Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.54 MB
2006-06-21 11:37:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
743
7303
Rövid leírás | Teljes leírás (611.24 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. október 81-89. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

Siöl-tANEBA, 1878. október
81-llC
Tiaennegyedtt éTfotjrwn,


i
onatm
10 *»•
Ktrtttitit
6 huiboi p«üUorbaA
\ DÚodMor 6 ■ miadaa
további aerirt 6 kr.
CineJSán ill*Uk atíndan [j „ bird.t*tón kOlt JO ki. fis»usdS.
ZALAI KÖZLÖNY
előbb: .ZALA-SOMOOTI KOZLON Y.' '
A iap auilnai ét f raci rflasftt illesd kOs-l
1 reclamatíók lat a uer-
TtUrékp. -iiíri épMM,
földtsmL
Birmentatlea levelek Mtk iMtri aukatár-uku&l fot><iuu«k «1
Kiiir&tog
taoy-Kanizta yár«s h»lytut««a^uk. MiakOiöabwu ,M*é zalai ügyvéit-agyl«t<'.a.jiagy kuiztai karstkadelm < ipartank", a .nagy-kamzuü takarékpénztár-a .zalamogyei általaim tanlté-twtfflef, a ,Zaia-S«Mgy gözhajKasi réwvénytárwlat t több megyei és Kiroii egyesület hivatalét értesítője.
lap.
Hetenkliu kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú
Felhívás előfizetésre!
A
„SÁLAI K<
f. éri október 1-én 14-dik évfolyamiruk negyedik negyedébe lépvén, mindazokat tisz-telettel felkérjük, kiknek elófizetésök e hó végével lejár s e lapot tOTibb is pártolni kiviDJik, hogy azt mielőbb megújítani szí-veskedjenek.
Előfizetési ár: Okttber - deczemberre a frt
Pályázat
A sümeghí államilag segélyzett IV. osztályú reál tanodánál üresedésbe jött ta-nari állomásokra pályázat hirdettetik :
1. Természettan, számtan ésfranczia-
oyel?.
2. Magyarnyelv, irodalom és néiuet-
nyelv tanszékre. A rendes tanár évi fizetése
8UU frt. s «U frt lakbér és uyugdij élvezet;
helyettesé 700 frt. A fizetéseknek leeudó
felemelése még e tanévben kilátásba helyez-
letis. Folyamodványok f. évi okt. hó 9-ig
Sümegit város iskola bizottsági elnökség-
hez czimezve, SQmegb (Zala m.) küldendők.
Sümegh, 1875. sept. 24.
CSEH LÁSZLÓ.
iakola bÍKotuági elnök.
Részes ilirág.
Zalamegye állandó választmányuk 1876.
évi september hó 15-ik napján tartott ülést
jegyzökönyvéből:
Felvétetett Cznkelter Józstf megyei
számvevő urnák jelenteié, mely mellett a megye területén felállított mértékhitelesiti hivatalok 187',',-ik évi szükségleteinek ter-vezetét összeállítva felterjeszti.
A bemutatott költségtervezet tárgya-lás és vizsgálat alá vétetvén, az egész ter-jedelmében elfogadtatott, s a megyei állandó választmány tiszteletteljesen azon vélemé-nyével mutatja be t tek. megyei bizottsági közgyűlésnek: miszerint azt megállapítani és két példányban elkészítve, a nagyméltó-ságu magyar királyi belOgyministeriumhoi felterjeszteni méltóztassék.
Végfil tisztelettel megjegyeztetik, hogy jelen költségvetési előirányzat jelen véle-mény kapcsában a törvény értelmében a központi irodában közszemlére kitéietett és minden bizottsági tag nrnak kézbesittetett. - K. m. f.
Kiadta:
CZUKELTER LAJOS m. k.
m. aljegyaS.
FelhiTás a mfibarátokhoz.
A .műcsarnok' építkezése szemláto-mást halad. Még ez évben tető alá körül a díszes ház, mely a hazai művészetnek ál-j landó csarnoka lesz, tanúságot teendő arról, hogy a magyar közművelődési törekvéseknek eddig elhanyagoltabb ágában is immár té-nyek és tettek váltják fel a régi panaszok és reménytelen buzdítások korszakát.
Az ige testté válik; a kitűzött czél megközelítése érdekében a képzőművészeti társulat, mint kezd eményezó megtette azt, a mit tőle jogosan várni lehetett: megkereste és összhangzó közreműködésre indította or-szágszerte az óhajtot...