Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.83 MB
2006-06-21 11:10:37
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
711
5749
Rövid leírás | Teljes leírás (551.41 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. március 18-25. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NMGÍ-KANIZSA, |»76. máreita) 4-éw
évtoljtm.


Í
I 7, auUodnor 6 ■
további aorárt & kr.
j STILTTF.aBKS
j MronkiDC 10 krftrt vt-
' «Ht fal.
! Kioratiri iü.tik mtni.o
10 kr. 6>.icud6.
ZALAI KÖZLŐIT
elóbb:
ZLONT.'
,ZAt,A-8OMO«YI
r
Ju;act r*as»t UlaZ6 iontu, el*«seta»ek,| reclamatiúk aal »aaer-zesstö-kiadallos bér-
-
XAÖY-KAMÍS*
Takarékpéutári épeJet,
.. foldssint.
B*uka*ár-
Ktoralok rlaua i
turat.

Nagy-KanizM várts Mytiatétágának. nar*k.aionb«n u „siti zalai a .zilamegyei általaim Unitó-te»tütef, a .Zala-SMNfy*
Hetenkint kétszer, vasárnap- s
karatktáelni t iparttink", a .■agy-kuiztai takarékpénztár* rMMMiytárMlat t Ubb anyai w várni tgyecflltt hivatala* wtMitíjt.
csütörtököd, megjeieuő vegyes tartalmú

Egylett kttegrfttéflt tart:
A ,nagj- kanizsai ke-reskedelmi s iparban k* már-czius 7-én d. e. 9 órakor.
A „nagy-kanizsai buk-egyesOlet' márezins 14-én délután 3 ónkor.
Az ,alsó-lendvai taka-rékpénztár' márczius 18-áa a polgári olvasó egylet helyiségében d. e. ít órakor.
A .Csáktornyái taka-rékpénztár* márczius 8án d. e. 10 órakor Osákiornyán.
A,siomb»thelji leszá-mítoló tárinltt* márcz. 7-én d. u.2 órakora városház tanácsterméken Szoa-bathelyeo.
A .pécsi egyesült kül-városi takarékpénztár* már-cziiu 7-én i. e. lü órakor Péeaatt, Király-uteta 41. at. alatti házban.
A szegedi o«záuos Ipar- »» t«r-ményklállltáxl bizottmánytól.
,Zalai Közlöny* tekintetei aerkttMsfgf-neí Nagy-Kanizsán
Hazánk mostoha iparviszonyain és gazdászati rendszerunköa javítani, kereske-delmünket emelni, nyersterményeink, gyári és kézmftárainknaV; piaczokat teremteni,szó-val czikkeinknek tökéletesbbé tétele álul ezek versenyképességét fokozni volt a vég-ezel, midón a szegedi ipartársttiat Bartal György fiSldmivelés, ipar és kereskedelmi minister ur 6 nméltóságdnak f. éri 438. ein sz. engedélye alapján a hazai összes iparos- és gazdakőzönség részvéte mellett
TÁRCZA
A végzet áldozatát.
Irt* ifi. TrrtáiidJcr Joarf.
V)
Át ör-ag papirosba gfagyölgetett valamit, a • szavakkal arajtá ai utat felé, ki hátra tívé keceit a faágát meghajtva, visszalépett:
— Emlékéén* mag az öreg Jiaoara, ki
eit övnek adja; ki ínnek tiszta asivéból jót ki-
vin ; ki, ha majd hallja, hogy ÓD boldog, szinte
az lem. Ne személyem csekélységét jutussa ez
eszébe, hasam ast, hogy egv éjnek itt t<ílte#ével
megtisztelt.
— Jó öreg — válaamolt aa nlas — emlé-
ked lelkembe kiirthatlaoul gyökéredselt. 8*i-
veaeéged ugjhiszem elegende ajándék volt,
midöu a begyek közül kivezette), hogy act zte
feledjem soha.
S kexeit zsebeibe rejté as ajándék elöl.
— Fogadja el fogadja — kérte, a
er6azako«ao zsebébe akara tenDi.
— Scoritsd meg jobbomat, ez leas emléked.
Ketet acoritottak.
— Ea len pooaétje, — aaólt ai ntao ki-
tóro Örömmel — anoak, hogj elfogadtad aján-
dékomat. Élted axakaéglateit megtermi ama jó-
•■ág, a boldog ia iahataz bírásával.
Tivoiáat jeleDtó mozdnlatot tett as utaa
— Iram — letérdelt a kezeit riaaaete've —
oe hagyjon el! Tartsa meg jóezápit, én műve-
lem ast, aaolgsja leank ODnek. Havi bén...