Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.32 MB
2006-06-21 11:18:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
614
5947
Rövid leírás | Teljes leírás (600.14 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. május 36-44. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1875. maju 8-án.
36-lk
TlMnnegyedlk áttoljam.


OflKMtf ar: tiw *m * <r.
fél •"• ■ * '
wiyw ••*• - -
Á lap isailaai él
t rmsel iliattf Ua-I ie»«nfo* , elófijet&ek, reel&miüúk ML » ue keuti-kiulibai Mr-

6 huáboi pauuorbu ' tofibbi •nrin 6 kr
ntiDt 10 kr«n *•-1
.emui f«i ;:
Kfouliri ill.Uk BÍI «« bird.t«ri
3Ü kr. fiscUDdS.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-BOMOGTI KÖZLÖNY.'
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának. nemkOJsnlMn u „alsó zaiai Qgyvsd-egylet". a .jiagy kanizsai karsskadelmj s Iaarbaak", a .nagykanizsai takarékpéaitár' a .zalamegyel általaim tanitt-testOlet', a .Zala-Ssnwgy lézhajézási rsszvenytarsuiat s több nogyai és városi egyesület Mvataios srtesitója.
Hetenklni kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
í soproDl kereskedelmi és Iparka-mara főjeleutése az iHT4-ik évre.
A kereskedelem az 1874. év folyamába? a viszonyoknak általánosan kedvezőtlen volta alatt szenvedett Az 1873. tőzsde-válság utóhatásai súlyos nyomást gya-koroltak, minden vállalkozási szellemet el-fogván s mindent lenyűgözve tartván.
Ezen, lassanként általánosan az üzleti életre kiterjedett válság fájdalmas következ-ményei az iparnak pangásában és a fogyasz-tók nagy körében szükségszerü£n beállott megszorításban, mai napig ereznetek.
A kereskedelmi tevékenység kamarai kerületünkben főleg a nyersterményekre terjed.
Azonban a gabona kereske-désben teljes flzletpaugás uralkodik.
E mellett a gabnanemuek ára annyira csoknent, hogy a termelő alig látja kiadásait fedezve.
A gabonakereskedés mai nap a keres-kedelem egyik legfontosabb ága, melyben a pénzforgalom roppant terjedelmű. De már nem az, a mi volt, t. i. többé-kevésbé loca-ns természetű, hanem tényleg világkercs-kedés.
A nagy népességű közép és nyogoti Európa, Angolország és Helvetia kivételé-vel, csak jó termés alkalmával képes saját szükségletét fedezni, az utóbbi nevezett két ország pedig mindig idegen gabonának be-vitelére van utalva és ha a termés közép és nyugoti Enropában általán gyengébb, az idegen gabona bevitele mindezen országok-ban nagy kiterjedést vesz, mert nem keve-sebb, mint száz millión fölüli népesség szük-ségletének fedezése forog kérdésben.
Azon kérdés támad tehát, honnan fe-
dezi ezen atáz milliós tUüii népesség saját termésének elégtelensége következtében mu-Utkozó hiányát?
A válasz egyszerű. A gabonakivitel tekintetében az első helyet Amerika foglalja el, ezután következik a nagykiterjedésü ■Oroszország és közvetlenül reá a szomszé-dos Románia.
Ezen htrom ország rendesen minden évben szokott — bármilyen volt saját ter-mése — gabonát kivinni, mert gyenge ter-més esetében is saját szükségletüket jóval túlhaladó feleslegük marad, mely nyomott árak mellett is, másutt keresi értékesítését.
Magyarország szinte a gabonakivitel-lel foglalkozó országokhoz tartozik, de a ne-vezett gabonatermő államok mögött áll, mi-vel éghajlati viszonyai oly kedvezőtlenek, hogy többször van közép és rósz termése, mint jó és kitűnő.
A mondottakból láthatni, hogy Euró-pának gabonában nemcsak nagy szükséglete, hanem ennek fedezésére kelletén tul sok for-rása is van.
A mindig tovább terjedő közlekedési eszközök képesitik, a szükségelt gabonát a világ báraely pontjáról gyorsan beszerezni.
A gabonakereskedés tehát nem localis természetű vagy csak két szomszédos or-szágra szorítkozó, hanem continentalis, sőt világ-kereskedés.
Osztrák-Magyarországban ezen keres-kedelem bilincsekbe van verve, melyek a vi-lágforgalombani szabad és akadálytalan ré-szesülését lehetlenné teszik; ezen bilincsek pedig a gabona és hüvelyes veteményekre vetett beviteli vámok.
A vám minden forrást elvág, melyek segélyével kereskedelmünk, — a Dunának
antgé -VÍZI ltja, ■ már létező és jövőben lé-
teMteni komolyan szándékozott vasúti össze-köttetések által támogatva, — tényleges bi-zományi világkereskedés üzhetésére nagy-mennyiségű gabonát magához szívhatna.
A gabonakereskedés eddigi fejlődésében oly csekélyszerű nyereménynyel űzetik, hogy minden vám, ha még oly alantas is, arra fe-lette károsan hat. Általi minden azelem a kereskedés e nemében lehetlenné tétetik.
Nyittassék szabad nt és csak rövid idő-nek tapasztalata mutatni fogja, minő sikert leend képes a magyar gabonakereskedés fel-mutatni.
A fennálló beviteli vám miatt mai Bap az osztrák-magyar monarchia határai-nak mellőzésével más utón a világkereake-désbe jövő déli orosz, különösen pedig a romániai gabona egy része a mi közvetilé-stnkkel, saját vasutainkon ke-rülne a világforgtlomba, mi nemcsak az ország számos lakójának jövedelmező fog-lalkozást és a többnyire segélyzett vasutak-nak tetemes szállítmányt adua, hanem az ország adóképességét is emelné, ngy hogy a gabonavám megszűntetése folytán az ál-lamjövedelemnek okozandó hiánylat bő fe-dezetet találna.
De még egy más figyelemre méltó kö-rülmény is a kereskedelmi forgalom szem-pontjából a kérdésben forgó vámoknak megszüntetése mellett szóll.
A dél-oroszországi és romániai ga-bona, jelesül a boza, tudvalevőleg a ma-gyar gabonánál minőség tekintetében sok kai silányabb. fiz tehát a kereskedelemben mindig keresettebb, mint amaz. Magyar-ország ennélfogva kevésbé áldott években is jc> minőségű búzájából és más gabonájá-
ból egy részt a külföldnek adhatna.hi képes lenne a helyett kevésbé jó minőségű rumi-mai avagy dél-oroszországi gabonával pót-lást keresni.
Ez azonban a fennálló beviteli váa miatt nem lehetséges; a nevezett országok-ból kivitetni szokott gabona a vám által határainktól távol tarUtik, innen mái, kü-lönösen a tengeri útra tereltetik és ax or-szágtól ekként nem jelentéktelen nyeremény elvonatik.
A magyar gabona-keret-kedés érdeke tehát, ■• 1/ nem is sejtett terjedelmet vehetne és az oriiágiak bójövedelmi forrásává vál-hatna, a gabonavámnak aeg-szüntetését okretleaalki-v á n ia.
És a gabonavám megszűntetése utm-csík a kereskedelmi forgalom azempoatjá-ból mutatkozik ildom parancsolta dolognak, hanem azt malom-iparunk, sőt továké menve, szesziparunk, szarvasmarha és aer-téstenyés7tésünk. JcSvetkezve mezei gazdá-szatunk legkiválóbb támaszainak érdakai ■ kívánatossá teszik.
De az ország foldmivetósi viszonyai sem lehetnek képesek, az ügy higgadt él tárgyilagos megbirálása mellett, u ilyet intézkedést gátolni.
Az őstermelés részéről netalán teendő minden ellenvetés alaptalan. Ezt matatja más országok példája, melyek, mint Kémet-, Franczia- és Angolország, a gtbonaváaa* megszttntették, mert azokban a gabona vámmentessége a gazdászatnak és likówáf-nak üdvére vált. Sokkal inkább, mint s védrfmok ideje alatt, fejlődött s nevezett

TÁRCZA.
Első szerelmfink.
Ha T*U gyöujör minőt a menny ig&r,
Mit cl nem adna *enkí lem mi ér' ;
Ha. ram fjönyör, mflj már « földön itt
Vtráua ueet hsrréTel fldrOftit ;
Ha vau gjüaytr, mit minden kéj kisir,
Melyén arany, kinca caak parányi bír :
El.S Kérelmünk mohé hordja ««t.
S ha van kis, mit BMB iamer a pokol,
Mitól at ember-ilme mefbotuol ;
Ha Tan kin, m«Jy lelkünket lepi aatt
P vádol kimarja 4U«t5 hitét;
Ha Tan kin, melj síi rönk bSsi isarooka
8 elüani oanso nem lehat aeha :
£U4 a«er*UaflBk »*k« bonjja asL
STAMbOBSZKY LAJOS.
A aaintpolnl. kőfaragó.
Falusi történet. A. Dt LtkUtrtlft után (Folytatá*.)
X1IL
Mig én így gondolatokb&mAi^edveifolj' Ion a földre takiotve, m* érdiben ültem, egjuor o»«k vaJami gyeoga, bisoDjrbian b*ngot bai-lotUm, melyre rii»m«roi vélttic, midóo e ssa-v»k*t haliam a gyaloentrót: .CaaLügyan ön as Kólói ur V Kár rég noltaak mondtak, ét mm-den ember ast hitte, hogy nem fog többe ha*a-ÍÖDBI hegyeinkbe. A> embereknek tehát nem volt igáink, mint látom 1 . . . £• mily tinta, cttsoa, csaknem ujdonuj dedmány, asep kalap, mely aaiate fénylik m napon, é»a cnpók, t*1*11 még hatasor Hm voltuk Ubain ! Adjon nekem könyörüleibol *^y g*n*t. Én vagyok u öreg Si (Sá)l#
Megijedtem, midőn a hangokat haliam ; feltekintek ét megismertem as öreg hülyét, ki gyerraektége óta koldutaritznyára] járt a he-gyekben • as egéas vidék Innoceat (lao-ssáfl) vagy Sántáimé néven ismerte. As évek alig váltó*tattak raju valamit, caak a •sakadosott gyapjasüveg alól kilátasó haja nem rolt többé ssürke, hanem fehér lett. AB idd el-suhan e hülye mellett, mint az eeo le/oly a ssik-láról, — mert nem veszik éatre. Nem öregednek meg, mert mindig gyermekek maradnak.
.Jó napot ssegény Innoeent,— ssól-tam hoisi, — hát te megismertél ? De hogy Taanak ott fenn a kunyhókban ?'
Remegve vártam a feleletet.
,A kunyhókban ? — válaKolt ~ Ah! nem tmdom ; már hat éve ia lehet, hogy ott fenn nem voltam, mert most egy kutyájok vao,maly agat, mint a farkas. Én mindig elkerülöm, na erre jövök és távolról látom csak a füstöt föl-emelkedni, mert félek, hogy a gyermekek rám natitják a kutyát. Nem tudom, mi lett a vak-ból, as anyából, a fiatal nŐbol és a gyermekek-ből ; caak távolról a bedőlt tetőket és falakat láttam ... De önnek *sép ruháit és csipóit sse retaém.'
A bámulat, melylyel as öreg koldus ru-háimat saemlélte, egy gondolatot juttatott eaiembe. Azt gondoltain : jó lenne vele cserélni it(6 tananyáját, goromba váecon tubbonyát, vén süvegét és faczipóit felvenni, hogy észre vétlenül közeledjem a házhoz. Astán anélkül, hogy megismernének, mindent láthatnék és hallhatnék, s ha látom,bogy nincs szttkseg rám, akkor iámét elmegyek és seakit meg tea tto-mon tok.
As Öreg Innoeentet könnyű volt
rábeszélni, hogy roűgyo* zubbonyát aj dolmá-nyommal, koidustarísznyáját és "Üvegét pedig kalapommal elcserélje. Azután öt garast adtam neki oly BZÍQ alatt, mintha valamit rendéinek általa egy nyolc* órányira távoleaó faluból,hogy igy pár napig távol tartsam.
O egészen megelégedve tovább ment, mit sem vett észre ■ éo még beljebb hatoltam a fe-njoerdöbej, hogy valamely pásztor meg ne lás-son. Ettem a kenyérből is, mejy az Öreg küldu« tarisznyájában maradt és ittam a forrásból, hol gyakran őriztem még azelőtt kecskéimet.
így vártam, szüntelenül baza gondolva, mig a tenyvesben egészen sóiét nem lett A fa-czipoket az útra tettem, hogy viasza tértekor as öreg ismét megtalálhass* i mezítláb a has felé lopóstam.
A véletlen agy akarta, hogy közel a ház-hoz, melyben kis világot láttam csillogni, a ku-tyával találkozzam, midőn az égessen magányo-san nyulat hajtott. Kétszer, háromszor ugatott, astán észrevett és a rongyos koldusrubára ro-hant. De én aléje tartam a tarisznyát s ast fo-gaival dühösen megragadta; akkor nevén smtíH-tám. Mire tlereasté a koldustariaznyát, lassan-kint közelebb jött és mindig kevésbbé morgott, mint aki nem tudja igazán, nrTtmrn " vagy ha-ragudjék. Végre, midőn egészen koséiról meg-azagolgatott, megismert, farkát csóválta és hos-*ám simult, líost nem akart többé eltávozni ol-dalam mellől. így történt, hogy a házban nem vették észre megérkezésemet.
Mintegy két órávaJ éjfél előtt lehetett.Ai égen tem csillagok, sem hold nem ragyogott; köröekörül osak fekete felhók látszottak. Csu-páo a kis ablakon át, mely a szirt mellett még noat is látható, sugárzott ki nemi világosság.
Egyedül a levelek csendes sosogását i a patak csörgését haliam ott lenn a Tölgyben, hol épea most lei talált.
Csendesei) és vigyázva mentem, nehogy lábaim alatt a kövecsek legördüljenek és a ssá~ ras ágak ropogjanak. Minél közelebb értem,u-aál inkább kedvem lett volna riassafordaiai; mert féltem valamit megtudni, mi ezutáara ta-lán nagyon sok gondot adna. .Istenem,— mon-dám magamban, — ha sem anyámat, sem bá-tyámat, sem N é i s i t nem találnám egyfttta tflshely körül, hanem idegen embereket, mint egy üres csigaházban a hangyákat! Mi Isaae akkor belőlem ? Igen, ige*, jobb elmenni, mi-után a házat, a füstöt és a toxhelyen a tusét lát-tam ; jobb ast hinni, hogy még dinien ugy vas, mint az én időmben.
Kétsmr, háromszor megálltam és viaaam-léptem, hogy viasza menjek ugysnason utoa, merre jöttem. Ön talán oem fogja hinni urmai, ha mondom : de a kutya egyátalán nem akart elereszteni. Kényszeritett as utón előre haladat; morgott, lábaimat nyalogatta, fogaival megra-gadta foaslányaimat és tovább roncsolt. Féltaa, hogy sajt fog ütni, és követtem. Meg kell azon-ban re liánom, hogy már többé nem tudtam iga-zán, amit tetten. UgJ voltam, mint azon embe-rek, kik alva járnak és gondolkodnak.
De a ráocfeigáló eb biztatásaira sem mertem egyenesen as ajtónak tartani.Lementem a völgy-torokba, s a bokrokba és gyökerekbe kapatm-kodva, a másik oldalon felniáasUn. Midóa fan voltam, még ama sziklára ia felmentem, mely ott látszik és a melysn a ház állt. (Folytatása kor.)
g & fffldtaTYélés, a nép olcsóbb
élelmi szeretet kapott, termelési képessége fcko*ódott, a kelendőség benn és külfelé könnyebbült és vagyonosodátt határozottaa növekedett.
A gabonavám isméti befaoeásáv&l a magas kormány bizonyával nem kívánt " mist elérni, mint a külföldi gabonát pU-czainktól eltivoiitani és ezeket kizárólag a magyar termény számára fenntartani, ezen intézkedés tehát a földmivelés ja^á^a czél-zottnak lenni látszik.
Azonban sajnálattal ki kell jelente-Bflnk, hogy alázatos vélemónyünk szerint, éren intézkedés által a kitűzött czél eluem érhető.
Mig a Németországgal való kereske-delmi szerzóde\ fennáll, minden időben, va-lahányszor jutányosnak mutatkozik, orosz gabonát, habár más név alatt, belföldi pia-czainkon látni fogunk.
De a magyar kereskedelmi forgalom szempontjából első sorban a szomszédos Rumánia gabonája jó tekintetbe.
Szem elütt keli tartanunk, hogy az al-dunai kikötök látják el főleg Európát ga-bonával és hogy bizonynyal senkinek sem fog eszébe jntni.a Budapestről elá^ozó vas-Qtskon a galaczi, brailai és egyébb kikö-tókböl nyiló tengeri úttal versenyezni, a melyen Marseillesig vám mázsán ként 69 — 78 kr., az angol kikötőkig j>edig 1 frt., 42 kr. vitelbér fizrttetik ; és miután ekként az al-dunai tartományok gabonájának amúgy is rendes és minden concurreniián kívül álló vásárja van, ennélfogva -z« sem lehet róla, hogy az a drága vasutakon oly piaczot keresne, mely eddig is a magyar kereskede-lemé, vagy jövőben azé lehet.
De ország -pénzügyi szempontból sem foroghat fenn akadály ezen vámok meg-sx&uetáse ellen :
Ugyanis a gabona és növelve? vete-mények a Németország felé való határokon, valamint a szabad kikötök, Trieszt, Fiume stb. felé fennálló váresorompóknál. ugyszinte az Olaszországból Tirol és Karicthiába tör-ténő bevitelnél tcíjesen vámmentesek. Hel-Tetiából Tirol és Vorarlbergbe. vagy a kmkkói i'aK.vhprczegséjíból Lengyelországba vaJó behozásnál pedig a VÁDI felényire van les/.allii\a. A viinkt'zfic-foeni e/.en egyen* Jöilt-nsrg ampával hoz/a, houy a bf.ho/sndn gabonáért altalin csak ritkán nVttrtik viai, .hngy eHenkf*zöir«í a vám kikerülteik, a be-"koza*ra oly helyek 8?cnielielvi>ii ki. melyek vainnif nioek, mely állításunk a gabona vam eredményevei leginkább iuazolrauk.
A gibonavuui. bármely oldalrul te-:kmtessek is. D>ÜÍ nap mar sehogy sem iga-zolható, az elavult intézmény lévéu. mely czélját tökéletesen tévesztette és csupán ön-
p
A mennyiben ezen vámnak azun rendel-tetése volt. hogy a belföldi gabonatermelést az idegen gabonának nagyon tömeges beho-zatása által saját termei vényének okozandó értékcsökkenése ellen megvédje, ugy e ren-deltetésüknek megfelelhettek talán oly idő-ben, midőn az ország vasúttal éppen nem,
, v»gy csak csekély mérvben birt és nem volt lehető, gabonánkat a világpiaczra ál-
' Utáni: de ezt jelenben már nem eszközöl-hetik, midőn a gabona a közlekedési eszkö-zök elterjedése folytán világkereskedelmi czikké lett, melynek ára nem függ íocalis viszonyoktól, és saját akaratunktól.
Ezen fölül már mérvadó testületek ifi,
többek közt a budapesti kamara 1870 —
* ^872-iki fajelentésében és a magyar molnár-
gyülés választmánya a gabonavám meg-
uuntetése mellett nyilatkoztak.
Mindazonáltal nem kívánhatjuk, hogy erén vámok megszüntetése kereskedelmünk & iparunknak adandó minden viszonkedvez-meny nélkül történjen. Sőt inkább ezen vá-mot a nunáMajkorminynyal kereskedelmi •fyezmény köíége czéljából folyamatban levő
1 tárgyalásoVnái, kpdvezmények kieszkőzlé-«ére alkalmas alapnak tekintjük.
Át iskolai takarékpénztárak ügyé-ben.
Foljó hó 7-én Bnd*pe»t főváros közgyü- követkesö indítvány olvastatott fel:
„Belgiumban, Gént városbn 1666* ban Laureat tanár á* államiadó* indítványozta és létrehozta az .iskolai takarék-pénztárakat", melyek abból áfrasak, h°gy a taa&lógyeraekek m tagos** éiy öt* pén-zeket, melyeket a atüMktő! vagy akárkitől gyümölcsre vagy mát apróságokra kapnak, vagr a mit az úgynevezett Ba é t p é az bő 1* megtakarítalak, ba csak „centimé" (krajcsár) azámra is, átadják az oaztálytttzi tónak. A be-rendezés igen egyaiertt. A uóitó miaden oez-tclyban egy könyvet vezet, melyben minden taunló külön lapot bír és m-l vb* folytatólago-aan minden beteW bevez*ueúk; e lapnak egy . másolata a Uonló kezében van. A felsőbb otz-| tályban a tanulok maguk használtatnak tel a ' könyvvezetésére. A hét végé a a tanító az Ősz-1 szes betéteteket az iskula elnökének (talán igazgatójának) adja átr ki ezi szintén rendesen ^bevezeti és a mint az iieszeg egy frankra emelkedett, azt valamely takarékpénztárba te-! szi, egy a tanuló nevére nzóló könyvecskealap I jáo. Ez a tanulóknak caak asért kézbesittethi> ! tik, hogy szülőiknek elúmuLathasaak; külön-ben pedig az iskola elnök őrizetére van bízva, a ki azt a szülőknek csak személyes jeleoike-1 zés va^y iráabeli kérvény a]apj*ü szolgáltatja I ki. Valamint a tauitúk csak iktatás ! által hathatnak a megtakarítási alkalom fel-: használására én minden kényszer ! kizáratik, ugy másrészt — ha csak a szülők : máskép nem rendelkeznek — a beletelek visz-, szafizetéaét vagy a takarékpénztári könyvecske I kiadását sem megtagadni sem késleltetni nem | szabad.
| A gyermekek — általában — nagyobb
I mértékben mint azt rendesen hinnék, a szülök | neveléséhez hozzájárulnak; és e tapasztalást I tették az iskolai tak arák pénz tárakkal ia. Nem : marad hatás nélkül, ha a néhány centimé-] (vagy krdjczárVbó). melyet a gyermek heten-| kint a tanítónak átadott, vagy egy nj ruha ! vagy más efféle megvétetik és most mar a többi gyermek is iparkodik a jó példát utá-nozni.
Ki adja azonban a teljesen szegényeknek, a kik még ily csekélységet sem tudnak nélkü-lözni V Ezeket Belgiumban a jótékonyság tá-mogatja, mely a szorgalmas tanulóknak beté-tek alakjában díjakat osztogat.
Mily roppant hálást és sikert idézett elő Gént városában e nyolcz év előtt kezdeménye zett .iskolai takarékpénztár" intézménye mn-taiják a következő számok : 1873/74 iskolaév vegével
9729 «lemi tanuló kó*t már 7009
3130 kisdrdúvodába járó közt 1250
3799 lovábbképíö kört 1876
birt takarékpénztári könyvvel.Összesen 16,658 tanuló knzou 10.135 biri i*k»rékpénz<ari könyvecskével. Egyedül az utolsó évi beteielrk teitftc G'-nib-o a nevezett barom is-kolában 87,*64; 10.0U5 és 27 631 frank, o*z-szt-sen rgy-dul K mtiti évben l2o.l"0 fraokot. Gént kc»<leitiényfZ<*sét követték, nemcsak **p«»sz Belgiumban, banern mar Fraoccia . Angol- és Ol«»/.liunban is.
>!*•£ érdekes ai. hogy a fent nevezett L;turálii urn«k egy I>i67-bin Guinard tudor altul aap.tott 10.1)00 fninknyi dtj UradozUa-nsk jutMimául kÍ-z«iljtalt*tuU.
A kzatoft ohajtaxmn és kérésem tehát,
hogy Budapt^i fűvjin>e ható«ag» kezdje nieg a
neveztet jóiek'iov intézmény létrehozatalát; mi
| által gyermekeinket már gyengéd korukban }ó-
| zan gazdálkodásra é» észszerű takarékosságra
1 szoktatandjuk.
■ Tekintetes közgyulca! Nem titok, hoey
i nemzetünk nagy része nem igen hüjol a taka
I rékosságra : szeretjük magunkat büszkén mint ' • ni agyar ga\ all**r'>h" mindenütt azzsl kitün 1 tetni.hogy nem csuk nem vagyunk fukarok,ha ; nem ho^y ifibbet is tudunk kiadni, mint épen szükséges, gondolván: nemzetünk „méltósága" tztigy kívánja. De az sem titok, hogy észszerű j takarékosság nélkfil alig lehet legcsekélyebb va-gyom is szerezni, vagy ha ez már volna is, ta Ián örökölt, meg is tartani. A józan takarékos ság ínim a fukarság) oly társadalmi és nem-zetgazdasági erény, mely ép oly szükségen, hogy arra gyermekeinket tanítsuk, mint akár má*.életerkölcsre. És nem ctak a gyermekek fognak takarékosságra buzdittatni és szuktat-tatni, (mely jó szokás azután egész életökön át kíséréndi), hanem ez sok — eddig taláu nem takarékos szülőkre is jótékonyan hatand.
Indítványom tehát az: méllóztaasék a te-kintetes közgyűlésnek az .iskolai takarék pénztárak"nak a főváros egész területén levü iskolákra nézve életbeléptetését elvben kimon-dani és a teendft lépésekkel a tekintetéé tana csőt megbízni. E mesazeható intézménynyel is-mét egy lépéssel előhaladunk a civilisatióban, anélkül, hogy ez bázi pénztárunkat érezhetőig terhelné.
Reményiem, bogy Budapest főváros eb-
béli kezdeményezését nem sokára országunk
| többi városai, megyéi stb.'togják követni; süt
a/.t is szabad remény leni, bogy a magas kor
, mánr is felkarolandj* e csupán jót ma*
■ gábsn foglaló eszmét, országszerte az .ibkolat
; takarékpéoxUrakat* közeget által létrehozatni.
t Ez hazánk jóvŐ nemzed é-
k ft-I : j <ft 1*3 n < r •, erkölcsére ét jólétére ige.n boldogító befő jyássaileendés ugy hiszem: áldani fogják Budapest tóvá rosjelen hatósigátez üdvtel-jespéldaadáaért, »ely példa, adás valóban megfelel fővá-rosunk rneltÓlftgáoak: n »■ k i d i-c » ö emlékosilcpal szolgálván s * á ■ a d o k o n á L *'■
WEISZ BKUNÁT FEREXCZ. bizotoági tag.
Helyi hírek.
— A néfnet színtársulat igazgatója
Kriizsche ur egy ,Theater-Anzcigu#-i küldött
be hozzánk, melyen felhívja a közönség figyel-
mét a még sziopadunkon nem látott s általa
lepközc-lebbről bemutatandó .CalospiDtecbro-
mokrend1* úgynevezett c*odafurrá»ra. A jelen-
tésen egyseersmint idézi a .Dresdner Journal-
nak erre vonatkozó iratát, melyből a kővetke
zúket vesszük ki: Az előjáték után teljes sóiét-
seg áll be, majd a függöny felvimatik s egy
két hüvelyk átmérőjű, sxinvwg) illetékben gaz-
dag, szüntelen változó és lUndoklo vizsugár lesz
látható, mely most piros, majd zöld, kék, arany
és ezüstszínű sugarakkal oly megható szépen
töretik át, bogy a számláló magát az „Ezer e^y
éj* tündér világába képzeli. — A készülékek,
mint a jelentésből olvassuk, még Temesváron
vannak, hounau a napokban megérkeznek s a
bemutatás napja is közölLetni fog. A falragaszok
megtették hatásukat De ugyan ki ne kivan-
koznék a* „Ezer e^y éj* birodalmának tagja
lenni 'i
— Időjárásunk nappal elég kedvező-
nek mondható, az éjszakák azonban még min-
dig hűvösek. A szél, mely par hét óta szünet
nélkül most gyengén, maji erősebben fújt,
megasünt, hanem azért esőnk még sem akar
le&ni.

— A Csengery- é» K*zinczy-utczák
összekapcsolására építendő ut april 29-én dél-
után hasi itatott ki. A kinyitásnál a városi ta
ná-» és a hitköcség több tagját láttuk. A meg-
nyitás után az utczavonal kitüzetvén, a kijelelt
területet a tanáct birtoklásba vette.
— Horváth József czimbalom muvécz,
kit királyunk Ü Felsége az 1873 iki bécsi vi.
lágkiállitás alkalmával magas kitüntetésében ré-
szeaiteit. e*uturiökou. f. hó 2'^-én a ,Korona"
éttermében hangversenyt adott, mely kitűnően
sikerült. Ugat iuoen Marczalin és Kaposváron
át Pécs felé vette.
— A Rosenfeld Adolf féle ház na-
gyobbitásáboz hozzáfogtak, mely ha a tervsze-
rint fog keresztül viitnni, méhu szomszédja
leend a díszes varosliáz épületnek.
— Egy ftxictelen anya. Kom ár várovi
Gerencsér Kati, nzvegy Kiss József né terhes ál-
lapotba esvén, midőo f. hó aprií 14 én az anya
ság bekövetkezvén, ezen szívtelen anya az élve
született leány Cfteceemújél pKeaztette és ezen
kisded hulláját egy, * mégj-inuár22 énugyau-
a?on kőzwgben kéttűs «y^nneket saült s egyik
halva Rzüiet^tt gyermekofk a k<>márváropi te
műtőben *ilhely«j;eu koporsójába helyezte, hon-
néi az abban vult hullát eliavoliioUa. I^ehet-e
ezt>n vakoten'wég-, i-zcu szívteleuséghez havnló
i-setet képzelni, azt mi feltételezni sem tudtuk,
antiyivaiiiikább egy oly anyától, kinek több
elü gyermeke, kimük már egy élő törvénytelen
gyt-rmt-ktr van. »^zi gyauitni H^ni menük, de
íme ec m«^tortéot e» mint tényt említjük tel.
hugy lássa a tiszteli oívasó népünk erkölcsi baj
Urna mily alaszalIt, kell hogy tt rcegingatott
erkölcs helyreállítására minden rszköz igénybe
vetö«*ek, k«ll hugy az így kidi-ritett bűn
halmaz a legszigorúbb fenyítékkel sujtaaték,
— megvafrynnk győződve, hogy törvényazé-
künk, mely első sorba van hivatva e borzasztó
bűntény felett íteletét kimondani, nem késik
azt a lehető szigorral nemcs*k a tettes, de
a közreműködők, illetőleg azok iránt is szi
gorát alkalmazni, kik a bíróságot a tett kideri-
té»é{>«n félrevezetni megkísértették. A szigor
alkalmazását, annáÜnkább is óhajtjuk, mert ott
van elsősorban Kovács György tigyv. meggy il-
k ilása, ott a gróf Dubioszky rejtélyes gyilkolása,
ott a közel szomszédban elkövetett garabonczi
gyilkoaság, mind e véghez vitt tettek és azok-
nak szomorú kimenetelei roindeo józan gondol-
kozó efyétítodaqtal, bogy a legpéldásabbfenyí-
téket kérje, nem i* kételkedünk abba, hogy az il-
letők példia me;fenyitésb**o részelteteodők len-
nek Kanizsa, apr. 30.1075. jegyzetté: Kován.
— A Csáktornyái önkénytea tűzoltó
egyesület f. april kó 2ö-én urtotu el«ú rendes
közgyűlését, melynek tárgya volta válaastmány
és a nrfiködfi tagok tiszti karának megválasz
tása; *s» megejt«tvén, választmányi tagokai:
Hirschman Sándor, Szieber János, Meoman Jó-
«"cf, Otturbáayi Elek, Pecsornik Ignáez, Tódor
JóTSef. Fischer Heorich, Zíegl«r Lajo«, Kraso-
VPCZ Ottó, dr. Klein Sándor, Marcaius József,
Wettendorfer Dávid, Kovák Ferenci, Fliazár
Ignácz, Weisz Károly, Kovák Nándor, Lukov-
nyák János. Gayor Sándor, Dvoracsák Martoo,
Rusenbergcr Lajos, Kárász Béla, Neuman ig.
') Kft
■ rxikketéiindÍtTaart,»«lj — húz- n ia smámofl k«T«tSr«taUÚmd.Sa«rk.
itáosi K»«t Fereo y
parancsnoknak Kőrn^aut József, alparancsoo-kul : Nuschy Jóxaef urak válas^iatuk meg. A gvülés sKétcwzlása után, esti 9 óra tájban az 5a-ŰtBTies .uMlték tfyeeület-k szeretett, köztUz^' teleden atU z«4«od«íliiökét. ugy paranc*&uksj-kat: K"tr>gaast Júiset és Niuchy József ura-kat fiikivás nőével L-p'.ék meg; KömgasztJó ■sef parancsnok kurc^máros ur pedig a nem várt ke)leves meglepetést viszonzandÓ, terített asz-talok mellé teUpité mintegy 150 vendégét: ri-dáman zenaült fifr-dlzeii^ az épség, erösegvot-értés ujon»u felként bajnokai te&ivérieaen de-rült kedvvuUgéaiKürküietig tisztelték Bactmst • magasrH fokozott derültséggel monduk bu<-^ut venaéoszeretf ier5l ismert parancsnokuknak.
— Miután a méter-mérték 1H76. január
l-jével Austriában és Magyarországban álul*
nosan életbe lépni fog, az alulirt kamara ezé!*
szerűnek látja, azon előkészületeket és megál-
lapodásokat kdstudomásra hozni, melyek ezen
meriéknuk a Uorkeresk^désbtsnielfogadásairáut
a asomssédoa Alsó-Aostriábao léU4J6ttek. Az
e czélból a bécsi kereskedelmi és iparkamara
kebelében, kiváló szakférfiak ho7.z:íjxriilásával
tartott értekezletben határozUtott: Hogy az
eddigi akó helyett egységül az ötven Ktert>s
hordó (fél hectoliter =35 bécsi pint) hasznai,
taasék, a bornak ára a kereskedői árjegyzéken,
hirdetményekben sat. ötven liter cnként tétes-
sék ki és bogy kívánatos, miszerint az uj mér-
ték már az idei őszi üzlet kezdetével vitessek
alkalmazásba, hogy az uj mérték behoz.ísának
törvényes határnapján minden netaláoi uzlet-
fenoakadás megelósteasék. As alulirt kamara
ezen határozatokat a kerűletebelí bortermelók
és kereskedőknek tudomására hozva, azokat
különös 6gryelmükbe ajánlja. Sopron, 1875.
april 19 i1". Az ipar- és kereskedelmi kamara.
— MegMvá*. A „Zala-Szl-Gróth ji
rási tanító tör* a legutóbb tartott gyűlés háta
rozata alapján f. évi május hú 20-Án reggeli 9
órakor tar Un dj a a azt. gróthi népiskola helyi
ségében félévi rendes közgyűlését. Több fontos
ügv elintézésén kívül a kör tagjai közül töb-
ben ajánlkoztak már ez alkalommal tartandó
gyakorlati előadás, — ugy szintén írásbeli ér-
tekezésre ia. A midőn az illető tag urak mind-
nyáját tisztelettel kérnók a minden bizonnyal
leendő megjelenésre, sziveseo hivatik meg
egyúttal minden érdeklődő tanügy barát a fen-
tftbb kitett határnapra. A kör elnöke megha-
gyásából : Pozaogár Gyula járásköri jegyző.
— Balaton JTüreden az idei fürdő-
idény igen élénknek ígérkezik. A szálas meg-
rendelések tömegesen történnek s igy kilátás
van arra, hogy a ffirdővendégek szánta e* év-
ben tetemesen fog nzaparodm. Simon Zsigmond
tihanyi apát ar ő nttga és Éo*y László fürdő-
igazgató ur mindent elkövetnek arra, hogy me-
gyénk e nevetete* fürdője szép hirnes örvendjen.
— A ax&tnsxéd Kaposvárnak Szerda-
helyi né PH el le Kornélia asenooy f. hó 6 án is-
mét vendége leeod a 8-án a 9-én a rendesen dó
müestélyeknn közre fog működői.
— Hymen. Udvardy István keszthelyi
uradalmi gazdatiszt jegret váltott a bájos és
BZfHemduö WeichinserDóra kidasszonynyalfav.
Weichinper Antalné leányával K*«zthelyen.
—Hafner Lajos a keszthelyi uradalmi kertben alkalmazóit segedkertesi a sala apátbi apátság íltnl fükerlészsz>* neveztetett ki.
— A ke**thelyi kántor mellé egy, a«
orgonálásban jártas segéd kerestetik. Az álló
mástelnyerni_óh»jiókBolczmun Ferenczugyan
ottani közv tanítótól bűvebb feivilágosttást oyer-
beinek.
— Heinchl Venczel keszthelyi várna
biró, kí a múlt évben 400 frt. alapítványt tett.
melynek kamatai a községi iskola szorgalmasa
Uttulói közt évenkint kiosztaodók, ujabban a
f. é1. február hó 16 án tartott képviseleti ülés
alkalmából a kisded óvod a részére 200 frt. ala-
pítványt tett; ezenkívül a felső leány- és pol
gári iskolák részére szintén 100 — 100 frtol
»j in lőtt fel, melynek kamatai a szorgalmas ét
jó magavi&eletü tanulók közt ösztöndíj kép fog
kioszUtni. Az ilyen, tett nem szorul magaszta-
láéra. Vaj ha számos követőre találna !
— A „aalatneyyei ált. UD. testület"
.keszthelyi jaráái kör" e folyó évi május bő 13-
án Zaidon ülést fog tartant, melyre a kör tag-
jai és a tanügy barátok tisztelettel meghivatnak.
KesztheLj, april hó 33-án 1875. Biró József, a
kör elnöke.
— 7»rvényke»é#i csarnok. Jegyzék »
z.-egeraze£i kír. törvényszék büntető osztályá-
nak f. 1875. évi május havi nyilvános üléseiben
előadandó büoperekről. Május 5. 1876. Sz. 1.
Csorba Qyörgy emberöléssel vádlott elleni Ügy-
ben kir. táblai ítélet hirdetés. Sz.l. Torma György
bamis okirat készítéssel vádlott elleni ügyben
kir. táblai ítélet hirdetés. Sz. 1. ifj. Lakatos Jó-
zsef bírósági végrehajtónak hivatalos eljáiát-
bani rágalmazásával vádlott elleni ügybe:} kir
táblai ítélet hirdetés. L. t. Muth Móric* é» «■
I. Frohner Félix pénziolvajlassai vádlottak «-
leni ügyben szóbeli megtárgyalás. L. t. Németh
Rozi rahatolvajlásaat vádlott elleni ftgybea tao-
beli végtárgyaláa. Májas 7. 1875. 8.. I. Mátés
János pénttolvajláasal vádlott ellesi ügyben tsö-
belivegtárgyalás. S«. 1. Örünvald Jótwf Lipót
és neje bírói zártöréssel vádlottak elleni Ügyben
Májat 12. 1875. S.. 1. Egyed flifcor nlyoi te»t»írtóM«l Tidlottelleni üpyben kir. táblai ítélet birdeteV St. 1. Róza* Jótief oUlváno6 erÖBsakoakodáiutl Yádlott elleni ügy-tj'eD Curiai ítélet hirdetés. L. t Kürthi Lajoe er.Ss*akos nemi kotosttlenel Tádlott elleni ügy-b,n kir. táblai ítélet hirdetéV Májai 13. 1875. &. 1. HAIÍSZ V. ndel mlyot tettisertée*el vád-|„H elleni ügyben folyUtól*gw vógtárgyaláa. S,. I. Csekő Gábor aulyo* teitúért«wel vádlott elleni ügyben szóbeli végtirgyaUt. L. t. Hor-vith Anna saját gyermekének hátrahagyásával irabatolvajláa«al vádlott elleni ügyben atobeli végtárgy a las. Sz. I. KÍB Lajoe nyilvános erösza-toikodásasi vádlott elleni ügyben kir. táblai Ítélet b.rdelóa. L. t. Kocais Pál emberöléssel vidíutt elleni ügyben kir. táblai ítélet birdeté*. Május 14. 1ÍS7Ö. Sz. l. Németh János és Vigánti Yii eroberöléMel vádlottak elleni iipyben ítóbeli «gtárgyala«. Sz. 1. Tuloai János birói végre bajtunak szóbeli bántalmazásával vádlott elleni agyben szóbeli végUrgyalá*. Sz. 1. Kéri János és (iőgicz János testi biztonság miatti vétségért rad aiá helyesét, esetleg szóbeli végtárgyalás. Május líJ. 187Ó. S». 1. Grünhut Dávid hamis „kirat készítéssel i íelhasznniásávíil vádlott el-íeni ügybon szóbeli véglárgyaláa. Május 20. 15*7ö- L.t. Horváth Ferenci és HürváihliyÖrgy piDCzevecés és bün palái tolással vádlottak elleui ügyben nóbeli végtárgyaláa. Sz. 1. Vaa Antal s tárni nyilvános erőaíákoskodáasal a testibiz-tunság elleoi vétséggel vádlottak elleni ügyben szóbtílí végtárgyalás. Május 21. 187Ö. L. t. Bertalan János, Pásti Mihály s sz. I. Oroszlán Juli t"UajIás és vétkes vigyázatlan vásárlás miaui ügyökben vád alá helyezés, esetleg szóbeli végtárgyalás. Sí. 1. Németh József és neje Csák Mária cá&lásaal vádlottak elieni ügyben végtár-K-vaia8. Május 2tí. 1875. Sz. 1. M.trkó Sándor és neje önbiráskodólag súlyos testisértés elköve-tése miatt vád alá helyezés, fgetlegszóbeli vég-targyalás. Sz. 1. Fitos József fatotvajlással vád lütt elleni ügyben szóbeli végtárgyalás. Sz. 1. Horváth Károly súlyos testisértéssel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás. Sz. 1. Lébárd (ijurgy és Léhird Mihály bírósági tárgyak el •ikknsstásával vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgy alá*.
— KitlCftásÓk Felső Tomaj hegység-
ben .. legközelebb elmúlt Óte végével Kámáu
János ottani lakói szőllóbirtokáo kinciiaók tnű
kódtek. Nevezett egyén ama „léi e k sza ba-
ri i t ó B %. -mártoni K a s z o n y'jöven-
dúlést1 folytán — egy pár embert szerezvén
maga mellé — a süllejében ásni kezdett egj , sz
aaszooy által kijelelt helyen, hol még a török
uralom idejében másutt láda *ioca látszik. Km-
béreink már 4 ölig ástak, d« hiába! a kérdéses
kincsre még oddig nem akadtak. Jelentést tet-
tek s kedvezőtlen eredményről a lélekszsbaditó
nóuek a ax elrejtett kincs jövendólönűjeazt vá-
Itszolá.hogy az ásók közt bűnös emberek van-
nak, azért oiocs semmi eredmeav a mi* e büu-
oel terhelt egyének el nem Lávolittatnak, ad-
dig a kincs mindig alább szökik az ásó elöl. A
munka vezetője s kincsszomjas főnöke elküld
vén eddigi napszámosait, a manka további ve-
zetésére sz aaizuoy által bűntől tisztánsk mon-
dott egyének segítségével íolytaiá munkálódá-
ssit, de eredményre nem akadtak s abiriok tu-
lajdonosa húzta ^s»k a kurtát, a mennyiben
balgaságának egy jó drb szőllóvel beültetett
birtoka esett áldozatul. Ugyanezen jövendölő
■sszoav még sok oly ostoba tettet mivel, a miért
méltán megérdemlené, hogy ellene a bíróság
erélyesen l^pne fel.
— A pactai rom. kath. templom építése
gy hslsd elérsv * muka gjorsaa foly t ■ t> templom — mint hallottuk — í. évi szeptem- I ber hó 29 én leend felszentelve, mely alkalomra ', keretzUtyán&k a belga király ée kereszUnyá-nak a belga királyné ő felségeik — mint kik-nek birtokaik kosé Pscss is tartozik — fognak felkéretni. Nagy kár — jegyzi meg levelezőnk
— as, hogy a templom bénaő szélessége a bosz-
ssasághoz képest nagyon keskeny.
— Morváik János 48—49 ki honvéd
ezredes s városunk egykori kedvelt )ikó<a m.
hó 2--án délelőtt — mint a „P. N.» írja —
meghalt Budapesten. Nyugodjanak porai!
— Zala 8*t.-Gróthtm as ott működő
SOÓB II. szín igazgatása alatti társulat f. hó 27-
én a tervben levő „kórház" javára jótékony
czélu előadást rendezendő — „Egy nő, ki as
ablakon kiugrik" czimü darabot v ál aszta. Az
előadás estéjén azonban csak tizen négy
hallgató jelent meg a teremben, mm t-k egyszerű
kfivetkezménve az lett. hogy fél kilence órakor
a függöny felgördült és egy férfi tag jelenté,
hogy közönség hiányában a darab nem fog elő -
auatni. Tudósító ok s közönséget, mint olyant
vádoija., ki a műélvezet iránt nem fogékony s
hidegséget mutat. Aligha nem .más ott a baj s
más a komédia!*
— Mővid hírek. Konstantin á-
p ol y b a n a lelkészek sssószékről prédikál-
lak'a népnek, hogy az adó ti rétese kedves Al-
lah előtt. (Nem rósz fogás!). — Egy csehor-
szági fiatal ember kedvesének éjjelixenét adott
• e közben fóbelőtte magát. — Afőváros
b ó i iiokan készülnek Fiúméba ason alkalom-
ra, midőn Ö Felsége oda fog érkezni. — A b ó-
c ■ i világkiállítás a zárszámadások kimutatása I szerint 3 millió írttal végződött. — Bulyovtz-k y Lilla asszony Sz.-Fejérvárott szerepel. — Jósika Kálmán „Má-renya" czimü drámát irt. — A porosz hadseregben a fegyelem miatt gyakori öngyilkosságok történnek. — Bismarck unokaöcscse Károly Frigyes gróf porosz hadnagy a fővárosban időzött né-hány napig. — Aquilejában egy romai cirkus maradványait találtak, fel. — Az idei hadgyakorlatokra Magyarországon a kiíró* had-seregből 70 ezer ember lesz tégy ver alá szólítva.
— .Öitörtéifllmi és embertani kon-
gressus" lesz Budapesten t évi aug. 16 áa. —
Bernben a lovarkör leégett. — Grácz-
b a n a tanulók m. hú 27 éu Don Alfonzo el-
len tüntettek. — Gizella fhgnŐ apr. 28-án
szerencsésen leány gyermeket szült. — A k a-
t a s z t e r i kinevezések első csoportját pár
nap alatt közölni fogja a hivatalos lap. — ,41 a-
g y a r siket-némák orjzágoa szövetsége" van
alakulóban.— Pannonhalmánál ősrégi
templom restaoratiója ismét munkába vétetett.
- A m a d e o volt spanyol király „Egy ki-rály emlékiratai" czimü művet rendez sajtó alá.
— A f fl v á rosban a f. év első negyedében3527
születés és 3221 halálozás fordult *lö. — J o-
nef fhg. Brazill'ából póni lovakat hozatott
gyermekeinek.
Vegyes hírek.
— Eugénia ex ctditárné férjhez akar
menni; vagy legalább az a híre jár, valami
angol lord a választottja — kinek közelebbi
megjelölésére hnzzá teszik, hogy Angiiában a
nagy birtokosok közt gazdagságra nézve a har-
madik: helyet foglalja el.
— Türelmet aakkfdUzók. Egy sakk par-
tié, melyeit 1859 ben kezdett meg egy badeoi
lakos egy newjorkival, a napokban, tehát ti-
zenhat ér múlva ért véget az amerikai gyA-

re ideiglcn Kirom férfia iép. 1770.11. Jónef caiwlr Pfeset meglátogatja.
4. 1608. A protestánsok uniójának ala-
kdaat. 184S. Buda os-roma kezdete.
Gorgtji £eÍ3ZüjitáBa fíentríbez a feia-
dáa irácl. Ktsü bombázása Pestnek.
5. 1849. HeEtzi proclamaticiia. 349. Kr.
e. balt mag Plaln bakáéi Athénben.
1687. Karaffa kegyetlenkodéset Ep«r-
jij '
zelmevsi Minden agyat husást levél utján kő- < zöltek egymással.
— SvÍMkutx évei korában balt meg kö zelebbröl Tisaa Ughon Szregy Szénássy József ne. öt év óta nem keh fel az ágyból és csaknem húsz év óta mind a két szemére vak volt. Ötvennyolca unoka és másoduaoka kísérte sz elhunytat az örök nyugalom helyére.
A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. éri april bari forgalma.
p fjj
BEVÉTELEK.
, 6. 1292. Eutergombu neaiieti a»in»t* III. Kndre m. kir. alatt W23. nttl.| Abdul Medsid. t5r5k zultín. 31 dik " undkodo Oioun l4n»eb«M. 184U. fer-czel áttör a római ftánezokun.
Pémrir maradván. 1875. mir.
Pénztár saámla 18 Hitelezőnek. Betét saámlinak Valtí
811,859 81 81.669 M
, ''lMi-
13 3.1
9,694 1U
170 3u
16.1U9
18 2(1
■ 3 75
>KÍ84
19 17
1,291'24
„ 7. 1949. Pernél Urdi.nál gyöt. 18&9. bait meg Humboldt Sándor, hirea ter-méBtetbnri/ a a .KoBmofl" nagj Írója (Berlin.> 1827. íz. Vajda János költó Pesten.
. 8. 1861. halt meg Teleki Uuló.Peataa.;, 1849. Károlyi Febértemplomon.
Knüé,,, ,. ráltó kamat sa. .
Bciratási díj .
K<'a.<delmi kamat
Érték- é* váltéfoJyaa április 30.
llázhér bátralék Kamat hátralék
Betít arany Betét frank Arany kölcsflu
72 ' -— 29U
r)"/, mfttaliqtieii 70.4"): Ő*/P nemi. krilcsÁo
74.7O. le*'ki álladalmi kulcson 111.6f>; baok-
reeir. 9till: hitelintézeti részvények 26b. — ;
l^>oduu 111.10; ui»gy:tr toldtehortneulá*i köt-
vén? 80 75; te-neavári fb'ldtehermentési köt
vény 79 4fh erdélyi fóldtehermentósi kötréoy
78.50: horrát-slavon fóldt*í!iermente*i kútreoy
81.—; ezüst 103.20; es. kir. arany (S.kití —
Napoleond'or 8.88—. .'.(
Heti naptár.
KIADÁSOK : 15 Adós Pénztár számi.
»«•'• aaámla
Valii „
BWét kantat "
KStv«i,y en ráki kaaaat áa.
Házjövedvlem aiáiala
Tiszti fiié:**
buiialék "
Aiiomáuyotáei „
HolcAbu araujr B
Kr.lt «,»n frank
43 S67 60 78B70I25
2,S3( 18
186 U
91169
770
60O"|—
if.ni
Hajis 2-tól aujii8-t| 1875.

- ii heti. Katholikns nap-
oap . lár uaptá
18 V. \tít busv. ut. — Kat 9 r. Ha luit k éreude-
! uk aa atjrál4l aa in D»T«B»«a Jáao* iVi. 13—
3<i. Prol. Ep. Jak I. 22—27. Er. Janói XVI. 23
- 3U. Áidoad csfltOrt. a m«Qjbe ment-tel flanepén :
Ep apóst. csel. I. 1 — 11. ET. Mark. XVL 14—211
— Gor ev. XX. 19-31.
2 VtsarMI C 6 Athanif C Ro|at«
■J Hat;; t feltaUl., Ker. Keresst f Slted. |N
4 Kedd Mónika Ij^r^ Flóra, An ália jks
& 9x«rda Pin« pápA <nap. Jámbor
ti Csiltortük ÁldOZS OSit ildoio c> itsrt. |fH
7 Píuwk SzaniuM Alílor
81 Biombit Mihily jelent. «koR
173,336 79
\— > Felelős szerkesztő s kiadó : BátSrfi Laj«»
56,467 :í*»i
366
Péo> készlet 1876 april Min Össxes lors;aiom.
»ÓO
Kgy n'atalember, ki már tóbb éven át ji sikerrel taait songorát,óhajtDa — ,e 1 1 á t á a-ér lá — lougoraórákal adni. Értekezbetai vele lakásán Teleky-u'cza (Sopron-utcsa) 4 dik szám 12-tol— 2-ig délben.
4.Í7.6
Történeti naptár.
A hamburgi fél, 1 talléros eredrtl RorMJevv^k megrendelésére legjobban ajáni-balom M. Steindecker ur ezégének gyűjtését Hamburgban Dammthorstrasse.
E é Dyeró.
Májusi. 1712. Mb. Acheowaid Uottlried, * etaiistika megalapitó a. 1848. Zsidó-üldözés Újvároson. 1849.Dembinszky Kassát beveszi.
Akit jó cseplígép érdekel, ansak figyel-mét felhívjuk Pb. Marfarth és társa frankfurti géps^városok mai sxámunkbaa togialt kirdetésé-re, minthogy e ezég gépei kitünd hírnek örven-denek.
n 2. 1849. Második magyar m.Disterium ; elnök Szemere. 1849. Kossuth Lajos Debrecseabeo mÍDisteriumot alakit. 1848. Prágában zsidúüldöz^s és k« Dyér-teoeboDa. 1050 Egyházi gyü-lekecet Rómában Bérengár eretneksége ellen.
*) E ro»at alatt kSsldttjrt feldSsast*! asm
3. Berghaus Henrik, földirati és tenné-szettaní munkák szerzője Cleveben ^Poroszország). 3-ö-ig. 1849. Drez-dában lázadás és torlaazcata ; Frigyes Ágost kir. menekül t a kormaoy élé-


A v a
(1603-4)
W I L H E L M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó thea
(a csúz és köszvény ellen vértisztitó)
mint a
tavaszi gyogy-használatra
cs.k IÍT. can- |'
czelliu ia ecy«- a
delft T. líéo, !i
858. dec 7. ha-i'
únat XXXI folytán , ■VW-VTTl"
az egyedüli hatályos \ériisztitó szer,
miután ez Európa
legeliöbb orroti tekio-
■ _*1, len
1811. márt 28. UOOOOO3OOOQ.
K-1; ei álul a legjobb
•ikerrel huzoáltatolt
és jóvá hagyatott.
Esen ttiem ax öMtes létegeket tisxtitja, a téat niaéea aütat •e*egréa«ekre hatra, b«a»ölef ha\k*aáJra eli*volit minden tiastátaian, eJ-««HU kóraiiTag#t; hálása, Kiüt aeisiai egyéb ssernel — bistoa és tartós.
Alapú.*a lyúgyitj* a kötsvényt, c.uzt, íi BlérQlt. aef njgxöu kór-•Mjokat mindig eresed ő tebe-ket, nem- éi bor tar betegségeket, test és LrcigSrcsóket, c»6mört é*> bajakórsAfí dagtnatokat.
Küloaöt sikert taouaitott mar ezen tbea haaxnilata máj ts lep-t*lulat s daganauiál, u. m- uu)«r , Komorrlioidal ;■ bajoknÁ , i#eg ixom-fajitok, továbbá gyomor, *néls»orongMok, altéit bajok, Tuelis-BehéasA-C«k, magönlésok, fér*i-elgjöngülések stb. ideg, test és nen>xé«i bajoknál.
(iörtély (Skrophel) betegségek, mirigy daganatok, folytoooi tbea- áitaj, gjorsao és alapoian gyógjitatnak, miután esen nter felol-tót« egyasersmiiid TÍ*»t«t-könnyito n,
Nagysiainu bitonyítékok. eliamert-st 6* dicsérfi okiratok, melyek
trt be is küldhetők, fennebbi adatok ralosigm aeltett nólloak.
A mondottakat ig&zolaoiió. kosiunk néhány tliimerési buonylatot
Wilhe.li FereiOZ gydgywcr.-m urnák N>ünkirchenbfn. Sp&naduri Kll>« mellett okt 18. 1674.
Tekintetet ur! Hat év ól* szenNflek ériekény csont köttréej i fijd»lmakli*D anélkül, hogy riiavmi segített volna. Amint étinek v£rü»z-l tísítitó theijit esetleg megkkptun s eit siorgtvlmai»D ittam, axt % kt>l-| lemé* meglepetést tette, bog; uonnal orextett jótékony»áf4t. i rohamos ftjdlk ugj alább utáltuk, bofr tztvbad testi moigá»t tehetek és oly g ér«*ek, minóaek már tok ér úu nem ördltem. Httirosott Up**íUlatoaa van, ho?y u ön gyógyhatásoi theája stADTedésvmtől nwgmeut, udTariasao kérem, legyen •sírét neken pot-tán tfj paqnettal kQldení az Ön vitrtiutitO theajaból.
gyök.
Ason reményben, hogy kérelmem mielőbb teljesíti, tiutelett«I TI Tbi«le Anni M., ácsmester neje.
WMtt.a Ferewz gyógyuerési urnák Nennkircbenben.
Kircbberg, Wagr«a mell«U, okt, ^9 1874. j nekem mielőbb posui atánvettej két dobos á 8 adag rér- ÜMát. igen előnyös szolgálatot test és érx«m, hogy ssearedé-iemb*o felette javulást idíiett «lű.
Tisxt«lette!je*en F iglmflller Alajos.
Wlftela FcrMU fryógyuerész oroak Neonkirchanben.
R i [ i b n r. Tábor Belett Chiichka, BOT. 2$. 1874.
Tisztelt or! Miv.l 4 WilbtrIn-féle th»a DÓmael, ki 20 ér óta be-
teg, igen jó hatással van, kérek isnét S paqaetul posUu tán réttel kül-
deni szireskedjék. Tiss^lettel Beihal József, foldmives.
Óvás a hamisítás és felcserélés ellen.
A »»lódi Wlfhelsi f-i" antiarthritis. iintirheiimatikas Tértiutitö-thea csak ax eUü nemzet: Wilheia-fele verusituo-túesgyarliao Neuokirchcnben Bács saellett. vagy álu^m A lapokban kijelelt rivktáramban kaphatók.
Egy 4*Mz 8 adagra ftlaútva, orvosi haazaáUt- és utasítással eLlátra 1 frt.. s bélyeg es pakolá*-díj lo kr
A t. ez. kóionB)-p l^nyelaere a valódi WHMa-lUt Uttarttritto éa MtlrttMBUtikut VSrtiSltltS tkM kapható .
Naty-Kailztü RMMbarf Ferwu urnái. Zágrábban : Mittlbach Zsigmond, Kőazegtn: CsacsiiiOTÍts KT Keszthelyen: Roaenixrg £ma-uelaél; Kaproucsáa ; Werli gyógyszeres*; SoproDbac : WrcboTS*ky|. Sumbathelyec : Pillich Pereocs gjbfjnmé**, Szatnártt: J. Boaain gjofji*erea« 4t SsgetTárott ■ tírftakst Miksa k
Hölgyeknek nélkülözhetlen!
RAVISSAN TE
Dr. Lejo»o-tól Páriában.
Ctak a birstalosan mttgriztgáit, meregmentM. tineta és telje»eD ártalmatlan
RAVISSANTE
bír sjon erővel, az emberi bfirt rniadeu térl-lebiül megmeateoi, utóbajoktót megóroi és sslptéftet 1 örök ifjúságot bistositapi. B« * Ravittute naponkint egysser M jjhl ax Jircxra. ragy mii Usstréssr* d már A torülköitb után uvpasztxlhat4 a seiB ctodálatoi hatáa. Ai arexoo tátaadt TS ciok fe« himlő he Ijek elttimiUatiuüí — A fet-viatturtt tfjD arezszint Í4éz «i«5. a bort frté riti, (nuiu esfinomi.j'a; eltáTolil I«gröri4ebb idó alatt sseplőL. májfoltokat, orrrftröasejét » a búr mind t-n tmzuUalan sálait.
Háraxeitú kiserlM uUn elbatározzik & t-hölgyek, jövőre csupasi ct«k Dr. LKJOáS^Í »i-lághiru . RmviMtatr -ját aazznáani
Kgy üvegtuk ára 1 ín 50 kr. Kapb«to nagyban és kiciiujb«n Bad,apett«B
Dr. LEJOSSE fórakUrAban, király itcza 16. L 19.
y Vidéki rendelvények a legszigorabb titokUrtis roM-
iett, utánvéttel eszközöltetnek. (i5«-2i)

Ht.iiiiiin ayaikaaaMfc, keletik *s aaflarek , w rálaaaték
laMa aa Jó wiymjTlIurtm él sok mái pipereoiikíkbíl aat.
cz mind csak 37 kr. röf vagy darabonként.
Hintik ki¥iutr> küldettek. _ gihres msfrendelések poatai után-ret aellett poMosaa és asoaaal easkoiSltetiiek.
Eladáai helyűig: Uj Ukarékpénstári Apaiét, volt Kobn
Gj.-féle (illet.
Síi™1 megrendelőket > „37. kr. Csarnok 27 kr." Ji.-Kanizsán tessék ciimezni. (1648—3)
388. axim. . (166!—li
Árlejtési hirdetmény.
A mohict-rai-Md, és pozion^-Tarudi ilUmuUkoD leró, két Ma-rahid kvf&iaak bekilrin^oUsk * B&g7méltót4go kö*mank» és köile-kedési miüineriuni f. é. április hó lb-i-n kelt 3606. iximu ziitju ren-deletével 699 frt 23 kr ÖMiegge! engedély estetett.
Exerj munka btnosiUsa tekintetéből &l<&lirt hinul irodájibin folyú 1Ö75. év mijai hé ]3-in reftgeli 10 ór»kor, irisbeü »jánlWok el-foK«U*ánl pirosuk DTÜTiooa uóbeli irlpjtét fog urutoi, melyre m T41-UlkosDi iriodékoiék uul bir»to*k meg, bőgj M irlvjtésbeoi réutTe-vés esetére, m&gnka.t a fentkitett ű»»«g '■".„-vel mint báo*tpéox»el el-liiták. mely Till&lkoxú AStnéb«n \0\ bixtu.-itékrk le#« kienésiitendó.
Ai irájbeli ftjáoUtok mijui hó 13-áa reggeli V^O 6ráig fogad-ttta&k fi, esekben as ■jinlatt^TÓ oeve, lakúa ét (>olgári itUta ponto-san ki teendő; torálihá sxámmal él ssá*aJ kiiraadó anon «**tóli eieoRf d*i, melyért ezen munkálatokat elvállalói szándékoaik, világosan kiic-jezeodő végre, hogy a költaégvetóst betekintette s bogy a külöologes feltételek tartalmát ismeri, ezeket elfogadja. '
Az ajánlatokból a vállalati összeg 10%-je készpéub«D, vagv ma. gjar ál)nmpapírokban csatolandó.
A koluégretés és klilönlegei feltételek, alólirt hivatal irodájában a szokott hivataJos órákban megtekiscbstSk.
Zala-Egersieg«D, 1875. april hó 25-én.
A magy. kir mérnöki hivatal.
valódi szint, peruliuok, Űrök bálo
kdatds-kelmék, b*xcbent*k, réfoo-
ként 27 kr. (1197—8)
Ö? apja-ruhák elmék.
széles nehéz ripuek, L-wtredi f. tibetfk. gasterek, sima és uikos. mindenféle símben bécsi rófe
27
iy akármtlyen szinO . 27 kr.
Egy késsU-t fej- és mpllcsoknr bársoay-Bántlikálikal és ró-zsákkal 'li-iuvf .... 27 kr
E«ty pár kézelü malterral egyfltt 27 kr. ry |iár fijrc v»M »*gy zseb-kendő, Urtóí SKÍnfl ." . . 27 kr
•;gy vásxnnss- bkendŐ . vákxoa-aszulkpiidö
teke oüsbék-a bej -f*sfl
ijal.b fajú 27 kr
Kry kétWf fé.0 27 kr :
City véssen- e» tIt»f«)C olló . -'7 kr I
<.fj angol ffjiiiad«is, egészen ;
leket* Kj'öngjtíkfce. himesv". :
a ifgnjahb 27 kr
í*T bSr-pénstáaka . . . . 3ÍT Itr. Kgy kávé.kaaál caina-esllstből 97 kr
Hegbilitok
at öasxeg bekdldósc után vafy poatai ' utánvét melleit pontosan hajtataak régre. Ámde, mely«k nem tetasnuek, nindea babosás oelktU nsaiavétet iek. ,
Beck Grand bazárja
Továbbá i J
damaast-tor0lkos6k, rásson BOCS, AtíleTjaíM 4.
»ü^k, neaés iábsaúnyegek. bu-!kéretik s «ér caimet ellenni, éa azt tor-csiurat, báló- es c»iczfUggonyök,!lcbetöleg jol fmlíkezetben tart ni.
Pirnitzer Alajos
gazdasdi,i gépik rakt.ii'a é» javiL'usi műhelye
Tüköry-féle palota mellett. Güzmozdonyoktúlncmhuladlműködéssel.
Járgony- és kézi cs*plö-g< Vető-gépek, könnyük, egészen vasból. Arató-gépek. Tisztító-rosták.
Trkurs (konkuli/ és bükköny-választók-) '
Famüceleli gépelt-
Hajtószijak.
Arjtgytiktk k<9 inaira yvú'ifnnittiidoal küldetnék
Wajditi Jóaef lap- te nyonxUtalajdoaos gforssajtó ayomaga, Nagy-tanmia.


27 kr. Csarnok 27 kr.
_ L\.-KJIUÍB*MU.
'•# Eisinger Henrik fióküzlete
aafy Tálasatok aaép éi JA nöi rakta krhsékbel. kitOoü aima ét min-táson Ja Azlai Crataa, PsrtsJla, Jaoeea e* aatlsztsk : »ima éa sain-táiott artlaatls «> s*etrt, kiillcü (•■ jo azini-i kaaaváank, Maér arasll 'inéi tatár eráail, ralodi uoli i ayalcaak. szalvtUk, tt rilkírfk, uaeyaae*. uiru aaaat ei vfteriarisieek tiaivik-
Hirdetmény.
TőblirísrrSli kirinausk mcefelplvén él vi.líki t. rz. vpríinkkeli ktaelebbi 0usekottetés« érdekebeo, nagy vászea- te hfcéí lasal raktam* BiDtüt Szasaaat»tly«s .Siaaárla- sOliodiban mijui 3 tél 8-<| dél e. 9-tol 12-if, d. u Stíl S-ig muutjnk «15 HáeaJ ■ Lásili ar álul. melyek slkaimi ■■fttktotém tisslHettel meghívjuk.
I-egHigorubb eljárásunk el ;6 minőségű áruk melletti idSsserÍDti oUad int felbátoritaak, beceea rendelméoyein remélhetni, melyek pon-toa kiritelére legnagyobb goodnt fordiuodunk.
Tisittletttl
Kunz József és társa
Budspestról
Raktárunk czikkei:
Hamburgi-, kreáai-, lepedí éi fonal váainaK, sivulyoiott éa ka-
muka, aaiUlnemüek ét törülkölók : fehér len- és pamut cainvat;
fehér éa asines kávéaabroeiok és caemege-kendők ; fehér váazon-
nebkendtk ; síinea caiovat éa kanaváat; párna- és derékalj-at*-
vetek. — Férfi , noi- éa gyermek febérnemü«k, egysrerü éa him-
•ett ágykéuletek és efSai kibázuitasuk "sjit gyorunkbue legfi-
gyelmeaebben elkészülnek. (1663—1)
Bírebbi értesiteVül, kívánatra árj-gyzékiinkel s»)!giljuk.
Felhívás
na?y aéaztüaarta-
7 nut»lyi>iLO
> kterv aaeriu'
i i:\nm ált LI li./.^.i t'lyen a hiv.italos ji
42,500 Dyereménjnuk kell szükségképpen kijönnie
ea peéig ÍSny-reménr :
375,000 r.-márkkal,
to»»bbi: 250.000,1 *5.< -O0,80,000,60.0^0.50,000,40,000, 36t000, 3u,oOO. Ü4,(KX>, 2U,000, 18,(KX), 15 000, 12 000, 10.U00, 20.i-«or 2-Í00, 412-sztr 1200 r.-markltaWtb. stb.
A legközelebbi el-ö nycrctuéiiybiuátra : 1 ecéaz eteoeu sorsjegy ára 2 Ullér vagy it1/, frt — kr. oazt é.
l fél ., ,- ., 1 ,. ,. l'u ■> - - » '
l negyed „ .. ., */■ » ■ '1. " — -
az ossz«-|rnek bekllMése. posUu uulrányoxása v«gv otiruétel mel-lett, a mire mindenkinek az állam czimerével ellátott eredt-tt «or»-jegyekrt * bivat*io» játéktérrel és a kihn«ott nyeremények jegy-zékét mefkHlrijnk.
Üfj ilyen szilárd alapra fektetett váJIalltuil elŐrelfktliató-tag élénk résztvfvésre minden ft-lölrdl biztosan száraithatni. eo-nelfugva bogy Tálaménnyi m*gliizásnak idejekorán el«g*>t tfbra-SÜak, kérjük a megr-nJeié»eket minél elűbb. de minden esetre
májú* 18-ka rlött
alüKrt baokaázhoz megküldeni.
KossöDCtet mondvia az eddig tanntitott liizalotnért, mog-JBffyz*m, bogy gyűjtéseim a legtz»rt:ticBé:>eb)tek közé t*rtótnak, minélfogva remélhető, hogy ezúttal í* sok és nagy nyereményeket fogok a résztvevőknek kifizethetni.
MegreodelésekkoJ teszek bizalommal fordulni a régi meg-bi ható
M. Steindecker
(W67-Í)
bank- és váitóUzletéliez Hamburg. Dammthoritrasse czégliez fordulni.
CHARLES BURRELL
84. Klctaolaa Wsrks, TUetforrt. \orfelk.


í
kísérletbe keröl,
gr iruim kitűnőségéről a bámoli th< olcsó ár mellett ;
127 kr!
nki meggy
V«KD«k.
I HO- „ 1 30-
50-rSfos vég. V4 széles, frt. 18.50
MO •/ é
•/,
ctérna vásznn « csinvat-
vaszon ,, 30- ., „ „ kr«.a«-
Tasson ., vagy bécsi rSfónként 27 kr
Selyem- éa báraony szalagok. K'ail- va|ry noblfraae-»e]yem. minden aima, legdivst»*al>b asinekbfn. b*i-aea fonákkal Öt ujjnyi itzéleeaég bécsi r<Sre 37 kr., két ujjnyi ut Inek két bécai rüf 27 kr.
Ügy pár
fehér Tagy csikó* hölgy* **<7 gyermek-úrdharisnya, a leg-
jobt ftjUbói 27 kr
f«hér
Efy pár férfi fílharísnya . . 27 kr
Egy pár harisnya-kntő, atél«
selyempáBÜ lka-csokorral di-
•xif.e 27 H
álUl aVtjtVaV, )«gt6fcb aBOllaaJ UH
•aaéplSgáptk, mdyk egy óra aiatl 50 fent gabiiaaMBet csépelnek, jelenté-kenyen lejebbaiállitott i<on, jótállás mellett, pnJnaiáSre. liér- és vámmente-sen. Rajait és leírását felszólításra iogyt-n éh bérmcutcatiu axáilit.
Ph
(1660-
■ayfarth és tir«a gépgyára Majna melletti
. 1) Frankfurtban.

eredeti Soratl Pa«ta. íjr^.r
trR ttkU, kfllaafl—n • bír rn"-'ina^)ili alu„^
Vaiii<ír erí-duU Serail-bör-ifjuíM-leJ,
k.l<-li .prMjtVKI.iir. illUaláaiQ baUuátTk, ttéftU • bért, ■ Sr.k IOJ .%& f.ia ..VM k .iratAsfii uuk, mi»a ISIfliniButtu m*r *■ "---„n |.».jt» &(k fflidé *■ mu.d*c moaAkodtU a tán «• li u mjtt % Dap
V»l<Wi Serall hájDÖTesctÖKSer. ETuűüE
V.ilödl keleti hnjkenőcf, iJ^i,1-"*- •»■
i vujt. Cu-tt kajkf>i.5c« kDlftnA*«n a*|ipan i b*trf*--t»k •> (*«. mtkUf otáa aHCt>-r4.brtlr-i> értakfi Ail 1 frt 4O k? .4
Valóit! Serail " **
uawi btuináiat BBU M ■■njira aiktUautUa fvtaorpAi' •Hl t.Umlnt a arVa>SrU|>stM«M ■ f*jbét«ai «S7«MT1 . •lhárll>. £«. .l.rfr* ara K) kr • *
Vtüórti keleti
kenőcs,
k-lti B4.Mll. Tflbb ncr féf* » eMl Wc-arbb dUs*L An 1 frt •• kr Sv 4.
Valódi kelet! haj- és szakáll festő-
4
f Ott, ahol még nincsenek, ügyndkSket alkalmamat.
. 27 kr
. 27 kr
leg-
2
i íakat* b*1a>k alSbbl i#ra><*tatája •■». K te.racr tefk* ka)aU t>Uié« .u.taC b«f> nán rarr aB.»i-»*k«ara (MLinlniMk tata •**•» káiiUMktuL (OHH Mam Mfl
>r nanUaáylyasia. — Ti
REISS B. urnái Badapesten,
>u«<r-«saa» M. aaim, L saaslaa,
Tárcsa.
i K fürdőhely a magyirvKítrák-sujpr batár köziében VasBefrébco
feksiik. flt órányi távoliágban Szombathelytől. V«$at tarula*i6 fórrá MÍ és fűrdGj- kitOno hatasoak. küldi,öten nói botegeknél, a véruerétir-séíból sxánsazó minden b*u-gs«ifk. ij.*sren<i>az.>r u*.r nXL-.^i ^ t^-a
n ii boteg^kníl a >>ruef«nr
aé»bö] aiiraAió mmjen b«t<.-«Mtrk. ij.'grend»l.!r uvar njtoil é, fjrt. ( akoil, a ]é)ej[xési éí t-méaztéti axerrek idült hunig* atb
gy j u
A fürdői felügyelőség.
A fürdí orvoaa: Ilr. T hoaiaa j a f9rd5leira,» mioden könyf-keretkedfoél kapható. Ai idéoj megnyílik május 23.au
DOOOOOOOOCXXXXXXX
HOmiANNS.ésW.
termény-, bizományi- és kiviteli üzlet BUDAPESTEN.
, (1640-2) A füdői
RAKTÁRAK
„ araiaiat 4» «
Qnoonr«Tocxooc
A kereskedí uraknak és gazdaaágoknak, a fogyasítáai-egyleteknek és valamennyi élei-mezeai raktáraknak ajánljuk kö7etkez« ciikkekben gatdagon fölsicrelt rakUrnnkat.
Keményítő, fógünomabb Tullanglaia.
„ tömör.
r, kösönaégea.
Lektár, 1-sí- éa 2-odrenda. EnjT, aarUloaok buioálatára. Mák, asürke éa kék. Paprika, eUirendu és kosépfioom. Csirli, ciipéarek hanuálatára. Szappan, tömör.
SliWórinm, ralódi s»rémi éa axlaroalal. Tlasi. aárga.
DigxnólSir, elaórcndü pcati vároai áru,
legfinomabb mtnöaégb«n. Szalonna, éa pedig: magjar, légiiiru,
paraaztasaioona. Szalonna, füatölt táblaira.
, paprikáa Ublaáj-Q.
SzÜTa, boamiai, aierbiai, magjar, hordók
vagy •síkokban. HüTeljes retenénjek, a. m.: nagy, fehér
bab, gyalogpaaiulj, bámoaott éa hámo-
•atlan borsó.
Kendermag, babó, szép aárga káu, (hi mozott kőlea).
a legolcsóbb napiéirak mellett
Felajánljak torábbá szolgálatainkat minden gabnanemek, gyapjú éa egyéb oraiágoa termé-í -iyek bi»mányoa beváaárláaa éa el«Uaira, melyekre kívánatra megfeleló elílegeketiT,
Árjegyeékeket kívánatra kívánatra küldünk.
HOFFMANN S. és W.
Budapesten.
bíró ügynökök ijátíaúÜ^í^d\iír
oooooooooooooooooooooocoóoooc>ooí
Í164Í-3)
VA01-KAMZ8A. 1875. májas
37-1K
évfoly»M,
6 huábos petitsorbat.
i 7. muodnor 8 • minden !
további sorért & kr. \
yni.TTÉRRKK 'Í
.oronzr.nr 10 krért »é- '
»aek fel ,'
Kincstári illetek minden |j
ÍBf/eí airdetéjért kUönf
J 30 kr. fiieUndő. k

elóbb: .ZALA-BOMOGYIKÖZIiONY.1
'| Ajaf-watiaaiat
Jxcjacl rtoflt ÜleuS kAt-
lemenTek elófiietések,
rrdunatfók tat. s tk«r-
í. *twa&.tiaáótom Mr~
Taiarekpeiutári epOl*), foldssíat
r
I uktél íof*dt»tn»k él.
) Kisntok TSBU

Nagy-Kanizsa varas helyhatóságának. nemkOJönben az ,,eiső zalai a .zalamegyei általános tanitó-twtfllef, a .Zala-SMMgy
Betenkliu kétszer, vasárnap-s
Ogyvéd-egylít".a..nagy-kanizsai kM-Mkadeini s iparbank'-, a .nagykanizsai takarékpénztár' józhajezasi rétzvénytársulat s több negyei és városi agyesOlet hivatalét érteaitije.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.


1W0 n./k.
Nafj-kanÍris,i jiráa szolgabirája.
A kerületi jegyzői hivatalnak.
Zaiamegye alispáni hivatalinak 73/75. n. i. sz. a. kelt rendelete folytiű az 1S7S. évi XX. törvén)- alapján elrendelt ló felül-vizsgáló bizottság működését tek. Svastics Gyula vizsgálati elnök elnöklete alatt f. é. május hó 11., 12. és 13. napján N.-Kani-zsán foganatosítói fogja, mely küldöttségbe minden községből egy elöljáró és két bi-zalmi férfin rendelendő addig, mig azon község ló állománya vizsgálandó lesz ; hogy pedig a berendelés minél pontosabban tör-ténjék, a következőknek azonnali fogana-tosítását rendelem el.
1-ször. Minden 4 éven felüli ló azonnal összeírandó — a 4 éven alóli hon ha-gyandó.
2-szor. A 4 éven felüli lovak a kis-komáromi, galamboki, sárszegi és bakó-nak-i jegyzóségekból május hó 11-éu Nagy-Kanizsán reggeli 6 órakor a Széchenyi té-ren állítandó fel.
3-szor. Május 12-én a kiskanizsai, szepetneki, eszteregnyei, langvizí, szt.-balá-zsi és hahóti jegyzóségbeb lovak Kis-Ka-nizsán a nagy korcsma előtti téren ;
4-sier. Májas 13 án a gelsei jegyző-ségbeli Palin pnszta és N.-Kanizsa város ló állományával ugyan Nagy-Kanizsán a Széchenyi téren.
5-ször. Mindazok, kik nem igazolha-tó ok miatt lovaikat a mondott napon és helyen fel nem matatják, darabonkint a m. k. ministerium által kibocsájtott utasítás 4 pontja értelmében pótlagos elővezeté-sen kívül 10 frt pénzbírságban elmaraszta-landók lesznek.
6-szof. Jegyző urak szinte az össze-
írás vezetése és az 1874/75. évi vásirezé-dulák jegyzökönyvével együtt jelen lenni tartoznak, hogy a szolgabirúságnál levő összehasonlításával a meg nem jelentek el-
I len a kellő vizsgálat elrendelhető legyen.
7-szcr. Minden mulasztásért az elól-
I járóság felelős; a felek megrendeléséről a
: bizonyítvány beküldendő. Jegyző urak ta-pasztalt erélyétöi méltán elvárom, hogy rendeletemnek érvényt szerezni iparkodnak.
[ — N.-Kanizsán, 1875. május 1-én.
KOVÁTS JÁNOS, ssolgsvbiró.
Zala-Egerszég, 1875. májas 3.
Mint e lapok hasábján olvasható volt j a pártok fúziója tárgyiban tartandó tanács-kozmányra Zalamegye mindkét pártbeli la-kói értesítve lőnek, a pártok közti egyesü-lés tárgyában az előértekezletek megtartá-sából kiküldött küldöttségek a volt Deák-párt megszűntével szabadelvű párttá ala-kulván, mint ilyen május 2-án d. n. 5 óra-kor az ülést megtartva várta, mikép a me-gyei volt ellenzéki férfiak a történt alaku-lásuk és a szabadelvű párthozi csatlakozásuk tárgyában nyilatkozatukat flzenet folytán tudassák, ebbéli üzenetet Oroszváry Gyula volt ellenzéki jegyző hozván át, mely üze-net felolvastatván, a közös alakulás helyéül kitűzött megyei tanácsterem vétetett igény-be, ott a két párt magát"alaknltnak kimon-dotta.
Korelnöknek Glarina Lajos — jegyző-nek Oroszváry Gyula választatott meg — el-nök a gyűlést megnyitván, felhívta az értekez-letet, mikép a rendes elnököt válaszszák meg, felkiáltás utján Glavina Lajos és Nagy Ká-roly urak elnökül megválasztattak, jegyzókul
pedig IzsoóAlajos & OroszviryGyala.kUt meg-éljeneztottek és helyeiket elfoglaltak, töb-ben a szerveié* helyes keresztfli vitelét ki-látásba helyezték, mig végre fötisztelendó Horváth Károly esperes urnák tapintattel-jes indítványa, melyszerint mindenekelőtt alapszabályok szükségesek, melyek alapján a párt tovább szervezkedhetik, erre egy bizottság megválasztatván, a két elnök — 2 jegyzó, mégis — Novak Fereccz, Pály János, Mártinkovits Károly, Besenyey Ernő, Szily Dezaó, Koller István, Csülagh Gyula, és Thassy Miklós személyében — ezután szóbajött, hogy a kormánynak bizalom sza-vaztassék, mig végre Pály János plébános ur indítványa alapján egyedül az országos szabadelvű párt elneke a megyei két párt egyesüléséről táviratilag tudósitatván, az ülés eloszlott.
Másnap, azaz május 3-án első sorban • köztisztelet és becsülésben állott s tel-jes életében a közügynek élt Kováts Károly ravatalához sietett az összes bizottság, ki-nek tetemeit az őröknyogalomra elkísérte, mielőtt ez megtörtént, az előtt főispán ur 6 méltósága az elhunyt számos tiszteiéivel együtt at imaházba vonult, Irolaz elhunytért reqniem mondatott Königmayer kanonok ó nagysága által, mig egyik mellékoltárnál az elhunyt testvére, Kovács Zsigmond pécsi püspök ó méltósága mutatta be imáját a mindenség urának, innét történt a gyászos házhoz az átvonulás.
Ezen szertartás bevégezte után főis-pán ó méltósága az eleve kihirdetett megyei közgyűlést megnyitvín, üdvözölte a szép számmal megjelent bizottsági tagokat és örömét fejezte ki a két párt egyesülése fe-lett és agydlést megnyitottnak kijelentette,
beszédében megérinté, mikép Baao.dW'ífá-nos Veszprémmegyei püspök 6 nagyitól-tósága május 16-an fogja 25 éves pttipOki jubileumát megünnepelni, e nagy és kftOnó hazafi örömünnepére nézve figyelmessé tette a megye bizottságát. — Alig hogy fóispáa ur ó méltóságának szavai elhangzottak, arra Novak Ferencz bizottsági tag ur meleg Ha-vakban ecsetelte, hogy a megye buottaáfi-lag, illetőleg küldöttségilag vegyes ríart ex örömünnepben, mint megyénk nagy réné-nek megyés püspöke ünnepében, ez indít-vány ellen ellene szóltak Gaál Endre, Gwr-tin Károly — Mezericzky Péter, mellette szóltak Csutor alispán ur, végre GJaviaa Lajos ur felszóllalása követkeltében 'axon határozat lépett előtérben, hogy a holnapi ülésen lesz tárgyalandó, - ekkor Csutor alispán ur azon indítványa folytán, hogy a közügyekben oly buzgó férfin, mint K»Tát» Károly elhunyta feletti sajnálatát, illetőleg részvétét jegyzőkönyvileg fejezze ki a megye bizottsága, mi is egyhangúlag elfogadtstrte, a jegyzőkönyvben fog felvétetni. —Kfttta Csertán Károly bizottsági tag ur a katasz-teri bizottság megválasztására hirta fel a MzgyOrés figyelmét, mire fóupia «f i ait-tósága válaszolván, ezzel az ügy befejezte-tett, a kijelelő bizottsághoz utaaitUtott, — ezt követte az alispáni évnegyedei jelentél felolvasása, melyre nézve a közbiztonság és a koliusflgy vonta a legnagyobb figyel-met és vitát, éhez igen sokan szóltak és nevezetes érvelést fejtettek ki, — Baán Kilmán kezdte meg a vitát, felemlítvén a Szabar községben a zalavári Szeglet oerfl í rabló és társaival elkövetett garázdaságot, ugy a koldus és a kojtorgó czigányok ügyét, — mig végre Séllyey László indítványa

TÁRCZA.
Hajdan és most.
HitirSKeleo háborgott as elem, *xórta sajti. tüzes Tillims.it, — Dühöngött bőn, dúló rad morajjal. Mint ahogy' a szilaj orkán sivit. Mint Sahara sí Tataiján * Tad, Kémlelt erre a hon réne, tfja. S alig várta, a csend sarai-óval Érdemleges harcait, hojy megríja.
Ou maradt a essládtoabelj, Ta«yoa,
Mely, nem mint ma, akkor mig több.: irt,
5 kardot, bárdot csillogtatva kflsdött,
Felálaosott mindem a — hasáért.'
Most ha lenje nárn/oo moxog a, hir, ^°ST »M«é»yHek van kitéve a hon,
6 vele mindaz, mit Sseink veres
Verejtékkel •aereatek, a — Tag/oa.
8z«rte né* a nagszeppeot atyafi, s &ÍJ*1, "'B' * °7oJ * bokor kö*5tt. . . Győrt K rasut : kioc^ivel legott Let«lepstik ktllhon háta mögött.
8 hasijának *4ráso« ftld.o, mi Jobb időkben ssabb nap alatt megért : Eijtk a nyugágyon míndsit b6fm — önmagáéit.
M«gváll<nott a fold hátán minden, £rs?t, elv, cméL, «í mái most egetsen ! S felek, felek, •■ áldoU aayóoak Mahotaap egy gyermeke i«n leesés. . .
HOTTER ANTAL.
A saintpointi kőfaragó.
>'aiuo ttrténat. A Dt Liaartlii atán Gymlag
(Fol;t»tia.)
Igj egétsea a fal mellé jntotum • épeo
»»* kU ablakfaos, hol a YÜágoaftágot láitain.
Nem kellé fél nem, bogy óairevesznek, mert as ablftknyiláa csaknem egészen repkénynyel volt befödve.
Egy ideig hallgatóztam.dAiiem hallottam mást, mint Bsivem gyors veréseit, mely keblem-bea ugy sakatolt, mint egy elromlott malom gépecet*). Csendesen s vigyázva félretolt&m a repkéoyindákat, é* sikerült észrevétleoül kis -nyílást csinálnom, melyen átláthattam, mi törtónt a házban. Első pillanatban azonban semmit sem láthattam, minden egy nagy tftz gotnoly volt cmk etóttem. Lassaakiot mégis tiastábbaa láttam s a tűzhelyen tűset és tde oda járó alakokot kexdtaai ésxrevenni.AmelIett hal-lottam lépteiket a kóulajon. De még nem tudtam pontosan megkülönböztetni, férfiak-e, vagy aawoDyok, .öregek-e, vagy gyermekek. ,0 ég! — gondolámT — c*afc egy pillanatra iáthaináro N é z s i t, azonnal • .iastába jönnék a többiekkel is.* Aztán egysterre jéghidegaé-get éreztem öaasaa tagjaimban, és igy szóltam magánban : ,De ha már nem Tolna itt 1 . .." Ah 1 miiy pillanat volt as 1 Egy örökkévaló-ság a«m tart tovább, mint egy 'új piliaaat. ..
* xív. *
Végre uameim, ngj u sbUkflvagek vi-iágooxliii kacdtsk. Egy nagv köteg rekettye lobofrott a tüahelyeo, mi mm egéM imobát f«nfe-HH raegvili^itá. ... .N é t 8 i J Néttil' uuogUm. Ú volt, látt*m*UngokelőUelmeiiBÍ. Valamit vitt keiiboii, mi agy oénéhu kuoi-litott; * tUir41 rette lo • » uob> egyik tötét nigletébe TiUe, hol ág; állott
Pillanatra visszahaDvatlott»m egy rdiae-nyalábra, mely épen mőgAtteBi volt a izikláo ntkitba mdra, — cnk kit idó BBIT» todtam
amet fetegyenesedni ■ helyemet az ablaknál el-foglalni. Moit nemcsak ax egész szobát láttam, hanem egv gyeoge, barátságos hangot is tisztán hallhattam; e hang anyámé volt, ki az ágyban monda: .Kössönőm, szegény Nézsi. Sokatfá-ructalak téged : kesín pihensz le és korán kelsz. De — Istennek hála! nem soká kell már fára-doznod. A jó Isten nemsokára utolsó nyughe-lyemre hiv."
Jól láttam, hogy anyám igen beteg; de legalább elbuctnihatok tíle és áldását kérhetem. Ast hittem, meg kell repedni szíremnek, és sírni kadtem. . . . Most letöröltem a lélekzetemtól megissadt ablakot, és mindent tisztán láttam. Anyám zaámolya a tűzhely mellett üres volt; a soládát és a linteusákot tették rá. Heggyo-sodtom tehát, hogy anyám már régóta nem hagyta el as ágyát, s helye a tűzhelynél már reg (Ina.
Astán láttom a kis háromlába diófa ssé-ket, roelyeo estenként bátyám szokott ülni, most feltorditva egyik sarokban herert. Botja, ■tely a háibui is áriadig vele roh, ott függött a tüttií mellett a kapával és gereblyérel egyfitt a por és pókiiáló takarta. Azt kellé gondolnom, hogy szegény bátyám meghalt, mintán botra nÍBc» asBkaége. Istenem, ily rövid idő alatt már két boly ttras lettí Konyeim záporként hullstuk s pillanatra visszaléptem az ablaktól, hogy ottben ne hallják zokogásomat
így jár az ember ' Kisértse csak meg egy-saer, n« menjen nyolez évig kastélyába, hol UByi gaadag és vidám ember Tan, mint mond. jak, — és majd látni fogja, ba megjön !... Ah ! nem, édes aram, ilyesmit nem kívánok önnek!
Iámét az ablakhoz léptem, mintán kissé megnv«godt»a. S4sii újra a tfta mellé alt,
a gyermekeket levetkőztetni; mert k«i- »*gy és hat éves gyermek volt, kik folyton utána szaladgáltak és kötényén csüngtek, ha dolgait végezte.
Nénit egészen jól megnézhettem, mert háttal az ajtónak volt fordulva, s arczát a lán-gok tisztán megvilágiták. Ah ! nem volt többe az a Nézsi, kit itthon hagytam. Igen megvál-tozott, de mégis fel lenete ismerni a szép tizen-nyolez éves leányt a huszonhat evez fiatal öz-vegyben. Fekete bársonyos ruhát hordozott, mint azelőtt; arcza halványabb mit, mint más kor; Bzájstegletei kissé alább álltak, szedőit kék gyürük köriték, dereka nem volt oly kar-csú, karjai kissé fehérebbek és vékonyabbak lettek.
Szóval, Nézsi nem öregedett meg ; de látszott rajta, bogy sok bánat érte és talán sok éjen át sírt. Ah! szemeimet nem tudtam róla levenni s azt mondtam magamban : .Szegény Nézsi! bár itt lettem volna, hogy könnyebbé tehettem volna sorsodat! Most még jobban sze-retlek, mint azeWtt, midin még nem csillogtak köoyek szemeidben és gond nem volt ajkaidról leoiraíható. ön! io nimnézve el v«gy veszve; de én szívesen szolgálnék neked éltem himriig s nem kívánnék máz jmtalnut, mint kofy té-ged láthassalak és gyermekeidet térdeimen rin-gathassam !
Midőn gyermekeit; a kis hat vagy hat éves fiút, s a négy vagy öt éves leánykát fűig levetkeztette, éi a kis gömbolyfl vállak a tiszta ingenkékbol kilátszottak, letérdeltette okét ás egy estiimát mondott el elíttak, mit azok össze-tett kézzel és már félig alva utána mondtak. Istenem! mi szép volt azt látni, és mily meg-ható I A fiatal no a gyermekekkel, kiknek str-
folytál *ddi( ■*, ■•% <OT»*«Mert« * koldiu ügy rendőre len, t ubirik minden TÍ-lirról a koldusokat uját illetékes közsé-gflkbe toleoczozni tartoznii.
Ennek befejeztórel Mispia ar t 4-ik uima htaxir ezered illand* elsiillisolis* ügyében bejött nyilatkozatot Tetette tirgy-soron kivoí Unicskoiminy ali, mely szinte éles ritira adott alkalmat, mig végre ilta-láiuksigban azon igazságos nézet győzött, bogy a katona elszállásolást vegye át a me-gye teljesen és az a kiadásokra pótlékot Tesaen ki és ugy azun községeket, melyek a katona elszállásolásra utahák ezen kive-tendő pótlékadót segélyezzék, erre ismét egy bizottság küldetett ki alispán ur elnöklete iHtt, ki a szükségletet kipuhatolni fogja — e bizottság állni fog alispán. Séllyey, Gla-vina, Nagy Károly és Novak Ferencz bi-zottsági tag nrakból, és ezen értelembe mondatott ki a végzés, eszerint tehát ama rég Tárt katona elszállásolni Qgy valabára s reaieztetett ugy, hogy nemcsak egyes kőz-" légek, de a megye összes birtokossága fogja . ezen terhet vinni.
Felhívás.
A< .Omágm Nóiparegjlrt" a nők mun-ka iíépcaitéaét tüxte ki működése cxéljiul s már «4<hg ú olj siép sikerrel halad a ccól felé, ■kofT as alig pár év óla Wtetó ejvlei a m. kor- mámy és a nagy kfcaöBsd&c taniugatáaa alul két é«Málju UDodávsl bír. melyben a leánykák a* iparugjikb'u szuksé^ts elméleti tantárgyakban és a IHIUÍKD minden iparágból sxUkséges rajzban nyernek oklaláki; a timodxial kapcso-latba* le»ö mQDkaterembrn p^dig afehéroemű wifcéit, a kéVo éa gépen varrást tanuiják.
llsjua elaejéo at ipartanoda egy táuasb lakhelyiaegbe kükotik, bol más némely iparág oktatása, mint például köoyvkotés, ke»ztyü-T*rras, aat taoiusa is megkezdetik, őszkor pe-dif a már fennálló két taausztályhoz, a tanterv aaeriat eióirt harmadik is felállittatik.
Hogy exeo rendszeres múküdése a* egy-letnek pénzhiány miatt megakadást oe szén-Te^jeDj a választmány eihatározá a nyár foly-tán, a f$*áros több n*y i 1 v á n o s m u i'« főhelyein: a Margitszigeten, városligetben, a svábhegyen aa Kötvfc-villa kowlébea tréfái sors-játékokat rendesni s ezek aorocalál m á-j a s 9-é n aMargitszigeteo meg is kez4t. A iöbbiek megtartásáról aoaak idejében a ralantaány értesitendi a köcftoaéget.
Kívánatos tolót bngy az egylet pénzt* rából aiÍQél kisebb óeseeg furdittatoék a nyere-mény tárgyak bevásárlására, mi okból biza-lornteljeaen fordul a választmány a tiszteli kü-zonteghes mdtóttasaanak az egyletet a núk ■ ■nkaképesiiéaében jelenleg is támogatni s a faOMveaett sorsjátékokból bármi cwlcély Qyereménylárgygyal járulni.
Ai ajándéktárgyak roioHeu hatandó ki-jelölése nélkül, alulirt naptól Pechata Lajntné (Omágnt 12. ír. é» Pulszky Polixena (Hu-lasunépMef) váUszIrnányi tagok hus külden dók. A legkisebb »d-m»ny |s hálás köszönet lel fogadutik éa nyilvánosan nyugtázunk.
ját a jó Isten magához vette, egészen egyedül és elhagyottan a hegység közepén, a csendes, ■ötét éjben, egy öreg halálos beteg anya melleit, as egek urához folyamodott, mintha ót ott lát-hatnák, s azlán m»*-gcsókolu úket, mintegy megakarván jutalmazni, hogy azimát oly szé-pen uláooa mondták.
Az ima végeztével igy szólt gyermekei-bei: .Most érettünk imádkoztatok gyermekek; náaért is kell tehát imádkoznunk.* S hogy figyelmüket látható tárgy álul kösse le, b«L-j karját afalfclé nyujtá és vaUmit levett, mi a IQseló hely melk-tt szegen lógott. Börtariaz-■yám volt az, mely itthon maradt, midAo bá-tyámtól el sem búcsúzva jöttem el s emlékül Máig is uryanazon helyen tuggött, hova én ajirssitám fel.
(Foly utasa kSv.)
YaUomis.
— B. E . . u«*. —
■ss? vafy »iat a aap, mint njrári éi, Matyso enllafok UaaSkSInck ; ftstbb súaaaeeií, aú cuk sx»p leket É» áa tíjad Bitg iám Maratlak.
Sekssor motiím est ■ ta annviasor
Ká aal. ko«Uaaa> a>4) r«t«<
HsUa . — »iní t< rágj ily ntprtft.
Vsa sseretai imádni lehat [ —
FOZSOOAg GYULA.
Kérj fik a nagy közönség SZÍT«S J
Budapest, 1875 april 25-én. ,
A yálasztmánv nevében :
RÜHNEL IGKA.CZ1ÍE, ;
•gjrltti •Inök. .
GYÖEQÍ ALADÍKNÉ,
.171. Üt. j
PECHATA LAJOSNÉ, I PUL8ZKY POUXEHA, I
TSlaastmáaTi taffok
Helyi hírek.
— HivaUUoé. A földmivelí*, ip&r- é*
ki-rettkedelmi miniaterium által esaooel köx-
birré tétetik, bog? K»llÍTOd» Sándor és Fuutl
József alsó löndvai (Z«lamegje) HÖllObirtoko-
sokoak Kloateroeuburgbúl boittott t%6[\6v6it.
•lókból léteaiteti isiepei, ecea miDÍtUerium álul
kiküldött sukért<3 álul tüxeieteo megvizsgál
utváo, teljetea phyUoxera-meDtau)kaek ulál-
Utuk. A töldmivelés , ip&r- és kereckedeiem-
Ogyí m. kir- nuoisterium.
— A földmilveié-ti tninisteríum
által folkéreiiank » követkesó sorok küslé-
sere: Folyó évi január 14-éröl kelt körrende
lel kózzéiette azon axőllőtuUjdoDOSok névjegy-
zéket, kik Klosteroeuburgból hosatuk szollő
reusöL'et • etek kövt a keszthelyi m. kir.g-atd.
UDioltiet is elúfordul. Haláta Árpád, ezeo
intézet igazgatója, a hivatott hirdetés ellen e
hó 23-án a miQiBtenumbo* iatézett felterjeaxté-
seben, bivaulo* adatok oyomán, bebiton/itváo
azt, hogv ai 1Ö70- évi október havában Bel ka
Tivadxr, ugvanazoo intését ssóH6as«ti ssakU-
D«ra állal Klusterneuburgban egvetlen egy
ízben lett mt-greodelés oem az íuiezet, b»no<n
mások számára túriéul; evvel e^ypteramiod
beigatolia, hogy az intését ss^Hö Áiteivényei
mindeddig kJosteroeuburgi sxóJ'tvwszÖt nem j
láttak; mely kürülményt a közöntég neuláoi j
biMlmatlanságának szeiosrlatá«a tekintetéből !
sddig is, míg az egjidfjüleg elrendelt külön i
vizsga la*, eredményéről stóió jelentés beérke-
cend — etenncl a kö:5o»é^ mdomáaára husni
kívántuk.
A „kev*helvi dalkörnek* városunk-ba való áirandulasa mo*t már tenynyé vált- — Örömünk efelett oszudan és reményijük, bogy viszhan^ra talál városunk It-ikua, nemes erzelmd közönségénél. — Sok iiben-tapassultrég meg-hoDOsodott valódi magyar jellegű vendégszere-tete azt engedi feltételezni, miszerint nem fog kéani, városi dalárdánk iránt a múlt évben ta-núsított ritka, kiváló előzékenységet minden utón módon versenyeivé viszonozni. — Dalár-dánkban pedig Tan bizalmunk, hogy a vendé-gek körünkben való táüsését élvezetessé t«eDdi. Hallomás szerint a mílsorozat tő pontja egy együttesen rendezendő nagy hangverseny táncz-czal egybekötve — és ennek tiszta jövedelme feleré»zt>tfn a helybeli tűzoltó- és felerészben a betegeket segélyxö-egylétnek vso száova. — A czél tehát nagyon wsikerültén van választva és ejég vonzalommal bír.
— A .kanixnai dalárda' e hó lén
tartotta meg évi rendes közgyűlését. — Elnöke
Löwiogor Ignácc ar rövid, de Urtalomdús sza
vakkal buzditotu a tagokat e nemes irányú
szép egylet további fenntartására. — Ennek le-
hetőségét a fíaulság egyetértése, tetitvériségéiól
teszi függővé — és a kedélyesség az élet fű-
szere — igy folytatja — csuk a fiatalság kezé-
ben virágozhatik. — A dalnál édesebb, ártatla-
nabb és lélekemelőbb élvezetet nem ismer s ott
— mondja — hol valamely város szerencsés
egy oly intelligens, művelt fiatalsággal bírni —
mint mi. ott teljes lelkesüluéget keJl feltéte-
lezni ily intézmény iránt. A benne helyezett
bizalomért köszönetét kifejezvén, hivauláról
lemond. — As uj tdmíniatratió követkesúleg
alakul: Löwiager Ignácz elnök, Teesa Já-
no< másodelnök. Karmesterek: Rózsavölgyi
Anial r* Ivohn Henrik. Titkár: Singer Samu.
l'éuztárnok: Lówioger Lajos. Lel tárnok :
Kekstein Mór. Vála&ztmányi Ugok: Milbo-
tta Ödön, Ebenspanger Leo , KarUchmaroff
Leo, Ollop Imre. Sioger Sándor, Valbach Mor,
Uitzky Ljpót, Koeenberg Kroó. — PótUgok :
Szalay Károly, Blau Arnold, Hachrach Zaiga,
Deutach Mór. — A keasthelyiek ittUrtoikodá-
suk alkalmából össaeáJliUndó programm kidol-
gozásával és a rendesoaéggel egyálulában meg
bízattak: Teeaz János, Kartaciunaroff Leo, Ol-
lop Imre, Sioger Samu titkár, Löwinger
Lajotf pénztárnok. Rózsavölgyi éa Kohó kar-
mesterek, Eckstein Mór, Mitxky Lipót és Ro-
senberg Ernő.
— Kémet sstnésaet. Szombaton, f. hó
1-én másodszor került színre .Hamlet, oderdie
wahasinnige Ofelia* cximü operetté, meglehe-
tős száma közöuég előtt meglehetős sikerrel.
Fritzsche-Wagner asszony (Ofelia) ssépeL éne-
kelt, kedélyesen játszott ■ ulésteljewn öltözött
Baumann (Hamlet), Pjchier, Jany, Unger éj
MatUuftch urak igyekestek a nevetséges dara-
bot még nevetaégeaebbé tenni. Vasárnap, máj.
£-án „Kanizsa bei Nacht, oder die G«beimnis*e
einer Stadt' czimü szinjátékuak keliett volna
előadatci a ssáthordott csédolák aseriat, de az
ezen napra hirdetett kertmegnyitások, továbbá
a dalárda áíial Lazsnakra readeaett kiránduláa
stb. miudesen körülmények ocUtarslték a dol-
got, hogy a jegyekérti nem jelentkesés kÖ>et-
kastébea * terem zárva maradt Kftdden. máj. , 4 én BIUIDIDD javára .Der Millionen BrÜatigam" énekos színjáték 6 felv. adatott. Baumaan ur, ki egyike azon megdazU<* ssiné ■aekaek, kik a sswpadok aainden oldalát isme nk s kik ráiudevr* egyiriat használhatok: ma M, mint mindig kitűnő humorral, nabatosan és oly helyes felfogással játszott, bogy a közön-ség, mely a darab előadása alatt a legjobb ban gnUtban volt — méltán iapaalt a juialmazoit-Btk ■ bivu ki miaden fnlvooás v^éo kétszer — háromszor éa ismételtei te Couplettjeit, Frits-•che aaszooy is osstosott a dicsőségben s főkép „^aodlibet-Deulf-jök. — melybe még a „Há rom alma meg egy fél- magyar népdal is be-lekeveredett — igen jól sikerült. Kurlender k. a. L'nger, Lorian, Jany ás MatUuach urak is közremuködéaökkel ígyekertek as estét élveze-tessé tenni. — Ma csütörtökön, máj. 6 án ,C a MTi piotecbromokrene" vi lághirt. varássforrását mutatja be Fritsscbe ur.
— Hogy miért nem veszi kezdetét
még a nagykanizsai cséllövetMt ? megbucsáta-
nak a t. tudakozódók, ha feleletet nem adha-
tunk s kérjük, hogy a társasig t. elnökében
forduljanak felvUágoaitásért
— Oly egyén kerestetik irodai foglal-
kozásra, ki magyarul és németül szépen és jól
ír; azonnal alkalmazásba léphet. Értekezhetni
e lap szerkeizto*<*gi irodájában.
— Gyászhir. Kovács Károly zalaeger-
szegi ügyvéd urat Kovács Zsigmond pécsi püs-
pök ur Ő excel len .iájának fivérét hétfőn, má-
jus 3-án nagy részvét mellett temetlék el. A
boldogult sok jótékonyságot gyakorolt s mű-
köd eset egésa örömmel terjeszté ki minden hu-
manusintécmény főié. Beké hamvain ! Agyász-
jelentés igy hangzik: Kovác* Zsigmond
pécii megyés püspök, 6 felsége valóságos belső
titkos tanácsosa; — Özvegy KOVÁCS Anulné
születettSkablics Terézia és fia; Kovács Ist
ván; — Kovács Kálmán miniszteri tanácsos és
neje született Spelletich Magdolna, gyermekeik :
Irma és Anul nevében is ; — továbbá Koppá-
nyi Zsófia maga és a rokonság nevében bánatos
szívvel jelenük szeretett testvér, illetőleg nagy-
bátyjuk és sógorok Kovács Károly oakZalame-
gye bizottmányt tagjának s a zala~eger**ugi
takarékpénztár e-nőkének hosszas szenvedés
s a haldoklók szentségeinek ájUios felvétele
után, életének 57-ik évében végelgyengülés
következtében Zala-Egerssegen f. évi május
Íjén, történt gyászos elhunytát. A boidogult-
nak hűlt tetemei a zal a -egerszegi plébánia tem-
plomban folyó májua hó 3-án reggeli 9 órakor
Urtandó gyáss-isteBÍ tisaztelet után asaia-eger-
ssegi sirkertbea fognak örök nyugalomra etu-
karíutni. — Az ö. v. t n! Zala E^erszeg Iö75.
májút hó 1 éo,
— A lakhely változtatás miatti bar-
czolkodás oly tömeges volt a napokban, minőre
a legöregebb emberek sem emlékeznek.
— Ketxthelyre kinevezett kir. köz-
jegyző Vilxos Ernő, ebbéli állomásiról le
mondváo, helyébe az igazságügyi magyar kir.
minister Keszthelyre kir. közjegyzővé Saáry
Vincze kot- és váltó ügyvédet nevezte ki.
— Rabló gyilkosság történt a na-
pokban Várföldön, Bánok-Szent György mel
lett; agyanis odavaló lakos Tóth József éjjel
észrevette, hogy kamráját felakarják tűrni, ki-
ment B egyik tolvajt megfogta, de a másik mel-
lét keresztül lőtte s azonnal meghalt-, a hivata-
los látlelet telvételé májas 3-án történt. A tet-
teseket nyomozzák.
— Sümeghen a szép első májusi napot
hirdetve, már hajnalban a helybeli zeuész tár
sulat tisztelgett a tekintélyesebb házaknál;
azonban a reál Un ul ók még a hajnalt megelőző
időben munkál kod Uk igazgatójuk háza előtt,
egy magasba nyúló díszfát állítva fel, mely-
nek zöld lombjai közt lobogó ís lengett ezen fel-
irattal: .Éljen a Unári kar!u Azt lusszük a ta-
nulók ezen gyengéd figyelme, csak fogékony
nemes keblekre enged következtetni. . 1 .
— Ur. Mangold Henrik balaton-
füredi gyakorló fiirdóorvos úrtól igeo hasznos
kis füzet jelent meg, aely •Balaton-Füred"
gyógykatáayainak és gyógyhelyi viszonyainak
rajzát tünteti elő teljes tárgyiiagossággal; a dí-
szesen kiállított fíizet második bővített kiadást
ér. Ajánljak mindazok figyelmébe, kik enagy-
hírű fürdőnek gyógy hatásáról előlegez tudó
mást venni óhajtanak.
— Kirándulás. Pünkösd vasárnapján
a ,Nemzeti dalkör" huszonnégy Ugja ifj. Hu-
ber Károly vezetése mellett a déli vaspályán
Balaton Füredre ráodulnak. Ott egy dalestelyt
fog a társulat rendezni as ott tani .Szeretet has"
javára. — Pünkösd hétfőjén a veszprémi ká-
polnától kocsik küldetnek a fiául dallosok elé,
melyek őket s püspöki kastélyba stállitják, hol
Raaolder püspök matinéeje várakozm rajok. —
Este Vessprémben ssútén datastéty less, ssia-
tén jótékony csélra. — As iparos dalkörből
szintén megy 160 tag Balaton Füredre, hanem
ezek megmaradnak Balaton Füreden. Szabó An-
tónia kisasszony fogja énekelni a dal estél yen a
női magáurésst.
— Hirdetmény. A negedí ipar- és
gazdasági egyesület as 1876. évsek ajgosetus
havában Szegeden országos ipar- és tenréiy
UsJUtAstrudes. 8s»ffe4 táros föWrsjsi fekvést, a Duoafejedelemaégek közelsége, a mindenfelé elágazó közlekedési vonslok előnyei mindneg annyi biztosítékot nsolgálutnak arra nézve, bogy « kiállítás nemask erkölcsi hasznokat be Ivez kilátm**, hanem egyutui anyagilag u jutalmazni fogja, agy az ipar és gyár készit-ményűit, miot a nyerstermelók kisllitmánynit Midőn az iparos és gazdaközónség figyelmét eaen kiállításra irányoznók, egyúttal meg-ni litjUk, hogy a kiállitásbani részvétre való je-lentkezések mind az alulirt kamara, miod * szegedi orstágos ipar- és termény kiállítás, bi ■ottmány által elfogadUtnak. Sopron, 1875. ap ríl 27 éo. As ipar- és kereskedelmi kamara.
— Vidéki **Íné8*et. Sümegben april 24. Kétsseri Jóxsef igazgató juulmául adatott: ,A szegedi Kupecz" vígjáték 3 felvonásbao. Jelesen személyesítette Vér ti a kupeczet ■ verseny társa Bányai a kereskedőt. (Ba nyaiee) Teréz, alföldön nevelt leányka, azer^ pében igen helyén volt; sőt magán énekét is először halhattuk, mely — eltekintve a gyeoge baugot, igen kallemesen hangzott.Róza^Vértiné) nagyon jól nézett ki- Azt hittük, a jmalmazand , oly darabot tog vélaazUni, melyben nagyobb szurepe less! (Jgrócsi arasláa ^Miksai) as ily szerepekben ugy látszik még járatlan ; asonbaa amint látszik, ax akarat nem hiányzik. KÖZÖD •ég meglehetős számmal. Vasárnap 25. asiore került: .Stussi ur keservei," vagy vKié s 40.000 torint," bohózat 5 felvonásban irta Cla irville, torditotU Csássár Miklós. Ezen frauezia bobósat, mint a vígjáték egyik fajában helyes rendben vehette észre a közönség a kívánt kel-lékeket; a mennyiben a nézők meggyőződhet-tek arról, bogy az élet kicsinyes érdekek kel tarka booyadalmaa mozgalmaiban is egy magasabb eszme az erkölcs követelménye uralkodik, mely-nek megzavarásával az ember önmagát tes>i nevetségessé; mint p. o. eoben is —a szerelem féltés rut ördöge: nevetségesnek bisonyilá a lefolyt eseményeket. „Fejes" nyugalmazott ka-pitány (Vérti) ki szerepében folyton tényleg ki-csinyes dolgokkal bíbelődik, ámbár azok reá, mint aserelemféltAre épen a nagyok; miért a darab bonyadalmát előidézni hivatásához tar-tozik- Játszó a féltékeny éber férjet valódilag adu, azonban egészen századja előtt képzelte magát, ámbár előtte is kétes vétséggal terhelt, árUtlan „Ssussi ur"-ral szemben ; pedig a fél-tékenységből származott gyűlölet és a vadsigig regadott érzület közt: még kösép at is létesik. Amália neje; a férjben helyzeti kitartó biza-lom diadalra vezet, a térj büobánólag omol a nő lábaihoz. £nn pontok körül forgó tényt (örsiDé) mef lehetős bisonjulaosággal játszotu végig- ,Szu»si ur'-nak a stokerai bab és lencse hÓsnek jutott a komikumot halvány ózva elénk tárni. Az árUtlan, együgyünek látszó a ve-szélyben még is helyes számítás, taghjtés, arcs mozdulat — ugy kitűnően kiejtett szavaival Bányai: a darab éléokségét kiválóan emelte, a közönséget gyakori ,tapsra inditotU. „Sié-lesházi" báró (Győri.) 0 ai, ki szintén a játék bonyodalmát egyrészt okozza, másrészt pedig a fejletet széles, de bátor merényleteivel elősegíti. Győri fiatul színész, e szerepben kifejtett ügyes lége, melyért ál ulános el ismerésben részesült, egy szép jövőre kecsegtetheti; ezeo szeles,ugri szerep-ben egészen helyén látszott lenni; ő bizonnyal teljes e lók észül taéggel lépett a közönség elé- — A gyo" beszéd, folytonos változatos tettek nem is engednék meg a súgóra irány sandó várako záet? A terem tele. Sümegheo a víg darabok inkább asokuk jövedelmezni, miut a szomorú játékok. Kedden 27. bérlet 4. számban adatott: . Deborab" színmű 4 felvonásban, Írta Mosen-tbal. A azinlapokon még eddig rendező nevét nem olvashattuk, különben bár ki legyen —ez alkalommal megkérdezzük : váljon hol maradt a nép csoportosulás különösen akkor, midőn ar iskolamestert az erdőben Ábrahám vak, mit ^Kétszeri) sikerültén adott, mint zsidót, hang-járól felismer ? Miért fárad .József- azért, hogy az iskolamester megmaradhasson a faluba, mi dón as itt előadott jelenet szerint senki nem tud-hatja a történteket V hiszen épen a nép az, mely fellázad azon, hogy az ő gyermeküket zsidó ta-nt totU, itt pedig as egész jelenetnél egy sem volt a ssiopádon, ki s hallótukat legalább öi rül vihette volna a falu népének ; mert .Jakab" (Beöthy) as élcsea pór fia szintén már előbb küldetett el ! As ilyféle figyelmetlenségek az előadás érdekét nagyon is ssekták csökkentési! A szereplők közül Deborah, (Öraiaé) ki tragé-diák és drámákban kitűnően helyén van, ismét megmutatu művészeti remekét, mert Őassinmü kelléke? szerint, énemén vei áradatát, a sorssal való küzdelmet oly meghatóan adu elő: hogy a nézők csakugyan a tény folyásakor még egy-részről féléimet, végül iránta részvétet erezhet-tek ; tovább dicsőn személyesítve mutat* be terméaseihün adott cselekvécyei álul, hogy as erkölcsi harmónia felett egy magasabb hatalom őrködik. Lőrinc* atyosnak (Vérti)azéltesbstya szerepek nem kedvelt foglalkozásai közé tar tornak, habár ő mindenben megfelel a várako sasiak I Józsefnek (Győri; a komoly, hatást gerjesztő jeleneteknél: a benső küzdelmeknek külső kifejezésénél még gyakorlatra volna szük-sége; különben a szerelmi Smledezéseket jól adu Iskolamester (Miksai): midőn ugy is személy W
jr ra, nú»* .Lóriiét"-** kin íwitakát-
rolt ám resst nem venni a niMmeneten^ mert
menyegaó Unuk nélkül nem igen látható ! Kő-
,unség közép imámmal. Nobodv
-JWHdWre*. A.,rikáb7..
indítványozták, hogy minden s t « p ni fizes-
,en adót iskolai célokra. (Váljon len-e Kon-
knrrencsia?). — l) ,, 60,000 loko-
motív Tan a világon, Anartria-Magjaroraiaíra
«ik 2875. — Atoi.trák hadaerJba-
kaBcaai uj módra fognak kéamittetni Silvj
Pál volt hnszárhadnagy Pe»trol ugyanannyi jaj alatt lovagol Páráig, mint Zobovica. — PiK'íl Béla volt képviaelíhámi elnök srczképét ai elnöki terem aaámára grit Ne-nes Nándorní festi. — A magyar orvo ■ok és UsrméBzetvizsgálók ai idén Élőpatakon (Erdély) tartjak nsgygyüléaöket. — Dobó. eddig 50-nél tóbb gaztettét vallotu be. — A g r á c i i tüntetés folytán as ottsni egjetem bezáratását emlegetik. — A .mücssrnok" lorsjálékának bamiaa elhalaiiutott — A g ö-r ö g király, mint irják, le fog mondani •trón-ról. — A a e 1 i 6 nú-tudor Magyarországban Kalocsa Róma assz. lm, ha a zzükséges feltéte-leknek eleget leu. -- Farkai Hi»ka si-kére csábit, eddig 3 banda van szervezve az átutazásra. — Alfonió ellen a túnielések foly-vást tartanak. — V e t t e r altábornagy .Termeszét bölcaelete* caimft aavet ir. — A .Neue freue Presse* magyarföld lapot Győ-rött él Szombathelyen tóbb helyről viaszauta-ntottáK. — A becsiek Pomaonybaa egy uj ■ubadkomira - páholyt alapítottak. _ A i u g á r u t i kortéren négy atokokutat állí-tanak fel. — Pünkösd másnapján oss-tatnak ki a bécai világkiállitáson hamai iparo-saink által nyert érmek és okmányok. — A pozsonyiak lóvouatu vaspályát épite aek. — I • i o Miklós szobrán egészsége ja-vul. — A T i s i a feoyegetoleg árad. — 1873-b a n 300 millió máaaa vasat gyártottak a világon. — Stégeden egy oly caód lett beszüntetve, mely még 1818 ban nyittatott meg. — Aiegyetemi könyvtár uj palo-tája nemsokára készen lesz. — A margit-s i i g e t i hid épiteae miatt ai egyik Duna-ágban a hajózást megszüntették. —
Irodalom.
* Első hasugtágok czimu ket kötetes
regény tog megjelenni Virághalmi Fe-
rencitől, melyre Czéb S. kiadó Győrött
előfizetést hirdet Előfizetési ár % Irt, mely a
kiadóhoz küldendő Győrbe máj. 25 éig.
* Megjelent .A budapesti taniio-testu-
let" évkönyve 1874-ról, szerkesztette Lakits
Vendel, kiadta a , budapesti tanivó testü-
let." II. évfolyam. A mú ügyesen van szer
keszlve s 12 ívre terjedt tartalmából kitűnik,
hogy a fővárosi úgynevezett ,hivatalos tanitói-
testület" a lefolyt évben buzgón fáradozott a
hatásköréhez tartozó kérdések egy némelyiké-
nek tisztázása körül Az évkönyv legfigyelemre
méltóbb részét képezi az elnök által kitűzött s
a testület egyes körei állal megvitatott négy
tételre vonatkozó vélemények és javaslatok,
melyek a közgyűléshez lettek beterjesztve. Nem
tüDÍk ki azonban az évkönyvből az, hogy a
testület a ministeri szabályrendelet értelmében
fel van-e oestva egyes szakosztályokra, pedig
mondinunk is felesleges, bogy a szakosztályok
szerinti működéé a tanítói-testületek működé-
sének legbiztosabb alapja. Ez által lehet a tes-
tület szellemi erűit felhasználni, a tanügyi kér-
déseket nemcsak általánosságban megérinteni,
hanem a részletekben is megvilágítani, egy
■megállapított taaterv alapján a tanításban any-nyira kívánatos egyöntetűségei meghonosítani, egy fővárosi részletes népoktatási statistikát teremteni stb. Örülünk egyébiránt, hogy fővá-rosi tantestületünk megmutatta az irányt, me-lyeket mindé*, a vidéki hasonló alapon szerve-mett tantestületeknek is követniök kel), ha hi-vatásuknak megakarnak fejelni. Óhajtandó, hogy köveaaék is. Al évkönyv kapható? ára? mert óhajtandó volna, hogy egyesek, de kttlö nősen a tanítói teateletek magoknak tájékozá-sul megszereznék.
* A , Vasárnapi Újság' májas 2 iki száma következő tartalommal jelent mag: Verne Gyula (arczképpel). Himfy dalok. (Várady An-taltól.) — Leonóra. (0-aagol románcz; ford. Csu-kási József.) — A műcsarnok (képpel). — Med-nyánszky Sándor (arczképpel). — „Az úszó vá-ros." (Verne Gyula regénye). — Boyton úszása a La-Manche csatornán (5 képpel). _ A vitoi-lás hsjókról. (6 képpel.) Kenesaey Alberttól.— A nagy körút mentén. (Fővárosi tárcza.) Boros-tyáni Nándortól. — Seyderhelm virágkiállítása. Vajda Viktortól. — A bétról. Tors Kálmántól. — Irodalom és művészet, közintésetek stb. ren-des rovatok. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára évnegyedre (apr.-jun.) 2 frt; a .Politikai üjdonságok"-kal s .Magyar Gazda'-val együtt 3 frt.
Vegyes hírek.
— A világ Ugujabb aoiamüvti. Ezelőtt
alig harminca évvel még a Themse alatti tnn-
nelt tartották a világ legnagyobb csodájának,
azóta vnatak, táviró sodronyok hálózata
ö-ezte körül a földtekéi s s csodamuvek stáma
óriáiilag szaporodott. Elég leu felemlitnttnk
a Pacifique vasutat, mely éjazak Amerikában
az atlanti oceant a csöndes óceánnal, a Mont
Cenis vasutat, mely Franeziaországot Olaszor-
"Ht^< • Brennnert, mely Ausztriát Olaszor-
szággal köti össze; a Suea csatornát, mely két
világrészt egymástól elválasztva az indiakra
menő hajók útját hónapokkal megrövidíti. —
Jelenleg még a Sst.-Gotthardon a legkemé-
nyebb kőzetben másfél mérföld hosszú tunnel
áttörésén dolgoznak, mely e szerint nagyobb
leu a Mont Cenisinél. Azt már említettük,
bog/ Franciaországot Angolorazágga! tenger-
alatti tun Déllel akarják összekötni, a munkát
mindkét végső ponton már megkezdették és
10—16 év alatt be fogják végezni. Ezen terv
atyja Thomé de Chamont franczia mérnök,
fSIdie Eoudaire kapitány. Leesepuel > suezi
csatorna megteremtőjével azon dolgoznak, hogy
a középtengert a Sahara sivatagjának mélyeb-
ben fekvő részeibe vezessék, — ez husi millió
frankba (8 millió torint) kertbe s általa as
iuonyu sivatag pár évtized alatt gyönyörű
kertté volna átvarázsolható. Amerikában a Pa-
nama szoros ál törését tervezik ; mearaqua kor-
mánya Lessepset kérte fel s terv elkészítésére.
— Meg kell még emlitnünk a Brídgewater
herczeg által létrehozott, átlag 100 lábnyi
mélységben a fald slatt fekvó vízi utat, melyen
a VVorsley és Bolton közti koazénbáuyák ter-
mékét szállítják. E roppant újkori stix kiter-
jedése a mellékcsatoroákkal együtt negyvenöt
angol, tehát csaknem 10 osztr. mérföíd.
— KUlünbötS ftlfogá: A mama két kis
leányával sétái ni megy. .Mama," szól az idő-
sebbik, legmélyebb megindulás Lángján, „Ja-
kab bácsival a képcsarnokban jártunk s egy
képet láttánk, melyen s szerencsétlen kereszté-
nyeket oroszlányok és tigrisek tépik szét és fal-
ják fel irgalom nélkül.' Az itjabbik, szintén
mély sajnálkozással hangjában közbe vág:
„Airol szóiban hallgatsz ngjti hogy volt • képen egy oly szegény tigris is, a melyiknek nem jutott keresztény." — .Szamarak va-gyunk, — szólt az egyetemi tanár, kinek szo-kása volt többeaazámbau beszélői, egyik hall-gatójához. — Bocsánat, — válaszolt hirtelen a hallgató, — de én a magam részéről protes-tálok.
— Hatámaddttat a színpadon, á p»xúi
Ambigu ssinházban egy uj darabot ^ínak
„L' afiaira Ooverley" czim alatt, tárgya as
ismert Tichborne féle végrendelet hamisítás;
egyik jelenetében a vasúti vonat éjjel egy em-
bert gázol el, ami a leghajmeresztíbb termesze
tességgel van sloadva. Mit nem találnak még
fel a színházak igazgatói, hogy közönséget
csaljanak a szinháiba.
Paplrezeletek.
— Caak Amerikában lehetaefel
EJT nem regiben megindult ametikaj lsp alio aaá-
mában .bektüdeutt" jelest meg- kOTetkasS sláiráa-
••1 : „ser rifi elófiielí."
— sfidSn Pirítbu eg; kiaebb aainhásbaa ejy
| alkalommal lenn a f&idssinwn ■ fsaat s ksrsstoa sso-
, katlas lárma keletkezek, s nirea fraoexia ■ t i n a ■ z,
;''!•■ a assrskkal iott raeDdesaetre a kSs«aa«-
gat .Caandat kerek, ogja >>iir>ltm, mint s fsld»» ia-
Magv batvgtiaa biTatott X. onroa, a kinak l«g-ar6aabb oldalát ax kapasta, bogr rogton faüamarta a baUgtai okil.fokát
— ö» (as OUrat Upogatis) ijao beteg Hja
kiába ketia teatmoagáal tams. Mi a foglalkoiaaa Dreg
birátoaa ?
— HsmiDcz aaztsndS óu vagyok _ laréU
bordó.
— A jipánis* ast mondjak : a aokaak njel-
vU a isgjTaR aa aaért kaaanálják (olvtoaoaaa, kogv
mag na rosadáaodjék :
Pirisbao több ház Tiodikáljs magának szt a dicsoséKat, hogy lioliare falai kötött asOiatatt- Nes- , •al araioi éa hBlgvaim, — aoadá fj páriái eiee-rooa a kalaazolt angol eaaládboa, — aa itt egvika ama házaknak melrekban lloliara asSlatstt.-
— Msmde 0D iimarla as ifja, srotsljaa, agasz-
aagaa 3iao&int.
— igen, iamertom.
— Kapaalja eask. Tagnap dalbao mag agrQtt
ebedaltank, kotjabaja aa rolt, jo kedts rolt, irigj-
laodS atrágviral avatt, trafalt, aavataB mag mikor
elváltsak ia aa kat órára rá - magnSaHltl
— Eajaaer a birei aemat koaaikoatol Scholti-
tó) agy bacai bohózatban aat kérdastók, bogy „mit
eaiiált on 1948-ban '- — azt Tálaazolá : .A basáért
rje • a k a 11 a ■. "
Placíi árak.
— A gyiri aitexM májna 1-«D. Basa p m.
88 — » fna. 4.40— 80. Boza 76-80 fna 2.80 s
J0. Árpa 70-7Í fna 2.20—60. kr. Zab 48—60 foa.
195 —i frt.25. Knkorícaa 86—88 fna. 2.60 8 frt. Ko
laa 86 fca.S.oO—3—. Bab 90 fna. 4 60 6.- kr.
— Pápa, spr 30. Baza S frt 70—4 frt .'0 kr
— Boza 2 frt 50—3 frt S5 kr. — Árpa 1 frt 80—
2 frt ÜO kr. — Zab 1 frt 60—85 kr. Kukorica S
frt. 30—3 frt M) kr.
— Páewtt májtia 1. Busa 3 50 kr.—4 frt — kr,
kelazarea 3 f,t. 3 frt. 20 Bozs 2 frt 90 - 3
— fa. Árpa 2 fr>. 10, 2 frt. 20 — Zab 1 frt. 76 —
80 fa. Kokoricaa 2—40-46. Sstos máaasjs 1 frt. 90
kr. Szalma mázaája 90 fa. Hajdina 2 frt 10 fa
— Sisszsstaelr. aprilSO. Bnza 8.80—4 — kr.
Eoza 3. 3.30 kr. Árpa 2.15—30 kr. Zab 1.90 - 2
frt 10 kr. Kukorica idai 2. — kr. M.rhahoi fontja 30 kr. Borjnhm fontja 40 kr. SartTe.hu. fontja 52 kr. Óbor akaja 1! írtig Ujbor 6 — 7 frtig. Kaményfa Sla 10—12 frtig.
— Mazasta 1876. spr. 30-án > bozs í frt. 50
fa. 4 frt. 60 kr. Rozs 3 frt AO kr. 8 frt. 60 kr. Árpa
2 frt. 40 kr. 2 frt 50 kr. — Zab S frt. 10 kr. 2 frt
30 kr. Knkoricza 2 frt 90 kr. 3 frt., 10 kr. - Li.zt
legf. 13 frt., mandliazt 12 frt.. rozaliazt 9. barna liazt
8 frt. —, dara merSja 16 frt — Lancae 10 frt.
Bab b frt 50 fa Káaa IS frt fa, Bargoavs 1 frt go
fa. Fa kaaias; IS — 15, puha 9 frt. MaiasJta S8 o. Ukanaair 60 fa diaaaiau SÍ fa., dUsaiaair M b. SJf jdkna 40 fa. birkahaa »kr — 8Uaa s>. 1 frt. 10 kr. Szslaum. lfrt. 10 fa.
L»>ttebi
Buda, spr. 24-éa: 89, 48, 66, 6, 49.
Ijncz, . . 83, 1, 72, 2», 88.
Lamberg,. 28 á»: 43, 6, 64, 86, tS.
Pr*g», . , 61, 26, 34, «, SÍ.
Szerkesztői üzenet.
1676. B Abo-LeadTi.,. slic koráa m sir kirakat koaolni
1677 H. N. Caáktorsjaa. Ktrjlk bucass asvát a aierkeastőaéggel tudatni, a csikk asocbao a jeasstt betfikkal i» roagjalenbet.
16T8. lfj. ál ajabb papireseletsk kosll kasa-Dálaok.
1679. .Példakép OÍJJ teatrtr eletebíl' vonsibb kidolgoaáat if*D7el
164)0. , MagTaroraiáj iubons el kinn' asal moaoaitáaasl.
1681. .Virágok éa lorissk." Ir,o kíaaSojík a karjlk ssivea folvtstását.
Vasúti menetrená
Érvényes november 15-tól 1874.
A kanizsai időtmutatő óra szerint,
indul Kanlzoárél
(Kanisaai Taspiljáa as érák paiMoaaa a balvi litt
Vonat
asáo ~ órs Paro. Uf
105 Eaaak, Uohkot,üomboTÍr ■ Fiomibs » 2 reagál
216 Mohaea. Záfráb aa Doaborirra 9 tt dáM.
. S 17 csaltál
I 61 ÜS.
. 10 »7 ea*n
Sli Bodáfa
20J .
J04 ,
Í1S Saombatbaljrra (inait dalataa t ors
( t-t i t 7 daiat 10 47 sstva 4 43
26 pareakor Báeaba) SOI B«eaba(S<ombstbalT,Baeai<jk fala)
103 Pta^.rhof fala Tríaaatba " .
301 „ „ „ Gráea ia Bieabe I tt <
als - , „ — „ „ „ U »7 i
Brkezik Kauiaajára Aoisstéi:
S16 Uobáca aa Zá|rábbil 4 8 i.__,
306 E.x.k, Mohic.K.im. ■ Dombóvárról 1 tt aásst. 218 Fiume ei DomboTÍrr61 . . . 1U astvs
203 Budáról t II raoal
SOI „ l 61 lila*.
211 „ » M
314 Saombatliiurrol 10 2í I
302 itacabSl (Bacasjk. Saombata. MSI) 4 x* i
312 „ „ „ , 10 10 ■
tU „ QrlcabSI, (Prafarkof (alJl) 4 U rscfal
UH Tríaast Biea Oiicabdl „ , . Itl Utal
204 „ _ _ .10 11 sstva.
trXik- és válttfttyw aijn 4.
5*/, metaUquea 70.45; 5*/. nemz. 74.T&; 1860-ki áiladalmi kőlosön 111.86; bank-réssr. 9 63 ; hiteliutézeti részvények 233.76 ; I^ondon 111.ló; magyar íöUtehermentési köt-vény 81.75; temesvári íoldtehermentési köt-vény 79.75; erdélyi fóldtehermentési kötvény 78.5O, horvát-slavon (Sldtehermentéai kötvény 81.—; ezttst 102 80; ez. kir. arany 5.26— Napoleond'or8.88—.
Felelős szerkesztő s ltudo : Bátort) Lajtt.
A hambarsji fél, 1 talléros eresletl sorajeiyek megrendelésére legjobbsn ajánl-hatom M. Sleindecker ur szegének gyűjtését Hamburgban Dammthorstrasse.
Egy ssrr«Bcliéa ayerö.
*) E rovat alatt koslöttsrt falslSaaagat nao
a Saark.


tsnul
Kppea inoat jelent me fsrsitáta z hirttevea. igen zágos kónrvuek
A ö
Az önmegóvit,
niciadó minden korbs férfiaknak, LaarsstlasUI Boritékbs lepecsételre.
Ssántsla&gsor bebizo
oJnIt legí1j él orr oilá
as (26 éiea tapasztalai
folytán !) a (1655—2
Gyöngeségi
állapotoknak a finemzó tagokban, idegeibajok-km iát. miit a raasáU sefer tilts és faJlUosaosssjasaa kivst ksisjsaysssk. — Minden kouy>-árusnál. jelesQl Kskay Lajosnál, Károly utcsábaa. Ára 2 frt 30 ki A közönség ó v a t i k bisonyo urnátoktól éa majmolásoktól < könyvemre néz»e, melyek a ka-zonaet elámitáza tekintetéből még hirdetményem asóazerinti le iriiáig ii terjednek. Aaert í graljen mindenki arra, hop köay-»em tredtií 36-ik kiadásai
LasnatksstM
kapoaszi, mely egy 8-ad rét 2OS 'apói kötetet képez
M kewrtuf ákrivil
sczélba autszre es a ssvrsó nsv-
b vsa peciételra.
Lanrsntins tanár.
Haszonbérleti hirdetmény.
Zalamegye maraközi járásának felsó vidékén a pols-teraui vasúti állomástól egy órányi, Stridó postaállomástól 'A órányi, a csáktornyai kereskedési piacztól pedig 21/, órányi távolságban, Stájerország határszéléhez kózellevő kies Tidékü sztanetinecz: és goricsiczai, agy k e r p e c z i, összesen 329 magyar holdból és 866 D ölből álló nemesi birtok, nevezetesen :
a) kitűnő minőségű 120 hold 1061 G öl szántóföld;
b) 100 hold 864 O ölből álló bükkös, makkos, gesz-
tenyés és fenyves erdó ;
c) 86 hold 1059 Q ölből álló kitűnő minőségű ka-
száló, gyümölcsös és első minőségű hegyi takarmányt ter-
mő rét;
d) 21 hold 282 O ölnyi, a lnttenbergi borukkal ve-
télkedő bortermő sziilőbirtok — mely 650 akóig is termel
— 12 egymásután következő évekre szabad kézből bármi-
kor is haszonbérbe adandó; a haszonbérbe adandó birtok a
helyszínén, a haszonbérleti feltételek pedig Deurtváayi Elek
ügyvéd urnái Csáktornyán betekinthetek.
Kelt Bécsben, 1876. évi márczios hó 12-én.
Gróf Migazzy Mathilde,
(1654-3) Sitíetett: Szent Irány.
TF E a E Bt: :
A legnagyobb YASSOTORGYÁB K.GXC3JOAJTÍ3. SSE "X'afLX'SEL-é, Bécsben, III. Marxer atcea 17. «s.
gy (1571—27)
alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen beV-
(157127)
rnentve küldetnek mindenkinek.
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd hás ad- a Korona szállodának átellenében tétetett.
Czukor, kávé, thea, Porczellán edény,
rum, mili gyertya, petróleum, táblaolaj, j uvegnem&ek, tükrök, lámpák, evoazerok,
batella borok ehiaa raast
és likörök, valódi franczia pezsgő és minden ' és paktong kanalak, ulcsák, mozsarak,
faszerek, kávépörkSlík, kávódarálók, kávéfozogepek,
kuftteini M valódi Porüand cement, fagyUUtkétzitf tzodavizkétziti.varré-
paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna- ; gépek, YatiMltaWOk,
aákok, gyapjuzsákok. II utazó bőröndök gyári áron.
AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-
bitese végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett. (i»*-i)Tortbbá készleten tartatnak:
Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgaoynyal, r»gy tnéJkfll. Járgányok és járgány-cséplőgépek
Hornsby-féle gabonarosiák, fű kaszáié gépek, széna gereolok. Liiuillier fele legczélszerUbb kankoiytisxtitQ gépek fa ilyenek Peroellet-féie
szerkezettel.
Richmond <t Chandler féle ugyszinte eredeti angol Bentallfele szecska-
vágó gépek kukoricza morzsolok, kézi-, lő- és gőzerőre.
Répavágó és repazuzé gépek-
Wl4 és daráló malmok gÓ2zol,jArginynjalT»gykézxelhajtli«t6k,ziué-lliatali)k
sat.sat.
Kitfinó anyagért és hibanélküli szerkezetért kezesség vállaltatik.
Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
H.
az 1873. bécsi vilagkiálli-
tison a legnagyobb
úgymint:
hal adási é s é rdem-ére mm e 1 kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
ajánlja kitünüszerkezetü
Eredeti angol gózmozdonyok és gózcséplögépeket a legujabb szerkezet szerint. Sarett-féle sorvető gépeit, méhek a legújabb javításokkal ellátva, eddig_
minden más ihen gyártmányt fölülmúlják.
Szombathelyen, főtér l. sz. a.
lévő gépraktárban.
Felhívás
réotvevésre a« illám áltil biztoiitott hambnrji naty péutlsarM-lB|Mi, melyen a hivatalos játékterv tieriat 7 usztalylian
42,500 nyereménynek kell szükségképpen kijönnie
*"*" 375,000 r.-márkkal,
továbbá ■ 250.000,125,000,80,000,60,000,50,000,4<i.000, 36 000 30IOO, 24.(100, 20,000, 18,000, 15.000, 12.000, ío'ooo! so.)-szor 2400, uí-.zer 1200 r.-markkal stü. stb.
A legközelebbi eli<~ nyereményhuziira :
1 égési ere Jeti sorsjegy ara 2 tallér vagy 3'/« frt — kr u>«' e.
1 fél ,. , ■■ | ... •■ 'V. - _ •
1 Begyed .. ■• ■ J ■ ■ It » .".,",'
az oiszefnpk beknldéje. p.isuii utalványozása v«gy otanvelH mel-lett, a mireTSindenkinek a< állam czimerérel ellátott ered..-u sori-jejjeket a hivatalos játéktervet és s kihmott nyeremények jegj-sékét meakoldj('k.
ügrílyen szilárd alapra fektctflt vállalatnál elófti»:bat<(-
lu élénk vés«t"-vó«re min.l»o Mfilról biztosan azámith.tni. en-
Betforva hoü vulamennu m-glúzasnak idejekorán el«BU 'ebes-
»«™g\ . ..•*. : ., ..... _:...-., ,|5llbi de „i„j^ r,«re
gj kérjIU
mpfr-n.leié-i kvt miuél
uiáju* 18-Laj fiúit
alnlirt bankházhoz megküldeni.
nu^itott l'ixaloiBeri. m^g- í.dil** kőié tarlóinak, í és nagj nyereméujvket
Ko:KÓn<t'-t mondván az edilig tanmitd jegysPm. hogy gyűjtéseim a IfpM'-reucsésPlil* minélfogva r«i>''ihi.-iű, ho:>- pzuttal ii fogok a retít'SvÓKuek ki6x'tlietni.
Megrruodéackkel lessek bizalommal fordulni a r^i m*-g-bi hart
M. Steindfcker
Í1Í57 3) bank- és váltóüzleléhex Hamburg.
I>ammt(ior-lri<Bbe czéf;'>es for.lniDÍ.
(1626-7)
Alsérvben szenvedőknek
felette jo |rró(ya»r a *11irrnni||- 6«rtUrt Herlaa^ku (Helreciia)
kéuitett kntet SiámUlan Lito.; itv.ov éi bálairat a haaznllati utaai-
ti«h«z ran míllékeWf. Kgy té«ely ára 3 trt 20 kr. o é.. mely akár
eiry«-iir>8''t! Stnrafnegfrer ti -161. akér Faraagyi t. ttyrtfyazfrésttól rloda-
pnuól, Wtltua Zllnurttol ZágraM.aii «» PMber J. gyonaMréaatól
Temenárou kapbato. (U83-7)
Hirdetmény.
Trtbbr*««r61i
tirátiA'nak m^ft-lelvén és vidéki t. ez. vevoiakkeu etéa» er.lpkflien, nagy vááZtl- és fchéTMBsV rakUrssk mÍDUit SuatatlMlysi .Siassria- siállodában máju> 3 tál 8>f d,l t 9-t.il i-'ig d. u 2 KI 6-ig moutjok t\1 Basa! ■. László ar álul. n-.elyek alkalmi BltftaUatéSr* üsn«lettel meghívjuk | I^gsiigorubb eljárásunk én jo minőségű áruk uelletti időaseriuti | nlcsö árak, felbátorilnak. becses rendelméD7«ire remélhetni, melyek pon-tos kivitelire legnagyobb gondot forditandonk.
Tisztelettel
| Kunz József és társa
\ Budapestről.
i Raktárunk czikkei:
Rumbargi-, kreau-, lepedő- és fonal vásznak, sávolyozott és ka-
rnuka, asztalneroúek és törülköcúk ; febér len- és pamut csinvat;
teher és szines kavésabroszok és caemege-kendók ; fehér vászoo-
z»ebkendók ; színes csiovat es kan&vász; párna- és derékalj-szo-
; vetek. — Férfi , női- és gyerme* tehernemü«it, egyszerű é« hím
sett ágykészletek és egesx kikázasitásuk saját gyárunkban leffti-
gyelraesebben elkéuülnek. (16Ö3—2)
Bovebbi értesítésül, kívánatra árjegyzékünket szolgáljuk.
k\i\ITZ C.


papirkereskedése lladapesten, Uoratt)*
uttla. 13. sí. n.
báruniatos olcsó árak mel-lett kövétkezőket ajánl a. m.
>'élj'aptr névvel
irt 5(1 kr.
l
íuo lou
1OU
lou
1U0
1OU
50 —
moaogranmal 1— 1 . HU— J
Icgnuom. . nuuio boritok
legnuoaabb . B
60 80
lácogató jegy csinosan kiállítva ] _
levélpapír fnkete nyomattal .... —
_ ieuborítik B B ssinnsa S
60 "
I0UU „ pvoétbelyeg ü.jo, S— 3
I teljfs íróasztali berendezel . . . . 5, lü, 15 —
Úgymint oagy választéka legfinomabb irudai és lí.
vélpapir s borítékoknak, úgyszintén minden e sukba
vágó czikkeknek. Irómappák, jegyzúkóayvek, rajzásé-
rek. váliotárczak, diizes pénitárcaik, albumok, atb. atb.
legolcsóbb gyári áron. (.1610— '
Levélbeli megrendelések utánvét m»Hett -pontosanl

C
ROBEY ŐC Comp. Limited
gazdasági gepgyarnokok. Lincolnból, Angliában,
Budapesten, Üllői ut 1-szám.

Legnagyobb gazdasági gépraktár Budapesten állandó g é p k i á 1 1 i-t á 8, készletben található.
SorvetŐ-gépek különösen magyar viszony.kink megfelelő könnyű 2 kö" tinséges ló által húzható, i-eu.lkivili tartós és egyszerű 13 soros vetö-gépnek ára Budapesten 320 u. é. foríut, korácsolható raskereten és hátai-ról kormimyozható.
Amerikai rögtörő, meElep-i könnya és a legkötöttebb földben is használható. ■MK~ AaMnttat kaszáié- és araté-gépek.
Logereblyek és szénagyüjtók rendkivüli olcsó áron.
Világhírű Robey-fels fekvő és bordoztaató gózftptk. ,
Góz-csepió gépek Patent vasrácsával és vasgerendává!a legtökéletesebb cséplí gép a TilágOD. mely mmden más hasonló czélra készült gépet, munkaképesség, miníség és tartóság tekintetében felülmúl.
Kézi cséplőgépek, lójárgányok és lovas csépié-malmok, szecskavágók, sze
ItlÓ- és konkoly-választó rosták és minden más a gazdasági gépszakmába vágó eszközök. X. B. Községek számára, kik gózcsépló-gépet, vagy gőzmalmot akarnak besie-rezni, különös keivezó fizetési feltételek szabatnak.
lf J». BB. Megrendeléseket kérünk közvetlenül hozzánk Bobey* Comp. Limitedhez Budapestre czimezui, mivel sem Zalámig y ében, •em Tasmegy ében tőlünk gépek eladására me?bizra senki nincsen és közvetlen érintkezés folytán olcaóbb árakat is szabhatunk s gépeinket vagy Bécsből, vagy B u .'. a p e s t r ó 1 szállíthatjuk.
Végre Bodapesti gyárunkat gépek javítására is felajánljuk és mi? gyírbeli hau-■4U góxgípekeí. i» jutányos 4ron becserélhetünk.
[1589-22)
ROBEY & Comp. Limited Budapest.
— . . . — saBtaMBwi^^^HaaMBfcMvaHai^^^^^fa^ai^B^^aBda^Sft^^^aS
Klsö s legtöbb jutalmat nyert órák
legbiztosabb megrendelési helye


AUER JÓZSEF
m kir. szabadalmazott chronometer es múorásnál
SZEGEDEN.
Midón ez alkalommal leszállított árakkal ellátott árjegyzékemet a t. kdzön-aégnek bemutatom, reménylem, bogr a nagy közönség elismerése mellett elegendő ajánlatul szolgálnak kitüntetéseim egész sorozata, melyeket egy magyarhoni hason üzletu sem bírt ily rövid idó alatt felmutatni.
Csáfolatara ama számos szédelgó reclamnak, mely a valódi művészet rová-sara és a L közönség károsítására a valódi Bzorgalmat és bizalmat megingatni törek-szik, kénytelen vagyok kijelenteni, miszerint hitelt csak az érdemel, ki állitásaít iga-zolni és képességét szakértő bírálatuknál is érvényesíteni is képes volt.
A legközelebb meatartott bécsi világtárlaton kiállított uj találminyu óráim mint fejlődött korunk művészeti színvonalára emelkedett versenyképessége által va-lamennyi hasonnemú kiállitvavolt órák felett győzelmet aratván, a bíráló bizottság-tól haladási érem, mint elaő kitüntetéssel — az 1ÍJ71. évi londoni világtárlatnál angol diploma a m. orsz. kiállításnál ezüst diszérem, ő felségétől arany erem s. a. t. által ettek jutalmazva.
é k:
Órák
7 *
réaaére:
Kzüst hengeróra 4 rubinnal . 12—17 frt.
Arany hengeróra, , . 2-4—29 ,
. , zománezozva 30— 3o ,
, dupla tokkal 44—47 , . horgonyon lő rubinnal 43—48 „ d. tokkal 48-55 „ , valódi kalcanélküli r»
montoir horgonyóra . 54 — 60 „ , ugyanal dup. tokkal 75—180 ,
Inga órák :
Inga óra 8 napi felházánál . 21—SÍ . . . óra s félóra ütéssel 37—42 , , , aegyad s óra Ütéssel 59—69 . Havi regulitor. .... 35—38
Árje
Órák arak rémére:
Finom heogeróra ... 8— frt.
Etfist heogéróra 4 rubinnal. 10—12 ,
, kriat. tiv. . 16—18 „
„ . d. tokkal . 14-16 ,
# borgonyóra 15 rubinnal 15 —18 .
„ . dap. tokkal 21-37 .
. valódi kulcanélküli re-
montoir horgony óra . 28 — 34 ■
« agyanai dupla tokkal 54—38 ,
Arany horgonyóra 15 rab. 35—58 ,
» ugyanaz dup. tokkal. 54—100 •
, vaíodi kulcsnélkllli
remontoir horgonyóra 55—80 „ , ugyanaz dup. tokkal 82 — 150 .
Üj órák eladásánál 5 év, javításra adott óráknál 3 évig Iietrske4«
Eienkivttl felsmerelt üzletemben kaphatók zenélő-, serkentő , bronz és mindennemű órák, nemkülönben arany- és ezüst-talmi- és actél láncrok tlegjutányoaabb árak mel-lett. — Órák becseréltetnek és javitá»r» elfogadtatnak. — Vidéki megrendelések a pénzösszeg elűleges beküldése, vagy postai utánvét mellett poDtoaan teljesittetnek.
Regulázásért külön dij számitUtik. — Egy inga ára csomagolása 1 frt. 60 kr. Toronyórák — valamint kastély és teremórák jatányos árak mellett a legu-jabb rendszer szerint készíttetnek.
Seiédek és taaonczok sí ór«művés»tb«ni kiképsés végett kedveli feltételek mellett
felvétetnek. (1643—51
gyorsaajtó nyomása. Nagy-Kanizsán.
3 AGY-KANÉBA, 1875. május 9-én.
38-UE m
Tlwnnegyedik évfolyam.

t
EMtnUai i
A lap
afi riMftr ül«*
f -ti évre .
1O kr.
tUrasteset
6 hasábos petitoorbao 7, svúodaaor 6 ■ minden ' további • őrért & kr.
SYII.TTÉRHKN iarnii[ini 10 crert *A- í
•.etníí« fel £j0^tin Illetek minden
e. hiríeUsért k
kawi-kúditau trtr-
II XA»Y-KANUm ! TtUrikpiutin Épület,
' ÍÍ.U..U1L
es«k umart Bwikfttir-
ZALAI KÖZLQNT
Kfoirmtok TÍMS« I ktMau>»k.
.ZALA-BOMÓOTI
előbb:
Ö Z L. O KT -5T.'
Nagy-Kanizsa varas helylutaságának. nenkülöaban az „elíé zalai Bgyvés-egytaf'. a ..aagy-ksnizsai karsskadalau s iparuank",
a .zalamegyei általános tanitó-testület
Heten kin i kétszer, vasárnap- s
.nagykanizsai takarékpénztár' i .Zala-Somogy- gózhajezati rsszvenytársulat » több megyei és városi egyesület hivatalos srtesitöje.
lap.
csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
Nagy-Kanizsa részóre is valamit, hogy segítve legyen pénztelen helyzetén. II.
Midón uj jövedelmi források akaázá-sához fogunk, mindenekelőtt e g y majo-ros gazdaság ^berendezését hozzuk javaslatba. És e czélra a közös erdó azon részét szántnk, mely a Ntgy-Récse felé vezető országút által a nagy tömegtől elszakasztva a déli oldalon van és a kerekesi erdő aljában a Szabad-begy alá nyúlik.
Földrajzi fekvése és talajvegyületénél fogva nagyon alkalmas a mezőgazdaságra, mert megteremhet azon minden élelmi tárgy és takarmány növény. Térfogata csak 75 hold, mindamellett nagyon is elegendő egy kisebbszerü ugyan, de annál jövedelmezőbb váltógazdaság helyes berendezésére, tehát oly majoros gazdaság vezetésére, melyből folytatva meglehetősen lehet pénzelni, ille-tőleg vagyonosodul és bért fizetni.
Terjedelmesebb majoros gazdaságot is lehetne megállapítani, ha a most jelzett er-ééréazlKz még 22b hoü aatoiutmék. így lenne az egész 300 holdból álló nagyobb-szern majoros gazdaság. Az országúton tul, tehát a 75 holdnak átelleoében van még, már részben kitűzött erdő rész, részben oly lábon álló erdő, mely elvénülrén az azon Dali letakaritásra várakozik. Ily összesített iW holdból álló majoros gazdaság, hogy 30 év leforgása alatt helyes berendezés mellett százezereket jövedelmezne, tüzetes utánszá-mitással pont szerint is belehetne bizonyítani.
Kedvező tulajdonságaihoz tartoznak a következők, u. m: a mezon szabadon áll, mert rétek és mezóföldek által vétetik kö-
rül ; nagyon közel van a Tároshoz, tehát a pályaudvarhoz is; az onnan elvezető országút télen nyáron mindig jó, következve kényel-mesen lehet azon helyből utazni akár üres, díszkocsival, akár pedig terhes, igás sze-kerekkel.
Hogy mikép lehetne ezen erdő részt majoros gazdasággá varázsolni, elmondjuk nézetünket, ugyanis:
1. Elsőben is lekellene teríteni az ösz-
szes faállomány legnagyobb részét, csak any ■
nyit keltenék fennállva hagyni, mennyi szük-
ségeltetni fog az építkezésre, épületekhez
és téglagyártáshoz. A leterített faállomány
a dná az első nagy jövedelmet és pedig azon-
nal.
2. Térképre kelleuék venni az egész
területet és most volna ideje annak, hogy
a szomszéd határos birtokosok által elfog-
lalt földrészletek ahoz visszacsatoltatnának.
K tér szolgálna kiindulásra a térnek helyes
felosztásában. Gazdák és építészekből kelle-
nek összeállítani oly bizottságot, mely a föld
mennyiségével összeegyeztethető váltó gaz-
dasági tervet állapítana meg, ebből kiindulva
•utáni fel u egész tertletet dalékre, álla-
pítani meg a fő, a dűlő és mellékutakat, az
építkezést, jelelné ki a kutak, a lak és gaz-
dasági épületek helyeit, a téglagyárt és azt,
hogy hová, mekkora térre lenne szorítandó
egy gyümölcsös és szőllóhegy.
3. Mint minden birtok, ugy az is ke-
riltetnék körül: Szükséges ez a történhető
károk akadályoztatására. E czélra mi nem
árkot, nem kőfalat vagy deszka kerítést, ha-
nem csupán növényzetet kívánunk alkal-
mazni azon megjegyzéssel, hogy azon nö-
vényzetek átgazol hatlan természetüknél fog-
va adnák a jövedelemnek egyik nagy részét.
TSskét, bokrot, csáíét oda rakni csupán azért, hogy keritést képezzen, nem korszerű dolog. Magasabb gondolatból kiindulra, a keritést fekete nyárfából, szilvafából, vérma-gyaróból, szederből és hajtás lepényfából kellenek elkészíteni, mert
a fekete nyárfának min-den egyes darabja 30 —35 év múlva 5 — 8 forintot ér, minthogy pedig azon térnek be-kerítésére legkevésbé tíz ezer szükségeltet-nék, magából e fakeritésból 50—80 ezer forint jövedelem folyna a közös pénztárba 30—45 év leforgása alatL Magában érte-tik, hogy e fa a város tulajdona maradna, tehát afelett a bérlő nem fogna rendelkezni.
A s z i 1 v a f a elférne a nyárfák közt kózegenkiut. Keresett piaczi áruezikk, belőle pálinkát főzhetni, de aszalva, befózve is jövedelmező készítmény.
A vérmagyaró édes mandola helyett szók használtatni, télen keresett csemege. Gyorsan uő, sokat terem, ára meg-egyez a dió árával.
A aiederf* alacsonyra inivelve átgázolhallan gyepfitád, azonkívül alkalma-tos a setyemtenyésitésre.
A hajtűs 1 e p é n y f a (gle-ditsia tri acanthos) igen nagy és hegyes tüs-kével bír, alacsony mivelés utal elfutó galy-lyakat hoz, legbecsülhetlenebb tulajdonsága az, hogy gyökérről nem hoz csabzásokat, mint a tüskés akácz. Közegenkint elkeverve igen jó gyepüt segítene készíteni.
Midőn ilyenkép nemcsak hogy czélszerü és hasznos gyepüt csináltunk,hanem pálinka-gyárt, aszalót és selymészetet is állítottunk fel, tovább megyünk veteményes javaslatunk-kal a belberendezésre.
Az országutra irányzott fő utat, és a
dttlló utakat mindenesetre a legnemesebb csemege és a legjobban termő gazdasági gyü-mölcsfákkal lenne tanácsos szegélyezni. Ilyen -kép gyümölcskertre szükség nem lenne.
Szóllőhegynek akkora tért kellenek ki-jelelni, mennyi elegendő volna a házi szük-ség- és üzletre.És hogy annak mindenkorra ható értéke, becse maradhatna, meghatáro-zandók lennének a legjobb termő borfajok. Csemegének is külön vágás jelel te tnék ki. Ilyenkép a bérlőnek szabad tér nyílnék a gyümölcs és szőllővesszó üzletre is.
Papiroson elkészülve lévén a tor, a szerződés, a bérleti határidő 30 évre lenne kötelező azon szoros kikötéssel, hogy • bérlő az építkezést magára vállalván, a Wrtokot a 30 év lefolytárai a szerződés kitételei tel-jes értelmében megtérítés nélkül aduá vissza a varos birtokába.
Idáig terjed a majoros gazdaság be-rendezésére vonatkozó véleményes javasla-tunk, mire vonatkozólag azon meggyőződés-ben élünk, hogy ilykép azon tér, mely ma szarvasmarha legeló, makkoltatási és gubacü-bér által hoz évi jövedelmet, javaslatunk szerint sokszorosan több jövedelmet fog haj-tani.
Hogy minő rokonszenvre találand in-dítványunk, azt csak a következmény fogja mutatni,hiszszük,bogy azoknak,kiknek mar-hái legelnek azon erdőben, e javaslat tet-szeni nem fog, ezek ellenében szemközt mi a közérdekre állítják fel harezosnak.
Ha jól számítottunk és a czélba vett pénzgyüjtésre egy sikeresebb kutforrást Tol-tunk képesek biztosítani, ugj csak örven-dünk, ellenkező esetben azon öntudat vigasz-tal, hogy csak jót, de rosszat épen nem ter-veztünk.

TÁRCZA.
Tűzoltók dala.
TÖK van, ttti vaa : ativeinkbtD égnek A szeretet ling értelmei, S a kíbeo ily ifi tüa nem «fne, Béka ax : vizet, vizet neki !
Tüz van : ég a nőiiemek tagira, É. szivOok ,kit.(r--.koaK--»t, félrever ; Most ha ninesec étx , a tlIzparaacsDok, Zür-t avarba vén a várt aiker
Telire pyál a* ér ácséi karnnkbaa : Tűibe menői érted, nép hazánk ;
ígj leoltják ellened vértBoinjftt Bármi vad viharral súgna ránk.
HS baráuáff SrUo^ija keblflok, Kljeti a ki hévvel nTujt kesét! 8 túx reá . a rút krtaöny- jegére, Még a vízzel haaznot ig tébet !
TÚi a borban ! kedv-deribi (g Lángra peug a Térben, fel vele! Szépre, ióra lelkesen lobogva, Vea»zea a hai a minden véss tflae 1 —
HAJGATÓ SÁNDOR
A salntpottUi kőfaragó.
Valuti történet. A D e L a ■ a r 11 ■ t után Gyula* Béta.
iFuljuUt.)
Néni tehát levette a Urinzoyát s a Kvermekfík Összetett kecei elé térdeire helyezte. A baroanúul búrun TaUmit csillogni láttam ; ex volt as a kerazt, melyet egykor N é s s 1 °yakán viselt és oekem emlékül akart adni. Ugy látszik, bog; Mm a njakkötőt, sem a ko-
reaxtet nnm hordozta, mióta elmentem a tőkkel ki« bórlariazD^ámra er6cit«tte.
vUust gjermekek," moDdá — .kérjétek a jó Itteot e itwsülei eiótt, hogy atyátok lelkét ttent paradicsomába befogadja."
A kicBiDvek aoyjok példijára épagy meghajták fejőket.
.Kérjétek a jó Istent, hogy beteg nagy-anyátoknak egészséget és hotasu életet adjon, s legalább oly soká maradjon életben, míg na-gyok lesetek."
A gyermekek ismét meghajoltak, mÍ5t anyjok.
„Hőst imádkozzatok még Kolos nagy-bátyátokért, kiról minden nap bestéi tink sa kié e tariacnya és fessUlet, hogy ba megholt, kegy el-met találjon a jó latennél, vagy ha él, jó dolga legyen a meaue távolban, bhol vándorol, s hogy jó nót találjon ée gyermekeket, mint ti vagytok, kik 6t ige,n szeretik és dolgaiban se-gélyére vannak."
A gyermekek ismét ieLajták feJAcakéiket, rniüt 6; Ü é s a i azonban ezalkalommal tovább maradt meghajolvar mint aselótt • a fessUletet ajkaihoz vitte megcsókolni. Aztán felkelt s a bórtariauyát ismét a szegre akasetá.
Jól láttam, hogy Néni még mindig jó
bozzám. Többet nem akartam látni.
• #
XV.
Nemsokára kialndt a t&z a azobában, tz álom csendje fttoU tanyái a hasban. Egredül éa Upogatódstam ottkia a holdsarl^ halvány fés-yénél, mely a gentesyefák nogott kelt í"«l. NBBB tudtam, mit tegyek ; lehetetlen volt ason-baa gyermekségem bölc*i3jét61 ismét eltávoz o«m. Uaj érezt«mf mintha kötelekkel l«u rolaa
szivem odakötve. Jártam keltem mindenfelé, minden helyet felismertem, hol mint gyermek anyámmal és bátyámmal játszottam, mint je-gyes NéiiiTol ábrándoztam ét enyelegtem; a völgytorok, a forrás, a diófák, a gyümölcsöt-kert, a rét, a szalmarakáa, minden m«gvolt Ugy tetszett, mintha minden azt mondta volna : „Jó napot Kolos, soká nem láttánk tégftd ! D« még ismerünk, mint a héj a gesztenyét, mely benne nótL" A leveleken rezgő halvány boldfény oly csodásán ragyogott, mint egy mennyet ki világítás, melyet a hegyi szellemek rendestek, hogy a hegység szülöttjének vissza tértét megünnepeljék. Jól éreztem magamat, kedélyem nyögött volt, mégsem tudtam aludni.
Miatán a ház környékét körüljártam és felismertem minden tárgyát, melyeket egykor ugy szerettem; sót — megkell vallanom együ gyüaégemet — mintán némely cseresznyefát, bodzabokrot és diófát megöleltem, mintha a ké reg alatt szivük lett volna ölelésem viszonzására, akkor iámét a házhuz közeledtem i ast jártam könll. Majd elfáradva leültem egy rakás s*al-mára, melyet este alomnak hagytak as olaj tó és a házhoz vezető lépcsőset között — körül belől azon a helyen, hol kutyámat látja heverni, ha ön remetelakomba jön.
Ott lefeküdtem. Nem tudom elmondani, mennyi gondolat fordalt meg agyamban, míg a hold sarlója szemeim előtt egyik hegytól a ma-aikig haladt. Ama mély hölgyben csörgő erdei patakban oem folyt el több vízcsepp azon éjje-len, mint a hány gondolatom volt. £z fájdal-masan s édesea énntett egyszersmind 1
Ha meggondol tam, hogy szegény bátyám
nem ól Uibbé, s anyám talán haláloságyán fek
ik vigasztal badan, mivel nme* leg-
alább egyik fia mellette, — akkor ast hittem, azi vem hasad meg. Ei ha aztán meggondoltam, hogy Nétti, ki anyám mellett virramtott, vagy két gyermekének bölcsőjénél aludt, még oly szép és oly kttdvee ; s hogy meg mindig rám gondol éa gyermakeit nevemre megtanította, ve-lök értem imádkozott, — akkor egyizertmind a legboldogabb ember voltam a földön.
Ax öröm és fájdalom e soká bizonytalan harcsában gondolataim Összezavarodtak és végre szemeim bezáródtak; a koldu zubbonyát fe-jemre htuum,miat mi hegyi lakók a dolmányt szoktak, ha aludni akarunk; areaomat a fal felé fordítottam és *laladtam, ast gondéivá*: .Majd felébredsz te, Mielótt a nap kel, s astáa felmégyas az erdőbe A elrejted magadat a gesz-tenyéi ik alá, mig a ott jó magasra nem halad és szegény anyád jól kítam aludta magát Csak azután fogsz te a házba aMi."
Szóval: csak nebány óráig akartam oya-godoí > hitlem, miszerint sem fogok oly erótea aladní, hogy a kakast ne hallanám saoliaoi.De a test fáradsága a hossza vándorlás után és saég inkább a lélek és niv kimerülése, mind ama gyótró gondolatok után, melyek két oap óta oMöatek. megcsalt várakozásomban s oly izvély álomba aerüLtem, hogy sem a pacsirták éneke, sem & kakas kukorikolás, még a&át ökör Mgése lem lett volna képes engem felébreszteni. Istefi ezt így akarta. Oly holt és süket voltam, mint az általam faragóit lépcső kövei.
Ah! talán nagy szereBCaétlenség volt ex. Mindnyájaokra nésve jobb lett volna, ha a gesstenyeták alatt bálok éslegyót6a vágyasat, mely idevoot, hogy ajra átlépjem a ház kuaaft* bét és anyám végáldáaát fogadjam.
Aat .sem tadoo megnoadaai, meddif


A Ie*uUbb amerikai szénagyüjtő sép. („Sulky-Buke" vagy
^ „HelHngswortliK)
£ széoagyüjtő az eddi-giekhez képest ugy kiviteli egyszerűsége, köonyüsége
aailárdaáa s tartóssága, e tulajdotj^ok ll di fik
iui»juvw^ok mellett pe dig fogainak ogyszólva a talajhoz való alkalmazko-dási képessége miatt — nemcsak feltűnő, de való-ban figyelemre méltó.Réaz-laUai leírás szerint ugyani* : E széoagyüjtőgépkooy-nyeden dolgozik,minthogy huss foga egymástól egé-szen független és szabad mozgással bír , továbbá minden egyes lógnak a felső végs felé egy csiga-rugó vao alkalmazva, mely minden erősebb lö-kést, t i. ha e fogak a területen kő vagy más tárgyba ütköznének, meggátol az álul, hogy a fogai felpattauDÍ t-ugudi, ez után ugyancsak e rugó a fognak rendeltetési helyére történendő rögtöni visszaeséuéi eszközli.
Könnyiuege azonban egészben véve is feltűnő, mivel uwzee súlya 320 vámfontnyi (m. e. 283 bécsi font); mi csak ugy volt eszközöl-hető a szilárdság é* í-röaség veszélyeztetése nél-kül, hogy vas részei lehető vékonyán, tehát ke meny. aczélbúl, fa részei szinten lehető vékonyán, tebát kiváló fából, az amerikai Hickory diófából készüljenek, melj fa nemcaak erő« és könnyű volta,de korhadtia^ágk,tehát tartóastigu miatt is tievezete<>. AZ egész gép kuunyu vitelét mégazu felettébb fokozza, hogy kerekei az t-ddigiokhez képest rendkívül magssak, azaz 41/* labnyiak, mi állal »gép feltűnően kevesebb vouo erőt igényel és sukkal nagyobb munkaképességet
f-jt ki.
A fogak minőségére « így tartósságára nézve ki kell emelnünk, hogy azok olajban megkeméoyitve rannvot ácséiból kéeaitvék,
nak, ruganyosságot fejt ki.
Ezen sxéoagyüjtÓ továbbá azáltal, hogy
Helyi hírek.
— A nagy-kanizaai .C»éUÖi>és*-
táraatáff' tagjai tiszteletid értesi'.tetnek, hogy
' a lövészidéoy beköszönvén, a szokott helyiség 1875. május 9-én délután 3 órakor nyitiatik me^t _ s a tógyakorlatok egész nyán.n át míodeo vasár és ünnepnap délutánján tognak folytatutni. A választmány óévében; Koch Adolf m. k. lólovészmester.
— Német *xifté«zet. Csütörtökön, f.
hó 6-án „Eiu bengaliscber Tiger- és Jm
Wartsaale I. íLUsse' cziniQ egy frWouásos
vígjátékok adattak eiO kozepazámu közönség
előtt Az elsőben Jany — kit többször megtap
soltak — és Unger urak, Kurlánder és Gas-
tersteit kisasszonyok, — a másodikban Friiz-
schené és Fritsche ur igen jól játszottak e
mindvégig kítÜDÖ hangulatban tartották a kö-
zönséget A két játék elvégeztet el a lámpákat el-
oltották ésFrilzscbeur négy képben bemutatá a
aludtam. Egyszer csak könnyű faciipők kopo-gását baliám épe a fejem fölött a lépcsőié ten ; aztán meg köopyebb éa kisebb faczipők követ-
. késtek- Felnyitván szemeimet, a zubbony iu-kain át fényes napot láttam.
'. - Én egészen csendesen meghúztam maga-
• mat A kis faczipők megszűntek kopogni s két "e?*lyo" gyérmekhangot hallottam igy szólni:
- .Nézd anyánk, ott len fekszik Innocent a szalmán. . . Mi nem megyünk le, hátha bánt." „Jujjetek csak gyermekek,* felelt egy lágy női hang, — N é t e i hangja volt, — jöj-jetek csak le, a szi*gény Öreg nem bánt senkit. Ide feküdt, szegény ember, mert az éjjel talán nem talált nyitott pajtát. Ne zavarjátok (,' álmában ; hozzatok neki *"gy csésze tejet és kis kenyeret, ba megfejteni a kecskéket.' 8 azon-nal lement az istállóba, frjni: oly közel ment el mellettem, hogy a légmozgást is érezhettem ar-
CfOfflOD.
Képzelheti aram, mint éreztem magamat a pillanatban. Szerettem volna száz ölre a fold alatt lenoi és messze, messze futni, hogy Nézs i meg ne lásson a knldusrahábao. Mit fog rólam goudolni, ha rly állapotban megpillant ?
A két gyermek azonban a ház előtt ^zo-rosaa mellettem msradt; egész csendesen visel-tek magákat anyjok iránti engedelmességből, és ágacskáikat ajkukhoz szoriták, mert féltek, hogy felébresztenek.
Azért tehát nem mosdattam. Azt goodol-Um: H-.a fehér edénynyel kijön az istállóból és bemegy a fiadba tejes csészét és kenyeret hozni, s a gvermeaiek atánna mentek, akkor eksaiadok, s ha ismét lejönnek engem fölkel-taai, ne tudják, mi lett belőlem.
(Folytatása sor.)
a focak önmagukat szabályozhatják, minden módozatú munkát bármily területen véghez vinni képes, a mi magában is oly tulajdonság, melylyel más gyüjtógép nem bir.
Végre, mint a rajzból is látni, az egésznek külseje könnyedséget mutatván, mint mar meg-jegyeztük, könnyen vontatható és kezelése, va-lamint szerkezeié oly egyszerű, hogy még gya korlátlan munkás w bátran dulgozhaük vele, jsvitások pedig majdnem az eshetőségük számí-tásán U kivül esnek..
Kivitelre nézve iyea erősen ée szilárdan épült és a mellett felette tisztán vau kidolgozva.
E szénagyüjtú szélessége, beleértve a ke rekeket, 8 angol láb és y hüvelyk; magában a gyűjtő pedig 7 lab 3 hüvelyk.
Ara Budap*»uu 1^4 írt o.é., Becsben 13b
frt o. é.
Megrendelhető e gép az Aoslriár* *W Ma-gyarországra nézve egyedüli bizományosnak, Fehér Miklósnak gazdasági gépgyári raktára bao, Budapesten ^ üllői ut 12. szám Közteitk), vagy a kinek közelség miatt Bécsből rövidebb utat tesz a szállítás, Becsben i^lll. Landatrasse. 1 Pragerstrasse 13. „Hotel "
BCaloipint»schroinnkrene"-t vsgy a „Waoder-fonuine'-t s bekell vallanunk, hogy meglepte a közönséget, mely minden változásnál tapsolt és brávozott. — Ai ajtó felé valami éles füttyöt ís lehetett hallani, mely általános megbotrányko-zást szült. ɧ ax ipáét még kérdőre sem vonta senki!
— GyásxMr. Zárjecxky Vincxe.fómél-
tóságu herexeg Kszterházy Miklós ur alsó lend-
vai tiszttartója stb. ~ aaját ■ gyermekei Vilma,
Gizella és GTŐIÖ nevében mély fájdalommal je-
lenti forrón szeretett neje s illetőleg édes anyjuk:
Zárjeczky, született Nickl Mária asszonynak,
187Ő ik évi aiájuB hó b én, életének 51-ik s
boldog házasságuk 17-ik évében a halotti szent-
ségek ájtatos felvétele után bossssisb betegitég
ben történt gyászos ki multát, A boldogulta a te
hűlt tetemei folyó hó 8-án reggeli 9 órakor fug-
nak a szenthárumsági temetőbe Örök. nyuga-
lomra tétetni; a ssent-miaeáldoxat pedig ezt
megelőzi. Kelt Alsó-Lendván, 1875- május 6.
Áldás s béke poraira!
— HaláMzat. A balatoni halászit ügyé-
ben alkotott szabályrendelet nemcsak a halú
>al való halászatot, de egyszersmint a sziguny
zárt i& betiltja, mégis vasárnap, e hó 2 áu déli
úrákbaDSz.-üyürgy ét a fenéki híd közt több
somogyi polg-J-t láttunk lesen, kik szigonyuyal
kezükben vártak a víz aj le ere bb részére kijovú
halakra. Egy kis nagyobb felügyeletet kívá-
nunk as illető hatóság részéről.

— O^gyilko»súg. Kumpelesz Imre.
Kumpelesz Fertucz udvarhelyi (Bomogym.) r.
kath. tanitunak, kanizsai gymnasiumban 3 la-
tin osztályt végzett 14 éve* fia, — kit atyja
mibden kérése s könyörgése daczára — Csur-
góra egy lakatot műhelybe mesterségre erősza-
kolt; miután a fiu helyét többször elhagyá, de
atyja által ismét visuahozatott, tegnap május
•4 én alig atyja tőle Csurgóról hazafelé indult, s
talán még a városból ki sem ért, a fin a möbely
padlásra menekült, hol egy kötélre felakasztá
magát. Hir eserint a gymnasiumban a legjobb
tehetségű tanulók egyike volt, sseretett volna
tovább ii tanulni, de atyja, ssegény anyagi be-lj-
Eetéaél fogva nem tanituthatá At. — Jól 1*>Ú*>
volna az atya, ha fiát az iparág meg válasz tásá-
b*o magára hagyja, de o okvetlen masinisstát
skart belóle, azonban nagyon csalódott. A hal-
lat ma éjjel májú* & ón haaaviteté.
— Nyilvános kössőnet. Tekintetet
Besaenyey Ernő ur, kinek tanügyi buigóaága
és ex ügy iránt tanúsított nemes áldozatkész-
sége tágas körben ismeretes, legújabban a s.-mi-
hályfai kösségi faiskolának 2000 drb. vadoa-
caot ajándekoxott — Kedves kötelességeui te-
kinti a köaaegi iskola a kegyes adományért k*-
azöne^t a nyilvánoseag terén kifejexni. Remél-
hető, togy hasonió nemes példák után a közön-
ség mind fogékonyabbá válik a nevelésügy
iránt Sok ily tanügybarátot a haxáoak !
— Meghívás. A salamegyei általinál
tanítótestületnek sümeghi járasköre f. é. május
19-en reggeli 10 órakor tartja félévi kozgyalé- | aét Sümegben az iskolaépületben, melyre a t. rendes tagokon kivül a járáskörbe tartozó azon pályatársak is meghivatnak, kik még eddig a gy üléseken részt nem vettek. A g> ülés tárgyai: 1. Miként orvosoljuk a növendék vsUmely er-kölcsi hiba át? (Hogy * növendék msJy hibá-ját sz előadó tetszésére hagyatik.) 2. Miket kell a népiskolában a terményrajz olt Utasát illető leg szem előtt tartanunk és mivel kell a ter-ménymjzi oktatást kiegészíteni? 3. Brukker Alajos járásköri jegyző értekezik az írás ala-pos és cxélszerü tanításáról. A kitűzött kérdé-sek megfejtééért) kéretnek s kartársak közöl minél többen készülni, tíümeghcn, 1875. májas 4-én Polgár János, elnök.
— A balatoni gőzhajó tárna&ág ren-des évi közgyüléw april 29 ikén tartatott meg Üríuéay- József elnöklete alatt. As elnöki je-lfiBtésbŐI következőket emeljük ki: A nyers be tétel 1874. évben 10,317 forinl 1 krsjcaárra apadt, míg ugyanaz több előbbi években 12,000 frlot is meghaladt. E miatt hiúsult meg azon reméoy, hogy a társaság már csak egyetlen tar-tozásának, az áltamkölcsönnek hátralékait már a lefolyt évben teljesen lefizetni lehessen. De a Itfaető takarékosság alkalmazása mellett még is an&rk tőkéjéb-'l 2000 frt. törlesztethetett, a le-járt kamatokon kivül ugy, hogy már csak 4000 frlnyi tőke tartozás áli fenn. Minthogy azon-ban már az egész kölcsön visszanzetéséuek ha-tárideje lejárt volt, a kormányhoz halasztásért kellett folyamodni, melyet a volt pénzűgymi-sister Ghyczy Kálmán, noha az állam pénz-ügyeinek helyzete minden ily kinlevőség be-hajtását igényiette, még is a vállalatnak a köz érdekre néxve fontos voltát tekintetbe véve: megadott, mi legbecsőbb há'sértettel fogadta-tott; azon reméoy kifejezése mellett, hogyha a társalat bevételei a viszonyok jobbra fordulván emelkednének, talán már ez évb+;n, habár egy kis kölcsön segélyével letörleszihető leend ax egész tartóz is. — Az üzlet élénkítésére as el-nökség a déli vaspályánál ujabban azt is ki-eszközölte, hogy már a folyó évi fürdósxak alatt minden vasárnapra s ünnepre kéj vonatok jár-janak Balaton-Füredre, Kanizsa és Pest vnsnti állomásokról is, mint már három év óta Székes-Fehérvár s Budáról jártak, miből jövőre kettős haszon várható. Habár eleitől fogva mindeddig nemcsak tiszta jövödelroe nem vult a társaság-nak, melyet a részvényesek koxt kioszthatott volna, sőt a vállalat egy része a mindjárt létre-jötte után beállott harczias és nehéz idők, s másrészt a tökéletleo kezelés folytán sok adós-ságba unlyedt, később pedig egészen uj hajótest létrehozás* nagy költségeket igényelt, mi miatt még as emiitett 4000 trt. tartozás térbeli a tár-saságot : mind e mellett is a vállalatra már két év óta jövedelmi adó rovatott, mi ellen ugyan felszóllalt a társaság, de azt egészen ejhantnia nem sikerült. A siófoki kikötőben különféle okokból zátonyok támadván, ezek elhárítására a déli vaspálya társaság és a hatóságok fel ké-rettek. — A megvizsgált és a helyesnek talált múlt évi számadás szerint a nyers bevétal 10,317 forint 1 krajezárt telt, s ebből az államkölcsön törlesztésére fordittatott 2350 frt., továbbá osz-szes üzleti költségekre 7628 frt. 50 kr. küldoö seu a tüzelő anyagra s hajóuemélyzet fizetésére 5107 frt. 55 kr, a tisztviselők tiszteletdija 800 frt. a hiijójaviLasi an\ xgszerek és a b*jó mun-kákhoz beszerzett fa és vasnemfiek ára 1133 frt. 85 kr. munkadijak s különféle számlája 587 frt 15 kr. E szerint a péuztári készlet 338 frt 5t> krt teune, de miután még egy 433 frl 61 kros számla kifizetetlen maradt,nem hogy tiszta jövedelem rolua, *>ót iíő írt b kr. hiány. A gőz hajó állapota teljesen jó, nagyobb lettári Ueszer-zéaek nem szükségesek, a köaténueli fúiés elő-nyei fellünók. — A tisztviselőkről s az ügy-vitelről ezúttal Í» dicséretet mondhatni. Ezek jelenteitek a múlt évről, a jövőre nézve pedig azon nem hiu remény nyilváníttatott, hogy a társulat a folyó és legközelebbi év alatt minden tartozásától megszabadulhatván, végre meg-nyilasd azon eddig nehéz sulyok által lezárt zsilip, melyen át a páratlanul hazafias kitartásu részvényesek részére valahai-* az osztalékok Qditő folyama meginduland. — A közgyűlés a jelentést megelégedéssel tudomásul vette, el-nök urnák meleg köszönetet mondott a vállalat folytonos és erélyes ápolásáért, s a felmentvéuyt megszsvftEta. Csupán még egy tárgy iránt ho-zatott határosat, hogy t. i. az alkotandó keres-kedelmi törvény rendeletéből a részvény«• tár-sulatok újra alakitandók lévén, az alapszabá-lyoknak « végetü átvizsgálásával a választmány bízatott meg, majdan a közgyűlésnek jelentest teendő. Ezzel a közgyűlés szétoszlott
- Rövid Mrefc. A képviselő-ház b a n 36 olyan tag van, kik 184H-bao is képviselők voltak. —Kossuth a honved-menedékháznak átengedte olajajomatu arcs-k épeinek árulását. — A possonyi va*uti értekezleten az osztr. pályák igazgatói számosan jelentek meg. — Aradon nagy dissszal ment végbe Metián román püspök beiktatása. — A bécsi rendőrség kiutasította Kiliánt, a .Presse' munkatársát, ki oly dühösen szidta a magyart — Waldeck, a képírók nesztora, meghalt Párizsban 110 éves korában. — A mait hetes a fővárosban 244 születés és 2*4
halálozás fordalt elA. — DonAlfoaxo Oráccból Salzburgba ment. — A z á l I a t-kertbe Hamburgból érdekes allatok érkez-tek. — A városligeti színkörben aZ előadásokat betiltották. — Vastagh Győr^v jóhírü képíró Budapesten telepedett te. — \ király üdvözlésére ma indulnak minist-. reink Fiaméba. — S a i v i Pál tegnap indult el Budáról párisi útjára. — A magyar or-szági evangélikusok b. Pronay helyére Szent irányi Mártont választották meg. — B a d *-Peiun még soha sem volt arány tag anir, i lakás üresen, mint most. — Ex évben m első jégeső a Zugligetben esett f. hó 4 éu. -Nagy-Váradon a fagy a kihajtott fá-kat majdnem semmivé tette. — Dobos utódja Sós Pista rettegésben tartja DeurecseD környé-két. — Szibériában viuiital terveinek — Debreczenbena himlő járvány,, san fellépett. — A győri színházat Follious nyerte meg. — Zsj-Ugróczoo már b» vau rendezve a mű metsző tanműhely, -m H ó d Mező- Vásárhelyen visTezetékröl taoakod nak. — Vilmos császár május vége felé csakugyan meglátogatja felső Olaszországut. -Bécsben Szt. István napján Lukácsi Bei* képviselő és bur-sst. györgyi esperes-plébáo■■« fog szónokolni. — G i s e 1 1 a fhg. asszony ujonszuletett leánykája a keresstsegben Mami, Friderika, Francxiska, Auguszta és Hedvig neveket kapott.
Budapest, 1875. mája* 1.
Azon nagyszáma vidéki ismerőseim — t barátim gyskori megbízása, melylyel évek óts megkeresnek, egy .Eljárási ügynökség* felállí-tására ösztönzött, leginkább azoo oknál fog^k. mer eiőízör : a hozzám mindennap érkezőmet bízásoknak Önerőmből, saját érdekem háttérbe szorítása nélkül, megfelelni képtelen lévén, dy másodszor s l«gfőképeo azért: mert ily ügynök ségnek a fővárosban leendő feonálláű csélsxe rQségéről teljesen meggyőződtem.
Miért U az általam felállított i hatóság.-
lag engedélyezett eljárási ügynökség miodtn
néven nevezendő megbízást elfogad, abban rög
tön, pontosan,lelkiismeretesen eljárni, sasered
méoy.ől tisztelt megbUóit levélben vagy táv-
surgonyüeg haladéktalanul ertesitni kötelezi
magát /**
Magában értetóeTík, hogy a megbízások leginkább vidékről érkezvén, a honnan minden csekélységért a fővárosba rándúlni nem lehet. miért is a megbízás^ letŐleg eljárás t kár a magaa ministariamok-, a helybeli fS és alsóbb bató Ságoknál, valamely ügynek leeadö s&rgetése. meg tudása, valamiben megktvántató felvilágo-sítása, vagy valamely fővárosi nyilvános inté-zetnél, szerkesztőségek-, nyomdák-, gyárak . kereskedéseknél s bárminemű magánügyekben megkivántató eljárá*, megbízás vagy megren dőlés elintézésére s utánjárására vállalkozván, azt az ügynökség rögtön teljesítvén, arról az er-dekeltet levélben vagy pedig táTtürgönyil>£ axonnal tudósitandja, miként azt a t. megbmj fél kívánja.
Mindeo megbízás dija, ha «*gy rendbeli eljárást vesz igénybe, egy frt. o. é., ha pediií több H)járást igényelne, minden eljárásén ugyanazon díj elólegesen megküldendő.*)
Az eljárás, illetőleg megbízások helyes és gyors elintézésére nézve az ügynökség elegendő alkalmas és értelme* munkaerőkkel rendelkezik.
A megbízások B megrendelések a követke-?ü czim alatt kéretnek megküldetni: .Eljárási ügynökségnek- Budapest. VII. ker. Dobánr-utcza 12. «z.. hol az ügynökség irodahelyiség" leend.
Jelen hatóságulag engedélyezett ügynök ség minden törekvését oda fogja irányozni. hogy tisztelt megbízói állandó bizalmát meg-nyerhesse.
K. m. f.
EGERVÁRI POTEMKIN ÖDÖN, eljárási ügynök.
-Irodalom.
* „Milyenek a nokf csim alatt ^ kötet prózAban irt női jellemrajzokra hirdet előfizetési Benedek Aladár. A hozzánk i* b« küldutt felhívásból közöljük e pár sort: .Am> tui.dérféoyti, mesés káprázata labyrinthban,
■ tiielybcn a legnagyobb szellemek é* költők H
I csak tapogatóivá járuk A abból egészen kivé
'• zctni talán ináig nem bírtak, én sem akarok egyebet, mist néhány talán még járatlanabb utón végigvezetni a szíves olva*ót s ez altul vu iameonyíre ismertebbé tenni e szép, a cmniáí, *i rfjtelmns világot, melynek meghóditáeÁbau annyi térfiszív vérzett és vérzik el s melyben oly kevé>i érte s éri el a valódi diadalt! E tüo dérféoyii, káprázatos labyrinth; s e szép, e cw
■ dás, e rejtelme* világ : a női szív, a női kedély,
a női szellem. £ mesés vilig rajzolgatását, je''
' leoizrieet fogja képezni a jelen munka, melynek tartalma: El««ó. — Olga. — Margit. — J°' sephin. — Halda. - Mari. - Emma. — Gi-zella. — Elza. — Róza. — Adél. — Jolia- -
*> A .«▼•,•*£«■• megkívántat* bilvaf < * na' i tlT.&rföoj kB)toéf« a t st«(bi*6k álul elSU- Btffcflldital kintik.

Papimeletek.
A a t/A* D«rc:a«JM7aY*
ltlfi|)nitii A londoni .Poacb" ata-ikgaa neriot, Hdububra efj hit alaB UDJÍ iasaak, a masa;* olég lenn* ejj 96 ágra* «or-t vtsrs boeaátui.
V<!gi"i;Jr ^ "j1111" kSB»7<«»- *rd«k« itt-ott elbezieloi modorban, bárki Mamára asírmkos-u«5i talán haiznos olvaamányul.- Ei érde-kowiek igérkezó munka elofizetéai dija (nxve 1 frt, elegáns diazkötésben 2 frt. - A megren-Jeléaek majua végéig szorzó nevére cóme»»« ,1'eet, Kristóf-tér 2.) küldendők. Utinvételi megrendelések U auvesen fogadtatnak.
* Az .Apolló* czimfi zenemflfolyóirat „egyedik kowte legújabban megjelent otódik uamának tartalma: 1) ÜironV Oirofla négye, Ltcocq K. ulti szerzé H&lzl Loriac. 2)Sir. dal, Beethoven Lajoa Fidelio eaimn dalművé-búi. 3) Három hallg»u> magyar Lavotlától wngorára alkalmait. Wacbtel Aurel.4) A avéd csalogányok műsorából: 1. Urudlürdtsni Har-dangc (náaamenet Hardangerben). II. Sjung! !-juug ! (danoij ! danulj !) zongorára átirta Sü-deraion H. i) Nem nirok éu éa nem panaazko-dom, d»l, azútrege FeioStól, zenéje ÖRyektil. - A borítékon : A »ene lórt.MieW Kapi (hu-ll* — üriUkai szeiults. _ Vegveü. _ Zeae-műjegyzék, — Előfizetési ár egén évre I miut-«gv 100 válogatott zeneműre) 6 frt.f fé|éíre 3 Irt. A jelen szám 1 frtert külön i, roegszerez-betó. Ai elúnietén vidéken legczélszerüebben a postahivataloknál poíUulalványoiá. utjin eas-köBJlhoto, Budán u .Apullo kiadóhivatalában iskola ulcxa tibl. u. a. Minden eddig megjelent ■zain é« kótet tolvton kapható.
Vegyes hirek.
. — Ungyilkouág ,énut6 mlUtl Sey-weldbeo, Csehoraiágb«.n , — mint a N. H." "3» — "RT huaionegy eve. Hink nevű fiatal ember kihivatta a korcamábol a zenészeket a kedvese ablaka alatt a kgvigabb nótákat hu-zattá velük. Egyszerre piaztoljt vont eló > ugy lőtte magát szivén, hogy azonnal ítörnyel halt. A zenészek alt hittek, hogy a Kérelmei ifjú a levegőbe lóu > caak trétábol rogyott oaaie ; aiért tovább bullák mindaddig, míg palakzó vérét meg nem pillantották, A szerencaéileu iíju nem viazonzott Hereiemnek lett oitoba áldozatává. — Megindító látvány tanúi voltak köze-lebbről a Nagyváradiak. A főtéren egy aaszonv ment kereaztul ctomag nöi rubál vive, utána egy máaik n6, zokogva, ai éhaég nyomaival arczán, egy ingben rimánkodván at elitté menőnek, adná viaua ruháit, es azonban kér-
( lellwtlen maradt, a ruhákat igen eaekély adós-, **£ fejeire testéról huztavoltle. K jelenet caak j halván v képét tárja fel azon nyomornak, maly-I ben a Kagyvárad vidéki szegényebb oaztily Binlik, jegyzi meg a .Bihar.*
— Léghajó twaeriy. Godard Jenó ismert
léghajói a napokban Páriában léghajó regattát
fog rendezni. Dijak vannak kitűzve: a) annak
a ki legrövidebb idő alatt legnagyobb utat
teaz ; b) a ki a magaaabb regiokban legtovább
kiállja e) a ki a légáramlatokat különböző ma-
gmaaágban legjobban fehudja naaználni arra
néave, hugy valamely előre kitűzött belyhes
lehetfl legközelebb ereszkedjék le.
— tiivtatútika. A magyar foldhitelin
téaet réazvényeaeinek m. b. 29-én megtartott
nagygyűlésére jelentkezett részvényének közt
a „N. P. Journal" azerint: IS Adler, 9 Braun,
31 Oeutacb, 17 Engel, 25 Fiacher, 32 meg-
aranyozott (jobban mondva meg .Gold'-ozott)
15 Here, egy tuczat Hirach, 18 'Klein. 46
K.ihn, 36 Lowi, 11 Ma»dl, 15 Neumann, 27 Pol-
lak, 31 Kosaáa nevű, 19 Schleainger, 20 Spil-
zer, 22 Steiner, 21 Stern, és 58 Weiaz, fordult elí.
Történeti uaptár.
Májún 9. 1849. Pest második bombázíía — 1849. Abrudüányán a hegyi oláhok (móczok) minden magyart felkouuaol-Uk kegyetlenül.
. 10. 1848. Macakazene Budán, véres oaz-axeUtközés nép és katonaság kínt. — 1706. Fegyverszünet két hóra I. Jó-»»ef ca. éa a magyarrendek köat (Po-laony.)
„ 11. Pőltenberg Lévánál győz.
„ 12. 1849. a felaő hadsereg vezényletét a caásiár veszi át.
* 13. 1849. harmadik bumbáaás Pesten, 32 bál leég. — 1848. Struw-deputa-tió Bécsben.
„ 14. 1849. Kouuih s a miniaterek Deb-recsenben leteszik az eaküt.
> 15 1713. sz. Hell József, jeles bányász, ttrmészettanár, földmérő, gépész éa gépek feltalálója. - 1849. Hentty égő hajói kifogatnak.
tiaati™. „ tört iasaak, hajót visra b
— F00I1 a aaajy aafol koaikoa-aiiDési e«T"aw fj lordnál cbidelt. A lord it«n fíi.én.T volt, ■ Hágjon kit flv«^ bort teut«a az autaira, melrnek rtptiftt mranc.ik kHa.lt,. ,J«4r ^^ain ■em tadum, báay évm «* a bor, ttgy-e ;ílf- kérdi dicaekvocn Foot^tol, mire Foota komikDaaa ig7 vá-Ixjiolt Valóban ifaai ji, kanom korira nesra roppant kieaiov !*
Loaisiabaa koulobbról fj fok«t« lalki púi tor («• tes«rt tilniruui, 'uk » bSre íakeM) niftr k6i«*f«! rfireleinre ^i békeas«ret«tro ioti. Ua bán-Ulmanak - moadá - mtguUljatok .t a I é g t 4-telt-, La irábtatok grololetet. m«frr«t««t tannntnak r(V brl/en akiad en bizonTnra] ráakadtok a s s c r •-litiiiilt>kinni,,t' .Hol ?• — kérdi a n&Jlgaták eojeke. ,l:a misntt n«m binn«lrik »&-tarban- felelt az érdemei i
Érték- ét váitéfolyam május 7.
b'l, metaliqnea 69.80: 5*/, nemi kulcson 74.35; 1860-ki álladalmi kólmon 111.50; bank-réaiv. 9 64; biteliutézeti réaavénvek 231 25; Lkodon 1)1.25: magyar triMtebm-menlftai köt-vény 82.25; temesvári toldtehermentéai köt-vény 79.75; erdélyi fóidtehertnenteei kötvény 78.50; borvát-alavoo fóldtehermtsuléai kotvéuy 81.-; ertat 102 80; oa. kir. arany 5.27-Kapoleond'or 8.96 —.
Heti
ttajM9-t«Bá,ulS-%. 1875.

Hó- ia boti. Kathnlikna oa.p- Proteatám 1 -4
nap tir oapUr -'!■
1 19. VI. tu hur. at. — Kat. ■v. Mikor eliói •no
A Vigaictaló Jánoi. XV «_Í7. — XVI. 1—4
- Prot Ep 1 Pét IV 7—1 . E>. Jinoa W
26—XVI. 4 — GOr ... Márk XV. 42. XVI. 8.
9 Vaaaraaa | Cti. Nit Qerg. C Esaadi •*
10 Héttő 1 Antoriin pápa Hermh.a
11 Kedd ' Beatríx Bercti A«p
12 gierda Pongráci Nerous
13 CsfltArtok ', 8xervacx i-nap Marim NV
14 ' Pé,.l»k | Honificx ptlap. Bonifács
15 \ gsombat 1 Zaufia MÚK t Isidor
Felelósszerlcesztós kiadó : Báttri
)
Egy fiatalember, ki már több éve át jó aikerrel tanít aongorát,óhajtna — ,« I 1 á t á s-ért* — lOiiKnrnórakat adni. Értekezhetni vele lakáaán Teleky-utcza (Sopron-utcza) 4 dik aaám. 12-tol—2 lg délben.
. Figyelmeztetjük t. o.vMÓtnlut lapunk m&i Mamának hirdetett rov&táb*n fogl*U .K lofniiDQ & SÍIOOD Hamburgbin"-féte hirdetésre. Oly D^vuátaafÓBTereCDéayek-kel folraházott péotkisorsolái eredeti sorsje-gjeíoek elámaitjUiról van itt BSÓ, bogy a mi vidékünk részéről i» igen elénk részvétre asá-muhatni. Ei-n vállalat teljes bizalmat érde-mel, miután a legjobb állami garantiákon nyagssik.
A hamburgi tél, 1 tallérua eredeti Morsjegyeli magreodelé«ére legjubbao ajaol-batom 11. Steindecker ur czé^éoek gyűjtését Hamburgban Dammthorstrasse.
KK> ssereDcn^s ■fera.
Háztelkek eladása.
A Cseogery utctát a Kaxinoxy utcxával összekütú ujooan oyitoti ulciábaa ar ízr. hit-kocség tuUjdonát képezd hat hástclek ée a Ka-tioczy atezábao 497 (regi'i stám alatt tekvd has f. é. májas hó 18-án délelőtti 9 órakor a helyszínén Dyilvánus árverés utján el fognak adaini.
Kueelebbi értesítést nyerhetni a hitköi-ségi irodában, hol ai árverési föltételek is meg-tudhatók.
A hitközségi elnökség.
A nagy-kanizaai izr. hitközség az ujo-nan nyitott utczában iskolahelyiséget építtetni azándékolván, ez építkezés fulyó évi májul bó 20án délelőtti 1U órakor a bitkbiaég hivatal helyiségében árlejtés utján ki fog adatni. ~
Vállalkozók Mvebb értesítést nyerhetnek a h:lküzaégi irodában, hol az árlejtést föltételek, valamint az építési terv is megtekinthetők.
A hitközségi elnökség.
•) E rovat alatt koslotttrt felelftueg-et nem
vállal a 8>ark-


A legnagyobb YAS BÜTOBGTÍS
IlolOtXJStrcl AB T&raa-é, Bécsben, IILMareer utcza 17. sz.
alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra insyen bér-
mentve küldetnek mindenkinek. (1667—27)
l»*fnj»hh Stifirendiiff «xt>rít]t felill-mulbatlan izerk«xeUe) és kiátlitásu.), melyekből mir tnbb mint 2-2,Ouu pé.-diny adatott fi jóúllis m-Hctt, pró-A jolptitekenyen Iejehb8ii.il.tott
j
btr"
"4Uit"
kézi- és szij általi forgatásra"
Ph. Hayfarth és társa gépgyára Majna melletti
(1659-2) Frankfurtban.
la^* Ott, ahol még nincsenek, ügynököket alkalmasunk.
Üres fogak kitöltésére
fugor-
nincs ba.t*ljos*bb éa jobb aser, mint dr. P«pp J. S
vo« úr (Bécíráros, Bogne-gaaae Nr. 2.) f o g ó u j a, melyet
denki könnyen es fajdalom nélkül behelyezhet odva* fogaiba., tn<sly Aztán a fogréazekkel ía fopbnraal teljesen egyeattl, s a fogakat a további elromlástól ÓTja s n fájdalmat cnillapitÍA.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
Ov«f«kbn I frt 40 kr , a lefrkitilnÖbb M«?r a csúzostoyftjdaliaak-
ban. gyntadá«okDÜ, * foghua daganatai- éa aeb«inal; fSloWasatja
& léteaó fogköTOt éa mftpakadiljoEtt anoak uj képxSdéait; u
mgá fogakat a foajbaa erötitése alul ««ilarditja; a aidfia a fogakat
éa foghutt oündan ártalmaa aay*fokt<M tnegtUxtitja, a asijtuk kel-
lemes fiiaaetegst koloaOBOi e« mir rCríd banoilat után cltávoUtja
a kellemeUeo asagot. (\bH)~ 12)
Anatlierln foffpasta
I>r. POPP J. Gh cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Evén kiasttinetij' a Isheltt friaMa^fét ea tiastaiáfát feoUrtja, tsoDkivfl] a fogaknak hófobértíget k31c*Öoöi ások romláaát meg-akaáiljo*»a éa fogfauat eróibiti.
Dr. Pöpp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly az-jp^a tintitja, bogy anoak aapookénti Uaas-aálata álul nencaak a kö»Öa»*ffW togkő eltávohttatik, hanem a fogak loniDca é> fiooiniigi ia mindinkább tokeletesbtll.
Kaphatók: Kagj-KaniKaán : Belua Jóuef gjógyne., Roa«nb»rg oaenfeld, WelÍMfa, J. ea Feaa«lbofTe<r J. keretkédesében. — Pápán '■chepen J^ Keastheljrea : Pfiatierer gj ógy*»«rí*», Siuger M. W«Ui A. Zala-Ef erasef«n ; l*óó F., gjógjaieraaa. Kaproncaán : Werii gjógj-aceréta. Varaidon : Halter £y6gjt*vim*. SQaegeD : Dorner Kajet. Smom batbeljen: PilUcb Kereucs éa Rudolf pógjaaer. HatárSrridéki &*.-Q76r pön. Fibic E. C. Veaiprémben : Mejr Tnexkao, agy Ootbard Tirádái _ Sséke«feherTároU ; Legmann A. Kraan J. gjőgjaa. LOTM -. H«i»I*r g/ógyni. Kalocaán : Horráth K. gyógjaieriM. K«ea Hilbofer a. UacUeid gyógyn. Pakion : Floríáa J. tjógytx líörm«nden: Horrith J.Som«enrend gyógya*. Kapor*árott: Kohn J Bőgi, Belua éa SenrSder g/óg/as. S»o»y««Árd: Braaaay fJÁgjn. -lonjritádon : Kramolia J. S*ig«tvirott:Barwarl^. Salaaoe gyógjw. ->»j*c : Micbttacb 81- ia Hersfeld fiat, agy Hersog Ignácanál. — Pieaett •aoloKj w. *a fc. Zách, Sipffcx gjógyas. Kárádon: Zadabáavskj ryógja* Marcxalibao: KUa gjógyu- — Tolaábao : Qraff fjófjn- — DanafSW-árott Lnkác* gjógjM. — ÖníDUOjörgyöo : N&thig. — Alsó-L*»4vas KÍM rr6rra». - Bobonetna: Bímoa EJÓcyacereH arassál.

■ -
I
Tjpilepslát
^ ifdr. xSiíck ipeeiia-■— lista I>r*>s4a, WUhelini-
platt 4 (exelStt Herlinben).
Sok száz tiktrtt •rttaéajy !
Felhívás
VOutrevésre a> állam által bistoaitott bambar^i iiüffy péazkissrss-litbaa, melyen a hivatalos játékterv sierint 7 oMtalvhan
42,500 nyereménynek kell szükségképpen kijönnie
éa pedig fSnyeremény :
375,000 r.-márkkal,
további : 25(i ,000, 125,000,80,000.60.000,5ü,0( >0.40,000, 36,000, 30,000, 24,000, 20,000, lx.OOO, 15.000, 12.000, 10,000, 2u3-uor 2400, «i2-8«r 1200 r.-markkal stb. stb.
A legköselebbi els6 ny«reményba*isra\ ;
1 egésx eredeti sorsjegj ára i tallér rágj 3'/t frt — kr. otxt é.
1 fél „ „ „ 1 „ ^ !•/« ., — ..
1 negyei „ „ „ '/i » -t Ts « — »
az Ö»azegoek beküldése, postáo uulványozása tagy után\ étel mel-lett, a mire mindenkinek ax állam czimeréTpl ellátott eredeti iors-jgyeket a hivatalos játéktérrel ét a kihúzott nyeremények jegy-zékét megkaldjak.
Egy ilyen szilárd alapra fektetett Tállalatoál előrelátható-lag élénk réutrevésre miodén felölról birtoitn ucámithatai, en-oélfofra bogy ralameDDyi megbizáknak idejekorán plédet teboa-■üok, kérjük a mcsr^ndp]éteket minél előbb, de minden esetre
májú- 18-ka előtt
alulirt baakbáxhof megküldeni.
Kúnzöaetet mondváD as eddig tanúsított biialomért, meg-jegyiem, bogy gyűjtéseim a legszerencsésebbek közé tartósnak, minélfogra remélhető, hogy ezottal ia sok és nagy nyereményeket fogok a részttttrökDelt kifizethetni
Megrendelésekkel tessék bizalommal fordulni a régi meg buható
M. Steindecker
(1657—1)
bank- és ráltótlxletébei Hajoburg, bammtborkiraaM ciéghez fordulói.
Szarvasmarhák eladása.
Somogymeirvében a Dráva közelében fekvő kir. alapít-ványi lakócsai uradalom részérói közhírré tétetik, miszerint javításra lekötött következő szarvasmarhák, nevezetesen: 13 darab ökör, 9 darab tehén, 1 darab 5 éven tinó és 1 darab bika
Lakócsán, folyó évi májas hó 11-én
déli 12 óráig a tiszttartóságnak beadandó zárt ajánlat nt-ján elfognak adatni.
Az eladandó szarvasmarhák, valamint az árverési fel-tételek Lakócsán megtekinthetők.
Kelt Lakócsán, 1875. évi május 4-én. flfi69--l)
Kir. közalap, tiszttartóság.
Pályázat
Zalavái-megjében, német-saeDt tniklóftikózaógboD a r. kath . |lani(oi állomás betöltése vécétt f. é májas 31 -ére páljá*»t avit-tatik. — Évi fizetés : tisztes lakásxto s fél hold hasi kerten kívül ; 200 frt. o. e. készpénz, 20 mét-Ő rozs, 3 hold szántóföld, melyet a ' kötség vonó eröv«l munkál; 5 akó koleda-must, 1 hűld rét, 5 öl lüzifa beszállítva. '/k telek utáni legeltetés, temetkezési stols — mindezpéozértékben középszámitiasat kifejezve teez : 3&0frto. é. Pályázok fölszerelt okmánvokkal ssemélye«ea vagy írásbsli i folyamodás utján jelentkezzenek.
Német-Szent Miklós, május 5. 1875.
(1670-1)
Sárits Menyhért m. k.
iskolaszéki elnök.
Z^^^S, 1875-dik évi május hó ló-kén S^^SS a piloküsdi UDoepek alkalmából
k é j v o n a t
I közlekedik igen mérsékelt szállítási dij mellett I
Barcsról — Zákányból és Kanizsáról
Bécsbe.
Indul Báróról mijtu bú 15-ken 10 óra 49 pereskor délelőtt.
, Zikinybíl . . IS . S . 37 . e«».
. Kaniatiról . , 15 .. 10 ,. *7 „ *jjel.
Barcsról érkerí uUiók május hó 15-éo Mte 10óra 42 perei.
Zákányból éa Kanizsáról trVezik pedig május bó 16án
reggeli 9 óra 32 pereikor érkeiaek meg Bécsbe.
Szállítási dij az odamenet és visszajöretért:
13,
. 8 f
zuSLa1°r^ t "•oszt íö foriDt' m-01It- °{rt
Í
'*'* O aft
a II. oszt. v forint, III. oszti" frt.
Fontos megjegy^9elc *> tülönös kedvezmények ;
1. A TÍsszamenet tetszéaazerínt egjeDkéot 14 nspi
érTénynyel minden személyTOnatlal (futárTonatok kivételé-
vel) eazkötolhetí.
2. Az ezeE kéjvonattai utazó t ez. kösomég Bécs,
Schwender nevű legnagrobb mulató helyének, topábbá a
felette érdekes Aquariun* lálogatáaánál, nemlcülóoben a
Rigiféle ujon épített fogaskerekű pályán a Kahlenbergre
éa viaaza, a menet illetőleg a belépti dijak jelentékeny le-
azállitáaában réazeeittetik, mely ezélra a megkivánUtó je-
gyek a menetjegy váltáaánál dijmeoteaen kézbesittetnek.
Kelt Bécsben, 1875. márczius hóban. (1666—1)
Az első társas kejutazási vállalat

• I » * i
(1603-5)
JILHEL M-féle
■■* koszvény és csúz elleni
vértisztitó thea
(a csúz és köszrény ellen vértisztitó)
mint a
tavaszi gyógy-használatra
az egyedüli hatályos >értisztitó szer,
! cj-k ud» can- J
czelUns «.ge- .
1 dél ré*. Bécs. i
1 1850 der 7 i,,- ;
1 lo vtan ,


Q legmapss. u szabadalom ai-Wjil. hamisítás el-H len .édrc, Bécs, 6 1X71. márt 28.
cs. k.
miután ez Európa legelsóbb orro«i tekin-télyei illal a legjobb sikerrel használtatott ei jóvá hagyatott.
muiden alkat és
é.QU kúranyagot; halisa, mint «mi eg>.'k SMrurf ■-bi.lM e, ttrtit
Alapos.n sjúgvitj. a kösiréiiyl. csínt, e. el.vult, mejrögwU kór
fcijaksL mindig íreirdJ sebeket, nem- és Mrvar beb-ssejekct, test us
arcagOrcauktt, csömirt .-s büjakórság. daganatokat. .
KUimö. .ikeri unusitott »ár esem thea hassnalsta míj es lep-tolulat » dafauuil. »■ m. araorer (Homorrhoidal) bajokná , .g»J uom-fájások torabbi gyomor, slélsioroogisok, altest bajok, TiirUs-nehtoé-Wk m.g6»Ic..k, (■ir'iagjöngOlések stb. id,-G, t,.»t és m-nx-s, bajoknál. ^ ' üorríly ,Skro,,l.rl) bet^ségek. mirinr darálok, fWjrwos ttoa-által, gyor-an r« alaposan gj4gjitauiak, miután i'zeu SUT felol-
s egysaerfcOiii'd Yuelet-kőnnyito u.
Xa.ys.ami. b.íooyilékok, elismerési él dicséró okiratok, melyek ki.ánatra be ii küljlii-tók, fcnnebbi adajok valósága nvllett sxollnak.
A mondoitakat igaiolandí, kosiunk néhiny elismerési bizonylatot :
InterlaKenl
Alpesi-iiövHi) ip'ouiorerősKö.
(1656-3) (Magenbitlur.)
A sxátntal&D gvnníore*itő közt »
Dennler Ágost F.
xili-tt alpesi iiö «-vít»?U érdemli
i
. nnrt nk íit^y s
h-t*>tl«-n (rTiitin.rcv«eyÍt<'. "Rcr, de m*g
áhik tú&kh dí
ő-itSje khüu.'.cn fcr Ii
Üdítő iUl helyet fngl*I Drnalar tyjmore i
py- Az BtáRzas«k elkerüléséért nelyek eret vtgy -tét ezta alitt i keretkénéibe jéaek ■ gy«n bélyegre. «gy « Eti-qiette. Miit peetetM kfilőnÖbCR flgyeten fcrddindo
Kapható N-Kanizsan Richterít Sattler uraknál.
WHkala Farmi jyírriseréas nrnak Neojkirck-bM Spansdorf. Élbe meltott oki. IS. 187t
Tekiatetes ur! Hat é» óta szenvedek érzékeny csont ko..vénj íajdslaiakhao auélkol, kouy Tslami s<riteu »olns. Amint önnek »ért«z-üastitó theáját esetlef ssafkaptan s «st ssor|ali»aaan Ittam, ast a kei-lemw meglepetést tette, bo^y azonnal érésiem jótékODjaágat, a rohamos-fajdalnak URJ slábl. .sálluk. hogj ssabad testi motgást tehetek as olj efesseiget érések, minőnek nár sok í' úu mm 5íQll.m
Batarosolt upasstalaton rao, hof) a< ún gjoirjhíli ol theajs ssonredésamuSl memnent, udvariasao kér.)ia. leiryea MÍ¥es aekem po«-táa egj paquettal küldeni az ön vorüszúto tneájából.
Ason reményben, hogy kérelmem onelübb teljesíti, tiszteletiéi vs-
^. T fa i e i r A n ii a M., ácsmester neje.
Wllkala Fartau JJÓgyssertas urnák NellnkircWiilH.il
Kirchberf, Wagraat mellett, okt a» 18<4. Küldjön nekem mielSI* postai utiBTéitel két dobos »8 id»«- «ér-tisstitó theát, ijen elSnyos szoliilaut tesz «s írsem, hogy sxearedé-■emban felette javnlást ideaeu elú.
Tissuletteljeaen ^iglmüller Alsjos.
WUkelai Feraaei ,jógys«ré« urnák Neoukiirhenben.
Kati bor. Tábor mellett Chischka. »o« Í9. 18H.
Tisztelt ur! Miv.l a Wilhelm-féle ibea nőmnél, ki 20 é» óta be-
teg, igen jo hatásaal Tan, kérek ismét .1 paijurtul pojtsntínTÍttel kül-
deni hziveskedjék. Ti&stelettel H e i l> s 1 József, fóldmires.
Óvás a hainisitát és feteswélés elleii.
A valódi WUMai-féle antiarthritis. aoti/beumatikas >ertiaztiú-tnea csak az cUS nemzeti Wllkelai f.lí vertisztitó-tliek.Tyártjan Xeunkircheoben Bécs mellen. »agy ilulam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Efy tokaz á adafra felssrtvs, or.on haazoaiat- és uiaaitisall elláua l (ru, a bélyeg « |xkulu-.lij 10 kr.
A ; ez. k6suns<-g kényelni.-ru a "T.1 údi Wimelai fele astla>t»r Irls ét aall.henutlkis vérUsitlts tata k»phstú :
Nagy-Kaaizaáa Rasmker, Fermz «mil Zieril.l.u : Mittlback Zsifrmood; Kr.szegen: Osm;siii..i!ts N. Keszthelyen: Rtweoberg Kma-nueluél : Kt(ironczán : Werli gyógyszerész; Sopronban : WrchoMsky]; S»onilia'.li>-lyi u : l'illicb Fereocs gyógy«erésx, Szatmártl: J. eyazerész éa Scigetvárott - Urunuul Miksa uraknál.
Boxsiii
2—2)
Arlejtési hirdetmény.
A mobics-*mr&sd. és poxioDy-vantdi ilUmuUltioD leró, két Mu-raiad kufiinak bfkitrinjotisa % n»g)toéltó»iga kötniuok* és köxle-. k**déai mibisterium <*. é. április hó 15«n kelt 36(>tí. számú magú ren-! deletével 699 frt 23 kr öMteggel eagedélyértetett.
Kzen munka bixiositá&a tekituetéból alól irt hivaul irodájában folyó lHT/i. ér május hó 13-án n^geli )0 órakor, irisbeli ajmlatok el-foK*dÍBá?al pároiult nyilváuott szótteh árlejtés fog tartatni, molyn- a vaJ-•alkoxni tráodékosák axul hiv:ituak meg, bog? az irlejtéabeni résxtrr-vés esetérc, magukat a fetitkit< tt öss*eg .r>go-»el miat báaatpecxiel el-lássák, mely vállalkozás esettilien 10^ bisto-itékri \*mx kit.'icéstit«ndű.
Ai iriöb-li ajánlatok május bo U-áo reggeli ',,!<> uráig fogad-Utrak el, exeklu-n as ajáiilattevó nere, lakása és polgári állása ponto-san kiteendő; továbbá számmal éa szóval kiírandó axon itáxtúli plcnge-déí, melyért exeu muakálatottlt elvállalni szándékozik, világosan kiff-jezeudo Tégre, bofy a költt««vetést boU.-k.ol>-(te t> liogy a külunl<-ges feltételek tartalmát ismeri, ezeket elfogadja.
At ajiulat-kboz a válUUti ösufg H^.-je késijiéuibeo, fagy ma-gyífc" állampapirokhaa csatolandó.
A koluégveu>8 es kOlönl»-ges feltételek, alul írt bívaUl iro Jajában a szokott hivatalos úrakbaa un-Kt^kiotbetök.
Zala-higt-rszegtn, l»7íj. aph) bú 2i\-vn
A magy kir. mérnöki hivatal.
Nyújtsunk kezet a szerencsének 1
375,000 R, márka vagy 218,750 foriut
föüTer.'méiiy eli yprliPt'-sét tMii leh«tő*é kedrezö ewtb«n a |M ■^al»b UQy féultímrttlit, mely & m«gu kormány által bittó titva Tan.
As uj tfrvKit CIŰDVÖI berendezése otyaemd. lwjry Ofbám bú l<-:.:U^latt 42,500 ■yertwuy keríti 7 húzásban okvptlcn ki-sorsolás A, mp:TPk Icvxmt e*etl»g 375,000 R. m. v&gyis 218,750 e é. forint, egyenként pedig

l-szcr 250,00-1 ■., i o-aut 15.800 ■.,
1 . 125,000 , 12,000 .
1 . 80000 . 12-szer 10,000
1 ,. 60 000 . S4 . 6.000
I . 50 000 . 40 , 40M
1 . 40 000 . !MB-.zor 2 400
1 . 36 000 . 412-sser 1200
3-azor 30000 . 512 . 6 00
1 sser 24,000 , r,97 . 300
2 . 20.000 . 19,8»l-azor 1,31
lárkányi stb. ayereményi-k
18 000
A nyrrpményiiniáiok eszközlése terrszerülef biTátalo an ▼an megáilajiitra.
>Uen, az állam által biztosított legközelebbi ellő nagy pénz-kisorsolksboz
1 egií«z ereieti sonjtgy ára csak 6 sarka »agy 3',, í.t.
1 KI . . . , » , . 11. .
1 negyei . , , . l'/4 . 90 kr.
Miaden megTendclés. mely as itsizeg beküldése, poau ui-jáni fi»et.'S. vagy utánvét mellett történik, azonnal ás a legpontu-.thl,an cszkoKOttetnek. mindenki az állam esimerére! ellátott ere deti sursjrgvet aaprán t/ilOnk k^zbez izotgáltatra.
A mrgrendeleselLaex a hozzá tartozó hiratalo. terveket in-gyen mpllékeljülc. miuj'a búzás után pedig minden felszólitái aélkill bivaulos kimnutást kaldQnk érdekeltjeinknek
A oyerenényk kiSsetéM Bindi| az ávraai (ítaHási m.Ucu pontosan eazközölleük, mely nyeraméoyek érdekeltjeink kivánatára Ausztria minden nagyobb piaczaij] levő osaseköttetésfink folytán avyanott IVIvehetük.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kísérte, hogy abban Mk esyels tsklitelyes ayarirtiyak ktrtH lyakrai u Mai ti-•yenaMylt •ytrattak. melyek az illoiő nyerőknek kojtetlen ki-nz>-tteitek.
Kvu, a laauilársaU alaara fektetett vállalauál előrelát-batólag ÍRifn éliíiik r.'szvéirr számíthatván, kérjük, minden meg-rt-udelés <-siközö!lii-t.-v vécptt. a megrendeléseket minél elOhb de min Icur.eirp fol; 0 évi aljas 18-kj liOizánkjuitatni.
kauímaiiii és Simon,
btdW- é- valloÜxlet, llnmburt(.
Mimlenneoiij iItamkÖtvenyek, Tftsuti réuv>-Dyek és kölrsőn-
arck adás-vétele. (1^71—1)

ROBEY ÓC Comp. Limited
gazdasági gépgyárnokok. Lincolnból. Angliában,
Budapesten, Üllői ut 1-szám.

Legnagyobb gazdasági gépraktár Budapesté ü, állandó g é p k i i 1 1 i-t i s, készletben található.
SorvetÖ gépek különösen magyar visznnrnkmk megfelelő könnyű 2 kö-zönséges ló által hu zh a"Tó, rcndkhali tartós és egyszerű 13 soros vetó-gé"pnek ára Budapesten 320 o. é. forint, kovácsolható viakereten és hátnl-ról kormányozható.
Amerikai rögtörő, meglepő könnyű és a legkötöttebb földben is használható.
Amerikai kaszáló- és arató-gépek.
Logereblyek r-s szenagyüjtók rendkívüli olcsó áron.
Világhírű Robey féle fekvő r.s hordozható gőz-gépek.
Göz-csépjő-gépek Patent vasrácsával és vasgerendával a legtökéletesebb cépló
% gép a világon, mély minden mis hasonló czélra készült gépet, munkaképesség, minőség és tartóság tekintetében felülmúl.
Kézi csépiö gépek, lójárgányok >'- lovas cseplö malmok, szecskavágók, sze
leM- és konkoly-válatztó rosták és minden más a gazdasági gépszakmába vágó eszközök. K. B. Községek számára, kik gózcsépló-gépeí, vagy gőzmalmot akarnak besze-reini, különös kedrező fizetési feltételek szabatnak.
KN. BB. Megrendeléseket kérünk kö/.vntlenül hozzánk Robey & Comp. Limitedhez Budapestre czimezni, raivel sem Zalameg vében, aem Vasmegyében tőlünk gépek eladására megűizva senki nincsen és közvetlen érintketés folytán olcsóbb árakat is szabhatunk s gépinket vagy Bécsből, vagy Bndapestról szállithatjnk.
Végre Budapesti gyárunkat gépek javítására is felajánljuk és más gyárbeli hasz-nált gőzgépeket is jutányos áron becserélhetünk.
(Í689-23) ROBEY & Comp. Limited Budapest.
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház ud-variba, a Korona szállodának átelleoében tétetett.
Czukor, káTé, thea, |j Porczellán edény,
ram, mili gyertya, petróleum, táblaolaj, I Qvegoemúek, tükrök, lámpák, evűazerek,
bul< li« boruk ) rbina eiO«t
és likörök, valódi francsia pezsgő és roiodeo |l es pakioog kaDalak, tálezák, müzsarak,
f&aaer«k, j! kávéporkölúk, káT^darálúk. kávéföxdgépek.
kufsteiiii és valódi Portland cement, fagylaitkészitő,szodavizkeszitö, varrt-
pamtfin, kocsikenócs, gépiaolaj, gabna- i: gépek. Vasbutorok,
zsákok, gyapjuzsikok. i; utazó bőröndök gyári áron.
AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb.
bitese végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
MECRENDElESEK
DREHERANTALKOBANYÁN
DlETRICH, GOTTSCHLIG BüDAPESTEI
intéz tnHBk. "1
KIVITELI
LI
PALACZKSER
ÍŐraktér csak;

Wajcütí Jóraeí lap-éa nyoaáatuUjdonos gyonaajtó nyomása,
1876. május
39'UE ma
Tizennegyedik értől?*;*.


ea aiadea utábbí aorán 6 ki
JYILTTÍRBKN Mrona-tnt 10 kron
iák fsl Kineatári ill.tak miod.o WM airdataeaR ktl«; 90 kr. ít.tandí
ZALAI KÖZLŐIT
elébb:
KÖZLÖNY.1
rttji rétset ülni kes-1
,jlears»r»k, elossetfeek,
' reclajaatiók sat. a Mer
| keestí-kisdóaoi kér-
5 mm lelaSMiilas:
SAtiY-KANIZSA
Takarékpénatari epolet,
11 fSldtsint
' Bermaatetien Irrelak :' oeak iaisert winin'ár t eeltol fogadtatna* oL
lttsiretok nau i klldetaet.
- Hagy-Kanizn virn helyhatóságának. qenkiBM»wu „eW zalai aflrvto e|ytet". a. ..nafly-kaniz»ai kamkadelai s ipartunk", a .ugy-kaoizsai takarikpéutlr* a .nUuMgyii általaim tanitt-tMtfltet*, a .Zala-SMM«y' ifefcwzáw rMzvéaytáraylat • ttot megyai és várra agyMület hivatalát értatítijt,
i Hetenklm kétszer, vasárnap- s csütörtökön, a.«gjelenő vegyes tartalmú lap.
Zalaváraegye f. é. május *-án (ár-tott bizottsági küsgy«léséiiek hata-rouu folytán
néhai Kovdct Károly bizottsági tag elhunyta alkalmából testvérje — nagyméltóságu $ Jtdö Kovács Zsigmond pécsi megyét püs-pök úrhoz intézett réavétiratot, továbbá a nm. m. k. ministeritimhoz kormányra lep-lét tudató leirata alkalmából intézett bizalmi Jeliratot s végre az említett közgyűlésnek a szegényügy rendezése t a koldulás betiltása tárgyában hozott fontos határozatát, mely iratok a megye Jöjegytnjének Svastics Be-nónak tollából folytak, következőkben kö-zöljük :
Nag7méltÓ8iff« a fóttutelcadó PtUpők or! Indíttatva a fájdalmas részvétérze-tétől, melyet törvényhatósági bizottságunk közelismerésre érdemik tagjának Kovács Károly urnák elhunyt* keltett, nem mu-laszthattuk el mai napon tartott közgyűlé-sünkben egyetemes kifejezést adni elvesztése felett érzett mély sajnálatunknak s egyhan-gúlag elhatároztuk, hogy a köz- és megyei ügyek terén buzgó és szakavatott munkás-sággal fáradozott nemes férfiúnak közbecsü-lésQnkre oly méltó emléke Zalamegye kö-zönségének jegyzőkönyvében megörökittes-sék.
De nem tartanánk teljesnek kegyele-tünk kifejezését akkor, ha nem nyilváníta-nánk egyszersmint mélyen érzett részvé-tünket azok bánata iránt, kiket az elköltő-xötthez a földilét leggyőngédebb köteléke — a testvériség — csatolván, az elvesztés fe-letti fájdalom is legközvetlenebbül snjt!
Fogadja azért Nagyméltóságod és vele együtt a mi hó tiazteletünkben és Nagymél-tóságod gyászában egyaránt osztályos test-vérje — Méltóságos Kovács Károly ur ne-vében is, keblünk igaz érzetéből fakadt rész-vét nyilatkozatunkat és engedje valósulni azon óhajtásunkat, hogy a szfllöföldi kegye-letes érzelmeinkkel kisért eme részvétnyi-latkozatunk enyhítse a fájdalom érzetét oly veszteség felett, mely a földi sors rendelte-tésétől jővén, az örök mindenható kegyes akaratában való megnyugvásunknak kell hogy tárgya legyen.
Fogadja Nagyméltóságod mély tiszte-letünk és részvétünk őszinte kifejezését
Kelt Zala-Egerszegen, 1875. évi má-jus hó 3-án tartott bizottsági kőzgyülé-rtnkből.
ZiUmnnegye kkfasége.
KagTméltóságii magyar Ur. MinJjterlain!
Törvényhatósági bizottságunk mai na-pon tartott közgyűlésében olvasván fel a nagyméltóságu magyar királyi ministerium-nak folyó évi mirczioa 2-án 772/eln. szám alatt kelt leiratát, melyben ó császári és apostoli királyi Felségének legkegyelmesebb elhatározása folytan az ország kormányára lett hivatását és a kormány átvételét velünk hivatalosan tudatni méltóztatott: ez alka-lomból nem késünk kijelenteni, miszerint nagy horderível biró s jobb jövővel biztató ténynek tekintjük mi azt, hogy ama két B*gy politikai párt, mely a közjogi egyez-
mény feletti nézetkülönbség matt a parlia-mentben és azon kivftl scembes állott egy-mással, s éles harezokban emésztette éveken át annyi kiváló erőnket és tehetségünket, megértve a válságokkal küzdő haza szere-tete által sugallott egyesülés inti szózatát, eltért a viszályra okot szolgálutó kérdések meddő vitatásától, és sorakozott egyesült erővel munkálni a haza ooldogitására azon a téren, melyen közállapotunk legégetőbb bajai az együttes munkásság szilárd alko-tásaitól várják s csak is ezek által nyerhetik gyökeres orvoslásukat, s e tér — a bérre-formoknak a szellemi és anyagi szabadéira hfflid^tffk tere.
Bizalommal néiínk tékát a jövfi elé, azon felemeló tudatban, hogy a siker elma-radhatatlan ott, hol az egyetértés és szere-tet kötelékei álul a haza sorsához fűzött polgárok egyesülése, viszálytól ment erővel tör kitűzött czélja felé; s bizalmat helye-zünk az ekként létesített egyesülés alapján álló kormány egyetértő működésébe, mert nehéz küzdelmek és súlyos viszonyok közt állva közügyeink élére és iráayt adván a czélboz vezető egyesülésre Unositá, hogy honszeretete versenyt tart bölcsességével, éi erélyével.
Ezen hitben, midőn őszinte örömünk és bizalmunk érzetének adunk kifejezést, és erről a nagyméltóságu ministeiiumot fent-hivatott körirata alkalmából üdvözölve tudósítjuk: egyszersmint kijelentjük, misze-rint Zalavármegye közönsége évszázadokon keresztül híven megőrzött szellemével követ-kezetesen, megtenni mindazt, a mi törvény-szerint feladata, s ez alapon a kormányt alkotmányos működésében, reformtörekvé-seiben, a törvények és törvényes rendeletek gyors és pontos végrehajtásában erélyesen Umogatni hazafias kötelességének ismerendi.
Fogadja a nagyméltóságn ministeríum tiszteletteljes üdvözletünk s őszinte bizal-munk kifejezését.
Kelt Zalavármegye bizottságánakZala-Egerszegen, 1875. évi május hó 3-án tar-tott rendes évnegyedes közgyűléséből. Zala vármegye kizünsége.
(A harmadik kosiamén? lapunk jöv6 •■áraira maradt.)
Zala-Egerszeg, május 4-én 1875.
A tegnapi ülés jegyzőkönyvének hite-lesítése után mielőtt a gyűlés napirendre áttért volna, Thassy Miklós bizottsági tag ur a jegyzői hivatalnál 3-án beadott interpel-láltjának felvétele tárgyában felszólalt, mire Csutor alispán ur kijelentette, hahogy interpelláló nr fel. nem szólalt volna is, ő mindenesetre a beadott interpellatiót fel-hozta volna, igy ezzel az interpellatió fel-vétetvén, felölvasUtott, melynek értelme szerint a kanizsai és pacsai szbirák, mivel a kanizsai szabadelvű párt együttes elhatáro-zása folytán kibocsájtott nyilatkozatot, állí-tólag a körjegyzőknek kiküldöttek, kérdőre vonatuk, noha bár az, hogy az interpellá-lton alkalmat szolgálutó nyilatkozat, hogy a panaszolt szbirák álUl hivatalos utón kül-detett volna szét, mivel sem igazoltatott, mindazonáltal éles vitára adott alkalmat, elvégre akként döntetett el. hogy a szbirák ebbéli eljárása roszalutott és eszel, mint-
hogy interpelláló ur is belenyugodott a gyű-lés napi renáre tért által, vagyis Glarina Lajos bizottsági tagur azon indítványa tár-gyaltatott, minthogy megyénk monográfiá-jának megírására vállalkozott férfiak a mun-kálat beterjesztését mindeddig elmulasztot-ták, nehogy e fontos Ogy még tovább is el-intézetlen maradjon, helyén látná, hahogy a bizottság az országos törtéoelmi társula-tot keresné meg a munkálat elkészítésére, 1 mi is egyhangúlag elfogadtatott és a végzés ' főispán ur álul ez értelemben mondatott ki. | Ezt követte Nagy Károly bizottsági i tag urnák azon indítványa, mikép elérke-zettnek látja az időt, hogy Muraköznek egyházilag a zágrábi egyház megyétól leendő elcsatol tatása tárgyában a megye bizottsága a már megkezdett, de be nem fejezett moz-galmat vegye elő és e tárgyban mind a val-lásügyi ministeríum, mind pedig az ország-gyűlésnél a kellő lépéseket tegye meg — ezen indítvány ismét a legmelegebben fogad-tatván és a megyének a múltban ez érdem-ben tett intézkedései a jegyzökönyvekből kikerestetvén, a felirat mind a magas kor-mányhos, mind pedig az országgyűléshez el-határoztatott — bárha mihamarább az ügy síkeres megoldását láthatnék, hogy igy ama rég várt óhaj a teljesedés örömébe léphetne. A nagy érdekkel várt catasteri bizott-ság megválasztása vétetvén fel, csak az el-nökök megválasztása adott legnagyobb ér-deklődést, mindamellett azok is a legszebb rendben válasrtatuk meg, minthogy levele-zőnk csak a kanizsai járásra szorítkozott, igy ezíttal csak azt közölhetjük, de ha az érieklettek szívesek lesznek a járásonkinti bízottságok neveit beküldeni, azt teljes kész-séggel közölni fogjak.
A kanizsai járásra elnök: Séllyey László nr Gelse; bizottsági tagok — Inkey László N.-Becse - Modrovits Gergely apát Z.-Apáthi — Svastics Károly Gelse, Der-varics Ákos Kilimán, Baán Kálmán Szabar, Rajky Lajos F.-Bajk, Talabér Zsigmond Sárszeg, Petncs András Kaczorlak, Mar-tinkovics Károly N.-Kanizsa, Blau Pál N.-Kanizsa, Szommer Sándor Gelse, Pálffy Elek Pölöskefó, Tóth Imre Bakónak, Hayden Mihály Eigyácz, Etl István apát M.-Ke-resztur. — Póttagok: Farkas György es-peres Galambok, Bekó József Gelse, Der-varics Imre Kilimán, Somogyi Bálint Pö-löskefő, Botka László Hahót, Varga Jó-zsef Sz.-Balázs, 5r. Takács József — Uj-váry Illés Kanizsa, Hegedűs László, Plán-der László K.-Kanizsa, Major János Esz-teregnye, Bokán Farkas Sormás, Póós Jó-zsef Szépeinek, Czifra László H.-Komárom. Ennek megtörténte uUn a már köz-lőtt Urgysorozátban felvett ügyek tárgyal-UtUk, míg régre 1'/, órakor a gyűlés el-oszlott és a szokásos fóispáni ebédre se-regeltek a meghívottak, hol a pohárköszön-tést Novak Ferenci ő méltósága kezdte meg éltetve a főispán urat, — Hanty Károly ur hazánk nagyfia Deák Ferenczet, — Svas-tics Benő főjegyző MartinkovicsKároly urat, — Donászi Ferencz árvaszéki ülnök ttlá-lóan versekben ax egyesülést, a szabadelvű pártot és ebből alakult kormányt éltette, végül a fúzió műszót használván, kívánta,
hogy az egyesülésből ne legyen confuzió — ezen köztetaiést aratott feikősiöDtést afféu terjedelmében közöljük:
Politikai eletOnk aikamloi pályáján
Kec ea|7 part küadott egymásta] * haae jobb ionom,
E ket párt mint rluükodó duroii bána fsirk
Már több «v«k 6ta egymás Itost ksrabao alosok,
Pedig mindtgrik ugyan «gy caaln tdrakadott.
Boldoggá tanai e laop bakit •• a oami«tat;
Ca&k a kmtalre neiro roll ko*tak aitorat,
■ a rittílj legfőbb oki rolt a .koiiogi kírütM
E kío,.. kardéit a gyttgtbb (el ookaajrt faladta,
Rogy a Titxal* miatt »ep bálink karát n« valia.
B«Utták, hojr ai által, k. reldok sem ailkSaaak,
Saorat«tt kOaoa anyánk ■ hl fiai aaeBvadnak,
Eaert mint ket párt boroota a riasály aáaslójAa,
S kitOfre halyetto a baUdáa lobogóját,
Eibiklll mlat ket fal, nineaon r»» már jobb ái balpárt,
ÖeazeoWadtak—ilettb^ISla tSiab«de!vl p irt*—
Aaárt elao isbaa a jobbptrt volt vattorára.
Megyénk buetkaságe ia magyar aaxint blloaára,
álkotmánygok e onálláauk fóUnyeiSjére
Emelem poharamat a nagy Deák Feraaesra,
Máaodaior a balpart volt fejőt ■ haaásk ki lát,
Ki megjelöli* > kibekülol BdiO. ltját,
8 ki a koiOgyart feladu flgg«tlan áUáaát,
8 ki a jobbpártnak legellS ayajtotta a jobbját.
Éltetem a volt pártfőnoköt ■ batOgyárt Tinit, .
HarmadKor kivanom, hogy a matiyakjiak lavot ara,
Arftaaiaa áldá«át aser«ut* magyar ao ta itr t,
Adjon or6t ■ kitartást pártnak minden tagjásak,
Hogy sok jót tebeasenek a kosOgyaok a bwáaH
Végre ktTáaaoi, hogy legyan tartoa a faaia,
8 koiottlmk aoba na Ief7«i eeoml DOIÍIIÍ
>&gy-Kanli8*, 1375. május 9.
As atciavurkokoa n*$y falrnfltitaT hir-detik a kautlulji it a helybeli dalárdák pta-kö*d-vaaárnapjin együttesen adandó hanzTer-•eayt, nivélyei és caak egjtserü meghiráj alakjában. De alkalmaaiot uerényaegMl »m tetetik emlékesei a Komiséd riroa fiatalaift Utogatáainak tulajdonítandó fontosságiról.
Nagy horderejerűl legven atert ssabsd « belytttt rosid taglaltatiaba boaátkomom.
A fennforgó terv 3 léayegea kérdést allit élénk megoldás végett, • pedig:
1. Hálaerist,
2. Xirrir nemiét i, tertté-
netiitrl rendégtieretet él
■agy réasben
3. A IKIDÜ emberilég
iránti kön yörttle te t.
1. Fiatalságunk acirében botssa időkre
foglalt helyet ama kedves emlékeset, melyet
maitévi kirándulásakor s kessthelyíelE résséról
tsnusitott páratlan elocékenysége éa non tö-
rekvése mozdított elo, hogy a mieinkkel test-
véri rokonasenvöket mennél jobban megérestes-
aék. — Most tehát rajtunk a sor, s kinálkosö
alkalmat felhasaaálva, ama rokonaaenret lehe-
tőleg vissonosva - méltó alakban előtérbe lép-
tetni.
2. Kanina város múltja és jelese s jorAre
aésve is engedik kÖTetkesletni, misserint ma-
gyar jellegű maradand ; — ennek a aeanseti-
■égnek pedig tudvalevőleg termeasetssera kifo-
lyása a — vendégissretet. —Hjssnuk
os reményijük, bogy es a kossoboa levő alka
lommal lebetö mérvben sserepelni fog.
3. Tekintsünk amott s anaréores kuay-
{ bora. — Benn, a kii ablakocekákon biáajoasn
átssökdécsoli napsugarak által világított sso bácskábsn, látjuk ai epedi beteget. A bal-sors — mindennemű csapásai kösepette — végre egésuégétAl ii megfosstotta. — Megaso-rult lebelettei — nagy kínok aokssorosott £ij-dalmaival óhajtva kivánkoxik a megmentő ha-lál karjaiba, mert ai élet csak nyoBorusáfot nyújt neki — — nyomoraaagot oly aaaTira, hogy íijdi^mai eovhitésére orrosra és gjégj-aserre sem tehet ssert. — Ily sitit kopek ábrá-solásával foglalkosva — túaddklo csvlLag-, se-gédeimet hoxo angyalként tárai fantaaiink elé a betegeket legély so egylet isleni intésméoye !!! — — —
Most egyeseire haraagssó, trombitanano-gás és nagy saj tüzet sigasiisirossak. — Siet&nk a véss uinhelyére, hol láagDa bontva találjuk már embertanaink tOxhelyét s verítékkel ntegta-karitvaaurMtt vagyoaátNafy saj-savat,r»Saoe
lí.
-r
badólt séptomegre akadunk.kósbe közbe egyik-máaik jajgató szerencsétlenre, ki csak életve-azélylyel tudD» valamit égő holmijától, — lin ", még gyermekét - vagy betegjét is a lángok martalékjából kimente»i. A tömeg kétségbeesé-sében tevékenységre káptolM. - •*■ ""*»•
.ég még nagyobb rendetlenséget szül s »
láDgok akadály nélkül tovaterjednek, mindent
pusztítván, ami utjokat állj* ! ! ! —
De agy, mint * betegeket iegélyző- — ugy léteiik nilank tüsoltó-egyletis, slskulván ruházstban, erélyeeségben, szív- es lélekkel úgyszólván egyöntetű férfiakból, kik _ dsczolva minden veszélylyel s önfeláldosás-asl muBkálkodnak az emberiség javára.
Eien két te»tvér-egylet támogatása a .keszthelyi dalegylef atrándulaaa éa a reöde sendó hangverseny parolija. —
Ilv czélok előmozdítása szép én nemes, —
talp* elismerést érdemel és állslános pirtolá»ra
méltó. — ...
Felkérjük átért lároíUDk nagyérdemű közönségét, dalárdánkat a vendégek fogadásá-uál. elszállásolásánál atb. lehetőleg támogatni éa oeki mindenben segédkezet nyújtani nép éa msgasztos czélja mennél biztosabb elérése tekin-tetéből.
SINGEK SAMU.
Helyi hírek.
— Hivatalos. A nagykanizsai kir.
törvényszékhez bíróvá gróf Hugonay Kálmán
legfőbb itélószéki íopalmazó neveltetett ki.
— Sfasties Gyula ur a N -Kanizsán
időző 'megyei lóöaszeiráai bizottmánynak elnöke
a nagykanizsai önlt. tűzoltó egylet órtanyáját
nieglátogatva,legnagyobb tetszése kinyilatkozu-
tása melleu.'i frtol kezbesilettValbach Mór elnók
urnák a működik segélyalapjára. A nemessilvtt
figyelemért togadja őszinte elisnjertia inket !
— A nugy kanizsai kisdednevelű
egvesület alapjajavára Veezter Imréoé nemes-
lelkű indítványa folytán vssárnap, a „Zöldfa"
kertben tombolajáték rendeztetett, mely fénye-
sen »ikerüll;eliameréaiink asires kijelentése mel-
lett közöljük a azámadáat: Bevétel töm bola-
jegyekért: Hencz Anulné álu! bejött 61 frl 20
kr. Chinoráayi Gézáné álul 36 frtüO kr. Veaz-
ter Imréné állal 46 frt 50 kr. Blatt Nándorné
álul 52 frt 20 kr. Scherz Albertné álul 52 frt
60 kr. Györfly Jánoané álul 28 frt, öaszWen
277 frt 10 kr. Belépti jegyekért Martinkuviu
Károlyné és űutmann Henrikné által 41 frt,
Wlaasics Anulné éa Plibál FerencznéalUl 41
frt 30 kr. Fesselhofer Józsefné éa Schrever
Lajosné álul 26 frt 18 kr. összesen 108 frt
48 kr. összes bevétel: 386 frt 68 fcr. kiadás
15 frt 20 kr. TiaiU jövedelem e azeríot a jóté-
konyczélra370 frt38 kr jutstt, mely eredmény r,
mind a belépti díj, miod a tombolajegyek csekély
ára mellett többek saives felültizetése eszközölte,
melyért valamennyien fogadják köszönetünket,
de tegkivált a bizottság fáradhatlau hölgyei, kik
szíves készség- és nemes előzékenységgel vitték
szerepüket; nem mulaszthatjuk el a kedélyes
és hasznsa mulatság áldozatkész s fáradhatlan
tombolsreodezóit Bothó és Gracheg uraknak a
nyilvánosság előtt az álulánoa elismerést, őszinte
köszönetet nyilvániUni. A jó siker engedi
következtetni, hogy az első tomboiarendezés
Dem leaz az utolsó, mit a nemes czélra örömmel
fogadunk.
— A* ifjúsági ktr ma dálataa tartja
közgyűlését a városháza unácstermében.
— Ajánljuk a .Közlekedés1 s különö-
sen az illetők figyelmébe! Hs vcMri a nagy-
kanizsai m. k. távMaMmalba Begy, az eieo
emeleten a lépésivel ss«mb«n a kSvstkaző fel-
iratot látja : .Jd. k. f ó uv irdsi gondnokság.
Telegrsphen Hanpistation-Vorwallung'— jobb-
ra fordulva fent: „M- k. Uvifdai foállomáa.
K. u. Telegraphen Hsaputa'ion" — balra:
.Verbotener Eiagang. Tilos bemenet- _
és szemben : „SQrgöny feladás. Dep«aeheii A"nf-
gabe." — Leszámitvs a .Verbotener Eiagaag'
lefordiUaával nyelvünkén ejtett csorbát, továbbá
a „főtárirda* elnevezés helytelenségéi —
melyből még holmi a 1 távirdákra lehetne kövst-
keztetni, kolott a fő caak aa .állosás* ra vt>
natkothatik — és végre eltekintve attól, hogy s
„gondnokság" már múlt év júniusával megszán!
és a helyesebb .főnök- elnevezés lépett életbe,
figyelmen kívül bagy va tékát aa idénttekbea
nyelvünk alakjára vonatkozó baklövéseket, —
méltán kérdezhetjük: Meddig lest még szerea-
caénk e feliratokat szemlélhetni s hajlandó.e
a tekintetes m. k. távirdaigalgatóaág magyar
nyelven szerkealtett feliratokkal oseréltetni ki
smazokat? Ezt kérdezni és követelni jogunk
van már csak azért ia, mert egy m. kir. hivaUt-
tól elvárjuk, hogy az mindenben a legcsekélyebb
részig msgyar legyen. Reményijük, hogy
felszólalásunk méltányolutni fog s nem leszünk
kénytelenek azt ismételve hangoxutni.
— Kutbajulás. ki. hahóti csorda lege
lön létező itató kútba a helybeli csordásnak
egy 6 éves fiacskája máj. 7-én véletlenül bele
fordult s meghalt, szegény, nránkozó szüleinek
legnagyobbb koservére. —
— Alnó-Lendván folyó hó 4-én szép
májusi nspot hirdetve, már hajnalban az önk.
tűzoltó egylet zenekara tisztelgett a város ut-
czáin s ébresztek fel a reggeli édes álomban
szendergó lakosságot: — azonban a tUzoltó-
egylet ugyanezen a napon nyitá meg ez évi
nyári idényre a gyakorlatok megkezdését; már
kora reggel trombitaaio hivá ókét össze a .Ko-
rona" vendéglő előtti térre, bol Hajós Mihály
fő- ée Keicz Gyula aiparaccsnok urak már vár-
uk s tagok összegyűlését s ide megérkezve :
sorrendbe vonnlának aa egylet aaját olvasó ter-
mébe, hol Hajós Mihály főparancsnok ur me-
leg szavakkal üdvözlé az egylet Ugjait s bus-
ditotu e nemes irányú egylet további fentartá-
aára; — minek lehetőségét csakis a tagok és
pártolók egyetértése, testvériestégétol teszi füg-
gővé, — mire s jelenlevők .éljea'-nel feleltek
s a gyűlés feloszlott. — Délután2órakor ismét
a már nevezett téren sorakoztak, hol a zene
megazólalva sannak kíséretével ve^esték agya-
korlalot; — este 8 órakor pedig a „Polgári-ol-
vasó-egylet" nagy termébe gyűlve :zene-estélyt
rendeztek, melyben s helybeni intalligentia ia
nagy számmal jelen volt; a táncs és vigkedély-
nek a reggeli 4 óra V'-tett véget. — Ez alka-
lommal az egylet javára tett adakozásokból
befolyt : 47 ft. 50 kr. melyért köszönetét nyil-
vánítja a t. pártolóknak as agylet nevében, a
— parancsnokság. — B.
— SaerencaéMetiaéy. Eaztregnyen
május 11 én délelőtt 8-9 óra közt Golecz
József nejével s eonek két kisebb nővérével
agyagtöldért mentek, a férj a kocsinál maradt,
naUl neje született Dávid Joli kspávsl ásta az
agyagföldet 13 évea Erzae nővére a parlhos
vitte, a 10 éves legkisebb testvér pedig a kocai-
hoalaraU, egyszerre a part lesasksdt s M«d-hármat eltemette,a legkiaebbélve kilattugyaa szabaditva, de a menyecske é» a 13 évos leány azonnal meghalt.
- A mmt-oriO* kerület Wpvuelóje-
lSltjeül mint a .Reforaj* közli Barcsa Sás).
dórt, Zalaaaagyénsk sokáig tevékeny első
slispánját emlegetik, ki a két nagy párt egya-
sttlését nemcsak szívből Odvözölya, ds e vidé-
ken s jobb- és balpártiak foziüj»t Ueszköztlu.
MindeBesetrs értelmes, munkái tagot nyerae.
b«nne s jövő országgyűlés.
— K0vetke»ő sorokat vettunk: A „Z.
K." 36. Máirftf^ »Helyí hirek' rovatában
.Egy azivtelaai anya- — «aim alatt, a koxle-
mény keletkezle idejébeni valóazinüségnek
meffaleU, de a később kiderített tényállasául
meg nem egyező tudósítás tétetvén közzé, mi-
után két számon át megvártam, hogy az igen
tiazteh közlő ur fogja a most már elfogadható
nak közzé bocsátása álul a valódi tényállást is
a közönség tudomáaára hozni és el még sem
tortént: reményiem, hogy sa áltslod felettébb
tiszteit kösiő ur nem veszi roas néven, ha most
az igazaágnak eleget teendő, a következőket
bocsátom koare. Való az ugyÍB, hogy komár
városi Gerenctér Kati, özv. Kis Józsefué 1875.
apr. 12 ére virradólag egy élet képes leány
gyermeket hozott világra és at ia igaz, hogy
e csecsemőt szivtelenttl meggyilkolta ; azonban
az, hogy a gyermek hulláját a nyomozó igaz-
»ág félrevezetése czéljábdl egy, még 1875. jan.
22-én halva születelt gyermeknek, a komár-
városi temetőben levő koporsójába helyeste
volna, a vizsgálat alkalmával beállt váratlan
körülmények álul a valószínűség színébe fel-
tüntetett, de még el s«m fogsdott feltevés volt.
Azon időben ugyan is. midőn Gerencsér Kati
ösv. Kis Józsefné a szülés gyaoujiba esett, s
komárvárosi temetőben is felfedeztetett egy
kis uj sir s mert e felfedezés Kis Józsefné gya-
nitott szülésével oly igen össievágott, kétség
sem látszott bottá férni ahoz, bngy az a Kis
Józsetné saúlöltjések sírja iegv.n. A kiküldött
vizsgáló birói bizottság tehát, miután orvosilag
megállapitutott az, hogy nevezett nő opril 12-e
körül csakugyan szült, eme sirt is feláaatu s
mert s Ulált hulla nem látazott 14 naposnál
idősbnek, ezt as özv. Kis Jósaefné azulottjeének
tulajdonitolta és annak is hitte leusi, még pe-
dig szón okból, mert as anva befogatáaa utáni
napoo, a legszelídebb és emberiesebb bánás-
móddal eszközölt kihallgatásnál ama hullát
csakugyan az ő szülöttje hullájánsk ismerte
és s szülést, a gyermek kimultát, a kis koporsó
megssersését és s temetőbe önmags álul esz-
kösoit elUmetast is a vslóssinüséggel annyira
megegyezően adu elő önként, hogy Un s leg-
tapaazulubb bíró sem jött vulna azon gondo
latra, hogy a fenforgó körülmcnynkkel annyira
megegyaső öavallomásbsa ké.kedjék és aunál
kevésbé, mert e vallomást a megelőző éjazaka
as őt bekísérő rendőrnek is épen igy, szórói-szóra
elmondotu. Beállt szonbsn azon meglepő kö-
rülmény, hogy a vizBgálsti fogságba helyezett
nő álul magáénak vallott gyermeket még más
is és pedit; tanuk előtt kiállított iráaban nyíl.
vánitotu magáénak, de a fogoly DÓ vallomáaát
meg e körülmény nyel szembea is állhaUloaan
teotarlotu. Most tehát 2 gyermek létének va-
lóasinüsege forogván feo, a vizsgáló bírói ki-
knldotiségnek a második felkeresésére ismét
kikelleti száll ma ; de e kiszállásnsk csakis azon
eredménye lett, hogy a második gyermek s
Lagstiganitt kutatás ásására sem találtatott fel s mi»Us«s s bizonyos, ki s feiásatott gyér mek hullát illetve aa aat záró kis koporsót, — még most is saját szülöttjéének lenni állhsu-tosan állította, és errenézve tanút is nevezet me£, ki vaTlomBaátígazolu is; azon merész fel-tevés kiaalgalu magát az elfogadásra, hogy hát özv. Kis Józsefnéoek a sirt, mert as csak ugyan frisnek ulálutott, fol kíjlett ásni é. s benne levő bulla eltávolítása után, oda ssjat szülöttjének tetteméit temette. Ily sudtumbao állott as ugr a közlemény keletkezése ideje-ben, mely állapot noha egy kissé regéDyes :,, i-. még sem «ly abaurdum, hogy .a további ku Utas alapjául, bár mint föltevést is, elfogadni ne lehetett volna ; a mi ugy láUsik., as iguu tisztelt kizlő úrral mégis tortént. TSrtént aton bao sí, hogy özvegy Kis Józsefné ez eset uUu a legközelebbi aspon megejtett újbóli kihall-gatásánál előbbi vallomáaa azon részét, mely * komárvárosi temetőben feltalált bulla és ko-porsóra meg a temetőbe történt elásáara vonst kosit, viaszavoaU és helyette saját gyermeké-nek hollétét fedést* fel, a mely as ó személyes vezetése mellett a harmadatori kiszállás alkal mával, fol is Ulálutott s saját fnaduaán, a sze-mét és gansjba, minden koporsó nélkül elásvs; és orvos illetve biróilsg consUUlutott, hogy az erőé vászon rongygyal, nyakán, száján, or-rán és szemén át keményen, megköttetve, csak-ugyan megfojutott, amint ezt maga a még vissgálsti fogoly is bevallotta. Ez tehát az igaz-ságnsk megtelő tényállás éa a kicserélés ténye ossk be Bem teljesült hypothesis volt. Bartha J. kir törvényszéki jegysó, mint ezen ügyben kiküldött vizagáló bíró.
- A keMhelyi válasatókerOlel
képtrttelöjénél, T o 1 n a y Károlyuál — kit
kerületet már ötódizben képviseli — tegnap oi
tagból álló küldöttség tisztelgett, maly neki s
keesluelykerületi Deák-párti válssstok nevében
disislbumot nyújtott át. A küldöttség Beiscbel
Vennél, Gaál Miklós, Beck Kálmán, Pataki
Lsjos, ésCseamák László urakból állt. Cien-
nák László, a keszthelyi kerület kósp. vál
elnöke, mint s küldöttség asósaólójs.szép beszé-
det iotézett Tolnay urhot, és fölkérte, hogj
nyilatkozzék, elfogadná-e újból a keszthelyi
kerület képv. jelöltségét? A képviselő ur err.
határozottan kijelenté, hogy a jelöltséget egéu-
eégi tekintetek bői ezentúl nem fogadhatja el
- Rövid hirek. A K a t a s s t e r ,
igazgatók éa felügyelők a jövő hét közepén
fognak kineveztetni. — A z a r a d i gyér
mekszinUrsulat Kolozsvárra megy. — A b u
d a p e s t i „Budivog" ez. lap szerkesztője
ereit felmetsselte és meghalt. — .A. g r á c z I
tüntető jogászok közül egyet végkép és egr-
másikat egy évre kisáruk. — Sándor cár
f. hó 10-én érkezett Berlinbe. — A z e r d é-
I y i román klubb a romáo kongreasust május 25 ére Nagy Szebeube bivu össze. — J a m a i kában ismét torradalom ütött ki. — V i 11 Ferenc z, kiás országos zeneakadémia u nárjaul hivatott meg, a nyár végén B.-pealre költözik. — A SchillerJ nevű hamburgi gőzös 190 egyénnel a Seshilly szigeteknél el-veazetl. — Cibakházánál elszakitot'a a Tiaza a töltést és 4000 bold földet elárasztott — Petri Vazul dákoromán A-B-C-t szer-kesztett. — Egy párisi lapszerkesztőt 4OO0frknyi pénzbírságra Ítéltek, mert egy vaszonkereskedót megUmadott azéit, hogy vaaárnap ia nyitva Urtotu boltját. — A k o

TÁRCZA.
A saintpolnti kőfaragó.
Faluai tortétet * •• Lssisrtlis ntin Gyula* Béla.
(FolyUtáa.)
Ssere a esetlenségem re azonban volt egy tejes pohár az isUllóban, s fejem fölött az ajtó mellett egy darab kenyér, mely tulajdonképen a pásstorfiué veit. N é s s i, ki nagy részvéttel viseltetett a szegény emberek iránt, elhozta te-hát>a pohár tejet éa a kenyeret beleapritván, felém jött.
.Ébredjen fel szegény Benőit! (Bőn-oá) — monda lehajolva hozzám, — a nap már jó magasan áll, s elég soká aludt. Bizonyosan njegéheaett. Itt van egy pohár tej és kenyér, vegye éa egyék, s imádkozzék az egész házért... « j o I o i e r l !■ tette hozzá még édesebb haBgoa.
Elgondolhatja, mit éreztem a pillanatban. l> nevemet emlité s én még czipőinek hegyét sem mertem érinteni I Ugy tetszett nekem, múltba villám ütett volna le homlokomra, ati-vembe, minden tagjaimba. Azt hiazetn, ha as égből szólt volna is egy hang, bogy keljek fel meg sem mozdultam volna. Békén fr-kve marad-tam, remélve, miszerint elmegy anélkül, hogy fölkeltene.
De aggodBÍ kezdett, mivel semmi felele-tet nem adun -, ■ minthogy még lélekzetemet u viiaraUrtotum, csak meg ne mozduljak, köanyen gocdolhatu, hogy igen beteg vagyok vagy félig éhen haltam. Még hangoasbbsn szó-lílott meg, de én nezs teleltem és nem mozdul-
Um. Végre letette az edényt a földre, a tejea poharat balkezébe vette s jobbjával a zubbonyt vouU le arczomról, bogy a nap szemembe süa-aön BB felébressasen.
Azt a pillanatot nem tudom leírni édes uram, és N é z s i sem írná le, ha ő. ... Elég az hozzá, levoou arczomról a rongyoa zub-bonyt s a fényes napon megpiUantoru — nem a hülye arczát, mit látni vélt, hanem — azon férfi arczát, kinek, egykor szivét sjándékosu és kezét odaigérte s kiről még mindig kedvesen emlékezett 1
Hangosan felkiáltott, mi a gyermekeket
és tyúkokat sz egész udvaron megijesztette ; s
1 tejes poharat elejtette a fűbe s hátra hanyatlott
1 jobb kezével a legalsó lépcsőre támaszkodva.
j EB felkeltem segítségére sietni. A gyer-
; mrkek félénken ismét közelebb jöttek és ten-ha/gon sírni kezdtek.
E zaj kicsalu az öreg anyát a házból; félig felöltözve megjelent a karzaton, bogy lássa, mi baj érte Nénit.
O — ruhásatom daczára megiamert;
hangosan nevemet kíálU éa karjait ByujtA
| utánam. Én feuóettem, megöleltem, megnó-
■ kolum s ismét ágyához veaettera.
j AzUn megint visszajöttem, segítési és*
, bátoríUni a félájult N é s s i t. Felemeltem
karjaimba; ó resaegett éa alig tudu magát
egyenesen felegyenesedve uruni. Lassan fel-
1 vrAettem s lépcsőkön a asobába s az aasul
melletti padra ültettem, melyen a család enni
és inni szokott.
| .Valóban kend az, Kolos, e azegé-
Byes, összerongyolt ruhákban ?' szólt hosaám,
' miután kissé magához Urt. .Hát csakugyan u
. vagy, szegény fia, e koldasUrissnyával ? Ily
szerencsétlenségnek kell tehát érni házunkat, bogy mieink egyike, ki egyébként olv ügyes volt a munkában s mások iránt oly szíves, as asost kenyerét sa sjtók előtt koldulgatja össze? Ob! Istenem. ..."
Könnyen megnyugtatum mindkét nőt, midőn megmondUm, mért cseréltem ruhát tul sz erdőben sz öreg koldussal, hogy s nyájő-rök fel ne ismerjenek és megtudjam mi történik odshsss, snélkül mégis, hogy bemennék, ha... Nem mondhattam el mindent, smit gondoluni, mert nem mertem Nénit ss előbbi időkre emlékeztetni; hanem zsebembe nyulum s egy msrok húszast vettem elő, mit Lyon és M k-c o B b a n szereztem és most megUksntot. tam, ha otthon valamire szükség lenne. Azutáu levetettem a roagyos zabbuayt s megmuutUm anyámnak és Néninek finom, tissu, esi-kos vászonból készült ingujjaimat, hogy a hegység legcsinosabb leányai is szerették volna nyakkendő vagy kötény gyanánt hordani
Most mindkét nő megnyugodott; jól lát-ták ugyanis, hogy nem vagyok kóborló, ki caak rokonaira szégyent és gyalásatot hozni jött haza.
A gyermekekkel kellett ennem és innom.
' A kiosinyek asonnsl hozzám szoktak a nevetve
! s tréfálódzvs jáuzotuk a koldus zubbonya- éa
j urisanyájávaí. Kevés szóval elbeszéltem akkor
' franciaországi vándorlásomat s hogy mint volt
' dolgom és mit Upsasultam. „Istenem!" kiálU-
1 nsk fel némelykor anyám és K é s s i, — „a
| világ mégis igen nagy. lehet !*
| N é z s i égessen halsváay lett, midőn
I anyám szl kérdezte tőlem, valjoa nem ulál-Um e még leányt, ki nem tetszenék s nem va gyök e még aliegyesve. Most N é s s i elpirult
éa elment azon szín alatt, hogy a gidáknak fa vet ad, miután azt feleltem: nem vagyok eij^ gyezve és sohs nem is gondoltsm a házasságra. < Midőn egyedül maradtam anyámmal, ei felhasználta az alkalmat éa mindent előestéit. mi Uvollétem óu történt a hasban. De csalt igen röviden mondu el és laaaan beszélt, hog; N é z s i éssre se vegye.
.Ah t szegény Kolos, — ssdlt hozzám, — nagy igazUlanságot követtem el veled ée bu caánatot kérek tőled! Soha sem kell Isten aks raU ellen cselekedni, különben semmi sem si-kerül, s mibe kezdünk; végre isskaratuokntk Isten akarata előtt meg kall hajolni. Te szeret ted Nénit és Nézsi téged ; én másként akartam, mint ti. szegény Grácziánomst igán sajnálum és szerettem. De ez természetes, mert ő volt gyermekeim közül legjobban meg verve ; azl hittem, csak Nézsi képes ót vi gsszulni és báiisUt rnyhiteni. A jó leány en-gedelmeskedett, bár mily nehezére esett is as áldozat. Azt mondU : „Váleszszon nekem fér-jetnéni; én engedelmeskedni fogok, hisz most anyám és néninek köszönök mindent." — ?<-ged elküldtelek idegen orzzágbs : azt gondolván, egy oly erős, csinos legény, mint te, könnyen találhat magának más arát. s vsk számára azon ban csak es egy van ... És mi tartént azután ' Haild caak Kolos.
Alig tetted be magad itsa aa ajtót, bekö asSntött s bt éi nyomor. Először Nézsi lett beteg; félévig sinlödőtt s oly halvány vólt,mint as árnyékban sitt ibolya.
(Folyutáaa köv.)
1 0 ■ t T a r i unitárius zUStatig a londoni ev». |eV< Jakab Elekst kfildi. — Gmgonaa dia iisrmasasu *pit*«« » magyar állampolgári m-,ut lotetw. — Dr. Qrubiciy körwgyzíi unfoljamot ovit meg Bpeaten. — Fim. b é 1 y í püipök f. hó 9 én tartotta Snaepelye. bevonulását Uügvirott. — A a á 1 1 a m i vu palván 12,000 db. csempészett szivart foglal-lak le.
Irodalom.
• A IHvat-yefelejU 10. száma k5r.«-
kezó érdekei tartalommal jelest meg: Elégtétel,
ven Darmay Viktortól; a boldogság útja,
betielj O. Bflttner Júliától; négyheti szabadság,
lislpene beszélje. Tárcza: kípzímS veszeti
lárcza, Frém Józseftíl; Május 1. Bulvovazky
Gyulától; Orsságvilág; májú 1. a margitni-
geten ; Az athletikai viadal ; Irodalom, zene és
mfivészet; mi újság; Divatkép msgvarázitta;
egrietek é> intézetek; szotalanv ; ÍSizomáiiv
tár. A borítékon : Hirek a nagyvilágból és vidék-
rol:. Vegyesek, Melléklet 1. Egy ÍT divatrész
69 ábrával; II. Subái iv ; III. Színezett Divat
kép. A Divat-Nefelejta megjeleo minden vssár-
oap válogatva szépirodalmi részszel és gazúag
mellékletiéi. ElSnzetáseket elfogad vidéken min-
den pofta hivatal, Budapesten a kiadó hivatal,
Sebestvén tér 1. — Félévre 6 ft. évnegyedre
3 ft. April elejétől ojég kaphatók teljes számú
példányuk.
* Tábvntky é* Parsch zenemüke-
reekedésében tíuda-Pealen ujonan megjelelitek :
Blaháné legkedveltebb dalai. 1. A háromszéki
leányokból. „Maros vize fol\ ik cseudeaen.u
2. A falu ro«zszából. ,Fogadásom tiltja sze-
retői" stb. Énekhangra zoogora kísérettel
tragy zongorára magány alkalmacta Erkel
Gyula. Ara 80 kr.
Nyilvános köszönet
ZerkoviU W. és i. uraknak N.-Kanlisán.
Bohm Károly egeraracsai lakos a fent czim-zett uraknál egy izbeo bizonyos összeg erejéig hi-telben vásárolt, miután a T. urak üzletükkel fen hagytak, ot a fizetésre levélben felszóllitották, de ez még csak nem is felelt, kénytelenitettek Jt követelésükre beperelni, a midoa az idézést megkapta, huzzám jött, hogy rmtéfo legyen, most már perkeltséget is fizessen? Arra kért: bttgy lennék oly szíves, kérném meg a T. ura-kat, bogy az eddig (elmerült perköltséget enged-nék el neki.
Én iamerve T. Zerkovitz uraknak uemes
smivil tetteiket, bátorkodtam okét levélileg meg-keni, hogy ezen szegény embertől perkoltaef nélkül fogadnák el köTttelézuket. Híre ok Bem csak a perkSltaéget ; de még az egész követeié-siket is elengedték, — ezen felül saját zsebjok-bíl 2 forint készpénzt is ajándékoztak sekL
Ezen nemes tettükén fogadják el Klem a T. urak őszinte hálás kaaxfinetemet, melyért is kívánom, hogy az ég ura okét sokáig boldog jó soriban megtartsa, hogy ily nemes tettek által még sok-sok szegényen segíthessenek.
Helyek utas maradtam haasűni tiszte-lettel
késs Helgájuk |
GRO8SZ LAJOS,
•fsrsraesai kssbirtokos.
Vegyes hírek.
— üut UuuUk. M. Herimam amerikai mérnök által feltalált aszó és mentő készülék-kel Bojton szintén amerikai kapitány f. h. 10én 17 óra alatt Doverből \,Anglia) a „la maDflhe" tengerszorosán át Boulogneba (Fian< cziaország) úszott. A készülék ámbár igen egy-szerűnek tetszik, mégis bonyolult szerkezetű és kezelése nem csekély gyakorlottságot igényel. Két részből áll, melyek mindenike vulcanisált ksutshukból készült, az els6 csuklyával és keztyüvel felszerelt ujjas, a másik küloaos szerkezetű bugyogó. Öt légkamra, ezen öltözé-ket 300 fontnyi uyomásoál a viz fölött és s testet mindig egyenlő hőmérsékletben tartja. Az egyik légkamra a csuklyában van, mely az aszónak vánkosul is szolgálhat, a második a mellen, a harmadik a háton, az utolsó kettő a bugyogóbsn. Az úszó mellett egy kautihuk ta-risznya úszik szintén légkamrával lévén el-látva. Vsn benne bárom liter ivóvíz, eleség tizenöt napra, bengali tűz jeladásra, néhány lobogócaka, egy kompasz, egy revolver, köny-vek, kötél és óltösék, az egésznek súlya 15 font. Ezen készülékkel indult el az újkori Le-ander reggel 3 óra 15 perczkor Doverből, két postagalambot vitt magával, a melyek egyike 7-kor már visszstért, hirül hozrán, kogy a bá-tor uazó már 14 tengeri mértföldnyire haladt. Útjában több hajó kisertr s az angolok és ame-rikaiak roppant öszegekben fogadtak a rállalat sikerültére vagy az ellen.
— A legelt!) hírlapi kacia, mely tói szám-talan utódja nevét vette az első frsnezia csá-szárság idejében Brüaselb^n született vagy job-ban mondva kölletrtt ki. Cornellissen Egyed Kobert hirlspiró azon időben a kövelkesó új-ságot közölte: .Mily nagy a kacsák falánk-
H I 1=1. JD EJ
j sága, az fgy közelebbről tsxt kísérlet leojob-I baa Wsocyitja. Hass kosul kivettek egyet és azt tollastól, cmtostói /aldtnbolris), a tSbbi tisenkilencsnek dobták oda, melyek asonnal felfalták. Ezt tovább folytatták addig, amig esak egyetlen kacsa maradt meg a többi tizen-kiloncz húsával és vérével jóllakotun " — E hír egész Európát befutotta, sőt sz amerikai hírlapokba is eljutott. £ rendkívül falánk ka-csa volt ősanyja valamennyi későbbi hírlapi kacsának.
Paplrsseletek.
— Ufv táuzik. a pirantok uisejeDek már
*4f» — j*fvst n«g ezj felpiperéteu ari n3, a tit
S)ÍM váfeD nsnvSB a teatplomba, a kijovfik sfvik*
volt a válása, — nőit kesdSdik a gSgos&ke. -■
— Ő aafraága » grófod kflldstt • csomaggal.
aisiTet neletflnkbrn rifirnlt. hatvankét forint nyoli-í-
m krajoár jár «rt« — ásol egy ti.noi kularjll Salai
«mb«r ceomafot advaa át a táraalkodonónek. —
De kérem, valaaaol ea, — nincasn csak ssáusom. —
Hit sem teás, asounal folvaltoa^ tessék agy percaig
TSrakosoi — A tanslkodöcfl vart, a eiiaoa ií)O
ctak oera jött, ile meg jBtt a grófaS, a ki a vásár.
Iáiról mitsem tadott. A csornaiban reffi bjrlapok
Toluk ; s társalkodon'" feltett* magában, bőgj má&-
kor ovaUsabb less. Pir bet mlTi a rr.ofnS táool-
letébea isaiet csiB«e ifjú kíMctiat be. 0
j
a grófDÖ ■ ■ — Tudom, tudom, tewék egr perrxlg várakoaai. — Pár peres aialva két iamot pandnr lép be a minden tiltakoxáa dácsára a hürösre kiaéri a efinoa iQet. A frofnS ín Biagjott • klsflll, hog7 rial-tai caakngyan 3 kflldte a csomagot, aíettek it ai inatlan áldoutot kiaxabaditni, de a társalkodón*) máig IMI tudja eli *agy miaodik caalö laaan boasonkodjék-e jobban.
Placziárik.
— »ses, msjm 8 Boia 3 55 kr —4 frt — kr,
keuurea S frt. 3 frt. 50 Boaa S (rt 90 — 3.
— ki. Árpa 2 fr . —, 2 frt. 10 — Zab 1 frt. 70 —
75 kr Kakoriota 2—86- 40 Hajdina 9 írt 10 kr.
— Ssfjres. máj 7 Boaa 3 frt 70—4.80 Boss 3 —
— 3 60. Árpa 2 frt 20 kr. 2.50 kr. Zab f frt. 10 kr.
— 2 frt. 30 kr Kokoricaa 3 fn. — kr. 8 frt. 20 kr.
-SlSSBsatMy, n.ijas7. Basa 3.80—i 30 kr.
Eou 3. 3.30 kr. Árpa 2.16—30 kr. Zab 1.90 2
frt in kr. Kokorícia 2 frt. 40 kr.
— KeaiSfsa 18T.'i májm 6-án. Bnae 4 frt. 30
kr 4 frt. ou kr. Koat 2 frt l» kr. 3 frL 2U kr. Árpa
! frt. 10 kr. 2 frt. S0 kr. — Zab 1 frt. 85 kr. 2 frt.
— kr. Kakoricia 1 frt 70 kr. 3 frt., — kr. - Bab
5 frt 50 kr. Kole. 6 frt.
— Sj*>, májm 8-iu Bnis (50—4.90 két-
■i.re. 3 frt 80—4 frt 20. Rosa 3 írt 3.40 - kr. Árpa
2 Irt. 10—50 kr. Zab 1.90—2.3U kr. Knkorieaa 2.60
— 90 kr Kole. 2.70—3.20. Bab Í.70 S.10 kr.
— Pasa, májm 7 Buaa 3 frt 70—4 frt H) kr
— Ko«a 2 frt 4ÍJ—3 frt 40 kr. — Árpa I frt 80—
I frt 80 kr. - Zab 1 frt tto kr — 2. K>korteaa 3
frt 40—2 frt 60 kr.
Loltaktaus).
InMbrack,spr.98aK71, ffl, 1, 89 84.
N. Szebes, , . 48, 19, 8, 69 63.
Becs, máj. 1-én-67, 71, 6, » £3.
Grátz, . , 51, 74, 15, 1< 18.
Temesvár, . , 8, 73, 2, 28, 36.
Brünn, . 5-én: 84, 34, 24, % 53.
Buda, „ 8-án: 51, 30, 16, 4% 85.
Unca, . . 23, 56, 68, H* 76.
Szerkesztői Usenet
1682 8. .£(7 fejfa torteneU1 csiml grtnTorl
kolteminjt, aitletb korbeni elterjedés miatt Uselsbb
lapaak ason smimábas boasuk, melr tsbb easr pai-
dánjbaa ajosiatik.
1683 Tamú. Ama exikket mar akkor a
sterkesatSaeg hAaoolo axellemben Utt m«gja47sissal
kiaerts.
1684 H .Hsaink társadala i»l»tertr>(7saf*
mankilat; nem a ni lapDnkba TST&.
ISB5 T. A megrei koagrulesi kostaaisn^sa egj kia időre bittérbe laoritjik. ÜdvözlOto I
1686 X. ,4 kaniiaai tomboiaeat.- ToUa bár aokat bereréatett, r caikke mégtt bsvenTesaact • tg7 s koairban a)eo7esxeu.
1687. L. L nem baaanálbarjak.
1688 9i TemetTir.KésasCCTd kilsskseMiik.
Érték- és váttéfolyut május I.
3'/. metaliquas 69.50 : ö'/. nemi. kölcsön 74.40: 1860-ki á Had almi kuinsön 11 l.f.O; bank-reasv. 964; biteliutéseti részvények Í43.10 ; Ix>ndon 111.45; magyar földtehermentéai köt-vény 82.50; te-nesvári foldtehermensssi köt-vény 79 75; erdélyi fóldtehermentési kötvény 78.20; horvát-slavon földtehermanteai Inltvény 81. — ; ezlist 102 85; ca. kir. srany S.281/, Napoleond'or8.91—.
Felelős szerkesztő s kiadó : BátOTB ÜLjd
Figyelmeztetjük t. olvasóinkat lapunk mai számának hirdetési rovatában foglalt BK aafmana & Simon Haaibsirgbanu-féle hirdetésre. Oly nagyssámu főnyeremények-kel fólruházott péozktsorsolás erödeti sorsje gyeinek elárusitásárol van itt aso, hogy a mi vidékünk részéről U igen élénk részvétre szá-mithatni. Ezen vállalat teljes bizalmat érde-mel, miután a legjobb állami garantiákon nyugszik.
*) E rovat alatt koalottart falelSMegat aea
vállal a . feerk.


Árlejtés! hirdeiuiény.
A n»gj-kaDÍí*ai ÍZT. hitközség az ujonan Djitott utciÁ-baa iskolahelTtoéget építtetni asindékolván, es épitkeiét folyó évi májiu hó 20-ÍD délfiöiti 10 órakor a hitkönég hivatal heljisé-frébeo iriejtés utjáo ki fog adatni. —
Vállalkozók Wvebb érteaité«t ojerhetoek a hitkozaégi iro
dábao, hol axártejtéai foltéteiek, valamint az építési terv is meg-
tekinthetők. (^1674—2)
Háztelkek eladása, '^l
A Csengery utczát a Kazinczy utczával összekötő ujODan nyitott utczábac az izr. hitközség tulajdonát képező hat báztelek éj a Kazinczy utczában 497 (régi) szám alatt fekvA ház f. é. má-jus hó lS-án dél«!ötti 9 órakor a helyszinéa nyilvános árverés uiján el fognak adatni.
Közelebbi értesítést nyerhetni a hitközségi irodábao, hol
az árverési foltételek i» megtudhatok. (1673— Ü
Kppeo most je'teot meKBiafvsr fsraltása a hírneves, igfa lanul-ságoi könyvnek :
Az Smnegóvát,
taoáciadú minden körbe 1 i férfiaknak, LaarMÜaatal Borítékba lepecsételve.
nyalt ■ e ft í 1 ? és orvosi á-
■ a (Üti éfes tapa.ztaláf
folytán !) a (1655—3)
Gyöngeségi
állapotoknak afioemsó tagokbaD. ideges bajok-ban .-t afat a rtafáM iafar-tizts n faji klosaHafasok kivet
kuBéayéaek. — M:Dáeu könyv-áruinál. jeUsul Kokiy Lajnin&l, Károly utexában. Ara 2 frt 30 kr A kózónt>«g ú v itik bizonjo* utánzásoktól ét majmolt soktól ( könyTemre necre, mtrlyek a kö el imi iát* tekinietébdl raé| ínypin szószerinti le írásáig ii terjednek Aaért fi gyéljen mindenki arra, hogy kön) vem e r e d e ti 36-ik kiadását Uareatlatttl
kaphassa, mely egy tí ad rét lapos kötetet képei
60 ataeztaai áfcrtval ácséiba metazve és a szered ntW-
vas pecsételte. Lmrcntiui tanár.
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R. márka vagy 218,750 forint
fö&yert?méoy elnyer bitesét teizi lehatSré kedreiü etetbeo x lef Bj«s)lt awgy MUkiMrt«IA«, mely s> m*gtu korminy álul bialo-Sit
^y néhány kre'-l-n ki- TÍ> 218750
Ai uj tt-rv(-t»-t e!5oyÖi berendezése olyot-mú, b bó l«b?lte AUtt 42.500 ly'flrMsieay k'-rúl 7 hueisbao •orsolii *14. melyek kösntt e»--tlrg 375,000 R *■ T» e « foriot, egyenköDt pedig
I-szer 1 , 1 . 1 , 1 . 1 . 1 . 3^sor 1-azer
8-isor 15.000 8 . 12 000 12-szer 10 000
250,000 ■,
125,000 .
80000 .
94 .
«0 . 203-uor 412-szer
597 .' 19,300-izor
6.000
4 000
2 400
1200
600
300
1.31
60 000 .
50 000 .
40 000 .
36 000 .
30 000 .
24.000 .
20000 .
18 000 .
márkányi itb. nyeremények
A nyereményhusáiok eszközlése terriz«rQleg hÍTatavlosaa vui raegilUpitvft.
Ezen, n áilsun ilt&l biitoiitott legközelebbi eliÓ n»vgy pém-Icisorsolstshoz
1 egétz eredeti *onjef7 ára es&k 6 aárkA Tftfy 3V, frt.
1 f*l . • . . 3 „ l'k .
1 negyed . , , ll \ B 90 kr.
Minden megreadelét. mely u ösu«« bektüdéte, port* ut-jini fizetés, **gy uuntét mellett túrtéuik, ftiottOsvl íi & lesrpooto-•AbtWQ eukJJtÖlletnek, mindenki az ili-vm cxioeréTcl ellátott ere-deti aonjegyei kapván tőlünk kézbei ixolgáitatVaV.
A migréndelt'iekhet a bozzá tartozó Üvat*loi terveket in-gyen mellékeljük, tniadv*n hatii atAo pedig minden feUzólitÁi nélkül bírauloi kiniuutáM küldünk érdekeltjeinknek.
A nyereményok kinjetése mindig az állta jétálláu tcvllett pontosan e»xkoxölieuk, mely nyeremények érdekeltjeink kivánaUra Ausztria minden tAfjobb piacx&ia levő ÖMxekÖttetésflak folytán agy»,nott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly Bierencse kitérte, hogy abban •ok egyébfe teklitélyn ■yereM«yek ktzStt lyakmi tz alti •*-■yerMietyett lytTtttek, melyek az illeiő oyerúknek kösvvüeo ki-fizette itek.
Kzeo, a fef»2.lártf«M alapra fektetett TállalatoáJ etór«lit-h*túlag igen élénk részvétre sziBQith*tTán, kérjük, minden meg-reodelés e&zközOitietése v-éíett. a megrendeléseket minél elübb, de mindenesetre folyó «vi Baj■■ 3l>if hozzánk juttatni.
kauffMiiii és SÍHIOII,
bank- én valtoüzlet, llumburg.
M.Ddeonfmú állaokotveovek, vasúti ressvéavek é> koloön-
adi«-»étele. (1671—S)
! £QOOOOOOQO0QQOQQQOQOOOC
A
valódi
or... .aab. legtjaksai 5 FeUége álul királoág. kitíi,iti.lt, a arnsl kartil aMfvttSiált, ■ •ikereimk Ulált eterfélekcpen kipróbált titkol iser s aatkáS]rsk. káli > "SJSf SfS
rak, vakasssk éi svaask teljea ki.ruu.t., o,-[.,i I0kfelé meg.
próbáltak bami«an aUnoxni ■ iralni.) BSJBlaltlas minöiegbeB
Nagy-Kanizsán RO8ENFKLD ADOLF ar
Pécsett Zsolnty Imre és Vilmos urak, Kaposvárott.- POLITZER R. úr
kereskediaeben, P e • t e n 8CHSEIDER O. Upot atc«»i kereekeds
•ében kipb.ti. (1M4.—S)
£K7 DkC7 bádog I frt, kit bádog 80 kr.
Cgvea ütL&^a meffreii^elr-Ae '■ utioTviel mellett íyoriac taljeaittetlk
XíOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOC
Ö csúsz. és kir. apostoli felsége a
IV. állam-sorsjátékot
közös katonai jótékony ertlokra
megparancsoló, és 1874. évi deczemUer hú 5-ki iegfeUÜbb •lhatároxá*»al elrenáeloi ofréttéttatott, hogy e tonjáték uuu haama a katonákep^zdei és katonaBe»el6-int«xetekbeü alapitTioyokra fordutánuk
Exen legmagasabb parana folytad a cs. k. lottó-igaxgatótag magnyitja «s
állami sortjátékot,
500 100 80 •0 40
m«ly kÍTilólag előnyó^en TUI berendene és 5258 nyer«m*oyt lartaimAS é»
1 főnyeremény 70.000 fntal i ^^t^" 10 ^^^ ké"Pé"b*a
1 ' 6000 " \ t*' «*mit*n^
50 40
50
10 Dyer«mény 1860-aa sorajegyek 600 fryaral.
1000 sot-orttnyeremény Rndolf-
■onjegyekben, ni Térték 10-J0
1000 soroaatnyereméoy késspéuben 20 .
.. 3000 . . 10 ,
_^^_^^___ kÍBorBolás viasiavoohatlaDul 1875. évi juniua 15 én törtéoik.
I^^I Egy sorsjegy ára 2 forint 50 krajczar osztrák értékben.
A cs. k. lottó-jövedéki igaiga lóságtól.
Fflmter Ignács.
Bécs, ,875. márcxíuí 25. cs. k. nd*ari tanácsot és lottó-igaxgató.
A tonjegyek Bécsben, a ca. k. lottoMg&zgatőiÁgnál : Sudt, Riemerttraase Nr- 7, Jakoberhof, « jó-
tékonysági állami •onjátekowUiy álul ugy egyfckint, mint tömegesen is kaphatók, ragy iriib^fiicg
M érte járó osaseg bozzácsatoláaa mellett rendelbetók. Továbbá kaphatók Bgyaoesek Bécsben ■.»-
den cs. k. loUo-gyajtödéb«o és cs. k. dohány tőzsdékben; a cs k és m. k. országokban minden lot-
to-hiratalban és lotto-gyüjtőknéL as adó- és postaii vaui okban, dohány-tőzsdékben, raauti és gósba-
jóáUomáii hirataJoknáJ, ugyssintén a sok város és nagyobb kftaségekben létező sonjegyáfulA.kö«-
íreknél. '1553—-J'\
1875. mijui l-ról axamitandtí kamatoztUaaJ. 40 nyeremény 1860-aa Ötódtortj egyek 100 fryayal.
1875. Bijut 1-tól iiíjBitandó kamMnzáftal. 60 nyer«méoy Daaaaaabátyozaai sonj. 100 fiaival.
■87j JQIÍIU 1-tÚl •záüiitandö kamatozásul.
Cl. k. Ki»in.lago« M»b».i»imn
javított, az inyet szabadon hagyó
mesterséges fogsor.
Lmwobb 6'5m'l""« swilfál « ' «• k»«6niéf« érteait-beta.« bofj hosuai *. kSlutjM ki>.rlfU-k uta» sikerült . ■» terseiéi fofiorok késíittsf módiiban ujola« oly felMesést lea-D«a a »elT mindet, eddil leteiól (elalnrol. Tanakodom min-dmMall toTibbi feldioérétlíl ét aion renenyt táplálom, bőgj a I. ca. ktaaiisé| ISIfedeiéieaj jóteKmjláfát mgr .■immtl roo« igtsybe »eani.
Dr.Herzl,
j..,wtt .«'>!« fogakra «• fogsorok™ voo.lko.í »!*«.*•
béli ci. k. ««»b«d»lom iol«jdonos« (1676 —I)
Bér., brlváron. AtllergMse I. «aim w Fmm Joseín Qaal 1. Kiríni.
KANITZ C.
I
pspirkereskedése »pi"»<ni, üorott; • itria. 12. »i. ».
bámulatos olcsó árak mel-lett következőket ajánl a. m
1UO drb fiuo.il levélpapír névvel . .
1UU . ■ " °
lOU ;r lejouom. . . .
]0U B fisom boríték »
100 . legfinomabb . .
luO . látogató jegv csinosan kiállítva.
lüu . levélpapír fek*l* ujomatul . . . . —
10O0 . lenborilík . . auuten 3
10OO .. pecetbélyeg S SU. s— J>
1 wlji-s iróasitali bert-njeies , W, *&
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és lo-
folpapir s borilekoknak, ugysxiulén mindon e aiakb*
való oaikkeknek. Irouiappak, jegyt/.kooyvtk, rajaais-
r«k, váltótársaik, diun penztár^iik, albamok, stb. atb.
iególcaóbb gyiri áron. (1610—10)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pootoaan MikoiolteU.sk.
mal 1— 1
1.ÜU— i
1 — 1
2
M
60
80

50 „ — '„1
A legnagyobb V k S B U T Ű B G ¥ Á R
RelOtl8trcl <Sc 'l'étrsa-é, IWcxben. III.Marxer iitcza 17. sz
alatt y»n, hnnnan kép.kkfl iliadirt árj e<íjr zé k kívánatra iiiiryen bér-
mentve kiild.-tnck inindeukinek. (1667-Si
Uj ügynökségek
kerestetnek, mindenott kelendő, jelentékeny üzlet számára, mely különös kereskedői ismeretet nem igényel, mint mel-lékfoglalkozás könnyen vezethető és igen jő üzérdijat bizto sít Ajánlatok e lap kiadó hivatalához mielőbb bekflldepdok.
i Uj templomi orgona
legújabb szerkezetiek 16 TáltoMttal (Eegister) és lábnyo-| mattynval (Pedalkoppel) 12 változatul a kézi és 4 viú0
zattal a lábnyomattyahoz és 2 összeállított lábnyomattru
v«i (Ck>oibiB«tioiBped»le) eladó.
ilÍDden nagyságn orgona építését elvállalja é; a \ee.
jobban és legolcsóbban végrehajtja HesM Károly B é , . jben, MariahilfMillergasse 19. s:.o | kinek orgonáit az 1873-iki és 1869-iki világkiállitásokun jaz elsó rendű, 1867-iki párisi világkiállításon pedig na:,-
éremmel tantették ki. (1672—1,
bili- «• íiff.^
T»l*di UIDO peraUMk, Wrok koatot-kelmflk, -barebsatek,
Cxak r«y
kísérletbe kertll,
ként 37 kr.
(1S97-.
hofy iruim kitfln6§ígéről s bámult' tön olc»t Ar Dicil' ti
4 uilet nehéi ripMek, L&utr^d .■■Jti, tib«tek, ffMt«r«k, na. t, I likvt, stiodenféle ssiobeo bécai ró'. I
;^S 27 lti\ s I
-Z7 készlet f«j- és melicsokor barsosy-pántlíkákkal és ro
127 kr!
mÍDdenki megin otődjék. Vk
>ég, :7, uel«i, fn. IS.&0 Bfj par kéielí lallérra] cjjí;t2;
Efj pár fejre Taló
czérn*
810
kendő, tartós inon . Efy vsaaűnatcbkeado 8.10 Efr váscOD-KBttalkeDdö
E(7 tekenoabékahéj-fiia ^ tgabb fajta
27 k, 27 kr 27 kr
TÍU0I1
3O.
'•I-
váaaOD „ 3(1- ., „ „ kreiaa-
•asaon ., 810 tgabb fajú .... ~ tf vaf; bécsi rolónként 27 kr. E{T kétféle fe.0 . . . . [ r, i Selyem- «a báraooy-sialagok. E«7 vasion, és iimgel6 olló . rs.il- vagy nobleue-svlyem, BUnden^KT angol fejdiadem. egéazeti .ina, l.gdivauxabb saúiekben, sai-1 fekete lyttafjokkel aiatene,
>es fn.akV«l út ujjnji .léleuég.l » legújabb 2;Ir
l.ecai rófc il kr., két ujjuyi síé-'E«J bor-pénitáska . . . . 2; tr
leiek kél bécsi rof 27 I"-. Egj kávéikanal china-ertitbol 27 ki
ügy pár Megbiiások
f»liér vágj csikós hölgy- >ag; « 6eaaeg bsklldise utas vagy posui
gyermek térdllarisay^ a Ug uttavét wllítt pontosai aajutoik
B.
abb. ai ncrlavtsAvl
Bécs, I Fitkraktár Ba-spr len Hej«k *<l»ll Br t>*k-
- ■ - ■ 3 kanm-ctara a at
jobbfajtából et kr »*•"•• A«de, saelyak nem tetaient.,
27 kr Binden haboaas oélkül visatavétetnei
"ílM ' Beck Grand bazárja
j TOTábbá
f*üér damant-torfllkötfiv,
Bécs, AdierguM 4.
ba-il*b«tAlef
ml&kexctben
kéretik » cxéf ctiraét eltenni, fe UI
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf ktreHkedése ideiglenesen a szomszéd ház Ud-varaba, a Korona szállodának átellenébe tétetett.


Cinkor, kire, thea,
rum, mili gjertra, petróleum, liblaolaj, hul>IU horok
«• tikörók, valódi fruoczia p^íu^fl e« mÍDdeo fösierek,
kirfsteini es valódi Portland cement,
paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gaboa-zsákok, gyapjnzsákok.
AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb-
bitése végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett. IMS-S,
PorczelláD edény,
ilregnemlkek, tükrök, lámpák, e»4»iorek rhina nfl»l
é* pakfoog kaoalak, tálezák, mouarak. távépürkölík, kivid»rilók, kárefozigépak,
fagylaltkéuitő, szodavizké&zita, varri-gépek, vasbutorok,
utazó bőröndök gyári áros.
I
ápi góp<iyáro8
az 1873. bécsi világkiállí-táson a legnagyobb ogymitt:
haladási ésérdem-érémmel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
ajánlja k i tünö szer keze tü
Eredeti angol gfizaozdOliyok és gézcséplógepeket a legújabb szerkezet szerint. Garett féle sorvot*-gépelt, melyek a legújabb javításokkal eUátv», eddig minden mis ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi cséplőgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy anélkül.
Járgányok és járgány-cséplőgépek.
Hornsby fele gabonarosták, fű kaszáló gépek széna gereblik.
Uwillier-féle legczéJszerilbb konkolytiszti to gépek es ilyenek Parnollet féle
szerkezettel.
RidMMnd A ChUdiar-féle. ugyszinte eredeti angol Beittail-féle SZOCSlU-
vigé-gépek. ktikoriczanorzsolék, kézi-, ló- és gőzerőre.
Répavágo és repazuzó gépek.
UrÜ és daráié maink gőzzel, járgánynyal vagy kézzel hajthatók, zuzómalmok
sat. smt.
Kitűnő anyagért és hibaaélkoli saerkezetért kezenég vállalutik.
Ábrákk»l ellátott jegyzék és árjegyzék kívánatra bérmeutve küldetik.
A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, főtér L sz. a.
)i
R0BEY & Comp. Limited
gazdasági gepgyarnokok Lincolnból. Angliában,
Budapesten, Üllői ut 1-szám.

i T
Legnagyobb ga-cUsígi g/'praktár Budapesten állaadó gépkiállí-tás, készletben található.
Sarvett-fépek 1-alonö-wn magyar riízonyoknak megfelelő köDnyQ2 kö-zönséges ló által húzható, rendkirftli tartós és egysierü 13 soros vető-gépnek ára Budapesten 320 o. é. forint, kovácsolható vaskereten és hátul-ról korraáíiyoiható
Amrikai rögtöri, maglepó könnyű és a legkötfittebb földben is használható.
Amrikai kaszáló és arató-gépek
Légarebtyek « tzénagyfljtók rendkívüli olcsó áron.
Világhírű Rtbey féle fekvő és hordozható gőzgépek.
. Góz-etépiő-gépítk Patent vasrácsával >■< vasgerendával a legtökéletesebb csépló gép a Tilágon, mely minden más btsonló czélra kca/ü.i gépet, munkaképesség, Biníiég és tartóság tekintetében felülmúl.
Kézi cséplőgépek, lejárjányok és lovas csépló-malawk. szecskavágók, sze
Mi- és konkoly-választó rosták és minden más a gazdasági gépszakmába rágó eszközök. X. B. Községek uámára, kik gózcséplö-gépet, vagy gőzmalmot akarnak besze-rezni, különös kedvező fizetési feltételek szabatnak.
>'N BB. Megrendeléseket kérünt közretlenal hozzánk BobeyA Comp. Limitedhez Bndapestre czimezni, mivel sem Zalamegy éb e-n, jem. Vasmegyében tőlüsk gépek eladására megbízva senki nincsen és közvetlen érintkezés folytán olcsóbb árakat is szabeatnnk s gépeinket vagy Bécsből, vagy Budapestről száUithatjuk.
Yégre Budapesti gyárunkat gépek javítására is felajánljuk és más gyárbeli taai-nalt gózféptkot ts jutányos áron becserélhetflnk.
ROBEY & Comp. Limited Budapest
fyorsaajtó ayooaáaa,
Wajdiü Jóaef lap- ét nyondaíaiajdonol
3 AGY-KASHSA, 1875. májú
4O>lk az
Tizennegyedik évfolyam.

Oltottál v .
LA lap sseil MI is Tagi réaset illető Iös-1 leaenrek , eliáietések, reclautaüók sal a sser-i keutS-kiadoboi Mr-
íél «
} haaáboe petttaorba*
' SAGY-KANIZHA !' Takarékpénztári épalet,
-.„rabbi sorért 6 ki. SYILTTtRBBK

! Kincstári illetek nindea .■ birdetiein kUoa/ 10 kr. fisetetidS.
ZALAI KÖZLŐIK
•lóbb:
-SOMOGTI KÖZLÖNY.1
tagy-Kanim varw balyhatoMQifiak. MakfHanbMU „alti zalai IgyvMaoyiafM ..naoyktniztai kimkadeM t ipartank", a .nany-kaiiizaai takarálcpéntár' a .zalaaegyei általános tanitó-tMtilef, a .ZaU-Samgy- (ézkajézasi raazvéaytársiiUt * tétob Mgysi M városi sgywfllet hivatalos értositijo.
Heteüklm kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
bizottságának J. évi májas 3-iki közgyűlé-sében a szegény ügy rendelete és a koldu-lás betiltása tárgyában hotott határozata.
Tekintve, hogy az 1874-ik évi 18-ik t ez. 131. §-sa a községeket nemcsak sze-gényeik eltartására, de ezek létszámának s a szegény ügyre vonatkozó intézkedéseikről a törvényhatósághoz leendő jelentéseiknek is évenkinti beadására kötelezi, minthogy a törvény ezen rendeletének eddig a megye területén kellő foganat nem szereztetett, ugyanazért szolgabiró arak e végzés kiadá-sával utasitlatnak, hogy a községeket a festidézett törvényszabta kötelmük teljesí-tésére szorítván, általak a községi eltartásra utak szegényeket összeirassák, a szegény ügyre vonatkozó községi intézkedésekről a jelentéseket bekivánják s bematassák, egjut-tal pedig, ahol községi költségen eltartandó koldosok léteznek, s ezek eltartásának költ-sége iránt még intézkedés nem történt volna, az illető községeket arra, hogy ezen költségekről ez esetben a hivatkozott tör-vény 118. §-ib»H előirt móddal rendkiva-lileg ii — jövőre pedig minden évi rendes költségvetéseikben gondoskodjanak — uta-siuák, s ennek teljesülése felett szigorúan őrködjenek.
Végre tekintve, bogy agyán a hivat-kozott törvény 131. §-sának azon rendel-kezéséből, mely szerint minden község a helyi viszonyokhoz képest a községben ille-tékes mindazon szegények ellátásáról, kik magákat közsegély nélkül fentartani egyál-talán nem képesek, gondoskodni tartozik, — önként következik az, bogy a jelenben is oly botrányos módon szerteszét fizott koldulás eltűrésének nemcsak hogy semmi
hanem ellenkezőleg tekintve ezen ügynek, agy erkölcsi, mint közbiztonsági szempont-ból egyaránt kiváló veszélyességét és jele-st I azt, hogy amint elég számos és valóban iszonyt keltő példák tanositják — a nyo-morékoskodást haszonkereset módjával 0*5 koldulás álul, a véle karöltve járó végelal-jasodás s oly gyakran a legundokabb vétkek mételye nyeri könyfl táplálékát: — annyi-val is inkább szükséges tehit, s a közjó te-kintetében is elengedhetlen követelményül áll eló, hogy most, midőn a szegény ugy a fentebb idézeti törvény rendelkezésemet pontos végrehajtása által kellő s az ember-baráti tekinteteknek is teljesen megfelelő sza-bályos elbánásban részesittetik,egyszersmiiit a legéberebb rendőri felagyelet és szigora erélylyel gát vettessék a koldulással Ozött féktelenségoek; ugyanazért a közgyűlés a szolgabiró arakat az iránt teendő czélszerü intézkedésre utasítja, hogy az illetőségi helyükön kívül bárhol találandó koldusok való egyéniségük kitndása iránt tartandó szigora vizsgálat után, illetőségi helyükre Icitórtesscnek, és ott az illető községnek törvényszabta ellátási gondoskodása és fel-agyelete alá helyeztessenek, a szekeres kol-dusok pedig sem magán, sem csoportok-ban egyáltalán sehol meg nem türetvén, ilyenek irányában a már előbbi rendszabá-lyok áltai is tiltott fuvarozási eszközeik s állataiknak az illető község szegény alapja javára leendő elkobzása mellett ugyan a fentebbi eljárás foganatosittassék, — s végre szolgabiró arak fő figyelmüket a vásárokra és búcsúkra összeseregleni szokott koldu-sokra irányozván, azounal intézkedjenek, hogy a most legközelebb a megyében bár-
4 Bel; hegyiken tartandó vásárok J bacsók ] alkalmával az ott megjelenő koldusok öasze-! Írásának és kellő szigorú vizsgálat és nyo-' mozat által kitndandó kilétük s vagyoni vi-szonyaikhoz képest alkalmaztassanak reá-juk nézve a fentebbi szabályok.; és mint-hogy koidulási engedélyek egyáltalán érvény-nyel nem bírhatnak, c részbeni visszaélések lehetetlenitése tekintetéből elrendeli a közgyűlés,'hogy a netán előbbi időből való ily engedélyek beszedessenek, és megsem-misittcssenek, ujak pedig annál kevésbé adassanak ki, mert ugyan a hivatkozott tőrvény 131. §-sa szerint oly községek ré-szére, melyek esetenkint aaját szegényeik köteles ellátását a községi lakosok rendkí-vül súlyos megterheltetése nélkül nem esz-közölhetnék, csakis maga az illető község van hivatva s jogosítva e czélra kivitelesen a törvény által előirt utón közsegélyt igénybe venni
Végre kijelenti a közgyűlés azt, hogy ez ügyben a szolgabiró araktól a kellő foga-nat szerzés tekintetében a iegéberebb és erélyesebb eljárást, és a fentebb kifejtett czéloknak megfelelő eredményt tanúsító év-negyedenkinti körülményes jelentéseket vár. Miről e végzés valamennyi szolgabiró uraknak, egyszersmintmihez tartásuk végett nyomtatott példányokban a megyebeli ösz-szes községeknek és kellő figyelembe tartás végett Csutor Imre alispán umak is ki-adatni rendeltetik. K. m. f.
SVA8TIT8 BENÓ m. k.
Méterrendazer behozatala Zalámé-gyében.
A kösgudássati m. kir. ■úniatsrium-
B»k u 1874. VUI-ik lorvéoycxikk alapját
20091/874. az. slatt kibocsátott rendelete meg-
ksgyj* u össses hsxsi — így Zalamegye tör-
vény hatóságának is, bogy as uj randu«r élet-
beléptetése ciéljábói — a hitelesíti hi••uta-
kat már f. év májai havában állítsa fel is igr
a basái közönségnek alkalom axolgáltaasék arra
Déxre, — hogy a jelenleg még hassnálatbaa
levő mérő kesstilékek ai aj — rendiser ixerint
átalakitváo hiteleaittethoaMoek , sehogy eUen-
keso esetben elkobsások é> bírságolásé* vallja-
nak síUkségessé. I
Esen mioUteri rendelet értelmébe*, f. é.' február 3-án tartott megrebiiottmánji kflev gvülee elrendelte, mi kép Zalamegrébeo 6 üjea biteleaiti hivatal állitáaask fel — <• pedig — N. Kaninán telje« uerreietu, Z.-Eg«raMg«a éa Keutbelyen hordók, itárai tárgyak <• fo-lyadék, Tapolctán ét Alaó-Lendván caupán hor-dók hiteleeitéaera.
Zalamegye tek. aliipáni hivatala eiea határosat foganatoaitása cseljáböl Komlówr Ferenci quiet. bonvedföhadnagy n.-kániaiai lakóét bista meg, — ki as állami kösponti bi-teleaitő m. kir. bieottság elnöksége által B.-Pea-ten kiállított oklevél tanaaitaaa acerint n ér-demben a asuksége* elméleti — atámtani — éa mftsaaki viugákat már elSbb letette volt, bogy ezen hivatalok felállítás* ét aserrexéeére vo-natkosó javaslatot terjearaen a megjebátoaág elé.
Nevesett Komloesy Ferenoc n.-k*ni*aaú la-koe a megre terfiletén leendí hiteleaiM hivatalok felállitúa és itannM régett köratját a mait hóban befejexvéo. terjedelmes jelentését a má-jas havi évoegyedes megyebisotlmányi kös> gyuléshes betérje tztette, mit a kösgjftlés he-lyeselvén — a foganatba Tett eltintétkedése ket, ogj a helyiségek iránt kitölt ssertódése-ket csekély módosítással elfogadta, neresetlat pedig megbiita, hogy a N. Kannaán felállí-tandó teljes aserveaetü hitelesig hivstal vese-tése mellett — a megyei terület más pontjain


TÁRCZA.

í «celleotiAj» pdipökuc^éoek 25 érem emtók-
ÜDnepére - 1675. éri máj** 16. -
Ön bírcsim VMsprAm Wro^tk
Már rifóU áll a bünk* lak i 8ok rí bar mujolt •! mir fölötte
^i«adokról Mdlaak a f-lak A tArt*5i»«l •%Qtg»}m*» moMija
Hijdju Térb« Bártott tolUl irt. . . Kort a béka a áltUi kutforri*a
NjTijt a siciivetiS *«b«kre irt
Zord id5t>*» MbSi láthatáréD
Üajtioftott a nap basáak «f^n;
Köt>yb« UUQÍ tiltra volt MMtnkjuk M*OB sütőn páJyáakra Maimi íiaj.
Arra »olt m.fjéflk, aid5n U j«ttil
— Uj* Kinti lMCTt Mfc TÍf»Mt —

Hol etSbb »etít Jöttöd ott r«
mj, bú uralgott eD7.bÍBbót fakant
N«pTiUca lettél bibidnek,
Nap, mt\j nen tflr as«nnr*t él bomiljt, „Hagyre heljiett lámpa' mjj, mely *C, bár
Á hit napja éjgaakára TÍÍL E«rfk BdT#, foodja, nyomja TÍIla*i
CrtlCTvdetlw. koraáajxod bajád , Hog7 a létnek rém dafilja kStbaa
A bajoi nép életét megódd.
Örtflskeat a bduek éjielébec
Batld *rin/«, mint bfir égi féoj. ., . FeOobof • mi Mdseasef caudÁIank
Mint a bokrM Hórebnek ht>fjiu. Onnan Israelaek Jehovíja
Nap* mokkára küldte el h.r*t, Rád U — áUr. élen 6, megjenknek
Máska Wbb rirt, miot a bog7 hirAd.
Mái- -efj»d Káudja aanak, bog/ Tel FŐ muDkifkéot *i nr atSUmjét .
Rcépitgetve OltetM oly rirágot. Mely illatban árad a*ert«aset.
Mvtihalyt álliun fel aiOi erénynek S kogy rteredre tóba* jOjjOa *tt; bak^el rig felírta . Veaaprés ly, Pápa, Péca, Ta^olcu,
Híred taámyra kelt a nagy világba!,
Netd a Nálad tiutelgSk aarát; Két buáoak kflskftdS »it*«i ••;
EtMtoek áldaat fcftól ma reád. Nem kiTáunak n/^odalmu élűt,
Zold babért ie ad&ak át Neked , Miat a tenger ki. eaigája rejtve
Tatai meg jat&laad. «l«ted.
•) KtpNTir
Pntsta s»6 ie tneriea sengni B4lad ;
Mert TÍÍIhangként eltttn syo«taJaa; KéUaer fájóbb kínja a iMbelaek
A mit éréi elhaló dalon. Emlékednek gránitoulopáal
Ssolgáland a ■■fldben e!6 hit; A kegyelmek harmatából nőre
Bajt ringni a reuUay rirít.
Rajta látjnk lángbctllkkel irra
As erények legnagyobbikát ; Hely Te néked bittoi bS jotalmol
Fonyadatlan pálmaágot ád. Mégia, mégis nines tán tiltra aekflnk
Haladatra gyalni e napon ? Hiai ma Hortád, nem kÖ»elget máa, mint
Kit a bála uent augalma TOD.
LÍB a tenger atasóit, bogyba
TeiatSl nenteo partra érnek «J, Mítn parancsaxó vonja a hajóaboa,
Hogy bálát rcbegjen a kebel, Minket Hoiíád Egyháaank bajóaa
Ai óetinte HÍV hálája biti; Hogy hajónk éber kormányod mellett
ElkerflHe a résa aátonyit.
Állj. ▼váralj \ kormányán hajónknak
Nagy a Téaa, a fi» pedig eaekély ; Bogyae féljOak elvetweatSl aujd ba
Áradatként jS reáak retaály, Hi»i tapaaxtalt kormányos nem féli
A«t a ránt, a malytSl MÍ UÜD Kéteégb'-esrre gyáva félelemből
Ctrlggedexnénk a hajó Uján
Már negyed aaáaadja oéxed nragtoa
Éa moaolj kött a ringö babot; BUtoi kertel éa t>ölc* »ámitáaaal
Aa irányt bajoakaak megadod. Élj aoká I Saent egyhásnok jarára
Meg ne satlnjék veraí a kebal. Mely ba «aa« itt U ni, virágot
Hlittekb«ii gaadafot oeveí.
Élj eoki ! hojr bintre Ildiit nipktnt
Alkony k&sbe fér.ynirarod már, FeltakröftM t^ttdiu Altsd birit
stely * csillagok bonába rár. Vedd e rerMt, jó Atjriak ! mitSlflsk
HiDt s«irDiikD«k |7"C« <alo(at I Benne májt ne nésá, mint a ta MÍI
Hilsdijsl Jí Atyjásak ás.
OTÜBOM ANTAL.
Anyám emlékezete t...
Anyám, drága j6 anyám I GondoUx-e ott fent <a raám, HU« asou oly kietlen e kebel, A mióta. U engem elhagy ál.
Isten, ki jobb basába tsollitád
á
legjobb, l«gt.em*Mbb anyát, rködj árra gyermeked felett. Kinek minden asara a tied.
Hlasen lenni kell egy jobb — Hasának, hol feltaláljuk egyraiat 8 boldogan egymás köribe
Feledni fogjak a anltaka;.
Anyám, miért hagyál itt engemet, Miért nem vitud el árra gyer*eke4 De nemsokára elmegy bosaád, Hivd : a mefjeles alattad linykAd.
Tagy ha a ég r>k kflsdelem Tárna itt lent eo reá», Kérd aa IsMat, biritaa el A tarhea, véasM felhíket.
Anyám drága jé anyám f Oostdolas-e ott feat en reámT Hias a*<Sta oly kieile* e keM, A midU U enfeai elbaf^él.
állítandó hitelesítő hivatalok rendneres és he-lyes kezelésére felügyeljen.
Minthogy pedig az uj — rendsserü hite-sitő készülékek, sulyok és mérlegek s m. kir. kormány által a nagykanizsai hivatal számára immár megküldettek, semmi ok sem forog fen, ennélfogva hivstolt ministeri rendelet aass kí-vánalmának eleget tehetni, „hogy az uj — rendszerű hitelesítő hivatal f. é. május 16 és N.-Kanizsán megnyittsthasaék.'
Midőn ezen eseményre a városi és vidéki Ul, ez. közönség figyelmét irányozzuk, nemníu-vP laszthatjuk el megjegyezni, hogy minden egyesnek érdekében fekszik összes mérő eszkö-zeiket átalakítani és hitelesíteni, nehogy ké-sőbb a tömeges igényeknek az összes hivatalok egyszerre megfelelni képesek nem lévén — 1876. január 1 étől pedig a régi mérő eszközök ■í- érvénytelenekké válnak és — azontuli haezná-•-• lamk az 1875. törrényezikk alapjAn 10U frt bírságot — és elkobsáat von maga után.
A megyében kijelölt többi helyeken » hivatalokat részint alkalmas (sí az vizsgát tett) egyének, részint pedig a hitelesítéshez szükséges mérő készülékek és eszközök hiányá-ban egyelőre felállítani nem lehet. — Kivana-los volna tehát, ha megyebeli művelt fiatal emberek magok ezen tisztességes hivatalos pá-lyára adnák és igy — kikerülhető volna azon kényszerű intézkedés foganatosítása, hogy ilyeket a fővárosból keljen meghívni.
Itt N.-Kanizsán is értesülésünk szerint egy segéd hivatalnok — hitelesitótiazti állás — és egy hivatal azolga fogna alkalmaztatni (magától értetődik, hogy a tisztvizsgstétel fel-tétele mellett fogna csak alkslmastatni.)
JegyzőkOnyv,
a lalamegyei áll. tanitótettület nagy-kani-zsai járptíörénekf. t876-ik évi april 29-én Magyar-Szerdahelyen tartott tanítói érte-kezletéből. Jelenlevők:
Soiimidt József homok-komáromi, Ands-lics János azt.-balázsi, Ágoston János ujudvan, Pulay Károly hahóti, Kumszauer Simon fűz-völgyi, Széphegyi Gáspár német-szt.-miklósi,
. Kelekorics János ösitorognyei, Magyar György
< bakónaki, Sabján József kacsorlaki, Monda Fe-renci gelsesxigeti. Vajda Alajos horvát-szt-mik-lósí, Oberschal JHUOS rigyáczi, Horváth János alsó-rsjki, Anders Károly pölöskefői, Ambrus Lajos bucsutai, Stigelby János és Somogyi Jó-zsef nagy-récsei, Sáringer Károly helybeli uni-tok.
Továbbá: Hajító Sándor n.kanizsai ta-nitó és isk. tanácsos, Stingl Károly gelaei kör-jegyső ur mint pártoló tag, Juháss Péter nagy-kanizsai tanitó, Soos Antal magyar-szerdahelyi isi. széki alelnök, tek. Pálfy Elek pölöskefói földbirtokos s Tóth József magyar-sserdahelyi iek. széki tag, mint érdekek ée szívesen látott
. vendégek.
t| Elnök lelkesítő beszéddel, melyben örö-
mét fejezé ki a tagúknak számosan való megje-lenése fölött, sz illést megnyitá. Ezekután :
I-ör. A múlt gyűlés jegyzőkönyve felol-vastatván, hitelesíttetett s az abban foglalt ha-tározat szerint s kór tagjai az általuk készített óraterv beadására felsxóllittatván, e tárgyban felszólslt:
Ambrus Lajos, ki is oda nyilatkozók, hogy egy oly óratervet, melyhez egy oertatlan 6 osz-tályú népiskolában egész tanév alatt a tanitó szorosan alkalmazkodjék, készíteni lehetetlen. Szerinte a helyi viszonyok és körülményekhez képest időről időre kell azt az iskolalátogatók száma, előhaladottságj éaazellemi tehetségesze rint a tanítónak változtatni.
Pulay Károly sziote ezen tárgyhoz szól-
ván, ó a tanitókötelezetteknek még mindig hi-
ányos és rendetlen iskolalátogatásában találja
egy ily részletes óraterv szerinti alkalmazkodás
egyik fóakadá'yát. *
Olvastatott Dr. Emericzi Gézának a 11-ik egyetemes tanítói nagygyűlésen tárgyalt a tan-anyag csoportosítása az osztatlan népiskolákra irányuló elfogadott határozati javaslata, melyet a kör megáévá tett, elismervén, hogy minden akadály és nehézség daczára is óraterv minden jól rendezett iskolában szűkségéTés nélkülöz-hetetlen kellék. Ezek után egy 6 tagú bizottság tagjaivá választattak : Schmidt József, Rum-szauer Simon, Ambrust Lajos, Juhász Péter, Sáringer Károly, Ssigetny János.
11-or. Olvastatott a zalamegyei ált. taní-tótestület pénztárnokának átirata, melyben a kör által beszolgáltatandó tagsági díjsknak fele réazbeni beküldésére, a korelnökét felkéri.
E tárgyban elnök a pénztár helyzetéről felvilágosítást kérvén, Pulay Károly pénztár-nok szárosi ad a kör vagyonáról. A körnek rendelkezésre álló 8 frt maradvány s ahoz ujo-lag befizetett 5 s igy önzés n 13 frt o. é. a központi bizottság pénztárnokának beküldetni határozta tott
Egyszersmind sz ált. tanítótestület könyv-táraoka megkerestetni inditványoztatott, mi-szerint t központi könyvtár állásáról időnkint a lapok utján felvilágosítást adjon, hogy u il-
_ ls*6 járási körök tagjai aa abban levő munkák-

— Hafffató Sándor megye!
gácttat é» a ttlamegyei unitó testület • köipomi T»l»Mimánj ntóbbi üleVSMl • m»-íy»rol«»«i uoilók 11-dik egyelemw gyülew álul kijelslt áO-e« üiiotnig gyttlWbe mint nngvílMitott Ugjit Bud»pe«we faUOWStte, ki inajtti lö-éo el ii utazott.
— Kinevezé* Boldogult Si»kOTÍ« Jeoí
bolyéra 4 nigy kaoiiui m. kir. «diihÍT«Ulhoi
pénitániokki Zök Niüdor or nereítetítt ki;
hiv.'iloi uj állasát el i> foglalta
— KiaAeAovodÁnk ügyét D«mwk
Nagy-Ksniiu ■ vidokeiiok lelkes kötónxíge
kbéri pártfogö figyelmével, hanem táróiból is
dicséreteién emlékeinek meg, igy N«gy Kaniíss,
egyik nemesszira scfilöltje Öelsei Götmsnn
Krom» urní férje Polák L»jo> bankár, bécsi lakói
szinte u ilspitok sérsorába lépett s a 100 ft tagsá-
gi dijt polgármesteruroak meg is k Uldötte.ki nem
késett a becses figvelmet ievélileg megkössönni.
Előzetesen síinte jeleihetjttkj, hogy as egylet
tevékeny sserveaó bixoitsága alkalmas hásvé-
telról is gondoskodik s ex érdemben as alkudo-
zások folynak, természetesen a kösgyülés s
illetőleg rendes választmány ntólagas jóráb*-
gyása mellett.
— Sornjáték. Emlitotiuk Upuskban,
bogyavillám által sújtott és leégett szent-Láaz-
ló-«gyhási templom éa zárda felépítési költségé-
nek fedezésére a nmgu m. kir. péocftgymiais-
termm sorsjátékot engedélyezett. E sorsjáték
most már a rendes folyamatban van, a sorsje-
gyek kibocaájtása megkezdetett. Egy sorsjegy
ára 50 krajezár, köiponti iroda a „Zalai Köz-
löny" szerkesztő- s kiadó hivatalában van(Nagy-
Kanizsa, takarékpénztári épület, földszint.) Meg-
rendelések azonnal eszközöltetnek. A nyeremé-
nyek ösatege IU,000 frt, melyek arany s eittst
tárgyakból állanak s Benedek Gábor ékszerész-
nél Budapest, Hatvani utczában közszemlére f.
évi június 15-tol kezdve ki laeznek téve. Ajánl,
jak a t. közönség párttogáaába.
— Hymen. A Dapikbaniöbbmenyegzd
tortént: Kaüivoda János ietenyei gyógysseréss
ur Vislendvay Kagda kisasazonyt Szent-Lisi-
lón, — Nyuly GySrgy kir. távirdatiszt ur N.-
Kaniisáa Taboly Szidónia kisasszonyt, — Si-
mon AnUl szinte kir. távirdatiszt ur Nagy-
Kanizsán Tulok Karolina kisasszonyt vezette
oltárhoz, — Milhofer Ödön ur pedig a nagy-
kanizsai ixr. imaházban május 17-én délután 4
órakor esküszikBettlheim Zsófia kisawzonynyal.
Áldás írig? okon !
— A ,fJelenHor" e nagyszorgslommal
szerkesztett napi lap tárcsájában igen érdekes
közlemény jelent meg Pfeiffer Antal kr. tanár
úrtól, ki hosszabb ideig a nagy kanizsai fdgym-
nssíumban is működött, a jeles .özlemény:
„Szepesi Imre emlékezete," tartatott a ph lolo-
giai társaság 1875. május 5-diki gyűlésén.
— I>r. Burav Istvánt, a kitliní
füredi orvost Simon Zsigmond tihanyi apát
balatonfüredi tiszteletbeli főorvossá és Her-
telendy Kálmán, zalamegyei főispán e hó 3-án
tartott megyei közgyűlésén ugyancsak őt zala-
megyei tiszteletbeli főorvossá nevezte ki; meg-
emlékezvén Huraynik a megyében 19 év alatt
folytatott sikeres működéséről és érdemeiről.
— A Csáktornyái választó kerületben
1872-ben 498 választó volt, migsíidén 848-ra
emelkedett, eszerint 350 választó polgárral aza-
porodott.
— G-yáSMMr. A veszprémi ktgyes-
tanitórsodiek szomorodott szivvel jelentik sze-
réten rendtársuk és másodfteokuk, TóttSsy
Elek, aranymisésáldozár- s a sz. Anna-kápolna
gondnokának, f. évi május bó 12 én déli 12
órakor, a végazenuégek ájtaLos felvétele után,
élte 78-ik évében történt csendes elhunytát. A
megboldogult rendtárs hűlt tetemei f. hó 13-án
délután 6 órakor tétettek a köztemetőben
ból maguknak a szükséges kölcsonkönyveket posta utján is megszerezhessék.
III er. Pnlay Károly ismételve kéri a kör
tagjatt miszerint, ót s pénzkezelés tsrhestől fel
menteni szíveskdnének, mit már a műit gyü-
le* alkalmával kért.
Kérelme, tekintve hajlott korát méltányosnak találtatott; eliameréa és köszönetnyilvánítás után helyette Schmidt Jőasef bízatott meg a kör pénaének kezelésével.
IV er. Minthogy s jovó évnegyedes gjü-
lés a megyei ált. tanitói nagygyűléssel egy
időre esnék, ugy sz ebbe betudaadónak véle
ményeztetvén, elfogadtatott.
V-ör. A saiamegyei ált tanítótestület központi bizottmányának a néptanítók nyugdíjazása ügyében a magyartör7ényhozáshoz menesztett memorandumért, valamint Péterfy Sándornak a .Népnevelők lapjában" közlött kiáltó szóért a tagok részéről bizalom szavas-tatott.
VI or. Tersánszky József orvos es nagykanizsai isk. széki tag ur által a tanuló ifjúság számára kiadott .A gazdáasat alapelvei* czimu műve elnök által bemutattatván, a kor tagjainak iskolai használatra melegen sjánlta-tott, kik is azt czélezeni és baasnos kézikönyvnek találván, használását a népiskolában előnyösnek nyilvániták.
VU-er. Elnöfc a pudapesti m. kir. term. tudományi társulst által eszközölt, teriiréezet-tudományi könyvkiadó vállalatra a kiír tagjai figyelmét felhiván, ezen vállalat támogatását melegen ajánlá, mi is tudomásul vétetett.
Vili or. Hasonlóan elnök által írt s más kútfők után népiskolai használatra összeállított term. tani könyvét kézikönyvül használni szinte a kör figyelmébe ajánlá, mi szinte tudomásul vétetett.
| IX er. Sooa Antal és Pálfy Eiek urak a
. kör pártoló tagjai kívánván lenni, kivánatuk
t örömmel fogadtatott s mint a tanügynek lelkes
t bitrátái szívélyes üdvözölésben rétzesitte-ttek.
t Elnök egyszersmind felhivá a kör min-
den egyet tagját, miszerint körükben minél
; több pártoló tagot a körnek s ez által a neve-
| lésűgyoekxmegnyerni iparkodjanak.
| X-er. Kovács János niffy ksnizsai közig.
! szolgabiró ur, mint a tanügy barátja és a taai-| tók pártfogója, a kör tiszteletbeli tagjául vá-I lasztatott.
Xl-er. Ranolder János veszprémi püspök , ur ü méltóságának f. évi május hó 20-án tartandó 25 éves jubileuma ^apostoli működésének 25-ik évfordulója pótlólag) alkalmára, minthogy nemcsak a felekezeti, de püspöki megyéjében számtalan községi néptanítót is segélyes, ezen évi segélyezésben! részesítés által azok anyagi nyomorát enyhítvén, a tanügynek mindenkor buzgó apostola volt. neki elismerés és üdvkivánatos kifejező irat küldése jónak és szükségesnek találtatott.
Xll-er. A gyakorlati előadásoknál Juhász Péter az igehatározók, Monda Ferencz a jelzőkről, Sáringer Károly a tizedestörtek előadásáról értekezvén, előadásuk köshelyeslés. ben részesült.
Xlll-or. A jövő gyűlés helyéül Nagy-Ké-cse,ideje í. évi november hó eleje határoztatott, mely időre a kör tagjai tagsági dijaiknak elkészítésére, valamint a hátraléknak, ugy az egéss folyó évi járandóságuknak pontos befizetésére s as ottani, időbeni pontos megjelenésre fel hivattak.
XlV-er. Ugyan ezen alkalomra e tétel: VA hazanui érzelmet miként nemesitheti a tanitó tanítványaiban" tüzetett ki irásbani kidolgozásra.
XV-or. Kis ksnizsai és gelsei községi tanítók iránt, kik a kuruc* még egyetlen érte kezletéu sem jelentek meg, ezen réssvétleoség,
köj.<iiiy.«ség H hsnyagságuk felett a kór min- j ör°k nyugalomra, az engesztelő sz. miseáldo
gg
-g ven- t*>pj;i méltó megbotránkozását éi
ronaZuUtuil DTtivánitá.
XVIor. Ambrus Lajvn bucsuUi, Kelé-kavics János ösztórögny-i *■# Horváth János alsó rajki tanítók a kor rendes tagjaivá lévén, beigtatásuk t«-ljmittetett.
XVII er. A jövő értekezletre előadásra vállalkoztak: Rumszauer S;mon a földrajz, Hajgató Sándor a természetűn ból K. m. f.
SÁRINGER KÁROLY,
a kör *lo«ke
SZIGETHY JÁNOS.
yg, gstelő sz. miseáldó
zatok pedig 14 éo reggeli 8 órakor a kegyes-u-nitórendiek egyházában az ég Urának bematat-tattak. Veszprémben, 1875. május 12-én. Béke lebegjen hamvai felett!
Helyi hírek. — Ranoider János megvés
kQnk ó eicellentiija május 13-án ünnepelu 25 éves jubilaeamít, * nemes főpap gyen-gélkedő egészsége miatt a megyei és városi küldöttségeket nem fogadhatta A fötisz-telendö Székes-Kipulan ez alkalomra di«z-albomokkal tiszteié meg mindazon intéze-teket, melyeket az ünnepelt főpap nagylel-kű leg létesített; kérjftk Istent, hogy még hosszú éveken at éWezhease azok feletti örömét!
— Ugy vagyunk értesülve, hogy a za-
lai Kia Komárom egyház kerületi r. ksth. pap
ság folyó hó 10-én tartá azon értekezletét, mely
ben a lelkészkedő pspság álul képviselő válasz
tás eszközöltetett a veszprémi összes egyházme
gye által július hóban Veszprémben megtar
tandó nagy egyházmegyei gyűlésre, — hol tit
kos ssavaaás inditványoztatott s e szerint r vá-
lasstáa megejtetvén, általános szavazattöbbség
gel Ujlaky József pacsai plébános ur lett a főL
papság által képviselőjüknek megválasztva! —
Ezen hírt annál nagyobb készséggel hozzuk kos
tudomásul, mert uj és fényes bizonyítéka es an
nak, hogy főt. Ujlaky József plébános ur szép
és kitűnő tehetsége- es hstározott júzan szabad
elvusége iránt nemcsak a pacsai vál. kerület
ragaszkodik tisztelettel és hűséggel, mit igazol
a<on körülmény, hogy másod isben is három
szoros többséggel a választó kerület álul ujo
lag megyei bizottsági tagnak megválaastatott,
— de bizonyítéka egyszersmind annak is, hogy
maga a papság is iránta teljes bizalommal vi
seltetik.
— AketMthelyi fürdőrészvénytársaság-
nak 4800 forintjába kerül azon szigets rajta az
| uj fordőbáz, melyet Hencz Antal épilész ur s I Balatonban épit s f. évi június 15 re késznek
kel] lenni, különben a vállalkozó minden egyes Minis—Inti nrpért f> forintot köteles fizetni.
— SoQlÁnm borcsarnokot akarnak ál-
litani és pedig azért Bogláron, mert a salsi bo.
rok is könnyen sxállithatók s Balatonon át K
pontra, asntaa élénk és nsgy forgalommal bir
Tssuti állomással bir. Az ügy élés tőbh ncv»,
bortermolő áll s résivények utján lenne felüli
tandó.
— .Életimneretek tárháma- caioü
folyóirat második lüsete megjelent. Starkeuti
Obermayer Lajos. Ara a 44 lapra terjedő tu
aetnek 40 kr. Megrendelhető a kiadó szerként
tőnél Budapest, VII. kerület, Nagy körut-ulct.
16. sz.
— VUUki s*lné*et. Same^hen Kél
szeri József színtársulata által f. évi május 4
a sümeghi kisdedovoda javára adatoti: r.\
divat- vagy a háza* élet iskolájs ; vígjáték 4
felvonásban fordította áomoiki. A dsrabbtn
msgában réve nincs semmi szellemi. A szerep
lók igyekeztek s játékot éléekiteni. Vári órnaSr
(Bódi), keatyü bizony megillete volna sz ulril
jovó őrnagyot! ? 6 án ,A czigány énekes nép
sziemú i telv. Szigligetitol. E darabban lépett
fel előszűr Örai, övóri János és neje, kik Fehér,
varrt'! j6tt«k. Őrsi (Qjtti) párasat legény su
repbea; már első fellépése is figyelmet kellett
a közönségben, mind játszája, de még inkább
iskolázott hangja miatt, ugy szólván miadeo
dal után fejeztetett ki a megérdrmlett elismerő*.
Most már van értelme, ha a társulat énekei
népszínműveket hoz színre. Qyőri János (Mar-
ton) csekély teendője volt, a véleményt nagyobb
szerep utánra tartjuk. Győriné (Évi) gyenge
hanggal énekelt. A darabból ax oroszlán réti
Bódi (Zsiga) czigányt illeti; e Bőben kifejlett
Ügyessége felül bármely bíráló kénytelen volna
ót magasstalólag kiemelni. Örsiné (Rózsi) leáuv
jól játszott, de czigány leánynak nem nézett ki.
Győri (Peti) katonaságból visszatértekor kissé
idősebb maszkirozással kellett rolna meg-
jelenni !?— Maj. 8. .Paul Joses' dráma5felr
(rendező Orsi) Örsiné Borcaa asszony j utalom ■
játékán, koszom és virágcsokor halmazzal 13Q
megtisztelve : ezen dráma ismét igen sikerültén
adatott, a személyzet általában jól játszott;
Őrsi, Örsiné, gyakori tapsban réssesittettek;
Bódi (D. Auray marquis) megmutatta, hogy a
komikumon . kívül is képes magát kitüntetni,
rövid jelenése exellens volt. Győri (Emaouel
gróf) ba nem akadozik, dicsérő említést érae-
melne! Máj. 9. Sümeghen másodszor #A falu
rosssa' népszínmű Tótb Edétől. Őrsi (Göndör
Sándor) a játék menetének, a darab eredetiee-
ségének egészen más lendületet adott, mini el'-
szór, midőn olysn játasá e szerepet, aki végett
untatóvá vált e jeles népszínmű. Kiemeljük
még a kedvesen játszott Bányainét, ki, Orsi,
Örsiné és Bódivai többször kihivsttak! Ámbár
mi a (gonosz bakteri szerepet eredetiebben «
láttuk. — Közönség mindig közép számmal,
de a két utóbbi előadásban a terem zsúfolásig
telve volt kózünséggel; de szivar füsttel ia!
Nobody
— Rövidhírek. A kővetválssi-
t á s o k valószínűleg jolius első felében ejtei-
nek meg. — Czuczornak az érsekuj-
vári közonaég An.iódon, hol született, f. évi
június 6*án emléktáblát állit fel. — V i s k e-
1 e t y Károly egykori m. kir. egyetemi tanár,
elhunyt Bécsben. —Az első Walter-fele
sajtót a n>pokban hozsatták Magyarországba
Kohr és Wein urak. — A porosz képvise
lóháj a zárdatörvényt elfogadta. — A fi «•
t a 1 gr. Erdődyné meghalt Velenczében. —
Batthyány Elemér Indiából hozott két
tigrist ajándékozón az állatkertnek. — S • e
g e d e n a száraz kód a virágzásban levő fák-
ban sok kárt tett. — K o h n megszökött
bécsi bankárt Amerikában elfogták. - A
nemzetközi statisztikai kongressus a
jövő évben tartatik meg Budapesten. - A ti-
s z a i töltések melletti szántóföldek mind vi>
alatt állanak. — C a r r é lovardája, mely >
fővárosban is volt, Casselbeo porig égett. —
Tegnapelőtt volt IX. Píus papa ss&le-
tétettek »3-ik évfordulója.' — Az osztrák
kormányban válság van. — Budapesten
két unitói kör elvetette az iskolai taksrékpénc-
tárak bebozsUláról szóló indítványt. — K
Tarján körül revolverekkel .-Hatott a>-
gáoyzsivaayok tanyáznak. — S a y o n s Ede,
párisi tanár, a magyarnyelv tanulmányozója,
Budapesten van. —
Vegyes hírek.
— A
A burgnnyufutxiitó Colorado elleni iutizludie. A foklaiivelésűgyi miníster, Simo-nyi Lsjos br. a következő körrendeletet intézte ralsmennyi törvényhatósághoz: Az éjszak amerikai Egyesület Allamokban mindinkább terjedő Colorado, burgonyapusstító rovar — Doryphora decemlineau — becsempészésének lehető megakad*lyozhalása czéljából f. évi ja-nuár 9 érő! kelt, 22,626/1874. sz. alatt kiadott köriratom kapcsán — a iajthán inneni kor-mánynyal egyetértve — Éjszak-Amerikából szvrmüó burgonyának, burgonyahéjnak, Dem-, különben a burgonyacsomagolására használ-| ütni szokott és axzai érintkezésben volt csoma-golási tárgyaknak, úgymint: zsákok-, hordók,-
iknik itb. brhouUlit a magyar korosa msm területére ezsnnel a legsiigorubban meg-üliom. A lilaiom áihigói a burgoajauállit. miny sUobaiaa mellett eMtrftl eaetre sujyos peoxbiniggfci fognak köxigasgatáai úton bün-ictcemi. Felhívom a törvénj hatóaágot, hogy eteu rendeletemnek sxabálysserti köshirrététe ierúl és wigom foganatos,tatáról gondoskodjék
— A kolduld* müvé$B*Oben hat leczka
»ja.ti okulásra hivja íel az érdeklődőket egy
fcűgul lapban valami élelmei vállalkoxó, tu-
tiay» egjsíerimind, hogy jelentékeny készlete
vM mindennemű bizonyítványokból, sebhe-
Irekbúl, lóvét, vágás és szúrásból eredd forra-
ű'wokbol. Eazes és ügyes asszonyok igen alkal-
mi* ikreket is kaphatnak kölcsön. Lieo felül
még bérelhetők: kutyák vakok vesetesére,
mankók, tapaszok stb. szóval minden a mi az
uileiber szükséget. Megrendelések a vi-
dékről a legnagyobb pontossággal leljesittetoek.
— Amerika Ugtingyobb hidjn as a sod
ruii) híd, lesz a melyet jeieuieg epitnek az Kasi-
Riveren New-York es Brooldjn közt. Csak
két torony magasságú oszlopa lesz, melyen a
niüaiaiot két, 16 hüvelyk átmérőjű aJdruny
fogja tartani, e sodronykötelek 3 hüvelyk át-
merújii vékonyabb sodruuyszálakból font sod-
r^Dykotelekból állanak. A híd hosszm egyik
oszlop tói a másikig 1600 láb, a két part kö-
iűtt pedig í>862 láb. Ac oszlopok 160 láboyíra
emelkednek a vis lelülete tőle, egéas magasaá-
gak alapjukkal együtt 2»ti lab. E hídon két
1> láb széles kocsiút mindennemű szekerek
uámára^egy 13 láb széles Tramway kocsik
■tárnára és egy la láb szélesgyalogut gyalog
lók. szamára tug keivstiilvezetni, egész széles
»ége tehát több lesz 64 iabnál. Az építés koii-
■égeit 13 millió dollárra (26 uiilliú funnt) számi-
segel lutták.
Paplrszeletek.
Protoctio utján, — már a mint «i mai nap-iig divatban van, — véletleoül magú álláara T«r-gŐdött aa ifja tisztviselő. Midőn ©ddigi fetebbvalójá-tól,— a kinek tudtán kivOl történt a* •loUptetAg,— «lbncsu«nék, »i»rényo megjegyetni. hogy óén tadja, ni érderaetiUtte e véletlen axer«Bca«r« <— Éa a«m — volt rá a rövid Tálast.
— E t F 11 Í * Dlio. Egy udvari bolond \>k~ miit t8n a királynál, hoa^j bixuujiM nagy »r fŐbe-luvévael ftDTeg-etle üt. ..Királyi azavunkat adjuk, — m*L<iá erre a fejedelem. — DOg7 öt o&p múlva l«-fíjeitetjük fit, ba ienjepettBÍt v^gre na prést li hajtani."
— ,.Inkább Kéretném, — jefjte meg rrre a bolond,
— La Öt nappal s t*tt etótt fejeztetnék le."
— SzsrÍBTtelenaíg. — Egy ajóaaá-gokba merflU nr igy aohajta halálos ágyáa : ,,Oa, istenem, caak addig óhajtok élni, mig addóuágaimat kifiMU-m '." — ..Mily laerspytelAn cíb*jtá» «r, — jtgTi* meg mellette álló barátja, — hiazen talán csak nem akar ön örökké élni 1"
Efj jímbor fírj* pspacslifeiiek esnfoHak. — Mes> tg»a. nonda a já ftrj, mert sa va-gyok sí iir * bárnál, niotán n6m minden akaratát
Nagy •b44«t adott a n*ryai nr, aaelyea hal-étel ,. T0It.
Az efyik vendig a«gjegysé, hogy a n«gyei halászati rendazabályok srUiaatbei. uoit oeaa volna nabad halat enni.
£■ a hal — kedve* barátom -- tudta, bogy a f**ionalis orömOnntpelyaek leas áldouU éa D*B wtt r*a«t as ira.rox4sba.il • így nem eahaUtt a rend-eaabály paragrapbnsa alá.
— 8 a é p mentié g. — Bisosyoa kisTÍrosi nagy Lakom* alkalmával aa ügyetlen hajdú végig Onté az rliayinné seljeaa ruháját tiiroi lével, és igy menteget* magát; ,,N« bdtoljon, tánaaauoByora, még elég le*«a vas a konyhában mindjárt máat hozok."
Történeti naptár.
Máj. 16. 1816. szül. HaBDÓ Alajos vegytani iró, Debreczenben. 1849. a császáriak odahugyják Bánátot. 1335. halt meg Hemans Felicia (ssül. BrowoeJ ang. költonő. (Dublin.)
„ 17. 1422. Koribnth Zsigmond, lithván hg. a kelyhesek álul Zsigmond m. kir. ellenében cseh királyivá kijelöl-tetvén, mint as urszág kormányzója, fényes bevonulását tartja Prágaüa. 42H. Kr. «. az. Fláto bölcsész, Athén-ben ^Görögország.) 184S. Hadi tauács eltörlése. A császár elutazik.
. U. 1S49. FeUzólitás kereaztashadra.
. iy. 181'9. Innsbruck a bajorok által el-foglalutik.
. 20. 1594. Esztergomnál esik el Balassa Bálint br. ni. kültö, Pálflfy Miklós tbk. oldala mellett. — 1814. sz. Scy Ferencz, magy. neveléstani, szépiro-dalmi és drámai irö, Budán. 1795. Budán a véimezAn fejeztettek le a> úgynevezett „magyar Jakobinusok :* Uartiuovics apát, Zaigrai gróf, SZL Máriái, Laczkovics és Hajnócci. — 1792. Budán országgyűlés, melyen I. Ferenc t ra. kir. koronáz tatása ki-moDdaiik.
, 21. 1849. Buda diadalmas bevétele.
Szerkesztői Üzenet.
1699- T Sümegh-láihátyf* Lapunk májú. 9 ío kelt 38 ik számában máaodik oldal második ha»áb-ján van * így májai 10 én kelt becse* lev«-l« iráu i el6tt már megjt-lt-nt
1 1690 B B UoJu. Elolvaaá* után nyilatko-
annk,
lt>9l. Ala'i-L.eaa'va. A gyá»levt-lbea nem tud-tuk a navet <«lolva*ni.
169-2 Ő Kotto.i Sajnáloaa, d. nam lehat. Kö-stuDOoi a viusaerkeze-tet.
1693 N JBvS azánra nararft.
Érték- és vittéfilyaa. swjus 15.
b'í, metaliqaea 69.80; 5*;, D«D». kslcaoo 74.35; 1860-ki álladalmi koloaín 111.10; buk-rtnr. 9 63; hitalintíaeti rturenrek 232.50 ; London 111.60; magyar fSldtohermen léai köt-T<nY 87 75; temoaviri földtekermenMsi köt-TSOT 79.75; erdélyi foldtehermontóai kötveoj 78. —; horvát-ilavon földtehermentéai kötvény 81.50; ezüst 102.80; ci. kir. arauv 5.30— Napoleond'or8.91V,.
Piaczl árak.
Hivatalosan jegyzett piacziirak Nagy* Kaniisaváros piaCsbtxtoÜi Ltray véből: 1875 éri májas hó 12-én.
Ö a b ooanemSek; egy ala. aust. m. s«erint Boza 87 — 90 fontom 4 frt. 50 kr , 85 — 86 fontol 4 frt 20. !«■ 83 — 87 footos 4 frt. — kr. Boas 74—78 fontos' 3 frt 25 kr. Árpa serf&sésre 68—70 fontos 2 frt 1b kr. •uUare raló 2 frt. 50 kr. Zab 1 frt. 90 kr. Rapcxe -frt — kr LiiitnemOek: egj bécsi mázza szeriot. Liszt legfinoeoabb 14 frt. — kr. Zsemlelisat 12 frt. — kr. Fehér kenyérlisxt 8 frt. — kr. Fekete keoyérlisst 6 frt. — kr. Búzadara 1 & frt. — kr. Árpakása 16 frt. — kr. Rizs 17 frt. — H 0 -T c 1 j e s « k : egy alsó amit. mér6 szerint Borsó 8 frt. — kr. Bab 5 frt. 60 kr. Lenese 8 frt. — kr. Kö-les 6 frt. 50 kr Hajdina (pohnnka) 2 frt. 70 kr. Ku-*ori«sa a irt 80 kr BarfoD/a 1 frt 10 kr. Hat: tfy bécsi font sxerint M*r babos *2ö kr. Disznó bu* 30 kr. Juhhús — kr. Borjubos 30 kr. Z s i r f « 1 é k : Dismossir 50 kr. Marhazsir 60 kr. Szalonoa 40 kr. Szappas 34 kr. Lámpaolaj 36 kr. Stearin-fyertya 56 kr. FacC)a-sT?ert7* 31 kr. Bor: efj alsó »us*L akö 40 pint szerint ó-bor ü frt— kr Uj-bor 7 frt. — kr. Sor: *gj alaó austr. sörakó 4^ pint tzerítrt. Lepmagaaabb 9 frt. — kr. Legalacsonyabb — frt. — kr. T ü z i f a : 1 bécsi ol 36 bflveljk hoasxn. Bükkfa 14 frt. — kr. TBlgjfa lU frt. — kr. Kőszén egy bécsi máz*a 70 kr. Faszéu ejy mét3 70 kr. 8 té n s egy becsi mázsa szerint 1 frt. 60 kr. S z a 1 m a 1 frt. — kr. Napszám: Élelmezéssel egy férfi 70 kr Élelmezés nélkal 1 frt. - kr. Éloimeze&sel egy no 50 kr. Élelmezés nélkül 70 kr. eleime^wel egy (Tyennek 30 kr Élelmezés netkfil 50 kr. Kiadta :
(P. b.) Maninger Jóweí",
T. aljegyző.
■ajis 16 t»l«aius22-lj 1875

: at- it h.n - Katbulikn F oteatátia 4
nap ; tár naptár | ntj.
i 20. Kat «T Ha ki un ■n »e et, i M in b«azéde-
n>« megtartja. J*°°' XIV 23—31. - Pro*. Pün-
kőid eliö naiMÍn : Ep \í>. 1 II. 1-18 E».
Ján. XIV 23_31 POnköad m tio
Apo«t Ca«l X. H—43. Er. J in 111. 16—21 _
GOr eV. Ján o< V. j
16 VaMraai C Piakfa tavat C PUnk&sdTaa x^
17 HítiS Pür koidbétio n
IS Kwld 1 Vernár*. Ubor l.ib L>r, Ivó r£
19 Surda Prndvnt Kánt. M.i ny«i fi£
20 C«OtSrto Bemardin plUp Baa lla (*£
21 PinUk | Hoip,imi Bál
22 ' Szombat j Iloua csáa Lárné Joli
Felelős szerkesztő s kiadó : Báttrfl LajlS-
A hamburgi fél, 1 ulléros eredeti aorejegyek megrendelésére legjobban ajánl-hatom M. Sieíndecker tir ezégének gyűjtését Hamburgban Dammthorstraaae.
Egy Bír re nettéi nyerő.
Hindankinek kttlöndi figyelmébe ajialUtík
Dr. Forty-féle általános S B I3-T A P A 8 Z,
mely rendkívüli gyógyereje, elváiajttó. éri el 6 it fáj-dalmat caUlapito hatáaa által leggyonsbb, lagbialtf-•abb • egyszermind gyökeres gyógyulást esskÖiSI kQlonnemfi bajokban. — Ily bajok a toroKgynlladáj-légea5hiUTit, b 5 r k é i-barság, hártyásgyik (Croap-anginai míndenemü megsértések, harap J , asuráa. vágál vagy égéi által támadható sebek, ta«gfbrTÍ-«ások, darázs- vagy mébsraráaok, konok-fekilyek, sósatok (contosiák) — meglepő gyors fájdalom csilla-pítással — rögzStt daganatok, fflmök. tályogok, pokol-var (carbancoJtu poatala maligoa), megkeményvdéaak, geoyedéaek, vérkeléaek, rnnmtien mirigybetegaégek, KBrvéiyes fekélyek, fagyda^uat, cjjféreg, kSrötnméreg, vadlms, tagizivaca, csontssú, kificzaniitás és roegrác-dulások, beiyi csúz; továbbá a szülés folytáni láb-felfakadások éa sebek, fájós fekélyzett va^y máz genyes n6i mell. — Sok n5 már csirában volt tmlŰ-ráktól, _ « külAnbcn elkerülhetlen életveszélvea sebéaat m&létnek mellőzésével — egy«dtti ezea jwiftl sebUpaJi haHználata álUI menekült meg.
Végre a testbe teljesen bemélyedt bármioemfl szálka, vairy darázn- és m^bfolánkja csapán ezen tapasznak; rövid idei hucnálxta folytán annyira ei3-tünik, hogy azatán a t«,«tből közönségesen saabad k*zael, aebésai mfitét éa fájdalom oéiktü k6nnyan kibmhato, mire » *eb gyögyaláaa nemsokára bekö-vetkezik.
Ksen megbecsflthetlen gyágyaser, melynek jeles-lége eghite)es«hb efrylnek számos > kQloooB kívá-natra bármikor fflmut»üi*io bizonyítványai által már régen a legfénje»*-bin;n «lismert«UU — rendkívüli, ■ legkfllonneoaUbl) esetekben megpróbált hatásárál él telrünS rrikerdós eredményeinél fogva, melyek haszDál-laU álul még elavult "b .jókban ta el éretnek, jól megalapított é* ellerjedett birét kétségbe*oohaü*nal igazolja.
Egy csomag ára 50 kr., nagyobb csomag I frt, használati utasítással együtt, portán küldve 10 krral több. — Egy frtuyi csomagnál kisebb szállítmány nem telje?ittetik.
Kosponti küldeményei5 raktár: PtstM Tírlk
Mztef gyógysrerész urnái kirily-nteza 7-ik «*ám alatt.
Továbbá kaphatók: Nafy - Kati z Sás : WAJDIT8
JéZSEF árnál. Psktsi: Malatinasky 8. — PsctStt ;
öipoct J. — Slasfss: at»mborf,zky. - &z.-Fsksrva-rstt: Braun J. — Szssibatielyw - PilUch K -
VeaipréMáM ■ f'trenctv K - ZafTSbSU: Miübach U. SaprHbai: Bock J.
A t. ez. gyógyszerész és kereskedő arak, kik raktárt elvállalni hajlaudók Ittnnések, felszólitutnak, miszerint e részbeni ajánlataikat ezen gyógyszer készí-tőjéhez FORTY LÁSZLÓHOZ czisesve ■ Budira, (Ráca-Táros, fonteza, 5H0. szám) beküldeni iziTsskedjenek, ki megrendeléseket ia pontosan teljeait-
0^» Vidéki bénaentes levelek általi a«gren-delések ax árúak késspénzbeni beküldése, vagy posta-utalvány v&gy utánvét mellett tüstént és lagpontn-aabban teljeaitutoek.
*) E rovat alatt koalóttAVt fel»15sség*t a*m
vállat a a«wk


Uj templomi orgona
legújabb szerkezetűek 16 vkltozsttal (Begister) és labnyo-mattynval (Pedalkoppel) 12 változatul a kézi és 4 válto-zattal a lábnyoniattyuhoz és 2 összeállított lábayomattya-vil (Combinationspedalc) eladó.
Minden nagysága orgona építését elvállalja és a leg-
jobban és legolcsóbban végrehajtja Heste Károly Bécs-
beD, MaríahilfMillergasse 19. szám,
»k«r| kinek orgonáit az 1873-ibi és 1869-iki viligkiállitásokoD
n"w\ az első rendO, 1867-iki párisi világkiállításon pedig adij-
éremmel tüntették ki. (1672—2)


epsiát

eskórDrrófTit Uvplbca 'dr. KMiAch ipecua-
Inti hrt-xdit, WilhHms piau 4 (eiflött Berliahen). Sok SZáz siksrM trtdsHsy !
ffl m Z
>-. o> l
= SC -2
1 '-
|
I

Tárcsa.
E fürdőhely a magvar-osztrákttsjer határ köz el* ben Vasnu gyében 1 fekszik, öt órányi távolságbaD Szombathelytől. Vasat tartalmazó forrá-sai é< fürdője kitűnő hati«n<ik különösen "nói betegeknél, a vérszegénT-sfgból azármazó minden betegbeiíelt, idegrendai^r zavar nőknél és férfi-nkoál, a léU-gzési ét emésztési szervek idült hurutja stb.
A furdo orvost: Dr. Thomas; a f&rdSleirita minden kóayv-kereakedSuél kapható. Az idenv megnyílik május 23-án
(16*0— »)
A fürdői felügyelőség.

Stifu-onduer
font irabnasirmet csépeloeJc, jelcnté-ketiTeo Ipjt-htutalhtott áion, jótállás melk-tt, próbaidőre. i>ér> és Tamitactite-seu. Raj itt ét leiratát felsxuliuLsra ingj t-n és Wnnento-en szállít:
Ph iayfarth ÓS társa gépgyára Majna melletti
(1660-2) FrankfnnbM.
Olt. ahol mé^ Dinesenek, ügjoökök«t alkalmaxunk.
Árlejtés! hirdetmény.
A oagj-kanizsai izr. hitköuég az ojonan njított utczá-ban isknlabelviséget építtetni saándékolván, ez építkezés foljóivi május hó 20 ia délelőtti 1U órakor a hitközség hivatni helyisé-gében árlejtés utján ki fog adatni. —
Vállal kotok böVebb értesítést nyerhetnek s h;t községi iro
dában, hol aaárlejtési föltételek, valamiot az építési terv is meg-
tekinthetők. (1673 — 31
Z7 kr. Csarnok 11 kr.
Y-K*ni»»D.
Eisinger Henrik fióküzlete
BlfJ Tilurték uép ét j'i nói nbi ktlaikkil kitasö ul ét min-táson jé utol CrttM. Pírfalta, UNH ét katiutak : tmiéi min-táiott brllluU> is pikltlk. kitünG ,■■ .:, sí,;,-, kuiváuak, Már ttUU. uiors kittr iradli ralAdi. siolid |y>loaak. izilrétik, t>-rükMk, u<aya|ik. uéru, Nnt éi iritarlavászMk 91uiiT«k-
Gubiez László
gazdasági gépgyárában Budapesten
(1677—11 Lipót-utcza 41. szám,_
szóró- és
szelelő-rosták
jutányos iron kaphatók. ugTSsinte
kitüntetésben rátetttlt, jó h I r n r v b t n álló
Gubicz-ekék,"^
porbanyitok (exiirpator) kapáié it kilaaiéekákkéatl^tbeu lalUaatók.
ArjrevickH kiváuatra bérnienUt kflldSk "W
nek: nOi és un ayakkaadtk. ktielík ét lalürtk: nagy xilasitek n.híi éi jó MtyMUalaatkMI " lok m" pipereciikkekb5> lat
ez mind csak 27 kr. róf <rigy darabonként.
Minták kiráaatra kQldetock. — Szircs megrendelétek poitai ntia-rét melleit pontosan és azonnal eszk&zöltetnek.
Eladáai haljiség: Uj takarékpénztári épület, volt Kokn
Oy.-féle ütlet.
■SV* S*i<« üiegrenáeléaeket a „37. kr. Csarnok 27 kr." N-Kaniisán taarók oiimaani. (1648—4)

(1675-2)1
Felhivüs
TfTMrf " üTam iltal biitoiiton kamliurji nagy aéazklMrM-Kafcaa. ■"■Íren a hirauloi ji'éklenr nerint 7 oaxtal^an
42,5011 nyereménynek kell szükségé éppen kijönnie
fa pedif fSojexaneny :
375,000 r.-márkkal,
további • 250 000,125,000.80,000,60.000,60,000,40,000, 36 000 30,000, 24,000, 20,000, 18,000^.15,000, 12.000, 10,000,' 203-a.or 2400, 41S.««T 1200 r.-mirkkal .tb. rtb.
A legkóaflebbi ellfi ojtreacnybusátr*
I Miu eredni «>r.jea7 ára 1! t»U*r r*tj 3',, frt - kr. out é.
J fél ,. * « 1 '> »■ i '* ' ~~ ■• "
1 aexved „ Vi •> ' '!• i- — •• "
u SaMero«k' bektldéM, poataa utalTÍ«T«»aaa T.irr otíúiiiwl o»l-lett, • mire mindenkink u a]la» cii»«ré»e] Hliiotl eredeti ior»-jejyeket > hivatalon jitékttrrft ft a kiaumoll nj»remények jefj-■éket 1^«k^*kttüir(| tlvn Ukfltn rallalatiiil tliniálfcatf-U< elénk réutreTésre minden Mólról búlnuii uiiíitaatm, en-•élfoctí bogr valanwaim »'«bix.i.i.»k id-j.-k..rán elejét MhM-aluk kenuk ■ megrc-Ddeleteket minél elöbl,. d* minden eietre
máju. 81-k* elóíí
alolirt bankbáahoi megküldeni
K6..0H. «t mondTán «« eddif ttnnartott bualooért, oeg-,«,ry««a, hofj fy0j léteim . leguereiuaétebbek koa« tartótnak, minélfo^rr«inéi>ietü, hoírj ezottil i. .ok el najj »»eren>é«jeket foiok a reutv«»őknek kiíietbetni
M»frendel*»ekkel tnart biaalommal fordulni > régi neg-bi«
M. Steindecker
(1658—6)
bank- ét, váltóuzItteV* Hamburg. Dammthorfttraaw cxégbez fordulni
F Háztelkek eladása. "•■
A Cwogery utciát » Kazin~.r? utciaral fiaMelcötí ujonan njitott utczaban az iir. hitközség tu!»jdunat képezi hat háltelek ét a Kaiioczj utciabaji 497 (régi I síim »l«tc teltvo hú f. <. ma-jy.> hó 18-áD délelőtti 9 urakor a heljuiseta nyil»inoe árrenSa alján al foeaak adatoi.
Köiefébbl érteaitéat nverbetni a hitköiaégi irodában, hol
az árvaréBi foltételek it megtudhatók. (1674—3)
A. liltlEÖzségi
Hölgyeknek nélkülözhetlen!
R A VISSANTE
Ciak a hivaulown megrizsgá]t, méregmeotes, tiixu éi teljesen árUlmatlui
BA VISSANTE
bír axon erSvr'l. az emberi búrt minden sért-léstSl megventeni, uto bajok túl mejófni és szépséget s oruk ifjuaágot biztosítani. Ha a Ravtstaait naponkint egyszer az ujjbegygy az arezra, Tagy mű teatré&sre dörzsolteük, már a törölkoxes utáa tapasztalható a majd nem csodálatos hátú. Az arezon támadt rán-ezok éi liimlöheijpk eltimitutoak. — A Ra-Vissastfl ifjo arezsziot idéx eló. a búrt febé riti. frissíti é* finomítja, eltiTOÜt legröridebb idó alatt MtrplÚt, májfohokat, orrvörftatéfet » a búr minden tiszUtalans^gait.
Már az «Uü kiat-rlet utu elhatározzák a t. hölgyek, jörore csupán csak Dr. LKJOáSE »i-
Ufaifl Raviaavjite ját haacnáloi.
Dr. Lejoaae-tól Páriabao.
Egj üregtok ára 1 irt 50 kr.
hapuat-j na^vhao é" kicsinyben Budapesten :
Dr. LRJOSSE főraktárában, király utcza 15. I. 19.
W^ Vidéki rendclvényeka legszigorúbb titoktartás mel-
lett, utánvéttel eszközöltetnek. (i569-2i)
Uj ügynökségek
kerestetnek, mindenütt kelendő, jelentékeny üzlet számára, mely különös kereskedői ismeretet nem igényel, mint mel-lékfogUlkuzás köunyen vezetheti és igen jó ttzérdijat bizto-sit. Ajánlatok e lap kiadó hivatalához mielőbb bekfllden-íök.
(1603—«) A v a I • é i
W I L H E L M-íéle
köszvénj és csúz elleni
vértisztitó thea
(a csiíz és koszvény ellen vértisztitó)
mist a
tavaszi gyógy-használatra
az egyedüli hatályos térlisztitó szer,
pmagai. <••- It. , AiMtúaium 41-• iái, bamiaitás el- len lédre, Bíci, | 1811 nirt 26.
c».k. aAi- can-oellaha ec««-délyeT. Bect, 18&8. dec 7. ha-tárzxt folytin
miuuts ei Európa
loíeWbb orvoai tokin-
teljei által a legjobb
sikerrel haaináltatott
éa jóra hagyatott.
Uit>* az öaues létegeket tiastitja, a (e*t n.ndeD alkat éi
hatva beasöieg használva eltávolít miadcn uaztátalu, el- I
korauyagnt, hatása, mint semmi egyéb aaernéJ — biitos ét tartós. ,
AUj>*>»«n gyógyítja a kösz^-nj-t, caúst, és elévült. megrrtgiött kór-bajokat, mindig eveaedS sebeket, nem- és bdrvar betegségeket, test és arcaf&rcsüket csömört és bajakdrsági dafaoatokat.
h'üliíBíw sikert tanúsított már eaett tbea haatnilaU máj és lép-tolulat s dagaoatoál, a. m. aranyér iriömorrhoidal) bajokná , igeg ixom-fáj ások, továbbá gyomor, síéi&xoi uagások, altrtt bajok, viieUt-nehétaé i gek, magömlések, fér'i-eígjüBgalések stb. ideg, test és nemxesi bajoknál. ]
Görrdj iSkropbel) betegségek, mirigy daganatok, folytooos tliea- i irás iltal, gyorian é> alaposao gjógviuuak, miután exen »er felöl-vaaitö i egysaeramiud vixelet-könojritó u.
Nagjsxámu bizonyítékok, elumerest és dicsérő okiratok, melyek kívánatra be is küldhetők, feonebbi adatok valósága mellett szóllnak.
A mondottakat igazolandó, kö«Í!lok nébinv «lismeré«i bizonylatot.
WHMa Fereaci gyógyszerész aroak Neuakircb«ob«D Spansdorf, fcUbe nelieU okL IS. 1874.
Tekintetes ur1 Hat év úta szenvedek érzékeny csont kSszvény fájdalmaiban snélkQl. bogy valami segített volna. Amint önnek v&rüaz-tisstitó theiját t-setleg megkaptam s ezt storgalmasán ittam, azt a kel-lemes meglepetést tette, hogy azonnal éreztem jótékonyaágát, a robasaos fájdalmak ugy alább wálltak, bogy szabad testi mozgást tehetek él oly egéaueget ére&ek, miaÓnek már sok ér óta nem örültem.
Határozott tapasztalatom tan, hogy az ön gyógy hatásos tbeája szenvedésemtől megment, udvariasan kérem, legyen ••ires nekem pos-tán egy paquettal küldeni az ön vértiastito theájábál.
Ason rrmenyben, bogy kérelaem mielőbb teljesíti, tisztelettel va-
gyok. Thíe.eánnaM., ácsmester neje.
gydgyszeréaz ornak Neaskirchenbea. Kircbberg, Wagram mellett, okt. -9 187*. Kaldjöo c<*keai mielőbb postai utánvéttel két dobot á * adag vér-tisstító Utcát, igen előnyös szolgálatot tesz és érzem, bogy sieavedé-aembu felette javulást idézett elő.
Tisxteletteljeaen F iglmQller Alajos.
F«ruez gyógyszerész urnák Neunkircheaben.
Ka ti bor. Tábor melett Chischka. nov 29. 1874.
Tiszteit "■'■ Miv.l a Wilhelm-féle thea nőmnél, ki 20 év óta be-
teg, igen jó hauszal van. kérek ismét & paqueUal postán tán véttel kül-
deni szíveskedjék. Tisztelettel Ueihal József, földmivel.
óvás a hamisítás és felcseréles ellen.
A valódi Wilbeta-féle ant;&rthritis. antirheamatikus vérti»ztitó-thea ; csak az első n^nneu Wlfhelsi-féle vértisztitó-theagyárban N'euukirchenbeo i Bécs mellett. »a^v általam a lapokban kijelelt raktáramban kaphatók.
Efy é*fcoz 8 tdaffra f«i*utva, orvosi tuuasálat- és utasitáatal i
ell&tva 1 frt., a bélyeg es pakolas-dij lü kr. ■
At.cz. kftzÖDség kényflmére a valódi WIIMa féle utUrthriti* ;
«■ utlHwsMt tikit ver tisztit* t»ea kapható :
Naiy-Kailzau: R*uab«r| Fsrwioi urnái. Zágrábban: MitÜbadi.
Zsigmond; Kőszegen: Caacsinovits N. Keszthelyen: Roienberg £ma- ,
nueinél; Kii»ruoczát. : Werli gyógjsaeresz; Sopronban : Wrcnovszky; ■
Swmbathelyen : Pillícb Ferenci gyógyszerész, Szatmártt: J. Boa&io j
gyógytserékz é* Szigetvárott: Grünhut Miksa uraknál. '
InterietlcexaJ.
Alpesi-növeo) gjomorerősiti
(1666—3j (Magenbitter.j
A Bsám talán gjomoreait^ kost a
Dennler Ágost F. »terI
ÜIAI kiimitett alpesi i^üriay ke»erü gjoiaorerö.ití
tckini«tbev4t«lt érd'ioli meg, mert nemeink hogy as
tétKíI fv* b*ctfllhstti Ai
ner, ét
f7 p^
l&kba, »ÓTbÍi*Vb- «tb mint leckellemeaabb OditS itml helyet fog)»l
l>Daler gyomorer8«it5je kitOnííec pótol min4nnijemfi étri»y gerj««ztő *« *» emé«it"»t eiflp.'pitíl hqueurt i*.
■V Az itá«zi««k «4kerfiléiMn B0iy«k m va|y U. uLa miatt a kweake4e.be )í»ek ■ |ytH ketyftfre, így u Eu. «Mtt«, »«t HOMtn klllifi.ea ftflyeiea forétUKU.
Valódi eredeti Sera'l Pasta.
Kapható N.-Kanizsán Richter & Sattler uraknál.
Valódi Seraíl hajnovesítösier ^v
— nini Muri MÍ« — Mtfra%*lrMt UHOI -,BAÍ' «dkl-alt v*r* Ur, hogy ^*m k»pyi W, k.B ^
ér^ffrt í
Valódi keleti hajkenöcs. LT Ü
MÜ*i ntÍM • hajak ktbalUiál ■»fk>.-UtT(K«a ti folvt,„0. uo. MlU rctlatl ■ fcibArt »r--IU. rftlvulnl a |riktrn*k uj 4n« A „^ 070JL Et*ti baJkuAei koiöB6a« biRpáiöi bHf *• *•» *• t»»r. a»«Un tiAc nr(b*4-*fl<betl'b írVkfl. Ar» lfrtWkr • *
Valódi SeraU-fejkorpa-oze-z ^,7^'^
H*»ri haaisilat alán u íBtirir UttU Mki
atairtt^. E«7 0<«*
Valóul i ele ti
k0oi%]
kálit nbTMCti. TStob nrr férfl ruc c«a!L&ui l»t"*#bb di<t>L An 1 frt M kr o i
Valódi keleti haj- és szakáll festö-
jatvjkp miinalt, barna tt fektto kainak •)ib*H [rra^'-atatot «■{. °"C71 9 at: TLMU«4(S *Brfl* racr >ukc b»J*i t«uié« tttriot bu> sin T*(7 •B<*t-Mli,i«r« fa**. Ara « frt •« kr entadn bciia itit-
l • !) Ml
aii ikannrdau kor
katlan, mlóiéit otUl.bPllt. *ir
taán s41k mnljáa, xwrt B k6mtWoai ■
UpmtU . KuU
kku Mk.
B. ii mái Bodape&lcn,
«d«Mwk tmr-MDdík.,
t t
tiikk s»«n« • »ifHiéf
í BinMt ét Bw t
-i M krrml tCHARLES BURRELL
8t- Mrkslaa Hwki, Thdfsrd. Kí»rf*lk, AsaUa
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára ép javítási mühelye
Tüköry-féle palota mellett.
Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssel.
Gőz-cséplőgépek.
Járgony- és kézi cséplö-gépek.
Vető-gépek, könnyűk, egészeit vasból.
Arató-gépek.
Tisztító-rosták.
Szecxkaoázó-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny-választók-) t Famüveleti-gépek. I Hajtószijak.
Árjtfttiiuk la*d*atra poMafordullécal MMtfiui
A legnagyobb Y A S B 0 T@ B 0 T Á B
RelonarO As Tó,rsa^ó, Bécsben, III.Marxer utcza 17. sz
| alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingyen bér-
! mentve küldetnek mindenkinek. -.«■.-..
(1667—41
MECRENDEUSEK
DREHERANTAL KŐBÁNYÁN
WLICZKSER
Wajtiti Jáoef l»p- ét armaatnlajfloTioa
DIETRICHUGOTTSCHLIG BUDAPESTÉI
JAfft-KATUSA, W78. május 80-4n.
41-OK
Tizennegyedik érfolyMn,


I ± ia» szeilea! él
Janvafri resiet illető kös-
leaes'ek , előfizetések,
reelszaatiók tat a uer-
kesni-kiadólioz Mr-
»«mrt IMIÉ— ujék:
! SAGY-KASlZSi
Takarékpei'atiri épílet,
II ÍBldisiat
l'j Birmanutlan ttr.l.k
ZALAI KÖZLŐIT
I iáktól foradsaliiak •!
előbb:
IOMOQYI KÖZLONT/
várnMykatéúgának. MnkOiöabwi íz „«iai zalai lgyvé«4|yitf', a .^uay-kuizsai Ksrstkadalai « iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztár' a .zatamgytf általam* tantté-twtfflef, a .Zaia-SMMgy jézujéza* rétzvéttytarsulat t tfbb nagyit és várssi egyesület hivatalos értssitéje.
Metenklm kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
Megkiv*
• illa tfersseajl agyvádi kamarának 1875-ik évi mája* 31-én reggeli 9 órnknr Zala-Egrr»lrgen, a megyeház nagy ler-nékrn tartandó ItozztyÁlésért, uelyaek tárgyal:
aiflzjjrreaa'tartáaaaké'a koltoégvrtéaa-ek magálla-■ I t á ■> a.
Zala-Kgrnstg, 1875. aaajas 10.
> ÁHVAV,
Bizalomteljes kérelem a t. közön-séghez.
Zalamegye egyik nevezetességének, Szent-lÁszló-Kgyházinak szomorú sorsa szép darab földön ismeretei a megyén ki-ial is. Isaeretesaé tette azt a roppant elemi csapás, mely múlt éri június hó 19-én érte. Ezen szomorú ismertetésnek még tágabb kort iparkodott szeremi a .Zalai Közlöny' ét e sorok írója, az odaadás egész bitorsi- | gival lépett a hatalmasok eliteméibe nem-csík. hanem a szegények küszöbeire is — könyöradominyért. 8 becsületére legyen noDdva a nemesen érzó emberi színiek nem , hiába. Mi rt nemesen érző honfitársaim leg-tftbb «Mtben nem ait kérdezek: ki Tagy ? hanem ezt: szerencsétlen vagy? s a körtl- , menyek igazolta pénztelenséghez képest ' megnyitotta egyik erszényét, másik és oly , számosan szívókét, melyből kifakadó rész-vét, amily jól esik a kárvallottnak, ép agy működik, mint a kongó pénz avagy snhogó banki — a maga helyén és idején. Szint-agy hálásan kell, hogy emlékezzem ö császári s királyi apostoli Felsége s a oagymélt. m. \ k. kormányról. Ai első, vele született jósa- j gánál fogva szintén meghallgatta könyörgé-temet s ezer meg ezer felöl igénybe vett !
magánpeatttriból Szent- Láaaló-Egybáíi-
nak is kegyeskedett juttatni. Ugyanezt mosd-hatom nagymélt. kormányunkról is, mely
— tekintve az ország zilált pénzviszonyait,
leheti segélyt nyújtott De jóakaratát nem
kevésbé kimutatja kormányunk az által is,
hogy engedélyt adott egy 1876. év január
havában Szent-Li&zlo-Egyháza javára léte-
sítendő sorsjátékra. Folyamodtam pedig ez-
ért azon oknál fogra, mert legmegfeszitet-
tebb igyekezetem s a tisztelt közönségnek
szíves áldozatkészsége távolról sem hozott
el eddig ama kellemes helyzetbe, hogy anél-
kül boldogulhassak oly építkezéssel, mely
40,000 forintba kerül. Nem panaszképen
mondom ezt, mert a kónyöradomáuyra szo-
rultnak köszönettel kell fogadnia nemcsak
a könyörforintokat, hanem filléreket is.
Tisztelet tehát és hála minden jótevő-nek, kik közt nem tehetem, hogy nyilvános elismeréssel ne adózzam a zalamegyei nemesi pénztár nemes&zivQ férfiainak s a Budapes-ten székelő s országszerte áldásosán mnködó 8zent -László-Társulatnak, ók lehetővé tet-ték, bogy a szerencsétlenséggel karöltve járó elaó nyomorokon túlesve, szent ügyein vég diadalát, illetőleg megnyugtató reményivel tekinthetek a jövóbe.
A magas kormány által engedélyezett sorsjáték rendes folyamatban van. De enuek sikerét kedvelt Zalamegyénk tömeges pár-tolásától Tárom bi/.alnmteljesen első helyen.
A hazafias tisztelet meleg hangján ké-rem fel tehát megyénk minden rangú lelkes fiait és hölgyeit, karolják fel a hat-zazadi« szent ügyet 1 — Szent László volt az első :
— dicső őseik másod; legyenek ók harmad
alapitói Szent-László-Egyhazának ! Nem is
hiszik, hogy midőn ekképen cselekedendnek:
Daliás szent királyunk, László szellemének hsznafc tiszteletet egy réazríTTfllig más rész-ről a velők egy magyar töröl szakadt s az édes hazát mindig szerető sz. Ferencz fiai-nak biztositnak lakást Zalamegye egyik szép pontján.
Zalamegye mélyentisztelt közönségé-nek becses pártfogásába ajánlkozottan va-gyok Szent-Lászlo-Egyházán
hazafias tisztelettel SZKÓKY 8ÜKÖSD,
aardaffaok, lalkiaa.
Tisztelt szerkesztő barátom i
Az utóbbi időben tapasztaljuk azt, hogy becses lapod gyújtó közleményeivel oly nagy ét tekintélyes olvasó közönséget szereztél, mi-lyennel a provinczialis lapok egyetlen pálya-tana alig dicsekedhetik, — azért asily steren-esét megbecsülvén, oda kell törekedni, hogy a megyében tortént egyes lényeges kérdések ét kivált a megyei mozzanatok hun ét pontosan réscletetve kósölieesenek.
Ugyanis a ,Z. K." 37-ik számiban volt szerencsénk olvashatni folyó hó 3-án ea 4 én a a Z.-E.£er»zegen megejtett megyei gyűlésnek folyamat, — azonban tudóniió esea közlemé-nyében oly ugrásokat látok, mely az egész gyű-lést hüayoeaa álii ja aa olva»4 ktnöméfr ele; az akarat- vagy feledékenységből tör.*nt-e, nem tudjuk? — asoaban reményijük, hogy a jövőben ily hibák el kerül tétnek. Mi azt hisz-szűk. bogy a tuevye gyűléseit azért tartja, mi-axerint abban ügyeit rendezze é« egyes íontos kérdéseket véglegesen megoldjon. — azoolita sokon esik, taidöo azellenkezói kel! észlelnünk — különösen rósz hatással volna, h* a megyét egy p*r ember önkénye kortuioyozna, — és Djrgtönéuik akárhányszor, hugy tiug egyesek elég pathoaaal nézeteiket a gyűlésen hangoztat-ják, addig a távol vidékekről ettybegyüU bi-cottmányi tagoknak nem marad egyéb hátra, mint a türelmes várakozáa, kívánatos tehát, hogy a j jvőben napi rendre tüzótt tárgysorozat
pontosan betartassék, mi különös érdekkel var-tnk a paeat* rjlantat r«giatralaá»t^.— aiért it minden közérdekű és vooatkozatbanifaltaáfala-soknak kellő idő hatiroztassék, — és a gyüléa álul teljesített és elfogadott munkálatok ne írott malátáiként legyenek, hanem mioden tekintet-ben bevégzett, szilárd alkotást képeasenek.
A megyei bizottmány által köstudomásol vétetett aa, hogy Horváth Mór pacaai közigaz-gatási saolgabiró ur hivataliról lemondott, mely most már másodízben tortént lemondása a ve-gye bizottmánya által el is fogadtatott; oaodil-juk, hogy a megyei égető ügyeket oly gyorsan orvosló főispin ur ő méltósága ezen üresedésbe jött hivatalt azonnal nem helyettesítette, mert egy megyét, illetőleg járást folytonos bizonyta-lanságoknak kitenni nem !ehet, — és a magye és annak tekintélye nem engedheti, hogy bárki által gyermeki játék vagy hivatalos próbák üzetteasenek ! minél fogva határozottan kije-lentjük.hogy nekünk oly közigazgatási biro kell, ki hivatalira! megelagáave, testtel síelőkkel tisztin és kizárólagosáé aonak szentali idejét I
A gazdasági egyesület is mint tudomiaaak van, szokott érnegyedes gyűléseit ugyan meg-tartja, de anélkül, hogy akár jövedelem, akir mis poaitiv eredmény tekintetében a megye közönségének kiváló hasznára leendae *t ideig, mert egy gazdasági gyúleaar-k a megye tekvese, égh»juia, és eg\eb viszonyaihoz aranylagotan, valamint a termelési ag. ugy az állattenyész-tésre küfónö* figyelemmel Itmni és ez érdembea specinlis korszerű ajnnUtukat kell tenni.
Iiíy köztudomású dulng az, hogy Mercseg OjescbaikiBéli által egy igen korszerű indítvány és üjanlat tétetett egy a megye kebelében fel-állítandó tej sürúsílő gyárnak f-lillitásira, de viazhatigra oem talált, miérv? a valaszvaal el-uttal ad.>s maradok-
A gazduági egyletnek kivá'ó batáaköre és teendői közé ur.nzoék a viliig kereskedelmi piaczio naponkint fontosabbi váló és megyénk miuden pontjain ma mar annyira igény-be vett erd'ik állapoiaról ia néha komoly értekezletet tartani és m^gállapiuoi, hogy mely elvek és mily tényezők azok, melyek az erdő jövedelmet mai onp a kor viaaonyai szériát

TÁRCZA.
»m tudja senki...
N«n tadja icuki I«BI -, — n« iw tvdja tóba.
Hocr bóbánatoai&ak : Biar«lem a* oka 1
£■ a kit H«r«ttam kinondbatatlaDUl, —
Elhagyott, mrnnTb* ment, — Irtenbat aefjalat !
Atóta nBatdiB : ilnodoai f«16U.
Tin biiony a fBldön álon Istt b«181«f
áJdut^yú Halleaia kiaéV aappal-áy«L,
S ba líájja orulok : _iat köd o.slik ssejjel 1
Árnrík 1 ti— arsTik ! nMteni lxtsl ?
Ba fskneoi: ll fakuik ; ba kelik : »•!•« kil I . .
UÍDda(Tr* alStxeai ét alaodon rtla j
1>UD«ID, teraailSm ! ba ai álom iloa :
BánatomDak hoMiu, aotét *>iKakája,
Mint a ÍÍDTIS boWlól kipirulna raja!
8 a> M«t orOaiaek hallna Malid kaav* I ...
Tijj caak ilmaialra abradta &«j8ana!
Álaadjaminaiadif, ilmodfaaifalSls: TJ|j, s'aogv kivit t* », ki s ttaatlbif Stiveat triaalapjira 1||JI| irvaasva, Alatta aaphthali&g nest aatlikaaataU £■ ka Imii • 1 j tf ai Btolli astve: OdalatTsk la is, — iiül iile>>ln: O tt a lirbll aatáa tsivlak fiaiaadobb ae, N.« vilaakal Kbba, — btlilfit mi
t iltn!
KÁKKADT ISTVÁK.
1 saintpolntl kőfaragó.
Faltui t&rtaaat. k. ftLaaartlst ntáa ötntla* Balo.
(Folyutás.)
A vak aem it gyaníthatta, mart mi szót sete szóltunk neki felőle t o azt hitte, egyik aap elyaa, aaiat a zajaik aap. Ssivesaege it tzwlia-
ségemindig ugyanaz maradt és azavinak hangja ' gyengébb, tompább Ion, mint azelőtt. Szegény Grí cii áo azt vélte, most kedvesebb és gyengédebb ó irinyiban s türelmetlenül várta a pillanatot, midón azt fogom neki mondani: .Most beszélhetsz Nézsivel...' így mond-ják ugyanis nálunk iajoaiaknil azokról, kikhá-zaaodm akarnak.
.Végűi tehát megmondtam neki. Néz ti I zugolódás nélkül engedelmeskedett. Ó nem ne ' heztelt Qrácziánra, sót ellenkezőleg, azerette, mint szerencsétlen fivérét. Egész életét aeki szentelte s oly há volt hozza, mint az eb, melyet kis gyermekkoriban tőlünk kapott és többé nem akart oldala mellől tivozni. Elutazá-sod után egy évre eljegyeztem őket ét Jinot-napja után volt a meny^gzó. Az minden zaj és lárma nélkül megtörtént és semmi változást nem okozott a háaban, caak mintha egy uj azolgáló-leány lépett volna szolgalatba.
Grácsiia igen boidog volt, N é z a i pedig nem nyilvinitá gondolatait. Csak* midőn borlarisznyád leesett a szegről, vagy midőn egyik rokonnak beszólt és utánad kérdezőskö-dött éa nevedrl emlité, akkor fölkelt, kiment s a tyúkokat etette vagy a ház előtt sepergeutt. De különben magunk közt soha aetn beszéltünk oly féléről, mi a vaknak vagy a fiatal asszony-nak fájhatott volna.
Így mullott el három év a N é z s i eló-e*or a fiút, aaután a leányt kapta- Azt hitte volna aa ember, hogy ez alul egygyei több szerencse jítt a házba. De nem ngy volt, mint v irtam.
Egy este, midőn a vidékben rólad beazéi-tek, egy saintpointi legény ment el há-tnak alatt, ki katona volt. A vakot aa ajtó előtt
talilta s azt mondta neki: „Én nemrég jöttem Toulonból, bátyád K o 1 o a, a fellegvár épitóhelyén dolgozik, de nem fog szegény töbüé toki dolgozni; társai azt mondjak,szive igeo bá-natos, semmi élvezetet nem taiil körükben s a kocsmikban, szárazabb a kalspácsiuil és so-vinyabb fűrészénél s alig fogja a telet átélni. Rövid id6 előtt ment el Toulonból. Kern tudni, bol keresett ismét munkit. Nem talál-hattam meg, különben megkérdeztem volna, mit ízen haza."
A katona, ki jó azandékból tet'e, nem tudta, mennyire fáj az a vaknak. Ez halildö-fés volt szegény Gricziinra nézve.
Néni szintén mindent hallott, miután épeD gyermekével karján ottben ült. 0 nem ve-hette ugyan észre, de a katona elbeszélése any-nyira hatott reá, hogy újra beteg lett s mi a gyermekeket egy kecskénkkel szoptattuk.
A vak hangoaan kiabált és mindkét ke-zével homlokát ütötte. „Oh, én megöltem test-véremet!" monda lassan, midőn bejött ette a házba; — .az én boldogságom az ő boldogta-lansága, én nem élhetek további'
Azon naptol fogva aem volt többé nyugta; még N é z s i sem volt képes megvigasztalni. Sőt Néni szava ia, melyet miékor annyira óhajtott hallani, most fijni látszott neki. Kern tudott aludni többé, elvesztette étvágyát ét nen akarta többé tűrni, hogy N é z t i és a gyér-mekek a hasban vagy az udvaron mellette ma-radjanak. Este kiment az istillóba s a kecskék-nél feküdt le. Tőlem tem togadott el vigaszta-liat. Azt moadta nekem : „Anyám N é z s i t és K o 1 o s t feláldozta az én boldogságomért, aa Bem volt helyet, s én nem voltam Káint Bar bocsátana mag Itten mindnyájunknak a
engem mielőbb venne magihoz! Ott feon fo> gok aztán bátyámtól bocsánatot kérni 1" —
Elhiva'tamazorvoet. Az orvos azt mondhat Nem testi nyavalyában szenved, hanem kedélye beteg; az időtől kel! várni az orvoslást ét mia-denben hagyni az ó aktrmtit."
Hat hó múlva meghalt, beteg sem volL Halála előtt tőled bocsánatot kért, mintha ágya előtt lettél volua. ,N é a a i — mondi, — ne vesd Kernemre az örökkévalóságban, hogy té-ged mát helyett szerettelek, kinek szivedet ad-tad ! Én mis valakitől boldogságit és tőled szi-vedet loptam el! Örömmel várom halálomat, mint igazán megérdemlelt büutetéat!" — És még sok mist is mondott, hogy magának tzemre-hioyásokat tegyen.
Mi pedig mind : Né z a i, gyermekek éa én, keservesen sírtunk. Ö oly jó volt, éajószire életébe került.
Nemsokára két éve lesz, szegény Kolos. Azóta ránk nézve nehéz idők jártak ! A te bol-dogtalanságod éa Néni szerencsétlensége miatti bánat s bátyád halála beteggé tettek. Fölkeltem még ugyan némelykor, de karjaim, mint szivem, elveszték erejöket; lábaim nem akartak többé hordozni, hogy a mezőre menjek ; alig kezdtem a kasza: forgatni, azonnal kikel-lett magamat pihenni. Caak fonni tudtam még, s a gyermekekre vigyázni.
N é z s i tehát, kinek már elég dolga volt picinyeivel, kénytelen lett hajnal előtt felkelni éf éjfélig fennmaradni, hogy minden munkát elvégezzen a házban és istállóban, a kertbea és mezőn. Ez sok volt a szegény gyermeknek • a kenyér az asztalról hiányzaai kezdett. Hárota hét előtt ágyban fekvő lettem. Most a kutyá-sak egyedtti kell őrizni a birkákat és kaoaké-
mmal wgyobb mír^n enwlhctaék, - vagy Ulán M nem i» tartozik gazdagunk koréba .' T.gy ha igen; ugy ajánlom a« érdeklettek bölcs futyelmébe:
för. A faaemeknek megrálaaitiaát a
megje területén.
Il-or. A* üzemmódot.
UI-or. A íordak megválasztását ét meg-
°IV-er A gyérítése körüli hogy ét mi kén ti
or. A. évi terméseknek kellí felhass-
náláaát. ~
VI or. Füzetesen " erdókezelést.
Vll-er. Az njraerdösilés módjának meg-
választását. ,
KDlönben e szerény közleményemmel inkább a tétlenség é> közönyösség álmait sk.r-um eloMlatni, ne magyaráiría tehát azt senki félre — részemről a« sctio terére szí vesén lepek, cak bog) mindinkább mostoha és viaasái hely-zetünkön ha nem i« egyszerre mindent, de így karöltve valamit lendíthessünk.
NEUSZIDLER.
A volt ciéhek vagyona.
MintiE a volt Méneket megszüntető i va-evonok hová fordítása irint intézkedő törvény irabályai több helyen eddigelé foganatosítást nem nyertek, sít . törvény halározmáoyaival ellenkező intézkedé«k U történtek: afoldmiv., ipar- és kereakedelmi minUter felh:vt» a tor-vényhatóságokat, hogy azon eaetben, ha a tör-vény illeti § a, illetőleg ai ez ügyben kiadott kör-rendeletek dácsára, a hatóságok területen volna olyan ezéh, mely ekkorig M ninca oszlatva va*y feloszlatás ellenére jelenleg is működés-ben van, azok felo.il.tasa és vagyonuknak közérdekű ipari cxélokra leendő fordiláaa iránt haladéktalanul intézkedjenek. Hasonl.ikép in-téakedéare leeod szükség oly esetekben is, ha ai illető ciéh feloszUltatott b:ir, de vagyonának hova forditáaa iránt sem maga, sem a batóaág nem rendelkezett, vagy ar-ol lórvényuzerü ren-deltetésével össze nem egyeztethetóleg pl. a ta-gok közötti felosltái, egybázi vagy segélyezési sib. cxélokra való forditás utján tétetett ren-delkezés.
A mi a (eloszlott cxéhek azon vagyonát illeti, melynek ipari czélokrs fordítása iránt a törvény saellemében az illető törvényhatóság intézkedik: elvárja a minisier a törvényható-ságoktól, hogy mis; egy részről az apróbb, érték-telenebb s taíán csak történelmi becsesei biró ingóságokat a nem régiben Bud»pesten kelet-kezett iparmuzenoinak fogja adományozni, más részről ax ingatlanok lehetőleg előnyös értéke-sítéséből begyülendő s ax esetleges készpénz alapokat a törvény szándékainak megfelelőleg, mindenek előtt pedig az iparos társulás útjá-ban álló akadaiyok elhárítására s az iparos kép-xés előmozdítására forditnndja; addig pedig, míg az a siker biztosításával eszközölhető volna, közvetlen hatósági felügyelet alá. illetőleg azok természetéhez képest valamely pénzintézetnél gyümölcsözőiig fogia elhelyezni. Végül pedig tekintve, hogy az iparlársulatok csak is alap-szabály-terv zelöknek a kir. kormány általi sáradékolása után vannak jogosítva megala-kulni s tek'ntve, hogv a törvényszerű megala-kulás után azok csak is az alapszabályok! ér-
leimében működhetnek: a végleges megalaku-Iái és működé* csak azoD iparúraulatoknak éa csak azon korlátok között engedtetik meg, me-lyeket törvényszerű alapszabályaik toknak
Helyi hírek.
— A .kanissai-dolárda' és .ke.it-
helyi-dalegylel" által pttnkösdvaaárnap együt-
tesen rendezett hangverseny szellemileg nagyon
sikeres volt. — Anyagi eredményéről =—-
— — hallgatunk !!!! Birunk e hangverseoy
és a keszthelyiek itt időréséről lüzetesb vázla-
' tokát, melyeket azonban idórövidsége és tér-azüke miatt csak vaaárrapi számunk ho-zaodja. (S.)
— Meteorológiát észleletekanagy ka-
nizsai főgymnasiumnál 187Ö. évi april hó Un.
Közép légnyomás : 746 35 milliméter; legna
gyobb légnyomáe: 753 1 mm, 14 én este9 óra-
kor; legkisebb légnyomás: 735-4, 13án reg-
gel 7 órakor. — Közép hőmérséklet: 9-53*
C; legmagasabb hőmérséklet: 22 4'C 21 én
délután 2 órakor; legalacsonyabb hőmér-
séklet : — 0-S* C 14-én este 9 órakor. — Kö
zép páranyomás: 539 mm. — A levegő közép
nedvessége százalékokban : -61 -4% ; lrgcseké
1 rebb nedvessé? : 19%, 22 én délntin 2 órakor;
legtöbb nedvesség: 90"/.. 24-én este 9 órakor.
— Közép felhőzet (0-tol 10 ig számítva) 4 1.
Egészen derült ég észleltetett 14-szer, teljesen
borult 12 szer. — Közép szélerósaég (O-tól 10 ig
számítva): 25. — 90 észlelet közül jegyezte-
tett öss»esenii85 szél; éspedig: északi ül, észak
keleti 16, keleti 7, délkeleti 4, déli 16, délnyu
gáti 15, nyugati 4, északnyugati 2; szélcsend
pedig 5-ször. — A légköri c-apadéle (eső) havi
összege : 9 8 mm. Eső esett 7 napon, köd vult
2 napon. 8 án este 9 óra Újban villogás volt
észlelhető kyugalon. Dér volt 3 reggel. 14. és
15-én reggoire a vis befagyott. 2ö-én reggel hó
pelybezelt. E bó nagy része a rendesnél hide-
gebb volt; ezen körülménynyel együtt a szá-
razság hátrányos volt a rövénytenyészetre. F.
— A magyar dijsorsjegyek május 15-
diki húzásában következő sorozatok nyerlek:
291 861, 976, 1006, 1052, 1059, 1888, 2418,
2782 3536, 3679, 3963, 4263, 4698, 5113,
5255J 5339 és 5736.
_ IHjUivémet. ,F. hó 17-én volt ez évben sz első dijlövéezet Lazsnakoh." Meglehe-U'wen látogatott volt különösen az egészen ujon befedett és kiigazított tekepálya. A díjrészei-nél az el«ő jutalmat (20 frankos arany) nyerte: Krug N. foerdéaz ur; a másodikat (egy arany; Amtmann ca. k. főhadnagy. — » harmadikat (tiz frankos arany) Veszter Imre ügyvéd. A tekepályán első jutalmat (3 ezüst forint) Oszeszly Antal, a másodikat (2 ezüst forint) Grossz ca. k. főhadnagy. Italok, ételek jók. Tömegesebb látogatás leone óhajtandó.
— Jótékonyság- Elismeréssel közöljük,
hogy a kisdednevelőegyesület javára rendezett
tombolajáték bevételéhez uiólag egy magát
megnevezni nemakaró nemeskeblü egyén egyik
tevékeny bizotlmányi tag Scberz Alb^rtné ur
hölgynek 10 frtot kézbesített, ki is ez összeget
rendelteté,e helyére adá. Szives köszönet!
— Tanügyi. Budapestre történt felkúl-
detésem s illetőleg az 5u-es bizotiságoak f. hó
16. és 17 én tartott gyűlése alkalmáuól van
szerencsém t. kartársainimal tudatni, miszerint
a következő pontok tárgyaltattak : 1. ,*»»»* alap." Hint egyike a legödvoeebb eszméknek, melegen ajánltalik, sőt mihamarabbi kereaztül-vitelére a hazai egyletek legközelebb megke-restettek. 2. A aagy izüniúó július és angusz tas hónapokra leendő áttételét ujolag kérsl-oeaai fogja s 3. veié kapcsolatban határozottan kimnndatni kívánja: m«]y üanepeknel tart-h.tó igéuy, ily ertelemUen * me^lúzí « utána következő napra. 4. Kérrényezietni határozta-Uitt az i]ietú míntsteriumnál, ho^v a 3(K^ frt* minimum a felekezeti iakolákaái is emeltessék törrénynyé. A zsidó tanítók ■yumasztd, tulter helt helyzetén pedig segíteni társadalmi utón czélboz vesetóbbnek véleményéttatett. 5. A tan-könyvek es taneszknzökrói Bzólój.vaalatel nem készülhetvén, elhalasz'atik s illetőleg vele a 15-ös albizottság megbflatott. 6 A Un'erv kérdéae. Miothocy nagygyülésiinditváoyozója Dr. Enw-riczy Géz* eddig sem terjesztésbe, határoztatik. bogy aininl elkészült, a hassi egyleteknek hoz-zászólás végett szétküldeasék. 7. Az iskolai ta-karékpénztárak. Eizméjét a bizottság elfogadja, kivitelét a mnnkaalapra fektetve a megkísérlés végeit álulábsn ajánlja. 8. A tanító egyletek egyelitése. Kimondalik, miszerint az ösazekötő kapcsot a 3 évenkiut tartandó nagygyűlések ! fneják képezni; azon lul egy 100-as bizottság | administrálna. Különben véleményezés véfrett ; az egyleteknek kiadatik. 9. Elnök Simay Ist-* ván bemutatja ,a falnőttek oktatásáról" szóló müvét. Szívesen togadtstik s véleményezésre a bizottság szétküldetDÍ ajánlja. 10. A jóvó orszá-gos tanítói nsgygyülés színhelyének meghalá-rozáaa és kijelelése szintén a hazai egyletekre bizalik. — A nagygyűlés tárgyául kilüzettek : I. A népoktatási törvény reviaiója. II. Az is-kolai takarékpénztárak. III. Az iskolai mun-kák mikénti behozatala. IV. A felnőttek okta-tása. Egyelőre ennyit, röviden, minthogy a gyűlés menetéről, s különösen annak főbb pontjairól — minó az iskolai takarékpénztár kérdése is — tüzetesebben kívánok sxúllani. Tisttelettel : H.jgató Sándor.
— A Stégeden tartandó 1876. évi ma-gyar ipar- és termény kiállítás bizc .-mány a következő prugrammot boeaáta ki: A z érte-kezlet ügyrendje, a) Június 5-én eatig megérkezett vendégek ugyanaz nap esti 8 óra-kor egy később meghatározandó helyen ismer-kedési összejövetelt s ezzel egyidejűleg eloérte-kezletet tarunak; amely elóértekezletben ba-rátságos eszmecserék váltatnak az alább jegy-zett tárgysorozat pontjai s a talán bejelentendő uj önálló indítványok fölött, b) Június 6-án reggel 9 órakor a városházi közgyűlési terem-ben az értekezlet a kiállitáai bizottmány elnöke által fog megnyittatni és vezettetni; ahol a vég-rehajtó-bizottaág elnöke egy a bizoumány által eleve megállapittatott írásos jelentés mellett szóüeli jelentést is t'og tartani, c) A kiállítás jegyzője vezeti az értekezlet! jegyzőkönyvet, ő j-gyzi tol a hozzá czédulan beadott szólók neveit s az önálló indítványok írásban ssmtén hozzá adatnak be. Az értekezlet tárgy-sorozata, a) Milyen kiterjedésre irányoz-Usaék a kiállítás tervezete, tekintettel a fel-ölelendő tárgyak nemeire nézv«; a tért és időt is meghatározván, b) As elózö pont által igé-nyelt szakosztályok szamának és beosztásának végleges megállapítása, tekintettel a térviszo-nynkra éa a következő pont megoldáaa álta! nyerendő követelményekre, c) A lánczolatos
vagy asonMiaútva szaggatott, rendesé, kérdé séfiek lehető megállapítása, d) A hazai és kül-földi tárgyak viszonylagos érd^mlegesitese. ei A dijak, juulmak, izaintáai, biztosítási,' ugye. ieti, képTMtitesési és térnzaresi illetékek szabá-lyozása, f) ÁM országos vásárnak világvásár alakba való idomitása, a közhirrététti módozau és a kttlSttii consulatuaok' által ellerjeeetendi hirdetések kérdése, g) Sutistikai, ár- v«^j mértékhaaonlilási szakértekezletet? etóleges ter-vezésének kimondása, "h) A dalárünnepély ( esetleg az országos tanitó-gyülésnek éa tüzoltú-unnepélvoek a kiállítás egyéb nsazejöveteiei. vei való usszhaagba hozaUU. i) Önálló indítvá-nyok, larvek, javaslatok a kiállítás közvetlen ügyeire nézve; nemkülönben ezen kial.iUa ut)án előmozdítandó egyes vidékek va^y az egész ország idevágó érdekeinek megvitatása A kiállitáai bizottmánr
— Balaton-Filreden. a ,Pesti „,„
seli-daJkur" Cesyea aikarl araion; a „tzeretet-
ház" javára tartott hangverseny 205 frt. tiszta
jövedelmet hozott. Idei fürdő-biztos Matkoviu
Gyula ur.
— Hymen. Rutich Lujza kisasszonyt
Tapsonyban május 29 én vezeti olUrhoz Majxr
Akos gróf Festetics Gö'gy ur ő excellenliaji-
nak vasmegyei gazdatisztje.
i „Magyar CompoM.-) 1875. éVi ni. évfolyama már sajtó alatt Uvéa, a »* rkestui Mihók Sándor levezetésen sz iparos részvény társulatokat és aegélyxó egyleteket ezen Kton u kéri, hogy mérlegeiket és a kérdő ivet fordulu pósUval hozzá küldjék be.
—Jft#e/<ínmáj. 15. éjjel egyik jóbirtoko. lakában jelesnek meg a rablók, hányan lehet-tek, nem tudni — a szobában csak kettő jelem meg puskákkal éa halukkal felfegyverkezve
— ezen szavakkal: .Kutyák, adjátok eU
p é n z . t e k o t, ktlöibea most
mindjárt ai| haltok," puskáikat
mellükre szegezve, és a baltákkal okét ütve.
— a megUmadtak állításukra, hogy pén
zük nines, miad a házi gazdát, mind öreg nejét
földre terítették, szalma csomókat öastekitten,
pórzwlni akarlak, — mire pénzüket elíadUák,
ezután őket baltáikkal kegyetlenül összevertél]
a kálba tarokb» dobták és miodeo a szubában
lévő agyi ruhákkal beterítették, az egesx izo-
bai és kamarai holmikat szétbányva, penzQket
éa ruháikat elrabolták.
— A „Vasárnapi Ujéag" május 16-
diki száma következő tartalommal Jelent meg:
Ranolder János (arczképpel.) — ^égy üdvö-
zölve! (Költemény, fap Kálmántól.) — Gróf
Széchenyi IsiTán hátransgyott iraui. — Mon-
tenegró és lakói (képpel.) — Erdei csendélet
(képpel). — Athéné lujdan és most (kép-
pel.) — .Az úszó vároa." (Virne regénye,
képekkel.) — Fölfedező utazások 1875-beo.
Sátni Lajostól. — A hever. — A hétről. Iroda-
lom ét mdvéeset, slb. rendetravatok. A .Vasár-
napi Újság" előfizetési ara évnegyedre (*pr. —
jun.) 2 ín; a ^Politikai Ujdoosagok'-kal es
.Magyar liazdavai együtt 3 tru
— Gycuxliir. Megilletódés- és őtzime
részvéttel vetiük a következő gyászjelen-
tést, mely egy nemesérzésü s közliszteletii
ifjú. nő korahalálat jelzi: Alulírottak mély
fajdalommal jelenük felejthetetlen nejénél, ,
illetőleg auyjáuak, leányuknak, menyüknek,
testvérüknek, sógornőjüknek Lenek Ödönné,
született Horváth Kamillának íulyó évi májiu

l
ket N é s s i ágyam mellett maradt engem ápolni. Szóval: a nyomoruság is tanyát ütött nálunk, mint a ?ond és halál. — Ekkor kül-dött téged bozzánk az ég. Áldjon is meg, mint én megáldalak szegény K o I o s T Talán még minden jóvá lesz, ha te náíunk maradhatsz. Te fogaz aztán anyád helyett dolgozni, a kicsi nyéknek atyja, és ki tudja, tette hozzá sirva, másodszor Néia ) vőlegénye lenni.*
BIgen, anyám, — feleltem; — ha Nézsi zafitt Qem vet meg> miután a koldus ruhában látott, ugy itt maradok esnem megyek el többé soha. A kicsinyeket szeretni akarom, mint sa-ját gyermekeimet és N é z s i t ugy fogom sze-retoi, mist mindig szerettem."
XVII.
Még axoap elmentem M a c o n b a, bogy becsületes ruhát vegyek magamnak. Midőn is-mét visszatértem, anyám N é z s i v e 1 a há-zasság tervéről beszélgetett. Nézsi barátsá-gosan üdvözölt éti Unyeramat az asztal végén ugvans?on helyre tette, hul ülni szoktam, mi-kor ő még leány volt és én vőlegény. Mindkét gyermeket ölembe Tettem éa szívélyesen csó-kolgattam, hogy N é z s i n e k értésére adjam, miszerint ő érette szeretem ennyireagyermeka-ket. A kis lány hasonlított is nagyon hozzá, s midén a gyermeket csókoltam meg, azt hittem, M anyját is megcsókoltam.
Öe még .nem beszéltünk egymással," — mint mi falusiak mondjuk, — mert anyám azt mondta, hogy a polgármester engedélyére és a lelkész fölmentvén; ére van szükség, ha sógor-nőjét akarja valaki elvenni.
Akkor lementem a kastélyba és önnek anyja, kit szívessége és jótékonysága végett az egész vidék annyira tisztelt, igen kegyeaen fo-
gadott és megszerezte a szükségéé irományokat. Ont nővéreivel láttam a kertben ; akkur még egészen fiatal ur volt. Nem gondoltam, hogy később oly gyakran f^l fog ide a magányba jönni, s egy ily szegény emberrel, mint én va-gvok, neszedbe ereszkedni.
Midőn megkaptam az irományokat, ismét ugv bfgzélgettüok egymással, mint az előtt a diófák "latt, a ház előtt vajrv a mezőn és az er-dőben; csupán azon különbséggel, bogy agyér-mekek is velünk jöttek és búzavirágot szedtek vagy madárfészket kerestek, s minden pilla natban hozzánk jöttek, hogy megmutassák, mit találtak.
N é z s i sirva mosolygott ée mosolyogva sirt, mint egy aprilíelbő. Még szebb lett, mint tizennyolez éves korában volt, mióta egész éjjel békén alhatott s az asztalról mi sem hiányzott és engem oldala mellett látott anélkül, hogy valiki elváli szthatna bennünket.
Kék gyapjú ruhájára piros bársonyt, csi-kós kötényt és fehér csatos czipot vettem. Ar-cza ismét piros lett A pázsiton oly könyedén futott a gyermekek után, mintha testvérük lett volna. Mi nevettünk és tréfálodztunk, mint a gyermekek; tul boldogok volmnk!
A meDyegxA napja mindig közelebb jött, amidőa egész családunkkal lemegyünk a faluba. Még anyám is újra megfiatalodott s elkezdett lejárni az udvarba és a napra ülni. A kilencz év csak rósz álomnsk tetszett, mely csupán egy éjjel tartott.
Aközben újra elkezdtem kenyérkeresete-met, hogy némi kis jólétet hozzak a házba és szo-kás szerint beszerezzek mindent. Mivel pedig a saintpointi völgyben oly rég nem voltam és a többi kőfaragók nem dolgoztak oly olcsón, j sok munkát adtak tehát a szegények. Egyik a
leányát házasította meg s még egy szobát akart veje számára építtetni; másik a pajtáját ét galambházát akarta kijavittatni, vagy aj küt-kóre volt szüksége. Az asszonyok mozsarakat, a férfiak koazörüköveket, a nyajőrők barom váltukat rendeltek. Többet kerestem, mint szűk séges volt házunk berendezésére. Régi kőbá-nyámat szépen kitisztítottam. A pompás fenyő alatt, bova Nézsi hajdanában ebédemet hozta, egy barlang félét készítettem. E barlang adu a lesszebb es legnagyobb négyszegköveket, me-lyekből székesegyházak számára is lehetett volna faragni oszlopokat. Én ismét oly gyor« és mozgékony lettem, mint tizennyolez éves korom-ban. Ha a sziklán álltam éa vettem s az izzad-aág vasug cseppekben folyt le homlokomról, azt gondolUm : Ez é r t e történik ! — s este erőteljesebbnek érzem msgamat, mint reggeU A szív nyugot! szerelme bátorságot ét erőt ad. A házbao mindenki, öreg éj apró, igen boldog volt. Jánoanap utáni keddre lett ki-tűzve az eskflvő. Anyára kukoricza- és koczka-lepényt sütött s meghivu a rokonokat a falu-ból és a szomszéd tanyákról, főleg a leányokat és legényeket. A varrónők készítek a meny-asszony ruhát és főkötat Nétii számárs, s csaknem egy egész nap itt voluk majd ezt, majd azt próbálni. Reggeltől estig fecsegtek é< nevetgéltek a házban.
Egy ideig a többiekkel nevetgéltem én ia,' aztán lementem a kőbányába; utóbbi napokban azonban nem soká maradtam a dolog mellett, szivem mindig Néninél volt. Ezalatt kia meglepetést készítettem a menyegzőre. Ön tudja, hogy minden hegyen gynjunak Jánoetüzeket, mihelyt este tesz, és ha még hozzá lakodalom van, az ünnepély még nagyobb; lodöznek, röp-pentyűket bocsátanak fel és durrogatsak, ugy
hogy atz egésí völgy boa látói ét hallani lehet, hol a lakodalum.
Feltettem magamban oly durranást idézői elő, miiyc'Dt egy meDyegzÖnél aem hallotuk. Titokban már egy hét útadolgozutn Hy aknán, miot TuulosDál láttam. Ezen aknávul kObányám nagy restét a levegőbe röpithelem e mÍDdeo táradság nélkül egy félevra i» elég ku-vet oyerek ezáltal.
Senkinek sem ssóiltam e felől, még N e t s i a e k sem. Az skuának a takyma végén kellé a légbe repülni; a völgyben és h**gjen mÍDd«D ember togja a dorranút hallani s majd axt mondják egymásnak: Kz a kÓfaragu menyegzói diaiiövése! — A lyukat fél mám lúpoiral tóltéro meg, ■ apró körökkel és földdel jól leíojtám. Hngy sserencsélleoség ne történ-jék, egy laaaan égA kéafonalat vezettem le AZ aknába i azt lombokkal befödtem, nehogy a le geléstú barmok öaszetiporják. Egyedül eu ud-tam a csalánt, mely alatt a kéafoo*! végevolu E bely egészen közel esett az áthoz.
A menyegz«5 előtti reggelen még egyszer lementem a kőbányába valamit igazítani. Ke-hány követ törtem le, megvizagáium as aknái ét a kéufonalat, a vegére kis darab taplót tet-t*m és howsso vonalban marokayi lőport hin-tettem a főidre, s ec as útig terjedt. A»t gon-doltam: T» tüzet utas, a lőpor meggyül s a tü zet a taplóval köxli és ez a kénfonallal; azután w egész kény el mesén haza mehetsz, fogsz egy po. harat és iszol a vendégek egészségére, Kéz*i-d e t megcsókolod, s ai akna légbe repül. & volt az én eszmém,
(Vég, kav.)
.ó, életének 19 é» beUog ksaanig, miaodik l>en — MÍ"és "''y'ia keletkezett hosszasb
j«l>en sszasb
bítspeg at»» tört*" »7««»os eHmnytát. A bol-
imroluitk, » csak tornyai airkertbe feendo uu
^ folyó hó 16-án délutáni 5 őrikor, — as
.„gésztelo szent miseáldozat pedig a helybeli
jiratemplomban «g7»n »zon hó 19.én délelőtt
o irakor tog megtartatni. Csáktornya, május
14 1S7Ö- Lenek Ödön férje. LeDck Elemér ha.
tlorvith György atya. Horváth Gombár Anna
,n_va. Horváth Ilona, férjezett Vaszary Jánosné,
Ho'r»»ln Lajoe, Horválb Anna, Horváth Jenő,
Horváth Blanka, teatvérjei. Lenek Sámnel, ipa.
Leock Zügn Paulina, napa. Lenek Emil, Lenek
(jjola, Lenek Viclor, Lenek Kálmán, Lenek
Mor, sógorok. Lenek Koia özvegy Kerschel,
Leock Emma férjezett Schreiner, Lenek
íagoíta, sógornők. Oltani t_ levelezőnk irja:
V«-, Zala-, ét Somogymegyék meaue vidékei-
ről megszámlálhatatlan nepiómeg, a rokonok,
jó barátok és tisztelők hullámzottak ki és be a
ravatalhoz, a hol kameliák közt pihent a legíe-
herebb kamelia. — Kovák Károly t. kanonok
nr 6 nagysága végzé a halotti szertartást a
vidékről megjelent alesperesek és lelkészek
segédlete mellett, a melynek tartama alatt a
gjermekvesztett szülök megtestesült fajdal ms-
oak láttára az erősnek szemei is kónybe lábad-
tak, • rokonszenv, a mély részvét tanujelei
voltak azok. A szertartás végeztével a varasdi
zenekar kísérete mellett megindult as óriási me-
oet s hely béli airkertfelé,t aztán virágkoszoruk
azooébe helyezték a legjobbat, ki iránt csak
voazaiommai, hódolatlal ludutt viseltetni min-
lieaki. Mielőtt a kedves halottat eltakarta
voloa kónyes szemeink elól a békés sir, Novak
Karoly ő nsga szólt a legbensóbu részvéttol
tojlut! hangon, hogy a kit o mindenkinek örö-
mére két évvel ezelőtt boldog házassági egy-
bekelése alkalmával üdve, boldogsága teló-
pontjáo rozsának üdvözölt, most ke; év után
mim hervadt rózsát ó temeti rózsák-kozé. hlesurü
gondolat szállott mag mindnyájunkat: veszteni
valóuk nagyon is sok vaa; mi vigasztal, mi
kárpótol veszteségeinkért?! És te nemes lélek,
KI csak fe.edheteüen édes emlékedet hagytad
balra öveidnek, pihenj, aludjái caeudesen
ravarulan békés bonodban! hamvaid felett
ellebegő szelló suttogja el neked: Vesztes fér-
jed, tinyálian gyermeked, Uaujioll szüléid
szerelnek torrón meg a halaiban is! Legyen
csendes nyugvó helyed !! ! k
— HOvtd Mrmk. Btiiibit (Po-isoDyai.) egy pálinkakorcssoáböl iskolát csi-nállak es a koresmárost megbízták a tanítással. - V r i e 1 I e Kurnehát Pozsonyban babér-koszorúval lepték meg. — A be reze g-p r i ni á s a {óvárosban iskolai czfjiokra 55 -zer frtot kdumanyorult. — A C u r i a épu-->e iJud-puaten roakalag állapotban van. (Mert ■^fczaagoi mérD :k olt.) — Haoácson egy Icáin l trsk üvújekor szúrt le szeretője a temploin-liau. ki azutau a toronyba futott es leugrvil. — A c h i n a i kormáoy pálczákkal kényszeríti a lakosokat, hogy teiejlhellen uralkodójuk el-buuyia feletti fajdalmuknak külsó kitejezéat íCjaD.k. — A ,C a d l x" hajó elsulyedt, CA«1£ négyen menekülhettek meg. — F r a k n ó i ^ i.inos 200 frttal az iröi segeiyeg) let alapitó -«ej*i közé lépotl. — Hordozható Síin-tirtzat emelnek a sugsruiun. — A t e r m é-"zetvizsgálók idei nagyig ülése sug. -ü au veszi kezdetét. — Mint hiriik, az or-uiggyttlés máj. 2ü-éu zái-atik be. — N é m e t bucsujárók érkeztek Komiba- - Király J
feléget hawérkessM alkalmával nagy lelkese- I désse] fugadiák Bécsben. — Fámibii egy uj :uozdonyt mutattak be, melynek nin-csenek kerekei, hanem lábai vannak. — A G e 1 1 e r t hegyre őrházat fognak építtetni.
— A honvéd zászlóaljuk ezredekké tognak
tómon.tetni. — Kosárfonó ipariskolát
nyitottak Culóköaben, Somorján. — O r a z á-
g«i jegy ti i értekexlet lesz Budapesten aug.
második telében. — Vilmos császár felkó
szöntésében a .Waffenbruderschait* ot élteié.
— Oldal István n.-becskereki lakos olyan
kocsit talált fel, mely pár perez alatt azánná
alakítható. — Reitter váczi kocsigyáros
kocsiruganyokat készít, melyek olcsóbbak és
tartósabbak az aczelrugóknál. — b m y r n a
és Khodusban földrengés volt. -Sngi.tr-
d o n az utolsó német énekes mise f. hó 2-án
tartaton meg. —Lederer József, a berlini
színház tagja, Kulmaun el fogója, K»gy Váradon
rokonai körében mutat. — Karácsonfai-
vá n egy rabbi tzüzleány vérrel akart egy be-
teget meggyógyítani.
Hála nyilvánítás.
Boldogult Horváth Kamilla nőm, ille-tőleg leányunk, tekintve menyünk korai halálával a sors által reánk mért snlyos csapás miatti keserűségünkben a lehetősé-gig vigasztalásul s fajdalmunk enyhítéséül szolgál ezen valóban megható közrészvét, melyet minden rendű ismerőseink s jó aka-róink a temetésnél való tömeges megjele- i nésükkel oly lekötelezőleg tanúsítottak A temetési szertartásnál közreműködött fótisztelendő kegy arasági s többi lelkész urak a megjeleni bel} béli m. k. állami, megyei, ! városi tisztviselő, és ügyvéd urak, helybeli kereskedő és iparos nrak, a polgári és elemi I iskolai köztiszteletben álló tanári kar, a | távolabbi és közelebbi vidékből befáradott I mélyenüsztelt urak és hölgyek és a becsu-I letes muraközi földművesek ezeréi fogadják I mindnyáján emberbaráti részvétükért hálás köszönetünket, melyet egyenkint kifejezni képesek nem lévén, annak a nyilvánosság utján bátorkodunk tisztelettel kifejezést adui.
Kelt Csáktornyán, 1875. máj. 16-án.
LENCK ÖDÖN HOBYÁTH GYÖRGY és neje LENCK SÁilUKL és neje.
Vegjen hírek.
— Boixorknny hittoria. A „Marmaros-nak" írják RábóLól: A napokban egy illeni asszony a Tiszára mentén vizet merni, a parton kis gyermek bullájára akndt. A bulláhan egy szegény asszooynak pir nap elütt ehemeiett gyermekére ismertek. Természetesen a r^bóiak sokat tőitek frjoket azon, bogy mikfp került a buila a sírból a Tisza parijára; a jarásbirája azonban, inihdyt a hir fülébe jutott, raiud<n főtörés nélkül a hűvösre tétette a sírásód a ki csakhamar meg is Vallotta, bogy már számtalan bullát ásott ki, rubájukat eladta, kis ujjnkat, nyelvűket és szivüket azonban egy vén atosony-■ak adlaát. — ,A bossorkánynak"
H I H 13 ES
és 88 évet dr«g ss»zonv?»k házában UlálUk is ■ezn egy hulla maracvidyt, melyeket, mint Boodá varázsiataihos használt A boszorkányt, ámbár a járás biraját avval fenyegette, hogy ha bezáratja, két hónap múlva meg kell halnia, börtönbe zárlak. A bíró pedig már nem egy barátságos intést kapott, hogy ne kössön ki s bossorkányoyal, mert megbánja !
— áaertncMitUnsig a ísnysrsn. A transat-
lknlique Compagnie .Schiller* nevű ssemély-
szállitö gótose f. hó 8 in éjjel Bishopwck szik-
lán hajótörést szenvedetL E tserencsetlenséget
három napig tartó sürü köd okozta. Midőn a
hajó sülyedni kezdett, valamennyi ctolnakot a
tengerbe eresztették, ötöt azonban a hullámok
szétzúztak. A kapitányt a parancsnoki állvány-
ról, az utasok legnagyobb részét s fedezetrAl sö-
pörtek a hullámok a tengerbe. Az 6st<et
legénység fejét veszté, csak a kapitány maradt
helyén egy másik tiszttel s bogy némi ren-
det hozzon a menekvésre tett készületekbe,
még revolverrel is lítt a legénység feje
fölött, de siker nélkül, mert az példáját
nem követte, mindenik csak saját élte meg-
mentésére gondolván. A hajó 101 fóré menó
tisztiéiből és legénységéből csak 29, a 254 utas-
ból csak 15 menekült meg. 312 egyén, köztük
a kapitány ia, a tengerbe veszett. Eddig mint-
egy 30 hulla hányatott ki a partra.
— Takarikouág. Tudvalevőleg a vas
utaknál is megtakarításokat akarnak essközölni.
A minísterium, hogy sz egyes tiaatviselók
munkaképességét saját közegei álul megítél-
teste, háromtagú bizottságot rendelt ki, hogy
ott, a hol lehet, a személyzet számának leszál-
lítására ajánlatot tegyen. £ bizottság s Neues
Peater Journal szerint, hogy a takarékosságot
megkezdje, külön vonaton utazik! —
ki dzeti a szenet? kérdjük mi is, mint nem ré-
giben o felsége kérdezte egy oly alkalommal, a
midőn egy főméltoság saját mulatságára állami
gőzöttel utszolt állam költségen.
— NSk mdulise. A napokban Hadhál
igen élénk jelenetnek volt stinhelye. Egy már
hosszabb idó óta ott állomásozó huszárezredet
má» állomásra helyeztek át. Tizennégy jómódú
családból való leány és asszony kinyilatkoz-
tatá, hogy az ezredet követni fogja. A bölcs
elöljáróság szándékuk kivitelét megakadályo-
zandó, » nócskéket hűvösre télette. Ennek kó
vetkeztében kevésbé múlt, hogy az ottaai sok
a városházát ostrommal meg nem rohanták;
ugy, hopy a szolgabiró jóoak látta az elfogot-
lakat szabadon bocsatni, mire a boldog huszá-
rokkal el is utasuk. így írja le e külöoós ese-
tet egy vidéki Isp.
Papirszeletek.
— Megr«ri Karoly, a nafT Mcrar ssi-
iz. egrsxer nem tanulta be k«llüleg; H*r«p> t, a
hanyafraágert meerntsa öt »anibir«laiihan. Caakha-m<r aztán vanáurni b vt* Me*y--rit T&rfismartr, *le Mepyeri har.'gnaan kinrilarkoatalta, hoifj i.etn m ej • adawBÍ. ,lc;saad Tan- — válaasolt ne»etva V»ö»-marty - nvnek is iSaacl. hiüzsn mar MgnapelStt a aainpaHun n|[y ia [■ Kel bakot'-
Ve aa«rt caak e^yatt vadáaitak '.
— A bird« éaek baaaaa Valami ojaaKirónak vén Tova volt, mely hnaasaa saolgrilata koreHte tehén fél-seméie m gvaknlt ea mer áDtull. Midőn egy liaxg > biHető előtt auiiiftékát nyilvánítani. hoey lorát mir a gy*pme*terhez fosja küldeni, a birde! • mef[fel-15 proviaio mellett roa^Ára vállalta a ló elailánát. Máa-nap a legolvasottabb lapok egyikében kovelkeaö htr-detéa volt olvaahaio : „Eladó egy ló, *#B, sánta, felaaema, ae bamba, ae nverag alá n«m való ; ára
200 firt" A lapnak agy •lokietojf « aird«tiat tlrsa-ván, íelkiilt : ..Ugyan ki leBst oly oitoba ast SJÍDDÍ, bof J • loaak vsvtja akad ■ -if bouá ai ára f — afidőa aaonban aa egeix héUn át mi&d«D aassnbas
ianiUCdoU : KUoVS efy lo stb. '«|T« (oa4ola :
kell Talaisioak l«Dnie a dotog-bsa ea slme&t ts a lo-vat nafvacu. — fccy maaik agy sladó papafij ka-litkijáa a neejac/^at olraaváa : nE papa«áj rl l>ass«i.u — talán aaéf a«m oly r«arMl — food Bsfrette, rnoat ia ott raa iró axoaaiábaa aáaián, ajiut a hal, mart aat egy asot ssni tud n ass élaii
Lemberg, máj. 12. 16, 58, 15, 84, 39.
Prága, . , 5, 66, 7, 2, 63.
K Szoben, . . 1, 7ö, 7, 81, 25.
Bécs, , 16. 69, 23, 17, 39, 42.
Érték- ét váltéf«ly»« nájus 18.
ó'/, meUliqnes 70.15; 5'/, nem. kAletot 74.40: 1860-ki álltdalmi kólosön 111.90; buk-részv. 9 64; hitelintézeti réssvények 232.25 ; London 1)1.40; magyar töidlebermenleai köt-vény 82.— ; te-nesvan loldtehermeatés) köt-vény 79.75; erdélyi föld tehermentest kötvény 78. —; horvát-iUvoa fóldtehermentesi kötvény 81.75; ezüst 102.65; cs. kir. arany 529 — Napoleond'or8.90 —.
V i » a tI menetrend
Érvényes november 15-tól 1874. A kanosai idötmutató óra szerint,
indul kaiiitsárál
(Kaniaaai raspalyáo aa órák pontotaa a helyi USt
matatják.)
Vonat Jkotxs:
•aam Óra Perc US
2U5 Eaaík,alokár«,Ooinbo»áraFinmsba a 2rtfr»l 2|5 Mobaci, li<ríl. éa Dombóvárra t 35 dilat
Í\S Budira ( 17 rsffsl
20i l SS lilát.
S04 . 10 37 sstva
313 Siombalbelyre unt' delntáa o óra
2S psreskor B*<ssM • ' >! '•Jfel
301 B«eabs(8aombatbely,Iieoaajh fsls) t J déstt.
311 „ „ „ M lu 47 aatva
ZU3 Prafsrbof fele Trieaatbe . . . ■ « «2 rsK*!
1«1 „ . Oráea is Bécsbe > « dilst.
218 n ,. — , U 37 eaSV.
Srknik Kanizsára AeMasatr
216 Holiiea ia Zi(rábból 4 8 i>(fe|
*J6 Eazék. a(olia<a, Finme a Dombóvárról 1 23 dilat.
218 Fiume ea Dombóvárról .... 9 M aatva
3O3 Uudáról 4 17 rs««!
901 „ 1 61 ssias.
211 „ 9 33 astve
314 gsoaabalaalyrSl 10 Si ráccal
SuS B«e.b31 (Baoamjb S«ombaUi. M61) i 1> rafcel
31^ „ „ „ „ 10 10 vatre
>14 „ Ortessöl, (Praferaof falol) 4 ** reft^l
Sul Tríeaat- Bica Oiaeabul „ „ . 1 1* déot.
204 „ — — „ „ . 10 18 •ekv*.
feleióa szerkesztő s kiadó : Bátor! Lajat.
FigyelmestetjúK t olvaaóilkat kapuk mai szántának birJetéffi rovatábaA foglalt aK aufinana&öimoo Hamburgbanu-téle hird-í'ésre. O<y nagyszámú főnyeremények-kel folrubatott p«uzku»oraolás eredeti tortje gyeinek elárusiiasaról van itt szrí, hogy a mi vidékünk résiérdl i. igen élénk réuvéiro ssá-milhatui. Ezen vállalat teljes bizalmat érde-mel, miután a letgobb állami garamiakon nyugszik.
•) E rovat alatt kosldtttrt felal?aa«(St ■»•
vállal a ftaerk.


Oak egy
kísérletbe kerül,
[tor-esinvat, háló- éa czicifUB-ffőnyök, valódi SZÍDQ percalinok. törők hálú-köntös-kelieék, barchentek. rófoo-
(1697—10)
I liogy áruim kitűnőségéről a bámola- ként 27 kr.
Uj ügynökségek
kerestetnek, mindenütt kelendő, jelentékeny üzlet számára, mely különös kereskedői ismeretet nem igényel, mint mel-lekfoglalkozás könnyen vezethető és igen jó üzérdijat bizto-sit. Ajánlatok e lap kiadó hivatalához mielőbb beküldendők.
Hirdetiflény.
A lakócai — Dráva mentén fekvő kir. alap. uradalom
részérói közhírré tttetik, miszerint a rendezruényében
meglevő mintegy 1800 méri 1874. éri termésű sze-
mes kakoricza. melynek snlya mérőnként 82 font f. évi
"' á j n s hó 31-én nyilvános árverésen felsöbbi jóvá
tagyás reirtartisival el fog adatni. — Az ezen eladás érde-
mében zárt ajánlatok is beadhatók, ha azok 50 kros bélyeg-
gel ellátva, az összes beígért árnak 15 % csatolásával s
« árverési feltételek elismerése mellett f. évi májns hó
3'J-an esti 6 óráig » tiszttartóságnál beadatnak. — Az
ínrerési feltételek, valamint a knkoricza az nradl. tinzttar-
túságuai naponta betekinthetek. — Kelt Lakócsán, 1875.
május 13-in.
U67«_i) ( . . Az nrtdl. tiaittarttiság.

mindenki meKg)ő«3djélc.
VáuDik.
kéialet fej- éa mellcaokor bársony-pántlikákkal ea ro-Lkksl di.ntve .... 27. kr.

1 5O-r5t»t Tér,*/, szélM. frL 13.50 E»y pár kéteiö gallérral ejyOtt 27 kr.
1 80- ,. ,, */4 ezérna Eiry pár fejre való vagy sseb-
varzon „ 810 kendő, tartós astna - . . 27 kr.
l 30- „ „ „ eaiavat- Kgy vászottasebkeado . - . 5" kr.
vaum „ 8.10 :-<y vüaoo-aiztalkeodS . . 37 kr. JEgy tekenoibékanéj-fesO la|-
30- „
„ kreaia-
27 kr. 27 kr
27 kr.
ujal.b fajú kétféle íe.0
vtittm , 810 vagy b*esi rífőnkeoi 27 kr
Selyem- ét bársony szalagok. iE8T vászon- és zliaüel5 olló . i
Fali- vagy noblesse-nlTem. ninevJ E«I »»«»' fej-diadiai. egésaea
•ima, lí,<ÍTSU»al.b ssinekben, KÍ-; fck,e" S7»»tJ<*kel bimesve
a legojahh Egy bSr-penztaska K kkl bi
aes fonaik.l LH ujjnyi néleaség bécsi rífe 27 kr , két ujjnyi szé-lessk két Meai tM V kr.
27 kr.
pe . 27 kr.
é.kanál ebina-ezastbil 27 kr.
«7 P
febér vagy eiikot hölgy- vagy gyen»*k-l*rdhsrianya, a leg-jobb fajtából ..... Í7k Egy pár fért felharisnya . S7kr. Egy pár fiariflnva-knto. széles selyempáatliks-caokofTal dt-
szit'.e »7 „
Továbbá
fater iara»ut-inr0lk6jok. vászon , nebés lábsaonyegak, bo<
Uegbizások
ss 6»ueg boküldea- atáaj vagy postai itánvét melleit poatosan hajtatnak 'égre. Ámde. mflvsk nem tetszenek, iadeD baboiámélkal viisia vétefek
Beck Grand bazárja
Bécs, AillergasM 4. ,
kéretik a ezég caisaót elteDQÍ, éa azt lktSl j«l •jatlskezMben tan ni.
KANITZ C.

papirkereskedése
Undapratm, llorott)a
Bteia, 12. s«. «.
bámulatos olcsó árak mel-lett kővetkezőket ajánl tt. m
- frt 80 kr.
100 drb finom levélpapír névvel
színes movtograaiaul l— 1
. , 1.10— S
. ,1—1
100 ,
100 . legínom. . 10g , finom Witek
100 , legfinomabb . . . .
100 , látogató jegy rtinfttaB kiállitva. . . — ■ 60
100 . levélpapír fekete nyossattal . . . — . 80
1000 . leaboritek . . szintén S
1000 „ petsetbéiyeg 2-SO, »— »
1 teljes íróasztali berendezés . ■ ■ . 6, 10, 15 „ — H
Úgymint nagy választéka legfinomabb irodai és le-
vélpapír s borítékoknak, úgyszintén minden t szakba
rágó csikkeknek. Iromappák, jegyzőkönyvik, rajteze-
rek, vállótárczák. díszes pénztárczák, albumok, stb. stb.
legolcsóbb gyári ároo. (1610—11)
Levélbeli megrendelések utánvet mellett pootoaat
k lnek
Mai atZcUnankhoz van meUákelve: ICŰLLER HENRIK trieaxti jóhirO bliom&oyos ur sztUlitMi

tortjegjek
Cl. k kisirdlafoi tzibadftÍBia
javított, az inyet szabadon hagyó
mesterséges fogsor.
Legnagyobb Ortmtara szolgai a t ez. közoiuégei „_
hrtusm. bog/ bowsaa «• költséges kísérletek után sikerOU* ^»»
tsnéges fogsorok készítés* módjában ojolag oly felfedezést t*a-
n*m, a mely miaden eddig létezőt felalmaI. Tartózkodom min-
den*«m« tovibbi foldicséréstól és azon reményt táplálom, bogy a
t. ez. közönség fölfedezésem jótékonyságát nagy súmaal fogja
igénybe venai. „
:. I>r. Herzl,'
javított mesterséges fogakra és fogsorokra vonatkozó többrend-
beli cs. k. szabadalom tulajdonolt. (1676—2)
Bért. bel várom Aslí>rigaft»r l.«SJÍniés Fr*»i Jesefr-
Q**i 1. ----
Uj templomi orgona
legnjabb szerkezetnek 16 változattal (Begiiter) és lábnyo-mattynval (Pedalkoppel) 12 változattal a kézi és 4 válto-zatul a lábnyomattynhoz és 2 összeállított lábiyonattyn -val (Combinationspedale) eladó.
Minden nagysága orgona építését elvállalja ée a leg-
jobban éa legolcsóbban végrehajtja HeSSO KÉTtty Bécs-
ben, MariahilfMillergasse 19. szám,
kinek orgonáit az 1873-iki és 1869-iki világkiállitásokon
az első rend a, 186 7-iki párisi világkiállításon pedig adij-
éremmel tüntették ki. (1672—3)
Éppaa BO«t j« lent meg aafyaf ffartftáu i biraeret, igeD tanai tagot könrrnek :
Az fonegóvás,
A legnagyobb YASBUTOBGYAfi
li fér fiakna k. Lai Borítékba lepecsételve.
Számtalanszor uuuiaw nyolt ■ « g • 1 r és orvosi á
■ a (26 éves tapasztalai
Ifoly tán!) a (I6ő5—«]
Gyöngeségi
|állapoto*knak a finemaó tagé k ba D ideges bajok hm sat. Mfsrt t r»»tiré fcrftr t«ze> és fsjikiosapeaaááok kivtt
. Se TÓ.raa-é, Becsben, III. Marxer iitcza 17. gz
alatt van, honnan képekkel illái, it árjegyzék kívánatra ingyen ber-
raentve küldetnek mindenkinek. (16S7—s>
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd ház Od-varaba, a Korona szállodának átellenesbe tétetett.
Porczellán edény,
avenoeműek, tükrök, lairpak, eriuerak, rbina esAnt
é* paktoog kanalak, tálcsák, motaarak, kávépörkölők, kávódarálók, kávéfi>zóg4p4k,
fagylaitkészitö, szodavizkeszitö, varró-gépek, vasbutorok,
ntazó bóröudők gyári áron.
_ _ _. jel«iQl Kékay Lajosnál, Káról; utczában. Ára 2 M 30 kr A közönség óv a t i k bizonyo* itászásokttSl ei majatolásosKÓl e cönyvt-mr*- nézve, melyek a ko ■An»^ fiátnícása tekiotetéiői né| tirdetméuyem szóateriuti le rasáig ia terjednek Axért fl Vyelj«o mindenki arra. hogy köny vem • r e d • ti 35-ik kiadása
LaarMlinstáf
asa, mfly eg>- 8 ad rét 30ÍJJ lapoi kötetet képez
60 baacztaal ikrával ácséiba metszve es a azerzo ai bélyegével van peciétehs. Laurentius tanár.
rum,
Czukor, kávé, thea, mili gyertya, petrolei^m, táblaoiaj, bult Ija borok
ét likőrök, valódi fraocxia peza£Ú én miodeo fűszerek,
kufstelni és valódi Portland cement,
paraffin, kocsíkenöcs. gépfaolaj. gabna-js&kok, gyapjnzsákok.
AZ építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb.
bitese végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
375,000 R, márka vagy 218,750 forint
főnyeremény etoTerbetétét Mni leb*t£vé kedrezS «tetb*B a IM ^akfe uo pávÁJMTMlU, BCI7 a mafu koráig á»ul huü-■atra rác.
ác.
Ag aj Ur»M« elinyöi bereati«sé««
hó letelt* alatt 42.506 ■yanaéay k-ra! 7 auiaiban okvetUn ki ■ortoláa alá, me.yek küznn e«eu«g 375,004 R a. ragyú 7T8 75n
e é. fortut, egj-aokéat pedic -,\ '
IS 000 12 000 10 980 6.000 4000 2400 1200 6 CM 3.00 131
250,W ■.,
12-uer
129.000 80.000
50 000 40 000 36 000 30 000 24,000 20.000 18,000
40 . 203-azor
4l2-u«r
S-ttor
S1» „
69? .
19,800-tzor
1
'ek
márkányi ktb. vannak
A Qjereménybuaások etxkozlé** ternaarQleg hivatalosáé van megállapítva.
Ezen, az állata által biztosított legközelebbi elsó nagy péu. kisorsol ásho*
1 egész eredeti sorsjegv ára csak 6 márka r*gy 3', ín
1 »l . . . , » . . l"U .
1 negyed „ . . 1\'Í . . 9ü kr.
Minden megrendelés. »ely as ösazag beküldése, poau ut-jáni fixet"*. vagy utánvét ueJl*tt történik, azonnal és a legponto-sabban esz kősói tétnek, mindenki az állam czimerével i-l'ito ! ere-deti sorvjogyet kapván tálunk kézbez saolgáltatra
A mi-greodelétekbe* a hozzá tartozó hivatalos terveket ía-fTf*v metlékttljttk, miodea kaaás ntán pedig minden ftüszótuái nélkül hivatalos kimuUtást kaldUok érdek«lt)eioknek.
A ny«remény«k kifizetése mindig az állási jétaltasa msllett pontoaas eszközöl te tik, mely nyermények érdekeltjeink kivánatára Aiuztria minden nagyobb piaexain leví &awekÖttetéstnk folytán ugyanott fflrebetSk.
Vállalatunkat mindig oly atereocss) kitérte, hogy abbas a«k tgyiU ttklitéiyss Bysrtwevyafc klzStt lyakrss u tls« H.
n y yMyt t |yakni u ilia fl.
■ytf— wyifc iytrtttik melyek ax ÜlatS nyelőknek köxv*Uen ki-fisene ttek.
£zec, a Í«|ullAr4aM alapr« fektetea TáiUJaiotl elór*lái-hatórag igen éleuk részvétre izamitbatván, kérjük minden m«r r«ud«lé* eizközölbetéte végett, a megrendéleteket mio*l elBbb de mindea«Mtre folyó éri ■*)«• 3)-*| boasinkjnrtatni.
Kaormann és Simon.
bank- r> mlloüilel, Hnaik
illamkótréerek, vasati r4atvénvHi ét kfiletön-
tele. (1671—3)


Ó Felsége legkényelmesebb elismerésével.
Keller Ig"nácz
(1M8-10)
Empfiehh tein reicb aasortir.u i^erer aller Oattungen Herreb-, Damen- und Kin-der-StiSetten von better Quaíitit und m möglicbst billígen Preisen.
Ferner mache ich das k. k. Miittar und ▼erehruogswurdiges Publikum aufmerksam. daM ich allé Bestellungen vom bee te n In- und Auslfcoder'Lexler verfertige und prompt UDŰ billigst berecboe.
Auch wird von mir gek auft*í Waare zu reparier«D angeoOmmen.
Budai Rákóczy keserüviz forrás.
A contioewc legtarulmaaabb és Iegbaiá^oMi}íl> keserQ vix, a bodapetti ni k. eRTetem laboratóriu-mában, valamint kai- 4i belföldi bires Usaruk utal elemezve, egy béc*i fontban 370.773 tömör átrány al-katrétzt tarulmaz.
A •«. Roctag kórba* főorvosa Dr. Walla. és Pr, Frenreitz buda város föorvoaa saerint a tenné-netM Rákóciy ásránfvixzpl következő bt-tegségekben tétetett kísérlet a legjobb sikeml:
1. Ax altett betegségeinél t. i máj és vese dugulásoknál, aranyérnél, szorulásoknál.
2. Cbronicus gyomor és kéluatbákuál ; sárgatáfrnál
3. Yérkeringeibeli zavarok-sarj* ot-oéx lélekxésaél, kÜiunö«í-nT ba azok a vérnek különböző szervek-
kés való tolnláaát okozzák.
4. Kötsvénynél. a ki- és elválasztást s ezáltal az anyagcserét a testben elSmoxditváji.
&. Chrtroicns b5rkiüté*ekníl ■ a scrophulosis catkélyebb fokaisái.
6. A SZÍT elfajulásánál kövéritég által.
7. Aulában túlságos köTerségDél (1681—1)
8. A nók nemi részeinek betegségeiben.
A mOncheoí általános kórbáz orvosa Dr Seitz Uaá> álul is nagyszám bafységben é« kArban taia-téo igen hatásosnak találutou és 1875. fehrnar 12-éról ilyennek bizonyittatik, miért is ezeo kitűnő ásváoy-vic. —jyelt.^ lefki»ei>b adagokban véve U gfon ét biztos hatása van; a szenvedő és segélyt kereftó t. ca. MiWfiuiik * legjobban ajániható.
ICaphatú éi mt-Krendflij^tÖ minden nevesebb fQ^ze^ és á*ránvoa vis kereskedésben és a legtöbb gy^gy-fc Fó raktár e> isáilitás a forri* tulajdonosainál Loser intvérduél Budapesten,
Fehér Miklós
angol, íranczia és amerikai gépgjá.osok vezérügynöke

:
•L
i I
L
i csarnok Bécsbeo: XII. Pragerstrasse 1H. .Hotel Hungária." ég múhely Bmiapesten IX. Üllói ut 12. szám .Köztelek* .országos gaz-
Wijiiti Jóorf U^ ét lyoabtalijdora gotmútó
Bécsi
világkiállítás
1873.
ajánlja E. Hornsbj és fiai legnjabb szabadalmazott
ffikatzáió gépét

fParagont)
telette yflnoyfi TOribat<liágaaál fogra, valamiut azért, BDSrt ennek T»5*Í késs&léke neacaak egyenes, de egyenetlen és rendeüen talajhoz is alkalmazta ma-gát és enné!fogta a fQvet tökéletesen vágja le.
A legközelebb Manchesterben tartott versany-kísérlet alkalmával a legtevékenyebbnek bizonyult s as angol kár. gaad. egyeaolet álul u első díjjal koronáztatott.
daaági eyyesfllet.*
Bécsi világkiállítás
1873.
ajánlja
továbbá a legjobb amerikai ftzénagyüjtőt,

(Sslky Rake)
mely kiviltktpeu kSnnriúége, tartoasaga és mooka-képe«*ége álul felette kitDntette magát.
Ennek szélessége 8 láb 9 bür kerekei 4 láb 6 ha*, magasak ét a* egész ama elkorhadtlaasága álul hirnerea amerikai .Hlokary-dléfakél- van ké-zitre.
Egy gyönge ló áltaJ könnyen vonutkató és naponu 15—20 holdat gyűjthet.
(1679—1)
")') áagliábac esea gyCljtS a legtöbb atmoy-éremmel tOatettetett ki.
Ajánlja gsodagun teisrerelt urak-, hol. gyek, e« gyermekek számára valu topáorak. tárát * legjobb minóaégúeket* lehető jutányos áron.
Ug^winte figyelmébe ajánlani bátor va-i gyök a CH. k. katonaság * i. közönségnek, hogy 1 megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bór-bÓl elfogadok e« készítek, ai árt legjulányo-sabban ssátsitom.
Ax én rak tárom ba>o vásárol takat kijavításra elfogadom.
gazdasági gepgyáros
u 1873. bécsi viligkiAUi-
táson » legnagyobb
Dgymint:
hala dásiésérd era-ére mm el kitüntetve.
Bécs, Favoritén. Erlachgasse 22.
a-jánlja k i tönó szerkeie tfl
Eredeti angol gőzfflozdonyok és gőzcwpligépeket a legújabb szerkezet szerint. Garett-féle sorvető-gépeit, melyek a legújabb javításokkal ellátra, eddig minden más ilyen gjártmányt fölJUmniják.
Torábbá készleten Urtaíiak:
Kézi Cséplőgépek legjobb szerkezettel, járginrnyal, ragy anélkol. Járgányok és járgány-cséplőgépek. Homsby-féle gabsnarosták, fQ kaszáié gépek, széna gersblíic. LhuUlier-féle legczélszerObb kenkolytitztite gépek és ilyenek Psrnollet féle szerkezettel.
Ftichtnond & Chandler-féle ogyszínte eredeti angol Butall-féle SZ6CSkl-vágé-gépek. kukoricza morzsolok, kézi-, ló- és gőzerire. Répaváoo és repazuzó gépek.
Urlö és daráló malmok gőzzel, járgánynyal ragy kézzel hajthatók, zuzií-OUlnOk sat. sat.
Kitttnó anyagért és hibanélkiüi szerkezetért kezesség vállaitatik.
Ábrákkal ellátott jegyzék és árjegyiék kiíánatra bérmentre küldetik.
A gépek megtekinthetők és megrendelhetők a
(1626—9)
Szombathelyen, főtér 1. sz. a.
lévő gépraktárban.

187S. máj«
49-UC
a tan sssUasti fa aijtfi Nsstt ülett k*
" reelama !ók tat. a tser ' keutt-kódoaoi bar-
SAeY-KamZ8.il Takartkpéiiatári épttst,
folinmt
B4nB«Bt«tWn Lvelsa esak ias»«rt smmkatáv> aaktól
Kaairatok
kaid
te-' "■
DMnliv ír: 0
^ta svr. a ír-, l
vrs *
Mrtstaset tsateses
10 kHrt »e-iwl fel
etik mind.a birdatiatrt Hlta ■0 fa flg.t.atS.
Tlseiinegyedlk
ZALAI IOZLOIT
előbb: .ZAIJA-BOMOGTI KÖZLÖNY.*
Nagy-Kanlm vart, iNlybatiságának. nrakONMan u „eM zalai lgyv*-«gyi*t". a ..naay-kMiuai karatkadeM i iaai-bank", a .aagy-kamzaa. takarikpéntár a .zalamgyei általaim tanité-tastBIef, a .Zala-SMMgy* gfeaajézati rtazvinytárntat i ttbb aMgyel ét városi sgyetiBat hivataiot értaütíj..
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csátortőkön, megjelenő ve«>es tartalmú lap,
Zalamegye
bizottságának jáirata a vdndorctigám/-
ügy rendezett éVcfemáoen. Kagysséltóságn m. k. b^lfigymliúrter ír!
Alnlirt napokon Unott bizottsági köz* gyűlésünk alkalmával komoly figyelmünket kelté fel non eléggé sajnos kőztap&sztalata tény, hogy a vándorezigányok, kik családos-ul nagyobb csapatokba egyesülve, tulaj-donképeni hivatás és ezé) nélkül, élelem hiányával, nomádszertten szerte kóborolnak, • békés lakosságot nyugtalanítják, sót a náluk mindinkább lábrakapó nagyobb mérvti bunmerényletek elkövetésével és a személy és vagyonbiztonságot nagy mérvben veszé-lyeztetik az ellenok alkalmazott rendszabá-lyok legleleményescbb kijátszásával űzik az állam, a közerkölcsiség és közbiztonság ér-dekeit egyaránt sértő életmódjukat, mely-nek czélja rendszerint a munkakerftlés, táp-láló forrása a koldulás, lopás, csalás, és má-tok tulajdona ellen irányzott egyéb alig kitndható törvénytelen tettek : — ugyan-azért tekintve egyfelől, hogy a vándorczi-gányok ellen, a sanyargatott közönség vé-delmére tett s több módokkal sikeresiteni megkrsérlftt rendőri intézkedések keli6 fo-ganatja ez ntoc a kiváut eredményivel nem eszközölhetönek bizonyult; s másfelől figye-lembe véve, hogy a közerkölcsiség és köz-biztonság érdekeivel meg nem férő 8 az állampolgári, — de egyáltalán minden törvény kötelékén kivül helyezett életmód egy népo«ztálynak sem engedtethetvén meg, a vándorczigácyokkali törhetetlen állapot orvoslásának is egyedül biztos és gyökeres gyógyszere csak az emiitett czélra irányuló s országszerte ugyanazon batálylyal érvé-nyesülő oly törvényhozási intézkedéstől
várható, oeiy Utal a r"'t^r>?fri>i kérés kivfil vadon tenyésző vándorczigány élet lehetetleuitetvén, egynttal mód nyujtassék arra, hogy a czigányok hasznos munkával foglalkoztassanak, tisztes munkássághoz és álUndó lakhelyhez szoktattassanak, s végre, hogy az állami intézmények jótékony hatása, de nem kevésbé a polgári kötelmek és köz-terhek viselésében való köteles résztvétclre kényszeritetvén, ez álul a munkás polgárok száma neveltessék : — e meggyózódésünk-tól vezéreltetve, s indíttatva az ügy fontos-ságától, mély tisztelettel kérjflk fel nagy-méltóságodat, miszerint ez ügyben az emii-tett irányban teendő s oly annyira szükke-ges országos intézkedés czéljából készítendő törvényjavaslat s annak érvényre emelése utján kegyeskedjék sürgősen és sikeresen eszközölni a vándorczigányok veszélytel-jes barangolásának és a polgárosodás körén kívüli életmódjának beszüntetését.
Kelt Zala-Egerszegen, 1875. májas 3-án s folytatva tartott bizottsági közgyűlé-sünkből. '
Zalavánnegye kizSntáoa.
Nagy-Kanizsa, 1875- mij. 18.
Felébredtünk — feUi odoi álomból, mely-ben még atoljia ismétlődve elvonullak elménk elolt a lefolyt két nap oromban követte nép történtei.
A tovarepülő vonat belsejéből hozzánk kaidon „éljen" é» .Istrn hozzád'-ok urai Mm hangoltak el füleinkben, utoltó hagyatékául eme két nap páratlan élveseteinek.
Igen, a méltó elnevexése a valódi, a szó legszigorúbb érteimében ; magvar oemseti test-vériség alakjában teltunt a keszthelyi és kani-zsai fiatalság találkozása ét együttlétének.
Felébredtünk — mondám — és mindenki aiet a mindenoapi kenyér-kereset prósai műve-
léséhez. .Ds Mihi»aahrs«sifc majd—-ások val-tosatok után a monoton csendesteghez visszs-•aokni — • igy könnyebbségére esik szivemnek, ha perczoyire a magányba lopodzva — gondo-lataimat háborítatlanul az eltávozott keszthelyi testvéreknek szentelhetem.
Testvériség ! — Ugyan csak paszta izo ;
de jslentűsége nagy horderejűit a hol agy meg-
testesedik, mim ez alkalommal, — aki szemta-
núja — bámulója az bir csak róla
valódi fogalommal.
Tsonskodott emellett már a találkozásnak első pillsnsta. — Teesz János ur üdvözlete a mieink éa Bíró elnök ur válasza s keszthelyiek részéről eléggé igazolják szsrsimat.
K vslóban megható jelenetet követte a bevonult*. Elén s zenekar, azután egy tűzoltó ozstály, erre s vendég dalegylet, a akaoizsai dalárda,' a torna egylet, kiki ssját zásslsjával és utolján iámét egy tűzoltó osztály. — Az im-poaani menet egjikél a legritkábbaknsk ké nézte és s rendezőséget teljes elismoréeünk il-f- ti. — A kiindulási pont, — a .Zoldía kert'-be vitazatérve a múlt évi ismeretségek ujböl nreg-szilárdillettak s mindenki a maga vendége el azállásolását sietoleg foganatositá.
Fél 5 re a „Zöldfa* terme toglalá magába a két egyletet, bol együttes próba tartatott s e perestől fogra kevés kivétellel nem váltak el egymástól s végbucsuzás percééig.
A daleetely, mely ugysn szellemileg min-dan körulnéay kost sikeresnek maaebató — e nsp örömét nagyon csonkitá ugyan azáltal, hogy oly korlátolt mérvben talált pártolásrs a közönség részéről, daczára a kettőz jótékony-czél és mát fontos körülmények találkozáaánsk.
Dalárdánknak tehát nagy és nehéz tze-repe jutott, me^et azonban fényesen oldott meg főtényezője — a vendégek kielégitésében.
Sikerült ez a 2-dik napon ■ egyáltalában akkor, ha a két testület csak önönmagárs szo-rítkozott.
A hétfőn délelőtti tárzat reggelin és a déli társat ebéden nagy volt az általános jó kedv, melynek szülöttjeivé terméssetesen számtslsn talpraesett toaszt is Ión.
A többi kö« Teesz Jánoi ur tzellemdúi
lett vendégek a közönségtől remélt slózéatsay-ségbeo részint csalatkozva éreznék magokat, biztosítja ókét, hogy s tulajdonkén** előttünk lebegi foczél mégis fényét diadalnak örvend. — Conttatáljs, hogy a tignapi előadás utáa ítélve, m ind a két egylet roult évi tehetségéhez képest lényeges haladitt unusitott. — Vala-mely egylet egy lépésnyi szellemi haladásától pedig többet un. mint nagy anyagi jövedeiafa-tol és nézete tzeriot egy ctekély szellemi vir-xnány képes nagy aoysgi de&csitet il ellflosm-lyosni.
Helyesen unácsoljs az általános nésetst, bogy a mostani esrytzerí tikertelentéir neta tsa-bad, hogy bénitdlsg bsssoa csoportotolásí to-rekvéMinkre, hanem annál nagyobb erély»MÓg-re kell, hngy bvzdittaatunk tevékeoységflBkbe*.
Reméljük it, hogy esek nem lesznek as otottó perczek, melyek a mostani értelemben oly kedves benyomást üyakoroluk mindnyá-junkra ét melyek s találkozás minél előbbi is-métlését tették óhajunkká.
Adja as ég, bogy ezéiunk ezentúl félreis-merésre nem, de mélló pártolásra találhasson. S1NGKR SAMU.
Balaton-Füred, 1875. májas 16.
Piros pllnkúsd napja van. A nap ünnepé-lyes színt öltött magára. ElözöaU a begyeket, vílgreket agyaránt • furgsa játszik aatfpaw Unger habjaival s mintegy üdvözölni Utazik alig néhány héttel elóbb téli bundáját leráz* vizlttkrét t életre hívja álmából kivetkezett természetét. Besüt félévvel elóbb becsukodott t ms megnyílt fürdói sbtskokoo. Mindent a szokottnál lustábbá tesz — kivéve — a f&rdo zaját, mely ma uj évre viraöott s megkeadve csslóks szerepét, nsgyobb-nagyobb erőt vess magának, — és pedig a természet követelő ere-jével ellentótben nem lassan-lassan, napról-napra, hanem egyszerre, egy perez alatt nyit tért msgának. Mert évek tanúskodnak, hogy a furdó helyiség minden év május bó 15 ik nap-ján felöl tötte ünnepélyes köpenyét s kibostaUsk a megnyitást jelzi t édes hazánk czimerót kép-

TÁRCZA.
Bucsu.
— Virul. — Átajaa Itfst, rótaú berak, Kol s fBrf« rigó xvoeg, — Ctcadea nftfiny. a dal hóna A bal fakad bn,t< ina , Ftl^im kifi hn tndoa , Uabar örökre távoat>m ! lst«o Veleuk Ctaudsfl lifcUk !
Kis hia anott a *0l|C7 01«D 1 Falad kftatm aafilattaff éa, Elaö sápom ott virradott 8 la^reai laá'al álsoiott.
p M,d5n Brtkr. e
bton relsick Emlekaartak t
Szés rtfsaáai aacral areBSOat,
Ml «lá fJdt
Tdaea a««mcd rabárait raladni k«arMlcD vagyok. Bai«tBb*B tnlskas rafjof !
Mal;»i> or«ailrá( faJu Ka ajkad ídaa caókjait, Tdaea a««mcd rabárait l
latao vvfautc Oh
KÖVÁET BÉLA.
Á 8alntpolntt kőfarasó.
Faluai tortteu. •V •• LasarllK stáa Ovul
(Folyutáa.)
Midőn évvel készen voltam, lementem Saintpoint faluba hat üveg borért, melylyei vendégeimet akartam jól tartani. Egy aoaig evvel és avval, a vendéglőssel, s karan-<o*»val, a pappal és asakáoanéjá.val benzalget-
j tem. Mindeo ember megszólított ét nzereocsét kívánt házasságomhoz egy oly derék ét tzép
' özvegygyei; mert átaláu ismerték ét igon kodvei-
j ték, habár csak nagy ünnepeken lehete a tem-plomban látni ét a táncsnái toha. Mindnyájan a ,rátartóa-nak nevezték, de csak annál nagyobb tiszteletben részesült Mindenütt egy pohár borral kínáltak meg a én nem utasithsttam vissza, ba udvariatlan nem akartam lenni; így valamivel többet ittam. Közel éjfél volt, mi-
I dón haza mentem a útközben oly hangosan éne-keltem, hogy a madarakat (elijesztem a fákról és bokrokból.
Ctupán a holnapi boldogságra gondoltam, mikor N é isi t meoyegzoi öltönyében a templomba vezethetem. Magam elé képzeltem, amint reggel, keblén bokrétával tfdkötójén pi-ros szegfüve] ékesítve, rokonai a faluban kisé-rik. Egészen elfelejtem, hogy János-este volt, midőn a fiatal emberek feoyófáklyákkal járnak a kegyen ea tüzet raknak.
Mikor s homályban a kőbányából értem, némi neszt hallottam a másik részen, hol a nagy fenyő ál!. Ugy tetszett, mínths asszonyok ét gyermekek beszeltek VOIDS lassan egymással. Megálltam és szt gondoltsm : ez Nézti less a varrdnőkkel éi gyermekekkel; bizonyára elém jött, miután soká elmarsdtam és most megakar lepni.
Nagyon is igaz volt. Mert a pillanatban, midőn est gondoltam, haliam Néz sinek han-gos, de kissé remegi hangját, ki a kőbánya másik részén nevemet kiálts. A gyermekek ii aztkiálták: Kolot I Koloz ! — bogy az egész erdó visshangBOtt.
Én ép oly hangosan feleltem: .N é z i í I N é z t i I itt vagyok I" — ■ ottfen tisztán meg-érthettek.
| A kőbánya szélén most arra szaladtam,
honnét a hang jött.
£ pillanatban azonban világos fényt lát-tam t egy sereg fratsl legény és leány kexdett kiáltani. A hangok ugyanazon oldalról jöttek, hol Nénit haliám. A lakodalomra meghitt fiatalok voltak, kik megakartak lepni ét égó fényófáklyáikkal haza kitérni. Akkor gyujták meg a fáklyákat, midőn hangomat hallották t ujjongva jöttek elém.
A világosságban észrevettem Nénit a kőbányán, épen ss skna fölött ülni. Fiacská-ját kezénél fogta ét leánya a nyakán csüngött, mint a tzent szüzet rajzolják a gyermek Jézus-zal. Mosolyogva nézett át hozzám \ arcza sugár-zott a vöröses fákiyafényhen. £o karjaimat nyujtám felé . . . aztán rögtön hangosan felkiál-tottam és intettem neki, hogy gyorsan keljen fel ét szaladjon.
Egy szörnyű gondolat bántott A fiatal emberek fáklyáikat csóválva, azon helyhez kö-zeledtek, hova reggel a kóport ön lém. Egyet-len elkapott szikra elég vohia a kénfonal meg-gyújtására t a szirtet, melyen N é z t i ül, a légbe röpítené!
Ah! márkésón gondoltam rá. Alig nyi-tottam ki ssámat és nyujtám ki kesémet, irtó zatos durranást hallottam az üregben, mely fölött N é i • i ült gyermekeivel. Láttam, mint repült fel gyermekeivel együtt a feayő legma-gasabb ctucsáig, aztán iámét leesett, mint egy égből aláasálld ..ent! Akkor eltűnt a mélység-bea, mely megnyillott és iszoayu roppanással ismét bemárult 1 ... Istenem ! mért nem zárult be fölöttem is egyszersmind örökre! . . .■
Egy hangos kiáltást ijedtségből ét a rész-vét egy köayét nen tudtam elfojtani. . .
Láttam jól, hogy a szegény ember nem tudott tovább beszélni'. Mély fájdalma sajnálatot keltett bennem. Qyorssn más helyre vezettem ét igyekeztem gondolatait a tiörnyu jelenettől elfordítani. Máskorra halásztam tehát s szomorú esemény közelebbi körülményeinek elbeszélte tését, amiről még az egész környékben be-szélnek.
Kolot megértett; felkelt éa reszketett, arcza halálzápadt volt t könyek csorogtak le asoo ,lsten akarata volt!" monda kezeit ösz-ssetéve és fejét lehajtva, minibe Isten kasét érezte volos maga fölött.
Hsllgatvs mentünk le mindketten a völgybe. Midőn az elpusztult kőbánya mellett baladtunk el, elfordíts arcait. Egy tág üreg fölött kókeresst állt, mit még elóbb észre sem vettem. Ez volt kétségkívül s boly, hol N é-z t i s szétrobbansz által légbe röpittelett.
Es alkalommal a rétekig lekiaért. Ugy látsnott, mintha megkedvelt volna, mióu fáj-dalmának titkát rámbizta.
(Vége kov.)
Holt
Hol leat etrkor ttrast te.Ua. Utolsó nvagvo krfy. » K.1M.C a pálnák alatt, Vag7 ijtaak tfjw Ura.
Tán aivataf hoasokjábaa A. tsajd .1 1? >*n~ „ Yaf7 taai-«rpart fovsayssel Hslláai b.id al aieafsa. '
N.. báDooi, bisa eisaif kSrajss latén aswisj. Hl is ott, Caülag rafjrof tfsrt/a kel7«U,
U MATsVOP.

: i
hsváb Siígit,
viselj zászlók, de~s mig ez ideig egész májút hsvábsn inkább cimk folyUUs téli e^yhangu-iíit, DMHA m»r megnyitás első nspján i« bti»»- leiuMi sokkságrs, sf-ly niheatú ísra-ji olulqp «li aieleit. S mi tehet st ok. • BÍ MM vsrén eto, mi eien nsgy rendkivüliességet elöidétte, kérdi talán » tekintetes szerkeszti tzr'f..., BSvid gondolkodás megszüli a feleietet. - Aligaéhány nappal e becses lap b«««bj»i» H olvasható vala, 5 kogy: t „pesti nemzeti dalkor" B. Füreden ez '■ottani .Szeretethez" javára dalmélyt »d»od ' pínkosd ünnep első nupján. £< tehát uoi erő ojrf.lAl. minek bsulma a vidéknek 0I7 számos ujját vonzá ép' ez nnp Füredre; — • mát 1 ielő! txon érdem a vonzerő, mit elvonni 1 halátlansag lenne, • minek megszerzésére annyi snysgi áldozslol és fáradtságot boz a fürdőt bir-.' tok ki apátság, a iirssgatoság, • mi multán helvezi Füredet hae*sk elsőrangú fürdőjének. Ez a két uk. a roi ÍZ idei megnyitást a szokottnál nagyobb lakjai és pompával feiéke-sitette. S bogv mibin rrjlett eme laj és pompa, • álljanak a következő sorok :
* Minden újdonság érdekeltséget kelt fal •
f orösn, — vagy bús zajra ioditja a nap hevében
lankadó kebleket. Itt búról nem, de annál inkább okim zajról lehet sió. — Mert kinek lae indított* volna meg keblét az ünnepélyes-«ég UOD öröm hire, mely annyi szép hangot r rejt magában ? S ki ne sietett volna azok üdvöz-letére, kiktől e aiép éa kedvet hangokat hallani reményIbeti'/ S így lehetett volna-e egyén, ki /' fürdői helyiség enyhhlízó szárnyai alatt pihen, gy ne sietett volna a meg mesaze u«ó Kisia-lttdy gőzös elébe, bogy üdvözölje azon szemé Íveket, kik oly áldozatul — bár szt. czélért lelkesülve — tártnak a part felé ? Feleletül ^JEfátran adom: senki.
Sok személy kíváncsisággal lelt bámula-
"'/.tának valánk tehát szeuit&nui, kik a mai n«p
" (léiben Siúíokról viaszajövő hujó: várandó, a ki-
4 "katíi helyiséget elfoglalták. — Láttunk isme-
totúket, de láttunk ismeretleneket is, kiket már
. yejidég czim alatt üdvözölhet Füred.
* ~. A hajó még távol vala, midón mozaárá-
* gyük durranáaai adának jelta hajóról, hogy jő-
ntk a várt személyek, mire üdvözlet gyanánt a
parton elhelyezett szintén mozt>árágyuk feleié-
nek. — Tóbb ily kölcsönös üdvözlet alatt a
hajó a kik-dtobe megérkezett s fáradalmait pi-
henve végső lebelletét is kifújta. — A hajón
200 asamálj nél több volt. — Nevezetesen volt
30 dalkor tag, százat meghaladó személy a pesti
iparos társaságból stb. stb., kik a szegedi zenekar
játszása mellett a kikötőből kisétálva, a két fe
löl sorban felállított szeretetház növendékei „él-
jen ?■ kiáltásával fogadtattak s egyenesenRabsch
- vendéglőjébe voDultak.
V- ' Sokan itt maradnak s a többi holnap el-*" távozik ismét vissza. Pénze az utóbbiak közül ' tókan a szeretetház megtekintése czé'jából rán-
.' ' duluk le Pestről, kik nem is késtek mindjárt
eoéd után a nevezett intézetben megjeleoni. —
Ezek között névleg megnevezhetem Pulszky
Ferenczet, Qr. Hadiknét H az ipar:ársulat uíinl-
egy 80 tagját, kik csak esteli '/,7 órakor tér
tek vissz* a fürdőhelyiségre. hogy a közelgő
hangversenyen részt vegyetek.
3' A hangverseny Tórakor kezdődött a szín-
ház termében. — Elöl a zenekar játszott el egy néhány szívhez szóló darabot. — mire a füg-göny felvonatott a Ifhária a kíváncsi köiónség elé a 30 txgbol álló, az uz képviselt .nemzeti dalkört." — Programm szerint előadatott 7 db. dal és egy szavába. — 1. Ki agonddal Kiegert6l. 2. Fisstnnll hangverseny hegedűn előadva Li*-dl Fereocz uemz. azinháa tagja által Vieuxtempstől. 3. VÍEÍ róssa A bt lói- 4. Reám lekint bűvös sze-med kitől ? 6. Maeyarnépdalok Hu-ber Károlytol. 6. Tavaszi dal és Man-d o I i n a t a Gounond tói éa PaladilheU'ii, éne-kelve Síiklay Emiin k. a. álul. 7. X e n 1 e-
.-•'ti 1 ász ló Hob>r Károlytól. _ SzavaWt
'4'velt: .Szép Ilonka- Vórönuartylol. SzavalU a dalkör egy Ugja.
Az egész hangverseny, de kivált Sziklay £mi)ts szereplése igen tetaző és meglepő volt.
•"•— Taps és dar»b ionélléa nem maradiéi. — A
'"•jövedelem 205 frt volt
* '■ A hangversenyt Rabschnál vacsora s a
- , KokisM táncsestély követte.
"'* ' Ily t'önyesen s nzokáx ellenesen telt el ne-
v'*>. 'kfink piros PiMkÖMi napja. C«*k egy hiány-aott . . . Báró Bitay. —Scaakegy sajoos, bogv nem maradoak miná több ideig itt. De. hias majd jőnek mánok! S reményijük, hogy a szer-kesztő urboz is tesz szerencsénk a nyáron !
A szólók szépen fakadtak. Szép, szárat időnk jár. Esőt várank, mert ellenben nem sok reményüni: lehet a gabnanemüekhez. A gyü-mölcsfák szépen Igének.
lyl Helyi hírek.
• — A yaayy-fcanvcsvztf fisul»á; tárass-köre a városbú Unácsterniébeo f. é. májua hé 23 áo délután 3 órakor Urtja alakuló közgyű-lését,mely est s kitűzött ügyrend l.{ A megalaku-lás útin)az slapstabály-terveiéimegviuuaa ;en-nel elfogsdása esetében 2. A kör ideiglenes igsi-(Wó-váltsiunányának msgválassttaa. Megjegy-
s
sendó, bőgj e másod Ízben kitQiott Vbtfjíílmn a niegjelent tagok — a távollevőre is kihatöan — érvényesen határozandnak, miért a kör t cs. tuUisak kivéul nélküli augjelenésit annál inkább k'kérik N»gy Kubáén, májos 13 an I875.asi»ditvanyoiók. A társas tor eddig be-jegyzett tagjai: A. belta{|Og(belvbeli«k)Bátorfi Lajos, Beliu J'<fí. ifj. Beacsik Fsrencs, Bet telheim Oyőzó. dr. Bl.u Sinson liogyav Ödön, Bulhd Imre, Chioorány Boldizsár. Chioorány Oéza.D»usch» Otto,Ebenspang<r Leo, EichWg Berulan, dr Kngel Ármin, Farka* L^saló, dr. Freund Zsigmond, Gabelica Imre, Göci Fe-renc*, Gracheg Gyuis, Qatnann Vilmos, Gyórffy János, Hajgaió 8ándor, Halnsy Ká-roly, Halphen Mór, Háry István, Haua«r Já nos, Hencz AnlsJ, Hoffmann Mór. IIir«hlEde, Horaetnky Frigyes, Horváth Karoly, Karctsg Béla, Karoag István. Koch Adolf. dr. Laky Kristóf, Lendvay Józjef, Lengyel Lajos, Lo-vak Ede, Malonyai István, Martinkovich Ká-roly, Micheller János, Mihálj J. Endre, Ollop Imre, Oroszváry Gyula, Oszeszly Antal, Pin tér Elek, Plihál Ferencz, Ploaszer I-nácm, dr. Prager Henrik, dr. Pressburger Jakab, Koeen-berg Ferencz, dr. Schorz Simon, Scbmidt Fri-gyes, Skublica Pál, Silberberg Károly, Se-bestyén Lajos, Szalsy Lajos Szmetana Fe-rencz, Szommer Náthán, Tandor Ferencz, Varga Lajos, Veissbarl Károly, Vesiter Imre, Wlassics Gyula, Wolheim Félix, Zalay Laj s. B. kültagok (vidékiek.) Blum Hiaczint, Der-varics Imre, Erhard Gyula, Gózony Láazlá, Pálffy Elek, Scbmied Emil, Talabér Kálmán.
— Hymen. Tárnok Alajos ny. jóstág-
kormányzó ur szép unokáját Uitlermsyer Adoí-
phin kisasszonyt május ÜŐ án velette oltárhoz
Nsgy -Kanizsán Tasy Nándor marmaros-ssigeti
mérnök. Boldogság kövesse a szent trigyet!
— Meghívás. A nagy-kanizaai községi
alsó, felső nép és polgári iskola növendékeinek
f. hó 26-án, a .Sáncxi kertben' uxundó tava-
szi tánczvigalmára (majális), iL H. szülőket,
Nagy-Kanizsa város s vidéke értelmiségét vsn
szerencsénk tisztelettel meghívni. Kezdete (fel-
nőtteknek), esti 7 órakor. Kosz idő esetén ugyan
e hó 29 ere balaszUtik. N. gj Kanizsán, máj.
23. 1875. A rendezőség.
— Gyáaahir. Bajcsai Mihály keastaelyi
születésű tiauJ ember, a „Keszthelyi Hangok"
s a .Balaton-Füred és Keszthely ' czimű fürdő-
asaki heti lapok tevékeny szerkesztője, utóbbi
években Babócsán volt aegéd jegyző, e napok-
ban agyazélhúdée következtében félórái szenve-
dés után jobblétre szenderült. Legyen kúnnyü
a bánt, mely ez oly sok küzdelmen keresztül
ment fiaui bár, de a sors álul igun súlyosan
megviselt halott porait takarja.

— A Strifléi köziegelón temettetett el
nem rég Burdács Károly nyugalmazott h&r-
minczadí tisztviselő, erre nétve lapunkba kös-
lemény érkesett, de névtelen lett irvs s így nem
közöltük, illetékes helyről azonban azt a tudó-
aitáat vettük, hogy a csáktornyai járás tevé-
keny szolgabirája lelhivts a kerületi eapereaség
uij«n a slridói plébánia hivatalt, hogy a huila a
köztemetőbe helyeztessék át; jelenleg az ügy a
tágrábi érsek urnái van, hiazszük, hugy ő ex
celleutiája a közkivánajomnak megteltilóleg in-
tézkedni fog.
— A*aM lendvai polgári iskolaszék
f. évi márczius bó 7- en éa április hó 1- én ur-
tott ülésében jegyzőkönyvileg adott kitejesést
sxon ób«jáu»k: miszerint e vidéken egy .Nép-
nevelési egy let" lélesiieuék.Ezeu egylet-
nek czélja leune mUkodő ugja aital a vidék
egyes községeiben idónltiat korszerű felolvasá-
sokat tartani, auuulók között ajáudeKukat, ju-
talmakat kiosztani, a szegényebb sorsuaKal pe-
dig taneszközök, »őt a lehetőségig ruha éa ele-
iemmel is ellátni, azöval a nepuevejeare buzsli-
töUg hatni. Tagja lebet aaiud<-ofct és pedig: a)
Alapító: ki lrg*iabu 30 ltot egyszer miuden-
korrs lefizet. by Működő: kiatenjolölt cxél elé-
rése tekintetéből előadásokra vallaJkosik s 6
évenkint 1 írt ugdij fizetésre magát lekötelezi,
c) Pártoló: ki b évre évenkint 2 frt ugsági dijt
fisetni készségét kijelenti Egyfeltil a ctel mi
gaaztOASága, másfélül vidékünk értelmiségének
minden szép és bsasoos iránti íogékonyaága
mentsen löl további ajánlástol. Miért ia tiaste-
lettel kérjük (ctim) miszerint az Egyesület lét-
rejöttét, ismert ügy szeretete s befolyásánál fog-
va hazafias kéesaéggel támogatni, mioél toijb
áléiról szeresni a as ivet kitöltve f. évi junias
hó 15 ik beküldeni legyen azives. At ajak aló
nagygyűlésre a meghívók annak idejében a t.
tagoknak megfognak küldetni. Kelt AWó-
Lendvan, lb7Ő-ik évi április hű 2-án, hasafiai
üdvözlettel az alsó lendvai polgári iskolassék.
Ajánljuk e nemes ügy méltó felkaroláaát!
— A Héwim fürdő vasárnap, folyó to
16 án nyittatott meg igen szép ssámu kozöntég
jelenlébűben.Glater testvérek, az ottani vendéglő
nj bérlői es alkalommal mutatták be magukst
a kösöa^égnek. A megnyitáskor meggyőződést
szereztünk arról, miszerint nevetett bérlőknek
nem az a cséljuk, hogy m köaönseget at étel-
és iulok tuíosigásott árával elidegenitaék,
mint ezt elődjük tette, hanem ig«n is minden
tekintetben azon vannak, hogy azoknál lehető
legjuUnyoubb árakat számítva, elődjük bibá-
fit k«tyreathe«s« s ktsAuét; pértolisit, isit-
nel nagyobb részben résifikre meoyerNas**.
— Ut a Balaton MrüL Siófokról,
májas hó 18 árai Keltezve * következő érdekes
sonkát vessi s .Győri KnlSay- : A BMgysr
tengart, rendkiTftU "épségei dsezára, ugyoa
mostoha sorsban rasznsitik az emberek;magára
hagyják e szép viset. e kedves vidékeket; at
egyetlen Kisfaludy gfeosoa s egy badacsonyi
proptlleren kívül csak halástcsónakok járnak
rajta, holott erejüket máshol pazarU sport
mannok nagyon élénkké trhetnek ez elhagya-
tott gyönyörű viteL Balaton Füred megnyitása
alkalmával valóségoe forrong*.t idézett elő
négy fiául ember, kik figy tterény vitorlás bí
jón megindullak, a Balaton körűluUzúrs. A
vitorlátokat Gyorvárat kir. fóUgyéstének, Né-
methy Ernőnek tnlajdooa s at érdekes körül
utazás tasnéje szintén at övé. Útitársai ilj.
Balogh Kálmán, kitűnő caónakáaz; Katar
Emil, az „Ellenőr" munkatársa éa Endródy
Sándor, a .Fővárosi Lapok" munkatársa. Uta-
saink kissé kedvezőtlen stéllel pünkösd roáso j-
napjár indultak el Füredről a ntjokat keleti
irány bar Alsó Eörsnek vették, onnan erőa
északkeleti stéllel hullámos viten a kétesei
partok falé tartotuk, hova éjjeli íél 11 órakor
érkeztek meg. A kiatállási taays a ssabsd
mető voli; s kis társaság jókedvének háborga-
tója a viharos éj s konyhája egy kitűnő petro-
leum-tütbely ; mozgósitbttó, könnyű ster, me-
lyet s horgonyt kötött hajon is kényelmesen
lehet használni. A viharos éjszakát derült ts-
vakti reggel követte, pompás éjsxaki széllel,
melylyei utasaink Siófokra vitorláztak. Szer-
dán áthaladuk a tihanyi fokon B a nagy Ba-
laton tbndéri vidékei felé vették útjukat. To-
vábbi utjokról nemsokára bővebben.
— Takáe* Lajos Vaamegye főispánjá-
nak beigtatáti ünnepélye május 17. ét 18-án
UrUtott meg Szombathelyen általános öröm és
lelkesedés közt. A .Vasmegyei Figyelő" ez al-
kalommal rendkívüli stámban és nemzeti stinft
ttegélytettel jelent meg, tüzetesen közölvén az
ünnepély leírását.
— HalÓMMOt. Több talavári csirkefogó
nem bírván bevárni s haláatat ideiglenes ren-
dezésében alkotott szabályrendeletben kiszabott
határidőt, bslu és fegyverrel felfegyverkezve s
Balaton kisebb tavára halászni meti, de Baksay
Sásdor keszthelyi erélyes oseudbtztos megcsip-
vén őket, a atolgftbiróeágbos bekísérte, bol is a
törvény szigorávsl büntettettek meg. Hát a Ba-
laton somogyi partján B.-Berény ét a fenéki hid
kött portyázó lolvtjhalástok, mikor lesznek
már elfogva?
— A .xalanusgyH élt. taaitétet-
tÜXef .kesstbeUi jár. kor- e folyó bó 13 án
Zsiden tárta közgyűlését, mely alkslommal a
tisstviseloség állásáról leköszönvén, ss uj vá-
Usttás követketóleg ejtetett meg: eltükké nj-
ból Bíró Jóuef keszibelyi, 2t<l elnökké Hajdú
Lsjus réti rk. tanító, titkárra Szeiu Karoly
keszthblyi, i od titkárrá Magyar József ts.-
györgyvsri rk. unitó, péuztarnokká Csathó
AI.JUS és könyvtáraokká Erü Karoly keszthe-
lyi tanítók lőnek mrgválasttva. £z ülés alkal-
mával tanítással fjgJalkotuk : Csatho Alajos a
meterrendszerről, Klug Jouef a tenetaniua és
Mester János s rajauntlásrol tiutotuk előadást.
A jovó ülés helyeűi Keszthely tűseiéit ki, bol
is az ülés oki. hó utolsó napjauban fog megtar-
utni. — Buja Gergely kir. iMnacsiw s budapesti
unfelügyelő ur ö n4gysagat a kor közfelkiál-
tással tiszteletbeli taggá nevette ki.
— Benedek Aladár ,Vi iditf
ctimü mmuiukaüb terjedő s méltán kodvelt
hetilapjának 20 ik atsma a következő váloga-
tott urutloDjmal jelent meg: .A kostára a*
aagi mozgalmak bstsnkbsn, II.,
Strommer Lajustól; aD i e s i r a e",
(,t.redoli költemény) V a r a d y Antaltól ;
.Négy év ■(!■', (eredeti nap o toredék).
Stulyovstky Etelkától; „Hagyj
egyedül-, (,1'eany so n költeménte) S t u-
1 i k J. fordilasabaa; „S s a r elem és szén
vedéi", (Po 1 ko E I 1 selbestelése); „A
„HeílbronniKa-tiaka* költője"
(V e 1 y E. jeUemrsjss); „A d i v s t" (diva-
tos karcsout), S 1 é » 1 a k i Zsolttal; .iro-
dslmi, társadalmi és tatvésseti kirak* ; a h •■
r i t é k 0 n : előfizetési lelhivts a ,M 1 1 y e-
n e k a nők" czima. munkára; vidéki élet;
divattárcsa; Hymen; ssámrtjtvéay; sakkuláay :
a sserkeatió nyílt válaszai, vegyesek. — E lap
aidfiattéai ara. egy negyedévre csak 2 frt 50 kr,
a télevrs 6 frt. Kiadóhivatal : Budapest, Kris-
tóf tér 2. atám, hová a megrendelések barmi-
kor elfogadutaak.
— Kövid Mrslc. K 1 r á 1 y n é 6 fel-
sége a nyár egy reszel es évben is a Wight-sti-
getan töltendi. — Csillag Ármin nevi ma-
gyar hegedttm&vétt keid s külföldön feltűnni.
— A volt köaéppárt tagjai arczképeibol
összeállitott albumot Tiszának átnyújtották. —
A pünköadi két ünnepen öt öngyilkosság
történt a fővárosban. — Deák Ferenci nagy-
hasánkfia kiköl tosött t város ligetbe. — Be
v i c 1 k y t a kir. tábla L fény. tanácsa 3 évre
itélts. — Budapesten a napokban fel
hóasaktdás volt, melynek emberelőt ú> esett ál-
dossuul. — liarckegg kötelében mun
káagyülés volt, melyet a poasonyi ssolgsbiró !
MÚitiloti - Dárdáról t«rgony6>tek. Jnksnak, t bndtpestt távíró bivsul atotbsn vissssfelelt, bo»y 0 11 twtmitmerik. (Nvrassuk e Tsgy bosssnkodjunk fj-An»« azinház-han H.staktn k. a. a brSsseli opera eM «,,e. ke D"je jn»iu«6sn fel fog Kpni. — A látkák u smerikas keleti államokban nagy ptuztitá. sokat testtak. — Zárában az onzaegyu. lét f bó 19^snnyituiott mng. — Bismarck hg. elleni ötsteesí. üvésről írnak t lspok, mely Krakkóból Tenne eredetét. — PnlirTi.,. darés Királyi Pal Kecskeméten nsgy ovaiok kai fi'gadistiak. — Dr. Ortv sy mftregészti tanulmányok tátele végett s Dunafejedeieoué frakké atsnk. — M i I e t i c 8 elleolabaút Popovics szerb írót, Milán fejedelem cultuami-nisterium osztályfőnökké nevette ki. — Az é I ő h s I o t t Miksa császárné elméje na-ponkint ztvarodoiubb. — AbrüsBeli .l'Echo de rOrieni" Budapestet Csehorttágbk helyezi (Kár volt még ott megállani '■) — &. f r a n c t i a kormány a booaparüsu mozgal-makbaa részt vstt hivaulni>kokatalbocsatjs. — Gént mellett a bucsujárókat megtámadták zászlójukat éa képeiket elvették. — Az ország-gyűlés f. hó 25 én fog betáratni. — A z ü n népek alatt Budapeatrö! 450U an ráuduluk a Margitszigetre. — Királyi Péter elhalá-lozott pápai lskóa 20,006 frtot hagyominyozott jótékony otélokra. — A tvábkegyeo szisbázat fognak építeni. — Blabáné Po-zsonyba megy vnndégttenplésre. — A C z u-c t o r-ünnepély június 6-án lesz Aodódon. — A w • I e 1 i hg. Indiábs fog utazni. — Sti ck Keretttély olyan tűzoltó készüléket utált fel, mely s gótctéplőgépeknél magát a gitt és tizet 4kalmataa a tut eloltásán. — Baranya-megyei Csuzs helységben földrengés volt. — Szerbiaés PorU kőit viiialy van ki torőben. — A nemz. muzeumot a múlt h.í napban 18,964-en látogatták meg. — N.-K i-k i a d á n egy 15 évet pórfiurs csapon a vil-lám, ki ugyan nem balt ont, de megnemull. — Gyarmatban (Temeam.) 142 hátai ham-vaattott el s tfiz.
hírek.
— A c*oierii Indiában roppant dühösség-
gel lépett fel t pusztításairól ijesztő hírek érkes-
Qr.k. A f. b. 8 áo Bensraaből Lueknowba menő
vonat, melynek ette kellett volna megérketnie,
csak 9 én reggel érkezett meg, mivel u'kösbeo
atáaitalanszor meg kellett allania, hogy a halot-
Ukat é» haldoklókat kirakhassa. Egy másik
ugyan az n»p Lueknowba érkesett vonat 8
cholerában elhalt utas hulláját hozta magával.
— Brtdeti módja a káiafigra ajAníko
tarunk. £gy temetvári pénzügyi tísttntk kö-
zelebbről egy tizi* bankjegy jutott kezei koté,
melynek hátán következő ajánlat olvaahaló:
.Hochbauser Joscphins Diószegről Pozsony
mellől, 27 éves, özvegy, 8000 frt tulajdonosa,
ateretne férjhet meani." Nem rost gondoltt,
tekintve, hány kezén fordul mag egy Uy bank-
jogj-
- A nyelvkénUthes. As olaat állam elit -mervén Magyurország azon jógái, hogy a hiva-talos közlekedésben saját nyelvévei élhessen, Vasvári Béla őrnagyot as olssz hadseregben és titkurtat olasz onsulságnál, hivatalos fordítóvá nevezte ki s magyar és at olau kormány kőit váltandó iratokra nézve. Nálunk is vannuk mer. most is oly állami m. k. Usslvisetok, a kik melé. mivel egy szót sem értenek nyelvünkből, szintén jó volns .biratalosforditót" kinevezni(de síó költségükön, nem st államén-'
— 36 tvig jegyesei;. Budán s napokban
fogja esküvőjét megtartani egy oly pár, a mely
mar 35 éve el van jegyeive. A menyit «tony
65 éves és már 26 éve atolgál egy budai lakos
nál mint unkáctnő. A vőlegény 60 éves és
ssiuL*. Mind ketten felfogsd ak volt, bogy
csak akkor kelnek össze, a mikor 10000 forint-
juk lesz megtakarítva, és a vőlegény s mait
hónapban tette be a Ukarékpéoitárba, a tere-
tett összegből még hiányzott 16 frtot.
Tffrténeü naptár.
Máj. 23. 1526. Cambriábaa (Francziaorttág.) atövetség VII Kelemea ?ápa VIII. Heinrik aug. I. Ferencs f.anczia kir. és s velenczei köilársaság közt V. aUroly csáttár ellen.
. 23. 1848. Mészáros Pestre utazik. Nép gylK*- - 1611. H. Mátyás Prágá-ban cseh királyira koronáiutik- — 1618. Prágában vallási forradalom.
„ 34. 1848. magy. 1 ét 2 frtot bankjegyek.
, 36. 1838. halt meg Perger János magyar ■yelv- ét történetbuvár, (Pest) — 1302. König (Le roil Péter egy 60 éves takács, szegény, kicsi, rut ésfél-stemu, de lángssónoklstu ctéhmetter, as aWgedetlen polgárokkal Brűgg« városba (Belgium) j«véa s »nek l»-kóatit is megnyervén, a frsncsiákal megrohanja és megveri.
. 86. 18Í8. Bécsben torlassotát.
, 27. ,1849 Pesti népünnep. - X>. azt. Pál apostol Jeruzsálemben etfoga tik. — 1700. sz. Ziodardorf Miklós Lajos gr. a berrn hűteni vallásfsleks-

»t il«ptuij« — ÍH9. Díva vln megadj* mtgitTnri ra. Mnáuok. — 1848. Budis rároatanácaoai rea-taaritio.
28. 1849. Eritíj Magraromággal ogre-•01. - 1812. Bakanstbea Mfceuer-•ódéa aa oroook «• törökök kőit, melynél fogra Orouomág Beeaará-biát ét Holdra jelentékeny réeiet kapja.
Í9. 186S. balt mag a tudomaajowág h6ae vértanújaként Bruckle Henrik Tarnál, as angol művelődési történet remoíiröji Damancuaban (Syria.)
30. 1848. buda peati onég ajilatkouta.
31. 1469. 31—jtiniua 18-ig I. Mátyás
Boroaaldban Siléxis hódolatát fugadja.
1773. n. Tirck Lajoa költi az iroda-
lom- ét múrfjasetben nagy ujitó. —
18Ü9. Haydn Jót»ef, híre. zeoekölto,
halála. (B<Sca) - 1778. Mária Theré-
íia a bánságot három vmegyére oait-
ván, Magyarországból viauakap-
caolja.
Üzlet Egy száutogató reflexiói.
Ba <aa valami, ami kosai jár aaon határok-
hos, hogy as flnbert a'Wfutí igfodttosaba «JtM,
ucr aanap l.jk£Mltbb Ül beirink lalabaa «• \éS-
jiria. ni«]y olj r«nd«tl«u»4Ífíb«o jön I*ire, — hittak,
iofj « mordon M hmtiD t»rtó krnmioy (ál — -w-j
a larnimitobb gudál ai I rendM kanlkrágáaéfeAl
kivett* — b*g7 egy WUe»ft fc ftde tetint toi
maga útin, ásottban as •lUnk«s5t kell tapasatalnuk ;
r4g idők <JU n«a •■tikunek, bogy a fejlídé* idí-
mk a meséi ta erdői DÖTeojviligra oly ke*So állott
TOIDI b«, mist e»D írben, — as •uyhe Aa fldití t»-
T«Mt w8k annyira hÜn/oansk, hogj a B&rAoyek
kellS el bokroso diaira alig .iAmilzi*Ui»k, — 5-s. T»
teteink, kivált a rou, riuint a száras fagyok, re-
adat a ■4 tömör fekvas* kOretkealeben *|( reasbsa
kivotwett és em okosra, hogy saámtalan helyen fel ia
asántattak, — as Smi basa ugyan »eg ma kiaUgi-
tfleg Ül, asonbfta ba meg oináaj nap as annyira
*art ts5 meg ■•■ j5, ngj a kaláaa keliS k.fejlfid*-
sir* aaittUn nem eaáaitbatnnk,— a UTaaaiak, árpa,
«ab, bükköny aaiatéa pántiaao kelt, rétéink aorá-
ajrak, kápotirtaiöidaick rakatlan, a kakoricsa é» bar-
Ronya a foljtonoa aaalek következtében hiány o*an
kekek é» mintán tadjok, hogy m növényi testen ía
bíaonyut okoknál fogra fejlődik a betegaége, attól
tartaak, hogy a termények aa 6 terméeaetakboa ke-
peat es írben kellSlaf; alig képesbetik ki magnkat
A gmada, ki Urai ekei bitonyo* ríasiből Te*ai
banait, melyet kosvetlen vágj kÖiTetve pénsié te-
het, valóban caek% remínyhei kötheti magát it fáj-
dalom, hojry egr«lőrr a*t látják, mineríDt f&ra<la4-
gaiok jutalma és költaéfeink oiejtíritiie e« évben
aligha áldáaos le*nd. — Adja latén, hogy ne agy ls-
C7«a. H.
2L
5*/, metaiicrnM 70.40 ; 5*/,
rtasr*. d64; MteltaUsMti rejs»viny«k 256.50; London 111.25; magyar 'öldjohnrrmiéai k5t-Tsky. 82.— ; Ummriri ftSlttteher^ss ttjai k6t-»énv 79 75; "éélji földtehomentóai kötvény 78.25; horrit-slavon fcldtehragnfcfci kötvény 82.-; axtut 102 55; es kir. arany 5.28'/, Napoleo»dror8.89-.
Májat 23tétaájH29-l|. 1875.
■otestán. naptár
l'lj.
Hó- és h«ti- Kataolika* aap-
nap | tar
SÍ. I v. pO.k nt. — Kat •> Minden hatalom
■•ken adatott Máté XX.VII1 18-20. - Prot.
Ep. Rom. XI. 1»—36 Ev. János UI. 1 — 16 —
GSr. ev. János IV. 5 - »2.

23 Vaaáraap C 1 Sa. Hinai S. Hároms.
24 rMtfS JésBS savat vér. Janka ^BJ
25 Kt44 Orbán Orbán -jB|
»; S»rda Ner.i Fülöp K«rei FOlop flk.
Í7 CsOUrtok Ur aaaja Béda, Qvula a.
M | PéaUk Vilaua KasU
»1 8aoabal Maxi min Maximin iS
Sserkesztől Dz*net.
1S94. M. P. A rrclimáll «ám atotiaal kaf kOldeUlt. Saináljnk, hogr nem t»lilko»h««*ík-jj
1696 A. Bndaneft. ü^jrktpnik. itl^lX •Aak
1«M Ci. C I.la-Tirnokon I«Ht h»»»7 •*•
telekor már betfllteUU.
1697 B Budapeat. Vl.^kaptam^újm kCnoMai.
1698. S S. ia álalrasia TtfMt eltoiott kta
Felelős szerkesztő s kiadó : Bát»rl
d
y)
Figjelmeitetjak t. olraaóiiikat Upmnk mai Kaminak hírdelési rovatában foflalt BR infnina & Simon HamburtrbaBa-féle hird^t^are. Olj nagyssámu fdnveren)íoy«k-kel folnibáxott p^Dzkisorfolái erddeü K0j6* gyeinek, elárusitáaárul van itt txó, hogy a mi vidékünk rétiiról i» igno cdléak réMT*lre u*-mithatni. EZ<ÍO vállalat teljea bizalmat 4rde-mel, miatáa a legjobb ÁIIHIUÍ gaxantiáloD nyugszik.
A harobnrKl fél, 1 tallért* rrnirti
NOTAJeKVck megíVDdeléaéVe legjobban ajánl-
hatom M. Steiodeckfr ur ceégénak űjtő
Hamborgban Dammthorstrasae.
E«t sicrínc-én njr
*) S rovat alatt kCxldttárt f«]elSia«c«t vaUal a
fij
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb is jobb aaer, mint dr Paap I. fi. ndv. fogor-vo. ár (Bécaváros, Bogaargasse Nr. 2.) fog ónja, mel/M aiin-denlti könnyen és fájdalom nélkfil behelveihet odvas fogaiba, oielj "tán a fogréssakkel és foghutsal teljeaan egresttl, s a fogakat a további alromliatól ívja a a fajdalául eaillapitja.
Anatherin-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. adv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
ÍM«s*k« I frt 4» k*, a lagUt*.<bb aa«ra ~4aos ,of*j4alsaak-
ban. grnladá'oknál, a fogoni daganatai- és sebeinél; rololt-asstja
a léteaó logkoret és megakadál/aisa annak uj kepaödéaét; as
ingd fogakat a foghos ertsitíae által nílirtitja; a midin a fogakat
sa foghost aaioden ártalsKaa anragokxól aaaftiaaaitja, a atajaak k«f-
leaaes friasaaéget kAUs6noa «■ már rövid naaanálat után eltávolítja
a kallenetlen saagoL ^540—13)
AnatUerlzx-roirpaBta
Dr. POPP J. (i. cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
Eaan ké>aitméar a lanalrt fnaaeaigét éa tisnaaárál f.ntartja, atonkivtll a fogadnak aifeaérségit kelesoajoa aaok rooüásit aar-akadálToaaa és fo(ka»t arosMti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat orr aséata tiaaüsja, hogy aaoak napoakénti aaaa-uaiata által naaacsak a koaonaéfas togkS altávolirtattk, banem a fogak sománeaa és finomaága is nsíaMÜnkább UíkélatesbuL
Kaphatok: Kagv-Kaniaaán : B«lva JeOaaof gvogvsaa., Rosenb«rg
Kosevfcld. Waliscb, J. és F«M«lboffsr J. k«r«sk«déséb«n. — Pápán
rtebepsa J., Keaitlielyea : rfissterar (rogjaaaraW, Siagv M Wúa
A. Zala-Egemsg>u : Isdd V., gvógvsterésa. Kaproiusaáa : WerU gyógv
■tcrás*. Varasdoa : Haltar gjogysterés*. Bnmegen ; üornar Kajet. Sióm
baU»ly«a: Hilljcb Fannca és Bndolf gyög.vsaer. RatárSrvidéklrii.-Ovu
rjon. FIbie E C. V..,prí«h„„ : Uejrr TmUu. ugy Qgtaard Tividai
fiainál. — SaékMfehérvárott; Lagmann A. Hraan J. fvograz. Lovaa
rtarénybcn: U*ial«r g;ógjsa. Kalooaáa : Horváth C gyúgraaaréaa. K*es
H«méten : slilhofer és Machletd gyógrss. Pakson : rloríán J. gTogrss
IL&maadcn: Hurváth J.8otn««Brand gyogvsa JCapoavarott: KobD J
[i, Balos és Soarődcr gjóg>iK. Saegaxárd : Brabsav gjógryas.
ívbádou : Kratnolin J. rlaig«uárott:Barwarth, oalaasoa gyógjss.
ao : Uiebitseh 8t. és Harsfald fiai, ngy IlMraog Ignácanál. PéoMU
Molnár W. és E. /.ác-h, liipSca Kjdgvsa. Kárádon: Zadabá^aakj gróa^ts
Msrcaaliban: Kiu grogyss. Tolnában : Graí gvóg/ss. — Dinafnld

1 s £■£ S
J2 c
0 1 a nye u. i
■> C 53 8 í ri ár f»am r.
X 2t 1 II íá'l 1 lér
get( í a c -«

o S z
-C - ÍÍ N i 2 5 ^t tátik
c -*~ "3 "o 03 %
> « ~a> ■0 fis 3 ^J
itése C
"t *s E
1 !í! u
1
orj se •n
-SS árak m__ to, QJ X 1 J ** S> t a vi > itott
íl o í olaj, kok. -OS
e e 3 eáll
3 ^ L-f pfa •s a t*i s
"S *« ll e -s> is
■o J« SÍI 3
•C
e >t
QJD *o »
laenfeld var c
1 |!
£ i Ü i i ffin, kocsikei 'S
*S<
N 1
H 1 rum, kufs •al
l 2
Hirdetmény.
A lakócsaü — Dráva mentén frtvö kir. alap. uradalom
részéről közhírré tétetik, miszerint a rendezményében
meglevő mintegy 1800 mérő 1874. évi termésű sze-
mes kllkorícza, melynek salja mérőnként 82 font f. évi
május hó 31 -éo nyilvános árverésen felsóbbi jóvá
hagyás fentartásával el fog adatni. — Az ezen eladás érde-
mében zárt ajánlatok is beadhatók, ha azok 50 kros bélyeg-
gel ellátva, az Összes beígért árnak 16 •/, csatolásával s
az árverési feltételek, elismerése mellett f. évi májas hó
SO-in esti 6 óráig • tiszttartóságnál beatUtnak. — Ai
árverési feltételek, valamint a knkoricza az nradl. tiszttar-
tóságnál naponta betekiDthetók. — Kelt Lakócsin, 1875.
májas 13-án.
; 1678—2) Az nradl. Vszttartóság.
A szenvedő emberiség javára
Miiünk több alább kővetkaif. elumenS iratokat, mely a legtfibb
bizonylatok u oiúnybí hatáau
(1602-7) A v ■ I é é I
WILHEL M-féle
koszvény és csúz elleni
vértisztitó theáról.
WUMa FirtMi gjó^]**9'*** ura** Neankirehaobea.
Haiobvf. DOV, 21-éo 1874.
Tekintetet «r í K4tele?»égeni önnek köszönettel tndtul adni, bogr is öB!fll T»1Ó Wil Intim-féle kb»svéuy é* CÍÚI ^4teaí TérÜBsti'ó ikie* en-ft>m«t oly b«ief»ígbül gjéfyitott ki, oeiyoíí mir temmí más orvouig o«eo tuv ttoi't.
As ig wág b«hizoTiTÍtisira Dírem t tw>»s«éLen»«*l ellatotUn adom lelco iratomat, hogy 8 kóna<x>D it naponta, egy adag liatsBllatáral ' BT óta gyötröu
nehéz nyavalyámtól
megUttbadito:t s már \i búuap úti lenn.i viiiiae-ést nem érsek.
il£ ok juTolyiért uivetkedjék en-i ojiiatkozatoBat tí**é teooi.
iP H.) Berger Ignác «.
6. Z. 4ÜÍ-
Bizotniu-m, hogy PZCD iratot elóttem, sieroélyeten ii ismert Brr* ger Ignai-i c«. kir tÍTÍrJa-»ntJÍyre<etA Uaioburgbau, ujátkeitlleg irta •Iá. üajoburg, DOV. 80 1874
(P. H.) Pari* i c i o i A D t. ni. k- d. k. jegysó.
ige ér ota kau
ógyu taea hatását, ca
■ • «■&%« a»*^»•*•■ ■ n !■■■■■ '
>k jót tea*, Mftfa, Niekl ounmjti e uie* mmn, CB «*gv ev ■ ét kftexTényemtöl mea/taeiitett ■ íil«»;gyenget»itjeaiet me cet kauniltu eféazségenet ritwcm adu. TíWbjji fog»dj*
Fii 111I gyógyu»-ré«i uro*k Neankirchenbfn. Alienfrld, felsc Auutrik QOT. 30. 1871. Ai ön WiihelB-féle knuvéoT *s c»u»«Ueni T ért isit i tó theija, mc-lyt Hofstkuer Augut ur lincti gyógyuertirtibóí veuek, oilaok ifen
nlf lAf * Aaier BBBBBII avat Wí ^i ár 1 hu ■■> n I i j A t (■<■■ l^ah*a^Bi«l* aha* A^*r afear Á*al kaiSiar_
3 paJi
gyigjltá, «sén há-
l Ja.ii,
gjógjntrést uroak Neon kire
Konirom. sov. S0. 1874.
TckÍAtetes ar! Legmélyebb köuöoetestet fr-jexem ki. hngj oly «te-réseiét T»Iék u öo Wilbeljn-fele kteivéaj és csdx elleni vértiaxüU theijit aHfkjtsmenii A mitdeohaw Isten jegitett e sxerrel. 12 ér óts. wcm-'-dti m, 3 évig fürdőket h\UEiált*m, miadea kenőcsöt htusnál át a sok pém és ttok sf^nvedés nem segített t**ta iz«rM kltzlMt s ji ttateér ■irt ii aa^fe at •rvtft
kérdették miuíl gjogyaltun aeg oly bai&ar, tekintetes ar czimét sokoak mi* kellé ardnom
Kérem ■<*, im:-^itedj,.k 4 p*Utot esés Wübela-ftle köisrésj és csiis elleni vértíssttió tieib^i kdld«ni. melret a riron kapiti&y ar p«su ut4»réttel kUdem. TUttelensf Selirtair Jói •«£, Vii-otcM, 1196.
Óvás a hamitítáf és felcserélés eNen.
A ralid. WlKMla-fek antiarthrícis. anurhcomattkiu rértmmúlé-catvk %x el»5 nemseü WllbelM-ide T«rtis«:iu»-uieag)-irbaai Neookircbesbesi Béét »ell<Ht i*.Cy ituiara a lapokban kijelelt raktáxambas kaphatók.
E|> é*k«Z 8 Mt|i ftlatztvm, orrod aaszoálat- és otaaitáaul t*)Utva 1 frl., a bélyeg es ptkoLaa-4ij lo kr
A l cs. köi.in.^B kHffy«lasr* a valódi WMMaVfiPl taTtttrlkrHto i* irtktMMtAiit vtrttiztrt* thM kmfnató:
Ma|y Kaalztu R«Mab«rf FVMWZ unaáL Zágrábbu : Hitübach ZMcsioad; KősaefeB: C»aeaiaovits N". K^nxthelyec. Rőtenberf Krna-aueln^I ; K»prr>nc^an Werii gfúfynmrm*; SoproalMB : Wrcborscky ; »: tütíeb Kerencs cjófjuerim, Jauurtl. J. 4s S»i«T4roU: QiilBstit XDkM vakniL
Alpesi-üűveDy gyomorerösitő.
(16W—4j (Jlagenbitter.)
» ' -
A tcamUlaD gjomoresitó köat a
Dennler Ágost F. in
iltal késaiutt alpesi norúnr keserű r.vomorer UaúaUHneveuU ardeaili n*f. "•" uw^ak aoj saetetelenél fof^a megbersfllb ■tetlrBJ-cy.iratfr-jTt'igvitó sser, oe meg tinta vafj selti-viExel vervitva kári*bÁE«kba. fu^adokba, vendét-ICkbe, aSrbáxakba slb. mint l.(rk.Ikíiifib» és Ittegéssség'sefcb fidilo itai belret foglal
Dennler gvomorerEsitője kitfin.'rn pótol nindepoeinfi étvágy-getjesttS és lu emé^/t-M elKs'irtt.1) liqnetirt is.
Wm~ »' «táaia>ot tltaríléjttrt aielyat un Tafy aúl exhi alatt a kereafcedeftbf jenek a gyári bélyegre. a|y az Eti-Mtte. síit peetéten kiiléaótea ftgyelem fordítandó.
Kapható N.-Kaniztán Richter L Sattler uraknál.

lafujabb Stiftrendtser ajuijnt felöl-nulbatlan saerkaettei ét küBlúe««I. tr tóbb miajt JiOOt pél-din; adatou el jiulllí mdleB, pró-baidőre jaleBtékeiivfltrtejefrtosalhiott áron bér- és TámmenteteD taallit-Utnak :
kézi- ét *zij általi forgatásra
Ph. Mayfartli M társa gépg)4ra Majna melletü
(1659-3) Frankfurtban.
(V Ott, ahol még nincaeuek, ügynököket alkalmasunk.
Nyújtsunk kezet a szerencséitek !
375,000 R. márka vagy 218,700 forint
fonveremény e!É>y -rn-l--M»t t-a»i lebetűré kedti'íö esetben a lésj-•iaik aa|y péliklsirulát, me y a m:.;as kormány ilul bilto-aitva vau.
A* uj wrví-i''t el5nyöí IxTiMidex^e olynfmű, hogy néhány U leulta alatt 42 500 ayere«»ay korOJ 7 ninaskai okvattoajti-sorjoU, n.. «,,« k..i, u t.etl'g 375,000 R. ■■ 'agyú JIS.7S0 e. é. foríut. egyenként pedig

l-szer 250,00t) «.. 8-ssor 15 000 ■.,
1 „ 125 000 . . e . 12 000 .
1 . 80 000 . 12-sier 10 000 .
1 , 60 000 . H4 . 6 000 .
1 . 50 000 . 40 . 4 000 .
1 . 40 000 , 203-saor 2 400 ,
1 . 36 000 , <12-sa«r 1200 .
3-UOr 30 000 . 51* . 6 0« .
1-aaer 24,000 . h97 , 3.M .
9 . 20,000 . 19,300-ssor 1,31 .
I . I80O0 . márkanvi stb svereménjel
márkán vannak.
A nyereaKjnyhiuasok eaakoiIeM ttrvuartlaf Uvataknan vaa aaefáilapitva.
£ieo, ai áUaa által butotitott legköielebbi elió nagy pens-kiaorsoláakoi
1 eg«ai ereden sonjegy ara caak S márka vagy 3'/, frt-
J Hl . . . . » . >*U •
1 aamd .... 1". . . "> to
ltodén megrendelés, mely a< usueg beküldése, posu nt-jáai fixetés, vagy utánvét mellett törtéaik, azonnal és a legpopto-sabhan esxkősöltetnek, miadenki a< állami cziaaréfel tlkátvt#rc-deti sorsjfjyet kapván tóinak kíibei saolgáKatta. • . y .
A mrgreníeleaekbei a noiia tartoio nivaulos tórreket in-gyen mellékeljük, minden huaáa után pedig minden felslólitas nelkűl hivatalos kimutatást küldünk érdekehjriuknek.
A nyeremények kiiietese mindig ai állam jéUHáia mellett poMoaan eaiiöaolte'ik. mely nyeremények érdekeltjeink kiránatara Aasatria mtnd»n nagyobb pi*c*a;n leró össaeküttewannk foljtan ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly saerencae kisérte, hogy abban a*k asryiM tektotslyei ayi«y«k klrfrt urakraa u »•< M-•yansaiar/ak tyintttit mdrt-k as illeti nyerSbuk kosreUen Ju-naettettak
fcien. a kejsiilárdaM ala»ra fekutett vállalatnál elirelát-hatílag igro élénk reaiTetre .iunithaírán, kérjük, mioieo meg-rendelés eszköifilbrtéar récetL a aegrencieiésjeket minél előbb, de mindenetetrr foli 0 n: aúfsi 31-aj boaiánkjnttaUi.
kaufiuami és Simon,
kaak- é- válléOxlet, Ilmnbarf. MiadMUast sJlasakólreoyek, vasnti rets.eayek •orajetyek adás-vétele.
ás kolojíi- (1811—*)
Felnivé*
Hml't'étTt u állaa ital MooiitoR bambarfi nagj M«rH»arM-lialm sulyen a kiraKata játékterv tmertot 7 oaxlalybátT
42,6dB Byereménynek kell szükségképpen kijönnie
41 fSé
ét p«41f fSnrer«aé07 :
375,000 r.-márkkal,
teíabba: 250,000,125,000,80,000,60,000,50,000,40,000, M.000, 30,000, 24,000, 20,000, 18,000, 15,000. 12.000, 10,000, KM-nor 2400, 412-tKr 1200 r.-márkkal ttb. atb.
A let Marlebbi •!•» nferemtojhoriírt :
1 ftfeM arweti fortjefr ára S tallér nn SV, frt — kr. oatt é.
1 Üt „ „ „ 1 „ „ !•/, ., - ., „
1 «*7* r, .. „V,.. ■ X - - -. ..
u öttMfoek bekiláéie, postán atatváayo*isa vagy atáutétd mel-Iwt, a miit aaiadenkinak as állam csimerével ellátott eredeti wn-jeneket a hivatalot játéktérrel ét a kikuaou njerenéarek j«gy-sékét mefkBldjnk.
E|7 ilve* uiliH alakra fektetett vállalatnál elÖreláÜMC^-U| élénk résstvevésre mínttea futóiról bíctoMo ixamithatDÍ, en-■élfbgTft ÍK>f7 ralaiDfinnyi mpghi£4*mk idejekorán ♦■legrt tehei-Sflak, kérjak » megrenrielé«>k'>i minéi előbb, d»> nindcn esetre
iuáj«» 31-kr HÚtl
aialirt bukhásboi mtfkaideoi
Kotsöoctet aioDdváo ai eddig tanúsított bizalomért, incf-j«gys*m, hogy jrQjtéspim a legaiereocsésebbek ko« tartóinak, mioélfogTt remél he tű, hojry ezutt&I i> sok ét oaf^ B) creinéaf rktft fojok a ré3stv«?5koek k'fií'thetoi
Milékkl tewék btsaloamal fordnlw a régi me%-
M. Steindeckcr
bank- éi TáltéOaleUhe« lUnburg Dammtbontraste cxégbez forHiilni
(166§—«)
27 kr. Csarnok 27 kr.
Y-Kani<j»an
Eisinger Henrik Bóközlete
Báfr rá]uitpk ticp c j ■ nüi raka kebiékbil kitQriG t!n3 ét Bio-Uxou ]é ulai Crttei. Ptrfklia, Ja««H «s batlsztsk : -imi *•* aia-támu krillutia •-■■ alkfttk, ..lum. . H »«I , tmnuit Mir |rá«l uinet HtX |r«*i. •>l.,i> .-ohj tyaleMk .Hintik, ti BkiÜ »<<aytt«k. ezéru a««it cs vitarlavauxsk 0ítuQ)an-
Hölgyeknek nélkülözhetlen!
RAVISSANTE
l Pfcnibaj.
Cttk a binulouo mefTittgáJt, nirefmentes
úitt és telj**«o iiUlm&tl«ii
BAVI8BANTE
1 Wr aaon «rSvr! ai fmherí Wrt niad«* séiQ- wnt^m. atóbajek'61 ne^árxi « > ürftk tfjuB4f>ot hixtoaitiini. Ha a niponkior e^Mrr *■ iijjb^gyityet az *rc»r* »*K7 ui* t«itrt^zr« JA itAlieiik mar » törfllkosés otio tapautulhatu a n^jd- csodálato* ^aHb. Ax arrinn lámadt rin-cxofc éi Maitöhplyek elsinittetHik — A Ra-vltawtt *fjn arcxuint idei el6. a l.Crt febé-riti, friuíti Hfinomítja; eltiTolii l«jrftTidi4ib ídó alatt tsrpl&u Bájfoltokat. orrvArtetéf^t ■ a b4r BÚndeti Haatátálaaslfait.
Hír az eliö kiiérlet ntaa eibatátouik a t höl^fk. jŐt6rc caupaa eaak L>P. LKJO1SE vi-lágaira ..fUviHotf-jit ba»it.álDi
Egy üvegtok in 1 Irt 50 kr.
p gj kic»i»jbeii Bol»pe«t»n:
Dr. LKJOSSE főraktárában, király utcza 15 I. 19.
Vidéki rendelvények a legszigorúbb titokurtás mel-
lett, utánvéttel eszközöltetnek. ÍÍ*«»—aij
igi <áUuték kkkWI ui.
ork. n5i ét ur: ayak kaaMk. kanlM « |*Mrak
D«II«I éi jó MtTMUalafakMI t> «* a
ez mind csak 37 kr. rőf vagy darabonként.
Minták kiTásatra kaldetses. — Ssires m«(reiul«l«tek potui atán-Tét aielieu pontouo és asooukl eatkoiöttetnek.
Eladási heljiaóg: Uj tai»rékp«nil«n ípiikl, volt Kohó G.r.-féU Utlet.
■V Siivsa msgrendeléaeket a „27. kr. Caamok 37 kr." N.-Kaalisán Kuck cnnnm (1648—5^
H&zbórbead&s.
N«gy-K»nimán, t Bitbori-ntczibao 162. sz. alitt
5 alez«i s két udvari szob*-, két konyha-, magtár-, tét
pineze- s kerttel biró fcái 3, esetleg 6 évre hasioabérbe »<U.
tik, azonnal átvehető, eiíüeg az idei rendes költözködés,
idóben. Bővebben értekezhetni a .Zalai KüzlOnj" szerkesv
tósegi irodájában. (1683-n
Allcrneueste grosse
Cekpltallen-VerlooBunB
drrn ente 2i«hnug ■■ 16 —é 17. JMI « 1. natrbodn 1u dirxr ■<>•> Huata garautirteo Y<rl<x»aiig verdén u. „
M""t" 7,772,040 Reichsmai k
guogen, welche unter <lf TtuHlntbiarr xn der Vcrlo.isun • g,uln(
Wfrdes. Auit*r 42500 6«tdf«wísa« i«t der grt>a«u Tu-ffer "
375,000 Reichsmark.
Zo diwar besonders sotiden Autloosuag kann eia jeder I Lmi (keine Promesíen) erhalteo uod koatet hierxu
Eis guiKes Loos 6 Rrak. od. 3 fi. 50 kr. Ö. W „ hmlbe. „ 3 „ , 116Ó. ,, . viorwi , lVlB . - fl. 85 . . . Auftftfe werdeo gfgeo Kiaseudung dei B^uifes u.i- r MÍIB Üachosame, s«lbst nach deo enif«rDt«stfn Gegeadro prom; t uad », r achvittgea auageführt. amüicbe G«wiuuUi>teu tind O«wÍBni;ei<it:r sofőrt sack Jú»scli«id«af tu(s**jtidí uo4 Proapecte grau* terünuit
Ein jedes H&mburger Haas ertheilt Auskanft tUer unsere Firma.
Mán wcude aicb a«tbalb rertrauentvoU as die aatenpicbaete veltbekaatite Firma, welche mit d«m Verkaaf di«ter *o Tonueilhaftn Loose betraot ist.
Gebrader Lilieiileld
(1685—1) ■ Staatspapieren Ge-cbaft
H A N B I K (i.
Fehér Miklós
egyedüli képvia^lője
XI. Hornaby és Ti
ajánlja eseknek Tilá^hirü
DIETRICHÍOTTSCHLIG BUDAPESTÉI
gőzcséplői?épeiket,


melyek tartósságuk, jelei képességük összes részeinek
PALACZKSER
alig elkopása folytán, számtalan első dijakkal, ugy legújabban 1874-ben a nemsetközi gazdasáiri kiállításon Varsóban a be-csület oklevéllel tüntettek ki.
Kéri további az ezekre tSnéneopü mielőbbi megnndelé>eket, valamint a oetáo nzük-•é^rleDdó egyea gépréfliek bejt;leDtését, hogy a t. ez. gizd&közonaégel ideje koráo kiszolgálhatta.
Iroda éa kiAllitaai csarnok:
Bécsben Budapesten
III Pragerstrasse 13. sz. 0 1 1 ó o t 1 2.
.Hotel Hugana* .Köstelek1
(I«80— \) orst gazd. egyesttleL
A legnagyobb ¥ A S B D TOB G T 1 B ^
CHARLES BURRELL
. ftlem*lm* Ws>rsu. Thetford, N*rf*lk,
noloHétrCl Se Tá,rsa-é, Bécsben, III. Marxer ntcaa 17. sz
alatt van, honnan képekkel ellátott árj egy zé k kívánatra ingyrn bér-
raentve küldetnek mindenkinek. (1W7—«j
O Felsége legkényelmesebb elismerésével.

Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek r»kt&ra eo javitíu?i mühelye
Tüköry-féle palota mellett.
Gőzmozdonyok túl nem haladt működéssel.
Gőz-cséplőgépek.
Járgány- és kézi cséplőgépek.
Vető-gépek, könnyük, egészen vasból.
Arató-gépek.
Tisztító-rosták.
Szccskavá^i-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny-választók-)
Famúveleti- gépek.
Hajtószijak.
Árjtf/mtictk k!r f-vXra pota/»rjullával kUldttnek

világkiállitás
kitüntetett
1873.
1873.
Budai Rákóczy keserüviz forrás.

A cootiníTiift legtartalmasabb és leghatásosabb kesirfl m, a budapesti m. k. ecyetesi laboratorin-■ábax, ralamint kfil- íi belföldi bires taairok által elemexTe, egj béeat fontban 370.77S Umir Uwéay aJ-k&tréast tsztalBai.
A azt. ROCÍBI k6rhi« foorroca Dr. Walla. ét Dr. Preoreíu buoa Táros fSorrota aseriat a tmraé-•tfrua Rák6c>7 ÍITÍDTTÍMP! kfiTetkesÓ betef»if«kben tétetett kísérlet a l«g}obb tikemi:
1 >Í alt«^t beteg légeméi t. i máj ét vese dnguttsoknil, aranyéraél, asoraláflokaál,
8.. Chronicui gromor és béloátfcáknái ; sárgasájniál.
3 TérkermcéáWlt saiwoknál, aebéi léleiuésaéi, kOlonosni, ha axok a T*raek ktUéaMiS taevrvk-
ba nló tolaláaát okoasák.
4 KteETéornii. a ki és elráluitást s esáltal ai anTa^cfrét a tesKtoa ctoaesdltráii.
5. Cbrooicui borkiQténeksél ■ a leropholoris eaekéljebb ffffci;«il

«. k uir elfajaláaáaái kö-cnét: által.
7. italában tolságos kÖTé.-ségDil (1681-2)
8 A nők nemi részeinek betefséf^i1eo.
A »0ncbeoi iiuUno* k6rbás orrot* I>r. SeiU tanár által b aagynásHi betafseftMB éa karban ana-téa iff«a haláBOtmk taláHatott ét 1676. február 13-éHl ÜTfDQ-k bUonfittaük, miért is exan kitftaA itwiaj-via, nerTiiek a lefkis«L>b adagokba* véve i» fyan é« bixtoi hatása van; a BMnved< éa segélyt k«reaó t. ca kteosiéfnek a legjobban ajánibatá.
Kapható ú megrendelhető1 minden BeTeiete««bb ftlsxer ét ásráoTOs vis kerMkedéabea és a legtöbs) gjAgy-'igartaxfaaj. Fft raktár ** asáltitás a forrás teUjdonosaimál Lttr ******** B o d a p « tt e n.
Jáaef lap- ét ajomdatllajdonoe gyoraaajtó nyomása Higr
NAti)-KÁMZSA. 1876. május 2,-én.
43-1K aa
ritennegyedik évfolyam.

Minta* i
; MrsWaast
4 fauiboi paüuorbaa I 7 nijodnor 6 • mtodu \ ' i»»aM>i mtírtlb. ] XYIJ.TTtRHKH „,„n.ini 10 tnrt .
I Kmertiri ilUUk nkiadan | \tfja hird«4i«rt kUö J 30 kr B»t«ndS.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb : „ 25 .A. r* A. - S O 3Vt O fa- "5T I KOZLÖN "5TV
j A isp nelleui él 2 Jsaysgi resset Uleid kfti-i sieswnyM, előfizetések, J " reelasatiók tat. a sser-! kesztS.kisdöhoz Mr-
XAUY-KAWZMA Tlk.nSkpeo.tAri épület,
foMsriat. Btrm«ntetleB csak úmert aunkalár-•sktól íDgadutD«k al.
Kiti/atok
küldetnek.
Nagy-Kamzsa varos helyhatóságinak, nemkülönben az „első zalai Ogyvéd-egytof'.a.jagy kanizMi ksrssksdelmi $ iparbank.", a .nagykanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tanité-tettOIef, a .Zala-S«Mgy' gézliajézáti részvénytármlat s tibb awgyei és városi egyesület hivatalét értesitéje.
vasárnap- x csn(órlOk<">», megjelenő vegyes tartalmú lap<
Heienklíií kétszer.
A cataszter.
Hun lesz tin felesleges, babogy most, a midőn a földadó alapnak igazságos állapota helyrehozatalára irányzott 1 87S. évi VH-ik rurvény végrehajtása van küszöbön, kissé rzen törvény felett mi is elmélkedünk, hisz tzt lenni minden honpolgárnak kötelessége, az itt kifejtendő eszmecserét nem fogják UID corte-kedésnek mondani.
A hivatkozott törvény IV. fejezete 31. j-sa alapjai a földadó cataszlerí munkálat a tényleges állapotnak megfelelóleg igazí-tandó ki, mig ngyanazon fejezet 34. §-sa alapján a pénzügyi igazgatóság a nála elhe-lyezett cataszteri munkálatokat minden köz-ségnek megküldi, ott 4 heti időtartamra ki-létetik és a kiigazítás ennek alapján lesz fo-ganatosítandó, arról azonban, hogy ezen ki-igazítást melyik telekkönyvből, az 1851-ból rtgy az 1864-ikiból teljesíti-e a bizottság, említés nem tétetik, valamint a mérték mi-módoni kitételéről, hisz az aj méterrendszer, mely a boszmértéket ép ugy, mint a suly-és űrmértéket 1876. január 1-sfivel lépteti életbe, ugy hisszük, hogy a telekkönyvnél is annak életbeléptetését fogja kivánni, ha pedig mindez beáll és mindemellett a buto tok kinevezése, valamint a megyei bizottsá-gok alakulása oly késedelmesen megy, ugy nem tudjuk, miként lesz lehetséges a tör-vény 34-ik §-ának 3-ik bekezdése 1876. év január 1-sövcl életbe léptetve, pedig elő-munkálat nélkül adót kivetni egyátalán nem lehet.
Vegyük most a dolgot ugy,ahogy van szemben a törvény nyel, — ha most a járás-ban kinevezett becslo biztos megérkezik, mit log tenni ? az nem tehet semmit, mert a me-gyei bizottság még meg nem alakul és mi-
vel ez meg nem alaknlt, a helyi bizottság megválasztása sem fuginatositfatott, nem pedig azért, mert a törvény csak átalános ságban intézkedik, mig a feldolgozandó rész-letekre nem szól, nem szól az ügyvezetőkről, csak szól a bizottságról, de nem szól azok fizetéséről, kifizeti tehát a helyi bizottságot, kifizeti az ügyvezetőt, mit kell cselekedni az adómentes birtokrészlettel, hisz ilyen majd-nem minden szorgalmas gazdászatba fordul elő, nézetünk szerint ezt körvonalazni a tör-vényből folyó intézkedésnél fogva a bizott-ság köréhez tartozik, de arról is kell gon-doskodni, ki lesz a kerületi bizottság tagja, ki lesz a járás részérői a becslóés pótbecsló, mert az idő rövid, ha czélt érni akarunk, egyesített erővel dolgozni kell.
A választott bizottság alakulása an-nál inkább is szükséges, mert ennek kellene meghatározni a községi bizottságok létszá-mát és azok teendőit né mi legesen kőrvona-lozni, hogy ezáltal mind egyetemes, mind pedig az államot a felszólamlásoktól meg-óvja, mert soha tem kell szem elől tévesz-teni, mikép a feldolgozandó anyagot a helyi bizottság adja és ha ez már csak felületes munkát ad, ugy a vég kimenttel lesz nehéz és sokszoros munkára alkalmat szolgáltató, tehát hogy ez elkerültessék, a bizottság fel-adata megoldani mindazonnehézségeket, me-lyek a helyszínelés folytán az együttes mű-ködés elé ólyomsalyként hárulnak.
A tőrvény 35. §-sa hivatkozik, hogy ott, hol a rendes cataszter megtörtént, ott ennek alapján lesz a kiigazítás foganatosítva, mi, amint tudjuk, Zalamegye egész terüle-tén még 1864. évben a cataszteri felmérés foganatositilván, ti azonban, hogy mennyire fejeztetvén be, csak ugy tudjak, hogy an-
nak már egyes példányait a bordézma vált-«4g megváltásakor láttak, midőn az ér-deklett uradalmak, kik rendes és szabatos munkával léptek fel, ezt saját költségű kön megszerezték, de hogy ezen catasteri felmé-rés tovább fejlesztetett-e ? az egyes birtoko-sok elszórt birtoka az úgynevezett egyes ivekbe összevonatott-e? azt nem tudjuk, ha igen, ugy a mostani helyszínelésnek teendője csak kizárólag a helyszínelés és az egyes bir-tokivek előállítása a bizottság, illetőleg becslő hivatal köréhez tartozandó lészen, de ki-fogja teljesíteni a helyszineléskori előjegy-zéseket midőn azoknak 4 hét elforgásá alatt teljesedésbe kell menni, igaz agyán, hogy a törvény azt mondja, mikép ezt a köz-ségi elöljárók hivatalból teljesitik , váljon képesek-* ? ezek h azon csekély fizetéseért, melylyel dotálva vágynak, megtenni, hisz van oly határ, melyet egy magát nem ké-pes egy ember paiczelláról parczellára 4 hét alatt feljárni, hát hogyha még közben-közben eső is lesz és munkálata felakasz-tatik, igaz, hogy a jegyzők az elöljáróság tagjai, de ba a jegyző a helyszínelés-sel lesz elfoglalva, ki szedi az adót, ki felel meg a hatósáfok rendeleteinek, mert nem lehet,'nem szabad sem a közigazgatásnak, sem pedig az igazság szolgáltatásnák egy perczig sem szünetelni, hisz annak is, ennek is folynia kell, örökös eljárásba kell állama, így tehát ezen elősoroltak alapján múlhat -lan szükséges, hogy a helyszíneléshez kü-lön az ott felmerülő változások feljegyzésé-hez a szükséges erő oda adassék, akár ügy-vezető, akár helyszinelési biztos elnevezés alatt, ugy aztán megkívánható, hogy a ke-zelés szabatos és tiszta lesz és ÍZ örökös felszólamlásnak eleje vétetik, majd a köz-
ségeknél gondoskodva lesz a bizottságba, hogy oly egyének alkalmaztassanak kik a helyi \ iszonyokat ismerve, a tulajdo-nosok neveit bejegyeztetni képesek lesznek, a hegyekbe az illető szöllópásztorok is al-kalmazandók, kik a birtokosokat a már bosz-szabb idöni szolgálat folytán ismerik, mert. hogy minden birtok részlet a saját birtokos-sára legyen felvéve az csak előnyös, de nem volna felesleges, ha minden birtokos annyi czöveket készitne, a hány birtok részlete van és azt a birtokába könnyen felismer-hető helyre maga elhelyezné, midőn a hely-színelés megtörténik, a bizottság azt köny-nyen fellelhetné, igy e két tényező, tudni illik a czővek, melyen a birtokos neve és házszáma a netani lakossal, valamint p-
j birtokosok nevét közvetíti közeg közremű-ködésével volna lehetséges a legalaposa bb munka előállítása, — de mivel sem az ügy ve-zctő.sem pediga közvetítő egyének működését tisztelet szolgálatból kivánni nem lehet, agy arról hogy minő díj mellett teljesítsék kötel-müket.meghatározni kellene.akár az állam vi-seli ezen terhet, akár a község, de minden-esetre intézkedni kell.
; Kanizsa, máj. 24. 1875.
I K0VÁT8.
Jegyzőkönyv,
| felvétetett Nagy-Kanizsán, a wlameggei \ általános tanítótestület központi választ-' m anyának 1815 ik évi májns Jió 12-ikén
tartott ülétében.
Jelen voltak:
Elnök : Hsjgató Sándor, Nuosecz József
megyei tanfelügyelő ur, Gjörffy Jánoa, Hor
váth Pál, TOMI Jinoí, Piros Endre, Recsey
György, Tóth litván, Venczel Rezső, Juhász

TÁHCZA.
Békefrigy.
H« •. ..Iá, boldorttUosifi
Mind kiárai titkot kOoj^il,
t'j StSiiTis folym .tét s fSIdSa.
fcUriinitYa rút (0r0nc7«it
Uin oiDca hit ijr ? Mert u te kibtkslt, írgalossnak uicö atjjftk^ut; ZjUofial adra sz«p siirirriajl: B>«D<r«4Snek LisUtd rominjt.
HJUOiTÓ giNDOR
A salntpoinü kőfaragó.
Fslmi Wrtéo«t. A Dt Laaartlst oíia Ormion BHa.
XVIII.
vasárnap iámét láttam. vAb! tde* uram, ~e- monda, — mit akar m4g tndoi ? Kár aiae* tSfcl mosjaii valóm. Nínit ket STerm*kéval a aásciiiók ott talállak u akaa romjai alatt. Al orvoa asl mondta, hogv a \éf-ayomém éa flUt már megfojtotta ókat, mielőtt •irjtkba viaaueatek volna, melyet és ittam nekik.
Épea itt, hol ön ül, temették el őket *Qjám mellé, ki AsnrencséüeiMégünket egy °*Pf>al asm élte UlL Ha a gyeptakarói levenné > hideg fbldagyról, egén caaládot fogna találni.
As én helyem ia-.már kénen áll, mint látja: A meoyegiői ágy N é ■ • i melleit van aíá-moara elkfaaitve.'
E:j brea fceivet lilUm * két air köiotL
„&• ön mindig itt akar maradni, — mon-dim réuwerslag, — ások k&rében, kiköt a ha-lai ontoi elragadott ?
„Maahoi nem élhetnék, — válaxolá;
I ntvem itt meggyökerezett, min le télildid, mely I
■ életaedrét a halálból kapja." >
I pNem sagolódik soha a gondviselés ellen,
mely a szerencsét kétaaer is oly kösel nyujtá,
I de cs*k axért, hogy midőn már ÖD ast elérni
hitte, iimét elrabolja?"
„Oh nem, — siöiL — Isten tudja, mit team; mi csak att tadjnk, mit sxenvedünk. De én mindig azt gondoltam, azért vannak as em-| bérre szenvedések szabva, hogy tanuljon nél-küloini és akaratát egy fensőbb késnek alá-rendelni."
,Ön tahit erősen meg vsn gyósódve, hogy Isten bölcs csélokból vetette e kísértések alá?"
.Igen, Istennek csak bSlis céljai lehet-nek «
,És ön biston roményli, bogy N é f s i t | egykor viszontlátja ?*
I .I«e«- ■ •"
| „Dv- mikor?*
I „Ha Isten akarja."
I .Ön tefait lem boldogUlan ?■
I »Neoi, épen nem, hitom és bizodalmam
erősen áll. . ."
• . *
I A nyár folytán még gyakran felmentem
a kunyhókhoz, Kolos t meglátogatni és né hány óráig vele csevegni. Egysseru, mesterké-letlen lénye, mély érzése mindig vonzó maradt rám nézve. Ugy tetszett nekem, mint egy fa-törzs, melynek durva, rattsem mutatn kérge alatt mézet hagytak a méhek s mi felüdül&nk tfle, midőn egj hoaazu, fárasztó vándorlás után az erdő szélén rátalálunk.
Sok idő elmúlt azután, mi*ismét S ain t-p o i n t-be jShettem. Végre 18.. . évben a nyAr egy részét itt töltém. Felmentem a kuny-hókhoz és csak egy vad kecskét találtam, mely
a sziklák kött legelészett. A sirhslmok száma egygyel több volt. . . as ureehely K é n i mellett be lett töltve.
Midőn a faluba visszatértem, találkoztam a baromfiirus fgyifc fiával, ki épen a kertben szilvát szedvén, szsmarával kél terhelt kosárt vitetett maga előtt.
.Hát Kolos meghalt?" mondám neki.*
.Igen uram, novemberben lesz két éve," felelt a 6u-
.Miben halt meg?'
„Embertársaiért áldozta fel magát, mint lelkész urunk mondta. Épen semmit nem gon-doskodott magáról, mint a fecske, mely alig bujt ki a tojásból és ében vesznék el, ha az öre-gek férget és legyeket nem hordanának fész-kébe. A betegség éveire mitsem takarított meg maginak s as egész vidéken csak Itten nevé-ben dolgozott. Csupán ast mondta as emberek-nek, akik számára dolgozott: Ha beteg és nya -valyás leszek, gondoskodni fog rólam, nemde ?
Végre csakugyan as ágyba jutott. El-törte lábát s vállcsontját kinczamitott* midőn a* özvegy Jánosné háztetőjét, mely éjjel be dőlt, ujra feiakarta állítani. Ö éltével adózott, mig a szegény asszonynak és gyermekeinek él-tét megmentette.'
,De as emberek mégis csak jól ápolták végső betegségében, nemde ? Hisi a hegyi la-kók igen részvevők, kivált ha nem kerül sem-mibe.*
.Igen, ti felvitték kunyhójába s ms egyik;, holnap másik ment fel, kenyeret vitt neki és fekhelyét megvetette. Hs akarta volna, semmi sem hiányzott volna ott De oly igen félt, hogy terhére lesz az embereknek, misze rint semmit sem akart elfogadni, osupán ke nyaret as ő kntyája számára. S ha levest, húst vagy bort vittek neki, azt mondta: Nem, ezt
| nem érdemeltem meg, nem fogadom el, meg-; fosztanám gyermekeiteket — És nem hagyta magát rábeszélni, az embereknek ismét elkelle mindent vinni.
Még rokonaitól sem akart semmit elfo-gadni. Egyik nsp a szokottnál gyengébbnek • látszott Feleségem leolt egy kappant és levest főzött, azt elvittük neki. De minden rábeszélés ! hiában volt, azt mondta, kogy ő nem akarja a t mienket elvenni, mert nem tudná visszaadni. I Mi otthagytuk ágya előtt a csésze levest és el-i távoztunk.
I Mid'ín másnap — épen vasárnap volt —
i ismét felmentem hozzi, hogy szórakoztassam, még mindig azon helyen ált a telt edény, ahol hagytuk — s azon éjjel meghalt. Fekete ku-tyája lábain feküdt Szegény Kolos!..." Hs most as ősz biiutpoi n t-be visz, mindig felmegyek egyszer s kunyhókhoz épen azon időben, mikor a gesztenyefák levele hull. Szegény Kolos sirjs mindenkor bána-toí hangulatra kelt Alkonyatkor szeretek a kis, sziklával köritett temetőben ülni s ó rá és Saiiir- gondolok. Most ők egyesülve* • oly nap süt rajok, mely soha le nem nyugszik. Annyira hiányzik nekem a ni«t-p o i n t i völgyben a kőfaragó. A kis lámpa-világ, melyet szobámból a ködön át láthattam, olyan volt, mint egy csillag, mely az égen egy-szerre kisludt, vsgy mint egy lábaink alatt el-enyésző világító bogár. Ilyen volt szegéoy Kolos.
Kéha, midőn forró nyári napon az egész völgyben mély csend uralkodik, önkénytele, nül megállók és hallgatótom : még mindig hal-lani vélem a távolban kalapácsánsk szabályos ütéseit
Péter, Berees Imre, Lisztse- JvWf, U-wiiUün Lajos, Kossavölgyi Antal, Hoffmano Mér és N-meth Ignáoz választmányi ingok.
Elnök or röviden üdvözölvén a választ-u.ánr tagjait, az ülést megnyitja.
1. A múlt ülés jegyzőkönyve, mely ki-
zárólag a néptanítók nyugdíjazására vonatkozó
memorandum rlkiszitéae és annak az ország-
gyűlés elé leendő felterjesztéséről szólván, —
hitelesíttetik.
2. Elnök jelenti, miszerint az «M pont-
ban foglalt .memorandum" elkészíttetett és az
az országgyűlés elé, továbbá a járáai korok, f
ugy a hazai összes tanító egyletek elnökeihez
m'gkttldetetl. — Tudomásul vétetik. 1
3. Olvastaiik Udvordy Ignácz z.-eger-
szegi járásikör elnökének szintén a nyugdija-
záat illető átirata. — Minthogy a központi vá
lasztmány e tárgyban már intézkedett, az át
iratot tudomásai veszi. I
4. Olvsautik Pap Józsel mint a .Balaton
felvidéki tsnitóegylet- elnokéoek a zalamegyi
ált. tanítótestület elnökéhez intézett levele,
melyben kijelenti, miszerint "k i« kérvényt
nyújtottak át kerületi képviseli'jólthez, bopy a
Molnár Aladár állal kidolgozóit nyugdíj tör-
vényjavaslta: részükre s képviselőházban
pártolni kegyeskedjék. — Tudomásul vétetik
és egyúttal Győ'ffy János ur indítványára
Hajgaló Sándor mint a unitótealttlet elnöke
felkéretik, miszerint azólitaa fel Pap József
„Balaton Mvidéki tanitóegylel" elnökét, bogy
ők is .járási körré" alakulván, az ált. tanító- j
• teslülethez csatlakoznának. Továbbá Pap Jó-zsef ur levelére vonatkozólag megyei lanfel-ügyelő ur azon óhajának ad kilej^rést, hogy minden, akár s megyei tanf.-lUgyelőaéget, akár azáltalánoa tanítótestületei illelóiratok minden-kor hivatalos alakban egész ívre íratnának. !
5 Elnök jelenti, miszerint a megyében létező 12 járásikör közül tényleg csak 7 alakult meg és működik. Erre vonatkozólag a választ- J máuy egyhangúlag határozza, hogy elnök ur a még meg nem alakult köröket barátságos utón a megalakulásra bírja, a Csáktornya — , vidéki unitókat pedig a ministeri reodelet ér- '■ telmében az azonnali megalakulásra utasítsa.
6. Olvastatik Bíró József keszlhelyi já-
ráskör elnök ének átirau a tagsági dijak fele
részbeni beszolgáltatása és egyéb tárgyak mi-
kénti elintézése tárgyábsn. — Minthogy el-
nök ur tiiar e tárgyban a vilatzlmány köztet-
szésére intézkedett, az átirat tudomásul véte-
tik. Azon pontjára nézve pedig, bogy a testü-
let nólagjai kötelezhetők-e a rendes lagságidij
befizetésére? a választmány következőkben vá
laazol : A nótagokra vonatkozólag szabályren-
deleteink biáoyossk, de ha már önként tagokká
lettek, ugy mindenesetre köt-ft-zhetók a tag-
sági dijak befizetésére éa s testület minden-
nemű jogsibsn részesülnek. Hogy a megyei is-
kolatanácsotokra nem szavazhattak, annak oka
az Io6ö. b*8. t. ez. 125. §-a és nem u Unuóles-
-. tület. - ' i
7. Udvardy Ignácz ur mint a z.-egerszegi
. járási köselnóke a tagsági dijak fele részbeni
beküldetését silált pénzviszooyok mislt t-loa-
, polni kéri. — Tudomásul vétetik,
rt Evvel kapcsolalbau pénzfcmiok ur jelt-nti,
miszerint a nagy-kanizdui járási kor elnöke a tagsági dijakat beküldé. — Örvendetes tudo-másul vétetik.
8. Elnök jelmili, miszerint Szulczer Imre
aomogymt-gyei néptanító testileg elnyomorod-
van s mint ilyen a tanításra képtelen, ő a tani-
. tútestülel pénztárából részére 5 frt segélyt utalványozott. — Jóváhagyó tudomásai vétetik.
9. Elnök bemutatja a badtpssti unitok
.EvkOoy v"-ót, köszönetté' vétetik. j
10. Elnök jelemi, miszerint a magyaror-
szági tanítók II ik egyi-iemes gyűlése álul ki- I
küldött 50-es bizottság f. l»75-ik évi május hó
16. és 17. napjain d. «•. 1U órakor Budapesten
tartja meg 2-ik rendes gyűlését. Tudomásul
vételelik es az ügy foolos volu miat: aválaax-l-
mány az ülésre Hajgató Sándor urat felküldi ;
és részére a pénzUrból e czélra 20 frtot meg- ',
ssav^x.
11. Köoyvlárnok utssittatik, miszerint
a testület irdnyvtárában létező öaazes munkák
ctimeit és szerzőjét » járási köröknek tudomás-
vétel végett hirlapilag közölje.
12. Elnök indítványára ez évi nagygyű-
lés jzep-rniber bó 23-ikán tarutik meg. Az
.erre vonatkozó előlege* intézkedések okáért
■■egy íMtkebb köm bitottság jelöltetik ki, mely
bizottság 14 n:-p maivá ebbéli jelenlését a vá-
laastmányoá! megleeodi. A bízotuág ugjaiul
Hajgatí Sándor, Győrffy János, Teess János és
Hoffmann Mór urak neveztettek ki. !
Egyéb tárgy nem lévén, az Ülés befejez- '
tatett I
K. m. f. !
HAJQATÓ SÁNDOR, ;
sisak. I
Jegyezte:
NÉMETH IGNÁCZ, a lalaaegrei ált. uaitötezta- i let je.
fii ■ áUaláoM iflatbirtoiitd-fylsl
ÁiTieaig»tó-taniC8 jelentése, az 1876. nájut 16-én megtartott remüávüH
közgyiiiéten. Tl.ztdl kóz«yli»!
Ujabb időkben sajnos események a hatc-aignak okot azolgállatlak két ujonaB alakított bistoaitási iatézet ellen törvénye-sen fellépni, mely körülménynél fogva egjie-tüak ia, mist az njabbi id<k szülöttje — a hír-lapok álul bizalmatlanságot gerjessli módon emlittetetL
Jóllehet, hogy egyletünk azon intézetek-kel semminerot összeköttetésben nem állott, még sem lehet figyelmen kivül hagyni. hi>gy a terjesztett, habár teljeaen igarolallan eme hir*ík, a közönség bizalmát egyletünk iránt mt-gia gatták
Ugyan azért az igazgató-unáca köteleaaé-gének tartotu^ egyrészt ezen hireket adat«kkal megcr.áfolaodo, másrészt pedig az egylet iránti bizalmat meggyökereaitendí, a t. Ugokat egy rendkívüli közgyűlésre egy. behívni, hogy ily módon alkalma lehessen, az egy&toek még kevésbbé ósmeretes alapjait, ugvtzinte annak jelenlegi állását megismertetni, és hogy 4S egy let eddigi n)&köiiéséröl értesítést adhasson.
Hiodenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy az .Orion" nem részvény társaság és ho^y üzlet műveletei semmi nyeresaégg«T sincsenek íaazek öttetéabeo; a miért is azt részvény társasággal sem öaaze-nasoolitaui, sem pedig ösazetéveazteoi nem sza-bad. Az „Orion" oly egyesület, melynek Ugjai állat-létszámukat bizonyos fizo'tslt csekély di-jakkal közösen biztosítják, s a marhajétazáms-ikban keletkezett veazteaégek negyedévenkinti kiegyenlítése s kárulanitáaa elvén alapul.
Az állttok elhullása feletti sUlistika hiá-nya ugyanis lehetetlenoé teszi, a dijakat pon-tosan számazerint, mint más biztosítási intézeteknél éltre meghatározni, a miért is egyletünk, a dijsk kiszámításának rendszerét negyedévenként utóla-gosan, — az ezen időszakban keletkezett károk és költségek aranyához képest — logadu el alapul, ezen módozat azeriot hiány k e-letkezhetése lehetlenné van t é v e; e mellett azonban, a biztositófeleknek a legkisebb díjkiszámitás s fizetéssel szemben, esetleges veszteségük kiegye o-litése és kárkövetelésük pon-tos megtérítése biztosíttat! k.
Hogy egy igazaágos dijkiszá mitása a biztosított koczká-
iát inigauágához képest esxkösöltethetsék, a csoport rendisére lép tettetett életbe, olyaténkép, hogj mÍDdeo ország, ■ míoden ál 1 a t f a j, ugvszinte mindeo k íi 1 6 n b o r ő kociknit, egy k ü I ö a koc tkinti o i i t i I y t képet, a me-lyek szeriot a negyedévi dijak oly kép számittatnak ki, hogy egy kevésbbé veszélyeztetett ország lakosa v a g v állatlélitám tulajdonos* tóba egy v e-széiyesebb ország vagy koci-káiitb<n részt sem vesz, illetőleg tizeini oem (artozik.
Kién nemzetgazdaságunkra ^ivitázbatUa életKéprs és szükséges elv érvényesítése ctéijá-böl tóbb áldozatkész baxafi miodcu önérdek nélkül, kizárólag uemzetgasdaaáguuk érdeké-ben, szervezés és az elólege* kezelési költségek hez, — %zükségeltetó összeget kölcaönképen eltjl"pe7.ie, mely kölcsöo 6f/g-'*l kamatosra kisurgnltU utján 26 év alatt 2O°/0 felpénssel a kölcseiiadoknak ristsafízettetni tog.
Ez áJUtbistu«itó egyletünk alapzata, és rendszerének rövid váslau; » mikból világo-san kitűnik, bogy ez egy nyereségre * 1 a p i t o t t részvény bistositó társaságétól égessen eltér, töt iken -k liitsl soha el nem érbetö, üiá> részt p«-dig m ilJt-tú ugok, illetőleg a biztosító feleknek «.* fizlft menet igat-gaiása és ellendnésére gyakor-lott befülyása, at egylet üzletéaek tiszt* ke»» lésére » legjobb kezességet nyújtja.
A küobistotitou állatlétszám ellenőrzésé nek hathatós fogaoatotiitáaa czéljából egy egé-szén uj tökéletes ellenőrzési rendszer léptei teteit életbe, mely rendszernek alkalmasiaávai a más állatbiztosító társaságoknál előforduló VÍMU. élesek meggátoltatunk; főképen a beikeselés oly aíakban hozatott be, hogy az nemcsak a biztosiiófelek méltányos óhaja és kívánalmai-nak, hanem a legújabb bistoaitási elveknek is tökéletesen megfelel.
Továbbá as egylet igazg*4ó*ág&) hogy * beléhelyesett biaalomnak mindenkép megfe-leljen, és másréast, bogy az egyes bisto-aitási területeken e 1 6 t o r d u I-ha t ó károk fed esésére ■ i ö k i é-geltető alap minden időben rendelkezés alatt legyen, — « igazgatótanács oly intézkedést tett, hogy az il-lető biElositó felek által negyed évi dijuk pon-tos befizetésit bistotitó- s a vesérügynököknél befolyandó óvadékok, as illető vidéki ▼esérfigynökség székhelyén UTÓ jóbitell. pésiin tétitiil folyó ssámlán kanvatositásvé-
• • t t !«tít»méByeiteiiflBek.
I A mi agyletttnk jelenlegi AlUUt illeti, es
u Üslet elólegM am*r*e*e*én »oriuosik.
I AS fcUpesabiljok értelmében as egjl«t
jofrautrts TU u cisvkalú m uervese* keresztül ' ViteWre 100,000 frt., illetőleg 200,00í; frtot —
100 frtoe kölíMÖojegyelc kib^p iájUál
Erre mai napig 346 kőlwÖDJegy van je-gyesre, ilykep 54, illetőleg 1054 d&rab még as egylet tárczájában van.
: As eddig jegyzett 94,600 frtra &4,000 frt.
1 fizettetett be. hogy tehát a kötvények kiálliti-1 aát megkezdhessük, az alapszabályok 8. §- ér-: telmében a megkiváotató lb.000 trtnyi össsag
kikerekitésére még 21,000 frt. kivántmtik.
, A acervesés és berendezés a le^takaróko
sabbftn teljesittetett.
| AS 1875. év janoár bó 24 én megtartott
'■ alakuló közgyűlés határorata értelmében as igazgatótanács Magyarország- éa társországai í szervezését, illetőleg 2000-2500 vezér, fő- és ! alügynftk felállítását, 20,000 frt. átalán utján ; odaadta.
Továbbá kiadatott:
1. Nyomtatványokra 1887 frt 95 kr.
2. Berendezés (bútorokra) 1025 frt 41 kr.
3. Iroda bérlet, fúté* világítás, jutalékok
l és tUlet kiadásokra 1021 frt. 7 kr.

4. Fizettek és jutaimazáaokr* 2419 frt
2 kr.
5. Nyomtatványok elküldése éa posta ki-
adásokra 284 frt Ab kr.
6. Hírlapok és hirdetésekre 222 frt 70 kr.
7. Alapítási ■ szervezési köitségekra 278
frt 82 kr.
Összesen 7139 frt 42 kr. ezek szerint Magyarország éa táraországaiban *s üzlet be-rendezése és szervezése 27.139 frt 42 kr. arány-lag igen csekély összegbe kerül.
Mivel az egylet alapszabályai 2. §. sze-rint üzlet műveleteit a birodalmi tan ácsban képviselt királyságok és országokra is kiter-jesztheti, annak folytán az igaxgatl anács as egylet üzlet műveletének mpgkesdése triót, Aiulriában as engedély kinyerése iránt a kellő lépéseke' már megtett-e* az alapszabályok 37, §. érteimében Bécsben felállítandó aligazgató ság czéljából, egy ottani tekintélyes czéggel as előlege* alkudosáaokat már megkezdette, a me-lyek is kedveső kimenetelt engednek remé-nyelni, ugyszinte azon biztos várakozásra jo* gusit, hogy ax osztrák tartományok szervezése szinte a legtakarékosabban keresztülvihető letzen.
Es tehát egyletünk állása. Reméljük, mi-szerint öoöket meggyőztük nemcsak arról, bogy as „Orion" tökéletesen életképes, hanem arról I *■< hogy a tagok élénk részvétele mellett felvi-rágzására a legjubb reményei ok lehetnek, l végre arról is, hogy az igazgatóság azon van, í az üzlet a legnagyobb takarékosság elvein ve-zetni KA üzlet a legtakarékosabb vezetésétirány zú igazgatási rendszabályuk felől is — bogy meg-győztük.
Tutiéit közgyűlés!
A midőn jelen lésünket bezárjuk, nem muluzthatjttk el a tisztelt tagok, a oemzetgar- dnság és a nemseti jólét minden barátjához fel- bivá*unkat megújítani. Magyarországban egy állatbiztosító társaság szüksége mélyen érzett hiány ; — ugyan ez áll az osztrák tartományokra nézve ís.
TVkintve egy ily egylet általánosan elis mert nagy horderejű előnyeit, Ubb áldozatkész hazafi ezen intézménynek életbeléptetése ösz-tönözve érezvén magát, as „Oriont* a legbizto-sabb és legszilárdabb alapon megalakították. — Az egylet felvirágzása tehát kizárólag mi-nél nagyobb számú tagúknak a biztosítás körüli részvételétol függ, ugyanazért egyletünk fel-virágzása érdekében mindnyájakat tehMteégük szerint oda működni kérjük, hogy «g4letfink minél több lésztvevő tagot és minél nagyobb számú pártolókat találjon ; a tisztelt sajtóhoz, mint minden jó ügynek hathatós védőjéhez pe-dig áron felhívással járulunk, hogy a nemzet pazditság fontos érdekeit és az általános jólét előmozdítását cselzó egyletünket gyámolitani. és egyletünk elveinek a közönség között !~endó elterjesztés* végett hathatósan közreműködői a hazai gvzdsközönség érdekében szíveskedjék AB „Orion" általános állatbiztosító egylet Iáá
Lapszemle.
— „KBtérdeJc- májas 22-ki ssámábsn
olvassuk : József fóberczeg visszatért Fiamé-
ból s a tegnap délutánt a Margit-szigeten tő)lé.
Leült a vendégek közé; többekkel szokott meg-
nyerő leeresskedéssel beszélt s jókedvvel bal)
gatu a nagy-kanizsai czig*vvok kitűnő zené-
jét. Este nyolezkor tért eaak viasza Badara,
honnét ma családjához rándalt Alcsuthra.
— .XenueH Birlap- májas 22 ki
száma önálló csikkében M. F. J. aláírással a
misefai rablás miatt a salamegyei s illetőleg já-
rási foglyárság éleaen meg lett támadva.
— .Gyári Kotl/iny májas 23-diki
számából. Ut a Balaton körül. Vitoiláa hajónk,
saeiy néTtsisDül aszik a gyöuyOrt visei, 19-én
msjd»m egész délelótton ét vesztegelt a Sióban, konaan az erős ellenkező szél miatt nem mehet. tank tovább. Egyik útitársunk, Kazár Emil Siófokról viaszatért B.-Füredre. Déli 12 órakor kissé fordalt a ssél s felváltvs : evizővel, vror-lával a Tókóai puszu alá értünk, hol horgonyt retettünk, fürödtünk s a petróleum-tűzhelyen kit&nó ebédet készítettünk uiagunknak. Fájda lom, a szél a délutáni órákban sem akart ked-vésni s ismét evezve kellett megindulnunk Esti 9 óra fölé értünk a szántódi rév alá, hon-nan a rátooyok miatt Tihany alá kellett evez-nünk Éjjeli tanyánkat a szabad* vízen utótluk fel s felváltva őrködtünk; hajn-ilban gyors és rövid eső jött, erős északi szél tám:.dt s a vi2 oly hullámos lett, hogy nem tudtunk megin-dulni. Délig vesztegeltünk vízi Unyánkon & gyönyörű partok előtt,melyek mindengyötvö rüségük mellett oly elhagyatottak, mintha Ázsia valamelyik félszigetét képeznék. Délben m-g-QOtuk a veszteglést s teljes vitorlákkal kire-pültünk a szabad vizre. Öt órafol\ásig halad-tank erős és szsbályulan hullámzásban viharos | északi széllel Boglárig. Oly ut volt ez, mely U I számítva a hullámok udvariatlanságát, eddi; , legszebb részletét képesé utunknak. fi. hajó ki | tűnő sebességgel hasitotU a hullámokat B a MJ mogyí vidékek szelíd tájaiban, — mint eUi,. noló panorámaképekben, gyönyörködhettünk. Bogláron partra szálltunk s innen ma, tnájns21-ikén, Fenék felé vitorlázunk.
Helyi hirek.
— Királyi Pál bakaakeriiieti orsii,.
gyüléai képyiseló ur a válaaitó-kbriilet stékl.e
lyen Baksán, május 31-én, hétfőn Unja be-
siámoló beazédét. Isten hozz . szerencsésen '
— A BalatmU köralcsolnaká;ók >,
n4kb.es erve, a szárazon is kirándulást tel'- s.
igj NémethT EroS, Endridj Sándor és Bsl..gt
Kálmán urak május 23-án Kauizaara JOIWK ,
másnap, betlin a délutáni vonattal Keazthelr
St»nt-Oyörg»re visszautaztak, hogv utjokai •
Balaton zalai oldalán folytassák.
— Tavat** mulatságát a nagy-kaui
asai iugjmnaaiumi tanuló itjuság juniui hó ü ia
tartja a .Város erdób«n." Kezdete d. u. o ór.
kor. Kedvesótlen idő esetére juoius 5-eo tartatik
meg. A mulatság zártkörű.
— Ilymen. Bartha Ignácz nagy-kani-
zsai kir. törvényszéki jegyző nőill vette Holf
Ludmilla kiaasasonyt Budapesten. Tartós bul
dogaágot kivánuok !
— Függelék .Nagy-Kanizsa,május is
1875." cziraa utolsó számunk elsílspjáD hozón
Czikkunkbez becsúszott kétérlelemz«»aró hiliái.
úgymint: as utolsó bsnab második kikezdenél*.".
sorában tanáciiolja helyeit értsd: tolmácsolj**;
ugyanazon kikezdéa harmadik sorában turekvé-
seinkre helyettértsd : törekvéneinkreut helyre-
igazítván., egyúttal elismerést szavazunk az ér
demnek. — A tűzoltó-egylet, melynek punkod
hétfón a keszthelyi vendégek kedvére rendeza:
nyilvános diazgyakorlau a többi ünnepciv
egyik fénypontját képezte különlegesen is -r-
demliafelemlitést. — Főparancsnoka tek. Hcm .-.
Antal ur leginkább vonta magára nemcsak .
vidékiek részéroli, de az általános figyelmet n.
kiváló frélyesaégí által párosulva, ügyszeretrt-
tel és ónfeláldozáateljes buzgalommal. — Alatt-
valóin 1. joggal használhatjuk az egyöntetű ki
fejezést rendben , akaratban, eréiyességbeu
és az ügy iránti lelkesüitaégben. — De smi
leginkább emeli tekintélyét e testületnek.
ami legfőbb dísze és jövőjére nézve legbis*
toaabb alapköve az — a fegyelem, a már
megszokott engedelmeskedés, mely minden v--
sényszóra mintegy katonai tartással tanuaitts
tik. — Az egyesek mi mutatványaiból AltmsnD
uré vivLa ki az e]s£ belyet. ki a görögök épülf
tének háztetejéről mutatta be a veazély alkal
mából szükségl'-ndö' hajmeresztő maga*eá£t><<l
való ugrást. — Ő — nrint egvik alparannan >k
— egy ízben igazolta alattvalói ellenében kep
vieelt állását bátorságával, — más ízben pediü
a közú'Daéirnek is szolgáltatott okot afeletti meg-
győződésére, hogy a tusoltói hivatal mily tüs-
kés pályát nyújt, mennyire van életveszélysei
összekötve és mily nemes lelkülete van aOD&k,
aki mindezeket nem tekintve — az emberiség
javáért tud síkra szállni. Singer.
— Sajtóhibák. Főtisiteleadd Szkok;
Sükood Szent László egyházi zárdafőnök ur
BBizalomteljes kérelem" czimo csikkében több
aajtóbiba csu.iou be, nevezetesen .d a 1 í á •'
helyeit „Daliás- lett kiszedve. Alkalmilag eü>'
cneréaael említjük meg, hogy a .Pesti Napló" »
czikkrol érdemileg megemléke<ve, igen helyes
kivonatot közölt. A fővárosi lapirodalomnak ei
volna egyik legszebb, s legnemesebb feladata;
figyelemmel kísérni a vidéki lapokat s ami
megemlítésre érdemes, méltányolva közölni.
Egy időben eaak a rémhíreket sxedték 5s»ze és
uibbaastólag ható nevetségeaitésekkel emlékei-
tek meg.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos »
győrkeruleti főigazgató ur 6 nagysága Kapós
várról május 27-én érkezik Nagy-Kaniasára. A
lankadatlan buzgalmu nemes tanugybsrstot
Isten hosza körűnkbe!
— A .nagy-kaniuai ftalaltóf*
tártaikor- í. év és hó 28-áa tartá aUkaló
1
1
ii^j várothii épület Unicrtwnrfb.il
\ kór Ugj»i lenni óhajtok nagy „ún^ :e_ leniek meg. A köxgjttlés korelnöktll Msrt o tuwcs Károly és jegjrióül Varga Lajo, uri„t «!•»» "■>«■ klk » keljüket eiíuglaWán Botbo Imre ur, mint * kor iéiotllesét indirti-nroiók egyike nagy gonddal kénált és jeles boöédbeD elűadi a< okokat, melyek » indít-,»njo«óknak ai onmét nyujií a kör létreho-,i,thoi és nyomói ériekkel hangsúlyosa egy Uj kur stükaegességet é* hiT.tiait. E beszédet mely «aj°s éljenekkel fogadutoti, helvsittke omtl jö>6 síimunk hoiandja. — Korelnök ur e b««xéd útin a jelenlétik egyhangú óbajára skurt megalakullnak jelenti Li,aaonoanai alap .sabslyok íelaíbb helyem megerósitéseig caak ideiglenesen. — Következett ezután ai índit-wnyonik álul kidolgozott alapszabály terve-iet íelolvsaasa, mrly álulánoaaágban elfogad-UIVHE, a réazielea feiolvaaásnsl csekély modosi-iissüluialén. elfogadtatott. Ezek megtörténte-vei ulkwi siavaxasssi megejtetett a tisztviselők es igazgató választmány megválasztása, mely-nek ersdménye: a kör elnökévé: Kaxczag lat-van alclooKkti; Karkas László, jegyzővé: Varga Lajus, iigyészszé: Martinkovica károly, |KL>ziaruukki: tiauser Jánus, köny vtárookkí: Ili.Öruaun Mur, háznagygyá: Bogyay Oddn urak. — tuvábbá az igazgató választmány tag-l»i.a: Beim József, Boibó Imre, Gutmann Vil-"LIIW. Háry István, Heocz Arjtal, KarczagBéla, tucn Aduit, dr. Laky Kriatúf, Lovak Ede, r'iiaal Ferencz, Vio,szer Ignácz, és Wlsssics (jyu.s urak, póttagokká: Bátora Lajos, Tandor KtKüM ét Uyorffy János urak nagy többaég-tfi lüegváiaszlaltak. — Üdvözöljük e nemes eiem kor megalakulását!
— Kuprvncnan június Iáén tarutik
u .jllaui uiiohók, zásziójáuák felavatást üune-
pe._> -.. Zászlóanya a nemeserzelmü s ritka sziv-
j^angu lukey Ferdioándoé sz. Deym Ludmilla
^rutuű ItMZ.
— Kétameri Jóxnef színtársulata utolsó
eiúadáaai 1. évi máj. ig-án mrlotta Sümegben ;
u;url JU.»luui játékául adott; .Mária The-
reíi*11 — a színi kócönséff pártolását utolján is
szépen megmutatta amennyiben a terem zsufo-
,aaig meg volt telve. A juulmazandott koszo-
rúkkal lóo megtisztelve. A társulat 20-án tá-
vozu:t Tapolczara. Sok jövedelmet kívánunk
a lavuiókuak ! .... 1 ....

— Her-nehelyen május 23-án, vasárnap
délután tüz ütött ki, elhamvadt 4 ház, 4 paj-
ta B Dean égett 2 ló.
— Galambok község elöljárósága he-
:;e« iDtézkedeséról veszünk tudomást, anapok-
Uui azallillatolt oda a község áUal vett tüzfecs-
iteodú, melylyel a próba járási szolgabiró ur
j-.eiilétébeo kedden volt.
— Gyáxxhir. Csontos Pál Zalamrgye
Köztisztelet- é» becsülesben állott focsendbiztosa
*s tiszteletbeli szbiraja bosszú szenvedés után
-ottlétre sz>-nderult; temetése nagy részvét
ui-liett f. bő 2o-án történt meg. Áldás és béke
p Taira!
— Uf U*V- Kompolthy Tivadar tehetsé-
ges liatul író szerkesztése- s Krausz Ármin vál-
i^ikuzö köuyvaros kiadásában .Veszprém*
<vium bettUp indult meg. A mutatvány szám
'.ar'.alnjaa én változatos. Ára félévre 3 frt.,év-
ii'gvedre 1 ín 50 kr. Óhajtjuk, hogy a vidék
hó képviselője legyen s a közönség pártolása
u*-m maradhat cl. (jdvözöljuk !
— BOvid hírek. Az angol ésiak-
*arki expeditio f. bó 29 én "fog elindulni. —
Egy ssakáos a kir. oswleáseg kőit a dalmi- ■ (siai utazás alatt megörült. — Thestslia] BruDc ra nevU fslubsn uj betegség merült fel, t- i: az arcsob egy himlú támad s 24 óra alatt bekövetkezik a halál. - Franciia lapok szerint Franoaiaorsxágban sok poron kém jár.
— A Rózsa Sándor megaxökeséról elterjedt
hir tegezen alaptalan. — A három "^TT**1"
ulálkozáss elhatározott tény, mi Emsben fog
megtörténni. — A királyi udvar Schöo
brunba költütótt át. — S al r i útját lova láb-
meredtsége miatt nem folytathatja, Nancyból
visszstért vasúton. — NagySieben-
b e n f. hó 23 án reggeli 10 órától esti 1U óráig
román kongreasus tartatott s a feltétlen passivi-
tás kimondatott. — B a s s o Ármint ühyczy
a képviselóház könyvtárnokává nevezte ki. —
Hűti Károly, a költők királya, június 2-án
caoto mimikai előadást fog tartani a fővárosban.
— Komárom közönsége a városhoz közel
fekví szigetet királynénkról .Erzsébet szigef-
nek nevezte el. — A hiibtri telivéreket
elárverezték darabonként 1264 frt. átlagáron.—
A király tialicziát és Bukovioát ez évbeo
Dem fogja beutazni. — Gönczön (Abaujm.)
f. hó 21 én 662 épület lett a toz martaléka. —
A g ö d h I 1 ó i választó kerületben a hölgyek
korteakedó bisuttságotalakítottak. —A main
zi nagy indóház teljesen leégett. — Nápoly-
ban a tanulak zavarognak. — Az arad-
megyei lóállományban kitört a rithkor. —
Megadóztatott eb a fővárosban 8315
drb. volt a múlt évben. — A zansibari
azerecaen zultáo Bécset is megfogja látogatni. —
A szabadelvű párt tagjai 1. hó 24 én
bucsulakomát Urtottak a Uargitszigeten.
Irodalom.
* A ^OlvtU-NefeUftr' 12. száma kö-
vetkező érdekes tartalommai jelent meg: Ta-
vasti dalok, vers Heine utáa ; a házasságjonio,
beszély Tóth Józseftől ; a Corneille fogadó ikrei
Abour besaélye; Tárcza: Olvasó auzat, Tót
Jözseftól-, Unooep utáa, Bulyovssky Öyaiátói ;
Országvilág ; Mi újság; Irodalom és zene; Di-
vatk(>p magyarázata; Egyletek és intézetek;
Sakktalány ; Bizománytár. A borítékoa: Ház
és tűzhely, hírek a nagy világbál és vidékről ;
vegyesek. Melléklel: 1. Egy iv divatrész 74
ábrával : II. Színezett divatkép. A .Divat-
Nefelejls" megjeleo minden vasárnap,válogatott
azépirodalmi részsze! és dus melléklettel. Előfi-
zetéseket elfogsd a vidékeo minden postahiva-
tal, Budapesten a kiadóhivatal Sebestyén tér 1.
Félévre t) frt., évnegyedre 3 frt. April elejétől
még kaphatók teljeavzámu példányok.
• A „ Ta»árnapi üjság' májúi 23-
diki száma következő tartalommal jelent meg:,
N»-T László (arczképpel.) — Passió-dalok ~
(Költeméoy, Gáspár Iaarétól.) — A dalmát iro-
dalomról. — Egy újjá született ország (a ja-
páui uralkodópár. O4abo japáni belügyminis-
ur és Szaigo japáni tábornok arczképével s .A
polgárosodás Japánban" ez. képpel.) — A haj-
dani világrendszerek.Szalay Józseftől.—Egy bo-
gár bölcsője és sírja. — .Az utzó város." (Verne
regénye, képekkel.) — Haasindulás előtt. ^Fő-
városi tárcza, Borostyám Nándortól.) — .Vi-
zeinkről." — Az öngyilkosságok. — A hétről.
— Irodalom és művészet, stb. rendes rovatok.
A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára évnegyedre
l,apr. — jun.) 2 frt; a .Politikai Újdonságok*"
kai és .Magyar Gazdáival együtt 3 frt.
Klumtatáwi' wmw . f
a zalamegyti ált. tanítótestület könyvtára- ■ nak az 1875-ik évről:
1. .Rain)»7«*lá<l" F»y Andri«t41.2.,,NtT«U» a oktatástan" Sséchy Ágostontól. 3. .Kanhasi" b Eot-v5e JoseeASl. 4. „Siemlélrt! Mrámtaa" Hennas János- ■ tói. 6. „Besaelyek ■ regek" Vorosnartitol 6. , .Nyagot-Earópa" Apnleinstol. 7. „Hitoktat!*" OniberAgáatontöl, 8. .Vortsmarty1* nnnkái 6 kötetben. 9. „Segédkönyv" A-B-C e« olvasókönyv Méssáros Imrétől. lO. „Lehr-kneb EinxihBagsknaden" Win.em Edaard Milde. 11. JEnryklopjedie" von Georg. Vilhelm. Frídrich Hrg<t*. Ili. „Mikea Kelemen'' törökországi levelei 2 k.-ben Toldy Fémestől. 13 „A stópUn" Zsilincaky Mihály-tól. 14, ..Polgári jogok'- Sieid! Páltól. 16. „A «aidí nép és irodalom WrUnete* Dr. Caasel Dávidtól. 16. .Al- < talánoB földrajt' Scnw.cker J. H -tol. 17. .Némettan ; éi olvaaúkönyv* Ponori Tewrewk Árpádtól. 18. ..Uta-sítás a földgömb iamei-tetéeére" Gnncxy Páltól lí». ; .Kin Wort ra seiaer Zeit." 11. N. EottenbergtÖl. 20 | „Tanodái axervesóa ' Sül Jóaseftől. 21. „öt év törté '■ nete." kiadja Báta Mór. 22 .TermessetUa elemfi" Maorics KessStSl. 23. .Termésietraja' Rákóciy La-jostól. 24. .Horváth Mihály tortéoelae*' 4 k.-ben. *">. „BattliyáDy Jáooi." 26. „UngarUcher Schulbote" Johan H. Seb. H 21. .Magyar oéptanitok elaŐ *gy«- ' tvmej evillfae." Népnevelők pe.tti egylelétSI. 28. „Vám- > biry Ármin váilaUi KSxfrp-Ázaiából." 29. „A lel«- , keaeti iakolixtaüu " bánhegyi litvioUÍl. 30. „Állalá- ' nnx axámUs és algebra." Maorin Kets£tál. SÍ „Efty ' k^pvUelG napló j<*gyxetet." 2 k.ben Oraxiggyüléa i jtUtL 32 „A* iskoláa gyermekek testi éa azellemi ! ipaége fenotartáaárÓl'■ Dr. Bochtól. SS. „Aa egé»s- I ■ég négy köojve1- ó k.-ben Bocb EroS Károlyt)!. | 'ii „Történeti busélyek'* Egytiáiaabliki bervarics Kálmántót. 35. ..Oeschichte vou Ungor' F H. 6ehwieker. 36. „Algemeine Qeographie" J. U. ftchwicker. 37. .J>ie bars;er!icben B*>cbte" Paul Seidl. 38. „Magyarnyelv könyv" Fiscber Simontól. 39. „A kia héber* Bottenberg Dávidtól 40. „Nagy asellemek" 8i»n» T«máitól. 41. „Haiupden Jáooa, Pitt Chatan irróf" Macaalay B. T.-t61. 42. ..Neue* organon" von J. H. v. Kirchmantól. 43. ^Geograpbie von Ungar' J. B Scbwieker. 44. „Einlentong" T. Hegel, s Eue-frikloptedle Kurl Ro<«nkrans. 45. „Egyháxi jofc l»»-könyve" S k-bei. Dr. Cwtty OergelrtSl. 46. „T*n-esaköadk jegyzéke." 47. „Lnbrich neveles Un a." 4 k.-ben. 43. „Waterloo** Thier* A.-tói. 49. „L«astm vi* partot moa" 2 k.-ben Siabó Ricbar«tol. 5u. „Két da> dás egy csirrlábsn*- 'J k.-ben Bartalu latvantOs. 61. „V. Károly csánár' pretkott ntás p. ScaUsnáry Ká> . roly. 51. „Magyarnyelvűn** Záray Ödönéi. &3. Ma-gyaroraság fö drajza" Schwicker J. H.-tól. 54. „A* emberinem mövelődéu történetéaek ráalata." Torkos LáttJówL 65. „l-«6 Napóleon ei»6 trónletnondiM" Tniert A.A61. b«. „Hagyar rege-világ" p. 8«attmáry KárolytóL 57. „A* ele pár ól" Aigner Lajostól. 58. „Nevelési beaaélyek ' Houtby LúklátóL 59. „A sz.v éle-Ubűl" KOrnyey Janóitól. 60 „Lord dlve" irta Ma-caulay B. átdolgoiU StAsi Károly. 61. „Képek ma-gyarorsaág történetéből" Schwicker H. J.-t51. 62. ,,Magyaromig története rövid el6adáabanH Pfihrer lgnátz. 63. ..Oeacbicbte der Ungar" Ignáti FfthrertSl. 64 „Népiskolai törvény*- KOnyey Jánostól. Nagy-Kauiaain, sájua hó 17-én 1875.
RÉCSEY GYÖRGY kSnyv tárnok.
Nyílt kérelem e lapok n. t. munka-
^ társaihoz!
Több év előtt telb^u hagyott népnaptár vállalataimat ismét ujtnil íoljtatoi száudékocum, ezenoel fel kérem e lapok mélvenúactelt munka-társait a stivea kösromüködésre, kérek a nép-n vei vén irt hasznos és mürattató, rövidebb köz-leméoyeket. Terseket, balladákat, népdalokat, meséket, éJczeket és adomákat, elezes rajzola-tukat és tortképeket.
A munkálatok beküldésének határideje folyó évi július lje.
májai 5. 1875.
/ Tiwtelettel WAJDITS JÓZSEF, könyvkiadó.

— Utasáé a föld körül gyalog. A napok-
ban érkexett meg Liverpoolba egy amerikai, a
kí nagy öwizegbeD fogadott, hogy a földet kö-
ruluUna gyalog, naponként 30 angol (hat Má-
trák) mérfSldoyi utat tevén meg. Hájas S-áo
indult el New-Yorkból s ha fogadását mag
akarja nyerni, 1876. november 25-én ismét ott
kell lennie. Neve Granson M. 28 évea f> láb, 7
hüvelyk magas és 130 fontot nyom. Ott. a hol
tengeren kell utaznia, a hajó fedélzeten fel • le
járva teszí meg naponként a 30 mfoldayi atat.
ÖMzesen szárazon 15.712. vízen 12.935 mér-
földet kell gyalogolnia. Útja New-Yorkból Li-
verpoolba visc, innen Che*terén, Sheffíelden és
Londonon át Havreba, Havrbó) Francziaortsá-
gon át Lyonba és tovább Genuan, Florencies,
Nápolyon át Constantinápolyba utazik, átkel a
Bosporuson, a földazoroBon át Indiába, aztán
Cantonba és Hongkonba, továbbá hajón a Pni-
lipintk sxigetekre, innen uj Guineába és Austrm-
lián s a Landwich szigeteteken át San Fraa-
cucúba, hogy nem épen rövid sétáját az ameri-
kai Continensen be végezze.
— Egy japáni hercteg, a ki két éve, hogy
Németországban tartózkodik a e« idő alatt meg-
lehetősen megtanult németül, francxíául és an-
golai, egy porosz ?ranatos-testőr ezredben ta-
nulja a katonai szolgálatot és készül a hadi
vizsgát letenni, neve Kit* Shiva-Kawa s a jk-
pani caásxárnak nagybátyja.
Paplrszeletek.
A ciijiny- kertéi*;- Volt egystw Oi
a«vfl polgiir. kinek egjr c*ino« kia b'is* volt B. TSV
rojbaui is égj ctinoí kertje a TATOKJÜ kirOJ. G«.
ig-en föprínj lívín, efj crigiuyt' fogiCdoft kertéM-
oek, ki olcsóbban nolgilt, mint a kentsUny. 0»
egy nap kimeut kertjébe, hogy megtékífitne azt- A
ctigány oeni tudta, hogj gasdája kijön ■ lofekfitlt.
C*. midőn b«jiW. UtU, bogy egy fa aUtt almik, ri-
kiállt: .Bej! keUs fel more.' A cigin/ f«l»grik *■
mentegeti magát. „Halig*** iemmihiii. .nem T«CT
•rdsmM, hogy a nap rid «a»if5D.' Hu altiért mtot^Si
axa ámrikbal' felah a erigány. ' ' ^
János napján. (*h szánt Jáaos Sient-Miklóion . Nem vagy se vSu, a»m apósom, De ha mégis kitalálod, Ki ez a te gratoláUd, Ki nem borról, se n,m Usxttel : Hanem vcrabesseddel UscUl: Aldjoo a j5vo*meDu És goudoltl, nogy éljen 6 l
Miicnrioinm! 1. H« oyomatoU htrdet-tneoynyel, dobuÓTa] kfiisétetetík, bogy büntoWi terhe melleu * hernyók é» féssk«ik idején elptustituidik, 2. h* a cMlános k»»rt SnBepéljre«»Q megnritUtik, S. ha a k6t5még ugyanott axt látja, miként * hernyók ott UgtObben, legnagyobb pacstttáuiü ruoik, 4. ka s rendelet köírebociátój*, mig a kert £i hwnyék nagy birtokosa «gy kttemúly — e oégj dolog a ea-riotam !
Érték- M viltéfoiyaai Mjus 25. ,-s
b'l, mstsiiquw 7Ü.UÖ; á*/e oems. kölcsön 74.60: 186U-ki áJladalmi kölcsön 112.—; bank-reWT. 9 65; hiteliutéteti réssvéDyok 2ÍÓ.26; London 111.35; ma^jar földtóhermenlosi ktt-vény 82— ; M^nesriri földtehermentóei ktt-»en_v 79.75: erdélyi fóldtehermeotési kötrémj 78.65; horvat-sUvoo földtebermsnteu kötveay 82.75; eittit 102—; cs. kir. arany 5.29— Napoloond'or8.89-.
í'elelés szerkesztős kiadó: Bátorfl Uj8<.


Ö Felsége legkényelmesebb
k i tüntetett
1873.

C»sil. <«»
kísérletbe kerül,
<'i} druim kitűnőségéről a hámula
* ll
ttor-csiurftt háló- *• cxicsfargöoyfík,
lvalódi tziüU peruliuok. torok biló-
;koDt<>^kelmeli, barrheutek, rrtfön- [
kém 27 kr. (1W7—il/
E«\ keValet fej- ea mKlirso banony-pinüikalikal *s ssákkai duaitTS
ftki me>gg& Vásmoak-
27 kr.
ssákkai duaitTS . . . 27 kr.
Eiry par késeit tallérra! rgjSU ír ar.
E fj ló vfT teh
élM, frt. 1S.&O
rég,
v apju-mhakelmek.
_-y pár fejre való 8 10 kendő, tartós ssána
E<gy vássonxs«bkead6 . 3-10 Kgj ráatoD-aictalketido
vámson
„ csín vnt-
vászon
vászon . r becsi roTonként 27 kr.
!i7kr.
'* 27 kr.
S7kr.
. 27 kr.
8 10
ujabb fajú KR7 kétfelé fétfl
és bársony BI»Iagok. Egy .iaron- es sliníelí ollí üoblesse-selyes). miodei.iE|!j angol '-iJiJ*- —*"
1 SU.
Kai]- -
|^ j SS>AS S^ V a * *. J ^
fekete gT»n|j6kkel kis>e«e,
a legojabb ...... »kr.
En bor-pénstáska . . . *7 kr.
EU kiTéakanal cl na-ssOstbíl *7 kr. Mogbisások
as öasseg bekflldéie otiD vagy postai
utánrét mellen pontosaa hajtatnak
ngj noblesseselyea.. mo
sima, lefairatotabb sxiuekben, a*i-
a«s fnnakkal Ot ujjnyi tzéleisef.
bécti rófe 27 kr., két ujjnyi saé-
lestk két bécsi rd" 37 kr.
Kgy pár fabér rágj e>:ko> MlfJ- »acj
fjerssek-térdbariiDTa, a lag- i-~- —, .
jobb f.jUbol ... SJkrl'ég'e Ámde, melj.k nem teuaenek,
■% pír féri f.lksrisoTS . J7kT.Jmiod«n babojasaélkal TÍasxaT«tei"ek.
E«7 pár hari«nja-kst6. sséles I DonL UPOníi
«=l;e«,p»nüik«.csokorr.l *i- [36CK UP3IIQ
Wit *■ . . 27 „ '
TovábU Bécs, AtflergatM4.
feber damasst-toralköxfik, risaos kéretik a ezég caiaiét elunni, éa ast hrTnema..k. nebés libssonresjek. bo-lehetdlef jól esalikexetben tartani.
világkiállítás
1873.
Budai Rákóczy keserüviz forrás.
A coatíieateD legUrtaltnaaabB és lfigJMtinsfi.iT keserU ?ia, a budapesti m k. egyetCB laboratorí mibaa, Talamtat kol- it Wjföldi birts Ucirok iltal elen.esT«. epr béeti fontban 370.773 tömör ásvány ai-katrétst tart*Jma*.
A Mt. Koebas kórfaax föorrota Dr. Wafla, 4a Dr. Freoreisc bada várót foorrota stírint a terme* ssctM Bakociy ásránjTiuel követketí betegségekben tetetett kisériet a legjobb sikerrel.
1. As alte«t betagsAgeinél t. i Máj és vese dugulásoknál, aranyérnél, uoruláaoknál.
3. Chronicas gyomor és bélsátbáknái : sárgaUiniál.
S. Vérkeringésbe), xavarokaál, neb« l«i«k*»kaéi, kolÖooMn, aa ások a vérnek tdUOnbosS nerrek-
hex va!ó tololáaát okosiák. <
4 KoaxTéojnel, a ki- és elrálaUitist a ezáltal ai anyagcserét s testbea elomosditTán.
5. ChroDictu b£rkiaté>««kn«l > a scrophalosís csekélyebb fokainál.
6. A ssir elfajulásánál köverság által.
1. Áulábao tuUágof köv^rségoet, (1681 S)
8. A nők nemi réixeíoek betegségeibea.
A manckeoi áhalánoi kórhii orvosa I>r Seits tanár által is DagyMáan betegságben és kórban uin-tén ige& hatisosiilr taiáltacott ét 1S76. február !2 éró! iIrénnek hitonyitutik, miért it exen kitQrjfi áiTány-na, m«lys«k a legkúsM) adagekban véve it gyors és bistot hatása van; a sseovedS és segélyt sreresŐ t a UtoonségMk a leejobban ajánlaato.
Kapbato éa megrendelheti miftdea nevezetesebb fOscer és ásrányos vis keraaked«sb«n és a legtöbb gy^fj aMrtarban. Fft raktár «s aaáUkás a forrás talajdooa«ai>ál Ls«r mhérttmtá Budipr.ten
XJOOOOOOOOOÍ
Éppen most jelent meg gy ftrsitás* a hírnevet, igen taoal-útSoa kunvvuek :
Az önmegóvás
taDÍcaatl» miuaeukoibs-
li fér fi akna k, Lasreallsstél.
Boritéklia lrpersételve. i."
SsáiLtalanssor hrbixs> n jnlt Sf jély és orr o > 1 * évei ispsuti
foly
Gyöngeségi
ál lspotok nsk t flsímli taiokbio ideges bajok-tn in alit s rw|ilé IsfkT-tizss ss (sJikíoaaasasjaDsa kivit ksiniysaes.. — Minuao koojt-irnsr.ll. jeleiül KMu)f LajoioU. Klrolf utf libán Ára 2 frt 30 ar A kőstaség 6 v a t i k buooto. ntanassoktót éi msjmolisoktü] t ktaTTsnre Dteve, nslysk a kft-xőDiej el&mitaaa tekiutetsttú] raé« fairdelsDéQTeiB tsóixertdti Is-traialg k terjednek. &aén I gjeljen Biodenki arra, aogj kösjf-fém eredeti 3í>-ik k i a d á s it
Lasrsstlsitsl
kaphassa, mely egy 8 ad ret 2011 lapos kötetet képei
W tsMrtisJ ssraval ácséiba metaire és a aseraő n*»-béljeferel vsn pecsétel ?e. Laurentius lanir.
Agenten
tta K Ura freiw Staaelea atot Vermije* ort nitrkt tla falat taatklft
■taa wallaa stfaa Hn-i IIIIIII »frui!i ai>|«lMa ua Mlokt
■r I. II p<>Ktl««i-rii<i lUmkirn .aaíei IIÓN.-Í,
G*. *% kir- iwb*
«C0r-lrt«M*r. Kc7 h<
dOfdob.1 krm 1 fri , a do bMlnsfn
I frt 68 kírí'»ű"ai*f ar. 30 kr' a ó.«i"*™ ~1 7ri.*ÍMÍ kr.
fru, a aiBtN ave>K S frt. 1 ptmaa aTa
n
k.U
iqylftlMM. i.f 1 WT iTtptk 4« kr
■ ^
a. kU- ■iixm.n'tAitt,
B«ÍMR.
Becs, III H«imark»3 fiók-raitu Ba'»p» tM: Hcyek Adoll or StVk-flltM, 3 karoit-cteu 9. az


papirkereskedéie .falra,, Dorottya
■trta, 12. a>a. »■ bámnlatOR olcsó árak mel-lett következőket ajánl u. m
ninaa moutteramnal 1— 1 120— *
1» trl> laoa leftlpapir aé««el i
MU
10O 100 100 100
1000
1000
regtaoa. .
floon boríték
legfinomabb
látogató jegy caioocio ktillitn
Irrelpapír fe-kefc- nyomatul
leaboriieic
pecaítkeiyeg 2 '? *~ ,£ " ™ "
Úgymint r.agy válaaaUka legfinomabb irodai é* 1«-
rélpapir • borilíkokoak, ugyaiintén tniuiicu c aiakbm
»ágó ciikkeknek. Iróraappák, jegyiíkónyv^k, raj«an>
rek riltótárciák, di«it pénatirciik, albumok. »tb. Btb.
legolcaóbb gyári áron. (1610-12)
L«Télbeli megrend^léaek utin»<St mollclt pontoaaH
■ukíioltelnek.
Cl. k. kicirólafot axabadalna
javított, az inyet szabadon hagyó
mesterséges fogsor.
L^-mfjobb oröicrtinre bioiRÁi a i ez. kötöDMget értetit-hetn.o) bof/ ho«ii»« éi knliiígn knírMek DUI likéról! • m«-tt-natei ÍOMorok kéí*iu-«e cn^Jj&bao ujoíag OIT felfedM^^t ttn-••ai » nelj miní<ai c<ld"lt leteaól felalmoL lartoikoooio Min-deuuema urabbi fddicaéresU'l é> non reméoTl tipliloa, hon • t. ez. körtuNI fó]f«de«p»m jólékonjiigit o»»J •simnil fofja lf«orb« Teani
IDr. HeraO,
iavitAtt unt Tié|es fogakra «s fogiorokra Toaatkozó többrend-beli cs k. »sau«4BloD toLajdooota. (1676—3) Béén, belváres, Adlrr(a«»r t. aiám ét Fmm Joarfa-Qaal 1. BIIÍIB
Hirdetmény.
i. lakfeaai DrÍTa ..Ön f.kr! királji alapitriaji ae • .aaütba-•r*paaua(i oraialom ree.éríl ka.hürí lítelik, eaiaaeriat foljó <T iaaine aO-is i de«eeml.e. S1-. l-jirmii 3Tj *a 3 *rif t«K ldí-aaakra k.reU.e£ »«<»Uí rtalaaarte. jafpl *■ -áa Mrlaae*aj»li fog. aak a lakieaal uradalmi 6értárjY»kra uáe»e l-ak4ceao, • tiaiUartai iro-dában, » többi Sa»nl-Jakaboa a Baeet-BeiiedekeD a beljeaioea aírt ajáalaltal kapeaolatoa aplTásot aaóbeli axrerfe atj&a bérbe adatni, ne-
i jaliaa
Ijdkócaán, június 1-én reggeli 10 órakor.
l-Or. A a«a»t-borbari korc.aia il«i«4rí« jofTal f..l/ó 1-151 1878. *r ífCT.iob. r Síi, U>t4 idtn^ra. 'agri' 31,, <Tr«, « bold b^UGa*g aa uái>bH*ó!dde! 63K frt ivi b4r kikiAltaai ár mollatt
Lakócsán, június 10-én reggeli 10 órakor 1876. p»i január 1-tíl 1878. évi daexember 31 íj tartó itlAuakra éa kiki.lU.i árral.
Sor. A Ukneami TeodéglS italmér«^aj joggal 9 "Viow botd bvNőaég íi aiáotunlddrl Í3»6 (n K> kr
J.OT A tót-'ijfi!oi koreama i> lankai c«árda italneVéii )oggal
6* ál 10 I
J A j
joggal 23 *"*!,.«,> hold bala8a«g ^ bold balaSatg aa asúbifolddal
:",ra "old b.la6a*8 4a aiát.liffllddel 1100 In 4-er. A fotoaji korcana iu:nír«ai j 0 f
4er. A foj j éi aiaatoftlddal 10«0 frt.
S-sr A laköcaai bobbal 480 frt.
Szent-Jakabon, június 24-én reggeli 10 órakor.
6-or. A n«n>l-jak»bi majoraáfi berekfíld, rít í. lag«15 9S "*/„„ bold tarmartikbau ttO frt. • Tagra IMt lllaMw jaaiai 25-*» rafg«li 10 d.akor.
T-cr A axaatbeapdaki korcf«a italmareaj joggal 11 m/f^ aMlld bal-aoa«g. oaútonsld ia réttal 327 fi% -
8-or. A pata ' korca« iuWtrcai jogfal 10 "'\,M hold balataag, aaáotofold «a réttel 215 frt.
9 er 8s*Qt-baaedaki aradalaii n^jlo, pm»ata asalom fnodua *a va-lóm jog 1 ",,TO bold ric 4a 3 ••",,_ bold asCIlí é. aatll! Ubbal 17a írt j évi bar, illetőleg kikiáltás: árral ; — ax arrareloi kiránok 16*;o báoat-: péaaaal állatra, a fant kil&a&U napokba as illető balgákra ezeanst eaeg-Ihirawk.
lráabeli aárt aiáolatok &0 kroa balyeg 4a 16*1, báaataráual el-
látta, as árvarae előtti aap eeti 6 iráif beaárilag a laköoaai tiasttarto-
aágnál elfogadtatnak, ha abeao aa árreréat feltaul«k iamerete aa meg- 1
tartáaa Tilágoaan kijaleotra t4aa^ni aaaent-jakabi 4a aaeot-beoedeki bertár- |
gyakra néare padig a aart ajánlatok aa árvar4a elStti napon aaintan aeti •
óráig a aalyaaiaáa neajelenandö nradalaai tiaatTÍaalSnek átadhatok. ,
Bnkott eg74nek. vagy aa uradalomnál hátralékban állá, Bgv par I
alaU >olt Tafj jelenleg ia lavo barlok ai árrer4abol kiaáratnak. — Cto-
.ajánlatok takintetbe T4tetni nem fognak ' '
A filtataiek ngy a lekócaai tiasttartdaági, «iat a paearáradi fo- \
tiaati irodábaa aaa(takuth-tek j
Kelt Lakóeaáo, 187o "■ sajna hó 22-án (1687—li
Ai urad tinttartosag.Forczellán edény,
aveggemoek, tükrök, lámpák, eviazorek, rhlna M««t
ét pakíoog kaDalak, tálciák, moxsarak, káveporkölők, kávcdarálók, kávéfr>z&gép«k,
fagylaltkészitö, szodavizkétzitő, varré-gépek, vatbut«rek,
utazó bőröndök gyári áron.
Jéneí t»p- és nyotwlMaUjdooot gyonsajtó nyomása,
C
A ház építése végett
Boaenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd báx Od- a Korona szállodának átellen^be tétetett.
Oxukor, káré, thea, l
rum, miit gyártja, petróleum, UbUolaj, IWjtrlia boruk
«a liktarAk, »atódi francna petaeí ét roindeo fiurrek.
kuftteW ét valódi Portland cement,
paraffin, kocsikenócs, gépfaolaj, gabna-mákok, gyapjnzsákok.
AZ építési idényen át a visszaburczolkodás könynyeb-
bitése végett folytonos régeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett.
1873. bécsi világkiállí-táson a legnagyobb
<16tó— 7)
haladási ésérd em-őre nnnel kitüntetve,
Bécs, Favoritén, Erlachgasse 22.
ajánlja ki tflnó szer k««e to
Eredeti angol (JÖzmOZdonyok és gizCséplŐgépeksU legújabb werknet szerint. Garett-féle torvetö-gépeit, melyek a legújabb jarHáiokkal ellátra, eddig minden más ilyen gyártmányt fölülmúlják.
Továbbá készleten tartatnak: Kézi CMptfgépek legjobb szerkezettel, járgánynyal, vagy anélkül.
Járgéutytk ét járgány-cséplőgépek.
Harmfcy féle gabenarttták, fB kaszáié gépek, nén gereWék.
LJNiUliar-féle legczéluerübb konkMytisztiti gépek «s ilyenek Permllet-féla
szerkezettel.
ffirtanond <i Chandler-féle. agyszinte eredeti angol Bsntall-féle tzeetka-
vigé gépek, kukorieza morzselék, kézi-, \i- és gózeróre.
Répavetgo és repazuzé gépek.
urké és áaraló malmok gőzzel, járgánynyal vagy kézzel hajthatók, ZHZÖ-Mlnok
sat. sat.
Kitünó anyagért és hibanélküli szer.eietért kezesség vállalUtik.
Ábrákkal ellátott jegyzék én árjegyzék kívánatra bérmentve küldetik.
A ^gtpek megtekinthetők és megrendelhetők a
Szombathelyen, fdtér L sz. a.
(16Í6—lü)
iévó fijéprakiárban.
A legnagyobb YASBÜTQRGYÁ&
c 1-A.I-BBL-&, Bécsben, III.Marxer nreza 17. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra insfyen bér merjtve küldetnek mindenkinek.
(1M7-7
Fehér Miklós
angol, franczia és amerikai gépgyárosok vezérflgynőke
a;ánlja | ajánlja

| R. Hornsby és fiai legújabb szabadalmazott | továbbá a legjubb amerikai
fűkaazáló gépét | szénagyüjtöt.

iSuIky Raka) ] mely királtképen koaoyű»«^e. tartúaaiga ee muoka
felette könnj-Q »onh*tóii|;inál fi-gr*. Tiűimiut kiért, mert ennek ?4gó kéuQléke Demcs&k egyénei, de »KyeDet)«D ét rpndeUen ulajhii ii alk&tnuM ma-gát ét ennélfogva a fOv«t tdkéleteten vágja le
A lerköselebh Mancbe*terbfn unott *«r««o;-kitórlet alkaJmáTal a ÍPgt**ékenjebbnek biionyuJt i *» angol kir. gaed, egjetölet 41 uű u el*6 tlijjal koronás tAiott.
képcaaege álul felette kitüntette magát.
1 Ennek ueleasége 8 láli 9 bo« kerekei t llt>
6 hlT. magaaak éaaiegéu ama flkorhadllaosaji ih»: birnerea amerikai .Hnkary-aliHkél' ran keaiit.e. Egy gyöoge ló által kónaytn TOnuthatd tt naponta 15 — 20 holdat gyüjüiet.
Uj Angliában ezen gyűjtő a legtöbb aranyéremmel tüuiettetett ki.
Kiállítási csarnok Bécsben: III. Prageretrasse lii. .Hotel Hungária.*
és műhely Budapesten IX. Ullii ut 12. szám .Köztelek" .országos gaz-
dasági egyesület.' (1679—2)
DREHERANTAL KŐBÁNYÁN
PALACZKSER
DlETRICHfcCoTTCCHLIG BUOAPESTEÉ1 4l»aaaUa-l*l f Jaarafi rea»« lllets zea-i
- ieaearak ( i laaimftani'. [
recla-aatiók aat a aaer
- ketttH-Martáana aer-
Tskarékpaawári eoalet,
Jeletair Bimutati
nukatár-
csak
ZALAI KÖZLÖNY
•1«M>: .ZALA-8OMOQTI KÖZLOlíT.'
ÍEaróalok rtm
várw Myhatétagának a ,zaraai|y« általaim tanité-tattfllet
Uetcnkhii
kétszer,
„aiti zalai Igyvétantaf', a ,jaagy-k*aízaai k<ra*kMiel«l « iparban*:", a .naay-kaaizsai tatartkaatitfr-a .Zala-Samgy' ffahajázáat rMzwiytárwaat t ttbb aMgyai és vártai agyaKHet hivatalM értaaitija.
lap.
vasárnap- s esjjiórtókóii- megjelenő vegyes tartalmú
A zalamegrel ált. tanlt6-i«8tUet központi TálaBatmáiiyának.
K becMt lapok 41-ik «**-MMin osár jeleztem röviden mindazon pontokat, zte-Írek az 5U-es bizottság álul legközelebb íetárgyaltattak. Lássuk eznttal kissé terje-dtlmeaebbea. Piros pünkösd napján d. e. lu órt volt, midin a kötó-utczai kozs. is-keli toraaholyiiégében össiegyaltttnk, mely elég tágas ami, hogy egy 100-as bizottsá-got befogadjon. Nem csnda tehát, na agy jártunk Tele, mint a .kevés jószág nagy edényben,* minthogy az egy begyült tagok iiáma vidékről 7, fc-elybíl 8, feszesen — pár benerolus hallgatón kiről — csakis 15 volt. Hogy a vidékről nagyobb számmal nem voltunk, könnyen megmagyarázható; a tá-volság, a relé járó útiköltség s fóleg az idő rövidsége annyival is inkább kimenti az el-maradottakat, minthogy nézeteiket épen ez időpontra postailag többen közölték. Be hit mit szóljunk a 15-ös központi albizott-ság azon tagjairól, kik ugyan e czélra nem tartották érdemesnek Budapest sima járdáit végig sétálni, mig mások Kolos vár-, Arad-, Nagy-Kanizsáról iát megjelentek. Ha már a fíváros tanítói kan ily vontatott példá-val jár elő, mit várjunk akkor a vidéktől, melynek Mekkája mégis csak Budapest ?! Valóban, ez oly lereró jelenség, mi az em-beri kebel egyik legnemesebb tulajdonit: a lelkesflltséget támadja meg, s mi csak a bizalom taposó közönyből származhatott. Mit várjunk ily ellazulás mellett a jövőtől, midőn a nemzet jobblétünk reményét — ugy látszik — épen a néptanítók ügybuz-galma- s életrevalóságához kötötte ?
Ha a nap megszűnik világítani, elsö-tétülnek a bolygók is, s beáll azon szomorú
i zűrzavar, mely az egyestttéi •egttaetebb tö-rekvéseit romba dönti!!... Menjünk torákb. — Elnök Simay István megnyitó beszédé-ben otthonos kónnyüdséggel sorolta fel a
! tárgyakat, melyeknek elintézése végett az 50-e» bizottság egybehivatott, örömmel hangsúlyozván, miszerint ezek legfonto-sabbja: az óhajtva Tárt nyugdijkéniés, ha nem is teljes megnyugtatásunkra, tekintve az ország qyomasztú helyzetét, már ugy, a hogy révet ért. Ezután következett egy hoaazu (részemről sóhaj) köszönet nyiiváui-tás: á cultusministeriumoak. Molnár Ala-dárnak, az egész sajtónak, kiválóan pedig a ,Hon*-nak. s még kiválóbban Jókainak, Zsedényi képviselőnek, ki a 15-ös bizottság kérvényét benyújtotta, Sehlsuch Lőrincz püspöknek, gróf Czirikyuak, a 15-ös bizott-ság coUegülis törekvésének, György Ala-dárnak, stb. (??I!)
Ha az idd engedj, tán a mindenszen-tek litániáját is elmondjuk vala. Sót ez sem elég. Mért nem az egész világnak, hogy ezt a haszontalan, mankón kolduló tanügyet kebelében megtűrni kegyeskedik ! ? , Legru-tabb büo a hálátlanság." Tudjuk mindnyá-ján, de jól tudj'uí azt is, hogy a nemzet életföltételénak atég áldozni is, hazafiai kö-telesség ! Fö16al«gism«k tartom tehát a há-lálkodást pláne oly dolognál, a miben talaj-don kép alig rai köszönet. - — Követke-zett az .Eötvös-alap" .A magyarországi ! néptanítók, kisdednevelók, polg. iskolai és ! képezdíá tanárok saját éri járulékaik és ke-j gyes adományokból oly országos alapot gyűjtenek, melynek egyrésze az első három érben .Eötvös József alap,* czimen tóké-sitt£tvén,oly alapítványok létrehozására for-dittatik, melyeknek kamatai magyarországi
néptanítók, kisdednerelok, polg. iskolai és képezdei tanároknak tudományos egyeteme-ket sikerrel látogató gyermekeik között ösz-töndijak ul osztatnak ki; — az alap másik része pedig részint egyetemeinken, részint felsőbb tanintézeteinken tanuló fent emlí-tett jogosultak között osztatik ki ösztöndi-jak gyanánt, egyedül a vagyoni állapotnak és a kitűnőségnek, valamint azon körül-ménynek tekintetberételével, hogy hozzá-járult-e i folyandó srűlóje ezen alaphoz."
Alapszabályai felolvastatván, némi módosítással elfogadtattak. A gyűjtő bizott-ság megalakult, beválasztatrán helyből a már fenálló 15-ös. vidékről 4 taggal, köz-tük csekélységem is. Ez valóban üdvös eszme tényleges pártolására elére felhívom t. fiókköreink buzgalmát. A kezdeményezés valamint keresztülvitelére vonatkozólag a Bzétkűldendett alapszabályok és utasítás fognak kellő tájékozást nyújtani. Minden testületnek saját kebeléből lesznek e czélra megbízottai, kik a gyűjtések eredményét s befolyt járnléki összeget az országos köz-pontnak beszolgáltatják. — Alapjának gya-rapítására sorsjáték terveztetik; nem cse-kély eredmény Tárható a tantestűletek kö-rében eszközölt módok : zene, dal vagy szar valati estélyek, műkedvelő előadások stb. által is. Remélhető, hogy egyetlen tanügy-barát se fogja megvonni áldozat-filléreit oly hazafias intézménytől, melynek jótékonysága az egész nemzetre kihatol. — Előre fldv ezért a lelkes pártolóknak, százszorosán pe-dig azon melegkeblű férfiú ügyszeretetének, ki nemes indítványa mellett az alapítást 2U0 írtul megkezdette: Péterfy Sándornak, ki kötelességen kivül tett odaadó önzetlen mű-ködésével nemcsak elismerésünket vívta ki.
de - moodhatjuk — stéltó hálára kMate-lezett. Fogadja testületünk osziaTte hutái kézszoritását !
1 HAJGATÓ SÁNDOR.
I (FolyUtáaa éa rág* kor.)
V. Hibás siók ée u61áaok
I A nyelvújítás éa nyalrjavitáa közt aaáf-
indult vita a nagy közönség figyelmét ia faUk-j reazutu. A nyelvjavito tanácakoamány, a 1 maga és a Nyelvir mAködéae felöl bUirakapail i kaadö lére. nézeteket mielőtt szélesebb köraam köteleaségének tartja megigaaitai.
1. A Magyar Nyelvőr a m. tudományén
akadémia aegise alatt jelenik ugyan rzaf át a
hibát szók és szólások javításának foganatba
vétele a m. tud. akadémia tudtával indáit nsag,
de tévedéa az a vélemény, a mely netalán aat
tartja, hogy akár a Nyelvőr 'oaikkei, akár a
nyelvjavito tanáoakoamány mngéllsrrifáttji aM*
gának as akadémiának nyilatkoaatai; da
alaptalan aza nyíltan elmondott állítás
| t b-dóie fakadt nézetia mintha a n y e l T ijavitótanáctkotmáayaa IIS* f demia háta megett* annak elft-jzetes tudta nélkül indította ! volna megs folytatná mákodé-iil.
2. Sokan ama kifogásokból, melyekkel a
tanácskozmány a azok alkotásában követett
eljárást megtámadta s amaa elvekből, aulye-
ket a bibás szók javításában követendő kalaa-
tul felállított, aat követkeatették, hogy a nyelv
javítok minden uj szónak ellenségei, vagy ka
! nem is, mindazon siók ellen kezdtek meg as ! irtóháborut, a melyek bármi tekintetben Kifo-gás alá eanek. Az elad vélemény nemcaak hogy teljesen alaptalan, hanem ellenke-zőleg a tanácskozmánj már legelao öataejoTe-tele alkalmával kinyilatkoztatta, hogy: .Aki-fog t • o 1 t a k helyébe aj ánlenié • •ókra néave első sorban aréfi irodalmat, a népnyelvet éa nyelvjárásokat tekinti farrá

TÁRCZA.
Regényes vidék.
— Am nff, UM rat7, I*»jl4 Balatoa I Ol«lv« tártnak a part karjai, ■ »«n aoadkatoB, sUp »■».! IM, B a«w boositaak, s fjöajör miatt.
Vaaávtt 8.
Itt a Tárva Tárt tavaas a boasau a ki->arM lü után ! As ifjú hajnal már kiboaU aai-•árványaa'ntt aáaalaját s aa ég keleti oldalát el-■xntja. Erdők éa béroak viola arinben ágnak • a fürjre, ndáa aiadárlták omajdve aaébradi ■améaaataak, fel-fel a ma^aaba saállajiak, há-'adalokataengenak aa isleaaag trónja elotL Itt > Uvu,! x til fagyától megtermelt terméatet ^ tavass eoyba fuvalmától uj életre indult! At ember szive caak agy rapos örömében, midón
u ébredeao I aaiilut latjai .Itt aaép virág a
réten, ou turge nyáj a ffiben, ah mint Srfil egész vKÍék, megujulta föld i» aa ég" igy énekel egy kiiló ügy pár két BK% és itt Tan a kedvet : juni ia éa erral aa étvaavttaljaa kiránahüátok ■'•íe. Én tekinteten szerkaazto ur kegyet enge-'Wméval ild oívaaó közünaéget egy reg* °T« vidékbe akarom vaaeui, melyet tán már utindeoki iaaoer ét meryrAI nem caak a megye-beli lapok, hanem a fővárosi lapok ia oly tokát " oly tedvexot írtak. Menjünk tehát goaerorel, 'agy anég gyoraabban agondulat aaárnyaan 8ié-f°kig és szálljunk a Siócaatornában levő ,Kia-Uady gízkajirm; a csatornából kiérve, a lul-P*rvan a kagyafc oldalán éaara lakat venni agyea febér ajasrtokat, mclyak a Balaton hoaaaában "Cmáat taiváltják. E .magyar tenger*-tol a jvakig terjedó tart zöld rétek, saolTok, ardok *• saántíroUak foglalják al kuloabía* aziaaswt-•*. martaiségfaa kéazitett anonyegkaa haaon-
lók, melyet aa emberi aaorgalom a soldaikon kénaitett s melyen aaétazörva néhány faln, tok piacié ét ház láthatók.
A bakton-furedi kikötőhöz erve, a ki-váncai nénok egéaz ter«ge fogadja aa érkezőt kfilfinöaen junios és július hónapokban, mikor afurdö vendégek saáma legnagyobb; azon élénk feaateien társalgás, mely itt általában honol,bi-■ahnat ónt aa idegenbe s hamar otthon érsi ét
találja magát. . . Nem ia fog itt unatkozni
KináBra a hajóból, terméazeti panoráma áll eMttfink: kesrretlenül a part mellett romaiban halódik hazánk nafy éa bBre — Deák Ferencznek — nevét viaelő a bájoló, még fiatshága kecaet jelért magán viaelö nagy ültetvényt magasztos érzelemmel tekinti az ember és dicséretére is válik as igaz-gatóságnak. Ob ! milj jótékony élvezetet nyújt kivált eati órákban az ezerféle virágok kellé-mes illata éa az üde rrfvöa lég as égetó és lan-taaztí napaagarainak elviaethatetlea hatása I trtán. l^en, midőn teendes hoMviláges eate a j tó aarijánáJ ^glal helyet aa ember és ábrán-' dozva mély gondolataival látja a felségse hol-! dat egéaz féayében a kék boltozaton a csillagok 1 mjríadjaval — az ég köznépéről — felmerfllni, a tó visasatfikrozéaében e «inváltoaáapompás I 1 az ember ez elragadó érse1éb«o kénytelen meg-| vallani, mint Vaj'dn Péter mondja, hogy a hold > fényazaka nem kevésbé szép, mint a rtedökM . napé. Hem lehet tehát caodálni, hogy Vacbott ! igy kiállt fel:
! Az vagy. kies vagy, fénylő Balatoni
! Ölelve tartsak a part karjai,
S mart mondhatom aaep esőst eled, El nem bocaátnak a gyönyör miatt. A fürdő a teli azinllia, Mztauratio és Horváth féle háa konti tér egéaz nap árnyékos
táinak dtu lombozata miatt; e téren áll hallha-tatlan- költőnk emlékére — Kisfaludi Sándor-nak — zalamegyei tiaztelíitol 1859. állított ércs-szobra; szintén e téren van a gazdag tartalmú azénaavas forrás, melynek viae a goarUrdokbeo haacnáltatik, mellbewgaknek pedig savóval ve^yitve orvosáig gyanánt; exeo forrás legje-lentékenyebb és nyitva is áll. — Fellebb van a téli színház,ámbár itt télen nem tartatik előa-dáa, mert nincs közönség s oaak azért nevez-tetik igy, mivel itt eroa vagy hidegebb időben játananak: homloktatán eaen felirat: „Haaafiaág a nemzetiaégnek'oivasható.E sétatéren a reggeli órákban 6—8-ig éa anaplenyugta előtt 7^9 ig alkalmas helyea,mely alatta máaodik forráa léte-zik — ez zárt — zenészek hallatják mflsserok bá-jos hangiak a kozoneég muUattatáaára ; elSbbi években Farkas Miska, ki most New-Yorkban húzza; most pedig Erdélyi Nácsi szegedi prímás van saerzodtetve.MindeDnap tartatik azinieloadáa 5—7 éa eantán azonaaJ,mint már emlttém, kead mökódai a zenekar a legújabb és legválogatot-Ubb etarabokkal.
Az épületek kosul megemlitend6k : aa uj furdőhás, mely nagy terjedelmi gőzfürdő és a legnagyobb kényelemmel van felsierelve s hogy FQred még nem Európa hirü, onnan van, hogy a> tobbasori tűzréaz alo.1 okozott kár miatt min-den előbbre haladás lehetetlenné vált s anyagiak hiányában eleinte caak faházak építtették, de ea utolao tized alatt több nagyobbaiertt épüle-tekkel gazdagodott, melyek kftifil legszebb Dorv és Écsj furdó igazgató villája ugy ne-vezve aa itten uralkodó szokás szerint Ezek a legnagyobb fénynyel, pompával és comforttal aüátrák ét minden a vendégek kényelmére van inléave.
A ayári aainhia a porkban vas; eaen
| pork hasonlít egy lombdus ordotöa, Bal * eatv logányok elragadó csattogása, a madarak vif éneke, mely mioden meatenégea haagot joral fölülmúl, a bokrokban félénk trtoakSk daaol-gatáaa gyönyörködtetik a sétálót; a saabadba, illetőleg a aaollokbe érve — ha megfordaJamk ' — a Balatont látjuk elterülve egész népségé ben félhold alakjában és lehetetlen, hogy a ti-I hanyi apátaág két tornyu temploma azemunkb* ' ne tűnjék. I. Endre királyunk épiteté a tat. ! Benedek szeraeuteinek, a németeken vett jy«-I selméért; gyászos halála után pedig itt tanai*-: tetett el Tihanyban megtekintéare raéltd a J nagybecan könyvtár, a sekrestyében levó má-I vészi faragványok és loyolai aat. Igaáea viaaia-' ból készített arcaképe. A templom melltlü ká-polnából a kilátást élvezni az idegen al na ara-laszasa! Nevezetesrmég Tihany viaahaagjáráM, mely csendet idíben egy hatmeretu reraat tiaa-tán visszaad; ugy szintén szemlélhetek taikláha vágott remete lakok a hegy fok keleti oldalán. A Balaton itt igen otaaeazorul, egy nyoloagd mértfbldnyi széleaségfl; itt aszott át egykor » híres Wotaelényi Miklós; de emellett tengeti mélységet nyer 220—270!
Nem hagyhatom emlitéa nélkül aat, aai-dón idegen Ti hányba érkezik, aaonnal gyaratt kek veszik körül; minden áron el fogadén tej akarják kecskekörmeiket ét orifokötöiket A k?-jkekörmöl a nép sokáig valódi kecakeko-rtmnek tartolta, mit 0 köretkaaó ragéval akar igazolni. Volt itt - egy duagaanag aatnatiy, ki roppant kecskenyáj jal bért, agykor azoaban agy láthatatlan buvaro a Balatonba hajtá ezt; nxa-den viaaaaunlési ttgyekeaet kaaatalaa nU. Különben nem egyebek, mintztegkorthkagy-lók (Coageria triangnlaria Partaca). (Véfa kor.)

iá a a
!* »
irodalomnak
is; a' melyekstminitekintet-bsn kifogásslá nemesnek.* 8ot a reiz .t » I á n y" helyébe a szintén ujabb, .te miad jeJeotésiíeg, mind kéusésileg helyesen alkotott .rejtvény" szól ajánlotta — A második pontra nézve ez a UDácakozmány nyi-latkozata: Szoros kötelességének tartotta és fogja ezentúl is tartani, bog) a nyelvujitáansk mioden egyes alkotását szigorú bírálat alá vegye, a helyességekel s viszásaágoktól külön váJaazsza,ez utóbbiaknál kimutassa ama nyelv-törvényeket, a melyeknek megsértésével vagy elhanyagolásává készültek s hibás siók; vagy ia: hogy s mint m»r meg is tette, a helytelen teéképzések osztályait felállítsa s fel umaz álta-lános (nfivtsyt, a «»ly a valóban szükaéges .ezavak aikotásibao irányadó legyen. E k'.te leeaég teljesítését s kivetkező kettőt czél elér hetese szabja elé: elíször, » szóképzés tórvé •oyeit a nagy kösjbnség^el megismertetve, gitot vetni a további oyelvroroláa útjába; másodszor, az utókor kutató nyelvtudományának a búvár lataibam-elkerülhetetlenül szükséget biitot lá-jén^eahstást -megszerezni. — Vann4k a kimuta-tott vagy kimuialaudó helytelenül képzettszók közt olyanok, a melyeknek fonáksága első te-kintetWfrtSIiík, Vagy a melyek épen szükség-telenek, köfinyen. pótolhatók s különben is ta-lán ritkánhaszaál tatnak, mások ellenben srámos. bsbár félreértett analógiára támaszkodnak, nem csaJVj^fy kfeUemetleiiul nem érintik a oyejv-eraéket, hsoem már általános k.-!etn»k is ör vendnek s iK'Hwlyikakre talao mar a történet ia Tá sdts ssMolerilo bélyegat. Ezeket, mid'.n a hely teieeesgck javításáról vtin szó. azeióbbiek-kfrl ef^y' serpenyőbe vetni nem lebet. A f ö n-l«t«4 «él«méuy telist abban t é"r * d, m é g pedig nagyot téved, m*í *f-e r a s l 11 ■ i i, hogy a nyelv-j ft ^4 fcé"l aoácskozmány a hibás ss»k"k»«H s«as akar elisme rn i semmi k.l'lonbtég-et s egyiknek kiir-/ I ti i't il p u I ; kérlelhetetlenül k * v*« teli, minta nátikéL Van a •* b «"l ytelea tzók, a melye-kí*>1 e- fc y vagy más vagy több nyomósokból a kiküsz öbölén d 9 ti órába iktatni nem lehet Eztef az elismeréssel azonban sem az nincs orosdva, bogy as illetC szók hrbás voltát kimu-tatni,'sem nz, h'»gy egr va^y tnás szükséges-nek 'mutatkozó helytelen i>zónak megtartását csupáu az egyedi teleséitől ffig-gevé tenni ne lehessen. Annak m^rálmoitása, hogy melyek ama tzók, a me-lyítfhtfcás voltak ellenén is meglartandók, • «gy*«t6a'lárgyslái föltételétől függ.
' -: IA Kejrjavitáara kitárolt tzók sorában kö-vttttetaek:
SA.Rorder o. H .. r d k #p ez, hord ke-* " 1 p e s s é g. Hordszék. '^ iA n o r d e r ő kétszeresen fonák szó ; először hibás cotupositio, másodszor idegen szemlelet utánzása: mégis a mist kissé fonto-sabb dologról van szó, ott nem hullunk egyebet, mint ná^y horderejű kérdések, nagy ho^d'ejKejtt intézkedések 8 töbli efféle „hord-enjjüségak," váltik való ismétlését. Különben ez is azon Bzok közétartozik,a melyekre semmi szük-ség aam voltba mely eket csupán > gondolkodni n<-m akarásalkotolt meg. Az átvitt jelentésben halíitáft netnet .tttrwdt e'-nik magyar ssltivsMnaél z fontosáét;, hátán; pl. E lé-pWek fontosságát csak 8 maga volt a nHsWlre fátni nem skarta. — Hogy mily h a-t á?V» vtrff et intézkedéseknek, legjobban bizo-n/ftja a választás eredménye. A jelzőül hasz-náfi .Hagy horderejű" kitételt pedig a jelentéi árnyalatainak kai ön felesége szerint a következő elhanyagolt melléknevek végzik : fonton (kér-dés,T h»tá»o« (beszéd,) hnthatón (intézkedés, 1 oiíTyV. ható. mr»zivás;ó. mrnNiehntó (esímíny.í é>e(I>evás;ó (elhatározás.) Az ere-dé^ jelentésében használt ,t r a g w e i t e" '. magyar megfelelője pedig a bnr«á*.
ítdtin puska.
A hortlkrpeii szó nemcsak alakjára, ha nenj«Íentéaére nézve is helytelen. A német '; f_*l» i g" fogalmának magyar kifeje-"ílnbbao a b i r ige valamelyik szár 1 keresendő, e czélnak legmegfelelőbb »» ».képzős onilckví névszónak alkalmacása, a mJTya csjejekvé. íilsndóságát fejezi ki, mint
1 f/x'i*:' ^£,s'P4-*i harapó-s, ni v o - s, zst. E szerint a ,t r a g f a h i g* ma W* kj^otójeul a b i r 6 s, a rt r a g f S-h ' &H: '..' »'-*» • h i r ó s s á g szót ajánljuk. ... .A berdtsék a németből vagy a sé-nj^t ulán készült regény fordítások kedvelt "•.•*■ 41°B? rósz szó, azt nem szükség bizonyit-naok.; kogy pedi^ svtaksegtelen, srról Unusio-d« • régibb gyalog bintó, melyet jobb kü íróiak alkaloffl, adtán a nélkül ia haaz-
■•..ül D-aes-á tt mik, hogy.
•\>*at kitétel seerkesete idegenszeru. A ma-gyar a birtokoe ssót átalábaB, de kfikmosen a muutó névmással képzett határozókban minden--»' a birtokau elé teszi; pl. annak előtte,
ann^k utána, SBBakellsststra aat. nem pedig OMgiarditv. . A ki tehát kevesli a uiagjaravrl/bao, akár alárendeld o o b a, á oi b á r', bár, jóllehet, ha, m i n &■ j H rt, aitdaoiAllattli*|7, stirt hogy. vagy »« esnkkel oomtativ ts i n d amellett mégis, aaaak ellsaére i s roegengedó conjuactiokatf s inkább vousó dik a d a c z á r .-fele kitételbe* ám baasaálja ; dedaczáraanaak bejyeit moaslja ak-kor auuak dao*ára v. miadaa-uuk dacsára; s bár akkor is a aémet vlrotzdemB utánzása marad, de Ugalább a ssar-kez^t magyar lessen.
(Mtgyw Nyelvőr^
\ k.8koru,ör0kösflk vagyona.
A kiskorú orSkósSket érdeklő bagyatí-kok tárgyában a bel- és igszsigttgyministerak egy rendeleUt istéstek a liataaágokboz, meiy oek tarulma a következő.
Tipaszultatváa, hogy a kiskorú örilkc sokét érdeklő hagyatékok, a hagyatéki eljárás folyama alatt, gyttmö!c»..zés nélkül Hagyatván, ezáltul sok esütben nemosak as árvák vagyooa sünied jelenteíeny me^károsodást, hanem te-kintettel aaon körülményre, bogy sok esetben a hagyatéki eljárás hosaw időt vesz igénybe, ez M alatt a kiskoruakusk ellátása és s aeve-lésökre való felügyelet is narj mérvben meg u<-besiueük: ennek folytán
addig ia, mig a közjegyzői intézmény életbeléptetésével a bírósagok teendí i megkóny-n vitrinének és lókép a hagyatéki ügyek gyors I tárgyalása aj biztosítékot nyerue, h"gy a sé-relmekneK minél elóbb slejök vétessék, utasitja a minitter a tórvényhatoaágoks>t ason rendele-tek szabályainak uigoru megtartására, melvuk szerint a bíróság a hivatalos besivatkoxá.1 igényló minden ftrókoaödesi ügyben nemosak a leltározást haladék nélkül eszközölni, haaem egyszersmind eljárásának mn^kesdésétól fogva egészen a hagyaték átadásáig ennek biztositá-sáról és keaeléasról gondoskodni tartozik.
A hagyatékhoz tartosó, vagy abba befo-lyó készpénzek, a fenfurgó körülményekhez képest, vagy valamely pénzintésetnéj vagy az állampénztáraknál az érdekeltek javára gyü-niülcsóztetendok. A gyámaág vagy gondnokság alatt álló örökösök személyére való felügyeletet, illetőleg a hagyatéki bíróságot a törvény arra utasitja. hogy a gyámság vagy gondnokság ■ lül levő személyeket illetó örökség megnyíl-táról, s Isitár átküldése mellett, az illetéket gyámhatóságot azonnal órlesiUe. A hagyatéki bíróság, továbbá a gyámság vagy gondnokság slatt álló örökösök tartásáról és ellátásáról az örökösödési eljárás befejestéig az árvaszék meghallgatása mellett intézkedni tartamik.
a zalaegeraegi kir. törvényszék büntető osztályának l&ib. évi junitu havi nyilvá-nos üléseiben előadandó bűnügyekről. Június 2án 1875.
357 /B. 875. Sz. I. Katona Károly hamis okmány készítéssel s sz. 1. Bácz Antal, Pál lse ván bünrészegséggel vádlottak elleni ügyben ítélet hirdetés.
57I./B 875. Ss. 1. Feriacz László es tár-sai súlyos testieértéesel, illetőleg önbíráskodással vádlottak elleni ügyben kiráhi tábl ii ítélet hirdetés.
578./B. 87Ö. Sz. I. Szokoli József konoyü testiaertéssel vádlott elleni ügy boa kir : 'áblai Ítélet hirdetés.
580./B. 875. Sz. I. Zsidó Jáaoa ÚUilvaj-láasal vádlelt elleni ügyben curiai Ítélet hir-detés.
■~>S7./B. 875. Sz. 1. Simon v. Gombár Jó zsef súlyos utstisértéssel vádlott elleai ügybea kir. táblai ítélet hirdetés.
J u n i u s 3á n 1875.
522/B 875. L. t Oasksy Sándor, Fekete v Süveges Ujos. es Markó Jósaef emberöléssel vádlottak elleni ügyben szóbeli régtárgysláa. J u n i u s 4-é n 1875.
531./B. 87.V Sz. I. Sprenoz József és tár-itai bamw adájtvevési saeraodés keszitéasel vád-lotuk ell> in ügyben saóbeli végtárgyalás. JuniusBén 1875.
579./B. 875. Sz. 1. Domjáu Gyvrgy tol. vajlátsal vádlott ellesi ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
584./B. 875. Sz. I. Szmercska Venczel tol 'ajlással vádlott elleni ügyben szóbeli vég tárgyalás.
J u n i us tO-én 1875.
577 /a 875. Sz. 1. Kottinger Boái súlyos tastiaértémel vádlott elleni ügyben folytatóla-gos végláTRyalás.
Június 11 én 1875.
575./B. 875. Sz. 1. Pirovics Károly sik-kasztási bűntényekkel vádlott elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Junins 16 án 1875.
430 - 598./R 875. Sz. 1. Torma György hauiis okirat készrtéssel ét csalással vádlott el-leni ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés.
492VB. 875. Sz. L ifj. Lskatos József bí-rósági végrehajtónak'hivatalos eljárásban rá-
^lian vádlott allsai Ogybasi kir. tábUll
Ítélet hirdetés.
581./B. K75. Sz. I. Bakos Péter és Tóik János hamis okmány kenhessél vádlottak el-lesi ügyben kir. táblai itélot hirdetés.
ÍS9./B. 875. 8a. 1. Emasar István talált vagyoo elaikkasstásiTsl vádlott elleai nirjrbsM curisi ivsset hirdetés.
JüiiM 17-6 a 18JJ
637./B. 87a. L. L Kertéai Mihály tulvaj
lássál vádlott elleai tgybea kir. táblai itálat
birdetás. ^
- A „ZenéneM Lapok- május 29-
iki sasmábaii a, kasztialyi • kaauzaaí dalársUk,
együttes m&ktidése dicsérettel emlittetik meg,
súg a kozöaaeg ráasvétlensége erö«eo baagau-
lyotUttik.
- A .Gyári.\K0*i6*f május 27.ki
száma irja: Ut a Balaton körül. Boglárról pén-
teken reggeli 9 órakor iodaltank el, gyenge,
de szép és folytonos esiakkeleti szál msllatt.
-Éliadulásnnk elótt a .Balaton* nevű propeller
kapitányávai taiálköztünk s kötöttünk ismeiet-
ség*t, E ib lö erejO urupmlerl gyakran annyira
megviselik a Balaton hullámai, hogy ^mint pl.
f. bó 13-án is) kidobták a partra kapitányostul.
Aránylag a mi hajónk tokkal biztosabb. Qyö-
nyorttea oientank kilescs óra folyásig egy ha-
zambej), vitorlázvafóztünk ebédat a petroleajn-
tushalyee- A túlsó zalai part, a Kisfaludy S.
áltaJ megánokttlt begyek igézoon kéauettek ki
a távolból. Esti 6 órakor értünk Fenékre s rög-
tön tovább akartunk haladni a Kis Balatonon,
de a Zala folyóban oly kevés TÍZ volt, hagy
csakhamar negfeoeklettttjik s visaaa kellett
térnünk <,e legadbeaebb aonkávai) a szabad
%iz szélére. Hotgonyt vetettünk s a nádss kö
Tepében töltöttük as éjszakát. Szombatou reg-
geli 6 órakor újra indultunk s 9 óra elótt a készt-
h'^lyi parton kötöttünk ki, bol szerfelett meg
csodálták.o ónakankat, mely .magától megy.-*
Utunk legszebb része ezután jón.
- A .Hon" május 26-iki számában ol-
vassuk : Hymeo. A Balaton videitnek egyik
itju orvosa, ki rövid gyógykezelése slstt is már
hír és névre tett szert, különösen Hitelekben
szerencsés kese is van, Dr. Berzsenyi Sándor
eljegyezte pünkösd napján Miklós Jolán kis-
asszonyt, Miklós György földbirtokot leányát,
t s Balatonpart egyik szépét.
Helyi hírek.
' — Ortty Huqonay Kálmán nagy -kani zaai kir. törvényszéki bíró ur május 26-án tette le az esküt t kezdette meg mnködését. JVtfiViblbi
vidékünkre a következik aeveatettek ki: i. azombath'lyi kerületben: Bersenyi Gyula bükki földbirtokos, oki. gazda, a kósseghi b. j. gróf Fos letichElek kószeghi lakós.asárvári b.j LósyGyu-Is ok leveles gsxda,volt gudstiszt, pozsonyi lakos, a vasvári b. j. ifj. Saabó Sándor bucaai földbir-tokos, volt gazdatiszt, a körmendi b. j. Desifs József szombathelyi lakóa, nyugalmazott tiszt-tartó, s szent gottbárdi b. j. Szerdahelyi Antal, farkatdifalvai lakos és bérló, volt gaadztiszt, a muraszombati b. j. Berke Mihály, okleveléé gaada, maraaaotnbaxi lakóa, a aala-egerszeei b.j. Szabó Gyula, zaUmegyei besseoyei lakos és bérlő, a keszthelyi b. j. Hsony Imre, b. ma gyaródi lakos á« bérbj, a nasry-kani zaai b. i. Kitter Jám>e birtokos, o.-kenissai Ukós, atapol-cssi b. j. Vadnay Kudolf, sáskái lakos és bir-tokos, volt főszolgabíró, a sümegi b. j. Saly Mátyás, o.-kanizsai la..óa, voit kataateri ugy-vezeti, a usáktorayai b. j. Nemet Kde, volt ka taa'eh tisztviselő urad. tiszttartó, n.-kaaizsai lakót, ax alaó-lendvai b. j. Trávoik Lajos, lud-bregi lakó*, gazdatiszt, a leU-nyei b. j. Csem-pész József, alsó pultyi lakás és birtokos, Tolt kaXasteri tiaatviseló, s veszprémi b. j. Nagy Iván, oki. gaada, a pápai b. j. Stetina Viacsa, veaxprémmefyei nagy szollosi lakos és mérnök, s-devoosori b- j. Nagy József, devacaeri lakos ée segédssolgabiró, a zircsá b. j. Barabás Béls, ..^m,— , {öidauveles , ipar- ea kereskedelmi m. kir. aaioisteríuinban, okleveles gazda, a ssentmártoai b. j. Szabadhegyi Gyorgj áoai bikós, volt saolgabirci, a gyóri b. j. Buder Vin-cse váosi leko>, volt gazdatiaat, a soproni b. j. Hatakj Lajos győri laitoa, volt gaadsrisst, a kapuvári b. j. Ja(orwa Lénárd aoprournsgyei répeze saemerai lakos, volt gaarlttisat, a nagy-czeoki b. j. Mong Jáaos soproni lakos, volt gazdatiszt, a csepregbi b. j. Padot János pozso-nyi lakos, volt gaavlatitat,
— AdaJtoma*. A ^- Sa*.-Gróti járási taaitó bkr*-Bas! i. é. májas 20 ás tartott köz-gyűlése alkalmával alulirett indítványára, — Boor IrjT- volt szt-grótbi ev. tanító árvái re-aaare a k6votk»zó sdomáayok folytak be: Deutacb Samu 1 frt. Somogyi Imre 60 kr. Lö-wingar Mór 60 kr. Békeffy István 10 kr Nagy Károly 40 kr. Keváos János 1 frt Novak Ká roly 60 kr. Hock Pál 50 kr. Kon tor Zsigmond 20 kr. Czopf Jenő 40 kr. Péntek Josaef 2C kr. Kákosy Antal 40 kr. Poasoeár Gyula 1 frt. Ösasesen 7 frt o. «. Fogadják a nemet szivo adakoaók ar elhunyt páTyatárs árvái nevében
bkjitmm lé KUn. > -sajaniaro hála fcamöo..
I temet. Vécéden, 187Ö. máj. 25 én. Pozsogár
I — MhHd htrek. Az s g é s z világuu
3642 külön uyelven bestéinek. A Valisa <J-u féle. — PoatOBJT basa soipari taaoiubel) f. ki 23 án Hayeten nyitutott meg. - A, I o r a • á g g y *l é s f. bó 414 én tariá utols^ | illatat — Qyírott a tiphns pusztít. -F i n IB e Szamlry groioi diaspob^srávs kiait toUa ki egyhangúlag. — Spaayolo,. stég b a n a poslabélyegekel 8 évea ál I,. misitotlák. — atis-Azsia egyik tartom,, nyábaa az ébaég miatt 52,000 emberből 20,U)u halt mag. — A mngelótő két érben 23] ressveny-társnkt Ontrák-Msgyarorszagon 4IXJ millióig bukott. — Amerika függetlenje gének százados emlékére egy 18,000 kilósulvu 13 láb átmérejn és 11 láb vastagságú sajtot W szilének. — Horváth Mihály végkét, viaszavonni közéleti pályájáról. — A Petőfi-emléktábla Asawdos £. ho~ 28 án 1-pUx-teteit le. — A M u r á n történt szerenc^étleti seg alkalmával 58 an belafuladtak, oö-.n met mentetlek, 40-ről nem tudni hová lettek. — A Svéd király a teplilzí fürdőt fo^ja hnaználm. -Tlrr tábernokné a Margitszigetre megy. — Savanyuvia forrást "fedeztek fel Kassa körül Furcsán. — 'Amerika-b a a eddig nem ismert sáakaWsk juuztitják
Irodalom.
* Ctinot kiálUiásban Wajdíts József
ur nyomdájából magjelent .Egyháziba
n«4' melyet fot. d 11 g v a r>t I g n á c •
tamási i esperes plébános 50 évea áldoaáraága
nak ünnepen 1874. okt. 20-án szerkesztett ,-,
mondott Sissovics Jáoot g>-uls-i.>
vánczai plébános.
* Boder Adott szombathely, fosta;
taaitó lói megjelent „A ievesszarinú okulás .
német nyelv ouoklatáeára- czima gyazorlaa
jeles mi 4ik füzete. Ara 20 kr. Az egéaz mü
6 frt. Megjelenik havoskint kétszer Kapható
a ssersóoél Szombstbalyen.
Veg}e» hírek.
— Gróf SwícUtífi irtván UtrakagyMt
iratmit &ót Lónyay Menyhért jelenlegi tulaj
dosweaktól Széchényi bajdani titkárának özve-
gyétol az akadémia számára 2OUO0 frtou meg
skarja vásárolni, ét ezért az ország mindeo
kasainójál és olyan intézetét, a mely lételét
Széchényi keedményeaesének köszöni fclszólitj*
járaljanak tebetaegok ezerint hozzá e scentozej
vaaóaitáaáboz. vAst a pár ezer foriotot, a melyet
a gazdag pesti Oasino kétaégteleoül e cxélr>
áldozni fog. épen oly örömmel fogadjuk, mint s
szerény vidéki olvasókör néháoy forintját*
mondja Lónysy felhívásában. A küldemények
a magyar földhitel iotézet pénztárához vagy
egyentaen gróf Lóoyaybos iotésendók.
— Kit gyér mik tiigett. Tiszs Luczon pün-
kösd másnapján este egy odavaló paraszt ea
ber feleségével átment a szomszédságba láto-
gatni, két gyermeket, mintán elóbb s petróleum
lámpát roeggyujtotu, a szobába zárván.A gyér
mekek egyike a lámpát feldöntötte, ruháoskájs
meggyuladt s mivel a két gyermek magára, s
szoba ajtaja pedig bezárva volt; mind a kettó
egész a felismerhetetlenségig öszz&égatt, a azn
lók hazatértükkor csak s megszenesttlt hullákat
találták.
— Qrnnt eloík életet a túlságos mérték
ben vsló dohányzás következtében veszély fe-
nyegeti. A tábornok elnök ugyanis oaponkéat
mintegy 40 darab szivart szokott elszívni s ssl
moodják, hogy még asztal fölött sem bagy fel
a szivarozászal, hao»m as egyik és másik tál
kötött is nagyban füstöl. Az orvosok figyelmet
tették, hogy ha e ezokéasVvsl fer nenv nagy,
aligha osak egy évig is élhet u>«*
,■.,,'.,, Paplnieletek.
■•i '<l»»ni a«Ba« MTb-kia, s kMSir k>S>sU)« sfTik skkevsa) kflvstkaae saür svtelat* MsiM oi-
.Itl • bsljesi oj-agssik s mi orgoiissank, Mi4rt 1 — K4, B«rt msfiOt — Hit atiÁa Uainak S ái-iri«k as arat, ki «I tmsustto. O a nm*, ajifuik, ikta
— Öa t bstae már bsnasilKOr van M —
nát a rsaetizluk K7 ftnorssf aUK bakisirt
sfjánkaa, — mi.sl Udja Uaitalt rfa.ia.trli ■€'
solai t — Órás, ín siaf a I.UsS(Sa> seha se t»<!
tuk Mktkssi <tsd efrmásssJ , — E< mi, aes> ok •
rsssstssrra; — UJJ vas ; »iodis e^rskoatask. "
rsksezaak, «m» a kutjs ás . Bácska. A rsssefstf
• vissaa/t <ssak rossaabaá leheti. — Igas , núe<lea
kedMsut ellette as íletlül, siareiiesétUiisi tril,
vsf. s Bolt b.(u«. ... — Bos, síit eslaált . <°al<
btua r - Meraalt ersm. -Ik asdts anné*if isu> '
!««•», aaaa asm kaltaai blasi a aas? 0rBaal>'
— *f s f r y 6 r 75 11 vllártslsa. —
Sry esiesusUa-baas vajas kaaysrst kapvál a»estsr-
aljstol, airal ketiisa. .Hit ficjeiernT" — kardi •
nester 4s tábssija ntáti crult. .UerrakaJtasil* >^-
aajta s rnrkőos, st aair keserressbbea sokoroi1
.azSfrakahal ? !• — ,!(», mert s mevurn • »'
aMtatts, aatr <rosvs>l kést knzrsrsBD's, pesür '•
j sesuaU Sea sissk nitsl* — .sfsajj, — aaáta *
I aswtvs s aMster,'— és atoa4 B*f


•iHal i
Lolttthuia.
mi). 19-*i:2O, 66, 34, 67, 89.
»*»8. S». 73, &9, 38.
6, 66, Í6, 89, 49.
26-*.:
HeU
■ajal 30-W jt.rtt 9-aj.
g ,. ta hati- Katholikaa nap- Protaetias
aap tár oaptár !.*.
ÍJ ,. pILok Bt — Kai. ev. StT ambar i •acr
vataorát eaer te. Lak. XIT. 1«—Í4 — Prol sp
1 Jáa Hl 3-18 Kv. Lnk XVI 19-31
Qör. tv. Jáaos IX 1—38
10 yatarsaa C. 2 Ferdinánd C 1 Nándor 35
31 HatfS Patronálta Györgyike ■á«
1 fedd Hikoaemas Blanaiae |a)
i geerda Erasmaa Eraasaaa Kt
3 C.Olírtck KlotUd, KorneU Koraélia 13
^ fintak Jéaas aa. aaivs Berta
5 8eo.bat Boaittcz Bonlfáet

-Ij
> Értik. «• vtKéMyaa aijn 28.
*•.', anuliaMt 70.—; 5*/. ■•■• 74Ü>, isüO-kiáltatUlmikálcaöa 112—; bajik-I<HT. 9 G3; kitaliatémeti rée.véovek 2.35 ;-London 111.35; magvar földtehermonukj k5t-T**J ti 175; te-neaván földtalisrmsntéa, köt-T«B7 80—;erei«ayi fóUhrhermeatcai kötvén; 78.25; horvát-eUvoii fSidteh<a-manU»i köt»ioy 82.75; ntn 102—; ca. kir. »r»oy 5.29— Napoloond'or 8.88'/r
PigyelmestetjUk t olvaaóinkAt lapunk mai Mamának lurdetéei rovatában foglalt ,K a u f m a n D 4 SimoD HamburgbAo"-féle hird'»teare. Oly nagjsi4amfóayere(Dé&yek-kal fólraháaott pénzkisortoláz eredeti eortje gyeinek elámutáaáról van itt nó, hogy a mi vidékünk réasérol ia igen élénk réssrétre asi-mithatni. Etm vállalat teljes basáimat érdé mii, miután a legjobb állami garsDtiákoa
alatt klaUtUrt feleloeeegat ... Seark.
MWeakinak kftlfeS. figjetmtSbo
DT. Forty-f S SI B-T APABZ,
■tJy rradkirttti C7Óg7*rci* «ir4ia»mó. Ari«lfl «W fáj-4al.ut oatllapité lutá** által Ucfyonabb, lafbnnr-•abb * ei/uermlsd p-ökareo fjófyuli-t «KkO.Q) kttt.nB4BB.fl bajokbas. — Ily bajok a toroKnrulladai-Uec.5fc.Brai, b 5 r k é a-baraáf, hártji*cj-.k (Croop-Ufiua > miaduisaB m«f*>irt4a«k, karapáa, aikrá*, ****• *H7 *f *■ áH*i ti»«*ft«tii itbit ■•(fórrá-«i*ok, daráaa- raf? Méhuaritok, konok-f«k*ly«k, •waiok (eoatoá&k) — •t.«tl«p4 pori fajdalon eailU-patáual — röj*<Jtt dafa&atok, gUmSk, tályogok, pokol-var (earbnoralu putula malifna), merkeminyedéMk, ftajéiUmk, T*rk«14««k, mninden mirigjbstofatfvk, ffimjljea fokilyek, ta^7<U«j«jL».t, ujj féreg, kOrÖmmíreg, Ttvtltiiu, tafiKÍvact, csoBtMá, kificsamitáj ét mcgráji-dalatok. beljn cíé«; torabbá « nOlfa íoljUni Üb-feJfakadijok Í» Mb*k, fijói fekÜjzett rag? «ar r«B7M »öi nflkU. — Sok o6 már cairában volt emlS-ráktöl, _ a kalönb«n elkerfllhvtlaD UntvmutljM MbéMi mftUts«k m»U6««ÍÉ>*>rei — «cj«dU «-ti J«1M ■n baunálata áhal manekall roof-T4fT« a teflUM telj«É«it beiméij«dt bárminamfl wilka, vágj danUs- éa BéhfaláDkja crapáa war Upa—aak rOvit. íd«í bassaálaU foljtán aaajiraV •!£-tftmk, hofy atntáa a tNtbSl CosSiu^aMD isabad U-Ml, II-ÍMI .sftUl és fajdalom aélkfll ködjén ¥*—ikitiiI mir* a Hb gyijjali** Bttauokára b«kt>-T«tk*aik.
r ff&, aialymak jtaaa*
atbitelanbb a(j«oek laámoa ■ UUlnaa ktvá- aatra bármikor 1eluiutaüi*tú bisuuvitvánjai által mar
a laffifciijMebbaa alismarteW : — ravaaivttli, ■
t ••atakbae ••tpróbátt hatiaáaál ia
teltfaS aikardoi arcdmaaveinál fofva, BtaiTak haltnál lata által al| tlavalt bajokbaa U alintaak, jol mafalapitott in a)Urj«d«tt birat kaUagbevoabaüaeal ifa>olja.
Eg7 caomaf ára 50 kr., aafTobb ctonag I írt, hataaálab" otaaitáuai 8^7110, portás kflldva 19 krral lObb. — E(T frtnri caomafiál kia*sk ■aáHUaáoj neai taljadttatik.
■Coapoui kaldaaiÍDVatS raktár: Pwtaa Ttrik MlMf (rócrnariaa araál királ7-uuu 7-ik nála alatt.
További kapaaték ; NaavHUalnú : W/U0IT8 J6ZSEF °">ál. PaktM: HaUtúinkv 8. - PéeMtt i Sípon J. - U«fM: Staabonakr. - Sl.-F*arvá-:•« Braun J. — SnatalMyw: Pilheb t. -»marinHi: f.r.,u, K. - Zkfráakal kCUbael fc. S*frMkM: Bock J.
ILtv tvoajaaaraai a> karaakad! arak, kik raktárt alvállalat bajlasdók lennaaak, (aUaöUttaaaak, miaKarint a raasbaai ajánlataikat atao fj6fjw*v kiaai-tSjabaa FORTY LÁSZLÓHOZ c.im.x,. Badara, líác rároi, fSatcaa, 590. iaám) bikaldani lalvaakadjuak, ki me(raadal«taket íg pootoiaa taljaait-
ff Tid«ki barmtDUt lavalak általi aufraa-daliaak as árnak ktaipensbani baklldáaa, vaf7 p«iu átalván; vat7 ntánvit mallaB tuatáoi aa Ufpaau>-aabban taljaatttatnak.


GebrUer Lilienleláiiír
Uj balatoni fürdő j
üszőit Ket2thely8t1 egészen aj, meglep a sajátságos és^ kényelmet berendezéssel
sziget alakban.
A Balaton vizének kellenejésgrúgyitó h»lis»ép u£y, ;uint Keszthely városinak kénjeimé és szépsége eléggé is-meretesek és csak az ujabbkorí igényeknek megfelelő fttrdó-hiz hiánya gitolta eddig a t. ez. fürdő közönség tömegesebb íatog&tását. Most az nj ftlrdöbii elkészülvén: ennek
ünnepélyes megnyitására június 6-án
és további látogatására meghívja a t. ez. közönséget
168» -1) a réto^iiytársalats
igazg. választmány.
1603-7)
W I
A lllíll
L H E L M-féle
köszvény és csúz elleni
vértisztitó thea
(a csúz és köszvéuy ellen vértisrtitó)
g
az egyedüli hatilyos vérumitú szer,
miat a
tavaszi gyúgy-használatra
dli hil
lejraafai n. k. bl ál- el* tea iád ve. Bér*.
1871 márt 28.
mintán et Earépa
legelaöbb orroai lekm-
lélyei álul a legjobb
•ikerrel haamáltatotl
éa J<ivá hagyatott.
en tliea ax oaaaea létegeket tiaati^ja. a tett ntiudea alkai ea ekre oatva, beak51a( baicaálra eltávolít miodeti titzUulan. el *TQU korauragot; batáta, mint itmnii ^(7^^ aiernél — bittoa «a tartóa.
álapuaao KT^aTtJ* & krjnvéayt, caást, ai elévrllt, mefröfxöu k»r-^ijokaL, miadig eveaedS teWket, nem- éa bórvar b<>tefa«grkei, tett és , "eagörcafjket, cióoiflrt és bojakúrsági dagaaatokat.
a'HUUioa atkert taoiiattou már tsaa tk*a haaintlati Báj el lép-1 1 -ioiaj • dacaaataáL D B. araavér (rMaanrkvidal) bajotaá . l(«(i»al-1 íjatok, továbbá gromor siéltioroagások, altait t>ajok, vtzelai-Dehéaae. l< •afíaüéaak, íért^ipSafOlaaek Uk k«ag. nt éa ■tatláaj bajokaál. I
Görvélv (Skrophel} betagsegek, mingj UagaDaiok, luljtouo, tbta-
^ai aluj, gvoraan ea alapoaaa gyogyirAtaak, watáa eaen aser felöl-1
-MSIO a eajuenmiad vizelet-könsvitó ia. ,
Nagjimámt] biao&yit«kok, elitaeréet ét dtcterá okiratok, nelrak ' >"ioatra be ii koldbetjk, iaaaabbi adatok valuaaja aellnt Móllaak. l
A Boodo-.takat igaxolaadó, köalüok Maáav clitiaerúai lMaasyUt«t : ;
nwi g7óg*aserL-ai umak NeuDZirchejkfeeo. Spaasdert, Ub>: melleit akt 13. 1874. I
^, i urt Hat év úaft •aaQveetifc éra«l(eii| csoot köuTany ]
fajdalmaiban anélkül, -bo(v valami segtlatt volna. Amint önnek vertiaz-1 utatitó taeiját esetleg megkapum t ezt aeorgalnatan ittam, ast a kel-'*aes meglepetést tette, kogy azonnal erestemjótékua)aa;JL[. a rohamot 'ajdalsiak ng; alibb átalltai, hogv asatiad testi mozgást lenetek ea olj tittaiget fraaek, miaaaek mar tok év 6u nem Sraltem.
Határozott Upaattalatom ran, hogy az oa g76g7hataaos t&$aja I MeetedéssaHol mecmeat, udvariasan kérem, legyen aaivet nekem poe- j 141 >gj pae,,ettal kalaes! az on rwuaztiU UeajábOl.
Azoa reméfiTbem, nofy kérelmem mielőbb teljesíti, tisztelettel va
t7«k. Tbiele Auna H-, icsraesteV aeje.
l Fanami gyógyueréet amak Heonkircrieabea. Kircbberg, Wafraai mell.tt, okt. J» 1H74 Koldjún nekeas miulfibb poatai atáavéttel két doboa áSadagvar-r'»uiio tbaát, igea eltajos siolgálalot teát éa árum, aogv aaratedé-"«b«i felatu javnláat idt.U aiS.
Tiastaletteljeaeo F IglmSllar Alajoa.

övát » fetwisitú ét fMcserálM dlan.
á ralídi WIMavfale aitiarthritit, antlrhenmatikut rertiaztito-thea '•ak aa aU( nema«tvWMMUi-féle vértiaauto-theagyárl.an Senakircaenbra "*• Bellact. .ag< általam a lapokba* kijelelt raktáramban kaphatok.
Ea, éakait aamar. MealtYt, or,oai baatoálal- éa otaaitáaaal
i t a kotonaég kénjelmíff a valMi Wlaam»-t»H aaOa.la.lllt
liBk vérBarttté IkM kapható : _. ... „ ,k k
•wl»41; íapronraU Werli gjigjtaeréM; Sopronban : Wrchovaaky, s—l»líaalla. : POIkk IMW g|U>■■«■■, Sa«»aaaV«: 1. Ma* i'Oflaaaréaa aa Saifetvárou: Uraahut Miau nraanal.
Allerneiieste grosse
Oa9ox>l-fct».ll«3rL> Verloosuntf
tierf-n erst-' Zirüuru; tvm 16. awí 17. !■■! d J. stittfiodet. In liifjt-r TIIIS HtA*^ gamuurtaen Vir)o*»ung verdén in weDÍgen
" 7,772,040 Reichsmark
ta. velch'- nnter d\f ThtilneluB.T MM der Verloomnf ansg o. Auu«r 42500 Gtl.ltew.Ml itt é«r grümte Treffer
375.000 Reichsmark.
'/.» i)iener benondvr* iulide» Áu..uo<>UDg kauin t*io jeJ**r 0r) (kt-iic CiOBiewtcn) erhaltea asd ko«tei hiersn
Eio gantc* Loo« 6 Rak. od. 3 fl. 30 kr. ö. W. „ lulbe. „ 3 . , U.65. .. . vieriel . V/^, . — fl. 85 . . , Auftragc verdén gegeo KüMesduug det Bftracea odfr gegao NacsoaksK, twlbct naca áea eotfornte-ten GeK«ndra proapc und T«T-■cavi«|6a autfeAhrt, t-BÜícke Gaviiiolistea uod Gtswiniigelder aofort aaeb EDUcheidanf tugegtudt und Pnn^ecte gratii Teríh«ilt
Ein jedes Hamburger HAUS ertheilt Ansknnft über aasere Firma.
Maa wmoit ticb é«thalb r«rtra«tMMToU ao die turteneícluiete
wtltbekajuite Firma. w«lcbe mit dem Verkauf dieter Loote Imraiit iit
(1685—2)
Staatspapieren Geschift
H A >1 B lÍR fi.
Nyujttmik tant a uerMCtémk !
375,000 11. m á r k a vagy 218,700 forint
főnyeremény elnyarbetéaét t?sa! lehatúvé kadvesű pjatbao a Mg* afaM mn »tirtl««r»a,t|, mai; a magái kormáay által biato-titra vao.
Az aj terrezft Möoyöt hareadev.éí* ojjn^ma, hogy néhány k* lautla alaít 42.MM nmmtt, kerül ; haiáthan okvetleo ki-aortoláf alá, melyek koson enrUi-g 37S,MM) R ■ vagyii2IS,7M e. é. forint, egyenként pedig
, H-uor 8 . ÍJ tzer
a:
MU-azor 412-iz.r
19 004 BJN 10.000 8,000 4000 2400 1280 • 00 3,00 1,31
3-t tor
1 tzer S . 1 .
19.3ftl-tzor
lárkányt ttb. uyeremények anaak
A nyeveazéijhuaaaok euktalAse tervazerflleg bivatalosan a. Utam alul tiiaWsitDti aefkozelrblii elao aagjr pénz-
<
I ater 2S0.0OO BSJM 80.000 60 000 90.000 40.0M 36 000 30.001 24,00* 20.00« 18,000
i megállapítva, bem, az á
kisertolás
már f. évi juaim * és 17 aa lesz
* 5 égési eveieti sorsjegy áxa eaak 6 marta vágj S^, ín.
1 fél . . • • ',
' °3tadan "megrendelét, m'elj ál oaateg bekoldése, poata ul-jáll ísatós, vW ntán^t mellett tírténik, azonnal a. a legP»«O" aabban eszkotoltetnek. asiodenki a» állam tzimerével ellitou ere-deti soraúgyet kapvin tolónk keaaez saolgajtatvm.
A meirezioelezektea a aozzi Urtozo hivatalos terveket ta-oec mallékeljttk, minaei huaás ntan peii« ~ú>»en feUiíUtis oalkOl hivatalos kimutatást kflldnnk érdekaltjeinkack
A Bveremeay^ kinzrtéte mindig az állam jaUUtu mellen pontoaan eszközöltetik, mtlj njeramfnypji érdekeltjeink kivásatara Ansatria minalen oagjoblj piaamín l«vó otezekottetésuak toljrtin urvanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig olj tf-rrtieie kitérte, hogy abban •a* tfyéM lUtlrtílya. tyereméw* kiiltt »*« « •»»• * lHIWÉtl,ai tyerettet mr lT.k az illaiS nyerGknek közvetlen ki-
iilzéa, a kmazlUtrAsM akaart fekwteu villalatnal elórelat-hatelag igen élénk réazvetre atlairthinln kérjük, niaden meg-mdalét etzkozelhetése végett, a megrendeléseket egyenesen *t azlaal előbb, bosaaskjuttatni.
kaufraanu és Simon,
b»k-é> v.ltaHllet, llamkurit;
(1671-6)
áliaaakWvaavek, raaati részvények éa_
aorijegyek adás-vétele.

Hölgyeknek nélkülözheÜen!
RAVISSANTE
Ur. Lojot*e-túl Piritban.
Csak a ntTateloMS mejniiftll, mérefafteoM*, tm*u éa teijeaec árUlmatlao
RAVISSANTE
bir uun erSvel. ax emb«h Wrt mimim «árt-
l^stöl megmenteni, auSbajoku&l BefÓTal te ss^pae^ft s urak ifjtiűgat bi.toiitani- Ha * Rivittait* napODkint e^ner at ujjhftgyfj*! &z »rc.ra. vag7 osá> t*»tré«ir« dBrxrt.WÜk. mar a torüHtötes xtika. tapaaitaibató a majd-I.«ID csotlálalo* batáa. As arcaon lá*nadt ráb-ciok éi liimlöheljrek ei*min*toalt. — A Bxv-VaMaUtt itjo arezuint idé» el6. a 1>órt febé-riti. friuiti ét fi&omitja; eltávolít l«gr<hiéeM idi} alatt wplAL máj foltokat, orrvöroatéfet • a búr minden tia.tátalantafait.
Síir az el»5 ki*erlet otás •thatirotzak ft t. bAlfyek, jöv&re ctupán caak Dr. LEJO3SE *i-lijíbirü . Ravluutl'-jit haainilm.
£gj üvegtok ára 1 írt 50 kr. Kapható nagyban éa kicsinyben Badapeiten :

KUUiKh
linta llnzda, « plau 4 (etel5tt BerlinheDt. Sa* arái alktrw araémaay I
Dr. LEJOSSE fóraktárában, király ntcza 15. I. 19.
Hirdetmény.
A lakáeaai Dráva manten fakvZ királyi alapítványi át a I nedaki preposttagi nradalou résc^rSl kBzhirré tétatik, miaaarínt folya év jaaiu> 30-án fa dh-zemhai il/n IrjirandA 3'l, át 3 évig tartd ld>-tzakra kSvetknS korcsmák Itltaérátl |tf|al é> más bérlemények fog-nak a lakóoaai uradalmi béitárg,vakra u^zvp Lakúoaán, a tiaattartei ira-dában, a többi 8zeat-Jaknh»o é* 8aent-Bpn«d»kaa a helvtaíaéa airt ajáalarta) kaprsi>Utoi tiyilránoa M*41>*II arverra ntján bérba adatai, aa-
Ltkócsic, janins 1-én reggeli 10 ónkor.
l-Or. A ••ent-borb»., korcaaia italatéréti jaggal folyi évi jnUaa 1-tCI 1871 évdreaamh. r 31-is tartó idSizakra, vagyii 3'/, évra, •*"/,„. hold beliiaég áa aaáatoMIddol f>3! frt évi bér kikiáltáti ár mellett.
LÍkócsin, június 10-én reggeli 10 órakor 1876. évi juuár 1-tól 1878. évi december 31-ig tartó idoaaakra ea kikiáltási árral.
3-or A lakócaai vaadégli italaiárW joggal* ->/,_ kold aaUtaáf éa asáatomiddrl JWC frt M kr.
J-or A uít-ajfalai korosául éa laakai csárda iulmfctti raggal t'"lxm, hold beUSaág ia aaántöfnlddel 1100 frt.
á-er. A fotonyi koreana italmérési joggal 23 "^,m bold balajaag éa aaáAtofBlddal 10«0 Irt.
5-llr. A lakoosai bohaáz 10 t"L«. hold belaSaég éa azáatdfsiddal 4W frt.
Sxent-Jakavbon, jnnins 24-én reggeli 10 ónkor.
S-or. A aaaat-jakabi majoraági berakfsld, rét éa lagsK •< "/„ bold teraiértekbeii 9SU Irl. ■ vigri UWt-kMMaKkai jnaiaa 36-éa raggaU 10 Órakor.
1-ar A taaatkanedaki koreara. Italaáréai joggal !1 ■**/,-. kaM M-aSaég, aaáatifgld éa réual 2S7 frt
8-or. A paczai koraaa>a rulméraai joggal 10 M'I,M hold halalaág, taáatdflld U réttal Í16 frt
9er Rtenl-beuedeki uradalmi a«811ő, patata aaaloai faadas éa ma-loai jog 1 »i m b>M rét ét S '"i,„ hold txSlK éa saSUt lábhal 174 frt évi bér, illetőleg kikiáltáa. árral -, - aa árveraiai kívánók 16*/, báaat-péaaaal ellátva, a fest kileaott aapolfui az illető halvakra eaaiael mag-hivatnak.
Iráabali aárt aiáalatok 50 kroa bélyag ét U'l, "T'f-r-11 al. látva, az árveréa alSiti nap aati ti ,*>ráig betárdlag a lakóetai itiaaturto-aágaál alfogadtatmak, ha abban aa árvereai fettételek iataereu aa aMff-tartáaa világotaa kijelentve léasea; a taast-jakabi ét sscnt-beaadaki hérlár-gyakra aaave pedig a zárt ajánlatok az árvarét alStti napén aawtán atti C óráig a helyazinAn si«gjelai>and5 uradaiai' tisztviselőnek átadhatok.
Bakott «frjéaak. ragy ax uradalomnál aátraMkaaa áUó, ugy pe* alatt volt vagy jalealag ia iavS bérISk at árvaváebH kiaárataak. — Utá ajáalatok t«kiat«tba vétetni aem fogaak
A Kltétolek agy a lakóoaai baauartóaági, Búat a páeavándi ié-, . tiasti irodában megtekinthetők.
Kait Lakoesán, 18711 évi ajájru hó ll-áa. (1Í87—»)
As arad. tirattertöttig. '


thai hajtva, l5»bb munka
.*4»Wgé*ak, melyek egy 6r»slattíS
rom gaUaMisMí eséseinek, jaLaaté-
ktnjS^^uilliiou áron, jótállás
atllett, probsiiSre, bír. és ilmment*
„, Rajtát <• Uiráaát felasolitáari
ingyen é* héimeaWPn uállit ■
Ph. Hayfartk ót társa gípgyára M»jn« meUetti
(1660 — 3) Frankfurtban.
• OU, akol még nin»..ek, ttgynSkSk.t alksl»..u«k-.
27 kr. Csarnok 27 kr.
V-Koiimán
Eiainger Henrik HóktUlete
aagy illuník nép hjl noi rsss kakséfcMI. kitOaS umlíl min-tázott 14 uU CratM. Parfalto. imMam «• tvtiuttk , iim< " min-tAsott krMlasatta «• plkttsk, kiuuó f- jó ninn luaavmtMk IHMr sréJII. -linea kator >ri<ll. riiAdi. uolid sjslusk ualriuk. M-rllUiét. utaytra, uém. auHt ti vltorUiráaack sitóarBk-
üj
Kerr Gustáv St

(1690-1) Director dM K. B.*.
wird anfeefordert scine Schuld von 6. 80 85 kr. prompt » ordnen, widrigen&UE der volle Namen veröffentlirht wird.
A. Kaufer, Wien.
h
¥ A ^< r> I A (1660 — 3
G
JLRSZIO I ■•*
gazdasági gépgyárában Budapesten
(1677—í:
•""" *' Lipót-utcza 41. szám,

szóró- és
szelelő-rosták
itiinyosirnti k&pbfttók. ugyszinte
kitüntetésben részesült, jé Hnfik'1 állá
(iubiez-ekék, '%,'„'£ í
ArjecjiékH klváaalra
!.mhanyitók {--iiirp»trtn kásáié é» \ UbMZ.rtékk. ■«!■ ti<. .aláihatok.
Fehér Miklós
egyedüli képriseldje
L Hornauy és fialnak
ajánlja eteknek világhirtt
gézmozdony
és

^őzcséplőgépeiket,
melyek tartósságok,
jeles képessegük és összes részeinek alig elkopása folytán, számtalanelsó dijakkal, «gj legújabban 1874-ben a nemzetközi gazdasági kiállításon Varsóban a be-csület oklevéllel tüntettek ki.
Kén tavibbá u etekre törteneodí mielflbbi megrendeléseket, valamÍDt a netán srllk- t gépréreek bejeleniését, hogy a t ci. gaia»kö«5iuéget ideje kurin kisiolgilhas»a.
Iroda 6B ki&llit&si csarnok:
. Bécsben ^ Butepertan
ül Pragerstrasse 13. sz. U 1 1 í n t 1 2. s z.
.Hotel HangmrU- .KSuelek-
(1680-2J orsz. gizd. egyesttlet
A ház építése végett
Bosenfeld Adolf kereskedése ideiglenesen a szomszéd háx Ud-varaba, & Korona szállodának átellenébe tétetett.
Cukor, káré, thea,
rum, müi gyertya, pefroleam, táblaolaj, l bk
Porczellán edény,
üve^nemfiek, tükrök, lámpák, eroaserek, rhiun fl
bortik
és pKktong kanalak, tálcrák, mozsarak, kklúk kákilú káélVk
és likörOk, valódi franczia pezsgő és mindéi
füaz> rtfk, kávéporköl'tk, káv&iarálók, kávétV<z6gépek.
kufsteini és valódi Portiam! cement, fagylaitkészitő,szodavizkészitő.varrs-
parafün, ko&sikenóes. gépfaolaj, gaboa- |j gépek, vasblltarok,
zsákok, gyapjnzsákok. !' utazó bőröndök gyári áron.
A'Z építési idényen át a visszahurczolkodás könynyeb.
bitéae végett folytonos végeladás tartatik lényegesen
leszállított árak mellett. ,.»»j_8>
Ú Felsége legkegyelmesebb elismerénével.
Nagy-Kanizsán, a Báthori-uttzában 162. a.aUtte(j
5 utezai s két udvari szoba-, két konyha-, magtár-, kél
pincze- s kerttel biró báx 3, esetleg 6 évre haszonbérbe adj.
tik, azoDDttl átvehető, esetleg az idei rendes
időben. Bővebben értekezhetni a .Zalai Kcizlau)'
töségi irodijibu. (1683-?,
nok oú. éi un »y»kkmék. kéitOk >■. |>0sr*k. r.igv ■.«]I-Í:,.Í n«bii i« jó MlymiUMIi k*l <• «ok mú ptpnvcxikxekliil lu
ez mind csak 27 kr. rof vagy daraboaként.
Mütik kirmulrt kdldaouk. — Ssitei BafrfadeliMk pasui utii. vét mellett pontotao és uonnsj essk&sAUetsek.
Eladiu halyMÍg: Uj Uk»rékpénttárl épület, volt Kohn
Qj.-tíle Uslet.
Síivos megrMideléseket » „27. kr. Caaraok 27 kr." N.-Kanligán te»«k aimeiiii. (164)4—6)
A legnagyobb YASBUTOfiGYÁR
ReloHara SSE TAjrmBL-&, Bécsben, III.Marxer atcaa 17. sz
•Jatt van, honnan képekkel ellátott árjegyré k kívánatra intryi-ii bér-
rnentve küldetnek mindenkinek.
(1W7—8..
Dr. HandlerMór
orvos-, sebésztudor, szülész és szeméér gjiíryil gyökeresen fényes és tartós siker blttaslláita mellett mindennemö
titkos betegségeket
l)az SnfertőzéSDek minden köcetkeiménveit, úgymint
magömléseket,
a* isis;rrlrkeaf Kyra(r*é(;Ft, sí omiitalyitt, klllonösen s
tehetetlenséget
(elgyeogttlt férflerűt); {,m_x)
2) h»a> raöTulyiiaukiil (még oly idülteket is), a ucmi&réatrk bujakúroa frLllyeit
és máf«ftdrciidQ bujakórt miodeo klakjaiban és elcsoíuáaaibsa;
4) Mas és idült nyskfolyásokal nőknél, az ugynerecett,fehérr»ljrá.at, és a« onnan or«jj
MAGTALANSAGOT;
5) bériüütéseket;
6) a huayhólyag betegségeit és mindennema vizelési aettziégeltet.
Reodei naponként; áíitíőtl 10 órátú! l-ig, délután 3 órátül 5-ig és estve 7 őri
tói 8-ig.
Lakik : Pesten, belváros, kigyó-atcza 2-ik szám a. ki-
gyó- és városház-utcza sarkán. (Rottenbiller-féle Iváz-
ban) I. emelet, bemenet a lépcsőn.
Jf Díjjal ellátott levelekre azonnal válasz adatik és a
' gyógyszerek negkilhtetMk.
X
l
CHARLES BURRELL
oBU Works, Thsrtr»r<l. NorfMk. AVasjatai
Bécsi világkiállítás
1873.
érdemjellel
k i tüntetett
1873.
Budai Rákóczy keseruviz forrás.
A eontio«UMD legtartalmasabb és leghatásosabb kesero TÍS, a budapesti m. k. egyetem laboratoriu-uaban. ralaiaint kfll- £■ belföldi hírei tanárok által elemesve, egy bécsi foanban 370.773 Utaör áftváov al-katfésst tártaimat.
A stt RoehuB kórhái főorvosa Dr. Walia, él Dr. Frenrriss bnda város f&orross sterint a tenné-mietts Rakicij asvánTviuel következe betegiégekben Kteteu kisériet s legjobb sikeml
1 as alt«st betegségeinél t. i máj éh vese dugulásoknál, aranyérnél, szorulásoknál. ^ 2. CbroQicus gyomor és bélnáthákoál ; sárgaságnál.
I. Vérkerwgéabeli zavaroknál, nehés léleksésnél, kulonown. ha ások a versek külauMsE sservrk-ars valí telulását ocossák.
4. Kossiényn^l. s ki- él elválájst&it s ezálul as anyagcserét a testben előmozdítván.
6. CBTODÍCUS bArkiuté«eknél B s scrophnlosis caelfélyebb fokainál.
«. A un elfajulásánál koveritg által.
7. Atalibau talsiios kövérségnél. (1681-41
lillt sessi résssinrk betegségeiben.
A satsebcai sltalásss kórsát orvosa Kr Seits ugar álul is nagyszásK betegségben és köiTjaa sain-
vss ifes w.u, .t találtatou és 1876. febreár lakról ilvenaek bisosyittadk, nüért is esss kftfao ás-ánv-
vix, mslyask s legkisebb adagokban véve is gyön és bistoi hatása van; s ssenvedS as segélyt kereső I. a ktaoaséfsek a tofjobban ajánlbaíö.
Kasassft és megreadelhetS sunden nevetetesabb fdsser és ásványos vis ksreakedésben és a legtSob gyógy sasrtátiian. ti raktár é. ttállitás a forrás tulsjdonosainál Lsssr tsstrtrakajl Biitfiim.
Pirnitzer Alajos
gazdasági géptk rmkt&ra es ja-vitAsi mühelye
Tüköry-féle palota mellett.
Gözmozdonyok túl nem haladt működéssel.
Göz-ctéfilögépek.
Járgány- és kézi csépió-gépek.
Vető-gépek, könnyük, egészen vasból.
Arató-gépek.
TiszíM-rosták.
Trieurt (konkoly és büldöny-választók)
Fa műveleti gépek.
Hajtótzijak.
A;-jvaikéi k!v Inaira jmtnfortittlidoal k*l4*i,tk
WajdiU JiriRf lap- ét ajoatUtalajdoDoa gjorsaajtó nromáM, Nagy-aUniaiáii.