Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5 MB
2006-06-21 11:24:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
743
6329
Rövid leírás | Teljes leírás (721.19 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. július 23-62. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

III. Prageratrasse 13. sz. 0 I 1 6 a t 1 2. s t.
.Hotel Hungária1 ,Köttetek■
(1680-6J orsz. g«zd. egyesalet.
(876. Julin i-én.
O3-13C aa
Tliennegyedlk éríolyun.

£
1 A lap sssilaau ésf
Ju;ifi rtszM illett «»«-l
íeaieaT-i , eldfiKtéiek, [
redamstiók UL a uer
kesztf-kiadósos ur-
14> kr,
Ktrsatatat
r f; ti^náboa petiUorban l| 7 tiii«dHor 6 ■ mioden jj ' lotábbi aorért t kr. ■ÍYU.TTÉRBICK
KlKtDt 10 kT«R *»V 1
t>i |
letek mind*.. |j M hirtiaUftért kttl&i 30 kr fiaeteodS.
Takarékpénztári épület, földssint
BínnaoUtlen Icvslek
crt
ktil
ZALAI KÖZLÖNY
elóhb: .ZALA-SO ~B/L O CS Y I KOZLÖN "X".'
i
várót helyhatóságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd egylet. a ..nagy kanizsai kereskedelmi s iparoank'\ a .nagy-kanizsai takarékpénztár' a .zalamegyei általános tanitó-testdlef, a .Zala-Somogy* gözhajozasi reszvanytársulzt i több megyei ét városi egyesület hivatalos értesítője.
HeteuklHt kétszer, vasárnap- \ csütörtökön, megjeletió vegyes tartalmú lap.

11. Keszthelyi választókerületben. Választási elnöknek : Kovák Fer. Csány.
, jegyzőnek : Bogyay M. Sármellék. Szav. küld. elnöknek: Csesznák L. Keszth . • jegyzőnek: Koller István. Páhok.
,, . ,-,.ii (Vértessylv. Keszth.
Helyettes elnököknek :,u T
(Korcsmaros J. ,
-(Kugleríí. Keszthely. III. Szentgróthi választókerületben. Választási elnöknek: BarczaS.Csabrendck. . jegyzőnek: Gyömörey G.üógánfa. Szav. küld. elnöknek: Be^senyey E.Mihályfa , „ jegyzőnek: Chernél Gy.U.-abrend.
Helyettes
., , (KpsteinVil. Sümegh. , jegyzőknek ^(Németh Zs. Sz Groth
IV. Kanizsai választókerületben. Választási elnöknek: Tolnay K.Z.-Sz-Mih. » jegyzőnek : Hertelcndy B. Kanizsa Szav. küld. elnöknek.' Inkey Lász. N.-Récse. • • jegyzőnek: EbenspaogerL.N'Kan.
ui .. i'*i-i , (Tóth i,. N. Kanizsa. Helyettes elnököknek ^^^
V Zalaegerszegi választókerületben. . elnöknek: Főt. Dr. Horváth K. Egersz.
. küld. elnöknek: Szily Dezső. Botfa.
jegyzőnek: Braunstein P. Egersz. ! . ., . (Huszár N. Csáktnya.
„ , , ;■ , , (Deák Ujos. Tárnok. ' " JeOrrokIlelt:íTr«rnfi.inHlsnf«l«li«.
H-lyettes elnököknek: „....J „ :
:^,,^ Gj.
,. , (Szecsődy Gy. Egersz. jegyzőknek.A(Botfy ^ '
Felhívás előfizetésre.
Bizalommal Jelkérj ük a .Zalai Köz- ' fim*/' t. pártolóit, akiknek évnegyedet, vaqy féléves előfizetési idej'ók e hó végén lejár, ízivtskedjeiiek azt megújítani, hogy a lap szétküLlésébKn Jennakadás ne történjék.
EIófl»W«I ir az eddigi félévre Jd7ó. jid.—decz. folyamra 4 /rí. Negyedévre , , —szept. , 2 .
Részes kiírás
Ztdamegye központi választmányának Za-ía-h^erszegen 1S7Ö. évi jnnins hó H-án tar-tott iilése jegyzökönyvéből.
k|». 1875.
Tárgyaltatott a magyar királyi belügy -minister ur ó nagy méltóságának folyó évi ujajus 31-én 25333. szám alatt érkezett leirata, melyben a választási törvény 56. §-» alapján az általános képviselő választá-sokra folyó évi július 1-tól 10-ig terjedő ti/ napi időközt tűzi ki és a választásra tör- I vény értelmében szükséges minden intézke- j desek megtételét, a törvény 02. ;j-a értei -incbeni hirdetmény kibocsájtás...