkén száradnak, a csendőrség őrizetbe vette.
= „Csak egy kislány..." ma a Városi Színházban.
Regedei víz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek
ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden tttazer-éu csemegeflzletben.
Főraktár: t
WEISZ MÓR
Ni gykanlzaa,Király u.21
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezett olcsó árak mellett
Koréin Jenő
megnyilt az uj helyiségében.
I ff Salát ^rzipIzAhpn iftilftn Ac IpLInK.n
Saját érdekében jöjjön el és tekintse meg.
Menyasszony divatárnház Nagykanizsa, Központ szálloda épfilet (Kttnlliag Mit
1930. áuguszlus 9
ZALAI KÖZLÖNY

Ne várion!
Hanem most ragadja meg az alkalmat és szerezze be ruházati cikkeit, mert
összes raktáron levő áruinkat | JL — mm m X A a a a I* j___
— hihetetlen olcsó áron G I 3 V II 5 I 11 II Ke "^PB
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruháza az Arany Kakashoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Eladásra kerülnek elképesztő olcsb áron szőnyegek, sezlonterltök, bútorszövetek, garnitúrák, damasztáruk, selymek, férfi és női szövetek, mosóvoálok stb.
I
SPORTÉLET
A Zrínyi Torna Egylet nagyszabású kerületi atlétikai versenye
Biztosítva van a leglobb kaposvári és pécsi atléták indulása
Nagykanizsa, augusztus 8
Mint jelentettük volt, a nagykanizsai Zrinyl Torna Egylet, melynek elsősorban tennlsz és atlétikai szakosztálya Gyömörey István országgyűlési képviselő elnöklete alatt Igen értékes sporteredményekel ért el, tervbe vette, hogy sok évi szünet után Nagykanizsán kerületi atlétikai versenyt rendez.
A versenyt augusztus hó 24-én, vasárnap rendezik meg a Zrínyi-sportpályán és azon lebonyolítják az összes atlétikai számokat keatlietl iljusági és szenior liszteletdljas"versenyek keretében.
A versenyeket a Magyar Atlétikai Szövetség szabályai szerint folytatják le.
Nevezni lehet augusztus 20-ig. A nevezéseket Trinn Zsigmond ker. előadó cimére (Pécs. Iványl Dánieltér 8) kell a nevezési határidőig beküldeni. A díjazások során az 1—2—3 helyezettek ezüstözött és
bronz érmet kapnak. A második és harmadik d-jal abban az esetben adják ki, ha legalább 4, Illetve 5 induló lesz.
A verseny iránt a Dílnyugati kerület sportcentrumaiban máris nagy érdeklődés mutatkozik. Eddig Is biztosítva a legjelesebb kapisi é6 pécii atléták st-irlhoz állása. A Zrínyi Torna Egy 11 liatal sport tehetségei valószínűleg vagy maguk, vagy ellenfeleikkel kiszorítanak egy-két kerületi rekordot.
Sajnos, elhanyagolt atlétikai sportunk, mely az NTE nagymultu szakosztályát is tél enségre kárhoztat|», nem engedi meg, hogy a helyiek részéről és megindulhasson a riva-llzálódás. Talán a verseny ulán Ismét felélednek a régi szép sportnapok.
A ZTE versenvével kapcsolatban közöljük, hogy Nagykanizsa városa, Szabó Antal és Vékássy Károly már felajánlottak tiszteletdíjakat.
A zalaegerszegi megyei tennlszverseny
Az első napon jól szerepeltek a kanizsaiak
Zalaegerszeg, augusztus B A kanizsai versenyzők az első napon csaknem az egész vonalon győztek s ha az eredményeket vizsgáljuk, azt Is hozzátehetjük, hogy többé-kevésbé fölényesen. Részletes eredmények: B/ttera-Csathó 6 : 4, 6: 2. Hoffmann—Darás 5:7, 6:3, 6 : 4. CwA—Szakíts 6:1,6:0. Oon-da—Mike 6:3, 6:2. Günser Lili-Sándor Lenke 6:2, 6:3. Makóné—
Helmeczy 0. 6:2, 6:0. Makóné-Rupprechtné 5 : 2. (Első mialt félbeszakítva ) Bittera—Forintos Oéza 6:1, 3:6, 6:2. Hoffmann—Mayer 6:4, 6:2. Darás, Hoffmann—Mike, Mayer 6:4,6/3 Gonda—Ián 6 : 0, 6 : 2. Gonda, Bittera — Simonils, Csathó 6:0, 6:4 Darás -Rödy 4:6, 6:4. (Félbeszakítva) OA-Komlós 4:6, 6:4, 3:6. (Az egyetlen kanizsai vereség idegentől.)
KÖZGAZDASÁG
Dunántulon telepet létesít Anglia legnagyobb élelmiszer-export vállalata
Most folyik a részletet megbeszélés a londoni cég és az alsó-dunántali m*z6gazda*<tgl kamara kSzBtt
Kaposvár, augusztus 8 Ismeretes, hogy az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara a közelmúltban összeköttetési keresett \\ngoi-ország egyik legnagyobb és legelőkelőbb élelmiszer export vállalatával, a Zwannenberg céggel, amelynek megbízottai julius első felében le Is jöttek hozzánk Magyarországra és a kaposvári és győri mezőgazdasági kamarák előre kidolgozott utiterve alapján megtekintették a Dunántul legnevesebb uradalmi és községi teT nyészetelt.
__ Ndray Andor keszthelyi gazdasági akadémiai tanár, a kaposvári gazdasági kamara állattenyésztési szakosztályának alelnöke — aki az angolokat az egy hetes utón állandóan kí-
sérte és kalauzolta — a napokban levelet kapott tőlük Londonhói Ebben a cég közli, hogy a julius végén megtartott igazgatósági ülésen a magyarországi tapasztalatok előterjesztése alapján az Igazgatóság elhatározta, hogy a cég Magyarországon megtelepszik
A részlelek megbeszélése, a gazdasági kamara javaslatainak a megtárgyalása titán a közeljövőben aktuális lesz. Ezeket a javaslatokat a gazdasági kamara néhány nappal ezelőtt el is küldötte Londonba, ugy, hogy az ezidetg már bizonyára célhoz is ért.
ZAdsdroI/unk IHJon,ne Icllld-tUH pénattolcer fifeffeiiba.
A molnárok halasztást kapnak
a boleltival kapcsolatot bejelentések megtételére
Szombathely, augusztus 8 A Vas- és Zalamegyei Molnár-szövetség a bolelta törvény végrehajtási rendeletének megjelenését követő napokban Szombathelyen gyűlést tartott a rendelet molnárokat érintő részelnek megtárgyalására. A gyűlés alkalmából nagyon hosszú és sokszor elkeseredett vita után a molnáiszOvelség elhatározta, hogy az álalányozás, a vámszázalék és a tájékoztatókról szóló
bejelentések meglételére táviratilag halasztást kér a pénzügyminisztertől.
A molnárok kérelmére most érkezeit meg a pénzügyigazgatóslg utján a pénzügyminiszter távirati rendelkezése A miniszter közli, hogy a pénztlgylgazgatóság augusztus 15-ig halasztást adhat a a molnároknak az á\'alányozás, vámszázalék és tájékoztatókról szóló bejelentések megtételére, ha a pénzügyigazgatósdg ezt a halasztást Indokoltnak tartja.
A pénzügyminiszter rendelkezése alapján a pénzügyigazgatóság, — mint ezt Szabó J.nő dr. pénzügy-igazgaló-helyeites kijelentette — a bejelentések megtételére a halasztást augusztus 15-ig megadja.
"Rádió legolcsóbban
Sxabó György naaió-
laboraioriumúban Fiút 3., udva
A gabona tőzsdei középárfolyamát
a postahivataluk minden nap kifüggesztik
Budapest, augusztus 8 A\'keresfedelemügyi miniszter rendelete szerint augusztus 11-élői kezdve a buza, rozs, árpa, zab és iengeri budapesti tőzsdei középárfolyamait a postahivatalok és posta-ügynökségek naponkint megkapják és azt a közönség tájékoztatására kifüggesztik.
(Rövidítések* H — hírek. közgazdaság. Hangv. — hangverseny. É — előadás Qy — gyermekeknek. A — asszonyok* nak. Z — zene. Mg. -- mezőgazdaság. Itt. - Ifjúsági elöadia. P - felolvasás. G — gramotonzene. Ib — Jazx-band. K — kabaré. nZ. — neptzerU aena.
Augusztus í) (szombat) Hudapest 9.IS A Ríkai Miklís szalón-zenekarának hangversenye 17.\')5 A hon-védttyalogezred zenekiráiak hangverseny •.
4 l-\'aragó Jenő hu-noros fetolvatása. 5 E. 6 A Székest Ivárost Zenewar hangversenye. 7.3 J E. 8 Cigányzene. K 4 > farkarai. Uiina kl, 10.45 időjelzés, IdőJáiJsjelenléa, hlrell. Maid Gramolonhangv
Bécs 11 03 Hangv 10. 3 15 Hangv.
5 Z(n*s mese|áték. 6 30 Kever zongoraművek 7 A\'tuáll* óra. 7 30 Dalok. 8.36 W l.ichtenbcry egyfelvonásosát. UlSna K>
Berlin 4 30 Borosllói mlltor fi A lleln licha /lile emlékmű lelepezéil tlnn:pélyé rek közvetítése. 6 45 Csth és mórra nép dal >k. 7.30 Tangók. Utá- a H, mt|d 12.30-lg t Inc Z
London 4.4) Orgona Z Brahms:
Zongora Z. 7 30 Sajtó, áll| I J. Watt zrliés ládlolátéks. 8 Hangv. iü 20 Tánc Z.
Milánó 5 O 7.3J éa 9 15 Hangv. Utána 12-Ili nZ
München 4 nZ 5.15 Orgonshlngv. 6 50 Itingv 7.40 Bajor népdalok 8.3) Tar«a-est. 10 45 nZ ét tánc Z
Prága 5 Hangv. 7 30 K. 9 Ezytelv., vlgopera. 10 35 Pozsonyi mUior. 1120 nZ. éa lanc Z.
Rlms-Nápoly Í.30 Hangv. 9.02 batiy hangv. Utána ni, majd Jo.
Varsó 4.20 éa 7.10 O. 8.15 Hangv It Tánc Z
ZQ\'Ich 4 ét 5 15 Htngv. 8 SM\'gartl mtlsur. 10.10 O. tánc Z.
A „Magyar Rádió Amatőrök Ors/ágoa Egyesílief\'-e dr. Józsot Ferenc királyi herceg fővédnöksége, dr. Hermann ny. kcreskodelmt miniszter védnöksége és báró Bal ás György táborszornagy elnöklete alatt folyó óvi augusztus lió 15 24-lg bezárólag rádló-klálillást rendez Buuapeslon az Angol l\'ark tortlio-tón amatőrök részérő, szakmabeli eé-gek bevonása mellott. A magyar tanuló ItJuHág, cserkészek, levontéK, a kisemberek őrdoklődésének felkeltése mellett a kiállítás célja az, hogy a rádió uj találmányainak, fejlődéseinek bemuUi-tilsával és versenydljszáaával ulshb találmányokra, fejlődésekre buzdítson. ~ Felhívja tehát az egyesület az ország rádió ainatőrlolt, hogy Jotentkezzenes készülékeikkel a verseny novozés zárlatáig, augusztus 12-én bozárólag írásban vagy személyesen az egyesületi helyiségben V. Vadász-utca 4.
Ha kerékpárt akar venni, nézze meg ballongummis és extraerós
kerékpárjaimat. CSEPEL
kerékpárok P IBH-ért kedvező fizetési feltételekkel
kaphatók. >
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Cégt.: Hollós Ferenc Napyk^nizsa, Erzsébet-tér 4. «m
ZALAI KÖZLÖNV
1930. augusztus 9,
(—) Gazdasági tanfolyam felnőtt leányok részére. A Balatoni Szövetség Balatonfüreden felnőtt leányok ríszére háztartási, gazdasági tanfolyamot rendez. A tanfolyam szeptember közepén nyílik meg. Csak 15 éven felüli leányok jelenikczhel-nek, akik a Balatoni Szövetség üdülő-házábin nyernek szállási és étkezé-l, igen mérsékeli fellételek mellett. A tanfolyamot vezclik és a felügvelelet 1 gyakorolják a ffl d nivelésügyi minisztérium állal rendelkezésre bo-csáj\'andó szaktanáinök. jelentkezni lehel és lovábhi felvilágosllást ad a „Balatoni Síövetség" Balalonlüred fürdő.
Képkeretexö
Koxma
fíut 13
TŐZSDE
Az elmúlt napokban tapaszlalt er. teljes külföldi árukínálat ma nem jelentkezett oly nagy mértékben, ugy hogy csendes irányzat m-llcti a pi.-.c általában üzle\'.telen volt. Csupán Ganz ríszvények iránt mutatkozott ma ujabb érdeklődés, minek kövc:-kezlében e részvények árfolyama megjavult. Zárlat elölt kissé kedvezőbb letl a ham.ulat és az előfordult nagyrészt névleges árfolyamok az előző zá\'lat nívóján mozognak. Fixka nalozásu papírok piaca llzlel leien. Valutapiacon dollár liz ponttal emelkedett. Berlin kissé gyengébb voll.
Zürichi zárlat
i\'Jn. :o231/1, London J5 04VI, Newyori 514 25, Brüsael 71971/1, MUsno 29^4. Maorid 57 50, An.ttodaai 207 20, Bulli 122 821/1, Wien 72 70. Sotla 3 731/1, Prtg\', 16 25Vt Varad 5/ 70, BkrfspeM 10-81, Keltád SMJ\'/t, UumjimI attü/i
Termáayt6>sde
Buza tszt. 40flll., dl. 20 fiit. és a rozs 20-30 flll. esett.
Uj buzi lltzav. 77-ei 19 50 - 19 70, 7í-aa 19 65 19 8">, 79-ea 19-85 2fr00, 80-ai 19-95 20 15, dnnánt. V-m ifi 30--18 50 78-as 18 45- 18 65, 7»ej 18 65-18 85, 80-aa 18 70-18 60, u| idtj 11-70 -1190 Uk. áipo 15-50—15 75, aórárpa 17 00 -18 50, ial> 17 20—1750, tengeit t»zt. 18-40-18 55. duaántnll 18 00 18 25, iepca 27 50-28 00, korp.1 10*00 I0 25.»
i Mxyestl tásiáe ievlza-Jejyzése
Vm.utak devizák
Angol 1. 27-75-27-90 Árast 229-35-230 05
Betoa Ír. 79-70-80 10 Belgrád 10-10-10-I3
Caehk. 16 83-16 95 Berün 185-97-1 »-37
Dán k. 152-70 153-30 Brüsszel 7S) 65-79-SO
ülnál 10 02-10-10 Bulureat 3-38-3-40
Dollár 567 20-^69-20 Kopeati.142 65-I5305
Francia 1.22-40-22-70 London 27-72-27-80
Holl. 2Z9-25 230-20 Msdrld 6260-64 60
Lengyel 63-75-64-05 Mllzno 29-81-29-91
Leu 3-36 J 40 Newyor 869 30 70 90
Levs 412-418 Oftilo 152*62-153 02
Líra 29 80-30-10 Páris 22 40-2247
Márka 13515-136 45 Prágs 16-88-10-93
Norvég 152 70 153-30 Siófis í-tl-4-16
PestU -■---•_ Stockh. 153-15-153-55
Scnlll. 80 45 83 85 Vsisd 63-85-64 05
iȒ|cl I. 110-70 ill 20 Wien 80-47-80-72
Svéd k. 153-25-153 85 Zürtcb 11072 110 02
ferttsTás*
Felh«.Ui UU4, ela.Ullan 313. — KluO-lendu 1-30 —1-32. uzedetl 1-26 -i-28, szedel l koiép 1-18-1-22, könnyű 112—1\'16, l-ió lendu óreit 1-20—1 24, Il-od rendtl ölig 114-1 16 angol tUldó 1-30-1-30, szalonna nagybsn i\'66-WO, zsir 185-0-00, hol 1-40-1-60, azslonnás iélíerlés 1-60—1-68
Kiadja: Délxnlal Ryomda él Lapkiadó Vállalat, HankanlMán. Felelős kiadó: Zalai Károly. klwwW lil.la,, lüwjkaaáisa 2a. m.
áPBÓHIBDETÉSEX
Aj apróhirdetések dtjs 10 azólg *» DIMr, Minden iooáhbi a ró di)a » tilt. Vasár- és ünnepnap 10 szóig 80 fillér, mlndaa loMbM s«ó dljs B flll. Szerdán 4s péa-teken 10 szóig SO «BI*r, minden Ir.váhW izó -.111.1 0 flll. Gmszó s minden vaata-
gsbb beltlból illó B3Ó k« Sfónak azámü-illk. Álllai kerríóknek HA\'l engedmény.
Hli-datéaak S (St) pcnpfl taani\'n alul a felaaltgaa kaiipwaléa, azámtáaáa tlkarSKaa aájntl • IS. r a lliitaaUt
gsönyagak, huloraróvelek rendkívül olctó árban Kisfaludl él Krauiznál 3954
Kétaiobéa ulwl lakit és kél./\'Ws, lllrdószobát udvail Is kárt az 0s«7CH nidl/k-helylíégekkel a belvároibin novemb-r l-re kiadó Lénáit bótkereikedés 4091
Keresek ■ váras belterületén egy nagyobb egy
konyhás lakást.
Clmi Ffl-ul II., üzletben.
Férfi és nól ruha át kabát aiSvetek hilieteilen olció árulltáu Kisfalud! ét Krauaznál. 3955
Csak pár napig. I kg. taavaj 4 pangd
Oyenes Lajos fűszer-, csemegekereakedó-nél. 4149
Kétaaabáa lakát november l-re kiadó Reichenfeld huitlzemnél. 4110
Krámer Zoltán
régi üzlethelyiségéből Kazinczy-utca 3. »zám alá költözött, közel az uj postához Áruraklárát most o\'t minden elfogad ható áron árusltja el. E0y*a olkksk félárnál Is 351 olcsóbbak I
Csinosan bútorozott txoba azonnal kl-■dó Csengeryut 1 , II\' em., aj\'ó 4. 4147
Hársmssobás nagyon szép utcai uri lakát fürdőszobával és minden mellékltei)! séggel kiadó november hó l-re. Gm a kiadóhivatalban. 4129
üyakorlott lr«dlst«nfl azonnali belé péire felvétetik Deák-tér 9. 4I3Ő
Négyszobás, teljes komfortos emeleti lakás kiadó Erzsébet-tér 14. sz. 4I3S
Naponta adjon növendék éahlxóállaUinak
• é
„FUTOR
szénsavas takarmánymeszet. A .FUTOR" növendékállatoknál a csont képződést elösegitl, hizásra
ÍTiíEiötvágygerjesztöti
A .FUTOR" r.em orvoHRág, hanem a legtinomabban őrlőtt mészsótáp, amely az állatok szervezetében Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állató< aro-matikus anyagtartalmánál fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszt. A nagyhizla\'ók, uradalmak, gazdaságok a .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ára: 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (1 zsák 50 kg.) 9 pengő.
zsák á a 130 fill. vagy zsákcsere. 1 próbadoboz ára (cca >/z kg ) 30 fillér. Kicsinyben és zsákssámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130
mmm jíif í\\ Műmön
Király utcs 45.
Teleton 2 71.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást kedmó fizetési teltételek mellett.
Állandó raktár klllönléle »\'\' fUrdöaxoba barenda>réaakb5l.
Ha nagyobb kapaszkodó-képességű, biztonságosabb és tartósabb pneut akar, akkor legközelebb
GOODYEAR-
vegyen 1
Kürzetképviselet és raktár:
Szabó Antal
sportüzlete Nagykanizsán.
Teleion 91. szám.
Linóleum,mozaikvászon,
Ceosaa-azAnyeg, lébtörIBk
«« a gyári iersksu HIRSCH ÉS SZECIŐ cégnél.
ERTESITES.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdilö ásványvizének fölerakalát átvettem. «"
Xitünö borviz, Udit, gyógyít I
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel <013
WEISZ IGNÁC
szikvizgyáros él lórraktárs
Hagykaaliia, Horthy llklói-at 25.
Telefon IOI. Teleton
KÖLTÖZKÖDÉST
és árufuvarozást vidékre
TEHERAUTÓVAL
olcsón vállalok. Legjobb személyautóimmal
olcsón fuvarozok.
B E N C Z K
Csengery-ut 27. 145 Telefon: 595.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen férjem, illetve édesatyánk HORVÁTH KÁROLT
dállTsaatl kalsnx
elhunyta alkalmával a temetésen való megjelenésükkel fáj-dalmunkal enyhíteni igyekeztek, ezulon mondunk hálás köszönetet.
A gyászoló család.
CASSANDRA
magyar okultlsta a tenyér vonalaiból megmondja múltját, jellemét, jövőjét. Fényképről vagy pár sor tintával Írott kéziratból bárki jellemére pontos jellemrajzot ad pár perc alatt. Postán bekDldOtt kéziratokra Is válaszol. I darab jellemrajz vagy Horoskop ára 1 pengő. Egész nap fogad Bagolasánc község, 10. ház, reggel 8-tól ette g-lg. PT Még pár napig I 4I4<
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit éa plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill, tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban «• tisztíttatnak.
OyUIIAIelep : Oyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Egy használt, de jókarban levő
angol motorkerékpár
oldalkocsival, világítással, teljesen Üzemképes állapotban
olcsón eladó.
Autó és Motorkerékpár Felszerelési Vállalat
Hollós Ferenc Nagykanizsa, Erzsébet-tér 4. «*.!
Nyomatott s Délulal Nyomda és U[ikiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvczaM- - ZjiUÍ Károly.)
70. évfolyam 181. szám
Nagykanizsa, 1980. augusztus 10, vasárnap
Ara i6 Hllér
ZALAI KÖZLÖKT
SsarireseéMa és ............. NH &. Kin
Keszthelyt BákUadóUvstal KmmOi Ujon.. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EkSHutU érs : in Mi I pengi M Hllér Taleluu: Nagykanizsa 78, Kesitbüy 22. uim.
Nyári csönd
Nyáron jóleső, pihcnlelö csönd borul a világra. A politika áram-fejleszlö motora kikapcsolódik az élet vezetékeiből. Politikái szélcsönd van, nemcsak nálunk, hanem világszerte. A hivatásos politikusok pihenőre tértek. A parlamentek bezárták kapuikat. Németországot kivéve, ahol most zajlik a választási mozgalom, sehol élénkebb politikai tevékenység nem észlelhető. Nemzetközi vonatkozásban bennünket a román—jugoszláv vámunió lehetősége, vagy lehetetlensége közelről érdekel, de ez is inkább gazdaságpolitikai jelentőséggel bir, amely mellett a politika cs»k a sötét hátiérben húzódik meg. Csönd van. Nyári csönd.
De azért helytelenül nevezik C2t az időszakot holtszezónnak. Mert nagyértékü, szorgalmas, nyüzsgő, országos munka folyik ez időben, amely híven szolgálja az életet, a politikánál is hivebben. Az ország kétharmad réáze . mezőgazdaságból él s a gazdaközönség most a termés betakarításával foglalatoskodik. Országszerte füstölögnelc a cséplőgépek kéményei s a gazda barázdás homlokkal méregeti az év eredményeit. A |uniusi szárazság jelentékenyen csökkentette — minőségben és mennyiségben egyaránt a tavasszal meg fényesen állott ler mésnek jdei hozamát. Az országos állag most 6 és 7 íVtéterinázsa közölt váltakozik holdanként, hololt sokkal többre volt biztató kilátása. A kapásokat és lakarmányfélékel megjavította a jullusi csapadék, ugy hogy ezekben emelkedtek a terméskilátások. Másrész! az amerikai szárazság folytán bizni lehet a kenyér-magvak árának emelkedésében, ugy hogy megtérülhet a vámon, ami elveszett a réven. A gazda természetéhez tartozik, hogy rendszerinl mindenen izgul, de a garda éleiében rendszerint van számos körülmény is, amely a kiegyenlítési, a kárpótlást, a vigasztalást foglalta magában.
A magyar gazdára nézve nyugtató és biztató hatással lehel az a ludat is, hogy a kormány a világon mindent elkövet a mezőgazdasági válság enyhítésére. A magyar gazdaközönség minden körülmények között föltétlenül számithat a kormányhatalom támogatására.
A nyári csöndet a nagyközönség tehetős része rendszerűt utazásra, üdülésre, hasznos lapasztalalok szer-, zésére, a külső nagy világ megismerés^ használja fel. Magyarországra is ilyenkor sokan látogatnak cl idegenek s az idén a Szent Imre év kivételes ünnepségei kölönösen sok külföldi látogatót vonzanak a Duna-metill hires szépségű fővárosba és a trianoni szerződéstől megtépett országba. Idegen nemzetek kiválóságai is ellátogatnak hozzánk,
akiket őszinte érdeklődés és mély barátságos érzelem hoz ide közibénk, a magyar nemzet közeli megismerése céljából.
Mosl is hazánk egy nemes távoli barátja, a piltsburgi polgármester időzik köztünk s megértő szeméből, amellyel távolról a magyar nemzet sorsai fieyeli, a mély rokonérzés tüze sugárzik felénk. Szavai, amelyekben megemlékezett a tragikus igazságtalanságról, amely Magyarországot sújtotta, üdilő balzsamként Itatnak fájó sebcinkre, A piltsburgi polgármester megcsillogtatta a feltámadás a jóvátétel reményéi is szivünkben. Ez a mi reménységünk, ez a mi fenntartó erőnk.
E nevezetes látogatással kapcsolatban boldog örömmel mutathatunk rá, hogy a magyar igazság halad előre a munkáló, verbuváló, crő-gylljlö utján. Barátaink száma évről-évre nő és szaporodik. Már nem ál-
lunk Izoláltan, magunkra hagyottan, barátok nélkül, Ismeretlenül a nagyvilágban. Az ellenséges országokban is ébredezik és erősödik a lelkiismeret 6zava. Már mind többen és többen tudják világszerte, hogy a Duna—Tisza közén él egy ezeréves kullurncmzct, amellyel véres igazság-Hanság történt és mind hangosabbá válik a követelés, hogy ezt az igazságtalanságot jóvá kell lenni.
Így érlelődik az az Inlenziv szántás vetés, amelyei az orság és az ország élén álló kormány — gondossággal, tapintattal, óvatos körültekintéssel és lankadatlan éberséggel — liz év óla végez a külföldön a nemzetközi közvélemény felvilágosítása, megnyerése és meggyőzése mezején. Igy érlelődik az idők teljessége, az a nagy ünnep, amelyről Vörösmarty zengett megkapó éneket Igy érlelődik a várva-várt termés, amely beváltja reményeinket: anemzet újjászületését.
Mindenáron érvényteleníteni akarják Károly király és Helena beroegnfl válását
a fontos missziót
Sinajdba. Tltulescu elhalasztotta utazását és most azon fáradozik, hogy a bírósággal együtt jogalapol találjon arra, hogy Károly és Helena válóperéi megsemmlsilhessék. Ez ügyben Junlan udvari jogtanácsos már több elólerjcszlésl is lelt. ^tnjviiiY»*iYMTiriviYo*riTi*r •••-*-......................
Tiz asszony halálos tragédiája
Tltulescu végzi
Bukarest, augusztus 9 (Éjszakai rádiójelenlés) Ma délelőtt a királyi ház egyik megbizotlja megjelent a semmltőszéken és kivette Károly király és Helena hercegnő házasságának felbontásáról szóló okmányt. Az okmányt futár vitte
Az asszonyok a munkaközben be-szlvollméregtől rosszullettek. Közülük öt meghall, a löbbl agonizál.
Temesvár, augusztus 9 A Temesvár melletti Komlós község gyógyszerésze patkányirtószer gyártásánál 10 asszonyt alkalmazott. uuuuvuuu laiwwwiwwyi-r. ■, ■. ■. • i ■ i • *r •-*---■■
Székesfehérváron az összes városi építkezéseket a helyszínen felülvizsgálják
a kiderült panamák miatt — Egy elemi iskola építésénél Is visszaélést fedeztek fel
nyomozás alatt levő építkezéseknél dolgozlak. A nyomozás egyébként befejezéshez közeledik. A vádtanács e:ő\'.i már csak Auguszt József sza-bad..\'.br.tliclyezési kérvénye lekszik, miután Vay Kázmér szabadlábrahelyezési kérvényét visszavonta.
Péchy Erzsi állapota
Székesfehérvár, augusztus 0 Péchy Erzsi állapota teljesen kielégítő, ugy, hogy holnap már autón Balatontelléie utazik és ilt fog néhány hétig pihenni.
Székesfehérvár, augusztuH 9 A mosl elkészült elemi iskolát azérl nem veltc át a kiküldőit bizottság, inert az építési vállalkozó az elóirtnát olcsóbb anyagot használt. A panama ügyekkel kapcsolatosan most az összes városi építkezéseket a helyszínén felülvizsgálják.
A Vay-llgy
Budapest, augusztus 9 A Vay-ltgyben ma folytatták azoknak a palléroknak és épilkezési alkalmazottaknak kihallgatását, akik a
Amerikai magyar zarándokok Budapesten
Budapest, augusztus 9 Ma délelőtt érkezett Budapestre az amerikai magyarok 120 főnyi zarándokcsoportja Szabó János tren-loni plébános vezetésével. A vendégeket a Szenl Imre bizottság nevében Hunyady Ferenc gróf üdvözölte.
Gyilkosság
a berlini gyorsvonaton
Berlin, nugusztun u A berlin—hamburgi gyorsvonalon pénteken délulán gyilkosság történt, amelynek áldozala egy berlini nagyiparos A breddini állomástól nem messze holtan találták a sinek melleit Arlhur Nathan berlini gyárost, A vonat kerekei tel|esen szétroncsolták a szerencsétlent. A rendőrség véleménye szerint Nathant a vonalon gyilkolták meg, azuldn kidobták a töltésre.
Nathan délben indult el Berlinből a hamburgi gyorsvonattal. Egy vegyipari vállalat igazgatósági ülésére igyekezett és délután három órakor kellelt volna Hamburgba érnie. A gyorsvonat, amelyen csak kevés utas volt, teljes sebességgel robogott ál Breddin állomáson. A bűntényt senki sem vette észre s csak a hamburgi pályaudvaron tűnt fel, hogy az egyik elsöosztályu fülke csomagjainak nincs gazdája.
A rendőrség bi/losra veszi, hogy Nathan igazgatót, akinél nagyobb pénzösszeg volt, meggyilkolták, ki-rabollák és kidobták a vonalból.
Nem Voltér a szolnoki gyilkosság tettese
Budapest, augusztus 9 A szolnoki gyilkossággal gyanúsított Vollér Oéza ügyében megállapítana a rendőrség, hogy nem ő a lettes és ezért szabadlábra helyezték.
Útban a megegyezés
a magyar-román kereskedelmi tárgyalásokon
Budapest, augusztus 9 f A magyar-román kereskedelmi tárgyalások megértő hangulatban igen jó kilátásokkal folynak a külügyminisztériumban. Kemény van arra, hogy a tanácskozások a legrövidebb időn belül be is fejeződnek.
ZALAI KÖZLÖNY
Sincero pápai legátust impozáns fogadtatás várja Nagykanizsán
Oyömörey György főispán, dr. Rolt Nándor megyéspüspök, dr. Krátky István polgármester és a budapesti Szent Imre emlék-év főbizottsága üdvözli a magas egyházi funkcionáriust
stágos katolikus szervezetek részéről szinlén számosan érkeznek ez alka-
NflfO\'knnlzKíi, auKimztus Í1
Mint ismeretes, a Szent Imre év legkiemelkedőbb egyházi ünnepségei mosl augusztus hó fohamán zajlanak le a fővárosban. XI. Pius pápa Sincero Lajos kuriális biborost külön misszió kíséretében pápai legálus-ként küldi Budapestre, hogy az Egyház fejét képviselje.
A pápai legátust a hivatalos halóságok és a magyar nemzet, elsősorban a magyar katolikus társadalom uralkodóknak kijáró tisztelettel és ünnepségekkel fogadja. A magyar kormány a pápai legátus és kísérete számára Velencéig termeskocsit küld, amelyei a trieszti gyorsvonathoz kapcsolnak.
A Szenl Imre jubileumi ünnepségeket rendező főbizottság megkereste Nagykanizsa városát, hogy impo-" záns fogadtatást készítsen\' elő ft pápai legátus tiszteletére.
Sincero Lajos bíboros, pápai legátus augusztus 16-án érkezik Nagykanizsára reggel 5 óra 17 perckor a trieszti gyorsvonattal. A fogadlalás részletei pontosan még nincsenek megállapítva, de az eddigi részletekből is kidomborodnak a logad-tatás impozáns méretei.
A kanizsai fogadtatáson megjele nik a veszprémi egyházmegye fő-pásztora : dr. Rolt Nándor, fíyömörey György Zalavármegye főispánja, dr. Krátky István polgármester, akik üdvözlik a biborost. A Szent Imre jubileumi főbizottság, valamint az or-
lommal Nagykanizsára és több üdvözlő beszéd fog elhangzani. A nagykanizsai katona zenekar a pápai és a magyar nemzeti himnuszt fogja ját zani. Az állomás porronjál, valamint a II. osztályú nagy éttermet ünnepélyesen feldiszilik a fogadlalás idejére magyar és pápai színekkel.
Természetesen a fogadtatáson az
előreláthatólag nagyszámú kanizsai közönségen kivül részlvesz a nagykanizsai, illetve zalamegyei papság, valamint a nagykanizsai lársadalmi és katolikus szervezetek és egyesületek, melyek zászlók alatt vonulnak ki a fogadtatáshoz.
A pápai legátus vonata reggel 6 óra 5 perckor indul tovább és végig a vasulvonal mentén a községek népének sorfala fogja köszönteni Sincero biborost. Fonyódon, ahol a gyorsvonal egy percig áll, Soniogyvármegye és a községek lakóssága köszönti a biborost. Siófokon a feldíszített pályaudvaron (öt percig áll a vonal ilt) Veszprém-megye katolikus társadalma és a
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
*
SINGER
divatáruház.
á „Heverd el Hétfőtől" a Week-End-ig
Béfi magyar mesterlegények hétfői seresései
Week End: annyi, mini Woche nende vagyis a hét vége Amerikai és európai angolszász szokás és élclforma, a háború után terjedt el Európaszerte s igy nálunk is. Iroda, üzlel, bank, műhely Angliában és Amerikában szombaton délben, vagy kora délután lebocsátja redőit, a dolgozó nép átalakul boldog, flln-getlen, játszó gyermekké s rohan ki a természetbe, erdőbe, mezőre, vizre s éli a maga szabad, vad erdei, vízi éleiét.
Mivel pedig a világon semmi ul nincsen a Nap alatt, igy a „Hétvége" sem uj dolog A mesterlegények ősi szabadsága a korai középkortól kezdve az voll, hogy szombaton nem dolgozlak esli nyolc óráig hanem céhenkint megszabott időben, korábban hagyták abba a szombati munkál A kassai és b.irt-fai legények Társas Ládái-nak rend-szahasaiból pontosan incgállapilható, hogy rossz németes szóval mikor .ölioltak le" az egyes céhek legényei.
A „leálló*" ntán azonnal kezdődni! a zajos .a\'có" Ez a >zó alkalmasint a Zech. Zöch vagyis Céh szóból származik Zechen annyi, mint céhi mul tságnk, .cécó!" csapni. A legények larlo lak a vándorlegények beszálló kovártélyán, a Hcr-
bergen mulatni és pedig serrel.
A lőcsei legényrend pontosan megírja, hogy a legínykvárlély, vagyis a llerberg Atyjánál fogyassza seréi a legénység. Ha az atyának véletlendl nincs csap alatt álló, vagyis .nyitott sere", ebben az esetben egy másik céhbéli mesterné asszonyság által „nevelt seri" tartoznak inni, korcsmában semmi esetre sem szabad serezniök. A szepesi ászoksert a családok maguk főzték. A teméntelen pintekben ivott ser ára igy a .családban maradt" Ez is céhi szokásmondás.
A serezésnél inasok hordták fel az óriási fakupákat és töltögették az ónpoharakal. A legényeknek tisztességesen kellett viselkedniök. Tőrrel, késsel, gyilokkal megjelenni lilos volt, nőszemély! épenugy nem voll szabad bevinniök a herbergbe, mint kockavetést és kártyajátékot üzniök. A sakk, ostábla, dáma. puff és te-kézés meg volt engedve. Utóbbi rendesen törökfeill bábukra ment s nem fagolyóval. hanem kis halfontos ápvu-golyóbissal doblak a bábukra Szigorúan lilos voll a serilalt kivinni az utcára és olt megitatni az arra-iáró fehérnépet. A legényrend azt is igy tiltja meg: „Senki közéletek ne merészkedjék fehérnépet kézből serrel itatni".
Évenként négyszer nagy testvéri srrezés folyt, ez volt a nagy week-end a középkor végén. A fráterek, vagyis brúderek, testvérek ekkor it Iák a Testvérsörl. Innen származik
a traternizálás szó s mivel ez negyedévenként, vagyit quatemberen-ként ismétlődik, eképen keletkeze\'! a kvaterkázás kifejezés. Eimagyaro-sitva kántornap is volt a neve ezeknek az összejöveteleknek, tehát nem az Inni szerető kántorokról ragadt a név a napra
Egy nemzedékkel ezelóit még éli a régi diáknóla :
Szeptember rnsnz ember. Október rosnz cinbi\'r November rossz ember. Decomber rossz ember. Kvntember 16 emher, Étlen a kvntember! A szombat volt a várvavárt ünnepi este. a Felerabend. vagyis a Felraml. Folyt a ser és folyt a cécó. Csak a szigorúan betartott vasárnapi mise szakitotta félbe, majd a dus vasárnapi ebéd a mester asztalánál, ahol rettentő tisztességesen kellelt viselkedni. Vasárnap, délután már szabad volt kocsmázni.
És mini a vad, éjjeli csatákról nyeszlelten, fületépetten, mégtépázva fal melleit alázatosan hazakujlorgó macska, bánatosan nyávogva bánja bűneit, ugyanilyen macskajaj! érzett a mulatozás utáni hétfőn a .katzenjammeres" legény. Hiszen természetes, hogy a weekendi nagy ivás el-kólyagosilotla az embert s bolonddá tette a rideg hétfői napot. Metl a blaue Montagnak semmi köze a kék szinhez. • Eredetileg blowe. bolond hétfő volt. Blowe régi némel szó. máig is él az a kifejezés: ins Blaue hineinreden, bolondokai beszélni és
_1930 auguszlus 10.
halóságok vezetői köszöntik a pápa követél. Lepsényben, Szabadbatlydn-ban, Székesfehérváron szintén ünnepélyesen fogadják a bil>oros vonalát, végül a budai délivasutl pályaudvaron a kormányzó és a kormány nevében dr. Vass József miniszter-elnökhelyettes, a főpolgármester és Huszár Károly v. miniszterelnök, a rendező főbizottság elnöke üdvözli Sincero biborost. A délivasuti állomásról valóságos diadalutat készítenek elő a magas vendégnek, aki diszfogaton a Szent István bazilikába hajtat.
Mint látjuk tehát, a magyar katolikus társadalom és az egész egyetemes magyar nemzet olyan fogadtatást készit elő a pápa személyéi képviselő biboruok tiszteletére, mely kifejezője annak a hódolatnak, mely Magyarország népét a római Egyház fejével szemben eltölti.
Végéhez közeledik a világ gazdasági válsága
Pária, augusztus I)
A Newyork Herald párisi kiadásának washingtoni jelentése szerint Julius Barnes, az Egyesült államok kereskedelmi kamarájának és az állami gazdasági tanácsnak elnöke kijelentette, hogy a világ gazdasági pangása a végéhez közeledik és hogy nagyobb mennyiségű improduktív tőkék várnak jelenleg elhelyezésre, ami a bizalom ujraébredésére mutat.
hortobágyi
JUHTURÖ
Tejsi2*etkesell KOspoat Baáayest 1.
Postafiók 20. aotrr
a bluff szó éppúgy ebből ered, mint a bolondos matróztánc blues elnevezése, utalással egyúttal a matrózok kék hazára (b/ue jachet)
Amerikában máig törvény van róla, hogy a hélfó délelőtti munkáért félárat fizetnek, annyira biztos, hogy a hétfői munka nem sokat ér.
Hétfőn délután következeti aztán a vasárnapi borozással elrontott gyomroknak ismét serrel való rend-behozássá. Ez a szokás máig is él a nyomdászoknál, akik tradiciósan ülnek össze minden hétfőn délután a munka után egy alapos sörözésre.
A Blaumontag magyar neve, például Erdélyben, Szegeden, Miskolcon, Debrecenben, korhelyek hétfője, heverd el-hétfő, heverő hétfő tréfásan Szent Heverdel napja.
A kispolgári étkezés máig alkalmazkodik a weckend-uláni naplror-helylevesével a gyomorjavitás követelményeihez és a csütörtöki ászoksörivás ulán is logikusan következett a p\'nleki böjtnap heringjével és savanyu tojásával
A céhek, a városi tanácsok, Mária Terézia rendeletei, de még a Bach-korszak parancsai is szigorúan tiltották a korhelyhélföl. Ennek a lilalomnak kimondottan az voll az oka, hogy az elégedetlenség, a lázadozás a hétvégi ivás alatt szokott megszerveződni, hiszen emlékezhetünk rá, hogy a nemrég idők sztrákjai is mindig hétfő reggel kezdődlek a Trieszti nőhöz való kivonulással.
Bevilaqua-Borsody Béla.
JÜ30. augusztus 10.
ZALAI KÖZLÖNY
*
Amíg Kenyértermö mesö less a MCisbalaíon nád-rengetegéböl
Harmadfélexfír Qold mocsár-területet törneH eke alá a balatonmagyaródl (jatárban
Az ember és a
Halatonmagyaród, augusztus 0
Egynéhány esztendővel ezelőtt tttzbe mentem volna azért, hogy a Kisbalatont senki emberfia ne bántsa, hagyják meg azt nád- és sás-rengetegnek a maga szUzi vadságában. Tudói professzorom ugyanis, a ne ves és szenvedélyes ornitologus, dr. Keller Osikár, akár a csiperke gomba mycellum-szövevényének rejtel mell bogozta előttünk a keszthelyi Alma Mater katedrájáról, akár a peronos-pora viticola szaporodásának hihetetlenül pontos mikéntjével, (ha b lilábbal keli, ez volt a vesszőparipája a kedves, jó „Maxi bácsi"-nait) zavarta el kollokváló hallgalói kettös-rend|eil, főként pedig ha a teremlett világ csodálatos madár-faunájáról adott elő a maga meggyőződésének szinte szuggesztív belső hevületével, — mindig talált módot arra, hogy keményen ostorozza az emtíeri kapzsiságot és lelketlenségel, estély a Kisbalaton árterületének lecsapolásával, az ottani európai hírli ma-dár-világ száműzetésével akar párezer hold termőterületet eke alá törni. Pár év előtt, mondom, némi poétái lendülettel Is megtoldva, tűzbe mentem volna a Kisbalaton dzsungelvilágában tanyázó vízimadár- légiókért, melyek az én szememben többet értek, mint a többtermelésnek elméletekbe fulladt betű-hadoszlopai és egész papiros-tudománya. Pedig már akkor volt Trianon és kicsi voll az országunk, kevés a kenyéradó földünk.
/I balaéonmagyaródl kertek alfán
A nagyrécseI Valko-kurtáról röpil bennünket az autó. Galambok, Kis-komárom tisztára meszelt házai csendesen pislognak utánunk. Virágos ablak-szemeik bői a betakaruló élet meleg slmogatása nyul felénk az országútra.
Balalonmagyaród. 2500 kat. hold nádas, 1000 a Zala egyik partján, a többi a szélesen terpeszkedő vashídon tul, a másik parlon. Valko-blr-tok. A mezei ut egyik felén sáros, savanyu füvek, hasznavehetetlen rét. A másik oldalon már hatalmas köles-tábla hányja a bugol. Egy stráf benne csak kétszeri szántást kapóit. Sinyll is a harmadik ekejárásl. Haragoszöld erdő-sövény keresztezi a horizontig nyújtózkodó táblát. Az égaljáról, messziről, a kiskomáromi templomtorony csodálkozik le rá. Tavaly bizony a köles helyén még bárányfelhőket őrzött az öreg torony, nehogy eliévedjenek a nád-rengeteg közt a viz-lablrintus meg-megcslllanó tükrén. A magyaródi kertekalja szalmakazlai tamáskodva ülitek a domboldalban. Egy-két piros lelő kiváncsiar) kukucskál ki a szilvafák közül. Ml is történik itt a falu lábában ? Bir-e a gép meg az ember az ős vizi-bozóttal, amit talán még a jó Isten terem lelt mocsárnak • ami azóta
gép diadala a titokzatos láp-világban
mindig láp volt, nádi csikasz, szárcsa, gém, bölömbika tanyája. Harc a láppal 21.000 Holdon
Tavaly még mocsár, nádas, zsom-békos árterület voll az egész 21.000 hold. 8000 kat. holdja van belőle herceg Feslelicsnek, 3500 a zalavári apátsagnak, 2500 Valkoéknak, 1000 a pesti papnöveldének, 600 a bala-tonmagyaródi közbirtokosságnak, a többi circa ezer kisbirtokos közt oszlik meg. Hasznát talán még soha senki se Iáit*. Egy kis lavaszi olvadás vagy őszt e<,ő és viz alatt van egyszeriben minden, ameddig a szem lát. Igy volt legalább is addig, mig a Kisbalatoní Vlzrendező Társaság meg nem szervezkedett és 1921-ben el nem ke:dte a munkát a Zala szabályozásával. Eltartott tavalyig. Mire befejezték, elkészült a kiskomáromi csatorna is. Ezt 2 méterrel mélyebbre ásták és töltést húztak mellé, amit még most is megmászik néha a viz lavaszi áradáskor, de lul már nem jut rajta. Mlnlha csak varázsvesszővel lefújták volna a vizet sokezer holdról. A kis csatorna felszív mindent és viszi a Zalába, a Zala a Balatonba. — 250.000 pengő államsegélyt kaptak ebhez az óriási munkához és még ennyi van kilátásban. Ezenkívül / millió pengő hosszú lejáratú kölcsönt adolt hozzá a kormány. Az érdekelt bi/toko86ág pedig évenként 5 pengő 90 fillért fizet holdja ulán cs ezért az aránylag kis pénzért a puszta alom-sást termő réleioóldus kaszálók, bötermö szántóföldek válnak.
sS
a nádban
A Valko-uradalom már meg Is kezdte a termelést a lecsapolt területeken. A Zalán-lnncni 1000 holdon már csak mutatónak van nádas. A többi mar termő lalaj, ami nagyrészt már az idén elkezdi törleszteni a belé fektetelt munkát.
Ahol tavaly még vidáman csónakáztak, csikasztak, horgásztak, most ég a munka a falu népének szorgos keze alatt. Munka terem és kenyér. Mert ez a munka és a kenyér honfoglalása.
Ahogyan a kiszáradt nádrengeteget maga alá gyűri, tiporja a henger, az első szerszám, amit a nekifeszülő traktor prüszkölve, nyögve, dohogva végigvonszol a zsombékokon, — van ebben valami, ami megborzongatja az ember hálál, ami ezer meg ezer esztendő, geologiai korszakok lázadása. Egy traktor, 32 lóerő nem is bir a nádi világ titáni erejével. Kettői fognak be, vagy a 40 lóerősei, amit külön ehhez a láptöréshez vettek. Mint hatalmas, éhes acélraga-
dozó, u£y vicsorítja a traktormonstrum éles kerék-fogait az irdatlan kákacsomókra El is feküsznek azok alatta. De emberi, gépel megdolgoztatnak elóob kifulladásig. Aztán pedig még csak ezután jön a java: — a szántás. Az első szántás. Teremtés óla az első ekevas, ami ebbe a szűz őstalajba vájja az éléi. Nem is megy ám az csak amolyan közönséges ekével. Próbálták a tavaszon Valkoék négyes fogaital. El sem tudtak induini. Ttaklort foglak az eke elé. Két traktort fogtak az eke elé. A zsombékokkal, gyökér-, Ir.da-koloncokkal mégsem birtak. Végül is hozattak egy speciális tápszánió ekét, amiből Magyarországon csak ket darab van (Eoerhatdl-féle). Ez az eke-óriás hatalmas vasaival a hengerezés ulán olyan barázdákat hasit a láptalajon, mint egy-egy gyalogul. Nád, káka, bozót pedig egyszerűen eltűnik onnét, ahol egyszer a 40 lóerős Iraktor ezzel az eke-monstrummal végigprüszköll. A kifordítod óriási barázda maga alá lemet minden rajta volt növényzetet. Eltűnt a nádas. Az ós-talaj irtózatos sebeit meztelenül forditja a napsugárnak, amely mohón csókolja bele a termékenység igérelét a szűz
humusz fekete rögeibe.
Azlán tárcsásborona jön a törés fölé. Kétszer-háromszor végigjár, széltöri, zúzza az egy darabban kifordul!, temérdek barázdákat. Ezzel kész is a föld. A téli fagy szétporlasztja a rögöket és elkészül a nádas helyét - vetésre. A vizi-dzsungel helyén ezután az és csak az nő, amit a hóditó ember akar.
Kéksiamll, axdke germán leány a magyar lápon
Therese Falke kisasszony (gazdasági tanítónő Lipcse melleit, ahol atyja a mezőgazdasági egyetem rektora) egy szóval ki tudja fejezni, amit a szinte magasztos foglalás láttán érez:
— KolossalI — állapítja meg.
És én keresek egy magyar szót, amivel ugyanilyen maradéktalanul ludnám a hatalmas emberi produkció előtt támadt lenyügözö érzésemet kifejezni. De csak valami végtelen nagy hálát érzek, hogy én is ember vagyok, egy azok közül, kik a földet igájukba tudják hajtani és perbe tudnak szállni évezredek, sőt talán a teremlés Íratlan akaratával.
Falke kisasszony (Valkóék vendége) egyébkén! nem tagadhatná le germán voltát. Hogy szőke és kékszemű és okos, azt felesleges mondanom. Azon "sem csodálkozik senki, hogy fényképezőgép nélkül — mint minden kiránduld német — lépni sem ludna talán. Töllötollával zsom-bék hálán, autó lépcsőn is folyton jegyzett, érdeklődött, felírta mennyi a csapadék erre, hány cm. a szántás, mennyi és milyen a trágya, milyen hosszú a kukorica-cBő, slb. A köz-
a y\'mgij ufipcdgíjdh l
Két A.
rnitura fehérnemű, Károm |>ár haríanya 6$ M 34 fillerea Lux doboz telje»en elegendőikét heti nyai alánra. Eate langyos Lux*»za|>{ian{)chcly dúa habjába \'fimoava, reggelre iámét tisztán (elveheti azokat
Ma
már minden jobb szállodában caabh ól íolyá rru-lri! vizc(Jin|)llat Kiy doboz Lux, a Ilii villany vasaló <-» mindenkor túxtuígban ragyogni fog. j
ZALAI KÖZLÖNY
mondásos germán alaposság mégis csak lurán haioll az aranyszőke fürtök, lenge grenadin és — jómagunk társaságában.
Kísérlett telep a smUm OumusMon
A lelkesített területen cirok, köles, napraforgó, kukorica, burgonya, lóhere, répa. Egyik-másik 200 holdas táblákban. A foglalás nagyszerű munkájának első haszna. A termés kitűnőnek Ígérkezik. Minden buján, gazdagon fejlődik. Nem is csuda. Ez a lekele, porhanyó föld 60—70 cm. mélységig zsíros, szűz humusz. Mint egy fekete szőnyeg. A vad természettől ellopott termékenység varázs-szőnyege. A cirádái: emberi tudás, emberi akarat és szorgalom.
Hogy mit és hogyan fognak a továbbiakban termelni, azl a most folyó kísérletek döntik el. A telkesítés másik nagyszerű munkája: a kisérleli telep. Az őstermészetlöl birtokba veit földön van egy kih isitolt rész, ahol ciupi 6 <3 mé.eres percellák sorakoznak egymás mellett. Minden parcellában más-mis gazdasági növény. Minden parcella hármas. Egy darabjáhan trágya nélklll, másikban phosphor és káli műtrágyával, a harmadikban phosphor, káli és mésznitrogén műtrágyával nőnek, viiágoznak, érnek a legkülönfélébb növények. A mésznitrogénért természetesen nem nagyon hálás ez a fnld, mely a benne korhadó növényi alkatrészek tulbösége miatt úgyis szerfelett gazdag nitrogénben. A phosphor és káli műtrágyát azonban a legtöbb növény meghálálja, bár trágyázallanul is meglepő termékenységet igér majdnem minden parcella. Az árpa-parcellán a próoa-cséplés után ott maradt kis szalma-kévék búslakodnak. Mindenféle fajta tengeri sok és hihetetlenül hatalmas csövekkel. Három méteres kukorlci mellett törpe, glrbe-gurba szárú amerikai tengeri, ami kóró helyett csövek kiképzésére fordítja az ere|ét. Emeletes tengeri: — minden csöve dupla. Hajdina, baltacím, gomborka, csibchur, az embermagas, szemre is szép takarmányu|donság : a buja szudáni fü, a szagosán virágzó coriander, lóbab, a cukorcirok exoiikus miniatűr-erdeje, mák, cikória, kender, fehér mustár, lencse, napraforgó, lila-fehér virágpompában a homoki borsó, a különféle fajta burgonyák, soja-bab féleségek, cukorrépa, lakarmánytök (egy 40—45 kg-os díszpéldány is guggol a levelek árnyékában), takarmánykáposits, sárgarépa (egy perc pihenő : kóstoló-próba), majd füvek: nyulszapuka, réti csenkesz, csomós ebir, olasz, francia perje, sárkerep, here-félék, bükköny stb. Majdnem mind nagyszerűen tenyészik. Ez a talaj az Idei katasztrófálls szárazságból nem érzett semmit. Ami és ahogyan legszebben fizet most a kisérleli telepen, azt és ugy termelik jövöre.
Kér év alatt Oarmaöfélexer 6oId u; termöfölá
Tovább döcög velünk az autó a hepehupás dűlőúton. Egyfelől a vi-
rágzó agrlkultura, másfelől égelik a nádat, kaszálják alomnak a fiatal sást, magasba nyúló buzogányokon nádiveréb surranik, szedik a plros-tövű-sást, amit Olaszországba visznek borosüveg-fonalnak.
— Tavaly még Ilyen náderdő volt amoll is, — mondja Valko Árpád, kísérőnk, aki a nádrengeteg fellörési munkálatainak gyakorlati vezetője.
— Tulajdonképen miért Is vélték meg ? — kérdem.
— Mert ludluk, hogy ez a szűz talaj, ha nehéz fáradsággal Is, de meg fogja hálálni a beléfektelett rengeteg munkál és nem kevesebb lökét. Ime, az első év eredménye I
— És mire lesznek készen?
— A teljes 2500 holddal 1931 őszére.
Vagyis a Valko-uradalomban a munka és a vállalkozás bátorsága nem is egészen két év alatt harmad-félezer holddal gyarapítja a trianoni csonka haza kenyértermő, áldoll humuszát. Ml telle lehetővé az uj hon lo lalásnak ezl a kh fázisát? Az érdekellek ^sszdogásín és az állam halh.itós segítségén kívül az egyre fejlődő agrár-kultura, ami a Valko-kurlán a hiladó korral otthont talált és szerencsésen társulhatolt okos optimizmussal és szorgalommal, a vállalkozásban biztonsággal és kitartással. Ha majd azt a 2500 holdat követi az árterület 21.000 holdja, utána a Balaton-pari, majd a csonka ország minden parlagon heverő, de emberi ésszel és emberi munkával hasznosítható területe, ha megtanulunk olyan elaszlicilással a világpiaci konstellációkhoz szabni termelésünk mikéntjét, mint ahogyan a magyaródl harmadlélezer holdon indul a racionális gazdálkodás, akkor beszélhetünk ma|d többtermelésril, mert akkor a löbblermelés mellé a ,többértékesités" problémáját Is megoldottuk.
Mtayor mlnlsxter a magyaródl ul-tUIdeken
A mult héten nevezetes vendége volt a magyaródi telkesítésnek. Hírét hallotta és Hévizről, ahol az Idén Is nyaral, átjött Balatonmagyaródra Mayer János földmivelésügyi miniszter, Reischl Richárd, Keszthely képviselője volt vele, Kerecsényi osztálytanácsos, a miniszter\' titkára, meg Fáber Sándor, a keszthelyi gazdasági akadémia talajtani tanszékének ludós tanára.
Nem győztek hova lenni a csudál kQfástól és bőven hullt a leg-kompetensebb gazda-elismerés a tulajdonosoknak a nagyszerű munkáért, amivel a lecsapolt területek hasznosítására olyan követendő példát állítottak.
Borió-cséplés a Hálás-pusztai tanyán
Lassan elboiul a horizont Kanizsa felöl. Korán szllrcmkezik az alkonyat. A nád-láiidztiák lassan beleleketed-nek a szürkülő délutánba.
Cséplőgép bug Hálás-puízta felöl. A kis tanya ugy lapul a földhöz, mintha az égaljin megvillanó villámoktól félve anyja kebelére bújna.
1930 augusztus 10
A cséplőgép még dohogva jár. Borsót csépel Takaunány-borsót. A szürke, gömbölyű szemek peregve hullnak. Hét mázsa holdanként. A paternosler fáradhatatlanul csörömpöl és hordja a borsőszalmát. Piszkos szinü, kócos kazal tetején hangyamód sürög a villás népség. A Irak-tor pöfögve kergcll a Iransmlsszlós szíjai. Halalmas kereke szörnyeleg-fogain borostás-képű gépész ozson-názza a vacsoráját. Paprika-salátát eszik fehér kenyérrel és kormos, olajos kézzel. De milyen jóízűen I Irigyelni lehet. Piioa rokolyák, virágos kendők színfoltjai a kazlak tövében. Majd ha leáll a gép, ezek a piros rokolyák, virágos kendők elindulnak a kerékcsapás uton a falu felé. Bütykös, kemény kéz téved rájuk. Lányok, legények lesznek a cséplőgép porától, zajától belepett robotosokból. Emberek lesznek. Hajnali kakasszóig nehéz álomba zu hannak. Azlán kezdik újra. Estig megint.

Most pedig, amiko ugyan ides tova tíz esztendeje nem koptatom a keszthe;fl Alma Maler lépcsőit, szere\'ném mégis ifiinden tiszteletemmel jel.nteni kedves, |ó ornlto-logus prof sszoroninak, hogy az én szemembea immár megbukott a Kis-balaton madártelepének, nádpMoiái-uak csudalatos varázsa. Vagy talán nem is az bukott meg, hanem csak a tudomány Idealizmusa maradi alul a magyar kenyér véres versenyfutásában. Mindegy. Haimadfélezer hold lecsapolt nádas feltört televényén jártam. Láttam a gigászi harcot kenyérleimö rögért, többet, jobbat adó mezőkért, telibb csűrökért, gondtalanabbul csengő aranyért, vidámabb, több kacagásért, szebb, ob|% boldogabb magyar éleiért, uáítam a diadalmas Munkát. Emberi agy, emberi akarat és emberi erő szeráfi lendülete ragadott magával. És a nádi világ ezernyi titkos szépsége közepette teremtő kedvében felzengett az életadó Munka himnusza.
Barbarlts Lajos.
Vulkán kitörés Japánban
Tokió, augusztus t) Az A6ama vulkán pénteken este váratlanul kitört. A kráterből szüntelenül ömlik a hamueső. A 15 kilométerre lekvő Karusawa városát elöntötte a tüzes hamu. Az első kitöréssel egyidejűleg hatalmas földrengés rázkódtatta meg a kornyéket. Karusawában több ház rombadölt. Részletes jelentések még nincsenek.
Amit itt sseraUnk, maradion a városban-
Gazdasági téren
kell keresni az európai Ulamok megegyezését
Páris, augusztus u A Petit Párisién a Brland emlékiratára beérkezett válaszokai mérlegelve, megállapítja, hogy az egyes államok felfogása közBtt politikai téren nagy az eltérés. Egyesek a jelenlegi status quo megváltoztatásán löreöszenek, mások ennek fenntartásához ragaszkognak. Épen ezért a lap ugy véli, hogy elsősorban gazdasági téren kell keresni a megegyezést, ahol az együttműködési készség kétségkívül megvan és ahol az érdekek közössége teljes mértékben kényszeríti erejét.
Cátolfák a román diktatúra Hírét
Páris, augusztus \'J (Magyar Távirat! Iroda) A párisi román követség megcáfolja a „D.iily Herald" bukaresti tudósítójának azt a hírét, hogy Romániában diktatúrát akarnak bevezetni. Több párisi lap Is átvette ezt a hln, amelyet a követség célzatos kitalálásnak minősít.
Terjed a gyermekpara-llzls Franciaországban
Páris, augusztus 9 (Éjszakai rádlójelentés) A gyermek-piralizi3 ujabb megyékre Is átterjedt. Sedan városában 4, Mense-megyében 7 megbetegedés fordult elő.
Időjárás A nigyk.ntsa.1 mstsorológt.l meg-tlgyeié Jelentések i Szombaton a MrrUr-tikiéi: Reggel 7 Örskor +14 4, délután 1 írskrr +17 8, este 9 Arakor +162. Ftlhtaet r Égési nsp borsit égboltozat. Su\'Urdny: Reggel északkelet, délben és este ésiaknyagati szél.
(ÉJtXAka! rddtóJilenUs) a ■eto.rslá-glal Islássl ssls 10 órakor i»-lentt i •gyelSrs lánysgss javulás sí tdt|irásks> aana várlsaW.
Dr. Málnai Intézet
Alspittatott 1893. Butapaat, VI., Bajza-*. 10. Telefon: Aot. 176-31
Elemi tlu és leányiskola.
Leánylyoeum,
mely főiskolai tsnulmányokis ké-, peslt. Internátus bentlskó és fél-bentlakó növendékek számára. A behatások megkezdődtek. — Felvilágosítással és prospektussal szolgál ss Igssgstóság.
A sárszegi korcsmáros lelőtte feleségét
Véres családi dráma egy zalai községben
Nagykanizsa, augusztus y A közeli Zalasárszeg kisközséget véres családi dráma hozta izgalomba.
lelölte feleségét.
Az asszonyi Igen súlyos állapotban szállították be a nagykanizsai
Tegnap délután Wei\'sz Lajos sár- i kórházba, szegi korcsmáros, aki nem élt jó I A merénylő férj ellen megindult viszonyban feleségével, revolverrel | az eljárás.
Még csak ma: „Csak egy kislány.."
JÜ30. augusztus 10.
A kanizsai török világ emlékeiből
Kara Musztafa mosdómedencéje
Nagykanizsa város igen szegény a multak történeti emlékeiben. Nálunk száflífalanszor megtörténik az az érdekes eset, hogy amidőn a történeti niult emlékeit búvárkodó idegen a régi kanizsai vár, várfalak, avagy karcsú török minaretek után érdeklődik, mind-zek közül semmit sem tudunk neki bemutatni. Ha a történelem nem állna őrt a valóság mellett, bizony a pusztulásra Ítélt emlékek miatt könnyen kétségbe is vonhatnák városunk vérzivataros múltját.
Pedig valójában a mostani Kanizsái is csak az tudja értékelni eléggé, aki ismeri annak történelmi szereplését. Mily sokan róják naponta az ulat Nagykanizsa és Kiskanizsa közölt és közülük mily kevésnek van tudomása arról, hogy valamikor ott állott a hires vár, amely oly sokáig merészen dacolt a világhódító büszke félholddal. Ki gondol napjainkban arra, hogy a most kicserélt régi utca-kövezés, a barátok temploma és kolostora s ezeken kivül több középület is nagyobb részt a lerombolásra ítélt kanizsai vár tégláiból épült.
A plébánia templomban azonban még más is maradt fenn a török Idők emlékéül. Mindjárt a főbejáratnál jobbról, a kórust tarló első oszlop melleit egy szokatlan alakú szenteltvíztartó vonja magára a templomba lépő figyelmét A mai emberek közül a legtöbbnek sejlelnie sincs arról, hogy ez a szenteltvíztartó valamikor a hires Kara Musz tafa vezér kanizsai márványmedencéi fürdőjének berendezéséi szolgálta
Valamikor a retteget nagyvezér hónapokat töllölt a kanizsai várban a legnagyobb kényelemben és jólétben. Innen indult 1683-ban Bécs ostromára. Amerre elvonult győzelmes seregével utjál a felgyújtott várak és városok fttstfellegei jcllezték. Diadalt diadal ulán aratott s útközben vagy ölvén várat elfoglalt, de Bécs alatt csúfos kudarcot vallolt. Vert seregének roncsával Nándorfehérvár alá vonult téli szállásra, ahol már készen várta a szultántól küldött ezüst zsinór, amellyel jelezte a mindenható prófétautód, hogy a nagyvezér élete és szolgálata feleslegessé vállak a birodalom számára. Igy fejezte be életét Kara Musztafa vezér, akinek nevéhez fűződik a plébánia-templom szenteltvíztartója.
Kicsi kis emlék a múltból, de egész történelmet rejteget magában. Ha ez a turbánalaku mosdómedence beszélni tudna, mennyi feledésbe ment epizódot elevenítene fel a török rabság korszakából. A nagyvezér lerombolt fürdőszobájából talán a történelmi idők maradványait kutató valamelyik ferences quardián mentette meg az elpusztulástól és biztosított számára helyet a templomban.
Egykor talán a vezér kezéhez tapadt keresztény vérnek volt a tanúja, ma pedig a kegyelem vizét fogadja magába. A templomba lépő hivők áhítattal hintenek belőle ma-
ZALAI KÖZLÖNY *
gukra szenteltvizet s a legkevésbé sem gondolnak arra, hogy valamikor nagyon is profán célra használták. Csak az archeologusok szeme akad meg a különös formájú medencén és fedezik fel benne a török idők érdekes emlékét
A régi Kanizsa török világának csekélyszámu emléke mellett figyelemre méltó ez a kis törökstilü medence is, amely éppen történelmi emlék jellege miatt jutott ilyen kitünteted templomi használatra. *
De egy gondolattal tovább megyek. Amidőn szomorúan tapasztalhatjuk műemlékekben és történelmi vonatkozású kincsekben is szegénységünket, vájjon nem volna-e életképes eszme Nagykanizsán akciót indítani a feledésbe ment mult emlékeinek felszinreliozatalára ? Nem lehetne a Várrélen ásatlsokat rendezni, hogy a nagytnultu régi kanizsai várnak legalább az alapfalai naplényre kerülnének. Ki tuitja, hátha az ilynemű kutatás eredménye-képen egész kis muzeumot sikerülne berendezni a török idők letűnt kor-
szakából. Nagykanizsa ragyogó történeti múlttal dicsekedhetik, de sajnos, hiányoznak e kort empirikusan is szemléltető történeti emlékek.
Mit szólnak mindehhez a történelmi idők szerelmesei?
(vp)
NAPIREND
Augusztus 10, szombat
tfőmal katnllkun Lőrinc vt. HriHral : Lőrinc. Izraelita: Abafl hő 16.
VÁROSI MOZOG. .Csak egy kislány... - Az ellő magyar éneklő, zenélő, beszélő haiucoslllin
URÁNIA MOZQÓ. .Kl a tettes", bűnügyi drima. — „felesleges ember", vlgjltík.
Oyőgyazerlárl í|Jell szulgil*\': I. hó végéig a Sialvstur győgyszerUr.
OőztHrdő nyitva reggel 6 őrálői e»w 6 őriig (héttő, nudli, péntek déluMm, kedden fgéai nap níknri*.). Tel.: 2—13.
Augusztus II, h&tfft
Kőm k&tolikui: Ztuzsanna. Prolesí.: Tibor. l/raeliln: Aba-t hí 17.
Gróf Szapáry László Bécsből Nagykanizsára érkezett, ahonnan Inkére ntazott a miniszterelnökhöz
A gróf szigorú inkognitóban érkezett, de a kormányelnökkel nem találkozott
Niigyktinlzita, augusztus 1) Tegnap délután léi 2 órakor a bécsi gyorssal Nagykanizsára érkezett gról Szapáry László, volt fiumei kormányzó és londoni magyar követ bécsi ügyvédje társaságában.
A gróf, akinek csőd-ügyéről a lapok mostaniban igen sokat Írtak, a Koronában szállolt meg. Sehol nem mulatkozolt és szerette volna nagy-
kanizsai tartózkodására megőrizni legszigorúbb inkognltóját.
Gróf Szapdry- László szombaton délelőtt ügyvédjével együtt bérautón kiutazott Inkére, ahol gróf Bethlen István kormányelnök kúriáját kereste fel, de a miniszterelnökkel nem találkozott. Állilólag a miniszterelnök elutazott inkéről és azért nem volt alkalma gróf Szapárynak vele beszélni.
Lugkővel megmérgezte magát egy Vörösmarty-ntcai asszony
Súlyos állapotban szállították a kórházba
mozást, de miután Észtemé nem hajlandó nyilatkozni leltének oka lelőí, a rendőrség most környezetének kihallgatásából próbálja megtudni a lugkómérgezés hálterét.
Tegnap esle 7 óra tájban a Vörös-murfy-utcu tű számú há-ban levő lakásán öngyilkossági kísérletet haj tolt végru Eszter Jánosné 33 éves munkásasszony. Eszterné egy olyan percben, mikor nem tartózkodott benn vele lakó édesanyja, lugkövel megmérgezte magát. Tettét elörzör anyja velle észre, aki értesítette a mentőkéi. Az öngyilkos jelöltei azonnal beszállították a nagykanizsai kórház belgyógyászati osztályára. Bár az asszony nem sokat ivott a veszedelmes méregből, a száját borzalmasan összeégelte. — Állapota súlyos és néhány nap múlva döl el, hogy a munkásnö öngyilkossági kísérlete végzetes következményekkel jár-c vagv sem.
A rendőrség megindította a nyo-
PRINC\'
■zsazgAzfSzS
darabia P 3-90 a legjobb SyorefAiAt Patrolcumgái-
lö«ók JötitSaaal I LERKEY É« TÁRSA
rflzAkíeiOiewk gyár*
Hudapeat. V/11. Alkot,niny-
ulca 16. Alapítva. lavt. KCpvIaeldk ai oraiáf mindé. kAiaígeben 4IS& kareeletnek._
BOROS HORD ÓK.
Jókaiban levő használt Aszok és tranaporthordók minden nagyság ban (S mennyiségben Jutányos áron kaphatók a
ReazttkSzi Bortiriskedelni Részvénytársaságnál
ÜudaprHt, VIII., K\'tiyérmc/.ó utca o. lel/font József 455-82. Józiol 455-S3. További Egerben és Gyöngyösön Irv*
plncénelelaéL_
| minÖSÉGE.GRZCRSftCCK-GR
FELÜLÍTlÚLHATRTLRn
lHGYBATQnY-UJLRKr
- EGVESÜLT IPRRműVEK ÜT-iUDHPüT.v.viimofafljzriR-uT^
NAPIHÍREK
Hajnal
Már mellém állt gyermek-koromban és most is mindig megtalálom. Becézett. . . Szánón átkarolt, Az álom . . .
Megkínzott, fáradt életemmel, felejtőn óhozzája tértem. És elfeledtem szívesen, hogy éltem . . .
De mint marcona pribék : jött durva, vad kacajjal, s eltépeti tóié szívtelen, a hajnal . . .
(Gllse) IfJ. Laky József
Halálozás. Balatonberényi dr. Karay István kir. törvényszéki biró, Karay l.ajos nyűg kúriai tanácselnök fia Budapesten, 49 éves korában, szivbénulus következtében elhunyt. Tegnap délután (emelték cl széleskörű részvél mellett Budapesten. Az engeszleló istentiszteletet kedden reggel mutat|ák be Balalonberényben.
- Volt 48-asok figyelmébe! lírteslt|Uk a bajtársakai, hogy a inai napra tervezett kirándulást a rossz időjárásra való tekintettel elhalasztottuk. A kirándulás Idejét a Zalai Közlöny-ben közölni fogjuk. Rendezőség.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmull hélen 11 gyermek született, 5 fiu és 6 leány : Dani Ferenc napszámos és Rozsonlcs Máriának rk. fia, Horváth János géplaka-tos-segéd és Herczeg Máriának rk. leánya, Hctesi Qyörgy kovács és Herlelendy Margitnak rk leánya, Szenyéri Vendel vasúti pályaőr és Vitelics Maliidnak rk. leánya. Kalmár József cemenlönlő-segéd és Siflár Rozáliának rk. fia, Spolarics Károly hentes-segéd és Boros Rozáliának rk. fia, Tiszai József napszámos és
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet az eddiginél is olcsóbban árusitom. Ezen kivül a nagymennyiségben felgyülemlett maradékokat minden árban eladom.
Barta Miksa
ZALAI KÖZLÖNY
?.URUR7tl.í
Nagy Annának rk. leánya, Imrei László kömUves-segéd és Horváth Annának rk. leánya, Horváth Imre honvéd közlegény és Sipos Rozáliának rk. fia, Szabó Ferenc köműves-segéd és Klein Margitnak rk. fia. Házasságon kivül szüle.ett I leány. — Halálozás ÍJ történt: özv. Bognár Józsefné szili. Tiszai Éva rk. 88 éves, Herjavecz Mária rk. 19 hónapos, Imrei Józsefné szül. Mlhálecz Mária rk. 27 éves, Krampotits József rk. 19 hónapos (Szepetnek), özv. Francsics Józsefné szül. Szabó Terézia rk. 70 éves, Czimmermann József napszámos rk. 64 éves, Vlaszák Fe: renc asztalos rk. 69 éves, Szilvás Mlhályné szül. Bakonyi Rozália rk. 59 éves, Horváth Károly vasúti kalauz rk. 45 éves, Rodoslls László ref. 6 hónapos, Sleiner András földműves rk. 48 éves (Egyedula), Androslcs János mézeskalácsos rk. 45 éves, özv. Weisz Sándorné szül. Qeiger Cecília izr. 80 éves. — Házasságot kötött 2 pár -. Dr. Molnár Imre törvényszéki jegyző ref. és Kovács Anna rk., Birkás Sándor kovács-segéd rk. és Horváth Mária (özv.) rk.
«= Orvosi hlr. Dr. Strem Sándor fogorvos 2 heti szabadságra utazott. U|ból rendel augusztus 25 -étől.
— Eljegyzések. Király Ern& (Nagykanizsa) és Reichenfeld Berta (New-York) jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit)
Türk Kata és Adler Miksa jegyesek. (Minden külön értesilés helyeit).
— SchUtz áruház. Az Erzsébet-téren lázas építkezés van folyamaiban, mely a jelenlegi nagy munkanélküliségben és az építkezés stagnálásakor tgen épületes látvány. Jól esik látni az érdeklődőknek és kíváncsiaknak azt a sürgésl-forgást, mely a szemlélőnek feltűnik. Különböző iparosok és meslcrcmberek gyors tevékenysége sejteni engedi, hogy a munkalatokkal igen sietnek, az építkezés méretei arra engednek következtetni, hogy itt egy igen nagyszabású dolog van készülőben. Már most felvetődik a kérdések tömege, melyekre a feleletel sikerült csakhamar egy kis utánjárással megszerezni. Impozáns és a maga ne-mélieii teljesen egyedül álló hatalmas áruházat létesít a lőtéren a zalaegerszegi patinás SchUtz cég. A rég tervezett szándék most megvalósul és ez a régi és megyeszerte ismert cég s zalaegerszegi röüzlcttel egyenlő nivóju, méreteiben teljesen hasonló második üzletet alapit Nagykanizsán. Merész elhatározás és önbizalom kell ma ehez, de a SchUtz cég jogosan követelheti meg magá-naK Nagykanizsa kereskedelmi életében az öt megillető helyei. Az érdeklődés annál nagyobb, meri mindenki ismeri a Schdlz céget. Hogy mit hoz a cég a Kanizsaiaknak evvel az uj vállalkozással? Ezt egyelőre nehéz volna elsorolni, de sejtetni lehel mindenkelre azt, liogy hatalmas meglepetéssel fog szolgálni a közönségnek. Ha a cég az itteni közönséget is ugy meg tudja nyerni, mint az egerszegit és általában a megyebelit, ugy Kanizsán is gyökeret fog vetni a vásárló k\'lzönség köztudatában a SchUtz céghez való általános bizalom és ragaszkodás.
rdniof/uSAua az írdem.--Imilbsal kerealmdrlmer f-laart.
1 balatoni leörui
Budapest—siófoki résxe elk ésxllll
Klótok, augusztus 1)
A kereskedelmi minisztérium megsürgette a budapesl—siófoki országul munkálalainak befejezéséi. Ez a munkálat most végre a befejezéshez közeledik és a napokban már ál is adják ezt a 112 kilométer hosszúságú modern országutat a közforgalomnak. Most inig csak a Lepsény és Siófok közölt mindössze egy kis azakarzon hiányzik a végleges burkolat. Ezen a helyen bitumennel itatott makadám készül és ezl a szakaszt a mull évi épitkezós alkalmával azért kellett kihagyni, meri a kérdéses helyen magas töltési építettek és az építésvezetőség a végleges burkolat elhelyezésével várni akart addig, mig a töltés tökéletesen meg-üllepedik. Ezen a néhány százméteres szakaszon is készen áll már az alapzatul szolgáló makadám és a burkolatot Is rövidesen elhelyezik, itatják és felületi kezeléssel lálják el és igy most már tényleg csak napok kérdése, hogy Magyarországon hivatalosan Is átadhatják a forgalomnak lif -ílsö 112 kilométer hosszúságú modern országutat.
Csillagászok Badacsonyban
A Budapesten most folyő nemzetközi csillagaszati kongresszus rlszl-vevői családtagjaikkal együtt augusztus 13-án Siófokra, onnan pedigz hajóval Badacsonyba érkeznek. A tudós Ursa^ág a magvar vendégekkel egyült Bidacsony-Hableányban ebédel és ezután megtekinti a hites badacsonyi hegyet. A külföldi vendégeket, akik hozzátartozóikkal együtt harmadfélszázan vannak, Badacsonyban fogadóbizottság várja, melynek elnöke Malalinszky Ferenc zalai felsőházi lag. A fogadóbizottság az előkelő vendégek tiszteletére kitűnő programút állított össze.
Petii mjm
Európa legdúsabb szácaaras áa jódos nátron-lithlon tartalmú
savanyuvlze.
Ilttaá borrli, UH. lyágytt, latalH.
Kapható fűszer- és csemegekereskedésben
Főlerakal:
KÖVESI HENRIK
Iifykaoliaa. Bagyar-u. 14. IMi»
=«= A Nagykanizsai Közraktárak R. T. e Itó 9-én tartót a ujnépi Elek Ernő elnöklete melleit 31-ik évi rendes közgyűlését. Az igazgatóság előterjesztései a megjelent részvényesek részéről elfogadtattak, az osztalék a lezárt üzletévre részvé-nyenkint 2 P-ben állapíttatott meg, mely a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpénztár R. T.-nál, Nagykanízsní Takarékpénztár R. T.-nál és a Zalatncgvei Gazdasági Ta-karékpénzlár R. T.-nál e hó ll-lől kezdődőleg jul kifizetésre. Az alapszabályok éneimében sorrend szerint kilépeti igazgatósági és felügyelő^ bizollsági tagok ezen tisztségekre újból inegválasztathk.
= Az első magyar éneklő, zenéifi, beszélő hangosfilm még ma a Városi Színházban.
— A „Községfejlesztés" zsebkönyve. A szakminisztériumok legújabb személyzeti s ügybeosztása, az összes vármegyék s Budapest székeslöváros teljes címtára megvan a „Községfejleszté*" most meg|elent zsebkönyvében. Cikkei a falu és város minden problémáját felölelik. A 300 oldalas vászonköléses zsebkönyvel ingyen kapja a hp minden előfizetője. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal: Budapest VIII , Szcntklrályi-utca 31.
KÖLTÖZKÖDÉST
és áruluvarozást vidékre
TEHERAUTÓVAL
\'• » olcsón vállalok.
Legjobb személyautóimmal
olcsón fuvarozok.
B F/N C Z K
Csengery-ut 27. 4iu Telafon: 593.
= Eggerl Mária, Zomhorl Mercedes, Jávor Pál, Pethes, Gárdonyt, Vándori a főszereplők a mai hangosfilmben,
- Hévízi kirándulás. Vasárnap délután 1 órakor a Nagykanizsai Autóbusz Vállalat kék sárgi kocsit indít Hévízre. Viteldíj odí-vissza 5 pengő, csak oda, vagy vissza 3 pengő. Előjegyezni lehet a kék-sárga autóbuszok kalauzainál és a Krátky-tózsdé.Vn
— Állami gépjárómOvezetfl-képzö soflőr tanfolyam nyílik meg a m. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló intézel keretében szeptember 1-én esle 7 órakor az intézet Budapesl VIII., Józscf-körut 6, szám alatti helyiségében. Beiratás augusztus 19-én d. u. 4—5 óra között az igazgatósgi irodában.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezési Kopslein bútoráruház újonnan megnyilt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
VtisarollunU urtozi, nektlld-IOk péaMUnkel Idoennbn-
Kiváló jóminőségll, garantált
HELLAS
selyem harisnya
párja 4
50
RITTER ANDRÁS
Augusztus IO-ig minden vett (3 pár vételnél) I pár Hellss harisnyát kap ajándékba. m
= Cslllárbcszerzésnél s j I érdekében keresse fel a Szent Imre ünnepségek alkalmából ifj. Slern Sándort Budapesl, Lipót-körul 20. Modern ízléses áruk, olcsó árak, kedvező fellételek.
— Llmnológusok a Balatonnál. A Nemzelközi Limnológlal Társaság idei kongresszusát Magyarországon tartja szeptember 23-tól 31-ig. Világhírű ludósok Is előadást tartanak a tengerek és tavak rejtelmes életéről. A megnyitó lieszédet dr. Klebelsberg Kunó mondja. A kongresszus tagjai, akik n világ minden részéből gyűlnek ide, dr. Unger Emil és dr. Maucha R. klr. főadjunktusok vezetésével kirándulnak a Balatonra, ahol két nspol töltenek és elsősorban a tihanyi élettani kutató intézetet tekintik meg. Megnézik továbbá a hortobágyi halastavakat is.
= Végre olyan komoly, magyar gyógyszeres bőrápoló szerek kerülnek forgalomba, melyek a hasonló külföldi készítmények használatát feleslegessé teszik. A .Hortobágyi Diadal" hintőpor, babakenőcs, babaszappan minden gyógyszertárban máris kapható. Ára 70—70 fillér.
fr-y-
Ha

Budapestre jön,
feltétlenül
látogasson el
divatházába
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 9.
őszi-téli
női kabátok, rnhák,
szőrmék, kötött-szövött árok,
fehérnemfiek, intézeti leányka kabátok és ruhák
elAlrás szerint
olcsó árakon!
ZALAI KÖZLÖNY *
RÁBA-KRUPP
é s
RÁBA-A. F.
magyar gyártmányú Ajánlatot adnak ^SSlOfSIltOlC
IMamr Vna- fii Hmi it. . . * .
afispontt iu-«oai6.»a.i 3iiTnhiiC7nb
Budapest, V., Deák Ferenc-u. 18. QUIUUU3£UI%
ás
Brbán Alfréd h dr. Barna Frigyes cty Ozeme biztos, olosó
Budipeit, IV., Apponyl Ur 1. ezlm. é » glzdltágOl
SPORT ELET
A vármegyei tennisxversenyelc másoáiK napja
A kanizsai versenyzők Ismét jól szerepellek — A mérkőzéseket az eső félbeszakította
JÜ30. augusztus 10._
Dugulás él aranyerei bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, má|- és lép-duzzadás, hát- és derékfájás ellen a természeladta „Ferenc lúxaef keserűvíz, naponként többször bevéve, hathatós segítséget nyújt, Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc lóliel viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. A Fereno loxsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzlelekben kapható.
a swqe5w1 "\'.krlígének
aiáasa A°LE«.>üC>BBLAJt. I
_ Mercedes-Benz rekordgyőzelme Berlin éa Pária közöli. A berllíl .Molor" c. lap főszerkesztője Szénássy litvánnal, az Ismert sportlróval fogadást kötöttek, hogy l Berlin—Franklint—Párts-t .O- vonat menetidejénél gyorsabban absolválják a 3 város közti távolságot Erre a célra egy Merccder-Benz gyártmányú .Slultgtrt\' typusn kocsit hssr-nállak. A kísérlet legteljesebb sikerrel járt, amennyiben 4 óra 55 perccel gyorsabban tette meg a szériakocsi sz utat a vonatnál.
„Caafe egy kíflány..." mé£ ma a Városi Színházban.
f Képkere/eaö
| K.oxma
I ji.m hóul 13
— Egy gyermek kezét összeroncsolta a szecskavágó. Bárdós József Magyar-utca 126 szám alatt lakó 5 éves gyermek átment a szomszédba, ahol a szecskavágó géppel kezdelt játszani. A megforgatott gíp elkapta a gyermek balkezét és borzalmasan összeronc6olla. Több ujját a gép kése lemetszene. A kisfiút súlyos sérülésével a kórházba vitték. Miután gondatlanság esete forog fenn, az eljárás megindult.
Tdmof/aaaalr am érde nir -knnbtal IceroakesfelneZ éa (port
Ha feljön Budapestre, látogassa meg a
SZENT IMRE gyógyfürdőt
(lUolUrdSt)
I., Hadnagy-utca 8—10. Döbrentel-tér mellett
Rádiumot tartalmazó ásványvize gyógyít és üdít!
Gőzfürdő ára I pengő.
stao
Nagykanizsa, augusztus I)
A vármegyei tenniszversenyek második nspján meglepetés nem adódóit. A kanizsai versenyzők továbbra is jól szerepellek.
Eredmények:
NŐI egyes: Bozzay ZM—Gllnr-er NT 6 :3, 6 : 2, Oráner ZT—Gyömörey MZ 6:4, 7:5, Makóné NZ-Rupprechtné MZ 7:5, 6:0, vitéz Horvátltné MZ—Fülöp Gila MZ 7:5, 6: 1.
Férfi egyes: Szentkirályi KG — Sztersrky KG 6:2, 2:6, 6:2, Mike ZT—Szentkirályi KG 6:2, 6:2, Hoffmann NZ-Gonda NT 7 :5, 6:3.
Vegyes páros: Bitlera, Makóné NZ-Jín, Fülöp Márta MZ 6:4, 6: 1, Gonda, Oünser Lili NT—vitéz Berla, vi\'éz Horválhné MZ 6:4, 6:2, Ajlhay KQ, Gyömörey MZ—
Schmldt, Helmeczy MZ 6:2, 6:4, Szentkirályi KG, Rupprechtné MZ— Bruck, Fülöp Gitta MZ 6:3, 6:2, Bittera, Makóné NZ—Csathó, Helmeczy Márta MZ 6:4, 6:1.
Férfipáros: Forintos MZ, Cseh NZ —Schtnidl, Bruck MZ 6:3, 6:0, vitéz Berta, Ján MZ—Ajlhay. Szentkirályi KO 7 :5, 6:4, Briglevics MZ, Mike ZT— Forintos MZ, Cseh NZ 6:4. 2:6, 6:3.
ifjúsági férfi egyes: Briglevics MZ —Keszler ZT 6:0. 6:1, Hoffmann NZ—Relüchl KG 4:6. 8:6, 6:1, Darás NZ-Bódy MZ 4:6, 6:4, 6:3, Briglevics MZ-Komlós ZT 6:1, 6:3, Hoffmann NZ—Darás NZ 6:4, 6:3.
A mérkőzéseket az eső miatt félbe kellett szakítani.
7
Augusztus 10., vasárnap
fix. elsfl magyar éneklő, xenélö, bcsxélö Hangosfilm I
Csak egy kislány...
Inátztt: flaál Béla Int: Stefutiei Károly
Főszereplők: Eggart Márta, Zombort Harootf OS, Jávor Pál, Palhaa, Qérdonyl, Vándor!.
Előadások 7 és 9 órakor.
URÁNIA
Augusztus 10., vasárnap
KI A TETTES
A Bcllemy pör. BUnllgyi dráma 8 felv. Főazeicplők: Loatrloc Joy, ■■rg.rtt Livingston és Botty Bronson.
Felesleges ember
Vígjáték H felvonásban. Főszereplők : HMIIIam Hatnaa és Joaaphlna Dunn.
Társaság elnöke — Inléz beszédet az indulókhoz. A versenyre számos női uszó is jelentkezett. A 14 km-es távra kísérő hajó is indul.
(Az Ifjúsági levente labdarugó csapatok) ma délulán folytatják kupamérkőzéseikéi, melyben már nagy küzdelemmel versengenek a győzelemért. Az első mérkőzésben a .Kiskanizsai Levente" és az ,Egyetértés* méri össze erejét. A második osztályban az erővesztő Sörgyár jálszá a Bocskayval az első mérkőzését. Ezután az NTE játszik a Jóképes-ségü Haladással barátságos mérkőzést, hogy ezzel a mérkőzéssel már felkészüljön kellő tréninggel a rövidesen meginduló bajnoki szezonra.
Mérkőzések sorrendje a Zrinyi-pályán: Fél 2 órakor: Bocskay— Sörgyár, 3 órakor: Egyelérlés— Kiskanizsai Lev., 5 órakor: NTE— Haladás.
Kerékpáros cslllagtura Zalamegyén kereszfOl
Nagykanizsa, augusztus II A belügyminiszter lelralhnn közölte a vármegye alispánjával, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetségnek engedélyt adotl Országos Kerékpáros Csillagtura rendezésére, amelyei lolyó hó 16-án és 17 én Urtanak meg. Tizenkét ulvonal van 6 a kilencedik Zalavármegyén ál vezet a következő községek érintésével: Nagykanizsa, Galambok, Kiskomd-rom. Balatonmagyarod, Égenfötd, Sármellék, Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarc, Balatonederlcs, Tördemic, Badacsony, Badacsonytomaj, Rendes,
Révfülöp, Szepezd, Zánka, Akaii, Balatonudvari, örvényes, Aszófő, Balatonfüred, Ardcs, Csopak, Palóz-). r., Lovas, Alsóőrs. Budapesti irány Albertfalva. Fjjhivja a miniszter az alispáni,* hogy a szükséges rendőrhatósági intézkedéseket erre az alkalomra foganatosítsa.
Ma lesz a balatoni úszóverseny Balatonfüred, augusztus 9
Ma, vasárnap lesz a Balatont átúszó évenként megrendezésre kerülő úszóverseny. Az indulás a balatonfüredi strandfürdőtől lesz, ahol Wlasslcs. Tibor báró — a Balatoni
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezett olcsó árak mellett
ir megnyílt az uj helyiségében.
l| • í rr Saját érdekében jöjjön el és tekintse meg.
norem JCIIO menyasszony dlvatárnház Nagykanizsa, Központ szálloda épület (Mi nlt befyii)
ZALAI KÖZLÖNY
i JU augusztus
KÖZGAZDASÁG
Busza kivételével ufból csökkentek a termés-kilátások
A legújabb hivatalos vetésjelenlés
A cukorrépa a nagy szárazság miall nem tudott kellőleg kifejlődni. Jelenlegi becslés szerint 10,548.000 q cukorrépatermésre számithatunk. A mull évihez képest léhát mintegy 5,522.000 q-ával mutatkozik kevesebb. A takarmányrépa a nagy aszályt szintén megérezte. A kerti vetemények kissé
Budapest, augusztus 0 A legutóbbi hivalalos velésjelen-tés közzététele óla elteli két hét időjárását vállozó, de többnyire meleg hőmérséklet és az ország legnagyobb részében bőséges esö jellemezte. Az esők a tengeri szemképződésít, a burgonya késői fajtáinak, a répaféléknek, a kerti veteményeknek fejlődését, valamint a mesterséges takarmányok gyarapodását és a rétek ftl-növését segítették elő. Számotlevő fejlődésre azonban nem lehet számítani, mert a hosszantartó nagy meleg és szárazság ulán az eső a legtöbb vidéken már későn Jött.
A buza hordását befejezték és a cséplés is javában folyik. Mostani becslés szerint országos átlagban kat. holdankint 667 q, vagyis összesen mintegy
19,094.300 q a valószínű búzatermés, tehát 128.000 q-ával jobb a kélhél előtt remélt termés mennyiségénél.
A rozs cséplése jól előrehaladt. Mostani becslés szerint kat. holdan-ktnt 623 q, vagyis összesen 6,801.000 q a remélhető rozstermés,
léhát a kéthét elöni becsléssel szemben mintegy 73.000 q-dvat kevesebb.
Az árpa cséplésc javaban folyik. Katasztrális holdankint 654, összesen ntinjegy 5,192.000 q a valószínű árpa-termésünk,
amely mintegy 54 000 q-ávul kevesebb a két het elölt reméli mennyiségnél.
A zab aralásl befejezték, a nagy meleget nem birta é» a hirtelen éres következtében a szemek nem fejlődhettek eléggé. Jelenlegi becslés szerint kat. holdankint 5 q összesen mintegy 4
2,268.000 q zab termésre számíthatunk.
tehál mintegy 23.000 q-ával kevesebbre a mar ket hétlel ezelöit is gyengére becsllll termésnél.
Szemestengerit a hosszantartó szárazság igen megviselte, a esőképződés nagyon hiányos. Általában igen gyenge tengeri termésre számíthatunk.
A tengeri idei területe ,,873 489 kat. hold, amely területen k.rt. holdankint 6.88 q összesen mintegy 12,895.000 q tengeri termésre lehet kilátásunk. A mull évben 18,941 370 q tengeri termésünk volt A burgonya fejlődése a nagy szárazság miatt elmaradt. Jelenlegi becslés szrrinl 14,470.000 q bárgonyatermésre számíthatunk. Az idén remélhető termés a tavalyinal mintegy 7,213 000 q-ával keves bb.
javullak, azonban a szárazságot színién megsínylették. A lóhere és lucerna gyenge termést adott, leg-nagyobbrészük kisüli. A legelók a legtöbb helyen kisültek.
Szőlőben helyenklnt a jégeső 40—50 százalékos kárt okozott.
Mennyiségileg közepes, minőségileg elég jó termés kínálkozik. A bor ára minőség szerint maligánfokonkint 11/2—4 fillér közölt, literenkint pedig borvidék és fajták szerint 25-110 fillér között váltakozik. A borkereslet lanyha, a kínálat némi élénkséget mutat. Legközelebbi hivatalos vetés-jelentés augusztus 30-án tétetik közzé.
Az állami földvásárlási akció
Budapest, augusztus 9 Az állami földvásárló*akció, amelynek során kisgazdák árverésre kerülő birtokait fogják megvásárolni, szeptemberben kezdődik.
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
laboratorlumában FAut 3, udvar
í—) Országosvésárok. Vas-, Sopron-, Zala- 6b Veszprémmegyében legközelebb a kővetkező helyeken lesz országos vásár : 11-én Vasváron (Vas), Nován (Zala) és Kertán (Veszprém) 1Ó-, marha- és klrakóvásár. Veszprémben ló-, marha-, sertés- Juh- és klrakóvásár, Bőben (.Sopron), Nagykapomakon és Szentgyörgyvölgyön (Zala) marha- és kirakó-vásár. 12-én Mihályiban (Sopron) ló-, marha-, sertés-, Juh és klrakóvásár, Kerkaszentmiklóson (Zala) ló-, marha-08 klrakóvásár. 13-án Ajkán (Veszprém) ló-, marha-, sertés-, tuh- és klrakóvásár, Csornán (Sopron) IÓ-, marha-, sertés-és Juhvásár. 14-én Devecseren (Veszprém) ló-, marhalt sertés- és Juhvásár,
Intézeti és iskolai
harisnyák, kesztyűk,
fehérnemű számok és betűk
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. CSENOERY-UT 2. SZÁM. Telefon 406.
3.T"_
Sxékely Vilmos buiortelepe
♦ Nagykanizsa, ▲
Kaxincxy-utca 4. sz ^^r
Ó r i á ■ i válaszlék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak melleit.
Hltelképna egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
SsjAt kárpitos és díszítő műhely.
Gyenge, vagy nem tiszta a hangja a
rádióiának,
telefonáljon a 91. számra, azonnal küldök megfelelő
Philips csoda csövet
és Ön bámulni fog a hangerőn és liangtisztaságon.
Szabó Antal
fegyver, lősiertvsportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya
K,-s/.lli\'-l\\\'-ii i/.nl.u I" . murim kjr.-ik■ vrtsúr. I.i\'knn (Ntiprotl lilcgM/illll) muriia ós klrnkuvAsAr. l.óvon |Sn|iniul li;.. mnrlm . sertés , Juli rs kirakó \'
l\'illkukerti-HFM (Vas im-gs/.AIIt) marim és klrnkrtviWir, n klritkóviWir I.Ylmi m tart. tll-An Nagyrákoson (Vük) mnrlm és klrakóvAsAr. l*7-ón SenyetlA7.An (Vas) klrakóvAsAr. i.s-Au VAsArosmlskén (Vas), i\'acsán {\'/.nini Irt-, marha- és klrakóvAsAr, Nagyer.nntmlliAlyori (Vns megszAllt) ós Kővagóórsön (Zala) ló-, marha . Her-tés-, Juli- és klrakóvá-ár. 19-én Vópen (VnaJ ló-, ruarliH- és klrakóvAsAr, 1\'ApAn (Veszprém) ló- és marhavAsAr, 21-én podlg sarlós-, Juh- és klrakóvAsAr, Csapodon (Sopron) 16-, marhn-, sortén-, luh-és klrnkóvAMArJIosazuperesztegen (Vas) \'/.AlaazeatlAszlón, I.ajoekomAromban és Sióiokon (Veszijréml 16-, marha- és klrakóvAsAr. 22 en Mlkosszéplakon (Vns) luarlla- és klrakóvásár, Veszprémben I6-, marha-, sertés-, Juh- ós klrakóvAsAr,
(—) Hibaigazítás, fi nagykanizsai országos vásár állafforgalmáról írott cikkünkben szedést hiba folytán az állott, hogy 16 vagon lovat Csehszlovákiába vittek ki. Ezt ugy iga-ziljuk helyre, hogy 16 vagon szarvasmarhái szállítottak ki Olaszországba, ntig Csehszlováklába 1 vagon ló meni.
Zürichi zárlat
ráris ZU 23, London 35 03\',\'t, Newyork 31400, Hrtlssel 7195, Milano 26 94, dadrfd 57-20, Amsterdam 207 171/a. Berlin
122 80, Wien--. Sofla J-72Vi, Prw.
l5\'24Vi Varsó 5779, B.dapest IO-ÍI, (elgrad 9" 121/4, BuVnr... 1061/t
Terménytőzsde
tluza tszt. 30/111., dl. 30 flll. és a rozs 15-20 flll. esett.
U|buxa llsxsv. /7-es 19 20-19 40. 76-aj 1935-1955, 79-es 1955 19 /0, SO-a, 191)0-19 90, dunánt. 77-es 18 05-18 20 78-as 18 20-1835, 79-es 1840-1855, 80-ss 1845 -1860, u| rozs 11-55—1170, Isk .rp. 15 50-15 75, sflráipa 17 00-18 50, sab 17-20 -17-60, lengeil tsxL 18 00— 18 20, dunántnil 17 60 18 00, repce 272 5— 27-75, icwns 1000 -10 40
Klatji: Whslal Kyowtla «s k»iMiM Vállalat, KanrifliaDlzcnn. Felelős kiadó: Zalai Károly.
lataá-itrfcafl Ui«ttt«i Naj yVaalxaa 7V. —
Nyilt-tér.*)
Ezúton figyelmeztetek mindenkit, hogy fiunknak, Varga Lajosnak, semmitéle hitelt vagy kölcsönt ne adjanak, mert azokért felelősséget nem vállalok és azt ki sem fizetem.
Varga János és neje Oyár utca 49.
*) E rovsl slstt köxldtlekért sem s szerkesztőség, jem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
RÉigíjloÉ
vese-, hólyag-, gyomor- és cukor-iMjuknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vetc- és hólyaehomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsörenflu gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül alkalmas. Állandóan fri«s töltési Pörakttr: "
WEISZ MÓR
N<mj kaiilma, KlaMy«. 31.
V.1.I0. aié\' HH
NAGYKANIZSA
SZENZÁCIÓJA
lesz e hó végén a
ÁRUHÁZ
megnyitása.
ZALAI KOZLUNY
1930 augusztus 10.
Aj aprihintetések dija 10 az/te »0 f\'IMr, Minden további aló dija 0 fl.l. Vasár- t* ünnepnap 10 szóig 80 fillér, mindaa további szó dljn 8 fill. Szezdán és péa-leken 10 (zóli 80 fillér, Minden továbM iló dl|a 8 Ml. Cimaaó > minden vastagai* tieltlból álló SIÓ két uénak számlS-tátik. Állást kere/ióknek 50Ws engedmény.
Hlrdatéaak 8 (Sl< pengS 5ssse||«n alul a .alaalagaa kSnyvaléa, aaántláaáa alkarOléaa végatt a I 8 r a flaatandSk
Eladó Csengery-utca 18 aUill 724 fl-öl lelek.____3»59
Magyar-iatoa 96. szint slstl egy szoba-konyhás utcái Iskis augusztus 15-re kiadó. 4165
Legjobb csukott bérsutók legolcsóbban négy és hatszemélyesek Ksulmann Mané-nél rendelhetők. Telelőn 167, este 571.
Elvállalnánk egy elaggott házaspár telies ellátását gondozását és esetleges ápolását megtelelő ellenérték ellenében Clm s klsdóbsn. 3810
Ha ló bort akar olcsón Inal, "ti vitessen kóstolóra 1 liter
aranyheiylklkarér förösbort
10 IIIKrórt. Blilo*. hoz, tllandósn sít fo, Inni
•AFRAM itZSEF
Teleloa XSS. rc,i«rk*,r»k«líw Manrar-n. 74. S II.rt Ulíloni.ndlllil, htiho, küldök.
Paplanokat pehelyből, vattából ké-azil, valamint átdolgozásokat la elfogad
Deutsch Szellna, Pó-ul 15.
4073
Kétaaobáa utcai lakát és kéttzobás, fUrdószobáa udvari lakás sz összeg melléj helyiségekkel a belvárosban november 1 le kiadó Lénárt bórliereakedés 409.1
Pénat löldbIrtokra és házakra korlátlan összegben, méltányos ksmat mellett tolyó-sltlst Sattlar Lajoa lrodá|s, Erzaébet-tér 15. stám, sz igaztágügyl palota átellenében. 3330
Ksrsssk a város belterületén agy nagyabb agy-
konyháa lakÓ$t.
Clm i F6-ut II., Azclatban.
Só-utca 6. számú nssBáshás eladó Bóvebbet Tóthné tuzóazalonjtban. 4134
Hársmsxsbás nagyon szép utcai uri lakás fürdőszobával éa minden mellékhelyi aéggei kiadó november hó I re. Clm a kiadóhivatalban. 4129
Calnoaan bulorozott ssoba azonnal kl-adá Ctengery ut 1., II em , a|ló 4 4147
■áayaaabáa, teljes komfortos emeleti Iskás kiadó Erzsébet tér 14. tr. 4I3S
Margitfürdő
ttit Csengeryut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig w
Márvány kádlflrdói^íi P 150
10 jegy vételnél......Pl —
Igénybevehetlk egyesületek, vállalatok Is
Tyukszemvágás......P —-40
Maszirozás........P — 30
FíllWü. uhurfliM izatnirf kutlésstl.
Máaak 5, 4 és 3 szobás ais|éaké-aak, lobb nagyobb és kisebb jövedelmező bérházak, ansalataa és aalathá-xak, vendéglők, birtok Baranyában 5CÜ. 400 éa 300 hold megfelelő épületekkel kötél az állomáshoz, Siatsadhaayan 10, f. éa 2 hold bírtak épulelekkel, a«SI8-blrtok azentgyörgyvári és bagolai hegyen 5, 3, 2 és 1 hol.l pincékkel, Látá-rtagyen 10, 6 és 5 hold birtok épületekkel, FBrhéssoan 13, 4, 2 éa 1 hold pincével és lelszereléaael. Malasaa aomogymegyei nagyközségben jövedelmező vizlassalosn
2 szobás u) ház, Islá.ló, pajtával. 3 hold lölddel olcsó árban eladók. — Bővebbet : Dukáaa Mlkaa Nagykanizsa. Szeinere-utca 3. szám. 4173
Két háromszobás lakéa tUrdószobával mellékhelyiségekkel november l-re kiadó\' Bóvebbet a Fekeie Sas gyógyazertarban Ugyanott egy kétszobás lakás is kiadó. 4187
Kétszobás lakás november I fe kledó keiehenlcld húsüzemnél. 41\'0
Kiadó Sugár ul 12. emeielen, egy ele gáusan beretidezil ulcal szoba egy, vagv kél ut részére, augusztus 15 le. 4220
Csinosan bútorozott küloiibejáratu szoba azonnal kiadó Fóut 24 . 3731)
pénakflloatttst bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban iolyóslltat Aoxél Ignáo pénzkölcsön közvetítő irodáia Nagykanlsaa, Horthy Miklót-ul 2. szám. 3876
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
zsoldos oyula
szakképzett lálazetésznél ksphaók Fő út 14., Biztosító palola. Óra-, ékszer, és látszertlzlet. Szakszerű Javítások.
Jllaáaáaaaban a postaut mellett, a vasúti őrházzal szemben levő ház 1200 □•öl telekkel, 15 méteres lakóházzal, istállóval, kut az udvarban, szabadkézből eladó. Clm s kiadóban. 4051
F6IBar6t4 taj állandóan kaphaló — TeJkOzpoatnáJ. 3727
Caatádlháa elköltözés miatt azonnal eladó Szekeres Józaelu. 22. 4168
Clsőrendü kerecsenyi
sajál terméstl zöldfehér asztali bór
Viszonteladóknak vagy bárkinek nagyobb vételnél ... 30 fillér Schiller ^sztall bor 26 lillér
1011J£ H 0, Batmyány utca 10.
Cssngsry-ut 13. az. a. házban utcai, raktárnak Is alkalmas nagy miihelyhelyiség laki Mai, ugy 1 szobás utcai én 1 nqbit udvari lakás mellékhelyiségekkel aftftmal kiadó. 4164
Egy két szobás lakás november 1 - érc kiarié Magyar utca 43. si. 41tö
Sssrvsxő tiaurtvlsslőket llzelés, napidíj és útiköltség téiitése mellett alkalmaz üazdák Biztosító Szövetkezete. 4171
Modern magánház 3 szoba, fürdőszoba, azonnal kiadó. Sugár ut 41. -4181
Krámer Zoltán
régi Üzlethelyiségéből Kazinczy-utca 3. azám alá költözött, közel az uj postához Aruiakiárát most olt minden eilogad ható áron áruailja el,
Egyaa olkkak félárnál la Sál a oloaóbbak 1
lakoláa ayaranakakat ellátásra ut
rény díjazásén url csslád elfogad. Clm a kiadóban. 41HI
Tapaaatrl aaSnyag 3iAX21/t-es, alig hassualt, jutányosán eladó Clm a klsdóbsn. 4185
lakoláa gy.rmakaket teljes ellá lásra vállal — Weiser Jánoané, t-őul 9 II. emelet. 411-2
Szepesi imre
Zrínyi Miki a-satoa 22.
csatornázás, vízvezeték berendezé*. l* pfllcl és mű-3211 bádogos. Telefon 2-95.
aindannemQ földmunkát és ut-
cináiásl, ulépitési legjuiányotabb áron vállal (Juzsvány Jlnos Nagykanizss. Vörös-marly-utca 67. -4179
Diákok taljaa ellátásra felvételnek. Bő,ebbel az IpaiieslUletl jegyzőnél. 41S3
Fiatal, végzel! gazdatiszt bármilyen gazda sági-felügyelői, vagy könyvelői munkái vállal Clm a kiadóban. .41-6
S. p-egyszobás, konyhás lakás az összes mell khelyUégekkel azonnal kiadó Zrínyi
I Miklós-utca 16. -il 83
wli JÜiSl a|| \'\' " " "
\' i11iái j • ^vVi- .....i it • -« ■ i
MI nintó^ .....
BORSAITOK,
ízűlözuzúk és törhölytÉpok.
Kéziliajlásra: kflnyökszerke-zetü Kossuth, Hegyalja, kellős kosaru, viznyomásu sajtók.
Erőhajlásra: folytoninűködő Archlmedes
Szilágyi és Diskant gépgyár,
Miakolo.
He pazarolja a drága magyar pénzt
kll földi készítményekért! Használja a gazdaságos
II.
mert csecsemők gyulladí át. hölgyek, urak Izzadasát gyorsan és
maradandóan gyogyilja. Hladeu gyógyszertárban kapható I Ara 70 Illlér. titc
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17190/1930.
Hirdetmény.
A májkóbergi legelő víztelenítése végeit szükséges mtinkólátokéit ii. m. a tervezett viz-árkokból cca. 6.000 ni3 fíild "kiásását 0.50-1.50 m. fenékszélességgel, 1.50 m. átlag le-ásással, I : I arányn résztível, föld 2\'oldalra dobható 050 in. padka meghagyásával, a nyert föld elterítésével f. hó ll-éti tl. e. 9 ómkor a városi erdőhivatalban árlejtés utján vállalatba adom. , Polgármester
Koó Kálmán
ntfiaaztalea
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazinczy-utca f>. a poalapalolával szemben.
Állandóan nagy vAlaaz-ték mindennemű bútorokban. „m
1930. i\'k. 6516. tz.
1930. vght. 1305. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Rapoch Aladár ügyvéd által kép vls\'ll Székely Vilmos kérelmére ét javára 8)8 I\' 20 flll. követelét és járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Jártsblrorág 7101/929! sz. végzésével elrendeli klefégitéai végre-hajtás folytán végrehajtást szenvedőlól le foglalt 1300 P becsértékü ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság fenti számú végzésével as árverés elrei.deltetvén, annak az 1908. évi XL1. L e 20. §-a alapján lentirt, valamint zálog|ogot szerzett más loglalul k javára is a vtgiclia|lá&l szenvedő lakásán, (Isidében Nagykanizsán, Só-utca 2 azá n alalt leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 13-lk napjának délelőtt IIVs órája lllzelik kl, amlkoi a bíróilag lefoglalt motorkerékpár s egyéb Ingóiágokal a legtöbbet ígérőnek kéfzpénziizeiés ellenében, esetleg becsáron alul Is el fogom adni.
Nagykanizsán, 1930. évi Julius hó 30-án.
Elek László s. k. 4iti klr blrótági végrehajtó.
Zalavár község elöljáróságától.
672/1930.
Hirdetmény.
Zalavár község tulajdonát képező és kistejgyüjtő (Izem s vegyeskereskedés céljaira szolgáló helyiségeket folyó évi augusztus hó 24-én d. u. \'/z4 órakor Zalaváron a jegyzői irodában a legtöbbet ígérőnek nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe adjuk.
Árverési feltételek ugyanott megtudhatók.
Zalavár, 1930. augusztus 4 <>» Elöljáróság.
Értesités.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Király utca 18. sz alatti Osvald Ferenc-léle
borbély- is imitt
átvettem
és azt saját nevem alatl tovább vezetem. Kérem a t. közönség szives pártfogását. Figyelmes kiszolgálási
Tisztelettel
Závár József
borbély és fodrász.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A nagykanizsai ág. bilv. evangélikus egyházközség versenytárgyalást hirdet Nagykanizsán, Csengery-ul 37. szám alatt levő telkén gyülekezeti kultúrház felépítésére.
Az építési feltételek a lelkészi hivatalban megtudhatók, ugyanott a terv megtekinthető és a költségvetési minta I P áron megszerezhető.
Ajánlattevők a végleges döntés megtörténtéig kötelezettségben maraditok, ellenben építtető egyházközség a beadandó ajánlatok fölött mincínn kötelezettség nélkül szabadon választhat.
Ajánlatok a lelkészi hivatalban lolyó évi augusztus hó 15-lg adhatók be,
Nagykanizsa, 1930. éíi augusztus hó 9-én.
un Evang. egyházközség.
1930. auguszlus 10.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Zsák,
ponyva,
zsineg,
kévekOtA és manilta legolcsóbb HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
pasztörizált, a kívánt időben házhoz szállítva rendszeresen
kapható
Tejszövetkezeti Központnál.
Telefon
3-49.
Telefon
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
fürt kutat
ERDÉLYI JENŐ
gépipaivállalalával
Zalaegerszeg. Telefon: 43.
Készít:
vlavnxaték és ■■ivallyuheren-dexitaMtt, traktorok, autóit
ertesites.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT
„KRISTÁLY"
lorrás és (ldilő ásványvizének fólerakalát átvettem.
KitünA borvíz, üdit, gyógyít I
Szives pártfogási kérve, vagyok teljes tiszteieltel »i3
WEISZ IGNÁC
szlkvlzgyároa és :örraktára
Hsgykailiss, Horthy Hlklós-nt 25.
Telefon 101. Telefon
Varga Nándor
modemül felszereli sa|át műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 H-lől, férfi, női ruhák legolcsóbb árban tisztíttatnak.
Gyüjlólelep :
Kazinczy u. 8.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modc n szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garage. Uszoda.
Balalon legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve wi 25 szobával és étteremmel.
A legszebb -week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5 50-től és Julius 1-töl 6\'50-től.
Saját strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villalclkek parcellázására felvilágosítások. Arak ölenkint 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Balaton magyarod község elöljáróságától.
Szám: 655/1930.
Hirdetmény.
Balaton magyaród község képviselőtestületének 8/kgy. 1930. szánni határozata értelmében ezennel közhírré tesszük, hogy a „Balatonmagyaródi volt Úrbéres Birtokosság" tulajdonát képező
és melléképületei folyó évi augusztus hó 24-én d. u. 3 órakor Balatonmagyaródon a jegyzői hivatalban 1931. január hó 1-töl számított 3 évre nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni.
Árverési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői hivataliban megtudhatók.
Balatonmagyaród, 1930. augusztus 4. 4151 Elöljáróság.
Uyáilelep : Hunyadl-u. 19
K<
Ülünfele
kutak, centrifugál
szivattyúk,
kitűnő karban levő
gépszijak
ftwdhiyQII olcsón Itaphatók
Sartorl Oszkár Utóda
cépil Király-u. 39. Teleion 362.
Színehagyott, l«kó és kopott
cipőjét, bőrkabátját, reükUljél és minden bflrtárgyát vlllanyeríre berendezett legir.odtrncbb bórfestógépemen
Cemco lestékkel tartósai ée ujjáfeetem. A lestér « bőrt puliin lartjs, minden színben esrkóiolhetó és bármely szinti tirgy tetszés szerinti színre Átfesthető
LÉNÁRT IMRE bfirktrtskcdi
,;„ DfAk-lér 12.
■EHUVm JÚZSEF H Ül
Király-utca 45.
Telefon 2 71.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást hedfetó fizetési feltételek mellett.
Állandó raktár külónléle » 5 fUrdftaxobn b.r»nd.x6««kbAI.
fehérnemű éj haNSn &loppoláS,varr ásishj^
VARRÓbíP RtS^\' NAGYKANIZSA Flókblete: Fő-nt 1.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utca 8.
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel bcrcndezell elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lili. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekölletés 2-es és 46-os kocsikkal.
Gabona csávazószerek
l\'or vagy száraz pácok: Arzópác:
20 de"<ás csomagolásban ára P 1-20
1 kg-os . ára kg.-kintP 5-30
6 . ... P 5-20 Porzót:
20 dekás csomagolásban ára P 1*40
I kg.-os . ára kg.-kint P 5 80
5 . ... P 5-80
Tll\'antln porpác:
20 deKás csomagolásban ára P 2-40
1 kg.-os . ára kg -kint P 8 10
5 . . „ ,. P 7-90
25 „ ...... P 7--
Nedves pácok: Blgrlol:
25 dekás csomagolásban ára P 2-— 1 kg -os „ ára kg kint P 7 —
10 kg -on loltlli „ ,. „ P 6 40 ítlgozón:
70 dekás csomagolásban ára P 290 V. és I kg-os csomagolásban
ára kg.-klnt............ P II
5 kg.-os cso.-nagoláabin
ára kg.-klnt............ P 12 50
Tlllantin nedves pác: 25 dekás csomagolásban ára P 3 ?0 i/i kg.-os „ ára kg.-ként P 6-40
I ,. „ „ „ P 12 80
5 és 10 kg.-os...... P 12
Az ársk sb Nsgyksnlzss értendók, eredeti gyárt csomagolásban. (Nagyobb mennyiség vételénél árengedmény).
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag-, műtrágya- és növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Teleion 130.
MAKULATUR
papir
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
gyfinyürü mod.cn
cserépkályhák
fehér és szines
klvilelbon . I.gklaátóbb mlní-.Agben, ntajdn.m
a rendes ár feléért
kaphatók, mig az alkalmi vétőiből azármaió készlet tart
S
utca 39. Telefsi 362.

Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarit meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5, szám
és
SOPRON, Várkertet 62
Alapítva i 1887-ben.
Nyomatott i PéJzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető • Zalai Károly.)
70. évfolyam 182. szám
Nagykanizsa, 1980. augusztus 12 kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KOZLQRT
Surkustőatf te ktatttaU, Fó-st 6. Keszthelyt ŐkkUdóhtveU! Kooatb UfoM. 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bőflietid ta: mkón I peiuó M BUfc Telelőn: NagykanGi. 78, Kessthcly 22. ealrn.
MiVrf lőtte le Weisz La/os korcsmáros a feleségét?
Riport a Lapi-csárdában történt revolveres családi tragédiáról
NagykanlzgA, Augusztus 11 „Welsz Lajos, a l.apl rHAnlii korenmérona revolverrel lelőtte fetosógót. Wol«7. Lajost a csendőrök letartóztatták."
Ebből a szűkszavú közleményből szerzett tudomást a nyilvánosság arról a családi drámáról, mely csütörtökön este végbement a galambok—nagyrécsei országulon fekvő Lapi-csárdában.
Azóla az áldozat: az asszony a nagykanizsai kórházban fekszik átlőtt tüdővel, a merénylő fér], akinek kezében megvillanl a revolver Itlze, az ügyészség fogházában várja további sorsát
*
A Lapi-oaárdában
A Lapi-csárdát jól ismerik Nagykanizsán. Régi, kedvenc kiránduló hely. Autóval tiz perc. Az országút és a korcsma közölt árok, mely felett keskeny palló visz ál, A korcsma llplkus útszéli csárda. Kis lábián ennyi áll:
Aa. Illiaita Mihályé
kárctmája
Benyitok az ivóba. Négy asztal. Gerendás mennyezet. Két petróleum lámpa függ az asztalok fölött. Padok, székek. A falon berámázva, megsárgulva egy régi italmérési engedély Még llllsits Mihály nevéte kiállítva. Mellette egyéb hatósági dokumentumok.
Ügyes kékszemű fiúcska szalad elé:
— Hivjad fiacskám a gazdái.
özv. lltistts Mihályné jön. Fekete-
ruhás, nem nagyon Idős asszony. Eleinte kissé bizalmatlan velem szem ben. Érthető. Ki beszél szívesen arTÓI, hogy a lánya meg a vöje nem éltek |ól egymással ? Hogy revolver dördüli cl a kis familia körében akkor, mikor épen éj|eli nyugovóra tértek. Ezek mind olyan tragikus mozzanatai az életnek, mely ha már megtörtént — meglörlént — de ne beszéljünk, vagy ne beszéltessünk róla.
Elmondom az asszonynak, hogy mi |áratban vagyok. Láthatólag megnyugszik. Csendes fájdalommal, amit csak a szerető szülő érez lelkében, ha gyermekei sorsál igy irányita a végzet, kezd beszélni:
— Nem éllek jól, kérem. Egyiknek is van bűne, a rpisiknak Is.
— Arról bcszélnel&fiogy az asz-szonyra féltékenykedett az ura?
— Hát, kérem, ami igaz, igaz. A leányom, de az igazság az, hogy udvaroltatotl magának...
— Hány éves házasok ?
— Tizenhét, tizennyolcadikban
vannak A leányom 33, az ura 46 éves. Két év Ah különösen elromlull köztük az élet. A vőm inni is kezdeti.
Beljebb kerülünk a lakásba, ahol a dráma lejátszódon. A konyha mellett haladok el, ahol cseléd baj lódik az ebéddel. Két fiúcska és egy kislány bújnak meg és ügyelik, hogy mit akarok. Pár nap óta sok „hivatalos" személy fordult meg a Lapi-csárdában...
Nem jó az, ha egy útszéli korcsmában komoly cvikkeres urak érdek-lödnek afelől, ami történt. Inkább töltsék meg a sönlésl a |ókedvű borozók, vagy kirándulók, minthogy az a jellegzetes kékszínű jegyzőkönyv pipiros álljon rajta, a két deci, meg a pintes Üveg helyett...
Igy gondolja ezl mindenki. Igy özv llllslls Mihályné is, aki bizony nem igy képzelte el csendes öregségét, melyben még a revolvernek is jut szerep...
Zsúfolt szoba ez, aliol a dráma lejátszódolt. Két ágy egymás mellett. Székek, divány, szekrények, a falakon családi képek. Az ágy fölött fialalpár képnagyítása.
Ezek ők — mondja özv. II-lisitsné.
Csinos fiatalasszony, pörge ba-juszu legény mellelte. Tizenhét évvel ezelőtt. Azóta már négy gyermek is felsorakozott Welsz Lajos és (elesége mögé. Mind szép, okos arcú gyermekek
Azt mondom egyiknek, aki utánunk |ölt: „fiacskám, menj ki, egy kicsit akarok nagymamával beszélni". Nagyon szófogadó, visszamegy a konyhába.
A tragédia azemtanuja
— Hogy történt?
— Csütörtökön e6te 9 óra tájban lefeküdtünk. Mind ebben a szobában alszunk. A vöm még kinn maradt. Ugy félliz lehetett, mikor benyílóit a szobába és hallom, ugy félálmomban, azt mond|a a leányomnak : „Kelj fel Anna, gyere kl /" Az asszony készülni kezdett és leszállott lolt az ágyról, mikor Weisz rákiáltott:
— Miféle levél, ez te...? te...?
— Erre már felriadtunk mind és nagyon megrettentünk, hogy mi (og történni. Eüv percig tartott csak az egész és Welsz előkapta a revolveréi és rálőtt a leányomra. Ezután bement a másik szobába és lefeküdt... A leányom visszatámolygott az ágyra, de az oldalából, ahol a polyó bement, ömlött a vér. Nagyon sok vért veszített, aztán elá|ult. Egész éjszaka vérzett. Reggel elhivluk a l\'odor orvos ural, aki azt mondta, hogy vigyük be a kórházba Kanizsára. Ugyan-
ekkor reggel korán Welsz Lajos felkeli és azonnal bement Sárszegre, ahol a Jegyzőnél Jelentkezett és megmondta, hogy mit tett. Később jöttek a kanosai csendörök és Weisz Lajos; bekísérték Nagykanizsára. Mikor még otthon kihallgatták, a vöm elmondott mindent, hogy miért tette. A csendőrök el is vitték vele együtt a levelei.
Egy levél ...
— Tehát volt alapja a pletykának ?
Nagyon szomorúan válaszolja az
asszony :
— Voll, A vöm megtalált egy levelei, amil . . . községi biró vője irt a leányomnak Nagyon bizalmas megszólítás volt ebben a levélben. Mikor csütörtökön este kérdőre vonta a leányomat Weisz, hogy miféle levél és miféle asszony az, akinek ugy Írnak: „Ktdves Annuskám I" és „Drága mindenségem!" attól féltem, hogy megöli a leányomat. Sajnos, én is figyelmeztettem a leányomat, hogy ennek nem jó vége lesz. Kél év elölt is volt valami eféle baj köztük . . .
Elmondja ezután, hogy ők Somogy-bői valók. A legény Oadány községből |ött Sváb származású A négy gyermek közül a legnagyobb 16, a legkisebbik 8 éves. Három gyermek Nagykanizsán járt iskolába. Ó — a nagymama — lakolt itt bent velük, de most, hogy a vizsgák megvoltak, hazament, ahogy mondja: „lláthn akkor békesség lesz a fiatalok közölt."
— Mi lesz most a gyermekekkel?
A szegény nagymama egy könnyet
morzsol szét szemszögletében :
— Hát én itt maradok, aztán velem lesznek. A nagyobbik fiu most is épen bent van Kanizsán, délután bemegy az any|ához a kórházba. Te|et visz he neki. Nagyon, nagyon szomoiu dolog ez, kérem,
Buc^uzóul még azt kérdem:
— És a csárda hogy megy?
— Gyengén. Az autósok nem állanak meg, csak elfúlnak itl mellettünk. Régebben a lovas kocsik, fiakkerek mégis csak megálltak a Lapi-csárdá-nál és betértek két decire, most más idők járnak . . .
A h-nzin megöli a csárda romantikát. L>; a szerelem a Férfi és az Asszony örök romanlikája. A szerelem, a féltékenység, annak a bizonyos harmadiknak belépése a játszmába, örök marad. És örök marad ?nnak a kis revolvernek is a szerepe, melynek épen mosl Írták meg 100 éves jubileumát. A kis ólomgolyó olt lapul alattomosan a csőben és várja az indilásl ... A revolveres féltékenységi tragédia túléli a csárda-romantikát és tul fogja élni
a motoros-század rohanó lempóját is. Addig fog létezni, amig nz emberek szeretni és gyűlölni tudnak a földön . . .
Két óra elölt néhány perccel a kórház kapu|ában várakoznak a látogatók Mindjárt bemehetnek. Mig felkeresem Weisz La|osnét, a Lapi-csárda féltékenységi drámáj..nak szenvedő áldozalát, dr. Polgár osztály-orvostól érdeklődöm az asszony állapota felöl.
— A golyó a legalsó borda alatt hatolt a testbe — mondja az orvos. Hátul a gerincoszlopnál jóit ki. A tüdőt is érte, mert az asszony erősen köpte a vért. Még nem tudjuk, hogy a máj megsérült-e, úgyszintén a vese is. Ezt ezután állapítjuk meg. A beleg állapota változatlanul su-iyos és életveszélyes. Fenn fekszik az emeleti 5-ös kórteremben.
Beszélhetek vele ? Nem hal ki állapotára ?
Lehel beszélni vele.
Beszélgetés Welszné-val a kóröAxban
Az ajtótól a második ágy felelt látom nevét:
Weiaz Lajoané
Semmi más. A tábla alatt láz-lap. Tegnap 38 5 Ma 37.6 a höemel-kedés.
Weiszné sápadt ugyan, de telt arcú csinos asszony. Ugyanazok a szemek, mint a l^pi-csárdában szomorkodó négy gyermeknek. Ülö helyzetben van az ágyon. Nehezen lélekzlk. Gondolkodva néz maga elé.
— Nem terhes, ha beszélgetni lógunk ?
— Csak igy csendesen tudok, — mondja halkan.
— A rendőrség kihallgatta ?
— Még otthon a vizsgálóbíró ur, akinek elmondtam mindent.
— Hát hogy történt, hogy az ura revolverrel...?
— Nem éitilnk jól jz urammal. Nem szerellem soha, nem keltelt. Mikor hozzámentem, akkor is ugy vertek össze. Akkor sem szerettem. Az apám erőszakolt hozzá, mert azt mondta Weisz La|os, hogy fele részben ram Íratja a birtokát. Mikor rá-kényszeriletlek az esküvőre és megvolt, csak egyharmadot Íratott rám.
— És tizenkét évig éllek igy ? Hiszen négy gyermekük van?
— Tudja Isten — feleli csendesen az asszony. — Ha nem leltünk volna ugy külön az emberektől, akkor talán nem maradiunk volna együtt. De igy olt kint a korcsmában...
— Sokat pletykálnak a faluban \' hogy az ura féltékenykedett magára.
— Ellenségeim vannak. Az igaz, hogy az uramnak is tetszeti, hu másokkal szórakozhatott, meg én is feltaláltam magamat. Igy aztán éltünk egymás mellett hidegen évek során. Mikor mai négy gyermek
ZALAI KÖZ LÓN V
1930 augusztus 12.
volt, nem tudtam szabadulni. Azt akarla, hogy ín takarodjak kl a vagyonból. Ő nem akart elmenni.
— Ha felgyógyul, elválik .tőle?
Nem tudom, mi lesz. Nem lehel tőle elválni.
— Hit hogyan, hogy revoive t fogott magára és lelőtte?
— Tudja a jó Isten Mtr régen készült rá
— Hát hogy történt, mesélje el röviden ?
— Csütörtökön este fél tizkor benyitott és kihivotl. Marika, a nyolc éves kislányom észrevette, hogy nz iirim kezében revolver van és hoz zámfutott: .Jaj], kedves anyám, apánál puska van, le akarja lőnil" — kiáltotta a kislány, de ekkor már az uram rámlöit. A kislányom átölelt és ugy akart szegényke megvédeni és eközben a golyó az ó kezét is súrolta. Nem nagyon, csak épen érintette a bőrt.
— Mit mondott az ura a csendőröknek, hogy micrl tette ?
— Egyik percben megbánta, hogy mit lett, a másik szavával azt mondta, hogy csak azt sajnálja, hogy nem tudott végezni velem.
Kommentárom nincs ehez a riporl-hoz. A lavinái, mely évek óta tornyosodott, egy kis levél Indította el, mely m? már az ügyész asztalán fekszik az aktaciomóban, melynek címlapján ez all: „U-fúz Lajos bűnügye.\' Urbdit Gyula
Mezg\'VsZinháí
Vasárnap déluíán Csárdáskirálynő
Síinte hilellenkcdve olvassa az ember a Városi Színház c heii plakátját Lehetséges ez? Nem tévedes? Két darabot egyszerre. Az egyik az idei S\'ezón egyik legnagyobb slágere — a másik — Kálmán Imre minden idő legszebb, legbájosabb, legfülbe-mászóbb muzsikája operettjének filmváltozata. A szereplók a Dita Parló, WiIly Fritsch, Simon Marcsa, Berki Lili, Mály Oerö az egyik, Liane Haid a másik filmben.
De a diiekció nem elégedett meg ennyivel, tőle telhetőleg a legpom-pásabhan akarja kihozni a két darabot s a néma filmeket kanizsai közreműködőkkel harigosilja A Csárdáskirálynő édes-bus melódiáit és a Vasárnap délután betétdalait Piatsek Bözsike és Dómján István, a kél régi kipróbált műkedvelő, operett színész fogja interpretálni a tőlük megszokod rutinnal és közvetlenséggel. A Vasárnap délután férfikari számait pedig BUchter Mór karnagy vezetésével a már szép sikerekel elért Vas és Fémmunkás Dalárda fogja előadni. Igy azután ha nem is teljes mértékben, de mégis mint hangos film kerül a két darab bemutatóra. Örömmel üdvözöljük a kanizsai mozik igazgatóságának ezl az ujitását, mert ebben is azt a törekvést látjuk, hogy a közönségért és a közönségnek mindent, ami szép és jó. (=t)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mtg-f<Ky rlfi Jelentések : Méltón a Mmtritk-in -. Reggel 7 órako. -f-17 6. délulln 2 éiaku +20, elte 9 órakor -J-I7 5.
FMfaet: Egén nap toralt égboltozat
ÍUttrúny: R. |/gel délnyugat, délben nyugat, eate délkeleti izél.
(Éjszakai rádtiirtcnUs) ti Mutaci-otó-ftlal Intéaat 10 órakor |e-
Inntl ■ •Alto«ékony, helyenként • •S»»l és •sitiére hSamalka-
Séaaat,
Zalában Nagykanizsán a legkisebb (94 százalék) az adóhátralék
Nagykanizsán husz tanuló esetén már megnyílik a VII. elenji A közigazgatási bizottság a kormányhoz fordul az őrlési vátn szabályozásáért
Zalamegy* közigazgatási bizottságának ülése
(Saját tudósilónk telefonjelentése) A közigazgatási bizottság Gyömörey Oyörgy főispin elnöklésével tartotta rendes üléséi. Az ülés a főispán indítványára táviratilag Üdvözölte Bődy Zoltán alispánt magas kitüntetése alkalmából.
A felolvasott esemény-jelentés semmi különöset nem tartalmazóit.
Az állategészségügyi jelentés szerint 16 községben van serlésorbánc, 54-ben sertéspestis, 3-ban lépfene. Az alsópáhokl lépfene-járvány szűnőben van. — A miniszterelnökhöz terjesztendő félévi jelentés főként az általános gazdasági helyzetlel és a községek háztartásaival foglalkozik. Kéri a jelenlés a kormányt, hojjy a boletla kapcsán a malmok őrlési százalékának megállapítása tekintetében sürgősen Intézkedjék, mert Zalában is
sok a panasz, hogy 1 ^/D-ot szednek a kisgazdáktól. Erről különben a főispán már távirati jelentési Is telt a pénzügyminiszternek. Bulelta-vlssza-élések Zalában nem voltak.
Az adózásról szóló■ jelentésből kitűnik, hogy a megyében az. adóhátralék 4,120.105 P, vagyis 98 százalék. Legkedvezőbb helyzetben van etéren Nagykanizsa 94 százalék hátralékkal. Balatonfüred 95, Nova 117, Letenye 105, Sümeg 105, Zalaegerszeg 98, Zalaszentgról 94, Tapolca 117 szazalék adóval van hátralékban
A tanfelügyelő jelenlése szerint a nagykanizsai áll. elemi Iskola engedélyi kapott, hogy amennyiben 20 növendék jelentkezik, a jövő tanév ben megnyithatják a 7-ík osztályt.
A hivatalvezetők jeleniései után uz ülés 11 órakor véget ért.
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
Megvertek egy perecest a vasatparton
A részeg perecesnek a fejét törték be — Azt vallja, hogy katonák ütötték le
Rendör-órszemet kell állilani a temetfi-hidhoz
Nagykanizsa, auggsztus 11 Vasárnap futótűzként terjedt el a hir Nagykanizsán, hogy a vasutpar-ton rablógyilkosság történt. A lettesek — a hlr szerint — katonák voltak.
A hir ebben a formájában lulzott volt. Munkatársunk még az éjszaka lolyamán megállapította, hogy mi történt a vasutparton.
Szűcs István pereces legény, aki többet iszik, tninl amennyll dolgozik, vasárnap délután kiment a Szenl-györgyvari-hegyre, ahol alaposan be-szeszeit Ilyen állapotban botorkált hazafelé a vasutpsrton este 9 óra lájban. Mielőtt még a temetőnél\'levő hidhoz ért volna, — állítása szerint
— szembetalálkozott két tüzérrel, akik perccet vettek tőle, de nem fizettek és odább álllak. Szűcs — igy mondja
— a luzérek uián kiabált, akik erre vlsszafotdullak és neki cslek. Bajo-
nettel agyba-föbe verték, állítólag meg Is szúrták.
Szűcs nagy vértócsában felrengett a hidon, mikor egy katona tá-talált és értesítette a mentőket, akik a súlyosan sérült pereces legényt hord-igyon bevitték a kórházba — Szűcs olyan részeg volt. hogy kikérdezni sem tudták és igy a most folyó nyomozás van hlvalva kideríteni, hogy állítása egyáltalán megfelel-e a valóságnak.
Tény azonban az, hogy a pereces segélykiáltásait* a közelben lakok rendőrért kiabáltak, de természelesen hiaba, mert ezen a részen nem áll őrszem. Mult vasárnap ugyanitt játszódott le egy za|os lelenet, amikor egyik tekintélyes kanizsai iparost támadták meg az est leple alatt Akkor is kiabáltak rendőr után, de hiába. Minthogy a vasúti híd tájéka
a szőlőkből, a parkból, a temetőből, a vasuljiattról a városba és a városból a falvak és a laktanya felé Is vezető uiak lalálkozó-potilja, a város közön ;ége szám na nagy megnyugvást tel illene, ha a rendőrkapitány ság vezetője intézkednék, hogy ezen a környéken, legalább a legfrekventáltabb nyári és ő^zl időszakban rendőrőrszem álljon. Ismerve rendőrségünk lelkiismeretes és odaadó vezetését és szolgálatait, nem kétséges, hogy a városi lakosság közbiztonságának ez a kívánsága mihamarabb teljesedésbe megy.
„Nem tndják Magyarországot izolálni és gazdaságilag megfojtani"
n&latoDtöldvár, augusztus 11
Az egységespárt ma délelölt Bala-tonföldvdron érlekezletet Inrtott, amelyen a kormány tagjai közül Vass József, Klebelsberg Kunó gróf, Mayer János, Zsllvay Tibor és Scltovszky Béla miniszterek veitek részt. Az egységespárt képviselőtagjai közül mintegy kilencvenen voltak jelen
Bethlen István gróf miniszterelnök nem jeleni meg az értekezleten, mert az azt megelőző Időben már napok óta kimerítő tanulmányokat folytatott inkén a gazdasági rekonstrukció kérdésében, hogy az ebben a kérdésben esetleg felmerülhető nagyfontosságú kül- és belföldi tárgyalások anyagál előkészítse.
Mayer János foldmlvelésogyi miniszter kijelentette, hogy a kormány a román és jugoszláv kormány részéről meghívást kapott olyan Irányban, hogy a három agrárállatn működjék együtt term ínyeinek érlé<e-sitése terén és talál)* meg a módokat a kérdés megoldására. Annyira egymásra van utalva e három ország ebben a kérdésben, hogy az egységes védekezés szükségességét Jugoszlávia és Románia Is belátta és szükségét érezte annak, hogy velünk az érintkezést felvegye. Megnyugtat mindenkit, hogy földrajzi fekvésünk biztosit bennünket arról, hogy gazdasági szempontból oly suly-lyal esünk latba, hogy mellőzésünkkel az európai gazdasági krízist megoldani nem lehet.
Pass József helyettes miniszterelnök válaszolt az elhangzott felszólalásokra. Többek között kijelentene, hogy nincs ok gazdaság! pesszimizmusra. Ezután azzal a felvetett gondolattal foglalkozott, hogy a környező államok részéről bekerítésünkre uj gazdasági ántdnt készül Ez nem barátságos gondolat felénk. A három antant állam vámuniójának megvalósítása azonban nem olyan egyszerű kérdés és nem olyan, hogy túlságosan aggodalmaskodnunk kellene miatta, de figyelmeztető ez külpolitikai kormányunknak arra, hogy érvényesítse az ország gazdasági életének érdekében szt a nagyhatalmak által felvetett gondolatot, hogy szüntessék meg Európában az önellátás gondolatát, joggal hivatkozhalunk a nagyhatalmak belátására minden olyan törekvéssel szemben, amely valamiké-j>en Magyarország bekerítését akarná létrehozni. Bátran mondhatjuk, hogy semmiféle ilyen szándék nem fog sikerülni egyrészt mert nem olyan egyszerű Magyarországot Európában izolálni, másrészt, mert elmúlt az Ideje annak, hogy politikai szakszervezetek próbálgassák Magyarországot gazdaságilag megjojtanl.
Mdidrortunkm«on,neltlird-rUJ. p^nzUokeí Mrertotn.
1930. augusztus 12
ZALAI KÖZLftNV
Az autó belerohant egy keszthelyi kereskedő kocsijába
Egy hévlzszentandrásl asszony súlyosan megsebesült
Balatonkeresztur, augusztus 11 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Vasárnap délután Encsy Zsolt felső-segesdi gyógyszerész magavezette autója Balatonkereszturnái belerohant Benda Viktor keszthelyi kereskedő kétfogatú kocsijába. A kocsi az árokba fordult, az auló az uton borult fel. A kocsin Illő Vlant Sándorné héviz-szenlandrási lakos eszméletlenül ma-
radt a kocsi alatt. A könnyebb sebekből vérző Encsy az asszonyt kihúzta a kocsi alól, inaid autóján beszállította a keszthelyi kórházba. Az asz-szony agyrázkódást szenvedett, 3 bordája tört és súlyos belső zuzó-dásokat szenvedett. Állapota aggasztó. A többi ulasok sérülései jelentéktelenek.
A nyomozás megindult.
Veszekedés közben agyonütötte testvérét egy letenyel gazda
A gyilkos gazdát letartóztatták és behozták a nagykanizsai ügyészségre — Az áldozatot felboncolták
Letonye, augusztus 11 (Saját tudósítónktól) Tegnapelölt délután halálos testvérdráma játszódott le Lelenye község határában. Tóth Kálmán letenyei gazda János nevű testvérével kiment a földekre, hogy a még künnlevő gabonát betakarítsák. Munkaközben, amint a kévéket felhányták a szekérre, a két testvér valamin összeveszett. Szó szót követeti, aminek az lett a vége, hogy Tóth Kálmán felkapta a villáját és azzal olyan hatalmas lltést mért testvére fejére, hogy az nyomban összeesett és pár perc alatt meghall.
A gyilkos gazdát a letenyei csend őrség bekísérte a nagykanizsai ügyészségre. A törvényszék vizsgálóbirája kihallgatta Tóth Kálmánt és előzetes letartóztatásba helyezte.
Az ügyészség elrendelte az agyon ülött gazda holttestének felboncolá-sát, ami meg is történt. A törvényszéki orvosok megállapították, hogy a halált a koponyacsont törése okozta A lesivérgyilkosság nagy izgalmat kelleti egész Letenyén. Senki sem érti, hogy mimódon fajult el egy veszekedés annyira, hogy egy ember éleiét követelte áldozatul.
ElrepUlt a nagy Kö . .
Szerencsétlenség a bazaltbányában
Tapolca, augusztus 11 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A bazaltbányában dolgozol! Szarka Lajos diszeli bányamunkás. Közben magasan a feje felett levált egy 12 kg-os kődarab, ami lefelé zuhantában egy kiálló sziklának eseti, onnét pedig hatalmas erővel visszapattanva, a 2li méterrel távolabb dol-
gozó Szarka fejére esett. A bányász véresen, eszméletlenül esett össze. Életveszélyes állapotban vitték be a tapolcai kórházba, ahol megoperálták, de állapota annyira rosszabbodott, hogy kihívták a zalaegerszegi mentőket, akik bevitték az ottani közkórházba. Életbenmaradásához nincs remény.
Samu László felrepült vitorlázó repülőgépével, de az erős szélben lezuhant
A megsérült alkatrészt kijavítja és újra megkísérli a felrepülést
Nagykanizsa, augusztus II
Samu László kiskanizsai kőműves-segéd vitorlázó repülőgépéről rész letesen beszámoltunk minapi riportunkban. M^it értesülünk, Samu László szombaton este annyira elkészült gépjével, hogy vasárnap ko:a reggel megkísérelhette a felrepülé l. Bár a repülést titokban tartották, azon a kiskanizsai fiatalság nagy számban jelent meg.
Samu kellően előkészítette a gé..et a domb tetején a hangár melleit, azonban tekintettel a szél nagyobb erejére, kőtelekkel látta el, melyet a földön kellett volna tartani a legényeknek. Mikor a szél áramlalát kedvezőnek látta, startot vett és a maga készítette gép — mindenki legnagyobb bámulatára — felemelkedett. Egy. nletesen haladt a gép. amig feljutott kb 6-7 méter magasságba. Ott azonban olyan erős lökést kapott a széliül, hogy a földön levők, akik a gép-kötelekel tartották, azt hitték, a viharos szél filfordilja a repülőt, mire a kötelekkel a gépet visszahúzták Eközben a gén egyensúlyt veszteti és lezuhant. Samunak nem történt semmi baja, de a gép két kereke összetörölt az esés miatt.
Samu kijelentette, hogy bár nem
teljes mértekben sikerüli a próba, a gépet jónak tartja, me t sikerült a földről való felszállás. Most a kerekek helyeit erősebb alkatrésszel látja el a gépel és még ezen a héten újra megkísérli a felszállást.
Augusztus 12., kedd
VlgfáiéK műsor!
Paris szüze
Kacagtató bohózat. Főszereplók: Anny Ondr4, Hant Junkermann.
Szerelem a természetben
8 ff Ivonásban.
Mindenki benne van
ViRjiték 8 (elvonásban. — Főszereplők: Olga Tithawa, Willy Fritsoh.
Nyugodtan pihenhetsz, veszély nem fenyeget. Fiit biztosan pusztít szúnyogot, legyeket.
A gycriuek életéért nagy adót fitet a viaizatastító rovaroknak, melyek csökkentik ellenállóképességót, beszennyezik eledelét és hordozzák a betcgf.óget szegény kis védtelen tastóre. A rovar o gyermekkot legfenyegetőbb veszedelme Permetezzünk Fiitat. Fiit megöli a legyeket, szűnyogokut, bolhákat tatveket, molyokat, hangyákat, Bv:\\bokat, poloíká kat... ós elpusztítja petóíket is. Veszélytelen. Nem hagy foltot.
Fiit nem tévesztendő össze más rovarirtókkal I 8árga kanna — fekete sávval I
Gyorsabban öj
■ •yAfy*»*rv«Kr4*«*ti EiKWmit. VU, Hiyi/ld ucw
NAPI HIRIK
NAPIREND
Augusztus 12, kedd
Wimal katolikus; Klára az. Proiest.: Klára. Izraelita: Abas hé 18.
VÁROSI MOZOO. Páris tSdze, kacagtató bohózat Sierefem a természetben, 8 Iclv. Mindenki benne van, vlgj.
OyOfjyaiertárl éjjeli szolgálati I. hó végéig a Szalvator gyógyszertár.
QAzMrdA nyitva reggel 6 Arától aatr 6 óráig (hétlA, aaerda, péntek délután, kedden egéti nap nAknek). Tel.: 3—13.
— Szabadság. Dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök, dr. Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró és dr. Imreffy törvényszéki biró nyári szahadságukró1 bevonullak és megkezdték hivatali működésűket. — Dr. Mulschenbafher Edvin törvényszéki tanácselnök és Podoiay Jusztin törvényszéki biró tnegkezdlék nyári szabadságukat.
— SÍ pályázója van a nagykanizsai ügyészi állásnak. A meghirdetett nagykanizsai klr. ügyészi állásra nem kevesebb, mint 51 pályázat érkezeit be az ország minden részéből. D.\'iulés rövidesen várható.
— Francia tudósnő a Balaton-partján keresi a rómalak nyomalt. Mnrchesa Loulse Ordono Ros-des francia tudósnő, régész a Bala-lon-parlján Fenckpuszlánál kutatásokat folytatott, ahol a római világ nyomai! kereste. Fenékpuíztán annak idején a rónaiaknak egy hatalmas
Castruma állolt. A francia tudósnő Keszthelyen, Hévízen és Sümegen folytatott még régészeti kutatásokat. A kormány megbízásából dr. Bobula Ida muzeumi tisztviselőnő kalauzolta a francia vendéget, aki elragadlalás-sal nyilatkozott a Balatonról.
— A főrhéncl bucsu. Vasárnap nagy tömegek részvételével tartották meg a főrhéncl bucsut, mely alkalommal P. Kocsis Ödön kiskanizsai ferences lelkész mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet a búcsújáró helyen. A bucsun nemcsak Nagy- és Kiskanizsáról, hanem a környékről is sokan veitek részt.
— Missziós hlr. A Missziós Nővérek kérik, hogy akik a celll zarándoklatra jelentkeztek, holnap, szerdán reggel az 5 25 perkor történő indulásra pontosan legyenek kint az állomáson.
= Viű/áték-est ma a moziban.
— Elfogtak Budapesten egy körözött hahót) lakosL A budapesti főkapitányság értesítetté a nagykanizsai ügyészséget, hogy a fővárosban elfogtákJeney Gábor zalamegyei, liahóti lakosi, akii a kanizsai ügyészség lopás-ügyből kifolyólag körözött. Az elfogott gyanúsítottat a budapesti rendőrség Nagykanizsára kisérteti.
— TDz. Tudósttónk jelenti: Eddig ismeretlen okból kigyulladtSchermann János gógáufai lakos udvarán egy szalmakazal. A nagy szélben a tűz pillanatok alatt elborította a lakóházat is, ugy hogy a helyi tűzoltók nem bírtak a lllzzel. A dabronci és ukki tűzoltóságok segítségével sikerült végül is a tüzet megfékezni.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusrtua 12.
A Magyar rapszódia testvérfilmje:
Vasárnap délután
Az Ufa világfilmje 8 felv.
Dita Parlo, Wllly Fritsch, Berky Lili, Dénes György, Mály Gerő.
Csárdáskirálynő
Kálmán operett 8 felv. Liane Hald, Székely Ibolya.
A kisérő dalokat:
Plattá He uMy és Oosiláö Irtván ur. a Var fi FíniiM dalárdája Her Mór karnagy ur imMnl adjÉk elő.
Rendes helyárak.
Bágyadt, lerert, dolgozni képtelen egyéneknél a természetes „Ferenc József" keserüviz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó-és munkaképességei. Benaló kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc JÓZief víz szellemi munkásoknál, neuraszléniás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkivlll jótékonv hatású gyomor- és béliiszlilú szer. A Fereno Jóllel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-Uzlelekben kaphaló.
A-
KépKereiGscö
Kozma
3151 FŐUt 13
«= Orvosi hlr. Dr. Strem Sándor fogorvos 2 heti szabadságra utazott. Újból rendel augusztus 25.-étől.
— Tetanusz-mérgezés. özv. Kiss, Istvánné 68 éves zalamerenyei asz-szony mezei munka közben megvágta ujját. A seb elmérgesedett. Az asszony állapota hétfőre annyira súlyosbodott, hogy a nagykanizsai mentők be kellett szállítsák a nagykanizsai kórházba. Az orvosok megállapították, hogy az asszony tetanusz-mérgezést kapott. Állapota válságos.
Qlfta Tschfhova, Anny Ondra ma a moziban.
— A nagykanizsai felső kereskedelmi Iskolát végzett tanulók szövetség* f. é.
augusztus 26-án d. u. 6 órakor a felső kereskedelmi iskolában rendkívüli köz-
Íryüléat tart, amelyre a szövetség tágult meghívja. A rendkívüli közgyűlés tárgya az alapszabályok módosítása. Amennyiben o közgyűlés nem lenno határozatképes, az elnökség ezennel f. é. szeptember 3-án d. u. 6 órára ugyanott ujabb közgyülésthlrdet, amelyre ez utoo meghívja a tagokat. Elnökiig.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopslein butordruhdz újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
= Páris szüze ma a moziban.
— Az OrsrágoH Hadlkölcsön Párt közleménye-- Az utóbbi hetekben a napilapokban egyik hadlkölcsönalakulat olyan hírt tétetett közzé, amelyet bár a népjóléti minisztérium megcáfolt, de Igen alkalmas volt arra, Imey az ugyls elég sok csalódáson keresztülment hadl-kölcsönkárosult társadalomnak ujabb csalódást okozzon. Szomorú Jelenség, hogy akkor, amikor pártunknak orős és sok áldozatot követelt munkávil a károsultakban sikerült uj hitet kitartást kelteni kölcsön adott pénzeik vlsz-szaszerzéso Iránt, akkor magukat részben lejáratott és hadikölcsönmozgalorn vezetőinek képzelő egyének által alakított különböző alakulatokkal próbálkoznak llyon közlemények megjelentetésével tömeget gyűjteni a maguk céljaira. Az Országos Hadlkölcsön Párt fölhív minden hadlkölcsönkárosultat, hogy minden a hadlkölc«önnel kapcsolatos ügvben teljesen Ingyen és díjmentesen ad tanácsot és felvilágosítást. — Mivel az erők szétoszlása egyáltalában nem alkalman arra, hogy a mozgalom a megkívánt és a károsultak érdekében szükséges eredményt érhessen el Ismételten felhívjuk azon hadlköIcsönWáro-juilt társainkat, akik még csatlakorAuu-kat nem Jelentették be. liogy azt minél előbb eszközöljék. Csatlakozásokat, bejelentések és panaszok válaszbélyeges levélbélyeges levélben a párt uj Irodájának Budapest VI. Podmaulczky-u. 27. küldendők.
= 3 világslátfer 24 felvonásos vi&játék est ma a moziban.
Linóleum, mozaik vászon,
Coous-tiönyeg, lábtfirlök
mm gyári lerakata
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Az Ifjúsági Levente Kupamér-kőz\'ések vasárnapi eredményei
Nagykanizsa, augusztus 11 Bocskay—SOrgyár 1:1 (0:1) biró Paur.
Kisk. Levente—Egyetértés 3:1 (0:1) biró Szirtes.
Haladás—NTE 4:4 (2:1) biró Wolf (barátságom).
Az ifjúsági levente kupamérkőzések mind nagyobb érdeklódés mellett folynak le, amit bizonyít az is, hogy a mérkőzéseken 400 néző jeleni mep.
SPORTELET
Vasárnapi sporteredmények
Nagykanizsa, augusztus 11 Az elmúlt vasárnap különösebb sportszenzációt nem hozott. A fulball indul. Megkezdődtek az előcsaláro zások a zöld gyepen, hogy a közeledő bajnoki kampányban elegendő tréninggel állhassanak ki a csapatok meccsekre. Ezeknek a .bemeiegltők-nek" során a Sabária máris csilláit egy kis kellemes meglepetést. Jónevtl bécsi ellenfelét, a Wackert elverte és ezzel a győzelmével ízelítőt adott abból, hogy miként fog küzdeni régi helyén: az I. ligába. A berni Európa Konferencián csúnyán elbánlak az Újpesttel, amennyiben arra kötelezték, hogy az Ambrosia-nával a döntő mérkőzésre Svájcban kell kiáltania. Ez annyit jelent, hogy az Európai Kupa mérkőzés színhelyét Újpest csapala 27 óráB, az olasz bajnokcsapat pedig 7 órás utazással éri el. Nem kell ehhez semini kommentár...
A vasárnapi eredmények egyébként ezek:
Futball
Sabária—Wackert 2:0 (1:0) Szombathely.
t Vasas—Érsekújvári SE 1:0 (0:0) Érseku|vár.
Bástya—Szegedi TK 5:1 (2:j)
Budapesti SE—Pécs-Baranya 4:3 (1:1) Pécs.
///. ker. FC—GSE 8:0 (3:0) Budapest.
Ferencváros—Kispest 5:1 (1:0) Kispest.
Attila—NyKISE4:1 (2:0) Nyiregy-háza.
Megyer—RTK 4:3 (2:2) Rákosszentmihály.
Soroksár—Kossuth 4:2 (1:0) Soroksár.
Bocskay—MTSE 9:1 (5:1) Málé-szalka.
Úszás, vízipóló
A második magyar-osztrák Ifjúsági uszómérkózésen úszóink 58:35 arányban győztek az osztrákok ellen. Az FTC úszóversenyén Wannle András 100 m. 1 :00 mp. alatt úszott. A többi helyezett pedig 10 mp-cen belül. Lenkey Magda 100 méteren megverte Sipos Mancit 1:18 8 mp. alatt.
UTE—FTC 11:0 (5:0).
MTK—SzUE 6:3 (2:2).
Dr. Bárány István Egerben uszodarekord idő alatt, 59 8 mp. alatt úszott 100 méteren. Bitskey II. szintén uszodarekordot ért el 1:14 8 mp. alatt hátúszásban.
Atlétika\'
A darmstadti főiskolai atlétikai versenyen Magyarország 40 ponttal a negyedik helyre került.
Zalavármegye tenniszbajnohságai befejeződtek
Zalaogerszog, augusztus 11
Az eső miatt félbeszakadt teniszmérkőzéseket vasárnap folytatták. Ezúttal a döntőkre is sor került, melyben azonban a kanizsai tenni-szezők formájukon alul szerepeltek.
Eredmények :
Női egyes: Bozzay—Oráner 6:3, 6:2. Horváthné—Makóné 6: 1, 13: 1. Férfi egyes : Briglevics—Hoffmann 3:6, 8:6, 6:0. Vegyes páros: Oonda, Qünser—Komlós, Krammar 6:0, 6 M. Mike, Sándor—Qyömörey, Ajlliay 6:3, 6:2 Darás, Bozzay — Szentkirályi, Rupprechlné 6:1,6. I. Oonda, Oünzer—Bittera, Makó 6 : 2, ti : 2. Döntöben : Darás, Bozzav -Oonda, Oünzer 3:6, 6:3, 6 4 Férfi páros: Bittera, Oonda— Ben •, lan 6:0. 6:1. Briglevics, Mike— Darás, Hoffmann 6:3,7:5 A döntöben : Briglevics, Mike—Biltera, Oonda 6:3, 5:6, 6:4, 6:2. Ifjúsági férfi egyes döntőben: Briglevics győz Hoffmann ellen 6:0, 6:3 arányban.
/I ntíi és térti egyes döalö/o
Zzüaogerszcg, augusztus II
(Saját tudósítónk telefonjelentése.) Ma, hélfőn délelőtt volt a férfi egyes elődöntője. Bittera (Zrínyi) győzőit 6:3, 6:4 arányban Briglevics (ZTE) lelett.
Délután 4 órakor szitáló esőben
játszották a női egyes döntőjét. Bozzay Dunci (ZTE) győzött 6:0. 6: 2 arányban vitéz Horváthné (ZTE) felett.
A férfi egyes döntője elkeseredett küzdelmet mutatott. Bittera (Zrínyi) eleinte jól tartolta magát, de visszaesett, igy Briglevics (ZTE) győzött 2:6, 6:3, 6:4, 6:1 arányban.
Igy a kanizsaiak közül Darás a vegyes páros I. diját, Bittera a férfi egyes II. díját nyerte. A dijakat Gyömörey főispán hélfón este 7 órakor osztotta ki.
A balatoni vihar .elmosta" a Balaton átuszást
Hlótok, augusztus 11 A Magyar Uszó Egyesület tegnap délelőtt akarla megrendezni az uszó-idény egyik legkiemelkedőbb versenyél, a klasszikus Balalon-átuszó bajnokságot Balatonfüred és Siófok közölt. A verseny azonban az időjárás váratlan rendkívüli rosszabbodása miatt elmaradt.
Győzött a Hungária Newyorkban
Newyork, augusztus 11 (Éjszakai rádiójelentés) A Hungária labdarugó csapata vasárnap Newyorkban 4 : 2 arányban legyőzte a „National Newyork\' csapatát.
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezett olcsó árak mellett
megnyílt az uj helyiségében.
Koréin Jenő
Saját érdekében jöjjön el és tekintse meg.
Menyasszony divatárnház Nagykanizsa, Központ szálloda épület (Mii volt
1930. augm^lus 12
ZALAI KÖZLÖNY
»
Olcsón vettük, olcsón adjuk!
Nagyobb mennyiségű
Creppdeschin
sötétkék és fekete színekben
,4\'90„5\'9° p6\'90 1
méterenkint
Azonkívül az összes hetetlen olcsóáron
raktáron levő áruinkat
elárusítjuk.
KISFALUDI ES KRAUSZ
az „Arany Kakashoz" Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Siessen, míg a, készlet tart!
KÖZGAZDASAG
Nem lehet magasabb az őrlési vám, mint március l én volt
A napokban megjelenik az erre vonatkozó rendelet A maximum 12 százalék és 2 százalék porlás
llalatonföldvár, augusztus 11 (Saját tudósítónk telefonjetenlése) Zalában széltében nagy izgalmai vál-lotl kl gazdakörökben az őrlési vámok kérdése. Minlhogy az egységes-pártnak mai balatonlöldvárl értekezlete programjának egyik lö pontjaként a boletla körül vidékenként elhangzott panaszokkal is foglalkozott, szőnyegre kerüli a vámörlésre vonatkozó panaszok sokasága is. Ezek a panaszok már Zala törvényhalóságának vezetőségéi Is foglalkoztatják (I. lapunk más helyén a közigazgatási bizottság üléséről szóló jelentésünket I)
Az egységespirt mai értekezlete után holnap lesz a molnárok nagygyűlése, utána haladék nélkül megjelenik a kormány rendelete a vám-
örlési százalék szabályozásira.
Mini Kállay Miklós kereskedelmi államtitkár a mai értekezleten a légii iiMrozoitahh formáhan kijelentette : a megjelenő rendelet szeriul az őrlési vám százatéka nem lehet magasabb, mint vott I9.W. március l én, maximálisan azonban 12 százalék és 2 százalék porlás. Ahol március 1. előtt ennél magasabb voll a százalék, olt ez a maximum lesz alkalmazandó, másull mindent! i j\'1\'1 i százalék, amennyi március l-én v > i Vidékünkön eszerint 10 százalék körül fog mozogni az őrlési vám, minthogy március l-ig is annyi volt.
Ezzel a limitálással a vam-száza-lék körül támadt panaszok temél-hetőleg elcsitulnak.
Intézeti és iskolai .
harisnyák, kesztyűk,
fehérnemű számok és betűk
kaphatók
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. 3W?
CSENÜERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 406.
( ) Gyümölcsértékesítés. Az
éiténesitési idény közeledtére való tekintettel a nagyérdemű gyümölcstermelő közönséget tisztelettel kihívjuk, hogy eladó gyürnötcskészle-tét, a remélhető mennyiség és meglevő fajták megjelölése melleit, ná-lunu bejelenteni szíveskedjék. Egyesületünk ugyanis nemcsak lanáca csal óhajt a gyümölcstermelők rendelkezésére állani, lunein az értékesítés terén, összekölieiésci révén, olyan előnyökéi, olyan árakat lud bizlositani, amelyeket egyes termelő egyébként elérni nem Ind. A bejelentést a Zalavármegyei (Jytlniölcs-leruielö és Értékesítő Egyesület, Zalaegerszeg, cimére kérjük. Megjegyezzük, hogy mindenféle gyümölcs szállításához szükséges szabványos ládákat egycíülelünlinél nagybani előállítási aron (olcsóbban, mint a budapesti nagy gyáraknál) lehet beszerezni. Zalavármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület.
( ) Dlnnye-kraeh a kanlzsnl piacon. A7. Idén Altalános volt a panasz, hogy a kunlzsAl piacon mlndentajtn gyümölcs tűrhetetlenül drága. A termelők a drágaság várijával szemben azzal védekeztek, nogy a szárazság miatt minden kipusztul. A görögdinnye, moly néhány nap előtt kezdte meg pályafutását a kanizsai piacon, elelnto 4ll, majd 30 filléres áron tartotta magát a piros bólü nagy gyümölcs. Most aztán hirtelen bo-tltiilt a dlnnye-krach. A vidék számos dinuyeterniő helyérdi annyi dinnyét hoztak fel a kanizsai piacra, hogy a dinnye ára szinte órák alatt zuhant. A ,Hi filléres kllogramonkéntl ár előbb 20, majd Ili fillérre csökkent A hatalmim dinnyemennylség azonban nem rogyott abban a tempóban, uhogyan azt a termelők szerelték volna éa hozzájárult még ehhez, hogy hétfőn újra egész szekérsereg hord ín a dinnyét a kanizsai piacra. Kz végill Is tel)ea krachot Idézett elő éa a dinnye árát III tlllérro nyomta le. Így nztán Jól fogyott, mert a szegényebb emberek ls megengedhettek maguknak egy-ogy dinnyét. A dinnye

krach lapzártakor változatlanul tart. Kíváncsian várjuk azonban a keddi napot, hogy marad-e a 10 filléres ár ?
Kddió legolcsóbban
Sxahó György naaió-
laboratorlumóhan FAut .?., udvar
Augusztus 12 (kedd)
Budapest 9.15 Hangv ll.l) Ai ili.nn-röiulófíég lenckarAunk hangversenye 3 30 Mcicóra. 5 P. ri.31) Kugen Slr.pat orosz, balalajkozenekarának hjngvcrMnyc. 6.35 F. 7.10 Welgenh Aladár Etlcy Ornan hanc-veruenye. 7.50 Magyar operatészletek (ének ts zene.} Utána időjelzés, Idójáráijelentét. hírek. Majd : Cigányzene.
Bích 11 Hangv I G. 3 30 Hangv 5.30 Oy. 8.05 Operett E.
Legjobb üd 116 ital
a körtemért
IMI VIZ.
Kapható minden ffiszar-#s csamagektrMlrettafeM.
Ktaktár:
M Ml Mii,
lOrilyvtai 21. • "lefoa 310
ZALAI KÖZLÖNY
1930. auguszlus 12.
tőzsde
Az elmull napok llzleltelensége uKSn ma valamivel élénkebb voll az értéktőzsde forgalma, amennyiben főleg külföldi részről epyes értékekben élénkebb eladások folytak Egyes bank és ipari vállalatok papírjaiban voll erősebb kinálat, amelyet azonban a piac léim\'iícsebb árváltozások nélkül \'elvett. Az (Izlelidö második fele csendes vo\'t. Fixkaniatozásu papirrk piacán némi kinálat jelentkezeti Valuta és deviza piacon is a kinálat voll túlsúlyban, az árfolvarnok azonban lényegesen nem vál\'ozlak.
Zürichi zárlat
"ári- 20 22\' r London 75 04>/i Newvor\' 514 071/1 Mrflasel 7195, Milano 26S3 M.rMil 57 05. Amitidam 207 221/1 BerU." 122 79 Wien 72-65, Solta 3-73, \'/« Prt.tr. t.V24\'/l Vari\' 57 70, Birdaprst tO-iaVi, Belgrád 9 131/r, Bulíre-\' 3-0611
Term^nytánda
Rn?a tszt. 35 fili, dl.20flll. és a rozs 15 /III cselt.
Ul bors Mizav. 77-e< 1885 1905. 78-aa 19 00 19 20. 79-es 19 20-19 35. 80-as 1925 19-55, dnnánt 77-es 17 85 -I800. 78-ar. 1800 -18 15. 79-es 18 20-1835, 80-« 1825-18-40. ul rozs 1140-1155, lak irpr. 1550-1575, sOrárpa 17 00-18 50 <«b 17 70-17-5.0 Irn^rt liil. 17 80-laCO.dntUnlnlI 17 60 - 1790, rtpcí 2725-27 75, korpj 10-00 10 40.
i Ma»cstf tőudn 4eilia-je(Ti<W
"vTlutXk devizák
Anr.cl I. 27-75-77\'90 Rel|<a I: 7>70-80 10 Cseli k. 16 83-16 95 Dm k. 152-70 153 30 Dirár 10 02-10-10 DnUr ?67 20-"69 20 Prin.la I. 27-40-22-70 H\'-ll. 279-25 230-20 Lengyel 63-75-64-05 Leu 3-36-.\'-\'0
Ltva 4-12-4-. 8 Líra 29 80-30 10 K.rlra 135 85-136 45 Norvég 152 70-153 30
Peseta —•---•-
íc.111. 80 45 80 85 Svájci I. 110-70 III 20 Svéd k. 153-25 ,53-85
A:i»l. 229-34:230 0/ P.-.igrid 10-10 10-13 Ut\'Tirt 135-97-1(6-37 Brlsszel 79-65 79 90 lluksrest 3-38-3-10
Ko^enh. 1521-5-153-05 Loadon Ti "72 27-80 Msdrtd 62-60-64 60 Milano 29-81-29-91 N.wyor 169 30-7090 Oszló lo2«2 153 02 Párta 22-40-22 47 I6-88-16-9J 4-11-4-15 Stjckh. 153-15-153-55 Varsó 63-85-64-05 Wi :n 80 47-80-72 ZUr.dl 110-72-11002
Prága Saófla
Sarttfráfár
Künn,tái 6336, t.iJallan 1639. — Kjaó renuli 1*2/—1*28, ntedeM 1-24-1-26, szedet küaép 1-18-1-22, kiunytl 1-12 1-16, l-aó rejidü öreg 1-20—1 24, ll-o<l rrndll meg 1-14-1 16 angol Iliidé 1-20-1-30, szalonna nagyban 1-66—1-70, zsn 1-86 frOO, hus 1-40 1-60, szalonnás lílaerléa 160-1-68
Kiadja: DAlzalal Hyomíi él lankiíflá Yálialaf. KaíTlíialliti. Pflrlós ki-\'A; Zalai Károly. tetwKbw lalalaa I Na^ykaalaaa VL. »
APRÓHIRDETÉSEI
Az stxóhlliiettaelr dl|a 10 MÓI« Minden tovább! szil dija í Vaaár- éa
Ünnepnap 10 szóig 80 fiüír, »lM*a további MÓ dl(a 6 flIV. Szerdán és pto-lektn 10 ftzóig BU fillér, ralndra lovábW ui, úlja a mi. C-mszó s ir.iaden v"tájai,., (kínból állo s.ó kft szónak szárnlV Uli«. Állást kerraók.iek 50rvs engedmény.
HlrdclóíiJ-Ss 8 ÍB«) p.naS tf.paag.r alul a felawl«p«>a kanjvolést, uámláeés elkar-Otéaa wégnM
vittra flKOtandttk
Férfi és nól ruha él kabát irflvelek hihetellen olcsó árusítása Klstaludl éi Kiausznál. 3955
Iskolás gy.rm.k.k.t ellátálra ne-rény dijazáiért url cialád ellogsd. Clm a kiadóban. 4184
Kiadó kétszobái lakás, azonnal ellog-talhaló Klnlzsl-utca 16. alám. , -4209
Sifinysg.k, bútorszövetek rendl^vül olcsó árban Kiitaludi és Krsuiznál. 3954
Srép udvari izoba. bútor nélkül, magá-noinak, vagy Irodának szeptember 1-ere kiadó Király utca 31. 4219
Krémen Zoltán
régi Uzlelhelvigégéból Kaslnciy-ulca 3. ■zim alá kollözóll, közel az uj poitához Áruraktátál mosl o t minden elfogadható árcn árusítja el.
Egy.. olkk.k féiérnél la SVS olo.óbljak I
Takarításban |ártas bejáróleányt keresek. Clm a kiadóban. -4206
V.aa.k jóksrban levó használt öntöttvas kályhákat. Scblestnger Oyuls vaakerei-kedó, M~gy»c,-ulca 2. sz. -4510
2 szobás, konyhás, ntelléihelyiségból álló udvari lakás áuguilhis 15 re kiadó Arany Jánoi-u. II. ^ 4213
KQIBnb.jár.tii bútorozott ssoba bet-városban kiadó. Clm a kiadóban 4214 --\'-tf---
Szép, száraz, egéizségei tangaér kapható Magyar utca 30. alatt 4215
Ajtó, ajtótok, ablakok minden eltogad-ható árért eladók Uóvcbbet Melczer liveg-
llzlelben. 4216
Két leány, ki fftaá.h.a ért, elmenne mindenesnek, esetleg bejárónőnek. Bajzautca 12
Fővárosi mintára berendezett
cukorka-üzlet
nyílik • hó l».én Főút li. sz. alatt
(Dobrovics-háx.) Mindennemű legfinomabb cu or\'*ák, caokolAdék. kekaz, teaalltemény,
friss ücrb«.\'ud sütemények, • fxaU cuW*»*»l (OUbféio remeke Szivei támogatást kér a vezető
ói; Stern Józsefné.
„His Nlaster\'* Voice"
gramofonok
havi 19 pengőa részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
IrahA Antal fegyver-, lőszer- és = wasaMW milOI sportárunagykereskedés
rádió éa gramofon oaililya
PEKK
,D" vitamin kéa Itmény.
Szabályozza az állati uervezel rnéiz-sói rgalmat, elősegíti a méiziók lerakó dását s fokozza ai állatok etlcnálló-képességét.
Vemhes állatoknál: elősegíti a mag zat lejlódéiél és növeli annsk cl en-áll,-képességét, kü\'önbózö betegségek kel szemben
Malacok, borluk, csikóknál az sngolkór klle|lódését meggátolja. Az angolkórt 3—4 hét alatt meggyógyilia.
Hízóknál: A lábzsugorodás klfe|ló-dését meggátolja és azt angolkóros esetekben meggyógy!t|a.
Baromfiaknál: Meggyógyítja az angolkórt, tollrágáat megszünteti, elősegíti s tojásképxódést, stb. Ara:
,/4 kg.-os csomagolásban ...... P 1.60
I . . kg.-ként P 8.—
5 . . P 5.50
25 , . P 4 80
él 2o/o forgalmi adó, eredeti gyári plombált ctomagolásban helyt Nagykanizsa. Kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya éa nővényvédőszerck
kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A biróság mellett Telefon: 130.
Minden csnnraghoi részletei használati utasítás.
Bevezetett tetővédő és szigetelő anyag
Xkörzetképviselötí,;;,;;
Krdós hlrdelólrods, Bpesl 62. Poslsllók 288
Pályázati hirdetmény.
Az Országos Társadalombiztosító Intézet zalaegerszegi ker. pénziára pályázatot hirdet a nagykanizsai kirendeltségnél elhalálozás folytán megürült 1. számú szülész-nőgyógyász szakorvosi á\'lásra. Az állás javadalmazása évi 1400 pengő, rendelési idő napi l>/2 óra.
A bélycgtelcn pályázatok a zalaegerszegi ker. pénztárhoz nyújtandók be, még pe ig a pályázati hirdetménynek a Társadalombiztosítási Közlönyben történt megjelenésétől számított J0 napon belül. A pályázatra vonatkozó egyéb feltételeket a zalaegerszegi ker. pénzlárnál és a .Társadalombiztosítási Közlönyben" közzétett hirdetményből lehet megtudni.
i zalaegerszegi ker. pénztár 4 oo választmánya.
Kiflin JÚZSFF ÉJ MARTOM
Király-utca 45.
Telefon 2 71.
Kéazlt:
vízvezetéket és csatornázást kedvező fizetési teltételek mellett.
Állandó raktár különféle » s fOrdfiaaoba bar.fid.zé..kbAI.
Pályázati hirdetmény.
Bajcsi község Iskolaszéke lemondás fulyt«n megüresedett tanilói állásra pályázatot hirdet. Javadalma : Törvényben megállapított készpénzfizetés. Lbböl természetben kip 6 kat. hold szántóföld és rét haszonélvezetet, 800 liter kukorica a községtől, legeltetési jog haszonélvezete és természetbeni lakás és ktrl. B listások előnyben. A pályázati kérvények beadási ideje 1930. auguszlus 26. l.évay Endre iskolaszéki elnök Szepctnek cimre. A választás ideje 1930. auguszlus 28. d. e. 10 órakor lesz megtarlva Bajcsán az iskolánál.
Bajcsa, 1930. auguszlus 8-án.
Lévay Endre s. k 4211 iikolanéki elnök
RAKONITZI
gyOnyOrO modern
cserépkályhák
fehér és szines
kiolt.Ibon ■ l.gkl.élóbb min*, ■égb.n, snajánsm
a rendes ár feléért
kaphatók, mlg az alkalmi vé-tslből származó készlet Inrt
L
K iíly-űtu 39.
leitta 362.
Özvegyekésárvák segélyezése.
A Wolfner-féle alapítványból hivatásos tiszti és altiszti Özvegyek és árvák segélyben részesülhetnek. Segélyt azonban csak azok kaphatnak, akiknek férje, vagy apja a világháború ban hősi halált halt, vagy a harctéren szerzett betegségben hunyt el. A kérvényeket f. hó 15-ig lehet az alispáni hivatalba hpiiyujtani. Pályázati feltételek a hivatalos közlöny 21. számában jelentek meg.
Üzletáthelyezés
Éitesilem i. L vendégeimet, hogy Keszthelyen, a Hungária szálló mellett 65 év óta fennálló url és nfll
fodrászOzletemet Kossuth Lajos-utca 26. sz. alá (Eszes dlvaláruházzal szembe) helyeziem át s azt a mai kor igényeinek megfelelően hiegeniku-san rendeztem be. Szíves pártfogást kér
Laakay István
>sil fodrása.
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12fill, tavaszi kabátok festése már 81\'-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban tisztíttatnak.
OyUjlólelep :
Kazinczy u. 8.
Oyáilelep:
Hunyadl-u. 19
Nyomatott a Uélzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelő* OzletvwiA
Zalai Károlv.)
70. évfolyam 183. szám
Nagykanizsa, 1980. augusztus 13 szerda
Ara 14 fillér
ZALiIKÖZLÖNY
Si.rto.kW, t, kiadóhivatal, ro-oi S. uim Keuthdyl SókkÜKtthtTtUl Ko^oth La)<»-a. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbariti Lajos
OMtntM In: e*y Ma 1 peatf M Tekloa : NagykanliM 79, Keutbtly U.
BUfc
tiim.
Gazdatitkárságok
Már a vármegyei és községi közigazgatás reformjáról szóló és immár életbe lépett törvénycikk országgyűlési tárgyalásánál felmertllt az a terv, hogy a községek, városok mezőgazdaságának fejlesztéséi és Irányítását szakképzett, gazdasági akadémiái, vagy valamilyen más hasonló fel-fiöbbfoku taninlézelel végzett egyénekre bízzák. „Gazda-|egyzől" állásokat akartak szervezni minden vt-rosltázán és községházán. Ez a letv, bár igen sok híve volt a törvényhozás mindkél házában, sót Scitov-szky belügyminiszter tetszését is megnyerle, nem valósulhatod ineg„ meri a községek és városok ügyvezetése ma semmiféle ujabb anyagi megterhelést nem bir meg. Pedig igazán nagy gazdasági és lársadalmi érdekek teszik parancsolóvá, hogy a gazdálkodásban elmaradt vidéki nép hozzáértő tanácsadókhoz jusson, akik a háború óla megváltozott gazdasági rendnek, a löbb, jobb és olcsóbb termelés megvalósításának apostolai legyenek.
A trianoni béke és a földbirtok-reform sok gazdatiszlel fosztott meg állásától. Ezekből kikerüli volna egyelőre az a diplomás szakértő sereg, amely hivatva lenne főleg a kisemberek körében az észszerű gazdálkodás ismereteit terjeszteni.
A ,gazdajegyzők" eszméje azonban — amint láttuk nem való sulhatolt meg, ujabb megoldásként kínálkozott azonban Orabovsiky Miklós földmivelésügyi miniszteri tanácsosnak, ennek a melegszívű szociálpolitikusnak és közgazdának az az e»zmé|e, hogy a község és városok agrártársadalml szervezetei, a működő gazdakörök, polgári körök, nép körök, olvasó-körök és faluszövetségek bízzanak meg egy-egy okleveles gazdát a tanácsadó szereppel.
Legyen minden mezőgazdasági jellegű városnak és falunak egy „gazda-lilkár"-Ja, aki a gazdálkodóknak la nácsot tud adni és aki rendszeresen oktatja ugy a serdülő löldmives ilju-ságol, mint a felnőtt gazdákat arra, hogy hogyan kell jövedelmezően gazdálkodni
Ez a felvetett eszme igen tág körben talált kedvező logadlatásra és próbaképpen máris 30 40 helyen működik a gazdatilkár igen jó eredménnyel. Grabovszky Miklósnak á gazdalitkárokról Mayer János földmivelésügyi miniszterhez inlézett emlékirata szélment az egész országba és mindenhol nagy megértéssel fogadták. A gazdatilkári intézmény eszméjét magáévá lelte a Faluszö-vetség igazgalóválaszlmánya is, amelv legutóbb tartott ülésén ellialároila, hogy haladéktalanul hozzálát a gazdatilkári inlézmény országszerle való megszervezéséhez.
Tokaji-Nagy Lászlói, az Erdélvi Gazdasági Egylet voll igazgatóját bízták meg a szervezési munkálatok-
kal. Tokaji-N tgy László már, mint az Erdélyi Gazdasági Egylel vezetője is tanúságot telt kiváló szervezőképességéről. Most tehát országszerte megindul a munka, a fődolog, hogy azt a községek és városok vezető lársadalmi rétegei kellő megértéssel fogadják.
KUlön meglerhelleléssel, flxfizetés-sel az uj inlézmény egyáltalában nem jár, mert a gazdatilkár nem csak tanácsol és lanlt, hanem a kis-gazdaközönság minden anyagi és Üzleti ügyrinck kifogástalan elősegítésével, lebonyolításával is foglalkozik, mint például a jelzálogkölcsönök. parcellázások, anyagok és esz közök beszerzése, termények érté-
kesítése, 8lb., amelyek mind a kisgazda anyagi hasznát vannak hívatva gyarapítani. A tanácsadás, tanítás ingyenes, de az üzleti és gazdasági megsegítés, mely mindig az alkalmazó gazdatársadalmi testület nevében történik, szolid jutalékkal kapcsolatos és itl már a gazdatilkárnak is jul valami, éppen elég ahhoz, hogy ilyen Irányú működése megfelelően honorálva legyen.
Olt, ahol a gazdatilkári intézmény eszméje némileg már megfogamzott, leghelyesebben teszik az Illetékesek, ha közvellenül a Faluszövetséghez (Budapest, Üllői-ul 1. sz.) fordulnak és onnan kérik a szervező munka mielőbbi megindítását.

A kávéházban félholtra vertek és a robogó autóból kidobtak
egy magyar újságírót a részeg aradi rendőrblztosok
Biikaroat, augusztus 12 (Éjszakai rddiójelentés) A Kolozs várolt megjelenő magyar napilap, a Keleti Ujsdg közgazdasági rovatvezetője tegnap hivatalos küldetésben Aradon tartózkodott. Éjszaka egy ottani kávéházban várt a vonaljára. Az egyik szomszéd asztalnál a halárról berándult oláh rendőrblztosok mulatlak. Ezek minden ok nélkül hflekötöltek a magyar ujságiróba, olt a kávéházban véresre verték a védtelen embert, majd félig eszméletlenül maglikkal hurcottdk autó/ukba és elindultak a halár felé.
— No, mosl elviszünk léged
hazádba, Magyarországba I — ordították ul-hosszat a részeg a rendőr-biztosok a véres, tépett ruháju újságírónak.
Közben aztán mégis meggondolták 3 dolgot és Karddt Nagy La|ost nem dobták ál a haláron, hanem útközben kidobták a teljes sebességgel robogó autóból. Az újságíró sebeiben eszméletlenül. összetörve maradi az országul közepén s csak reggel felé lért magához. Ekkor nagynehezen beván-szorgott Aradra, orvosi látleletet vétetett sebeiről és meglette feljelenlését.
A vérlázító vandalizmus egész Erdélyben érthető konsternácíót keltett
Izgalmas molnár-gyUlés rendőri Készillíséggel
a vámörlésl dl/ah maximálása miatt
Budapeat, augusztus 12 A molnárok ma országos gyűlési tartottak, amelyen a vdmórlési dijak maximálása ellen élesen tiltakoztak és izgalmas közbekiállások még azt is javasolták, hogy a molnárok szüntessék be üzemeiket.
A gyűlés ellHtározia, hogy felkéri a kormányt a rendelettervezetnek napirendről való levételére. A gyűlés folyamán azt íb javasolták, hogy nagyszámú küldöllség vonuljon fel a gazdasagi miniszterek elé tiltakozás céljából. Miután a rendőrség
tudomást szerzeit a gyűlés résztvevőinek szándékáról, nagyobb rendőri készültséget rendetlek ki a minisztériumok elébe és közölték a gyűlés vezetőségével, hogy semmi-IJe nagyszabású felvonulást nem engedélyeznek. A molnárok erre 30 lagu kuldöltséget menesztenek Kállay államtitkárhoz, aki kijelentette a küldöllség elölt, hogy a memorandumban lefektetett sérelmeket meg logla vizsgálni és a konnány nem zárkózik el a jogos kérések teljesítése dől.
Semmi pénzért sem helyezik szabadlábra a letartóztatott székesfehérvári műszaki főtanácsost
Székesfehérvár, auguuztuH 12 Az ismeri székesfehérvári bűnügy nyomozása sor m letartóztatott Varga Elemér miiszaki fólanácsos tudvalevőleg néhány héllel ezclőll kér-
vényt nyújtóit be a székesfehérvári törvényszék vádlanácsához és 30.000 pengő kauciót ajánlott Jel arra az esette, ha a vádlanács ól szabadlábra helyezi. A vádtanács ahnak
idején azt a halározatol hozta, hogy Varga Elemért nem helyezi szabadlábra.
Varga felfolyamodása folytán néhány nappal ezelölt kerültek fel az Ugy iratai a budapásti királyi Ítélőtáblához. Ma döntöli az ügyben a Volkner-tanács és Varga felfolyamodását elutasította, kímondvi, hogy sem 30.000, sem más nagyobb Osz-szegü biztosíték ellenében sem helyezi szabadlábra a főtanácsost.
Elkészfllt a békebirás-kodásról szóló törvényjavaslat
Budapest, augusztua 12
Zsltvay Tibor Igazságügyminiszter nagykoncepcióju programjába méltóan illeszkedik bele az a törvénytervezet, amely most készült el az Igazságügyminisztériumban. Az u| törvénytervezet cime „törvényjavaslat a békeblráskodásról\' és 101 paragrafusból áll.
Az első fejezel a békeblróság hatáskörét határozza meg. A békebiróság hatáskörébe tartoznak általában a szdz pengőt meg nem haladó összegű különböző jogviszonyokból keletkezett perek (fizetési meghagyások, bérleli viszonyok megszüntetése, végül bármely vagyon|ogl vilás ügy, ha a felek a békélletési eljárás megindítását kérik.)
A következő fejezet a békeblróság szervezetét tárgyalja.
Eszerint a békebiráskodás törvényhatósági joggal felruházott és megyei városban a városbíró, nagy-és kisközségekben a megyebiró gyakorolja. Megyebirói állást e;y-egy nagyközség részére, vagy megyebirói körzetben összefoglal! löbb község részére lehet szervezni.
Megyebirói állás szervezését az érdekelt községek kérelmére, v.igy ha fontos közérdek kivánja, kérelem nélkül is, az igazságügyminjszter a belügyminiszterrel egyetértően rendeli el.
A városbíró törvényhatósági joggal felruházott városokban a polgármester, megyei városokban az alispán. A megyebirói szintén az alispin nevezi kl és állásukban az igazság-ügymlnisüter erősili meg. Városbiró, megyebiró és helyettese csak az lehet, akinek a királyi ilélóbirói álláshoz megkivánl képesítése megvan és a bíróságnál vagy mint közjegyző,
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus 13.
vagy mini ügyvéd legalább öl évig működött. A város- és megyebiró tiszteletdíjban részesül.
A harmadik fejezet
az illetékesség kérdését tárgyalja. mini ahogy az a polgári per rendtartásban eddig is szabályo:va volt. Illetékesség szemportjából ;z a békebiróság illcté\'i-s eljárni, melynek területen a pdnasz-lolt lakik.
A bizonyítási s-3zközök nagyjából ugyanazok, mint eddig voltak, eskü helyett azonban .fogadalom" van A békebirói itélei ellen perújításnak is van helye. A békebirói ítélet ellen tizenöt nap alatt szóban vagy írásban be lehet jelenteni, hogy az ügyel
a járásbíróság elé kívánják vinni, de békebiró állal hozott ötven pengőt meg mm haladó ítéletet nem lehel továbbvinni Az ítélet végrehajtása a közadók behajtásának módjára előírt szabályok szerint történik.
A törvényjavaslatot hozzászólás végett ma küldték\', meg a bíróságok vezetőinek, az ügyvédi és közjegyzői kamaráknak.
Pár nappal később índnl
a .Justlce for Hungary"
Newyork, augusztus 12 Magyar Sándor és "Endresz György pilóták a rossz időjárás miatt Óceán-repülésüket kénytelenek voliak egy pái nappal elhalasztani Remélik, hogy Szent István napjára mégis megérkezhetnek.
Eördögh Elemér pápai prelátus, toledoi plébános, az amerikai katolikus papság egyik vezetője, a ma-gyar-amerikai kereskedelmi kamara elnöke, a .Justice tor Hungary" oceánrepülő-bizottság amerikai elnöke, auguszlus 14-én érkezik Budapestre, ahol ünnepélyesen fogadják.
Dl élénkség az indiai só-fronton
I»ndon, augusztus 12 (Éjszakai rádiójelentés) Az indiai só-fronlon két havi szünet ulán újból élénk mozgalmakat jelentenek. Ahmed Abad-ban önkéntesek kézikocsikon sói árultak. A rendőrök közeledtére az önkéntesek kordont vontak a kocsik elé, majd valóságos közelharc fejlődött ki rendőrök és önkéntesek között. Tizenöt önkéntest letartóztattak. Az összetűzés hire futótűzként terjedi el a városban. A hasonló támadások a város több pontján éa más helységekben is kiujultak.
Titulescu Budapesten
Tilulescu londoni román követ Budapesten átutaztában egy délutánt töltött a magyar fővárosban és kijelentette, hogy a magyar-román kereskedelmi megállapodási megnyugtató jelnek tartja.
l>SÍ#f /f vitás
U U 1 legolcsóbban
Sstabó György naaió-
laboraíorluaiL\'ban Fiiul 3., udvar
Vasárnap érkezik haza Inkére gróf Bethlen István miniszterelnök
Ausztriából, ahol fldfll és autóiurán van
Nagykanizsa, augusztus 12 Az egységespírt hétfőt balaton-f Udviri értekezletén, mint je\'en ettük, gróf Bethlen Is\'ván miniszterelnök nem vehetett részt Távol\'élével kapcsolatban többféle verzió keringett és ennek során arról is hírt sdo\'t a sajló, hogy a kormányelnök a külföldi kölcsön ügyében folytatott tárgyalásokat külföldön. Ezt hivatalos hel>ről kiadott nyilatkozat kategorikusan megcáfolja.
A Zalai Közlöny kedden délelőtt megbízható forrásból ugy értesült, hogy a miniszterelnök épen ma egy hete aulólurára indult a saját
Lancia-Lombda túrakocsiján Ausztriába, ahol néhány napon át üdült és egy előkelő stájerországi fürdőn pihent. A minisz\'erelnök autólurájára senkit nem vitt magával, csupán régi soffőrjét, de az autót mindenütt maga a kormányelnök vezeti, aki, mint ismeretes, szenvedéiyeB autós.
Arról is értesülünk ugyancsak hitelt érdemlő forrásból, houy gróf Bethlen Islván miniszterelnök auguszlus 17 ikén. tehát vasárnap érkezik haza Ausztriából és ezulán valószínűleg felrándul egy napra a fővárosba is, hogy tájékozódjék a távolléte alatt történt eseményekről.
Jt Hnrítjy Miklós-uti sorompónál egy ismeretlen assxony a bécsi gyors elé vetette magát
A mozdony az öngyilkos asszonyt kb. husz méleren át vonszolta magával — Az áldozatnak minden csontját összetörte és agyon\' .pitotta a mozdony Az áldozatnak állítólag két leánya él Nagykanizsán
Családi tragédia Quxódlk meg ax öngy 11-kosság hátterében
Nagykanizsa, augusztua 12 Kedden délután pár perccel >/i2 óra előtt a Horthy Miklós-uli vasúti sorompó mellett borzalmas öngyilkosság történt.
Az öngyilkosság színhelyére a Zalai Közlöny munkatársa pár perccel az elgázolás ulán elsönrk érkezett ki, amelyről a kővetkező részleteket jelenti:
A bécs—nagykanizsai gyorsvonat délutáni érkezési íde|e 1 óra 25 perc. Davidovics Ferenc Hor\'hy Miklós-uti sorompóőr jó öt peiccel előbb engedte le az ullesten levő sorompót, mint az első jelzési kapta a Szombathelyről jövő gyoistól Amig a gyalogjárda felelt levő sorompórudak fenn voliak, a sorompóőr észrevette, hogv egy mezítlábas parasztasszony a gyalogjáróról lefordul és egyenesen a sorompó baloldalán elterülő kukoricásba tart, mely alig néhány lépésnyire terül el a sínpártól. A pályaőr szólni akart az asszonynak, de aztán meggondolta és nem figyel-
meztette, mert azt liiite, hogy dolgozni megy a kukoricásba. így hát nem is törődött a? asszonnyal, akiről el is felejtkezett. Közben a vonat már a kiskanlzsai átjárón is keresztül robogolt és Feltűnt a ma|or mögötti kanyarban. Ekkor a sorompóőr, aki közben leeresztette a gyalogláró felelt! sorompót Is, megdöbbenve vette észre, hogy az ismeretlen a*z szony határozott léptekkel a sínek felé tart és mikor a mozdony a sorompón keresztül robogott, a sínekre vetette magát. Az elgázolás borzalmas volt. A mozdony első kerekei abban a pillanatban elkapták a sz"-rencsétlenl és minlegy 20 méter-, u keresztül magukkal vonszolták.
Az elgázolásról a mozdonyvezető az állomáson azonnal jelenlé I lett és a vasúti rendőrség értesítőt-\' a kapitányságot, ahonnan a kora d íl-uláni órákban Rácz Gyula rendőr-fogalmazó, ügyeletes tiszt di Goda Lipót városi tiszti orvossal kiszállott a rendőrorvosi hullaszemle megejté-
Ismét érkezett
Selyemharisnya párja Párisi levél darabja .
p 2"ao
P 3 —
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. CSENOERY-UT 2. S7.AM. Telelőn 406.
Kötött kabátok, ptillowerek, oroszkákból nagy választék.
sére. Dr. Goda Lipót konstatálta, hogy az áldozat külső sérülést alig kipott, ellenben minden darab csontja többször is össze van törve. Mellkasa (s leje össze van lapítva. A halál az elgázolás pillanatában állott be. Ké->öbb kiszállott a helyszínére Mátyás. Samu dr. rendőrkapitány, aki mrg-ejtette a vezetői szemlét. Ezután a rendőrség intézkedett a hulla elszállításáról és a nyomozás megindításáról. A délutáni órákban több detektív Indult munkára, hogy megállapítsák az asszony személyazonosságál, ami azonban csak részben járt eredménnyel.
Az eddigi nyomok szerint állítólag egy Inke környék! asszony az áldozat, aki minden kétséget kizárólag önszántából választotta az öngyilkosságnak ezt a borzalmas fajtáját.
Több tanút hallgatott ki a rendőrség a déluián folyamán, akik azt vallották, hogy az asszonyt látták korcsmákban, vendéglőkben, ahol a férjét kereste Izgatottan. Állítólag a falusi asszony férje ma reggel korán összeszedett minden otthon levő pénzt Cs értéket és azial bejött Nagykanizsára. Az asszony nem sokkal utóbb utána jött filujaból, hogy megkeresse. Miután sehol sem találta meg, valószínűleg emiatt határozta el, hogy a vonat elé veti magát.
Mint megállapítottuk, az asszony már a fél 12 órakor befutó pesti gyorsot Is leste és annak mozdonya elé akarta vetni magát. A pesti vonat ablakából kinéző utasok látták is az asszonyi a budapesti vasulvonal mentén őgyelegni.
Hír szerint az asszonynak két leánya Nagykanizsán cseléd Egyébként a rendőrkapitányság kéri, hogy ha valaki az alábbi adatok nyomán tud valami felvilágosítást adni az áldozat kilétéről, értesítse a bűnügyi osztályt :
Az áldozat körülbelül 40—45 éves lehet Középtermetű, rosszul táplált, sovány asszony. Arca beesett, arccsontjai kiállók. Szeme, haja barna. Mezítlábas. Ballábán korábbi sérülés nyomai látszanak és zsebkendövei van bekölve a seb. Ruházata: lekete bluz, fekete kötött kendő, fekete-fehér csikós szjknya, píros-íehér alsószoknya.
nalfós Jelelt. Bessscardblában
Bukarest, augusztus 12 (Éjszakai rádió jelentés) Besszará-biaból újból riasztó hirek érkeznek. A lakosságot az adók tulkegyetlen behajlási módja állandó izgalomban tartja. Az antiszemita agitátorok ezt is felhasználják és élénk propagandái folytatnak. A halóságok az egészet meglehetős közönnyel kezelik. Egész működésűk abban merül ki, hogy kommunista-gyanúsakat keresnek és azokkal kegyetlenül elbánnak.
IdAJárís
(Éjszakai rádtóJtUiUís) » ■alaarvló-glal tntént aata 10 árakor |s. lesül nlMksSI borulattal, bátyánként, ffitag nyugaton, aafi •agy alaatarak, káaftbb hBaOltya-déa valúaztnQ.
Üzletem mér augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet az eddiginél is olcsóbban árusítom. Ezen kívül a nagymennyiségben felgyülemlett maradékokat minden árban eladom.
Barta Miksa
ZAl.AI KÖZLŐN v
Négy ember a Murába fulladt
Elsillyedt egy kump hét utassal
Nagykanizsa, augusztus 12 A Mura mellet! fekvő Pregben vasárnap súlyos kompszerencsiillen-síg lörlént, amelynek négy emberélet esett áldozatul Egy komphajó, mely a Mura kél|parljd közölt szokott közlekedni, az utóbbi napok esőzéseitől erősen megduzzadt fo\'yón léket kapott és elsüly-lyedt. A ko np hét utasa közül négy a vízbe fulladt, mig a három má-
siknak sikerült megkapaszkodnia a komp szélébe. 1
A fuldoklókat egy munkás méntéllé meg, aki odauszott a komphoz, amelyhez kötelet kötött. Ennek segítségével azután a kompot a rája kapaszkodó három utassal együtt kihúzták a partra.
A négy vizbefulladl utas holttestéi még nem találták meg.
1860-1930.
i
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
Borzalmas cséplés! szerencsétlenség áldozata lett egy fiatal földmlves
Etetés közben belezuhant a cséplőgép dobjába, mely letépte lábát — Haldokolva szállították be a nagykanizsai kórházba
1630. augusztus 13. _
A kisipari öltél
A kormány által engedélyezel! liz-milliós kisipari hitelt a Pénzintézeti Központ ulján folyósították. Étiből az ősszegből nyolcmillió pjngö a vldé*i iparosság hiteligényeinek ki elépítésére jul.
A kisipari hitelek kamata 7 és fél százalék, amely kamalöss/egiien a folyósítással kapcsolatos költségek nincsenek bent. A kisipari kölcsön kétféle: két jó kezes mellett folyósított vállókölcsön havi válló lejárattal ; Ingatlan fedezet melletti kö\'csön 6 havi lejárattal. A kölcsön visszafizetése mintegy 2 évre van előirányozva.
Kél |ó kezes mellett legfellebb 4000 P, Ingatlan fedezetiéi legfeljebb 16 000 P kölcsön igényelhclö.
A vidéki iparosság részére a kölcsönt az Iparosok Országos Központi Szövetkezete (Budapesl, VII., Karoly körút 30) folyósil|a
A kölcsön folyósítását az inlé/et már megkezdte a régebbi igénylészk alapján; nehogy az ujabb igénylét. k elhúzódjanak, az iparosság kölciön kérvényével, illetve a kölcsön iráuli minden megkeresésével közvetlenül a fentemllieit intézelh z forduljon
Esetleges további felvilágosítássá! az ipartestület hlvntala kíszséggrl rendelkezésére áll a hozzáfo duló Iparostarsa\'nknak. Ipartestület elnöksége.
Augusztus 13 (szerda)
Budapast 9.15 Szalonzenekart hangverseny. 12.05 A rádió házlkvartenjéneii hangversenyt. 3 30 Morse tanfolyam. 4 10 Bibay József novellái. 4.45 Idójelaéa, idójáráa- él vízállásjelentés, 5 Cigányzene. 6 E. 6.30 Hangv. 7 F. 8 Schumann-eit. Utána Időjelző, Idójáráajetenléa, hírek. Ma|d: Ora-motonhang veraeny.
Bács 11 a. Css|kovszkl ralWek 12 éa 3 50 Hangv 9 Ra|nal dalok. U 20 Kassza Z. 10.06 Jb.
B«rtln 4.30 nZ éa lánc L. 9 55 ll|uságl zenei E. 7.05 R. Strauss dalok. 840 Opera E. Utána H., majd 1130.lg tánc Z.
London 4.40 Zongoia Z. 7.45 Fuvola-hangv. 8 Pllharmonikus hangv. 10.20 Rádió-Játék. 10.55 Tánc Z.
Milánó 4.35 Oy. dalok. 5 O, 7.30 Hangv. 8.30 nZ, operettrészletek.
München 4J6 nZ. 5.28 Qy. 8 nZ. 1045 nZ. és lánc Z.
Prága S Ostravai mtlior. 7.35 Koloratur-árték 8 Puróa Z. 9 Zoogorsbangv. 9.30 Hangv.
Róma—Nápoly 5.40 nZ. éa tánc Z. 9.02 Szlraf. hangv.
.Varsó 4.15 O. 6 Hangv 7.3J O 8.15 Enek, hegedtl éa zongora hangv. 11 Tánc Z.
Zürich 4 nZ. i> tánc Z. 8 A népek táncdalsl. Hangv.
Ha Mvutytt a bora, vegyítse
REG EDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort ls kellemes itallá varázsolja.
Kiható mindenütt I
Főraktár:
Wiísz M Ib^karizsa.
Király-utca 21.
W __IV
Nagykautzsa, augusztus 12 Tegnap délután a nagykanizsai járásban levő Bocska községben borzalmas szerencsétlenség törlént cséplés közben.
Talos János 23 éves földmives a cséplőgép tetején az etetőnél dolgozott Eközben megcsúszott és belezuhant a cséplőgép dobjába, mely ballábát borzalmas módon leszakl-
Nagykanlzea, augusztus 12 Kedd reggelre virradó éjszaka valóságos fegyveres párba| jál ió-dol! le a sormási erdőben Németh Józsei tormási vadőr\' és egy, eddig még kiderítetlen vadorzó között.
Németh józsef a késő esti órákban ellenö[ző utiára indul! a sormási erdőben. Különösen az! a rész! keresie fel, ahol az ulóbbi IdölK-n a vadorzók garázdálkodása egészen rendszeressé vált Annni Nomcih az rrdó keskeny ösvényén lialadl, egyszerre egy kis lisitason egy alakot vett észre, akinek kezében lövésre
totta. A szerencséden földmives a fájdalomtól elájult. A nagykanizsai mentők dr. Schmidt menlöorvossal vonullak ki Bocskára, ahol előbb elsősegéllyel látlák el Talos Jánost, aztán beszállították a nagykanizsai kórházba.
Az összeroncsolt lábat az orvosok amputálták, de Talos életbenmaradásához kevés a remény.
készen tartott fegyver volt.
Németh vadőr odakiáltott az ismeretlennek :
— Tegye le a fegyvert I Igazolja magát, kicsoda ?l
A fegyveres alak válasz helyett a fegyvert a vadőr felé irányította és meghúzta a ravaszt. A gyakorlott vadőr, akinek nem ez az első találkozása ilyen, mindenre elszánl vadorzókkal, gyorsan lebukott. Így a golyó, mely feje fölött süvített el, célI tévesztett. A vadór a golyó sípolásából megismerte, hogy azt katonafegyverből adták le. Nem sokat
f
»
gondolkozott azonban, hinem 6 Is rálőtt az Ismeretlenre, a golyó azonban nem talált oll >em. Erre a vadozó isméi tölt, mire u|sbb golyóval válás oll a vadőr, aki közben igyekezet! inegközelileni a sötétség leple alatt a vadorzói, aki kétségbeesel! kísérletet lelt, ho^y harmadszor is rálöjjön a vadőrre. A legyve.e azonban ugylátszik csű-töilököt mondóit. Erié a vadorzó eldob\'n fegyverét és az erdő sűrűjében eltűnt. A vadőr egy darabig futott utána, de látta, hogy hiába való az üldözés, vissza fordult. — Megkereste az elJobott fegyver!, melyről megáll-zpilotla, hogy Mannlicher lovassági karabély.
A vadőr magához vette a fegy-veit és a csendörséget értesítette másnap, mel\'yel együttesen megkezdték a nyomozást.
Az éjszakai fegyveres párbajnak van már gyanuaitottja egy földmives személyében.
Az csellel kapcsolatban több panaszt kaptunk az érdekelt vad isz-társaságoktól, hogy a drága pénzen fenntartóit vadászterületeken nagy-siámban garázdálkodnak vadorzók. Jó volna, ha a megszüntetett rlgyácl csendőrórsöt visszaállítanák, mert csak igy szűnnének míg a mai tűrhetetlen állapotok. A vadorzók, mint a fenti eset ls mualja, hovatova vakme.őhbek lesznek és megfékezésük már tu nő egy vadőr hivatásán és erején.
A-
Képkereiesztí
K.oxma
jisi Föut 13
- A Sétatér uj padjai. A tikkasztó nyárt napok elmultak. A Sétatéren még izzanak a canna in-dieák, a dahllák, ók még nem veszik tudomásul, hogy közéig Kisasszony-n pia, amikor a fecskék elköltöznek Egyiptonba és Szudánba. A közönség is élvezi még a sok száz virágfajtában pompázó ligetet és erre a körönd körül elhelyezett uj padok is invitálják. A régi padokat mind elvitték, h városi műhelyben ujakat ácsollak, amelyek még festetlenül fehéreinek, ellentétben a sötétzöld háttérrel. A régi padok a Horthy Miklós és Csengery-utcában sétáló közönségnek nyújtanak pihenő alkalmai, amivel főleg ezeken az utvonalakon helyezték el őket. Hát ha még megvolu.,nak a kereskedőcégek által ad nnányozolt padok, amelyekel KenedI Imre dr., a Szépilő Egyesület néhai érdemdús elnöke sok után-\'járóssal gyüjlöttl Nagykanizsa város minden terére julna egy-egy pad!
„ Vasárnap délután" magyar film csütörtökön és pénteken a Városi moziban.
Kamatmentesen és teljesen köllségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Legújabb őszi
DIVATLAPOK
nagy választékban
Fischel Fülöp Fiai
könyvkereskedésében.
__43*
Fegyveres harc a vadőr és a vadorzó között a sormási erdőben
Fegyveres vadorzók pusztítják a vadállományt az erdőkben Állítsák vissza a rigyácl csendőrörsöt
NAPI HÍREK
NAPIRRND
Augusztus 13, uen\'i
Kómal katolikus: Ip K. vL Pzolesl.: Ipoly. Izraelita: Abas hó 19.
Oyógysiertárt éjjeli szolgálat: I. bő végéig a Szalvstor gyógyszertár.
OAitSrdfi nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bélló, sserda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
— Hazaérkezett a veszprémi megyéspüspök. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök külföldi nljárót visszaérkezelt Veszprémbe.
— Tanügyi hírek. A kultuszminiszter liaum Amália állami polgári iskolai tanárnői a tapolcai polgári fiúiskolától a zalaegerszegi állami polgári leányiskolához, Cserny Mária polgári iskolai tanárnőt a keszthelyi polgári iskolától a gyomai polgári Iskolához hclyezle át. — Nagy Károly zalaboldogM tanítónak éulemeí szolgálataiért a miniszter elismerését nyilvánította.
Az államrendőrség munkája. Július folyamán Zalaegerszeg területén 42, Nagykanizsán pedig 60 bűnügyben járt el az államrendőrség.
= A Magyar rapszódia test-vérfllmje a Városi moziban.
— Autóbusz hir. A keszthelyi országos vásárra auguszlus 14-én, csütörtökön a Nagykanizsa-vidéki Autóbusz Vállalat kocsit indit. Az autóbusz csütörtökön reggel 4 órakor indul a Korona szállodától. Jelentkezni lehel a Teulsch drogériában és a Korona szálloda portásánál.
— Elkapta kezét a benzinmotor szija. Nagy Ferenc munkás benzinmotorral dolgozod. Munkaközben a szíj elkapta jobbkezét és azt összezúzta. Sérülésével beszállították a nagykanizsai kórházba.
— Dlla Parlo, Wllly Fritsch ós a többi kltünó filmszínész a főszereplői a , Vasárnap délután\' cimü magyar filmnek.
— Négy utassal felborult az autó. Varga Péter kaposvári fogász dr. Lehoczky Brúnó kaposvári főjegy-lővel és dr. Krdzsovlts János városi aljegyzővel aulókirándulásra ment Siófokra. A hajnali órákban tértek vissza Siófokról. Egy éles kanyarban a sofför hibájából az autó beborult az árokoa. A bentülóknek csodálatos-képen semmi baja nem történt.
— Gyújtogatás. Kölese községben lüz pusziitolt Reichert Vilmos szérűjében, ahol egy szalmakazalon kivül elégelt Varga Ádám cséplőgépe. A csendőrség megállapította, hogy gyújtogatás történt és annak gyanúja alatt letartóztatták Lohr Ádám napszámost, aki tagadásban van ugyan, de a csendőrség bizonyítékot is produkál! ellene.

ZALAI KÖZ LÖN V
1930 augusztus 13
Elvünk ■ Mindig a legjobbat legoloaóbban I
Fenti jelmondattal és védjeggyel szállítja I86S. óta
fennálló cégünk az elismert legjobb minőségű
kelengye vásznakat,
amelyek elpusztíthatatlan minőségük miatt nemzedékeket élnek tul. Tartóssága és olcsó ára miatt tehát minden gondos szülő Schtltz vásznat vesz.
Áruf)i
— Szabadlábra helyezték a MIR-panama vádlottjai. Megírtuk, hogy a kaposvári MIK malom kárára történt panama ügyében a kaposvári ügyészség utasítására az oltani rendőrség letartóztatta Metz Lajos terménykereskedőt. Metz a letartóztatás ellen frlfnlyamodással élt, amit a vizsgálóbíró el is fogadolt és a terménykereskedőt bizonyíték hiányában szabadlábra helyezte. — A vádtanács szabadlábra helyezte Fodor Andor terménykereskedőt is és igy a MIR malomban történtekkel kapcsolatban egy letartóztatott sincs a törvényszék fogházában. Az ügyész ség a szabadlábon levő gyanúsítottak ellen folytatja az el|árást.
=■ A Vas és Fémmunkás dalárda Büchier Mór karnagy vezetésével a Várost moziban.
— Belefulladt ■ Balatonba.
Horváth Kálmán 17 éves balatonszárszói fiu a Balatonban götcsöt kapott s a viz alá merült. A fiu keresésére indult fiatalemberek már csak a hullájára akadlak
A „Csárdáskirálynő" csü törtökön és pénteken a Városi moziban.
— Elveszett szombaton e«te egy köteg tagdijnyugla, amiket az önkéntes Tllzolto TeslUlet állitolt ki. A kötegben, amely a Petőll-utca, József főherceg-ulca útvonalon veszett el, 80—100 P készpénz is volt tagdijakból. A szegény tűzoltó, aki elveszi-telte, kéri a megtalálót, adja le art a tűzoltólaktanyában. A tagdljnyug-ták elvesztését a rendőrségen is bejelentették.
Gyújtott a villám. Festetics Kristóf gróf csertői uradalmában a villám becsapolt egy zabkazalha, melyet felgyújtott A viharos szélben a kazal teljesen elpusztult. Az oltás csak arra szorítkozhatott, hogy a többi kazlakat mentsék meg, ami sikerült Is. A kár hat ezer pengő.
Tankönyvek
az összes Iskolák részére uj és használt állapotban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
«?tt könyvkereskedésében Nagykanizsán.
— A SchOtz-cég építkezéseit
tegnap megtekintette dr. Králky István polgármester, aki örömmel konstatálta, hogy a hatalmas arányú (ízleli építkezésnél sok kanizsai munkás kéz jutott foglalkozáshoz, sok és csupa kaniisai kisiparos nyerte el az egyes munkákat. Az építkezés e hó végén elkészül.
= Liane Hald, Székely Ibolya játszók a ,,Csárdáskirálynő" főszerepeit a Városi Moziban.
« A célravezető biztos utat mutatja meg a hirdetőnek a fogyasztóhoz az az Ollclcs-.n Összeállított hirdetési iíjságkatató-gus, amelyei most kUld széjjel az országszerte legelőnyösebben ismer. Erdős JózseJ htrde ő irodlja. Az tzléieien ki* litotl kö .y-vecskét lapozgstya látjm. hogy Erdős Józsii 35 év alatt a reklám terén szerzett min-dm tudását, tapasztalatát állítja a hirdető szolgálatába : Irodája alapossággal, lelkt-szültséggel és szaktudissst mllkfldik él öiletes reklámját, annak olcsó kivitelezése teljesen feleslegcisé teszik kUllóldl hirdetést iroda igénybevételét. A legparányibb apróhirdetést épug/. m nt a legnagyobb sajtólisditralol az Erdős Iroda a lege eké-hetil) haszonnal bonyolítja le Eritek.ődók-nek ez a most megjelent reklámlUzet élve zeiefl tanulmány, amelyet kivánsigra bá\'kl nek Ingyen küld mr \' Erdős József hiidetési Irodája, Budapest, VI., Terézkörul 35.
— öngyilkosság, ötv. Angyal Istvánné 63 éves balalonősződi asz-szony saját lakásábin f.-lakasztolta magát. Mire észrevették, tnár nem voll benne élet. Teltének oka gyógyíthatatlan betegsége.
— Pánik a keszthelyi piacon.
Tudósítónk jelenti: Tegnap délelőtt Keszthelyen a Klsfaludy-u\'cából egy ökrösszekér haladt a piac leié. Az egyik ökör valamitől megijedt és beleugrott a piaci árusok kosarai közé. Eközben özv. Scifert Józsefné piaci árust ugy fellökte, hogy annak jobb felső combcsontja eltört. A piacon nagy pánik keletkezeti, de szerencsére a nemesboldogasszonyfai gazdának sikerült ökreit megfékezni. Az asszonynak a Jobs-szana-tóriumban nyújtottak első segélyt.
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
szakképzett tátszerésznél kaphatók Fő ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és látszerflzlet. Szakszerű javítások.
a petAnci
lermészetea szénsavas savanyúvíz 60 éves múltra tekint vissza és ennélfogva gyógy-, üditó- és bor-
víznek legalkalmasabb. Qyomor- és vesebajoknál, úgyszintén a légzőszervek hurutos bántalmalnál, köszvény-, csui- és hótyagbajoknil orvosi szaktekintélyek legalkalmasabbnak ajánlják
l«M (Ma tat-fa nNptnMtta
Póts/akat:
KfiVESI HENRIK
IUytailm.lMTtr i.li. TNüM
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezett olcsó árak mellett
megnyilt az uj helyiségében.
Koréin Jenő
Saját érdekében Jfljjön el és tekintse meg.
Menyasszony divatárubáz Nagykanizsa, Központ szálloda épület (KÉkulllag fill Úrfi)
1930 aug^ztUB 13
ÍALA1 KÖZLÖNY
Olcsón vettük, olcsón adjuk!
Nagyobb mennyiségű
Creppdeschin
sötétkék és fekete színekben
4-90 C\'90 frvo ^\'90
Pw P# méterenkint
áron
elárusítjuk.
Azonkívül aZ összes hihetetlen olcsóáron
raktáron levő áruinkat
KISFÁLUDI ÉS KRAUSZ
az „Arany Kakashoz" Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Siessen, mig a, készlet tart!
■= Orvosi hlr. Dr Slrem Sándor fogorvos 2 heti szabadságra utazott. Újból rendel augusztus 25,-étöl.
— Tüzesetek. Julius folyamán a vármegye területén 7 Ízben forduh elö tüzeset. A lüz keletkezésének oka 1 — I esetben gyújtogatás, gondatlanság, gyermekek játéka, tűzhelyről kipattant szikra, 2 esetben villámcsapás, 1 esetben pedig kidcrilhetö nem voll. A tUz állal okozolt kár összege 11.054 pengő, mely biztosítás révén 30 pengő híjával megtérül.
—= Plateeh Bözslhe urleány Js Dómján litván ar énekelnek a Vároti színházban.
— Hamis egypengősök. Sziget várról jelentik: A valódihoz hasonló kivileiben elég silány hamis egypengősfik kerüllek forgalomba Szigetváron, melyek súlyúkról és szürke ólom színükről azonnal felismerhetők. A hamis egypengősOkel egy rokkant fagylaltárus kapta. A nyomozás megindult.
SPORTELET
Pénteken lesz a Vágó-serleg mérkőzések első fordulója a NTE tenniszpályáin
Nagykanizsa, augusztus 12
A Vágó Endre kereskedő állal alapitolt vandorserlegért pénteken mérkőzik először Kanizsa kél rivális lenniszcsapata. Az alapszabályok értelmében a serlegmérkőzéseken részt vehet mindéi nagykanizsai egyesület, amennyiben az a MOt.TSz tagja. Minthogy egyelőre Kanizsán csak a Zrínyi TE és a NTE azok az egyesületek, amelyek e feltételeknek megfelelnek, ez a két egyesület vesz részt a mérkőzéseken. A s/nWIyok szerint a serleg végleges elnyer -;1-liez 5 egymámtáni, vagy — teki.iic nélkül a megszakításokra — 10 j-zelem szükséges. Ez a feltétel e\'G.e-láthatólag évekre hiztositja a kanizsai egyesületek állandó, komoly versengéséi.
A versenyek — évenkinl e;;y l.\'-re
keltő — 11 versenyszámot foglalnak magukban • -1 férfi egyes, 2 női egyes, 2 férfi páros, 2 vegyes páros és 1 női páros.
Az első lordtilő e hó 15 én, Nag)>-boldogasszony napján a NTE pályáin lesz d. e. fél 9 és d. u. 3 órai kezdetiéi.
Török csapatok bevonultak Perzsiába
London, augusztus 12 (Éjszakai rádiójelentés) Ankarai jelentés szerint lörfik csapatok az ■ jsiaka átlépték a perz8a halári és elfoglalták Aybey Dagh fontos stratégiai ponlol, amivel elvágták a kurdok visszavonulásának ulját s egyszersmind befejezett tények ,elé állították Perzsiát.
Székely Vilmos butoríelepe
♦ Naaykanixsa, ▲
Kaxlncxy-utca 4. sí. ^^
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak melled.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos ás diazitö műhely.
TŐZSDE
A mai érléklőzsdén az irányzat egyenetlen volt. Néhány érléklien újból árukínálat ke:Ult felszínre, ami átmenetileg az árfolyamokat kissé lenyomta. A tőzsdeidő második felében a véleli megbízások voltak túlsúlyban, ami később az árveszteségeket kiegyenlítene. A forgalom szllk keretek közöli mozgoll. Eix-kamalozásu papiról; piaca üzletiden voll. Valutapiac s intén üzletiden.
Zürichi sáriát
Cirli m-22\'lt, London i5 04\'/s, Nenyora >14021/1 ttrllMtl 71 921/1, Mlli-o 261(2*4, vwidrld 56 70, tmilerdam 20725 Ítíríl, 122 85, Wien 72-65, Sjtia 3*73\'/i. Pr«i<« 4*24\'/l Varu) 57 70, Budapest 90-19, aeigrád 0 11\',I, Bukarest a*0fi\'/j
A lwfa»««tt Mtrte derfxa-ja^M
VALUTÁK j LiKVIZAK Angol I. 27-75-27*90 Amst 229*50-230 10 ttefgslr. /9-70-80 iü Belgrád if-ll IU-14 CaeTl iL 16-83-16 95 t Berlin U6 00 IJ6 4Ü Dinit. I52-70I 53-30 \' Brilssiel TV 65 79 SO Dinár 1005-10-13
Dollár 567 20-469-20 l\'rauUa 1.22-40-22*70 Moll. 229*40-230 40 Lengyel 63*75-64 05 leu 3*36-3*40 eva 4*12-4*18 LUa 29 80-30*10 ftUrlM 135IÍ-I36-4S Norvtglji7UI53 30
i\'eaeta —■---\'—
Sctllii. 80 40 80 80 avájci I. 110-7011120 Svédk. 153-25 153 85
Bukarest i-38-3\'40 Kopenh.152 70 >53 10 London 2*7*73 27 81 Madrid 62 1.0-64 IX) Milano 29*8i-29 ül Ntsvyor!69 30-70 90 Oszló 15M5-K\'3I5 Páris 22*39-2.! 4fi Práía 16*86-16*93 -.zófla 4*11-4*15 Slockh. 153*10-153*50 t-rjsó 63*85-64 05 Wien 80*46-m-71 Ztljlch 110-75-11105
faríásfáiár
FeUlalUi 1987, eladatlan 884. — Elsó-rendű 1-27-1-28, sZedeit 1-24-1-26, szedeti kösép 1-18-1-22, köa.iyü 1*12-1*16, l-s« rend 11 öreg 1-20—1-24, ll-od rendű öreg 1*14—1*16 angol sll.dö 1-20-1-30, szalonna nagyban 1-66—1-70, zsír 1*86-0*00, Ilus 1*40 -1 60, txalcui.ás félsertés 1-63-1*68.
«___ZALAI KÖZLÖNY_____
KÖZGAZDASÁG
Asz olasx vágómarha-export csökkent, a növendékmar&a kivitele emelkedett
A maayar állailclvliel mai fieíyjre/e
Nagykanizsa, augusztus 12
Augusztus ll-ikén a félhivatalos jelentés azt adla ludlul a közönségnek, hogy .Romániával a letelepedési, kereskedelmi és hajózási, valamint az állategészségügyi egyezmény iari/ális és egyéb részeiben az általános részekhez tartozó néhány pont kivételével, megegyezés jött létre". Vagyis, sok huza-vona ulán a két ország közötti kereskedelmi szerződés már ulban -an a megvalósulás felé.
Ez a félhivatalos közlemény nem kellette azt a nagy figyelmet, ami |elenlőségénél fogva méltán kijárna neki. A nagyközönségei nem igen érdeklik az ilyen tárgyalások és nem sok jót olvas ki abból, hogy .az egyezményt Nickl Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter és Grlgorcea budapesti román kövei parafálták". A gazdatársadalom és azokat a szakkereskedelmi érdekeltségek, melyekel az egyesmény egészen közelről érint, annál jobban figyelik, hogy mit is fognak hozni ezek az uj egyezmények, miután szoros összefüggésben van az dllal-export nagy horderejű kérdésével. Ma, amikor a gabonatermelés teljes válságról és a szemlermelés csődjéről beszélnek, hatványozott mértékben van jelentősége mindazoknak a nemzetközi egyezményeknek, melyek az állati xportra befolyással vannak.
Bár a szóbanforgó magyar-román egyezmény szövege még nincs nyilvánosságra hozva, az érdekelt körök azt mondják, hogy a román állal export olyan engedményeket kapott a Magyarországon át való szállításra Olaszországba. ami már most nagy meglepetést vált ki.
Ezzel kapcsolatban lássuk, hogyan áll olaszországi szarvasmaiha kivitelünk ügye?
Nagykanizsa egyik legtekintélyesebb állatexporlörjével beszéltem, aki hetenként fordul tncg az olasz piacokon és bosszú vagonsorral indítja a magyar állatexporlot Olaszországba és a kövelkezőkel mondotta :
— Sajnos, az utóbbi Időben nigy lendületet vett
olaszországi szarvasmarha
kivitelünkben mintegy 50-60
százalékos csökkenés mutatkozik.
Ez a vágóállatra vonatkozik, melynek Romániából és Jugoszláviából egyre erósödő exportja idézi elő ezt a jelentős csökkenést Eddi:; hetenként a ferencvárosi vásárról mintegy 100 Wagonnal vittek ki vágóállato\', ezzel szemben a legutóbbi (augusz lus 7-iki) dllaiváxdrrót alig meni ki Olaszországba 25 vagon vágóállat Sajnos,
javulás ezen n téren alig várható.
Ugy Vigyünk ér e>(ilve, hogy a magyar-román állategészségügyi egyezmény biztosit).! ■■ román marhának a legrövidebb időn belül és a legolcsóbb áron való szálliiását az országon át. H.i ez szeptember 1-én tényleg életbe lép, még |obban fog csökkenni vágóallalt ixportunk az olasz vásárokra. Mi a helyzet
a román marhával ?
Az, hogy a szállítási határidő (Magyarországon ál) redukálása és az egyéb költségek megtakarítása előnyt biztosit a konkurrens marhának, mely különben is olcsóbb az olasz piacon, mint ; a mi vágóállatunk. Tudjuk ugyanis, hogy a román marhának a bécsi piacra való szállítása kontingentálva lett és igy nagy állalfeleslegéi Románia aránylag olcsó áron kényszerül az egyedüli, részére nyitva illó olasz piacra dobni.
Ezután informátorom kijelentette, hogy e vigasztalan helyzettel szemben örömmel lehet elkönyvelni, hogy a kényesebb ízlést! felsőolasz országi városok szükségletei ket még anyagi áldozatok árán is kizárólag nálunk biztosítják. Ez az aztán póloija azl a számszerű veszteséget, melyek az előbbiek alapján a magyar gazdákat és az állatkereskedőkel.legvégeredményben pedig az egész magyar külkereskedelmi mérleget érik.
— A helyzet tehát az, hogy amig a vágómarnánk exporlja csökkent, addig — hál Istennek — ugyanilyen arányban a Felsőolaszországba Irányuló fiatal, növendék (kisvágó) tenyészmarha kivitele emelkedett. Olaszországban az idén a szerencsésebb természeti körülmények folytán nagy takarmány bőség van, ellentétben a mi szomorú takarmány Ínségünkkel. Igy a nálunk vásárolt, importált szép, svájci, nyugati fajta marhák könnyen elhelyezésre találnak az olasz piacokon.
Ezt különben eléggé Illusztrálja az a heti jelentés, mely a mura-kereszturl határállomás vámhivatalától származik. Eszerint
az elmúlt héten Olaszországba exportáltunk:
hízott ökröt 49 vag. 781 drb.
tehenet 17 „ 216 „
növendék-marhát 60 „ 1175 „
lovat 6 „ 71 „
Az állatexportör ezután elmondotta, hogy az olaszok eddig majdnem kivétel nélkül csak vásárokon vetlek marhát, az utóbbi időben azonban a svájci exporlra előkészített « minimális konligenlálás folytán vissza-
maradt uradalmi téteteket is megveszik. Az árak : növendék marha : I 20-1-25 P, tehenek: 90—110 P. Erős kínálat van, aminek oka a iakarmdnyhidnyban leli magyarázatát.
Egyébként, hogy a közönségnek fogalma legyen arról, hogy olaszországi állatexportunknak milyen hatalmas jelentősége van külkereskedelmi mérlegünk kialakulásában és ezen keresztül általános gazdasági viszonyainkra, néhány adatot közlök.
1928 ban 187 millió 825-021
líra volt a magyar export értéke Itáliában
Előző évben, tehát 1927-ben ennek a kolosszális összegnek csak a fele jelentette a magyar exportot Olaszországban. 1928-ban abban a szerencsés helyzetben voát Magyarország, hogy 71 millió Urával aktiv volt exportja az olasz behozatallal szemben. Az elmúlt évben a magyar export állatforgalmi része az elmúlt év forgalmának
háromszorosára emelkedett. Ebben az exportban a kivilt ló értéke 12 millió 923000 Urát, a szarvasmarha értéke pedig 14 millió 158000 Urát tesz ki.
Legközelebb kitérek mindazoknak a módozatoknak ismertetésére, melyeket, mint régi kívánságokat hangoztatnak a magyar állatexportörök és az olasz állaikereskedók, akik Nagykanizsa utcáin ma már olyan otthonosak, mint akár a lucal vásártéren, ahová a leglöbb magyar marha-8zállitmányt irányítják. Ezeknek a kívánságoknak a lehetőségig való honorálasa egyet jelent az olaszországi szarvasmarha kivitel emelkedéstvei. U. Gy
Tennél jtóiiíe
buza tszt. 20 fllL, dl. 10 flll. és a rozs 10 fitl esett.
Uj buí.. oiuv. /7-ea 1865-18 85, 75-os 1880 -1900, )tf-es I900 - 1ÜI5, 80-ai 19-05-1935, dunánt 77-ta I775-I790, 78-ms 1790-1805, 79-ta 18 10-1825, 80-U 1815 1830, uj roxa 1130-1140, us «rpd 15 50—15 75, sOrarpa 17-00-
10 50, sao 17-30-17-50, ismmI Uxl 17 40— IBcO, qnnMfituii 17 70 -17-90, repce 27 50— 18 00, korpa 1000 10 40.
_1930. augusztus 13,
A kerkaszentmikiósi állatvásárral egybekötött állatdijazás
Nagykanizsa, augusztus 12
Augusztus 14-én az országos vásárral kapcsolatban tartja meg a zalavármegyel gazdasági felügyelőség a Zalavármegyei Gazdasági Egyesülettel karöltve Kerkaszentmlklóson az állatdijazást.
Az állatdijazásra a körjegyző jelentése szeilnl eddig mintegy 200 drb. különböző nemű és korú te-nyész szarvasmarhat leientettek be. Ezen bejelentett állatok közül azok, melyeket a bizottság tenyésztésre nem fog alkalmasnak találni — az állatvásáron a kereskedőknek lesznek eladva. A kiállitásra dr. Csák Károly képviselőn kivül sokan ígérték meg eljövetelüket. Miután a kiállítás 10 órakor fog kezdődni, azért az állatvásár csak 11 óra tájt indul meg s meri itt mintegy i0—12 vagon elsőrendű állat fog előreláthatólag eladásra kerülni, ajánlatos, hogy a kereskedők 10 óra tájt jöjjenek vásárolni.
(—) Törzskönyvi bírálatok. A
Zala vármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesület az utóbbi három hónapban folytatta a szarvasmarhák törzskönyvi bírálatát. A munkálatokat Piltz István, somogymegyel gazd. felügyelő, az altódunanluli egyesületek igazgatója, Gencsy Zsolt dr. gazd felügyelő, a vármegyei egyesü let Igazgatója, az illetékes járási gazd felügyelők és több birtokos végzik. Eddig elvégezték a birálatot a zalavári apátság zalaapáli-l, gról Kornls óhldl, a türjel prépostság türjei, Kovács Aladár zalacsáoyi, Nemestótl Szabó Lajos felsömándi, Herttlendy örökösök karmacil, Festetics herceg keszthelyi, Rtlschl Richárd hévlzszentandrási tehenészetében, Zalahosszufaluban Szentkirályt István és Oyula tehenészeleiben. Az állatállomány Javulását jelenti, hogy a megvizsgáltak közül eddig csak 2 tehén nem került törzskönyvezésre.
Gabona csávázószerek
Por vagy száraz pácok: Arzópáci
20 dekái csomagolásban ára P 1-20 1 kg -oi . ára kg.-klnt P 550
5 . ... P 5-50
Porzol:
20 dekás csomagolásban ári P 1-40
1 kg.-oa . ára kg.-klnt P 8-80
5 . . . . P 5\'80
TlHantln porpác s 20 dekás csomagolásban ára P 2-40 I kg.-oa . ára kg.-klnt P 8 10
5 . ..... P 7 90
25 „ ...... P V-
Nedves pácok: Bigrlol i
25 dekás csomagoláaban ára P 2\'— 1 kg -os „ ára kg -kint P 7 —
10 kg -on fölüli „ „ „ P 6\'40 Hlgozán t
10 dekás csomagolásban ára P 2 90 \'// és 1 kg-oa csomagolásban
ára kg.-klnt............ P 12 50
5 kg.-os csomagolásban
ára kg.-klnt............ P 12 50
Tlllantln nedves pác: 25 dekás csomagolásban ára P 3\'20 lll kg.-oj „ ára kg.-ként P 640
1 „ ...... P 12 80
5 és 10 kg -os „ „ , P 12-A7. árak ab Nagykanizsa ériendók, eredeti gyári csomagolásban. (Nagyobb mennyiség vételénél árengedmény).
Kapható:
ORSZAa JÓZSEF
mag-, műtrágya- éa növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
KODAK BROWNY
fényképezőgép
dupla lencsével . . Pengő 23-
KODAK rollfílmgép
4 X 6 5 cm. . . . Pengő 38\'—
duplalcncsével ... „ 45"—
ti 9 cm......50\'—
dupla lencsével . . „ BO-—
8 havi részlatra!
Agfa, Zeiss, Voigtliinder gépek.
Amatőr munkát olcsón vállalok I
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet.
1930. augusztus 13.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEI
I dl(« 10 aaólg »0 RIMr. i további utó dija » «H. Vasár éa
___, «p 10 uólg OO BJlár, miiMka
loWbtrf uó dl(a ■ flll. Sunláa (a péa-Ickaa 10 aiólg (0 talár, minden lováhM fx/, dija • flll. Clmsaó a minden vaata-gahb betűből allo asó kél szónak aziinlV Utlk. Allátt keresőknek SO^a engedmény,
Hlrdatéaak » (««) aanaí lau«ii>n alstl a falaaltqaa kKafvtlAn. aaimUnla alkarlMaa »*»•«
■ !•»■ Illtloiigk
—m-
Elméé Caengery-utca 18 alatl 724 Q nl lelek. 31\'9
Férfi éa női ruha ét kahii oflvelek hlhetellen olcsó áruittáaa Klalaludi ét Krauaznál. 3455
f»Mádé egyazobás lakás, mellékelylséir-fd októberre Kölcney-utca 17. 4231
Egy Ideálban >zép lekvísu leink a Sugárúti villaiorban eledé. Bővebbel a nlgytratlkban. 4733
Krámer Zoltán
régi üzlethelyiségéből Kaslnciy-utca 3. szám alá költözött, körei az uj postához Áruraktárát moat olt minden elfogad ható áron árualtja el.
[|)>a olkkak fálárnál Is oloaébbakl
Leglobb caukott bérautók legolcsóbban négy éa hafszemélvetek Kaufmann Manó-■tál rendelhetők. Teleion 167, eite 571.
Diákok tatja. ellátálra felvétetnek. Bóvebbet az Ipartealületl Jegyzőnél. 4183
SaAayagak, bútort:övetek rendkívül olctó árban KItlaludI ét KrautznAI 3964
r:;ió emeletes ház
axabadkéabSI, kedvezó fellételek mellett aladá. Esetleg ktllön a raklár la eladó. — Clm a kladóbin. 4238
Elvállalnánk egy elaggott házaspár tet|ea ellátátát gondozását (a esetleges ápolását megfeleld ellenérték ellenében Clm a kiadóban. 3810
Páaat löldblrtokra és házakra korlátlan ösazegben, méltányol kamat mellett folyó-atttat S.ttt.r Lajaa Irodán, Rrzs\'bel-tér 15. szám, az Igazságtlgyl palota átellenében. 3330
Színehagyott, lakó ét kopott
oMjit, bőrkabátját, retlkliljét ál
■Inasa bórtárgyál villanveríre berendezett legmodernebb bórlestőgépemen
Cenico festékkel tartóssá és ujjáfsstem.
A leslés a bórt puhán tartja, minden színben eszközölhető és bármely szinti tárgy tetszés szerinti tzlnre álfeathetó
lénárt imre tóikiretdl
Daák-tár 12.
Caangary-ial 13. az. a. házban utcai, raktárnak It alkalmat nagy mtrhdyhelyiség lakáatal, ugy 2 azobát utca1 és 2 azobss udvari lakáa mellékhelyiségekkel atonnal kiadó._____4164
Szép udvari uoba. bútor nélkül, magánosnak, vagy I ódának szeptember l-ere kiadó Király utca 31. _ 4219
rinxkatosAnt bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban folyóalltat Aoaél Ignáo pénz-kölcsönközvetltő Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlkló*in2_szárm_3876
Kiadó Sugár ul 12, emeleten, egy elegánsan berendezd utcát szoba egy, vág" két ur rétzére, augusztus 15 re. 4220
Szepesi imre
Zrínyi Hlkláa-utoa 22.
csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület éa műfűt bádotos. jt Telefon 2-96.
xáans
Két leány, ki l«láWti írt, elmenne mindenesnek, csetteg bejárónőnek. Bajza-■laU.__
Szép, száraz, egészséges tengeri kapható Magyar utca 30. alatt. 4715
Modarn magánháa 3 szoba, lürdó-szoba, azonnal klidó. Sugárút 41. 423Ú
Újonnan épült kétszobás ulcal lakas pince és faházzal egylltt azepleuiber I-érc kladé Petótl-ut 43. 4237
fővámai mintára berendezett
cukorka-üzlet
nyílik a hó l3.AnFautlO.ai. alall
(t)obrovlcs-ház.) Mindennemű legfinomabb cu orkák, csokoládék, kektz, teasütemény,
Irlss Oeibe ud sütemények, a pcsn cu\'rá-zat tö.ibléle remeke Salvzs láinogalást kér a vezetó
.ur Stern Józsefné.
jVéLkülöxheletlen
muidejt húntu/Ua&tMui
MJNDÍNT VARR »T0Fr«L tl MiMiZ
Kidumii /mlléHUM.
Stt*CAony havi ndsalét^A
5INB5R WWIRéaáP Ráaav TWM
9A8T1AI1Z8A Flókiileln: Fö nt 1.
IwiiiiH kincs
Minden jó háziasszony legalább 10 évben egyszer, kiizzadt, bacilltissal telt ágyneműjét okvetlen tisztittassa (feltőtlenitse)
a kaposvári
OyUjiötelep:
Mm EiuM 5. sz.
Régi pósta-épülel.
Hirdetmény.
A zaiakarosi birtokossági
korcsma
az összes épületekkel, 5 hold szántófölddel augusztus 20-ün a legtöbbet Ígérőnek 389/
bérbe adatik.
Átvétel 1931. január 1-én.
Bővebb felvilágosítás a közbirtokosság elnökénél nyerhető.
ERTESITES.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdllö ásványvizének fölcrakalát átwettam.
KitUnö borvíz, Ildit, gyógyít I
Szivep pátifogási kérve, vagyok teljes tisztelettel «l3
WEISZ IGNÁC
szlkvlrgyároa és törrakt^a
Nagykanizsa, Horthy Ilklól-at 25.
Teleion 101. Teleion
KÖLTÖZKÖDÉST
és árufuvarozást vidékre
TEHERAUTÓVAL
olcsön vállalok. Legjobb személyautóimmal
olcsón fuvarozok.
B K N C Z K
Csengery-ut 27. 414r> Telefon: 595.
Koó Kálmán
m&asztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5.
t poilapalotával szemben.
Állandóan nagy választók mindennemű bútorokban. iW
19.30. Pk 10202.81.
I930.vghl.572.az.
Árverési hirdetmény.
Dr Hsfdu György kérelmére ét javára 391 pengó 68 llll. követelés éa lárulékal ereiéig a nagykanizsai klr. járáiblrótág 1551.93). ss végsésével elrendelt klelégl tésl végreliallás folytán végrehsltátt szenvedőtől lefoglalt 1900 P becsérték!) Ingó Ságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számn v égzésável ar árverés elren-delletvén, annak az 1908. évi XLL t.-c.
20. $-a alapján lentirt, valamint zálogjogot izerzett mái foi>iaitatók javára ti a végre-haj\'ásl szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán. Teleki.ut —. sZitn alatt leendő megtartására határidőül 1930 évi auguaz-tua hó 25. napjának délelőtt 12 órája tűzetik kl. amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, gépek a egyéb Ingóaágokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul li cl logom adni.
Nagykanizsán, 1930. évi augusztui hó 6-án.
Elek László s. k.
422)
klr. bir. végrehajtó.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modern szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve ■ 25 sjobával és étteremmel.
A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Jullus 1-lg a p\'enslo lakással 5-50-tő! és Jullus 1-től 6\'50-től.
Saját strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villalclkek jiarcellázására felvilágosítások. Árak ölenkint 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Zsák,
ponyva, ineg,
kávakSIS és maallla legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEBÖ cégnél.
K.
ülönféle
kutak, centrifugál
szivattyúk,
kitűnő karban IsvS
gépszijak
randkUBII oloaán kaphaták
Sartorl Oszkár Dtóda
oétníl llrálj-i. 39. Telefon 362.
1930 Pk 10065. tz.
1930. vghl. 95; az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Welaz U|os ügyvéd által képviselt Hoffmtnn Henrik kérelmére éa |avára 440 pengó követeiét éa lárulékal erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 904 /930. tzamu végzésével elrendelt klalégllési végreht|táa lolytán végrehajtja! asenvedótót lefoglalt 1900 I\' becsérték!! Ingóaigokra a nagykanizsai kir járáabtróaag fenti azámu végzésével sz ár vérét elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. t c 20. §-a alapján fenllrt, valamint sálogjogot szerzett más foglaltatik javára Is a végrehajtást szenvedő lakásán, ülteiében Nagykanizsán, Tárház-utca 10 iz. alatt teendő megtartlaára határidőül 1930. évi auguiztut hó 16-lk napjának délelőtt 10 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt automobil, gép-tzlj. alkatrészek, géprészek a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kíazpénzli-zetés ellenében, etellc becsáron alul la el fogom adni.
Nagykanizsán, 19 Wl augusztus hó 4-én.
Elek László s. k.
<:» klr btróaágl végrehajtó.
Ilaán (lyula nagykanlaaal bírósági végrehajtótól.
4031930. vht. ss ám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott biróaá|i vág,.h.Jió as 1881 ávl LX. t.-c. 102. §-a értelmében eaennet közhírré leszi, hogy a nagykanizsai klr. Járás-bíróságnsk 1910. évi Pk 9624 sz végzése következtében Dr. Welsi Lajos Ugyiéd által képviselt Magyaz MJmmax r. t. Tavára 102 P 87 fill. s Jár. ereiéig 1930 évi március hó 77 én logarutoallotl kielégítési végrehajtás ut|án le- és fellllloglall és 1620 pengőre becaUII következő Ingóságok, u. m.: bútorok, zongora stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nsgykanlzaal klr. lárt\'blrósjlg 1930-lk évi 9624. sz. végzése folytán 102 pengó 87 flll. tőkekövetelés, ennek 192). évi április hó I napjától Járó to/o kamatai. Wo váttódli éa eddig ösz-szesen 53 P — fillérben bíróilag mit megállapított költségek erejéig a űzetett ö,szeg levonásával Nagykanizsán, a barakk? malomban leendő megta\' ■ lilára 1930. évi augusztua hó 19 Ik napjának délelőtti 1I>/1 órája határidóul kltuzetlk és ahhoz a venni azándékozók ezennel oly meglegyzéssel hivatnak meg, hogy as érintett Ingóságok sz 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108, 5-al értelmében kész pénzfizetés mellett, a legtöbbel ígérőnek, izllkség esetén becsáron alul Is el fognak adatni
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo kai mások Is le- és IcIUlloglaltalták és azokra klelégltéit Jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. értelmében ezek tavára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1930. évi jullus hó 30. napján.
Haán Oyula s. k.
423U k|r. biz. végrehajtó.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpinzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdikében.
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha , előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus 13.
SZOMBATHELY és SOPRON
Király-utca S.
Várkerület 62.
I: 1887-BEN.
Nyomalott ■ DéJíilni Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős ttzletva ais ZbIaí Károly.)
70. évfolyam 184. széni
Nagykanizsa, ÍWK) augusztus 14 csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KIZLORT
SwriceutMt «• MMMMMWi N-«| i. Keutbetyl aiUd«MKnUr Kesssfli L.|o. u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő : Barbarlts Lajos
ElóflletM ár.: en Un a peart •• tllrtr Telefon : Nagykanizsa 78, Kcsxtbuy 21 Ilim.
A zörgö haraszt
Minden bátor szót nyomon kövei a lelkek felszabadulása, a fellélegzés, hogy Immár vége van a szivekre és az elmékre nehezedő méltatlan nyomásnak. Vess József helyettes miniszterelnök, aki soha sem habozik, ha bátran ki kell mondania az igazságot, Ilyen lelkeket felszabadító kijelentéssel vetett véget a bujkáló vádaskodásnak. Igen Is. zörög a haraszt, — mondotta Vass ■ József — de csak azért, mert alatta a rágalmazás kigyól bujkálnak. Néhány meg-lévelyedell ember bűne és hibája nyomán bujkálni kezdetlek a kigyók a haraszt alatt. Ugyan azokból a zugokból, ahonnan a multidökben kiindult a társadalom önbizalmát és önbecsüléséi leláraló hadjárat, melynek tragikus következményei nyílegyenes irányban vezetlek Tiianon felé, megindult ^a nagy „hajrá" az állami, az önkormányzati adminisztráció hitele, a lisztviselólársadalom tekintélye ellen. Mintha egyenesen egy szellemi és lelki terror számára teregették volna kJ a súlyos visszaéléseket és könnyelmű hibákat, ugy kapott rajta ez a demagógia, hogy általánosítson, hogy gyámolitson s politikai propaganda számára használjon fel minden\' szomorú ügyet, mindenki ellen, aki él, Vass József helyettes miniszterelnök ennek a propagandává szélesített terrorlszllkus gyanúsítást hadjáratnak vetelt végei.
Mindig voliak, mindenütt vannak és lesnek emberek, akik bűnt vagy hibát köveinek el. De a bün, vagy hiba csak akkor válik veszedelemmé, vagy egy ország szégyenévé, ha nem követi nyomon a megtorlás és a tisztogatás munkája. Semmi okunk sincs arra, hogy önmagunkat alázzuk le a panamatradiciók fertözelében rothadó balkáni államok nivójára. Ezt a szivestéget soha sem fogja megtenni e magyar társadalom annak a lesben álló politikának, amelynek nem f.lj a panama, hiszen a társadalom önérzetének, belső egységének szétzilálása s vele az állami rend megbolygassa a célja. A mi állásponlunk világos, mint a Vass Józsefé: könyörtelenül kl kell Irtani a visszaélésekel, de az általános irtást, a visszaélések politikai célokra s osztályellenes izgatásokra való kihasználását ellürnl nem szabad, megengedni nem lehet.
A magyar tisztviselő, legyen az állami, vajfy önkormányzati, tradícióinak szelleménél, kullurájánál s nemzeti öntudatának roppant erőt jelentő értékeinél fogva, messze fö-\'ölle áll annak, hogy a balkán légkörében élő országok bármelyikének tisztviselőivel is összehasonlítható volna. A tisztviselőkhöz, de magához az egész országhoz is méltatlan a .hajrá" gyanúsítás, az általánosítás, amely a közhangulat megrontására tör s a politikai haszon bezsebelésére spekulál. Az egész magyar
társadalom oszlálykulönbség nélkül hálával tekinthet Vass Józsel leié, hogy elsöpörle az útból a rágalmazás haszonbérlőit 8 a társadalmat az erkölcsi terror nyomása alól felszabadította.
Legyünk tisztában azzal, hogy a pesszimizmus kitenyésztésének célja nem a jobb jövő, hanem a páilha-Bzon Legyünk tisztában azzal, hogy a társadalom felfogása nincs hatás nélkül a gazdasági helyzetre, tehát világos az is, hogy a pesszimizmus
azoknak (esz szolgálatot, akiknek politikai haszon az állami és önkormányzati adminisztráció lejáratása s a megingatott társadalom nyomora. Ebből elég volt a múltban. A jövőben nem kérünk belőle többé. A visszaéléseket ki kell irtani, de rá kell taposni a zörgő haraszt\' kígyóira Is, mert egyetemes nemzeti érdek, hogy a rágalmat, a pesszimizmust, a tekintélyt, rombolást, az osztályellenes demagógiát a jobb jövő útjából félre tudjuk állítani.
Dagad a kispesti városházi panama-ügye
Vizsgálat a pénzügyi és gazdasági tanácsos ellen
Kispest, auguszlus 13 A belügyminiszter a fegyelmit megelőző vizsgálatot rendelte el Mondd Sándor városi pénzügyi és gazdasági tanácsnok, polgármester-
helyettes ellen az 1923. év óla történt városi középilkczésekkcl kapcsolatban. Erdélyi Lóránd alispán vizsgálóbiztossá Madarász Adóiján vármigyei tb főjegyzőt nevezte ki.
Megdöbbentő rombolás után felgyújtották a mármaros-sszigeti zsinagógát
Újból fellángoltak az antiszemita és anarchista zavargások Súlyos vádak Vajda belügyminiszter ellen
Bukaruat, augusztus Kl (Éjszakai rádiójelentés) Az .Ade-verul" jelentése szerint az anliszc mila és anarchista bujtogat Isok melyek forradalomra és gyilkoss gra uszítanak, újból fellángollak. A lialóságok a I ujtogató vezéieket, üanila és Tolu diákvezéreket nem találják és igy abba is hagyják keresésüket.
Bukarest. augusztus 1.1 (Éjszakái rdoiójelentés) Az erdélyi lapok teleionjeli illése szerint a mármarosszigeti zsidó templom teljesen leégett. A tűzvész elölt romboltak a templomban a gyujlogatok, akik a fiígyszckrényt feltörték, a toratekercsekel széttépték, majd mín-\'denl leöntöttek petróleummal és felgyújtották a zsinagógát. A tűzhöz
autón ment ki Murguleanu rendör-komiszár, aki azonban olyan részeg volt, hogy semmiféle intézkedést nem tudott tenni. A rendörkomiszáit kél rendőr támogatta lakására h:iza. A lakossáj; a .renddfliszl megbotránkoztató részegségéről a legnagyobb megdöbbenéssel értesült.
A , Viilorul" szerint az eset a legsúlyosabban érinti Romániái, mert Abersohn a népszövetség zsidó szakosztályának kiküldölte épen most tartózkodik Mármarosszigeten, ahol a zsidó lakosság helyzetét tanulmányozza. A lap mindenért Vajda belügyminisztert leszi felelőssé, aki*a vármegyei főispánokkal cgyüll terjeszti az anarchiát Romániában.
neivyorki K.ossutt)-sxobor öntőiét felmentették
Belgazolta a törvényszék előtt jóhiszeműségét
Budapest. augusztus 13 A new/orki Kossuth-szobor, mint ismeretes, röviddel felállítása u\'án megrepedezett, ugy, hogy ujra kellett önteni. A szobor öntőjét, Ficzek Károlyi csalás címén vonta felelősségre ma a törvényszék. Ficzek azzal véde-
kezel!, hogy Horvay János, a szobor alkotója siellelte a munkál és ö"mondotta, hogy esetleg majd Amerikában saját költségén ujra önleti. Tiltakozott a szobornak idő elótli elkészítése ellen, mert tudta, hogy baj lesz belőle.
Horvay János szobrászművész, lanu vallomásában azt mondotta, hogy Ittlajdonképen az egész szobrot u|ra kellelt volna önteni, de a rövid terminus miatt erre nem voll idő. Ficzek azzal biztatta őt, hogy eltünteti a hibákat.
Ezután a szobrot átvevő ?süri tag-jiil hallgatták kl Kun Andor hirlap-iró, aki az amerikai magyarság megbízottjaként működött közre, azt mondotta, hogy a szobrot a zsűri meg-vlzsgálla, azl kiválónak találta és Horvay Jánosnak jegyzőkönyvi kö-szönelel szavazott.\'
Ficzek csak később említette, hogy a szobor nem megfelelő. Két new-yorki szakvéleményt ismertettek ezután. Mindkél szakvélemény szerint a szobor a legrosszabb állapotban voll és öntése nem volt megtelelő.
Több kisebb tanúvallomás és a perbeszédek elhangzása ulán a bíróság Ficzek Károlyi felmentette a vád alól. A Indokolás megállapította, hogy a szobron tényleg voliak Öntési hibák, de az elszállilás Ficzek tiltakozása ellenére történt és ö nem járt el rosszhiszeműen.
U/abb magyar-román megállapodás
Budapest, augusztus 13
Magyarország és Románia között megállapodás jött léire arra nézve, bogy a Romániából behozod só el-Icnértékcképcii Magyarország mezőgazdasági gépeket szállit Romániába.
• . ■ —.,r i ."wj—\'..—m i\' ii \' 11 ^ ~
Tömeges kivégzés Kabulban
1.0n(Ion, augusztus 13 Kabulban az egyik lázadó törzs 20 tag|át agyonlőtték és holttestüket felakasztották a város kapuira.
Kl az idegen Erdélyben?!
Kolozsvár, augusztus 13 Egy ill megjelenő cuzista párt-állásu lap azt ajánlja a kormánynak, hogy az egész ország területén írassa össze a különböző nemzetiségű, nem román polgárokat és záros hitáridőn belül utasítsa kl az országból vala-mennyll tekintet nélkül arra, hogy román vagy idegen állampolgárok-e.
Szénné égelt két pilóta
Mctz, augusztus 13 Egy katonai repülőgép, amely az illeni katonai repülőláborhoz larto-zotl, a város közelében, a levegőben kigyulladva, földre ztihanl. A benne ülö kél katonai aviaiiKus szénné égelt.
ZALAI KrtZLÖNV
1930 AogufzluB 14.
Szombaton reggel fogadja Nagykanizsa közönsége a pápa legátusát
Rott püspök és Oyömörey főispán pénteken este érkeznek Nagykanizsára
mán megbeszéli a fogadtatás részletelt. A főispán másnap reggel, Zalavármegye közönsége nevében, olasz beszéddel köszönli a pápai legátust.
flgyel-
Nagykanlzsa, augusztus 13 Nagykanizsa város közönsége a szerelel és ragaszkodás minden jelével, a legünnepélyesebb módon fogadja XI. Plus pápa képviselőjét, Sincero bíborost szombaton reggel a k-inizsai pályaudvaron, mint a trianoni haláron. Ugy a hivatalos város, élén dr. Krdtky István polgármesterrel, mini az összes közhivatalok, hatóságok és testületek, az összes felekezelek, a katolikusság minden szervezete és egyesülete mindent elkövet, hogy a béke-király képviselője méltó fogadtatásban részesüljön, mikor a megcsonkiloll ország területére lép. Csonka-Zala népe nemcsak a Szentszékhez való töt hetetlen hűségéről akarja biztosítani a Szenlatja képviselőjét, de rá is akar mulatni arra, hová juttatta Trianon a/ aposloli Magyarországot.
Noha reggel 5 óra 17 peickur fut be a pipái logá\'us vonata, mindenki, aki csak teheti, jöjjön ki és vegyen részt annak a férfiúnak az ünnepélyes fogadtatásán, aki a Szentalyát képviseli Magyarországon a Szent Imre jubileumi ünnepségeken. A Szentatya képviselőjét dr. Rott Nándor megyéspüspök
is üdvözölni fogja a ka lizsii állomáson. A megyéspüspök holnap, péntek este a budapesti személyvonattal érkezik Nagykanizsára. A pályaudvaron dr. Krdtky István polgármesler fogadja a város nevében, mig a plébánia részéről P. András és P. Pdl ferenceslelkészek.
Oyömörey György főispán
pénteken este Nagykanizsára érkezik, az illetékesekkel még az est folya-
Vallásos egyesületek mébe I
A Sincero pápai legátus szombat reggeli (5 óra i7 perc) fogadtatásának ünnepséget elökészilő rendező-bizotlság nevében felhívjuk Nagy-
kanizsa összes katolikus egyesülelel-n:k hölgyeit, hogy a fogadtatáson minél nagyobb számbéí jelenjenek meg. Auló és autóbusz forgalom tekintetében a tárgyalások most folynik, annak menetrendjét ehelyütt közölni fogjuk. A hölgy-bizottság.
Felhívás a Katolikus Férfiliga tagjaihoz
A nagykanizsai Katolikus Férfiliga tagjai felkérelnek, hogy szombaton hajnalban a pápai legátusnak Nagykanizsára való érkezése alkalmából teljes számban a pályaudvaron megjelenni szíveskedjenek. A Liga zászló alatt vesz részt a pipái legátus fogadtatásán. Vezetőség.
Gyömörey főispán nem honorálja a molnárok ama kívánságát,
hogy a közigazgatási bizottság ne Írjon fel a kormányhoz a 15 százalékos őrlési vámok leszállításáért
Zalaegerszeg, augusztus 13
(Saját tudósítónk telefonjelenlése) A zalai molnárok népes küldöttsége keresjji fel ma Oyömörey üyörgy főisptnt. A deputációt Keszler Mór B.rnát tüskeszentpéleri háromszoros malomlulajdonos vezette. A molnároknak ugyanis tudomásukra jutott, hogy Z ilavármcgye közigazgatást bizottsága feliratban kéri a kormányt az őrlési vámnak az eddigi 15 sőt több százalékról 10 ,-ra való leszállítására. A molnárok most kérik a főispánt, hogy a közigazgatási bizotiság ilyen érielemben ne tegye meg felterjesztését, hinem maradjon meg az eddigi 15 Vo.
Gyömörey Oyörgy főispin válaszában hangsúlyozta, hogy etekinlet-ben állá8pont|át a közigazgatási bizottságban már leszögezte és annak értelmében feltetjesztést is te\'.t A molnárok kérésének teljesítése egyébként széles néprélegeket sújtana, amiből nagy szociális bajok származ-
nlnak. A gabona ár-csökkenése egyformán sújt mindenkit, tehát a molnárok sem képezhetnek kivételt. A hazafias érzés Is azt parancsolja, hogy a bajokat egyformán kell szenvedni. Ha abban az Irányban Indítanak a molnárok mozgalmat, hogy a négyszeresre emelt forgalmiadó átalányalkat csökkentsék (ami természetesen csak törvényhozási utón lehetséges), hogy igy nyerjenek re-kompenzációkénl valamit, — azt készséggel támogatná.
A küldötiség megnyugodva fogadta a főispán válaszát.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mea-figyelő jelentések r Szerdán a Mmtiifk-f.-TT Ur;yl 7 órakor +18, délulán 2 irako- -+-23* 2. este 9 órakor +I6 6,
Fclhöie! r Egéix nsp borult égboltozat.
Szélirány: Reggel és délben dél, este északi szél.
(Éjszakai rddtóJelenUs) a Hstsorsli-slal Imtasl aats 10 órakar la-ítad i siysllra jobbára oaáa, kéadbb mogOtéakdKt nyugati ■ lakkal változékony hBvSa l*S.
»_
Bánky Vilma Budapesten
Budapest, augusztus 13 Bánky Vilma ma délulán Buda-peslre érkezeit. Azt mondotla, hogy szüleit jött meglátogatni és pihenni. Megcáfolta azt a hírt, hogy csak színpadon lép fel. Amerikában marad, Newyorkban filmen és színpadon is fog játszani.
Egy bécsi lap szerint
a pápa állapota aggasztó
Bécs, augusztus 13 A Neues Wiener Journal római tudósítója szerint a pápa állapotában isméi aggasztó rosszabbodás állott be. A pápa, noha tisztában van súlyos állapotával, tovább folytalja munkáját és kihallgatást is ad,
Az amerikai szárazság
katasztrófálls hatása
Newyork, augusztus 13 Hoover elnök a szárazság kövel-kezlében beállolt súlyos helyzet mialt lemond szokásos pihenőjéről. Cen-lucklban a szegényebb néposztályok éheznek. Auguszlus l-je óla mintegy 36 millió hektóliter gabona ment tönkre. A szárazság okozta válság mialt a newyork! tőzsdén a papírok árfolyama erősen eseti.
Halálos motorkerékpár-szerencsétlenség
.Szeged, augusztus 13 Széchenyi Lajos földeáki kántortanító felesége 22 éves fiával motorkerékpáron Szegedre igyekezett. A fiu vezette az oldalkocsis motorkerékpárt. Amikor a Szeged—rókusi állomáshoz értek, egy fordulónál a kerékpár felfordult. A fiu kisebb horzsolást szenvedett, mig anyját koponyacsonttöréssel és agyrázkódással szállították be a szegedi közkórházba, ahol rövidesen meghall.
Napsngargs görög földön
Irta: Dr. mező Ferenc") 1
Ifjúkori álmom, évllzedes vágyam ment teljesedésbe áz elmúlt nyáron: eljutolUm Qöröghonba, végigjáihátiam azt a klasszikus országot, amelynek berkeiben, vizeinél egyktfron nymphák játszadoztak, muzsak daloltak, amelynek földjén istenek lakoztak.
Haris Pál, v. budapesli görög fő-konzul alapította ösztöndi|jal, tizenegy pályatársammal együll négy hetet löltöllem a derűs egü Hellashan. Sok szépei, meglepőt láttam s ugy érzem, ismeretekben és az óklasszi-kus kullur.) iránt való lelkesedésben meggyarapodva jöltem vissza.
Örökké áldom a nemeslelkü alapítónak emlékét, hogy ez utamat lehetővé telte, mély halával és köszönettel adózom L»ng Nándor dr. dcb-. receni egyetemi tanár urnák, utunk szellemi mentorának. Köszönetlel gondolok Módi Mihály dr., győri leányliceumi tanárra, gondos és fáradhatatlan vezetőnkre is.
*) Olimpiai bajnokunknak ez a ta-nulmAliyu most hagyta el a sajtót, mlllt különlenyomat a budapesti II. kur. Ali. Mátyás Király KeAlglmnAzlitm I!i2\'< évi értesítőjéből.
Emlékeim, benyomásaim, tapasztalatim kis részét e tövid lélegzetű munkában adom. Vajha ösztönözné tanítványaimat e néhány fejezet az ókori kuliurában való elmélyedésre, vajli.i buzdítaná őket is, másokat is, hogy mielőbb keressék fel a mü-vészországot és gyönyörködjenek szemtől-szembe műemlékeiben, építészeti és természeti szépségeiben. Én máris bo\'dogan gondolok arra a napra, amelyen ismét e bájos ország földjére léphetek.
. » Athén etótt
Gjevgelinél, éjjel megyünk át a görög határon. Virradatkor Szaloni-klben vagyunk. Itt hallunk először újgörög beszédet: rikkancsok verseny! kínálgatják ujságaikal. Mon-dókájukból egyellen szót sem értünk, de a lőlük veit lapokkal egészen jól boldogulunk.
Szalonikin belül aralókat lálunk, de ugyancsak tágra mered a szemünk, ahogy észrevesszük, hogy sarlóval aratnak és a gaboniwiar. csak a tetejét kapják le. Marokszedő lánynak, asszonynak nyoma sincs, igy aztán hasztalan fülelünk, nótaz-nnk-e mint mifelénk. Az asszonynép inkább u vélemények körül log-la atoskod k, a földön Ul és feje lö
lölt — napfogó gyanánt — vászon-lap van kifeszítve. Eltzlguldunk egy kis falu mellett, amelynek minden háza vályogból van. Fának hasztalan keressük a nyomát s az utcasort sem tudjuk felfedezni: klki oda építette a házát, ahova neki teszelt. Már Szerbiában is, de ilt egyre gyakrabban lálunk olyan falvakat, a nelyek égbenyúló hegyek oldalán — 2000 méler magasságban —épültek. Egyre azon tünődtlnk, hogyan járnak át ezek lakói — a szomszéd faluba.
Hamarosan felcsillan a tenger is.
A vasul jobboldalán felfedezzük az Olympost, azi a hegyet, amelyet az ókori hiirege az istenek lakóhelyének teli meg. A jó öreg Homeros megállapítása, hogy szél nem fújja, eső nem veri, ragyogó, felhőtlen derű árad el rajla, ugy látszik — csak az ókorra leheteti érvényes, meit most bizony még június végén Í6 fehér, havas ruhába lakaródzik a feje.
Baloldali megjelenik az Ossa-hegy és máris benn vagyunk a világhíres Tempe-völgyben. A Peucios folyó vize szalad rajta keresztül a szalo-niki öbölbe. Baedekerünk ízerinl sajátságosan szürke a vize. Lehel, hogy 1908-bati (akkor készüli B)
utolsó kiadása) Ilyen volt, most azonban sajátságosan surossiinUnek láttuk.
Felejthetetlen a kép, amelynek tanúi leszünk : az egyik oldalon az Ossa-hegy, a másikon az Olympos klágazása. Olajfa, fügefa, platánfa, vadszőlő zöldellik a vízpartján, a hegyoldalból forrás, forrás után szökik elö és csobogva siel a folyó habjai közé, fák áztatják lábukat, leveleik szelíden csókolgatják a hűtlenül tovarohanó vízcseppeket, vízesés, váromladék váltogatja egymást, a viz susogása, a madárdal bájos harmóniába olvad. Szinte neheztelünk a vonatra, ahogy az állomásról elindul. Templomtornyon gólyafészek lerpeszkedik, a hegyoldalban, fekete, mekegő kecskenyáj legelészik. Maguk a görög utasok is az ablaknál állnak és velünk együtt gyönyörködnek. Csöppet sem kételkedünk, hogy 111 valamikor pajzán nymphák játszadoztak, szebb helyet igazán nem kereshettek volna maguknak, de nehéz megérteni, ínyért nem az isleni szép völgyet válasz-lották lakóhelyül az — Istenek. Talán azérl tanyázlak a magas Olym-poson, hogy a kíváncsi halandók ne zavarják őket.
(Folyt köv.)
augusztus 14
ZALAI KÖZLÖNY
Augusztus 14., osOtörtftk Augusztus 15., pintek
A Hagyat- rapííédla testrérfllmje 1
MsRyar miliő, magyar szereplők, magyar löki, magyar beszéd, magyar dalok. Az Ufa világfilmje 8 kivonásban Főlzeieplök: Dlts Psrlo, Wllly Frltsch. l.lgell Jullakn, Simon Maroa. Berki Lili, Dénea Uyílrgy, Mályl Qerő.
A lérflkarl énektzámokal Büohl.r Mér karnagy ur vezetésével a Vaa- 4a Fám-munkássk dalárdája ad|i elő
Csárdáskirálynő
Kálmán operett 8 (elvonásban. Főszereplők : Llane Hald, Székely Ibolya. A .Csárdáikliálynő" és .Vasárnap délultn" beléltltlall Piataak BAialka urleány éa Dómján látván ur éneklik.
A balatoni kikötő-építés programjának gyorsítása
Balatonfüred, augusztus 1,1 A Halatont Szövetség lölirl a löld-mivelésügyi miniszterhez, kérve, hogy a balatoni kikötök kiépitésének az 1929. évi III. t.-c-ben foglalt programját rövidítsék meg. A miniszter közölte a Szövetséggel, hogy a gyorsított kiépítést maga is szükségesnek larlja, egyelőre azonban az ál-lalános pénzügyi viszonyok akadályozzák a programnak rövidebb időn belül való végrehajtását. Ennek dacára közli a miniszter, hogy ahol saját hatáskörében erre alkalom nyílóit, a kikötök gyorsabb kiépítése érdekében lehetséges intézkedésekel eddig is foganatosította. így például a legutóbbi költségvetési évben a balatoni kikötök ellátmányát jelentékenyen növelte s ezzel lehelövé lelte, hogy a folyó évi fürdőidény meg kezdéséig a siófok! hajókikötő építéséi befejezték, a balatonalmádii kikötőhid teljesen újraépült, a balatonföldvári, már elkorhadt gőzös-ki-kötö teljesen átépült és a kikölő be-láralát kikotorták, ugy, hogy a sze-mélyhajózásnak és a vitorlás és egyéb sporljármüvek közlekedésének e kikölöben már semmi akadálya nincs. Ezenkívül álépitette a szemesi, régebben készült és már elkorhadt, fából való gőzös-kikötőt és úgyszintén kikotortalta a kikötő bejáralát. Ezzel a szemesi kikötő újból hasznaiható állapotba kerüli. Hangsúlyozza továbbá a miniszter, hogy a balatoni kikölök Ugye, illetőleg a törvényben előirányzott kikötők építési programjának megrövidítése to-C^\'vábbra is állandó gondoskodása tárgyát fog|a képezni és aminl a pénzügyi viszonyok ezt lehetővé teszik, tárgyalni óhajt eziránt a pénzügyminiszterrel,
Kicserélték a zalaegerszegi Társadalombiztosító Intézet vezetőjét
Fegyelmi vizsgálatot Indítottak egy fiók-vezető ellen
Budapest, augusztus 13 A „Magyarság" szerdai számában a kövelkeiőkel itja;
„A Társadalombiztosító vidéki osztályaihoz hatvan tisztviselői osztottak be a budapesti központból. Ezek a tisztviselők már elfoglalták uj állásaikai és felváltották a kicserélendő vidéki kollegáikat.
Az áthelyezésekkel kapcsolatban más érdekes változások is történtek a Társadalombiztosító vidéki fiókjainál. Igy a zalaegerszegi, debreceni, miskolci és nyíregyházi kerületek vezetőit kicserélték. A hódmezővásárhelyi fióknál fegyelmi vizsgálatot inditollak és ennek során érdekes fejleményeket várnak."
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
Megállapították a keddi elgázolás áldozatának személyazonosságát
Somogyszentmlklósi asszony az áldozat — Egy Kossuth-térl asszony rokonát ismerte lel a hullában — öngyilkosság vagy szerencsétlenség?
NagykHiiizaa, augusztus 1.1 A Horihy Miklós-uli sorompónál törlánt elgázolás ügyében a delek-tivek kedd délutántól fogva szünet nélkül nyomozlak, hogy az áldozat személyazonosságát megállapítsák. Fáradozásukal siker is koronázta, amennyiben kinyomozták, hogy az elgázolt asszonynak egy rokona él Nagykanizsán. A Kossuth tér 13. sz. alatt meg is találták Szécsényl Isl-vánnét, aki kiment a temető halottasházába és ott agnosrkálta a hullában távoli rokonát: Dobrl Katalin, somogyszentmiklósi lakóst. Szécsé-nylné kétséget kizárólag felismerte az asszonyt, akiről tudja, hogy mindkét fülére teljesen süket. Ez a körülmény most a rendőrség elölt uj helyzetet teremtett és most az iranyban indult meg a nyomozás, hogy az
asszony süketsége miatt nem véletlen szercncséllenség áldozata lett-e.
Dobri Katalin egyébként földmives asszony, akinek Somogyszenlmikióson van egy kis háza s földje. Ercnklvül napszámba járt és igy élle csendes napjait.
Szécsénylné a rendörségen történt rétz e\'es kihallgatása során elmondotta, hogy saját meggyőződése szerint öngyilkosságról nem lehel szó. Szerinte az asszony át akart menni a síneken és nem hallotta, hogy közeledik a bécsi gyors, mely azian borzalmasan végzell vele. A rendőrség most az irányban nyomoz, hogy megállapítsa, öngyilkosság vagy véletlen szerencsétlenség történt
A szerencséden áldozatot szerdán délulán temették el.
Hat ember elpusztult gombamérgezésben a vasmegyei Hosszuperesztegen
Sárvár, augututua 111 A Sárvár niellelli Hossznpereszteg községben tömeges halálos gomba-mérgezés történt, amely
clxuj
újlaki
| rninÖSÉGE.GRZDRSAGOSSAGR
FELOLmÚLHATflTinn IGYBATOnY-UHRKr
n EGYESÜLT IPARÍTIŰVEK RT \'ÍUDflPí5T.V.VILmWOft«AR-UT>:!
hétfőig már három emberéietet követelt áldozatul.
A vizsgálat során megállapították, ho^y a hatoltak Is, a súlyos betegek
Is a mérges gomba áldozatai. A |á-rásl orvos jelentésére nyomban szigorú vizsgálatot inditottak, amely ezldelg eredménytelen maradt.
Kedden meghalt a gombaszedés ujabb három áldozata,
Kovács Péler 64 éves. Zrínyi János 60 éves és Vagdal József 48 éves gazda. A szombathelyi törvényszék soros vizsgálóbirája kiszállott a községbe és ott megkezdte a vizsgálatot a mérgezés okainak kiderítésre. Az eddigi adatok szerint a község lakói az ehető tyúk- és galamblca-gombákhoz hasonló gombákat szedtek, állítólag abban a hiszemben, hogy ezek is élvezhetők. Arról is beszélnek, hogy valaki felbujtotta a falusukat a mérges gomba össze szedésére és elhitette velOk, hogy mérges gomba tulajdonképpen nincsen. Mások azt beszélik, hogy az emberek
Öngyilkossági szándékból
eltek mérges gombát.
A községben és a szombathelyi kórházakban ínég több súlyos betegei ápolnak, ezek közül az egyik, Kovács József, haldoklik.
A község halárában heten szedlek gombát és közülük már csak Kovács József van életben, ami a nyomozást még jobban megnehezíti.
Mleg&aH a 23 éves földmives,
aki beleMuQanZ a csépIOgép dob/dba
Nagykanizsa, augusztus 13
Jelentettük keddi számunkban, hogy Talos István 23 éves bocskai földmives munkaközben belezuhant a cséplőgép dobjába, mely tőből leszakította ballábál. A fiatal földmivest reménytelen állapotban szállították be a nagykanizsai kórházba, ahol még a késő esti órákban amputálták a leszakított testrészt.
Hiába volt azonbaa minden. Talos István a rengeteg vérveszteség következtében szerdán reggel meghall.
A kórház értesítése alapján a rendőrség a felvett jegyzőkönyvet megküldte az illetékes csendőrségnek, melynek kötelessége tisztázni, hogy terhel-e valakit felelősség a fiatal legény iragikus haláláért.
Talos István holtleslét szülei hazavitték Bocskára, ahol ma, csütörtökön temetik.
Itfsdrol/unk Uíüoa, ne k llld-tUk pénattaket Idegeata.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus 13.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 14. otOtörtík
Római kaloliku- Özséb v(. Proiest : Özséb. IzrneliU Ab.is hó ÍJ.
VÁROSI MOZüO. .Va árnsp délután" az Ufa vlMglilm|e. — .Csárdáiknál; nő\' Kálmán opcrelt|e ll\'mcn.
Oyógvszertárl éjjelt szolgál.1: I. bő végéig a Szalvator gyógyszertár.
OAxtUrdő nyitva icgüt1 6 óráról • 8 óláig (héttő, szerda, péntek dfluií . kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2-13.
— Ezflstmisés premontreiek.
Augusztus 18-án három premontrei mondja ezüslmiséjét: Neogrildy Gil-bert keszthelyi tanár, dr Gótzy Mihály noviclus-mester és Vadász Norbert szombathelyi tanár. Mindhárman teljes csendben, valamely kegyhelyre elvonulva tartják ezuslmiséjukel.
— UJ állomáslónök Gyékényesen. A pécsi Máv. üzletvezetöség Novdk István gyékényes! állomás-fönOköt Ujdombóvárra, Szaghmelsler János sárbogárdi álromáefőnököl pc-
\' dig Gyékényesre helyvle át.
„ Vasárnap délatáti" magyar film csütörtökön is pénteken a Városi moziban.
— Kirakat-verseny. A Lux-klra-katverseny Nagykanizsán is szebbnél szebb kirakatokat produkált. Tegnap a kanizsai kiraka\'ok elbírálására háromtagú zsűri (Ili Össze és meghozta döntéséi, amely szerint a verseny I di|át Vágó Endre illatszer-tárának valóban Ízléses és megállásra késztetően szép kirakata nyerte. Teutsch Gusztáv drogériájának ötletes, kitűnően összeállított kirakata a II., Mustos Ferenc a III, Báron Ignácné a IV., Gárdonyi (Kiikanizsa) az V. dijai nyerték. Ezeken kivül néhány kirakat dicséretben részesült.
= A Magyar rapszódia testvér filmje a Városi moziban.
— A Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdíj ügylet augusztus 24-én délulán 3 órakor rendkívüli taggyűlést tart a Rozgonyí utcai iskola tornatermében A lagok lagkönyvecs-kéjüket feltétlenül hozzák magukkal, mert anélkül a gyűlésen részt nem vehetnek.
— Elégett egy autó a balatoni országúton. Tegnap délután Balatonmáriánál kigyulladt egy Bp. jelzésű bérautó, melyei nem lehelett eloltani. Az autó porrá égett. A sof--för az utolsó pillanatban ugrott ki az égö kocsiból.
— SzárM&vök üdülője a Balaton mellett. Tudósilónk jelenti: A belügyminisztérium, vármegyék és államrendőrség számvevőségi tisztviselőinek fürdő és üdülőtelep egyesülete Balatongyörökön a községtől 1000 négyszögöl lelket kapóit. Az egyesület moil kérte az építési engedély\', ugy hogy a hatalmas üdülő-otthon építését valószínűleg m*g az ősszel megkezdik, libben az épületben lesz (az ingyen telek rekompen-zációjakénl) a györöki postahivatal.
— Missziós hir. A Missziósház kápolnáj .lián pénteken és vasárnap nem lesz isientiszlelcl.
= A Vas és Fémmunkás dalárda Büchler Mór karnagy vezetésével a Városi moziban.
— Volt 46 ások összejövetele Balatonfenyvesen. Értesítjük a bajtársakat, hogy folyó hó 17 én, azaz vasárnap összejövetelünket megtartjuk. Tekintettel arra, hogy ezt az összejöveteli kirándulás keretében óhajtjuk megtartani s igy azt az igen tisrtelt bajtársak részére kellemesebbé is lenni, kérjük a bajtársakat, minél számosabban jelentkezni szíveskedjenek. Jelentkezni lehet vitéz Tóth Béla, Schless Testvéri. *s Kiss Pis a u aknái, valamint az ip \'eslü-
Jett irodáb.n Viola Lajosnál J.lenl-Itezés alkalmával P 1.60 lefizetendő, ennek ellenében hátotu fogásos elsőrendű menüi ,kapünkr Vendégekel szívesen lálunk Ebéd I órakor, léhát azok a ba|társjk, akik a dél előtti sinaulóval crícznek, az ebéden színién részlvehelnek. Találkozás a pályaudvaron vastrnap reggel 8 órakor. Rendezőség
= A „Csárdáskirálynő" csü törtökön és pénteken a Városi moziban.
— Többgyermekes anyák kitüntetése. A többgyermekes családanyák jutalmazása és kitüntetése már megtörtént, 21 én lesz az ajindékok és éintek ünnepélyes áladása. Akik még utólag kitüntetésért folyamodni akarnak, ne a főispánhoz, hanem a polgármrs\'crhez vagy főszolgabíróhoz forduljanik kérésükkel.
\' - Felhívjuk n volt cs. és klr. 83. és
inti gyalogezredek tisztikarának és legén vegének u figyelmét, lingy Swim-hatíiolyeii nz ősz. folyamán lelulllljiik iiz e/.retl híisl halottainak enilékoszlo-piit. Az vulim n/ óhiijiink, hogy ezen Ünnepéivel! a volt es. és kir. Kl. én Ulti. lí.valo\'fozreilek minden volt tagja lehetőleg személyes™ jelenjen meg. Kí\'r]llk ezért I. I Imjtiírsalullat, hogy (uiliiss ik velünk levelezőlapon ugy n unjál. mi"! volt ezred bajlni-salnk Ismert elmét, hogy iiz tlimepély ntipjál iiuiuik Ideién mindenkivel |iontosun tudathassuk. I\'lnl Kt-us UmlékinUblzotlaág S/.omb. Ihely.
= UJ életpálya tirilcányok, tin-asszonyok számára. Könnyen tn.g-tanulható, szép uri foglalkozás, ami biztos megélhetést ad. Érdeklődök írjanak Szombathely, Főposta p >sl-restant A 400.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat niosl lakásberendezés! Kopslein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
= Dila Parlo, Willy Fritsch és a többi kitűnő filmszínész a főszereplői a , Vasárnap délután\' cimii magyar filmnek.
— Mikor voltak a legnugyobb kánikulák ? A kénikula tupjain időszerű elmondani, hogy a legmelegebb nyár, melyet leijegyezlek, az 1788 iki volt, amikor januárban már szántani lehetett és kirtlgyeztek a fák, virágozlak a mezők, március végén a mandula- és barackiák már virágoztak s a szőlőn már meglátszolI ik a fürtök. Újévkor már ki leheteti hajlani a csordát a legelőre. Az 1797-iki év is igen enyhe volt. Márciusban már virágzottak a fák és áprilisban virágzóit a szőlő. Április elején nuir érett cseresznyét lehelet! enni. junlus eleién pedig éielt szőlői. L)e ezek csak a természet szeszélyének rilka-ságai, mert az igazán veszedelmes évek azok voltak, amikor a nagy hidegekre nagy melegek s a nagy melegeire nagy hidegek kövelkczlek. Ilyen év volt különösen az 1799 iki, amikor januárban tavaszi meleg volt, virágozni kezd ek a fák, kizöldüli a mező és márciusban olyan léi köszöntött be. hogy minden elfugjoll és minden tönkrement.
= IJane Hald, Székely Ibol- a látszók a „Csárdáskirálynő" ,\'J-szerepeit a Városi Moziban.
Ismét érkezett
Selyemharisnya párja . . . P 2-50 Párisi levél darabja . . . . P 3\'—
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telel.,„ 106. CSENQERY-UT 2. SZAM. Teleion 41)8.
Kötött kabátok, pullowerek, oroszkákból nagy választék.
A Tér (elrlisltéie céliából ajánlatos néhány napon ál korán reggel egylpohár természetes „Ferenc lÓMel" keserüvizet inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc Jóüíel viz használatát, mert ez szabályozza a bélműködést, erösiti a gyomrot, javilja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. A Ferenc lózsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
— Az Oliág ii| száma BZon7.áe\'ós nagymarosi fllrdőlevolot kiizill eredeti tapns\'/.talutok alapján. I\'olgár bácsi bor propugnnduutju. az. ötnyelvű tőzsdei árfolyamlap, n balntonttítdvárl pártérte kezlet, még sok egyéb pompás akluuti tás. u hét lugkóserebb vicce, a Uliles Habi remek mondásai Hth. stb Nagy Imre kltllnő vleclopjában. Mutatványszámot Ingyen kllld a kiadóhivatal, VI Ó-utca 12.
= Piatsek Bözsike urleány és Dómján István ur énekelnek a Városi színházban.
Képkeretextí
Koxma
Fiút 13
Egy olasz grófnő tragédiája
InnKbruck, augusztus l:t (Bécsi Távirati Iroda) Costa l.uisa grófnő, a milánói arisztokrácia ismert tagja Prags közelében a dolomitokban havasi gyopár szedése közben lezuhant és meghalt.
wsBbsl
(Rövidítések) H — hírek, közgazdaság i langy. — hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A —■ ss&ionyok-nak. Z — zene. Mg. mezőgazdaság. II). - itjie<ági előadás. F — felolvasás. U — gi.imotonzene. Ib — Jazz-band. K — kabaré. aZ. — nepsxerd zene.
Augusztus 14 (csütörtök) Kudapcnt 9.15 A honvédgyalogezred zenekarának hangversenye I2 0r> Hangv 4 Rádió Sz\'had Eiyetem. Ulána Időjelzés, időjárás- éa vlzálláslelcntés. 5.10 F. 5 40 A Rékai Miklós szalonzenekar hangver->enve fi 45 Tőrísk Slrdor novellái. 7 í« F. H A salzburgi llrnept előadások keretében Mozail kaniaiazi-ne e»t U 10 Magyal dalén Ulána Időjelzés, Időjárásjetén\'és. Iiliek. Maid : Jb
Héc II llangv I O. 3.15 Hangv. B Ss\'zburgi átvitel Knmaia Z 9 Hangv.
Berlin 4 05 Dalok és kamarazene S 30 G 0}Ű Népdalok. 8 30 Rádiójáték. Illái a II , majd 1130-ig tánc Z.
London 6.45 Zongoia Z H Filharmonikus hniivv 10 2.) Tánc Z. Milánó 4.15 Oy dilok 5 O, 1.30 Hsngv.
8 40 Oprrjrésztetek. P.35 G. München 5.05 Az Ünnepi Játékok kőz-
vetítése.
Prága 5 llangv 7.35 Vlgopera E. 10 15 Oruona Z.
Róma Nápoly 5.30 ífnek- és zenekail llangv. 0 02 Opera E.
Varsó 4.15 és 7 20 0 8 15 Hangv. 9.30 Kidló|álék. II Tánc 7 Zürich 4 H.mgv. 8 llangv., Mozsrt esi.
9 Hangv
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezeti olcsó arak mellett
megnyílt az uj helyiségében.
Knroin Honn Saj\'át érdekébcn jfljJön el és meg.
l\\UlclllicllU Menyasszony üivatárnház Nagykanizsa, Központ szálloda épület (KMlag
Kerületi atlétikai verseny Nagykanizsán
Pécs, Kaposvár, Baja, Barcs, Nagykanizsa legjobb allétál a porondon
1130. iugu\'zlUB 14
ZALAI KÖZLÖNY
Ne várjon!
Hanem most ragadja meg az alkalmat és szerezze be ruházati cikkeit, mert összes raktáron levő áruinkat ■ \' hihetetlen olcsó áron
Kisfalud! él Krauiz divatnagyáruháza az Arany Kakashoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Eladásra kerülnek elképesztő olcsö áron szőnyegek, sezlonterltők, bútorszövetek, garnitúrák, damasztáruk, selymek, férfi és női szövetek, mosóvoálok stb.
SPORTÉLET
KOZGAZDASAG
Mivel mozdíthatjuk elő olaszországi szarvasmarha kivitelünket?
A járlatlevél olasz fordítása és kezelésének egyszerűsítése — Milyen állatot hozzanak vásárra a gazdák, ha jól el akarják adni? — Az állattenyésztés folytatólagosságának biztosítása
Nagykanizsa, augusztim 13 A nagykanizsai Zrínyi Torna Egylet az utóbbi időben újra nagy lendülettel tör előre Nagykanizsa sportjában. Programjának sarkalatos pontja: az atlétik% nemes sportágainak visszaszerezni a polgárjogot a kanizsai sportéletben. Ecélból a Zrinyl Torna Egylet augusztus 24-én délután 3 órakor, Nagykanizsán, a Zrínyi sportpályán, propaganda kerületi ifjúsági és szenior atlétikai ver-
Nagykanlzaa, augusztus 13 Ugy a ZTE, mint az NTE erősen készül a Vágó serlegmérközéseknek holnap lejátszandó első fordulójára, amelyet az NTE pályáin játszanak reggel fél 9 és délulán 3 órai kezdetlel.
A ZTE szinelben Bittera, Halszer, Hoffmann, örley, Darás, Kukorellyné és dr. Makóné indulnak, az NTE-t üonda, dr. Llchtensteln, Hoffmann,
Autótura Zalavármegyén keresztül
Sopron, augusztus 13 A Soproni AE sportbizottsága leg-nlóbbi ülésén elhatározta, hogy a Somogymegyei Automobil Club és a Pécs-Baranyai Automobil Clubnak Sopronban tett látogatását augusztus 15, 16 és 17-én egy turaut keretében fogja viszonozni. A program a következő: Indulás augusztus 15 én, pénteken reggel 5 órakor a Pannónia-szálló elöl. Útirány: Sárvár—János-háza—Sümeg—Tapolca—Keszthely- -Balatonföldvár. Fürdőzés és ebéd elfogyasztása után start Kaposvárra, beérkezés este 6 órakor. A város megtekintése után bankettre a kaposvárlak látják vendégül a túrázókat. 16-án reggel 9 órakor start Ptcsre. A város megtekintése után meghívásos bankett, majd délután 3 órakor indulás vl6sza Balatonföldvárra. Ilt meghálás és 17-én reggel tetszésszerinli időben és útvonallal hazatérés Sopronba.
Rúaió legolcsóbban
Sxat»ó György nadio-
laboratorMumdban Föut 3., udvar
senyt rendez. Az ifjusigi számok: 100, 400, 800 m. siklutás, távolugrás, sulydobás, diszkoszvetés, 4X100 m. staféta. Szenior számok: 400, 1500, 3000 m. sikfutás, lávo\'.ugrás, sulydobás. diszkoszvetés, gerelyvetés. A versenyen Pécs, Kaposvár, Baja, Barcs, Nagykanizsa legjobb atlétái vesznek részt. A versenyt a 6. gy. ezred zenekara kiséri. Helyárak 20 fillértől 1 pengőig.
Lustgarten, Ádám, Récsei Rózsi é. Récsei Manci képviselik.
Reméljük, hogy a napok óta bizonytalan Időjárás nem fog olyanra fordulni, hogy a mérkőzés zavartalan lefolyását meghiúsítsa, bár a ZTE— NTE mérkőzé\'ekel a hagyományos eső majd mindig elmosta ezideig.
A mérkőzések belépődíja 1 P, diákjegy 50 fillér.
Levente fulball-meccsek
Nagykanizsa, augusztus 13 Az ifjúsági levente csapatok kupamérkőzései közelednek a he(e|ezés felé. Holnap a Kiskanizsai Levente— Egyetértésjálsza előreláthatólag ulolstj döntő mérkőzéséi. Ha a Kiskanizsa ezen mérkőzési is meg tudja nyerni, vagy legalább nem vészit 3 gólkülönbségre, akkor a kupa nyertesének lehel tekinteni.
A második oszlályban a Bocskav Sörgyár méri össze erejét. Ett<"1 ,i mérkőzéstől függ, hogy melyik ktiül össze a döntóben az Ékszcics-:;i l.
Az ifj. levente szövetség s ép programol szándékozik mcgv.iló itani azzal, hogy vidéken is köl le mérkőzéseket, úgyszintén itt fogadná a revánsra a vidéki csapatokat. Ugy ludjuk, hogy már vasárnap, ehó 17-én a keszthelyi Törekvést látja vendégül a Zrinyi pályán. A KT igen jó amalör csapat, mely magában foglalja Keszthely legjobb játékosait és a gazdászokkal megerősítve lépne pályára.
Ezután Szombathely, Barcs és az egerszegiekkel játszik a válogatolt, ha a végleges megegyezés sikerül.
Nagykanizsa, augusztus 13 Ma, amikor 12 pengő a rozs és 16—18 pengő a buza mázsája, nem lehet eléggé nagy gondot -fordítani arra, hogy olaszországi szarvasmarha kivitelünket, mely úgyszólván egyedüli biztos és rentábilis jövedelmi forrása gazdaközönségünknek, necsak megtartsuk mai nivóján, hanem minden erővel elómozdilani és fokozni ludjuk.
Az olaszországi szarvasmarha kivitellel foglalkozó olasz imporlötök és magyar állatexportörök részéről síittios olyan kívánalom merült fel hosszabb idő óla, melyeknek teljesítése nem okozhat különösebb gondot illetékeseknek, a kivitelnek pedig szinte felbecsülhetetlen éitékü szolgálatot lesznek.
Ezek közöli a kívánságok közöli clsöliclycn áll az olasz kereskedők régi óhajtása, melyben azt szeretnék elérni, hogy azon a vidéken, ahol ők megfordulnak a járlat levél kezelése körül mutatkozó bürokratikus nehézségek megszűnjenek. Szükség volna már egyszer a sok id!» vevő és költségei okozó eljárás egyszerűsítésére. Igy szükség volna arra, hogy a vásárra hajlotl szarvasmarhák
járlatlcvelelt a kiállító közeg mindjárt magyar—olasz fordítással adná kl.
Igy egysterüsílve volna a járlatlevél kezelése és gyorsabban menne a vásárokon nagy mennyiségben felgyülemlett jártatok átvizsgálása is.
A\' nyári vagonok beállításával sok régi panaszt elíml-niállak. Idővel ezeknek a nyári vagonoknak számát annyira kellene szaporilani, hogy azok elegendő mennyiségben álljanak az exportörök rendelkezésére
Az egyes községekel utasítani kellene, hogy országos vásárok al-> kalmával
a járlatlevél kezelések jelenlegi hosszadalmasságalt több munkaerő beállításával csökkentsék. I
Ezáltal megvan a lehetősége annak, hogy az exportőr ne legyen, mint eddig, a vasúti és az állategészségügyi ellenőrzésnél a kirendelt hatósági közeg hosszadalmas, kényelmes eljárásnak kitéve. A késedelmes eljárások azt eredményezik, hogy a berakodás az esti órákba nyúlik és azt állatok elszállítása kellő vasúti csatlakozás hiányában sokszor 24 vagy még több órát is késik. Ezáltal a szállított állat ugy súlyban, mint minőségben vészit.
Az állalexportöröknek van még egy fontos kívánságuk, mely azonban az ö érdekeltségi körükön fulnö és valóban megszívlelendő mindazoknak, akik az állattenyésztés sorsál lelkükön viselik.
A nagy mennyiségben kiszállított növendékmarha pótlásáról van szó. Célszerű volna, ha a növendékmarha pótlására a nálunk már egy ízben
szopós burjuk levágását korlátozó rendelet újból életbe lépne.
félő, hogy az egy és másfél éves fiatal állatok nagy mérlékben való kiszállítása, valamint a szopós állatok nagymérvű vágása a folytatólagos állattenyésztésben hézagot Idéz elő. Az ulóbbl hetekben a inu-rakereszturi állomáson levágoll állapotban hűtő kocsikba jég közé cso-
M
Regedei viz
nemcsak kltflnö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbafofaál.
Kapható minden füanr-és csemegeüeletben.
ssm Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagy Iuuúzm, Kirátf-o. 21
Az NTE-ZTE serlegmérközések
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus 13.
magolva vagononként átlag 120 drb. szopós burjut Is szdllilottunk ki Olaszországba, ami azt bizonyil|a, hogy leitéllenül szükség célszerű intézkedésekkel gondoskodni az ál-lallenyésztés lempójának fenntartásáról, nehogy visszaesés mutatkozzon.
Nem érdektelen tudni a gazdáknak, hogy milyen állatot keresnek az
olasz kereskedők kivitelre. Az olaszok nsgy körültekintéssel járnak el. Csakis a legszebb és a legjobb svájci fajtájú növendékmarhát vásárolják. Ezt te-nyészanyagnak viszik ki. Épen ebben leli magyarázatát az, hogy sem a román, sem a jugoszláv marha nem játszhatja a magyar (svájci fajta) marhával szemben a konkurens szerepéi. A románoknak és a jugosz-lávoknak tenyészcélra értékesithető állalállományuk nincs.
Az olaszok vágásra, jól hizlalt, nagy sulyu, fiatal Úszókét keresnek, de szivesen veszik a fialal tehenet és tinói, valamint fialal bikákat is.
Mindezeknek kellő figyelemben való részesítése, egyfelől a gazdák, másfelől a fentirt hivalalos szervek részéről nagyon jó mód arra, hogy olaszországi szarvasmarha kivitelünket megtartsuk mai nívóján, sőt azt emeljük és ezáltal az oly nagyon pénzre szoruló gazdáknak ezl a jövedelmi forrását biztosítsuk.
( -) Gyümölcsértékesítés. Az
értékesítési idény közeledtére való tekintettel a nagyérdemű gyümölcstermelő közönséget tisztelettel felhívjuk. hogy eladó gyümölcskészletéi a remélhető mennyiség és meglevő fajták megjelölése mellett, nálunk bejelenteni szíveskedjék. Egyesületünk ugyanis nemcsak lanács-csal óhajt a gyümölcslet melók rendelkezésre állani, hanem az értékesítés terén, összeköttetései révén, olyan előnyöket, olyan árakat lud bizlositani, amelyeket egyes termelő egyébként elérni nem tud. A bejelentést a Zalavármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület, Zilíegcrszcn, címére kérjük. Megjegyezzük, hogy mindenféle gyümölc6-szillitásához szükséges szabványos ládákat egyesületünknél nagybani előállitáii áron (olcsóbban, mint a budapesli nagy gyáraknál) lehet beszerezni. Zalavármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület.
(—) Vásárok. Pacsán augusztus 18-án, Zalaszentbalázson augusztus 25--n országosvásár lesz.
TŐZSDE
Az ulóbbi napok üzleltelensége ma is változatlanul fennállolt és néhány papír kivételével alig volt forgalom. Egyes piacokon a jegyzések túlnyomó része névleges. A mult hetekben Prágából érkezett nagyobb mennyiségű ái ukinálat megszűnt. — Érdeklődés volt külföldről egy-két vezelő papir iránt, melynek árfolyama meg|avult. Fixkamatozásu papírok piaca teljesen üzlettelen. Valutapiac szintén üzlettelen.
Zürichi tárlat
Pária 2i. 22\'/s, London 25 04, Newyork 51410, Brilssel 718841, Milano 36 93. Madrid 56 40, Amsterdam 207 20. Berlin 122 80, Wien 7Í65. Sofia a*.\'3Va, Prág.-, 16*24s/é. Varad 57-70, Budapest SO-19, Belgrád 9-137,1, Bukarest 3*C6Vt
Terménytőzsde
Ruzo tszt. lOfiil., dl. 10 flll. és a rozs 15 fii!, eseti.
U| buja tlaiav. 77-ea 18-55—18 75. 78-as 18 70-18 90, 79-ea 1890-19-01. KO-as 18-95-19 25. dunánt. 77-ea 11-65-17 80 78-as 1780-1790, 79-ea 18 00-18 15, 80-aa 18 05-18 20, u| roia 1115—1125, lak árpa 1525-I550, sflrárpa 1700— 18 50 aab 17 00-17-30, tenizerl tail. 17 60-1790 dunántúli 1750 — 17-40, repce 27 50-38 00, korpa 9 90-10 30.
tfaifc tbvtzs-lecytáM
APRÓHIRDETÉSEK
tanepnap 10 Miiig »0 """í?
további aió dl|» 8 «ll. Szerdán éa leken 10 MÓlj «ü fillér, minden lováhH at, dija ( Ml. Cimaaó a minden vaata-
Eihb bettlból álló szó kft azó.iak sxámiá-tik. Allá>t kerreóknek 50W engedmény.
HtrdaUaak * (««) aarqfl iaaiago alul a (*laata,«a kánfvaláa, aaámláaáa alkarOUa" ságaM • I S r • tlarliaálll
Budapestre háromtagú urfcaaládhoi jobb mfndanesl kerea Dr. Tamás, Rozgonvi-u\'ca 3\'a. 4246
Férfi és női ruha és kabát szSvetek hlhetellen olcsó árusítása Klslaludi és Krauaznál. 3955
VALUTAK Angol L 27-75-27-90 Belga Ir. 79-70-Í010 Csehk. 16-83-16 95 Dánlt. 152-70 153 30 Dinár 10-06-10*14 Dollár 567 20-f 69*20 francia t. 22-40-22-70 Holl. 229-30 230-30 Lengyel 63*75-64-05 Len 3-36 J-40
Léva 4-12-418 Líra 29 75-30-05 Márka I35»5-136\'45 Norvég 15J-70-153-30
Peseta —•---•—
Schlll. 80-35 80 75 Svájci I. 110-70 III 20 Svédk. 153-10 153-70
DEVIZÁK ArasL 229-40-230 10 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 185 97-136 37 Brüsszel 79 60-79-85 Bukarest 8-38-3-40 Kopenh.1! 3 67-153 07 London 27-72-27 80 Madrid 61-40-63 40 Milano 29-80 29 90 Newyor £69 30-70 90 Otzlo 153-65-1:3 15 Pária 22*39-22-46 Prága I6-88-16-9J SaóBa 4*11-4-15 Stockh, 153 05-153-45 Varaó 63-85-64-0 i Wien 8046-80-71 Zürich 110-72-III 02
reJhflilás 3098, eladatlan 712. - Első-rendll 1*24-1*26, szedett 1-24—1*26, szedeti kösép 1*18-1*20, könnyű 1-12-1*16, t-sö ícndü Öreg 1*20—1*24, ll-od rendU Öreg 1-12-1 14 angol sllldó 1*20-1*30, szalonna nagyban 1*66-1*70, sah 1*84 1*88, hui 1-30—1-50. szalonnás félsertés 1-60-1-68.
Kkiji: Wlza\'al ftyoaía él I.npkU\'J* Vállalat, lagyiunluás. Melóé kiadó: Tatai Károly.
hljsart— I liliai fejjk"iUa> iá. ast
Krámer Zoltán
régi Uzlethelylsévéból Kailncsy-utca 3 «zám alá költözött, közel az u] postához Aruraktárát most o t minden elfogad ható áron árusítja el. Egyaa olkk.k félémái la ai a oloaébbah I
KfltAnbaJératu bútorozott ssoba bel-városban kiadó. Clm a kiadóban 4214
■aényagek, bnloraiövelek rendkívül olcsó árban Klslaludi ta Krausznál 3954
JElagénaan bulorozotl szoba fUrdő-azoba használattal kiadó Catnguy ut 27 a. I. ent 4332
Kétaaobéa lakás október 1 re kiadó Vörosmarly-utca 65. -4241
Ügyes Javltóleányokat éa acc rdos varró-leányokat falvaaa azonnal, }ó fizetésnél, koszttal Hsrlanyaház 4247
mim jözsef b martok
Király-utca 45.
Telefon 2 71.
Kéazll;
vízvezetéket és csatornázást kei?eió fizetési feltételek mellett.
Állandó raktár kulönléle » 5 fUrdftaaoba br.randaxéaakbSI.
,,His Master* Voice"
gramofonok
havi 19 pengfis részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
Szabó Antal sportárunagy kereskedés
ridii és gramofon oiztálya
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modern szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve ?5 szobával és étteremmel. A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5\'50-tól és julius 1-tól 6*50 tői.
Saját strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölcnkinl 2 30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
PEKK
,D" vitamin készítmény.
Szabályozza az állati szervezet mész-tót\' rgalmál, elóseglti a mészsók lerakó dását s fokozza as állatok ellenállóképességét
Vemhes állatoknál: elősegíti a mag iái lejlódését és növeli annak ahin-állóképességét, különböző betegségekkel szrmben.
Malacok, borjuk, calkók-nál az angolkór kifejlődését meggátolja. A« angolkórt 3—4 hét alatt meggyógyítja.
Hízóknál: A lábzsugoiodaa kifejlődését meggátolja és azt angolkóros esetekben meggyógyítja.
Baromfiaknál: Meggyógyítja az an-golkórt, totlrágást megszünteti, elóse gltl a tojásképződést, alb. Ara:
Vr kg-os csomagolásban ...... P 180
I „ „ kg. ként P 8,—
5 „ ,. „ P 5.50
25 „ „ „ P 4.80
és 2o/o forgalmi adó, eredeti gyári plombált csomagolásban helyt Nagykanizsa. Kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya áa növényvédóazerek
kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett Telefon: lao.
Minden csomagh* részletes használati utasítás.
Fővárosi mintára berendezett
cukorka-üzlet
aajlMk • HA li án FSut I*. a*. alatt
(Dobrovlca-báa.) Mindennemű legllnomabb cu\' orkák, csokoládék, keksz, teasütemény,
friss Gerbeaud sQleniények, a prs\'l cuVrászat többféle remeke. Szives támogatást kér a vezető
<í|7
Stern Józsefné.
Linóleum, mozaikvászon,
Cooua-uAnyag, IftbtArlAk
«« gyári lerakau
HIB8CH ÉS SZEBŐ cégnél.
értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdilö ásványvizének fölerakalát átvettem.
KitUnö borvíz, Udit, gyógyitl
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel «n
WEISZ IGNÁC
szikvlzgyároa és .Orraktára
Nagykanizsa, Horthy HlklAl-it 25.
Teleion IOI. Telefon
MAKULflTUR
papír
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
Nyomatott a DéJialal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős (ízTetv»za>ő
Zalai Károly.)
70. évfolyam 185. szám
Nagykanizsa, 188P. augusztus 15, péntek
Ara í6
ZALAI mZLONT
Ssarkessttsác «■ kMdHnW i W-at 6. uira. ^ewthdyl MkJd»<16bfr.U] Kseeatb Ujoa-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMftlctU fel: trj bóra 1 f*umi M I Teletoa : Nagykanizsa 7S, KesathJy
A testnevelés és a vidék
Irta : gróf Klebglsberg Kunó vallás és közoktatásügyi miniszter
A lettnevelés ügye is megérzi a pénzhiányt, megakadl a beruházások végrehajtása. A lavalyl költségvetés indokolásába, ugy tudom, azt vettük fel, hogy erre a célra négy éven ál egy egy millió, léhát ösz-szesen négymillió fog rendelkezésre állani.
Mi létesült ezekből az összegekből? Létesült először is a testnevelési főiskola. Jó Iskola. Én nem vagyok képes az iskolai lestnevelési rendbehozni, ha nincsenek testnevelési tanáraink. Szükséges, tehát egy olyan fiatal generáció nevelése, amely a modern testi kuliurának legjobb vívmányait tudja Hogy ezen a téren mit csinálhat egy-egy szakértő és lelkes ember, azt látjuk azokb m a vidéki városokban, ahova a lestnevelési iskola végzeit növendékei már kimentek és ezek nemcsak az iskolákban végzik mintaszerűen a testnevelést, hanem a szabad társadalmi sportot is megszervezik és valóságos sporlgócponto-kat teremtenek maguk körül. Ez az első nagyobb létesítmény. A tereket is megnagyobbítottuk, sportpályákat csináltunk, roskadozó épületet rendbehoztuk, ugy, hogy ma, mintaszerű épület áll e tekintetben rendelkezésre.
A másik nagy objeklum a fedett uszoda, amely mosl épül a Maigit-Bzigeten. Mi volt irányadó, hogy éppen a fedett uszodát építjük? Először is a magyar sportkörök véleménye, mert amikor az amsterdami olimpiász után ankétet tartottunk, kutatva a sikerek és sikertelenségek okát, az összes sportágak, egyhangúlag, annak a kívánságuknak adlak kifejezést, hogy fedett uszodái létesítsünk. Ehhez hozzá is járultam azért, mert az a nézetem, hogy éppen azokra a terekre kell erőfeszítéseinket koncentrálni, ahol a biztos siker előfeltételei megvannak. Mi pedig világrelációban is a kardvívásban és a vizisportban vagyunk a legjobbak, természetes tehát, hogy erőnket ide kell koncentrálnunk. Ezért létesiteltuk a fedett uszodát, amely, remélem, az őszre meg is lesz.
Azonkívül a bencésekkel, a budai dohányraklár ellenében eszközölt csere ulján, a kulluszlárca szép területeket kapott a tihanyi félszigeten 8 a Bencésrend szanálása kapcsán, mirjden évben további területeket engednek át. Itt tehát, a kultusztárca, mindenesetre, nagyobb áldozatok nélkül, rendkívül ériékes területeknek birtokáb?0it, amelyeknek egyrészét, majdan, értékesíteni is lehet. Ezeket a területeket rendbehoztuk, ott Ivóvízről is gondoskodtunk, ugy, hogy az idén, a cserkészek a kultusztárcának saját területére mehetnek a Balatonra. Erre
azért helyeztem különös súlyt, mert kezdetben mindenkinek lokonszen-ves, hogy leventéket, cserkészeket lát a vidéke, de ha ezek a gyerekek lótnak-fulnak, játszanak, a lelkesedés lohadni kezd. Természetes voll tehát a vágy, hogy a kulluszlárca olyan területen iparkodjék a Balaton melleit a cserkészeknek helyei adui, ahol a tulajdonos őket el nem űzi, ahol egészséges víz, kanalizált
terület, erdő és mindaz, ami ilyen dologhoz szükséges, bőségesen rendelkezésre áll.
III megakadlunk a beruházásokkal. Óhajtottak még egy téli sportcsarnokot a vivÓ8porlnak, az atlétikának.
Azt hiszem, hogy nem lenne okos, ha megint mindent -a fővárosba koncentrálnánk. Segítségükre kell mennünk azoknak a vidéki városoknak, ahol a spoil egyes ágai iránt a megfelelő lelkesedés és ér-dck\'ődés megvan.
A névtelen feljelentő is ludas a kispesti panamában
A lótáp-panama kölcsöneit a tisztviselők mind visszafizették
Budapest, augusztus 14
Monda Sándor kisperti polgár-mesterlielyettes ügyébén Madarász Adóiján fegyelmi biztos ma délelőtt folytat\'a a kihallgatásokat arra vonatkozólag, hogy Monda, mint a Kispesti Folball Club elnöke az egyik vállalkozótól közmunka odailélésc fejében pénzt kért a falba/csapat ré szére. A po\'gármestcrhelyclles leveleket mulatott fel, amelyeket Tárnok építési vállalkozó irt a képviselőles-ttlleli tagoknak, aklklöl támogatást kért a közmunka elnyerésére és ered mény esetén megígérte a fuibalcsa-pat segélyezését. A közmunkát a képviselőtestület az ő javaslala ellenére ilélte oda Tarnoknak.
A vizsgálat során olyan momentumok merültek fel, hogy az a vállalkozó, akit u névtelen feljelentés szerzőségével gyanúsítanak, maga is
magánépitkezéshez mintegy 30.000 drb. léglál hordoll el.
Monda Sándor minden váddal szemben ártatlanságot hangoztalla. A fegyelmi biztos kijelentette ho^y l!)24-ig visszamenőleg az összes középitkezéseket és közmunkákat revideálni kell, amely munka természetesen hetekig fog tartani.
/I lótúp-punuma
Budapest, augusztus 14 A lótáp-panama ügyében azűgyész-ség egymásután kilnllgatta tanúként azokat, akiknek neve bizonyos kölcsönökkel kapcsolatban a Duray és Kelemen cég könyveiben, előfordul. Beidéztek tanúként tisztviselőket a földmivelésügyi minisztériumból és négy különböző állami ménlelepről. A tisztviselők beigazolták, hogy a már visszafizetett kölcsönök ellenében semmiféle ellenszolgáltatást nem nyújtott.
Vass József ma tiz éve miniszter
A miniszterelnök megszakította szabadságát
Budapest, augusztus 14 Augusztus 15-én 10 esztendeje, hogy Vass József népjóléti minisztert a kormányzó kinevezte az első Teleki-kormány közélelmezési miniszterévé. A legnagyobb felelősséggel tele pozícióban eltöltött 10 év a legritkább esetekben elérhető kitüntetés egy politikusnak. Tisztelői és hívei éppen érért az évforduló alkalmából nagy ünnepséget kívántak rendezni, hogy kifejezésre juttassák hálájukat és szeretelükel. De Vass József a munka embere. Most is, mint mindig, a kötelességteljesítés védőbástyái mögé vonult az ünnepségek elöl. A
10. évfordulót is csak olyan alkalomnak lekinli — mint mondotta — amely ujabb kölclcsségleljesitésre indítja.
Vass- József miniszter holnap a büioros hercegprímás meghívására Esztergomba utazik, ahol a Szent Imre évvel kapcsolatosan a Bazilikában rendezendő ünnepségeken az ünnepi beszédet mondja, amelyet a távollevő milliók számira a rádió fog közveliteni.
Bethlen islván gróf miniszterelnök, nki az elmúlt napokban külföldön tarló\'.kodott, szabadságidejét megszakítva, előreláthatólag hétfőn Buda-
pestre érkezik, hogy résztvehessen a Szent Imre jubileumi évvel kapcsolatosan rendezett ünnepségek egy részén.
Heggyilkolták Bem apó unokáját
Varsó, augusztus 14 Polaskl lengyel gról birtokán az elmúlt éjszaka egy földmives meggyilkolta a gróf jószágkormányzóját, Bem Vladiszlávot. Az áldozal Bem apónak, a 48 as magyar szabadságharc hős vezérének unokája, aki nemrégen Budapesten is járt Bem apó hamvainak Budapestről Varsóba való szállítása alkalmával.
Két gyorsvonat
egymásba szaladt : 11 halott, 17 súlyos sebesült
Bukarest, augusztus 14 A Bukarestből jövő konslanzaí gyorsvonat ma dé ben Scceleanu állomáson belerohant az ellenirányból jövő gyorsvonatba. Mindkél vonat vagonjai izzé-porrá zúzódlak, maguk alá temetve utasaikat. A kora délutáni órákban 11 halottat és 17 súlyos sebei.Ullet áslak ki az összetört kocsik romjai alól. A balesetei hibás váltóállítás okozta.
Gombamérgeiésben
magbatagadatt erur agéaz oaalád
Mareall. augusztus 14 Libickozma községben Nagy Mihály gazda leánya gombát szedeti, melyből édesany|a vacsorát lözölt. Alig ettek a gombából, mikor heves gyomorfájdalniak kinozlák a család tagjait. A kihívóit oivos megállapította, hogy az egész Nagy-tamilia gombamérgezésben betegedett meg. Azonnal első segélyben részesítette őket, de a szülök állapola annyira súlyosbodott, hogy be kellett őket szállítani a kórházba.
Időjárás
A .nagy kani zsr.l meteorológia! megfigyelő jelentések: CsütOrtöVön a hómir• stk\'.cf. Reggei 7 órek:/i +13, délut*n 1 ónkor +I6-K, este 9 Őrekor +14 2. FelMut tieész n«p borult égboltozit. SzeUrdny: Reggel északnyugat, délben és este délnyugati szél.
(Éjszakai rddióJcUnlés) A HsteorolA-Dlnl Intéaat aata 10 Ariikar fa-lanti i válton Akony, hllwtf a, aaalaa, de déluUn mér tfcrOlóara hajtó idfi várható.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. auguttlut 15.
A pápai legátus holnap reggel utazik át Nagykanizsán
Rott püspök és Gyömörey főispán már ma este megérkeznek
Nagykanizsa, augusztus U A római pápa köveié, Sincero Alajos kuriális biboros a magyar Színi Imre ünnepségekre holnap, szombaton reggel érkezik Magyarországra. Az el\' A magyar város, ahol vonata megáll: — Nagykanizsa. A legátust az egész ország fejedelmeknek kijáró fogadtatásban részesiti A fogadlalás ünnepségei Nagykanizsán kezdődnek, ahol a legátus tulajdonképen először lép magyar földre.
A püspök és a főispán érkezése Ma, pénteken este érkezik autón Gyömörey György főispán Zalaegerszegről. A főispán, a város, a plébánia és a róm. kalh. hitközség vezclőségel az állomáson logadják az este fél 9 órai személyvonattal érkező dr. Roll Nándor megyéspüspököt.
Sincero bíboros szombaton reggel 5 óra 17 perckor a trieszti vonattal érkezik Nagykanizsára. A feldíszített pályaudvaron a püspök, a főispán és a polgármesterrel az élén a város egész társadalma köszönti Vatikán küldöltél.
A Cenlrál elől szombaton reggel léi 5-től fogva párperces időközönként
két autóbusz
jár ki-be az állomí-.ra. Ugyanígy a fogadlalás ulán is.
A szombat reggeli fogadtatáshoz a testületek, egyesületek a gyorsárufeladás melletti kapunál (a kuglizónái) mennek be a perronon kijelöli helyeikre, a hivatalos küldöttségek az I., a nagyközönség a III. oszt. várótermen keresztül.
Az Ipartestület elnöksége felkéri az iparostírsakat,
hogy a f. hó 16 án, szombaton reggel 5 órakor Nagykanizsára érkező pápai legálus fogadtatásán a pályaudvaron minél számosabban megjelenni szíveskedjenek, ahol a I síüleli zászló alatt vesznek részt a fogadtatáson.
A Kath. Legényegylet
tagjai felkéretnek, hogy f. hó 16 án, szombaton reggel háromnegyed 5 órakor az egyesület helyiségében gyülekezzenek, ahonnan zászló alalt fogunk kivonulni a pápai követ fogadtatására. Az elnökség.
a katolikus hívekhez
pápai követ szombaton
Felhívás
Sincero
reggel ,1 óra 17 perckor érkezik a
nagykanizsai állomásra . Ezalkalommal
a felsőlemplomból papi vezetéssel,
zászlókkal vonulunk ki az állomásra
a pápai kövei fogadására. A fogadás
után vjsícrajövUnk a fclsölcmplomba,
ahol éjtekes szentmise lesz. Katolikus
lesívérpk/1 minél nagyobb számban
vegyetek .részt a fogadáson I • s
A Róm. Kath. Egyházközség.
elnöksége felkéri a képviselőtestületi és lanácstagoka1, hogy f. hó 15-én, pénteken este 20 óra 40 perckor a Megyéspüspök Ur Őméltósága és f. hó 16-án, szombaton reggel 5 óra 17 perekor Sincero Alalos kuriális biboros, pápai legátus Őkegyelmessége fogadtatására a vasútállomáson teljes számban megjelenni szíveskedjenek.
Rádió legolcsóbban Sxahó Györpy naaió
laboratóriumában Fóul 3., udvar
Elzavarta feleségét, indáit, hogy
Élesre fent kaszával két hete
Keszthely, auguBztus 14 Tóth Imre 53 éves egregyl gazdán már régebben az elmebaj tünetei mulalkozt jk. Julius 28 án pl. rátámadt 48 éves feleségére, aki ijedtében ugy elmenl hazulról, hogy azóta sem látták. Tóth gazda azonban nem jött zavarba. Most már 26 éves József nevű fiának támadt neki és telekiabálta a félfalut:
— Mindenkit megölök I Kilrlom valamennyileket I Erre a legényfia is világgá ment.
fiát, aztán ntánnk megölje őket
eltűnt egy egregyl elmebeteg
Részint félt a háborodott embertől, részint szégyelte a dolgot.
Auguszlus 1-én az öreg Tóth elunta az egyedüllétet Kifent élesre egy kaszát, azt magához vette és ejtávozott azzal, hogy felkutatja akárhol is feleségét és a fiát és végez velük. Azóta aztán az öreget sem látták többel.
A keszthelyi főszolgabiróság most értesilette az alispánt az esetről. Minthogy félő, hogy Tóth Imre fenyegetéséi beváltja, vagy magában tesz kárt, elrendelték körözését.
Három Kislány főzőcske közben nadragulyái vacsorázott
A gyermekeket súlyos állapotban beszállították a nagykanizsai kórházba
Nagykanizsa, augusztus 14
Tegnap délulán a Murakercsztur-től nem messze levő Gyótapuszta uradalmi cselédeinek gyermekei kimentek a rétre játszani. A gyermekek közöl három kislány: Szabó Erzsi, fíenkő Irma és Nagy Anna 3—4 éves kislánykák külön vállak a , nagy obi) gyermekeklöl és főzést játszottak. Ennek sofáu az egyik gyermek nadragulyái szedett, melynek majfil, mely, egyike a legtnérgesebb anyagoknak kiszedlékés „megfőzték". Azulán .vacsorát" osztottak szét maguk között a nadragulya magból és mindenik kislány eveit az édeskés magból.
A gyermekek, alighogy hizaértek, szüleiknek erős gyomorfájdalmakról kezdtek panaszkodni. Eleinte muló dolognak tartották a gyomorfájást, de ez órákon át kínozta a kislányokat, mig végül is kihívták a gyer-
mekekhez dr. Keller murakereszluri orvosi. Dr. Keller kikérdezte a gyermekekel, akik elmondották, hogy Játék közben mit ettek. Az orvos azonnal gyomormosást végzett a három gyermeken, majd intézkedett, hogy a gyermekeket, akiknek állapota Igen súlyosra fordult, azonnal szállítsák be a nagykanizsai kórházba. Ez meg is történt és most a csöppségek a kanizsai kórház belgyógyászali osztályán várják állapotuk jobbra fordulását.
Mint értesülünk a gyermekek állapota dr. Keller gyors beavatkozása folytán annyira javult már az éjszaka folyamán, hogy az életvészedelmen tulkerüllek és remélhetőleg hamarosan felgyógyulnak.
j^si
KépKeretexö
K.oxma
Napsngaras görög földön
Irta Ur Merő Ftrtnc 1
Helyenként majdhogynem összeölelkezik a két hegy egy-egy szirlje. Talán igaza is van Heiudotosnak, hogy e hegyeket egykoron földrengés szakította el egymáslól.
Az sem lesz érdekleien, ha ide-legyezzük, hogy a mai görögség Likosztomonak, Farkastoroknak nevezi e völgyei.
Miközben lenyűgöz a panoráma, eszembe jul Jókainak a sok kőzött is egyik legbájosabb leirása: .A magyar Tempe-völgy" (igy keresz-telé el a Veszprémtől Tihanyig húzódó völgyet, amely csakugyan hazánk egyik leggyönyörűbb zuga). Ahogy a költőutja végén Tihany visszhangos folyosójáról a tó tükrére tekint, elmerengve gondol arra, mily gyönyörű szép lehelne az élet végnapjait ott a zárdában eltölteni egy azelőtt boldog embernek, aki minden vagyonát elvesztette, vagy egy Irónjavesztetl fejedelemnek. Ugy érzi, szebb helyen nem lehel búcsúzni az élettől, amely egykoron oly napsugaras volt. Nos, az igazi Tempe-völgyre Is ráillik a költőkirály megható gondolata, amely oly megdöbbentően valósígg.1 váll a közelmúlt magyar históriájában.
Elbucsuzunk a mennyei látványtól, vonatunk dübörögve rohan velünk Thessália föld|ér«, ahol hajdanában Achilles myrmidonjai szántottak. Még viss7a-visszalekintünk, de már csak a kél égbekandikáló hegyet látjuk (az Olympos legmagasabb csúcsa tizenöt méter hilán 3000-, az Ossáé 1950 méter). Ho-meros lónevelőnek mondja ezt az országot, mi jóidéig nem látunk lovat, legfeljebb itt-ott egy-egy bus szamár lógalja fejéi. A telekrészeket kőrakás vagy kőkerítés választja el Az asszonyok bekötött fejjel dolgoznak a perzselő melegben.
Lsrissa egy része ugy néz ki, mintha baraktábor lenne. Közepén minaret meredezik. E városban élt az ókor világhires orvosa, Hippokra-les, ilt is temették el. — Álhaladunk a pharsalosi fensikon, amelyen Kr. e. 48-ban döntő csatáját vivta Caesear és Pompeius. A sikság a lovasság fejlődésére igen alkalmas lehetett. Egyre több — a históriából — nevezetes helyet érintünk : Thermopy-lait, ahol Leonidas harcolt életrehalálra a perzsákkal, csak messziről lál|uk, Chaironeiát azonban (Kr. e. 338-ban Itt veteti végei Fülöp makedón királv Görögország fügeet-lenséeének) közvetlen közelről. The-bai volt a szülővárosa Pindaros köllőnek, aki fenséges dalaival hal-
hatatlanná tette az ókor olympiai győzőit s állatuk magát is. A történelem feljegyezte, hogy amilor Nagy Sándor leromboltatta a vári si, a költő szülőházára önkezével irla rá: „Pindaros költő házát ne égessétek fel". Vájjon az újkor Nagy Sándorai is ily nagyra értékelik a költészetet ?
Alkonyodik, izgatottan kémleljük látcsöveinkkel a vidéket, még egy órányi utunk ven a ragyogó multu fővárosig. Mielőll meglálnók, elsuhanunk a csodaszép Tatoi mellett. Görög útitársainktól tudjuk meg, hogy az a.főváros egyik legkedveltebb nyaraló- és kirándulóhelye. Ujabban visszakapta ókori nevét s most Dekeleiának hivják. Már leáldozott a nap, amikor egy he mögül elörerohogott vonatunk és egyik figyelőnk boldogan jelentette, hogy láija Athén fellegvárát, a büszke ^kropolist.
Athén—Marathon—Kréta
Nincs még egy ország a világon, ahol a mull annyit ölelkeznék a jelennel, mint a mai Görögországban. Az egyik pillanatban a még romjaiban is csodaszép fellegvár: Athén Akropolis-a nyűgöz le, a másikban az Egyetem-utca modern építészeti remekeiben, vagy a Kaphisia-ul pompás palolasoraiban gyönyörködhetni.
Sétálni mégy: elbájol a susogó Zippeion-park, de néhány lépéssel odább Zeus templomának hatalmas, ég felé meredő oszlopai, vagy Hadrianus diadalivének Immár ezernyolcszázéves csonkjai ragadnak bámulatra. Egy ugrás innen a stadion. Mostani formájában uj, elődje egyidős volt Athén legrégibb műemlékeivel. Évszázadokon át tartották a hires athéni versenyeket, a panathe-nai-át, a Krisztus után való II. században aztán Heródes Allicus, a dúsgazdag, marathoni születésit szónok pcntelikonl márványból újjáépítteti az egészet és ettől fogva tündöklő márványülések szolgálják a nézők kényelmét. Ókori adataink szerint a stadion négy év alatt készült el és az építkezéshez az Athén közelében levő penlelikonl márvány-bányákat ma|dnem egészen felhasználták. Négyévenként tartolták itt a játékokat, még p-dig kél évvel az olympia után (tehát az olympias harmadik évében) A győztesek olaj-levelekből fonl koszorút és oilajjai telt amphorát kaptak versenydijul, mig az ugyanakkor tartott zenei versenyek győzteseit aranykoszorúval tisz lelték meg. Az evezősversenyben győztes községnek 300 drachmát (kb. 3 ökör árát) adtak, de ezen a pénzen áldozatot kellell bemutatnia a tenger istenének, Poseidonnak. (Folyt kőv.)
1830. augusztus 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Miit énekel ön ?
No vegye Indiszkréciónak. hogy ezt kérdezem. Igazán m-m akarok belekontárkodni molódluszerelineibe. Csak ugy pro-form kérdem, miwl in van h kezemben egy „Nótás Hetilap" cimii dalosfttzet, pardon, ahogyan a fejléc alatt Ali:.\'Zeneművészeti és Irodalmi lap é« óbbon annyi né a van. hogy sok Is.
Mint látom, ez a daloslüzér nem egészen friss, de kétségtolenül l> nne van mindaz, aiul a hangszalagoknak Jó ós nem drága.
Nn, látja, ezért kérdeztem, hogy mit énekel Ön? Tudom, ez privát Ugy. Annyira, mintha pl. azt kérdezném mit szeret ön vacsorázni, vagy hogyan szereti a paradicsomos káposztát: tej-fcllol vagy anélktll Ez Igy Hogy kl mit S7.eret dalolni, ez a loginternebb Ugyo mindenkinek. Mondom, csak ugy eszembe jutott.
Tulajdonképen nem Is kellene kérdeznem, mert ma már nlnex az a társadalmi lény, akinek ne Írtak volna ezek a szorgalmas vers és dalszorzók olyan nótát, ami egyéniségére, körülményeire feltétlenül megtelel. Dalim szedték már réges-régen a pesti polgár, a vidéki atyafi keserveit, örömeit (van Ilyen Is?) Kl kíváncsi rá, liog^ kinek milyen melódiára szomjazik a lelke?
A legtöbb ember uvyls dalolva Járkál a világban. Olyan ez n mai élet. mint ogy roppant nagy dalárda, ahol mindenki énekel. Krről Jut eszembe, hogy egyszer egy társaságban nem tudtak megegyezni uzon, hogy mii kellene énekelni. Szenvedélyes vitatkozások kezdódtek a dal felöl, moly már-már olyan tónusba csapott át, amit a legjobb akarattal sem lehet daloló Jó kedvnek nevezni. Végül is valakinek mentóötlete támadt. Így kiáltott fej:
- Énekelje mindenki azt. amit tud. Ugyls lett. Fújta mindenki kedvenc dalát amíg a borzalma* kakofonla any-nylra meg nem bénította az egészségesebb hallóidegeket, hogy a végén már se hallott, se látott senki . . .
Ilyen a világ Is ma, kérem Mindenki dalol és fujja, amit tud. Ha megunta, kezdi előírói.
Aztán, ha valaki nagyon extravagáns akar lenni, vesz egy Ilyen nótás gyűjteményt vagy megveszi Halarnbér Tihamér legújabb tangólát, melynek kottarajza egy fiatal párt ábrázol a városligeti padon és a hold éppen abban a pillanatban bulik kl a felhók mögül. Oh, véletlen I Oh rajzinüvészeti telitalálat! Knnek a tangónak valami olyas cime van, hogy : Holdvilágos nyári éjjel, vagy Oh. én szép holdvilágom, vagy tudomlsén ml, de a holdvilágnak benne kell lenül.
Hát Így. Ha elfogy a pénzed, ha elfogy a dohányod, Bohse busulj. marad mindig egy két dal ott balról a mellényzsebben, amire rágyújthatsz.
Eb a dalolás az valami remek. Sok megvagyonosodott fiskális tudná megmondani a meg nem vagyonosodéit fllozopterrel együtt, hogy hányszor dalolták el a vacsorát, vagy fújták el reg-Rcllre a Carmenból a torreádor dalát, hogy:
Torreádor a gátra I
Torreádor, torreádor!
Oondotd meg, gondold meg Jól hói csatár,
Hogy két tzép szemshgár
Szerelmi üdve várj Torreádor, torreádor / Szerelmi üdve vár I
Így. Meg a Tosca Imája hány uzsonna helyét pótolt^ abban a feneketlen diákgyomorban,.mely azért abban a boldog jogászkodáaban eladta volna egész Puccinit egy Jó darab, mazsolá* kuglófért meg egy csésze haboskávéért
Ilyen a dal. Sokszor mindennapi életszükségletet pótol.
Valaliogy erős rokonságban van a sétával. Az 1* olyan jótékony szer hiányzó ebédek óh fiktív vacsorák helyettesítésére.
Most lapozzuk fel ezt a nótáskönyvecakót és lássuk mit Is énekel ma a világ szája Nem rólam, vagv rólad, azt régen tudjuk, hanem ugy általában.
Itt van mindjárt az első oldalon egy olyan clm. ami újszerűségével igazán meghat. Hanyatt kell esni, ho y ez a kedves Nádor Jóska, aki annyi álszen-tiinentáJizmust összehordott már életében és kottafejeket ültetett felé, ezúttal Ilyen daicim bravúrt müveit:
őszi Időben, alkonyatkor . . .
Ah ! Ah ! Ah ! Az ősz, maholnap rúnk-szakad é.s az alkony, mily uj szavak, mily enedetiség. uh !
Második oldal: l\'gye babáin... Nem ludom a közelebbi érteiméi u címből megállapítani. Semmiféle Írásjel nincs, csupán három pont szerénykedik e cím után. Igaz, hogy sokszor három pont többet mond. mint egy gyűjteményes .Jókai sorozat.
Ugye babám ... után „Mért nevet, mikor a szive fáj" hál ez már megint a könnyzacskókat ostromolja. De igazán nincs módomban elsorolni mindezeket az örökéletű (kb. amig a következő füzet két hét múlva megjelenik) alkotásokat. Csak leszögezem, hogy: ah, ah, ah !
Viszont igazságosnak kell lennem ^s ide kell iktatnom, hogy ebben a füzetben van azért egypár igazi sláger, amivel csinos kis összeget énekellek össze szerzőik. Nem is beszélve arról, hogy Ábrahám Pál, akinek Viktória cl mű operettje már Németországban futja siker szériáit, ebben a füzetben közreadta ..Honvéd banda" és ..(iood nlght" eimü szerzeményeit. Mlndaketlő régen bemászott a fülekbe, merthogy olyan fülbemászónk és Ábrahám Puli, aki még nem is olyan régen még valahol egy lokálban verte a jazz Imiidben a zongorát, most ezüst karmesteri pálcával dirigáló ohormclsler. Minden-
ős <">-, szennyvíz (Vs trágyáié levezetésire, szellőztetésre
csatornázásra, stb.
nem roz«i<lA.so<lllt, könnyű, vizet nem ereszti át, olcsó ETERNIT MÜVEK HA SCHEK LAJOS, Budapest, André.iyútM
elárusító hely: Epplnger I. és fia Nagykanizsa, Szatucsek János Komárráros.
esetre. Ha nem tudna, nem volna az. Megérdemli. Mlntahogy el keM Ismerni Amadéi ur (olasz álnév ez?) tangókva-litásait. miután ...Jana" eimü szívdöglesztő müve valóban beutazta már a félvilágot. Különösen a Télvilági életet.
Hát ilyen a dal. Lehet fújni, lehet dúdolni. De lehet vele karrie rt Is csinálni. Sut. ha nagyon szorul, akkor lehet rogpell-, ebéd-, vacsora-pótlónak is felhasználni.
Azért jobb, ha valaki Inkább a zsebét hizlalja vele, mint a gyomrát.
V. Gy.
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
Tűz pusztított egy uradalomban
Hároméves gyermek kezébe került gyufa okozta a tüz-katasztrófát . *
Fonyód, augusztus 14
A lonyódt hatálban tevő tehér-berzsenyi uradalomban, mely dr. Kürti Dezső bériele nagy tllz pusztított. Egy 27 méter hosszú cselédház, a tövében levő meggyulladt kazaliól tüzet fogott és percek alatt az egész épület lángokoan állolt.
A iü.höz kivonullak a fonyódi tűzoltók i6, akik a cselédséggel együtt küzdöttek a tüz ellen, de a nagy sziyben kevés eredményt érhetlek el. A lüz az épületről álkr-jeilt a gazdasági épülelre és több kazal is lángra k.ipoti. A lüz körül kétségbeesel! bzegény cselédemberek futkostak, akiknek mindenük benn-
égett. Egy fiatal lányka, Csontos Juliska haláitmegvelő bátorsággal berohant az égő hiízba, melynek már gerendái összeomlással fenyegetlek és kihozta megtakarított pénzecskéjüket. Mikor kilépett az égő ajtón, ruhája tüzet fogott, de a tűzoltók megmentenék a nagyobb veszedelemtől.
A cselédház a többi gazdasági épülettel együtt porrá égett. A csendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a tüzet egyik uradalmi.cseléd háromesztendős gyermeke okoztn, aki a kazal mellett gyufával játszadozol!. A gondatlan szülők ellen megindult az eljárás.
Augusztus 15., púntak
A Magyar rapszódia tes!vérfllm|e I
Magyar miliő, magyar szereplök, magyar föld, magyar beszéd, magyar dalok. Az Ula viUgfllmJe 8 felvonásban Főszeiepiók: Dlls Parlo, Wllly Frltfch. Ligeti Juliska, Simon Marc.H. Berki Lili, Dénes Uyörgy,
MSlyl Oerfl. A férfikari énekszámokat Aüohl.- Mór karnagy ur vezetésivel a Vas- *m Fémmunkások dMlárfiOja adja elé.
Csárdáskirálynő
Kálmán operett 8 felvonásban. Főszereplők : Llane Hald, Síékely Ibolya. A „Csárdáskirálynő" és „Vasárnap délután" betétdalait Plataek BOaalke urleány és Dómján látván ur éneklik.
Augusztus 18., szombat Augusztus 17., vasárnap
(A szerelem vértanuja)
4 rési 22 felvonásban. Mind a négy rész egy előadásban. Rendező : Joe May. — Főszereplők : ■ la May, Emil Jannlnga.
URANIA
Augusztus-15., péntsk
Dráma 8 felvonásban. Főszereplők: John Gllbart és Mary Nolan.
Pardon Madame
Párisi vígjáték 8 felvonásbán. Irta : Alfréd Capua. Főszereplő : Bandra Hllowanoff.
Jön!
A CSODAFOK
aki mindent tud és lát, augusztus hó 16-tól Sugár-ut 2.
Jön!
4
ZALAI KÖZLÖNY
1930 augusztus 15
Ne
» • a
Varion • Hanem most ragadja meg az alkalmat és szerezze be ruházati cikkeit, mert összes raktáron levő áiuinkat hihetetlen olcsó áron
Kisfalud! és Krauiz divatnagyáruháza az Arany Kakashoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21
Eladásra kerülnek elképesztő olcsó áron szőnyegek, sezlonterltők, bútorszövetek, garnitúrák, damasztáruk, selymek, férfi és női szövetek, mosóvoálok stb.
NAPI HÍREK
Nagyboldogasszony...
Minden évszaknak megvan a maga idi likus színezete s minden évszak nak vannak kedvelői. Az Egyházban is vannak évszakok amelyeket ünnepköröknek nevezünk. Mindegyik szép. változatos. A/. Ur ünnepeinek gazdag hangulatán kivill színesebbé, ragyogóbbá teszik azokat a Mária-Ünnepek.
Ma is épen egy ily gazdag tartalma s titkában mélységes ünnep mutik szemünk e,\'őtl, amely erdeket mindenkit, de kivált a magyart. Mell a magyar ember — elvitathatatlan s régi biine neki •— szeret ünnepelni.
De Mr csak ma is Ünnepelne és értené meg halártöl-határig mindenki, hogy a mai napnak hozzunk és ne künk ahhoz valahogyan több köze van. mint egy nem korunkbeli felebarátunknak
Mi is az ? Igy mondja a magyar: Nagybnídogassrony. l\':s már is Imijük, mit jelent Szent István, első apostolt királyunk lette jelentőssé országa számára, amikor a szenl koronával, mint az ország jogos szimbólumával, jelajánlotta azt Mária oltalmába és azóta Magyarország Mária országa. Azt szokták hallatni a szónokok, hogy amely pillanatban a magyarság megfeledkezik e pártfogolt viszonyáról, elkövetkeznek a vésznapok s azok nyomán az eltűnés Mert ha igaz az, hogy Mária gyermeke nem veszhet el, akkor igaz az Is, hogy Magyarország, mint Mária oltalmazott ja, meg kell maradjon — feltéve, hogy ml sem feledjük fiúi voltunkat. Csak a részünkről való fcllélel-tei/esllés árán lehel valós a remény, amelyet táplálnunk szabad és kell, hogy mint Noé galambjának szájában az olajág, mindig üde és kiutat nyújtó lesz.
Ne szóljon meg bennünket senki, aki magyar, hogy mi Márla-lisitelö ország és Mária-tisztelő magyarok vagyunk. Aki magyar, az igy nem beszélhet. Ostink példája ragyog előttünk, ne legyünk hülten fiak Igaz. azóta sok katasztrófán kellelt átlábolnunk, de mit tanúsít az élei mestere ? Mikor már reménytelenné vált a helyzet s talán holtpont felé közeledtünk, akkor volt legközelebb a segítség, mert hatalmas segítőnk, a Boldogasszony derítette ránk szemének sugarát.
Ne csüggedj most sem, ha magyar vagy! Ne légy nemzetedJóbja, aki tehetetlen siránkozássat magányának dombján ülve csak vár és vár. Emeld fel tekintetedet és nézz felfelél Kérj segítséget magod és nemzeted számára Álljunk a Máriás lobogó alá, de mindnyájan és csendül/ön ajkunk énekre: .Haldog-us zony Anyánk...!"
P. Hihoksek Miklós
_"lm.
rtfmoyoMuk ui £rsfemen kanizsai kereskedelmei «» Ipari.
NAPIREND
Augusztus 15 póntek
Itfmal Irrtlollkué: Nagy 11 A-Prolesl.: Mária. Ixrselils: Alias lló 21.
VÁROSI MOZOÖ .Vasárnap délulán-az Ufa vllágtiliuje. — „Csirdáaklrálynó" Kálmán operettje íiimen.
URÁNIA MOZGÓ. .I\'okol rabjai*, drinia, 8 telv — .Pardon Madame", vljj ne* S [elvonásban.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. bó végtlg n Szaivalor gyógyszertár.
Cözlördó nyitva reggel 6 órslOi :r!c L ómig (tiiríó, eteííH, pí\'iitek délutia, kedden egéíi nap r.5kae,:;. Tel.: 2—13.
Augusztus 16, szombat
Romai katolikus.\' Rók. trz. J. Prutest.: Ábtab. Izraelita ; Sivan tui "li. t
i
VÁROSI MO/.OÖ ,1\'áris grúlnóje", ! (A sír Idein verlaitu,a>. a rész 11 fel- J vonásban.
—Járási tisztlertekezlet. Augusztus 25-én a nagykanizsai főszolga-biróságon járási tisztiéi lekczlel iesz, mely a nyári szünet óla az első értekezlel és igy igen nagy tárgysorozata van. A tisztiértekezletc! a főszolgabíró elnöklete alali tartják és azon a községek belügyein kivül tárgyalás alá kerülnek a legutóbb kibocsátott boleita és más kormányhalósági rendeleiek.
— A tapolcai templomot újjáalakították és átfestenék. Az újjáalakított templomot ma, pénteken szen-lelik fel. A/, ünnepélyen megjelenik dr. Rott Nándor megyéspüspök is.
— Kiadják a vármegyei szabályrendeleteket. Ismeretes, hogy a közigazgatási itformmal kapcsolatban Zalavármegye törvényhatósági bizottsága több uj szabályrendeletet Alkotoll. Ezzel kapcsolatban mosl újból összeállilják a Zalavármegye által alkotott szabályrendeleteket és azokat könyvben kiadják. A gyűjtemény Összeállítása most van folyamaiban és rövidesen nyomdába kerül. A gyűjteményt mindazok a halóságok megkapják, amelyeknek munkája kapcsolatos a közigazgatással.
— Rothermere—Rákosi parkavatás Balatonszabadin. A magyarság nagy pártfogója, Rothermere
lord, elvállalta a Zsófia-gyermeksza-nalórium fövédnökségét is és a Zsófia kormányzótanícsa dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök, kormányzó-elnökkel az élén elhalá-rozla, hogy mindltírom Zsófia gyermekszanatóriumban egy háia emlékparkol lélesil Rothermere lord—Rákosi Jerö szoborfejével. A balaton-srabadii szanatóriumban augusztus 15-én délelőtt 10 órakor lesz az emlékpark felavatása dr. Rott Nándor püsplk vetélésével, amelyen a kormínyt Pettkó-Szandlner Aladár dr. államtitkár, a vármegyéket Kör-mendy-Ékes Lajos f\'iispln és Horváth Lajos alispán, a fővárosi Liber Endre tanácsnok képvjseli Az irók és ujstgirók koszorúját SüJe Anlal, az Oution alelnöke helyezi az emlék--szoborra. Rolt N\'ndor dr veszprémi püspök felszenteli a szanatórium uj harangját, majd rendes évi közgyűlés keretében Pékár Gyula tart ünnepi beszédet.
jSze m Üvegek
kiváló minőségből legolcsóbban
[ZSOLDOS GYULA
szakképzett lálsxeiésrnél kaphatók Fő-ut 14., Biztosító palota.
Ióra-, ékszer, és iátszerDzIet. Szakszerű \'avllások.
— A nagykanizsai járás sokgyermekes anyái közül Kócza Józscfné negyiécsei és Ruzsils lalváitné ma-gyarazerdahelyi asszonyokat a sokgyermekes magyar anyákat kiltlnle\'ő és jutalmazó bizoltság 25—25 pengő pénzjutalomban részesítette és oklevéllel tüntette kl. A két anyának 9—9 gyermeke van. Itt közöljük, hogy a nagykanizsai járásban még mosl is folyamatban van a sokgyermekes anyák összeírása, miután a kitűzött határidőre nem végezték el az összeírásokat a késedelmes je-lenlkezések miatt. A pénzjutalmakat és a kitüntető okmányokat ünnepségek keretében fogjak átnyújtani Nagyrécsén, illetve Magyarszerdahelyen és az ünnepségen megjelenik dr. Lauhhaimer Alán járási főszolgabíró is.
Ismét érkezett
Selyemharisnya párja . . . P 2"50 Párisi levél darabja . . . . P 3"—
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. CSENGERY-UT 2. SZÁM. Telefon 406.
Kötött kabátok, pullowerek, oroszkákból nagy választék.
— Mikor mire szabad vadászni?
Több hozzánk érkezeit kérdezősködésre közöljük az alábbiakai: Fürjre auguszlus 1-től január l-ig. Fogolyra augusztus 1-töl december Mg. Fácánra október l-lől január 31. Öz-bakra április 16-IÓI október 15-ig. Ózsutára oklóber 16-tól december
15 lg. őzgidára oklóber 16 lói december 15-ig. Szarvasbikára aug
16 lói oklóber 15-ig Dámbikára auguszlus 16-161 november 31-ig. Nyúlra szeptember 16-tól január 31-ig. Tuzokkakasra mircius 1-töl május 30-ig és november I-tői december 31 lg. Szalonkára augusztus 16-IÓI április 15 ig. Vlzimaddrra julius 1-töl ápiilis 15-ig. — Általában lilos a vadászat á következőkre : éneklők, kócsagok, üstökös és kanalas gémek, vadpulykák, reznek luzok, billa biblc, kék vércse, bagoly, házi galamb, gólya.
— „Tüzek a végeken". Krug Lajos soproni szerkesztő kitünö müve, nTüzek a végeken", amelyei a mult hetekben részletesen méltattunk és amelyről azt irtuk, hogy a mü megérdemli, hogy nemcsak minden könyvtárban, de minden ház asztalán is legyen — Nagykanizsán a Flschei Fülöp Fiai, úgyszintén a Schless Testvérek könyvkereskedő cégeknél kapható. Az őszi iskolai évad közeledtével ezennel újból felhívjuk a műre a közönség figyelmét.
— Csillárbeszerzésnél saját érdekében keresse fel a Szent Imre ünnepségek alkalmából ifj. Stern Slndort Budapest, Lipót-körut 20. Modern, Ízléses áruk, olcsó árak, kedvező feltételek.
Tankönyvek
az összes iskolák részére ul és használt állapotban kaphatok
Fischel Fülöp Fial
4140 könyvkereskedésében Nagykanizsán.
— A világ legnagyobb élő csodája, a brazillal élő Csoda Pók, aki mindent tud és lát, e hó 16-án érkezik városunkba. A Csoda Pók, aki már az egész világol bejárta és mindenütt a legnagyobb elismerési szerezte, csak egész rövid ideig marad Nagykanizsán Mindenkinek saját érdeke, hogy a Cíoda Pókot megnézze és beszéljen vele, belelát az emberiség legsötétebb rejtelmeibe és feltárja azokat. 16-án reggel 8-tól este 8-ig folytatólag lehet vele beszélni Sugár-ut 2. sz. alatt,
1930. augtiszlus IS
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Ma: ZTE—NTE serlegmérkőzés a NTE tenniszpályáin
Nagykanizsa, augusztus 14 Az elmúlt napúk nagy esőzései már kétségessé tették a Vágó-erlegmérkőzések első fordulójának
lejátszását. A tegnap délutáni szárazabb Időjárás folytán a pályák kifogástalanok és — hacsak ujabb esőzések nem indulnak — a mérkőzések meglarlhatók lesznek.
Nem akarunk jóslásokba bocsál-kozrff, de a jálékosok tudásál és
formáját figyelembe véve az a hely-, zet, hogy a ZTE\\ 1 2 ponttal jobbnak tartjuk az NTF.-nt\\. A ZTE a férfi számokban erős, az NTF. a női és vegyes számokban. Az NTE csapatában most először fog szerepelni néhány fiatal játékos, akik ebben a szezonban tllntek fel.
A mérkőzések reggel fél 9 órakor és délután 3 órakor kezdődnek.
Közel 700 versenyző indul (részben Nagykanizsáról) az első kerékpáros csillagturára
Földmives Huk, vidéki sportemberek versengése a fővárosiakkal
Nagykanlzaa, augusztus U A Magyar Kerékpáros Szövetség a Szent István-heti r,poriesemények bevezetéseként augusztus 16 és 17 én rendezi meg az első országos kerék ptlros cslllaglurál.
A szerény kezdettel inilull verseny váratlanul óriási éid\'klődísl vállolt ki az egész ország kerékpárosai közölt. Igy közel 700-an fognak a versenyben indulni.
A nevezéseket áttekintve, találunk közöltük egyszerű földműves fiukat, vidéki iparosokat, de számosaa vannak közöltük ismert fővárosi és vidéki kerékpáros versenyzők is. Az esélyek ki lesznek egyenlilve, mert a verseny feltételei szerint csak vaskerekes kerékpárral lehet a versenyben résztvenni, mig a versenyzők a rendes kerékpáros versenyekben fa-kerekü kerékpárokon szoktik indulni.
A már kiirl arany-, ezüst- és bronzérmeken kivül minden helyezeti versenyző tiszteletdíjat is fog kapni. Erre a célra rendelkezésre áll 6 férfi és egy női kerékpár (nők is indulnak a versenyben), ezüst serlegek, ezüsl cigarettatárcák, bosch-lánipák, kerékpárgumlk és egy egész sereg kerékpá\'alkalrísz,
A versenyzők 12 szélső állomásról (Nyiregyhiza, Dcbrtc. n, Püspökladány, Békéscsaba, Szeged. Baja, Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, Szombathely, Sopron és Magyaróvár), azonkívül m.íg 60 közbeeső starthelyről indulnak a fővárosba. Itt mérik le az érkezők pontos idejét, majd kis csoporlokbnn a díjkiosztás színhelyére mennek, ahoi fürdő, étkezés ulán történik meg a dijak kio>zlása.
Nagykanizsáről szombaton délután 6—9 óra kiizt 24 résztvevő Indul a 20-us szobortól.
Szent Istvánra Pestre várja
Kovácsevics Milenkó
Bndapest, IV., Petöfl Sándor-utca 3. szám.
Az ország legnagyobb keresztény ruházati üzlete
szövet
selyem
vászon
kőtOtUru
url és női divat
Sokezer régi vevő kívánságára megnyílt a
CIPŐ-osztály!
szőnyeg papkín matrac takaró függőny
Női és férfi átmeneti és télikabátok, esőköpenyek, bundák.
l\' a hires magyar vízhatlan tiszta gyapjú lódenkabát 38 P
A világhírű
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kii*, áll. Vas-, Acél- éa Gépgyárak által gyártott
NIÁVAG- MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja: MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Bud.pc.t, iv, Viioi-utoo 24 Nyugaimagyarorazági kirandaltaég i Szombathaly,
Siót! Kálmán-uloa I. Telelőn 891. Távirati clm: M.ro.i..h.nr •>ombaath«ly.
...... .....3 w
A Leventék Válogatott Csapata nyitja meg az őszi futballszezont
A Keszthelyi Törekvés S. E. csapata bemutatkozik Nagykanizsán
Nagykanizsa, augusztus U Hosszú nyári szünet után vasárnap ismét hangos lesz a Zrínyi-sporttelep, a futballrajongók újból élvezhetik a labdarugósport szépségei!. .
Ezuttal a l.evente Labdarugó Szövetség gondoskodott programról. A Keszthelyi Törekvés Sport Egylet jóhirü ll-ét látják vendégül, hogy barátságos mírközés kerelében ismerhessék meg a szomszéd város labdarugósporljának nívóját.
Keszthely hosszú ideig elhanyagolt minden sportol, közte a labdarúgást is. Pedig valamikor olt is élénk sportélet voll. Ezévben azután fokozott erővel látlak hozzá sportjuk regenerálásához és értesülésünk szerint törekvésük eredménnyeV járl,
mert csapatuk\' igen jó erői képvisel.
Leventéinknek tehát minden tudásukat latba kell vélni, hogy győzzenek. Rendkívül érdekei, összehasonlításra igen alkalmas, nívós küzdelemre van kilátás.
Reméljük, hogy ez a mérkőzés az első lépés ahhoz, hogy n kél város közli sportérinlkezés oly gyakori és kellemes legjen, ininl voll valamikor.
A keszthelyi csupatol szép számú sportember kiséri ál Nagykanizsára.
E mérkőzés előtt az NTE csapata játszik egy lever.lekombínáll csapattal. A mérkőzések fél 4 és 5 órakor kezdődnek.
(A mai kupameccsek) léi 2
órakor Mocskai—Sörgyár, 3 órakor Kiskanizsai Levente Egyetértés, fól 5 órakor NTE—Haladás.
Augusztus 15 (péntek)
Budapest 10 £uckca lőpapi mise tg cszteigomi löarékesegyházból II Szalon-zenekari hangv 2.30 Q hangv. 4 Klia JiUsel mesél. 5.10 MlaUóra könnyű Z. 6.15 Budán Margit magyar nólae.tje cigány aenekúéreltel. 8 Késaletea aport- és lóvcr-stnyeredmínyek. 8 19 Baletten. 9 45 116 jetíéa. tdójáiáijelenl&a. Majd clglnyzene.
Bécs 11 Filharmonikus hangv , salzburgi átvitel 12.45 ü. 3 <0 Vonóaienekarl hm^v.
0 55 Mozail: Zongoraszonáták. 7.20 Mozart-áilák él dalok. 8 Hangv.
Augusztus 16 (szombat)
Uudapeat 9 15 A Rékai Miklós sialon-zenekar hangversenye. 12.05 A postasiínc kar hangv. 4 P. 4.45 ldó|elzes, ldó|árás-lelentíi, H. 5 Irodalmi dflulán. 0 A Síé-kolóvarosl Zenekar hangv. 7.20 Radosné Bick Hilda bécsi dalokat énekei gramméi-zenebisérettel. 8 F. C.20 Rgytelvonisosok bemutatója a Studlób"l. Utána Időjelzés, idójará>Jelcnlés, H Majd : Cigányzene.
Hécs II Csóka Edl zenekarának hanev.
1 ü. 3 3 i Hangv. 5 35 Volkinann Leandar emlékünnepély. 6 05 Vidám óra. 6.45 Vokál-kvartett. 8 05 Vigopera E. Utána hangv.
t/n1sdroI/utalc ItiOnn. nc HUltl-ftlk pénsUiilrer Idegeaftfl.
Terményfóisde
Huza tszt. 40 fltL, dt 20 ftU. és a rozs 10 fül esett.
Ulbjza llizav. 77-ei 1815 1845. 78-aa IS30-18 60, 71>-ta 1850 18/5, 80 sa 18 55-18 95, donlnt 77-e> 1745-17 60, 78-as 17 60-17-75. 79-ei 17 80-17 95, 8>ss 1785 -1800. u| loia 1105-1120 lak árpa 15 00-15 25, aOrárpa 17 00-18 00 iAb 16 55 -16 80. lemart tast. 17 40—
17 MJ, uunintoli 17 30 17 SÚ repce 27 50-
18 00, korpa 9 9J 10 30
a sjnqfjwrrógépek MBora Af\'LEOtlOBRAX T
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat mosl lakásberendezést Kopstein butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
KÖLTÖZKÖDÉST
és áruluvarozást vidékre
TEHERAUTÓVAL
olcsón vállalok. Legjobb személyautóimmal
olcsón fuvarozok.
Ii K N C Va IS
Csengery-ut 27. 414& Telefon: 595.
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglexő árukészletemet az eddiginél ls olcsóbban árusitom. Ezen kivül a nagymennyiségben felgyülemlett
maradékokat minden árban eladom.
Barta Miksa
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus 13.
KÖZGAZDASAG
A magyar gyilmölcséril
Irta : Sárközy Viktor, a Zalavármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület ilgyv. Igazgatója
annak megfelelő kezelése révén ötször akkora jövedelme! szerezhet meglevő állományából. Tanítsuk meg ar.a, hogy, nem kizárólag és egyedül üdvözítő a szemes gabona és
Ujabban, annak a ludalnak behatása alalt, hogy a gazdasági termelés terén változtatásokat kell eszközölnünk, hogy a gabonatermeléstől főleg oly vidékeken, ahol a lalaj és éghajlat erre nem praedeslináltak, részben el kell térnünk, mozgalom indult meg a minőség tekintetében utolérhetetlen magyar gyümölcs érdekében.
Hogy gyümölcsünk minőség tekintetében a világpiacon a legelső helyet foglalja el, azt külföldi szaktekintélyek már régen elismerték. Hiba abban a (tekintetben, hogy nagyobb mérvben nem exportálhattunk, csupán az voll, hogy nem tudtuk gyümölcsünket olyan állapotban, olyan intakt minőségben a külföldre juttatni, melyet a külföldi kereskedelem, de elsősorban a fogyasztó megkíván.
Oyümölcslermelésünk első teendői közölt a gyümölcskárlevók elleni védekezést lartom legfontosabbnak, mert e nélkül sem a Mandenfreies, vagyis féregmentes gyümölcs nem lesz exportálható, de maga a gyümölcs sem lesz kellő mennyiségben .termelhető s megfelelő minőségben előállítható.
Első leendő lenne tehát — hogy a-meglevő anyagól hasznosíthassuk — a régi, öreg gyümölcsfák gondos helyrehozatala s ezeknél a védekező szerek alkalmazásával egy egészséges, fejlelt, nagyobb mennyiségű gyümölcstermelés.
A gyümölcstermelés minlegy átgyúrása, a meglevőnek felhasználása, csak oly módon teljesitheiő, ha erre külön társadalmi Intézmények szer-veztetnek, melyek a legmesszebbmenő hatósági támogatás mellett, fáradtságot nem lürö áldozattal harcolnak a cél kivívásáén
Hogy miérl társadalmi ulon ? Mert perhorreszkálom a mindent állami támogatás és fennhatóság alá való helyezést, másrészt, mert ez a tevékenység sokkal szabadabb cselekvési lehetőségei igényel, mini ameny-nylt egy állami vagy hatósági intézmény megengedhet.
A magyar gyümölcs jövője pedig az, hogy okszerű és fokozatos felújítással, részben uj gyümölcsösök létesítésével — de csak ott, ahol ez Indokolt — létesítsünk olyan gyümölcstermelő területeket, amelyek nemcsak az illelö vidéknek szereznek nevel, nemcsak az illető termelőknek biztosítanak állandóan visszatérő jövedelmet, hanem ismertté teszik az országjt, mint elsőrangú termeivényét okosan, jól felhasználó termelőt.
A jelen és a jövő közölt áll a mai nap feladatai közé tartozó társadalmi szervezés. Ebben a tekintetben tanitsuk míg termelőinket arra, hogy kifogástalan áru előállítása,
buza termelése, hanem adoll viszonyok között ezen a réven sokkal több, sokkal nagyobb jövcdclm t érhet el, kedvezőtlen talajviszonyok mellett, mint amily eredményt a len-jobb és erre rendeltetett buzalermő földön elérni lehel.
Végül még egyel kívánnék megjegyezni, s a termelés helves zer-vezése céljából az állam hatósági támogatását mégis igénybeveendrtnek tartanám, azt t. i., hogy hivatalos támogatásban csak olyan vidékek, olyan termelők lennének, amely vidékek kizárólag olyan területeken amelyek erre alkalmasaknak ítéltetnek s olyan gyümölcsöt termelnek, amely azon vidék viszonyainak megfelelőnek van elismerve. Ily móJon a helytelen irányban való termelés, vagyis lultermelés ve zélyc nem állana fenn s mln\'egy racionalizálni lehelne a nagylermelésl. nem liefo lyásolva ez által bárni -ly vidék szabadtermelését, mely mindenkor az ottanif a helyi piacnak ellátására lenni,hivatva.
, J\'~ A zalai jégkár
I 6MT33I pergő voltai Idei nyáron
Zalaegerszeg, augusztus I I
(Saját tudósítónktól) Az alispáni hivatalhoz ma érkezett meg a kimu> tatás a zalai jégkárokról Eszerint az idén az első jégverés, amely egyúttal a legnagyobb pusziilást vi te véghez, április Mén voll Ueisén és környékén. Ili a kár 90\\a-os. Később
Zalatárnok, Zílabaksa, Cseszlreg, Hallót, Lenti, Rédics, Kerkaszent-király, Szenlgyörgy^lgy, Csömödér, Vörcsök, Pölösketó községek szenvedlek jelentékeny jégkárokat. — Az összes zalai jégkár 1,680.531 pengő.
Borkóstoló és borkiállítás
a balatonfüredi szőlészeti kongresszuson
A Hatalom Szövetség értesítette a vármegye alispánját, hogy a VII. országos szőlészeti kongresszus a Balatoni Szövetség támogatásával 1930. évi szeptember hó 27-én borkóstolóval egybekötött szőlő és borkiállítást rendez Balatonfüreden. A kiállításon egy termelő legfeljebb 3 fajla bormintával és korlátlan fajú szólőminlával vehet részt. Minden borfajtával 3 palack küldendő be bírálatra és borkóstolóra, a csemegeszőlőből pedig 5 kilogramm a Balatoni Szövetség igazgatóságának Balatonfüredre. A bor beküldésének határlde|e szeptember 20, a szőlőé szeplember 2(j Részvételi dij nincs, a kiállítási anyag azonban a rendezőség korlátlan tulajdona. A kiállitás megnyitása szeplember 27-én délelőtt II órakc, a borkóstoló délután 5 órakor lesz. A borkóstolón a részvételi dij személyenként 2 pengő. A borkóstolói szüreti felvonulással és szüreti mulatsággal kötik egybe, A kiállításon a legjobbnak minősített anyagot tiszteletdijakkal és oklevelekkel jutalmazzák.
Ha |ó bort akar bicaón inni, uj(y vlteeecn iik> köatolóra I liter
aranyhegyi bikavér vörösbor!
7fl0 fillérért. Bnioi, ho|)r illindóin eil fog Inni
S A F R A■ JÓZSEF
Telefon MV fteterkereikedfM Masyarn. 74. & lltut telelonrendtUet* háiboi kflld&k.
hálózati rádió
(telep nem kell)
hangszóróval
Előlegül fizet 28 P-t Havi részlet 23 P
Ex kell önnek, ezért a Philipa-gyár és cégem garantiát vállal I
Díjtalan bemutatás. — Szakszeri! felvilágosítás.
SzaHA Antal fcsyver-\' |flszer- és
W illliai sportárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdét a bekövetkező háromnapos lözsdr\'sztlnet hatása alatt üzlettelennek várták, azonban várakozás ellenére a szokottnál élénkebb voll a forgalom, mert külföldről árukínálat jelentkezett. Különösen Kőszénben voll jelentős árukínálat, melynek halása alatt ezen papírok néhány pengővel cslek. Ez természetesen a többi arbilrage papírban is érezhető volt, ezekben az ériékekben szintén a kínálat volt túlsúlyban. Fixkamalozásu papírok piaca üzlet-telen Valutapiacon újból a kínálat került túlsúlyba és gyenge irányzat melleit Ntwyork és dollár tlz ponl-lal esett.
Zürichi sárlat
fi fia 20 22, London 13 04\'ít, Newyork 514 071/t. Brüssel 71 8Wf, Mllsno 3693 Madrid 56 10, Amalefdsm 207 17l/t Berlh 122 80, Wien 72-65, Soft* 312Vl, Prisa 5-25, Varad 5770, Budapest SO I9 Melgrád 9-127,1, Buksfsst S-06V1.
VALUTAK
Angii L 37-75-27-90 Belga fr. 79-60-80 00 Cieh k. 16-83 16 95 Din k. 152-60 153 20 Dinár 1006-10-14 Dollár 567 10-T.69-I0 Prsncls 1.22-40 22-70 Holl. 229-30 230-30 Lengyel 63t0 64-00 Leu 3-36 3-40
Léva 4-12-418 LUs 29 70-30-00 MArks 135 8)-136 45 Nocvég 152 60-153 20
Peseta —---•—
SchilL 80-35 80 75 »vá|dl. 110-60 11110 Svédk. 153 00 I53C0
DEVIZÁK
Amst 229-27-230 07 Belgrád 10-10-10-13 UerUn 135 97-136 37 Brüsszel 79-60-79-85 Bukarest 3-38-3-40 Kop«nlj.lí3 67-153 07 London 27-72-17 80 Madrid 61-20-63 20 Mllsno 29-80-29-90 Newyof 169 20-70 80 Oaxlo I52-65-1Í3 15 Páris 33-38 -22 45 Prága lí-88-16-93 Sséfla 4-11-4-16 Slockh. 153-00-153-40 Varsó 63-85-64 0S Wien 80*45-^0-70 ZUrlch 110-72-11102
krtéSTáiir
KethalUa 2354, eladatlan 411. — Blsé-rendű l-2t—1-26, nzedetl 1-24-1-26, szedett kOaép 1-18 — 1-20, könnyű 112—1-16, t-sé tendli Oteg t-20—1-24, Il-od icodfl meg 112-1 14 sngol aOldó 1-20-1-30, szslonns ..•Kyban 1-66-1-70, isii 1-84 t-88, htia 1-30 I 50, szalonnás félaertts 1-60—1-68.
Klaijs: Dílzalal Pfyorada és LapkliU Vállalat. lagykialxsáa. Felelős kiadó: Zalai Károly.
a MawriuwtaM \'«. aa,
vese-, hólyag-, gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok éa dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltési Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21. T77=i;
A Menyasszony divatáruház
edd.g még nem létezett olcsó arak mellett
megnyilt az uj helyiségében.
litxpnin I Attfl Saiát érdekében jöjjOn el és tekintse meg.
IVüremjenO Menyasszony
divatárnház Nagykanizsa, Központ szálloda épület (KékcxHIaa vall
1930. auguszlus 15. _ZALAI KÖ7I.0NY
Est glx, a védjegy, melyre Önnek bevásárlásainál ügyelnie Kell
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
At ap«ttdrdeáé*ek díja 10 stf-ig M «1M*> Minden további azó dija • fW. Vasár- ári ünnepnap 10 Móig 80 fillér, aúnám
további axó dija 8 filí. Szerdán éa pénteken 10 szóig 80 fillér, minden toráhU axó dija 8 fül. Gmszó 8 minden vaata-gat>b belQból álí> wó ke( szónak wimiV Ülik. Állást ke/caőkr.ek 50M engedmény.
Hlrdetánoh 3 (öt) {ttrgS fli»u»»(j«n ■ (ul a fcleoleoA* hAnyvnléa, ■xQ\'viláxás «lhí»iülé»r vúgmH elér* ( I i k I i n i! 8 El
Eladó Csengéryulca 18. alatt 724 □ 01 lelek. 3H! 9
Manynr-utou 96. szám alatt egy szoba-konyhás utcai lakás augusztus 15-rc kiadó. 4165
Egy jóházból való Uány azonnal felvétetik Schlcss Testvérek papirkereske-désében. 4269
Kiadó egyszobás lakás, mellékhelyiséggel októbeire Kölcsey-utca 17. 4234
Férfi és női ruha és kabát növelek hihetetlen olcsó árusítása Klsfeludi és Krausznál. 3966
Budapestre háromtagú urlrsaládhot jobb mlnd«neat keres Dr. Tamás, Rozgonyi-u ca 3 a. 4246
Leglobb csukott bérautók lego\'csóbban négy éa hatszemélyesek Kaufmann Manónál rendelhetők. Telefon 167, este 571.
Ca«ng«ry-ut 13. sz. a házban utca\', raktárnak Is alkalma* nagy mUhelyhelyiség lakással, ugy 2 szobás utcai és 2 szobás udvari lakás mellékhelyiségekkel azonnal kiadó.______4164
Safinyeaek. bútorszövetek rendkívül o\'csó árban Kisfaludi és Krausznál. 3954
Diákok tfcljos ellátásra felvétetnek. Bővebbet az Ipartestületi jegyzőnél. 4183
Krá mer1 Zoltán
régi Üzlethelyiségéből Kazincxy-utca 3. szám alá költözött, közel »z uj postához Áruraktárát most o t minden elfogad ható ár. n árusltja el. Egyes olkkek félárnál is 3S 6 olcsóbbak 1
Bácsi\' ur (asszonynál tanulmányalt végző hölgy kellemes otthonra talál előnyös feltételekkel Bővebbet Deák-tér emelet. 4257
Egy jél fi mű mindenes szakácsnő kivéteti., Csengery-ut 20. -4258
Friss késer libazsír állandóan kapható — Singer mészárosnál, Kinizsiutca 7. .4260
PénxkOlosflnt bekebelezésre rrinden összegben a legelőnyösebben <s leggyorsabban folyóslttat A 0x41 Ignác pénz-kölcrónközvctlló irodája Nagykanlisa, Honhy Miklós ut 2 szám. 3876
Kiadó SugAr ut 12., emeleten, egy elegánsan berendezd utcai szoba egy, vapv két ur részére, augusztus 15 r«. 4220
felvállalnánk egy elaggott házaspár tel ch ellátását gondozását és esetleges ápolását megfelelő ellenérték ellenében. C m a kiadóban. 3810
;zepesi IMRE
\' Zrínyi Mlkloe-saloa 22.
csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület és mü-bádoaoa. — Telefon 2-95.
Uj életpálya urileányok, urlasizonyok izjhkw*. KOnnyen megtanulható, szép url foglalkozás, ami blztoi mcKélhelést ad Érdeklődők írjanak Szombathely, Főposta posl eitant A 400. 4242
Kéte«obáe lakás október 1 re kiadó Vorösmarly-ulai 65. -4241
Ulonnan ípUll kétszobás utcai lakás pince és laháizal együtt szeptember l-érc kiad* Petőll-ut 43. 4237
Egy 12(0 holdas elsőrendű birtok október l-l átvételre bérbeadó. Eladó FOrhén-cen 2 r oldás e*atíblr«ok, Siabad-hegyen 2 holdas •sAI6,| sránló, rét és gyümölcsös. Somoiymcjíyében. közel a B. l-.lonhoz egy 17 holdas exi»ntó, rét éa elsőrendű siőlőból al.ó birlok, Igen kedvező llzeléll feliéit lekkel. Igen olcsón ,ür-gősen eltdó. Nagykanizsa bclleiületén lObb m.gán- és bérhii elsdó. Bővebbel Aoxél Ignáo Ing.llanlc rgslnll és pínz-kfllisön irodájában, N.igykaniuán. Horthy Miklós ul 2.
Rét kétaaobée lakás az összes mellékhelyiségekkel november l-re. esetleg az egyik atonnal is kiadó Kinizsi u. T, 4261
Ogyrs javltóleányokat és acc rdos vairó-leányokai f«l«e«x azonnal, jó fizetéssel. Kaszt!, Hsrlsnyaház. 4247
emeletes ház
seabadkéxbfll, kedvező fellételek melleit elssdí. Clm a kiadóban. 42M
Kiadó Király-utca 36. egy kétszobás lakás november l-re. 4255
Eladé egy angol motorkerékpár teljes ganneifl melled, belegség miatt. Csengery-ut 63. 4Í56
Egy. esetleg keltősrobás lakás mel\'ék-lielylséggel azonnalra kiadó — Ha|is-utca 1. -426>
Egy. vagy kot diák teljes ellátást nyer-he! a város bellerületén. - Clm a kiadó ban.
Kétexobáe utcai lakás éa kétszobás, fuidóiuobás udvari lakás az összes mellék-helyiségekkel a belvárosban november l-re kiadó Lénárl bórkeieskedés. 4267
Kiadó egy szoba, egy konyha, egy laliáz, esetleg klllön pince szeptember 1 le Király-utca 16 -42ol
Egy teljesen uj, elegáns bór klutigarnl-tuia eladó. Bazárépület I. lépcsó, má«o dik emelet 10. 4252
Gabona csávázószereb
Por vagy száraz pácok: Arzópác: 20 dekás csomagolásban ára P 1 kg.-os . ára kg.-kint P
5 - . . - P
1-20 550 5-20
Porzol:
20 dekás csomagolásban i\'a P 1-40
1 kg.-oa . ára kg.-kint P 5 80
5 . ... P 5-80 Tillantin porpác:
20 dekás csomagolásban ára P 2 40
1 kg.-os , ára kg.-klnt P 8 10
6 . . „ „ P 7-90 25 „ „ „ „ P 7\'-
Nedves pácok: Blgrlol:
25 dekás csomagolásban árn P 2*— 1 kg -os „ ára kg -kint P 7 —
10 kg -on fölüli „ „ „ p 6 40 Hlgoxán:
20 dekás caomagolásban ára P 290 >/2 és 1 kg-os csomagolásban
ára kg.-kint............ P12 50
5 kg.-os csomagolásban
ára kg.-kint......... ... P 12 50
Tlílantin nedves pác: 25 dekás csomagolásban ára P 3 45 i/i kg.-os „ ára kg.-ként P 6\'PO
1 .. „ .. .. P 1380
5 és 10 kg.-os „ „ P 13 —
25 kg os ...... P 12 —
Az árak ab Nagykanizsa értendók, eredeti gyári csomugolásban. (Nagyobb mennyiség vételénél árengedmény). Kapható: ORSZÁG JÓZSEF
mag-, mütr-ágya- és növényvédelmi szerek kereskelésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palola melletl. Telefon 130,
1930. augusztus 13.
Nem állami akció!!
Az angol fajtiszta
YORKSHIRE TEHYéSZSÜLDŐKNEK
a kisgazdákhoz való kihelyezése lágyában
1. a nagykanizsai gazdáknak vasárnap délelőtt 11 órakor — mise után — az Uránia it|Ozlban,
2. a kiskanizsai gazdáknak pedig vasárnap délután 4 órakor — litánia után — az Olvasókörben larlatik ismerletö előadás.
Ezekre az Összejövetelekre a gazdák ezulon is tisztelettel meghivatnak.
Fővárosi mintára berendezett
cukorka-üzlet
nyílik a hó IS.én Ffiut 10. ax. alatt
(Dobrovica-háx.) MlndenAimü legfinomabb cuiorkák, csokoládék, keks?, teasütemény,
friss Qerbemd sütemények, a pesti cukrászat többféle remeke Szives támogatást kér a vezető
4Í,7 Stern Józsefné.
Színehagyott, fakó éa kopott
cipóiét, bőrkabátját, retiküljót és
minden bórtárgyát villan veríre berendezett legmodernebb bórfestógépemen
Ccmco festékkel tartóssá és ujjAfestem.
A festés a bőrt puhán tartja, minden szinben eszközölhető és bármely szinU tirgy tetszés szerinti színre átfesthető.
LÉNÁRT IMR£ börktresüedS
>;ű DeAk-tér 12.
?9x. apÁsx, éin&Mn hű kant
SINGER
VARRÓOtP.
JüíiW/SMaw/itóWat\'
txALUÍ.
sinoeh VARRÓaép rÍsjv T/ÍAs. IAGTKAN1ZSÍ nókftslete: Fö-nt 1.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modern szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, lenniszpáiya. Gerage. Uacoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve 25 szobával és étteremmel. A legszebb week-end, kiránduló- és nyaralóhely. Julius 1-lg a penslo lakással 5 50-től és julius 1-től 6-50 tői.
Saját strand. Buffet.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölcnkint 2\'30—4 80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részkifizetésre.
lEMIISÉSEF Ml
Király utca tó. Telelőn 2 71.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást kedvező lizetesl fellételek melletl.
Állandó r».tár különtéle »l IHiilfisaoba berendexóeekbAI.
Sérvben
szenvedők
munkabírását, rugalmasságát helyreállítják, a sérv fejlődését megakadályozzák, méga legsúlyosabb esetekbea is, világhírű szab. francia rugónélküli sérvkötőink.
iái 1.1.
Bndapust, TI., Rigymeit-ntca 6. n.
(Térés templommal szemben).
Oummiharlsnyák, haskötők, fOzők, lúdtalpbetétek, fürdőcikkek.
Szakszerű kiszolgálás.
Kérje az 50. számú díjmentes árjegyzéket.
Használja ki a Szent István heti .211 kedvezményeket!
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill, tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban
tisztíttatnak. Oyüjlőlelep : Gyártelep :
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
M
eisseni
atMBM
rakonitzi
gyönyQrQ modern
cserépkályhák
fehér és azines
aégben, majdnem
a rendes ár feléért
kaphatók, mig ai alkalmi «á-telböl uármaii kéaalat tart
V Oszkár Utódánál
miii-mii]]. Imin is?
Nvomatott a Délialal Nyomda és Lapkiadó VállalalnAi Na({ykauizsá,i. (F.:lelő« Uzlelvezelft: Zalai Károly.)
70. évfolyam 186. Mám
Nagykanizsa, 1980. augusztus 17 vasárjiap
Ara 16 Műér
ZALAI MZLÖUY
SnrtcuáMc «• tbiMlinl.1. H-wt k uim. KtutMjl ÖoUdedáfeintsl Keeath UJm-b. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BűflMtol ára: tn bóni S pwí Telelőn : Nagyklnfre 78, Keuthel; I
Sxení Imre perceg
(bl) Szent Imre herceg I U| szobrod gránitjáról ma lehullik a takaró s ezzel megkezdődik az egyetemes magyarságnak arányaiban és tartalmában monumentális, monumentalitásában is azonban bensö-ségtel|es ünnepe. A Te Unnep-éved nagy tavaszi tűzgyújtása, piros pünkösdje ez a vasárnap, liliomos herceg I Legnagyobbjai emlékéhez menekül ma a maroknyi magyar nép. Olt keres oltalmat a reá sulyosodó végzés oslorként zuhogó villámcsapásai elöl. Olt keres enyhülési a magyar sors fájdalmas-utjának emésztó kínjai között. Olt keres eröt, kitartást, bátorítást, hogy meg-megroggyanó inakkal is tovább lud|on menni a neki rendelt uton, a neki rendeli célok felé.
De nemcsak ezl keresi szobrod tövében elgyötört néped, szcnl Imre királyfi I Telemrehivás ez a Te ünneped. Hogy akik Közép-Európa uj határait tiz esztendővel ezelőtt kimérték, — akik a magyar föld Istentől adott egységét tlz esztendővel ezelőtt darabokra szaggatták, azok ma lássanak el idáig, ebbe a csonka országba. Álljanak meg, itt a Te szobrod előtt és annak tövében tépje meg lelkük könlösét a megismerés, hogy történelmei csinálni nem elég a nyers erőszak és a tér dlmmenziója. Történelmei csinálni : ehhez az államalkotó tényezők és az idő dimntenziója ad hiva-totl8ágol és Igazolást késő századok előtt. Magyarország: Szent Islván országa, ezer esztendővel irta bele nevét az idők végtelen pergésébe. Ezalatt a vad kelet lal-lörőkosa a magyar lest érckapuján dühöngte kl nyugatra kívánkozó erejét. Ezalatt a sátorverő népből\'az európai keresztény civilizáció hilvalló őre és hordozója lett. Mert tendel telése volt, hogy ezeresztendős, erős állam legyen Eurőpi mjgy szellemi vizválasztó-gerlncén. Meri államalkotó erejél nem papiron irt paragrafusok, hanem egy nép lelkéből irl törvények, egy nép izmába, agya minden rostjába, a vére iüktelé<ébe, az álmai suhanásába rejtett hivatás jelentették.
Mikor a csonka Magyarország ma monumenlális ünnep-láncba kezd az államalapító Szent Islván és szent fia, a liliomos Imre herceg emlékezete elölt, lehetetlen nem érezni a históriás, messze időkből a sanyarú magyar ma felelt a jövőbe ívelő hidal. Szenl Islván államala-piló bölcsessége a kereszténységgel vetette meg a fundamentumot s ezzel eljegyejle népéi nyugat kultúrájával. Sze^?István jelenti a magyar történelemben ezer esztendő büszkeségét, ezer eszlendős államiság öntudatát az európai kontinensen.
islván király magyar multunk, dicsösé\'ges, nagy idők szentje. Szent
Imre herceg a magyar jövő szentje. Tündöklő példaadás. Példája zálogos ígéret minden jövő magyar generáció számára. Erényei a ma ifjúságának szivében : uj ezerév prófé ciája.
A magyar jövő, a fialal, uj, most rügyező magyarság liliomos szénije bizton lenéz ma csillag-ablakán szenl alyja országára. És bizlon látja el-esettséglinkben felé láruló hitünket.
látja béklyókba veri kezünket, látja a történelem boszorkánykonyháján kirajzolt sorsunkat. De lát ja azl is, hogy leszabhattak országa testéből, amit akartak, kerékbe törhették, meghurcolhatták, kifuszlhatlák a Kárpálok medencéjét — az ezeréves múltját nem tudták elvenni ennek a földnek, a lelkét nem ludiák kiirtani ennek a népnek.
Ma, szent Imre ünnepének első tűzgyújtásán ledőlnek a Irianoni férchatárok. Tüzek gyulladnak ma újra
a Kárpátok bércéig minden magyar zugban, minden magyar rögön. Magyar szivek dobbannak össze ma a Szent Islván Magyarországának ősi határai közt. Mert magyar történelem, magyar ezerév csak egy van s abban egy Szent Islván, egy liliomos Imre herceg és — egy igazság.
Ennek az egyetlen igazságnak örökégő szövétnekét gyújtja meg a magyar nemzet, Szent István ősi országát bevilágító lánggal, szobrod tövében, liliomos Szenl Imre herceg)!
Vatikán követének fogadtatása a trianoni határtól Budapestig
Slncero biborost a diszbe öltözött kanizsai állomáson a megyéspüspök, a iőispán, a polgármester és küldöttségek üdvözölték — A Szent István bazilikában olvasták fel a pápai bullát — A kormányzó fogadia a pápa követét
Sincero bíboros magas egy(jáxi mélióságoK Kíséretében érkexeii a magyar Sxení Imre év Ünnepségeire
Nagykanlzjw, augusztus 10
Színtelen, szürke reggel. Csak az autóbuszok sárga foltjai bukdácsolnak végig a koránébredi kanizsai ulcákon. Egy-egy autó surranik el mellettük. Hivatalos, csupa fekelébe vasalt urak. A Horthy Miklós-ulon templomi zászlók alatt tekete sorok szaporáznak gyalogosan az állomás felé. Vallásos egyesületek. Nagykanizsa a Szentatya köveiét fogadja. A lialárváros köszöntését viszi szivében száz meg száz kanizsai katolikus.
Az állomás perronja diszben. Olyan diszben, amilyenben emlékezet óta nem volt. Pedig hát volt itl a közeimül! években egy-két nagyszerű lőpapl fogadtatás.
öl órakor már kialakullak a csoportok a színpompás, virágdiszes vendégváró emelvény körül. Ott van dr. Roll Nándor megyéspüspök, Gyömörey György iőispán. (A főispán tegnap estefelé aulón, a püspök esle 9-kor vonattal érkezeit. A püspököt a papság, a város vezelősége, a hdközség küldöttsége és híveinek népes tábora várla és néhány szó-valTTr. Krdlky István polgármesler üdvözölte az állomáson.) Oll van a város vezelősége, a polgármester, dr. Kaufman Lajos főjegyző, a papság, a kath. hitközség képviselőtestülete, a 6. honvédezred tisztikarának küldöttsége Juhász őrnagy vezetésével, a tüzérek képviseletében Beck őrnagy, a biróságokat Szabó Oyöző jb. alelnök képviseli, oll van dr. Laubhaimer Alán főszolgabíró, Ury Lajos budapesli táblabitó vezetésével a fővárosból leutazott ente-rikánás depuláció, a kedves nővérek, az elemi iskolai tantestületek tagjji, a nőegyesülelek, hitbuzgilmi egyesületek zászlókkal, az ipartestület, a kereskedők küldöttségei.
Öl óra pár perclfor idegesen meg-
vonaglik a mat^as vendéget váró tömeg. Egy Jelvirágozott, díszes mozdony beszalad az üvegtető alá. A fekete vaskolosszus homlokán fehér apostoli kellős kereszt ragyog.
— Itt a vonat A legátus vonala I
— Nem lehel az I fiz perc van még addig...
Nem is az voll. Ansorge pálya-mesler és derék emberei öltöztették diszbe azt a mozdonyt, amelyik innét fog|a tovább vinni a legálus vonatát. (Az ő kezük munkája az állomásépület gyönyörű díszítése is.) ■ Pontosan 5 óra 17 perckor csakugyan beszalad a trieszti gyors hosz-szan kígyózó vagon-sora. Olt áll meg p\'inlosan a pílmaszegélyes szőnyegnél, mely a vágányokon ál vezet a perronra, az emelvényhez.
Elsőnek teljes diszben két vatikáni lestör ugrik le a szalonkocsi lépcsőjétől. Aztán Csiszarik János c. püspök, akit a kormányzó és a kormány küldölt Triesztig a legátus elé. Zsembery Islván, az Orsz. Kath. Szövetség igazgatója, aki Murake-reszluron várt a főpapra, dr. Luttor Ferenc pápii prelátus, Caesarini és lionacci kuriális főpapok, báró Thleri kulügyminiszlériumi allasé, Della Tőrre gróf. az Osservatore főszerkesztőié. Paulus Abbas Ferraltl. a pápa ének-kollégiumának igazgaló|a, D M. Bergey abbé, a francia kép-visd\'M* tagja. A honvéd-zenekara pd/iui himnuszt játeza. A püspök, a főispán, a polgármester kézcsókra járulnak a kocsiból bibor-diszben lelépő Sincero bíboros, a Szentatya követe elé.
Filmfelvevő gép kallog. A perron emelvényén elhelyezkednek a magas egyházi méltóságok. Csupa bíbor : a hit és szeretet égő szine. A legátus hibor-kcszlyüs keze az asztalon pihen. Az arcáról valami jóságos meleg ragyog, ahogyan a per-
ronon túlra siklik a tekintete, oda, ahol a szürke felhők mögül szomorú magyar mezők fölé csak alig-alig tud az elborult égről egy-két sugarat leküldcni.
Elfőnek dr. Rott Nándor megyéspüspök köszönlölie zengzetes olasz nyelven Sincero bibornokot.
— Mint ennek az egyházmegyének főpásztora — mondta egyebek közt — üdvözlöm a Pápa Őszentsége kövelét, aki az Ur földi helytartójának szereleiél és jóakaratát hozza a magyar nemzetnek De üdvözlöm Eminenciádat személyében is, amikor bíborának diszével a mi sanyargatott magyar nemzetünknek vigasztalást és erőt hozni kegyeskedett.
Nyalka diszmagyarban Gyömörey György főispán áll ezután a római pápa magyar földre lépett követe c;é, aki állva hallgatta végig az ósz-s/.es üdvözléseket.
— Fömap^sságu Uram I — mondta a főispán Mint Zalavármegye főispánja, mint a magyar kormány itteni exponense, mély liszleleltel és szereleltei köszöntőin Eminenciádat és köszöntöm magas személyében a Pápa Őszcntségét és azl a kegyéi, hogy külön követet méltóztatott hozzánk küldeni.
A Iőispán ezulán olasz nyelven lolmácsolla Zala népének hódolatteljes köszöntését. Lelkes „Evviva I" „Éljen !" zárta be a főispán beszédét, majd dr Krdtky István polgármesler foglalta szavakba Nagykanizsa város üdvözléséi.
Amikor Kmlnenciád mondta n kittollkus Anyaszentegyházunk telének, n l\'ápn Oszootségének képviseletében átlépte Csonkttmagyarország határát s ntjálmn önnek a határszéli magyar városnak ti területére ért, hogy orrc/áizunk szivébe, Budapestre utazva a l\'Apn Őszentsége I \'.látusnként részt-vegyen ii ml tuigy katolikus és nem-
ZALAI KÖZLÖNY
zetl Ünnepünkön : a Szent Imre Jubileumi ünnepségeken, méltóztassék nekem megengedni, hogy én, mint e város polgármestere, a város 31.000 magyar lakosának, közte 20.IKKI magyar katolikusnak a nevében a legmélyebb hódolattal, tisztelettel és hálával köszöntsem Kinlnenciádat és kitárjam Főmagasiágod előtt katolikus magyar telkünk érz\'aót. Azt szeretném, lm Kml-nencláil e percben meghallaná és megértené a magyarságnak ős benne e magyar városnak a szive dobbanását, libben a dobbanásban a szomorú magyar hétköznap tájó érzései mellett ma az öröm, a tiüszkeség és a reménység hangjai hallhatók, amelyek ezekben az órákban, a lelki tisztaság és a vallásos hit eszményképének. Szent Imre her-cegünknek nemes alakjám való emlékezésünk emelkedett hangulatában magyar és katolikus lelkünket harmonikus szépségben betöltik. Az öröm érzése tölti cl szivünket, hogy a ml nagy ünnepünkön résztvesz a l\'ápn Őszentsége képviselője Is. dokumentálván, hogy ez az ünnep nemcsak magyar ünnep, hanem egveUitnes katolikus ünnep. A büszkeség érzése tölti el lelkünket, hogy o magyar Arpád-ház egy Szent Imrét adott a katolikus egyháznak és a Töménység, hogy ez a nemzet, amely annyit küzdött az egész emberiség, a kultura és a katolicizmus érdekében, ez a nemzet a békeklrály őszinte Jóindulatának éa vonzalmának birtokában, az ő áldásától kisérve. a Szent István és Szent Imre által kijelölt uton, ezekben a súlyos Időkben Is biztosan halad történelmi h.válásának betöltése, a szebb és Jobb magyar Jövő leié. Soha nagyobb szüksége nem volt a magyarnak arra, hogy erős lélekkel hinni, blznl tudjon, mint ma. Ez a hit csak. vallásos lélekből fakadhat, a tfallásos* lelket pedig. Szent Imro dlcsd példa-, adása erősíti. Igy lesz a Szent Ltpra emlékére. Szent Atyánk által kegyesen engedélyezett Szent év, egylelól ka\'o-llkus anyaszentegyházunkhoz való hűséges ragaszkodásnak záloga, máslelól azonban magyar sorsunk Johbralordu-lásában való megingathatatlan bitünk éa törheteüen bizalmunk ujabbl erőforrása. Ezt köszönjük mélységes hálával a Pápa Oszentségóuek/akl a magyarság Iránti jóságának annyi tanújelét adta. Ml ezért cserébe r-sak a S-zent Atya személyéhez való hűséges ragaszkodásunkat, mélységes hálánkat tudjuk adni és azt az ígéretet, hogy Szent Imre példaadásából erőt merítve, hivő lélekkel akarunk élni és dolgozni katolikus egyházunkért és magyar hazánkért.
— Ellen a Pápa őszentsége, Isten hozta Emlncncládat magyar löldre.
A polgármester a fellörő ovíció csillapultával ékes latin nyelvű beszédben lette le a Szentalya Irónja elé, annak követe kezébe, a Zrinyiek városának szeretetét és hódolatát.
A jótékonysági nőegyesületek csokrát dr. Szlgethy Károlyné, az Úrasszonyok M1ria Kongregációjáét dr. Kaufman Lijosní ndlák át a bíborosnak, majd sorra csokrokat nyújtottak át a hilbuzgalml egyesületek leányai. Ury Lnlos az Emeticana zöldsapkás deputácíója élén állt az emelvény elé és latin beszédben üdvözölte a pápa legátusát.
Slncero biboros latinul válaszolt az üdvö/l\'sekre, majd a legnagyobb meglepetésre, jóformsn minden szava ulán tapstól, éljenzéstöl, á magyar szó spontán örömélöl félbeszakítva, — magyarul, nehezen törve, idegen hangsúllyal, de mégis., mégis szivekhez szóló, szép magyar szóval ezeket mondta:
— Uraim I Nagyon köszönöm kedves ligyelmüket. Köszönöm magát » szeretetet, mellyel engem fogadnak. Őszentsége XI. Pius pápa küldölt engem a magyarokhoz és én s;ive-sen jöttem, ho?va a Szentatya külön áldásit. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt az áldást átadhatom önöknek. Éljen Szent Imre herceg emlékei Éljen a magyar zászlói Éljen Magyarország.
Hogy milyen kórusban lörl ki minden lélekből a lelkesedés ezekre a szr vakra, — elj^pzc\'hetö. Az éljenzés, taps, evviva zsjos feigetcgé-nek csak a pápai áldás veteti véget amit magasztos csendben, térden-
állva fogadolt a kanizsai határszél katolikus tábora.
A biboros az (tdvözlésík lezajlása ulán elbeszélgetett a nolabilitásokkal, majd az indulás közeledvén, kíséretével, melyhez dr. Roll Nándor megyéspüspök és \'Gazdag Ferenc püsjíöki biztos is csatlakozott, felszállt az ulrakészen pöfögő gyorsvonalra. A vasutasok addigra a szalonkoc6ÍI virágokkal feldiszitették. A pápai legátus a tömeg éljenzése közben inlelt bucsula vonat-lépcsőről a kanizsaiaknak.
— Islen veled I — kiáltotta magyarul Slncero biboros és száz meg száz sziv meleg dobbanása volt rá a válasz.
Hat óra öt perckor a hosszú gyorsvonat méltóságteljesen kigördült a kanizsai perron alól. A katonazenekar a magyar Himnuszt játszotta. Mozdulatlanná merevedett a pápa követétől búcsúzó tömeg. Az „Isten dldd meg" hangjai mintha sok millió magyar szivből szakadva kúsztak volna a kirobogó vonal u\'án, rácsavarodlak a kerekek ütemére és felbonthatatlan szálakkal fűzték a magyar röghöz Sincero biboros szivét.
Amíg a magyar imádság akkordjai szálltak sírva, kérve, remélve az ég felé, a pipa ktivele kezében lartolta kis pirüs biréunnál Amint elgördült a vonal, lassan az arca elé emelte. ,,Mintha szétmorzsolt volna valamit a jffime iáján...
A bíboron uonaídnak\'-itt/a . ön dl
Murakerosztur, augusztus 10
(Saját tudósilónk telefonjelentése) Menetrendszerű pontossággalK fűlött*
1930. augusztus 13.
be Slncero pápai legátus vonata magyar földön az első állomásra, Murakereszturra. A kora reggeli óra dacára a község egyházi és világi vezetőségén kivül a lakosság is nagy tömegben volt künn az állomáson a főpap fogadására. Beszéd a legátus kíséretének kívánságára nem hangzott el, csak Csólhl Qéza apát üdvözölte röviden a bíborost, aki azután pápai áldásban részesítette a fogadására megjelenteket.
Nagyrécse, augusztus 10 (Saját tudósttónk telefonjelentése) A pápai legátus vonatának fogadására a - nagyrécsel állomáson gyűlt össze ma reggel 6 órakor Nagyrécse, Klsrécse és Zalaszentjakab községek vezclősége és nagyszámú kalbollkus lakossága templomi zászlók alalt.
A vonat az iskolás-gyermekek és leventék sorfala közt robogott át az állomáson. A biboros a vonatablakból hintett áldási a zalai falvak lakóira.
Kiskomárom, augusztus 10 (Saját tudósilónk telefonjelentése) Nagy tömeg, Komárváros és Kiskomárom vezetőségei és lakossága gyűlt egybe a komárvárosl állomáson, ahol egy percig állt ma reggel Sincero biboros vonata. A kiskomáromI tllzoltó zenekar a pápai himnuszt játszotta. Dr. SárkOzy l-ajos kisko-mároml esperes üdvözölte a római pápa küldöttjét, majd magyarruhás kislány fehér csokrot adott át a "bíborosnak, aki meghatva mondott köszönetet és áldási osztva inteti bucsut a lelkes éljen rés és a himnusz hangjai melleit klgötdülő gyorsvonat ablakából.
Tízezrekre menő tQmeg élén vonult be a legátus iBudapestre
Budapest, augusz.tus 10
Ma délelőtt érkezeit Budapestre Slncero bíboros, a pápa legátusa. Útja a magyar határtól valóságos diadalmenet voll Budapesten tízezrekre menő lömeg élén Serédl Jusztinián biboros hercegprímás, Vuss József miniszter, Rlpka Ferenc és Huszár Károly üdvözölték a pipál követet. A délivasuli fogadtatás után a pápai legá\'us kíséretével a fogadására megjelent előkelőségekkel a zászlókkal gazdagon diszilett utcákon át a Szent István Bazilikába vonult, amelynek kapujában a püs-\' pöki kar fogad\'a. A legátus felment a trónszékre és Breyer püspök felolvasta
a pápai bullát,
amely kiemeli, hogy Magyarország azon európai nemzetek közé sorozandó, amelyek nemcsak felvették a keresztény hitet, hanem ahhoz állhatatosan ragaszkodva az Idők folyamán az egyháznak |elcntős szolgálatokat is teltek. Szent István magyar király és fia Szent Imre emlékünnepétől várja a pápa, hogy a magyar ifjúság Szent Imre zászlója és védelme alatt a tisztaság becsülésében és hitért való lelkesillésében az ősök dicsőségéhez méltóan növekedjék a vallás és haza javára.
A pápai bulla felolvasása ulán Serédl Jusztinján hercegprímás latín-
nyclvü üdvözlő beszédben köszöntötte a legátust, aki szintén latin-nyelvű beszéddel felelt, kifejezést adva annak a hitének, hogy
a jubileum által meg log szenteltetni az egész magyar nemzet.
Beszédét magyarul fejezte be és az üdvözlő szavakért köszönetet nyilvánította. Igy végezte szavalt: Éljen Szent Imre népe I Éljen Magyar ország I
A Bazilikából a pápai legátus Károlyi József Szentklrályi-uccil pa n-tájába hajtatott, amelyet a próf szállásul ajánlott fel. Innen fél 1 órakor
a külügyminisztériumba
ment és meglátogatta Wulkó külügyminisztert, aki az aposioli nuncia-lura palotájában adta vissza a látogatást. 1 óra után
Horthy Miklós kormányzó fogadta kihallgatáson a bíborost
a királyi várpalotában. Kihallgatás ulán a p\'pai legátus átadta a -kormányzónak a pápa sajátkezű levelét és tolmácsolta üdvözletét, amire a kormányzó Is beszéddel válaszolt, majd ho .szasan elbeszélgetett a pápai legátussal, aki ezután bemulalta a pápai küldöttség tagjait.
Felfüggesztették a kispesti polgármesterhelyettest
A névtelen feljelentés adatai Igazak
Kispest, augusztus 10 (Éjszakai rádiójelenlés) Madarász Andor fegyelmi biztos tovább folytatta ma a tanúkihallgatásokat Monda polgármeslerhelyelles ügyében. Tárnok Endre, Polka Béla\' és Csabra-riek János kihallgatása ulán a fegyelmi biztos kihirdette Monda előtt,
hogy a fegyelmi eljárás tartamára felfüggeszti állásától.
A fegyelmi bizlos ezzel kapcsolatban a következő hivatalos közléd telte: — A felfüggesztés a további vizsgáiul érdekében történt.
A vizsgálat eddigi adatalt
alátámasztani látszanak, ami
a névtelen levélben állott,
hogy szabálytalanság történt.
A most folyó vizsgálatot két hét alalt befejezik. Ezután áttérnek a műszaki osztály ügyére. Meg kell nyugtatnom a közvéleményt, hogy Pestvármegye vezetősége kíméletlen szigorral folytatja le az eljárást az összes ügyekben és nem türi a legkisebb szabálytalanságot sem.
Három híres orvos
— A Schnllzler család — Irta: Dr. VILLÁNYI HENRIK.
Schnllzler József, asztalosmester 1863-ban halt n.eg Nagykanizsán a Magyar- ucca valamelyik szerény földszintes házában és a zsidó temetőben a 675. számú egyszerű kis sírkővel jelölt gödörben alussza örök álmát. Neve már régen feledésbe ment volna, mint sok más iparosé, ha nem hagyott volna gazdag örökséget fiában, Jánosban, aki jelentékeny orvos-tanár volt a bécsi egyetemen. Ennek két fia, Artúr és üyula, az apa hírnevéhez méltó epigonok. Az öreg asztalosmester nevét a zsidótemplom restaurálásával kapcsolatban emlegetik, mert ő készítette az első emeleti karzat imaszékeit. De különben földhöz ragadt szegény ember volt. Ami őt még boldogíthatta volna, János fiának emelkedése az orvosi pályán, azt meg nem érte. Elhalálozása elölt azonban hallhatta, hogy az 1835-ben született János nagy tehetségével és tudásával a világhírű Oppol-zer belgyógyász-tanár figyelmét magára vonta, aki a 28 éves klinikai orvpst 1863-ban tanársegédjének választotta.
Schnllzler József fia, János, 15 éves korában felkerekedett Kanizsáról, mégpedig gyalog, hogy gimnáziumi és egyetemi tanulmányaid Bécsben folytathassa. Uli podgyásza a szegénység volt, melyet egy bugyorba kötve vitt magával. Agyában egy ideál motoszkált: orvos akart lenni, az egyetlen tudományos pálya, mely a mérnöki pályán kívül zsidó ifjú számára hozzáférhető volt. De ó nemcsak a kizártság miatt lett orvos, hanem azért, mert a nemefe ember öntudatlan hajlamával megtalálta a helyes utat és ő úgy érezte, hogy az orvosi pálya megválasztása a helyes út. 1854-ben már beiratkozik az egyetem orvosi fakultására. 1860-ban doktorrá avatják. Mint gyakornok és segédorvos az Allge-meine Krankenhaus belgyógyászali osztályán működik, itt korának egyik legjelentékenyebb belgyógyásztanára, Oppolzer, figyelmessé lesz rá és 1863-ban megválasztja tanársegédének. Most már élethajója biztosabb vizeken evez. Tanársegédi minőségében 1867-ig marad meg. Nagynevű főnöke tanácsára külön szaknak, a gége- és orrüreg-pathologiáját és gyógyítását választja és 1867-ben egyetemi magántanár, 1878-ban rendkívüli tanár és kormánytanácsos lesz. Ez alkalomból ismerkedtem meg vele egy ebéd alkalmával, melyre ő is, én is hivatalosak voltunk. Ebéd fö-lö\'.t elmondta a házigazdának, Báró Schey Fülöpnek, hogy báró Springer is paciense. „Ml a baja?" kérdi báró Schey. .Rosszindulatú gége baja van" feleli a tanár. .Mitől kapni ezt?- „ Uram\', mondja Schnitz-ler, ,többet kérdez tőlem, mint ameny-nyit magam tudok."
A léjjző- és keringési szervek betegségeit telte tanulmányainak tárgyává és ezen bajok gyógyítása körül elévülhetetlen érdemeket szerzett. Hivatalos orvosa volt az udvari színházaknak is.
1830. áugusttus l7.
1860— 1886-ig szerkesztette a bécsi orvostársadalom irányadó folyóiralát a „Wiener medizinische Presse, ! 1887-töl kezdve szerkesztője vo.t a „Nemzetközi klinikai lapok■ c. folyóiratnak és a .Klinikai körkérdések" heti lapnak. Ezekben a sajtótermékekben nemcsak nagy tudása, hanem kiváló irói tehetsége is megnyilvánult. Ezt a tehetséget fia, Sclimtzler Attur dr. örökölte. Schnitzler János professzor önálló orvosi munkákat is publikált: A Itldö és szivbánlal-mak pneumatikus kezelése. A gége és légzőszervek szűkülete. Gége- és orr-ttlkrözés. A tüdő vérbaja és a tuberkulózis. A laringologia képes atlasza. Mindezek a munkák korszakalkotók voltak és ma is még nagy érléküek.
Dr. Schnitzler János, mint hivatásának áldozata, 1893-ban, május 2-án hunyt el. ügy betegei kezeli, kitől elkapta az orbáncot.
Két fiából is orvost neveli. Az idösebbik, Arlhur, egy ideig praxist folytatott, de nagyobb voll benne az irói véna. Ma mint a drámairodalom elismert mivelöje, világhírű. Ket színdarabját filmesítették: A szeretkezés és Liza kisasszony-i Mindkettőt Nagykanizsán is bemutattak. Óriusi sikertlk volt. öccse, Schnitzler Gyula, udvari tanácsos, a sebészet rendkívüli tanára a bécsi egyetemen. Mint alhasi sebész nagy elismerésnek örvend. Egyébként a Rudolf-kórháznak osztályos főorvosa.
A Schnilzler-családot Nagykanizsához ma már csak az a hant köli, amely a szegény asztalos-mester csontjait takarja. Néha-néha, mikor eldőli az öreg Schnitzler József sirköve, figyelmeztettem az uuoká-kal, hogy származásuk lu lye Nagykanizsa. De ezt a figyelmeztetést mindenkor hálás köszönettel fogadták a Schnitzler unokák. Egy harmadik unoka, Witheim Artúr, cukorgyári igazgató, Budapesten él.
ÍALAl KÖZLÖNY
Egy Király-utcai öngyilkos asszonyt az utolsó pillanatban vágtak le a kötélről
Izgalmas életmentés a Király-utca 7. számú ház udvarán ügy asszony ittas állapolban [elakasztotta magát
Nagykanizsa, nugusztus III Szombatra virradó éjszaka izgalmas életmentés játszódott le 12 óra tájban a Király-utca 7. számú ház udvarán.
Gergdly Sándor oltani lakós éjfélkor lért haza és amint belépett a kapun, arra lelt figyelmes, hogy valaki
hörög, mint aki fulladozik. Gergály szétnézett az udvaron és megdöbbenve velle észre, hogy egyik lakótársa: Pint Mária 42 éves piaci árus lakd-sdnak konyhaajtajdn egy kampósszegen lóg felakasztva és már el-halóan hörög. Gergdly nem sokat habozotl, hanem levágta az öngyil-
clsuj
uilcaki
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállítót! árban.
SINGER
divatáruház.
| minöSÉGE.GOZDRSAGOSSAGPI
FELÜLmÚLHRTRTLRn , lAGYBATOnY-UJMKr
r.EGYESÜLT IPfintmOVEK RT BuoRPEJT.v.vnmojatoAR-UTj2-
kos asszonyt, majd beszólott annak hozzátartozóihoz.
Csakhamar talpon volt az egész udvar. Valaki közben telefonált a mentőkért, akik gyorsan kiérkeztek a helyszir.érc és elsősegélyben részesítenék Pint Máriái, akit anyja, aki szinlén piaci árus, lakásukon vett ápolás alá
A rendőrség a nyomozás során mrgállapilolla, hogy Pint Mária ittas Jóvel kiséreite meg az öngyilkosságul, melynek végzetcsségét szomszédja közbelépése megakadályozla.
Maga Pint Mária a kihallgatás során a delekliveknek nem voll hajlandó nyilatkozni afelől, hogy miért akart meghalni, a
ArVArÁtthÁI ventléglíl, kávéházi,
dl V ClCSUUl luszer,csemege. pék, hentes én illatszertár berendezések, csemege és cukrássdal lelszerelések, üveg-állványok, bllllárdssztatok, gyorsmérlegek, fhurner mákdarálók, székek, asztalok és jégszekrények nagyon olcsón
B08EKFELD, Mipnt. fit IttpiiúiM 31.
«i
i rémnralom napjaiból
— Oázis a „szárazság" sivatagjában —
Idestova egy hónapja, hogy „emlékezetül adatott mindenkinek, akit illet: az országgyűlés megalkotta az 1930-lki év XXIII. törvénycikkel" és még mindig ostromolják az írástudókat, hogy voltaképen mi is legyen az a — boletta ? Hiába keresztelték el az uj kincstári nyomtatványt gabonajegynek : a .széles rélegek" ezeket az idők végéig boletlának fogják tisztelni, ami beiü szerint való értelmében nem „csöppecskél" — mint ahogyan ezt egyik miniszterünk kommentálta — hanem egyszerűen .vámcédulát" jelent. Már voll szerencsénk holmi bolettához: az 1928-iki kukoricainség alkalmából. Ám akkoriban nem lehelclt adót fizetni ez Igazolványokkal (amiket utóbb már libamájexporlnál is kiadtak, mert e cikkben is van tengeri), hanem csupán csak egynémely átuk vámja fejében fogadia el a finánc. De azt a kedvezményt sem vette igénybe az érdekeltség, ugy hogy a boletta fokozatosan teljesen elértéktelenedett
A perifériákon ma sincsenek tisztában a reform lényegével és háltc-rével. Nem kell emiatt túlságosan restelkedni, hiszen a mi .nagy öreg emberünk" nyíltan bevallotta, hogy keres valakit, aki az errevonalkozó paragrafusokat megmagyarázgatná. Egyébként a magyar ember bizalmatlanul fogadja a .fönlröl" jövíi áldási. Amint a vidéki levelekből nyilvánvaló: azon tépelődnek faluhelyen, vajon miféle uri huncutság rejlik az ujitás niögötl. Már azt is .suttogják a népek" hogy ez a dolog beharangozza a kinos emléke-
zem kenyérjegyet, amit a „házi bi zalnii" utalványozására széloszt majd a „kerületi liszlbizoltság."
Rég elfelejteti terminus technici: Kenyérjegy, bizalmi szétosztás . . . Visszaidézem emlékezetembe a tizenegy év előtli időt és kutatva az akkori szokásokai éj berendezéseket, archívumban keresgélem a hozzávaló dokumentumokat. Ennek az irattárnak nincs rendszeres iklatója, vagy karlotékje, hanem mindössze egy szebb napokat látóit kimustrált utazó-kosár által áll az intézmény szolgálatára, amit a leheló legprimitívebb módon szerveztem meg. Amint félig meddig együvé tartozó akták (levelek, számlak, okmányok stb.) összekerülnek : elhelyezem azokat egy egy nagyobb kuverba és a boriiékuk aztán egymás hegyén-hálán tartózkodnak a szolgálalonkivllli poggyász-darabban. Mindazáltal egy keltőre kihalászom azt a kopertát, amelyet annakidején „szakszervezetid" szignáltam.
Érdekes pa|>irosok találódnak itten. Például „vásárlási engedély fél méter vászonra harminc napi érvénnyel." Kár, hogy emigyen már nem lehet élni e joggal. Bár a szelvény nincs kiáilit\'va. Ennélfogva a keletet utólag is lehetne rávezetni, de rajta van a cédulán a figyelmeztetés, hogy „e jegy minden meghamisítása forradalmi bűntény „ Tehát csínján azzal a fél méterrel... Előkerül a mmikalanács\' legitimációja ,is, amelynek alapján jogosult vagyuk éjiéi után az utcán tartózkodni. (Ma már alig tudnám, mit kezdjek ezzel a koncesszióval.) Rábukkanok továbbá különféle szakszervezeti diplomákra, egyebek közöli a gabonamunkások tagsági igazolványára.
E derék polgártársak klubjába be-protezsált egy méltóságos jóakaróm. (Pardon, békebeli méllóságos ur, nein kroki-alak, hanem magyar királyi udvari tanácsos. Ma már nagyon kevesen vannak ebből a faj -tából.) A terménymunkások, vagyis ugy a gabonacégek képviselőit, mint a „megbízónak" és végül a tulajdon-képeni zsákhordók három kategóriájú együttes szakszervezelének volt egy tolerált csoportja: a különféle szakmabeli irodák, alkalmazottainak frakciója. Ezeket „összeirlák" és valamely vasárnap dűlőit ünnepélyesen fölvették az> egész csürhét. Ennél a peer-subnál becsuszoll pár tucat teljesen illetéktelen, sötétben bujkáló burzsi, közlük őméltósága és jómagam. Zsiga, a munkások főbiztosa formás dikciól ereszlelt meg, ltogy „hat végezzék az előkészületeket; dolgozzanak a maguk módja szerint, ha máshoz nem erlenek. Levelezzék a feleket, könyveljenek és utazgassanak. (Úgy vanl) A többit, a komoly munkát (mozgás) az áru átadását bizzák ránk. (Helyes ) Annyit maguk nem tudnak összeseftelni (derültség), hogy azi mi rendesen le nem bonyo-lithatnók." (Éljen Zsiga bácsi I Neki kivételesen kijárt a „bácsi", a legvadabb vörösök sem szólították elvtársnak.
A megnyitó után az elnök cerclet tartott háromablakos irodájában, mindenki eléje járult. Ez a szoba röviddel azelőtt még a Hazai Bank igazgatóságának tanácskozója voll. A Dorottya-utcában, szentben a Községi Takarékpénztár mai palotájával húzódott meg a szakszervezcl loka-litása. Mondjuk: „Zsigánkat mindnyájan követlék, amikor nppartemeflt-jába visszavonult. Ugyanis ennek
olyan speciális bútordarabja voll, amivel a világ semmiféle elnökének a fogadója nem dicsekedhet, még pedig egy nem is szakszcrvezetszerüen, hanem szakszerűen csapra vert nagy hordó sör alakjában. Ez adta a vonzerőt, amelynek közkedveltsége magának Zsiga bácsink népszerűségével vetélkedett .. .
Sokan foglalkoztak már a kommunizmus magyarországi epizódja minden fázisával és szereplőjével; megírták azt is, mint dőzsöltek a népbiztosok a gépfegyverekkel őrzőit Hungáriában. De arról, hogy az általános szesztilalom közértté vls a vis a vörös hadsereg főparancsnokságával" (a néhai Magyar Király Szállóban) nap mint nap) milyen sör-orgiak folytak: ezekről a titkos és derűs históriai dorbézolásokról még sehol sem olvaslam egy sort sem. A minden hájjal megkent zakeltre-gereknek mindig megvolt a magukhoz való eszük. A politikai változást 1919-ben is tudomásul vették és csupán annyiban csináltak kontrarc-voluciól, hogy mingyárt az első napon kijelentetlék a kővetkezőket: „Szociális termelés ide, szociális termelés odal Akárhogy fejlődik ebből a jóiéi, mi kerekén megmondjuk; nem dolgozunk, mivelhogy abszolúte nem is dolgozhhatunk — sör nélkül. Mi hivek maradunk apáink szeplőtlen cimcréhez, amely „a vig zakellrogerhoz" címzett dunaparii törzskocsmánk cégtábláján látható. Fehér mezőben barnára lesült, övig levetkőzöl! • kolléga „óriási korsó habzó világossal" a kezében. Nagyon helyes, ltogy minden a mienk, dc a maláta és a komló isteni produktuma, az aztán valóban a „mienk" legyen. Tudjuk: mindnyájan
ZALAI KÖZLÖNY
Szeptember 7-$n Nagykanizsán lesz az I. Dunántuli Újságíró Kongresszus
Nagykanizsa, augusztus 10 Annak idején közöltük a dunántuli sajtó munkásainak keszthelyi találkozója alkalmából, hogy az első Dunántúli Újságíró Kongresszus Nagykanizsán lesz szeptember 7-án.
A kongresszus előkészítésére megválasztott Intézőbizottság már hetek óta folytatja előkészitö munkálatai!, melyeknek során a szeptember 7-iki újságíró kongresszus legapróbb részleteit is kidolgozzák.
A kongresszusra meghívják Vass József dr. népjóléti és munkaügyi minisztert, a magyar sajló munká-
sainak igaz, nagy barátját, valamint az Összes kari egyesületeket.
Nagykanizsa városa a Dunántul minden részéből ídesereglő újságírókat a maga vendégelnek tekinti és az újságírók Intézőbizottságával egyült ünnepélyes fogadtatást készít elő a kongresszusra érkező előkelőségeknek.
A kongresszus, mely elölt az újságírók leróják a kegyelet adóját a hősök emléke iránt és megkoszorúzzák a 20-as szobrot, kizárólag kari ügyekkel foglalkozik és a városháza közgyűlési lermében tartja ülését.
Egy megoldatlan detektívregény, melynek fő állomásai:
Sümeg, Budapest, Nagykanizsa, Letenye, Hahói, Jugoszlávia, zalai falvak, — Idegen légió
Nagykanizsa, augusztus Ki Detektiv-regénybe illő betörő-kar-rier körül fonódik a hurok, hacsak az igazságszolgáltatás elől nem si-kciül újból keieket oldania.
Czvaskó Ferenc sümegi születésű és illetőségű fiatalember édesatyja kis műhelyében
kitanulta a cipész-mesterséget.
Mikor felszabadult, felment Budapestre. Eleinle tisztességesen kereste meg a napi betevő falalját, de aztán rossz társaságba kevercdelt, részegeskedni kezdett. Igy aztán a pénze csakhamar sohasem vol! elég. Ezért először egy rokona, Kovács István zalamihályfai gazda nevére 400 pengős
váltót hamisított
s a pénzt az egyik banknál felvelle. Mikor a pénzmag nagyon rövid idő alatt füstöl vert,
sorra lopkodta gazdáit és segédtársalt.
Lopott, emi a kezellgyébe esett. Becsapott, akit csak tudóit. Budapest majdnem minden kerületében .dolgozott".
Mikor azlán a fővárosban már megingott lába alall a lalaj, udvarolni kezdett egy letenyei leánynak, aki egy budapesti ügyvédnél volt szobalány, névleg Kalmár Piroska. Meg is kérle a leány kezél, meg is kapta. Vőlegénysége ideje alatt
elvtársak vagyunk és nincs különbség közlünk. Ennélfogva senkisein követelhet exlravurslol, vagy extra-kriglit, de akkor adjanak nekünk más beosztást, amelynél nem kell a forró napsütésben, vagy ami még-rosszabb — a magazinban és a pinceraktárban verejtékünket hullatni és közben kllószám port nyelni. Fél százalék a megengedeti sulyliiány-: egy waggonnál fél métermázsa I Ennek a számottevő „manco" nak a túlnyomó része az oirunkon, fülünkön, szájunkon át tüdőnkbe, gyomrunkba és pajslinkba vándorol. Azonban nem ambicionáljuk, hogy mozgó elevátorok legyünk, hanem e mindennapi ,cuvaks2"-t a belsőnkből ki kell mosni. Óvási Nem a vízvezeték nedűjével, amely legfeljebb külső tisztálkodásra használható, de olyik napon bizony erre sem alkalmatos. (Akkoriban nem túlságosan kedvelték a káposztásmegyeri itókát; azóta a helyzet némileg — romlott.) Egyikünk sem iszákos : Mindnyájan józan, dologtevő családapák vagyunk és a krónika sem tud róla, hogy közülünk akár egy is valaha berúgott volna. Nem kell nekünk sem pezsgő, vagy kocsisbor, sem seprö-pálinka, vagy kochil; másrészt azonban nem akarunk fiatalon és bohón elpatkolni a gabonaátadás frontján. Nekünk sör kell; semmi mással a világon nem olthatjuk gégénk pokoli kínját, egész valónk kimondhatatlan szomjúságát. Igencsak szükségünk van erre a matériára és ez nem rigolya vagy másfajta imperlí-nencía, amit azzal Is bizonyíthatunk, hogy inkább leniondunk a kenyér és husjegyről,. a szivar és gyuf.i-jegyról szintén, sőt — ha tényleg „kommunizálják a Zsófiát" — a Zsófi — jegyről is, de az árpa le-Vét nem hagyjuk, azt nem! Más
táplálék nem kell nekünk, sem más kalória és vitamin, mint ez a folyékony kenyér. Szervezetünk a leg-megerőlletőbb munka ulán sem kíván más felfrissülést, mint amit egy pár .korsó" nyújt; ezek pólolják fizikumunk erőveszlességét. Mások ilyen kimerülés ulán nagy zabálá-sokba fognak, amitől meghíznak. Nekünk ezt kerülnünk kell, hogy formában maradjunk és munkaképtelenné ne váljunk. Csupáu Gamb-rinus dicső jogara alatt nyerjük vissza életkedvünket télen is, hát még a kánikulában..." Ez érveléssel szemben nem leheteti semmit sem tenni. A z6ákhordók kipanamázták maguknak a — Kőbányai bolellát. Zsiga bácsi személyesen mérle ki a gusztusos italt. Ha netn volnék elnök : csapos legény lehetnék — mondogatta. Délelőtt tizenegy órától esli nyolcig elnököl! a hordó elölt, időről időre néhány kortyot tevő, kötelességszerű kontrollal. Vigan voltak az absztinens ország ez oázisában és soha semmiféle rendellenkedés néni adta magát elő. Hogy is mondja a germán köllö?: Wo man Bier trinkt, Tass Dicli ruhig nie-der..." Ezért volt olyan szigorú a szakszervezet exkluzivitása. Ma köuy-nyebben lehet bejutni az Unió klubba, mint azidőtájt Zsiga bácsihoz. Később elvittem a feleségemet is (pedig nem voll gabonanuiiikás, hanem egy ugyancsak még meglevő vég-rehajtóbizoltsági tanúsítvány szerint: .háztartásban dolgozó prolctárnő; férje szakszervezeti tag"). Kicsempésztem neki az udvarba egy pohárral egyenesem életem kockáztatásával, mivelhogy az ilyesmi — a ki függesztett hirdetmények szerint — ugyancsak forradalmi bűntény számba ment...
Bulla Vilmos.
1930. augusztus 13.
700 pengő készpénzt csalt kl menyasszonyától
s aztán egy szép napon a vőregény szőrén-szálán ellünt.
A mátkaság ilyelén likvidálása után Czvaskó Ferenc
Nagykanizsára jött.
11! dolgozol! a téglagyárban, mint napszámos. Eközben arra is Jutott ideje, hogy
két kereskedőnél betörjön.
Ekkor azonban már jobbnak látta a zsákmánnyal odébb állni. Mura-kereszturnál
átszökött a határon
jugoszláv termetre. 01! kitanulta a kertész-mesterséget s mint ilyen, visszajött Nagykanizsára azzal a „komoly" elhatározással, hogy megjavul.
A javulást ugy kezdle, hogy kiutazott Hahóira, olt eladta két nemlétezö lovát
és azokra 200 pengő előleget veit fel. Mellesleg kertészkedett is Kanizsán, de ebből megélni nem tudott, meg kedve sem igen voll hozzá. Fogta hát magát és
felcsapott varrógép javítónak.
Mint ilyetr járt Aluról falura és minden házba bekopoglalolt.\'Legjobban örüli, ha valahol senkii sem talált otthon. Az ilyen házakból mindig elemelt valamit. Hogy a varrógéphez semmit sem érteti, azl felesleges hangsúlyozni.
Faluzás közben eljutó:t Nemes-pécsely községbe is. Itt betört özv. Korbulya Jánosné házába és 1200 pengőn klvtll ékszerekkel la megrakódva távozott.
Ellő kezdve Czvaskó ellünt Egy darabig még érkeztek tőle levelek Sümegre, a családhoz, de azlán azok is elmaradtak. Most országos körözését \'endeték el. Nem lehetetlen, hogy beváltotta régi kijelentését és, karrierje méltó befejezéseként Franciaországba ment — az Idegenlégióba.
r
Ha
-5
Budapestre jön,
feltétlenül
látogasson el
divatházába
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 9.
öszi-téli
női kabátok, rabák,
szőrmék, kötött-szövött árak, fehérnemttek,
intézeti leányka kabátok és ruhák
elöirás szerint
olcsó árakon!
--
Posztolnak a balaton keresztúri templom nagjr-értékfi műkincsei
A becsorgó eső tönkreteszi a drága freskókat, melyek nagy-réazét bemeszelték
Nagykanlzaa, augusztus 11) Egy Kanizsa-környéki földbirtokos, aki nemrégiben kiaulózolt Balalon-kereszlurra és ott mugteklntette az évs^zados, nagyhirü templomot, megdöbbenve tapasztalta, hogy a templom műkincsei valósággal pusztulásra vannak Ítélve a nemtörődömség miatt. A remek freskók, melyeknek festőit a történelmi tradi-cióju Feslelich-család 200—300 évvel ezelőll élt tagjai között mondják, a padláson át becsorgó eső miatt tönkremennek. Egyrészét ezeknek a freskóknak, melyekről mfiér-lők már régen megállapították, hogy szinte p\'iralianok a Dunántúlon, hozzánemértő kezek bemeszelték.
A templom egyéb műkincseit, melyekből kevés van egy helyen olyan bőségben, mint a keresztúti istenházában, megrongálták ugy, Ifogy aki ludja érlekelni az egyhaz-nak ezekel a mfikíncs-javait, csak a legnagyobb fájdalommal beszél az olllátotlakról.
■Mi ezeket a sorokat a veszprémi egyházmegye főp isitorának : dr. Rott Nándor megyéspüspöknek jóindulatába ajánljuk és bizonyosak vagyunk benne, hogy az ő kiváló gondoskodása kl fog terjedni a balaton-kereszluri templom művészi \'lincselnek megóvására és elrendeli, hogy sürgős intézkedés történjék. Ugyancsak figyelmébe ajánljuk ezt a cikket a somogyi hatóságoknak, legkivált Balatonüeresztur község jegyzöségének. C
Fehér galóca-gomba Olte meg a 7peresztegl embert
Sárvár, augusztus 16 A peresztegi gombaszüret üzyében a tegnapi nap végleges helyzetet teremtett. Az Ugy lezárult. További fejleményei előreláthatólag nem lesznek a tulál-vacsoráknak, melyek bél hiLtlat kövelellek maguknak. Az utolsó betege a mérges-gombának szerdán eate szintén kiszenvedett
A szombathelyi honvédkórházban meghalt Kovács János peresztegi gazda, aki a gombaszedök első csoportjából legtovább maradt életben. Ezek valamennyien a peresztegi erdőségnek ugyanazon pontján szedtek gombát. Mint a vizsgálat megállapította, azon a részen feltűnő mértékben tenyészett ezidén a fehér galóca, a legmérgesebb gombafaj, mely valamennyi élvezőjét megölte.
A gombaszedök második csoportja mint tegnap megírtuk, simán úszta meg a veszedelmet. Ezek valószínűleg sokkal inkább az ijedtségtől betegedtek meg,
mint a gombától. A szombathelyi kórházból, ahol ápolás alá vették őket, valamennyien egészségesen távozlak.
A harmadik csoport, melyben egy idős gazda és kis 6 éves unokája haltak meg, még dolgot ad a hatóságnak. Azonban itt is megállapítható már, hogy a katasztrófáért nem terhel senkit felelősség. A bajt itt is a falusiak tudatlansága okozta.
itf3ű. augusrtats 17
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Huguaztm 17, vasárnap
Komsl katolikus- jácint hv, Proiest.: AiubzI. Izraelita: Abss hó 13.
URÁNIA MOZGÓ .Páris grólnóje", (A szerelem vértanu|a). 4 rész 22 lel-vonáaban.
VÁROSI MOZCJÓ .A nagy mérkö-lés\', dráma. — BDrága kia kutyusom",
vígjáték.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat: I. hó végéig a Szalvator gyógyszertár.
OAzfürdó nyitva reggel o órától eme 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délutAn. kedden égési nap nőknek). Tel.: 2—13.
Augusztus 18, hétfő
Róm. katolikus: Ilona cs.-nő. Protest : Ilona. Izraelita: Abas hó 24.
Megállt az idő
Irlíi; BARHARITS LA/OS
Azóta óra nem ütött még. Azóta perc et nem szaladt. Az idő áll... Egy játszi kis nyul a domb alatt, a rozs szélén azóta is tán ott üt még s a holdas estét
várja Vadrózsa tarka ág bogán levél se mozdult, szirom se hullott, bimbó se pattant ki azóta. Az agg keresztig sem jutott még az országul fáradt rovója. A jó öreg hárs meg se mozdult. Pajkos rigó uj dalt se kezdett. Az ódon templom küszöbén azóta senki nem vetett keresztet. És nem sirt senki csendesen egy másik élei hajnalán. A csend se rebbent. Szív se dobbant. A világ is megállt azóla tán...
És áll száz órája.. Vagy ezer éve... ? Ki tátott még Ilyen Bolondot ? Megállt az idő, amióta az áldotl, öreg hárs alall két ágrólszakadt, forró ajak egy csókban összeforrott
— Tárcafolytatásunk helyszűke mialt következő számunkra maradt.
— Egyházi zene. Ma, vasárnap délelőtt a felsőlemplomban a fél 11 órai nagymisén ifj. Rácz János kántor „Nagy Istenünk I" cimü szerzeményéi, melynek szövegét Vörös Sándor irta, Urbán Oyula hirlapiró énekli a szerző orgonakisérele melleit.
Szabadságon. Dr. Krelner Zsigmond, a Horthy Miklós városi kórház belgyógyászati osztályának főorvosa megkezdte szabadságát Távolléte alatt a kórház belgyógyászali osztályát dr. Fodor Aladár városi tisztiorvos vezeti.
— Felsőtemploinl hlr. Kérjük a katolikus hivekel, hogy a katona-misére ne jöjjenek el, mivel a katonák is csak alig férnek el a templomban. — Délben háromnegyed bórakor újból van szentmise.
— Istentisztetet Ferenc József születésének 100. évfordulóján
/. Ferenc József apostoli királyunk 100 éves szülelése napján, hétfőn délelöll 9 órakor a szcntferericrendl plébánia-templomban istentisztelet lesz. A Magyar Férfiak Szentkorona Szövetségének nagykanizsai főcsoportja az istentiszteleten testületileg vesz részi. Tisztelettel felkérem a szövelség tagjait, hogy az istentiszteleten teljes számban megjelenni szíveskedjenek. Oyülekezés háromnegyed 9 órakor az alsótemplom elölt. Prziblslawszky Ferenc nyug. ezredes, elnök.
= Eljegyzés. Eichenbaum Aranka Fiume, Havas Miklós Nagykanizsa jegyesek. (Minden külön érlesités helyett).
Pákay Mária Nagykanizsa és Kalch János Székesfehérvár jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit.)
— Egyházmegyei hlr. Dr. Roll Nándor megyéspüspök a megürült zalavári plébánia javadalmai Kovács József pápai hitoktatónak adományozta. Az uj zalavári plébános kedves ismerőse a nagykanizsaiaknak. Az első 20 as menei-századdal ő ment ki, mini tábori lelkész, a harctérre. Annak Idején a kanizsai hölgyek gyűjtéséből egy kelyhet kapott, ami ma is megvan a ferencrendiek templomában.
= Halló I Műsorváltozás : „ A nagy mérkőzés" dráma, ,,Drága kis kutyusom" vlg/álék a Városi Mozgóban.
A három nadragulyával megmérgezett gyermek, akiket Gyótapusztáról szállítottak be a Horthy Miklós kórházba, a gondos orvosi kezelés után annyira helyrejött hogy ma szüleik hazavitték és alkalmasint jobban fognak vigyázni rá, hogy a gyermekek mivel játszanak.
Nem állami akció!!
Az angol fajtiszta
YORKSHIRE TENYÉSZSÜLDŐKNEK
a kisgazdákhoz való kihelyezése tárgyában
1. a nagykanizsai gazdáknak ma, vasárnap délelőtt II órakor — mise ulán — az Uránia moziban,
2. a kiskanizsai gazdáknak pedig vasárnap délután 4 órakor — litánia ulán — az Olvasókörben tartatik ismertető előadás.
Ezekre az összejövetelekre a gazdák ezuion is tisztelettel meghivatnak.
Felhívás a szUldkhHz
A vallás- és közoktatásügyi miniszter kellő számú tanuló joléntkezése esetére megengedte Nagykanizsán a Vll. osztály megnyitását a II. körzeti (Itoz-gonyl-utcal) állnnil elemi Iskolánál.
Az Igazgató telhivjH a VI. osztályt vég-z.ott tanulók szillelnek figyelmét a fenti osztály megnyitására, mellyel alkalom nyílik még n legszegényebb sorsú tanulónak is a továbbképzésre. Az Igazgató felkórl azokat a szülőket, kik gyermekeiket a Vll. osztályba akarják beíratni, hogy ezt u szándékukat
tolyó óvl auguszlus 2.r»-ig a Itozgonyl-utral iskolánál bejelenteni szlveskedjo-nok. A Vll. osztályra vonatkozó mindennemű felvilágosítással szívesen szolgál az Iskola Igazgatója a Kozgonyl-utenl Iskola Irodájában iinponUi délelőtt 1(1 12 és délután 3-5 óráig.
— Halálozás. Kolozsvári Ödön ny. állomásvczetö, a nagykanizsai háztulajdonosok érdekvédelmi tömörülésének egyik mozgatója, tegnap reggel 8 órakor agyhüdésben meghalt. Ma délután 5 órakor lemelik a róm. kath. temelö halottasházából.
— Uj zalai helyettes tanítók. A kultuszminiszter Zalavármegyében Gombásné Csepreghy Ilonát, Gyar-mathy Ilonát és Andrdsné Lőrincz Erzsébetet Csabrendek, Szita Istvánt Egcraracsa, Pártos Annát Egyedula, Papp Ilonái Molnári, Völgyessy Jó-zselel Sem|énháza, Békéssy Jánost Szenlkozmadombja, Nagy Miklósi Zalalövö Csöde, Tanay Istvánt Zala-szentgrót községekbe nevezle ki helyettes lanitókul.
— Faragó Márton festötan-folyamot nyit. Kedvelt- festőművészünk, Faragó Márton a több helyről megnyilvánult óhajnak eleget téve, elhatározta, hogy Nagykanizsán festő-tanfolyainol nyíl, hogy akik a piktúra művészetére előkészítési akarnak nyerni, erre alkalmuk legyen. A festő-tanfolyamot Faragó Márton lakásán tartja kezdők és haladók részére, akiknek ugy rajzol, mint akvarell és olajfeslést tanit mérsékelt tandíj melleit. Jelentkezni lehel naponta délulán 4—6-ig Bajza-utca 3. szám alatt. A feslőlanfolyamot figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik tehetséget éreznek magukban a piktúra iránt.
= Figyelem: Műsorváltozás \' „Párls grófnője" nagy sláger film az Uránia Mozgóban.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezési Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Tankönyvek
az összes iskolák részére uj és használl állapotban kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
4240 könyvkercikrdésóbcn Nagykanizsán.
Auguaztus 17., vasárnap
Drama 9 felvonásban Főszereplők : Willlam Hainaa, Joan Crawford.
Drága kis kutyusom
Vígjáték 8 kivonásban. Főszereplők : Ailoan Pringle, Law Cody.
URANIA
Augaa
(A szerelem vértanuja)
4 résa 22 telvonáaban. Mind a négy rész egy előadáaban
Rendező : Jo« Masy. Főszereplők : ■ Ma,, Emil Janntrsga.
Négy ezer pengővel
megsxöUölt eyy pns/tM-kUldttnc
\\uposvAr. nugusztu* itt Ferenci Sándor 28 eves posta-küldönc, az attalai postahivatal alkalmazottja a rábízott 4000 pengő hivatalos pénzzel megszökött. Egy gazdálkodónak érkezeit tegnap a pénz az attalai jwslára, azonban a küldönc kézbesítés helyett ellünl a pénzzel együtl. A csendőrség azt gyanítja, hogy a poslaküldönc Mohácson lakó anyjához szökött. Országos körözéséi rendelték el.
s A legjobb ét lej-1 olcstáb íégyfogoszer ■ AEROXON P
néieilígyloti a stéggel ^ figielieo a ndmm 1 A üaaisitTtffTotsl untai sasra 1 H
Ö^Aeroxon
V MIUIIII
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet az eddiginél is olcsóbban q - yii árusítom. Ezen kívül a nagymennyiségben felgyülemlett Mj||ftj| Nlilirjl maradékokat minden árban eladom. ftJUl IU I IIIWU
ZALAI KÖZLÖNY
1930. augusztus 13.
öngyilkos lett
a CMCIédleóay a ncmxlkfrlllí kciiyérslí/é* miatt
Tapolca, augusztus 1(1 Kovács Ilona 17 éves halasiéi cselédleányl megdo-gálták, mert nem jól sütött kenyeret. A kis cseléd annyira szivére vette a dorgálás!, hogy gyufaoldatot ivoll Öngyilkossági szándékból. A szerencsétlen teremtés a saját lábán igyekezett a tapolcai kórházba, de a kórház előtt összeesett és meghalt.
Képkereiescö
K.oxma
fóul 13
— A 48-as bajtársak összejövetelét a jövö vasárnap unjak meg Balatonlenyve8cn, tekintet nélkül az időjárási viszonyokra.
— Nem hosszaobitják meg az iskolák szünidejét. Ismeretes, hogy több társadalmi egyesület azzal a kérelemmel lordul! a kultuszminiszterhez, hogy az összes elemi és kögéplskolákban a nyári szünidőt szeptember 14-lg hösszubbilsu meg. A kultuszminiszter már a mull évek-bes is foglalkozol! ezzel az Üggyel, azonban az iskolai tanítás érdekében nem találla teljesilhelónek a kérelmei Az idén a kultuszminiszter ugyanebből a szempontból nem hosszabbítja meg az iskolai szünidői.
Csurgó Is vesz öntöző-
autótv Csurgó község^képvisciölcs-lUlele elhalározta, hogy önlöző autói vásárol. A versenytárgyalási hirdetményre iöbb ajánlat érkezeti be, melyek felelt a jövő heten lesz döntés.
Ha feljön Budapestre, látogassa meg a
SZENT IMRE
gyógyfürdőt
(RAolarJSI)
I., Hadnagy-utca 8— 10. Uöbreniel-tér mellett
Rádiumot tartalmazó ásványvize gyógyít és Qültl
Gőzfürdő ára I pengő
Eris, vérbő, kövér emberek számára a természetes „Ferenc lóisef" keserűvíz naponként val \\ ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködésl biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc Jónel viz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuzban szenvedőknek is nagyon jól lesz, s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Ferenc József kesertlviz gyógyszertárakban, drogériákban é< füszcrüzletekben kapható.
— A Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdíj Egylet augusztus 24 én délulán 3 órakor rendkívüli taggyűlést tart a Rozgonyi-ulcai iskola tornatermében. A tagok lagkönyvecs-kéjüket feltétlenül hozzák magukkal, mer! anélkül a gyűlésen részt nem vehetnek
— Hallói Műsorváltozás : „A nagy mérkőzés" dráma, ,,Drága kis hutyusom" vígjáték a Városi Mozgóban.
A üváicl Klauscn hegyi vrsenyt h 8i>nrtknc*l kategóriában abszolút li>-lennyel, r\'ariiccloin (Mercedes liervz) nyerte *iV> km-CH Átlagsebességgel. A kiitei&ő lit hegylverseny kilzill eddig néríyHZér Indult éa győzelmet vívott kl ij MVrcdRes* títfnz márka szAniíl ríl A líernjfclküzl hegy,ltm|nokNAg igy eldrtn-töltnek" lulszlk. mert ezt n poutelönyt aligha tudja liArkl bcHh/.ni Mint értő sülünk (\'ftrncioln n SvAbhi-gyl verseny-hon ukurjn teltenni eddigi győzelmeire a koronAt,
= Megáll az emberi ész, ha a» 20-iK s/ázad legnagyobb élő c>odá ját, a brazíliai élő csodapókot meglátja, mert bámulatba?jtö dolgo-ul produkál. Mielötl Önnel négyszemközt beszélne, tart egy közös előadási M gmoitdja Önnek vezeték-és keresztnevét, mindn rejtet! gon-doiat.1t, zsebeinek lanalmál, igazolványunkról, hol és mikor lett kiállítva és a számát ponios.in eltalálj\', minden felelete pontos e hatalmas tudománnyal rendelkező gondolat-olvasó lehel-égnek, aki már az egész világot bejárta és tudományával mindenütt a legnagyobb sik-rt aratta. Csak rövid ideig marad váró sunkban, mindenkinek sajál érdeke megnézni és vele beszélni, mert hasonló dolgot még nem igen látott és felejthetetlen élményben lesz része a Sugár-ut 2. szám alait. Látható reggel 8-tól este 8-ig folytatólag.
—■ Súlyos blclkllsztrenesétlen-
ség. Bauer János tapoloai községi kézbesítő biciklin igyekezett a mogyoróshegyre, hogy több ottlakó gazdának Stvatalos Iratot kézbesítsen. Mikor a begyről lefelé ereszkedett, gépjével hirtelen nekirohant egy sziklatömbnek, felborult és négy méter mélységbe zuhanh Agyrázkódást, súlyos külső és belső sérüléseket szenvedeti. Állapota válságos.
— Felnőtt ember hnlftln k-pfvesl -lentől. A napoktmn ki>7iiltők az utWiuok. hogy egy közönséges Irgy csípése egy leinőtt ember tmlAlftt okozta F.7. HZ eset Ib indokolja h\'/.i, hogy rnenoylro\' kell türokedul » legyek klIrtAhAr-a lln egy fölnőtt ember életét veszélyeatell. annAI InkAbb v<*zélyes n gyerrneltokre, mert azAmlntiin -rjlvns betegségnek l« lehet 07 okozója. Kny légy egy nyár idntt egymillión tiirwmek n szaporwiAsAt irlézl elő. Mindenki hurcoljon u tegyek k/.u-porodőtui ellen, nem etmk h lakAsok-Imn. hanem a mellékhelységekben, lntAI-lóklmn stb. is. mert ti légy nok hns/nns Aliul klmulA»At Ib előidézheti A legyek klirtAsAm n legjobli és legolcsóbb szer «/. egész vilAgon eitcr|urft én hevAlt Aeroxon mézeslégvlogó, amely mlnde niitt kapható |>Ar fillérért.
— AgyonUtött a villanyáram két lovat. A gróf Károlyi uradalom egyik fogaia Zalaszentgrólon a villamosvezeték alatt haladt ál. Az or-kánszerüen dühöngő szél a vezelé-laoszlopát annyira megrázta, hogy a vezetékek elszakadtak és az éppen alalluk haladó lovakra estek, ame-lyekat a nagyfeszültségű áram röglön megölt Szerencsés véletlen, hogy a kocsisnak semmi ba|a 6em WSel.\'nt
Ismét érkezett
Selyemharisnya párja Párisi levél darabja .
p 2\'50
P 3 —
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telet.-n 406. CSENÜERY-UT Z SZÁM. Telelőn 406.
Kötött kabátok, jiullovverek, oroszkákból nagy választék.
mcfii.\'cf. (fttk.iii
mtnd\'n Ittimban Áron *« Haliiáp
ini >nt.*.lilml Iroda
H„.l*p<,l.vm K»k<V»t m
13. I (l.ll^(Mliif díjtalan
= Felhívás a fővárosba utazókhoz I A Szem Imre jubileumi év alkalmából Budapestre uiazó igen lisziell olvadóink ügyeiméi sajál érdekükben felhiviuk a vil \'gliirll Sem-ler (Budapest, IV. Bécsi u\'ca 7. sz.) cégnél folyamaiban lévő nagyarányú maradék vás\'rra. mely alkalmai nyuj! olvasóinknak a 80 éves (l/leli mtillra visszatekintő Semler cég mir fogalommá val! legjobb férfi és női szö-velei alkalmi áron való beszerzésére.
Autó ém motorkerékpár
pneumatik
legelső gy*rlm4nyuak, íflssek, garan* daval, autó\' Felsrcreléwk víla.iték-ban. .ugy Árengedménnyel l«golo«ö4>ban biwnr.«h«ttili
nnar József
antópneumatw ti alkatreas, aiakBilatében Budapol, VI., Andr*a>)-ut 34.
TelfI..IUJÍI*: Inunitban 2Zt-9J.. 38S-83.
= Figyelem I Műsorváltozás: ..Páris grófnője" nagy sláger film az mánia Maegóban.
A Fő nt nj látványossága
az uj cukurka-Ozlet-a Dobrovlts-házbam
Kellemes meglepetésként halolíi a Fő-uti koraó közönségére az a lel-jesen fővátwsi nívójú, intim tónus-l>an, igazi.linóin uri. ízléssel beren-dezetl uj tukorka-ilzlel. amely tegnap a Fö-ut 10. sz. alatti Dobrovils-féle házban megnyílott és válaszlékos eleganciájával, dusati felszerelt legváltozatosabb összetételű rak áiával, valamint árainak reiulkivüli olcsósá gdval méltán magára vonta a nagyközönség figyelmét, ugy hogy megnyitásának első óráiban is már ál-lalános feltűnést kclt. lt és a kö/ön ség tömegesen vásárolt elsőrendű áruiból
Elég egy tekintet a nagy gonddal kirakolt ínycsiklandó finomságokra és az uj tfalct már is a vevőközönség szivéhez férkőjölt. Az össze? elgondolható Oerbaud, Maul, Köstlin, Slühmer stb készítmények, ami szem szájnak ingere, édességek, cukorkák, a legkülönbözőbb gy^y-cukorkák, helybeli készitményü sütemények páratlanul olcsón kapharók. Bármily csekélységet is vesz valaki: a legnagyobb előzékenységet és url kiszolgálást fogja találni. Cukorkák már néhány fillértől kezdve. Kicsinyek, felnőttek és mindenki, aki felkeresi az uj üzletet,, amely az édességek és cukorkák Eldorádója, meg fog győződni az uj cukorka-üzlet vonzóerejéről.
Ez természetes is. Az üzlet vezetője Stern Józscfné, a legjobban ismert kiváló nagykanizsai üzletasszony, akinek nagyszerű üzleti érzéke és a közön-éggel való előzékeny bánniludása köztudomásu és aki mindent el fog követni, hogy minden egyes vevő megelégedetten távozzék az üzletből.
Az új üzlet kétségkívül nyereség a városva nézve, de nagy nyereség a közönség szempontjából is. (=)
Amit lit sxcrxtInlz. muru<3 fon a [\'droabda.
BOROSHORD ÓK.
Jőkarban levő használt átiok é» transporthordók minden nagyság ban t% rocnnyiaéglKn Jutányos áron kaphMök a
Iwzitkfci lirktruktdtlii Rhnéiytirusáiiil
Budául. VIII, K\'nvérmez6 utca ö. Tel. fon i József Í55 82. JótMf 4&5-S3. Tovibbá Egerben ét OyAngyO^Ak levó _ pincétielclnél._
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezett olcsó árak mellett
i*- megnyílt az uj helyiségében, -m
Vnroin lonn Sa^át érdekébc\'n jöjjön el és tekintse meg.
ilUrcHIJcilO Menyasszony divatárnház Nagykanizsa, Központ szálloda épület (KMag »olt üelyÉD)
1Ü30 xut/usztus 17.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Az NTE meglepetésszerűen 6: 5-re legyőzte a ZTE tenniszesapatát
Nagykanizsa, auguszlus 18 A Vágó-serlegmérkőzések pénteki el6Ő fordulója a meglepetések töme-
gét hozta a szép számban megjelent közfmségr.ek. A papírforma ujra megbízhatatlannak bizonyult.
A mérkőzések legtöbbje igen szép küzdelmei hozolt s rég nem láttunk kanizsai tenniszversenyen olyan lelkes, izgatott drukkereket, mint a pénteki mérkőzéseknél.
Az eredmények (elől ai NTE játékosok nevei):
Férfi egyes : Gonda — Billera (5:4, 1 : 6, 8:6.
A nap legszebb és legizgalmasabb mérkőzése. Mindkét játékos minden erejét, tudását és akaratát vitle ebbe a küzdelembe
Dr. Lichlenstein—dr. Hais<er 7 : 5, 7:5. «
Az nap első nagy meglepetése az NTE-nek győzelme ebben a számban. Dr. Lichlenstein szívós, okos játékaval tudta ezt a — részére igen értékes — győzelmet megszerezni. Hoffmann—Haránt 5:7, 1:6. Lustgarlen—örley 6:1, 6:3. Luslgartcn, aki mosl először szerepelt az NTE versenyén, kellemes meglepetést szerzett egyesületének megérdemelt győzelmével.
Női egyes: Récsci Rózsi— Kuko-rellyné 6:0, 0:0.
Kukorellyné a második sel-et feladja az abszolút fölényben levő ellenfelével szemben.
Récsei Manci—dr. Makó 0:6, 2:6.
Harmincnégy nagykanizsai kerékpáros indult el a „Kerékpáros csillagturában"
Dr. Makóné ezzel a szép és igazán megérdemelt győzelmével hozta a nap második meglepetését. Szép stilusu és biztos játékával biztosan verte Récsei Mancit, aki erős indisz-pozicióval játszotta végig a mérkőzést.
Férfi páros: Dr. Lichlenstein, Qonda—dr. Haiszer, Bittera 3:6, 6:4,6:8.
Izgalmas, hosszú küzdelem után, amely nemcsak a játékosok erejét, hanem a közönség idegeit !s erősen igénybe vette, a ZTE nyeri ezt a mérkőzést.
Ádám, Polgár—Peterdy, Haránt 4:6, 1:6.
A ZTE könnyen nyerte ezt a mérkőzést.
Vegyes páros: Gonda, Récsei Rózsi—Bittera, Kukorellyné 8:6, 4:6, 6:3.
Az NTE egyik „biztos" száma, amelyet azonban csak szívós és szép íüzdclem ulán tudóit megnyerni.
Dr. Lichlenstein, Récsei Manci— Peterdy, dr. Makóné 4:6, 4:6.
A ZTE ezt a számot is elnyerte az NTE-töl, hololt ez is egy u. n. „biztos" győzelme voll az NTE-nek.
Női páros: Récsei Rózsi és Manci —Kukorellyné, dr.Makóné6:0, 6.-3.
A Récsci nővérek fölényesen nyerik ezt a számot. Az ellenfél lelkes vHlekezése csak szépítette a második set-ben a gémarányt.
A Vágó serlogmérközésck második fordulóját e hó 31-én jálszák a Zrínyi-pályákon. —I—r
Pénteki sporteredmények
Magyarország uszóbajnokságalnak első napján, pénteken az alábbi eredmények voltak:
Műugrás: bajnok Hódi László MTK 156.10 pont, 2 Ritter Frigyes DTE 153 56 pont, 3. I.enhardt Ernő MAC 151.02 pont.
100. m. mellúszás: bajnok Hiid László UTE I : 19 4 mp, 2. Helényl Imre MTK 1 :23 4 mp, 3. Forray József FTC 1 :24 6 mp.
200 m. hölgy mellúszás ■ bajnok Somogyi Valéria FTC 3:36 4 mp,
2. Pesti Margit FTC 3:37 mp, 3. Veréb Ilona UTE 3:396 mp.
100 m hölgy hátúszás: bajnok Sipos Manci FTC I : 36 mp, 2. Vermes Magda FTC I : 38 4 mp, 3. Tóth Margil MUE 1 : 41\'4 mp.
400 m gyorsúszás: bajnok v. Haiassy Olivér UTE 5 20 mp, 2. Baranyay Károly MESE 5:24 4 mp,
3. Miháitfy István SzUE 5:258 mp. 400 m. hölgy gyorsúszás: bajnok
Tóth Ilonka MUE 6:322 mp, 2.
Lenkey Magda III. ker. TVE 6\'57 mp, 3. Csányi Borbála FTC 7:36 6 mp.
Hölgy műugrás: bajnok Erdós Vera BEAC 91 50 pont, 2. Lenkey Magda III. TVE 87 30 pont.
3X\'00 \'»■ vcgyeslaféta: bajnok UTE 3:33 8 mp, 2. MESE 3 40 mp, 3. SzUE 3 47 mp.
Vízipóló:
UTE—MAC 4:2 (3:1).
III. ker. TVE—SzUE 8:0 (5:0).
Futball
Hungária—flelhlehem (Pa.) kombinált 6 :1 (3:0) Északamerika.
Sabária-Szombathelyi VS 2:1 (0:1).
Pécs-Baranya—Soproni VSE 6 : 1 (2 : I).
Attila-Miskolci NTE 6 : 4 (3 : 2).
Kispest—Eszéki Orad|ansky 3:6
(3 :2).
Budai II—Fiumana 1 : 3 (1 : I).
Báslya—Szegedi Zrinyi 11:0 (6:0).
III ker.—Lembergi Pogon 5:3 (2:0).
Nagykanizsa, augusztus 1(1 A Nagykanizsai Kerékpár Egylet a Magyar Kerékpáros Szövetség felhívására gárdájából halalmas mezőnyt inditott a „Kerékpáros csillag-túrában".
A kanizsai kerékpárosok kél cso-poitban startoltak. Egyik csoporl szombaton délután hat órakor indult a hősi szobortól, szám szerint hatan. Egy másik, jóval népesebb mezőny este 8 órakor indult. Ebben a csoportban 26 kerékpáros nyomja a pedált.
A csillagturában résztvesznek:
Nagy József, Valentin Ferenc, Her-mann, Gyula, Varga László. Káplár Gáspár, Rellhofjer Ferenc, Zsivány Vilmos, Büki La|os, Varga László, Balogh István, Hircz József, üomlnkó István, Nagy Lajos, Vágó László, Szakacsics Ferenc, Kutassy Lajos, Hajnal Károly és Szemllcs Ferenc Nagykanizsáról. Tehát 19-en, mlg a többi induló a vidékről való.
A kerékpárosok célja : Budapest, fehérvári-utl vám. Visszaérkezés valószínűleg hétfőn délután vagy este.
Ma: Keszthelyi Törekvés-Levente váliogatott
Nagykanizsa, augusztus 16 Ma délutánra két igen érdekesnek Ígérkező meccsre van kilátás. A jó-képeBSégü Keszthelyi Törekvés nagyszámú drukkergárdája kisérete mellett 5 órakor méri össze erejét a a helybeli Levente válogatottal. Nem lesz könnyű dolga a Levente válo-gatoltnak maga alá gyűrni a keszthelyi csapatot. Ezl megelőzően >/24 órai kezdettel előmérközésképen N. T. E játszik a Levente kombinálnál barátságos mérkőzési, mely valószínűleg szinlén nagyszámu nézőközönség előtt fog lejátszódni. Belépődíj 20 és 50 fillér.
A keszthelyi aszó és yact-versenyek eredményei:
Koszthely, augusztus 1(1 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A Keszlhelyi Michl Club uszó és yachl-versenjjjM 60k nevezővel nagy közönség elölt zajlottak le. Eredmények :
100 m. gyorsúszás: 1. Balázs Gyula, 2. Kollarics Boldizsár. — 100 m. hölgyversenv: 1. Meizler Ilonka, 2. Kelemen Erzsébet — 200 m. gyorsúszás: 1. Mihály Oyörgy, 2. Fritz Hocke. — 100 m. mellúszás: 1. Csik Ferenc, 2. Szenes László.
Műugrás: l."Trilz Hocke, 2. Regensperger Sándor.
A Yachl-verseny eredményei (láv : 3 t. mérföld) nagy hajók csoportja : I. Halin Ernő dr, 2. Dér Rezső, —
kis hajók: 1. Berzenkovicz Győző, 2. Keszlhelyi Ferenc. — Hölgyek versenye: 1. Jandó Bella és Horváth Juci, 2 Vásony Bözsi és Kehrer Béláné.
(Bakay serlegmérközés) A vasárnapra hirdetett Bakay serleg-mérközésl a Zrínyi Torna Egylet vezetősége elhalasztotta. Az állandó esőzések miatt az egyesület agyagpályái teljesen eláztak s igy reális versenyzésekre teljesen alkalmatlanok. Erről az cgyesülét vezetősége az Pécsi Atlétikai Clubot sürgönyileg értesítette. A versenyt előreláthatólag folyó hó 24-én larlják meg.
(A pénteki Ifjúsági kupaeredmények.) Bocskay—Sörgyár 2 : 2 (2:1), ezzel a mérkőzéssel Bocskay belekerüli a II. oszt. kupadöntőbe. Klskanizsai leveliié—Egyetértés 3 :0 (2: 0), ezzel a mérkőzéssel Kiskani-zsa megnyerte az I. osztályú kupát. NTE—Haladás 3:2 (2:0) barátságos
LHtsdrol/unKltiöon. ne ttUlú-fltlc peosUnkei IdepenlM.
He pazarolta a drága magyar pénzt
külföldi készítményekért I Használja
mnt
mert csecsemők gyulladá\'át, hölgyek, urak izzadását gyorsan és
maradandóan gyógyítja. Hlnden gjógysierlárban kaphatói Ara 70 llllér. „„
Sxékely Vilmos butorielepe
Nagykanixsa,
Kaxlncxy-uica 4. m.
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos ós diszitö műhely.
Megérkezett a brazíliai C S O D A-P O K
aki mindent tud és lát, megmondja az élete sorsát.
Látható Sugár-ut 2. szám alatt.
Csak rövid Ideig I _ Reggel 8-tól este 8-lg.
Belépődíj SOI., diákjegy 30 f., külön beszélgetés 50 flli.))7
LAÍ.M KOZLON V
IÖZÖ/T5ASÁG
Yorkshíre-tenyésztés
(=) Nem alaptalan álma a gazdának a Yorkshire-sertés tenyésztés, mert sok évtizedes gyakorlat és tapasztalat bizonyította be, hogy a fajtiszta Yorkshire-serlés tenyésztése a gazdálkodásnak az az ága, amely a legszebb eredményeket mutatja fel.
Ezt a régi igazságot a mi gazdáink valószínűleg épen olyan jól ismerik. mini azok, akiknél a Yorks-hire-tenyésztés már régen bevált gazdálkodási ág, sót azt is tudják, hogy a modern gazda intenzív gazdálkodásának ez képezi az alapját. Mert a Yorkshire-tenyésztés ad a gazdának módot arra, hogy pénzdolgában soha ne szűkölködjön, ami pedig a gazdálkodásnak alapföltélele.
Ennek a Yorkshire-lenyésztésnek a kérdését az telte időszerűvé mos! Zalában, hogy egy budapesti tökecsoport a zalai gazdáknak, folcg kisgazdáknak ajánlatot tett, amelyben minden kisgazdának lehelövé teszi a Yorkshire-sertés tenyésztéséi. Lehetővé teszi ezl annak a hitelképes kisgazdának is, aki az anyasertést készpénzért megvenni nem tudja, sőt akinek a tartáshoz szükséges takarmánya, elesége nincs megfelelő mennyiségben, mert különösebb költség és kiadások nélkül az alakítandó szövetkezet azt rendelkezésre bocsátja.
Ennek a tőkecsoportnak a tevékenysége nincsen kapcsolatban semmiféle állami akcióval és ennek célja, hogy minél szélesebb rétegeket vonjon bele a Yorkshire tenyésztésbe. Ennek a tőkecsoportnak viszont ösz-szeköttetése van azzal az angol társasággal, amely a Yorshirc-ivadéko-kat, a sonkamalacokat minden időben, minden évszakban akár százezerszámra is felvásárolja. A kisgazdák által alakitandó szövetkezetnek egyik legnagyobb előnye épen abban rejlik, hogy az ivadékok értékesítésénél a legnagyobb .árakat tudja elérni. Az ivadékok nem apró, pár darabos tételekben árusitlatnak, hanem a szövetkezethez tartozó kisgazdák összes eladásra kerülő 80 90 kgr.-os sonkanialacot egy nagy tételben. mint fajtiszta uradalmi árut, közvetlen a külföldi vevőnek adja el. Ez pedig kg.-ként 20-30-40 fillér árktllömbözetet jelent. Az uradalmi Jelleg azzal van biztosítva, hogy az egyes községekben elhelyezett kocák egy időben lesznek bebugatva, egyidőben lesznek fiaztalva és az ivadék egyszerre éri el azt a nyolchónapos kort és suiyt, amikorra a külföldi piacokon nagyon keresett cikk. S bár a kisgazdák az ö eladó ivadékaikat egyenként és külön-külön adják is át s azokért külön-külön kapják is meg a pénzüket, az egyes községekben neveli pld. 100 koca után 1000 darab — hus-süldö mind egyivásu, uradalmi jellegű áru, amelynek keresettsége és a legmagasabb árban való úrlekcsi-tése nem lehel kétséges azok előtt, akik az gazdálkodásnak ezl az. ágál és a sertésárak hullámzását figyelemmel kisérik.
Illetékes hely nyilatkozata szerint Alsó-Zalából évente százezer sonka-süldőt kellene exportálnunk, sajnos azonban ill ezidöszerinl a Yorkshire-tenyésztés olyan kezdetleges álla-poiban van, hogy ilyen számról még álmodnunk sem lehel. A Ynrkshire-tenyésztést a zalai gazdáknak meg kell szerelniük s bizonyos, hogy azt meg is fogják szeretni, ntert az sokszorosan visszafizeti a rááldozott fá-
radságot. Az első év után a kisgazda — anélkül, hogy abba egyetlen fillér készpénzt befektetett volna — pénzt kap, készpénzt, amit másra költhet, mert hiszen ezenkívül még megmarad neki a hatalmas anya-göbéje és az eladott nyolchónapos sonkasüldőin kívül marad neki 8-11 választott angol fajtiszta malaca.
A tőkecsoport ajánlatát teljes tárgyilagossággal kell fontolóra venni és a biztositolt előnyök kihasználása mellett komolyan hozzá kell látni a Yorkshite-serlés tenyésztéséhez.
Szinte bizonyos, hogy a tökecsoport nem önzetlenül akarja ezt az üzletet megcsinálni, bizonyos, hogy ezen az üzlelen ő is keresni akar, nem szabad azonban, hogy ez fájjon azoknak, akik — ő általuk — egész biztosan keresni fognak 1 —6.
(—) Oyümölcsexport Pacsáról.
Tudósítónk írja: Pacsa közeli vidéke megoldotta a gyümölcskivitelt. Ho9z-szu idők óla a nagy gyümölcstermő vidéken továbbszállítás hiányában teljesen veszendőbe ment a sok gyümölcs. Most Bécsből minden másodnap lejön egy teherautó, megrakodva különféle gyümölccsel és szőlővel, szállítja ki. A rnull évben 12.000 pengő értéket vittek ki, az idén meg-háromszorodik e szám, meri szőlőben és más gyümölcsben bótermés van.
(-) Milyen módszerekkel tarthatjuk el a csemegi-azőlöt ? Erre a kérdésre nd választ a Növényvédetem is Kertészet legújabb száma. Cikkeket közöl még az almabor készítéséről, a champlgnon gomba termesztéséről, u rózsa llszltmr-nlflta elleni védekezésről, h mollnláról, a zöldségnmgtcrmcsztésről stb. A dúsan Illusztrált két szaklapból n Növényvédelem kiadóhivatala (Budapest, V. l\'ölct-
mlvelésügyl Minisztérium) készséggel küld egy alkalommal mutatványszámot.
Zürichi zárlat
r-an. W2P/1, Lond-.n 25 04\'/a, Ntwyt,,.. \'14 07Vt. tírtlsael 718Ws, Milano 7693, Vdrtd 56 10, jimaleroiim 207 171/1 BerU. 122 80, Wien 72-65, SofU tfV/i. Hrá^a ..>25, VartO 57-70, Badapest SO\'IS Uelgrád 9-127,\'a, Bukarest 3 06l/s
Terménytőzsde
tiUM tszt. 10fiit., dt. lOflll. és a rozs 10 fitt. emelkedett.
Ujbiu* uazav. 77-ea 18-20—18 50. 7b-« \'. 18-40-18 70, 79-ea 18 50-1890, 80-«i 18-60-19 00, dunánt.-77-ea 1750—17 70, 78-as 17 60—17-90, 79-ea 17 80-1800, 80-aa 17 90 18-10, uj rozaj IMS—1125, lak irpo 15 00-15 25, aörárpa 17 00-18 00, IU 1655 16-80, tengeri tnL 1740-I71>0, cuuintuli 17 30 17 50, repce 27 50— 28 00, koioa 9 90 10 30.
Kliájt: Déllalal Byruda és la^W-.íS TálUltt, lagytaoizuáii. Paldó* kiadó: Zalai Károly. M i i* iJ^afc.
Legjobb üdítő ital
a közismert
Kapható minden fflsigr-A csem«<j«k»resktdé*b*fi.
Főraktár:
ím l Hn
KMy-aka M.
T.lafan 110
IHM augusztus 17.
APRÓHIRDETÉSEI
BaMpaap 10 szóig M flllór, rnlnám
további azó dija ■ «H. Seexlin ás pénteken 10 szóte BO fillér, mloden torábW azó dija • flll. Címszó s mhaden vasfer
Eibb betűből áBÓ szó két színak aaámlt-tik. Állást keresőknek KWa eafeónséay.
Hlrdatéaak » (St) panaA (aaaagaa alul a falaalagaa klaynláe, ■timIA aéa alkarflléao végett a I » r a lli.tsndlk
Eladó Csengery-utca 18 alall 724 □ öl telek. 38; 9
Kiadó egyszobás lakás, mellékhelyiséggel októberre Kölcsey-utca 17. 4234
Férfi és női ruha és kabát srövetek hihetetlen olcsó árusítása Klslaludi és Krausznál. 3955
Legjobb csukott bérautók legolcsóbban négy és hatszemélyese* Kaufmann Manóiéi rendelhetők. Telefon 167, cale.57).
PénzkAIoaöat bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban lolyóslltat Aozét Ignéo pénz-kölcbönkózvetltó lrodá|a Nagykanizsa, Horthy Miklóa-ut 2 szám. 3876
iraiyheiylbikarérvörösbort
00 fillérért. Blilor. hogy illindótin alt loK Inni
SÁFRÁM JÓZSEF
Telefon 335. fa«tcrktmht44M Magyar-n. 74. 5 Utol IcWIonrtndtUtr* báihoi küldök.
Svfinyagek, bútorszövetek rendkívül olcsó árban Klslaludi éa Krausznál. 3954
Alaóaéaoban a postaut mellett, a vasúti őiházzal szemben levő ház 120tJ □■öl leiekkel, 15 méteres lakóházzal, islál lóval, kul ai udvarban, szabadkézből eladó. Cim a kiadóban. 4051
Egy 1200 holdaa elsőrendű birtok ok-tóber l-l átvételre bérbeadó. Eiadó Förhén-cen 2 holdas aarAISblrtok, Saabad-hegyen 2 holdas aitll, szántó, rét és gytlmölcsös, lakható épülettel. Somogyme-gyében, közel a Balatonhoz egy 17 holdas •zénté, [rét és elsőrendű szőljból álló birtok, (meglelelő épületekkel, Igen kedvező fizetési leitélelekkel, Iget, olcsón sürgősen eladó. Nagykanizsa belterületén több magén- és bérház eladó. Bővebbet Aozél Ignéo ingatlanforgalmi és pénzkölcsön irodájában, Nagykanizsán. Horthy Mikjós ut 2. \' 4264
FSISzStt taj állandóan kapható -
Tejközpontnál. 3727
Krémen Zoltán
régi Üzlethelyiségéből Kazincsy-ulca 3. szám alá költözött, közel az uj postához. Aruraktárát most oit minden elfogad* ható áron árusltja el. Egyaa cikkek féléméi la ]lie oloaobbak I
Elvéllalnénk egy elaggott házaspár tel.es ellátását gondozását és esetleges Spolását meglelelő ellenérték ellenében. Clm a kiadóban. 3810
Penat löldbirlokra és házakra korlátlan összegben, méltányos kamat melleit lolyóslltat Satttar Ujjoa Irodája, Erzsébet-tér 15. szám, az Igazságügyi palota átellenében. 3330
Kétaaobéa lakás október 1 re kiadó Vörösmariy-utca 65. -4241
Kiadó Király-utca 36. egy kétszobás lakás november l-re. 4255
Egy teljesen uj, elegáns bőr klubgarnt-lura aladé. Bazárépület I. lépcső, máto dik emelet 10. 4252
Modern magánház 3 szoba fürdőszoba, azonnal kisdó. Sugárul 41. 4236
Kétaxobáa utcai lakás és kétszobás, fUidöszolíár udvari lakás az ösizes mellékhelyiségekkel a belvárosban november l-re kipdó Lénárl bórkereskedés. 4260
lakotéa gysrmikakat teljes ellátásra vallói -■ Weiser Jánosné, l-"őut 9. II. emelet. 4303
Egy jól téaé mindenes (zakácsnő (elvéteti Csengery-ut 20. -4299
Egy, vagy két dlék teljes ellátást nyerhet a vároa belterületén. — Clm a kiadó ban.
Hézak 5, 4 és 3 szobás magáahá-
aak, több nagyobb éa kisebb Jövedelmező bérhéxak, aaaalalaa és aalothé-zak, vendéglők, birtok Baranyában 510. 400 és 300 hold megfelelő épületekkel közel az állomáshoz, Aaabadhagyan 10, t. és 2 hold birtok épületekkel, azílí-blrtok szentgyörgyvári éa bagolai hegyen 5, 3, 2 és 1 Rold pincékkel, Látó-nagyan 10. 6 és 5 hold birtok épületekkel, rarhónoaia 13, 4, léa 1 hold pincével és felszereléssel. Malom aomogymegyei nagyközségben Jövedelmező vízimalom 2 szobás uj ház, Istálló, pajtával, 3 hold földdel olcsó árban eladók — Bővebbet. Oukéaa Mlkaa Nagykanizsa, Stemere-utca 3. szám. 4279
A Magykanlxaal Kaaalnó vendégól és kávéházi Üzemét bérbeadia. Az írásbeli ajánlatok Dr. Rapoch Aladár ügyvéd Irodájában iCengery-ut 7.) adhatók betfolyó hó 23-ig, ahol a teltételek fa megtudhatók. Elnökség. 43C8
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
zsoldos gyula
szakképzett lálazerésznél kaphatók Fő út 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és látszerOzlet. Szakszerű Javítások.
Háromszobás lakás fflrdAaaobéval
kiadó Ci|ngery-ut 43. 43o5
Felőli ut 97. száinu ház telekkel egytill szabadKezből azonnal eladó. Sípos Imre, agykanlzsa. 4278
Eladó 15 drb amerikai tehér Le(horn 10 ts 8 hetes csirke i drb P 3-i\'ÓO. II). Oergaly Józsel, pálysudvar, vlzháa. 4280
Siókét, konyhás lakás Teleki.ul öt szám alalt kiadó szeptember llzenölre 4281
lakóié* gyermeket elvállalnék a jövő tanévre. Értekezni lenét 20-tól bármely nap Nagykanizsa, Magyar utca 27. K.-né Ssalay Kórsa. <782
Szepesi imre
Zrínyi Mlklóa-sstoa 21.
csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület és mfl-3211 bádogos. — Telefon 2-95.
Egy jó házból való liu tanoncul (elvétetik — Androaek Ernő clpészmestetnél Nagykanizaa, Caengery-ul 60. 4183
Egy Jobb axobalaéay, aki a főzéshez Is éri, 2 tagu családhoz Kislaludy-ulca 21. alalt szeptember l-re felvételik. -4284
Héalaxalga éa tanoncok felvétetnek Doroghy Kálmán slllómesteiné! Kiikanlzsa, Országút 82. — Ugyanott stlteménykthordó felvételik. 421*6
Egyszobás lakás mellékhelyiséggel szep-lember elteiére kiadó Kinizsi u 4295
Wortmann Jutlaka ezúton értesül a mélyen li-ztelt hölgyeket, hogy varrodáját a nagy érdeklő téare való tekintettel, már e hó 22 én megnyitja. Szives látogatást e dátumtól kezdve kér. "" 4297
FAxéahaa értő leányt keresek egész napra bejárónőnek azonnalra — Csengery-ut 46 4296
Elsőrendfl kerecsenyl
saját termésű zöldfehér asztali bor
viszonteladóknak vagy bárkinek nagyobb vételnél ... 30 fillér schlller asztalt bor 26 fillér
BQH■ JEHÖ, Mm-ufu 10.
Minden földmunkát ét útépítést elfogad « lexjutányosibt) áron — Guzsvány János Nagykanizsa, Vörösmarty-u. Ö7. 42.-8
BlegáiiHAn butsroiott szoba iürdó-szobt használattal kiadó Csengcry-ut 27 a. I. cm. 4300
Szentgyörgyvári utca 3. szám alatt kitűnő óbor kapható literenként kimérve 8\'J III-lérért 4302
Jobb leány elmenne vidékre oyermo-kek mellé. Clm a kiadóban. 4304

1930. augusztus 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Előzetes Értesítés !
Nagykanizsa legforgalmasabb helyén, Erzsébet-tér 2, sz. alatt legmodernebb
áruházat
rendezünk be.
ÁruifCLSzunK főbb
mosó áru nöi és férfisszovet selyem és divatcikkek késs nöi és leányka
kabát késs kelengye ssLönyegosztály.
Áruházunk mindazt, ami a legjobb, legújabb és ami a legfontosabb, olcsó szabott áron o\'y választékban nyújtja, hogy okvetlen megtalálja a közönség, amit keres.
Áruházunk megnyitásának pontos napját, amely a hó második felére várható, következő hirdetésünkben közöljük. Várjon bevásárlásaival, érdemes lesz.
SchUtz Sándor és Fia
10
ZALAI KÖZLÖNY
1930 augusztus 15
ö*w. Kolozsvári Ödönné szili. I Bohmitdl Borbála ugy a saját, mint az Összes rokonság ne.eben fájdalommal tudatja, hogy szeretett | férje, Illetve rokon
Kolozsvári Ödön
nyűg. állomásvezető
folyó hó 16-án reggel 8 órflkor életének 69-lk évében váratlanul elhunyt
Drága halottunk hűlt tetemét folyó hó 17-én délután ő órakor fogjuk a tóm kalli. temető halottasházából örök nyugalomra helyeztetni.
Ai engesztelő szentmise-áldozatot drága halottunk lelkfüdvéért f. hó I8-An d. e. 8 órakor fogjuk a szent-ferertcrendlek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutaltatnl.
Nagykanizsa, 1930. augusztus 16.
Áldás és bika poraira I
Klctn litván lllomlallixt. unokaft«i«.
Schmledt Kexadné sógornője Schmledt Ilona éi Irén, Bruckner Vllm« é* Mlil unokahutfil.
Alulírottak mérhclctlen fájdalommal adják hirül, hogy
beck samu
82 éves korában, 53 éves boldog házasélel ulán f. hó 15 én meghalt.
Vasárnap, 17-én délután 4 órakor temetjük a nagykanizsai izr. temelö halottasházából.
A Mindenható végtelen kegyelme őrködjék lelettel
Beck Samuné liM. Deutsch Betty Oivegye Beclr Henrik, özv Stern Mámé Ilin. Hrck Adél, Dénes Ignác, Welszteld Mónié nUI. Heck Katalin, Dr. Beck Dezső gyermekei, loválibl menyei, vő|e, testvérei, unokái, dédunokái és az egész rokonság
Csendes réliMlet kérünk.
(Minden külön értesítés helj.tt.)
Hirdessen a Zalai Közlönyben
[| s
Európa legdúsabb szénsavas és jóaos natron-lllhlon tartalmit savanyúvíz e. Klttnó borvlj, MII, gyógyít, lataBL
Kapható (üszer- és csemegekereskedésben Fölerakat:
KÖVESI HENRIK
Ragykanlua, lagyar-i. 11IHHsi M
KÖLTÖZKÖDÉST
és árufuvarozást vidékre
TEHERAUTÓVAL
olcsón vállalok. Legjobb személyautóimmal
olcsón fuvarozok.
Ii k N C 7a I <:
Csengery-ut 27. 4144 Telefon: 595.
PEKK
„D" vitamin készítmény.
Szabályozza az állati szervezet mész-sóf rgalmát, elősegiti a niésziók lerakó dását s fokozza az állatok el\'enálló-képességét
Vemhes Allatoknál: elősegíti a magzat fejlődését és növeli annak elten-álkképeanégét, különböző betegségekkel szemben.
Malacok, borjuk, cakóknál az angolkér kifejlődését meggák IJa Ai angolkórt 3—4 hét alatt meggyógyítja.
Hízóknál: A lábzsugorodts klfejló dósét meggátolja és azt angolkóros esetekben meggyógyítja.
Baromfiaknál: Meggyógyítja az angolkórt, tollrágást megszünteti, elóse-gtil a tojásképzódést, slb. Ára:
\'/< kg -os csomagolásban ...... P 1 60
I „ kg. ként P 8.—
5 „ „ „ i> 6.50
25 „ „ ., P 4 80
és 20/o forgalmi adó, eredeti gyJrl plumbált lm magolásban helyt Nagy-krnlzsa Kapható
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növényvédőszerek
kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Telefon: 130.
Minden csomaghoi részletes használati utasítás.
PHILIPS
modern vevő
rádió készüléket
6 18 havi részletre gyári árjegyzék szerinti árban.
Di lalan bemutató.
Szakszerű felvilágosítás
Szabó Antalegyve és
sportárunagykereskedés ridió- és gramoíjn-o»ztAlya.
BÉCSI VÁSÁR
1930. szeptember 7—13. (Rotundeban szeptember 14-lg).
Külön kiállítások:
Prémdlvat szalon Cipő- és bflrvásár Bútorvásár Reklámkiállítás ^ „Keresztény niüvészef-klállltás Nemxetköxt RádióKlállUás.
Vas- és patenlhutorvásár — Irodai kiállilás —Élelmiszerek és élvezeti cikkek kiállilása - Építészeti és útépítési kiállilás — Technikai újdonságok és találmányok — Prancia, görög és hindu gyűjteményes kiállítások Mezőgazdasági és erd szeli mintakiállilás a III os\'lrák állalvásárral együtt
Vízum nélkül, vásiri^ruolvánnyn! és útlevéllel bárki liabadon átlépheti sz osztrák lifli.nl. Cselt éluta/óvlriim nem srUkaéf.ei. Jelentős meneldljkedvezmények a magyar, a cseh én osztrák vasutakon, n Dunán, valamint a léglforgalomban.
Vásárlgazolványt (A 5\'— P) és mindennemű felvilágosítást készségesen ad a
Wiener Messe A. G. Wien VII.,
valamint — a leipzigi öszi vásár alall — a Wiener Messe ludakozó-irodlja (Auskunflsslelle, Osterr. Messhaus Leipdg) továbbá az alább (elsorolt tiszteletbeli megbízottak : Schenker & Co., Nagykanizsa, MÁV. Illv. Menetjegylroda fiókja, Nagykanizsa, Csengery-ut 1.
Ha kútjának vize egészségleien, vagy kevés, kész illessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépipatvá lalatával
Zalaegerszeg. Telefon: 43.
Kéazit:
vixv«*etéh sxlvattpubersn-traktorok, autók éa o«P«fc javítását.
SINGER,VARRÓGÉPEK
i«AlL£0<JOUBAK I
A ntoa
Koó Kálmán
niOaaxtaloa
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5.
a postapalotával szemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban. i,
MargitfUrdő
»a Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™ Márvány kádfürdő ii^üi P I 50
10 jegy vételnél......Pl —
Idénybe vehetik egyesületek, vállalatok Is.
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás ........P — 30
FtlIMft. ithinftrM lulmirl lúdtoll.
Csődtömegeladás.
Vb. Haás Miksa zalaegerszegi rőfös és kékfestő 1--80 tétel alall összeírt 15 471 Pengőre becsült áruraktárát s tlzleli berendezését egy tételben zárt írásbeli versenytárgyalás s annak eredménytelensége esetén nyilvános árverés utján eladom.
A vélelár azonnal kifizetendő; a megveti ingóságok az üzlethelyiségből 1930. auguszlus 3l lg elszál-litandók.
A zárt Írásbeli ajánlalok 1930. augusztus 26 án, kedden délelőtt 9\'/a óráig adandók be irodámban, a nyilvános árverés ugyanott kezdődik 10 órakor.
Dr. Hollós Ferenc
csődtömeggondnok <tia Zalaegerszeg.
gépet meg nem nézte.
Részletre P 180.—
kapható
HAVAS MIKLÓS
Csepel elárusítónál Nagykanizsa, Deák-tér 15.
1960. augusztus 17.
ZALAI KÖZLÖNY
11
éshor.v
^ppolás.varrás^/,^
JA6YKAMZ8A FtóklUlete: fö-nt 1.
Varga Nándor
modernül felszereli saját mOhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban UI liszliltatnak.
Oytljlölelep: Gyártelep:
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19
paszlörizált, a kívánt időben házhoz szállítva rendszeresen
kapható
Tejszövetkezeti Központnál.
Telefon 3"49. Telr.fon
Különféle
kutak, centrifugál
szivattyúk,
kitűnő karban le»6
gépszijak
r-«ndm,a|t o| o«An taphatlUi
Sartori Oszkár Utóda
cégnél lirály-u. 39. Telelőn 362.
BORSAITOK,
szOIOznzúk ís ttöWépök.
Kézihajtátra: könyökszerke-zettl Kossuth, Hegyalja, kellős kosaru, víznyomású sajtók.
Erőhajlásra : folytonmUködő Archlniedes
Szilágyi és Diskant gépgyár,
Miskolc.
Hotel „Sirály" Szálló, Bélatelep
Modem szálloda, villany, vízvezeték, fürdőszobák, tenniszpálya.
Garage. Uszoda.
Balaton legszebb helyén, Badacsonnyal szemben, erdővel körülvéve »9i 25 szobával és étteremmel.
A legr.zebb wcck-end, kiránduló- és nyaralóhely. Július 1-lg a penslo lakással 5 50-től és Jullus 1-től 6-50 tői.
Sajt* strand. Buflet.
Néhai gróf Zichy Béla villatelkek parcellázására felvilágosítások. Árak ölenkint 2 30—4-80 P-ig, kamatmentesen 2 évi részletfizetésre.
Zsák,
ponyva, xsineg,
pofcréo és iInolaum legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
Színehagyott, takó és kopott
cipőjét, bőrkabátját, rettküljót és minden bórtárgyát vlllanyerdre berendezett legmodernebb bórlrRtógépemen
Ceinco feslékkcl tartóssá és ujjáfeatem.
A festés a bfirt puhán tartja, minden szinben eszközölhető és bármely szinti t rgy tetszés szerinti színre átfesthető
LÉNÁRT IMRE bírkerejMI
i.12 Deák-Ur II.
mm JÖZSEF í\\ MARIOIÍ
Király-utca 49. Telefon 2 71.
Készít:
vízvezetéket és csatornázást kedmó fizetési feltételek mellett.
Állandó nkUr kulönléle » tOrdS.Kobi b.r.nd»ÍBthbSI,
^nyno emeletes ház
uabadkémbSI, kedvezú teltételek mellett elad*. Cl ni a kiadóban. 4238
Balatonmagyaród kfizség elöljáróságától.
Szám: 655/1930.
Hirdetmény-
Balatonmagyaród község képvíselütestületónek 8/kgy. 1930. szánni határozata értelmében ezennel közhírré tesszük, hogy a „Balatonmagyaródi volt Úrbéres Birtokosság" tulajdonát képező
és melléképületei folyó évi augusztus hó 24-én d. u. 3 órakor
Balatunmagyaródon a jegyzői hivatalban 1931. január hó I-tői szárniiott 3 évre nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni.
Árverési fpltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői hivatalban megtudhatók.
Balatonmagyaród, 1930. augusztus 4.
Elöljáróság.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. —. Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Mindért szobában közponli (ütés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályíttdvarlól közvetlen vill.imosösszeköllelés 2-es és 46-os kocsikkal.
ertesites.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdilő ásványvizének főlerakalát átvettem.
Kitűnő borvíz, Udit, gyógyít I
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel kis
WEISZ IGNÁC
szikvlzgyáros és iOrraktira
Hagykaaliia, Horthy Blklól-it 25.
Telefon 101. Teleion
Sérvben szenvedők
munkabírását, rugalmasságát helyreállítják, a sé\'v fejlődését megakadályozzák, még a legsulyosabbesetekben is, világhirü szab. francia rugónélküli sérvkölőink.
Bndapaat, VI., NagymesD-nlca 8. st.
(Teréz templommal izemben).
Oummlharlsnyák, haskötők, lüzők, lúdtalpbetétek, tOrdócIkkek, Szakszerű kiszolgálás. Kérje az 50. szimu díjmentes árjegyiéket.
Használja ki a Szent István heti un kedvezményeket I
M !eiss*i
rakonitzi
gyAnyörfl modern
cserépkályhák
fehér és szines
kivitelben a legkiválóbb mlr.S-eégben, majdnem
a rendes ár feléért
kaphatók, mig az alkalmi vé-telbfll mmármaió kéazlet tart
Sartori Oszkár Ilii
Kiály-otta 39. lelifoi 362.
1<I__ZAJLAI KÖ*XQnY ___18«a autuMlus 17. \\
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
Ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és tok kellemetlenségtől kíméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a 1 egteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen 1
Nyoraatuti a Célzatai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős azietvezc-tö Zalai Klroly.)
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5. szám
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva: 1887-ben.
70. évfolyam 187. arám
Nagykanizsa, 1980. augusztus 19, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI MIM
SsertessáMf ás HsiMMuM i & mim
Kewtbeiyi UUUdóhhraUI KmI. UJm-d. JH.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KJöflxettal ár*: epr búra K pengő SQ nixr TrJefon : NagykaníxM 78, Kcsstbelj 71. asárn.
wf—mnmm
Ferenc József szflleté-sének 100. évfordulója
Ezen a napon avatták a ludo-vlkásokat
Budapest, augusztus 18 Ferenc József király születésének 100. évfordulója alkalmából ma délelőtt a budavári koronázó templomban Ser/dI Jusztlnlán biboros hercegprímás ünnepi misét pontifikált. A templomban me<?|elent a kormányzó, felesége, a királyi hercegek és hercegnők, a kormány tagjai, a a hatóságok és intézmények ve7elői és számos előkelőség. A hercegprímás mondotta a szentbeszédet is A püspöki kar intézkedésére az ország valamennyi templomában szintén ünnepi misét tartottak.
Budapest, augusztus !H A Ludovika Akadémia IV. évfolyamát végzett akadémikusait a kormányzó ezúttal nem Szenl István napján, hanem Ferenc József 100 születése napján, ma avatta hadnagyokká. Az avatási ünnepségen, mely 11 órakor kezdődőit, napyszámu elő kelő közönség lelent meg, A kormányzó vlléz Oömblls Gyula honvédelmi miniszter kíséretében a tábornoki kar élén a Hymnusz hangjai melleit először az akadémia főépülete mögött álló Ferenc József szoborhoz ment, amelyre bronzkoszorut helyezett.
A kormányzó ezután kisérelével együtt ellépett a kivonult csapatok arcvonala előtt. A fogadás végeztével vitéz nemes Szlnay Béla tábornok, az akadémia parancsnoka lelkes beszédben szárnyukra bocsátotta az uj ludovlkás n mizedéket. Az eskü letétele után a rangban legidősebb hadnagy tolmácsoila az újonnan felavatott tisztek hódolatát a kormányzónak, aki hosszabb beszédei intézett a felavatott tisztekhez.
Megkezdődlek a Szent Imre ünnepek
Budapest, augusztus 18 Vasárnap délelőtt a Horlhv Miklós uli köröndön leleplezték Kisfuludy-Stróbl Zsigmond Szent Imre-szobrát, amelyet Izabella főhercegasszony ajdndékozoll a nemzetnek. A leleplezési ünnepségeken egyházi és világi előkelőségek végleien sora vett részt.
Ott voltak a királyi család lagjai, a ko mánv, a parlament mindkél házánik tagjai, Sincero pápai legátussal az élen a legfíbb egyházi notabilitások. Horthy Miklós kormányzó feleségével 8 óra után ér-kebelt meg. A leleplezés szeriailása és az elhangzott beszédek ulán Serédi hercegprímás áldolia meg a szobrot, majd tábori mise következeit, mely alatt ülaltfelder püspök
prédikált.
A szobor-avatás után a kormányzó
dezsönél adott Sincero biboros tiszteletére, a gödöllői kastélyban. Délután tea volt a pápai nunclalurán.
A S\'ent Imre ünnepségekkel kapcsolatban megnyilt a kath esperanto-kongresszus, a Credo Egyesületek kongresszusa, az Emcricana és számos egyéb vallási egyesület gyűléseinek hosszu sorozata. * A hétlö esti ismerkedő esten, melyen az összes ktlllöldi vendégek részlvesznek, Apponyi Albert gról nyitotta meg az lldvö/.lö szónoklatok sorát.
Vasárnap este Budapestre érkezsll Straeler József aacheni felszentelt
püspök és magával hozta a Nagy Lajos magyar király által az aacheni székesegyház magyar kápolnája részére ajándékozol! Szenl Imre ereklyéket Az ereklyékel a Budapest— kclenlöldi templomban helyezték cl és most már Itt maradnak az ősi hazában.
A Szent Jobb körmeneten a miniszterelnökkel együtt résztvesz a kormány valamennyi tagja. A Szent Islván napi körmenet ulán avatják fel a parlament kupolacsarnokában a Szenl Imre emléktáblát. A miniszterelnök holnap délben villásieggelil ad Sincero pápai legátus tiszteletére.
A lillafüredi értekezleten Jelenti be üet&len a kormány öszi programját
A mlnlsx/erelnlili Budapestre érkeie/f
lillafüredi értekezletén llelhlen István g:óf miniszterelnök bejelenti a kormány egész őszi programját, elsősorban azokat a terveket, amelyeket a közmunkák megindítása tekintetében kidolgozóit. A kormány minden lehető eszközi előteremt u közmunkák
Budapest, augusztus 18 (ÉjszakaI rádiójelenlés) fíellilen Islván gróf miniszterelnök ma este 8 órakor autóján InVepusztáról Budapestre érkezeit, hogy résztvegyen a Szent,István és Szöul lenre ünnepségeken
Budapest, augusztus 18 Az egységi spárt szep\'ember 4 i sürgős megindítására
Letartóztatták a népjólét! minisztérium műszaki osztályának vezetőjét
Székesfehérvárott az elkészült ügyészségi vádirat alapján ujabb négy személy ellen kiterjesztik a vizsgálatol
Hírek a pesti, kispeati feltérvári, győri panama-frontról
Budapest, augueztu* 18 (MOT) Klauschek Rezső műszaki főtanácsost, a népjóléli minisztérium műszaki osztályának vezetőjét, aki a belügyminiszlér;umi épiliiezések feleli a számviteli ellenőrzési és felügyeletet gyakorolta, a BTK 467. § és a 460. § ának 3 pontja alapján megvesztegetés bűntettének nyomatékos gyanúja miatt
előzetes letartóztatásba helyezték, mert nyomatékos gyanuokok merültek fel aira, hogy a flllöpszállásl és csongrádi csendőrség! építkezések kö-
rül történt visszaélésekben neki Is tevékeny szerepe volt.
Az erről szóló végzést ma délután fél három órakor hirdette ki Klauschek elöli Polányi Aladár kir. főügyész, a budapestit! ;yészség jelenlegi vezetője. Kiapuaten foljih a vizsgálat A kispesti vizsgálat során 5 évre visszamenőleg megvizsgálnak mindi n középílkezést. Elsősorban a viz.-vezclék építés ügyét tisztázzák. Madarász Aduijári fegyelmi bizlos ma délelölt tovább folytatta a tanuk kihallgatását Monda Sándor polgár-
mester hely etles ügyében.
Megvesztegetés nincs, de van négy uj gyanúsított Székesfehérváron
hűtlen kezelés és sikkasztás
elkövetésére mula\'nak. A vizsgálati indítvány vizsgálat elrendelését kéri nemcsak Zavaros Aladár és Vargha Elemérrel szemben, hanem ama
négy személy ellen is, akik a nyomozás rorán gyanúba keveiedtek. A négy személy kilététől eddig még semmi sem került nyíl-
Székesfehórvár, augusztus 18 líary Zoltán dr. királyt ügyész még pénteken elkészítette a vizsgálati iudilv\'nyt Zavaros Aladár dr polgármester és Vargha Emmír műszaki tanácsos ellen. Az indilv.\'.ny 20 gépeli oldalra lerjed és az ti;;);-sz felsorolja benne ai.okat a nyomós gyanuokokat, amelyek különböző bűncselekmények, igy
vínosságra. Az elkészül! vizsgálati indítványt fíary üpyész felvitte Budapestre, ahol Palányi föügyész-helyclles aláirta. Háry Zoltán dr. ma reggel visszaérkezett Székesfehérvárra és átnyujiotta vizsgálali indítványát Haicsek vizsgálóbírónak, aki határozatát előreláthatólag csak csütörtökön hirdeli ki.
A királyi ügészség vizsgálati In-ditványáből máris kilünlk, hogy Zavaros Aladárral és Vargha Elemérrel szemben az ügyészség a megvesztegetés gyanúját nem látja fennforogni.
A oyöri ügy
Oyör, augusztus 18 Karikó Imre dr. letartóztatott iparkamarai liikár óvadék ellenében szabadlábrahelyczé-ét kérte. A vádtanács a kérést elutasította.
Tavaszra halasztják a román koronázást
Ellenzékbe meny a bakaresti demokratikus sajtó — Nagy külpolitikai fordulatokat várnak az angol flotta romániai látogatása nyomán
Bukarest, augusztus IM (Éjszakai rádiójelentés) A koronázás elhalasztása kapcsán a sajtó még mindig nem kapott hivatalos jelentést, igy egyes délutáni lapok kétségbevonják az eddig kolporlátt hírek valóságai. Bukaresibeu egészben vé-\'e a legteljesebb bizonytalanság uralkodik ekörül a kéidés kOrűl. Egyre erő ebben lartja magát az a hir. hogy a tavaszra tolják ki a koronáz^ időpontját, mert még nem sikerüli kellő módot találni Carol király és Heléna királyné válásának megsemmisítésére.
Baj van a sajtóvni
Bukarest, augusztus IS (Éjszakai rádiójelentés) A kormánypárt és liberális párt közt létrejött „szent szövclség"-ct a bukaresti lapok különféleképen kommentálják. A demokratikus lapok a kormány gyengeségét látják abban. Az eddig kormáiiyiámogaió l\'jpok nyíltan bejelenlik hogy a kormány és a sajtó közt megszakad! a barátság és az összes demokratikus lapok ellenzékbe mennek a kormány ellen.
Az angol flotta érkezése
Bukarest, augusztus 18 (Éjszakai rádiójelentés) Az angol flotta holnap délelőtt érkezik a román partokra A konnány nagyszabású előkészületeket te.t az ünnepélyes fogadtatásra Az expedíciót fíavies tengernagy vezeti, akit Constanzába érkezése után Carol király külön kihallgatáson fogad sinajai villájában. A lapok nagy külpolitikai változások előszelét jelzik a Jiulta-látugatásban.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagyjelentőségű fordulat Vörös rendör-törzsörmester ügyében
Ládák a keresett gyermeket - Uj nyomokon indult el a rendőrség
Nagykanizsa, augusztus 18 Vörös József rendőrtörzsőrmester ügyében, akit mint ismeretes, súlyos váddal illetlek, nagyjelentőségű fordulat állott bc. A rendőrség ugy értesüli, hogy az évek óta eltűnt gyermek nem lett bűntény áldozata, meri azóta, hogy az utolsó nyomok szerint Keszthelyen járt a gyermek, ujabb adatok szerint
Kaposváron Is látták, igy tehát megdől az a fe.levés, hogy bünlény lenne a dologban. A rend-
őrség most azt igyekszik megállapítani, hogy ki látta a gyermeket, hol és mikor?
Maga Vörös József rendőrtőrzsőr-mester szüntelenül ártatlanságát hangoztatja és azt mondja, hogy sem nem. hagyta el a gyermeket, sem nem kövelett el olyasmii, amit a btk. büntet.
Mindenesetre ebben a régóla húzódó ügyben most már hamarosan napvilág derül és a megvádolt rendőrtörzsőrmester iisztázhalja magát.
Selyemszalaggal átkötött levél-csomó
mint perdöntő bizonyíték a dráma
Nagykanizsa, augusztus 18 Weisz Lajos sárszegi korcsmáros, aki a Lapi-csárdában lelőtte feleségét, letartóztatása ellen felfolyamodott. A vádtanács hozzájárult a vizsgálóbíró végzéséhez és annak indokolásához. Weisz időközben védelemével megbízta dr. Weisz Lajos ügyvédet, aki most védence nevében a pécsi táblától kéde annak szab^d-lábrahelyezését. Kére mébetfulal arfk, hogy védence erós felindulásban nyúlt
Lapi-csárdában történt családi ügyében
a fegyverhez, mikor meglátott bizonyos leveleket, melyek feleségéhez voltak címezve. Felemlíti a védő azt is, hogy sikerüli egy csomó, selyemszalaggal átkötött tevelet találni, amely levelek tartalma Indokolja a férj féltékenységéi feleségével szemben és az egész merényletet teljesen más vllágliásba helyezi.
A pécsi tábla a jövő héten dönt Weisz i Lajos korcsmáros szabadlábra helyezése tárgyában.
Ismét érkezett
Selyemharisnya párja . . , P 2"50 Párisi levél darabja . . . . P 3 —
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. CSENOERY-UT 2. SZÁM. Telelőn 40Í.
Kötött kabátok, pullowerek, oroszkákból nagy választék.
_»_
Egyházi hangverseny
a felsőtemplomban Szent István napján
A nagykanizsai püspöki biztosság az idén küMnösképen akarja megünnepel"! első szent királyunk: Szent István ünnepét és ezért a délelőtti ílnnepi istentiszteleteken kívül szerdán délután pontosan 6 órakor a felsö-lemplomban ünn\'pi egyházi hangverseny! rendez, melyen orgona, cselló és énckszólók szerepelnek: Műsor: I. Wagner: Zarándokok kara, a „Tannhituser" c. operából előadja ifj. Rácz János felsőtemplomi kántor, 2. .Ah, hol vagy magyarok" ősi magyar egyházi darab, énekli Urbán Oyula hirlapiró, orgonán kiséri ifj. Rácz János, 3 Gollermann: .Not-turnó" csellón előadja Kroits Islván csellómüvész, orgonán kiséri Rácz János, 4. Rácz J.: .Átfogtad telkemet Istenem I" énekli Urbtln Gyula, orgonán kiséri a szerző, 5 Schubert: ,Ave Mária" csellón előadja Kroits István, orgonán kiséri Rácz János, 6. Wagner: .Esti csillag" ária, „Tannháuser" ciinü operából, énekh Urbán Gyula, orgonán Rácz Jánfo. csellón Kroits István kiséri, 7. Go-j« dard: „Berceuse de Yoselyn\' Cselló^ előadja Kroits István, orgonán kiséri Rácz János, 8. Wolkmar: .Orgona fantázia" előadja Rácz János. A hangversenyre semmiféle belépódij nincs és arra a püspöki biztosság a közönséget szeretettel meghívja.
Boleitút is lopott
a megsxöKött poaiakUldOnc
Jelentettük, hogy Ferenc Sándor attálai postaküldönc 4800 pengővel megszökött. Mint most a nyomozás megállapította, Ferenc Sándor 2000 pengó értékű bolcltát kapott Általán, ahol azt adóba fizették be a gazdák. Ferencnek ezt a pénzt a csornai postára kellett volna vinnie, de ezzel a bolettával is megszökött. Eddig még nem sikerült elfogni.
Napsugaras görög földön
Irta: Dr. Mező Ferenc 3
Olvassuk, hogy Hadrianus császár a stadionban állalviadalokat is rendeztetett s az egyik ilyen látványossághoz ezer vadállatot vonultatott fel.
Ahogy letűnt a görög világ, semmivé lett csodálatos lesledzö-rend-szere, elhagyatott let! Heródes stadionja is. Ám korunk uj életre kellette. Harminchat évvel ezelőtt Pá-risban halározatba meni, hogy fcl-ujiljlk az ókori olytnpiai játékokat. A görög népet, Ailiént érte a megtisztelő felhívás, hogy rendezze mi\'g az első modern olympiát. Azonnal a régi stadionra gondollak, felkeltették álmától és Averoff Oyörgy, görög származású dúsgazdag kereskedő fejedelmi adományából sporttelepet varázsollak a régi helyére. Érthető, de sporlszetnpontből kár, hogy az anlik külső! megtartották, mert a fordulók aránytalanul rövidek, rendkívül élesek és a fu ószá-mokban, a középtávlól felfelé erősen rontják az eredményeket. Épen legjobb nyolcsz.\'izas futójuk panaszkodott nekem, ltogy 2 perc 4 másodpercre fúlja a távol, de biztosra veszi, hogy modern pályán 2 percre is képes lenne.
Ma is megvan az ókori stadion-
nak az az alagulja, amelyen ál az állalokai szoktak beterelni a viadalokhoz ; vele szemben ott áll az a két kis llermes smbor is, amely hajdanában — többedmag.íval — az indulóhelyet díszítette.
(Énben a stadionban tartották az olympiai |álékok felújításának tizedik évfordulója alkalmaval — soron kívül — rendezeti negyedik modern olympiát is, de ezt már nem érhette meg a bőkezű Averoff. Áldozatkész-ségél a stadion bejáratánál állított szobra századokon át fogja hirdetni.
E ragyogó sporttelepen rendezik a görögök torna és atlétikai versenyeiket, ugyanitt tartják fényesnél-fénycsebb sportünnepélyeiket.
A stadiontól kétszáz lépésre ler-mészethü diszkoszvető szobor ékesili a parkol.)
Az első athéni olympiának (1896) fénypontja a marathoni futás voll. Rengeteg ajándékot Ígérlek a győztesnek, ha görög lesz, Averolf pedig felajánlla, hogy leányát hozzá <dja. Louis személyében csakugyan görög atléta fulolt be elsőnek*) S;e-relelük minden jelével elhalmozták, nemzed hős\'cént ünnepelték, annak tekintik ma is s még n>.m is oly rég volt, amikor az állam neki ajándé-
*) A ml Kollncr íiyulánk, magasugró lmjnokunkguk, Késmárki Kornélnak az (ityjn linrninrtlk volt e versenyben.
kozta az Athén közelében levő M t-russi lorrásl és azóta ö látja el ásvány vízzel az egész fővárost.
A maraihoni fuiásról a legtöbben azt hiszik, hogy a görögök is rendezlek ilyen versenyeket. Nos erről szó sincs I Ókori forrásaink 24 s!a dionnál, vagyis 4614 5 mé\'ernéi hosz-szabb fuióvcrseniről nem beszélnek. Ám e rengeteg kilartásl igénylő versenynemnek az eredete mégis az ókorba nyúlik vissza. Kr.e. 490-ben százezer perzsa gyalogos és 10 000 lovas lört rá a görögségre és elsöpréssel fenyegette. A szörnyű vész hire tnegremegletle őket, különösen az athénieket, akiktől mindössze I — 1 t/a napi járóföldnyire kölött ki az ellenség. Szorultságukban még Spártától, a testvér-ellenségtől is segítségei kérnek. Pheidippides nevű futárjukat küldik hozzájuk és ez a derék ifjú a 230 kilométernyi távolságot remek teljesítménnyel kél nap alalt tngyja hálra.
Spárla vallási lörvényei értelmében épen akkor nem foghalott fegyvert. Katonai segilségc! nem hozol! hát Pheidippides, de hozott helyette üzenetet, amely ugyancsak fellelke-silelle honfitársall. Spártába menel, Tegeánái Pheidippides egyszerre csak hallja, hogy az erdőből Pán isten nevén szólítja s azt üzeni általa az athénieknek, hogy a mullban több-
_I&30 augusztus 10.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus 19, kedd
Római katolikus: Lajoa p*. Proleat.:
Huba. Izraelita: Abas hó 25.
*
VÁROSI MOZGÓ .Leánválmok hőse" romantikus vtg|áték. — „Bo\'dogság ks-lóza", filmregény.
Gyógyszertári é]Jel( szolgálat: I. hó végéig a Stalvator gyógyszertár.
Oórfflrdó nyitva reggel 6 ólától ejt: 6 óráig (Mttö, aaerda, péntek óétntán. kedden egéaa nap nóknek). Tel.: 3—13.
— Hivatalos Istentisztelet. A
Szent István király ünnepén, augusz-lus 20-án délelőtt 10 órakor tartandó ünnepélyes szentmisire való megjelenésre ezulon kéri fel a városi hatóságokat, testületeket és egyesületeket P. Deák Szulplc plébános.
— Papszentelés Keszthelyen. Tudósítónk irja: A XIV. században épült keszthelyi plébánia-templom sok dicső eseményre tekinthet vissza. A közeljövőben mégis olyan szertartások szinhelye lesz az ősi templom, amilyet nem láttak még az ötésfél-siAz éves falak se. Dr. Rótt Nándor megyéspüspök ugyanis szeptember 28-án a keszthelyi plébániatemplomban papszentelést log végezni: Bárdos Norbert karmelita szerpapot szenteli pappá a megyéspüspök. — Itt említjük meg, hogy a karmeliták általános rendfőnöke, a német ősü, de ma már olasz Lechner Vilmos generális e héten Keszthelyre érkezik és megtekinti a karmelita építkezéseket. A keszthelyi karmelita templomot különben az eddigi tervek szlrint október 3-án benetjikálja a megyéspüspök. A karmeliták hittudományi főiskolája már költözködik Győrből Keszthelyre.
— Autóbusz-hlr. A kék-sárga autóbusz folyó hó 19 én és 20-án délután 1 órakor indul Hévére. I<etur-|egy 5, oda vagy vissza 3 P. Nagykanizsai Autóbusz Vállalat.
i a.....—— J-____11 _______ \' I ám
R7ör segítségükre volt és ezután sem fogja őket elhagyni. Amikor aztán csakugyan győzlek Marathonnál, az istennek tulajdonították diadalukat (ugy képzelték, hogy megrémítette a perzsákat; Innen a ma is használatos szólásmondás : páni félelem) és tiszteletére róla nevezték el az athéni Akropolis oldalában levő egyik bariangol.
A spártaiak léhát nem jöttek, de segítségükre sietett ezerplataiai harcos, úgyhogy összesen tizezer emberi állíthattak szembe a perzsákkal. Herakles szent területére vonultak fel és ott farkasszemet néztek a tengerpart mentén felfejlődőit perzsákkal, mivel a görög hadvezérek egy része — az erők aránytalansága miatt — húzódozott az összecsapástól. Ám Miltíades ügyes sakkhúzással keresztülvitte, hogy megütközzenek. Előbb áldozatot mutatlak be, azlán nyolc sladionnyi (tehát 1480 méternyi) lávolságból lulva, megállás nélkül való rohammal lámadlak az ellenségre. (Kissé hihetetlenül hangzik Herodotosnak ez a tudósi-lása, — hiszen a világháborúban ennek az ötödét sem birtuk volna... — és nem is képzelhető el másképen, minthogy a görög nép minden egyes tagja derekasan gyakorolta magát a hosszutávfulásban.)
(Folyt, köv.)
H30. augusztus 19
ZALAI KÖZLÖNY
Augusztus 19.., kedd Augusztus 20., szerda t f 1 II rt
Romantikus vígjáték 8 felvonásban. Főszereplő :
Harry Liedtke.
Boldogság kalóza
Paul Bourgel regénye 8 felvonásban
j^si
Főszereplő : Matootm Tod.
Képkereieszö
K.oxma
főül 13
— Halálozás Beck Samu ketes-keilfi, 20 esztendeje nagykanizsai lakos, koztiszlelelel kivívott munkás élet ulán, 82 éves korában elhunyt. Vasárnap délulán temetlék el a kanizsai Izr. 8irkerlben nagy részvét mellett. Megható volt, h *gy Szepet-nekrfll, ahol az elhunyt 40 évig lakolt, bejött /•urAs\'János voll község-biró és a sir felelt szivböl fakadt búcsúbeszédben tolmácsolta a sze-pelnekiek utolsó Üdvözletét. Az elhunytban dr. Beck Dezső ügyvéd édesaty|ál gyászolja.
= Afa ,,Leányálmok hőse" a Városi Mozgóban.
Anvakönyvl hírek. Nagykanizsán n mult héten 9 gvrrmtk szfíirlrtl, 4 flll. 5 leány: Szélig János Iskolaszolga és Horváth Rozáliának rk. leány, Szmo-illes (íyőrgy lakntossegód ős Pintér Annának rk. fiu, tlál Sándor földműves is Jámbor Juliannának rk. fiu, Czim-mermann György elpószsegód és Varga Máriának rk. leánya, l-akatos l\'éter lakatossegód ős l.\'ltz Máriának rk. fiu. Tálosl (iyörgy napszámos és Jitíkt Rozáliának rk. leány, Oönlér Pál napszámos élj Horváth Máriának rk. fiu. Házasságon klvlll született 2 leány. IhhMzas 9 roll Ott Vendelné sz.\'tloll Anna rk 5B éves, Benkes Jőzsef földm. rk III éves (Hahót), özv. lieleh Józsefné sz. I\'lnt Márln rk. 64 öves, Oudlln László rk. 2 éves. Neszuern József pályaműn-ká» rk. 23óves (Boeskaj, Dobrl Katalin napszámos rk.57 éves (Somngvszeiilmlk-lós). Kolozsvári Ollón ny. vasull állomás-kezelő rk. IIK óvón, Jaksa Fcrencné sz. Kerekes Matild rk. 44 óves (Koinárvá-ros). Hiliasiul \'ot kntm 2 p.lr Sznlal Károly nostnalllszt rk. (Budapesti ős Mlletlea Mária rk . Pelrles Vilmos dro-glstn-üzlotvez. ős Marllnosevlts Ilona rk.
— A füszerkereskedők Egyesülete Szent István napjának vallásos és hazalias méltatásául, a fűszer-üzletek egész napi zárvatarlásál határozta el. Elnökség.
= Harry Liedtke a „Leány álmok hőse \' c. film főszereplő/e.
Cukorka Király.
Nagyon kérem nagyrabecaült vevőmmel, hoiív oukorks-, oaokolArfA-A« «U amán,-siükságlaUlkst
Srrent István napján
e" mlndsn vaaérnap regyal 7 ArAlól 10 Ariig szlveskedlenek be azerer.nl. tnlulán aa üalat miniizterl rendelet tolyltn aArva \'asz.
Ké em a szíves párllo ;áal tisztelettel
Heffer Gyula un Horthy Miklós ut 8. szám.
— Kanizsai siker a Szent Imre virágkiállításon. Az országos Szent Imre ünnep.,égek kapcsán Budapesten, a Városligetben virágkiállítást is rendezlek. A liliomos herceg emlékénél valóban nem leheteti volna kedvesebb, stílszerűbb, szebb alkalmai találni egy virágkiállilísra A kiállításnak kanizsai résztvevője is volt, amiről igy emlékezik meg a .Pesti Hirlap" részlclcs tudósítása során: .A Nagykanizsa mellett fekvő ujnépi uradalom kertészeiének mese beli szépségű georgináit,dáliáii, Szabó István nagykanizsai mükertész mulatja be. Csupa magyar virág, georgina, dália, ialusi kertek primitív kedvességU gyermekei, itt — fraise, lila, narancssárga sziliekben, — mint lukszusvirágok pompáznak, Érdekes a zöld dália és a fehér, vörös szegéllyel, mint valami kifestett nárcisz."
— A budai DV pályaudvart Budapest-Fürdővárosnak nevezik
el ? Érdekes beadványt nyújtottak be moslanában a kereskedelmi miniszterhez Az egyilt nagy érdekell-ség, am ly az idegenforgalom propagandájával foglalkozik, beadványában ait a javaslatot teszi, hogy a Dili Vasúinak budai indóházát, megkülönböztetésül a többi budapesti vasúti állomástól, Budapesl-Fllrdő-város névre kereszteljék át. A miniszter rövid időn belül dönteni fog abban a kérdésben, hogy a délivasuti állomás nevét a javaslat szerint meg-változlassák-e ?
= Ma ,,Boldogság kalóza" c. filmregény a Városi Mozgóban.
Hármas Jubileum. Kist János pa-csai szolgablróságl első osztályú altiszt Nagyboldogasszony napján Unuepelto szolgálatának 25 évos, házasságának 25 es életkorának 50 éves Jubileumát.
1860-1930.
Nyári divatáruk
mélyen leszállított árban.
SINGER
divatáruház.
Két hét alatt három nagy pénzhamisító bandát
lepleztek le Romániában
(Éjszakai rádiójelenlés) Kinpoling-ban a rendötség pénzhamisító ban-dlt leplezett le. A banda főleg ezer-leies bankjegyekel hamisított és elárasztotta azokkal az egész országol. Több mini 10 letartóztatás váriutó.
Pénzhamisító bandát leplezlek le Marosvásárhelyen is. A banda tag|ai: Gál/alvi Zoltán és Ferenc és Nóvák Mikály, kiket lelartózlaltik. Qilfalviék lakasún a házkulalás során nagymennyiségű hamis ezer-leiest, pénz-klisékct találtak Az a gyanú, hogy a banda laglai összeköttetésben voltak a kélhelc leleplezett brassói pénz hamisító társasággal.
— Utazási hlr. A Szent Islván hit alkalmával Budapestra utazó közönség részire augusztus hó I9-Ín kedden 23 óra 35 perckor a 21 l/a számú különvonat fog indíttatni Nagykanizsáról Bud.rpcsl DV re. Ezen vo nal f> óra IS perckor fog Budapestre érkezni auguszlus hó 20-án reggel. I
— Egy 18 éves leány halálos fürdése. Kg/ner József rábaszent-márloríi vendéglős feltűnően szép 18 éves leánya fürdeni meni a Kabába. Egyszerre a sebes ár elragadta és már nem tudták megmenteni, belefulladt a folyóba. Holttestéi csak órák múlva fogták ki.
Negyvenöt pályázó egy Állásra. Az újonnan szervezett paesai V-lk tanítónői állásra a kitűzött határidőig 45 pályázati kérvény érkezott be.
Claude Francé a „Boldogság kalóza" c. film főszereplője.
A fodrászok Ozletzárása Szent Istvánkor. A nagykanizsai borbély és fodrászmesterek ugy határoztak, hogy Szent Islván napján, szerdán egész nap zárva tartják üzletüket.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat mosl lakásberendezést Kopslein butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely. Király-utca 5.
Rádió legolcsóbban Sxabó György R<1<11<)-
laboraiorlumdban Fönt 3.. udvar
DösdrollunH ll/öon. nr kii/.. tuh pérMtlnlfe/ Jdotrenbe.
Negdöbbentö csoda
a Sugár-ut 2. szám alatt.
A világ legnagyobb élő csodá|a, a XX-ik század legnagyobb gondolatolvasó fenoménja tartja előadásait pár nap óta Nagykanizsán. E különös tehetség, aki a világ minden számotlevő ,nagyvárosát bejária és mindenütt csodálatot kelleti, csak néhány napig marad még Nagykanizsán. Ezt a rövid időt használja fel mindenki, aki felejthetetlen szenzációs élményt akar hallani és látni. Elővesszük igazolványunkat és ő anélkül, hogy lálná, megmondja vezeték és keresztnevünket, felolvassa nálunk levő bármely irat tartalmát, feltárja zsebünk minden rejtett titkát. Az ember egyik bámulatból a másikba esik. Feleielei preci-zek, találóak. A négyszemközti külön beszélgetés során felidézi az Ön múltját, elmond|a jelenét és pontosan tájékoztatja jövőjéről. El ne mu-I issza tehát senki e rilka alkalmat és keresse fel e csodalényt és beszéljen vele. A csekély belépődíj nem áll arányban az általa nyujtottakkal. látható naponta reggel 8-tól, folytatólag este 8-lg Sugár-ul 2. sz. alatt. (=)
ft&

(RővIditAaek) H — hírek, köigaida-Bég. rtangv. — hangverseny. E — előadás Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — xene. Mg. — mezőgazdaság l!j. - Ifjúsági előadás. F — felolvasás. 0 — gramofonzene. Ib — Jazz-banX K — luibaré. nZ. — oepazerü zene.
Augusztus 19 (kedd)
Kudupest 8 20 Tábori mise a Vérmezőn. Ulána H II 10 Nemzetközi viijeliőnolgá-lat 12 Déli harangszó, ldójárás|elentés. 2.0.5 Hangv. 12.25 H 12 35 A hangv lolyt.
I Időjelzés, vlailáajelenléa. 1 30 H 3 Piaci árak. 3.30 Meseóra. 4.41 Időjelzés, H 5 F. 5.3 • A magyar clmbalomötös hangversenye, fi. -0 Eucharisztikus hrtdoló kőrmrnet s Dunán. Helyszint közvetilés. 8 Az Opers-ház tsglstból alakult zenekar hangversenye 9.15 Idijelzós. H. Uiána (}. hanj<v Közben Időjárásjclen és Majd cigányzene.
Bécs II Hangv 13 O. 1530 Hiugv. 21 05 Vidám est.
Milánó 17 O. 19 31 Z. 20.40 Kamara Z. 21. 0 Szimf. hangv.
München 16.25 Zongori|áiék. 17 15 Tea Z. 18 45 Z.
Prága II 15 Q. 17 Rádl^zenekar. 19.35 Színjáték. 20.30 Z. 21 30 Zongorajáték
Róma—Nápoly 17.30 Zene. 21.02 Zenekari hangv.
Varsó 16.15 0 18 7.. 1920 Q 20.15 Opera I;.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORJELET
Vasárnapi sporteredmények
Nagykanizsa, augusztus 18 A vasárnap sportjából Nagykanizsát az itt vendégszerepeli Keszthelyi Törekvés futballcsapata és a kerékpáros csillaglurában résztvett kani zsai kerékpárosok szereplése érdekli különösebben. A Nagykanizsai Kerékpár Egylet tagjai várakozáson felül jól abszolválták a távokat és többen helyezéseket érlek el. Futballban a túrák dominálnak, bár itthon is voll néhány mérkőzés szezonelejei formákkal. Vizlsportok és a kaposvári magyar—jugoszláv tenniszver-seny, valamint a Nagykanizcal ZTE és a Pécsi AC Bakay-serleg teniszversenye a többi esemény. Eredmények:
Futball
Ferencváros—Polgári TE 6: I (0:1) Pozsony.
Nemzeti—SC Ruttka 6:0 (2:0) Rullka.
Vasas-Ungvári MTE 3:1 (2:1) Ungvár.
BAK TE—ÉSE, Slován komb. 3:2 (1:0) Érsekújvár.
É. Magyarország—CsAF MLSz— FUleki kertllet 4:2 (2:0) Losonc. Bástya—SzTE 6:0(1:0) Szentes. Budai 11—Unió SF 3:1 (1:0) Fiume.
Kispest—Eszéki Slávia 4:1 (0:1) Eszék.
Újpest—Megyer FC 14:1 (6:0) Újpest.
Somogy—Dombóvári VOGE 6:0 (3:0) Dombóvár.
Sabárta—Pécs-Baranya 3:0 (1:0) Szombathely.
Attila—DAC, PTK komb 2:0 (1:0) Miskolc.
Bocskay—Postások SE 5:2 (4:0) Debrecen.
III. ker.-Pogon 2:1 (0:0) Lern-berg.
Vlxlpóló
UTE-Prágai komb. 3:1 (2:1) Prága.
Pécsi AC—MAFC 2:1 (0:0) Pécs.
III. ker. TVE—MTK 4:2 (2:2, 2:2, 1:2) Magyar Kupa elödönlö.
l/sxás
Magyarország uszóbajnokságai során vasárnap a következő bajnokságok sorsa dőlt el. Toronyinüugró bajnok: Vajda 111.22 pont. 800 m. gyorsúszás: bajnok v. Halassy Olivér. 100 m. hátúszás: bajnok Nagy. Károly UTE 1:132 mp. 100 m.
gyorsúszás: bajnok dr. Bárány Islván MESE i :00 6 mp, 2. Wannie András SzUE 1:01 mp. 100 ni. hölgy gyorsúszás: bajnok Tóth Lonka MUE 1 .16 2 mp. 4X100 \'»■ hölgy gyorsúszó staféta-verseny bajnoka: MUE (Tóth II., Takács, Kraszner,
vele MAC 15:39 tnp. 200 m. gátfutás: bijnok Somfay MAC 25 4 tnp.
Tennlsx Magyarország —Jugoszlávia 4 . I.
Kaposvár, uugusztus IH A szegedi vereségért hatalmas revánsol sikerüli venni a jugoszlá-vokon. Győzelmünk már legnap is valószínű voll >1 párosban aratóit győzelem ulán. Az első meccsre Krepuska és
1930. augusztus 13.
Elvűnk i Mindig a legjobbat legolcsóbban I
«
Fenti jelmondattal és védjeggyel szállítja 1865. óta
fennálló cégünk az elismert legjobb minőségű
kelengye vásznakat,
amelyek elpusztíthatatlan minőségük miatt nemzedékeket élnek tul. Tartóssága és olcsó ára miatt tehát minden gondos szülő Schütz vásznat vesz.
Aru&áx.
Tólh I.) 5:464 mp. 4X200 m. olimpiai staféta: bajnoka a Szegedi UE (Borosa, Mihályfy, Wannie, Wannie II.) 9:574 mp.
MlétlKa Magyarország atlétika: bajnokságai során 100 m.sikfutás: bajnok Sugár UTE 11 mp. 800 m. síkfutás: ba|nok Barsi BBTE 1 :57 6 mp. Távolugrás : bajnok Balogh MAFC 734 cm. (bajnoki rekord). Oerelyvelés: bajnok Szepes MAC 64 60 m. Rudugrás: bajnok Király MAFC 380 cm. (bajnoki rekord). 5000 m.: bajnok He-
Kukuijevlcs állott fel s Krepuska végig kezében larlva a játék irányítását, fölényesen nyert .-Krepuska Magyarország—Kukul-jevics Jugoszlávia 6:1, 6:1, 6:2.
Most már 3: l-re vezetünk s az országok közölli viadalt megnyertük. Takdts Magyarország—Schtiffer Jugoszlávia 3:6,6:2, 6:0,6; 3. Ezzel vége a második jugoszláv— magyar nemzetek közötli viadalnak,
győzött Magyaroszág 4:1 arányban.
Kerékpár
Kerékpáros cslflagtura
711 résztvevővel igen nagy sikerrel zajlott le. Nekünk különösen a kanizsai versenyzők eredményei tetszenek, akik 1—77-ig mindenféle helyezésben benne vannak. Igy 4. Jakse Vilmos Balatonmagyarod 22 13 km. 6. 1270-3 pont, 7. Zsák László Nagykanizsa 2264 km. á. 12094 pont, 12. Mdrkusz László Nagykanizsa 21-99 km. á. 1134 4 pont, 17. Büky Lajos Nagykanizsa 20 88 km. á. 1033 pont, 18. Varga László Nagykanizsa 20 88 km. á. 1033 pont, 19. Valentin Ferenc Nagykanizsa 20 70 km. á. 1018 pont, 20. Balogh István Nagykanizsa 20 73 km. á. 1018 4 pont, 32. Vágó László Nagykanizsa, 33. Hermán Oyula Nagykanizsa, 34. Szakacslcs Ferenc Nagykanizsa, 35. Káplár Gáspár Nagykanizsa, 36. Nagy Lajos Nagykanizsa, 37. Domlnkó István Nagykanizsa, 42. Papp Gyula Balaton-magyarod, 49. Rellhoffei Ferenc Nagykanizsa. 77. Hircz József Nagykanizsa.
Nagykanizsai lövészek a dunántuli kerületi bajnoki
versenyen
Nagykanizsa, augusztus 18 A kerületi lövész csapatversenyt a Move Zalaegerszegi Sport Egylet II. csapata nyerle meg és ezzel harmadízben és véglegesen elnyerte a honvédelmi miniszter vándordíját. A kerületi bajnok Szigethy Tibor lett, mig a kapáslövést Lukács Sándor nyerle.
T«ra4iyttu4e
Buza tszl. 50 fin., dt. 50 m. és a rozs 40 fill esett.
U| buxA tUuv. 77-m 17 /0-18 10. 78-M 1790-1830. 79-ea \' 1880—1850, 80-m 18 10-18 60, dunánt. 77-eí 17 00—17 30. 78-as 17 10-17-50, 79-ti 17 30-1770, 80-iJ 1740-1770, u| toxl 1071—1125, Uk árpa 14 50-14 75, aBrárpa 17-00-18 00, ub 16 55 — 16 75, tenstrl Uit 16 50-17 00. dnnántnll 16 40 I700.repoa 57 55-57 80, korpa 9 60 9 80
Üzletáthelyezés
Értesítem i. t. vendégeimet, hogy Keszthelyen, a Hungária szálló melleit 65 év óta fennálló url és női
fodrAszQzletemet Kossuth Lajos-utca 26. sz. alá (Eszes divaláruházzal szembe) helyeztem át s azt a mai kor igényeinek megfelelően hiegeniku-san rendeztem be. •Szíves pártfogást kér
Laskay István
>811 fodrász.
A Menyasszony divatáruház
eddig még nem létezett olcsó árak mellett
megnyílt az uj helyiségében.
Koréin lenő
Saját érdekében jfijjön el és tekintse meg.
Menyasszony divatárnház Nagykanizsa, Központ szálloda épület (Kéictillao vált Mfii)
1930. >UgU8ltU8 19
ZALAI KÖZLÖNY
Ne várjon! Hanem most ragadja meg az alkalmat és szerezze be ruházati cikkeit, mert
gfmHHHIHBHilHHI összes raktáron levő áruinkat mhiicÍIÍiiI* -^aumac
~ ---- hihetetlen olcsó áron ClfllUSIIIII Knl
Kisfalud! ét Krauiz divatnagyáruháza az Arany Kakashoz Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21.
Eladásra kerülnek elképesztő o les fa áron szőnyegek, sezlonterltők, bútorszövetek, garnitúrák, damasztáruk, selymek, férfi és női szövetek, mosóvoálok stb.
Kanizsai atléta is indul a szentistvánnapi országos bajnoki versenyen
Vasárnap lesz a kerületi atlétikai
Nagykanizsa, augusztus 18 A nagykanizsai Zrínyi Torna Egylel kebelében, mint jelenlellllk, a kanizsai atlétika reneszánsza kezdődött. Atlétáink szorgalmasan dolgozlak és nem maradt téllen az adminisztratív vezetőség sem, ui»y hogy vasárnap délután már a kerületi versenyeket rendezik a nagykanizsai Zrinyi-pályán.
A kerületi allellkal verseny programja (lévén ez a verseny egyúttal a Sleier Dunántul allellkal versenyek válogató mérkőzése) a délnyugati kerület Intézkedése folytán uj szám-
verseny Nagykanizsán
mai bővüli. Lesz pedig ez a szenio -versenyhen a 100 méteres síkfutás. Lesz ezenkívül helyből magasugrás és helyből lávo,ugrás is. .
Tiszleleldijikat adtak: a 6. hon véd gy. ezred, Gyömörey Islván országgyűlési képviselő, a ZTE elnöke, Schnitier és Göndör ékszerész, Herényi ékszerész, Ktigler ékszerész és a ZTE.
Itt említjük meg — mint a ZTE-ben folyó allellkal élet mgy eredményét — hogy Vass Oyörgy a sztnlislvannap! országos ba|noki versenyeken 150U méteren indul a ZSE S\'lneiben.
A Zrínyi 1930.
évre megnyerte a Bakay-serleget
Zrínyi Torna Egylet-Pécsi Atlétikai Club 3:2
Nagykanizsa, augusztus !H Legutóbbi számunkban közöltük, hogy a Zrinyi T. E. vezetősége a 17-re kitűzött Bakay serlegmérkőzést a pályák használhatatlansága miall elhalasztotta s erről a védő Pécsi Atlétikai Clubot sürgönyileg értesítette. A pécsi csapat azonban a sürgöny vétele előtt mái útnak indult s még szombat este megér kezelt Kanizsáta. A Zrínyi pályái azonban még vasárnapra sem készüllek el s igy ismét az NTE vezetősége sietett társegyesülete segítségére s szívesen ajánlotta fel saját pályáit a verseny lebonyolítására. A közönséget azonban a mérkőzés megtartásáról már nem lehelett ér-lesitenl. Igy Is szép számú publikum nézte meg az elejétől végig nivós és izgató küzdelmeL A Zrinyi győzött s igy a serleg védő|e 1930. évre a nagykanizsai egyesület. Ha a PAC győz, ugy a serleg örökre birtokában marad, mert ez lelt volna harmadik, megszakítás nélküli győzelme. A kanizsai csapat ezúttal nem voll favorit. Épen a főerősségekröl keringlek nem a legjobb hirek. Hogy mégis a helyi együttes győzött, annak oka az, hogy a játékosok teljes mértékben átérezték a verseny fontosságát s teljes erővel, teljes szívvel vívták meg minden számukat ugy, hogy a Zrinyi győzelme kétségen kívül megérdemelt s a 3 : 2-cs arány is tökéletesen fedi az erőviszonyokat. A részletes eredmények a következők:
Haiszer dr.—Ziegler 6:2, 4:2,2: 6 Haiszer dr. az első setben bombaformát mutat, ellenfelél valósággal
lehengereli. A> második set közepéig biztos gyóziesnek látszik, 4: 3-ig állandóan vezet, de a tréninghiány miatt kiadja erejét, ellenfele viszont belemelegedik a Játékba s a második selet küzd lemmel, a harmadikat pedig biztosan nyeri.
Bittera—Duiinszky 6:1, 6:1 Billera gyönyörű labdákkal gyóz. Az iramot állandóan lokozza s a lenli nagy gémaránnyal a második mérkőzés pontját megszerzi egye-sülelének. Délben a verseny állása 1:1.
Bittera—Ziegler 6:0, 8:6 Délután három órakor ismét Bittera áll fel a legerősebb pécsi versenyzővel. Az első setben megismétli délelőtti bravúros játékát 6 :0 ra győz I A pécsi játékos azonban szokásához híven csak a második setben „melegszik bele", s bombaül?-seivel nem egyszer ragadja tapsra a helyi publikumot. Ziegler már 5 : 3 11 vezet. Biztos győztesnek láiszik. Ahogy azonban Bittera kiégj in\'itett, sőt a vezetést Is magához ragadta, az valóban inponáló teljesítmény volt. A második setet s ezzel a harmadik mérkőzési a Zrinyi nyeri. Peterdy—Gaál 4:6, 7:5, 3 : 6 Ezt a számot gyönyörű technikával rendelkező pécsi játékos nyeri. Rutinos versenyző, valamikor félelmes ellenfél I A fiatal kanizsai játékos könnyen győzhetett volna, ha nem esik ezúttal is állandó hibájába : a lulkombinálásba.
Bittera, Haiszer dr.—Duldnszky, Gadl 6:2, 10:8
A méiközés második selje az
egész verseny legizgalmasabb periódusa. Etlől függött a mérkőzés sorsa! A nagy mu!lu és féle\'mes hírben álló pécsi pár eleinle csalódást okoz. Az clsó setet 6,-2-re a Zrinyi nyeri, a másodikban pedig már fölényesen 5 : l-re vezet. A pécsiek csaknem állandóan a pálya végén tanyáznak s onnan próbálnak meglehetősen erőtlen labdákkal operálni. A kanizsalak fölényesen inlézik el ezeket a hbdákat s biztos nyerőknek látszanak 5: l-es állásnál azonban fordul a kocka, a kanizsaiak egy pechséiiaután szinte öss\'.eropp.innak.
Semmi sem megy. A pécsiek kiegyenlítenek, sői 6 : 5-re a vezetést is megszerzik. 8 : 7-nél Ismét vezetnek. A két Ztinyi játékos azonban végre magara talál s belevág a várva várt finisbe : 8 : 8. majd 9:8 és a következő gémben 45 : 30 a Zrínyi javára. A sor. dönlő labda I Haiszer dr. adogal a pécsi Dulánszkynak, aki biztosan küldi vissza a Inbdát ugyancsak Haiszer dr.-nak. Innen ütlhoz kerül a labdi, ki nyesve, laposan Biiterára játszik. A kanizsai játékos élesen ül vissza a hátsó jobb satokba, ahol Dulán zky bek-handdel fogja, a labda azonban magas ivben kevéssel oldal uira repül. A drukkerek fellélegzenek s a publikum lapsorkánha kezd: a Zrinyi megérdemelten győzött I
Hiányzik a boletta Kanadaban
Jó a termés, de nem lesz ára a kanadai búzának
túlidon, augusztus 1H
(Éjszakai rildiújelentés) A kanadai praerle-tarlományokban az aralás meglehetősen előrehaladt, Maniloba környékén és egyes déli vidékeken a cséplés is javaban folyik. A szárazság és roz.ida ellenére is áltálában jó termés várható, bár északabbra a lermés még sokai szenvedhet az időjárástól. A tavalyi készleteket még 10O millió bushelre becslik, ami nagyban megnehezíti az értékesítést.
Ha aavaayn a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
ÍI-----------
Király-utca 21.
TŐZSDE
Az irányzat gyenge voll. Már a lőzsdeidő eleién erős kínálat mutatkozott Kőszén-részvényekben, az eladási megbízások állilólag Svá|zból eredtek. A kínálat erősen nyomta a részvények árfolyamat és ennek tiltása alalt a többi arbilrage papírok is némi gyengülést szenvedlek, amely körülményi a kantremin további eladásokra használia fel. Zíftat felé a hangulat megnyugodott, oz árlolya-mok árnyalati javulást mulatnak fel. Fixkainatozá\'ii papírok piacán a forgalom csekély, az árfolyamok nagyjában változatlanok.
Zürichi xarlat
Hírla 10-21\'London .\'5041/á, Ntwyork 11407l/i, Hrtlsnel 7190, Mllsno 26»3l/>, .vtartifrt 5400, Ainaludara 207 ll\'/i betűn 122 81, Wien 72-61. Sorta 9"72\'/i Prirt yu\'ii Varsó 67 70, Budapest tO-lt, U-I«rq 121/,, Buluue\'i » 06\'/l
VALUTAK
Angol L 27-75-27-90 lieigalr. 79-60-8000 Cenk. 16-83-1695 úsn k. 152-60 153 20 Uiuál 10-06-10-14 OcIJr 567 10-,\',69" 10 Francul. 2^-40 22\'70 rtüll. 2/9-30 230-30 Lengyel üJ-tó-64-05 Ltu i-36 340 Léva 412-418 Líra 29 70-30-00 Mlrkfl I35 8>-I36 4J Sorvég 152 60 153 20
i\'er.eth —■---■—
idilli. 80 30 83 70 svaid I. 110 60 .11-10 .vidk. 153 00 153\'cO
uevizAk AmiL 229-35-23005 Belgrád 10-11 :i>1« Berlin 135 98 I \'.fi 38 Brüsszel 79 57 79-82 Bukarest 8-3Í-3-40 Kopenh. 152 67 53 07 London 27 72 27-80 Madild 58 70-60 70 MUsno 29-81 2991 Nswyor 569 20-70 80 Oszló ISWS-153 05 Párt, ÍJ-38U4Í Prags 16-88-16-93 Szólta 4-11-4-16 Stockh. 153 00-153-40 Varsó 63-85 64-05 Wien 80-45-80-70 Zürich 110-73 11113
falha Us 4950, t:id9llsn 453 - fclsfl ■cndlt 1-26 -1-28, azalett 1-28-1-27, szedeti kösép 1-20—1-22, könnyű 114 -1-16, l-sd icndll öreg 1-16—1-20, ll-od lenJU (ke* 112-1 14 angol stildó 1-30 t-40, szalonns ugybin 1-64—1-68, zsír I 82 1-86, tius 1-40-1-72, nslnnnís I.\'lwrlíK 1-55-1-66
PEKK
.D* vitamin kés.ltmény.
Szabályozza az állati szervezet mész-sói- rgalmát, elősegíti a mészsók lerakó dáfát s fokozza az állatok ellenálló-kebe&ségét.
Vemhes állatoknál: elősegíti a magzat fejlődését és növeli annak ellen-állóképességét, különböző betegségekkel szemben.
Malacok, borjuk, csikóknál az angolkór kifejlődését meggátolja. Az angolkórt 3—4 hit alatt meggyógyítja.
Hízóknál: A lébzsugorodts kifejlődését meggátolja és azt angolkóros esetekben meggyógyítja.
Baromfiaknál: Meggyógyítja az angolkórt, tollrágást megszünteti, elősegiti a tojásképzódést, stb. Ára :
l/4 kg-os csomagolásban ...... P 1.60
1 „ „ kg. ként P 6.—
5 „ .. „ P 6.50
25 .. .. P 4.80
és 20/o forgalmi adó, eredeti gyári plombált crim.\'golásban helyt Nagy-knilzsa Kapható :
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya és növényvédőszerek
kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A biróság mellett Telefon: 130.
Minden csomaghoz részletes használati utasítás.
Jl___
APRÓHIRDETÉSEI
A> awútitriSetésali dl)a 10 M »!>»*»> Mln i-n Itt shbi uo dfj-i * tíiL Vaaér- «• ünnepnap lü áz\':J 80 fillér, mlmlea .SstMit aió dija 8 flll. Szerdán í» pétieken 10 szóig au fillér, rr.iodrn loribM «ó dl| i 6 fill. Cmilfl ■ ültodtn vastagabb . . !fl!/>t álló ezó kft szé.iak azámlV tit.ii. Ai-á.l La/eAÓknek 5ÚUa engedmény.
Hlrlf«téé«fc II 1114) psngft
ntut a fitten! tncn hSnvvoléia, «zr4r-lé*é» nófjwtf
s> I £ r> • I I i I B n <l> I
Férfi és n/.l rnha és k.ibát növelek hihetetlen olcsó átuslllia Klslaledi ós Krauiznál. 39M
A Nagyfa ■nlllsai Kaaalnó vendégót ér. kávéházi üzemét bérfceadta Az Itás-beli a|4nlilnk I)r Rzpoclt Aladár ügyvéd ltodá|áben Cengery ttl 7 ) idha ók be lolyó hó 23-ig. altul a feltétetek li megtudhatók F.lnöktég. O 6
l \'2». Px 2Í9 :. sz 1929. vglti 351. az.
Árverési hirdetmény.
Dl. Morvái Béla lliudapest, V , Kainiin utca 21) tlgy\\éd állal képvlsilt llollierr— Stliranlz C\'áytnn Schulll Magyar Gépgyári Müvek R T. kérelmire éa lavára 21U1 pengő Vövrlelí-s és Jáiu\'éksl elejéig a budapesti klr lötvényszék 1929 évi Ili (\' 4 1 !I32 h/ámu végzésével elrendel! kielégítési végieltajlás l.,lyUn végrehajtást a/envedó ól leloglsll 2320 1\' becsérlékü ingóságokia o lelenyri kir. járásbíróság lent\' sí\'mu végzésévrl az Átverés elrendel Ivén, anr.ak sz 1908 évi XU. I. c 20 §a alapján frrilirt, valatninl zAlog)ogoi s/erzell más foglailat\'k |avira is Blnok *ieulg>ötg\\ön, a Szekeres Péler-léle Jren há/lelken leendő megtartására határidőül 19.10. évi augusztus hó 30-lk napjának délután Vil órája lüzetik kl, antikot a bltótisg leloglsll egy gó/csépló lokomobll, egy csíplóázekléity, hévét, elevAloi (kaza lozó) s egyéb Ingóságokai a legtöbbel ígérőnek készpénziiietéa ellenében, eielleg bcrssioti alul Is el logoin adni
Lelenye, 1930. évi augusztus hó Sén.
Dr. Váró Pál s. k. «"_kit bltúságl végreliajtó.
értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség liecscs tudomására hozni, hogy a Szent l.tikács l\'Ordrt RT.
„KRISTÁLY"
lorrás és Uditő ásványvizének fóleiakaiál átvettem.
KitUnö borvíz, üdit, gyégyitl
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel 4013
WEISZ IGNÁC
azikvl/gyátos és törtakiára
Nagykanizsa, Horthy Mlklóa-ul 25.
Telefon IOI. Telelőn
m eisseni
o«Ma.T»j—ÉJ—............un
rakonitzi
gyönyörű modern
cserépkályhák
fehér és szines
klol<«lb«n I. legkiválóbb mlnö-■ éQben, in^iilncm
a rendes ár feléért
kaphatók, mig ai alkalmi vételből származó kéaxlet tart
Sartori Dszlír Utódánál
K líly-Dtta 39. lelifoi 362.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17709/19:50.
Versenytárgyalási hirdetés.
A Vécsey Zsigmond-utcai iskola körüli utcai gyalogjárda építésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Ajánlatokat az ajánlati feltételekben megadott címzéssel 1930. augusztus 28-án déli 12 óráig a v. mérnöki hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
Ugyanott a kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és beszerezni lehel.
u„ Polgármester.
novns jísef fs hm
Király utca 45. Telelőn 2 21.
Készít;
vízvezetéket és csatornázást kedvezi Hietéal leltetelek mellett.
állandó raktár klllnniéla 5 IU,dí,»ob» b.r.nd.tréiakbtl.
3426/1930.
Tárgy: Adófizetés iránti felhívás.
Felhívás.
Felhívjuk mindazon helybeli lakós adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyó év lll-ik negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert e határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsán, 1930. augusztus hó 16-án.
Polay s k
4320 v számvevő
1930. augusztus 19.
cassandra
magyar okultlsta a tenyér vonalaiból megmondja múltját, jellemét, jövójél. Fényképről vagy pár sor tintával írott kéziratból bárki jellemére pontos jellemrajzot ad pár perc alatt Postán beküldött kéziratokra Is válaszol. I darab jellemrajz vagy Horoskop ára 1 pengfl. Egész nap logad Bagolapánc község Ul> 10. biz, reggel 8 tói este 8 lg! srr Folyó hó BO-én uloljá-. I
KÖLTÖZKÖDÉST
és árufuvarozást vidékre
TEHERAUTÓVAL
olcsón vállalok. Legjobb személyautóimmal
olcsón fuvarozok.
B E N C Z IC
Csengery-ut 27. ím Teleion: 5S3.
A nagykanizsai klr. Járáabhóaág, mint telekkönyvi hatóság.
5463/1930. tkv. sz
AnrerÉil hlrdMtf mui.
A Nágykanizsai Takarékpénziát R T. és csatlakozol! társai végrehajtalóknak Kiss Anná térj Benkő istvánni végrehajtást szenvedő ellen Indiloll végrehajtási Ügyé-ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi I.X l-c. 176 §-a alapján elrendeli az u-ahD Árverést 710 l> tőkekövetelés, ennek 1929. évi julius hólól táró I20;o kamatai. váltóul). 75 P köliaeg, 650 P. ennek 19:9 Jt.nlti-. hó 7 lói Járó 120 0 kamalai \'»\'o vállodtj és 74 P 78 fill. költség, 2000 I\' ennek 1929. julius hó 20-tól Járó 120a |ta-matat, >/»oo váltódl|. 214 RM0 flll. költség megállapított per és végrehajtAal éa az árverési kérvényért erutta! megállapitolt ICO P költség behajtása végett, a nagykanizsai klr. JárAtbiroság ierülelén letó. Nagyka nlzsa városban fekvó a a nagykanhsai III. szljtvben 121. hrsz. ház. udvar, ken Ingatlannak végrehsitást aienvedö netén álló la réaiére 750 P, az u o. 4678. hrs< tét a slposdombi dűlőben ugyanannak nevén álln 1/4 részére 175 P, tts u. o. 7»tí\'i. sztjkvben 37"8 htas alít! foglalt Ingal lannak uoysnannak nevén átló 1 a részére 20\'J P kikiáltási áilMn és pedig a í627.904. sz. véfcré scl I.aj-I Anna özv. Kiss Bol-dlzslrné javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti ^zolgalml jognak teiinlaitásá val, s amennyiben fenti Ingatlanokra s szolgalmi iog fenntartásával a szolgalmi Jogol megelőző lehetleielek fedezetére m\'g-tllapltott 10 000 P-éit be nem ígérteinek, ai Atveiés ItalAlvtalanná válik éa az litgal lnr.uk a szolgalmi Jog frnr.lariása nélkül bocttáltati.ak a kitlizöh napon árvetés alá
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a kir. Járásbíróság hivatalos helyiségében (lgaivágtlg\\ I palota, földszint S. ajioj tneglartásáij 1930. évi szeptember hó 4. napjának délolótl 10 óráját tOzi M és sz árverési leltételekel az 1881 : LX l e l.\'O. tf n alapján a következőkben állspilla meg:
Az árverés alá kerülő Ingatlanokat és pedig a 121 hraa. ingatlan! a kikiáltási ii (elénél, a löbbll a kikiáltási át kélhirua-ilánál alacsonyabb áron nem adltat.\'-k el.
Az átverelnl szándékozok kötelesek bá-nstpénzlll a kikiállási ár iOVr-ál kési pénzben, vagy az 1>81 : LX t c. 42 § ában meghatározóit árfolyammal számított óva dékkéjtea érl.\'kpaplroaban kiküldöttnél letenni, vai:y a bánatpénznek előleges bírót leiéibe helyesésétói klálliloll ellarnervényl a kikoidöl\'nck átadni H az áiverésl fellé teleket aláírni. (1831 : I.X. I. c. 147., 150 . 170. §8. 1908: XLI. I. c. 21. 8 )
Az akt az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet letl, ha többel Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki-kiállási ár százaléka azerlnl megállapitolt bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. e. 25. §.;
Nagykanlzia, 1930. évi julius hó I. napján.
Dr. Sarlory s. k kit |bltó.
A kiadmány hiteléül : Szóllóay s. k
4.0\' \' ltodiuiit
ZALAI KÖZLÖNY
Krámer Zolián
régi Uzlelhelyisécéból Kazinczy-utca 3 irAm aiá költözött, körei az uj postához Árutaklárál most o I minden elfogad ható árrn árusítja el.
Egyaa otkkak félérnél lé Jl.l oloaábbaikl
Ssflnyagnk, bulors-övetek rendkKill olcsó árban Klilaludl és Kiaus^isl 3954 Ctudó 15 drb anierikai léhét l.evho-n 10 (i I hetes csirke i dtff \'f 3,-2\'{0. IIJ OergályJózjet. pályeugvar.vfzlBz. 4280 Káalsatilg. és tanoncok Jeivéletnek Doroghy KAImAn sülóniesteinél Kiikanlzia, (Irszágul 82. — Ugy.-,nőtt sillcményklhordó felvételik. 42f6
Egyszobás, konyít la lakás kiadó Zrínyi Mikit s-u 16 4319
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik feiijthe-lellen férjem, illeive rokonunk Kolozmw ári Öd.1 n
elhunyta alkalmával a lemclé-sen való megjelenésükkel fájdalmunkat enyhiteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás köszönetei.
A gyászoló család.
Varga Nándor
modernül felszereli saját műhelyében
mos, fest, tisztit ét
plilléroir.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabáluk festése már 8 I\' lói, féift, nfii ruhák legolcsóbb árban lisziitlalnak.
Oylljlőlelep:
Kazinczy u. 8.
üyátlelzp .
Hunyadl-u. 19
KODAK BROWNY
fénylié|iezigép
dupla lencsével . . Pengd 23-
KODAK roll filmgép
Pengő 38-— . 4B--. 30- -. 80*—
4 X 6-5 cm.
duplalencsével .
6 9 cm.....
dupla lencsével . . „
8 havi réazlstrel
Agfa, Zeissj Voigtlttnder gópek.
Amatőr mnnkát olcsón vállalok!
Szabó Antalp0 "
fényképészeti szakQzlet.
Nvomalotl ■ Oélntal Nyomda és Lapkiadó VálUIMntl Nagykanizsán. (Pclelös Ozlr+zsríiA • Zotal Kíroly.)
70. évfolyam 188. szám
Nagykanizsa, 1940. augusztus 20 szerda
Ara 1 6
ZALAI KOZLMT
Sjartcntfata fa IMWiiM i IM 1 Bla
Keutbcljrl MkkUdóbhr.Ul K«Mth U)on. 32.
POTiTTTKAT NAPTLAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BMnW án: trj bór. • ptmgl Teleloo : NifjklnEu 78, Kcttthtly 1
Szent István
Az ezeréves Magyarország jelenlegi szllk halárai közölt legnagyobb királya emlékéi Ünnepli. A legnagyobb voll Szent István. Nemcsak azért, mert örök időkre szóló államiságot adolt nemzetének, hanem azért is, mert Krisztus hitének varázsát hintette el népei közölt. Azét a Krisz-lusél, akinek hatalmát a poklok kapui sem dönthetik meg.
Mai, szomorít helyzetünkben éppen a fenti két tényező: az állaaiisag és a kereszténység képezik jövönkbe veteti hitünk két legerősebb pillérét. Szent István bölcsessége, amikor a magyar szent korona királyságát intézményesen megalkolta és ország-nagyjai által törvénybe iktatta, ezer-évnél tovább látott előre. Tudta és érezte, hogy néptörzsekből összetákolt ország csak akkor nem hullhat szél, ha van egy eiö, ami azt mindörökre összetartja. Ez az erő egész törté nelmi életünkben, a mindenekfelelt álló, a szent koronában látható formában érzékelhető királyi halalom és tekintély volt.
Maga a királyság intézménye azonban nem biztosította volna ezeréves femnaradásunkat. Legfóképen azért nem, mert a Keletről-Nyugatra érkezett magyarság, egymással hom-lokegyenesen ellenkező világnézlel ütközőpontjába került. A pogány magyarság s a nyugaii népek kereszténysége csak ugy tudlák a civilizációt fentarlanl, fejleszteni és megtartani, hogy közös alapra helyezkedve, a magyarok keresztényekké lellek Az egyelemes európai kultura örök szerencséje ez.
A Keletről Jövő állandó pogány támadások cél|a nem a puszta országhódilás voll, mint inkább a keresztény világnézlel tökéleles megsemmisítése. A Keléiről jött csordák semmiféle áldozattól nem riadtak vissza. Nem mondjuk, hogy az európai keresztény országok nem jöttek segítségül keriszles hadaikkal, de hogy a kereszténység és vele a nyugati civilizáció nem bukóit el, ez legelsősorban a mi érdemünk.
Vájjon gondolnak-e erre a .Gloire" nemzetének fiai? Tudják-e, hogy mindazt, ami a mai müveit Európában megvan és ériékel jeleni, mi védtük, mi mentellük meg? Átérzik-e, hogy Szent István nemcsak nekünk, magyaroknak a legnagyobb királyunk, hanem Szent István államalkoló, századokra előrelátó zsenijJvel és hiltéritésével az eg^sz müveit világ becsülését már a maga idejében mindörökre kiérdemelte.
A mai Szent István napja nekünk, keresztény magyaroknak kétszeres ünnep. Kétszeres azért, mert ez az év a nagy király liának, a magyar ifjúság tündökletes ragyogású örök mintaképének, Szent Imre hercegnek is jubileumi éve.
Az idő végtelen távlatának horizontjáról szemlélve az ezerév előili
eseményeket, szinte döbbenetes erővel hat reánk Szent Islván hatalmas koncepllója: a dunai magyar állam megalapítása és a kereszténység behozatala. A pogány világnézlel Rajta, Általa ilt örökre elbukott Csodálatos fényében máról-holnapra tünl fel a világ megváltását jelképező kereszt.
Ennek a keresztnek árnyékábin szüléiéit éi nőit fel az ártatlan magyar illuság liliom tisztaságú patrónusa, Szent Imre herceg.
Egv nép, kinek Isten a kegyeltjei közül egyszerre két szentet is adolt, az egész világ csodálatára és szim páliájára méltán tarthat számot. A mai kettős ünnepen mi nem i» alamizsnái kérünk a nagy népektől, hanem ciak örök jussunkat követel-
jük az ezerév jogán.
A harangzugások közepelte, amikor a dicsőséges „Szent |obb"-ot az ország káprázatos pompája veszi körül, hivő lélekkel, bizakodó magyarsággal kérjük az ég Urál, hogy küldje el közénk legnagyobb szent királyunkat mégegyszer törvénynapot tartani, tegyen igazságot és adassa Vele vissza a mi elrablott bérceinket.
Es most, amikor az ünnep felemelő áhilala elfog bennünket, ereszkedtünk lérdre, kér|ük az egész magyar ifjúság nevében Sient Imre herceg közbenjárását is királyi atyjánál és hingozzék fel mindnyájunk aik n esdeklő zsolozsmánk szava: „Hol vagy Islván király, Téged magyar kiván gyászos öllözetben Te előtted sirván" I Kozáry Jenő
„A nemzeti élet a jelen minden nehézsége ellenére a feltámadáshoz fog vezetni"
— mondotta gróf Belhlen István a pápai legátus liszteletére adott dezsönén
Hudapest, augusztus 10 (MTI) Bethlen István gról miniszterelnök és felesége ma délben 2 órakor a miniszterelnöki palotában dc-jeunert adlak Sincero biboros pápii legálus liszlelclére A dejeuneren a miniszterelnök egyebek közöli ezeket mondotta:
— Biboros Legálus Ur! Magyarország tudatában van annak az ériékes támog ilá.nak, amelyben évezredes fennállásának századain kérésziül a Szenl Szék részéi öl r/ázesllll. Hozónk ma /\'< a keresztény hit szilárd alapjaira támaszkodik és éppen eiért nagyon megbecsüli a Szent Székkel olyan szerencsés módon megalapozott jóviszonyának kimagasló fontosságát. A keresztény vallásban és őszentsége jóiiidulatábnn Magyarország Igen értékes támaszt talál: abban a rendíthetetlen elhatározásában, hogy kl fog tartani a nem zetl élet ama utján, amely végül Is a jelen minden nehézsége ellenére a feltámadáshoz fog vezetni.
Sincero biboros a miniszterelnök
felköszönléfére hosszabb beszédben válaszolt és ezeket inondolla:
— Kegyelmes Uram! A Szentatya legjobb emlékezetében tarlja Excellenciádnak ünnepélyes láloga-lásál és megbízott engem, hogy megragadva ezt az alkalmai és pil-lanalol, kifejezésre juttassam Excellenciád előli az ö megkülönbozlelelt megemlekezését, különös jókívánságait és áldását.
— Kegyelmes Uram! Mikor Ma gyaiorszng föld|ére léptem, nagy erővel támadt fel bennem az az óhaj,"hogy lészlvehessi-k a Szenl Imre jubileumi év valamennyi ünnepségén. Látom, hogy Magyarország népe egészséges, erőteljes és csüng a .Szentszéken, megérdemli az égi áldást.
— Kegyelmes Uram! őszentsége jó emlékezetében tarlja és sohasem fogja elfelejteni, hogy\' a magyar nemzet milyen szolgálatokat lelt a kereszténységért és a keresztény civilizációéri
F.zulán Sincero biboros poharát Horthy Miklós kormányzóra, mini na nemzet megmentójére" és a kor-manyelnök egészségére ürítette.
Beismerésben van a letartóztatott miniszteri osztálytanácsos
Budapest, augusztus 111
A letartóztatott Ktauschek Rezső miniszteri\' osztálytanácsos beismerte, hogy Lilikéiül 5000 pengői kopott ajándékba, de azzal védekezel!, luigy l.ittke csak barátságból (!) adla neki az ajándékokat. Lilike ezzel szemlén azt állította, hogy 125 üveg pezsgőt és sok ezer pengőt adolt az osztálytanácsosnak, aki felületesen ellenőri! le az építkezéseket.
Bogdűnffy és Gerlóczy épilészek kihallgatását még ma is folylallák. A belügyminisztérium elrendelte, liogc vizsgálják felül az összes halósági építkezéseket, amelyeket Bog-
dánffy és Gerlóczy végeztek.
*
A belügyi épilkecési visszaélések bűnügyével kapcsolatosan ma délután egész társzekérre való iratot száiliiollak az ügyészségre.
Fegyelmi egy szegedi őrnagy ellen
Hugnpest, augósztus IU A Magyar Távirati Iroda jelenti: Hivalalosin közlik : Szegeden Horváth Antal őrnagyot felettes hatósága szolgálati szabálytalanságok mialt fegyelmi eljárás alá vonta. Miután ez az Ugy jelenleg kivizsg lás alatt áll, hivalalos részről egyelőre közelebbi részleteket nem közölnek.
Letartóztatták a dunaföldvári főjegyzőt
«l»aiRéUaek miatt egy adóellenőrről egyOtt
SzokHzárd, uugusztus 10 (Éjszakai rádiójelentés) Dr. Huber Feienc duiiaföldviri főjegyzői, ki ellen fegyelmil folytatlak, ma a szekszárdi vizsgálóbíró hivalali visszaélés gyanúja minit Nagy János fogyasztási adóellenőrrel együtt letartóztatta. A főjegyző az adóellenőrrel a jogtalanul felvett pénzeken megosztozott.
A Szent Imre jnbtlenmi fő-flnnepségek
Hudapest, augusztus III A Vérmezőn ma reggel tábori misét mondott Sincero biboros legálus. A hivők lizezrei vonullak fel a Vérmezőre és megjelenlek a tábori misén az ittarlózkodó külföldi bíborosok, egyházi és világi előkelőségek, a főhercegi családok, a kormány, a parlament tagjai és a társadalom minden rétegén, k képviselői. A szentmise végeztével a pópai legátus magyar nyelvll szentbeszédet mondott és pápai aldast oszlóit. Ezután az eucharisztikus nagygyűlés! tartották meg, amelyen Serétli Juszlinián hercegprímás is beszédet mondott. Ugyancsak délelőll az ünnepi csarnokban megtartották a nemzetközi eucharisztikus kongresszust, amelyen Apponyi Albert grof latiiinyclvü megnyitó beszédei mondoll.
Majd egymásután tarlotlak előadási ííz Olláriszenlségiől más és más szempontból foglalkozván az egyház és katolikue vallásé titokzatos misztériumával, Bourne weslminsz-teri érsek, Angolország bibo.ros-piiinása, Piff! Gusztáv Bécs lierccg-érseke, Fuulhuber Mihály müncheni érsek, lltond Ágoston pózent érsek, Lengyelország biöoroshercegprimása Lavitranó Alajos biboros palermói érsek, majd Seréili Ju zlinián heiceg-pnmás felolvasia Frühwirth András kardinálisnak az anyatzenlegyház kancellárjának levelét, amelyben Ma-gyaiorszáj.\'o: köszönti a nevezetes jubileum alkalmából.
Ezután Sincero kardinális szólalt fel. Az „Oltáriszentség mint hitünk diadala" ciinen lartolla meg rövid elő\'idásál. \'
ZALAI KÖZLÖNY
1930.
ember borzalmas halálos katasztrófája a Dráván Berzence és Góla között
Megrendítő jelentések a molvai búcsúsok tőmegkalasztrófÍjáról a megáradt Dráva közepén — Eddig nyolc holttestet találtak meg nem kapott a 60 emberrel felborult csónak
Élel-halálkűzdelniek Semmi segiiséget
A részeg révész, aki a tragédiát
fjzálonytól
Nagykanizsa. augusztus 1!) Borzalmas csónakkat.isztróf i tortént Berzence és OMa községek között a Dráván, mf\'vnek 30, más jelentés szerint 41 halálos áldozata van.
A páratlan mérelü szerencsétlen ségröl a gvékénvesi és benencei tudósítóink jelentése alapján a következő meeráző részleteket adj\'ik :
Nagyboldngnsszonv n^piín korán reggel Zddlya és Répásszállási Dráva-menti községekből, melyek most jugoszláv megszállás alalt vannak, nagyobb csoportok mentek ál a Dráva túlsó partján levő Mviva községbe,
a hagyományos Nagyboldogasszony napi búcsúra. Zdálya és Rép\'sszállisj községek a Dráva balpartjin terülnek el. Mindkél helység kisközség, néhánv száz lakóval. Zdálván horválok, Répís-szálláson magyarok laknak
A révésrek cgvmásulán hordlák át a búcsúra igyekvő falusi emberekel, köztük egész családokat. Miután a Dráva az utóbbi napok bőséges esőzései miatt hatalmasan megáradt, amihez a flá:erországi hegyekben történi erős hóolvadás is járult, a csónakosok a regceli átkelésnél a legnagyobb elftvigyázalossápgal jártak el.
Délután hal órakor megindult a bucsiisok visszavándorlása a Drdvdn. Legutoljára egy hatalmas csónak maradt, melyhen minlegy 25—30 ember részére lelt volna hely, de a bucsun, közben abposan lerészegedett révész nem törődött vele, hogy a csónakba mégegyszerannylan, mintegy 50-60 an zsúfolódtak, akik nem akartak lemaradni.
Ebben az. islenklsértő helyzetben indult uljára a végzetes csónak. Senki sem evezett, hanem a révész (III a kormánynál és a vtz folyására bizla a csónakot, miközben ö kormányozott.
A csónak a belézsulolt 60 emberrel, akik között
a legtöbb teljesen részeg\' volt,
a folyó közepéit; is cak nagy üggyei-halial haladia reltenetcs túlterhelés miatt.
Mikor a csónak a Dráva közepéig ért hiitelen
zátonyra futott,
melyet gyökerekből és kilépett part-menti falörzsekból hordott össze a viz. A csónakon nagy irgalom támadt, d\'j a révésznek sikerült a csónakot a zátonyról lekormányozni, likkor azonban bekerült abba az örvénybe,
ami a lazálonylól képződön. B. r-za:mas pilanaiok következtek. A sebes Orvénv egyszer-kétszer megforgatta a csónakot, melyben ekkor már több asszony és gyermek elájult, majd
a csónak felborult és utasai valamennyien az örvénylő folyóba kerültek.
Megrázó jelenelek követlék egymást. Egy-egy erősebb férfibe, aki meg ludoll Küzdeni az örvénnyel, háromnégy asszony, gyermek, leány kapaszkodott és igy aki tudo t volna menekülni. az is oda pusziu l Sehonnan nem jött srgilség S itt a bal, sem a jobb parton, ne n látta senki a Drava közepén lejátszódó rettenetes élei-halál küzd- Intel. Egymásután nyelte el az ember eket uz örvény. A révé>z elsőnek fulladt a vízbe. Két c Híd npa, anya 4 és 5 gyermek egyszerre lelték halálokat a hullámsírban. Néhányan mégis partra juto\'tak ihol a fárH\'t-ngtul eszméletlenül esten *zc.
üyékényesi jelentéslink s/eriu* pe dig a katasztrófának 30 ember esyti á|.loz.vul i\'s a 31 tih.s közlll csupán a révésznek sikerült megmenekülnie, aki azonban ell.ttj loso\'t es c;;y hétfőn beluloll jelenlés szerin rettene-
okozta, Sngjfilkou lett
les tragédia annyiu megviselte, hogy megörült és ilyen állapotban belevetette magát a megáradt folyóba, mely azonnal
elnyelte. Berzencei jelentésünk szerint, melyei az oltani vántórp. rancsnokság-lól kapiunk,
a halottak szánta 41 és közlük van a ri\'vé^z is. Ezt az adatot a vámőrök a szerb Intárörök-lől kapták, akik elmondották, hojy eddig 8 holttestet sikerült kifogni.
Ezeken a holdesteken bor.a!nns nyomai vanuai; az élet-halál küidc lemnek.
Mint megállapítást nyert, Igen sok magyar^ Is elpusztult a csónakszercncséilensíg alkaj/nával.
Az áldozatok legnagyobb résre assrony, gyermek és idősebb férfi.
A szerencsétlenség színhelye a trianoni halártól kb. 10—12 kilométernyire fekszik.
öl nap muloit el a kótasz\'rója i"la ís még itta is k tségbeeseit emberek, egész, csaladok j1r|Ak a Di.iva parlj.t és 1 -sik. h >gy nem v. ti e partra a viz v.lihol a katasztrófái s.;tt vé»;zóddlt molvai ■ ucsu á do-zaiat. U. Gy.
A. soproni Kamara asz utazási kedvezmények ellen
Felirat a kereskedelmi miniszterhez a vidéki ipar és kereskedelem érdekében
Nagykanizsa, augusztus 10 Egy-két évvel ezelőlt a \'/.nini Közlöny voll az első a vidéki lapok közül, amely felemelte a közvélemény tiltakozó szavát az egymást érő utazási kedvezmények ellett, melyek a vidéki vásárlóközönségnek minden lehető és lehetetlen alkalomból való l\'es\'rc csalogilását. célozzák.
Most yégre kőnkéi forrnál is fil-töll a vidéki ipar és kereskedelem ebbéli panasza. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara ugyanis feirat-ban arra kérte a kereskedelmi miniszteri, hogy tekintetlel a vidéki kereskedelem rendkívül súlyos hely-
zetére, mérsékelje a budapesti utazási kedvezményekel és csakis a nemzetközi vásárra adjon ki féláru vasúti igazolványt. Különösen sérelmezi a kamara, hogy a Szent Imre-év alkalmából három hónapon át féláru jegyekel adnak .Budapestre és ezz ! súlyos károkat okoznak a vidéki k.--reskedelemnek és iparnak.
Ha ló bori akar olcsön Inal, u^y ylti-Mrn I ,»oo k6*tolóra 1 liter I
aranyhegyi bikavér vörösbort
60 fillérért. Bliloi. I.ftgy J:[«ndó»o >M fog Inni
sAfrAn józ^ef
Teleion 333. IQiicrkeieikcdtic Magyar-n. 74. \'■ literi l«leloDrcndtlt«i* hiihoi köldök.
Ismét érkezett
Selyemharisnya párja . . . P 2"50 Párisi (evét darabja . . . . P 3"—
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telelőn 406. CSENOERY-UT 2. SZÁM. T*leton 401).
Kötött kabátok, pullowerek, oroszkákból nagy választék.
augusztus 13.
Sokgyerekes család anyák kitüntetése és megjutalmazása
Az alispán elrendelte a sokgyerekes családok összeírását
Nagykanizsa, augusztus 10
A Magyar Anyák Szent Istvánnapi Ünnepét Rendező Bizottság a többgyerekes anyák jutalmazására a folyó évben is adományozott pénzt és éimekel. A nagykanizsaiak közül ketten kaptak Ilyen kitüntetést: Ra-dlcs Flóriánné, akinek 11 gyermeke van és Gödinek Ferencné, akinek 9 gyermeke van.
Mindkelten érmet és 25—25 pengő jutalmat kapnak, amit ünnepélyes keretek közölt Szent István napján délelőtt 9 órakor a vár sház tanácstermében ad át részükre a polgár-mesler. Az érdeklődő közönséget az ünnepélyre ezúton is meghívja a város polgármestere.
A sokgyerekcs anyák kitüntetése és jutalmazási kélségkivül hasznos eszköz az egyke elleni küzdelemben. Addig is aionban. míg a családvédelmi törvény ezl a nagy nemzeti fontosságú kéidésl megfelelően rendezi, szükséges, hogy a sokgyerekes családokat a társadalom vegye vé-delmébo és igyekezzék ezek érdekének különös támogatása állal az egyke okainak leküzdésére Ily társadalmi akció megindítására a vármegye alispánja már meg is telte a kezdeményező lépésekel. Uta itolta a fószo\'gabirákat és polgármestere-ki I hojjy közséjienkint írják össze azokat a családokat, ahol halnál több élő gyermek van s ezekiól évenkint kiigazítandó törzskönyvel fektessenek fel, s ennek alapján történjék a jövőben a so\'ngyerekes csa-
I.dok megfigyelése, gondozása, támogatása, esetleges segélyezése, valamint — amennyiben indokoltnak látszik — az anyák kitüntetése és jutalmazása is.
Addig is, mig a lörvényhalóság a célra meglelelő alapot gyüjihet, a hatósAgo\'i azállal lesznek e családok segítségére, hogy a kijelölendő védnökök a család arra alkalmas tagjait a lehetőség szerint szolgálatban, vagy ipari munkában elhelyezni Igyekeznek, a liszii. illetve körorvo-vuk pedig a családokat időszakon-kinl meglátogatjík, őket a helyes életmódra és a betegségek elleni védekezésre kioktatják, betegség esetén pedig őket gyógykezelik, vagy kórházba utalják.
Nagykanizsán folyó hó 25-től 30-ig történik\'a sokgyerekes családok összeírása. A polgármester hirdetményt lelt közzé, hogy mindazok, akiknek 7 vagy enné] több élő gyermekük vau, a fenti napokon a nyilvántartó hivatalban jelentkezzenek (Városház, Horthy Miklós-uti kapu,
II. emelet) mindenkor 8 és 9 óra között s a lehetőség szerint vigyék magukkal gyermekeik születési bizonyítványát is.
Zsák,
ponyva, zsineg,
pokr6o és linóleum legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél
• e
Üzletem már augusztusban megszűnik
A még meglevő árukészletemet ar eddiginél is olcsóbban n -árusitom. Ezen kivül a nagymennyiségben felgyülemlett K«||P*«| Mlll^
maradékokat minden árban eladom.
zalai közlöny
1830. augusztus 20
fn/eru/u
a Csodapókhal
Itt hz „élő brazillal Csodapók".
Az Igazat megvallva, én sem uzi nem Igeu titttoni, hogy pók, sem azt, hogy csoda.
Ma már tudom, hogy csoda.
Vagy nom csoda as, bogy Nagykanizsán van egy boltajtó amelvlk előtt sorbnállnak az eniberek ?
Meg egyébként la.
Én pl. lehúztam a legygytlrilt nz tij-amríil, a zaobembu dugtam. (Akármi-egyek, először történt, mióta házasember vagyok.) Most sem azért, mert hallottam, hogy a Csodapók tulajdonkénen ogy bájoa leányfőtől linrd nók-jintro-lián. ílauem be akurtam blionyllanl, liogy ongem néni lehet „palira vonni ". Jósoltatni akartain magamnak és megkérdezni mikor lesz az esküvőm?
Odaállok olábo. A virágos pókháló közepéről rám emeli fárad I, nagy, árnyékos szemét. Jósolni kezd Nlég mielőtt szóhoz. Jutnék, tiogy h „iiienyiisz-nzonyoraról" kérdez/zek valumlt, elkezd a feleségemről beszélni. Múld az állam esik le. Ea beszél, beszél folyékonyan róla, meg a kisfiámról. Mintha könyvből olvasná. Fii Igazat bőszéi. Szinte meglep. Ámbár nom mindig. Mert 11/ csak nem meglopetés, mikor pl. rám-olvassa, hogy szeret a feleségem ?
Az Impresszáriója mondja : 17 nyelvet beszél á Csodapók.
A nevét kérdem.
— A Csodapóknak nincs más neve. Csak Csodapók.
Hivatalos Írásokon Is?
— Igen.
Belenyugszom. Kórdom : hány éves\'.\'
— Nagyon üreg vagyok mondja fátyolos, furcsa akcentussal. Az, orvosok 104 évesnek mondanak.
— Mikor megy férjhez\'.\' kérdezem.
— Sohasem, - teleli — Nem ugy születtem én. Engem az emberek kedvelnek, de nom szoretnek. Kn nem vagyok nő.
— Volt már szerelmes?
— Nem tudom, ml az.
— I\'erszo... persze. Kifeledtem, hogy 107 éves ós ebben u korban...
Nem kuli öregltenl Csodapókot. Csak 1114...
(Csodapók tényleg mindent tud. Mert én pl. nem tudtam, hogy ogy 101 éves nő öregebb lesz, ha lU7-nek titulálják )
— Parton, tehát 104...
— Igen. IJe Jobban szeretném, ha nem telteié tévednének, hanem ha ltl évesnek látszanék.
Csodapók tollát hlu. Végre egy vonás a lónyébon, ami — nom esoda.
— Hot született ? Brazíliában.
Mlóts csinálja ezt a mesterséget?
— Nagyon régen. Nem tudok visszaemlékezni. Talán 50 éve.
— Addig mit csinált ?
— Addig csak voltam Brazíliában A mocsarak közt., a napon sok virág közt. Mlg egyazor felfedeztek.
— Szép lehetett ottl ?
— Igen I De én akkor még- nem voltom szép. Nem voltam kirúzsozva, pu-derozva^ mini most .
Az Interjú megszakad.
Kgy baka lön a hozzátartozó nőno-mtlvol. leszurkolja az Ni Iliiért, odáll-nak a Csodapók elé. Csodapók fáradt szemehéja [ellibbenik. Itájuk néz. Bon-eolja őket a szemével. Keresi bennük a multat, a Jövőt, a titkot. Ka a baka szól:
Nekem ne mondjon semmit, csak azt, hogy kinél vettem a gyUrlit a Jul-csának Itt, meg hogy hányas a bakancsom.
Az Impresszárió próbálkozik.
Tessék talán ogy levetet... vagy kérdezni...
— Nokom semmit no mondjon, csak amit kérdeztem I
Csodapók megmondta az, ékszerészt Is, a bakancs-számot Is. A baka, mint akit puskából lőttek kl, szinte hóna alá kapta a Julcsát és korok csodát-kozóra tágult szommel kirohant.
Csodapók fellélegzett, tiáin emelte a szemét: — folytathatjuk az IntcrvJuL Csakugyan: még egy kérdés motoszkál bennem.
Nevetni tud ? kérdem, mert az « test nélkül lebegő fej azon a virágos pókháló-esodán, mindig vulaml nagy, mély rezlgnációvnl tekint inagu elé. MlnUia messze, Utukzaton, szép világ-
ból hívnák mindig vissza a pénzükért bámuló, esodát-volkőztotő, kegyetleu-litdeg emberi tekintetek. Nevetni ? Igen . Mosolyra enyhül nz ajka. Bánom, "Ogy ezt kérdeztem. Az az érzésem, hogy táj neki.
Az nz. érzésem, hogy Csodapók valóban mindent tud. Csak egyet nem tud. Nevetni. (/,/j
ASBVOElt.VzVRRÓGÉreK
"tas/f LEüJOIJBAK t
Helyszűke miatt csak ma van módunkban beszámolni a kanizsai levente válogatottnak a Keszthelyi Törekvés kitünfl együttesével vivott nagyszerű küzdelméről, mely bár a helyiek nagy gólarányu győzelmét hozta, mégis tanúbizonyságot szolgáltatott arról, hogy Keszthelyen egy kis munkával talpra lehel álliluni az oly sokáig stagnáló futball sportot és az mihamar eredményeket tudna produkálni.
A mérkőzés elejélől fogva heves iramú, percről percre váltakozó, mindvégig izgalmas voll. Bővelkedett futballszépségekben, melyhez leventéink a taktikai és