Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.6 MB
2010-02-28 16:39:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
626
8304
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1930. 198-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 198 szám
Nagykanizsa, 1930 szeptember 2 kedd
Ara i4 fillér
ULAIIIZUIHT
Szerkeaitfoéc íl kiadóhivatal: P6-ut 5. izirn Keszthelyi IlJkkladóhlvatal Kossuth U)o«-u. 32. Hl I——III—!!■ «HI MII | |
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarils Lajos
Előfizetést ára: Telelőn : Nagykanizsa 78, Keszthély 22. irAm.
egy hóra 2 pengó M llllít ~ ■ hely í
Fosztogatott, rombolt a tüntető tömeg Budapesten
Egy halottja és háromszáz sebesültje van a szociáldemokrata munkásság véres szeptember elsejének
Délután három óráig tartott, mig ismét helyreállott
rend
ttudapoflt, nzoptombor 1.
A szociáldemokrata vezelök ma délelölt tünletö felvonulásra szólították (el a munkásságot, A hatóságok, mini ismeretei, gyűlésre és tömegei felvonulásra nem adlak engedélyt ét figyelmeztették a munkásságot, hogy sajál érdekében kerüljön minden csoporloiulási és törvénybe ütköző magatartást Enr.ek ellenére ma délelőtt 10 órá\'ól kezdve u munkásnegyedek felöl kisebb csoportokban vonullak ai Andrdssyuton dl a Városliget feli. Hangos tunteléssel verődtek nagyobb csoportokba. Kövekkel ét vasdarabokkal
— Kenyeret, munkál! Le a burzsoáziával I A lovasrendőrök é6 a szociáldemo-kratapárt vezetői igyekeztek a tömeget visszaszólítani a |árd,\\ri, a tömeg azonban nem hajlóit a figyelmeztetésre, hanem e^yre hangosabti lelt. Zsebeikből vasdHrabokat szedlek elö, köveket szedlek fel ét ezekkel kezdtek dobálózni. Az egyik 4ti. számú
villamost kövekkel dobálták meg, utasai köztll többen megsebesültek.
A rendörsófj at/ahkal verte Axéí a iOmegei,
amely a környezö mellékutcákban széledt el, de igyekezetl kiszivárogni, az Andrátsy-ulra. i/j 12 ór.-kor jelentenék, ho<;y az if|u munkásoknak, mint egy 5 6000 főnyi tömege verődött össze az iparcsarnok és a gyeimekjUszótér kőzftlt elterülő sétányon. A tömeg viharosan Hintetett, abcugolta a mai rendszeri, kenyerei és munkál követelt. Lovasrendörség oszlatta szét őke\\ de később Ismét cropoitoaulni kezdtek.
A tömeg fosztogatni kezd
amely szétverte a fontogn\'ókat. A lünlelók másik csoporttá az Oklo-goniól a Milléniumi emlék felé vonult. A mátik tüntető csoporttól a lovasrendőrök teljesen megtisitilot-ták a sétateret. Közben megérkezett a két páncélos gépfegyverekkel felszerelt autó. Amikor a tömeg meglátta a két hatalmas autót, eszeveszett futásnak eredt. A zavi-rgó tömeg egy része a vá\'os-liget felöl a Podmaniczky-utctn át a N igyköru! felé vonull. F.«y másik csoport a Nagymező-ulcábin a Teréz templom elé vonull. A icndőr-ség Itt attakkal szólta szét a zavargókat.
Halottja is van a tüntetésnek
ahol mintegy 10— 15 000 ember gyllll Össze. Itl a rendőrség felszólt" tásának riein engedelmeskedtek.
az Andrássy-uton és környékén számos ablakot bevertek, autóknak és villamosoknak ablakait betörték.
A tüntetők a rendőrüket is meg-tiiinadtdk, ngy hogy kardlappal kellelt rendet teremteni. «U\\2 óra után az Andrássy-uton addig a járdán vonuló több mint 10.000 főnyi tömeg az úttestre ment és elkezdett kiabálni:
Az Andrássy-ulról a Benczur-ut-cába szoritott tömeg cgv része
maitámadta a villákat, átmásztak a kerítésen, hogy a villákat fosztogassálz.
Néhány perc múlva egy század lo-vasicndör é6 két teherautón gyalogot rendőrök jelenlek meg a helyszínen, akik szinte percek nlatt osz-latlák szél a tömegei, \'/il óra tájban
szinte elementáris erővel zu dúltak ujabb tömegek az Andréssy uton
a Váró* liget fe\'é.
>I DemMnnsky-ii/cdhun fosx-tai/atnl hextletl a tömey.
A karhatilom segítségére két páncélautó érkezett ka tonasággal
Nagyobb lömeg verődött Össze a Városligetben a gyűlés szí...