Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.6 MB
2010-02-28 16:39:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
661
8401
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1930. 198-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
70. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

70. évfolyam 198 szám
Nagykanizsa, 1930 szeptember 2 kedd
Ara i4 fillér
ULAIIIZUIHT
Szerkeaitfoéc íl kiadóhivatal: P6-ut 5. izirn Keszthelyi IlJkkladóhlvatal Kossuth U)o«-u. 32. Hl I——III—!!■ «HI MII | |
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarils Lajos
Előfizetést ára: Telelőn : Nagykanizsa 78, Keszthély 22. irAm.
egy hóra 2 pengó M llllít ~ ■ hely í
Fosztogatott, rombolt a tüntető tömeg Budapesten
Egy halottja és háromszáz sebesültje van a szociáldemokrata munkásság véres szeptember elsejének
Délután három óráig tartott, mig ismét helyreállott
rend
ttudapoflt, nzoptombor 1.
A szociáldemokrata vezelök ma délelölt tünletö felvonulásra szólították (el a munkásságot, A hatóságok, mini ismeretei, gyűlésre és tömegei felvonulásra nem adlak engedélyt ét figyelmeztették a munkásságot, hogy sajál érdekében kerüljön minden csoporloiulási és törvénybe ütköző magatartást Enr.ek ellenére ma délelőtt 10 órá\'ól kezdve u munkásnegyedek felöl kisebb csoportokban vonullak ai Andrdssyuton dl a Városliget feli. Hangos tunteléssel verődtek nagyobb csoportokba. Kövekkel ét vasdarabokkal
— Kenyeret, munkál! Le a burzsoáziával I A lovasrendőrök é6 a szociáldemo-kratapárt vezetői igyekeztek a tömeget visszaszólítani a |árd,\\ri, a tömeg azonban nem hajlóit a figyelmeztetésre, hanem e^yre hangosabti lelt. Zsebeikből vasdHrabokat szedlek elö, köveket szedlek fel ét ezekkel kezdtek dobálózni. Az egyik 4ti. számú
villamost kövekkel dobálták meg, utasai köztll többen megsebesültek.
A rendörsófj at/ahkal verte Axéí a iOmegei,
amely a környezö mellékutcákban széledt el, de igyekezetl kiszivárogni, az Andrátsy-ulra. i/j 12 ór.-kor jelentenék, ho<;y az if|u munkásoknak, mint egy 5 6000 főnyi tömege verődött össze az iparcsarnok és a gyeimekjUszótér kőzftlt elterülő sétányon. A tömeg viharosan Hintetett, abcugolta a mai rendszeri, kenyerei és munkál követelt. Lovasrendörség oszlatta szét őke\\ de később Ismét cropoitoaulni kezdtek.
A tömeg fosztogatni kezd
amely szétverte a fontogn\'ókat. A lünlelók másik csoporttá az Oklo-goniól a Milléniumi emlék felé vonult. A mátik tüntető csoporttól a lovasrendőrök teljesen megtisitilot-ták a sétateret. Közben megérkezett a két páncélos gépfegyverekkel felszerelt autó. Amikor a tömeg meglátta a két hatalmas autót, eszeveszett futásnak eredt. A zavi-rgó tömeg egy része a vá\'os-liget felöl a Podmaniczky-utctn át a N igyköru! felé vonull. F.«y másik csoport a Nagymező-ulcábin a Teréz templom elé vonull. A icndőr-ség Itt attakkal szólta szét a zavargókat.
Halottja is van a tüntetésnek
ahol mintegy 10— 15 000 ember gyllll Össze. Itl a rendőrség felszólt" tásának riein engedelmeskedtek.
az Andrássy-uton és környékén számos ablakot bevertek, autóknak és villamosoknak ablakait betörték.
A tüntetők a rendőrüket is meg-tiiinadtdk, ngy hogy kardlappal kellelt rendet teremteni. «U\\2 óra után az Andrássy-uton addig a járdán vonuló több mint 10.000 főnyi tömeg az úttestre ment és elkezdett kiabálni:
Az Andrássy-ulról a Benczur-ut-cába szoritott tömeg cgv része
maitámadta a villákat, átmásztak a kerítésen, hogy a villákat fosztogassálz.
Néhány perc múlva egy század lo-vasicndör é6 két teherautón gyalogot rendőrök jelenlek meg a helyszínen, akik szinte percek nlatt osz-latlák szél a tömegei, \'/il óra tájban
szinte elementáris erővel zu dúltak ujabb tömegek az Andréssy uton
a Váró* liget fe\'é.
>I DemMnnsky-ii/cdhun fosx-tai/atnl hextletl a tömey.
A karhatilom segítségére két páncélautó érkezett ka tonasággal
Nagyobb lömeg verődött Össze a Városligetben a gyűlés színhelyéül eredetileg kijelölt játszótér körül,
A tömeg lármázni, fütyülni, egyesek közülük szónokolni kezdtek
és fenyegető magatartást tanusitotlak. A rendőrtartalék tulajdonában levő gépfegyverrel felszerelt páncélautók megjelenése után a tömeg, kisebb-nagyobb csoportokban oszladozni kezdett.
Ezt megelőzőleg Kldr Zoltán fővárosi törvényhatósági bizottsági tag, aki autón |clcnt meg a tömegben, a rendőrség intézkedéseit perhorresz-kAlla és a tömeg magataitását védelmibe vette, mire
Klár Zoltánt mritjtmtömc.q tnxultaitfi <!» autó/át fel-fiyu/tottíi.
A tömeg szétoszlá«a közben egy több : záz főből álló tekintélyes cso-P\'>r: Vajdahunyad vára felé vette uljál és megtámadta a Cserszky rendőrfelügyelő parancsnoksága alatl álló rendöroszlagot. Itt a lömeg kövekkel és vasdarabokkal dobálta a rendőröket
é6 be akart halolni;Va|dahtinyad vá-lália is. Cserszky rendőrfelügyelő a kiadotl rendelkezésnek megfelelően kOnyteleit volt
fegyverhasználatot elrendelni és ennek kövelkezményc volt a tömeg eloszlása egy halottnak és több sebesültnek
hátrahagyása ulán.
Egy 22 éves fiatalembernek a hasába fúródott a golyó. Azonnal bevitték a Széchenyi-fürdő halijába, mire a mentők megérkeztek a fiatalember már meghalt A zsebében talált iratokból megállapították, hogy Darnyik Jánosnak hívják.
Esztergályos kétségbeesik Háromnegyed 2 órakor Esztergályos szocialista képviselő érkezett a helyszínre és kétségbeesetten érte-stílt az eseményekről. Hangoztatta, hogy a rend megbontását, valamint a később bekövetkezett szomorú eseményeket a munkások soraiba betolakodott kommunisták okozták. Háromnegyed 2 órakor az Andrássy-ulal teljesen megtisztították ugy, hogy az útvonal éppen olyan képet muta-totl, mint rendes hétköznapokon. A Szondy-utcában a páncélautó egyszerű megjelenése elegendő volt a tömeg szétoszlalására. l\'.gy 8-as villamost és egy autóbuszt a tünletó tömeg felbontott.
Rombol a tömeg, ostromállapot a VI. kerületben
A Doh-u\'ca 103. számú ház előtt vonull fel Fehér rendőrfelügyelő vezetésével egy csapat lovasrendör.
bctxbOl a lovasrcndörttUre lötteU.
a lövés azonban nem talált. A városligetből kivonuló tOmeg a Vajdahunyad váránál levő
virágkiállítás padsorait, úgyszintén a virágágyakat szétrombolta.
A lünlelók jelentékeny lészea VI. kerület irányában vonult vissza. A rendőrség mu ráját megnehezítette a I,.kó,i fegyelmezetlen magatartása, amennyiben 20—30-as csoportokban a házak kapui elé álltak a tüntetést nézni és így a rendőrség nem tudta, kik a tüntetők és kik nem. Ezért a főkapitányság utasítására a Teréz-, körül, Podmaniczky-utci, Arany Já-nos-ulea és Andrássy-ul állal körülzár! területen
minden ház kapóját bezárták
Súlyosabb természetű összecsapásra a VII. kerületben került sor, ahol
a fékevesztett tömeg
rombolni ós fosztogatni kezdett.
Maguk a tüntetők vezelői is a rendőrség segítségét és beavatkozását kérték. Vara rendőrfelügyelő, a magánvagyon! is veszélyeztető tüntetőkkel szemben kardhasználatot rendelt el, aminek folytán a tömegből
többen könnyebben megsebesültek.
A tüntetők résziről történt dobálá-sok következtében megsebesült több polgári egyén is.
Délután fél három óra tájban sokkal nyugodtabb már a budapesti ulcák képe. Csupán az a környék, amelyet a rendőrség körülzárt, mutat valamivel élénkebb képet. A Körúton, az Andrássy-uton és Rákóczi uton az egész belváros területén
1
ZALAI KÖZLÖNY
í930 szeptember Á.
teljes a csend és nyugalom. Az ösz szes közlekedési eszközök, villamosok és aulóbuszok közlekednek. Azok
a munkások, akik a környező városokból , Kispestről, Pesterzsébet-röl, Újpestről, Csepelről éa Pest-szenllőrincről Budapestre jöltek a felvonulásra, legnagyobb részt, már elhagyták a főváros területéti A rendcsinálás munkája ekkor a halódik kerlllel legnagyobb részében még folyt. Fél 31 óra után egész kis körre szorítkozott a zavargás. A helyszínen megjelent rendőrök és csendőrök rOvIdesen mintegy
40 ember/ fogdos/ak
össxe
és szállítottak a főkapitányságra. Háromnegyed 3 óra felé az egész veszélyezteleti terület meg volt tisztítva a rombolóktól.
A Sziv-ulca és az Andrássy-ut kornyékén Miskolczi Ernő rendőrfelügyelő a nem engedelmeskedő tömeg ellen attakot vezényelt. Mikor az egyik oszlop melleit haladt, egy ismeretlen hátulról
ököllel fejbevágta. Az ütés a felügyelő szemé! is megsértette. Miskolczi kivont kardjával végigvágott a támadó lején és arcán. A támadó elmenekült.
A főkapitányságra érkező jelentések szerint
3 óra /álban a xavarqómott mlndcntltt meg.ixUn/ek a fövúros területén.
Budapest, szeptember 1 A vidéki és budapesti szocialista tüntetésről Szlranyavszky Sándor államtitkár a következőket mondotta a Magyar Távirati Iroda munkatársának :
— A vidék legtöbb nagyobb városából jelentések érkertek arról, hogy szintén tüntető felvonulást kísérelt meg a munkásság. A legtöbb helyen rend van. A felhívásra, amelyet a rendőrség a tüntetőkhöz intézett.
a karhatalom alkalmazása nélkül is szétoszlott. Egyes helyeken, mint Miskolcon és Gyűrött a karhatalmat kellett alkalmai ni. Nagyobb Összeütközésre azonban sehol sem keríti i sor. Tatabányán, Salgótarjánon
és Dorogon semmiféle tüntetés nem volt.
A munkásság az össres üzemekben dolgozol! és sehol sem hagyta abba a munkát. Ami a budapesli helyzetei illeti, Budapesten a Népszava-.Aiga-lásának meg voll az eredniénjre-
300 sebesült-— 131 őrizetbe vételi
Budapest, szeptomber 1 (Éjszakai rádiójelentés.) A tüntetésnek 300 könnyebb és súlyosabb sebesültjei van Közlük hét rendőr is megsebesült. Nem csak a tüntető tömeg, hanem a polgári társadalom laglai közül is vannak, sebesültek. A sebesülések kisebb\\része lőtt seb, nagyobb része kardtól származik.* A mentők 14 kocsival vonullak ki és 19 esetben nyújtottak elsősegélyt. A tömeg az egyik mentőkocsit is
megtámadta és ublakalt bedobálta.
A rendőrség 131 őrizetbe vételt rendelt el.
Délulán 4 órakor az összes kerületekből teljes nyugalmat és rendet jelentenek. Mégis minden intézkedés megtörtént, hogy az este és az él-szaka folyamán minden esetleges további rendbontó kísérlettel szemben a főváros > polgárságának nya-galma-és biztonsága megóvassék.
Hol fordnl meg a megegyezés lehetősége a város és a Transdanubia között?
Dr. Krátky István polgármester nyilatkozata a vlllanytelep-koncesszló kérdéséjjen
- Egyik legutóbbi közgyűlésen,
Nagykanizsa, szeptember 1 Nagykanizsa közügyeinek valósággal a tengerikigyója: — a villanytelep ügye. Mióta csak megcsinálták — pedig Kanizsa az elsők között voll Magyarországon — mindig zajlik körülötte a közvélemény. Most koncesszió közelgő lejárata lette aktuálissá újra a villanytelep-ügyet.
képviselőtestület határozatából már perre is került a dolog. A per egyelőre még csak a perirat-váltás stádiumában van, de már - közel az elsőfokú Ítélethez. A város érdeke természetesen az lenne, hogy ezt a kérdést békésen sikerüljön megoldani. Megkérdeztük épen ezért
Dr. Krátky István polgármestert, aki az alábbiakban mondta el a Zalai Közlöny számára a Trans-danubia-Ugyben kiforrott véleményét.
— kezdte a polgármester — mikor a Transdanubia ellen indítandó per költségeinek kiutalásáról volt szó, a képviselőtestület újból állást foglalt abban az irányban, hogy miután a békés megegyezés érdkében több Ízben folyamaiba tett tárgyalások eredménytelenek maradlak s a város minden lehetőt megtett, hogy azt mégis biztosítsa, — etekintetben tehát a város közönségét további kötelezettségek nem terhelik; viszont amennyiben a cég részéről történnék Nzeledés, a város közönsége nem csak nem zárkózik el előle, hanem ellenkezőleg: örömmel veszi azt. — Azóta
a Transdanubia részéről megtörténtek a kezdeményező lépések a békés megegye
Napsagaras görög földön
Irta : Dr MezA Ferenc 14
Késő délulán érkeztünk meg Olym-piába. Ugy mentem oda. olyan érzéssel, mint hivő a Szentföldre. Mély meghatot\'ság vett rajtam erőt, ahogy az elmúlt világ földi mennyországának talajára léplem. Mily sok boldogságot lálo-t e hely. mennyi csalódásnak volt tanuja I Hogy csillogott, hogy tündöklött itt egykoron minden I Az Alpheios és a Kladeos folyók öntözte bűbájos völgynek egy kis zuga volt e szenthely, ennek az egyik fája, annak is csak néhány ága volt nz, amely az egyszerű halandónak a mennybéli istenekkel egyenlő tiszteletet biztosított. Zeus templomától pár lépésre állt ez olajfa. Rég elkorhadt, nyomtalanul eltűnt, de a templom, ha romjaiban is, előkerült a földtakaró alól. Az ókor ez egyik legnagyobb építészeti műremeke a Kr. e. V. tzázad közepén épült
Kelni orommezeje az olympiai játékok eredetére vonaikozó egyik mythost, Olnomaos ós Pelops kocsiversenyét, a nyugati a lapithák és kentaurosok harcát ábrázolta. E reliefek közül néhány ma is látható az olympiai múzeumban, nagyobb
részük azonban a londoni British Muzcum ékessége. A Zeus templomban volt az ókor egyik világcsodája, Pheidiás-nak aranyból és elefántcsontból készült Zeus szobra. Ülőhelyzetben mutaita ez az istenek atyját, magassága közel husz méter volt. A szoborkeltette hatást meg-kapóan irja le Dion Chrysostomos a Kr után való I. és II. század fordulóján.
„Az az érzésem, hogy aki szembe áll ezzel a szoborrai, megfeledkezik az emberi éleiben adódó minden szenvedésről, annyi ragyogás, báj Om\'ik e művészi alkotásról."
Pheidias műremeke löbb mint nyolcszáz éven át diszitelle a szentélyt. Olympia elhanyatlása táján Konstantinápolyba vitték és ott tűzvész pusztította el. A szobor alapzatát szürke mészkő alkotta, ennek jórés/e ma is megvan. A maradványok nyomán pontosan megállapíthatók a templom méretei: hossza 68, szélessége 30 méter, míg magassága a tudósok szerint kb. 21 méter lehetett
Tetejéből — ezt parosi márvány, később penlelikoni kő alkotta, semmi sem maradt, de megvan 38 oszlopa, bárcsak darabokban. Húsznak az alsó része ma is eredeti I helyén van, néhány — a templom
déli -oldala mellett — darabokban fekszik s fekvéséből kétségtelenül látható, hogy földrengés követkéz tében dőlt le.
Keleti homlokzkta előtt voll Paioni-osnak híres Nike szobra, amely a győzelem istennőjét az Olymposról való lesuhantában kiterjesztett szárnyakkal ábrázolta Alapzata, az u. n bázisa ma is helyén van, a szobor töredékeit pedig az olympiai mu-zeumbin őrzik.
Nem maradt semmi nyoma a templomtól északra eső tptalmas, mintegy 40 méter kerületű Zeus-ollárnak, a közelében épült Hera templomnak azonban elég sok része előkerült. Oszlopai ugy összetételüket mint technikájukat ille\'öleg nagy változatosságot mutatnak. Ezt azzal magyarázzák, hogy az oszlopok eredeiileg fából készültek s csak lassanként cserélték ki óket kőoszlopokkal s mindegyik a keletkezés korában divatos technika szerint készült. Jól ■ fel lehet ismerni a templom részeit és több szobrának az alapzala is megmaradt. E templom az ókorban valóságos kincsestár volt. Itt örizlék Iphitos király ősrégi diízkoszát — a hagyomány szerint erre volt reávésve az a szerződés, amelyet a játékok rendezésére vonatkozólag Iphitos elisi és Lykurgos spártai király
zésre vonatkozólag.
A felelet természetesen íféik az lehetett, hogy álnennylben a város közönsége érdekelnek sérelme nélkül a megég) e*és biztosttkató, semmi akadálya nem■ letz a tálgyaldsok felvételének,-,a váras közönsége szíveseit ül le.. ezügybea a tárgyaló aszttiliiM..
— A kérdés lényegét Illetőleg köztudomású, hogy a város és a Transdanubia közt fennálló szerződés 1934-ben lejár s mielőbb biztosítani kell az áramnak az azutáni időre való szolgáltatását, akár ugy, hogy a város maga veszi át az üzemet, akár. ugy, hogy a . Transdanubiával megegyezik, és a koncessziót megújítja, a/ah\'pedig ugy, hogy egy harmadik-■cégfel köt megállapodási.
— A város és a Transdanubia pere azért folyik, hogy a bíróság kötelezze a céget elmulasztott szerződésbeli ■ kötelezettségek teljesítésére. A cég a perben
gazdasági lehetetlenülésre hivatkozik, a város viszont kétségkívül ki tudja mutatni, hogy a Transdanubia a kötelezettségeket teljesíthette volna s hogy gazdasági lehetetlenülés nem forog fenn.
— Ha tehát a szerződés meghosszabbítása iránt targyalnak, annak
első előfeltétele, hogy a város közönsége a kötendő megegyezés során az elmaradt kötelezettségekért megfelelő kárpótláshoz jusson.
— Mivel kétségtelen, hogy a Transdanubia nagykanizsai vállalata a villamos koncesszió elvonása esetén a legnagyobb válságba jutna, sót — véleményem szerint — fennmaradása is teljesen kétségessé válnék, a város közönségének,— mivel városunkban amúgy is, sajnos, több nagyarányú vállalat beszüntette az üzemét, — ezt a kétségkívül nagyon fontos közgazdasági szempontot is
kotölt egymással —-, itt volt látható a híres Kypselos láda, amelynek aranyból és elefántcsontból készült alakjai úgyszólván az egész görög regevilágot bemutatták, aztán Kötetesnek ugyancsak aranyból és elefántcsontból készült dlszasztala, amelyen- közszemlére szokták kitenni az olympiai versenydijul szolgáló olaj-fakoszorukat. Itt állt a csodaszép Hermes szobor, Praxiteles remeke ; az ásatások során sértetlenül került napfényre. A művésznek parosi márványból készült egyetlen reánk maradt alkotása az olympiai muzeum-ban külön termet kapóit. Művészek, művészetkedvelők csodájára járnak oda a világ minden tájáról, ó.ák hosszat ülnek előtte és nem tudnak betelni a szobor szépségével. Joggal nevezik a férfiszépség idoljának. A művész a fatörzsre támaszkodó istent — karján a kis Dionysossal — ábrázolta. Az isten mezítelen, ruháját a fatörzsre dobta, onnan omlik le redőkben. A ruha kapcsán érdekes esetet mondott el vezetőnk. Amikor a szobrot megtalálták és képét hazaküldték Németországba, otthon rendkívül tetszett az archeológusoknak, de válaszukban kissé megrovóan emiitették, hogy a fényképész olifeledte a fatörzsön a ruháját. (Folyt kov.)
1930. szeptember 1
ZALAI KÖZLÖNY
szem előli kell tartania. Viszont figyelemmel kell lenni a városnak is kétségkívül nehéz háztartási helyzetére, amely nem engedi meg, hogy a város lényeges bevételt forrásokról és lehetőségekről lemondjon.
Ennek a két szempontnak Összeegyeztetésén lordul meg a megegyezés lehetősége,
melynek biztosítása elöl — ismételem és hangsúlyozom — a magam részéről egyáltalán nem kívánok elzárkózni.
— Természetesen biztositanunk kell a városnak
a távvezetékes áramszolgáltatási kSrforgalomba való bekapcsolódását
és ezzel kapcsolatban azt a követelményt, hogy Nagykanizsa, mint a hozzácsatlakozó járások községeinek áramszolgáltató, Illetve elosztó központja szerepeljen. F.zek azonban már részletek, melyekre vonatkozólag még nem volna időszerű nyilai -koznorff s ismét csak azt hangsu-lyorom, hogy amennyiben a cég a városnak az elmaradt szolgáltatásokért megfelelő rekompenzációt nyújt, melyekre a városnak igen nagy szüksége van, ugy véleményem szerint nem lesz akadálya a mindkét félnek érdekében álló megegyezésnek.
Várom a Transdanublának erre vonatkozó konkrét ajánlatát,
melyet kellő előkészítés után természeteken a képviselőtestület elé fogok terjeszteni.
i
Eddig a polgármester nyilatkozata. Talán felesleges is megjegyezni, hogy ebben a kérdésben, annak ilyetén felfogásában a polgármester maga mOgOtt találja Nagykanizsa józan, okos, elfogulatlan közvéleményének teljességét.
Zalaiak Szent Imre zarándoklata Veszprémbe
Nagykanizsa, raoptembor I Egéiz világ felfigyelt a magyar Szent Imre év fényesen sikerült ünnepségeire. Nagyon sokan azonban csak az újságok, rádió és elbeszé-lés alapján tudlak halvány képet alkotni maguknak a mllléniumi ünnepségek pompájára emlékeztető Szent Imre-napokról. Vagy mert nein volt pénzük, vagy mert egyéb okokból nem mehettek Budapestre. E<ek számára most a veszprémi egyházmegye Szent Imre-Unnepségelnek rendező bizottsága, élén dr. Simon György prelátus-kanonokkal, az egész egyházmegye területéről zarándoklatot rendez Veszprémbe, a liliomos herceg fogadalmi városába. A rendezőség junius 15-én tartolt már egy katolikus napot Veszprémben, a Szent Imre ünnepségekkel kapcso-
latban, de azon inkább csak Veszprém város és a vármegye kaloli-kussága jelent meg. Zala és Somogy népének zöme távot maradi egyházmegyéje székhelyétől. Pedig Zalaegerszeg — habár nem is ehhez az egyházmegyéhez tartozik — ugyancsak jó példát állított, amikor május 25-én 815 en zarándokoltak Veszprémbe különvonaton. Most azonban, a Szent Imre zarándoklatra, Zala és Somogy népe is nagy tömegekben fog felvonulni, hogy a megyéspüspökkel egyült mutassák be áldozatos izeretetüket Szent Imre emlékezetének oltárán.
A veszprémi zarándoklatot azért nem rendezték korábban, nehogy keresztezzék vele a budapesti fő-ünnepségeket. A program : IUórakor dr. Holt Nándor megyéspüspök a
székesegyházban ünnepi misét pontifikál (előzőleg gyónás, áldozás,). Utána a zarándokok tisztelegnek a pUspüki palotaban, a főpásztor előtt. Majd megtekintik az ősi v.ros szent helyeit, nevezetességeit, elsősorban a várat. Ebéd után pihenő, egy-két nagy szónok beszédei, további séta a városban, ájtatosság a Sienl Imre templomban, majd ünnepélyes kivonulás a vasútra.
.Akik a budapesti Szent Imre Ünnepségekre" — így fejezi be dr. Simon üyörgy a veszprémi zarándoklat ügyében kiadott körlevelét — .féltek felmenni, akár a költségek, akár a nagy tömeg miatt, azok jöjjenek hozzánk, a Szent István alapította egyházmegye székhelyére, Szent Imre fogadalmi városába, Pilspök-alyánkkal együtt Ünnepelni".
Fiit yjortabbaa 011 S4r|a kamu — fal»t« árral I
Megjegyezte, hogy vannak kiadások, amelyeket leszállítani nem lehet, melyek automatikusan emelkednek. Biionyos léieleknek a törlését, mint p. o.: a Revíziós Ligához való hozzájárulást, stb. nem ellenzi, fíődy alispán
feliratot Javasol a kormányhoz oly értelemben, hogy a kormány gondoskodjék ujabb bevételi forrásokról.
Uyömörey György főispán lavas-latára a kisgyűlés utasította a főszámvevőséget, hogy
a közgyűlés elé olyan előirányzatot terjesszen, amely az 1930-as költségvetés szintjének megfelel. A kormányhoz intézendő feliratban sürgetni fogják a községi háztartásokra vonatkozó törvény mielőbbi megalkotását.
Sándor Zsigmond főtanácsos a közutak költségvetését terjesztette elő. Az összes szükséglet 2,900.000 P, erre fedezet: az útadó kulcsa 20 °/o-a, a többi közmunkaváltság, amely kézimunka napszám után I, tehénfogat után 3, lófogat után 6 pengő. A közmunkaváltságból 80% a vármegyét, 20%-át a községeket terheli.
A vármegyének rendelkezésre álló bevételekből az útépítéseket és javításokat nem lehet eazközOInl. Azért az államhoz fordulnak
segítségért. Hosszas vita fejlődött ki afelett, hogy a vármegye miért nem részesül az autók megadóztatásából befolyó jövedelemből. A főispán válasza után a kisgyűlés elfogadta a költségelőirányzatot és i feliratokat és azt elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek. A kisgyűlés javasolja, hogy
a nagykanizsai törvényhatósági tagválasztásokat október 22-lkére tűzze kl
a közgyűlés. A házalást szabályrendeletet módosítsa olyképen, hogy a tilalom a járási székhelyekre is szól. Több inditvány után a kisgyűlés I órakor véget ért.
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-divatujdonságait.
Meglepő olcsó árak!
A vármegye költségvetését tárgyalta a kisgyűlés
Október 22 én lesz az uj törvényhatósági tagválasztás Nagykanizsán
Zalaegerszeg, szeptember 1 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye kisgyülése ma Gyö-mörey Oyörgy főispán elnöklete alatt Ütést tartott.
Zarubay Andor számvevőségi főnök a vármegyei háztartási alap 1931. évi költségelőirányzatát terjesztette elő. öl léteinél emelkedést mutat az előirányzat. Nyugdijaknál, lakbéreknél és családi pótlékoknál 32 000 pengő többlet matatkozik az 1930. évi költségvetéssel szemben. Az ösz-szes szükségletek 36 százalékát a községek, lt> százalékát a városok hozzájárulásával, a többit a saját bevételeiből fedezi a vármegye.
A községek hozzájárulási összege 5 százalékkal emelkedett,
amit a nyugdljleher idézett elő. A városok hozzájárulási összege 3 szd-zalék.
Az összes tételek ismertetése után Kövess Jenő ellene van minden lil-lérnyi emelkedésnek. Javasolja, szállítsák le a költségvetést. írjanak fel a kormányhoz, hogy
hozza arányba a községek kiadásalt azoknak teherbíró-képességével.
fíődy Zoltán alispán elismerte, hogy Kövess aggályai jogosultak.
Legjobbiskoladpök «s öszi divatdpök
Miltényi Cipőáruházban Fő úton, a Városházban.
2ALAI KÖ7.LÖNV
1B30 szcplefflber 2
Szeptember elseje Nagykanizsái
Csendben mult el a munkásság tüntető sétája ..... Berke
György párttitkár ellen izgatás miatt eljárás indult
Nagykanizsa, szeptember 1 A szeptember elsejei országos\' munkásmozgalomba a nagykanizsai szociáldemokrata munkásság is bekapcsolódott. Evégből telvonulásra és a Ritscher-vendéglőben gyülé6 megtartására engedélyt kértek a rendőrkapitányságiul. Ilertóthy Lőrinc rcndőflanácsos a szocialisták kérelmét elutasította.
A munkásság ennek ellenére a központi vezetőség országos rendelkezése szotint déle\'.őtt II —12 óráig tarló munkaszünetet és csendes séta megtartását határozta cl. A nagykanizsai pártlilkárs g már napokkal ezelőtt megkereste a vállalkozókat és munkaadókat, hogy erre az egy órai sétára* adjanak munkásaiknak munkaszünetet.
Időközben a rendőrkapiltnysáe. a legszélesebb körll intézkedéseket fo-gan?tosilolla p/. u ca rendjének I iz-tositására. 1
Ma délelólliOóiátólke;dve«cnd-őroszlaguk, líerékpáros és loíHs-rendőrök cirkállak a fő u vonalakon Hajnal Oyörgy főfelügyelő parancsnoksága alatt. A kapitányságon készenlét volt. Ugyancsak készeniéiben állott a BtUgnaság.
A karhalalmi intézkedések nagyszámú kíváncsi közönséget is kicsalogatlak az utcára. Azonban látni-
Keszthelyen
Keszthely, szeptember 1 (Saját tudósítónk lele/onjelentése) Az országos munkás megmozdulás szeptember 1-én Keszthelyen semmi emóciói nem hozóit. A szociáldemokrata munkásság maga helyezke-
való nem igen akadt, sőt a rendőrségnek sem voll különösebb beavat ko/ásra oka. A kanizsai szociáldemokrata munkásság fegyelmezett magatarlásl tanúsítóit.
Csak a színházi parkban gyülekeztek feltűnőbben a szocialisták. Pár százan lehettek már együtt, amikor a rendőrség széloszlatta őkel. Mint-hogy ugyanis a rendőrségnek birtokába jutott a nagykanizsai munkásság szeplember 1 re tervezel! felvonulásának és gyűlésének programja, igy módjában volt azt ellensúlyozni.
Emiilésre méltó incidens sehol sem történt. Csupán a helyi pártszervezet titkárát állították elő. Az egyik detektív ugyanis észrevette, amint Berke György párttitkár, a tüntetés ügyében inlé.\'kedik párthívei között. Azonnal előállitollák a rendőrségre, ahol dr. Petrics László fogalmazó kihallgatta, majd őrizelbe veue. Berke tagadta, hogy lázított vagy izgatót volna. Késóbb\'n elengedtek a kapitányságról, d: a^ eljárás ellene lovább folyik Dr. Mez üyula tendörfogalmazó az ügy aktán még a déiulírf folyamán átlelte a kir. ügyészségre, ahol iz^atásjniilt lellek ellene feljelentést.
Szeplember elseje tehát J^ngyka-niísán simán folyt le. A karhatalom egész nap permancnciában voll.
nem volt semmi munkásmozgalom
deli arra a/ álláspontra, hogy Keszthely fürdőváros lévén, a munkásság önmagának is ártana, ha a még larió lürdőszczon nyugalmát megzavarná. Épen ezért a keszthelyi munkásság még csak ttlnletó sétát sem tarlott.
Zalaegerszegen fiatalkorúak megtámadták a rendőröket
Zalaegerszeg, szeptember l (Sajót tudósítónk tetejonjetentése)
Zalaegerszegen ma délelőtt minltgy félezer munkás gyülekezel! a plébániatemplom előli a szociáldemokrata városi képviselők vezetése alatt, dacára, hogy a rendőrkapitányság szigorúan megtiltotta a felvonulást és gyülekezést. A szocialisták a Fő-uton fel és le sétáltak, mikor Molnár János rendőrfelügyelő vezetésével a rendőrlegénység kivonult és szétszólta a ttlnletó sétálókat, akiket a mellékutcákba szorított. Ez alkalommal az eljáró rendőrközcgekel Mrom fiatalkorú megtámadta, akiket csakhamar ártalmatlanná teltek
és bevittek a kapitányságra, ahol őrizetbe vették ókét.
K hallgatásuk után még nem történt intézkedés szabadlábr.ihelyezé-sűk érdekében.
ItAegnyiSt a Schiltz-áruház
NnEyknnlzsa, szeptember 1
Hallóba?... lálla ? ... igaz?... na, mit ízól 1 ? Milyen fzépl És milyen olcsó I...
Ezek a szófoszlányok ütik meg az ember füléi, ahol két-három leány, vagy asszony diskurál. —-Mindenütt és minden csoportnál hallani ugyanezeket a szavakat... Vájjon, mi okozza a szép neniltez tartozók •boldog izgalmát ? Akaratlanul sodródunk a tömeggel. Valami vonz, mini egy mágnes és mindig több boldogan nevelő asszony, leány |ön szembe léggömbbel és Schiltz-csomaggal a kezében. Mindenki vig; az arcokon látszik a megelégedettség öröme.
Most veszem észre, amikor már itt áll k a Schiltz Áruház előtt, hogy célnál vagyok. A mai nap szenzációja nem lehel más, mini ami a közönséget legjobban érdekli: a Schiltz Áruház megnyitása.
No, ez aránylag könnyű, jó és érdekes téma, azonban ... (.azonban", „de", és „volna" nmidenkor a legnagyobb ellenségeim) ide azonban nem olyan egyszerű bejutni. MegcsodíJjuk hát egyelőre kívülről Mayer bácsi házának megfiatalodását Az egész ház 17 in h ísszuség-batl gyönyörű szép fővárosi portált kapóit, amelyben a kapunak kétoldali kihasználásával cca 38 m, hosszu-ságban 17—18 szebbnél-szebb kirakat váltakozik. Az utcai kirakatok ügyes, ötletes dekorációi lenyűgözik a nézőt. — Kirakatnézés közben már be is kerültem a 3 méter széles ajlón a teljesen átalakított helyiségbe. A belépésnél eszembe jut gyermekkotom ,bólosa" ahol a csengő megszólalt, ha valaki kinyi tolla az ajlót és a csengővel egy-Időben álmos, tosszus hang rámmordult : Na, mit akarsz I? Ne lessék rossz néven venni, hogy a kereskedelemmel való első találkozásommal előhozakodom, de csak igy tudom mcgmagyaiázni magamnak, miért ver gyökeret az ember a lába, amikor ide belép. — Szolgálatkész
UZLETHELYISEGUNKET
felmondtak.
A raktáron lewft Saszea Áruinkat mélyen leszállított árban elárusítjuk.
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA, Főút 11.
árusítók és eladónők udvarias üdvözlése, végeláthatatlan árusiló asztalok, a falak menlén roskadásig rákot! állványok, kényelmes székek, udvariasság, előzékenység mindenütt és minden a vevő kényelmét és kedvéi szolgálja. Zola egyik regényében vázol egy áruházat és az áruhoz imézményét találóan a nők eldorádójtlnak nevezi. — Hit itl a hölgyek valóban mindent megtalálhatnak, amire szükségük van: szövet, se.yem, bársony, karton, flanell, kabát, bunda, szőnyeg olyan meny-nyiségben és választékbin, aminő kevés fővárosi üzletben található.
Tovább menve a női kabátosztáty köt le nagy méretével és hatalmas válas:tékával. 15 méter hosszú le-reinben kél sorban egymás felelt kab tok, bundák, lehet talán 1000 darab is Innen jutunk a szőnyeg-osztályba. Már kél iiben voll p.l-kdma a kanizsaiaknak a Schiltz Áruház szónyegvalasztékát a kanizsai szőnyeg úálliUsok alkalmával megcsodálniuk. Megfelelő helyen nagyszerűen érvényesül a hatalmas raktár. Két vevő is érdeklődik ebédlő-szőnyeg után, az egyik 700 pengős pazarízinü szőnyeget vllaszt, a másiknak 60 pengősei ciomagolnak he. Ez jellemzi a Schütz-áruháza!: minden igényt ki tud elégíteni.
Vissza a kabátosztályba, amely már uj vevőkkel forgalmas és mégis mindenki ugy érzi, mintha égyedül volna. Egyrészt ültözófülkékkel, másrészt ügyes beosztással minden Vevő el van különítve. Van azután még az ugynevezell olcsó osztály, ahol minden I pengő, vagy még olcsóbb. Itt is, mint mindenütt hatalmas válaszlék, kedves, előzékeny kiszolgáló-személyzet.
öi ülünk, hogy Nagykanizsa Ily hatalmas vállalkozással gazdagodott és reméljük a vidéki Idegenforgalom is emelkedni fog, mert nagyon nagy vonzóereje van egy áruháznak és a viszonyokhoz alkalmazkodó olcsó, szabott árainak. Örömünkre szolgált, hogy az építkezés és tervezés összes munkáit kanizsai Iparosok és munkások végezték. Az üzleti személyzet is kanizsai, 23 család jutott ezáltal biztos exislenciához. Az építkezés tervezését és vezetését Kertész Béla oki. építészmérnök végezte. A lakatos-munka Kohn Samu és fia, Király Ernő műhelyének nagyszerű teljesítménye. A betűk és portál fényezését amerikai rendszerű festékszóró géppel Bojtor József kocsigyáros végezte.
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
Koréin Jenő
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat
Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg.
Nagykanizsa, Központ szálloda épület (a Kékcxlllag
Ift3ft szeptember 1
NAPI hírek
napirend
Szeptember S, kedd
Római kalotlkuí: lilván kir. Piolcst • Rfbekíi. Izraelita: Elul hó 9.
Oyógyszertírl őjjoll siolgálnt: I hó végéig ■ Sulvator gyógyuertít -lirzaébíl-Ur 21.
Qóltardfl nyitva regge! 6 ófrtló) C1tt 6 óráig (hétfő, unát, pé-nck díluKn kedden egóai nap nóknek). Tel.: 2—13.
Autóbusz ma izép Idó esetén H vizre megy.
Költöxhödm a saerkesa/öség
Sugár-ul 2. — Teleion: 421.
A Zalai Közlöny szer hesztósége a napokban aj helyiségeibe, a Sagár-ut 2. sz. (Ba-bochay fiit) ház aduarába költözködik. A szerkesztőséit nappali telefon-száma ettSl kezdve 421. Éjszaka (este 9 árától) az eddigi 78. sz. telefonon kell a redukciót keresni, minthogy a kiadóhivatal, nyomda és így az éjszakai szerkesztősig is az eddigi helyiségekben marad.
Ewers regénye:
Allraune
Városi Sxln/fdx.
— Gróf Apponyi Albert Keszthelyen. Gróf Apponyi Albert vasár-nap reggel Qyöngvösapáliból Kesz!-helyre utazott Festetics T.isziló herceg meglátogatására.
— Uj gimnáziumi tanár Keszthelyen. Tudósítónk jelenti: A jászói prépost Kolumbán Virgil keszthelyi premontrei tanárt Gödöllőre rendelte be. Helyébe egy voll keszthelyi diák, Eckmann János világi-tanár kerüli Keszlhelyte.
— Kitüntetés. Harmat Nándor voll Draskovec-i (Jugoszlávia), a ineg-szálláB óta Csapod-i főjegyzőt buzgó és lelkiismeretes munkásságáért a kormányzó a IV. oszt. érdemkereszttel tüntette ki.
— Eltemették Tóth Zoltán édesanyját. Néhai Tóth Zoltán szerkesztő tragikusan elhunyt özvegy édesanyját tegnap délelőtt temették a temető halottasházából. A temetésen (flhhen ott voltak Tóth Zoltán egykori tisztelői és jóbarátai közül.
Ewers regénye:
Allraune
Városi SxlnQáz.
ZAI.AI KÖZLÖNY
Időjárás
A nr.jiyuanlzMl meteorológia! megfigyelő Jelentések: Hét lón a Mmérsik-l\'t ■■ Rege/l ^ ónkra +140, délutón 2 ínkor +33 8, este 9 Arakor +18 0.
FilMzrh Reggel leihói, délben él este liszl.i égboltozat.
Szélirány ■ Reggel észak, délben és c:.lc délnyugati szél.
(É/szukdi rmijtlentls) • McUorold-B>Bl InMxot aat> 10 Arakor J«-tmlli magélónkOIŐ í .mknyugutl légáramlással hdaailyadéa éa helyenként aaS: aaotleg xl«atar várhaló.
Az Ipartestület elöljárósága
csütörtök este 8 órakor tartja szeptember havi előljárósági ülését Kiss rimő elnöklete alatt.
— A polgári leányiskola Venl Sancteja. A nagykanizsai Zrínyi Ilona polgári leányiskola ünnepélyes iskolaévad nyitása csütörtökön reggel 8 órakor lesz a plébániatemplomban. Szentmise keretében Veni Sancte
— A vidékre Induló autóbunz.járatokról ezutíin -minden nap lapunk impl-lilr rovata elején, a „nnplrend"-bon tudósltunk.
— Ügyvédi eskütétel. Dr. Kovács Ferenc nagy -anizsal ügyvéd ma délelőtt a kir. járásbíróságon lelte le az ügyvédi kamara által kiküldött bizottság előli dr. Fábián Zsigmond kamarai alelnök kezébe az ügyvédi esküi. Az eskü letétele után Fábián dr. meleg szavakban üdvözölte az uj kartársat. A nagykanizsai járis közönsége előtt nem ismeretlen dr. Kovács Ferenc ilgvvéd. Wosz Ferenc főszolgabíró alatt Sormás és Hosszúvölgy községek adódgvi jegyzője volt. Ulohbi helyen érle Novára történi járási számvevővé való kinevezése, ahol Gyöm/írey István akkori főszol-gahiró melleit is működött A járási számvevői állások beszUnletése után dr. Kovács Ferenc az ügyvédi pályáia l\'pelt. Szigetváron, majd Marcaliban volt joggyakorlaton, mosl pedií; Nagykanizsán, Mngyar-utca 5. sz. alatt nyitott ügyvédi irodát.
Ewers regénye]:
Allraune
Várost \'Sxln&áx.
Törvényszéki tárgyalás. A
nagykanizsai kir. törvényszéK szüneti hünlelőtanácsa szeptember 4-én tartja legközelebbi bünügyi főtárgyalásál.
= Orvosi hlr. Dr Milliós Imre szabadságáról megérkezett e- iij\'-ól r\'.ndel.
— Használt elemista tankönyveket hozlak be a szerkesztőségbe a Belgiumban élő magyar b\'mász-családok gyermekei szamára : Molnár Györgyi, Viilovics Károly, l\'i-ilt\'r István, Fitos Margit.
m
7
„o^
• AW m i n \'V & \\
^ i
4 c V^1

Any«.krtnyvl hírek. Nagykanizsán a múlt héten 10 gyermek született, 7 ílu és leány: Gerócn József téglagyári niunkáa ós Tialór Máriának rk. fia, Bódog Oyrtrgv mozdonyvezető és üsvald l\'.rzsébetnek rk fin. Töró (Jyörgy honvéd gyalogos ós Horváth Annának rk. fia. Kovács József földi*.. ós Vojkovica Katalinunk rk leAnyn, rfpirk János vas. kocsifellró és Naxy MagdolnAnak rk. leánya, Bogdán Uijos napsz és Molnrtr Ilonának rk. fia, Németh Lajos kómilves segéd és Horváth Kozáliának rk. leánya. Házasságon klvUl született" 3 fin. — Hahilozo.\'í 13történt, özv. Weltner IgnAcné sz. Slrnnsberger Zsófia Izr. 73 éves, Mol-nár I-ászióné sz. Bogát! Katalin rk. 2JI éves. Balassa Oyttrgyné sz. Bogár Kozá-lia rk. (i\'> éves (Magyarszeidahelv), ttzv. Sütőt Istvánnó az. Bertók Erzsébet rk. 7!^évea. iizv. Bunconi IstvAnné m. VurgH Juliánná rk. évoa. Szántó Adolfné sz. Itosentlml Roglna l/r. f)7 éves, Dohos IstvAnné »z. Tulán Katalin rk. 32 éves (\'i\'ótszerdahely), özv. Böröc istvánné sz. Talahér llozália rk. 6d éves, özv. Dávid JAnosné sz. CsontAk Anna rk. 7(1 éves (Gyékényes). Véghelyi Vondel urod niagtAros rk. 45 éves (IhArosherény). (Iái Antal rk. Ifi napos, Bárány Ilona rk. I hónapos, Horváth István rk. 22 hónapos. Hdzassiifjot kötött .7 pör Móhl Béla városi tls/.tviselő és Nntry Mária Magdolna rk.. BalAza Keronc földműves és Borsodi Margit rk , Horváth Keronc nap-szAiuoh éá Sicmllos Juliánná rk.
Uádió lefjolCHÓlbban
Szabó Györoy n<\\úió-
laboraiorltimában í-\'ónt 3, udvar
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telcf. n 406.
«»7S
CSENGERY-UT 2. SZÁM.
65 asxplrlni veti be
egy Öngyilkos leány
Balatonfüred, szeptember 1
Csopak községben törtínt, hogy Futó Mária 20 éves leány öngyilkos szándékból 65 aszpirin tablettát vett be. Hozzátartozói észrevették, mire orvost hivattak hoz\'á, aki első segélyben részesítette. A lialal leányi a gyors orvosi segít ség megment! az életnek. _
— Faragó feslömtlvész festő-Iskolája. Faragó Mlrton nagykanizsai festőművész 3 hónapos festőiskolájába annyi jelentkező van eddig, hogy az iikola ezen a héten megnyílik. Még jelentkezni lehel Bijza-u\'ca 6. szám alatt a mesternél. Tandíj havonta 12 pengő. Mindazok, akik tehetséget éreznek magukban a festészethez vagy a rajzoláshoz, igyekezzenek kihasználni a megfelelő alkalmat és hivatott művészember állal képeztessék ki magukat, vagy készüljenek elő a festőiskolában felsőbb művészi kiképzésre.
Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert 70 év óta fennálló Singer divatáruházban mindig otthonosan érzi magát.
Ritmikus tornatanitást
szeptember 15 én a Kaszinó alsó termében megkezdem. Külön kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végett kérném
kellő időben jelenlkezni Csányl László-utca 8. sz. alatt.
Hoffmann Edtth.
1 ZALAI KÖZLÖNY
í930 szeptember Á.
Ewers regénye :
Alraune
Városi Sxlnfiáx.
= Pallos Erzsébet angol nyelv-mesternö működését szeptember elsején újból megkezdte. Tanit angol nyelvet, irodalmai, társalgást. Gyermekeknek csoporltanitás. Jelentkezés Erzsébet-tér 18., II. emelet.
— Férfi- és gyerektorna. Deák János tornatanár szokásos gyerek-lorna tanfolyamát e tanévben külön férfitorna tanfolyammal bővíti ki, melynek céljaira az intézet igazgatósága a gimnázium gazdagon felszereli tornatermét volt szives átengedni. Mindkél tanfolyamra a beiratkozások folyó fiö S-ig, minden délután 6—7-ig. Tandij felnőtteknek havi 5 pengő, gyermekeknek 4 pengő.
— A nagykanizsai kereskedő-tanonciskolába az 1930/31 iskolai évre a beírásokat az állami polgári fiúiskola helyiségeiben szeptember 4., 5. és 6-án délulán 4 órakor tartjuk meg. Aki tanulóját a kitüzíllt időben be nem iral|a és e mulasz-lásál elfogadható módon igazolni nem tudja, az az 1922. t.-c. 128. §-ának 4. pontjába ütköző iparkihágást kOvet el. Beirási dij 10, tandij az 1930/31. iskolai év első (szeptember—november) negyedére 10, összesen 20 pengő. Ez az összeg a beíráskor egyszerre fizetendő. Az igazgatóság.
~ Ma döntö taox-taér-KOxés a Randley cirkuszban Wagner Gyula (Nagykanizsa) és Cser János (társulati) között este ]li9-kor a Ritser-udvarban.
= Kérem azokat, kik különböző korosztályoknak megfelelő tornalan-folyamaim iránt érdeklődnek, vagy azokra járni akarnak, szeptember hó 2-tól d. u. ti és 8 óra között Főút 6. I. em. alatt levő tornatermemben az órák megbeszélése végeit megjelenni szíveskedjenek. Vajda Jolán.
- Hirtelen halál Hévízen. Tudósítónk jelenti: Hévízen nyaralt Rieger Antal miniszteri osztálytanácsos, a szombathelyi kultúrmérnöki hiv.ital vezetője. A tanácsost ma délután holtan találták szobájában. Szívszélhűdés ölte meg 60 éves korában. Az elhunytat rokoni kapcsolatok fűzték a Reischl-családhoz, amennyiben felesége Reischl-unoka.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstetn butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Kiráiy-atca 5.
Kalapszalonomba
jól dolgozó segédet és kifutóleányt
azonnal felveszek. Hoffmann Artny
Telefon: 553. CtAnyl LAszló-u. 8
SPORTELEI
e-
A magyar vizipóló-csapat megerősítette a „világ legjobb vizipóló-csapata" cimét Nürnbergben
Újpest ismét eldöntetlenre í" játszott az Ambrosianával Indul a futball mindenfelé
Világrauilí győzelmet aratott a magyar csapat a németek felett a Klebelebera-Kupa dSntSjében
Nagykanizsa, szeptember 1
A világ összes sportnemzetei felfigyeltek a magyar válogatóit vízi-polócsapat nürnbergi győzelmére, melynek során immár másodszor vell méltó revansol a német nemzeti gárda felelt Amszterdamért.
Ez a győzelem csak megerősítette azt, hogy a világ legjobb csapata a magyar vízipóló együttes, me\'y Európa végigverése után most már másodszor nyerte el a Klebelsberg-Kupát.
Egyéh érdekes eredmény az Újpest eldöntetlenje Bernben, melyei az Ambrosianával vivo\'t és ez/.el Ismét problematikussá tette, hogy a Közép európai Kupában melyik csapat megy tovább.
Eredmények :
Vlxlpóló, usx-is
Magyarország—Németország 4:1 (1:0).
Vértessy szerezte meg az első gólt, majd Aman egyenlített, ezután Homonnay újra vezetéshez juttatja a magyar csapatot, végül Németh és Halassy bebiztosítja a győzelmei. A bíró a belga Delahaye volt. A csapat kedden érkezik haza és maga gról Kiebeisberg Kunó kultuszminiszter
fogadji nagy ünnepség keretében a Keletinél.
Svédország-Anglia 5:1 (3:1).
Franciaország—Belgiumé :2(2:2).
NSC—Pécsi AC 6:4 (5:4, 4:4, 3:1).
Az NSC bekerült az első osztályba.
Az FTC úszóversenyén kiemelkedő eredmény volt Szabados 2:27 6 mp-es ideje 200 méteren.
Futball
Újpest—Ambroslana 1:1 (1:1, 0:0) Bern. A gólokat: Meazza és Avar rúgták.
Ferencváros—Fali Rlver 6:2(3:0).
Bástya-Gradjansky 10:2(4:1) Szeged.
Bocskay-Attila 2:0 (1:0).
Nemzeti—Kispest 3:2 (3:2).
111. ker.—Pécs Baranya 3:0(2:0).
Somogy—Megyer 9:0 (4:0).
Ifjúsági Kupa-mérközés
Ékszerész—Bocskay 3:1 (2:1).
Atlétika
A bécsi WAP versenyén SumiyoshI 66 42 m-es uj japán rekorddal győzött Szepes 65 92 in-es dobása felett. A pécsi Szabó távolugrásban győzött a japán Oda felelt.

elárusítjuk

összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Divatáruház
Kisfalud! és Krausz, Nagykanizsán.
1930. izeptember 2.
A Zrínyi nyerte a Vágó-serleget
ZTE-NTE 7:4
Nagykanizsa, szeptember 1
Verőfényes, szélcsendes időben szépszámú publikum elölt zajlóit le a Vágó-serlegmétkflzés második fordulója, mely ezúttal a Zrinvi Torna Egylet győzelmét hozta. Részletes eredmények:
Bittera—Oonda 9:7, 6:4 A nap legizgalmasabb mérkőzése. Qonda ötletesebb, Bittera viszont energikusabb tenniszt játszott.
Halsur dr.—Lichttnstein dr. 6:1, 6:2. Halazer dr. javuló forma mellett biztos győzelmet aratott.
Haránt-^Lustgarten 6:3, 6:4. Mindkét\'játékos a jövő emberei Ha szemre nem is mindig tetszetős, de igen észszerű és hasznos játékot kultiválnak.
Peterdy—Hoffmann 7:9, 6:2, 6:1. Az első setben Hoffmann életének talán legjobb játékát produkálja, de a plrhusl győzelem felmorzsolja állóképességét, ugy, hogy a Zrínyi játékosa a második selet biztosan, a harmadikat klasszis-különbséggel nyeri.
Makóné—Récsel R. 2:6, 2:6. Récsel bebizonyította, hogy a kanizsai ranglista első helyét még sokáig tartani fogja. Pedig ellenfele is igen jól játszott. Ha Makóné továbbra is ebben a tempóban fejlődik, mint az idén, jövőre Récseit is nehezebb feladat elé állítja. Nivós küzdelem volt.
Bittera D.-Gtlnser /.. 3:6, 1:6 Az NTE „tartaléka" szép győzelmet aratott. A szintén tartalékos Bitlera it szépen játszott, míg ereje ki nem fogyolt.
llittera, Halszer dr. — Gonda, Uchtensteln dr. 1:6, 7:5. 6:2. Az ekö setben a Zrinyi „sehol sincsen", a második aet egyenlő erők Izgalmas küzdelme. A döntő setben Oonda kissé visszaesik s igy a Zrinyi biztosan győz.
Haránt, Peterdy—l.ustgarten, Polgár 6:2, 6:4. A Zrlnyisták egyéni leg is jobb játékosok, összjátékuk is fejlettebb.
Bittera B. Bittera D.—Gonda, Récsel R 3:6,3:6. A Récsei—Oonda pár szép, kiforrott összjátékkal megérdemelt győzelmet aratott.
Haránt, Makóné—Uchtensteln dr., Gilnser L. 6:2, 6:4. A Zrinyi ezen győzelmét Haránt agilis játékának köszönheti.
Bittera fi, Makóné—Gllnser /,, Récsel R. 1:6, 1:6. Az NTE döntő fölényben volt.
A 7:4-es győzelemmel tehát a Vágó-serleget a jövő szezonig a Zrinyi Torna Egylet tarlja birtokában.
Képkereiexö
ííoxma
ftut 13.
NTE—SzAK 3:0 (2:0)
Jól kezdett starljit jól folylalla az NTE s megérdemelt szép győzelmei aratott a szigetváriak lelkes csapata felelt.
Az első félidőben még nem alakult ki a kanizsaiak tölénye s a szigetváriak is sokat támadtak. A második félidőben azonban belejött az NTE 8 ekkor már izelilőt adott abból a szép játékból is, amellyel a PVSK elleni eredményét vivta ki; ekkor azonban balszerencse üldözte a csatárokat t lövéseik kapu mellé szálllak.
A gólokat az 5., 10. és a II fél-dő 20. percében Rum, Antal és
ZALAI KÖZLÖNY
Szeptember hó l-töl szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
MINDEN ÁRUCIKKEMET
beazerzéai árnál is olcsóbban árusítom.
Keménygallér ezelőtt I P, most 70 fillér Férll Ingek 3 pengőtől. Kőtőttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFMANN KÁROLY.
Kudlch lölla. BOhm bíró jól vezelte a mérkőzést.
Amatőr bajnokság
VOGE—KRSC 2:1 (0:0) Dombóvár.
KAC-PSC 4:1 (3:0) Kaposvár.
(Zalavármegye testnevelési bizottsága) Bódy Zollán elnöklete alalt ülést tartott. Elhatározták, hogy a szeptember 21 i ifjúsági Szenl Imre ünnepségek alkalmából Zalaegerszegen vármegyei .atlétikai versenyt rendeznek.
Legjobb üditő ita
a közismert
REGESEI III
Kaphat* minden fűszeréi csemagakartskedésban.
Főraktár:
ím i Mm
Király-utca 21.
r.i.i.. aiajMMI
Szeptember 2 (kedd) Budapest 9.15 Az Oraj. Poitáazenckár hangversenye 9.30 H. 9.45 A hangv tolyl. II 10 Nemzetközi vlijelzösiolgáJat 12 Dili harangszó. 12.05 Hangv. 12.25 H 12 35 A hangv. tolyl. 13 Idójeliés. H 30 H 15 Piaci Irak 16 Meaeóta 16.45 ldö|elzéa, idó|áráb|elcntés. 17 P. 17.30 A Fejesiia-lonienekar hangversenye. 18.35 Rádió ama-Ifltpoaia 19.15 0. 20 15 Novellák. 20.35 Opetarészletek. Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangv. Utána : Időjelzés. idó-|árái|eleniés. H.
Béca II Hangv 15.15 Z. 19 Vlgopera E. Utána Jb.
Milánó 16 35 Gyermekkuckó 17 O. 19.3 J Zene 20.15 Beszéld u|ság. 20.40 Kamata 7.. Utána éjiéiig Jb.
Prága 1115 G. 12(0 Bratlilava 17 Zene. 19 35 él 2J.40 Hangv. 2;.40 Deríti dalok.
TernéBytóisd«
baza tszt. 25 fiII., dt. 25 fitt. és a rozs ;iO fill esett.
Búza llariv. 77-«i I560-16-30. 78-aa 15 90 16 50, 79-ea 16 00 16-70. 80-ai 1610-16 80. dunánt 77-ta J5 45-15 65 78-m 15-55-15 85, 79-ea 15 75-15 95. S0-ai 1585-1605. Rou 9 30 - 9 60, lak árpa 13 25-13-75, aBrárpa 16-50-17 50, lab 15-25—15 75, teneert taiL 15 70-15 85 iSu.-táUnlt 15 70 -15 85, repce 27 25-27 75, korpa 8 55 865
Nagykanizsaiak találkozóhelye ai <™
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky-uioa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi (illés, hideg, meleg folyóviz és telelőn. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosOsszcköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Fényképezőgép in
Friss filmek, lemezek, papírok
Lemez és packlllmes gépik 30 pengőtől
kedvező részletfizetésre!
Amatenr-mnnkák szakszerű készítését elvállalom.
Rollfllines gépek 18 P-től
Szabó Antal
fényképészeti szaküzlet Fő-ut 5. szám alatt.
TŐZSDE
A mii értéktőzsde forgalma határozottan szilárd irányzatial indult meg. Az nsszes vezető papitok m»-gasabb árfolyamon indultak, késólib azonban a magasabb árfolyamok további áresése miatt a javuló irányzat megszakadt. At árf.il.amok ugyan nem változtak, azonban teljes üzlettel, nség állott) be. Fixkamatozásu papírok piacán a forgalom minimális volt. Valutapiacon dollár árfolyama negyven ponttal emelkedett.
Zürichi zartat
Párta 20 23, London J503\'/l, Newyori 5t4-77\'/l. Brüaael 71 87, Ml\'ano 26-931/1, ■tadrtd 55-00, Amaterdam 207 221/1. Berlin \'22 70, Wien 72 681/j. SoMji S-73, Prága IV26 Varsó 57-75, Hudapeit »0*»*t/l Kttgrád 9 127/1, VulutcKi JU7\'/|
t*u4e trrtu-jeentea
valutAk
Angol 1. 27-73 -27-88 Belga tr 79-50-79 90 Caeh k. 16*83-1695 Dánlr. 152-50 153 10 Dinár 10 04 10-12 Dollár 567 70-Í69-70 Pranda t. 27-30-22 60 Holt. 229-20-230-20 Lengyel 63-6534D5 Leu 3-36 3-40 Léva 4-12-4-18 Ltra 29 70-30-00 Márka Ili 80-136-40 Norví* 152 50-153 10
Ptaetí —•---■—
Schlll. 8025 80 65 $vá(d I. 110 60 Ili 10 IvMk. (52-95 153 55
dbvizAk
Amit. 229-30-230 00 Belgrád 10*10-10*13 Uerlln IM-95-136 3S Bttluzel 79-57-79 82 Bukateal 3-39-3-41 nopcan. 152 65 153 05 London 27 71-27-79 Madrid 59 70-61-70 rttláno 29-80-29*90 Ncwyor 569 20-70 80 Oftilo 152-<i0-153 00 Párta 22-39-22-46 Prága 16-89-16-94 Stótta 4-11-4*15 Sitockh. 153-10*153-50 Varsó 63-82-6402 Wien 80-46-00-71 Ztrích 110-68 110 98
felhaltál 1564. eladatlan 730, Kiló-lendu 1-26-1-28, nedett 1-22 1-24, szedett köaép 1-18-1-20, kódiyU 112 1-14, l-só tendu öreg 1-16—1-18, ll-od tendu Öten 1*10 — 1*14 angol illldó 1-30-1-40, azalouaa natyban t-80-lt>4, zsír 1*70 -1-78, hui t-40—1-60, nalonnáa lélserléa 1-58—1*62.
Kiadja: D.MzjIil Hyotwli él LapUtU Vállalat, Fíankaaluán. Pelrlöi kiadó: Zalai Károly.
ii twWM m.
Gabona csávázószerek
Por vagy tuáraz pácok: Arzópác:
20 dekái csomagoláaban áta P 120
I kg.-oi . ára kg.-klnl P 550
5 . . , . P .V2h Porzol:
20 dekái csomagoláiban á\'a P 1*40
I kg.-ofl . áta kg kint P 5 80
5 . ... P 5-80
Tlllantln porpác:
20 dekáa eiomagoláiban áta r> 2-40
1 kg.-o) , ára kg.-kint P 8 10
5 . ..... P 7-90
25 „ ...... P 7--
Nedves p.1cok: Blgriol:
25 dekáa csomagoláiban áta P 2-—
I kg oi „ áta kg kint P 7 —
10 kg -on lölüll „ ,. „ P 6-40 Hlgorán :
10 dekás ciomagolálban áta P 2-90 \'■-a éa 1 kg-oi csomagoláiban
ára kg.-klnt...... P 1250
5 kg. 08 csomagoláaban
áta kg.-klnt......... P 12 50
Tldantln nedves pác: 25 dekáa csomagoláiban ára P 3\'45 l/l kg.-os ,, áta kg.-ként P 6i>0
I „ ...... I\' 1380
5 és 10 kg.-oi..... P 13-
25 kg-os ...... P 12 -
Az árak ab Nagykanizsa ériendók, eredeti gyári caomsgoláHtian. (Nagyobb mennyiség vételénél árengedmény).
Kapható :
orszAq József
mag-, műtrágya- és növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Telelőn 130.
1 ZALAI KÖZLÖNY
&PRÖHMÖETÉSEK
Ai rp»dt)tKk-té«« dlfa 10 M flH*r,
Minden tovibbl uh iil|« 5 fltk Vaél M tnjípnap 10 MÓlg »0 fillér, mlrejM trvvábbl dl|i 8 (III. Srerdán (t Uktv 10 tröle 0U fillér, mladfH toriig izb dija 6 ftil. Guifrló fi tnimJcn vnsta-oAoh betilt-/,! #11" KÓ kí\'t ozónuk wámlf-tplik. Alli.l lerrtóknek 60M engedmény.
HalA«/ l-lnr-s vl/stráMlt tyuWix^m-vAqd liivájrn M.\'tn>7. ntegy. ZrínvI Miklós ulCil I. Br 5<30
Bor ■ajtók, flifilliuidh >•!■•■\' Géptiyér, Nagykarilxaa, Suffrii*-
ul 16. 4573
K6plier*1«»K<t« tmrállltott árakon — Stfrn üvegesnél, Erzsébet iéi 14. Telelőn-izám 196. 4541,
I.áizlrt herceg-utca arámii ház <tlrRÖ nen, minden elfogfldhutó árén el*»dA. áronnál elloglalhlM. 1404
Swönyrg-fc, hrrtorsvövetek rendkl- II\' n\'cn\'i árban Kisíaludi él KrauiznAI 45Vi
Wciti llfivérck dlvatualonliban la-nllvánvok (elvétetnek — Zrínyi MlklAj ulca 34. 4606
PaUoktoj pautOrfzilt. a kívánt Időben házhoz szállítva rend«zere,en kapható llte-rtnkinl 26 llllérért Te|izövelkezell Központnál. Teleion 3-49. 4369
■aahálanonoal lelveszek. Czlboly Ferenc. Bazár udvar. 4601
Mem kall fizetnie
— tekintettel az Iskolai belralásokra, — d\'ibtv mint november elsején, ha 8 havi réizlelll«elé«-e most vásárol|a meg bármily ruházati izllkiég\'elell a Trljaon ruhá-»atl r. t.-nél. Az el épzelhelí Összes ruhaanyagok, kelmék, szövelek, váiz\'-sk, selymek, kén OHOnvök, kabátok stb nigy választékban kaphatók. Minták megteklnt-un hetök é> megrendeléseket felvesz PRANQER JÓZSEF, *usti~ut 14.
lakolAa gy.rm.k.k.t lelje, ellátásra vállal — Welser Jánosné, FlM 9. II. emelel. *l
Clpásimunki\'.ooh, olpéaatanono, falatráaikéa>l<« t.nul.l.Any lel-vételik. Furmen, Ko.csey utca 5 4476
F*r»l (s női ruha és kabá\' növelek hihetetlen olcsó áruiliáu Klsfiludl és Krausznál. 4537
Egy harf klsdé, eselleg telesbe Is. — Kisfaludy utca 32. 4595
Egy szép udvari saoka, Irodának Is alkalmas, azonnal kiadó Király utca 34. (Kálmán-ház.) 4593
Ogyaa leány, ki már (Izlrthrn volt at-kalinazvs, lelvétetik. Jelentkezés reggel 8 órakor Szabó Sándor cipAáruházban. 4633
Két egymásbsnyiló k loni.ejáratu aaoba egyenként li kiadó Deák-li^r ?., emelet 46h
Diákfiú, vagy leány lel|es ellátást kap
havi .\'.0 |>r.,i|(Aéri Ugyanott rgy pióliabaha
eladó Ctm n M.idooin. 4622
Lugoahord«h jutányoa árban kap. halók Keleit.cn Rezső cégnél, Deák-tér 9.
Ufyanolt sátorponyvák, valamint lótakarók nagyon előnyös ároan és feltételekkel t e-bzerezhetők 4677
Kél raklárhalylaág kiadó Magysr utca 7. szám .Vall 4613
Lipicai hátasló pedlgrével riadó, szdrke, herélt. 160 magas, keddi lóvásáron bemutatom. Teleion 222. 4614
Sarokhás, mely áll 3 és 2 szobás lakásokból, szabsdkézóól elsdó József ló herceg-u 22 462n
(JzBetáthelyezés
Éitesiicm i.t. vendégeimet, hogy Keszthelyen, a Hungária szálló mellett 65 ív óta fennálló nrl és női
todrásziizletemet
Kossuth Lajos-utca 26. sz. alá (Eszes divatáruházzal szembe) helyeztem át s azt a mai kor igényeinek megfelelően hiegeniku-san rendeztem be. Szíves pártfogást kér
Laskay István
fodrász.
OLCSO
ŐSZI VflSÁ
Selyemharisnya eddigi ár
2-80, most . . P 2-18 Selyeniharfsnya volt ára
3-90, most . . . 3 20 Selyemharisnya volt ára 3\'20,
most.....2 50
Minden párt, ami mosás előtt
hibás lesz, kicseréljük. Gyapjuharisnyák | . 1 \'50-től
Férfi zoknik
Strapa zokni . . . —\'38
Makó zokni . , . —\'70
Selymes zokni . . — 98
Igen finom zokni 120
Gyermek zoknik —\'20-tól
Gyermek harisnyák —38-tól Gyerri)tfk;flórharisnya 1\'—tői
tfoíőttáruk
Gyermík kOtOttkgb^ok 3\'80 Tiszta gyapjúban ". 4 50 Kütüttkabátok . . . 980 Legjobb minőségek . 14\'—
Oroszka.....1050
Férfi gyapjumellény . 9 50
Férfi ingek
Férfi ing, pouplin elővel
csak.....370
Férfi ing, zefir elővel 2\'80 Férfi ing, tiszta fehér 3\'50 Férfi flanel ing . . 2 80 Pouplin ing ... 790 Oxford ing elsőrangú 6\'50 Apacsing .... 4\'— Dupla gallér darabja — 78 Férfi rövid alsónadrág 120 Férfi rövid zefirnadrág 260 Köpper nadrág, elsőrangú 3\'50
Női fehérnemüek
Selymes nadrág . P 1 "50 Legfinomabb csikós . 2 50 Habselyem nadrág . 390 Gyermeknadrág . . 2\'— Kötöttsapkák . . —-80-tól Finom hálóingek . . 4 50 Kombinék .... 2\'— Selyemkombinék . . 750
Nöi kabátok, bundák
Tavaszról visszamaradt finom kabátok P 25 -tői 28 —ig Téli kabát, plüss gallér,
kézelő .... 38 — Női kabát, jó minőség 45\'— Női kabát, elsőrangú 55 — Gyermekkabátok . . 19\'— Plüssbunda . . . 120\'— Kidbunda .... 350 — Silbunda* .... 320 — Nyári ruhák félárban
Blúzok.....5\'-
Plisséaij. .... 9 — Melltartók .... 198 Női harisnyatartó. . 1 80 Női ssípőszoritó . . 2 80 Gyermekruhák félárban
Csipkék.... Jambósapkák . . Férfi nyakkendők. Csokor nyakkendő Divatos önkötők . Kofferek . . . Divatövek . . . Divatcsattok . . Zoknitartók . . Férfiharisnyák . . Egész jó minőség Legjobb . . .
-20-tól —-40 —-38 -■50 -•98 2-90-től •60 —■20 —■\'90 1 20 1-98 2\'80
Jöjjön a délelőtti órákban vásárolni, hogy kényelmesen vásárolhasson!
Csak Késxipénxért le&et olcsón vásárolni!
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
í930 szeptember Á.
Varga Nándor
modemül felszerelt saját műhelyében
mos, fost, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fii]., tavaszi kábítok festése már 8 P-töl, férfi, női ruhák legolcsóbb árban »\'s tisztitlatnak.
Qyü|Wtelep : Gyártelep;
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Vun szerencsém értesíteni a n. é. hölgyközönséget, hogy megérkez-
őszi modellieim
és szenzációs olcsó árban készülnek a legelegánsabb angol és francia női dlvatruhák.
Szives pártfogásukat kéri
Báron Mici
«« nólu.bó
V&roftháupalot i II. em. T«nutél«únyok l.lvtUtnah.
Polgári it elemi Iskolai tluk én leányok Ylllálkll.önbiég nélkUt hívl 70 - Pengő
dl] mellett kivételnek n inönyöiü 4«i hegyvidéken lekvö
szentendrei ret. polgári Iskolai iiKernátusokban.
KitllnA neveiét. KUÍmnjin ellátái Hyglenlkut eihetye^éi. Proipektjitküld azlgaigatótág
Társat keresek
vásározáshoz, t>énz nem szükséges, csupán ingatlan garancia.
Cim a kiadóhivatalban.
Értesítés.1
Tisztelettel értesítem a város n. é. közönségéi, hogy a 40év óta fennálló
,Mayer\'-íéle kelmefestő és vegytlsztitó Özemet
átvettem és kibővítettem ugy, hogy a mai kor igényelt a legmesr-szebbmenökíg kiludotn elégíteni.
Elflre is biztosithatom a vátos n. é. közönségét, hogy a nzakava-tottságommal s a legkülömb pontossággal oda fogok Igyekezni, hoi;y igényeiket mindenkor kielé-githes<em és bizalmukat kiérdemelhessem. Szive6 pártfogást kér
mayer Károly Utóda
Pálcsics Ferenc
kelmefestő it vegytUztltó Üzem : Erzsébet-tér 2. Frtüzlet: F8-ut 7.
Érti .siieni a n. é. közönségei, hogy 40 éve fennálló ruhafe»*\' vegytiaxtitó Oxememat átadtam Páloaloa Ferencnek.
Amidőn megköszönöm a n. b. rendelőim eddigi bizalmát, egyben kérem, hogy azt utódom részére fenntartani szíveskedjenek
Teljes tisztelettel
Mayer Károly
Nyomatott a Otíxalai Nyomda és I apkiadó VAltalat iíl Nüyykanizíán. (PtWöi Oilc.lveiofi: S~<b>i XSroly.)
70. évfolyam 199 szám
Nagykanizsa, 1930 szeptember 3 szerda
Ara 14 Hlléi-
ZALÁI nZLOHT
Szerkesztőséé és kUdóhlvnlsl: F4.u| 5 „jm Keszthelyi tlokkladóhtvatal Kossuth LaJos-u. 32!
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarils Lajos
KWfliclísl <r»: crv hóra 2 pctiRÖ 80 tllléi Telelőn : Nagykanizsa 78, Keszthely 22. izirn.
Eredmény ?
Megvolt, sőt „azértis" megvolt a szociáldemokrata munkásáig tüntető sétája. Eredmény : egy halolt. háromszáz sebesült, közlük töhb haldokló, összetört kávéházak, szétdúlt üzletek, kifosztott villák, összetaposott kertek, (eldöntött, összetört villamosok.
llol vannak most azok, akik olyannyira fogadkoztak a maguk felelősségére hogy a szervezel! munkásság tömegei felett nem fog elharapózni az utcai tömegek felelőtlenség-érzete ? Hol van és mit ért Peyer Károly és társainak nagyh\'ngu garanciája? L4m: — a felelőseknek >zomoru igazolásául még igy is, engedélyezett Itlnlelés nélkül is kirobbantak a tömeg-szenvedélyek, felülkerekedtek az aljas ösztönök, a rablás, a pusztítás állali düho megszállta a tömegeket és a söpredék gyalázalos rohamra használta fel a munkásság részéről bizonyára nem igy képzeli, hanem csupán fegyelmezett, öntudatos, komoly demonstrációnak szánt megmozdulást.
Eredmény: — Peyer Károly és társai maguk segítik a nagy közvélemény előtt diszkreditálni a munkásság célkitűzéseit. Mert Peyerék épen olyan jól ludták, mivel kell számolni, mint a rendészeti halóságok. Ki hiszi ezek után, hogy a célkitűzés csupán gazdasági harc a munkanélküli tömeg érdekében? A célok eredője: politika, a kenyér nélkül maradlak keserűségének konjunkturális kihasználása. A vége pedig : aljas ösztönök romboló erőinek felszabadítása. Eredmény: a közvélemény a munkásság számlájára írja a történteket, holott valóban feltételezhető, hogy maga a munkásság ros6z szándékok nélkül lépett rá az elébe adott ulra. Mit nyert tehát a munkásság? Egy kalap alatt Ítélik meg a rendbontókkal. \' A halottat nem lehel feltámasztani, a történteket nem lehet mén nem történtté tenni. De a barrikádokig uszilott munkásság nem érzi-e, hogy valakik felelősek azért, hogy az ő fulyuk, öntudatos megmozdulásuk, józan szándékaik céltalan rombolássá fajullak és kihívták a munkássággal szemben az általánosító közvélemény ellenszenvét. Ezt köszöni a munkásság Peycréknek, az „azértis"-polili-kának.
Meg azt, hogy a vandál pusztítás letartóztatott főcinkosainak nagy része míg olyan éretlen korban leli tényezője a peyeri utca-politikának, hogy legtöbbjük felelt a gyermekbiróság fog ítéletet mondani. Mert ennek a .gazdasági harcnak" ez is csak eszköz. Az utca is, a tömeg is, a felgyújtott autó, az összetört Wemgtu-ber, a sortűz is. Ha igazán azért a munkásért folyna a harc, akkor tegnap azt a munkást nem szólították volna az 11 cára, nem hagyták volna fialalkoruaktól felbomlasztani az olyan jól ismert szakszervezeti fegyelmet,
nem hagyták volna, hogy a közvéleménybe átmenjen : — ez az egész nagy munkás-tömeg vagy potemkin-szervezel, vagy veszedelmes.
A munkanélküliség? Szinte másodrendűvé degradálódott az egész botrányban. Hiszen mír régóta nem önmagáért fontos a munkanélküliség, hanem a politika boszorkánylisljén a
tejfel csupán, lelkiismeretlen izgatók számára.
Minden gyermek látja ezeket nz összefüggéseket, csak azok nem akarják látni, akik szeptember elsején tüntetésre és sétálásra csöditetlék a munkásságot az utcára, mintha bizony ez bármit is változtatott volna az a.iolt helyzeten s mintha a kormány-
nak külön figyelmeztetésre lenne szüksége, hogv Magyarországon is van munkanélküliség s ez ellen küzdeni kell. Az a 140 millió pengő, amiért most beruházások indulnak, többel tesz a munkanélküliség enyhítésére, mintha a szociáldemokrata vezérek Budapestről Mezopotámiába gyalogollalnák a munkásságot.
Harmincöt ház leégeti Petrikereszturon
Borzalmas pusztítást végzett a tűz egy zalai községben Tiz község és Zalaegerszeg tűzoltósága birkózott reggeltől estig a lángtengerrel — Betevő falat nélkül maradt a félfalu — A főispán segélyakciót indított — összesen nyolc-liz ház volt biztosítva
Egy asszony a pénzét
Zalaefíorflzeg, szeptember 2 A novai |árásbin levő l\'etrikeresz-lur községben ma halalmis tűzvész pusztított. Reggel 9 órakor kigyullad! Nagy József községi bírónak a falu közepén lévő lelkén egy szalmakazal A tüzet a helyi tűzoltóság hamar eloltotta, de 10 peic múlva egy lappangó szikra a bíró szomszédjának a szalmakaz\'át gyújtotta mt g. Pár pillánál ulall pedig már egy lakóház is lángokban állott és mivel igen erős északi szél lujt, a tilz hihetetlen gyorsasággal terjedt a falu déli részén és ennek következtéből
a falu déli fele percek múlva lángtenger volt.
A helyi tűzoltóság tehetetlen voll a
lángokkal szemben. A pusztulás hírére
egymásután érkezett meg mintegy
IU község tűzoltósága, valamint a
zalaegerszegi tűzoltóság motoros
fecskendője is, de
a tllxeí loUalIxálnl e;telnek a UJzoUrih nak -sem siHcrUlí.
A tűz csak akkor kezdett csillapodni,
amikor a szélirányban nem voll
többé lakóház.
Délelőtt 11 óráig 23 ház és mintegy 30 gazdasági épület égett le a benne lévő gépekkel és gabonával együtt.
A lüznek egy hatottja is van. Barát Józsefné fiO éves asszony, amikor házának teteje erősen égett, berohant a házba, hogy pénzéi kimentse. A csendőrök, akik észrevették, azonnal utána mentek és kihozták az asszonyi a házból, de akkor már halott volt. Különös, hogy
Barátnénakegész teste összeégett, kivéve a kezét, mely ben a pénzét szorongatta és a pénz Is érintetlen állapotban volt.
megmentette, de maga bennégett a tűzben
A kár igen nagy, de ö.,szegszerüleg még nem állapithalták meg. 23 gazdának mindene elégett és ezenkívül mások Is érzékenyen károsultak. A ttlz okának kiderítésére megindult
a vizsgálat.
Bödy Zoltán alispán máris meglelte az intézkedéseket, hogy a károsullak segítségben részesüljenek annál is inkább, mert legnagyobbrészük teljesen szegény ember.
Délután 5 órakor még ég a falu
A főispán még az este megjelent a helyszínen és segély-akciót Indított
Délután 5 órakor
Mózes tDzoltófőparanc9nok
ZalaeKers/.eK, szeptember -(Saját tudósítónk telefonjelenlése) A zalaegerszegi lUzollóág délelőtt fél 11 órakor, Mózes László főparancsnok vezetésével, teljes felszereléssel vonull ki a pelrikereszturi tűzvészhez. Mire odaérkeztek a 21 kilométerre fekvő kis községbe, a falusi tűzoltóságok már birkóztak a tűzzel, bf.r a naey szélben nem sok eredménnyel. A dühöngő szél ahogyan hordta <i zsarátnokot, ugy gyulladt ki egyik ház a másik után, 4—5 házat átugrott a vörös kakas, hogy u.1 lángnyelvek aztán megint pár tetővel tovább csapjanak fel Az
őrjítő forróság a tűzoltókat is nagyon akadályozta önfeláldozó, bátor munkájukban. A p;nik leírhatatlan volt. Az oltáshoz a kutakból hordtak vizet, ez azonban hamarosan eléglelenuck bizonyult az óriási lánglengerhez. A falu ugyanis migasan fekszik, kevés n kútja. Ellenben a ott folyó patakocska vizéből az egerszegi mo-lorosfecikendö segítségével már némi eredménnyel támudlák m \'g a lüzel.
Sziveitépő jelenetek egymást érték, amint egyik ház a másik után 0111-lolt be, amint a gazdasági udvarok egymás után borullak lángba. Az istállódba szorult, égő állatok bőgése még félelmetesebb-1 telte a nekivadult elem pusztítását.
telefonon segítséget kért.
Utasítására a zalaegerszegi tűzoltó-hklanyál\'ól ujabb megerősítés indull Petiikereszturra Tömlőkéi, lajtokat indítottak útba, minden nélkülözhető emberrel és
30 fáklyával
egyeiemben. meit a főparancsnok értesítése szerint arra van kilátás, hogy a tűzoltóknak az éjszaka folyamán is a községben kell maradnia. Egynegyed 6 órakor - mint Mózes tűzoltóparancsnok jelentette — a falu még mindig égett. Ekkor már 35 lakóház égett le, az összes hozzátartozó gazdasági épületekkel. Az alig félezer lakosú falucska mintegy harmadrésze pusztult el tehit eddig az időpontig.
Gyömörey György főispán, Hődy Zolián alispán és dr. Udvardy Jenő városi tiszti ügyész Zalaegerszegről este fél 7 órakor autón Pelrikereszt-urra hajtattak és megtelték a szükséges intézkedéseket
az ínségesek első segélyezése ügyében. Velük együtt Zalaegerszegről, mint a város adománya,
két kocsi kenyér és egyéb élelmiszer
érkezett a ledéi és betevő falat nélkül maradiaknak. A főispán ulasitutia a járások fő-
1 ZALAI KÖZLÖNY
szolgablráit, hogy Indítsanak gyűjtést az ínségesek számára. Egyben
■ belügyminiszterhez Is fordult sQrgOs segítségért.
A Itt! okául gondatlanságot vélnek fennforogni, ámbár a csendöli nyomozás egyes adatai arra engednek következtetni, hojy esetleg gyújtogatás történt, amit valószínűleg a bírónak egy haragosa követett el bosszúból.
A nyomorás folyik. A kárbecslés holnap történik. A kár igen nagy, mert
alig 8—10 ház volt biztosítva.
A tűzoltóságok egész éjszaka a
veszélyeztetett területen maradnak. ♦
(Petrikereszluron Cfup ín este 6 óráig, Zalaegerszegen is cs k este 9 ig lévén telefon-szolgálat, a tűzről további jelentéseket s;erezni ntm lehetett.)
SÍ kommunisták sssombaira tüntetést tervexnek Pesten
A rendőrség minden megmozdulást csirájában elfojt Ma Ismét tüntetést kísérelt meg egy munkanélküli csoport — A rendőrnek szánt golyó ölte meg az ártatlan munkást
Budapest, szeptember 2 Ma délelőtt a Hunyadi-téren egy munkanélküliekből álló csoport ismét tűntetést kíséreli meg. A rendőrök hamarosan szétoszlatták őket. Huszonegy munkanélkülit előállítottak.
SxalwtfsdaveM/ésjre ítélt tűn tetöK
Budapest, szeptember 2 A tegnap előállított tüntitők ellen az eljárást megindították és egy részüket 2—14 napig terjedő szabadságvesztés-büntetésre Ítélték az illetékes rendőrkapitányságokon A tUn tetők jórészefiatalkorú, akiknek ügyet a gyermekbiróságon tárgyaik.
A kórházakban 26 sérültet ápolnak. Kettőnek az állapota életveszélyes, nyolc súlyosnak mondható. A rendörkórházban hit rendői fekszik, akik közül, csak egynek a7 állapota súlyos, aki lábtörést szenvedett.
A tüntetés dldoxata A tegnap agyonlőtt Danyik József halálának összes kőiülményeit megállapította a rendór.-,ég. Kiderült, hogy a szerencsétlen embert egy ismeretlen férfi lőtte agyon, aki kiskaliberű fegyveréből nyolcszor lőtt a rendőrök felé és az ebben az irány ban álló Danyikot érte az epvik lövés.
Kudarcot vallott a Koznmu-nla/dk terve
Az osztrák lapok vezírcikkeikben
í930 szeptember Á.
A lovak összetaposták a gazdájukat, bika keresztül döfte és holtra tiporta a csordást
egyöntetűen megállapítják, hogy a kommunisták ama törekvése, hogy Budapesten forrongást idézzentk elő, kudarcot vallott. ,
J vörös UAm nem akar nyugodni
A rendőrs\'g niról értesült, hogy a kommunisták S7<"p\'ember 6 án az utcán Kímélni akarnak. M gtörlénlek a.\' inlé/kedések, lnvy minden megmozdulást csirájában fojtsanak el és minden körülmények kőző i hizto-slsák \'i főváros nyugalmát.
A helUfjy miniszter átvette Olvataldl
Budapest, szeptember 2
Scitovszky Béla belügyminiszter ma átvette hivatalának vezetését.
Podolay lasztin
a sásdi járásbíróság elnöke — Kinevezték az uj nagykanizsai klr. ügyészt
Budapest, szeptember 2 (Éjszakai rddiójeieniés) A kormányzó az igazságügyminlszler előterjesztésére Podolay Jusztin nagykanizsai kir. törvényszéki birót a sásdi járásbíróság elnökévé, Sziiy Dezső dr. budapesti gya\'-orló ügyvédet Nagykanizsára kir, ügyésszé kinevezte.
Nagykanizsa, szeptember 2 Hajszálon mull, hogy Halász Imre 44 éves kíspuszlai gazdát lovai halálra nem taposták. — A gazda ugyanis tegnap kiment a merőre szántani. Eközben két lova hirtelen annyira megvadult, hogy a gazdát fellökték és összetaposták oly annyira, hogy válságos állapotban kocsin szállították be a kaniz ai kórházba. Felépüléséhez n?gyon kevés a remény. A nagykanizsai k.ipilányság-tól dr. Rácz Gyula rendőrfogalmazó szállt ki a kórházba, az eszméletlen embert azonban nem sikrült még kihallgatnia.
DrávaszenttamAat, szeptomber 2 Borzalmas dráma játszódott le tegnap drávatamási község határában. Dombi Jó/.sef 70 éves csordás
fiával együtt őrizte a község lakosságának marháit Tegnap este haza indulás előtt a csordás meg akarta Hatni az állatokat. A fiatal Dombi vizet húzott, inig az öreg az állatokra ügyelt. Közben az apa is a kúthoz akart menni, alig haladt el azonban a bika mellett, amikor az valamitől megvadulva, nekitámadt az ffceg csordásnak, hatalmas szarvaival keresztül döfte, a levegőbe röpítette, majd a földhözvágta, ahol a teljesen megvadult állat a szegény öreg emberi össze-visszataposta. Fia a kutyák segítségével tudta csak atyj t megszabadítani borzalmas helyzetéből, azonban halálra sebzett állapotban szállíthatták már csak a kórhátba. Állapota menthetetlen.
Egy asszonyon meggyulladt a ruhája
Vacsorafőzés kö/ben az ölébe esett a petróleumlámpa
Nagykanizsa, Bzeptember 2 Balay Istvánná 34 éves egerarpcsai asszonyt súlyos szerencséllent\'g érte. Amint tegnap este lámpát gyu|-lott, hogy a vacsorához szükséges előkészületeket megtegye, az égő lámpa az asszony ölébe esett, ugy, hogy a petróleum, ami a ruháján szétfolyt, a lámpa lángjától lűzet fogott. Az asszony ruhÍja pillanat alatt lángba borult és a szerencsétlen teremtést olyan súlyosan össze-
égette, hogy másodfokú égési sebekkel beszállították a Horthy Miklós kói házba
A szerencsétlen nőt a kanizsai kapitányság egyik rendőrtisztje kihallgatta a kórházban.
A kormányzó elismerése
(Éjszakai rádiójelentés) A kormányzó megengedte, hogy Hubay J. Marcali község jegyzőjének elismerése tudtul adassék.
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Teleton 406.
«S78
CSENOERV-UT 2. SZÁM.
Telefon 406.
Napsugaras görög földön
Irta : Dr. H«zí Ferenc 15
Természetesség, báj ömlik el a műalkotás minden poicikáján, könnyed-ség, lágyság jellemzi az egészei.
A Hera templom tőszomszédságában vannak Heródes exedrájának romjai. Ennek a keletkezésére tudni kell, hogy az olympiát a legnagyobb forróság idején rendezték és nézők, versenyzők egyaránt sokat szenvedtek az égetően tűző napsugaraktól, meg a vízhiánytól. Heródes Atlicus, a marathoni születésű dúsgazdag rhetor a Kr. u. II. században a maga költségén vízvezetéket csináltatott és ennek volt a művészies befejezése az u. n. exedra. A vízvezeték fugárszeiűen behálózta egész Olympiát és egyszer a földben, másszor a felszínen nyitott — ma is meglevő kőcsatornába szállított;! a vizet, amelyei az Alpheios völgyéből mintegy 3 kilométer távolságból kaptak.
Az exedrálól kelet felé huiődotta 12 kincsesház. F.lőltlik kicsi Zeus-szobrok, az. u n. Zanes álllak Ezeket azokból a bunletéspénzekből
állították, amelyeket a visszaélést elkövető atlétákra, illetőleg szülővárosukra vetettek ki Talapzatuk megvan, a kis szobrok elpusztullak.
A liget keleti oldalát közel 100 méter1 hosszú u. n. Visszhangos csarnok hat.\'rolla. Rendeltetéséi még nem sikerült eléggé felderíteni. Llng Nándor debreceni egyetemi tanár szerint a római Időkben Nero vasy a maga, vagv a versinybirák számára lakóhellyé építette át.
Északi része és a legszélső kincsesház között mintegy 32 méter hosszú és 3.7 m széles alagút vezetett ki a ligetből a mellette elterülő stadionba. Ezen az alagúton vonultak át a pálvára a verseny kezdetén a versenybírák, hirdetők és a versenyzők.
Bár már leáldozott a nap, méíis átmentem még ide is és pár lépés után megtaláltam azt a kŐBávot, amelyről a futókat indították. A stadionnak a szent liget feli eső oldalán mindössze csak e kősávig terjedő rész van felásva, a másik végén még ennyi sincs, úgyhogy a vi\'ág legklasszikusabb versenyterét lulnyoniórészhen ma is vastag földréteg takarja.
A németek csak a szent ligd lei-tárására vállalkoztak, ez prdlg kivül esik rajta. De íppenugy csak kis részében van feltárva a versenyre készülő atléták olytnpiai gyakorlóhelye, a Kiadeos mentén húzódó hatalmas gyinn isium is. Bizonyára sok ezren egyetértenek velem, hogy mielőbb napvilágra kell hozni mindkettőt. Az ókori philnlogia, a művészettörténetem, a sporttörténelem ki tud|a milyen fontos adatok birtokába juthat, hiszen, hogy egyebet ne említsünk, a gymnaiiumb;n ineg volt valamennyi olympiai verseny győzteseinek a névjegyzéke és meg van rá a lehetőség, hogy elő is kerülhet. Felvetem az eszmél, — boldog voln\'k, ha gondolatom a sajtő hang-erősltőjén át a müveit világ minden részébe el|utna — vegye kezébe az ügyet a Nemzetközi Olympiai Bizottság, alakítson egy albizottságot amelybe a világ minden sporlnem-zele elküldi képviselőjét és ezek révén indítson világszerte gyűjtést. Nem hinném, hogy akadna sport ember, aki erre a célra ne adna né-Itánv fillért. Ha feltártik a szentélyt — Zeus templomára gondolok, — ahol a koszorút kapták a győztesek,
akkor meg kell ismernünk azt a helyet is, ahol a koszorút nehéz küzdelem árán megszerezték, ahol a küzdelemre előkészültek. További program lehetne a hippodromos felkutatása, mert ez nyomtalanul eltűnt.
öreg este van, mire végigjárom a romutcákat. Fekete lepelbe burkolóznak a fák, amikor visszaindulok a stadionból. Átmegyek a szent ligeten, de még nem tudok távozni. Leülök egy kőre, a gymnasium sarkában, közel a Kiadeos vizéhez. Elmerengek, o\'yan |ő mosl egyedül lenni, lelkem, gondolataim visszaszállnak a múltba. Eszembe jut, hogy a régi görögök szentnek tartották az Alpheiosl, elkísérték h izá-jok haláráig és ahogy egy bájos rege mond|a, o\'t rÍrva búcsúzlak el tőle. A mi világunk más, mi máskép imádjuk a természetet, mint a régiek, miskép. de ugyanolyan szeretettel vagyuuk eltelve a Kiadeos folyó iránt, amely ismételten elárasztotta s utána egyre nagyobb iszap-réleggel ledte el a dicső múltnak barbárok meghagyta emlékeit és így átmentette számunkra.
(Vége kiiv.i
|j)30. szeplemher
Bődy Zoltán alispánt
a vármegye törvényhatósága lelkesen Ünnepelte
Zalaegerszeg, szeptember 2 (MTI) Zalavármegye törvényhatósága ma Gyömörey Gyfligy löispán elnöklete alatt közgyűlést tar o", amelyen elhatározta, hogy miniszteri jubileuma alkalmával Vuss József népjóléti miniszle.t üdvözli. Gyömörey főispán ezután feltűzte llódy alispánnak a kormányzói kitüntetést a II oszt. polgári érdemrendet. A tör vényhalóság lelkesen ünnepelte a közszeretetben álló alispáni. Majd a közgyűlés jóváhagyta azokat a határozatokat, miket a közgyűlés tegnap elfogadásra aj ínloll.
A közmunkák kiadasd
a legközelebbi órákban várható
Budapest, szeptember 2 Bud János kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy a kOzmu -kák kiadása a legközelebbi órákban megtörténik.
A 48-as zászló
viszontagságos útja Moszkvából Budapestre
Budapest, szeptember 2 Göndör Gáspár egykori csac.t asztalossegéd, mini hadifogoly egy 48-as zászlót szerzett Moizkváoan és azt esztendőkig hordta magával testére csáváivá, üöndör tüdővészt kapott és a kórházban meghall. Halála előtt megkérte egy beteg társát, egy német kereskedőt, hogy a zászlót küldje el rokonainak Magyarországba. A kereskedő csak évek multán tért vissza hazájaba és a zászlót most clküldOlle a rokonoknak. A zászlói muzeuntbao fogják elhelyezni.
Leesett a villanypóznáról és szörnyethalt
Budapest, szeptembor 2 Tdllya közelében Herband János 18 évet fiu virluskodásból felmá ázott a villanypóznára és megfogta ■ vezetéket. Az áram összeégette. A Hu leesett a póznáról és koponyaalapi törést szenvedett. Kói házba szállítás közben meghalt.
ZALAI KÖZLÖNY
Iskolai kézimunkák
fáláru kiárusítása
szeptember hónapban,
melynek folyamán 500 drb gobelin, kelim, perzsa, smyrna, szál- és keresztöltéses kézimunka kerül lélárban eladásra
özv. Dr. Orosz Mlklósné
kézimunka midében Horthy MlklOn-ut 2. izém llaiHn, mlg a k*aalat tart I
Egy fiáxaspár megffiilt gombcímérgeszéshen
r
Keszthely, BZeptember 2 (Sujál tudósítónk lelefon jelenlése). Szokatlanul dúsan szedi az idén a goiv.ha halálos áldozatait p zalai vidéken. Mi ismét kél halmija van a mérges gombinak.
I\'erkel Já os is felesége, idős földműves házaspar Nemesbükkön,
tegnap goin\'i t szedek az e\'r.:őu. A gombát megfőzték, alaposan jóllaktak vele. Rövid idő múlva mindketten rosszul leltek. Mire ma reggel oivost hivlak, késő volt, segíteni mir egyiken sem lein telt; — a két idős ember nvíjdnctn egy órában meghalt.
Bevásárlás előtt
sajái érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és siőrme-
divatujdonságait. Meglepő olcsó érek!
Anyja védelmében dikicosel összeszurkálta az édes,« ;;ját
Kew.thely, szeptember 2 (Sajdl tudósítónk telefonjelentése). A Keszthely közelében fekvő Valiu-son véres családi h.boiuság zajlott le vasárnap az esti órákban. Udvari Imre földműves, jó falusi szokás szerint, alaposan beszeszelve került haza, a vasárnap tiszteletére, a korcsmából. Otthon ütni-verni kezdte a feleségét. Nyomorok lábu fiuk, aki épen ezéit a cipész-mesterséget üzi, egy darabig csak hallga ta részeg apja dühöngé.ét és anyja sikoltozását, de azitín türelme fogytán az apjára támadt, hogy megvédje édesanyját annak durva ütlegeitól. Apa
és fia dulakodni kezdtek. Közben a fiu, a kezeűgyobe esett dlklccsel kilenc hatalnus szúrást ejlelt az édesapján, aki véreben fetrengve terüli el. Igen súlyos állapotban szállították be a keszthelyi kórhizba, mára azonban allapoia annyira javult, ho/v az orvjsok biznak életben maradásában. Az elj trás megindult.
Argentínában aggasztó a helyzet
Nowyork. szeptember 2 Argeniinában a koriná.ny nagyon komolynak látja a helyzetet. A kör-nyezögarnizonokból szüntelenül u|abb csapatok érkeznek Buenos Aire.sbe.
SszéKely Vilmos buiorielepe
♦ Nagykanlxsa, A
Kiutacxy-ulcn -í. m. ^^
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak melleit.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos és diszitS műhely.
Az OTI nagí\' kanizsai kerületének ügye
csak a: októberi közgyűlés elé kerül
Nagykanizsa, szeptember 2 Az Oiszágos Társadalombiztosító Intézet zalaegerszegi kerülete a niult héten tartotta augusztus havi kerületi választmányi ülését Schmall József t. kir elnöklete alatt. Az ülésen teljes számban veitek részt a nagykanizsai tagok. Schmall titkár, elsőnek beszámolt az önálló nagykanizsai kerületi pénztár ügyéről. Az indítványra ugyanis megérkezett az elnökség válasza: a kohségvelés nagy anyaga miatt nem kertilliel a kérdés a szeptemberi közgyűlés elé, ugy, hogy azt csak az októberi közgyűlés fogja letárgyalni. A választmány a leihozott indokot akc-ptálva, tudomásul vette Schmall tiikír bejelentését. A soproni választmány átiratára a gyógylürdökbe való utalás tárgyában a választmány ugy határozott, hogy nemcsak a hévizi fürdővel kot szerződést, hanem a harkányi éf. a többi gyógyfürdőkkel is és a be egeket a kivátiaiom és szükség 8.etilt odt is utalja
A pi i\'ziar és keni sai kirendeltség fűtőanyag be zerzise kérdésénél Samu La|os szóváielle, hogy a kerület vagy kirendeltség összes szük-scgleleit
kizárólag helybeli kereskedőknél és Iparosoknál szerezzék be.
A választmány igy határozott.
A munkaadói felszólalások kapcsán Samu Lajos ipartestületi alelnök reflektált Schmall József titkárnak a mull ülésen elhangzóit ama kijelentésére, hogy ha az OTI a méltányosság álláspontjára helyezkedik, akkor önmagától összedől 1 Samu La|os hosszabb beszédben kifejtette, hogy nem lehet az, hogy amikor az OTI az egyik osztályon segit, akkor a másikat tönkre tegye. Ha egy szülő nö az előirt 180 napot nem tudja felmutatni, hanem 2—3 nappal kevesebbet, akkor már elesik a terhességi, gyermekágyi és szoptatási segélytől. A választmány Igenis Ilyen és hasonló esetekben méltányosságot akar gyakorolni I Vagy ha egynapi késéssel történnek a bejelenlések, ugy ezesetben sem lehet oly teljes szigorral eljárni, mint ahol büíiös mulasztásról van szó. Ez egy szociális intézmény, amelynél mindezeket figyelembe kell venni.
Samu Lajos felszólalása általános helyeslessel találkozott.
\'ZEPESI IMRE
) Zrínyi Mtklóa-utoa II.
csatomé zéa. vízvezeték-berendezés épület ét mfl-bádoitoi. — Telefon 2-95.
Legjobb iskolacipök és öszi divatdpök
Miltényi Cipőáruházban Fő-uton, a Városházban.
1 ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 3. szerda
Kótnal katolikus: Maik [lk PfO\'ef.1 : Hilda Izraclitfl: tüu! h-s 10
VÁROSI MOZGÓ .Alnune", rrgíny 1 resz 12 Icív „Chaplin éj j haiiAn-héj", tragikomédia.
Gyógyszertár! éjjeli szolgálni: I. hó végéig n Szalvstot gyógyszertár — Brzsébet-tér 21.
Oózíflrdó ryltvj rtfcgel S órSlá! r.r.r 6 órilg (béttfi, szerda, péntek délutl... kedden egész nap nőkrek). Tel.: 2—13.
Autóbusz szép Id5 esetén H vizte I csütörtökön inegy.
KöliöxUödilí a sxerkesxiöség
Sufjór-ul 2.
Telefon : 421.
A Zalai Közlöny szerkesztősége a napokban uj helyiségeibe, a Sugár-ut 2. íz. (Ba-bochay féle) ház udvarába költözködik. A szerkesztőség nappali telefon-száma éltől kezdve 421. Éjszaka (este 9 órától) az eddigi 78. sz. telefonon kell a redakciót keresni, minthogy a kiadóhivatal, nyomda és igy az éjszakai szerkesztőség is az eddigi helyiségekben marad.
— A német nagykövet Keszthelyen. Tudósítónk jelenti: Gróf Apponyi Albert keszthelyi látogatásakor társaságiban volt báró Schön német nagy követ is, aki ugy - ncsak látogatást lett herceg l\'est.lics Taszilónál.
— A rendőrség köréből. A belügyminiszter Pandúr Béla állam-rendőrségi delektivel Sopionból Nagykanizsára helyezte at.
ERTESITES.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács f-\'ürdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üditő ásványvizének főlerakalát átvettem.
Kitűnő borvíz, üdit, gyógyít I
Szives pártfogást kétvc, vagyok teljes tisztelettel W|3
WEISZ IGNÁC
szikvlzgyáros és .örraktára
Nagykanizsa, Horthy Miklás-nt 25.
Telefon 101. Teletcn
nagykanizsai Icrakata és kör
;örzelképvlselete: Nagykantxaa, Hurlhy Mtklóa-ut 2.
"ló : üzleti telefon : 593. Cégtulajdonos :
Aladár Lakás telefon : 5«2. M r á i
Állandóan raktáron tartjuk az összes hercegi termékeket
I
Vidéki megrendeléseket a legpontosabban eszközöljük
Szives pártfogást kér mély tisztelettel Herceg Esterházy Husárugyár nagykanizsai körzelképviselete: Icrakata:
Kisfalud! Aladár Mrdx Jenő
— Jegyzői beosztás. Az alispán Fehér Dénes ny. körjegyzőt liéviz-szinlar.dráson volt beosztásából a \'kcztlielyi jcgyzöséghez rendelte be kisegítő munkaerőnek.
Iparostanonclskolal oktatók választása. M<st folyt le a nagykanizsai iparos anonciskola épületében az igazgató és az oktatók választása, amit a felügyelő bizottság eszközöli Berény Árpád tanfelügyelői megbízott eluöxlcle altll. Az összes régi oktalókal újból megválasztották. A nyolc uj pályázó köztll beválasztottak Uriistyán Istvánt. Igazgatóvá ismét Poredus Antall választottak meg. A választás izgalmas hangulatban folyl le.
— A nagykanizsai polgári fiúiskolában a Veni Sancie szeptember 4-én reggil 8 órakor lesz, melyre a növendékeknek vallásfelekezet különbség nélkül háromnegyed 8 órára kell az inlézet^udvar.n gyülekezni.
Ewers regény: „Alraune" ma a Városi Színházban.
Zsák,
ponyva, zsineg,
pokroo és lino.wum legolcsóbb
HIRSCH ÉS SZEGŐ cégnél.
lu
aranyhegyi bikaíervörösbort
bU fillérért. Bftiot, l.uuy ilUndóin ail log Inni SAFRAN JÓZSEF
Telelőn Ü5. lUuokoriktOtic Magyar u. 74. S IlUU Klclonrt.idcltiic l.áihoi küMOk.
— A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolát végzett tanulók szövetsége folyó hó 3-án, azaz szerdait deiulan ti úrakot a fclsö-kereskedelmi iskola nagytermében rendkívüli közgyűlési tar, amelyte a szovelseg lagjait tisztelettel meghívja az elnökség.
— Belratás a Zeneiskolában.
A Városi Zeneiskoiab in a potoeirj-lást 3 áll (szerdán) délelőtt 10 — 12 és déiuian 4—6 óra között tartjak meg. Hót- és jdvitóvizsgálatok csütörtökön délulán 4—6 óra között lesznek. A felvételi.vizsgák pénteken délelóL\' 10-12 és délután 3—5 óra közKt folynak le. Felvételi vizsgát csak azok a növendékek tesznek, kik nem rendelkeznek zeneiskolai bizonyítvánnyá! és valamely tanszakon nem a legalsó osztályt kívánjak látogatni. E vizsga díjtalan A növendékek tanóra beosztása pénteken 5 órakor lesz, melyen minden növendéknek részt kell venni. A rendes tanítás hzombaton, 6-an kezdődik
Szeptember hó l-től szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban árusítom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 70 fillér Pérll Ingek 3 pengőtől. Kötöttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFMANH KÁROLY.
í930 szeptember Á.
Alutósxerencsétlen -séfjeit
Szigetvár, szeptember 2 Súlyos gépkocsiszerencs^ilenség történt tegnap délelőll Nagydobsza elölt az oiszágulon. Boros József szigetvári bétfurarozó kereskedőket vilt gépkocsiján az istvándi országos vásárra. A nagy gépkocsi hatalmas pori vert fel az országúton, amikor arra tartott Fekete Ferencné 50 éves nagydobszai asszony és leánya. A nagy por elöl a két nő az ut másik oldalára akart menekülni. A leánynak sikerült Is a másik oldalra mennie, azonban édesanyja az utolsó purcben ugrott át, ugy, hogy az autó sárhányója elkapta és oly szerencsétlenül vágta az úttesthez, hogy Fekete Ferencné súlyos agyrázkódást, bordalörést és súlyos belső sérüléseket szenvedett. A gépkocsi utasai kiszálllak a kocsiból, amely a halalosan sérült asszonyt beszállította a közkórh.tzha. A csendőrség szigorú vizsgálatot rendelt el.
tgal, szeptember 2 Könnyen végzelessé válható gépkocsi szerencsétlenség ért egy kaposvári utilársaságol.
Vajda Kálmán dr. kaposvári rend-őrlanácsos a családjával Nedőczy Kálmán honvédszázados au óján kirándult sógorához dr. Btllványossy Tibor igali főszolgabíróhoz Igal községbe. Mikor hazafelé mcnlek, a honvédszázados maga vezette a gépkocsit, amely edJig még ki nem deiilelt okokból egy kanyarodónál az árokba fordult.
Nedőczy százados súlyosabb sérüléseket szenvedelt, ugy, hogy be kellett szállítani a kaposv.iri kórház sebészeli osztályára, dr. Vajda rend-őrtanácsos arcán szenvedett sérülésekel, míg az autóban ülő hölgyek csak kisebb sérülésekel szenvedlek.
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
szakképzett láiszeréazné! kaphatók Fő-ut 14., Biztosító palota. Óta-, ékszer, és látszertlzlet Szakszert) Javítások.
Időjárás <-
A nagykanizsai meteorológia! mefl-l^yeló jelentések i Kedden a Mmirtík\'
Itt: Keirgrl 7 oranui +I5É2, délután 2 4r«koi -H0-4, \'Ste 9 órakor +16-8. Fethöui Egész nap borult égboltozat. SxiUrán> : Keggel észak, délben éa este északkeleti szél.
(Éjszakai rádiójelenlésI A B.taoratá-oiol latázol aata 10 Arakor i«-laatl i változóan folhóa, mala-I gadö Idtt várhat*.
Nem reklám, de valóság, Hogy a
Menyasszony divatáruház
K
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat. Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg.
oreinieno Nagykanizsa, Központ szálloda épület (a Kltalllig Mén)
ZALAI KÖZLÖNY
1930. szeptember 1_
Az u/ságiró-bankett,
mini jeientelillk, az I. Dunántúlt Ujságirá Kongresszus után, vasár-na/i, szeptember 7-én este <J órakor tesz a Cenlrálban. Ezúton kér-jllk a sajtó kanizsai barátait, tiszteljék meg a magyar újságírás [óvárosi-reprezentánsait és Dunántúl újságíró-,gárdáját azzal, hogy résztvesznek a banketten. Jelentkezéseket kérjük telefonon (78 sz) jelenteni a Zalai Közlöny szerkesztőségének.
— Missziós hírek Szereleliel (elkérjük azokat az urileányokat, akik a Szent Ilona Leányklubba óha|tanak belépni, Jelentkezzenek Mágics Mária ifjúsági elnöknél Sugár-u. 53. sz. délelölt 10—12 óráig. — Kérjük a Szent Ilona Leányklub tagjait, hogy ma (szerdán) délután fél 6 órakor a Missziósházban tartandó énekpróbán pontosan jelenjenek meg. A vezetőség.

= Mlltényl Györgyike, a bécsi tudományegyetmen vizsgázóit okleveles nyelvmesternő németet és franciát tanít. Nyelvoktatáson és társalgási nyelven kivül kereskedelmi levelezést, stilisztikát, irodalmat és irodalomtörténetet lanilok, ugy csoportos, mint magán órákon. Lakásomon : Horthy Miklós-ut 39. minden felvilágosítást kötelezettség nélkül megadok.
= HHgitte Helm, Paul Wege-ntr, Petrovlcs Szvetlszláu a mai műsor főszereplői a moziban,
— Dlcwockjucl német ovodája szeptember 15 én, (Sugár-ul 18 sz.) megnyílik. Beiratkozás szeptember 10 —12-én. Délután lársa\'gó órákat ad elemista és kisebb gyermekeknek.
- Elemi iskolák Venl Sancteja.
Az összes nagykanizsai elemi iskolákban folyó hó 4-én tartják meg az ünnepélyes iskolaévad nyitási szentmisével és Veni Sai.cleval A rendes tanmenet kezdete szeptember 5. , — A Vidékre Induló aut<Sbii»z-Jár.-tokrol 07.iltán minden nap lapunk nnpl-
hlr rovata elején, a „nap]rond"-bou tudósítunk.
= Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismeri 70 év óla fennálló Stnger dlvatáruházban mindig otthonosan érzi magát.
A-—-
Képltere/eaiö
K.oxmu
"»\'_t-iut
— A hosszuvölgyl jegyzőválasztás. Tegnap délután volt Hosszúvölgyön a jegyzőválasztás Laubhaimer Alán dr. járási főszolgabíró elnöklete alatt. A hal pályázó közül Czigány Ferenc galamboki adóügyi jegyzőj választották meg, aki a 46 szavazatból 30 szavazatot kapotl. Az uj jegyző azonnal letelte a hivatalos esküi
= „ Chaplin ís a banánhéf" tratlkomcdia ma a moziban
Férfi- és gyerektorna. Deák János tornatanár szokásos gyerek-torna tanfolyamát e tanévben külön térlitorna t. nfolyammal hóvili ki, melynek céljaira az intézel igazgatósága a gimná.ium gazdagon felszerelt lornaternn t voll szíves átengedni. Mindkét tanfolyamra a beiraikozások folyó hó 5-ig, minden délután 15—7-ig. Tandíj felnőtteknek havi 5 pengő, gyermekeknek 4 pengő.
— Használt elemista tankönyveket hozott be a szerkesztőségbe Krátky Tibi a Belgiumban élő magyar bányász-családok gyermekei számára.
— Utazási kedvezmény. A
Duna—Száva— Mria Vasultársaság Igazgatósága a Felső Kereskedelmi Iskolái végzeitek SzOvetsége VI. nemzetközi kongresszusának vezetősége részére Budipesten, 1930. évi szeptember hó 7—9-én tartandó konferenciák alkalmával valamennyi állomásról Budapest d. v.-re és vissza való utazásra I., II. és III. kocsiosztályban való utazásra 50 »-os menetdijkedvezményt engedélyezett. Az odautazás szeptember 4—9-ig, a visszautazás szeptember 7 —12-ig lehelő meg. A kedvezmény a kiadóit .Igazoló jegy" alapján vehető igénybe. Az állomásfőnök.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Fiatalkorú strand-betörök. Tudósítónk jelenti: A zakánytelepi
- strandfürdő kabinjait hosszabb idő ó\'a fosztogatták. Most végre sikerüli elcsípni a lolvajbandál né^y fiatalkorú személyében, kiknek egyike egy facér pesti lakatosinas. A „közkereseti társaság" dresszeket, pénzt és egyéb tárgyakat lopott a kabinokból. Átadták őket a fiatalkorúak bíróságának.
Szeptember 3., szerda Szeptember 4., csütörtök
Elver* vlldt/OIrll regénye:
Jllraune
2 részben, 12 felvonásban
/. rész: Az ördög konyháján.
II. rész : Alraune igazi arca.
Főszereplők: Brlf/ltie Helm, Paul Wcqeno.r, Petrovlcs Sxvetlsxldv.
Cöaplin és a banántféf
Triigikomtilin hlszcreplM :
C.Oarlte COaplIn, Mahel Nortnund. Cbemier (ZoncHn.
= Találtatott a Oengery-uton egy kötött retlkül. Igazolt tulajdonosa lapunk kiadóhivatalában átveheti.
— Qyujtogatás. Tudósítónk jelenti: A minap esle 9 órakor kigyulladt Csurgón Tratermann téglagyáros telepén egy szalmakazal. A tűzhöz kivonultak a berzencei, csurgói és alsoki tűzoltók, de a kazlat már megmenteni nem lehetett, sőt elhamvadt több gazdasági épület is, míg végre a tüzet megtékezni sikerült. A csendörségí nyomozás a tüz okául gyújtogatás! állapitól! meg.
— Chaplin, Mabel Normand át Chester Conclln játszanak a mai moziműsorban.
Koó Kálmán
műasztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5.
a poiUpalotával izemben.
Állandóan nagy választék mindennemű
bútorokban. i«h
Fényképezőgép ujúons
Friss Iliinek, lemezek, papírok
Lemez és packtllmes gépek 30 pengőtől
kedvező részletfizetésre!
Amalenr-mankák szakszerű készítését elvállalom.
Kolllllmes gépek 18 P-től
jjll^Q Afltdlfényképé8Zetl 8zaküzlel
Fö-ut 5. nim alatt.
Ha savanyu i bont, vegyit*
REGEDEI
vizzel, mely a legsavanyubh bort ls kellemes itallá
varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Szuperfoszfátot, mésznitrogént, Thomassalakot,
és az összes mtítrágyaféléket legjutányosabb ár és fizetési feltételek mellett szállítjuk
FORD-müvek a u t o r I z á I t
A Szuperfoszfát, Műtrágya- lúlCI IC CC DIMTCD terjesztő és Értékesítő Rt. rlbblv ■ ■ ■ ^ ■
vezérképviselete. SZOMBATHELY képviselete.
Ajánlunk legújabb typusu Fordson-traktorohat, Ford személyes teherautomobilokat gyári árak és legkedvezőbb fizetéssel.
Telefon- Iroda\' 77 GyArüiemü szerelőtelep. Sürgönyeim: Melis Pintér
Raktár: 25IX Alkatrészraktár. Szombathely.
ZALAI KÓZLÖNV
1930. Bzcptember 3.

KOZGAZDASAG
Zalavármegye a hazai iparcikkek és termények érdekében
(Rflvtdlté»eM H — hírek. ktWaida-lág. M( ^v — hangveneny. E — Jóadáj Oy — gyermekeknek. A — auaonyofc-nak. Z — zene. Ma. - mezógaidaaág, m. - ifjúsági előadás. P — feWvuáa. G — gramofonzene. Ib — jazi-band. K — kabaré. nZ. — nepaxerd zen*.
Szeptember .? (szerda)
Budapest 9.15 Az 1. honvódgyalogríred zenekarinak hangversenye 9.311 H. I-.45 A hangv tolyl. 11 10 Nemzetközi vlijelzósiol-gálal 12 Dili harangszó. 12.05 G. hangv. 12 25 H. 12 35 A hangv. lolyt. 13 Idó jelié*. 14 30 H 15 Piaci árak 1530 Móric tanfolyam. 16 10 F. KxiS időjelzés. Idö járásjelentés 17 Novellák. 17.30 Cigányzene 18.45 P. 19.15 Zenekart hangverseny. 20.30 Síinmtlelóadái a Stúdióból. Utána : Idój\'lréi. idöjárásjelenlés. Majd: Cigány.
Rádió lefjolcaóbhan Sxahó György ttaaió-
íaboraiorlumóhan Főul 3.. udvar
Béca 110. 12 ía 16.15 Hangv 20 45 ttegedUJáték.
Berlin 16 30 Híren operai kóizenék. 19 7. Z0.3\'J Hangjáték Utána H. és rcne
Milánó Ib.\'ii Gyermekkuckó \'7 ((. 19.30 Hangv. 20.15 Beazéió újság. 20.40" 24 Opetedrészletek. . \'
München 16.25 Trió 17 25 Gy 18 45. Alt- és tenorirlák s kettóios 20.1$ iint\' 22 45 24 Zene.
Prága 11.15 G. 1220 Btatlalava if Bábszínház. 19.35 Nég\'ldalok. 2U.I0 Ka mára Z. 20 40 Derűs dal<>k 21 Zene.
Róma Nápoly 17.30-19 Zcneksrl ver setty. 21.05 Snml hangv.
Varsó 16.15 U ífcgene. 19 Q. 2U.I5 Hangv, 23 Zene.
Zflrlch 16 ene. 17.15 Népdalok éi Ián-cok. 20 Zene. 21 Opeiaréazl\'tek.
Nagykanizsa, szeptember 2 Bödy Zoltán alispán nitt megkereste Nagykanizsa varos polgármesterit a hazai iparcikkek es termények pártolására indítóit vármegyei mozgalom felkarolására. — Ulall az alispán a varmegyének arra .1 közgyűlési határozatára, mely szcinl felhívja a megye lakosságál a Imai iparnak íokozoltabh mértékben való lámogalására. A társadalom kőiében
igyekezzék olyan irányú mozgalmat indítani és azt támogatni, hogy a lakosság nemcsak azoknak az ipari cikkeknek a külföldről való beszerzését mellőzze, amelyeknek beszerzése a hazai ipar vfdelme tekintetében már ugy is szabályozva van, hanem általában mindfn itthon gyártott, termeli életszükseglcli. és közszükségleti cikk beszerzését a hazai ipamái eszközölje.
A mai országos vásáron
kflicepea •« általi.Ih.jtr,.
Nagykanizsa, szeptember 2 A mai nagykanizsai országos vásáron az állatfelhajtás közepe volt. Mintegy 2COO siatvasmarhal hajtottak fel, azonkívül vagy 1200 loval. A kanizsai piacol örvend-tesen elég szép számmal felkere>.lék az olasz kereskedők, akik főleg fiatal lótókai és tenyészállatokat vásárollak és jó árakat fizettek az expo\',állatokén
A felhozott állaloknak niniegy 40 százaléka cseréli gazdát
A vásár többi része nem felelt meg a várakozásnak, mert alig érle el egy jobb hetivásár szokásos forgalmát nagy pénztelenség jegyében zajlóit ,e a mai nagykanizs ti„.o szág\'w vát-ár\' is".
Zürichi tárial
r-árli 20-231/!, Lon.i .n z5 04\' 1, Newyori. 514 371/1 Brttaael 7186, Mltáo.. 26-93^4, viaitrld 54-90, AmatertUm 207 Ht/i, Bulin 122 80, Wien 72-71, Softa 3 73. Pr6«a .5 20, Varaó 57-70, Büdapoat 10-aíi.i Mtgrád 9-127,1, táukatcsi i-07\'.a -> .
TŐZSDE
A tegnapi munkásfelvonulást az értéktőzsde közönsége befejezett mozgalomnak tekinti, uny, hogy a mai \'őzsde jobb hangulatban folyt le. Az árfolyamokban nagyobb eltérések nem vollak. A vezető értékek közUI különösen a Kőszén iránt nemcsak spekuláció, hanem a nagyközönség köréből is jobb érdeklődés nyilvánult meg. — A jobb hangulat egészen a tözsdeidö végéig eltartott Fixkamatozásu papírok piaca üzletiden és változatlan volt. V.ilula és devizapiacon mérsékelt forgalom mellett cmlilésre méltó váltó ás nem voll.
Terménytóisda
Buza tszt. 20 fitt., dt. 15 fitt. és a rozs 20 fttt esett.
H-ixa ttazav. /7-ei 15 70 1610 78-«a 1570-1630, 79-ei 1580—1650, 80 aa 1590 -1660, dunnnt. 77-«a 1530-1550 78-ia 15 40 -15 70. 7»-ea 15 60-15 80, 8J-ai 15 70-1590, R m 9 10 — 9 25, ták írpa 13 29-13 75, lörárpá 16-50 1750 rab 14 75-15 25, tengeri taii. 15 70— 15 85. ,,imántull 15 70 -15 85, repce 27 25— 27 75, korpa 8 20 8 40
RHmikns tornatanitást
szepletnber 15 én a Kaszinó alsó termében megkezdem. KUlön kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végett kérném
kellő időben jelentkezni Csányl László-utca 8. sz. alatt.
Hoffmann Edith.
1 M«Mtl tfaHa *Ml»a-|egiiu
devizAk
AtnaL 229-30-23000 Belgrád 10-10-10-13 Berlin l«-90-136 30 Brüsszel 79-92-79-77 Bukarest 3-39-3-41 Koptnb. 152 60 153 00 London 17-71-77-79 Madrid 59 50-61-50 Milano 29*79-29-S9 Newjor 569 20-70 80 Otllo 152*55-15295 Párta 22-39-22-48 Prájra 1689-I«V94 Saótlá 4-11-4-16 Stockh. 153-10-153-50 Varaó 63-82-64 02 Wien 80-45 80*70 Zürich 110-66 110 96
VALl/TAK Angol I. 27-73 27 88 Belga tr. 19-45-79 85 I CaJt k. 16-83-16^5 ! Dánk. 152-45-153 05 . Dinár 1004-10-12 Dollár 567 70-569-70 Práncla 1.22-30 22 60 HotL 229-20-230-20 Lengyel 63-65-6405 Leu 3-36 3-40 Léva 4-12-4-17 Ltri 29 70 30-00 Márka 135 80 13640 Norvég 152-40 153 00
Peseta —•---•—
Kchlll. 80 25 80 65 Svájci t, 110 60:1110 Svéd k. 152-90 153 50
hrUnfa*
Felhaltál 3427, eladalUn 1779. tilaó-undU 1-26-1-28, szedett 1-22—1-24, azedell kilép 1-18-1-20, kOnnyü 112-1-14, 1-aó rendit Oreg 1-16-1-18, ll-od rendll óreg t-10-1 14 angol aUldó 1*30 — 1*40, szalonna nagyban 1*54—1*00, zatt 1*70 -1*76, hui 1*40—1-56, szalonnál tél sertés 1*52-158.
Kiadja: Mhala] Hjmin él U;Utf4 YiUnht, Iicykulw;a. Meló. kiadó: Zalai KAroly.
ti mokaalaH H.

elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Divatáruház
Kisfaludi és Krausz, Nagykanizsán.
1930. szeptember 1
APRÓHIRDETÉSEI
A, MMMdéMk dl|a 10 aaóái ÍM ftlMr, V.:»í!t« to»«böl szó dljs • fflL Voé,. 4a kxpup 10 azólg 10 fillér, mimiM tortbM nA dlt> • Ml. Sxesdán és pé*. lektn 10 wM|j «0 fillér, minden lováhM nö dt)a,l HM. Címszó ii mttaden vast*, •anb t-tlUból <110 sió két szónak számlv bllk. Allá»t »«rr»AkiKk SOM eogeduiéaj.
Eladó Csengery-utca 18. alul 714 Q öl lelek- 38.\'9
Leglobb ciukott bérautók lego\'oőbban négy és halazemélvae* Kaulmann Manónál rendelhetők. Teleion 167, eile 571.
Képkarataxéa lesiálllloll árakon — Slern Üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Teleton-izám 196. 4543
Haláaz |ános vizsgázott tyuk»M«m-vágA hívásra házhoz megy. Zrínyi Miktós-utca I. «z 5430
liSHfa«"li, MiloraTövetek rendkívül olcsó árban Ktataludt él Krautznál 4536
Boraajlék, azSIftzuzék Vtlsar Bépnyér, Nagykanlaraa, Sügér.
■I I*. _ 4575
Lugoahoralék Jutányos árban kap hatók Kelemen Rezső cégnél. Ueák-tér 9. Ugyanott aátorponyvák, valamint lóta^arók nagyon előnyős árban éa teltételekkel beszerezhetők. 4627
PalaokfaJ paiztötlzáll, a kívánt Időben házhoz arállltva rendszeresen kapható llte renklnl 28 tlllérért Te|iz«vetkezetl Közporff nál. Telelőn 3-49. 4369
FOaxar aagre-üzletben játlassíggsl hlró Ugyrs aegíd azonnal felvétetik Kelemen Rezsó cégnél, Deák tér 9 4648
Féaaat löldblrtokra éa házakra korlátlan összegben, méltányos kamat mellett totyó-atttat B.ttla. Laloa Irodája, Erzsébet-tér 15 azám, az IganAgügyt palota átellenében. 3866
Nagykanizsán, FA-ut 13. sz. ala t két utcára nyíló, Bog«n*-lad«r palota, akár egészen, akár pedig Fő utca ti az. a éa a Kölcaey-utci 17. sz a. réiz kulon-kulfln szabadVézból eladó. Ugyanott egy Urlelbrlylség azonnal kiadó Felvilágosítást Dr. Hoch Oszkár Ügyvéd ad. 4414
Férfi éa nőt ruha ét kabát szövetek hihetetlen olcsó árusítása KIsfaludI és Krauaznál. 4537
PánikflloaAnl bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és \'eggyor-sabban tolyóalltat Aokél Ignéo pénz-kölcf OnkOzvelltó irodáin Nagykanizsa. Horthy Mlklós-ut 3. szánt. 3876
■alaa NSwérak divatszalonjában tanítványok felvételnek — Zrínyi Miklós-utca 34. 4606
Erv kart kiadó, etelleg teleibe Is. --Klafaludy ulca 32. \' 4595
Barokhéa, mely áll 3 éa 2 szobis lakásokból, azabadkéaból eladó Józael ló herceg-u\' 22. 4626
Diákfiú, vagy leány teljes ellátást kap havi 50 pengőért. Ugyanott egy próbababa eladó Clm a kiadóban. 4622
Kél raktérhalylaég kiadó Magyar ulca 7. azám alatt. 4613
Egv fénfképaatSgép, méz éa Teleki-ut 62. sz. aUttl ház azonnal eladó. Bő-vebbet ugyanott. 4611
Lakatea aegédel felvesz Frank mérleg-kész Itó, Eötvös-lér 2 a. 46Í5
Egy kétszobás lakéa október l-ére kiadó Vörösmarty u, f6 4642
■odarn kétszobás utcai lakást keretek lehetőleg fürdőszobával azonnalra, vagy késóbt re, a város belterületén. Címeket a kiadóba kérek. 4643
lalataa, olca^ házlkotzl kapható kihordásra la özv lltlaky Bélánénál, Baza-ulca 3 4644
TakaréktOahaly betalazhaló kélsUtős. vörösréz vizmelegltóa. komplett, valamint egy pléhkályha lülővel igen jókarban eladók Ballltyány-ulca 8. 4659
OalataararxAt falvaaa a Duna Biz-loalló Nagykanizsai FőUgynöksége Horthy Mlkl.aut 15. 4651
F.gy ló házból való flu tanaiénak íelvélellk — Ritter András divatáru üzletiben <652
Selyemharisnya eddigi ár 2\'80, most . . P 2 18 Selyemharlsnya volt ára
3-90, most . . . 3 20 Selyemharisnya volt ára 3 20,
most.....250
Minden párt, ami mosás előtt
hibás lesz, kicseréljük. Qyapjuharisnyák | . 1\'50-től
Férfi zoknik
Strapa zokni . . . —\'38
Makó zokni . . . —\'70
Selymes zokni . . —-98
Igen finom zokni 120
Gyermek zoknik —\'20-tól
Gyermek harisnyák —-38-tól
Gyermek;ílórharisnya 1 —töl
Kötöttáruk
Gyermek kötöttkabátok 3 80
Tiszta gyapjúban . 4 50
Kötöttkabátok . . . 980
Legjobb minőségek . 14 -
Oroszka.....1050
Férfi gyapjttmellény . 9 50
Férfi ingek
Férfi ing, pouplin élővel
csak.....370
F. rfi ing, zefir elővel 2\'80
Férfi ing, tiszta fehér 3 50
Fétfi flanel ing . . 2 80
Pouplin ing ... 7U0
Oxford ing elsőrangú (550
Apacsing .... 4\'—
Dupla gallér darabja —\'78
Férfi rövid alsónadrág 120
Férfi rövid zefirnadrág 2 60
Köpper nadrág, elsőrangú 350
Női fehérnemüek
Seiymes nadrág P 1\'50
Legfinomabb csikós 2 50
Habselyem nadrág 390
Gyermeknadrág 2 —
Kötöttsapkák . . - -•80-tól
Finom hálóingek . . 4\'50
Kombinék . . . . 2\'—
Selyemkombinék . . 7\'50
Női kabátok, bundák
Tavaszról visszamaradt finom
kabátok P 25\' - tői 28 —ig
Téli kabát, plüss gallér,
kézelő .... 38 —
Női kabát, jó minőség 45\'-
Női kabát, elsőrangú 55-
Gyermekkabátok . . 19 —
Plüssbunda . . . 120\'—
Kidbunda . . . . 350\'—
Silbunda . . . . 320\'—
Nyári ruhák félárban
Hiúzok ..... 5\'—
Plisséalj . . . 9 —
Melltartók . . . 1\'98
Női harisnyatartó. 1-80
Női csípőszorító . 2-80
Gyermekruhák félárban
Csipkék. . . . - -\'20-tól
Jambósapkák . . -•40
Férfi nyakkendők. —\'38
Csokor nyakkendő -■50
Divatos önkötők . •98
Kofferek .... 2\'90-től
Divatövfk . . . . —\'60
Divatcsattok . . . — 20
Zoknitartók . . . —•90
Férfiharisnyák . . 1\'20
Egész jó minőség 1\'98
Legjobb . . . . 2\'80

Ttllanttn nedves p&c: 25 dekás csomagolásban ára P 3 45 l/l kg.-os „ ára kg.-ként P 690
I „ ...... P 1380
5 és 10 kg.-os ,. „ P 13-
25 kg 08 ...... P 12\'—
Az árak ab Nagykanizsa értendók, eredeti gyárt csomagolásban. (Nagyobb mennyiség vételénél árengedmény). Kapható : ORSZAG JÓZSEF
mag-, műtrágya- éa növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bírósági palota mellett. Telefon 130.
w-xwi1
Jöjjön a délelőtti órákban vásárolni, hogy kényelmesen vásárolhasson!
Csali Késxpénxéri le&et olcsón vásárolni1
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
Polgári éB elemi Iskolai lluW éa leányok vallaakü.önbvég nélkül havi 70\' Pengő
dij mellett (elvételnek a g^örlíörtl rwí hegyvidéken tekvö
szentendrei ref. polgári Iskolai iniernátusokban.
Kllllnő nevelés. Elsőrangú elláláa.Hyglcnlkui elhelyezés. Prospekl ni ktlld az Igazgatóság
LqiiHiU kis az
Minden jó háziasszony legalább 10 évben egyszer, kiizzadt, bacillussal telt ágyneműjét okvetlen tisztittassa (feltőtlenitse)
a kaposvári
1S9 KOI
GyUjtötelep:
5. ll.
Régi pósta-épület.
MAKULATUR
. papitr
nagyban és kicsinyben
ölesén
kapható a kiadóhivatalban
ZALAI KÖZLÖNY
OLCSO
ŐSZI VÁSÁR!
| Gabona csavazószerek
l>or vagy száraz pácok: Arzópác:
20 dekás csomagolásban áta P t-2í
1 kg-os „ árjkg.kintP 55\')
b . . . . P 520 Porzol:
21 dekái csomagolás\'an á. a P 1\'40 1 kg.-oa . ára kg kint P - 80
« . . . . P S\'10
Ttt\'antin porpác:
20 de^áa csomagolásban áta P 2-40
1 Kg.-os . ára kg.-klnt P 8 10
5 . ..... P 7-90
25 „ ...... P 7--
Nedves pácok: Bigriol:
25 dekás csomagolásban áta P 2"—
1 kg -os „ ata kg -klnl P T —
I ■ kg -ott lölüli „ ,. „ P 6-40 Hígozán :
20 dekás csomagolásban ára P 290 \'/2 és l kg-os csomago.asban
ára kg.-klnt.......... P12 50
5 kg.-os csomagolásán
ára kg.-kinl............ P 12 50
ZALAI KÖZLÖNY
1930. szeplembtr 3
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
r
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha , előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítási
KOPS
SZOMBATHELY és
■írály-utoa 6.
SOPRON
VárkapOUt S£.
ALAPÍTVA: 1887-BEN.
m
Nyomatott a Délzalai Nyomda t» Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető\' Zalai Károly.)
70. évfolyam 200 szám
Nagykanizsa, 1930 ízeptember 4 csütörtök
Ara 14 Hl^r
ZALAI IIIZLMT
SinkeulMs t$ kiadóhivatal: F5-ut S. u4m. Keizthtlyl flíkkladrShlvatal Koiíuth l.a|os-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elíílzetésl ám, egy hóra 2 pengő 80 Iliiét Telelőn : Nagykanizsa 78, Keiztíléiy 22. szám.
Szánalmas védekezés
Jogállamban az államrend fenntartásáért a belügyi kormányzat felelős. Mindent köteles megtenni, ami a közrend fenntartását biztosítja és semmit sem mulaizlhal el, ami a közrend biztosításához szükséges.
A szeplember elsejei munkás-tüntetésre hónapok óla készültek a munkásság vezetői s minden eszközt megragadlak abból a célból, hogy lüzön-vizén keresztül megvalósíthassák céljukat. Minden érvet kimerítettek és minden jogorvoslatot igénybe vettek és felhasználtak, hogy a munkásság demonstrációját valóra válthassák. Érveikre az volt az államrendőrség válasza, hogy a minden bUnrc hajlamos csőcselék megzavarná a felvonulást, a tömeg felvonulását kihasználnák a felelőtlen elemek s épen ezért a rendőrség és a belügyi kormányzat felelőssége leljes tudatában, nem engfdé\'yezte az utcai demonstrációt.
A törvényből folyó érveket materiális érvekkel is igyekeztek a\'álá-nuuuianj a hatóságok s egész láncolatot sorolták felazoknak az intézkedéseknek, amelyekkel a munkanélküliséget csökkenteni kívánják s a kenyérkereset forrásait — a mostoha viszonyok figyelembevétele mellett — biztosítani akarják. Jólndulalu kezdeményezések, barátságos közeledések előzték meg a tüntetést s a leg-elfogultabb munkásvezér sem állithalta azt, hogy heteken keresztül nem történtek meg mindazok a lépések, amelyek békét és megnyugvást tudlak volna teremteni a jóhiszemű tárgyaló fele* közölt. A megegyezés helyett a visszavonás, viszály, egyenetlenség és gyülöltség szikráját helyezték el — a robbanásra alkalmassá preparált — munkások közöli s amikor mér minden hur elpattant akkor azt az utolsó kártyát ls kijátszották, hogy a vezetők kezességet vállalnak az élet és vagyon btóonságért, Az államkormányzat felelős tényezői felelősségük tudatában a munkásság vezéreinek jót állását hem fogadták el s az események beigazolták, hogy a felelős tényezők ítélkezése helyes volt s a sajnálatraméltó események beigazolták, hogy a munkásvezérek jótállása semmit sem ért. Annyira nem ért semmit, hogy még saját testi épségükről sérthetetlenségükről sem tudtak gondoskodni s nem egyszer a hivatalos karhatalmat kellett segítségül hlvnlok, hogy túlértékelt hatalmukat ét vtréti tekintélyüket rendőrségi beavatkozással megvédelmez-
Az állnmrvnd fenntartásáért a belügyi kormány a felelős s most amikor a — szerencsés véletlen folytán — kevésszámú hílolt életéért éc könnyű sebesüllek testi épségéért tetemrehívás Indul, ország-világ megállapíthatja, hogy a hivatalos halalom Körömszakadtáig megtett mindent,
hogy a bajt megelőzze s — talán — még ennél is löbbef lelt, hogy a baj mértéke fájdalmasan naiígyá ne terebélyesedjék. A munkásság vezéreinek védekezése, hogy felelőtlen elemek okozták a bajt, szánalmat érdemlő vergődés, amely csak inkább meggyözheli a polgári társadalmai arról, hogy a munkásság vezetői nem sebeket gyógyítani,munkanélküliséget
megszüntetni és értékeket termelni akarnak, hanem meggondolathnul és felelőtlenül ujabb sebeket ülni és értékeket rombolni, amelyekért Isten és emberek előtt felelősek. A felelősséget senki le nem veheli vállukról, még az a szánalmas védekezés sem, amellyel mosl a tetemrehívás alkalmival élni akarnak.
A mezfignxdaság megsegítése i holnapi miniszter-tanács előtt
A pénzügyminiszter közmunkák azonnali megindítására adott utasítást
Rudapoat, izeptembor :t
A pénteki minisztertanácson hír szeiinl nemcsak a közmunkák problémája szerepel, hjnem
a mezőgazdaság súlyos helyzete
is és ezzel kapcsolatban azoknak az eszközöknek a megbeszélése, amelyekkel a rendkívüli nehézségeket vala-melvést enyhíteni ICttCT.
Kállay Miklós kereskedelemügyi államtitkár ugy nyilatkozott, hogy Bud János miniszter, aki tegnap délután n olaszországi -Baiibs, a levantei nagy világkiállítás megnvl tására utazott, elutatása elölt tárgyalt a különböző gyárak vezetőivel és utasítást adott, hogy a már régebben
előkészített, letárgyalt és ese-
dékes munkálatokat a/.onrtal Indítsák meg.
A közmunkák megindulását eddig is csak a pénzügyi fr?dezcl kérdésének rendezése hátráltatta.
A munkanélküliség emelkedése az utolsó évben Magyarországon 33 -ol lelt ki, mig ez idö alatt Nimetpisíágbari 430. CnetiszlnváM-Tyw ugyancsík 120 és Angliában 73°/o volt az emelkedés. Ez ii mulatja, hogy mennyire nem speciális magyar jelenség a munkanélküliek nagy száma Az állami pénzügyek szanálása óta a gyáriparban foglal koztatol! munkátok száma évről-évre növekszik és lényegesen emelkedik a gyáripar alkalmazottainak és munkásainak kifizetett járulék és munkabér összege.
Kártérítési perek lavinája Inául a sstociáláemokrata párt ellen a 0étf öl rombolások miatt
Budapest, szeptember .1 A hétfői budapesti rombolás károsultai közül többen elhatározták, hogy kártérítési pírt indítanak a szociáldemokrata párt ellen. A Színész-szövetség, amelynek tulajdona volt az az autó, amelyen Klár Zolián üli és amelyei a tüntetők felgyújtottak, a szakszervezetek ellen már meg ls Indította a kártérítési pert. A kereskedők nevében holnap ad be keresetet egy ismert fóvórosi ügyvéd.
A főkapitányság bünügyl osztá lyára JS-an kerüllek a hétfői tüntetés előállítottjai közül, a többieket rlbocsátollák a rendőrségről. A bün-ügyi osztályra kerüli 38 emberről bebizonyul!, hogy részt vetlek a rombolásban, megtámadták a rendőiö-kel és erőszakoskodtak magánosokkal Vaiamennyiökel előzetes letartóztatásba helyezték.
A szombatra tervezett kommunista tüntetés ügyében a rendőrség már megtett mindtin intézkedést, hogy az esdleges tüntetést megakadályozza.
Bethlen miniszterelnök bizalmas tárgyalásokat folytat Genfben több ország kormány férfiaival
„A kisebbségek elnyomása komolyan veszélyezteti az európai békél"
Budapest, szeptember .1 Magyar politikai körök igen nagy érdeklődéssel tekintenek a népszö I vétség gei.fi tanácskozásai és [Irtaiul
memoranduma ügyében tartandó konferencia elé. M igyarország részé-iől c tanácskozásokon Hethten István gróf miniszterelnök jelenik meg,
aki szeptember 10-én érkezik Genfbe. A genfi magyar delegáció vezetője ezutlal is Apponyi Albert gróf, aki a Magyarországot érdeklő különféle kérdésekben kifejti Magyarország álláspontját. Bethlen fogja a választ megadni a Brland féle Egyesült Államokra vonatkozó memorandum kérdésében, egyben genfi tartózkodását felhasználja arra Is, hogy bizalmas eszmecserét folytasson különböző kormányférfiakkal. A népszövelségi tanácsülésen többek közöli tárgyalják a jugoszláviai, csehszlovákiai és az erdélyi magyar kisebbségek különböző ttgyeii. Igy tárgyalás al\'i kérdi az 50 fiO.OOO holdat kilevő
csíki székely magánjavak el kobzása és az erdélyi úgynevezett „kulturzóna"
intézményének kérdése. A román kuliuszminiszler ugyanis magyar nyelvterületi zónát állapított meg. Ezekben csaK WCUáuul ludó tanító-töt\' riévezltrití, ákíket IcülfínbflzŐ jutalmakban részesít a minél eredményesebb románosilásérl.
A kisebbségi kongretaiua
(.lü ni, Mzuptmubor .1 (Éjszakai rátliójelenlés) A trieszti dr Wilfan, az olasz parlament volt szlovén képviselőjének elnöklése alatt ma í\'.sszcült az európai kisebbségek VI évi közgyűlése, amely a jelek szerint 3 napig fog tartani.
Az elnök megnyitójában sajnálatát feje/le ki, amiért Jugoszláviából a magyar és néniét kisebbségek nem jöhettek el a gyűlésre, mert nem adtak nekik útlevelei. Így is azonban 30 kisebbségi csoport volt jelen a megnyitásnál.
Az első gyűlés fő tárgya dr. Ammende nek, a kongresszus főtitkárának előadói i leülése arról, hogy mennyin\' nincs rnogoldva Európában a kisebbségi kérdés. Ha a szov-jeliől eltekintünk,
a kisebbségek lélekszámait millió Európában,
kikkel csak kevés államban bánnak olyan igazságosan, mint pl. Leltvagy Eszt-országban.
Az elnök a kongresszus viharos tetszése közben tiltakozott Poincare-nak az l-xcelsior-ban a kisebbségi kc dís kapc. n megjelent cikke ellen. Mjjd igy folytatta:
„Bizonyos államok kisebbségcinek tervszerű elnyomása nagyon komolyan veszélyezteti az európai békét" A kongresszus elhatározta, hogy a napirend első pontját egy bizottság elé terjeszti 9 a\'iiláll tárgyalják a plenáris Illésen.
1__ZALAI KÖZLÖNY
Este nyolcig égett Petrikeresztur, ugyanakkor 16 ház leégett Telekes községben
A vizsgálat megállapitolta, hogy gyújtogatás okozta a petrikereszturi tüzet
l\'otrlkoresztur, szeptember 3 (Saját tudósítónk tetejonjelentése) A petrikereszturi borzalmas tűzvészt az esti órákbán tiz község és fóleg a zalaegerszegiek tűzoltóságának emberfeletti munkája és küzdelme után sikerüli eloltani. Ha sikerült a községet a teljes pusztulástól megmenteni, az főként a zalaegerszegi tűzoltóság és főparancsnokának, Mózes Lászlónak érdeme, akik halált megvető bátorsággal dolgoztak a pokoli hőségben az emberek és javak megmentésén. A tüzet
este 8 órakor sikerült teljesen lokalizálni.
Mivel azonban még hosszú Ideig parázslóit és füstölögtek az üszkök, a zalaegerszegi tűzoltóság az éjszakát is ott töltötte a vész színhelyén és csak hajnalban tértek vissza halába fáradlan, emberfeletti munka és hűséges kötelességteljesítés érzetével.
Vitéz Hunyady László szolgabíró, a Zalavármegyei Tűzoltószövetség elnöke ma künn volt a vész színhelyén és végigjárta a területet, ahol a tüz az emberek javait a földdel egyenlővé tette. Hivatalosan megállapították, hogy
29 ház lett a tüz martaléka. Ebból 15 ház földig potrá égett, míg a többi lakóházaknak csak egy része, többnyire a tetőzete égett le. Ezenkívül több mint 40 gazdasági épület, pajta, istálló, slb. pusztult el.
A károsultak legnagyobb része nagyon szegény ember, akiknek van ugyan egy vagy kél hold földjük, de hogy egész téli élelmüket megkereshessék, kell hogy gazdasági munkát vállaljanak nyáron a különböző gazdaságokban. A munkájukért
kapott gabona teljesen odaveszett. Igy élelmüktől meg vannak fosztva. A szegény embereknek mindenük odaégett, csak a ruhát, ami a testükön volt, tudták megmenteni. Valósággal koldussá leltek a lüzvész folytán.
Beszéltünk Mózes László tűzoltó-főparancsnokkal, aki kijelentette, hogy a tüz keletkezése, a jelenségek és körülmények mind arra következtetnek, hogy bűnös kéz okozta a pokoli tüzet,
amihez fogható egyhamar nem volt Zalavármegyében Nagy József községi biró testvérének egyik nagy
I ellensége nevét emlegetik a község-beliek, akinek nevét már a csendőrök is tudják — mint a gyújtogatás gyanúsítottját. A csendőrség még az éjszaka kihallgatta a lakosságot és vallomásukról jegyzőkönyvet vetlek fe I.
Nagyon jól esett a lakosságnak, hogy Gyűmörey főispán és Bődy alispán órákig ott tartózkodtak körükben a megpróbáltatás e súlyos óráiban és vigasztalni igyekeztek őket. Gyömörey főispán kijelentette a károsullak elölt, hogy a vármegye vezetősége mindent meg fog lenni sürgősen érdekükben, hogy Ínséget ne szenvedjenek. Nyomban utasította a fószotgabirákat a megfelelő szük-ségakció megindítására. Bődy alispán kijelentette, hogy a kárt szenvedettek a szükséges anyagot megkapják, hogy lakóházaikat még a
tél előtt felépíthessék. A kár rendkívül nagy. Eddig még nem lehetett felbecsülni, miután az
találják az utat a sötét é|ben — Zeus templomához.
Már rég elmúlt éjfél, a szállóban már minden elcsendesedett, csak én virrasztok, lelkem édes-bus hangulatban ringatódzik s bizony jó időbe telik, mig magam is elszunnyadok.
Másnap mégegyszer végigjárom a klasszikus helyei, most már vezetőinkkel, társaságommal együtt. őket is elbájolja minden, elragadtatással nézik az antik világ maradványait s talán mindnyájok lelkéből szól a karcagi reálgimnázium tudós igazgatója, Qaál László, amikor ezt mondja nekem : „Fel kellene itt építtetni pentellkonl márványból mindent, egész Olympiát és újra itt kellette tartani az olympiai játékokat".
Még egy órát gyönyörködöm a muzeum látnivalóiban, aztán egyik kedves társamnak, Laky Vilmosnak indítványára végiglapozzuk szállodánk vendégkönyvét. Érdekes, tanulságos olvasmány. Ezerféle irás, ezerfelöl jöll ember. Az egyiket New-yorkból, a másikat Tokióból hozta ide a ludományszomj. Londonból eljött a bankár, Bostonból a gyáros, Firenzéből a festő, Philadelphiából a nagykereskedő, Chikágóból az egyetemi tanár, Berlinből az archaeo-
_ í930 szeptember Á.
elpusztult gazdasági felszerelésekel, gabonát, takarmányt, gépeket, állatokat még nem írták telfSsen össze. A kárt foktízza, hogy számos tllzkárt szenvedett gázda korábban 80—100 százalékos jégkárt is szenvedett.
Eddig iad.000 pangfi kért állapítottak mag
Zalaegerszeg, szeptember 3 A petrikereszturi tűzvész ügyében a tüzvizsgálat\' ma, szerdán délután volt. Megállapították, hogy a tüzet gyújtogatás okozta. A gyújtogató kézrekeritésére minden intézkedést meglettek. Az eddig megállapító!! kár 120.000 pengő, amiből 30 40.000 pengő térül meg. Egyes házak romjai még ma is füstölögnek. Az iskola és templom, bár a szél irányában feküdtek, épségben maradtak. Több sebesültje van az oltásnak,, köztük Mózes László zalaegerszegi tűzoltóparancsnok, akinek nyakába szakadt az égő szemöldökfa, mikor egy asszonyt kimentett «z égő\' házból.
Tizenhat báz posztolt el a telekesi tűzvészben
Vasvár, szeptember 3 Tegnap délben a vasvári járáshoz tartozó Telekes községben hatalmas tűzvész pusztított, egy virágzó lalut elpusztulással fenyegetve.
Ebéd után a község jómódú gazdájának, Kovács Józsefnek
a szalmakazla kigyulladt. Az erős szélben a tüz átcsapott a szomszédos házakra és melléképületeire. A község tűzoltósága gyorsan hozzálátott a tűzvész megfékezésére, azonban gyengének bizonyult, ugy, hogy a szomszéd községek tűzoltóságainak segítségét kellett kérni. De ezek együttes ereje sem tudta megfékezni a gyorsan tovaterjedő pusztulást
Egyik lakóház a másik után gyulladt kl,
pajlák, istállók, gazdaság! épületek,
logus, hogy megcsodálja a letűnt klasszikus világ e legklasszikusabb helyét. Amerikából jönnek a legtöbben, de Németország is szép számmal van képviselve. Hazánkból rajtunk kívül mindössze Láng Nándor debreceni egyetemi magántanár, az-tán még egy-egy szombathelyi, hódmezővásárhelyi társaság járt itt Én jó lélekkel ajánlom mindenkinek, ne sajnálja a fáradságot, menjen el mielőbb e nemes hagyományokban bővelkedő, természeti szépségekkel is gazdagon megáldott földre és miként mi, tizenkét magyar tanárok, feledhetetlen emlékekkel fog onnan visszatérni.
Rövid időt töltöttem e bűbájos helyen, de ez elég volt nekem, hogy megértsem, miért tartották az ógörögök szentnek e kis völgyrészietet, miért látja még modern világunk is az egyetemes kultura szentélyének. Istenek alapították, az emberek immár évezredek óla magasztalják, emléke még akkor is élni fog, amikor utolsó köve is elporladt.*)
\') Dr. Mozi l\'erencnok jelon uűelráM, melynek közlését mai sz.ámunkkftl be-te]eztUk, llliotben megjolent é« kapható a t-ischel könyvkereskedésben.
(Vége)
Napsugaras görög földön
Irta Dr. Mező Ferenc ltl
Elvonulnak lelkemben Oiympia dicső múltjának emlékei, abban a bűbájos hangulatban ceiuzát, papirt kotorászok elő zsebemből, aztán engedelmesen egymásmellé sorakoznak a szavak, sorba állnak egymásmellé, epigramma sorba :
llajiliin Utók hírt1! suttogja az alkonyi szellő, Drdga marailvdnyil /dk siirü lombja fedi. Ntzem a szenl ligetet, sóhaj száll fel
[kebelemből; Mi\'it Jakul el mi ragyog, mért múlik el
Imi dicső ?
Készen van a vers, lehet, hogy biceg, de én elteszem, szeretettel őrzöm, mint ahogy a jó szülő nem vonja meg szeretetét hibás gyermekétől sem. Egyszeire csak tücsök kezd melleltem cirpelni, mintha csak meg akarná zenésíteni, amit az imént papírra vetettem.
Lassú léptekkel indulok hazafelé. Átmegyek a K\'adeos hidján, vize szelíden susog, valamivel lejebi) az Alpheios hangosabb, százezer béka kuruttyol benne. Mellellem kecske-nyáj lépeget el, ütemesen hangzik a Vezető kolompja, az ut mentén ki-
pányvázott lovak legelésznek, melletluk gazdájuk liusniám fütyörész, törődött, izzadt földművesek döcögnek hazafelé, csendes, békés emberek, mint századokkal ezelőtt elődeik, az elisiek. Lassú léptekkel megyek, meg-megállok, vissza-vissza nézek. Egyszerre csak két fénylő szemet látok a Kronos domb alján, auló közeledik feléin abból az irányból, ahol valamikor másfélévezrednél is régebben villámgyors verseny-fogatok száguldottak és vágták a port.
Társaim már mind nyugovóra tértek, mire hazaérek. Vacsora után nézek, nagynehezen kapok valamit a faluban, aztán szállóbeli szobámba megyek. Kinyitom ablakom, belemeresztem szemem az Alpheios völgyébe s végigkísérem az ezüstsugárként fénylő folyót. Mintha árnyékot látnék lenn a völgyben, a vízparton, a szent liget fái körül. Talán ugy is engem keres a sok névlelen olympiai bajnok, kései szerény krónikásukat, hogy róluk is Írjak. Vagy talán azok bolyonganak éjszakánként c szent vidéken, akik uein tudták fejükre megszerezni az ötök boldogságot, a halhatatlanságot jelentő koszorút. A csillagok szelíden világítanak nekik, hogy meg-
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szörme-divatujdonságait.
Meglepő olcsó árak!
1930. szeptember 1
ZALAI KÖZLÖNY
ugy, hogy
16 lakóház és nagyszámú melléképület állolt lángokban.
Ekkor a lüz belekapott Simon Béla ezredei majorjának épülelébe is és csakhamar az egész major hatalmasan feltörő lángokban állott.
A lőépület, melléképülelek, gabona
és takarmány, mind a tüz martaléka leli.
A járási fő\' iró rendeletére a járás valamennyi tűzoltósága a helyszínre vonult ki és csak igy sikerült óriási erővel a tüzet nagynehezen lokalizálni.
A csendőrség nyomozása fogja kidet iteni a tüz keletkezésének okát és az okozolt kár nagyságát.
LeUtöiték asc Uxletvexetöt és kirabolták a Hangyái Zalaapátiban
Zalaapáti, azeptembor 3 (Saját tudósítónk tclefonjelentése) Ma délután 1 órakor véres rablótámadás híre zavarta meg Zalaapáti község nyugalmát. Az ebéd után néptelen maradt Hangya-üzletben, amely közvetlenül a körjegyzőséggel szomszédos épületben van, I óra tájban egyedül volt Barabás József üzletvezető. Egy utalványt átütött ki 700 pengőről. A pénz is ott volt a pulton, mellelte, bankjegyekben. — Eközben két fiatalember lépelt az Qiletbe. Tisztesség tudóan köszöntöttek és fejszét akartak vásárolni. Az üzletvezető abbahagyta az Írást, fejszéket tett a fiatalemberek elé, hogy válasszanak, amilyent akarnak, aztán visszament és folytatta az utalvány kitöltését. Az Idegenek egy darabig válogattak a fejszék között, egyszer csak az egyik felkapott egy
hatalmas fejszét és az Írása fölé hajolt Üzletvezető fejére sújtott vele. Barabás véresen, eszméletlenül zuhant a bolt padlójára. Ekkor az egyik fiatalember felmarkolta a pulton fekvő 700 pengői, a másik a kasszához rohant, azt felszakította és a kasszában lévő kézpénzt, közel 1000 pengőt kivéve, mindkctlen nyomtalanul elmeneküllek. Később falusiak jöttek vásárolni az üzletbe és ott találták vérébe fagyva az üzletvezetőt. — Nyomban fellármázták a falut. Az üzletvezetőt első segélyben részesítették, majd a csendőrök azonnal nyomozni kezdtek. A falu népe körében eszközölt kihallgatások eredményeképen máris sikerült személyleírás! kapni a két fiatalemberről, ugy. hogy remény van mielőbbi kézrekerilésükre. Az üzletvezető állapota súlyos.
Mqzgóazlnház
/llraune
Ilim-bemutató a Városi SmIn&lxban
Hans Heinz Ewers világhíres regényének megjelenése óla alig van íulturemberi fantázia, melyet az Al-raune, a középtenger-vldéki mandra-gora-növénynek emberformáju, mindentudó gyökere, az ehhez fűződő babonák és hagyományok ne foglalkoztattak volna. Az őskortól fogva szerelmes kislányok és trónjukért rettegő uralkodók hordták ruhájuk csücskébe varrva. Eköré a tilokza lós rege-világ köré épili ez a\'film egy pénzsóvár ember tragikusan szép szerelme körül a mai ember szenvedélyeinek mélyértelmü, köllői szépségű irodalmi ötvözetű és lélektani finomságú szövevényét.
Csudálatosan szép történet, melynek filmre vetítése egyszerre nyújtja az irodalom és a film találkozásában a mUvészl élvezetek garmadáját.
A Ilim, mint Ilyen Is a legsikerültebb, legarliszlikusa\'ib hatású filmek közé tartozik. Régen láttunk ilyen nsgyértékű és nagyszabású filmet a kanizsai műsoron. A hosszú nyári szezon film-eseménytelenségéért szebb kárpótlást nem adhatott volna a direkció, mint a film-irodalomnak és lilm-technikának ezt a kimagasló produkcióját. N—a
Emelkedett a bankjegyforgalom
Budapest, szeptember 3 A Magyar Nemzeti Bank bankjegyforgalma az augusztus 31-iki kimutatás szerint az augusztus 23-iki állománnyal szemben 62 5 millió pengővel emelkedett.
45.000 pengőt kapott
Scfítlltlr.r
Itler gabonakereskedő amputált kar/óért
A Zalai Közlöny jelentette annak idején, hogy Schllttler Ferepc nagybajomi gabonakereskedőnek Böhö-nyén egy vasuli vagon ösizezuzla a bal alsókarját. A súlyosan sérült kereskedőt beszállították a kaposvári kórházba, ahol karját amputálni kellett. Schűttlernek több biztosító intézetnél egy 100.000 pengős biztosítása volt, amelyre felgyógyulása után bejelentette igényét.
A biztosítási intézetek a vasúti közegekkel együtt lefolytatták a tényállás kiderítésére a nyomozási és megállapították, hogy SchUttier szabálytalanságokat követett el, mert neki nem lelt volna szabid hozzányúlnia a mozgásban levő vasuli kocsihoz és még löbb adat bemondásánál is alaki hibákat követett el.
Erre megindultak a tárgyalások a biztosiló intézetek és Schűitler között, amelynek eredményekép 45.000 pengőben kiegyeztek egymással.
Schültler a biztosi Iái i összeget már fel is vette.
frissiíö
SARG
Zsebtolvajok „dol-goxtak"
a nagykanUcaal orsxágos vámáron
Nagykanizsa, szoptember 3 Alig múlik cl egy országos vásár Nagykanizsán, amelyen ne történne kisebb-nagyobb zsebtolvajlás. így volt ez a keddi országos vásáron is. Noha nem voll nagy tumultus a vásáron, hiszen a leggyengébb országos vásárok egyike volt, mégis grasszáltak vakmerő zsebmetszök a vásárlók között. Igy Balog Péterné nagykanizsai asszony, aki 140 pengőjével ment a vásárra, az egyik vásározó sátránál, amikor fizetni akart, egyszerre csak azt vette észre, hogy pénztárcája 140 pengő tartalommal hiányzik. Valaki szoknyája zsebéből elemelte. A szegény asz-szony sírva jelentelte az esetet a rendőrnek, aki jelentést tett a kapitányságon.
Ugyancsak pórul járt egy zala-szenijakabi asszony, özv. Magyar Gáborné, akinek a zssbéböl egy ügyes z8ebmelsző 40 pengőt lopott ki és a tömegben elvegyült.
Hogy rulinlrozott tolvaj lehetett, bizonyítja az, hogy egyik asszony sem érezte a tolvaj kezét munkája közben. A rendőrség véleménye szetinl valószínűleg budapesti zseb-metszők rándullak le Nagykanizsára. Dr. Mátyás Samu rendőrkapitány a szükséges intézkedéseket meglette.
Időjárás
A nngykanlzaal meteorológia.\' megfigyelő Jelentétek t Szerdán a hilmérük-Irt : Keegel 7 órakor +14 8, dHutín 2 Órakor +211, ette 9 órakor +148.
Fclhdztt: Reggel borult, délben felhói, ette tinta égboltozat.
Széttritny\' Reggel éizak, délben délkelet. ette délnyugati izél.
(Éjszakai rádtójelentés) A ■eltaroM-gtal latiaat aata 10 órakor )•-teatti vAltozékonyp ki..* htWfl. lati várható.
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
4J7S__
CSENGERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 406.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Szeptember 4,os0tBrtBk
Római katolikus Vlterb. R. Protest.:
Rozália. Izraelita: Elul hó II.

VÁROSI MOZÜtV .Alraune", regény 2 (éiz 12 (elv. „Chaplin éa a banAn-héj", tragikomédia.
Gyógyszertári éjjeli azolgálat: I. hó végéig a .Márta* gyógyuertár — Klrály-u. 40.
OAzfflrdó nyitva reggel 6 ótálól eita 6 óráig (béttó, izerda, péntek délután, kedden egéaz nap nődnek). Tel.: 2—13.
Autóbuaz axép Idó esetén 11 vlzie ma megy.
Költöxködlk
a sxerkcsxtöséfj
Sugár-ul 2. — Teleion : -*2t. A Zalai KOzlOny szerkesztősége
a napokban uj helyiségeibe, a Sugár ut 2. sz. (Babochay-féle) ház udvarába költözködik. A
szerkesztőség nappali telefonszáma ettől kezdve 421. Éjszaka (este 9 órától) az eddigi 78. sz. telefonon kell a redakclót keresni, minthogy a kiadóhivatal, nyomda és Igy az éjszakai szerkesztőség Is az eddigi helyiségekben marad.
— Áthelyezés. A közoktatásügyi miniszter Keressy Géza nagykanizsai polgári iskolai tanárt a szentgotthárdi iskulaszanalótiumhoz tanári minőségben, a kanizsai polgári iskolai stá us-ban való megmaradása mellett, áthelyezte. Keressy még a mai nap folyamán elhagyta Nagykanizsát, hogy uj állomáshelyére menjen. Keressy üéza a nagykanizsai polgári iskola egyik kiválóan képzelt tanára, aki nemcsak mint pedagógus vivőit ki magának elsőrangú nevel, de közéleti és hazafias szereplésével, előadásaival a nagykanizsai közönség általános tiszteletéi és rokonszenvét vívta ki.
— Vasárnap lesz a zalalak Szent Imre zarándoklata Veszprémbe.
A dr. Simon György pápai prelátus állal szervezeti, főként Zala és Somogy katholikusságából álló Szent Imre zarándoklat vasárnap indul Veszprémbe.
1 ZALAI KÖZLÖNY
Szabadságról. Dr. Novai Imre városi lan lesnok nyári szabadságáról bevonult és átvette hivatala vc-ze\'éfét
— A Kalh. Legényegylet szüreti mulatsága. A vasárnapi szüreti mulatság sok meglepetést tartogat a közönség s/ániára, ujszerU ötletek a szórakoztatásra, melyek a régi sablontól teljesen eltérnek. A rendezösé.; minden törekvése oda irányul, hogy nem mindennapi szórakozást és mulatságot szerezzen a megjelenteknek. Magyar ruhás leányok kéretnek, szíveskedjenek megjelenni.
— Használt elemista tankönyveket hoztak be a szerkesztőségbe a belgiumi magyar bányász-családok gyermekei számára : Pintér Dudus és Jancsi, Schwarz Károly.
-= Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert 70 év óta fennálló Siriger dlvatdruházban mindig otthonosan érzi magát.
Az ujságiró-banhett,
mint jelentettük, az I. Dunántuti UjstlgiiHí^ongresszus utdn, vasárnap, szeptember 7-én este 9 órakor lesz a Cenlrdlban Ezúton kérjük a sajtó kanizsai barátait, tiszteljék meg a magyar újságírás fóvárosi reprezentánsait és Dundn-tul ujsdgiró-gárdáját azzal, hogy résztvesznek a banketten. Jelentkezéseket kérjtlk telefonon (78 sz ) jelenteni a Zalai Közlöny szerkesztőségének.
— Az Ipartestület elnöksége felkéri azon igen tisztelt íparostár sail, akik folyó hó 7-én a zalaegerszegi ipartestületi székház avató Un népségén és az ugyanakkor tartandó vármegyei szövetségi gyűlésen részt venni óhajtanak, ebbeli szándékuka! legkésőbb szombat délig hivatalunknál bejelenteni szíveskedjenek Kiss Ernő s. k. elnök.
= Mlltényl Györgyike, a bécsi tudományegyetemen vizsgázott okleveles nyelvmesternő németet és franciát tanít. Nyelvoktatáson és társalgási nyelven kívül kereskedelmi levelezési, stilisztikát, irodalmat és irodalomtörténetet tanítok, ugy csoportos, mint magán órákon. Lakásomon : Horthy Miklós-ul 39. minden felvilágosítást kötelezettség nélkül megadok.
— A kegyesrendi gimnáziumban ma reggel fél 9 órakor van a Veni Sancte a felsölemplomban. Utána törvény-olvasás. Az előadások pénteken reggel kezdődnek.
RITKA A
/Imiről mindenKi ftesa
Klo «iny bont .l.dé.r. kerülnek n STELLA I gyártmányú kdlZttt •»»««(< Uruk, kleélAsn ■
Erxsébet-tér 17.. /Irniutí)-
Egyebek liőzt >Jánlu
Gy\'rmek mellényeké\', pullowe ckit I NŐI mellénye
l> 2-40 lót ktzdve | Félti n ellényeket, pul\'oweieket P 5-40-töl kezdve.
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokf.i|á«, láz, székszorulás, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes „Ferenc JóiseC keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc Jóssel viz használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul A Ferenc lósiel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— A templom tolvaja. Tolvajt fogtak a zalaegerszegi plébániatemplomban Szabó Mátia olai leány személyében, akt az áldozás alatt a padokban visszamaradt relíkülőkel tos»togalla. A rendőrség a\' ügyészségnek adta át
— A vidékre Induló autób. • <-Jár«-tokró: ezután minden imfi ltomul, napl-hlr rovata elején. „naplrend"-l>eil tudóaltunk.
Férfi- éB gyerektprna. Deák János tornatanár szoktitios gyerek-torna tanfolyamát e tanévben külön férfitorna tanfolyammal böviti ki, melynek céljaira az intézel igazgatósága a gimnázium gazdagon felszerelt tornatermét volt szíves átengedni. Mindkét tanlulyamra a beiratkozások folyó hó 5 ig, minden délután ti tói \'/28-ig. Tandíj felnőtteknek havi 5 pengő, gyermekeknek 4 pengő.
— Állami sofför tanfolyam nyílik meg a m kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet keretében szeptember 15-én este 7 órakor az intézet Budapest VIII, József-körül 6 szám alatti helyiségében. Beiratás naponta délelőtt 9—1 óra között.
A Képzőművészet «7eptembrrl ■ rAnin. A tlr.Ovónxyösi Náiulnrazcrkcsz. lésében megjelenő Kéfuómilvísiet müve-szett folyóirat szeptembert számában rendkívül érdekes fejtegetéseket találunk Kernstuk Károly tollából. Ebben az értekezésben Kernstok rámutat azokra az alapvető tévedésekre, melyekben a modern magyar piktora szenved. A szóvégi részből Siklóssy I-ászló dr. és a szerkesztő cikkeit kell kiemelnünk. A nívós folyóirat ezúttal Is pa/ar kivitelben Jelent meg és tele vnn fi .S\'zení Inirc klál Utasok es egyéb aktuális művésze I ese mények kitűnő reprodukcióival. A Kiptőművesut évi .lőtlzctónl dljn 2-1 I\'. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. Katona Józ»et-u. 28 Telelőn: 161- 56.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
SPORTÉLET
Tennlsz-hirek
A folyó hó 7-ikére tervezett Zala egerszegi MOVE—Zrinyi TE tennisz-tnérközés az egerszegi egyesület lemondása miatt elmarad. Nevezett egyesület vezetőségének értesítése szerint a klub versenyjátékosainak mgy része elulazotl Zalaegerszegről s igy olyan cs ipatol, mely a siker reményével vehetné lel a küzdelmet, 7-én nem képes kiállítani. Későbbi dátum viszont a versenyzésre teljesen alkalmatlan s igy a két egyesület csapatversenye a jövő év tavaszára marad. A Zrinyi Torna Egylet tehát az NTE-vel tartott Vágó-s\'rlegmér-kózéssel augusztus 31-én lezárta ez évi szezonját
Az egyesület 1930. év folyamin 6 csapatversenyt já\'szotl, melyek közül megnyert 5 őt, elvesztett 1 et (aug. 15 én NTE ell> n 5:6). A klub játékosai az év folyamán egyéni versenyeken is indullak s ezeken Összesen 5 első, 9 második és 5 harmadik helvezésl érlek el.
A Zrinyi jövő évben még intenzivebb klubélet megteremtését Klzte ki legfőbb céljául. A Pécsi Atlétikai Clubbal közOs vándor erieget alapit, melyéit évenkint eg\\szer mérkö\'ik. A vármegyei tenniszbajnokságok megrendezését 1931 ben szintén a Zrinyi vállalta s igy remélhető, hogy Nagyktnizsa tenniszsportjának jövő évi szezonja az eddigieknél |óval mozgalmasabb lesz, annál is inkább, mert az NTE vezetőség\'- is bizonyára riem egy érték, s atrakcióval fog kedveskedni a fehér sport híveinek
(A levente labdarugó szövetség)
intézőbizottsága ma este fél 9 órakor az Iparos tanonciskolában larl|a<lső őszi ülését, melyre a tagok le\'j-s számú megjelenését kéri az elnökség.
VALUTAK Angol I. 27-73-27*88 Be£atr. 79*45-79 85 Cadt k. 16-83-16 95 □én k. 152*45-153 05 Dinár 10 04,10-1] Dollár 567 60-!?69\'li0 Francia I. 22-30 22 60 Holt. 219-20-230-70 Lengyel 63-«W>l-(» Len 3-36 3-40
Léva 412-418 Ltra 26 70-30-00 Wirlta 135 80 136 40 Nőné* 15240 153 00
feteia ------—
icillll. ao 25 80 65 irájci I. 110 60 II 10 íved k. 152-WJ 153 50
DEVIZÁK AmsL 229*32-230-02 Belgrád 10-10 lü-13 Bénin 135-91-1J6 31 Brusszet 79-52 79-77 Bnkaicat 3-39-3-41 Kopcnn. «2 60 153 00 Loi.don 2"/ 70-77-78 Madrid 59 50-61-50 Milano 2VK0-29 90 Newyur Í69 40-71 00 Oszló 152-55-152 95 Pária 12-39 -22*46 Prága 16 89-16-94 Suta 4*11-4*15 Skxkh. 153 10-153 50 Voiaó 63-85 S4 05 Wien M46«0-7I 7n* I. lti-67 110 97
í930 szeptember Á.
Szeptember 4., oafltOrtflk
Ewers itlldfiQlrU regénye.-
Alraune
2 részben, 12 felvonásban.
/. rész: Az ördög konyháján.
II. rész: Alraune igazi arca.
Főszereplók :
Brlgtitc Helm. Paul Wcgcner, Ttiírovtca Sxvetiaxlóv.
Cöaplin és a banán&éf
Tragikomédia — Főszereplők: COarlIo Cfiaplln, Mabel Normand, C&esier Conclln.
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
lahoratorlumdban Föui 3., udvar


(Rövidítések) H — klret kOazixda-aág ttangv. — hangverseny. B — dőadáa Oy — gyermekeknek. A — auioayofc-Mk. 7. — «ne. Mg. - mexőeudasia. HJ. - Ifjúsági előadja. Üotvaiil
Cl — giamöfoniene. Ib Jua-band. K — kabaré. nZ. — népaurO Ml
Szeptember 4 (fstmriök)
Budapest 9.15 Hugen Stepat orotx ba-tatajka kenekaiAnak hangversenye 93 1 H. 9.45 A hangv totv\' 11 10 NemrelkOzI vli-lellóftiolgálat 12 Déli harangaió 12.05 A Mándlta szalonzenekar hanizv 12 25 11 12.35 A ban^v. tolyt. 13 IdőJeliéí. 1430 tl 15 Piaci árak 16 Ridló Szabad Egye lem Utána ldő|elzéa. idó|írís|elenléa 17.20 F. 18 Az 1. hottvédgyalogezred zének«iá-nak hanKveraenye 19.33 Angol nyelvok. Ulái 20 Hangv. 21 Cielényl József magyar nótákat énekel clgányieneklstrettel Utána: tdóletzéa. idó|á\'á.lelen\'é» 22 10 Német-nyelvü elóadáa. Majd : A Fejea-szalon-lenekar hangv
Réca II Hangv 12 0. 15 45 Hangv. 20 OS Vlgopeia E IJli"a hangv.
Berlin 16 05 Operetlréailetek. 18.15 Divatos dalok. I9.0< K-rének. I930Q. 2030 Szlmf h« ngv Uiána H. éa zene.
Brit nemzeti mttaor 17.15 Zenéa gyei-mekóta 18.40 A budapeatt Illó Biahml E moll triójából Jltulk t\'<30 Oigonalálik. 20 Saimt. hangv. 22.25 Zene.
Milánó 16 3> Oyermekkockó. 17 0. 19.30 Hangv. 20.15 Beszélő u|«lg. 20.40 Opera E Utána éltéiig aene
München 16.20 Zongorj|áték 18 45 is 20 Zene. — Utána operejelcnetek 21.15 Tatka óia.
Prága II 15 O. 12 20 Zene. 16 50 Oy. 17 Zene. 18 25 Ooelbe ünnep 18 45 He-gedülátík. 20.15 Színmű E 20.15 Olgona-Játék 23 Harangfzó.
Róma Nápoly 17 30-19 Zenekari ver-leny 21.05 Opeia E
Varsó 16.15 O 18 Kamaiá 7. I" 0 20.l.*> Hangv. 23 Zene
Zürich 16 zene. 20 Allák éa dal .k. 20.45 Opeieltréaalttek
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
Koréin Jenő
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb^ árban vásárolhat Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg.
Nagykanizsa, Központ szálloda épület (a lUlü »oltH*
1930. szeptember 1
közgazdaság
Megalakult a Zalavármegyei Molnárok Szövetsége
Zalaegorezog, Bzoptombor 3 A zalavármegyei molnárok a zalaegerszegi iparieslnlet székházában ülést tartottak Németh József elnök lele alatt, aki tisztségéről ív Fi
ZALAI KÖZLÖNY
iváni
1 lemondván, \'erenc zalaszent-malomtulajdonost választolták
helyébe ifi. Csdgoty alt
meg
A közgyűlés legfontosabb tárgy-ponlja az 1930. évi XXII t.-c. s az ennek végrehajtása tárgyában kiadott 3300/19300 M. E. sz. rendelet, valamint a kereskedelmi miniszternek a vámszázalékot
megállapító rendeletének ismertelése. A közgyűlés egyhangúlag kimondotta a Zalavármegyei Molnárszövelség megalakulását.
járási elnökökké
a következőket választották meg: a zalaegerszegi járásbin ilj. Csdgoty Ferenc Zalaszenliván, zalaszentgróti járásban Ktszler Mór Tüskeszenlpé-ter, sümegi járásban fíáhm Sándor, tapolcai járás Csdgoty Pál, keszthelyi járásban Bihm László, pacsai járásban Kohn Sándor, novai párásban Cztgdny Vendel, lenll járásban Horváth János, nagykanizsai járásban Ftesch János, balatonfüredi járásban Kublcsek Lijos, lelenyel járásban Hosszú Károly.
A vármegyei szövetség alelnöke Keszler Mór, ügyész-titkára Boros István dr. (Szombathely), pénztárosa Halász Mihály dr., ellenőre ifi. Bo-ronydk Sándor (Outorfölde) lett.
A választmány 10, a számvizsgáló
bizottság 6 tagból áll.
Boros titkár a
bolettarendeletet
Ismertette, hangsúlyozván, hogy a gazdaközönségnek jót tett a boletla, ellenben a molnárok nem mondhatják ugyanezt. Javasolja, hogy kérjék meg a vármegyét, hogy a búzánál 10, a rozsnál 15, a daránál 8"/o őrlési vámot számiihassanak. Majd az indítványokra kerüli sor. Azt az indítványt, hogy ha az alispántól nem kapnak kedvező választ, akkor állítsák le üzemüket, elvetették.
A gyűlés után
küldöttség ment Bődy Zoltán alispánhoz,
aki elölt fel árták sérelmeiket. Az alispán Ígéretet tett arra nézve, hogy megvizsgálja panaszaikat és megfelelően intézkedni fog.
(—) GyUmölcsértéWciltéi A magyarországi, külilnrtsen a zalamegyri wyll-rnUles Iránt mind nagyobb mértékben megnyilvánuló érdeklődés abba a helyzetbe Juttatja cgyesilletUnkot, hogv módjában áll az. Idol torméstl Jómlno-ségtl almAt magasabb óron, a toldol-gozhatásrn használható almát megtoldó áron. vagontélolokbon, n küllohlön cl-holyeznl. Ismételten felkérjük tehát a gazdaközönséget, hu((y eladó gytlrniilcs-kószlctét, tóként az almát óh a szilvát egyesületünknél a rendelkezésre álló fújták é« hozzávetőleges mennyiség megjolölésével saját érdekében Is szíveskedjék mielőbb bejelenteni. Zatn-vtlrmegyel Gyümölcstermelő t\'s Érlíkesilá EgyesüM
TŐZSDE
Az értéktőzsde forgalma ma barát-hangulatban indult meg, vételi megbízásokra az árfolyamok némileg javultak. Később a vételek megszűntek és az árfolyamok egykét kivételtől eltekintve stabilizálódtak. Az üzleti forgalom mindvégig csekély volt. Fixkamatozásu papírok piaca teljesen üzlettelen volt. Valutapiacon a forgalom csekély volt. — Newyork árfolyama a nemzetközi helyzetnek megfelelően húsz ponttal javult.
Szeptember hó l-tfil szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettet
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban Árusítom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 70 fillér Férll Ingek 3 pengőtől. Kőtőttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFMANN KÁROLY.
clxuj
ujlakil
pala
mWÓSÉOE.OOZDfISAOOSSAGn
FELÍXmÜLHRTflTLRn
LnftmftTonY-ujLRKr
rfCJiíSULT IPfiRITlOVEK RT BU»WE5T.V\\*mwOtoÖR-UTN!
Zürichi iarlat
Párta 2023, London 16 05\' i, N«wyofk 514*55, Brüsaal 7188, MU.no 28941/i, vudriü 54 50, Amsteidam 207 25, »«Un 12280, Wl«o 72711/1, SoHa 3-73, Hriga ,.i*26\'/i Varaó 57 70, BwUpsst 30-ííl/i tolgrád 9"lll.i, Bukarest 307\'/t
Teraéiytőiide
Buza tszt. 40/111., dt. 40 flll. és a rozs — fill esett.
Bum ttaiav. 77-ci 15 10-15 60. 7S-« 15*25—15*75, 79 ea 15 40 -16 00, 80-aa 1550-16-20, doiunt 77-ts 14 90 -15 10, /&-aa 1505-1525, 79-e« 1520-1540, JO-aa 1530-1550, Rju 9-15 - 9 25, iák árpa 12 75-13 25, aOrárpa 16-50-17 50, ub 14-50 -15 00, lengert UiL 15 50— 15*70, dunántúli 1570 —IS 85, repce 27 2S— 27 75, korpa 8 00 -8 20.
totasrisár
Kelh«,Ui 3334, eladatlan 1078. - ülsó-icndfi 1*22—1*24, Jicdeit 1-22—124, siedett KSaép 1-16—1*18, könnyű 1-10-1*14, i-só rendű Oceg 1*16—1*18, ll-od rendU 0<eg 108-112 angol aUldó 1*30-1-40, szalonna tagban 1-52-1-56, isii 1-70 1-74, bu. 1-40 -1*56, izalonnls lAlurléit 1-52—1*58.
iüadjc Délxalil Hyosla él Upklaié Tállalat, íankanlsaán.
M»lő» kiadó: Zalai Károly.
ii tanrkufaM 7*. **

elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Divatáruház
Kisfaludi és Krausz, Nagykanizsán.

1 ZALAI KÖZLÖNY
í930 szeptember Á.
APHÓHIHDETÉSEI
A.- .pnShtnfetiaek dl). 10 uta M tmér,
Minin további n/> dija I «HL Vaaár- ét
öíiuípivap 10 c?Ci| SO fillér, mlnám toMbM art di]i 8 Ml. Sxcrdin és fiatok™ 10 m<|j 00 (Ulér, mindég lovibW «zí. dlj;< 6 íill. Címszó ii minden viste-Klll\'b t.eill&ót éll<< tJO kel 1 Jónak siámH-tutik. Alik. t ker-n^knek 50M engedmény.
Í4lr-ria4áfs«k 5 fftk) ptn||B Ascaegan nluf n fetootogeo kffryvoíáa, •xllndáaii tlbarOléiif vitflott
o I 6 r i
f I
• laalik
Halifiz lános vizsgázol! lyukasam. vágá liiviira házhoz megy. Ziiuyl Mikjrts-u!ca !. sz. 5430
Háromszobás lakáat keresek. Címekéi kérem leadni Srsbó Anlsl fporttlzle-lében 4664
képkarotaaáa leszállítóit árakon — Steni Üvegesnél, Erisébel-tér 14. Telefonszám 196. 4543
SaAnyaook. butorsiövelek rendkívül olcsó árban Kisfalud! és Krauiznál. 4536
PataoktaJ pasztórlzált, a kivánl Időben házhoz srállilva rendszeresen kapható llte-renkinl 2fi llllérérl Tejszövetkezetl Központnál. Telefon 3-49. 4369
Fárfl és nól ruha és kabát aróvetek hihetetlen olcsó árusltáss Klsfaludl és Krsusznál. 4537
Axonaalra kiadó egy kétszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel Hunyadiutca 20. .4662
Nem kall fizetnie
— tekintettel sz iskolai beiratásokra. előbb, mint november elsején, ha 8 havi lészleltlietésre most vásárolja meg bármily ruházati szükségleteit a Trlbon ruházati r. t.-nál. Az el épzelhetó összes ruhaanyagok, kelmék, szövetek, vásznak, selymek, kész Ollónvak, kabátok slb. nagy választékban kaphatók. Minták megtekint .... he lök és megrendeléseket felvesz PRANGER JÓZSEF, Sugár-ut 14.
KAtaar-.báa lakás azonnal kiadó Király-utca 36. .(603
A Klnlzal-utrától a SchUlz áruházig éa innen az Eötvös-térig húzódó ulvonalon folyó hó I én (hétfón) este tgy drapp ko ve\'kosr.övelból készüli ksbálöv al»«a«att. Kéretik s becstllcles megtaláló, szíveskedjék azt a „Singéi" vsrrógépüzlclbe (Fóui I.) leadni. 4669
Kétszobás udvari lakáa az összes mellékhelyiségekkel november I-re kiadó — Sugár-ut 58. 4665
Klrály-utoa 35. szám alallt llóklizle temel Márkus Gézánál beszüntettem. — ürünbaum Albert, Király-kenyér. -4666
Ponny fogat egy lóval eladó Nagy rétsel Uradalom, Nagyrécse. 4668
Regedei viz
nemesik kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden fDszer-és csemegeQzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nb^ykanlssa, Király-11. SJ
|Talaloa SlOgl
Bltmikns tomatanitást
szeptember 15-én a Kaszinó alsó termében megkezdem. Klllfln kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végett kérném
kellő időben jelentkezni Csányl László-utca 8. sz alatt.
Hoffmann Edlth.
Naponta adjon növendék és hlzótlla talnak

FUTOR

szénsavas lakarmánymeszet.
A .FUTOR\' növendékállatoknál a csontképiődést elősegíti hízásra
áuítoknái étvágygerjesztő ^
A .FUTOR" rem orvosság, hanem a leglinomabban őrlőit mészsótáp. *mely az állatok szervezetiben Igen i-önnyen felszívódik, s amelyei az állatok aro-matikus anyag artaln ánál fogva szívesen fogyasztanak. A .FUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé tes:t A najrvhlxla^k, uradalmak, eaidaságok a .FUTOR\'-t állanr-Óan etetik.
Ára; 1 kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (1 zsák 50 kg) 9 pengó,
zsák ára 130 fill, vagy zsákcsere. I próhadobo* ára (cca \'/« kg ) 30 fi.lér.
Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termán, és nóvóny-védószerck kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Telelőn 130. saoi
Fényképezőgép Ujdonsá
Friss Iliinek, lemezek, papírok Lemez és packfllmes gép.k 30 pengőtől
kadvező részletfizetésre 1
Amateur-mmikák szakszerű készítését elvállalom.
Rolllllmes gépek 18 P-től
Aulai fényképészeti szaküzlet Mlllcil Fö-ut 3. szám alatt.
OLCSÓ
ŐSZI VÁSÁR!
Selyentharlsnya eddigi ár 2 80, most . . P 2-18 Selyemharisnya volt ára
3-90, most . . . 3-20 Selyemharisnya volt ára 3 20,
most.....250
Minden párt, ami mosás előtt
hibás lesz, kicseréljük. Gyapjuharisnyák . 1 "50-től
Férfi zoknik
Strapa zokni . . . —"38
Makó zokni . . . —"70
Selymes zokni . . —"98
Igen finom zokni . 120
Gyermek zoknik —-20-tól
Gyermek harisnyák —"38-tól Gyermek flórharisnya I"—tői
Kötöttáruk
Gyermek kötöttkabátok 3 80 Tiszta gyapjúban . 4 50 Kötöttkabátok . . . 980 Legjobb minőségek . 14"—
Oroszka.....1050
Férfi gyapjumellény . 950
Férfi ingek
Férfi ing, pouplin elővel
csak.....370
Férfi ing, zefir elővel 2 80 Férfi ing, tiszta fehér 3 50 Férfi flanel ing . . 2 80 Pouplin ing ... 790 Oxford ing elsőrangú 6"50 Apacsing .... 4"— Dupla gallér darabja —"78 Férfi rövid alsónadrág 120 Férfi rövid zefirnadrág 2 60 Köpper nadrág, elsőrangú 350
Női fehérnemüek
Selymes nadrág . P 150 Legfinomabb csikós . 250 Habselyem nadrág . 3 90 Gyermeknadrág . . 2"— Kötöttsapkák . . —"80-tól Finom hálóingek . . 450 Kombinék .... 2 — Selyemkombinék . . 750
Női kabátok, bundák
Tavaszról visszamaradt finom kabátok P 25"-tői 28 —ig Téli kabát, plüss gallér,
kézelő .... 38 — Női kabát, jó minőség 45"— Női kabát, elsőrangú 55 — Gyermekkabátok . . 19 — Plüssbunda . . . 120"— Kidbunda .... 350 — Silbunda .... 320 — Nyári ruhák félárban
Blúzok..... 5"—
Plisséalj .... 9 — Melltartók .... 1 -98 Női harisnyatartó. . 1"80 Női csípőszorító . , 2 80
Gyermekruhák félárban
Csipkék. . . . Jambósapkák . . Férfi nyakkendők. Csokoi nyakkendő Divatos önkötők . Kofferek . . . Divatövek . . . Divatcsattok . . Zoknitartók . . Férfiharisnyák . . Egész jó minőség Legjobb . . .
-"20-tól —"40 —"38 -■50 —•98 2-90-töl -•60 -•20 -•90 1-20 1 98 2-80
Jöjjön a délelőtti órákban vásárolni, hogy kényelmesen vásárolhasson!
Csak. leésszpénszért le&et olcsón vásárolni I
MAGYAR
Nagykanizsa
Föut 6.
Nyomatott 1 üé)zalai Nyomda fct Lapkiadó Vállalatnál Nagyk&ijiz.sán. (Felelős taletviaetft: Zulai Karoly.)
70. évfolyam 201. szám
Nagykanizsa, 1930. szeptember 5. pínlek
Ára |4 ""ér
ZALAI UZL8HT
Szerkesztősbe éi kiadóhivatal: F6-ut 5. szám. Keszthelyi flokkladóhlvatnl Kossuth Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarils Lajos
Előfizetőt áll : egy hón t pengó *0 II11is Telelőn : Nngykanlzw 78, KeílUiely 22. uám.
Mindennél fontosabb
ma a munkanélküliség elleni küzdelem. A kormány éppen olyan jól tudja ezt, mint akárki más az országban, amit bizonyít az is, hogy a legutóbbi minisztertanács égési tárgyalási anyagát az a nagyszabású beruházáíi programm képezte, amelynek elrendeléte már a közeli napokban megtörténik.
Az általános beruházási programm jelentősebb pontjai közé tarlóinak a villamosítási munkálatok 29 millió pen^ő értékben és a Beszkárt 20 millió pengős beruházása. A Besz-káit beruházásánál különösen a kocsi és vsgongyáti ipar tog rendeléshez jutni. A kereskedelmi tárca körében megindiiják a hegyeshalmi vonal villamosításával kapcsolatos előmunkálatokat, még pedig a vezetékek előállítását és lelszeielésél, a viaduktok és hidak megerősítéséi és az ehhez szükséges löldmunkálatokat.
Itt körülbelül 12 millió pengő fog s közgazdasági élet vérkeringésébe visszatérni Remény van arra Is, hogy a mozdonygyárlássai kapcsolatban most Londonban folyó tárgyalások eredménnyel végződnek. Ennek révén villamosüremeink és gyáraink kh nyolc millió pengőhöz fognak hozzájutni. A Délivasul három millió pengős beruházást határozott el. Kibövlileli állomásait és megjavil-latja biztonsági felszereléseit.
A beruházási összegek oros;lán része azonban a Horthy Miklós hid és az óbudai hid községeire esik. E kél hid felépítése mintegy 50-60 millió [lengő folyósítását |ilenti. Be |elentette továbbá a kereskedelemügyi miniszter, hogy szeptember végen ujabb nyolc millió pengőt fordít útépítésekre.
Ha mindehhez lio závesszük még azt, hogy a fővárosban eltí.volitjsk az úgynevezett halálíotompót és hogy a villamosáranifejiesitö telep kibővítését is megvalósítják, akkor elfogultság nélkül megállapíthatjuk, hogy a közgazdasági élet egy kb. 140 millió pengős halalmos „injek cióho»" jut.
Meri-e ezekulán valaki is a kormányt azzal vádolni, hogy a munkanélküliség leküzdésére semmit Bem lesz? Ha meri, ez csak demagógi-kus cólzallal történhet, mert pozitívumok bizonyítják a kormány folytonos gondoskodását. Hogy a beruházások és közmunkák nem folynak olyan tempóban, mint amilyenben a szociáldemokraták szerelnék, azt a kormány ép ugy lájldl|a, mint ők. Azonban idolt helyzettel állunk szemben, amelyet figyelembe nem venni lehelellenség. A munkanélküliség — és ez már ezerszer leszögezett lény — világjelenség. Következménye a naey háboiu egyoldalú gazdasági termelési rendjének és a háború b\'fejiz\'s követő kri-zisnek Elvégre négy cs;lciidőn ké-
résziül szüne\'elt az a termelő munka, amely a polgárság noimális igínyeil le\'t volna hivatva kiszolgálni. Amikor pedig vissza akartak térni a gyárak normál termeléshez, azt v Iték észre, hogy a háború improduktív céljaiia fiíccsérclt atanymilliárdok általános elszegényedési vontak maguk után, a fogyasztöképesség csökkeni s mivel a termelés mindig csak a fogyasztás függvénye, tehát az is vál»ágba jutott. A pénz, éppen mert kevesebb let1, megdrágul\' és nemcsak azért drágult nng, hanem azért is, mert a kölcsönvevők bomlása is romiolt, tehát a kölcsönadók, h így a kikölcsönzött lókét jobban bi\'to
sitsák, súlyosabb garanciákat követellek s ezzel isóiist akadályt állítottak a gazdasági helyzet megjavu-lása elé.
Reméljük, hogy ezek a beruházások éppen a tel folyamán lógjak éreztetni jótékony hatásukat, amikor a I ko-ság széles rétegeinek meg élhetése általát) n véve n>\'hezebb. H i a innnkásság érezni fogji a köny-nyebbülési, akkor hitünk szerint nem azok javá.a fogja Írni, akik víres pusztítás és romboló körséta leude-zésével akatták gyarapítani politikai érdemeiki t, hanem azoknak a javára, akik a 140 milliót eljuttatták a dolgozók tízezreihez.
A védtanács döntött a Zavaros-ügyben
Zavarosra vonatkozóan helybenhagyták a vizsgálóbíró végzését, Varghát szabadlábra helyezték
Székesfehérvár, szeptember 4 (Éjszakai rddiójeientés) A kir. törvényszék vádtanácsa ma foglalkozott Zavaros és Vargha felfolyamodásával a vizsg lóhirói végzéssel szemben és ugy döntött, hogy Za-
varos Aladárra vonatkozó vizsgálóbírói végiésl he ybenhagyja, Vargha Elemért azonnal szabadlábia helyezik, inig Vuss János ellen nem indítják ineg az eljártst.
A sxeptember elsel tüntetések ügyében sxenxáclós fordulat várható
Az elfogott rombolóknál nagyobb pénzösszegeket találtak Jól öltözött emberek toboroztuk össze a tüntetőket, akiknek előleget adlak „munkajukra" Késekkel, botokkal és
revolverekkel kellett magukat felfegyverezni — A letartóz tátották titkos kezektől é.elmiszercsoniagokat kaptak
Budapest, szeptember 4 A szeptember cin jei lüntelés után több, mint száz embert .dlilotlak elő a különböző kerületi kapitányságokra. Az előállítottak közül negyvenhármat átvitték a főkapitányság bünügyi osz-lílyára. A kihallgatások során megállapították, hogy
a tüntetők előre készültek a rombolásra és fosztogatásra. Nem egy őri.\'ctbcvett Itlnletőnél hoxcrt, köveket, élesre fent kési, sőt revolvert is talállak.
Nagy meglepetést kel\'-tt a főkapitányságon, hogy ezeken a rombolásra és emberölésre alkalmi s eszközökön kiv\'.ll a szegényes luháiu munkásoknál
nagyobb összegű pénzt is találtak.
Vallatni kezdték a tüntetőket, hogy honnan szerezték a pénzt. Eleinte mindannyian tagadlak. Később azon-
b n elmondották, hogy
a tüntetés előtti napokban jólöltözött Idős emberek to borozták őket összr a külvárosi vendéglőkben.
Valamennyiöknek nagyobb összegű p\'nzl Ígértek, ha a megadott utu-sitds szerint járnak el a tüntetésben és ígéretüknek azzal adtak súlyt, hogy mindjárt
bizonyos előleget juttattak nekik.
I\\nnfk f\\ ji\'bv!t jel kellett szerelniük /m. ».<;..!/ botokkal, rewlverrei és a lüntelés idején a megadott jelszavakai kellett kiáitozniok.
A ttlntelők, miután az. előleget uiegkaplák, a megbízást vállalták és leljosiletlék is.
A rendőrségen természetesen azonnal megindították a nyomozási, hogy uiegil\'apilsá , kik voltak azok a lé.fak, ;tkik a tüntetésre felbiztatták
az őrizetbevell embereket.
Ettől függellenüt más irányban is megindult a nyomozás. Tegnap és ma teggel ugyanis minden egyes őrizetbevett tüntető elmére élelmiszer-csomag érkezett a főkapitányságra. A legfeltűnőbb az vol\', hogy ilyen élelmiszer csomagot mára Hunyaditéli tüntetők is kaptak, holott ezeket esik tegnap és ma szállították a l)Ui: U gyi osztályra.
A főkapitányságról a lüntelők lakására detektiveket küldtek ki, akik azonban megállapították, hogy nem az őrizetbe vettek hozzátartozói küldték a csomagot
Nem lehetetlen, hogy a megindított nyomozás még a mai napon meglepő fordulatot hoz és előállítják a főkapitányságra azokat, akik a pénzt oszlogallák és a csomagol küldték.
Minden Intézkedő* nirgíör-téat a rend blxloalidmdra
Budapest, szeptember 4 Sztranyavszky Sándor államtitkár kijelentette, hogy bár illetékes tényezők meg vannak győződve arról, hogy a lőváros rendjét semmi sem lógja inegztvarni, á hatóságok mégis megtettek minden előkészületet annak biztosítása érdekében.
Elindult a Juszlice íor Eangary
Ncwyork, szeptembor 4 (Lapzártakor érkezett) A Justice tor Hungary repülőgép Endresz György és Magyar Sándor pilótákkal fedélze\'én ma felszállott a michi-gan állambeli bisropi repülőtéren Newyorkba, hogy onnét folytassa útját az. Óceánon át Budapestre.
enyhítésén tanácskoznak a minisztériumokban
Budapest, szeptember 4
A minisztériumokban állandó tanácskozások folynak, hogy miképpen lehetne a gabonanemüek kataszlrólá-lis árcsökkenését megakadályozni. A buza Budapesten aránylag 2 pengővel olcsóbb, Csikágóbait.
_ZALAI KÖZLÖNY__
Négy százalékos csökkenés Nagykanizsa jövő évi költségvetésében
2,120.000 pengő Nagykanizsa város jövő évi budgelje A redukció dacára beruházásokra is jut még
»__
A kisebbségek kongresszusán
Szllllö Oéza nagy beszédet mondott
(;t-iiT, Bzoptombor 4 A nemzeti kisebbségek kongresz-szusán ma délelőll egyhangúlag elfogadták a külön kiküldőit bizottság határozali javaslatát, amely szerint a kongresszus tiidom\'sul veszi azokat az elvi következtetéseket, amelyeket a főlilkár a kongresszuson részt vevő nemzeti kisebbségi csoportok helyzetéről szóló jelentésekből levont és a jelentések alapján
megállapítja, hogy az egyes nemzeti kisebbségek viszonyait még mindig nem rendezték és ezek olyan állapotban vannak, amely az ellentétek és konfliktusok okául szolgál. A kongresszus elhatározza, hogy legkésőbb ez év november 1 lg kiadják az ezekről szóló jelentéseket.
Ezután élénk és érdekes vita támadt a napirend második pontja felett, még-pedig a nemzeti kisebbségeknek ; f \'
a Brlaod-réle /eri\'iief
szemben való állásfoglalásalelett.
Szllllö Géza a csehszlovákiai magyar kisebbség kiküldötte, utalt arra, hogy a nagyvilág eddig nem értette meg a kisebbségek helyz\'.tét. A többségi világ, vagy nem akarja, vagy nem tudja megérteni sérelmeinket. Amig az államok véleményüket a kisebbségeket meg nem változtatják,
mig ezek az államok nem mondanak le a kisebbségek asszimilálására Irányuló törekvéseikről, addig megelégedés nem lesz.
Keresik azután é világprobléma megoldását a páneurópai eszme utján. Azonban ez is csak okkult gyógyszer, amely a betegséget ráolvasással akarja gyógyítani és megelég szik annak leplezésével. \' Páneurópúhoz eljutni csak ugy lehet, ha eltöröljük a Jajok sajátosságai!, a nemzetek léiének emlékét, az államok törtenetét és a világot az Igazi egyenlőség alapjára helyezzük Ez az egyenlőség nincs. Eléggé mu:al|a ezt a világ jelenlegi helyzete. A harmadik eszme ismét okkult orvosság — az európai egyesült államok, amelyben nem számítanának többé a faji, származási, nyelvi és vallási különbségek. Ha azonban nézzük a történelmet, akkor azt látjuk, hogy soha ilyesféle állam Etiróplban nem ludta magát tartani.
Aki tagadja nemzetiségét az tagadja Európa történe-tél Is.
A mi kötelessé((ünk az, hogy keressük az igazságot még ha ez az igazság néha kellemetlen is. E fórum elölt újra kijelentem, hogy mig jogos követeléseink meghallgatásra nem találnak, mig a világot nem az igazság és méltányosság alapjára helyezik, addig mindig az elégedetlenség szelleme lentink.
Naiíjkunlzaa, szeptember 4 Nagykanizsai megyei város ház-tartá ának most elkészült 1931. évi költségvetés terv rete szerint
az évi szükséglet 2,120.000 pengő a folyó évi 2,200 000 pengő szükségletével szemben.
Vagyis N0.000 pengővel kevesebb az 1030. évinél, ami 4 százaléknál valamivel több redukciót jelent
A városi főszámvevőség a költségvetés összeállításánál különös tekintettel volt a polgárság rendkívüli módon csökkeni teherbiróképességére és igy történt, hogy
a kezdetben 2,310.000 pengőre kontemplált tervezetet revízió alá vette és redukálta.
Így többek között a vízmüvek tételénél 25 000. a csatornamüveknél 35.000, a Városi Szeszfőzdénél 16.000 peng\'l faragott le. És igy végig.
(fsak a kórháznál mutatkozik 5000 pengő többié.
& folyó évi kiadási összeggel üzemben, ez airmban a kórházbővilés folyománya.
Igy "»,
jutmV még 40.000 pengő beruházásokra.
Igy többek közöli a vízvezetéki hálózatnak a László herceg-ulciig való
Nagykanizsa, szeptember 4 Tavaszi első amatőr fénykép-pá-lyázalunkuak várakozáson felüli sikere után, most uj pályázatot írunk ki. Ez a pályázat sokkal szélesebb körű az elsőnél: — löbb a lehetőség a pályázatra és kilenc díj lévén — a nyerésre is. A pályázat a
„milyen szép Nagykanizsa?"
nevet viseli. Cé;unk ugyanis a pályázaton csupi olyan amatőr-felvétel összegyűjtése, melyek egy-egy szép részlelet ábrázolnak Na ;ykani;sáról vagy környékéről.
Csupán a város és vidéke lehet tehát a képek témája,
legyen az akár panoráma, akár utcarészletek, akár a városnak bármilyen részlete, épülele, zuga, érdekes, szép háza, ériékes, régi épülele slb. Az
kibővítésire, a kanizsaiak régi és most már halaszthatatlan kívánságára:
. a strandfürdőre,
a vásártér bekerítésére, az öntöző-autó beszerzésére, a sétatéri illemhelyre, lüzvédelmi szemponlokbó! szükséges
■ kutak fúrására Klskanizsán.
Figyelembe kellelt venni a folyó évi népszámlálási költségeket is és a tűzoltó felszerelés modernizálására az előző évben felvett összegeket.
A költségvetés összeállítása tehát szigorúan abban a szellemien történt, amely fokozatosan a polgárság terhelnek könnyítését és a városi pótadó leszorítását célozza.
Súlyos leher a városra a vármegyei hozzájárulás és annak kikerülhetetlen emelkedése, úgyszintén egyes terheknek a kormány által a városokra történt átruházása (rendőrség, iskolafentartás, stb.) mellyel szemben áll ugyanakkor a jövedelmi, források és bevitelek nagymérvű csökkenése.
Mei; kell éllapllani, hogy Nagykanizsa 1931. évi költségvetésének összeállítása a legnagyobb gondosság. körültekintés és legszigorúbb lakarékoss/g jegyében löiténl.
ífl. R)
amatőrök találékonysága a feladóit témakörben bizonyára gazdag anyagot foglösszegyüjteni.
A beérkezett képeket számozva fog|uk közszemlére kitenni és aki a nézőközönség közül a legtflbb képrAI eltalálja, hogy hol, melyik részletét a vá rosnak ábrázolja, azok külön díjazásban részesülnek.
(C. csoport.)
A pályázat fellételei ■
I. Maga a fényképverseny két részből áll: kezdők (\\) és haladók (B) versenyéből Haladók versenyén résztvi hst bárki, aki nem ip.irszertlleg foglalkozik a fényképezésrel. A kezdők versenyén csak az vehet részt, aki ez évben szerezte be készülékét s azelőtt fényképezéssel nem foglalkozol I.
2 Pályázni kizárólag 1930 szepl. 1 után Nagykanizsán készült saját felvételű képekkel (negatív kívánatra
1930 szeptember 5.
bemutatandó) és nagyításokkal lehet. A nagyításokhoz az eredeti felvétel is mellékelendő.
3. Mivel az A és B. csoport dijait Szabó Antal cég adja, csakis Szabó Antal cégnél vásárolt anyag felhasználásával lehet pályázni.
4. A pályázóknak a fényképeik hátlapjára jeligét és a felvétel kellét kell Írni. Egyidejűleg a fényképekkel egy lezárt boríték adandó át. A borítékon a jelige és fényképek darabszáma, továbbá .Xezdők" vagy .Haladók" szó |egyzendö. A borítékban a pontos cim helyezendő el A borítékot a bírálóbizottság a bírálat ulán bontja fel. A C) csoportra a pályázatokat közönséges levélben, teljes névvel ellátva, a szerkesztőségbe kell beadni.
5. Az egy egy jeligés fényképek együtt kerülnek elbírálás alá. Bírálat tárgyát képezi a helyes tárgy megválasztás, jó felvétel mellett a képek kidolgozása és szorgalom is. Egy imatőr ctak egy jeligével vehet részt. Ezúttal tehát nem egy kép, hanem egy amatőr egész munkássága nyeri a dijakat.
6. A fényképeket a Zalai Közlöny szerkesztőségében vagy Szabó Antal sport- és folóizaküzletében Fő-ut 5 sz. alalt lehet leadni. A fényképek Szabó Antal cég kirakatában a beérkezés sorrendjében, a verseny után pedig a kiállítási helyiségben az ö szes képek közszemlére lesznek kitéve. A képtket a tulajdonosok visszakapják.
7. A verseny 1930. szept. 7-én veszi kezdetéi.
8. A bírálóbizottságot a .Zalai Közlöny\' szerkesztősége jelöli ki. Elnöke a Jelelős szerkesztő. Tagja I festőművész, 2 amatőr fényképész, I szakfényképész, I fotókereskedő. A bizottság tagjai csak versenyen kívül vehetnek részt a pályázaton. A bizottság jelöli kl az egyes dijak nyerleseii, mig a 10 további leg|obb amatör dicséretben részesül. Az eredményt a Zalai Közlöny-ben közölni fogjuk.
9. A pályázat lezárása később meghatározandó időpontban lesz.
pályázat dijait
Kezdők részére (A. csoport):
I dij. Egy Kodak .4x6 5 cm. roll-filmes uli kamara. Értéke 36 P.
II dij. Utalvány 10 pengő értéktl fotócikkre.
III dij. Egy fényképalbum 6 pengő ériékben.
Haladók részére (B. csoport):
I. dij. Egy Ápoló Süss gyárlmányu 3 lámpás rádió készülék.
II. díj Egy fémállvány 16 pengő értékb-ín.
III dij. Ulalvány 10 pengő értékű fotócikkre.
A nézők részére (C. csoport):
I. díj. 10 kötet Verne-regény disz-kötésbi-n.
II dij A Zalai Közlöny negyedévi előfizeiése
III dij. Egy doboz névjegy.
A székesfehérvári tisztviselők
lemondottak Illetményeik 157r-ról Székesfehérvár, szeptember 4 Széke-fehérvár tisztviselői kara 1931. évre önkéntesen lemondott illetményeinek 15" o-áról, ami 48 000 pengői lesz ki, hogy az összegből a kiiznyomnrt enyhítsék.
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telel,.n 400. CSENÜERY-UT 2. SZÁM. Telelőn 406. ______1
.Milyen sxép Nagykanizsa 7**s
A „Zalai Közlöny" hármas amatőr fénykép-pályázata
1330. szeptember 5
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai tűzoltóság mentette meg a csurgói villanytelepet a teljes elpusztulástól
Leégett a malom legnagyobb része, de az irodát és a raktárt sikerült megmenteni
Csurgó, szeptember 4
(Saját tudósítónk telefonjelentése) A műit napokban elsőnek jelentette a Zalai Közlöny, hogy Csurgón a Meller-féle gőzmalom kigyulladt és csak a tűzoltóság emberfeletti munkájának volt köszönhelö, hogy a tűzvész nem volt katasztrófális.
Tegnap este újból kigyulladt a Meller-gőzmalom,
eddig még ki nem derilell okból.
Körülbelül féllizenkeltfi lehetett, mikor észrevették a tüzet és jelentelték az ottani tűzoltóságnak, amely pillanatok alalt megjelent a vész színhelyén, ahol ekkor már hatalmas lángokban égett a malom. A tűz nagy pánikot kelteit, mert közvetlen
a malommal kapcsolatos a villanytelep Is,
amely Csurgó, mini környéke részére az áramol szolgáltatja és már félő volt, hogy rövidesen átcsapnak a lángok- a villanytelepre, ami katasztrófális lett volnn.
a gépházal, az irodái és a hatalmas raktári, amelyben nemcsak a gabona, hanem a felőrölt liszt is fel volt halmozva, megmentenék, úgyszintén teljesen
megmentették a villanytelepet Is.
A nagykanizsai tűzoltók és a löb-
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-divatujdonságait.
Heglepő olcsó árak!
Három ház és nyolc szérűskert leégett Göllén
A vöröskakas kezd megdöbbentően grasszálni. Pelrikereszmron, Csurgón és a Telekes községben pusztítóit óriási tűzvész után most a somogymegyei Oöllén volt hatalmas tüz, amely ugyancsak megkívánta a maga áldozatait.
Tegnapelőtt a késő éjszakai órákban lörtént, hogy a tűzoltóság szirénája ijesztette meg a békésen szuny-nyadó község népéi. A falu vége leié levő szérűskertben támadt a tüz, amely villámgyorsasággal terjedt és átcsapott a szomszédos házakra, azokat is felgyújtva. Percek alatt hatalmas lángokban égett Szabó Péter, Csizmadia Mihály és Kovács
Ernő lakóháza és pajtája, melynek oliasára nemcsak a helybeli, dc szomszéd községek tűzoltósága is megjelentek és minden lehetőt elkövetlek a tüz megfékezésére. Órák hosszú munkája után sikerüli úrrá lenni a tüz.ön, dc a fenti három gazda házai és nyolc polgár szérűskertje teljesen a tllz martaléka lett. Ugysncsjkelpusztull a községi jegyző, lltés István gazdasági udvarán a teljes lakarmánykészlet is.
A csendőrség fogja megállspi\'ani, mi okozta a nagy tüzel, amely csak kis hija, hogy az egész községei nem hamvasztotta el. A kár nagyságát tnosl írják össze.
Apa és fia izgalmas kettős életmentése a barcsi Dráva-strandon
A marcali főszolgabíró és egy barcsi kereskedő feleségét mentette ki a biztos halálból Vágó Sándor és fia
A tűzoltóság gyengének bizonyult a hatalmas tüzvész-szel szemben,
"gy, hogy rövidesen még két vidéki tűzoltóság is segítségére ment a csurgói lüzoltóknak, de ezek is kevésnek bizonyultak, ugy, hogy qz odaérkezett főszolgabíró, látván a fenyegető veszélyt,
telefonon a nagykanizsai tűzoltóság segítségét kérte.
Prack István dr. közigazgatási tanácsnok, tűzoltó főparancsnok megadta az engedélyt, hogy a kanizsai tűzoltóság kivonulhasson és pár pillanat alalt Vecsera Antal lüzoltóliszt vezetésével a legnagyobb tempóban robogott a kanizsai aulófecskendő és a tűzoltóság a veszélyezletett Csurgó felé.
Mikor a nagykanizsai tűzoltóság odaérkezett, az emeletes malom egy lángtenger volt. Vecsera minden igyekezete volt, hogy ne csak lokalizálják a tüzet, hanem a veszélyben levő villanytelepet is megmentsék.
A motorfecskendő pompásan működött és hogy a viznyerést fokozni lehessen, elrendelte, hogy mesterségesen duzzasszdk a község patakját és azután halalmas vízsugarakkal megtámadták a pokoli lángtengert. Igy is órákig tarlóit, mig sikerült emberfeletti erőfeszítéssel úrrá lenni a borzasztó elem felelt. A malom-épület, egy szárnyának kivételével, a tüz martaléka lett,
Barcs, szeptombor 4 (Saját tudósítónktól) Tegnap délután a barcsi strandon izgalmas kettős életmentés játszódon le, melynek szenvedői a marcali főszolga-
biek is, pompásan dolgoztak.
A tűzoltók a tüz. lokalizása után még hajnalig maradtak a vész színhelyén is azután visszatértek Nagykanizsára. Vecsera Antal, a kanizsai, tűzoltóságnak ez a kitűnően képzelt fiatal tisztje nyomban jelentést telt felettes parancsnokának, Prack dr. főparancsnoknak a tűzoltóság sikeres munkájáról.
I iogy mi okozla a tüzet, azt a csendőrség fogja megállapítani, aminthogy a kár teljes összegét sem lehet még e pcrcben megállapítani.
A csendőrség szigorú vizsgálatot indított.
A főszolgabíró a tüzeseiről jelentést tett Soinogyvármegye alispánjának.
biró felesége és egy barcsi kereskedő neje.
Szaghrneister Pál marcali főszolgabíró felesége állandó látoga t ja a barcsi stiandnak. Tegnap I
_8_
délután Szighineisiemé vidáman lubickolt a Dráva hull\'ttnalban, miközben mind beljebb úszott. Egyszerre Szagh neisterné fel akart állani, hogy az úszás fáradalmai! kipihenje, de meglepetve velte észre, hogy lába nem éri a talajt. Az úszástól fáradt úriasszony kétségbeeseti erőfeszítést lelt, hogy kiússzon az örv.uylő mélységből, de karjai nem birlák a tempót. Mig ezeket az izgalmas pillán ltokat élte át a főszolgabíró felesége, ugyanakkor mel-leile úszott el Deutsch László barcsi cipőkereskedő felesége. Szagh-meisterné, mikor ezt látta, végső erőfeszítéssel belekapaszkodott Deutschné lábába, akit magával rántott az örvénybe. Deutschné is igen jó uszó, azonban az örvény ellen nem ludotl megküzdeni és a főszolgabíró feleségével együtt alámerült.
A két úriasszony fuldoklásál először Vágó Sándor barcsi kereskedő, Vágó Endre nagykanizsai illatszerész édesapja vette észre, aki habozás nélkül beúszott az örvénylő helyre és a főszolgabiróné felnyújtott karját megragadta és kiúszott vele. Közben odakiáltott távolabb uszó fiának, Vágó Istvánnak, hogy siessen Diulschné segítségére, aki teljesen eltűnt a hullámokat!. Izgalmas percek következtek. V.igó István kilűnő uszó lévén, élele kockáztatásával tempót veti és beúszott arra a helyre, ahol az örvény lehúzta a keteskedő feleségét. Ott alábukott és sikerült is neki a már eszméletlen urinőt, akit az örvény már-már beljebb sodort a folyó közepére, hajánál fogva megragadni és nagy nehezen partra juttatni.
Nagy tömeg verődött össze a strandon, mely izgatottan figyelte a kellős életmentést. A két életmentőt lelkesen megtapsolták. A főszolgabíró felesége hamarosan magához lérl, a kereskedő feleségét sokáig kellett éleszteni, mig visszatért belé az élei.
A gyermekgyilkos galambaki asszonyt Állandóan kísértetek üldözik a fogházban
Nagykanizsa, szoptembor 4 Jelentettük, hogy Molnár Qáborné galamboki asszony 9 hónapos Katica nevű leánykáját a kulba fojtotta, majd önként jelentkezett az ügyészségen, ahol azt mondotta, hogy gonosz szellemek hajszolták a cselekményre. Molnár Oáborné a fogházban nagyon megtört. A szerencsétlen teremlés állandóan rémképeket lát, azt mondja, kisértetek üldözik folyton, akik meg akarják őt ölni. Dr. Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró elrendelte Molnárné elmebeli állapotának megfigyeléséi, miután minden jel arra mutat, hogy az asszony súlyosan elmeháborodott és igy valószínűleg átszállítják valamely elmegyógyintézetbe.
Legjobb iskolacipök és őszi divatcipök
Miltényi Cipőáruházban Fő-uton, a Városházban.
ZALAI KÖZLÖNV
NAPI
NAPIJÍEND
Sreplembon 5 péntek
^Omal katollku\': Juszt L. p. Hm est. Viktor. Izraelita: Elol lif. 12
Oyógvszertárl éjjeli szolgálat . \'. hrt végéig a .Miila* gyógy*zerUr — Klrály-u. 40.
Oőxlflrdő nyllvy rejtet bórától í\'t 6 óráig (biMlő, ueada, péntek délül... . kedden eg&ii nap nőknek). Tel.: 2-13 Autóbusz tzép Idő esetén H vízre vasárnap megy.
AtUölíöxöíi a sxerkesxiöséo
Suyár-ul 2. — Telefon : 421.
A Zalai Közlöny szerkesztősége szept 5-től uj helyiségeibe, a Sugár ut 2. sz. (Babochay-félc) híz udvarába költözködött. Á szerkesztőség nappali telefonszáma tehát mostmár 421. Éjszaka (este 9 órától) az eddigi 78. sz. telefonon kell a redakclót keresni, minthogy a kiadóhivatal, nyomda és Igy az éjszakai szerkesztőség Isaz eddigi helyiségekben maradt.
Virág Benedek
emlékünnepély Dlóakdlon
Nagykanizsa, szeptember 4
Nagy n?pja lesz vasárnap r pacsai járásban fekvő Dióskál községnek. Akkor leplezik le ugyanis Virág Benedeknek a katolikus magyar lira mesterének, a nagy költőnek emlékművét. Eredelileg Ugyanis Virág szülőházán akarlak emléktáblát állítani, mivel áronban pontosan nem tehetett megállapítani, melyik hál is volt tulajdonképen Virág Benedek papköltőnek a szülőháza, ugy határoztak, hogy a templom falába Illesztik a költő emlékét megörökítő emléktáblát. Ebből az alkalomból le|ön vasárnap Dióskálra a közoktatásügyi miniszter képviselője, Gyömörey Oyörgy főispán, Bődy Zoltán alispán, dl. Fára Józ ef varmegyei levéltárnok, a varmegye köz és kulturális életének számos jelese, úgyszintén a magyar főváros kitűnőségei.
Reggel 9 órakor ünnepi nagy misével kezdődik az ünnepély, majd közvetlen utánna az emléktábla leleplezés és ünnepi beszéd úgyszintén a program többi része.
— A vasárnapi bucsuszent-lászlól zarándoklat iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. A résztvevők még egyre jelentkeznek a plébánián, ugy, hogy a zarándoklat szép sikere biztosítva van.
Drágább van, jobb nincs! Az 1930-as Morris Oxford Six
a hathengeres kél rcres^k legjobbja. Finger lyp contri.ll, hydraulikus fékek, triplex üvegezés stb. Áraink, hitelfeltételeink a legjutAnyosabbafc.
Kérjen felvilágosítást, ajánlatot: Morris Autók Képviselete Budapest, VI., Andrássy-ut 28.
\'8 <
Az ujságiró-bankett,
mint jelentettük, az / Dunántúli Újságíró Kongresszus után. vasárnap, szeptember 7-én esle !) órakor lesz n Centrálban. Ezúton kérjük a sajtó kanizsai barátait, tiszteljék meg a magyar újságírás fővárosi reprezentánsult és Dunán tul újságíró-gárdáját azzal, hogy resztvesznek u banketten Je\'cnt-kezé^ekt t kérjük tele onon (-121 s;.) jelenteni a Zalai Közlöny szer keszíuségének
— Egyházi hlr. A veszpremi n egyéspüspök Vízsay l\'ál pacsai káplánt Pápáia, Tollár Istvánt Várpalotáról Pacsára helyezte.
— Kinevezés. Az igazságügymi-uiszler Oumillár Mihály kir. jlrás-birósági irodafőti-.zlet telekkönyv-vczelövé nevezte ki. A kinevezés megérdemelt előléptetést és a becsületes munkásság honorálását jelemi.
— Missziós hlr. A Missziósház vezetősége ezúton érlesili a hiveket, hogy a szokásos első pénteki litánia tna délután pontosan 6 órakor lesz a Missziósház kápolnajábin.
= Müveit leány mint magyarnémet tolmács kerestetik. Bemutatkozni lehel ma délelőtt 9—10 óráig a Cenlrál-szálló portásánál.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia.! megfigyelő Jelentések : Csütörtökön a Mm*\'-Uklct: Reggel 1 írak-,1 +13 4. délután 2 ínkor +:0 4, cate 9 őrskor +14 4. t-\'eltiiiztt i Egéiz nap tiszta égboltozat. Szélirány: Egész nap északkelen izél. (fi.ju/ikat rádtójelenttsl n ntctaurcló-yitíi I(->i u»t« 10 órnkvr je-lair.ki i lulnyuméan darOII Idö, htiamethuiiónaet.
Szabadlábra fie-lyexiéR
a testvérgyilkos várföldei gaxCöi
Ntigykunlzsa, szeptember 4
M-. girtuk azt <t véres drámái, ami a Iclenyei járáshoz tartozó Várfölde községben történt. Tóth Klímán ottani gazda fdvillával agyonverte testvérét. Mikor a csendőrök kihallgatták, Tóth azt hozta fel mentségül, hogy fivére le akarta öt szúrni és ő saját életének védelmére emelte fel a fa villát.
Tóth letartóztatása ellen ügyvédje dr. Iloch Oszkár uljtn leltolyamo-dással élt a törvényszék vádlaná-csához, utalván arra, hogy jelen esel az önvédelem legtipikusabb esete és kérte uzonnalftszabadlebr.-helyezésének elrendelését. A vádianács helyi adott a kérelemnek és elrendelte Tóth Kálmán azonnali Szabadlábra helyezéséi.
— A közegészségügyi bizottság Dlése. Nagykanizsa város közegészségügyi bizoltsága tegnap délután ülést tartott a városháza kis tanácstermében Eberhardt Béla c. főigazgató elnöklete alatt. A bizottság a kórház alorvosi állásra dr. Polgár Jenő eddigi kórházi segédorvosi, mig a segédorvosi állásra dr. Geber Ödön budapesti orvo.d jelölte.
-- A Járási mezőgazdasági bizottság Ölése. A nagykanizsai jiras mezőgazdasági bizottsága ma délelőtt 10 órakor a víUoshtzuii ülést tart tijnépi Elek Ernő elnöklete alatt. Előadó dr. Vass Zoltán gazdasági le ügyelő és többül. Az ülésen mbb égetően aktuális gazdasági kéidésről fognak targyalni.
Szeptember hó l-től szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban árusítom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 70 fillér Férll Ingek 3 pengötól. Kötöttkabátok, pullowerok 3 pengötól és égyéb cikkek
KAUFMA3Ü3 KÁROLY.
lj)V Szeptember S
Minden pilisé/ elJop/rifc
a keinlzsul orxxúfío* i\'<t.«#íiron
Nugykíiiilzsu, szeptember I A keddi oiszágos vásáion fcJtö-nören jlrt pórul Dervalics István 36 éves garabonci gazdaember, aki nagyobb összeggel jött be Nagykanizsára az országos vásárra Mivel félt a várostól, pénzecskéjét gondosan összecsomagolta és egy zic ■ kóban az inge alá rejiette. A v sá-ron aztán sok helyen megfordult. Egyszer csak, mik;r fizetésre került a sor, megdöbbenve vette észre, liogy pénze a zacskóval együtt eltűnt. A megijedt ember a kapitányságra sietett és jelentette az esetet Dr Mátyás Simu rendőrkapitány nyomban deleklivekel küldött ki azokra a helyekre, ahol a gazda megfordult, de aligha lesz a nyomozásnak eredménye. D rvalics valószínűleg annak a tolvajtarsaság-uak az áldozata, amelyik a másik két asszonyt is — mint jelentettük — hasonló módon kifősz o;ia.


*= Mlltényl Györgyike, a bécsi tudományegyetemen vizsgázóit okleveles nyelvme-iltrnö nénidet és franciát tanít. Nyelv .klal son és lár-salgási nyelven ki.Itt kereskedelmi leve\'ezést, stiliszti <ál, irodalmat és irodalomtörténetet tanítok, ugy csoportos, mint magán órákon. Lakásomon : Horthy Mik!ós-ul 39. minden felvilágos lást kötelezettség nélkül megadok.
ERTESITES.
Van szerencsém a nag.érdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdl\'ő ásványvizének főVrakaiát átvettem.
Kitűnő borvíz, üdit, gyógyít!
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel un
WCRSZ IGNÁC
szikvlzgyáros és örraktáta
Nagykanizsa, Horthy Miklás-nt 25.
Telelőn 101. Telelőn
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a lego\'c.óbb árban vásárolhat
K Mielőtt vásárlásait eszközli tekinti e meg.
őrein Jenő Nagykanizsa, Központ SXáiiöd® épület (a XHat volt beljén)
|<i30 szeptember !i
ZAI.AI KÖZLÖNV
Nagy kereskedelmi és technikai vállalat
tisztviselőt
keres fix fizetéssel és jutalékkal. Nyugdíjas köztisztviselők ajánlatait is figyelembe vesz-szlik. — Ajánlatokat „Biztos megélhetés" jeligére a kiadóhivatalba kérjük.
/troliba borult a saéndssaekér
Fgy osMony (ile/neMélycíeii ös&xctOr/c magái
l\'ncKit. szeptember I (Saját tudósítónk telefanjelenlése) Mi reggel a pacsai országútim a mezőről hazafelé igyekezett Farkas János pacsatUltösi gazda, rakoti szénaszekerével, a szekér tetején a feleségével, aki mellesleg 105 kilo-gram súlyt képviselt a szekér tetején. Az ul egy kanyarulatánál egy nkrösszekír, amely a Herlcli-ndy-uradalombi tartott, nekiment a s/é-násszekérnek, az az árokba borult és Farka\'né olyan szerencsétlenül esett le róla, hogy kar, comb és több bordatörésen kivtll bulyoi agyrázkódást szenvedeti. A zalaegerszegi mentők szállitoiük kórházba Állapota válságos, A vizsgálat megindult.
Képhere/ezö
K.oxma
Mlll 13
Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert 70 év óta fennálló Singer divaidruhdzban mindig otthonosan érzi magát.
— Nagykanizsa város közegészségügye. Dr. üoda Lipót városi tisztifőorvos tegnap (erjesztette be a polgármesteri hivatalhoz a város mult havi közegészségügyi állapotai ról való jelentését, mely szerint a városban ugy a gyermekek, mint a felnőttek egészségügyi allapota kifogástalan volt.
TflzoltószövetségI gytllés. A Zalavdrmegyei Tűzoltó Szövetség a szeptember 8 ra tervezel gyűlését szeptember 14-én tartja meg Pacsán, E gyűlés alkalmával a tűzrendészet terén az ujabb tűzoltási módozalokal és védelmi intézkedéseket is bemutatják.
— Használt elemista tankönyveket hoztak be a szerkesztőségbe a belgiumi magyar bányászok gyermekei részére: Brassányi Zoli, Iliid Tibi, Szigrlszt Bandi.
— Egy rokkant 20-as kérelme. Scll/i/fer t-\'orene volt ^n-us honvéd, r.o aznzniékos hadirokkant, 4 upró gyermek nlyi-i, ezúton kéri a FrKcte Sus udvnráu tel-állltott körhintáin táiiiogttiáaát.
A vidékre ind..irt aulöhusi: Járr.-tokról r, után minden nap iapnnk rtnpl-hjr rovata i-lojón, n „nn|iin-iiil" ben tudósítunk.
— Háztartási tauf >lyam Bula-tonfil reden. A m. kir. földmivelés-ügyi miniszter folyó évi szeptember 2I--.ŐI kezdődőleg Balatonfüred-fürdőn 10 heles gazdasJgi, háztartási tanfolyamot rendez. A háztarlási, gazdasági lanfolyam célja müveit gyakorlali háziasszonyokat képezni. A balatonfüredi lanfolyam főként gyakorlali irányú, de mindazokal az elméleti kérdéseket is felöleli,amelyek a gyakorlali kérdéseket megvilágítják. A gyakorlati teendők sorában lanulják a hallgatók a főzést, sütési, tálalást, terilés!, konzcrválásl, kertészkedést, baromfi tenyésztést, sertéshizlalási, konyhakcrtészetet, tejkezelést, slb., a fehérnemű varrást, felsőruha varrást, hímzést, szabást stb. A tanfolyam tárgyai azok a közegészségügyi kérdések is, amikre a háziasszonynak egész élete során szüksége van. A hallgatók gyakorlali ismeretei gyarapítása céljából belenként kirándulásokat tesznek, a Balaton ga, daságaiba és szebb pontjaira. A tanfolyam befejezlénel elmé-leii és gyakovlali vizsgál lesznek, a készített lárg.akból kiállítást rendeznek és bizonyítványt kapnak. A tanfolyamra 15 íven felüli leányuk és asszonyok vé elnek fel. Felvételért és közelebbi tájékoztatásért a Balatoni Szövetséghez Balatonfüredre kell foidulni.
Utazási lilr. Lepsény és Nagykanizsa kfi/.Ot a sinautóbusz vonatok közlekedése s/.epieinher hó 8 ig bezárólag incghossrabbieatott /U állomásfőnök.
— Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhM most la-kásberendezést Köpetein bútoráruház újonnan megnyiit áruházában Szombathely, Király-utca 5.
A v i I á g lii r (I
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak állal gyártott tehát MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ MÁVAG-MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja : MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Budapo.t, iv, Váci-uto> 24
Nyugatmagyarországi kirendeltség i Szombathely, Száll Kálmán-utca I. Telefon B9I. Távirati dm: Maroadaabem Szombatbaly.
— A világ legolcsóbb képeslapja. Laptársunk a Tolnai Világlapja, amely halszáz embert foglalkoztat üzemeiben, olyan fundamentális változást eszközöli, amely példátlan a lapkiadás történetében. Ezt a változást nem értenénk meg, ha nem Tolnai Világlapjával állnánk szemben, hiszen ellől a népszerű képeslaptól több mint három évtizeden keresztül megszoktuk a meglepetéseket, megszoktuk azt, hogy a jóból a leg|obbat és árban a legolcsóbbat adta. Harminc esztendőn kérésziül több mint félmillió ember tartozott Tolnai Világlapja táborába, de az olvasók egy része a kegyetlenül mostoha viszonyok miatt elmaradt. F.zckel az olvasókat akarja most Tolnai Világlapja visszahódítani, amikor a szeplember 3-iki számlól kezdve a lap árát 00 fillérről 24 fillérre leszállította. Ezzel szemben a lap terjedelme és tartalma semmit sem változott, sőt még jobb és ezenlul két folytatásos regényt is közö! az eddigi külön bekö öll regénymelléklet helyett. Nincs Európában, vagy Amerikában Tolnai Vrl iglapjánál olcsóbb lap. meri 24 lillérérl szinte lehetetlen 64 oldalas képeslapot adni. Tolnai Világlapja azonban a leheteilent is mcgkisérelie és ez sikerüli is neki.
Fényképezőgép ujÉS

Leniez és packlllmes gépek 30 pengótól
Friss Iliinek, lemezek, papírok
kedvező részletfizetésre!
I III III—1.......H—TlMI — \'
Amatenr-munkák szakszerű készítését eiváMalom.
Szabó Antal
Rolllllmes gépek IB P-től
fényképészeti szaküzlet l\'ő-ut 5. ozám alatt.
(Rövidítések) H — hírek, közgazda-ll, ilangv. — hangverseny. B — elóadia Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Hu. mezőgazdaság, lfl. — ifjúsági elóadii F — (elolvasás. O — gísmolonzene. Ib — Jazz bánd. K — kabart, uL — népaxerü zeus.
Szeptember 5 (péntek) Budupeat ».lb \' angv. 9 31 li. 9,45 A liangv lolyl \'1 10 N<-m/clk0z vlzjelzóízoi-gálai 12 Déli harangszó 1205 Az CJraz. l>DSlá«zeneka( hangversenye, 12 25 II 12 35 A hang\', lolyl 13 tdójelzé.-. 14 30 11 15 Piaci iuk ifi \\Usé\'<. Ili 45 I ló|elzéj. idft-láiáalelentéi 17 Novellák. 17 30 (i Inniiv. IH 30 K 11 Máit Mór 1 könnyű 7. 10 31 Csalhó Kálmán novell.lla : .A |ó ember". 21 liangv Ulá a 21 15 Id\'ljelzéi. idójáráj-(elen\'és 27.30 Ciginvzene.
It«ca II Ü. 12 ftangv 15 15 O. 16.3(1 Hangv. 20 05 Zenés btc-l esi 22 30 24 Cigányzene Budapestről
Berlin Ifi 30 Verdi mllveiból IHI5Zon-goralálík 20 Z. 21 Zenei ti. 2? 3\' Cigányzene BudtpeHról
Brit nemzeti milaor 17 15 Zenés gver-inekóra IS.4U A budapesti Irló Brahms O dur triójából |ilizlk IH5 Zongo ajálék 2 i 15 Zenes kabaré. 22 25 <i 23 Zene.
Milánó 16.35 Gyermekkuckó 17 O. 19.30 Z. 20.15 Beszé ó u|ság. 20.40 Saiml. hangv. Ulána l lg zene.
München 16 2.5 Beethoven II dur zon Roralrtó|a 17 2.5 Zene. IS 45 Schrammel-11 ló 20 Énekuégyes 20.45 Z.
PrágH II 15 Q. 17 Kamara /. 20 Z. 2i 40 Citlló|áték
Róma Nápoly 17 30 Hangv. Ulána: íperctt I!
Zene. 21 05 ()pti
Varsó 16.30 O. IS Zene 19 Q. 20.15 A lllbaimórilkiiiok orosz esl|e
Zürich 16 ene. P.I5 (1 20 Házi zenekar liaiigv. 20 30 Szerelmi dalok 21.35 Zene.
vese-, hólyag-, gyomor-és cukor-bajoknál, köszvény és nuuiás megbetegedéseknél, de ktll >nö-sen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek állal ajánlott
elsőrendű gyógyvíz Házi ivókurára rendkívül alkalmas.
Állandóan friss töltési PőraktAr. u
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
pű HZOL pácolás után erőteljes kelés - Jó áltcleléa - tóbhtennésI
yVe/n minden porpác »POttZO£« !
Vigyázzon a névre 1 Csak Chinoln plombával lezárt dobozt l.igodjon el I Egye IUI 11 PORZOL-t alkalmazzták Magy ■ rországon röbb 100000 holdon I PORZOL s/lne vórös, hutása blzios I liredeli gyán f.ron beszerezheló: OraziD Józaef cégnél Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. [a bíróság mellett)
1 ZALAI KÖZLÖNY
í930 szeptember Á.
SÖNTVEK, LAPOK
Bodrogh Pál: Kisfaludy Sándor
komantlkus Játék versekben Bodrogh IMI a mélyérzéstl, finom-•zavu lírikus, aki legutóbb flolyon-gás c\'imtl verseskönyvével aialolt lemlkivílli sike.I, most mint drámai költő mulalkozik be. Uj, romantikus játékában Kisfaludy Sándor és Sze-gidy IMza szerelmi történelét, a llimfy-dilok szüleié;"4! elevenili fel, elénk varázsolva a tizennyolcadik szazad-vég szivárványos, virágos korát. — Latjuk a heves, ifjú Kirfaludyl, amint a badacsonyi szűreién a bűs/ke Rózálól nem kapván kedvére való válasz!, világgá megy. Látjuk őt ntint test\'rl, amint Bécsben újra talalko zik szerelmével és mór majdnem elért boldogságát, de egy szép asszony cselvetése ismét meghiusítja azt. Látjuk őt Milano ostrománál, fininl el-uiasiija a bűnbánó asszony szabaditó ke/el és mindennel leszámolva készül a halálra. Liljttk ől provencei hadifogságban, amint a szép párisi leány is csak Rózát, örök szerelmét jelenili meg neki. Látjuk, amint log-s,Igáitól hazatérve, minden kisétlésl legyőzve, sziu e földöntúli hil-ége jutalmául övé lesz Róza, a bolyongása közbtn dalokba sirl Ke-ergő Szerelem múzsája. Az egész törlénet fölön pedig olt látjuk lebegni a végzete\'. mely ugy akarta, hogy a büszke Róza őt e\'üzze magától, keserűségbe döntse, nemzete költőjévé legye, hogy azu\'án a siron lul is együtt éljen vele örökszép verseiben.
Az érdekes, fordulatos mese kerekben leltárul előliünk a tizennyolca-, dtk századvég szittes, romantikus világa. A nepoleini haicok, a falusi és városi élet tatki képei vonu\'nak
Herceg
Esterházy Pál
Rábaközi MusáruKyár Lerakata
Nagykanizsa
Horthy Mlklós-ut 2.
(NngylAisdc mellett.) Telefon: 5-93.
el szemünk előli. Eszlerliázy herceg estélyén olt látjuk az egykorit Bécs lőuri pompáját, magas kulluráját: a szereplők közöli olt találjuk B-ellto-vent és Haytlnl. A háttérből p-dig Napoleon és Cioelhe körvotulai bontakoznak ki...
Filozófia, lira, humor váltakoznak ebb.-n a muzsikáló versekben meg-irl, izig-vérig magyar és mégis európai levegőjű játékban. A mult tlsz-telele, a jövőbe veteti Ilii, a művészei örökkévalósága hangzik ki belőle. Bodrogh Pál köllöi pályájának uj, emelkedett állomását jelcnli ez a mű
Hatt/iyány G,ula giól Bodrogh l\'ál u| könyvéhez kongenális rajzokat készített. Ez a minden izében (gyéni, dus képzeletű fcslőm(lvé>z már Bodrogh P.ll Bolyongás című verskötetéhez készüli illusz\'rJcióival ís rendkívüli sikert aratott. Mostani rajzai művészetének uj, az eddiginél is\'niagasabb fokát jelen ik.
O/í/lín favttás .KUUIU lel/olcsóbban
Sxattó PyOrgy Rádió-
laboratóriumában Fóut 3. udvar
)( Albrecht töherceg <t t.elb-.ch Irén legújabb fénvképe. A Színházi filét uj szánta gyönyörű Angeln tényképet közöl l.clími\'li Irénről, Albrecht főherceg teleséiről Anita l.oos látogatása 11 tegszíikálib pesti (lámánál. I\'áltty Dilim .liizKetné grőfnflnél. Vhsk .li\'i/.ft-l megfogad tulta l\'écliy I\\rzwivel. hogy bmIih többé* nem til volán mellé Kl-velte-o gröf Nátlasilv l-\'erenr IíhiIö Máriát \'\' llüaéges ön\'\' ti legnjubti érdekes Játék. Stiitlszllkn. mennyit fogytak Z-s liíztuk it színésznők nyáron. Itészle-les képes Imszámoló h nürnbergi Kle-belshllrg Kllpil döntőről Ineze Sándor lielilnpjn ebben a számban kezd! közölni Amerika egvlk legnagyobb re* gényszonzAcláját, amelynek n „Kullsz-szák Cézárja" n elme.
tOzsdh
A mai értéklózsde irányzata határozottan barátságos voll. Részben a bécsi arbi\'rage vásárlásai, részben konlremin fedezések nyomán már nyitás alkalmával minden oldalról kereslet jelentkezeti. — A |avulss a lőzsdeidő végéig eltartott és egyes, különösen nemzetközi jelentőségű pipirokban, élénk üzlel fejlődött ki. Fixkamatozásu papirok piacán hadi -kölcsönköivénynk némileg javullak. Valutapiacon dollár árfolyama husz fillérrel javult.
Ztriohl zárlat
Párti 20 23\'/l Lon ..ii )5 05\' i, Newyork ÍI4 Ó7I/I, Brüssel 71871/1, MiU.k. 26 951 z, Madrid 5150, Amatenlam 20/ 30, Berlin 122 8.1. Wien 72 721/1. Sofla 3-73. Prága 15\'27\'Zi V«r«Zi 57 75, Budapest IO-2>l/i Belgrád 9-127,1, Bukarest 3-07\'/»
Terménytőzsde
Buza tszt. 10/Hl., dt. 10 flll. és a rozs 10 flll emelkedett.
Iluaa ttiiav. 77-«i 1510—15-70. 78-aa 1535 IS 85. 79-ea 1550 16 10. 80-ai 15 60 -16 30. dunánt. 77-ej t500 -l520 78-aa 15 15-1535, 79-ej\' 15 30—IS5o\' 80-ai 15 40-15 60. R>ia 9 25 - 9 35 tak árpa 12 75-13 25, aflrárpa 10 50 -17 50 rab 14-50 -1500, tenaerl tait. 15 50— 15 70, dunántull 15 70 -15 85. repce 27 25— 27 75, korpa 8 00 8 20
VALlzTÁK Angol I. 27\'73-27\'8S Belga li. 79*45-79 85 Caeh k. 16-83-16 95 Dán k. 152-45-153 05 Dinár 10 04-10-12 Dollár 567 80-S69-8J Pianda !. 27-30 22 60 HolL 2V9-20-230-20 Lengyel S3-65-64-05 Uu 3-36 3-40 Léva 4-12-4-18 Líra 29 70-30-00 Márk. 135 80-136 40 Norvég 152 40 153 00 Peseta —— •— SchllL 80 25 80 95 Svájci I. 110 60 .11 10 ívéd t 152-90 153 50
DKVIZÁK 1 Amál 229*32-330"02 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 185*91-136 31 BrOaaiel 79-52 79-77 Buluueit 3*39-3*41 Kopenh. 152 60 153 00 London 27-70-27*78 Madrid 59*50-61-50 Milano 29*«0-29*!»l Newyor 569 50-71 10 Olxlo 152*55-152 95 Pária 22*39-22-4« Prágr 16-89-16-94 Saófla 4*11-4*15 Stockh. 153 10-153*50 Vá/aó 63*85-64-05 Wien 80*46 80*71 ZOrleh 110-67 110 97
hriánártr
feiha.tái 2708, caualtan 316. — luí-lendü 1*24-1*26, azedetl 1*22-1*24, azedetl kfliép 1*18-1*20, könnyű I I4-1-I6 l-aő tendu öreg 1*18-1-20, ll-od rendű oreu 1*12-1 16 angol .111,16 1*30-1*40, aialonna natívban 1*54 -1*56, xali 1*74 1-78, tiui 1-44 I 52, izalonnáa lélaertéa 1-54-1*58
L^ja: DAIzalil Broads é« Upklaáé Túlidat. Sifykanluáa. Felelőt kiadó: Zalai Károly.
Naokaalua M.


elárusítjuk
it
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Divatáruház
Kisfaludi ás Krausz, Nagykanizsán.
1930. szeptember 1
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
A* aprJé>tr*elé»ek ellj. 10 w% M fillér, Miadea további nó dl)> ■ fflL Vaaáe- él ftaaepoap 10 azólf SO fillér, minóaa
loTtbblKÓ cU|a ■ Hit. Szerűén pésa-ia<i 10 uóig M fillér, minden toriMI tsó dija • ttll. Címszó ■ minden vaata-
nbh Iiriubtt <116 vó két Diónak uámtV itlk. Ál Iáit\' kereaóknek ÍOWa engedmény.
HlrétUMk ■ (dl) pengfi Sa«i«o«n Hiúi • f*l»>l«s*« kSniuol^i, aa émléaéa alkarOléao o"«
r I A r • I I » f t * n d II k
Etűdé Csengery-ulca 18. nlntl 724 Pl öl
telek. 31.\'!)
BoraajtAk, ■■fil&zuzúk Valtar Qépayér, Nagykanlxaa, Sügér-
ul IS. 4575
Képkaratazéa leszállított Arakon — Stern Üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Teleion-szám 196. 4S43
Muakaléltr Bzötó kapható. Édaa mual 55 litertől feljebb Csengery-ul 3<J. 4687
Halász |ánon vizsgázol! lyukasam-végé hiváira bálhoz rnc^y Zrinyt Miklósutca I. az. 5430
Leglobh caukott bérautók legolcióbban négy és ItalazentélveseV Kaulmann Manó-nél rendelhetők. Telelőn Iti7, eate 571.
Ha bort akar olcsón Inni, ugy vltcaaan kóstolóra I liter
iraoyhegjl bikavér vörösbort
10 (tllérért. Blito* hogy állandóin iiI log lual
sAfhAn jÓzaef
Telefon BJ. raii«rfc.tciktdé*« Mapar n. 74. & IIU\'I tíl«lon,«nd»lí„i hiihoi kQldftk
kétarobáa udvart lakéa az Orsiéi mellékhelyiségekkel november 1 re kiadó Sírját ul SS. 4655
Csengery-ut 6 alalt egy nagyobb ültei-helvtrég, raktárnak la alkalmai, pincével julányosan kladé. Ugyanott egy kisebb llzlethelylt\'g Is Érdeklődni az emeleten Teleion 17. 4681
Ptanlnél bérbe kereaek. — Holfmann Edllh Ciánt i Lé«zlé-ulca 8. 4680
Egy kétszobás lakéa október l-frr kiadó Vörösmarty u. 65 4642
Egy idősebb asazony mtndanaanak alánlkoiik |obb házakhoz. Érdeklődni teltet özv Németh Jórjelnénál, Hunyadi u. 4. 46*6
Szepesi imre
Zrínyi Hlklda-iatoa 21. caatornázáa, vízvezeték berendezés, épület és rnfl-Mtl bádogoa. - Telelőn 2-S5.
S\'Anyagak. bútorszövetek rendkittll olcVi árban Kialaludi éa rtrauszníl 4536
Láazló herctg ulra 9. siámu ház lUryA sen, minden elfogadható árért aladó, azonnal elloglilhalo. 1404
PénakOtoadnl bekebelezése minden ösaiciíben a -legelőnyösebbe i és egtívor-ubban tolyósltlil Aoaél Ignác pénz-kölcbOnközvetltó irodá|a Nagykanlna, Horthy Mlktóa-ut 2 szám. 3876
Pataokta] paiztörlzált, a klvánl Időben há.hoz aiállllva rendszeresen kapható lile-lenkint 2rt llllérért Telizóvelkczell Közjonl nál. Teleion 3-4-1. 43(19
Férfi éa nól ruha éi kabát növelek hihetetlen olcaó árullláaa Kisíaiudi éi Kisusinál. 4537
Egy jókarban levó gyermek apoM-kooal julányoa áron eladó. 4682
Egyszobás lakéa kiadó — Eötvös-tér !l S\'^i". 4 84
Joliit leány aiubnleénynak, eselleg mindeneinek »|án kőzik, esetleg vidékre i> Érdeklődni lehet üzv. Néntelh Józjelnénál, Hunyadi u 4. 4685
Szem üvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
szakképzelt lálizerésznél kaphatók
Fó-ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és látszerüzlct. Szakaiért] javlláBok.
IMR.I.
és
fíllÉI.1.
nagykanizsai kirendeltsége \' Erzsébet-tér 18. szám alól
Főnt 24. sz. alá költözött
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 l\'-töl, férfi, nól ruhák legolcsóbb árban u\'s tisztíttatnak.
GyUJIőtelep: Gyártelep:
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19
A haial hírlapok és szakafljló leijei gyűjteménye: a
Haasenstein és Vogler hirdető iroda r. t.
Budapest, V., Dorottya-utca 11. 193031. évi ujságkatalogusa most jeleni meg.
A három nyelven ftMieállltott ujuág katilogus Üzletfeleinek és minden érdek lódónek díjmentesen áll rendelkezésre.
3K»>
MAKULáTUR
papar
nagyban és kicsinyben
olcsón
kaphutó a kiadóhivatalban
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-uica 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Inieruiban) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fUlés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászicreni. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszcköltelés 2-es és 4ö-os kocsikkal.
OLCSO
ŐSZI VÁSÁR!
Selyemharlsnya eddigi ár 2-80, most . . P 2 18 Selyemhansnya volt ára
3 90, most . . . 3 20 Selyemharisnya volt ára 3 20,
most.....250
Minden párt, ami mosás előtt
hibás lesz, kicseréljük. Gyapjuharisnyák . 1 50-től
Férfi zoknik
Strapa zokni . . . —\'38
Makó zokni . . . —70
Selymes zokni . . — 98
Igen finom zokni 120
Gyermek zoknik —20 tói
Gyermek harisnyák —\'38-tól Gyermek flórharisnya I\'—tői
Kötöttáruk
Gyermek kötöttkabálok 3 80 Tiszta gyapjuhan 4\'50 Kötöttkabátok . . . 980 Legjobb minőségek . 14\'—
Oroszka.....1050
Férfi gyapjtimellény . 9 50
Férfi ingek
Férfi ing, pouplin elővel
csak.....3\'70
F rfi ing, zefir elővel 280 Férfi ing, tiszta fehér 3\'50 Férfi flanel ing . . 280 Pouplin ing . . . 7!H) Oxford ing elsőrangú fi\'50 Apacsing 4\'—
Dupla gallér darabja —\'78 Férfi rövid alsónadrág 1\'20 Férfi rövid zefirnadrág 2 60 Köpper nadrág, elsőrangú 3\'5U
Női fehérnemüek
Selymes nadrág . P 150
Legfinomabb csikós . 2\'50
Habselyem nadrág 3 90
Gyermeknadrág . . 2\'— Kötöttsapkák . . —\'80-tól
Finom hálóingek . . 4 50
Kombinék .... 2\'—
Selyemkombinék . . 750
Női kabátok, bundák
Tavaszról visszamaradt finom kabátok P 25-től 28—ig Téli kabát, plllss gallér,
kézelő .... 38 — Női kabát, jó minőség 45\'— Női kabát, elsőrangú 55 — Gyermekkabátok . . 19\'— Plüssbunda . . . 120\'— Kidbunda .... 350 — Silbunda .... 320\'—
Nyári ruhák télárban
Blúzok.....5-
Plisséalj .... 9 — Melltartók .... 198 Női harisnyatartó. . 180 Női csipőszoritó . . 2 80 Gyermekruhák félárban Csipkék. . . . —-20-tól Jambósapkák . . . —-40 Férfi nyakkendők. . —\'38 Csokor nyakkendő . —\'50 Divatos önkötők . .—\'98 Kofferek .... 2\'90-től nivatövek .... fiO Divatcsattok . . . — 20 Zoknitartók . . . —\'90 Férfi harisnyák ... I 20 Egész jó minőség 1\'98 Legjobb .... 2\'8()
Jöjjön a délelőtti órákban vásárolni, hogy kényelmesen vásárolhasson!
Csak késszpénxért leQet olcsón vásárolni!
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
ZALAI KÓZLÓNV
1930. szeptember 5.
a ^ / \\
J^Xr / A modern kor követel- \\ ^ y/ményeinek megfelelően üz-
letemet meona9yo*,k®*om"
Az átalakítás ideje alatt
szept. 5—október 5-ig
az összes raktáron levő áruimat
rendkívül olcsón árusítom
Bár az átalakítás alatt üzletem állandóan nyitva lesz, mégis kérem a nagyérdemű közönséget, hogy bevásárlásait — a lehetőség szerint — szeptember 20-ig eszközölje, mert ettől az időtől kezdve kénytelen vagyok áruraktáram egy részét más helyiségekben elhelyezni.
Győződjék meg áruim kiváló jó minőségéről, áraim kivételes olcsóságáról és a minden igényeket kielégítő kiszolgálásról.
Kirschner Mór
divatáruháza.
Készpénzfizetésnél külön y^V 5°|o engedmény A^V
/V
Nyomatott n Dél«Jai Nyomda és Lapkiadó ViHalaütil Naaykanizcár. (Felelős Uxletuezol* ■ Zalai K/n-lv i
70. évfolyanT202 szám
Nagykanizsa, 1930 szeptember 6 szombat
Ára 14 fillér
ZALAI HZL0HY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pó-ut 5. szim Keszthelyi Ilokkladóhlvatal Kossuth Lajos-u. S2.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMliclést árs: egy hóra I peng« 80 Iliiéi Tetelun : Nagykanizsa 78, Keszthely 22. izém.
Varsó után
Középeurópa és a délkeleti európai agrárállamok nagy gazdasági válsága ludvalevőleg arra vezetendő vissza, hogy a mezőgazdasági termikek, különösen a gabona árai az amerikai verseny folytan a termelési önköltségek ala zuhantak. Pedig azok az európai ipati államok, amelyek ga-bonabehozata\'ra vannak szorulva, ipaii exporiéidekeikie való tckinlellel helyesen ezekból az európai agrár-államokból fedezhetnék szükségletü-kel Már most a knzép- és keleteurópai gabonaexport országai ahelyett, hogy közős Összefogással iparkodnának reászorltaní az európai ipaii államokat a gabonaimportnak tóink való fedezésére, egymással gyilkos versenyt folylaliiak és az európai beviteli piacokon kínálatukkal a gabonaárakat segítenek még Inkább leverni. Pedig reá |öllek már ugy Románia, Jugoszlávia és Magyarország, valH-mint Bulgária és Lengyelország ana, hogy az egymással való versenyzés helyett sokkal okosabb volna kereskedelempolitikailag Összefogni az agráriennékek mcnlól elönyöscbb érlékesilhctése végeit..
E\'t a természetes 0 szelogásl persze poliiikai szempontok hátráltatják és akadályozzák. Bukareslben még ugylátszott, hogy Magyarország egyült fog haladni Romániával és Jugoszláviával, agrárpiacaiknak egyöntetű szcrvezeitel való biztosítása végeit. De nyomban beavatkozott a csehszlovák politika, mely atlól tar-lott, hogy a két balkán államnak Magyarországgal való kereskcdelem-polmkai Összefogása végeredményben a kisantanlol politikailag gyen-gileni fogja. Ezért c»eh kezdeménye zésre a bukaresti konlerencia ulán már néhány nappal Sinajában Össze üllek Románia. Jugosz\'ávia és C»ch-szlovák politikusai, hogy éket verjenek Magyarország és az azonos gazdasági érdekli Románia és Jugoszlávia közé. A román—|ugoszlav-magyar gazdasági közeledés helyébe (elvetélték a vámunió eszméjét. Csehszlovákia és a két déli utódallam közótt, azzal az ürüggyel, hogy Csehország az egész román-jugoszláv agrárfelesleget hajlandó felvenni s ezzel szemben a csehszlovák ipar fogja ellátni Románia és Jugoszlávia ipari behozatalit. Azonban csakhamar kidcilllt hogy egy ilven vámunió leküzdhetetlen nehézségekbe üoözik valamennyi Állani részéről, mt-rl hiszen például Csehország nem atihalja fel azl a magvar pi cot, amely n cseh ipaii exportnak tete-m-s részéi veszi fel évtől-évre A váit.unió üres Lnyegelésnek bizo nyúlt és az agrárállamok kivélel nélkül hamarosan belátták, hogy a ttírzó gazdasági krizis orvoslása csak az azonos érdekli és azonos gazdasági sltukluiáju aliatnnk knzölli együttműködéssel válik Ich.-lóvé. Ezt a he-
lyes felfogási képviseli a vztsói kon-ferencia, amely gyakorlatilag mégis járl némi eredménnyel, amennyiben közelebb ho:ta az agiir államokat a mezőgazdasági válság okainak felismeréséhez és megerősítette a közös védekezés szükségességének gondolatát
Még sok idő fog elmúlni, amig a kfizös veszedelem végül is egy akolba fogja lerelni ezeket a közép-és keleteurópai agrárországokat. A varsói konferencia a felébredő belátásnak és a kőzős védekezésre való elszántságnak első hírmondója, gazdasági szüktégszi rllség végül is ki
fogja termelni azt a gyakorlati ered-menyt, hojy a mezőgazdasági válság bajait szenvedő országok egy nagy kcrcskedelcmp ilitikai Összefogással olyan blokkot alakitsanak, amelynek ere|e és gazdasági jelentősége dőntó irányban tudja majd befolyásolni egész Európa gazdaságpolitikáját.
A csepeli posztógyár igazgatója kommunista zavargásokat szervezett Budapesten
Hatszobás lakásban lakolt, 1400 pengő havi fizetése volt a letartóztatod kommtinisla-vezérnek
Budapest, szeptember f> (Éjszakai rádiójelenlés) A buda prsti rendőrség a knvelkcző hivatalos jelenléti adu ki : A rendőrség szep\'einber 3-án. egy R \'day-utcai tei csarnokban elfogla a budapesti kommunisták egvik -lővezérét, akinek az elsejei tüntetések megrendezésében is jelentós része voll. Á politikai ost-> lály ddcktiviei lelten ériék, mik >r a szeptember ti iki kommunista tűnte lésekre vona\'kozó utasításokat ál-adta egy másik kommunistának.
Az elfogott kommunista v-zér Föl des Pál 30 éves, mátészalkai születésű, a csepeli posztóuyár technikai igazgatója, kinek 14011 pengő havi fizetése van s aki bevallottan a kommunisták magyarországi páitjlnak t^ylk vezetője, akinek kezén megy kfusMül minden kurír-szolgálat, uin-íilis, slb.. amikéi ó lováhhitolU/-\'<V-des halszobás lakásban lakik, almi a h ízkutatas \' sofait rengeteg kommunista röpiratot, folyóiratot, köny-vekcl. ut.isitásokat, kéziratokat talál-
tak Megtalálták a szomhalra tervezeit Klnlelés plakátjának kefelevonatát is. Földessel kőzős háztartásban élt Fink Emma gráci születési! 53 éves nő, aki segítőtársa volt a kommunista (tzelmekbeu. A nőt is előálli-tolták Földes azelőtt Bícsben tartózkodott, ugyancsak posztó-szakmában dolgozott és ugv ismerték, mint aki Kan Bélával és más kommunista vezérekkel állt összeköttetésben. Földes egyébként igen költekező életmódot folytatott Budapesten.
Huszonhat millió ipari hitel áll rendelkezésre
Budapest, szeptember r> A kormány tagjai Vass József elnökletével ma délelőtt miniszter tanácsol lartottak. A minisztertanács Mayer János földmüve\'ésllgyi miniszter előadásában behatóan foglalkozott
a buza áralakulásának
kérdésével és főként azokkal a jelen ségekkel, amelyek e léreu legujtbban felmerüllek. A miniszierlauács a földművelésügyi miniszter elterjesztéséhez hozz járult Az utóbbi időben felmerült és a nyilvánosság előtt perirakláll tetvezetek, nevezetesen
ü gabonamonopolium, ármini-
málás és bolella áremelésének a kérdése nem szerepeltek ezek között az előterjesztések között. Eztk a megoldási formák nem kormány részéről körüliek forgalomba,
A minisztertanács foglalkozott a buza áralakulásának kérdésével — A beruházások üxyéhen ankét lesz a népjóléti miniszternél
összegnek ncgyéd részét a középipar, háromnegyed részét pedig a kisipar részére folyósítják a legközelebbi napokban.
......... ,__________., Közmunka-ankét
ezek csak kombinációknak tekintendők Wekerle Sándor pénzügyminiszter bejelentette, hogy sikerüli véglegel megállapodást létesítenie az
Ipari és középipari kölcsön kérd/séVn és e magállapodás értelme ben hitel formájában
azonnal 2ti millió pengő ál! a kis- és középipar rendelkezésére.
Az. eddigi tervezel szetinl ennek az
Hlidnpest. szeptember & A törvényhatóságok főispánjait éí a nagyobb városok polgármestereit meghívták a jövő kedden Vuss Józsel helyettes miniszterelnöknél larlandó értekezletre, amelyen kizárólag azzal a kérdéssel foglalkoznak, miképpen lehet az ország területén úgyszólván egy ütemre megindítani a függőben levő közmunkákat.
Detroitban van a Jnsztice íor Hungary
London, szeptember 5 (Éjszakai rádiójelentés) A R uticr ügynökség newyorki ludősitójáiól taviratot kapóit pénteken ef.lt 21 óra 0 perexor, hogy a magyar eccAnre-pdlök míg mindig Deroilban vannak
Bővítik a DV. állomásait
Három millió pengő beruházást hajt végte a Déli vasút
Budapest, szeptember ■\'» A Duna-Száva-Adria V.isu 1.1 a-ság mintegy 3 millió pengő k re\'-hen nagyobb beruházásokat tervez és a bi luh.Vzá-oHto a kereski\'ot-Icmügyi minis ter hozz.íj tiltás
megkapla. ti beruház sok nagyrésze it.ár folyamaiban van. nagyobb részéi azonban a közeljövőt) :n fogják megkezdeni.
A beruházások keretében állomás-bővilé eket ha|tanak végre, azonkívül uj biztosító berendezé-eke\', jármüveket, tnoíot kocsikai segédgcp.\'kel. hiilinétlegekel slb. fognak beszerezni • ■ .eTell inuukálatok olyanok, hogy r z.(tilos munkáskéz foglalkoz-lniásáta alkalmas <k
A Belgi-ád-budapeati gyors elütött egy autót i három halott
S/.iibiulkH. szeptember ."> Ma éjszaka a Belgrádból Buda-pe.-l t-\'lé Ital \'dó gyorsvonal a vágóit di VJ-.UÜ s. toiiipóu\'il elütött egy att\'ól Az aulőbutt ülők kOzül Szilául
Tthor és Szkendrerovics Oyula orvosok. valamint Darnai Dezső sotfőr szörnyethaltak, Kolonics Béla állatorvos pedig súlyos lábtörésl szenvedeti. A szerencsétlenségei a pályaőr mulasztási idézie elő.
Tömeges hnsmérgezés
egy budapesti szállodában
Budapest, szeptember á
(Éjszakai rádiójelenlés) A Schw. i-Izer szállóban tna tömeges hu .mérgezés 1 rdull eiö. Tíz alkalmazott be\'egtdell meg husmérgezésben, akik közül öt alkalmazottnak állapota igen súlyos A Szent László-kórházban ápolják őket. A másik öt alkalmazottal a mentők részesítették első segélybon.
1 ZALAI KÖZLÖNY
í930 szeptember Á.
Gróf Bethlen István miniszterelnök
az elmúlt éjszaka feleségével együtt elutazott Inkéről Velencébe
A miniszterelnök Olaszországból a népszövetség genfi ülésére utazik Ma utazott el Inkéről a Mecklenburgl hercegnő, aki a miniszterelnök vendége volt — Bethlen miniszterelnök valószínűleg nem is tér vissza Inkére a parlament megnyitása elölt
A hálókocsi rugó-törése miatt a miniszterelnök és felesége I. osztályú bérelt szakaszban utaztak el Nagy kar izsárAI
Nagykanizsa, szeptember fi
Péntekre virradó éjszaka kevéssel azelőtt, hogy a Budapest-római gyors beérkezett volna a nagykanizsai állomásra, a pályaudvar elé érkezeit a Nagykanizsán jól ismert állami gép kocsi, a miniszterelnök aulója és abból a miniszterelnök és felesége, gróf Bethlen Margit szállott ki. A miniszterelnökkel volt komornyikja és a kegyelmes asszony társalkodónője, akik intézkedtek a kormány-elnök podgyászáról.
Mikor a vonal beérkezett és kanizsai ulasok kiszálloltak és kezdetéi vette az útlevél vizsgálat, gróf Bethlen István és felesége el akarta foglalni azt a hálófulkét, melyet számukra rezervállak már Budapeslen, A hálókocsi társaság egyik liszlvise-iflje sajnálaltal adta <1 miniszterelnök tudomására, hogy a hálókocsi ezúttal nem folvtalhatja u\'jál Nagykanizsáról tovább, inert ulközhen rugólörést szenvedelt a kocsi és most kivonják a forgalomból. Azok az ulasok, akik Olaszországig vál-tollak jegyei a hálókocsira, szintén kiszállollak a vagonhói és első vagy másodos7.lál)ii kocsikban helyezkedtek el.
A miniszlerelnök a hálókocsi társaság tisilviselfljénck jelenlését kellemetlenül vette tudomásul, meri ugy számítolt, hogy a hosszú ulal hálókocsiban leszi meg Velencéig.
Netn maradi más Itálra, mint a miniszterelnök és felesége számára fenntartottak egy I osztályú ftllkét Amíg a lédertöréses hálókocsit kivonták a gyorsvonati szt relvényből, a miniszterelnök lálhaló idegességgel a forgalmi irodában várakozott. Mikor a vonalot újra ö-szeállilolták, a miniszterelnök és felesége elfoglalta az I., osztályú fülkéi, melynek az sjlajára kiragasztottak egy cédulát, hogy .bérelt szakasz Velencéig".
Ezután a kis intermezzó után folytatta útját a kormányelnök Nagykanizsán keresztül Olaszországba.
Aminl beavatott helyről, közvetlenül a miniszterelnök környezetéből értesü\'Unk, gról Bethlen István mi-
niszterelnök kt). szeptember 12—13-ig marad Olaszországban, ahol nem lehetetlen, ho$y politikai tárgyalásokat is folytat illetékes körökkel. — Olaszoiszághól aztán a miniszlerelnök feleségével együtt Genfbe, a
népszövetség szeptember 15-lkén kezdődő őszi Illésére utazik, ahol gról Apponyi Alberttel együttesen képviselik Magyarországot, azokban a kérdésekben, amelyek Magyarországol érinlik.
Ezzel kapcsolatban Írjuk meg, hogy a Mecklenburgi hercegnő, aki több héten ál a miniszterelnök és báró Rohonczvék vendége volt Ilikén, ma utazott el Inkéről.
Mini befejezel! lényt említjük meg, hogy a miniszterelnök a genfi tanácskozások u\'án ez idén már nem tér többet vissza Inkére, hanem a fővárosban várja meg a parlament megnyílását oklóberben, miután a közel-nuill eseményei után a politikai élei megindulását ezen az őszön a szokottnál korábbra várják.
Egy idősebb férfi (julláí találtak ci förQénci ssölöben
A kanizsai nyomozást
csendőrség járőre a helyszínen folytatja a Állítólag egy kanizsai férfi a talál! hulla
Nagykanizsa, Bzeptember r> Pt\'n\'ekcn a késő délutáni ótákban megjel.nl a nagykanizsai rendőrkapitányságon egy Magyar.u c ti asz-szonv, aki előadta Bertóthy Lőrinc ret\'dőrlanáciosnak, hogy a I liénci hegyen levő szőlőjében egy Ismeretlen, idősebb férfi hulláját talált*. \'Mitiláti a rendőrség megállapitolla, hogy az a hely, ahol a hullái találták. nem a rendőrség hatáskörébe tartozik, az asszonyt bejelentésével a kanizsai csendőrséghez ir.Anyilotlák, ahol az asszony meg is jelent és jegyzőkönyvet vetlek fel bejelentéséről.
A kanizsai csctidőrségről egy járőr azonnal kiinenl a förhénci hegyre, ahonnan az. esli órákban mig nem lérl vissza.
Ennek a csendőr|árőrnek nyomozása lesz hivatva kideríteni azt, hogy bütiléiiy vigy véletlen szerencsétlenségről van szó és kicsoda a találl hulla.
Mini kerülő ulon értesülünk (a förhéncl hegyen nincs telefon) az áldozat egy kanizsai ember, állilólag egy Vflrösmarly-ulcai lakos. Arra vonalkozólag, hogy ml okozta halálát, lapzártáit; n?tn kap\'unk tneg felelő adalokat.
Halálos adagot vett be a fájdalomcsillapításra irt morfiumból
Nagykanizsa, s7.eptember 5 Ma délelőll a közeli Somogy-szenimiklósról szekéren heszAllilolták a nagykanizsai Horthy Miklós kórházba Zajár f-\'erenc 63 éves ny. vasuli munkást, somogyszcnlmlklósl lakósl, aki ismeretlen méreggel megmérgezte magát. Állapota oly súlyos volt, hogy a rendőrség ki sem tudta hallgalni.
A somogyszcnimiklósi csendőrség először öngyilkosságra gondolt, ilyen irányban indilotta is meg a nyomozási. A déli órákban azonban a munkás meghall és erről értesitellék a somogyszentmiklósi csendőrségel is, mely közben olyan adatokat szerzett, hogy Zajár nem öngyilkosság, hanem tragikus véletlen szerencsétlenség áldozata lett. Zajár, mint a somogyszentmiklósi
csendőrség megállapilolb, egy nagykanizsai orvosnál győgykezellette magát, aki fajdalmainak csil apllására morfiumot rendelt. Az egyszerű munkás nem ismerte a morfium hatás\',t és tegnap este lefekvés előli ar előirt 10 csepp morfium helyett <\\>y teljes evőkanállal felhajlott, a? t gondolván, hogy minél többel vesz be a gyógyszerből, annál nagyobb lesz a hatása.
A csendőrség most arra terjeszli ki a nyomozást, hngv Zajii halála körül nem terhel-e felelősség esetleg valakit gondatlanság miatt.
A nagykanizsai kir. ügyészség kiadta a temetési engedélyt
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat mosl lakásberendezési Kopslein butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Szeptember 6., szombat Szeptember 7., vasárnap
Nászinduló
Szinmii 8felvonásban. Irta, rendezte, játsza: ErlcQ von StroQcim.
Az egész csak komédia
Burleszk.
Jön a végrehajtó
Burleszk.
Városi Szinhóz
Szerda- csütörtök
j^st
KépJceretexö
Koxma
Fóul 13.
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségében a legjobb, és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat Mielőtt vásárlásait eszközli, tekint.\'e meg.
Nagykanizsa, Központ szálloda épület i IlUlig volt helyén)
Koréin Jenő
1930. sieplember (>.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRCK
NAPIREND
Szeptember 6, szombat
Római katolikus: Ida. — Fioiesl.: Zakar. Izraelita: Elul lló 13.
VÁROSI MOZOÓ. — .Nászinduló*, jiinmü ,Ai egész csak komédia* és .Jön a végrehajtó", két burleszk.
Oyógyszertárl éjjeli szolgálni: I. hó végéig a .Mátla- gyógyszerül — Klrály-u. 40.
Qóztflrdó nyitva refigel 6 órátít czle 6 óláig (hétté, áxeidu, péntcK délután, kedden egéai nap nóknek). Tel.: 2—13.
Autóbusz szép (dó esetén Hévízre vasárnap megy.
AtUölíöxöíi a sxerkesxtöség
Sugdr-ui 2. — Telefon : 121.
fi Zalai Közlöny szerkesztősége szept. 5-től uj helyiségeibe, a Sugár-ut 2. sz. (Babochay-féle) híz udvarába költözködött. A szerkesztőség nappali telefonszáma tehát most már 421. Éjszaka (este 9 órától) az eddigi 78. sz. telefonon kell a redakclót keresni, minthogy a kiadóhivatal, nyomda és Igy az éjszakai szerkesztőség Isaz eddigi helyiségekben maradt.
— Dr. Kállay Tibor Nagykanizsán. Dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa országgyűlési képviselője ina, szombaton este a gyorsvonallal Nagykanizsára érkezik. Itt tartózkodása alalt vasárnap este részlvesz az I. Dunánluli Ujságiró Kongresszus bankettjén is.
— Személyi változás a budapesti Rudolf Mossc ház vezetésében. Mini a Rudolf Mosse R. T. veltlnk közli, a társaság eddigi "vezetője, Slnger Artliur nyugdija/ásat kérte, mely kérését, tekinteitel egészségi állapotára a vállalat anyainté-zete teljesítene. Singer Artliur mint elnök a részvénytáraság élén marad, azonban a hirdetési vállalat mindennemű folyó üzletétől visszavonul. Singer Arlhurnak nyugdíjba vonulása alkalmával az anyainlézel a Magyarországon és külföldön tel-jesiiett kitűnő szolgálataiért elismerését fejezte ki. A vállalat egyedüli felelős vezetését Zwlnz Viktor, az eddigi ügyvezető igazgató veszi ál.
— A Kath. Férfiliga inai szokásos összejöveteléi a holnapi bucsu-szentlászlói zarándoklat miatt nem larlják meg.
Nagy tllx pusxiltott
egy somogyi köxséghen
Tegnap délután három órakor nagy tüz pusztított a nugyaratádi körjegyzőséghez tartozó Palalom községben. Egerszegi Sándor és Déne6 gazdasági udvaraban kelelkezelt a tüz, me.y percek alall terjedt és egyketlöre lán-gokbin állolt az egész sor gazdasági udvar, mely a tüz színhelyétől két oldalra terjedt cl. A tüz során, melynek oltásában a környékbeli és a kaposvári tűzoltóság tevékenykedett, kilenc gazdának elpusztul! a gazdasági udvara. A lüz a késő esii Órákig tartott és számos pajtát és islállót is elhamvasztott. A kár igen nagy. A tüzet nagyban elősegítette a dühöngő szél.
Azért gyújtotta fel az inkei Bethlen-uradalom gabona-csűrét,
hogy télire lakása és élelme legyen a fogházban
Kaposvár, szeptember 5 Mint ismeretes, Zámbó Lajos csavargó a nyáron felgyújtotta Bethlen István gróf miniszterelnök inkei gazdasági udvarát, ahol egy gabona-csűr elpuszlult a benne levő rengeteg kicsépeletlen gabonával együtt. A gyújtogató ügyét tegnap tárgyalta
a kaposvári törvényszék bünlelő tanácsa. Zámbó a törvényszék elölt nyomorával védekezell és azt adla elő, hogy azért gyújtogatott, inert fogházba akart kerülni, ahol kap lakást és élelmet. Miután a gyújtogató zavarosan viselkedc\'.la hiróság elrendelte Zámbó elmeállajjotának megfigyelését.
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-
divatujdonságait. Meglepő olcsó árak!
Eoy férjgyllKos assxonyi
önvédelem clmón felmenteitek
Kaposvár, szeptember G
Ez év májusában Teklafalu somogyi községben l.empuch Jozaefné fejszével agyonütötte jérjét. Lempach iszákos ember volt és állandóan ütötle-verte teleségél. A kérdéses alkalommal ugyancsak ittasan jött haza a férj és feleségére támadt. Az asszony szorongatott helyzetében a kamrába meneküli. A férj ide is utána rohant és baliát emelt az asszonyta. A felesége vég3ö elkeseredésében férjével szembeszállott, kicsavarta kezebői a ballát és agyonverte vele. A férjgyilkos asszonyt a csendőrség bekísérte a kaposvári ügyészség fog hazába. Ügyében tegnap Volt a főtárgyalás. A törvényszék az asszonyt önvédelem cimén felmentette. A bíróság az asszonyt azonnal szabadlábra helyezte.
= Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismeri 70 év óla fennálló Singer divatáru/lázban mindig otthonosan érzi magát.
— Az Ipartestület elnöksége felkéri azokat az igen tiszteli tagtársakat, akik a folyó hó 7-én tartandó letenyei Iparos Olvasókör zászló-szentelési ünnepélyéie zászlószegei kaplak, de az ünnepélyen részt nem vesznek, hogy a szegmegváltási dijat a zászlószeggel együtt, testületi irodánkban ma este (3 óráig beszolgáltatni szíveskedjenek, hogy azt kiküldöttünk m igával vihesse. Elnökség.
"A-.5
VfOJCCY

— A Balatoni Társaság siófoki csoportja szeptember 7-én déle\'őtt 11 órakor tanácsülést tart a fürdö-.elepi éliirem szalonjában. Az ülés kötelében dr. báró Wlassics Tibor országos elnök előadást tart.
Finom 1
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYi GYULÁNÁL
Telelőn 406.
CSENGERY-UT 2. SZÁM.
Teleton 406.
Az ujságiró-banhett,
mint jelentettük, az I. Dunánluli Ujságiró Kongresszus után, vasárnap, szeptember 7-én este !) órakor lesz a Ceotrálban. Ezután kérjük a sajtó kanizsai barátait, tiszteljék meg a magyar újságírás fővárosi reprezentánsait és Dunántúl ujságiró-gárdáját azzal, hogy résztvesznek a banketten. Jelentkezéseket kérjük telefonon (421. sz.) jelenteni a Zalai Közlöny szerkesztőségének.
— A rokkantsegélyzfl egylet nyugdíjasainak figyelmébe I A
Magyar Rokkanlsegélyző és Nyugdíj Egylet helyi fiókjának elnöksége ezulon érlesili rokkantsegélyben részesülő lagjail, hogy folyó hó 7-én délután 5 órakor az Arany János-tilcai iskola helyiségében fontos megbeszélést larl, melyre a rokkanl és segélyezel! lagjail ezúton meghívja. Megbeszélés tárgyát képezi az állam állal nyújtott 50 000 és a központ által 75.000 pengőre kiegészíted karácsonyi segélynek miként való feloszlása. A fontos ügyre való tekintettel minden rokkant tagtárs saját érdekében megjelenni szíveskedjék. Vincze üyula ügyvezető alelnök.
Használt elemista tankönyveket hozlak he szerkeszlöségünkbc a belgiumi magyar bányász-családok gyermekei számára: Malek Lacika, l-\'enyves Katalin, Mandelbaum Ilonka, Kárpáty Jósika.
— TIz pengőt találtak Singer József és Társa Erzsébet-téri üzletében. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségen.
— Leszállították a péksütemény árát. A, polgármester megbízásából a városi gazdasági tanácsos tárgyalásokat folytatott a pékmesterekkel és inegállapodlak, hogy a pékek 0 fillérről 5 fillérre szállítják le a süle-mény árát. Törlént pedig ez tegnap Kaposvárott.
Időjárás
A vagykanlzsal meteorológiai meg-llgyéló Jelentések : Pénteken u Mmtr-Sí-Íieí: Keggel I órakoi +13 6, délután 2 oiakoi +xT8, este 9 órakoi +15 6.
/•WAdzW Reggel borua, délben ág este tiszta égboltozat.
óMürany Reggel észak, délben éa eate étzaknyugati szél.
Vendéglő átvétel.
Értesítem a n \'gyérdemü közönségei, hogy a
„KISPIPA" vendéglöt
átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem Jó és linóin tájborok, úgyszintén elsőrendű ételek mindenkor kaphatók.
Abonnenseket elfogadok. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri
tiszteieltel
Vincze Ferenc
vendéglős.
ZALAI KÖZLÖNY
i\'j\'KJ Sizeplemher tí
SPORTÉLET
DGHT PAC NTE
Nagykanizsa, szepteinhcr r> Vasárnap ismét itihon játszik baj-noki mérkőzést az NTE. Hosszú nevű ellenfele, a Dunagőzhajó/ási Társasig l\'écsbáityalelepi AC uj alakulás és először szerepel Nagykanizsán. Épen ezérl a lippelés is nagyon ne héz, hisz a pécsiek játékereje teljesen ismeretlen.
Érdekessége lesz a mérkőzésnek, hogy azon már szerepel Farkas és Klein is, meri a Zala-Kanizsából váló visszaigazolásuk megtöriénl. Az ő beállításukkal nagyol erősödőli az NTE, a honi pályán .tehát bi.los győzelmüket várjuk.
A m/rkőzés vezetés\' re Spitzer Antal nagykanizsai biról killd e ki a kerület.
(Rfivldltések) H — hírek, kóigarda-aág ; langv. — hangvexaeny ti — dóadái Oy — gyermekeknek. A — a iszonyoknak. Z — zene. Mg. mezőgazdaság, IfJ- - Ifjúsági elóadli. P — tclolvauid, ü — gramotonicne. Ib — jazz bánd. K — kabaré. nZ — népszerű zene.
Szeptember ti (szombat) lludapeat 9.15 A rádió Mz.it>v.iilcit|<-nek hangversenye. 9 3 M \' 4\'> A tianvv tolyl ll 10 Nemzetköz vlzjelzóiiolgílal. 12 IMII harangszó 12.01 Az I. honvéd gvalogerretl zenckflMnak hangversenye 122.11 12 3b A lun.\'r Inkl. 13 ItKÍJrl*f-s. 1130 11 15 Piaci álak Ili F ti! 45 ldfl|fl-léj. Idó|ílás|elentí». 17 E 1730 Az H ó Magyar Öledkor hangv 18.31 MII ü/en a radírt\' t "i 3 J Elóadás a Siudu bál .Sihlll" Opcielt 3 Iclv Ull a Időjelzés. idójáris-Jelenlés Majd : Cigányzene.
Bécn II Hangv 13 0 \'5 1.1 Hangv. 17 40 Zongorajáték. 20 0A Vígjáték E. Uiana hangv.
Berlin 16 30 Vigjílék E 1730 Z 20 Hangv. 21 ?enis ládlórevü Ullra Z.
tírtt nemzeti műsor 17 15 Zenés gypt-mekóra 18 /cne. 1K.4.S A budapesti Irl i Brahma I) dur rrió|tb I játszik Hl 30 Diákdalok 2.) Hanifv 2Z l.\'l Zrnr
Milánó tti 3 • Gyermekkuckó 17 ü 19.30 Hangv. 20.15 Benréó ujriág. 20<0 viglllék 21 15 Hangv. UlAna éjtíllg lene.
München Iti3(l Zene. 19 Zenés F 20 Cigányzene. 20 45 Z., kózbetl egy ,Illan hangutánzó fellépése
Prága 11.15 G. 12 20 Bratiilava. 21.10 Puvótzene. 22 .3.5 éa 23,20 /.
Róma--Nápoly 17 30 Zenekari verseny. 21 Zene. 23 Jb.
Varsó 16 20 O 17 (ly. 19 0. 20.15 Zene
Zürich 16 ene. IMS Harmonikfiás 17.50 Q 19 Harangszó. 2/ G
KÖZGAZDASÁG
A nagykanizsai járás gazdái döntő fontos-határozatot hoztak a minőségi búzatermelés kérdésében
sagu
Gyömörey István indítványára egységesen állást foglaltak a bánkuti búza fajták termelése mellett, addig is, inig a meginduló kísérletek során megállapitjak a videknek legjobban megfelelő buzafajtát
a Itanixsai fúrásban
Mteyindul a őusseriés-ienyésxiés
képviselő, aki a jár.-\'.si mezőgazdasági bizottság mai ülésén ériékes előadása kapcsán dőnlö fonlosi.águ határozatot provokált ebben az ügyben.
Délelőtt 10 órára Ull össze a járási mezőgazdasági bizottság a kanizsai városháza díszlet lilében. Olt voltak a kisgazda tagok élén dr. Plihíll Viktor, Somogyi Gyula, Kovács Sebestyén Tibor, Rubini Károly, l.öwenstein Emil földbirtokosok, dr.
Nagykanizsa, szeptember .\'>
A minőségi búzatermelés satkala-los problémája leit nem csak a magyar me.őgazdasá ;nak, hanem az igesz magyar gazdasági életnek. Sajnos azonban, a magyar gardák igen nagy része ma is a holdan-kénli hozamul, a mennyiséget tekinti termelése fő alapelvéül s mikor aztán a földje meghozta a sok, de minőségében silány huzát, ..kkur szidja a földel, az időt, a koriiiányi, a boleltát, mindent, csak arra nem gondol, hogy az értékesítés már az okszerű termelés függvénye s világpiaci konstellációk csak akkor vaunak hátrányára, ha másutt ]jhb.it és olcsóbbat tudnak piacra* dobni.
Az egységes tipusu, minőségű búzatermés érdekében szervezik most a kamarák a föld.nivelésügyi miniszter utasítására
a minőségi buzatipus-kür-zeteket,
melyeknek c;l|.i, iiogy egy-egy viilek egy/éle és az ott elérhető legjobb minőségit búzát tömegben termelje az export számára. Az Osszeh \'son-lilasi kísérletek már negyedik éve lolyink országosán s máris találtak fajiakat, melyek egyes vidékeken a tömeges letmelésrealkalmasak, a jelek i.zerint azonban még esztendők telnek bele, mig a vidék termeléséi ezekre a féleségekre érdemlegesen és országosan organizáini lehet.
Vidékünkön, a nagykanizsai járásban inár évek rtta lolyik a céllu-oali s, ircdményekbcti is igazolt munka a standardizált minőségit buza-teitnelés érd:kébéi1. Ennek a munkának úttörője és faiada lati harcosa Gyömörey István országgyűlési
dr.
és
Kiálky István polgármester, I.aubhaimer Alán főszolgabíró mások a jáiás gazdatársadalmának vezető tsgjai sorából.
Az elnöklő ujnépi F.lek Ernő földbirtokos meleg szavakkal üdvözölte a megjelentek?!, főként üyömörey István országgyűlési képviselőt, aki a járás gazdáinak ügyeit mindig ritka ügyszeretettel és agilitással szolgálta odaadó munkásságával. (Éljenzés.)
A minőség-buza harca a Kanadából Budapestre importált liszt ellen
azonnal rendelkezésre áll,
ügy. hogy addig is, mig a kisérie-

Üzlethelyiségünket
felmondtuk.
A raktáron levő összes áruinkat mélyen les^llitot^ áriban^ elárusítjuk.
r "P" r
es Tarsa
Gyömörey István megkezdte ezután n ;,y és^i\'apos elméleti és gyakorlati felkészültségre valló szabad-előadását a vidékünkön való minőségi búzatermelésről.
Az cgyOnlclü és minőségű ler-tnelesrOl még mindig több tanácskozás lolyik, mint amennyi a teli. A nagykanizsai járás mezőgazdasági bizottsága Ljezze be immár a tanácskozásokat és lépjen a tettek mezejére. A kérdés immár nem tűr halasztást, mert hiszen megtörtént a megdöbbentő tény, hogy a budapesti pékek behozták az első kanadai búzalisztet. /I drága amerikai lisztet importálták az agrár Magyarországba. Ugyanekkor a p:kck ipartestüle.e memorandumban fordult a földmivelésügyt miniszterhez, kérve, hogy
teremtsen rendet a búzatermelésben és a magncmcsités anarchiáját szüntesse meg, inert az egyre rosszabbá nemesített bu/u katasztrófával fenyegeti az ország mezőgazdaságát. r
Amikor ilt tartunk: ez már több,
mint a tizenkettedik óra. Javasolja:
mondja ki a bizolts rg, hogy
h kanlaeat járáa gaxdát már moatátlérntk, •flialáraabán-rtuti busák termalésére, egyben kikatdenek egy aaOkabb bizottságot, (amely u járie Ifibb helyén éooken át kísérletet folytlat, Hogy milyen fajta buia folel meg leginkább eaen n Kttféken
s a kísérletek eredményeként, azok lezárása után, a jáiás gazdái vagy megmaradnak a bánkati fajták melleit, vagy áttérnek a kísérletek állal legjobbnak talált esetleg más fújta termelésére. Ma már nincs idő a tanakodásra.
A bánkutl 118 as, 178-as és a márki
ezen a vidéken az eddigiek szerint a legkitűnőbben tenyészik, "megfelelő mennyiség belőle
lek befejeződnek, ez a vidék export-ké/jes standard búzát tömegben termelhet. Rendszeres kísérletek kiányá-ban nem állilja, hogy a márki buza és rokonsága a legjobb buza az országban. De egyelőre kielégiil tulajdonságaival a gazdái, a fogyasztót, a péket és a ni .lmot is és országos szaktekintélyek, Hankúczy János, Baross László szerint is a bánkuti fajtákbun kell keresni a legjobb buzafajtánkat. Hiába lermelUnk sokai valamely l>3-;erri.ő fajtából, ha azt minőségi hiányai nnalt értékesíteni nem tudjuk.
Részletesen ismertette ezután a 3 bánkuti lajla tulajdonságait, az országos gabona és liszlkisérleti állomás, zalai és más nagyuradalmak nemesítő és elemzési kísérleteit, tudományos és gyakorlati minőség-meghatározásokat, statisztikákkal és pontos számadatukkal Etek az adatok igen kevés kivétellel a márki-búza eisőrendüségéről, kimagasló minőségbeli tulajdonságairól tesznek tanúságot. Mig pl. a zalai uradalmi burák átlaga 29—30 n, addig a márki 38\'.. nedves sikér tartalmú, sől az idén 42%-os termett. Hiányoznak belőle a régi magyar buza rossz lulaj Jo iságai, tehát a márkiba za nem diil meg, nem kap rozsdát, a hőgutát nem ismeri, nem szorul meg, a 118 as és a márki korán érik, nem bokrosodik erősen, szemle nem mutatós, de annál nagyobb a szem hozama, fugyálids szempontjából igen jól asszimilálódik, a 118-as pl. már egészen fagyálló. Mennyiségileg 16 q körül mozog s ahol az országos statisztikák holdanként 20 í/-ri felüli eredményekel jegyeztek fel, azok legnagyobbrészt bánkutiak.
Elek Ernő az előadó éljenzése közben mondott köszönetet, hangsúlyozva a maga részéről is a mi-
1930. szeptember ti
ZAI.A1 KÖZLÖNY
n
n\'iségi búzatermelés lo.ilosságát, az eddigi százféle búzával szemben egyfajta — véleménye szerint is a bánkuli — termelését, azenevonat-koó kísérletek rendszeresítését.
Dr. Vass Zoltán járási gazdasági felügyelő előadta, hogy körkérdéssel tordult a földbirtokosokhoz, melyik buza-fajtát ajánlják. A beérkezett tiz válasz közül majdnem mind a márkit ajánlotta, csak azok nem, melyek annak termelésével nem foglalkoztak. A kísérletek dolgát ugy javasolj*, megoldani, hogy a 300 holdon leltlli gazdákat kérjék fel legalább egy-egy tábla márki-buza vetésére s igy, ha a hozama |ó lesz, magától fog az terjedni s elérjük, hogy a kanizsai hazái nem fogják többé az ország legrosszabb búzái közé sorolni. Természetesen a kisebb gazdák is próbálják meg a márki-buzit, A 300 holdon felüliek a márki mellett az Eszterházy I l-essel és a somogyi tarral is folytassanak kísérletei A földművelésügyi miniszter minden 100 holdon feltlli gazdának, az illeló területre megállapított ötféle vetőmagból ad ingyen kísérleti célokra 50-50 kilót. Az erre a vidékre megállapított öt körött a márki nem szerepel, de a kísérlet nehézség nélktll a többi öt mellett beállítható. A maga részérói a márki mellett foglal állást.
Gyömörey István reflektált az elmondottakra, majd több kisgazda helyeslő hozzászólása ulán
a járási mezőgazdasági bizottság Gyömörey képviselő Indítványát teljes egészében magáévá telte,
a kisérleli bizottság tagjaiul pedig dr. I\'tihál Viktort, Gyömörey Istvánt, Rubint Károlyt, Valko Ágostont, Liwenstein Emilt, Zoltán Boldizsárt és Csinyát Jánost küldte ki.
I.öwensteln Emil és dr. Vass Zoltán felszólalásai után dr. Un/// Sándor járási állalorvos előadásában a községi husvizsgálali szabályrendeletet, a serlésvész elleni védekezést, ennek kapcsán a cigány-kérdést, Horváth István (Nagyrécse) felszólalására a hidegvérű mének hiányát t-rgyalták.
A hússertés-tenyésztés, Nagykanizsa és a kanizsakörnyéki gazdák
ür. Vass Zoltán ismertette s földművelésügyi miniszter akcióját, mely-lyel a gazdák két évi lefizetésre kaphatnak hússertés-kocákat. Igen sok az igénylés, de egyelőre a minisztérium hitele kifogyott. M.ijd a Csillag-féle hasonló akciót ismertette.
Elek Ernő az angolok Bacon-telep alakító terveit vázolta, melyek szerint (mint azzal a .Zalai Közlöny" sokszor és bőven foglalkozott) az egyik telep Pápán lesz, a másik Alsó-dunántulon. A Zalavárnrgyei Gazdasági Egyesület Zilaegersz g mellett
hoioll határozatot. Rámutatott azon hin Elek Ernő, hogy illetékesek megfelelő felvilágosítással szo\'gtltak már az angol cégnek, igy azok tudjak, hogy Nugykanizsa most késztll vágóhidjál átalakítani és a város hajlandó mindent elkövetni, hogy az a céloknak megfelelő legyen. Tudják az angolok Nagykanizsa löldrajzi fekvésének igen nagy előnyeit is, ugy hogy
üzleti gondoskodás mellett csak Kaposvár és Nagykanizsa jöhet számításba.
Szeptember hó l-tőt szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban árusítom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 70 fillér lérll Ingek 3 pengőtől. Kötöttkabátok, pullowerok 3 petiifőtöl és egyéb cikkek
KAUFNÍA IMI KÁROLY.
Bizik abban, hogy a város és a várost övező kisgazda közönség érdekében dr. Krátk^ polg\'irmesier közismerten szívós agilitása talán ezuital Is eredményt ér el. Fődolog természetesen, hogy a vidék a hus-sertés tenyésztés felkarolásával a telepnek a feldolgozáshoz anyagól biztosítani tudjon.
Dr. Krdtky István polgármester kilejtette, hogy ha ez a cég Kaposvárt választaná is,
Nagykanizsának — tekintve az angol piac óriási Bacon-szflksegletelt — módjában lesz más céggel Is tárgyalnia.
Mindent elkövet ezügyben és kéri a községek népét a tenyésztés fel-karo\'áíára.
Dr. Vűss Zoltán előadásában letárgyalták ezután a tárgysor hátralévő ponljait, igy a pocok irtást, az őszi zöldtakarmány biztosítását, n kuko-ric\'.siAr levágását, gyümölcsfa-csemeték kiosztását, legelők delelóinek változtatását stb.
(—) A Zalavármegyei Molnárszövetség üléséről szóló minapi tu-dósitásunkbi sajtóhiba csúszott be. A buza váinja nem 10, hanem l2Vo-ban van megszabva.
( ) M-gyar Baromti UJ«ág elmen Jelenik meg MnháCtum Kel urálii Zsigmond lapszerkesztő. tv hírlapíró gárdu régi munkásának Hr.erkuazlóaóbcn egy őrieken baromti szaklap, mely folilloii tt baromfi. nvul óa galambU\'nyéaz.léa minden ágál. fölhívjuk olvasóink figyel mól erre a vldókl értékűit munkám, melynek munkatársai kdzolt H/. ország legkiválóbb azHkértól és rtznklröi vannak. A btp nlőflzoléal Ara óvi ti pengd, megjelenik liavort tt egy/.er Kiadóhivatal Multáén, Knsantll Lltjns-U 1. az.

elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Divatáruház
Kisfaludi ás Krausz, Nagykanizsán.
ZALAI KÖZLÖNY
löáO. Szeptember 6.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén folytatódott az előző napok barálságos irányzala. Már nyitás alkalmával a közönség részéről adott vételi megbízások teljesítése nyomán szilárdabb árfolyamok kerültek felszínre, amelyek kisebb hullámzással az Uzletidö későbbi folyamán is érvényben maradlak. A szilárd tendenciát látva is a külföldi barátságos hireklól ösztönözve a kontremin az tlzlelidő vége leié erőteljesebb fedezésbe kezdeti, ami a zárlali árfolyamokat még inkább emelte. A forgalom elég élénk volt. Fíxkainatozásu papírok piaca llzlcltelcn. Valnlapiacon a forgalom csendes, a dollár árfolyama liusz ponttal emelkedett.
Zürichi zárlat
Patls JŰ 3.T/I, London 35-05\' j. Newyott 515 05, Hitissel <190, Milano 26-17, Ma-Mű 5135, Amsterdam 2C7 38 Uetli 122 80. Wien 72 771/1, Soíta 3-73, Prác 15-zMVj, Varjó 57-75, Budapest 90-21 üelgrárt <1121,1, Uukaicsl J07\'/s
Terménytőzsde
Buza Iszl. 50fin., dt. 40 (III. és a tozs 35 fitt emelkedett.
Buza Itszav. 77-ts 1570—16-20, 78-at
Sí 18 35, 79-es 1600 1660, 80-a>
16 10- I ti 80, dunánt. 77-ett 1540 1560, 76-as 15 55 -15 75. 7P-a 15 70 15 90 80-«s 15 80 -16 00. R>za 9-60 1075 lak Jrpa 12 75-13-25, lOrlril lfi\'50
17 50, zab 14 50 -15 00, lingtrt tizl 15 tf— 15 30, ílur.i,italt 15 10—15-30. tepce 27 25-27 75, korpa 8 00 8 20
tíuáe Urixa-jtfrúst
VALUTAK
Angol I. 27-73-27-88 Be,gall. 79-45-79 85 CJkTI k. ie-84-16 96 Uán k.,152-45-153 05 Dinár 10 04-10-12 Dollár 568 00-\' 70-00 ftatteta 1,22-30 22-60 Horl. 239-20-230-20 Ltngjcl 63-70-64 10 Lett 3-37-3-41 Uva 4-12-4-18 Ltra 29 70-30-00 Márka 135 70-13630 Norvég 152 40 153 00
Peacta —•----■_
íctiilL 80 26 80 65 Svájci I. 110-50 ,11 00 Svtdk. 152-90 153 50
UfcVIZAK
AtteU 229-40-23010 Belgrád 10-09-10-12 Kerti a 135-83-136 23 Brüsszel 79-52-79-77 Bukarest 3-39-3-41 Koptnh. 152 60 153 00 London 27-70-27-78 Madrid 59-15-61 15 Milano 2^ 83-29 93 Ntwyor 569 70-71 30 Cailo 152-55-15295 Párii 22-38-22 45 frája 16-90-I6-Í-5 Sxt\'na 4-11-4-15 Slcckh. 153-10-153 50 Varsó 63-90-64 10 Wien 80-47-80-72 Zirích 110-63 110 S6
tatárt!*
I alha|UU 1054, . luaiian 81. — i laó tendu 1-24-1-26, ,tt;k..- 1-22 1-24, azetlci; koaép J-I8— I-2U, Itoa.yit 114—1-16, l-»\'j rendü öteg 1-18- t-20, tt-od tk-odU öreg 1-12—1 16 angol sildo 1 30-1 -40, szalonna nagvoan 1-54—1-66, zstt t-74 1-76, hu. 1-44 -1 52, szalonnás ItlMrléa 1-64—1-58.
Jüatlja: Bíl»W Brrala és T.vHaíí Vállalit, Scffvrtajiir.e^\'j. Mdői kiadó: Zalai Károly.
.\'.\'. r >.</:<,, ,í ,,.-,j<,fj, ut: hlilíl-Uih péruttn&e/ Idoi/rnbn.
Legjobb üdítő itűl
a közismert
Kapható minden fűszeréi csemígektreskedésben.
Főraktár:
ír Hú,
Király-utca 21.
____Bt
Tataion IIO
APRÓHIRDETÉSEI
Ai apróhirdetések dl|« 10 a»5t« »• "•»*»> Minden totábbl aió dija ( tf.l. V**- éa tanepnap 10 uól( t1ll*r, pJod* további axó dija ■ «li. Szerdán éa páa-teken 10 aiólg tO fliUr, minden torát*! MÓ dija • IMI. Cintstó a minden vastagabb bettlból álló azé két ankiak S\'imlV tátik. Allisi kereinknek SOM engedmáay.
Htr-daUaak 5 (81) pangS flaaiagan alul ■ fatealegea kSliyaaléa, aaámláaáa .IkarOlóa. aáflatt altra I I « a t a n d 6 d
Muskotály szőlő kapható. Édan munt
25 Illettől feljebb Csengery-ut 39. 4687
Halász Ián03 vizsgázott tjukaiam. végó hivaira házhoz megy. Zrínyi Miklós-utca I. sz. 5430
Képkarataxéa leszállított árakon — Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Tclclon-izám 196. 4543
iáknrban levó kerekes kut lelje, íelsre relést veazek. Bólint, Balthyány-u 10 . 47 0 2
Nöl báraonyaapkák 8\'— pritgó, nfit fliakalaaak 7-— pengi. Brónyai L. Nsgykanliaa, llorlliy Miklós ul 6. — Utl-leányoK kslspkészltésben oktatást nyrr nck. 469)
Hú dió legolesóhhan
Sxabó György h<i</m-
laboratorlumáhan Fóut .1. uiivur
Saőnyagek. butoraióvelek rendkívül olcaó árban Klsialutli és Kiauunál 4536
Palaoktaj pasztörlzált, a kivánt Időben házhoz s.állítva rendszeresen kapható llte-renkint 26 Iliiéiért Te|iz0vetkezell KOzjont-nál. Teleion 3 49. 4369
FArft és női ruha és kabát s/óvelek hihetetlen olcsó árusllasa Kisfalud! ts Krsusznál. 4537
Kétaxobáa lakás azonnal kiadó Király, ulca 36. 4663
ElkSttdaéa miatt használ! bútor sllt-gósen eledó Szekeres József utca 29. 4t98
Fehér gyermek aporlkooalt vennék Hl-adók elmeit kiadóhivatal továbbítja. <699
Nem kell fizetnie
— tekintettel "z iskolai beiralásokra, — elóbb, mint november elítején, ha 8 Itavi tésrlclllielésie most vásárolja meg bátml y ruházati szükség\'etell a Trlbon ruhA->att r. t.-ssál. Az el-épzelhelö Oaszes tuhasnyagok, kelmék, szóvelek, vász-,«k, selymek, kész Ollönyak, kábátok stb. nagy választékban kaphatók. Minták megtekint-
Itelók éa megrendeléseket (elvesz PRAMQCR JÓZSEF, Sugár-ut 14.
Kétszobás udvari lakáa az Otszes mel-líkhelvIsíRekkcl november I re kiadó — Sugár ul 58. 4655
Pianinót bérbe keresek. — Hollinantt Edllli Csán(l László-ulcs 8 ■ 47C3
HAalayulak katróccal egyUtt eladók Horthy Mlklós-ul 18. Nagy Uyotgy. 46\'7
Ugyaa rfíffla, rövidáru kereskedő segéd azonnali belépésre kerestetik, kirakat rendezéshez értök elón.ben. — Adier Gyula. Vájsz ló. 4694
Csinosan butoroxott szoba kiadó —
Zrínyi Miklós ulca 40 4o9fi
Ritmikus tornatanitásl
szeptember 15-én a Kaszinó alsó termében megkezdem. Ktllön kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végett kérném
kellő időben jelentkezni Csányl László-utca 8. sz alatt.
Hoffmann Edlth.
Nagy kereskedelmi és technikai vállalat
tisztviselőt
keres fix fizetéssel és jutalékkal. Nyugdíjas köztisztviselők ajánlatait is figyelembe vesz-szilk. — Ajánlatokat „Biztos megélhetés" jeligére a kiadóhivatalba kérjük.
Fényképezőgép lil
Friss filmek, lemezek, papírok
Lemez és packlllrnes gépek 30 pengőtől
kedvező részletfizetésre!
Amatenr-maDkák szakszerű készítését elvállalom.
Rolllllmes gépek 18 P-től
Szabó Antal
Nagykanizsa .<k találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapeot, VI. Podmaniczky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion : (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezell elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. I.ifl. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttctés 2-es és 46-os kocsikkal.
Meghivó.
Van szerencsém Nagykanizsa város nagyérdemű közönségének becses tudomására hozni, hogy szeptember hó 7 én Szepet-neken tánccal egybekötött
szüreti mulatságot
rendezek, melyre a szórakozni vágyó kiránduló közönséget tiszteletlel meghivom.
Czigán István
veodéglSs.
Jó ételek és italokról, valamint pontos kiszolgálásról gondoskodva van
Naponta adjon nóvendék és hlzóállalalnák
„fUTOR"
szénsavas takarmánymeazel.
A .PUTJJR- növendékállatoknál a csontképaódést elősegíti hliásta
á^ir;,étvágygerjesztő^
A _F U T O R" nem orvosság, hanem a kgfir omabban őrlötí mészsótip, amely ai állatok sxervexetíb«n Igen könnyen felszívódik, s amelyet az állatok aro-matikua anyag\'artalmánál fogva szlve-
»en fogyasztanak. A „F U T O R* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi. A nagyhlzlalók, uradalmak, gazdaságok a .PŰTORM állandóan etetik. Ára: 1 kilogrammonként 40 fillér. "Zsák vételnél (I zsák 50 kg) 9 pengó,
zsák ára 130 flll., vagy ziákcsere. I próhadoboa ára (cca >/s kg) 90 fhlér. Kicsinyben és zsákszámra kaphat^:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mötrAgya, termény éa nóvéay-védószerek keroskedéaébeo
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
Varna Nándor
modernül felszereli safát műhelyében
mos, l»«t, tiwztit és pliaséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fiU., tavaszi kabátok festése már 8 P-tél, férfi, női ruhák legolcsóbb árban "" tisztíttatnak.
üytljtölelep: Kazlnczy-u. 8.
Gyártelep:
Hunyadl-u. 19
Hirdetmény.
Tótszerdahely községben az országos állat és kirakodó vásár lolyó évi szeptember hó I5>én (héllőn) lesz megtartva.
Községünk a nóri fajta, hidegvért! lovaknak főlenyésztő helye. Muraköz elveszte óla csak ilt van alkalma a gazdaközönségnek ezen kitűnő teherbíró lovakat beszerezni.
Kérjük a lóketeskedők ési.gazda-közönség teliéi len megjelenést. — Murakeresztar vasutállomáitól ciak 6 km.-re fekszik a közlég.
Tólszerdahely, 1930. évi szeptember hó 2-án.
Qálffy Ernő 4683 lóluezdahtlyl Jegyaó.
1930. szeptember 1_
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság {..eiött Déli Vasút)
A líagykanissa álloméira él állomásról érkcsí és Induló vonatok
MENETRENDJE
Érvényes i 1830. évi mabjus 15-töl 1931. évi május 14-ig
_Budapest—Nngyk anlz^a
ZALAI KÖZLÖNY
Vomi A vonal Buuapeslról Nagykani-
niini neme Indul zsára érkezik
216 Szem. v. 21-20 11 4-10
202 Oyv. 7-S0 11-35
212 Szem. v. 6-40 13-20
214 Szem. v. 1410 2040
204 Oyv. 1815 2214
Vnn.ili Avoiidt tiluiijj ne„lr
211 201 213 215 203
ykanizsa i1 Budapestre
Szem. v Oyv. Szem. v. Szem. v, Oyv.
0-35 605 8-30 1475 17-45
érkezik 7*45 1010 15-J5 2110 21-40
216/912. 216/312. 202. 202. 202. 202. 202.
202. 204. 204. 204. 204. 204. 204.
201(204,
Közvetlen kocsik : sí. vonatnál I—II—III. oszt. kocil Budapest 1). V.-Barcs (Péc») közöli
Zalaegerszeg Pragerskoig VI/14—IX 16 Trlesle IX\'IS ig. Splttal-MillaUtlferiee. Rognáka SlaUna.
II—III. étkező éi III. I-ll-lll. 1-U-II1 I—11—111
. éllcezőkocsl . ; Vlllách.
Ai utóbbi három junlua 15 lói szeptember 15-lg. -—-■-" \' " oizl. kocsi Budapesl D. V-Ventlmlglla IX. 16-tól.
. Trlrste. ... . Róma.
* , Venezln . Orado IX/14-lg. Fiumr IX\'I4 lg szeptember 14-lg.
raf Slnauto 125
ie vonatnál I—II.
MI. . . . 1—II. „ .
hálókocsi . .
11-111......
I II. . . . .
hálókocsi Budapesl 0. V.—Fiume Budapesttől sietdán, pénteken, vasárnn\'p étkcinkocal Budapesl D. V.-Nagykanizta között.
Nagykanizsa—Siófok— Lepsény._
" Nagykanizsa- 1 Siófokra I ! rrtl Indul íj érkezik |
1 Íl l5 13 50 I I2ö Slnautö 20 09 2Z4Í
» 12-35 S 15 00
Indul
Ltpsényról ^agyiuiilzsara Indul érkezik
A 123, 125., 128. íz slnaulóbuiz vonalok ciak jun. 23 tót izepl. 5-lg közlekednek. A 123. »z. ilnautóbuaz vonal ciak vasár- és ünnepnapokon, mig a 125-ös ciak hétköznapokon közlekedik.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy Nagy kani- | Balatonazent I zsárol Indul li györgyre érk | Vegyes || \' 13-20 || 20 06 | 236 "Csak 11-111. oazlályu kocsikkal közlekedik.
Ralíitonszenl-ll Nagykanl-györgyról ind. zsára érkezik Vegyes |f S7^
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva t- [| Bécstx
Wien S. B.
3Í2"Sz\'em~
.;«»,,l.ili.á-.41 Indul Ü
3I> 306 302 320 316
Szem. Szem. Oyv. Slnautó Szem. v
7-47
7-20 1015 H 2004
13 40 16-20 —
16-45 1845 22-15
1 20-55 23 45 —
23 25 ! 250 1 844
tóitól Siomhit- ksayksnl-
II illdul ,h«Jyr*ifk*iili uiri irkuik
317 ■izem. v. 11 ST0 7 42
317b Szem. v |[ 5 30 8 10
305 Sinautó || 7 48 10 20
301 Oyv. 8-20 11-30 13-25
311 Szem. v. 10-15 14-54 17-30
313 HSzeni. v. IJS34 21-04 231/
315 Szem. v. 20 40 1-30 4 15
hónapok vasár és ünnepnapjain közi.
„ i. „ nem közi.
312. 216/312. 901/312.
317..............
vonattal 11-111. oszt. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B -re. „ 11—111 ,. „ Budapest D. V.—Zalaegerszegre. „ I—11—III „ „ SuSakiól, Oyékényestöl—Pozsonyba (Bra-llalava) és PrahábS.
„ l-ll-lll.....Osliek-WIen S B re.
I-II-III.....SuSak-Wien S. B-re.
„ 1—II III „ „ Barca- „ „ „ „ 11-111.......... „
903,-302. 903/302. 503,-302. 915/316.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
inr
914
902 932
315/912. sz. vonatokkal Il-lll öazt. kocái Wien S. B.-ról Barcita, l-II-ll kocil Budapest—Pécsre, A löbbi vonatokkal luló közvetlen kocsik ugyanazok, Nagykanizsa—Wien S. B. vlazonylat alattiak.
4- — Mifikaal-l OyíMojret- ,.liíl Inill i. íiktilk I^SET N«Kylunl-nira érk.
904 | Oyorsvrnat | 23-23 : 23 55 T 901 Gyorsvonat 4-32 505
313/904. éa 901/312 sz. vonatokkal I nyes. Susak között
-II—III. oszt. kocsi Praha, Pozsony, Gyéké-
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor glk._
~ \' - - - ~ ; 1 Maub Csáktornyá-" K.gjlini-
InH. I| ról indul >■!<• árkaik

J llNagykani p Csáklor Marib
l\'zBától lnd|nyára érk érk
\'^SlSzemTl TSri S-30 ÍT11
202 lOyv. 1 1155 II 13 15 15 15 224 rSzeni, v. fl 13J.6 1 15-21 i 18 2.\' 204a(;Gyv. |1 23 04 . 039 ,| 3\'25 A közvetlen kocáik a 201a, 202 , 20.1 Budapest vlmonvlat »latt
A 221 , 227., 223 , 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa (Maribor glk j közo\'tL
»la Oyv. I SI 323 5 17
221 Szem.v. 5 l "> 8(W , 9-31 201 Qyv. l-l 23 I6\'I0 17-24 223 Szem.v. 16-50) 1942 21-14 204a számú vonatoknál ugyanazok, mlr-t a
Marburg
Hirdessen a Zalai Közlönyben
OLCSO
ŐSZI VÁSÁR!
Selyemharisnya eddigi ár
2 80, most . . P 2\' 18 Selyemharisnya volt ára
3 90, most . . . 3 20 Selyemharisnya volt ára 3\'20,
most.....2 50
Minden párt, ami mosás előtt
hibás lesz, kicseréljük. Gyapjuharisnyák . 1\'50-től
Férfi zoknik
Strapa zokni . . . —\'38
Makó zokni . . . —\'70
Selymes zokni . . —98
Igen finom zokni 120
Gyermek zoknik —■20-tól
Gyermek harisnyák —\'38-tól Gyermek flórharisnya 1\'—tői
Kötöttáruk
Gyermek kötöttkahátok 3 80 Tiszta gyapjúban . 4 50 Kötöttkabátok . . . 980 Legjobb minőségek . 14\'—
Oroszka.....1050
Férfi gyapjumellény . 9\'50
Férfi ingek
Férfi ing, poupiin elővel
csak.....370
F, rfi ing, zefir elővel 2\'80 Férfi ing, tiszta fehér 3\'50 Férfi flanel ing . . 2 80 Poupiin ing ... 7 90 Oxford ing elsőrangú 6\'50 Apacsing .... 4\'— Dupla gallér darabja -—\'78 Férfi rövid alsónadrág I 20 Férfi rövid zefirnadrág 2\'60 Köpper nadrág, elsőrangú 3\'50
Női fehérnemíiek
Selymes nadrág . P 1 50 Legfinomabb csikós . 2\'50 Habselyem nadrág\' . 390
Gyermeknadrág Kötöttsapkák . Finom hálóingek Kombinék . . Selyemkombinék
2 — •80-tól 4\'50 2 — 7 50
Női kabátok, bundák
Tavaszról visszamaradt finom kabátok P 25\'—tői 28 — ig Téli kabát, plüss gallér,
38 — 45 —
55 — 19\'— 120"— 350"— 320 —
kézelő Női kabát, jó minőség Női kabát, elsőrangú Gyermekkabátok . . Plüssbunda . . . Kidbunda Silbunda
Nyári ruhák félárban
Blúzok.....5\'-
Plisséalj .... 9 — Melltartók .... 198 Női harisnyatartó. . 180 Női csípőszorító . . 2 80 Gyermekruhák félárban Csipkék. . . . —-20-tól Jambósapkák . . . —\'40 Férfi nyakkendők. . —\'38 Csokor nyakkendő . —\'50 Divatos önkötők . .—\'98 Kofferek .... 2\'90-től Divatövek .... —\'60 Divatcsattok . . . —20 Zoknitartók . . . —\'90 Férfiharlsnyák. . . 1*20 Egész jó minőség 198 Legjobb ..... 2 80
Jöjjön a délelőtti órákban vásárolni, hogy kényelmesen vásárolhasson!
CsaR Késxpénszért le&et olcsón vásárolni!
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.

/ \\ * A
rA modern kor követel-\\ V^h £ nényeinek megfelelően üz-letemet megnagyobbítom.
Az átalakítás ideje alatt
szept. 5—október 5-ig
az összes raktáron levő áruimat
rendkívül olcsón árusítom
Bár az átalakítás alatt üzletem állandóan nyitva lesz, mégis kérem a nagyérdemű közönséget, hogy bevásárlásait — a lehetőség szerint — szeptember 20-ig* eszközölje, mert ettől az időtől kezdve kénytelen vagyok áruraktáram egy részét más helyiségekben elhelyezni.
Győződjék meg- áruim kiváló jó minőségéről, áraim kivételes olcsóságáról és a minden igényeket kielégítő kiszolgálásról.
Kirschner Mór
\\ divatáruháza. /
/K
A
Készpénzfizetésnél külön Ou^Nv 5°l° engedmény /jrJ?
%2\\ ////
70. évfolyam 203. szám
Nagykanizsa, 1930 szeptember 7 vasárnap
Ara 16 \'IHér
ZALAI KOZLOIT
Saerkeajt«aáf <i kiadóhivatal: Pö-ul 5. zzim Keazthelyl (tokktadóhlvalat Koaiuth l.ajoa u, 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
HIAfi.ctÍjl ált : egy bóra t pengi •• HIUi Teleion : Nagykanizsa 78, Keuthdy 22. aaám.
A ml seregszemlénk
Nagy megbecsülés érte e történelmi multu város részéről Dunántul ujság-iró társadalmát, hogy vendégeiként falai kötött üdvözli kongresszusi alkalmából. De nem kisebb a megtiszteltetés a sa|tó munkásainak részéről Nagykanizsa városa iránt, hogy ezt a helyet választolták ki az újságírók szervezkedésük kiinduló pontjául.
Csonkamagyarország legerősebb kulturáju vidéke: a Dunántul ujs.lg-csináló dolgozói és a nagymullu, de sivár jelenét élő város nyújtottak egymás felé hívó és barátságos ke zet. Ugy hisszük, ez a város nemcsak külsőségekben, de lélekben is ilt találja ma a dunánluli ujságiró rend egyszerű katonáit, a fővárosi sa|ló ez alkalomra ideránduli reprezentánsaival együtt.
Szeptember 7-ike felejthetetlen napja kell legyen a toll munkásainak, kik hivatásból életpályául választották ezt a tövises utakon haladó foglal-kozÁt) < ma itt a keszthelyi testvéri egyesülés után szilárd alapokon építik meg az együvélartozás bázisát. SzervezkeJnek, hogy a társadalomnak, a nemzelnek szánt és végzell munka mellett egyéni élettik problé máinak megoldására is gondolhassanak.
Az újságírók, kik a Dunántul legnagyobb városaiból é» legkisebb helyiségeiből egyformán itt kötöttek ki Nagykanizsán, a Magyar Újságírók Egyesületébe, ebben a hatalmas erkölcsi erejű intézményben tömörülnek és a közös sors közös célkitűzéseitől irányítva valósítják meg a kari összetartanak évtizedek óta megoldatlan kérdéseit
Ehhez a munkához Dunántul újságírói lelkes támogatókat talállak. A fővárosban lev^ hírlapírói intézmények vezetőségei átérlelték a ki vánságet, mely ilt bontott szárnyal Nagykanizsán. Elkílldötlék ma ide vezéreiket, hogy segítségünkre legyenek és támogatásukkal az I. Dunántúli Ujságiró Kongresszus megfeleljen a hozzáfűzött várakozásoknak.
Több, mini száz hivatásos tollforgató van ilt ma, a köz, a nemzet igazi napszámosai, kik a szó teljes értelmében megérdemlik ezt a jelzőt, ma Nagykanizsáról kiindulva keresik a jobb egzisztenciális viszonyaik lehetőségeit. Tömörülnek osztatlanul, hogy erkölcsi kérdésekben is érlékUk teljes súlyával léphessenek fel bárhol, ha arra szükség mulatkozik. Legelsősorban pedig demonstrálnak amellett, hogy bár politikai szél-lagozodásban különböző világnézeti alapon szolgálják n közönségei, e«y ben: Magyarország újjáépítésének munkájában a toll minden erejével egységesek és ez az egység megdönthetetlen. ;
A vidék újságírói minden ideg szálukkal eltéz a sok könny és vér áztatta röghöz vannak nőve. Kezük
minden vonását a magyar humusz iránli szentséges imádat vezeti. Egyéni érdekeik mindig másodsorban következnek, ahol a nemzet sorsáról van szó elsősorban Munkájukban minden időkre lekötött szolgái a nemzetnek és a magyar társadalom nak. De amennyire áhltallal veszik kezükbe a tollal és irányilják a belük ólomkatonáinak rendjét a nemzel érdekében, épen annyi kérlelhetetlen szigorral irtanak és pusztítanak mindent, ami az ország boldogulása
ellen van. A kari szervezkedés csak növeli a sajtó munkásságának erejét ahhoz, hogy a nemzet és a társadalom bünlcvőil vezeklésre tudja kényszeríteni.
Mikor lehál a vidék sajtója a mrglevő újságírói inlézmények és Nagykanizsa város vezetőségének részéről a megbecsülésnek ilyen kimagasló lényével találkozik, segítségül szorítja meg a szövetséges társ tk leiéje nyújtott kezél Magyarország ujjáépilére körül végzendő munkájá-
hoz és minden társadalmi bün üldözéséhez.
Ennek a közös harcnak jegyében köszöntjük e város egyszerű, szerény sajtó|a nevében mindazokat, akik a fővárosból és a Dunántúlról ide-sereglettek az I. Dunánluli Ujságiró Kongresszusra.
Az Isten engedje, hogy ez a seregszemle mint a nemzet, mint a társadalom, valamint az újságírók egyéni érdekeinek megfelelő eredményeket érjen el.
Öt utassal a robogó vonatnak rohant egy budapesti turaautó Balatonmáriánál
Budaházy Miklós százados, felesége, Dáner Béla ügyész és Tózsoky Károly soffór meghalj — A százados édesanyja válságos állapotban fekszik a kanizsai kórházban
Nagykantzjft. azeptnrnber 6 Az ulóbbi napok balalonmenli escménytelenséget ma szombaton virradóra oly döbbenetes katasztrófa rázkódtatta meg, amely országos részvétel váltott ki. A borzalmas eseményről a Zalai Közlöny elsőnek értesült és igy módunkban van annak izgalmas körülményeitől és lefolyásáról részlelesen beszámolni. A 211-as személyvonat Éjfél után 0.35 perckor pontosan men\'trend szerint elindult a nagykanizsai pálya udvarról a 211. sz. budapesti személyvonat, melynek mozdonyvezetője Scheiber fii DSzA vasúti főittozdonyvezeló voll. Schelbei régi, kipróbált moz donyvezető, aki legjobban van minősítve. Mellette leljesilell szolgalatot mint Kit\'. Marion György, aki rendkívül |ózan és kölelességhü vasutas. A 211. sz. szerelvény a megszokod 40 -50 kilométeres sebis-séggel pöfögöd célja felé a koromfekete éjszakában. Egyre-másra maradlak el az állomások. Amikor /<<i-latonberény állomást a vonat elhagyta és teljes tempójában Balatonmária (Balalonkereszlur község) állomás felé haladt Scheiber főmoz-donyvezetö éles lültyjelzéssel jelezte a vonal közeledéséi az ottani ka-nyarulatnál, ahogy az eló van írva.
Scheiber a kémlelő ablakon is kinézel! és az áthatolhatatlan sölét ség ellenére is észrevette, hogy a sorompónál, nem messze az őrhiztól
a sorompó nincsen leeresztve. A leeresztett sorompóra ugyanis a vasúti közeg éjszaka lámpát kell akasszon, hogy ,az arra velődő jármüvek vezetőt messziről észrevegyék
a leeresztett sorompói. Jelen esetben azonban a lánign ntm voll ott.
Scheiber IftmoziWnfvezeló ezt látva, hosszú, /les \'/Uttyrl jelzett, majd lassítani kezdett.
Eközben a vonal oda ért ahoz az átjáróhoz,
a 95. sz. őrház mellett, ahol a balatoni körútról a fürdőzö-közönség a keresztúri strandra szokott menni. A mozdonyvezető egyszerre csak elképedve látta, hogy
a sötétségben egy éles fénypont közeledik vlllámgyor tan a mozdony felé.
Scheiber ösztönszerűleg a fékhez nyúlt ismét, ám ebben a jiillanalhan már mi\',\' is történt a borzalmas szerencsétlenség.
■1 vonal hrlrazolnttr ax fírlllít-n szdr/uldd íényea-mfifthe, amely nnm volt mdi, mint r.f/y (tatalma* turaf/f.pkoc.%1,
amely az éjszska sötétjében, sorompó sem lévén leeresztve, nem velielle észrí ,1 vonal közeledtél
A halál-autó utasai
A n.agy túrakocsi Budajicstrói indult el. Ulasai voltak Budaházy Miklós százados, a legszélesebb körökben ismert sp >rtsmann és kiváló vadász, lelesége, azonkívül apósa, D.lnér Béla nyug. kir. ügyész Buda-pcs\'rói \'s özv Budaházy Menyhértné, Budauazy százados édesanyja. A gépkocsit egy soffőr vezette. A kis társaság Budapestről Jugoszláviába igyekezett, állítólag vadászatra,
erre vall Dánér ruházata is, akin vadászsportöllöny és térdnadrág volt.
Az összeütközés pillanatában velőt-rázó sikolyok és észtvesztő segélykiáltások, majd borzasztó jajveszé-
kelés hangzott.
A mozdony jobb oldalával szaladt bele a túraautóba, amely az óriási tltés következtében kifordult a sínek közül és közvetlen a vonat oldala mellftt állott meg
Ugy látszik, hogy a nekiülődés folytán a gépkocsi benzintartálya erős sérülést kapott, meri
a benzin erős sugarakban széjjel fröccsent az autó utasaira
és a vonatszerelvény kalauzkocsl|ára és annak mellékkocsijára is.
A vonal erős lékezése következtében keletkezeti szikrák ráestek a szétfolyt benzinre, amely meggyutadl és a lángoktól tüzet fogolt a két vasúti kocsi. A vonat eközben megállott.
A vasutasok nyomban a mozdonyhoz sietlek és az abból veit vízzel eloltották a kigyulladt vasúti kocsikat.
Ég A embarak
Az autó szerencséilen utasainak ruhái a kifolyt benzintől teljesen átitatódtak, ugy, hogy egy pillanat alatt
valóságos égő fáklyákká váltak
és a koromsölétségben borzalmasan világilolták be az éjszakái.
A vonal megállása és a borzalmas jajkiáltások megfagyaszlották i vért a vonal ulas \'inak ereiben. Először azt hitték, hogy valami nagy vasúti katasztrófa tör\'ént. Leugráltak a vonalról és a segítségkérő hangok felé rohanlak. A vasutasok és az állomásról elősiető lisztviselők lámpásainak fénye mellett aztán idegekre menő, rettenetes kép tárult eléjük.
Budaházy Mikló.. százados, Dánér
1 ZALAI KÖZLÖNY
Béla Ügyész, a fiatal Budaházyné, akik
súlyos csont, láb és bordatöréseket Is szenvedtek és teljesen össze voltak égve,
idb. Budaházyné és a soffőr testén még égett a ruha.
Idb. Budaházynét a vasutasok és az utasok kiemelték a roncsok közül, amikor .
a benzintartály felrobbant. Az óriási detonáció az emberekben páni (élelmet kelteit. Még egy robbanástól tartottak. De csakhamar sikerült kimenteni az autó sofförjét is, aki rendkívül súlyos égési sebei és többszörös lábtörése dacára még aránylag könnyebb sebesült volt.
nuda&úxy Miklós sxdxa-dos és tiúnér Béla mdr men/Oetei lenek volta k. 4 kél borzalmasan össxe-égett éa összeroncsolt ember percek alatt rettenetes kínok kttxöll kiszenvedett.
Mikor a fiatal Budaházynét kiemelték a felrobbant gépkocsi roncséi közül — még élt, de
rövidesen a Is a Oelysxl-nen kilehel te lelkét.
Az utasok megrendülve állták körül a szerencsétlen áldozatok elszenesedett holttesteit. Időközben a község népe Is értesült a rettenetes katasztrófáról, előjöttek a sötétségben a falu lakósai is, — azonban mi sem segíthetett már a történteken.
Jtx életben maradtak
Eközben azonban sürgősen gondoskodni kelleti, hogy legalább özv. Budaházynét és a solfőrt megmenthessék. Telefonon felhívták Kis-komdromból dr. Ldng Sándor körorvost, aki még álmából ébredezve autón pillanatok alatt olt termett a
katasztrófa színhelyén, bekötözte a két életben maradt áldozatot, majd olt maradt mellettük, mig a 216. sz, Nagykanizsa felé tartó budapesti személyvonat Balatonmáriára belutott. Ugy idb. Budaházynét mint a solfőrt a vonatra tették, hogy beszállítsák a nagykanizsai kórházba. Dr. Ldng egész a Kórházig elkísérte a szerencsétleneket. Egyidejűleg Kereszturról telefonon felhívták a nagykanizsai mentőket, akik a vonat megérkezésekor már várták a karambol áldozatait. Ugyancsak megjelent dr. Mátyás Samu rendőrkapitány i«, hogy az életben lévőket esetleg kihallgassa, de özv. Budaházyné akkora már elvesztette eszméletét és a soflőr állapota is olyan volt, hogy nem lehetett kihallgatni. \'
Dr. Mátyás kapitány ezért sürgősen leikérte dr. Atmássy Gyula kir. törvényszéki vizsgálóbírót, hogy özv. Budaházyné és a soffőr válságos állapotára való tekintettel, hallgassa ki őket a kórházban, hogy legalább egy szemtanú val.omása állhasson a btlnügyi eljárás rendelkezésére.
Dr. Atmássy üyula reggel 5 órakor kiszállt egy jegyzővel a k \'rházba, azonban özv. Budaházynét, aki még mindig eszméletlen voll, nem tudta kihallgatni. Kihallgatása igy csak a sofförre szorítkozott.
Mátyás kapitány, a bünUgyi osztály vezetője kihallgat^ Schelber József lőmozdonyvezetöt és Marion Oyörgy fülöt is, akik részletesen elmondották a kataszlrófa lefolyását.
Ezalatt Ralatonmárla állomáson megjelent Kern Pál községi főjegyző, a csendőrök, majd később dr. Szag-meister Pál marcalii főszolgabíró, hogy a nyomozást megindítsák.
Egy hires építész
Visszaemlékezés Tandor Ottóra — Irta: Dr.\' VILLÁNYI HENRIK
Tandor Ottó. F. név hallatára még felfigyelnek Nagykanizsa lakósai I Az örökké változó evolúció, a soha nent nyugvó „más* eltereli figyelmünket elhunyt nagyjainkról. Eltűnnek I Tudatunk küszöbe alá, „stih limitté" kerülnek, aít mondja a bölcsészek zsargonja. De egyik korszak a tná-•tk.in épül fel és akik a múltban éltek és maradandót alkottak, megérdemlik, hogy emlékűket ébren tartsuk.
A békebeli korszaknak ilyen elméje volt Tandor Ottó, aki 1913. június 15-én, mint a középitészettan rendes tanára halt meg Balatonfüreden, de kívánsága szerint Nagykari zsán alussza örök álmát. Itt nyugszik a róm. katti. temetőben; ide kívánkozott örök pihenőre, mert ö minden idegszállal szülővárosán csöngött. Kanizsán született 1852. január 28-án.
Egy király-utcai pékcsalád gyer-meke volt A családban minden családtagnak munkával kellett hozzájárulni az élet fenntartásához. A pékcsaládnak a-ztalára ugyan mindennap kertllt egy kenyér, de néha a száraz kenyeten felül semmi sem. Elete későbbi lázisában sokszor említette, hogy télen-nyáron zsemlyét kellett árulnia gyermekkorában. Mikor pedig tn r gininázisla voll, leckeadásból, inslriiálásból tartott.-) fenn
magát, nieit szülei alig tudták valamivel támogatni. Én is növendéke, privátistája voltam és a geometria tudományába ö vezetett be Farkas László főgimnáziumi igazgatóval tör-\' tént összekü önbözése miatt hatodmagával 1871-ben elhagyta a nagy-kaniísai gimnáziumot, de nem kíny-szerUségböl, sem a tanát i konferencia tanácsára, hanem túlfűtött önérze-tességhöl és a pápai gimnáziumba kérte felvételét Itt fejezte be 1873-ban érettségi vizsgálattal középiskolai tanulmányait. Bátyja, Nagykanizsa város főjegyzőjének támogatásával, a budapesti műegyetem építészeti osztályára iratkozott be. Hogy miért választotta éppen a mfiépitészetet életpályájának, az csak a 70-es évek miliőjéből magyarázható meg. Ügyvédből, orvosból már akkor is elég volt Nagykanizsán. Bátyja is jogász voll, nein lett volnn észszerű, hogy Tandor Oltó is Ügyvéd legyen.
Köztudomásu, -hogy a kiegyezési korszak volt. igazában a nyugat kultúrájától elmaradt Magyarország építési reneszánsza. Bud.ipest főváros vagyonos lakosai és főurai a 70-es években egész paíotasorokat emellek az Andrássy-uton (akkor még Sugár-utón) és a mezővárosból lelt rend. tanácsú Nagykanizsán is serényen folyt az építkezés, különösen az 1970-ben december (i-án megnyitóit Csengcry-uton végig a Sóházig. Két neves építész intézte akkor a városépítést, Oeiszl Mór és llencz Antal. A városház épülete 1873-ban nyert befejezést Ádám
Csendőrök őrizték a három hullát
mindaddig, amig Kaposvárról megérkezett a Kern főjegyző által értesített törvényszéki viíSgálúbird, Ügyész és törvéílyizéki orvosok, akik majd a vizsgálat lefolytatása után a hullák elszállítása iránt intézkednek,
A karambol és tűzvész folytán megrongálódott a 211. sz. vonat mozdonya, kalauzkocsija és mellék-kocsija, ugy, hogy a balalonmáriai állomásfőnök telefon kérelmére a nagykanizsai állomásról Barlal Béla főnök intézkedésére külön menetben
segély-mozdonyt kllldött több kocsival
Balatonmáriára, mely mozdony a szerelvényt azután Budapestre vontatta.
Ki felelós T
Az első Izgalom lecsillapulta után nyomban felvetődött a kérdés a katasztrófáéit való felelősség tekintetében. Megkérdeztük Kern Pál községi löjegyzőt. Szerinte valószínűleg az idézhette elő a borzalmas katasztrófát, hogy az átjárónál nem voll leeresztve a sorompó.
Fedi e feltevést a vasutasok vallomása, de a csendörségi nyomozás ii, amelynek credményekép a keresztúri járőr még a délelölt folyamin
őrizetbe vette Cser József vasúti ört.
Csert az öisre kisérték, ahol kihallgatása még tart.
II negyedik halott
A délutáni órákban egyre rosszabbodott a soffőr állapta. Az oivo6i tudomány tehetetlen vele szemben. Tózs\'oki Károly soflőr a délutáni órákban égési sebeibe és súlyos töréseibe és belső sérüléseibe bele-
í930 szeptember Á.
halt. A kórház igazgatósága a halálesetről azonnal jelenfést tetl a nagykanizsai rendőrkapitányságnak és értesítette a soflőr hozzátartozóit, akik Balatonfüreden laknak.
Ezzel a balatonmáriai autókatasz-Irófa halálos áldozatainak száma négyre emelkedett.
Dánér Bélánét a délutáni órákban az orvjsok megröntgenezték, hogy megállapítsák a szenvedett csonttöréseit és sérüléseit. Állapota változatlanul súlyos.
A kaposvári törvényszék vizsgáló-birájának intézkedésére a délután folyamán Bttdaházy százados felesége és Dánér Béla holttestét
felboncolták. A csendőrség a katasztrófa szem és fültanuit hallgatja kl, mig a vizsgálóbíró az őrizetbe vett Cser vasutast hosszabb időn át hallgatta ki a jegyzői irodában, ahol az összes hatósági személyek és a kaposvári vizsgálóbizottságnak tagjai is működnek. A tragikusan véget ért holttestek hovaszállitása iránt még nem történt döniés.
A nagykanizsai Horthy Miklós kórházban a katasztrófa ötödik áldozata vivja rettenetes harcát az életért. Kérdés, mikor reggel e sorok napvilágot látnak, a kórágyon a felkelő nap hotnlolTtxv^csíJkolja a meggyötört márlirarcof, vájjon az élet vagy a halál győzedelmeskedett?...
Benedek Rezsi
Időjárás
A nagykantzaal meteorológiai megfigyeli jelentések i Szombaton a Mmir-ükltt: Heggel 7 ónkor +14 2, délután 2 órakor +24 3, este 9 órakor +18 7.
Felhőül: Égési nip tiszta égboltozat.
Szélirány: Égési nap délnyugati szél.
Henrik építész tervei szerint. Mi sem természellfscbb, mint hogy ifjú Tandor Ottót is ez a sok építkezés megihlette s minthogy a hivatottság benne abban nyilatkozott meg, hogy ügyes szohrászmunkát tudott végezni, amclett nagyon ügyes rajzoló is volt, a méréstant kitűnően értette és az épltömesterség jó megélhetést is biztosított, hogy ö is építész akart lenni.
Budapesten 1853-ban iratkozott a József\'műegyetem épitíszeti osztályába Hihetetlen nélkülözések közt. de vasakarattal és szorgalommal folytatta tanulmányait, kivés időt szentelve az éjjeli pihenésnek és ezt a munkatempót élte végéig folytatta, azért következeti be a vég oly korán, 61. életévében, Balatonfüreden.
Ravatalánál, tanártársa, Nagy Virgil mondo gyászbeszédet, amelyben főleg elhunyt barátjának a közpályán szerzett érdemeit méltatta.
Steindl Imre tanár az Országház nagynevű tervezője Tandor Ottóra, a műépítészet fanatikus művelőjére, korán lett figyelmessé. Alig \'hogy építészmérnöki oklevelet szerz tt, tanársegédnek választotts. Ebben a minőségben a legkomplikáltabbb feladatokkal bízta meg. Megterveztette vele a milleneiinii kiállítás elrendezését és épüli leil Az országház tervének végrehajtását teljesen rá bízta. Tandor Ottó azt az elvet követte, hogy a magyar parlament felépítéséhez csak magyarországi anyagot szabad használni. Bebizonyította, hogy a magyarországi márvány ép oly \'
alkalmas palotájc es középületek díszítésére, mint a külföldi; bebizonyította, hogy a magyar munkás is alkalmas nagy feladatok véghezvitelére. Életnagyságú rajzokkal oktatta a fővátosi cégeket. És folyt a munka, ugy ahogy a mai napig észlelhetjük az Országház világhírű épületén. Mikor az Országház művezetését 1897-ben befejezte, a minisztertanács előterjesztésére a király kineveile öt a középitészettan nyilv. rendes ta-1 náránnk és a vaskoronarendel adományozta neki. Mint tanár tervez e a kőbányai templomot. A részletterveket is ő készítette. A templom Tandurnak egyik legsikerültebb al-kolása. Tervezle és megépítette a báttaszékí templomot is. Restaurálta Vajdahunyad várát és a Szent István bazilika kupoláját pillérekkel alátámasztatta.
Szülővárosának, Nagykanizsának is készített terveket egy Városi Vigadó és a főgimnázium felépítéséhez. De ctjyik terv scin került kivitelre. A gimnázium tervenck félretétele miatt neheztelt a hivatalos városra, de Kanizsához nagyon ragaszkodott. Á szünidőt, addig mig betegsége nem nyi vánult meg, nővérének, özv. Kuh\'dr Ferencné családjában töltölte. Öt halmozta el szeretetével, ö maga nőtlen ember volt és maradt. Az ö számára építette a Király-utca 29. sz. házat, amelynek beosztása és helyiségeinek elrendezése, az épület puritán egyszerűsége mellett is egészen eredeti. Azt szokta mondani: „Én tudok fényes palotá■
_____ZALAI KÖZLÖNY_
Ma van az I. Dunántuli Ujságiró Kongresszus Nagykanizsán
1930. szeptember 1
Géphiba késlelteti m Juatioe for Hungary indulásét
Ixmdon, szeptember ti A Daily Mail jelenti Ncwyorkból: Magyar Síndor és Endresi Gvörgy pilóták indulását kisebb géphiba késlelteti. A pilóták D Iroithól Newyorkba, onnan pedig Har. outg Graceba szándékoznak repülni és itt kezdik meg az Óceán átrepülését Írország, vagy egyenesen Budapest telé. _
Sikkasztott és hamisított
a szombathelyi ügyészségi iroda vezetője
Szombathely, szeptember t! Lalza Jánost, a szombathelyi kir. ügyészségi iroda vezetőjét letartóztatták, mert a tanudijakat elsikkasztotta és oklralhamltitást is követett el.
Mozgószinház A núsxtnduló
Ugy film, amil rendkívül ériékes rendezéséért kell megnézni. Eiiclt von Stroheim, egy Holywoodba származott némel rendtzö zsenialitása tündöklik ebból a képből, mely a békebeli császár város éleiéből napsütést és sötét árnyakat tár a néző elé.
Lebilincselően csodaszép egy ur-napi körmenet, melynek parádéjában feltűnik az Osz Király, a piros lampaszos tábornokok seregében. Császári gárdisták fehér lovon .. Egy régi világ, régi emberekkel, akik elmultak és velők elmúlt a régi nagy dicsőség...
Erich von Stroheim olyan kézzel csinált rendezői példányt saját scená-riumából, amely| végig izgalmas, szinpompás cselekményt adolL A közönség meg/eszltett idegekkel figyelte az egymást követő jeleneleket.
II—a
kai is tervezni, de Kanizsán csak olyan házat szabad építeni, amilyent fit eltudnak készíteni." Megkérdeztem tőle: Mely épületek tetszenek Önnek legjobban ? ,A városháza, a Csendery-ut 9. sz. lakóház és a zsidótemplom belseje\'" Éppen akkortájt, 1910-ben foglalkozott a zsidó hitközség\'a templom átépítésével. O is megnézte a templomot és azt hangoztatta, hogy kár a templomot bántani, mert az szigorú stílusával és merész bolthajtásával valóságos műemlék. Csak a karzatokról kell lépcsőházat vezetni az udvarra. A zsidó hitközség megsrivlelte a szakvéleményt és egy évre rá megépíttette a lépcsőházakat és pár nappal ezelölt befejezte a templom belső díszítését. Műtárgynak tartotta Tandor a hitközség Tiluszserlegél is. De rajongó bámulója voll a lazsnaki Inkey-kápolnának is. Ezt az épületet az országos műemlékek közé vétette fel, sajnos nem nagy eredménnyel, mert az illetékes közegek vajmi keveset törődnek a kápolnával, amely romlásnak indult. Mint ember szeretetreméltó, egyszerű és teljesen igénytelen volt. Budapesten a Karikásféle vendéglőbe járt ebédelni. Rövid szivárt szitt az. aki importált Havannát is megengedhetett volna magának, de magára semntil sem költölt, csak nővérét és gyermekeit halmozta cl szeretetével. Mini barát megbízható és következetes voll. Már 17 év óla választja el öl a sir az élőktől, de egyénisége megérdemli, hogy emlékétfelujitsuk s tiszteletben tartsuk.
Nagykanizsa, szeptember tl
Lobogódiszl öliöil ma reggelre a nagykanizsai pályaudvar és lobogók hirdetik az utcákon is Nagykanizsa nagy eseményéi: az I. Dunánluli Ujságiró Kongresszust. Nem csak Nagykanizsának eseménye ez a kongresszus, hanem az ország, főként a Dunántul ujságiió-lársadalmának is, mert ez az első esel, hogy a vidék újságírói összejönnek és a tömörülés konkrét formáiban keresik érdekeik érvényesítését és védelmét.
Az újságírók egyrészemár tegnap, szomhalon este megérkezett, legtöbbjük afzonban ma délelölt folyamán érkezik. A vidéki ujságirók összesen 60-an lesznek. A fővárosi ujságiró-társadalom 12 neves reprezentánsa. Csupa ismerlnevü irók és publicis-
Budapest, szeptember ti Bethlen István gróf miniszterelnök és Rothermere lord Velencében találkoztak. Diplomáciai körökben rendkívül kedvezően fogják fel a két államférfiú találkozását.
Velencében Rolhermere lord a sajló képviselőinek a következőket mondotta:
— Igen örülök, hogy alkalmam nyitott végre találkozni Bethlen István gróf miniszterelnökkel, a magyar politika immár 10 éven keresztüli irányilójával, hogy megbeszéljem vele a világpolitika Magyarországol érintő és igy mindkettőnket közösen érdeklő dolgait. Örömmel lálom, hogy a miniszterelnök felvilágosításainak hatása alatt magam is egészen máskép, megnyugtatóbb-nak látom a helyzetet A miniszterelnök úrban egyénileg is egy nagyon szimpatikus embert és széles láló-körü politikust ismertem meg.
Iák, a fél 12 órai gyorsvonitlal érkeznek. Az összes éikezőkel a helyi rendezőség ünnepélyesen fogadja. A fogadtatás annál ünnepélyesebb lesz, mert ugyanezzel a vonallal érkezik Nagykanizsára dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő is, aki az esti újságíró-banketten is résztvesz.
Déli 12 órakor az ujságirók ünnepélyes kerelek közt megkoszorúzzák a 20-as hősi emlékművel. Utána, háromnegyed I órakor előzetes értekezlet a városháza tanácstermében, melyen részlvesznck az intézőbizottságon kívül azok, kiknek indítványaik vannak, Fél 2 órakor fesztelen társasebéd a Koronában. 4 órakor kezdődik a kongresszus a városháza disz-termében. Este 8 órakor bankett a Centrálban.
Bethlen István gróf miniszterelnök is nyilatkozott és közölte, hogy örömmel ragadta meg az alkalmai, hogy lord Rolhermerével találkozhasson, megbeszélhessék a magyar kül- és gazdasági politika nagy kérdéseit. A lord nemcsakhogy rendkívüli ember, komoly politikus, igazi őszinte barátunk, de rendkívül kedves megnyerő ember is.
Örömmel beszélt a találkozóról gróf Bethlen lstvánné is, aki a lordnak már régi ismerőse.
Az olasz repülőraj megérkezett Budapestre
Budapest, szeptember ü Az olasz katonai repülőgépraj, a mely 9 katonai és egy újságírókat szállító gépből áll, l-\'ougie olasz re ptllő alezredes parancsncksága alatt ma délelőtt Budapestre érkezett. — Az olasz repülök több napot töltenek Budapesten.

minőstóc.GflZDfttAGdssAGfi
F E LÜLmÜLHRTflTLRn JIRGYBftTOnYUJmKr
- EGYESÜLT IPRRíTlÜVEK RT BUORPEÍT.V VlímCUOftffAR-UT.V
Méltó jubileum
Egy cég 70 éves fennállását ugy ünnepli Nagykanizsán, hogy felöltöztet 77 szegény Iskolás gyermeket
Nagykanizsa, szeptember 0 Cégek eseményeiről, igy jubileumáról sem szoktunk másként, csak tarifa szerint megemlékezni. Most azonban egy nagykanizsai cég olyan nemes példáját állította fel az ünneplésnek, hogy kikívánkozik a napi üzleti élet kereteiből és pár pillanatra témának adódik az ujságiró tolla alá.
Körülbelül mindenki tudja Nagykanizsán és messze vidékén, hogy a Singer József és Táisa cég az idén ünnepli 70 éves fennállását. (Ugyanabban az évben alapilották a céget, mint a Zalai Közlönyl, amely akkor még a Somogy-Zalal Közlöny nevel viselte.) Hét évtized hatalmas idő egy cég életében. Helyes üzleti érzék, józan élet, szorgalmas munka, kereskedői tisztesség lehettek csak a kísérők ezen az uton. A Singer-cégel ezek a tulajdonok vezették cl az alapító nagyapáktól a ma ünnep\'ó unokáig a 70 éves jubileumhoz.
A kőzbecsűlés, ami tradicionálisan tapadt mindmáig a céghez és tagjaihoz, az együtt-ünneplés meleg érzéséi váltja ki a kanizsai társadalomból ma, amikot Singcrék 77 sze-génysorsu iskolásgyermekei öltöztetnek fel a ritka jubileumuk emlékére.
A nagykanizsai és kiskanizsai 3. körzet elemistái közül 69, a zsidó elemi növendékei közül 8, összesen tehát 77 szegény gyermek kap egy-egy öltözet ruhát ma, vasárnap délután 4 órakor az Erzsébet-téri Singer üzletben. A kiosztáson ott lesznek az iskolák igazgatói és a város vezetősége is.
Amikor vidéki és pesti lapokban olvassuk, hogy a cégek banketteket, ünnepségeket, körutazásokat rendeznek hasonló alkalmakból, a melegen . érző emberi sziv örömével vesszük kezünkbe a tollal, hogy a mezítlábas gyermekeken segítő, ilyetén ünnepléshez megörökítsük a nyomtatott betűben az emberiesen érző és gondolkodó egész kanizsai társadalom elismeréséi. A Singer-cég ennél szebben, múltjához, tradícióihoz méltóbban nem ünnepelhetett volna. Hisszük és kívánjuk, hogy amit jó-szivvel adlak a közjótékonyság oltárára,- az sokszoros gyümölcsüket teremjen a cégnek a következő jubileumáig.
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-
dívatujdonságait. Meglepő olcsó árak!
Botliermere: „Bethlen miniszterelnök felvilágosításai nyomán egészen másképen látom a helyzetet"
ZALAI KÖZLÖNY
lQág Szeptember 7.
Nagykanizsa legnagyobb és legszebben berendezett áruháza a

Szabottárak!
SCHUTZ ARUHAZ
Erzsébet-tér 2. szám alatt megnyílt.
Megnyitó árainkról csak annyit közlünk, hagy vannak még olcsóbb áruk is raktárunkon, de sohasem volt olyan fontos, mint most, hogy csak jót vegyen. - öz alanti cikkeink pedig mind elsórangu minőségek és ezért ajánljuk.
Aíé/er és darabáru osxiályunU:
Lqgujabb mintájú mosóbársony
(cord), ruhákra és pongyolákra P 3"90 Kockás dívatszövet „ P40
Mintás és sima müselymek occados árakon, a legjobb minőségek a legpompásabb színárnyalatokban.
Kiváló minőségű pyjamaflanell P 1\'20
Kartonok, voálok az előrehaladott saiionra való tekintettel a legolcsóbb ágakon.
Kelengye osztály:
Sok ezer komplett menyasszonyi kelengyét szállítottunk már legteljesebb megelégedésre. A Schütz kelengyével telt fehérnemüszekiény minden háziasszony büszkesége.
Selyemosxtály :
Crepe de Chine, crep Mongol, crep Tiflis, crep Georgette, crep Roumain, crep Satin, selyem maroquin, crep Lavable, Foulard, Japonais, Rips, nyersselyem, Flamenga Komph és köpenyanyagok nagy választókban
Szines dessert s/alvéta drb 1 —•35 Szegett zsebkendő P —•30
Damastszalvéta 55 55 cm drb I — Rojtos törülköző
Damaszt abrosz kockás drb 5\'tSO Kékfestő Pl- és „ —490
Zöld és bordó szövetahrosz 350 Irma chiffon —•76
Kockás pohártörlő drb —•80 1 vég megnyitóvászon 10 m. 10\' -
Szőttes pirosszélti pohártörlő Schütz Macco, a cég büszkesége
Kanavászon, nagyon jó minőség 1 • jobb, mint a battlstchiffon,
Zefir, ingekre kiválóan alkalmas 1 • finom fehérneműre „ 2\'
Oxford, jó minőség I- Jó minőség inlet belső ágy-
1* oxford uri ingekre 1 -80 huzalra „ 1-
Fejkendők —•70 Egyes ágyteritők 1" szövet „ 4-80
N őiszövetek : Tweed és kashaszerü szövetek, tiszta
gyapjú P 5-
Az összes női szövetekből állandóan érkező divatujdonságok, kasha és puplinszövetek, jumperanyagok stb.
Férfiszövatek; A legolcsóbbtól a legfinomabb angol, tiszta gyapju szövetekig hatalmas választékban, rendkívül olcsó árakon.
Sxövetoszztály :
Tisztagyapju szövet téli gyermekruhának, 140 cm széles
vagy kabátnak, P 4 —
A legjobb minőségű szöveteket állandóan raktáron tartjuk. Kérjük tekintse meg minél előbb dus választékú raktárunkat, mert szövetklilönlegességekből csupán egyes ruháink vannak.
Ax össxes árainkat mindenkor a legolcsóbban sxámlt/uk, axért tudunk.
szigorúan s&abott árakon
árusítani.
Elvünk s A LEGJOBBAT A LEGOLCSÓBB ÁRON!
Feltétlen sxámitunk bixalmára bevásárlásainál, annál is inkább, meri célunk ax,
6oyy Önt állandó vevőnek megtartsuk.
1930. .leptcmbcr 7__■. ZALAI KÖZLÖNY
SCHÜTZ SÁNDOR ÉS FIA
a legjobb minőségek áruháza NAGYKANIZSA, Erzsébet-tér
Paplan és takaró ossztúly.
Vattával töltött paplanok . P 18—, 24-—, 32-—, 36"— P 45-— árban
Flanel takarók...........p 4-_ tői
Gyapjú „ .......P 12"— tői
Uti takarók, plaldek, iópokrócok stb.
Női konfekció ossziúly.
Női és leánykabátok a legolcsóbbtól a legfinomabbig, minden méretben.
Erős hölgyek részére nagy választék.
Egyes modellek állandóan raktáron, folyton érkező divatujdonságok.
A legolcsóbb kabátjaink is jó minőségűek és kitűnő szabásuak. Átmeneti kabátokban, valamint esőköpenyekben nagy\'raktár.
Bunda- és sxörmeosxíályunk a vidéken egyedülálló. .
Szőrmebundákból óriási választék az alant felsorolt különlegességekből Nutrlette, Kid, csikó, natúr és vadmacska, seal, peschanlkl orosz csikó, fóka, pézsma-has ós hát, perzsaláb, valódi perzsa, valamint az
összes szőrmeáruk hatalmas választékban. Nagybani bevásárlásainkat, valamint szabott árainkat mi sem jellemzi jobban, mint liogy 180 pengőért tudunk már szőrmebundát adni
Szőnyeg- és függönyossiályunk
minden tekintetben versenyképes a legnagyobb fővárosi szaküzletekkel. Argaman, Thebrls, Ferahan, Heri s, Buschlr, átszőtt minőségek, mint patent perzsa, Elgos, patent smyrna ebédlő és hálószoba nagyságokban. Thebrls, Anatol, Pandermann és egyéb keleti szőnyegek a legnagyobb választékban a legolcsóbb árakon.
Haas féle gyapjú Axminster ebédlőszőnyek 2X3 m. nagyságban ... I\' 114 Boucle szőnyeg 2 3 m. nagyságban . .
Kókuszfutó 68 cm. széles.....
Futószőnyeg 67 cm. széles, jó minőség
Ágyeiő, perzsa mintájú.....
Gobelin divánteritő......
Mokett bársony sezlonlakaró, perzsa mintával
Ftlggönyetamin, ajouros.....
Szerbvászon függönyanyag
VALÓDI TORONTÁLI KELIMEK RAKTÁRON.
54-P 4 80
I\' 2 — P 3-50
17-—tói 28-—ig
P 50- —
P --80-től
P - -56-tól
Függöny anyagok valódi Indanthren festéssel, garantált színtartó, napálló, moshatói Függönyök, storok, bútorszövet brokátok, plüssök és mindenféle dekorációs anyagok nagyon szép és modern mintákban. Sezlonterltő, falvédő, egyes ágyteritők, ágyterítő garnitúrák minden minőségben.
LINÓLEUMOKBAN SZÉP VÁLASZTÉKI
Jöjjön el okvetlen, győződjék meg, hogy a legnagyobb választékot, a legkiválóbb minőségeket, olcsó szabott árakat, előzékeny szakszerű kiszolgálást talál
SCHÜTZ SÁNDOR ÉS FIA
legfőbb minőségek árulásában.
1 ZALAI KÖZLÖNY
í930 szeptember Á.
A nagykanizsai iparosság és a Schfitz árnház felépítése
A nagykanizsai ipar diadala az
áruház modern megteremtése
Nagykanizsa, szeptember fi
Hatalmas uj üzlettel lett gazdagabb Nagykanizsán az Erzsébet-tér. Impozáns kirakatok, cégtáblák mulatják, hogy a mai Nagykanizsa egy olyan üzlettel lett gazdagabb, melynek hire messze tuljulotl a vármegye halárain.
Több cikkben foglalkoztunk a Schtllz áruház nagykanizsai letelepedésével. Most azonban, hogy a remek uj üzlet készen áll és a közönség valami különös oplimizmust merit abból, hogy Nagykanizsán a rossz gazdasági viszonyok ellenére is mer valaki ekkora áldozatot hozni, lehetetlenség egyszerűen napirendre térni az áráltáz megnyitása felelt anélkül, hogy azoknak a nagykanizsai iparosoknak munkája megkapja az elismerést, akik tudásuk legjobbját nyújtották, hogy t Schütz áruház külsőségeiben is fedje annak belső értékét és nagyságát.
Kik építették az áruházal? Jóleső megnyugvással lehel elmondani: a nagykanizsai ipar, mely ezúttal is nagyszerű dokumentumát adta a részmunkák mindegyikében, fejlettségének.
Maga Schlltz Frigyes, az áruház tulajdonos, mikor az Uzlelépités befejezést nyert és egy reggelen az Erzsébet-téren uj komercíáljs hangulat, szin, elevenség ömlött szél ugyanúgy, mint a közönség, az elragadtatás hangján nyilatkozott a kanizsai iparosok munkájáról:
Magam sem hitlem volna, hogy pár hét alatt ennyit tud csinálni, jobban mondva alkotni a nagykanizsai iparosság. A gyorsaság és precizitásnak legértékesebb tulajdonságai jutottak ezeknél a munkáknál érvényre. Boldog lehet egjt ilyen város, melynek ilyen fejiettVs a modern követelményekkel lépést tartó ipara van. Megfeleli munkaalkalmak mellett ennek az Iparostársadalomnak élete nyugodt, megelégedett lehet.
Akik épitették az üzletet:
Kertész Béla okleveles mérnök az épilési munkákkal, melyben a felügyeletnél munkatársa volt Horváth munkavezető régi jóhirnevéfigazolta. A vasportál Kohn "Samu lakatosmester és fia Király Ernő technológus képességeinek dicsérő|e. Boj-tor József koc8Ígyártómesler du-kolla • cimtáblákat és betűket, mc lyek koronakánt díszlenek i kirakatok lelett, diadallal hirdetve a cég nevében rejlő általános becsült márkát. Füredi Sándor, Torma asztalos-üzem, Ribner Testvérek asztalos-üzeme a fa- és asztalosmunkák szakszerű elkészítése mellett stilust és eleganciát vittek munkájukba. Reisz Béla festömester.TAfeíz János festő-mester, Meskó Testvérek festő-vállalata a festőmunkák művészi nivón mozgó feladatát oldották meg meg sikerrel. Gerő Soma kárpitosmester az áruház kárpitosmunkáiban bizonyította be tudását. Dukász Ferenc mérnök és fakere6kedő a kirakat keményla burkolatának szállításával és keményfaburkolat felszerelésével a cég megalapozott hírnevét öregbítette. Nagy probléma
volt a világítás kérdése addig, amig azt Quittner villanyszerelési vállalata meg nem oldolla ötletesen, ugy, amint azt világvárosi üzleteknél lál-juk. Hatalmas kirakalüvegek dicsérik a Melczer üvegüzlet raktárának dus választékát. Dicséreles munkát végzett el az üvegezési munkálatoknál Stern üvegkereskedő is. Ilahn lakatosmester nagyszerű biztonsági és elzáró-szerkezetekkel, valamint a vasrácsozat elkészítésével, Horváth és Szabocsányi lakatosmesterekkel együtt jelentős részt végeztek az áruház építésénél mindenki megelégedésére. A márványmunkák UWsz-berger kőfaragómeBter, a vízvezeték-szerelési munkák Freisz szerelöines-ler szaktudását dicséri. Unger-Ull-
nm Elek és Tóth, Betteiheim és Guth, Fischer és Biider cégek a különböző anyagok szallilásával járullak hozzá, hogy az üzlet a kitűzött időre bekapcsolódhatott Nagykanizsa gazdasági éleiébe.
Éjjel-nappal folyt itt a munka, melyhez a közönség asszisztált heteken ál és most, mikor az áruházról már mindenki megállapította, hogy minden tekintetben nagyméretű közgazdasági létesítmény, a felépítését végző iparosságról igaz szívvel kell elmondani ezeket az elismerő sorokat azzal a jókívánsággal, bárha minél több iiyen nagy áruház adna munkát műhelyeiknek és kenyérre váró száz és száz munkásának. (**)
Díszes betonkeritést építenek a Horthy Miklós uti deszkapalánk helyébe
Rövidesen megvalósul az Erzsébet-tér rendezése, a piac praktikusabb elhelyezése
Nagykanizsa, azoptomber ti
Régebben az idegennek két tő impressziója maradt Nagykanizsáról: a vasútról bevezető ut elhanyagolt, hosszú deszkapalánkja és a város belsejének pirostéglás, gidres-gödrös utcái. Az aszfaltozás immár nagyrészt eltüntette a város tégla-karak-terél, most pedig kimondták a halálos itélelet a régi idők másik emlékére, a vasúti utca deszkakerítésére ft.
Dr. Krátky István, Nagykanizsa agilis polgármestere ugyanis fokozott gondol fordít a város külső szépségének ápolására s az abban rejlő vonzóerő gyümölcsözletésére. A vasúti állomásról bevezető ut parkosításával kezdődött a Horthy Miklós ut csinosítása. Most a polgármester intervenciójára a hercegi uradalom a vasútig vezetó deszkapalánkot dí-
szes beton-keritéssel cseréli fel, ami mögé két sor fenyőfát Üttetnek. Az építés már a napokban meg is kezdődik. Ez az építkezés igen jelentős állomása és értékes sikere a polgármester városépítési programjának.
III említjük meg azt az idegenforgalmi szempontból jelentős ujilást, hogy a napokban a várdson átvezető főbb utak kereszlezési pontjain \'csinos és praktikus útjelzőket állítottak lel a városon átvonuló jármüvek számára.
Az aszfaltozás kiszabolt programja befejeződvén, az Erzsébet-térnek a husbódélt mögötti része is kiürül: a gép-monstrumokat már el is szállították. Most már majd megkezdődhetik az Erzsébet-tér tervezett rendezése, a piac-elhelyezés praktikusabb megoldása, ami a polgármester legközelebbi programja.
Leszarta az apósát egy somogyi gazda
Csurgó, szeptember 0 Megrázó gyilkosság történt a so-mogymegyei Csurgó nagyközségben Mehes György ottani alkos hosszabb idő óla ellenséges viszonyban él apósával, Gerencsér Györggyel, akik együtt laknak egy hajlékban. Mehes durva, rabiátus ember, folyton bántalmazza feleségét, aki a bántalmazások elöl .édesapjánál keres védelmet. Tegnap ismét egy pokoli jelenelet rögtönzött, feleségét ütötte verte, ugy, hogy az apa ismét vé-
delmére volt kénytelen kelni leányának. Mehes ezen annyira feldühödött, hogy felkapott egy hatalmas konyhakést és azt teljes erejével apósának a mellébe márlolta. A szerencsétlen öteg Allatias vője elöl az utcára vánszorgott, "de ez utánna ment és még olt is több Ízben megszurla, mig a szegény ember össze nem eseti és rövidesen meghalt.
A gyilkos vő elmen&Ult. A csendőrség üldözi.
UZLETHELYISEGUNKET
felmondtak.
A raktáron levő ttaazea áruinkat mélyen leszállított árban elárusítjuk.
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA, Főút 11.
PERTRix
^vedSÉ^Jegy^
szárazelelemek és telepek zseblámpa és anódtelepek
OI1 számára.
Teljesítményük felülmúlhatatlan I
Minden szaküzletben kaphatók.
Az Irodaimi és flfivészeti Kör iiceális programja
Nagykanizsa, szoptember 6
Nyári pihenője után elérkezik újra Nagykanizsa társas és kulturális élete. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elsőként jelenlkezik programjával, ami ezidén is késő tavaszig úgyszólván mindenheti eseménye lesz a hazafias, szép művelési és kulturális városi közéletnek.
A Iiceális és hazafias Ünnepségek programja már elkészült az alábbiakban :
Október 6 Hazafias\'tlnnepély.
Október 19. Megnyíló Iiceális előadás, tartja Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör társelnöke.
Október 26. A rádióról ad elő vitéz Hollós Lajos százados,
November 9. Szent Imre ünnepély.
November 23. Kisfaludy Károly halálának százéves évfordulója, méltatja Kemény János kegyesrendl tanár.
November 30. Emlékezés gróf Széchenyi Istvánról, tartja Surányl Gyula felsőkeresk. isk. tanár, a Kör társelnöke. .......
December 7. Zrínyi emlékünnepély, szónok dr. Szabó Zsigmond tb. vm. tiszti főorvos, a Kör társelnöke.
December 14. Dr. báró Wiassics Tibor, a Balatoni Társaság országos elnöke, a Kör disztagjának székfoglaló előadásai
December 21. Dr. Mező Ferenc olimpiai bajnok, a Kör disztagjának székfoglaló előadása.
Január Hó folyamán a Vitézi Szék decennáris ünnepsége, a Városi Színházban, belépődíjjal a 48-as szobor javára.
Surányl Oyula előadása: Történelmi korok irányító eszméi.
Veiitettképes előadások, melyek egyikéi Szieberth Imre MÁV gépgyár igazgatósági felügyelő, másikát dr. Láng Sándor kiskomáromi körorvos tartja.
Liceális előadásokat tartanak még Dr. Kerkay József és Bartha István kegyesrendi tanárok, Dr. Gárdonyi Lajos szerkesztő és Dr. Hajdú Gyula tb. vm. tiszti főügyész, a nagykanizsai hazafias egyesületek elnöke.
A közöli programot Dr. Thoiway Zsigmond elnök állította össze, aki az Irodalmi és Művészeti Kör működését odaadó rajongással, egy meleg magyar sziv minden hazafias érzésével tartja a kezében. Az ő agilitása bizonyára az idén is a tavalyihoz hasonló sikert biztosit a Kör liceális programjának.
MEGNYÍLT
ön. HEUIÍRN ALADAURÉ
vezotéae alatt
TISZTIT SZÁRAZON
FELD OLY
Budapesti Vegytisztiíó és Kelmefestőgyár
gyüjtőflókja Nagykanizsán (Csengery-ut 8. szám alatt) FEST pontosan MINTA SZERINT. Ing, gallér, fehérnemű különleges tisztítása.
1930. sieptember 7.
NAPI HÍREK
NAPIREND
liiptombtr 7, vasárnap
Római katolikus: Ksissl *L Pro\'cel.: Rofla. IiíkHU: Elut hó 14.
VÁROSI MOZOÓ. — .Nászinduló\', isi.imtl. „As egész csak komédia\' is .Jön s végrrhijtó", két burleszk. \' URÁNIA MOZÜÓ. .Haramiák a vadonban*, k s la ndoa regény. .Lángmezök hósa", dráma.
Oyörvaiartárt éjjeli szolgálat; I. bó vágáig a .Márta\' gyógyissrtái — Klrily-u. 40.
Oóittrdó njltva rsggel 6 Arától esta | óráig (Mtf6, saezds, pántek délután, feddan egész nap nóknak), Tel.: 1-13.
Autóbusz aiáp Idó esetén Hévízre mi csak reggel 8 kor Indul.
Inplimbtp 8, hétfő
Róm. katolikus: Kis B. A. Protesl :
Mária. Izraelita: Elul hó 19.
*
VÁROSI MOZOrt. .Halló Hatold", vixjáták-attrakció. .Versenyfutás a sic retemárt" vadnyugati történet.
URÁNIA MOZOÓ. „Jégbehlltött box-balnokok", Zoro-Huru vlg|áták. ,,Leány-axóktetéa", Cowboy-tOrténet.
Autóbusz (u| kocal) reggel 8-kor, kelló rzámu Jelentkező esetén délben egy kisebb kocsi Indul Hévtira.
•saptambar 9, kadd
Római katolikus: Kláv. Pét. Protest.: Ádám. Izraelita: Elul hó 16.
Autóbusz szép Idó esetén Hévízre csütörtökén Indul
H tegnap pernyé/e axdll
Irta: BARBARITS LA/OS
Kigyulladt a mult, vérvörösen ég, fekite szikrája száll i ahol leesik, könnye fakad a fűidnek. Néhány szál fakult, drága emlék bóbiskolva áll tdn még reggelig, aztán összetörnek. Megeszi őket is a fekete Itlz: a mull. Lassan minden belevész : szent és ócska életed, lázadásod és avult esktlvések dóré kórusa. És nem macád semmi. Csak a parázs, mii buta daccal féléjszaka hiába bámulsz. Álmos [ hitedből úgyse futja csillag-ugrasztó, nagy kurjantásra többet. , Emlékek hamuja száll csak s a fekete mult-meziket szépen behavazza. És ha valaki arra téved a mába szédülten, az élei száz szent igenjét énekelve, te becsUletemn kiáltod: .Hahó! HMó! A holnap utjál a tegnap pernyéje belepte
ZALAI KÖZLÖNY
dtköltöxöti a axerkesxiöséo
Sugar-uí 2. - Telefon: 421.
A Zalai Közlöny szerkesztőséire szept. 5-től uj helyiségeibe, a Sugár-ut 2. sz. (Baboch.y-féle) ház udvarába költözködött. A szerkesztőség nappali telefonszáma tehát most már 421. Éjszaka (este 9 órától) az eddigi 78. sz. te efonon kell a redakclót keresni, minthogy a kiadóhivatal, nyomda és Így az éjszakai szerkesztőség ls az eddigi helyiségekben maradt.
— Névmagyarosítás. Dr. Kauf-man Lajos, Nagykanizsa város főjegyzője családi nevét belügyminiszteri engedéllyel Hegyl-rt változtatta.
Szabadság. Dr. Tholway Zsig-mond postafőfelűgyelő, a nagykanizsai I. ppslahivatal főnöke hatheti szabadságát, melyet Budapesten tölt el, szeptember 11-én megkezdi. Hivatalában Márton Béla budapesti posts-lanácsos fogja helyettesíteni.
— Kflrorvos-választás. Dr. vitéz Vég Istvánt NemesbUkkőn egyhangúlag körorvossá választották.
— A vasár- és ünnepnapi szentmisék sorrendje a felső templomban. 8 órakor a fiupolgáristák miséje. Fél 9 órakor a gimnázislák misé|e. 9 órakor az elemisták miséje. Háromnegyed 10 órakor a katonák miséje. (Tekintettel a katonák nagy számára ezen civilek nem vehetnek részt.) 11 órakor énekes nagymise szentbeszéddel. Háromnegyed 12 órakor csendes mise, délután 3 órakor litánia. Minden hónap első péntekén reggel háromnegyed 8 órakor szentséges nagymise és délután 6 órakor litánia.
= Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos szabadságáról megérkezett és rendelését újból megkezdte.
O/ZI
nagytakarításánál
VIM
MINDENT TISZTIT
"CADAT, MOSDÓT. TÜKRÖT, CSCMPÍT.
Kanizsára jön
hatnapos szezonra az Országos Művész Színház Nagykanizsa, azeptembor fl Szentlványl Béla Országos Művész Színháza, a magyar szini kultúrának ez a lelkes, csupa kitűnő kvalitásból álló csapata, nagy sikerekben bővelkedő országos turnéja során szeptember 15-től hatnapos szezont tart Nngykanizsán, a Városi Szinház szinpadán. A társulat, amelytől két esztendeje alkalmi-szinpadon is leledheletlenül szép és teljes művészi értékű tiz estét kaptunk, az idén bizonyára a közönség teljes támogatása mellett adhatja elő a Hattyú-1, a Válóperes hölgy-ct, a IV, Henrik-ti, a Dybuk-ot, a Char-ley nénjé-l és utolsó estéjén a kabaré-műsorát.
— Látványosság a SchUtz áruház vasárnapi és héttől kiállítása.
Csmiya íogkö
•ttorsHI* n latpuobb arcot. K«llemeU«n axájuag rUaxaUaaltó Mindkél uépaégblbát alaposan cl lobot uiniétnl « pompái, fldltö Chlorodont- n>m>n•»(» ewtleg már ogyaxcri naunálalával. A fogak rövid bmnátat után gyönyörű ftla/ántoéoutaalnbaa ragyognak. Tegyen klsérMet ugy ki* tubua fogpMtUval, melynek ára 60 fWér. *gf pw tabu* ára M- Chlomdont-uájvfa fl»«genkAnl P 1.90 fa $.60, C4«k kák-iöld ailofi eaotna-goláaban é* i\'hlorodonl fclIrniUl ralödl. Mindenütt kapható. — L*o-Worke A.-O. ?)r««den, magyaroraaájd ve»árképTl*#t*l«. Molnár Berlalan ta Társa, Hudap«iL
Finom
kötött árukban
^JV^JVXJ\\flJvv^nf^
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. CSENOERY-UT 2. SZÁM. Telefon 406.
— Változás a Zeneiskola tanári
karában. A Zeneiskolában az énektanszak vezetését szepesi és nagyszombati Fllttner Rózsi operaénekesnő és okleveles énektanár vette át, kivel a Zeneiskola országos nevű énekesnőt és pedagógust nyert. — Bíró Kstalin óraadói alkalmaztatása e tanévvel megszűnt.
rmzliiziiiáiiui, iiimltiift imái fatt tmum immxmh
a itmuíi a „w8üh"
Kapható: Nagykanlzaal Építési Anyagkereskedés, " \' "írsa, Na|
Fatelep és Hoffmann Béla ás Társa,
Nagykanizsa.
Fox Folles
A filmrevü újra divatbahozta a görlö-ket. A Ilim erotikáját képviseli a görl. Senki sem kívánja, hogy lelke legyen. A fődolog, hogy szép legyen, amely ellen senkinek nincs kifogása. A görl sohasem adta fel az ártatlanság gesztusát. Ép\' az a görl raffi-nemenlja, hogy az aláhúzott meztelenség is decens. És ez a görl, a szívtelen leány, a film leghatásosabb eszköze. Ez a hangos film lehatáso-sabb eszköze is egyszersmind. Az ének, a zene, a görlök világa, a leghálásabb miliő a hangos film számára. A slágerdalok és a táncok gyakorolnak a legnagyobb vonzerőt a nézőtérre. A Fox Follles erre a két pillérre épül, négy nagyszerű sláger s a legjobb amerikai görlcsoport, a Tlllergőrlök tánca, mint illusztráció egy revüszinpad kulisszái mögött lejátszódó szerelmi történethez.
A Fox Follies kanizsai bemutatója szerdán, csütörtökön lesz a Városi Színházban. Hogy mindenki számára most már hozzáférhető legyen a hangos film: rendes helyárakkal
Hihetetlen olcsó áron elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Divatáruház KisfaludifeKrausz,Nagykanizsa
1 ZALAI KÖZLÖNY
/^Vagyont szerez Marabu keltetőgéppel
í J ha baromfitenyésztéssel foglalkozik!
V /a legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kiviteli
V^, Gravitációs központi melegvízfűtés I Automatikus
^^^ melegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. Tojá-
sok forgatása kívülről, egy pillanat alatt I
MAGYAR RADIÁTORGYÁR RT.. BUDAPEST
«S Gyár: X., ByBmrSi-ut 78—78.
Városi irodaés míntaraklár: V., Kálmán-u. 18. Tel.: 197-08
r—— | Alaoaony Arak, kwl- IHh.,iv,6Uk,KS3T
I ülllllrt lltllfal IIliaUal taltétalakll w.rtoit.1 ...m.ii.
„Milyen szép Nagy-Kanizsa 7"
Kilenc dl/a van a Zalai KOx-IUny ama/ör fényhép-pdlyd-xűldnak
A Zalai Közlöny szerkesztőségének megnyílt II. amatőr fénykép-pályázatán Nagykanizsa város a téma. Kilenc dij van. Hat a fotográfusoknak, három a képek minden nézőjének. Részletes feltételek olvashatók és a képek megtekinthetők Szabó Aniai sport és foto szaküzletének kirakataiban (Fö at 5.)
w-*
— A Polgári Egyletben ma délután 1/25 órakor KATONAZENE-hangverseny lesz. Minden este Füredi Oyurka nótás cigányprímás zenekarával hangversenyez. KltOnő borok, frissen csapolt sör, hideg és meleg konyha Számos látogatást kér Szita M. vendéglői
— Himlőoltások. Ma délután három órakor a városháza tiszti orvosi hivatalában azoknak a gyermekeknek a beollása folyik, akiknek oltása május havában elmaradt. Ugyancsak ma oltják Kiskanizsán is a gyermekeket a templomtéri iskolában hasonlóan délután .\'< órakor.
Megnyilt a
Párisién Grill
Budapest,
VI., Pautly Ede-utca 35.
Külföldi láncattrakciók.
tw
— Reggel indultak a zarándokok Bucsuszentlászlóra. A bucsu-szenllászlói zarándoklat ma^reggel 7 óra 45 perckor indult több mint ezer főnyi résztvevővel, elózö szént-misehallgatás vitán. A zarándokok vonala 25 kocsiból áll, a szerelvény mozdonyát szépen feldíszítették ez alkalomból Az állomásfőnök nagy előzékenységgel mindent elkövetett, hogy a rendezőség munkáját meg-, könnyítse. A zarándokok este 7 óra 45 perckor érkeznek vissza.
Faragó festőművész festő-Iskolája. Faragó Márton nagykanizsai festi művész 3 hónapos festőiskolája ^ héten megnyílik. Még jelentkezni lehet Bajza-utca 6. szám alalt. Tandíj havonta 12 pengő.
— A Kathollkus Legényegylet mai szüreti mulatsága. Nagy napja van ma a nagykanizsai Kalholikus Legényegyletnek. Székházában este 8 órakor nagyszabású szüreti mulatságot tart, a Iradicionális kedélyességgel és rendkívül gazdag, mulatságos műsorral. A rendezőség az idén is nagy gondol fordított arra, hogy olyat nyujlson a résztvevő közönségnek, amely minden tekintetben kielégíti. A hegybíró nem lesz szigorú a hegyközság népéhez csak a szőló:olvajokat üldözi kíméletlenül és nagy ügyesség log kelleni ahhoz, hogy a biró igazságszolgá tatását kikerülje. Emellett olyan a program, hogy minden résztvevő egy felejthetetlen kedves estét szerez magának.
— A kanizsai iparostanonciskola venlsancteja. A nagykanizsai iparostanonciskola ma, vasárnap délelőtt 9 órakor tartja évadnyitását, ünnepi szentmisével és Veni Sinc-teval a plébániatemplomban.
— Minden asszonynak az otthona a legnagyobb büszkesége. Hogyan lehet az otthont puhává, meleggé, vonzóvá, széppé, célszerűvé varázsolni, erre tanil meg a nagyszerűen szerkesztett és pazar kiállítású TllndériiJ/ak Magyar Kézimunka Ujsóg, melynek most meglelent u| száma minden könyvkereskedésben kapható.
— Tízezer pengővel kihúzták a sorajegyét. Dr Honé Zoltán csurgói ügyvéd sorsjegyét 10-000 pengős nyereménnyé kihúzták.
= Házasság. Kohn Bözsike és Zsebők Antal Nagykanizsáról, Budapesten házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
= Esküvő. Holzer Elly és Kasztl Árpád f. hó 8-án, hétfőn d. u. 4 órakor az izr. kistemplomban tartják esküvőjüket. (Minden külön értesítés helyett.)
— Menetrendi hlr. Folyó évi szeptember 15-től kezdődőleg a Nagykanizsáról Triesztbe 23 óra 04 perckor induló 204/a számú gyorsvonat elmarad és helyelte s 23 óra 43 perckor induló 204. sz. gyorsvonat fog naponta közlekedni. — Továbbá f. évi szeptember 16-tól a Triesztből Nagykanizsára 5 óra 17 perckor érkező 201/a sz. gyorsvonat elmarad és helyette naponta a 201. sz. gyorsvonat fog közlekedni, amely Nagykanizsára 5 óra 39 perckor ér-keíik. Az állomásfőnök.
— Tehenével és pénzével eltűnt egy gazda. Lengyel József gígei jómódú gazda meglátogatta kaposfőn sógorát, Béres Istvánt. Egy éjszakát töltött ott, majd a vele vitt tehénnel és borjúval, a zsebében nagyobb összegű pénzzel elindult a vásárba azzal, hogy utánna újra találkozik sógorával. Azóta elmúlt 4 nap és a mindig józan, takarékos I.tngyel sem otthon, sem sógoránál nem jelentkezelt. Azt hiszik, rablótámadás történt. A nyomozás teljes aparátussal folyik.
_ í930 szeptember Á.
KI akarták rabolni
a* crdöcaoXonyal vamuti /cgypénMtdrt
Marcali, nzoptomber a
Csákány János, «z erdőcsokonyaí vasúti megálló menetjegykiadója tegnap elment hazulról, mig távol voll, ismeretlen egyén feszítő vassal felfeszítette a lakás ajtaját, behatolt az épületbe, a menetjegyek elhelyezésére szolgáló szekrénynek esett, letörte > szekrény záró berendezését és a benne levő pénzt magához véve, elmeneküli.
Mikor az őr visszajött, megdob, benve látta, hogy ml történi távolléte alatt. Nyomban jelentést tett u esetről a csendőrségnek.
= Tekintse meg vasárnap éi hétfőn délután a Schütz áruház kirakatalt.
•= Berthe Orandadame francia származású nyelvtanárnő a francia nyelvoktatást u|ból megkezdi. Mérsékelt árak I Fö-ut 9. I. em.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdítő ásványvizének főlerakalát átvettem.
KitUnö borviz, Udit, gyógyitl
Szíves pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel «n
WEISZ IGNÁC
>zikvlzgyáro8 és lörraktáxa
Nagykanizsa, Horthy Utlót-nt 25.
Telefon IOL Telefon
— Utazási kedvezmény. A Duna-Száva—Adria Vasuttáraaaág az Olasz-Magyar Kereakedelml Kamara réazére, Bariban 1930. azeptomber 0-21. közölt tartandó Levantal Nemzetközt Áru-mlntaváaár alkalmával valamennyi állomásáról Murakereaztur országhatárig ós vissza való utazásra I.. II., III. kocsiosztályra 33 százalékos menetdllked-vezmónyt engedólyezett. A kiállítok rí\' szére az. odautazta VIII. 15-tól IX. 21-l(í. n vtneziiutazAs IX. tt-40-lg. a látogatók rénzére az odautazás IX. 4 -21-lg. ft vliw7.auta7,AH IX. 0-28-lg teheti meg. A kedvezmény a kiadott „Igazolánl jegy" alapján vehető Igénybe. Az dllo-
-mils/Anök.
= Szolid és előzékeny kiszolgálásáról Ismert 70 év óta fennálló Singer divatdruhdzban mindig otthonosan érzi magát.
— Községi képviselőtestületválasztás Fltyeházán. Filyeházán most tartották meg a képviselőtestület tagjainak választását. Választottak 5 rendes és 3 póttagot.
Szeptember hó l-töl szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban Arusitom.
Keménygallér ezelőtt I P, most 7U fillér Férll Ingek ,3 pengőtől. Kötöttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFMAHN KÁROLY.
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat
K„ Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg. ""
őrein Jenő Nagykanizsa, Központ szálloda épület (a KHao nlíhW)
1930. szeptember 1.
Byengélkedéa Idején, különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „FeretlC JÓEsef" keserű-vú fájdalommentes székülülést és kielégítő emésztést hoz léire. Uires rtflorvosok a legnagyobb elismerés hangján Írnak a valódi Ferenc József vízről, mert ez a kritikus korban is hosszabb Időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. A Fereno József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kaphaló.
— Szent Imre jubileumi ünnepségek Celldömölkön. Celldömölk nagyközség (Kis Márta-Cell) közönsége Szent Imre herceg IKXI éves jubileumi esztendeiében, a kegytemplom 150 éves jubileuma alkalmával Bzeptember 14-én jubiláris Szent Imro-üimopaé|rct rendez. Program .\' Délelőtt 9 órakor főpapi mise az npAUágl templomban, ahol grót Mikes .lános megyéspüspök mondja ti szentmisét és Huszár Mihály Bárvérl npát-
flébAnoa mondja n flzentbcszédet. -Igyancsak délelőtt v őrskor főpapi mise a Szentháromság téren, ahol a szentmisét Jándl Bernardln dömtilkl Hpát mondja, a szentbeszédet pedig dr. Boros Alán gyűrszentlvAnl szontlionedek-rendl plébános fogja mondani. A mlso végeztével ünnepélyei Szont lmro körmenti lesz. Délután 3 órakor litánia az. apátaíg! tomplomban, moly után a Szent Háromság-téren népgyűlés, melynek szónokai lesznek : Huszár Károly ny. miniszterelnök, Czettter Jenő egy. ny, r. tanár, a képviselőház elnöke, dr. Szentgyörgyl Elemér az Kmerlcan&archi-advocátusa. Az érkező csoportok kedvezményéé elszállásolásáról és élelmezéséről a rendezőblzottság gondoskodik, hajaz érkezők számáról szeptember ltMg a rendező bizottság (Celldömölk, városháza) tudomást szerez.
Központi Bank és PMíÉlet
KÁLMÁN LEÓ
Nagykanizsa, Király-utca 34.
KAIcsBnt ad ingatlanokra, első helyű bekebelezéssel, továbbá értékpapírokra, olosó kamat mellett.
Megtakarított pánzeket
biztosan és kedvező kamattal gyümölcsöztet.
LagJobbaVi vásárol idegen pénzeket, ezüstkoronákal, aranyakat, valamint nagykanizsai pénzintézetek részvényeit.
— Mlltényl OyOrgylke, a bécsi tudományegyetemen vizsgázott okleveles nyelvmesternő németet és franciát tanil. Nyelvoktatáson és társalgási nyelven kivül kereskedelmi levelezést, stilisztikát, irodalmat és irodalomtörténetet tanítok, ugy csoportos, mint magán órákon. Lakásomon: Horthy Miklós-ut 39. minden felvilágosítást kötelezettség nélkül megadok.
Májba Jóktól (a sárgaságtól azabadul, ha a hazai
Mohai Ágnes
forrásvizet használja.
(Dr. ühiss, főorvos.)
V,,í,Upvi,,.AivAnyvli Kcím-laájinl r. I. Budapest. VI, ■ t KM^-ilu II.
ZALAI KÖZLÖNY
nagykanizsai Iciakata és körzetképvlselete: Nuuyknntiaa, Horthy Mlklóa-ut 2.
Körzetképviselő : Üzleti telefon : 393. \' Cégtulajdonos :
I Klafaludl Aladár Lakás teleion : 542. Mréx Jan
Állandóan raktáron tartjuk az összes hercegi termékeket
, Szivcs pártfogást kér mély tiszteletlel
Herceg Esterházy llusárugyár nagykanizsai ju körzetképviselete: lerakata:
</YKIsfaluai /Hadár Mráx Jenői
Vidéki megrendeléseket a legpontosabban eszközöljük
TUx pusxíitoita el
a (janidat tárvdnyUórQáxat
llares, szeptember 6 Minap este 7-8 óra tájban Oamás községben kigyullad! Fehér József pajtája, melyről a tüz állerjedi nemcsak Eehér lakóházára, hanem a szomszéd özv. Sovák Jó-zstfné pajtájára is. Fehér Józsefnek elégtek az összes épületei és takarmánya, özv. Sováknénak pedig a lakóháza é6 a vele egy \'födél alalli községi járványkórház, Lubics Lázár portáját a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett csak megmenteni, meri a hajnali órákban keletkezett széllel ls kelleti küzdeni a lakosságnak, nehogy az egész utca elégjen. A kár egy része biztosítás utján megtérül.
Képkerefexö
MCoxma
Fiút 13.
— Használt elemista tankönyveket küldött be a szerkesztőségbe Klapper László, a Belgiumban élő magyar bányász-családok gyermekei számára.
= Tánciskola. Blagusz Elek szeptember 15-én kezdi meg a szezonnyitó uj lánctanfolyamát. Diákok részére a gimnázium tornatermében, gyermekek és felnőttek részére pedig a Polgári Egylet emeleli nagytermében Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopslein butoráru!" ■ újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király utca 5.
= Uj éB rendkívül jelentős Mercedes Benz győzelem. A Stuttgart 260-a8 typusu Mercedes Bcnz gépkocsi egy ujabb óriási sikert biztosított a Mercedes Benz márkának. A lengyel 18 órás cslllag-lurában, mely Kattowitzba Irányult, a legerősebb nemzetközi konkurrencía melleit diadalhoz segitelte von Jun-genfeldt bárót, aki a 260-as gépével az összes első dijakat megszerezte, miközben 1821 km-l, a leghosszabb utvonalat abszolválta és 72 km-el a leg|obb átlagot érte el. •
Rádió legolcmóbban
Sxabó György na<uó-
laboratortumában Fótit 3., udvar
=» Mint köztudomásu, a Szent István cikóriagyár illeni megbízottja az egyes háztartások látogatása alkalmával azzal kedveskedik a gyár megbízásából a Szent István cikóriát fogyasztó háziasszonyoknak, hogy csinos gyöngysorokkal látja el őket. A megbízott a rendelkezésére bocsájtolt gyöngysorokkal ugy szlmol cl a gyár-ial, hogy a háziasszonyoktól a megüresedett dobozok fedőlapjait beszedi. Az utóbbi időben, mint halljuk, háziasszonyaink bosszantására egyes ismeretien, idegen városbeli emberek, akik ugyancsak végiglátogatják a háztartásokat, azzal a kifogással szedik össze a tetőket, hogy ók is a Szent István gyár meghízottjai. Fel kell tehát világosítanunk városunk hölgy-közönségét, hogy a Szent István cikóriakávé dobozletőit csak annak az embernek adják ki, aki a látogatások alkalmával a Szent István cikória fogyasztását ajánja. A Szent István cikóriakávé dobozletők ellenében a kívánt gyöngys rt Schlésinger Zoltán Corvin-bazár, Erzsébet-tér 22. is díjmentesen kiadja.
Őszi újdonságok:
kosztüm-, kabát- és ruhakelmék, eredeti angol, francia női és férfiszövet különlegességek, selymek, marocalnok, bársonyok
az őszi divat pompázó uj színeiben,
gazdag választékban már raktárra érkeztek. Közismerten előzékeny szolid kiszolgálás, vételkényszer nélkül.
BINÉT ÉS BARNA
különleges divalkelmék áruháza
Budapest, V., Deák Ferenc-utca 18.
Vidékre mintákat készséggel küldünk, postai megbízásokat pontosan eszközlünk.
Szeptember 7., vasárnap
Nászinduló
Színmű 8 felvonásban. ír la, rendezte, játszó: EricQ von Strofalm.
Az egész csak komédia
Burleszk.
Jön a végrehajtó
Burleszk.
Szeptember 8., hétfő
fílarold Cloyd meaiertllmfe :
Halló Harold
Vlg/dték-attrakcló S\'/elv.
Versenyfutás a szerelemért
Vadnyugati történet 7 /elv.
URANIA
Szeptember 7., vasárnap
Haramiák a vadonban
Kalandos regény 10 fetv.
Lángmezők hőse
Dráma 8 /elv. Főszereplő: Zleaste í.oun
Szeptember 8., HétfS
JégheOUtött boxhafnohoK
Zoro Huru
vígjáték 8 /elv.
Leányszöktetés
Cowboy-tőrténet 7 /elv. Főszereplők zrr.a Tfiompson és Sllver Klng. a csodáló.
F FOX L L I I S
Vároii Színház
Szerda—osQtflrtSk
Táncos revü, énekel, beszél, zenél. Rendes öelyaraH.
10
1930. szeptember 7.
= A „Tudor" Akkumulátorgyár Rt uj üzemágal. A .Tudor" Akkumulátorgyár Rt. budapesti gyártelepén berendezkedett szárazelemek gyártására, főleg rádióanódtelepek és zseblámpák részére, ugy, hogy a jövőben akkumulátorokon ki**"l ily szárazelemeket is fog forgSiómba hozni. E célra a németországi lörzs-gyárérdekközösségliez tartozó Perlix chem. Industrie szabadalmazott gyártmányát fogja előállítani, mely gyártmány Németországban leginkább van elterjedve é» amelynek előnyei más gyárlmányokkal szemben a hosszabb raktározhatóság, nyugalmi állapotban nagyobb magáhoztérő (regeneráló) képesség, ennélfogva nagyobb teljesítmény. A Pertrix gyártmánynak ezen tulajdonságai főleg annak a következménye, hogy a horganyelektródot maró szalmiák helyett más eleklroiytot használ fel. Ez az eljárás a gyakorlatban oly kitűnően bevált, hogy Németországban, Angliában, Dél-Amerikában és a Keleten a többi gyártmányt túlszárnyalta.
HMMSVU
■Hl 1# VIMf a háztartásban
FLY-TüA megöl
Ugr«4. winyofot. molyt. polo»klt. iráWx>í«r«t ilb
Hatása garantált I
Üvikodjík minden uiiiuátlól I
SPORTÉLET
A kettő* ünnep sportja
Az NTE Itthon Játszik bijnoklt
Nagykanizsa, szeptember 6
Vasárnap bajnoki mérkőzési rendez az NTE. Az ujonan alakult pécsi csapatot, a Pécsbányatelepi Atlétikai Clubot látja vendégül.
A pécsiek játékereje ismeretlen, tekintve azonban, hogy itthon, saját közönsége előtt játszik «z NTE, meg hogy csapatában szerepelni fog már a profiktól visszaigazolt Farkas és Klein is, bizlos kanizsai gyöielem remélhető.
Meccs fél 4 órakor kezdődik a Zrínyi pályán, bíró Spltzer, Nagykanizsa.
A hétfői ünnepen a Levente ifjúsági szövetség válogatottjával mérkőzik barátságos meccs keretében az NTE. Az ifjúsági válogatott nagyszerű eredményeket ért el az utóbbi időben, ezért a találkozás nagy érdeklődésre tarthat számot és igen jó sportot igér. A szövetség vezetősége a hétföl napra az ifjúsági csapatoknak játéktilalmat rendelt el, csupán válogatottjuk mérkőzhet.
A helyárakat erre a meccsre 10, 20 és 50 fillérben állapították meg, a kezdetet pedig a Zrinyi pályára 4 órára tűzték ki.
VáaarollunKUlOom. ao küld lUk. páwltnjiet MegeiW.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
zizzel, mely a legsavanyukk bort Is kellemes ItalU varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
l\'Ul É ífftffia,
„ K^-ufca 21.
a*rtj. t ny.ru iimu,
Clnuolom I i> AMI-TOK kiprfibilUáioi aírj pangt, Mly«z itt)- **«•-*\'J§W * pina Mksiaoe »U.néh«n wnj prób*a>«(«t b.rm.alr. asálltt u
Itfaal V..érk4f Tlaelat: MvinlniléiTána, Bodepesl. V k»r N» or utcain ■>.
Autó éa motorkerékpár
pneumatik
legelső gyártmányúik, Irlssek, gaian-elával, autó (elszerelések dul vál.tzték-»zm ben, nagy árengedménnyel tagotoaóbban bauereihettk
NAGY JÓZSEF
antópnaumatlk (i ilkttréu »xa*txl«téb«n Budapest, VI., Andrá««y-*t 14.
T«|«fotuiim: Interurbán Z2I-87., 2tt-«3.
TŐZSDE
Zaríchl xártat
Pária lO-23\'.t, London 75-05\' a, Niwyork 31505, BrtlMel 7190, Mll.no 76-97, Madrid 54 35, Amrteidam 207 38 Beiüii 122 80. Wien 72 771/1, Soft. W3, Práai. IS-28\'A Varsó 57 75, Badaoett 90-25 íelgrád 9 12\':., láukareat 3 (17\'/I
TertaéiyMuáe
Búza tszt. 50 fiII., dl. 50 flll. és a rozs 20 flll. emelkedett.
Buu Uuav. 77-ea 16 30—1670, 79-aa 16 35—lö S5, 79-tl 1650-1710, 80-u
16 60—17 dunánt 77-e. 15 90-16 10, 78-u 1605-16-25. 79-e. 16 20-16 40. SO-u 16 30-16 40, Rou 980—1095, lak árpa 12 75—13-25, sörárp. 10*50-
17 50. ub 14-50-15 00, ten»rt tttt. 15 10— 15 30, dazutatoll 15 10—15 30, repce 27 25— 27-75, korpi 8 00 8 20
VALUTÁK Angol 1. 27-73-27*8* Belgi ti. 79*45-79 86 Cseh k. 16-84-16 96 Dán k. 152-45-153 05 Dinár 1004-10-12 Dollár 568 00-570-00 Pr.od. 1,22-30 22 60 Hoü. 229-20 230-20 Lengyel 63 70-04 10 Leu 3-37-3-41
Lcva 4 12-418 Líra 29 70-30-00 Márk. 13670-13630 Norvég 152-40-153 00
Pesetn —\'---•_
SchUL 80-25 80 65 Svájci 1. 110-50 III 00 Svéd k. 152*90 153 50
DEVIZÁK
AaiL 229-40-230 10 Belgrád 10-09-10-12 Berlin 185*83-136 23 Brüsszel 79-52-79-77 Bukazeit 8-39-3-41 Kopenh.152 60 IA3"00 London 27*70-27-78 Midiid 59*15-61*15 Mllliio 29-83-29 93 Newjor 569 70-7130 Otxlo 152*55-152 99 Pirii 22-38-22*45 Práíl 16*90-16*95 Ssóna 4-11-4-15 Stocsh. 153-10-153-50 Varsó 63*90-64*10 Wien 8047-80-72 Zürldl 110*63-11096
APRÓHIRDETÉSEI
McttMkdfJtt lOaaááf • további nő diái I WL
VmAT- a
kertÚJ <<ó dlj._ ■ «H. Sorfin á.
M uólf M HIMr,
i di(« r— -
_____ t« hüm ao t
mé> dl). • Ml. Cinuaó ■ mlmáu >aat»
IS Mlér, nfcxtaa I
rtbb bett bük. Áll
:tflbót átló hó két inSoik uir» lást keretiének 50W.
HtrifatAaak a tat) pang* flaaaagan alul » falaalagaa klayvalá., axAmtá.Aa alkai-DIAaa .ógatt a I « r a I I ■ a I . ■ 4 t k
Eladó Csengery-utca 18. al.lt 724 □ 01 lelek. 3859
Jék.rb.n levő kerekei kul leltei telsre reléit veizek. Bohm. Batthyány -u 10. 4702
KApkarataxAa leszállított ár.kon — Stern Üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Teltion-azám 196. 4543
Olcsóbb lett a hus!
1 kg. la borjúhús 160 és 2 pengő.
KLUGER REZSŐNÉL
Magyar-utca 3. Hajó vendéglővel szemben.
Halász János vizsgázott tyaakaxaaai-• AgA hivásta házhoz megy. Zilnyl Mlklós-utc. 1. si. 54:10
Leglobh csukott bérautók legolcaóbban négy és hatszemélyese\'* Kaulmann Manónál rendelhetők. Teleion 167, eale 571.
SwSnyagak, bútorszövetek rendkívül oldó árbao KUf.ludi és Krauunál. 4536
Hat bAraanyaapkók 8— pengő, nat fttzkalapak 7*— pengő. Bróny.l L, Nagykanltu, Horthy Miklós ul 6. — Uil-leinyok kalapkészltéiben okutáil nyernek 4695
Klaijl: IML\'ila! »!ymnái i; Ltnkltdi Tállá!\'.t. Hítirkanij;-a. Pddöi ki utó: Zalul Károly.
l Maaikaaáaaa 7*.
Szepesi imre
Zrínyi Mlklóa-ialoa 21.
csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület és mfl-M<| bádogos. — Telefon 2-95.

Székely Vilmos buiorielepe
NagyKanlxsa,
Kcuclncxy-n/ca 4. u.
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési feltételek.
Saját kárpitos és diszitft műhely.
Siemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
zsoldos gyula
szikképzett litizerélznél kaphatók
Fő ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, éa IátszerUzlet. Szakszerű Javítások.
Nem kell fizetnie
— tekintettel az Iskolai belnlásokn, — előbb, mint november elsején, ha S havi réazlclüaetéare most vásárolja meg bármily ruházati sztlkaégtetett a Trlbon riahA-xatl p. l.-aaAI. Az elképzelhető összes ruhaanyagok, kelmék, szövetek, váaznak, selymek, kéaz őlKSnyök, k.bátok slb. nagy választékban kaphatók. Minták megtekint .*. helók él megrendeléseket telveiz
PRAMGER JÓZSEF, SugAr-aat 14.
Láizló herceg-utca 9. számú ház aürgő-len, minden elfogadható árért mlméó, azonnal elloglalhato. 4691
Nagykanizsán, Pó-ut 13. az. .lati kél utcára nyitó, Baganrla^ar palata,
akár egészben, akár pedig Pó-utc. 13. u. ., és . Kőlrsev-ulc. 12. az a. réaz kulttn-kQlön szabadkeaből eladó. Ugyanott egy üilethelylaég azonnal kiadó. Pefvilágoaltáat Dr. Hoch Oszkár Ügyvéd ad. 4414
ránakAlcaBnt bekebelezésre minden őssi^ben a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyóslltat Aozál InnAo pénz-knl caón kőzve ütő lrodi|. N.gykanliaa, Horlby Mlklóa-ut 2 szám. 3876
FArfl és nöl ruha ét k.bit irővelek hihetetlen olcaó árualtáaa KIsfaludI éa Kiau.znil 4537
Fataxait taj állandóan kiphaló -
Tejköt pontnál. 3727
Ha Jó bort akar utcaóa Inni, ugy vlteaacn t.oo kAatolArn t liter
aranyhegyi Mkarér Töröibort
00 fillérért. Blitoa. hogy illindáin ait log Inni
sAfrán József
Telefon 336. fa*jcrkcf«ak(4éM (,■ r . 74.
* llltil IcItlonrtndtlZira hiihoi kOIOM
PAaast földbirtokra él házakra korlátlan összegben, mélUnyos kamat melleit lolyó-.Itt.t SaHtar Lajsa lrodá|a, Erzlébet-tér 15 ttim, az Igaiaágtlgyt pilóta átellenében. 3866
Barokháx, mely áll 3 és 2 szobás laká. jkból, szabidkétból eladó Józaef ló-herceg-ui 22. 4626
Ulalaa, nlcaó htetkositf kapható kihordásra is ötv. Ujlaky Bélánénál, Ba|zi utca 3 4644
Egy kétizobá. lakAa kiadó Vörösmarty u. 65.
október t-ére 4642
■AtaxobAa lakáa azonnal kiadó Királ
utca 36.
Irály-4663
Margit fUrdfi
a* 2t Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-IÓI, este 7 ig ™
Márvány kádfürdő Ül^l P 1 50 10 jegy vételnél......P I —
Igénybevehetlk egyeatlletek, vállalatok is.
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás ........P — 30
Féllirltk. íznurttriík nuiitrt kazttéiMl.
ü*lata*apMÖ« fatwaaz a Duna Biztosító Nagykanixtil h\'ÓUgynökiége Horthy Mlkl\'s-ut 15. 4651
Kétszobás udvtrl takóa az öttzei mel-lékhelylaégekkel november l-re kiidó — Sugárul 58. 4665
Ciengery-ut 6. alatt egy nagyobb Ullel-helylaég, raktárnak la alkalmas, pincével jutányosán kiadó. Ugyanott egy kisebb Üzlethelyiség la. Crdeklódnl ai emeleten. Telelőn 17. 4681
Plantnót bérbe keresek. — -Holtmann Edlth, Ctánji László-utca 8. 47C3
Csinosan bistoroxott szoba kiadó -Zrínyi Miklói-ulca 40. 4696
Egy teljesen Jó állapotban levő uj l\'ord máalél tonnás taharautó 1600 P-éit eladó. Czlgány Józset gépész, Bucsuazenl litzló -467
1930. szeplcmher 7.
Valódi rumburgl »4s>on maradé-dékok meglepő olcsó áron kaphatók — Klafaludl és Kriuaznál. 4741
Mindenest, kl önállfan Imi fAznl, kéttagú családhoz keiealellk Hunyadi-ulca 20.
Klsráosán, Sánd r ma|orban egy ház Istállóval ál h.\'izátarl.izA mellékhetylségek-kel, 2 hold Isiddel eladó. - 1-rdeklódnl lehet Laczó litvánnal, Sinzegen. --1697
Eladó egy kis viBkályha, egy ebédlő diván, kerekeikül lelizerelés Ciányt Lásiló-ulcá II. "ám alatt. -4715
Egyazobáa udvari lakáa az összes mellékhelységekkel aionnal kiadó Migyar ulca 6. 4716
Utcai egyszobás, konyhás lakás október l-re kiadó Só-utca II 4717
Kiadó Petőit.utca 8. számú hízban 2 axobáa udvari lakát mellékhelységgel november l-ére. -4718
Aaannalra, esetleg nov. l-re kiadó egv kétnzobái utcai lakás mellékhelyiségekkel Hunyadi-utca 20. 4719
Kótsasbáe udvari lakáa előszobával azonnal kiadó Horthy Miklós ut 47. 4720
Nagy emeletes raktár szép Irodahelyiséggel november eliejére bérbeadó. Eset-leg részben. Rothschild, Magyar-utca 4728
Kalap-avalonba kifutó leány (elvétetik. — Holfmann Anny, Csinyl László-
ulca » 4729
Arany Jánoi-u II. számú ház sladó. Ugyanolt egy kétszobáa udvari lakás klidó. 4731
FAzáshsz értő mindenes be|árólelnyt krreiek azonnalra Csengery-ul 4b -47j2
Komplett egyszobás lakta azonnal kiadó bútorral együtt Teleki.ut 13 4733
Kátaaebás utcai éa kétazobáa, fUrdő-azobás udvari lakás november l-re kiadók a belvárosban Lénárl hóiieieskerién. 4548
BOROSHORD ÓK.
Jókarban levő használt ásxok ás transporthordók minden nagyiig ban í■ mennyiségben Jutányoa áron «»\' kaphatók a
tauittbi ItrtnsMii taritjtíratiiiil
Budapest, VIII, Kenyérmező utca 6. T.lifon 1 Jói.er «s ll JOií.f Tovlbbi Egarban 1. OyOnayftsön .c.í _plix ^n .1.1 n«l_
Egyese
■éggel kiadó Uyárulca 3.
udvari lakáa mettékhelyl--4734
HsabaosaxadSk felvétetnek. — Siegó Mót Nafykerriiaa, EOtvOi-tér 2. 4744
Egy I szobás lakáa ősizea mellék, helyiségekkel azonnal kiadó Zrínyi Miklóa utca 40, polg lak. mellett. 4744
1 eoMl tokás t> Osizea mellékhelyiségekkel együtt október vagy november l-re kiadó Clm : Eraaébel-lér 16., linzer-llzlet. 4/46
Amerikai fehér Leghorn négy hónapos lérctt eladók Só-ulra 12 4747
E^y calnoaan kwtoraxatt azoba azonnal kiadó Csengeryul I., II. em, 4. 4736
Jó forgalmú egyedülálló Üzlet egy kózaégbcn család! ok mlalt áladó, vagy eladó. Bővebbel Kelemen Keiaó, Deák-tér 9 4737
Literea és lélliler. Tetrtach Drogéria.
-4739
■adarn 4 azobáa lakáa azonnal kiadó a belvárosban. Clm a kiadóban. -1740
Kiadó Király-utca 49. azámu házban nagy azoba, konyhái lakái őaizei mellék helyliégckkel azonnalra. Bővebbet Zweig Imrénél, Erzaébet-tér 1 473u
Cslnesan bútorozott két szoba, előszobával a Főúton kiadó. Clm a kiadóban. 4751
Haaznált butod, ágytollat veaz és elsd özv. Kukeczné. — Ugyanolt egy szép paliszander ebédlő eladó i 4753
Egyazobáa utcai lakás azonnal kiadó Sugár.ul 41. 4754
Felvesxek lói főző mindenest szép-tember 15-re. Clm a kiadóban. 47Í5
Egy azoba, konyha műhellyel, egy bnto-rozoll különbé Jármi udvari szoba és egy szép Ozlcthelyuég kiadó Horthy Mlklói-ul 15. az. -4756
Zalai kÖzlÓnv
11
Iskolai kézimunkák
féláru kiárusítása
szeptember hónapban,
melynek folyamán 500 drb gobelin, ketini, perzsa, smvrna, szál- és kereszlOlléses kézimunka kerül félárban cladás.a
özv. Dr. Orosz Mlklósné
kézimunka Üzletében Horthy Mlklós-ut 2. a.ám. Siessen, mig 11 késeiét tart I
Ritmikus tornatanitást
szeptember 15-én a Kaszinó alsó termében megkezdem. Külön kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végeit kérném
kelló időben jelentkezni Csányl László-utca 8. sz. alatt.
Hoffmann Edlth.
Keresünk
a nagykanizsai piacon cipész-mestereknél jól bevezetett helyben lakó
agilis üzletszerzőt.
Ajánlatokat referenciákkal „lákoi" jeligére Blockner J. hirdető irodá-jábi Budapest, IV., Városhiz-u. 10. ,n< kérünk.
Varga Nándor
modernül felszerelt salá< műhelyében
mos, fest, tisztit ós plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., tavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban M?s tisztillatnak.
OyUjtötclep : Kazlnczy-u. 8.
Gyártelep . Huuyadl-u. 19
BORSAITOK,
izfilűzuzúk és törkölylépok.
Kéziltajlásra: könyökszerke-z.elü Kossuth, Hegyalja, kettős kosaru, viznyomásu
sajlók. . lirőhaj\'ásra : lolylonmUködó Arclilmedes
Szilágyi és Diskant gépgyár,
Miskolc.
Fényképezőgép lljíta
Friss lllmek, lemezek, papírok
Lemez és packlllmes gépek 30 pengőtói
kedvező részletfizetésre!
Amatenr-mnnkák szakszerű készítését elvá lalom.
Rolllllmes gépek 18 P-től
CsaUÁ AmUI fényképészeti szaküzlet )XOUO Hílldl Fő-ut 5. szám alatt.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az <™
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozfcy-utoa B.
Nyugáli pályaudvar mellell. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóviz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen viilamosösszeköttetéi 2-es és 46-os kocsikkal.
Ma este 8 órai kezdettel tánccal egybekötött
szüreti mulatságot
tartok a Bárány vendéglőben. Belépődíj 20 fillér. Szíves pártfogási kér ,.„ Óhldy István
Értesítés
Értesíteni a nagyérdemű
közönséget, Inigy <>
Petöfi-utca 58. szánt alatt
cipészmühelyt
nyitottam.
A n. é. közönség pártfogását kérem
kiváló tisztelettel
Pahócsa József
„K uri és női cipész
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16715/19% ■
Árverési hirdetmény.
Folyó évi november hó 4-től kezdődő időre a város tulajdonát képező Rákóczy-u. 63. sz. házat a hozzátartozó kb. 5(X) n. öl területű kerttel f. évi szeptember hó 10-én ö. e. 10 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó árverésen bérbeadom.
A házban 2 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakás van.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. szept. 4. 4,so Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
19177/1930.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi szeptember 23 és 25-én reggel 7 árától a szürkület beálltáig a Tölgyesben harcszerű éleslövészetet tartanak. Ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1930. szeptember hó 5-én.
,m Polgármester.
HIRDESSE
■ „Zalai K8xlSny"-bcn.
14
ZALAI KÖZLÖNY
Vendéglő átvétel.
Értesítem a nagyérdemű közönségei, hi gy a
„KISPIPA" vendéglőt
átvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem.
Jó és finom fajborok, úgyszintén elsőrendű étetek mindenkor kaphatók.
Abonnenseket ellogadok. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri
tisztelettel
Vincze Ferenc
vendéglős.
t
pasztörizált, a kivánt időben házhoz szállítva rendszeresen
kapható
literenkint 26 fillérért
Tejszövetkezeti Központnál.
Telefon
3-49.
Telefon
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépipaiváltalatával Zalaegerszeg. Telelőn: 43.
Készít:
vlzvdatléh éa .alvaltyub.r.n-daié.eUt, traktorok, autók éa gépek |a.lté.*t,
__2XJS
19211. I>k 9j38. sz.
1930. vghl. 360. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Ilarlha lalvan (ügyvéd állal képviseli Korányi és f-rohllch krrelniére és Javára 72Í [>engó 87 hl kóvelelés éa |árulékal ereiéig a nagykanizsai kir. Járásbíróság 1417 929. sz. végzésével elrendelt kielégítési végreha|tás lolylán végrehajtást azen-vedólól lefoglalt 2^60 t» becséilékO Ingó Ságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság tenli számú végzésével az árveré > elrei ■ dettetvén, annak az l\'Kltt. évi XL1. t.-c. 20 Va alapján leniirt. valamit,I zálogjogot szerzett más logial\'al\'. javáta Is n végre tia[lásl szenvedó lak-.an, Nagykanizsán, líftlvös-tér 15. szim il s lizetelt ósszeg levonásával Irendó megtartására balártdóül 1930. évi azepti-iuh.T hó 9. nap|ának délelótt 101 i oraj., tüzelik «i, amikor a bíróilag Izloglalt bútorok és zongora a egyéb Ingóságokat a legtöbbet igétónek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul Is el lognm adni
Nagykanizsán, 1<,sO. évi augusztus hó 21-én.
Llek László s. k. 4706 klr. bit. végrehajtó.
OLCSO
ŐSZI VÁSÁR!
Selyemharisnya eddigi ár
2-80, most . . P 2-18 Selyemharisnya volt ára
3-90, most . . . 3 20 Selyemharisnya volt ára 3 20,
most.....2 50
Minden párt, ami mosás előtt
hibás lesz, kicseréljük. Gyapjtiharisnyák 1\'50-től
Férfi zoknik
Strapa zokni . . . —\'38
Makó zokni . . . —\'70
Selymes zokni . . —\'98
Igen finom zokni . 1 \'20
Gyermek zoknik —\'20-tól
Gyermek harisnyák —\'38-tól Gyermek flórharisnya 1"—tői
Kötöttáruk
Gyermek kötöttkabátok 380 Tiszta gyapjúban 4 50 Kötöttkabátok . . . 980 Legjobb minőségek . 14\'— Oroszka ..... 1050 Férfi gyapjttmellény . 9 50
Férfi ingek
Férfi ing, pouplin elővel
csak.....3\'70
Férfi ing, zefir elővel 2 80 Férfi ing, tiszta fehér 3 50 Férfi flanel ing . 280 Pouplin ing ... 7\'90 Oxford ing elsőrangu 6\'50 Apacsing .... 4\'— Dupla gallér darabja — 78 Férfi rövid alsónadrág 1 20 Férfi rövid zefirnadrág 2 60 Köppcr nadrág, elsőrangu 350
Női fehérnemíiek
Selymes nadrág . P 1 \'50 Legfinomabb csikós . 2\'50 Habselyem nadrág . 3 90 Gyermeknadrág . . \'2\'— Kötöttsapkák . . —\'80-tól Finom hálóingek . . 4\'50 Konibinék .... 2 — Selyemkonibinék 7 50
Női kabátok, bundák
Tavaszról visszamaradt finom kabátok P 25 -től 28 —ig Téli kabát, plüss gallér,
kézelő .... 38 Női kabát, jó minőség 45 Női kabát, elsőrangu 55 Gyermekkabátok . . 19 Plüssbttnda . . .120 Kidbunda .... 350 Silbunda . . . .320
Nyári ruhák félárban
Blúzok . . . Plisséalj - . , Melltartók\' . . Női harisnyatartó Női csipőszoritó
5-9 — 1 98 l\'80 280
üyermekruhák félárban
Csipkék. . . . Jambósapkák . . Férfi nyakkendők. Csokor nyakkendő Divatos önkötők , Kofferek . . . \' Divatövek . . . Divatcsattok . . Zoknitartók . . Férfiharisnyák . . Fgész jó minőség Legjobb . . .
-\'20-tól —•40 —•38 —•50 -•98 2\'90-től —\'60 —\'20 —•90 1 20 198 2 80
Jöjjön a délelőtti órákban vásárolni, hogy kényelmesen vásárolhasson!
CsaR Résscpénszért Ie|>e/ olcsón vásárolni!
MAGYAR
DIVATCSARNOK
Nagykanizsa
Főút 6.
igao. szeptember 7.
Meghívó.
Van szerencsém Nagykanizsa város nagyérdemű közönségének b.\'cses tudomására hozni, hogy szeptember hó 7 én Szepet-neken lánccal egybekötött
szüreti mulatságot
rendezek, melyre a szórakozni vágyó kiránduló közönségei tisztelettel meghívom.
Csigán latvén
vtndéglOs.
Jó ételek és italokról, valamint pontos kiszolgálásról gondoskodva van
Gabona
csávázószerek.
Porpácok: Hedves páook :
Arzópác Blgrlol
Porzol Hlgosan
Tlllantln Tlllantln
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Műtrágyák. Növényvédelmiszerek. Magvak.
Baromfi és sertés erStlkirmisyok.
Futor. P e k k.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag-, műtrágya- és növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
Koó Kálmán
müaaztaloe
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5. a postapalotával szemben.
Állandóan nagy válnear-ték mlnderinamO bútorokban. tw
Hirdetmény.
Tótszerdahely községben az országos állat és kirakodó vásár lolyó évi szeptember hó 15-én (héttőn) lesz megtartva.
Községllnk a nóri fajta, hidegvérű "lovtkttak fötenyésztö helye. Muraköz elves/te óla csak itt van alkalma a gazdiközönségnek ezen kitűnő teherbíró lovakat beszerezni.
Kérjük a lókereskedők és gazda-közönség feltétlen megjelenését. — Murakeresztur vasútállomástól csak 6 km.-re fekszik a község.
Tótszerdahely, 1930. évi szeptember hó 2-án.
Oállty Ernő 46S3 létiazrdatictyl Jegyzi.
az összes raktáron levő áruimat
rendkívül olcsón árusítom
Bár az átalakítás alatt üzletem állandóan nyitva lesz, mégis kérem a nagyérdemű közönséget, hogy bevásárlásait — a lehetőség szerint — szeptember 20-ig eszközölje, mert ettől az időtől kezdve kénytelen vagyok áruraktáram egy részét más helyiségekben elhelyezni.
Győződjék meg áruim kiváló jó minőségéről, áraim kivételes olcsóságáról és a minden igényeket kielégítő kiszolgálásról.
Kirschner Mór
\\
divatáruháza.
/
Készpénzfizetésnél kűli 5°|o engedmény
14
ZALAI KÖZLÖNY
1030. szcplcmber 7
L.---JJ
Ali,
W" f V\'
h -.ÍH
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felclősségttnkre
lakásába!
Síállitjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenti jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kíméli meg magit.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a 1 egtelj esebb megelégedését.
Keressen fel bennflnket személyesen!
OPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5. szám ét
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva: 1887-ben.
Nyomatott > Délz*lai Nromda és Lankiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (h\'elelfa llzlc!vezeif>: Zalai Károly.)
70. évfolyam 204 szám
Nagykanizsa, 1930 szeptember 10 kedd
Ara 14 fillér
- V
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség it kiadóhivatal: Pó-ut 5. izám. geszthelyi llókkladóhlvatal Kossuth l.ajosu. 32!
Vass József
Vasárnap még üdvözlő láviralol küldöli a dunánluli újságírók kon-(jrciszusa Nagykanizsáról Vass mi-niszlernck, a magyar újságírók melegszívű haráljának és patrónusának. Ekkor már és amikor éjszaka, a bankett fehér atzlala feleli nz ö nevére csendüllek össze a poharak, a halál fekete árnyéka rávetette karmos öklét arra a nagy, nemes szívre, hogy szemrebbenésnyi idő alatt a történelemnek adja ál azt az emberi, aki egy szomorú magyar évtized szörnyű zajlásaiban nagy-nagy emberséggel, ritka (alenluminal és kt mény tlerékkal löltötte be a soha súlyosabb és soha gondlerhesehb miniszteri hivatást, az utóbbi időkben a legnehezebbel: a pzocíAIis ügyek tárcáját.
Ho\'itiktnok ravatala felvitt ugy szokták irui — .elcsitulnak az ellen-létek" és az elmúlás feliebbezhelellen lényének kiengeszlelö haláBa elnémítja a küzdöporond szenvedélyei!. Vass József sarkopltagja lelett nem csitulnak el az ellentétek és nem kell emléke fölé a kieugesztelődés szemfedőjét teríteni. Vass József ravatala körül a mélységes megdöbbenés, elveszítésének őszinte fájdalma olyan egységesen áll szomorú vártál, aminő egységre csak ritkán van példa egy nemzet életében, lalán csak nagy csapások idején. Mint ahogyan nagy csap.ís, teljesen sohsein pótolható ür Vass József távozása.
Azl a pályát, amit Vass miniszter futóit meg, mig a sárvári szegény cipész sokhajtásu családjából a bársonyszékbe emelkedell, a munkának és mindenek feleli való köteles ségludásnak olyan lendilő erejével, a nagy nemzeti építkezés példállan erőfeszítései során az eredményeknek olyan láncolatával töllölte meg. hogy sirja felelt a magyar haza lörlénel-irása vésheli az örök idők márványába : - nem hiába élt.
A pályából, amelyen Vass miniszter karrierje ívelt, szinte önként adódik az a páratlan népszerűség, ami ina, halálhíre ulán, a siratás tiagikus egységébe forraszt egy nemzetet a sirja szélen. De nem csupán ez a helyzeti adoilsága öltöztette öl egy ország szereidébe, hanem a legkiválóbb egyéni tulajdonok, melyekel a magyar közélet egy politiku 161, a kabinet egy tagjától kiván s amelyekel olyan ideális egységben, mini benne vollak, csak kivételes egyéni-Régekben talált meg.
Bölcs voll Vass József. Bölcsessége ragyogó csucsairől filozofikus magas sígok tiszta derűje áradl körülötte. Élesen és bátran látott a jőságos kél szemével és a kél keze gondoskodása eléri lávoli generációkig. Jó ember voll Vass József, a iniuiszt r. lís fáradhatatlan. Tilími erejű hordó zója dőlt ki benne a toskninzó
Felelős szerkesztő: Barbarlts 1 «jos
KltWIzetésI tini: r\'ny hóra E pengó 80 Iliiét Telelőit: Nagykanizsa 78, Keszthely 22. szánt.
magyar bollozotnak. A szegény, nyomorult tömegek ezer bajának minisztere volt, a legtöbb keserűség az ft bársonyszéke körlll csapdosol!, a legtöbb indulat az fl resszorljába torkoll, mégis a szociálpolitikusok rilkán népszerü pályáján egy nemzet zárla öl a szivébe, egy nemzet U-merte el maga lölé hivatoll vezér egyéniségnek. Van-e poiilíktis szá-
mára ennél igaz \'bb és valóságosabb elismerés ?
A halott Vass József örökre el-békéll szeme mögött még életerő, munkakedv, alkotás-vágy és nagyszerű lervek voltak. Elvitte magával ökr t a végtelenbe vesző útra, szelleme és emberi kaiakl-re ragyogó kincseivel egyült. Ravatala tövében egy ország gyásza sir lel ét le, aki a
megtépázott magyar erdő egyik legderekabb szálfa-óriása volt és mind-azért, aminek igéretél elvitte magával. Magyír milliók ajkáról száll áltHs feloje, aki egy meggyötört nép elesettjeinek atyja voll, míg élt és a hátralévő magyar cpilkezés világító Kőoszlopaként indul a magyar történelembe most, amikor koporsója körül állunk.
Országos részvét mellett a parlament kupolacsarnokából temetik Vass József népjóléti minisztert
A túlfeszített munka, rohamos soványodás és sok cigaretta ölte meg Vass minisztert ötvennégy éves korában — Belhlen miniszterelnököt Genfben érte a halálhír — Klebelsberg Kimo a helyettes-miniszterelnök
ráfor.
Pillanalok alall terjedt el a hír héilőn a kora délelőlli órákban nem csak, Budapesten, hanem az egész országban, hogy Vass József népjóléti miniszter meghalt. A szinte hihetetlenül döbbenetes birt rövid^st\'n hivatalosan is megerősítették : Vass Józsefei hétfőn reggel 9 órakor Ilultan tolóiulk ágyában.
Vasárnap Vuss József még teljes munkaerőben dolgozol!. Korán reKgcl Egerbe utazott, ahol beszéde\' mondón az olani kalholikus legényeiryl -i 75 éves ju Inlá\'is és székh i7Hvaló ünnepségén Nagy, szép beszéd volt, szónoki remekmű. Ebédre Szmrecsdnyl érsek vendége voll, majd délután aulón meglálogalla Gyöngyösön régi barát-jil, Bozsik prépostot. Ili a szöllö-munkások felvonulási rendezlek lisz teleiére, majd depulációjukat fogadta. Mindezek alatt a miniszter semmi bajától nem pimaszkodott, este jókedvűen érkezeit vissza Budapestre Pár prrcig Ireszelgetell vele cgylllt lakó növéiével, majd visszavonult háló-
A hirtelen
A hírtelen halálesetet kötelességszerűen
a rendőrség
is kivizsgálta. Andréka fC.kapilány-lielyetles, » soros ügyész, Vass Jó-zsel háziorvosa és a rendőri bizoll-ság ejtették meg a vizsgálatot. A miniszter csak pár nap elölt röntge nezlelte matá!.
Panaszkodott ugyanis a szívbaja miatt
Barla-Szabó József egészségügyi főtanácsosnak, az OTI igazgató főorvosának. Elmondta, hogy az utóbbi időben löbbször előfordult, hogy munka közben rosszul leli. Barla-Szabó tanácsára a/hn tnc><-fogadla, hogy alapos vi/spálalnak veti alá magái, napi 50-6U cigaretta-adagját mérsékli. Az orvosoknak nem teNzclt a - sem, hogy Vass József lavaly 6 hónap alatt 30 kitót fogyott A Röntgen-felvétel hipeitrofial és
s7obá|iba és szokása szerint dítotla a kulcsol.
Másnap reggel i szokatlan voll ugvan \'nővérét** és egyetlen tnaslról álló személyzelénieW, hogy a miniszter nem kelt fel a szokott időben, fél 7-kor. Mfgis aludni ha^yHk. gondolva, kimerült vasatnap. Mikor fél 9-kor mindennapi miséjére sem jelentkezeti, aggódni kezd ek, majd 9 kor kopogtatlak, dörömböltek ajtaján eredménytelenül. Ekkor már feltörték az ajtót Vass miniszter, mintha esak aludnék, holtan feküdi ágyában,
csak a sápadtsága és félig nyitott szemének megtört fénye árulta cl, hogy halott A gyorsan előhívott orvosok még injekciót adlak, de ni"\' hiába.
A halálesetet telefonon azonnal jelentenék a kormányzó kabinetirodájának, Esztergomba, Egerbe, Ka-locsára az érsekségekhez, a pápai nunciusnak slb.
halál okai
anginális elváltozásokat konslaláll. Nagyban hozzájárult etillel; bekövetkezéséhez az is, Itogy Vass Józsel rengeteget dolgozót!, soha szabadságol nem vett, nem pihente ki tnatfál.
Vass Józsel mindössze 54 éves volt. A rendőri bizottság véleménye sz, -rint boncolásra szükség nincs. A halál közvellen oka
b/.iv..zélliUdés, ami álmában, minden szenvedés nélkül ölte meg Vass Józsefet.
Az oraaég s-éaizvéte
A haláleset felfedezése ul mi Dréhr államtitkár kihallgatáson jelentkezett a kormányzónál, aki megdöbbenve hallgalta a halálhírt, kijelentene, hogy mérhetetlen csapásnak tartja a/ országra nézve Vass József halálát.
A kormányzó kívánságára Vass József a nemzet halottja, az országházban ravatalozzák fel, honnét
pénteken temetik, az egyetemi kaiohkus l\'antheonban, a gyász-szertartást Serédi keret^gptl-más végzi. A holdestet, miután Kis-falndy*£lroblZsigmond halotti masz-kot készített, bebajzsamozták.
Vass miniszter Kituzsy-utcai házal a halálhír után elleplék a tész-vétlálogaló notabilitások, a pölitikai, tudományos és társadalmi étet jelesei eg) másnak adlák a kilincset,és csengett a telefon szinte szakadatlanul. Mindenki mély szomorúsággal, sokan könnyezve vellek bucsut a nagy férfiú kihull tetemétől. A minisztériumba tömegével érkeznek részvét-tiviiaiok az ország minden részéből.
A népjóléti tárcát a kormányzó megbízása alapján ideiglenesen Kiebelsberg Kttnó gróf vezeti, igy ő a helyettes miniszterelnök is.
Bethlen miniszterelnök ulán lávirat meni üenfbe és külön kurír a részleles jelentéssel. Hogy Bethlen István gróf a temetésre hazajöhet-e, teljesen a genfi tárgyalások menetélöl és alakulásálól függ.
Vass József édesanyja harmadik hónapja Balatonfüreden van, pihen és a szivét gyógyilja. A nyolcvanadik éve felé közeledik. Mikor Eüredre megéikezelt a gyászhír, kikapcsolták a telefonjál, nehogy valakitől előkészítés nélkül ludja meg a hirl. A háziorvosa és egy miniszteri lanácsos üllek autobi és Budapestről elvittek a szomorú hirt Balatonfüredre Vass József édesanyjának, aki összetörve, de hősiesen, Isten akaratában megnyugodva fogadta a hírt. Az itlós asszony ezután áu\'ón Budapeslre utazóit. Útközben annyira rosszul lelt, hogy a vele voll orvos injekciót adotl neki, majd
Székesfehérvárott kórházba kellett vinni, honnét pár órai ké=és ulán folytatta útját fia r„valitla ÍJe.
ZALAI KÖZLÖNY
1930 szeptember 10.
Vasárnap zajlott le Dunántul újságíró társadalmának elsfi kongresszusa Nagykanizsán
A kongresszuson megjelent a Magyar Újságírók Egyesülele és a Hírlapírók Nyugdíjintézete elnöksége Is - A kongresszus elhatározta az ujságiró szervezetekbe való belépést — Nagykanizsa város közönsége zászlódlszben fogadta az idesereglett újságírókat - Ünnepélyes fogadtatás a pályaudvaron
A 20-as nősSk szobrára koszorút helyeztek az újságírók
lője mondotta el magasszárnyalástt ünnepi beszédét.
Összehasonlítást lett hőseink és a magyar toll harcosai közölt. Amig ők fegyverrel védiék drága hazánk földjét, mi az Íróasztalok mellett dolgoztunk és dolgo.unk, hogy Ma-
Nagykanizsa. szeptember 9 Dunántul ujságiró társadalma számára sokáig emlékezetes lesz az a nap, melyen Nagykanizsára seregleltek össze, hogy szemlét tartsanak soraik fölöli és a szervezkedés útjára lépve egyéni érdekeikért sorompóba álljanak.
Csonkamagyarország dunántuli sajtó-munkásainak ez a szervezkedése impozáns megfontoltsággal és nyugalommal ment végbe. Örömmel lehet megállapítani, ho^y a szervezkedés egyultal a sajtó munkásainak olyan tömörülése, mely nem sért kiadói érdekeket, sőt a lapok szellemi megerősödéséi von|a maga után, másrészt a szerkesztőségi embereknek a nemzet ujláleremtése érdekétien eddig folytatott hatalmas munkásságát még szilárdabb alapokra fekteti, mikor az újságírást és ezen keresztül a vidéki közvélemény irányítását a hivatásos újságírók kezében összpontosítja.
Ezek előrebocsátásával kezdjük meg beszámolónkat az I. Dunántuli Ujságitó Kongresszusról, melynek rendezési sikeréi a legszerényebb álláspont képviselésével sem lehetne elhárítani a Zalai Közlöny szerkesztőségéről, melynek tagjai önmagukban alkotván az Intézőbizottságot, valóban olyan munkát végezlek, amivel a fővárosban székelő ujságiró intézmények ideérkezett elnökségei is teljes mértékben meg voltak elégedve.
Ax u/Sdglrólt érkezése Már szombaton este érkeztek újságírók Szekszárdról, Mohácsról, akiket az állomáson fogadtunk és gon-goskodtunk éjjeli szállásuktól. Vasárnap ha|nalban a soproni, szombathelyi, zalaegerszegi, dombovárl, reggelre pedig Zalamegye egyéb részeiből, Celldömölkről érkeztek a a vendégek, akiket szintén fogadtunk. Vasárnap délelőtt a korzó közönsége hamar felfedezle, hogy sok idegen van a városban. Az újságírók csoportokban járták be a várost és megnézték, ami van, majd miséi hallgattak az alsótemplomban. Mély hatást tett az ideérkezell újságírókra, hogy a város lobogódiszt öltött, a pályaudvari pedig derék pályafenntartási vasutasaink fetdiszi lelték nemzeti színekkel a kongresszus tiszteletére.
Délelölt léi 12 órakor érkeztek meg a Magyar Újságírók Egyesületének és a Nyugdíjintézetnek elnökségei, akikel ,iz akkor érkező dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselővel egyült Ünnepélyesen fogadtunk. Ugyanezzel a vonattal érkeztek Székesfehérvártól é. más északdunán-tuli újságírók.
Bud i pestről lejöttek : Márkus Miksa udvari tanácsos, a Magyar Újságírók Egyesületének clnö e, Sziklay János iró, alelnök, Zimmer Ferenc, a Magyar Távira\'i Iroda felelős szerkesztője, Roóz Rezső a Magyar Hírlap felelős szerkesztője, Kárpálhy
•v\'anizsára. pd lya udvaron
Aurél, az Egvesület főtitkára, Szirmay István, az Egyesület litkára, Wali-kovszky Károly szerkesztő, dr. Bálint Arlur, az Egyesület ügyésze, l\'ázsint Ödön, a miniszterelnökségi sajtóosztály előadója, aki Szudy Elemér sajtófőnök üdvözló-levelél hozta és a sajtófőnököt képviselte. Márkus Miksa elnök egyenesen külföldi ul-|áról í-V- cf Ntv Fogadtatás
Az összesereglett ujságirók éljenzése ttlán fíenedek Rezső, ■■ Zalai Közlöny belső munkatársa, i "szön-töltc meleg szavakkal a vendégeket. Rámutatott arra, hogy mi hinta egybe a Dunántul újságíróit: n szervezkedés szükségessége, az egyéni érdekeknek megvitatása Nagyjelentőségű szavakkal ecsetelte a vendéglátó város szomorú sor^il, melybe Trianon kényszerítene \'és kérle a magyar sajtó reprezentánsait, hogy ha elmennrk jj^n, vigyék szerte az országban azt, hogy Nagykanizsát megseKÜeni nemzeti érdek Itt a határon. Meleg szeretettel köszöntötte ntégegyszer az érkezőket, amire Szikluv János, a magyar ltók nesztora válaszolt meghatódva :•
— Mint a Dunántul szerelmese, mint ennek a m gyár vidéknek legigazibb barátji jövök és jöttünk ide. Átérezzük annak fontosságál, amiért ma a vidéken dolgozó ujságirók idejöllek és teljes szívvel csatlakozunk melléjük és segítségükre akarunk lenni, hogy a magyar sajtó munkásai egy táborban egyesüljenek.
Ezulán dr. Krátky István polgármester köszöntötte a fővárosi vendégeket néhány keresetlen meleg szóval.
Bevonulás ulán, mikor a vendégek lerázták az ut porál, az egész újságírói tábor
a OOsl sxobor elöli gyülekezeti, ahol dr. Gárdonyi Lajos, a Keszthelyi Hírek felelős szerkesz-
gyarország feltámadásához elérjünk. A magyat ujságiró lelkének minden rezzenésével szolgálja a magyar földet és munkájában a tántoríthatatlan hazaszeretet és faja imádata vezeti. A magyar ujságiró minkenkor maga előli látja az elesett hősök példáját, akik megmutatták, hogy, ha kell, a nemzetért a legnagyobb áldozatot Is meg kell hozni. A hősök emléke iránti hódolat jeléül a kongresszus nevében babérkoszorút helyezett a szobor talapzalára.
A szobor megkoszorúzása elölt az ujságirók a Hiszekegyet, utána pedig a Himnuszt énekcllék cl.
Az összegyűlt nagyközönség áhítattal szemlélte a hazafias érzésnek ezt a megnyilvánulását.
A kongresszus iagjai és a pesti vendégek délben a Korona kerthe-lyiségében fesztelen társasebédre gyűllek össze.
Még ebéd elólt tartották meg a fontos kari kérdéseket tárgyaló előzetes értekezletei, majd 4 óra után a városháza dísztermében megkezdődött.
a konarcsmxuN.
Korelnökül B. Szabó Istvánt, a Székesfehérvári Napló felí-lős szerkesztőjét választották meg, aki megnyíló beszédében üdvözölte a mc;;-jelcnleket, a fővárosi vendégeket és Nagykanizsa városát," mely szeretettel látja falai között az újságírókat. Ezután Sziklay Jánost a kongresz-szus elnökévé választolták, akt ma-gasnivóju beszédben az ujságiró nemzeti hivatásáról beszéli és kitért a szervezkedés fontosságára. Than debreceni szerkesztő haláláról emlékezeti meg kegyeletes szavakkal, amit a megjelentek állva hallgatlak végig. A tárgysorozat megkezdése előli Hcrboly Ferenc, a Zalavármegye felelős szerkesztője lelkes szavakkal üdvözölte dr. Krátky István polgármestert, aki válaszában az újságírás és a szerkesztőségek ntun-
U7LETHELYISEGUNKET
felmondtak.
A raktáron, levő Ssszes áruinhat mélyen leszállított árban elárusítjuk.
kásainuk igaz barát|ául vallotta magát. Ötömmel kommentálja, hogy ezt a várost tisztelték meg az u|ságirók azzal. Hogy Itt tartják kongresszusukat. Ez a város igaz szeretetébe fogadta a vendégeket és sok sikert kivánt a kongresszusnak.
A polgármester szavait nagv éljen -zéssel fogadták a megjelentek, ma|d Márkus Miksa emelkedett szólásra és páratlan szónoki készséggel domborította kl, hogv nincs „vidéki" és ^fővárosi" ujságiró.
— Csak becsületes ujságiró van, — mondotta, — akinek szent kötelessége, hogv hazáját szolgálja. Csak vidéken élő és dolgozó u|ság-irókat ismerek, ellentétben a „vidéki" újságíróval.
Ezután arról beszélt, hogy a Magyar Újságírók Egyesülete arra törekszik, hogy az egész ország hírlapíró társadalmát megszervezze és az ebben rejlő erkölcsi erővel megerősödve ludlon az újságírók erkölcsi és anyagi érdekeiért küzdeni.
Márkus elnök szavai mély hatást lettek az újságírókra. Az évtizedek óla elnöki székben ülő kitűnő ujság-vezért tüntetően ünnepete a kongresszus. l.inder Ernő Kállay Tibort üdvözölte, Zimmer Ferenc a Magyar Távirati Iroda felelős szerkesztője a Magyar Hirlapirók Országos Nyugdíjintézetének, Kárpálhy Aurél és dr. Bálint Arlur ügyvéd pedig az Egyesület szervezetétés alapszabályait ismertették.
Tartalmas vita indult meg az ismertetések után melynek során a kongresszus tagjai és a budapesti vendégek töhblzben felszólaltak Majd Urbán Oyula, a Zalai Közlöny belső munkatársa indítványára a kongresszus határozattlag kimondta, hogy a Dunántul ujságiró társadalma elvileg belép a Magyar Ujságirók Egyesületébe és megalakítja a Dunántuli Csoportot. Ez a csoport három körzetet fog magában egyesíteni : a székesfehérvári, pécsi és szombathelyi körzeteket. A továbblak kidolgozására Előkészítő Bizottságot választottak, melynek elnöke fi. Szabó Islvín (Székesfehérvár), tagjai : Barbarits Lajos (Nagykanizsa), Uy Károly (Szombathely), Linder Ernő (Pécs), Herboly Ferenc (Zalaeger-s*g), Parragi György (Sopron) és Rakáts Lajos szerkesztők, akiknek teendője lesz a körzeiek megalakítását előkészíteni.
Ezután Barbarits Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője indítványára elhatározta a kongresszus, hogy elvileg belép a Nyugdíjintézetbe és a tagdíj járulékok felerészes fizetése érdekében a Magyar Ujságirók Egyesületének és a Nyugdíjintézet elnökségének támogatását kéri és a tárgyalásokat a kiadókkal ezllgyben haladéktalonul megindítja.
Ezulán még több kari kérdés kerüli .tárgyalás alá, majd este 7 órakor Márkus Miksa beszéde után Sziklay János a kongresszusi bezárta.
A kongresszus még az ülés elején elhatározta, hogy Ite Józsel dr.
1930. szeptember 1
ZALAI KÖZLÖNY
népjóléti minisztert tívíralilag üd-zözli, mini a magyar újságírók legtöbb palrónusát, az üdvözlés azonban a nagy magyar államlétlit mir nem találta életben. Atnig a kongresszuson halhatatlan érdemeiről beszéltek, az újságírók nagylelkű édesatyja körül ntár a halál szele fújdogált ..
Kongresszus után a vendégek séldl tellek a városban, esle !) órakor pedig a Cenlrál éttermében
dlHX-b cinkeltre
gyűllek össze, melyen szép számmal megjelentek a helyi sajtó barátjai is.
A banketten az első (elköszöntöt a kormányzóra, Vass Józsefre és MSrkus Miksára II Szabó Istvín mondotta. Ezutln Márkus Miksa mondott loszlot, majd Kelemen F -renc bankigazgató a pénzvilág, dr. Králky István polgármester a város közönségének, Roóz R.\'zsö az. újságíróknak, Uy Károly a dunántúli újságíróknak kölcsönös jókívánság rit tolmácsolta.
Nagy esemény izátnba ment Márkus Miksa Untvpies hangul Itt megemlékezése a nagy uj-ágiió feje delemről, Rákosi Jenőről. Dr Káiiay Tibor felköszöntöjiben a saj ó és a közgazdasági politika viszonyáról beszélt Dr. Rotschiid Béla is mások felköszöntőt után a bankett társarág-r az éjjeli órákig maradi együtt jó hangulatban.
Hétlön reggel a budapesti kiküldöttek autóbuszon Hévízre utazlak, ahová a délelőtti órákban N .gyka-nizsáról telefonon továbbítottuk dr. Vuss József népjóléti miniszter megdöbbentő halálhírét az ujságiróve-zéreknek.
*
Az első újságíró kongresszus tehát lezajlott Nagykanizsán és igen sok eredményt ért el. A kongresszus sikerét leszögezve ismételten meg kell hajlani az elismerés lobogóját Nagykanizsa városa és annak kilünö polgármestere: dr. Krdtky István polgármester előtt, aki igaz szerelettel, a város részéről nyújtott magyar vendégszeretettel meleg otthont teremtett a Dunánlul minden részéből összesereglett újságíróknak és a fővárosi vendégeknek.
Bizonyosak vagyunk benne, hogy a város részéről megnyilvánult nobilis áldozatkészség az innen szétutazó újságírók beszámolóiban hálás kifejezésre fog jutni és vidékszerte a nyomatott betű ereje fog beszélni egy hajdan nagy forgalmú város mai szomorú, trianoni sorsáról. -
Sósavat öntött alvó kedvese szemébe
A merénylő leány elmeneküli, a liul Pécsre szállították
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-TtgyetA jelentések i Kedd.m a hőmérők Itt-. Re"net,7 óraV-.r -&H2. délután 2 érakof +20 4, este 5 Arakor + 174
Felhőzet Reggel borul, délben tiszti, tstc (.-Ilién égboltozat.
Szélirány Esész n\'p délnyugati szít.
(Emukat rődlójelenlts) * ■ •taoroió-gtar Intazat aate 10 órakor Ja-laatl I hatyenként, (Slag nyugaton, tilrt hajló Idő várható, lónyegaa h6»élto«rta nálaOI.
Nagykmiizsa, szeptember ti Vasárnap reggel sósavas szerelmi dráma játszódott le Nagykanizsáit.
A Rákóczi utca 19. az. házban lakik liurbucs István 17 éves cigányzenész. Vasárnap reggel még aludt, amikor beállító.I hozza egy fiatalkorú cigánylány az édesanyjával. A leánynál 5 fokos sósavval tele üveg voli, melynek tartalmat az alvó liu arcába ömölte. Burbucs égető fajdalomra riadt fel, de látni nem latolt semmit,
a maró lolyadék mindkét szemébe ömlött. Fájdalmában kiáltozni kezdett, mire beszaladtak a házban lakók és kihívlak a mentőket, kik a fiút a köz;.Őrházba szállították, onnét pedig sürgősen átutalták a pécsi klinikára. A fiatalember egyik szemét aligha sikerül megmenteni.
A leány a merénylet után elszaladt, de aztán clókeritetté.r. Az eljárás folyik.
A merénylet olta : szerelem.
Bevásárlás előtt
salát érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-
divatujdonságait. Meglepő olcsó árak!
A sorompóör a munkától elcsigázva elaludt és igy nem eresztette le a sorompót Balatonmárián
Az ötödik utasa is meghalt a haléiautónak
Nagykanizsa, szeptember !)
A balalonmáriai borzalmas auló-kalasztrQfa lutlálos áldozatainak száma ötre emelkedett. A nagykanizsai kórházban ugyanis meghalt ö».\' Budaházy Menyhértné is. Az autó utasai közül tehát egy sem maradt éleiben.
Tózsoky Károly sofför holltestét hétfőn délben a temelő hullaházában a nagykanizsai törvényszék orvosai
felboncolták
dr. Atmássy Gyula vizsgálóbíró és dr. Mátyás Samu rengőrkapilátiy jelenléiében. Megállapítást nyert hogy Tózsoki több csonttörést és bordatörést szenvedett, égési sebei rendkívül súlyosak voltak, ezek okozták tulajdonkénen halálát. Ugyanazzal a vonallal, amellyel a fővárosi újságírók érkeztek le, vasárnap kanizsára érkezett
Tózsoky fiatal felesége, akit a váratlan katasztrófa teljesen összetört. Tózsoki mindössze 28 éves volt és fiatal házas, gyermekük nem volt. A szerencsétlen fiatal solfőr holltestét holnap, szerdán reggel szállítja el a nagykanizsai temető halottasházából a Hild temetkezési vállalat Balalonarácsra, ahol a délutáni órákban helyezik örök nyugovóra.
Mig Budaházy Miklós édesanyja haláltusáját vívta a nagykanizs ai kórházban, azalatt Balalonmária hul-laházábin a kaposvári törvényszék vizsgálóbirájanak és a királyi Ügyész jelenlétében
felboncolták a két másik áldozatnak,
Budaházy Miklós nyug. századosnak és Dánér Béla nyug. kir. ügyésznek holltesteit. A fiatul szdzadosné holttestét nem boncolták fel.
A boncjegyzőkönyv adatai szerint Budaházy Miklós százados koponya-alapi törést szenvedett, többszörös csonttörést és súlyos belső sérülést, azonkívül rettenetesen összeégett arcán, nyakán, mellén és egész leslén. Úgyszólván egy negyed óra alatt teljesen elégett. Dánér Béla ügyésznek majdnem mind n bordája össze volt tö.ve és összenyomva. Az
egyik oldalbordája átfúrta a szivet
és rögtöni halált okozott. Egyébként Dánér is rendkívül össze van égve.
A szép fiatal Budaházy Miklósné borzalmasan van összeégve, az 6 haláltusája a legtovább tariotl.
A fiatalasszony valósággal, mint egy fáklya égett
és irtózatos kínokat sze ivedett, mig halál végzel! vele. Ugy a vizsgilóbiró, mint a csendőrség és a járási főszolgabíró több-ízben terepszemlét tarlóit a katasztrófa színhelyén, az ominózus áijáró-ii.il és a sorompónál, helyszíni rajzot készítettek és legyzőkönyvet vetlek fel. miután mégegyszer kihallgatták a szemtanukat és a vasutasokat, .ikik ott voltak és segítettek az áldozatokat kimenteni.
Cser József sororup iört a balalonmáriai cftndőr járőr még hétfőn átkísérte Kaposvárra \'és átadlt a kir. ügyészségnek. ZefferovUs vizsgáló-biió Csert ina vezetteti maga elé és megkezdi kihallgatását, amelynek eredményétől függ Cser további sorsa.
Cser a csendőri kihallgatása alkalmával elismerte azt, hogy a sorompó nem volt leeresztve, de azzal védekezett, hogy ép a kérdéses napon annyit dolgozott, hogy a munkában teljesen elcsigázva elaludt a sorompó mellett
és igy történt, hogy az autó éppen akkor ment át a veszélyes helyen, mikor a 21 l-es személyvonat már ott átrobogott. Hogy mennyiben felel meg Cser vallomasa az igazságnak, azt persze a csendőrség további nyomozása fogja kideríteni.
Balalonmáriára érkeztek Ney Igazgató és Khudy löfelügyelö a déll-vusut igazgarósága részéről, akik ugyancsak helyszint szemlét és vizsgalatot tartottak a vasút szempontjából. Intézkedés történt, hogy hasonló eset többé ott elő ne fordulhasson.
A temetés
Budaházy Miklós, felesége és Dánér Béla holttestét hétfőn délután 2 órakor a család megbízásából intézkedő Szaplonczay százados rendelkezésére Hlid József nagykanizsai Első Temetkezési Vállalata ktl-lön hullaszállító gépkocsikon Budapestre szállította, ahol este 7 órakor megérkezvén, a kerepesí temető hullahazába szállítottak. Temetésük szerdán délután 4 órakor lesz.
A Vilézi Szék Dánér Béla számára díszsírhelyet adományozott a Rákosi-temetőben. Öt is szerdán -délután 5 óiakor temetik.
Neumann Aladárné
V0/.0U\'»80 ttlull
MEONYILT
FELD OLY
Budapesti Vegytisztitó és Kelmefestőgyár
gyQjtöfiókja Nagykanizsán (CsengeryMtt 8. szám alatt)
1ISZTIT SZÁRAZON — FEST pontosan MINTA SZERINT. Ing, gallér, fehérnemű különleges tisztítása.
ZALAI KÖZLÖNY
IMCSzcplcmher 10.
á tihanyi félszigetnek nemzeti parkká nyilvánítása
érdekében felirattal fordul a Balatoni Társaság a kultuszminiszterhez
Siófok, szeptember 0 (Saját tudósítónktól) A Ilatatoni Társaság vasárnap tarlotia Siófokon az Összes helyi szervezetek bevonásával Hrebtay Lajos helyi elnök elnökletével nagygyűléséi, amelyen dr. báró Wtassics Tibor országos elnök is megjelent és ré-zletes beszámoló beszédet mondoll. Bcszé-dében a balatoni kuliura minden részletkérdéséi megvilágította, feltárta a sérelmeket és körvonalazta az összes kívánalmakat. Hangoztatta a gról Kiebetsberg Kunó l.ulluszmini\'z-ter által képviseli kultúrpolitika egyedüli helyességül és okszerüs gét, ostorozta a lábrakapó kuliurai defe-tizmusl. Indilvánvára a minisztert a gyűlésből táviratilag üdvözü lék.
Az ülésen még Darner Oyul i szólalt fel, helyeseive az orszi;.;o5 cl nök előterjesztéseit é« a Balaton körüli építkezések, a hitelkérdés, va lamlnt a badacsonyi nketó lá\'gy..-han tartott érdekes előadást, mijd dr. Lóczy Lajos ismertette a Balaton még tel nem tarl gez>logíil kincseit és a liltanyi félsziget nemz., ti parkká nyilvánításának szükségességét hangsúlyozta Dr. Verzár Frigyes ugyancsak az országos elnök által elö\'/doMak szellemében védelmére kell a jelenlegi kultúrpolitikának és t.óczy Lajos indítványát a tihanyi félsziget nemzeti pirkká nyilvánítása ir.nl teljes mértékben helyesclie. Végül Hrebtay Lajos szóll a Társaság népművelési feladataitól és a jövő fürdököaönségc nevelésének fontosságáról. Az Illésen még Varjas Qéza szőlőbitlukos (Lovas) is beszélt helyi kívánalmaknak adva kifejezési. A siófokiak részint a ba latoni kikötő felügyelőség, a Balatoni Halászali Tártulal, a Balatoni H ilászati r.-t. és Siófok furdö r.-t. igazgatósága, F.rtl János igazgnló állal voltak képviselve és még igen sok érdeklődő is megjelent.
Az ülés határozata szerint már legközelebb feliratot intéznek a li-hinyi félsziget nemzeti parkká nyilvánítása tárgyában a kultusz miniszterhez.
A legutóbb megjelent Balatoni Útmutató állal a társaságot ért sérelem dolgában is határozatot hozlak és ez irányban nyilt felhív.ást intéztek a Kirbib elnökéhez, hogy e kiadvány megjelenése tekintetében milyen szerepe volt?
mPl HÍREK
i NAPIREND
i
j Szeptember 10, »iet\'dj
i K0m.il Ilitolll-IIB: Tol. Miki. Proleat.: ■ Ezlk. Izraelita: lilul hó 17. i
i VÁROSI MOZOlV .Pox Folllel" (Az j élet színpada). Nagy táncos revlt, éne-t kel, beazél, zenét.
i Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. I hó végéig a .Mária.\' gyógyszertár — 1 Klrály-u. 40.
: llflílordó nyitva reggel 6 órától ectí 1 6 óráig (bélló, azerr.\'í.. péntek délutln. t kedden égést nap nóknek). Tel.: 2—13.
IAutóbuaz szép tdó esetén Hévízre ClUlörlöaOn Indift
Az érc-húszas válasza
. Mi, ii Dunilnllit ujsilglröi. a nemzet napszámosat, jelentünk meg itl vilmtor-utunk közepette ez elölt ti hősi szobor elöli, hogy tízezrekről, tízezer elnémult Ilinkről, ezen érekeblekbe szorult llz-errek elhallgatott szivdobbiinitsüröl emlékezzünk s letegyúk uz emlékezés bobér-koszorujút ezen valöban im/)OZdns em-teknu} hllopzatjro...\' Flekkel a szavakkal emlékezett a dunántuli újságírók kongresszusára összegyűllek szónoka a kanizsai 20-as hósi szobor elöli, tegnap l\'J.\'IO szép tember 7 én déli 12 órakor.
/íz érc húszas íme, igy válaszol: Tizenhal keserves évekkel ezelótt, napsugaras szeptember eleji napon, ott, messze l\'odatiilban, a Choilet patak paliján, u /. ligeteit Chodet városka Jálötti dombon voll beásva jéikörhe görlillló lövészárokban a 20 as nép/ölkeló regiment.
Holdtölte voll. ugy mint ma. Egész nap szóll az ágyú /íz orosz Ulegek hetvenkét lövésére a mieink nugy-néliu egyet-egyet dprrentettek. Kelepeli u muszka géppuska ropogva válaszolt a Munticlier. Az öreg 20-as nép/ölkelók álllák a tüzet napestig Esteledett Vérvörösen kelt u hu.d a horizonton, messzire körös-körül felgyújtott faivak lll\'fénye világitolt. tlét ómkor az eli szürkület kezdetén megindult a munka Fa, bokor élet tekelt, körös körilt oz árnyuk leölel ötlöttek hogy irtózatos rohammá egyesülve elseperjék a mieinket
A huua\'ok i lh ntámadásaiegymást követlék .Dalolva mentünk csatáról csatára" De mit használt a bátorság, a halál/megvető vitézség ? A félkör szilkiitt, jnbbszárnyunkon uz 5-ös (bécsit vadászok cserbenhagytak bennünket. No. de minek Is mesélj-m tovább!? Olt vészelt az ezred stlne virága
A szeptember N iki gyülekezőnél a büszke 20 ik népfölkelő ezrednek 31XX) telkei számláló seregéből csak 1300 sorakozolt Hova lett a többi, ki U.dju megmondani ? Ott veszett l\'odotia síkján idegen érdekekért vérezve. vagy ment hossza, hossza rabságba, messze Szibériába
Csudálatos véletlen, hogy tegnap, szeptember 7-én a szűkebb hazai, a dunántuli újságírók emlékeztek hőseinkről és lelelték lábainkhoz az emlékezés babérkoszorúját.
Köszönjük nektek testvéreink, hogy megemlékeztelek rólunk, még jobban köszönjük, hagy ezen a mai napon, a vérvirágos Clwdeli csatanapon cm lékez telek.
Ápoljátok tovább is a hazaszeretet babérágát, gondozzátok továbbra is a megemlékezés cipruslombját
Majd egyszer talán nemsokára — ujbót gyülekezőt fuj a húszasok ezilstkllrtj ■ és rohamra egyenesedik a húszasok ércfala, leszállok én is fiammal egyetemben kötalapzatomról, hogy acélos örömmel rendel vágjak a körülöttünk ólálkodó ádáz ellenségben.
Es akkor a vérvirágos piros hajnalon, melynek eljövetelét Ti. a nemzet napszámosai Is oly epedve várjátok, eléd állok fiammal együtt Testvér, hogy elkérjem Tőled u megőrzött babérágat meg cipruslombot, hogy ietllzztlk azt oda, azok emlé kezelére, kik ételüket áldozták Ma gyarország dicsőséges feltámadásáért.
Ugy legyen!
/I 20-an nxohor ntt/jflílkrlU/c.
—Anyagíorlósliis miatt
a kettós ünnep löób zului eseményéről csak következő számunkban tu-dúsíthatunk.
-- A polgármester Budapesten.
Dr. Kiátky István polgármester hit-tón d.lii\'.\'.n a budapesti gyorsvonattal hivatalos ügyekben Budapestre utazott, hogy egyes stlrgós ügyekben a minis.tériumokban eljárjon. Valószínűleg ma este hazaérkezik.
Dr. Káltsy Tibor elutazott Budapestre Dr. Káitay Tibor nyűg. pénzügy.niniszler, Nagykanizsa v^ros országgyűlés, képvi -elöje iKIfőn délután a budapesti gyorsvonattal visszautazott a fóvárosbi.
Meg fialt a vldéKt mti-gyur újságírók nesxlora
Debrecen, szeptember n
Than Gyula, a Debreceni Újság szerkesztője, a magyar vidéki hírlapírók nesztora 63 éves korában elhunyt. \'Than Gyula 33 évig álloll az általa alapilotl Debreceni Újság elén és 45 évig működött újságírói jiályán.
Debrecen város közéletében előkeló irányilószerepet vili. Sok színdarabot és könyvel irt. Than Gyula a Magyar Újságírók Egyesülete debreceni csoporljának volt az elnöke. Temelése kedden délelólt volt a Csokonay Színház előcsarnokából.
tllvatalvlzsgálat. Szápáry József pécsi fötlgyész kedden Nagy kanizsára érkezeti, hogy a szokásos két évenkénti hivatal és ügymenel-vizsg.tlatol megejtse a nagykanizsai kir. ügyészségen A főügyészi viléz Csiilaghy György kir. vczelőügyész fogadia. A hivalalvizsgálal löbb napig larl.
— Nagykanizsa város 1931. évi költségvetésének Ugye már annyira előrehaladt, hogy a pénzügyi bizottság csHIOrlökön délután 6 órakor megkezdi annak tárgyalásait. A pénzügyi bizottság ülései valószínűleg egy hétig fognak tartani ujnépi Flek Ernő elnökletével.
= Orvosi hlr. Dr. Neumann Henrik belbelegségck szakorvosa, a tüdöbeteggondozó intézel rendelő orvosa (Nagykanizsa, lljrlhy Miklósul II.) ujbót megkezdte rendelései! délelőtt 11-12 és délután 3-5 ig.
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telet .n 406.
CSENOKRV-UT 2. SZÁM.
Tcleton 404.
Székely Vilmos buioríelepe
Nagykanlxsa,
Ktixlncxy-ulcu 4. az.
Óriási választék a legegyszerűbb bútoroktól a legfinomabb kivitelig, a legszolidabb árak mellett.
Hitelképes egyéneknek a legkedvezőbb fizetési teltételek.
Saját kárpitos és diszitö műhely.
Nem reklám, de valóság, Hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat l# % Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg. ""
IXOreinJenÖ Nagykanizsa, Központ szálloda épület (a Ktkulllag voll*
1930. szeptember 1
Szeptember 10., szerda Szeptember II., csütörtök
Wei\'ll. Magyar ii«BrB / 14 UdprdxnloH héf, 1
Fox Follies
(Via: éjet sxlnpada)
Nagy ltinco.1 rtvti, éneket, hc^xél, zem\'l. Amerika legszebb leitnyaiiwk, n Tlllrr-yörlOkncH tiitvitnyos tOnci>roJuk(iója
Föizen-ptók . Suc Carol és navtd RolUnt.
Rendes (yc.IyáraK.
Jligyelövét.
Képkereíeíő
Kozina
•Hu; i.l
A Pesti Naplóban igy ir a nevei mükritikus, Fazekas Imre
Fox Follies-ról:
Az első nagy revüfilm, amelyei Budapesten Utunk. Tökéletes. A meglepetés legnagyobb erejével hat a nézőre, mert amellett, hogy egy nigy revüt teljes egészíben hoz elénk énekben, zenében, táncban, párbeszédben és minden elképzelhető hanghatással, minden izében mUvészi is, változatos és teljesen újszerű.
A Fox Foliiea nyitotta meg Pesten azoknak a lilmrevüknek sorát, amelyek most már gyors egymásutánban kerülnek a pesti közönség elé és igy bizonyora erős konkurenciával kell majd megküzdenie a l-\'ox Folllesnek. Bátran megj^iolhal-juk, hogy a Fox Follies ezt a kon-kurrenciát ki fogja bírni. Nem sorolhatjuk fel ennek a revünek minden szereplőjét külön én külön nem számolhatunk be a meséjéről sem, mert hiszen a mese erősen tnlsod\'miguvá zsugorodik itt össze és csupán az egyes, gyorsan perdülő képeket köli össze selymes szálakkal, kellemesen és egy pillanatig sem tolakodóan. Fox Follies Budapeslre érkezéséi őszinte örömmel kell üdvözölnünk. — Szerdán és csütörtökön a Városi Színházban rendes hetydrakkal Jegyelővétel a pénztárnál. H)
ZALAI KÖZLÖNY
— Uj orvos a Horthy Miklós közkórliázban. Oréber Ödön dr., a bud,i| esti I. sz. honvédkórház, sebészeti osztályának segédorvosa Nagykanizsára érkezeit és elfoglalta állésál mint segédorvos a Horthy Miklós közkórház sebészeti osztályán.
— Tanügyi hírek A közoktatásügy! miniszter Orszdgh Kálmán tapolcai p,ligái i iskolai igazgatót saját kérelmére a bicskei állami polgári iskolához áthelyezte. — Csapó Jenő sümegi reálgimnázium! tanárt a szekszárdi gimnáziumhoz helyezték át. — A kövágóőrsi ió n. ka\'h. elemi iskolához l\'ónay Tibor okleveles la-nilól választották meg. — A pac<si hilközségi tanács l.akner Józsefet, a szenipéteruri iskolaszék Koronczy Rudolfot, az ajkai iskolai hatóság pedig Szentivdnyi Józsefei helyettes tanítókká megválasztotta.
— Körorvos-választás. Dr. vitéz Vég lr.ivár.t Nemesvldon egyhangúlag körorv,) sá választották.
— Az Irodalmi Kör dalosainak figyelmébe. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara ma este léi U órakor a polgári fiúiskola rajztermében énekpióbát tart. /tz eln/ík ég.
— Autóbusz-járatok Klskanl-zsára A N\'gykanizsai Autóbusz Vállalat közli, hogy naponta 2 kis-kanizsal járatul illés,-I be menetrendjébe és pedig reggel 7 óra 10 perckor oda, 7 óia 20 perckor vissza, délután 15 óra 45 perckor o3a, 15* óia 55 perckor vissza.
Ulcwock Juci oki. óvónő német ovodája (Sugár-ut 18.) szept. 15-én megnyilik. Beiratkozni lehet szept. 10-től 12-ig. Délutáni oktatásra is felvesz még néhány gyermekei.
<eWn
I J^r
ERTESITES.
Van szerencsém a nagvérdentü közönség hecses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT
„KRISTÁLY"
lorrás és Udiiö ásványvizének lólcrakalát átnttam.
XitUnő borvíz, üdít, gyógyít I
Szives pártfogást kérve, va,^"1\' teljes tisztelettel <01,
weisz ignAc
izikvtzgyAros 61 iflri kl .1
Nagykanizsa, Horthj Ilkléí-cl 25.
Teteton IOI. Telet n

öngyilkos leit ax eskiivő/e előtt,
mnrl nem tudta magút Unríllóiltanl
•Szombathely, szeptember 0 Tragikus módon vetett véget életének tegnapelőtt Szombathelyen egy Köszegróltidsizármazolt fiatal cipész-iparuB, Pontyos József..A törekvő, szorgalmas fi.tlal iparos szerelmes volt egy ottani csinos fiatal íeánybiT. és már annyira voll a fiatal pár, hogy nemsokára egymáséi lesznek Ki is lüzlék az esküvőt. Pontos azonban azt tervezte, hogy önálló lesz és saját üzletet nyit. A terve a rollba,kellő anyagiak hiányában hajótörést szenvedett. A dolog any-nyira elkeserítene az amhiciózus Pontyosl, hogy teljesen buskomorrá lelt. Tepnapelőtl azután magához vette revolveréi és azzal Ujtw lőtte magát. Fgy levelet Wáltak nála, amit menyasszonyához cimzett. Ma temették el óriási részvél melleit.
— Használt elemista tankönyveket hozott be a szerkesztőségbe a belgiumi magyar bányászok gyermekei számára : l.ausch Margit, Nagy Győző, I\'ugdny Pisti.
— Egy kulcs találtatott a felső-Icinplomban. Tulajdonosa átveheti a sekrestyésnél.
RITKA ALKALOM!
Amiről mindenki besxélnl fog!
Kionlnybonf aladlara ko.-Uln.tr 11 STÍLLM kflt« »-0»»a»ar aaj*« g,trtmin|u kStfitt-■•<>(» «i-uk, kUAIfton olo.ó övért érákon
Erxsóbei-iér 17., Armutö-féle Oáxban.
Egyebek közt ajánlunk:
Gyermek mellényeket, pullowereket I N4I mellényeket, pnltouereket
I\' 2-40-161 keidve | P 4-90-tíl kezdve
Félti mellényeket, pulloweieket P »-40-t6l keidve. N6I é> gyermek kabátokat.
— A nagykanizsai Katolikus Legényegylet szüreti mulatsága
a legteljesebb kedélyesség jegyében zajlott le vasárnap este. A hegybírói tisztet Martinék Gyula banklisztvisdő töltötte be, mig hegybiróné Varga Nándorné, az egyesület alelnökének neje voll, sok szeretetremél\'óság-gal és kedve.véggel. A hegybiróné! Kadics Jenő, a hegybírót Flisidr János köszöntötte. A táncmulatságot a hegybitó pár nyitotta meg A ir.ll-sor sok derültséget keltett lóleg a Oöre, Durbinls és Kálsa imitációk, melyek a közönséget állandó derültségben tartották, A fiatalság pompásan mulatott a hegység népével együtt a szüreten, amely sok derűs és kedves epizódon adott. A mulatság a reggeli órákig tartott.

-
Tánciskola. Hlagusz Elek szeplember 15-én kezdi meg szezonnyitó uj tánctanfolyamát diákok részére a gimnázium tornatermében, gyermekek és felnőttek részére pedig a Polgári Egylet emeleti nagytermében.
Iskolai kézimunkák
f^láru kiárusítása
szeptember hónapban,
melynek folyamán 500 drb gobelin, kelim, perzsa, smyrna, szál- és keresitölté<es kézimunka kerül télárban eladásra
özv. Dr. Orosz Mlklósné
kézimunka Üzletében Horthy Mlklóa-«t 2. azim. SluHa, mlq ■ kiutal tartl
ZALAI KÖZLÖNY
1930 szeptember 1(1.
A Letenyei Iparos Olvasókör
zászlószentelés! ünnepe
l-etonye, szeptember ti
(Saját tudósítónktól.) Lélekemelő ünnepség kerelé\'ien ülte meg \'25 éves fennállását a letenyei Iparos Olvasókör szeptember hó 7-én, amikor egyben a Körnek most beszerzett zászlaját is felszentelte ha-tásos szentbeszéd kíséretében Molnár Anlal letenyei adminisztrátor. A zászlóanyai tisztel Dr, Pozsogár Rczsőné töltölle be. A zászlószentc-léscn a falu apraja-nagyja megjeleni s nagyszámú küldöttséggel képviseltette magái a nagykanizsai ipartestület is.
A zászlószentelés után lársasebéd voll, hol dr. Pozsogár Rezső országgyűlési képviselő köszönlötte fel a jubilárisünnepségel ülő Iparos Olvasókört és annak, már az alapilásban is résztvevő, jelenlegi elnökét, Kósi Andotl, akinek vállára nehezedett az alapitástól kezdve a Körnek minden terhe, munkája, sikere és áldása. Összetartásra biu.itotla az iparosságot és azt hangsúlyozta, hogy az iparosságnak az általános iparos jóiéiért folytatott harcában nem külső segítségekre kell támaszkodnia, hanem elsősorban önmagára, mert a több százezer kisiparos összefogása esetén oty imponáló eiól fog mutatni az iparos társadalom kifelé, hogy azetött az erő elölt mindenkinek meg kell hajolnia.
A nagykanizsai ipartestület részéről Pllczer Altiért és Pintarics Márlon mondollak hatásos beszédeket és ünnepelték a jubil tris Kört és annak elnökét.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezés! Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt iruházában Szombathely, Király-utca 5.
Regedei viz
nemcsak kltünfl borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorba]oknál.
Kapható minden füszer-és csemegeOzletben.
„„ Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.»
Egy tehénért nadragulyával megetettek egy 80 éves gazdát
Snlyos fegyházat kaptak a drávatamási méregkeverők
Kaposvár, szeptember II Annak idején részletesen beszámoltunk ártól a nagy port felvert
drámáról, ami Drávalamási községben történt, mikor Pelrics Jánosné 28 éves fiatalasszony, Halta Jó-zsefné és l\'arkas Fcrcncné segítségével masziagos nadragulyái keverlek Balla József X0 éves gazdaembernek a mákos tésztájába, aki ettől nagy kinok közölt meghall. Az
AtKö Uiixöii a sserkesx/tiséo
Sugár-at 2. - Telelőn : 421.
A Zalai Közlöny szerkesztősége szept. 5-től uj helyiségeibe, a Sugár ut 2. sz. (Babochay-féle) ház udvarába költözködő.t. A szerkesztőség nappali telefonszáma tehát mostmir42l.Éjszaka (este 9 órától) az eddigi 78. sz. telefonon kell a redakciót keresni, minthogy a kiadóhivatal, nyomda és Igy az éjszakai szerkesztőség Isaz eddigi helyiségekben maradt. Hirdetési ügyekben a kiadóhivatalhoz kell fordulni (Fő-ut 5, telefon 78).
= Eljegyzés. Szántó Kata Nagykanizsa és Neumark Jenő Budapest jegyesek. (Minden külön értesítés hflyeti).
Köröző levelet adtak kl Szekeres Márton hírlapíró ellen. A budapesti kir. törvényszék Szekeres Márlon hírlapíró ellen köröző levelet adott ki. Szekeres Márlon! ugyanis sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt tizennégy napi fogházra ítélte jogerősen a bíróság, azonban büntetésének kitöltésére nem jelentkezett, ezért a törvényszék körözését clrcn delle. Szekeres voll az, aki annak idején maga bevallotta a Schadl-tanécs előli, hogy több mint 1711 pöre volt már a bíróság előtt és akinek zalaegerszegi szereplésével a zalaegerszegi lapok annak idején sokát foglalkoztak.
indító oka a lelketlen gyilkosságnak az voll, hogy az öreg embertől megszerezhessék annak tehenét
A kaposvári törvényszék a részben beismerő vádlottak bünügyét most tárgyalta és a bizonyítási eljárás befejezése után Pelrics János-nél hét, Hulla Józs fnét hat és Farkas Ferencnél öl és fél évi fegyházra Ítélte.
Tánciskola. Értesilem a n. é. közönségei, hogy lolyó hó 13-án a Kaszinó nagytermében tánciskolámat megnyitom. Tanítási órák : Gyermekek és diákok részére d. u. 5—7-ig, felnőttek részérc este 8 10-ig eszközöltetnek. Beiratkozások naponta d. e. 10—12-ig, d. u. 5—7-ig a Kaszinóban véietnek fel. Szives pártfogást kér Gábor oki. tánctanár.
Felborult a lakodalmas szekér. Lakodalmas menet indul! Pa-csáról Vörrü községen kérésziül. Jó kedvben persze hiány nem voll. Amin! Vöirü községből kiért az egyik felpántlikázott lakodalmas lovaskocsi, a hirtelen kauyarulalbail a kocsi felborult. llatázs Károly vőfény olyan szerencsétlenül esett le, hogy a bal-karja eltörött. Első segélynyújtás után azért reggelig végig mulatta a lakztl és csak másnap tették gipszbe a karját.
— Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert 70 év óla fennálló Singet divalártiházban mindig otthonosan érzi magái.
Utazási kedvezmény. Kolyó évi szeptember hó 16 20-lk» kiizdtt az Országos Kelormátus Lelkész.ugyeaület Htdatonulrnádl türdőn nagygyűlést tart. A lluim .Szava Adrlu Viimittáreaaág valamennyi állomásáról u használt vonatncirinek es kocsiosztálynak megletető t 11 III. Kocsiosztályra a rendszeresített rózsaszínű Igazolvány ölrtp-Juu oo százalékos menetdíj mérséklést engedélyez Szabadbattyán állomásra. Az odautazás szeptember lu-\'^o-tg, a visszautazás azeptembor 15- 2f>-lg vehető igénybe. A kiinduló állomáson egész menetjegy váltandó meg és az. utazás lélbeaz-akllása nincs megengedve. Az auomasJOnOK,
L irau/nr/uii A 1Í/0U11, ne kUlá-tUk pérutiiiig/ Idepub*.
Szeptember hó l-töl szeptember hó IS-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban árusítom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 70 fillér Fértl Ingek 3 pengőtől. Kötöttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFiftflANN KAROLY.
„Milyen szép Nagy. Itanistsa ?"
Kilenc <fl/<i van a Zalai Közlöny ama tör fénykép-pdlyd-xaiánaU
A Zalai Közlöny szerkesztőségének megnyílt II. amatőr fényképpályázatán Nagykanizsa város a téma Kilenc dij van. Hat a fotográfusoknak, három a képek minden nézőjének. Részletes feltélelek olvashatók és a képek megtekinthetők Szabó Antal sport és foto szaküzletének kirakataiban (Fő ut 5)
A pályázat dijai i
Kezdők részére (A. csoport):
I dij. Egy Kodak 4x6 5 cm. roll-filmes uli kamara. Értéke 36 P.
II. dij. Ulalvány 10 pengő értékű fotócikkre.
III dij. Egy fényképalbum ü pengő értékben.
Haladók részére (B. csoport):
I di|. Egy Ápoló Süss gyárlmányu 3 lámpás rádió készülék.
II. dij. Egy fémállvány 16 pengő érlékben.
III dij. Ulalvány 10 pengő értékű fotócikkre.
A nézők részére (C. csoport):
I. dij. 10 kötél Verne-regény disz-kötésb.-n.
II. díj. A Zalai Közlöny negyedévi előfizetése.
III. dij. Egy doboz névjegy.
Ritmikns tornatanitást
szeptember 15-én a Kaszinó alsó termében megkezdem. Külön kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végeit kérném
kellő időben jelentkezni Csányl László-utca 8. sz. alalt.
Hoffmann Edlth.
Ax autó ujabb áldo-xata
Egy Kerékpáros diákot Oaldlra gdxolt a teöerauíó
Szombathely, szeptember tl
Tegnap történt, hogy a Széli Kálmán ulcában Dávid József 14 éves polgárlsla tanulót egy gépkocsi halálra gátolta. Dávidot édesapja küldle valemit bevásárolni az üzletbe, eközben ulólérte a kerékpáron haladó fiút egy teherautó, amely be akart fordulni egy utcába és a fordulatnál beleütközött a kerékpárosba. A leher-auló sárhányója elkapta a kerékpárt és a gép alá gyűrte. A kis diák borzalmas sérüléseket szenvedeti. Egy félórán belül kiszenveded.
Támogassuk om érdemea kanizsai kereskedelme/ és Ipari.
POKZOL párolás után crőlaljes kelés — jó áttelelés - tőbbtarméa I
Wem minden porpác »I*ORZO£« l
Vigyázzon a névre I Csak Chlnoln plombával lezárt dobozt fogadjon el 1 Kgye rll a PORZÓI- t alkalma írták Maey>rorazagon lóbli 100000 holdon I A POHZOL B,lne vörös, hataaa biztos I — Hredtlr gyári aron beszerezhető: Or«*ég Já«sal cégnél Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (a bíróság mellett.)

1930 szeptember 10.
f ^
(RfirJditéssk) H - UnJr kfiintdi-•ág. ritztgv. — hangverseny. B — dóadia Oy — gytnnekeJmak. A — auionyok.
0* — gramofonzene. Jb — jzuz bawL — oeputra
K — Ubari. aZ. \'
Szeptember 10 (szerda)
Budapeat 9.15 Az Országos Postás-zenek\'r hangversenye 931 H. P 45 A hangv tolvl 11 10 Nemzetközi vlz|elzó-szolgálat \'2 Dili harangszó 12 0-S Hangv. I225 H 1235 A hang" tolvl. 13 ldó|elzés. H30 H 15 Piarl árak 15.30 Morsetant. Ifi 10 F 16 <5 Idő|Hzéa. IdAjiráslelcntés 17\'Novellák, 17 30 Szolyorl Nagy |ntAn magyar nótákat zongorázik. Ifi IS Oia«z. „yelvoktafta. 18.50 Operettréizletek. 2) Vidám est. Utána Időjelzés, ldójárás|elen-lés Majd : Clgánvzene.
Bács II O 12 és 15 15 Hangv. 20.15 Balett- és hangv. zene
Berlin Ifi 30 Dalok 17 és 19.30 Zene. 21 Hangv 22.30 Berlin szórakozik elmen zenei egybeállítás.
Brit nemzeti möaor 17 1.5 Zenéa gyer-mekóra 18.40 Beethoveni Hat kis semmi .és zongorán. 19.30 Zenéaláték. 20 4.5 Z. IJlána London hang|al. zenés egybeállítás. 72 20 Orgonahangv. 23 Zene.
Milánó 16 35 Gyermekkuckó. 17 Z. 19 30 Hangv 20.15 Beszélő u|slg. 20.40-24 Operettrésitetek Ma|d : Hangv.
München 16.30 Zene. 1721 Oy I84ÍS Megedtl- és zongorajáték. 20 Zene. 21.15 P. Uláns zene
Prága 10 30 O. 19 35 Rrllnn. 19 55 Tamburazene. 21 30 Chop\'n-mtlvek.
Kóma—Nápoly 1730 Zenekari verseny. 21.02 Szlmt hanev.
Varsó 16 15 O 18 Z"e. 19.20 O 20.15 Hangv. 21.15 Dalok. ChopIn-mUvek 23 Zene
Zürich 16 Zene. Í\'.IA Orleg : C moll szonáta 20 Zene 20 35 Fnvolaazóló zenekarral 2t 15 Régebbi operettekból.
Rádió legolcsóbban
Szabó György naaió
laboratóriumában fiM 3., udvar
TŐZSDE
A tegnapi tőzsdei szünnapon <t külföldi tőzsdéken meglehetős szilárd irányzat került felszínre és az ezen tőzsdéken |egyzelt magyal éltékek kivétel nélkül erősen emelkedtek. Ennek hatása alatt természetesen itt is igen szilárdan indult az üzlet, amit alá támasztottak a kül- és bellöldi közönség köréből érkezett vételi megbízások. Ezek tel|esilésc után az üzlet elcsendesedett. Zárlat leié ismét sziláid Irányzat került felszínre. A hangulat mindvégig bizakodó és barátságos volt. Fixkamatozásu papírok piaca teljesen üzleltelen. Valutapiacon az árfolyamok legnagyobb része változatlan.
Ztrlchl zárlat
Pária 10-23. London 25 05\' a, Newyork 515 35, Brttaael 7190, Milano 26 69\'/!, Madrid 56 80, »m.ttrdam 207 45. Bellin 122 7 9. Wien 72 79 íolla S"73l/a t>T»". \'5-29\'Zi Varaó 57 70, BudaoeU •O-HB KetjrS-i 9-127,\'s, Huk.r.m H-(l7\'.\'l
ttuáe 4»TÜa-(efrxéi«
VALUTÁK
Í°1 I. 27*73-27-88 „ galr. 79-45-79 85 Lstll k. 16-85-16 97 Uán k. 152-45-IS306 Ulnir 1004-10-12 Dollár 568 40-570-40 Francia 1.27-30 22 60 Hotl. 229-20 230-20 Lengyel 63-70 Ö4I0 Leu 3-37-Í-4I
L«va 4-12-4-18 Lila 29 70-30-00 Márka I35-70-136-30 Norvég 152-40 153 00
Peseta —----■_
ÜChllL 80 25 80 65 »vá|cl I. UO-5UI1I00 Svédk. 152-90153 50
DEVIZÁK ArnsU 229-47-23 Belgrád 10-09 10-12 Berlin 135-82-136 22 Brtlaazel 79-52 79 77 Bukarest 3-39-3-41 Kopenb. 152-60 153 00 London 27-7l-27-79«, Madrid 61-95-63-95 Milano 29-83 29 93 Newycr 57010 71 70 Oaxlo 15255 152 95 Pária 22-38-22 45 Prága 16 90-16-95 Sxótla 4-11-4-15 Stockh. 153-10-153-50 VarBó 63-90-64-10 Wien 80-51-80-76 Zürich 110-62-110 92
ZALAI KÖZLÖNY
Terraénytózjite
Buza tszt. 30 fiII., dl. 31) flll. és a rozs 35 fitl eseti.
15 90-16-40. 78-as 79"" 1020 IfrSO. 80-as lb30 —17(X), dunánt. 77-cs 15 60-15 80, 78-as 15 75-15 95. 79-es 15 95-16 15
80-aa 1600 1620. R,zj U45-106S,
V™"1" 12 75—13-25, sörárpa 15 50-7 00 Mb 14 50 -15 00, rengett tazt. 15 U0-15 20, ouritiau.t 1500 15 20. repce 27 2>-• l \'5, Kuip. 8 00 8 20
hrtaiTásár
CelbalUi 5428, etawllan 947. Első .endli 1-24-1-26, azedett 1-22 t-24. szeoetl tóaép 1-18-1-20, könnyű I14-I-I6, l-só rendit üreg 1-tR—1-20, ll-od rendű óreg l\'12-l 11> angol autdó 1-30-1-40, azalonna nai-yban 1-54-1-56, zalr 1-74 t-76, bu. 1\'44 -1-52, azalonnáa ItSIaerléa 1-54 — 1-59.
Biíji: DélzalsJ Wyorada én La^Va-t\' VálliUt, HaíyitmUr.;x Felelős kiadó: Zalnl Károly.
,l Nagyltasija* 7Ü.
APRÓHIRDETÉSEI
Az tpaótatidetéat* dl)a 10 aaól* fl I Kár, Mladen további szó dija I fflL Vaaár f •nnepnap 10 uól( (0 fillér, tnlndsa
további tzó dija • flll. Siezdán éa Matekért 10 sxóig (0 fillér, mtndea továhM aio dija • fitl. Omaiő a mtndea vastagabb betüból állt- azó két azóoak azámtV htik. Állást keresőknek 50M engedmény,
Hlrfatáaak B (öt) psng6 Baasaflan ■ lul a lalaaiagoa klayvalés, szzámláiás slkorOláae légatt altra llzalaaálk
Eladó Caengery-utca 18. alatt 724 □ öl lelek. 4393
Borsajtók, sx5l5«u<ók Wslssr Qápoyár, Nagykanizsa, Sugárul 16. 4575
Kápksrstazás leszál llttlt árakon — Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Telelon-szám 196. 4543
Szekeres Józact utca 32. azámu ház azonnal aladá. 4782
Halász |ános vizsgázott lyukasam, vágd hivásta házhoz ntegy. Ziinyt Miklós-utca I. az. 5430
Iskolai tornaolpSk msgárkax-tak Mlltányl olpAUalalbs. 4776
Nöl bársonysapkák 8— pengő, női fllzkalapok 7-- pengi. Brónyal I. Nagykanizsa. Horthy Miklós ul 6. — Url-leattsn. kalapkészltésben oktatást nyer nck 469j
Valódi rumburgl váazon tttaradé-
dékok meglenó olcsó áron kaphatót -Kislaludl éa Krauaznál. 4741
Szepesi imre
Zrínyi Mlklás-uloa 22.
csatornázás, vízvezeték berendezés, épület éa mü-3341 bádogos. — Telefon 2-95.
Legjobb csukott bérautók legolcsóbban négy éa hatszemélyesek Kautmann Manónál rendelhetők. Telefon 167, este 571.
SxAnyagek, bulorszdvetek rendkívül olcsó árban Kisíaludi és Krausznál. 453b
Pánakfllosőn* bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és Icggvor-sabban fotyóalltal Aozál Ignáo pénz-kölctOnkdzvelltó ir.\'dáia Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 2 szám. 3876
Tárfl és nól ruha és kabát szövetek hihetetlen olcsó átusllasa Klafalutli és Krausznál. 4537
Palaoktoj pasztörizált, a kívánt Időben házhoz s.állilva rendszeresen kapható lile renkint 2t llllétérl Tejizövelkezetl Közfont nál. Telefon 3-41. 4369
Pánal földbirtokra és házakra korlátlan öiszegben, méltányol kamat mellett tolyó-alttat Sattlar Lajos IttHlája, Erzsébet-tér 15 szám, az Igazságügyi palota átellenében. 3866
Sarokház, mely áll 3 és 2 szobás lakásukból, szabadkézbűi eladó Józsel ló-herceg-ut 22. «52ó
Remington Írógépek
képviselete és raktára
Szabó Antal fegyver- és sportárunagykereskedés
Remington Portable
irógép
legújabb typus 6—18 havi részletre.
Használt Írógépek becserélése.
Klts/.ohÁs udvari lakás az összes mellékhelyiségekkel november l-re kiadó — Sunár ul 5H. 46%
Csengery-ut 6. alatt egy nagyobb üzlethelyiség, raktárnak Is alkalmas, pincével jutányosán kiad*. Ugyanolt egy kisebb Uzlelhelyls*g Is- Érdeklődni az emeleten. Telefon 17. 4681
Egyszobás udvari lakAa az összxn mellékhelyiségekkel azonnal kiadó Magyarutca 6. 4716
Egy cilnosan bútorozott szoba azonnal kiadó L\'sengery ut 1., II. cm , 4. 4/3(3
Kiadó Király-utca 49. pzíh u házban nagy szoba, konyhás lakás ös*7rs mellék helyiségekkel azonnalra. Bővebbet Zwrig Imrénél, Erzsébet-tér 1. 4730
Kétazobáu udvari lakás előszobával azonnal kiadó Horthy Mlklös ut 47. 4730
Ogyas szobaleány elmenne url-cstládhoz, esetleg takarítónőnek Is Cim a kiadóban. Telefon 78. 4775
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
zsoldos gyula
szakképzett tálszerésznél kaphatók Frt-ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és látszerOzlet. Szakszerű javítások.
■sjárónflt keresek, ki iőint is tud. Cim a kiadóban. -4772
Dunszlba és ennivaló körte kapható Bstlliyány-nlca 79 szám alatt -4771
Vsnnék 3000 darab használt téglái, |ó karban levő ab akukal és ajlAkat. Flrll Mór, Magvar-utca 98. -47 74
Eladó Tavasz utca 9 számú ház szabadkézből. -4779
■trély ksnyár stltódénél, Kossuth-tér 5. szám alatt egy piaci árui felsé-tellk. 4780
I szoba, konyhás lakás mellékhelyiségekkel kladá október 1 ére Kosauth-lér 3. !78l
Hirdetmény.
Tótszerdahely községben az országos állal és kirakodó vásár folyó évi szeptember hó 15-én (hétfőn) lesz megtartva.
Községünk a nóri fajta, hidegvérű \'oviknak [\'\'tenyésztő helye. Muraköz elveszte óla csak itt van alkalma a gazdaközönségnek ezen kitűnő teherbíró lovakat beszerezni.
Kérjük a lókertskedők és gazda-közönség telléllen megjelenését. — Murakeresztur vasútállomástól csak 6 km.-re fekszik a község.
Tólszerdahtly, H130. évi szeptember hó \'2-án.
Gállly liriiö \' 4683 tótüzerdahelyl legyzó.
Rózsagyár Kaposvár
Vegytlsztltásra és festésre elfogad férfi és nőt ruhákat
bármilyen minőségű kelméből. Ujraátleslésrebói bútorokat, bőrkabátokat
és vég.trul. Ágytoll tisztítás huzathtrgydtt ésenélkul. Függönyök, kézi\' kák, szőnyegek, bulotkelmék, min \'rle paplanok és szórmék tisztítása, i - rnltése és festése.
I\'llsséerozás és gouvréerozás
a legelőnyösebb árban és legszebb kivitelben.
Férll gallérok A kézelők fényezett és modern miatt
módszer szerint tisztítva. Fehérnemüek mosása darabonként és súlyra.
Bővebb telvilágosltásl nyújt Nagykanizsa részére a gyüjtótelep vezetője:
Nagykanizsán, Erzsébet-téren Állami adóhivatal. Régi postaépület.
Koó Kálmán
ntüasztalos
butorraktára
Nagyk/;nizsa, Ma#yar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5. a postapalotával szemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban. mm
1930. Pk 11978. sz. 1930. vght. 1492. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Rapoch Aladár ügy-éd által képviselt Schnabel Testvérek győri brj. cég kírclmére és Javára 2«M) pengő 42 llll. követelés és járulékai ereiéig a iíJgykanizsai kir. járásbíróság Pk. 315/931 I V. sz. végzésivel elrendelt kielégitéM végrehajtás lolytán végre-hajtást szenvedőtől lefoglalt 4101 pengó becséitéku Ingóságodra a nagykanizsai sir. járás.\'íróság lenti s/.&mu végzésével a/. arveié> elre dcltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 <j-a alapján lentin, valamint zálogjogot szei/ftt más fogialtatók javán Is a végrehajtást szenvedő IdkásAn, tizlc-tébtn N.igykanlzsán. Hunyndi-utca 27. szám Alatt leendő megtartására halandóul 1930. évi szeptember hó 11. nupjftnak délelőtt lls/4 órája tüzelik > i. aminor a bíróilag Iffoglalt bulotok, U/leti áiucikkek s egyéb Ingóságokat a legtöbbet igirónek készpénzfizetés c\'lenébcn, esetleg becs.Aron alul Is cl fogom adni.
Nagykanizsán, 1910. évi augusztus hó 23-án
Elek László s. k.
4778
klr. bir. végrehajtó.
1 ZALAI KÖZLÖNY
í930 szeptember Á.
í
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tói 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
r
Óriási választékot tartunk finom kárpitosbutorokban, vas-, réz-, konyha-, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
KOPS
i
SZOMBATHELY és SOPRON
Király-utca 5. Várkerület 62.
t: 1887-BEN.
^mm
Nyomatott a Délzalul Nyomda és Upkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelik Oz!etvcz»t6 ■ 7aLii Károly.)
01921784
70. évfolyam 205. szám
Nagykanizsa, 1930 szeptember 11 csfltditök
Ára 14 fillér
ZALAI MZLOHT
Sxerkc»xtöséff és kiadóhivatal: Póut 5. iiám Keszthelyi IlókkUdóhlvatal Kouuth Lajoi u. 32!
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BlófUetésl ára: egy hóra ■ petigfl 10 ttllíi Telelőn : Nagykanizsa 78, Keailltely 22. j*Sm.
Holnap délután temetik a nemzet nagy Qalottfát
Tixexrek xarándoKoltaU Vass mlnlsxier ravaialáQox
Hudapest, szeptember 11)
A Kerepesi-uti lemetőhen Kass József ravatalához ezrek és Uzezrek zarándokolnak, hogy bucsul vegyenek a nemzet nagy halottjától. A virágetdóvel borított koporsó kél oldalán a Szent Imre-kollégium növendékei állanak diszőrséget A látogatók lóleg az egyszerit emberek sorából kerülnek ki. Igen sok a vidéki és
klllönöaen tömegesen fön-nek a Uunánlulról.
A temetésen megjelenik a kormányzó és a lóhercegi csalá\'dok tagjai is.
Pénleken reggel 9 órakor a Ke-repesl-temelő halottasházából átszállítják a koporsót
a parlament kupolacsarnokába,
ahol katafalkon helyezik el. Délelőtt • lü órától délulán 1 óráig felvonul-»z egyesületek és Intézmények képviselői, akik koszorúikat az országház főbejáratának kél oldalán helye zik el.
Délulán 3 órakor kezdődik a gyülekezés az országház kupolocsar unkában
A temetés éa bucauifa/da
A kupolacsarnok közepén felállított katafalknál tartandó egyházi szer-larlást Stréíll heicegprimás végzi, amelynek befejezése után az országgyűlés felsőháza részéről Wlassics Gyula báró elnök, a képviselőház részéről Almdssy Uszló elnök és a kormány nevében gióf Ktebelsberg Kunó fogja a nagy halottat elbúcsúztatni.
A holttest beszentelése ulán a koporsói Ünnepélyes gyászinenelben
ax Royetemf templomba szállítják, ahol Zichy Gyula grót kalocsai érsek újból beszenleli a halottat és a lemplom szentélye alall épített
katolikus pantheonban helyezik örök nyugalomra.
Az engesztelő szent mise-áldozat folyó hó 13-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz a budavári koronázó főtemplomban, ahol a rei|uiemet dr. Szmrecsányi l.ajos egri érsek pontifikálja.
A Dilotaaír/clndk nnm vefyel résxt Vas* temetésén
Hudapuat, szeptember lll Illetékes helyen a miniszterelnök genfi uijával kapcsolatban a következőket mondották : Ethalaszthalat-lan fontos állami érdekek ugy hozták magukkal, hogy
Bethlen István gróf miniszterelnöknek ma Genfbe kellett lennie,
ahol már az összes államok miniszterelnökei, illetve kulttgymrniszterei napok clötl mcgérkczlek. £pen ezért a miniszterelnök bármennyire is sze-
lemetésén, nagy sajnálatára, az or szág érdekeire való tekintettel, azon nem vehet részt.
\'íalaegersxeg várom résxvéte
Zalaegerszeg, azeptember II) Zalaegerszeg város képviselőtestülete ma délulán rendkívüli köz gyűlésen áldozott Vuss József népjóléti miniszter emlékének, aki
a város díszpolgára volt. A város táviratban fejezi ki részvétét a kormánynak, nevéről utcái neveznek el, nagyobb küldöttséggel képviselheti magát a temetésen.
relelt volna megjelenni Vass József
Be/^Ien miniszterelnök Genfbe: érkezett és a veszető politikusokkal tanácskozik
Megkezdődött a népszövetség u|abb tllésszaka Apponyl Albertné lett a szociális főbizottság elnöke
(iont, irzeptcmbor II) A népszövetségi közgyűlés mai megnyíló ülését a megalakulás formaságai 101(01 lék ki. összesen 52 állam küldött ki delegátusokat.
Az ülést Zumela (Venezuela delegátusa), a népszövetségi tanács ez-idószetinli elnöke nyitotta meg. Hangoztatta u gazdasági együttműködés biztosításának és a béke megszilárdításának jelentőségét
Tltulescu lett ax elnök A közgyűlés ezulán elnökké Titu-lescu román delegátust válaszlolla meg.
llelfílen István Genfbe érkexell
tienf, szeptember lll llelhlen Islván gról miniszterelnök ma a kora délutáni órákban Genfbe érkezett. A miniszterelnök azért jött Genfbe, hogy érintkezésbe lépjen a vezető államjérfiakkal, akik Genfben időznek.
Magának a közgyűlésnek tanácskozásaiban nem vesz részt és szokás szerint, nem is tagja a magyar delegációnak. Az ülésszak végét nein várja be, hanem bizalmas megbeszélései befejeztével ufből visszautazik Budapestre.
A miniszterelnök ma délután megkezdte tanácskozásalt.
Délulán 4 órakor az olasz delegátussal találkozott, akivel hosszabb megbeszélést folytatott. Ma este a miniszterelnök együtt vacsorázott Schober oszlrák kancellárral.
Apponyl Albertné ax V. ítiblxollság elnöke lelt
(ient, szeptember ttt (Éjszakai rádiíjetentés) A népszövetség mai ülésén a magyar delegációt különös megtiszteltetés érte, amennyiben Apponyi Alberlné grófnél az V fóbizoltság elnökévé választották, mely fóbizoltság szociális problémákkal foglalkozik. Ez az első eset, hogy valamely népszövetségi fóbizollságnak nő az elnöke.
Időjárás
A nsgvkanlzsal meteorológia! megfigyelő Jelentések i Szerdán a Mmlrtik Itt: Heggel 7 érakor +16. délulán 1 érakor +23-6, este 1 Órakor +18-2.
FtlMzel t Reggel és délben llsits, tsle borús égboltozat
Szélirány: Heggel dél, délben éi eile délnyugati szél.
(B/nakal rildlóJtlenUsI a Mataorotó-flal hátimat aala 10 érakor |a-lantt • atvataroa saAkrs hajtandó idó várható.
Nagy botrány
a kommunista pDnper tárgyalásán
Hudapeat, szeptember 11)
A budapesti büntető törvényszéken ma megkezdődött a nagy kommunista bünper második részének tárgyalása. Az ügynek TI vádlott|a van. A vádlottak nagy botrányt rendeztek a tárgyaláson. Kommunista jelszavakai kiabáltak és rátámadtak a fogházörökre is. Ezért a tárgyalási elnök elrendelte megblllncselésüket és a rendzavarókat sötét zárkával büntette, majd zárt tárgyalási rendeli el.
A zalai iparos-parlament
Zalaegerszeg, szeptember Hl
(Saját tudósítónk telefonjelentése) A zalaegerszegi bővített és renovált ipartestületi székházat vasárnap szentelték fel nagy ünnepség keretében. Ünnepi mise után kezdődött meg az épület felszentelése, amelyre a vármegye minden részéből jöttek össze iparosok és a testületek képviselői és kiküldöttei, úgyszintén a város országgyűlési képviselője.
A székház felszentelése után megkezdődött a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének választmányi ülése. Papp József, az IPOSz elnöke beszédében arra kérte az iparosokat, hogy ne választmányi, de körzeti üléseket tartsanak, amelyekte az egész vidék iparossága megjelenjen. Beszámolt az orosházai gyűlésről Sajnálattal lapasztalja, mondotta, hogy a kompelens tényezők nem foglalkoznak az iparossággal és nem méltányolják kérésüket. Az IPOSz ragaszkodik az ötven millió hosszú lejáratú kölcsönhöz is, mert szükség van a 360.000 magyar iparos helyzetének javítására Nagy szükség lenne az imporl ellensúlyozására, hogy a hazai ipart exportképesebbé lehessen tenni és a munkanélküliséget e réven is enyhíteni. Majd beszélt az OTI lerheiről. A 24 százalékos késedelmi kamalol uzsora-ka-malnak mondja. Szerelné, ha a jövő évi képviselőválasztásokon 10—15 iparos is bekerülne végre a parlamentbe.
Jády Károly is helyeselte a kör-zeli gyűlésekéi Ma|d Kray Islván báró és FrUhwirt Mátyás beszéltek. A választmány ezenkivül egyéb iparos-ügyekkel foglalkozott.
Nagykanizsáról Supka Béla ipartestületi jegyző vezetésével ölen vettek részt a gyűlésen, melyen sajná-latlal nélkülözte az iparosság a szövetségi elnök, Ha2só József elnökléséi.
zalai közlöny
A máriatelepi halAlautó utasai maguk követelték a sorompó feleresztésél
Ujabb részletek és a vizsgálat eddigi eredménye a négy halálos áldozatot követelt katasztrófa ügyében
Nagykanizsa, szeptember 10
Tegnap lapzártakor, tehát jóval éjiéi ulán, budapesti jelentés érkezett arról, hogy a balatonmáriai katasztrófa ötödik áldozata, özv. Buda-hdzy Menyhérlné is meghalt s az erről szóló hivatalos jelentést Nagykanizsáról elküldték az illetékes kaposvári kir. ügyészségnek.
A kaposvári forrásból származó, Budapestről érkezeit hirl a késő éjszakai órában Nagykanizsán kontrollálni mdr nem lehetett. A hirl ugyanis csupán a nagykanizsai közkórház erősíthette volna meg, amelyben nzv. Budaházyné fekszik. A nagykanizsai közkórházban azonban az a helyzet a kötelességét leljesitö sajtóval szemben, hogy az .orvosi tilok"-ra hivatkozással megtagadnak minden információt. A nagykanizsai sörház igazgatójának tilalma lolylán még azt sem szabad megmondani az ujság-
Nagykanlzsa. szeptomber 11) A kaposváii vizsgálóbíró ma maga elé vezcltclte Cser József sorompóört, aki előadta, hogy ó szabályszerűen leeresztette a sorompót. Amikor odaérkezett a gépkocsi, annak első Illéséből valaki megkérle, hogy engedje fel a sorompót,
mert sürgős utjuk van. Cser erre — inint vallja megtagadta a kérelmet, hivatkozván a szolgálall kötelességére, azonban az autó ulasa tovább kéne, ma|d erélyesebb hangot használt. Végtll is, abban a hiszemben, hogy még percek vannak a vonal odaérkeztéig — felhúzta a sorompót.
A vizsgálóbíró a vallomás ulán letartóztatásba helyezte Cser Józsefet.
Tózsoky Károly sofförnek életében teli vallomása ingadozó volt. Ő azt vallotta dr. Almássy Gyula vizsgálóbírónak, hogy utjuk célja Jugoszlávia volt, mig özv. Budaházy
Nagykanizsa, nzoptcinbcr 1(1 A balatonmáriai vonat és gépkocsi-karambol áldozalait már eltemették, özv. Budaházy Menyhérlné pedig változatlanul súlyos állapotban fekszik a nagykanizsai kórházban.
Tegnap érkezeit vissza Budapestről a Zalai Közlöny egyik betűszedője, Székely Lajos, aki ugyanazzal a 211. számú éjjeli személyvonattal utazott fel Budapestre, amellyel Budaházy túrakocsija összeütközött. Az ő impresszióiból és elbeszéléseiből Írjuk a következőket:
A 21 l-es budapesli személyvonat utasainak legnagyobb része Budapestre igyekezett, igy legnagyobb
irók érdeklődésére, hogy él-e valaki vagy meghalt. T. i. ez is „orvosi titok", ügy az egész ország közvéleményéi napokon át foglalkoztató katasztrófa áldozalal ilt feküsznek a kanizsai kórházban, héten át oldalas riportokban foglalkozik a megrendítő eseménnyel a főváros és a vidék minden lapja. Ugyanekkor a Zalai Közlöny számára már az első napokban tilos volt a közpénzen fenntartott kanizsui kórházból csak any-nyil is .elárulni\', hogy Budaházyné-nak vagy Dánérnénak hivják-e az oda beszállított egyik áldozatot, (tíz l. i. az első napokban kétséges volt) Igy lörtént a tegnap éjszakai hírrel is. És igy derült ki reggelre, hogy özvegy Budaházy Menyhérlné — habár halálhírét a rádió, a fővárosi és vidéki lapok is közölték, él, bái állapota változatlanul súlyos, de nem reménytelen.
Menyhérlné vallomásából kiderült, hogy nem Jugoszláviába, Inneni a Médekpusziai birtokra akarlak uvzni. A sollör azt is mondolta, hogy a sorompó nem .voll kivilágítva, ezzel szemben megállapítást nyert, hogy a sorompón Igenis volt lámpa, amely égett és felismerhető volt a leeresztett sorompó. A nagykanizsai forgalmi főnökség és oszlalyinérnökségröl ina délelőtt többen a kaposvári ügyészségre mentek, ahol kihallgatták Cser sorompóört, aki most másodízben is ugy adta elö vallomását és védekezései, amely nem mentesili őt ugyan sem büntetőjogi, sem a tcgyelmi következmények alól, de talán enyhilő körülménynek tudható be. Értesüléseink szerint a Budaházy-család a vasúttal szemben kártérítési Igénnyel lép fel,
hogy mennyi a kártérítési összeg, a család jogi tanácsosa fogja megállapítani.
részük, főleg a harmadik osztály utasai
aludtak.
Az a néhány, aki ébren voll — köztük maga Székely Is — egyszerre csak megdöbbenve tapasztalta, hogy a vonat a sötétségben, nyílt pályen erős zökkenő után hirtelen megáll és a siri csendes éjszakában éles hangok, majd segítség kiállások velőtrázó sikoltásokkal vegyülnek az áthatolhatatlan sötétségbe.
A fennlevö ulasok pillanatok alatt kiugráltak a kocsikból, a zaj és sikoltások nyomán felébredlek az alvók is, akik álmukból felzavarva az első szemrebbenésükben azt hitték,
hogy vnnatösszeülközés lörtént és igy olyan pánik és félelem keletkezett, hogy nemcsak a lépcsőről ugrotlak le, hanem
többen a nyitott ablakon ugráltak kl.
Megrendítő volt és idegekre menő, amint a teljes sötétségben a vasutasok kis lámpáikkal oda siettek, ahonnan a jajveszékelés hallalszolt.
Leugrott a mozdonyvezető is és a nagy kiabálásra és jajgatásra csakhamar olt termetlek a szomszéd házak lakói is, akik éjjeli öltözetben, alig valamit magukra kapva siettek kl a szerelvény elé, hogy megnézzék, mi lörtént.
„Ég a vonat I Orvost I 20 halotti"
és hasonlókat lehetett hallani a rettentő összevisszaságban, felfogoll h ingfoszlányokban.
A vasutasok kis kézi lámpásaikkal csakhamar megtalálták a felfordított turagépkocsit, amelyből vérfagyasztó segitsegkiálhsok törlek elö. Csak Innia\' ott termelt a balalonmáriai allom\'sról a főnök és a vasutasok, akik fáklyákat és lámpásokat hoztak es ixy, ezeknek a vil \'gosságanál kiemelték először a még élő özv. Budaházy Menyhértnél, utána pedig lózsoki Karoly soffőtt. Budaházy Miklóstié ugyancsak még éli, ellenben a százados és az. ügyész tsljcscn össze vollak törve, nem volt bennök élet.
Tózsoky és Budaházy Menyhérlné nagyon lazhaltak, mert egyre hideget emiitettek és
pokrócot kértek, ugy, hogy a vásuiasok saját pokrócaikkal takarlák be a szerencsétlenség élö áldozatait. Budaházy Miklósnéi élesztgetni kezdték, majd a többieknek is segítségére siettek.
likkor történi, hogy
az autó benzintartálya felrobbant
és a benzin szétfröccsent az autó utasaira és átitatta ruháikat és a takarókat, amelyekkel be vollak takarva, de tüzel fogolt a szerelvény kél kocsl/u Is.
A robbanás és a lángok ujabb pánikot okoztak és miután mindenki attól félt, hogy ujabb robbanás következik be, többen elfutottak. Mikor néhány percig nem következett ujabb robbanás, mindenki együll sen sietett a szerencsétlenekhez, akik
hatalmas lángokban égtek.
A vasutasok valóban minden elismerési és dicsérelet megérdemlő módon siettek segítségére az égő emberfáklyáknak, akik rettenetesen küzdöttek az életükért. A fialal Budaházyné kétségbeesve kiáltotta :
_1930 szeptember 11.
Jaj nekem I Élve kell meghalnom l
A vasutasok sielve futottak a ** mozdonyhoz vizérl, mig az ulasok egy része a házakba és az állomás kútjához ment, hogy vizel hozzanak. Több vasutas
homokot hozott és Igy próbálták menteni és oltani,
azonban sajna a tüz villámgyorsan terjedt a benzinnel átitatott ruhákon és az autó ót utasa percek alall borzalmas módon össze égett.
Akik ott voltak és látták ezt a rettenetes katasztrófát, sosem fogják az elfelejteni Emberek lusáját a tűzzel az életükért.
Aztán lassan elcsendesüllek a jajkiáltások és végül már csak néhány gyöngébb idegzetű nő-utas sírása volt hallható. M íjd ez is elcsendesült...
A vasutasoknak köszönhető, hogy a kél legutolsó kocsi, amelyben a szerelvény világítására szolgáló tartályok vollak — fel nem robbanl.
Mialatt pedig a mentési munka folyt, az állomásról és a jegyzői irodából menlek a lelelonjelentések és segítség-kérések. Igy a nagykanizsai állomásia Is Bartal főnökhöz, liony sürgősen segély-mozdonyl és ket kocsit küldjön, ami rövidesen meg is lörtént.
Időközben érkezeti oda a telefonon álmából felvert Láng Stndor dr. kiskomáromi körorvos, akinek azonbin már kevés dolga akadt, a Budnpestről Nagykanizsa felé menő 217-cs számú vonal p<-dig Budaházy Menyhértnél és Tózsoky solfőrl bc-i-zállilolla Nagykanizsára.
Az Országos Miivéti Szin ház ezredik előadása
Nagykanizsa, szeptember 111
Még mindenkinek élénk emlékezetében él az Országos Művész Színház, amelynek pompás együttese két év előtti itt idözése alkalmával mindenkit magával ragadoll. Akkor szerencsétlen körülmények folytán a Kaszinó nagytermében kényszerüllek megtartani előadásaikat és az a maradéktalan művészet, amellyel a recsegő deszkákon is teljes illúziót Indiák kelleni, az egész közönség bámulalál és megbecsüléséi vivla ki magának.
Azóla két év leli el és a társulat erőiben és tehetségében Izmosodva november hónapban érkezik ej ezredik előadásához. Ezt az ezre&tK előadást november havában a .budapesti Nemzeti Színház Kamara Színházában fogja megünnepelni. — Itt em-üljük meg, hogy a fenli társulat f. év szeptember 15-én kezdi meg vendégjátékait Nagykanizsán. Műsoruk ugy iiodalmilag, mint a legszélesebb köröket is érdeklő könnyebb fajsúlyú darabokból van összeválogatva, kiemelve ebből „IV. Henrik" Piran-delló modern tragédiáját, melyei Szentivdnyi Béla színtársulata hozott először színre Magyarországon.
Hihetetlen olcsó áron elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Dii/atáruház Kisfaludi és Krausz, Nagykanizsa
Mi történt a sorompóval ?
Egy szemtanú a balatonmáriai katasztrófáról
1980. Mtpletnber II
i kiskosáron! tűzoltó-verseny és tflzoltó-önnepély
Kiskomárom, szeptember III (Sajál tudósítónktól) Szép ünnepi keretben tartották meg vasárnap Kiskomáiomban a tüzoltóversenyt és lüzoltóunnepélyl, amelyei nagyszámú közönség nézelI végig az egész járásból. Olt voltak Kiskomárom, Komár-váios, Balalonmagyaród, Oarabonc és Galambok községek tűzoltóságai, grót Somsich Antal ormándpuszlai Wldtriitskes, Horváth üál István intézd, stb., Buzds Béla dr. szolgabíró, fíublcs Tivadar tüzrendészeli felügyelő, Mózes László tűzoltó parancsnok, Varga Jenő járási tüzrendészeli felügyelő, Szilvay Gyula kőiségi jegyző, slb.
Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, melyet dr. Sdrközy esperes-plebános celebrált. Utána történt a disiércmmel kitüntetett l.aczó Józsel tűzoltó alparancsnok ünnepeltelése. Dr. Sárközy esperes meleg szavakban adózott az Ünnepeltnek, érdemeit méltatva, aki a lakosság érdekeiért 25 esztendőn át buzgón fáradozott. Majd Búzás Béla dr. lellüzte az ünnepeltnek a diszérmcl. Szilvay Gyula községi főjegyző a köz6ég pénzbeli |utalmát nyújtotta át az ünnepeltnek. Laczó József meghatva mondott köszönetet a meleg űnne-peltcté6ért.
Ezulán Bubics felügyelő átnyújtotta az 5—20 éves tűzoltóknak a szolgálati érmeket.
Délben társasebéd volt a kisko-máromi Korona-vendéglőben, amelyen számos pohárköszöntő hangzott el.
Délután megkezdődött a körzeti tüzoltóverseny. A zstlri tigjai voltak : Bubics Tivadar, Mózes László, Varga Jenő és Vecsera Antal.
Az első dijat a Kiskomárom község által adományozott diszes kivitelű serleget Kiskomárom tűzoltósága nyerte el, a második di|at a gróf Somsich Antal állal adományozott művészi serleget a balaionmagyaródi tűzoltóság kapta, a harmadik dijat a lárásl főszotgablrósiig által adományozol! diszes bronzlovas-szobrol a garabonci tüzoltócsapal nyerje, mig a negyedik dijat a Valkó-uradaiom-nak egy harcost ábrázoló szobrát a Kuiwnbokl tűzoltóság nyerte el.
A verseny után a kiskomáromi önkéntes tűzoltók mutattak be szerelési és lámadó gyakorlatokat. A szerelési és támadási csapat parancsnoka egy finom kivitelű diszérmet kapott a tUzoltószövetfégtöl.
A verseny befejezése után Bubics főfelügyelő a dijakat szép beszéd kíséretében átnyújtotta a győztes lüzoltócsapatoknak.
Este táncmulatság fejezte be a tüzoltónapot.
A verseny megrendezése körül a ^gnagyobb érdem Varga Jenő járási irodafőtiszté, járási tüzrendészeli fel-ügyelöé, aki fáradhatatlan buzgósá-gával biztosította a lüzollóünnep és verseny nagy sikerét. KivUle még Wache János ölik. tűzoltóparancsnokot illeti elismerés a szép rendezésért.
ZALAI KÖZLÖNY
Z.alamegye képviselete és koszorúja Vass minisxter temetésén
Javuló adózásról számol be a közigazgatási bizottság Qlése
Zalaegerszeg, szeptember 10 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közigazgalási bizotl-sága ma délelőtt Bödy Zoltán elnöklete alatt szeptember havi ülését lar-totla, amelyen az alispán kegyelettelles szavakkal emlékezett meg Vass miniszter hirtelen haláláról és melegen méltatta óriási szociális működéséi és munkásságál Zalamegyében, amely az ő különös gondosságának tárgya volt mindenkor. A bizottság elhatározta, hogy felkéri Gyömörey György főispáni, Bödy Zoltán alispáni, a zalavármegyei országgyűlési képviselőket, a felsőházi tago-
kat és Schnelier Jenő kormánylöta-nác.os zalaszenlgróli esperest a miniszter temetésén való részvételre Zalavármegye képviseletében. Mala-tinszky Ferenc felsőházi tag indítványára Zalamegye törvényhatósága koszorút küld a ravatalra.
Majd az egyes tisztviselők beszámollak a mull hónapi működésről és a vármegye állapotáról. A közegészségügyi állapotok és a közbiztonság kielégítő. Az adózás dolgában némi javulás állott be, noha az adóhátralék 3,667.919 pengőt tesz ki, vagyis 87 százalékot.
Az ülés egy fél óra alatt ért végei.
Bevásárlás előtt
sajót érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szörme-divatujdonságait.
Meglepő olcsó árak!
Virág Benedek emléktáblájának leleplezése
fialííltínalc lOO íues évlorduló/dn
Dlóskál. szeptember 10 (Kiküldött tudósilónktól.) A kies fekvésű kis zalai község nagy napra virradóit! A tüzes nedtit termő Pogányvár-hegy tövében fekvő kedves falu utcáján kipirult, boldog arcok tekintenek a nagyszámban megjeleni idegenekre, kik eljöttek a helység nagy szülöttjének, a nemes-verelü, ;asakaralu pap-költő, Virág Benedek emlékének áldozni. Mindenfelé virágok illatoznak, valóságos paradicsommá varázsolták gondos kezek a templom környékét, amely valahogy egy kiszakított tündérvár fetejth. tetlen képéi mutatja . . . Mindenfelé ünneplő ruházatba öltözötté1; seregei vonulnak és tűnnek elő a labyrinhiiszcrü zöld oázisok
közül.. .
Felejthetetlen kép.
Virág Benedek lelke született itt, az a lélek, amelyet csak a magyar föld teremthetett oly hamisilhatatlan, törhetetlen magyarnak . . .
Az uri fogatok csattogó kerekei, az autók lülkölése egészilik ki a zsibongás!. Minden, minden él a kis községben ... A megjelent vendégek, előkelőségek méltón fejezik ki a nagy hódolatot Zalamegye szülötte emlékének.
A megyéspüspök, képviseletében Horváth Lajos felsöörsi prépost jelent meg. Olt voltak Gyömörey György főispán, Bődy Zoltán alispin, dr. Fára József fölevéltáros, a Tudományos Akadémia részéről
clzuj
újlakig
pala
■ minöSÉGE.GRZDflSAOOSSÖGfi
I FELÜLfTlÚLHRTflTLRn inROTBftTOnY-UJLRKr
■ ..EGYESÜLT IPRRfTlOVEK RT
BUDRPEJT.v.viimaíuAJiAft-uT:,i2
Holub József dr., a kultuszminiszter részéről Kupcsay Felician, a tan-felügyelőséget dr. Békefi József képviselte, olt vollak még: Szentmihályi Dezső, Kövess Emil, Péterffy József, Eberhardt Béla, Pátffy László, dr. Horváth Vilmos, Köves Jenő stb. A családot az egyetlen élő férfihg: Virág Gyula képviselte.
Tiz órakor megkondult a hcgyol-ban épüli tiszta, meleg tekintetű kis templom csilingelő harangja. A prépost ünnepi diszben indult a templom elölt festői évszázados hársfák alalt csupa virágból épült tábori oltárhozI Csodálatosan szép volt! Előtte pedig a lépcsőzetesen emelkedő hegyoldal, mint karzat, a buzgó hivők százainak adott hejyet . . .
A prépostot útjában hófehér ruhába öltözött kis iskoláslányka kényszeríti megállásra, virágcsokorral remegő kezében és üdvözli kedves, gyermeki melegséggel. Ezaklslemy Virág Benedek leszármazottja. A prépost kedves szavakkal köszönte meg.
Majd egy másik Virág unoka Gyömörey György főispínt üdvözölte, melyre a főispán lelke mélyéig \'fakadó beszédben forduil az ünneplő közönséghez ígéretet tett, hogy Virág Benedek festői fekvésű faluját nem felejti el, bajukban, bánatokban velük lesz, de kövrsse s falu népe is nagy szülöttük példáját, ki tüzet gyújtott a magyar éjszakában I
Az Ünnepélyes misét a prépost mondta, mely alatt • szebbnél-szebb egyházi énekeket Pécsy Béla és Pungor Aladár k. taniiók vezették.
Mise után a templom mellett megkezdődött ünnepély.
Kövess Erill törvényszéki elnök megnyitó beszédében Zalavármegyél, mint minden nemes eszme letéteményesét köszöntölte, majd meggyőző erővel vázolta azt a kert és azt a Héroszi küzdelmet, melyet Virág Benedek folytatott, aki a szunnyadozó magyar mécsest lángra lobbantotta, mert úgymond: 6 eszményi pap, eszményi költő és a ke-

Képkereiexö
Kozma
Hu t 13.
Neumann Aladárné
^vezetése alatt
MEGNYÍLT mt^mmmmm TISZTIT SZÁRAZON
FELD OLY
Budapesti Vegytisztitó és Kelmefestőgyár
gyüjtőflókja Nagykanizsán (Csengery-nt 8. szám alutt) FEST pontosan MINTA SZERINT. Ing, gallér, lehérnemil különleges tisztítása, hmbim
zalai közlöny
resztény nemzeti gondolat első hirdetője voll.
Beszéde közben lehullott a lepel 8 oll a templom falában a fekc\'c márványköhe Örök hirdetőül áll:
Vlrdif llenotiek mnirvar Tálon szerzeten, köllíi, született 17.M, nieglmlt INittl.
K kíizj^éjz nagy szülötte emlékének Zttlavármogyo koz.önitégü UKto.
Ezután dr. Borta I - Iván nati> -kanizsai kegyesrendi tanár larlollá meg ünnepi beszédéi. Szép gondolatai, sziv mélyéig haló szavakba önbe mély hatást váltottak ki. Beszédében Virág Benedeket, mint papol, költőt és emberi állította az ünneplő közönség elé.
A szónoki emelvényre a kuHusz-kortnány képviselője, Kupcsay Feli-cián lépeti. Csudálatos közvetlenségével az egyszífű\'nép gygrmekeinek a lelke mélyéig halott, Szavai méltók voltak Virág Benedek nemes emlékéhez . ..
Kedves és felejthetetlen epizód kövelkczelt. Mikor Kupcsay beszédét elvégezte, lelkesedése exlázisá-ban kérle, adjanak egy gyermekei, kit megcsókolhasson, hogy lelkébe csókolhassa Virág Benedek dicsőségéi . . .
Egy Virág leszármazoll kapla a csókot.
Bödy Zollán alispán mint példái állította Virág Benedeket az ünneplő közönség elé, a vármegye nevében megkoszorúzta az emléket és átadta a községnek.
Z. Czigdny Gyula esperes álvetle az emléktáblát és Ígéretet tett, hogy Virág Benedek szellemében él e község és mélló akar lenni nagy szülötte emlékéhez.
Végül Magyar László VIII. gimnazista, a nagykanizsai gimn. Önképzőköre nevében mondott magvas, formás beszédei, majd megkoszorúzta az emléktáblát.
A magyar Himnusz imádságos hangjaival végződött a lelkes, szép hazafias ünnepély.
Itt kell megjegyeznünk, hogy az ünnepély megyei vonatkozású előkészítője dr. Fára József, a községben való felejthetetlen rendezés pe-Z. Czigdny Gyula esperes, Marton Ferenc körjegyző és Pécsy Béla k. taniló érdeme. .. .dl
= Minthogy az önkéntesek engedélyi kaplak a tánctanfolyam látogatására, részükre külön tanfolyamot tartok a Polgári Egyletben. A tanfolyam iráni érdeklődőknek felvilágosítással szívesen szolgálok M-itől naponia OV-z órakor a helyszínen. Blagusz. Elek.
Halálos szerencsétlenség a szekérről leesett tök miatt
/.tiltiegentzeg, szeptember Hl
Halálos szerencséllenség történt a porrogi országúton. Ifjabb Fllszdr Ferenc porrogi lakos a mezőről lököl szállítói! haza, amikor itlközbcn egy lök iegurull a szekérről és a lovak közé esett, amitől a lovak meg
NflPIHIREK
NAPIREND
Szeptember II, oaQt&rtSk
Kómal katolikus: Pr. él Jic l\'rolMt.: Teodora. Izraelita: Elul hé 18
VÁROSI MOZQÓ. „Fox-Folltrt" (Az élei azlnpada). Nagy láncos revll, énekel. beazél, zenél.
Oyégyizortárl éjjolt izolgálat: I hó végéig a .Mária\' gyógyizertát Kliály-u. 40.
Uőzfürdő nyitva reggel 6 Arától eale 6 óráig (béllé, azetdo, péntek délután, kedden e?éaz nap nóknelt). Tel.: 2—13.
Autóbuaz szép Idó esetén Hévízre ma reggel Indul
— A főispán Budapesten. Gyö-mörey György főispán néhány napo6 tartózkodásra hivatalos ügyben Buda-petre utazott.
—■ Az uj ügyész Nagykanizsára érkezett. Dr. Szilly Ödön, az igaz-ságügyminiszler által nagykanizsai kir. ügyésszé kinevezett budapesti ügyvéd tegnap Nagykanizsára érkezeti
— Templomavatás. A nagykanizsai izr. hilközség templomában végzett lalarozási munkálatok befejezést nyerlek. A templom felavatása a folyó hó 12-én, pénleken esle \'Ul órakor kezdődő istentisztelet keretében fog megtartatni, mely alkalomból a hilközség tagjait meghívja az Elöljáróság.
— A homokkomáromi bucsu hétfőn volt, Kisasszony-napján. Igen nagy tömeg veit részt a bucsun, köztük sokan kanizsaiak is. Az ünnepi miséi Lakács Józsel nagykanizsai hitoktató, a prédikációi Rakonczay János szepetneki káplán mondta.
ijedlek és elragadták a kocsil. A fiaial gazdaember a hirtelen rándilás-lói lebukott a kocsiról és fejjel zuluul az úttestre oly szerencséllenül, hogy koponyaalapi lörésl szenveded és a helyszínen meghall.
Fegyelmileg eltiltottak egy tanitót a tanítástól
Zalaegerszeg, szeptember 10 Annak idején jelentettük, hogy Zalaszentbalázs község egyik tanítója, Miszáros Józsel ellen erős gyanú merüli fel, hogy a kezeire bízott iskolás leánykákkal szemben ugy viselkedik, hogy cselekményei súlyos büntetőjogi elbánás alá esnek. Zalavármegye közigazgatási bizottsága most foglalkozott Mészáros József taniló ügyével és az ellene emelt súlyos vád miatt a taniláslól eltiltotta. A bizottság egyben fegyelmi vizsgálatot rendelt el a tanitó ellen.
— A rádió balal«Jk«-zenek»r» Nagykanizsán. Eagen Stepal orosz balalajka-zenekara, melyet a budapesti rádió műsorából jól ismer a közönség, szombaton és vasárnap Nagykanizsán játszik, a Centrálban.


— Használt elemista tankönyveket hozott be a szerkesztőségbe a belgiumi magyar bányászok gyer mekei számára: Kelemen Zolika és üorza Imre.
— Autóbusz-járatok Klskanl-zsára A Nagykanizsai Aulóbusz Vállalat köili, hogy naponta 2 ki«-kanizsaí járatot illeszt be menetrendjébe és pedig reggel 7 óra 10 perckor oda, 7 óra 20 pertkor vissza, délután 15 óra 45 perckor oda, 15 óra 55 perckor vissza.
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
*v a
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
15)30 szeptember II.
Szeptember 11., csütörtök
ReizU. Magyar axövcq t 14 kdprdxzitoa kép /
(Ax élet sxlnpada)
Nagy láncos revtl, énekel, beszél, zenél. Amerika tegsiebti ietlnyainak, a TlIIcr-görlöUncH látványos láncprodukcltija!
Fóizereplök: Sun CaroI is Jtavld Rollfna. Rendes ©e/ydrak. JegyclOvél.
Mozgószinház A f ox Follles
Amilyen forradalmai csinált a lömeglzlésben az operett, majd az abból kllenyésztelt revü az élő színpadon, ugyanolyan diadalmasan vonult be most már a film-világba It. A végtelen lehetőségek világába, a kamera boszorkányos birodalma a revU-szInpadok ragyogását, ötletgazdagságát megsokszorozta a film-revüben.
Káprázatos. Ez az egyetlen szó, amivel ki lehet fejezni azt a lenyűgözően nagyszerű érzéit, azt a magáról megfeledkező bámulatot, amit ez a film, a Fox Follies vált ki a nézőből pusztán csak azzal, hogy szép, lélegzetállilóan, szédilően, csudálatosan szép. Igen: káprázatos..
Meséje alig van. Kedves, kícii, finom történet, apropos csupán. A lényeg maga a revü, fantasztikusan gyönyörű, a ma stilusában művészt halások tömegét kiváltó képek tarka lánca. És ének és beszéd és zene és tánc. És a Tiller-görlök: — külön élménye ennek a filmek.
Zsúfolt házak előtt pereg.
Megérdemli nagyon (—s)
Ma este disznótoros vacsora a Klsplpáhan.
— A vasárnapi a, avas azeralml
dráma kape,*An nnnak megállnpltájit kérik, hogy az nem Rékóczl-u. 19., hanem Itákóczl-u. 17. a házban történt.
— Felhívási Leventék, akik a városi levente fúvós zenekarban szerepelni óhajtanak sürgősen jelentkezzenek a városi nyilvántartó hivatalban. Testnevelést vezető.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopsleln bntoráruház újonnan megnyilt áruházában Szombathely, Király utca 5.
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat
Kt ^ Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg. ""
orSin Jenő Nagykanizsa, Központ szálloda épület (a Ktkuillag nltWfi)
ItiSasicplcmbcrl I
SxurJfálás a bucsun
Zalaegerszeg, szeptember II) Zalaboldogfa községben bucsu voll, amelynek végével a község fiatalsága beiért a korcsmába, ügy kiskulasi legény valami mialt belekötött a korcsmárosba, mire Hafgatő Gáspár tűzoltóparancsnok rendre intette a legényt. A garázda legény felhevült állapotban kést rántott és a tűzoltóparancsnokba telles erejével beleszúrt. A szerencsétlen ember oly súlyos sérülésekel szenvedett, hogy kórházba kelteit szállítani. A merénylő elmenekült. A csendőrség üldözi.
Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a mult héten 14 nvermek született, közülük 7 Hu, 7 leány Tiirfl l.ászló és Kök Annának tla, Szukuvtc* György é» Mészáros Katalinnak fia, Vlaalts Gábor és l.ukáea Rozáliának fta, Farkas Imre és llajkász Teréziának leánya. Turzé Ist ván és Kuzsner Juliannának leánya. Ittzer l\'ál és Horváth Margitnak leánya, Kopeller .lézaef éa Nóvák Máriának fia, dr. Hentzlk Ferenc éa l\'álty .lolán Iruiá nak fia, Vlncze Zsigmond éa Uerées Katalinnak fia, Kollormann .lánoa éa Szén ltozállánnk fia. Házasságon kívül az Illetett 3 leány. — //iIaukwM/Ai J tarUnt Bazaó Károly uradalmi kocsla éa Némult) Gizella. Htaha Imre Manó azékeafővároal tisztviselő én Bo|t Krzaé-bet, Ftetscher Józaef szobafestő segéd éa Sallay Mária, Toat látván kémény-aeprrt-aegéd (Zalaazánlól é« Boros Katalin Halálozás H történt Káleslea ,lí>-zaef fiildmüves 74 éves, Szerdahelyi tlyörgy IS hónapos, iizv. Tóth l\'álné (lluitapeat) 7tl éves. Oraz.ág Józaefné Hl évea, Omzág .lózsetné tt4 éves, Horvátti ■lánoa fotdmUves 77 évea, Gombás Ist ván nyug. ker. betegs. pénztári Igazgató (/,alaegonj7.eg) 00 évoa, Németi) Fé térné Mlknyek Anna (Belozna) Wt évea. Zájer Ferenc nyug vaiutt munkás (So\'nogy-azentmtkíéa) ÍVT, évea.
— Nagykanizsán is lefoglalták a Népszavát. A belügyminiszter tudvalevően lefoglaltatta a Népszava pénteki számát .Föld, kenyér..." cimü vezércikkében foglaltak miatt. A kapitányság deteklivjei Nagykanizsán is végigjárták az öíszes hirlap-elárusitó helyekel, azonban mindössze csak öt darabot tudtak lefoglalni mert az elölizelök példányait a kihordó már kikézbesitelte a címzetteknek. A rendőrség az elkobzott lappéldányokai beszolgáltatta a kir. ügyészségre. _
Vélstlanfil agyonlőttek •gy 19 éves fiút
Kaposvár, szeptember 10 Borzalmas szerencsétlenség színhelye volt a somogymegyei Geszti község. Burghardl Mihály 19 éves löldmüvesfiut egyik 15 éves barilja véletlenségből agyonlőtte. A csendőrség teljes apparátussal nyomoz.
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- éi hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési Pőraktár: "
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha fáj a le|o és stédül, ha leli-ségel, bo izgalmat, gyomorégést, ol-dalsztu ist, mellszorulásl és szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc líizsel" keseiUvizet. Gyomor-és bélszakorvosok bizonyiljtk, hogy a Ferenc Tóssef viz remek fermészet-alkoila hashajló. A Ferenc IóhoI keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és tűszerű/leiekben kapható
— Vásáros szekérről a kórházba. Gazdag Antal balatoncsehi gazdrember szekerén elindult az egyik szomszéd községbe, ahol vásár volt. Szekerén ült llanuy Józsefné falujabeli asszony is. Az országúton a szekér lassan haladt, amikor hirtelen, eddig meg nem állapítható módon, egy zökkenőnél mindketten leestek az úttestre és pedig oly szerencsétlenül, hogy Hanuyné su-lyos csonttöréseket és belsősét Üléseket szenvedett, mig Gazdag ugyancsak erősen megtérüli. Mlndketőt beszállították a nagykanizsai Horthy Miklós kórházba. Az asszony álla» pola válságos. A rendőrség kiszáll a kórházba és kihallgatta mindkettőlüket a szerencsétlenség olia felől.
=■ Szolid és előzékeny kiszolgálásáról isin rí 70 év óta fennálló Singer divatát uházban mindig otthonosait érzi magát.
Háziasszonyok figyelméből
A befőzések szezonja lévén, gondoljon mindért háziasszony a nyomor gyermekeire, kiknek a Keresztény Jótékony Nőegylet népkonyhájában lesz csak leritett asztaluk. Egy-két üveggel többel lesznek el |ó\'elk(l hölgyink, nem lesz nagy áldozat, a népkonyha fennállását és sokszáz éhes száj mindennapi meleg ételéi a télié biztosítani tud|ák adományaikkal. — In kér|ük fel mindazokat, kiknek asztalánál egv-cgy szegény iskolásgyermek a télen át hetenként egyszer vagy többször ebédel kaphatna, jelentsék ezt szerkesztőségünk 42l-es telefonján. A Nőegylet hálás köszönete kifejezése melleit kéri az iskolakonyha tavalyi lószivtl családjait, hogy az idén se vonják meg segítségüket ettől a nemes akciótól
A ló fejbe rúgott egy gyermeket. Sall litván hét éves rlgyáci fiúcska az udvaron játszóit, amikor Markovics Béla bérlő lova arra tévedt és valamitől meglj.\'dvén, fe|t>e rúgta a fiúcskát, aki oly súlyos sérülést szenvedett, hogy sürgős-n be kellelt szállítani a nagyka ózsai , Horthy Miklós kórházba, min: 1 \' komplikációk álllak be. A nag kanizsai rendőrség vizsgála\'ot indított, hogy a szerencsétlenségért kit terhel felelősség.
Udsdrotfunk//f0oii, ne k UJtJ-lUk p*nMUnkei IdetfenlM.
NAGYTAKARÍTÁSÁNÁL VIM
MINDENT TISZTIT
ajtöx ajtcwtfát. faburkolatot cí kilincset.
AtKöliöxöit a sxerfcess/őséo
Suyör-ut 2. — Telelőn: <21.
A Zalai Közlöny szerkesztősége szept 5-től uj helyiségeibe, a Sugár ut 2. sz. (Babo^hay-féle) ház udvarába költözködött A szerkesztőség nappali telefonszáma tehát mostmár421.Éjszaka (este 9 órától) az eddigi 78. sz. telefonon kell a redakclót keresni, minthogy a kiadóhivatal, nyomda és Igy az éjszakai szerkesztőség isaz eddigi helyiségekben maradt. Hirdetési ügyekben a kiadóhivatalhoz kell fordulni (Fő-ut 5, telefon 78).
KÖZGAZBASia
A balatonfüredi szö-lésznapok programja
Az Alsilthináptuli Mezőgazdasági Katn&fa vöt®, borgazdasági és gyümölcstermelés! szakosztályának, a Magyal Szőlősgazdák OrszíjjosEgyesületével karöltve rendezendő szőlész-napjai szeptember 27-től 29-ig, tehát szombaton, vasárnap és hétfőn fognak lefolyni^
Szeptember 27-én lesz az országos szilt5- és borkiállítás megnyitása, valamint a szőlészeti szakosztály szakülése, borkóstoló és szüreti ünnepségek.
Szeptember 28-án, vasárnap délelőtt lesz rí szóló- és borgazdasági kongresszus, amelyen szőnyegre kerülnek az összes aktuális szőlészeti kérdések kiváló szakemberek előadásában. Délulán dr. Sántha László és Fuchs Elemér tartanak előadásokat, hétfőn pedig külön hajóval Badacsonyba mennek kirándulásra a
Szeptember hó l-t6l szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban érusitom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 70 fillér Férll Ingek 3 pengőtől. Kölőttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFMANN KÁROLY.
szőlősgazdák a badacsonyi szőlők és a Badacsouyvidéki Szőlősgazdák Pinceszövetkezete pincéjének megtekintésére.
Kiutasították a zalai molnárok kérelmét a magasabb őrlési vám ügyében
Zalaegorazeg, azoptomber lt)
(Saját tudósttónk telefonjelentése) Ismeretes, hogy Zalamegyében több malomtulajdonos arra kért engedélyt, hogy magasabb őrlési vámol szedhessen, de Bódy Zoltán alispán az erre vonatkozó kérelmet elutasilotta. Kétségtelen, mondja az elutasító határozat indokolása, hogy az utolsó (március!) ár szabályo\'ás óla a gabonaárak estek és a molnárok nehéz helyzetbe kerültek, de tekintettel arra, hogy semmivel nem igazolták art, hogy ü létüket a márciusi vámőrlési dijak mellett nein képesek fentartanl, a kérelmet cl kel lett utasítani. De nem volt teljesíthető a kérelem azért sem, mert a nyomasztó gazdasági viszonyok az orsfdg széles társadalmi rétegeire egyformán kell, hogy nehezedjenek. a kérelem [redig az őröltető és a fogyaszlóközönség ujabo megterheli, éve] lelt volna c>ak teljesíthető.
(—) üy,üinölcslaklosztás. A Zala-vármegyei Gyümölcstermelő és lírté-kesltő F.gyesütet tzuton értesíti a gazdaközönséget, hogy mrg 1000 d-irab almafa kedvezményes áron (darabonként /0 lillérérl) kerül ezév oklóber második filé icn kiosztásra, miért is felkét|ük az érdeklődőket, hogy igényeikéi ezekre a fákra belelenleni szíveskedjenek. A fák kiosztása a jelentkezés sorrendjében és a készletek arányában log esz-közöltelni. Oly kérelmek, melyek készlel hiánya mialt esetleg az ősz folyamán nem kerülhetnének kielégítésre, a tavasz folyamán elsősorban lesznek figyelembevéve
SZERKESZTŐIOZEUBTEI
Naponta arra járó. Panasza nem kívánkozik a nyilvánosság elé. Tessék egy levelezőlapon a köztisztasági hivatalhoz jelenteni.
Dernán. A „Megtört a varázs" túlságoson subjectlv a nyomdafeatékhez. — KUldjön mást.
Faiu. Küldje be, szlveaen elolvassuk. Verseiből az „Kietalkony", a „Praulein Jolán" éa az „Én tudora" átkerültek, egészen a poénig, amely azonban ka-taaztrotálisan hiányzik belőlük. Talán át tudná Irnl őket ?
L. I. A Deraánnak Írott üzenet Önnek ia szól.
n
ZALAI KÖZLÖNY
1930 szeptember II.

(RlWtdltéaa*) H — hírek. közgazdaság. I langv. — hatigveraeity. B - dóadáa Qy — ^yeiriKkekíick A —■ asszonyok* uk. Z — lent. Mg. - mezőgazdaság.
lt|. - iljunágt előndli. F — lelolvaaia. 0 — gramofonzene. Jb — Jazz band. K — kabaré. a1. — oepazarü zent.
Szeptember 11 (csütörtök)
Budapeat 9.15 A Pejea-azalonzenekar hangversenye 93\' H 9.45 A hangv. lolyi 11 10 NemíClköz vlilelzóaiolgálal. 12 Déli harsngaió. 12.05 A ridlíS házl-kvarlelllének hangversenye. 12.25 H. 12.35 A liant-v folyt 13 Időjelzés. 14 30 H. 15 Piaci iuk 10 Rádió Ssabsd figyelem. Ulína: Idóletzés, ldó|áris|elentéi 17.10 fi. 17 40 Cigányzene, 18 40 Angol nyelvokts-Iái 2\' Odry Árpád előadói esl|e. 20 35 A Kolányl nővérek három longorás hanvv. 21 3> ldó|elléa, idó|árils|elenlés 2145 0. Közben kh 22 ldó|Jrás|elenlés 22 45 Az I. honvédgyslngetred zenekarinak hangv
Rádió legolcsóbban Sx tiltó György nadió-
laboralorlumöban Fúut 3.. udvar
Bóca 11.10 Hangv. 19.30 Opera E. UK\' a hangv.
Berlin 15 30 Koppé Herniann Oohnányl négy lapszódltját Jat-vZa zongorán. Utána déiu\'lv népdalok >7 Herniann Pál Kodály csellóaronáláját jáisaza. Béca—Pária ope rettek pátliu amában. Utána H. 0.30 Zene Brit nemzeti mflaor 17.15 Zenéa gyer-mekóra 18.40 Beethoven : P moll előjáték éa mentiéit. 19.30 Dalok 20 Hangv 22.20— 24 Zene.
Milánó 16.3\'. Oyermekkuckó 17 G. 19.30 Hangv. 20.15 Beazéló újság. 20.40 Opera E Ulína é|lélig lene.
München I6.l5jáltk két zongorán 17.23 ü 30 Vigopera E
Prága 1030 O 11.15 Brtlnn 12.20 Zene 15.30 O. » 22. Szlml. hangv. 22 15 Orgonajáték 23 Harannazó
Róma Nápoly 17 30 Régi olasz zene. 21.15 Opera É
Varaó 16 15 O 17 15 Hegei\'ükeltőaök. 19 35 0. 20 15 és 23 Zene.
Zürich 16 Zene. 1.15 Oy. 20 ftsiakl dalok, 20.45 Zine
TŐZSDE
A mai tőzsde elején a berlini ar-biirage vevőként lépett lel, azonban a helyi eledásokra cs a spekuláció folytatólagos realizációra a piac el-lanyhult. Az árfolyamok csaknem az egész vonalon aljesomahhak voltak a tegnapiaknál, az áiesések azonban a vezető értékeknél az I —2%-ot nem haladták me<. A zárlat a napi legalacsonyabb : rfolyamokon történt. l\'ixkamJozasu papiiok pi. ca teljesen üzlet\'elen. Valutapiac változatlan és üzlcttelen.
ZnrtctU zárlat
Pária 10-23, London 13 06, Newycr 515-271/s, Hrtlfsel 71-90, Milano 26\'69, Madrid 56 30, Amsterdam 207 471/1. Berl\'i. 122 771/1, Wien 72 77, Softa J-73I/I, Prlg 15 29\'/! Varaó 57 75, Budapest »0-2a Belgrád 9137/1, ilukareal 30VH
A budapesti tőzsde deviza-jegysése
valutAK
Angcl I. T/-73-27 88 Belga Ir 79-40-79-80 Cseh k. 16-85*1697 Din k. 152-45.153 05 Dinár 1004-10-12 Dollár 568 30-570-30 Prantla 1.22-30-22 60 Holl. 219-20 230-20 Lengyel 63-70-64 10 Ul 3-37-3-41 Léva 4 12-418 Líra 29 80-30-10 Márka 135 60-136 20 Norvég 152-40-153 CO
Peseta —•------
SchliL 80 25 80 65 ivajcl i. lto-4s r:o <-s Svédk. I53 00 IK3 60
DEVIZÁK
Amit. 229-52-230 22 Belgrád 10-09-10-12 Berlin 135-81-136-21 Brüsszel 7S-52-79-77 Bukarest >-40-3-42 Kopenb. 152-65-153 05 London 77-72-77-80 Madrid 61-20-63-20 Milano 29-85-29*95 Newyor 570-10 7170 Oazlo 152-62-153 02 Pária 22-38-22-45 Prága 16-91-16-96 SiólU 4-11-4-15 Slockb. 153 25-153 65 Vaiaó 63-90-64-10 Wlan 80-50-80-75 Zürich 110-63-110 93
Terménytőzsde
Búza tszt. 40/III., dt M flll. te a rozs 35 /ill eseti.
Búza Itazav. 77-ts 1550 -11100, 78-ei 1565—16 15, 79-es 15 80—1(5-40. 80-m I590-I661, dunánl. 77-ea I5S0 1550. 78-as 1545-1565, 7°-es 15 60 15 80 80-aa 15 70-15 90. R;zs 9 10-930 lak lip.-. 12 75-13 25, sflrirpa 15 50 17 00. a,lh .4 40—\'5 00 Hrr\'rl Isit. H 81 1500 dunánlfl 14-65 -1495 repce 27 25-17 75, korpa S00 8 20
Serlearaiar
("elhaltál 2270. eladatlan 700. - tilió-randtt 1-24-1-26, szedett 1-22—1-24, aiídel, kOaép 1-18 — 1-20. könnyű 1-14—1*16, l-si rendű tsreg 1-18—1-20, ll-od randü Öreg 1-12—1 16 angol süldő t-30-1-40, azalonna navyban 1-52—1-56, i»ir 1É80 1-83, has 1-36—1 68, szalonnás lélíerléa 1-56—1-60.
IM)i: BttuüiJ Sywséa éc lapkltd* T illáit l, lankinlziiiL Melős kiadó: Zalai Károly.
hÉndHH Mar Hagykaalsaa Ki. m.
APRÓHIRDETÉSEI
Aa anattlrdetéaík dl|a 10 ■>% M KIMr,
Mbsdealovábui aaó dl(a ( MII. Vnár- á< ■aaqwi 10 szóig *• flIMs^ mhsdaa további szó dija ■ flll. Sxeedán éa pia-tekén 10 szóig »0 fUUr, ralndea további mi dt|a • (III. Omazó ■ miadea vast*. gabb betűből Utó azó kit siónak számíttatik. Alliat kazeaóknek SOM engedmiay.
Nlrdaféaak I (B<) p»gl Saaaragaa alat a talaalagaa klayraláa, aaáailiaia alkarllias trégaff • I • r • llaalaaálk
Halász János vizsgázott lyukszant-sági hívásra házhoz megy Xiinyt Miklós utca 1. la. 5430
Szekeres Józsel utca 32. aiámu HAac asonnal »la44. 4782
tápkarataiia leszállllott árakon — Slern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Telefon-szim 196. 4343
Férfi és nőt ruha éa kabál aróvetek hlhelelfcn olcsó árusítása Klslaludi és Krausznál. 4537
■éftaxabAa udvari lakás előszobával azonnal kiadó Horthy Mtklóa ul 47. 472(1
PalaokUJ pasitöiliált, , kívánt Időben háihoz sjálliiva rendszeresen kapható tite-renkint 26 llllérért Te|iz0veHezett Közjont-nál. Telefon 3-49. 4369
■afinyagak, butorsiövetek rendkívül oicaó árban Klslaludi éa Krausznál 4536
Kélaiobás udvart lakáa az órares mellékhelyiségekkel november l-re kiadó — Sugár ut 58. 4665
Iskalal tarnaolpflk magárkaa-Uk Mllfényl oipSQalatba. 4776
Ogyaa aaobataány elmenne ud-caaIádhoz, esetleg lakaritónónek la Clm a kiadóban. Telefon 78. 4775
Valédl rumburgl váBaon maradé-dékok meglepő olcsó áron ksphslók
Klslaludi és Krausznál.
4741
J*oa«l*dbét való tiul tanoncnak felveszek Veszek egy jókarban levő üzleti lükről Szepessy Dánlel térliszabó, Csen-gery-ut 50. -4786
Ügyes varrélaénvokat hosszabb gyakorlattal lelvesz Woitmann Juliska, Erzsébet-tér I. 4797
Egy ut 30.
hidaa eladó. - Clm: Teleki -4796
Különbejáratu elegánsan bwtoroxolt ftaoba azonnal kiadó Bajza-uica 15. -4\'98
Kezdő g\'a- és graralróets állást
keres. Clm a kiadóban.
batalhalylaég, továbbá 2 azoha met-lélrhelylaéggel, eaerleg mllhelynek ia kiadó Horthy Miklós ul 15. sz. alati.
Tavasz utca 19. azámu ház szabadkézből stméó. -4779
Egy, esetleg két szobáa lakás mellékhelyiségekkel és egy btiloroaoll szoba kiadó Horthy Miklós ul 15. az. alalt.
99
His Nlaster " Uoice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és tánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
Szabó Antal sportárunagykereskedés
rádió és gramofon osztálya
Gabona
csávázószerek.
Porpácok:
Arzópác
Porzol
Tlllanlln
Nedvei pácok: Blgrlol ttlgosan Tlllanlln
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Műtrágyák. Növényvédelmiszerek.
Magvak.
Raromfi és sertés erAtakarmáiyok.
Futor. P e k k.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag-, műtrágya- és növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági pslota mellett. Telefon 130.
Épflletfa eladás.
Az UJfflrhénc-lic#y felift végén, közvetlen a kapu mellen, mlndart vasárnap, jó IdA esetén délután 2\'óráioi • óráig • hé 14-töl kczdAdóleg eladok akár egyezség, akár árverezés utján oly olcsó árórt lábon álló jó zsíros erdei fenyőfákat és haszonra való tölgyfákat, hogy bárkinek tűzre ls többel ér. Alkalmasak mindenféle épületre, RÜrüöiiy és telefon fáknak, szaluit és gerendáknak. — Aki olcsóért akar venni, az használja lel az alkalmat. 47S5 Bővebbet megtudhatni
Simon István hentesnél Kiskanlxsán, Varazsdi-ut 3.
HIRDESSEN
a „Zalai K8zlBny"-ben.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
17934/1930.
Hirdetmény.
A mezei pockok, egerek méreggel való irthatása iránt a helybeli rendőrkapitányságtól engedélyt kértem. A mérgezés csak akkor hatályos, ha minden gazda egy időben elvégzi.
A szükséges méreg (arzén) bejelentése végett jelentkezni kell Dedovátz Béla Magyar-utca 37. sz., Gábor Princsics György Attila-utca 45., Pulay János Rákóczi-utca 48. szám, Baj Picc György Varazsdi-u. 57. és Szniodics László Pápai-utca 16. sz.. lakósoknál folyó évi szeptember hó 15. napjáig.
Az igényelt méreg kiosztása, továbbá a mérgezés idejének kitűzése iránt később fogok intézkedni.
Bővebb felvilágosítás a v. gazdasági hivatalban kapható.
Nagykanizsa, 1930. szeptember hó 3-án.
„M Polgármester.
Hirdetmény.
A Bagolasánci Közbirtokosság
korcsmája
1930. évi október hó l-től egymásután kővetkező három évre árverés u:|án lolyó hó 28-án délután 3 órakor a bagolassnci korcsmánál ki lesz adva.
Az árverési fellélelek a bírónál megtudhatók. <m
Nagykanizsaiak találkozóhelye az ,m
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában közponli ftllés, hideg, meleg lolyóviz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlercm. A keleti pályaudvartól közvetlen villamososszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nvomatott ■ Ué)zalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető ■ Zalai Károlv.)
70. évfolyam 206 szám
Nagykanizsa, 1930 szeptember 12 péntek
Ára !4 fillér
ZALAI nZLOIT
Szerkesztőiéi és kiadóhivatal: Pö-ut 5. szim. Keszthelyi flókkladóhlvatal Kossuth Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóíiielésl in : egy hón « pengó Iliiéi Teleion : NitíykinlzM 78, KeuUtcly 22. iiim.
Tass József ravatalánál
Elvégeztetett! A munkabírás és kötelességteljesítés mintaképe, a kormánynak egy évtizeden át szakadal-lanul dolgozó tagja, Vass József, nincs többé.
A Keresztény Gazdasági Párt kötelékébe larlozott Vass József, de magáénak vallotta a parlament minden polgári frakciója, különösképen pedig a kisgazdapárt. Ugy nemes egyénisége, mint közvetlensége, munkakedve és istenadta tehetsége, a szebb és boldogabb magyar jövendőbe vetett sziklaszilárd hite, mindenekfelett pedig döbbenetesen váratlan halála, egészen olyan, mini a kisgazdák halhatatlan entlékll vezéréé, nagyaládi Szabó Uiváné voll És amikénl nagyaládi Szabó István nevél a márványba vésett emléknél is maradandóbban hirdelik azok a bogárháiu, muskátlis ablakú házikók, amelyek a nagy vérzivalar ulán, szinle máról-holnapra nőitek ki a városok és falvak szélein, azoitképen mindörökre a lelkébe zárta a józanitélelü mágyar nép annak a papminiszternek az emiékél, aki a Bzegények szolgájának tartotta magát, letörölte a hadiözvegyek könnyeit, megfogta a tétovázó hadiárvák kezét, hóna alá nyull a roskadozó hadirokkanlaknak, gyógyulási adott a betegeknek és segedelmet, hajlékot az öregeknek, a nyomorgóknak, egy lerongyolódott, kifosztott, harmadára zsugorított, ellenségektől körülvett, elhagyatott kis nemzet hadisarcot fizető államkasszájából.
Vass Józsefben a sárvári kisiparos fia Az egyszerű nép, a magyar lajla szeretetéi, a pap az eljövendő hol dogabb magyar jövőbe vetett hitel, a férfiú a hangyaszorgalommal párosult munkabírói, a miniszter a világháborút átélt és alulmaradt ország szociális inlézményeinek teljes méretű és haladéktalan megalkotását, a politikus az összes polgári pártok együttműködésének lehetőségéi és szükségességét, a bolseviki kelcl és a háború prédáitól megittasult, győztes szomszédok közé szorított állam reorganizálásának leltelőségét jelentette I
Ezért nagy, ezért pótolhatatlan ma nemcsak a kormány és a politikai pártok, hanem az egész magyar nemzet vesztesége I A falusi társadalomnak, a kisgazdapártnak mélységes megindultságát tolmácsolja dr. Szabó Slndor, az egységcspárlt képviselők kisgazda csoportjának elnöke is, mikor ezeket mondja:
— Vass József politikai magatartása annyira beleszövődölt a kis gazda politikai éleibe, hogy, u«y ■ szólván, szerves részévé váll annak a talajnak, amelybe a földműves politikai aspirációk vetették a maguk reménységeinek magvait. Mi sohasem láttuk Vass Józsefnek egyénisé gél az ö munkakörében, mint egy más politikai pártnak az exponenséi,
hanem ugy öveztük körül bizalmunkkal, mini hogyha a súlyos problémákkal terhes háború utáni időkben a nti politikai elveinkel lüzle volna zászla|ára és veszteségének politikai kihalása annyival inkább súlyosabb, mert egy odaadó és teljes bizalmát élvező nagv egyínlségel veszít Vass Józsefben maga a kisgazdalársadalom is. Vas« Józsefnek politikai egyéniségén, bármilyen párthoz tartozott volna, mindig kérésziül sütött egy teremtő nap ereje, amely leikereste, megvilágította a kevésre szabott eszközökkel is hathatósan gyógyítgatta a kisembetek bajait. A magyar földműves társadalom igaz, odaadó és támogató barátját, a kormányzat
egy fényes tehetségű munkatársai, az egész nemzet pedig, úgyszólván, pótolhatatlan államférfiul veszített Vass Józsefben.
Nyolc esztendő alatt, mióta a társadalompolitika élén működött, évlized\'s mulasztásokat pótolt, vagy talán évliz.edes lépésekkel vitte, ragadta clörc a magyar szociális kérdésekel s ezeknek helyes irányban való — szivvel, szereleltei való — megoldását.
A ravatalra omló virágerdó valóban a nemzet mélységes gyászát és fájdalmát jelenti.
Elköllözölt lölünk, trianoni magya-rok\'ó\' Vass József és örökre be-köllözöll minden magyar szivébe.
Felnyitották Vass József dolgozószobáját
A végrendeletet a temetés után publikálják — Nem tudni, maradt-e vagyon, mert Vass miniszter egész életében jövedelmén felül jótékonykodott
A rádió kHzwetiti ma délután Vass József temetését
Budapest, szeptember 11
Dr. Vass József népjóléti miniszter elhunyta alkalmából még egyre érkeznek a miniszterelnökségre rész-vélláviratok. Részvéliáviratot küldöttek töbhek közölt Frigyes főherceg, Izabella főhercegnő, Grandi. Sincero bíboros, Rnthermere, l.ovitrano bibo ros, Jolin Speyer, Unden svéd miniszter.
Tegnap felnyitották Vass József dolgozószobáját
és bizottság átvizsgált i az elhunyt miniszter magánlevelezéséi is és bár még nem lehet megállapítani, maradt-e vagyon, vagy sem, annyi már kiderült, hogy Vass József egész életén át jövedelmén felül jótékonykodott. A köszönő-lcvelek százait ta-lállák az író-asztalban Csupa olyan összegről, amelyet n nemeslelkü miniszter titokban osztogatod szét arra szorulóknak. A végrendeletet a te melés ulán hozzák nyilvánosságra. A temetésről a rádió helyszíni leadást közvetít.
iluilapest. szeptember 11 Egy reggeli lap ma tendenciózus beállításban azl a hirl közölte, hogy Bethlen Islván gróf miniszterelnök Velencéből clutaztában Inkére meni és csak onnan indult Genfbe a Népszövetség ülésére A közlemény bizonyos autentikus forrásokra is hivatkozik. Illetékes helyen felhatalmazták a Magyar Távirali Irodát annak megállapítására, hogy
a miniszterelnök Genfbe utazrtában egyáltalán nem Arintette Inkát,
lldrczy István miniszterelnökségi államtitkár pedig, aki a kérdéses lap
szerint hétfőn délelőtt háromnegyed 11 órakor Inkén telefonon beszélt volna a miniszterelnökkel, egyáltalán nem kereste és nem is talál halta a miniszlerelnököl, vele léhát nem is beszélt és végül, hogy a miniszterelnök csak külföldön kapott először értesítést Vass József tragikus elhunytáról. Bármennyire megdöbbentette és bármily fájdalmasan érte is a miniszlerelnököl egyik legkiválóbb és legrégibb munkatársának hirtelen elhunyta,
útját már nem szakíthatta félbe, mert halaszthatatlan kötelességek szólították Genfbe.
Ez a lényállás és minden ezzel szemben való állilds vagy következtetés tudatos ferdítés, amely politikai célokai szolgál.
Itómn, nzeptomher lt (MTI) Bud János kereskedelemügyi miniszler a barii levanlei kiállításról szerdán tért vissza Rómába, ahol mély megdöbbenéssel értesült Vass József haláláról. Bud János a halálesel mialt eredeli programjától eltéröleg olaszországi tartózkodását megszakitotla és a temetésen való részvétel céljából szerdán este visz-szautazott Budapestre.
Briand Páneurópa-beszéde és Henderson válasza
rendkívüli érdeklődés mellett történt meg a népszövetség ülésén — A világbéke jegyében folynak a genfi ülések
Bethlen miniszterelnök megkezdte genfi tárgyalásait
(lent, szeptember lt
A népszövelségi közgyűlés ma délelöllí Illésének Briand beszéde voll a főeseménye, ami telt házal vonzott. Az ülésen Bethlen Islván gróf miniszterelnök is megjelent, hogy meghallgassa Briand beszédét, aki zaj is lapslól kisérve lépett a szószékre.
Bevezetőjében rámutatott Briand, hogy a népek bizalma és ragaszkodása mindinkább növek\'zik a népszövetség iránt, mert benne lálják a háború legfőbb akadályát. Ki kell azonban építeni mégjobban a biztosítékokat, mert erkölcsi lehetetlenség, hogy háború esetén épen azok legyenek az áldozatok, akik jóindulatúak vollak és hittek a döntőbíróság és különböző szerzőilések erkölcsi erejében Lendületes szavakkal Itangoz-tilla ezután békeszerető szellemét.
Meggyőződésének adott kifejezési, hogy
minden kormány egyforma jóakarattal keresi annak lehetőségét, hogy kiküszöböl jék a háborút, ami átka az emberiségnek. A népszövetségnek bátran kezébe kell vennie az irányítást minden téren, ahol a béke megszilárdítását szolgálni lehel. Nagy eredménynek könyveli el, hogy az európai értekezleten résztvevő államok behaló vili ulán egyhangúlag megállapították, hogy
a béke tentartása szempontjából rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak a szövetség megvalósításának.
Briand vázolta ezután, hogy mi lörlénl e gondolái körlll azóta, amióta a tavalyi közgyűlésen szóvátette. A\' hétlöi értekezlet megerősítene, hogy
JÍALAI KÖZLÖNV
az európai államok között teljes az elvi egyetértés
és valamennyien szükségesnek vallják a szövetség megvalósítását Soha egy pillanatra senki sem gondolt arra, hogy a népszövetségen kivül akarják megoldani ezt a kérdést, vagy, hogy csorbitsa a népszövetség tekintélyéi és hatásköréi ennek a szövetségnek megvalósításával.
Briand beszédéi sürün szakilotla félbe a tetszés zaja és befejeztével percekig zugolt a taps..
Henderson t
a vllágbéKéröl
Genf, sz.eptemlier tt (Éjszakai rádiójelenlés) A délutáni ülésen llenderson angol külügyminiszter szólalt fel. Örömmel kommentálta Briand tervét, reményének adva kifejezést, hogy az rövidesen konkrét eredményekel hoz.
A britt kormány — mondotta — kedvezően fogadja mindazon tervezeti lovdbbl rendszabályokat, melyek a biztonság fokozását szolgálják, de hozzájárulásit ahhoz a feltételhez fűzi, hogy
általános egyezmény létesüljön a fegyverkezés csökkentésére és korlátozására.
Reméli, hogy a leszerelési világkongresszust már jövőre összehívhatják és az döntó befolyással lesz a kérdés megoldására. Az uj háború Irtózatosabb és pusztltóbb lenne minden eddiginél, azért minden nemzelnek össze kell fognia a világbéke biztosítására.
Budapest, szeptember 11 Bethlen István gróf miniszterelnök ma megkezdte tanácskozásait a Oenfben összeült állam férfiakkal.
Jlz
oUsx-frsnoia tárgyalások
Gent. szeptember 11 Briand célzást lett beszédében azokra a tárgyalásokra is, amelyek Franciaország és Olaszország közölt folynak.
— Országom, mondotta, megbeszélést folytat egy szomszédos és baráti állammal. Remélem, hogy tétre/ön közöttünk a megegyezés, amely kiegésziti a londoni általános egyezményt és amely még jobban előmozdítja a leszerelés ügyét.
Briandnak ezt a kijelentését élénk tetszéssel fogadták.
IdAjárás
A aagykantzial meteorológia: megfigyelő Jelentések i CiOtortokdn a Mmír-Miét: Reggel 7 órakor +180. délután 2 Órikor +250, este 9 órakor +20 0. FclMzet: Egész nap boiult égboltozat. SziUriny: Reggel délkelet, délben é» este déli izét.
(Éjszakai rddlójelintis) * ■a«aorolé-glal latéaat .ata 10 Arakor ja-lawtl ■ éaxakkolati légér^mtéaaat é.iákról tarjatfS lahQléa éa aaS ■Árkaié.
Betörtek a Hoch ügyvédi irodába
A lettest elfogták egy facér pesll cipész személyében
Nagykanizsa, szeptember 11 Ma reggelre ismeretlen tettes betört dr. Hoch Oszkár ügyvéd Zrínyi Miklós-utcai irodájába, felfeszitette az egyik iróasztalfiókot, onnét kivett egy kulcs-csomót és annak segítségével tovább próbálkozott a szekrényekkel. Az ugyanabban a házban lévő üres lakásban is felfeszített egy
szekrényt, kárl azonban nem igen lett, mert csak szivart, cigarettát, lilatclista értékű bélyegeket, néhány szépirodalmi könyvet vitt magával.
A rendőrség délre elfogta a tettest l\'eszieg István 22 éves kanizsai születésű budapesti cipész személyében.
A betörés és elfogalás érdekes részletei! legközelebbiszáinunkban közöljük.
Egy barátját megfojtotta, másikat a bánya szakadékába lökte
Megdöbbentő vallomás két gyilkosságról a kanizsai törvényszéken — A delikvens Vonyarcon a Balatonon kirabolt egy diákot
Nagykanlzaa, szeptember 11 Érdekes tárgyalás volt ma a nagykanizsai törvényszék büntetóbliósága elölt, amelye! dr. Almássy Oyula biró vezetell.
A budapesli kir. ügyészségtől kél szuronyos fogházör lekísérte Kéri László 24 éves jászárokszállási szU-let -sü asztalossegédei, aki legutóbb Budapesten a Fiumei-ut 21. szám alatt lakott. Az illető fiatal kora dacára, már
több évi börtönt ült. Most azért hozták le Nagykanizsára, mert nemrégen Vonyarcvashegy község határában Ihárossy Józsel csurgói diáknak egy alkalommal felajánlotta csónakját, amit az el Is logadott. Mikor azután a diák levetette ruháját, beugrott a csónakba és már mélyen evezett a Balatonban, Kéri a parton
a diák ruháinak zsebéből kivett II pengőt, ■ diák min den pénzét
és azzal odébb állott. Ugyancsak Keszihelyen történt, hogy Kéri egy nap Nyersné sz Máté Teréz csónak-dáslól egy csónakot bérelt azzal, hogy nemsokára vissza jön, a csónakot meg is kapta, de még azóta sem Jött vele vissza.
Napok múlva a csónakot Balaton-
szabadi alatt a parton találták meg használhatatlan állapotban.
Csalás és lopás miatt kellett tehát Kérinek felelnie, aki mindent ő-zintén beismert és azzal védekezett, hogy nem volt sem pénze, sem munkája.
Almássy biró kérdéseire ezután Kéri a törvényszék legnagyobb meglepetésére bevallotta, hogy 14 éves korában az egyik pajtását, aki öt játék közben megbosszantotta, a bánya széléről a mélységbe lökte, ahol az holtan összezuzódotL Birák és az ügyész összenéznek e nem várt vallomásra, amelyet még azzal is kiegésiit, hogy erről mindeddig nem tudott senki. Ez az ö titka. Elmondotta Kéti a biró további kérdéseire, hogy most is emberölés miatt van Budapesten letartóztatva, mert
a Ferenc Józsel hídnál az egyik pajtását ősszeszólal-kozás közben megfojtotta.
Persze altalános megrökönyödés követte a szenzációs vallomást.
A bizonyítás befejezése után a törvényszék Kéri Lászlót kétrendbeli csalás, illetve lopás bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért összesen
egyévi börtönre, 3 évi jogfosztásra és a büntetés kitöltése után dologházra való utalásra Ítélte. Kéii a büntetés súlyossága miatt fellebbezett.
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
CSEN0ERY-UT 2. SZÁM.
Teleton 406.
szeptember VI.
Dj székház épül
a nagykanizsai Társadalombiztosító számára
Nagykanizsa, szeptember tt Érdekes megbeszélés voll a mull napokban a nagykanizsai Társadalombiztosító Intézet székházában dr. Krátky István polgármester, Papp József az IPOS\' elnöke és az OTI elnökségének tagja, dr. Lippay István az OTI igazgatóságának lag|a, Kiss Ernő ipartestületi elnök, Samu Lajos Ipartestületi alelnök, dr. Nisponszky Béla ellenőrző orvos és a kerületi választmány nagykanizsai tagjainak részvételével. A nagykanizsai székház ugyanis már régóta nem felel meg znnak a h dalmas forgalomnak, amit lebonyolít, helyiségei szUkek és kevesek, ugy, hogy feliéilenül szükség van egy megfelelő uj székházra, amelyben megfelelő rendelő helyiségek és a szükséges irodah lyiségek találnának ctthont. Az értekezlet ezt az ügyet lárgyalas alá vette és u y tutározotl, hogy miután az OTI a mai épületében annak S\'ük és meg nem felelő volta miatt nem maradhat : uj székházat épit.
A határozat felelt az OTI mai igazgatós >gi ülése dönt.
Az uj székház épilése munkaal-mal Is jelentene a nagykanizsai ipa-tosok szamára.
KépKereiextí
K.OXUUI
ttut 13
A föröéncl jegyen találi bulla
Of/V naf/ykartJuaJ l\'Or<t\\murl>Ut<al la kon toll
Nagykanizsa, szeptember 11 A mull napokban jelentettük, hogy a förhénci hegyen egy idősebb férfi hulláját találták. Miután a nyomozási hatáskör ott már a csendörségé, a nagykanizsai kapitányság vezetője, Berthőty Lőrinc tanácsos értesítette a hulláról a nagykanizsai csendőr-őrsöt, ahonnan egy járőr ment ki a színhelyre A csendőrség csakhamar megállapította, hogy a halott Stróbl László Vörösniarty-utca 44. szám alatti nagykanizsai lakos, aki hirtelenül rosszul lett és holtan ösz-szeeselt. Halálát szivhüdés párosulva végelgyengüléssel okozta. Miután a holttestet sikerült agnoszkálni és bűntény nem forog lenn, a temetési engedélyt az ügyészség megadta. Stróbl Lászlót el is temették.
Rádió legolcsóbban
Sxabó György naató-
laboraiorlumában Föut 3., udvur
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat. |# , ff Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg. M"
iweinienö Nagykanizsa, Központ szálloda épUlet (a Mao Hltfojíi)
ZALAI KÖZLÖNY
Maga rendezte a íejszés rablótámadást
a xalaapátll Hangya Uxletvexetö/e
1930. szeptember 17.
Szent Imre-Unnepély Galambokon
(inliimbok, szeptember 11 (Sajtit tudósítónktól) Galambok község szintén belekapcsolódod a jubileumi Szent Imre-Ünnepségek sorozatába. Az ünnep szeptember 8 án zajlott le. A gondosan előkészíted ünnep délután 4 órakor zászlószen-teléssel kezdődötl. CsólhiOha mura-Itereszlurl apát áldotta meg a galamboki Szivgárda-csapal gyönyörű uj zászlaját. A szertartás elvégzése elölt a töle megszokott klasszikusan felépített beszédben fejtette ki, hogy a Szivgárda csak elöcsapat, amely készili az ulat, hogy reá vezesse a telnólteket is. A megáldoll zászlót a zászlóanya, özvegy Starzsinszky Györgyné, a nemes szivéról sokak előtt ismert urnó, ékesítette fel nemzetiszínű szalaggal. A gárda-induló akkordjai fejezték be a zászlószen-telést, hogy helyet ad|anak a további ünnepségeknek. Este 7 óráig térzene mellett népünnepély voll a templomtéren, ulána pedig a Szent Imre-emlékünnepély zajlott le. Dr. Sárközy Lajos, kiskomáromi esperes-plébános lelkes beszédben bizonyította be, hogy nemzelllnk fennmaradása és jövendö sorsa attól függ, hogy kitartunk-e az árpádházi széniek dicső erényei melleit. Szent Imre-szindarab, énekek és szavalatok szerepellek még a kedves műsoron. Mielőtt a pápai himnusz bezárta volna az ünnepség*!, Kreutzer Ferenc plébános záróbeszédében arra kérle az ifjuságol, hogy kövesse a legdicsöbb magyar ifjúnak, a liliomos hercegnek ragyogó példáját. A közönség önkéntelen hálája nyilvánult meg, amikor lelket ünneplésben ré-szesitelte Oóczán Zoltán helybeli segédlelkészt, kinek fáradhatatlan munkája telte lehelővé a plébános áldozatkészsége mellett, hogy a szép ünnep létrejött. Együtt áldozott Galambok népével Szenl Imre emléké nek a környékbeli papság és lanltó-ság ls. A világi kitűnőségek között jelen volt többek közöli dr. Star-zsinszky László szenlendrei polgár-mesier is.
/.HlHitpátl, szeptember 11 (Sajót tudósítónktól) jelentettük, hogy Barabás Józsefei, a zalaapálii Hangya Üzletvezetőjét, miközben délidőben egy csekkel állított ki az üzletben, két ismerellen lialalember fejszével leütötte, a csekken leladandó pénzl elrabolták, kifosztották a pénztárt is, aztán nyomtalanul eltűntek.
A nyomozás azóla telfes erővel folyl, de a kél ismeretlennek nem tudlak nyomára akadni. Most aztán váratlan fordulat állt be ebben az ügyben. Barabás olyan ellentmondá-
sokba keveredett kihallgatása során, hogy a titokzatos rablótámadás mind gyanúsabbá vált a nyomozó közegek előtt. Kereszlkérdések alá vélték az Üzletvezetőt, aki végre is azok súlya alatt összeroppant és bevallotta, hogy az egész .rablótámadást" ő maga rendezte azért, mert a pénztárból hiányai voltak és a rablás meséjével akarta a gyanút magáról elterelni. A fején levő „fejszecsapások" csupán apró karcolás, amit magacsinált. Az eljárás folyik ellene. A Hangya elbocsátotta. A pénz megtérült.
NIT-csö nem rozsdásodik,
könnyű, tartós 6a olosú ejtfl-, csatorna-, szellőző- 6a kéményoBÖ. Árokkal Ab proepek-^ tussal szolgált
ETERNIT MŰVEK
Budapest, VI., Andrftasy-út 33
Elárusító helyek: Epplnger I. és Fia Hankulzu, Siuticsek liioi Komtrrároi.
— Díszpolgári oklevél AUdás. Kelemen Krlzosztomnak, a bencések főapáti koadjutorának mosl adták át Pannonhalmán ünnepi külsőségek közöli Nyalka község díszpolgári oklevelét. A koadjutor ugyanis, akit különben Keszlhely vall büszkén magáénak tlz éven át volt az ezer esztendős Nyalka község plébánosa s mini Ilyen, fáradhatatlan munkásságával, áldozatos odaadásával Igen nagy érdemeket szerzett magának a község anyagi és erkölcsi jólétének előmozdítása körül.
— Venl Sancte. A Szociális Missziótársulat helyi szervezete és a Szent Ilona Leányklub idei munkaévét ünnepélyes Veni Sancle-val kezdi vasárnap délelőtt fél 9 órakor a Missziósház kápolnájában. A vezetőség a Szervezet hölgyeit és a Leány-klub tagjait kéri, hogy lehetőleg teljes számban szíveskedjenek megjelenni. — 15-én délulánö órakora Leányklub, 16-án délután 4 órakor a Szervezet évnyiló gyűlése a Misz-sziósház nagytermében.
— Az Ipartestületi Dalárda ma este pontosan 9 órakor dalórái tart.
— Vass József emléktemplom Balatonbogláron. Balatonboglár templomépilő bizottsága ülést tartott, ahol Varga Béla róm kat. plébános indilványára elhatározták, hogy a jövő évben építendő templomot Vass József emlékének szentelik. Balalon-boglár község lakossága ugyanis az elhunytban a legnagyobb jótevőjét gyászolja.
Legjobb üdítő ital ^
a közismert
IMI III.
Kapható minden fűszeréi cjem«gektreskedésb«n.
Főraktár:
irn Ii IMia
Király-utca 21. Tal«4on si5~
Bevásárlás előtt
salát érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-divatujdonságait.
* v-
Meglepő olcsó árakl
Megszúrta a házigazdáját és kést fogott a rendőrre egy részeg órás a Magyar-utcán
Nngykuiilzjm, szeptember tl
Nagy csődületei és izgalmat okozott tegnap este a Magyar-utca végén egy Ittas ember és csak a véletlenen mull, hogy a garázdálkodásának nem leli emberáldozala.
A Magyar-ulca 141 számú ház Pusztai János tulajdona. Ebben a házban mint bérlő lakik Szokolics István órás. Szokolics tegnap tul mélyre nézell a pohárba és csakhamar az történt vele, ami Noé apánkkal annak idején, mikor még nem ismerte a szőlő erejét. A hangos Szokolicsot a háztulajdonos csendre intette, amilöl az még jobban dühbe gurult és most már egyenesen a házigazdának ugróit, először késsel, majd fejszével. — Eközben Szokolics késével ineg is sebesítette Pusztait a vállán, ugy, hogy az erősen vérzett.
A nagy zaj és lárma csakhamar nagy tömeget vonzolt és rövidesen otl lermell a rendőr is, akit a szom-
szédok legílségül hívlak. Mikor Németh VI. István rendőrtörzsőrmes-ter az udvarra lépett, Szokolics hirtelen a szobáira fuloll és lakásának ajtaját bezárta. A rendőr erélyesen felszólította, hogy nyissa ki az ajtót és a lorvény nevében eressze be öt.
Mikor Szokolics végre beengedte, kést logolt a rendőrre is és mindenkit megfenyegeted. Nagy erőfeszítésbe került, mig sikerült a rendőrnek a lakókkal a garázda órást ártalmatlanná lenni és lefegyverezni. Szokolicsot azntán elöátiltották a kapitányságra, ahol dr. Rácz Gyula rendőrfogalmazó kihallgatta. Persze a kapitányságon már csendesebb lelt Szokolics is. Hatósági közeg elleni erőszak és súlyos testi-sértés miatl indul meg ellene eljárás. Pusztát háztulajdonos sebeit orvos kötözte be.
Használt elemista tankönyveket hozoll be a szerkesztőségbe Németh Ilonka.
NAPI HÍREK
NAPIRÉND
Szeptambar 12, péntek
Római katolikus: Már, nev. Proleat.:
Quldó. Izraelita: Elul bó 19.

VÁROSI MOZOÓ. .Táncot diákok", Hangosfilm operettI — .Ezerszemű ember". vígjáték.
Oyógvazertárl áj jeli szolgálat i I. hó végéig a .Mária\' gyógyszertár — KIrály-u. 40.
0«zflrdA nyttva reggel 6 órától aata 6 óráig (bétlő, uerda, péntek öálatán. kedden egész nap nőknek). Tel.: 2-lá.
Autóbusz azép Idó esetén Hévízre vasárnap Indul.
Neumann Aladárné
vezetése nlalt
MEGNYÍLT
TISZTIT SZÁRAZON
ECI M ^IW Budapesti Vegytisztitó és Kelmefestőgyár
iCIftr » ■ Kyöjlőflókja Nagykanizsán (Cseugery-ut 8. szánt alatt)
FEST pontosan MINTA SZERINT.
(Cseugery-Ing, gallér, lehérnemfl különleges tisztítása.
zalai közlöny
3 1930 szeptember 16.
— A pénzügyi bizottság tegnap esti Illéséről a mai anyagtoriódái; miatt lapunk holnapi számában szá-inolurik be. Ma pénteken délután nincs pénzügyi bizottsági Illés. A legközelebbi Illést szombaton d. u. 6 órakor tartják a városháza kis tanácstermében.
— A nagykanizsai Ipartestület folyó hó 21-én, vasárnap délelőtt a testület székházában Kiss Ernő elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyedüli tárgypont|a az alapszabályok módosítása.
Jogerős Zalavármegye ügyrendje. Tudósilónk jelenti: A belügyminiszter a Zalavármegye közgyűléseinek számáról, idejéről és az ügyrendről intézkedő szabályrendelet ellen beadott összes fellebbezéseket
Özv. Budaházy Menyhértné
mn sem tudjn, hogy a c«alAd három tagja meghalt a tragédia következtében
Nagykanizsa, szeptember 11 özvegy Budaházy Menyltérlné, a balatonmáriai katasztrófa egyetlen élő áldozata jobban van és orvosai most már biznak abban, hogy sikerül öt az éleinek visszaadni. Fia, dr. Budaházy László nyíregyházai kir. jirés-biró, aki néhány nap óla Nagykanizsán tartózkodik, naponta felkeresi édesanyját a kórházban, akivel néhány órát elbeszélget Persze arról, hogy a család három tagja már a sirban alussza örök jllmát, minded-dig egy szó sem esett. Az idős urnő abban a hitben van, hogy fia és menye az egyik budapesti kórház-
Kísérő műsor:
Ezerszemű ember
Vigláték 8 tetv. l-\'öszcreplő: Sue Carol.
elutasította. A szabályrendelet tehát jogerős.
— Az Országos Mllvész Színház műsora. Az Országos Művész Szinház, amely e hó 15-én kezdi meg Nagykanizsán vendégjátékait, már megállapilotla itteni játékrendjét. A megállapított műsor felöleli az összes szinpadi műfajokat. A klasz-szikus irodalomból Moliérc vígjátékainak gyöngyéi, a /\'ösvényt tűzte műsorára, mig a modernek közül Pirandello IV. Henrik cimű tragédiáját mutatják be, mely körül egész Irodalmi vila keletkezett. Szjnre hozzák továbbá An-ski kabbalisla héber legendáját, a Dybukot. A modern vigjátéklrókat Molnár Ferenc és Vajda Ernő képviselik. Előbbi a .Hattyú" val, amely miután a világ összes szinpadail bejárta, most beszélőfil-men folytatja diadalulját, Vajda Ernő chef d\'oeuvre-jével, a .Válóperes
Szerepel a színpadon. A könnyű fa|sulyu bohózatok közül Brandou leghatásosabb bohózata, a ,Charley nénje" kacagtatja meg három órán keresztül a közönaéget.
— Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert 70 év óta fennálló Slnger divatdruházban mindig otthonosan érzi magát.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fflrdő RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdilő ásványvizének fólerakatát átvettem.
Kitűnő borvíz, üdít, gyógyít!
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel
WEISZ IGNÁC
azikvlzgyáros é« lörtaklára Nagykanizsa, Horthy Hlklós-ul 25.
Teleion 101. Telelőn
ban vannak elhelyezve és feltétlen teljes nyugalomra van fzUkségűk.
Kérelem. Az iskolaév megkezdődön. Ezzel egyidejűleg a szegényeken való Begilés gondja, mint minden jótékony egyesületre, ugy a Missziósház vezetőségére ts u|ból ránehezedett. Azért a főnöknő ezúton kéri mindazokat a nemesszivü adakozókat, kik a műit évben is szere-lettel nyújtott alamizsnáikkal lehetővé tették, hogy az iskolaévben 70—75 gyermek és arra rászoruló öreg, a nyári hónapokban pedig -16 napkö-zisla kaphasson meleg ebédel, ez évben is megértő szeretettel küldjék szeretet-filléreiket és természetbeni adományaikat a Missziósházh.i, hol eddig már is nem kevesebb, mint 60 gyermek — napközlsták és iskolások vegyesen — és arra ráutalt munkaképleien öreg kap ingyenebédet. Minden legcsekélyebb adományt hálásan fogad s előre is köszön a Főnöknő.
Sümeg kölcsönt akar felvenni. Stlmeg nagyközség képviselőtestülete közgyűlést tartóit, amelyen elhatározta, hogy felirattal fordul a kormányhoz, melyben többek közölt kéri, legye lehelövé a kormány a község számára 2IX> (XX) pengő hosz-szulejáratu kölcsön felvételét.
Kamatmentesen és teljesen köllségmenlesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
— Autóbusz-járatok Klskanl-
zsára A Nagykanizsai Au\'óbusz Vállalat közli, hogy naponta 2 kis-kanizsai járatot illeszt be menetrendiébe és pedig regiíel 7 óra 10 perckor oda, 7 óra 20 perckor vissza, délután 15 óra 45 petekor oda, 15 óra 55 perckor vissza.
— Saxophon tanítását Is bevezették a zeneiskolában. Még egyre fejlődő zeneiskolánk azon van, hogy a modern kövclclményeknek minden tekintetben megfelelhessen. Több ol dalról megnyilatkozó érdeklődés folytán a Városi Zeneiskola igazgatósága megtelte a szükséges lépéseke! aziránt, hogy az utolsó évtizedb.n ugy a modern symphonikus, mint lánc és szórakoztató zeniben nélkülözhetetlenné váll saxophon lanltás.i
is lehelóvé yálljék. Ennek erediné-nyeképen a folyó tanévvel a saxophon is bevezettetett azon fuvóhangrzerek közzé, melyek lauszakot nyertek az Iskolában. A lanilást az Igen elönyö-sen isméit Schiller János tanár végzi. E tanszakon a havi tandij 5 pengő. Hogy minden érdeklődő felvehető legyen, az iskola esti tanórákat is rendszeresített. Az iskola még elfogad beiratkozásokat.
— Elütött egy gyermeket az autó. Könnyen súlyos kimenetelű lehetett volna az a gyermeki vigyázatlanságból eredő autóbalesel, ami tegnap estefelé történt Nagykanizsán, a magyarulcal lejtőn. Pacsa felöl |ölt egy autó két utassal és előzni akart kél szekeret. Az egyik szekeret meg Is előzte s épen a másik melleit haladt, mikor egy 14 -15 év körüli gyermek át akarva szaladni az uton, az autó elé ugrott. A soffőr azonnal fékezett, igy is azonban a sárhányó elkapta a gyereket, aki a fején szenvedett 8 napon belül gyógyuló sérülést.
wmmmmmmmmm
I kg. teljes zsiros
Trappistasajt ...... P 2\'80
1 i kg. magyar etnenlhall
kiválóan finom...... P 1*50
\'/t kg. priitia teavaj ... P 1\'— \'U kg. killlnö minőségű
liptói (tiró......... P - -80
1/4 kg. körözött liptói P 1-25 t/< kg. friss pörkölt kávé
ötféle kávé keveréke P 3 —
Gerbeaud, StOhmer, Koestlln bonbonok és teasfitemények
állandóan frissen, nagy vjlasz tékban kaphatók
fflnszci és Friedenthal
csemegekeroskedesében. (
ÜZLETHELYISÉGÜNKET
felmondtak.
A raktáron levő Bsszes áruinkat mélyen leazAllitott Árban elárusítjuk.
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TÁRSA, Főút 11.
____
—i—— !■—i nn^i^— iai.iiiiiMiiiniiiMai.il
A v i I á g h i r 0
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vaa-, Noét- éa Gépgyárak állal gyártott tehát MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ MÁVAG-MERCEDES-BENZ
teherautók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete "" és eladási központja:
MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Buda,,*.-, iu, VAcl-utc* 24
Nyugatmagyarorazági kirendeltségi Szombathely, 8**11 Kálmán-utca I. Telelőn 691. Távirati dm Meroedeabmtiz Szómbüthcly. |
193(1. Szeptember t\'i
Halálos kut-ilsxtogatás
Houmé/er maqaaból telére eseti a mdsZrtl mdasds vödtír
Kaposvár, szeptember 11
SoiilogyiHlvarhelyen llorválli Itn-réné kulját liszlogalták. Kuruc György 23 éves bélavári kútásó a kut fenekén a földel rakta a vödörbe, melyet társai csigén húztak fel a 25 méter mély kútból. Valószínűleg nem (ól kapcsolta a kampóba a vödröt, igy az ulközben a kulfalhoz ülődve, kikapcsolódhatott és a 150 kilós terhű vödör 20 méler magasságból a fejére esett. Agyalapi lőrést, balcombtörést szenvedett és azonnal meghalt.
KÖNYVEK, LAPOK
Magyar Történet II.
A rendiség kialakulásának kora
Az ősi mullu, 350 éves Kir. Magyar Egyetemi Nyomda hatalmas vállalkozása biztos lépésekkel közeledik a belejezéshcz. A llóman-Szekfll: Magyar Történél II. kötetének megjelenésével a 7 köletre szabott nagy munkának immár negyedik kötette Jut az olvasó kezébe
Hóman Bálint, ma élő historikusaink között talán a legszebb képességű, a legújabb történeti kulattsok nagyszerű eredményeinek pompás felhasználásával épiti tovább a magyar mult csodálatos épületét.
Az első kötet megépítette a magyar mult első alapjait, felrajzolta Szent István korát, az ősmUveltség társadalmi, gazdasági és szellemi arcát E II. kötetben a magyar nép belső és külső életfolyása nagy lépésekkel viszi tovább a magyar életsorsot. Az utódok korában a Kelet félnomád magyarja lassan európai formákat átvevő keresztény néppé alakul. Cserekereskedési rendszerét iparosodással a pénzgazdaság váltja fel. II. Endre kora átmeneti korszak állandó vajúdása: a királyság hatalmi és gazdasági szervezete bomlik. A középkor intézményeinek és eszméinek hanyatlásával megérkezik az aranybulla korszaka. IV. Béla trónraléptével kezdelél veszi ugyan a királyi javak reorganizálása és a hatalom erősítése, de rövidesen jön a legnagyobb nemzeti szerencsétlenség: a tatárveszedelcm A tatárpusztitás eleven rajzát követi a nemzet feltámadásának képe.
Károly Róberttel az Anjouk veszik át az országlást, de két évtizedig állandó a harc a leányági ivadékok között Szent István koronájáért, nílg I. Károllyal a nemzet akarala szerint való uralkodó lesz Magyarország .igazi és törvényes királya". Uj király, u] dinaszlia. Erős kéz biztosltja a nagv viharok után az ország békéjét. Szervező ereje előkészíti a .Nagy" király .boldog" (beata Ungaría) uralmát.
Nemcsak Hóman Bálint munkáján, de a hatalmas egészen is érzik a magyar mult biztos és tudatos ismerete, átélése, mely nem a részek fokozott jelentőségében, de az egész
Zalai közlöny
nemzel — test organikus fejlődésében akarja megmulalnl erőnket, gyengeségeinkéi és királyi viszályokon rágódó krónikás módszere helyet! a szellem és gazdaságtörténet, a műveltségi és nemzetiségi kérdések ismeretével mulassa be az egész nemzettest tényleges élelhislőriáját.
Nemzeti életünk értelmét csak a magyar mult ezeréves távlatából láthatjuk és ennek az ezer évnek képét adja ez a nagy munka, a maga nemében, a mai ismereleink mellett a legtökéletesebb.
A könyvet az Egyetemi nyomda (Bpesl, Kossuth L u. 18) adla ki. A könyv kiállilása mélló a belsőhöz : külön e célra rajzolt térképek (a magyar karlografia büszkeségei), eddig még nem közölt illusztrációk, különleges, e célra készült meríted papíron, stílusos maroquin kötés nemes megjelenési formát adnak a kilünő, minden gondolkodó magyarnak ajánlható könyvnek. A könyv beszerzéséi kellemes részletfizetési feltélelekkel leszi lehelövé az Egyetemi Könyvesholt (Kossulh Lajos-u. Ifi) ahonnan ismertetőt készséggel küldenek
— Gróf Ráday Gedeon, aki elfogta Rózaa Sándort és vallomásra bírta, a 19-ik század legendás királyi biztosa, a Itőse annnk a riportsorozatnak, mely legközelebb a üudapesü „8 Órai l.\'Jság" bttn megindul. Hogyan dolgozott ltáday Gedeon, a „lélcktdomár", hogyan vetett véget a bclyár-roinaiitlkáimk és amikor óriási eredményeket ért el. hogyan Intették le hirtelen: „elég volt, uum kell folytatni a dolgot". Az első közlomény: szeptember 13-án, szombaton este Jelenik meg. Azontúl mindennap lesz a 8 O\'rat újságban egy-egy egész oldalas riport Haday Gedeonról és Kóztta Sándorról. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII. Itökk Szllárd-u. 4. sz.
)( A Napkelet szeptembeti szarna rendkívül gazdag és válluzatos tartalommal jelent meg. Vezető helyen közli Szekfü Oyula Rlkócziról iri u| tanulmányai s emllett rendkívül nagy étdeklődésre tarlhal számot Massa-nek Gábornak a fasirmusról és bol-sevizmusról irt cikke, valamint Szat-hmáry Balázsnak a moldvai csángókról szóló tudósítása, Bibó Lajos és Marschalkó Lia novellával. Falu Tamás, Gulyás Pál, Réz Gyula és Páljfy István költeményekkel szerepelnek, Tűrök Sándor pedig folytatja ,Az idegen város" c. társadalmi regényél. A szemlel tész és kritikai rovat gazdagok. Mutatványszámot díjtalanul kütd a kiadóhivatal: Budapest, I., Döbrenlci-ulca 12.
A mogyar vidék kérdétel, Berta Ilona Bzerkerrz.tésébott megjelent a „Magyar Asszony" szeptemberi száma, mely állundó lendületen fejlődéséről tanúskodik. Az. egyetlen lap, amely a magyar vidék kérdéseit Ismerteti eleven és ér-, dekes cikkekben, Debrecen, Sümeg, Szerencs élvezetes leírásai u fénykép elevenségével halnak. Az occArtrepillőkről érdekes riportban számol be, dr. 1\'nlaky Mtirla a magyar nótaklncaről Ir, a tutiéi végig változatos eleven szánt az ege... külföldi éa megszállott lerüleU umgyur-ttig póstáját kózveUtl, kézimunka, Iparművészeti és ItáZilpar rovata megór-domll minden magyar asszony érdeklődését. Egy szám ára 511 Iliiét, kapható a vasúti elárusító bódékban, (lilőllzctni Budapest, VII. kor. Itózau-utca szara „Magyar Asszonyok Nemzeti S/.óvet-sége"-nél leltet.)
Szeptember hó l-töl szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési Árnál is olcsóbban árusitom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 70 fillér Férll Ingek 3 pengőtől. Kötöttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFNIANN KÁROLY.
■rr
amit nyu|t, az: zene! Hangtisztasága tökéletes, minősége kiváló. Könnyen kezelhető. 6-12-18 havi részletre beszerezhető.
nTlmty.jótáflál, Mzüt. Mti*.
KÖZGAZDASÁG
Juliusban tízmillió pengővel passzív a külkereskedelmi mérleg
a pénxllgymlnlascier XÍ.IX. feleníése
Budapost, szeptember 11 Közzételték a magyar királyi pénzügyminiszter XLIX. jelentését, mely Magyarország pénzügyi helyzetéről 1930. jullus elsejétől, jullus 31-lg számol be.
A jullus havi állami közigazgatási bevételek 47.6 millió pengőt, vagyis az előirányzott összegnél három millió pengővel kevesebbet teltek kí.
A m. klr. posta távíró és távbeszélő forgalom az ^lőző év megfelelő hónapjával szemben általában csökkent, csupán a postautalvány forgalomban, a budapesti helyi táv-beszélgelésekben és a rádió előfizetők számában nyilatkozott emelkedés.
A m. kir. Államvasutak és az általuk kezelt Helyiérdekű Vasulak teljesilményc és kezelési eredménye az előző év megfelelő hónapjával szemben általában csökkent. Csökkenést mutatnak a tel|esilmények és a kezelési eredmények a Duna-Száva-Adria Vasúttársaság magyar vonalain is az előző év megfelelő hónapjához viszonyítva.
A Magyar Nemzeti Bank .érckészlete" július folyamán 12.1 millió pengővel emelkedetl. A leszámítolt váltók és közraktári zálogjegyek tétele a \',ó folyamán 31.1 millió pengővel csökkeni. A tényleges jegyforgalom 16.9 millió pengővel emelkedett, viszont az azonnali lejáró tartozások télele 37.3 millió pengővel apadt. Ilyenformán a tényleges és virtuális jegyforgalom együttes összege juiius végén 20.4 millió pengővel volt alacsonyabb, mint egy hónappal megelőzően. A tényleges forgalomban lévő váltópénz mennyisége az 5 és 2 pengős ezüstérmek fokozottabb forgalombahozatala következtében junius végétől jullus 31-én az alábblak szerint oszlott meg : Tényleges forgalomban 49,495. 892.27 pengő, a Magvar Nemzeti Bank pénztáraiban 12,235.201.67 pengő, összesen tehát 61.093.94 pengő.
A magyar királyi postatakarékpénztárnál és a budapesti 12 legnagyobb pénzin\'ézelnél elhelyezett takarékbetétek álladéka- |ullupban 646 4 millió pengőről 655 millió pengőre emelkedett. A folyószámla bel.étfk 787.9 millió pengőről 816.4 millió pengőre emelkedtek.
A tőzsdeindex-szám, mely a budapesti tőzsdén jegyzett részvények értékváltozását mutatja, juliusban csökkenést mutat.
A behozatal az előző év júliusával összehasonlítva számos árucsoportnál, igy különösen a fa, a szén, a személyszálliló automobl\', valamint az ásványola| importjánál csökkent, ezzel szemben a nyersdohány importja emelkedett.
A kivitelben a bu a, a liszt, a gépek é; készülékek, a friss főzelék, a gyapjú, a szesz és cukor mulatnak nagyobb elmaradást, mig a vágó és igásállatok, továbbá a kikészíteti prémbőrök exporlja emelkedett. A létfenntartási költségek indexszáma, a Lkásbétt is beleértve 105-röl 106-ra, a lakísbér nélkül sra-initva pedig Ili ről 112-re emelkedetl
Julius folyamán a csődök és kényszeregyezségek száma az előző hónaphoz viszonyi\'va visszaesést, az előző év megfelelő hónap|ával szemben azonban emelkedést mulat. 170 migán és kénysteregyezség éi 15 csM volt a hó folyamán.
A munkanélküliek száma a szik-tzervezetek adatai szerint juliusban emelkedetl. 20.001 munkanélkülit tartottak nyilván.
(—) A kanizsai járás búzatermelésének Ogye Oyömörey István országgyűlési képviselő erőteljesen nekilendüli akciójával a kedvező megoldás felé közeledik. Hogy az akció nem marad ezúttal sem a határozatoknál, bizonyítja az az akiivitás, amit a mult pénteki járási mezőgazdasági bizottsági ülésen, a buzakisjrletek ügyének megszervezésére alakított bizottság képvisel tagjaiban. A bizottság s ep-tember 14-én, vasárnap délelőtt 11 órakor, a nagykanizsai városháza tanicslermében értekezletet tart.
— Felhívás! Leventék, akik a városi levente fúvós zenekarban szerepelni óhajtanak sürgősen jelentkezzenek a várdai nyilvántartó hivatalban. Testnevelési vezető.
Ritmikus tornaianitásl
szeptember 15-én a Kaszinó alsó termében megkezdem. Külön kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végett kérném
kellő időben jelentkezni Csányl László-utca 8. sz. alatt.
Hoffmann Edlth.
i ZALAI KÖZLÖNY
1930 szeptember 27.
RÁDIÓ-MŰSOR
Szeptember 12 (péntek) Budapest 9.15 Hangv. 9 30 H P.45 A hangv folyt. II 10 Nemzetköz viijelzó-nolgálst 12 Dili hsrsngszó. 12 05 Ai (trszágos Postászenekar hangvt rsenye 12 25 H. 12.35 A hsngv. lolyt. 13 fdójelsés. 14 30 H 15 Piaci ársk. 16 Gyermekmesék. 16 45 ItlAJeliéa. idójárásjelenléa 17 P. 17 30 pugen Sreprl i alaiajka zenekarának hangversenyt 18 30E 19.10 A Mandlts-aialnn. lenekar Iiíiiuv. 20.1(1 Novella. 20,3> Dán est. Utána IdSIíliés. Idójllásjelen.\'éa M-Jd Clgányaene. Bécs 11.10 ü. 12 Hangv. 15.15 O.
16 25 Hangv. 20.05 Népszerű esi. 21.05 Mozart: C-dur ís 3-dur szonáts. 2145 Hangv.
Berlin 17 Komor Qéza senekaia. IO30 Ismrrt és Isinerellrn cseh lenemüvek. 22 30 Hanfcv
Brit nemzatl müaor 17.15 Zenéa gyer-tnekóis 18.40 Beethoven 1. ás II. fondú. 19.45 Zene. 20 Beethoven- és Mojan-hanpv. 72 20. 71 és 23 15 Zene.
Miláné 16 35 Gyermekkuckó 17 ét 19.30 Zene. 20.15 Beatéi u)ság. 20.40 Síiml. hangv. Utána ÍJIélig zene.
München 16.30 ü 17 3U Orosz és (randa romantikus zene. 19.45 Népszínmű. 21.15 Könnyű Z
Prága 10.30 O. 11.15 Z. 12 10 Bra-tlslsva 12.2(1 Brttnn. 15.30 Q 1650 Qy.
17 Kamara Z 20 Réfcl kelta dalok 20.20-22.30 Hiromlelv bohózat.
Róma Nápoly 17.30 Hangv. 21.05 Hi-romlelvonásos opeiett E
Zürich 16 Zene. 17.15 O. 20 Svájci nép- és jódllzódalok.
TŐZSDE
A tegnapi üzlettelenség a, mai Iftzsdén is folytatódott. Minden külső és belső ösztönzés hiján az ár-lolyamok lemorzsolódlak. Közvetlen zárlat előtt kontremin fedezésekre kissé megjavull az irányzat és az értékek némileg mélypont felejt zárullak. f-\'ixkamaiozásu papirok piaca üzletleien é» változatlan. Valutapiac mérsékeli forgalom mellett vállozatlan.
Zürichi zárlat
Párls —•—, Lonooo 2505\'/i, Newyork 51535, Brtlaael 71-90, Milano Maorid —•—, Amsterdam 207 50 Perli o 122 74V», Wien 72-81. iotta S7J"/| Pra*. I5-29A Varsó 57-75, Budapest 10-85 ■algráu 9-121,\'., Kukánál í-07\'.\'i
VALUTÁK Angul L I7-73-J7-88 Bílgalr. 79-40-79 80 Cach k. 16-85-16 97 Din k. 152 45-153 05 D.nár 1004-10-12 Dollár 568 3(W 70-30 francia 1.22-30 22 60 Holl. 229-20 230-20 Lengyel S3-70-6410 Lau 3-37 3 41
Lava 4-11-4 í Líra 29 80-30 lg Mársa 115 60 130 20 Nosvég 15240 153 uO
Peseta —■---•_
Sciüll. 80-25 80 65 S"lldl. t i\'45 0^5 S>éJk. HCŰIÍ3 60
DEVIZÁK
Anal. 229-52-230 22 Belgrád 10-09-10-12 Berlin IÍ5-80-I 6-20 Brüsszel 79 52 79-77 Bukareat 8\'39-3-41 Kopenb. 152 65-153 05 Lordon 77-72 l\'-80 Madrid 61-25-64 25 Milano 85-29 95 Nawvor 570 10 7170 Oszló iSHö-153 00 Pária 22-38-22-45 Prálra 16-92-18-97 Szófia 4-11-4-15 Stockh. 153 25-153 65 Varaó 63-90-64-10 Wien 80-51- 0-76 Zürich 110 63-110 93
Terménytóside
Uuza tszt. 20/111., dt. — fitt. és a rozs — fitt emelkedett.
Bjza llszav. 77 es 15 63 16 20 78-aa 1575 -1635. 79-es 1590-1660, 80-a. lb\\ 0 - 16 80, dunánt 77-es 15 30 -15 50 78-aa 15 45 -15 65. 7t-es 15 60 - 15 80\' So-ai 1570-15 90 R,za 9 10-930 lak 11 pn 12 75-13 2.1, sOrárpa 1500 17 00. iái 14 40-15 00, lengert lazt. 14 80-15 03. dunai,tuu 14-65-14 95 repce 27 2>— 27 75, ~oii» 8 00 8 20
Sertesvásár
Kelhsim 3617, eladatlan 847. - Klsó rendű P22—1-24, „zeueil 1-21—1-23, szedeti kOsép 1-16 — 1-20, kOnnytl 1-12—1-15, l-só rendű oreg 1-16-1-18, ll-od rendit öreg 1CH-1-I2 sngol suldó >\'30 —1-40, szalonna napban 1-52-1-56, zalr 1-80 1\'82, hui t-40 I 62. izaloniias lélsertís 1-56—1-60.
Xlii|a: Dóiul a] HyomtU él lapklgíé fállaUt, ligykialuán. WeKSa kiadó: Zalai Károly. ikUsai tlvM. N. m.
APRÓHIRDETÉSEI
__lovábbt azó^dlja Vaaár-áa
taaepoap 10 aiélg •• NHér, mindaa torából axó dt|a « Hli. Siezdán áa pé»-tekaa 10 szóig 10 lUlér, minden további az6 dija t Ml. Cimazó a mladen vastagabb oetuból illó a>ó két azónak számtV bttl Állást kereaókoek SOM engedmá^.
HlatfaUaek B (St) pangó «aa«a«en alul a Istaatataa klaisatás, asá.lá.áa alkardUaa sáflstt • lln » I « • • a a < » k
klek.
r.iengety-ulcs 18. slsll 724 D »l 4393
KAair*aMaben Jártas, gyakorlott gép-It gyorslrónót k,resek. SslálkezUleg Irt elánlatot ai eddi, I mll\'.odésl kór éa lize-tésl Igény megjelölésével sleiaélyesen kéri leadni — Szabó Anlsl tegyver, lóaztr és sportáru nagykereskedés. 4813
■épkaralaaóa leszállítóit árakon — Stern üvegesnél. Erzsébet iét 14. Telelon-izám 196.__4543
Beraailók, ssllliasák Walaur Gáyayár, Nagykanizsa, Sugárul 18. 4575
Szepesi imre
Zrínyi Hlklós-uloa 22.
csatornázás, vízvezeték-berendezés, épület éa mfl-rm bádogos. — Telefon 2-95.
Legjobb csukott bérautók legolcsóbban négy és hslszemélvttek Ksulmann Manónál rendelhelók. Teleion 167, este 571.
Kétasobéa udvsrl Iskás előszobával azonnal kiadó ttorlhy Miklós ul 47. 4720
Valédl rumburai vászsn maradé-
dékok mrgltpó oldó áron kaphatót — Klalsludl ás Krsusznál. 4741
lakotai tornaoipflk magárk salak Mlttény I oip60ata<ba. 4776
Ogyaa ssobalaány elmenne url-csslldhoz, etellrg taksntónónck Is Clm s klsdóban. Teltion 4775
PénakatoaAnt bekebelezésre minden óssiesben s legelőnyösebben ís leggyor-ubbsn tolyóslltst Moaét Innáu pénz-kölconkozvetltó irodája Nagykanliss, Horihy Miklós ul 2 szám. 3876
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
szakképzett látazerésznét kaphatók
Fő-ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és látszerOzlet. Szakszerű javítások.
100X235 cm mérttu egysrárnyu dupla Ijtét tokkal együtt kerea Reitz festő. 4817
Rgy, <?setieg két ixobái lakás mellék-hclyliégekkei ét egy butoroiott szoba kladé Horthy Miklós-ut 15. sx. alat^. 4802
Kétszobás udvari lakás az ósszei mellékhelyiségekkel november 1 re kiadó — Sugár ut M. 4665
OxUthalyistq, továbbá 2 szoba mellék helyiséggel, eseileg rrühelynek is ki«dó Horthy Miklós ut 15. sz. alat\\ 48\'JI
el«K Nővérek divatszalonjában ügyes segédek és tanulóleányok (elvétetnek. 48 1
ftétsxobás modern utcai lakás mellékhelyiségekkel együtt azonnal kiadó Migvaf-utca 1 i/a 4HI4
Egy elegánsin butoroxcott szoba Azonnal kiadó Csengery-ut 1.. II. em , 4. 4816
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében
moa, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 8 P-tői, férfi, női ruhák legolcsóbb árban
tisztittatnak. Oytljlötelep: Gyártelep:
Kazlnczy-u. 8. Hunyadl-u. 19
Weller Dezső férje, Ebenspánger Jakab és neje Welszfeld Netti szülök, Kata és Ilus testvérei, valamint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel jelentik, hogy forrón szeretett neje, a legjobb gyermek, testvér és rokon
Weiler Dezsőné
szül. EbenspAnger Irénke
életének 20-ik, boldog házasságának l-ső évében rövid szenvedés után magához szólította a Mindenható.
Megboldogult hült tetemét folyó hó 12-én délelőtt 10 órakor fogjuk az izr. sírkertben örök nyugalomra helyezni.
Nagykanizsa, 1930. szeptember hó 11-én.
A Mindenható áldása lebegjen hantjai feletti
Must eladás.
Átvevő esetén napokban szüretelhető uj, édes fehér must hecloliterckben le-kölhetó. Átvétel Zsigárd uradalmi szőlőben. Sürgős lelenlkezés és megegyezés
Hercegi Erdtíhivatalnál
1929. Pk 2890. sz. I929i vghl 351. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Morvsl Béla budspestl (V . Kálmán utca 22.) ügyvéd által képviseli Holheir-Schranlz Clayton Schutll. Magyar Oép-gyárl Müvek R T. kérelmére és |svára 21W) pengó kövtlelés és Járulékai erejéig a budspestl klr. tórvénysaék 1929 évi 16 P 401.113/2. számú végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás lolytán végrehajtást szenvedólól leloglsll 2320 P becsérléklt ingóságokra a letenyei kir. járásbíróság lenti szlmu végzésével ss árverés elren-delirtvén, snnsk sz 1908. évi XU. t. c 20 §-a alapláu fentirt, vslsmlnt sslogjogol szerzett más foglaltatik javára Is Binok szenrgyörgyón. s Szekeres Péter-féle ház-lietylelken leendó megtsrlásárs határldótil
1930. évi szeptember hó 29-lk napjának dálelótt >\'il2 órája Itlzetik kl, amikor a bíróilag leloglsll góirsépló lokomobll, cséplósiekrénv. héver, elevátor (kaza-lozót s egyéb Ingóságokét a legtöbbel IgeiAnek készpénzlizeléa ellenében, etelleg bei sáron alul la el lugotit adni
Letenye, 1930. évi sttplember hó 3-án.
Dr. Váró Pál s. k. tso/ kir bírósági végrehajtó.
Naponta sd|On növendék és blzóállalainak
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet. A .FUTOR\' növendékállatoknál a csontképsődést elősegíti hizásra
£ étvágygerjesztőd
A „FUTOR" r.em orvosság, hanem n legiinomabban órlöti mészsőtáp, amely az állatok szervezettben igen könnyen lellzivódik, i amelyet ai állaton aro-matikus snysg artalmánál fogva szive-
icn fogyasztanak. A .FUTOR* etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A nagyhizla ók, uradalirak, gazdaságok a .FUTOR\'-t állandóan eietlk. Ara : I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (I zsák 50 kg ) 9 pengó,
zsák ára 130 fill, vagy ziákcsere. I próbadobos áia (cca \'/, kg ) 30 fi.lér.
Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa nóvény-
védóazerek kereskedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melletL Teleion 130
Hordó eladó:
40—50 dib 3 heclós, 60-ö0dtb
ajtós és szálliló 6—8 hectós. Kapható nagyobb pincebordó is.
PelviiJgosliást ad Klaker H. Sopron. _ _ <••
Újdonság,
most jelent megl
STANDARD
3a számú 3 1 csöves vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval együtt, a havi részlel
16 pengő
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Conns hangüóro 60 pengó
Nyomatott • DéJzalaí Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvazatA ■ Zjlai Károly.)
70. évfolyam 211. szám
Nagykanizsa, 1930, szeptember 18 csütörtök
Ara 14 Hilér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkeailójég éi kiadóhivatal: P6-»t 5 izám Keszthelyi ttókkUdóhlvaUI Koiauth Lajoa-u. .Ti!
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóllzetéll ára : egy hAra 1 pengó »0 Iliiéi Teleion ; Nagykanizsa 78, Keailhely 22. aiim.
Uass miniszter utolsó útja
Az egész ország osztatlan részvéte mellett temették a nép miniszterét
Budapest, szeptember 12
Dr. Vass József népjóléti miniszter holttestét ina reggel 9 órakor a Kerepcsi-uli temető halottasházában Hunkár Oéza apátplébános beszentelte, ma|d impozáns gyászmenelben vitték a koporsót
a páriámon/ kupolacsarnokába.
Amerre a menet elhaladt, mindenütt fekele lobogókat lengéiéit a szél, a forgalom szünetelt és kalaplevéve állott a járda szélén sorakozó hatalmas lömeg.
A parlament főbejáratánál már halomban állottak a koszorúk, amikor a koporsót felvidék a kupola^ csarnokba. A kupolacsarnok gyászpompájában várta
■ nemzet nagy halottját. A ravatal melleit jobbról és balról a képviselőház gyászruhás palotaörsége állolt.
A koporsón az elhunyt infulája, misekönyve és áldozókelyhe voll elhelyezve, a ravatal elölt pedig párnákon összes kitüntetései. A kopo\'só lábainál a ravatal felső lépcsőfokán a család őszirózsából készült koszorúja feküdt, szalagján ezzel a felírással : Isten veled, Anyád, Mária, h\'erkó, János.
A kormányzó hatalmas koszorújának nemzetiszínű szalagján a követ kezó felírás olvashaló: Kegyelete jelélll, Magyarország kormányzója. A kormányzó koszorújától jobbra a felsőház koszorúja, balra a képviselő házé, majd a miniszterelnöké, nemzetiszínű szalagján ezzel a felírással: Szerelett hü munkatársának és barátjának, hálája és tisztelete Jeléül, liethien István gróf miniszterelnök
10 óra lájban egymásután érkeznek a küldöltségck koszorújukkal. Elsők között érkezik Márkus Miksa udvari tanácsos vezetésével az ujságiró testületek küldöttsége, amelynek koszorúját Márkus Miksa helyezte el búcsúbeszéd kíséretében. Tanitó Béla József királyi herceg és családjának koszorúját helyezte el. Mészáros János érseki helynök Serédi Juszlintán bíboros hercegprímás hatalmas koszorúját Itozla, szalagján ezzel a felírással : A haza és egyház hűséges munkásának, az ország primása. Egymásután hozzák a koszorúkat, amelyeket a kupolacsarnok (eljárójában már nem tudnak elhelyezni. 12 óra elölt már ezrével gyülekezett a Kúria épülete és a földművelésügyi minisztérium elölt a lönug.
A nép a nép ntlnlsxterének ravatalánál
Dréhr Imre államtitkár azt a kívánságát feje/le ki, hogy engedjék be a gyászoló népet a ravatalhoz, hogy Icróhassa kegyeidéi Vass Jó-
zseffel szemben, aki a nép embere volt. Kettős sorokban engedik a népet a kalalalkhoz.
A déli órákban mondolt utolsó istenhozzádol Vass Józselnek a hadirokkanlak küidöllsége is. Dréhr Imre állantlilkár a nap folyamán 1000 pengőt küldött Sárvár községnek, ahol Vass József született. Ugy intézkedett, hogy a temetés napján osszák szét Sárvár szegényel közöli az ezer pengőt, hogy emlékezetes maradjon elöltük Vass Józsefnek temetésének napja.
>1 kormányxO résxvéltávlrata Vass édesany/áöox
lludnpest, szeptember 12 y„ A kormányzó Vass József édes anyjához a következő táviialol In-lézle:
Imádsáfgat- és meleg egytlltérzés-scl osztozva mérhetetlen bánatában és gyászolva az elhunytban a minden |óhari megértő segilö kezel, JogadjíT. kérem legőszintébb részvétem kifejezését. Horthy.
Ugyancsak meleg szavú lávir^lót küldött Hethten István gról miniszter elnök.
A pápa résxvéte
BudnpeHt, szeptember 12 A budapesti apostoli nuncialurára l\'acelti bíboros államlilkárlól az alábbi távirat érkezeit, amelyet a magyar kormánynak tolmácsol! ■\' Kérem, tolmácsolja a kir. kormánynak a Szcnlnlya és az én mélyen álérzcll részvéteinél Vass miniszter ttr fájdalmas elvesztése felelt. Métyaéyes, lf/ax gyásx.. .
Huilnpcsl. szeptember 12 (Éjszakai rádiójelentés) II rom órakor gyülekeztek a kupola csarnokban a kotmány tagjai, a magyar közétet kivá\'óságai, későbben megérkezett a lormányzó. a ki\', hercegek és családtagj i. Az. utcádat ezrek é< lizezrek lep\'ék el, szünetelt minden forgalom. Mindenkin meglátszott. hogy szivből gyászolják a magyar nemzet nagy halottját, Vus.* Józsefet
A besxentelés é% bucsu-besxéáelc
Majd Serédi Jus\'tinián biboros-hcrcegprimás nagy pipi asszisztenciával heszeniclte a haloltat. Imája után Wlasslcs Gyula báró a felsőház. nevében hucsuzlatla cl V.iss Józsefei. Atmdssy László a képviselőház nevében mondolt ulolsó Is\'cn-hozzádot, kifejtvén, hogy
Vnss hnlála pótolhatatlan veszteség nz egész országra
nézve.
Ktebeisberg Kunó gtól niiuiszlcr elnökhelyettes búcsúbeszédében u alt arra, hogv a nép szeretetéi vitte magával ti miniszteri székbe a megbol-
dogul!. Ernszt Sándor dr. prelátus a keresztény gazdasági párt nevében, l\'esthy l\'ál dr. az egysége-párt ncvé ben, Ripka Ferenc főpolgármester a székesfőváros közönsége nevében mondolt búcsúbeszédet.
Afe0fn<f(jl a menet nz egyetemi templom leié Ma|tl a in. kir. Operaház férfikara elénekelte a Szózalot, amit a belát ha\'atlan lőtiyi embersokaság leveli kalappal kísért. Ma|d leemelték a k,Halaikról a koporsót és lassan megindult a végeláthatatlan gyászinenct az egyetemi lemplom felé.
A koporsó után közvetlenül a gytszoló család, a kormányzó, a fő-
hercegek, a kormány lagjai, a parlament tagjai, a polgári és kalonai halóságok lejei, a papság sokasága, a lestülelek, egyesületek és a nagyközönség.
A katolikus panteonban
Az Alkotmány tilcán, a Vilmos császár-téren, Muzeutn-körtt\'on. Kál-vin-léren és Kecskcmélhy-ulcán ál az egyetemi templomhoz vonull a menet, ahol a koporsói a templom szentélyében elhelyezett kalafalkra emelték.
Ili Zichy Gyula gróf kalocsai érsek újból beszenlclle, majd a koporsót a szentély alatti kriptában, a katolikus panteonban helyezték el, ahol mosi már békés álmát alussza a dicsőséges fellámadásig Vass József: a magyar nép fia, a magyar nép minisztere.
A világbékét veszélyeztető szerződések revtzlőját követelte Genfben a holland külügyminiszter
Beihien miniszlereinök Briandnál — A német külügyminiszter Berlinbe hivla tneg Bethlent
Budapest. szeptember I Hethten I Iván gróf miniszterelnöknek a közép- és délkelelcitrópai sg-rárhl\'ikk kiépítésére vonatkozó tárgyalásai arra irányulnak, hogy a a bukaresti és varsói konferencia határozatainak keresztülvitelét a Nemzetek Szövetsége is támogassa. Ugy-látszik, sikerült is elérni, hogy azokat a népszövetség közgyűlésének gazdasági bizoltsága tárgyalja. A főtitkári /elentés iillá/a
Oenf, szeptember 12 A in pszövelsépi közgyűlés mai ll\'éséitek elején Titulescu bejelentette a német d.\'legácló indítványát, hogy utalják az illetékes bizottság elé a fótit ári jelenlésnek azl a részét, anaeiy a kisebbségi kérdésekre vonatkozik. A holland delegátus hasonló indilvtnyt te!t a leszerelésre vuna\'kozó fejezel tekintetében.
A főtitkári jelentés általános vilá j.á\'ítt Helaerts holland delegátus s. jnálat al állapitola meg, hogy az összetartozás szelleme oak szólamokban és nem vf.lósígban v,.n meg.
Az állntnok mereven ragasz kod na k ItUlShös érdekeikhez és szempontjaikhoz.
Otzdasáüi téren ugyanez az irány-za\' ére\'uvesül A holland delegáció nemien liáláj d nyilvánította B.i.and iránt, aki az európai konföderáció gondolatál kezd nényczlc. Ax egyezségokmány 19. t-n A népszövetség lagjai közölt in.\'ly benyomás\' keltett a ho\'land külügyminiszter beszédének befejező része, anielybeii hivatkozol! a népszövetségi egyezségokmány 19 cikkelyére, min I, szcii.-ti
ujubb megvizsgálás alá kell
venni az alkalmazhatatlanná vált szerződéseket és olyan nemzetközi állapotokat, amelyeknek fennmaradása a vl- q lágbékét veszélyeztetné. Az eddigi lapasztalatok szerint ezt a cikkelyt valószínűleg ugy kell formulázni. hogy revizió tjld kell venni az alkalmazhatatlanná vált nacionalizmusokat és otyun gazdasági felfogásokat, amelyek a világbékét veszélyeztetik, tiettilen István tárgyalásaI tient, szeptember 12 Hethten István gróf miniszterelnök ma Stopaui olasz pénzügyi szakértői fogadia. Azután hosszabb megbeszélést lolylaioil Flandin Irancia kereskedelemügyi miniszterrel, majd a holland külügyminiszterrel. Az angol külügyminiszterrel holnap délül \'n 3 ótakor tárgyal. Ma esle (él 7 órakor a miniszterelnök llrland Irancia külügyminisztert kereste (el.
Curlius német külügyminiszter, akt tegnap ineglálogalta Bethleni, meg Itiva a magyar kormányelnököl, hogy I lógasson cl november havában Berlinbe. A miniszterelnök kijelentette. hogy a meghívásnak a let nagyobb örömmel tesz eleget.
A áélutánl Ülés
tient, Rzoptcmbor 12 A népszöv^ségi tanács délutáni (II: s\' n saarvidéki csapatok Visszavonásán. ik kérdéséi tárgyalták A la-nacs javaslatira .i nemei es francia külügyir.iuiszlcr hozzájárulásával* kl mondotta <i vasúti vonalukat oltalmazó csapatok feloszlatását, amely nek legkésőbb három hónapon belül nu-g kell tői tennie.
zalai közlöny
iMŰ sreplember 13.
Saját apja fogta el egy másnapi ujabb betörés után a Hoch-iroda betörőjét
A betörés után egész nap a lloch-ház padlásán szivarozol! és „Amerika Cézárjá"-t olvasta — Az apa elájult, mikor a sajátkezüleg elfogott betörőben felismerte a fiat — Ugyanez a betörő fosztotta kl a Flscher-péküzlet kasszáját is
Három betörés tettesének kalandos és drámai elfogatása
Nagykanizsa, szeptember 12 Mindegyre mozgalmasabbá válik az nlóbbi időkben a nagykanizsai betörések krónikája Hol egy Üzlet, hol egy Irafik, hol egy pékség, sót templomi persely, ina pedig - egy ügyvédi iroda voll a betörés színhelye. Ez a legutóbbi betörés nem lehelellen, hogy világol deril az utóbbi időben történt lOhb aptó betörésre is, melyeknek tct\'eseil eddig hiába keresték.
Mint tegnapi számunkban röviden jelenlelttik, betörtek dr. Hoch Osz k.\'tr nagykanizsai ügyvéd irodájába. A betörés érdekes részielei a következők :
Felfedezik a betörést
Reggel fel fi órakor éles telefon-csengelés riasztóba fel álmából dr. Hoch Oszkárt Nádor-utcai lakás In. Az ügyvéd Zrínyi Miklós-utca 2 sz. házálról telefonált Részlég Ji-nosné, a házmesterné, hogy az éjszaka lolyamán betörtek az Irodába és az ugyanabban a házban ílicscn álló lakásba, melyben egy Werlheim-kassza és egy ztlrl szekrény van •csupán.
Az ügyvéd azonnal értesilcile a rendőrségei, ugy, hogy a nyomozás percek multán teljes apparátussal megkezdődön. Az irodában dr. Hoch Oszkár
íróasztalának fiókjáról a Werthelm-zár le volt feszítve.
Igy találta meg a betörő az asztalfiókban azl a
kulcs-csomót, amely az irodában levő többi szekrények ajlail zárta. Van azonkívül az Irodában egy négyajtós Wertheim-kassza, melyben csak könyveket tur-tanak. A belörő erről is lehúzta a kulcsol és igy kulcsokkal megrakodva nyitogatni kezdett, mit hol talált. Igy futott el az üres lakásba is, ahol bizonyára afeletti mérgében, hogy különösebb értékhez sehol nem tudott julni — az iróasz-lalliókból kiemelt kulcs-köleget eldobta és elhajította a Werlheim-szekrényröl lehuzoll kulcsol is, ami
eltörfltt a kezében, amikor az Dres szobában álló kassza zárját feszegette vele,
olyan erővel, hogy annak kulcslyukfedő lemezét is letörte. Az ebben a szobában álló
másik szekrény felleszltve, tárva-nyltva állt.
Ebben néhány doboz szivar voll csupán, amit a betörő elvitt.
Az első pillanatokban nem is tudták megállapítani, mi lünt el a betörő kezén, de főként azérl támadt nagy izgalom oz irodában, hogy nem aktákat loptak e az ismeretlenek, kiknek az esetleg érdekükben állott ? Mint később kiderüli, ez az aggodalom alaptalan volt.
A rendőrség azonnal daktiloszkópiai vizsgálatot vezetett be, ez azonban nem járl eredménnyel:
ujjlenyomatot sehol nem találtak.
Talállak azonban a ház konyhaajtaja elölt ecv
kihegyezett Igaszeget, amivel a tettes az iróasztalfiókot feszítette fel A nyomozás természetesen lolyt tovább. üetörö az ágy alatt Cslllörtökön fél I órakor dr. Hoch Oszxár az irodába tarlóit Nldor-ulcii lakásából. Aminl a Zrínyi Miklós-utcában haladt, nagy lótás-futásra letl figyelmes. Érdeklődön, mi történt ? „Betörőt fogtak a Blasko vlcsék ágya alatt I" — voll a válasz.
Blaskovics pék a Zrínyi Miklós-ulca 6. sz. házban lakik, amely szintén dr. Hoch tulajdona. Csütörtökön déllá|ban a pék felesége bement la kásának szobájába és
a szőnyegen nagy pókhálórongyokat talált.
Kereste, kutatta, honnét kerülhetett ilyesmi az ö gondosan lakaritolt lakásába. Eközben rosszal sejtve az ágy alá Is benézett. Az asszony majd halálra rémüli.
Az ágy alatt egy megtermett suhanc feküdt,
aki mikor látta, hogy felfedezték, kiugroll az ágy alól, félrelökte az ijedtségtől szinte megdermedi asz-szonyl és eszeveszett rohanással felszaladt a ház padlására.
011 azonban megrekedt, ugy, hogy mire a közeli üzletből telefonon ki-liivolt rendőrség kerékpáron odaérkezett, a házban lakó Puska cipész
a delikvenst — akiben történetesen
saját sógor-öccsére Ismert, elfogta.
,,Édesapám, ne bántson 1"
Megrázóan drámai jelenei játszódott le eközben. A hollra rémüli háznép közül Puska és Hoch házmestere, az öreg Peszleg veitek ma-guknak bátorságot a belörő üldözésére. Kissé félve nézegellek fel utána a padlásfeljáratba, mert nem tudták, hátha revolver van a betörőnél, akiből csak az egyik lábát iáiták, amint a padiásfeijárában ott kuporgott. Az öreg Peszleg nem sokat tétovázott, hanem megkapta a rongyos cipőt a benne levő lábbal és a hozzátartozó betörővel együtt
teljes erővel húzni kezdte lefelé.
Ebben a pillanatban megszólal! a belörő, akinek az arcát eddig nem is látták : — Édes apám, ne bántson I Az öreg Peszleg ájultan vágódott el A betörő az ő fia volt,
a 22 esztendős Peszleg János budapesti cipísz, aki munka nélkül lévén, csak nemrégiben velödölt haza Nagykanizsára, ahol azonban nem voll mersze becsületes, dolgos, jóravaló szüleinél jelentkezni. Igy is a történtek súlyosan megviselték derék, nagyon vallásos édesanyját is.
A zsákmány Az elfogott suhancot azonnal a rendörségre kisérték. Ekkor azonban még senki sem gondolt arra, hogy a Hoch-iroda betörőiét fogták el. Minthogy azonban a detckliveknek már az uton mindent bevallóit, visszakísérték az ipsét a Zrínyi-utca 2. sz. ház padlására. Mire önnél le,öllek vele, a hálán bugyorba kötve hozta az irodai betörés zsákmányát,
amit q padláson rejletl el. Volt (>edig a bugyorban : 3 doboz szivar minta gyűjtemény, néhány száz más szivar, néhány doboz cigareta, egy boxer, egy tolvajlámpa, ami azonban tajil tulajdona voll és kél regény, amil a Zrinyi-u\'ca 4. sz. alalt, a Vass nővérek padlásáról lopott. A zsákmány legértékesebb része egy boríték
volt, telve rámán megszállási bélyegekkel, amelyek Hoch gyűjteményéből származnak.
Az elfogott Peszleg Jinos teliál azonos a Hoch-iroda betörőjével.
A betörő az első vallatásnál beismeri mindent. Elmondta, hogy a betörés előtti napokban érkezell haza Budapestről, titokban Jött meg, még a szülei sem tudtak róla.
Fellelt szándéka volt, hogy betörés utján pénzt szerez magának. A betörés,színhelyére a szomszéd házból jutott be, az irodába pedig az előszoba külső ajtajának felső üveges részén ál mászott be és ugy ereszkedett le. A betörés után-
felment a ház padlására és ott maradt egész napon át: szivarozott és „Amerika Cézárjáét olvasta.
Akit Üldöznek a lányok
Olt Lajos, Hoch Oszkár kertésze emlékezik, hogy kedden esle, mikor vacsora után hazaiérve belépett a kapun,
a homályos kapualjból egy ember ugrott kl és futásnak eredt
Kiskanizsa felé. A kertésznek gyanús voll a látszólag ok nélkül menekülő Idegen, ezért utána vetette magát. A Bárány-vendéglő elölt utol is érte, megragadta és faggalni kezdte, mit keresett a kapu alatt. A legény méllallankodva kikelt magából
— MII kerget maga engem ? Nem bántottam én senkii I Egy lány elöl menekültem oda a kapualjba, aki mindig üldözi
A kertész erre elengedte az ipsét. De határozottan emlékszik, hogy hosszú hajú, piszkos legény volt, akinek személylelrása pontról ponlra ráillik az ágy alól előhúzott betörőre. A&ol a szerencse Jobban kedvezett Vallatták a detektívek, hogy mit kereseti Blaskovicséknál az ágy alalt és mll lopott onnan. Tagadott: nem lopolt ott semmit. A végén mégis
megtaláltak nála 34 pengő 60 Iliiért, majd később 13 darab tlzpengős bankjegyet,
amit Blaskovicséknál emelt el.
Peszleg Jánost beismerő vallomáta után természetesen azonnal őrlzelbe vetlék. Ma reggel a rendőrség véglgvezete betörései színhelyein
és végig játszatta vele, hogyan követte el a furfangosan kiagyalt betöréseket. Tapasztalaiban nem érezhet hiányt Peszleg János annál inkább sem, mert
rovott multu,
Hihetetlen olcsó áron elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
AranyKakaj Divatáruház KisfaludiéiKraujz, Nagykanizsa
11)30 szeptember 13.
zalai közlöny
aki nem először ,111 hasonló ügyekben a halóságok elöli. Hármai egy csapásra A ma délelőtti Canossa-járásnak is meg voll a maga szenzációja.
A rendörségnek ugyanis alapos voll a gyanúja, hogy a közelmúlt felderítetlen, de hasonló zsineiü betörései! is Peszleg János követhette el. A délelőlli helystini valla-lás során Peszleg csakugyan bevallotta, hogy ő töri be a Fischer-péküzlelbe is, ahonnét — mint megírtuk — 196 pengőt lopott el. Pontosan meg is mutatta a rendörségnek, hogyan lopózott be először a kapun, másodszor a szomszéd ház udvarából. Blaskovicsékkal együtt tehát ez a harmadik betörés, ami a nyomozás eddigi eredményekén\'. Peszleg lelkét terheli A gaxdag menyassxony A betörő fiatalember egy időben elegánsan kiöltözködve járt Nagykanizsán. Ugy mondla akkor, hogy gazdag menyasszonya van és az ellillja mindennel, /óként ruhával. A történlek után biztosra veszik, hogy Peszleg Jánosnak akkor is
valami jólslkertllt betörésből telt a nagy eleganciára.
Iirdekes, hogy Hoch Oszkárt már másodszor lopta meg a lakója. (Annyi lakó közölt nem is csuda, ha mindenféle akad I A szerk.) Még a háború alalt egyik lakójának, egy Pór nevtl szappanosnak a fia, ugyancsak
a padlásról ellopta az ügyvéd összes fehérneműit.
A most ártalmatlanná lett belöről holnap átadják az. ügyészségnek, (hl)
4-
Képkeretexö
tíoxma
i r-tui t.t
Mozgószinház Táncos diákok
Nem a régi, romantikus diák csínyek, hanem az amerikai speciális, forrongó, kialakuló, pajlásházas-ságos, táncos, zenés, C6ttpa külsőséges modern élet.
Az egész film liszlán a nuditás-ért, a kiélezett meztelenségért, táncért, fürdődresszért, p unpázó mesés toiletlekért, baleltekért állitlalolt ösz-sze. Igaz, hogy ezt aztán mesés pazarsággal ontja. Ennyi szép nő, válogatott testforma, derültség, napsugár, amerikai méretű dekoráció, rég szorult bele egy filmbe. Hálásak lehelünk a hangosfilmnek, ntert ha egyelőre csak ennyit is hoz ez az uj technika, gyönyörű reményeink lelteinek, a további jövőre. A Táncos diákok mellékmüsorakénl egy elsőrangú vígjátékban van módunk gyönyörködni, mely aktuális alakokkal s egész Európán mulatságos módon végig száguldó meséjével, a tcimészelf.\'lvelrdek, aktualitások, s tiporlflliti»k minden báját felöleli.
H—a
Tizenkét és fél millió pengfi Nagykanizsa város tiszta vagyona
Az I Ü30 as zárszámadás másfél százalékkal tér el a költségvetéstől a bevételeknél, három és fél százalékkal a kiadásoknál
Nagykanizsa, szeptember 12 Csütörtökön délután megkezdte üléseit Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága, ujnépi Elek Ernő elnökiek alalt. Az ülésen megjelent dr. Králky István polgái mester és dr. Hegyi Lajos városi főjegyző is, mig az előadói lisztet Hcmmerl Károly városi főszámvevő töltötte be. Az első ülés Nagykanizsa 1929. évi zárszámadásával foglalkozott, mindazonáltal már az első ülés elég
riiit a valódi kezelés tényleges eredménye 2,143.394 P bevétel és 2,108 678 P kiadás, a mérleg pedig a rendes kezelésben 197 360 P felesleget, a rendkívüli kezelésben 162.644 P hiányt és tisztán 34 715 P végső feleslegei mulat.
Az eredmény a rendes bevételeknél 28 344 P vei, rendkívüli bevételeknél 88.700 P-vel, a rendes kiadásoknál 69.992 P vei kedvezőbb, a rendkívüli kiadásoknál 151.946 P-vel kedvezőt-
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-dívatujdonságait.
Heglepő olcsó árak!
mozgalmas és élénk voll, számos hozzászólással, illetve módosítási indítványokkal.
Ilemmerl Károly főszámvevő beterjesztette a zárszámadásról való jelentését, mely szerint a vagyonkezelésnek alapjául szolgál a minden fórumon jóváhagyóit köllségvetés, mely az alap összes bevételeit 2,026.350 pengőben, összes kiadásait 2,026 725 pengőben, költségvetési mérlegét a rendes kezelésben 99.023 P felesleggel, a rendkívüli kezelésben 99.398 P hiánnyal, végeredményben 375 P hiánnyal irányozta elő.
Az elő\'erjesztclt zárszámadás sze-
lenrbh, a végeredményben pedig 35 090 P-vel előnyösebb, mintahogy a vagyonkezelés alakulása a költségvetés megállapításai szerint e\'óre-látható volt.
A rendkívüli kiadások kedvezőtlen eredménye csak a költségvetéssel való Összehasonlításnál mutatkozik. A kiadási többtel a költségvetés összehasonlítása után felmerüli szükségleteken, a képviselőtestület állal felsőbb jóváhagyás mellett adotl külön hiteleken, felhatalmazásokon alapul s fedezetére a rendes kezelés megtakarításai, a rendes bevételek kedvezőbb eredménye és rendkívüli
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telelőn 406.
4378_
CSENGERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 406.
Szeptember 13., szombat Hangosfilm-operett
láncos diákok
Fősz.: Lola Marán éi DuM P«rcj
Ezerszemű ember
Vígjáték 8 telv. Főszereplő i Sue Carol. Előadások 7 és 9 órakor. Rendes helyárak.
kiadással kapcsolatos rendkívüli bevétel nyújtottak lehetőséget.
A rendes kezelésben a költségvetéstől való eltérés a bevételeknél l-4°/o, a kiadásoknál 3\'6"/o. lgazol|a ez a költségvetés realitását, mindkét eltérésnek előnyös irányban alakulása pedig a háztartási egyensúly fenlar-tására irányuló törekvés sikerét.
Az adó és általában közszoigálta-tásszerii jövedelmek tényleges eredménye jelentékenyen alatta maradt a várakozásoknak. A költségvetésben rjjm jutott ugyan kifejezésre, de már az 1927. és 1928. évi viszonyokból előre látható volt, hogy az általános gazdasági válság hatása eböiorban az adózási képességet csökkentve, a város háztartásában érezhető lesz.
Ellensúlyozásul az előirányzott szükségletek lehetóségszerinti megszorításait is igénybe kellett venni, hogy azonban komolyabb zavarokai a háztartásban el lehetett kerülni, azt annak köszönheti a város, hogy magángazdaságát a válság különöskép nem érintette és itt az előirányzatba vett jövedelmeket meghaladó bevételt lehetett elérni.
A pénztári mérleg 22 508 P záró-maradvánnyal aktív.
A város tiszta vagyona a számadási év végével 12.570.937 P, az előző évi állapottal szemben 282.684 P-vel több.
• Schleifer Imre, dr. Rotschlld Jakab, Bartha István dr. az első felszólalók. Élénk vita indul meg a stiláris módosítási indítványokkal kapcsolatban, amihez dr. Králky István, dr. IKelsz Lajos, Samu Lajos, Ujváry Oéza, dr. Hegyi Lajos, slb, szólnak hozzá.
Welsz Lajos dr. megállapítja, hogy a végeredmény kedvezőbb, mint az előirt költségvetés.
Dr. Krátky polgármester nyára a bizottság pénteken nem tartott ülést, miután vezetősége teljes számban részt vett az izr. templom felavatási ünnepélyén.
A pénzügyi bizottság ma délután 6 órakor ül ismét össze, amelyen a zárszámadásokat részleteiben is letárgyalják. (B. R.)
indilvá-délután a város
Neumann flladárné
vezetése alatt MEGNYÍLT m TISZTIT SZÁRAZON
Budapesti Vegytisztitó és Kelmefestőgyár
gytljtőflókja Nagykanizsán (Csengery-nt 8. szám alatt) FEST pontosan MINTA SZERINT. Ing, gallér, fehérnemű különleges tisztítása. aaaaaHMM
FELD OLY
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Szeptember 13 szombat
Kórnál katollkuB . Nolburga. I\'rolesl.: Ludov. Izraelita: Klol hó 20
VÁROSI MOZOÓ .Tá cos di\'ki.k". Hango film opereltf ,l:zeis/eniU c it bez\'. vigláték.
Gyógyszertári éjjeli szolgáin!: i hó végéig a .Márta* gyógyszertár — Klrály-u. 40.
(Jöxfflrdö nyitva reggel 6 órától en. S óráig (hétfő, aierda, péntek détutí-kedden egéaz nap nóknek). Tel.: 2-13.
Autóbusz szép Idó esetén Hévízié vasárnap indul.
Virrad már a magyar hajnal...
Irta: VáLYI NAGY lifiZA
Virrad már a magyar hajnal, Tettre hív a döntő, nagy Idő, Szálljunk szembe a viharral l-egyen az erőnk földrengetö! Most pártos vérünk forrjon egybe I \'gy menjünk mind, mind lelkesedve, Köt harcra hát KlazAntan. bátran mind ! Kgy hitért ontsunk vért. l-etiport Ilonunkért! Vagy törjön bár h pokol réme ránk, Szabad leaz rab hazánk!
lizer óv mullk tetettünk. (\')seink ránk hagyták e hazát: Multunk Int, hogy ne leledjük Kz a magyar aura, ha ver, lm áld \' Arcunkat fizégyen-nir ne érje. Haljunk, ha kell dicsőén érte! Föl harcra hát! IJazAntan. bálran mlml ! Kgy hitért ontaunk vért, letiport honunkért! Vagy törjön bár a pokol réme ránk. Szabad leaz rab hazánk!
— A polgármester a közmunka-értekezleten. Dr. Krátky István polgármester budapesti ulja alkalmával nemcsak az egyes minisztériumokban járt el fonlos városi Ügyekben és a lakianya tovább építkezése tárgyában, hanem személyesen részt vett a belügyminisztériumban megtartott közmunkallgy! értekezleten is, a többi városok polgármestereivel együtt.
A nagykanizsai Izr, hitközség lemplomi ülőhelyei a következő napokon fognak bérbeadatni: A régi bérlöknek: folyó hó 14 én, vasárnap délelőtt 9-12-ig, 15, Ifi, 17. és 18-án, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 9—12 ig és délután 3—6-ig. Az uj bérlöknek: lolyó hó 19 , 21. és 22-én, pénteken, vasárnap és hétfőn délelőtt 9-12-ig. /íz Elöljáróság.
— A villamos ellenőrző blzctt-ság Ölése. A városi villamos ellenőrző bizottság szeptember hó 15-én délután 5 órakor ülést tatl a városháza kis tanácstermében, melynek egyedüli tárgyponlja, beruházásoknak a Transáanubia állal való előlegezése.
Herceg
Esterházy
Husárugyár lerakata
Nagykanizsa
Horthy Mlklós-ut 2. Telefon: 5-93.
finomabb ^ &/
j^entesúruk
— A Vécsey Zsigmond utcai elemi Iskola felszentelése - érle-sülésütik szerint — folyó hó 21-én lesz és ahogy ez trianoni Nagykanizsához illik, a legegyszerűbb keretben. Az u| iskolát e hó végén adják át rendeltetésének.
= Eljegyzések. Szegő Manci Nagykanizsa és Lazarovits Béla Budapest jegyesek.
Grünfetd Irénke Nagykanizsa és Spllzer Ödön Budapest jegyesek. (Minden külön ériesilés helyeit.)
— Az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskarának férfikari része szombaton, folyó hó 13-án a polgári iskola rajztermében a szokott időben próbát és fonlos megbeszélést tart, melyen a lagok pontos megjelenését kérem. Dr. Tholway.
Képkiállítás nyílik meg u Caslnoban. A- Nagykanizsán már löbbizbcn megfordít t s igy rendkívül előnyösen ismert Vastagh Gyula budapesti képszilon, vidéki kiállításai során Nagykanizsán is tárlatot rendez. A tárlat vasárnap délelőtt 10 órakor nyílik meg a Casinoban és 8 nnpiü marad nyitva. Több mint 40 festőművész képei kerülnek kiállításra. Belépődíj nincs.
— Szlnügyi bizottsági ülés. Nagykanizsa képviselöleslülelének szinügyi bizottsága ma déli 12 órakor ülést tart a városházán.
— Leventék figyelmébe. A vármegyei atlétikai levente-versenyen induló leventék kötelesek vasárnap délelőtt léi 11-kor a Zrínyi-sportpályán megjelenni. Niessner Vikti.r föoktató.
Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert ?0 év óla fennálló Singer (llvaiáruhdzban mindig otthonosan érzi magát.
— Egy színház, ahol nincsenek sztárok. Úgyis kezdhettük volna, hogy egy színház, ahol csak sztárok vannak. A nagy orosz rendező, Sztaniszlavszky elveit tet\'c magáévá Szenliványi Béla, a > Országos Művész Színház ig.izgatója. .Egy előadás csak akkor lehel egyöntetű és kiegyensúlyozott, csak akkor érhetjük el, hogy az előadás menetében sehol a legcsekélyebb zökkenő se álljon elő, ha minden egyes szerepel, a főszereptől kezdve a legkisebb i-ias szereltéig egyöntetű és kiegyen-sulyozoll,egyforma jó szinész játszik " És Szenliványi Béla igy válogalta össze társulatát. És hogy igy válogalta össze, azt mutatják az előadások, melyeken egyik nap mint vezető színészt látjuk a színpadon ugyanazt, aki másnap pár szavas szerepben éri el ugyanazt a sikert. Ei a titka annak a nagy sikernek, amely rövid két év alatt országszerte ismertté és kedveltté lelte Szenliványi Béla müvész-együtlesét.
Felhívás I Leventék, akik a városi levente fúvós zenekarban szerepelni óhajtanak sürgősen jelentkezzenek a városi nyilvántartó hivatalban. Testnevelési vezető
— A klskomároml tűzoltó-versenyen az első dijat nem a versenyen kívül szereplő kiskomáromi, hanem a komárvárosl önkénles lü; .ollók nyerték el.
■= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-ulca 5.
= Minthogy az önkéntesek engedélyt kaplak a tánctanfolyam látn gatására, részükre külön tanfolyamot tartok a Polgári Egyletben. A tanfolyam iráni érdeklődőknek felvilágosítással szívesen szolgálok 14-étöl naponla 6V2 órakor a helyszínen. Blagusz Elek.
Szeptember hó l-től szeptember hó IB-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési Árnál is olcsóbban árusítom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 70 fillér Férll Ingek 3 pengőtől. Kötöttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFMANN KÁROLY.
1930. szeptember 18 S
Kifosztottak két üzletet
Kél megye csendőraége nyomoz a betörő-banda után
Nagykanizsa, szeptember 12 Vakmerő betörési követlek el ma éjjel a vasvári járáshoz tartozó Déneslak községben. Mikor a község lakossága az igazak álmát aludta, ismeretlen tettesek bclntolták a község egyik füszerüzletébc és azt teljesen kifosztottak. Elvitték a fűszerárukat, rengeteg sósbot szeszt és mikor már mindent felp&kkoltak, kirabolták a pénztárt is, annak tartalmát magukkal vitték. Mikor az egyik üzlettel üzlettel ily módon végeztek, betörlek egy másik Uzlelbe, ahol ugyancsalt hasonló munkát végeztek. A kár jelentékeny, miután rengeteg árut vittek el. Az egervári csendőrség egy járőre nyomban kiszállt a községbe és megkezd ;e a nyomozást, az eddigi megállapítás szerint öt egyén követte el a vakmerő betörést, akikről a csendőrségnek megvan a személy-leírása is. A csendőrség a mestermunkáról tel.Ionon értesítette a nagykanizsai kapitányságot, ahol dr. Kácz Oyula rendörlogalmazó azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, hogy ha a tolvaj társaság Nagykanizsa felé venné útját, vagy itt kísérelné meg eladni a lopott árut, nyomban lefoghassák.
Vas- és Zalamegye minden csend-őrsége a legszélesebb intézkedéseket megtelt elfogatásukra.
Kiakarták rabolni a postát
/.alttegerazeg, szeptember (M TI) Ma éjszaka 12 és 2 óra közölt betörök jártak Egervár községben. A betöröbanda öt tagja a postahivatalban kísérelt meg betörést, azonban a postamester felébredt és telefonált a csendörörsnek, mire a betörök elmenekültek.
— „Virrad már ... Virrad már a magyar hajnal..." című, a magyar lelkekel lángba gyu|tó indulót közelmúltban fényesen sikerült magyar est keretén belül 200 tagu dalárda avalla fel a Szent Margitszigeten Az indulót nigy számú közönség hallgatta végig. A jelenlévő József főherceg tetszését fe|ezte ki Vályi Nagy Géza századosnak, az ismert költőnek és a slágereiről híres Kap-lony Zsigmond zeneszerzőnek. Az indulót a Magyar Dalosszövetség elismert indulójává lette s országos mozgalom indult tneg az induló — a jövő himnusza — népszerűsítése érdekében. A mozgalom kapcsán 500 000 példányban ízléses nemzeli szinü kerelben kerül kiadásra és mélló arra, hogy a szenvedő és elnyomott magyarság is a szivébe zárja.
Nem reklám, de valóság, Hogy a
Menyasszony divatáruház
Koréin Jenő
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat. Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg.
Nagykanizsa, Központ Szálloda épület (a KMIai voll W)
1 130. szeptember 13.
ímm közlöny
Uj vezetés alatt a herceg F.szterházy-íéle hentesüzlet
Kevés üzlet dicsekedhetik el a népszerűségnek azzal a fokával, amil Nagykanizsán — alig harmadik éve — elért a herceg Eszterházy-féle hentesüzlet. Az üzlet vezetésében a .napokban változás állott be. Az uj \'vezetfttC az Üzlet átvétele után azonnal arra törekedtek, hogy necsak az llzlet régi nívóját fenntartsák, hanem a közönség körében uralkodó népszerűségét minden igyekezetükkel lokozzák. Amint látható, ez sikerüli is, amennyiben világítással, virág-diszitéssel rendkívül kedve* hangulatot varázsollak az Üzlet köré. — Szívesen vásárol az ember onnan, ahol már külsőleg a csínnak és tisztaságnak ekkora mértékével találkozik az ember. Az üzletben mindenütt a legnagyobb tisztaság, higénia, ami különösen egy hentes, vagy élelmiszerüzletben mindennél fontosabb követelmény. Valóban csak a nagyvárosok utcáin találkozik az ember ilyen pompás kis bolttal. Ezúttal nem is beszélünk az üzletben található áruról, melyet a közörtség már régen ugy ismert meg, mint a herceg Esz-terházy husárugyár príma termékeit. Ezek után már csak az uj vezetők és általában az üzletben tapasztalható figyelmes és előzékeny kiszolgálást kell ideiklatni és tárgyilagosan Ismertettük az üzlet uj rezsim-lét, mely bizonyára hamarosan meg fogja találni az utat a közönség kedvéhez. _ ( )
T A tüdőbetegek rendelései megkezdődnek. A szokásos nyári szünet után a József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai llldőbeteggondozó intézetében a rendelések s szokott időben a mai naptól fogva újból megkezdődnek.
— Háziasszonyok figyelmébe I
A befőzések szezonja lévőn, gondoljon minden háziasszony a nyomor gyermekeire, kiknek a Keresztény Jótékony Nőegylet népkonyhájában lesz csak leritett aszlaluk. Egy-kél üveggel többet tesznek el jólelkű hölgyeink, nem lesz nagy áldozal, a népkonyha fennállását és sokszáz éltes száj mindennapi incleg ételét a télre biztosítani tudják adományaikkal. —- Itt kérjük fel mindazokat, kiknek asztalánál egy-egy szegény iskolásgyermek a télen át hetenként egyszer vagy többször ebédet kaphatna, jelentsék ezt szerkesztőségünk 42l-es telefonján. A Nőegylet hálás köszönete kile|ezése mellett kéri az iskolakonyha tavalyi jószivü családjait, hogy az idén se vonják meg segítségüket ettől a nemes akciótól,
(Éjszakai rúdiójeltnlts) A Maloorotó-Qlal tnta.at aata 10 órakor ja-l*l*tl I agyat Ara még malag idA »Arható, nyugaton aaAwal..
"Ssze b b fogak
titka
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGE DEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes itallá vaiázsoija.
Kapható mlndenDttl
FOraktár:
\'111 If
Király-utca 21.
— Venl Sancte. A Szociillis Missziótársulat helyi szervezete és a Szent Ilona Leányklub idei munkaévét ünnepélyes Veni Sancte-val kezdi vasárnap délelőll fél 9 órakor a Missziósliáz kápolnájában. A vezetőség a Szervezet iiölgyell és a Leány-klub tagjait kéri, hogy lehetőleg teljes számban szíveskedjenek megjelenni. — 15-én délután 6 órakora Leányklub, 16 án délulán 4 órakor a Szervezel évnyitó gyűlést tart
— Nyolcezer kíváncsi ember nyolcezer levele. Nyolcezer levél nem kis dolog. Ha ezeket a levelekel egy ember akarná elolvasni, akkor jó néhány bélen keresztül másra aligha lelne lde|e Tolnai Világlapja kiadóhivatalába ennyi levél érkezeit az első na;:on, amikor ennek a népszerű és elsőrendű képeslapnak az árát t>0 fillérről 24 fillérre szállították le. Nyolcezer embér arra t/oll ki-vánr.*j hogy miképen lehetséges ilyen nagymértékű árleszállítás. Ml a titka ilyen ár mellett a lapkiadó-
nak. Ennek a magyarázata, mint velünk közlik, igen egyszerű. Tolnai Világlapja, amely az elmúlt három évtized alatt mindig a jóból a legjobbat és árban a legolcsóbbat adta, az utóbbi időkben a kegyetlenül mostoha gazdasági viszonyok miatt kénytelen voll nélkülözni régi olvasóinak egy nagy részét és ezzel az árleszállítással most régi olvasóit akaija visszahódítani, ezeknek a száma pedig az elmúlt 32 év alatt több mint félmillió volt. Ezek az olvasók nemcsak azért fognak visszatérni Tolnai Világlapja olvasóinak táborába, mert a lap ára 24 fillér lelt, hanem azért is, mert a lap tartalma nem változott, sót jobb lett és emellett még kél nagyszerű folytatásos regényt is közöl, az eddigi külön bekötött regénymelléklet helyett. Hogy Tolnai Világlapja számításai beváltak, azt bizonyítja a nyolcezer levél, amelyben az emberek nemcsak kíváncsiságukat, hanem gratulációjukat is kilejezik.
Pontos és figyelmes kiszolgálás.
Üzletemben az átalakítási munkálat és ezzel egyidejűleg az olcsó árusítás megkezdődött. Ennek keretében — ugyancsak olcsó áron — eladásra kerülnek az őszi évad újdonságai is, igy többek között: az
angol női tweed kosztüm- és kabát-szövetek,
valamint a legújabb
férfi angol sport és divatszövetek, téli és átmeneti kabát újdonságok.
Ha jó árut olcsón, nagy választék mellett, figyelmes kiszolgálással akar vásárolni, akkor
látogassa meg
KIRSCHNER MÓR DIVATÁRUHÁZflT,
ahol készpénzfizetésnél kfllön 5% engedményt kap.
4 hétig rendkívül olcsó árnsitás.
Olcsó árusításunk október 5-ig tart.
Áraim mindig versenyképesek lesznek.
i zalai közlöny
1930 szeptember 27.
p o n,Z 0 L pé.colás után eróteljes kelés — Jé állclelé* — tóbbtermésl
Nem minden",porpác »POHZO£« /
Vltzvizzon n névre I Csak Chlnotn plombával lezárt dobozttogadjon ell l-gyc ül u PORZOL I atknlmazzták Mugyirországon több 100000 holdon I
Á POHZOL s/l. e vfirös, h.vinsa biztos I — l:tedetl gyári árt n beszerezhttó: Ora*ig Jóiaol cégnél Nagykanizsa, Erzrébct-tér 10. (a túrósig nirllell.)
(Rövidítések) 11 — htzak, tómxda-aág. Hang*. — hangverseny. R — előadás Oy — gyermekeknek. A — aaaxoayuto
twk. Z — tene. Mg. mexögmxdaság. IIJ. - tl|uságl előadás. P — felolvuáa. ü — gratnofonzene. Ib « jaxi bánd. K — kabaré, aZ. — népszerű zent.
Szeptember 13 (szombat)
Budapest 9.15 Az I. honvédgyaloger-ted zenekarának hangversenye 9 31 H. 9.45 A hangv lolvl 11 10 Nemietkoz. vli (elzósiolgálat 13 Déli harangsző. 13.05 (I hangv 13.25 H. 12.35 A hangv. lolyl. 13 Idöjelréi. 14 30 II 15 Piaci álak Ili I!. 16.45 Időjelzés, idölintslclenlés \' 17 I\'.. 17 30 A l\'óvárosl Zenek-r hangversenye. 18 30 Kun Magda éa Sziklav lóisel énrksiátttal zongoraklséreltrt. 19 15 E 1940 ElóadtU a Sludióból. .Csizmadia mini kísérteinépszínmű 3 lelv Utána : ldö|elzé>. Idójárls-jeleulés. Majd : Cigányzene.
I* Sí fii Sl lavltás
tCUIIIll Ier;oIcs<tbr>an
Sxabó György naaió-
luhoratortumattan l\'óat 3.. udvar
Hécs II Hangv. 13 0 IMS Itangv. 18. 5 Hegedűverseny. 2005 Háromlelvo-tem,s zenéstioliózat.
Berlin 1630 Zene. 19.25 Hangv. 211.30 Tat ka szómba lest. Utana H. éa ü.30-lg Zene.
Brit nemzeti mflsor 17 15 Operelllész lelek. 18 Zene 18.45 Beethoven: zongorán 19 30 Katonazene. 21 Rádlórevü 22 25 Zene.
Milánó 16.35 Gyermekkuckó 16.45 ü 1925 llaigv 20.15 llesréió újság. 30.40 Vtgiálík I! 21 15 Szoprándalok, Itegeda-és zongorajáték. Utána éjiélig zene
München 16.1" Zene Nürnbergből. 17.30 Zongora- ci hegrdtljáték. IS ll| 19 Or-gonsjálék. 20 Tatka est zené.cl. Utána Ii3íl-ig zene.
Prága 10.30 ü. 11.15 Bttlnn. 12 20 Bra-lislava 15 30 ü 19.45 BtUttn. 22.25 éa 23 20 Zene
Róma Nápoly 17 3\' Kis lleellioveu-Itangv 31.05 Zene.
Varsó 16 70 0 18 Gyermekóra zenével. 19 I). 211.1} és .\'3 Z.
Zürich 16 Illó. 16.40 U. 17.15 llarmo-nlkaiálík. 17 50 U. 19 Hatangsró. 20 Kviitlell 32 . ene.
■mwmunnr^iawt\'
I kg. teljes zsíros
Trappistasajt \' 1\' 2-80 : t ki! magyar ementhalí
kivájóan finom...... P 1-50
\'A k|; príma teavaj ... P 1*— 1 i kitltnö minőségit
liptói turó ....... P -80
1 i kg. körözött liptói P I-25 1 t kg. Itiss pörkölt kávé
ötféle kávé kevetéke P 3-—
Gerbeaud, Stflhmer, Koestlln bonbonok és teasfitemények
.illand, au Irisse.i, nagy v dasz-lékban kaphatók
Iiluszel és Friedenthal
cjemegekereíkedeseben.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén isméi a kínálat voll túlsúlyban és folytatólagos kontretnin eladások nyomiák az árfolyamokat. A \'.őzsdcldö második felében, lekinleltel a mai prolongí-ciós napra, a konlremin fedezésbe fogod, minek következtében az át folyamok megszilárdullak, ugy, hogy zárlalkor általában a mai let;magasabb árfolyamok kerüllek felszínre. A forgalom mérsékeli volt. Fíxkama-lozásu papírok jii\' ca Uzlelielen voll. Valutapiacon dollár és Newyork a nemzetközi helyzetnek megfelelően husz fillérrel emelkedett.
Zürichi zárlat
Pária 30 24, Iont, n 7f0S"/i, Newvor 5I5\'50, RrttlMl :7I87\'/J Mllann 27 00, Madrid 55 90. Amsterdam 207 471/1, Berlin 122-76, Wien \'779. Sclla 3-73, t\'rír-5-2<fi Varsó / 75, Budapest 90-29 •tlgfárí D 127.1, Halta:Mt 3*07".\'í
VAI.IITAK Angol I. 37-73 27-88 Belga tr. 79-4O-79 80 Cseh k. 16-85-16 97 Dánk. 152-45.154 05 Dinár 10 04 10-12 Dollár 568 50-.\' 70 50 Francia I. 23-30 33 60 Holl. 229-20 230-20 Lengyel 63-70-64 10 Leu 3-373-41 Léva 412-t 8 Líra 39 80-30 10 Hárka 135 60 1.16 30 Norvé»;15\'í40 153 00 Pereta —•— ■— ScItlIL 80 35 80 65 Sválrl I. 110 45 110 nS Svéd Y, 153 00153 60
DEVIZÁK
A,rjsi. 339-52 230 22 Belgrád 10 09 10-12 Berlin 131-80-1 >6 20 BtUcszel 79 52 79-77 Bukarest ,39-J-11 Kopeii)..:2 65 153 05 Lond-jít Z/-72 27-80 Madrift 6125 64 25 Milano 2 H5-39-05 Newy.it 570 30-71 90 Onilo 152 60 153 00 Pilis 32-38 -71 45 Prá»» 1\'-92 19 97 SiólU 4-1M-I5 Stockti. 153 25-153 65 Varsó 63-90-64-10 Wien M-5I-I-Ü-76 Zürich 110-63 110 93
Tormétijlóisde
fíaza tszl. — fitt., dl. fiit. és a rozs 10 fill cselt. Dju llsi.v. 77-ea 15 60—16-20, 78-as
15 75 16 35, 79-ea I5W 16 60, Rd-ai
16 . 0 16 80, duuánL 77-eo 15 30 15 50 78 as tó 45 15 65, 79-ej 15 60 15 8o\' 80 aa 15-70 -15 90. R,za 9 00 - 9 20 lak iipa 12 75- 13 25, itrár,,. I.VOO lí 00. íüu 14 40 - 15 00, lenre,I Isit. 14 55 -14 75. .it iinloll 14 40 ;4 70 repce 27 25-27*75, mjtpit 7 8J 800
Sertesrásár
reltt\' iU. 1156. eladatlan 445. W tendu 1-22- 1-24, szeucll 1-21 1-23, szedet aflaép 1-16 -1-20, kOnnyit 112 -l-t\';, l-ofl rendit üreg I-I6-I-I8, ll-od rendll Ote* 1 (8 1-12 ,m»ol auldó i 30 -1-40, fuilotiaa tűiiatbai. 1-52—1-56, isit I-8U 1-82, r,ui 1-40 162, aul.inr.Aa lélsertts 1-56-1 60.
Kiadja: Wbnht F.-osrtl
TÉJlsíal. Hsjp\'dttsr-\'i. felelős kiadó: Zalai Károly.
hfanrtaaa tatiáiai IMtcrlcaialw Ti. aa.
Épületía eladás.
Az Ujföthénc-hcf?y Iclső végín. kftívllcn a kepu mellett, mindun wasárn:<pf Idő csetín rióiutón Jí órA(A| Q óráig a hó 14-tftl kczüiVlólrK eladok akár ckvcxsík. iKAi áivne.it* ulján oly olcsó írcrl libon álló Jö isIros eriJci fenyőfákat éfi haszonra v/iló tölgyfákat. Iio^y berkinek tü/.rc Is többet ér. Alkalmaik mindenféle épületre, sürgöny és telefon fáknftk, szaLfu éa gerendáknak. — Aki olcsóért akor venni az használja fel az alkalmat. <785 Bővebbet megtudhatni
Simon Isfván hentesnél Kiakanixsán, Varazsdi-ut 3.
A> «rirólifrdrt黫J< dija 10 u^a iO flIMr,
Minden lo-\'ftbbi a tó B fV»l. VMér- t* thioepuap 10 lg 00 Mlér, minŐM tovibiil axó dija * fiit. Szerdán é» pénteken 10 iitíig BO Si»lár, minden további ai(: ül|ft 6 tlSJ. Címszó a intődén vMt»-i<a\'-: tir.tObóI Ml\'\' 87ő Jcét R7ÓtiKk azámli. btli-. All£.<t kerfrtökn^k 5í engedmény.
Hirt»t<«ftnoh (öt) öfttzegnn
alul a fe{«nlr*<t,«>n kfinyrcléw,
aKÚmiiánáiü oSkar * vá^ati
i) I fl r e i { a o t « n d ű h
Valódi rumburai vászon maratlé-dékok meRlepő olcsó áron kapható"\' - -Kisfalud! és Kr/msznál. 4741
P? Halász |ános vizsgázott tyukaxem-wáqá hívásra háfhoz megy. Zrinyi Miklósutca 1. sz. 4R23
Képkerataxó* Irszállltott árakon — Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Telefonszám I9T>. 4W
Kótaxobán udvari lakás előszobával azonnal kiadó Horthy Miklós ut 47. 4720
Kétszobás udvari lakáa az Ö\'szes mellékhelyiségekkel november I re kiadó — Sugár-ut 58. 46*55
Egy elepánsAn butoroxott szoba azonnal kiadó Canigery-ut I.. II. cm , 4815
Ery nagyon barátságos 1 s/obás lakán mellékhelyiségekkel október l-re kiadó — Rákóczi-utca 3 b. szám alatt. -4822
Kooala irnl, olvasni tudó felvétetik Központi Tejcaarnoknál, Nagykanizsa. 4829
Kátaxobáa lakás kiadó — Király-utca 36. sz 4830
Perfakt axcbnlaány azonnalra ke-retledk. Zerkowltz bornagykereakedő. 4831
Kexdő gépírónő egyenlőre csak gya-kotlatért alkalmazási keres. Cini: Siarnpf ü/lct. 483?
Tisztességes jól főző mindenen felvétetik Slampf llzlet. 4833
Jókarbnn levő zongora eladó. Megtekinthető délelőtt 10-l-ig Csengery ut 27 . I. emelet. 4834
>£N
a „Zalai Közlttny^-ben.
\' üxlcthnlylnéo, továbbá 2 szoba m«I-lékhelylséggel, esetleg műhelynek ii kiadó Horthy Miklós ut 15. sz. alatt.\'
Palaoktej pasztörlzált, a kívánt Idében házhoz szállítva rendszeresen kapható lite-renkint 26 fillérért TeJizóvetkezeU Központ, nál. Telefon 3-49. 4359
Egy, esetleg két szobás lakás mellék-helyUégekkei és egy bútorozott gzob* kiadó Horthy Mlklóa-ut 15. az. alatt. 49j2
Arany János-u. 11. azámu ház aladó. Ugyanott egy kétszobá8 udvari lahAa kiadó.
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át mflhelyében
mos, fest, tisztit é* plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 fill., tavaszi kabátok festése már 81\' lől, férfi, női ruhák legolcsóbb árban u\'s tisztíttatnak.
Oytljlólelep :
Kazlnczy-u. 8.
Gyártelep: Hunyadl-u. 19
1930. vght. 263. sz.
Ir3\'. I\'~ ?094 íz.
Árverési hirdetmény.
Dr. I.akó Imre lelenyel ügyvéd illal képviseli Tóth Lajos éa ne|e Petecakó Julianna kérelmére és javára 2635 pengd 82 fillér kóvetelés és járulékai erejéig > nagykanizsai kir. tdrvénysaék 1929. ívt I\' 76f/20. azámu végrésével elrendeli kl-clégilé.\'l végrehajtás tolylán végrehajtást sienvedóklót leloglslt 2774 I\' becaértékl ingóságokra a letenyei kir. járáabirésig lenti siAmu végzésével aa árverés elreo-delletvén, annak az 1908. évi XLI. U 20. §-a alapián lentirt, valamint záloglojol szerzett más loglallat ik javára Is a végre-ha|tásl Hzenvrdók lakásán Szentadorján-bzn fi\', r*. leendő mrgtnrtására lialáttdétll 1930. évi sieplember hó 29-lk naplánsk délután 4 órája lllzetik kl, amikor i bíróilag lefoglalt bútorok, gaidaságt ti konylfCMkózttk, gabona, pajta, Itlrili. azarvasmatli\'k ló s egyéb Ingóságokat i Icglóbliet Igétónck kétzpétt/liieléa ellent ben, c: ctleg be.\'Sáron alul Is el íogom Idfl
Lclcnye, 1930. évi szeplember hó 7-én.
Dr. Váró Pál s. fc
.»]( kir. Idróaági végrehajtó.
LU...V.
Ila számú
STANDARD 3
vlllanyhálózatl készülék, hangszóróval cgytllt, a havi tészlet
16 jietljrő
SZABÓ ANTAL
fegyver,löszt rés sporláruuagyk. reskedés rádió- és gramofon osztály.i.
Újdonság,
most jelent meg!
Hvimiamii a Dílzídai Nyororin és lapkiadó Vsllalalnál NagyKsnizE?" (F\'pJclf? nrti.\'vei««• 7.->»i K
árolv.)
70. évfolyam 211. szám
Nagykanizsa, 1930, szeptember 18 csütörtök
Ara 14 Hilér
ZALAI HIZL1IRT
Szerkesztőség és kiadóhivatal Keszthelyt tlól
, - ..........._.. Pő-ut 5. uim.
ikkladóhtvatal Kossuth Lajos-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbflrlts Lajos
Elóftzetéat án
Tetcton
egy hóra 1 pengő 60 IllKf Nagykanizsa 78, Keszthely 22. szám.
Ki a Raosxból!
Irta: GYÖMÖREY ISTVÁN országgyűlést képviselő
Hczárult n sírbolt, és végleg itthagyott bennünket árván dr. Vnss József miniszter. Százezrek kisérték el utolsó utjiira. melyen ott volt az ország legtávolabb vidéke is.
Már a megdöbbenés első pillanataiban meg lőhetett állapítani, hogy tragikus fenséggel, ttgyszól-víin ti munka-porondról történt, hirtelen elmúlása felett egy ország gyászol pártkülönbségek nőikül. De az egész ország csak most, mikor a szomorú esemény bekövetkezett, ébredt a maga tel-]es jelentőségében tudatára annak, hogy dr. Vass József milyen nagy, milyen egyetemes kincse volt nemzetének. A kormányzó maga is megdöbbenéssel és mély részvéttel hallgatta a szomorú jelentést és azt mondotta, hogy mérhetetlen nagy csapásnak tartja uz egész országra nézve dr. Vass József halálát.
Ezt érezzük ma valamennyien. A gazdasági depresszió súlyosan nehezedik valamennyiünk lelkületére. Nehéz, sötét felhők tornyosulnak « láthatáron, fis mikor aggódva lessük, hogy ez a sötét láthatár mit rejt méhében, átcik-kázik agyunkon dr. Vass József miniszternők pár órával halála előtt tett kijelentése • „,l tétnek nem lehet Igi/ neki menni. Tenni kell valamit, sürgősen lenni kell." He- Ugyanekkor teljes mértékben At kell éreznünk Vass Józsefnek utolsó intervjujában tett ama kljelentósét, hogy „nem lehel mindig mindent az államtól iHÍrni, Azt az esoda-t\'drósl, amellyel az emberek az állam-mai szemben htelégilhetetlrn igényeket támasztanak, régre ki kell irtani a köztudatból, fcn, az állam nem foszthatom ki önmagamat aeért,; hogy a pénzemet egy bizonyos\'qéprétegnek, vagv foglalkozási ágnaft adjam. Az ál laml közmunka-szállítás kenyeret adhat sok ezer munkásnak, de lehetetlenség azt várni, hogy az állam adjon mindent, pénzt, hitelt, munkaalkalmat, a töke pedig közönyösen nézheti a termelés folytonosságáért vivott sziszifuszi küzdelmet, termelő érdekeltségeit megszüntesse és Pilátus módjára mossa a kezelt, mikor arról van szó, hogy ezer és ezer magyar testvérünknek az éhség kopogtat az ajtaján."
Ha már most közelebbről vizsgáljuk ezt a Mai súlyos gazdasági válságot, sajnos, mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy annak súlyos következményeit egyhamar megszüntetni nem leszünk képesek, hanem még súlyos.
nehéz megpróbáltatások elé nézünk.
Azt mondják, hogy termelési, értékesítési válság van, amely a fogyasztóképesség nagyfokú csökkenésével együtt okozta a mai gazdasági depressiot. Feltétlenül nagy szerepet játszik a mai gazdasági válságban a fogyás/,tóké-pesség nagymérvű csökkenése. A fogyasztás krízise azonban, amit a nagy világégés felettébb kimélyített, csak elhalasztódott volna, ha nem most következik be és a mai mélypontja egy későbbi időben következett volna be, de bekövetkezem volna és egy későbbi nemzedék állt volna a kérdés előtt: a kivezető utat megtalálni. Mert a fogyasztó képesség csökkenése az értékesítési válsággal egyetemben a termelési válság következménye, s mindennek szülőanyja a túltermelés.
Miért következett ez be? Mert az egyes termelési ágakban fellépett a verseny, mind jobban és jobban fokozódott és idővel már nem maradt az egyes termelési áí?ak versenye, hanem az egyes államuk versenyévé fajit1!. Az iram mind élesebb és élesebb lett, az eszközök-átilnd gyilkosabbak és a világháború tiz millió hősi halottja után most az öldöklő verseny prédájául van kiszemelve méjj az egész mai nemzedék Is.
Es mldez miért? .-I haszonért, az arany halványért.
Ha toltál keressük n kiutat ebből a slralomvölgyéböl egy jobb jövő felé, Innen kell kiindulnunk.
Nagy. pótolhatatlan veszteség érte a magyar nemzetet, mikor a kifürkészhetetlen sors fiainak egyik legiittgyobbját a legsúlyosabb illőben ragadta ki sorainkból. De az isteni Gondviselés kifürkészhetetlen kegyessége megengedte, hogy az a nagy férfiú sírja széléről -i útmutatást adjon árván hagyott nemzetének. Iktassuk Ide egri hattyúdalában foglalt politikai végrendeletét: „Ma általános világválságról beszélnek. A termelés válságáról, az értékesítés vAlsA-gáról és még.ezer más nehézségekről, amelyek egymás nyomában zúdulnak az elbukott ember felé. Ma minden labilis és bizonytalan, (hdk a kapitalista életfogalom játszik változatlan erősnek. De nem szabad, hogy megtévesszük magunkat, magától a látszólagos biztonságtól, mert ma semmi sem válságosabb, mini ez az életforma.
A vt\'dság pedig annak a szomorít kártünetnek a hatása, hogy a termelést öncéllá lelte a kapitalizmus, önmagát koronázta céllá és igy elvész a termelés végső és egyetlen célja :az e/nlier.
Ebből á tévedésből nőtt irtózatossá a munkanélküliség fojtogató problémája és oliljen az értelem-
ben kellene a viliig kormányainak foglalkozni minden visszaélésével a töke életformának, amely nem tudja megérteni, hogi/ fi nem a
cél.
Értsék meg a gazdasági problémák fölalt tépelődő és megoldáson pepecselő tényezők, hogy ide Icell a figyelem és értsék meg, hogy a termelés célja az ember és ha elsikkad ez a cél, más formál nem lehel találni az étet számára. Roppant veszedelmeket rejt a tévedés, meri lm
nem tudjuk az embert kiemelni a káoszból, a világ rendje válik káosszá."
Vésse mindenki mélyen a lelkébe ezt a szózatot, melyet a nenTzetnok nagy fia kiild nekünk, mikor már nem lehet közöttünk, a túlvilágból. Ne szünjtlnk meg minden tevéken,vkedésünknól ezt a szózatot újból és újból Iclldóznl, mert „lm nem haljuk kiemelni az emberi a káoszból, a világ rendje vdlilc káosszá."
Bethlen a magyar kölcsönről tárgyalt Brianddal
Apponyi részt vesz a leszerelési bizottság ülésén
(leni. szeptember 1:1 nriand külügyminiszter legnap fogedla Ilethten István gióf miniszterelnököt. A lilólag a Mugyarország réfzérót felveendő kSlcsönről volt szó a megbeszélésen. Bethlen István gióf miniszterelnök ma délben Hen-derson külügyminiszternél lett látogatást.
(lenf, szeptember 13 A Népszövetség délelőtti ülésén Graham angol kereskedelemügyi miniszter is felszólalt, aki felszólalásában a népszövetség gazdasági vonatkozása tevékenységével foglalkozott b\'.lnlóan.
/Ip/mnyl a ItutMereWal blxtxtt-i thitan
(Iont, szeptember 13 (Éjszakai rádiójelenlés) Apponyi Albert gróf siíntén részt fog venni a leszerelési bizollság általános vitáján.
(lent, szeptember 13 (Éjszakai rádiójelenlés) A déluláni ülésen Vavnavuidya herceg (Sziám) és Gimv(Uiuguay) szólaltak fel.
Beí01czi tov<tbbt tárgyalásai
doni, szeptember 13 (Éjszakai rádiójelenlés) -Bethlen li\'.v n gróf minlszteielnök ma délután //em/mwikü\'ügymittisz\'errel tárgyalt, in. jd Zalescicky lengyel külügyminiszterrel tárgyalt.
Ruwdzila cyy ttagy killpsín I/Oyőlion tárgyal
Huknrcst, trzopleniber lh (Éjszakai ráaiójelentés) Az Adcvc-rul megerősíti, hogy -Titulescu egy nagy államkölcsön felvétele tárgyá-lun folylat megbeszéléseket Genfben.
F.yy excentrikus német vádirata Németország elten
(leni, szupto-nbor 13 Mcrtcns Karoly, az ismert német ba\'oldali iró aki egy nyugalnémetországi lapot képvisel, német és francia nyelvtl memorandumot julta-loll cl a Genfben képviseli államok delegátusaihoz. A memorandumban azt iija, hogy
Németország erősen fegyverkezik és készül a jövő háborúra
Hadserege már most 374 000 főnyi vagyis kö. cl négyszerese a inegcn-gcdetlnek. Kéri az államokat, hogy lépjenek közbe.
A memor; nduin nem kelleti nagyobb hatást, literi az excentrikus iiót senki sem veszi komolyan
.\'.I*. —I . - I, \'
Titokzatos hullát
fogtak kl a Dunából
Ercsi, szeptember 13 Ercsi község halárában a Dunából kifogták egy 30—35 év körüli fél fi holttestét. A lérfi személyazonosságát nem sikerült megállapítani, mert zsebében semmiféle irat ncin volt. Zsebeiben négy darab ökölnagyságu kö voll, azonkívül válláról rongyba kölve lógott le egy nagy darab kö.
A csendőrség ebből arra következtét, hogy bűncselekmény esete is fcnfproghat. Ai ismeretlen férfi 165 — 170 o.nlimétcr magas, vörösszőke, kopaszodóhaju, sötétkék ruha volt rajta, ami jobb minőségű voll, a fehérneműje is arra mutat, hogy a féifi jó körülmények között élhetett.
ZALAI KÖZLÖNY
1930 szeptember 14.
Vass miniszter végrendelete
RSwideaen betöltik
Kudihpeat. szeptember 13 Kuss József dr. népjóléti miniszter lelkiüdvéért ma délelőtt engesztelő szentmise áldozatot mutatlak be a budaváii koronázó főtemplomban.
Ma délben hozták nyilvánosságra az elhunyt Vass miniszter végrendeletét :
Halálom eselére vagyonom dolgában a következő módon rendelkezem: Az egyszerű temetés költségeinek és az engem terhelő bármiféle terheknek kiegyenlítése után megmaradó vagyoni két részre osztom.
Az egyik rész a 10 000 dolláros életbiztosítási kötvény, a másik az az összeg, amely a Pesti Hazai Takarékpénztárnál levő és a Kalocsai Egyházmegyei Takarékpénztárnál levő folyószámlám egyenlegéből, ingósá-
•at népjóléti tárcát
gaim eladásából és az esetleges javadalmaim járandóságaiból alakul össze.
Az első részi, a llzezer dolláros kölvényl hagyományozom nővéremnek, Vass Máriának.
A második rész legyen édesanyámé, özvegy Vass Ferencnéé.
Az ó elhalálozása után ha e hagyományból lesz még valami, örököljék egyenlő atányban: Vass Ferenc, Vass János és Vass Mária. Ez a végrendelet.
Dréhr Imre államtitkár ugy nyilatkozott, hogy fuss József teljesen vagyontalanul halt meg.
Budapest, szeptember 14
Értesülésünk szerint a népjóléti tárcái lletlen István miniszterelnök hazaérkezése után rövidcsen belöllik.
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szörme-divatujdonságait.
Meglepő olcsó árak!
A honvédlörvényszék ezérl a rablógyilkos Ambrus István csendőrlörzs-őrmeslert lefokozásra és a csendőrség köteléké bői való kicsapása melleit
kötél általi halálra Ítélte. Az elitéit rablógyilkos fellebbezett a halálos ítélet ellen.
Petráss Sárit
szerdán temetik
London, szeptember 111 Petráss Sári holttestéi ma Londonba szállilolták. A holttestet egyelőre a Baker Slreeti kalholikus kápolnában ravalalozlák fel. A kápolnából kedden szállítják Walmerbe, ahol szerdán lesz a temetése. Ugyancsak szerdán tartanak requiemet a deali templomban.
^ifin^Hjr,, «> f .........11J\',—"
Cukor helyett arzén
Ix>ndon, szeptember 13 Anglia középső részében édességek élvezele következtében többezer ember mérgezési tünetek közt betegedett meg. A megbetegedés főleg a -#vermekek közölt lépett lel. A vizsgálat megállapította, hogy az édességek cukor helyett arzént tartalmazlak.
Az állítólagos cukorkanenüeket szállító gyár hulladéktelepén talállak egy ládát, amelyben 56 fonl tiszta arzén voll. Ez a méregmennyiség negyedmillió ember megöléséhez ele gendó. Még nem állapito\'ták meg, hogy tévedés, vagy bűntény következtében került-e az atzén az édességekbe.
Kötél általi halálra Ítélték a szalántai rablógyilkos csendörőrmestert
Ambrus István fellebbezett a halálos Ítélet ellen
_»_
Az Andrée-expedlció
légi utjának Ismertetése
Stockholm, szeptember 13 A D.iqens Nyheter mai számában az Andrée t xpediciónak a léggömbön megleli\' útját ismerteti Slrindberg naplója alapján. A napló elmondja, hogy az ut első 24 órájában a ballonból sípoló hangot hallottak. A léggömb először 500 méter magasságban szállott meglehetős nagy sebességgel. Másnap már 300 méterre esett, a fütyülés azonban tovább lartolt. Később a gömb felemelkedett 600 méter magasságig. Ezt a magasságot azonban nem tudta tarlani Slrindberg és Fraenkel ledoblak egy uszó bólyál. A gömb megint süllyedt 460 méterig. 13 án reggel 600 mé\'cr magasságra emelkedett. Ekkor már lemondtak arról, hogy a magasba emelkedhessenek. A léggömb horgonya megakadt egy jéghegyen. Egy széllökés felszabadította a léghajót, nemsokára azonban lebocsálkozott a jégre.
A testileg fogyatékosak megmentése
Budapest, szeptember 13
A költségvetés tárgyalásánál az országgyűlés mindkét háza határozati javaslatot fogadott el, amelyben utasította a kormányt, hogy a testileg logyatékosak szociális megmentése érdekében meglelelő intézkedéseket tegyen és az akciót folytassa le. E határozatok alapján első lépésként a kormány adalgyüjtést rendelt el. Az évvégi általános össze-IráB során megfelelő kérdésekre kell választ adniok a tes\'ileg fogyaiéko-saknak. Hogy a kérdőivek kitöltése teljesen a cél érdekében történjék, dr. Horváth Mihály egyetemi orvostanár, a testileg fogyatékosak szociális megmentésére irányuló akció vezelő|e nagyobb körutal tesz az ország fontosabb városaiban, ahol előadások keretében oktilja ki az érdeklődőkéi és az összárán! végzőket. Körul|a során december 14-én érkezik Zalaegerszegre
700 mázsa szén felrobbant
a hatvani iskola pincéjében
Hatvan, szeptember 13
A hatvani állami elemi iskola pincéjében felhalmozott 70O métermázsa szén ma hajnalban négy órakor felrobbant
A robbanás ereje a pinceablakok vastábláit letépte, a kiröppenő széndarabok a szemben levő házak ablakait bezúzták.
A pince lelett levő tantermek padlói megrongálódtak. A hatalmas szénmennyiség több helyen lánggal ég. A fejlődő füst és gáz igen megnehezíti a lüz elfojtását.
rdinouauuk „x érdemei Itaníz-tnl fíerc.ilfeiielmer Ipart.
I\'écs, szeptember 13
A honvédlörvényszék ma hozott Ítéletet a szalántai rablógyilkos volt csendőrörmesler, Ambrus István bűnügyében. Ambrus Szalánla községbvn ezév februárjában éjjel megjelent a: oltani postahivatalban, hogy az a\'tkor érkezeti hivatalos pénzt magához kapaiintsa és ezért üodenlos Ilona
postamesternőt lorkonragadla, fojtogatta, majd egy gyertyatartóval és sodrófával agyonsújtotta, azu\'án a konyhába siető özv. Jurovics Józsefnél, a postamesternő nővéréi a földre teperte, zsebkésével nyakonszurta és megloj\'olta. Teliének clköveté e ulán a postahivatalban levő 1771 pengőt elrabolta.
Borzalmas robbanás
Wlolllta, szeptember 13 A duponli lőporgyárban, amely mintegy 15 kilométernyire északra fekszik Wichilától, éjjel 12 óra tájban löbb lóporraktár felrobbant. A robbanás a gyár környékén borzalmas pusztítást okozol).
Széles körzetben minden romhalmaz. Az országulon sok embert megpebesilellek a szétrepülő törmelékdarabok. A raktárak környékén lakó 125 család soisáról nincs semmi hír.
Gyilkol a szovjet
Varsé, szeptember 13 Az Express Porap.ny ma reggeli száma hajmeresztő jelentést közöl Vilnából Péntekre virradó éjszaka 159 orosz földműves H\'obusany melleit ál akarl szökni a haláron, hogy meneküljön aszov|eluraJalom zaklatásaitól. Már közel járta? a lengyel határhoz, mikor a G. P. U. egy fegyveres csapata bekerítette ökel és mindnyájukat agyonlőtte.
Vallott a gyilkos
dürenl pásztor
Aachen, szeptember 13 A letartóztatásban lévő Uörlemann pászlor, akii Kaiser Mária 8 éves düreni leány meggyilkolásával gya-nusi\'oltak, tegnap este az eléje lárl bizonyítékok súlya alalt bevallotta a bünteti elkövetését.
Finom
kötött árukban
-|\'|-|-|-|-|-,-,-,y,-,-|nimiW|J-u-u1J
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telelt n 406. CSENOERY-UT 2. SZÁM. Telefon 406.
1930. szeptember 17.
zalai közlöny
Tejpor-gyárát akar Nagykanizsán létesíteni egy pesti
amely naponta 5000 liter munkást foglalkoztatna
A város pénzügyi bizoitsiga ma délután 6 órakor folytatta Illéséi a városháza kis tamcslerrnében dr. Rolschild Bíla elnöklete alap. Ti\'rgy-soron szerepeli az I8\'2<J. évi zárszámadás részleles tárgyalása.
Napirend elölt dr. Krátky István polgármes\'er b> jelenlelle n bizottságnak, hogy egyik hudapesli érdekeltség, amely lör-vínyszékileg be vau jegyezve és vezetőségében neves mágnások szerepelnek,
egy tejporgyárat akar Nagy-kanlzsán alapítani.
Az érdekeltség már hosszabb idő Ó\'a olyan váto; ulán kutatott, amely céljainak leginkább megfelel. Igy ffleg, hogy a .kornyékről mrglclt ő mennyiségű lejei lehessen behozni és a szállítás szt niponljHiól vasuli centrum legytn. Az érdekel-ég ezeket a szempontokat figyelembe vév.-,
Nagykanizsát tartotta a legalkalmasabbnak erre a célra F.bben az ügyben a vállalkozás kél igazgatója már Nagykanizsán járl és t\'rgyalásokal folytai >11 vele,
A vállalat egyelőre napi 5000 liter tej feldolgozására lenne berendezve, kezdetben 50 munkást foglalkoztatna, mely fokozatosan a gydr fejlődésihez képest 200 főig emelkednék.
A gyár főleg csokoládégyáraknak és egyéb vállalkozásoknak szállítja termékeit és exportálja azokat.
MM klvdn na érdekelíséfj a várómtól
A tárgyalások során az érdekeltségnek az volt a kívánsága, hogy a város ad|on a gyár létesítéséhez ingyen épülelet, pőladó ér vizdij-mérséklést és kedvezményes ipati villanyáramol. A szerződés 15 évre szólna.
Dr. Krdtky polgármester hajlindó megfelelő épülelet a vállalkozásnak Ingyen rendelkezésére boc«ájlani és pedig
a Merkur-gyár egyik épület részét.
A többiekre nézve pedig további tárgyalásokat tart szükségesnek.
Armath Náthán, dr. Dómján 1. j >s és dr. Rolschild Béla hozzászólása után a bizottság niegállapi ja, hogy a kérdéses épületrésznek rendelkezésre bocsiljtdsa 5000 pengővel egyenértékű.
Schleifer Imre dr kivánalosnak tarlji, hogy a vállalat az üzemet mind.n körülmények közöli 15 évig Üzemben tartsa.
Dr. Krdtky kijelenti, hogy
érdekeltség,
tejet dolgozna fel és 50-200 , „ , . A polgármester bejelentése a
pénzügyi blzoltsag legnap esti ülésén
Nagykanly.au, szeptember .:i a város semmiféle rizikói nem
vállal.
III az a fő, mondj i, hogy végre egy gyárválla\'at létesüljön, amely mun-kísokal foglalkoztat és forgalmai csinál.
Rolschild Béla dr. sulyl kiván arra is helyezni, hogy ne csak vidékről, de helyben is szerezzék be a szükséges tejmefínyiségel.
Hosszabb vita indul meg ezután, melyben Oomjdn Lajos dr., Samu Lijos, Ujvdry Géza, Giirlner Antal dr., Schleifer Imre dr., dr. Knausz László, Armath Njlhán, Mayer Ká-ro\'y, Dedovdcz Béla, Weisz Lajos dr. és Rolschild Béla dr. szólalnak fel.
A bizottság végül is arta az áilás-ponlr.i h .-lyezkedik, hogy díjmentesen engedi ál a M.rkur-gyár egyik éptl-leltészét és tudomásul veszi, hogy a polgármester ezen aí\'Slagon tárgyal az érdckcltséggij, va Többi kedvezményekre vonatkozólag pedig a vá;os, érdekeinek szcmelólt tartus Ivat.
Ezután a bizottság áttéri a zár-számadás részleles lárgyalásá\'a. Lcg közelebbi ülés hé.fón délután 6 órakor lesz.
Németország ma választ
Óriási agitáció előzte meg a választási küzdelmet
lludapest, szeptember 13 Németország liolm-p választ. Szigorú rddiókészilllséget rendellek cl mindenütt. A korteskedés megszűnt. Ma délután 6 órá\'ól kezdve lilos minden gyülekezés és életbelép a legszigorúbb alkohollilalom. Hogy az utolsó nap mennyire lombolt az agitáció, j.llemzi, hogy ma reggel 500 kocsival szdllilottdk el az utcákon eldobált röpcédulákat A szavazatok állásál holnap esle 8 órától kezdik kihirdetni.
Időjárás
A nagykanltaal meteorológiai meg rig,elú Jelentelek .- Szombaton ü WmZr-Mr! "czgel I ót, kW -+-16-2. délulán 2 ólak i +:5, ente 9 órakor +194. Felnőtti Egész nap boiult ógboltozd. SxiUrany: Egitt nap délnyugati izél.
mummmL VIM
MIN DENT TISZTIT
rAKARÉKTÜZHELYET. MOSOGATÓT, CSIMPtT, VI7V82PTÉKET 68 MINDEN KONVHAIDtNVT.
A
Ö7.
vádtanács is hozzájárult a balaton-máriai sorompóör íogvatartásához
Budnliázy Meriyliértné medencecsnnttőrést szenvedett
Nagykanluui, szeptember 111 Özvegy Kudaházy Menyhéitnél, a balalonmánai ka\'asztróla egyetlen éleiben levő áldi\'zalál oivnsai ujabb röngenvizbgálal alá vellik, amely megáilapiloira, hogy az idős uiinő medencecfonliörísl szenveded, ami hosszú -gyógykezelést és ápolási vesz igénybe, Álla pjila még ininJig
változatlanul súlyos, noha halár zot-lan javulás állapilhaló m»g
Cser József sorompóör letartóztatása el en felfolyamodást jelenlelt be a kir. törvényszék vádtanácsához, amely ma foglalkozott szabzdlábra-hil.ezési kérelmével. A bíróság elutasította Cser fetfolyamoáását. Cser a végzési a táblához felfolyamodta.
Széhesfehér.vár azonnali hatállyal elbocsáj-
totta a villanytelep üzemvezető mérnökét A mérnők beismerte, hogy az Agrolux-lól ajándékot kapott
Síékssli-hérvár, szeptember 13 A városi közti emek igazgatósága Simon Sándor he!) elles polgármester elnökletével ma délelölt ülést tartolt.
Az ülésen Pávai Vujna Oábor városi villan/lelepi üzemvezető mérnök ügyével foglalkoztak, aki ellen a vizsgálóbíró vizsgálatot indított, mert az Agrolux-társaság könyveiben
PERTRIY
szárazelemek és telepek zseblámpa és anódtelepek
i \'3 azimára
Teljesítményük lelülmulhatatlan I
Minden szaküzletben k\'pliatók.
Szeptember hó l-től szeptember hó IB-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban árusítom.
Keménygallér ezelölt 1 P, most 70 fillér Férfi Ingek 3 pengőtől. Kötöttkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFNIANN KÁROLY.
V. a. Székesfehérvár" jel alalt kiadási téleleket talállak. Pávai Va|na Oábor a vizsgálóbíró előtt annyit beismeri, hogy az Agrolux vállalat-lói apróbb ajándékokat kapott. A közüzemek igazgatósága mai ülésén azl a határozatot hozta hogy Pávai Vajna üzemvezetőt állásából azonnali hatállyal etbocsájtja. A határozatot azonnal végre is hajtották és t villanytelep ideiglenes vezetésével Reaser Lajos déllvasuli mühelyfőnök főmérnököt, a város közüzemi szakértőjét bizlák meg.
Nagy tisztviselő-elbocsátásokat
tervez a román kormány
Bukarest, szeptember 13 (Éjszakai rádiójelentés) A költségvetés kapcsán a kormány erősen le akaija szállítani a tisztviselők létszámát. Az állami öt év alalt felvett tisztviselőket el akarja bocsátani, mig a 30 ik szolgálali évükéi betöltői! tisztviselőket nyugdíjazni szándékozik.
(Éjszakai rúJlójelenUs) A ■ataaralé-gial laMaat aata 10 érakor |«-■••II ■ Jakkára lalkéa, Mára hajié léé, némi laklléaaal.
Neumann Aladárné
vezetése alatt M E 0 N YILT
TISZTIT SZÁRAZON
Budapesti Vegytisztitó és Kelmefestőgyár
gyüjtWiókja Nagykanizsán (Csengery-ut 8. szám alatt) FEST pontosan MINTA SZERINT. Ing, gallér, fehérnemű különleges tisztítása. MM
FELD OLY
zalai közlöny
Minlszieri körrendelet
a gabonaáraktói való tájékozódásról
Hmitipi\'.Hl, szeptember Itt
A földmlvc!éstlg>i miniszter körrendeletet adott ki a gazdák!)\'(ínségnek a gabonaárakról való tájékozódásának megkönnyítése érdekében
A rendelet szerint a vidéki g3zda-közönségnek világpiaci, valamint a budapesti tözsdeárak és ezekhez az trákhoz igazodó helyi piaci írak szempontjából tapisztalt tájékozatlansága a millibart is sok esetben a gazdák megkdrosoddsára vezeteti. Annál inkább áll ez ina, amikor a gazdaközön íégnek nincs még kellő tájékozol sága a gabonajegy mikénti használatáról. A miniszler ezért, hogy a gazduközönségnek a gabona árakról való tájékozódása minél inkább könnyebb legyen, elrendelte, hogy a gabona bud3p;sli tőzsdei jegyzés szerinti napi közép diai, valamint a legközelebbi lel dó állomástól Budapestre v .ló vasúti szállitási költségét a vaMili átlóin ttokon a személyjegypínz\'ár mellett, úgyszintén a posta és távirdi hiva:alokbjn a közönség állal könnyen megtekinthető helyen feltllnő mádon ki/llgesszék.
A miniszter szükségesnek I lj<, hogy a városok és különö .-in azok a községek, ahol post hivatal van, szintén közreműködjenek e cél érdekében és ezé t körrendeletében a községek és városok kötelességévé telte, hogy a postahivat ltokból, amelyek naponta távirati uton megkapják az áijegyzéd, azt lemásolják és kiadják egy példányban, ez! a másolatot elhozassák, a gabonaárakat jól olvasható jegyzékbe foglalják és c jegyzéken a gabonaárat és a legközelebbi vasúti fel.:dó állomástól Budapestig a szállítás köllségél is olvaslt tóan febünles-sék. E jegyzékei minden köz\'ég és város köteles mindennap a iávital másolat kézhezvétele után azonnal, de legkésőbb másnap reggel G óiá g a községházán, .vagy a városházán, úgyszintén a piaciéren feiiünő helyen kifüggeszteni, hetipiacok alkalmával pedig a közönséget már előre dobszó utján is tájékoztatni.
Justice for Hungary nem startol az idén
l\'árlzs, szeptember 18 A Matinnek jtlentik Niwjorkból: Endresz és Magyar pilóták a ked vezöllen időjárás ntial! lemondtak arról, hogy még az idén startoljanak budapesti utjukra
MIAU.
lótól. i.
nagykani/. ai kirendeltsége Erzsébet-tér IB. szám alól
Főnt 24. sz. alá költözött
Egy kovácsmester halálos tragédiája
Fegyverével egy kutyára akart sújtani, miközben eldördült a fegyver, mely halálra sebezte
ki-zakitolta a kabátját.
I.ehr nem akiria agyonlőni, h inetn
Nagykanizsa, szeptember 13 llal.ilosvégl! tragédia játszódott le tegnap esle iionnya község lialárá han. i.ehr Konrád 54 éves bonnyai kovácsmester tegnap este elment megnézni a falu határában levő gabonaraklárát, nem dézsmálla-e meg valaki
Ahogy elhagyta a falu utolsó házát, egy bozontos kutya szegődött utána s állandó csiholással kísérte egyik keroszlulig. Itt a nagy kutya nekiugrott a kovjcsmcstcrnck és
vadászfegyvere csövét átkapva, a fegyver tusával akart rásújtani az állatra. A kulyaaz tllés elő; clugrotl és a fegyver egy közeli fának csapádolt.
Ebben a pillanatban eldörrent a fegyver s a csőből kirepülő sörélek a kovácsmester hasába fúródtak s teljesen összeroncsolták.
Mire a környéken lakók odasiettek, Lehr már kiszenvedett. A vizsgálat megindult.
Divaírevii
Nagykanizsán
a Polgári Egylet nagyterrnében
28-án.
A Hoch-iroda betörőjét a vizsgálóbíró letartóztatta
Napokon át a lloch ház padlásán húzódott meg, anélkül, hogy anyja, aki ott házmesterné, tudott volna róla, vallotta be kihallgatása alkalmával a fiatal betörő
Nagykanizsa, szeptember 13 l\'eszleg János: a WocA-iioda fiatal belörö|ét szombal déiulán a rend-ötS-.g átkísértette a kir. ügyészségre.
Dr. Almássy Gyula viz>gálót>iró még a délután folyamán maga elé vezelle a fiatal bűnöst, aki vallomásában előadta, hogy ez év elején leszerelt, majd tövid ideig dolgozott Nagykanizsán, de .csakhamar nem volt iminkáj i. ugy, hogy innét elment Siófokra, majd Budapestre, de seh d nem tudott állandó munka-
alkalomra visszajött
szeit lenni, u^y, hogy Nagykanizsára a Zrínyi Miklós-utcíi Hoch házba, ahol édesanyja házmesterné. Olt a padláson elrejtőzött. Napokig éli fenn a pad láson, amitől az édesanyja nem tudott, mert nincsen vele jó viszonyban. Majd részletesen elmondotta, hogyan követte el belörését.
Elmondta, hogy Eischer Király-u\'ca piktlzletébe másodszor is kísérelt betörést, behatolt az udvar felől a péküzletbe, azonban az ajtó nyi-
1U30 ftz.eptemher 14.
korgá.a olyan zajt okozott, hogy félt, hogy a házbeliek közül valaki észreveszi öt, azért munkáját abbahagyta és elmenekült Fisclteréklől.
A vizsgálóbíró kérdésére azzal védekezelt, hogy hónapokon át nem volt munkája és ez volt teltének indító oka.
Végül bevallotta még azt is, hogy Vass József magántisztviselő lakásába is kísérelt meg betörést, amely azonban kudarccal végződött.
Dr. Almássy Oyula ezután kihirdette Peszleg előtt döntéséi, hogy letartóztatásba helyezi. Peszleg belenyugodott a vizsgálóbíró dönlésébe.
A nagykanizsai iparosok hősi emlékműve
Nagykanizsa, szeptember 13
A nagykanizsai ipartestület elnöksége élén Kiss Ernővel végre teljesen megvalósítja az iparoshősök emléktáblájának akcióját. A tábla, amely karrarai márványból készül, nagy és diszes kivitelű lesz és az elesett hős iparos-katonák neveit fogja viselni, hogy hirdesse örfk időkre, a nagykanizsai iparosok hazaszeretetét. Eddig a következő iparoshősök jtevei kerülnek a hősök emléktáblájára :
Davidovics Ferenc hentes, Gull-inann Márkus mészáros és vendéglős, Hajdú Károly kőműves, Horváth Alajos késes, Heckenberger János asztalos, Harlman Károly hentes és mészáros, Jack Frigyes órás, Kukoly Nándor szabó, Németh Lajos bognár, Nóvák Vince cipész, Petróczy István \' (?), Rátkay Lajos kéményseprő, Kovács György csizmadia, Zwillinger Samu szabó, Goidslein Ármin szűcs, Dezső György csizmadia, Valentin Ferenc csizmadia, Sá-recz Kálmán csizmadia, Dávid István csizmadia, Frk Rókus csizmadia, Schlechta Kálmán szobafestő, Wel-lák György szobafestő, Popesnyák György szobafestő.
Ila valamely iparoshős hozzátartozója elfelejtette volna elesett hősi rokonát bejelenteni, azt minél előbb tegye meg az ipartestület irodájában vagy Kiss Ernő elnöknél.
A hősök emléklapját az ipartestület székházának irodahelyiségében állitják fel, hogy állandóan szem elölt legyen mindenkinek, aki a testület házába lép. A hösicmlékmil avatása ünnepi keretben október havában fog megtörténi.
„Milyen sxép Nagy-kanis.su V
Kltcnc íllfa van u Tatai Közlöny amatőr fénykép-pdhd-sutának
A Zalui Közlöny szerkesztőségének m gnyill II. amaiör fénykép-pilyázalán Nagykanizsa város a tOfta Kilenc díj van. Hit a fotogri-fti\'oknak, három a képek minden nézőjének. Részletes feltételek olvaslt dók és a képek megtekinthetők Szahő Antul sport és foto szaküzletének kirakataiban (Eö al 5)
| i.v szeptember 14
Szeptember 14., vasárnap Csak felnőtteknek!
TitoKszatos sszálloda
Dclektivdrdma <S\' Jelvonásban. Főszereplők : Magda Sonfa, £ivlo Pavunelli
Messalina
2 rész, 11 felvonásban Világattrakció.
URANIA
Szeptember 14., vasarnap
Csendélet a dutyiban Xoro-Huru
Né in ci f)ös
Vadnyugati történet S /elv. Főszereplő :
Uin-Tin-Tin.
Divatbemntatók alkonya
A nemrég lezajlott pe»ti, pétsi divallKtmulalókról kértünk beszámolói Szabados Hózsí dr. Karczag-nélól, a jól OltözkOdö urinfik sza-bónöjétől.
Újra végignéztem mondta egy bemutatón egy csomó őszi-léli „újdonságot", amit Párizsban már a nyár derekán megtervezlek és el is ejtetlek. Újra megggyó-zódtem, hogy a modell egy reg el készüli eredetinek a sokszorosítása az utánzás jogával és az untformi-zdlds terhével. A divathölgy és a jó szabónö ebből már kinótt. Nekünk a divat csak Irányelveket diktál, melyeket a ruha viselőjének egyéniségéhez és erszényéhez kell alkalmazni.
íiz a gyakorlatban igy töité-nik: Pátizsi tudósilóm párhelenkinl informál az oltani aktuális divatirányzatról, ellát jólsikerüit ruhák lényképével vagy rajzával, a divatos anyagok, kellékek leírásával és mintájával. Mindez azonban nem másolásra szolgál, hanem irányításul és illusztrációkul azokkoz a megbeszélésekhez, amik a ruha megkreálása körül a megrendelővel folynak.
— A jóizlésü divathölgy szekrényébe nem kerül bele idényenkint H 10 olcsó, úgynevezett divatos ruha. Minden szezonban csak egykét — a divatnak megfelelő — uj ruhadarabja van, de azt jó helyen csináltatja és nemcsak az alakjára, de az egyéniségére is szabatja. ( )
IBE R
{i\'otríi —_
pohszíríz liiisimi. HCITIStBEIEt kicsi imi inemii uirttfcMt
« HÉUN. Q _Wflti-f
■ \'1 - — Kapható . Nngykanlzaal
Fatelep és Éplléal Anyagkercakedé*! lloltmann Béla és Társa, Nagykanizsa.
ZALAI KÖZLÖNY
A tejesasszony, a háziasszony és az asztalon felejtett pénztárca históriája
Ntifí.vknni/xn, azepteinher 13.
Nagykanizsán a Csengeri-ulca 4t>. szám al.üt lakik özv. Fried Dezsftné, akihez mái esztendők óta minden regyel vísíi tejet egy somogy-szentmiklósi asszony. F.ddig sosem volt panasz a tejesasszony ellen, azért Friedné illeg is t)izt)lt benne, mig „az alkalom" eddig táplált véleményét alaposan megváltoztatta.
Friedné ugyanis az egyik napon korán reggel elment hazulról, miután a tejesasszony), Kotnyek Jó-zselné 20 éves somogyszcntmiklósi fiatalasszonyt, aki mindössze féléve van férjpél, kifizette Kotnyekqé eltávozott, de nemsokára visszament Friedné lakására. Miután tudla, hol van a kulcs, a bezárt lakást felnyitotta, bement, állítólag azért, mert otl felejtette a tejeskanna fedőjét. Mikor Kotnyekné bement, látta, hogy Friedné az Íróasztalán felejtette pénztárcáját, melyben akkor hetven pengő volt. Kotnyekné kivette a hetven pengői, zsebrevágta és mint aki jól végezte dolgát, hazament falujába.
Mikor Friedné délben hazatért, meglepetve látta, hogy a pénztárcája olt van iigyun, de a pénz elltlnl belőle. Miután tudta, hogy senki más nem járhatott a szobájában, mint a tejesjsszony, feljelentést lett a nagykanizsai csendőrőrsön Kotnyekné ellen, akit a nagykanizsai kakastollasok még aznap .meg is látogallak". Kotnyekné mikor meg-láita a csendőröket, azonnal elővette a hetven pengő! és odaadta nekik azzal, hogy úgyis visszaadta volna reggel Friednének.
Ma voll ebben az ügyben a főtárgyalás. A fiatal menyecske azzal védekezett, hogy mikor \\meglátta a pénztárcát az Íróasztalon, jóindulatból, nehogy valamilyen rossz ember még elvigye, magához vette a tárcából a pénzt, hogy azt másnap reggel visszaadja l)e időközben a csendörök kijöttek hozzá és azoknak adta át sértetlenül.
Persze a liatal menyecske szép meséjét a bíróság a maga rideg valósága szerint taksálta és igy történt, hugy dr. Atmássy Gyula bitó a menyecske előzékenységét ugy honorálta, hogy hét napi fogházra Ítélte. Azért cstk ennyire, mert még büntetlen voll.
NAPI HIRIK
NAPIREND
! Szeptember 14 vasárnap
: t-v,i- n kalnltkii\'.. Sz. kei.fel. Pro\'esl.: | Szer. zraeiits litut hó 21.
j VÁKOSI MOZIK1). .Titokzatos szAI I Imla", deleklívdiáma. — .Measa\'.lna", i Vllagatt-akció
| UKÁNIA MOZGÓ. .Csendélet a du-i tylha"", Zoro Hmu-tilm. - .Néma hós\',
• vadnyugati tórténet
; (lyi.y.Vhzertárt éjjeli szolgAlal: I. ; lió végéig a .Mária* gyógyszertár — | Klrély-u. 40. j
j llóztürdi\', nyitva reggel fi órától e-te • i 6 óláig (htttft, szeidr, péntek détutkn. t | kedden egész nap nőtrnek). Tel.: 2—13. I
• Autóbusz szép Idó esetén Hévízre í : ma indul.
Szeptember 15, hétfft j
• K\'óm. katolikus: Héil Sz. Protest : : i Nlkod. Izraelila : Elül hó 22
A Balatonhoz y
Irtu: tiúríi WI.ASSICS TIHOU -
Keld hajnal olt talál Tenálad. Szép Halit Ion. imádom ti tájiul1 Közeledbe\' regék ébrednek tol bennem. Almok azArnyán Ihletre kap lelkem
Tündéri tó. fejedelmi tójók. Mór i-SHk \'főied Kotlil el ne válnók, Zord éltemen Te klaórnól vóglg, Arany habod vinne fet a/, égig liiilntonj ural.
A renovál! txr. templom felavatása
Pénlek este nagy Ünnepség voll a nagykanizsii izr. templomban, amelyet renoválása után diszes egyházi keretben avatlak lel és adlak át ismét magasztos rendeltetésének. Az ünnepen részt vett a város vezetősége teljes szántban dr. Krátky István polgármester vezetésével, a halóságok és a város közéletének reprezentánsai, a hitközség elöljárósága dr. Ilród Tivadar elnökkel az élén és a hivők sokasága. A szépen renovált templom ebből az alkalomból gyönyörűen ki volt diszilve és pazar fényben kivilágítva Abramovics Márk főkántor ni\'gkapó zsoltáréneke után az egyházi énekkar a Magyar Himnuszt éne elte, majd dr. Winkler Ernő lórabbi ünnepi beszédében a békét, a szeretelel és türelmet, a magyar testvériségei hangoztatta. Halával emlékezett meg a város vezetőségéről, amely a templom renoválását lehe\'ővé lette, végül áldási mondott a hitközség minden tagjára, a város vezetőségére, minden felekezet lelkészére és a város minden egyes lakosára. Dr. Winkler főrabbi beszéde nagy hatást váltott ki. A szép szertartást a kitűnő egyházi kar alk.dmi énekei egészítették ki.
RITKA ALKALOM!
Amiről mindenki beszélni fog!
Kioalnybeni eladásra karűlnnk a STf LLA kttlA aaAvAgyár aaját gyártmányú kőtölt nsttvAtt aruk, kiválóan otová gyári árakon
Erzsébet-tér 17., Armutö-féle gázban.
l: gye bek közt ajánlunk:
Nól mellényeket, pullowereket
P 4 90-161 kezdve Női és gyermek kabátokat.
(iyermek mellényeké\', pultowe ektl
I\' 2-40 tói krzdvr | l-érll mellényeket, pulloweieket P S-40-iól kezdve
dz uj
tálaké .....
| m inösÉGL.onzuf isAgossógfi FELÜLmÚLHRTflTinn
|jnncYBATüTiv-ujLKxr
-EGYESÜLT IPRRÍTIÚVEK BüOHPLST.v\\iLinntai,\'.\'i\'-
Átköltözött a szerkesztőség
Sui)úr-ut 2. — Telelőn : 421.
A Zalai Közlöny szerkesztősége szept 5-től uj helyiségeibe, a Sugár ut 2. sz. (Babochay-féle) ház udvarába költözködött. A szerkesztőség nappali telefonszáma tehát most már42l.Éjszaka (este 9 órától) az eddigi 78. sz. telefonon kelta redakclót keresiil, minthogy,* kiadóhivatal, nyomda és igy az "éjszakai szerkesztőség Isaz eddigi helyiségekben maradt. Hirdetési ügyekben a kiadóhivatalhoz kell fordulnl*(FÖ-ut-5, telefon 78).
BOROSHORDÓ.
Jókarl an levó használt ászok áa tranaporlhordók minden nagyság ban . i mennyiségben Jutányos áron <"»\' kaphatók a
Iwtilktó Mdtikidilni lisntijlirsittynil
Hudai\'ct, VIII, Kenyérmező utca o. Telcton; JrWirf a 1 JOtSvl 4H KJ.
A nagykanizsai Ipartestület rendkívüli közgyűlése. A nagykanizsai ipartestület folyó hó 21-én rendkívüli közgyűlést tart az ipartestület székházának tanácstermében délelőtt 10 órai kezdettel a kővetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyíló. 2. Alapszabály módosítás li. Lábbelikészitók lanoncvizsgálóbizott-ságának újból való választása. Határozatképtelenség cselén a közgyűlést folyó hó 28 Ari tartják meg.
Világszerte 30.000 forsfombaa!
Araimat leszállítottami
Lqlakirttiulk IHItt! tiflltsiu l\'Hk I
futd/clínfi, léglflté«e« folytonégó kalyhn
in knó Fíirc o
IU lAvnl ■ ** \' S/obát
Nagyobb típusok 3-4 trobát lakást Is filtenek
Leszállított árak!
Szén koksz tüzelésű „HFRftS" ít „REKORD" kályhák - - f> 45.- till „ZEPMIR" kályhák - \\> 90. lói
Arjcgyjíkct Innytn «« bítmenlvt kdld
H ÉBER SÁNDOR
kilyh* éi tflzliclynyán \' 4842
Budapest. Vllmo* cnáazár-ul 39. sz. KII)Iliinkből lerakat:
l.lchtschelndl Pál, Na^ykanlzM.
zalai kózlönv
1930. szeptember 28.
Kéaxiil Nagyltanlxsa iclfes címtára
Régóta érzeti hiányt van hivatva pótolni az a vállalkozás, amely most készíti a Zalai Közlöny nyomdájának kiadásában : Nagykanizsa teljes cimlára.
Akik emlékeznek még a sokat emlegetett és azóla is sokat hiányolt Füredi és Zieger-féle címtárakra, bizonyára örómmel hallják, hogy az uj cimlár szerkesztői ezeknek a régi címtáraknak alaposságát, pontosságát és mindenre kiterjedését ttlzték maguk elé mintául.
Az uj cimlár kategóriánként, hivatalonként és alfabetikusán is közli Nagykanizsa egész lakosságának címanyagát, a járás községeinek tiszti címtárát és telefonkönyvet
Komoly, hézagpótló munka lesz ez a 250 oldalas könyv, amely minimális áthan kerül ki a nyomdából, még az ősz folyamán.
A cimiárhoz félévenként pM-ivek fognak megjelenni a vállozások közlésével, 1—2 évenként pedig szükséghez képest uj kiadás jelelik meg.
Érdeklődni lehet a Zalai közlöny szerkesztőségében. Hirdetéseket is igen méltányos áron lehet feladni a címtárba.
— A letenyelff-esperes kerület papságának gyűlése. A letenyei esperes kerület papsága most tartotta őszi papigyülését Szepelneken Honlhy Bél\'á apátkenonok, alsólendvai fő-esperes elnöklete alatt. A gyűlés szentmise ulán délelölt 10 órakor vette kezdetet. Kajtár István felső-szemenyci esperes üdvözlő beszéde ulán dr. Székely László szombalhelyi hittudományi főiskolai tanár tartott előadást a sziv-gárdis\'ták községen-kénti megalakulásáról Kreb\'sz Ágoston letenyei adminisztrátor előadása következett ezután az egyházközségek megalakításáról. Ma|d számos belső egyházi ügy került tárgyalás alá. Fábián Gábor szepelneki plébános Indítványára a papigyülés részvél táviratot küldött dr. Vass József özvegy édesanyjának és a kalocsai föszékeskáplalannak. A papigyülés után ebéd volt Fábián Gábor vendégszerető parochiáján.
Mi Bank éj PHüet
KÁLMÁN LEÓ
Nagykanizsa,
Király-utca 34.
Kölcsönt ad ingatlanokra, első helyű bekebelezéssel, to vábbá értékpapírokra, olosó kamat mellett.
Megtakarított pénzeket
biztosan és kedvező kamattal gyümölcsöztet.
Legjobban vásárol idegen
pénzeket, cztlslkoronákat, aranyakat, valamint nagykanizsai pénzintézetek részvényeit.
^CyiléSatnxM, S.9.1C.
tyfyöxirÁe\'/u /
Stfx r\'uxc /oi/rt/r.yon</yai»UÖ/ mrlt QyfíAee/. /icéf" órmru/tm &r/,<iéx/,ox, /cyy
lix/érfen iidMÍ4o//aA SxnnyrV Aiu/réne/:, X,.vu AtftiiHMcá M/eA. /"*>•\'"/ nn/nt/fuMt.
t\'c// ox ux Mám, /iihxoM, /myy u Atxr/Mt! l\'atiriaA, Sö/\'/\' r/o/yoé nOH (ur/én/i
tt/fiént
t i
, (^SaUá//r. ///ers/sri/, /tOfjf
\'My* (d/s/tuüv/", i££A)aUa>tr. »ée*i/{cM, ftoy// nrhifiÁ a (\'/-hat/fhjfí/ ryt/ /r/fy, //ifi* »</!(//• r jn/i-nt/t. ^yírrn tu/yyo>i /<ix/ia r/o/oy/\'a/t, </f <tx />
/toot/ t\'fíi/fitn: /ey-na/t f/r/rMÍ// <ym
/ifitncn/om nx m<f/áxAa /.\' ty<iA//*t *>to>if/ÁCt/o»t
i^ACáík/, o/yan i-A
*nól Áátitiyd i\'o/^ fi é\'á/ft^A /fió.
^t/Sc/tt ryy yy-nytr/ rfuxa/téÁ cir/ir//a-
4 u/t (tl a
nx/fi// eyy- aftyo//t/>*rf/-
/e/, f/i
Ari/f

7Y \'
-W titUcj -V\'/
/l r\'n
■AjtÁ-r///, //oyyou axneS/itYc/t ///</!
/\'////<, ?ty«yt>r//a•// f/f/t/ /rf/iri/t t</t/ri<\' rr/eé, „,rU,/é r/tt/t(/e*i£ /// ey/<i/<i<jx \'áS/ayy/\'rt/tfXsMr/*, </
rnu/w/xufi
04JAOtt//f//<hty JAeAf/r//r/ cJf \'Á-o/
Qyfázncff/
— Az ujnépi dáhliák sikere Grácban. Csak a minap jelenlellük ujnépi F.lek Géza dahlia-tenyészelé-nek a budapesti virágkiálliláson elért szép síkerét. Ma az ujnépi dahliák gráci sikeréről számolhatunk he a grácl Montagszeitung |elentése alapján, amely az oltani daltlia-kiallitás-ról igy számol be: ,A gráci dahlia-kidllilds. A szeptember 0-tól 8-ig a giáci I.an\'dhaus lovagtermében rendezett virágkiállítás minden várakozást messze felülmúlt. Főként pompás dahliákat állítottak ki a sleier kertészek. De külön meg kell említeni és kiemelni azt a 110 dahlia-féleséget, melyeket az ujnéppusztai Elek urodalom állított ki. A nagy ut ellenére, amit a virágok Magyarországból meglettek, természetes frisseségükben, nagyságukban és szinponjjiájukb?n hatnak.*A hitneves ujnéppusziai kertészet 700 féleségből álló kitűnő tenyészetének csak kis részét állilolta ki a 110
fajlában. A lálogatók nagy száma, kik állandóan a gyűjtemény elölt állnak, hogy azokból hagymákat rendeljenek, bizonyság arra, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok közt is, a valóban szép virágokat értékelni, tenyészteni és megvenni is tudják az emberek".
— A tanítás megkezdése a Barakk-iskolában. A Barakk-iskolában a rendes tanilások szepleniber 15-én, hétfőn megkezdődnek.
— Kerületi tOzoItótlsztl tanfolyam. Zalaegerszegen október hó 28-tól november 9-ig kerületi tűzoltó-tiszti tanfolyamot rendez a tűzoltószövetség az egerszegi tűzoltó laktanyában Mózes László parancsnoksága alatt. Minden község, amelynek erre anyagi fedezete van tartozik egyik emberét erre kiküldeni. A tanfolyam igen népesnek igé(kezik.,
= Tekintse meg a most érkezett angol szöveteket a Schütz áruház kirakatában.
Fehér fogak
llliid.n Ircot voni«»í fauUppí u»mnk, jjr.k™ mán pompáMn OdltZI Chlorodoul-"lu"!""1 ,l,"n<l"U * <»K*i. rOrid ouinilat „Un „í,™
lolltntcaolilWnyWli r»«yoKll«k. KWrolJí mii ogy tubm íoirknSminol úinlTnák lr«. m fillér, m „«r tuliua ár. P I.-. cflorSonl OrSioi p\'f M
Jelenet a korzóról
— Megálljon I Hová siet ? I
—- Nincs időm Tartson velem, ha akar, akkor megmondom.
— Mondja meg itt I
— Netarlózlasson, mondom, hogy sürgős a dolgom I
— Hát akkor azt mondjt meg, mi a véleménye a politikai helyzetről?
— Ntncs időm erre felelni, de előre biztosithalom, hogy semmi-esetre sein az, ami nugának.
— Ne fusson ugy, az Isten áidji meg, mit gondol lesz külföldi kölcsön ?
— Hanyagoljon el, vagy lurlson velem, de most nem érek rá f.:lelui.
— Hál hová is lui ugy lóhalálában?
— Hát a... meg inagal, igazán felbosszantja az embert. Hogy magától még élni sem lehet. Jöj|ön velem, a Keriész-cukrdszda megyek. Tegnap voll a gesztenyepüré premierje. Sietek, hogy az elsők közöli legyek.
— Na, látja maga Pali, ha ezt rögtön megmondta volna, már fu-toliam is volna magával. Azonban csak természetes, hogy magával tartok. Kertész-cukrász.daban gesztenyepüré — ebben egy véleményen, vagyunk.
— No, |öjjön akkor, hiszen ott van már mindenki. (™)
— Vastagh Oyula képklállitása a Kaszinóban. Mult számunkban már megemlékeztünk, hogy Vastagh Gyula nagyszabású képgyűjteményt hozott városunk közönségének bemutatni, mely gyűjteményben negyven kiváló festőművész alkotásai szelepeinek. Vastagh Oyula már régi ismerősünk, ki többször rendezett városunkban szép sikerű kiállításokat. Ezúttal is nagy érdeklődés kiséri a szép gyűjteményt és bizonyára tömegesen fogják látogatni a mai megnyitót. A szereplő művészek közül az elhaltak: Benczúr, Vastagh György és Géza, Töl-gyessy, Zemplényi, Vágncr Sándor, Jankó János, az élők közül: Éder, Karlovszky, Glalz, Pap Emil, Isvánffy, K?.da, Rubovics, Komáromi—Kaczné, Molnár, Romek, Benczúr Ida, Kiss , Kálmán, Neógrády, Zarkóczy stb. mind jellegzetes alkotásaikkal vannak képviselve. A gyűjtemény megtekinthető naponta d. e. 10-töl l-ig, d. u. 3-tól 7-ig. Belépődíj nincsen. Megnyílik vasárnap reggel, bezárul 21-én este.
I kg. lelje? zsíros
Trappistasajt ....... P 2-80
1 < kg. magyar ementhall
kiválóan finom...... P l\'50
\'/4 kg. prima teavaj ... P !•— \'A kg. kiltlnö minőségű
liptói luró......... P — 80
i/t kg. körözött liptói P 1\'25 \'/( kg. friss pörkölt kávé
ölféle kávé kevetéke P 3\'—
Gerbeaud, Stühmer, Koestlln bonbonok és teasütemények
állandóan frissen, nagy választékban kaphalók
fflnszel és Friedentbal
cgemegekereíkedéíében.
11)30 szeptember 14.
zalai közlöny
Szent Hilda szigete nincs többé. A Icgexclusivabb angol férfi-szövetek, a kézzel szövöttek, melyek a skót szigetekről származnak. Maga az elnevezés „homcspun" (otthon szőve) elárulja a szövet eredetét. Legismertebb fajta a „Harrys tweds" a Lcwis Hartys szigetekről származik. Ugyanily hitesek voltak a Szent Hilda szigetről származó tvceedek is, melyek többé nem ké-szlllnek, meri az angol kormány ezen kis sziget lakóit, tekintettel a rossz éghajlati viszonyokra, a nagy tengeri viharokra, Skóciába telepi-lelte át, ahol ezen rendkívül tartós férliszövelfajlákat nem tudják előállítani, inert a „soay birkák", melyek gyapja képezi ezen szövetek anyagát, a szárazföldön nem tenyészthetők. Ezen szöveteket most már csak a Lcwis Harrys szigeteken állilják elő évszázados tapasztalat és eljárás szerint. Ezen szövet-ritkaságból az évi termelés korlá\'oll, mindamellett sikerült ebből a Schtiiz áruháznak néhány mintái a maga részére biztosítani
= Tekintse meg a most érkezett angol szöveteket a Schütz áruház kirakatában.
— Veni Sancte. A Szociális Missziótársulat helyi szervezete és a Szent Ilona Leányklub idei munkaévét ünnepélyes Veni Sancle-val kezdi vasárnap délelöll fél 9 órakor a Missziósház kápolnájában. A vezetőség a Szervezet hölgyei! és a Leány-klub lagjait kiii, hogy lehetőleg teljes számban szíveskedjenek megjelenni. — 15-én délután 6 órakora Leányklub, 16-au délután 4 órakor a Szervezel évnyitó gyűlési tart
n
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvost szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fOszer-és csemegeüzletben.
„„ Főraktár: L
WEISZ MÓR
Niigykanlzsa.Király u.21
Aldotl állapotban lévő nök él lljo anyák a természetes „Fereno lözsel"
ke-erllviz Insználala állal rendes gyomor- és héhnüködést érnek el. A modern nógyógyitás főképviselői a Ferenc József vizet igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül halónak találták. A Ferenc lóxsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekbcn kapható.
Az Izr. Leányegylet tárgysorsjátékának húzását most már véglegesen megállapították. Eszerint a huzást október 12-én fogják megtartani. Miután a hozásig csak nagyon rövid idő van halra, ezennel ismételten felhívjuk a nagyközönség figyelmét az értékesebbnél értékesebb láigyu sorsjátékra. Diszes evőeszköz, finom vég vásznak és sok ériékes tárgyak, amelyek nélkülözhetetlenek a háztartásban, Minden tiz esztendőben egyszer van csak olyan kedvező lehetőség rgv pengő el<cnéhen olyan értékes tárgyakat nyerni, mint az Izr. Leányegylet hrgvsorsjáiékánál.
Autó éa motorkerékpár
pneumatik
legelső gyártmányúak, frissek, garanciával. autó felszerelések dui válaizték-<253 ban. n.^gy árengedménnyel legolcsóbban besxerttxheftők
NAGY JÓZSEF
aulópncumatlk fi AlkKIrt.i .XHkflilcItbcn Budapest, VI., Andrá»y-ut 34.
T«l«lon<iim : Inlt,„,bin 721-77., 2KV63.
= össztánc. Ma esle 8 órai kez-deuel a Kaszinó nagytermében a legújabb láncok bemutatásával össztáncot tartok Szives pártfogást kér Gábor tánctanár.
— A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de Jobb nincs.
— Pályázat. A nyugdíjazás folytán megüresedett halatonedericsi körjegyzői álláira szeptember 20-iki határidővel pályázatot hirdet a tapolcai főszolgabíró.
= Mit csinál este ? Ha rádiót hallgat, akkor használjon Palaba anódtelepct, ha elmegy valahova, ugy ne feledkezzen meg a Palaba zseblámpaelemről, mert mindkettő hiánya csak b jsszuságot okoz önnek.

Íamit nyújt, az: zene! : Hangtisztasága tökéletes, minősége kiváló. Könnyen kezelhető. 6-12-18 havi részletre beszerezhető.
II
mimtáj, jctáM. stite&t. Mrúe.
= Ne a kéménynek fütsünk, hanem a szobának. Nagy gondtól szabadul meg, ha „ZEPHIR" falü-zeléstl kályhát vásáról, mert egye-slli a cserépkályha, fplylonégő kályha és a légfűtés előnyeit. Köztudomású, hogy a .ZEPHIR" tökéletes, gazdaságos és a legtartósabb kályha és nemesen egyszerű vonalaival disze a modern lakásnak. Számos elismcrólevél I Az árak lényegesen leszállítva! Árlapol ingyen küld és bérmentve Héber Sándor kályha és tűzhelygyára, Budapest, Vilmos császár- ut 39.
= Minthogy az önkéntesek engedélyt kaptak a tánctanfolyam láto-gatására, részükre külön tanfolyamot tartok a Polgári Egyletben. A tanfolyam iránt érdeklődőknek felvilágosit,issal sziveden szolgálok 14-étöl napoma fit/2 órakor a helyszínen. Ulagusz lilék.
Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 3 gvermek vtllelell, I fin és 2 leány : Bfllojz János szatiéseRéil és IforvAth Annának leánya, Krdélyl János foldinlves és Mlllálecz. Máriának halvaszületett fia, Horváth Iinro gépészkováes mester és Pál Máriának leánya. //«-laloziisok Kálovles Anna rk. 22 éves, TAr-sokl Károly aofför ret. 28 éves, Krelll-sier Miksa kereskedő Izr. 71 évea, l\'un-vívr Krzaéhot rk. 2 hónapos, Zadraveez János (l\'ltyeháza) löldm. rk. tízéves. Weller lle/jirtné sz. Kbenspángor Irén Izr. 21 éves. Otvtis l,á87.l(\'i töldm. rk. US éves. - l/iUussilgol kiilMtck: Zalvknvlta t\'ál kereskedösegéd rk. I\'lánder Ilona mngánttaztvlsultinő rk. Kasztl Árpád banktisztviselő Izr. és Holzer Kornélia biinküaztviaeldnó t7,r ttotiár István ko-iTskedósegéd (Csepeli rk. é» Holtmann Julianna nólazubó seKéd rk
Székely Vilmos butorielepe ▲ Nagykanixsa, ▲ ^^ HorlQy Mlklós-ut 4.
Bútorvásárlásnál ugyanazon ked-
vezményt adja, mit bárki más. ;
Saját kárpitosmiihely. U7/
— Uj vasúti megálló a Balaton mellett. Folyó évi szeptember hó 20-án a Budapest—murakereszturi vonalrészen Balatonfenyves és Bala-lonmária-fürdö állomások közöli a 98 számú őrháznál „SW. sz. őrház, megállóhely" elnevezéssel személyforgalmi megállóhely nyittalik meg, mely megállóhelynél a má|us hó 15 én éleibe lépett személvvonalok egész éven át a 211. és 216. személy vonatok pedig május hó 15-161 sztpember hó végéig utasok fel, illetve kiszállasa céljából feltételesen megfognak állani. A megállóhelyen csak a körzetében lévő állomásokra, illetve megállóhelyekre szóló személyvonali menetjegyek fognak kiadatni, inig a többi állomásokra és megállóhelyekre utazó utasoktól a menet-dijakat, póldij felszámítása nélkül a vonatokban a kalauzok szedik be és számolják el. Utipodgyász és kutyák a megállóhelyről csak úlanfizetés mellell lovábbitlatnak Az állomásfőnök.
Tánciskola. Dlagusz Elek szeptember 15 én kezdi meg a szezonnyitó uj.tánctanfolyamát a Polgári Egylet emeleti nagytermében.
Az orvostudományban mindinkább tért hódit az a felfogás, ho^y a Bzor-vez.et IdőelőUl raegöregedéso fiatal kortian a szervezetre rótt tulinuiikának a következménye. Vtrehovnak, a modern palologla moKidapItójának világhírűvé vált mondása, amely szerint „Ml éves korban vannak artériák" azt Jelend, hogy í>tJ éveM korunkig ugy a teatt, mint a szellemi táplálkozá* körül hlhál-hlbZra halmozunk, amelyek kAroa utóhatásul 511 évea korban kezdenek gyomorpanaszok, köszvény, érelmeszesedés, veso és hólyaazavarok formájában mutatko7.nl. Kzeknek
kifejlődését
lensétíeknek módon Inén Imijük, folytán szervezőiünkben
kóros le-praevenüv
könnyen megakiulályoz-ha eKyré«7t u tulbó táplálkozás felhalmozódó éa köszvény! okozó liUKysavna eaapa-déknknak lerakódását naponta egy-két pohár Salvator ásványvíz Iváaával elimináljuk, mert ezzel olénkebb veseműködést váltunk kt, a vesét és hó-lyairot mintegy átöblllvc meRakadá-lvoZ7.uk, hoizy e fontos szervek normális működését almormla anyaKok Jelenléte megakadályozza.
.-= Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert 70 év óta fennálló\'\' Singer divatáruházban mindig otthonosan érzi magát.
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat
K Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg.
őrein Jenő Nagykanizsa, Központ szálloda épület (a KttoUty mt m
zalai kÖzlÖny
1930. szeptember 14.
A Rozgonyi-utcai elemisták a belgiumi magyargyermekekért
A Zalai Közlöny állal megindított akció a Belgiumban -élő . magyar gyermekeknek iskola könyvekkel való ellátása llgyíbcn, a közönség megértése folytán nagyon szép eredményt mutathat fel. Az eddigi könyvadományok után ma Filó Ferenc, a Rozgonyi-utcai állami elemi iskola igazgalója azokat a tankönyvekéi bocsájtotta rendelkezésre a jelzeit célra, amelyek régebbi kiadásuak és igy a növendékek állal már nem használhatók, ellenben kilünó szolgálatol lesznek az idegenbe szakadt magyar gyermekeknek. Összesen 16ti darab, a legjobb állapotban való könyvek, amelyek a legnagyobb mérlékben szolgálják a hazafias célt. A magyar Ugy nevében a nyilvánosság előtt is teljes elismerési kell hogy kifejezzük, a minden nemeséri, szépért és hazafias ügyért lelkesülő Filő Ferenc iskolaigazgatónak. A könyveket rövidesen az egyik helybeli szállítócég utján elküldjük rendeltetési helyükre, Belgiumba, idegenbe Ulleletl magyar embervilágok nagy örömére. Hellőni Sándor 3 könyvet hozott be szerkesztőségünkbe erre a célra.
Rádió legolcsóbban Sxabó Györ(/y naaió-
laboraloríumában Fóut 3., uitvnr
— Háziasszonyok figyelmébe!
A befőzések szezonja leven, gondoljon minden háziasszony a nyomor gyermekeire, kiknek a Keresztény Jótékony Nőegylet népkonyhájában lesz csak leriletl asztaluk Egy-két üveggel többet tesznek el jólelkű hölgyeink, nem lesz nagy áldozat, a népkonyha fennállását és sokszáz éhes szaj mindennapi meleg ételét a télié biztosítani tudjak adományaikkal. — In kérjük lel mindazokat, kiknek asztalánál egy-egy szegény iskolásgyermek a télen át hetenként egyszer vagy többször ebédel kaphalna, jelentsék ezt szerkesztőségünk 421 es telefonján. A Nőegylet hálás köszönete kife|ezése melleit kéri az iskolakonyha tavalyi jÓ6ziv(l családjait, hogy az Idén se vonják tneg segitsegüket ettől a nemes akciótól.
Aa WatHtUlt
■■■ a Háztartásban
FLVTUA megöl
ERTESITES.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdó RT.
„KRISTÁLY"
forrás és üdilő ásványvizének fólerakalát átvettem.
KitUnö borvíz, Udit, gyógyít I
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel «,i3
WEISZ IGNÁC
szikvlzgyiros é> lörrsktára
Hagjkanlzsa, Horthy Slklós-nt 25.
Telelőn 101. Telefon
legrfl. iiún>«aol. moljrl.polotkll, ívibfeofarititb
Hatása garantált I
Óvakodjék uilnden utánzattól I
Gazdaságokban
á növények kárterdh, • hA/lilUtok flrtidlelt, u Utlllók le«yeU é» huifyilt «lk«rr«l
Öli
OyártJ« « FIY-TOX Uruiig
FífflIfPlOm I Al A«RI-TCX klpróbAJánához oKy pengó bélyeg vn^y kó»i-■ ijf ^^Iwill ■ bokkltKSw ellenében Of?y próbnÜTogot bórinontvo s/Alllt a» itteni voBÓrkópvIsolet: Rivésa IrnS éc Téwa, Bmlnpeat. V ker.. "1
NA or uooa 30 sí.
színház
Az Országos Művész Színház
holnap kezdi vendégjátékalt a Városi Színházban Nagykanizsa, szeptember 13 Hétfőn: Hattyú. (Molnár Ferenc vigjáléka).
Kedden: Vdlóperes hölgy (Vajda Ernő vigjaléka).
Szerdán: IV. Henrik. (Pirandello. Tragédia).
Csütörtökön: Dybuk. (An-ski. Héber legonda).
Pénteken: Churley nénje. (Brandon. Bohózat).
Szomhalon: Fösvény. (Moliére. Vij; játék).
lia végignézünk az irók névsorán, nem találunk egyel se, aki ne volna a színpadi irodalomnak léinjelzell nagysága. Moliére a vígjáték hallhatatlan nagymestere, Pirandello íz uj dráma megleremtóje, An-ski a rejtelmes, misztikus legendák leghivatottabb leldolgozóji, Molnár Ferenc, aki szinti: napról-napra gyarapítja né|)szcrüségét világszerte, Vajda Ernő Holyvood legfoglalkoztatottabb szce-náriunt Írója és Brandon, aki legjobban ért ahhoz, hogyan kell egy egész estén keresztül megszakítás nélkül foglalkoztatni a közönség nevető idegeit.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
KÖNYVEK, LAPOK
Külföldi klasszikasok
Dantétól Ibsenig
A legérdekesebb látványok közé tartozik: szemlélni a zseni munkáját az emberiség utján, ahogy évszázadok folyamán a föld különböző pontjain fellángol, bevilígilva az egész emberiséget. A kép magas persjrek-livából nézve egy hatalmas egységei mulat minlha minden korban ugyanaz a világszellem dolgozod volna különböző színhelyeken, különböző nyel/eken, különbözö nemzeti kultii-raklól színezve. Ez az egység, melyei Goethe vett észre először: a vilúg irodalom.
Nézzük csak a keresztény kullttra századaíl. A középkor szelleme, mi-clólt átalakul! volna a tenaissanc-szal uj korrá, szükségszerűen kereste a maga végső, összefoglaló kifejezési formuláját. Száz különböző tényező hatása alatt ez a formula olasz földön fogalmazódott meg Dante nagy müvében, amely egy tUnö vi\'ágnak óriási képét foglalla össze. Daniéval mintha hosszú időre kimerült volna az olasz irodalmi szellem, az uj renaissatice szellem, mely a képzőművészetben soha sem azelőtt, sem azután nem látott csúcspontra jutott Olaszországban, irodalmilag nem ott fejezte ki magát, hanem elhagyva a koniinenst, Shakespeare Angliájában s egyidejűleg a kontinens szélső délnyugati zugában, Cervantes Spanyolországában, kifejezve az emberi szellem XVI. századi kettéválását, a kalholicizmus és protestantizmus jelszavai alatt. A XVII. században, melynek abszolutisztikus szelleme az állami és társadalmi élet szigorú megszervezésére vetette a hangsúlyt, ez a szellem tipikus hazájában, Franciaországban találta meg geniális kifejezőjét Corneille és Racine klasszicizmusával és Moliere realitásával. A géniusz a következő
Vagyont szerez Marabu keltetőgéppel
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik!
A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivilel I Gravitációs központi melegvízfűtés I Automatikus melegszabályozás, párologtatás és szellőztetés. Tojások forgatása kívülről, egy pillanat alatt I
MAGYAR RADIÁTORGYÁR RT., BUDAPEST
VM Gyár: X., GyBmrBi-ut 76 - 78.
Városi iroda és mintaraktár: V., Kálmán-u. IS. Tel.: 197-08
Uá.„,U. sl.L.l.
(in li u l |tlaoaony árak, kaá<|
SlUSIItlI Dlllias I I vexS tla.ie.l t«ltal«l.t.ll i..rs..mi ...som
korszakban ismét uj hazát keresett magának s ekkor lép.II az emberiség irodalmi vezérei kezé Uoelhe és Schiller Németországa. Goetliéval egyúttal öntudatra is jutott a géniusz a maga nemzetfeletti, egyetemes emberi hivatásának s megfogalmazta a világirodalom uj fogalmat. Esy nagy fugá, melybe hol innen, hol onnan, különböző nemzetekből harsognak bele nagyszerű hangok, egy csodás, örök harmóniává olvadva össze.
A fuga aztán egyetlen zenekari miivé válik a XIX. században. Résztvesznek benne az összes eddigi hangszerek, a romantika uj világnézete, a belőle lelkedezett uj nagy műforma, a regény, megszólaltaija az összes nemzetek hangjait, német, francia, olasz hangok, harmonizálódnak bele az egészbe s uj hangok is szólalnak meg: a világirodalomba bevonul a skandináv líszak és az orosz Kelet. Most már teljes a zenekar és nyitva áll a lehetőség a kis nemzetek számára is, hogy a maguk hangjával résztvegyenek benne, mert a világirodalom egységének ludata egyre jobban előlérbe hozza a népek közöiti csereviszony egyre fokozódó intenzitása.
Hogy a magyar 6zellem már száz egynéhány év előtti öntudatra ébredése óla mindig benne akart élni a világirodalom nagy közösségében, annak szemlélletó bizonysagát lálpik abban a 40 kötetes gyűjteményben, melyet most bocsátott Közre Külföldi Klasszikusok cím alatt a Franklin Társulat. Hantétól kezdve a XIX. század végéig sorra adja a világirodalom reprezentáns alakjainak müveit ez a gyűjtemény s a magyar ember eléglélellel álíapiija meg, hogy ezek iránt nemcsak ma van meg az általános érdeklődés, hancin megvolt a messze múltban is. Iio-dalmtiuk nagyjai Kazinczylól kezdve mind dolgoztak ennek az érdeklődésnek a fölkellésén és éleszlésén s olyan műfordítói irodalom fejlődött nálunk, mely becsületére válik kultúránknak a nagy népekhez való viszonylatokban is. A Külföldi Klasszikusok gyűjteménye nemcsak a viládirodalom reprezentatív könyvsorozata, hanem a magyar fordítói művészeté is. Ezenkívül pedig a magyar irodalmi kritikáé is. mert a kiviló irók, kritikusok, irodalomtudósok állal irt bevezető előszók a magyar kritikai irodalom magas színvonalát mutálják, egyúttal átné-zetét adva a világirodalom fejlődésének.
A Külföldi Klasszikusok 40 kötete mintegy szimbolikusan mutálja, párhuzamosan a régebben megjelent Magyar Klasszikusok sorozatával, melynek külső kiállítás, nyomás, papir, szedés, kötés dolgában hű mása, hogy minden nemzet irodalmi kultúrájának alaprajzát, falait és belső berendezését a nemzeti irodalom adja s a világirodalom teszt rá az egészet tökéletessé befejező kupolát.
Scfiöpnin Aladár
Parádiviz
a gyomor és belek mozgató-erejét fokozza, az epe elválasztását elősegíti és az epét higlt]a. Gyomorégést azonnal megszünteti.
Ve/éiképvUelet: AsvAnyvIz Kc*e»-kttMml r. t. Hudat>«»t. VI., tÚM%^rt«a 12-
ZALAI KÖZLÖNY
0
Tudja már?
hogy egyedül
BOZZAY ISTVÁN
szakképzett mllköszörllsnél
Nagykanizsa, Bugár-ut 2.
vannak raktáron a legújabb gyártmányú utolérhetetlen jó és olcsó B0BU80 tele német, néd ás angol önborotva pengik darabonlnt 20, 30 és 40 filléres árban.
Egyetlen kisérlet meg fogja győzni azok kiváló minőségéről, hogy ezentúl állandóan ezeket fogja használni
Pgyanllt órláil Tálanzték diák zicbkéa él hlnzó ollókban.
Az összes létező acélárukból állandó nagy választéki
Felülvizsgálják a földbirtok-rendezés műszaki munkálatait
Nagykanizsa, szeptember 13
A földbirtokrendezés mtlszaki munkálatainak felülvizsgálására folyó hó 16-án délelőtt 9 órakor a városháza kis tanácstermében (I. emelet a,tó 12 sz) fog eszközöltetni a magyar kir. állami XV. sz. földmérési felügyelőség A polgármester ebből az. alkalomból hirdetményt bocsájtolt ki, hogy a földhöz juttaloltak közül azok, akiknek a kiosztás műszaki része ellen bárminemű panasza van, a fenli időben és helyen ponlosan jelenjen meg. A felülvizsgálásnál jelen Isfz a megváltást szenvedett hercegli uradalom képviselője dr Tamás János joglanácsos, dr. Králky István polgármesler, dr. Novai Imre városi tanácsnok és a földhözjutta-totlak választmánya.
Országos szőllő- és borkiállítás Balatonfüred-fürdőn
Az ország neves szöllö- és boitcr-melőit ezúton is felkéri a k\'állilás rendező-bizottsága arra, hogy ezen a kiállításon minél nagyobb számban részlvenni szíveskedjenek. — A résztvétel feltételei a kövelkezök :
1. Egy termelő legfeljebb 3 fajla bormintával és kotlátlan fajtájú szöllö-mintával vehet részt.
2. Minden borfajtából 5 palack
(á 7 dl) küldendő be a bírálatra és borkóstolóra ; cscmegcszöllóbö\' 5 kg. A minták a következő címre küldendők : B tlaloni Szövetség Igazgatósága Hilalonfürcd-fUrdő
3. A burok beküldési It dárideje szeptember 20-a ; a ccnicgcszól\'öké szeptember 26-a.
4. A kiállításon résztvéleli dij nincs, a kiállítási anyag azonban a rendezőség korlátlan lula|dona.
5. A kiállítás megnyílása: szeptember hó 27 én délelőlt 11 órakor; a borkós\'olói! ugyanaz nap délután 5 órakor. A kiállítás 3 napig lati. A borkóstolón van tészlvéleli dij személyenkiut 2 P.
fi. A borkóstoló szüreli felvonulással és szüreti mulatsággal lesz egyl ekölve.
A szőllő és borkiállításon a bi ráló bizottság állal legjobbaknak minősíteti anyag tiszteletdíjakkal és elismerő oklevelekkel lesz jutalmazva.
— Jó szabás, néhány méter kelme és a PFAFF varrógép az elegáns nö öltözködésének a titka.
Iskolai kézimunkák
fAláru kiárusítása
szeptember hónapban,
melynek folyamán 500dtb gobelin, kelim, perzsa, smyrna, szál- és keresrtöltéscs kézimunka kerül ,6\'» félárban eladásra
özv. Dr. Orosz Mlklósné
kéltmunka Ülteiében Horthy Mlklós-ut 2. iráni. St«««an, mtp ■ hunilet tart I
SPORTÉLET
Bírók ü^és
Zrínyi pálya: 2 óraikor Ékszerész II cskay. Biró- L&ckenbacher, Kiskanizsán : fél 1 "óraki r 13 -FC*, — Ilusos. Biró Hárány. Fél 3 órakor Kbkani\'sai levente Haladás. Biró Szirtes.
Magyar-ulca: 2 órakor Zrínyi — B islya. B ró Léránl Fél 4 órakor II ker —Egyetértés. Biró Kluger
Teleki-utca: 3 órakor Attila Vasas-Sörgjái. Biró Czvetkó
J (1 m n ti k ii x érdemeit
hnnJxtril kemk edfllao/ «• Ipari
TŐZSDE
A mai egyórás tőzsde tlzlellelen-ség jegyében folyt le. A tegnapi ma gasabb záró árfolyamok nctn tudták tartani magukat, meri a helyi speku láció eladóként lépek fel. Azonban a kisebb bícsl vételek elegendőek voltak ahoz, hogy a vezető aibilrag< értékek tegnapi nívójukat megtartsák Fixkamitozásu papírok piaca Üzlet-leien volt. ValuiapTícon dollár lt fillérrel emelkedett.
ZIlrMi zárlat
Plili 20 24, London Z3\'06»íi, N«»yorl 1IV50, UrUMet 7190, Milano 27-00 Madild 56-25. Anifleidam 2C7 50 Krilti 122 7S. Wler. 72 HU. Sottl SWj I r»p üítfa Witf 57 7\'>, Budapest 90 is ■fc-lgrí.l 9 11U, Dukaiul 1 Ul\'.i
Pontos és figyelmes kiszolgálás.
Üzletemben az átalakítási munkálat és ezzel egyidejűleg az olcsó árusítás megkezdődött. Ennek keretében — ugyancsak olcsó áron — eladásra kerölnek az őszi évad újdonságai is, igy többek kőzött: az
angol női tweed kosztüm- és kabát-szövetek,
valamint a legújabb
férfi angol sport és divatszövetek, téli és átmeneti kabát újdonságok.
Ha jó árut olcsón, nagy választék mellett, figyelmes kiszolgálással akar vásárolni, akkor
látogassa mog
/V
KIRSCHNER MOR DIVATÁRUHÁZAT,
ahol készpénzfizetésnél külön 5% engedményt kap.

4 hétig rendkivül olcsó árnsitás.
Olcsó árusításunk október 5 ig tart.
Áraim mindig versenyképesek lesznek.
10
zalai közlöny
1930. szeptember H.
A budapesti tőzsde deviza-jegy<4sa
VALUTAK Angol I. 27-73-27 F8 Belga If- 79-40-79 80 Cith k. 16-85-16 97 Dán k. 152-45-158 05 Dinár 10-04-10-12 Dollár 568 60-670"60 Kranda 1.22-30-22 60 Moll. 229-20-230-20 Lengyel 63-70-64\'10 Leu 3-37 341
Léva 412-4-18 Líra 29 80-30-10 Márka 135 60-13620 Norvég 15240-153 00
Peseta —•---•—
SchilL 80-25 80 65 ivájd I. 110-45-1:0 95 Svéd k. 153" 00-153 60
uevizAk
Amál. 229 52-Í30 22 Belgrád í0-09-10-12 Berlin 135-80-Hí 20 Brüsszel 79-52 79-77 Bukarest 8-39 3-41 Kopenb. 15265 163 C-S London 27-72 J7-80 Madrid 61-25-64-25 Milano 29-85-2995 Nawjor 570-40-72 00 Osiio 152-60-153 00 Párti 22-38-22 45 Prága 16 92-16-97 Szófia 4-11-4-15 Stockh. 153-25-153 65 Varsó 63-90-64-10 Wlln 80-51-80-76 Zílrlch 110-63-110 93
Terménytóxsde
Buza tszt. —flll., dt. — flll. és a rozs 20 flll. esett.
Buia tlaiav. 77-tá 15 60—1620, 78-as 15 75 16 35, 79-ea 15 90-16 60, 80-aa 16t 0—16 80, dunánt. 77-tl 15 30 -15 50, 78-as 15 45-15 65, 79-ea 15 60-15 80 80-aa 1570-15-90, Rns 8-85 - 900, tak. árpa 12-75-I325, sOrárpa 15-00-17 00, aab 14 40-1500, tengeri tlzl. 1425— 14 50, dunántull 14 20 14 40, repce 27 25— 37 75, korpa 7 80 7 80
: Minid flTiwfa *< ferUtii Tállalit, ImkaaliKtii. Pdetó* kiadó: Zalát Károly.
APRÓHIRDETÉSEK
Az anadWrdettMfc dl(a 10 MÓ4| M "Mée-, Madee további izó dl|a • flll. Vaeér to ünnepnap 10 uólf M fillér, mladm
álólf fillér,
további azó dt|a ■ flll. Szerdán éa fé+-tekea 10 szóig 10 fillér, minden továbbá azó dija • flll. Cimaaó a ailaden vaaté-laH® t^lüból álló azó kél azónak azámti-far tik. Állást keresőknek SOM engedmény.
Hlréatáask S (fit) paagS Baavagan alul a talaalagaa kfinyveléo, avémtéiéa elkarllléaa végett a I I r a f I a a I a a 1 t k
Elad* Csengeryutca 18. alatt 724 n 01 telek. 4393
Leglobb caukott bérautók legolcsóbban négy és halszemélveaeV Kautmann Manónál rendelhetők. Telefon 167, eale 571.
■épkarataaéa leszállított árakon — Slern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Telefonszám 196. 4543
Italász János vl/agázolt tyúk vágó hívásra házhoz megy. Zrínyi Miklós-ulca I. az. 4823
Szép, világos pincehelyiség kiadó azon-na .a Katii. Legényegylet. 4873
Jiráal azékhelyen |ólorga!niu fűszer- és caemrgedrlet berendeléssel együtt, elköl-töséa uilatt átadó. Clm a kiadóban. 4858
■sásra három azobás utcai lakáa fürdöazobával t minden mellékhelyiséggel, asép udvarral, november hó l-re Kisláludy-utca 16. szám alalt kiadó. Felvilágosítás Klrály-ulca 38. szám alatt adatik
KépKereiexö
K.oxma
fiút 13
Péaat földbirtokra és házakra korlátlan ösazegben, méllányoa kamat melleit lolyó-alltal Sattter Lajoa Irodája, Erziébel-tér 15 saám, az Igazságügyi palota átellenében. 3866
Kétaxobéa udvari lakás előszobával azonnal kiadó Horthy Miklós ut 47. 4720
Kétszobás udvsrl lakéa az óiazea mellékhelyiségekkel november I re kiadó — Sugár ut 68. 4655
Kétexobáe lakás ktsdó Királyutca 36 az. 4830
Szekeres Józicl utca 32. szárnu ház alomul eladó. 4782
Perfekt eztsbeleény azonnalra ke-remiik. ZerkowUz bornagykereskedő. 4831
. **teaobée modern utcai lakás mellékhelyiségekkel tgyüll azonnal kiadó Magyar-utca 1 l/a.
Egy elegánsan butoroarolt szoba azon-nal kiadó Csengery-ul I., II. cm , 4. 4815
Walax HSaárak divatszalonjában (1,\'ves segédek és tanulóleányok lelvélelnck. 48: I
Pénxkfiloafint bekebelezésre minden ősszegben a legelőnyösebben és \'eggjor-sabban lolyóslttat Aozét Ignóo pénz-kfllcíónkDzvetlIÓ Irodája Nagykanlisa, Horthy Miklós ul 2. száin. 3876
Ritmikns tornafanitást
szeptember 15-én a Kaszinó alsó termében megkezdem. Ktllön kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végeit kérném
kellő időben jelenlkezni Csányl László-utca 8. sz alalt.
Hoffmann Edlth.
■aadfi gyora él yéplrénö cgyen-\' 1, állást ker
keres Cím s 4852
lőre csak gyakorolni, kiadóban.
Tavasz-utca 19. aaárau ház szabadkézből aürgősen eladé. 4853
Rlál«abe]érata aaoba 1, eielleg 2 ut
részére szeptember 15 rej kiadó Msgyar-utca 5. -4854
Komplett hadfiéit ebédlő eladó Zrínyi Mlk\'ól utca 5. vlléz l.ángl .4755
Egy kélszobáa ulcal lakás mellékhelyl-aégeakel november l-re, esetleg azonnal kladé Hunyadl-u. 20. 4856
Elegéaaan bútorozott szoba lUrdő-szobahasználattal kiadó — Csányl László-utca 8. -4W7
Egy, eaelleg kél szobás lakáa mellékhelyiségekkel éa egy bútorozott 6zoba kleé* Horthy Miklós ul 15. sz alalt. 48j2
Szemüvegek
kiváló minőbben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
szakképzett lálaierésznél Kaphatók
Fő ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és látszerüzlet. Szakazerü javítások.
Jékarban icv(V zongora riadó. Mag tekinthető délelóll 10- l-ig Ciengery ul 27 . I. emelet. 4834
Ozlathelylaég, továbbá 2 szoba mel-lékhelylaéggel, eaeUcg műhelynek la kiidó Horthy Mlklóa-ul 15. az. alap. 4801
Fiatal nős aépéaxt latUzeléaea azlvó-gáamo:or melle habóli malomban lelve-azünk. Koeenberger. — Ugyanott egy molnártanonc tclvétedk. -4773
Egy agiila Ogynak azenzátlóa újdonság terjesztésére felvétetik Horiby Miklós ul 29. .4562
Takarításban Jártas bejéréleényt ke.
resek. Qm a kiadóban. -4851
100X135 cm. mérelü egyszárnyú dupla ajtét lókkal együtt kerea Relaa leatő. 4817
Byakorlott Irrdlslanő azonnali belé-pésre felvétetik. — Kelemen Rctiő. Deák-tér 9. ««59
EÍadé Szekeres József utcában 53. sz. ház. Bővebbel ugyanoll. 4863
Kinizsi-utca 45. számú házban 2 szobás udvari száraz lakéa kiadó okt. 15-re. 4861
\'ZEPF.8I IMRE
\' Zrínyi Nlkléa-utoa 21.
csstornárái, vízvezeték-berendezés, épület és mü-bádmos. — Teleion 2-95.
Eladé egy garnitúra cséplőgép, benzinmotoros. Két traktor szántáara alkalmas, külön Iá eladók Kinizsi, utca 64. Nagykanizsa -4865
Amerikai lellér Leghorn négy hónapos lércék a ízük hely mlall eladók — Só-utca 12. 4867
Kétszobás lakéa mellékhelylaégekkel együtt kiadó — Clm: Erzsébel-lér 16., luszerüzlet. -48l8
November l ére kiadó egy 2 azobás utcai és egy 2 szobái, lürdószobás udvari Ukás. — Bővebbel Zrinyl Miklós-utca 45. I 2. 4869
Négy polgárit végzett Jobb leány elmenne gyermekek mellé. — Clm l kiadóban. 4570
két legjulányosabb áron elfogad 1 Jánoi Nagykanizsa, Vőrösmarly-u.
Mindentéle utépitéat és ffildmun-
1 Uucavány
. 67. 4866
PlnoatépoeAnak való száraz tölgy lát veszek. Dr. Knauaz ügyvéd, l\'óut 21. 49/1
Haaanélt kévápSrkfilfigépet ka. raaak megvételre. — Teutsch Drogéria. 4872
Margit fUrdő
a n Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™
Márvány kádlürdőii^Zil P 150 10 jegy vételnél......Pl —
Igénybcvehellk egyesületek, vállalatok la.
Tyukszemvágás......P — 40
Maszirozás ........P — 30
FtlfMtt, uhmlMtt iiiiuttl tailtoii.
26573/1930.
Árverési hirdetmény.
A Zöldfában levő, város által fenntartott nyilvános illemhelyet f. évi szeptember hó 20-án d. e. 10 órakor a v.
gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen eladom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1930. szeptember hó 1-én.
<8„ Polgármester.
Rotschild sálon Bndapest, IV, Haris-köz 2.
Párisi utamról visszatérve a legelőkelőbb coutőrök őszi és téli Idény legszebb modelljei! bemutatom és pedig kabátok, costQmök, délelőtti, délutáni és estélyi ruhákban.
Kérem s.ives Iá ogatJsál.
A lakóazoba diszc, a csalid nélkülözhetetlen eszköze a világhírű
varrógép,
mely sloppol, varr és himez. Részletfizetési e is beszerezhető:
BRANDL SÁNDOR ÉS FIA céQDéf
Bíjmeulei hlmiéiokUtái I ~Deák-tér 2. szám, a felsőtemplomnál.
II
pasztörizált, a kívánt időben házhoz szállítva rendszeresen
kapható
literenkint 26 fillérért
Tejizövetkezeti Központnál.
Telefon
3-49.
Telefoi
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi halóság.
5406/1930 Ikv. sz.
JMI birdelméQy-k vona í.
Horváth Ferenc és-neje Kiss Ziólia ti szentjskab lakósok végrehsjtaióknsk M it György galambok! lakós végrehajtást ut vedó ellen Indított végrehajtási ugyétxs telekkönyvi liatóság a végrellajlaló kért* következtében az 1881. évi LX. 1 -c. II és 185. §-al értelmében elrendeli az uj árveré.l 1500 P tőkeköveleléa, 721 P S eddig megállapított per éa végrehajtási az árverési kérvényért ezúttal niegállípd 45 P költség, valamint a csatlakozok nak kimondott Dr Knausz László 201 üyulal Béla 15 P, Simon Katalin II l.ázar Józicl,lé és Simon Juli lérj. Dts Vendelné 80 V tőkekövetelése és jánllt behajtása végett, a nagykanizsai kir. jli clróiág terűidén lető, Galan b <k kon ben Ickvó l a galamboki 931. sztjkvl 113. hrai. alatt (elvett hái, udvai és I ingatlannak végrehajtást uenvedó ne álto \'.ss-od részére 300 P, u. 0.1611 silj ben (elvett 858/c. hrsz. szántó a Madál dülőten egész Ingatlanra 140 P, u 1649. azljkvben 608/a. 1. hrsj rét a Ue rélckben egéaz Ingatlanra 3.Ü P, u. bzlj.yben Icivetl í U\'D. hru. tél a llwi ntilotnl duiőbrn egész Ingallania löO P, benláki 27. sitjkvoen 48. hrsz. slall lek szőlő, kaszáló éi pince a kiskornál! hegyen egész ingatlanra 1.00 I\' kikül álban és pedig a 113. hrsz ingallal Benkő Anna özv. Marion Ujörgyné jmi bekebelezett özvegyi hatzonélveult sa gilm! Jognak fenninilásával,
A telekkönyvi hatóság az árreréia Galambok községházánál meiUiMu 1930. évi október bó 2-lk nipjin délelőtt 10 óráját tűzi kl és ai arrcil lel léteteket azISil.LX l.c. 150. § l sH Ján a következőkben állapítja meg:
Az árvcrél alá eső 1 igallanok és ped a 113. hraz. ingauam a klldáliáil lt M nél, a többit a kikiáltási ár kélhire>U> alacsonyabb áron ciadnl nem lehet (IM XLl. L c. 2ü. § j
Az áiverelm szándékozók köteleset ts nalpénzUt a klkiállási ár KW/v-ál pénzben, vagy az 1881 : LX t.c. 42 Jtó meghatározott árfolyammal azámtlott os" deki.épcs erlékpaplrosban itikükiótlaél I lenni, va,y a t,ái-atpénznék előlegei be letétbe helyezéséről Idálliloll ellsnKl« a kiküldöttnek átadni éa az árverési Wl leieket aláírni. (1881 : LX. I. c. 117,« 170 §§., 1908: XLl. I. c. 21. jj.)
Az aki az irigaUanért l kikiáltási in magasabb ígéretet lelt, ha többel í" lenni sem akar, köteles nyomban il kiállási ár százaléka szerint megálUf\' bánatpénzt az általa ígért ar u^yu" százalékáig kiegészíteni. (1908 :XUl 25.
Nagykanizsa, 1930. évi juiiius W 1 napján.
Dr. Révffy s. k kit. |t)lró.
A kiadmány ^ Szőllósy i.1
aaj Irodsiisit
HIRDESS^
a „Zalai KSzIBny"
1930. izeptember 21,
PEKK
vitamin kés.ltmény.
Súlyozza nr. állati ízcívczcI iiiójz-xi rjalinái, clódcgiti a méiZíók lerakó
• í. 1_____ .. lll„l..;, .1__Ilii
Itfi »
[okozza az állatok el cnálló-
i.-yní^l
1 y,ohc* Ali itoknál : cIósck\'I\' a míg |í|tVCífl és növeli annak el.en-jjíltpesí-égét, kü ünbözö betegségekéi „inibcn. gjlacok, borjuk, csikók nll az „rtí, kifejlődését nieggál íja Ax „pliiil 3 -1 hit alatt meggyógyítja, gjiknál: A lábzsugo\'odáa kllejló-IM meggátolja és azl angolkóros .^gltxn mcggyógylt|a. Jjromllaknál : Meggyógyítja az an-^.t, rullrágáal megszünteti, dóséul lojásképzödéat, stb.
k:
/, ü-ns csomagolásban ...... P I.60
I „ kg. kénl P 6.-
S „ ., „ P 8.50
4 . „ P 4.80
SJcAi torgatml íitó, eredeti gylrl uonlilll csomagolásban helyt Nagykanizsa. Kapható .
ORSZÁG JÓZSEF
múlrá/ya éa növényvédóizerek kereskedésében J^ykanlzsa, Erzsébet-tér 10. , m)»ig mellett Telefon: I30.
llitn cs"magltoz részletes haaználati utasítás.
zalai közlöny
11
Hirdetmény.
\\ Higolasánci Közbirtokosság
korcsmája
évi október hó 1-tól egyinás-|n következő három évre árve és ii lolyó hó 28-án délután 3 lor a bagrlaíáncl korcsmánál lltsz adva.
ta árvetési feltételek a bírónál
Igltldhalók. na
Ha kulj n.ik vize egészségtelen, vagy ki vés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gfpiparvlilalatával Zalaegerszeg. Telelőn: 43.
Készít:
lll»iaUk órs silialtiubcnn. daxlseket, fraktur-ok, autók áa (lépők javítását.
Koó Kálmán
müasztalos
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8. és Kazlnczy-utca 5.
a postapalotával szemben
Állandóan nagy tsálau-ték mindennemű bútorokban. m
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Szimplagallérok, kézelők 12 flll., lavaszi kabátok festése már 8 P-től, férfi, női ruhák legolcsóbb árban M,s tisztittatnak.
üjü|tótelep ; üyárlelep:
Kazinczy u. 8. Hunyadl-u. 19
BORSAITOK,
siflisznök Ét tiiltlyitpik.
Kézihaitásra: könyökszerke-zelü Kossuth, Hegyalja, kellős kosaru, viznyomásu sajtók.
lirőhajiásra : lolylontnükOdő Archlmedes
izilágyi és Diskant gépgyár,
Miskolc.
Újdonság,
most jelent meg!
STANDARD
vlllanyhálózatl készülék,
hangszóróval együtt, a havi részlel
IB pengő
ÉZABÓ ANTAL
tgyver, lőszer és sporlárunagykereskedés rádió- és gramolon-osztálya.
Conus haogstóró 60 pengő
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (a.eiónDéli Vasút)
MENETRENDJE
Itagykanim állomásról Induló él Hagykanlxu állomásra érkeií vonatokról éj továbbított kittrellea kocilkról.
Érvényes i 1930. évi szeptember hó 15-től kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Vonat iiitn* A vonat neme Budapealról Indul Nagykanizsára érkezik Vonít ulmi A vonat neme Nagykanlzsá-róljndul Budapestre érkezik
216 Szem. v. 21-20 4-10 2Í1" Szem. v. r~~0-35" 7-45
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 6-"5 10-10
212 Szem. v. 6-40 13-20 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Szem. v. 1410 2040 215 Szem. v. 14-25 2110
204 Oyv. 1815 22 14 203 Oyv. 17-45 21-40
Közvetlen kocsik: 216/912. az. vonalnál l-ll-llt. oazt. k. est Budapesl D. V.-Barca (Pécs) között-
216/112. „ . Il-ltl.....Zalaegerszeg
202. „ . étkezi és III......Pragerskoig
202. ss vonatnál 1—II. oizl kocsi Budapesl D. V.-Ventlmlglla
204. . . III.....Trteste.
204 . 1— II......Róma.
204. . . hálókocsi . . Vrnezla.
201\'204. . . étkeiókocil Budapest D. V.—Nagykun: -j közöli. Amilyen viszonylatú kocsikkal a 202. sz vonat Indul, ugyanolyan . iszonylatu kocsikkal órkcilk a 203. az. vonat. Ugyanez áll a 204. és a 201. ss. vonatokra la.
__Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy_
1 Nagykinl- I Balatonszenl | ij ;|Balatonazen|.
|l zsárol Indul Jgyörgyre érk 2SS lf VegJeTtl "Té-20 \' Í 200Ó\'
A lenti 235. és 23«. az. vonalok taak II—III.
Nagykanl-gvórgyról Ind.1 zsára érkezik 230 Vegyes 5*45*-----TTT"
\'gyra II
oazlályu kocsikkal közlekednek.
Nagykanizsa—Szombathely-Ág/alva—Wien S. B.
.a^utiii- Sloabit- \'Bécabi Wcsbíl SlOMb.t- Higyktni-
1 ril IM h.ljr.Mufcérkezil 1 Indul h^ji.ifUiikaár. irk.i\'V
3-2 SzemT S-14 7-4? 12-10 117 Szem. v. 1 _ 510 7 42
31 a Szem. v 7-20 W-15 2004 305 ■Szent. v. _ 7-48 10-20
306 Slnautó 13 40 16-20 301 Slnautó 8-20 II 30 13-25
302 Oyv. 16-45 18 45 2215 311 Oyv. 10-15 14 54 17-30
320 Szent, v 2055 23 45 — 313 Szem. v. 15 34 21-04 2317
316pSzem. v 23 25 250 8-44 315 Szem. v. 20 40 1-30 4 15
A 315. és 316. sí. vonatok csak H\'30. évi október hó 4-lg bezárólag közlekednek. Közvetlen kocsik:
312. 312. 312.
302. 302 30?. 316.
vonattal Ilii II-„ I—Il-
iit- oszt. kocát Nagykanizsa-Wien S B -re
Budapest D. V.—Zalaegerszegre.
, l-ll-llt. , t-ll-lll. , l-ll- III l-ll III.
Sulikról, Uyékényes, Szombathely,
Pozsony átmenettel Praltába. ()al|ek—Wien S B re. Sulsk-Wien S. B.-ra. Barcs- ......
"512 | Szem. v 914
_Nagykanizsa—Barcs—Pécs
.kiiykinlrii-jlBarcsrall Ptcsri
(102 932
Oyv. Vegy. v.
r(l Indul
9-55 13 46 1805
érkezik érkezik
I <5 45 >! ö-Ja 9ir*sr
12 00 ii 14-14 15-30 17-34 21-35 23-5ti
A 912. sz vunatlsl ll-ttl uszl. kocsik Wien S B -ról Barcsra. A 912. . . I—11-111. oszt. kocáik Budapealról Pécsre. A löbbl vonatokkal lutó közvetlen kucalk ugyanazok, mint a Nagykanizsa—Wien S. B. viszonylat alattiak, a 302 llletóleg a 301. azímu vonatoknál.
Nagykanizsa—fíyékénves
n»i,k.nl nlii.l Int] Oyékínv.*-r. Zik.ilk
9-M Qyoravcnat 23-23 23 55 901 Oyo-svonat
4 32 5 05
A 904. sz vonatnál l-ll—111. oazt. kocsi Praha-ból Szombathely, Qyékényesen át SusiWa. A 901. sí. vonatnál ugyanilyen kocsi fut visszatelé.
Nagykanizsa—Csiiklarnya ((akotec)
-Maribor g. I. i"S£rib
Ind.
JNagykani- Csáktor Manb | fzsáról Ind.i.nyára érk érk
"JS2 \'SzTm.v.V W 630 8"f( 202 ÉGyv. i 1155 13 15 1515 224 Szem.v.II 13 56 1521 18-2. 204 Oyv. 22 43 -
A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204 Budapest viszonylat alattlak.
A 221., 222.. 223 , 224. számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa—Marburg (Maribor glk.) között.
Csáktornyá asuksal-
ról indul uáfs irtaik
8 06 9-31
1610 17-21
19-42 21-14
Ml Oyv.
221 jSzem.v. 5.15
201 Oyv. 14 28 223 Szem.v. I6 50J
számú vonatoknál ugyanazok, mint a
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi flltés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekotlelés 2-cs és 4R-os kocsikkal.
13 _ ZALAI KÖZLÖNY ___1930. szeptember H.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
IS^\'íBgjl
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg ós sok kellemetlenségtől kiméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantlja a 1 egteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen!
i
i telííf 11™
KOPSTE
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5. szám
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva : 1837-ben.
Nyomatott a IJúlzulul Nyomda íj Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős (tzlcivrieia • 7.nlai Kéroly.l
70. évfolyam 211. szám
Nagykanizsa, 1930, szeptember 18 csütörtök
Ara 14 Hilér
ULAIKOZLOMT
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkeaitfaéo íi ktldóhlvaUI: P6 ul 5. iiim
Kcsilhelyl flókkl«dóhlv>t«l Koijuth U|o»-u. 32!
Fclelrts szerkesztő: Barbarlts l^ajos
BETHLEN BESZÉLT
H6H«lé«l ár«: egy héra 2 ptnKó 80 tllltr Telcluci : Na^ykínl/u 79, Kesillidy 22. wlm. nwTír■mrnrm iiiiinni inni..........................
genfi útjáról, melynek során gazdasági kérdésekről és a külföldi kölcsönről tárgyalt
„Szorosabb kapcsolat fenntartásához, mely a mai helyzetet állandósítaná, nem járuliínk hozzá"
Budapest, szeptember l.r> Bethlen István gróf a Bécs-budapesti vonaton hosszabb nyilatkozatot lett egy ujságiró előtt.
Legelőször is kllelenlellc, hogy szó sincs a népjóléti minisztérium megszüntetéséről. Genfi tartózkodása alatt kttlónflsen "kél kérdési kelleti figyelemmel kísérnie. Az egyik az a terv, amelyet Brland terjesztett elö, amely Pán-európa néven ismeretes libben a kérdésben Ckyelőre szükségtelen volt, hogy Magyarország a maga állás-ponljól precízebben ki/ejtse, lekin-letlel arra, hogy e terv csak általános vita révén kerüli szóba és valószínűleg külön bizottság fog vele foglalkozni, amely elölt bőven lesz időnk a magunk álláspontját kifejteni.
Mi a gazdasági kérdések megvitatását tartjuk sürgősnek. Amennyiben szorosabb kapcsolat létesítésére lenne szükség, olyan megoldáshoz nem járulhatunk hozzá, amely a békeszerződések által teremtett helyzet állandósítását Jelentené.
Szorosabb kapocs, vagy konföderáció létesítésére szükséges ai, hogy az Európa békéjét veszélyeztető kérdések megoldást nyerjenek, nevezetesen a nemzetek közti egyenlőtlenségek megszüntetése, a kisebbségi kérdés megjelelő megoldása, a leszerelés keresztülvitele és az egyes európai államok közt fennálló olyan kapcsolatok megszüntetése, amelyeknek más államokkal szemben élük van. Apponyi Albert gróf, aki a hét folyamin az állalános vitában felszólal, hangsúlyozni lógja, hogy a magyar kormány a Irancia kormányhoz intézeti válaszában körvonalazo\'t elvek alap ján ál] és azokat fenlarlja. Különben a vita rendjén felszólalt egyes államférfiak sok tekintetben rokonállás-ponlol foglaltak el velünk. Elég ilt Henderson beszédére utalni, aki a leszerelést állította oda, mint az európai összefogás és biztonság legfőbb feltételét
Köxös agrárfront
— Ami a magyar problémát illeli — mondotla — alkalmam volt a nagyhatalmak képviselőivel eszme-
cserét folytatni, de tárgyalásaim előterében a középeurópai gazdasági helyzet állott. Ennek érdekében kerestem az érintkezést a szomszédállamok vezető fétfiaival. A bukaresti és varsói tárgyalásokon az a felfo gás alakult ki. hogy a mezőgazdasági terményeket exportáló államok kivitele megfelelően otganizálható lenne abból a célból, hogy a körös piacokon az áiak kölcsönös kon-
kurrencia folytán le ne morzsoltas-sanak. Az én tárgyalásaim főleg ezekre vonatkoztok és azt hiszem, helyesen leltem, amikor készségűn ket jelentettem ki arra, hogy
Magyarország ezeket a javaslatokat támogatni ha/landó olyan feli/telek alalt. hu ezek a gazda sági kérdések politikai kfhtések-• kel nem vegyületnek Kijelentette még a minisz£tn!ln,"k. hogy \'- "
a hlilfUltlt külcsün
lehetőségeitől llriand francia külügy-minisztertől megnyugtató választ kit patt A kölcsön időpontiára vonat-kozó.ng a legalkalmasabb pillanatul várja o magyar kormány és addig álmeneli t-s.közökkel bőségesen nyílik alkalom arra. hogy a közgazdasági élet legsúlyosabb bajain enyhítsünk
Ernszt Sándor népjóléli miniszter (?)
Budapest. szeptember 15 Helhlen István gtól miniszterelnök Budapestre érkezése után tárgyalt a keresztény gazdasági párt vezetőivel
a Vass József népjóléti miniszter elhunytával előállott helyzetről. Még ezelőtt Helhlen giól miniszterelnök megéikezésc után azonnal az. egyetemi templomba hajtatott, ahol hosszabb ideig időzött dr l\'uss József népjóléli miniszter sirja előli a katolikus pjntheonban.
A miniszterelnök tájékozódni kivá: t a párt felfogásától a nép|óléti tárca betöltését Illetőleg, de szóbakcrüllcx
más, a plrlol érdeklő belpolitikai kérdések is. Zichy János gróf és Ernszt Sándor megjelentek a miniszterelnöknél. Helhlen István gróf miniszterelnök még ma tanácskozott Darányi Kálmán miniszterelnökségi államtitkárral és Ktebelsberg Kunó gróf miniszlereliiökhelyeltessel az aktuális belpolitikai kérdésekről.
A miniszterelnök a tanácskozások során
a népjóléti tárcát felajánlotta Ernszt Sándornak,
aki kijelentette, hogy előbb pátijával még tanácskozik e kérdésben és ezután dönt a minisztérium vezetésének elvállalásáról.
A szélső jobboldali pártok hatalmas előretörése a német választások szenzációja
Hitlerek az eddigi 12 helyeit 107 mandátumhoz jutottak — Harminckettővel nőit a kommunista képviselek száma
3-1 942 894 szavazatot, amely 575 inTtid lumot jelent.
,1 ntmr.t külpolitika ut/a
é.n a udlaaxtd.iok eredménye
Merüli, szeptember 1 r, A ii\'met választá ok eredményéi beilini politikai körökugy Ítélik meg, hogy az eddig folytatott német ktll-polltikn továbbvitele teljesen biztos-nak latszik A német külpolitika hn-tározott ellenzéke most 224 szavazol felett rendelkezik, ntéj; pedig 76 kommunista, 107 nenv.\'.ti s;ocialista és 41 német nenuelj párti szav;:zat-I il Mivel a birodalmi gyűlésnek 5J5 képviselője lesz, az ellenzék tagjainak száma a képviselők számi fc-lérél óval al.ic -uvabh lesz UWs
llerlln. szeptember tr> (Wolff) A birodalmiaválaszlások vezetőihez délelőtt beérkezett hivatalos |elenlés szerint a birodalmi gyűlési választások összeredménye a következő:
Szociáldemokralákra 143 mandátum, a német nemzeti néppártra <1. a német centrumpártra 68, a bajor néppártra 19, a kommunislapárlra 76, a német néppártra 29. a német állampártra 20, a német középosztály pártjára 23, a német munkáspártra (llitler-mozgalom) 107, a keresztény nemzeti parasztpártra (l.and-bund) 26, a néniéi parasTát\'árt\'H t>, a földmivesszövelségrr 3, a keresztényszocialista népszolgálat pártján l-l mandátum. Leadlak össze cit ! O.So, a szociáklemokratapárl vezelő
lagja kijelentette, hogy a szociáldemokratákat a nemzeti szociálislák hirtelen térhódítása nem nyugtalanítja (?)
millió nxauaxai
Iterttn. szeptember t.r> A némrl választások aránvlag nyugodtan zajlottak le. Közel 35 millió ember szavazol! le, 4 és léi millióval több, mini 19Ö8 ban. Berlinben ti leghangosabb agitátorokat, akiknek működése, veszélyes lelt volna a rendre, már elózelesen őrizetbe vették. Ezenkívül usak l.lftcsében és Boroszlóban kellelt kisebb zavargás miatt közbelépni a rendőrségnek. Általában megállapitHíló, hogy a jobboldalt pártok szélforgdcsotódásuk ellenére is nyereséggel kerültek ki a ullasztási küzdelemből. Az erőviszonyokban jelentékeny eltolódást jelent az, hogy a nemzeti szocialisták az eddigi 12 helyeit 107, a kommunisták 4-1 helyeit 76 mandátumul köptak.
Apponyi nagy beszédet mondott Genfben
Oonl. szeptember 15 (Éjszakai rádiójelentés) A népszövetségi ülés tn >i kiemelkedő eseménye gról Apponyi Aliiért nagy beszéde voll, melyet zsúfolt leiem hallgatod végig
Az ősz államtérül! kilejtette, hogy az európai szövetkezés ügyében a magyar kormány kifejtette a maga állásjionlját világosan abban a válaszban, melyet Biiand mentorán dumára adott. Az a véleménye, lirgy elsősorban gazdasági közeledést kell teremteni az áttumok között, azután lehel politikai közeledésről beszélni. Erre példát adott Magyarország, mely Bukarestben és Varsóban gazdasági tárgyalásokon veit részt szomszédaival. Reméli, h .g/ ezek a tárgyalások eredménnyel lógnak járni. Ezutáii a népszövetség végzett munkájáról beszélt.
Hangsúlyozta a leszerelés kérdésének fontosságát. Magyarország hálás az angol külügyminiszternek, hogy a mostani helyzete: minapi beszédében lanhaltdannak mondotta. Anglia nem ir al.i semmiféle egyezményt — mondotta Henderson - amíg nem hajtják végre az állalános leszerelési. Keniéli, hogy ezek után véget veinek annak az átlapolnak, mrly már tür-hclcllen, hogy a kg,özölt államok
zalai közlöny
A polgármester felterjesztése a minisztériumokba a közmunka megindítása érdekében
Az ulbtirkolás folytatása, a gazdasági Iskola (elépítése és a kórházfejlesztés folytatása a szőnyegen
burkolás folylalásál javasolja, azután a régóla esedékessé vált gazdasági iskolának felépítéséi a hercegi földe■
Nagykunizau, szeptomber 16
Megírtuk, hogy a mull napokban értekezlet voll a belügyminisztériumban a munkanélküliség enyhilését célzó kflzmuukák megindilása lárgyá-ban. Szó volt olt arról, hogy a városok polgármesterei terjesszék fel mindama közmunkákat, melyek a legszükségesebbek, hogy a resszorl-niinisztériumok azoknak megvalósítása érdekében megtegyék a megfelelő intézkedéseket.
Dr. Krátky István polgármester a mull napokban nyomban összefoglalta mindazokat a közmunkákat, melyek elsősorban kivihelök és holnap már felterjeszti az illetékes lesszort minisztériumokhoz^
A lelterjesztés elsősorban az út-
kén, mely célra az OFB annak idején megfelelő lerületet ki is sajátitolt, azonkívül javasolja a kellő anyagiak hiánya miatt abban maradi kórház-bóvilés sürgős folytatásának lehelövé lételél, azonkívül sok egyéb közmunka megindítását, amelyek [nagyban hozzájárulnának a Nagykanizsán is már mind súlyosabbá váló munkanélküliség enyhítésére.
Ugy Gyömörey György főispán, mint dr. Krátky István polgárrnesler mindent elkövetnek, hogy a közmunkák megindítása minél előbb foganatositlassék Nagykanizsán.
A Városi Szeszfőzde ügye szerdán kerül a pénzügyi bizottság elé
A bizottság a konviktusi dij mérséklését látja szükségesnek
3_______________________
ki vannak szolgáltalva a győző államoknak.
— Önök azt kívánják — emelte lel hangját Apponyi gróf hogy Magyarország nyugodjon bele és tartsa tiszteidben a békeszerződésekéi. Mi azl kívánjuk ezzel szemben, hogy lojálisán és igazságosan hajtsák végre a békeszerződéseket. A népszövetség azt tekinti legfőbb feladatául, liugy biztosítsa az állandó békét és megakadályozza aháboiu kitöréséi. Akkor lesz munkánk komoly és teljes, mikor bátorságunk lesz hozzányúlni a nagy problémák megoldásához, hogy a háború csiráit kiirtsuk. Még nem érkezett el a pillanat, mikor hozzá lehet nyúlni a nagy problémákhoz. Fontos a Duna-medencéjének kérdésének is megoldása.
A nagy államférfiul beszéde végeztével perceken át lelkesen ünnepelték.
Zita és Oltó a spanyol királynál
llutiapeal, szeptember tf) Zita királyné is Uttö lőherceg tegnap délben a mtratnari kastélyban a spanyol király vendégei voltak.
Bűntény vagy szerencsétlenség?
Félholtra »ebesitett embert találtak a sínek mellett
\'l\'applea, szeptember 15
A BalatonlUredtói nem messze levó Kisörsszőlöhegy alau a vasúti sínek meilett egy vérében tetrendő eszméletlen embert találtak. A esendői seg megállapította, hogy Geltei Bálint -IU eves oadacsonyloinaji ba-nyassal azonos. Kórhazoa szállítottak, de olt sem tért eszméletre. Az orvosok szerint koponyaalupi tzrést szenvedett és kétséges, hogy éleiben marad-e.
Ezzel kapcsolatban a csendőrség erélyes nyomozást indítóit, hogy megailapitsa, int módon került a bitiek melle es int okozta üellei súlyos sérülései.
A csendőrség egyik feltevése szerint a vonal iitötte el Gelleit. A másik feltevés, alaposabbnak látszik. Eszerint a bányamunkás brutális - támadásnak esett áldozatul. Lehetséges, hogy a tettesek azért dobták a sinek mellé, hogy azl a látszatot keltsék, mintha a vonal átdozatu lenne.
A rejtélyes ügyre azonnal világosság derülne, ha üellei! ki tudnák hallgatni, ez azonban mindezideig nem voll lehetséges.
Nagykanizsa, szeptember 15 A város pénzügyi bizottsága ülésének harmadik napján már sokkalta nagyobb volt az érdeklődés a bizottsági tagok részétől, ami abban is lelte nagyrészt magyarázatát, inert előreláthatólag ma került volna sor a Városi Szeszfőzde ügyére. Az Illésen ujnépi Elek Ernő elnökölt, mig előadó dr. Maitz Józsel városi számvevő volt.
Sorra mennek az egyes tételek. Tételről léiéire, liartha István dr. meg is jegyzi: Nem lenne jobb egyszeiüen az egészet csak tudomásul venni ?
Krátky polgármester azonban nyomban kész a válasszal: Minek akkor az autonómia ?
Egyre-másra kerül sor a kisebb hitellullépésekre, amit Kiss Ernő sem hagyhat szó nélkül:
— Eddig csak mindig hiteltul-lépésekkel találkozunk?
A városi erdő fakitermelésének tételénél lílankenberg Imre kívánatosnak tartja, hogy a város ne spekuláljon és a jövőben tartózkodjék kockázatos üzletektől.
A színházi maradvány tételénél dr. Rolschild Béla felveli a kérdést: Miért késik még mindig a színházi elszámolás ügye ?
Dr. Krátky polgárrnesler kijelenti,
hogy a költségvetés letárgyalása során azonnal sor kerül erre. Utasította is már a számvevőséget erre.
Több kisebb tétel letárgyalása után, dr. Krátky István polgármester a következő bejelentést teszi : Az az ügy, amely miatt oly nagy ma az érdeklődés a pénzügyi bizottság tagjai közOtt — a Városi Szeszfőzde Ugye — ma még nem kerül napirendre. Elmondja, hogy az utóbbi időben mind nagyobb az érdeklődés a Városi Szeszfőzde irányában, ugy, hogy valóságos versengés folyik az ajánlattevők részéről. Igy a legutóbbi időben három figyelemreméltó alánlat érkezeit. 1. Mussel és tátsa részéről, 2. Neufeld és Fleischhacker részéről és 3. Orosz István részéről. Majd ismerteti a szeszfőzdének az előző közgyűlésekből is ismeretes ügyét. Hangsúlyjzza, hogy a bérlőnek IOO°/o-ban megbízhatónak kell lennie, hogy a várost semmiféle meglepetés ne érhesse.
Dr. Dómján Lajos, Elek Ernő, dr. Weisz Lajos, Samu Lajos, dr. Barlha István, Kiss Ernő, dr. Schleifer Imre, dr. Gdrlner Antal stb. szólnak hozzá a kérdéshez.
Dr. Krátky a vila végén annak a reményének ad kifejezést, hogy a szeszfőzde ügye a szerdai Illés napirendjére fog kerülni. Igy tehát a
_1930 szeptember 16.
nagy mérkőzés szerdára maradt.
A konviklus tételénél dr. Rolschild Béla szóvá leszi, hogy lehetővé kell tenni a konviktusi dijak mérsékléséi, hogy az számosabb ifjúnak hozzáférhetővé tétessék. Babochai György és Elek Ernő hozzászólása ulán dr. Rolschild indítványozza, hogy az illésből kifolyólag kerestessék meg a Rend a konviktusi dijak mérséklésére.
Az ülés 8 órakor véget ért. A zárszámadás tárgyalása még a holnapi ülés napirendjén is szerepel.
Nagykanizsa kereskedői és iparosai
nagyban készülnek a nagykanizsai „Magyar Hét"-re
Nagykanizsa, szeptember 15 Ismeretes, hogy a kereskedelmi miniszléiititnban annak, idején megtartott ankét a Magyar Hét ismételt megrendezése mellett foglalt állást.
A kereskedelmi és iparkamara ennek folytán megkereste a nagykanizsai OMKE, mint az ipartestület ve-zetőséségét, hogy az előkészületet a mostani Magyar Hét megrendezésére tegyék meg. Megfelelő jelentkező ivet és gyüjtölapob is küldött erre a célra, hogy a kirakat felelt rendelkező kereskedőket és iparosokat a Magyar Hétben való részvételre leikérje.
A Magyar Hél Célja az 1928-ban megtartott Magyar Hét céljaival azonos : Bemutatni az ország lakosságának, hogy mit termel a magyar gyári és kézműipar, valamin! a magyar mezőgazdaság, ezzel egyidőben meggyőzni a közönségei a magyar ipari és mezőgazdasági termékek ár és minőségbeli versenyképességéről és igy rábirni a vevőközönségei arra, hogy leküzdve a külföldi drukkal szemben lapasztalt ma már Indokolatlan előszeretetét, ezentúl fokozatosabb mértékben keresse és vásárolja a magyar gyártmányú árukat és magyar terményeket.
A Magyar Hét ez évben október 18 tói október 26-ig bezárólag terjedő időben kerül megrendezésre. A rendezőség ez alkalommal Is számit a hazafias közönség kellő megértésére és támogatására. Azért ezúton is felkéretnek a kirakattal rendelkező kereskedők és iparosok, hogy az OMKE illetve az ipartestület vezetőségénél jelenlsék be minél előbb a M-tgyar Hél mozgalomban való részvételüket.
Hihetetlen olcsó áron elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Divatáruház Kisfaludig Krausz,Nagykanizsa
11)30 szeptember 16.
zalai közlöny
Budaházy százados halála előtt egy 20.000 dolláros életbiztosításról tárgyalt
Nagykanizsa, szoptcmber 15 Jelezlllk, hogy a Budaházy család nagyobb összegű kártérítési igénnyel lép lel a Délivasultal szemben. Mosl arról értesülünk, hogy Budaházy Miklós százados hátrahagyott ügyeinek likvidálásánál kiderült, hogy a balatonmáriai katasztrófa elólt a
Pátria biztosi ló intézettel egy szokatlanul nagy 20.000 dolláros életbiztosításra a feleségét akarta, mint kedvezményezettet Íratni és a tárgyalások ez Irányban már folyamatban voltak, mikor a rettenetes katasz-IrófS bekövetkezett.
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-
divatujctonságait. Meglepő olcsó árak!
Véres verekedés volt vasárnap éjjel Kiskanisssán
Garázda legények megtámadtak és súlyosan megsebesítettek két Iparos legényt —
A Zalavármegyei Tűzoltó Szövetség választmányi ülése Pacsán
l\'aeaa, szoptcmber 15
(Saját tudósítónktól) A Zalavármegye/ Tűzoltószövetség szcplember 14-én, vasárnap délelölt tartotta választmányi üléséi Pacsánaz iskolában.
Megjelentek az ülésen vitéz dr. Hunyady László szolgabíró, mint a Szövetség alelnöke, Mózes László zalaegerszegi tűzoltóparancsnok, szövetségi titkár, dr. Horváth Vilmos pacsai főszolgabíró, fíuölcs Tivadar vármegyei tüzrendészeli felügyelő, dr. Prack Islván tűzoltó főparancsnok, Vecsera Antal tüzoltóliszt, Knor-tzer György tüzoltótiszl, Török Qyula pacsai főjegyző, Varga Jenő, Huhn Gyula, Gaál Károly, Szalay Ignác járási tűzrendészed felügyelők, Pacsa nagyközség vezetői és a teljes pacsai tűzoltóság.
Vitéz Hunyady László elnöki megnyitójában üdvözölte a megjelenteket, majd rátértek a tárgysorozat megvitatására.
A járási felügyelők kiszállási költségeinek megtárgyalása ulán, a zalabéren és Kiskomároinban a közelmúltban lezajlóit körzeti versenyek beszámolóit hallgatták végig.
Ennek során Szalay Ignác a zalabéri és Varga Jenő a kiskomáromi tüzollóver6enyek rendezéséért dicséretben részesüli.
Az 1929. évi zárszámadások és a folyó évi költségvetés letárgyalása után tárgyalás alá vélték a szövetséghez beérkezett községi kérvények elbírálását. A községek 200-500 pengős segélyt kaptak 4—.r> évi törlesztésre a kérelmek alapján. Letárgyalták a szövetségi pénztáros tiszteletdíjának ügyét, majd Fenyvesi Sándor ny. nagykanizsai tüzoltóliszt kérelmével foglalkoztak. Fenyvesi a belügyminiszterhez fordult panaszában, melyben azt sérelmezi, hogy nem őt nevezték ki tüzrendészeti felügyelőnek. A választmányi ülés ugy határozott, hogy Fenyvesi Sándor kérelmét irattárba teszi, miulán a kinevezés a megye alispánjának szuverén joga.
Az indítványok során elvben elhatározták, hogy a zalaegerszegi járás és az ahhoz tartozó körzetnek egy motorra felszerelt tűzoltófecskendő! fog beszerezni. Az ügy műszaki részének tanulmányozására dr. Prack Islván városi lanácsos és Mózes Uszló zalaegerszegi tűzoltóparancsnokból álló sztlkebbkörü bizottság fogja a kérdést letárgyalni és a közgyűlés elé terjeszteni.
Ezután vitéz Hunyady László Mózes Lászlónak 3 éves értékes titkári működéséért teljes elismeréséi és a választmány köszönetét tolmácsolla.
A választmányi ülés ulán a pacsai tűzoltók diszelvonulásl rendeztek, majd a vidékiek megtekintették a lllzoltószertárt.
Társasebéd követte a jó munkát végző választmányi ülést.
Nagykanizsa, szeptember 15
Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka, hosszú idő ulán ismét véres verekedés zavarla meg Kiskanizsa polgárságának éjszakai nyugodalmát.
Falcs Antal és Plánder Boldizsár fiatal Iparossegédek éjjel 12 órakor hazafelé, tartottak a Varazsdi utcán, mikor egyik kapuból hirlelen elö-ugroltak llegedlls József 20 éves, Szllajka Ferenc 19 éves és Szmodlcs József 20 éves kiskanizsai földműves legények és megtámadták a két iparossegédet. A támadók kezében dorong és a kerítésből kitépett léc volt, amivel Ütötték, ahol érték a kél iparos legényl. A verekedés folyamán Plander és Faics több súlyos sérülési szenvedett, melyek közül különösen a fejűket ért ütések
járhatnak komolyabb kövelkezmé-nyekkel.
A mgy lármára több nyugovóra tért polgtr kiszaladt az utcára, majd értesitetlék a kiskanizsai rendőr-őrszobát, ahonnan több rendőr igyekezett a verekedés színhelyére. — Sikerüli is a verekedőket megfékezni, majd valamennyit előállították az őrszobára, ahol még az éjszaka folyamán jegyzökönyvet vettek fel az cselről, ezután a szereplöket elbocsátották.
A két megtámadott és súlyosan megsebesíteti fiatalember nem vétetett fel orvosi látleletet sebeiről és igy csak kihágás elmén indul eljárás, valamint botrányokozás elmén is felelősségre vonják a garázda legényekel.
SZÍNHÁZ
A őaítyu
Kedvező auspiclumok mellett nyitotta meg rövid párnapos kanizsai szezonját Szentivdnyi Béla társulata, az Országos Művész Színház. A színház padsorai ugy-ahogy, mégis csak benépesedtek, a város közönségének kultur-rétegeit reprezentálta í nézőtér.
A mutáíkozó s a továbbiakban bizonyára csak emelkedő érdeklődést az együttes teljes mértékben meg is érdemli. Becsületes odaadással művészei, lelkes fanatikusai ók hivatásuknak s épen ezért művészi eredményeik is határozott értéke a magyar szinikullurának
Megnyitóul Molnár Ferenc Hattyú-ja került szinre. A molnári esprit ugyan csak itt-ott csillanik fel benne, de annál jobban leköti az érdeklődést a cselekményével és a hermclln világának maró szatirájlval.
Az ensemble derekasan állja a posztját. Kiemelkedett Sz. Salgó Olga finom alakítása és nagyszerű toaleltjei. Nagyon helyes volt Radó Anna és sikerült Vághy Panni epizód-figurája. A férfi szereplők közül Kőmives Sándor (Jácint barát) és Szenltványl Béla (a trónörökös) adtak kitűnő alakításokat. Oroszlán György (a tanár) belső hevülete néha (asztal-jelenet) áttörte a realitás korlátait és ezzel (Bihari ezredesének bohózatban is erős figurájával megtoldva) a kelleténél za|osabb jelenetekre ragadta az együttest, — de igy is színes, meleg, emberi alakítás voll. Bodrogi Margit szerepében nem keltette a hercegné illúzióját.
A közönség nem fukarkodott elismerése nyilvánításában. A továbbiakra még melegebb sikereket jósolunk.
_ (~s)
Heti műsort
Kedden: Válóperes hölgy. (Vajda Ernő vig|átéka).
Szerdán: IV. Henrik. (Pirandello. Tragédia).
Csütörtökön: Dybuk. (An-skl. Héber legenda)
Pénteken: Charley nénje. (Brandon. Bohózat).
Szombaton: Fösvény. (Moliére. Vígjáték).

(♦) Magántlsztvlsalők figyelmébe I A Magánlisztviselők Egyesülete nagykanizsai csoportja közli tagjaival, hogy kedvezményes színház és mozi jegyek egész napon ál kaphatók Szllár Árpád kartársnál (Nagykanizsai Takarék épülete, Viktória téglagyár épülete).
Egy böhönyel földbirtokos és feleségének halálos tragédiája
Itudapest, szeptember 15 A Rákóczi-ull Metropol szállodában Kovács László böhönyel földbirtokos vadászfegyverrel agyonlőtte feleségét, majd önmaga ellen fordította a tegyvert és meghalt. Valószínűnek látszik, hogy amiatt követte el tettél, mert a kaposvári ügyészségen feljelentést tettek ellene.
^ftOUAl*^
/ttttiullsosííi syógtvtlív^ \\ Sávotoivdtunujtó ) \'*
^^rÖRfoí^
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. CSENGERY-UT 2. SZÁM. Tetcton 406.
zalai közlöny
NAPI HÍREK
NAPIREND
Sieptsmbtp 18, kedd
Kóffiil katolikus: Koméi p. vt. Hroieat.: Edit. Izraelita: Elul hó 23.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat: I. bó végéig a .Márta\' gyógyszertár — Király-u. 40.
OtaJBrdfi nyitva regjei 6 úritól tik 8 óráig (bitié, uuda, péntek délután, kedden egé« nap nőknek). Tel.: 2—13.
Autóbusz szép Idő esetén Hévízre csütörtökön Indul.
— Véget ért a hlvatalvlzsgálat a kir. ügyészségen. A hivatal és (Igymenetvizsgálat a nagykanizsai kir. Ügyészségen a tegnapi nappal véget ért. Szápdry József pécsi kir. főügyész és Imreffy táblai tanácselnök tegnap délután vissiaulazlak Pécsre.
— Eskllvő. Ritka fényes esküvő volt vasárnap este 7 órakor a nagykanizsai felsőtemplomban. König Valérlát, dr. König József logorvos leányát vezette ollárhoz dr. Hllbner Béla. Az esketés szertartását Gebauer Miklós dr.apáikanonok, pécsi püspöki irodaigazgaló, a vőlegény nagybátyja végezte. Tanuk vollak; dr Fodor Aladár városi tiszti orvos, a vőlegény nagybátyja és dr. Vajda Ernő miniszteri tanácsos, a menyasszony nagybátyja. A templomot, a szentélyt és a sekrestyéi Is szorongásig megtöltötte a közönség, annak soraiban a város katonai és polgári társadalmának reprezentánsai, kik szerencsekívánatokkal halmozták el az örömszülőket és az ifjú párt. Este fényes vacsora volt a Centrálban. Ulána az ifjú pár Abbáziába utazott
— Egyházi hlr. Dr. Roll Nándor megyéspüspök Schandl Lajos csákányi lelkészt a pacsai plébániához küldte káplánnak.
= A SchOtz Áruház minden minőségéért garanciát vállal, szabott árai pedig biztositék arra, hogy pénzéért mindenkor a legteljesebb értékel kapja.
= Eljegyzés. Wellner Zoltán és neje, szül. Krausz Antónia ne\'velt leányát, Gyöngyit, eljegyezte Szabó Ferenc Nagykanizsa. (Minden külön értesítés helyetl.)
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiát megfigyeli )elentétek l Hétlón a Mmtrstk-Itt: Kerget 7 órakor 4-19. délután 1 órakor -f-73\'2, este 9 órakor 4-12.
FtlMztt i Egész nap borult égboltozat.
Stiüróny: Reggel délkelet, délben éa erte északi szét.
(fi.juakal ródiójttenUs) A MataarolA-■■■I InMnl ..te 10 Arakor j«-
tMrtli nyua.lt aialakk.l hfl.Otly.-ééu várható, aa.tl.g xivatarok-kal.
A villám agyoncsapott egy tlut
Kaposvár, az,cptomber 15
Szombaton irtózatos égiháború vonult el S;)mogy egy része felelt. — Dörgött, villámlolt, amikor egyszerre Taszár község halárában egy villám Orbán Imre 15 éves urasági alkalmazódat találta. Orbán Imre olt a helyszínen kiszenvedett.
— Megnyílt Vastagh Gyula kép-kiállltása. A Caslnoban rendezett nagyszabású képkiállítás vasárnap reggel igen nagy érdeklődés melleit nyill meg és egyhangú megállapilás szerint Vaslagh Gyula ezúttal is válogatott, nívós gyűjteményi hozott bemutatásra Nagykanizsa művészetet kedvelő közönségének. Az eladások már az első nap igen biztatóan indullak meg. ugy hogy a tárlat előreláthatólag nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is szépen fog elkerülni.
= Schütz áru : minőség ; szabóit árai: kellemes meglepetés.
— A Szociális Misszió uj munkaéve. A Szociális Misszió nagykanizsai szervezete mint a Leányklub mosl kezdette meg uj munkaévadjál, mely alkalomból vasárnap a Missziósház kápolnájában ünnepi Veni Sancte volt, amelyen ugy a missziós szervezet, mint a Leánykl ub élén a teljes vezetőséggel részt veti.
= Legnagyobb válaszlék, legjobb minőség, szabott árak a Schütz Áruházban.
Az ipartestület elnöksége értesíti a tagtársukat, hogy Né ni etil György bognármester Iparustármink f. liő 15-en elhunyt. Temetése t hó tu-áii d. u. 3 órakor a Magyar-utca IW. sz. gyászház-bót (og megtörténni, kérjük. Iiugy azon minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
= Schütz női ruha, kabát, bunda: elegáns, divatos, jó és olcsó I
— Szeretet ozsonna.,A Missziós-ház vezetöségealapitófönökasszonyuk névünnepe alkalmából külön megvendégelte a napközi otthon apróságait és a népkonyha nagyobb gyermekeit. Fehérre teritett asztalokon kávé, kalács és gyümölcs várta a délutáni sétából hazatérő gyermekeket, kik gyermekimájukban hálás szivvei emlékezlek meg szerelő jól-tevőjükröl.
= Bunda az 1931. év nagy divatja! SchUtznél már 170 pengőért kaphat nulrielte szörmebundát.
—■ Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
= Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert 70 év óta fennálló Singer divatáruházban mindig otthonosan érzi magát.
3 1930 szeptember 16.
— Szüreti mulatság. A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak október 5-én este fél 9 órai kezdettel eg \' helyiségükben, a Cenlrál szuterén termében nagy szüreti mulatságot rendeznek. A nagyszámú ren-dezöbizoltság serény munkát fejt ki, hogy a mulatság minél sikerültebb legyen. A diszn\'iagyar láncot 16 legszebb leány fogja táncolni. A táncpróbák ntár megkezdődtek Szabó István vezetésével. A mulatság programján szerepel a szilretkirályné megválasztása, szerpentin és konfetti-csata, különféle mókák. A befolyó tiszta jövedelmet az állásnélküli kereskedelmi alkalmazottak segélyezésére fordilják.
4
KépKereiexö
K.oxma
fóut 13
Nem engedték szabadlábra
a szombathelyi ügyészség sikkasztó Irodavezetőjét
Nagykanizsa, szoptember 15 Megírtuk, hogy a szombathelyi kir. törvényszék vizsgálóbirája letartóztatta I.acza Jónást, ottani kir. Ügyészség irodavezetőjét sikkasztásai miatt. Lacza hozzátartozói megtérítették az okozott kárt és a védő Lacza szabadlábrahelyezését kérle. Tegnap foglalkozott a törvényszék vádtanácsa a kérelemmel és ugy döntött, hogy hozzájárult a sikkasztó ügyészségi irodavezető további fogva-tailásához.
ttta?ást krdvezménvek. Hudafok Általános Ipartestülete 411 éves fennállásának Jubileuma alkalmávul (tudatokon 11130. szeptember 30-tól október ti lg rendezendő kulturális kiállítás alkalmával valamennyi állomásról Dudálok I)V éa Albertfalva-Budafok állomásra I. II. III. koenlosztilyban való utazásra 50 százalékos menotdijkedvozmény engedélyeztetett. Az odautazás sze\'pt. 24 okt. ti-tg. a visszautazás s-zept. 27 okt ti lg telintő meg. A kedvezmény „Igazoló Jegy" alapján vehető Igénybe. Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara részére 193(1. szepl. 27- 2U-6n Halal.m-ttlreden rendezendő orazágos szőllő és borgazdasági kongresszusra valamennyi állomásról Siótokra, 1. II. III. koeiil-nsztályban való utazáalioz 50 százalékos menotdljkedvczményt engedélvozett a DSzA Igazgatósága. Az odnutuzits szept. 25—27-lg, a visszautazás szept. 27--okt. 1-lg tehető meg. A kedvezmény a kiadott „Igazoló |egy" alapján vehető Igénybe. Az úllomásjöntlk
= Valódi szőrmebunda egy éleire, kényelmes részletre SchUtznél I — Nagykanizsán fogtak el egy régóta körözött ácsmestert. Szabó Ferenc 40 éves orosházai ácsmester héttőn délelőtt a római magyar követség toloncullevelével érkezett Rómából Nagykanizsára. Láttamozás közben rábukkanlak Szabó Ferenc nevére a körözöttek listáján. Megállapították, hogy a gyulai törvény-
szék köiözi okirathamisitás miatt. A rendőrség őrizetbe vette és átkísértette az Ügyészségre.
= Schütz vászon minden háziasszony büszkesége I
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió.
laboratóriumában Fóut 3., udvar
— Tüz Klsbárapátlban. Kisbár-apáti községben tUz ütött ki Apáti Mihály gazdasági udvarában. A pajta gyulladt ki és a tUz csakhamar átterjedt Apáti Márton és Jánosi Pál szomszédos udvarába. A nagy szélben az oltással csak nehezen halad- .. haltak előre. A tűzben elégett egy pajta, két istálló, több sertésól, rengeteg takarmány és termény. Miután
a községben az utóbbi időkben gyakoriak a lüzesetek, a csendőrség azt hiszi, hogy gyújtogató garázdálkodik a faluban. Kézrekeritésére minden intézkedést megtettek.
= Kevés pénzért kiváló minőséget kap; vásároljon Schülz vásznat!
— Háziasszonyok figyelmébe I A befőzések szezonja lévén, gondoljon minden háziasszony a nyomor
Íiyertnekeire, kiknek a Keresztény ólékony Nőegylet népkonyhájában lesz csak teritett asztaluk. Egy-két üveggel többet tesznek el jólelkű hölgyeink, nem lesz nagy áldozat, a népkonyha fennállását és sokszáz éhes száj mindennapi meleg ételéi a télie biztosítani tudják adományaikkal. — Itt kérjük fel mindazo-kal, kiknek asztalánál egy-egy szegény iskolásgyermek a télen át hetenként egyszer vagy többször ebédet kaphatna, jelentsék ezt szerkesztőségünk 42 l-es telefonján. A Nőegylet hálás köszönete kifejezése melleit kéri az iskolakonyha tavalyi jószivU családjait, hogy az idén se vonják meg segítségüket ettől a nemes akciótól
= Kevés pénzért kiváló minőséget kap, vásároljon a SchUtz Áruilázban.
1 kg. teljes zsiros
Trappistasajt ...... P 2-80
1 r kg magyar ementhali
kiválóan finom...... P 1-50
\'/< kg. príma teavaj ... P r— \'/< kg. kilünő minőségű
liptói turó......... P —-80
t/4 kg. körözött liptói P 1-25 </t kg. friss pörkölt kávé
ötféle kávé keveréke P 3-—
Gerbeaud, Stflhmer, Koestlln bonbonok és teasütemények
állandóan frissen, nagy választékban kaphatók
flnszel és Friedenthal
csemegekereskedégébeo.
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségeben a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat If , . fr Mielőtt vásárlásait eszközli, tekintse meg. M"
IXOrein Jenő Nagykanizsa, Központ szálloda épület (a KMafl viltMjW
1930. izeptember 21,
zalai közlöny
11
Szeptember hó l-től szeptember hó 15-ig
hatalmas raktárra való tekintettel
EGYES ÁRUCIKKEMET
beszerzési árnál is olcsóbban árusítom.
Keménygallér ezelőtt 1 P, most 7U fillér Férll Ingek 3 pengőtől. Kötőltkabátok, pullowerok 3 pengőtől és egyéb cikkek
KAUFNIANN KÁROLY.
Atlétika
A MAC v, rsenyének legjobb eredménye Marvalils Kálmán 4722 méteres dobása voll.
.
Bécsben a Ring Rumi 5000 m. lávfulásl a soroksári Hevclc nyerte 17 30 mp es idővel. 2. lelt a* osztrák Lebnn.
«
Székrsleltírváron a Stájer - Dunántúl ailéiikai versenyt ml nyerítik meg 50:48 arányban. Vass ZTE távfutó 1500 méleren 4 lelt. Vass nem egészen fitten állott ki és ezzel magyaiázhaló gyengébb szereplése.
Harst a finnországi Tamparenben 400 méteren nagv küzdelem ulán győzőit 4fl I mp alalt. 2 Járvlmen Achilles. Szombilon Barsi 80\'J méteren győzőit.
Tennlsx
Kehrling Orácban vereségei szén védett az oszlrák Malejkdlól, aki 6:3, 2:6. 6: I. fi: 1 arányban győzte le öt.
SPORTÉLET
Vasárnapi sporteredmények*
Kikapott az Újpest Milánóban — Meglepetések a ligabajnoki mérkőzéseken Barsi remekül szerepelt Finnországban
Nagykanizsa, szeptember 15
A derűs szeptemberi vasárnapon teljes gőzzel megindultak a ligabajnoki küzdelmek itthon, Milánóban pedig az Újpest állolt ki a gyepre immáron negyedszer az Ambroslana ellen.
Állítólag Újpest vezetősége 20.000 pengőért adla el a pálya-választójogot és az egész bécsi sorsolás csak humhug volt. Ez az eljárás félig már az olasz csapat sikerét jelentelle és igy a lila-fehérek vezelöségét erkölcsi megrovás érheii.
Egyébként a fuibsll melleit kiemelkedik Barsi finnországi és az uj fulótehelrég: Hevete bécsi győzelme. Marvalils nagyszerű dobása jó jel a francia-magyar allélikai viadal előestéjén.
Eredmények:
Futball
I. liga:
h\'tungária — Pécs Baranya 7:0 \'C-t: 0).
fifrencváros—BudaIII 5:0(2:0).
Sabdria—Bocskai 3:3 (3:1).
Bástya—Vasas 3:1 (2:1).
II. liga :
VAC-Kossuth 2:0 (0:0).
Soroksár-Rákospalota 4:0(3 0).
■Somogy—Turul 4:3 (1:1).
IfíAK—Megyer 3:2 (2:2).
Terézváros —Józsefváros 4:2 (0:2).
A.\'tlla—Maglód 3:0 (1:0).
Amatőrök:
KAC -KTSE 2:0 (0:0).
KRSC- -DÜHTPAC 5:3 (3:3)
Pécsi Nagykanizsai
TE 4:1(2:0).
Péoi, szeptember 15
Bajnoki. BiróLu"H A PSC teljesen megérdeme\'ten j/yözötl az NTE ellen. A PSC Na;>y //. (3) Vlg góljaival már 4:0-ra vezeteti, mikor az NTE Pum góljával sztpilett.
KUxépeurópal Kapa
Ambroslana-Újpest 5:3 (3:1)
(Milánó).
Nagy újpesti fölény, de a »-*itár-sor tulpuhán játszoll. A gólokat: Blasevich. Meazzu (2), Avar (2), Serantoni, Visenlin, Sólyom rúgták.
Kispest—Bari EC 5:1 (2:1) (Brri).
Kerékpár
A Világosság Csillag Lajos emlékversenyéi Székely TTC nyerte meg 5:51-24 mp-es idővel.
Usxás, vlxlpóló
Wannie II. Szegeden 50 m-en 26-3 másodperc alatl úszott.
UTE—MESE 0:4 (3:11.
MAC-SzUE 4:0 (2:0,.
(RflvtdttáMk) H — hírek, ktoazdá-lág ttangv. — hangverseny E — ttőadáa Oy — gyermekeknek. A — aaaxoayufc* luk. Z — ttot. Ma. mexdgaidaaáfl,
tfj. - Ifjúsági elöadls. F — latolvasáa. G — grainofonzene. Jb — Jazz barut K — kabaré. aZ. — népszerű zene.
Szeptember 16 (kedd) Budapest 9.15 A rádió Itizikvarlelljt-nek hangversenye. 9.3\'l H. Mi A hingv tolyl. II 10 Nemzetközi vliJclzói/"Mlat 12 Déli harangszó 12.05 Hangv. 12 2- H 12 35 A Itangv. lolvt. 13 Időjelzés. 14 3 15 Piaci árak. 16 Gyermekmesék. 16.1 > Időjelzés, Idójáráijelentés. 17 Novella. 17 30 Q. 18 45 Fiancia nyelvoktatás. 19 30 Az Operaház TannhJtuser" előadás- Utána : Időjelzés, időjálásjelentés. M Jd Cigányz.
Bécs 11 Hangv. 13 10 O 15.20 Hiugv. 20.05 Fali t.eó est.
Berlin 16 30 Zene. 19 Komo\' (tva zenekara. 19 30 Régi zene zongorán. 2 30* Fali Leó-esi.
Brit nemzeti mflsor 17 15 Gyerntekóra zenével. 18 Zene 18.40 Schumann zon-goraművelból. 19.45 Szopránének. 20 Szitut, hangv. 22 20 Zene. Milánó 16.35 Gyermekkuckó 17 G.
19.30 Zene. 20.15 Beszéló újság. 20.40 Kamatasene. 21 10 Saliltl. hangv 23 Ej-léiig Jb.
tlnchen 16.25 Minlazongotázás. 17.35 19.35 Opera E. Prága 11.15 G. 12 20 BrUnn. 16 50 ()\'
Zene. 19.35 Opera E.
11.15 G. 12 20 BrUnn. 16 50 Uv. 17 Zene. 19.35 Kürtnégyea 20 BrUnn. 21
Operaáriák. 21.25 Kamara Z. 22.15 Bra tlslava. 23 Óraütés, hatangsró.
Róma-Nápoly 17.30 Hangv 21.05 Há-romfelvonásos opera.
Varsó 16.15 O. 18 Zene. 19.50 Opera E. Poznanból. . Zürich 1 \'.15 II) 20 Svájci népzene.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde már nyitáskor a németországi parlamenti választások hatása alatt állott. A publikált végleges választási eredmények a spekulációi legteljesebb tartózkodásra készlelték és ezt a tartózkodást még növelte a berlini tőzsde nagyfokú lanyhasága is. Az árfolyamok az üz-lettelenség nyomán névlegesen lemorzsolódlak és az alacsony árfolyamokon a kontremin fedezni kezdie a mull hétről visszamaradt rende-zcllen pozicióit. Az árcsökkenések nem vollak nagymérvűek, mindamellett az árfolyamok nagyrésze a kél hét előlli alacsony színvonalra süly-lyedlck. Fixkamalozásu papirok piaca Uzleltelen volt. Valutapiac Uzletielen, dollár harmincöt ponttal "-emelkedett
Zürichi zárlat
Párls 20 24ti, London »05*/a, Newyork 515 45, Brftssel 71871/1, Milano 22 00, Madrid 56 40. Hnisterdain 2Í7-S0 Berlin 122-77, Wien 72 79. Sotta 3-73\',\'(, Prá«a
15 30, Varsó 57-77V], B«dap«M 90-25 Helgrád 9 ta\'.s, Bukaieal 3 C)7S;« ^
Terménytőzsde
Buza tszt. — flll., dl. — flll. és a rozs 10 fill esett.
Ituia tlsisv. 77-es 15 60-16 20 78-aá 1575 1635. 79-ts 1590-1660, 80-«s
16 , 0 -16 80. dunánt. 77-es 1530 -1550, 78-aa 1545 -1565. 71-ti 15 60-15 80 80-as 15 70 -15-90. R aa 8 80-8 90 tak árpa 12-75-1325, aOrárpa 1500 -
17 00. ub 14 30 -14 80, tengert tsil. 14 00 -14 25. dunántúli 13 95 14 15, repca 27 25— 27 75, sorpa 7 53 7 70
A budapesti tőzsde deriia-jegpiie
APRÓHIRDETÉSEI
VAl.UIAK Angol I. 27-73 27-88 Belga ti. Z9-40-79 80 Csth W. 16-8516 97 D4n k. I52-4.V 153 05 Ulnár 1004 10-12 Dollár 568 93-: 70-90 Francia I. 22 30 22 60 Holl. 229-20 230-20 Lengyel 63-70-64 10 Leu 3-37 3-41 Léva 412-418 Ltra 29 80-30-10 Márka 135 60 136 20 Norvég 152-40 153 00 Peaeta —•—-—\'— SchlU. 8030 80 70 Svájci I. 110-45-1 01-5 Svédk. 153 00 153 6d \'
DEVIZÁK AraáL 229 55 230 25 Belgrád 10-10 10-13 Berlin 135-86-1» 26 Bt\'issiel 7V 50 79-75 Bukarest 8-39 3-41 Kopenh. 152 65 153 05 London J7-72 27-80 Madrid 61-40 61 40 Milano 29-86 29 96 Newyor 570-40 72 00 OailQ 152-60-153 00 Pírla 22*40-22-47 Prága 16 92-16-97 Szófia 4-12-416 Stockh. 153 25-153 65 Varsó 63-96-64-15 Wien 80^3-80-78 Zflrlcb 110-63-110 93
SerUmiár Kelha|táa 5587, eladatlan 2000. ti só rendű 1-22-1-24, aiedett 1-21—1-23, aiedel, kösép 1-16 — 1-20, könnyű 112-1-15, l-«ó tendu öreg t-18-1-18, ll-od lendű öreg 1 08 I 12 angol süldó 1-30 1-40, s>alortna nai;»ban 1-52-1-56, utr l-ÍO 1-82, hui 1-40-16?. sialonnás tálaertéa 1-56 —1-60.
lUdja: Mlialul Tymnds él tjnkladá Tállalat, S«jkauly* ;a. Felelői kiadó: Zalai Károly.
hlinil Utakat tUurnuLsaa M. K.
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumát megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz
Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! ** Pőraldár: *
WE1SZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
Ai apróhirdetések dija 10 u«f M WWIl, Minden tovabtH aió dija S M-L Vasár «i ünnepnap tO áléig 10 fillér, mtodaft
turabbl axó dl|i- • Ml. Szerdán éa pénteken 10 rzólg SO tlil.r, mlnd<« torábW aifi dija • f ii. Omuó a minden vaata-
Sabb tielüDót álló azó két siónak számít ibk. Állást keretóknek 50Va engedmény.
Hlrlatáuk 5 (Bt) passgft 8aaxa|«a alul a taleatenaa klnyvslás, aaámtéiia alkaratéan tágatt alSra tlsslsaálk
Halász János vizsgázott tyukaatam-vágó hívásra házhoz megy. Zrínyi Miklós-ulca 1. sí 4833
KépkaralaMia leszállított árakon — Slern üvegesnél, Erzsébet iéi 14. Telelon-szám 196. 4543
PataoktaJ paiitórtzáll, a kívánt Időben házhoz szállítva rendszeresen kapható llte-renkinl 26 Iliiéiért TejizóvelkezetI Központnál. Teleion 3-49. 4369
Kétszobás udvari lakAa az Oiszes mellékhelyiségekkel november l-re kiadó — Sugár ul 58. 4665
Egy minriaaaalaAny Királyi Pál-ulca i felvételik. 4884
Jól lóiő mindenes ber l-re felvételik, ulca 10
laakáoaal októ-BOhm, Batthyány
Tavasz-utca 19. ssátnu ház Bűrgöaen aladó. 4893
Alulírottak mély fájdalommal ludalják, hogy jó apa, apói, nagyapa és rokon
NémethGyörgy
bognármester
f. hó 14-én d. e. 11 órakor éle-lének 77-ik évében az Úrban elhunyt.
Drága halottunk hull letetnél szeptember 16-án d u. 3 órakor fogjuk Magyar-utca 68. sz. gyászházból a róm. kalh. temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
Nagykanizsa, 1930. szept. 15. Áldás ém béke poraira I
Németh Imre éa naja, Németh Oyőrgy él neje, Némath Márta férj Bárány Józaatná, Németh Józsat, Ilona unokái éa az összes rokonság.
Ritmikns lornatanitást
szeptember 15-én a Kaszinó alsó termében megkezdem. Külön kurzus gyermekeknek, leányoknak és hölgyeknek. Csoportbeosztás végett kérném
kellő időben jelenlkczni Csányl László-utca 8. sz. alatt.
Hoffmann Edith.
Varga Nándor
modernül felszerelt sa|át műhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
Gyűjtótetep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
zalai közlöny
1930. szeptember 18 S
P O R,Z O L\'pácolás után erőtelje. kelés - |6 áttelelés - tőbbtermésl
Nem minderi!porpác »PORZO£«/
„I„„,„„. „ „ívre I Csak Chlnoln plombával lezárt dobozt fogadjon ell e^e ii . porml t ■rk.lm.«t*kPM.gyaror.Ugon tőbb 100000 holdon I APOHZOL színe vórőa, Ma blzto. I - Ereded gyári áron be.zerezhetó : Órxáe Jóa.ef cégnél Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (a bíróság melleit)
Haán (Jyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1072/1930. vht. aalra.
Árverési hirdetmény.
Alulírott blróaágl végrehajtó az 1681. évi LX. t.-c. 102. <j-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. |árás blróaágnak 1930. évi 12063*30. aiámu végzése lövetkeztében Dr. Bcck Dezső Ügyvéd által képviseli Welszfeld Mór Javára 841 P ,S8|fiII s jár. ere|élg 1930. évi jullus hó 15-én lojanatosltott klelégitéat végre-hallás utján le- és lellllloglall éa 10415 pengóre bersllll kövelkeió Ingóságok, u. m.: bútorok slb nyilvános árverésen eladstnak.
Mely árvetésnek s nagykanizsai kir Járásbíróság 1930-lk évi 12063/930 számú vég rése lolylán 841 P 58 lill tőkekövetelés, érmek 1930. évi ápillls hó 1 napiától |aró 9"Ve kamatai. Wö vállódli és eddig ösz-szeaen 187 P 50 llllérben bíróilag mír megállapított kóilségek ereiéig Nag>ksnl-zsán, Király utca 3u. szám alatt, rzután Hahóion, a majorban leendő megtar tására 1930. évi szeptember hó 26 Ik napjának délelőtti 10 órája határidőül klttlzetlk és ahhoz s venni szándékozók ezennel oly meglegyzésse! hlvalnak meg. hogy as erintett Ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. i-alérlelmében kész pénzltzelés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul Is el lógnak adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- és leltdloglal látták és azokrs kielégítést Jogot nyertek volna, ezen árverés sz 1881 évi LX. L-e. 102. t>. értelmében ezek isvárs Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1930. évi szeptemoer bú b. napján.
Ilaán Gyula s. k sass kir. Jnir. végreb.iltó.
A nagykanlzaal kir. Járárblróaág. mint telekkönyvi hatóság.
5514/1930. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
l-\'rank Manó nagykanizsai b-l. rég végre hajlaténak Kelen Ignác rezli lakós végre-bsjlikl azenvedó ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az IXH1 LX. t.-c. 144., 14\'). és H7. §-ai értelmében elrendelj a végrehajt lil árverést 339 P 87 IMI. tőkekövetelés, ennek 1929 tvl siep-lamlKt hó 10. napjától éa 100 P utan szeptember \'O-lől ráró 9<>o kamata, 8« P eddig rneeállapiio I per- és végrehajtási és az árverést kérvényért ezúttal meg állapított 19 pengő <0 IIIL kö\'l.fg behaj-tára vége t a nagykanizsai kir. Járásbíróság tcrtllclén levő. Hahót községben lekvő a a hahóit 162 aztjkvben 1155. hia<. alatt lelvett szóló és présház az öreghegyen vegrrhsjlást szenvedő nevén allő 1" részire 30 P. u. o 1154. aztjkvben 1123/a. hrsz a. loglall Sifiló, szántó és gesztenyés a belfő hegyen Ingatlannak \'/« részé e 400 P, u o. It\'8 szllkvben loglall ll\'B lirsz. szőlő az Öreghegyen Ingatlannak \'.is részére 20 P. u. s szllkvben felveti 1582. hrsz. szSnló az urasAgl Ingok között Ingatlannak 1 is rés\'ére HOO P éa az u. o. 2416. szllkvben 2. aorsz. toglalt "Visos-ed arányú közös erdólllelóaégnek 1. részére 20 P kikiáltási árbsn és pedig az 1255 Ik 927 sz végzéssel Böhm Ro/ília özv Relch f.ilént i\'.v.lrs bekebelezett özvegyi haazon élvezeti szolgalmi Jognak lenntartásával, az 1123 a hrsz íngstlanrs pedig még ktllön a 2371 tk 92*. sz végzéssé. Reich lgnácné ■ ztll OrUnleld Finl javára bekebelezett holtlglanl haszonélvezeti ssolgalml loanak tennlsrlislval.
A telekkönvvi halóság az árverésnek Hahói községházánál meglailására 1930. évi oktőber hó 15-lk napjának délelőtt 10 Óráját tűzi kl és az árverési leheleteket sz 1811 :I.X t.-c 150 <j a alap. I a következőkben állspll|a meg\'|
A tkvi hst/)sá« sz árverésnek a hallóit Ut. szijkvben 8a hrsz. a leiveit ingat anr, elrendelést megtagadta, meri ezen ingattsn adója és becsértéke nem teli kl-
Az árverés alá kerlllö ingatlanok a klklál-ásl át kétharmsdá\' ál alacsonyabb áron nem adhalók el.
Az árverelni szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°,At készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél le" lenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési leltételeket aláírni < I \'81 : l.X. t.-c. 147., 150. 170. §§.; 1908 : XLI. I. c 21 (j ) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a ki-kiállást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Iliért áf ugyanannvl százalékáig kiegészíteni (1908: XLI 25. t,) Nagykanizsa, 1930. évi |unius hó W. napján.
Dr. Révtfy s. k klz |blró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 4890 lóttszt.
ilaán Qyuta nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1039/1930. vht. az
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajló az IP8I. évi LX. t.-c. 102. § a élteiméneii ezennel közhitté teszi, hogy s nagykanlzsnl kir Járás bíróságnak 1930. évi 10884 930. számú végzése kovelkcziében Dr. Báron l\'íl ügyvéd állal képviselt Németh Gyula cs táisa lavára 4529 pengő s jár. erejéig 1930. évi junlus hó 5 én loganatosltott kielégítési végrehajtás utján le- és leilllloglslt és 10.000 pengóre becsüli következő ngóságok, u. ni.: szlvógáznolor stb. nyilvános árverésen elsdalnak
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. Já tásbiröíág 1930. évi 10884.1930. számú végzése lolylán 4529 Pengő tőkekövetelés és eddig összesen 201 pengő 64 lill.-ben biróllag már megállapított költségek ereiéig Nagykanizsán, brazébet tér 18. szám alatt leendő megtartáaára 1930. évi azeu-tember hó 20-lk napjának délelőtti 10 órája hattndóül klIUzelik éa ahhoz a venni szándékozok ezennel oly meg-legyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett Ingóságok az ln«l evt LX t.-c. 10\'. és 108 íj ai élteimében készpénzfizetés mellett a legiöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elátveresendő Ingóságo kai mások is le. és lelülloglallafiák és azokra kielégítési |ogot ny<!tek volna, ezen árverés as 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében eiek Isvára la elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1930. évi szeptember 3. napján.
Haán Qyula s. k. <84/ kir. jbltóaági végreha|ló.
Autó ób motorkerékpár
pneumatik
legelső gyártmányúak, frissek, garsn-cisval. autó felszerelések dus vsla.zlék-rzs.1 ban. nsgy árengedménnyel l«goloaót>toun baaaaeszhaték
NAGY JÓZSEF
autúyncum«tlk mk»tré«x Biokllzletébcn Budapest, VI., András»y-u« 34.
Tflefonwím : Intrrnfban Z2I-97., 285-Í3.
Lgszállitotl boráraim a következők
Elsőrendű saját termésű "" kerecsenyi
fehér asztali bor literje ... P —-60 Schiller (vörös) asztali bor P —-60 kilünó fehér asztali bor édes P —80
BQHM JElfQ. BattlMl 10.
Gyenge, vagy nem tiszta a hangja a
rádióiénak,
telefonáljon a 91. számra, azonnal küldök megfelelő
Philips csoda csövet
és ön bámulni fog a hangerőn és hangtisztaságon.
Szabó Antal
fegyver, lőszeréi sjiortárunagykereskedés rádió- és gramofon-osztálya
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KBnyvnyemda £ Nagykari a „Zalai Közlöny" politikai
i Z S a f Könyvkötészet napilap kiadóhivatala
Készítünk:
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzinlézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzetekcl és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömboket, falinapiárakat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott ■ DéJzshi Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Niij-ykruiizs-án (l\'ele.lös Itóctvezcift Zalii Károly.)
70. évfolyam 211. szám
Nagykanizsa, 1930, szeptember 18 csütörtök
Ara 14 Hilér
ZALÁI fOZIM
Sxerkesztóség éa kiadóhivatal: Pó-ut 5. aiim Keszthelyi flókkladóhlvatal Koiiuth Isjon-ti. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllzetést ára : egy hóra t pengó 80 fillér Telelőn: Nagykantzaa 78, Keszthely 22. aaám.
A német választások
Tulajdonképen nincs is ok csodálkozni azon, hogy a német választásokon a középpárlok lemorzsolódtak s a szélsőségesek előretörtek. Igy kívánta ezt a dolgok kényszerítő hatása. Ami Németországban történt, az lehel komoly figyelmeztető szó a világ számára, de sokkal helyesebb lenne, ha tanulságul szolgálna.
Az európai népek kö:ös érdeke azt kívánja, hogy minden erőt koncentráljunk az orosz veszedelem népámitó tébolya ellen, de éppen a német választások esete vtli fel a kérdést, vájjon megtettek-e Európa győztes hatalmasságai mindent a felforgató eszmék leijedése ellen?
A válasz su\'yos ilélelet hord magában, mert éppen ellenkezőleg olyan helyzetet teremtetlek a békeszerződések állal, melyben még az akaraterővel legjobban felvérlezeti nemzetek is elveszíthetik józan meg-ilélésükegyensulyál. Bármily szomorít a lény, hogy Németország választó polgárainak igen tekintélyes száma kommunista képviselői küldőit be a parlamentbe, ezen nem csodálkozunk, meri az Európaszerle tapasztalható :ulyos gaidasági helyzet a német nemzetet Is erősen érinli, millió és millió ember folylal ember-lelelli küzdelmet a megélhetésért, csordultig vannak a német szivek is panasszal, sől elégedetlenséggel, amely helyzetet az ármányosan lesel-ktdő bolsevista szellem a sajál céljaira igyekszik kihasználni.
Ilyen borzalmasan bllntelö a ha-rácsolási szellemtől átitatott béke-szerződéfektöl nem lehel azt várni, hogy a népek nyugalmát biztosítsák.
A lelkekel az egyensúlyukból kimozdított nemzetek betegségéi fokozta még az orosz földről behurcolt keleli vész, mely a bolsevizmus bacillusaival inficiálta a lelkeket. Nc-ktlnk magyaioknak a legsúlyosabb időkben kellelt átesnünk ezen a nyavalyán. Sserencse, hogy fajunk élelöszlöne legyőzte ezt a krízist, cte ime Németországban isméi virulenssé vállak a bolsevista bacilinsok. Nem féltjük a hatalmas német nemzetet ínég ettől a ctunya szellemi pestistől sem, de meg kell mondanunk az igazat: nem védekeztek, vagy nem ludtak kellően védekezni ellene. Ahol 6zabi\'d mozgási területet biz-lositanak az ilyen felforgató eszméknek, ott legyenek elkészülve arra, hogy a bolsevizmus nem fog előzékeny udvariassággal elsétálni a világszerte tapasztalt súlyos gazdasági helyzet miatt panaszkodó népiétegek melleit. Ahol számukra az agitáció korlátlan lehetősége áll rendelkezésre, oll kétezer kocsi számra hordhatják az utcákról a kommu-nisla röpcédulákat és plakátokat, ott a munkahelyek dolgos népe közOlt megjelenik ördögi arcával az izgató szellem s nem sajnál se anyagi, se
szellemi, se fizikai áldozatot azért, hogy halalmának u\'jál egyengesse.
A német választások eredménye bizonyára lel fogja nyitni Európa
hatalmasainak szemit s mint intő jel, jó lenne, ha arra ösztönözné, hogy a rosszul gombolt mellényt újra gombolja.
Ernszt Sándor megkapta az egyházi hozzájárulást a népjóléti tárca elfogadásához
A szombathelyi mandátumban Haller István lesz Vass József utóda ?
Budapest, szeptember 11! Ernszt S ndor ma délelőtt felkereste Seréül hercegprímást, akivel hosszasan tanácskozott A bíboros heicegprimás kijelentette, hogy egy házi szempontból nincs akadálya annak, hogy Ernszt Sándor elvállalja a népjóléti miniszteri tárcái.
A keresztény gazdasági párt fővá-
Nem mond le a
Brüning megkezdi tárgyalásalt
lleflln. szeptember Ili A ma délben összeüli minisztertanács mtgvilalia s valaszlások u\'án előálloll politikai helyzetet. Egyhangúlag ugy határozol! a miniszterin nács, hogy a kormány nem mond le, hanem gazdasági, pénzügypolitikái és táisaelalompolillkai reformjavas-
rosban idéző tag|ai ma Ernszt Sán-di r lakásán megbeszélést tarlónak, amelyen lőkép a párlériekeziel elő-. készítésiről is a szombathelyi mandátum ügyéről tanácskoztak, Haller István holnap tilazik Szombathelyre, hogy az otb.ni keresztény párt hangulatáról tájékozódjék.
német kormány
a nagy koalíció létrehozására
latokat fog a birodalmi gyűlés elé tcrte«zteni.
Urüning kancellár Berlinben ma megkezdi a tárgyalásokat a pirtvc-zéiekkel a nagy koalíció létrehozására.
A tőzsde ma szemlátomást meg nyugodott.
Harminc milliós kölcsönnel megindul a jövő héten a tisztviselő-házak épitése
tlusz millió pengő a vidéken kerül felhasználásra
Iturlnpest, szeptember 16 Ma délelőtt Wekerle Sándor pénz ügyminlszler bejelentette Bethlen István gróf miniszlcrelnöknek, hogy a bankok 30 millió jicngő kölcsönt bocsátanak rendelkezésre tisztviselői családi ház. épilésre A kölcsön egyharmada a fővárosban, kétharmada a vidéken kerül felhasználásra. A
házat építeni szándékozó tisztviselők lakbérükéi k\'-tih le a kölcsön fedezésére. Az. ótíási atányu építkezések közel 30 iparágnak árinak majd kenyeret és ezzel majd erősen javul a helyzet a munkanélküliek fronlj?n. A munkák 10—12 napon betilt kiadhatók lesznek.
Csak az 1919. évi békét ismeri el Románia az európai konföderáció alapjául
Az olasz, a német és a román delegálusok napja a Népszövetség genfi közgyűlésén
(lent, szeptember Ul A népszövetségi közgyűlés ma délelőtti Illésének első szónoka Sclaloja olasz fődelegálus voll. Hangoztatta, hogy a leszerelés biztosítása egyik legfontosabb és legsürgősebb feladata a Népszövetségnek. A népszövetségi alapokmány értelmében a leszerelés mértékél össze kell ugyan egyeztetni a nemzeti biztonság szempontjaival, dc az utóbbi előfeltétele a leszerelésnek. N.-;.c>e szerint az európai szövetkezést természetes és szükségszerű fejleménye lesz az. európai népek éleiének, dc
csak lassan és fokozatosan valósítható meg, meri « jelenlegi viszonyok közölt nagy nehézségek tornyosulna:-; el. je.
A következő szónok, Curlius német külügyminiszter beszéde általában kedvező fog idtatásra talált. A tárgyalóterem ép oly látogatott voll, mint Briand és Henderson nagy beszéde alalt. Fejtegetéseit a hallgatóság ismételten tetszésnyilvánításokkal kísérte. Hangsúlyozta, lio ;y Német \'rszág mindtin erejével közre akar működni a Népszövetség to v ibbfcjlesztésén Beszéde végeztével
is nagy telszésl aratott Curlius dr. A tapsokban a francia, oiasz és angol kiküldőitek is részi vetlek Állatában figyelmet kellett az a száraz hang, amellyel a német kiküldött a Népszövetség eddig végzet! munkáját birdlla és kilcjczést adott annak a véleményének, hogy a Népszövetség az utóbbi években nem mutat kielégítő fejlődési működési területének egyikén sem.
Oenf, szeptember lll (Éjszakai rádió jelentés) A délutáni ülés fél 1 kor kezdődött, Prokope finn és Witteges chilei delegátus titán Mironescu román külügyminiszter szólalt fel. A leszerelés mellett szállt síkra Mironescu is, majd megállapítván a Népszövetség nagyszabású tevékenységének eredmények ben való soványságát, beszédéi azzal fejezte be, hogy az európai konlöderáció a legbiztosabb garanciája Európa békéidnek s ezért a román kormány teljes erővel közreműködik ebben. A „béke" alalt azonban az. 1919. évi békél érti fűzte hozzá nyomatékosan — mert más békéről, mint amit az akkori szerződések megállapítottak, nem lehel szó.
Tőzsdei manőver
a belgrádi olasz követ meg gyilkolásának híre
Genf, szeptember lll (MTI) A Népszövetség folyosóin ina déllHtn nagy izgalmat kelleti az a hireszle\'i\'s, hogy a belgrádi olasz kövelel meggyilkolták és az olasz követség palotáját felrobbantották. Az izgalom azonban csakhimar elült, mert beavatott körökben nem erősítették meg a hírt és később a hivatalos cáfolat is megérkezett. Valószínűnek tartják, hogy a hamis hirl tőzsdei munöver céljából koholták.
Óvadék-sikasztás miatt
őrizetbe |vették a Termelők Szövetkezete egész igazgatóságit
Uudapeat. szeptember Ki A főkapitinyságon ma őrizetbe vették a Termelők Országos Szövetkezete majdnem egész igazgatóságál, meit az óvadékos alkalmazottak pénzével nem tudtak elszámolni.
időjárás
A nagykanizsai meteorológiai mex tlgyeló jelentések i Kedden a firírri,\'r-é--tet: Rcppl 7 ónkor +15\'4. délután 2 rakni -4-18 2, este " ómkor -j-14 I éWTlilzW Kegyel leillós, délben és e:,lc borult égboltozat.
Stitlrilny Egész napon at északi szél (tijszakat rádtóJetentM * Mcíooroló-gini tntáant oisío 10 árakar J«-Ilanti c Nyugattól"! eia IdSjvri.
1 juvulóan várható.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. szeptember 18 S
A városi pénzügyi bizottság ülése
Nagykanizsa, szeptember 16 A pénzügyi bizottság mai ülése a teljes eseménytelenség Jegyében folyt le dr. Rotschild Béla elnöklete alatt. Az elözö évek zárszámadásait és a zárszámadások összesítéseit tárgyalták.
Az adóknál dr. Rolschtld Béla megállapilolla, hogy a szabadpályákon levőknél hatalmas felkiálló Jel a kereseti adó visszaesése. A szabadpályáknál az adózás hozadéka erősen csökkent. Megállapítást nyert, hogy a temető elég tekintélyes összegei jövedelmez. Megállapítja dr. Rol-schild, hogy a legtöbb intézmény fenntartásánál az adófizetése vagyunk utalva. A személyi kiadások tételénél dr. Rolschtld elnök utall arra, hogy a városi budgelel legsúlyosabban a személyi kiadások terhelik. Hemmert főszámvevő erre megjegyezte, hogy a többi hasonló városokhoz viszonyítva Nagykanizsán legkisebbek a személyi kiadások
Az egyes tételekhez Unger-Ullman Elek, Samu Lajos, Bahochay Oyórgy, dr. Bartha István, dr. Krdtky István, dr. Hegyi Lajos szólaltak fel
A pénzügyi bizottság holnap folytalja a zárszámadások további tárgyalását.
/I tzdmvlxagdlóblxoltaög rendben talúlía ax 1929. tvt xzlrsxdmadttai
A város számvizsgálóbizollsága dr. Weiss Lajos elnökiele alatt tegnap 18 tk folytatólagos ülését tar tolta a városházán, ahol Nagykanizsa 1929. évi zárszámadásának Összes léleleil felülvizsgálták. Tegnap fejezték be a zárszamadáíok 1 szakaszát. A bizottság a zárszámadás számadatait számviteli szempontból rendben levőnek találta és erről beterjeszti jelentését a polgármesternek. A város egész háztartására vonatkozó jelentéséi a bizottság a legközelebbi napokban terjeszti be.
I kg. teljes zsíros
Trapplslasajt ...... P 2-80
1 4 kg. magyar ementhall
kiválóan finom P 1-50
\'/< kg. príma leavaj ... P !•— \'/< kg. kitűnő minőségű
liptói turó ........ P —-80
\'/( kg. körözött liptói P 1-25 \'/4 kg. friss pörkölt kávé
ötféle kávé keveréke P 3-—
Gerbeaud, Stühmer, Koestlln bonbonok és teasütemények
állandóan frissen, nagy választékban kaphatók
laszel és Friegentbal
csemegekereskedésében.
Motorkerékpár-szerencsétlenség érte a Scbfltz-árnbáz egyik ügynökét
Nagykanizsa, szeptember Ili Tegnap délulán fél 3 órakor a nagykanizsai Schütz-áruházat arról értesítették telefonon, hogy az áruház egyik ügynökét súlyos motor-kerékpárszerencsétlenség érte a letenyei határban.
Az egyik nagykanizsai mentőautó azöhnal kiindult a szerencsétlenség színhelyére, ahol súlyos állapotban találták Hdsz István ügynököt.
Hdsz István oldalkocsis motorkerékpáron Lelenyére igyekezett Nagykanizsáról. Mikor elhagyta Pólát és a letenyei határba ért, egy meredek
parton anyaghiba mialt az oldalkocsi hátulsó tengelye hirtelen ellő rótt és a gépen egyensúlyt vesztve Hdsz lezuhant az úttestre. Az oldalkocsiban ült az ügynök sógornője, de neki semmi baja nem lörtént, Hász azonban súlyos jobb kulcs-csonttörést szenvedett, ezenkívül zúzódások érték.
A gép részben összetörött.
A mentők elsősegélyben részesítették Hász Istvánt, majd beszállították a kanizsai Horthy Miklós kórházba. Állapota súlyos ugyan, de nem életveszélyes.
öngyilkosság vagy rabló-gyilkosság ?
Titokzatos hullát találtak a Pergyászló-hegycn
Zalaegerszeg, szeptember 1(3 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A nagylengyeli csendőrség egy li-lokz.tos hulla-leletről lett jelentési a zalaegerszegi kir. ügyészségnek A Mitej és Szenlmihályfa községek közi, a Pergyászló hegyen, egy pincében egy férfi holttestet talat-lak. A vizsgalóbiió és a lörvenysz.éni orvos kiszáll! Egerszegról és ineg-állapilotiák, hogy a hulla Vórös Fe-renc 30 éves jomódu mileji gazdálkodóval azonos. A boncolás öngyilkosságra engedett következtetni és megállapilolla, Ito^y a holttest szom-
bat óta feküdt a pincében.
A nyomozás az öngyilkosságol nem valószínűsítette A holltesl a hasán feküdt, nyakán fojlogalás nyomaival, hiányos öhözelben, koiél vagy valami, amivel felakaszthatta volna magit, nem voll a közelben. A pince ajtaja kívülről volt bezárva. Vörös feleség; pedig elmondta, hogy az ur.i nagyubb összegű pénzt vett mugájioz és elindult adót fizetni. Erről az útjáról nem tért vissza többet.
A nyomozás szerinl a rablógyilkosság feltevése látszik valószínűnek.
Veszettségben meghalt egy ötéves fincska
Egy polal gazdát kutyaharapással életveszélyes állapotban hoztak a be nagykanizsai kórházba
Csurgó, szeptember 10 Somogysárd községben hetekkel ezelőtt egv kóbor kulya megmarta Egerszegi László gazdálkodó 5 éves kisfiái, aki az udvaron jálszadozotl testvérkéjével.
A gyermeket orvosi kezelés alá vették, de nem vitték a Pasteur-intézetbe, mert nem gondollak arra, hogy a gyermeke! veszett kutya maria meg.
A kellő elővigyázatosság hiánya inosl borzalmasan megbosszulta magái. Egerszegi gazda kisgyermeke tegnap hirtelen súlyos beleg lelt, majd kilörl rajt a veszettség. A gyermek több órai rettenetes szenvedés után elpusztult.
A somogysárdi csendőrség azirány-ban indítóit nyomozási, hogy megállapítsa, nem terhel-e felelösseg valakit a kisgyermek haláláért.
Életveszélyes kutyaharapás
Nagykanizsa, szeptember II) Özv. Tós Györgyné polai lakos harapós kutyáját az udvaron levő fához kötötte. Kedden délulán Tósné valamiért áthívta szomszédját: Tóth Ferenc 42 éves gazdálkodót. Mikor a gazda belépett Tósné udvarába, a
kutya elszakította láncát és ráugrott a gazdára A dühöngő állat tenyérnyi husi tépett ki Tóth Ferenc ágyékából. ugy, hogy a gazda eszméletéi vesztette. A Kutyát Tósné elzavarta, majd értesítenék a nagykanizsai mentőket, akik elsősegélyben része-kilették, majd autón behozták Tóth Ferencet a nagykanizsai kórházba. Az orvosok megállapítása szerint a gazda állapota, a kutya veszett vagy nem veszett voltától eltekintve is, életveszélyes. Intézkedés történt, hogy a gazdái még a mai nap folyamán Budapestre, a Pasteur intézetbe szállítsák.
Iskolai kézimunkák
fiiláru kiárusítása
szeptember hónapban,
melynek folyamán 500 drb gobelin, kelitn, perzsa, smyrna, szál- és keresztöitéses kézimunka kerül ,MÍ félárban eladásra
özv. Dr. Orosz Miklósné
ké/Iniuiika Üzletében Horthy Mlkló.-ut 2. szám. StaB««n, mig ■ Itésiltt tart I
URANIA MOZI
Szeptember 17., szerda Két Tilájilágerl Ctak-egy nap!
Csak telnölieUnr.k I
Asszonyok utcája
Dráma 8 felvonásban — Főszereplők C a mii la Horn, WartvicU Warö
Szerelmeskedés
SchniUltr világhírű regénye 10 jtlv.
Főszereplők: Evetya Holt. HelnrlcQ Stuart, Vlvlan Glbmon.
A Vastagh-képkiálUtás
Nagykanizsa, szeptember Ili
A Vastagh-képkiállítás nem clö-ször van Nagykanizsán, de nem is uloljára. Képanyagának művészi érték és a közönség érdeklődése tekintetében való összeválogatása minden alkalommal más, mindig gazdag* és változatos. Igy az idén is. A szenvedélyes műgyűjtő csak ugy megtalálja a maga érdeklődési terrénumának ritkaságait, miül a kisebb igényű képbarátok. Ezért is van, hogy a tárlatot a Casino földszintjén állandóan sokan látogatják. Benczúr Oyula vázlala mellett Pállya Celesztin, Vágner Sándor, Zemplényi, Jankó János, Mednydnszky képei mübarát elöli ismeri értékek, vidéki tárlatokon azonban egyenest ritkaságszámba mennek, annál is inkább, mert nem csak a nevükkel emelik a tárlat nivójit, hanem valóban mestereik java terméséből valók. Glatz Oszkár paraszlleányai, Cencz János fél aktja egy-egy ese.nénye a tárlatnak. Sok és értékes darabbal van képviselve Neogrády László és Antal is. Mészöly, Karlovszky, Rudnay mellett Edvt Illés Aladár nagyszerű vásznai tűnnek fel. Vastagh Oéza állal és Vastagh György bidiikus és portré képei is megállítják a műértő szemel. Kiemelkedő értékei a tárlatnak Eder vásznai, Ámorjának élő hus-vér szinet és formál, nemkülönben Romek Árpád pompás csendéletei. Papp Emil kitűnő vásznai közül a tükör elölt ülő nő állami ösztöndíjat nyert képe és a bölcsöt ábrázoló festménye emelkednek kl. A barcellonal világkiállítás nagydij-nyerlese, Oy. Nagy Zsigmond, a lehetséges, finom techniká|u Benczúr Ida (a primulák I) Waldsen dinamikai etövel tele hullámverése, Krupka finom tájképei, Béli Vörös színharmóniái, Kiss Kálmán Illa esti hangulatának szép mélysége, Dletrlch hullámverésének nagyszerű mozgása csupa olyan érték, melyek a kiállítás művészi nívóját biztosítják. Holm-steadt norvég parti képei technikában és témában érdekesek. Kdrpdthy siófoki vászna, Komdromyné puha, szép akvarellje, Stein János stb. egészítik ki a művészek galériáját. Bykes Imre, Innocent, Heytr stb., összesen minlegy 40 festő, ezenkívül a rézkarc jónevü mesterei szerepelnek a tárlaton. (—t—)
Nem reklám, de valóság, hogy a
Menyasszony divatáruház
uj helyiségében a legjobb és legújabb árut a legolcsóbb árban vásárolhat. * \\ n vásárlásait eszközli, tekintse meg.
IXOrein JenŰ Nagykanizsa, Központ Szálloda épület (a Kikulllag Tilt ld|ü>
1930. szeptember 17.
SZÍNHÁZ
Válóperes hölgy
Vajda frappáns karikatúráját a válóper mániáról — gördülékeny, élvezetes előadásban hozta szinre a Szentiványi-társulal, melynek kvalitásait már a két év elölli kaszínóbelí szereplése alkalmával legkedvezőbben mélladuk. A kevés siámu, de dis.-lingváll publikum pompásan mulalo t a jól sikerüli előadáson. Vághy Panni a címszerepben nagyon szép jáiékol produkált; Kőműves Sándor a kanizsalak régi ismerőse, úgyszintén Szenliványi igazgató bálás szerepüket teljesen t kiaknázták, mig Róna Zoltán, Radó Nusi és Oroszlán György ugyancsak kivelték részüket a gazdag sikerből. A közönség sokai és melegen lapsolt. (*)
(•) Ma este; Pirandello. Az Országos Művész Szinház előadásában inn este Pirandellónak, a modern kor legjobb írójának három felvonásos .modern drámája, tt „IV. Henrik" kerti] szinre. l-l darabot Magyarországon először nz líraz-ágott Müvén/. Színház, mnlalta be órlital sikerrel Nagykanizsán tartja 117. OrazágoM Művész Színház e darabnak harmincadik előadását, a elmaz.eropben Szenliványi Béla egy mai korban őrültet IAIhzó olasz mnroulat mutat be oly alakításban, mely bizonyára feledhetetlen marad n nagykanlzaal közönség H7.á-inAra is. Mellette a modern darab keretében Jelentőn szerepeket látazanak Kömllvea Sándor. Itltiary I-Ah/Ió, Vágliy Pnnnl, ttodrogt Margit. Ilndó Nual. Szirmai Zoltán éa Jenőlfy Jenő.
Heti műsor:
SzertlAn : IV. Henrik. (Pirandello. Tragédia).
Csütörtökön : Krélakűr.
Pénteken : Charley nénje. (Brandon. Bohózat).
Szombaton: Fösvény. (Moliérc. Vi) játék).
zalai közlöny
Képkere/extí
Kozma
Főu! 1.1
= Magántisztviselők tánckurzusa f. hó 18-an csütörtökön ede 8 óra kor a Kaszinóban nyílik meg. ügyben értesítem a n. é. közönséget, hogy csütörtök d. u. át/2 órakor a baba-kurzusom is megnyílik. Beiratkozások egész nap. Szíves pártfogást kér Oábor tánctanár.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencséin a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a Szent Lukács Fürdő RT.
„KRISTÁLY"
lorrás és üdítő ásványvizének lölerakaiát átvettem.
Kitűnő borvíz, Udit, gyógyít!
Szives pártfogást kérve, vagyok teljes tisztelettel «u
WEISZ IGNÁC
azlkvlzgyáros és lörraktáta
Nagykanizsa, Horthy Miklán-ut 25.
Telefon 101. Telefon
N^PflHIREIC
NAPIREND
Szeptember 17, azerda
kónujl katolikus. Sz. l-\\ aebli. I\'ro.tat,: Ludmilla. Izru-.-llta: tílul hó 24.
URÁNIA MOZOÓ .Asszonyok utcája\' dráma .Szerelmeskedés", vllághltll regény. Csak felnőtteknek.
Gyógyszertári éjjeli arolgálat: I hó végéig a .Mária\' gyógyszertár — klrály-u. -10.
OózlCrdö nyitva reggel 6 órától elte ti óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2—13.
— A polg^amester a vármegyénél. - Df. Krátky István polgármester tegnap Zilaegerszegyn tartózkodott, ahol Gyömörey Ijynrgy főispánnal a megindítandó közmunkák ügyében tárgyalt. A polgárrnesler még a délutáni vonallal visszaérkezett és részt vett a pénzügyi bizottsíg esti ülésén.
— Kinevezés, fíődy\' Zolián alispán dr. Polgár Jenői, a nagykanizsai Horihy Miklós közkórház segédorvosát kórházi alorvossá, dr. 0éber Ödönt pedig kórházi segédorvossá kinevezte.
— Papok és tanítók gylUése-Tudósilónk írja: A pacsai esperesi kerület papsága és tanítósága hétfőn együttes gyűlést tartott. Reggel misével kezdődőit a gyűlés, majd az iskola gyönyörűen feldíszített termében gyűltek össze. A gyűlés első szónoka, Z. Czlgány Gyula dióskáli esperes dr. Kroller Miksa zalavári apátot, mint a megyéspüspök képviselőjét köszönlötle, akinek válasza után l.andi Ferenc igazgató, a tanítói járáskör elnöke üdvözölte a gyűlést. Németh Károly jezsuita atya egyórás, lebilincselő beszédben fejtette ki a szivgárdák jelentőségét. Kápolnay Irén fővárosi hitoktató nagyszerű felolvasásában a szivgárdák gyakorlati vezelésére adott értékes ulntu\'a-lásokat. Kuuzli Gyula csatári esperes zátóizavái cüán a gyűlés végétért
= Két vllágsláger az Uránia Mozgó njal műsorában
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-
divatujdonságait. Meglepő olcsó árak!
A airii/briJrtxsJ ianlíó
rnllrltbrxrll a kulluaimlnl txtcrAnx u z<znlzd»/az ialó cltlliata llyyébrn
Nagykanizsa, szeptember 1U Nemiégen megírtuk, hogy a vármegye közigazgatási hatósága eltiltotta Mészáros József zataszentbalá-zsi tanítót a tanítástól. Mészáros a határozat ellen most fellebbezést nyújtóit be a közoktatásügyi miniszterhez, hangsúlyozván, hogy az ellene emelt vádak személye ellen indított hajsza müve és rámutatott arra, hogy a törvényszék elvetette a bizonyítás kiegészítésére vonatkozó indítványt. Zala vármegye tanügyi körei most rendkívül érdeklődéssel tekintenek a közoktatásügyi miniszter döntése elé.
= A főünnepekre fonott kalács (barches) I és léi kg.-os darabok Magyar-u. 10., valamint Király-u. 35. fiókil-lel már most megrendelhetők. Konzum Kenyér Sülödé: cégtulajdonosok Brecska Román és Flesch József
Zenei liir. Fliltner Rózsi, a nagykanizsai városi zeneiskola tanára csülörtökön reggel a 9 óra lő perckor kezdődő hangverseny műsorán énekel a budapesti rádióban.
— Elemi Iskolai tankönyveket kllMiek he a szerkesztőségbe a belgiumi magyar bányász-családok gyermekei számára: Filó Ferenc, a II kOizeti áll. elemi iskola igazgalój t (300 darab), Schless Testvérek (32 darih), Gyömörey testvérek (6 darab) = „Asszonyok utcája" ma az Uránia Mozgóban.
TOz. S irmeilék községben kigyulladt özv. Menyünk Vendelné istállója és a pajtával együtt földig égett A kár több, mint ezer pengő. Mini a csendőrség! nyomozás meg-ál.apitolta, a tüzet a gyermekek játéka okozta
= A Schütz Áruház minden minőség ért garanciát vállal, szabott árai pedig biztosíték arra, hogy pénzéért mindenkor a legteljesebb értékel kapja.
— Letenye egész társadalma megható szeretettel búcsúztatta Emődy Géza járásblróságl elnököt. Szombaton este nemcsak Letenye község, Inneni az egész járás \'ársadalma megható módon fejezte ki a Siklósra távozó és az oltani járásbitóság elnökévé kinevezett Ernőd Géza iránt táplált őszinte, meleg szeretél, tiszteletét és megbecsülését. A Letenye község társadalmának minden rétegét magában foglaló nagyszabású társasvacsorán elhangzott beszédekből megállapilható voll, hogy milyen érzékeny veszteség érte Letenye társadalmát és a letenyei járást a 22 év óta itt működő Emődy elnök távozásával. Elsőnek Pozsogár Rezső dr. országgyűlési képviselő köszöntötte és egyben búcsúztatta a távozó elnököl, méltatván annak hivatali és társadalmi érdemeit. Köszöntötte, mint a régi |ó táblabiróba oltott magyar modern biról, ki szellemi és lelki tulajdonságaival meg-hódilotta a társadalom minden rétegét Egymásután rakták le az elismerés, hódoial, szeretet meleg virágait felköszönlőkben dr. Hltzelberger Sándor, a járásbíróság jelenlegi vezetője a járásbíróság hivatali személyzete, Seregélyes Kálmán a letenyei járás jegyzői kara, Krebsz Ágoston plébános a kalh. egyházközség, Boa Józsel az iparo-ság, Bóha Józsel a kisgazdák és Lleszkovszky Ferenc a jó bírátok nevében. Emődy Géza. meghatottan köszOnte meg az általános megbecsülést s különösen meleg hangon emlékezett meg a bíróság tisztviselői karáról, amely fáradhatatlan, odaadó munkájával lehetővé lette a biróság sikeres működését. Az Iparos Dalkör a társas-vacsora megkezdése előtt lampionos felvonulást rendezett az ünnepelt tiszteletére és szebbnél-szebb dalokkal köszöntötte a távozó elnököt.
— Három hete keresnek egy eltűnt földművest. Zalavég községből auguszius 26 án eltűnt Kocsis Miklós 65 éves földműves. Az utána való kutatás a mai napig nem járt eredménnyel. Azt hiszik, hogy az eltűnt gazdálkodó vagy öngyilkos lett, vagy bűnténynek esett áldozatul. Megyt«zerte folyik a körözése.
— „Szerelmeskedés" ma az Uránia Mozgóban.
— Forró paradicsomba eqett egy kisgyermek. Súlyos égési sebekkel beszállították a zalaegerszegi kórházba Kdmán Zoltán 20 hónapos apátfai kisgyermeket, aki otthon a lorró paradicsomba zuhant. A gyermek állapota életveszélyes. Szüleit gondatlanság cimén eljárás alá fogják.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Második szállítmány!
Yorkshire kocákra
előjegyezni lehet
Csengery-ut 29. sz., I. cm. Csilla (j.
Neumann Aladárné
ve\'/.etóHe alatt
MEGNYÍLT
TISZTIT SZÁRAZON
FEID OLY
Budapesti Vegytisztitó és Kelmefestőgyár
gyűjtőfiókja Nagykanizsáit (Csengery-ut 8. szám alatt) FEST pontosan MINTA SZKRINT. Ing, gallér, fehérnemű különleges tisztítása, ^m^mmmm
i zalai közlöny
1930 szeptember 27.
Megdorongollak egy legényt: elveszítette az emlékező-tehetségét
Csurgó, szeptember llf Somogysárd községben véres verekedés zajlóit le a minap éjszaka. Vancsura Ovórgy földmiveslegény egyik rokonánál voll látogatóban, a honnan éjiéi után indult haza. Az egvik u\'casaroknál nvolc legény ál ta útját, akik közül kcliö dorongokkal leütölle Varcsurát. A legény nem vesztette el eszméletét, hanem lassan haza vánszorgott, majd családja beszállította a kórházba.
A csendőrség a megindított nyomozás során kihallgatta Vancsurát, aki azonban a támadásról nem tudóit semmit mbndani. Az orvosok megállapították. hogy Vancsura elvesztette az emlékező tehetségét.
A csendőrségnek elegendő adat áll igy is rendelkezésére a támadók kézrekeriléséhez.
Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismeri 70 év óta fennálló Slnger divatáruházban mindig otthonosan érzi magát.
— Vasvillával piszkálta ki az ágy alá bujt betörőt. Erhardt János balatonfüredi lakos szobájába éjjel behatolt egy tolvaj és a szekrényből 1185 pengői ellopott A 84 éves Erhardt közben leiébredi, becsukta a nyiva hagyott ajtót s mivel lolva|t sejtett, lámpát gyújtott, vas-villdt fogott s ugy kutatott a betörő után. A betörő pedig a sötétben meglapult az ágy alatt, de Erhardt az ágy alá is bökött a vasvillával. A tolvaj erre ijedten elöjöll és Erhardt (Idegeinek hatása alatt átadta a pénzt. Csendőröket hivtak, akik a helyszínen elfogták a tolvajt és megállapították, hogy Blanchard Albertnek hívják.
= Schütz áru: minőség; szabott árai: kellemes meglepetés.
Szeptember 17 (szerda)
Budapest 9.16 Az Országos Pos as zenekar hangversenye. 9 3 II u.4> A tianiiv lolyi II 10 Nemzetköz. vl»|dzó szolgálat -2 Déli harangszó 120.-> Eu<en Sicp\'t orosa tialalajkfl zenek, rának hangv. 12.25 11 1235 A liangv. lolyl. 13 Idójeliéi. 14 30 H IS Piaci Irak. 1530 M >ne tant. 16.10 Novellák. 16.45 ldő|et«és, idójálá -Jelenlís 17 Szalonzenekart hangv 18 15 Olasz nyelvoktatás. 18 50 E. 19.25 1\'. 20 Hangv. 21.15 Nagy Endre humoros letol vatíaa. Ulána : tdfljelzés, idő|árál|elenlés Majd : Cigányzene.
Bícs il K6gi 11 uj optrellrészletek, O. 12 tlangv. 21 Békelll Láailó .A légyolt" ctmll leienele 21 15 Belga est.
Berlin 16.30 Zene. 18 IIJ. lene 18.35 O. 19 25. Zene. 20 15 Bclga-eat. Utána H„ zene.
Brit nemzett inüaor 17.15 Gyermekóra zenévet 18.40 Schuin-nn zúngoramtlvelbőt. to 40 Orgonaverseny. 20 Brahms-eat 22 25 Hangv. 23 Zene.
Milánó 16.35 Gyermekkuckó 17 (1 19 30 tlangv. 20.15 Beszéő u|»ág, 20.40 Bflga-ea\'. 23 Éjiéiig zene
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reuinás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek állal ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! M Főraktár: "
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
Talaton 310
RITKA ALKALOM!
Amiről mindenki hesxélní fog!
Kloatnybant «lad*sra kerülnek ■ STELLA hiti u(>lgyir aaiját nyértmányia k6tStt-ei8»atl áruk, klaálAan oloaó gyári érakon
Erzsébet-tér 17., Armutö-íéle ődxban.
Egyebek közt ajánlunk: Gyermek mellényekéi, pullowe eket | Női mellínyeket, pullowerekel
1\' 4\'90-tól keidve NŐI éa gyermek kabátokat.
Í"
•40-tői kezdve . Pérll mellényeket, pulloweieket P S\'40-tól kezdve.
Tudja már?
hogy egyedül
BOZZAY ISTVÁN
szakképzett müköszörllsnél
■ agykanizsa, Sugár-ut 2.
vannak raktáron a legújabb gyártmányú utolérhetetlen jó és olcsó HOBUSO féle némel, STéd és angol önborotva
pengék daraboninl 20, 30 és 40 filléres árban.
Egyetlen kisérlel meg fogja győzni azok kiváló minőségéről, hogy ezentúl állandóan ezeket fogja használni.
Ugyanit! órláil választék diák zsebkés és hlmiá ollókban.
Az összes létező acélárukból állandó nagy választék I
Finom
kötött árukban
lAiwxnnru\'uVi\'ri\'i\'i.....*............................
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. •379
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 406,
KÖZGAZDASÁG
Gabonakivitelünk emelkedett, áílatkivitelünk visszaesett
Helyzetkép a murakereszturl határállomáson lebonyolódó export-Importforgalomról
Nagykanizsa, szeptember 16 Kisebb szünet u\'án ismét időszerűnek tartottuk, hogy* a közgazdasági kérdések iránt érdeklődő közönséget tájékoztassuk ártól, hogy mi a helyzet ma export-importforgalmunkban. Természetesen ezúttal is csak a murakereszluri halárállomáson ál lebonyolódó kivileli és behozatali forgalomról ludunk pontos adatokat közölni Miulán azonban Magyarországnak ez a kilépő állomása a legjelentékenyebb a külkereskedelmi mérleg szempontjából, az innen származó adalok legnagyobbrészt általánosságban is fedik az expcrlra és importra vonatkozó képel.
Legfrissebb jelenlésünk szerint az általános kivitelnél már hetek óta mutatkozik
az állatkivltel-csökkenése, amiről már lapunkban löhhizben megemlékeztünk Olaszországi szarvas marha kivitelünk csökkenésének oka a Romániával és Lengyelországgal kötött gazdasági egyezmények szeptembert életbe lépése. Ezzel kapcsolatban ugyanis még nem alakult ki tiszta kép és igy az olaszok a szarvaimarha importját illetőleg bizonyos rezervállságot tanúsítanak. Annál örvendclesebb, hogy cukor és burgonya kivitelünk erős lendületet veit. Előbbit Egyiptomba és a messzi Indiába, a burgonyát pedig Olaszországba exportáljuk. A burgonyát egyelőre Bnranyantcgyéből viszik ki nagyobb kvantumban, de valészinü, hogy rövidesen a legnagyobb bur-gonyalermő vidékről: Szabolcsból is megindul a burgoriydex|>ort Olaszországba.
Ugyancsak öryen Jeles lény, hogy gabonakivitelünknél jelentős emelkedés mutatkozik. Ez tna, amikor kalaszlrófálisnak mondható búzaárakról hallunk panaszkodni, jelentőségében eléggé fel nem becsülhelő lény A-gabona melleit sok lisztet exportálunk.
A gabonával együtt nagyobbrészben Olaszországba, kisebb részben pedig Alsó-Ausztriába. Utóbbi államba főleg sok rozslisztet visznek ki, ami annak a jele, hogy otl is rosszak a megélhetési viszonyok és fokozottabb mértékben keresik az olcsóbb lisztet.
Ami behozatalunkat illeti, ilt felemlíthető az Olaszországból, első helyen pedig Monté Calinibői
a műtrágya Importja,
ami a magyar agrikullurának fokozottabb fejlődésére vei élénk fényi. A rendes imporlon kívül nagyot lendült a transltó forgalmunk, melyben az olaszországi hajókikötőkből Csehországba irányítóit rizs foglal le sok vagonl.
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
laboraíortumdhan FOui 3., udvar
Újból felmérik az összes földreform-földeket
Nagykanizsa, szeptembor 16
A földbirlokreform során Nagykanizsán kiosztott földek műszaki munkálatainak felülvizsgálását a helyszínen ma, szerdán reggel 8 órakor megkezdik. A munkálatokat a bajcsai háláinál kezdik meg. A város vezetősége felhívja a földhözjutlalollakal, akik kishaszonhérletet kaplak, akik földel örökáron kaptak, hogy a helyszínén határmegjelölő cövekkel ellátva feltétlenül megjelenjenek.
A kiosztott összes földek újból felmérés alá kerülnek. A felmérés a bajcsai halártól kezdve fokozatosan történik, szerdán, csülörlökön, pén-leken, szombaton.
Az időközben lörlént lemondások és azok folytán felszabaduló földterületek kiosztása a felmérések befejezése után lesz.
A Felsősáncban kiosztott földterületek felmérésének kezdelét ugyanitt közöljük.
Sxélcely Vilmos butortelepe
Nagylcanlxsa,
llorlöy MMlós-ul 4.
Bútorvásárlásnál ugyanazon kedvezményt adja, mit bárki más.
Saját kárpitosmiihely.
1930 szepleniber 1?
(-) Kényszeregyezség. Gonda Hugó nagybérlő, Ryólai lakos saját koréin ére a nagykanizsai hr. lör-venyszék niegindilolta a csö.unkivUli kényszcregyc ségi t-lj uásl. Vagyonfelügyelőül dr. Weiss Lajos nagykanizsai Ügyvédei rendelték ki.;
(—) A vasmegyei malmok a vámőrlési dijak felemeléséért. A Vasmegyei Molmlrok Szövetsége vasárnap tartott ülésén ugy haláro-zolt, hogv szeptember 16-ikáiól az összes vasmegyei malmok besziln telik tlzemliket és mindaddig nem őrőlnek, amig a vámőrlfsi dijikat a kormány nem emeli fel. A malmosok ezen elhatározása a gazda közönségben természetszerűleg nem kellelt jó hálást.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén a tegnapi nyugtalanságot ma viszonylagos nyuga om váltotta fel, amelyet a nemzetközi politikai helyzet bizakodó megítélése váltott ki. A hangulatot alálamasz-lolták a külföldről érkező jelentések is, különösen pedig az a körülmény, hogy a berlini lózsdén a legnapi iz galommal szemben ma már nyugalom uralkodott. Az üzlet terjedelme ma is igen minimális volt. Az árak nagyjában a legnapi zárlalnivón n:o-zo^tak. Fixkamalozáíu papírok piaca üzlelielen. Valutapiacon dollár 135 pontos árugrása tűnt fel. Egyébként lényeges nem lörlénl. M .Úrid lanyha volt.
Terménytóíjde
Buza tszl. 30 fill., dt. 30 fill. és a rozs 40 fill. esett.
Biu llszsv 77-m 15 30—1<-90. 78-n 1541-1605. 79-es 15 60 16.10 »0-i
15 70-16 51, ilunáil 77-es 15 00 15 20, 78-aa 15 15-1535 \'•>-« 15 30 15 50 80-ss 15 40 15 60 R.ti 8 40 — 8-55, lik árpa 12 25—12 75, sflrárp.\'. 14 50--
16 75, tab 14-3Ö \'4 80, \'i-ngeii Isti. 13 75-14 00. duninloli 1375 14 00 lepce 27-25-27 75, korpa 7 3) 7 50
VALUTÁK Angol 1. 27-73-27-88 Bi&ltr. 79-40-79 80 Cseh k. 16-85-16 97 Dán k. 152-45-153 05 Dinár 10-04-10-12 Dollár 570 20-672-20 Prtndá f. 22-30-22-60 Holl. 229*35-230-35 Lengyel 43-70-64-10 Leu 3-37-3-41 Levi 4-12-418 Ltrn 29 80-80-10 (Urks 13560-136-20 Norríí I5J-40 1&3 00
Peseta —•-----•—
HchllL 80-30 80 70 Stájdl. 110-50-11100 •véd k, 153 00-153 60
DfcVIZAK
ArnnU 229-67-230-37 Belgria 10-09 0-12 Berlin 135-87-116 27 Brüsszel 79-50-79-75 Bukarest 3-39 3-41 Kopenh.152 65 \'53 05 London 27-72 V-m Madrid 60W-62 35 Milánó 29-86 29-96 Newyor 670-40-72 U) Oexlo 152-60-153 00 Párls 22-40-22-47 Priffá lö 92-16*97 Ssólls 4-124-16 Stockh. 153-25 153 61 \\luti 63-95 64-16 Wien M>52-«0-77 Zürich 110-63 110 93
zalai közlöny
Zürichi zariat
Hálls 2,21\',. !„„ ,„„ ,5-05,,
S" 1 Wiena,, 207 55 ; tfcitli
122 77. . 7280 ,-,.,„.
\' v«ts» 5í77\'/-j. Hudupeu 90-25
Serltsvásár
Pellisltas 2539, e*dailanll45 iljc rendű 1-18-1-20. \'-18 -IMO.sccdcIl
>5iep I-I2--I-I6, ko.inytl 1*10 —1-14 l-st .endu órrg 1-14 -1-16, ll-od rendű oreg 1-04 I 08 ungol uidó 1-30 1-40, szai nna rgyüuri 1-50 -1-Í4, rsir 1-72 1-78 nu, 1 3\' \'56 ""-rinát lélserléa 1-50-1-56.
;jad|3: Üélf\'al -r,:!B«a és La-WiM r- ■ Halat, Ksjnhar-lu ,n.\' Melős kiadó: Zalai Károly. ksUnsrton lililssi Nscykulxaa W. X,
sptóMrdeSéaek dl|a 10 skMi M ftfMr, Mltulea tmáhó, sió difi I tt-L Vuir H iniKpuap 10 s .\'ilg 80 flIUr, mlnóu iz-vibb! sui dl|,- O fill. Sierdán és péu-teker 10 >My. IIÜ fillér, minden továhM «< ill|n G I<li. Cmssó s minden vsat*. (SM. Útból ,11 s/ó k»t \'.0- <k ssánti-Llik. AJuS-t l en -í-kiiek 50»» i.igedinény.
Hirdetésiek 5 (öt) peng6 flssseíjsn
alul o t<il7sln|)sB ktnyvaléa, isftámlAir-\' ti «ilkarQI4r.u vAgatt « I 6 r s I 1 i c t ( s á ( s
Iflodá Csengery-ulca 18 slsll 774 fi "I lelek. 4193
Boraajtdk, axSI6iuxók Waiaar Gépiiyár, Nngykanixaa,
ut 16. 4575
Képkarataxéa leszállítóit árakon — Slern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Telelon-izáni 196. 4541
Maiász János vizsgázol! tyuksssm. véQd liiváira bárhoz megy. Zrínyi Miklós-utca I. sí. 4H23
Szepesi imre
Zrínyi Mlklós-uloa ít.
csatornA zás, vízvezeték-berendezés, épület és mú-3341 bádogos. — Telefon 2-95.
Járást székhelyen Jótorgslmu lltsser- és csemegeüzlet berendezésiel egy tl, cl«0l-lOxés in Is It átadó. Cini s eladóban 4858
Megszűnt a benzin probléma \' Minerva Benzinkrém őng)ii|ób,rn 8 szór annyi ideig tart, mini a benzin. Lrgiobtt folt lisztltóizer. Kaphaló IrsllkoVban. l;6raktsr Vágó Ciliire iHalszc-Háiaban. 4 <01
PlnoeléposAnak való Máraz tolgyltt veizek. Dr. Knsusz Ugyvid, Kíul 21. 4871
C.gyasiob*a lakáa minden rnelték-helyiiéggel Zrínyi Mlklós-U. 40 kisdó. 49 .5
Újonnan épült 2 szobás ute.1t l.ikás mellékhely ségekkel egyUII kls-lli. — Cini lirziébet-iér 16, lüszcrUzlel. 48.6
„His IHIaster * Voice"
gramofonok
havi 19 pengős részletre.
Művész- és lánclemezek, magyar felvétel, újdonságok,
raktára és képviselete:
Szabó Allftal sportárunagykereskedés
rádió éa gramofon osztálya
Katonai és egyenruházati
felszerelések
legnagyobb választékban
Kaufmann Károlynál
Erzsébet-tér I., a Schütz-áruház mellett. Telefoni 3-72. (iám.
I.eglubli csukott bérautók legolcsóbban négy és hatszemélyesek Kaufmann Manónál rendclhelók. Telelőn 167, este 571.
Pénit loldbirtokri és liázskra korlállan öíiszegben, méltányos kamat mellett lotyó-■lllal Sattter Lajaa Irodájs, Erzsíbel-tér 15 szám, az Igasiágllgyl (>alota átellenében. 3866
Szemüvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
zsoldos gyula
szakképzett lálszerésznét tsphatók
Fó-ut 14., Biztosító palota. Óra-, ékszer, és látszerüzlet Szakszerű Javítások.
Agilis dslatascorjrókat magas javudutmasásatl Islssssűnk. — sn»gyar-Kollalidi Blxtoshú R. T. nbgykanlxaal IDUgyntt. aégc, fó-
ut lo. 491.2
FánxkAlcrfBnt bekebelezésre minden rsszegben a IcgcIónyOsebben és leggyorsabban lolyóslllat Aozét Ignáo pénz-kólcsónközvctltó irodája Nagykanizsa, Horthy Miklós-ul 2 szám.. 3876
Lbédtöbutor kltUnö ksrbsn, elsórendll eladó. Megtekinthető llztól-tlzenlial óráig. Clm a kiadóban. -48\' 8
Jókaiban levő pedálos cimbalom eladó Hunyadi-tér 26. 4899
3—4 sxobés modern lakást keresek bal-tarűtstsn, löulvonsl kózeleben, mlelóbbl beköltözésre. Barde. Telefon 321 4t03
biztos védekezés, lia téli ruháját
vegyi nton tisztíttatja
elismert módszer szerint. Gyüjlőtelep:
mm 5. sz.
Régi pósta-épUlel.
Naponta adjon növendék és hlzóOlalatnak

„FUTOR
szénsavas lakarmánymeszet
A .FUTOR\' növcndékállatf.ki.AI a csontkipzödést elősegíti hizásia
lTuS,étvágygerjesztő^
A .FUTOR* nem orvosság, hmem a Icglir.omabban órlöti mészsótáp. Amely ai állatok szervezetében Igen • ftnuyen felszívódik, i amelyei az állatok aro-matiku* anyug\'artalciánál fogva szívesen fogyasztanak. A „F U T O R4 etetése a konyhasó etetését feleslegessé teszi A n t^yhixla-ók, uradalmak, gazdaságok a .FUTÓ R\'-t állandóan etetik. Ara: 1 kilogrammonként 40 fillér, üsák vételnél (1 zsák 5u ky ) 9 pengó,
zsák ára 130 fill, vapy /«akC8ere. 1 próbadoboi ára (cca kg) 30 fhlér. Kicsinyben és zsákszátnra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130
KÖLTÖZKÖDÉST
és árufuvarozást vidékre
TEHERAUTÓVAL
olcsón vállalok. Legjobb személyautóimmal olcsón fuvarozok.
B 10 N O Z K
Csengery-ut 27. <145 Telefon: 595.
Koó Kálmán
tnűaaitaloa
butorraktára
Nagykanizsa, Magyar-u. 8.
és Kazlnczy-utca 5. a postapalotával szemben.
Állandóan nagy választék mindennemű bútorokban. i<u
Ha tökéletes varrógépet akar, ugy
PFAFF
ot
veg.en, mely varrógép a műszerészet remeke. Tartóssága és kiállítása felülmúlhatatlan. Részletfizetésre is beszerezhető:
BBáNDL SÁNDOR ÉS FIA cégnél
Deák-tér -2. szám, a felsőtemplomnál. Varrógépeink minőségéért 10 Mg garantáltuk I
7il il Uf)7l rtNV
1830. szeptember 17.
részére, díjmentesen és saját felelősségünkre lakásba
szállítjuk a megrendelt
3 tél 20 hónapig terjedő folyószámlahitelt nyujtunk. Készpénzárban adunk el hitelre is! Győződjék meg erről személyesen saját érdekében.
r
Óriási választékot tartunk finom kárpiiosbutorokban, vas-, réz-, konyha, előszoba-, leányszoba- és irodabútorokban is.
Állandó lakásberendezési kiállítás!
SZOMBATHELY és SOPRON
Király-utca 5.
Várkerület 62.
ALAP3TVA: IS87.BEN.
Nv. miitotl u DéJ.talai Nyomda ét Lapkiadó VWatatnái Nagykanizsát!. (Felelő* RitetvercA- Z*t?.t Ifirolv.)
70. évfolyam 211. szám
Nagykanizsa, 1930, szeptember 18 csütörtök
Ara 14 Hilér
KOZLOHT
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkeutóiée és kiadóhivatal:___________
Kcízthelyl flókkladóhlvatal Kosiul!; Lajoa-u. 32Í
Fó-ut 5. u<m.
Bethlen Vass sírjánál
Öszint: és hü ba étol nagyob\'i fájdalom nem érhet, mint érle gróf Bethlen Islvánt Vass József váratlan elvesztésével. Több volt puszta barátságnál az az érzés, ami kettőjüket Jipsszu évek óla egybe fűzte Az Az egész ország úgyszólván romokban hevert, amikor ez a kél kiváló lérlitt az uj idók nagy akarásaival hozzálátott uj Magyarország építéséhez.
A hivatalos körök, az egyház s a társadalom minden rétege kivehette részét a gyászból, aki csak akart, mepjclenhelelt a nagy, szociális érzésű miniszter temetésén, éppen a legjobb barátot sújtotta a sors azzal, hogy távol kellelt lennie az ország lóváro8ától, amikor Itüséges munkatársát utolsó ttlra kisérték Genfben az egész magyar nemzetre messze klha\'ó tanácskozások folytak azokban a napokban, milióés millió magyar ember érdeke kívánta, hogy a mi posztunk se legyen üres, szószólónk otl legyen a lanácskozáso-kon, nehogy olyan do\'og történjék, melynek súlyos következményi lehelnek a késóbbi időkre Bethlen Istvánnak le kelleti győznie magában a gyász minden fájdalmát, meri az ő helye ezekben a napokban Genf ben voll. De a hosszú napokra nyúló tárgyalások után hazaérkezve, gról Belh\'en István le sem kefélve ruhájáról az ul porát, az állomásról első ut ja Vass miniszter sírjához vezetett. Kiváló Lslő, szobrász, vagy tollát az érzelem világába mártani tudó iró művészetére vár annak a jeleneinek megörökítése, amikor gróf Bethlen István ájtatos lélekkel, szinte kővémeredlen, hosszú ideig őszinte imába merülve állolt a jób.irál, a pótolhatatlan munkatárs, a nagy poliliku« Vass Józsel sírjánál. Bethlen Istvánt genfi utja után a politikai és közgazdasági helyzet nyomban sorompóba állította, tanácskozások és komoly problémák feletti döntés várlak rá, de mindez nem elő/h\'tlc meg azt az elhatározását, hogy Budapest földjére lépve, első uijt a kegyeleté és a megemlékezésé legyen.
Nem ludjuk ellenőrizni gról Bethlen István agyinutikájál abban a pilla-nalban, amikor hü munkatársa sírjánál állolt. meri ajkai némán mormollak, de bizonyos, hogy kebléből az ima szárnyán fogadalom szállt a mennybe köllözöli után, azt ígérve, hogy azt a szociális munkairamot, amelyei még Vass miniszter életében aprohált, a megkezdeti uton Vass miniszter szellemében tovább folytatni kívánja.
Bethlen hiv.in miniszterelnöksége alall immár második n-gy miniszteréi vesztelle el. Egyik volt nagyatádi Szabó István, aki a föld népének köréből nőit ki a gazdatársadalom vezérévé, programot adva a mai kormányzatnak, melynek házisói jelenti mosl is nagyatádi Szabó István
Felelős szerkesztő: \' J
Barbarlts Lajos
Etóflietéal ári: Telelőn: NigykaniiM 78, Keutbély 22. iiirn.
egy Mim t pengő 80 fillér
~ " Jwly :
elgondolása- Most az egyszerű ki%, iparos családból való szociálpolili- ■ ku<át veszítette el. Az utókor ni"1 ilyen hatalmas szálfák kidölésekor\' azzal vigasztalhatja magái, hogy a széthinteti magvakból uj erők indulnak meg, amelyek gondos ápolás
mellett tovább fejlesztik a nagy férfiak elgondolásait, igy lesz ez Vass miniszter szociális elgondolásai-* val is. Megvalósítások nróf Belhlen István irínymása és őrködése mellett oly kezekben maradi, melyekben nem fognak elveszni löbbé.
Nagy ünnepségeket rendeznek Kossuth Lajos sirjánal
a nagy hazafi születési évfordulóján, pénteken Rothermere lord is küldött koszorút
Szerdán délelőtt Budapestre érkezeti Rothermere lord kiküldöllc, aki Londonból magával hozta a lord hatalmas koszorúját, amelyei szeptember 19 én, pénteken délben 12 órakor helyeznek c\' a Kerepesi Ic-mclőben levő Kossuth-mauzóleumban. Kossuth Lajos születési évlor-
dulója napján nagy ünnepélyességgel helyezik el a lord koszorúját és az ünnepélyen az összes magyar társadalmi tényezők Is megjelennek. Rothermere lord koszorújának széles nemzetiszínű szalagján a következő felirat olvasható: ,ln admiration of Kossuth Rothermere

£eleplez/ek egy dlszöi>e/kea;e-íeí, vexciöségéí letariózziatiáR
ffatvan embert károsítottak meg óvadék csalással
ptngőig
Budapest, szeptember 17 A főkapitányságon tna délben egy ujabb álszövelkezetel leplezlek le és letartóztatták annak vezetőségét A ve:clök Fekete Géza épiiési vállalkozó és Sz torol István foglalkozás nélküli egyén nu galapilopák a Fo gyasztők Ariil/eszerző és Termelő Szövetkezeiéi és a különféle állási,kba óvadékos alkalmazottakat vet el lel,
akiktől azulán 200 -2000 óvadékot kérlek.
Körülbelül 60 embert kilrositotluk meg ilymódon, mintegy 22 000 pengővel. Szélhámosságukban annyira mentek, hogy a MFTR-től kibéreltek egy hajöt személy és áruszállításra és erre minden szaktudás nélküli embereket hajóskapitányi és hajóhadnagyI minőségben nevezlek ki.

A kisantant, Lengyelország és Görögország közös frontot épit a kisebbségi jogok ellen
Apponyi gróf log beszélni a magyar kisebbségek helyzetéről
tíenl, szeptember 17 A Népszövetség hat főbizottsága még mintegy kél hétig dolg.nik, hogy letárgyalja az eléje ulalt anyagot. Azulán (II össze újból a közgyűlés, hogy döntsön a bizottságok javaslatai felelt A kisantant, Lengyelország és Görögország hir szerint már megegyeztek abban, hogy a kisebbségi kérdésben közös frontot alakítanak és a főbizottságban elemezni fognak minden olyan lö rekvést, amely a kisebbségeket védő jelenlegi rendszeren módosítani kíván. A főbizottságban Magyarország részéről Apponyi Albcrl gról szó\' il fel és ismertetni fogja a magyar kisebbségek helyzetét a* elcsatolt területeken. Az általános vita sorén
mondod nagyszabású beszédben Ap ponyi azért nem ér intette ezl a kérdést, m-rl súlyt helyezeit arra, hogy clsősorbiu a főbizottságban juttassa kifejezésre a magyar kormánynak a kisebbségi kérdésben elfoglalt állás-Qpnljál.
A klscbbaér/nk nédelme Genfben
London, szeptember 17 A „Daily Tetegraph" levelezőié jelenti Géniből: Reménv van arra, hogy a NépszöwetsAtz állandó ellen-érző bizottságot té\'esii az európai kisebbségek védelme érdekében. Hir szerint az angol delegáció czyik tagja teli javaslatot a bizottság létcsi\'ésére. Kellőn nemxelklfxl blrri
(lent. szeptember 17 Ketlogro, akit a népszövetségi közgyűlés Hughes helyébe a hágai
állandó nemzetközi bíróság birájává választolt, a beadóit 17 érvényes sza-vazat kö.-lll 30 cselt. A választás eredményének kihirdetésekor az elnök a közgyűlés élénk tetszése mellett utalt arra, hogy az uj bíró neve milyen elválaszthatatlan kapcsolatban áll a béke ügyével.
3000
építését
családi ház
kezdik meg rövidesen a fővárosban
Budapest, szeptember 17 Azt a nagyszabású családi ház épilóakciót, amelynek céljaira a bankok 30 millió pengős kölcsönt ajánlottuk fel, ugy fogják lebonyolítani, hogy egy külön szerv, amfcly szövetkezeti lormában fog működni, kötvényeket vagy zálogleveleket bocsát ki. Egyelőre .1000 családi ház felépítését vették tervbe.

A mosl meginduló családiház-építkezés három részből áll. Első a közalkalmazottak családi házainak építése, amelyhez a bankok körülbelül 30,000 (XX) pengővel járulnak hozzá, olyan feltétellel, hogy az építkezési költségek 40 százalékát maguk az épiltelő köztisztviselők adják. Az építkezési hiteleket 20 év alall kell törleszteni, a kibocsátandó kötvények 90-es árfolyamon és 7 százalékos alapon kerülnek a résztvevő bankok tárcájába A legközelebbi hetekben megindul egy 26 milliós építkezés Is Ehhez a pénzl a Pesti Hazat Takarékpénztár és a Magyar-Olasz Kunk vezclése alall álló konzorcium adja. A harmadik építkezés az Angol Magyar Hunk akciója, amellyel az Óhegyen IftOO -1800 munkás és tisztviselői lakást ki vári építeni a Társadalombiztosító Intézet részére.
Letartóztatták a moszkvai megbízottakat,
akik élelmiszerrel látták el a fogházban levő kommunistákat
Budupcst, szeptember 17 A budapesti fogházgondnokságon feltűnt, hogy a letartóztatásban lévő kommunisták részére igen sok élelmiszer és konyvktlldcmény érkezik. A rendőrség megállapította, Itogv a küldemények a moszkvai Rote IHíjétól származnak é> ..zokat a ntkla-pesti meghízott Markos Flóra, a Shell Kőolajgyár tisztviselője, Weisz Henrik magántisztviselő és Kálmán Imre brllnni műegyetemi hallgató juttatták a letartóztatottakhoz. Mindhármukul őrizetbe vették.
zalai közlöny
1930 szeptemfíer i«.
Gróf Betfilen Inkére érkezett, af)ol október l-ig marad
Az egységespárt elnöke Zalában volt vadászaton
Nagykanizsa, szojitumner 17
Gróf llelhlen István miniszterelnök hazaérkezéséről, illetve itthoni politikai tárgyalásairól a Zalai Közlöny előző számaiban részleiesen referáltunk.
A miniszterelnök — mint beavalolt helyről érlesülünk — kedden délután audencián jeleid meg a kormányzónál, akinek jelentést telt genfi tárgyalásairól. Ezután még fogadta helyettesének, gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek látogatását, majd autóján Nagykanizsára utazott, ahová az estéli órákba érkezett meg. A miniszterelnök autója nem sokat időzött a városbtn, hanem ben, int veit és tovább robogoll Inkérc.
Mini érlesülünk a miniszterelnök megszakítod szabadságát folytalja lukén, ahol a tervek szerint október l-ig marad és csak a közeledő
parlamcnll szezonra utazik vissza a fővárosba.
Az egységes párt elnöke Zalában
Peslhy Pál dr., volt igazságügy-miniszter, az egységes párt elnöke, két napig a Lenti ntellcll fekvő ságipusztai herceg Eszterházy-kastélynak volt a vendége. Pesthy dr. vadásza-Ion veit részt, mely alkalommal ritka zsákmányt ejtett. Egy páratlan 16-os kapitális szarvasbikát lőtt, melynek trófeája kilenc és fél kg. A volt rfljniszter több napot szándékozott a hercegi kastélyban tölteni, de tegnap váratlanul Budapestre utazott. Hirtelen elutazása politikai kérdésekkel van összefüggésben, mert az egységes párt szombaton, Lillafüreden értekezletet tart s ezért váll szükségessé a párt elnökének budapesti ulja.
Viharok a kanizsai kórház körül a pénzügyi bizottság ülésén
Nagykanizsa, szeptember 17 A pénzügyi bizottság mai ülésén még mindig a zárszámadás van napi-renden. A városi szeszfőzde ügye technikai okok miatt ma nem került napirendre.
A kulturális kiadások tételénél dr. Rolschild Béla szóvá letle, hogy
sem a muzeumból, sem a könyvtárból a közönség nem lát semmit.
Dr. Krátky polgármester bejelentette, hogy Intézkedett, hogy a két intézmény a nagyközönség számára rövidesen megnyiljon. A szegényügynél szóbjkerüll a szegényház kérdése, amelynek fennlartása évi 24.000 pengőbe kerül a városnak. Dr. Rolschild felvetette a kérdést, nem lehetne-e végre egy megtelelő szegényházal létesíteni. Dr. Krátky kijelentette, hogy a szegényügyet egységesíteni kell. Nincs még egy hasonló lélekszámú város, amelyik annyit költ a szegényekre, mini Nagykanizsa.
A kórház
zárszámadásait Hemmert főszámvevő terjeszletle elő, aki rámulatott arra, hogy kellő üzleti szellem nem érvé nyesiil a kórházadminlsztrációnál. Azl látja, hogy míg Zalaegerszegen és Szombathelyen a betegnapok emel-
kednek, addig Nagykanizsán csökkenés mutatkozik
D . Dómján l.ijos ennek okál az OTI-val kapcsolatban látja.
Mind több panasz hangzott el ezután a kórházzal szemben és a bi-zoltságl tagok közöli izgatottság és elkeseredett tónus vett erői.
Samu Lajos azt mondla, hogy a nagykanizsai kórháznál az OTI nem talál olyan megértést, mint ahogyan kellene. Innét van, hogy Szombathelyre is küldenek betegeket...
Must mar teljesen éles a hangulat és a bizottsági tagok majdnem mindegyikének van valami mondanivalója a kórház ellen A hang zűr zavarban Armuth Náthán a kórház élelmezését telle szóvá. Azl mondja: ezen a téren évente 40—50.000 pengőt lehelne megtakarítani. Az élelmezésre I 25 P wzn felvéve fejenként. Ki van zárva, hogy az élelmezés ennyibe kerüljön, — mondja. A város vegye a saját kezelésébe a korházélelinezésl.
Hemmert főszámvevő: Ez egy kít-élü fegyver. De nem erre kell a fősúlyt fektetni, hanem a férőhelyeket kell jobban kihasználni, a beteglétszám emelésére törekedni. Igen, olcsóbbá kell tenni a kóiházat, de ezt nem az élelmezéssel fogjuk elérni.
Ujváry Qíza: A szabályrendeletet kell módosítani.
Dr. Rolschild elnök enunciálja, hogy a bizottság nem az élelmezésnél tvtja szükségesnek a kórházi hiányok ellensúlyozását, hanem a férőhelyek kellő kihasználási kívánja.
ill ujabb közbeszólások hangzanak el, melyek már ingerülten és zajosan irányulnak dr. 7\'ufaícsZo:\'ánigazgaló-főorvos ellen.
Dedovácz Béla, Babochay György, Knausz László dr. és többen szóltak még a kótliáz kérdéséhez.
Dr. Rolschild elnök ezután az el-mondoltakból leszűri, mini a bizottság megállapítását, amit jelentésként a közgyűlés elé is terjeszt, hogy az orvosi vezetésben több gazdasági érzéknek kell len-
nie és a kórház bizottságnak nagyobb hatásköre szükséges, amit uj szabályrendeletben kell lefektetni.
Dr. Rolschild Béla bejelenlése után a panaszok még folytalódnak lóleg olyan irányban, hogy a kórházban magas ope ráclós dijakat szednek.
Dr. Rolschild ezekre megjegyzi, hogy nem aijért építettünk kórházat, hogy budapesti szanatóriumok dijai melleit operálják a betegeket.
Az izgalom lassan lecsillapu!! és a bizottság a zárszámadás további lételeire tért át. Csütilrlökfln még mindég a zárszámadás van napi-repden
Egy csurgói mészárosmester titokzatos hirtelen halála a kanizsai kórház kapujában
Gége-bajjal a kórházba akarták szállítani, de az autóban meghalt Felboncolják a mészárosmestert
Nagykanizsa, szeptoniber 17
Szerdán a kora flélelfllti órákban különös halálesel történt a Horthy Miklós városi közkórhlz kapujában.
Svenda G tbor csurgói mészáros-mesterl már hosszabb Idő óla ke zellék gégdnjjal. Az orvosok azl tanácsolták a jómódú embernek, hogy szállíttassa magát a nagykanizsai kórházba és kezeltesse tovább oll magát.
Svenda autói fogtdotl és szerdán korán reggel elindult Csurgóról Nagykanizsára. Vele jöll kél hozzátartozója is. Az autó minden baj nélkül megérkezeti Nagykanizsára és már a Kosfulh-lérről befordult a László herceg utcába, hogy a kórház kapuján behsjtson. Ebben a pillanatban a btnlülök megdöbbenve vélték észre, hogy a. mészárosmester-ben nincs élei. Meghal! az autóban anélkül, hogy előbb észre vették volna.
A kótliáz. |iorlása azonnal kaput nyitott és a gépkocsi behajlott az udvarra, ahol leemelték belőle a inészárosmesterl, de a gyorsan odahívott segédorvos is c;ak már a beállói! halált tudta konstatálni.
A kórház értesítése nyomán a rendőrségtől bizoltság szállolt ki a temelő haloltasház ha, thová időközben elszállították a hullái, hl megejtenék a rendörorvosi hulla-szemléi. Az étről szóló jegyzökönyvet szerdán délben álkílldiek a nagykanizsai kir. ügyészségre.
Mint értesülünk, az ügyészség a rendőrorvosi hullaszemle alapján nem adta ki a temetési engedélyi, hanem elrendelle a hulla törvényszéki boncolását, ami legkésőbb holnap meg fog történni Ez a boncolás fogja megállapítani minden kétséget kizárólag, hogy a csurgói mé-szárosimsler halálát mi okozta.
Nagykanizsán letartóztatlak egy bécsi Ugyntfköt,
akit a sátoraljaújhelyi kórház igazgatójának megzsarolásá-val vádolnak
Nagykanizsa, szeptember 17 Keddről szerdára virradó éjszaka egyik kanizsai detektív a szállodai bejenlésekel ellenóriz\'e és ennek során megállapította, hogy egyik nagykanizsai szállodában lakik egy bécsi ügynök: Hartha Jc nő 5(5 éves bécsi lakos, akit a sátoraljaújhelyi törvényszék hónapok óta köröz zsarolás miatt. A detekliv azonnal kiment a
szállodába és a már lefeküdt ügynököt előállilolta a rendőrség Ügyeletes osztályán, ahol azonnal megkezdték kihallgatását.
A bécsi ügynök egy kényes ügyből kifolyólag, melyben szerepe volt sátoraljaújhelyi barátnőjének is, megjelent a sátoraljaújhelyi kórház igazgató-főorvosánál és azl kövelelte, hogy az igazgató fizessen neki 5000 pengőt, különben meg fogja hurcol-
Hihetetlen olcsó áron elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Brany Kakas Diuatáruház Kisfaludig Krausz, Nagykanizsai
zalai közlöny
A tábla is életfogytiglani fegyházra itélte az arzénes kerkanémetfalui korcsmárosnét
A másodrendű vádlottat a tábla is felmentette — Az 1914-ben elkövetett hltvesgyilkossáK a megtorlás utján
(iyfir, szeptember 17 A győii kir. ítétőiabla liekc Ke-r-oc tanácselnök elnökletével feleb-bezés folytán ma fo;;l d.\'.ozoti Orbán Átontie (s Orbán József ke.kíti nidl-faltti lakosok aizétinié\'gezési ügyével. — A zalaegerszegi törvényszék Orbán Aroiinc 65 éves korcsmárosnét szándékos embctölés btlulellért életfogytiglani fegyházra ítélte, mert férjét 1914. junltts havában arzénnel megmérgezte.
A másod rendtl vádlott, Orbán József
földmíve.s ellett az volt a vád, hogy nagybátyját, Orbán Árpádot mérgezte meg arzénnel. Orbán József bűnössége melleit döntőbizonyitékot nem lehetell találni és ennek következtében a törvényszék a nád alól felmentelte. A kir. Ítélőtábla mindkét vádlottra nézve elfogadta az elsőfokú biróftág által megállapított tényállást és a törvényszék il. letét teljes egészében helybenhagyta. Az ítélet ellen a királyi ügyész, valamint Orbán Áronné és védője semntiségi panaszt jelentetlek be.
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szerme-
divatujdonságait. Meglepő olcsó árak!
1930. szeptember 18_
tatni a nyilvánosság előtt.
Az igazgató-főorvos nem állolt kőiéinek, hanem megleli\' Kijelentését Bjrlha Jenő ellen, aki azonban kereket oldolt SStoraljaujhelyröl.
Miután időközken bécsi lakó: !■ II, a sátoraljaújhelyi törvényszék, ahová az ügy ir.ilai kerültek, egys-er sem ludla megidézni fötárgjalns tn-giut-tása céljából.
Igy aztán a rendőrségi feljelenlés alapján a bécsi ügynök ellen klinenl a körözö\'evél, melynek alapján a rendőrség Nagykanizsán letartóztatta.
A bécsi ügynök az éjszakát már a fogdában töltötte, majd szerdán dél-elólt átkisérlék a törvényszék fogházába, ahonnan Sátoraljaújhelyre
szállítják.
SZÍNHÁZ
IV. Henrik
Nehéz feladatra válUkozoll Pirandello, a tnodern drámairodalom o\'as; nagymestere, mikorizta20 századbeli Shakespearc-tragédiát megírta A lélekanalizis hoch urislikáj i a IV. Henrik. Magasiskola, amiben nyaktörő lélektani mélységek, szédítő szakadékok közöli és fölött rajíoió dik ki, egy örüli pszichopatológiai képének torz vettllelein keresztül, a; ember, a ma társadalmának embere, ugy, ahogyan .egyetlen szó bélyegének súlya alat." össidör és enged összetörni sorsokat, szerelmeket, ren-delletést és akarásokat és végül -magái az embert is.
Merész, nehéz feladat az Írónak, de nem kevésbbé az a színésznek is.
Pirandello tagyogó irodalmi magasságok levegőjébe burkolta és fcl-fclcsillanó nagy igazságokkal tuz delte tele a szetkczelileg látszólag igénytelenül felépített színpadi lor tnál, melynek egészen modern vonalat közöli, sokszor c ak a lélektani homály segíti ál hajmeresztő mélységek és borzongató magasságok felett. De nem hiba ez, mert hiszen aki — itó és néző — ilyen magas= ságok megmászására vállalkozik, annak néha szakadékot is kell ugrania, ködökön, felhők gomoiyán kell magát a napsugaras kékség csudálatos világáig álküzdeple
Az előadás gerince Szentiványi Béla IV. Henrikje volt. Szinte az átélés döbbenetes szuggesztivi.ásáv. 1 jelenítette meg a bölcs őrültet. Ala-kilása nyomán az irotl nttl minden szava, minden mondanivalója számai a élelteli színek és hatások fokadtak egy széles művészi intelligencia gazdag palettájáról. Az együttes jól keretezte ezt a kimagasló alakit.\'.st. Különösen Bihariés Kőműves adlak jó alakúkat.
A szomorúan kevés közönség Zitjosan és szokatlanul lelkesen hívta függöny elé Szentiványit minden
felvonás után. (bi)
*
(*) Ma este nem a Dybuk, hanem a Krétakör megy a Színházban, 8 órai kezdet el.
Heti műsort
CsUlöitökön: Krétakör.
Pénteken: Chatley nénje. (Brandon. Bohózat).
Szombaton: Fösvény (Moliére. Vígjáték).
ua.*,tz„i/ijii:t líii, \'a,™ >"•\'•
/Uk péluUnket idoflenbo.
NAPIRHK»
Szeptember 18 csütort.
líéimt h«toliku»: Kup. z J l\'ioicsl.: Titusz, tirae\'it.1 Elüt lin 25
Oyégv-szeitárl éjlctl It.\'olgál.i : I. I«1 véfjélp » .Mlila\' [\'„-üy-KiHr — Kltály-u. 40.
..IzKuu.. •-.-•tva c-\'i:-" \' Mii ií Aiát« szrt :e, .i. \'
„•.\'. ler. tié>. Mf. >l\'k:i. i>l. Vei.: I-t3.
— Vannny Igazgató a niu reggeli rádióban. A ma reggel 9\'15 ór»i rádiópfriólubnn kerül előadásra Vannay János zeneszerző, a nagykanizsai vátor.i zeneiskola iga\'gató-jáifk kél kiv.il.Smt linóm koinpo-. ioóju mbdala és ariosója.
Államsegély közkutak létesítésére. A népjóléti mi(iiS7lérium érlesiteitc a vármegye alispánját, htw.y közi ut létesilé.xírc Lenti községnek 1500 pe-.gö államsegélyt, S\'entaniatfa községnek pedig az evangélikus i:. ol.i területén létesítendő Hózkttl köl\'ségeiie - e/.vr p... ,;\'> államsegélyt engedélyezel!.
— Balatonalmádiban megkezdődött az ORLE konferenciája.
Balatonalmádiból jelentik: Kedden ke/dődöll az Országos Református Lelkész Egyesület konferenciája, amely nek során Miklós Ödön nagycsepeli lelkész .Aktuális dátumok" címen tartolt előadást. Forgács Oyu\'.i sárospataki lelkész a vasárnapi iskolák megalakításának 150 éves jubileumáról számolt be. Több hozzászólás ulán Csikesz Sándor professzor r.-. ent-fnldi utján támadt gondolatait adta elő és bejelentette, hogy az ORLE határozolt szándéka, hogy egy országos szentföldi utat s.ietvezzen meg. Gál Lajos budapesti lelkész a lelkésztanitóság sokat vitatott kérdését világította meg. Tapsonyi Sándor ászári lelkész „Református birtokpolitika a statisztika tükrében" cimcn tartolt előadást. Az értekezlet programján a keddi napon 50 lelkész szerepelt és az érlekezfet a református és az evangélikus papság testvéri kézfogásának a jegyében zajlóit le. A halatonkörnyékí községekben kedden vendégszónokok prédikációital tarlóit,-ik.
= Legnagyobb válaszlék. legjobb minőség, szabott árak ;i Schtitz Átuházban.
S
minÖ5ÉGE,GP®R5AG055ÖGH
FELÜLmÚLHflTflTLRn
jíaGYfréTonvuiiRKr
-EGYESÜLT IPFIRITIŰVEK RT 8UDF1P EJT. V. VII (Ti 0X Cí A!/ ftR-U l.V
Nyoma vesxeft
a »IKKa.*xló áltálul poatakuldOncnek
Kaposvár, szeptember Itt
Mint jelentettük voll, Attila község postaküldönce. Ferenc Sándor több ezer pengő készpénz és bolelta elsikkasztása után megszökött. Hosszú hetek múllak el a poslaküldönc megugrása óla, de a bevezetett nyomozás mindmáig eredménytelen maradt. — Annyi! sikerüli megállapítani, hogy a sikkasztó poslaküldönc nem vonallal, hinem gyalogosan ment el a baranyamegyei Sásdra, ahol egy holtban ruhát vásárolt maginak a : ik-kaszlott p\'nzbők Innen autón Budapestre vitette magát. Ezért az u\'érl a sikkasztott hivatalos pénzből 200 pengól fizetett a soffőrnek. A csendőrség az! is kinyomozta, hogy a sikkasztó poslaküldönc autója a budapesti EMKE kávéház előtt állott meg. Ettől a ponttól kezdve megszakadt minden nyom. A ny imozó halóságok lermésze tsen nem hagyják al.ba a sikkasztó után való hajszát és remélik, hogy a poslaküldönc, amint az ellupiitt pénz fogvtán le.-z, eláiulja rejtekhelyéi.
— Tífuszos megbetegedések Nagykanizsán. A gyümölcsidénynek minden évben kísérője a h.isi-hagymáz, au.ely az idén is bekopogtatott néhány házba. Az utóibi napokban több ilyen tífuszos megbetegedés lörlént Nagykanizsán, ami főleg a rothadt vafö mosatlan gyümölcs-evés természetes következménye. A városi tisztiorvosi hivatal figyelmezteti a közönségét, hogy az egészségtelen és mosatlan gyümö\'cs élvezetétől tartózkodjék.
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most la-káslierendezést Kopstein bútoráruház újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Mláiírat!
I kg. teljes zsíros
Trappistasajt ...... P 2-80
t i kg. magyar ementhali
kiválóan finom...... P 1\'50
\'li kg. príma teavaj ... P 1-— \'/< kg. kitűnő minőségű
liptói turó...... ... P - -80
t/i kg. körözött liptói P 1 25 kg. friss pörkölt kávé
ölféle kávé keve\'éke "P 3-
Gerbeaud, Stühmer, Kocstllu bonbonok és teasütemények állandóan frissen, nagy v.\'.lasz-tófcban kaphatók
fflaszd és Friedeiithal
csomogekoreskedóséban.
4H10
i zalai közlöny
1930 szeptember 27.
A gyomorfájás, gyomor-nyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjtdés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszin, kedvetlenség a természetes „Ferenc lóíref" keserűvíz használata állal sok esetben el múlnak. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a rmgvítr Fereac ló\'sal vízről, mert h tlása megbízható és rendkívül envtte A Ferenc léissl keserűvíz gióeyszer-lárakban, drogériákban és fűszer üzletekben kapható.
tavl/ás
KUUIU legolcsóbban
Sxabó György naaió-
laboralorlumdban Főul 3 , udvar
— 40.000 pengőt nyert sorsjegyen. Ritka sorsjegy-szerencse érle Harrer Rezső gyöngyösszőlősi borbélymestert, aki 33.045 számú fél sorslegyével nem kevesebb, mini 40 000 [lengőt nyert. A pénzt 20 százalék levonásával már fel is vette a boldog nyerő.
=■ Szolid és előzékeny kiszolgálásáról Ismert 70 év óta fennálló Singer dlvaldruházban mindig otthonosan érzi magát.
—■ Kényszeregyezség. Fischer Ernő keszthelyi kereskedő kérte a csödflnkivüli kényszercgyezség megindítását. A kereskedő passzívája 22.000, aktivája 11 000 pengő.
— Statárlálls tárgyalás után vád elutasltás.TMinl annak idején megírtuk, Rálássa András idős póla-kódorhegyi gazdái egy asszony vallomása alapján gyújtogatás gyanúja miatt átadták a nagykanizsai ügyészségnek. Mivel az asszony rendkívül súlyos vallomását egyéb gyanuokok is alátámasztották, Balassa András statárlálls biróság elé kerüli. A bíróság előtt Balassa körömszakadtáig tagadott, igy az ötös tanács az ügyet rendes szakbiróság elé utalta. Tegnap tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék, amelynek határozata a vádat elutasítja.
= Schütz női ruha, kabál, bunda: elegáns, divatos, jó és olcsói
Időjárás
A nagykanizsai meteorológia,.\' megfigyeli jelentések!: Szerdán <i hőmérséklet-. Reggel 7 órakor +15 4, délulán 2 ,\'rakat +18-2, este 9 Arikor +141.
Felhőzet ■ Reggel leihói, délben és este borult égboltozat. Szélirány: Egész napon ál északi izél (Éjszékai riidiójelentéi) « ■ at.oroló-gtal taMaat aata 10 órakor )•-tanti i vóltoaékony, felhöa enyhe IdS vór ható.
Támogassuk ax érdeme* kanlxsal kereskedelmei é* lottrt.
SPORTELET
A Nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet 17 atlétája indnl a vármegyei atlétikai bajnokságokban
A zalaegerszegi versenyek során erős küzdelmek után jelentős ZTE győzelmeket várnak — A megyeszékhely Szent Imre ünnepségeivel kapcsolatban lesznek a sportversenyek
legjobb
Nagykanizsa, szeptember 17 Zalaegerszeg városa vasárnap rendezi meg Szent Imre jubileumi ünnepségeit, melyet nagyszabású sport-ünnepséggel kapcsolnak egybe. A sporlprogram során kerülnek lebonyolításra „Zatavdrmegye Allélikai Bajnokságai", melyekben a Nagykanizsai Zrinyi Torna Egylet 17 atlétájával vesz részt.
Az atléták a versenyek minden számában indulnak. Nagykanizsáról vasárnap délelölt utaznak át Zalaegerszegre Szépadvary László, szak osztályvezető felügyelete alatt és vasárnap délulán állanak slarthoz.
Az atléták névsora, akik indulnak, a következő:
Baksa János ,100 és 400 m. síkfutás és távolugrás,
Tóth Ltjos 100 m. síkfutás és távolugrás.
B irtai Béla 100 m. síkfutás, rud-és távolugrás, sulydobás,
Birthos Is\'.ván 400 m. síkfutás, és távolugrás,
Sáfrány Zollán 400, 800 in. síkfutás,
Nólhnágel József 400, 800 m. síkfutás, távol- és magasugrás,
Memmcl Kálmán 800, 1500 m. síkfutás,
Gyimessv Oyula 1500 m. síkfutás, Freffler László magas-, távol- és hármasugrás,
Kellermann József magas- és távolugrás, gerelyvelés,
Szíj Islv\'rt magas, hármas, távolugrás,
Józsi Dezső magas, hármas, suly és diszkoszvelés,
Molnár László rúdugrás, Kaszab Mihály suly- és diszkoszvelés,
Kalch Oyula gerely- és diszkoszvelés,
Rohonczy Lajos gerelyvelés, Farkas József 400 m. síkfutás és távolugrás.
A szólószámokon kívül a ZTE stafétacsapalot indít a 4X100 m. stafétában.
Miután a vármegyei atlétikai versenyre a megye minden részéből összesereglenek az atléták, hogy
megküzdjenek a . ... büszke „bajnok" címért, egész bizonyosan izgalmas küzdelmek lesznek
A Zrinyi atlétái hetek óta készülnek a megyei versenyre és sok ki-lálásunk van arra, hogy nehéz küzdelmek ulán ugyan, de sok első dijat el fognak hozni a megyeszékhelyről.
A vármegyei allélikai bajnokságon a jelek szerinl előkelő közönség elölt fognak küzdeni atlétáink.
A KÖZÖNSÉG ROVATA
Nyilt kérelem a DV-hoz
Nagykanizsa, szoptomber 17
Nagykanizsai tanügyi körökből az alábbi, oivoslásl igénylő eselre hívták fel figyelmünket azzal, hogy a nyilvánosság utján továbbilsuk a kérdési ille\'ékesekhcz :
A nagykanizsai fémipati szakiskolának vau bél vidéki növendéke, akik közül négy Qelsén, kellő Zalaszent-miháiyon és egy -Bucsuszcnllászlón lakik.
Ezek a növendékek az iskola lan-renojéböl kifolyólag előadások ulán csak az éjiéli szombathelyi vonattal tudnak clulazni N igykanizsárói és éjfél ulán érkeznek haza kö/ségcikbc.
Van ugyan egy kö.lekedési alkalmatosság, az. esle 9 óra előtt induló sinautóbusz, azonban a diákok bérlete nem érvényes a sinaulól\'ti-Z\'a. Miután a féniip-ri iskolai növendékeknek másnap reggel ismét kotán kell indulniok a vonallal Nagykanizsára és igy mindössze pár órái tudnak aludni, felmerül annak a kérdése, hogy nem volna-e valamiféle mód a jelenlegi helyzet kedvezőbb megoldására. A DSzA Vasúttársaság vezérigazgatója m<r számos hasonló eselben adta tanu|elél rilka nemes érzésének és méilányos álláspontjának, lalán lehetséges volna ezúttal is a diákokra nézve valamelyes megnyugtató megoldást találni.
Mindeneseire a magunk részéről a kérdési illetékesek legjobb indulatába ajánljuk, mert annak megoldása közétdeket szolgál.
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Teleton 406.
«378 _
CSENOERY-UT 2. SZÁM.
Uj élet az
Angol Parkban1
V.m.szcreucsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy az Angol Park vezetését átvettem.
Szombaton eilt d írnllarei Kattan
torétciuaiával együtt 1 P 20 flll.
Vatlnap kedélyei Kl MapHM
Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását.
Tisztelettel
Haubert Ádám.
Baltazár Balatonalmádiban
(Éjszakai rádiójelenlés) Az Országos Református Lelkész Egyesület balalonaltnádt konferenciájára szerda este ideérkezett Baltazár Dezső debreceni reformálus püspök, akli a lelkészek az állomáson ünnepélyesen fogadlak Ballazár püspök résztvesz az ORLE konferencia tanáckozásain.
(Rftvldlíéwk) H — hírek, kftmzda-•ág Hangv, — hangverocüy. E — előadAa Oy — gyermekeknek. A — aAsxoayok-nak. Z — zene. Mg. mexógmxdesig.
lt). - ll|uságl elóadla. P — tclotnuáa. 0 — gramotonzene. Jb — jazz-btuuL K — kabaré. aZ. — népszerű len a.
Szeptember 18 (csütörtök) Budapest 9.1f> Hangv. 9.30 H. 9.45 A hangv lolyt II 10 Nemzetköz, vlajelzó-szolgálat 12 Dili haranqazó 1205 Schram-melzene. 12 25 11 12 35 A hangv. lolyt. 13 Időjelzés. 14 30 H 15 Piaci átall. 16 Rádió Szabad Egyelem. Diána - Időjelzés, ldó|árát-jelenléa 17.10 K. 17.45 Zenekari hangver-leny. 18 50 Angol nyelvoktatás 19.2.1 K.
19 sn CIgtnyzcne. 20 50 Berkó István eló adást : .Díszszemle a Vérmezén harminc ével eielólt.* Közreműködik: ai 1. hun-véd.!yalogezred zenekara. Diána : Időjelzés, idójáráijelentéa 22 Pranrianyelvll R. Maid a rádió hizikvartetljénck hangversenye
Becs II Hangv. 13.10 Ü. 1320 Hangv.
20 05 Ihngv.
Berlin 10.05 Olasz népdalok. 18 20 Karének. 19 10 Kamarazene 20 30 Zene. Diána H., majd zene.
Brit nemzeti műsor 17.15 Oyermekón zenével 18.40 Schunonn zongoramUvelből. 19.45 Hangv. 21 Szextett. 22.25 Zene
Milánó 16 3S Gyermekkuckó. 17 0. 19.30 Zene 20.15 Beszélő u|ltág. 20.<0 Optra E. Diána éjiéiig zene
München 17.25 Zene. 19.30 Négykezes zongorajáték. 20 Vígjáték E 21.30 Hal évszázad dalai lantkiiéreltel.
Prága 11.15 O. 1220 Zene. 17 Katonazene. 19 35 Brllnn. 22.15 Or(lona|álék mtzl-hói. 22.25 H , óraUtés, háramló
Róma-Nápoly 17 30 Enek és zene. 2-I.I-5 Háromlclvontios operett E.
Zürich 1M5 Mozart hegedluzonálájs. 20 30 Zene
OSZI DIVAT- ÚJDONSÁGOK
a Menyasszony divatáruházban
nagy választékban megérkeztek. Olcsó árainkról és átuink jó minőségéről győződjön meg.
Koréin Jenő Nagykanizsa, Erzsébet-tér 23. Központ szálló épület.
11)30 szeptember 107.
kozgazdasag
Valkó Ágoston és fiai nagybirtokosok kényszeregyezséget kértek
Aktívák: 2.470,000, passzívák: 2.905,000 pcngö Nagykanizsa, Bzoptomber 17 A mind súlyosabbá váló gazda-ági viszonyok az iparos és kcres-kedőlársadalom után mnst a gazdatársadalom soraiból szedik áldozataikat. «
Ez a sors érte Valkó Ágoston nagyrécseí nagybirtokost, Zalamegye egyik legkitűnőbb gazdáját, akinek minlauradalma messze megyékben hires.
A Valkó-uradalom kényszeregyezségi hire bombaként jóit ugyan, mégis bizonyos mértékig csak a :nai általános gazda-sorsol illusztrálja.
A nagyrécsel Valkó-uradalom az emberek százain ik ad tisztességes kenyeret. Egész falvak népét foglalkoztatja dologidőben és belterjes gazdálkodásával lermcsztvényeit a legjobb márka gyűjtőfogalma alá sorozta a kereskedelem. Sajnos azonban a gazda minden törekvése, liogy szebbet, jobbat termeljen megdől azon a világjelenségen, melyet röviden gazdasági válság néven emlegetünk. A termelés eredményeinek teljes elértéktelenedése magával kell hozza, hogy a gazdaságok alapjaikban rendülnek meg és ma már valósággá vált Oadl Oiszton évekkel ezelőtt lett kijelentése (akkor
ZALAI KÖZLÖNY
illuzorisnak mondották) hogy 1000 holdból sem lehel megélni a gazdasági válság mialt.
Valkó Ágoston és Fiai, mint nagybirtokosok ma délelőtt a nagykanizsai törvényszékhez benyújtották kényszeregyezségi kérelmüket. A törvényszék elé Wrl ké^Jmü\'cben közlik, hogy a passzivákjtZim.OOO, az aktívák L\',47&800 pengői lesznek ki.
A nagykanizsai törvényszék i»-gyonfelUgyelöül dr. Kuhdr Olló nagykanizsai ügyvédet ncvc\'te ki. Valkóék hitelezőikkel megkezdlék tárgyalásaikat és remény van a tel-|es kibontakozásra. Ennek során a hitelezők köveit lései leljes kielégítést nyerhetnek.
Értesülésünk szerint u helyi gazdasági élei és a nagykanizsai pénzintézetek közelről nincsenek érdekelve a kényszeregyezségi ügyben. Az érdekelt hitelezők zöme IWárosi.
Megbízható helyről származó értesülésünk szerint a kényszeregyez-ségi eljárás m gindítását a gazdaságra nehezedd súlyos kamatlerliek és a gabona-árak súlyos csökkenése kénysrertlelték ki. Kétségtelennek tartjuk, hogy a hitelezőkkel folytatott tárgyalások mindkél tél részére a legjobb megold Isi lógják eredményezni.
Osztrákok veszik a zalai szőlőt
Paerta, szeptember 17 (Saját tudósítónktól) A pacsa-vidéki gazdák a nyár folyamán tele vollak gonddal, hogy a rengetegnek mutatkozó szőlő-termést hol és hogyan fogjátc értéke.-lteni. Mire a szőlő érik, ez az aggodalom megszűnt. Az osztrák kereskedők eljutottak már Pacsa vidékére is és az export-kereslet viszi most a szőlői, amennyi csak exportképes állapotban a határban található. Ezidő-szerint 25—35 fillért adnak kilo-gratnjáért. Kiszállítottak etl.ltg több mint öt vagont. Mire a szüret ideje elérkezik, alig lesz mii szüretelniük a gazdáknak, akik természetesen ezért a legtávolabbról sem liara-gusznak, mert hiszen a legsulyosab-lói: a borértékesítés gondjától mentették meg őket az osztrák kereskedők.
Legjobb üdítő ital |j
a közismert
Kapható minden fűszeréi csemagektreskedésben.
Főraktár:
Weisz ir Nagykanizsa.
Király-utca 21.
Tal.ton 310
TŐZSDE
A tegmpi frankfurti esli lőzsde ktdvezőbb zárlata a budapesti értéktőzsdén barátságos irányzatot eredményezett A külföldről érkező vételi megbízások, valamint az élénkebb arbiltage tevékenység még inkább fokozla a piac kedvező hangulatát, ugy, hogy mérsékeli üzlet melleit az árfolyamok számottevő javulást érlek cl. Zárlat felé némi áru kerüli a piacra, azonban az eléri árnyereségek nagyrésze megmaradt Eixkama-lozásu papírok piacán hadíkolcstn némileg javult. Valulapj tcou a helyzet vállozallan. A dollár 80 ponttal einelkcdcit.
Képlcere/eaiő
K.oxma
lóul l.l
Zürichi sárlat
Pírla 2025, London 35 053a 5I5\'42\',«, Brttruiel 71 871,j, MII... 2o <>yi/t. Madtld 55-25, Amsterdam 207O0 lic.11.1 .22 80, Wler. 7273\'/l. iotla 3*73l,i f\'Va IS 29l/l. Varad 57 77\'/i, rfudapekt 9U-4S We grád 9-t271. Bakaiéul 3-071 z


Terménytőzsde
Buza tszt. —flll., dt. — fill. és a rozs 20 fill emelkedett.
Kuu ttszav. IIf 15 30-15*90. 7tt-aa 1545-1605, 79-ea 15 60 16 30, 80-ai
15 70- 16 StJ, dunlnt 77-ta 15 00 -15 20, 78-aa 15 15 -1535. 79-ei 15 30-15 50 80-»i 15 40 15 63. K ,-zi 855- 8 75. lak irpa 12 25—12 75, aOrárpa 14 50
16 75 znű 14 30-1483, lengeti uzL 1385-14 10. dunfatuli 13 85 14 00, repce 27 25— 27 75, kolpa 7 20 7 40
VALUTÁK
Angol L 27*73-27*88 Helgáit. /V40-79 80 Csen k. 16-85-16 97 Uetik. 152*45 IW 05 Ultiir 100410-12 Dollár 571 00-173 eO francia I. Zk*30 11 60 Hull. I\'945 ÜO 45 L\'ngyei 63-70-64 10 Leu 3-37.1-41
UV« 412-418 Itta 29 80-30-10 (.-.irka 135 70-136 30 No, vég 155 40-153 IX) Peseta —•— -*-i Chili. 80 31 80 70 Svúicll. 110*50.1,00 Svcdk. 163 utt ,53 60
L\'tiVIZAK AmrL 229*72 230 42 Betgrád iy-10-ivri3 bellin 135 91-1 31 Bmxucl 7/-52-7H-77 Bukaicat a-39 3*41 A0per.lt. .52 65 tű3 05 Lc.tdou 2772-2/ 80 Madrid 60 15-62 lo Mllan\', 2v 8o 29-96 NeWji-r 570 40 72 00 oszio 152*60 i5joo t-íltil 1140-2Í-47 l\'rigtt tt 92-16*97 Szolét 4-i2-4- 6 Stockll. 153 25-153 63 Vltrso 63-95-64-15 Wl\'.n 81)52 bO-77 Zürich 110-67-110 9/
Serlesvásár > eihaiUi 2797, cauatlan 1123. tUO-icnou 1-18-1-20, ttzedeti 1-18-1-20, azedell ruaép 1-12—1-16, könnyű 110—1-14, 1-sO tendu Oreg t-14—1-16, il-od rendű öreg 1-04 -1 08 augol sltldö 1-30-1-40, szalonna nagyban 1-50-1-54, zatr 1-72 1-78, hua 1-3Z—1-56, szalonnás lálaertts 1-50—1-56.
Kiadja: DÍKilal Hiowís ét Lapkladé Vállalat, Jatyiiuiluiui. Felelős kiadó: Zalai t^iroly. blnakau talltMI N^yk nlna JS. m.
Katonai és egyenruházati
felszerelések
legnagyobb választékban
Kaufmann Károlynál
Erzsébet-tér I., a Schütz-Aruház mellett. Telefoni 3-72. szám.
nagykanizsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
7018/tk. 1930. szám.
Árverési hirdetmény
és árverési leltételek.
H tváih QyOriiy.ié szül Varga Stefánia nagykanizsai lakós végiehajtatónak Kovács Iftlv&n é* neje Török Rozália u o lakós végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég\'ehaMató kérelme következtében az 1881 : LX t. c. 176 és 186. § ai értelmébcu elrendeli az i Jahb árverést 20 P 92 fillér tó*ek0.etelcs. ennek 1929. évi november hó 27 ik n«pJ4tól járó 8o/o kamata, ezúttal megállapított 8 V 10 Ml költség valamint a csatlakozottnnk kimondott özv. Luszt\'g Vlktorné 40 pengó 16 Ml. tőkekövetelés Cs Járu ékai behajtási végett, a nagykanizsai kir. JArásbiró ág t< rUletón levó, Nagykanizsa városban lekvó s a nagykanizsai 3119. szt|kvben f 1—2. sorszám 297> a és 310Va h\'sz elatt felveti stőló és pince r c&cílői pus/ án végrehajtást szenvedők nevén álló egész In^alhnokra rgyütt\'firn IÖC0 P« ngő kikiáltási árban.
özv Lusztlg Vikti rr.é étdekében az ár-vnés csak K< vu8 István ne\\é.. álló lele-lészré lailanűó mcp
A IcIekkOn\'vi hnlósíg az árverésnek n kir. Járásbhósáí liivntilos hclyi»égében (lga/.sá^ügyi p.i ota, földszint H. ajtó) megtar ására 1930. évi o k t ó b e r hó 6. napjának délelőtti 10 órájAt tűzi kl es az á: ve rési feltétele, cl az IH8I l.X. t -c. 150 § a alapján a következőkben állapítja meg:
Az árverés alá kerülő ingatlanok a I ikiáMási .-ír kétnan."adán^l alacsonyabb áron nem adhatók el.
Al árveiclni szándékozók kötelesek bi-nalpén/UI a kikiáltási ár lOo.o át készpénz ben, vauy az I8H1 : LX t.-c. 42. §-ában meghatározott átfolyammal számítolt óva-(lé^képc8 értékpftpirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezésé ól kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az mvré*i feltételeket atálini (1881 : LX t. c. 117 , irt). 1 O . 1«KJ8 XLI. t. c. 21. §.)
Az ;iki az i i^atkncrí * kikiáltási árnál magasabb i^énM teli, ha többet ígérni senki som War, koteies nyomban a kikiáltási ár százaléka szetlni mcgáliapilott bánatpénzt az iltala igét" á. ugyanannyi százalékáig kiegés/ilcni (1908: XLI. 25. § )
Nagykanizsa, 1930. évi Junius hó 2\\ napján.
Uombár s. k. Ibiró.
A kiadmány hiteléír: Mlkó ». k. 4913 fótUil.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. szeptember 18.
Nagy öszi textilvásári
szeptember hó 19-tői 22-ig.
■BX———■—TrniWWIlT7"r\'";",\'ir*r\'\' * ""
Garantáltain tiszta gyapjú szövetek métere P 18-
„ férfi Hubertus esőkabát 38-— " " l fl« <1 " 27-—tői
Cipőkben és" harisnyákban nagy választék.
Készpénzfizetésnél külön
10°|o
j árengedmény.
MAGYAR KÖZTISZTVISKI.ÖK
Fogyasztási, Termelő és Értékesítő Szövetkezete 49U 69. sz. fókja Nagykanizsa.
A\' «imttriríeté*ek dfjti IC wóW I Mi*dea további szó di|» I «1fL VmAt- 4a önur|>;i»p IC Siótf 10 fillér, mindw
txó dija • fill. Szérián és pé»-Hkt.i 10 tuóiv tO fillér, mluden lováhW áll\': ;t* 6 titl. Gm.s*o a tn.nden vista-gabü ..riubói nll un k6t n/óiiük aiámfV Uttik. Altiét kereöóknek 5ÜM engedményt.
Agiil« 0Klttai«rx6k«( magas javadalmasóoaal falvesiOnk. — ■agyar-Hollandi Blartoailó R. T. nagykan\'zaai főQgynötaége, Pó
ul 15. 4902
PaiaoMaj pasxtOdzált. a kívánt időben házhoz szállítva rendszeresen kapható lile renkint 26 fillérért Tejszövetkezet! Központ-nál. Telefon 3-49. 4369
3— 4 axobéa modern lakást keresek bel-tarOlefan, főútvonal közelébrn, mielőbbi beköltözésre. Bárdé Telefon 321 4W3
Jókarban levő ptdálon oimbairm riadó Hunyadi-tér 26. 4899
Bor aladáa 25 litertói feliebb. 1 liter szép 5 fokos édes ojtványbor há/hoz szál-111vb 24 fillér. Meprendelheló Simon István hentes, szőlőbirtokosnál Klskanizsán, Va-razidl-ut 3. 4911
Mlndanaaloány keres\'eltik azonnali belépésre. — Csak tisitcsaégev erkölcsös leányt alkalmazunk, akinek rendes szolgálati könyve is van. Zrinyl-utca 62. 49 2
Hálás? János vizsgázott tyuksiem-végó hivásra házhoz megy. Ziinyl Miklósutca 1. 4823
íróasztalt, használt de jó állapotban levőt, kfrsünk megvételre. Ajánlótokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
KépkarataxAa leszállított árakon — Stern üvegesnél, Erzsébet-tér 14. Teflon-szám 196. 4543
Megbízható, tisztességes, fiatal minda-naaleány kerestetik azonnali bel<*pé»»c Németül beuílő előnyben. Jelentkezéséi? Sugár-ut 20. tinit, Pásénál._4915
1930. Pk 10237. sí. 1930. vght 653. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Rapoch A\'adár Ügyvéd által képviselt Schwarcz József és lársa kérelmére és Javára 147 pengő 60 flll. követelés és lárulékai erejéig a nagykanizsai kir. jár/s-biróság Pk. 1093/930. sz. végzésével elren delt kielégltéíi végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 7900 pengő becséitékü Ingóságokra a nag> kanizsai kir. járásbíróság lenti szému végzésével az firveré* elre deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára Is a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán. Teleki utón, a fizetett összeg levonásával leendő megtartá sára határidőül 1930 évi szeptember hó 19. napjának délután 2>/i órája tüzelik si, amikor a bíróilag lefoglalt Fo d autó, szalagfűrész, esztergapad s egyéb ingóságokat a legtöbbet igírőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsárou alul Is el fogom adni.
Nagykanizsán, 1930. évi augusztus hó 28,án.
Elek László s. k. 4517 kir- blr. végrehajtó.
Újdonság,
most jelent meg!
Wt^mÁw^ STANDARD
3« számú 3 I csöves villanyhálózat) készülék, hangszóróval együtt, a havi résziéi
16 pengő
SZABÓ ANTAL
legyver.löszeréssporlárunagykereskedés
rádió- és gramofon-osztálya. Conn> hangszúrú 60 pengö
Duna-Száva-Adria Vasnllársaság (azelőtt Déli Vasnl)
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomért I Indnlo és Hagykanlzsa állomásra érkezó Toualokrol es toT&bbüott köz?ell«n kocsikról
Érwényca i 1930. éwi sientember hó 15-töl ke«d«e.
flnaape-o Vcgy*/; h n_
216 70*7 212 j! 214 204 i
A vonal Bulla Jiesllói neme I Indul 21\'20 7-Í0 6*40 14 10 1815
Szem. V. Oyv. Szem. v Szem. v. Oyv.
.Nagykaiiizoa 1 tluu;tpes!ic ról indul I érkezik
035 (K5 8-3(1 14-25 17-45
7-45 10 Hl 15-45 ■JVI0 21-40
Közvetlen kocsik : 210/912. sz. vonatnál I—II—III. OS/.I k> Cll Budapest 1). V 2:6112. „ 202. ..
207. Jz vonatnál 204 . 204 . 2C4. . 201/204. .
-Barcs (Pécs) közölt Zalaegerszeg ,
Pragerskoig Venllmlglla
II—III. étkrzó És 111.
1—II. 01/1 kocsi Budapest D. V -
III. . . Tiieste.
I- II . . Róma.
liá\'ókocdl . . Venezla.
étkezökocsl Budapest D. V.— Nagykanizsa körött. Amilyen vlazonyla\'u kocs\'kkal a 202. sz. vonat Indul, ugyanolyen viszonylatú kocsikkal érkezik a 703. az. vonat. Ugyanez áll a 204. íi a 201. sz. vonatokra Is.
Nagykanizsa—Ralatonsfrntc yOrg y Nauvkaui- II Balalonszenl-1 Balatoi
zsárol indul "györgyre érk |
naztni II Nagykanl-íjyörgyról Ind.]! zsára érkezik
\'II N-syici
i zsára ér
235 i Vegyes\', 18-20 \' "50ttS \' | 2.H1 Vegyes " S\'tó f Tfí A lenti 235 és 236. sz. vonatok csak ll-lll. osztályú kocsikkal közlekednek.
Nagykanizsa—Sznmha\'helv - Ágfalva O H.—Witn S. B.
Nmksniltá- Sl.wblt-
3 2 Szem. v
315 Szem. ». 306 Szem. v. 302 Oyv. 320 Sinautó
316 Szem. v
h.lyf.irk.ilk érkezil
5-2-V\' • 7-20 II
13 40 16-45 2055 23 25
747 12-1(1
1015 2004
16-20 —
18 45 2215
23 45 -
250 844
UécsOÓ , íiwikst. Indul " My/41 k
Zli/I i.k.Jik
\'"W T*r
315 Szem. v. 20 40
A 31[ és 316. si. vonatok csak 1M0. évi októler M 4-lg bezárólag közlekednek. Kbivellen kocsik:
312. 312. 312.
302. 302 307. 316.
sz. vonatrél II^III. os/t. koesi Nagykanizsa—Wien S. B -ie
II-III -II - III
I—11
i-n l-ll i -ii
-ni. ni.
in.
Nagykanizsa-
Budapesl D. V.—Zalaegerszeg.
Zacrcblöl, Gyékényes, S/onbatbely,
Pozsony átmr nettel Pratiába. Osi|ck-Wlen S B Zasieb Wien S. B. ílarcs— „ „
-Barcs—Pécs
HíjjViniiiá- Barcsra; t\'écsn hu érkezik érkczil Picéről indul Barcsról Indul niri érktiik
912 Szem. v , 4,11 6\'42 ; 6-4» 911 Szem v. - T38 6-50
914 „ 9-55 1200 14-14 931 Vcgy v. 7-50 11-25 1405
902 Oyv. 1 13 46 15-30 17-34 90! Oyv. 12 21 1435 16-31
1132 Vcgy. v. 18-05 21-35 235(1 915 Szem. v. 1811 21155 23 00
A 91? >z. vonallal ll-lll oszt. kocsik Wien S B-rrtl Barora. A 912. . . I-II- III. osjl. kocsik Budaprslríl Péc>rc. -A lötbi vonatokkal lutó köz\\/llen locslk uiryanazolc, mint a Nagykanizsa-S. I). viszonylat alaltiak. a 302 llieldeg a 301. számú vonatoknil.
Nagykanizsa Cytkénvei
N.Kvk.iil- Oy.\'Vinyt.. nJiiil Ind rc áik.ilk Oyíkíny««-|| N»gykini-röl Indul jl Hiti fik.
9 4 Gyorsv nat 23 23 23 55 901 Gyo:svonat 4 32 5 05
A 904. sz vonalnál I -ll-lll. oszt kocsi l\'rslia bdl Szombalhely, Gyékényesen »t Susá\':ra. A 901. az. vonalnál ugyanilyen kocsi fut visstalelé.
_ Nagykanizsa—Csáktornya ((akovcc)—Maribor g. I.__
222 Szem. 202 Oyv.
224 S/cm.
204 Oyv.
Nagykani Csáklor /sáról ind nvára érk
i tv:w
II «S 13 15 13 56 15-24 22 43
, 202
Ma.\'ti (•ik Üli 1,5\'15 182
201 Oyv.
221 Szcrn.v.
201 Oyv.
223 Szem. v.
Maiib ,&sáktornyá Kijjk"\'-
Ind. 3 rrtl indul /Sára
5.15 ! 80* 9-34
1128 16-10 17-24
. 1650 J 1942 2114 .
201, 204. száma vonaloknál ugyanazok, mint ;
A közvetlen kocsik a 201, Budapest viszonylat alatuak.
A 221 . 222, 223, 22).\'sztTiu vonat)\'< közvellen vonalok Nagykwlzsa -Marbuig (Mailbor glk.) között.
wzsEqBmsr:
O R Z O L pácolás után erőteljes kelés — Jri áttelelés — löbbtermés I
Nem minden porpác »PORZO£« /
Vigyázzon a névre I Csak Chlnoln plombával lezárt dobozt fogadjon el I \'\'gye ílt ii PORZOL-t alkulmuzzták Macy.rországon tilbb 100000 holdon I POHZOL g/lne vörös, hhtftsa biztos I — lítedeti gyári ar. ri iKpzc\'rczhetii:
rég Józaef céí.nél Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (a birósíg inellelt)
n r» .msr^

Nyomaloll « Oél«l«l Nyonifia éj Lapkiadó Vállalatnál Nacykaiiizsiin. (Felelős tLiietve».\'.\'\'«; Károly.)
70. évfolyam 211. szám
Nagykanizsa, 1930, szeptember 18 csütörtök
Ara 14 Hilér
ULAIK8ZL0RT
Slerkcsitőség és kiadóhivatal: Pó-nl 6 axárfl Keszthelyt flJkktadóhlvatal Kossuth La|os-u. 32.\'
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlls Lajos
A francia kormány
a bizalmi kérdést veti lel a költségvetésnél
Pária, szeptember 18 (Éjszaka! rádiójelenlés) A mai mi-lliszterianács, amelyen Ditmergue köztársasági elnök elnököli, elhatározta, hogy a kormány a költségvetéssel kapcsolalban felveti a bizalmi kérdést.
Békebeli záloglevelek valorizálása
Budapest, szeptember Ifi A budapesti nagybankok és a pénzügyi kormány közöli tárgyalás folyik a békebeli záloglevelek valorizálásáról. A svájci és hollandi bankárok kijelentébe szerint a for galomba levő, körülbelül egy milliárd korona értékű zálogleveleket 5—10 százélékos kulcs szerint kellene valorizálni. Ebben az esetben a svájci és hollandi piac isméi megnyílik a magyar záloglevelek elöli.
5 millió dollár Örökség
egy magyar tanárnőnek
Budnpent, szeptember Ifi ClyOmrön Mátyás Béla tanár felesége, Sebes Mátia tanát nő értesítést kapott Amerikából, hogy egy elhunyt rokona 5 millió dollár vagyonát ráhagyta. Az örökhagyó Sebes Mátyás Pál inint emigrált -18 as liszt került ki Amerikába és most 105 éves korában hall meg. Sebes Mária még három testvérével osztozik az örökségen.
Ttiz Szentmiklóson
Nagykanizsa, szeptember 18 Este 10 órakor történt, hogy a közrendészeti kórház és a pólkávé-gyár telefonon felhívta a nagykanizsai tűzoltóságot, hogy tűz pusziit Soniogyszentmiklóson. A tűzoltóság petetk alatt kivonult dr. Prack István főparancsnok vezetése alatt, azonban mikor a tűzoltók a fecskendővel a lüz színhelyére érkeztek, a tüzet a somogyszentmiklósi tűzoltók már lokalizálták. Az egyik gazda háza gyulladt ki, melynek tetőzete leégelt, a házat a teljes elpusztulástól a tűzoltóságnak sikeiült megmenteni. 11 ór.ikor tűzoltóink már itthon voltak.
Előfizetési ára : egy hóra 1 pengő 10 fillér Telelőn : Nagykanizsa 78, Keszthely 22. szaru. •xmrrwmmB. i KB———
A magyar delegáció a háború esetére való pénzügyi támogatás korlátozását kivánja
Tánczos tábornok írásban terjesztetle be a Népszövetséghez a magyar álláspontot Mironescu gazdasági összefogást sürget a magyarokkal - Apponyi Albert az örmény meneküllek és Görögország érdekében beszélt — Kádár magyar delegátus nagyjelentőségű Javaslala
(íonf, szeptember 18 A népszövetségi közgyűlés politikai főbizottsága előli felmerült az a gondolat, hogy nemzetközi hivatali szervezzenek
íz mc.nekllltek qondozd-Kával
kapcsolatos emberbaráti feladatok elvégzésére.
A főbizottság a kérdés beható megvilatása után rugy határozott, hogy albizottságot kü\'d ki az uj hivatal Iclállilásával járó technikai részletkérdések tanulmányozására
A meneküllek ügyének megvitatásában részt vett
Apponyi Albert gróf magyar fóddegálus i«. Felszólalását a következőkkel vezette be:
A tárgyalás al.itt álló kérdés az egész emberiségei érdekli. F.z az indoka annak, hogy hozzászólok, noha Itazámal közvetlenül nem érin-i. A Népszövetség szelleméből folyik, hogy ilyen esetben érdeklődünk minden emberbardli kérdés irdnt. A továbbiakban Apponyi gróf különösen az örmény meneküllek Ínséges helyzetére hivla fel a figyelmet, akiknek gondozása jelenleg a görög kormányt terheli. A göiög kormánynak kárlalanilást kell nvujtani ezekért <tz áldozatokért, amelyeket földrajzi helyzete következtében most egyedül visel Apponyi gróf felszólalását a főbizottság tagjai élénk helyesléssel fogadiák
Apponyi tatdlkoxdsti íz német ktlllluymlnlsxK-.rrr.l
(lent, szeptember 18
Apponyi Albert gróf ma délben
találkozol! Curlius néni.t birodalmi
külügyminiszteriéi.
K\'dddr magyar delegátus Indítványa
Genf, szeptember ts A népszövetségi közcyülés gazdasági főbizottsága Kdddr Levente r:a-gvar delegátus indítványára megbízta a népszövetségi közegészség-ügyi szervezelct, hogy tanuhnánvozz.i azt a kérdést, vájjon nem célszerű volna e nemzetközi egyezményt kölni az idegen dllampolgdrsdga betegei: islápohisa Idrgydban. A közegészség
ügyi szeiv.izet részletes |eleulé:-l fo<; kidolgozni ebben a kérdésben.
Genf, szeptember 18 (Éjszak ai rddiójelenlés) A gazdasági föbizotls\'-g nagy lelkesedéssel fogadta Kdddr javaslatát, amely Magyarországra nézve nagyon jelenlös. Ez ez első indilv-\'ny, amellyel Ma-gvaroisíág a Népszövetséghez fordul Vass József miniszter nagy súlyt fekl.-yi| ennek az indítványnak a Népszövetség elé való utalására.
Mironescu a magyarokkal való dssze/nr/dsl sllrijelle
Htidnpeal. szeptember 18 Mironescu román külügyminiszter Genfben sürgette a gazdasági összefogási Románia és Magyarország közölt. Az agrárkérdésben érdekelt állimok valószínűleg oklóberben ismét összeülnek Bukarestben, hogy a knő.en leendő intézkedésekről tovább t\' níC\'ko-7\'Miak.
>1 111{1(1 V"r deler/deld dllds-ponl/ti u ttáhorus pénxllí/yl támogatás kértlésében
Genf, szeptember 17 (Éjszakai rádiöjelenlés) Tánczos O.ibir r burnok a leszerelési bizottság tegnapi határozatához kép\'st ir.\'tsbin terjesztette be a magvar delegáció álláspontját a pénzügyi lá-mogalJsra vonatkozó nemzetközi egyezmény részleteire vonatkozólag:
— A magyar delegáció csatlako zik izoknik sz államoknak a felfogásához, Pmeljvk a pénzügyi lámo-ualíst Wboiu esetére kívánják korlátozni, vagyis ellenzik azt, hogy pínztlgvi támogatást fogadjanak el arra az esetre, ha háború nem tör ki.
— A magyar delegáció nem látja világosan, Itojy mikép leltet megkötni e :v állam kezét a kölcsön opcv.M..\'nek felhasználása körül, ahogy czl a javaslatot tervezi. Háborúban a nemzetek legélrtbcvágóbb kérdései forognak kockán, épen azért ilyen természetű előírásokat a kölcsönvevő íil\'am a legtöbb esetben nem is tarthatja tr.eg, azokat könnyen ki is játszhatja. A tanács bizalmatlanságot lápl\'il aziránt, hogy a megtámadott .illőin Iliiként használja fel a köles -ut. Akkot taUn helyesebb lenne,
ha egyáltalán nem adnának pénzügyi támogatási, minthogy olyan fe\'líleleke! kötnek, melyek valószínűleg nem is lelj"si\'helök.
A magyar delegáció szerint ez elleniéiben áll a szokásokkal, hogy a népszövetségi fanács az egyezmény értelmezésére vonatkozó ellentéteket a hágai állandó nemzetközi bíróság jofhatálya elé kell terjeszteni.
i1 leszerelési tiihlxottsdg Oatdroxata
Gént, szeptember 18 IÉjszakai rádiójelentés) A leszerelési föbizoitsíg nia folytatta a pénzügyi támogatásról tzóló vitáját. Beható vita folyt arról a szakaszról, amely a főbizottság el\'\'11 fekvő szöveghez képest háborús veszély esetéit is megadandónak mondja a pénzügyi támogatást. Fzzel szemben a német, olasz, magyar és japán delegáció a pénzügyi támogatást kizárólag háború eM\'lére óhajtja korlátozni. A főbizottság ugy határozott, hogy a pénzügyi támogatás háborús fenyegetés estlére is biztosítható, de csupán altkor, ha a linács ugy lalál|a, hogy tt béke más módon nem óvható mrg.
/I magyar vasúttársaságok ugye
Genf, szeptember t* (Éjszakai rádió jelentés) A tanács targyalta egyes vasul\'ársaságok kérelmét, mclycku.\'k vonalait a Itia-norti szerződés kettészelte. Ezeknél évek óta folyik a kérdések liszlá-zá:a. Zateszky volt az előadó. A tanács kimondotta, hogy most nem hoz határozatul, de időt enged a legközelebbi januári ülésig a megegyezésre. Ha ez nem sikerülne, akkor a legközelebbi ülésen kijelölik a dönlőbir ikai.
Nagy tűzvész
pusztított egy felvidéki község ben
Iludupeal, szeptember is A felvidéki Gerenda községben 2\') ház és csűr égéit le a benne lévő terméssel és gazdasági felszereléssel. Az egyik házban két gyermek bennégett
i zalai közlöny
1930 szeptember 27.
A rigyáci anyakönyvvezetőtől egyenesen a nagykanizsai fogházba, onnét csendörfedezettel az éjféli templomi esküv6re
Nagykanizsai szoptomhor is Mozivászonra kívánkozó tragikomédia játszódod le tegnap a szomszédos Rigyác községben. Esel, amilyent csak az lílet iud produkálni, ez a legnagyszerűbb filmrendező és regényíró A löbb felvonásra feldolgozható „filmszccnárium-ról" a következükben van módunkban beszámolni:
Útban a boldogság felé
Berta József fiatal rigyáci gazdaembernek Ugnap kelleti volna megtartania esküvőjét annak rendje és módja szerint: először az anyakönyvvezető elöli, ulána pedig az Isten házában, az 0 lár előli. Menyasszonya Tomasits R izál IS éves, csinos községbeli leányzó, akinek otthon „van mit apri\'ania a tejben." Ugy a vőlegény, mint az ifjú menyasszony boldogan készüllek életük nagy napjára.
A vőfély, a tanuk, az örőmszülftk és a kél cs dád rokons jga egybegyűlt a lakodalma-. Ir.znál, ahonnan
— ahogy ez már falu helyett szokás
— a község népének kíséreté mellett a nászmenet a községházára vonult, ahol a polgári esketés szabályszerűen megtörtént.
Mindenki gratulált a lialal párnak és a boldog férj melegen simogalta tekintetével asszonyát. Már csak az egyházi eíküvő voll hatra, a2ulán megkezdődheted a nagy lakodalom, amelyre bizony jó sokan vollak hivatalosak. Berta József megelégedetten fűzte karját ifjú asszonya karjába és a menet felkészült, hogy az egyházi esküvőre a lemplomba induljanak. Derült égből vilidmcsapds
Ám ebben a pillanatban, ahogyan ez csak szinpadon és mozivásznon szokott előfordulni, mintegy végszóra, mintha a fold alól teremtek volna elő, — megjeleni a nagykanizsai csendőrségnek egy |árőre, amúgy szuronyosan, táskásán, szolgálatban és Tomasits Rozál iránt érdeklődtek.
A fialal menyecske nevének hallalára kezdte magát nem jól érezni. Karja megremegetl félórás ura karjában és egy hajszálon mullolt, hogy rémületében el nem vágódolt teljes hosszában. A násznép hol a csendőröket, hol a menyasszonyi diszben pompázó fiatal menyecskét nézte, majd jelentőségteljesen összehümmögtek, ezzel kifejezést akarván adni annak, hogy itt nincs valami
rendjén.
H.isszu, kinos pillanatok következtek azulán, miket a derék csendőrök lapin\'ata nem zavart meg. Végül is a menyecske egy hirtelen elhatározással kivonta puha karját a szoros együilesbfil és viaszsárga arccal odasúgta a csendőröknek :
— fin vagyok Tomasits Rozália I ,,/! tUrvény nevében ... 1"
A csendőrök is csak emberek. Megmozdult bennük is az emberi sziv. De a törvény : törvény. Nehezen ment, de végtére csak ki kellett mondani:
— Akkor o törvény nevében őrizetbe vesszük magái, Tomasits Rozália. Előre I Induljunk!
De most már a fiatal férjen voll a sor, hogy eláju-jon. Kérle a csendőröket, nem tévedés e, hogy az ö menyecskéjét el akarják vinni. De mikor megmondották, hogy nem tévedés, sö| elmondották neki azt is, hogy iniról van szó, hogy mig\'nt-elhajlá bünlelle mia t viszik be Nagykanizsára ilju hilve ét, összetöri a felórás férj is, aki végül is arra kérle csak a csendőrökel, hogy engedjék el feleségét vele legaláob még az egyházi esküvőre.
A csendőröknek kötött parancsuk van. Csak természetes, hogy nem teljesíthették a lérj érthető kéréséi, hanem szépen közrt fogták a menyecskét és könny ide, lakodalom oda, gyalogszerrel htkisérlék Nagykanizsára és átadták a kir. ügyészségnek.
A menyecske mindent beismer
Berta Józsefné Tomasits Rozáliát kihallgatták a csendőrök. A 18 éves menyecske őszin én, minden kertelés nélkül beismerte, hogy az, amivel vádolják — igaz. Hogy súlyosan vétkezett az Étel szent törvénye ellen, lábbal tiporta az édesanya gyönyötü nevét. Védekezíse: a szégyen elől való menekülés voll teliének mo!i-vuma. Különben is a csendőrség
oly lárgyi bizonyítékokat szerzcll bűnössége mellett, hogy hiába lelt volna minden tagadás.
a tért mindent megboodl
Az asszony nélkül maradt férj ezalatt busán hazafelé bandukolt, majd gondolt egyel és a plébániára sietett, ahol kiöntötte szive fájdalmát. El-mondotla ott azl is, hogy szívből megbocsálja a menyecskéjének a bűnét, csak már otthon lenne. A szerelmes férjet azonban kioktatták, hogy a fialal asszony még nem egészen az övé, hogy még az egyház áldása is szükséges altoz, hogy asszonyát egészen a magáénak mondhassa.
Berta uram fogla magát erre é6 ugy ahogy volt, esküvői fekele magyar ruháj iban bejlll Nagykanizsára, eióször ügyvédjéhez, dr. Hirschler Jenóhöz, önnél pedig az ügyészségre, ahol kérle a hivatalos embereket, engedjék ll iza a feleségéi, hogy a déleiőui V \'l.íáii esküvő után most már rgyh\'iziiag is megesküdhessenek. Ilyen eset nem fordult még elő a nagykanizsai ügyészségen. Miután dr. Hirschler llgyvid, úgyszintén a fialal par lelkésze is melegen interveniált a kérés teljesítése érdekében, a késő esti órákban felkeresték vitéz Csiliaghy György kir. vezelőügyészl, ahol a kérelmet megismételték.
Súlyos probléma elölt állolt a kir. ügyészség vezetője: egy örizetes gyanúsítottat esküvőre engedni. Hiszen ez is csak csendőri fedezel mellett történhetne. Végül ilt is a sziv győzőit és Csiliaghy vezető-ügyész nyomban utasítási adott, hogy Bertu Józsefné Tomasits Rozáliái kisérjék azon órában vissza Ktgyácra, egyházi esküvőre...
Csendőri fedescet mellett eskUvöre
A késő esti órákban nagyot csikorgott a kir. ügyészség sok vihari
és számos szenzációt átéli nehéz
Finom
kötött árukban
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
4j7s
CSENGERY-UT 2. SZÁM.
Teleion 406.
lö\'gyfakapuja. A kanizsai csendőrség egy járőre jött ki rajla, közrefogván a fialal asszonyi és elindullak vele falujába, ahol időközben minden előkészületet meglettek a templomban a fiatal pír eskelésére. A csendőrjárőr künn maradt a templomajtónál. A fialal Berta Józsif fogla asszonyát és odavezette az oltár elé, ahol egyházi ruhában vária már őket a neves „mennyei lakodalmas" szepelueki káplán, Rakonczay János, aki közvetlen éjfél előtt — a szellemek óráji elölt — összeadta must már egyházilag is Berta Józsefei és \' Tomasits Rózáit, két lanu jelenlétében. w
A templomból iilssxa a íogödxba
Ám alighogy kilépeti az ifjú pár a templom kapuján, megzörrent a csendörfegyver és a kél kakastollas kísérő odaszegődött isinél a mosl már végérvényes Berta Józsefnél)u, hogy a lakodalmas ház helyett a vezeklés ll lyére vigyék. Egy kézszorítás — és a fialal férj ismét egyedül mar,"dl, asszony nélkül. A fialal gazda otthonában a szerelem istenének angyalszárnyú sok kis apródja pedig dühösen lépte széjiel a reggel fonoll finom rózsakoszorút.
Benedek Rezső
időjárás
A nagykanizsai meteorológia.\' meg-ttgvetó Jelentések i CsOtOitökón a átmí-séhlet "eggel 7 órai. r +114, délulén 2 Irakoi +70 2, este 0 órakor +14 6.
Filhllzel Rrgnel tiszta, délben lelhós, este tlazta égboltozat.
Szélirány: Reggel dél, délben délnyugat, este déli izél
(Éjszaka! rttdtójelentés) A ■ •laoraló-glal !>.«»«•« aata 10 áfakor la-l-n" • £«gy«l6ra haaasalkadá*, káaflbb nyugaton aaáhajlam való-aalnO.
1 kg. teljes zsiros
Trappistasajt ...... P 2-80
1 < kg. magyar ementhall
kiválóan finom...... P 1-50
\'/t kg. príma teavaj ... P !•— \'/< kg. kitűnő minőségű
liptói turó......... P —-80
i/t kg. körözött liptói P 1-25 1/4 kg. friss pörkölt kávé
ötféle kávé keveiéke P 3 —
Gerbeaud, Slflhmer, Koestlln bonbonok és teasütemények
állandóan frissen, nagy választékban kaphatók
ISaszel és Friedentbal
ciemtgekereikeiésíken.
OSZI DIVAT-UJDONSAGOK
a Menyasszony divatáruházban
nagy választékban megérkeztek. Olcsó árainkról és áruink jó minőségéről győződjön meg.
Koréin Jenő Nagykanizsa, Erzsébet-tér 23. Központ szálló épület.
1930. izeptember 21,
zalai közlöny 11
SZÍNHÁZ
Kréiaköt
Száznál tflbb előadást ért meg a Nemzeti Színház Kamara Színházában és most két éve ugyancsak nagy sikerrel muta la be Fodor Oszkár társulata Klabund Krétakör ciinll kínai játékát. A Szentiványi társulat kamarajellcgének jól megfelel a nemrégen tragikus fiatalságában elhunyt német iró darabja. Stílus szempont-jáoól alaposan Összegyűrt együttest keres a ,Krétakör, melynek hangszerelése lírát hárfa és cselló hangokon keresztül az élet keserű igazságait, jobban mondva igazságtalanságait szólaltatja meg. Hay Tong könnyes drámája a Mennyei Birodalom misztikus alakjainak társaságá-ban ezúttal Is megtalálla az utat a közönséghez, mely szívesen fogadia a repriit és Sz. Salgó Ilonának üiharynak, Kőmivesnek, Sötét Balázsnak és a többieknek őszinte tapsokkal fe|ezte ki elismeréséi. A feszüli figyelem, a mondanivalókban kapóit szellemi kincsek értékét reprezentálta Klabund kiváló tollának. (—n)
(*) Az Ortzágoa Mllvész Színház szombaton felezi be nagykanizsai vendégjátékát Az Országos Mllvész Színház szerencsés kézzel hrwzcállltott mtl-sorti meghozza a kellő eredményt, mert a színház, látogatottsága napilap után emelkedő tendenciát mulat. Az Országos Művész Színház in il-u ra ugy van összeállítva, hogy mindönki megkaphatta azt, amit szeret, .látszottak vígjátékot, színművöt, tragédiát. - A kél utolsó nap tetjrsen ti vte hangulatnak van színlelve. Pénteken eate Braudon neves angol Író bohózatát, n ..Charley nénjét" hozzák színre. A címszerepben Szenl-íványl Méla oxcollál egy öreg nőnek 141-tozrttt diák szerepéhun. A tlibbl szerepekben hibátlan, teljes alakítást adnak Itadi\'i NukI, Vághy Punul. Sz.. Salgó Ilona. Bodrogi Margit. Kőmlvea, Blhary, Szirma. Oroszlán. Jcnőffy. Szombaton iMito natív zenés kabaréval veja. búcsút Nagykanizsától az. Oraz-ágoti MU vész Színház. Rzen h vldáin estenfrés/.t vesz a társulat minden egyes lugTa kl vétől nélkül. Az est műsora u következő: Karinthy, ..Vissza kérem az iskn\' pénzt" : Nrttl. ..Katicabogár . 41\'!, Békéli) I,ás7.ló tréfája, \'/.ágon. „Cinege inspok-elór-. Sziizitlványl. Kőműves, ltőnu, Sötét slb. mHKáiiH/.áinokkal. A jegyek ról ajánlatos jó előre gondoskodni, mert a szombati kabaré Jegyei Iránt nairy a kereslet
Heti műsor:
Pénteken: Charley nénje. (Brandon. Bohózat).
Szombaton: Nagy zenés kabaréest. (Rucsuelöadás) ,
A PFAFF varrógépnél olcsóbb van, de jobb nincs.
-= Kamatmentesen és leljescn költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butoráruhdz újonnan megnyílt áruházában Szombathely, Király-utca 5.
Ha savanyu a bora, Ej vegyítse Í*m
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb boti Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Király-utca 21.
Tataion 910
Felboncolták a kórház-kapuban meghalt csurgói mészárosmestert
A boncolás tüdőgyulladást állapított meg a halál okául Megdőltek a halálesethez fűzött kombinációk
Nagykanizsa, szeptember Ifi A Zalai Közlöny csötörlöki számában megitluk, hogy Svenda Gibor csurgói mészárosmester, akit a nagykanizsai Horlhy Miklós kórházba akarlak szállítani az autóban, már a kótház közvetlen közelében rejtélyes körülmények között meghalt.
Miután a taixiőrotvosi hullaszemlén, melyet; AMtrz\'\' Gyula rendőrfogalmazó \'ejtet .meg dr.-Gorfa Lipót rendőrorvossal, különös rfyo/lfiokal, nevezetesen a holttesten horzsoláso-kut észlelt, jelentést lelt az ügyészségnek és inditványozto a törvényszéki boncolás elrendelését.
A boncolás meg is történt tegnap este. Dr. Ország Lajos és dr. Nis-ponszki Béla törvényszéki orvosok dr. Almássy Gyula vizsgálóbíró jelenlétében felboncolták Svenda Gábort a temető halottas házában és megállapították, hogy a hirtelen halál oka rapiil tüdőgyulladás voll, mely oly gyorsan lépett fel a gégéjével amugyis beteg mészárosmesternél, hogy Tnire Nagykanizsára érkeztek az autóval, már meg is hall.
A boncolás jegyzőkönyvét beler-jeszletlék a kir. ügyészségnek, mely a további eljárást megszüntette és megadta a temetési engedélyt.
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-
divatujdonságait. Meglepő olcsó árak!
„Éljen a szabadság, szerelem!" - kiáll totta a betörö a korcsma asztalánál, miközben a detektív letartóztatta
A csendőrség a balatoni betörések tettesét sejti az elfogott betörőben — Megtalálták nála a bűnjelet is
A keszthelyi betörés tettesét fogták el egy nagykanizsai korcsmában
Nagykanizsa, szeptember ts Tegnap este arról értesítették bizalmasan a nagykanizsai rendőrséget, hogy egyik Teleky-uti korcsmában egy gyanús fiatalember nagy mulatozást csap és feltűnően szórja a pénzt. A bizalmas érlesités azt is megjegyezte, hogy a fiatalember egy, a rendőrség előtt jól ismert rovott mulltt betörővel azonos.
A jelenlés ulán az ügyeletes rendőrtiszt intézkedésére Csányi delektiv meni ki a jelzett korcsmához, ahol a fiatalember milsem sejlve húzatta a cigánnyal.
A delek.ív épen abban a pillan.il-ban lépett be a korcsmába, nukur a gyanús fiatalember magasta tar-
lót! juhárral szónokolta: „Nincs szebb dolog a világon, mini a szabadság és a szerelem".
A detektív hozzálépett. Igazoltatás, sérlődés és a jómulató fiatalember már meg is indult a delck-tivvcl a kapitányság fele.
Az azonnal megkezdett kihallgatás során nicgállapllotljk, hogy a fiatalember tlilebrandt József többszörösen fcgyházviselt betörö, aki egy évvel ezelőtt szabadull ki a sopronkőhidai fegyházból. Kihallgatása során laggalt.lk, hogy miből mulatozott a korcsmában, ahol 100 pengőnél lobbcl köllöll el.
Semmit sem csináltam, sem-mil sem köveltem el, nnóta kisza-
A javitásmentes tető
GOyillt\'ll Olutsó 18
Etornlt vlhorállö 08 tűzbiztos. Í5 7. GlSÖ kledfts egyszorsmlnd az utolsó Is. Kérjen díjtalan prospektust ós órajénlotot.
ETERNIT MŰVEK
Uutlnouút, VI , AnUl ÓDSy-út 33
Elárusító hcl)ck :
Epplnger I. és Fia Nagykaalua, Szatncsek János Komárváros
badultam. — Ezl hajtogatta egymásután a rovotlmúliu fiatalember. Eközben azonban a detektívek átkulalták csomagját és abban egy pár férfi-cipói találtak, amely három számmal kisebb volt, mint amilyent Hi-lebrandl visel, A hurok szorult.
— Honnan van ez a cipő ?
Nem tudom.
— Hol törtél be, Hllebrandt ?
Fél óráig tartott, mig megtöri és
bevallotta, hogy Keszthelyen a Kossuth Lajos utcában kövelett el nemrégiben betörést, ahonnan 200 pengőt és többféle ruhaneműt, cipőt, stb. lopoll el. A többi zsákn ányt eladta Csak a cipőt tartotta meg.
Tovább faggatták, de Hilcbrandt egyébről nem akart ludni.
Ililebrandt vallomása ulán azonnal telefonon érlesllelték a ke zl-helyi csendörsé jel, ahonnan csütörtökön reggel kél csendőr érkezeit Nagykanizsára. A csendörök átvették a rendőrségtől Hllebrandt Józsefet és magukkal vitték. Ugy a kanizsai rendőrségnek, mint a ke zt-helyi csendőrségnek az a feltevése, hogy a keszthelyi betöréseken kívül több más betörést Is Hilebrandt követett el. Igy az utóbbi időben a balalonmenli községekben előfordult sorozatos fosztogatások tetteséi is benne sejlik.
Most a keszthelyi csendőrség végigjárja vele mindazokat a helyiket, ahol az ulóbbi időben betörést köveitek el és igy próbálja rábizonyítani a bűncselekményeket.
330.000 pengő tUggö-Kölcsönt
1DM ícl slajHMi-dr « munkanélkílU-téif cnyfllWseri!
Kaposvár, szeptember Ifi
Kaposvár váiosa löb i intézkedést tesz a munkanélküliség enyhítésére. Igy dr. Vétek György polgármester tárgyalásokat folytatóit a kapjsvári pénzintézetekkel, melynek credmé-nyeképen a város 250 000 pengő függökölcsönl vesz fel közmunkák megindítására. A város ezenkívül Somogymegyétől 80 000 pengó lüggö-kölcsönt kap ugyancsak a munkanélküliség enyhítésére.
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
laboraloriumúban h\'öut 3., udvar
14
zalai közlöny
1930. sieptember 112.
A v i I á g h i r ü
MERCEDES-BENZ
személy és teherautók és a M. kir. áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak állal gyártóit
letilt MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ mAvAG-MERCEDES-BENZ
leheraulók, autóbuszok és különleges autók vezérképviselete és eladási központja : MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL RT. Budape.t, IV, Wáol-uto« 24
Nyugatmagyarországi kirendeltségi Szombathely, SzéUKálmán-utca I. Telefon 691. Tívluli dm: ■•roed»»b«n« S«onlb»»h«lj.
NAP1RENU
Szeptember 19. péntek
KÓrn.-.l Ua1i.lil.u-,. Jnnuárluí. I\'rr, e6l Wllliclm. l/mrlitl: Elúl hó 26
Oyógyozertárl éjfélt .-orolgAN\'. \' né vfgrl>; n .Mária\' gyógyszerül — KlrAly-u. -10
Oílttlrdö nyltvi ifiX\'.l 6 órától c."U 8 óráig (héttő, szerdn, ->»nlek délotf kedden egéai ntp nőfcnesi. Tel.: 2—1.1
Alkony
Feketék lettek már az ablakszemek elcnendescdott rt vlg liget. A közelgő éj a sztlrkonégh-\'l halvány cslltngtényt hinteget ..
A szél játszik tt lomb között hintve nynréjl Ill.-.f-l kint az utóén már tnlgyulludtuk a vöröslényü vtltanyok
Kgy nblakszemhől orgonának fáradt bugása száldogAl, most siet r sókért n legény, most Jon el érteni h halál
Felhős alkonyán bus életemnek sz.áz. elmúlt vágy még egyszer felzokog, aztán az élelnhlnk Miiét szemén a titkos elmuláslm indulok
ll lli,r- l iitlr r
— Orvosi eskütétel. Dr l\'olgár Jenó kórházi alorvos és dr. Géber Ödön segédorvos tegnap délben letelték az esküt dr. Krátky István polgármester elótt.
Szolgabírói beosztás. Vitéz Csele Antal dr. újonnan választolt szolgabírói a főispán az alsólendvai járás főszolgabirájához oszlottá be.
— Az Országos Református Lelkészegyeslllet mai folytatólagos közgyűlésén az összegyűllek Balatonalmádiból Polgárdiba mén lek át, ahol ünnepélyesen fogadiák őket. A templomban zajlott le az ORLE közgyűlése. Az elnöki beszédei Baltazár Dezső püspök mondotta.
— A Vastagít képkiállítás még három napig marad nyitva a Cislno földszinti termében. A gazdagon Összeállított tárlatnak egész napon ál sok a látogatója. Minthogy a képekel igen kedvező részletre is lehel vásárolni, sok kép marad a tárlatból Nagykanizsán.
= Bunda az 1931. év nagv divatja! Schülznél már 170 pengőért kaphat niilriellc szőrmebundát.
— Ipari szakvizsgák. Vármegyénkben julius és augusztus folyamán szakvizsgál tettek és annak eredményéhez képest a miniszteri rendelet alapján bizonyítványt nyertek : Mérzáios József (Zalaegerszeg) vizvezetékszereló, OoMlicb Rudolf (Tapolc i)
cukrász, Szabó Islván (Sormás) kulfuró, Horváth József (Zalapelend) molnár, Bajzik Ilona, Klslaludi Aladárné (Nagykanizi.a), I-őri Imréné, Hatos Ferencné (Kö-vágóőrs) női szabók, Barik Sándomé (Balatonfüred) penziós, Kalmár Ist-vánné (Nagykanizsa) sütő.
~ Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismer 70 év óta fennálló Slnger divatáraházban mindig ott-hono-an érzi magát.
= Jó szabás, néhány méter kelme és a Pl-AFF varrógép az elegáns nő öltözködésének a titka
- Kilőtték rnlnc^a két szemét egy orvvadásznak. Jelenlellük, hogy az alsósegesdi halastó környékén vér\'ócsábn, eszméiellen állapotban talált ik Balogh János gépészkovácsot, aki orvvadász hírében állolt a környéken. Baloghol ismerellen égvén le|bc lötle és a sőrétek a szerencséi-len embert megvakították. Kórházba szállítása ulán csak most ludták kihallgatni a megsebisilcll orvvadászl. A lövési a halastó pariján kapla, mikor vadlesb-n állott, de hogy kitől ered\' a löv s, az\' nem ludj). Az orvosok a kórházban mindent megkísérelek, hogy legaláhb egyik szeme-világ.ái megmentsék, dc ez nem sikerüli, az orvvadász egés: éleiére megvakult
ii\'pjA.miivt.7etAi vi sga A nagykanizsai rcnrlőrHég. mint íiutókeritlet elélt n mull héten négyen Jelentkeztek gépjárművezetői vizsgám, flklk közül kelten átmentek. Császár Jenő ÍCsesz-treglés Inotnl .lózset (I!alalonlUre<l) tettek vizsgát sikerrel rnotorkerékpárve-zolésből tízen n bélen HIliMrond Klek nagykanizsai lakón ugyancsak motor-kerékpárvezelésből vizsgázott lo.
— Tüz a zalavári apátság uradalmában. A zalaváti apátság csács-bozsoki uradalmában tegnap délben kigyulladt egy hatalmas szénakazal, melyben 10 vagon széna voll felhalmozva. Az egész kazal porrá égeti. A kár kb. 6000 pengő. A lürhöz kivonultak a zalaegerszegi, csácsi és pozvai tűzoltók, de a nagy szélben csak a késő esti ór.wban sikerült azt megfékezni.
Lezuhant a szekérről és súlyos sértlléseket szenvedett. Súlyos baleset történt csütörtökön délelőtt a Csengcty ulon levő tárházaknál. KOnig József, a surdi uradalom 45 éves kőművese lezuhant az uradalom gabonásszekeréről és súlyos sérülésekéi szenvedett. A kihívóit mentők elsősegélyben részesítették, majd beszállítottak a Horlhy Miklós kórházba. Az orvosok megállapítása szbrinl Kínig állapola, különösen fejiérülése miatt súlyos, de nem életveszélyes. A rendőrség meginditolta a nyomozást.
Műkedvelői előadások engedélyének megadása
A műkedvelői előadások engedélyének megadását Zalavármegye alispánja 26 070\'ni. 1930. számú rendeletével 1930. évi október hó 1930. évi október hó 15-101 kezdődőleg szabályozta.
Hogy a műkedvelői előadások engedélyének megadásában s ezáltal annak megtarlhalásában fennakadás ne álljon be, felhívjuk a helyi népművelési bizottságok, egyesületek, testületek stb. figyelmét a következőkre :
1. Műkedvelői előadások tartására eífcedéiyt az illetékes hatóságok csak abban az esetben adnak ki, ha a kérvényező kérelmét Zalavármegye Iskolánkivüli Népművelési Bizottsága véleményezi.
2. A kérvényező kérelméhez csatolandó a szerzői jogdíj befizetését igazoló nyuglatvány és az előadói színdarabnak, jelenetnek, slb. egy másodpéldánya.
3. A kérvényező kérelmében feltüntetendő, hogy melyik községben tartják az előadást és az előadás jövedelme milyen kulturális-, közvagy jótékony célra lesz fordilva,
<t. Bejelentendő még az előadások betanítását teljesilő egyén neve és foglalkozása, úgyszintén iskolai végzettsége.
5. A véleményezést kérő kérvénv, — mely bélyegmentes —■ az előadást megelőzőleg 15 nappal Zalavármegye Iskolánkivüli Népművelési Bizottságához (Zalaegerszeg, "Vármegyeháza) nyújtandó be, melyet Bizottságunk véleményezés után az illetékes hatóságoknak hivatalból megküld. A véleményezést kérő kérelemmel egyidejűleg adandó be a kérelem az illetékes halósághoz (főszolgabíró slb.) az engedély megadása végeit.
Zalaegerszeg, 1930. szepl. 13.
Zalavármegye Népművelést Bizottsága
= Valódi szőrmebuuda egy
életre, kényelmes részletre Schülznél!
A holland anyakirályné Vilmos császárnál
Doorn, Bzoptembcr 18
limmu holland anyakirályné tegnap délután meglátogalta Vilmos német excsászárt illeni kastélyában.
— Utazási kedvezmény. Folyó évi szcp\'ember hó 21-én Nagycenken gróf Széchényi István születésének évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre a Duna—Száva—Adria Vasúttársaság valamennyi állomásáról Nagycenkre és vissza az ünnepségen résztvevők részére gyors és személyvonalok bármely kocsiosztályára öO^V-os menetdíj kedvezményt engedélyez. Az odautazáshoz megvállotl egész menel|cgy a visszautazáshoz is érvényes és csak szeptember hó 21-én vehető igénybe; a visszautazás csakis délután kezdhető meg és éjlclig befejezendő. Ulmeg-szakitás nincs megengedve, gyermekek kedvezményben nem részesülnek. Állomásfőnök.
— Leventék I RMtfr István IUIII. évi. béli levente bajtársunk liwo. szeptember 17-én meghalt. Temetése ma pénteken d. u. 4 órakor lesz. Felhívom iiz összes leventéket, de különösen az Itilti. évfolyamot, hogy a temetésen lehetőleg teljes számban jelenjenek meg. Indulás rl. II tél -l-kor n Itoz.L\'onyl Iskola udvaráról. Öltözék lehetőleg sötét, levente-sapka tollal. Kérjük « munkaadókat, hogy n megjelenni óhajtó leventéket elengedni szíveskedjenek. Németh főokl.
— Elfogtak egy vidéki kerék-pártolvajt. Csütörtökön délelőtt Nagykanizsa Fő utcáján az őrszemes rendőrnek feltllnl egy kerékpározó fiatalember, akinek biciklijén nem voll névtábla. A rendőr igazolásra szólította fel a fialalembírl, aki zavaros feleletei adott. Miután a rendőr a kerékpárost előállilolla a kapitányságra, az bevallotla, hogy Rónai Józsefnek hívják, tikosi lakós, a ke-rékpárl pedig Koníárváros községben lopla. A rendőrség érlesilette a kiskomáromi csendőrséget, mely csütörtökön délulán egy járőrt küldött be a kerékpártolvaj átvételére. A tolvajt mosl kiviszik Komárváros községbe, hogy megállapítsák a károsul! személyét.
A Magyar Magazin. Htingay Sándor képes folyóirata szeptember líi-lki számából kiemeljük: Bónyl Adorján és I.úrine/.y György novelláit, Szerérny Zoltán, Kutlnay Győző, Terimv István, clr. Kallós Oszkár színes riportjait és szellemes krokijait, melyeket legjobb rajzolóink: Pérely, Forráy, Krelsel, (ieorg, slb. Illusztráció díszítenek, filénk külföldi és hazai fotótclvótelek kisérik szenzációs rlportázsát. Párnüttnul s/.ép műmelléklet. A Magyar Magaz.in ti legolcsóbb, legtartalmasabb és legszebb kiállítású képen ejmlátll folvólrnt. Mű-raelléklctlol együtt csak litl Illlér.
— Fejszével ütötte le haragosát. Szerdán esle fél 8 óra tájban brutális fejszéslámadás történt a loponári postahivatal elölt. Schwcninger István fél 8 óra -tájban a postahivatal c\'őti haladt, mikor Vatulik István kőműves hátúiról fejszével leütötte A gardát súlyos fej-sebével a kapoiváii kórházba szállították. Mini a csendőrség megállapította, a fejszéslámadást régi haragból eredő bosszúból követle el Va-tulik, aki ellen az eljárási folyamaiba telték.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az tm
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniczky-utca 8.
Nyugati pályaudvai mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz, és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlercm. A kclcli pályaudvartól közvetlen villaniosösszeköllelés 2-cs és -16-os kocsikkal.
11)30 szeptember 113.
zalai közlöny
(RarMltéeakl H - hírek, bfaguda-aág. tlangv. — hangverseny. 8 — előadás Oy — gyermekeknek. A — aaawoyofe, oak. Z — zene. Mg. » niexötnudisia B). - iljuságl elóadk. F -nHohnuIÍ 0 — gramotoniene. Ib — Jazz bánd, K — kabaré. aZ. — nepaierü ien«.
Szeptember 19 (péntek)
Budapest 9.1f» O. hangv. 9 3" H. 9.4S A hangv. lolyt. 11.10 Nemrelkózl vlijelző-siolgállt 12 Déli harangszó 12 05 A Mán-dlfs-izalonzenekar hangversenye. 12 25 H 12.35 A hangv lolyt. 13 Időjelzés. 14 30 H. 15 Piaci árak. IB Gyermekmesék. lb.45 Időjelléi, időjáriijelentéi 17 Novellák 17.35 Cigányzene. 19 30 Az Operaház .Aida" előidáli. DalmU 4 lelv, Utána : Időjelzés, Idójáráilelen éa Majd : A l\'ejes-szalon-zenekar hangversenye
Bécí IIO. 12 Hangv. 15.20 0. 16.3Ü Hingv. 20.30 Opera E.
Berlin 16 30 U| renemUvekról. 21.05 Hangjáték Utána H„ nta|d zene.
Brit nemzeti műsor 17.15 Gyermekóra zenével 18.40 Schuminn zongoramüvelrói. 10.45 Tenordalok 2.J Sztmt. hangv. 22 20, 23 és 23.15 Zene
Milánó 16 3"> Gyermekkuckó. 17 Vegyes zene. 17.50 Beszé\'ó újság. 19.30 Zene 20.15 0 20.40 Szlml hangv.
München 17.25 Vita, utána hín^v. 2n Schrammelzene 20.45 Részletek Dante tatenl szlnjá\'ékából 21.05 Szlml. hangv
Prága 11.15 0. 12 20 éi 17 BtUnn. 211 A cseh tllharmónlkusok hangv. 22.15 O. 22.55 H , órautés, harangszó.
Róma—Nápoly 17 3J él 21.05 Sziml. hangv-.
Varaó 1615 0. 18 Zene. 19 0. 20.15 Szlml. zenekar.
Zürich 17.15 0. 20 Beethoven: Fldello clmtl operája.
Hússertés tenyésztés a kanizsai járásban
Nagykanizsa, szoptember 18
A hússertés tenyészetet kecsegtető kedvező ausplclumok gazdaközön-ségtlnk széles rétegelt sarkalják Immár, hogy áttérjenek a hússertés tenyésztésre. Különösen a nagykanizsai Járás gazdái járnak elől jó példával. A Frigyes-főherceg uradalmából származó elsőrendű minőségű yorkhlrei kocákból vagy 40 darabol vásárollak hétfőn a Kiskorona udvarán a járás gazdái, köztük 17 nagybakónaki gazda.
A hússertés tenyésztés kezdetét ■vette a nagykanizsai járásban, azonban az illetékes szakemberek figyelmeztetik az állattenyésztő gazda-közötwéget, hogy ezek a sertések sokkal erőteljesebb takarmányozást kívánnak, mini a mangalica-sertések. A yorkshlrel sertés, lévén gyorsan fejlődő állat, főleg fehér|edus, mész-sókat tartalmazó takarmányt igényel.
Varga Nándor
modernül felszerelt saját műhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
üyüjtótetep: Horthy Mlklós-ut 8. üyáitelep Hunyadl-u. 19.
Árlejtések
Nagykanizsa, szeptember 18 Nagykanizsa közkórhdzának tatarozására 13 ajánlat érkezel! be a városhoz. És pedig Melczer Jakab ajánlata az üvegesmunkákra 225 P, Bedenek József ajánlata a kőművesmunkákra 5,001.75 P, Kertész Béla épilömester ajánlata 5,026.09 P, Kránilz István kőművesmester ajánlata 3,958.17 P, Gerócs György kőművesmester ajánlata 4,176.99 P. Ilatázs György üveges ajánlala 179 P, Nemes György kőművesmester ajánlata 4,414.59 P, Kalmár Zoltán épilömester ajánlala 7,126 50 P, Pdl/i Sándor, Márlincsevles Imre és Mayer György aszlalosmestcrek ajánlatai 521 P, Szuknal La|os kőművesmester ajánlala 4,395 P, Wojnovils Jenő üveges 290 P, Balogh Károly asztalosmesler 322 P és Vodinák János asztalos 402 P.
A Zrinyi Sportpályán épilendö sport épületre 10 ajánlat érkezeit be: Qulttner Arthur villanyszerelő 1,475 P, Kránilz István kőművesmester 8,209.10 P, Bocz Ferenc kömüvesinesicr 7,810.20 P, Gerócs György kőművesmester 7,901.67 P, Nemes György kőművesmester 9,762 P, Kalmár Zoltán építőmester 9,640 P 30 f., Welnberger Lajos szerető £ 387 P, Barla Károly építőmester 7,808.70 P, Khán és Quitlner villanyszerelők 1.483 P, Csertők Oyörgy kőművesmester 7,229 77 P. Az ajánlatok felett a legközelebbi
napokban történik döntés.
-
KépKeretextí
K.oxma
lt Főul 13
(—) Zalai molnárok mozgalma,
A Zalamegyei Molnárszövetség ügyésze értesítette Z tlavármegye alispánját, hogy a vasmegyei molnárok folyó hó 16-lói kezdődően szü-tielellelik üzemüket. Értesüléseink szerint a zalai molnárok körében is indult volna Ilyen irányú mozgalom azén, mert az alispán az őrlési dijak fölemelése iráni beadóit kérelmüket elutasította.
Terménytóssdí
Buza tszt. 10 fin< dl. 10 flll. és a rozs 30 flll. emelWett.
Buza Itazav. //-el ^5 30—I60J. 7 < 15 45-16 15, 79-ea 15 60 -16 40, 8. i
15 70-16 60, dunánt. 77-ea 1500-15 30, 78-aa 1515-15-45, 79-ei 1530-1560. 80-aa 15 40-15-70. Rru 8S5 — 900, lak árpa 12-25-12 75, fórárpa 14 50—
16 7S. <ab 1410 -14 80, tenged tazt 14 2í— 14 50,dunánluli 14 25 -1450, repce 27 uó— 27-50, korpa 7 20 - 7 40.
amit nyuft, az: zene! Hangtisztasága tökéletest minősége kiváló. Könnyen kezelhető. 6-12-18 havi részletre beszerezhető.
Wii^,jötámt AM/. Mii*.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az alap hangulat általában véve eléggé barátságos volt. A kontremin fedezések és a külföldi arbilrage véte\'ék támasztották alá az árfolyam-\'ejlődésl, antely egyes papírokban eléggé tekintélyes volt. A kedvező hangulatra a berlini lőzsde gyengébb árfolyamai sem vollak^ hatással, ugy, hogy az árnivó zárlatig állandó voll. — Fixkamatozásu papírok piacin alig voll kötés. Valuta piacon a forgalom mérsékelt volt. Dollirban az élénk kereslet szünöfélben van.
Zürichi zárlat
■"átii 20 241/1, London 25 051/1, Nawyork 515-27t/l. BrOtael 71871/1, Milano 28 »V|, Madrid 95 20, Amatordam 207 65, Bulin 122 80, Wien 72 74, Softa Í-7J1/I, Prága lfi-291/i Varaó 57-79, Badapnt M-tCVl Belgrád 9-127/1, BokáztálT&7Vi
A budapesti idude deriia-Jogyiáií
VALUTÁK
fali L 27*73-77-88 Belga tr. 79-40-79 80 Cseh tu 16-85-1697 Dán k, 152-45-153-05 Dinár 1004-10-12 Dollár 571 30-573-30 Krinclo I. 22-30 23 60 Holl. 229-55 230-65 Lengyel 63-70-64 10 Leu 3-37-3*41 Léva 4-12-4-18 Líra 29 80-30-10 Márka 135 80-136*40 Norvég 152-40-153 00
Peseta —•---■—
Scblll. 80-30 80 70 Hvájd I. 110-60 II 00 Svédk. 153*10-153 70
obvuák
Aaul 229*82-230-52 Belgrád 10-10-10-13 BaiBa 115-93-136 33 Brtuazel 7V55 79-80 Bukarest 8-39 3-41 Kopeab. 152-70 iS3 10 London 37-73-27-81 Madrid 60 15-62 1.1 Milano 29*87-29*97 Newyor 57040 72 00 Oatlo 152-65-153 05 Pária 22-41-22-48 Prága 16-92-18*97 SaólU 4*l2-4><6 Stoddi. 153*30-153-70 Varsó 63-95-84*15 Wien 80-50 80-75 Zflilch 110-70 11100
Sertésvásár
felhaltál 3877, eladatlan 1500. Hlaó-,endU 1-16—1-18, szedett 1-18—1-20, SMdetl köiép 1-14-1-16, köonytl 1*10—P12, l-«« rendit öreg 1-12—1*14, ll-od rendű Oteg 1*04-1 08 angol itt kló 1*25-1*35, szalonna nagyban 1*46-1*50, uii 1*70 -1*76, hus 1-31-160, izalonnáa tétsertéa 1-50-1-56.
Kiadja: Minid Syo«4i h UpkltM Vállalat, lurkaaluia. felelős kiadó: Zalai Károly. laki>M»aa \' I Itas ttwtwln M. m
Katonai és egyenruházati
felszerelések
legnagyobb választékban
Kaufmann Károlynál
Erzsébet-tér I., a SchUtz-Aruház mellett. Telefoni 3-72. szám.
APRÓHIRDETÉSEI
további uó dtjii tanepnap 10 aaíílf *B ItlMr, további <tt|a • (III. Saeldia 4a rés-
leken 10 MÓfa M tklár, mlndra továbW
nt> dija • Ml. Qmaaó a ailadea *"
tátik. AJláat ktreaóknek ÍOWl
HMiUtak S (51) p ■lul ■ « " \' aaAnsIA
ak S (51) pang* lm«|« t*taat«t|aa Hafvaléa, kaia .lk.r»l*«« wtgatt ■ Ura I I i a I • a 4 < II
Elartó Ciengery-utca 18. alatt 724 Q-91 telek. 4393
Borsaiték, aaSISzuzák Walaar Gápqyár, ÉaiykaNltaa, Sugárút IS.__ 4575
Kápkarotaaéa leszállított árakon — Stero Övegesnél, Erzsébet-tér 14. Telefonszám 196. 4543
Halász János vlzagáaotl tysakaaam-vágé hívásra házhoz megy. Zdnyl Miklós-ulca 1. as 4823
Megszűnt a benzin probléma! Minerva Basaalnkpám óngyujióban 8-izor innyl ideig tart, mint a benzin. Legjobb folt-tlazütóizer. Kapható trafikokban. Főraktár Vágó Endre lllstuertárabin. 4-01
Legjobb ciukott bérautók legolcsóbban négy éa halszemélyeiek Kautmann Manö-nét rendelhetők. Telelőn 167, elte 671.
Jlráll izékhelyen Jólorgalmu fűaaar-és oaomagaOxIat berendeléssel együtt, elkallóiéi miatt átadó. Clm a kiadóhivatalban. 4868
\'ZEPESI IMRE
\' Zrínyi Blklév-lfloa
cgatornézáa, vlzvezeték-berendexás, épület él mü-bádogoa. — Telelőn 2-95.
A Nagykanliaal Takarékpénztár éptllelé-bén volt Koreln-téle Üzlethelyiség elólll é. Érdeklődni lehet 4929
portél azonnal «la4á,
a főpénztárnát.
ágllla fialataaaraikat rnagaa javaáalmaaáaial talvaaiOnb, — Magyar-Hollandi Siatoattó R. T. saag|kaM>K»at fttOgyafikaéga, Főul íj. 4902
Jól Iázó minden.-a aaakáoaná október l-re felvételik. — Bóhm, Batthyány, utca 10 4892
PéaxkAlos5at bekebelezésre minden őss.-egbcn a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyóatttat áoxál Ignéo penz-kólcaőnkozvctttő Irodája Nagykanliaa, Horthy Mlklúi-ut 2 szám. 3876
3 — 4 axokaa modern lakást >*eres<k taat-t«rQlat«rs, lóutvousl kö/.eleb, n, mielőbbi be.QIIOzéire. Bái de Telel-n 321 4B03
Taxtlt, rövidáru éa divatáru szakmában jártai tlu elhelyezkedne tanutónak. Papp Lajos, Teleki ut <06 4923
Újonnan épült 2 szobái utcai lakás mellékhelyiségekkel együtt klidó. — Clm Erziéb«t-tér 16 , luizeiüzlet. 4922
KitsaobAa urlllkll tóuton, várcskős-ponton elióemeleten, balkon, cielédszoi-a, Fürdőszobával októberre, eseUeg no - m beire átadó Clm a kiadóban. 49z8
zalai közlöny
1930. szeptember 114.
Ilaán Uyula nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
I050/1M0. vht. asím.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bliósigl végreha|ló az 1881. évi LX. I.-C. 102. §-a éneimében ezennel köz-hlrie leszi, hogy a nagyksnlzsal kit. |<ráa-bíróságnak 19 !0. évi I0192/Í30. siAmu végzéte líílvelkez\'ében Dr. Tomis Mnos Ügyvéd íllal képviseli Hazai Kóolal R. T. |avára 97.1 P 81 lill. a Hr. ereiéig I930.;évl április hó 20-án loganalosltott kielégítést Végrehallás ut|án le- és lelUlloglall és 56C0 pengóre becslllt kűvelkexó Ingóságok, u. m.: lovak, tehenek slb. nyilvános árverésen elsdstnak
Mely árverésnek s nsttvkanlzsal kir. látás-bíróság IMO-lk évi ItX 92/930. számú végzése lolvtán 973 P 84 lill lókekóvetelés, ennek 1930. évi |«"uár hó 23. nsp|álól |<rd ío/o kamatai, tfi ráltódli és eddig Osz-szesen 201 P — fillérben bíróilag mlr megállapilull kóllségek erejéig, s fizelelt összeg levonásávsl Hshólon. a majorban leendó meglarláiára 1930. évi szeptember 23 Ik napjának délelőtti 9 órája halár-Idólll kltllzellk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy as érintett Ingóságok sz 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § al értelmében kész pénzfizetés melleit, a legtöbbel Igérónek, szükség esetén becsáron alul Is el lognsk adatni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságo kat mások Is le- és feltltfoglaltatUk és azokra kielégítési iogot nyertek volna, ezen árverés sz 1881. évi LX. t.-c. 102. §. értelmében ezek |avára Is elrendeltetik.
Kell Nagykanizsán, 1930. évi szeptember bó 3. napján.
Haán Qyula s. k esze kir. Jblr. végrehajtó
Ilaán Oyula nagykanizsai bírósági végrehajlótól.
1038.\'1930. vht. sz
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1K81. évi LX. L-t. 102. § a értelmében ezennel közhitre teszi, hogy a nagykanizsai kir. járás blró.águak 1930. évi I2M 4/930. számú végzése következ\'éoen L>r Tamás János Ügyvéd által képviselt Mirsmare Oyertya üyár javára 173 I\' 84 lill. s Jár. erejéig 1939. évi augusztus hó I4én foganatosított kielégítést Végrehallás ul|án le- és felUlfogls\'l és 1750 pengóre becstllt következő mgóiágok, u. m.: 50 mm. árpa, 50 mm. buza nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. |á rásblroság 1930. évi 12514/1930. számú végzése lo.ytán 173 P 84 flll. tőkekövetelés, ennek lto. évi október hó 20. nspjslól
járó lOo.o kamatai, \'/a»Ai vállódlj é. eddig összesen 110 P 34 flll. bíróilag már mcgál laplloll költségek erejéig Hahóion, n.a|nr bsn leendó meglartására 1930. évi szép tember hó 22-lk napjának délelóttl 11 órája halándóül kitUzelIk és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg-leeyzéssel hlvalnak meg, hogy az érintett Ingóságok az 1881. évi LX. 1.-t 10\'. <8 10B § al éneimében készpínzltzeléa melleit a leg obbel ígérőnek szdkiég eselén becs-
áron alul Is el lógnak adatni,
Amennviben az elárverezendő Ingóságo kat mások Is le- és felulíoglaltattsk és szokni kielécltési Jogol nyerlek volna, ezen árvere s az 1881. évi LX. I. t. 102. § j érielméi. en ezek jav.Va Is elrendelteltk.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi szeptember 2. napjan.
Ilaán Oyula s. k. ,m kii. jblióságl végrchalió.
PHILIPS
hálózati rádió
(telep nem keli)
hangszóróval
Előlegül fizet 28 l\'-l Havi részlet 23 I\'
Ez kell önnek, ezért a Philips-gyár éa cégem garantiát vállal I
Díjtalan bemutatás. — Srakszeríl felvilágosítás.
CvaKA Antal fegyver-, rn^er és
^AiCIMW MIltCH sportárunagykereskeclés rádió- év gramofon-osztálya.
A legszebb kézimunkákat készítheti
PFAFF varrógépen
Vevőink díjmentes oktatásban tészeslllnck. A világhírű l\'lall varrógépek kizárólagos raktara:
f" BRAKDL SÁNDOR ÉS FU [{gotl
Deák-tér 2. szánt, a felsőtemplomnál.
t Hkilrfait* Mnilm rirrtjtptai, léphivifisilak. lük tt jipolu i legiabfa iniioséjbn. ►
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
Könyvnyomda # Nagykan
a „Zalai Közlöny" politikai
izsa # Könyvkötészet napilap kiadóhivatala
Készítünk s
*|TELEFON: 78. |"
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, mílveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebköny.\'eket, bevásárlási könyveket, rajzfüzetekel és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákal, naptártömböket, talinaptárakal stk. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelyiség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
SzemUvegek
kiváló minőségben legolcsóbban
ZSOLDOS GYULA
sx/>kké|>zttt látweiéíznél kaphatók
Fő-ut 14a, Biztosító palota. Óra , ékszer, és látszerüzlet. Szakszerű Javítások.
Eladási hirdetményi
Közhírré tesfcem, hogy vb, LtikAeá Imre ós neje Skopál Krzsóbet koinár-városi lakósok csődtömegéhez tartozó kővetkező ingóságok az alábbi módon el lesznek adva és pedig !
I. a csődleltárban 1-17,81— 22,24—.17 sorszámok alatt felvett és ft VasutJ rak tár teiitlctéh IbVO kjllönMIb gépek, (Irt leti ós Íródni felBfcerelósl tárgyak 7.221114 becsértékben, együttesen egy tételben.
II. a csődleltárban 88-111). és 221 - 227. norszAmok alatt felvett és vagyonbukot-tak lakásán levő szobabútorok, ruha. féhérnemüek és egyótTborendezésl tár gyak 3.248 P becsértékben, külön, együttesen, egy tételben.
Ml, a csődleltárban 188-19Ü, Utó, h ÍM. sorszámok alatt felvett azatócaüz letl berendezési tárgyak 1.240 P bedsér lékben külön, cgyllttesöo, egy téléiben,
IVv k \'•sődlellarban 23. sorszám alatt felvett 1 drb használt I-ord gyártmányú személyautomobll 1000 P becsértékben,
V. a csődleltárban 218. sorszám alatl felvett kb. 850 kgr. különféle génolaj 1.D20 F becsértékben külön egy tó tel ben.
Az I V. Csoportok alatt leirt Oigók zárt írásbeli ós az esetleg ezt követő szóbeli versenytárgyalás utján leszneK értékesítve.
A zárt írásbeli ajánlatok ftz I V csoportbeli Ingókra, csoportonként külön klliön nlullrolt tömcggondnoklioz l!)30. évi szeptember hó 20-lg intézendők.
Felhívom a venni szándékozók figyelmét arra. hogy a csőd választmány a legtöbbet ígérő ajánlatához sínesen kötve, hanem az ajánlatok elfogadása, vagy visszautasítása tekintetében a legjobb belátása szerint fog határozni.
Alánlatlevők tartoznak az ajánlattal egyidejűleg bánatpénzül a becsérték HKo-át készpénzben a tömeggondnok kt-zéhez telennl. A beígért vételáron felül a forgalmi, illetve fényűzési adót óh a vételi Illetéket Is vevők viselik Az eladásra kerülő Ingóságokat érheti kárveszély az ajánlat elfogadásával száll át n vevőre. A beígért vételárat az ajánlat elfogadásától számított három nap alatl készpénzben a tömeggondnok kezéhez kell fizetni, s a megvett tárgyukul ugyanezen Idő alatt átvenni és elszállítani, különben a vevő nemcsak bánatpénzét veszíti el, hanem ezenfelül az át nein veit tárgyak a késedelmes vevő k A írtra és vészéi yéro értékesítve lesznek.
Az eladásra szánt Ingók Komárvám son, a vasúti rtllomáa melletti raktá nikban és a kör.ségbeh a Lukács-féle házban bármikor megtekinthetők, a csődleltár pedig alulírott tömeggoud-noknál, Nagykanizsán tekinthető be.
Dr. Darás László ügyvéd
4WS tömtggondnok.
(Eladási hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Lukács Imre és neje .Skopál Kizsébet komái városi lakósok cRŐdtömegchez tartozó, a csőd-leltárban 200 217. és 221—223. sorszámok alatt felvett. Komár városon, a Lukács-félc házban levő különféle autójavító, valamint gazdasági felszerelési tárgyak, melyeknek leltára Nagykanizsán alulírott tömeggondnoknál, valamint a komárvárosl körjegyzői Irodában. maguk az eladandó tárgyak pedig a helyszínén megtekinthetők. — nyilvános önkéntos árverésen el lesznek adva. Az árverés a helyszínen »9SO. é«i nxeptembcr hó 27-án d. «. 10 órakor kezdődik.
Dr. Daráa Láasló ügyvéd 492 tömeggondnok.
P O R Z O L pácolás után erőteljes kelés — Jó áttelelés — többtermésü
Nem minden*porpác »I*OHZO£« !
Vigyázzon a névre I Csak Chlnoln plombávaljleaárt dobo/tfogadjon el I Egye ül a PORZOL-t alkalmazták Magyarorszagon több 100000 holdon I A PORZOL 87lne vörös, hatása biztos I —1 Ftctlcii f-yári .>r<n bet>z?rezhrM ;
Oraxóg Józaef cégnél Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (a biróiíg melleit)
Nyomatott a Dél/aJai Nyomda és Lapkiadó Vállaltinál Nagykanizsán.
(FclelOs üzl>i\'veiA»s
\'Mai Károly.)
70. évfolyam 217 szám
Nagykanizsa, 1930. szeptember 25 csütörtök
Ara \'4 fillér
ZALAI HZL0RT
SzerkeiitőiéB (j kUdóhlvitlI: F6.nl 8. uim Keuthelyl fl3kkl«dóhlv»l«l Ko»iuth Ijjoiu. 32!
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts La]ós
EWStlzettit in: :n höri f penoó •« tllléf Teleion : N«gyk«nIzM 78, Keuthely 22. izim.
Megindul az építkezés
A kormí ny megállapodást létesített a budapesti nagy pénzintézetekkel egy harminc milliós építkezési kölcsön dolgában, amelyből körülbelül háromezer családi ház fog felépülni a tisztviselők részére. Ez a nagyarányú építkezési akció kettős célt kővel: először körülbeltll harminc iparágban lényegeseit enyhíti a munkanélküliséget; másodszor lehetővé teszi a tisztviselőknek, hogy lakbéreikből saját otthont szerezhes senek. Az eszme még néhai Vass miniszter agyában fogamzott, megvalósítása pedig legszebb emlékezés lesz reá, akii a kegyellen végzel megakadályozott te. vének végrehajtásában.
Az építkezések csoportosan lógnak megvalósulni, mégpedig kerlván sok formájában, amelyek közül legnagyobb lesz az a lelep, amelyet az Óliegyen fognak lélesileni, Horthy Mikiós kormányzó tíz éves kormányzói évfordulójának emlékére a magyar törvényhozás akaratából. De ezenkívül a fővárosban és a vidéken is löbb helyen fog létesülni ilyen tisztviselői családháztelep. Maga az épilkezési kölcsön igen olcsó lesz és a kormány arról is gondoskodik, hogy az építkezés a legolcsóbb árak mellett történhessék. Mert a tiszt viselőkre csak ugy lesz áldásos a családi ház építése, ha ennek költségei kikerülnek a rendes lakbérből anélkül, hogy ezenlul további terheket kelljen vállalniuk. Ezérl a lialó-ságoknak gondjuk lesz arra, hogy az építési anyagok megdrágításából a különböző karteleknek jogosulatlan haszna ne lehessen és hogy az épitővállalkozók is mérsékelt polgáii haszonnal elégedjenek meg.
Szociális szemponlból az épilkezési akció megoldja azl a nagy problémái, hogy kis lakbéréri egészséges, szép és jó otthont szerezhet magának a szerény fizetési viszunyuk ellenére a köztisztviselők nagy tábora. De közgazdasági szemponlból is igen nagy a jelentősége a család-házépítési akciónak, meri az építkezési ipar az, amely tudvalevőleg leginkább sínyli jelenleg a munkanélküliségei és viszont a közgazda ági lespedésbe Iriss életet és élénkségei tudvalevőleg első\' orban az épilkezés tud hozni. De a családházépitő-akció egyúttal ösztönzésül fog szolgálni egyéb rétegeknek is, hogy a tisztviselők példájára saját otthoni törekedjenek maguknak épiltetni, ugy, hogy a harminc milliós családház-épiléj kiinduló pont|a lesz egy nagyarányú építkezési tevékenységnek.
Az első kapavágás tehát megtörtént. A családházak épilése még az ősz folyamán megkezdődik és a meginduló munka uj élelet hoz a rossz gazdasági viszonyok folylán huzamos idő óla stagnál S gazgasági éleibe.
Apponyi 1 „Magyarország nincs megelégedve a Népszövetség kisebbségi politikájával
A német, osztrák és albán delegátus csatája Brland és Benes kisebbség-ellenes felfogásával — Brland ellenzi a kisebbségi bizottság felállítását - Apponyi a bizottság melleit tört lándzsát
Három és fél millió magyar kisebbség sorsáról jogom van beszélni — mondotta Apponyi Albert
(lent, nz.epteiiibcr 19 (MTI) A Népszövetség politikai főbizottsága ma megkezdte a kisebbségi kérdés
tárgyalását. A kérdés a német delegáció javaslatára került a Népszövetség idei közgyűlése elé Az állandó főbizolts\'g mai ülésén Koch Waser voll birodalmi miniszter fejtene ki a német kormány álláspontját. Feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a fóhlzotlsiig minden évben részletesen foglalkozzék ezzel a rendkívül fontos kérdéssel, amely közvetlenül érinti az európai népek meg-békülésének llgyét.
Az osztrdk delegátus mindenben támogatta fejtegetéseit Az albán de-legdlun hasonló érleleiubcn nyilal-kozott és felvetette azt a gondola-lol, hogy u Népszövetség titkárságának kebelében állandó kisebbségi bizottságot szervezzen meg.
Felszólalt a vitában Drland is, aki feleslegesnek tartja, hogy külön bizottságot szervezzenek (!) mert tulaj-donképen ez sem csinálhat egyebet, mint amil inosl a lilrmas hizotlság és a tanács csinál. ■
lienes a kisanlanl államok álláspontját fejtette ki.
Apponyi Albert gróf voll a kövelkezö leiszólaló. Kijelentette. hogy minden esetre haladásnak lekiuli, hogy a kisebbségek kérdése ma már nemzetközi kérdés. Nem óhajt halásozotlan indítványt tenni, de hangsúlyozottan fenntartja azt a jogát, hogy szőváteheise a más államokban élő magyar kisebbségek helyzetét is, egyrészt azért, mert a a trianoni szerződésbe bele vannak foglalva a kisebbségi oltalomra vonatkozó rendelkezések, másrészI mert
senki sem tagadhatja meg azt az erkölcsi jogát, hogy beszélhessen az Idegen szu-verénitás alatt élő 3 és fél millió magyarról.
Részielcsen foglalkozott ezután Apponyi Alberl gróf a most követelt eljárással és vázolla, hogy mennyiben lehelne ezt az eljárási még tokéletesebbé tenni. Kívánatos lenne, hogy a punaszosnak jogában álljon, hogy megismerhesse azokat az észrevételeket Is, amelyekel az érdekeli állam lett az ő panaszára és hogy az egész eljárás folyamán megtehesse 0 maga észrevételeit, ha nemzetközileg ma még nincs elismerve jogi személynek és peres félnek.
Ilenes fejtetettseivel polemizálva Apponyi gróf kijelentette, hogy
Benes érvelése nem helytálló. A tanácsnak az a feladala, hogy garantálja az érvényben levő nemzetközi sztrzötlésck végrehajtását A tanácsnak szuverén joga, hogy döntsön arról, milyen formában és milyen eljárással akarja érvényesíteni ezt a garanciát
Amikor az Illető államok aláírták n kisebbségi szerződéseket, kötelezettséget vállaltak a kisebbségek jogainak tiszteletben tartására és ezzel együtt magukra vállalták azt a kötelezettséget Is, hogy elismerik a tanács ellenőrzési jogát.
Ami állandó kisebbségi bizottság lé-
tesítését Illett, nem osztozik llriand-nak abban az álláspontjában, hogy nem csinálhat mást, mint a mostani hármas bizottság és a tanács. Egy állandó bizottságnak módjában állana, hogy állandóan figyelemmel kisérje a kérdést, összegyűjthesse a megjelelő adatokat,
ráirányítsa a tanács figyelmét bizonyos állapotokra
Ilyen módon az állandó bizollság elösegill azl is, Ingy a nemzetközi éleiből kiküszöböljön bizonyos súrlódási felületeket. Hozzájárul ahhoz, hogy a fölilkárl jelenlésnek a kisebbségi kérdésre vonalkozó részéi tudomásul vegyék, de hangsúlyozza, hogy
ez nem jelenti azt, mintha Magyarország és a magyar delegáció meg volna elégedve azzal a működéssel, amelyet a hárman bizottság és a tanács a kisebbségi kérdésekben kifejt.
Nem történi döntés
Oont, szeptember III (Éjszakai rádiójelentés) A Népszövetség VI. politikai löbizottsága ülésén gróf Apponyi Albert beszéde ulán Antóniádé román delegátus kormánya nevében csatlakozott Benes nyilalkozalához.
A főbizottság holnap délelőtt folytatja a vil.\'it.
A gaxdasdgl föblxott-stlg munhd/a
(lent, szuptuutbor 111 (Éjszakai rádiójelentés) A Népszövetség II gazdasági főbizottsága ma airól az indítványról tanácskozol\', mely a leglöbb kedvezmény elvének nemzelközi szabályozását kivánja.
/I nemsteí fyódolata Kossutf) Cafos emlékének
Ripka főpolgármester a kormány koszorúját telte le Rotherniere lord babérai Kossulh mauzóleumán
,.{Ccssuío Lajos volta magyar néplélcRt"
limlnpest, szeptember 111 Ma délben 12 órakor országos ünnep keretében ünnepelték a Kere-pesi-uli temetőben Kossuth Lajos mauzóleumánál a nagy magyar szülelésének 128 évfordulóját. Az ünnepséget a rendör\'zenekar nyitotta 111 :g, majd Pipku Ferenc föpolgár-m Ver lépcll a mauzóleum lépcső-
jére és elhelyezte a kormány koszorúját a következő szavak kisérelében: — Legszentebb oltárunk elölt állunk, amelyen mindnyájunknak áldoznunk kell, meri Kossuth Lajos jelenti nekünk a politikai szabadságol, a sorsdl Jüggellenül Intéző magyar Ideálját. Kossuth Lajos volt a magyar néplélek, a kiépiletl nem-
i zalai közlöny
zeti halalom megteremtője és kegyelettel helyezem el sírján a magyar kormány koszorúját.
Ilegymegt-Kiss Pál következeit ezulán, aki Rothermere lord koszorúját helyezte Kossuth Lajos sirjára. Rothermere lord nevének említésekor
hosszasan éljeneztek az egybegyűllek. Némethy Béla a fővátos koszorúját helyezte el, majd Pestvármegye, az amerikai magyarok és a társadalmi egyesületek szövelségének koszorúit telték le a mauzóleumra. A TESz koszorúját Eckhardt Tibor helyezte el.
i_T.n.-.-L\\am\\nAa\\rivviarnrLrnnrr*rrfcrj^A\'\'\'""...............
Elkobozták a Prágai Magyar Hírlapot Szfillő Géza beszéde miatt
Szlillő leleplezte Benes
l\'rága, szeptember ltl (Éjszakai rádiőjelentés) MaJ az ügyészség elkobozta a Prágai Magyar llirlapot dr. Sztlllő Géza keresztényszocialista képviselőnek a pírltllésen mondott beszéde mialt.
A lap cenzúrázva jeleni meg, de a meghagyott részben d . Sztlllő kijelentette, hogy az az autonomista blokkot meg akarják teremteni a tótnéppárttal. Ha azzal nem sikerül, akkor annélkül teszik ezl meg a
dunai „konföderációját"
magyar pártok. Szilllö kíméletlenül lerántja a leplet Benes dunai , konföderációs" politikájáról, melyről azl mondja, hogy
Benes tisztességes szándék örve alatt meg akarja teremteni a Duna medencében a szláv hegemóniát.
Erre azonban Benes országa nem hivatott! Ezután Srüllö szóba hozta a köztársasági elnök losonci látogatásának ismeretes afféijtl.
Megmérgezte magit egy színésznő
a Mag/nr Szinli&zban
Budapest, szeptember Itt A Magyar Színház igazgatósági irodájában ma délben dr. Horváth Béláné, Szűcs Erzsi Színésznő megmérgezte magát, meri nem kapott szerződést egy színházban sem. Ma utolsó próbálkozásként ismét megjelent a Mag/ar Színházban. A fiatal színésznőt súlyos sérüléssel vitték a Rókus kórházba.
ítélet a gyulai rablógyilkossági perben
Gyula, szeptember Itt (Éjszakai rádiójelentés) A több nap óla folyó rablógyilkossági perben ma délután hirdetett ilélctet a törvényszék. Csöke Istvánt szándékos emberöléssel párosult rablás büntette miatt 12 évi, Csöke István-nét és özv. Városi Istvánnét 10—10 évi fegyházra iléllék, mint felbujtókat. A kir. ügyész, aki kötelet kért, fellebbezett.
Magyar—német kereskedelmi szerződés felé
Budapest, szeptember IS) Bethlen István gróf miniszterelnök, mint ismereles Genfben hosszabb tárgyalásokat folytatod Cartius német külügyminiszterrel. Ezen tárgyaláson hir szfrint Bethlen István gróf miniszterelnök közölte Curtiussal, hogy nem tartható lenn a kereskedelmi szerződés nélküli állapot Magyarország és Németország között.
Curtius annak a véleményének adolt kifejezési, ho,<y maga is szükségesnek tartja a Magyarországgal való mielőbbi megállapodást.
Lezuhant repDIőgép
líerllu, szeptember ltl (Éjszakai rádiójelentés) A berlini repülőtéren egy kélfedelü repülőgép gyakorlatozás közben lezuhant. Vezetője súlyosait megsebesüli, a kitérő szö-nyet Italt.
Agyongázolt a villamos egy kerékpárost
Budapest, "szeptember 111 Kispesten ma reggel Robinzon Béla ószeres inolotkerékpárjával egy gyorsan robogó villamos alá .haj\'olt. A villamos eluiölte a gépel, Roblnzot pedig halálragázolta. A szerencsétlenséget Robinzon gunda\'lansága okozla.
1930 szeptember 27.
Lég- és gázvédelml pályázat
A Ncinzcll Munkavédelem lel-Ugyelősíge a lég- és gázvédelem oktatási segédletének megszerkesztésére pAlyázalot hirdet.
A pályázni szándékozók ebbeli szándékukat (név, foglalkozás, előképzettség és pályázati tárgykör pontos feltüntetése mellett) a pllyázat kihirdetésétől számítolt egy hónapon belül a Nemzeti Munksvédelem felügyelőségének, BunapesI, I., Országház-utca 26. Írásban bejelenteni tartoznak és ennek megtörténtért! elismervényt kapnak.
A pályázat feliéielei:
1. ,,Aerakémiai hitre."
A mii lojídelme 100 -200 nyomtatolt oldal.
Pályadíj: 1000 (egyezer) pengő.
2. „Tájékoztató füzei".
Terjedelme: 20— 30 nyomlatolt
oldal.
Pályadíj: 300 (háromszáz) pengő.
3. „Emlékeztető "\'
Terjedelme legfeljebb 20 nyomlatolt oldal.
Pályadíj: 100 (egyszáz) pengő.
4. .Lég- és gázvédelmi uimutaló cserkészek és leventék részére".
Terjedelme legfeljebb 20 nyom\'a-toll óllal.
Pályüdj: 200 (kel öszáz) pen^ő.
Határidő 1931. február I.
Részletes fellélelek a „Munkavédelem\'" cimü lap legutolsó számában olvashatók, amelyért a pályázni szándékozók fordutjanak akár szóval, akár Írásban a Kaposvári Nemzeti Munkavédelmi Hivatalhoz, (Kaposvár, Vármegyeház) amely hivatal azt nekik díjmentesen meg fogja küldeni.
Egy 3 éves gyermek Qalálos 1ragé<Mlá/a
CugkUvot Ivott a *xcrancméllcn gvermek éa a kúrfidMbaa mcgfialt
Nagykanizsa, szeptember 10 Megrendítő halálos tragédiának esett áldozatul Hárl Lajos novai gazdálkodó hároméves Laci nevű fiacskája. A gazda házánál nagymosás volt és eközben a gyermek viz helyeit felliajlolla a lugköves bögrét. Scgélykiállásaira odarohant édesanyja a kínokban vergődő gyermekhez, majd beszállították a zalaegerszegi kórházba. Azonban a méreg, amiből a gyermek jól felhajlott, olyan süiü volt, hogy estére a kórházban nagy kínszenvedés közben meghalt.
A csendőrség megindította a nyomozást a gondailan szülök ellen.
= Legnagyobb választék, legjobb minőség, szabóit árak a Schütz Áruházban.
Hat millió dollár export-&itel ujabb Két évre
Vass József emlékezete a pénteki minisztertanácson — Véglegesen döntött a minisztertanács a lakásépítési kölcsönröl
Budapest, szeptember ltl
(Éjszakai rádiójelentés) A kormái.y tagjai ma délután 5 ólakor gról Kiebelsberg Kunó elnöklete alatt minisztertanácsot tartottak. Gróf Kiebelsberg Kunó miniszterelnök-helyettes kegyeletes szavakkal paren-tálta el Vass József népjóléti minisztert, akinek emlékét jegyzőkönyvileg is megörökítik.
Báró Prónay György földmivelés-ügyi államtitkár jelenlését vélték tudomásul a varsói agrárkonferenciáról. Ezulán Bud János kereskedelmi miniszter bejelentette, hogy a 6 millió dolláros export-hitel további 2 esztendőre meghosszabbittatoti és további 2 évre a kivitel rendelkezésére áll.
Véglegesen döntött a ml nlsztertanács a fővárosi pénz-
intézetek 30 millió pengős lakásépítő kölcsönéröl.
A kölcsön 90 es árfolyamú és 7\'.. kamatozású lesz. A lakásépítők az építkezés 60%-át kapják ebből a kölcönböl. Még szeptemberben megkezdődik az. építkezés Budapesten, Miskolcon, Sopronban és Pécsen, azután az ország minden részében. Az akcióban részlvehetnek köztisrt-viselök és munkások.
Bolgárok Budapesten
Budapest, szeptember 10 (Éiszakai rádiőjelentés) Mi esle hajón Budapestre érkezei! 53 előkelő bolgár iparos, akik tagjai a szófiai magyar—bolgár tarsaságnak. A bolgár vendégeket, akik a magyar ipart tanulmányozzák, ünnepélyesen fogadták.
UZLETHELYISEGUNKET
felmondtak.
A raktáron levő !>■»• áruinkat mélyen
leszállított árban elArusitjuk.
EHRENSTEIN KÁROLY ÉS TftRSA. Főút 11.
Hihetetlen olcsó arOM elárusítjuk
összes áruinkat cégváltozás miatt.
Arany Kakas Divatáruház Kisfaludi ts Krausz, Nagykanizsa
11)30 szeptember 117.
zalai közlöny
SZÍNHÁZ
Cöarley nénje
Már régen nem volt akkora derültség és a kacajnak olyan ellenállhatatlan vihara, mint Brondan kedves bohózatának, „Charley nénje" legnap esti előadásában. Szenlivá-nylék értették a módját a pompás humor legszélesebb skáláját érvényre juttatni. A közönség hálás is volt ezért a legnagyszerűbb hangulatban játszó színészeknek és nyílt színen is sokat tapsolt nekik. Szenliványi igazgató egyik legjobb alakítása volt Baberley, Kőműves Sándor remekül éreztette nagyvonalúságát, Radó Nusi, Salgó Ilona és Bodrogi Margit elismerésre méltó közvetlenséggel játszottak, Oroszlán György és Szirmay Zoltán minden képességüket vitték bele játékukba, Bihary László és Róna Zoltán Jól állották meg helyüket. A rendezésen meglátszott Szenliványi direktor keze. A közönség egy felejthetetlenül kedves est emlékeivel távozott. (*)
(*) Aki szombat este jól akar mulatni és sokat akar nevetni, nézze meg az Országos Művész Színház zenés kabaréját Kacagástól lesz hangos a kanizsai Városi Színház ma este. Az Országos Művész Színház nívós és értékes kabaréval teszi változatossá amúgy is példátlanul érdekes műsorát. Lesz zene, tánc, ének, vígjáték, bohózat stb. — Minden ember megtalálja ezen az estén a műsorban azt, amit a legjobban szeret. A mindent igényi kielégítő műsor keretében leilép az egész társulat kivétel nélkül és azokat a színészeket, kiket komoly darabokban ismert meg a kanizsai közönség, most zenével, énekkel és lánccal vesznek bucsul. Színre kerül Karinthy „Visszakérem az iskola-pénzt", Nóli .Katicabogár", Békeffy ,411/2" és .Cinege inspekciós" cimü egyfelvonásos bohózat, azonkívül vállozatos és kacagtató magánszámok
Szombaton: Nagy zenés kabaréest. (Bucsuelőadás.)
— Utazási kedvezmény Zalaegerszegre. A Duna—Száva—Adria Vasut-táratuiág igazgatósága a íolyó évi azep-lembor hó 21-én Zalaegerszegen meá-tiiriandó Szent Imre ünnepségre ultizok részire 25 százalékos meneteli) kedvezményt engedélyezett. Az odautazás t. lló 20. és 21-én, n visszautalás 21.. é« 22-én lehető meg. A kedvezmény oly-képen vehető Igénybe, tiogy nz elutazásra váltott menetjegy állomási bélyegzővel bélyegeztetik télül és nz a visszautazásra 1» felhasználható, ha az. utas a Zaltiszenüván—zalaegerszegi viszonylatban váltott jegyet Is fel tudja mulatni. Az úttomdsjönök.
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden füszer-és csexnegeüzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király u.2l
telefon 310
Óvadék mellett szabadlábra helyezték Weisz Lajost, a Lapi-csárda korcsmárosát
A lelőtt asszony meggyógyult és visszatért férje házába
hogy az asszony meggyógyult és védence szökésétől latlani nem kell, a szabadlábra helyezéséi kéri. A tör-
Nagykanlzaa, szeptember 111 Készletcsen foglalkoztunk a Lapi-csárda véres drámájával, melynek lettese Weisz Ujos korcsmáros, hetek óta a nagysanlzsaí fogház lakója. Felesége állapota időközben annyira javult, hogy elhagyhatta a kórházat és visszatért férje liázaba Dr. IVe/sz Lajos védő erre ujabb szabadlábra helyezési kérelemmel fordult a törvényszékhez, amelyben utalással arra,
vényszék tegmp foglalkozott dr. Weisz Lajos ;édő felfolyamodá&ával és az abban foglalt indokainak helyt adva, 1600 pengő biztosíték ellenében elrendelte Weisz Lajos korcsmáros szabadlábra helyezéséi. Weisz Lajos még tegnap elhagyta a fogházat.
Bevásárlás előtt
száját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-divatujdonságait.
Heglepő olcsó árak!
Választás lesz a pacsai kerületben?
Andaházy Kasnya Béla lenne a kerület jelöltje Barthos lemondása ulán
Nagykanizsa, szoptember 19
Politikai berkekben állandóan per-trakláll, de sohsem megoldott ügy a pacsai mandátum ügye. Ezzel kapcsolatban most érdekes kombinációt vet lel az egyik fővárosi lap, amely nagy politikai riportban foglalkozik a kérdéssel.
Egy eszlendő óta ugyanis többször felvetődött Zalában és parlamenti körökben is Bartos János pacsai képviselő lemondásának hite. A hir azonban mindeddig puszla hir maradi. Tavaly ugyanis „csalás és sikkasztás bűntettének gyanúja" alatt a mentelmi bizottságból kiadatását kérték. A bizottság a kiadatás mellett döntött, a képviselőház fel-
függesztette Bartos János mentelmi jogát. Ezután Bartos nem mondott le mandátumáról, mini azt akkoriban szinte biztosra várták, hanem nyilatkozatot közölt a lapokban, melyekben félreértésnek minősítette az ellene olyan követelések miatt folyó pereskedést, melyeket részint rendezett már, részint rendezni fog. Ezzel a pacsai mandálum ügye egy időre lezárult.
Most, a fővárosi lap értesülése szerint Bartos János mégis lemond mandátumáról, amelynek jelöltje Andaházy Kasnya Béla, az ismert ma gyar festőművész, az első nemzetgyűlésben a mindszenti kerület képviselője, aki egységespárti program-
Finom
kötött árukban
uui.m\\i*LAni\'ii,*a*rVi*,i*i*i*i*i*i*i* *■»•»■»■*■« ............
nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telelőn 406.
<378_
CSENGERY-UT 2. SZÁM.
Telefon 406.
mai óhajl fellépni a píesai kerületben.
Hogy a jövőre esedékes általános választások e\'ő\'.t mennyire felelnek meg ennek az időközi pacsai választásnak hirei a (óvárosi hitforrás kombinációinak, nem tudjuk, — mindenesetre azonban, főként a pacsai kerület lakossága roppant erős érdeklődéssel várja, hogy mi válik mindezekből valóra.
Október 3-án szen/elfh
ct keulOelyl karmelita templomot
Keszthely, szeptember 19 Tudósítónk írja: Dr Rott Nándor veszprémi püspök október hó 3-án egyszerű megdldással felszenteli a keszthelyi kármelita templomol. Ettől a naplói kezdve a templomépületei egyházi használilba veszik, A templom ünnepélyes felszentelése akkor történik meg, amikor minden templomi felszerelés készen lesz. Az uj templomban október 3, 4. és 5-én háromnapos ünnepi ájtatosságokat tartanak a kármeliták. A három napon a megyéspüspök, Gergye Ipoly csornai prépost, Slefalts Aladár apát, Berkes Ottó prem főigazgaló, MUhl-bacher lldefonz v kármelita Defint-tor Generális stb. mondják az ünnepélyes misékel. Kroller Miksa zalavári apát főpapi lilániát végez, az ünnepi szónoklatokat pedig Kelemen Krizosztom bencés főapáll koad-julor, Stefails Aladár apát, Hász Btokárd tartományfőnök, dr. Szerecz Imre prem. kanonok, dr. Magyarász Ferenc cisztercita plébános, Proszt Ignác győri hiltanár és a kármelita. rend legkiválóbb lagjai mondják.\'(g
Képkereteizö
1toamu
I Főút 13.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések l Pénteken a MmirsJk-lei-. Resgel 7 órakor +11\'4, délután 1 érakor +50-2, este 9 őrikor +14-6.
FMöut; Reggel tlaztá, délben lelbős, este tiszta égboltozat.
Szélirány ■ Reggel dili. délben délnyugat, este déli azét.
(fijszakai rádlőJtlenUs) A Ncteorcl*-nljíi lntt*ei eete 10 é>-akiir lefont! i Eagyslfira meleg ldft; nyia-galfelfil ilvalar asgy aaá várható.
I kg. teljes .siros
Trappistasajt ...... P 2-80
\' i kg. magyar ementhall
kiválóan finom...... P 1-50
\'/< kg. príma teavaj ... P !•— \'U kg. kitűnő minőségű
liptói turó...... )■■ P — 80
t/i kg. körözött liptói P 1-25 t/i kg. friss pörkölt kávé
ötféle kávé kevciéke (\' 3\'—
Gerbeaud, Stühmer, Koestlln bonbonok és teasütemények
állandóan frissen, nagy válasz-lékban kaphatók
fflaszel és Friedenthal
csemegekereskedósébeo.
118
zalai közlöny
1930. szeptember H.
Leszúrtak a Teleky-uton egy lakatossegédet
A tettes állítólag egy cipész, aki régi haiagosa volt az áldozalnak — Véres éjféli kaland korcsmázás lilán
Nagykanizsa, szeptember II) CsUlöitökről-pinlckr* virridó íj-szaka véres szurkalás tör ént a Tcleky-ul -13 számú ház elölt, ahol a Horválh-korcsina van.
Buzek Zsigmond 36 éves lakatossegéd, aki a Petőfi utcában lakik, csütörtökön este betért a Horválh-féle korctmába, ahol feleségével együtt éjfélig időzött. Éjféltájban boros állapotban hagyta cl a korcsmát és amint kilépett a sötét ulclra hirtelen megragadta felesége kar,át és igy kiáltott fel: — Jaj, segils, megszúrtak! Valaki a sötétben a korcsma ajtón kitépő Buzekbe mártotta kését kétszer egymásután. Az egyik szúrás Buzek karját érte és átvágta a fő-ütőeret, a másik szúrás combjába hatolt.
A fóulöér keresztút vágása következtében Buzek rendkivül sok
véri vfszilell. A közeli Maschanckcr-llzlelből telefonon kihívták si mentőket, akik a súlyosan sérüli I ikalos-segéd;t elsősegélyben részesítenék, majd beszállítottak a Horthy Aíikiós korházba.
Az orvosok még az éjszak-i folyamán megoperálták Buzek Z-iigmon-dol, akinek állapota igen súlyos, azonban remény van arra, hogy felépül.
A rendőrség pénteken délelőtt megkezdte a nyomozást. Az a gyanú, hogy a tettes egy cipészsegéd, aki már régebb idő óta haragban van Buzekket.
A legérdekesebb a dologban, hogy az egész olyan villámgyorsan lőttéit, hogy Buzek felesége észre sem vclle, hogv férjél megszúrták és a sötétben nem ii bírta felismerni a menekülő késelót.
Letartóztatták a rigyáci hétnapos menyecskét, aki a vizsgálóbíró előtt is beismerő vallomást tett
Nagykanizsa, szeptember II) A rigyáci éjféli templomi esküvő és annak izgalmas köiülményei nagy érdeklődést váltottak ki. Az esel főszereplője, Berta Józsefné született Tomasils Rozalia esküvőjének első éjjelét a kir. ügyészség fogházában töltötte. Dr. Almássy Gyula törvényszéki vizsgálóbíró ma délben maga elé vezettette a 18 éves Berta Józsefnél, akii másfélórán ál kihallgatott. Miként a csendőrségi kihallga-
tás alkalmával, ugy most is töredelmesen mindenl bcvallo\'t és clmon-dolla, hogyan követte el leltél. Dr. Almássy ezulán kihirdette a kétnapos menyecske előtt, hogy letartóztatásba helyezi. A letartóztatásról szóló végzési a vizsgálóbíró holnap kézbesiltcli dr. Hirschler Jenő ügyvédnek, Bertáné védó|ének, aki előreláthatólag felfolyamodja a vizsgálóbírói végzést.
Gyújtott a villám Kisrécse községben
Két somogyi községben is tüzet okozott a villámcsapás Gyújtogatlak a rigyáci szőlőhegyen
Nagykanizsa, szeptember 1(1 A minap Nagykanizsa és vidéke felett átvonuló viharban több villámcsapás rengette meg a földet.
A közeli Kisrécse községben, mini azt a nagykanizsai fószolgabiróság-nak jelentették, a villám reggel 7 órakor belecsapott a Horváth Mária
és testvérei közös tulajdonát képező lakóházba, mely kigyulladt. A nagy szélben az egész ház percek alatt lángtengerben uszotl. A tűzhöz kivonult a tűzoltóság is, de csak órák múlva sikerüli a tüzet lokalizálni. Szerencsének mondható az elemi csapásban, hogy Horválhék háza magányos sarokház volt.
A lüzkár 1000 pengő, melyból biztosítás utján 600 pengő térül meg.
Ugyanekkor a szomszédos
Somogymegyében két helyen gyújtott a villám.
Iharos felelt is hatalmas vihar vonult el. miközben a villám belecsapott Oyör/I József hVzáln, amely kigyullad! és porrá égeti. A szegény
gazdaembernek mindene a lllz martaléka lett.
A Buzsák községhez larlozó Kundberekben a villám egy marhaislállóba csapolt bele, ahol kél állatot agyonsújtott. Az istálló leégett. A kár nagy.
A rigyáci szőlőben gyújtogattak
Csütörtökre virradó éjszaka a Rigyác községhez tarlozó Imrehegyen kigyulladt Vranits György pclrivenlei gazdálkodó borospincéje. A nagy vízhiány miatt az egész pince a benne levő nagy mennyiségű oorral együtt elpusztult.
\' A csendőrség megállapította, hogy gyújtogatás történt. A pince állítólag biztosítva volt. \'
= Schütz női ruha, kabál, bunda: elegáns, divatos, jó és olcsó!
= Kamatmentesen és teljesen költségmentesen vásárolhat most lakásberendezést Kopstein butoráruhdz újonnan megnyill áruházában Szombathely, Király-utca 5.
HÍREK
NAPIREND
Szeptember 20, szombat
KZocnitl katolikus: Eu.zlák. Hm est.: Fodor. Izmi ,lt» K\'ul hó 27.
Oyógyszcrtárl éjjeli szolgálat: \' hó vógelg il .Mária\' gyógyszertár — Klrály-u. 40.
QözfBrdd nyitva reggel 6 órától estr 6 óráig (héllő, szerds, péuteli délulán. kedden e[;dfz nsp nőknél-?. Tel.: 2—13.
— Miniszteri vizsgálat a petrl-kereszlurl ttlzvész színhelyén.
Zalaegerszegre érkezel! Declave Rezső bclügyminiszlcti tanácsos, aki llrund Sándor dr. megyei főjegyző társaságában kiszáll! Pelrikereszturr.t, ahol a helyszínen tájékozódott arról, hogy milyen segítségre van szükségük a tüz károsultaknak.
— A nagykanizsai Ipartestület vasárnap délelőtt i0 órakor testületi székházában rendkívüli közgyűlést tart, melyre a testület tagjait kéri l>onlotan megjelenni.
— Göcsej a rádióban. A rádió szabadegyetem keretében csütörtökön délután Geszti Lajos dr. tanár érdekes előadási lartoll Göcscjr&l. Népies formában Ismertette meg az ország közönségével Göcsej földrajzi helyzetét, természeli szépségeit, különösen pedig nyelvi sajátságait, amelyek minden más vidéktől megküiönböz-le:ik. Kitért arra, hogy a neves kOllő, Pálóczl Horváth Ádám, aki Göcsej szivében, Pelrikereszluron éli, az irodalomba is bevitte a göcseji népi sajátosságokat.
= Kereskedelmi Alkalmazottak csoportja f. hó 21-én délután Va5 órakor taggyűlést tart, melyre az összes kereskedelmi alkalmazottakat ezúton is meghívja a Vezetőség.
— A Klsdalárda ma szombaton esle a szokott időben és helyen ének-próbát tart. Büchler.
A nagykanizsai Füszerkeres-kedők Egyesülete belép az OMKE-be
Nagykanizsa, szeptember Itl
A nagykanizsai Füszerkcreskcdök Egyesülete az utóbbi időben mintha elcsendesedelt volna. Oka ennek részben az egyesület elnökválsága. Teulsch Gusztáv ugyanis lemondott elnöki lisztéről. Másiészt a füszer-kercskedők azzal a Jervvel foglalkoznak, hogy érdekeik hatásosabb védelmére belépnek az OMKE nagykanizsai szervezetébe, ahol mini annak alosztálya sokkal kedvezőbben és eredményesebben szolgálhatják szakmai érdekeiket, ugy mint azt a tex íles és a többi szakosztályok is teszik.
Ebben az ügyben holnap, vasárnap délelőtt 11 órakor a Korona-éttermében a választmány összeül, hogy végleg döntsön az OMKE-be való lK\'léj>és tárgyiban.
Rádió legolcsóbban Sxabó György naaió-
laboralorlumóban Fóut 3., udvar
— Mór stílusban renoválták a keszthelyi Izraelita templomot.
Tudósítónk Írja: A keszthelyi izr. templomot a hilközség mór slilus-bsn renováltaita. Az álalakilás kélU-iiően sikerüli s a templom stílusos ősi jelleget kapott. A renováll templom felavatásál szeptember 22-én végzi dr. Btlchler Sándor főrabbi, aki nemcsak agilált a jó ügy érdekében, hanem a mór motívumok szolgáltatásával mintegy művészi lelke is volt az áialakitásnak.
— Utvizsgálat a Balaton mentén. Toperczer Ákos kereskedelmi minisztériumi h. államtitkár Zalába érkezeit és Sándor Zsigmond műszaki főtanácsos kíséretében megvizsgálla a balatoni köiutat. Az államtitkár Balatonfüred környékén megvizsgálla az uj eljárás szerint készült kátrányos felületi kezelést.
Mielőtt kabátot venne,
nézze meg raktárunkra érkezett 400 drb legdivatosabb fasonu női és leányka
kabátainkat
UfEISZFELD ÉS FISCHER
divatáruháza a Gólyához.
Női
és férfi szövetek, bársonyok, szőrmeáru, kész ruhák, blusok, tnelyek legolcsóbb árban kerülnek eladásra.
Tekintse meg kirakatainkati
1330. szeptember 20.
A válogatós koldust
a /UrvónysMfik loiiödzra liéllo
NnKykttnlzsa, szeptember 10
Mfgirlult, hogy Pál István mun-kálalan ember végigjárta Szenlpélerur község gazdáit és enni kéregetett. Ahol nem kapott Ízlésének megfelelő falatokat, ott megfenyegette a házhelieket. A község biráját például azzal fenyegette meg, hogy felgyújtja a házát. Az emberek ugy féllek inár töle, hogy el sem mertek menni hazulról, nehogy Pál beváltsa fenyegetését. Pál végre is a kanizsai iörvényszék elé került, amely második tárgyalásán a község réméi egyhónapi és 15 napi fogházra Ítélte.
— Kilenc éves gyilkosság ügyében nyomoznak Zalában. Deseö Árpád dr., a zalaegerszegi kir. törvényszék vizsgálóbirája néhány na-[K)t Nemesvtta községben töltött, ahol egy olt 1921-ben elkövetett gyilkosság Ügyében több tanút hallgatolt kl.
— Szolid és előzékeny kiszolgálásáról Ismert 70 év óla fennálló Slnger dtvatáruházban mindig oll-honosan érzi magát.
— Egy városközi betörő kalandjai. Hetgl Ferenc szobafestő-segéd régi ismerőse a zalaegerszegi rendőrségnek. A feslősegéd, mikor egy ügyből kifolyólag melegnek érezte lába alall az egerszegre utcákat, bucsut mondott a megyeszékhelynek. Távozását azonban emlékezetessé tette társai elölt, akiknek minden ruháját összeszedte és magával vitte. Zalaegerszegről előbb Nagykanizsára vei te útját, de mikor lálta, hogy itt nem terem babér számára, fogta magát és átrándult Csurgóra, hogy ott .nézzen körül". A község megtekintésének az lett a vége, hogy Hetgl kifosztotta Kiss János csurgói lakós lakását, amíg a gazda a szőlő-l>en tartózkodott családjával egyült. A betörés ulán Heigl megszökött Csurgóról és most országszerle körözik.
I*>*drol#unkll<0on, ue k Ultitok péamUnkel Ideooaabo
Ma, szombaton
egy fiatal
szarvast
mérek kl a piaci husbódémban, eleje P 1-20 kgr. hátulja P 2 — kgr.
w Rein Andor.
Kendeléseket Sípos Andor is felvesz, telefon 3-79.
cég
__^<y.al közlöny
— öngyilkos lett a szerelmes szakácsné. Horváth Róza 18 éves kerkaszentmiktósi születésű leány, aki szakácsnőnek voll alkalmazva a baranyamegyei Magyarbolyban, szerelmi bánatában Villány halárában a vonat elé vetette magát, mely borzalmasan összetépte. A leány öngyilkosságát este követte el és az éjszaka folyamán holttestén még egy tehervonat is keresztül robogott.
— Eltűnt egy 10 éves gyermek. Koitál József 10 éves zalabaksai születésű fiu szeptember 2-án eltűnt szülei lakásáról éB azóta nem adott életjelt magáról. A gyermeket megye-szertc körözik. Azt hiszik, hogy egy vándor cirkusszal szökött meg a kalandos hajlamú gyermek.
SPORTÉLET
Tennisz I. nap :
Magyarország «tuaztria 811
lludapost, szeptombor 10 (Éjszakai rádiójelentés) A Magyarország—Ausztria válogatott tennisz mérkőzés első napja a magyar versenyzők javára 2: 1 arányban aktiv.
Nurmi revánsott vett Varsóban
Varsó, szeptember III (Éjszakai rddiójelentés) Nurmi ma revánsot vett Varsóban legyőzőjén Petkievicen. — Nurmi 5000 méteren 14 54 mp. alatt győzött. Kustylnszky második leli 14 55.6 mp. alall. Nurmi legyőzője harmadiknak jölt célba 15-20 mp idővel. A második helyen álló versenyző uj lengyel rekordot futott.
(Kanizsai futballista a Pécs-
Baranyában.) A Zala-Kanizsa FC megszűnése után löbo kitűnő játékos, akik profi alapon futballoztak, klub nélkül maradtak. Farkait és Klein II. ót, akik amatőralapon működtek a Zala-Kanizsában, a Torna Egylet csapalához igazolták át. Két hilfjátékos iránt más proficsapatok érdeklödnek. Most ugy értesülünk, hogy Mészáros II -őt, a Zala-Kanizsa legjobb csatára iránt a Baranya FC érdeklődik. A Pécs-Baranya FC intézője, Déri Qyula Mészáros\' meg is hivla próbajátékra vasárnapra, amikor is a pécsi profik az e;.\' iii Gradjanskit lálják vendégül. Ha M :-száros II. megfelel, a Pécs-Baranya szerződtetni fogj). Hihető es< nem csinál rossz vásárt a pécsi ctapal, mert Mészáios II. személyében --"y igen lehelséges, fiatal törekzJ f t-ballistát nyer.
í Herceg
Esterházy / Alánlfr \\ / hittan érkezett \\
Hflsárugyár I" tUsiölt N. ,
nagykanizsai ( oldalast és
lerahata N. Ia scsirt /
Horthy Mlklós-ut 2. \\ 1 /
j (Nagylt«llk melleit) Telelőn : 5-93.
„Milyen Sxép Nagy-kanixsa ?"
Kilenc <fl/a van a Zalai Közlöny ama/tír fénylcép-pólyd-« a/dnak
A Zalai Közlöny szerkesztőségének megnyílt II. amatőr fényképpályázatán Nagykanizs? város a téma. Kilenc dij van. Hit a fotográfusoknak, három a képek minden nézőjének. Részletes fellélelek olvashatók és a képek megtekinthetők Szabó Antal sport és foto szaküzletének kirakataiban (Fő ut 5.)
m
(ROvtdlttMk) H — Urak. tómda-■ág rUagv. — haagvemay. E — elóadáj Qy — gyeztneiteknek. A — wriiiy*. aAk. Z — utat. Mg. — mezógaidwi*. m. - Ifjúsági eltWfiá. P - UolTuál
0 — gramofonzene. Jb — jan-b«a& K — kabart aZ. — aipaurt um.
Szeptember 20, szombat:
Budapalt 9 15 I. hgye. i, hangverienye.
9-33 H. 12 Harangszó. 12 05 Hángv. 12 25 éa 2 30 H. 4 dr. Bognár Cecil egy m. L cl 9 Klafáludy Tára. Irod. délutánit 6 Ztnc 7 30 E. 8 Bíketty eat. 9 15 llá|elzéj májd Qramotonhangveraeny. 10 45 Cigányzene.
Bécs 11 Hangv. 13.10 0. 15.20 Bauer Z. 17 Hangjáték 18.1 5 Mendelssohn : II. zon-
5oratrtó. 18.55 Dalelóadáa 20.05 Hangv. I Opera K Utána a h.ngv tolyl. Uorlln 16 05 Zene. 20 30 Haagjilák. Után* zene, H., majd hangv.
Hrlt nemzeti mttaor 17.15 Oyctniekóra IS lij dalok. 18.45 Schumann zongoramQ-veloót. 19.30 K. zenével. 20.45 Rádió zenekar 22 20 Zene
Műnchan 16 Zene. 17.30 Hangv. 1845 Orgonajátéi!- 19.40 Z. 21.15 K.. U. 22 0 3 J-lg zene
Prága 11.15 0 12 20 Bratlalava. 19.35 Uetüa est. 21 Puvóazene. 22.30 ($ 23 20 Zene.
Róma—Nápoly 17.30 éa 21.05 Hangv 23 Jb.
Varaó 16.20 O 18 Oy 19 ü. 20.15 Zongorajáték. 21.15 éa 23 Zene.
Zürich 17.15 Harmonlkázáa. 17.50 Háydn : O.l , dobutmlónla. 19 tlaringizó. 20 Man-dolinxene 22 Q.
rdmofjam-iuU art érdemeit httnlxaal kereákedetmflt és
Közemisle
(-) Gazdasági, konyhakerti és gyümölcstermések téli eltartása.
Ilyen cim alalt jeleni meg a ,Patria" Irodalmi Vállalat kiadásában (Budapest, IX., Ollöi-ut 25) egy mű, az eddig megjelent és elterjedt munkáiról is előnyösen ismert szakíró : Sávoly Sámuel tollából, 45 magyarázó képpel, mely mű a szántóföldi, konyhakerti és gyümölcstermések nyersen való eltartása legjobb módjait ismerteti, saját 50 évi tapasztattal, valamint francia, német, hollandi, ausztriai és amerikai gyakorlati források nyomán. Minden körültekintő gazda, kerttula|donos és gyümölcs\'ermclő sajál érdekében cselekszik, ha ezt a hasznos könyvet beszerzi. A könyv ára 5 pengő.
(—) Kényszeregyezség, csőd. Hlrschfeld Márkus keszthelyi vendéglős és szállodás 6000 P aktívával és 13 000 P passzívával fizetésképtelenséget |elenlett. — Csődeljárás Indult Krausz Lajos tihanyi vegyeskereskedő ellen. — Rosenbtrg Hermán zalabéri pékmester csőd-űgyében a törvényszék megszüntető határozatot hozott. Megszüntető a határozat Kürschner Adolf és P\'» tabl cég ügyében Is.
(-) Veazélyb.n > Jívő évi grSraSIca-terméa I Erról a kérdésről lr és a azük-aégea óvintézkedéseket Ismerteti a Növényvédelem is Kertészet legújabb Máma. Cikkeket kitzfll még a gytlmfUz-aZMlk berendezéséről, a RvUmolcafa-rákról, a {zylImölnafAk t0rmókép«*AgértSI, a* iW.I mntazóaról, a RSÓIÓ bujUaáról a jtóldséginagtormeaztéáröl. lamertetl a tómegert termeaztéare alkalmaa gyü-mtllr*tnJtAkat atb. A mllvésr.l MUttoa melléklettel ellátott, dttiian Illusztrált kél szaklapból n Növényvédelem kiadóhivatala (Budapent, V., Fttldmlveléa-llgyl Minisztérium) a Zütal Közlöny-re vafó hlvatkozAn.nl díjtalanul küld mutatványszámot.
(-) A Jó pincegazda. Irta: Pet-tenhoffer Sándor m. kir. gazdasági főtanácsos, szőlészeti és borászati főfelügyelő. Meg|elent a Köztelek Olcsó Könyvtárának sorozatában, mini a második, javított kiadás. Tárgyalja 1. a szőlő éréséi és a szüretel; 2. a fehér és vörös borok készítését és erjesztéséi; 3. a borok
OSZI DIVAT-UJDONSAGOK
. Menyasszony divatáruházban
nagy választékban megérkeztek. Olcsó árainkról és áruink jó minőségéről győződjön meg.
Koréin Jenő Nagykanizsa, Erzsébet-tér 23. Központ szálló épület.
zalai közlöny
3 1930 szeptember 16.
Katonai és egyenruházati
felszerelések
legnagyobb választékban
Kaufmann Károlynál
Erzsébet-tér I., a SchOtz-áruháx mellett Telefoni 3-72. szám.
közönséges kezeléséi; 4. a borok iskolázáséi; 5. a borok különleges kezeléséi; 6. beteg és hibás borok kezelését; 7. a palackozási; 8. a boroshordók kezelését. A könyv bolti ára 2 40 pengő és kapható a .Pátria• ktlnyvoszlályánál IX.. Üllőiül 25). _
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzala ismét bizakodó volt, bár a legnapi zárlati átlolyamok nem tartották magukat tel|es egészben. Jelentkező kinálal minimális volt, ugy, hogy ez a körülmény, valamint a konlremin fedezési szándéka az árfolyamok stabilizálására vezetett. Az eléggé kedvező hangulatot a berlini kedvezőtlen jelentés sem befolyásolta Fix-kamalozásu papírok piacán a helyi spekuláció élénkebb érdeklődést mutatott a háború előtti záloglevelek iránt, azonban számottevő forgalom bennük nem fejtödotl ki. — Valutapiacon dollár 30 ponttal eseti.
Zírlchl zárlat
Párls 20 24\'/s, Lrn-lnn 15041/1. Newyon 815 25, BrOsaet 71 J7I/1, Milano —■—, Madrid 66 10, Amitf-jdam 207 621/1 Berlin 12279. Wien 7272\',s. Sofla 8-731/1,1 Prága lí\'281/*, Va1 iö 57-75, Badapet.1 tO-Ül\'/i kelgráu »127/1, Bukarest iVV.t
Terménytóssde
Buza tszt. 10 flll., dl. 10 flll. és a rozs 15 flll emelkedett.
Buia Itwv. 77-u 1540-16 00. 7í-«a 15-55-16 15, 7&-ea 15 70-16-40. »0-ai 1580-1660, donint. 77-e« 15 10-1530 78-aa 1525-1545, 7»-ei 15 40-15 60 80-aa 1550-1570. Rzia 9-00-9 10, tak. írpa 12 25-12 75, iflrárpa 14 50 10 75, aab 14 76—15-15, tangail ttit 14 50-14 75, duniistnii 14 50 14 75, upce 27 00— 27 50, korpa 7 20 7 40
A budapesti tőzsde derlia-jegyséie VAUTTIK
Angol L 27-73-7\' 68 Belga h 79-40 79SO C»«h k. 16 85-16 97 Dank. 162-45158 05 Dinár 10 04-10-12 Dollár 571 OO-Í 73 00 Pranela I. 22-30 23 60 Holt. 279-55 23055 Lengyel 63-70-64 10 Leu 3-37-3-41 Léva 412-4-18 Líra 29 80-30-10 Márka 135 80 136-40 Norvég 152-40-153 00
Peseta —■----•-
Sdiill. 80 30 80 70 Svá|cl I. Ilo-so !II 00 Svédk. I.* 3* 10-163-70
DEVIZÁK AmaL 229-82-230 52 Belgrád 10-10-10-13 Berlin 186 93 136 33 Brtlssxel 7V56 79-60 Bukarest 3-39-3-41 Koptnh. 162-70 153 10 London 27-73 27-íl Madrid 60 16-62 15 Milano 29 87-29-97 Níwyor 570 40 72 00 Oaito 152-65-153 05 Pária 27-41-22-48 Práía 16 92-l\'6-t>7 Saófla 4-12-4-16 Stocárb. 153-30-153 70 Varió 63-95-64-15 Wlau 80-50 -60-75 Zürich 110-70 lll 00
Sertésvájár
Pelhaitái 1688, cUdatlan 702. Klaó rendű 1-16-1-18, aiedelt 1-18—1-20, aiedell kíiér 1-14-1-16, kOaayfl tiO-l-12, t-sí rendi (heg 1-12-1-14, lt-od rendtt Meg 1-04-1 08 angol rtldd 1-25 -1-35, jialouna nifoban 1-46-1-50, xalr 1-70 1-76, hui 1-31 160, iialonnia télaertéa 1-50—1-56.
11*4*: MludaJ Xvmii él üpklri* TálliUt, licykuluán.
Mető. kiadó: Zalai Károly.
APRÓHIRDETÉSEI
BÜ t
Mtaak dija 10 »• «>«l«r,
ribW txü (ttja C HlL Vnaár át 10 llótf M fillér, ndndaa
>1 aió dija ■ flll. Siertán éa 10 nőig (O »UI*r, minden továbbá l|a • flll. Crmiló a minden viata-
továbW luepoap 10 aaólf további \'" *" tekta t
HÓ dija
;tílból iiló aró két ai4nak aiimlt-Iliit UreaAknek SOM engedmény.
Kalász lánoa vizsgázott *yukmumm-végé hiviiri bálhoz megy. Ziinyl Mikiét-
utca t. 11__4823
8|llli lilattiinBklt magsa Jaaaáalmaiáaaal fatvaaaOnfa. Magyai—Hollandi Btxtoall* R. T. nagykanlxaal t AQgynSkaáge, Pő-ul 15. 4902
■ápkaralaxáa leszállított árakon -Stern üvegeinél, Erzsébet-tér 14. Teleion-■iám 196. 4543
Maakotáty Biőlö, ádaa mait, bor-
aoat kiphiló l\'aergery ut 39. 4945
Zongora aladó — Caengery-ut 27. I emelet.
Férfi és nfii
kalapok, sapkák
minden minőségben. Nagy raktár, szolid árak. Festünk, álalakitunk.
Ml
Gyenes és Vida.
PalacktaJ pasitörtzáll. a klvánl Időben háihoi siátltlva rendiiereien kaphiló lile rtnkinl 26 llllérért Te|izövetkczell Közfontnál. Telrton 3-49. 4369
3—4 nakái modern Iskáit kereiek bal-tarOtataa, lőulvonal közelében, mielőbbi belollöiéire. Bltde. Teleion 321 4903
Calnoaan bútorozott külőnbejáratu urcal aioba október l-re kiadó Ciengery-ut 14, löldsztnt 4921
lói lóió aaakáoanSI keresek izonnill belépéire. Clm a kiadóban. 4839
Butfapaatan lakó leányomhoi kereiek egy jól lőml tudó mindenei leányt. — Cjrtlnleld Mlkláné, Klnliil u 5. 4944
Ma, szombaton
disznótor
■» Angol parkban.
Holnap, vasárnap
kedélyes est.
Haubert Ádám.
KÖLTÖZKÖDÉST
és áruluvarozást vidékre
TEHERAUTÓVAL
olcsón vállalok. Legjobb személyautóimmal olcsón fuvarozok.
B E NCZ lí
Csengery-ut 27.
PHILIPS
modem vevő
rádió készüléket
6-18 havi részletre gyári árjegyzék szerinti árban.
Díjtalan bemutató.
Szakszeri! felvilágosítás
Szabó Antallts>"\'
sportárunajy kereskedés rádió- és gramofon-osztálya.
Haán (Jyuta nagykanizsai bírósági végrehajtótól.
1070/1930. vtll szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX l.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré leizl, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1930 évi 1-399/930. az. végzése következtében Dr Kretalrr József és lia Ügyvéd állal képviselt Néplakarékpénilár R. T. javára 28b0 P — flll. a Jár. erejéig 1930. évi junlm hó 28-án loganatoslloll kielégítési végreha|lái ulján le- és leiül-lojlalt éi 2900 pengőre becsült kftvelkció Ingóságok, u rn : cséplőgép, elevátor stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járái-biióiág I\'I30. évi 11399.930. iiámu végzése folytán 2860 P — llll. tőkekövetelés, ennek 1930. évi április hó 10. napjától Járó 9Vl°/0 kamatai, i »ov*llódl| éa >ddlg Össze sen — P - fillérben biróllag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán, Magyar iiIca 82. aiám alatt, eiután folytatva Magyar-utca 102 él 122. izám alatt leendő megtartására 1930. évi izeptember hó 30. napjának d.u. 1 órája hatáiidóül kilüzellk és ahhoz a venni uandékoxók ezennel oly migjegyzéasel hivatnak meg. hogy az érin lelt Ingóságok az 188\'. évi LX. t.-c. 107. és 108. 6-al érlelőiében késipénilizeléi mellett a leglöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adalni.
Amennyiben az elárverezendő Ingóságokat mások Is le- ía felU.foglallalUk és azokra kielégítési |ogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi l.X. l.-c. 102. §-a értelmében ezek Javára Is elrendeltetik.
Kelt Nagykanizsán, 1930. évi szeptember hó 9. napján.
Haán Gyula s. k.
(wi ktr. bir. végrehajtó.
MflKÜLATUR
papir
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
Oabona
csávázószerek.
Porpácok: v Nedves páook:
Arzópác Bigrlol
Porzol Hlgosan
Tlllanlln Tlllanlln
eredeti gyári árban és csomagolásban.
Műtrágyák. Növényvédelmiszerek.
Magvak.
Baromfi és serlés erétakarmányok-
Futor. P e k k.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag-, műtrágya éa növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 130.
Varga Nándor
modernül felszereli saját műhelyében legolcsóbban
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Postai megbízásokat gyorsan és pontosan eszközöl.
Qydjtótciep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
HIRDESSEN
■ „Zalai Kfizlfiny"-ben.
■agykanizsaiak találkozóhelye az m°
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202- 43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezelt elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és lelefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlercm. A keleti pályaudvariéi közvetlen villamosösszekötletés 2-es és 46-os kocsikkal.
Nyomatott l DéJzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős UzletvrzeK ■ Zalai Károly.)
70. évfolyam 214 szám
Nagykanizsa, 1930. szeptember 21, vasárnap
Ara 16 "Hír
ZIUinZLOVT
SurkciitMl él kiadóhivatal: rő-nt 5. uim Keuthelyl (Mkktidóhlyitil Kouuth U|o<-u. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EkHUetéat ára: tn Un 1 petiri M DIMr Telelőn: NagykanEii 78. Keulbely 22. uám.
Takarékosság az Iskolákban
Irta: vltéa dr. Jármay Pál, a TÉBE titkára
A takarékossági hajlam fejlesztése a pénzintézeteknek egyik legnemesebb hivatása.
A pénzintézeteknek ez a hivatása korántsem mondható rideg, Üzleti természetűnek. A takarékosság gondolatában Igen nagy ethlkai erő van. A takarékossági hajlam ébrentartására, növelésére kifejtett tevékenység nemcsak a belső tőkeképződés elősegítését szolgálja, hanem az állam polgárainak erkölcsi erejét és bátorságát is fokozza.
A mai nehéz gazdasági viszonyok közepette a takarékossági hajiam fokozására még nagyobb szükség van, mint a háború előtt, amikor az emberek a nemesebb célok, ideálok iránt fogékonyabbak voltak. Meg kell érteni, hogy a takarékosság gyümölcsei ugyan máról-holnapra nem érnek meg, de később annál izlelesebbek, értékesebbek lesznek. Elérésükhöz önmegtagadás, energia, kitartás, rendszeresség kell, kiépített terv, meghatározott költségvelés, amely az elérendő és elérhető eredményeket már az elhatározás, a kezdet órá|ában megmutatja. A nehézségek elhárítására az egész ország kulturális erőinek össze kell fogniok, nemcsak azért, mert a takarékosság kétségtelenül magasabb erkölcsi színvonalra emeli a társadalmat, hanem azért is, mert csak a takarékosság révén elérhelö belső tőkeképződés emelheti ki liazánkal a mai nehéz gazdasági viszonyok közül. Ilyenformán tehát a takarékosság hazafias kötelesség is.
A gazdasági vonatkozású akadályok elhárítására, sajnos, hosszú idő és ebben az általános gazdasági viszonyok javulása szükséges.
A takarékosság gondolatának a meg nem értése és a takarékosság elhikai előfeltételeinek a hábotu következtében keletkezett hiánya ellenben már ezidő szerint is bizonyosan kiküszöbölhelö és pedig a takarékossági hajlam fokozására irányuló propaganda révén.
A moslani nehéz gazdasági körülmények közepette a propaganda lul-sulya az ifjúságnak a takarékosságra való megnyerésére esik. Főleg az iskolákban igyekeznek a pénzinléze lek, a kultuszminisztérium hathatós támogatása mellett, intézményes eszközökkel odahatni, hogy az ifjúság megértse a lakirékosság gondolatál, értékelni tudja azt, ugy elhikai mint anyagi szemponlból, hogy érettebb korában — remélhetőleg kedvezőbb gazdasági viszonyok közöli — valósággal természetévé válják.
Hogy a takarékossági propaganda-bizottságnak ezen a téren folytatott tevékenysége örvendetes eredményekkel járt, azl eléggé igazolja az ez év tavaszán voll lukarékossági közép
iskolai pályázat is. A beérkezett pályaművek színvonala minden várakozáson felüli voll. Vollak rajzok, melyek, ha nem is kivitelben, de a gondolat szempontjából mindenki! megleplek és szakemberek munkáival is vetélkedtek. Az irodalmi pá-lyázal szintén igen 6Íkeres volt. Azok a középiskolai tanulók, akik a pályázatban részi veitek, bizonyságot tellek arról, hogy már liszlába jöttek a takarékosság gondolatával.
Hogy azonban a pénzintézeteknek e nemes hivatása alapján folytatott tevékenysége minél eredményesebb jegyen, ahhoz az egész társadalom közreműködése szükséges. A szülő, a tanító, a pap és tanár, a cserkész-és tiventevezetők, mindnyájan, akik a magyar gyermekeket és ifjúságot szeretjük, kell, hogy őket takarékosságra neveljük, hogy a takarékosság gondolalát náluk állandó napirenden tartsuk.

A meginduló lakásépítő akció előtt revízió alá veszik az anyagárakat
A napokban megalakul a Közhasznú
Budapest, szeptember 20 Az építkezési kölcsönt kibocsátó pénzintézetek a közeli napokban megalapítják a Közhasznú Építési Szövetkezetet, amely 7°/o-kal kamatozó építési kölcsönkölvényeket bocsát ki 30 millió pengő névértékben. Ezeket a kötvényeket az alapító intézetek veszik át és értékesítik.
Az építtetni szándékozó közalkalmazottak a népjóléli miníszlérium-
Épitésl Szövetkezet
hoz nyújtják be kérvényeiket, amelyeket a Lakásépítő Állandó Bizottság tárgyal le.
Gondoskodott a minisztertanács, hogy a meginduló nagyarányú építkezéssel kapcsolatban a kartellek ne verhessék fel az építési anyagok árát. Bud János kereskedelemügyi miniszter az anyagárak revíziójára sürgős tárgyalásokat kezd az érdekeltségekkel.
Öt millió mázsával lesz kevesebb a tengeri, hat millióval a burgonya, mint tavaly
A szőlőkben /avulás észlelhető — Hivatalos veUslelentés
Budapest, szeptember 20 I 4,331.000 q-val kevesebb a lava-
Hlvatalos vetésjelentés: A legutóbbi három hét Időjárását nagy hömérsék leli szélsőségek és az ország legnagyobb részében esőhiány jellemezle. A nappali felmelegedések igen változóak voltak. Az őszi velések alá-szánlásál megkezdték.
A tengeri érésére a meleg időjárás jó hatással voll. Jelenlegi becslés szerint kat. holdankint 6 94 q, összesen mintegy 13,006.000 q tengerire számíthatunk, amely mennyiség a három hét előtti becslésnél 71.000, a mullévi termésnél 4,935.000 q-val mutatkozik kevesebbnek.
A burgonya szedését is megkezdték. A gumók (öbbnyire aprók, de egészségesek. Kai. holdankint 32.32 q, összesen mintegy 15,006.000 q burgonyatermésre van kilátás. A három hét előtti becsléssel szentben mintegy 34-1000 q-val kevesebb burgonyatermés várható, amely meny-nyiség mintegy 6,207.000 q-val mutatkozik kevesebbnek a mull évi termésnél.
Cukorrépában mintegy 11,739 000 q termésre számíthatunk, amely
lyinál.
Takarmányrépa gyenge termést igér. A kerti vetemények az esőkre javullak. Az csök jótékony Itatása a fejlődésükben visszamaradt szőlőbogyóknál is észlelhető. Kisebb szőlőbirtokosok megkezdték az elö-szüretet. Az eddig szüretelt mustok ára literenkint 20—22 fillér. A ese-megeszőlőszállitás állandóan folyamatban van, főleg Lengyelország Auszlria és Németországba való irányítással.
A legközelebbi hivatalos |clentést október 11-én teszik közzé.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések : Szombaton a kömfr-jtktit: Kesgel 7 érakor +I3á, délután 2 érakor +26 4, este « órakor +1118.
Felhőzet: Rfgeel lelhői, délben tiszta, eate felhői égboltozat.
SztHrúny: Reggel délnyugat, délben is este déli szél.
(Éjszakai rddlójelentts) » ■ ataoroló-atal lnt*«at Bftta 10 Arakor )•-tanti • Vaaáraap folyamén Idff-vAltoxAa várhat*, aafla nyugati a>Blekkal, xtvatar oaflkkal éa hOaUllycdóaaal.
Békülékeny szellemben folyik Genfben a kisebbségi vita
A varsói agrárértekezlet: ütközőpont Európa és a tengerentúl között
(lent, szeptember 20 A népszövetségi közgyűlés VI. főbizottsága ma az egész délelőtti ülést a kisebbségi kérdés megvitatásának szentelle. A vilában Zalesky lengyel, Buxton angol, Maiinkovieh jugoszláv, Molta svájci és Borden ausztráliai és Donln l.ongar olasz delegátusok szólallak fel.
Konkrét indítványt egyik szónok sem terjesztett elő. Az elnök örömmel állapította meg, hogy a kényes kérdésben lefolyt vitát mindvégig barátságos és békülékeny szellem hatolta át. Indítványára Motta svájci delegátust jelölték ki a kérdés előadójául.
Ausztrália és India a varsói konferencia folytatása ellen
(lent, szeptember 20 A népszövetségi közgyűlés gazdasági bizottságában Lengyelország képviselője jelentést tett a varsói agrárkonferenciárói, amely amellett foglalt állást, hogy a Népszövetség a jövő év tavaszán tarlson ujabb gazdasági értekezletet és azon foglalkozzék elsősorban a varsói érteke leteti megvitatott két élésekkel. A vila során Coleman ausztráliai delegátus a varsói értekezlet határozataiban annak bizonysagát látja, hrgy a Népszövetség kebelében bizonyos áramlat érvényesül Európa javára^és a tengeren.uli államok rovására Ép* pen ezért Ausztrália ellenzi a varsói halározatok elfogadását. Coyajee indiai delegátus hasonlóképpen a határozatok ellen foglalt állast.
Rablógyilkosság áldozata lett a milei gazdálkodó
A vizsgálat elvetette az öngyilkosság feltevését
Zalaegerszog, szeptember 20 Jelentettük volt, hogy a Szent-mihályfa község halárában levő Pergyászió-hegyen pincéjében halva találták Vörös Ferenc mileji gazdái.
A csendőrségi nyomozás során két feltevés látszott valószínűnek. Az egyik szerint a gazda önkezével veteti véget életének, a másik feltevés szerint, amely melleit egész sereg tárgyi bizonyíték is szólóit, az voll, hogy Vörös Ferencet meggyilkolták és kirabolták.
A csendőrség napokon át folytatott munkája az utóbbi felievést iga-
i zalai közlöny
1930 szeptember 27.
zolla. Vörös Ferencet a vizsgálat adatai szerint ismeretlen lettesek zsineggel megfojtották és holttestére rázilrlilk a pinceajtót, melyet a gyilkosság felfedezésekor zárva is talállak.
Megállapítást nyert az is, Vörös Ferenc feleségének a vallomásából, hogy a gazdálkodó a gyilkosság reg-
gelén pénzt vett magához, hogy a szentmihályfai körjegyzőségen befizesse adóját. Ezt a pénzt nem találták m-g nála, tehát kétségtelen, hogy rablógyilkosság történi.
A gyilkosság elkövetőinek kilétére vonatkozólag egyelőre semmi biztos támpont nem áll a halóságok rendelkezésére.
Építkezést és inségadó kivetését kéri a kanizsai munkásság
Nagykanizsa, szeptember 20
A nagykanizsai szociáldemokrata munkásság küldöttsége a polgármester távollétében ma délben felkereste dr. Hegyi Lajos polgármester-helyel-tes főjegyzői és a nagykanizsai szociáldemokrata munkásság nevében memorandumot nyújtottak át, amelyben arra kérték a polgármestert, hogy tegye lehelövé a közmunkák megindítását, az anyaglak hiányában félbenmaradt kórházépitkezések folytatását, rendelje el a házak tatarozását, intézkedjék a jótékonyság egyesítéséről, tegyen meg minden lehetőt egy uj iparostanonciskola felépítésére, úgyszintén a szakszervezet helyiségére nyújtson segélyt. Kéri továbbá a munkásság, hogy a tiOfíO pengőnél magasabb jövedelmi! lakosokra inségadót vessen kl a vdros.
A főjegyző a küldöttség előterjesztésére kijelentene, hogy a kívánt közmunkák megindítása ügyében a polgármester már is intézkedett, amennyiben a még hátralevő útburkolási munkák folylatása, küszöbön áll, igy a Sugár-ut, József főher-ceg-ut, Széchenyi-lér és Erzsébet-tér, slb. burkolása. A laktanya építkezés néhány napon belül megindul, ugy, hogy már ezekkel a munkákkal is enyhülni fog a munkanélküliség. A polgármester egyébként folytalja tárgyalásai! a félbemaradt kórház-munkák folytatása érdekében. A jótékonyság! akciók egységesítésére a
Ahol még nyár van
ilevil Magyarország tegjileállsübh vlkend-helyéríll)
Hévíz, szeptember
Ezelőtt egy héttel emberek, asz-szonyok, lányok, gyerekek heverlek, sétállak, neveltek, flörtöltek a strandokon. Ha nem is voltak annyian, mint azelőtt, de voltak Élet voll mindenütt. A gyönyörű Hamupipőke boldogan csapdosta hófehér karjával hullámait, mutogatta arany- és eztlslhidas bájait. Mondabeli jókedvében még a Holddal is játszott. Equilibrisla mutatványokat végeztetett vele kilenc óra tájban a hullámzó vizén. A mutatvány óiák hosszáig tartolt. Zöldhaju, villogó-testll, zafirszemü, aranylengésü hableányok, vizitündérek úszkállak a holdiányérok körül. A hegyek alatti barlangokban lakó törpék ragyogó, csillogó drágaköveket dobáltak a Hold mélabús lakója felé. És az öreg favágó, mintha mosolygott volna.
Ma: némaság, csend, temetői hallgatás. A Balaton strandjait fekete fátyollal borította be az első ember-hónap. Pár illmaradl villáiul,tjdouos pár tlllakó áll a strandokon
A hegyek oldala még zöld. Ila-
polgármealer nagy akciói lervez az idén. Az uj iparostanonciskola épi lésére vonalkozólag a tárgyalásokat a polgármester még mindig folytaljaa minisztériummal, noha a helyzel az, hogy a lanoncifjak télszáma az utolsó három évben !>00-ról 380-ra csökkent. De ezeken kivül is a polgármester minden lehelöl elkövet, hogy munkaalkalmakat teremtsen és a munkásság kívánságait teljesítse.
Huszonöt belgiumi magyar munkás, köztük egy zalai, a királyi család vendége volt
Elmondja egy pacsai legény, aki Belgiumból hazajött, hogy oltár elé álljon a menyasszonyával
racsa, B-zoptember 20 (Saját tudósítónktól.) Sokszor olvasunk a Zalai Közlöny hasábjain zalai karrierektől, melyek messze Idegenbe szakadva szereznek büszke örömei az itthoniaknak. Ezúttal egy messze földön élő zalai magyar hazakívánkozó szerelmélől és Ottó királyfival történt találkozásáról emlékezünk meg.
Kántor József barnaképű, |ó ma-gyararcu, csinos pacsai legény. Évekkel ezeltlt vetette ki a 6orsa Belgiumba, ahol most egy hatalmas műselyem-gyárban van jó kenyere. Jól meni a sora Kántor Józsefnek idegen országban, esak épen a szive maradi itthon, csak azt tartotta fogva
Bevásárlás előtt
saját érdekében tekintse meg
SINGER
szövet- és szőrme-
divatujdonságaft. Meglepő olcsó árak!
sonlilanak a nagyvilági dámához, aki ma méj; viruló szép, de tutija, hogy holnap már jön az első ránc a szemek alá És holnapután az első fehér hajszál.
Holnap már barna, sárga follok jelennek meg az oldalakon. Holnapután már pirosak. Temérdek lesz a szin. A vénülő természet minden szint, minden pompái magára aggat: hódítani akar.
El is bűvöl mindenkit, de a gyö nyörködésbe szomorúság vegyül. Hiába: a léi előőrsei már megjelentek. Itt vannak, noha még fehér ruhában játnak, noha még filr-dünk a déli órákban.
Ezer és ezer nyilazó, sebes, karcsú fecske úrfi és kisasszony hasogatja a levegőt a nádasok felett, a szárcsa még hinaraz, a búbos vöcsök meg „bujároz", de hiába . . .
Hiába: a nádas koncertje már halk. A parti függönyök szürkülnek. A bokrokat ökörnyál leple be.
Hiába: az előőrsök megjelenlek. Még visszaveri őket a Nyár had serege. De a hadsereg már fáradl. Lassanként fölváltják az (">sz ezredei, amelyek majd egy napon leteszik a fegyvert a Tél elölt.
Menekülök a balatoni strandokról.
Bús vendéglösök, árván hagyott villák, csónakok, horgászhelyek, japán-rajzokra cmlékezlclő csuhik és tekéié madarak közül fúlok, menekülök. Nem nézek a kis őrházakra sent. Nem szerelem a főnök úrból kiadó úrrá kicsinyüli vasutas révedező arcát sem, akinek váróterméből már senkisem hordja ki a padokat, a székeket a sinek mellé a jövő juniusig.
Menekülök. Tegnap még szerelmes párok kacaglak a kis állomások körül s ma olyanok, mini a kripták. Némák, csendesek. Még lelefon sincs bennük, a Balatonkultusz nagyobb dicsőségére.
De minek is?
A kél hónapos élclet, a tizhóna-
pos csendet ne zavarja a technika. «
Mint valami oázis. Itt még van Élei. A nagy platánok alatt népes, vidám korzó A pwillonban cigányzene. Tüzes, mámoros, ropogós, ábrándos, levendulás, örök szép magyar nóták szállnak muskátlis virágágyakra, a viruló lóluszokra.
(Ha majd Egyptomban kivesz a lótuszvirág, Hévízről vilidnek).
I.óliisz. . . . Mintha nem is Afrika, hanem I léviz volna a bölcsője. Ugy megszerette második hazáját, mint
egy pacsai kislány.
Most aztán hazajött Kántor Jóska Belga-országból. Hazajött rövid időre. Annyira csak, hogy oltárhoz vezesse a pacsai kislányt, akit most azután visz magával uj hazájába.
Az esküvő annak rendje és módja szerint megtörtént.
Az esküvő után, mint egy-két napos férj, boldogságtól ragyogó arccal beállított tudósítónkhoz is. Elbeszélgettek. A belgiumi viszonyokról. Elmondotta Kántor József, hogy a belga nép nagyon jószivü, örökké vidám, ha harmonika szól hall, akármilyen fáradt legyen il, táncra perdül. A megélhetés jó. Ha egyszer egy munkásl beengedlek az országba és tartózkodási engedélyt kapott, akkor annak nem kell félnie többé, hogy munka nélkül marad. A keresel pedig elég a megélhetésre. A magyar munkást szeretik, becézik Is.
A pacsai Kántor József külföldre velődöli élete során mint legnagyobb és legmélyebb élményéről emlékezik meg atról a napról, amikor magyar társaival látogatást tehetett a magyar királyi családnál. Az idei májusban ugyanis künn volt a mflselyem-gyárban Mikes János szombathelyi püspök. A gyárban jelenleg mintegy 200 magyar, nagyrészt vasmegyei munkás dolgozik. Ezek a munkások kérték nteg a püspököt, eszközöljön kl egy látogatást számukra a nem messze lakó királyi családnál. A ptlspOk az engedélyi meg-szerezle s egy forró délután, mikor a nap heve égetőre perzselte a levegőt, 25 idegenbe ragadt magyar autön elindult a látogatásra.
Mikor megérkeztek, méltóságteljesen kitárullak a nagy hall szárnyas
Jókai földesura. Ugy hozzánött a lóhoz, mint a cigány a magyarhoz.
És ma már az a lótusz Hévizén, ami a Citadella Budán, a ferde torony Pisában, az Eiffeltorony Páris-ban, a millió barackfa rózsaszinü virágja Bózenbcn, Mcránban, a Ca-pilo ium Rómában, a vízesés a Niagarán . . .
Unikum. Specialitás. Szépség. Varázs. Hír.
F.xolikus unikum. Exotikus szépség. A . vulkánikus eredetű tóban, mely talán egyidős Badacsonnyal, Csobánccal és Tátikával, második hazát talált a lótusz.
A partokon az idén más exotiku6 növényeket is láttam. Azok is díszlenek. Drága növények. Azok hazája is Afrika.
Csudálatos I Van Magyarországban egy kénes tó, melynek gyógyító vize és iszapja második otthont ad Afrika virágainak.
Egyik parton égerfák. Az egykori mocsárvilág mohikánjai. Köztük gondozott ut és padok. Arról a padról ezer szint látni és arra a padra száz kacagás hallik. (Ebben a vizben meghal a rosszkedv).
A másik parton öreg jegenyék. Már árvák. Állandó) lakóik — a gó-ly.ik már az egyptomi lóluszoknál kerepelnek. Csak ott nem születik
Bieplember Ül. \'
ajtai és dúsan leiitell asztal válta a kis magyar csapitól.
— Szemem, szám elállt a csodálkozástól, — meséli Ká tor — mikor Zita királyné, Oltó királyti és a többi királyi gyermekek teljes tisz-lasággal csengő, szép magy.ir nyelven beszéllek hozzánk A, tán asztalhoz ültettek, meleg vendégszereteltei kináltak bennünket. Olló királyfi daliás, szépnövésü, erős alakján feledhetetlenül szépen áll a disz magyar. Sokáig beszélgetett vtlünk.
2ai>h közlöny
Az itthoni viszonyokról kirdezőskö-ilött Kedves, megnyerő modoia min Jenkit lebilincselt.
— öl negyedóráig voltunk ott. D: olyan liimar elröpült, mint egy pillanat É elem egyik legszebb pillanata.
— Egyik? — kéidi tudósítónk.
— igen. Mert a m-sik legszebb pillanata az volt életemnek, mikor messze idegenből hazatérve, az én édes kicsi párommal az oltár elé álltam.
CetartóxtattáU a TeleKy-uti sxurkálús tettesét
A szurkáló cipészsegéd azt állítja, hogy ittas állapotban, összeszólalkozásból történt a késelés — Átadták a kir. ügyészségnek — Búzák állapota súlyos Nagykanizsa, szeptember 21)
A Teleky-uton történt szurkálással kapcsolatban a rendőrség bünügyi osztálya erélyes nyomozást lolytalott, aminek meg is lelt a poziliv eredménye.
Szombaton délelőtt elöállllot\'ák a rendőrkapitányságra Németh János cipészsegédet, akit Búzák leszurásá-val gyanúsítottak. Németh kihallgatása során beismerte, hogy ó késelte meg a sötétben Buzákot. Azt álliija, hogy mindketten illasok voltak és ilyen állapotban annyira öiszPszóial-koztak, hogy előrántotta kését és kétszer megszúrta Búzák Zsigmondot. Vallomásában azl állitja, hogy annyira részeg volt, hogy nem volt ura cselekedeleinek.
A kihallgatás után Németh János előtt kihirdették a letartóztatást, majd átkísérték a kir. ügyészségre.
A rendőrség azért tartotta őrizetben és azért foganatosította Németh letartóztatását, mert Buzdk Zsigmond állapota rendkivül súlyos és élet-ve széfes, tehát az előrelátható büntetés súlyossága ezt igy indokolla.
Németh János szombaton délután megnevezte védőjét, aki szabadlábra helyezési kérelmet nyújtott be. A szabadlábrahelyezési kérelemmel hét főn foglalkozik a löivinyszék. *
A Teleky-utl Itorválli-vendógló tulajdonosa ezzel kapcsolatban annak megállapítását kéri, hogy a szurkáláa netn nz 6 korcsmájában, hanem az. utcán, mintegy llz lépéssel odább történi.
URANIA
Szeptember 21., vasárnap
Pánik
Drimi ■ tengeren 10 lelv.
Kiegészítő műsor.
róluk annyi Iréfa és ott nem akad ezer és ezer nézőjük.
És ott ki fényképezi le őket ? Mert csak a fejedelmek elölt kattin-tanak el annyi gépet, mint a hévízi gólyák előtt.
*
Itt még van Élet. Ide még nem merészkedtek a biztosan közeledő Tél előőrsei.
Vasárnaponként falusi szekerek százai érkeznek. Azl hinné az ember — vásár van a bőséges vizet levezető csatornánál. (Amittl nem régért hallottam — a szegény reu-
mások, szurásosak Hévizénél). *
Kiszámíthatatlan jövő, bámulalos perspektíva. Tiz év óla megtízszereződött a hévízi lürdözők száma.
Még jobban megnőtt a kirán-dulóké. Igaz, hogy Hévíznél ideáli-sabb kirándulóhely, vikend-hely alig akad. A kiránduló, a vikendező nemcsak Iái, hanem egészségéi is védheti I
Ismerek családokat, akik minden vasárnap itt vannak. Május elejétől október végéig. Sőt olyanokat is is merek, akik áp.ilisban megnézik a hőmérőt s ha ez magasabbra szökött, akkor szalad trz autó Hévíz felé. likkor még a figyelmes Károly bácvi adja a jegyei, a lepedőt, aki azt is tudja, hogy már januárban is
fürödtünk Hévizeit. Én is és még sokan. Természetesen nem fergeteges időben, hanem amikor a Tél nyaral vagy legalább Is tavaszt játszik. Télapó nem mindig mogorva, haragos, néha mosolyogni is tud. S ha mosolyog s ha enyhe a koratavasz, a kesőősz — Hévízen mindig fürdenek.
Hévíz ebben Is unikum.
Az idei szép husvélon szombathelyi, soproni és kanizsai vikeude-zők is voltak itt Jövőre már löblieii lesznek.
Nemsokára Dunántúlon és elsősorban Zalában k\'>ra tavasszal ez lesz a jelszó :
— Gyerünk Hévízre het fürödni.
Késő ősszel pedig ezt mondják : Gyerünk Hévízre, ott még lehel fürdeni. ,
Ez igy lesz, mert már ma is soksok szerelmese van Hévíznek és la-lán még több, aki hálával gondol rá — visszanyert egészségéért.
És a szerelmesek és hálásak tábora egyre nő.
Mindig ezt érzem itt a tóparton és a népes platánok alatt, ahol még ma is vígan szól a muzsika
Hévizén még nyár van. És ki ne szerelné a nyaral?
N. Szabó Gyula.
ott már le-
1000-szeres erősítést
SX 210 I
■ X 406 I
■ v 4100
egyenáramra váltóáramra
VATEA árnvékoltrácsu csövek
Balatoni Kiállítás a Nemzeti Szalonban
A tárlat matinéjának műsorán Barbbrlts Lajos Is szerepel verseivel
Nagykanizsa, szeptember 21) Budapesten a Nemzeti Szalon-ban ma, vasárnap nyílik meg a Balatoni Társaság közbenjöitévcl rendezett IV. Bilatoni Kiállítás, ünnepélyes keretek között. A tárlaton a Balaton-festészet atrivé nagyságai (gróf Andrássy üéza teljes kollekciója) és sok uj, fejlődő tehetsége vonulnak lel. Külön eseménye lesz a tárlatnak a hél folyamán tartandó matiné, melynek műsorán egyebek közt l\'e-leki Sándor, Marólhy Jenő, l.ampérlh üéza lóvárosi poéták és Harbarlts Lajos (Nagykanizsa) adják elő költeményeiket, C Baán Jolán pedig Wlassles Tibor Itáró, a Balatoni Társaság orsz. elnökének verseit adja elő. A tárlatra a Balalon-vidék kultúréletének több reprezentánsa is felutazik a fővárosba.
SZIN11AZ
Szentiványlék búcsúja kabaré keretében
Szombaton este nagyszámú, lelkes közönség előtt változatos, humoros kabaré keretében vetlek bucsut Szenl-Iványiék, akik egy héten keresztül a dráma és vígjáték termés legjavával állottak a közönség elé. A kabaré igen jól sikerült. Az egyes számokai Cs a kabaré tréfákat a közönség örömmel fogadta és nem fukarkodott tapsaival. Az elismerés nagyrésze azonban összefoglaló dicsérete Is volt egyúttal Szenliványi Béla értékes együttesének, mely rövid szezonja alatt ismételt tanújelét adta annak, hogy a tiszta művészet apostolaiként járják az országot és a kulturáltak igaz, legnagyobb páilo-lásra érdemes harcosai.
A közönség régebben tapasztalt
közönye a mostani vendég|álékok alkalmával már sokai engedett, azonban még mindig messze van attól, mikor a színész az erkölcsi siker mellé a gázsi szempontjából annyira elválaszthatatlan anyagi sikert is reméli Hisszük azonban, hogy legközelebb a Szentiványi-esléken e réiz-b.n sem marad lenn kívánni való. (—)
Szeptember 21., vasárnap
Táncoló asszonyok
Ntwyorkt történet 8 lelv. — Fósstreplók : Dorothjr KUok.ll, Jaok Mullhall.
A börtön emlékei
Dráma 8 lelv. — FAaaereplOk: latly Ctmpson, H. BartkaltMsaa.
Szeptember 22., hétfő Szeptember 23., kedd Clgányxene Kísérettel
Maros vize folyik csendesen
A szerelem confllktuu 10 (elv.
A cárnó ós a gárdaüadnagy
Vliágfllm 10 fejezetben.
STber"

PIRSZálU LIIÍS0SI1, lElTISEIEIIt ICftEBV
Kapható: Nagykanizsai Épltésl_ Anyagkereskedést \'írsa, N"
Fatelep és Hotfmann Méta éa Tárta, Nagykanizsa.
UZLETHELYISEGUNKET
felmondtak.
A raktáron Iew8 !••»• Áruinkat mélyen leszállított Árban elármitjuk.
EHRENSTEIN KÍROLY ÉS TÁRSA, Főút 11.
4
NAPI HÍREK
No, hála Istennek,
mégis csak javul a helyzet. Nem hiába mondtuk mi mindig, hogy csak türelem, csak optimizmus, uz idő nekünk dolgozik, estik ki kell bőjlölni, aztán jobb lesz minden, csak türelem és optimizmus és az Idő ., és igy tovább
Ml mindig mmdtuk ..
És Ime, Igazunk lelt I A jóslat bevált. Az uj, a szebb, a jobb Idők már kopogtatnak a horizonton. A világgazdaság krízisében átlendültünk már a mély/mnton Mór kezdődik az olcsóbbodás, a jobb, a könnyebb, a gondtalanabb élet.
Egyelőre persze nem minden ol csóbbodtk Csak egyes cikkek.
Igy pl- Jelenlékenyen olcsóbb lett a — viziló A hamburgi állatkertben 8000 márkáért kelt el párja. Tavaly még közel mégegy-szerannyi volt az ára.
Az olcsósági hullám tehát elindult. A mindennapi vízilovunk ezután nem gond többé.
A mindennapi kenyerünkkel meg majd csak leszünk még pár esztendeig valahogyan .. (?)
— A polgármester Budapesten.
Dr Krátky István polgármester szombaton hivatalos Ügyben Budapesten tartózkodott
— Kinevezés a postán. a kereskedelemügyi miniszter Miklós János posiafelllgyelől, a nagykanizsai mozgóposta Iónokét poslafölelUgyelövé nevezte ki. a nagykanizsai II. sz. postahivatal főnöke minden erejét lalbavelve, elhárította a már halálraítélt kanizsai mozgóposta leje fölül az elmúlás veszedelmét, sót tovább (ejlesztelle a hivatalt. Szolgílalot lelt pzzel nem csak az érdekeli postás-személyzetnek, hanem az egész városnak, mely neki köszöni, hogy nem lelt szegényebb egy intézménynyel. Miklós Jánost kinevezése alkalmából kartársai melegen ünnepelték.
Ugyanekkor nevezték ki a mozgópostánál Tímár József II. oszt. tisztet I oszl. postaliszllé és Dóczy Károly kezelői segédtisztié.
— Halálozás. Megyeszerle nagy megdöbbenést kebelt l.arlier József m. kir. löállalorvos, pacsai járási állalorvosnak rövid szenvedés után történt hirtelen halála, iacher Józsel 28 évig volt P,:csín állatorvos, mely idő alall az egész |árás állategészségügyéi magas színvonalra emelte. Fáradhatatlan szorgalma, tevékenysége, szaktudása nagy tekintélyt és sok barátot szerzeit neki, felelles halósága többször kitüntetésben részesítette. Pár hét óla gyengélkedett, majd ágynak esett, ugy hogy Zalaegerszegre vilték a kórházba, ahol
3_ 1930 szeptember 16.
megoperálták, de segileni már nem leheled: pénteken éjjel meghall. Özvegyei és 3 kis árvát hagyott hátra. Temetése vasárnap délulán 4 órakor lesz Pacsán.
— Evang. papi jubileum. Nagy La|os zalai evangélikus esperes, a kiváló köllő és pap, lelkészi működésének negyvenedik esztendejéhez érkezett el. Ez alkalomból a zalai evangélikus egyházmegye meleg ünneplésben részesítette az esperest Szentantalfán. A szép számban összegyűlt előkelő közönség előtt, az üdvözlések hosszú sorában dr. Demeter György balalonfüredí főszolgabíró és dr. Héjj Imre országgyűlési képviselő is köszöntötték a; Unre pellet, akit ériékes ajándékokkal is megleplek.
— Papszentelés és harang-szentelés Keszthelyen. Tudósítónk írja: Szeptember 28-án olyan aklus színhelye lesz az ősi keszthelyi plébánia-lemplom, amelyei még nem láttak a 600 éves templomfalak sem. Rott Nándor dr. megyéspüspök a plébánia templomban ezen a napon szenteli pappá Bárdos Norbert most végzeit karmelita növendéket. A pap-szentelésnél nagyszámú világi pap és szerzetes asszisztál a megyéspüspöknek. — Ugyancsak szeptember 28-án egy másik magasztos egy házi funkciót is végez a megyéspüspök Keszlhelyen: felszentelt a karmeliták templomának három uj harangját. A 2, 4 és 7 mázsás harangokai jólelkek adományozták a karmelita templomnak.
— Az Izr. Lcányegylet tárgy-sorsjáték*. A Nagykanizsai Izr. Leányegylet lárgysorsjálékának húzását véglegesen és visszavonhatatlanul október 12-ikében állapi otlák meg. A lárgysorsjáték iráni, miután annak jövedelme az egylet karitatív céljait szolgtlja, nagy érdeklődés nyilvánul meg Ha végig tekintünk a nagyszámú, értékes nyereménytárgyon ezt természetesnek kell találjuk. A főnyeremények között van egy tel|es 6 személyes ezüsl evőkészlel. Végvásznakat, ruhaanyagokat, érdekes emléktárgyakat, hasznos háztartási cikkekel slb. sorsolnak még kl a szerencsés nyerők között. Sorsjegy ára 1 pengő.
Amit Itt axfírxtlalc, maradion a i\'drosbflrL
zalai közlöny
NAPIREND
Szeptember 21, vasárnap
Római katolikus: Máté ap. Prnlest.: Miié. Izraelita: fiiul hó 28.
VÁROSI MOZűO. .Táncod asszonyok*, newyorkl töilénet. — ,A börtön emlékei", dráma.
URÁNIA MOZUÖ . Pánik*, diáma a tengeren. EzenkivUl szeiiiádós ki egészítő műsor.
UyóKyszerWrl éjjeli szolgalat: I nó végéig a .Márta\' gyógyszertár — Klrály-u. 40.
Odzfflrdő nyitva reggel 6 órátó\' esti « óráig (Mtfö, szerda, péntek délutér. kedden egén nap nőknek). Tel.: 7-13.
Autóbusz Hévtzre reggel 8 kor :ndul és megfelelő stimu ulaa esetén délután 1 órakor la.
Szeptember 22, hétfft
Kóm katolikus: Móric vl. Protesl : Móric. Izraelita: Klul hó N.
VÁROSI MOZGÓ .Maros vize folyik csendesen*, szerelmi konltlktus. .A cárnő és a gárdshadnagy*, világlllm.
Mielőtt kabátot venne,
nézze meg raktárunkra érkezett 400 drb legdivatosabb fásonu női és leányka
kabátainkat
U/EISZFELD ÉS FISCHER
divatáruháza a Gólyához.
Női és férfi szövetek, bársonyok, szőrmeáru, kész ruhák, blusok, melyek legolcsóbb árban kerülnek eladásra.
j Tekintse meg kirakatainkat!
I
Keumann Aladárné CC| ö Ol V BudaPesti Vegytisztitó és Kelmefestőgyár
megnyílt ■ fcfcfc^ gyüjtöfiókia Nagykanizsán (Cseiijrery-ut 8. szám alatt)
tisztit szárazon — fest pontosan minta szerint. Ing, gallér, lehérnemtl különleges tisztítása, wm^m^mmm
11)30 szeptember 21.
zalai köZlönY
Egy évben eguzer tilt be 74 óránként kéli\'er tölti Kénye mea! Tliital Minimált* fogyasztás I Olcsói Sok Bzá* rc ferencln I Beszerzési ára egy év alatt meglérml Minden lakásnak dísze: Ked velő feltételek!
<wr Oyárt|a:
OETL ANTAL
vasSntóde éa gépgyár rt Budapest. Központi lerakat: Budapest, VI., Andrássy-ut í).
Wien, Belgrád. Bukarest. Temesvár. Lcmbcrg.
Fordulton legközelebbi b\'zomAnvoaunk hnz: Autó és motorkerékpár Frlaze-retéal Vállalat vagyk nlzsa Erzsébet tér 4. az
K*f|a (fakambfiOnk díjtalan látofaláall:
— A Zalavármegyel Jegyzö-cgyesület oklóber 4-én Hévizfürdőn közgyűlést tart, amelyen liödy Zoltán alispín is meg|elenii A köz-lytllísl megelőzőleg október 3-án választmányi Illés lesz.
^ K\'éphere/eső
K.oxma
,1 főút 13
— FöldmUves-gyülés Klska-
nlzsán. Vasárnap, I. hó 21-én délután léi 4 órakor fn\'dmüves gyűlés lesz Kiskanizsán, a Polgári Olvasó kör helyiségében IIr.alkaloinin.il felszólalnak: vitéz Pölöskey Jínos, a „Magyar Falu" szerkeszlője, (a földművesek és a nemzed sajtó), — Sényi Pal igazgató (a földművesek és a pénzügyi helyzet), — Zsirkay Jáno , a .Magyar Falu" főszerkesztője (a földművesek és a gazdisá;-politika), — Mdr/y József oroszlonyi kisgazda (a földművesek helyzete Zalában), — dr. Tégldsy Béla főorvos (a falu közegészségügye) A fővárosi elódadók vasárnap délulán 2 óra 5 perckor érkeznek Gyékényes felöl.
PALACE PENSIO
Budapest, VII., Károly király-at 3.
Telefon : 410-10. 410-20-Elsőrangú családi pensio « város köz-poncában, 503 sióba, teljesen újonnan berendeive. Legmodernebb kényelem, köiponil fűtés, folyó hideg-meleg vix
az összes szobákban Fürdőszobák. Fel és lemenő, éljél Is mlUödó külön lift. Dletikus és francia konyha.
Teljes ellátás napi 10 12 pengő
Telefon a szobákban.
W2
Még ma nyitva van
a VastagO-képklállltás a CamJnóhan
A nagykanizsai Casinobjn ínég ma, vasárnap leggellöl cslig nyilva áll és este 8 órakor zárul a neves budapesti Vastagh szalon képkialli-tása. A ritkít gazdag és nagy művészi bicsű kiállítástól városszerte az elismerés hangján nyilatkoznak a műértők, mert az ugy van összeválogatva, hogy minden igényi kielégít. Anyagiakban a kedvező részletfizetési feltételek teszik kedveltté a tárlatot, melynek bizonyára ma is, az ulolsó napon, tömeges látogatója lesz.
avUUIll legolcsóbban
Sxabó György n, 1,110
laboratorlumilhan h\'iíul 3. utlvttr
= A Schütz Áruház minden minőségéén garanciát vállal, szabott árai pedig biztosíték arra, hogy pénzéért mindenkor a legteljesebb értékel kapja.
= Maros vize folyik csendesen cigányzene-kísérettel hétfőn és kedden a Városi Szinhá/ban.
"alatou-biiJOzáai h r A Balaton-tllmiról iléll 12 órfl Ml porékor Tl-lianyból óru rm porckor induló hajó-táratokat mától beizllnlették. Helyettük Balalonlürcdrfll II. Ttlian.vból II óra
20 perckor indulnak Járatok.
Holtnaknyilvánltás. Izer József, zalarm renyei löldniivesl, aki, mint trénkocsis 1915-ben a szerb harciéren eltűnt, a nagykanizsai kir. jlrásbirótág hol\'nak nyilvánitolta.
Mdwívds^L.
amit nyu|t, az: zene! Hangtisztasága tökéletes, minősége kiváló. Könnyen kezelhető. 6-12-18 havi részletre beszerezhető.
Mfist.
— Felhívás 1 Az OMKE felkéri a t. kereskedő tagtársakat, hogy akik a folyó évi október 18—20 ÍKa kö zöll rendezendő Magyar Hét akcióba be akarnak kapcsolódni, ebbeli szán-dékukal és a Magyar Hél propagálására bocsátandó kirakatok szárnál minél előbb jelentsék be oz OMKE titkáránál vagy jegyzőjénél. A szükséges propaganda-nyomtatványokat az igénylőknek a titkárság rendelkezésére bocsátja a jövö héten, atninl megérkeznek. OMKE elnöksége.
= Hétfőn és. kedden két világ sláger a Váiosl Színházban.
Rotschild sálon Bndapesl, IV, Haris-köz 2.
Párls, utamról visszatérve a legelőkelőbb coulőrök őszi és téli Idény legszebb modelljei! bemutatom és pedig kabátok, costümök, délelőtti, délutáni és estélyi ruhákban. Kérem szíves látogatását.
Itt az alkalom!
Próbálja ki szerencséjét. Vegyen
osztálysorsjegyet
. Hirschier tőzsdében gK? "4,,od\'
Kisorsolásra kerül 7,722 000 pengő, főnyeremény kedvező esetben 500.000 pengő.
I hozás október 17. ii 20.
i\'JSS _
E|éli 24 P. III12 P. ujjtd 6 P. lytlol 3 P.
Katonai és egyenruházati
felszerelések
legnagyobb választékban
Kaufmann Károlynál
Erzaébet-tér I., a Schütz-áruház mellett. Telefoni 3-72. szám.
A város 1931. évi Költségvetése
csütörtökön kerUI a pAnx-Ugyl blmoltíiöQ elé
Nagykanizsa, szeptember 20
A város számvizsgáló bizottsága Weisz Lajos dr. elnöklete alall elkészült az 1929. évi háztartási zárszámadás felülvizsgálatával. Most készül a számvizsgáló bizottság részletes jelentése, amely magában foglalj mindama észrevételeket, amelyek a város mull évi gazdálkodásával szemben felmerüllek. A jelentési dr Weisz l.ajos bizottsági elnök a hél folyamin icrjcszli dr. Krdtky István polgármester elé.
Ugyancsak elkészült az 1929. évi zárszámadás tárgyalásával a város pénzügyi bizottsága is, melynek jelentését dr. Rotschild Béla készili el. A pénzügyi bizottság a hét folyamán már az 1931. évi költségvetési tervezetlel foglalkozik. A költségvetés-tárgyalása előreláthatólag 7—8 napig fog larlani.
A pénzügyi bizottság csütörtökön délulán kezdi meg az 1931. évi költségvetéstervezel tárgyalását ujnépi l\'lek Ernő elnöklete alalt.
= Kereskedelmi Alkalmazottak csoportja I. hó 21-én délulán I 23 ór ,kor taggyűlést tart. melyre az összes kereskedelmi alkalmazottakat ezúton ts mrghivja a Vezetőség
Iskolai kézimunkák
fúUru kiárusítása
szeptember hónapban,
melynek folyamán 500 ürh gobelin, keiim, perzsa, smyrna, szál- és kereszlölléses kézimunka kerül télárban eladasra
özv. Dr. Orosz Miklósné
ké.l.nunxa üzletében Horthy MlklÓK-ul 2. a/ám. Siessan, mlq ■ háaalal tart I
ŐSZI DIVAT-UJDONSAGOK
. Menyasszony divatáruházban
nagy választékban megérkeztek. Olcsó árainkról és áruink jó minőségéről győződjön meg.
Koréin JenÖ Nagykanizsa, Erzsébet-tér 23. Központ szálló épület.
zalai közlöny
Vagyont szerez Marabu keltetőgéppel
ha baromfitenyésztéssel foglalkozik!
A legmodernebb gyártmány, legkitűnőbb kivilel I Gravil ciós központi melegvízfűtés I Automatikus melrgszabályozás, párologtatás és szellözli lés. Tojások forgatái-a kívülről, egy pillánál alaitl
IAGYAR RADIÁTORGYÁR RT., RÜDAPEST
Oyár: X., Gyömröi-ut 78-78.
Városi iroda és mintaraktár: V., K4lmán-u. 18. Tel.: 197-08
r—————~lAliso.ony 4r«k, k.d- I M»..,|L, 4I.V, k>r..ll I I totagl ifttfe I I w.»a fl>aU«l t-ll.l.l.tll l..r<..».r .•■>»■»> |
«
Telelőn 883-31. Dljmentva ü rjuijy ^éke megjelent.
Megindul a laManya-épitkexés
Holnap Írták alá a vállalkozók a Mtenödésí
Nagykanizsa, szeptember 20
A honvédelmi minisztérium műszaki osztálya ma arról értesitette a laktanya-épitkezés második fázisának munkálatait elnyert nagykanizsai vállalkozókat, Kertész Béla építészmérnököt és társait, hogy holnap, hétfőn itják alá á minisztériumban a szerződést. A vállalkozók még ma Budapestre utaznak, hogy a szerződést aláirják és akkor napok múlva kezdetét veszi az építőmunka.
= Eljegyzés. Kemény Dezső és Wortmann Juliska jegyetek. (Minden kUlön érlesltés helvetl.)
= Hans Sttlve, Lll Dagover, Harry Hardt, Pctrovlch Szvetisz-lav, Eszterhúzy Ágnes együttes fellépte a Városi Színházban
Készüljön
Olcsóbb lett a kenyér
Budapeat, szeptember 20
A budapesti sütőiparosok és kenyérgyárak a félbarna kenyér árát hétfőtől kezdve kilónként 2 fillérrel leszállítják.
— Leesett a padlásról, meghalt.
Henész somogymegyei községben. Kanizsai Vendelné szül. Félix Mária idősebb asszony a padlásról akart le|önni, megcsúszott és mintegy három és félméter magasról a kövezetre zuhant és olyan súlyosan megsérült, hogy több napi szenvedés után meghalt.
= Schütz áru : minőség ; szabóit árai: kellemes meglepetés.
yiiÉjfíoÉ
vese-, hólyag-,gyomor-é« cukor-bajoknál. köszvény és reumás
megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyagbomok és dara eltávolításaid kiváló orvosi szaktekintélyek állal ajánlott
elsőrendű gyógyvíz Házi ivókurára rendkívül alkalmas. Állandóan friss töltés!
Pőraklát 11
i VVEISZ MÓR
[Nagykanizsa, Király - n. 21.
= Szülők figyelmébe. A keszthelyi Ranolder intézetbe f. év október l-lől május l-ig tanításban részesülhetnek olyan leánykák, kik a fehérnemű varrást, szabást és bármely kézimunkál óhajtanak megtanulni. Tanítási órák hetenként: hétfőn, kedden, szombaton d. e. 9—12 óráig lesznek. Tandíj az egész idényre: 35 P. Kik e célból bennlakók szeretnének lenni, az intézet fónöknőjéhez fordulhatnak. — Azok, kik a festészet bármely ágában tovább képe/ni szeretnék magukat, a fent jelzett időlartam alatt, hetenként 2-szer két órás oktalásban részesülhetnek 25 P tandij ellenében. Jelentkezési idő: szept. 20—30-ig.
= Össztánc. Mt este 8 órakor a Kaszinóban vendégórát lartok. Különórák egész nap. Szives párlfog4st kér Gábor tánctanár.
— Szolid és előzékeny kiszolgálásáról ismert 70 év óta fennálló Singer divatáruházban mindig otthonosan érzi magát.
a Kereskedelmi Alkalmazottak
A cárné és a gárdahadnagy hétfőn és kedden a Városi Színházban.
— Munkásrokkantegylet tagjaihoz I Szíveskedjenek a nagykanizsai lagtársak velem levelezőlap utján közölni családi és keresztnevüket, pontos lakcímüket és tagsági könyvük szárnál. Ezen adatokra azért van szükségem, meri Vincze Oyula alelnök az ollanl névsort állítólag elvesztette Taglársi üdvözlettel Biró Zsigmond, Budf pest, VI., Lehel-u. 5.
Epe- él májketrgiégeknil, epekő és sárgaság eseieiben a természetes „Ferenc Jóisel" keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalad k igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a