Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.26 MB
2006-06-21 11:34:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
792
6399
Rövid leírás | Teljes leírás (608.27 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. szeptember 72-80. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


8-4n
Tisennegyedlk évfolra
\Aei-KANK8A, 1876.

-nlrMtMit
' ' További lorirt 6 ki.
' JYILTTÉRBKK
í,orou*int 10 kr«rt rt
| :em«* (•:
ZioeUári W«Uk rnind.i
' b.rd.tíUn kílíof
) kr. fis»t«DdS.
ZALAI ROZLORY
előbb „Z.A.L.A.-SOlIVrOQ-'-e'I KOZLOJVY.'
Kagy-Kanizu várn heiybatétágáiuk. namkOlönban az „eiM zalai Ogyvéd egylet", a., ugy-kanizsai IcsrMkedalmi i iparbank", a .nagykanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tanitó-testűlet", a ,Zala-S-MM«y józnajezati r*uvénytársiiiat « több negyei és váresi egyesület hivatalos értesitije.
Hcienklnt kétszer, vasárnap- s csfltöftökön, megjelenő vegyes tartalmú lap<
Részes kiírás
Zalamegyének Zala-Egerszegen, 1876. évi augusztus 2-án s folytatva tartott megyei bizottsági közgyűlése jegyzökönyvéből. 4911. tíTW-
Felvétetett a nm. magyar kir. bel-ügjministeriucnnak folyó éri 31745. szám aiart kelt ieirta, a községi szülésznők rend-szeresítése tárgyiban.
Végzés.
A községi szülésznők kiképeztetése tár-gyában a megye bizottsági közgyűlése által folyó éri május hó 3-án s folytatva tartott ülésében hozott azon határozatára, mely-szennt a községi szülésznőnek megválasz-tandó nók a járási orvos urak által oktat-lássanak és ezek által vizsgáltattassanak meg a nm. magyar kir. belűgyministeriumnak folyó éri 31745. szám alatt kelt leiratában kifejezett azon módosítása, hogy a bábá-szatfal foglalkozni óhajtó s a járási orvos urak rendszeres oktatásában részesült nök a megyei főorvos ur előtt tennének vizs-gálatot, és az ettől nyert, jártasságuk elég-séges voltat tanúsító okmány alapján jogo-sjtutnáaak fel a bábászati gyakorlatra, az illandó választmány véleménye szerint a közgyűlés által elfogadtatik; főorvos ur pedig felhatalmaztatik, hogy a mennyire ezen működésében elfoglaltsága miatt aka-dályoztatnék a megyei tiszteletbeli főorvos urakat a maga belátása szerint alkalmaz-hatja, illetőleg a vizsgálati teendőkkel meg-bízhatja.
Mivel pedig főorvos urnák évi fizetése oly kevés — hogy az ezen teendővel járó utazási költségek azt végleg kimerítenék, ennélfogva megengedtetik, miszerint a köz-
ségi szalésznók megvizsgálása all-al mával ; felmerülő fuvardijairól elkészítendő szám- ! Iáját kiutalványozás végett az alispáni hi-vatalhoz bemutathassa, mely körülmény a : nm. magyar kir. belügymisisteriumhoz feljelentetni határoztatik. —
Miről ezen végzés kellő számú nyom- . : tatott példányokban intézkedés végett az az alispáni hivatalnak miheztartás végett pedig a szolgabiró nraknak és azok által a megyebeli összes községeknek, Nagy-Kanizsa ' város tanácsának, valamint a megyei fó — | -és járási orvos uraknak kiadatni rendelteiül. K. in.f.
Kiadta: SVASTITS BENÓ m. k.
A nagy-kanizsai Onk.tfizoltó-igylet közgyűléséből.
Elnök üdvözölve a nagygyűlésen meg-{ jfleut alapító, működő s pártoló tagokat, : : egyszersmind bocsánatot kér, hogy ezen 4-ik rendes évi-közgyűlés, melyet az alapszabá- ; lyok értelmében már május havában (áldozó 1 Csütörtök napján) kellett volna egybehívnia, | — még csak ma taruük meg. E késede-lemnek azonban úgymond, nem ó az oka, : hanem azon-sajnos körülmény: hogy az egy-| let jegyzővel nem rendelkezett
A tavali nagygyűlés által megválasz-tott jegyző Maninger József ur már 2 hol-nap után távozott helyéről, annak ideigle-nes betöltésével Xóth János ur bízatott meg november hóban, azonban ó is marczius ele-jén ott hagyván helyét, nem volt senki, ki a jegyzői teendőket végezhetné.
.M...