Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.22 MB
2006-06-21 11:15:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
886
8102
Rövid leírás | Teljes leírás (757.56 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. április 26-35. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

XAG1-KANIZSA, 1876. április 1-én.

Ű
DMnttt* ér:
6 basáboa patiUorbav.
további aorárt 6 kr.
SYILTTERBKN torotsKist 10 strvt vi
•.eme* fal
Eioectán illsttSk m indán
ea birdetíairt kOL
30 kr. fi*«t*ndí.
ZALAI KOZLONT
előbb: .ZAIiA-BOMOOTI
miét Uimí
.. redamatiók sai. a aser-
J
I Takartkpéartati éatsaV
| niduint.
. Bimnutlu Uralta
E
csak iaaarl amakater-■akttl
Nagy-Kanizsa várat helyhatóságának. namkOlünban az ,»)sé z»Jai ügyvéd egylet", a „aagy kanizsai karaskadaM t iparbank', a .nagykanizsai takarékpénztár" a .zalaaiagyai általános tanitó-tístfflaf, a .Zala-Sa«Mfly taznajazisi reszvanytarsuiat s tíikb mgyai és virwi egyasfllst hivatalos értesitijo. x
Heteriklnt kétszer, vasárnap-Ü csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
Ál •rwággyfiléai Deák-párt felouliaa éa a két wafy oraaágm pártnak «nl>adelTÜ pirtU lett átalakulása tekintetéből, a íala-ínegyei Deák-pártauüt issiuksége* jö\o párt-állswa Iránt határaiul.
Ennek eexk«xléaére folyó éri aprll hú 7-ére Zala-Kgerawgr* reggeli tU órára > párt helyiségébe ■•ákpárti kö*g>ülé»t rendelek és a párttagokat Uutelettei ké-rem, aogj eaea fontat) tárgjtwa a fcöigyu-léaea minél wáaioaabban megjelenni gaivee-kedjenek.
Kelt Palin, máreiius hó 2O-án 18<ó. ULAYINA LAJO8,
salam«f7«i D«ákpárt eloOk*
A bakMi valüHté-kerillet Deák-párti tagjait tlaiteietlel érte»lt<-m,ialaat' riul a jSvo pártalaknlés éraenébca Bakáé a, aprll 5-én értekrllrt tartattál, arra a kerfllett. válasitói mi-nél siániDaabbao uiegjelrnni »alveakr«V jcnft, anarival ia inkább, mert K I r á lyl Pál nagyrraciuá ki-pviaelaiik uj pártállanára aéive njilatkoiott « <■ ")•-latkoiat ei alkalommal fel (»f olvan-tatni.
Kell Sienttyort) völgyén, méret.
t« 1876.
Dr. BEHGfcRIfiKACZ,
bikui k.rüUli Daák-párt «lask>
Korunk és basánk.
Igen ám, de a tények egész halmaza, melyről minden czáfolat tehetetlenül pattan vissza, bizonyít amellett; hogy napjainkban, midón az élet-verseny oly rendkívül éléak, a si ker útja nem vezet virágszónyeges tala-jon keresztül, nem visz enyhe sugarárban aszó vidékeken iul, hanem oly tekervényes ösvényen kígyózik végig, melynek kemény rögeit sértő tövisek borítják, mely hideg 8zelek metsző fagyival fogadja gyakran li-
hegő viadorait. Bég lejárt mar a múkec velő kísérletek törpe kora s mai időink ko noly munkát, szigora rendszerekhez kötött tevé-kenységet követelnek, miáltal folyvást na-gyobb mértben teszik tz egyént az emberi-ség egyetemes küzdelmeinek részeséve a val-lás, társadalom és természet beláthatatlan terén , mert vanuak elfojtbatatlan szücsé-geink, melyek szünet nélkül kielégítésre var-nak s innen erednek létünk összes nehézsé-gei, innen folynak örök harczaink, melyek változatlan czélja s rendeltetése, hogy a ba-bonák, előítéletek s elemek kouok elleoallá-aát megdöntve, a hit, a törvény, az élet rej-télyes kérdéseire választ alkossanak. E he-ves csatáiban az emberi szellemnek:, melynek folytonos térioglaláaábau a baladás, fejlődés egyetlen titka rejlik, részt kell vennie min-den államnak, mely fenállását közérvényQ jogok alapjára akarja fektetni, mely polczot akar magának kivívni, honnan nyugodt önér-zettel nézhet a helyzet minden föltehető változása elé. KI kell una népnek okvetle-nül buknia, mely gyáván kivonja magát ko-rának egyetemes czélra törő küzdelmei alól, szorítsa bár dóré elzárkozottságában összes életfel...