Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.97 MB
2006-06-21 11:43:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
682
7558
Rövid leírás | Teljes leírás (623.76 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1875. november 90-97. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

3A01-KÍ.5H8A, 1876. norember 4-én.
OO-Uc
Tizennegyedik évfolyam.

Wttstssl ér:

ZALAI KOZL


Hatat sast
6 Bawiboa patitsorb i
, mindea
■ toTibbi eorart 6 kr STILTTÉRBEK oronstint 10 knttn <
A ikp ueüetmi és W igi r«sset illeti tos-l lemenrei., előfizetések," reelamatiók sat. & sser-
|i TakarekpéMtári épalet,
I fÖldsKinL
Kincstári illetek minden || u túrd.teáért kilo 30 kr. Síelendő.
u
i
i Bérmeotstlao l«T«Uk ' cím iamisjrt mnnkstár-
előbb: .ZALA-BOMOGTI KOZLO IV
1
Kisiratok TUSBA aem kOldetnek.
Nagy-Kr.nizsa vártt helyhatóságának. neakOi&ntvM az „első zalai Qgyvéd-egylet", a., nagy kanizsai kereskedelmi « mar bank", a ,nagy-kanizMi takarékpénztár' a .zalamegyei általános tanitó-testülef, a .Zaia-SeaMgy* (ézkajizaai raszvéstytártuUt t tööö aagyai ét várisi egyesület hivatalos értesitije.
Üeieuklii. kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
3165. arám. N»*-T-Kar,i«ierjiroa tanácsától.
ÁrrerésI hirdetmény.
A nagy-kanizsavárosi helypénzszedés f. éri november hó 22-én délelőtti 8 óra-kor fog a városház tanácstermében nyilvá-nos szóbeli ariejtés mellett 3 egymásután kővetkező évre bérbe adatni.
A kikiáltási ár a belsó piaezi hely-pénzre nézve 7500 frt, a marhavásári hely-pénzre nézve 1500 frt.
Miről a .bérleni szándékozók azzal ér-tesittetnek. hogy az árlejtésnél a kikiál-tási ár 10%,-k* bánatpénzül teendő le, egyéb szerzudési feltételek a polgármesteri hivatalban tudhatok meg.
Nagy-Kanizsán, 1875. október 30 án.
BELUS JÓZSEF s. k.
polgár DI e»ttff.
••' Felhívás borkivitelünk ügyében.
Évek óta munkálkodunk boraink kivi-
tele és megfelelőbb értékesítése körfll
Már Széchenyi István nagy elősze-retettel foglalkozott e fontos kérdéssel. Az eredmény azonban,a melyet eddig elértünk, sehogy sem felel meg várakozásainknak. Pe-dig hazánk bortermelés tekintetében második országa tíurópinak. Mi is pénielhetnéDk be-lőle épen ugf ,mint Francziaország pénzel az ó buripara után. Kereskedelmi mérlegünket javítani kétségkívül bortermelésünk és ke-zelésűnk lennejuvatva. De ezt, fájdalom, mindeddig hasztalan vártuk. Hogy ez öröm-telcn állapot, valabára javulásnak indulhas-son: erélyre, tevékenységre s ok-szerű kezelésre van szükség, mindezek azonban csak saját magunk életrevalóságától nyerhetik megoldatásukat. .Segíts ma-
gadon s megsegít az Isten ii,' mondja egy franczia közmondás — nagy igazán.
Nem szándékunk ezúttal tüzetes fejte-getésébe ereszkedni azon okoknak, melyek az elérhető nagyobb eredményeknek eddig uijókban állottak. E helyett egy tervbe vett alkotást akarunk ajánlani és megismertetni, mrlv ha létre jSn, meggyózódésűük szerint, na. v lendületet adhat ügyünknek s ezért arra . l'ecses figyelmét fölhívni hazafiui köteles-ségünknek tartottuk.
Sikerült ugyanis nem rég több előkelő hazai bortermelőnek, Londonban lakó Gre-ger Miksa hazánkfiát s ottani nagy bor-kereskedőt oia indítani, hogy az; .kivitel-re alkalmatos és üvegezhető bo-rainkkal,az egyes termelók ezé-ge alatt lépjen föl s azokat bi-zományi eladásba vegye át.'
Fontosságát e ténynek, ugy hiszszüs, nem szükséges bővebben magyaráznunk. Na-gyobb snlylyal bir az, mint első pillanatra látszik. Üvegezésre alkalmatos boraink nyer-nének ilyképen egyszerre jutalmazó értéke-sítést és ezen körülmény, a mellett, hogy az illető termelőre jótékonyan hatna, hatna egyúttal lenditőleg összes pinczekezetésünkre is; oda tehit, hol fájdalom, eddig oly sok a javítani való, és melynek fogyatkozásai mi-att viseljük azon alárendelt helyzetet, mely-ben vagyunk különben oly jeles anyagú bo-rainkkal. Öszlövér jutalmat kapunk csak a nyers anyag költséges előállítása ntán, ho-lott a kezelési nagyobb hasznot is biztosit-hatnánk magunknak.
Borainkat eddig, főleg azért nem ke-zeltük, mert láttuk, hogy jól kezelt borokért Bem kaphatunk megfelelő árt, de sót nem
ritkán megesett az is, hogy a legjobban ke-zelt borok is nyakunkon maraduk évekig. £ körülmény természetesen csak pangásra han-golhatott. E sajnos állapotnak vége lenne azonnal, ha sikerülne a tervbe vett kivitelt életbeléptetni; mert hiszen annak épen az a czélja, hogy a jól kezelt és üvegezhető ma-gyar borok illő árakon és biztosan értékesít-tethessenek, azaz, hogy mehessenek a világ legnagyobb piaczara Londonba, s ez által, ma-holnap a britt birodalom minden fo-gyasztó helyére....
És a ki ismeri az angol fogyasztás mér-
veit, s ismeri az angol fogyasztó közönség va-
gyonosságát, anuak ugy hiszszük. nem szük-
séges magyarázni f^tossagat az-m vívmány-
nak, mely e közönség megnyerésében feküd-
nék borainkra nézve. Hogy pedig e közön-
ség jóravaló borokkal megnyerhető, azt Ore-
ger Miksa hazánkfia, szinten magyar borok-
kal elért eredményei által, már teljesen kér-
désen kivülhelyezé... Használjuk fül tehát
az alkalmat, a már megtörött utat férfiakhoz
illő erélylyel Ki udja, mikor kínálko-
zik ismét borainkra nézve egy ily kedvező
pillanat.
Ezeket előre bocsátva, fölkérjük, rnél-tóztassék az ide mellékelt borkivitel! szer-ződtet, melyet egyesületünk borászati szak-osztálya ajánlatára az igazgató választmány f. hó 8-kán tartott ülésben helyesléssel fo-gadott, 8 melyet termelőink már többen alá-írták, s melyhez végre az orsz. m. gazd. egyesület is, mint szintén bortermelő, csat-lakozott, figyelemmel átnézni. És ha osztja a szándékolt alkotásnak fontosságát egyrészt, másrészt pedig bir kivitelre alkalmatos bo-rokkal ; s ha végül a szerződés tartalmát is helyesli: ezen esetben fölkérjük, szívesked-
jék e szerződést becses aláírásával ellátni, s azt hozzánk mielőbb visszaküldeni.
Ha találunk a szándékolt alkotás szá-mára megfelelő részvétre, ugy legalább a kész és üvegezhető borok birtokosai jöanének azon helyzetbe, hogy boraik eladnatlausága miatt nem volua többé okuk panaszra. Éa hogy ily borászok, minél többen legyenek, az csak maguuktol függ. A tervezett alkotással meg lenne téve szerintünk bőriparunk len-dületessegére nézve az első és tolépés. An-nak nyomain mehetne a további fejlődés, előre meg sem határozható mérvekben. Ki-nek például nincsen ma még üvegezhető, de van jeles anyagú bora, azon a tervezett szö-vetkezés köuuyen segíthet; mert hiszen en-nek módjában lesz arról is gondoskodni, hogy a pinczekezelés ott, a hol szükséges, istápol-tasiék. Ha megvan a biztosított eladás,köny-nyü alkalmatos borkezeiokról is goudoskodni egyenkint, vagy egyesült erővel. Fü dolog, hogy lépjünk a cselekvés terére. S első sor-ban azok hivatván ezt tenni, kiknek már van-nak jeles és üvegezhető boraik. V'aoDak pe-dig már ilyenek a hazában, a mint azt a le-folyt s egyniaat követett kiállítások folyvást fokozott mértékben mutatták.
A tervezett eszközlésnek egyik ne-hézségét a Londonban történendő s okvet-lenül szükséges első évi hirdetési költségeknek s fedezése, illető-leg előlegezése képezi. Ezen költsé-gek rámennek az első évben mintegy 10 — 12 ezer írtra. E nélkül azonban a londoni s ille-tőleg az angol piacz meg nem hódítható.
Ezen előlegezés könnyen elviselhetővé ugy válik, ha sokan, például százan sora-kozunk a tervbe vett czélnak az elérésére. Ezen esetben 100 —120 forint már elég-

TÁRCZA.
A t á v 1 r á 8.*;
I.tn egymásért alkotott, S »■ •tnl>«rt átok aaórta aset Rdt érdek, Onsee. pártrihar Feldélta tastrér-jellefat.
Haragr* lobbant moat as sg, 8 haragja rillám Oatke lett, A aaelT cs-kisva, dörgre bnltt, Felrásai átirat, életet.
S míg felt a aiír, a bátor í»« Kutatta félholt oatorát ; Titkára Jött, meglelte már, Éa aeki raaaal féket ád . .. .
Sít gondola : legvonk tehát Öas»k*p<-eolatban általa ; Hedrótosák a (Old Sret, 8 korOl beutal íjon rillapja.
Hír, hír titán : axáll rajt' a bú,
, Orom, aaereacae, kaodiaág ;
Bár egjetartsst riDDe aa«t, t, _ Itaate boldog a rilág I ...
BAJQATÓ SÁNDOR
Hat hét Olaszországban.
Irta : Dr. La** KrítUf.
(Folytat*..) Lírt él C o •» o, Beliaglo.
JUBÍU 2. Barmilr eiirfájdalombm került a nag.obb éa érdek«ebb Tároaokoik, miot: Ploreoc,, Roma, Nápoly, Genua gyön elha-CTiMÍ, mindig árral riguaultak magánkat,
*) MatatriajT a MiháJr J. Endre állal aser-'•■■tett .Magyar t á T 1 r d a - D a p t á r* aaepiro-
hogj hátra vannak a „tü D d ér tir i k', azért kell sietnünk, hogy azokat ie megláthassuk.
Ör&nmel foglaltak el helyeinket a wag-gonban i d. e. 11 óra tájban megérkezlüok Como városba, láttuk ugjan a gyöuyö.ü ta-rat, de egyenlőre nem értünk rá vele fog1 al-kom., mert előbb gyorsan, drágáé, de jól ebé-delni kellett s miután at érdeke* Dómot meg-tekintettük., egy kényelme* szaloDgösbajóo meg-keadettük atoo utazásunkat, melj nemcsak olaasországi Táodorláauok, hanem életűn koek egyik fénypontját képezi.
Kedves olvasóira mindnyájan voltak már. vagy jelenleg fiatalok. Ai élet tavassán min-denkinek vannak ábrándjai, ébren álmodik (kiváJt a Kerelmea) tündén tavakról, melyekbe ttép szigetek, a partokon sóid ligetek, vixbe hajló nzomoni füxfák vannak ; mindenatt vira-nyos kertek, erkélyei bisarr aJak-j, de barátsá-gos kéjlakukkal.
Majd meredek ssiklák emelkednek, me-lyek tetejétot lovagvárromjai koronázták, kissé tovább haladva, magas bérez nyúlik ég felé, fedve soldeló és virágsó erdöktól, ismét tovább barátságos kia halmon kápolna — melynek esQst csengésű harangja ájutos imára hívja a vándort. Újra változik a vidék, a bflvos tópart-ján csinos gazdasági épületek és veteményes kertek. — ■ előtte a uyájak elvesnek üdülést a tóbaa.
Ismét a távolból bdaske várkastély emel-kedik, körítve szobormÜvekkel, fasorokkal és angolkerttel. Ami & kápráaatot ■ raráist tetőpontra emeli, a a, hogy mindeiea ssép tárgyak és vidékek a tó eifiit hallámai' bn riimtftkrSirét....
Én mikor ábrándoztam valaha, lelki üze-meim eldtt sokszor tárait fel ily tündér tó;— most mindez a valoaágban ezerszeresen megszépülve és megtestesülve rónait el előttem ! . . . Ilyen a comoi tó I
Innen van ai, hogy a föld kereksége min-den gazdag emberének van a Como a a ielaó olaazorssági tavak mellett villája, különö-sen as angolok, oroazok éa németek ragaaskod-nak ez édeni helyekbe*.
Aion néhány óra, mely ahtt a 6 '/, jjért-föld hosszú legnagyobb szélessége */, mér tföid) tavon átbbjüziunk, a lelek és azum egy tolyto-nos gyönyör lánczotata volL Délutin 3 órakor e tó azétáfazáaáoak köcpootján, vagyis a fél-sziget csúcsán, Bellagióba, a hisonnevú szállo-dába megérkeztünk.
Csakhamar beleültünk szállodánk egyik csónakjába, a azon iparkodtunk a bájos sziget osacsot megkerülni, bogy álulauos tájékozást nyerjünk. Aki a teruiési'-t stépMV '. iránt némi fogékonysággal bir, annak itt loUe»ednie kell. Amig Napolynál éa Qeuuánal a zajosan hullám-zó tenger végtelenségegyakorolt vara st; — ad-dig itt e kies, mosolygó, bogy ugy szóljak,idylli táj bűvölte el a azivet. A tű hosszú busazu fek vese folytonos kanyarulatokat tesz s mindannyi-•tor meglepő, de kedves viltuzatoaságu uj ké-pet mutat.
Egész itttartózkodásunk alatt azt képze-lem : ez aa a tündérsziget, hol Petőfink János vitéze Iluskájá! feltalálta! Dr. L. uria egészen megifjodott, s Virgil, Hurac, Ovid örök szép ver-seit idéigeté.Mellettünk temérdek csónak sikam-lott tova, melyekben vidám és elegáns hölgyek kacsagva evestek.
A félsziget legszebb partján agy kedve*
fekvésű 3 emeletes Hotelnél kifliállottunk s a kertbe zamatos epret hozattunk. Kgyss«r csak nagy bókolással aranyhimzetü házi sapkában megjelent a szálloda-tulajdonos, kérdeztem,bogy mennyiért kapni nála peosiót? (azai reggeli, ebéd, vacsora, szállás, tisttogatás, szolgálat, vi-lágítással egybekötött telj-a ellátást.) 0 axt vá-lastolá, 5 — 7 frankért sxeméiyenkint és napon-kint
Alig akartam hinni füleimnek, hiai «■ olcsóbba kerül, mintha otthon volnék ! . . . . | Oh, mint sseretnérn hazámbeli fürdÓink és mu-latóhelyeink tulajdonosait és bérlőit ide kül-deni ssoliditást tanulói.
A vendég kényelme, mulatsága, minden jogos igénye a legéoerebb figyelem tárgya, gon-doiatjaii is lesik külföldön, s miodei t tisstesságes. sőt mérsékelt árak-ért
Nálunk, tisztelet, becsület a ritka kivéte-leknek, ejjy év alatt milliomosok akarnak esett emberek iunni, a bőrét hasnak le azon sseren-csétleuDek, ki hozzájuk vetAdoi kénysserül. Kényelem, előxékenyaég, «at. ismeretlenek.
Bssséltem nemrég egy urhölgygyel. ki as idén egyik falkapott hazai íurdőnkben, egy pené-6ses,oedves, siláoy szobáért (szolgátat,viiagitásoo kívül) naponkint 5 forintot kényszerült fisetni s amidün eztsokallotu, gorombák valának vele...
Már engedőimet kerek, de ily viszonyok kftzö't nehéx megállani, bo;y külföldre ne vi-gyük ssórakouUrti ssánt filléreinket. A hatósá-goknak kellene szigorúan felügyelni, hogy ha-zai fürdóink jó hírnevét hasonló lelketlen tsob-metszók ne bitangoiják s a vendégeket külföldre el ne riaszsaák !
Június 3. Éjfél után 7,4 óra kftrfli bor-
séges lenne egyénenkint. Szóval, minél ie-Tesebben vesznek részt a tervezett vállalat-ban, annál súlyosabb lenne az előlegezés; de sót a részvevők nagyon csekély száma mellett elmelbetlen is. Könnyíti t dolgot, hogy az előlegezés rövid időn visszatérül és hogy a szövetkezés ez érdemben azt is határozhatja, a mi teljesen méltányos." hogy az. a kinek borából több kél el, az a hirdetési költségek-hez «s többel járuljon. Ez persze csak utó-lagos intézkedésnek lehet a feladata. >
MidŐD ezekről tudósítani s ugy saját maga, mint a haza érdeke nevében a hozzá-járulásra fölhívni szerencsénk volna, haza-fiai üdvözlettel kérjük a mielőbbi nyilatko-zatra s csatlakozás esetében az aláirt szer-ződésnek — melyet Gteger Miksa ur már szintén elfogadott — visszaküldésére; hogy igy az illető szövetségi tagok — haladék nél-kül hozzá láthassanak a vállalat további és teljes megalkotása és szervezéséhez; mi már kizárólag az ó teendőjük lesz.
Örömmel jelentjük egyúttal, hogy ez irányú törekvéseink a hazánk fővárosában levő s előmenetelünk iránt meleg rokonszenv-vel vis-hetu derék angol föknnsnl M o n-son ni helyeslésével is találkoznak, de min; lizios forrásból tudjuk, sót igéretét is birjuli'sz iránt, hogy e nagyfontosságu ügy az ó tcDyffges támogatására is számíthat.
Megjegyezzük még, hogy a közlött szer-ződésnek aláírása, csak azoa esetben válik kötelezővé, ha látják a szövetkezők, hogy azt elégséges szambán írták alá.
Midón a fenforgó fontos ügyet még egy-szer melegen ajánlanáük, flieg]etryezzük, hogy az egyesület, jelen felhívása által, csak azon hazafias kötelességnek akart eleget ten-ni, mely állasa és feladatainál fogva, minden oly esetben reá vár, a midőn gazdasági éle -tOnk nagy terén, valamely közhasznú esz-közlés az ó tevékenységét szükségesuek mu-tatja !
Fogadja legmelegebbb hazafiui üdvöz-letünk kifejezését.
Budapest, 1875. octob. 12.
K0B1ZM1CS LÁSZLÓ,
mini AZ otw. ma?\. gaxd. egyesület alelüfí.e.
MOEÓCZ ISTVÁN,
uiQt u or». m- giid. egyeaül«: titkára.
Nagy-Kantaa, 1875. október 30.
Városunknak nevezetes halottja van. A „Fiatalsági-kör' as alakulás vajudáaai között megszűnt éini. Kemeljek azt állítják, bog; as
égb\JUt itt hideg volt nekí, mások pedig, nofy as orvotok rosszul keseliék. Bármelyik es«i ál-Una is, igen szúrnom volna ; de még leverőbb hatáíii az, hugy alig néhány nap múlt el asót« s már is a feledékenység homálya burkolja,.
Olj hamar elfeledték volna az elköltö-zöttnek fájdalmas gunymosolyát, melylyel bu-csut vett tőlünk s eltávozott boldogabb vidékre, hol fogékonyabb, melegebb keblekre talál V Oly hamar lelohadt volna ason nemes lelkese-dés, az a fiatal hév, melylyel ama nagyremé-nyű kör bölcsője körül állottak váriunk buzgó s leikes fiataljai V !
Az nem lehet hisz annak hiánya sürgette, annak nélkülöxbetlensége buzdított*, annak ne-mes ezé Íj a lelkesítette őket arra, bogy a kezde raésyezés nehéz munkájára vállalkozzanak. Vagy talán a kezdet sikertelensége folytán azt hiszik, hogy oly körnek hiánya itt nem érez-hető, vagy hogy más életképesebb formában sem volna itt valósítható asen nemes csel?Sze-rény nézetem szerint mindkét vélemény nem-c&ak elhamarkodott, d?Igazságtalan is volna.
Ma már — ugy hiszem — mindenki előtt tisrtin áll, hogy közműveltségi szempontból * vidéki városokra nézve elengedhetleo s nélkü-lözhet len foltéi, hogy legyen kebelükben oly kö-zeg, melyen mist csatornán át az egyeteme* müvelúdésuek mindazon forrásaibólrészesülhes-sentk, melyeket a nemzet, a baladás és fejlődés erdőkében megindít. Azt vetik tol talán ezen állítás ellen, hogy a napi lapok, szépirodalmi és szak-folyóiratok szolgálnak ez ügy ben közegül? Erre igen könnyű válaszolni.
Jól tudom azt, hugy minden igaz majryar szívből örül, midőn a nemzeti művelődésnek ily szép. oly üdvös, ily fontos, oly sikeres stu. esz-közeiről orvas az újságokban B előre büszke a fényes eredményre, melyet azon eszközök tói var; de vajon mily tényleges sikere lesz az *vy<-u-mes művelődésre mindannak, ha mi itt vnieken megelégszünk azxal, ha mindast papi-rou látjuk és olvassuk V
Épen itt nyílik a legszebb és legáldáao-*abb ler a vidéki városok társas körei számára; mert azok feladata mindazon üdvös intézkedé-seket életbe léptetni, mindazon eszméket v a-lósággá tenni a vidéken, mai vek a köz-művelődés érdekében mellőzhetlenek. Saját ta pasztalásából tudhatja mindenki, hogy a leg-szebb e&zmék is csak igék maradnak minde-nütt, a hol*nincs senki, ki annak testet tudna adni.
Mit használ pl. ax, ha mi emelt fővel emle-getjük, hogy ime Buda-Pesten is van már a Bziumüvészetnek oly temploma, mely a müveit Európa színházai mellett megállja helyét, ha mi itt akkor is alig akarjuk, tudni, hogy van scinmüvésset is, mikor városunkba néhány hétre ide téved valamely színtársulat?
Ha volna itt oly társas kör, mely felada-tául tűzne ki a müízléa fejlesztését, buzdítana a lelkesítene a mű véste t pártolására: ugy Völ-gyiek színtársulata nem volna kénytelen most üres székek elútt produkálni művészetét s vi-szont megsúgná Völgyieknek is, hogy mit óhajt
s kő*on**g ■ minden esetre sikerülne as* oiy
kör buzputaganak kieszközölni, hogy az a
; .Pártolj, közönség és majd haladunk",
Mund a színész; és az meg igy felel:
.Haladjatok, majd után partolunk'-féle
két szinti palást, melylyel a tsínétzek és s kö-
' sönség egyformán igyekszenek takargatni kö-
I zönyüket, nálunk is már egyszer a lomtárba
kerülne.
Vagy mit használ pl. as, haP. Szathmáry többször is eljő ide közénk a kisdedovó intézet érdekében ? ha nincs még városunkban oly kör, mely azon ügytt népszerűsítené, az ahoz tsük-séges anyagi eszközöket elővarázsolni tudná, hogy nemcsak, a gazdagok, hanem a szegények g vermikei ú részesülhetnének annak áldá-saiban; ha nincs oly kör, mely befolyásával oda tudna hatni, hogy városunk művelt hölgyei is létesíthetnének mar egy nóegyesüle-tet, a milyennek áldásait számtalan kisebb és jelentéktelenebb vidéki város szegényei, ár-vái és kisdndei régóta erezik már.
Vagy mit hasznai pl. ha Kimer, Henssl-m&nn s más jeles regiségbuvárainfcc Ügy buzgó-aagukban folytonosan hangoztatjáK is a vidé-kiek fülébe, hogy a talált régiségekre gondosan figyeljenek, azokat a tudatlan uép rombolásai elől óvják meg, gyűjtsék össze, ismertessek stb., ha nincs oly kör, mely feladatának ismerné a tudomány és hasai régiségeink érdekében fi-gyelmét erre ia fordítani, ha nincs oly kör, mely e nevezetes vidék történelmi múltja iránt érde-ket tanúsítana?
Vagy mit használ pl. ároknak bosxanko-dáaa, kik a vasúttal minden irányban összekö-tött városunkba szorulván egy, vagy két napra, itt semmi hasznos izorakosasi sem találnak ?
Itt, hol az átviteli kereskedelem a gazdá-szat és ipar minden ágában ojy jelentékeuy, oly nebéz vulna e egy kis kiáilitátit rendezni és ái-litudósitani a gaxdaazat és ipar terményeiből ? !
Vagy mit hasznai pl. az, ha hazafiui buz-galmunkban magyaros busonguuak adjuk át magunkat a tolóit, hogy bitony itt Kanizsán so-kan vannak még most is, kiknek eszokbe sem jut arra gondolni, hogy mint magyar honpol-gároknak szent kötelességök volna a magyar nyelvet elsajátítani; ha nincs oly kör, mely nem mondom, hogy tüxiel, vassal irtó háborút indítson a német nyelv ellen, hanem eszélyes ét tapintatos tevékenysége által oda hamson, hogy a magyar nyelv számára megnyerné az attól idegenkedőkat, vagy as iránti kösönyö-sóket
S ha valahol, ugy itt nagyon is nagy szük-ség volna a magyar nyelv iránt a figyelmet folytonosan ébren tartani annyival is inkább, mert sokan vannak azok közt, — kiknek aj-kairól oly ellenállhaüanul hódító és kellemes hangzású a magyar nyelv, — kik még most i* szívesebben beszélnek németül, mint magya-rul, mintha csak itt akarnák azon — hála Is-tennek — már elavult, de pár ftv előtt még ál-talános szomorú divat emiekét fen tani az utó-dok számara, .hogy a német beszéddel művel-tebbeknek látásának, mint a magyarral."
Érwzük tehát, nagyon is érettfik hiányát ax oly körnek, rn«ly az itt általánosságban érin-tett s még sok egyéb — ma már nélkülözhet-len — intézkedések megvalósítását feladatául tttsné ki; s minél inkább érezhető eouek hiá-nya, annál nagyobb volna a buzgóság is tsok, rénérŐ), kik városunk művelődési érdekeit szi-vükön viselik, oly körnek tevékenységet elő-mnditani.
Es . itt ismétlem, az nem lehet, hogy ások, kik a .Fiatalsági kör" nemes czélja érde-kébea városunk kiválóbb erőit egyesíteni buz-gói kod tak, most, miután oly alakban, milyenben kezdeményezték, tervöket meg nem valósíthat ták, attól végképen dalijának és azon elönyö-ket, melyeket eddigi buzgalmok által az ügy. nek elvitáxhatlacul kivívtak, fel ne használják arra, hogy ugyanazon eszmét más életképesebb formában feléleszteni megkísértsék.
5. e.
Helyi birok.
gy piselő tes-
tülete okt. 3Oán rendkívüli kuzgyülest tartott, mely alkalommal egyéb belügyek megvitatása mellett a költségvetés végleg megállapitUtván, belybenhagyatoit s a megyéhez betérj ess te tni rendeltetett.
— A ézép kort ért Schlesinger József
Nagy Kanizsán: U3 éves korában végelgyengü-
lésben okt. 25 én meghalt.
— A tűzoltó egylet tisztújító köagyü-
lését nov. 1-én tarioiu meg, melyről bővebben
szolunk. Este ax ,Oroszlánu vendéglő termében
b*nquett volt, melyen a szokásos lelkesítő po-
hár kössöntések fuuerezték a kedélyes mulat-
ságot.
— Kovács Gábor jeles népzenész azon
uj darabját, melyet Klotild íyhsrezeg asszony-
nak deflicali s mely ró1 lapunk mar megemléke-
zett, nov. Ö-an, szumbatoa adja elő elössor s
„Korona" vendéglő éttermében.
— Megthivas. A n.-kanissai járás taní-
tói-köre Iö7ü. évi november hó lti-ikán íiagy
gy
Kecsén, a tanoda helyiségében tartja évnegyedei gyűlését-, melyre at. tag urak es tanügy barátok tustelettel meghivatnak. A gyulea tárgyai; El-Doki jelentés a kór két évi működéséről. Tiszt-ujius. A múlt ülés jegycőkuoyve hitelesítése. Fulyó ügyek elintézé*e. „A hazafiui érzelmet miként nemesítheti a Wnuo tanítványaiban" té-tel megvitatása. Gyakorlati elóadasttart: Uum-szauer Simon a földrajz-, Hajgaió Sándor a ter-mészettanból. Hajtaüu.i üdvözlettel, Magyar-Sserdahelyen, október 28. 1876. Sáringer Ká-roly, a kor elnöke.
— Kantinsai járdában as 1876. évi kösmuoka összeírás szerint találtatom a felvé-tett :SÓ42 vooói, eübüi két íugj,tu van 5285, egy fogatú 57. Összesen 5342. Megváltás foly-tan két fogatú 2t>52, egy fogatú 53. Összesen, 2705. Gyalog napssám ösazeiratott házas zsel-lér 2040, hazátlan zsellér 49ti. Összesen, 2536. Ez szolgálna 13,728 napszámot, megváltatott a á 40 kr. 3032 |/a uap. Természet ben leszolgálandó

zasctú menydörgés, villámlás, csattogás és fel-hőszakadás ébresztett fel bennünk édes ál-mainkból. Felnyitva az ablak táblákat, irtózatos ssép jelenet tárult fel,a napseiét vérpirosán lö-velle szét sugarait, melyek a szakadó eaó és fel-hőkön, valamint a tó felkorbácsolt hullámain gyönyörű szinpompában törtek meg. A háttérbe lévő hegyek mögött kettős szivárvány láuzott. Ah Istenem, mennyire sajnáltam, hogy nem va-gyok festő,ennél szebb jelenetét a haragos terme szetnek, suha sem lett volna alkalmam vászonra leheilni, mint most!. ...
Reggel 9 óra felé a vihart mosolygó verőfényes nap válta fel, szóllitani akartuk a szomszédból I— ékat vándorlásunk megkezdésé-re, de megdöbbenve értesültünk, hogy Ur. L. ur kimerülve ások fáradalomtól, beteg lett. Nagy fájdalmunkra tehAt magunk indultunk eiüesor az áteiíaoi parton lévő Villa Carlottába, hol szép kertet és jeles szoborgyüjteményt, — azután a Villa Melzibe, hol szinte nagyszerű kert ket, — kép- és szoborgyüjte-ményt láttunk. Mindkettőbe Canova és Thun-valdsen- kitűnő müvei őriztetnek.
1 o
Legszebb azonbaa a Villa Serbe 1-
n i, mely egy m»gas és kiterjedett hegyrég
ui;*£Í költséggel tündérparkká lett átalakítása.
A hegytetőn isteni kilátás a Conjo tó három
szétágazására s az egész vidékre, majd mester-
séges várromok, majd pálmaerdó, majd szikla-
barlang, melyről ismét meglepő változatú átte-
kintések. Exoticus virágcaoportok gyönyörű el-
helyezéssel. Szóval ennél csak a Villa Pallavi-
eini szebb Geouánál! ... i
Ebéd után Varennába csónakáztunk,hol a 300 m. magasról lerohanó vizesésbe,mely hófehér ssinétŐl Fiume Latiénak nevettetik, gyönyörködtünk. Este andalító zene hangjauál ladikástunk a fényesen világított Grand Bre-tagne wálloda előtt, mely inkább fejedelmi pa-lotának látszik. Velencse — Nápoly — Genuai estéli csonakázásunk Örömeivel és ssépségével versenysett ex, csakhogy itt a kitűnő sene fo-^>«» H élvesetei. *
L u g a n o.
Jnnius 4. Dr. L. ur kijelenté, miszerint ö tudja, hogy baja jobbra fordult, de egy heti nyugalomra legalább is aiüksége van ; — én pedig, mivel szabadságom már-már lejárt, nem maradhattam tovább, tehát kedves társainktól Bíjmoruan elválva, áthajóztunk Menaggióba, hol a lehető legkényelmesebb postakocsikon igen szép vidékeken átPorlesziba utaztunk. Itt megebédelve, kicsike gőzhajón néhány óra alatt a luganoi tavon hasonnevű városba érve, a Schweitzi köztársaság területén voltunk.
Lugano a tó partján lévő hegyolda-lon fekszik, távolabb az égbenyuló schweitzi hegységek festői catvpurtozatba látszanak. Saj-nos, hogy az eddigi jó idő helyett, az eső szakadt, alkonyat f<slé kissé megeaendesedvén, nőmmel bejártuk az egész váront.
Felmentünk, a S. Lorento Cattedralehez, honnan felséges kilátást élvestünk. Azután a Mária degli Angioli templomban lévő híres fres-kót szemléltük, mely nem tetszett túlterheltsége miatt A ónál szebb a Villa Ciani féle parkban a gyáaztmlékszobor, melynek végtelenül fájdal-mas — szomorú kifejezése igazán művészi ihlut szüleménye. Mire hazamentünk, tetőtől talpig átáztunk, ilyen időben e*uk oly szenvedélyes touriatak csavarogunk, mint mi!
(K oly tatát köv.)
A piros tojások *)
— Üenrekép. —
A mama künn a kamrában ép a tojások-kal vesződik, válogatja, osz'alyozza; a bekacsin-gató napsugarak elé tartja. íiogy tiszták-e, hass-nálhalók e piros tojásoknak, — midőn a papa jelenti, — hogy s városba indul s itt az ideje, hogy megmondja ac ssszuuy, mi kell a házhoz as ünnepekre.
A mama elkeedi recitálni, hanem a papa türelmetlenül fakad ki.
— Nem káptalan as én fejem, hogy mind-est megtartsam benne.
") MtitatváDr wrtSnek ujttf alatt UT6 .Boldo-
gok 4a Boldoftalaaok* oaimfl atribSI. 8a*rk.
— Hát végy elő édes lelkem egy kis pa-
pirts írd fel.
A férj engedelmeskedik. — Bis as kissé prózai dolog, hanem mikor a feleségünk szépen kér valamire, aztán olyan édesen mosolyog re-ánk, elfeledjük azt, hogy prózai és unalmaa.
— Sörélösztőt, — narancsot, — csúromot,
— börzsönyt, — diktálja a mama.
— Hiszen kedvesem a börzsönyt mar har-
madssor iratod fel.
— Jaj, lelkem, csak azt el ne felejsd. A
nélkül nem tudok piros tojást kóetitem; ha pe-
dig az nincs, akkor
Akkor bizony lettenetes baj lenne. — Az előre ki sem számitható: Talán felfordulna a világ? Csak a jó Isten tudja, mi történnék ak-kor. — A kis Gyula, a kis Lujza mivel játsza nék ; a" Gábor bácsi, a papa bátyja, ez a minden •ében kanál, a ki mindent tesz, vesz, hansm azért semmit sem csinál,mivel töltené el az üunepeket l
— A szive hasadna meg, ha makranezos tubtezá-
jának, a szép, csintalan Jolánnak, a ki már előre
terveste, hogy fogja megtréfálni udvarlóit a piros
tojásokkal, — nem vakarhatna egy pár piros to-
jást — HUsen már hányféle rajzot kigondolt,
— Nefeleju-koezorut,turbékoló galambpárt; ke-
resztet, horgonyt s égő szivet, mint a hit, re-
mény, szeretet jelvényét — és még sokat, sokat.
— Most is egyre zsibong, fői a feje a sok váz-
lattól. — Astán, ha nem lenne piros tojás, a föl-
des asszonyság mivel ajándékozná ni^g kereszt-
fiait, keresztleányait, a kiknek számát maga sem
tudja, de a kik valamennyien tisztelegnek as ün-
nep reggelén ? — Óh, húsvéti ünnepek piros to-
jás nélkül egy talusi háznál nem is képzelhetők.
„Szerencsés utat" helyett ma a mama azt kiálltja a kirobogó kocsi után:
— Édes lelkem, csak a börzsönyt el ne
felejtsd!
A papának első dolga a kereskedésben börzsönyt vásárolni s aztán hogy valamikép ott ne felejtsék, rögtön kiviasi Miskának, a kocsis-nak, kinek a lelkére köti, hogy agy vigyássoa reá, mint a két ssemo vüágára,
— Akar a világ végéig utashatunk veU.
Ugy ellessem tens uram, — felel büszkeséggel Miska.
£1 is tette ast Miska a kocsi valamelyik zugába ugy, hogy mire hasa értek, ha felakasz-tottak volna se bírta volna előadni.— ^iegjegy-sendó,hogy a jámbor kocsisnak a milyen nagy volt a buzgósága, olyan ke vas volt a sütni valója; különösen rósz volt a memóriája.
Lett a báznáí desper&tio. — A papa ká-romkodott, mint az isten nyila, a mama csatto-gott, mint a férgeteg. — Gábor bácsi sopánko-dott, hogy annyi szép terve füstbe mén, Jolán duzzogott, Gyula sin, Lujza pityergett. —
Miskáról pedig csak ugy folyt az izzadt-ság. — Hányta, forgatta, kutatta a kocsi legki-sebb zege-zugát is. —
A vászon cselédek sugtak-bugtak, néme-lyik vigyorgott is Miskára, a Cieríea Nacza meg még oda kiáltott hozzá:
— Hej Miska bácsi, elvessti keed még a
fejét is I —
Est is el kellett nyelni a jámbor kocsis-nak, a ki csak magában szidta annak a piroaitú portékának a feltalálóját.
Mind hiába, s. űörssöny nem került elő.
Cssk délben, midőn a lovakat abrakolni akarta s t zsákból kiöntötte s zabot, találta meg Miska a börzsönyt.Kuiuniuus Amerikának nem örült ugy, mint Miska ennek. — Futott a konyhába, ragyogott ac sroca, villogott a szeme, mintha kincset talált volna. —
Most már aztán a Cser tea Nacsától is szá-mot mert kérni as előbbi beszédéért. — Hanem as sem maradt adósa.
— .Iszen tudom Misks bácsi, hogy *«
igen okos ember, hanem azért a ,baró* lova^
még okosabb I Soh'se lett volna piros tojásnak,
ha az nem halászta volna ki est a börssönyt a
sab közül!" —
A cselédek ismét csak s Miska bácsi ro-vására nevettek.
No, de hála Isten, lett piros tojás!
(Folytatása köv.)
l£705 Va nap. Á megrilU. utján 2652 ké*t fogstu iga* után, á 1 frt 60 kr. vállaág öteseg b«jön 4243 irt 20 kr, 53 egy fogatú napszám UIHU 53 frt, 3ü2á V* KJ*log naparim után á 4U kr. 1209 írt, Önxeeen, 55uö frt 20 kr. hf.gy-Kanisaa, október 28-án 1875. Korát*.
— Jelentés. A nagy-kaniiaaitorna-egy-
k-i jelenléti általunk, hogy a téli tornáazaü cur-
tiunov. 3-*Q megkezdetvén, érteeiuetnek mind-
azok, kik az egyletbe lepni standékoroak, mi-
elúbb jelentkezzenek &z egyeíület elnöke, Val-
bscfc Mór urnái.
— A ki#-fcanix#ai iskolauék novem-
ber 1-én ujolag a évre megalakult. Kluök Fax-
kasLásilo, fogyom, igazgató; alelnök Hofor
Ferencs, városi jegyro; gondnok JflánderLáu-
JÓ8 jegyző Horényi Pál, Unitó lett. A többi 12
tag * képviselőségből választatott meg.

— I/dic Jyíp<íí boldogult Megedi főrabbi
zdÍD»góg«. beaiédei Traub B. szegedi könyv-
árusnál megjelentek. A munka tartalma nem
szorul feldicaéréere, — a uerzÓ nagy neve elég
ajánlat. — Csak a kiáÜilaara nézve emiitjük
tel, hogy ezen 21 nagy Ö adrétü ivre terjedő,
vehnp*.pirra nyomott, valóban gyönyörű kiálli-
tasu muo kának ára csak 1 irt ÖO kr. Megren-
delések a kiadóhoz egyenesen intézendő k, me-
lyek a pénz eJóleges beküldése esetén, vagy
utanvetiel rugtun eiote»tetnek.
— Morárverés. Boldogul: megyei püs-
pökünk hírneves borai es p«djg 740 akonyi cso-
paki, somijai, badacsonyisac. télé ltíÖ8—le.74~
KI teronéabeliek nov. ÜU én fognak eUr veret-
tetői.
~ Megjelent a Roder Adolí-féle ,Le-vélacerinü ukuuas a német nyelv öutanulására" , czimu jeles kiadvány ti ik iovele. Ara 20 kr. i
— Vj zenemű. Táborsrky és Parsch
x nemzeti »«snuuiüKereskédesében megjelent a j „Falu rostásából" átvett következő kedveli da- | rau.uk zongorára tortént átirataTisx* Aíadariól: 1 CJzaraz ágon bua gerlicze turbékol... . Fugadá-
som tiltja étereini Húzzad, csak hussad ....
Ára együtt tíO kr.
— A keszthelyi kir gazd. tanintézet
hallgatói DOV. 13-an **r;körü taociTigalmat
tartanak.
— Kövid hii-efc. A török haderó 138
tengeri hajó, 641 ágyú- és 2&)62 emberből áil.
— Hulian Kroötb. lett.— Schmerlingnt Laj-
tán tul miniaterelaókuuk emlegetik. — liassóczy
Dénes volt hun vedinuzredea meghalt. — Vacsott
egy ember elüti játszott az ottani színtársulat.
— Alexandriában egy font hus 2 írt. — A
bresti fegy vargyár leégett, a kár 1. millió frt. —
Sina baro betegségéből teljesen települi. —
btaezursiagbuD ÓOV ttimiói állomás üres. —Kle-
nóczuo egy 106 eves embert temettek el a na-
pokban. — A msgyar rentek-óicsón 6*/t-Ri
|eBI. — Horn Kde jobban van. — Harkányi
Frigyes 3200 irtos iskolát épít letett Mezőtúron.
— Lów Lipót özvegyének a szegedi izr. hitköz-
ség ibOO tnevdijat ad. — 3ö tagból álló rabló
ezigany baudat fogtak el Vács mellett. — A wa
lesi herczeg Indiába utazik. — A chinai császár
tavai télen balt meg s még most sinc* eltemetve.
— Debreczen vidékén a catasteri kiigazítások
folytán löd eser holddal szaporodott a termő-
föld. — A magyar nemzeti bank kormánysója
Móriéi Pál len. — Ss&eafejéVv Írott m un kaki • állítást rendeznek. — Milanóban a hullaege tóét tónyl grendszeresitették.— A magyar postákon 1874-ben 31,200,000 db. újság lettsiallitva.— A .Yasárnapi Újság" Bartal György, Mudrony Soma, Bakay Nándor és Streitmaa József arcs-képét hozta. — Loodon környékén nagy vizára-dás van. — A temesvári uj magyar színház dob-ra kerül. — Felső-Magyarorszagui, orosz izga-tok járnak a nép között. — <jr Wenkheim Krisuna 24 árvát neveltet Békés-Gyulán. — As ezüst árkeletpótlék nov. hóra 3*/o- — A delega-tio 115 miliő 845 ezer 331 irtot szavazott meg 1876-ra. — A posooyi szinház 6 évre fog bérbe adatni. — Nagy-Becskereken as uj bor ítczéje 6 kr. — Tóth-Megyeren okt. 25-én hó emetU — A ,Temeti Lapok" táriraU szerint Horn Kde meghal l, pedig jobban van.— A skupstina hadi-szerek beszerzésére 1 miliő frlot szavazott meg. — As orstág CIBÓ virilistája a kalocsai érsek. — Deák Ferenci a városligetből Széli Kálmán csa-ládjához beköltözött. —* Beríin ben a kéméay-seprők congressust tartottak. — Besztercxebá-nyán „Házi ipar" cximü szaklap indult meg.— Poroszországban 937 gazdasági egylet van — Ausztriában 349 zárda van. — Magyarország a philadelphiai kiállításon hivatalosan nem vesz részt. — Magyarország adóhátraléka 38 miliő i forint.
Vegyes hírek.
— Gyilkomog apai ueratetböl. Parisban tortéot,|igen egyszeiü mindennapi történet,c»ak a vegkitejiódésDec tér el a köznapiságtól. Ma-rám bot öreg munkásnak szemeténye, egyetlen leaiiva Johanna, rendkívüli szépsége áltál ma-gára vonta azon üzletnek, melyben dolgozott, egyik könyvvivAje Kobert Henri Ügyeimet. A leajM hitt a csinusitju usabitó szavainak, esküi-nek, enged el i kérésének. A viszonynak nem sokara laibató következményei muiaikoxuk, ekkor Kobert Henri a szerencsétlen leányt sor-sára hagyván, visszavonult. A leány állapotát többé el n«m titkolhatván .atyjának minden tí«l ■ fedezeti. Képzelhetni as öreg Maráin bot tájdal-mas megütközését; azonnal u csábítóhoz ron»ni, előbb kerté,aztán kovetelte,hogy leánya elrablóit becsületét házouag által adja vissza, midőn az ifjú azonban neveive monda: Kern kittem egye-bet, mint a mit ön is koromban shelyzetemben megtett volna, eszem ágiban sincs, ho^y s le-ányt elvegyem ; s szerencsétlen áldozat ja t még sértegetni is merészlé, az atya magán kívül ké-sé: a csábító mellébe üté, hogy as élettelenül rogyott össze; azután elment, s a rendőrségnél jelentette magát; tette lolött esküdtszék fog ítélni; nagy feszültséggel néznek a* ítélet elé. Az ílju Kobert nem balt meg a sebben és foga-dást tett, hogy ha felgyógyul, áldozatát núul veszi, csak hogy most mar az a kérdés, hogy az öreg Marám bot, ki a gyilkosságot becsületér-zetból követte el, bele egyezik e a házasságba? — Egyetemi tanulók mint yinezérek. Kgy amerikaL lap írja, hogy az egyesült áiUmok nyári vendéglőiben nem ritkán találhatni oly Ujakat, a kik az egyetemi szünidők alatt mint pinezérek keresik meg a tovább tanulhatásra szükséges pénzt, segyut'al ily módon alkalmuk nyílik egy kis kirándulásra fürdőkre s más nyári
mulató helyekre. De nem csak ifjakat, hanem fiatal hölgyeket is, akik Unitói pályára készül-nek, igen gyakran találhatni ilye* foglalkozás-ban.

A nagy-kanizsai takarékpénztár
1875. éri october havi forg&lma.
BEVÉTELEK. e « : kr
Pénztár maradTiii/ 1875. ««ptJ! i*
30-ao . . . . J 727 356 49,100 iS>
Pénztár azimla
18. HiUlnőnek.
Eletit "^"^JLIlslT 89,603 96
Viltó . 63,»43 11
KolcsOn B 4 4S7 —
Előlegezeai 60UI—
Bélyegillttik ' '. , ^SS
totTénj t, riltii kamat sa. . 12,462 61
Beiratási díj * 22160
Kúedelmi kamat 24601
Ksluég 1283
Saazalík 27198
HizjQTedelem 790 —
Kintlevő kamat 173 39
Há.bér hatralek 116 —
Bitét kamat illetik 64 SS
Araoy i* franc 026 84* 91
Fraak kOlctQa kamat. 71 .—
Értékpapír •M1T<I>7 , — —
B«tét araoj B 1 — —
Koleaön aran7 kamat 90 —
1783 427 168,8"S "8
KIADÁSOK :
16 Adós Fénitir számi.
B.tét míml* . 79.S77 71
Váltí r 46 682 23
KSIoSo , 44,* IUI—
httit kamat , 1 7t(3 82
Köluér 116u82
K6tv«a7 i< TálttS kamat i r 1064 65 +£
Uá/j»«delim asaí ala 27! 26
T,«ti 6..lt. 36ó -
Ouulák iib _
Beiét kamat ületét 61 81
K&luön »ran7 60C — - —
Aranj betót t(K _ ~- —
Arau7 <■ fraac 15] 6331 16
Státalék lí 75
758 42 194.191 02
PéD.kesilet 1876 oct. 31-ia 102 4t" 18,71199
Ömu torfalom. 864 446,806
Történeti naptár.
November 1. 184B. Koaiuih kurmányelnök Qftrgejt l'ÓTeiérré neveli ki. — 1850. A bélyegtorvénj életbelép.
, 2. 1784. A Hóra Kloaka lázadil ki-
toréM és vérnapja.
, 3. 1620. Gvöngvőai litván, költi, BEiiletett Léván.
. 4. 1217. II. Endre a Jordánon át-
kelt — 1825. Siéchenvi látván
gróf a pouODri orttaggv lilejon aj
akadémia alapjára egy évi jőve*
f /deJmei felajánlotta.
November 5. 1848. And ágytutatáaa Berger álul. — 1853. Garay Jáuoa, költi haláloiáu.
, ~€. 1848. Otmütii nyil»tko«vány. — 1860. Kowuth, Klapka c* Palmky magyar kormányt alakítanak kül-földön.
, 7. 1701. RáKóciy Ferenci Béo«nj-helyr<l menekuik. — 1811. Er-kel Ferencz azületéaoapja.
, 8. 1848. Pereiéi Ormo«lol(Friedau) ■suroDynyal beveasl.
, 9. 1848. Damjanich gyoulme a rá-csokon.
, 10. 1444. A várnai naU. - 1738. Rákóciy Jóiaef (Ferenci fia) meg-halt Cternavodán.
Érték ét váltéfolyaa november 2.
57, meuliquM 69.90; 5'/, nemi. köloton 73.10. 1860-kiálladalmikóloaöB 111.60; bank-rsaiv. 9 29— ; hitelintézeti reaivények 196.80;. Londou 112.85; magyar íbldtehermenléai kötv vény 81.60; temeavári földtebermentéai köt-vény 81 25; erdélyi foldtehermentéai kötvény 78.90 ; horrát-llavon földtehermentéai kötvény 84.—; eaiial 103 35; ca. kir. arany 5.341/, Napoleond'or908.'/,.
í*eleló« szerkesztő s kiadó : Báterfl Lajlt.
köszönet.
Kern mulaszthatom el eiennel kijelenteni, miaaerinl Qelse kóaaogbeli több egyének, a kik a Centrale biztosító társaságnál épületeiket bituieitották, épületeik elégése atán, mivel a Centrale bixlosito társaság nzetésképtelen lett, a káraik kielégitéfléhes semmi reményak nem lévén, tekintetes Szepessy Kálmáo or miot ea ÍAtéaet volt vesérügyDöke, a szegény károsult népuek érdekéi szivén hordozván, saját kará-val iparkodott a sz*-g>>ay károsultaknak kárait kielégiteni, mai napon tekintetes Gyöngy J. R. titkár or a helyszínen megjeleovén, az a káro-sait feleket megbivatta, azoknak beleegyeséaé-vel a károkat azonnali készpénzfizetéssel meg-nyugtatásukkal kiegyenlítette, miért tek. Sse-pessy Kálmán urnák eiennel a károsultak ne vében hálás köszönetemet nyilvánítom.
Kell Gelaén, október 25. 1875.
ST1NGU KÁROLY,
Figjelmeitetjiik t. olvaíóiokat lapunk mai azámáaak hirdetéei ro vatiban foglalt .K tnfmiDD & Simoa Hamburgban"-féle hirdetésre. Oly nagyssáma főnyeremények-kel fólrahasott pÓDskisoraolit eredeti törtje-gyeinek eiárositásáról van itt asó, hogy a mi vidékünk réssérol i« igen élénk részvétre asá-mithatni. Ettn vállalat teljes bixalmat érde-mel, miutáo a legjobb állami garantiákon nyaguik.
)
rállal •
*) E rovat alatt kösldtUrtX X
X X X X
X
X X X
X
s
X X X X X X X X X X X X X X
I
CHARLES BURRELL
■C Nlcbolau Works, Tbetrord, Karfáik, AM»U«
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára és javítóéi műhelye
uüta 0. **~,
Tüköry-féle palota mellett.
Gözmozdonyoktúl nem haladt működéssel.
Göz-cséplógépek.
Járgony- és kézi cséplőgépek.
Vetó-gépek, könnyük, egészen vasból.
Arató-gépek.
Tisztiló-Tosták.
Szecskavágá-gépek.
I Trieurs (konkoly és bükköny-vdlMltók-) i Faműveleti-gépek.
Hajtószijak.
A legnagyobb
Reichárd és Társa-é,
III.Marxer utcza 17. sz. alatt van, honnan képekkel ellátott árjegyzék kívánatra ingjen bérmentve küldetnek mindenkinek. O'3*-26)
itmmmmmmmmmmmmm

«" * —
rmnnnnnnttmmmnmnmnu

Ariejtésihirdetmény. Vételre kerestetik Egy gőzgép
mamiit vílij 4. ke.okutásOgri m. k. mi»i.t«rit>m_ f í. «U>- _ _ <_JaV_ (_J .<—' 1
4. Dagymél: valláj és koiokutásngri m. k.
Var kJ ?l-ín 18770. ■< a. k.h rsndalsu folytán a sUmegMibályfai r k. taflsploai be'yreiilitása engedélyesteutt.
beire* ira-l.eli ajánlatok elfogadása mellett nyilváiioi irlejtOs tartatni fog. , 1Clel t*rftliy„ HlaŰDl SZ&ndéKOZÓk énOtKCzesbe tehetik AK epitkacéii ksltsegék k^vetknSkép "«ámjültettek :
1. Kő míves mnoka anyaggal együtt . . M'23 frt 74 kr.
2. Áci munka ' . . . . 1862 , 36 „
3. Asztalos, lakatot, üveges és festS mun-
ka anyaggal együtt 509 . 60 ,
4. Bádogos munka anyaggal együtt . . 485 , 60 „
5. Kovács munka anyaggal egytttt . 2*1 B — ,
(1840—1) . Ösneseu: 8,322 frt 1Ü kr
Akon kívül a kOis^g résiérSI termóstetben kiálliiai.dó munkaerő" 1732 gyalog éi 1300 igái napszám van elöuánitra. A tervek. költség-vetés és az epitcai feltetelek f. í novemb l-tül fogva * i.-egersiefi m, k. mérnöki hivatal irodájában megtekinthetik.
F'lbiTatnak vállalkozni tzá^dékuz^k, —: poo ÍM urában at előirányzott üfiieg után ■ ellátva, a kittofttt •jegérvényes iráibeli UgkéiSbb f> t. Dovember 16-.*
Kelt 2.-Egemegen, 187ö. év octob«r „. ~_.
M. k. mérnöki hivatal.
j200, azaz kétszáz darab magnak való közép-finom szőrű
gokat: Szentmihályi Rezső orral. Gelse (Zalamegye.)
MOLNÁR SÁNDOR
avszUloH-mester Nagy-Kanizsán,
ajánlja a tiaztelt kő*öns«f figyelműbe nagy válairtéku Ittnarta raktárit, több nagy városból kQlónbüzC minöat'pN' n. a legújabb divat azerinl el-késaiive, a leRJutányoftalib árak mellett kiphatúk.
Kaktara : Drák Ferenci-lém, Breie--fele taáibsn. lakáta Hermán Atojoe urnái, Cxigány-, vagyis I'i töfi -tjtexa, 5-ik szán alatt Tan. Vállalkozik továbbá aiodennemú asztalos munkának kicsiben ét
(18i3— 2)
únerint a faunt Jtitett i nimiUndó 5°., l.inatpén
helyen vagy eaemélveaen jelenjenek meg. vagy |>«<lig | M.TDm-~i.ií "eíkéazitéaére
U ajánlatukat a IO".O bánatpénznek melléklése meUett """" »««JUM»«MMere.
vember 16-ig alulírott liivaulhoz küldjék be. ' ~ZT~
RAVISSANTE
\ Dr. Lejoaae-'úl Páriában
T0TH SÁ1VD0R
BAKTÁR- saját készitményü HAKTÁE
asztalos és butor Qyárj ralttár ruganyos
M'I'it"- mu.1T„tl.v»r„. ágy aljak
but'iiokla: hajmit. nád-
szal ma-székekben.
hölgyeknek néikülözhetlen!
és teije»eo ártalmatlan, valódi
RAVISSANTE
birazonerÜvel az embert búrt ^fím'J A .lUviMOtÉ" ifjú arca
minden HIÜléstül megmeate- V F szitt .doeló. a bürt febéntt. utwbajokuil naegúvui «* ^ft -^7 frissíti es finomítja; eltávolít •cet iTifjuítágot l>izto»i- NMaT ^8'öridebb id6 alatt Keplfit,
un » Ravissaate- na- fM& majfultokat, orrvürös^éget •
ponkint egysaer az ujjbegy- BoF^ * b5r mÍn<leD ti"t»ui»n»»-
gyel az arezra, vagy ma* lest- gail.
Már az eUC kísérlet Ltan eihatá: oz/.iik a t. hólgrek, jöwre csupán csak a ür.LEJuSsh-féle világláiu . Rtvissantfl' szep.tőszert haszuálai. i HatHÍMÍt<M*inul kapuatú uigybau ^ kit-Miijben valódi miuüneftben :
Dr Leiosse-fe.e „RaviaaMte* f^ é» uetkii desi raktarhaa, Ais/tria Ma gyarorazág szinara.
(1788—8) Schwarz Henrik nól,
SZOMBATlltl.VEOL. (1Í84-6,
matráczok, tükrök és függöny-tartókban.
^NAGY-KANIZSÁN Tasut-utcza, a városházban.
idűn al.ilirottak a nagj lózanüeg erilt-kébeu bit-'»k varrunk az álulunk Lttiln5 es bzerényufk is
Auer Jtascl
Égj? üvögtuk ára 1 írt bO és 2 ín. IÁ), kr.
To&tai küldehüti ív krra.1 tubb.
óvás hamisítás ellen!
Óra intem maid a t. rak tartartó urakat, mind a kicsinyben ráaar-lókat az ugynwt?zeu : „La Kavíssaute Fertectiouni:- vételétől, mely a valódi párisi i)r- Lcjoiie-iele „K A V 1 á 3 A X X t--nak Hat-teltek Miksa ur aiul rowtttil utánzóit hamuitraLya,
A dr. Lejos»e-t'ele ,KAVIbSAJi lf e t«rea a legtökéletesebb és egyátatán aeai kivan többé javiiáit, uttuc est a oalum txlaiuatú tű-mos elismerü irat ki«legitu moüon buouyitja,
J>r. Lejoi»e-ft;le párisi .KAVISSÍN TE" nagyban és kicsiny-ben egyedül és citK valódi minőségben csupán nálam kapbató ■ aanak Orgkupakjávanasznáiati utasításon kivui traa-cti» nyelven még a következő szavak u állajiak :
„KXL1TAT1ON UK LA BKAUTÉ K A V 1 S Ö A X T E !■ 1» r. LEJUSiE A PAKla.
A t raktártartó urak a vidéken teliit a valódi hamisítat-lan .K4VISSAN f E" n>egr«udelt:se catéijaból attv.-akedjeaek ugy mint eselütt, esatan is miiidi|[ tiait egyeuesea boxiiui tyraului.
SCHWAEZ HENEIK,
a l)r. Lejosse-féle tlíaviabaute~ to- es üsctituldetu raitiárnoka Auastria-
Magyaror^ftág ^ztimara, Budapeetea, Kristóf tér 1-tó ■um.
V K.anii*án ksphatú: FKÁGKK ur gj^szeniriban.
09"" Vidéki reodelméijyek a legszigorúbb ti-toktartás biztosítása mellett, u un vettél eszközöltetnek.

műórás,
annak országszerte jó hir-
ben álló óraüzletét Szegeden a legószintébbeo ajánlani; nem mu-laszthatjuk el ez alkalommal azoo ószinte ny:latkozatunkat adni, miszerint jó sblctó árakkal legbiztosabbao'nála meg-rendel hetök.
Dr Tóth Károly orvoi Ürményen. ; Nivay Ká'aá* földbirtokos F&l-Posgrácz Liszté m. kir. honv. ez- i dfákon.
r-a.-s Mezeden. ' N»vak József kt'reskrdy
-zenede;
Kertész József tiíy Schöaba«er Gyula m.
d Szegeden, kir. postatiszt
Licbt lásos nyomdász Bécsben. Km BoWrtssr" lelkész V&czon. Daai Ferencz Szeged és Holdm.-Vá-
IHVIIA Majsín. kir. fOrealuuár 8ze-
6erzsii Ede Szabó Czirill
sarbfiy löispánja. Barakovíts Kalaú ügyvéd N.-Szt.-
ttiklúsoo. Dr. Tóth JáMl kir. tanácsos Ste-
g ,
fislyáS iúosalkapitiny Csongrádon Sznzt József földbirtokos A.-Leud-
ván.
Olsavszky Bertalaa Siolyváa. I>r. Kreaiafer Aital prépost Sie-
gfúvn. Stravberi .sídor m. kir. bonr. had-
nagr Bnd*pe»t.
Hegyi Aital lelkész Kecskeméten. Totli István Márk kir. péuzbiztos bd k
I>r. AbelesJwsef orvos Csongrádon. Wattá Sáatfor ca. kir. százados Kze-
kir tbrvénj-
en H M.-Visár-
■ariakftt Mihály m
szeki elüok ^zi'Ked Éfeté Lajos <c\nt^z
hl
Vsgát. Gáspár ügyvéd Majsán. Bója Gergely tanffiügyr!.'. B -pesten. Vart Mflialy fuiíymD. tanár .Szegeden. Baoa MMHŰy m. kir. pénztlgyi tiszt.
Csapi litváa fylJbirtokos Félegj-
fmf Pál Gyyla lelkűi. ÓBeuén. | bdzáo.
Czafolaiara azon számos reklámnak, mely többnyire Üzérkedő bé-csi órakereskedSk által silácy szerkezetű, inkább játcküzerul szolgáló órák beküldéstrel, a valódi művészet rovására és a t. közönség károsí-tására űzetik, — hitelt csak az érdeme!, ki mint
ATJJEJFl JÓZSEF
kitílntS szairtekintélviiek megosmert szegedi óramfivész. uját uliimáDju óráival számoe kiállításoknál valamennyi ha-sooló sserkezetii órák felett a gyúzelifti versenyt megnyerte e mel-lett 6 telaégétúí araoy érem, a londoni éa bécsi világ- ugy a kecs-keméti orsz. kiállításnál pedig diszokmány és ezu«t éremmel lett
Árjegyzék: ,
Férfi órák.
fiBOit beag. óra 4 kóré
„ arany fed. ugr.
B dupla tokkal
„ kristály üveg
. 15 koré
. dopla te-kkal
,aa«t)l hwg.kr.ü.18—24
. d-t* la t«Jtkai 22— 2«
horg. rem. 30—Sö
dupla wkkal 35-40
Arany horg. óra 16 kőre 36—50 dupla tokkal 55—70 ? kristáiy üveg. <2—6i dopla tokkal 62—40
10—12 ft- 13—14 ,
16-17 . 14—17 . 16-18 . 2
Arany borg.remontoír va-lódi kulcs uélkuli G5—90 „ M n ugyanaz d. tok. 100-160 „
Nói órák.
Eiüst heng. óra 4 köre 13—16 „
Arany heng. óra 4 köre 2&—33 „
dup tokkal 38—48 „
horg. óra 15 kőre 42—50 „
dupla tokkal 50—fiü „
valódi remoQt kulcs
nélküli óra 64—60 „
dupla tokkal 75—90 ,.
ugyanaz zomáLrz-
cxal cs gyémánttal 120-160,,
Serkentő óra 7—10 .,
Ingaórák uj találmányu készülékkel, melleket kulcs nóT-kül lehet gyorsan telhozni, az ingát megindítani és a mutatókat igaxitaDi, jaitdjoa árakon kaphatók.
A öebórák íüggÖ és fekvű helyzetben reguláztatnak ugy, hogy azok rizkúdtatasok vagy utazás alatt is puotosan j*rnaK.
5 éri Írásos jótállást kap minden óra vevúje, 3 évit pedig miiideD javitáera adott úra tulajdonosa.
Arany fc* ezüst órák, Unciok a m. kir. fémjelső bívaUi álul meg-vizsgálva, jutányos árakon kaphatok, kküst óraláuezok 3—10 frtig, bősz* ■tak pedig 6—15 frtig. Arany lánczok (3-maa aranvlK>l) 18—7u frtig, fcosssa pyaktiuczok pedig 36 írttól 100 frttg kaphatók.
Órák b«efceréltetnek vagy javításra elfogatitauiak. Vidéki megren-delések a i>éa>oaszeg elöl ege s beköldese, vagy povtai utánvét mellett poQtosar teljesittetnek.
Régalázatért külön dijak számitutnak.
Toronyórák, valamint kastély, vagy teremórák jutáayos árak mel-lett a legújabb rendszer szetfnt kés»ittetnek.
~l_ &arM«k é« tononesofc AZ ónmŐTészetbeni kiképzett
p
(liIá—o;
Wajditi
(Locomobile)
i cséplöszekrénj-Dyel és minden hozzá tartozó
rtkezesDe leneuii mar Taiamjnt egészen uj tengelyijei együtt mcgftílelÓ ár mellett
Hahót, utolsó posU: j e|adó. közelebbi értesítés Laczkorics özvegyénél Nagy-
(1828 — 2); Kanizsán, Kereszt-utcza, Marónics-féle házban 13. sz. alatt
nyerhető. (1817—4)
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R. márka vagy 218,750 forint
főnyeremény clnyerbetését teszi lehetővé kedvpzS esetBen a tn ■jabb Bafy péuklnrMlit, mely a magas kormány álul bizto-sítva van.
Az uj terveset elüoyös berendezése olynemü, hogy néhány bó letelte alatt 41,700 ■yereaéiy kpral 7 búzásban okvetlrn ki-sorsolás alá, melyek között esetleg 375,000 R- ■■ vagyU 218,730 e. é forint, egyenként pedig
l-sier 1 ,, 1 . 1 fc
1 .
1 .
250,000 «., j 8-s»or 15.000 ■
125,000 „ 9 . 12 000
rétzre dOrzsöltetik, már a tö-rflikozée utáa t*pasit*lható a majdnfmoiudáiaUjt baiáa. Az átrexoo támadt rinciok éi
80000 . i 12-sxer 10.000 .
60 000 . »6 . 6 000
50 000 . 40 . 4 000 *
40 000 . , 204szor 2 400 ' ,
36 000 , 41'2-ster 1200 ,
3-szor 1-szer
2 F
1 _
30 000 . í bt, 6 00 .
24,000 . ; 597 . 300 ,
20 000 , (, 18,80'-szór 1.31 r
18 000 , ' márkányi itb. nyeremények
vannak.
A nyeremén)»u«ások eszközlése tervszerflleg hivatalosan ran mgállapitva.
Ezen, az állum *ltal biztosított legközelebbi első nagy péor-kisorsoláshoz
1 egén eredeti sorsjegy ára csalt 6 nirka vagy 3V, frt
i f*i . . . • s , - a .
1 negyed „ . •..!'/«. SW kr.
Minden megrendelés, mely az összeg beküldése, posta ut-jáoi fizet"s, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legponto-sabban eazkózuk^twk. miodoaki aa állam czimerével eliátotters-deu sorsjegyet kapván tüluuk kézhez sxolgaltatva.
A mtgrendtlestkiiei a bozxá tartozó hivatalos terveket in-gyen mellékeljük, minden búzás utas pedig minden felszólítás nelkQl bivataloi kimutatást katdílnk érdekelteinknek.
A nyeremények kifizetése mindig az állaa Jótállása mellett pontosan eszkuzóítetik, mely nyeremények erüekt-ltgtmk kivonatára Ausztria miiid-ii nagyobb piaczain levő Összeköttetésünk folytán ugyanott ft-lv.-ilt-:ök.
Váll»iíitui:KUt mindig oly szerencse kisérte, hogy abban sok egysbb tsktité.yw lyereMiyek kizttt fyakrai az •!•« fé-■yereaeayek ayerettak, melyek az illető nyerőknek kuzreüen ki-
ÜXtttctLeiL. -■
Ezen, a l«fszilárdabb alapri fektetett vállalatnál előrelát-hatólag igen eleuü részvétre sz^mitbatvan, kérj Ok, minden meg-reodeles eszközöl be tése végett, a megrendeléssel egyentneo és miuéi előbb, de minién esetre f. iv.MVM.Mr J5-fct el'rtt hffifnnk juttatni.
Kaufmann és Siniim,
bank- én valtoüilet, llnaiburfc.
Mmdeanemii államkutvények, vasúti részvények és kölcsön-
orsjegyek adás-vétele. ^1«35—1)
XB. Kösaönet as eddig bennünk helyzeti bizalomért s minthogy mi a legközelebbi uj kisorsolási résctvéteíre felhívjuk, to vábbra is törekedni fogunk ax azonnali és szilárd szolgá-l.vtt*l árdekeltjeink teljes megelegedésöket kiérdemelni.
A TAKARÉKOSSÁG
jelen komnk divó és igasolt euméje I Csak az a sajnos dolog, hogy as ezen eszmével élü világ, különösen pedig
a vidék
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatosttasinak irányát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
kik lakhelyük távolsága miatt a fóvárosbani sxeméiyeB bev**arJi»ulíbtin gaioiva leven éi levélbeli megrendeléseket tenni átalva vannak, bzintén a takarékosság eszméjetul elragadtatva, megbajoiaak azoa uriasi szédelgés uellóxtetése elölt, mely a jeles vál-ságos idö kezdete ou a magukat ,Baiar*-oktiak m .37 ttrajezaras ár>csaraolt*kaak* kütürtólők reatttkrűl upasxtaliatiic éi a „2~* krajcaar szóval az elumtas áidoz&uivá Usxuek, mert — tenné^zetes — a szdkségle. beuerxése iu csekélyebb Összeget igé-nyel, DFUI uámitván azzal, hogy az, az ily helyen megrendelt kelme nzizereseu is drágább, miut ai olyan, Hely egy lelkiiMtrttM •zDlgaJati elvvel Mmalt ksrtsketfetbél vásartltat.k; uem tartcán továbbá szem előtt a vidék u hölgyei axt, bogy az ny sxédelgü uzulesből tiuzitott kelmék ne« az eiekból le«aaü urgy alkuKitésttt sem érik tol, — nem laámitanak g|6re azzal, ha p. o. raha-kelmet hoiatnak ily tzedelgö ^csarnokból," ez a megvarratáaa és llietöleg a ruha elkéixítéee elStt már csak rongy. — De a leg-helytelenebb iu még ax, hogy ilyetén
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
is ezen elragadtatás áldó tatára teszik, pedig ext nem kellene. — Mi csak k<j telessé gilnknek gondoljuk tekinteni, végre ez irány-ban, — ktilocoseu A vidvk u liolgyei érdekében — felszólamlást emelni és ez alkalommal vezérfonalul kiemelni azt, hogy lehet a o caanokek MlUzétével ú
olcsó, jó és felette ieléaes és divatos
kelméket a fuvarosban levélbeli megrendelés utján váaárolni, ha a mélyen Uaztelt közönség női ruhakelmék be ni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Budapest, IV. k«r. korona-h«rczeg-nt4-za 8. sz. alatt levő a „K0B0NAÜEBCZEGHEZ' czlinzett legjobb hlr-nerfi ,H ö U j • d 1 v 11 i r u • k e r e fi k e d c « é h e i" teljes bizalommal fordul.
'.. Mvriett cxég fennállása óta folytonosan oda működött éa működik, hogy azon bölgyeknt, kiket lakhelyük táv-Uag-a a fSváros-baüi */. tnclyps bevasajlisban gátol, a legszigorúbb bt*c*ulete&ség es pontodig szommeltartása s a legolcsóbb árut* :' ■lletc ellássa mindaz, u azukflégieitrkk«l, melyeket a jó izlu* és divat egyátal&n mindenütt megkövetel. — Ugyanis e czúg oda iu...: .1 nézett, hogy x vidék i l.xigyei *zdksegl< tilt heuerzéke tekiatetébol wendú megrendeléituk ltrclbeoi eszkóZtesllk konnyebbitése s illetőleg leöe-tfiaitékM i^«^)4bol kívánatra szolgál mindenkinek
„ingj-en és bérmentve" * ''m^rü^.,*^.,,,
NAGYVÁLASZTÉKÚ MINTAGYÜJTEMÉNYÉVEL
elfogad tuVfcbbi minden a fővárosból meghosatható czikkre vonatkozó rendül menyeket, melyeket eredeti árakon ép ugy szolgáltat ■ i mtnü.ii a t vevi aaemélyesen volna jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgálása a kJtlas, izltSM és Éhfitts
ksiwéfcisfc., tdhát az, ami a .TAKAKÉK-OoSÁGI ESZMÉNEK.-
▼atóbaa és teljéién megfelel és azivt-sen figyelmeztetjük ennélfogva t. olvasótokat, de ktllÖn5»en
• A VIDÉK HÖLGYEIT,
r>'-ri.it akkor, ha a mai korszakban ugy annyira megkívánt takarékosság eszméjét egéssben és valóban foganatositaol éa iUe-tu. c k.>v«uii óhajtják, forduljanak ■tadBMWJ wH r«aakti«6k MfreaMéMvel, oenkaidnbea bárminemű msfbizáaokkal teljes
HAMBURGER ADOLF,
hölgj-dlratárn-raktírihoz,
(1807-7) B«Up«w, IV. koroiahtteieg-nnat, 8. «■
íjOawiatalíjdoiuM srorHtvjtá ajomta*, S*a-\í»ainiii.
r
5A6T-KAina»A, 1875. november 7-«n.
ei-uc
Tizennegyedik erfolyum.


1 °
OMnttM "■■
", máaodaaor 6 ■ miada tovibbi aoi*ft 6 kr.
SYŰ.TTÉRBKB
jj Kioc»tiri üUttk nisdao 7M hirdetiiírt kUOn 30 ki. fixel«nd8.
ZALAI KÖZLÖNY
elíbb
.ZALA-SOMOSTI KÖZLÖNY.1
i íp ■■■!!—t ét i naut UIM 14*.
reeluutiók Mt. » u«r-
l| ÜAUY -KANIZSA 1 TikirtkpÍMílri tpIHat,
j e«*k ««rt nonkatár-L taktól fogadtatnak *l.
i
Kiairatok Tiaasa oaa klldataak.
Nagy-Kanizsa várss hely hatáságának, nemkülönben az „első zalai ügyvéd-egylet', i ..nagy-kanizsai kereskedelmi i iparbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár a .zalamegyei általános tanitd-testülef, a ,Zai* Somogy gszhajezasi rsszvénytársulat s tibb aegyei es városi egyesület hivatal*, értesitéje.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csatortflkón, megjelenő vegyes tartalmú lap.
3165. min. Hap-aUntaMTmroa .—t-.-MI,
Árlejtést hirdetmény.
A nagy-kanizs»vArosi helypénzszedés f. évi november hó 22-én délelőtti 9 óra-kor fog a virosház tanácstermében nyilvá-nos szóbeli árlejtés mellett 3 egymásután következő évre bérbe adatni.
A kikiáltási ár a belső piaezi hely-pénzre nézve 7500 frt, a marhavásári hely-pénzre nézve 1500 frt.
Miről a bérleni szándékozók azzal ér-tesittetnek. hogy az árlejtésnél a kikiál-tási ár 10%-ki bánatpénzül teendő le, egyéb szerződési feltételek a polgármesteri hivatalban tudhatok meg. . Nagy-Kanizsán, 1875. október 30 án.
BELUS JÓZSEF s. k.
polgármester.
Zalamegye évnegyede* gyűlése.
Minthogy édes megyénk szeretve tisz-telt, de roncsolt egészségi viszonyánál fogva a fóispáni állásról leköszönt Hertelendy Kálmán felmentése után főispán nélkül van, így az egybehívott gyűlést Csutor Imre al-ispán ur. mint az 1872. évi 40-ik törvény-czikk alapján a gyfDéuek törvényes einéke nyitotta meg, üdvözölve az egybegyült bi-zottságot, ennek végeztével báró Venctheim Béla volt ministerelnök lemondását tárgya-zi), ugy az ezt követett Tisza Kálmán ministerelnöki kinevezését tudató leiratok olvastattak fel, mind kettőre Glarina Ijajos bizottsági tag ur megható szavakban adott kifejezést és a távozott ministerelnök urnák a pártok zilált állapota közt tannsitott sike-res és fáradhatlan buzgalmáért a megye há-lás elismerését kifejezendő, valamiat Tisza Kálmán ministerelnök urnák ezen terhet
állás, valamint a pártok közti ószinte kibé-kfllés és létesítése körüli eljárásáért, ngy a ministerium összes tagjainak bizalmi felira-tot indítványozott, mi ii egyhangúlag elfo-gadtatott.
Ezt követte a belOgyminister ur azon leirata, mely szerint szeretett főispánunk Hertelendy Kálmán ur lemondását felséges urunk és apostoli királyunk legkegyelmeseb-ben elfogadni méltóztatott. — Ennek fel-olvassa után Novak Ferencz bizottsági tag ur mélyen átgondolt és igazán a megye kö-zönsége fájdalmas részvétét tolmácsoló be-szédben adott kifejezést, egyrészt a szere-tett főispán ur roncsolt egészségi állapota miatt, másrészt, hogy ót mint a közügyek bajnokát, ki mint volt honvéd, mint politi-cus mindenkor meg állta helyét, most be-tegeskedésénél fogva nélkülözni kénytele-nek vagyunk, bárha egészségi állapotát az ég jobbra fordítaná és ha minél előbb a me-gye közügyeiben ismét tevékeny részt ve-hetne.
Ezután az alispáni évnegyedes jelen-tés olvastatván fel, mely a megye állapotát azakavatottan ecsetelte és részletezte, az év-negyedei jelentésben a legtöbb vitára adott alkalmat azon passas, hol Czukelter Lajos 3-ad aljegyző, mint egy éves önkénytes, ki e miatt az önkénytességi kötelezettségét ki-töltendő, állását otthagyni kénytelen volt, az árvaszéki dijnok által ideiglenesen he-lyettesittetett, ez ügyhöz ngy kapcsolato-san az évnegyedes jelentéshez hozzá szóltak : Skublics László, Glavina Lajos, ki a rend-őrségünk szomorú helyzeté^ ecsetelte, egy-úttal indítványozta, hogy azok nem csak tisztán a gonosztevők üldözésére, hanem egy-úttal mindennemű rendőri dolgok azonnali
&I]élwtásére BUsitiaaauak, így oUk, hi-dak, hegyi kapuk, kártékony gyanúk félje leütésére, a rendelet kibocsájtására alispán nrat megbízni kérte — egyúttal Czukelter Lajos helyettesítése ügyében, mivel annak saját kérvénye a 7-ik számú tárgy sorban felvéve van, azt annak felvételével elinté-zendőnek véli — hozzászóltak még: Novak Ferencz, Bessenyei György, ki mivel látta, hogy a tárgytól némileges eltérések is hal-lattak, ezért szólalt fel és napirendre átté-rést indítványozott, a vita tovább folyt, Csertán Károly, Svastics Benó főjegyző, Szi-gethy Antal és Novak Ferencz urak közben alispán ur többször a kellő felvilágosítást megadta — ekkor Czukelter Lajos folya-modványa vétetett fel, miután az é\uegye-des jelentés az állandó választmányhoz uta-sittatott, hogy az átvizsgálván, a gyűlés fo-lyama alatt netán szükséges intézkedésekre javaslatot tegyen — ezen folyamodvány fel-olvasása után folyamodó kérelmét pártoló-iig, bogy az állás az egy éves önkénytesség tartama alatt helyreállittassék, felszólaltak; Svastics Benó, ki egyúttal a magas ni. kir. belügyministeriumot feliratilag megkere-sendőoek vélné, hogy az alispán, mind a fő-ispán helyett a megye kormányzója bizassék meg a megürült állások helyettesítésével ideiglenesen — pártolólag szóltak : Novak Ferencz, Bessenyey Ernő, Szigethy Antal, Stublics László, Glavina Lajos bizottsági tagok, ellenben a helyettesítés ellen: Séllyey László, kia törvényre hivatkozott, hogy he-lyettesítésnek csak a fegyelmi vizsgálat alatt van helye, ezúttal a megüresedett állást megürültnek tekinti, hasonlóan nyilatkozott Csertán Károly b. tag ur is, igy az ügy, miután még Bessenyey ErnA, Glavina Lajos,
I Novak Ferencz és Sknblics László b. tag urak szóluk, végre azon kérdés felett, kik akarják a helyettesítést és kik a végleges betöltést — a többség az ideiglenes helyet-tesítés mellett lévén, a végzés ekként mon-datott ki.
Ekkor a belügyministeri leirat a szám-adás vizsgálatáról — a katona elszállásolás miatt kivetendő pótlék elhalasztása és tü-relmes várakozásra a törvényhozás intézke-déséig a megye bizottságát inti. Az trjon-ezozási előmunkálatok megtétele végelti hon-védelmi ministerium leirata felolvastatván, tudomásul vétettek.
Ez után szepetneki Eischel János, Novak Ferencz, ugy érdektársaik által Kováts János kanizsai szbiró ellen a követ-választási mozgalmak alkalmával az állító-lagos hivatalos hatalommali visszaélés miatt emelt panaszos folyamodványaik olvastat-ván fel, mely felolvasott folyamodványokra, azok valótlan tartalma ellen, miután Ko-váts szbiró felszólalt és a vizsgálat megej-tését kérte és mivel ép panaszt tevők na-gyobb része ellen a kanizsai törvényszék előtt a vizsgálat folyamatba tőrt, a végtár-gyalás deczember 9-ére kitűzve van, igy a vizsgálat ezen iratok kikérése, valamint Vé-ber Sámuel lelkész ur által a magas m. kir. bclügyministeriumhoz beadott kérvénye é» erre adott szbirói nyilatkozat hozzázárásá-va< kikérendók lesznek és ezek után a vizs-gálat foganatosítandó — e tárgyban Oser-tán Károly, Glavina Lajos, Novak Ferencz, Skublics László, Kováts szbiró, Bessenyei Ernó, Svastics Benó szólaltak fel.
Végül a pót tárgysorozat felolvasása után a gyűlés szétoszlott.

TÁRCZA.
Eltemették . ..!
£•
tUk . . t — láttam ... földat hánytak raja embe döftek : lettaurra a fejlat ! .. . Megii *st remiltem. biuttm ottaon: Harmatot «**p karja melege* oUl átl — Nem ii tnrnu-ni, átálltam, a r***DfiAf ■sárnj'áa. Forrd ajakáról sseot csókjára Tárván . . . De már at ajtúb.D lóbilTanyojá lettan, F e k e te nobábiD ■lomom g yáait leltet
Nem * sötít .utóba, D«m a fekete g
Nem ac fájt most nekem, hanem a* D r tii
Krm láttam én semmit, minden «lenyéaf«tt.
II*
Aa örök aemmiaeg oen naaoa.it aaboa, Ilten bánatomból világot a e m alkot!. .NÍDCS ■- — rolt mefdöbbentí kiáltáaon vétr*, ■lerei pillán látom etegeirla aa éjr*.
Olt ker «-*in *>u !\t, liol i* kerwka'ne'aa ? $*&( írŐ •semanel aagjalok köat leiaaeB, y*>ajtt glóríáTal^ repfllS axárnjakkal, As Istent dicaexó caatlogo ajakkal, ||elyh«« is OrSk nap gjémáut ragyofiea "dvöcitS bangóo a ssent senet gátasa... Oh.citk meg] áthat náml... AB Iatanl ogj k*rtem.. ■ oit sddif bánkódom, a mig elj5 ertem.. 8ABKADT IflTTAK.
Hat hét Olaszországban.
Ina: X>r. lofcy KrUMf.
(FoljUtá*.)
LifO laggiore. Janiul 5. Reggel aaét n*g/ wétáX tettünk D ét tópartjio; megoést&k TeU Vilmot melj nagyon aÜinT nfln nagr M*V íüö iuljá n«m méltó, ÁM «mb+-
hiába Scbwaítt vsióaágos tourista népvándor-lás tanyája ujabb időben. Nagy vágyat éret-tünk et orstagban hosszabb időt tölteni, aton-ban a kötelesség est nem engedé. No de se baj, as idén Olaasorsság s jelasó. hadd maradjon a jövőre is megnétni való.
Nyolct óra után a postahivatal elé járt '•■ 12—15 nagy kocsi, négyes elő fogatokkal, alig fért el a sok tourista. Hi egy angol püspökkel és titkárával jutottunk egy ooupéba, mosolyog-tunk egymásra, tsépea, de ók csak anyanyel-vüket bescélván, at eesmeosere lehetianne val-lott
Magas hegyekre fel, s barátságos völgyek-be le, vágtattam;. Aregetatioismét változott s a stiklanovénytet legssebb példányai tárták fel illatoxó kebleiket. Kösbe-kötbe rohanó hegyi paUkok súgtak ?1 meUettunk, — a told bér-eteken emeletes faházak körerkélyeikkel és ve-randáik kai, s at ü-de pássiton mindenfelé ssép tarka tehén 4a keoskenyájaklegelésstek. Szóval Helvetia gyönyörű hegyeit és völgyeit üdvözöl-tük. Köstóntlek szivemből stabadság, ipar, pol-gárerények hasája!
EgTBcercsak ismétasolaiz határhos.értünk, itta fináncsok kegyetlenül átvizsgálták bőrönd-jeinkét. Egy igen gazdag, tekintélyes angol,(volt titkára és inaaa ia) megboatankodván e miatt, ké-ményen pattogni kesdett; — a vámhivatal-nok szerfelett udvarias, nyájas hangon mérsék-letre kérte. A: anglius még dühösebb lett és káromolta as egész eljárást, — mire a hivatal-nok sípjába falván, rendőrök jöttek elő, kiket teiatóllitott, hogy mutassák meg ason goromba urnák, hol lakik a kerületi bíró? Nem "okára ö is ott Itta. Albioo fia majd a boriból bajt ki,
feoyegotődtött, útlevelét mutatta. Miod hiába, a biróbot kellett mennie.
Ssép as a törvény előtti egyenlőség, ha nem írott malaszt, mint egyoemelv országban....
Déibe Luinoba megebédelve, a Lago Mag-giore egyik nagy és pompás hajójára átálltunk. Igaz, bogy egy havi utazásunknak a legszebb, derült idő kedvezett • a tavakon kívána-tos lett volna. ann*k állandóság*, de mint a makranezos gyermek akkor viselte magát leg-rosasabbu], mikor legjobban kellett voioa de-rültsége .... Néhány óra folyásig dactól tank az esővel s a fedélzeten bámultuk a páratlan — dicső vidékeket, de aztán astaioob* kellett me-nekülnünk.
Amit Genus melletti s a comoi vi<lék szép" tégérŐl mondottam, miodent becses einlekeee" tűkbe visszaidéxem, bocsa lessem, hogy a Mag giore tónak különös varázst éa türxlér»zépiu>get kölcsönösnek apró, kedvei kis szgrtjei. Min-denütt kies falvakkal és városokéul, gyönyörű kastélyukkal, kéjlakokkai éa művészi kertek-kel ellepve. Megkell említenem Laveno, öasso di Ferro, Intrs, Pallanza, Baveno helyeket.
MéltóttassaDak comoi tájhoz a háttérben i havasok fehér csúcsait hozzáképselDÍ s némi-leg fogalmat ssereshetnek a Maggiore tó környé-kéről.
A fénypontot azonban s Borromei szigetek képerik különösen Iiols Madre és I • o 1 a B e 1 ! a. E kii stiget 10 óriási ter-raasseríra octtott mesterségéé hegyet képes, 32 m. magasságba. Rajtuk csjtrom, nsraacs, mag-soliafCsédruSfi cypressus Iigeteklcel,melyek bar-langok, árnyfasorok, vinmfivek és tsökŐkutak tósnkeiegébe reMtaek. At ormon tekiatéiyes
vár, temérdek tornyokkal, melyek mindenike ! szoborba végsődik.
I Lehetetlené kis szigetek kedves ssépaégét
leírni. Nekünk as elragadiatáiig tetssettek. Ah mi jó lenne e tó környékén egy hónapot tölteni I A természetnek mindig uj és uj bájai válta-kozva tűnnének fel.
Kihaladva még néhány nagyobb fala-város és ssiget mellett, délután 5 arator a tó vég-pontján, Aronába kikötöttünk. Innen vasuioa este 8 órakor Milánóba erve, a felső-olaszorssági tavakrai kirándulást befejeztük. Teroii
Jnoiui 6. Mint mikor a legédeaebb álmok között rózsavirányt,csillogó fényt, mosolygó an-gyalokat (szárny nélkül,) Örömteljes virágo-kat látás ember; — • egysserre valaki (például egy álnok hitelező) durván felriasstja as uoal-mss valóságra: olyan volt as értés, midén ma felébredve, ablakomon kitekintek, s nem láttam a felséges Como Uvit exüst hullámaival. Oh, miért kellett e gyönyörű tájakat elhagyni!...
Hanem jól van es igy. Lám a tissta éleny bessivssa kimoodhatlan boldog és kéjes érsetet kelt rövid időre, még hosszasan az életsserreket támadná meg; — ugy es édeni vidékek, talán hosszu idő alatt unalmassá váltak volna. Leg-jobb es igy, válljunk meg addig, mig ateret-jíik egymást.!...
Aki Velenctétgiess is kéjutasást, síivem-ből ajánlom, hogy hosssabbitsa meg att,s a Ura-kat mulhatlanul látogassa meg . ■.
Reggel korán elindultunk a vonattal Ve-rona felé, s elhaladva Bergamo, Brescia régi Ta-rosok mellett, Deeensanonál megpillantottuk a gyönyörű Garda Urát A vasútról ssép áttekia lés Tan a tóra, mely szinte verseo/M a Uirt TÍ*
Kavtanzállltás
és érmek összege Zalamegye területén.
Zalám egye területén 353/s mértfüldet magában foglaló állami útvonal letetik, mely útvonal Buda, Grácz — Tapolcsa, N. Kanissa
— Mohács, Várasd és pozsooy-varasdi útvonal
elnevezés alatt ismére tea. — A folyó 187f>. év-
ben előirányzott fedany^gból a buda grácai
vonalra 2255. — Tapolcza nagy-kanizsai 2476.
— Mohács-varaadi 2470. — Pozsony varasdi
2551 pricma kavica, igy összesen 9752 prizma
lón szállítva — a kanizsai járást a tapulcxa-
kas inai útvonal sxeli Kanizsáig 3 * 8 mértfuidre,
melyen 964 prizma vaa elhelyezve. — A mo-
háca-varasdi utvooal a leányéi járás keleti szé-
léig 2Vs mértfüld távolban, hova 1147 prizma
kavics van elhelyezve, így tehát a 9752 priz-
mából a kanizsai járás 5 % mert fold útjaira
ösazeten 2111 prizma kavics szállíttatott. Fel-
tűnőnek látásik, hogy a varasd-mo bácsi utva
Dalon 2 '/( mértföld területre 183 prizmával
lubb szállíttatott, ez azonban Mibáluvics Antal
állami főmérnök ur szak képzettségének iulaj-
donítandú, ki a forgalom nagyságát tekintve,
7,. mértfóldenkínt 67 l/a prizmát osztott be és
axt telje* számban, vijgyis 2 kilométerben ál-
líttatván «J#. Hogy az utkaparók a kezeik közt
leví mérőeszközök használatában minő jártas-
sággal bírnak egyen kint az útvonal hosszában,
általak li-u * pnzro* felméretve és a mérték
megm^.'varázuitvH, így már lehetséges, hogy
az ut, iu«ly az alUmoak ntm megvetendő Ösz-
szegébe kerül, ln-gy az a furgalom ezé Íjának
meg IB túlélhet. Az Összes e mepyét átszelő Ál-
lami utakra előirányozva lön «1,429 frt 9 kr,
mely összeg azonban árcsökkentés folytán 20
Vt árleeogedéssei 65041 frt 49 krban,igy priz-
m&nkint 0 írt 6*5 */l9 kr eseti, ipy tehát az ok-
szerű gazdáazat és takarékosság azon pontra
jutott, bol azt mindenki ürömmel üdvösölheti,
különösen, kik a szállittáa éidekében valaha,
érdekeire lónek.
KOVÁTS.
Helyi hírek.
— Horn Ede államtitkár ismert nagy-
nevű Demseigazdász, ki a Nagy Kanizaáu levő
, Delzalai takarék pénztár " ú»zt«letbel i e) nöke
volt, f. hó 2-án meghalt. 5 gyermeket B gyá-
szoló nőt hagyott hatra. Temetése ma, vasár-
nap, oor. 7-én tartat)k. Béke hamvain !
— „Adatok Zalamegye történeté-
hez" czimü havi füzeteket indít meg e lapuk
szerkesztője 1876. év januárban, mely minden
a megye múltjának történetéhez tartozó adato-
kat felölel s audja a nyilvánosságnak. Biza-
lommal felkérjük Zalam^gye történeti nagy
múltjának mindazon tisztelőit, kiknél akár tör-
téneti, akár népiumei, vagy népmondai tat. ada
tok vannak, szíveskedjenek e füzetek szerkesz-
tője, Bátorfi Lajoohuz Nagy Kanizsára bekül-
deni,-ki esetről-esetre lemásolva, kívánatra az
eredetit vissza kézbesíti. Ez érdem ben i felhívás
közelebb a lapokhoz mellékeltetni fog. A bavi
tűzetek íra egy évre 1,12 füzet) 6 irt. Kiállítása
szép lesz. Zalamegyc t közönségének figyelmű
e vállalatra felhívjuk.
— rZ*Uamegye évkönyve* czimüsta-
tistikai munkát rendez sajtó alá e lapok Bzer-
kesztoje, mely — tetÍntT« a megyében létező
pénzintézetek 1875. évre szóló zárszámadásai,
nak befej.-zosót — 1876. évi február végén fog
megjelenni. Ti.rUlma : L 1875. év törté-
D e t e csupán Zalame^yére vonatkozólag. II.
Közügyek, nevezetesen királyi, megyei s
községi tisztikar, ások beosztása, működése sat.
III. K 5 i m ii T e ! í d é i és pedig: egyhá-
zak, köz <is tiiagán tanintézetek, kisdedaeveléi,
szinház, egyletük, alapítványok, sajtó, irodalom,
tanárok, róérDókök/'Ügyvédek, közjegyzők
sat. IV7. Közlekedés, posta, távirdasat
V. Közgazdaság. A megye kiterjedése,
művelése, nagyobb gazdaságok, gépek, gazda-
sági tény és** « más állatok, gyümólcsészet, fa-
nemesítés, Bzőíéaiet, erdők, közmunka, adóügy
sat. VI. Ipar- és kereskedelem,
e^yetiüleiek, pénzintézetek, iparmügyárak, vas-
kő- B vizíutak sat. VII- Közegészség.
(orvosok, gyógyszerészek, bábák, fúrdók, kór-
! házak sat. VIII. N epéssé g i közélet | számos adattal. E hézagpótló mű előfizetés* ár* 2 frt. Tekintve, hogy az évkönyv szerkesztője e megyében *J éve csupán irodaimi téren műkö-dik, lehetőleg kimerítő, hiteles adatokat gyűjt és évkönyve a megyei élet és állapot igas tük-rét fogja mutatni.
— A n. kanizsai önkt. tűzoltó egylet
njonan választott tisztikara a következő urak-
ból áll : 1. Altmann Mihály mint mászvezetó s
egyúttal »]parancsnok helyettes. 2. Kovács La-
jos mint tiszti segéd (adjutáns.) 3. Neusiedler
Kár. mint I-só azivatl) ua-vezetŐ hadnagy. 4.
Bay György tniot Il-ik szivaityufi-vezetó had-
nagy. 5. Milhufer Lajos mint szertárnok. Altisz-
tekké meg választattak : I. Kardos Sándor mint
frmászó.2. Súly Kálmán mint I sőfósxivattyuB.
3. Bódís János mint Ilik főfazivaltyut. A vá
lasztmány, mely ugyan már a f. hó aug. 29 én
tartott álulános nagygyűlésen választatott meg,
melynek névsorát azonban még nem volt alkal-
munk közölhetni — a következő urakból áll:
Belua József, Karczag István, Lówioger Ignácz,
EbeDPpanger Lipót, Bátorfi Lajos, Kovács Já-
nos, Plosszer lgu., Fesselhofer József, Som Mer
József, Weieamayer Mór, Blau Pál, HirBCbi
Ede. Póttagok: Darás Zsigmond, Űttt-
manu Vilmos, Maschanzker Mór, Pfsff József,
Lengyel Ákos, Sárel János. Az egylet uj titkár-
ja: Kovács Lajos ur.
— Meghívás! A zalamegyei 1848/9-ki
honvédek egyesülete részéről folyó évi novem-
ber lö-én délelőtti 10 órakor Nagy-Kanizsán, a
városház tanácstermében rendkívüli közgyűlés
fug tartatni, melyre a megyei font említett hon-
véJ bajtársakat tisztelettel meghívom s kérem,
hogy minél számosabban megjelenjenek. Tárgy :
A. fulyóévi ngvember21-én Pesten tartandó or-
szágoa honvéd gyűlésre küldendő képviselőknek
választása. A rokkant honvédek összeírására és
Begélygyűjtésre kiosztott ivek beadására határ-
időnek kitűzése. Alapszabályok iránti intézke-
dés. Egyéb előterjesztetek, vagy indítványok.
Kait KíBjzthelyen, 1875. évi november 4 éo.
Kcrkápoly Mór, a. k. elnök. j
— A ki*-kanizsai „Polgári olr;.só-
kör" okt. 31 én körgytlléét nem unhatott, mert
a Ugoic kevéa ssámmal jelentek meg. Mind
amellett eddigi helyiségéből kiköltözik, mert a
veodéglós, Kronpacher ura körnek felmOLdott;
nnntérte8ülünk,uj helyisége Dávidovict György
ur házában lesz. ki előnyös feltételek mellett
készséggel nyújtott segédkeaet addig is, mig a
napv-kanizAai tagok méltányos kívánalmára a
varodnak Nagy-Kanizsához közelebb etö reaxé-
brn lesz alkalma* helyisége.
— A nagy-kani*sai polgári iskolába
jelenleg 84 tanúié jar, mig tavai csak 65 volt.
— A «■ kanizsai törvsz. bünf. osztálya
f. évi aov. 6-én tartott végtárgyaiás alkalmával
Zuhr Lipót nk. kereskedőt a gyujtogatás által
elkövetett csalás tárgyi tényálladékao*k meg
sem állapithatasa miatt« vád terhe alól fölmen-
tette. A kir. ügyésafeliebbeaett. A végtárgy alá-
sun nagyvzámu hallgatóság volt jelea. Merkly
Antal ulpraesatt védboazédet tarloLt.
— SxinéHzet. November 10-én lesz ju
talomjátéka Egry Kálmánnak, ki a társulat
egyik tehetséges tagja lévén, felhívjuk a L kö-
zönség pártolását, választott darab: .Magyar
fiuk, Bécsben.41 Szombaton .Fala rosxvsa* ke-
rül ítt 4-edszer azinre B egyazereoaiat agy hall-
juk és pedig kedvetlenül, hogy utolsó előtti elő
adás leaz.
— Knortxer Károly kanizaai ven-
déglős — kedvet meglepetés be a részesült neve-
napján, ugyanis az őt tisztelői szorgalmát, szol-
gálatkészségét és becsületességét némilegesen
megjutalmazandó, egy értékes arany gyűrűvel
lepték meg. — Legyen erénye oly tiszta, mint
az arany, szorgalma oly szilárd, mint a gyürüt
ékitŐ kő, mely abban díszeleg.
— JClittmeréssel közöljük az igazság-
ügyi min isten um intézkezkedését Muraköz igé-
nyeire nézve, ugyanis a kanizsai kir. törvény-
széknél egy oly bírói állasra nyittatott pályá-
zat, melynél az állam hivatalos nyelvének tu-
dása mellett a horvátoyelvbein jártasság is igé-
nyeltetik.
— Tanügyi. A keszthelyi községi elemi
tanitókar tisztviselői az ltí75/76-ik tanévre kö
vetkezöleg választattak : Haschpei József elnök
s a testületnek képviselőjévé, Nagy Mariska k.
a. jegyzővé, BrüJier Mór könyrtárnok és tan-
szertanokká, Újlaki Mátyás és Pölts Pal gond-
nokká.
— TUxtuJUan. Keszthely varoe hatósá gának tolyó évi október hó 20-án történt meg választása alkalmával városbiróvá : Kugler Nán-dur szavazattöbbaéggel, gyámmá: Luperssbek Sándor egyhangúlag, pénatámokká: Solek Já-nos egyh., adószedővé Turflky Sándor egy h., vá-rosi orvossá iDékmár János egyh., tiszti ügyész azé: Lénárd Ernű az. L választattak. Fizetéses tanácsosok lettek szavazattöbbséggel: Laky Já-Doa 132 szavazatul, ki egyúttal helyettes bíró is, Nagy Sándor 12$ szav., Grober Josaef 12*2 ■MV. és Beck KAimán 117 szavazattal. Tisz-teletbeli unacaosok; Pintér János 105-, Qoncz István 104-, Obersciial István 101-, Lixár L.
Upé ft-,' Galadarios Utvá* 90 , Linter Fe-renci 78 , Huffman jkdoU 64 és tízegleth Mihály 63 szavazatul. Az ujonan megválasztott városi tisztikar vasárnap, muti hó Ül-éa reggeli 9 óra-kor tett* le a hivatalos esküt.
— A tmfínUai iskolaszék elnöke Szi-
gethy Lajos ur ex állásáról leköazönvéo, az uj
iskolaszék következőleg alakok meg: elattk Kelé
István, helyettes elnök Sookol litván, gondnok
Horváth Lassló, j-gyző Ambrus Lajos, retdet
tagok: Kelé J^DOS, Takács Fereocz, Szab»
Láló, Gyötör Mihály, Fehér Jaaos és Hó bor
imn.
— Bale96t A napokban Vizmathy Jó
zsef felsA-szeroeay ei jegyző GÓVicaauból haza-
térte felé kocsija eldfilvén, jubb lábát eltörte,
— a hodosáni korcsmába szállitiatott, a hol or-
vosi gyógyítás alá vétetett D.mötör Lajos orrot
által.
— Halálomat Heller József ayagalma
zott tan:tó s Keszthely vámsának 46 éven a;
Tolt kán :ora, m. hó 23-án r«-ggeli 3 órakor végel-
gyengülés következtében 7Í éves korában jobb-
létre Bzenderu.lt* A boldogulmak hűlt tetemei
ugyanezen hó 24 én délután 4 órakor nagy rész-
Tét mellett kisértettek örök nyugalomra. Lé-
gy an könnyű a hant, mely a nemzet e hú oap-
azámosánsk porait fedi.
— HŐvid hirek. Biachiu Zs. puszU-
máji birtokán iskolát épített. —;Brüaselben köz-
egészség és életmentésügyi kiállítás less. — Fé-
nyesLajos joghallgató agyonlőtte migát. — Te
mssTárott egy suhanó egy lánynak szemét ki
ütötte, mert vele sem táoczolt. — Boltizár Jó-
saef múlt vasárnap avattatott érsekké. — Lao^
M. végrehajtó kocsijával felfordult B azonnal
meghalt. — A litticzi kőszén bányába viz tolult
s b ember megfuladt. — Budapest utczái nj el-
nevezést kapnak. — A becsi kávésok a zárói a
megszüntetését kérelmezik. — A török kor-
mány Áö miliő lirras kölcsönt kötött* — A ,Ma.
genta* neTÜ hadi hajó elégett. — A Balaton apa
dása folyton tart. — Csondor János tabi ügyvéd
SzemueczElle kisasszonyt oŐül vette. — ijoms-
sich Pál Kapoavárott volt a megyegyülésen. —
A herczegovinai meneküllek kot: kiütött a i<-
kete himlő. — Rudolf trónörökös Münchenb-.-
utazott, — Az egyetemi jogballg. segélyegyle-i
elnöke Vargay Kálmán. — A Margit-híd telj<:-
»en elkészült- A porosz pályákon magyar vasún
waggonok foglaltattak le. — „Vándor" cxim;;
bécsi magyar lap megjelent. — Oláh ELároh t
a „Debreczen" volt szerkesztője meghalt. — A
„Florenczi négyes' ismét körutat tesz hazánk-
ban. — Gyönködön egy paraszt embernek al-
vása közt egy egér gyomrába bujt 8 pár óra
alatt meghalt, felbonczoláaakor is élt még az
egér. — Bpeslen „Sseretethásat létesítenek. — 0 Felsége as uj népszínháznak 41*K) forintot adott. — November 4-en az országgyűlés Ösz-szeült. — Sarolta, mexikói császárné halálához közeleg. — A kormány 14 törvényjavaslatot terjeszt ai országgyűlés elé. — Bécsben okt. hóban 30öngyilkas*ágiesetfordaltel6. — Brüs-selbeo fűthető botokat találtak fel —

■ékkel; égési Peschieráig volt alkalmunk ben-ne gyönyörködni.Innen rövid idő múlva 12 óra felé Veronába érkeztünk.
Már Verona előtt jóval elkezdődnek a vi-lághirű várnégyszög nagyszerű munkálatai ugy, hogy több órányi kerületen csupa eróditvények láthatók, — természetes, miként csakis szakér-tő képes ennek hadászati fontosságát felismerni.
Hány száz millió — és millió forintot nyeltek el ezek az árkok T*a bástyák. Szánakoz-va gondoltam az emberiség bolondságára, mely a helyeit, hogy testvéri szeretet és a béke müvei álul egymást boldogítaná^ evvel a földre meny-orseágot varázsolna; — iszonyu bástyák és ágyukkal tagadja meg Krisztus ama tanítását „Szeressétek egymást'! Iiykép-pen a Beliál országát alapítván n>egott,hul a te-remtő, paradicsomot szánt neki... *
> Veronának igen Bzép fekvése vaa, 67 <-xer lakossal bír s a rohanva hömpölygő Etsch fo-lyó jobb és bal partján helyezve el.
Mivel még ezen nap estéjén szándékoz-tunk totább utazni, vidám ebéd után (^m^rtegy magyar vendéglősnére akadtunk) megkezdet-tük vándorlásunkat, permetező esŐ mellett Igen kíváncsi voltam ezen városra, mert otthon, az Örejj katonvÍBell urak ugy beszéltek felőle, mint egy valóságos Eldoridoról.
A vasúttól befelé haladva, roppant zzé-lea, márvány kövezetü utczán gyönyörködtünk a szép s ízlésteljesen épült régi palotákba.
Áthaladtunk egy nagyszerű diadaliven, fölétte szép kársatokkal s az óriási Piazza Brán előttünk állott a híres Aréna (Atnphi-thei tru m.) Korhossza 480 m. B benne 20 meralőés70ezeriliós!Özöaség elférhetett Egé-szen épen van fenntartva. Alant mindenféle iparos telepek vannak. Különösen érdekes a „P i a i i a del 1 a Érbe", Bok haaonla-tosftága van a velenczei piazzettával, több antik oazlop és teoboremlékékkel.
Közel van a .Piazza dei S i g-n o r i* acépen kövezve motaiksxerülog, csupa t^mtély«t ódon palotákkal körülvéve, — egyik
oldalán van egy sajátságáé torony s mellette a régi városház, melynek udvara festőileg szép
I árkádokkal díszeleg. A .Palazzo dei C a D s i g l i o" udvarán van Dante jeles em-léksz^bra.
A ti- María antica templom mellett vaniiak a Scaligerek (uralkodó család volt bosszú ideig Veronában) művészileg készi tett emlékei, valamint ezek eztmere, mely egy létrából áll. Megnéztük aS. Anustasia,
,Dom, S. Ze no ne miggiore lem plooLokat. Ez utóbbiban van Pipin sírja. Léte-zik it£ lóbb gyűjtemény és képtár is, de azokat elhagytuk.
■ Abuál nagyobb érdekkel tekintettük meg
a britt szellemóriás Shakspere Júliájának álli-
j túlagos Bzületési házát és sírját, — amúgy is az ! egész város ódon palotáival és faragványos er-
■ kélyeivel nagyon alkalmasak arra, hogy Romeo
és Júlia szereimének történetét az emi ékezet be
1 visszaidézzék. — mintha hallottam volna az er-kélyen szerelmessuttugásukat . . . asinte féltem, hogy egyszer csak elú fognak törni a dtthöB Montáguek &> Capulettek, hogy szétnaszszák ó*.et . . , Ah, de Ők nytn-iianak • talán a lul
', világon egymásé lettek it« an, örökké! 1...
I A mindinkább megoreut eső az indóliáz-
, hoz késztetett bennünk s az esti vonattal meg-indulva, éjfél után 2 órakor Bozcuba, a »K a i-
' serkrone- szállodába megérkeztünk B teljesen kimerülve lévén e nap tulcsigázott fá-radalmaitól, igen nagyot aludtunk. (Foiytatáaa köv.)
A piros tojások.
— (j«ortkép. —
(FoljrUtáiJ
A flzent ünnep reggulén vitettek a tem-plomba szenteltetni, a földes asszonyság kereazu gyermekeitiamegajindékoztatá, Gyula és Lujza is kikapták részüket, Gábor bácsi pedig Takar-hatott annyit, a mennyi neki tetszett — Akár meg ii unhatta, annyi mnnkája akadt
Jött elössör Gyula, annak igen túrosa kí-vánságai Toltak.
— Gábor bácsi, Takarjon kérem erre egy
lovas katonát, egy puskát, egy pisztolyt, egy
kardot, meg egy nagy háborút! Erre meg, Ta-
karjon kérem egy juhászt, egy kutyát, egy sca-
tuarat, egy nagy mesót, abba meg egy nagy
nyájat,
— Gábor bácdi, nekem meg vakarjon, ké-
rem szépen — mottyogott a kis Lujsa — erre
egy babát, egy bábos sátort, meg egy igen, igen
uagy búcsút. — Erre meg engem, meg a Mester
Mariskát, meg a Jegyző Klatikat, meg a papát,
mamát, Jolánt, Gyulát, — meg Gábor bácsit,
meg a Nacsát meg...
— Meg az egész háaat, meg u égess fa-
lut ugy-eV — kérdezéGábor bácsi, jóízűen ne-
vetve a kis gyermekek naiv gondolatain.
Persze azok szeszélyes kívánságainál csak a jó Isten tudott volna eleget tanai. — Hanem azért Gábor bácsit nsm tudták kivenni sodrá-ból. — Minden helyben hagyott, minceot meg ígért s vakar aztán a tojásukra valumi fcrix-kraxot, a miről szépen kuntgyarasta mindazt, mit a gyermekek akartak. — Ások pedig ebben bölcsen megnyugodtak.
Hanem Jolánnak, a ki már hossza szok-nyát viselt, egészen máafurma vol; *-aaoác*ko-X*M. — Aaaal négy szem kost, komolyan kellett elvégezni a fonto* ügyeket, melyek Gábor bácsi elótt szentebbek voltak, mint a mini*toriam egyik-másik hivatalnoka elótta hivatalos titkok.
Kisurrantak tehát ketten a vendégszo-bába, ott a pamlagon összedugták fejeiket, aug-uk búgtak halkan, titkosan.
Ecsetre méltó kép!
A leányka, kinek szivében a vágyak, ér-zelmek már megfoganvotlak, hol már a szere-lem hajnala is meg virradt, gondoson rejti, őrizi .titkait mindenki elútt, csak a bácsikának tárja fei keblét; csak annak szabad bepillantani a fakadó bimbó színes kelyhébe, mely már nyílni akar, mert sejti, óhajtja a kikeletet. Éi a bá-csika minő Mentettel, ragasskodássai c*0af a
leányka minden szaván, minden tekintetén. — Hogy érti asexnérmes pillantásait, epedő aóh»-jait, csengő kaczagásait — Ha hallgat a kin hugocéka, még akkor is szivébe lát. — Oh, a bacaikák nagyon jó titkárai a fiatal leányoknak.
Hallgassuk csak meg.
Jolán bizalmasan hajtja égő arczátGábur bácsi vállára és suttogva kérdezi:
— Bizonyosan tudja bácsikám, hogy mind
a hárman eljönnek ?
— Hiszem, — felelt az mosolyogva. —
Hangi Lexi tegnap jött meg Pestről, as meg
nem állja, hogy el ne dicsekedjék, mit látott
ottan s meg ne mutassa, mit hozott.
— Igaz, hiszen legutóbb, hogy itt volt,
mondta, mit akar vásárolni. Képzelje csak bá-
csikám, mivel mulattatott? — Elmondta mi-
lyen sallangós, esüstöe szerszámokat vesz lo-
vaira, milyen nyakkötőt agarára,milyen nyerget
paripájára !... Egész délután arról fecsegett
— As árendás fia, a mi don Quichottünk,
az is bizonyosan átlovagol.
Ah, mintha már látnám adélcseg lovagot! — kaczagott fel pajzánul Jolán és hamisan pil-lantott bácsi kajára.
— Hogy aztán Barna Jenoátjő-e, axt már
nem tudom kedves tubíczám.
— Óh, Ő eljől — felelt hirtelen és elpi-
rulva a leányka.
— Hát kis hamis, te már tudod?
— Hiszem!
A bácsika tréfásan a szemérmes leány pi-hegfl keblére, a tziv ujára tette kesét s moso-lyogva a leányka fülébe súgott.
— Jolánkám, nagyon dobog!
— Igen szeretem ! — re bégé halkan, ssem-
lesütvejolán s égti arcaáta banaika keblére hajtá.
j Sokat suttogtak még Barna Jenóról, a ki
I a bécsikarokosaaenvét ép oly mértékben bírt*, 1 mint Joián annlmét
] SÜUEOHI KÁLMÁN.
(PolrUtsa kftr.)
Irodalom.
1- AM , Üj idókm eiimt kedvelt betilap (divat-tareaával) 44-ik síima 4 k6-Tetkex4 válogatott tartalommal jelent meg: fA történetírás és Danrinismua I. Thallóciy (strommer) Lajostól; ,Ai íailak' (eredeti k61-temény) gróf Vay Saroltától; ,No-kortesek" (erőd. elhesiélés,) Tóth Jozseftól; .Simon Stili te." (Tennyson költeménye). Siulik Jóiseftól; pAi öreg Jeunxtte néni iratai* (Krckmaon-Cbalrian rajta;) , János kapitány or elbeszélései" (Lsboulaye után ;) .A pletyka" (táreaa ciikk) Ksaaly Imrétől; .Irodalmi, tiraadalmi • mú-Té»eti hirek." A borítékon: Hymen, sakk-ta-lioy betűre jtvény, a scerkesztA nyilt váiaasai, ii.k'rik. vegyesek. Sserkositi: Benedek Aladár. Előfiwtési ara e csinos lapnak félévre 5 írt., ne-gyedévre 2 frt. 50 ki. Kiadói es uerkeaatoi hi-vatala: Budapest, uri-utcza 6. nám. I. emelel, láO. ajtó.
— Aigner Lajos könyvkiadó hivata-lában Budapeaten megjelent 1) A német nyelv-uklatás magyar népiskolák számára. Segéd-kűiDvv a aémet nyolvgyakurlo-és olvasókönyv-hez tanitók számára irta: Kakujay Károly I. éa II. évfolyam. Ára 40 kr. 2) Uentacbes Sprach und Lesebucb fur ungariicbe Volks-jcbulen I. und II. Jahrgang. Kakajay Károly-tui ára keméoy kötésben 30 kr.
Magyar siinészet.
Ukt. 30 án. „Indiana- Kövér Lajos drá-mája sikerrel adatott. Sajnáljuk, hogy a ked-ves játéku Völgyi GyuláDé jutalomjatéka alkal-mával csak tapsokat aratott. Nem aa 0 hibája.
Okt. 31-én. Tóth Kálmánnak legújabb darabja: .As ördög párnája" kerültssinra.Zsa-folásig telt színház előtt. A. darab uj, megítélése kétoldalú; az eddigi népszínmű válfajoktól elüt s azért szokatlan, hogy mintha dróton rángat nák két oldalról a szereplöket. Alapeszméje ige.) jó és hatásos. Szinéssenk lehető kerekde-den adták elő.
Nov. 1-én. „Molnár és gyermeke" hírne-ves dráma középszámu közönség előtt jól ada-tott. Prielle ur ismét remekelt.
Nor. 3-án. „Márváüy hölgyek" czimű dráma Priellené aassony megbetegedése folytán elmaradt s helyette .Angolosan" került színre, a csekély számú közönség mind végig jól mu-latott.
Paplrsieletek.
— Bocsiss meg, ki.dT«i férjem, eadekelt a fiatal menyecske: bőgj ot hétig nem voltam ittaoa.
fltj: aat msgkoeaátoB, <• aaoa vattaiét, fcofj yöttel, Dem boeaátaatom Beég eoha.
fNair felelet) 1 kie fia: .Miért <*mi sl min-den bibodat olj gooaotao a iekba. Mar,?'
Mari: Jök lessues. meg gyermekeimnek.
a kis fin: ,De ba nem leérnek gvernakaid T
Mari .akkor jók letsaek unokáimnak.
(Kagy esspia.) Efy erSteljas, rongyos ember kopogtat be a nftfTbáffos orbos.
— Tönkre égett faiunk, iskolánk, templomnak,
lakbasaiak a lángok martalékára lSu.k, kirak ala-
aatosaa valami csekély segedelmet
— Van err51 igaaoló levele, biaooyitvaByaT
— Sajooa : — as is odaegett.

— Jer at estelvre barátom.
— Keaa mehetek, mo&d as orvos, mert a ss*p
assioi.j haraKssik rám.
— Mert?
— Férjet aaltioa betegaegbtl grifvitottam ki.
Lollohasáa.
Prága, okt. 27-én: 87, 75, 4, 60, 36.
Lewberg,„ . 50, 78, 49, 5, 60.
Bécs, . 30-án: 16, 60, 31, 78, 10.
Grata, . . 5ő, 10, 42, 25, 76.
Temesvár,, . 90, 27, 55, 20, 31.
Brttnn, nov. 3-án: 50, 48, 88, 73, 38.
Szerkesztői üzenet.
1821. L. Gyorgjbanyatalep. Mi a regiek TS-
gyunk ; baaem Banuyában nem aff Tan már, mint Tolt
regvn, asm as a nap rtt as égen. A lapot megindí-
tottak.
1822. F. Bodapest. asonaal intcskedtuk.
IS2S. Dr. 8. Bécs. Küldjük a lapot, de - .
1824. Murassombat. Inam as UletS helyre,
hogy [Cselesen ssóihaasak
1826. H. Bpeit. KérjBk saives ndositáaodat : meg«rLestek-e Jól ?
1826. Alsó-Lendra. Hasonló baj — fájdalom! — sok belyen Tan vég, melynek orvoslása as időtől fflgg. A kozleméoyt jeleo alakjában oem adhatjuk ki Különben is névtelen k&sieixényt nen fogadha-tunk eL
Érték é* váltéfolyu november 5.
ÖV, metaliques 70.00; ö% nem. kölcsön 74.00. 1860-kiilladalmikóioson 111.80; bank-rtíeiv. 9 30— ; hitelintéaeti réasvények 197.20 ; Londou 113.15; magyar földtehermeoléai köt-vény 81.60; temesvári fóldtehermentéei köt-vény 81 00; erdélyi róldtehermeDtési kötvény 79.40 ; horvát slavon földtehermentéai kötvény 84.00; esőst 104.30; cs. kir. arany 5.38'/, Napoleoad'or 908.—.
tl
7 Hl Mteaker 13 s| 1875.

, Ho- és aeli- Katholikn* tap- Protestáns
nap ! lár i Daptar
Ü '. MV~v7~ pttnk. at. — Ka . BT. Hasonló ett
m snnyeknek orsaága asoa enberbes, ki ló a u-
got vetett. Máté XIII 24-30. — Prot. Ep. Ko OS
L9—14. — ET. Máté 11 18—26 — Gnr. OT. Lak.
Vili. 5— Ií
7 Vsaaraat C.2S. Engelbett C.Í4. Karina
8 UétiS Ootsfrútd Oottfxiel
9 Kedd Ttvadar Tért Tódor
10 Sserda Avan, Andris Florencs
11 Caatortok Karton pospok Jónás
12 Péntek ^sstrik pnnpok Aaatrik Vi
;is 8sombst Kosatks, Saaal. üomobosus
Feleli* iierkesztó s kiidó: Bátort Lajat.
Minden betegnek erő és egészség
gyógyszer és költeég nélkül, gyógy-
táplálék által.
Rev&Mére du líarry
Londonból.
g,
Iüki •{/én«k bi- BOBjitráoyai kiváo»igr« bérment«*«n mldk
HCvidrevout kivooat 80,000 váB)bél i
Dt. Warser orruai Lanáeftoi bisoayitTÁnja. BODI, juliu* 1U. 135...
Re<il • • c i é r e Duitirr; itimúi Metbsa minden gjógj»z*i9k.*t pótol. A lpga»gyolib sikerrel h**ta*Jt*tik ha«(B«né(ekiiél ét vérha*iial, ▼ixeléti be-legnégekboa, Tnaebajukban ML k5 be lépegekben, a hajycső lobot it kóros ii^uiu«g«inil, du^uláaokuál, a T«sék betegéé öi-tehuiúdi*in»l, hugjhtily*g bajok-
t«mni i>etef»ág sem ellenaUtegdlt é* jósak biton71.lt
tu fsloőttek- éa gyvnamkakaii, gj-áj>»mer és köiuig
nílkttl, minden gyomor-, idrj-, milj-, tüdő-, mij-,
■irigy-, ojtikfairtfA-, légtéri-, bályaf- és ▼M«b4jok'
b«a, gnnoifodáA, saskór, oielUftorulá*, köhögó*, emé*»t-
h«Ü«BJ^g, do^iJA*. Lumeijei, álmAtUuMg, gyeugs-
•ég, *r»nyér, Titkórsig, l»i, asédflléa, vértorlódáj,
fDUafáa, ómelfgéB ia ákuj**, n«g t«rinM»éj tUtttt u
esnkorriscltU, bo*koinor»»g, .oriojodií, c_*úi, kú»-
rinj, nApkór ia agjéb bet«g>t^gekt>«n ; nomküJönbeo
ntot tá|ílái»Sk uopótgjermeMeknck é* a d»jk»lejo»il
ia •16io'&sebb. — Kivouu 00,000 biion/itvon/ból oly
b»jok meggjogyuliíitol, meiy«k miaien gyógyttratt
•il»ntiliott*k «■ kÖituk Dr. ff un«r tauár, Öeneke F.
W. rendé* t»sár * njarburgí orron •gjeiemta, Dr.
Angejttttio orroii tanÁcnoi, L>r. Shorelaod. Ur. Camp-
. b*il, fr. Dédi taaár, Or. üre, Cutt«uiarf grói'ao,
' marqcUe da fireáan é> több áJü é
alatt ködotiírt
*) £
á kiái
, 7 k A t*fkiiSnSbb ered m<nyny.il
batmtalhatni esra valójibao m«fb*ccfilh«toUw. ssert D«mesak ajak- é> neU-bctegBi^bra, kim tfldS-és Ittget0-iorT4dákbKD is. (P. H.)
WunerEídoK,
orroci Uaáeaos U tGbb todóa tirtMag
tagja.
Wincbest«r (Angolomig) dec. 8. 184S. öc kitűnő E«ril«ieiír» fjógyttef al-Urti bajok, dagnlisok, i*l«gh«jok é* riikórság boss-taaa tartó »s komoly jelenségeit •itírolitá. Hint ön UdgTssve legjobb haiásáask »«nt*oa>s, aat tal-JM «ÍT«nb5I ajinlbaCoia
Jamei Shorelantl, 96. «sr. a ebén.
Dr. Angelit«ÍB titkol orrosi taniesoi ta.-passtalats.:
B.rlin, mijm 6. 1866.
A DB BSJTJ Reralwaére kedreiS eredraftojit és kítflní batisit tnindeo tekintetben biionjithttoai.
Dr. AogelsteiD, titkos orron Uaieso*. 76,921. u. bisOnyitTáoy.
Obergimpero (B*.deo), apr. 23. 1872. Betegem, ki S hét óta idült mijgyulaüiban rémi tő fájdalmakat ssenTedett * legcsekélyebb ételt sem Tehetett magiho*, ön BeraJesciere-je basxnilatk folytan tökéletesen meggyógynJt.
Borkhirt Vilmoi.
schorroi.
Táplálóbb Lévén a kiundl, 5O-is«ref«n még-kimáli a gj/ógyuer árátt ftlnöttéJaUl «yy, mint gyermekeknél.
P14fauelen«iékben '/, font í frt. SO kr., 1 font 2 frt 50 kr., 2 font 4 frt 50 kr., & font 10 frt., \2 font Sl) frt.. 34 font 36 frt. KeTalescióre pUkoták i»el«n-csekben 2 frt 50 és 4 frt 50 krral. Revalesciére Che-eolade tiblákban 12 csésiér« 1 frt 50 kr., iU-re 3 frt 50 kr , 48-ra 4 frt 50 kr.. poralakban 120 cséssére 10 frt — 288-r» 20 frt - 576-r* 36 frt. —
Megrendelheti Barrv du őury & Comp által, W.en, Wallfi*Ch,UiS88 Nr. 8., Valamint miuden város gjógjsasrtáraibaa As tosaar-keresk«déseibea ; asonkivül s bácsi háa mindeo vi-d«kre megkaldi posui atalvaaT ragr atiavat meilatt. N.-Kaniuán Práger Béla, (íiaíöíi Loták Ki-
Toly) gyógyttertárában \
Pesten Török Józsefnél; Aradon Tones F. «js ' társánál; Debreczenben Mihálovits István ' gyógvssertárában a kigjóhoz ; Eszéken Dávid ' Grula gyógyszerésznél; Kaasán Wondraschek I Károly gyógjsz., ilarosváaárhelytt Fogaraai Dömötörnél; Pozsonyban Piastori Felixnéi és Söltz Keaso gyógysz., Székes-Fehérvárott Die-balla Györgynél, Sopron Voga A. gyogyss.; Temesvarott Pap József városi gyógyszerésznél, Újvidék UrossingerC. B. és Ernst János gyógy-szerésznél : Varaadon dr. Halter A. gyógya., Verseczen Fiacher Móricznál, Zágrábon Irgal-masok gyógyszertárában. TiazaUjlak: Royko Viclur gyógyszertárában.


valódi
mib. l«ea|abial r, Fellege ilul kiTiltaáa;-
k>tünt»«f.. as STYSSi kariéi sjefvlistált, s sikerűnek talált ei*rfélek>pen kipróbált titkos sser a pattásrsk, káli • BSZSl Sfaj rsk, vskaadak es svaa*k teljes kiirtása™. ;m,l»et sokfelé m.c probáluk bamisan ntánosni s ámlni.) basilsltlaa minSseibaa
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ur
Pécsett Z 8 o 1 n a y Imre ésYilmos urek. Kaposvárott: P0LJTZER R. úr
ksrsekedésiben, Pulii 8CHSEIDEE G. Lipit ntcsai kereakadi-
(1M4—20)
Pulii 8CHSEIDEE G.
seben kapbatj.
£K^T oagv bádog I frt kis bádog 80 kr. Egyes bádoir mejrrendaláse is utánvétel malleU jfrorsao teljesittetik.
A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
, még aoba nem hallott árak mellett adom el ; és pedig:
1 munkás-óra •gj igeu <
BÖi Óra,
Csak 4 frt 50 kr. «.,,,„, ^„ato. ].*,„,...,■
b7. 1.1. ti;il.lÚ.i»l
^i^ Mk6rm popá
l, aniról keiesscg nyojtitik.
iödi l 13 lt ü
6 Irt 50 kr. *" '''* '"*"* BritMi|*-ti|*t
tokkal, ígeti ponto*
l, ígeti ponto* jiriLssal, aniról keiesscg nyj
ft frt *8 ar* eÍT "iödi angol 13 latot exüit cyiin v O II fc jer 6rinak, a legfinomabb sxab-uerkésettel, vastag i-iűnt tokkal, Upot aíaktran, küiöoöseo pontot ét belyei jirá.»*i, a miről keieskedem.
OŰQL- Q fW czy W* M*P T»lódi eiflit n5i cylinder 6n\, V/Sdü. V in i|en t^ajo,^ alkotra, mely a legfinomabb ratinokoD jár, dittetn kiiJlitva <■ perczről-pereire pontosaa jár. amiért kezesség adatik.
Csak 13,14, egész 15 frt S^STLS.
ben. 15 rubinra jár, a legfinomabb szerkezettel a a pontos já-rásért késeséig nrnjtatik.
\sixtli. iö ITX OU KJ. Mát* éra, Koasiopfféle ujon javított rendszerre], a rugónál kuictaelkolt felhúzás. Esea órák ugy olcsóságok, mint aaok ninS»ég«nek jeleMége által világai-rüi-k lettek es kezeskedem a pontos és jó járásért.
Mindeo nálam vásárolt óráhos, m; tattji-anv UMnt adok
ingrsn Kapható
J. Kann-nál,
Bén, SUdt WolluUe, Nr. 2L
■V Levilbell r«ndelm«Djei azonnal eeaktaőltetnek » péni eló-
Isfes bakoldéa* na atásvát rneileo. ~Wm (1806—fi)

S
JE3
.uirüetmény.
AK alotirt m. k. lottoifrugvtóaáf megioditja as V-ik magyar királyi itlin icnjit «kot, melynek ti»*ta jOvedflme ö Felié-nek L f. elhatároaasa folytán a m k. állandó ktacstári munkások árvái txáaaára •átélendő meaháMk lelállitáaira fog furdittatni.
Ezen sorsjáték 3334 nyerőssai&ut UrUlmas; a oyeren-úayek f6-
200.000 forint o. é., köztülp (1809 -3)
Ailso főnyeremény KWOOO frtul.
all-ik w . . . 20000 .
2 nyeremény . . . 5000 ,
10 . . . 1000 .
20 ... 600 .
100 ... 100 .
200 ... 50 .
3000 ... 10 .
A haaás TÍsssaToobatlaoDl 1875. évi tfMZMbtr kú 20-Al Httda-Pesten u aiatirt tottoigaxfatóság által fog e*ikötÖttetai.
Egy sorftje^y ára: 2 frt. o. é.
Sorsjegyek kipbatók: as alolirt m. k. lottoigasgatóságiiál, a lottó-gyfljtSknél, a lottó-, adó-, só- e* postahirataloknál, •• aitodea oagyobb ■árosban létettS sorsjegyániló kOsegeknei.
A m. k. lottó igazgatóság államsorajátáki outily*. Boáapesteo, 1876. evi október hó 1 ín.
Motusz Alajos,
a. k. p. a. minist osKtálytanácsos es l (UtáoD^umat nem dijajEtatik.)
Fran xen sring Nro. au.
kész butor-szerelvényeit

kfll«nféle formában ■ minden finemüek-bót, ét-, kaiéuolúk, ui»Mk, Mff takfcfBtfÓitátkb
re. igenked»ex<5 lelteteiek * ixiiárd mun-káuk évekre terjedó jótállása mellett
butonamtarajsokat tartalmasé ír-jgyxkk kivánura bénnentve asolgál-
Óvás A n. i. heljbeli él vidéki vá-sárló kuxónseget figyelmeztetem, bogv tartózkodjék olvsn bnlor-hirdetesektál, melvFk nrasagoktól, ssillodikböl ssir-masvák. illlulaB: eluuzas, épi'.ktsés és t. e. f. fogásos alapszanak, csibárasok részérol.'Osle-tam él kéasitmenveim ssüárdságáról bi-soavitvinvokkal ssolgilnauik.
Tiaztelettel BftftT J-
Vételre kerestetik
200, azaz kétszáz darab magnak való közép-finom szórd
anya-birka, ngyszinte 200 darab ily inmóségü tokló, vagy
idei bárány. Eladni szándékozók érintkezésbe tehetik ma-
gokat : Szentmihályi Bezső orral, Habot, utolsó posta:
Gelse (Zalamegye.) (1828—3)
(1822,-2)
ígérvényeket
magyar sorsjegyekre,
f. éri november 15-iki sorsolásra ;
főnyeremény 150,000 frt
elad 2'/, frt és 50 kr. bélyegért
LUEFF M. illetszerész, Budapesten,
Dorottya-utíia, 3. sz. a JÍINEBVÁHOZ.-
Hölgyek számára
Igen hasznos a legújabb * legnagyobb hatást eióidé-sett
szépitő-szer
wmmm osstr. csássári és magyar kir. szabaisumuott
SrzsóiDet-Creme
T>T. Rosiu •TI: ^-töi a< orrosi kar — de különösen dr. Zeissl M. tanár ur által megvizsgált s tökéletesen cxélsserü és ártatlannak Uláit&tott.
Eseo txer a búr megőrzése ■ a legkésőbb korig tartó il^n frissesejtbí-ni tartására ssolgál. Kltávolit napszurást, bór ki Ütege-ket, foltokat, rörhecjt, büt a ráncsok it a gyakori hassnáiat álul eltűnnek. Szinészsök s mávé»znűknek királú jó szolgálatot tett.
in 1 tégoljlyel 1 frt. 60 kr.
Kapható a feltaláló Fr RlSMk«i*i Özregyénél Bécsben, VI. Rakl-
gass* 6 TbQr 7. — Nagy-öamzcán, R*MflfM Atfttf nmál. —
fiúst „Lmpold'-hos czims. ryo«yssarUrb&n Nntttúi Fllftpaél,
Bécs I- Plankengasse 6. — Pul & Tárau cs. kir. adraxi illsvt-
sMrésxnél Bécs, Kirotnerring 11. •— Ischlben fcreuxplau 169.
IttftTOTtl1 Ulauserésznél Karntnerstrasse 26. — Triesztben K*fca
W.-néi „Trieszt rárosáboz" Corso 603. - Budapesten HUlsr J. A.-oál
rácii nt. - Zágrábban HtMbaok Zsl|»Mlaál. Varasdon H*«k-
A gyúoueráuséJ, ^800— 6)

Lapunk mai
van mellékelve; „H£RZ JÓZSEF" okleveles gépész ós fegyverkóiiitö hirdetménye.

szenvedők
füpllepsiát
R{«kón)eTócTÍt lanlbea
J-ldr. KiÚUch sr.en-.a-
Jiata Drezdz. Wilhelins-
plzlz 4 (azelKtt Berlinem.
Sík MÚ slkern tntmny '■
A TAKARÉKOSSÁG
jelen korunk divo é* igazolt eszméjét Csak ai a sajnos joiog. Q.igy as ez~n eszmével élő világ, különösen pedig
a vidék
□em ott fogja fel «i*n eszme valódi foganatosítanának irányát, a b<>l <-zt lsginkább megtalálná. Vegyük ft. o.
kik iakblyitk távolsága miatt a f.Wárosb.ni urma.ve. oev.aarlásu«b..n «».uiv« ie.eo és levélheti megrendeléseket unni otalva v»nnak. siotén a takarék t»íi enzmé é°6l elr*g* itatva me.'baj" n k azon . riáai szédelgés szellőztetése előtt, mely a jelen vál-aá?"l ídö kezdete ora a magukat .Bazár".oknak és .27 *krajozára» értostrMatfcjstk* kikurtóloií részükről upasztaltatik és a ,2— krajcsár sz val a> eiamitáa áldoz daivá le^za k. mert — t«rm«.z-to« — a sz dcaéglet beszerzése itt csekélyhb rtsszfíet ;gé-ny«l. n m záminán azzil '.ogr az az ilv helven 'tiesre ideit keim' tiz-zeresen is drágább, mint aa olyan, zialy agy lelklltaacrates ualtálatt ll>m párasait ztraskeJéSbo'l vásaraltstlk ; nem tártán továbbá szem előtt a vidék t. hölgyei azt, nogy az ily azédelgó azl t«zb... boz.Uitt zeltn k inéit az -zek .ói leen |3 largy elkészítését »eia érik tnl. — nem bSámiunak «15re azzal, ha p. 0. rnha-ktimét noza:nak ily -aedeigó .caarnokoó.," ez a meg-arratása es lüetóleg a ruha elkéuitéae elfttt ma/ ea»k rotigy. — De a leg-nelyteleaabb iu még az, hogy ilyetén
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
is ezen elragadtatás áMozatívá teszik. p*dii ezt nem kell*.,*. - Mi csak kötelességünknek gondoljuk fkintttn. végre ea irány-ban — knlonöse.i a vriék t. hölgyei érdekében — fe.izoUmlátt emelni ez ez alkalommal vezéríonala! kiemelni azt, hogy lehet a
-"-" —'■-'•, mlliiiaival ia
olcoó, jó éa felette izle«es éa diiatoa kelméket a fCvároaban levélbeli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen Uastelt kösönség
női rnhakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Bodjapest, IT. ker. koroiu-herezeg-ntrzs 8. n. alitt letó s „KOR0NAHERCZEUHJEZ- i/Jmiett legjobb hlr-neTfi .Hölgy-diTatárn-kereskedcséhei- taljaa biulommál fordul.
E nevezett ezég fennállása óu folytonosan od-v működött t's máködik, hogy azon hölgyeket, kfket lakhelyflk távftlszVg* a iovéros-bani személyes bevásárlásban gátol, a legszigorúbb bi-oOLtesség é» pontosság szemmelurtáaa s a legolcsóbb árak mellett elláaaa miedazon szükségletekkel, melyeket a jó izlé- és divat egyitaláa mindenOa r íkövewl. — Ugyanis • ezég oda rendelkezett, hog) a vidék t bőlgyfi szükségletük beszerzése •■ vintet<-ból teendó mependeléae.L .ilkeai tsaköziéaek könnyebb»ése s illetőleg lehe tfisitése czéljából kiváoatra szolgál mindenkinek
„ingjren és bérmentve" * "m'^-^^^i^o^h
N A G<Y VÁLASZTÉKÚ MINTAGYÜJTKMÉNYÉVEL
elfogad továbbá minden a fővárosból meghozatható czikkre vonatkozó re-adelményeket, melyeket eredeti árxlcm ép agy szolgáltat k^ mintha a t. vevfi azemélyesen volna jelen. A jutányos árak melletti telkiianeretea kiszolgálása a Utlaé LtiétM ét rtrntM
kaimákMk, t,>át ál, ami a
.TAKAREKüoSAGI ESZMÉNEK • ▼zjóban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük eané fogra t. olvasóinJcat ée kal.öD4t«m
A VIDÉK HÖLGYEIT, '
miszerint akkor, ha a mai korszakban ugy annyira meikivánt takarékosat- --zmiijéi egészban és valóban foganatosítani és ille-tőiét kovaoű óhajyák, forduljanak ■lalwiaaai mU nkakatsHk araajrtaaWtse.-. n.okülonbeo bámiasaad megbiiáaokkaJ teljes biaalommtl
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R. m á r k a vagy 218,750 forint
főnyeremény elnyerbetését tctii lebetjvé kedvező cselben » l«r ■J.kk ugy piukiMrMlái, melj a magas korain; álul bizlo-
*Ai uj tervezet el&nyöfl berendezé«e olyncmii, hogy néhioy
bo l.telw alajt 41.700 ■ymawy kerül 7 hutásban ok»«lrn ki-
sorsolás Uifmelytk kozbtt esetleg 375,000 R. ■. vagyis 218,750
e. é. forint, egyenként pedig
1-szer 290,000 >.. : 8-Bsor
1 . 125,000 , : 9 .
1 . 80.000 . 12-uer
1 . 60000 . 36 .
1 , 50000 . : *0 .
I . 40 000 . • 204-uor
1 . 36000 . 412-uer
S-uot 30.000 . 51Í .
1 -Siur 24,000 . .'97 ,
•J . 20.000 , 18,80 l-szor
1 . 18 000 . marka
15.000 ■.. 12000 . 10.000 . 6 000 . 4 000 , 2 400 , 1200 . 600 . 3.00 . 1,31 .
márkányi ttb. nyeremények rannak.
A nyt'reményhuzások eszközlése terrazerüleg hivatalosan Tan mgállapitva.
Ezen, at állam által biztosított legközelebbi első nagy pést-kíaorsolábhoz
1 egéss ereded sorsjegy ára csak 6 márka vagy S'„ frt.
1 fel » , . l*l< •
1 negyed . , . . 1V, . . 90 kr.
Minden megrendelés, mely as összeg beküldése, posta ut-jiai fizetés, vagy utánvét mellett történik, azonnal «s a legponto-sabban eszközöltetnek, mindenki az állam czimerével ellátott ere-deti sorsjegyei kapván tolónk kfeehez szolgáltatva.
A megrendelezekb.es a hozzá tartozó hivatalos terveket in-gyen mellékeljük, minden htizás uun ppdiR minden felszólítás nélkal hivatalos kimutatást kuláunk érdekeltjeinknek.
A nyeremények kiűzetése mindig az állaM Jótállása mellett pontosan eszközöltetik, mely nyt-reinén)ck érdekt ltjeink kivánatara Aoaztria minden nagyobli piaczatn levő összeköttetésünk folytán Qgy-anott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kisérte, hogy abban Mk agyiba Hklitílyas lyereaeiyek kilitt lyakni u alti «. ■ytraaMysk lyenttak, melyek az illető nyerőknek kozveiJnn ki-fizettettek.
Ezen, a lejtlllárdlbi alapra fektetett vállslatuál előrelát-hatólag igen éleuk részvétre szamithatTáu, kérjük, minden meg-rendelés eszközöloetáse végett, a megreudelés*-k,-l egyenesen és minél előbb, de minién esetre f évi HUslbft 15 ke elölthixsánk jnttatni.
Kauffflann és Simon,
bank- é* váltóflzlet, Hamburg.
Mindeanemá ál lim kötvények, ¥*tuti rétsvények ét kölceöo-
orijegyek^adái-retele. [_m^b —2)
(1807-8)
NBt Köszön »t u eddig bennünk helyzeti bizalomén i minthogy mi a lf|ktHel*»bbi aj kisor»o.ási r黫tiét*lre felhívjuk, to-▼ibbra ii törekedni fogaok SE azoasali és szilárd sxolgá-Ucul érdekeltjei ok teljéi megelegedéíóket kiérd emelni.
Vaa smuiaiÉsm a t közönséget értaduni, hogy ^tintito po-•om" kizárólagos árulásával N.Kanizsa és kornyéke asáaaán
RICHTER & SATTLER urakat
Matan, meg. Eien „linlití por" álta,iánooaji elterjedett haasnálata, jóságának eiegendó biztositéka különösen ajánlható veníéflík, kávéhá-zak, üzletek és háztartások baunálaúra is.
Egyszeri dftrzsoléare eltávolít »io«enB«mú rozsda, i»oy és más
foltokat és nagyobb fényességet kölcsönöz, mint az eredeti wlt
: .-—^ legmélyebb tisztelettel
Kalb József,
Í183Í-2)
KoblencsaéL, Bajoa mellett.
Nem színleli vegeiadás!
Minthogy az (Ulet ro«* menete miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
•ginen fejoafynnk, keajrtelonek v»gyu«k pompás china-«z*et gyárt-mányaink roppant készletét mélyen Ji« elSáilitási árakon alól gyor-BBD eladni. Bizonyítékul szolgáljon a következő kivonat nagy ár-jegyzékaakb&l, melyet kivánzágra bíraist" bárkinek mag-kfildunk.
Leuállitott árak : (1824-3)
előbb | altat o»aki előbb | most csak
«drb. kávéskanál S 50kr. 146 kr 1 4rb. Tajtanó 5.— kr.í — kr. 6 , erikánál . 7 50 , 2 70 . |1 pár gyertyatartó 8.— . 3 — 6 . , kés . . 7.&O . 2.70 , le .. késtámasztó 5— „ 2.50 6 . . nlla . 7 60 , Z7t . '1 drb. ezakorfogo 2 50 „ 1 —
theanorl 1.50 „—60 , cs<us»geaS kis G._ „ 2.10 „ rilU 6.— „ 2.50
1 : l.>eam«5 . 6 - . ZM .
1 , tejmerő . . 3 50 . 150 .
1 . aárkato cin 6
kortartó . li . 3 —
Továbbá pompás talczák, kávés- és tbeas kannák, asstal-diaaitok, ágat s^ertyatanók, eznkorhinlok, tojástartók, fogpizz-kálotartók, eczetes es olajos edétiyek és még tsámo« más csikk stb. stb. épen ily bámulatos olosó áron.
KaiO J lö
6 darab
tokban 24 ft helyett csak 950 kr-
stből diszea tokban, mind
Ugyanaz brittania a 34 darab eaak 6 frt 50 kr.
Megrendelések a vidékről otánvétel nWlett gyorsan és lelkiismeretes en teljesittetnek.
EJ. Prela, u
Bécsben, Bothentharmgtrasse, Kr. 16. w
Arlejtési hirdetmény.
A nagyméit v&llá« &K kötokUlibü^-i m. k. mininteriatu f í octo-b«r bő 2l^n 18770. n s. kelt reDd«l«t« folytin a ftam«g-Mihály fai r k. templom helyreállítás* enged él jer te tett
Éten épitmény vállalkozás utjáni biztosítása végett f. *. noremb. bo 18-án délelőtt 10 órakor 8Qi> eg-MLbálffán, a pleliáaia hivaUlnil «o-b«li én irásbsli ajánlatok elfogadása mellett Dyilváooi árlejté* UrtUai fog.
Az épitkésést költs<g*k következőkép stáojclsettek :
1. KötniTei munka anyaggal egjfltt . . 5423 frt 74 kr.
2. Ács nttDka . . . . 1862 . 36 „
8. AixtsJos, lakatos, flreges íl f«itS mun-
ka anyaggal egyStt 5Oft , &0 .
i. Bádogoa mnnk* anyaggal együtt . . 435 r 50 .
5. Kovács mooka anyaggal együtt . 2*1 , — .
(1840—2) Henrii: B.Sá'i frt 1Ü kr
Ason kívül a kOaség rissérol termÓMetbeo kiálliUndó munka«rS 17:ri gyalog és 13UU igáa napasám van •lŐizánattvi. A tervek, k<ség-v»ié« és as építési feltételek f. é noremb 1-tÚl fogra a t-egerssegí m. k, mérnöki hivatal irodájában megtekinthetők.
Felhivatoak Tállalkouú ssándékosók, mÍKerint a fentit kitett na-pon es órában aa eloíráayicrtt Bnneg atáu ssimftaadó 5°,^ bánatpénzzel el látra, a kitűzött helyen vagy személyesen jelenjenek meg, ragy pedig | iogérrényei iráabeÜ ajánlatak.t a 10% bánatpénsoek nelUklése mellett | .«gkéi5bb f. é november 16-ig alulírott hivatalbos kOldjék be.
K*U Z.-Egerasegen, 1Ö75- év october ól-én.
HAMBURGER ADOLF,
ö
fiadap'«i, IV. kor
aahercseg-uicxa
M. k. mérnöki hivatal.
kokat fel nem fedezheti. Bizonyítványok ú» hálairatok ~a teljesen fel gyogyoltaktól in e helyutt nem ktzoltetnek, mert a ha.mil,ti masita. ban több benn foglaltattk. Kapható maginál Sttmenegger Q.-nél vala-mint a kfivetkrzí raktárakbaa: Pesten: Formágyi F. ^é tir a .Sz.-Máriáboa.- Zágrábon: atittlbacb Zaigmoad ...rtirábaz,. Ti«,i.ir»tl: Pechei J. E. .alaria segiu-

Mindennemű gyógyszerek óvozimeremet viselik.
Gyógyszerek!
Biztos eredmény, bizonyítványok ezreivel
T Neusteín Fülöp,
re»i a „Sif.-Lipot^-h belváros, * Pl*nken- ee Spiegeigaue eiegletón,

k&sli alább kfivetkezŐleg ama valódi fjógjuertk • o T o-aatát, melyek ugj orvosok, mint laiknjok által hanoálva, mer műidig 6a minden esetben kitflníkxiek bfioovitltak : ások nagymérvű fogyat * tálának 4a a bizonyitvánvek ezreinek igajoláaára, melvek a íeigyigjoltak által küldettek be. Ezért mi azokat a lelkiiameretetebben ajánlhatják
1 ízt--Erxaebet-féle czakroi vér-jlnjection Cadelle, biztos és leg-tiaiaitó labdacaok knnoyü széke- gyorsabb szer kaukó és fehér-Ivat idétaek elS, vertissütók ée folyás eUen, 1 frt 60 kr. A hozza emellett teljeaa* ártalmatlanok,, tirtoiaudö fllzet á ŐO kr., am-
j ,
>ot fö.oslegaa.
deo további sé Usz.
Oardieo, legjobb 6vner mgiitjoi bettgeégak ellen. 1 frt 50 kr.
j gg nél, gyermekek* és nőt betegéé- Nfcraaes és czitrom
külonOsea as albas'-sswvet, vál-
tolás, a mellssfcrvek betegségei-
cél, bőrbetegségeknél, szemfájá-
soknál, velő és a csaj betegségei-
é kk ő bé

geknéí, a dugulástól, minden be-tegségek bittos forrásától megvé-denék.
Kérjük renaelftgeknel hitárosot-tau szt. Erxsóbet-túle exakroe lab-dacsokat kérni, mivel csak ezen labdacsok bírnak fwoti hatáasal, Ki már egyiier a szt -Lresébet-félp labdacsukat hassnálta, tflbbé
raaca éi caitrom hiányában ké-pesit bármikor jó lemonádlt ké-sxithetni. Minden palacik 75 po-hárral tartalmas,éa ára eaak 1 ft.
OreiUon, egyedüli szer hallata.-heuigek éa falfájásuknál. 7(J kr.
Dr FremoD öusegúlye, egyedüli valódi cxébnerü MIT a férfinem K7«ngeaég eUen 2 frt.
Siorax Crém«, bittó* szer mindeo-
ilyn
tzert hass-
em fog
é
g
nálni és a szt -truióbot eaen lab-dacsainál marad, ecta nert más-nak is ajánlja, 1 tekercs 8 dobos-sal, 120 labd csak 1 frt.
den
nemfi bőrkiütéseknél, mint bor-foltok, sebek és sérrek ellen ftb M kr. tartalmaxólag Antispyloma, j«les a aceplok a orr-
vörösséf ellee 1 frt 50 kr. Marburgi lásoaeppek,cSalhautían
K«T minden fajn lásak ellen, 1 frt 60. éa 60 kr.
ántisaiün, eliatneit «er láb* é> 'állizzadásnál éa a bilr itltivo-itásara.
Mellnedv, nyomban minden kJS-h.>gú*t éa meflfájdalnat enyhít. TU kr.
Sárgarépa bonbon Jeles enyhitd és .edve-itö sier iU és 20 ki
PeayStfi-fogiabdafsok, 4uou>*i el* BAOMÜI, a kf ealecjobb uor
távoliUuak kr.
ellen. 7U kr. Pnicherin, a legjobb népitSazer,
a b'őrt fiaosaUja, á 80 kr éa 1
frt M) kr. Salicjlsav-eiappam, a legolcsóbb
ezappan, á 26 kr. Fogragaaa, a fogak onbetQmásé'
re. 40 kr.
Kárpáti gyKk'ároIaj, veres éa te-her. 6U kr. iroWToot, gyermek tápszer. 1 aae-
lencse 1 frt. OrófTraun-fé'e véresabályotó per,
haazcálatiatasitáasal ifrt*Okr.
minden fogfájás
Gérome-balzaam, tgjedOli sser fa-gya* ellen «0 kr.
Fenyő szivarkák, mellnornU- ea meUbaj elleo 15 drb. 1 frt.
Ueutbin, aa agé***4fh«i éa a pi-peréhez Legjobb aser kedvet-len énéa, roaatatiétnél, gyomor-fáj-lalmak, haamenés, logfájás stb eUen, óvszer ragályul be-tegaégek eJJen. Elegendő egy fél

nAlijobbniás «loidése.«re.60 kv. Hasonazenn káré, jelsa ital beteg áaebsta d'iris, 7b kr.
gyermekek asámararfomj. L ezsescsia, kitQnfi
Margahte, ad&ögés elleni bonk-on
3U kr.
ílegességek, ugy-
Ooy ,
uer golyvák ellen. 70 kt. Áa isméit ktUoniegi
K<'SsTénv-zesz, csodá.atos hatása mint: BomershauseD
ctús es koszTéuy ellen. 70 krJuia, á 1 trt IH) kr , tömörített Páríz*r"tapa*a, ty&kaaeai és mia-'svájcai Uj á 60 kr., dr Qolia ét-
4e«»e4»fi e*b*k «Ue«. 36 kr. Iporm, á 84 kr., Autheri. Majna Se.hoter balzsam. Ara 30 kr. :Poppiot, á l frt 40 kr.. é* Po^p Foc-t7önfyök, módi **t°l, ftfntű á #) kr., Laeb.g-fiíüe htuki-
gyermekek nehes fogzása ellen [vonat 'J( íoui 84 kr„ dr Faber
2 frt. ipnritaaa á 1 frt., dr. Plsiffen&ana
Teuid keAÓcs, a hajak kihullása fogpépje á 1 irt 25 kr., Polt re
seáa gSodÖr hajkenőcse, á 1 frt
ellen 1 frt Si kr.
60 kr., dr. Brown hajépeutartó ke-nScs*. asöke, barna ée feketén, á 1 frt., dr. Heider fogpora, á ÓJ kr., mindig friss atlagokban vau-iák raktáron
Továbbá valódi angol á« fran-csis. illatazerek, minde&nemfi TÍ-ráfiban, latja 38 kr.
Cbural perié álniatlanságés émely-gés el.«n stb. 2 Irt.
Onentaiis nEipor, legfinomabb fe hér és róaeassinben. 1 doboz B0 kr.
El Benito, a fejkorpa eltáTolitáaa végett 1 frt 80 kr.
Hajirtó-uer, 2 írt 60 kr.

Tan szeraaeaém a t, ca. kOadoségnek nagy raktáni illatsze-rekttt, saappanokat, kenocsOket stb. ajástaui, jelesen ax elsí páh> ui és londoni házaktól, kik a bécsi t ilág k i ál 1 i tás o n több-nyire érden-éremm*l tantettek ki, és m«gia olcsóbb, mint a vidéken, ktllánósen Dr. Callmann hajfestósiere min-den sünben, egy évre elegendő, S frt} aranysaikéért 10 frt, mely előbbeni színét a legrövidebb idS alatt vissza aeerzi. Ajánljuk még uonfnncii. c b o co ládákat, melyek az 187^. éri bécsi rilágtárlaton h»'wd-« érmeket nyertek. Font}* tíO krtól 3 frtig, az orosz tbeát, fontják á 4 frt, 'J^ fontos, untai dobosok b«o á J frt. Es*oki*(U mindennejnfi gyogy-mftsserek n. m. önkJyrtiroiú, fecskendők, kötelékek U a legjatinyonbb áron kaphaftok. Úgy-szintén tsétkUldank ilUUierdoboskákat 1 frttól 10 frtig Boobo-mearöket c^ocoUdé ragy francaid bonbonnal á 1 frttól 10 frtig. Fogkefék á« más piperesaerek nagy raktára. Kérj Ok a n. i. ko-sonség bizalmát, minden kérdecSsfcSdésre asonnal válaraolnnk és orvosi tanácsokat adnak ingyen. Valamennyi keresett osikkek Pá-ria é* Londonból raktáron vannak, megrendeléseket Parisból, va-lamint megbízásokat helyből dijmeoteeen eredeti számla neliett teljesitank.
.1 szállításokat vagy készpénsktUdéa vagy pedig postaután-
vét utján teljesi^jfik, a tiáilitás rögtön a rendelés beérkecte ntáa
történik ; a eawsiago-isi díj aa árakba már be van értre. A leg-
kisebb megrendelés azonban csak 1 frt lehet. — Nagyban vevők
kfllOaös «re4aiénybeD r««0»Öloek (1843—1)

Wajditi Jóoef Up- éi
gjorm^io ajoiutt,
1876. noYenriber 11-én
92-Uc száun
TUeutegyedlk érfolyax
OitTlttsl ír:
alrtsteeat
S basából petitsorbsa
T, naaodeeor 6 I minden
tofabbi eorert 6 kr.
SYILTTÉRBHI
liaotiii illetik aiaien || „ birdetéeert kHI5 10 kr. fiietendS.
előbb: .ZALA-BO 1%X. OGTI
Y."
A Up sssttszstts iragi renst illacö kta-
emesre* , iililfiniáatl.
> fi—ll Éiaashoz Mc
Marát.
eii levelek aeaa. iamers Biuikatár-laktál fogadtatnak el.
Kfairatok viataa aesi

Nagy-Kaaizaa vára* sMlybatéai|áiuk. neakOlóalvan az „«M zalai a .zalamegyei általaim tanító-tesifflef, a .lala-Stnogy
• Hetenklíit kétszer, vasarnaj)- s
lgyvéd-egy(ef',a<,iiagy kanizaai karatkedelini i loamank", a ,nagy-kanizsai takarékpénztár gazaajázási nészvaaytarauUt t tíbh aniyai é* váraai sgyaafliat aivaUlat vUaitíja.
csútórtOköfl, megjelenő vegyes íarulmu lap.

3289 at. S75. Kagy-Klnis^aTiros taaieea.
nirdetméuy
Mintán jövőre cselédszerzéasel csak azok foglalkozhatnak, kik e végre hatósági igazolványt nyernek, felhivatnak mindazok, kik cselédszerzéssel foglalkozni kívánnak, felszerelt és a Táros tanácsához czimzelt kérvényeiket e hó 20-ig benyújtsák, hogy a a mennyiben részökre igazolvány adatik ki, ez a városi lakossággal kellő időben közöl-hető legyen.
IN.-Kanizsán, 1875. november 6 án. A váresi tanád.
Az erdő pusztítás.
Zalamegye aüspáni hivataiiiak 8561. sz. a. kelt kőrintézménye mellett közlott 46938. számú belügyi ministeri leirat a földmivelés, ipar és kereskedelemügyi nii-nisterium megkeresvénye folytán a községi erdők pusztítása tárgyában akként intézke-dik, mikép az 1871. XV11I. törvény 109. £ sa alapján a községi erdők kezelése tár-gyában szerkesztett szabályrendeletek a leg-szigoruabban végrehajtassanak.
Minthogy pedig, mint a hivatkozott torvény, mint pedig a most -említett belügyi ministeri leirat a községi erdőkre vonatkozik, nem lesz tán felesleges, ha ezen községi elnevezést kissé elemezzük és miaó erdőkre leendő alkalmazását vrlágitjak meg.
Hogy mely erdők értethetók községi erdőknek, azok ezen elnevezésben lelik meg-oldásukat, azok t. i., melyek hatósági be-leegyezés nélkül sem el nem adhatók, sem adósággal meg nem terhelhetők, azok ellen-ben, melyek tagosítás, legelő és erdó elkü-lönítéssel jöttek a volt úrbéresek birtokába, szerintünk a községi erdők rovatába nem tar-
toztatnak, mert az 1871. évi 53 ik törvény lX-ik fejezet 56-ik §-sa az úrbéri telkek után járó erdő, nádas és legelő birtoknak külön váltán leendó eladását és elidegeníté-sét megengedte,ezzel az 1836. IV. törvény 9. és 10-ik §-sái, ugy az 1840-ik évi VIII-ik törvény 4-ik §-s» alul mind a sessio bir-tok, mind pedig annak kiegészítő részét ké-pező erdő és legelő feloldattak, ezzel azok-nak közössége törvényileg beszQntettetctt, szeriutunk tehát az úrbéri rendezéssel a volt úrbéres telkek kiegészítéséül a volt föl-des nraságok birtokából kihasított ily terü-letek a községi birtok jelleget nem viselhet-vén, mint ilyenek nem tartozhatnak a köz-ségi elnevezés alá, mert ha ezek mind mint községi erdók tekintetnének, azoknak a köz-ségi vagyonról készített leltárokban bent foglalva kellene lenniök, azoktól egyén ér-téki adó volna fizetendő, egészen más azon bírtok j«Ueg£, mely a községeknek, azok jobb-léte felvirágoztatása, a községi terhek eny-hítése szempontjából adományoztattak, vagy a község jövedelméből kizárólag e czélra sze-reztettek, ugy tudjuk, hogy ilyenek nincse-nek, tehát községi erdó,melyre nézve szabály-rendeletet kidolgozni kellene, mi nem ii tudusk, ha tehát egyes községekben az nr-bérí fájészat tárgyában külön erdérész ha-sittatott ki, ott a birtokosoknak áll érde-kükben vagy szabály álul rendezni az erdő kezelést, vagy kijelentetai a tulajdont és azt tclekkönyvilef saját nevére átíratni, de Za-lában többnyire az erdó egyúttal legeleté-rül is adatván ugy, hogy a föld legelőbe, az azon élő fa pedig a volt fájészat pótlá-sába adatott, különösen kevesebb úrbéri bir-tokkal rendelkező községeknek oly csekély legelótér jutott, hogy ott a czélszerü erdó
kezelési, melyet csak vágások beosztásával lehetséges elérni, gyakorolni sem lehet.
Mert ha egyes erdőtulajdonosokat az erdó birtokjuknak kezelesében akadályozni nem lehet, ha azok a rét és föld birtokai szolgálható erdő térségüket ezen változott mivelési ág előállítása végett kiirtják, aka-dályozni nem lehet, szerintünk a volt úrbé-reseket úrbéri birtokuk kiegészítéséül illető erdőknek kezelésében sem lehet akadályozni, mert ezeknek ép oly tulajdonuk, mint a volt földes urasigoknak birtokában visszamaradt erdő terület.
Különösen a törvény erdópusztitást ott feltételez, hol a térfogat inasra, mint erdőre nem alkalmas és ha itt letoroltstik és oz azabályo»n be nem ültettetik, ugy egyeseket, mint közbirtokosokat felelősségre vonni és erdópusztitással vádolni lehet, ugy, ha valaki erdótérségét letorolván, a birto-kot minden további művelés nélkül abba hagyja, ei ismét erdópmztitónak jelezhető. KOVÁTS.
Szerződés.
A magyar országot gazd. egyesület pártjo-gáta alatt alakúit borkivitelt szövetté) — Greger Miksa, britt ű Jelsége udvari szállí-tója és londoni bornagykereskedüvel követ-kező üzleti szerződésre lépett : 1. Greger Miksa ur a magyar ortaig.it gasdasági egyesület pártfogasa alatt alakalt bor kivitsli szövetség rendkívüli foügynökének csi-me alatt — magára vállalja a magyar boroknak a mondott szövetségbe csatlakozóit egyes ta-gok neve ét csimlapja alatt való eladásai & pe-dig — Angliában, Skótjában, Irlandban, s ita-lában a britt birodalom valamennyi birtokai és gyarmataiban 12, mondd tizenkét egymásután folyó ét aasovetség megalakulásától afámitaadó évre.
2.Másrészríl a nevezett borkivittli «söret ség egyes tagjai Greger Miksa, arat búzák «Mg boraiknak akár üvegekben, skárhorddkban va-ló eladásával az 1. pontban megnevecalt orszá-gokban az ugyanott megbatározott módon és idóre.
3. Greger Miksa ar a nevezett kiviteli tár-
sulat egyes tagjsival mint egyenes és közvetlen
véré fog közlekedni.
Jogában áll azonban a szövetség közben-járásai előforduló etetekben igénybe vehetni.
4. A szövetségi tagok boraiknak árát mi-
n&ségfik és értékfokoiatnk arányában oxztrák
hordóval vagy 100 literével oertrik értékben
számítva magák szabjik meg és ehhez képest
Qreger Miksa számláját következőleg terhelen
dik:
a) az elküldendő bormentryiséggel bordó — vagy literekként és ha üregekben kffldetík, asonkirtü még
b) 12 üvegét 1 frt 20 krral
c) 12 legjobb minőségű dugaasát — „ 26 „
d) 1 tuczmt üveg csomagtását — B 55 v
Összesen tehát 2 írtjával.
5. As üvegük alakja és örUrtalia* stt Aa -
gliábaB szokásos loend, a mely tiregakbol 6 ta*
caat megy egy osztrák abSra ét Oreger Mik*a>
ur kétsnek nyilatkozik minden egyes szövetségi
tagnak mustrával szolgálni.
6. A0r<>ger Miksa úrnak eUdandó borok
oastrik akóját saaaiitvs következe értékosatá-
lyokba sorolandók lessnek és pedig:
tebér és »örosasztali borsk 12, 15, 18, 20, 25, §0, 35, 40, 45, 50, 55 egész 60 írtjával.
A kitüno fajborok (Sortenweine) külíno-sen a régi tokaji vágj másféle aasák 4 OHtályba lesznek aorosan(i6k éa pedig osstrák akóját 100, 125, 150 és 200 írtjával számítva, a nely 9M-trák értékek arányában lesz a< uv.«g«k-ára meg-szabandó — hozxá adatván a fentebb b), c)ét d) pontok alatt felsoralt és tuciatjánil '2 frtot tevő öatzag.
7. As egyes tagok boruk hamsitatlan rót-
ta ét valódiságáért jotállanak és kötetetek mia
den egyet Üveget saját csimlapjakkal (etiquet-
teel) ellátni.

TÁRCZA.
Mit erezett...
Mit ínuU akkor E kebel, gjODg? alak 7 t Mit éretett, mikor E!6asftr láttalak?
tkodén uó, oiocaen toll A*t hfin lefeateoi, — Ntm U fogom loha Éo iUi 1
Ujrj erextam, stintba TUxei pillauti^od Keim ■zakitaui AB egéK világot —
Miotha Srok jeg Utt Volna, akkor uivea . . . 8'en.wi ragáritol Ol*a4ni éreium. . . .
ö asóta mindig folj Sitmam' kön/ patakja . : ■ Tas ilorvadt Hírem ki raj<a »
ZAKÁL QVULA.
Hat hét Olaszországban.
Irts : Dr. La*r KritUf.
(Folyta**..)
B o z e ■.
Janim 7. Uram ét én Istenem I Megtör->*»t rajtam, amit toka lehetségesnek nem tar-•"•tam; t i., hogy a német színek msgöríltem, •Wyi nehezen értott taliáa betiéd után ! . . Hiába aa ember társas lény, igazin WI csak •kkor érzi magát, ha a vele köslekedJkst mog-*"■» gOüdoUtjmit kísolni kípoi. Yígr» al al-
kudozások s a megcaalatás veaaélyének ostrom-állapotibói kijutottunk, csupa tissteatéget, sae-lid, mégis elíaékeny nép közé.
A korctmáros (nagyon vagyonos, derék polgár) egész családjával és stemélyzetéve! ked-vünket kérették, kedvencz életeink felöl tuda-kozódlak, láttuk, hogy a sok vendég velünk együtt égessen ctlnoa, miutegy jó háza körben éreti xnagát.
Bármerre fordultunk a városban, mindast-ütt vidám, kedélyes és barátságos fogadtatásra találtunk. Így egy könyvkereskedésbe Hadec ker .Tyrolját" vásárolván meg, aa eloaékeny kereskedő a leeadó kirándulásokra nézve a leg-jobb tanácsokkal saolgált s nőmnek a Magnólia ía ritka szép virágjával kedveskedett. Szóval e löldöD kincndhatatlanul jól éni magát, ki Olaazoraiagbol jön. . .. Fel it haaználtuk a mai napot nyugalomra s a touristaaágot csak mellé-kéének tekintettük.
Boxen mintegy 10,000 lakossal biró s kereskedelmi tekintetbenTyrolnak legjelentéke-nyebb városa, fekszik a|Xalfer — Eiaach folyók mellett, egy gyönyörű völgykebelben.Közéleten kisebb balmok, még távolabb óriási bérezek, ré-Miat zöld fákkal ellepett, részint kopár s a leg-változatosabb ssinü ssikla csúcsokkal.
Megtekintettük az egéas vidétjet uralgó plébánia templomot, melybe Uaioar fóhercz«g Síremléke, éj a fóoltárkép nevezetitek. Estefelé a Kálvária hegyre aéláltank fel, elíbb robaaó fo-lyó fölött baladván el, csupa sziklára ju-tottunk, egyealó távolaágban kis kápolnákkal, melyekben paatsió életnagyaágu szobor alak-jai valának. (Többnyire ijesztő ügyetloa farag-ráayok, melyek ax alaa* mlvéswt utáa vitaza-tetstwttak nagyon.)
A hegy te tan három völgykebelbe elra
gadó kilátás, mindenütt az ormokon regi lovag-
várak romjaival, JÍ nap épen lemenőbe lévén,
a sziklákat és havasokat tüzfánynyel s a szivár-
vány minden színeivel boritá el. Szép az altöld,
szép a rónatáj, — ah, de én értem, Hofer An-
drást is, ki gyönyörű hegyes-völgyes hazájáért
örömest megtndott halni!
Ez a hegyorazág megint egészen uj, de felaégea szépségeit a terménetnek tárta f:l előt-tünk. Ktután meráni utunkra kocsit rendeltünk s a f&rdő után eltetluk magunkat holnapra. M e r a n.
Június 8. Mivel a nyári meleg ijeszti mérvbe növekedett, nehogy ez az utón találjon bennünk, reggel korán elindultunk. Már majd-nem a ráros határából kiértünk s a kilüuú ko-csiat&t még mindig megöntözve találtuk. (Szo-tnoraan gondoltán viasza iámét a kanizsai ho-mok éa porfelhőkre.) Ezután s f ilóhugyokot hagyva mindkét oldalon, egy valóban gyönyörű völgybe haladtunk.
Oly iszonyúan meredek sziklaacálakon, bora aat hinné as esaber, hogy csak a sólyom, vagy aaa repülhet, hová feltekinteni iafáraastó; vannak a köaépkor lovagjainak most mar romba dalt rárai.
Egyik a másikat éri s ha az ember a tá-volabbi völgy kebelek be s messze-messze teltüno hegyek ormaira tekint, mindnaütt e düledékek fitliáaak szemébe.
Alant hangyaszorgalom s ernyedetlen máska valódi kertekké, ligetekké alakttá ai egész vidéket. A falvak smakaaatíaa aoráv men-ttink keresztül, (egyikben görbe tornyot it lát-tank) mindenfttx a legugyebb ragyonosaág, jólét tüal eW. A kösonáfM fuldmovessk csi-
nos emeletes, ver^ndás házakban laknak ; — nálunk sok nemesi curia nem mérkőzhetnék etekkel a tyroli paraszt házakkal.
Mire a nap sxuró melegét akarta vetőnk éreztetni, már Meránban voltunk. E kis (3000 lakossággal biró) város ujabb időben igen ne-vezetes gyógyhelylyd lett, különösen mellbete-gek téli, climaticus tartózkodásául alkalmatos. A fellegekig nyúló magasságú két tor hegy között a mélységben foly a Paaser folyó, e mel-lett jobbról balról terül el a völgy, melybe a villák, kéjlakok, ízletes hátak (mindenik szép kert közepém épülvék, mindenik egy-egy kis éden a maga nemében.
A riz partjai mellett közvetlenül a leg-nagyobb költséggel és murétzette! alakitolt sé-tányok, kellemes nyughelyekkel. IlyanMerán! A viharok és goromba szelek a hegy bástyák ál-tal teljesen kivannak zárva, — ugy, hogy té-len is krllemes verőféuyes napsugár, enyhe lég-áramlat üdíti a szegény betegeket. A pedanteria annyira megy, hogy a sétányokon is szigorúan tiltva van a dohányzás.
Nekünk legjobban tetsmett a sétány vég-
pontján lévő mormogó krystall UMta vizetét. E
fölött taédito magasságban a két átelleni szikla-
partot egy merész iretet hid köti ösaae, in-
nen a kilátás igazán tiépl
Aton gondolatra jöttem — no a ki ide jön, ast a kegyetlen kaszás sem bánthatja. . Ámde az itteni szép emlékekkel gaxdag temeti arról gyöadtt meg, hogy : ,C«iln vi» mortit, non est medicamen ízi li o r t i s." A nagyszerű márrinyemlékak alatt, legtöbbnyire az ifjúkor Uvaaaában letört virágok ahittsiik örök álmáikat.
Msgdöbbontoleg tok magyar vao itt alt*-
8. Az elküldendő boroknak teljesen tisz-
táknak, üvegezésre éretteknek és legjobb minó-
ségüeknek kell lenniök <U • budapesti vasúti
,Tagy eőzbajózási állomáshoz tehermentesen
küldendők el. Innen pedig » kiviteli szövetség
felvállása (declaratiója) mellett küldetnek Lon-
don b*. ,
Mielőtt azonban ai egyes szövetaégi ugok
szállítani kivánt boraikat kiküldőnek, tartoznak
előbb 4 üveget a borkiviteli szövetség Budaoes-
ten székelendő végrehajtó bizottságához az ár be-
jelentése mellett beküldeni. Ezen 4 üvegből:
egy ízlésre szolgáland, egy másik üveg * végre-
hajtó bizottság őrizete alatt marad, a többi ket-
tőt « bizottság Greger Miksa urnák küldendi ki
mutatványkép.
A mutatványok a bejelentett árral Greger Miksa úrhoz megérkezvén, megrendeléseit mint \ "gye"6" *eT0 közvetlenül az ilietó szövetségi av) taghoz intézendi.
( Haszonban a végrehajtó bizottság a bort
hasznáihatlannak találná, erről a küldőt érte-
■ilendi. , . .
Azon esetre pedig, ha a szövetségi Ugok a kiküldött mutatványnak meg nem feleli és használbatlan borokat küldenének ki, jogában álland Greger Mikaa urnák azokat a kuldó ren-delkeiéaére bocaátaoi.
Vitakérdés esetében a 20-ik pontban k5 rttlirt eljáránny: le«l helye.
" (Vége köv.)
Helyi hírek.
— E lapok kiadói teendőinek teljesí-
tésire ol} egyén kerestetik, ki a magyar és
német nyelvet teljesen birj» » » könyvveze-
tésben járUs: ajánlatok WajaiU Jorsef
könyTkereskedéséhez czimzendök, hol a
feltételek is megtudhatók.
— Komarváruton Kincses h.ati 1b
éve» hajadont homokbordás közben mull szom-
baton a partnak leszakadása agyonütötte.
— Stelcxer frigye* nagy-kanizsai la-
kót veietékoevét ,Uamo»i"-ra változtatta.
— Kérelem. A magyar „Tavirdanap-
tár" tisztelt elófitetői szíveskedjenek még ke-
vés türelemmel lenni, hogy az mind ez ideig nem
küldetett meg ;annakszerkesztő-kiadója Mihály
J. Endre t. barátunk súlyosan megbetegedett.
A naptár kész.
— A n«í"y-&an»**ai fogy mnasiumi ta-
nuló ifjúság folyó hó 5-en tárta lóliazl. Farkas
Láazló igazgató ur elnöklete alatt segélyzö egy-
leti alakuló gyuláiét, mely alkalommal megva-
lasztatlak: elnuküi: Heinncb Ailoll, pénztár-
* nokul: Bendekovics István, titkárul: Peia Elek
Vili. osztályú tanulók ; bizottmányi Ugokul:
< Baán Zoltán, Horváth Károly, Márton liyula,
Schouteld Frigyes, öólyomy Tivadar Vili. Gönci Árpád, Hertelendy Endre, Vizlendvay Imre, Vojnits Imre, Vucskits Gyula VU. Klein Ferenca, Stocker Antal, Szmodig Győző, Vlaaila Andor, VI. Boeuyak Zoltán és Hauser Jánoa V. oaitályu tanulók. Fais Elek titkár.
— Nagy HéUl szent-Ferenczrendü ál-
dozir, utóbb vicarius a nagy-kanizsai zárdában, Homok Komáromba helyeztetett át, kel mint plébános.helyettes nov. 8-án megkezdette egy. házi maködérét.
— Emlékeznek t. olvasóink, hogy >z
iskolai év vé^éo csodálkozásunkat fejeztük ki,
miaserint a Dagy kaaizsai felső leányiskolába
oly kevés növendék jár, annál órveadeteeebb a
jelenlegi állapot, mivel az idén 40 tanulóval
bir, mig tavai csak 24 volt. Azt is elismeréssel
közölhetjük, hogy rendes rajatanárul az iako-
szék Schultz Karolj polgáriakolai rajztaoárl
választotu meg s így a rajztanitás rendasero-
sitve köt«le*í tantárgy lett.
— A hirnevet uorenesj .Négyes
társulat" Budapestm limai, alkalmival
Nagy-Kanizsán f. november hó 2J én hangver-
senyt fog tartani. E ritka maélvre előre ia fel-
hívjuk a t. zenemüpártolo közönség figyelmét.
KövetkeMÖ sorokat vettunk egyik t
polgártársunktól: Bátor vagyok t. szerkesztő arat e soraim közlésére felkérni, mert bissem s tudom, hogy az sok kortáraam nézetét tolmá-csolja. Egy város társadalmi miveltsége legin-kább visszatükröződik az abban létezó intézetek s egyletekben, ha szemügyre vewsui a városunk* ban létező egyleteket, szomorú képet nyujta. nak azok egy része, meri tajdaioin : a magyar szót oly kevéssé hallom beszélni, s ápolni. Pe dig magrar városban lakunk, s hazánkat hun szeretni "szent kötelességünk ; s az szomorít leg-inkább, hogy legbefolyásosabb embereink nem röstelnek egy uj egyletet alakítani .Schlaraffia" név alatt, melynekintentiójaimportált bárgyu-ság, társalgási nyelve pedig német. Volt egy-szer, nem oly aég még, Kanizsán egy .magyar kör-egylet a magyar nyelv s irodalom ápulasá-ra, igen tisztelt Ur. Szűkíts volt elnöke s legjobb erőink támogatták. A .magyar kör" elfeledve elszenderttlt s legtiazteségtsaebb erőink .Schlá-r.ffiát- alakítanak ! Kérdem tisztelts befolyásos polgártársaimat, nem érzik,mennyivel fontosabb s üdvbsebb hatású volna a „magyar kört" újra alakítani s támogatni! '< Milbofer József.
— Van »*erene»ém a t. Közönséget ér-
tesíteni, hogy ügy védi irodámatKagj-Kanizaán,
a fó-gymnazium átellenében levő Horváth
Lajos ügyvéd ur házában folyó 1875. évi no-
vember hó 11-én megnyitom, s egyszersmind
felkérni, miszerint ügyvédi közbenjárásomat
bárminemű peres vagy peren kívüli jogugyben
becses bizalmával megajándékozni szívesked-
jék. Tisztelt kartársaimnak pedig készséges szol-
gálatomat — Ügyvédi leendőkre nézve —ezen-
nel felajánlom. Nagy-Kanizsán, 1875. nov. 5.
Gábelica Imre. h. ügyvéd.
— Súmegh varos államilag segélyzett
reál tanodájához a magas miniateriumtól 25441.
számú leirat mellett e következő melléklet ér-
kezett: „1872/3. az I-só osztályban nagyobb
mérvű szabadkézi , mértani rajzai áital volt
előnyösen kiváló. De a többi osztályok ékítmé-
nyek, építészeti és figurális rajz mutatványai ia
értelmes vezetés és czélszerü tankexeléaröl ta-
núskodnak. 1473/4-ben hasonló előnyök jellem-
zik ugy az I-ső, mint a telaőbb oastalyok rajz-
tan menetet A. II. és ülik osztályban itVott
tansésmt után kéezitli rajztanulmányok vonták
magukra a bíráló figyelmét és elismerését'
Midőn hiszszttk, hogy e'reál tanodának örök-
emlékü alapitója a legnemesebb érzéssel t»lve,
örvendetes nyugaloaul tekinti a felsőbb birálat-
nak elismerő nyilatkozatát, egyszersmind szí-
vesen emlékezünk meg a tevékeny rajztanár,
Tafferner Béla úrról, kinek tulajdonképen]
érdeme szerezte ezen — az iakola nevére is
fényt derítő kitüntetést. — Az uj tanévben a
tanári személyzet között változás történt; de a
kedveső kinevezések álul bizonyára csak az
intézet további virágzására, amennyiben az ia
kóla bizottság igaagatónak t. Ádám lvan képe-
sített főreál tsnárt választotta; kineTeztettek
még : Dr. Stirling Sándor, a természettani —
és Bellák Aladár h. tanárok — ea utóbbi a
nyelvtani szakmára. 1.
— Átél kora áldtmata. Sümegben t.
évi nov 2. és 3. közötti éjjel egy silány ruha.
^atu, Tóth Péter nevű munkaképtelen ember,
rendes lakása nem lévén — a szabad ég alatt
megfagyott; dermedt állapotban helyet kapott
a kórházban. (Jókor!)
— Sport. E hó 6-án a balaton-magya-
ródi vadáaztáraulat által rendezett hajtóvadsazat
alkalmával 13 róka, 28 db nyúl és 11 erdei sza-
lunka ejtetett el; az utolsó .hajtás* a b.-magya-
rodi vendéglőben vidám kedvvel tartatott meg.
— Hymen. Kapoty I. m. k. telekkönyvi
dijnok ur e hó 14-én vezeti oltárhoz özvegy
Viola Anna asszonyságnak bájos és szellemdus
leányát, Ida kisasszonyt Kisérje boldogság fri-
gy ölet!
- Bövid hinsk. 1876-ban 3 miliő frt ér-
ték ü államjavak eladatnak. — Altalános európai
parlamenti delegatio összehívása van kilátásba
helyesve a lefegyverkezés kérdésének tárgya-
lására. — Pécs polgármestere Aidinger Janoa
lett, ez esetet a .Pécsi Figyelő* gyászkeretben
közli. — Parisban 4 kutyát mutogatnak, me-
lyek négyesben elugatják „Kigóletto- egyik
dallamát — Ó telsége a népszínház építőit a
Ferencz József-rend lovagkeresztjével díszítette
föl. — Pécsett egy 80 évea ember öngyilkossági
szándékból kútba ölte magát — Csermák sir-
halmára emlékkő helyeztetik. — Makón .Pa-
pagály" czimú tréfás heti lap indul meg. —
Szombathelyen .Lövölde" létesítésén fára-
doznak. — Strousberg a .vasutkirály* 2b mi-
liő frt. erejéig megbukott- — Gopfritsnél a va-
sutvonat 5 ölnyi magas töltésről éjjel alázuhant,
6 utas azonnal meghalt, 30 aebet kapott — A
philadelphiai viiágtárlat csarnokának teteje le-
zuhant, s 12 embert agyonütött — Mausield
Antónia hírneves bécai népssinm&énekeenó
meghalt. — KátbMórkönyvkereakedéseaHaas-
féle palotába tétetett át — A honvédelmi mi-
nisterium palotája jövő tavaazszal fog építtetni.
— A czár 30 ezer rubelt küldött a montenegrói
sebesültek szamara, Moszkva város tanácsa pe-
dig 20 ezerét. — Horn államtitkár helye betdl-
teüepül marad. — A trencséni poetahiTatainál
egy f>l ezer forintos levél elveszett — Jókai
.Egy az Isten* czimti regényt irt — ó felsége
Hom osvegyének évenkioti 1500 s gyermekei. nek neveltetésére 500 frt évpénzt kegyeskedett adományozni. — Tormásy képviselő megbah. — Az egyetemi könyvtár pár nap múlva m-g nyittatik.— G*.örünne nyugdijaztatott. — Ih-Brode vasnta(-yi munkálatáért a legfőbb iteló-ezek 10 ezer frtot alapított meg. — Haaid pasa külugyminister lett. — Néasetorsaeguati 3,560,528 egyén van .ilüller* uevezeifi. — A koadiak (Váoa mellett) nem engednek israeliiat lakai falujukban. —
Irodalom.
— Tabomky 4 Parnch urak nemzeti
zenemakereskedésében megjelent s beküldeiett
hozzánk a .Háromsséki leányok" dallamai
.Hogyha én levelet írhatnék- ... .Maros vize
folyik csendesen* .. . Elemér dala: .Csak egy
szép lány* ... Németh Jánostól, zongorára szar.
kaszté Tiasa Aladár. Ara: 60. kr.
A . Ya»árnapi Újság' november 7ki száma a következő tartalommal jelent meg Horn Ede (arczképpel)_. - Mátyás király tré-' fája. (Költemény ifj. Ábrányi Kornéltól ) — A« firdögmoeaár. (Elbeszélés.) - Japán i,™^ „ most (Két képpel.) - Egy haldokló állatfaj (Képpel.) - A hangról. - A rejtelmes sziget (Verne regénye, képekkel.) - Vendéglőinkről — (Fővárosi lárcra, Borostyám Nándoriéi.) — Gesztenyoszüret az Appennineken. (Sámi Lajos tói.) — A hétről. — Irodalom és mu»éazet, stb. rendes rovatok.
— A „PrtyUsl" .első száma megj«l«st.
A havi szemlében a bel- a külügyre vannak is-
mertetve, ezt követi a métermérték magya-
rázata. A kép Mátyás Király győzelmét ábrá-
zolja Holubér fölött Ezután jon a kataszteri tör-
vény ismertetése, van egy kis vers magyarból
torditva, egy beszély, különféle hírek ■ a gaz.
daaági rovat. Felhívjuk a lelkész és tanilo urak
figyelmét e pártolásra méltó vállalat terjeszté-
sére. Megrendelhető a szerkesztős kiadó Augusi-
tich Imre urnái Budapesten.
— XationaliUU und Eiaenbahn-
politik, báró Weber M. Ai. nyugalmazott ud-
vari tanácsostól megjelen. Harlleben A. kiada
sában Bécsben. Fóiranyzata bebizuuyitni, hogy
minden államvasuti intézményének ez állam
földrajzi tekvéae talajának minősége, termékei
iparának, vízi és száraitomi utarnak fejlettsége,
tengerpartjainak alakja, pénzügye, hitele és ke-
reskedelme — mindenek felett pedig éghajlata
és nemzetiségi jellege által adott viszonyaiból
kell kifejlődnie, ennélfogva a mi az egyik or-
szágban előnyösnek bizonyult, nem mindig az
a másikban is, sőt itt néha károssá is válhauk.
Ennek bebisonyitáaára a szerző előadja, miként
fejlődött ki a vasúti intc^uiény Angliában, aa
ország elszigeteltségének, uépe jellemének e«
egyéb intézményei fdjlellaégenek megfelelőiig
ónáUéan és menten az állam minden gyám- '
kottásától az országnak kereskedelem tekinteté-
ben legjelentékenyebb pontjai közt, kezdetben
a fővárost nem is érintve; miként Francziaor-
szagban szintén a nemzeti jellemnek stb. meg

metve. Egyilf'jeles publicistánk neje is köztük van, — az emlékeD rajt van a most is éló férj neve kivésve, Bzületett ekkor és ekkor, meg-halt : s itt a dátum meg hiányzik. Borzasztó gondolat éló embernek a nevét elóre síremlékre felvé&etni! . . .
Ebéd után n árnyas sétányokon folytat-tuk szemlélődéseinket Különben most holt idény lévén, igen kevés idegennel találkoztunk. Hérán csendes és elhagyatott volt. Este szép huvoMefBosmba.f&száUásunkra megérkeztünk. (folytatás kör.)
A piros tojások.
— Genrekép. —
(VésO
Csak azután tárgyaltátott a piros tojások fontos kérdése.
— Tehát Hangi Lexinek egy kosarat ? —
kérdé a hácsika.
— Csak minél nagyobbat! — felelt Joláo.
Tudja éáes bácsikám ugy vakarja, hogy az
egész tojás egy kosarat képezzen.
— Ne félj mukuskám. remekelni fogok.
— Az árendás fiának pedig — tudja édes
bácsikám — vakarjon egy még nagyobb kosarat.
— De az gyöugyöm, nem lehetséges.
— Óh, lehet édes bácsikám, a mama adott
egy piros lud'ojást. — Az lesz neki való. Ugy
ia oiyan lud természete van.
— Hát Jenőnek milyet készítsek í
— Jaj, édes bácsikám, azt én magára bi-
mm.
— Jó lesz ezV kérdezé Gábor bácsi segy
művészi rajzokkal vakart tojást vett elő. — Az
volt az igazi remekmű. — Kicsiben annyi gon-
dolat s oly szép kivitel bámulatra ragadha-
tott bárkit is. — Volt azon minden, de semmi
olyan, mi Ízléstelen lett . volfia. — Biaarr és
mégis összhaagzó; jobban gyermekes játék és
mégis remekmű.
—' Nagyon jó lesz! ujoogott örömében Jo-lán s össze-vissza csókolta, ölelte bácsikáját, ki ily szép meglepetésben részesité. — Hanem ■ . . szólt egy kis szünet múlva.

— Hanem ?! kérdezé kíváncsian a bi-
esika.
— Még valami hiányzik róla !
— Micsoda, kedves kis madaram ?
— Egy szó! — Lássa kedves bácsikám,
én tudom, hogy Jenő keresni fogja azt a SZÓL
K«J7olja kérem valami rejtett helyre, például
ide, a nt*felejts szirmokba, igen apró, iczipiczi
betűkkel e szót: szeretlek !
— Ah! te kis csalfa!
A bácsi természetesen engedelmeskedett hugocskájának s így a fontos kérdések letár-gyal tattak.
Hanem azért Gábor bácsinak nem volt nyugta. —TMíre Jolánnal a szobába ment, már Gyula és Lujza interpellálták.
— Gábor bácsi,hi*zen azon nem volt se lo-
vas-katona, se pisztoly, »e puska, se háború!
Nem hitték el a parasztgyerekek.
— Nem ám, mert nem tudtad megma-
gyarázni uekik. — Hát hova tetted ?
— Összetörött.
— Hát a többi hol van ? mind összetörött ?
— Mind ám Gábor blcsi, mert lássa az a
zsidó Kóbi megcsalt. Kókányoxott velem, aztán
én sobaaem tudtam belicti az övét ő meg az
enyimeket mind összetörte. — Mert, lássa Gá-
bor bácsi, fatojása volt.
Uábor bácsi ugy tett,mintha ezért boazan kodott volna, pedig magában ugy nevetett rajta. — Hanem azért nem szabadultai Gyula kör-msi közül, ki ugyancsak belekapaszkodott ka-bátjának hosszú szárnyába s egvre kérte, hogy vakarjon újra tojásokat;
Neki is készült Gábor bftesi türelemmel a nagy munkához, de csal. liamar télbeatakitotta egy vendég érkezése, a kinek kocsija as udvarra robogott.
— Aha, az egyik már megérkezett! —
dünnyögte magában az fing.
Hangi Leii nagy kéayesen ugrott le ko-csijáról, a gyeplőt korájának keaabe dobta, s ™ég egyszer diadallal nézett végig fogatán. Lel-kének ea Tolt minden büszkesége, — no meg
.Sajó,' az agara, mely mos; ia ott lábatlanko-dott körüle.
Különben Lexi nagyon sokat tartott ga-vallérságára, — nem öltözött ugyan a legújabb divat azerint, de azért mindig kicaipte magát. Nem termett ugyan a salonok fényes talajára, de annál inkább otthon volta kaseino ferbliasztalá-nál, a nagy fogadó „ebédlőjében", a hol éjjen-kínt nagyon sokszor as ó bubánatára sirt-ritt az a hegedű. — A czígányok és a pinezérek meg is süvegeitek, meg is „nagyságolták" min-denkor.
Alig, hogy Lexi beköszöntött a családhoz, már egy uj vendég jelentkezett.
Az árendás fia. — Nagyon mulatságos alak. — Azt képzeli szegény magáról, hogy óa legaaebb, legdélczegebb ifjú a kerek földön, ki-vált mióta valami csintalan leányka .Adonia-nak" nevezte. — Ezért azután ki is áll minden alkalommal a gátra.
Most is ugyancsak tüntetett.
— Nézzék csak — szólt Lexi kajánul mo-solyogva — azt az Isten csudáját! — Minő da-liás viselet, minő daliás termet! — Kopott -xi-linder,mit két éve hagyott itthon a pesti ügyvéd bátyja; snjtásos attila. meiy született anno 1861-ben; porczelián-nadrág, melynek csak ugy veszi hasznát,ha fél font krétával ellátja magát!.. Aztán az a paripa!. . Vak, sánta, himpókos, ro-gyott, görhes, vén !.. Ssázasor jobban csetlik-botlik, mint as én kimustrált sárgám; pedig az szegény már csak ugy jár, mist a mankós kol-dus. — Aztán az a lovaglás!.. Nézzék csak ké rem, mily kényesen, mily dandysan üli meg a lovat. — Ja, kérem, éangolosan lovagol, mint a dzsidás hadnagy ! Úlae issen fel sz én tar-kámra, majd magyarosan letenné as a gyepre].*
£z alatt a lovag bekoezogott az udvarra. — Paripáját a tehenéére bízta, (no mert Miska, a kocsis, sokért nem nyúlt volna hozzá) maga pedig, minta pAva, k«vélyon,tetszelgósen a szo-bába lépett.
Á jellemző, érdekes társalgást, mely most kezdődött volna, meghamisította egy harmadik ! vendég érkezése.
Csendesen, észrévétlenül, az alsó kert fe-lül jött Barna Jenő és pedig csak ugy gyalogo-san. — Lakásától as ut egy kis kerek erdőn • egy illatos berken vésel át s ő oly jól érzi ma-gát a szép természet ölében. — Mindig így szo-kott átlátogatni Joláuékhos.a hol mégis mindig szívesebben fogadják aczifra fogattal biró Lexi nél, vagy a nevetséges jlmbor lovagnál.
Ma pedig oly öröm várt reá, melyet re-mélni alig mert.
...Jolán búcsúzó vendégeit megsjándé-kozá a számukra készített piros tojásokkal.
Hangi Lexi nagyott nézett, mikor meg-kapta a húsvéti ajándékot, egyet mosolygott (de olyan furcsán,) — felült kocsijára, a gyeplót ke-zébe vette s irgalmatlanul lovai közé suhintott ostorával. — Szegények, azok úi megemlegetik azt a húsvéti szent ünnepet. Az a piros tojád adott dolgot még a czigánynak B a pinjzérnek ia. — Hej, sokszor kivtlágos kivirradtig tűnő-dött azon Lexi.
Az árendás fia rendkívül boldognak érzé magát, hogy a szép Jolántól ajándékot kapott. Utón, útfélen dicsekedett vele, fűnek, fának mutatta. — Sokáig nem vette észre ; mikor pe-dig már észrevette, sokáig nem tudta: miért ne-vetnek oly szánakozólag sz emberek, mikor boldogságával dicsekedik. Végre aztán kisütötte, hogy azt a nagy ludtojást, azzal a reá vakart kosárral — irigylik tőle. — Boldogok, a kik hisznek!...
Barna Jenő pedig a kedves Jolán ajándé-kát, azt a művészi píros tojást nemsokára egy igen egyszerű jegygyűrűvel viszonozta. — A nefelejcs- szirmokban igea hamar észrevette azt a szót : szeretlek.
Évsnkint, a húsvéti ünnnepekben előszok-ta venni azt a piros tojást s kedves feleségével sokáig el elnézegeti.
TTpwwm a sok művészi rajz között még most sem rett észre valamit.
Pedig a turbékolo galambpár s az égő szi-vek kSzé Gábor bácsi vakart még egy iodpí-otd — papucsot ia.
SÜMEGHI KÁLMÁN.
I felelően, ai ilW gyiroVodisa alatt Pirislil ■ mint kSzpooibol szétágazva >js schamatiee orszaC | p», kerülöd és Tidéki érdeküekra oszolva; mi-I ken' Belgiumban, az ország csekély tilerj'edé-Koek megfelelően elóbb, mint tiszta állami va ,uuk, később, midón az állami keielée, a vas-uuk szaparodáaa következtében ipen conpli caltta vált volna, a magán vállalkozásnak is lért engedve; és miként Németországban a ré-gebbi feldarabolttágból kifolyólag minden ígjen tartomány és vidék érdekének, — ugy s kötponlban, mint a izéteken megfelelíleg. Aztán áttér ai outrák vasúti intézmény fejlő-dése történetére ét a bajokra, melyekben ax ■inlódik ; et utóbbiak okának, aion minden mii állammal kenős ok mellett, hogy a vasutak a kutjollet elomoiditcjaiból üzérkedés tárgyaivá fajultak, legfőképen ait tartja, hogy Austria igen drága és költségesen kezelt vasuuinak ■zárna túlságos nagy, olcsrj közlekedési eszkö-. zökben pedig, a melyeken tartományai termé-keit stb. könnyen és jutányosán a fővonalok-hoz szállíthatná, hiányt szenved; pedig a szerző szerint Austnának csak néhány elsőrangú vo-nalra, de annál több olcsó aUóbbrendüre voina szüksége. Weber a vasúti államitást a nem jö-vedelmező vasutak (elszerelésének, kezelésének ■tb. forgalmukhoz arányjagos egyszerűsítése és olcsóbbá tétele, valamint a beléjök fektetett tő i kék kamatainak lejebb szállítása álul véli meg-l tzüntethetőnek. E mellett ajánlja a Poroszor-szágban létező állami és magánvasuukból álló vegyes rendszert, hogy az állam, — melynél a lakosság érdekének es nem a jövedelmezőség-nek keiiene első sorban tekintetbe jőnie, erköl-cai batast gyakorolhasson e tekintetben példa-jával és coocurrentiájával a magán társula-tokra, e czélból több magán vasút megvételét ajánlja. A hazánkban létező ily vegyes rend-szert, az oitság pénzügyi viszonyainál, művelt-sége fokánál és politicai conüguratiójánál fogva | nem tartja megfelelőnek s azért nem is veszi tekintetbe. Végül ajánlja az állami felügyelet decentralisatioját, nem helyesli a kisebb vssutak íusiójat nagyobbakkal, kárhoztatja a kamat- < biztosítási, mint félrtsndazabályt Blb. stb. Upuok ssük tere azonban nem engedi meg e hosszas tapasztaláson és mély tanulmányon alapuló, na- ! gyön és figyelmet érdemlő mű bővebb ismerte- j tétébe, vagy épen bírálatába bocsátkoznunk, i
ajánljuk azonban minden, a ruati szakm* iránt
érdeklődők figyelmébe.
Paplnzeletek.
— Tudod mi at aa oj mérték ?
— M.ljik ?
— Aj a kilogramm.
— Hm, Biis as oem nj, miadeo falui korcsma
cstzsr. kiló, rám.
Egj franc, ifjo safrilkoi akart lenni ; d» bs»totta > tódat, bo,j n»„ fotjak «jrhiiil«, .Ite-metni. Átírt kö>etk«»5 iratot hagyott vissza : ,halá-lom véletlenül tfirtéat. Piaztolyommal javasoltain ■ as eliillve, engem fejen talih. De megvagyok gjőtödv*, hogy haliam as rgvhási ss«rtarUu mellett fog eltaka-rittatui."
Magyar gzinéseet.
Nov. 6-án a szó szoros értelmében zsúfolt bál előtt adatott ,A vízözön" látványos darab Ctfp'eghy Ferencitől. Elismerés illeti a szín-pad díszítőjét, ki ez összetákolt színpadon íz képes volt valamit producálni. A darab nyelve-zete igen szép. Előadás sikerült volt. Ez elő-adásra elkelt 954 darab jegy s így közel ezer néző lehetett a teremben. Másnap, nov. 7 én is-mételtetett, de már jelentékenyen kevesebb szamu közó'naég elótL
Nov. 9-én a helybeli kisdednevelő egye-sület javára másodszor adatott Tóth Kálmán aj darabja , Az ördög párnája".
A derék társulat vasárnap csakugyan el-távozik körünkből ■ Baján foly útja működését. Gratulálunk a bajaiaknak, hogy ily ritka jó szervezeti! társulut előadásait látogathatja, mely a vidéki igényeknek valóban megfelel.
Ma, csütörtökön .Petőfi éle te és halál a", szombaton 4-edszer .Falu roszsza" és vasárnap utolsó előadásul: .Balaton tündére" czimú színmű adatik elő.
Történeti naptár.
Nov. 11. 1456. Cilley Urlik halála Belgrádon. — 1847. As utolsó pozsonyi ország-gyűlés megnyitása.
, 12. 1848. A szegedi várból kiszabadult olaszok Kossuthnak fáklyat-zenét adnak. . 13. 1848. JankuFelvincz városát feldúlja
Nov. 14.1811. Pereiéi Mór azal. tesnapjs. — 1868. „Osztrák-magyar monarchia" tudtul adatik a külföldi hatalmaknak.
. 15. 1848. Atbóth győzelme Bogtánál. — 1849 Horváth Mihály Mőring álnév alatt mint tót vá<izo»kejv«kedó kül-földre menekül.
, 16. 1861. Sirosj Gyula, jeles költőnk halálozása, — 1868. A delegatio első ülése Budapesten.
.17. 1370. Nagy Lajos lengyel királyija koronáztatik. — 1773. Csokonai szü-letésnapja.
„ 18. 1664. Zrínyi Miklós, a költi erőszakos halállal kimúlik Caáktornya vidékén. — 1673. Zrínyi Péter özvegye Grátz-ban lefejeztetett.
Szerkesztői üzenet.
1827. P. Keaithslv T. rtssere megindítottuk
lapukat.
1828. O. Bic. Megtörtént
1829. Sí. Békéa. T.lja. keaaaeggel.
1831' J. Ojor. Smves elne>éaet kérjük, kosol-tetni fog miod
1831. S. HaaUh. lateikedtBnk.
1832. M A. Igen.
Értek et válttftiyaa november 9.
57, meUliques 69.6'J; b'j, nemi költsön 73 30: 1860-ki álladalmi kólozön 110 60 ; bank-réssv. 9 29— ; hitelintézeti részvények 196.— ; Londou 113.70; magyar töldtehermenlési köt-vény 81.40; temesvári fbldtehermentesi köt-vény 81—; erdélyi fóldtehermentési kötvény 79.20 ; horvát-slavon földtehermentési kötvény 85.-; ezOat 104 75; cs. kir. arany 5.38 — Napoleond'or911.—.
Felelős sterkesztó 8 kiadó: Bátsríl Lajf S.
Mindenkinek különös figyelmébe ajánltatik
Dr. Korty-féle általános S El B-T A. ]=> A. & Z,
mely rendkívüli gyógyereje, elválasito, érlelS éa faj-
•) £ rorsl alatt kosloltan f.MÖMej.l n«
TáUsl • Ssark.
dalmat esillspiti h«tii. iltal leggyorjabb, lagbists-•abb ■ egvssermina gyökeres gvógyolárt eezkSs&l külonnemo bajokban. — Ily bajok > torozgralladas-UgesShunU, bíilí «-bsr.ái. hartyiegyik (Croop-aagwa) miodeiiemü megaértaaek, baroá*, uaras, Tá(ái T><7 e(e> álul támadható nbik. mafforra-■asok, darás^ vagy mftb»nrÍKk, koDok-f«kélTak, sautok (oontociók) — meglepó ejon fájdalom cstlla-pUaatal — rSfsoU dafustok, tUmSk, tíljo(ok, pokol ▼ar (carbuncolaj pastala maligna), meEkeiD*a7edés«k, («aredes«k, Terkolécek, mnioden mirigjbeUfSvcak, tOrrüjf fekelrek, fsfjdaganat, njjféreg. k5r6mm«r«f, Tsdhna, Uganvaca, caontaza, kificaanttáa él mefráa-dslisok, belji oada; tOTibbi • IsOlaa foljtim lik-felfakadáaok ea aebek, fájói fektljsstt ntj már (vnjea n8i mell. — Sok nS mir cairábso Tolt emlő-ráktól, — a különben elkerdlbatltii ilatTeaaelju aebessi m61etB«k meUgsiséTel — egjed&l esso jalM asbtapaas baaEsálaU álul menekült meg.
Tétre a teatbe teljeflea bamelredt bármlnsml aaáika, vagy du-áu- ea méhralánkja caitpáo HIB tapaassak rövid idei baatoálata foljtao anovira «18-tOaik, hogy saután s te«tb61 kOsonsegeseo atabad kisiel, aebeni malit ea fájdalom nelkfl! koiuirea kibaabat^, nire s aeb grógroláaa nemsokára b»ko-retkeaik.
Eaen megbecgfllhetlen grógyaser, melynek jeles-aege eghiteleaebb egyenek asámoa a kOlonöa kivá-nstrs bármikor felmutatható bisonyitrányai álul már regen a legfenyeaebben eliamertetett — rendkivüli, a le^ktllonnemubb eaetekben megpróbált hataaánál áe teltüno aikerdúa eredményeinél fogra, melyek baaanál-laU által még elavalt bajokban ia eléretnek, jol mairsiapitott éa altarjedett birat kétaéffbeToaaatlannI .gaaolja.
Egy ciomag ir« 50 kr., nxg-yobb cJom*g | frt, buanáinü Qtuitia*«] ogytitt, portán kSldr* 10 krrml M>bb, — Egy frtoyi csoma^oál kljebb •xállitmáay D«m tsslje.tittetik.
KQxpooti küldemíDyeeŐ raktár: Ptttw TirK Óiésx araál király-atc«* 7-ik uim altut.
További kxpbaták -. N«fy-Kuűz»áa : WAJtMTS JÓZSEF ur&ál. PakMI: M»[*tiD»,ky 8. - PécMtt ; SipSos J. — $!■•!•>: Stxmbor.Kkj. — Sz.-Flfc*rvÉ-rttt: Braun J. — SztabatfetlyM: PUUob F. -VtUpréaMa : Ferenc.y K. - ZágribbM: MiUb&cb Z#. SVfTMkw : Bcck J
A t. cs. (jy<Jgjm>erót* i* karMk»ti6 nrt&k, kik raktárt ©lvállulai hajtandúk lennének, faltisólitUttiak, mínerint « riaxbsni »jánlaUJk*t exea JJÓJJMM káisí-tŐj^hei FORTY LÁSZLÓHOZ c.nueive : Budára, (Rács. város, ftmesa, &iK). isim) beköldeoi •iiTtMk«dj«a*kt ki megrendeléseket ii pontoutn teljatJt-
BV Vidékt bérmt-Dte. levelek álUÜ B«fr«a> dttleeek m» árnak kesspöuabeDÍ bekttidáte, »•</ pOsrta-atalvány vafj atáovet mellen tlUtent ea lejponto-•abban UljMÍttetcek.
BS
Nyújtsunk kezet a szerencsének 1
375,000 11, márka vagy 218,750 forint
fünv*»rpniény elnvni-hetésv-t testi tehetőre kedvező esetben a leg •jabb H|y péftzUwrMlá*, mely a magas kormány álul bizto-si LV a van.
Az aj terreift v>)ŐQyös berendezése olynemfi, hogy néhány hó letelte alatt 41,700 lyareaMy kerül 7 húsaiban okvetlen ki-torsoláa alá, melyek között esetleg 375,000 R- ■■ fagyii 218,750 e. é. forint, egyenként pedig

l-szer 250,900 ■., ft-ssor 15 000 ss.
1 . 125.000 , 9 . 12 000 .
1 , 80000 . : 12-sser 10 000 .
1 „ 60000 , 36 . 6 000 .
1 „ 50 000 . 40 . 4 000 .
1 , 40 000 . ' 204-.tor 2 400 .
1 , 36000 . ~ 412-szer 1.200 .
3-Bl0r 30 000 . 512 . 6 00 .
l-szer 24,000 . l 691 , 3,oe .
J , 20.000 . : 18.80"-szor 1,31 .
1 „ 18000 . márkányi stb. ayereciények
vasnak.
A DjrerPméDyhuaasok eszközlése tervszerűiéi hivstalosan r&n mxállspitva.
Éten, az állam által biztosított legközelebbi 'eho nagy pénz-kisorsoláubor.
1 egéai ereaeti sorsjexv <n csak 6' márka ragy 3\, frt
I KI . , . . . S , . 'Í •
1 negyed . . . . l'/4 . . 9U kr.
Minden megteadelés. mely az összeg beküldése, poata ut-jáai fízetes, vagy atáorét mfllett Mrté&ik, azoonal éü a legpooto-• ibbao esiktaoltetnek, jniodenki as állam ciimererel i'llátott ere-deti sorsjegyet kapván toltlnlc kézbes scolgáltatva.
A iscgrendeleaekhes a hozzá tartoso hivataloa terveket in-gyeu mellékeljük, miDdeu busás otán pedig mindeu felszólítás aelkul hivatalos kimutatási kuldüok érdekeltjeinknek.
A nyeremények kihietése mindig az állam JsUllása mellett pontiul nszközíltetik, mely nyeremények erilekelyeink knánstára Ausítria minden nagyotiü piaczain letí összeköttetésünk folytán Utfvanotl fi-lwebeiök.
Vállalatunkat nindig oly s*erenra« kiierte, bogy abuao •ok egvébt tskirtélyss sysrsuésytk kíillt tyskrss u slsi »-sytresways* aysrattsk. melyek as illew nyerőknek koivetl.-n ki-üzcltettek
Ezi-n. a letzzllár«a»» alapra fskwteu vállalataál elóralát-aatólag igen élénk részletre számíthatván, kérjük, minden meg-rendelés eszkosolbetéae vegeit, a megrendeléseket •gyrne.aen és minél előbb, de mmjen esetre f. íyi Mvessktr 30-k« előtt hozzánk juttatni.
KanfinaoD és Simon,
baak-.éa váltóüllet, llsimburs;.
Mindennemá államkötvények, vasúti részvények és kílcaín-
orijegjek adás-vétele. (183b—I)
KB. Koazfeat a. eddig banánok helyett bitalomért a minthogy ai a Immszlnf" nj kisorsolasi rés.t.etelre feUu.jnk, to-vábbríütorVkedni fogunk a. awnnal, és szilárd szo^á-latul erdekelyeink telje, megetégedésíkrt kierde«lni.
(1822-3)!
ígérvényeket
magyar sorsjegyekre
f. évi mívfmber 15-iki *or»oli»r» ;
főnyeremény 150,000 frt
olad 21/, frt es 50 kr. bélyegért
LUEFF M. illetszerész, Budapesten,
Dorottva-atcia, i.si.i ^IINEBVAH0Z-
RAVISSANTE
Dr. Lejoase-lól Parisban
hölgyeknek nélkülözhetlen!
résxr« dftrisöltetik. mar a tft-rülkoxés ncán tapasztalható a majdDem csodálatos háti* Az fcrczoü támadt rancrok cs bimlCbeljek elatnitutnak.
A ,IUvl«SsUt«* üju arci-Mint ideieió. a bÖr; fehéríti, íriiiiti é* Duomitja; eltávolít legrövidebb idÓ alatt izrplSt, mijfoltokat, orrvörfiiaégí't s a bór minden tititátaianií-

Ctak a hiratalo.tann.fg-TtiigaJt, Berecineotes, Uaxta éi te!je*en ártalmatlas. valódi
RAVISSANTE
bir axon erűvel, ax emb«n W>rl niadea serülestül megmente-fti, utt>t)&joktúl m>^óvai ét íxépseget s ifj magot bixtoii-uoi- Ha a ,R*rt*»«te* aa-ponkist egyuer az uj)befy-fyei ax arcára,
Már az elaű kiaérlat után •Ihatárojuii a L hölgyek, jövőre oapán csak a Dr. LEJOSSfc-féle TilágbirQ „Ravistaatf4 szépitöszert használni.
HttM*iMiMllnniU\*\i'a*tf> nagyban és kicsinyben valódi min ütegben ;
Dr LejoiM fiU „Ravissute- 16-'é* tzetkirdéti raktárfcas AiSTtria Ma-
lyarorszáf szamara,
(1788—9) Schwarz Henriknél,
BudapcHtt-n, Kristóftér 1 SE.
Eg/ üvegtok ara 1 írt 50 és 2 frt. 50. kr. Poitai küldessél tv krral több.
óvás hamisítás elleni
Ó»a intem mind a t. rakiárt&rtú urakat, mind a kicsinyben Tásár-lókat as ugyneTesett: „La Havitsante Perfectionné" vételctőf, mely a Ttlédi párisi Dr. Lejoste-féle „R A VI S S A N T fc'-nai Hat-aciaek Miksa ar által roaszul utánsott hamuitránya.
A dr. Lejosseféle ,R A VI8SANTK' e téren a I«ft5kélet«sebb és egjátalán nem kirán többé javítást, mint est a nálam található szá-mot •Usmero' irat kielégíti" modoo tizoejitja.
lír. Lejosse-féle párisi „KAVISSANTE" ugybao és kicsioy-| bea egyedül él csak rilodi mÍnÖtégb«a csupán nálam kapható s annak uvgkupakjáa ahasiuálati utasításon JUT dl fran-cai* nreNea még a következő szavak is állanak :
„EXCITATIüN DE Ll BBAUTfi RAV IS8 A N T E !• D r. LEJO88E A PAKiS.
A t- rftktártartó arak a vidtéken tehát a valódi hami sitat-lan ,BAVIfl8iNTE* megraodelúe cséljábó! ssiTeskedjeoek ogy mist estlött. eSDtán ii mindig c«ak egyenesen hoszám fordulni.
SCHWABZ HEJiRIK, a Dr. Lejoa*e-féle .Bavissante* ft- és ss«tktUd*i«i raktámoka Ansztria-
ICSaffTa/OTsaág szám^xa*
BadafxotoD, ünstoftér 1-só saam.
V-K«sill«aiB kapkJiló: PEÍ.UEK ar frvógvsswtarában.
mr* Vidéki rendelroények a legixigorsbb ti-iokt»rtás biztositau mellett, aUoréttel euk&z<etaek,
A legnagyobb fontossign
mindenki szemeire nézve
a valódi Dr. Wheite fele szemviz Erhardt TraugottnáL Grossbreitenbach-ban Thüringiában, 1822. óta \-ilághirü,
A megrendeléseket, üvegcséje 1 o. é. forintjával eezkdsli: Prager B. gyógyszerész nr Nagy-Kanizsán.
(November.) Ehrb*rdt Traugott ornak Grot»breitenbaclibaD, Thfl-
ringiiban. Sajit mafamrúl bizonyíthatom, hogy u ön valódi Dr.
Wbiete-féle iiemvitc 3 napi hasinalftt után idolt ina-
bajomat meguQntette és másokoak, a kik basznaltüt, gyors segélyt
hozott. Fogadja mindnyájunk nevében legmélyebb köszönetemet. Loete-
nich 1874 october 6-in. Hergcs Teréz. További: OhajUnék még fmeg-
reDdeJén) ax öo valódi Dr. Whiete-féle ueavitébSI, aúrel nekem és máM
barátaimnak i» igen jó siolgálatottett. WeUsdorf, Bajoronxá^ban, 1874.
november 3-án. Kr. Seidel. (1818—1)
BRITANNIA EZÜST
az egyptlen fém.
amely mindig fehér marari, mint az ezüst,
An(olonzá|<bsii csajcneiii miaden clGbbkfló biznál található, mert oly jé, mint as szOst. ára pedig s »sl6di e««st iráisk huazadrt-ase. A valódi bhtauuia €züst sz alább kimuUtott árakban kapható
rt.ki.
M.
Bressler angol fémtonktártiban,
Bícs, belsótáros Schottengai»e 9. 81:
25, 30, 40, 45 kr. — ", to-
czst 60, 80 kr. t, 1.30, 1 50,
•2. 2.50, 3 frt. EvMuál darabja 30,35,40,45,
5U, 60 kr. — '|, tnczat 2,2.50,
3, 3 50, », 4A), 6 frt. Kés éa vili* párja csak 80 kr.
(ezuatnjelü). — '/i luezat be-
lúl« c » a k 4 frt. ThMszlf* darabja 30,40, 50, 60.
80 kr. 1 frt nyéllel vs«v nyel
tiélkot. Táasszkák e<<eesköz alá '!, tu'
ciai c . « >. 2 frt 50 kr. Tsjistartó pokárkák 'i, tucs. 2 ft AtitalkMM lartsk <, tacsat S
frt 50 kr. Btrwzéré darabja 80, 80 kr. 1,
1.20 kr. CnksrWtti dbjs 80, 90 kr. 1 frt
Kivesksaal darabja lo, ll, -M, . Kéz! lysrtyitarti Bü, «) kr, 1,
■" ' '■ 1.SU kr.
Bysrtyatartik 60010, n«c> párja 3, 3.50, 4, 4.60, 5 frt.
Csesiste (desaert) evöesskta 1, tucaat 3 frt 5U kr.
SyersislUsál '/, tucaat 1.60,2, 2.50 kr.
Taiaasri darabja 60, 80 kr. 1, 1.20. 1.50 kr.
LsTSasssr* <lárabja 1.30, 1.60, 1.80. S, 2 50, 3 frt.
FMlllstsk »slódi sr»oyois«sl és esusttel kirakva darabja 12, 16 18, 30 frt. talapaaltal.
Tálcis darabja 8' 90 kr, 10* i.so. 11' í.ao. 14- 2,16-üo, 18- 3, 20" 3.50 kr (ker.k, to-jáadsd. vagy uéfvssöfletű.
Tseatsritsk 2 személyre li), 4 ssemélyre lb, 6 személvre 21,
8 szemelvre 86 frt.
Vslasssswyl cilkk kasssiaUs slo.s. i^«lSSS
Megrendelések s ridékröl czimzendSk :
(1699—22) JVI. Bresaler,
angol fémárak tara, Bécs. Stadt Schottengasse Nr. 9.
Isajmujiliisi s vliskril ssslafsnjaltaval .ISKefWI ssrksltKstlsk
Ha valaki ufy ki.áiija. .jyes dsrabokat is klIiIbsMiik, ho«y irniak kitínóUriról mindenki elSre is Bétsjta.Masss««. ■V 1U0 frt értAQ éru Tételénél 10«10 árléeDí«xl»s. *Wgg
Ese-kererék, sMtir Erfa k«éM, S^-STS
Tü2mentes pénztárak.
Aí elió osrtrák Tsspéoxtár-^ár tudósítása.
Azon péoisxekrények, melyek a ktüönfél« intésetek foly-tán fíilSsie^eué Táttak és arab* bocsájtatássk. n>ár mindcnött bittoi kezekbe jutotuk ét csakis axon körülmény, hogy aí illető verők meggondoltan, hogy hány kulcsa léteiik esMkrényrkoek é* kiknek birtokában vannak axok, okolható, bojy ama réji pétu-tárak még mindig csakis egyedül gyárunkból boesájtataak elárn-sitásra.
De a írOkiégletlel t rer*eny is aftrekedett, és sajnálattal ta-pasttaljiik, hogy a versenyló iejtöbbnyíre cuk az árakolcsóiig* ál-ul igyektzik mugáhos édesgetni a közAotéget, semmim a valúbao jó gyártmány áJu>.
Mi is vettünk ilyen, a lapokban folytonosan hirdetett péniti
rakbú] és aioo aegjryó'sódesre jutottunk, hofr* az HWt& -gyártók ki-
UiLutráli v«8l«mezfkbSl dolgozták föl asokat. melyek titivesiély ^s
betörés ellen lemmiképpn nem btttotitanak. A TevÓk, as ulctú ártól
elcsibitra, a ftlületes vitagálat folytán nem kQlftnböttethetik mr% a
péoitárakat és Dfm tudják, hogy minő anyaghói kéucOltek aiok ■
hogy júl tannak-e földolgozva, mm a bemáxolt fenték mioden hiáii)ts
cl föd. Hogy exTi keidetleges gyártmányok eladarhastaDak. m>»
iultik azt az illetők a nji.rtépüok vagy ennek lécyeget változtatása
alatt ajánlani éa miután ásókból hatíiságO< és biratalok vett"k. ér*-j-
tük magnókat kényizeröWe.bogy c-ien hamiutváiiyok ellen törvényei
lépéseket tehessünk. (I8'.Ü— Ji
Minden állat-betegséget
BARTH FÜLÖP,
F.
Btefkt^ S<Kt, UseüistniM 4.
KANITZ C.
lett következőket ijanl u. m
papirkereskedé^e
~ frt 50 kr.
I— 1 , 60 , 1.20— i írt — kr
1— 1 . . 2
100 drb. &noa> levélpapír Bérrel
100 .. . uiim
100 4rb laffia- Unélf.
tu
100 . taom boritik
100 , lefünoBiabb
noaan kiállítva. ' njxoattal . .
100
1U0
1000 . l,Dbor.«k , . aaiataa ü
|l000 „ |wní'.bél]e( 2.60, S— 3
1 t«ljei iró:a<Uli berendexéi . . . . 5, 10 15 „ —
Ugymiot nagy választéka legfinomabb irodai és le-
vélpapír s borítékoknak, ugyazintén minden e azakba
vágó czikkeknek. Irómappák, jegyzökönyvek, rajtaze
rek. váll^tárczák, diizea pénztarczák, albumok, stb. atb.
legolcaöbb gyári áron. (1610—27)
Levélbeli megrendelések utánvét mellett pootounj •zköxoltetnek.


.afMt, IV. koroaaberueg-ntcsa, 8. sí. Q
Üres fogak kitöltésére
i hatályosabb
, jobb aier, mint ár Ptpi J. «■ odT. fogor-
2.) f o g o a j a, a>«ly«t
voi úr vBícavároa, Bagnergass* Nr. 2.) foganja, on«lyet mm -dtnki könnyen én fájdalom nélkül behelyezhet odra* fogaiba, mely astáo a fogréaxekkt-l ét íugbntfal teljMon egyesöl, • a fogakat a torábbi elromláütól óvja » a fájdalmat csillapítja.
Anatherin-szájviz
Dr. POP? J- Ci. c>. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Kr. 2.
ÍVI||UN I fit 40 kr, a lagkiUiuűbb Mer a caúzoa iogfájdsJmsk-
ban. gjuUdá*oknál, a fogba* daganatai- és s«beinéi; fololrautja
a iéiesó ft.gköTCt is antgakadáljrosut anaak uj kep«Ődé»ét; az
ingó fogakat a fogbua eröaitéae álul szilárdítja; a midőn a fogakat
és fog húst minden ártalma* anyagoktól megtisttitja, a uájnak kal-
lemei frísseaéget kölcsBnös éa már rGrid haaználaL utáa eltávolítja
a kellemetlen nagot. (IMO--2b)
Anatlaerln-roffpaata
JDr. POPP J.G.cs. k. udv. fogorvostól Bécsben.
E*en kéaxitmény a lebelet friaseaégét én tiattanágál fentartJA, asonkivill a fogaknak hófehérséget köIcaünÖB axok romlásai meg-akadályon* é« foghuat erosbiti.
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly szépia tiattitja, hogy annak naponkénti hast-nálata által nemcsak a kö«ön*<sgee togkő elUÍToluunk, hanem a fogak Bocnáncxa ei finomaága ia mindinkább tokeletesbUl.
Kaphatok: Nagy-Kanikaú : Balut J6s«ef gyógjtM., Kosenberg ttosenfeld, Weliseb, J. él Fetuclboffer J. kereskedésiben. - Pápán Tscíiepen ■}., Keszthelyen; Pfmterer gyógyM«r黫, Singer lí, Weia , Zala-£geraKBg«n : lióó V'., gyógyaseréss. Kaproncún : Werli gyógj-aréai. Varaidon : Malter gyógysteréas. Hfimegen : Uomtr Kajet. Ö»ym-atheÍy«B: Pillicb F«r«ncs és Üudulf gyógywer. HatárŐrridéki 4x.-<*yör-Ű"5n. Fibic K. C. Veszprúmbeu : Meyr Tutika.u, ngy Qntbard Tirádái » fiatnál. — Sséketfehérrárott ; l^gmaun A. Hraon J. gyógjiK. Lora*-t»résyben: Ueistw gyógyít. Kalocsán : Horrátb K. gyógysserész. Kec*-«mét*D : Uilbofer és M«ebleid gyógyss. Pakson : Flórian J. (rogysz Í.Örmenden: Horváth J.Öoinieoretid gyogjsz. Kaposrárott: Künn J. ogl, Bálna és gcbröder gyégyst- Hsegaxard: Brabaay gyógyiz. -onybádon : Kraroolin J. Stigeirárott iBarwartb, Salamou gyúgysz. — >aján : Micbitsch Al. éa Herzfeld fiai, ngy Herzog Ignicznál. — féca*U :| '.aolnay W. éa K. Zácb, 8ip6c« gyógyaz. Kárádon: Zadobánasky gyogyszJ líarcsaliban: Kisa gyogyst. — Tolnában : Oraff gyógysz. — iJuuatöld] árott LUBMÍCS gyógym. — dx«nt-ti/ftrg;bn : íiOUug. - Alaó-LenfWán. U gyógyst. — Hohonczon; Simon gyógyszerész arakuál.
A TAKARÉKOSSÁG
jelen korunk dirt él ixaaolt easméje 1 Ctak as a aajnoi doloj, hojj u esen tasmére! élt rilif, kalonoMn ped.j
N a vidék
nem ott fogja fel «xen etsme Talodi ft>ganato«iliiánik irányát, a bot ezt leginkább megtalálna. — VegyOk p. o.
a. ,'%n<\&ix. ttöisryeit,'
kik lakhelyttk tirolaága miatt a fővároibani aaeméljet beTáaárláaakbac gátolva lérén «« Uvéibeli ■egreo4«léaeket t«cai «taWa Tannak. Szintén a takarékosság etzméjélol eUagaűUtfa, tnegbajolnak uos óriási wédelgea uellőxtetéie előtt, mely a jelen rái-lágoi ídó keadete óu a magukat .B*2tr*-oknak éa ,27 krajexártt 4r*0Mnwk*kmftk* kikOrtClok rétxQkrol Upaaxultaűk és a „^~" krajotár sxóval aí elamitas áldozataivá lemnek, mert — termisxetes — a Mtiktéglet beuerxéte ÍU csekélyebb Östzeget 'gé-njei, nem azámitván azzal, hogy az, az ily helyen megrendelt kelme tisiaereten is drágább, mint ax elyaa, aaly ajgy lediliaaMrttti utlfAimtl elvvel pveult keeskedésbl vásar»ltatik ; n tamá továbbá « ltt dék hli
j hgy , y y gd te dágább, mint ax elyaa, aaly ajgy lediliaaMrttt
Jí utlfAimtl elvvel pveult kereskedésből vásar»ltatik ; nem tamán továbbá u«a előtt a vidék L hölgyei ait, nogy ax ily »«deigő U Ozletekbói hozatott keltnek neg.az ezekből Ieend6 Ufgy •lkéuitését sem érik tul, — nem sxámiUiuk slSre axxal, ha p o ruha-Q kelmét hozattak ily nédelgS .csarnokból," ei a megrsrratá**. és illetőleg a ruha elkétzitése előtt már csak rongy. — De a leg-22 helytelenebb itt még az, hogy ilyetén
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
is e>en eiragadtatái áldozatira tesxik, pedig e*t n*m keltene. — Mi csak köteleuegünkoek gondoljak tAiateni, régre e« irány-ban, — különösen a vidék t. hölgyei érdekében — felssölamlást •aeini és ez alkalommal Teaérfowűo. ki*sB«Ui azt, SKCT lebet a
sitjdeiB* oMnukek aeflizéstvel is
olcsó, jó é* felette \%\émm <S« divatoc kelméket a fCrarosbaii lerélbeti mefrendelés uyán Tá*árolni, ha a aitijeo tiatult Jrttfxniéf
női rahakelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
Bid&pest, IT. ker. korona-hercseg-otctt 8. az. alatt leró a „K0R0N.1HERCZEGHEZ* cdnuett legjobb hir-CPTQ „Hőlgy-divatárn-kereskedéséhei- telj«t biiaiommal fordul.
g
„ingyen és bérmentve* • i£j
NAGYVÁLASZTÉKU MINTAGYÜJTKMÉNYÉVhL
elfogad torábbá minden a fővárosból meghosathato csikkre Toutkuo r.ndelmenyekel, mtlfltl erataái árako* ■-» «JI uulgilUl ki, mintha a t. verő aceméljesen rolna jalea. A jutáayos árak melletti Ulkiúmeretei kiasolgáláia a UtiM, I21OM és Irvatti
kJt^kMk, tahá! aa, ami a
.TAKAKEK.O3SAGI KSZMÉNEK.'
nlofcan éa teljuea Begfelel «a uireKn Sgyelmuuuuk ennitfogTa t. olraaoiakat, ia Mlonoaan
A VIDÉK HÖLUYBIT,
mÚMrint akkor, ha a mai koreaakban agy annyira megkivánt ukarékoaaág euméjét egétaben éa raióban foganatoiitaoi éf ille-tőleg koremi óhajnak, forduljanak HMMMai aii ratatpaiH ■!■ niMMév.l, oeoktllllnbta bárminemű megbiiúukkal teljéi biftaieennal
K nevetett cwg fennállása óta tolytonosaa oda működött éa működik, hogy atoo ho^yeket, kiket laklMlvftk tároUága A f&ráros-báni személyes b*rá**rláibao gátol, a legaaigorubb becsületesség és pontosság sxemmeltanása a a lefolósóbb arak w«lieu ellásxa mindasoD azUkacgletekkd, melyeket a jó izles és divat egyátalán mindenOtt mefkövetel. — Ugyanis e exeg oda r.Tidelkexett, hogy a vidék t. hölgyei szükségletük beszerzése tekintetéből teeadó megrendeléMik levélbeni eaxkösiésOk könnyebbiiéie ■ illetőleg I^)J»-tosité** cséljitrOl kiviBaUa sieigál mmd«)kUek
HAMBURGER ADOLF,
(1807-9)
Bud
é


**:**; i : rt.t t t.tí.í
X X X X X X X X X X X X X
X X X X
CHARLES BURRELL
■t. Nlehalm* Worka, Tbelfard, NsrfMIt, kmgUm
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktAra óo ja-ritási mühelye
Ó. *y,
Tüköry-feTe palota mellett.
Göztnozdonyok túl nemhaladt működéssel.
Gőz-cséplőgépek.
Járgony- és kézi cséplö-gépek.
Vető-gépek, könnyűk, egészen vasbóL
Arató-gépek.
Tisztitó^rosták.
Szecskavágó-gépek.
Trieurs (konkoly és bükköny-válatitólc)
Famüvekti-gépek.
Hajtószijűk.
ArjcgytAtk kitánatm potta/ordultival,
Wajdita Jtesf UB- éi ■jnnuiitulfjihmi cjanujtá aroaáM,
Urak és hölgyek részére
fehér- és sző-neműek a téli idényre, kaphatók:
SCHERZ LUJZÁNÁL NAGY-KANIZSÁN.
Uri iogek a legjobb chiöuQból, gallér vag^ aoiiélkül, kilünóen kiállitra L.40, 1.80, 2, 250, 2.50, legfinomabb 3 fru
Oxfort ingek 200 igen jó félék > legújabb minta Szerint boná varrt gallérral 2.20, 2.50, kit magán gallérral 2,50, 2.80, 3, ninet fingok 1.30, 1.80, 2, 2.50.
N6i ingek: 1.30, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50. VáaaonbdU 3.50, 4, 4.60.
N6i conette 1.30, 1.50, 2, 2.20, 2.50, 3, 3.50.
Lábbeli fehér, valamint színes 50, tíO, 80, 90, 1 frt, 1.25 kr.
Nagy raktár manchettnik, gallérok, cravatlik, zsebkendők, kesztyűk, fejteritA kendők, mellények, kötőpamuk, berlini barchent, alaó nadrág, corseU, éji fokotok 40, 60 kr e« minden e ssmkban vágó tárgyak.
(1845-1) Scherz Lujzánál, Nagy-Kanizsán.


(15*8-23)
Keller Ia*nácz
Kmpfiehh aein reicli axurtir.ek Láger aller Gaitungen Berreii-, l>amen- and Kin-der-Stifletten von besl.-r (^ualitit ttnd za möglichat biliigen Preúco.
Ferner mache ich d»» k. k. Mililír and verahrangswáldigea Publiíiiro aufmerkaa,m, daas ich allé Beatoilungen %otu beaten In- and AaalknderLeier verfertige uud prompt und billigst berecDBe.
Auch wird von mir galraafU Waare in reparier
Ajánlja gazdagon felszerelt urak-, höl. gvek, ée gyermekek számára való topánrak. tárát a legjobb minteégüeket a leheti jutányoa árén.
Ugyszinte figyelmébe ajánlani bátor vi. gjak a ca>k. katonaság s f. közönségnek, kogy nMmadeléMket a Itgjobffbel él kalfoldí Wr-b4Ferfct»dok éa kenitek, aa árt legjatányo. aaabaa amámiton.
AE én raktáromban váaároltakat kijavi-tá»a elfogadom.
X

:int 10 mn «* >•* fal
Einratiri illetik miudai >M biráMisirt J0 kr. baundl.
\
SS-'UC mv-A-m
1ÍG\-tA*?igi, 1875. november U-én.
p«tit»ori>aa ihbl torán 6 kr
ZALAI IÓZL
előbb:
-SOMOGYI KOZLÖNTT.
Tizennegyedik árfolyam.
A lap aceJtaHá* P ■ny-íi rsssst Üleii kös-l 1 lemenjek , előfizetések, reclanatiók sat a szer-
Takarékpémtiri épalet,
földlsint
t
BénBentetien ler«l«k omk ismert
Kisiimtak nau
Nagy-Kanizta várt* iMlrhatMágának. Minkül önben az „atef zalai ügyvéd-egylet, a..nagy-Haniztai kereskedelmi s ipái-bank", a .nagykanizsai takarékpénztár a .zalanegyei általaim tanító-te* tfllef. a .Zala-SeMegy* uözhajézási reszvénytársulat t több megyei e* városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklni kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
3283
Hirdetmény.
Mintán jövőre cselédszerzéssel csak azok foglalkozhatnak, kik e régre hatósági igazolványt nyernek, feihivatnak mindazok, kik cselédszerzéssel foglalkozni kivannak, felszerelt és a város tanácsához czimzelt kérvényeiket e hó 20-ig benyújtsák, bogy a a mennyiben részökre igazolvány adatik ki, ez a városi lakossággal keltó időben »6zől-betö legyen.
N.-Kanizsán, 1875. november 6 in.
A városi tanács.
3166. Mán. S«cr»M.iwaTároa Unic.it.Sl
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsavárosi helypénzszedés f. évi november hó 22-én délelőtti 9 óra-kor fog a városház tanácstermében nyilvá-nos szóbeli árverés mellett 3 egymásután következő évre bérbe adatni.
A kikiáltási ár a belső piaezi hely-pénzre nézve 7 öOüfrt, a marhavásári hely-pénzre nézve 1500 fit.
Miről az árverezni szándékozók azzal ' értesittetnek. hogy az árverésnél a kikiál-tási ár 10°/„-ka bánatpénzül teendő le, egyéb szerződési feltételek a polgármesteri hivatalban tudhatok meg.
Ivagy-Kanizsán, 1875. október30 án.
BELUS JÓZSEF s. k.
- polgármester.

:i
Endre,
[""ílihály
m. klr. távlrdaüszt november 10-én, esti 6 órakor meghalt.
A benső fájdalom lesújtó erejétől alig biroin a tollat kezembe venni, hogy e lapok rendes munkatársa- és törhetlen szorgalmú segédszerkesztőjétől — örokbacsnt vegyek.
Az a nemes férfiú, ki kflzdelemteljes és tnvises pályámon éveken át gyengéd fi-gycli mmel, kitartó munkássággal és ritka becsületességgel mellettem állt — nincs többé.
Az a kedves barát, ki önzetlen szere-tetének áldott melegével olvasztotta fel a küzdelme keserűségének jégtorlaszát, mely annyiszor dermesztéssel fenyegetett, e ked-ves barátom — nincs többé.
Az a jó sziv, mely egész lelkesedéssel ha-zai ügyért, irodalomért, jótékonysági eszme-ért, barátságért vert — megszűnt dobogni.
Az a gyöngéd szerelmi láng, melylyel
övéit boldogitá — örökre kialudt.
Istenem, mért engedted a halál rideg lettelletét ez ifjú életre, mely tele jóakarat-, tiszta érzet-, nemes munkásság- és becses vágygyal igyekezett büszkesége lenni övéi-nek, barátainak, az egész emberiségnek.
Gyöagyszem töretett szét, melynek ér-tékét sejtetni engedte a végzet, nem akarta hogy bújok . . .
Nem volt humánus intézmény, hol a tettsovárifjn fel ne ajánlta volna szorgalmát készségesen, hogy ha már anyagilag nem já-rulhat a nemes ügyhez, mert szegény vala. felajánlá munkaszeretetét, melyben gazdag volt.
Csak nemrég alapitá a jövő évre szóló .Magyar távirda-naptírt,' melynek tiszta
jövedelmét elhunyt magyar tisztviselők ár-váinak ajánlta föl uj évi ajándékul s ime a legközelebbi árva az övé . . . ah, mily leir-batlan fájdalom ezt tudni, ezt érezm !
Ott láttuk a kisdednevclö egyesület j alakulásakor, az elsó percztöl élte lebelletéig önzetlenül munkálkodni, nem ismert fárad-ságot, mellőzte nyugalmát, csak az alapne-velés legnemesebb eszméjének tettlegesitésé-hez hozzájáruljon.
Boldognak érezte magát, ha dolgoz-hatott.
És e talpig derék, törekvő ifjúnak élte tavaszán alá keile hanyatlania, — vaj-ba a mindenható visszamaradt éveit ártatlan kisdedének éveihez csatolná, hogy az édes apa által el nem ért czélt szivvére. kedres gyermeke érné el.
Isten veled nemes ifjú, szeretve tisz-telt feledhetlen barátom, legyen a föld köny-nyü, pihend benne örök álmodat — csende-sen, nyugalmasan !
Emléked él mindazok szivében, kiket hozzád tisztelet, szeretet csatolt, kik benned a jó szivet, tehetséget, jóakaratot s ritka munkásságot becsülték.
isten veled — a viszontlátásig !
BÁTOKFL
A szerzési ösztön fejlődése és irányo- j z&sa a gyermekben.
Az ember, mind természetszerűleg, mind erkölcsileg önfentartásra van utalva. Erkölcsileg,a mennyiben kötelessége mindent elkövetni, mi által megelégedését, tehát földi boldogságát, jólétét előmozdíthatja. Termé-szetileg — a mennyiben már születésével örököl egy ingert, mely által folytonos tevékenységben tartatva ingereltetik a kül-
ső javak elnyerésére, megszerzésére. Ezen inger az emberrel született ösztön, vagy miután az emberrel született s minden állatnak közös tulajdona: természeti ÖBztön. Mely alakban az ösztön csak az állatoknál lép fel. Az embernél, hol az okos-ság által folytonos ellensúlyozásban, etlen-örködés alatt működik, nem nevezheti ter-mészeti — hanem korlátolt, mérsékelt ösztönnek.
Ez azon ösztön, mely az ember akara-tit folytonos tevékenységben tartva, azt ter-mészetszerűleg az önfentartásra ingerii — és pedig annál nagyobb mérvben, minél na gyobb a hiány az őnfentartis körűi. — At önfentartás többirányú, igy az arra irányuló ösztönök is több félék. — Azon iránya az ösztönnek, mely áz embert kizárólag csak a földi javak megszerzésére ösztönzi: szer-zési ösztönnek neveztetik.
A szerzési ösztön, minthogy csak a földi javakra irányul, némely philosophus véleménye szerint a gyermekben a nevelés befolyása alatt elnyomandó. Hogy mennyire van igazuk, nem tartozik ide; de annyi bi-zonyos, hogy a nevelés feladata szerint, va-lamint minden tehetség, ugy a szerzési ösz-tön is a többi tehetségekkel együtt összhang-zatban kell, hogy fejlesztessék. Nem szabad egyik tehetséget, a másik rovására nevelni. Osszhangzó nevelés a mai kor vívmánya ! Fejlesztenünkskülönösen irányoznunk kell tehát a szerzési ösztönt is, mit ha elha-nyagolunk, vagy a tuiságba engedjük menni s csalás,- lopássá fejlődik ki, vagy parlagon maradva szülője lesz a restség-, henyélés-, pazarlásnak és alapját képezi a legnagyobb bűnöknek; mig ellenben helyesen fejtve és irányozva, a va-

TÁHCZA.
Hat hét Olaszországban.
lrt«: I>r. /xjVfcy Krirtöf
(Foljutá* k% vépc.)
At Ampezito völgy.
Juoius 9. B'JCsut véve der^k vendéglő-süaktöl, (* ELaiserkrone szállodái mindeukiutk a legmelegebbéi) ajánlom) de1!re a Fraozea^-fesiei állomáshoz énünk. Iu van a azé tágató VMuti vonalok egyik fÖ ét központja. Kitünüjá ét olcsó pályaudvari étkezdére!. Iooeu meg-indulva, * hasonnevű várerússégen keresztül, aa úgynevezett „PuBtherthalba" robo-gott vonnunk. Ez Tyrolnak leghosszabb, ^28 mértföid) vólgye.
A VKBtit a maga nemében igazi épitéP7.<-ti remek. Mindjárt elindulásul! k után iszonyú magasságb«n a tombolva habzó Kisuk frlotti nagyszerű hidat csodáltok meg. Majd nz>-HV>lutt hossza slagokon, majd a legmerészebb viaduk-tokon, majd mélységes bevágások köeÖU, majd szédítő magasságú töltéseken vágtattunk ke-reMtiil.
A vidék atep és minden pillanatban váhakosó. Kedvet kis mosolygó völgybe épült, Bzélazórt falvak után, zordonan kocbe-tekinto havasok. AxuUn Kétnyílik a tú-begysor és setét fenyvesektől elborított, ke reaztbeesó1, old al völgyek lesxnrk láthatók. Különösen BrUDcek vidéke bírt rarizs szép«ég-gel. . . .
Minden állomáson egéas serege a vidám touriatikntk ssáJIotl fal it le. Mi Niederdorf ö«tü faluba, a „póitábus" Osimxatt jeles
fogadóba ssálltank, oste 5 óra felé; s még az
nap a legkötelebbi környéket bebarangoltuk.
Ez »s igazi üditó séta, — ha egy szásad részét
hozxánk tudnám átvarázsolni e kedves helyek-
nek, de nagy jótétemény ienne
Junitu 10. Alig jelent meg a bajnál bíbor *rcsával a k«reti látKataroii,mí kis könnyű ph&e-tonon már útba valánk. Soha sem láttam ennél azebb reggelt! . .. Mire a nap tüzazekerével fel-jött * legelső arany sugarait asétlövellé, Tobla-chon tui, as ampezsoi völgybe jártunk.
Boxeaban a barátaágos könyvkereskedő azt monda: „én Tyrulnak, v agy is ked-v • m hazámnak minden részecs-kéjét ismerem, — de biztos "i t-hatom Unt, hogy az ampeieoi vö*igyT ininden vidékei között a legeslegizebb!" Nagyon kiváncsi voltam tehát a regényes Tyrol ezen ékes gyön-gyére. Csakhamar Örömmel győződtem meg a boseoi dicséret aUpoeságárúl....
A völgy kezdete tágasabb ; s az óriási bér-esek a legszebb fenyü Iáknak elképvelhetóleg minden fajtájával aiirüen beboritvák. Az ár-nyaUt majdnem íeketéWl a világos «öldig, leír-hacmtlannl gyöayorü.
Nemsokára az úgynevezett toblachi tó mellé értünk a mely a völgy legmélyebb fene-két foglalta el, kúróftküröl fonyóenfók köritotiék, s a turonymagaaságu fák aaetétiöld vízbe rísz-•aatükröwWUk. Odább haladva, a völgy hiru-Ua ösMeaaontlt olvannyíra, bugy caakÍBaa icco nyu magas bérczeket, a f<atettank a kék eget BMmlékŰk, • láthatár teljesen elvolt sárra. Kihagyva Dürrensteiot a fekete Kiens völgyébe jahrttuflk.
A rölg? ismét kitágult, jobWóJ-baJról
középmagasságu hegyek, szemközt egy oly tüo-déri jelenet, mely felséges magasztosságában leírhatatlan. Kz a Monté Criatallo
Ugyanis m él tűt Üssék a legsaebb zöld vegetátio közepeit egyszerre váratlanul egy rop-pantjég vagy bó hegyet képzelni (háromszor ak-korit, mint a Badacsony,) melynek sokágú ko róna formája lévén, a temérdek szétagozánu csú-csok majdnem átlátszó fényárban úsznak.
Én Istenem, minő fény ! Mínú színváltó ■at! Haragos piros, rózsaszín, ieUtzold, sma-ragd gyémánifehér, égó rubin szioek váltakoz-nak a napsugarai s afelhőkuni megtörés szerint. Közbe iszonyú szakadékok vad mélységei tá-tongnak, — majd az olvadó hó roppant vizesé-sekké növekedvén, csattogva, hörapölyögve zú-dul a Rienzta alá*
Közvetlen előttünk egy nagy. majdnem fekete tó a Dürrensee, (mely ószszel Rgéazen ki-asárad s a tavasstnl tuláradásig megtelik vizsel.)
Messze messze, a havasok ú» rgbenvulú béresek kacaingatnak ide a latkor széléről.
Itt is egy végtelen hálás imasótrsj 'őr kí a kebelból a Mindenhatóhoz, ki e dicsovidékbe gyönyörködni alkalmat adott 1 . . .
Elfelejti itt mindenki az élet hétköznapi gondjait, a társadalom ezernyi keserűségeit, a vilk&ros küzdelmeket, — eltűnik a múlt a a jövő — egyedül az isteni környezet foglalja el as összes érzékeket . . . Nincs nagyobb művész a természetnél, nincs más remek, niacs más szép-ség,.mint a te alkotásaid 1 . . .
Egészen ex a Italra értünk a achluderbachi fogadóhoz, (magános szálloda a hegyak és er-dők között, állatva a legnagyobb kényelemnél, posta, tárirdávai s, a. t.) Egy sereg aagol csalid
élt ilt már 6 hét ót* s itt is maradnak at ónig, bejárván minden hegyet a környékben ssorgfcl-masan, — B inkább meghalnának,min lsem egyet-lent elhagyjanak. Vidám villásreggeli után gya-log tettünk sétát a rengetegbe s a legszebb ha-vasi virágok jutalmazták fáradságainkat.
Kgy órai pihenés, — • újult kedvvel foly-tattuk utunkat. Majdnem minden ti* peresben egészen más tündérország tárult fel elötlilnk, — majd kisebb halmok, majd kopár ssikkssálak,
— majd féktelenül rohanó visesés, majd csör-
gedező hegyi pat*kocska apró pisztrángokkal,
— majd sötétzöld gyeppátsit bársonya, majd
kedves viragazőnyeg, majd törpe cserjék, majd
büszkén délcseg árboeznak való tény vek.
Ami ssépet és kedveset egy havasi (ragy jobban hegy) vidék nyújthat, itt összpontosult. Délelótt 11 órára Cortinába értünk.
Coitiua a leggazdagabb helység Tyrol-ban. Nemcsak virágzó földművelés, ha»e» ssé pen kifejlődött ipar s Olaszország felé nagyon élénk fa'kereskédessel dicsekedhetik* Nemcsak, hogy semmi adót sem űzetnek, hanem össsos** molás után as állam kinoatárboi ók kapnak te temes peficösssageket (Ugyanis aa állammal bizonyos fuvarozási és Bxáüitási viszonyban, ál nalt, mely, amint hailottam, mindkét félre sser felett elónyös.) Szegény embernek híre sincsen
A kis városocska csupa emeletes, veran dás gyönyörű hasakból áll, a köseli hegy old a lok telve hasonló díszes epületükkel, — a ásol gaaxemélyset családtagnak tekintetik, gasdájá-val egy asztalnál, egy kenyere* él. FŐtekútet a becsület és szorgalmas munkára van irányozva, Ezek biztosítják a jövőt. Gyakori eaet, hogj HO~1ÚO eser forintnyi vagyonnal biri taiket gaada egyetlen leáByát teijewn va^ytisAalan
gyonoffiig s földi jólétnek lesz forrása. — Mert: .Az élet fönUrtisa külső javakat té-telez fel, s ezek nélkül tini vagy az élet Örömeit élvezni lehetetlen*.
£ végre a De ve lésnek föladata, hogy mihelyt a gyermek az „én" és „te" fogal-mit bírja, egyszersmind biztos tudat nyoj-tassékaz „enyim* és „tied* közötti különb-ségről is. Mi ha meg van, csak a tudat szi-gorú megÓrizeséről kell a szülőnek, nevelőnek gondoskodnia. Eszközölhetjük pedig ezt. ha a gyermeknek rueg nem, engedjük ^mmi szin alatt a más tulajdonahoz nyalni. Legyen az bármily kis értékű is,mert példabeszéd mond-ja: , Aki krajezáron kezdi,forinton végzi.* — Lavater egy oly orvosról tesz emlitóst, ki-nek a lopás annyira természetévé vált, hogy midőn betegei látogatására ment, mindig el-csempészeti valamit zsebében ; s neje este a zsebeit kikutatva, a lopott tárgyakat vissza-küldötte. — Ez csak is a szokás szüleménye.
— Vissza kell tehát gyermekeinket a lopás-
tól tartani és ha még is olyasmit követne el,
azoo időben nagyon óvatosan bánjunk el vele.
— Fo, h^ry a lopott tárgyat magával a
gyermekkel vitessük visszás óvakodjunk,
hogy a gyermeknek e nembeli hibáját má-
sok előtt ne hányjuk szemére, mert általa
kárt találnánk tenni a gyermek becaülctér-
zetébeo & lerombolnánk egy oly eszközt ,mely-
nek kifejtése által — legtöbb ízben — nél-
k&lözhetövé tenbók a kellemetlen testi bün-
tetéseket. Továbbá szem előtt kell tartaüi a
szülök- és nevelöknek, hogy semmi oly kin-
cset ne adjanak gyermekeiknek, mit később
vissza kellene venniök. A gyermek sajátjá-
val szabadonrendelkezzek.de vigyázni kell,
hogy tetszése szerint ne törje ki annak nya-
kát, azaz: javait kicsinylóleg missal cserélje }
el, mert ezáltal a nyerészkedésnek vetődik
meg alapja e gyermekben. Gyakran jön elő,
hogy egyik gyermek a másnak javait ideig-
lenesen igénybe akarja venni, kölcsön elkéri
Btb. ezt megengedhetjük nézetem szerint,
csak arra vigyázzunk, hogy egymástól ba-
rátságosan, testvériesen kérjék a nélkül, hogy
mi a feleket eröitetnók az odaadásra.
Ha a gyermek sajátját, p. o. ruháját, könyvét stb. könnyelműségből elrontja, ter-mészeti büntetés lesz reá rézve üdvös, az az: a régit ne váltsuk ujjal fel haniar,hanem kell-jen neki rongyosán, nélkülözve azon öntudat-ra ébredni, hogy máskor a könynyelmúséget
jó lesz. ha kerüli. — Ilyenkor nyilvániUa ki a szülő azt is, hogy ily módon meg fogja vonni tőle áldásos befolyásit s több ideig bűnhődni hagyva, csak többszöri kérés után segítsen a gyermek azftkségén. így tanulja a gyermek saját javait megbecsülni!
PÁL SAMU. (Vége köv.)
Szerződés.
A magyar országos gazd egyesület pártfo-gása alatt alakult borkiviteli szövetség — Greg*r Miksa, britt ö Jelsége udvari szállí-tója ti londoni bornagykereskediivel követ-kező üzleti szerződésre léi^ett: (Vege.)
í>. Az egyes ládák (eoliik) avagy hordók: a folyó szátmuatf és ,ü- ti. A. S.» ueiUkkei Iá taudók el. Kzetírhetük angolul: H u n g a r i »L State agricultural society — magyarul pedig : ,M agyar orsságos gazdasági e g v e a tt 1 e t" -et jelentenek.
Minden egye* láda avagy hordó ásunkÍvül a kiküldő szöveteégi rag telji-si-o kürt nevével látandó el, hogy ekkép oev« a vilagpiaczon is-meretemé váljék.
10. Az «lsú 12 búra felhatalmaztalak Gre-
ger Miksa ur. hogy eien fűügynökséget a pTi-
mes" nevű londoni hírlapban a borkiviteli szö-
vetség költségen hirdethesse a kép azonban, hogy
esen hirdetési dij naponta L. 5 font sterlingnél
többe ne kerüljön.
Exeo ^irdetési költséget a kiviteli szövet-ség epyes tagját egyenlő arányban előlegezik és az esedékes dija .Times" kezességének nyug-tája ellenében havonként előre fizetendő.
A mondott havonként előlegezendő hirde-tési költségösiiseg az eladási összegek öt ssáztó-lijával fog a szerződési első évet követő Öt év alatt megtéríttetni.
Ha pedig ezen Öt száztőli levonás évenkínt nem tenné ki a megtérítendő1 fentebbi hirdetési költség ötöd réstét, es esetre kötelezi magát (ireger Miksa ur, hogy a mutatltuztiidó évi hí* ánylatot saját vagyonából fugja pótolni.
11. Az f Iső ev végződésével a netaláni to
vábbi hirdetési dijak Greger Miksa arat ter
helemiik.
12. A minden néven nevezendő egyéb üz-
leti költségeket a szerződés epész ideje alatt Gre-
ger Miksa ur tartozik viaeiui.
13. Greger Miksa ur kötelezi magát to-
vábbá, hogy minden naptári évnegyed végével
minden egyes küldőnek számul, s az eladott bo-
rokért űzetni fog.
14. A kiviteli szövetség s illetőleg annak
ejryes tagjai sem bizományi dij fizetésével, sem
ezen füügvnöksé.: bármi egyéb ütletkölt»égt;ivei
nem terhelhetők. Ellenben jogában áll Greger
Miksa urnák a neki a ientebbi pontok értelmé-
ben eladott borokat belátása szerint értékesíteni
és ily módon magának szállítási, vám, fuvar s egyéb költségei megtérítését és hassnot Iz bim-
tositani.
15. A borkiviteli szövetségbe lépett tagok
kötelezik magukat, miszerint a ssenódesi 12 év
alatt Anglia. Scotia, Irtsad s aulában a britt
birodalom birtokai és gyarmataiból honijuk
seUlán egyenesen beérkesó megrendeléseket
Gre^er Miksa úrhoz ataiaadják ét semmiféle
ürügy alatt sem fognak a megrendelőkkel kög-
Tetlenül közlekedni; viszont Greger Miksa uris
kötelezi n.:ig.Li,liugy K borkiviteli szövetaégezége
alatt csakis a ssfivetségbe lépett Ugok borait
bocsátja áruba.
16. Gregnr Miksa ur továbbá fen tartja
magának azon jogát, b'"gy esen föügynökuppt;
mellett aaját eddigi üzletét háboritlanul foly-
tathassa.
17. Minden egyes szövetségi tag tartozik
oly kötelező nyilatkozatotaláirni, maiyben esen
s erz'idé* minden . feltételeinek reá nézve köte
ierö voltát elismeri.
18. A kiviteli szövetség általános ügyeire
vuimtkocölag HZ érintkezés a szövetség ée Gre-
ger Mikaa ur közt a szövetség által választandó
és Budapesten székelendő végrehajtó bizottság
utjáD^illetűleg annak megbízásából a szövetségi
jogtanácsos avagy titkár utján történend.
19. Erén szerződés annak 12 évi lefolyása
el/ítt csak kölcsönös beleegyezés utján szüntet-
heti meg. Ezen idő leteltével egy évi felmondás
mellett bármikor megszüntethető.
20. Ha a jelen szenödésból vitás kérdés
származnék, ugy az illető szövetségi tag, mint
Greger Miksa ur aláveti magát három tagból
álló választott bíróság határozatának, kik kötül
egyet a szövetségi tag, egyet Greger Miksa ur
neves ki, a kettő elnököt választva* magának.
Ezen választott bíróság köteles as elébe vitt kér-
dést minden késedelem nélkül eldönteni.
GREGER MIKSA.
Helyi hírek.
— E lapok kiadói teendőinek teljesi-
e oly egyén kerestetik, ki a magyar és
német nyelvet te Íj éhen bírja s a könyvveze-tésben jártait; ajánlatok Wajdite Jóxsef könyvkereskedéséhez czhnzendök, hol a feltételek i» megtudhatók.
— Gyáézhir. Mihály J. Endréné szüle-
tett Berzsenyi Emília maga és kiskorú gyerme-
ke: Endre, valamint mindkét oldalú rokonaaga,
ugy a nagy-kanizsai kir. távirdai tisztikar es
barátai nevében a legmélyebb fájdalommal je-
lenti forrón szeretett férje Mihály J. Eodre ma-
gyar kir. távirdatiastoek, a .Zalai Közlöny*
segédszerkesztője és a nagykanizsai .Kisded-
nevelő egyesület" egyik titkárának élte 25.
s boldog házassága 2 ik évében, rövid, de sú-
ly o« szenvedés után, hagy mázban f. évi novem-
ber 10-én esti 6 órakor történt gyássot kimúl-
tál, A boldogultnak hűlt tetemei ugyan e hó 12.
pénteken, délelőtt 10 órakor tétettek ref. egy-
hási ssertartáasal a Bagy-kanizaai koctemetol>e örök nyugalomra. Kelt Nagy Kanizsán, novem-ber 11-én 1875. Áldás és béke hamvaira! A boldogultnak bült tetemei okt. 12-én — jó ne-jének, épen oe ven apján — délelőtt 10 órakor a vár"t tntelligentiájának n&;y részvéte mellett tétettek őrök nyugalomra. A sírnál Szilvágyi Gyula lelkén ur s Nyuli György kir. távirda-tísxt ur megható gyászbessédet tartottak, me-lyeket lapunk jövő száma ho&sa, A koporsót a kisdednevelo egyesület elnökségének diizet ércKkoszoroja ölelte át, a helyben mflködd sziu-társulat gyönyörű eleven koszorút tett hason lap a koporsóra, míg többen szinte több koszorú • virágcsokorral halmozák el. Elismerésünk mind-kértkülöb á
nan az öz-vegyhez részvétirat mellett 20 frt pénzsegély is érkezett, a temesvári kir. tárirdaiiazti kara s stamofl egyes ;k fogadják nyilvánított részvétük-ért őszinte kó«zonetüoket.
— A fiorene»i hirnevea .Négyes társu-
lat" hangversenyére jegyek már válthatók
Wajdits Jóssef ur könyf-kereskedésébeo.
— Nyilvános k&**önet. Völgyi
György éa Völgyi Gyula urak igtxgatása alatti
színtársulat november 9-én jótékonyciélu elő-
adást tartván, a Ua*U jövedelemnek felét, 19
írt 18 krt a nagy-kanizsai kisdednevelő egye-
sület javára ajánlván fel, esen nemes intézke-
désért, ngy as es alkalommal tett 10 frt 70 kr.-
nyi felülíUetétekért, melyhes nevesetesen Tala-
bér Zsigmond ur 3 frttal, Takács Jenő ur 2 irt.'
tal, Oszessly AnUl ur-í frt 60 krrai, Wlassics
Gyula ur 1 frttal, Lovak Ede ur 1 frttal, Simon
Gábor ur 1 frttal, Martinkovics Károly ar 40
krral, 8koblics Arthur ar 40 krral és Szmet-
taita ur 30 krral járult, hálás köszönetét nyil-
vánítja az egyesület elnöksége.
— Csütörtökön est«, november 11 én
nagy villámlás- és dörgés közt Nagj-Kanizs»
Táros fölött vihar vonult át, beszélik, bogy né-
hány helyfitt a villám le is csapott volna.
— RUka nagyságú uri tök. Bella-
tinexon a napokban egy uri egyén ritka nagy-
ságú uri tököt vett De k leni n
községében 30 krért, melynek h 0 s z-
s s a 4'/a - • s é 1 e s s é g e l»/4 láb, héjjá
vastagsága 21/, hüvelyk, súlya pedig
103 font; valóban kíváncsiak vagyunk
hogy ise, a méltóságteljes kinézésehez képest
megérdemli-e ? — bogy a megízléskor, melyre
számosan megiavitáitattak, as illető termelő leá-
nyának, ki axt a mezőről hasa fe-
jén vitte, — ét midőn spja att — boa
nem létében eladta volna; megairatta:
réséére némi vigasztalast szereshetsünW.
— A keleti marhavész miaiü határzár
Zala-, Somogy- és Baranyame<;yékkel határos
Horvát- és Sziavon orsz^nk közt nov. 2 án
kelt ministeri rendelettel végleg megstütttettetett.
— Smőke-Dancscn november 11 -én este
nagy tüs volt.

de bfl — jámbor és szorgalmas ezolgalegécyé bei adja :— viszont gazdag ifjú legtöbbnjire szende, munkás, de stégény leányt választ hit-veséül, — szóval a családnak é* társaságnak alapja a tinta erkölcs és be-e s'ü léte a^m unka!
; ' Bővebb tudakozódás után e^y értelmes
tanító azt monda; .biztosithatom önt, hogy ked-ve* Tyrolunkban többnyire ezek az alap elvek, csakhogy nómejjik község a termé-net áldásainak különbféleségébez képest, gaz dagmbb, vagy szegényebb.*
A vad kícaapuogások, fertelméé károm-Iá*, dologtalan csavargás meróben ismeretlenek. Bozen — Aeráu — Niederdort — (Jortinába tett tapasztalataim után tanultam igazán tú>z-teJni a szorgalmas népet 1 A. henye ember itt a megvettetée tárgya. A polgári osztály bámula-tosán életre való; aki korcsmáros, egyúttal pos-tás, pék, mészáros, kereskedő stb. s minden üz-tatágat a legfáradhatatlaaabb igyekezettel és ssak értelemmel víasi.
Kérdesósködtem, valljon politikai válasz-tásodnál van-e etetés, itatás, korteskedés, ban-deriun>os vonulások, verekedése* capacitátidk ? Ason választ nyerem, hogy a políticai jogok gyakorlatát 6k ugy tekintik, mintha templomba imádkozni menőének s az említett visszaélések eH nem fordulnak.
Közigazgatás — igazságszolgáltatás — ren-désset, kössé^i ügyek keselése, az árva vagyon töröli gazdálkodás példánysserü! A tanügy terén roppant áldozatokkal, nagy erőfeszítések torténnek e az iskolák virágzó állapotba kezde-nek jönni mtndenütt-
De ami legjobban tetszett az e vagyonos nép takarékosság*, egyszerűsége a fényűzés tl-lenében ; — *mig másrészről, hogy a munka hoc kel 1.5 erűt nyerjen, igen ízletesen jó. húséte-lekkel táplálkozik.
Ssivem Összessoroit, amikor a hasam béli ,0 b népre" gondoltam.
A csavargó, dolugtalan pinezésés, károm
V Iá*, issákos pazarlás ; másrészről a polgári oss-
4álj haaye korcsmai politizálása, a rút válaaz-
%ám tWornják —az ukola kerülő borjukat orsó
K7«mwk«k, - u oMoráaok körmei kosé ke-
rült s legazdálkodoU földművesek és iparosok, a grUnderok, iparlovagok s a felkapott csábo-sok. — a vármegyéken s egyéb hivatalokon ten-gődő, tudatlan és elszegényedett hétszilvafások sokasága, mind mind ebzembe jutottak . . .
A közügyekről másutt már megemlékeztem..>
Nem Bzépitem a dolgot és nyíltan kimon-
dom (bár vérzű kebellel): hogy hazánk a biro-
dalom másik íeléhez képest ugy tűnt fel előttem,
mint egy elhagyatott colonia. Az utazás sok il-
lusioból kiábrándítja az embert
Már másutt is említem s most szomorúan is mellem, hogy hazánkban mindent a kormány-tól és törvény hozástól várnak ; — esek is nagy tényezők egy országié)virágzására, — de mind-ez k soha sem vezethetnek bennünk az ígéret földjére, hacsak az egyesek s ezek Összege a nép, nem lesz: tiszta erköicsü, munkás, szor-galmas, takarékos, tanulé-kony és életre való. Oh Is-tenem, változtass át minden magyar embert ilyenné!...
Ezen elmélkedések* kozott sétáltuk be a kedves kis várost. Ebéd után csakhamar viss-ssaindultunk Niederdorf felé. Amint egy nagy kapaskodóhoz értünk, kocsisunk megáilott s egy gyalog ösvényt mutatva, ajánlotta, hogy ax< n haladjunk s veh; annak vc^én, ismét talál-kozni fogunk.
Alig mentünk 3U0 lépésnyire felfele as Ósrengetegbe, as ijedtség — bámulás és mint-egy igézet behatása alatt állottunk meg. A leg-óriásabb, szédíti magasságú, hóval takart he-gyek által egészen körülvett 8UŰ Q ölnyi, gömbötyü sziklamedencsében találtak magán-kat, az átellenes hegy szakadékokat egy hostzu-hosscu szűk fahíd kötötte össze, melynek köze-pén feszület állott. Itt sséttekintettünk.
Alattunk irtósatoa mélység, melynek legaljából zöld tó fénylett (tengerszem), fölöt-tünk több eser láb magas kupár sziklák emel-kedtek, a melyről 10— 12 helyen csattogva ro-hantak le a havasi csermelyek, megtörvén a asiklalépcsókön eserasereaen s a krystall tiszta VÍMI ssétfecskendesva, t vúeaéstk oly roppant
sajt okoztak, hogy egymás ssavát nagy aehe-zen bírtuk csak megérteni.
Valami végtelenül magasztos, ünnepélyes volt a természet ezeo remeklésébe. Felettunk a kőasáli sasok repkedtek, más élő állattal nem találkoztunk. Szia te leborulni tudtam volna imára, a környezet exalláló behatása alatt.
As ég elborult — távoli menydörgés áb-rándított ki bennünk merengésünkből, s meg-ijedve egy netán bekövetkezhető vihartól, mi-után aéh^ny havasi rózaát ssedtünk, sietve mentünk « tündér helyről, több pásstortanya elhagyása után az országúton kocsisunkra lel-tünk, ki nagyon megörült, a midőn dicsérelein ket hallotta a sziklamedencséről.
Alkonyatkor Niederdorfba, a derék pos-tamesterhez megér késtünk.
Klagenfurt
Június 11. Keggeli 7,7 órától, délutáni 3 óráig ismét besárva a waggonbas utaztunk, — ah de örömöst tűrtük ezt, mert minden kerék-fordulás közelebb hozott az édes otthonhos. A honvágy állandóan megszállott bennünk epeke-déssel, _ agy kívántuk basánk látását, mint a Saharába utazó, a forrás üdítő vísétl ....
Igen szép vidékeken mentünk s^resstül, máskor györködtank volna bennük, de miként Kaphael ésMichel Angelo után a többi képek és szobrok, — ugy Nápoly, Genua kórnyéke, a tavak s az ampessoi völgy után, bármely vidék elveszte előttünk varázsát.
Klagenfurtban csakis asért állapodtank roeg, bogy s 2 napi fáradalmakat kinyugodjuk. E csendes város 15,500 lakossal bír, Kahnthia fővárosa s temérdek szép, uj, kos és magán épületei, emelkedésérői és felvirágomásárol tesz-nek bizonyságot.
A város főterén van egy irtósaLos sár-
kány érez alakja egy kegyetlen vitessél, as Íz-
léstelenségnek netovábbja; nem messze Mária I
Therezia ércsssobra, a rendek által 1872-iMv |
ben feláll ittatva, es már asépnek és jónak mond-
ható. ;
Alkonyat tájban aköseli Kreusherg nevű : mulatóhelyre sétáltunk ki; — a város igyek- ' Mik nagy költség és fáradtsággal e kedves fek-
vésü helyet a modern nagy városok sétányai-val egyenlő fokra emelni, — máris igen szép, néhány év múlva magaaabb igényeknek is megfelelend. Estn'tyroli énekesnők jodlérozásá cál álmosod tünk meg. . .
Hazaérkezés.
Június 12. Klagenfurttól bucsut véve, délre Marbagba érkeztünk. Ünnepélyesen biz-tosíthatom kedves olvasóimat, hugy itt e kis steyer városban semmi nevezetesség sincsen, rö-vid séta után egy kegyetlen lassú vegyes vonat-tal ,a várakozás és unalom fő-állomásán" vagyis Pragerhofban voltunk s este 9 órakor Csáktornyán rokoni ölelések vártak reánk.
Június 13. Gyönyörű szép időben kezdet-tük, de szakadó zápor, menydorgés, villámlás között este 7,11 órakor K-missára érve, vé-gestük be utazásunkat; — házunknál kedves barátainkat öaazegyüJekesve találtuk, kik ssir-ből jövő „Ifién hosottal* fogadtak beonüoket.
Nem találtunk szavakat örömeink kife-
jezésére, a midőn oly hossza távollét után őket
üdvözölhettük. Lelkembúl felkiáltottam: #m i n
deahol jó, de legjobb otthon!'
* *
Befejeztem tehát utazásunk leírását. Ki-mondhatatlanul boldognak éressem magamat, ha tisztelt olvasóim valamelyike kedvet kapott volna a tüadérí Itália me^ .Izgatására.
Biztosíthatok mindenkit, hogy életük legkedvesebb napjai közé szamitandják as Olaszországban töltendőn időt Anapok el-múlnak s abból csakis mint tengerből a g J'ő n g y, — a kel lemes emlékezés mirii visz • s a. ...
Őszinte kössön etemet nyilvánítom ked-ves olvasóimnak, kik kegyesek voltak uelle-mileg négy holnapon át hegyen, völgyön ide-gen országokba relém utazni; — 1 egyúttal bo-csánatot kérek, hogy becses türelmüket oly hosszu ideig igénybe vettem, de vigasztalják magukat assal, bogy valamint egykor — min dennek, ugy éten útleírásnak is vége!
JirvtT
- HOi-Cd hirelc. Wmnwban GCihe ju-
1 íaeuniol tartanak. — Th«i« Elek lll-adaicr
„ tlvrtzui MJlóperét. — Dobua Gábor bünpe-
n.bco 33 bünewt »n 112 uin. — Oláh Jóiaef
k r itóoiár MarmaratuS»getea meghalt. —
/,«déDTÍ Ede lakuiu célokra 20 ozer forintot
íJumánvuzott. — Thurn-Taxi» Imre herczeg ö
i-iíége iúJoviíimealere lelt. — Gijezy Kél-
mio DOV. 13-«n a „llungaria"-ban diszebédet
„Jolt. — A fóvarust áilalkente »tép leupird
„latn. — lWcsben a Winler»berjtele zuiigo
rtgjir lengett. — A walesi hercieget Botnbaj-
b»n 70 indiai beDazülott fejedelem fogadta.
Looiionbau a spiriliaták nagygjulént larjumfc. _- Bdraubao egy nú 3 É- 6 Kél lány gyermekei tiiilt. — Bécsvároaa a tanügyre évenkiut 1'. lU'.I.TtMJ torintot fordít.— Veszprémben koz mJYelódeu egylet alakult. — X. Uergelj pipa tjUO éves születési úanepéhe januárban tartatik meg Hiaceotában. — Osernátooj Kill ellenében » sajtópert megnyerte. — Szini Károly „Hum-bug" czimü laput indít meg.— A nagy-bec«ke-rrki pott*u kettejü afcaua pecsétel hasznainak. — Nyíregyházin „Bajusz-kör" alakult. —
* Beküldetett. •
Ugyan az, mi az embert <f í-Bzíti, t ú k é p a n ő v Í 1 á g o i: Egy csico* HrciBtio oly fehér, mint a tiszta tej es ■_..ryí, üf^Dt a vér. De D«m miodtnki a ter-;1 --szetu'l részegül azon élvetetbeu, egy tiaata, -.■■•u búrsziot képviselni es azon boldogtalanok ,-^atolatUnul maradüának, h.» avm leíróé-rt t-k oly oalhatUn közegek, meivt-b aaok hiá-nyukat nem javiüuiák,. Á. legújabb sitaláawaa elieincri siépitó* Bzer buld. Dr. Eoetnberg altai lehaláit, a bécsi orvosi szakma által jóváhagjull és a hiree Di. Zeisiel taiiar uxaluJ megvizsgált KrziéWi-créiBe,
KseD créme a bflr ápolásával fiatalság? Biinetet megtartására még az idősebb koruak-ná! is, elhárítja a szeplöket, SEoHu>ic*tA*tt, nvari tollúkat, gömDöket, mindenaemű bürkU-u-^eket, tulíagoet vorusteget, sót raocz^k;*! meg--etuaiisiL Arra csuda coekélv, eredménye pedig UK-ji anifál oodalalosabb. Kutasson be lebat -L-p i'lvasúnűra, ha ŰIDCB saját fogata, fogadjon ^vet, vagy szálljon fel a -városi yaakocaira, ■. k^v sietve gyalogoljon Becabe 6-ifc kerület, Ki. hol arcem, ti ik «. ajtó szám 7. a fehalalónak ■ izvegvéher és majd csudákat Iái, itt helyben p- digKoitaíeki, Advlf Uf^keretktdówbö.
Vegyes hírek.
— Mennyi idö alatt futja körül egy le-
i-i a földet.' Egy new yorki ur, hogy errój saeg-
crvózúdkeuék, tevéiét iotésijtt Yokafaamaban
,aKu ünratjauak, Anglián és Hnodisio at oly
[fif^k^resewcl, hogy «zi YokabamabM > uj
i.iraék alatt ö»u Fraociscon át rö^too 1ü<3ii*a
u:nak vissza New Yorkba. A ívrél Netr YorkbAl
ni«ju* 13 áa indult eJt 24-«» Lonnonba érke-
z--u, ÍDiieD AltXHüdrián , Sueseu, a vuroi* Lcnge-
riío , Adereeu-, CeykuDOii-, FeoxnuoQ é*
;J rcu ál június ^t> áa Hongkongba a cL'VrrutB uicn juiios 12-éu Yukabamaba érke-z--H, Vukahamdból San Pranchcóba indiitatott, i11<va, auguiitus 1 én, innen pedig N«w-\urkLa u^y&o e hó b AD érkezett meg; e lt>véJ tehát DupuükénL állag 250 angoj merttoldayi utat tu- ja egfeston 88 napig tartott.
A vajda hunyadi vár délkeleti odr*-
eaitozoit ánas ka^fh. &öbb a koponya
kerüit exiore rgy IIHIII(É>IHIÍ jifl liiin n_ln'l s
nemsokára rii.kgduk K egjwdl Vi vázra, mejy
koporsó nélkül rolt'ott elhejy«sv - i
beborítva. A íú Deok tarméflnAai tita l
tentt.'ri, mirel a tPbt m^Oett feküdt és a nyak-gerioczen az enjtizakos elvalaaíÁ nyomai vilá-gban kivebefk. A t^oolriLZ a 4rvenyerep fel-veu orvosi l^ei fizmuíi 2Q~*2& é*t-> nőé. kü-IÜDIMB ttfe •!}-, az idí áiul otporidkziütt részek kivételével tértet.**, c&ak a nyakcaifeoljáa vannak erű* aci lések, a latejecét nvomai.K kö-rülményekből kovetkeztethető, hogy az at enyingi Török Jánosáé, született LluJaesaJiorbáiáft, kit férj<> hűtlen-sé% gyanújából \bb7-ben a vajda-hunyadi vár udv*r-«n letejezWteMr-A szerencsétlen nű csont-jait niost, évszázadok elund iával, a itzokásus egy házi szertartással eltemették.
Paplrszeletek.
A taníti kúrdr Unonrutó) : .ki volt a legerÜ-nchh erohcr ?y — BJ<i»w« , tVieié M tanuuct. ,Ho-' ? kérd« * tamló. •Mart a exattial nem birta m»- i
f y nj éb
gy g g gy
jt'píi>, ki temérdek darabos tutuirül eléggé Umer«-t«it é* a bornak pfd'i; seai pjjel, ven nappal, sem sxtlkbt-ii. nem búvébuD nem elien*é(f«, — botsa jviü iix-g xx, hoty bű a n*ktÁr t»ódtt<! erej^tül kedélyál-l»potJt lohadni kf>x<l, ogy arrz* klilünbnzfi sziu«kft ját síik, mija p<><t>S a draactikos kifej eiAwk után isxoavtato ráofmtoduUokba tO'-gy át vs ilycukor m»--r'iii u£s, mint a cíixtaidi.-i, kjufk ktzt^Wn m p must is %. THtla*. A tiakk«ic« — rang koros állapotában ]>e-rflg lufton irt kiabaljn: .istoa>! iítom * imoa) !' -Hnsi ^npoirl és drustikua modoráról i*»«-et«j.
küidöu
»iu tnuU hú a4-tu o
m uU hú a4-tu ogyJoviiiu-rmmo
k.-t k.I..lV,cli t.xniíjához, kiktfl uitt Goite g
retlníl'ak KhKni|rpretz siói, megj«pTX«ndíí, bogy a két kehrTbeH bánit ma mint Tizsfázott jegrcSk Inc-jfálniik. — azonban Xoftnig^rott aJatt «< egyik mint bnsrár, a másik mint bak*, a bartrxdik pedig mint pattatityua szulgáluk as ot>xt.~ák hauijrt. — A vilig ,.„li1íkáTj bir.é TCH h«SKÍr Kfya^ «ram. aictfo a mr-pinviiilt — í» nem várt - vendjei m^rkMtr. itck. be ii-m v«E0«if őket asobájáb*. kancm asunnal ajánlatut t«lt a (jogiujrári iwfj#u «5* erjeiiésbeo levő L<iraÍB»k ne^t«kist«««re. vani habár litásva i* átíá»v4 vultak vU'u^aUai kéurteJenitettek, nzonbim a piocsfi tniodulMt egj ígtn comikos e-et váltotta f»-l. Dint midőn oda írtek. tndomátul vrtték, bugr a be^vbrn birkahas kap,, a tó, flktildéuek, hugj álfa-si>tl grf(«ir»kn»k n^mi tájtftt késÁUt-urk guIvánt füx-tek. — niflr ai asoabaa iUatoara. fr6r6le;fttt. *<Wiff a Mai ttr ssntkáfl aseríat rllitla safrát annyira, bogy eiüstakkíil vetidégribP kötőit, »T.ot által kt-azitett pap-rikái ft«lyá»t a humaba boritá és ükei, miut reodé-grkft a p'innébül b*iig»ulyoioit kifejei^&nel kiutuitá eKy oly időbeo, miri-'n ai avMtő urkán, meljr 24 éu leg-dQbniieliii«D játszotta a«cl h ár fáj át, Ieh«tlenQé t*U« -távuust — paitautjua barátom nem vévé uéfara a tt"t(rot, dprékhtrf kapta a trafzir bajtárat é* saját pincéjéből oey tatáita UláiÜtui, bogr « «*• ka-■Tftteitrh*u inon J*RT*C Tiram mi ja mai napig tatra maradt, melj-nck gyó|rvuUi»«ho« IKISIEII idf> i^i-uyl-tátik és mint Bioodják, bogv a rOpfti^t a^rüléat-u r«u-p.iii,.* Tidéktit^t4ii csoda T*MICJ« állal ismerete* inr-dicus vagy a sseDtmártoui bireí liö teDeta^ggel bii ó «•» asoBT kép*» s«g4iyni. Láaaa hvtér jegiifi nrtna, mi «»«.k *>!/ lQKl«pp*Í kösaöotínk, a núi>tn 4p«a van. . . Ab parkodni fogok, hogy kiv^lieuem kantéra H;! asoa kip«t, melyet levenni akarok-
' - EMBKK JÁKOH.
i
j Lollohnus.
7, 65, tó,
68. 78. 36.
8. 26, 85,
I Prága, DUV. 10 én : Sí, ól, , ,12, ÓO, >. .81, 74,
—"'tHéfc- «• vtWtrWran november 12.
{ ' &*/. mataliquaa 69.30: 5*. oemi <ítl<*ii» ' 73.40: 1860-ki illadalmi kólcaos í 10.20; bank-I rinr. 9.2730; hitelinUMeti rMivények 192.10; Loaja,,,, 114. ló: *l»£J>ar joMtehermetnaai köt-rémj «J.-; JÍ»TSBI*H fnJdtahermenteWi köt-ény 81 —; erdélyi fóldtchermafitéai kötvény i 79.60; horrát-»l»von fóldlrlierment<v.i kötvétiv ' S4.Ó0; eiust 10Ö3Ö; ea. kir. arao; 5.40—
V t s u t1 menetrend
krvéujoa noTembor 15-tól 1874.
A kanizsai idötmuUtú ura szerint,
indul kaaiifarul
j KaoiiSAt vaspályán as órák püi>l.,»»ii a hvlji idfit
p mutatják.)
at Hova:
» •2
2 32 délit.
6 17 "igei
1 5a déloL
10 .1" estre
r, ■JT
i 7 délat.
1" 47 e»lv«
4 42 n^|el
ti délat
11 3< aatve
4 8 '•8««1
i 2:t Mim
» 46 •StT«
4 17 tojjel
I M dalát.
9 23 eatre
10 2., rétegei
« 29 reggel
10 10 Mire
4 44 t.SJ.1
1 13 dílot.
1" 18 •■tve.
Kuék, H<>b4cs,DouburársFiaai«
Mobac*, Zágráb és U.Hnbovárra
Budára
.
8a»rub*ti.el>re (iunél délntái. & <Va
'Zb percakor B«Vjibe) .
B«r>bevMxunbaUiely, Uéosuja. i*>\i)
„ „ ,. ►,
Pragerboí felé Tria^tbe ...
., „ „ Oráeiés Bemb
n „ — „ „ „
Srkelik kabimára htmmé$:
Mobxr* Ín Zágrábból
£>i«k.Mohá'-«.Kium«iiU»mbovárr<í
Fiume éa Dotnbovárrjl ....
Budáról . . .

Sxomb ti.oi^Ől
BecsbSl (Bécsojh. 8soasjWth. fclSI)
., ., M ,.
., Oricxb.";, (Prag«rbof fc!JI> Trie«t Hec* Oiinból ,, , „ .
Heti
v»ber 14-téi
26 ig 1875

H4- »» h.-i- Katl-ulikuf DAJ - ~ 1* '.t^slMim
aap tár naptar L'tj1
46. XXVI. » pönk. at — Kat er. Hasonló IDMIV-
nyekoct urs átfa a aiUÉbTiu iga*«. Máté
1 Hl-35 — Prot. Ej.. Tli«ati IV. 13—18. Ev.
i Mit. XXIV 15—2ö — 6dr. «r Luk..-. xvi.
lS-íl.
14 Vaaariay C.26.Bxt:rapi«ii 0. 2.r. KI<Di'i t- xt
lí, lto.ü l(i Kedd Uyót bit.-. Edmaod písj.. Lip^t (^ :8u. Ottmá 1 VI
17 Sserda C. ü.rg.l}- Aanáa
18 Csütörtök Eaton, Jutáa Jmü. odo
lü 1 IVouk Macr. KresébM Bnséh^t
20 ' Bsuinbat tíédúg bitv. Bidog
Télelós szerkesztő s kiadó: Batarfi Lajos.
llluden bet«gut'k erű és gészég
gyógyszer é» köluég nélkül, gyógy-
táplalék által.
Uevalesciére du Barry
Londonból
Londonból.
£s«n ketleme*
*) B r«Tat alatt k5alóu«rt felelüuéget aaai
•inai a 8«rk.
mai b«toff»«« w« aOMMcOlt ii JJDak bitonjvlt ai felnőttek- es frrermflkekoél, ijbqmm as kSltoeff aelkll), miodeo E7'«or-, ideg-, rnelt-, ««-, mi}-, tnirikTT-, njikhártra-, léfs<>i-, biSlyag- fjf ^os*b«jok-bao, yumosudáa, aazkor, melIworulis, köhöf és, emésst-h-Uen*ég, darilás, l.Ma.«ué*. álmatl&Dsig. gjinga-tíg, aranyér, viiVórtág, L-T. f^daUs. rertorlótÜJ, ffiliupá*, imeJTget is ttinyÁs, meg ierb«aaé( alatt is clukorvíaeleV batkomonif, so«úyodá«, esti*, k&u-véuj, sápkár é/ tgjéb betegségek ben ; oemkBlSobea mint táplálék BKop&qrjerniekeknek i» a dijkaujoel ii eifiV4****. — ÍÜT«« tlOaŰUU ■■—^■■Ta»sh*.ol7 bajok me^yógyulátáíól melyek minden gyigTS»«oielt elleaUllotuk «- ktetdk Dr. Wurnr tanir, tieoek.* F. W. rendes tanár a marborfi orvosi agjetejfaan, Dr Ana^lstein orvosi Uaáesos. Dr Shrtreland, Dr. Casjip bejl, Dr. DéAé tanár, ür. Ure, Caatleituart gróft,-. marqaise de Breban és több majrasatláia cfyénak bi-son/itTÍDjai kívánságra bérmentesen megktÜdetaek.
R«TÍ*1revout kivoaat 80,000 bta«jayJt-v.nybó*:
80,416. «. BenPkr F. W rendes Unár J m*,' bor fi orvosi egy«t«men a ,B e r 1 i a * r Klisísab-Worbfnichriff 1872. apríl b. isámában »tt mondja: FSoha nem fogom feledni, hogy gyermekeim egyikének életben maradását a« ngyneT^ett .R«va leota Arabica" (Revalesciére) tteroek kfissSnAia. A (gyermek 4 höaapoa korában teljéi elsoTányodás^ao s foiytooas báoyaabao neaTedstt, mely bajok tsiaien pyiigymerre) dactoltak ; a HeralencUre azonban 4t*t Bet alatt egéauégit tökéletesen helyreállította.
f>i,'2\0. BC. Brehan marqais 7. ért vájeetegs^és;, re»iketofs«g, eUuváuyodáa ée hypocAoudríáról,
79.610. ■■. ÖIT. Klemm M«ony«ig, DrQas^of, évekig tartí fSfájá* és háoyásról.
75,677. ia. Kallftr FlOnin, cs. k. kaloaai |0««-
nok Nagjvárad, tüdí- és légx«5 humt, ttéiUim ii
mellszornláarúl. *^
75,97". ss. Teschner Gábor dr, a aaf«ab nyilván oi kereskedelmi Un int étet hallgatója Becsbeo, a mell baj is idegzililuág kétségbeejtő fokáról.
65.715. sz. MooUouii kisasajoay, eotá«atbetl«n-■ég, álmatlasaág éa elsoványodáaról.
7a,6lŐ. sí. La Kocis sor Von, jul. 30. 1«S8.
Úü KevateAci«r« csokoládéja rémitS gyomor-éi idegbajomtól, mely tu éven át gyötört, tökélijU-•eo megnaabaditott. (Hadamé) irniDd Pr é T «« t ■
Táplálóbb Uvén a húrnál, 50-u«r«t«n mtg-kiméU a gyó^yier árát, félm&tfktUl %gy} mint
V, font 1 frt, W kr., 1 font
íí frt ÍMJ kr., X Iuut4 frl 50 kr , 5 font lu frt., l* íout
i 2U frt, 24 font 3ti frt. Bevalesctérq piokoták ttfjlea-
' caékben $ frt 50 és 4 frt 5<J krral. Revalesciére Cbo-
eolaüé Ublákbau ÍJ ceistere 1 frt 50 kr, 2t-re t frt
ÖU kr.. 4S-ra 4 írt 50 kr., poralakbta 13U caiszire 10 frt
— 28ő-ra 2U frt — ,576-ra 36 frt. —
■ Megreodelbetö Barrv du Barry &, Comp
által, w.cn, Wallflschgasse Nr. 8.,
Valamint minden várui g^ó,;vt>aertárail>aii es rüs»er-ke retked éjeiben ; asoutuvüi a bácai báa sauadea n-díkre megkaidi paítai otaívány vagy utánvét mellett. tf.-Kaniudn Prágtr Bila, (ezdött Lovak Kd-
roly) gyágy$zertúrában;
Pesten Toruk Jóxsefnél; Aradon Tora F. éi tárainál; Dobrecaeaben Bíiháiovits latrán gyógyaiertárában a kigjóhoz ; Entékceo Dirid Gjuía gj6gynerénaé\; Kasaaa Wondraaoitek Karolj gjógyu., Maro«Táaarbe]ytt Foganai Dömötörné,; Pozaonj-ban Piastori Feiiinél ét Solt* Reuó gyógjM., Szókea-Fehérvírott Die-baila Uybrgj-néi, Sopron Voga A. gyógjf*.; Temesváron Pap Jössef városi gjrógjruerésa^l. Újvidék GrossÍQgerC.B. áé £ro«t Jánoagy^gj-BZ«réBzofll: VarÁdoa dr. Halter A. gJógJM., VerseczfQ Fiscber Móriéinál, Zágrábon Irgal-maaok gjógvasertárábaD. Tusa -Uj la In : Rojko
Victor g/óg7Mertiráb»B.


A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
, □>«£ loua ue*a b^ll'>li ú; ak vllm .viora cl -. ^s pedig:
,il munkasím
M Jáál
frt
Hl KP
>l' kiahititlal
írt "ifi L-r '«? "i"" *"« Brtt«aa».-«ii«t
in ov hs. eyt^, Mnn, »«.,,« »é«m
tokkal, ligeti ponMw jarMaalu aiaKvl iíw»aM.'ir i yujutik.
Ol ;>rfc *^y Vliáutli a»i;i>] l:i latot i^iat c/lio-
U«K «-zDMt uikkal. 1*|MM alaktfAA. ktii"i"«--i pooto* és bcly» 'HA], » miig LvaiakedPaw
iJi l " }li"|iir ■r*
rubinokon jár, diüZfian kiáltitva VB |>< ro/.i. , j.ereire pontosan jár. ami'-rt ktsruag adatik.
Csak 13,14, egész 15 frt Síi^iC:
bt n. Ifj mbiuri jár, a legfinooubb süerkeieíwi i t> pootos já-rásért k«jiP6fu'-f' nygjtatík.
fltíilr 1^ fW *Sf> Irr •W nl**tD«»' toMiwmjrrt-
usaK xo m pu KJ. M,,tltr s>t( Kowkopf.we ájon
javított r^flutaserreU a rss^oál kaksnéJkllJi felbuzis IS&eti 6rik iRy olc8ÚBág«k, mint aaost mrofiaégAirpk ;eieue«e iMut vHirhi-tüiik lettek PÍ ke»aslí»dfm apeotot e§ > járatért.
MiudeiL nüaaa vására.! úráii'i.Ulú tahB<-ara«y |«Mfs4adók
ing} en tiaubato
J. Kaiin-náL,
r Béf8, HUdt WolllHIe, Hr. 31.
_ _ itdeiorftiyei: axormai esskdtGl tétnek a péns etö-
bekOldése vagy utánvét mellett. *^M (1806—6)
V'in
MiaiL.,, ... - „, „,.,L. _
chinai ezüst-áru gyárunkkal^
cfc^njn felhagyunk, k^ayielénck vagyunk pompáa fhina o/li*t nyárt máiyaink roppant kftcletét mélyei! a« flü állítási Árakon alul gyur •m. fladni. Bieonyitíknl szolgáljon a kSvatk««ö kivonat nx|ry ár-i.frT^^kflnfclroi, melyet kivin.Ajra bementve bárkinek m««-küldőnk,
LeatáUitott árak : (182-t -41
elűbb | most cak! clűbb , must vak
6 ^ evűkajjál * . . ki *>
■ 1 ■'» , 1 70 . 750 270
7.50
7 .10
2.70. S70
l 7 le'v«s»fi-o . 5.- . 2.3«. 1 . W»tr5 . . 3 50 . 150.
f. árb.Kví.ksMl 3.50kr. 148 kr.ll drb^ajttrti 5.-kt2-lr I pár gjertyatartii 8.— .3 — ,. 6 ,. kcstamasaló 5.— , 25*, 1 drb. ciotorfoeó í 511 .. 1 — ,
„ riUa 6.— «, 2 5Í
1«— . 8.— .
j
ToTÍb*á pompis talrcák,' kives- is tbeas kannák, s>attl- íj it6k, ágas K^ertyatarók, eankorhíiit^k. Uíjsjtarttlk, főfalat- £j
, j y
gfb. stb. rpen ily báaslstoa olesó árun.
KSIAfi J
villa
c mind a 24 darab együtt diszé* C • ( tokban24ft helyettcuk950kr "
ne«k:inál\ '
R darab rvókaná-I ^
6 „
6 ,
• .•
i;
» 24 darsb CMk C frt 50 kr.
• viJ.:ur"I Btánvét«l aa«llatt gyorsai en teljcsillcülok.
Ciio:
. E. Prels,
Bécsben, EotheutbunnstrMW, Nr. 16.
kész butor-szerelvényeit

kfllönfíle formában t minden fattemQcIc bSl. ét-, káiéutbik, aalouk, aultotfaft* aaáfl lakkfGd41tétkl
f raé2etekl^ieudez«s«>
igen kedvezi feltételek i tzíiárá muiv kának éveire terjedi jótállása mellett
Butonnintartjzobat tartalmaxó Ía> jegyzékek kívánatra bérmentre uolgiH
Óvi> A n. é. helybeli éi ridéki T£*
sirta közönséget figyelm értetem, hog*
tartózkodjak olyan bútor-hirdetéiektót
melyek oraságokiól, izállódákból uaiy
miiiTik, iKitólag: e.utixáa, haláleset!
építkezés é« t. '-. f- fogitoi ÜTÜ^yÖköl
alapszanak, ziibirtuok résxeről. C*l*>y
teffl ét kétzilminyrím Bzilárdúfirol bÜt
locyítváoyokkal ucolgálbatok. ' .'
Tiszteletű:! B&ar Ji
Altesti-ser\ ben
x !.-gi,)i,b hatágúnak bnonyull láriegőci áiui., R tu ri«ne(|ir U. tAláiinányfc iitxi Herisanben SchwoiUbiS., mejlepS gyön segByt nyerhetnek. "Ef? tefaly Ara 8 frt 80 kr. o. é Uradén ntansáara, mekf a köxöDí^f fílr«voiet«jére ríélot, ovatoiaág kéretik. Semiféle analysia^it-kokal fel nem fedeshoti. itisouyitrányek «J lúlairaiok a teLjoiea »1-pyáfynltakull itt e belyfltt nem köiöhetaek, mert a haaaaálati atástts-ban tibb benn foglaltatik. Kapbatű maajáoál 6l«r« eoeff ©r Ó-cél, r«U -mint n. k«»etke#5 raktárakban: Pesten: Fomáo;yiF. gyÓgriMr-Ur a .Sí.-Máriáboi." Záfráboo Mittlbach Za i g m o D á á ' ncertárában. T«si*«Tárott: Ffcaar J. fe Má


melyeket gjiri iron tSbb éri j6tilU» mellett
Varrógépek gyári raktára.
Scherz Luj
Nagy-Kamztin,
ajánlja a t. köionsécnek oagj rakláru
Stnger-, Wheeler é* WilsaW-Howe-, Anger Hengar-, 'aíamint kú
Legjobb t*, eterna, olaj, ugymiot gép. ilkitfeink t»i«de» Tarrűgépkaa min-dig előlegen t a r t a t i k.
(1807-10)


Föraktiir:
Müller Albin vegyésznél Briiimben.
Dr. John Yati* Florill n e -ij«-
A legjobb fogtisztitó és edíC azer, níivéoy részekből, elti-volisja m ssij reaz ezaaját és helyette ktllwaea illatot B-eri'-eaL, a fogvérzíst éf a foghus daganatot elhárítja ■ megóvja » fogakat rotbadáttol. Egy palsezk 6U kr.
Dr. John V»tr 8e r ■ iI■f • gp o r a
tiSEtitja a fogakat a hasznalata után nemcsak a fogon larakódi koveaedéseket távolítja el, hanem a fog fénjét, fehérségei killiu.1-eo elősegíti. Egy doboz 40 kr.
Dr. Jobn V»tr Prompto-Allílo-ji
(fogeaeppek) jótállái mellett aduik. A legmegtogzottebb fogfájást ia kevés idö ajau megszünteti. Egy doboz huaaá kéazifc-tt pamut. Ul 40 kr
Török aiáj-pmstlllok,
golyócskák, itit:[>«k a szájban forgatva t-luznek minden k ll*n)et-leb axvut a xijt.ol, fSkép crélazerü as azinbáxakban. bajukban a egyéb tárw.i k..r5kbeo ia <tb. Egy dobói 40 kr.
Dr. Horhnver
álUlánoe nŐTény-gromorerösltö.
Ezen jó illatn a erGsitő kéflzulék igt-o )ó hatással bír. gyönge eniszte* és abból származó étvágyhiinv, azélbáuulmek, idege, fej-fájáa, gyomorégé*, gyomorkatarb, aranyér, attrgaaág ézszékkekacz báalalmaknál. Egy palaezk 50 kr.
Dr. SMIIrr
KÖTény meU-p«tit Illji
hathatos eaybitőaaer kehulés. mellbajok, télegzéa, ssamsrhurnt • rakeateigeknil. £gy doboz 30 kr.
P h i 1 o c o m e
(Mvíny aajkeaSce) nagyréazinl idegen éghajlati olajokból késznlt, megtartja a hajat, saakált eredeti szépségében éi erejébea, eltávolítja a bajkorpát éa nj hajat ad a kupa-zaak, gjógyitja mín-du bajbetegséget a oélkül, hogy legkeveabbé ia kellene ormai segilybea folyamodni. Egy sstjp uveglégely ára 1 frt.
A keleti szépitó-tejnek
•okán köszönhetik szép, fehér a ifjú arezbörüket, mely minden az arczon támadó bajokat m. p. 11 ■ |< 1 ú, m á j f o 1 t, sebhely. k9tt|, orrveresség atb. a legrövidebb idi alatt eltávolít a helyébe fioum ifju zrczbőrt varázsol. A hatás bizonyos. Egy flreg ára 1 61 50 kr.
Mindezen itt felsorolt saerek eredi'b* minőségben kaphatók :
Nagy Kanizsán, I*rÓff9r B. gyógyszerész ornál (1851—1)
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R. márka vagy 218,750 forint
főnyeremény elnyerbetését teszi lehetővé kedvező esetben n lef ■(ab* aagy •énzkrtartaiit, mely a magas kormány álul liizto-zitva van.
Az nj tervezet előnyös berendezése olynetnú, hogy néhány hó letelte alatt 41.700 ayeremeay kertll 7 hízásban okvetlen ki-Krsoláa alá, melyek között esetleg 375,000 R. ■. vagyu 218,750 a. é. forint, egyenként pedig
1-uer 1 . 1 . 1 , 1 . 1 . 1 . 3-uor 1-sxcr 1 . 1 .
6-saoi
9 .
12-uer
36 .
15.040 12 000 10 000 6 000 4 000 2 400 1200 6 00 300 1,31
230,000 m.,
125.000 ,
80.000 .
60 000 .
50 000 .
40 000 .
36 000 .
30000 .
24.000 .
20.000 .
18 000 .
18,80 .,.
márkányi ttb. uyeremények
^ vannak.
A tryerpményhnzások eszközlése tervszerűleg hivata.lo.an van mgállapitva.
Eteo, az állani által biztosított legközelebbi e|to nagy pénz. kisoraoláshoz
1 egész eredeti sorsjegy ára eaak í , marka vagy :;' frt.
J f*' • • . . » s . '"U .
DTI7 ■ " • • JV* - 90 kr
Minden megrendelés, mely az összeg beküldése, poau ut-Jini nletés, vagy utánvét mellett történik, azonnal és a legucnto-■zbban eszközöltetnek, mindenki aa állam rzimerével ellátott ere-deti zorzjegyet kapván tolunk kézhez szolgáltatva.
A megresdeléaekhez a hozzá tartozó hivatalos tervek.-t iu-gyen mellékeljak. minden hozás után pedig minden felt.£úlitás nélkül hivauloi kimutatást küldünk érdekeltjeinknek.
A nyeremécy«k kifizetése mindig az ájtu kftfcllást mellett pontosan eszközöltetik, mely nyeremények érdekeltjeink kivenatára Ausztria minden nagyobb piaczain levő ösazeköttetéattnk folytán ugyanott felvehetők.
Vállalatunkat mindig oly szerencse kiBérte, hocy sbban Wk tajéM ItkHlélytt sytrenweyek kiiitt eyakraa u tsti ff. ■yMlaélJIflk ■yerettek, melyek az illető nyerőknek kónetlen ki-fizettetlek.
E«en, a IvftzIlárnáM alánra fektetett vállalatnál elírelát-hatolag igen élénk részvétre BJumitliatván. kérjak, minden meg-rendelés eszközelhetése végett, a n«-grendelé«.-ket egyenesen éa jnlmil «l«bb, de minden esetre f évi aeveatke. 30 ka előtt hozzánk jotutni.
kaufmami és Simon,
bank- én vallófiilrt, llambarn;.
Hindennema államkötvények, vaanti réazvények éa kölcain-
orsjegyek adás-vétele. 0»-i6-tf)
KB. Köszönet az eddig bennftnk kelyzeu bizalomért s minthogy mi a legközelebbi nj kisorsolási résztvételre felhívjuk, to vábhm ia törekedni fogunk az azonnali és szilárd szolgá-lattal erdekdtjelok teljes megelégedésüket kiérdepjejni.
A Ta/róg<pek fcavoakehiti rátJetfiMtéavkre á árusH-
tatnak. — Oktatás InCy'eo (1M5_||
A TAKARÉKOSSÁG
, kOlönöieo pedig
jelm Vonink divo és igazolt eszméje 1 Ctak az a sajnot dolog, hogy az ezen eeunevel éli
a vidék
nem ott fogja fel ezen eszme valódi foganatos!tanának irányát, a hol ezt leginkább megtalálná. — Vegyük p. o.
kik takhelyik távolsága miatt a fAvárosbani személyes bevásárlásokban gátolva lévén és lsvélbeli megrendeléseket tenni utalva vaunak. Szintén a takarékosság eszméjétől elragadtatva, meghajolnak azon óriáai saédelgés szellőztetése előtt, mely a jelen vál-lácos idó kezdete óu a mamikat .Baztr'-ukiiak éa ,27 krajezárts árnoaarMktksmk* kikOrtolok rézzOkrSI upasitaltatik éi a „:T" krsjczár szóval az elámitáa áldozataivá lesznek, mert — természetes — a szükséglet beszersése itt csekélyebb összeget igé-nyel, nem számítván azzal, hogy az, as ily helyen megrendelt kelme tízazereaen is drágább, mint az olyan, aatly agy leHUIisMrfltfet aiol|alaH elvvel aarasalt kereakeoéane. vaaáreltaHk; nem tartván továbbá zzem előu a vidék t. nolgyei aat, hogy az ily azédelgo nzl*-tek-li,.l hnzatott kelmék nn:g az ezekból lesndó tárgy elkészítését aem érik tnl, — nem számítanak előre azzal, ha p. o. ruha-keimet hozatnak ily azédelgo „csarnokból," ez a megvarratása éa illetőleg a ruha elkészítése előtt már csak rongy. — De a leg-helytelenebb itt még az, hogy ilyetén
A JÓ ÍZLÉST ÉS DIVATOT
is ezen elragadtatás áldozatává teasík, pedig ezt nem kellene. — Mi csak kötelességünknek gondoljuk tekinteni, végre ez irány-ban. — küiuuósen a vidék t. hölgyei érdekében — felszólamlást emelni és ez alkaloazmal vezérfonalul kiemelni azt, hogy lehet a szedeti, csamekek anMléaévtJ Is
olcaó, jó éa felette illetet ét divatos kelméket a fuvarosban levélneli megrendelés utján vásárolni, ha a mélyen tatait küztaség
DÓI rnhikelmékbeni szükségleténél
HAMBURGER ADOLF
IT. ker. koroM-hercMg-utcu 8. «* almtt levó a „K0B0NAHERCZEOHEZ- trimiett legjobb bJr-nerfi .Hölgy-diTatArn-kereskedéséhej' teljes bix*lommal fordul.
K nev ban i s
zett ezég fonaállska ÓU folytoaosui oda működött éa működik, hogy azon hölgyeket, kiket lakhelyük táTolságs a fő Tárói- emelvei bevásárlásban gaioL, a legszigorúbb becsületesség és pontouág u«mmeltart&sa i a legolcsóbb árak mellett eHásss uu itiakaégletekkfll. melyeket ajú ixies és dirat egyátaláa mindenütt megköretel. — Ugyani* • eztjg oda rendelkezett, hogy
a viaék t hölgyet szükséglett!* beszerzése tekintetéMl teendő megrendeléisik levélbeDÍ eszköziésOi köiuiysbbttése ■ illetőleg iehe-
t5iittt»« cxéljábol kívánatra szolgál mindeokia«k
„ingyen és bérmentve" * ^ta^T^j^^-^^
NAGYVÁLASZTÉKÜ MINTAGYÜJIISMÉNTÉVKI,
elfogad továbbá minden a fővárosból meghozatható dilikre vonatkozó rendelménreket, melyeket ered-ti árakon ép agy uolgálut ki, mintha a t vevS személyeién volaa jelen. A jutányos árak melletti lelkiismeretes kiszolgálása a kltlai, UtMi ás <rvares
klMkMlt, tehát az, ami a
.TAKAREKOáSAGI ESZMÉNEK"
valóban és teljesen megfelel és szívesen figyelmeztetjük ennélfogva t. olvasóinkat, de különösen
A VIDÉK HÖLGYEIT,
misterínt akknr. ha a mai korszakban agy annyira •efkirint takarékosság eazméjét eféxabm és valóban foguatosiuai és ille-töleg követni óhajtják, forduljanak askMaaiaeani nü ntnkzaMk ásni MaWi»l»»i, nemkülönben bárminemi megbiiásokkál teljes biaalommai
HAMBURGER ADOLF,
hölgy-dlratárD-nktáráhot,
IV. korona>hercse^ntcxa, 8. &•■
'M. X X X X X
H E L L F. P.
Budapest, II. kerület, fö utcza, a Icereskedelmi bank épületóbcB.
ajánlja o&gy választóku raktárát férfi, DÍÍ a gjermek ké«l ffhfrocmöekbe* minden utrfttt ám
nikkekbra legolcsóbb siabou árakon. Minden megrendeléait alábbi árukból • raegbiiiiokat bármelj máa csikkakra utánvétellel aionnál teljedtek.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
pls.d-.nj 60 kr. KsWtaskak-kin«iy»| ia-
| rabja 8, 9 frt.
taUk aagol CMnonbJI . | lasityik k.tOnó glacé párja 1.15, szarraa-
drbja 1.40, 1 Só, 2, 2.40, 3, 3.50, 4. böl 1.20, 1 90, posató 75, 85 kr, 1.10.
6 drb f, 9 Dl), 11.50, 18, 17, 2ti, 22 80. TirilktMk besaegve klttogje 6-15 Mg.
Ssiaas perkaiból . Kngauyos in4rm|UrtÍk 70, 90 kr, 1.20.
drbja l.M, •£, 2 JS, 2.50.
Urak tél
Berskftolk (ktieder) darabja 1, 1.25 1.60, 1.80. 2.50, 3, 3Í0, 4 írt.
Díszített Utityak Chifonból fehár
1.40, szines 1.40 feksu moirból 1.30 kr. 1.60, 2J0 kr.
nadrágszíj 20 kr.
EserayWt 2-15 írtig.
M*HfcBZe4t s gallériaggombok csont- vagy broncseból iiagy válasatékban a s»ép mell-Ifik, nysákeadS-gyBrak, féeak, fogkefe, szappan és daom illatszerek.
FM rénére keastyük, nyakkotSk , zseb-kendők.
Hölgyek részére:
ka|a* angol CaiOaaból ssép mellvarráaael és bimzésssl :
darabja Z U5, 3.&0, 3, 3.50, 4 6 drb. 1160, 1S.8O, 1420, 11, *l, 13, 80.
Cersettek angol Cbifon vagy Barcistböl darabja 1.40, 1,50, l.*0 1.80, 2, S JO, 5, 3.50, 4—6 (rt.
6 drb. 8, 8.60, 9, 10, 10.25, 11.50, U, 17, 20, 22.80, 28.
Ukranksk Chifoa vagy Ba.cb.tiol : drbja 136, 1M, 1.76, t, 2.60, 3, 3.50.
5 drb 7 70, 850, 10, 11.50, 14.30. 17, *0.
Alaeaiekayai ChinTonbíl nép ssetsljak s
fodrokkal :
darabja 2.40, 2.80. 3, í 60, 4, 4.60, 5, «■
6 drb 13.76, IS, 17, 20, 83JO, 36.50, M,
SSJbO.
LtuimMayák fodrokkal drbja 3.60, 4, 435, 6, 5.50, 6.
ataVtoraank darabja 1J0, 1.40, 1.60, 2, »50
ZtaMtnMk egéa. fabér vagy itines izíllel darabja 20 krt61, hímzett 30 krtol..
i
6 drb. H5O, ll.SU, 12.80, 14 20. Angol oxfordb.'.l gallénal, drja 3.25. 6 drb
12.6U, a kui..n gallérral, drbja 3.U0.
6 drb 21.«0. laoelok gallérral darabja 60 kr 6 darab
S.2S kr LábrnTalékvxsconból minden formában da-
raj>ja 1 50, 1.75, S, 8,16, SVSO, 3.
6 ,larab S.lát, KI, 11.60, 12,80, 14-20. 17. Télre aaovstt g^apjn njti aaHléaryak t akté
aaírasja*. vikouv vagy vaatac brabja 1,
1. ,1), l.-So, 2, 2 50 -5 frtig.
Fel'aarlsayák pamutból fenér vagy csikós, koteajjs 8.50, 4, 4.60, 5, 650-10 frtig, télre gyapjúszövet, vékooy vagy vastag ■iSvetll kstegi* ?., 5JHJ, 6 égess 12 frtig.
Gallér ét kéielóv. Ugojabb divatu mintá-ban, egy köteg aaép dobosban gallér 2 50, kíaelS 4, 4.50, S tb.
ZsebkaBdűk egénz fehér vagy színes sséllsl, kr.tígje 2 411, 3.60, 4.20, 5, 6.50—6 frtig, febir stlyem «l kr.
Legnjabb aymkkitMt selyemből keskeny, 14 krtil 1 frtig, ssáles IC krtól S rru'g, késs nyakkütSk mindea formában 40 krtol 5
r.ti».
Nyaksálak darabja H0 kr silkeneSk 1>S-tol 6 mig.
aintk darai.ja ."30. 8, 10, 12, frt.
Bzovfttt pamet aarisayák kotegje 2.40, 3,60, 4,20, 5, egész 12 frtig. télre »«6vStt pirja 8-. knil 2 frtig, ssovtltt knaaall 1 25. % frtig, gombos ><| knztyik kitűnő gUeé pária 1.15, aza/vaabor 1.20, 1.B0, po«stó 65, 76, 1, 1.30. HollgaUérok s njiak Isg-tgabb gaUsr s kiáslak riokíelrok s kx-laptátyolok, Mlyemrsezs f5k6t6k (Nsts-basbei 17 krUl.
t fIMtik fshér 70 krtol. szalaggal fl& krtol, possU bimsett kVMWikak 3 frt-tol 3 frtig. Berlini saovott k«ndók fejre 1J6, 1 76, nyakra 1.75, 3. 3.26, selyem nyakkendők 20 krtol 3 frtig. Mii dsrék-ovek 25 krtol S.50-ig. Hlndeaíele fogksís, szappan és illatszer.
járak résieVe fehér is esinoi Ctíoo s feksts moirkotinyek, gallir és ksse!6k posztó baseblikok, berlini aaoutt-kendSk, nyakkstok, kesstyflk is kersk fajfértk. «a Sliürt lysraekat. részire imgscakék, saoTOtt, horgolt ■ kotott rokolyák • fo-kotík, ssakálkák, váaaoa is horgolt pilya-saalag, kosssnvánkos, pio.ni s levarott paplankák, vássen- is gamipaleakák, korgolt esjpSeaks, harisnyák, tűi berlini snboayek s szoknyáeskák • fejkötSk a legolcsóbb áron.
Fener árak. I-.at.it, elsír rége z ín 75 krtil, moll a ere- I Chinon rSfe 22, 25, 28, 30, 34, 43, 4t, 48 kr. csikói bzi-
pelisse 3 irt 75 kitol, tárlataié, tnllanglais, illnsion, osp, gasst*. I hat r<fs 34 kitol, pio.«i parkét rofe 64 krtol. aiiaas rolaabarbsl
— ■>■ ri a f 11 «> *■ *« ^.*a?._a ■ •*■• I .a e_i " sv* ICm .rí r . » * i tf * ifi l._ill II . . a^_ _>s>^ Id siv*l*er>
i«e 36 krtol, futotzSnyek rífs 40 krtol, Ugmenua ajtó ai ablai-tekeres tSfe 6 és 6 kr. pamut ie selyembarsony f«bir lanel.
gasamiett saialeuesst fenirnesatnkre, íebénwmnak var-ratisra, aéveisaaiee s a>sa4esi Umsiset a legnjabb tormákban, aaratagy gallér is kiaalSk tismtitáa Tigett a legolesibb avart el-Tállaltazaak a aoatoaan ie gyorsan eeaköaAlieUiek.
Xindsn levél általi rendelés, mintán kUdsminyekrs ia kl-lönSe agyslinst ferdítek, oaak ss«méry«s «ssseáBitss«m ntán ••■ kOsöltetik és biatoejtom a nsgy«rdsmfi vidéki közönséget, mldeo esennel becses rendetaesivei aaereocsiltetni kérem, hogy nuadsn legcsessilyeab megresdelast ia asigoruao kiváaaág aaertat rogton a leneto legjobban tejjetóik Megbízásokat ia bármely más csikk-re igen beatéit vevSimtSl ssivaeea elfogadok s minden díj DÜkai eaaközlök.
2
Hindenneat Mvinaiivetak, Cuítasak ét rivis) árak,' acbirting, chiffon, dauiia, monalio, organtín vége 82 kr.-tál, bét-lésvisansk nuiJ=-.. eallkék > csipkebetüelek, bimzett naiknk s betetalek, ingtnellrk 2U krtúl entoilage, ríehs, aprets, selyeea ia panat, rajtok, scryem és bársonysaalegok, Tasson éa pamozaza-lagok, minden zainúr. rajtás is ffisok, varró sejyem, varri ie kBt5caéraa, minden koiS, himaS ia horgolópamut, valódi pottan-dorfi ■ 4-ssálss kotSpamat gyári áron, asiatogy tfik, gombok, caatok, gyttszfl, kapocs, centiméter, lámnabil stb
Továbbá színes kanavászok rége 8 frt, 8 frt 50 kr. 9 frt, l.'i fríg, S0 rSfSs fonalvászon vége 8 frt 50 kr, 9 frt, 8 frt 50 kr. ka..-, abrosz t rrt 20 krtol, kaviskendo kötegjs 2 frt 10 krtdl, csipkrfdggony egj pár egy ablakra 3 frt 50 krtdi 15 frtig, flLf gonyrojtok párja 60 toUl, ágyverttí* 5 frt 76 krtöl, asztaltart. tSk 4 frt 50 krtoi.

Wíjditi sJóávrUaf.fci
tronujto
, 1876. november 18-in.
Tleennegyedlk évfolyam.

1
ElMntttJ ár:
•p iwlleni és 6 rsasét illeui k»s-l i«mouye» , elóSiptések, redamatiik sat. a Mr-kesnikiadóhoi Mr-

1 :él •»
HirMtaaat.
S h».*kn. pscitsnras*
to'ábbi lorírt 6 »r
XTO.TTÉRBKK .
NA(iV-KAHI28A Ttkarékpéutari épfllst,
ftldsiüit.
BérnaotatUn !»v«lak
caak iwnen maokacár-
fiakMI bfadtatuk .1.
»a-
10
w-m*, fai bnertari ilUtsk minin I ^(jH birdat«s«n kfilfiaj' I 10 kr Ó*«M
l
lUiiratok
kald.tn.t.
ZALAI IÖZLÓ
.ZAIiA-BOMOG'Z'IKÓZL.OlM Y.'
Nagy-Kantzaa vám MyhatMágáoak. MakOiöitttM! u „elti zalai BgyvM egyllf . *. jiagy kaniztti karMkadelmi t marban*', a .nagy-kanizsai Ukarékpéiutár a ,zahun»gy»i általáiwt tanitt-tettOlet*, a .Zala-SaaMgy gézttaiézMi rttzvwiytárwut • több negyei a* varo« egyesület hivatalos ertesitéje.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csűtörtököti, megjeleuo vegyes tartalmú lap.
S269 m. »75. Nag? K«nj»i»vtroi laaacsa.
Hirdetmény.
Mintán jövőre cselédszerzéssel csak azok foglalkozhatnak, kik e végre hatósági igazolványt nyernek, felhivatnak mindazok, kik cselédszerzéssel foglalkozni kivannak, felszerelt és a város tanácsához czimzett kérvényeiket e hó 20-ig benyújtsák, hogy a a mennyiben részökre igazolvány adatik ki. ez a városi lakossággal kellő időben közöl-hető legyen.
N.-Kanizsán, l«7ft. november 6 án.
A városi tanács.
A szerzési ösztrtn fejlődése és Irány o-zá»a a gyermekben.
A családoknál előfordul, hogy több gyér mek egy közös birtokkal ruháztatik fel, -p. o. játékszerekkel. Az igen helyes, ha vi-gyáznak a szülők, hogy annak használatánál Teszekedés, czi vakodas, mit igen gyakran vár-. hatunk, ne jöjjön létre; vagy ha igen is — azon esetben a szüléknek kell fellépniök, mint részrehajlatlan biroknak. — Sajno-sán kell tapasztalnunk, hogy ekívánalomnak mily kevés szülO felel meg, midőn rendesen a kisebb sarjnak, ki jobban tud ríni, adnak igazságot s ébresztik fel benne a kevélységet, uralkodási vágyat, önhittséget stb. a nagyobb ellenfélben pedig megvetik a gyűlölet s irigy-ségalapját, mi nem gyakran a sirig Teszi iginybe a testvéri élet kellemeit.
Üdvös, ha a szerzési ösztön irányozása végett á szülök, nevelók, egy kis kertrészt adnak a gyermeknek, hol saját munkája és esze uTán nyerve fáradtságának jutalmát egyszersmind belátandja.hogy saját munkája
és fáradsága jutalmául nyert javak vajai kévét értékűek lehetnek.
Nem lehet elképzelni, mennyi kárt tesznek az oly szülök, nik gye. mekeik előtt könnyelműen felfedezik vagyonok mikénti ál-lását : eldicsekszik gazdagságukat s restellik bevallani szegénységüket. Ilyeneknek gyer-mekei azon önhitben, mikép atyja után örö-köl ugy is eleget, legtöbbször mar korán pa zarlásboz, tétlenséghez s adósság csináláshoz folyamodnak, minek végeredménye a vagvo-nosság magas fokáról a szegénység örvényé-be való bukás szokott lenni; pedig vajmi keserű e nembeli csalódás!
Némely paedagogus véleménye szerint a zsebpénz káros hatással szokott lenni a szerzési ösztön fejlesztésére és irányozá-sára. Én tapasztalatom szerint az ellentétet merem állítani. Mert nem kell felednünk, hogy az életnek nevelünk. — Kötelessé-günk a gyermeket az éiet fárasztó bajaival megismertetnünk s ót abba belevezetni, hogy majd midőn az élet színpadára kell állnia, azokból megbirjon mérkőzni! Tulságba se-hol sem jó menni, de balgaság a gyermeket az élet gyönyörétől teljesen elzárni. — Le bet ■ gyermek kezére pénzt adni, csak óva-tosan is meg kell vigyázni, vájjon a gyermek alkalmas-e azzal elbánni és mi módon ?! Min-denek felett pedig szigorú tudomást kell sze-reznünk, mire fordította a g\muek a pénzt, s reá kell vezetni, hogy inkább hasznos és szükséges dolgok beszerzésérc fordítsa, mint-sem haszontalan nyalánkságokra. Ismerek gyermeket, kinek kezére soha se adtak pénzt, a mikor pedig azt az élet szükségessé tette, a legelső öszszeget is elvesztette. — S végre ha nincs, mit a gyermek megbecsüljön, nem is tanul becsülni.
Nem látom fölöslegesnek azt is meg-említeni, hogy valamint az egész nevelésben, a példa itt is föeszköz. A gyermek azzá lesi, mivé környezete kívánja lenni — A szer-zési ösztön nevelésénél az oktatással nem sokra mehetünk. — Példával kell szolgál-nunk a gyermeknek. — .Ne legyenek a szü-lök, nevelök könnyelműek javaikkal. Ne eu-gedjék magukat - kivált a gyermek elölt, — kártya, stb. nyerészkedő játékok álul elcsábittatni, mire igen keserves példákat tapasztalunk, elteiéiben igyekezzenek ja-vaikat megtakarítani — s másfelől orizked -jenek a fösvénységtói, azaz, a kinket ne tűz-zék ki czélul, sót igyekezzenek ezt, mint rosz-szat a gyermek előtt erkölcsi példákkai is illustráini. Legyenek maguk is köuyni ülete-sek s lehetőleg adakozók. Jizt követeli Rous-seau is .Emiljében*, midőn a nevelőt arra figyelmezteti, hogy a gyermek előtt — le-hetőleg — legyen könyörületes, adakozó, mert az által hasonló tulajdonság fog a gyermekben is fölébresztutni.
Kzeket szem előtt tartva — véleményem szerint, — el fog távolittatni, mind a fos-vény ség, csalás ingerlő csatija, mind pedrg a restség-, henyélés- s vesz-tegetésnek természetes bekövetkezése.
Ji.-Füredeu.
PÁL SAMU.
Városi rendőrgégGnk szervezése.
^LUo küllemén;.)
Hogy a reniiúrBe^i kérdésekben eddig ia nem eredményteleDül szolaltunk iA, kel kö-rülmény kélaégleleo bizonyítékot szolgáltat, mi némi vigasxtalásuakra van : a mid.'rszolgá'ali utasítás megjek-Dése és azon kürülmóny, hogy ax 1876. évi kúltségelúiráojrsatnái már a t>Mu-pitányi éa város őrmesteri állomásuk betöltésé-
nek foggób«n hagrtairól beatélMk 4a a kM6n-aég nyíltan i. fejezé ki óhaját, hogy a rendörhi-vatal reorgiioisatioját közérdekű és meUfobstlen szükségnek tekinti.
Miután e tárgyban scerkeastó barátomnak bár feltételes, de mégis njiit ígéretet tettem, megkísérlem azt beváltam és néaetaimet, meny-nyire lehet, indokoltan fejteni ki.
Megvallom tuaban, nagy a rendőrség fo-galma alatt án egészen más eseméket táplálok, mint valaki taláo a Bach időbeli, vagy angol-franctia rendőrségi szerveretmajmoláaa folytán táplálni sseretne, mert mi nagyaruk mint mij-dent, ugy a rendőri ügyeket is az autonóm köz-igazgatás keretéuen óhajtunk kerestetni és nem-zeti, ugy népjeliegi viaz«jnyaink a külföldétől lényegesen elütvén, idegen institutiók megho-nosítása osak mdegháci növéoy lenne, tengőd-nék, de csak keveseknek lenne él regétére, vagy megny ugvására.
Nem akarom azonban ezzel azt állítani, mintha a külföld instítutióít nálunk haaznave-belleunek tartanám, csak annyitakarok jelezni, hugy előttem a külföldi inatituliók csak annyi-ban jöhetnek tekintetbe, mennyiben nálunk is azonnal kürültuéayak forognak fenn, vagy a tueunylben már végieg megállapított közigaz-gatási, de egyúttal autonóm közigazgatási el-vekre vannak fektetve és bennük az éanzerü-ség és egyesítés mellett itteni társasélet igényei is feltalálhatok.
Nálunk a rendőrközigazgatis terét sem a szokás, sem a törvény precise meg nem álla-pította, sőt közigazgatási rendszerünkben a rendőri és tisztán administratíonalis ügyek máig is összekeverve, chaosban vannak, egye-dül a városok azok, holott némi különválás ész-lelhető formai elválasztás nélkül.
K* okból mint mindeddigi helyi ügyünk tárgyalásánál e tekintetekből kössétatt cik-keimben, ugy jelenleg sem tehetem, hogy ten-álló minták után járjak, melyek után másutt kevesebbé viszásak, de nálunk minden bieűny-nyal hasznavebetlenné lennének, lásd csak a helyhatósági szabályrendeletet, mely valóssinu-leg idegen mintákból plagiáitatrán — nálunk épenséggel nincsenek végrehajtva, csak annyi-

TÁRCZA.
Mihály J. Endrénénok.
(Kttaxvet )i*agj»i )
Mcü*j vihar támadt, — a egy kit caalád egén L«frar.el>l> ragyogás ltö«t kialudt a napfeur. —
* a« iltxn* tÁmtdl- »iri •MétaV'jfből
A íHJdali-m néma istenafije lép ffil.
^ &Et, ki a Kéit^itott otelop romjainál Kiidedevi 1 karján — sukogva, köouybeu ált, Melií* fitjolival gyengén betakarj* — ^ tá éilea emlék-virágit hiniai, ráírja, — Hojrj unuyi gyönjtir, vigy, r.-mAiijr a boldog Álnir. Tonmtídi kiuja ngj ne aajgjon f*jj«n. Hogy « szép «n>lt!kek ringatiaa kötbeu K c t i é K uc timadjou & metri endOlt ■civb«D. — H»g; a liit azsat ajka Kengheaae •«»badon : ,Van, ICIMI ttlilkuiii tál akit airlial-\ m o a.* — — —
TV balaviuy essegy ' rnskaü'g folyondár, Hftiniat amu gyermek ! — caipongó kia madár. Ha táa R* árvsáág pn»»ta aÍTatagat /Watar a viharban kellene bolygói *», ~
* o«iu tutne egy furria, egy fa hfivfia Áruja,
(lova ii epedé pihenni mt-gstállna; —
II' mljaink ide « kia airfaalomra, l:..l anoyi kiocBetek vagyon •Ihantutra, )>ul burit, hasafi, aSt a fagyoa halál 'JynirS bánattal megt&rtao, kOnayeeve áll, — K tigiiil aliat. er St ád majd lalkr akre A ,derék' miaiti fijdalum r • • « T e t •. .. GUOTH OYULA.
Mihály J Endre slrjAn
- 18TS uo*einb»r 12-et.. -I.
Szilvágyi GyuU ev. UUkésztöl.
SKeratleim u urbaii !
h
{ éaakl C*end van körüiötttink ! Sec jó! van igj ; ■ mert temeti ben vagy u ok most, a holtak , haza-i jáb*o, a Birok hasai kört. 8 itt, hol olv «ok iie-| mes4rt, valamint hiu ábrándért Iáuguló szív ! porladói, itt, hol oly nyugodtan aluik rög ágyában egymás mellett volt jó barát és ellen* * iaég, itt, a hol eg^ik bánatra, egyik vearteaégre l'a másikuak nyitja meg ajt«jit a sir laka, itt, a ' hol meg a madár dala is Mumorubban baugzik, j itt csendesedjünk el mi is, hogy mi élÖk tigye-' lemmel vizsgálbauuk a halotUk onaágából as I életet. t
|- Óh atyám6ai, innen a sirok sxéléröl mi
égésien másnak tűnik fel az élet!
A ki att csak e világ sajgása, lármája, küikodése után ítéli megjöjjön ide, itt valóban megismeri ast! Mert mi as ilyen előtt ax élet? ttövid pályafutás, melyen az okos ember csak | azért fut, hogy elnyerhesse ax érzéki pálya bért; ' eg7 virágos kert, hol miod^okí siet magának letépni na örömvirágokat j egy vigalmi tanya, hol az eszes caak Önmagának él, furödrén a testi élvek tengerében ; egy küzdtér, bol e világ-nak emberei küsdenek földi dicsAsségért, rang-ért, ki öcsért, gazdagságért, múló Örömükért! Mit nekik mások öröme, melyet mng»ammisi-tettek, családi boldogság, melyet szentségiéi*n kesékkel asét dúltak, mások becsülete, melvet sárral dobáltak V Mit nekik vallás, baza, k.>zrr dek, melyeket csak aljas ct^ljaik eszközéül it-kintetlek? Öres szavak, hiu ábráoduk, melyek ért csak as esttel*n képes hevtiiui, m^lveknek érdeke, jóléte, boldogsága csak ábrándozóknak fakssik ssivéo. — Jaj as olyan egyháznak, alyámiiai, melynek váJJÓí Így eresnek, jaj az olyan társadalomnak, melynek fiai csak ily esz mekert képetek h«vUlni! Tometfivé less ott nem-
sokára maga as élet is, hova aláásott boldogaágát jár siratni as emberiség. — Oh jertek ide,üy gyász alkalommal, ti, kik igy éreztek « vizsgáljátok innen a sirók szélérül azéletet! SÍ ily hiába való pályatutáttok, hi*z csak a kuporixjig tariuLi ax t béretek as Örök enyészet j milv tia^tootalán kincsetek, gazda^sagtok, földi dic«ös«égtek, hisz csak a sírig kísérnek el; milv azuppanbu-burékok földi vigyástok, hisz csak a temető kapujáig terjedlek, olt elballagtak, inegseninii-sültek.
S ki kísér ki nyugalmadra, a szánalom e réssvétje e, vagy tán a barátság 'í Hisz nem vol-tál szánakosó a nyomorultak, iránt, nem volt réitvfrvŐ könnyed a szenvedú íolu't, u<-in volt szerető igaz barátod, ki keseregjen sírodon ! Ti, e világnak fiai, ha megálltuk a teraetű kapujá-ban, mondjátok meg, miért éltek ? A feledékeny-ség szele eifujja még emléketeket it>!
Ellenben ti jok, ti, kik mag^aztuö eszmé-ért, ssent cselért futottatok küzdv liarczolva, nem fogtok résivét, Bzáualom tájó ciz«;3 nélkiíl kíkisértetni az enyészet és ftíltamadtui e buzijá-ba,nem fogtok szegényen megérkezni eirolókba, sót gasdag kincsek kel megrakottan men tek nyugalomba; mert eljú a valláa, a tiszteleteik koszorúit aggatja keresetedre, fej fádra, uljö a haza s hálakönnjek közt jegyzi be nevedet legjobb íiai közé, eljÖ a közérdek megtiralni halálodat, mely által oly sokat vesxtctt.
Végre eljí a hit szelleme s nyugtatva és megszentelve bevezeti lelkedet azon örömökbe, melyet Isten eltett mindazoknak, a kik neme sen éltet és jól barczoliak.
Íme te is elharczoltad a földi harezot, ki szenvedett társunk! Voltak ugyan sokan, a kik szerencaeaebben futották meg a pályát, a kik
diadalmasabban harczoltak. de tisztább érzület-tel, magasztosabb hőséggel kevesen s mit nye-rel mindezekért? A koszomnak töviseit, a pá-lyabéroek alamizsnáját, de leginkább A nen, -lelkek mindennapi jutaimát, A félreismer-te t é s L ..
De íme a hareznak vége! A küutdtérről leléptél, hogy más szerencsésebbnek adj he-lyet! . . S ez fáj nekünk, ez sebzi annyira szi-vünket! Hisz kes*irgÓ özvegyednek nem lesz többé, kinek a gondoktól hevült homlokáról gyengéd ketfkkul elsimítsa a gond redőit; nincs többé férje, nincs tűbbé mindene! egyeden gyermekednek nem lesz, ki mosolyogva as apai szeretet szent érzelmével fogadja ólé be; bará-taid, iemerőid hiába várnak szerető körükbe ; nem lesz, ki pótoljon téged, nem lesz, ki oly hi-ven szitsa a lángot, mely általad benoök égett, kialudt az rajok nézve Örökre, mert az A kebel, mely oly mélyen érsett, kihűlt, az a sziv, meiy oly melegeD dobogott, megszűnt dobogni; as a kar, mely oly forrúu tudott ölelni, tehetetlenül fekszik ; a nzvai, mely oly édesen tudott moso-lyogni, megtörve fekszik üregében. S eseket tudva, itt állva nyitott sírodnál,a fájdalom első hevében nem lertnészetee-e, ha önfeledten fel-kiáltanak : Isten ! te hát azért adtál családi Örö-möket, asért oltottad belénk a barátság ssent érzelmét, hogy annak képét csak meglássuk de ítlkét ne érezzük V. Fájdalmunkban oly ne-héz megválnunk a sírtól, mely por maradvá-nyaidat fogadja be ; mert nem tudjuk magánk-nak megmagyarázni az eseményt s a bitétlenség szállj a meg lelkünket! . .
De elmúlik a fájdalom első íellobbaoása
■ lelki szemeink elé lép ama golgothai kifoszt-
{ uek BseotjQ i aebeir* mutatva feltekint u 4f M
ban, s> mennyiben egy csonté ügy és hivatal
kör nélküli állomás sind cura reods2erehmeti.-it, eok tekintetben * végből, hogy egves proii-^Ml-tak részére hivat*! jus»oii.
Igyekeztem te hal icfojtuátní magamat a városi ügy körükről, « teendőkről, viszonyok-ról as ezeket a lakosaiig viszooyai szerint lenne Jervtm beosztani, lebeh'leg elválasztva mindazt a rendőrségtől, mi nem oda tartozik, mert tapasz-talat szerini a rendőrség ma sok oly dologban el-jár, mihez semmi köze, vagy mit az ügyek ösz-szefüggésenél fogva másnak kellene teljesíteni; e tekintetben ceak néhány példát is elégnek látok felhozni:
az iparügyek törvényszerint a tanácsot illetik, mire va.ó l--hel tthát az. hogy az ipar ügyek egyrészöt a tanács, raásrdszét (a tanon czok és segédek ügyeit j pech-: a rendőrség ke-zeli; mi köze a rendőrségnek a szomszédi kerí-tés perek, kihurezoUodasok, faültetésekhez, ha-tárkérdésekhez?
Van pgyéb más fontos dulga is a rendőr-ségnek, minthogy utat csín >l joo, árkot met-szessen, csatornákat tisztitA$s;>n, hidakat javi-ta&son, arra van közmunka kezelő, mérnöki hi-vatal, 3 utkoprti és egy íeiugyt-lóve]- Az utcza-ronal ki jelelese építési éa szépészeti dolog, nem pedig rendőri, épitkezétoknél a rendőrség csak annyiban érdekelt, bogy a kész épületnél sze-rez meggvőz^dést a biztonságról — nem pedig építési komUt-iokba futkosni.
És még aiburolhatnék eok ily apró csepsó — d** «raDTiainD sok idüi raülú dolgot, melye-ket mint gazdátlan dolgokat talált a kapitány-ság én szépen átvette, a hülyéit, bogy átadta volna a 4 városi tanácsosnak, kinek unoe-untig elég ideje lenne e»>o iiein rendőri dolgok elvégzésére ét, viszont a rendőrségnek is ma-radna ideje saját dolgai rendbentartásárn.
ab.
Helyi hírek.
— Ax iskolai nagy rainidű változutá sara vonatkozíuag Zalam«Ky« tanfelügyelőjéhez kovtítkez/i miiiiöicri leirat «-rkez^tt, mely hiva-talból minden iskolai hatóságnak elküldjük ugyan, mind a mellett a u közönség tudomá-sára készséggel húzzuk : 2á tál. számhoz. V .'-lás é*> közoktatási magy. kir. miuistertől. A je-lenleg már beállott l*7i)/ó-i»i uuevtüJLfcezdve a mi.iisierium közvetlen p-uüVIk^zéae alatt áilo valamennri gymnasium ea reál tanodában az evi nagy szinidö július eí augusztus hónapokban íog tartatni. Ezen intézkcdé- kiterjesztetik az Összes állami tanító és tanjtuuo kepeidekre, va-lamint az állami, elemi, feíaő. nép éa polgári s végül a községi népiskolákra is. Khez képest a tanév ezen tul september hu 1 én kezdődik éa június hó végeVei végződik az imént megneve-. zett tanintézetekben. Miután p-d iga jelen 1875/6 tanévben a szorgalom idu kivéielkép csak ki-leucz hóoapig fog tartani a vígból, íiogy emia.it ezen iskolai évben az oktatás hiányt ne szen-
felhívom, h< gy a felügyelete alatt álló
.ii, állami-, e!-mi .te.ső , uép é* polgári,
í a közt>égi népiskolák igazgatóságai-
letőleg az erre hivatott alantas kösegek
léjft-vé tegve a tantárgyakat akként
felosztani, hogv a kiszabott tananyag 1876. évi
julius hó végiig tökéletesen frldolgozusaék.
Végül értesitpm, hogy ez irányban azösazpseg}-
b:'»zi főhatóságoknál is intézkedtem. Budapest,
1875- ocloW 28-án. TVfort Áe'-ston.
— Boldogul* Mihály J. Eod™ ál-
tal az<rkeszti-it é» kiadott .51 agyar TáVirda-
napúr" expediálása az t-lú6z«tők és megrende-
lőknek foganatba vétetett; t-gyutul fcihivjuk az
elhunyt ismerőseit, ho^y evállalaiot pártolni szí-
vtski'tíjenek, a niegreiideléackül készséggel eaz
közli e lap *zerkes*ió:>ége U. A napur ára
1 frt.
— A ntigy-kaniz*ai kath. fögymna
sium terményrajzí gyűjteménye számára a kö-
vetkező adományok küldettek be: tek. Bö-
röndy János, keszthelyi számtitrió úrtól: nagy
Kor ni ár, a nép nyelvón; Kánikntona (Halieus
carbo) tt-k. Pnugrácz Adolf, gymnasiumi tor-
natanár úrtól : Seregély (^Sturnus vulgans).
Méh'.s Kálmán, VI. oszt. tanulótól: Hófajd
t^Tetrao albus). — Mely bt-cs«s ajándékokért
midőn a tanintézet nevebr-o hálás köazíí ne tün-
ket n_\ ilvánítjuk, egyúttal kérjük, engedjék
mep, hogy gyüjteméoytárunkai továbbra is jó-
akaró tígyeliuókbe »jrinihaf>buk. Pintér, tanár.
— Jlujgató Sándor t. munkatársuok
tói egy hanztios kis könyvtcske jelent m<*g
.Nemzetünk in u i t j it- czimtoel, ki-
sebb tanulók számára kivonat. Ára 8 kr. Kap-
ható Wajdits József urnái. Tarulma: Szótat.
A raagvar királyok s erdélyi t-jfde)mek tapin-
tutosau ryviditclt történeti jeknsége, végül a
Hyinuus.
— La/nntJc mai számának hirdetési ro-
yatáb^n közióit ,Hangverepny sorozatára* fel-
hívjuk a t. közönség, külonósi-n a vidékiek fi-
gyelmét, h-'íy a jegyek m^g^^urzésébun el ne
késveuek.
— Bekühleírtt. IWt-lettel vagyuok*
városi hatodig minden oly intézkedése iránt,
mely a f'rh«-«*-n adózó kózuns'ég kényelmét s
általa ej;v&z< rsmind a város szépitéázeti flúha-
ladi .. usak némileg füéKnzK. Nem akarok ez-
i;* i in a még talathwtó hiAiivi.k.sem pedig H
részletekben bcmtitHtoti tiíjy<'lem €'1 ismerésre mél
iii inozzanu'Airól t''rjed«ln>^fi (v.Íkfcf*t tormálni-
Mt'íri-'i'-uutjk azok u^yi> időnkuit feltárv-i ÍM7Ín-
teu akar az egyik, akái a másik vmlitettem körül
meny igazeágát. Csak, miután az e^yeo<!8 utat
mindenben, igy »z utcr.ák>>c i- szi-reu-ni- vagyok
bátor ez utóbbiak rtudt*zé>e alkalmából a gon-
dos varo» atyákat egy rövid sétára fölhívni Kin*
taludy utciank azon részére, hol az egyenleten
munkája roég ez időpontban is tolydogal. Mi rég
figyelemmel kisérjuk már az itt tolyamatba
vett ruunkáUtot, de azért, ki l»*gelősiÖr látogat
is el hozzánk, azonnal eazre veendi a dombnak
aránytalan lesarabolásat, mely aOeizli fele ház-
iol «** ak pínziUyori biztosságig terjedi .»- «y«*JAlajos, agy gyermekeik : írón férj ifj.
^or^rf-*L«rtrdm«TMéW.nnyir»,bogy j Háry Gu.zUvoe Elek Laszlo, Amal.a, férj.
kocsival - mi benne már is leneclyig süly«d ! Torok trnooe, Géz* es Etelka nevébeo »,.».
j
tőle*; ipa éanagyatyjuknak Kozma
l hi dii
p
f-'-nekletiposványvM kevés gyarap-i.t*sal gja logu'ainkut M clöotendi. — Ennyit kívántam
k
*; p gyyj
g volt wprejrhi uradaimi *z.:nitartőnak f.
alkalommal a tek. városi tanács s k6*retve é"vi november U-én d. u. bl/2 órakor, élte só
b jáli ééb löléb é
/2 ó
. évébt-o vegelgyöngülésben történt gyászos el-
j hány tát. A boldogultnak hűlt tetemei f. hó 13
á délá 4 ók ék b
a mérnöki hivatal szíves figyelmébe sjáolaui.
Tisztelettel egy adózó polgár. .
— A .nagy knnixtat k.r.ískedeími | áo d.Mután 4 órakor tetettek a szombathelyi 8ir-
' kertben örök nyaklómra, az engesztelő'szent
mise áldozat pedig ugyan f. hó Jö én d e. 9 óra-kor a sz. Ferencziek templomában a Min-denhatónak bemmaUutott. Szombathely, 1875.
- atbatoloimaholnaplehet^leole.í.^tam-g- \ morodou-z.vvei jelentik szeretett atyjuk, ille.
november 12-éo. Kéke hamvaira!
— BaducMonba keresünk egy outién
vinczellér, ki a kertészetben í« jártam. A- egyez-
kedés előnyös. Bővebb értesítést ad e lap ki-
adó hivatala.
— TomarttH PáU Cáktonyáról az
igataágugyi miaist«r a n. kanizsai kir ügyész-
séghez aluiryészszé nevezte ki.
— A kesxtlielyi m. kir. gazdasági tan-
intézet hallgatói e napokban dalárdát alakítót-
Uk. A bejelentett.működő tagok száma 32-re
megy. Eiookké I_>r. Csanádi Gusztáv tanár al-
elnökké Paray Sándor, Il-od, jegyzővé Simon
Róbert I-8Ú és peoztárnokká Pleszky Antal
Il-od évesek választatlak. Bizottmánvi tagok
lettek: Szabó Vilmos, Ftíknte Kálmáu II od,
Mibályfy István, Szigligeti Mór és Gaál Illés
I-so évesek, mégis Bausch István Il-od és Spat-
kovszky Gyula I-»ó évesek s a daiárda pártoló
Ugjai. — A karmesteri teendőket Klug Jóssef
a keszthelyi dale^ylet karmestere vette át.
— Bellátiticxról nják nekünk: Folyó
hó 11 -én este UJ órakor havas os6 esett és ugyan-
ekkor, mint nyáron, erősen dörgött
az ég!
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tan-
intézet segélyegyleti tinztviselösége az Ib7ö/h-
ik tanévre következőleg választatott • Pleszkv
ifjak önkópző köre* részéről a múlt héten köröz-vény circulázott, összehívandó városunkban élő ^bar az egylet nem tagjai is) összes kereske-delemmel foglalkozó fiatalságot azun czélra, bogy az «• szakmában is dívó hézagok ügyében — illetve a társíts élet tía társas érintkezés által előmozdított közérzüleut — tanácskozás tar-tas*ék, ■■frybekötvu netán hozandó indítványukkal. — Ez egylet ilyetén intézkedése — az általa kitűzött, bár napy fontOAsiieu, de Kanizsán védtelen nchezm elér he tü csel érdekessé tette e gyülekezet folyamát és vonzalommal bírt szép számú látogatókra- — A debatte-ok elnök ur álul történt megnyitás* után az egylet titkára, Schnlhof B. ur ékes-szó! lássa 1 ecseteié a szőnyegen levő kérdés kiváló nagy borderejét: fdemliü az önkepző kör eddigi fenn tart hutásának nehézségeit és tüze tfsen részletezi ama tényt, miszerint «z intéz méuy városunkban — kereskedelmi társaigás-nitk, kereskedelmi eszmecserék-, kereskedelmi művelődé* és előrehaladásnak, szánva — f-zeotul csuk akkor biztosittathatik, — a czél c*ak akkor érbeiú el, ha a részvét altalános, ha az igyekezet, a buzgóság kitartó, szóval, ha wm egye* tagok egyedül, baoem az általánosság erélyesen kap a munkába. — Kívánja, hogy a cagyoii ís szembeötlő társalgási hézag ez egylet Bzorosabb felkarolásában találhassa orvoslását és végül az egylet szép tágas helyiségére utalva, annak szorgalmas, rendszeres látogatására hívja fel a tagokat, ily esetben egy-
1 uttai a beköszönt teli ivadra Bzamos hasznos tudományos felolvasást helyezvén kilátásba. — A
1 kibocsátott aláírási ív a helyszínén beiktatottak Után is szépszámú uj ufókat mutat tel. — Vaj*
ha gyursan es sok utánzója akadna kereske- j István, Szabó Vilmos, "tiilo'hlavuk Rudolf II-.,íi
d*-liui ifjúságunk e derek, előre iparkodó részé- , évesek, Bazala László és Lovász Antal 1-aó
n«-k. — S. S. \ évelek, póttagokul: Nosslopi Béla Il-od ét Mi-
— Cnengery Antal országgyűlési kép- hályfy István I-ső éves.
viífl.-.nk báj.« és szeil.-mdus leánya, Olga kis : - Tánc^v igalom A Wtbelyi gaz
táoczosnő s mint egy 20 íánezoa volt ott j< I nem Urtozott a sikerültek közé s mégis a tám-£ I jó kedélylyel reggeli 5 óráig folvt. A hölgv-ko-
hMzonyuval Dr. Heiorich Gusztáv egyetemi j dászatí uoiotézet uoveiidékei álul f. hó l'ó *u
iHíi<ir tíi kitúnö paedegogiai iró nov. lö-én tar- \ az „Amazou11 szálloda termében rendet^tt
totta wíküv.'ijét. A menyasszony UuuiCjengpry ' táncz koszorúcska, tekintve, hogr csupán "
Imrí* é« íjyulai Pál, a völegeoyéi pedig \Ve- ' "' * ' *" -. . -
j y gg g y
zönséget, illetőle-g a tánrTosnőket Sólyomváry Ilon, Szabó Vilma keszthelyi. Súlymny nővérek b. ederictti tirholgyek k<;}>f2iék.
— Meghieás. .\/ általános zalamegyei tanítótestület Sümeg járás tanít ók Öre f. é. no- vember hó 2b. reggel * órakor tartja Sümegen, az iskolaépület foidatiuti részében félévi köt-
nm<rcr Vincz<- és Lukács Antal voltak. Áldást kívánunk a bzeut irigyre!
— A magyar kir. nyeremény-kólcsön-
nek DOV. lo éu tartott húzásánál u kovBik^ztl
sorozatok nyertek: 490. >224. 1ÜH1. 17'iti.
1^39. 1971. Í21K. 2(jJá^30r>6. S192. 3440.
3tS4tí. W33. 42l7r-»ífjí és 5541.
— Gyáxxhir. Kozma Kessó, József és Mária, férj. Megyejy Alajoané, ennek férje Ma-

jelezvén : „Ne keressétek a holtak közt az élőt, ninc»en itt, fe.tamadoit;- mert .elvettetik rot-baaandó lest, teitauiitsziaiik roih*d*üao. El-vetteiik gyalázatos ie»t, feiifcm»*zLatik dicsősé-ges. Eivettelitt K-iKes test, feiiauiuziaiik lei RÍ tw ; t^II. kor. Xö, i2t) — kedveseitek nem tá-voztuk oröare, uieri valamint a sírba, ugy a nit-nyursxagba, a viszontlátás ex édes h»*a jaüa is kuVcicndíicK önel ! . .
Ijy érieletnuen: ,Ist- n veied tehát, a földi b»rczot kiszenvedett nemes haluttunk !"
Kísérjen hossr.a almodra kedvesidnek, barátidnuk aido emlékezete, legyen v«:it-d az ur nak oltalmit; lengjen sírod fölött a szeretetnek angyala, mely nyugtasson meg bennünket, hogy hitfel mondhassuk: Az ur adta, az u/ elvette, áldott legyen szent neve írét te. Am<*n.
II. Nyuli György m. kir, tdciráatiszttöl.
Bánatos szívvel álluk e gyászos lak előtt * borzadály fogja el valómat, ha elgondolom, hogy e rideg hely egyik legtorróbban szerelett, becsülve tisztelt kedves kartársuuk s barátunk porhüvelyének örök nyugalmára tárult fel.
Ki lenne köztünk az, kinek szivébe sajgó
■ebet ne ütött volna e rémes hir: Mihály J.
Endre meghalt 1
A pár nappal ezelőtt még viruló egészség, a villanyos c&zr a minden szép és nemesért ra-jongó reménydus fe'rőu összetépve — élettelen tömeggé rutitva, a kérlelhetlen halál ádáz ke-zeinek Ion martalékává.
Aggasztó, keserű e pillanat, mely számo-sakat sújt; bánatos küJöoösen nekünk, kiknek baráti szive raboltatott meg. . . . Hisz ő volt u, ki a barátság zászlaját oly fennen hordozá; ó volt az, ki a megpróbáltatás napjait lelke-•itfi MsTftiyal — mint vezér — küzdé át ve- egyaránt osztozva Öröm- s bánatunkban ; Telünk viselé a terheket, mint a nemzet szerény napszámosa s rugekouy lelke nem egyszer osz lati el szivünk egéről a borús fellegeket! Ba-ritság volt eseményképe, barátság kisérte lép tett, inteste tetteit; barátaág kisérte sírjába u s nvlj egykor ápolta, az takarja el örökre.
Kicsiny volt a kör, mely nem tudá mél-
tányolni törekvéseit; messze vágyó lelke nyu-
galmai mas hazában kereké a sokat küzdött
vaodur életet messze a szülői földtől e helyen
kelleti végeznie. v
Elhomályosult a féoysugár, a felebaráti szeretet ólteiő sugara indult benne enyészetpek, ki az élet ku/d«injpí kost egy pillanatra sem te lej kezek tueg a közerdeket czelzu hasznos muüKálatoE léuyezöjt: lenni. Hogy többet ne említsek ; e varos kebeleben alakult kisdedne veiŐ egyesület eg)ik burgu eloharezosa, kezde-méiíyezóje, terjeeztője s .élesítője volt; a ma-gyar tisztviselők árvái javárk csak pár nappal halála eiutt jelrnt meg levfkeuj. segenek utoUő gyuiuöicse: a ntngyar iávirdai szaknap:ár. So-kat, igen sokat mondhatnék e nemes tértiu buzgó törekvéseiró:. ki utolsó perczig nem Cfúggedeit s kinek tetterejét a zsibbadásnak terhe meg nem iVkezheite, habar oly kevés, oly kéu-s bére volt sok átvirrasztott puszta éje-iének. De nem — kedv c-s haráiunk — jutal-mad nem fog elmaradni! mit el nem érhetél itt e földön, megkornnazattdja azt az ég!
Vágy tápíáha lelked it: csaladot, buldo-gat bírhatni s még alig ízleled aunak édes örö-meit: reményed gondosan szőtt szálait a halál kaszája vágta szer. Kömény, remény, miért vagy te oly szép virágV . ^ d nekünk az ég miért is ad V Azért <■ csak, bogy hervadandó kt*lyhed leg; <-n, hov;í csalódás éjeién s/imünk harmatjai hulljanak. V Keméuy \ v>ltál te is krd"-ves barátunk B csak azért adott nekünk a sora, hugy porhuvelyt-d szerény lakára, e rideg sírra hullassuk szemünk harmatjait, a csalódás e gyá-szos reggelén.
Itt hagytál bennünket barátság királya, utolpó lehelle:edig hiv»n őrizvén meg a szent frigyei, a barátság éd*4 kötelékét s a szivünkbe ts átcsepegtetett a sz^nt érz<:t : élni fog Örökké, mely hő imára nyitandia ttjkainkat, békességet, orok nyugodalmat kérvéu a magaság urától poraidra.
. laton veled kedves kar Ura és barátunk, fogadd kísérőül a megtört baráti asiv keaergő könnyűit. Isten reléd!
tiOeseji népdalok.
ö«Ieroény: K6TÍ>J Bel* ffjiijt«méay«b61 1
FöUütött KX eat hajnali caílt^, Karn* bmbam kapám el~tt ballag. Ki-, aorám «n>Mt ki bo»«ij>, üT«uge MÍvem m«g hasad utána.
Litiy.im, lányom ! ne menj ki hoxtája, Hi ér** roéje a izeret<"' tartásra ; To<i"in anyám, indum, \io^y rá 4r«k, Act !■ tudón), hogy n«in bnki él«k !
MesfcfitGftik nékem a knaconit, »»ép, sftld iga riliaimr* borult, A ftsei«leoi bej elejbém állott 8flrfl kíinnye az 6l«mb*- hullott
2.
A [tAksi f*ln véfC«o Lenny rásir ICM a hétea, MAparo m #ifugok m«uni, Saokél, b*raat válogatui
Siókét n<> vágy, mert beteget Pirosat •«, — mrrt réuvgea. Barnát vépy rí, ax leasi a JA, Áx l^Hsz a kedvedre TSIÓ
3.
Znld rrdr.^n a k.tknk. O&k azl utondjü. hogy ka kuk, Uwudil m.-tf kakák émiekom M«i.,dig i*rt az rlftimi.
A xAld fUví'o, xMá «rd-"a SítiltfUt a üseret&m, Mou>td meg kakuk vaonk.iu, Saerei ■• tintám eog«tn
4.
(tollár h.*(r/en van e(yr embw, A atakálla t«r>c keod«r, C»ak axt raoodja ax ax enbar : Hogy A leány mind hamu ss«r.
Pergyóka*) wr.ill kioo a réten Megmondta ■« nékem régva, Hogy ibást saeret a galambom, Miatta lesz nagy bánatom,
5.
E*t*ledik, aJkonyodik, Uala-iuéa«i takarodik. Három bojtár j« bőit iaaik, A taáuiadó kiromkodik,
Egyik isxik Iéráiéiban, 4 Második QMr*p«*b«a,
i
A harmadik a fujátban Óreg pohár a markában.
Igyál bcityár, múlik a oyár,' Ugy tetu toka dabijkodax már, LefaniUk a tölgria 1«T*1, HOT* 1«IS«1 *xegény lsgéiiy T
Ax angyalát at apádnak ! Mért mondtál «n^ora betyárnak * Viselem a betyár nevet At«oTCd»k ért* *Ug«t.
6.
Ez »Í ég. ez ac ég r^ilUffus. Kotsata t«taj« harmatot, Róztnfa tetej" borulj rám, Siomorn angyalom itólj untaim.
F* as ég, ex ax ée oly tiseta, Babáin a txiTvdet mát bírja, Ha éa a mircdet bírhatnám, Scél«a • világért oem adnám.
7.
Vau nekem ogy ki* halas tvram, Abban vau három arnaT balam, Van n^kem nt^r^tf>m ^gy barna, A n«v«, a neve Széf Anna.
8
Kerecicnri f*lu végén Furalyáznak ntgyin szépen, A axép ssó'ke iahá«z l«^énv Fajjá olyan nép' n szegény.
O6TH Pari hallod nivtm: Gyér* ablakodra kinciem, Ha nem látom nzfm-'-lr M^t: Kiv^gzem az életem^;.
Pari, Sári' hallod, hinak ! Ne bánja kend, htdd híjának! Né«d lányom, néxd neg ki ax ? Caicrak*) a jaháax bojtár ax.
Gora Sári hallja maga. Milyen népen harangoznak! A üzép. txöke jaháíi legényt Un t«J«ik a sirba tsefényt.
9.
A pákái k«rtek atatt Egy kin Uány xabot arat, Zabot arat a lovának, Sieretőt keret magának, A> áa aa igaa'
KÖVÁKY BÉLA.
(Vég. kST.)
*) Caacmk btváa.
X
gyűlését, melyre a tagok és tan4gyb»ritok tias-„leltei meghivalnak. Tárgyai: 1. Károly Já-0OJ gyakorlati elóadáta as i. B .fioaztályban ,»i 1stoiab» feladott gyermek fogadása.' — 2. Brucker Alajos értékelik «) ai „Eötvös alapról." b) „Miként lehetne a tanító testületek közt tu-dományos paedagogiai alapon a lanitia és ne-veiét teréa egyöntetűséget beboui — ósszkap-esolatban a szakosztályok működeiével.' — 3. Kíjéb egyleti ügyek. Sümeg, november 12-én ;-7.>. Könnye József m. k., egyleti alelnök.
— AUóLendván e hó 12 ón délelítt
1Ű órakor a puiubivatal szomszédságában is-
meretlen okból tüi ütött ki > alig egy negyed
o't alatt: két pajta s két mellék épület lett a
lángok martaléka; tüioltóink hamar megjelen-
ve a vész belyén, sikerült nekik a tüi tovább
terjedését megakadályozni: — dicséret- s elis-
merést érdemelnek, l)obos Lajos mászó, Beck
Fülöp csővezeto és Lob] Ignácz, kik a leg-
nagyobb veszélyben nagy ügyességet és szorgal-
mat tanúsítottak, ugyszinte Hajós Mihály fó- és
Kelcz Gyula alparancaook urak,kiknek eréiyea
m:ér.kedése-és közremuködésöknek köszönhető,
bagy a postaépület is a veszély tói megmentetett.
TC- .Sók napiára és háztartási jegyzó-kón/ve" cziruú évkönyvet szerkeszt csupán nürok közreműködése mellett Horváth Boake. Kiadja Siámmer Imre Székesfehérvárott. Ára 70 kr.
— A „Hana" életbiztosító és hitelbank
1*75. september—octob«rbavi üzletkimutatása.
Benyújtott ión drb bevallás, 949,?60 frt. Ki-
állíttatott 413 kötvény, 642,280 frt. Ez évben
betolyt dijak összege 395,968 irt 19 kr. Ez év-
ben kifizetett károk összege 149,676 frt 30 kr.
Az összes érvényben lev<5 biztosítások összege
13,*26.495 Irt »7 kr. .Haza' életbiztosító és
hitelbank.
— Lakatot Sándor országosan ismert
jelt* magyar uncztanitó egyetlen na Lakatoa
Károry Hud-mezA Váaárhelt egyik szépe Kris-
lotiy Gizella kisasszooyuyal, az ottani zenede
igazgatójának bájos leányával ünnepélyesen
jegyet váltott. Boldogságot kívánunk a szent
Irigyre s óhajtjuk, hogy % szülőknek sok örömet
szerezzenek.
— Táncxrigalom. Folyó hó 8-án az
alst'-lendvai önk. lüzolló-egylet javára a BFol-
^óri olv. egylet" termében rendezett tánczes-
tély a kedvezőtlen idu miatt igen látogatatlan
volt, vidékről is csekély saámu közönség jelen-
kezett; aluttenbergi tűzoltó-egylet kilencz tag-
gal volt képviselve, üdvözöljük ezen derék
ftzmuszéciaink rokonszenves barátságát, kik bár-
mim' alkalommal bennünket eddig is meglálo-
gaiui szívesek voilak. Azunban sajnálatunkat
kell kifejezni a helybeni közónaég nagyobb ré-
sze iram, kik ezen hasznos intézményi caak
prúzaiasságnak tekintik s annak pártolásától
idegenkedve: visszavonulnak. — De eiismeré-
sunket kell kinyilvánítani azon helyi s vi-
dégi vendégeinknek, kik nem tekintve a kelle-
metlen időt. e nemes czél előmozdítására meg-
jelenni szívesek voltak. —A táncseatély folya-
ma alatt az egylet saját zenekara működött,
mely esti b órakor vette kezdetét, az elegánsan
uiszitftt teremben meglepő képet nyújtott a
hölgyek csoportozata s mint egy virágkotzoru
még díszesebbé tevék alt; jelenroltak: Keserű
Ferenem ' ■*»<„ Mariska kituiioEj Ví>-
eaökrol; Vi)m. kiaasuoay, Kelé. Gyu- .
láné, Stein Ant»lDt j. Kovács Jánosné, urhíl- ;
gyek; a táncz és víg kedély fentelenül folyt,
melynek éjfél utáni 5 óra vetett véget. Eien
alkalommal volt osaces bevétel 97 Irt. 70 kr.
ebből levonva: 79 frt. 50 kr. kiadást, maradt
tiazu bevétel 18 frt. 20 kr. Felulfizettek : Trav-
oik Lajos ur ó frt, Hajós Mihály 1 frt. 50 kr,
Lendvay Mátyás 1 frt, Ehreoreich János 50 kr,
Balogh Árpád 50 kr, Lobi József 50 kr, Ud-
vardy Elek 50 kirRosenberg B. 50 kr, Schwarz
Ede 50 kr, Faísztl Jóxsei 50 kr, Guggenberger
Károly 1 frt 50 kr, Brunner Ssmu K> kr, főt.
Baissár bagonyai plébános 2 frt, Kelcz Gyula
50 kr, Lobi Igoácz 50 kr, Bognár Mihály 1 frl,
Pintér öyuia 50 kr, Geró 20 kr, Kovác. János
50 kr, — osaiesen 18 frt. 20. Melyért t'ogad-
jak — azont. felülfiietók, kik nemes törekvé-
sük álul ai egylet érdekeit oly készséggel fel
karolni szíveskedtek: az egylet hálás köszöne-
tét. — Bognár.
— Rövid hirek. Szegeden .Tanférfiak egyesülete" van alakulóban. — Kannicher Ja-kab cultusministerí osztálytanácsos meghalt, j — Krems mellett egy pásztor fin, alvó pásztor-leányt befedte gályákkal s meggy ujiot la, mond-ván : angyal less a lányból. — Mobl Kóbert hírneves taaférüu Berüoben meghalt. — A vidéki nyomdászok Tumesvirnii gyűlést tartót-.-ak. — Mac Habon neje keiét egy tüzeset al-kalmával tanúsított hós Jetiéért kerlo meg. — Budán 32S1 haz van. — Temérdek ólompéuz kezd forgalomba jönni, különösen 20 krosok, jó lesz vigyázni. — Syriában erősen növeke-dik a cholera. — A moróczi erdőben vadem-bert találtak, ágról ágra ugrált, 20 év előtt megszokott gyilkosnak hiszik leuni. — Vissz*-vouulott az a korai hír, hogy ó felsége Horn öz-vegyének kegydijat rendelt. — Kassán .Sze-retetház'' létesül. — A petróleumra uj adót vetnek. — 82 ezer frtra becsült .Victona" tég-lagyár 9.500 írtért kelt el. — Horn helyébe ál-lamtitkárnak Hegedűs Sándort enilegeúk. — Fázmáuy és Széchenyi érsekek hamvait a ber-czegprimás Posooybul az esztergomi basilikába viteti. — Kaposvárott műkedvelő társulat ala-kult. — Lipkón egy szabómester főbe lőtte ma- gát, mert 1 frl 10 kr adósságot képtelen volt kifizetni. — Az országi s tuzoltóiu lététben a nyilváuos oktatások vaaaruap délután tartat-nak. — Strousberg szabadlábra helyeztetett. — Agi Sándor kecskeméti tücoltónsk a kor- mány 26 frt 25 krt adott, mert tfizesetoél egy 70 éves embert megmentett. — A fővárosi Frö-bel nóegylet nov. !t>-án nyitotta meg 5 lkgyer-mekkertjét. — A ministereloök 1000 irtot aján dékozott a gatdassznuy egylet árvaházanak építésére. — Haiuczmann Holofernea honved-buszár főhadnagy Matkovich Mária kisasezony-nyal nov. 9-én házasságra kelt. — Bazaine ki-hallgatáson volt a pápánál. —
— Sajtóhibák jelen szám első oldalán :
a tárcza 3-ik hasábján a 9-ik sorban , vagyaitok *
helyett .vágyaitok", u 10-ik sorban .elballag-
tak" helyett pedig ,elpattogtak" értendő.
Irodalom.
— Uj (flwmü. Táborszky 4 Parseh
arak ustnreti zenemukereskedéséVn megjelent .Dia Lftutarbseherin" steiftrisehe Idylls. zon-gorára szerzé Kafka Károly. Ára 50 kr.
— AM ^Apolló* czimfl zenemAfolyóirat
negyedik kötete legajabban megjelent novem-
beri füzetének tartalma: 1. Három híres ma-
gyar nóta Biharitól I. Mikor a pénze elfogyott,
II. Primatialis nóta. HL Fris maryar, songo
rára átírta Wachtel Aurél, 2. Perichole. fran*
czia négyes Offenbach hason ozimü operette-je
után zongorára sserkeeslé Nagy Beia. 3, R«ve-
rie, zongora és hegedűre szerzé Bella János Li-
pót. 4. Felöltözöm fehérbe, kedvelt népdal ének-
ét zongorára átírta id. Ábrányi Kornél. — A
borítékon : Brliczay Gyula, életrajzi vázlat, stb.
Előfizetési ár égés* évre 6 frt, félévre, 3 frt. A
jelen szám 1 frtért külön is megszerezhető. Az
előfizetés a vidéken legczélaserüebben a posta-
hivatalóknál postautalványocás utján eszközöl-
hető, Budán ss „Apolló" kiadóhivatalába" is-
kolautcza 681. sz. a Minden eddig megjelent
szám és kötet folyton kapható.
Vegyes hirek.
— A nimtt ctáttdr Uitogtitáta iíUnno^n.
Statiatice ki van mutatva, hogy Milann ven-
déglősei, kereskedői stb. a német császár ottléte
al*lt 12 miliő frtnái lobbet vetlek be. Egyetlen
másodrangu kávéhoz b^vélele sem murAdt 1000
lírán (400 ez. frt.) alól naponként; »z első ran-
jruak közül a Bffi kávéhála october 17-én 3397
lirit és25 oentisimit, 18-án: 4878 I 20 cent. 19-
én: 4710 1., 20-án: 41421. 90 ois.. 21-én : 3246
1. 20 cta; 22-én: 2'.-45 I. 85 cts. 23án : 2066 I.
WcU, összesen: 2Ó,O»7, lirat és 30 centisimit
vett be.E bevétel még egy harmaddal magasabb-
ra rúgott volns, ha a rendőrség a kávéház előtti
asztalokat s császár ottléte alatt el nem tavolit-
tatta volna. Az eső, mitől ugy a milánóiak, mint
az idegenek annyira féltek, az eserntókészitők
és ruhakereskedők jöltevőjévé vált, kiknek tár-
házait a uó sroros értelmében egeszén kiüresi-
tették, egyetlen ily kereskedésből két nap alatt
1200 esőernyót « roppant számú felöltőt vá-
sároltak.
— Megttőluttett akadtok. Az egyesült
államok Wyoming területén tudvalevőleg oők
is szerepelhetnek mint esküdtek. Egy nemrégi-
ben lefolyt tárgyalásnál sz esküdtszék hat fér-
hből és hat nőből voltöassesllitva. Ezeket, mint-
hogy a „bűnös* vagy .nem bün'wön" nem tud-
tak megegyezni, éjjelre eg\üvé zárták, a bíró
azonban másnap reggel csak egy e&küdlclés egy
eíküdtnót talált, a többi öt pár annyira megtet-
szett egymáanafc, hogy megfeledkezve uz őket
más férjekhez, illetőleg nias nőkhöz tűző köte-
lékekről, megszokott, s a biró CBak hűlt helyö-
ket találta. A hálramaradt pár vő és oapa volt
— Si non é rero, eben trovato..
Paplnseletek.
E(r Iríf" urimiibar uiotta tréfás T«Dd*c< aU •gy arsss aajtot t«n, d« kart o»m adou boaaá.
A TSOdag nooda : -Ba^p aajt. ds hol rágjam • •j!' .Akol utaaik,- r.UU a báai or , £,, sir jól van — rálaaaolá a fsadég, faóaa alá rév* a saj-tot, akkor majd otthon rágoto meg "
— A fíríi nsfsssmtlviutt epare, talv* •pisádokkal; a &S m«f«s«n4lrit«n slsgia, tslvs SI ! it ah :-Tal
— Tiripó t.tt, ép «rs«k.k, világos fS, keljss { tapinut, sxtlird akarat, ridám kedély, esek slvitAz- katUn ilipjii a tartós boldogsi|mak, f • IS é- telei a es«ls«ar«. nevWiaa<rk.
ebeaDigTfelsteBjnSképasiassáni,,!-vslstet: a g7«raisk ffo)vas", as ir}n .0sa*«ada, a férfi „•okMoroi* ét *s atg .levon." At atodik — sOsst* ■ s tat usai a baláL
PlaczI árak.
— PSOS ooT.mb 15. Busa 3 60 kr.—i fit 60 kr,
kstnms — frt. frt. —. Eoaa IM N-S
— kr. Árpa 2 fr>. 10, 2 frt. 30 kr Zab 1 frt. 80 —
90 kr. Kakoricia 1—<O—75, 8iei>a nioija 1 Irt -
— Seajrea no. 12. Biu 4 frt. 10 6 30. Rou 1—
3 W. Axpa 2 frt.80 kr. 3.30 kr. Zab 2 frt. 30 kr.
—3 frt. 40 kr Kokoriess '1 In.. 70 kr. 1 frl 90 kr.
Ssísa 1 f.t 20 Sulma — frt — kr.
— VtSZSréSi, nor.mb. 14-én : Bnaa 4 frt. 60
4»/rt 90. Hui i m. ÍO—50 kr. Árpa 3 frt. 60 kr.
—2 In. 80 kr Kukoriesa 1 frt. KI kr - i fh 10.
Zab I frt. 220 kr. Kelas 1 frt 30—2 frt2t>kr. Szssa
2 frt. 80 kr
— SUtsk, KOT. 14 Basa 5 frt 20—6 40 kr.—
Kosa 3 frt 10 kr. — Zab 2 Irt 30 kr. — Árpa 2
frt 3O--2 frt 70 kr. — Knkorícsa 2 frt SÓ kr —
Bab 4 frt — kr. — Leoce 12 frt 50 kr.
— Bjrsr, nor 13-io. Tinta baaa 4.80-5 frt. SO.
Kosin.éfta biu 4 frt—4.20 kr. — Eoss 3 frt —
— 3 frt 40. Árpa" 2 frt. 4Q-Í frt 90 kr. Zab
3. 2-íO kr. - Kokorieta 1.80- 2 frt. 20 KSIaa
1 frt 80 S frt. in kr. Bab 4 frt 50 kr.
— Hu, °<>T. 13-an Busa 4 frt — 6 frt —
kr. _ Koss^J frt 20—3 frt. 60 kr. - Árpa 2 frt 80.
—3 frt — kr. - Zab 1 frt 90—2 frt 10. Kukoriesa.
2 frt—2 frt 30 kr. Wii Dassája 1 frt «0— S frt.
— Keszttalj, sor. lí-ío Baaa 4.60—80 kr.
- Bon 3—3.15 kr. Árpa 2.30—60 kr. Zab i frt.
kr. Kukorica 2.10-20 kr. Káponu saáaa 10-11 ft.
— Sosskttkaly, »o.. 14. Bua 4.50— 5.20 kr.
Boaa 3.10—3.50 kr Árpa 3.10—3.30 b. Zab 2. 2
frt 10 kr. Kakoriua 2.60—«0 kr. Bnrao 9 frt L.aoa«
14 frt. Kein 8 frt — kr.
— MlIStM 1«7Ó. OOT. 13-án. Basa 5 frt. —
kr 5 frt. 30 kr. KOII 3 frt. 90 kr. 4 frt. 40 kr. Árpa
2 frt. 80 kr. 2 frt «0 kr. — Zab 1 frt 90 kr. 3 trt
10 kr. Knkoncsa 3 frt. 20 kr. 3 frt, 30 ki. - Bab
5 frt 40 kr. Bonó 10 frt. — 8«éna mássájs 2 frt *0,
S«»l«ia 1 frt SO kr.
Szerkesztői Qzenet.
1833 R Kenlhel.Y. Hindkottít kOsGljak.
18M. „Easmik Maiik najj bseatlTt* sat. )•-ligévsl ellátott pálramfi ma^érkCKfitt.
1836 T. Undapeat. Bcrtoi réai>sUorai«rl fo-gadja kOM9net»s>et.
1836. G. üjor. A kéniaMs kslw.íujl MB
kaptam
1837. E. Budapest. ElSvesssaílk.
1838 K. P. K.ngj.l. afielSbb válaasolok
Érték M váltéf»)yí« november 16.
b*/t metaliques 68.85 ; ó*/v nems. kSlasrkB 700.5: 1860-ki álladalmi kölcsön 110.75 ; baak-réssv. 9 13—; hitelintéwti részvények 192.80 ; l<ondou 114.— ; magyar löldtehermenlési köt-vény 81.15; temesvári fóldtohormentéai kot-vény 80 75: erdélyi fóldtehermentési kotvfay 79.— : borvát slavoo földtehermentési kötvény 84.-; esust 10515; os. kir. arany 5.401/, Napoleond'or914. —.
Llj««.
Felelős szerkesztői kiadó lCHARLES BURRELL
•t. Mleli*ls>a Dsrki, Thetfs>rsl. .\srfalk, AjscUst
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára és javítási műhelye
Tük&ry-füe palota mellett.
Gözmozdonyokti'd nemhaladt működéssel. Göz-cséplőgépek. Járgány fis kézi cséplő-gépek Vetó-gfpek, köniiyük, egészen Kasból. Arató-gépek. Tisztító-rostát
X X X X X X X
í
X X X X X X X X X
Árjegyz&tk kivínatra pottafordultdval kr
HANGVERSENY,
melyet a florenczi négyes-társulat
BECKER JEAN vezetése alatt vasárnap, azaz 1875-ik évi no v. 21-én, esti 7 órakor a „Zöldfa" vendéglő nagy termében
nodea,
úserozat:
i. Négye*. (C. dur.) op. 54. N:o.
Hatdentol. { 3. Négyes. (Q. dnr.) op. 18. Nro. 2. 8. Beelho
ventól. Allegro — Adagio Allegro molto.
Scberio —
Vivaee — Adagio — Menüett — Fivale. 2. Négyes. (F. dur.) Xro. 8. Mozarttól. Allegro moderato — Allegratto —Menüett —Allegro. Helyek Ara: Tamlásszék 1-só és 2-ik sor 2 frt. Zártszék 1 frt 20 kr. Földszint 70 kr.
Deák-jegy 50 kr.
Jegyek- válthatók: Wajdits József or könyvkereskedésében és a hangversenykor 7 órá-
tói kezdve a pénztárnál. (1855 —1>
Urak és hölgyek részére
fehér- és sző-neműek a téli idényre, kaphatók: SCHERZ LÜJ/ÁNÁL NAGY-KAN1ZSAN.
Uri innrek a legjobb chiffonból, gallér vagy annélkttl, kitűnően kiállítva 1.40, 1.K0, 2, ^20, 2.50, legfinomabb 3 frt.
.5Ö,
2.50, legfinomab
Oxiord ingek 200 igen jó félék s legújabb minta szerint hozzá varrt gallérral 2 20, 2
két magán gall Nü ingek
agán gallérral 2,50, 2.80, 3, színes ttngök 1.30, 1.80, 2, 2.50.
Nü ingek , ,
Noi corsette 1.30, 1.50, 2, 2.20, 2^0, 3, 3.60.
,
50, 60, 80, 90, 1 frt, 1.25 kr.
nyakkendők, zsebkendők, kesztyűk
dá t éji fokatík 40
1.30, 1-50, 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50. Váaaonbol: 3.5Ü, 4, 4^0. 36
Lábbeli fehér, valamint »zmes
, y, iejterito kendők,
fokatík 40, 60 kr és minden •
~Nagy raktér kénloa^gsillérok, nyakk, •Mtlények, k»»*pamuk, barchfntból alsó nadrág, corssts, éj •zakban vágó tárgyak.
(1846-2) Sctarz Ujzánil, Nagy-Kanizsán
lOOOOOOOOOOOOOOO^
X X X X


X X X X X X
Triears (konkoly és i Faműveleti-gépeL l Hajttenjak.
Innsbrucki és Salzburgi 20 Irtos sorsjegyek.
Húzások iS=r-"riSgS jgr ssfegUM somot Kirí
i sorsjegyek csak a napi árfolyam szerint. Készlet fizetésre
Eleu »or»j eveket mtitivna ilr« a teljes biatoaaága tVllro nlVialv07t.f>
n»'(fvon aj«Dlj"a. boity af.kiia «* lOKe VUIKI> VAVC
6i<-tíiní] *> errjati
2 írtjával 10 havi részletben, minden aoaaMal játazik
átadatik.
Eredeti
ÍOOO frt nyeremény mellett,
__^_ valószlnti, ixosry annak: börzei é»,rloly«a.xaa.a. emelHeclnl Jtoi
Vidéki megrendelések készpém vagy felpénznek készpénzbe™ előzetes beküldése mellett utánvétellel teljesUtetnek. A készpénz küldemény franco és 19 krnyi bélyegdij mellék-
lésével kéretik. (1854-1)
Weciiselstube der k k. priv. Wiener Handelsbank vorm Joh C. Sothen firaben 13.
BRITANNIA EZÜST
az i'(tvétlen fV'm
amely mindig fehér marad, mint az ezüst;
Angoloraságbaa csalturm mindeo eJŰbt>*ieló uaxo&l La.lalh.aio, uu'rt
oly jó. mint ai nütt, ára pedig a valódi exüst árának husJta.irA
■n. A valódi hritannia eltilt a* aliibli kiutiitatytt trak)>an kapható
csakis
M. Bressler angol fémArnktáraban,
Bécs, belsÓTáros Schottencassp ít. sí:
«ézi jyertyatarté 60. ■»> ír, 1.
1 5(1 kr Gyertyatartttk finom, najj párja
3. 3.511, 4, 4 SÓ, 5 írt. CaeaMf* (delaerl) evöeaxküs 'it
mcxat H ín 50 kr.
SyenMkkuál '., torzát i » i
2.ÍKP kr. Ttjáért darabja 6(1. 90 kr. 1,
1.20 1 50 kr. Ltveaaurt darabja 1.20, ; 50,
1.00. 2, 2.50. 8 frt. Fttzitotek valódi aranjozawal
é*ezllsi:<>l kirakva dar-bja ÍJ.
Ifi, 18. 20 ín. talapzattal. TtlCZI darabja. 8' 90 kr, 10"
I.SII. la- 1.50. 14- 2. 10-2.50,
15- 3, 20' 3.50 kr (kerek, w-
jasdad. vagy oégjrázögleiit. Tteatlriták 2 ueméljre In. 4
Jtávéakaaal darabja 10, is, üO, 25, SO, íO, 45 kr. — ';, tu-caat «0, 80 kr. 1, 1.20, l.ltfl,
2, 2.60, 8 frt.
Evíkaaal darabja 30,36, «>, 45, 50. 60 kr. - '|, tuczat 2,2.50.
3, 3.Vi, 4, 4f«i. ."> írt.
Két é> villa párja csak 8n kr.
(ezöstovelü). — ' t tuezai be-
IMe c ■ a k 4. frt. Ttoauari darabja 30,40, 50. 60.
bu kr. 1 frt Djéllel rágj nyél .
nélkül. Táauukák eróauköi aU '!, tu- i
caat c ■ > k 2 frt 50 kr. T«|á«tirt* atttrkák ', tua.'.' ft. AutlIknM tarttk ', tucat t
írt 60 kr. ]
brnrtri darabja 60, 80 kr 1,
személyre lö. r siemélrp- '1\. 6 szemelvre 26 frt
1.20 kr. '
Cnktral.il dbja 60, 90 kr. 1 frt.
——— Valaawawyl 02lkk hasHlatas elo-a
Megrendelések a vidékről czianendük :
(1699—23) M:. BreBBler,
angol fémarak tára, Bécs, Stadt Schottengasse Nr. 9.
é
a vldiirel poatafordultával utánvéttel nzktziltetaek.
Ua valaki ugy kiríja, fujt-s darabokat is kilhlh' tilak, hoj? áruink kitQnósefrerőí mindenki előre is meggvüzűdtiess<.k ■V 1UO frt értékű áru vételénél 10°io arleen'gi'dvi. "^BJ
Nyújtsunk kezet a szerencsének !
375,000 R. márka vagy 218,750 forint
flíoTeranétiT elnverhetéaét teazi lebetüvé kedvrr.6 i'snluin a lei ■JaM MB péuklaaTMUt, mel; a magas kormánv által bizto-altra vaa.
Ai aj tervezet előnyös liereodexé.e olyasmi, liogy r. liiny hí. Utelte alatt 41.700 mytnmfy kerül 7 huzisban okn-n.„ ki. wraolii ala, melyek között M,-il«, 375,000 R. ■ vagvu JI8.750 e. 6. forint, egyenként pedig
1-taer 250,000 ■., ö-szor 15,000 ■
1 . 126IH8 . » . 12 000 .
1 . 80,000 . . U-aier 10.000 .
1 L 60 000 . .ifi „ 6 000 .
1 . 50 000 . 40 . 4 000 .
> * 40 000 , iu4.Lor 2 400 .
> . 36 000 . 41'2-uer 1200 .
5-ator 30.000 . 5: S „ 6 00
1-oar 24,000 . ! 697 . 3.00 ,
3 . 20,000 , 18.SU'-«or 1,31 .
a . 18 000 . < márkányi stb. nyeremények
vannak.
A nyereményliuaáaok esak6alése terraz.rflleg hi%atalo»ao ▼aa mgillapitva.
Kim, ai állam által biztosított lejkózc-lebbi első uagy pénz-kiiorsoláshoi
IVIW1UBUI
1 eg4.z eredeti lonjegj ára caak S marka vagy 3' frt
1 ttl ■ • • » • - . i'L .
1 negyed . . . . 1',. . , 90 kr
U innut* m&dV^^*N í ^1 JL~ I Í.'L _._ 1. _l.hl 1 •

f n J -^^|...»*fcj vui aiiia\ ■> vau
» mea^etideleaekhez a hozzá iart»,c<> mvaiaioi terveket in-gJ.B mellékeljük, minden hazái ulan ppclig minden Mszulitas aalknl hivatalos kimuutást küldünk érdek.-.iinnkn-k.
k nyaremény^k kiűzetése mindig az áilaa (aUllasa mellett poatoean eaakőzöileük, mely nytreménvi k erdekeltjeink kivánatára ADiztria minden nagyobb piaciain leró összeköttetésünk folvtan ogyanott felTeaetok.
Vállalatunkat mindig oly szerencae kisérte hogv abban
H< atyMi ttkiatéiyn ■yarniiayat kizilt fyakraa u elsi «.
*yr»méay*k. ■ysraitafc. melyek az ilk:ő nyerőknek közvetlen ki-
ytnmém
fiavncuek.
Eien, a Iffaillárlakb alapra fektetett vállalatnál elirelat-baiólag ige:i éléuk rezzvetre «z»mithatván. kérjok. miül-n meg-rend«lél euközolbetéae végett, a megrendeléseket eg>>'neaen és aúnai előbb, de min len esetre t évi Hvaaktr 30-ka elStt boazánk
jattatoi.
kaufinaiin és Simon,
baak- ém vállóaxlel, llomburx.
Hiodennemil államkötvények, vasnu részvények és kölcson-
onjegyek adás-vétele. lls:>«-3)
JCB. K6iz*ntt ai edrlig bennünk helyzeti bizalomért a minthogy mi a lrfkoaelebbi nj kisortoláai relitvételre fell.ivjni. w Tábbra is törekedni f,>gunk az azoonali ei szilárd stmlcá-lattal ariakeltjeiok teljea megelegedévtkM kiérdemelni
Zenéli) jalckok.
vek 4 S<K) darabot jaKzan.lt; di>«m6vek harang dnb, 4ok éi barang játékkal; meony-i hangok mandoliD
Zenélő szelenczék
yek 2—Ifi darabot játszanak : MOaiaaere. azivaijUlvány, aváj-
bá<auk>k. léoykép albumok, iró eaakrnük. k«';JUitík, !••
ny»r...k. iizivarkészletek, dohány *■ g/ufatartHk, dolgosoaaita-
ralaul^k. tároiik. szikek Hb. miudenik zené.l elUtva. A
leirui'bb r tekintetben! gyártmányokat ajánlia
EtESLLBR J- H., Bern
K''-pt's árjeg3'rékck bérmentve küldetnek.
Hell(T féle valddi gyárlrainyok cuk e^upu ooefj-
dol.are kophatok. (185G— 1)
RAVISSANTE
Dr. Lejotme-túl
hölgyeknek nélkülözhetlen!
(Juk a
vizsgált, méri j.'ni.i.tf"s, tiixta éa f! jenen ártalmatlan. raÍA<>Í
RAVISSANTE
btrazon erürol. az •■mberi liőrt
ni. otóhajoktól megŰTo. ét magot biatosi' Ua a TRaviss.ut>i" na-ponkint egyiE«;r az ujjhpgy-gycl ai arczra va^y nuu test-
Már az caaJt * I>r. LKU)

dorzsöltstik. mar a tó-rülkoiés atán Upaazulbató a majdi'^li) Cb^itáiatjís baiaj Az MCIOD támadt r&nrzok éa biinlő)ifl.vk eltimirtatnak.
A .áavteaut** ifjú arcz-tríii idoeló. a bfir; fehéríti, frissíti é» finomítja; elúvolit lefrrövidel.I. íáó alatt sx*-p]át. ■ájfoltokat, orríör«■ *égtt * a bőr minduo fítztitaianti-gait. kísérlet után eüiaiámzzák a t. bMgjek, jövü^edUpán
K-féle Tiliflú a . Ravltaute' sxT-p:tő«»Tt faasználui.
Hami*iUtfl<*ntUk*pbiLU'> mtgyban P, k!r>in>l>ec vaü'di
Or L«4«iHhfe a ,Ra»twaate fo-'es sietki dé«i raktártaa gyarorszag tzáaara
(17»8—lo) Sctíwarz Henrik nél,
Egj- üvegtok ára 1 trt 50 óe 2 in. ;"X). kr. Postai küldéauei 20 krral több.
óva* hamisítás ellen!
Óta iaten mind a t. raktárurtó urakat, miod a kicsinyben viaár-Ukat az ugvueveseu : „La Kavit&ante Perfectionaé* vételétSi, n*\j a val oai ]■• riai i>r. L e j u fl a e-féle „K A VI SS A Mt'-uk Uat-schok Miksa ur által roaazul utáosott liámiiitvanra.
A dr. Ltjoue-féle , R A V I S S A N f E* c téren a Iegtők41etcsebb ft egrátalaa n«-m kiTán többé ja vitást, mint ezt a nálam található ata-moi elismerO irat kiciégitó módon bixonyitja.
Ur. Lt'jone-féle parui .RiVlSSiN T £" oagybaa- éa kicaioy-bea egyedül éi csak valódi minőségbe.} caupia aá]«m kapható s annak flígkupakjátiahastnála*! a ta^iiíí ion kivll fVao-csix nyclrea még a kAvetksfd izavak is állaoak :
pKXCITATlUN' DK LA BEAÜTÉ RAVISSANTE!- Dr. LEJOKbK, A PARIS.
A t raktártartó urak a ridékeu tehát a valódi b a m i s i ta t-íao .KAVJSSANTE* megrcadelése cxéljából sziveakedjenek ugy miQt exelöu, ezntáa is mindig csak egyenesen hozzám fordulni.
| 8CUWABZ UENBIK,
I a hr. liejoaae-féle .Ravissaote1* d- és saetktlldéti raktárnoka Ansstria-
Bodapeiten, Kriatóftér 1-só azam. X.K»IIÍI»»II kapható: PKÁliEK ur g;ógj<siertáribaa.
fgtf Vidéki rendelmények a legszigorúbb ti-toktartás biztosítása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
Minden áHaf-betegséget
B "uirirj íFÜ L;""'
iznt*tdalom-tnlmjtlom

Icrhemjííiísr Ptiko-irenees, „,«.,. «,„,..„ ,.,„,„ larkapor,
uiikaiőefr^r
vái — jinrtn 1 - -
turrtaalKték «■ kant™, rtib. étdn-í^, jütalj, ror«. ftU-
" "'■" ""■ ' *■» >UMX, Umk ét kotyili-

r. Colkuuu, gt. P.áWlmiT. hrfaW Apvlanl, tw. k. tákatnak, trubk mm w^m MaV
■JBtrmáart M '" - * -■■ - • — ■ —■ —-
Barth F.
Bfcsbo, Stadt, GisellaximM 1
Üres fogak kitöltésére
nincs hatályosabb én jobb axer, mint dr Ptpp 1 6- odT íngnr-TOÍ ár i Bétwvxrm, Bojrnerg«sie Nr. 2.) fogdája, mtlyei «aiii-deoki könnyen £* fajdalon aélküi bob«ly«ah«t odrai fogaiba, m*lj astÁs a fogrésiekkel e» fogba«*»! teljeseo egyesül, « K fogakat a torábbi elrntnláotiSI óvja " A fijáalm»t rmlUpitj*
Anatherin-szájviz
ür. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergasse, Nr. 2.
f frt 40 kr., a legkiUoőbb »er a ca&zos iogfájdalmak- '
b«n, gynladi«oküál, a foguaa daganatai- c» sebeinél; f^tolraaztja
a leUaő fogköret ét megakadályozza annak uj képiSdénét; ti
ingtí fogakat a foghat erusitése »h»l ssilárditja; a midőo a fogakat
i* fogbust minden ártalma* anyagoktól megti*»titj», « Hájnak kel-
lemet frí<ae>eget külcjönO* is már rövid baaxoáUt után eltávolítja
a kellemetlen ■tagot. 1,1540- -6,
Anattierln-forpasta
Dr. POPP J.G.cs.k udv. fogorvostol Bécsben.
Éten kén ti t meny a lehelet frissewgét ét üiztajiágát featartj*, axonkivöl a fogaknak liiSfebértéget kolcaonöx ások romtáaát meg-akadályozta és fogfaaftt erösbiti.
Dr. Popp J. G. uövény-fogpora.
A fogakat oly ixép*a tiittitja, hogy annak naponkénti hut-nálata által oenctak a koaocségea togkS eltávolitUtík, hanem a fogak Kománraa és finotuaága it mindinkább tftkétetesbül.
Kaphatók: Nagy-Kanissáa : Belut Jówef gyógj»*.«., Koieobefg Oosenfeld, Welisah, J. e« Fe«««ll,oiTer J. kere«kedéteb«a. - - Pápáa fictiepen J., Keaxtaelyeo : Pfitsterer gyogysaeréK, Siog»r U. W»I»J A. Zala-KgerMeg^n : Isóó Fi, gyógysKeréss. tiaproocsán : Werii fjógy-iseren Varandun : Halter gyogjrszereas. Sümegen : Oorner Kajet. Ö»oa> batbelyen: Pillirh Fereuctt *s Kadolf gyogytser. HatárJirTidéki dt.-Qyör-gj-őu. Fibíc K. C. Vrtzprémbeu : Ueyr Taaxkau, ugy Uuthard Tivadai éa tiaiaál. — Ssékeiieberrárott ; Legmann A. Hriuu J. gyugyai. LOTU Beráüj ben: Ueitlar gv^gj'ts. Kalocsán : Horváth K. gyógyazeréss. Keci kernelen: liilhoícr é« Machleid gyógya*. Pakaoii : Flórian J. gyógyas Körmenden; Uorvitii J.^omtenxeoa gyógy**. Kapoivárott: Kobi J Bogi, Beiaa is 8ci.ruJor gyögya*. Ssegsxard: Bramay gyógyas. Uouyhádon : Kramolin J. ÖaUgoivárott :Barwarth, Salamba gyógyst. — Baján : Michiucli St. éa Henfelil fiai, ugy lianog Iguácznál. — Pécsett Ssolnay W. éa K. Zách, 8ip6et gyógysz. Kárádoo: Kadubáaaxky gyógyac - Marcsaliban: Kiás gyógyw. — Tolnában : Oraff gyógy«. — ünnaföld rárott X.ukács gyógyaa. — Ssent-György ön : Nűthig. — Alao-LeadrÁo KÍM g)ógy»%. -- Uohoncsou; Simon gyógyazeróac uraknál.
Hirdetmény.
Raszimai uradalomhoz tartozó Scluica és Kutják köz-I ségekbeu lévő korcsmák a folyó évi deciember 1-én a bely-l béli uradalmi irodában tartandó nyilvános árverésen »z j 1876-ik január 1-től 1878-ik deczember 31-ig terjedő 2 | egymásután következő évre haszonbérbe fognak adatni.
H&szonbérleni kívánók ezennel tisztelettel meghivatnak.
Kelt Raszinyáu, u. p. Kaproncza, 1875. évi novem-ber hó 13-ia.
„.»'*.> Cech Ferencz,
(18M—1) ; ■ ti.zttarlú.
Játék-áruk,
karácsoni és újévi ajándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyár lebonyolítása követ-keztében nagy választékú gyermekjátékáruk
vételárnál 50 százalékkal olcsóbban ju-
i tottam birtokába,
ezen gyermekiátékok
karácsoni- és újévi
ajándékul különösen ajánlhatók.
TisBtóleUcl bátorkodom tehát a D. é. közönséget «en olcsóságra figyelmeztetni és szives látogatását, Tatamint be-■C9es megrendelétét kérni
Magj'-Kanizsán, 1875. november 15-én. mély tisztelettel
Bachrach J. H.
(18M - 1 ) váro«r>ai-utcia, a< uj varoahií ípületéboo

Wajdits Joraef
riT<iiná»iui-»)Srin<K gy«rs»»jtii
, Nagy-Kapusán.


5AGV-EÍ1TC2SA, 1875. november 21-én
©O-llt az&m.
Tlxeniegreilk
Oftxstss. sr
I -tajesi «*r« . é frt
ZALAI KÖZLŐIT
I 6 t.a*»b<j« paútsorbaa
7, aaao(U«or 6 ■ auatitM . (ofábbt ior«n 6 kr
ÜYILT'IEKHKN í
Íioroojnui 10 krtui •*- , ■Am*K f«i Kincstári MaUk m.o4*» || 7M hír* oUtin 30 kr flt«»ad
előbb:
■ BOMOQTI KÖZLŐN
Nagy-Kantzsa vára* hdyhatMagának. naakaiinlMnaz „táti zalai Bgyved-ogylsf , a ..nagy Icaalztai karasJcedeimi > i^arbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár' a .zalamgyM általánot tanittt-tettülef, a ,Z*U-S«Mgy' gézkajézási rt»jy»nytárwUt t tSM Mgysi a* *art«l agyasülat hivatalát srtssitoja.
Hetenklin kelszer, vasárnap- .s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalma lap.
3166. ná«. NagJ-Kaniasavárol tanárjától.
Árverési hirdetmény.
A nagT-kanitsavárosí helypénzszedés f. évi november hó 22-én délelőtti 9 óra-kor'fog a városbáz tanácstermében nyilvá-nos szotteli árverés mellett 3 egymásután következő évre bérbe adatni.
A kikiáltási ár a belső piaczi hely-pénzre nézve 7500 írt, a marhavásári hely-pénzre nézve 1500 frt.
Miről az árverezni szándékozók azzal értesittetnek. hogy az árverésnél a kikiál-tási ár 10%-ka bánatpénzül teendő le, egyéb szerződési (eltételek a polgármesteri hivatalban tudhatok meg.
Nagy-Kanizsán, 1875. október 30-án.
BELÜS JÓZSEF s. k.
polgármester.
Nagy-Kanizsa, 1875. nov. 18.
Égj- közérdekű és az 1875-ik évi XXV-ik törvényben gyökeredző intézkedés megvilágítására nézve kérném a t. szer-kesztő urat, hahogy becses lapjában helyet engedni szíveskednék, teszem ezt annál in-kább is, mert a tőrvény kitétele kolinbféle magyarázatra ad alkalmat.
Ugyanis a hivatkozott törvény 3-ik §-sa az ingatlan birtok utáni okiratokat az a) alatti pont szerint egy eredeti és hiteles másolatban rendeli az illetékszabási hiva tálnál bematatni, ép ezen kitétel hiteles má-solatban teszi azon magyarázatot, melynek alapján az illetékszabási hivatal megkívánja, hogy a felek közt kötött okiratok hitelesítet-ten a másolatra nézve mutattassanak be,— a löri^ny hiteles másolatot kivan, az Uleték-szabási hivatal azonban hitelesített másola-
tok beadásit kívánja, — azt pedig letető törvényeink alapján a kir. jaráibiróságok és most a kir. közjegyzői hivatalok vágynak átalva teljesítői, fentálló pénzügyi tőrvé-nyeink és szabályaink szerint a hitelesítés csak a neki megfelelő bélyegen teljesíthető, míg ha a közjegyző előtt történik, azon te* lal a hitelesítési dijat is fizetni kell és mi-vel az eredeti okirat két tanú és a szenódő felek aláírásával van ellátva, ennélfogva an-nak fokozott emelkedése van kilátásba, már hogy a törvény ezt a szerződő felektől ka-lön követelné, azt a törvény szövegéből ma- l gyarázni nem lehet, hogy hiteles másolatot ' kivan, az áll, de ez csak ngy értelmezhető, hogy a másolat tartalma az eredetitől «1 uem térhet és mivel eredetben is bemutat-ütik, azt, hogy a másolat az eredetivel egyező, maga az illetékszabási hivatal foga-natosíthatja, miből világos, hogy eltérések történnek, mert ha a törvény szövege és szelleme a hitelesített másolatok bemuta-tásit kívánja, agy arról is gondoskodott volna, hogy mi módon hitelesíttessék ts a hitelesítés minő hatóság előtt foganatosit-tassék, - nézetünk szerint a másolat hite-lessége csak az abban kifejtett jogviszonyok meghatározására szorítkozhatik, hogy így az eredetiben kikötött feltételek és kötele-zettségek, melyek képezik az illeték tárgyát, ugyan azok legyenek a másolatban is, más czélja nem lehet és mivel nem ritkán az il-leték lefizetését tanúsító nyugta az eredeti okiratra vezettetik, következve a megsza-bással akkor is összeegyeztethető.
Mindezekből igen világos, hogy a fe-lek, kik az illetékmegszabás tárgyát képező okirat kiállítására utalva vannak, ha a szer-ződést nem á közjegyzői hivatalnál állítják
ki, ujabb és nem Tárt kiadásokra vannak átalva, tehát nem mái, mint a tőríénysz*-vege készteti ezen kiadásra, mert az illeték megszabást hivatal az összehasonlítást nem foganatosítja, holott ezt könnyen tehetné a felek zaklatása nélkül, hogy mindez miért van, vagyis hogy a felek a nem hitelesített másolatokkai elatasittatnak, az határozottan nem tudatik, jó lenne, ha az illetékszabási hivatal közrendeletilcg ezt közölné és a fe-leket a kétszeres járás- és keléstől megóv-hatná, a körlevélben megérinthető volna, hogy a hitelesítés hol történhetik, nem len-ne-e elégséges, ha a községi hatóságok az illctékszabás végetti másolatot hitelesíthet-nék, vagy ha netán ügyvéd előtt, mint hi-tes személy elótt kötött okirat ezáltal a má-solatra néz re is hitelesíthető volna, mert akkor, ha később a jogügyletre nézve kü-lönbség történnék, agy az ügyvéd ép ugy, mint más, felelősségre vonható lenne.
KOVÁTS.
Városi rendőrségünk szervezése.
(Hatodik kosiamén?.)
Most már tisztán rendőri ügyeket vevén bonczkés alá uláljak, hogy a helyi igénvek és viszonyok folytán » rendőrség agykörébe osz-Undok :
1. a közcsendi, 2- a közbátorléti,
3. a vagyonbiztonsági,
4. a személy biztonsági,
5. a köierkölcakégi,
6. a* igazolványt,
7. a letelepülési,
8. a tartózkodási,
9. a azegényugyi,

10. a cseledügyi,
11. a tolonczügyi,
12. a tuzrendíri,
13. as egészségrendSri,

14. a meséi rendőri,
15. a vatntrendori ügyek.
£ ló főcsoportra oszlanak a rendőrség teendői, hogy e főcsoportok micsoda részakból állanak, későbbi soraimban igyekezni fogok elősorolni, ha nem is teljesen hiánytalanul, de legalább annyira, a mint ast a napi élet ftsaksé-gei kívánják, vagy a meDoyire ily összeállítás hiányában as ntlörftnek lehetséges, kUlaaVA-lasstva mindetektől as irodai teendőket, m«-I lyek valamennyibe végván, a főanyag feloezlá-! iával siiotén előszóinak, kivéve a ssokásos, úgynevezett levéltár és levelesééi teendőket.
£sek atán csoportoeitaoom kellette ason agyeket, melyek elintézése a hivatal főnököt és atokat, melyek a segédszemélyzetet illetnék és ettől félek ro és fél ulán maga abiratal leg-inkább, mert dilemma közé jut a felosztó :
vagy akként kell elosztania a teendőket, hogy a fődolog a mellék személyre jusson, TftgT észazeriileg, akkor meg azon szerencsétlen hftiy-zetbe jut, hogy nem lesz teljesítési képesség. Indokolom miért.
A kapitányi hivatalnak jelenlegi kecelői 1879. april 18 ig törvényes hivatalnokok, kiket caak ugy szőrmentén módositani nem lehet *, de egynttal a jelenlegi személyek különböző qoali-ficatióval bírnak, mit megváltoztatni lehetet-len é* kimondom nyiluin, hogy e qualifioauók az én nézetem szerinti rendőr beoaatáe&Ek osak részben felelnek meg — «ak annyiban, a mennyiben a jelenleg fenálló slendrián eljárás és ügykör is fentartatnék, a helyi, hivatali és
rcadotigéayek * rfl felosztásához aaoabaa
a jelenlegi qualificatió hézagos, kevés.
Miután elúttem a rendőrségi eservezés kérdése nem x, vagy y. alkalmazott hivatalnok fejéhez mért kaptája, hanem a jövőre kiható munkálat — a képességi kérdést mellőzve, as indokokból indulok, melyeket a dolgok lényege kivan.
A rendőri teendők pedig 3 főirányra osz-lanak, a személyekre való viszonyra, való te-kintetben :
1) hivatalfőnőki és s felelősségi ügykör;
2) a nyi]vánurtáai és vele kapcsolatos
ngykörtik és végre

TÁRCZA.
Göcseji népdalok.
: zUráfj Béla cvajUn
10.
KeterreitD könnyeiik as én «em fm Katonácak beralott a ksdveiein Mért nam vagyok l»T«aj6, ▼atrr ki* n Arra meontik, a nerr* a rúsoáai jár.
Biualok ín, majd megöl a bubánat, Heut« otra vitték *.« *u babámat, Mért nsoi »»vgjok én as alföld ftfia Aatán íu i> badd otf>h«tiiék «J v«l«-
11.
Eljött már, vígé a ujainak, Mu.t ttomon, idfik járnak Ninea k«l«U a busának, hincj epé»*»»4po » liajnak
Én ii mindig bater vagjok, hoDiora nútát usalok, Kadraaamat airatgatoiD, Uogy immár oem c«ókolbatoai
12.
Bodor baJAts j*j de kürt*, A k*pitáo7 Uváffttu. Kardot »doö oldAlttmrtv, StvrkMltytit a e*tsa.álnrt.
Bodor lujsUD, jij de hoMsi, Gyolcn tw infam •UMIUIJCÚ, Daji« mellett foly « Tina, HOMI U«C rotwáa Ofy 1*IMB tit
li«g ia DOAOID,
Qj&ag* t*Ht»«lr« *fj adom
KÖVABY BÉL*
Min ál durvább valamely Detntat, aonál durvább senéjo is; de nemsét ép ugy oem le-het zene, mint Bem nyelv nélkül* A nemcetnek nyelve ulán xeoéje as, mely mint geniui öleli át a bon fiait es tét^t eredetiségében a késő idÖk-nelc adja áu Míg a nyelv a nemset benső elöre-baladotuá^ának, addig a sens — rokonérsést gerjesitve — igen hathatós és majd elmoihat-lan segedesskÖM s nemset tiXU6 emelkedé-sének.
, Miad*n nemsetnek meg volt és van saját-sserÜ értelme, az egalji és kulturális rissonyok-hoi mérten es senéje ez éneimének és ssellemé-nek hű kinyomata, Nemsetünk őseinek agy meg volt akkori culturalis állapotáhos senéje, mint meg vaa most as előbbre haladt művelt-ségi fokon. Ismerték a seoe hátaimat ia őse-ink, hiss dallosokat tártának és bánnennyira küsdtekis s vissonyok es körülményekkel — s noha a tartós béke as, mely a ssép m fi vésse te-ket s ezeknek virágmásait leginkább elosegiti— : mindaxonáltai a folytonos harcs kösepette sem hevert e^éss parlagon a nemseti sene, mely nemcsak as üstökös ósókre és I ppolí cardicálra hatott lelkesiűSieg, hanem később egy népre, melynek ssent termésseti adománya és ősi sxo-káaa volt a senéveli foglalkosás; oly gerjesttA-leg hatott a magyar bossagó. de lelkesítő na-neje, hogy as elleoáHhatlaanl voasatva as ér-aelem hatásától kesébe ragadu a vonót és húz-ta agy, mint dalolta erre nagy hajlammal biró nemseiünk. A magyar tolyton kusdött és még kisem sírhatta elesett övéi fblött könnyeit, mí-dőo lel keséd tea kellé rv-hannis a harcs ba, hogy a földet — a basát hósüog védje a chrittÍMii BU süsasj eilsm.
£ lelkM&Jt btutongáaból származhatott ai 6* Mnébo ason neme* iodut*tu tUc, melj ben-DÜoket most anonyira buidii, emel. rag**J.»ion érceimet, mely uelid andalgásbao lengeti a lé-lek magawágit, méltó«ágot hordva magában, ■vson örömöt a keservben, meljet a magjar njomaastó TÍasoDjai köaott i^rsett, egyedül as 6 seneje fejexboti csak ki igaaán 1
Lantosok lelkesítek harcz eíótt a nemze-tet • a harca utáo föUaangaott a dics — v*£J A ▼igasa éneke; de mindig as igas é.'selembtSl jore as.
Ason asásadokban. midőn nemsettln k lantuaai nagjon is elvalának foglalva a nemzet leik esi tósévei, egy nép jött hazánkba ke latról. hogy a airva-TÍgadó nemset soniáb&n osztoz-zék, a t erméssottAl Mven me^áldoU uientu-mával fölfogva a nemset érzelmét, a bút a ma-gyar homlokáról eloszlatni aegitsen.Knép egyre ■sének élete csakhamar ossssefoirt a nemzet éle-tével s ha a bánat nehéz fellege trvi.tt a nemset életének 9gér«, vigasstalólag húzta u*t a — air ra-TÍgadót s örült, ha a nemset egét derin-géni látta.
Nyelvét még nem bessélte, de ssive csak-hamar megtanult vele érteni és es volt oka, hogy hasinkban a csigányok csakhamar bol-dognak vallották magukat s nem u?y, mint más országokban — megtelepedve, ugyasúlván a nemset lelkét vették föl.
Nincs nép, mely kóborlésármn erről oly nevesetességre vergődött volna, mint a csiginy. £ népnek Ashonát, mint minden népét sötét homály iödi, de a tttdósok megegyesó állítása Bserínt India as, feol a ssndrák kantjának vol-tak Ugjai. A osigány elneresést Főtt kkdk *fy
idejövetelőktol kapták. Önmagukat saját nyel-vököo Romé k-nak oevesik. mig általáno-san —czigány— néven ne vestetnek. A magyar-orssági csigányok — fáraóknak — vajdáik pe-dig fáraók vajdáinak hivatnak, mint est Ulászló adomány levelében olvashatjuk. A né-met csigány magát Si n de, a csehorssági Rom (férfi) vagy káló, a spanyol g i t • o o, u olaas : s i n g a r i, a latü: s i n g a r a s, német: i i e e u a e r, u oross .tsingani, a török syr: tsingano, a lengyei : c y ga a, a ly thváa .* c i g o n a s, oláh: tiioginu, stb. mint látjuk, tehát a mi csigányaink Euró-pában igen megegyesoleg uovesteti.es: több nyelvű népeknél. Égyptombaa asonban e kó-bor népet Hairiot s«ahnt: k u r a v a r vagy kuru-mer nnak nevesik, mi a karaván ásónak felel meg, hol ssintéo karavánok kó-borlók valinak. Peraíában pedig: Kineii vagy Luli ■ e Luli névre Harríot megjegysi :
Luli, a people in Persia, colled karschi handsome, boysand girts. Ptolomeoa különbem ast állítja a csigányokról, hogy oshasájok Per-sia, hol a persiai öböl mellett Regma városban lakuk, melytől keletre esett Dedan varas* es ast Dedan khegmának 6a épité és as itt lakók nevezték magokat Dadéknak. A Reme név Flavius sserint egy oly nép. melynek ős-atyja Raham volt, ki Cham unokája és Kusna k 6a. Késóbb e két néptörss a Rom és Dada egyesült és Singarus név alatt vándorolt, míg végre Aegyptcmba kerülve, a hátaimat Mits-r*umokkái össseolvadva magát, aútén egypto minak vallotta.
A — csigány — osingál — nevét asonban rest és félékeny tarmássstOksr k«s>natták, mintbogy as arab nysrvW ősin
3) m refidórszolgsi ügykör.
E 3 működééi irány tatra, ontandó be tehit a rendőri teendők összege, mert nevetsé-ges volna, ha a hivatal fonok akár szolgai, akár as irodában másolói teendőkkel, akár a proletársággal verődnék, a levelez** p< dig, a fó ügyek és tényekre vonatkozó vallattok, fo-galmazások a segédtiszt, vagy biztosok által teljeaittetoék, mert akkor hivatal cserékbe van szükség és a reud tekintetében ezeket teljesí-teni ii kellene, mert ha * bív»talíónöki teen-dőket és fogalmazást csak a segédtiszt érti — áfakor tényleg is felcserélendő alkalmatlan fő-nökével, ki talán még a 2-ik helyre képes.
Próbálkozzunk meg most már tervünk kifejtésével.
Hány? .Mily képességű?
Mily rangú ?
Mily Ügykört?
Mikép díjazott egyénekre v»n Nagy-Kanizsán a rendőrségnek szüksége?
és anyagilag, szellemileg mi különbség
lenne ez álul a jelen rendőrsservez étben V végre
kikre ruháztassék a rendőrséghez nem tartozó,
de most ott kecelt ügyek ellátása ? ab.
Helyi hírek.
— Királynénk ő felsége nevenapjsn, nov. 19 én, pénteken a polgári B katonai ható-ságok jelenlétében ünnepélyes isteni tisztelet
tartatott.
— Zalamegyét veszteség érte, köztiszteletben részesült főispánja, a szi-lárd jellemű s honfi erényekben gazdag Hertelendy Kálmán hosszas szenvedés után csütörtökön, nov. lli-án reggel Lesencze-Tomajonmegbalt. Teme-tése tegnap, szombaton, nov. 20-án dél-előtt 1Ű órakor történt.Aldaa emlékezetén!
— Magyar színészeink valóban eltá-vozUk körünkből Bajára. Völgyi György én Gyula szintársulau Nagy Kanizsán a meginga-tott msgyar szinügy hitelét dicséretesen helyre állitá, ssiote közmondássá kezdett már az or-szágban válni, hogy itt csak a német színtársu-latnak vsn hazája, mig a magyar iránt mosto-hán viseitetüok. Fényesen, tényekkel czáfolta tteg Nagy Kanizt*varos köcóosege, mert vala-hányszor a larsuiat eredeti, uj s népszínművet adoti, a terem megtelt, női vuuak esetek, bogy a kötő őség vi«*z*mt:ani kényteUnitietett, mert 0 m fenek mar a leremüe. Neme* öuérz«tlel szavüzu* k plistD'-réet a t. közönségnek s öröm-mel hirdetjük, h»gy varo»uuk.it»n a magyar ■zinütynrk termek rDy :ai«j« van,cs*k azt felis-merői s mint télre ismerni k-ll.
— Lapunk hirdetési rovatában olvas-
ható, hogy a liirneves Dréher Antal kőbáDyai
és kl.-scbwecbati sörgyárából Nagy-Kanizsán
állandó raktár van létesítve jól berendezett jég
pincsével együtt. A sör jóságát annak kelendő-
sége tünteti eiú s hogy egyár mily óriási mérv-
ben működik, jelezi azon körülmény, miszerint
évenkint egy milió ötszázezer akó sört gyárt.
— Kádas Rudolf kir. tanácsos és
győrtankerületi főigazgató ur Ő nagysága kö-
rünkbe érkezik. Nov. 25-én előtte többen
érettségi vizsgát tesznek.
— Jankóvics Sándor kir. cataateri
felügyelő az e téren tett hivatalos működése-
ket felülvizsgálandó, Zalamegyében van.
— Gyá&xhir. Tomsits József a mags,
valamint fivére Mihály és unokatestvére Apo-
lonia, férjezett Kőműves ír idomé nevében szo-
morodott szívvel és mély fájdalommal jelenti
hőn szeretett nő verje, illetőleg nagynénje Tom-
■ita Anna úrnőnek rövid szenvedés ntán f. évi
november hó 18-án éjfél után 1 órakor életé-
nek 60-ík évében történt gyászos elhunytát. A
boldogultnak hűlt tetemei folyó hó 20 An dél-
után 4 órakor tétettek az örök nyugalom he
lyére. Az engesztelő szentmise áldozat pedig f.
évi november 22 én reggel 10 óra-kor fog a
szent Ferencziek egyházában megtartatni. Kelt
Nagy-Kanizsán, november 19 én 1875. Béke
hamvaío t
— Kletmer Feri nagyhírű gordonka-
művész közelebb Nagy-Kanizsára jő. Jövő szá-
munkban bővebben.
— A xalamegyei gazdasági egyesület
közgyűlésén azon haiározat hozatott, hogy a
köxpont ismét Zala-Egerszegen marad, de hó-
dolnak a keszthelyi és kanizsai kívánalomnak
s intézkedve lesz, h'igy az évenként Urtatni
szokott négy gyűlésből kettő Zala-Egerszegeu,
egy Keszthelyen és egy Nagy Kanizsán tar*
Üssék.
, _ Offenheim a mustrum pőréről híressé vált poDt-euxini lovag a szent gróthi uradalmat megvenni szándékozván, a napokban Zalában járt.
— Roder Adolf szombathelyi főelemi
tanítónak .levél szerinti okutás a német nyelv
óntaaulására- czimÜ vállalatában a T-ik levél
rntgjelont. Ara 5—5 levélnek 1 frt.
— I*acsán e hó 9-én megejtett ujabb
választávon egyhangúlag újra és igy egymás-
után hsrmadizben Ujlaky József plébános ur
lőn a vál. kerület álul megye bizottsági tagnak
m egválasz t va,
— Felső- ÖT9Ön (Zalaroe^ye) a Bala-
ton melletti szőlőhegy idei termése 10 ezer
akóra tehető, miot ezt Kopácsy György ot-
tani szőlőbirtokos jelentésében olvassuk.
8ő J
lósi körj-gyző a csurgói járásbírósághoz kir. végrehajtóvá neveztetett ki.
— Ax akadémia könyvkiadó vállala-tának elsó ^tör éoeimi) sorozatára uj aláírás bo-csáutútt ki, mert az első, 1300 példány teljesen
eifogvott. Py aláírás f. *Vi decz. 15-ig wr-kesttőségi irodánkban is eifogadUtik.
— yyUvános kÖMÖnet. Alsó-Lend-
rán f. é. november 12-én d. e. Ü és l/t órakor
» kanizsai utczában tüz ütvén ki, a helybeli
önkénytet, tűzoltók az első jelre Bzereikkel meg-
íelentek s önfeláldozó tevékenységüknek si
került a tüzet, mely a varos ezen részét a meg-
semmisüléssel fenyegeté, mintegy 100 H ö'nTÍ
szalmás házakkal körül vett térsége?) ftn&yira
osszeszoritani s hatalmuk alá venni, hogy a lán-
gokoak ezen kivöl törni teljes lehetetlenség
volt. Ugyan azért erkölcsi kötelességemnek
tartom az alsó lendvai önkénytea tűzoltó egylet
jelenvolt tagjainak: embertársaik személye ós
vagy ona irán t tanúsított nemes Önfeláldozó ered-
ménydús működésükért nyilvánosan elismerést
s hálás köszönetet mondani. — A.-LendVaii,
1875. nov. 13-án. Hajós Mihály parancsnok.
— Gyátmhir. A magyar-óvári kegyes-
Unítórendiek szomorodott szívvel jelentik köz-
Bzeretetben élt s valamennyi ismerőseinek hálás
tiszteletitől környezett, feledhetlen társuknak,
Dsgytiszteletü Vashegyi Alajos ke-
gyes rendi áldozir s gymnasiami igazgatónak,
az ifjúság nevelésében félszázadon át Unkádat
lan buzgalommal fáradozó emberbarátnak s a
helybeli kisgymnasiamnál 30 éven "át ernyedst-
l-snül munkálkodott veteránnak, érdemdús élete
73-ik áldozársága 49-ik s tanári áldásos mű-
ködésének 50-ik évében, tüdÓ-szélbüdés követ-
keztében, a haldoklók szentségeinek ájutos föl-
vétele után f* é. november hó 13-án reggeli 5
órakor történt gyászos kim altat. A boldogalt
földi maradványai f. bó 14 ikén délután 4 óra-
kor a helybeli sírkertben örök nyugalomra
tétettek. Az engesztelő szent mise-áldozat
pedig f. hő 15 éo reggeli 7 1/1 órakor a plébá-
nia templomban aMinden ha tónak bemuUtutoit.
Magyaróvár, 1875. november 13-in. Az örök
vitsgosaág fényeskedjék neki!
— Bakónakon november 14-én este 6
óra tájban Kova te István pajtája ismeretlen
okból kigyuladt, a pajUvai összekapcsolt istálló
is -légeit, benne 2 ló, 1 csikó, 6 darab szarvas-
marha is benn égvén, az összes kár 1301 Írtra
becsültetett. Másnak kára nem történt; mint
hírlik, a közelben levő lakodalmas nép álul
okozUtott volna a tüz.
— PusiUa EderictrÖl nov. 13-án el-
veszett 2 ló B szerszámok s Tófejről elveszett
kocsi a kanizsai járási fog!yárok álul a szaplá
nyosi erdőben elvétetvén, a tulajdonosoknak
visszaadatuk.
— Rövid hirek. Erdődi Sándor kisebb
költeményeit Bajió alá rendezi. — Királynénk
ő felsége a zeneakadémiának 100 frtot adomá-
nyozott. — Becsvárosának 14 miliő frt évi ki-
adása van. — Bogyisslón egy ót éves leányka
a nyitott kályhaajiónál megégett— Az a ken
g) elfutó, ki nem rég Kanizsán is producálu
magit, Kasain tüdőgyuUdásban meghalt.—A
tűvárost nőegylet nov. hóra 2379 frt segélyt Qtal-
ványózott. - Berlin lakossága 1675-ben 10
eaar, 1775 ben 100 ezer volt ■ 1875-ben 1 mi. liÓ\ — Idők jelensége : egy liquidált bauk >gU-gatója házi szolgának ajánlkozik. — Az angol-nyelvet a világon 90 milió, a német nyel et 75 milió egyéa beszéli. — 17,196,179 frt értékű macyar fémváltópénz van forgalomban és pedig: 28,374.718 drb. 20 kros, 50,646,957 drb. 10 kros, 3,099,298 drb. 4 kros és 21,306,806 drb. 1 kros. — A .Pacific" gőzös 250 utawal a csöndes óceánon elaülyedt. — Cincinnatiban zsidó egyetem alapitutott. — Vadászat alkalmá-val gróf Dembinszkyt Galicziában Skrzynszky kanonok vél ellenség bői agyon lőtte. — E.-or-gyilkosai Bpestre hozatuk. — Budapest Te-rézvárosban Horn helyébe om. képviseli ül Schwanc Gyulát emlegetik. — Kauscher bibor-nok tüdÓgy uladssba esett.— Brüxben egy ember 9 hét ÓU alszik. — Zágrábban egy asszony fo-gatott el, ki a Birok kirabolásából táplálta ma-gát és családját. — Karánsebes város megta-gadta a házadó fizetést. — Izsónak , Búsulú juhász" szoorát gipszmásolatban 10 írtért meg-rendelhetni. — Gr. Lónyay könyve megjelent. — A műcsarnok sorsjátéka 48 ezer forintot jö-vedelmezett. —
Vegyes hírek.
— Ntm tiUrük lefoglalás. A napokban
Budapesten egy péüzügyi biztos az Orczy ház-
ban levő kávéházba lépett, hogy csempészett do-
hányt foglaljon le ; meg is pillantott egy öreg
asszonyt, a ki épen kinálgatu „csetnekijét." In-
tett neki, hogy kövesse a kapu közé, hogy ott
a dohányt elvegye tőle, mire azonban oda értek,
a dohány sehol ssm volt, a nÓ útközben észre-
vétlenül eldobU magától; a biztos rögtön viaaza-
sietett a kávéházba, a dohányt megkeresendő,
azonban mit sem ulált, mikor pedig a kapu-
kőzé visazatért,bogy legalább a csempésznőt cor-
pns delícti nélkül vonhassa felelősségre.bostaQ-
kodva kellett Upasztalnia, bogy időközben az
is odább állott.
-£iú kijutatdá. Unghvárról Klein Ja kab nevű gabnakereskedő múlt hóban kéjuta-zást tett Milánóba, hol a német császár fugád-tatásával Összefüggő ünnepélyeket is szándéko-zott megtekinteni, Milanóban egy nyugalmazott őrnagy ismerőséhez szállt; a császár megérkezte előtti napon azonban szerencsétlenségére oly helyre vetődött, hol a rendőrség előtt gyanús egyének is voluk, ezekkel együtt elfogatott, s a nép ujjongását a császár megérkeztekor csak a börtönből hallhatta. A rendőrség tévedését be-látU ugyan, de csak midőn a császár már el-utazott.
— Egy akó tör a melUny xtébében. A
bus ki vonat, sűrített tej stb. századában nem
csodáikoshat ni, ha egy bécsi iparos arra a gon
dolatra jött, hogy valami condensMt sör féle
felfedezésén törte fejét Hosszas kísérletek ulio
BÍkerültisegy ,»Örportu Mffdezoi, melyből egy
késhegynyi pohár visbfimtve, ezt rögtön ízletes
sörré váltosUtja. Sietett is felfedezésére szaba-
dalmat venni, csakhogy eddig sem szabadalmát

g a r re-st. tuoya férfiút jeleut. Azon — Singár — sgu, nn-lyea kütső njeivükön De verik niMgo kat — mond Huléct),n»gyoo hasonlít aSinhar unonunj ncvahez, hul a habeli torony id épii-tetik és valószínűleg ős bazujok Asi» bensője |esz, hol a — bing:ir — nev legtöbb nyomat talalh*ijuk. liogy többet ne említsek: ugy mond — Cambaja fölött « tenger parton tatal-juk Ságán, Singan és Siogar népet, a sziámi király birtok ab* a van S i n g o r ország ha sonoevö fővárossal. Chiaában Sigan városa, Nanking tartományban tolyik a Singár vise és Japánban Suogár hegy, melyek mind igen em-lékestéinek a Singár névre; melyet éten nép névül vett fel.
Jellemokoek pedig nagyon megfelel He-rodot álul jellemzett Trachiában lakó Cikonok jelleme is, kiknél legtiszteségesebb dolog a he-verés és leggyalázatosabb a földművelés, a fegyver viseléstől irtóznak ; de az ügyes ragad-mányt igen pártolják. Azonban ezek is ugy, mint a többi chingalok, a nagy nép vándor-lásba olvadtak be és abba enyésztek is el, ason ciigányok, melyek nyugatra a tizenötödik azá-iádban jövének, Indiából űzettek ki Tinmebég által és egész nyugat erdekét magokra vonták ravaszaáguk és jövendőmondásaik áltál, Grell-man szerint a szudok kasztjából származnak, mely kaszthoz a művészek, táoczolók, jöven-dölök és alakosok tartoznak.
Tehát az iró szerint, midőn Tímuz, India félszigetét tűzzel, vassal pusztitotU 1398-ban, annak már emlékezetét felülbaUdó idő óta ott lakó ssőcselék népsége körülbelül egy millió Timur elől Persia és Egyptomon keresztül Atiába és Afrikába menekült. A nyelv, melyet esen nép beszélt, Pott szerint a szansikriiuak távolabbi aarjadéka és igy indeuropai nyelv családhoz Urtozik, de azon nyelv még nem tu-datik, melyiyel közelebbi rokonságban á'i; de megerŐsiti azon nézetet, hogy ősbazájok India, noha Galeotti Ceylon szigetét mondja a cngá-nyok eredeti helyének.
Mig Löhr nuthoknak mondja a csigányo-&it Richardson is erősít a Nuthok és Ba-
kki egysknek állítván őket szokásaikra kik jövendölnek, mindenféle ál-
latokat, még dögöt is megesznek és minden-nemű m'-Bterspg^iktsn kivül iijen ügyesen tud-nak lopni. H»bár e tulajdonok a czigányokban mind föllel he tó is, azért nem zárja ki azt, hogy a Nuibok eme tulajdonságeal szintén ne bírhattak légyen. Annyi azon baj bizonyos, hogy a czigány nép az ó világ minden részében elszéledi ravasz tulajdonaikkal iparkoduk be-fészkelni magokat, majd jövendölve, majd fcu razsolva, csalva, lopva, kereskedve a szerint, miot a nép hiszékenységét és gyöngyeit kizsák-mányolhatták.
1 Hazánkban Zsigmond alatt merül föl elő-
ször nevök, ki 1423-ban László vajdának sza-. badsá? levelet adott, miszerint ha per támad a czifrányok között, azt László vsjda minden küí-b*>avutkozás nélkül intézheti el. | ' Hogy honnan jöttek hazánkba a czigá-{ nyok, erre honi íróinknak véleménye igen el i térő. Katona a mi czigányainkat Zingaro, Me-1 sipotamia városból származtatja, még Szentivá-' nyi Spanyolországból Ferdinánd által elűzött i czigány okát telepíteti le hazánkban. Melanch-I ton a mi czigányainkat olasz eredefüekoek ! mondja Apuliából, minthogy Apuliának most is vannak oly lakosai, kik lopok, hazugok, tolva-i jok, dologUlanok, locsiszárok. kovácsok, hege-dűsök, kiknek vallások annyiféle, mennyi or-szágban és városban me^iirdulnak. Vecsei pe-dig Georgiából, Tyagan váróidból származtatja ; mig Ucfelins leveleiben Egypiomból hozza a mi czigányainkat, kik egyptomiaknak is val-lák magokat a szent földről; de valószínűleg azért, hogy népünknek hiszékeny ségét fölhasz-nálva, vallásos érzelmével visszaéljenek.Látjuk, mennyire eltérnek a nézetek e oép őshazája és eredetére nézve s mint látszik, sem eredetük, sem ősmüveltségt állapotok nem ismeretes, mégis nemzetünk annyira rokonszenvezett ve-lök, hogy nagyrészök megtelepedve itt, meg is tanult a nemzettel érzeoi — szenvedni és örülni. A nemzet zenéje rokon érzelmet kelte nálok, ők levének nemzetünk érzelmének ki-fejesői, nemzeti zenénk fontartói. Elöiönlék a hazát, mindenütt megjelentek szívhez szóló ze-néjükkel * ason részök, mely megtelepült, ki-lól zenével foglalkozott, mig a többi kó-
borlöréaz férfiai lókereskedéa, kovácsolás, a nők pedig meszel öcsin álás és nagymértékben való kuruzsolást űztek és űznek az agynevezeit sátoros osigányok napjainkig.
A Nutbokról állított tulajdonságok min den nemével bírtak és bírnak ami czigányaink, noha büszkén nevesík magokat Komék-nak — férfiaknak, a más férfiak csak — gácaó — még-is mindenek ők csak férfiak, csak hősök nem s ezt fényesen igazolták a híres nagy-idai ütkö-zetnél, hol:
A czigányaág elvété vonóját Ö vette érte háborúk golyóját, de mily komíenssa tevék itt a Rom ék magukat a nagy hótiségbeD, annak csak Csőri Ferke a megmondhatója, ki a Dadék dicsősé-gének letűnése után,
Két kezébe kapja hegedűjét és húzza ke-servesen, hogy
A művésznek két köűnyü lopóaik Bus szemébe s szive elfogódik Jaj, hogy is ne volna buskeserves A siralmas nemzeti keserv-oe, Mely Nagy-Idán érte nemzetüket .Eltemetvén harczi szép hírüket S e bus gyász után annál búsabban húzta, a magyarnak lelkesítő nóUját, hogy az is lel-kesedéseben neki keseredett bangón kiáltá: Húzd rá czigány siralmasan, Hogy magamat kisírhassam 1 A nagy-idai harcz után belátva azt ma-gok is, Fáraó, e hires vidéki, hogy nekik nem a csatán tenyéaz babér, annál nagyobb hévvel és buzgalommal vették későkbe a hegedűt, azt a kis fát, melybe szívok bele nútt. Egyik rész, mint emiitők, letelepedett, más még kóborolt, inig végre Mária-Terézia és József u j m a-g y a r o k néven megtelepiték és kiváltságot adáuak nekik, a kóborlók közül mintegy tizen-négy ezer család állandó helyhez köté magát ■ ezek mégis kísérteiének a keresztény vallás elemeiben oktaUatni, némelyek fölvevók, sőt a magyarokkal össae is házasodénak és nagy ne-hezen ; mert hisz közmondássá vált — asm szokta czigány a ssántást — a mezei munkák gyakorlását k megszokták,
más művészetekkel és hasznos polgárai levének a házinak. Azonban kevés az közülök, ki me-zei munkával foglalkozik azon kétoagy csoport közül, melyre még mindig oszlattak a hazában, mert a megtelepült és társadalmijukba beolvnd; — uj magyarok — egyik résxe lócsis*árkodas és kovácsolás, a másik és legnagyobb része he-gedül 4s vigasztalja a bánkódó magyart uly ér-zelemmel, hogy c*ak ragyogó szemei fejezik ki hegedűjére hajtott fejének mozdulatlanságábm azon méltóságot is egyszersmind, meíylyel vo-nóját teszi keresztül, mire a magyar délezegen ugrik elő s a hol lassú, eldanolja, a hol sebes, kitáncsolja, de megnevezve az „ő nótáját" ■'
Húzd ki czigány ezt a nótát vidoran,
Hadd tánczoljak egyet a ki lelke van!
és ő húzza azt a nótát, a magyar pedig járja neki melegedve a táocznak:
Húzzad czigány, húzzad jobban, s
Tánczolm való kedvem van, : ,
Eltánczolom a pénzemet,
KiUnczolom a lelkemet 1
Szeretné igen a magyar ki tánc tolói a lel-két, mert ezen örömei közt is eszébe jut a fáj-dalom, mely szivét szomorúja és a folfokozott lelkesedés mondatja csak vele:
De ugy húzd, bogy megrepedjen a szivem,
Repedjen meg örömébe, bujába. . .
de az a barna gyerek ezt nem akarja, a lelkeeitŐ hangok más érzelmeket azólalutnak, mégis érzi a Unczoló, hogy
így vigad a magyar ember hiába!
Ez im a megtelepült rósz, a másik még most is kóborol, faluk végén Ütve folsátorátö» állapotához még nagyon közel áll, a polgároso-dás .^csekélyebb hatása nincs rajta, bár a megindult mozgalom Zalából a siker érvényt ér}e el, hogy e kóborló haszontalan tömeg több-féle irányuló rontó hatása a megtelepedés után Üdvös működés felé irányuljon, mert mindad-dig, a mig talán az ős hazából hozott kártyave-tésbŐl, ott — Naipes — név alatt Űzték, kuru-xsulás, csalásból élnek és mínt a népdal taláo a negtelepültekhezi tiszteletből mondja:
Ha nem lopnak, cserélnek,
Még is igazán — élnek.
KOVÁCS JÁNOS,
ni, sem pedig a .elemük e diadalának* r/bsn való gjártáshoz társat találni nem _.ri, mivel senki sem hiszi, hogy e ,iórpor* a valódi árpalével rersenjre lephetne, rágj caak kirándulásoknál is alt némileg póloibatná.
— A nap melegének felkaunáláia. A fran-
ciia ludománvos akadémia october 5-iki ülésé*
ben Monchot toursi tanár egy készüléket xnuta-
tutt be, meljlje' a nap melegét egy pontra
gyujtvén,egy kis gázgépet lehet mosgáaba hozni.
)£ krsxülék egy kupdad lugártöríból (reflectre,)
egy gái kamrából és egy megfekotitett oldalú
kazánból áll. A tükör sugárTÍsataTerA lapja 45
foknyi itög alatt hajlik a kétzülék tengelye felé,
mi által gyújtópontja közei esvén, a leheti
legerősebb hatása. A tükör által visssavert su-
garak a kazánra einek s sít fólmelegitik. Nyolcz
pérctuyi idű elég, hogy 5 liter vizet forrásba
húzzanak. Moncbot Tuursban nagvobb ily ké-
szüléket állított fel, mely egy lóerejü gőzgépet
naplóikéi létől naplementéig a Irgoa^yobb pon-
toMSggal hajt. Az academia Dnmas, Belrand,
Faye, Hervé, Mangon és Lessepe urakból álló
bizottságot küldolt ki a találmány megviz*-
— Ifjú pfitthcimUiiók. Közelebbről Buda-
pesten epy pénzhamisító bandát fogtak el, mely-
nek legidősebb tspja nem haladu mega 11 éves
kort, íókolompos egy 9 éves gyerek volt, a ki
,*zóke Friczi" név alatt az ulczán csavargók
Vt.zt roár me?Uliet6*hirre vergodőM ; £ jött arra
KZ eírtnére, hogy félkrsjczárosokról a* */io bői
HZ ötöst levakarja, s a pénzt kénesível bedörgol-
ven, 1U krsjezárosnak adja el.
— KOK időket (lünk, rois ctillagok jár-
unk. A Poroszországban megjelenő „Vorsiscbe
Zeitung" egyik legközelebbi számában követ-
kező hirdetés Tolt olvsahstó: ,Egy épeu
liquidaló bsnk előbbi igazgatója alkalmazást
keres, mint házi szolga, vagy kapus, ajánlatok
N. ciiw alatt a szerkesztőséghez intézendok. ■
Enoek legalább van bátorsága becsületes ke
nyer kereset után látni, jegyii mag hozzá egy
másik lap.

— Perctel igaitégtígyi mímií**" ur köze-
lebbről egy vidéki izraelita polgár által távirat
utján komának hivatott meg. A minister elfo-
gadta-a meghívást és az „Ellenőr- szerint kúvet-
kerőleg válaszolt a német nyelven szerkeaztelt
táviratra : .Reménylem, hogy fia azt, a mire 8n
németül kért meg, magyarul fogja megkö-
szönni.u
— Bopfint Wzesiz dühöngött Virginia
Cityben. A város leégett területének hossza
másfél, szélessége pedig '/, angul mérföld. A
kárt két millió dollárra becsülik s a tűzvésznek
ket emberélet is áldozatául esett, több, mint 10
ezer ember venzlette el hajlékát. A tüz torább-
terjedésének csak ugy vethettek véget, hogy
több útjába esó épületet fölrobbantottak.
Psplrsieletek.

érioti..i.kor i. 1
(i^.i 0|M «t»m»r»t Tettem • rá»iron —
d,c.«kedttt Pil f«Iil« iionniédjámk.
— Arr« kl»iop»i »lgjok — TÍ.la»íolt » atOBJ-xtiÁ i* xtment csodálkozni *s óriási iuB(rat.
_ ku..él en i« n.pobb ta^jok Pál í"** — .Boáálkoeott kic«DT«l»e a «oma«éd tekiot«t*T*l ne rcfet^e a atamarat ea magát
£i, itcss sarkon caakoa koldna kiraistUL árrá ss.otora. hiába kert, a< sUialait aa.ll.tt.
— BÁrmilr 6vito»*o iriauflk ia a l«a«t min-
ji, f«ket« roltot h.S7 n»g« Min N«nd« « M mt
n tír.«»gf éiik i 1
A fcolfas Sf7 noidolítot t«tt mankó-
járal, mely BIoidal«t tyakaacnet erinte *s aruk é« »s fájdalmaaan kiáltott fel A koldn. erre aat feleli: aBa ax ur axive elv erzektnv volna, mini t7akas«fl>6, ■•■ hagyott volna engem aíaaisana nélkflL"
L«TÍlesini : — T. ea Pi«h«r nr. nem jotuk • mfr m u «n bírj mm Nagj-K*niiaár4l Blaa Láaalo urtíl ki<»m ha meg jSonak tadóaitaon aaindjir Alao-Leadrára fajka aándorvak nflcaa>Mteraak Fiacher urnák ! Caáktornváo.
„Bueaánat aaasonvoin. de kinrtalaa vagvok m«fkérdesm, miért nei r«áa oly barafoau ?* JEn-f«delmet aram! de férjemnek képavUem fiat!"
Efj öreg nr vetuilyeeen b«t«f volt. Tanác*ol-tik neki, top hivaasoo orroat. ö védekezett u el-len, aiondváa: .atm 1 tei-menete* balillal akarok kimúlni !*
Egy táraaiágbaa bw*go»aj. hiratkoxot egy ifjú Öaeí <.ieeSa*gér.», Helyivel 5 magát jogtal nol öved-z«ni kÍTácta.. A tirMaáf egyik tagja igy büté 1« aa o«fik érdemeit bitorlót: .Ax Uyeo beccednéi mindig lord Bcecon aaavai jutnak Msembe: u i. as ilyen emberek I^uoolck a krampUhot: > legh-vxnoaabb rénttk a toidb*n raa.*
— Efj lítaloTagiáa alkalmiraJ kérdi egy urí ember loragió társától, ki «jfj gyönyörű ieáuyayal be»*élgct«tt elSbb : .ki •% a bljoi kiaaaaaooy ?* BGlaa — pobár — kiaaauoDy* feleli a kérdett, ,01a** — pohár — iimetíé a kérdG, Bha a •xtrelemben, mely-D*>k n>iad*n férfi adósa, e poharat birhatnicn : gyak-ran teunék mánorot '.*
Történeti naptár.
KOT. 19. 1608. II. Mátyás király koronáztatása. — 186&. Vörösmarty Mihály halálo-sam.
„ 20. 1848. A horvátok Muraközt elhagyják s Percre! Mórnak átengedik. - 186Ó. Az erdélyi utolsó tartománygyülés megnyitása.
, 21. 1812. Frankenburg Adolf születés-napja. — 1830. Kisfaludy Károly ha-lálozása. — 1848. lij osztrák minnte rium alakulása.
, 22. 1599. A törökök Kaposvár ostromát megszüntetik. — 1745. A jászok és kunok megváltván magukat, munici-pális jogaikat visszanyerik. — 1848. A deéai csatavesztés.
, 26. 1456. V. Lásxk. királyi esküje Temes-várott egy évro ugvanezen napon Prá-gában méghalt. —'l833. Deák F. be-széde az országgyűlésen s lengyelek ügyében. — 1849. A msgyar mene-kültek Sumlába érkeznek. „ 24. 1494. KinizsyPál bslálozáaa. — 1868. A horvát követek megjelennek a ma-gyar országgyűlésen.
„ 25. 1802. Gr. Széchenyi Ferencz a magyar nemzeti mozeumnak alapját teszi le. , 26, 329. Konstantinápoly alapitáaa. — 1848. Az első és máa»dik osztrák had-test Msgysrország ellen indul. , 27. 1663. Kottorínál Zrínyi Miklós 300 loTssaal 2000 törököt a Murába ograszt.
— 1824. Szilágyi Virgil születésnapja.
— 184b. A honTédelmi bizottmány a
magyar hadsereget függe.len nemzeti
állásba teszi.
Lattsh.aina.
B<!cs, nov. 13án: 47, 76, 36, 17, 18.
Grátz, , . 83, 42, 53, 40, 37.
Temesvár,, . 13, 49, 67, 88, 3.
Érték- is vilttftlyui Mveaber 19.
5*/, autaiiqaes 69.25; 5*/( uemt. kdlcaon 73.20: 1860-ki álladalmj kölca^s 110.75 ; baok-rssarv. 9 12- ; bit«linléaeti rassrteyek 186 60 ; Loadou 113.90; magyar föidtehermeméai köt-vény 81 40; temesvári földtehermentesi köt-vény 79 90; erdélyi fóldtehermewtási kötvioy 85.— ; horvát-slavon földlehermentsai kötrenj i 104^0; asttst 537'/, ;o»- kir. arany 911— I Napoleond'or 65.35.
Placd árak.
Hivatalosan jegyiéit piacsiárak Nagy-Kanisssvárot piacibiitosi könyvéből: 1875 évi november hó 17-én.
OibnaiDealtk: egj aU. auast. m. aterint.
Bua 87 — 90 fontok 6 frt. — kr„ 86 — 86 fontol 4
frt 60 kr. 83—87 fontol 4 frt — kr. Boaf 71—78
fontoa 3 frt 40 kr. Árpa aerfőseare 63—70 fontol
3 frt 40 kr. euteere való 3 frt. — kr Zab 2 ín. — kr.
KQxepasera — frt. — kr. L i a ■ t n e m ö e k : e*7
bseai máaaa eaerint. Unt leffioomabb 14 frt. — kr.
Zaewlehast 12 frt. — kr. F.ber keojrvrtiut 8 frt. —
kr. Fekete keojérlint 6 frt. — kr. Bnzaoara 14 frt. —
ki. Árpakása 14 frt. — kr. Biaa 14 frt — kr. — H « -
T e 1 y e a e k : SK? alao anaaL mérS uefint. Boraó «
frt. — kr. Bab 4 frt. — kr L«neae 9 frt. — kr. K&-
lea 5 frt. 50 kr Hajdina (pohánka) 2 frt 70 kr. Kn-
koricsa 2 frt ÖU ki. BvronTa 1 frt 20 kr. Hm:
egy bécai font azerint üarhabna 24 kr. Diaanókaa
80 kr. Juhho. — kr. Borjohna 3i kr. Z a i r f e 1 é k :
Dissooaair 50 kr alarbaaair 60 kr.SialoDna 45 kr. Saap-
pan 24 kr. Petroleum pintje 70 kr.&tearin-ffyertya 56
kr. Farfjn-fjertra 31 kr. Bor : erj aiaó amst
sko 40 pint narint Óbor 8 frt. — kr. Uj-bor <
frt 60 kr. Hí: ef7 alao anstr. lorakó 42 pint
saehnt. Koaapsaertl 9 frt — kr. Lsgalacaonyabb —
frt — kr. T II • i f a '. 1 beeai Sl 38 bn'elrk boaaan
Bakkfa 12 frt 50 kr. Tslfrfa 8 frt. — kr. K6aa«a
•& becai aiáaaa 70 kr. Faaaen I(t merő 70 kr
flttai efj beeai mássá laerint 1 frt 6Ü kr.Snlaa
1 frt — kr. II ipnás Él.lsieseeael e(T féri 70
kr. Élelaeiea nílkal 1 frt - ki. ÉLlmeieiael e(;
nS 50 kr Élalmoia nillrsj 70 kr. aJeliaaieuel «gj
(remek 30 kr. ÉlaUaaaea ailkOl 50 kr. Kiadta :
(P. h.) Maainger Jöoef,
Heti

—vestsir 21-tü Mrsstktr 27 kJ 1875
Bt- éa iieli- Kathotikna nap Pioleatana £
aap tár naptár ' Btj
T ." XXVU. v punk ut. — Kat sv . atidSu látjátok
s puswlái utáUtoaságál Mát« JIIV lr>—86.
— Prot. Ep Tneu. 1. 3—10. E«. Háti XXV. 1
31-46 - Qor. sv. Lukacs VIIL 26-39 :
21 Vssarsas C 27 Bold.a.0. C. X Ilma j;
TI Hétlő Caicielle Ca icaelie M
1-29 Kedd Kelemen ptup Kelaraeo rí
•21 Saerda FKra astlx r' rajaina m
t!> Caütortfik Katalin atgi Kataliu |*í
■'6 Péntek Konrád Váci r. (jt.
i7 Bxorabst ikoa hitvallo Áko. | rj£
Felelős szerkesztő s kiadó: Báttrt Laj*t.
Minden betegnek erő éa egészség
gyógyszer és költség nélkül, syógy-
táplalék álul.
Revalesciére du Barrv
Londonból.
Ez*u keltem** •g^*u«p-ét*ko«ic 38 ér ót* nmnii b*l*g»if •cir «ll«uii,«f0lt im jónak biionjalt tu f«lDÖU«k- M grei-m•kakáéi, fjnifjiwr és kölUéy DtÜkfll, miDden nyomor-, id'j-, naeíl-. tQdŰ-, máj-, ■injr , njikbirtjm-, lifmivi-. áólja^- «■ r«Mlu>ok>
£ r©TH
, »*UaMreUU, k
anér. vizkáriág, U». wdttlií, irtorUdifa,
rioy,
orriscUa. bvakomorsif, loyáojodi*. **á*, kSas-rioy, uipkór ^ ejjéb bei«gt^»kb«B ; n«mktÜSob«B mint táplálék nopbsgjtrmekeknek «« a d*jk»uji»í. ia eieDjÖj-bb — KiTotuU 80,000 biiöojiUtnjból oly bajok m«g,fjófyttli«it6I, meJ/ek minden fyóf j-»t«rn»k elleotÜlottxk e> kSit&k Dr. Woner Unir, Baaeka F. W. rudM ttnir t mmrbwxi orroai efTeUia*!., Dr. Anfe.ai.jin orvoii Uoieaoi, Dr. Shorelaad, Dr. Camp-beil, Dr Dídé tanár, Dr. Ure. CMÜettuart ^réfaS, nartiaiae de Breban ea több mafuiiliac •tjioak bi-monjitrinjai kivaniiárr* b«ra»ateaeD mefkfll.d*to*k.
B»rl4r«voiit klvnat 80,000 b.xotrit-vÁByMI:
Dr. Wirnt orroni Uoieaoa bisonfitTánja fi o n n, joliai 10. 1852.
H e T a 1 •iciereDnBarry itámoi eaatbw Bindttn gyógjn%nkt>t pótol. A legnagjobb üktrral kaasoiltatik bsUBsnéMknél é* TÍrbasail, n»«I*«í b«. tegaégekbeD, TM^bajnkban -»L kfibetegaetjekban, t bogjeafí loboa ét kóro* izgltiiá ^lái
f , g/ag bajok
n«rt
Wd5-
ban, araojérbso .tb. A .«gk.Ula5bb di
hasniálhalni m**n T*Iójaban megbeca
D«Btesak nymk- ea m«U-bet«gB*gakbea,
é lA^dá ia. :P. H.)
W.rm Bodolf, or*o«Í tuiácaoa ea UJbb tudói táriaaár
tacja.
Wincheater (Anyolorwág) i*c. 3. 184a. Ön kirflnfi Reraieiciira gjöfyaaar* ai-
gjöfyaaar* ai
twtl bajok, dngsláaok, idegbajok éa riskóraáf bon-1**0 tartó ea komoly jelomágeit eltávolitá. Mint Co rj6tj**r* Ugjobb batáaának •••totanaja, a.tt ul-]•• a*.T«ml>ol ajialtutoa
J a B e* Shorelaad,
96. ut ••bWa.
Dr. Anfelatein titkol orroaJ tasácaoi ta-l
Berlin, májtta 6. ltó«S
A Do BaTTj B«Tal«aciér« k«dv.s5 fdniu it kitfinS hatáaát miDdeo tokintothen búoBjithat
Dr A n j e 1 • t • i n, titkoc orroci Uaiotoa.
Obergtmpern tB«deo), apr 22. 1873. -jgam, ki 6 hét du idGlt májgyalsdátban ( HmitS £ájdaJma,kat «a«t.redett a I«f<w«kélf«bb atalt
aein Tehetett magihoi, ön R«rala*ciar«-j•
| foljtán tokélet0#«B mBg^ógyait.
i BurkhartVil
I
I Mborvoi.
TápUIM Uvin a hunéi, «O-sssr«ssn >uf -kivUU a fytfcysssr árát, fiMtuJaii *gj, taiM
1 gyermekiknél.
Plehnaleneaikbn ■/, font 1 frt W kr., 1 fost 2 frt 60 kr.. 2 foat 4 frt 50 kr., 5 font 10 frt, 13 fost 30 ín. 24 font S6 frt Eeraleadere piskóták sasién-
I c.íkb.o S frt 50 U 4 frt 50 krrsl. BeTsleseMrs Cao-
: colade táblákban 12 eaeaser. 1 frt 50 kr., 24-re 1 frt
| 50 kr.. 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 110 oaiuer. 10 frt
| — 288-ra 20 frt _ 576-ra 36 frt —
' Megrendelheti Barry du Barrj & Co«p
1 által, Wien, Walrfischíjatte Nr. 8.,
Tslalnint minjrn rirai yró^Tas.rtáraibaa aa fttMer-kereskedéseiben ; aioa^irilL a becsi kas aindaa vi-dékre mefkUldi poaui ntalráajr rajj utánret m.lletl. lf. Kuniad* Prágtr Béla, {tuUHt Unák Ká-roly) gyógyiurtárábn*;
Pesten Törők Jóiaetnél -, Aradon Tonea F. <s társánál; Debrecsentxsn Mibálovitj Istráa g;óg;saertárában s kigjóhn ; Esiéken Dárid Gjala gjógjiseresxnél; Kassán Wondrascawk Károly gyögvss., Maroívssárbolytt Foganai Dömötörnél; Potsonybsn Pimtorí Felixnéi és Solti Rezső gjógjss., titekes-Fchérvárotc Dts-balla Ojörgyoél, Sopron Vogs A. gjigjm.; Temesváron Pap Jóisef városi gjóg/isenísxasSl, | Újvidék Orosiinger C. B. és Ernst János gvogr-sserésinéi; Vsrasdon dr. Hal tor A. gjógjss., Versecsen Fischer Móricnál, Zágrábon Irgml-masok gvigjssertárában. Tissa-Ujiak: Bojfca Victor gjógjsMrtárábaJl.

Altesti-sérvben szenvedők
a le,iobb b.táaunak b.xonyult a c r * k . n 5 c a állal S t n r « , G találmanva által Heriaabbín Scb«..ral...l »e,l.Uo groi r.Terhftník EíT ''ü'^ *" 3f'' *• kr " e M""1" "sasaira, mely • kr„5riMg f«,ev««té.ér. esilos, o».to.iáE kír-tik. Semifíl^ an.lr.ia tit-k.kat fi nem fede.het,. Hixonrifrányok i. b:.l..r«ok . tslj.,.n fel-rroíToltaktól itt e ielrflU nem kőxOlletnPk, mert a hasinalat. utáaitae bao tübb benn ÍOílaltiUk. KapUaK, ms«;ánál B»nrsensff« O.-aél, vala-mint » k8vetkex5 raktárakban: Peateo Fot»«|Ji«. a7*tTss«r-Ur. .SzÜáriáh..." Z á f r á b « » :M i .■ 1 b a . b Z^i , - o . d a6a-nertárába^ T.-sivár.tt: Ptek.r J. E- .Már,. «..» JJ^
>., BÉCS, I. Bej., Franzensring Nro. 20.
kész butor-szerelvényeit

kalsaféle formába u s "únden fanemoek-L.E1 it-, ailiazgnák, sslsssa. silltatlák, srssaal lsJtsk,)ar«<lstszttskberendc>ese-re, igen kedvexó fellételek aaziiard mun-kának erekre terjedó jótálláaa mellett
Butoraúntsrsjzokat tartalmasó ár-jegyzékek kiTánatra bermeitve uolgál-
tj.áa A n. é. helybeli it Tidéki rá-aárló kőxőna get flgyelraetietem, liogy tsrtiíikodjék olyan bntor-hirdetésekt/Jl, meivek orsságoktol, laáUodákMl tsar-mairák, álUtólag: slntaais. balsieset, épitkeiéi ea t. e. f fofásoi fártt|7j>k6n alapassnak. zaibártuok résséríl. Csle-tem él késinmeoy.im snlárdsáfáríl bi-aouyitrínyokkal Kolgilhatok.
(1842-3)
Tíaiteiettei Baar J-
xxxxxxxxxxxooooooooo
Nem színlelt vegeiadás!
MiDtbogj ax ütlfjt ro»* menet* mí»tt
chinai ezüst-áru gyárunkkal
eg^aiea fellt&gjnok, kényt^leD^k Tfa^ytiiikpoDipú chinK-«xfljt fjirt-
minjuíok roppant ké*»letet ■>»]/*« »■ •Í8illitá«i »r»kon «»lo! fjor-
uo eladni. Bisonjrit^ktu. nolfáljoD a k0r«tk*sS kiToamt nafj ár-
jeg?^*fiukból, Bel7*t kiriniáfTm biratstn bárkii*«k m«f- .
kŰldOBk. <
Le-rtilUtoU árak : (1824-5)
elŰbb | ino.Uc*Ak| tlfibb i mo*t citk
6 drb. kiTétunii 3 60 kr. 140 ar fi drb. rajUrtó . 6— kr. 2 — kr.
6 , •T6kw.il . 7 50 , 2.70,, 1 pár (jertyatartó 8.— . 3 —
tí . . ké« . 7.5Ü , 2.70 , « ,, kiaUanaaxtó &.— „ 2 50 H
6 , . rüla . 7.60 , 2 70 , 1 drb. csakort*oS6 V 60 „ 1 — „ H
1 l*T*MtB»rS . &.— . 2.30 . II r> th«araflr8 ÍJtO „— SO ,.
1 , UJtn«r6 . . 3.60 , 1 M , |« n ci*a»t^« Í4* 6.- „ 2 50 „
1 . tirhaxó ea«- 6 ,, „ villa 6.— „ 2 50 „
kortartó . 14- . 8-—, |
További pempia talcsik, ká«Í>- ét U)«aj-kaonik, a>ttal-dÍnit<Skt iffai (jártjatartók, arokorhisttík, tojastarták, fo(rpu»-kilótartók, ecsetM ÍM otajoa *dé&7«k ** még itámoi mia csikk •tb. >tb. épsn Uy bimul«loi olcaó art.a.
KftlAtiAeen mefjrsjseiidd.
c nlnd a 24 darab együtt ifltzes tokban 24 ft helyett csak 9.50 kr.
Ugyanax brittania-eaüatbó! diasei tokban, miad a 34 darab essk í frt 30 kr
HetTsadelesek a videkrrü ntánvitel mellett [jgrili ál lelkiiaaereteasn taljeeittctaek. Cxim:
BécsbeB, BotheilUunnstralwe. Nr. 16.
A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
követk<>z6, még aoha nem hallott árak mellett adom el ; és pedig:
O
frt in
kiállitssssl
fi frt O ITT
^P**'6 etr '«M M<P. i6 járása, igenj* „inóiégu mankái-<ra
KT. „ISIMI, igen pontos járása, a Isg-
Irr Kr.
dÍKM ■rltMata-axisi jjn^.^ tt^in, poopáa vésett
tokkal, igét) pootoa járással, amiről kexesség nrojtatik. í^aolr fi íVt M ara egy valódi angol 13 latoi esttst cjlin-V^SiUá. O iri der orin,k, . legűnonsbb essb-uerkesrtul,
vssug »tfiat tokksl. lapos slskbas, kalönöeen pontol ei helyet
járá^aal, a rairot kexeskedem.
í^colr Q fW eW i**11 ■**? valódi exllst nSi cylinder óra, VvSitiV i) Uv i(,o takarosán alkotva, ntsly s leglnomabs
rubinokon jár, dissesen kiállítva ex percarol-peresre pontoaaa
jár, amiért kesesaeg sdaUk.
v^saK. io, j^t, egész 10 in ker 6rm nek«s ^«»t-
ben. 15 rubinra jár. a legfinomabb sxerkesettel ■ s pontos já-rá.irt kesesaeg nvojutik.
Panlr 1 ^ frt 50 Irr "t7 «1Adi "ío1 Uls*aMaflrr»>
KJS&K íö ITT OU KT. BWItalr ára Rossk.pf-féle ojoa
jantolt rendsserrel. a rugónál knJcanslkoü felnuzás. Ksen órák
ögj oloóságnk, mint luk miüSsegések jelességs által rUágni-
rüek lettek «■ ksaeskedem' spoatoi ét jó járásért.
p
J. Kano-nál,
B«cs, SUdt Wolbelle, Kr. 2L
Levélb.U reudelmények asonnal esak6i£lwuiek s péni elő-
leget beknldéM vsgy utánvét mellett. "*■ (1806—7)
Minden ailam ráaárolt orákos, U18 tajai-aruy lasMlt adok
burvsa Kaphat*
Főraktár:
Müller Albin vegyésznél Brünnbeii.
Dr. John Yatr
- Florlllne-áj*.
A legjobb fogtiistito és ed»S sier, növény réwekbGl, eka-voli^a a ..áj ros. stagát é* helyette kellemes illatot (ferieiit, a foft«n«<t i< a Icgbui daganatot eluáritja > megírja i> f..«akat rothadeltól. Egy palacik 60 kr.
Dr. John Yntt-8e r al 1• fogpori
liastitja a fogakat • beaeaalata után n<nouk a fogon larakódó kov.sede.eket livolitja el, hanem > fog fé.iTél, fehérségét kitflnS-«o .15."gili. Egj dobot 40 kr.
Dr. John Ynte PromptoAliTlo-ji
(ftkgeMppak) j*»«Ui» mellett adatik. A l«raeírtgx»tt*bb foffijirt ti karé. id5 alatt aK-gnQnteti. Egy Joboc bocsi kii»itt:tt pamut-ul i0 kr
Török száj-pastlllok,
KOl7Ór«kák, melyek « rxijbuk lurgatv* tldmek mi»d«n k~llem«t-.•n »M»ot a .i..jb I, ÍSkép -crelweiü ai «EÍD házalt t>«n, bilokb»n ■ egyéb uu-s&a korökbeu >■ «..*>. így dobu* 4U kr.
ür. ltorhavrr általános noTény-gyoinorerósItő.
Eteo ju ilUta • f«t..**E.<» U *bból ••j á)M. K.TOtn r4({«-, g> b«B;»lui»»nil, t^fy pa.
sítő kf-itsutúk ÍIÍ' n ió h^uusal bír gyöng-e t'i étTaí;jrhi»ny,axélb»a.t*Jm».lc> idege* l"«j- rk*Urh. aranyér, aargaaig é» •«Ak,kak*e«
k ÍHI kr.
ür >|flil p
P h 11 o c o m e
(oövény b.jkeuőci) uagyréiiint iüegen égnijUti olajokbél késsült, megtartja .hajat, s.akált ered.ú népségében és erejében, •ttávolitie a h.jkorpit él uj hajat ad » kupaisnak, gyógyítja min-deo bajoetegségeí a uéiklll, tiugy legkevesbbé i. kellene orvosi Mfélvbn folyamodni. Egy Biép üveglegely ár. 1 frt.
A keleti szépitó-tejnek

Rpilepsiát eikórt i cTótyii Itvelbea Ír. KÍUivch ipctiia. ~ li.ta üreida, Wilbelms platz i (ezelőtt Berliol'eu). Sak utz aiktrn drtíamy 1
N u T é n y • m e I I ■ p i s 1111 j *
Nyújtsunk kezet a szerencsenek !
370,000 R, márka vagy 218,750 forint
ftavernoény elayerhetéeét teazi lehatűré kedTezü esetben a le|. •laka aagy pélzklsorwlás, meK a magas kormán; álul liiito-aitra T&'n-
Ai uj tarrpzPt előnyős berendelése oljrnemú, ho^T nékáay k« latéit* alatt 41.700 ayenaéay kerti 1 7 házasban okvet>n ki. ewaolás alá, melyek koaolt e.eüeg 375,000 B. ■ ?agyis 2I87S0 s. é. foríot, egjeolcéat pedig
l*xer KO.OOO ■.,
1 . U5.000 .
1 . M.ooa .
1 „ so.ooo .
1 . 60,000 .
1 . ■-W.D00 ,
l . 36.000 .
8-taor 30.000 .
1-laer 24,000 .
t . 20.000 .
1. . 18,000 .
H-Hor 15,000 ■.,
» . 12.000 .
12-saer 10.000 .
36 . 6.000 .
40 . 4.000 .
ÜUi-.zor 2400 .
412-u.r 1.200 .
51? . 6 00 .
697 . 3.00 ,
lg,80íl-«zor 1,31 .
mirkácji-ttb. nyeremények
', vannak.
A nyereménjhuiAsok easkSaléae terTnerüleg kivaulosan van mfállapitva.
Eaen, ai állam ilul biztosított legközelebbi elsi ua«T pém-kisorsoláakoz
1 egé« eredeti snnjegj ára caak 6 márka tagy s1;, frt.
1 "' ■ • » a . l'u .
1 mgjed , , . m . i~u _ . 90 kr.
Minden megrendelés, mely ai ouaeg bektldese, poMa ut-Jáaj fitetés, Tagj utánvét mellett történik, azonnal is a legponto-aabban eazk6.öltctnek, mindenki aa állam czimerével >-llátott ere-deti sorsjegyet ksprio tolunk keihez s.olgalutía.
A caagrendelésekhex a hozsi tartozó hivatalos terveket in-Otn a.UékeljQk, minden busú ntán pedi« minden felszólítás nélkül hivatalos kimutatást kuludnk érdekeltjeinknek.
A ny.reméa^ok kifizetése mindig as álla* játalláaa mellett pontosa eszközolt.tik, mely nyeremények érdekeltjeink kivanatára Aoszcria minden nagyobb pUcxain levó ösazeköltetéuuuk folytán B.yanott felvebetSk.
Vállalatunkat mindig olv »erencse kisérte, bogy abban M* aiyeak takiitélyss ayarew.yak kitiH iy«kr» ai Ma6 fs-•yansnsyek syarsttek, melyek u íileiö nyerőknek kó/.veUen ki-fiaettauek.
Jüan, a laauUiraak* alajra fektetett vállalatnál elírelit-aatólaf igen élénk résavetre számitbatván, kérjük, minden meg-rana.lés eszkosolhetése vegea. a megrendeleaeket egyénein és rain.i eiGbb de minién esetre I ivl savasaer 30-ka előtt honink jllUaai.
kaiifinanii és Simon,
a«!c.ii b»nk- é« váltóflilet, llamburit.
Kindennemrl államkötvények, uniti részvények és kölca6n-
onjeajak adás-vétele. Í1836—4)
XB*. KoatöD.t as eddig bennünk h.lysett bizalomért . minthogr Sri a kgkoaehfcbi nj kisor.olási résitiételre felhivjnk, to-vábbra is tar.kadni fogunk az asonnali és saUárd szoliá-i Utul étéakeltjeiak telje. me(elegedésok« kiérdemelni.
Hirdetmény.
A. alalirl • k. lottoigaagatosag megindítja a. V-ik magyar királyi állam.onjátékot, «elynek tisst. jovedetaae 0 Felsé-aek L f. elAatároaáu folytáa a m. k. állandó ktncitári munkátok árvái számára emelendő menhá**k felállítására fog íordittatni.
£sea sorsjáték 33:U ayerSsiánul tartalmas; a nyeremények fd
200.000 forint o. As I sö fóorereméoy a n-ik
2 nyeremény
10
20
100
200
3000
é., körtük: (1809 -4)
. . 100000 frtul.
. . ÍO000
. . 5000
. . 1000
. . 600
. . 100
. . 50
. . 10
▲ hasai TiMUToakatUiatü 1879- évi éMM^tr hó 2MB B«**-P«ttm u alalirt .ottoifu«:«to«áf által fog e«kö«ölt«toi.
Egy aorftjrgy áru: 2 frt. o. é.
Sorajepyek kipbatúk; ax alnlirt m. k. 1 ottoiyaagatAaáfmál, a lotto-gjöjt5kné], a lottó-, ad4-. *6- éa pontuhtratalokoil, éa mind*o n«f7»bb Tárosban letető ionjegjiraló kox>-a;«-koéi
A m. k. lotto.gaxgatóaág álla»a«r»játéki o»tilja.
BadapMCeo, 187ö. Ari október bn lén.
Motusz Alajos,
m. k. p. fl. miuirt oMitálrtanico. (Ulánnvomal nem dijutmlik.)

Varrógépek gyári raktára.
Scherz Lujza
Nagy-Kanizsán,
ajánlja > t. kösöoaégnek nagy raktára eredeti
Stnger-, Wheeler es Wilson-.Howe-,
Anger - "Henger-, valamint kézi-
! varrsgepeit. a melyeket Kyárí áron több évi jótállás mellett ]
ad el. !
Legjobb tft, csérna, olaj, agymint gép-alkatréisek minden varrógaphei min-dig előlegen tartatik.
SSS^S^^ A varrógépek havonkénti réuletfitetéiekre is áruait-
aV^F Útnak. — Oktalnn ingyen. (1845 — 21
A
valódi
or... nab. >egl]aMai 3 Felsége által kiváltoáf ■ kitantelett, as srvaal kartél sseaviufSjt , ■ sikeresnek talált eierféleképen kipróbált titkos iter a astaáayefc, kézi s SM»I SfS ntl, >akaa4ak és SVtSCk teljéi kiirtáaára. (melyet sokfelé meg-próbáltak faajnisaii ntáuosni ■ árulni,) hasslaltlaa minőségb.an
Nagy-Kanizsán ,
ROSENFELD ADOLF ur
Pécsett Zsolnay Imre és Vilmos arak. Kaposvárott: POLITZER R. úr
kereskedésben, Pesten 8CRNEIDEB Q. Lipotatesai kereakedé-
■ében kapható. (It44—21)
ae e
T3 .«
2 1
a > «
00


■O 'ft' -rá
g.:
I
fc
as
S
ífi.j
* 2 S 1
< 5
bí)
CL, IS
e
«1
- a S
Egy nagy bádog I frt, kis bádog 80 kr. Egyes bádog megrendelése is utánvétel mellett gyonan teljeaitt.tik.

Ea«a, Bte. TÍTO. kaMaifa tltal a ea^an «lip jt. vára rasdaMtt letto kevatkaaS D7ar«aéa/*ket tar-
Caak
SO Kr.
1000, 300, ) Arb. 100, 100, ) (onntot
900, 100. 100 ) aranyat, 100 ) esIUtben
S MCX tarMa-MrsfMTy. melyek
"Xt 200.000 frtot llrulm„
ic tok efjíb nfivitxt- bt írt ékei tárgyakat araoj-is •»flftb»n, SUMMD :
ára, »el»lr.l
1000 db.
ojr.rli.t8.
fflu.
3000 nyeremény. ",£.. 60.000 frtot
A kaiás .itssáai MHyUst alttt 1878 év) Mnar kó 29 «. Hrtéah
Vidéki megblzáaoknál a. SMxeg bérmentei bekaUése e. . bér rn.ata.en megküldendő wjrsjegy.k- é. busúi ívért járó 40 kr me]lékle»s kérabk.
A béCM cs. k. szab. ker»*kedetaii bank vált«űzlete.
nel6tt: S o t h « n C. János, Orab«n, 13. Eaett M>njafry«k még kapk.tók : a n.-kaniaaai keieak. és ipar-banknál, valamint Zvkovita Za. és társa, éa Dobrin Benő araknál Kagy-
11868-1)
karácsoni és újévi ajándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyár lebonyolítása követ-keztében nagy választéka gyermekjátékárak
vételárnál 50 százalékkal olcsóbban ju-tottam birtokába, ezen gyermekjátékok
S HJCV! »j»ndékal különösen ajánlhatók.
Tisztelettel bátorkodom tehát a n. é. közönséget ezen olcsóságra figyelmeztetői éa szives látogatását, valamint be-cses megrendelését kérni
Nagy-Kanizsán, 1875. november 15-én.
mély tiszteletűi Bachrach J. H.
(1853—2) városhás-utexa, ai aj városház épületében.
Van szerencsém értesíteni at. közönséget, bogy Nagy-Kanizsán Kazinczy-atcza (előbb Sörház-utcza) 7. sz. alatt
sflrraklarl jégpinczével
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fél akós bordókkal, agy ptlaczkokkal folyton van készletben.
Tiszteletteljesen
Dréher Antal,
Levelek és táviratok .Dréher sörraktár Nagy-Kanizsa" intézendók. (1857 - 1)
Hirdetmény.
Raszinyai aradalomhoz tartozó Selnica és Kutják köz-ségekben lévó korcsmák a folyó évi dcczember 1-én a hely-beli aradalmi irodában tartandó nyilvános árverésen az 1876-ik janoár 1-től 1878-ik deczember 31-ig terjedő 3 egymásután következő évre haszonbérbe fognak adatni.
Haszonbérleni kívánók ezennel tisztelettel meghivatnak.
Kelt Raszinyán, u. p. Kaproncza, 1875. évi novem-ber hó 13-án.
Cech Ferencz,

s 5
£ M-o£ " J Srg Tg . jCB


1 111 I
l-l "*3- 1 2ll? 1
QJ .a
.rí I!
4^
2
1
■- 3-
' S-ö
fii l-=i-

(1852—2) tisaturtó.

Wajtiitt Jóotrf ú»- éi iToadawtlarioooa
PNAGY -KAMIKBA, 1875. november 2&-én.
96-llE azi
1 A lap nnílMil é Jacyagi rts»é< Wet» M«-
'{isztéBvek, elMzcMsek, : reelamatiik tat- > ster-
|: kesstő-kisdóboi Mr-| araim lotesssdok:
Tlsennegyedlk évfolyam.
6b" ?
i; BÁtodnor 6 ■ . ' iorikM lorírt 6 ki.
1 yvll/TTÉBBKK
'wrooíMt 10 krtn
i tétnek fel. „
i Ciaestiri illetik taindan | ,,. birdetisert kOlOní 10 kr. fiseteodS. k
!: Takarékpénztári epClet,
' foldsiint
Benn«m«tleii levelek
KÖZLŐIK
előbb:
ALA-8OMOQTI
Ogyvéd-egyiet"<a„aagy-kaiiiz>ai karsskedelni s ipariunk", a .nagykanizsai takarékpénztár' 90>tajÉ7áw részvénytarwlat i tfibb wegyei es városi egyesület hivatalé* értesítője.
Nagy-Kanizsa vám helyhatóságának., nemkfllönben az „első zalai a .zalaaegyei általános tanító-testület*, a .Zato-8o«my
HctenkliU kelszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartatnia lap.
A basául ügyekről.
A központi hírlapukban, — ugy a kor-.invkürökben is a bagatelOgyek kérdése .tgvitatva lóvén, — anélkül, hogye tárgy-in bármi speciális javaslat léteiéről tudo-mást vettünk volna, — tekintve a tárgy ■ mtossigát — kívánatos, ba ahoz mennél többen szálának, — e nézetből kiindulva, bátor vagyok én is e téren szerzett — és sok évi tapasztalásból merített szerény véleményemet nyilvánítani, — rövid leszek, ác mielőtt a tárgy lényegéhez szólanék, szükséges, hogy a társadalmi életben leggyakortabb előforduló bagatelügyek né-mely fajait felsoroljam, — ilyenek a cselé-deknek és a napszámból élő kézműveseknek, megszolgált, de a munkát adók által megtagadott, vagy megkurtitott bérc, — szatócsok, mészárosok, korcsmárosok 6 mindennemű iparosok kisebb "yámlá^ — ugy bizonyos esetben a mezei rendőri kihá-gásokból eredett kisebb bérkövetelések sat., melyek legtöbbször oly csekély összeget kép-viselitek, hogy az illetők legtöbb, esetben inkább a keresetről mondanak le, mint-sem a bélycyelólegczéssnck, s a dívó per-rendtartásunkban meghatározott hosszadat inas, és költséges perlekedésnek aláves-sék magokat, — mely állapot, természe-tes — hogy egyebet nem szülhet mást, mint általános elkeseredést, — általánost mon-dom, — mert a társadalomban alig van család, alig van ember, — kinek btga-tcl ügye nem lenne, vagy nem lett volna ; — szükséges tehát egy oly tör-vény, mely a gyors és ol-csó igazságszolgáltatást lehetővé tegye, szüksé-ge^, hogyannak kiszolgál-
tatása a szakképzett* k.ke-zei közt tovább is marad-jon, — de oly törvény, mely a járásbíróságok halmo-zott teendőit ne szaporít-sa, sfit kell, hogy tete-mesen a p a s z s z a, mindezek eléré-sére véleményem a kővetkező :
1. §. 50 forinton alóli bármiből ere-
dett követeléseket tárgyazó panaszok —
akár magok a kereső felek, akár igazolt
kéjiviselójök álul az illető járásbíróságnak
csali élű szóval terjesztetnek elő.
2. §. Az ekkép előadott panaszra, kö-
teles a járásbíróság, az ügynek minden
további vizsgálgatása nélkül, a bepa-
naszlottra szóló bélyegmentes fize-
tési meghagyást két példányban kibocsáj-
tani — annii egyik példányát a panaszus-
nak azonnal átadni, másik példányát pe-
dig a panaszlott félnek legfelebb 4» óra alatt
kézbesittetni.
3. §. A fizetési meghagyásban a kivet-
kezők foglaltatnak:

a) a járásbíróság és a felek nevei,
b) a lelet napja s az éve,
c) a kereset összege netáni kamatjaival,
d) annak világos megjelölése: hogy a
panaszlott köteles a kereseti összeget 8 nap
alatt, különbeni végrehajtás terhe mellett
a panaszosnak megfizetni.

4. §. Ha a bepanaszlott a kitűzött 8
napi fizetési határidőn belül, a kereső fél
ellen azon járásbíróságnál felhívási kerese-
tet nem nyújtott be, a fizetési megha-
gyás jogerejü lesz, mely esetben is a pa-
naszos azonnal, élőszóval végre-
hajtásért folyamodhatik.
5. 3. Kelló időben írásban be-
■ynjtott felhívási kereset » fizetési megha-gyás hatályát, — t= az ügy az 18G8-ik évi JAV. tőrv. ez. értelmében tárgyalandó.
6. §. Az elkésetten beadott felhívási
kereset hivatalból visszautasítandó
7. §. A visszautasító végzés ellen sem-
miségi panasznak van helye.
Ha ily értelmű rövid kis törvényünk volna — megvagyok gyóiődve, hogy a já-rásbiró&ágoknál a teendő 5%-kai apadna, — mert a psycologia elvénél, de a dolog természeténél fogva is bizonyos, hogy siáz kibocsájtott fizetési meghagyás, ta-lán alig egy felhívási keresetet eredményez-ne, — különben is igazságosabbnak Iáuzik, hogy a bélyegelőlegezés, lótás-futás s a perkezdeniényezés nehézségeivel megküzd-jön inkább a makacs adós, — mint pe-dig a jóhiszemű hitelező.
ÜÁBELICS IMttE.
Felhívta és kérelem.
UOJiNEDE
halálának hírével együtt életének szomorú tör-ténete is bejirt* az országot Fél századig tar tott ez élet és elég hosszú Tolt ugyan arra, hogy a nélkülözések, 4 szenvedések, a nyomor min-dem neonét ismertesse meg a szegény halandóval, de nagyon ii rövid rolt arra, hogy a töldi lét örömoit, habár csak szerény mértékben, izlol-tesse meg vele. Fáradhatlan vándorként véét és vihar ellen küzdve felmászott a meredekségen ÁS midőn (elérkezett a hogy tetejére, midőo a felbők oszladoziak, midőn a tisztult égen a nap fénye tündöklőit ét vándorlása czéljaként kie-sebb vídék tárult fel szemei előtt, — az ur mi-ként a hajdan kor prófétájának, ugy neki is ast monda: Ten nemeiddel láttad, de oda eljutni nem fogas. Azon testi ée lelki erő, mely elpuss-tithatlannak Játszott, míg & küzdelem tartott, megtört a győzelem pillanatában éa mindnyá-
junk édes anyja, a haza szeretett földje, gyön* géden vette föl Ölébe ai élet munkájától kifá-radt pihenni vágyó gyermekét.
Egy hete, hogy örök nyugalomra helyet-tük el boldogult hazánkfiának hűlt tetemeit- A sírbantot, mely alatt fl csendesen alszik, a tokát hányatott élet fáradalmai után a nemzet rész-véte, hálái megemlékezése lengi körül. De ál-tatják ast egy elhagyott családnak könnyei i*. Egy özvegy ée öt árva gyermek siratja as el-hunytban a Bseretett férjet, a loggyöngédebb atyát, de siratja benne egyszersmind táplálóját, e világon egyetlen tamásait. E vérző szivek fáj-dalmát enyhíteni ivem vagyunk képesek.de nem lehet, nem ssabad megengednünk, hogy azon marczangolo asivbeli fájdalmát, melynek gyó-gy itáaa emberi hatalmon kivül áll, az anyagi nyomor asülte kétségbeesés tetézze. Az állam, melynek a boldogult egyik hu munkás* volt, bizonyosan meg fogja tenni a lehetÓt e nyomor enyhítésére; de a nép, melynek ügyeit minden kor oly nemes buzgalommal védte és mely bi-zalmának legfényesebb jeléi adu, midőn e buz-gó barátját a képviselői mandátummal ruhásta fel, a nép is csak önmagát tiszteli meg, midőn háladatostágát az elhunyttól átviszi asokr*,a kik annak szivéhez legközelebb állottak. E csel va-lósítása érdekében as elhunytnak tisztelői és ba-rátai bizottságot alaki tuttmk, » melynek nevében bocsátjuk ki e felhívást ée kérelmet. Nem ala-mizsnát kérünk Horn Ede családja számárfc,ha-nem egy tartozásra emlékeztetjük polgártársa-inkat, melj oek lerovása mindnyájunknak ssent kötelessége. Ismerjük az idők mostohaságát és felszólításunk eredményére nézve nem táplálunk túlzott várakozásokat, de igen is bizton remél jük,)v>gy kiki tehetsége sserínt hozzá fog já-rulni a lelebaráti szeretet, a haxaáas elismerés e művéhez, hogy a vigasztalhatian özvegy, mi-dŐn árvái zokogva kérdik: mikor jő visssa édes atyjuk ? azt mondhassa nekik : Aljjá tok elköl-tözött és többé vissza nem tér; de minden falat kenyér mellett, melyet nektek nyújtok, áldjá-tok az ő emlékét, mert ó a népért dolgozott és a nép nem felejtkezik meg azokról, a kik öt szerették.
Budapost, 1875. november 14 én.

TÁRCZA.
Csillag vagy te...
íln A fBhliín pitswm, — Téred n»,,, hold dicaSitnek, íln aehemben vérxem,
Hig ott (0011 > r.ill.gtil.^r M.-jprisjli fényed, Engem itt • tori TÍb«r« Kedvo tKAriiit liány, vet. - .
R mjpi értőd ver » "íiv. kit Eleracra Irbxtl n. — Ö&Caditti^n márt is ff^ilUdt
Rernt orretfink hx nr-m jathiit l:clr« ed>nrhe. MArt in ölti » teremte* A< ember s.ivélie ? . .
Les* tM>lSle TIÍKOI, ParbQveljre p^i« «ddig Stercpit lejátoU.
ROTTEK ANTAL.
A kiket egymásnak saant az végaet.
Irta t
A vad regényes Mátra egyik faiucskájá-han komoran a elhagyatotun áll a Szoőnyei család őszi fészke, egy középkori stjiöen epftlt sötét kioéíésü kastély.
Az épület a körülötte elterülő park. a gazzal benőtt udvar, izóval a ház egész kör-oyóko » legnagyobb el hagyatottságról Unw-
kodik. A kastély vakolaU lehalladosott, abla-kai töredftKettek, falait barnára mosta az esÓ, az erkély alatt elterülő virágágyakat fölverte a g&z 66 dudva s a máskor oly nagy gonddal oyuatogtttott fasorok most buján terjesztik szét ágaikat a fűvel benőtt utakra. Ott a kert közé-pen A kis tó, melynek kristály vicében egykor ty.üvtős haljicskák lobicstEoltak, szintén gondos kezek hiányát érzi, szomorú füsek bánatosan lehajtó ágaitól befödve, kummogó békák ha-zája ión.
A kastélytól jobbra fekszik a falucska, balra a Mátra hegysége emelkedik az ég felé.
Itt kalászteoger hullámzik, amott illatos kaszáló, virágzó fák hosszú sora, melyon jó-kedvű madársereg csicsereg, ott a tüzek alatt tocsogva, kanyarogva folydogál a kis patak, titkos regéket suttogva a múlt idők nagysá-gúul.
Esto, ha a nap nyugodai száll, hogy az ezüstös holdnak adjon helyet, midőn az égbe-nyulo béresekről s a merosgő völgyek kuny-bOib«l éde« hangok hallatszanak, melyb« néha-néha az arató ssüsek s vidor legények tréfás szerelmi danái, a távolban legelő gulya mono-ton kolompja, vagy a pásztor furulyájának bus haogjaí is beluvegyülnek, lehetetlen, hogy el ne bájolja lelkünket a táj ssépaége, a természet csudás nafryszerűsége 1
Mindenütt öröm a vidámság honol, csak a Szaönyei kastély áll komoran, körülötte csen-des és kihalt minden, osak néha-néha Kavarja meg a rémes csendet egy-egy panastmtn buhogó bagoly, vagy a roodás szétkakasok nyíkor-gáaa.
A faln népe kösöasegesen alátkosott kai-tel/nak oQTesi e csendes épületet, félénken ha-
lad el mellette s az irtózat bizonyoe oemével beszól róla.
Az öreg bíró fontoskodó arczcsal regéli el a kíváncsi fiataloknak a kastély történetét. Titkos félelemmel suttog földalatti utakról, bar-langokról, melyek a Mátra vadonába, vagy az ég tudja, hova vezetnek ?
.Nincs is Isten áldása az olyan házon — így szokta közönségesen meséjét befejezni — melyet a zsarnok ur a szegény nép kicsikart fil-lérein építtet.a
S csakugyan volt nézni igazság szavai-ban ; mert régi időktől fogva titkos átok lebe-gett e komor épttloten. A Szeőnyeiek azonban jó és balsorsukban ennek daczára is hívek ma-radtak ősi féazkökhez. Miklós a család utolsó aarjadéka volt az első, ki fttyja titoktoljes ha-lála útin elköltözött e baljóslatú vidékről & Ba-laton* melléki jószágon telepedett mog. Azóta áll tehát as egykor híres tíseőnyiek Asi kasté-lya ily pusztán, elhagyatottan.
II.
A nap vidáman mosolygott, a virágok édes illatot leheltek, a madarak szerelmes da-lokat csiripeltek — itt volt ismét a nyár !
BaJatoa-Füred sétányain csak ugy hem-zsegett sok a furdővendég. Különösen a nővílág volt a jelen saisonban képviselve.
lla elakarod veszteni szived nyugalmát, ha megakarod szeretni az életet, ha feledni aka-rod a lét bajait, ha szerelmes akarsz lenni, menj csak Füredre — s elérted czélodat!
Üh, mert oly szépen mosolyognak itt az égó isemek, oly sok itt a szép nő, oly könnyű a válasatás 1
I ha moftudnád mondani, mo>
ljik ssebb, as a t&iee ssemfi barna, vagy u as aranyhaju asAke ?
Ai idei eaison király nijo Daruvary Ella, Dararary ügyvéd egyetlen leánya volt. A fia-talság küzönségesea csak „kisbálkirályn6'-nek neveste e uép nöi jelenséget e még a nórilág is beismerte, hogy senkinek siicrenek oly uep kék ssemei, oly ssép gnsteayeasio fürtéi, miat KILának, senki sem tud oly kedvesen moso-lyogni, mint a» öreg Daruváry egyetlen leánya
S Ella csakugyan hóditolág uép volt. Bárhol megjelent, mindenütt o ragadta el a di-csőség babérait barátnői elől. Az arsslán világ egéss serege rajongta körül 8 as már égessen boldognak tartotta magát, ki csak néhány per-esig ia élveshette raellemdus társaságát s áb-rándozhatott Btép szemeinek tűsénél.
Semmit sem csudálkozhatunk tehát ason, hogy Sseonyei Miklós csakhamar szerelmes ldn a szép Ellába. Egy kimondhatlan éraemény lo-podtott asÍTébe, midőn először megpillantá Fü-red sétányán, érezte, hogy e szép ni oldala mellett feledni tudná családja múltjának szo-morú emlékeit, érezte, hogy Ellát szereti, for-rón, kimondhatUnul!
Óh, mert ne higyjétek, hogy a szerelem mindig hos&zna sympathia sstilóttje 1 Egy mo-soly, ogy szempillantás, egy gyengéd kéazori-tás elégséges gyakran s a következő pillanatban már bálványosra borulunk le Ámor oltára előtti
Azonban Miklós sem volt szerencsésebb, mint Ellának többi imádói: kosarat kapott ő is; mert Daruvárynak leánya igen is bőven osztogatta a kosarakat. „Es szőke, es barna, «s ostobt, es meg nagyon is tudományos, ennek
A bisottaág nevében :
Klapka György i. k., elnök. Bródy Zsigmond s. k., jegyző. Deutsch Samu s.k.,(Deutscb S. test Tere és társa, 3 koronaulcza I. sz.) pénstárnok. Falk Miksa a. k., Jókai Mór s. k., Nonv/elt Ar mis •. k.,Ráth Karol; i. k., fópolgárm. Schosa-berber Henrik a. k., Schweiger Márton a. k., Urváry Lajos a. k„ Várady G. s- k.
E czélra szánt adakozások elfogadtatnak a basái lapok szerkesztőségeinél éa egyszer-smind gyüjlóivek bocsáttatnak szét, melyek aa aláirt összeggel együtt— az elleuórzés czéljából azonban míudeo esetre — f. évi d^czem-ber vegéig a bizottsági pénztárookhoz (Deutsrh Sytestvére éa társa 3 korona ulrza I. 81- a.) be-küldendők.
Aláiiási nek kaphatók a fenn megneve-zett bisottaági tagoknál.
^ Városi rendőrségünk szervezése.
'.- (H»rroa.lik kí.lemény.)
Ha a rendőri t eudök tüzetesen megálla-pítva, a hová nem tartozik, elatakitva éa illeté-kes helyökre beosztva vannak, a kapitányi hi-vatalnak nem szükség többől, miot 3 egyénbúi, de képiett egyénből állnia és pedig 1 kapitány ból és 2 rendőrbiztosból.
K bárom egyén helyes munkafeloszlással az öaazea rendőrügyeket könnyen végezheti, még az esetben is, ba az időlopó caatapaték, perpatvaruk i« e hivatalban intéztemének el. Hogy a leendők általuk elvégezhetők — ké aőbbi soraimban az ügy felosztási tervvel fogom kimutatni.
Képesség tekintetében pedig a kapitány-tól, mint a rendőri hatáság fejétől és vezetőjé-tfii, mint a legközelebb törvénynyel szabályo-zandó rendőri vétségek és kihágások birijától, okv tlen a jogkör és törvények ismeretével bíró egyéni qualifi^tió kívánandó, igen természete-sen e jogismereti qualificatiónak valóságosnak, ha nem ia ügyvédi, vagy bírói qualificatiónak kell ia lennie, ki értelmi képzettségénél fogva hivatali méltóságának, a teendőknek megfelelni képes oly egyénnek, a ki tervelni, fogaimasni, a felekkel ügyködői, vallomást jegyzőkönyve-ket korrektül tenni tud.
Oly egyén, ki e qualificatióval nem bír, a hivatal vezetésére képtelen, azt ás hatóságit, bkmirozás nélkül nem vezetheti — a szüksé-ges tekintélye és befolyása nem leend — e nél kül pedig a rendőrügyek javulni nem fogoak.
A hivatalvezető e szükséges quslificatiója melíett nem kevésbé fontos a rendőrbiztosok qualificatiójáoak kérdése.
Ki ason meggyőződésben van, hogy a rendőrbiztoai álláshoz nem értelmes hivatali képesség, hanem csak ,1 o g d ni e g"-féle (azellem kell, felette csalatkoznék és nagyon félreismerné ei állomásokat, ha a comtableri és rendőrbístosi állomásuk közt kUlönbaéget tenni nem tudna.
Vannak is sokan, kik a rendőrség javí-tását a constableri intézmény behozatalával ja-vitni hiszik, én ezt nem csak tagadom, de a constableri intézményt városunkban épenség-gel haszontalannak tartom, melylyel csak a rendőrség költségen szaporítanák, de semmiben semmit sem javítanánk.
rövid a bajusza, ennek meg hosszú s szakálla." Ilyen i éhez hasonló kifogásoknak nem volt sem vége, sem hossza, ha az öreg fiskális leánya előtt a házasságról beszélt Daruváry azonban végre megsokallotta a sok kikosaraxgatást, azéri, midőn Miklós másodszor is megkérte volna l.l lát, neki ígérte leánya kezét
A fiatal emberek Szeőnyeit tartották a legboldogabb embernek.
S Miklós csakugyan boldog — nagyon boldog volt, pedig Ella viszontszcrelmére nem számitbstott, mert ő mást szeretett, gyermek-kori szerelme zálogául már rég másnak adta szivét.
Ella és Oszkár már mint játszótársak szerették egymást. Évek multával azután gyö-nyörű hajadon lett, Uszkár pedig, mint felnőtt ifjú lépett az életbe. Feltárultak előtte a nagy világ kapui, egy uj élet ezer örömeivel s bű-neivel.
Osikár sietett megismerkedni a világgal. Kéjesen hintálódzott a lét tengerén ; de hiába, lelke csak haza vágyott a csendes szülői ház körébe, a világ zajának közepette is eszébe ju-tottak gondtalan gyermekéveinek arany kor-szaka, élénken élt még emlékében a kis Ellának képe, kit még most is oly igazán szeretett!
De hányszor megtörténik az életben, hogy a gyermekkon barátságot a lét azon szakában, midőn a szív össtönszerüleg visshangot keres, a legforróbb szerelem váltja fel, mely ba czélt ér,hosssantartó boldogsággal szokott jutalmazni, míg ellenben ha széttépi a világ mindennapi érdeke e viszonyt, sok keserűségnek lesz kut-forrása.
Oszkár és Ella is szerették egymást ön-zetlenül, minden mellékes érdek nélkül ugy, mint az életben csak egyszer, csak először le-I bet szeretni!
Első szerelem örökre feled hellén érzés I .. Ha^elmosodnak is néha-néha boldog emlékeid Faijában, vagy egy ujabban sze-
Kis városban, mint viszonylag Kanissa nappali szentháromság támogatókra (ilyenek lennének a constsblerek) ssflkaég nincs. — Sem annyi gMember, aem oly nagy forgalom, sem oly temérdek ismeretlen egyén nincs, hogy egy, vagy más utcraszegletre látogatónak ál-lítsunk fel valakit, hogy hosszú unalmában füstölje keresztül időjét — tétlenül, érzéketle-nül vesztegeljen s dörzsölje s város ruhájával a sarok meszelést.
Nálunk a rendőrségnek nem ross embe-rekkel van dolga, ruint nagy népességű váro-sokban.
Nálunk még a legromlottabb ember is jí — ezi-k In z képest ott, hol egyik a másikat annyira ismeri, tolvaj és rablóbandák a prole-tár és finom kabátu gazemberek társasága, szö-vetsége Dum telezik, nálunk tehát a rendőrség nem is lobét rém, bubus, hanem oltalom, a könnyelmű, kirúgó, gondtalan egyének ellené-ben, kik nem lelki gonoszságból, sőt inkább véletlenből tesznek károsat, hibákat, vagy visz-szaéléaekttt; hisz rendőrségünk lehetetlensége mellett mai napság sem történnek, viláRgászóló bezadaimak, élet- a vagyoni bűntények, undo-rító kicsapongások, nem mintha a rendőrség állná útját, de mert a nép nincs ilyenekre szo-rulva.
Nálunk tehát a rendőrségnek családi és socialia jelentőséggel kell bírnia; oly apparátus-nak, mely oltalmat Ád a sem hirlapUag, sem panasxilag uem kezelhető családéleti bajokban ; mely óvja a köztisztaságot, erkölcsiséget és a rendet a. nélkül, hogy ezekben bűnt és borzs-dalmakat, melyek év csoportokban alig egyszer fordul elő, kellene látnis, vagy keresnie.
Éa ez Imne a rendorbiztosok kezébe le-téve a kapitánynyal együtt, és hogy a rendőr-, biztosok ezekben sikerrel működhessenek, ér-telemmel, hivatalnokhoz méitó értelemmel és társaséleti műveltséggel kell birniok, kik alá bármely polgár — ur és szegény egyaránt — önérzetének legkisebb megsértése nélkül ren-delje személyét és ügyeit, ha arra körülmények forognak fenn.
Oly rendőrbiztosokra van szükség, kihez sz első és utolsó polgár egyenlő tiastelettei, de egyúttal bizalommal is járulhat.
A rendórazolgákra kevés mondani valóm lehel, ezek ha teremnének is, állásukhos kép-zendők, de hogy csak természetes és józan eszesei bírók alkslmazhatók — kétségteleu. ab.
Növényfejlődési (ph> tophaenolo-giai) észleletek
Nagy-Kanizsán, 1874, ö-ik iskolai tanévben.
Észlelő: ]>. E. fogymii. tanir.
L
Idő.
A lomb fejlődése
május 2.
május 9. május 1. május 7. május 2. május 7.
april 20.
Kisleveiü hársfa-Tilia parvifolia Kocsános tölgyfa. Quercus pe-
duucuiata — — — — Bükkfa. Fagus silvatica — — Kórisfa. Fraxinus excelsíor — Nyárfa. l'opulus mgra — — Szolid. Vitis vinifera -- — Vadgesztenye. Aesculus hippo-
castanum — — — —
retett kedves karjai között, egy édes álom, egy híven őrizett levélke, egy emlékül eltett száraz virágocska elégségesek, hogy újra felidézz** boldog emlékeidéi!
Gyermekkori szerelem 1 — — Is-
meritek-e a kebel ez első fellobbanását, israeri-
tek-e ezen érzést, mely a gyermek szivében fel-
támad, midőn odahagyja játszószobáját s a
képzelgés tündérbonába merülve a gondtalan
évek zavartalan boldogaága után büszkén B bát
ran tekint a kiazinezett jövő paradicsomába,
midőn egy ideált alkot magának, kiben a min-
denség tökélyét összpontosítva képzeli, ki ál-
maiban e a nap minden szakában előtte lebeg,
kiért él, kiért ugy szeretne meghalni ?
S ha végre feltalálta ábrándjainak való-
képét, ifjú lelkének egész hatalmával karolja
fel azt, titkos sejtelmek lopódznak szivébe, érzi,
hogy szeret, de fél ez éneimet még önmsga
előtt is bevallani, nehogy a lég árulója legyen.
Kimagyarázhatlan érzetek s vágyak töltik be
az ártatlan keblet, a tavasz virágai, a madár-
kák dala, a gyengéd anyai szeretet nem képe-
sek többé lecsillapítani a.:-.*jt,tnely a teliobbanó
szívben honol, „áradozó tenger keblében a bol-
dogság', mely a szenvedélyek viharától kor-
bácsollatva nyugtalanul bánykódik kicsi med-
rében !
Oh, mily gyorsan repültek el a boldog napok, melyeket Oszkár a kedves szülői ház körében s a kedvea Ella karjai között tulthetett!
Feledhetlen, örökre feicdhetlen napok !
De annál keserűbb volt as elválás. — Mily szótlan most az a kedves kis ajak, mely máskor oly sokat csevegett, csak egy-egy nehéz sóhaj tör elő néha a bánatra kebelből, még egy forró kézssoritáa, még egy liosanu caók, azután el kell válni — elválni ismét uoausu időre, vagy Ulán őrökre!
— Oszkár I Oszkár ne feledj al I
— Soha, de soha I
(folytatás k«v.)
A. As «U8 virágsá* sasja B A> ih.TÍráfsás iiSasska
sleveiü hársfa. Tilia
lun. 25-30. un. 15-23.
iáj.23—28. mij.15-21.
máj. 14 —18. máj. 10—20. máj. 6-15.
jun. 18. jun. 10.
máj. 16. máj. 9.
máj. b. máj. 7. száj. 1.
■príl 23
parvifolia — — Szőllő. Vitú vinifera — Sóska borbolya. Bőrbe-
ris vulgáris — — Vsdgesztenye. Aesculos
hippocastaoum — Fái Zauót. Citisus la-
burnum — — — Almafa. Pyrus maloa — Kortefa-Pyrus commun. Sárga baraczk. Arme-
ap. 28-máj .4
máj. 7—14. 4-10.
8-14.
piaca vulgáris— — Őszi baraczk. Persica
máj.l apnl máj. 28.
máj. 22 máj. 7. máj. 28 máj
28. máj
rulgaris — — — Cseresznye. Prunas av. Bodsafa Sambacusnigra Akáczta. Robinia pseud-
m.30 juo.12 ináj.13-23. jun. 4 — 20. 2—10.
26. ji
jun. 18.
■zept.15
máj. 9.
april. 5.
máj. 1. april. 2. máj. 25
jan. 3. jun. U
ion.2S jul.3. tzept. 20-28. máj.14-25.
api. 18-29. máj. 4—10. apr. 11-17. m. 30-jun. 3. jun. 7-12. U.17- 21.
acacia — — — Orgonafa. Syrínga vulg. Kózsafa. Kosa centífolia Vsdróssafa.Kosa canina Fehér liliom.Uhum can-
didum — — — Ossi kikerics. Colchi-
cum autumnale — Májusi gyöngyvirág.
Convallaria majalía Tavaszi ibolya. Viola
jol. 9. RoJ. 15-22.
odorata — — — Kökény. Prunua spinosa Mogyoróta- Corylus av. Rozs. Secale cereale — Búza. Triticum vulgare Árpa. Hordeum vulgare Kukoricza. Zea mays Kikeleti hóvirág. Ga-
m*rt.28.|upril.4 —10.
lanthns nivalis —
Nap
Időszak
II.
L A. gyfliBölcasrst kesdet« 11. Az átaláoof cram01<x«ris konaaka, ai aratáa ideje
ssept. 10 24. sz«p.3O ok.6 - ok.l jun. 10—20-jul. 15-30' juL 10 — 18-aug. 10-25-20. ssept. 1- 3&
ipt 5. szept. 25. szept 20. szép .25
jun. 4.
jul. 10.
jul. 5.
aug. 2. aug.
Vadgesztenye Bükk- -Tölgy - -
ye
jun. 1. jul. 5. joi.1. jut 23. aog. 7.
S {máj. 25. 1 rabrum
sz<-p 12 nuu. 26. Ran. 30. Tjun. 28.
C»er<
Alma
Körte
Bodza
Szőlló
Eper.
Fr»-
maj. 29.[jasi. puu. 20 aug. 4. jul. 4. jul. 5. jul. 3. jul. 5. kug. 10.
6—16. jun.26-jul. 4 szept. 1-20.
jul. 4-8.
jul. 5—8. jul.3-10. jul. 10-25. aug.20.sz. 16
garia vescs. Ribiszke. RilX* Kukoricza \%-Rozs — " Árpa — Busa — Sárga baraczk ódzi baracsk
A rétek átalános megzöldalése j Időszak
máj. 1.
jun. 8.
aug. 16.
okt. 10.
okL 26.
szept. 10—30.
martz. 26.
okt. 10. 1874. 1875. dec.28-mr.26.
A.s első széna kamálás — — A sarju kaazálás — — —-A rétek s legelők megsárgniása *) A tömeges lombhullás időszak A téli hó elolvadáaa, a vegeta-
tio meginduláaa — — *) A lombfáknak átalános
megsárgulása — — —
A hullott hó tartama — —
Jegyzetek. A tavasz ez évben igen későn nyílt ugy annyira, hogy még april hó 20 ka körül is síig kezdett zöldülni.
Helyi hírek.
— HerteUndy Kálmán Zalamegye volt főispánjának temetése november 2l|-án nagyszámú résztvevő jelenlétében kegyeleteden ment végbe. Tis óra előtt Svaatics Benó megyei főjegyző ur tóbb megyei tisztviselő élén meg-ható szavakban tolmácsolta a gyászoló család előtt a megye részvétét A temetési szertartást Kovács Zsigmond pécsi püspök ur ó ezcja telje-sité. A hűlt tetemet hon véd bajtársai vitték iák-helyéről a templomba, innen pedig a volt job-bágyak vitték a temetőbe. A tapolezai tusoltok testületileg jelentek meg. Jelen volta temetésen a IV-dik cs. huszárezred több tisztje az ezredes-sel együtt.A sirnáJ egy csapat foglyárság három-szoros disslövést tett; e végtisztességtételnél az eső erősen ssakadt, mintegy könyezte az ég ia a nemes ssivu,ritka jóságu s szilárd jellemü ha-zafi elvesztét. A családi gyászjelentés így szól: Özvegy : Hertelendy Károlynó, szül. Nedetzky Terézia ugy maga, mut unokái: Irén, térj. To-ra* y Alsdarné; Rózsa, férj. Koller Istvánné a Ferencz; nemkülönben dédunokái : Töreky Le-ontine a Koller StephAnia nevében is elkesere-dett szívvel jelenti forrón szeretett egyetlen fii-nak, atyjuknak,illetőleg nagyatyjuknak vindor-nyalaki és hertelendi Hertalendy Kálmán urnák hites ügyvéd, Zslamegye Szt.-Gróth választó-kerületének két ísbeni országgyűlési képviselő-je, s Zajanegye volt főispánjának, november
18-ia éjjeli 1 órakor - életének 56-ik évében — hosszas betegeakedés folytán, a halotti szent, aégek ájtatos felvétele után történt gy Iszos el-hunytát. — Béke poraival!
— Hymen. Idősb R e i a c h I V,„
o a a 1 ur, Kaszlhely városának 13 éven át
volt közsseretetü városbirája vasárnap, folyó
hó 21 én vezette oltárhoz özv. Décsy Józsefié,
ssül. Torma Örzsébet ssszonyságot. Az esküvő
reggeli 6 órakor történt. Tanuk voltak : Woll
Frigyes uradalmi titkár és örőber József W
rosi tanácsos urak. — Nagy-Kaniksán pedig
Maschanaker Mór ur jegyet váltott városuuk
egyik szépe Wtiissmayer Eugénia kisassso^ynyal.
— A nagy-kanixttii helypéniszedésí
jogot llirbchel Ármin éaSimoncsics Antal urak
14,025 forint évi bérért vutték ki mint Icgtöb
\y\ ígérők. Must 10,355 frl. fizettetett.

— Mnortter Frigyen ige-n diszes uj
szállodájában a gázvilágitás csövei lerakattak;
vajba e gázvilágitás kiterjedhető volna már az
egéss városrs.
— Fiatal öngyilkos. Steioitz ur keres-
kedésében alkalmazott 14 éves gyakornok is-
meretlen okból héifőn este az udvar egyik sar-
kában felakasztotta magát; másnap déltájban
vették észre.
— Am újonc* áUitá* — hír szerint —
Nagy-Kanizsán mar ja*. 15 én kezdetét veszi.
— Birlik, hogy ZaUmegye főispánjául
Vasmegye egyiknsgybirtokoss neveztetnék ki.
Másrészről pedig azt halljuk, hogy T»rnóczy
Gusztáv országgyűlési képviselő is szóban for»g.
Néhai gr. Batthyány Lajosministerelnök egyik
unokaöc*csét is erősen emlegetik.
— KülügyminUterilnk édes snyjs
özv. gróf Andráasy Károlyné született Szápáry
Etelka grófnő ő excellentiája a oagy-kauizaai
kisdednevelőegyesületnek 100 frt. lefizetésével
alapító tagja lett
— ^« tdWelsobólepel nov.22-ére virra-
dóra volt látható.
— Érdeket hangversenyre készülnek
városunk előkelői, melyet s legmelegebb rokon-
szenvvel üdvözöljük. Közelebbi számunkban
már tüzetesebb jelentést tehetünk.
■ — Tóth Lajos ügyvéd ur a kisdedne velő egyesület jog ügyeinek vezetéséről lemond-ván, helyébe sz egyesület igazgatósága Gábelics Imre ügyvéd urat kérte fel, ki azt szíves kész seggel el ii fogadta.
— A AŐnvéxZ-gyülésnek Nagy Kanizsán
nov. leven felvett jegyzőkönyvét tárgyhalmaz
miatt lapunk jövő szama bosza.
— A flórenari négyes társulat hang-
versenye múlt vasárnap megtartatott középszá-
mu közönség előtt; a többszörösen megújuló
tapsvihar élénken tannsilá, hogy a rt-mnk já
tékot a mfiértő kftzftoség átérésé.
— A CMgleniete hábomg, a a körülötte
levő házakat beöntéssel fenyegeti, as ujvilág-
utcza folyónak látszik.
— Kérelem. Van szerencsém tisztelet-
teljesen felkérni e lapok igen lisztéit munka-
társsit és mindenkit, ki a népköltészet termé-
kei iránt érdeklődik, szíveskedjék tartózko-
dása, vagy lakása helyén gyűjtést rendezni és
as bármely csekély legyen is, hozzám beküldeni
ne terheltessék. — Különösen e megyében la-
kókat kérném az e téreni szíves fáradozásra,
mert a gazdag aratással kínálkozó mezőn vsjmi
kevés és épen jelentéktelen haladás mutatko-
zott eddigelé Zalában. — Alulírottnak egy
gyűjteménye „Göcsej vidéki népdalok' czim-
mel legközelebb az Aigner Lajos kiadásábsn
megjelenő .Magyar Könyves ház* füzeteiben
fog napvilágot látói — Azon t. hazafiak nevei,
kik a gyűjtéshez járulni kegyesek lesznek,
minden általuk beküldött nép-dal alá lesz je-
gyezve. — As egész gyűjtemény pedig nagyobb
munkát fog képezni: ,Zalai nép-daloku czim-
mel. Pákán, nov. 20-án- Kováry Béla Páka,
u. p. Lenti.

— Vesxprém és .Balatovidéki
naptár" V-ik évfolyama megjelent Krausz
Ármin kiadásában Kompolthy Tivadar szer-
kesztése mellett. Tartalma változatos és érdekes,
képei kost találjuk Ranolder János nébai vesz-
prémi püspökiét Psp Gábor dunántúli ev. püi-
pok sikerült arozképeit. Ara csak 40 kr. Meg-
rendelhető a kiadónál Veszprémben.
— Aigner Lajos kiadásábs-n megjele-
nő .Magyar Könyvesház" II-dik folyaminak
3. és 4 ik füzete megjelent „Tréfás Népdalok"
czimmel Székely Sándor gyűjteményéből,kiadta
Abafi Lajos. Csufolödó versikéket, gyermekda-
lokat s játékokat, dajkarimek és találós mesé-
ket tartalmas. Ara 40 kr.
— Uj nenemü. Táborsaky és Psrsch
urak zenemakereskedésében megjelent ,Hocus-
Pocus" gyorspolks ifj. Fahrbach Fülöptől. Ara
50 krajezár.
— FeasprásM,1875. novomber 20-án. M»
délután 1 órakor mély gyászhir lepte meg vá-
rosunk lakóit Vermes Illés 1-só alispán opera
tio következtében meghalt 70 éves korában
Budapesten. Az elhuny t nemes felebarát, jó apa,
példás, szigorú és szorgalmat tanúsító hivatal
I nok volt — Béke hamvaira!
I — TánCMkonoruetleát tartott folyó
hó 20-án Keszthelyen az „Amazon" ciimftszál-loda nagytermében Goldberger Ignácz táncsU-aitó. A koszorúcskán hihető a keUsmetlut

tjWllnl |7*<T«am«.«SBMH-
— Ily bajok a torokfToJladáa-s -aaraif, aÁrtyíícjik (Croop-I epertiaek, barapáa, asaria, f Um.dh.ln nbik, m.fforti- \
k
get mUtt nagyon kereseti vettek rétet Éj-rel írUn '/• * árakor iuonyu taj támadt , teremben, mire a jelesvolt hölgyek mindnyá-jé oliávostak. A aavar elóidésoje maga a táncs-x«ler volt, a ki i» a teremben egy helybeli „,ul emberrel elkövetett méltatlan háni.m<i. íjul nemhogy j6vátenni igyekesett volna, aőt a ialhevüit kedélyeket még inkább isgstts.
-Rövid Mrelc. A Sserdahelyiemlékre 5137 frt 67 kr. gyűlt be. — A henugovinai aaneküllek kost kiütött a fekete himlő. — Ti-uir Károly elsí évet bölcsén Koloavárott ni „, lOtto magát. — A honvédség motgósitá-án. > lovaaaág élelmi dobosokkal littatik el. — úabadkán 8 végrehajtó exequálja as adót. _ Ai illamióaságok bérlői csak 8 miliő hátralék-ban vannak. — Körmenden 4 hát elégett. — Jókai asinmuvet ir. — A „Vasárnapi Újság" (jútbearcsképét közli. — Rudolf trónörökös ssá-mira a horvátonsági kutjevoi uradalmat meg restik. — Báró Sennyey Pál felgyógyult. — As egéts világon 12 «ser hírlap jelenik meg. — A bakák Montul bakancs helyett kurtaasáru csis-óát kapnak. — A toldannü lámpaeniyok mé-reghaláeuak. —Berlinben 51 postahivatal van. _ Lippánál a postakocsiit meggyilkolták s s portát kirabolták. — Marczaltcn általános ipar-lánulat alakult. — Bpesten egy gépéss poata-velocipedet talált fül. — Krisstiu sa. után 241-dii évben irt ó testamentomi könyv van a phi-ladelphiai samaritán lelkésseknél. — A tran-aiák kéj utasáét rendesnek a fold körfij, egy jegj ára 20 eser frank. — A király magán péns-tárából ss idén 1.672,000 frtot utalványosolt. - Petriebásán régi mód sserint as ujbor itcséje 1 garss. — A nótlenség megadostatáaát javasol-gatjak. — „Magyar Katbolikus" csimfi lap in-dul meg Budapesten.— Oardin Jóssef korcsmá-r * borral töltötte meg pisstolyát, melylyel ma-gát főbe lőtte. — Horn orvosai s család javára lemondottak a honoráriumról. — A királyné 10 ezer forintot adott a hernalsi intését nagyob-bitásárs, Sma báróné ti eseret. — Dudley lord a echleaawigi partokon ágyával vadáss vad-ka-caákra. — Legény hlatalin vessprémi ssép, 16 éves leány gyufávsl megmérgeste magát. — A budai rakpartot januárban aaphaltiroszák. — A poeonyi .Toldykörnek' 405 tagja van. — A uépssinmúi 100 atuyos pályadijt Tóth Ede
nyerte el „A tolonci' müvével. - A királyi család decs. 27-ig Gödöllőn lei., asutás Bodán s januárban 2 udvari bál ■ 4 udvari ebéd tárta-tik. — A modenai hercseg Bécsben hirtelen meghalt. — Horváth Cyrill 60 éves tudorságá-uak jubelaeumát megünnepelte. — Iladács lm réné nagy nyomorban meghalt. — Debrecsen-ben 139 joghallgató vaa. —
Vegyes hírek.
— üj IMIM a* amtricai pártajnak. De-troitban két fiatel ember egy leányba volt ase-relnwa, ki aSonban sem tudu elhatárosni ma-gát, melyiket válsssssa a kettő kösuL Tisstelői tehát abban egyestek meg, hogy párbaj dönt-sön kösötttik. A küidó téren a .Miuk egyike kövotkeső indítványt tett: — Urain, ti mindig jó bár-tok voltatok a csak a sserelem tett ellen-felekké. Ha egyikötök a másikat agyon tó TI, ssjál ette boldogsága is meg less savarva. Ne Jöjjetek tehát egymásra, hanem ama nyírfára, a ki jobban megtalálja, elveszi a leányt, a má-siknak pedig nem asabad többé rá gondolnia, *P ugy, mintha meghalt volna s e mellett még aaas elónye is megvan, hogy később o is meg-nősülhet. Ugy történt, A. megtalálta a nyírfát, B. pedig San-Franciacoba utasott, a bol néhány hónap múlva gudag örököst vett nóül, mig A. még ma is nóüen, mivel imádotljs még nem tudu magát rássánni a férjhesrnenetelre.
— Ptfr 5 krajctáríri. Tisotetsen egy adós ■ok ideig vonakodott épen 15 krnyi adósságát hiteleaojének kifisetni. Végre ráasánU magát és 10 krt. belóle megadott, a hiteleso a még hátralevő „össsegért" L i. öt krérl bepörölte s a biróeág as adóst as össsegnek és járulékainak, nemkülönben t i s forint perköltségnek megtérítésére ítélte és es össsegérl as execuúót is elrendelte, inti például s fisetni nem akaró adóaoknsk.
Paplraseletek.
Egy iijo kedveeeael talál! egy metiebeto. idol velelytánat Hogy e.t lefC.ee, kerde Mm : .Hány éris ön 7- ,A«t bistoaan DM mondhatom mag ; de ut ál-litastoro finnek, bog; eg7 axuDár tokkal venabb *23 *r«< koribu, aiot «£J fírío <0 ÍT« korábto •
E(T ursiáfi isai fj nobalelnj lakoéalmáii ÍTOU KuKk ttmuiffirt él ip keooott fel : .Vajka u a boldog ntp gyakru iam«115diiak !'
EjJ orhSlgj d»ooau kiilu sdvarl&jára : ,6B
noojom mfj benil, mint »tj SrlUt!" E. ut falaU
: >lfea, a^rt ip, bofj k«f)tea megért**! ea(e-
Laltaboua.
Brfinn, nov. 17-én: 55, 89, 26, 40, 87.
Sserkesctői Usenet
1839. FL aUfm itilja mt, koiDIbetjOk-a tal-l""
Fal.duünk kell naklak fjmiMt,
Bár asatalmui íf még folyriu,
Caak afjedlil t51«d várom,
Én ■ taxpróbát kiállum. áitán :
E riláEXm műd BmlaDdó,
N»Taoj, állal i. kaludi aat. 1840 F. Eddif k.nJ jdaotkasatt.
1841. H. Sopron. N;ombu alknldOttnk .
1842. .Vándor* aawkantSatfanak Bacabaa. A
3-ik asáBot nem kaptuk, karjuk aiiroa ntánklldiait.
18«- K. B. A kolumanjt nem adhatjok ki. Maiikra nésve a«ireaen inléakedank.
1S44 Ketatkelrre. A .Vilant' lebetlen köiolni.
Érttfc- M váitáfWyui mnmbar 23.
&'/. metaüquoa 69.65; 5*/, norot köloaöa 73.75: 18bO-ki áUadalmi kolosön 116 86 ; baak-réssT. 9.25— ; hitelintéseti réssrenyek 199.— ; London 113.40 j magyar földtebermenlesi köt-vény 81.40-, temesvári földtehermentési köt-vény 80.75; erdélyi földtehermentési kötvény 79.70 ; norvát-sUvon földtebermentéai kötvény 85.50; esust 104.50; os. kir. srany 75.36 Napoleond'or 9 09.
Felelős uerkeaxtó s kiadó: BátlH Uj.t.
Mindenkinek különös figyelmébe ajinlUtik
Dr. Fort}-féle általános
melj r»«dk.TlUi tjitJfj: alválantó, arl.16 ia fsj-
■) K ro.al alatt ktelotUrt felelSuicM nem
vállal a Itaerk.
dalmat uilUpiti hatáu által l«((Tonabb, leftiito ■abb i airaaaimlnd tjW kfiloonema bajokban. — y I4f«e<bant, b S r k ( e-aaraif,
anfina) mindanamO mepertia
•ífia no »»ea álul Um.dh.ln nbik, m.fforti-sáaok, daráu- Ta«y mekoxiráeok, koook-fek«l;ek, aaiatok (eontoaiok) — meglepő tjor. fájdalom oeilla-pitáaaal — rtptn daganatok, fOmok, tályojok, pok»l-var (earbnneajoa pnatala malicsa), mefkemonyedeeak fe«yedéeek, rerkeleaek, nuaindeii mirifybeterietek.' rorvelyo. fekelyek.^^jd.^aaat, ojjfare,, körommirec, .ulbna, U(iii,ia, ceonUai, kiacumitáa ea meiráia-doüaok, belri cei.; továbbá a a.9tta (oljtáaá Ub-feUakadáaok i, éjiek,- Cijoi fekelriett T^y mi, t«nyee nSi melL — Sok u5 mir eairibm »olt emlS-ráktól, — a különben elkarttlbeUen elMrenUyea aeMen mltetnak mellosbeTel — egyedU e»o jeUa aebtapan naasailau által menekült mef.
Viare a tertbt leljaaan bemilyedt bánninemo •aálka, raj; daráaa- ea mebfnlánkja caupáa e.en tapannak rfirid idei huioálata Tolytán unyira elS-tfinik, bogy untán a Leetbol ko.6naigeaen aubad kenel, aebéan mfitet én fájdalom netkfll kfiauyen Unnanaté, mire a .eb fyógynliaa neauokára bekO-vettetik.
ben nerbeertlnetlen cyogyanr, aeljaak jelea-•ege ee;hitelea«bb egyenek aaimoi a kfllönoa kivi- ' aatr. bármikor feimntatb.tó biaonyitv&aTSi által már regen a legfenveaebbeo eliamertetett — rendkivflü, e ' lerkOlOnormObh eaetekben megpróbált batáiánál ia ' ieltflnS atkerdój eredményeinél fogva, melyek búsnál- ' lata Utal meg sUvnlt bajokban ii elérőinek, jol megalapított ú elterjed.tt hiret keUejbe»on«allaool igaaolja.
Egy aiur ára M kr., nagyobb csomac I frt,
laü Uaeitáaaal egrOtt, pottán kíldra 10 krr>T Ubb. — Egy frtnyi caomagnil kuebb aiáUitmány aem Uljeaittetik.
Koapenti klideményaao raktár: Patt SS TirR Jslttf gyogysserea. nnial kirily-uteja 7-ik uia el*U
További kapb.Kk • Nasv-Ksstetás : WAJMTS JÓZSEF nmáL Mtssa: Halatnmky 8. — ffeMtt i gipSea J. — Maiin: SUabon.ky. — &I.-f sUrvi-rstt: Braun J. — goakttkstvss! Pillich F. — VsszsriaMa : Ferenoy K. - 2a«rá>kai: Millbaoh Ke. Ssprsskas : Boek J.
t t. n. gyogynereai ea kereakedS urak, kik raktárt elvállalni hajlandók lennének, feUióIittatnak^ miaierint e reatbeni ajánlataikat eaen gyigyaaer kiami. tojehe. FORTY LASZLOMZ =a.meav. : Bálára, (Báeu váró., fSntcaa, 590. aaám) beknldeni aaiveakedjenek, ki mefrndeleaeket U pontoaan teljeail.
■af Vidéki bémentea levelek általi aegrea-lelieek ai árnak keaapénsbeni beküldeae, vagy poau-ctalvány vájj atanvil mellett tMtéut •■ lefponto-a^ban teljeaittetnek.J
Kmpfiehlt sein reich a»aortir.e» L^¥er aller Qattungen Herren-, Damen- und aun-der-^tifietten von bester Qualitit und su moglichst biliigen Preisen.
Ferner msehe ick dal k. k. Militar mnd Terehrungswmrdiges Publikum aufmerkasun, daaa ich allé Beatellungen vom besteri In- and AuslanderLoder verfertíge und prompt and billigst berechne.
Aaoh wird von mir gekaafte Waare
ia reparieren angenommen. ,
3OO000O0O0C
Kohn Gyula
leml.p.jftulja a%.gv*zt>r& kiiiUiÁMÍi
karácsoni ét újévi tár-gyaknak,
Vtü szerencsém értesíteni a t. közönséget, bogy Nigj-Kanizsán Kaxinezy-utcia (előbb Sörház-ntcza) 7. sz. alatt
sörraktárt jégpioczével
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fél akós hordókkal, ugy palaczkokkal folyton Tan készletben.
Tiszteletteljesen
Dréher Antal,
(1861-1)
3000000000*1
Levelek és táviratok .Dréher sörraktár Nagy-Kanizsa' intézendók. (1857 -2)
^ Urak és hölgyek részére
fehér- és sző-nemúek a téli idényre, kaphatók: SCHERZ LUJZÁNÁL NAGY-KA NIZSAN.
Uri ingek a legjobb chiffonból, gsJlér vsgy annélkül, kitünAen kiállítva 1.40, 1.80, 2,
2.20, 2.50, legfinomabb 3 frt. •
Oxford ingek 200 igen jó félék s legújabb minta snrint hosaá varrt gallérral 2.20, 2.50, két magán gallérral 2,50, 2.80, 3, ssines üngök 1.30, 1.80, 2, 2.50.
N6i ingek: 1.30, 1.50, 1.80, 2, 2.50, 3, 3.50. Vássonból: 3.50, 4, 4.60.
~ Noi corsette 1.30, 1.50, 2, 2.20, 2.50, 3, 3.50.
_ Lábbeli fahér, valamint ■tine. 50, 60, 80, M. 1 frt, 1.25 kr.
~Magy raktár késeik, gallérok, nyakkendők, ssebkendok, kesatyfik, tej tori ti kendók, mellények, köttpamuk, barchentból «l*i nadrág, cortels, éji Hk6tík 40, 60 kr és minden e Mákban vágó tárgyak.

is:.si8.ni:!fn;ii?is

(184C-3) Schen Lujzánál, Nagy-Kaniztáii
CHARLES BUREELL
■t. Mtekolms Works, Tketr»r«l. Nvrfslk,
Firnitzer Alajos

gazdasági gépek raktítra óe javitAei műhelye 6

Tüköry-féte palota meüett.
Oőzrmzdonyok túl nemhaladt működéssel.

Gőz-cséplőgépek.
Jdrgony- és kézi cséplő-gépeJt.
Vető-gépek, könnyűk, egészen-vasból
Arató-gépek.
Tisztító-rosták.

Szecskavágfi-gfpek.
Trieurs (konkoly és bükköny-választók-)

Famüoeleti-gépek.
Hajtószijak.
S
afordldt<hxdWd*nék

(1M8-S1)
Keller Ignácz
Ajánlja gasdagon felssenlt urak-, böl. gyek, és gyermekek Márnára való topánrak-tárát a legjobb minoség&eket a lehető jutányos áron.
Ugyasinte figyelmébe sjaalani bátor vs-gyok s cs. k. katonaság s t kösonségnek, hogy megrendeléseket a legjobb bel és külföldi bor-ból elfogadok és késsitek, as árt legjutánjo-sabban ssámitom.
As én raktáromban váaároltakat kiisTi-tásra sifogmlosm.Minden állat-betegség
""BARTII FÜLÖT.
Bál, BVBeeokfiM I fit.
.ÍXÚIAUÜS ílt. U UKAUi'É UAVISSANTE!'
LtJÜSat A t«l3.
A t raktártarto arak a viiiékeB tehát a valódi hamiBitat
.K A V 1S8A N I h- megruodulcso cséijáljól szivt^kftüjanck ug}
e*zétzit*< ~ I mint ezelűtt, ezután is mindig csak egyenesen hozzám lortlnlm.
A ragyogó ris^k: ,,ivak, fácánok, pz- j StHrtAKZHE.NKIK,
pacálv.ik kosárkák lenkík boaaoro kettls sugárvetCk tizenkútszeres sn-! • •**■ l*josae-file .Kavissaotij- fo- én sKtkUldisi ralilimoka Aosztru
gárfinynieL kolibrik, stb. Legínomabb választók cartonokból 10 drb 8. " '"" "'-*"
súmmal csak 1 frt 50 kr.
rakbató képpel, előrajzzal 50, 80 kr, 1 frt, 1 50, lefrnagyobbak 9 frt 50 kr. Angol ...noyomaUi képekkel 2 ftt, !W, 3 60, 6 frt
8zSk~l.utak. egy sziklavári képező aqa^rinmmal, delej, halak, ka-esár sth saekrenj kívnl 2 frt 50 kr.
Kóstálhat., Oranfrutarsg, igxn jól sikerült alak, drbjl 3íl kr.
Az nj Krsbl-f V „Ivasó készülék csak 1.20, nagyobb 1.80, 2 frt 50 kr.
Térkjf-Ukjatéke*. I 10, 20, 30 kr, 1 frt 50-krig
6 térképpel 1 frt 50 kr, Í.M) kr. " - .— .
Egy fOldjAmb 30.75, 1.60, í 60 kr. BajzeazkOznk 90 krtól !". frtig. Takaros bábszoba tárgyak 10, W, 50 k
JöaDf Up- éi oyoailsvttilajdoaiM gyonaajtó tjomi», Öafy-K«ttiain.
Üres fogak kitöltésére
níne» h»tiíyo*»bb ét jobfc ater, HU! dr. Ptp* J. 6. UJT. fogor-Vo* dr (8Ao»ráro», Boctterfiso Nr. 3.) fo^nj*. m«Jyat tain-dcttJá könnyéé ti ftjdmlon ntUktll b«h«dye«bei odrai fogaiba, mely Mtáa a fogrénskkvl *• fogfciiM*] ».e.j«Bec agyival, " * ff(í»kxt a toTibbí elromlástól óvja a a fijdaltut caillapitja.
Anatherln-szájviz
Dr. POPP J. G. cs. kir. udv. fogorvostól Bécsben, Stadt Bognergaase, Nr. 2.
lílllhif I IM 4* kr., a lofkitÜnSób szer a c*úxo* togfájdalmak-
ban, gyaUdátoknil, * fogba* daganatai- tU sebeunM-, njlulvftaitjji
a lábitó fogkÖT«L 4« mogakacUlyouA anaak wj kópxűdéMt; ai
iagó fogakat a Foghua er&sitóae által Bxilarditja; ■ midőn a fu^kat
i» fogbast minden ártalmai myagoktAl megtiattjtja, a nijnak k.-l-
laaes friuM«set kölc*önö* ha már rftvid hanntlat uUn eltivulítj*
a kellemetlen Mgot. <.54i> 27)
Anattierln
Dr. POPP J.G.cs.k. ndv. fogorvostól Bécsben.
Csen kénaitmény a lebelrt friMeftégel én tinzlaxá^át i\-nt*rtj,t, asoakivül a fogaknak bóf«hér*4g«t külrs&u&a ások roiuJi»*t nvg ftkadályoct* 6a fogfaut trósbitL
Dr. Popp J. G. növény-fogpora.
A fogakat oly népim tiHtitja, bugy annak sáponként, haac-«4latt által nemciak a k^íÖMÓge* togkü ettAvolittatik, bancm a fogak somáucsa ét finomsága ia mindinkább tő keletebbül.
Eapfaatók: Macy-Kaxiuáa : B*l»» JÍMBÍ gyógyM*., ItoMnborg loaenfeld, W«li«ob, J. ea F«M*Utnn>r J. k«rMkodí«6h«». - 1'apán rnbepea J-, KeMlbelyeu : Pfiamterer gyftgy'seréK, Sitiger M. Wei« A. £ala-Egertt«f*D : liö* Fi, gjrigyM«ré«. Kaproncxán : Wcrli (fyógy m«r«*K. Varandnu : Haltér gyógyszeré**. Sfimef^o : Uomcr Kaiét. Ssr>m-batbelyen: Pilli.-ti *>r«DC* fa Rudolf gyígyisor. Határfirv.dífci S«.-Gy5r {700. Fibie E- <J. Vwamprémben . Uuyr Tunnkau, »gy Űulhard Tivatim iá fiainál. — 8«ék»«feb*r»aroU ; Legtnajui A. Braun J. eyógyw. Lovas-B«r4nyben: Ueial«r gyogyt*. Kalooán : ilurrath l£. gyóg/.i.*,t^»t. Koci k«»4tM : UiUtoter *a MacbitMti gyt>g>u. Fak*^n : t'Urr.Q J. gyógyaz KSm«ajd»a: H orrait J.8oa»«ar*«« C7áK7n KapoBriroU: Kobn J Bdgi, B«Ju 4« BcarSder gyógy**" SMg**ár.i: Rrabaay gyógyaa. -Bonyhádon : Kramolio J. fiaigeivárott:BajrwartÍi, .Salamon gy«<gyaa, -Baján : Mwbitacb 8t. 4a Hor»íeld &ai, agy Uonog ignácauál. — l'én i^olnay W. «• t. Zácb, Sip&cx gyógyaa. Kirádou: 3Udabátink Mareaaliban: Kiaa gyögyaa. - Toloában : Oraff gyogya*. — rirott Lokáea gyógyac. — 8*«mt-Györgyön : Notlng. — AJa gyógyaa. — Uohoncxon-. BÍDIOD gy<\fymarin, itrakuál
Hirdetmény.
Raszinyai arad&lomhoz tartozó Selnica és Kntjik köz-ségekben lévő korcsmik a folyó évi dcczcmhór 1 -én a hely-beli nradalmi irodában tartandó nyilvános arverúsen az 1876-ik januir 1-töl 1878-ik deczember :il-ig terjedő 3 egymásntán következő évre haszonbérbe fognak adatni.
Haszonbérleni kívánók ezennel tisztelettel meghivatnak.
Kelt Rászánván, u. p. Kaproncza, 1875. évi novem-W hó 13-án.
Cech Ferencz,
4852—3) tiintirtí
Nyújtsunk kezét a szerencsének I
375,000 11. márka vagy 218,750 forint
eloyerhelésél teszi lehetővé kedvező e»et)>»n a Ifaj-•J*M assjy sjiazklwrMlál. mely a magas kormán) álul Inzto
Az nj tervezet előnyös berendezése olvnemií, hogy néhány hó letelte alatt 41,700 zyeres»esv kerül 7 húzásban okvi-tlen ki. sorsolás alá, melyek között esi-tli* 375,000 R. ■. vanjis 218,750 e. é. forint, egyenként pedig
l-uer 250,00"
1 . 125,000
1 , 80,00(1
1 . 60,000
1 . 50,000
1 . 40,000
1 . 36,000
S-UOr 30.0ŰO
1-1MT 24,000
8 , 20,000
1 . 18,000
IS4W 12,000 10.000 6 000 4,000 2,400 1200 6 00 3,00 1,31
~< 8-a.or
, 12-szer
í 86 .
1 «0 .
! 204-szor ' 4 lőszer ! 512 ,
! '9' . ; 18,8Ou-szor
mén;pk
\ márkányi stb.
) vannak.
Ezen, az állam által biztosított legközelebbi elaé na;; pénz-kiaonolás biTatalosan megállapítva van és a húzás
■ár f. évi decz. 15. is 16-án történik,
1 ifén eredeti tonjeij ára exak 6 márka vágj S\, frt
1 «' . . . , ' . . l\ ■
1 Mered , . . , 1'/, . . 9U kr.
Mindeo megrendelés, melj ax össxeg beknldése, posta ut-Í44 ftaetéa, vágj ntáorfe Mellett tortéuik, axoaaAl és s Irgponto-aabban euk&súltetnek. mindenki ai állam cximerérel ellátott eir-d»ti aorsjegjet kapván tólank káliéi tiolgálutva.
A megreadelésekhes a houá urtozó nivataloi terveket in-t7*a mellekeljak, minden hnsás után pedig minden frUrolitál ■>élkal hivatalos kimuutást küldünk érdt-kelijeinknek.
1 iy«né>i,t ki&ietese mindig ai állaa J*Ullá«a mtllett pontosan euk&aoltetik, aely nyeremenrfk érdekeltjeink kivásalára 4oaatria miaden nagTobb piacaain levó ouaetottetésOnk folytán ■gvanou felvehetők.
Vállalatunkat mindig 0)7 sserencae kiaerte, hogy abban Mk atyéti MűlUlyat ayftiyat kliítt fjakral al Mai O-ammjtk sqrartttk lk ill6 eúkk köívcüen
ty y yy
lyerúkaek köívcüen ki-
Hsrammjtk sqrartttek, melyek u faMUttS3k.
Esen, a kaftzIUirtlaM ala«ra fektetett vállalatnál előrelát-hatólag igen élénk résivétre számíthatván, kérjük már a kaaeli knaás bekövetkezte miatt minden megrendelést önnél elSbb és egyc-Deaea hoaaánk juttatni.
kauffflano és Simon,
_^- ~^ fc««k- éu váKMilet, llanbora;.
■Dndeni>ei»a állaakatvények, vasúti részvények ea kslcaoa-
or«J«u«k aíáj-vétele. 083'—I)
MB. KosxónH a> eddig kennünk halvsett sixalomért ■ minthogy
mi a legkoiclebbi uj kiaoraolási résstvetelre felbivjuk, to-
vábbra is törekedni fogunk az azonnali és szilárd szolgá-
lattal érdekelteink ülje. mege)ég»désok«t kiérdemelni. '
Karieson
Bécs "Véltté Bde Béos.
különlegességi tárháza karácsoni czikkekböl
■ agyinpuayiaégS sjdon"Sgokll ajánl 01 évre ú.
Eladás uagvbznís kicsinyben. U«ldrmínjok' az ir süveges
Karácsonfák ez évi' legújabb diszitonénye
igen osiuosan elkészítve; Bonbonéiért, gyanánt is alkaltuaehalo.

1. sz. sarár«ouia disziimAr-y,
12 drb a r»jzb.,z hu.ur.Ii S Irt.
2. BÍ. karácaonfa diszitmeoy,
12 drb. a aiellókeh rajzzal
eejezC legfinomabb olkvezitáa
3 frt
3. sz. 12 drb cr""° alakban,
kiválogatva Bfl kr.
K>rít>.n(l-lin. pácskák v iligitásra, 12 drb gyertyával 1. frt. 2U kr
Tréfái bonbonok,
tréfás papirtartaloDimal. 12 drb ki-választva 1 frt 60 kT, nirvanazok legfinomabban csomagolvx 2 frt 5U.
Sokkal nacrobbak egész öltözék-ben VI drb 6, » ÍJ. 13 frt. Újdonságul
Virigfüxérként
a fa felad ágaira a tukftraveggulvék
használhatok.
A )f>rkísebb viráfkoszorahoz 10U I drb. fni krt-rt elAKe"d«>, 5UO drb 'i írt ; nagyobb virágfüzér golv'ik 1UU drb 1, ü, 3 frt.
jeges
Jvou Vi drb l frt 80 kr
LtfUfyaM iimMM képaelati nyömöloík,
kali>n6sen ragjrugó sziuSok világi-táanál VI drb csak 1 frt. Takaros ezllst es aranyos érezcsnrsonyok, as ágak szélén, 11 drb M kr, na gyobb Vi drb 90 kr.
RepBlo lepkék, baj fiueaságu szi-
síges zsinórral. 1 drb 13, 23 kr.,
igen nag; 60 kr.
Fen vfidobozok a tuloserok stb aranj-pa|nrból 11 drb 1 frt 1U kr Kicwiiy aranygr.ml.ok, 1 «ekrényke, 12 drb.
, baj caak 1 frt.
Átlátszd Uvegdiok,
makkok vágj fóldieprek,
1 skatnlya 12 drbbal 75 kr , is 1
frt 50 kr.
Eg7 millió kapocs, nelkű* IGaheUen a fa IrvorsniUcga. tásaira 11KJ drb uak 20
nes üvegből, a
UJszlauupjuok beco.
magulva b* ilrb caak 1 ft.
A karácson: omber, asi-
Boron 10, 'M kr
TeriaiíazathG almák, körtok, narancsok, czit-romok, 1 szekrényke U drbbal 1, liO, i trt.
Vizfényüveggolyók
sokszoros augaxzlckal 1 skatnlya lu, aO, vagy iá drb iú kr.
Mozgatható, röpküdú karácsoDfa-
gyalok, 1 drb W, 70 kr, nagyobbak 1 frt 50 míg nagyobbak 2 frt 511 kr. A karácsoni ember, erős kisziL alak, 3U, 5U kr.. I frt,
kesziL alak, 30, !. 50 és 2 Irt
Petroleum paraffin-gyertyák,
'lt fuutoü csomag JO kr.
KarácsOD-tómbola-nyercmények,
50 é> 100 darab csak 10 frt.
Karácsonfa-gyertyaUrtók.
sziaokbon négv faj-■annak, d» mind Ülik UármelT gyer-tya vastagiuigáboz.
Viszfénj-ktticswrfa gyertya,
egy.z.r.miud a fauak dlizo, 1 »zekrói.yke 10 drbbal MJ kr
K»gjog<i karácaoDfa-gj-erlj-mtartók.
A .'-u alkalmason ragyogó csillagok, k, lepkék »tb a világot caillagfor- ^ as azoa alkalmaiott

bae
A
esők mábau vetik
tok, a lik meggyuiadáaát akadályozza
1 szekroujke lu drb fohér és ssinos ra
gyoga-lámpával 2. sz. 1 frt.
Uraosoifa lisaetk, lefhesu* I
Gjönyörü karácsonfa-kétágu-gjortj»urtók,
legfinomabb sngárvft^kkel, raiuilkút oldalon lévő csodás batásn fenvdarabokkal 1U drb '2 frt 60.
Esek külr.nfíi,
Egy készület báb-butor fcnyespU aodrnnyfonatbál,ssekrűQ;ével ugy3U 50, 75, 90 kr.
Plekttonák, kal9nf<'le nag>'sáV in kiállitás szerint, 1U, 2il, 30. 5U kr., 1 frt, tartósak l Al, 1.50, LHI, 3.50, egész 5 frtig.
Legújabb képeskönyvek, szSveg-EjJ vagy anélkül 6, 10, 20, 3J, 40, 50, «', 77 kr., sokkal nagyobbak •rSs eartonon 80 kr., 1, 1 30, 1 «o, í frt 10 kne.
FrtSbl gysrmekk«rtj<b<l, Snfoglal kozási jétokok 4—10 éves gysrmo-
OySny^ru sz
kck.iok, 50, G0, 76, 1 frt, 150, 2. 2.ÜÜ, 3, 4 frtig.
Nagy választék társasjátékokból, 3 -10 sieiaélyro, legfinomabb 50, 76 kr., 1, 1.50, 2.ÖU kr.
Kouieigáték jáVktúrwcl, egész társaságokat BtolalUtA, 1 drb 1 frt, Iio, 2.50, 350, 6 frt.
A< nj rarquet-iátek, 24 m:ntá-val csak 60 kr., nagyobb 1 frt
A .párizsi nő" egy doboz bábruhákkat, kalapokkal, stb a hoz-zá tartozö alakokkal az öltözék tar-talmihoz képest 60 kr., ].*>, Vfrt, 2.5O, 5 frtis;. ■kezot-jAtékek minden kom gyermekeknek, 6 fatze
Bzerazáailáda, 60, 75, 1 .*). bang-
jegygyel 1 trt, 1 20, 1.80, 2 40 3,
4, 5, 6 fn.
30, 40, 50 kr.
Fotó pié alakok 211. 30, 40 krtól 1 fti6lk 2 il2^
Billenrvns tromkiu 5, 15, 80 kr. Bfivfts lámpa nj módssertt 1 Crt, 1.60,
Z, í 60, 3, 3.50, 5 50. Dominojátoknk G, 10, 20 kr. Cno-
Puskák *« k.-,r.l..k 20, 3u, 60 kr L6kupak» rogj.erck t trt, I.ÍO,
1.60, 2.ÍHI kr.
Játikdobosok, naziszer, bntor, kato-nák, vátvik vadaszatokkal Vtb.
mabb 50, T6, 1, 1.20, 1.60, 2, 2.50. Die Wacbt am Ebein oetáblával
egyttt esak 1J0 kr. Harang «s kalapás* játíkok 10, 15,
20, »0, 60, 80, 1 frt, 1 fit 60 kr.
l Caak Wlttenél!
Wtm, Mrl Umtnrttruae 6*, vls-á vls nm Hull Is+sHf SIrgSnyezim: Hitte, Béni — Ktlarmonvrk nunv^tkl. Képos árjegy-zéket az oaszea raktáron letesü czikkekrSi mindenki kap ingyeu bérmeutve
Vidéki njeajrendeiéMk mwtóbb kAraUak. l !»&« — 1)
RA VISSANTE
l>r. Lejo«»e-tél Pariéban
hölgyeknek nélkülözhetlen!
Cwk a hivaiaiotanisfg-
g, méreg mentes, ti**tm áa tf ij«WfD ArtAloiatUn. valrj.h
RAVISSANTE
biraaon erüvttl, azenbuii l»ört
i öt

részre dorzsöltotik, már a u-rtllkózéti után tanaiiztalnato a majdni-m csodálatos hatás. At vezon támadt ráticzok ét nimlőhelyek <Jaimutatuak.
megóv 10 és
g fjúságot .Hztosi-
íi* a .Bavisiaate' ua-pookint egys»er a» ujjhegj-gjel ax arezra, vagy mw
A .Raviuuta- iíjo ara szilit id^^eló, a bőrt lehenn. frissíti ós f.uomitja. eltávolít le^iöTidtbb idő alatt ss*pló[, majíolLokat, orrvorotdéget •> a bor minijén tUztitalaoú-gait.
Már aa eltö kísérlet ntán elbatároxúk a L hölg}-ek, jSvSre onpAn csak a Dr. UsJOa^K-lvle világbirfi „rUvitatate" azepitőszert basznalni.
UamiaitaUtiHUl kapliatü uagybau ég kicsinyben valódi minőségben
Dr. Letess^fele .Ravissute- fó ét uetkildéal rtkúrkaa, Aas7lrla Ma
■yarortzág száMAra,
(17B8—11) Scowarz Henriknél,
Dudáin »l<'ii, krinluflór 1 M.
Kgy üvegtok ara 1 írt 50 és 2 frt. ü<J. kr. Postai küldésuel su krral több.
óvás baau gl tág elleni
Óra intem mind a t. raktártartó urakat, ^nnj u kic^mylicn vásár lókat az úgynevezett: .L* KavissanW rcríecüonii.:- vélolctol, mely a valódi parist Kr. Lejmi e-lele ,li A \ 1 5, S A N 'i' ^''-nak Üal-•chok Miksa ur által roauul utáuzou liamisitvajiyA.
A dr. liijoesclelo ,11 A V 1 SS A N í f . iciCn a legtokél»t(!sc-bl, és egyátalán uum kivan többe javítást, mint tan a ualaui találbaló s&á-mos elismerő irat kielégítő módon bizonyltja.
ül. Lejosao-fele páfist ,lt A V 1 bb A íí T fi* jULgybaa éa kicaioy-beo egyedül ez csak valódi minőségben csupán uaiam kapbaiií B auoafc Ovgkupakján abasznülati utatjitason kivul i
■ l>r.
lan
csia nyclvea meg a következő szavak i« állanak :
Magyarorbzág számára, ButUpeattm, Krutoltér l-ti txim. áii kapbatú: I'KÁUEK ur gyógysiertáribui. B Vidéki rendelmények a legszigorúbb ti-toktartis biztosítása mellett, utánvéttel eszközöltetnek.
Legújabb nagy
tőke-sorsolás.
i flecz
látókba
melynek eli-T, ha Ul tuttositoít
én 10-án törtéltUc Aiíllain Sl
7,603,680 birodalmi mark
a iori.hucin n^iUevői kflit otímUtík fOl 41.7OO pénz ren? kö*t * lopn«ij/ohb ny«retn*íny
375,000 l>ir.-márk termeszeiben.
y) j,
sjegynek 6 nrk. vagy 3 ft 30 kr. o é
, 3 . . I . 65 , ,
PA , , —, 85
ry« (o«
egy egéS2 fé
g
fél . negyed ,
l<ef^).KÍAok u ftmeg b«kald<5ae, rmfj atiovítrfl a Inpt-tva-Uhb ridekra in pontotun a h«Ulg*t*g t«]je«tt«tDak ; hiraUloi »or-ri-nfi • !)yer«M^nySMsc)tr t\ buti* toljeaUJi-ÍTül siuunal meftkiild^tik
Minden hamburgi ház nynjtfelvilágo sitást ami czégünkről.
A*6rt kéretnek bi*»loinWljo«.n Jüulirt világnnmert c«*ftc« fonhtlni, m«ly es«n elunySs *or»oli«sjű (Mgbizr*. van.
LUienfeld Testvérek,
(1860 — 1) állampapírüzlete
Hamburgban.
5 AG1-KASH8A, 1875. november 28-án.
97-llC ev
Tizennegyedik árfolyam.
,1 toiibbi torin i kr. | SYILTTÉRBKN Iiorootani 10 knrt ■*
-.etMk lel
1 KincjUri illatik mindaii W,». hirdotéaart Wlr % S0 kr fisataudC.
ZALAI KÖZLŐ
etóbb: „ZALA-SOMOGYI KÖZLŐN "ST.*
t
A lap aaeUemi és f
tyafi reaMt Ü.etó c6»-í lemen yek , eiófisPtések. reclamatiók tat. a sxer-keutő-kiadóhoz b«r-
raeurre iat4senc.dk: ;
Takarékpénztári épület. földsaint.
Birmeatatien levaUh osak ÍJ mert mnnkatár-•sktól fogadtatnak el
Kisiratok viaasa aea 1
ktÜdstnak. I
Nagy-Kanizsa város helyhatóságának, nemküiöntwiaz „első zalai Qgyvéd-eflylet".a..nagy kanizsai kara&kedelmi s ipartank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár* a .zalamegyei általános tanító-testület*, a .Zala-Somogy* gózhajózasi reszvénytársulat s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenklm kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.
r Pályádat.
A nmélt. vallás- s közoktatási m. kir. minister or f. é. nov. 12-én 27189. sz. a. kelt magas intézvénye t'uljtán a bagladi ál-lami elemi iskolánál rendszeresített elemi tanítói állomásra 3UU frtnyi fizetés, 100 frt helyi pótlék, tehát összesen 400 £rt kész-pénz és szabad lakás élvezete mellett pályá-zat hirdettetik.
A kik ez állomást elnyerni óhajtják, felhivatnak, hogy a nmélt. vallás- s köz-oktatási ni. kir. mioisteriumhoz czimzett folyamodványaikat tauképesitési- s egyéb okmányokkal felszerelve, f. é. deczember hó 30 ig alulirt tanfelugyelóbez beküldeni szí-veskedjenek.
Naj?-Kanizsán, 1875. nov. 24-én. NUC8ECZ JÓZSEF,
silfcmegjei tanfelügyelő.
Jegyzőkönyv,
mely az 1S48/9-IU honvédek salamegyei egyesiile'e réxéröl llíiö. évi november ló-én Nagy-Kanizsán tartott közgyűlés alkal-mával filvéteteU :
Jeleüvoltak; Kerkápoly Mór elnük, Gaál Endre alelnök, Mártinkovics Károly, Inkey László, Fáldy Ádám, Belus József, Svastits Károly, Ncgy József, Kol-larits János, Eperjesi Sándor, Nucseez Jó-zsef, Barcs György. Gosztonyi Ferencz, U&rtos József Czigány Bertalan, Schmid Benedek, Takáts János, Khrenfreund Sala-mon, Péter Ferencz, Falczer János, Mátyás Fereacz, Németh Károly, Herencsics József, Sipos István, Lanctorits János, Győri Ist-ván, Horváth Antal, Luki Ferencz, Weisz JJavid, Takács Vendel, Szabó János, Gyü-mölcsös Gábor, Ruf József, Németh János,
Bárdos János, Meskó György, Nihiter Mi-hály, Ridakovits Imre, Szerpik József, Steger János, Sipos István, Kálorits János, í Györfi György, Bolf György, Varga Pál, ÖZT. Ágoston Dánielnc, Szíjártó László, Dani László. Munkácsi János, Molnár György.
Elnök ur a jelenvoltakat melegen üd-vözölvén, örömét fejezte ki a tagoknak szá-mosan lett megjelenése fölött s a tanácskoz-mányt megnyitván
1-ször: Trszryánszky Lajos egyleti jegyzü ur meg nem jelenhetvén, nemcsak ex alkalomból, hanem ezután is e tekintet-ben előfordulható fenakadások elkerülése végett is Svastics Károly és Barcs György urak jegyzéknek megráiasztattak.
2-szor: Felokasiatott a központi or-szágos bizottság értesítése, melyben f. évi november 28-án Pesten egy országos hon-véd gyűlésnek tartását tndtul adja, s egy-úttal ezen egyletet felhívja, hogy arra kép-viselúkct küldjön;
mely meghívás szívélyesen fogadtatván, az egylet részérói lláczky Kálmán és Inkey László urak vilasMatiak s kérettek fel, hogy egyletünket a mondott országos gyűlésen képviseljék, azért részökre az igazolvány, illetőleg megbízó levél kiadatni rendeltetett.
3. Gaál Endre alelnök ur előterjeszti, hogy a rokkant honvédek összeírása czéljá-ból a táblázati minták kiosztattak, de az összeírás teljesítésére s az ivek beküldésére még batáridő kitűzve nem lévén, arra s mi-vel az összeírások beérkezte után az orszá-gos alapbóü segélyezés végett teendő aján-lat tekintetéből közgyűlés tartásának szük-sége forog fenn, erre is határidőt kitüzeüii kér;
melynek folytán tekintve a megye nagy kiterjedését s azt, hogy az összeírás teljesí-tésére felkért tagok csak magáu erővel ren-delkeznek s igy az összeírás teljesítése hosz-szabb időt igényel, az öszszcirasok beadá-sira jövő évi február 15-ke, a közgyűlésre pedig ugyan csak a jövő évi február 27-ke tűzetett ki azon megjegyzéssel, hogy a köz-gyűlés ismét Nagy-Kanizsán fog megtartatni.
4. Elnök nr jelenti, hogy többen azok
közül, kik az összeírás teljesítésére felkérve
voluk, jelesen pedig RitteráJános, Mocsáry
János, Lukács Károly és Szép László urak
ebbéli megbízatás teljesítése alul magukat
felmenteni kérték s a táblás mintákat visz-
szaküldötték.
Mely lemondásokat a közgyűlés sajno-sán vette s az elnökséget bizta meg, hogy a lemondottak részérc ntalt helységekben az összeírás teljesítésére más tagokat szólítson fel ; egyúttal a megyei szolgabiró urakat tisztelettel Mkéretni határozta, hogy a köz-ségi jegyzők közreműködésének igénybe vé-telével a járásukban lévő rokkant és mun-kaképtelen !84S/49-ki honvédeket, azok özvegyeit s árváit összairassák, mi czélra jelen jegyzőkönyv idevágó kivonata s a ro-vatos minták nekik megküldetni rendel tet-tek azon megjegyzéssel, hogy teljesítés után az összeírásokat, valamint a felkért egyleti tagok is Keszthelyre, Gaál Endre alelnök úrhoz beküldeni szíveskedjenek.
5. Gerzsó János az általa teljesített
összeírást s segélyezésre gyűjtött 7 frtot
beterjeszti ;
az összeírás további használat végett fenntartatván, a 7 frt készpénz pénztárnok ur kezére számadásba vétel végett utalvá-nyoztatik, az aláírási ív pedig további gyűj-
tés végett Gerzsó János urnák visszakulde-tik:
6. Eln»k ur jelenti, hogy több segélyt
kérő folyamodvány adatott be hozzá, melyek
az országos alap kezelő bizottságánál már
megfordultak s attól azon egyszerű hátirat-
tal utasittattak vissza, hogy a kérelem tel-
jesíthető nem volt, minél fogva szükséges
volna tudni, hogy mik azon kellékek és fel-
tételek, melyek alapján a mondott alapból
segélyezés Dyerhetó.
E nézetet a közgyűlés helyesnek is-mervén s az egyletnek különben is egyik czélja lévén, hogy a rokkantak segélyezését erkölcsi súlyával közvetítse s az országos alapbóli segély nyerhetés végett csak kellően telszerelt s indokolt folyamodványokat ter-jeszthessen fel, az országos gyűlésre küldött lláczky Kálmán s Inkey László urakat bizza meg, hogy magokat az országos alap kezclü bizottságával érintkezésbe téve, biztos tudo-mást szerezzenek azon kellékek és kívánal-makról, melyek mellett az országos alapbői segély engedélyeztetik s erről jelentéseket az elnökséghez megtegyék.
7. Elnök ur felhívja a közgyűlést,
hogy mivel kell. ha egyletünk mint rende-
sen alakult társulat sikerrel működni akar,
hogy bizonyos szabályok szolgáljanak irány-
adóul, nyilatkozzék az iránt, akar-e birni
alapszabályokkal? s ha igen ? az iránt in-
tézkedjék.
Melyre a közgyűlés egyhangúlag igen-nel válaszolván s azon meggyőződésből in-dulva ki, hogy mint erkölcsi testület az er-kölcsi czélt biztosító szabályok nélkül nem működhetik sikeresen, az alapszabályok ké-szítését elhatározta s egyelőre az elnökséget megbízta, hogy az élőbbem houvédegyletnek

TÁRCZA.
ős&szel.
Útra keltek' n&p h*xim lakói,
Érxitek, hogy eUöielg a tel; Féltek ügy-e ? hogyha ittmaradtok,
l>7 jártok, ™>':t ("Xssel a levél.
Att a fí«ket, a mit itt rakit-k,
Siétpusititja orktn éu vihar ; Ott derűit íg TÍT, xmig tmnálniik
Tél lesre n ■ fagy álccitlámival.
Jó, hogy szólni nem tudtok, kfllsnben El mondóitok tnl a tengeren . . .
Hogy kit erre bajt a nors haragja, £zire ércíketlen kű lepytn.
Menjetek cuk szebb hasiba innét: Vad galamb, bún gerle, gólyapir,
Hisz ti jeleitek leghfíbbea nékűnk, llugy reiak ii efjkor jobblét vár.
Lelkünk, mint a liajdankor phautix*
Matt lakébál oly ha*ába t*r; Hoi jutáim* zKlddS baberát
Nen hervMBtja el tobbft a tél.
J ujj etek majd délnek langy szetór«t, Bárha féazkai kell javitnotok . ..
LcgaliM. h* jöttök, mám urunkból Le*l a» (gr* feltekintni ok.
A kiket egymásnak szánt a végzet.
— Beazély. — Irta -. Jrnvaf/ Qéta*
III.
£gy éw múlt «i.
Owkár íager<eo jár fel * alá MobijábftD.
Meg-meg áll egy pillanatra, bágyadtszemekkel bámul maga elé, azután Bzivéru szorítva kezet ' kimerültén, dűl a pamlagra. íjra keiébe vesri az antaloo heverő levélkét, újra össze, meg ÖftWüvizsgálja, esdö szemekkel tekint az égre, azután hoauaaan, fájdalmasan felsübajt.
— Nem. ez nem lehet! — KI akar-
j nak ámítani, meg akarnak csalni ! Nem! Klla i nem lehet huzzám hotelen !
— S ha még is agy volna ? ha
ftiulűi kényszerűének! T
Oh, akkor akkor egy pillanatig
Bem akarok tovább élni t
— De nem I sors te nem snjthatas oly ke-
gretlenul!
HUz oly keveset reméltem as életben. Keveoet, nagvon keveset!
El érheti en vágyakkal nem kecsegtette n» magamat, tünde sugarakból nem Bzűttem ál-maimat, csak kedves eszményképemet, Ellá-mat vágytam bírhatni s te son ! durva kezek-kel dóntéd porba reményeim várait, te ontfi anyagi érdek! hahotáxva törted acét a kapcsot, mdy hozzá fűzött, ^unykaczaj között metszed el a fonalat, mely törekvéseimet kiemelte a mindennapiasság porából!
— Oh sors, te kegyetlen, nagyon kegyet-
len ragy I
— Tehát Ü másnak menyaastoaya! Ó ci
van jegyesre!
— De nem j — ez nem lehet, hogy avá^y
es édus érzelem, mely gyermekéreittt£l fogva
mámuritó ssenderben ringatott, most egysierre
mint egy csalékony álom tova Ubbenjec! Egy-
eseire el kellene vesstenem azt, kiért oda ad
tara volna lelkem Üdvösségét, szívem minden
dobbanását, életemet, Dyugalmamat, egy ÓJét-nek egésx világát!
— Oh végzet! csak most könyörülj raj-
tam, nem kívánom több kegyelmeilet! —
Néhány pillanatra csend lőn.Odzkár mint-egy akaratlanul oda táutorgott íróasztalához, egy arany m-duiliont vett elő annak egyik rej-tekéből, görcsöseQ ajakához emelte, s üBsse-TÍss-sza csókolgatta.
— OhKÜa te 'zoretszl igen for-
rón szerénél 1 — *te nem feledhetsz en-
gem el, — sóhajtott as ifjú. — —
— De mit késem hát. ? folyta ti belyébó*]
felpattanva. — Igeb ! én magam akarok e le-
Bujió hír valódiaágáról raeggyúxúdni. látni aka-
rom őt! látni I ba megrep"d is e BBÍV a
fájdalmak salya alatt; de még egysxer látni aka-
rom Kilát, hogy utolsó Ltten hoizádul mondhas-
sak neki, ki valaha asenyim volt ós most.
— Ella! szegény Ellám! — — —
Oszkár nem tudott tovább beszélni, axe-
mpibói elútorú künyzápor elíojtá hangját, újra osszecftókulgatta a medaillonban levő kia hajfo-natot, azután fejébe telte kalapjáL, s kitántorgott a szobából.
Fáradságos bosszú utazás után gyötró lel-ki küzdelmek közepeit érkezett meg szülői vá-rosába.
Újra láthatta tehát a helyet, hol csalódott reméuyei előszűr szárnyra kaptak, láthatta a háxat, melyben szeielme tárgya nevelkedett, a lúgost, hol oly sokszor esküdtek egymásnak örök szerelmet!
És most mindennek vége — végei
Ella csakugyan férjhez ment. Oszkár meg-
tört lélekkel távosott hasúiról.Mindenki azt hit-te, hogy ismét a fővárosba siet vissza, pedig ő egészen más tervezetet forralt agyában. IV.
Kgyik tavaszi reggel szokatlan látványra ébredtek a kis mátrai falu lakosai.
A kastély körül, hol eddig csak csendes ncmaság honolt, ma nagy sürgés-forgás ural-kodott. Az ácsok az épület rósz tetőzetét javít-gatták, kim ívesek a barna falat fehérítették, mig a szolgaazemélyzet egész buzgalommal hordta a már kitisztított termekbe az njonan megérkezett bútorokat, az avultakat, s szinti-hagyottakat pedig szépen kocsikra rakták, s el-szállították.
A parkot gondos kertész vette pártfogása alá. A fűvel benőtt utakat megtisztogatták, Bárga homokkal teritették be,a fákat megnyesegették, a kis tó ís üde forrásvizet nyerve, tisztán csil-lám lőtt, könnyű csónakocskát hintázva habjain.
De hát miért e nagy változás? fogja kér-dezni a nyájab olvasó.
Ella a Szeőnyeiek ősi kastélyát választi otthonának, hogy a messze távolban könnyeb-ben feledhesse a kedves szülői házat, gyermek-korának boldog álmait, az ifjút kitől a sors keze, a világ öntő érdeke talán örökre elszakította !
Feledni akart!
De lehet-e feledni, ki lehet-e irtani a ke-
belből az érzelmek boldog emlékeit ? —
A sziv magával vissi belvílágit a se-
tét falak közé ugy, mint a fényes palotákba, a
az érzést sem a sors pazar adományai, sem a
nyomor nem képesek leosititani, csak a sir, e
sutét bölcsője fájdalmaink s örömeinknek csak
ez vet véget az emberiség szenvedéseinek ! —
Ella boldogtalan — nagyon boldogtalan volt!
alapszabályait annak volt elnökétül vegye
kézre s a jövő közgyűlésre mutassa be, az 1
e tekintetbeni további leendők iránti intéz- ;
stedés akkorra halasztattán. ■
Nem lévén több tárgy, se egyéb elő-terjesztés nera történvén, agyüléseloszlatott s e jegyzőkönyv felolvastatván, helyben ha-gyatott s hitelesíttetett. K. m. f.
8VASTITS KÁEOLY,
Jegyzék
azon bünperekriX, melyek a zala-cgerszegi kir. törvényszék büntető osztályának f. évi deczember havában tartandó nyilvános ülé-seiben elöadatnak «. m.
Deczember lén 875.
1315./B. 875. Sz. 1. Ifj: Kovács János tol-vallással terhelt elleni ügyben végtárgyalás.
1327./B. 875. Sz. I. Kbedli Vincze «zéna-tolvajlással vádlott elleni ügyben folyt, szóbeli végtárgy aláa.
1385./B. 875. Sz. L Cseh igazabban Poór János pénztolvajlásaal vádlott elleni ügyben szó-beli végtárgyalás.
Deczember 2-án 875.
1329./B. 875. Sz. 1. Holl Antal bamU szál-lítólevél felhasználása általi csaláai kísérlettel vádlott elleni ügyben szóbeli véglárgyalás.
1439./B. 875. L.t- Lancaák Utván, Luczi Ferenczéa Luczi Miklós bundatolvajláaaal vád-lottak elleni ügyben végtárgyalás.
Deczember 3-án 875.
1295./B. 875. Sz. 1. Könnyűd Gábor és társai verekedésééi vádlottak elleni ügyben ki-rályi táblai ítélet hirdetés.
1324./B. 875. L. t. Paukovio József em-beröléssel vádlott elleni ügyben kir. táblai Íté-let hirdetés.
134 7./B. 875. Sz. 1. Ifj: Lakatos József bírói végrehajtónak hivatalos eljárásban! rágal-mazásával vádlott elleni ügyben curíai ítélet hirdetés.
1348./B. 875. Sz. 1. Katona Károly és tár-sai elleni hamu okmány készítés miatti ügyük-ben kir. táblai ítélet hirdetés.
1367./B 875. L. t. Oszkai Sándor és tár-sai emberöléssel vádlottak elleni ügyben kir. táblai ítélet hirdetés.
13aO./B. 875. Sz. 1. Hoffman Ignácz sik-kasztással vádjett elleni ügyben királyi táblai ítélet hirdetés.
Távol mindazoktól, kiket szeret, kiktől szerettetik, távol a kedves szülői háztól, a ize retett ifjúiul, egy oly férj uldala mellett élni, kit minden gyengédsége mellett Bzeretni nem tu-dunk, nem boldogtalanság e ?
Pedig Miklós kimondhatlanul szerette ne-jét. Ha néha-néha egy mosoly vonult el Ella halaványorczáján,mámoros boldogsággal ölelte magához a kedves nót, s boldog volt, mert re-mélte, hogy nemsokára bírni fogja viszonaze-relmét.
De Miklós csalódott! Csalódott: mert a látszat után ítélt, mert nem iameré azon belső gyötrelmet, mely Ella szivét halálra kinozá, nem ismeré a kebel azon titkot fajdalmit, mely las-san-lassan sorvaszthatja el a testet!
Klla nem tudott mist szeretni,csak Oszkárt!
Az ifjú Szeűnyei boldogaágot remélt, s boldogtalanná tette öumsgát,s egy ártatlan nflt. Bírhatta ugyan Kilát smég is boldogtalan volt; mert látnia kellett, mint fonnyad a virág, melyet keblére tűzött.
Ella panaat nélkül tűrte lelki fájdalmait. Vidámnak mntatta magát,gyakran mosolygott, de azért mindennap egy-egy rónát szakított le arczárói, mindennap roaxabbul nézett ki, s es megfoghatlan volt ifcklós előtt! Hisz néhány hónap óla nem látott kónyet neje szemében, nem hallotta panaszos szavát!
Igaz! — de titok volt elölte, hogy neje éjeket viraszt át, s míg minők édes álmaikat alusazák, addig o múltjának boldog perczein » jelenének boldogtalanságán mereng, nem tud-ta, hogy Kllának szivében a viszontszerelem édea érzete helyett kínzó vágyak dúlnak.
így multak el napok hónapok után. Klla belsó bánattal gyötörteivé, fonnyadt, mint a vi-rág, melyet kíméletlenül tiport el a vihar.
Miklós boldogságának is vége lón. Nem-sokára véletlenül megtudta nejének előbbi vi-szonyát, sejteni kezdé a titkos bánat okát. —~J_ Amily boldognak érezte magát előbb, most jfegyszerre ép oly boldogtalan lón ; mert S meg / mindig szeretett. Szerette Kilát az az órjöngés \ azon nemével, mely ha viszonuzerelemre nem ^ndáVijaeeégeíi akeblet, melyben él.
Oh 1 mert ne higyjétek, hogy viszonlazere lem nélkül, nem iehet szeretni. A szívnek vá-gyai a kedély izgatottaága, azon fájó kimagya-rázhatlan érzés, mely ilyenkor elfogja a keblet; csak ösztönzik az ember hiúságát, hogy ki küzd je szivének diadalát!
(folytatás kov.)
1437./B. 875. L. t Nincs Ferdinánd gyárt tolvajlásaal vádlott elleni ügyben véjrtárgyaláa. Decsember 9én 875.
H76 /B. 875. Sz. 1. KBnye János teaQ biz-tonság elleni vétséggel vádlott elleni ügyben szóbeli véglárfryaláa.
H79./B. 875. L. f. Kelemen Imr« hivata-los pénzek elsikkaaztáaával vádlott ellesi ügy-ben szóbeli végtargyalás.
1486./B 875. Sz. 1. Zaoldos György és B*kon Pál kaazalolvajlással vádlottak elleni ügyben szóbeli végtárgyalás.
Decsember 10 én 875.
1406./B. 875. Sz. 1. Pék József súlyos tes-tisértésael vádlott elleni ügyben kir. táblai ité let hirdetés.
1429/B. 875. Sz. 1. Tolnai János biroi zártöréssel, sikkasztással s végrehajtó sértegetés-sel vádlott elleni ügyben kir. táblai ítélet hir-detés.
Deczember 15 én 875.
1454./B. 875. Sz. 1. Keiger István és tár-sai súlyos ttstiaértéasel vádlott elleni ügy bon szóbeli végtárgyalás.
1480./B 875. Sz. 1. Scheiber Lipót súlyos testisértéssel vádlott elleni agyben szóbeli vég-tárgy alás.
>'övén) fejlődési (ph) tophaenolo-gial) észleletek *)
Nagy-Kanizsán, 1874/ő-ik iskola i tanévben.
Észlelő: F. E. fögjmn. tanár.
ív.
i Időszak.
máj 1.
jun 8.
aug. 16.
okt. 25.
okt 10.
okt. 26.
szept. 1-25.
márts .26.
1874. 1875.
dec.28-mr.26
A rétek átalánosmegzölduléae— Az első széna kaszálás — — A sarju kaszálás — — — A rétek és legelők megsárguláaa| A lombfáknak átalános megaár
gulasa — — — — — A tömeges lombhullás idóazaka A téli gabona vetése — — A téli hó elolvadáaa, a vegetatio
megindulása — — — —
A hullott hó tartama — —
Helyi hírek.
— Hymen. Rózsavölgyi Gyula fővárosi
tisztviselő — Rózsavölgyi Antal n.-kanizsai ta-
nitó ur fia — f. hó 20-án jegyet váltott Mada-
rász Za. Ede tekintélyes fővárosi háztulajdonos
bájos leánya- Madarász Kóza kiaaaazonynyaL
Stemmer Kálmán vaakereekedó ur pedig Boach
Vally kisasszonyt vezette oltárhoz s az nap
menyasszonya szülőföldje München-felé elutaz-
tak.
— Két íMObaból, konyha-, pincze-, pad-
lás, táskamrából álló s a város közepén levő la-
kás kiadó s azonnal átvehető. Bővebb értesítés
e lap szerkesztőségi irodájában adatik.
— Éjjeli betöréses tolvajláaok történtek
nov. 26—27 ke közti éjjel és pedig: Fiachel
Fülöp urnái, Neumann teetvéreknéi, nemkü-
lönben a Király-ulc&ában ia.
— Sport* A nagy-kanizsai vadásztársa-
ság nov. 25-én hajtóvadáazatot tartott, melyen
46 nyúl esett. Báró Szegedy Imre lepledi birtj-
kán a napokban farkas lövetett, mi e vidéken a
ritkaságok közé tartozik.
— Omxáyov vásárunk Kanizsán ez év-
ben az utolsó, deczember ü-án lesz.

— Ki* Iwmáromi országos vásár f.
évi november hó 22 én a roez idő daczára meg-
tartatván, mint a zsibvásár, mintpetliga barom-
vásár a lehető rosszul ütött ki,a vásáron csekély
marha állíttatván ki, vétel tárgyát csak 97 da-
rab képezte, a legdrágább pár ökör 438 frton
sopronyi kereskedőnek adatott el. — Az összes
e téreni forgalom 8760 frt volt.
— Rabló gyilkOHMig Zala-Egerazeg
közelében közveüen Pozva község tőszomszéd-
ságában levő Csikós tónái a azent-iváni posta-
kocsi nov. 21—22 ít közti rjjel kiraboltatott,
a kocsis pedig ettől mintegy 300 lépésnyire
meggyilkolva találtatott' A tettetlek Kis Jó-
zsef nevű csavargó gyanittalik, ki előtte való-
nap Szent-Ivánon caavargott a egykor posta-
kocsis volt. Nyomoztatik erősen.
— Lóvonatu vasút. Vérteezy Iván
ur, keszthelyi ügyvéd engedélyt nyert a magas
kormánytól, a keazthelyi vasúti állomástól
Keszthely vároaáig kíépitr-ndó lóvonatu-vaspá-
lya kiépithetésére. Az en^tf4cly egy évi határ-
időre terjed s így egy év leforgása alatt a lóvo-
naiu vasútnak kiépítve kell lennie. A felméré-
sek már megtörténtek. Üdvözöljük e vállalat
kezdeményezőit s hiazazük, hogy egy év múlva
már könnyítve leend azon kellemetlen helyze-
tünkön, melyet eddig a vasúthoz lejarai szokott
fuvarosok okoztak. A felméréseket Heno An-
tal ur nagy Kanizsai építész teljesítette, ki Vér-
tessy urnák a vállalat ktzdt-ruéuyezésénél tárza.
— Ke**thelyen az .Amazon* szálloda
éttermében egy fiatal ember fogadásból 8 pohár
vizet ivott meg egymásután. A fogadás 2ö frt-
ban volt kikötve.
— Kexttheiyen az .Amazon 'hoz czim-
*) Lap.uk előbbi szásaábaa *> értékes kSil*.
Biaev IV-ik pontja hibáau l«tt tördelve, Síért afiis
terjedelmében koaSIjlk. g.«rk.
tett szállodában ujonan átalakított ■ ivShái j«vő „ombalon, f. é. deczember hó 4 én fog Megnyit-Utni. A kávéház 3 najy- és egy kisebb szobá-ból álland, oly izléeteljezen van berendezve, bogy bármelyik nagy városba is beillenék. Le-hetetlen ez alkalommal Schillinszky úrról, a ne-vezett vendéglő tulajdonosáról is meg nem em-lékezni. Tudjuk azt, hogy Schillinszky ur az érin-tett vendéglót a keszthelyi aradalomtól megvette s így az említett vendéglő tulajdonává lett. Be látta a vendéglős ur azt,hogy a vendéglőben az át-utazó vendegekréazére nemcsak kényelmetlen,de egyazersmint kevés ia a hely. Hozzáfogott tehát a szálloda átalakításához s berendezéséhez. A nagy termet, mely b-m a tánozvigalmak szoktak tar-tatni, szintén újból s igen díszesen rendezte be. Jövőre pedig — mint hallottak — egy aj étter-met e> táneztermet fog építtetni s hogy a szobák számát szaporíthassa, a mostani vendéglőt még egy emeletre akarja építtetni..íz ujonan építen-dő lánczteremben egyszersmint színpad is leend s igy azon kellemes helyzetbe jut Keszthely, hogy színi-előadás alkalmával a közönség meg-lesz kímélve a bokáig érő porban való álldogá-lástól. Az eddigi átalakításokból Ítélve, ugy lát-szik, hogy Keszthely egy fárarihallan, minden szép- éa jóért lelkesülni tudó egyént nyert Schil-linszky úrban.
— Értetités. Van szerencsém értesíteni
a t közönséget, miszerint tek. Konyáry Mihály
ügyvéd ur irodájában töltött több évi működé-
sem után Csáktornyán (Szftk-utcza 196-ik) ház
sz. alatt tek. Pélerfy Mihály or házában 1876.
évi január 1-én ügyvédi irodámat megnyitom
s e nsptól kezdve minden peres s perenkivüli
ügyek elvállalására ajánlkozom. Csáktornyán,
1875. évi november havában. Sároai László,
kői- z váltóügyvéd.
— Obermayer Lajot által szerkesztett
.Életismeretek tárháza.* Vll-ik füzete megje-
lent. Ara 30 kr.
— Gyáaahir Sient-györgyi Horváth
Pál Sumegh város közszeretetben levő polgára
jobblétra azenderfllt; tisztelet jeléül hűlt tete-
mét számos vidéki és helybeli közönség kisérte.
A gyaaztudóaitás e következőkép hangzik:
.Horváth Flóra, férjezett Szladovica Ferenczné,
— Horváth Paulina, ozv. Babos Gyuláné s
gyermekeik: SzladoTícs Magdolna, Róza éz
Mária ; — Babos Mária és Malvin bánatos szív-
vel jelentik feledhetlen édes atyjuknak, illető-
leg nagyatyjuknak : Szent-györgyi Horváth
Pálnak élte 68 ik évében hosszas betegség után
Sümegben, t. 1875. é. nov. hó 18-án reggeli 2
órakor történt gyászos kimultát- A boldogult-
nak hűlt tetemei f. hó 20-án délután 3 arakor
a tümeghi közös sírkertben takarittattak eL —
Az engesztelő szent mise áldozatok pedig f.
1875. decz. hó 1. a sameghi és ukki kath. egy-
házban tartatnak DU>. Áldás és örtk béke
lengjen hamvai fölött ! I I
— Gyásxhir Zalamegyét ujabb veea-
teség érte, egy kitűnő gazda, nemez emberba-
rát s üazukeblu hazafi elhunytával, a gyász-
jelentés igy szól: Alóljegyzettek elkeseredett
szívvel jelentik nedeliczi Horváth György ur-
nák nagyméltóaágu tolnai gróf Festetics György
ur ó exceilentíája öaszea uradalmainak felügye*
lője folyó november hó 23 ik napján estéli 7
órakor, életének 61-ik, boldog házasságinak
33 ik évében, a halotti szentségek felvétele
után végelgyengülésben történt gyászos elhuny-
tát. A boldogultnak hűlt tetemei f. novemb
26 án reggeli 10 órakor tétettek a Csáktornyái
sírkertben örök nyugalomra, a szent mise-
áldozat pedig ugyan novemb. hó 27-én reg-
geli 9 órakor a Csáktornyái plébánia tem
plomában a mindenhatónak bemulattatott. Kelt
Csáktornyán, novemb. 24-én 1875. Özvegy
Horváth Gyorgyné született Gombár AD na,
neje. Ilona, férjezett Vaazary Jánoané, Lajos,
Anna, Jenő, Blanka gyermekei. Vaazary Ilona,
Lenek Elemér unokái. Horváth János, Horvátb
Teréz, Horváth Anna, Horváth Róza testvérei.
Dr. Vaazary János, Leack Ödö. rók. Béke
hamvaira 1
— Bymen. Braau Venczel főhadnagy a
oz. kir. 4-ik huszár ezrednél folyó hó 25-én ve-
zette oltárhoz Laskay Ferencz ur, keszthelyi
építész leányát Szidónia úrhölgyet. Ax aj pár a«
esküvő után azonnal Bécsbe távozott, a innen
Olaszországba veendi útját.
— KMd Kink. Szegeden egy Ural
vett 11 ezer forintos földbirtokot a napokban
2300 trton árvereztek el. — Radziwil herczeg
Kolozzvártt honpolgári eakilt tett. — Debre-
czen környékét a farkasok nagy csapatban
nyugtalanítják. — A szolnoki műkedvelők
.Falu roszazáf adták elő. — Gr. Zichy volt
közlekedési miniater Chinába utazott. — Bécs-
ben Báró Helferttól . A magyar kiegyezés re-
víziója' czímfl izgalmas röpirat jelent meg. —
KéUaeri színtársulata Kőszegen tart előadást.
— Kulán egy hölgyet választottak a hitelegy-
let könyvvezetőjéül. — Albrecht foherczeg
decz. 8-án Szent-Pétervárra utazik. — Nevet-
séges: Varga Lajos hódmezővásárhelyi lakos
„C»ukor-"ra változtatta nevét. — Uchatius a
szent-Istvánrend kis keresztjét nyerte. — A
vámcsempéttet miatt több fővároai kereskedő
üzleti könyve lefoglaltatott.— Klapka Konatan-
Unápolyba utazik. — & fraaoaia sadnm&irók
tánulaU a magyar nemzeti sainházuíl traaOfJsa
darabok előadásaiért 6*/,-et kíván. — Préssel Adolf német népénekes Budán agyonlőtte ma-ját. — Suhr czirkttsza Bpestre készül. — Spor-zon Páltól .Mit tegyen a gazda a szárazság el-len ?" cziaoü maakz jelent meg. — Budaváros-nak árvizek elleni biztositáaa 2,025,036 frlba kerül. — Kochmeiater Frigyes fővárosi keres-kedő báróaágot nyer. — Somogy ban avörhecy dul- — A nagy-bajomi gőzfürdő beazunt. — Szigethy Gyula Csurgón ügyvédi irodát nyílott.
— Tevely Klek ügyvéd, Somogymegye tekin-
télyes harezosa meghalt. — Haynald érsek be-
teg. — A fővárosban egy iparlovag bamis
,idéző-levelek«t" kézbesített s ezért 20—30 kn.
vett. — Gráczban egy épület lépcsőseié ieom*
lőtt s 11 napszámost agyonütött. — Damm
svéd tudós egyetemes világnyelvet talált fel.
— Indiában vallási czélu mérgező társulatot
találtak fel. — Szentpéterváron földalatti bor-
tönt találtak s benne 8 lelánczolt embercsoDt-
vázat. — Wilson az egyesült államok alelnöke
meghalt — Nedetzky Ferike kisaaazonyt, Deák
Ferenci leggyengédebb ápolóját Bölónyi József
földbirtokos eljegyezte. — A közmunkák meg-
váltási dija ez évben a fővárosnak 80,005 frtot
jövedelmezett.— Rauscher bibornok nov. 24-én
meghalt. — Horn helyébe Schwarz Gyula vá-
lasztatott meg képviselővé. — Az ezüst árkelet-
potlék deozemberre 5*/,.
Vegyes hírek
— Vat komlói. Pálffy Antal herczeg kö-
zelebbről a debreközi jószágához tartozó miklós-
házi erdőben nagy hajtóvadászatot tartott; ez
alkalommal egy, a hajtok által foUaklatott óz-
bak nyilaebességgel Levard kerületi erdőének
rontott és oly erővel ütötte homlokon, hogy szé-
dülten esett a földre, de a bak is ösazerogyott,
az összeütközésben nyakát szegte. Az erdősazon-
ban néhány perez múlva fölkelt, s hzbár hom-
loka nagyon töldagadt és folytatta a vadászatot,
mintha az összeütközéshez mi köze sem volna.
— Egy millió dollárt ajándékozott Ewans-
ville polgára Carpeuler Wíllsrd egy nevelú in-
tézet építésére és kötelezte magát, hogy az épí-
tés befejezte után még 200,000-et csatol hozzá.
A szabad America polgárai ily módon igyekez-
nek megörökitni neveiket.
Zeneművekről.
(BtkOldetatt). Napjaistbsa, nidSn s keraske-dsfeai pang, ■ nindsofsle tssstssegek és kolleiaet Uo»«fek kessrítik ss ilaMt, midSa sx ember bsrát-jait, Ulstőlt( magának s l«rasomortibb tspanUlúiu-kat nerexasti, ■ midSa s Isgodasdóbb Meretet n«iu-hoKJ TinosostatBSk, de g/ikrao hflÜeo*é|ESe' jat«l-msststik, OK7, bof7 miodosek ioljtáo arogslmuakat e« bekesssruoket slreesitjak : * essiódiauk eien idö-ssskibSB miodsnki olrssmi után óksjtotik. melf ne-ki mindetekért káre4U4st nvnjtbssson, esen kárpót-lás ped>( egy mist niegisenese sltal Dyaj* tztbatik.
Esek Heller J. II. iltal Bernben oly to-kiletessef ben kissittetnek, hogr mindenki, ki némileg OrGmét leli s senében, a fBnnebb emiitettekért, s ben-nök reil6 bÚTOs sr2 folrtáo, kárpótlást találhat. A becsi világkiállításon, a ssját pirilloojában f&tsllitott seaeofivei hsngteljűk, tsrtsimssságak éi ss általuk fölváltra alSadott hol vig, bol komolr dallamok ksr-moaikas bevégvetteégénél fogvs s legnagyobb föltil-nést okozták, ■ folytonosan nagvkra vonták s zene-kedvelő kosoaceg altaláaoi figyelmét. Heller ur ma-veiért az é r d s m^r e m m e I lett kitüntetve.
Bármely tárgy, legyen ss még oly értékes, nent pótol agy ily mtvet, ■ ha »eretjuk, ijándékov-suk meg asivttok válssstottját egy ily művel, ■ smin* ■ssvsk képtelenek, sst ennek segélyével bisonyárs elérhetők.
A seeDvodonek, s betegaek sxórskoxsst Dyaj-taoak, malattataak, feledtetnek, fölidézik itx elmúlt ssebb eapok emlékeit. Dicséretes dolofr snk vendé|!-ISstől, bogy ily mfiveket izereinek vendégeik mulst-tatásárs, ■ ssok gyakorlati aassos a legnyitvinrllób-baB bebisonyesodik, mintán s vendégek term^aiete-Srn ods mindig viessstémek, ahol ily műveket hallani alkalmuk ayiliz , intás ssok laámára, kik eddig mr; nem Kerestek olyanokat. Végűi pedig karácsonyi aján (lukul is melyek asegválaastáaa gyakrau annyi fejtd-i éet okos, — mit ajándékozhat a férj nejének, a vő-Ugény aieayausoByának, a barát barátjáusk ezeknél kedvesebbet T £ae& müvek miudea aavaxból kiaegit-aek, s oly tárgyat képesnek, mely aanak adójsi ^ enüákemtet, a őt kedvessé ea feledhetleoné teesi.
Hogy arról meglegydnk gyüiSdv*, misEetii>> Hellertol ssagitól kaptuk a müvet, legtjiBácaoaabh, l< • egyeaesen S a*asá fordulónk; minden általa k é-saitett ail nevével van ellátva.
Képes árjef7e«kek <nindenkiuek kuldetaek, a •úndea saegreadeles, haaar a legkisebb mfire vouat-koaik, is asoaaal esskszoltsbk
Paplnzeletek.
T s l i I ó adoma. A sákinjr-dombovári Hl-pálya egyik álloskáaa mellett etry csiamadia inas si-etve haladvan el, a asomsaed falóba ceismát viendő hasa, megszólítja St a voaatreseto1, hogy olj3o tel. Mire as inas viataakiált: Nem érek rá, hamarabb olt leesek gyalog.
Társalgás kit volt oraa. kepviaslS kSsSlt.
— Se ia ssólj, kérlek, hiasea te as egása or-
ssággjlléa alatt saádat aass nyitottad fel!
— Dehogy aea> ; — beeséded alatt egyre ási-

— Meaj ágjadbs, Ua naam, hias látod ; mar a
oeibék ia elaltek.
— Mama, de a via tvok ia veink ment ám I
— Ds sassony, csak >em akart, boloaddá tta-
ai I — kiáltott a férj.
— ■ nkaaaágtol magmestett a UrmesMl.
— Én sí lgaaslgnik sagr ttsstsltjs Tagiak
__ kiáltott fel égj delholgr.
— Aiert tartja magát illS távolban tSle — fe-
IrM reá sgr aaaraaulikiis.
.Felek' — nondá egy tarosd Uast nejibea, kefT a boseso tárollet el feledtet engemet slftted 1*
\- .Ne félj" — monda a nf, — .minél tovább tart
,,Tol a basa iránti koteleseeg, annál jobban foglak
mail'
(ifj.) A parssst kert* a rajta sratráfó borbelrt, BOgj le ne nyúzza borét.*
— NUICJ aaOkaégem dobra — fel alt s borbély.
Történeti naptár.
HOT. 28. 1556. Dobó István erdélyi vajdával megszűnt e méltóság. — 1851. Priee-nitz Vinrze híres TÍzgjágjász bslála.
, 29.1ÍSK'. Mária-Terézia királyné halálo-zása. — 1848. Perczel Mór grízeimé Légrádnál. — 18Ó0. A dohinyegyed-áruság kezdete hazánkban.
, 30.1848. Szent-Tamásnál a rohamok
.kezdetét Tették.
Dtcz. 1. 1671. Tattenbach, Zrínyi Péter tár-sának Gráuban leiejeztetése. — 1800. Tftröemart/ születésnapja. — 1848. Bem az erdélyi hadsereg fővezérévé neveztetik ki.
, 2. 1406. A nók trónrajutasi joga Angol-országban kimondatik. — 1848. V. Ferdinánd a trónról lemond s Ferenci József főherczeg azt elfoglalja. — 1852%III. Napuleon császárnak vá-laszlalik 10 millió szavazó közöl 7,889,553 szavazattal.
3. 1848. Jellachicb Dalmatia és Fiamé
kormányzójának neveztetik ki.
4. 1484. Mátyás király Béoset ostrom
" alá Teszi. — 1834. Veszelényi Mik-
./ lós beszéde a szaunáry gyűlésen, mely
eliléltelését vooja maga után.

Lattokazá*.
N. Szetten, nov. 24-én: 79, 75, ÜO, 6, V4.
Lemberg, „ . 75, 52, 14, 80, 28.
Prága, . 61, 1, ♦.. 24.Placc. árak.
Hivatalosan jegyzett piaotiánk Nagy-KanimTáros piaczbiztoai köoy véből: 1875 évi november hó 25-én.
OibonmtDfltki sgr ak. ansst. sa. saerUt. 1
Biu 87-90 fosto* 6 írt. - kr„ «—«■ tau « '
fH 60 kr. 88-87 fontol 4 frt. — kr. Bon 74—78 I
fontol 3 fit 40 kr. Árpa sarfosésre 68—70 fontos I
3 frt tO kr. •Uliin Mi 3 frt. — kr Zab 2 frt. — kr. I
KosepaaerU — frt. — kr. L Í • • t n • m « • k : I(r I
bsesi mássá nerint. Ljast legfiaoaubb 14 frl — kr. '
htlaliul 12 írt. — kr. Fekér keaTerlisst 8 frt. — 1
kr. Fekete kenjrérlisst 6ftti — kr Bstadaaa U frt — I
Ja. Árpakása 16 frt. — kr. Kiae 14 frt — kr. — H 0 -
T e ) 7 e a e k : egy alsó susst. aísrff aserinl Borao 9
frt. — kr. Bak 4 frt — kr. Lenen 9 frt. — kr. Ko
lee 5 frt 60 kr Hajdina (pohánka) 2 frt 70 kr. Ka.
keriesa S ín 60 ki. Bargonra 1 frt. 20 kr. Hm:
egr becsi font ttserint. Marhahoa 24 kr. Dfaseóslia
311 kr. Jaaasa — kr. Borjaim 30 kr. Z« i r t i 1 • > :
LJUsnóuir 60 kr Marhass* 60 kt.Ssalonna 45 kr Snp-
pan 24 kr. Petróleum pintje 70 kr. Stearin-grcrtya M
kr. r'*<fg\ Q-gYertja 31 kr. Bar: egy al*6 asszt
akt 4U pint eserint Óbor 8 frt. — kr. fj bor 7
frt — kr. BBr: egy elad austr. sorakó 42 pint
Iserint. KoaepsserS 9 frt. — kr. LegalaeeoDTsbb —
frt — kr. T U i i I a : 1 Mcá 01 W bUralrk ajoaasa
Bukkf. 12 frt 60 kr. tnisrfa t frt. — kr. KSassn
•J7 bécsi aáeu 7U kr. Fűién e|T mi.6 70 kr.
Sséoa «t7 Uan sáata eurint 1 frt OU kr. 8 s • I m a
1 fft — kr. Napnáia: Élelmeiéael «fy férfi 70
kr. Élelmeié, nélkal 1 frt — kr. Kl.lmeuaiel fy
nő 60 kr. &•!««•*■ aélkal 70 kr. &leln>e>e«Ml «CJ
(Termek 30 kr. Élelmeséé n.lkti 60 kr. Ki.du :
(P. h.) Maninirw József,
T. aljegjsS.
Ns«mk«r 28-tál decieasn' 4-aj 1875.
Bt- éa heii- Katiiulikna nap- Frotealána j J>
aap , tár _ ', naptár | atj
<» UrjSTet (Adreot) L ». — Kat. er. Jelek lees-nek a napban is boldban. — Lak. XXI. 25-33 — Prot. Ep Boas. Ilii. 11—14. Er. MáU XXI. t—9. — Gör. ev Lokáea V1IL 00—66.
2S Vsssrsas C. 1- Snatbenee , C. 1 UijOTOtsle, JÚ
•i» Hétfő Semmin ' Valthér Jt
30 . Kedd ' Andráa apostol j Eadre 8
1 Sserda Eligiue, Natália ; Natália , sjBt
2 Csütörtök : Bibáné, ajmn ! Bibiáns •»
3 , Péotek XsTeriua Fer. | Aula , tik
ijSeombat Borbála asts Borbála j ft.
Érték MvittéfbryaiunoveniIJerW:
Ö'l, metaliqaea 69.55; &•/» noinr. kdlcaoo
73.85; 1860-ki álladalmi kólosín 115.56 ; baak-
rtmr. • 28— ; biuiiniézeti részvények 196.25 ;
Leódon 113-85: aagyar t.ildtehermooieei köt-
vény 80.75; ternesvári foldtehermeu téai köt-
vény 80.Í.0; erdélyi fóldtehenneoteBÍ kötvény
79.60 ; horvát-sUvon földtekermentési kötvény
85 50; ezüst 105 — ; cs. kir. arany 5.37'/j
Napoleond'or 9 10.
Felelős szerlcesztó s kiadó: Bátor. Ujat.
Minden betegnek erő és egészség
gyógyszer és költség nélkíll, syógy-
táplálék ált^L
Revalesciére ilu Barry
Londonból.
Etán krjlenet egvaK.«iri-etekaek 28 er óu senni betepiíí afm eller.n»egalt ai jónak bizonralt as fels6ttek' éa g-jertnekekoél, grógraxer e. kfiltaeg nélkül, minden eroinor-, id-g-, mell-. tfldS-, máj-, mirígr-, Djákbárt]ra-, légteri., uóljraf- éa Teaeuajok-ban. gumoaodii, aezkttr, otellaxomláa, kfiboges, em^ast-hvtlenaég, do^áláa, baimeoéa, áimatlanaÁK, gjenxe-aég, arau/ér, vizkór»ág, Ua, B&édsiua, rértorlódia, falxupát, émelygíi es bAnyaa, meg Wrlieiaé|r alatt la cankorriaeléa, boakomoraág, lovájiyodáa, caúa, koaa-réay, aápkór it egyik betegaiígekbes ; ueinkulöobea mint táplálék isopoigjermekekoek is a dajkalejnél U elSiToeebb. — KJTOOJU BO.ÜOU bisonjitrinfbol olf bajok meggróíjaláaátlil, melrsk minden (jrdcynsmek elliDtállotuk f. kőitek Dr. Waraer tanár, Boneka F. W. raodea tanár a marbarg-i orroú efryct.men, Dr. Angeietein orroat t^náceos, Dr. Sburelaud Dr. Camp-bell, Dr. Déde tanár, Dr. Ur«. Casdesturt frofní, maroniae de Breban ea több magaaáUáau egjéaek bi-aonritTánjai kiránaágra bérmeoUuiea meg-koldetaak.
HSTimrevoBt kiva.at 80,000 bixon>it-vanyból:
80,116. as. Btseke F W. readea Unár a mar-bnrgi orroei euj et«men a .Berliner Kliniaob. Wochenachriff 1872. apríl o ssámábaii eit mnndja: .Sóba nem fogom feledni, hog-r gyermekeiio eg/ikéuek életben maradáaát a» ngrneTeaeu .Eera-
*) E ro.al alatt komlottirt leielSaaéfet aea
Tállal a 8e*rk.
I leérts lrakraa* (BsnlsssUrs) Ir IHaslHllai A
gyermek 4 boaapoa korában teljea elsoTásyodáabsB a folrlotioa bányáaban ssenvedett, melj bajok miodeei gTOgfaaorrel dacaoluk -t a Kevaieaciére aaonbas hat hét alatt egésuégét tokéleteaea berrreálUtotu.
64.21U. aa. Breban marqaia 7. évi májbetegaég, reesketeiség, elaovánrodáa ée brpoeb.ondriárol.
7a,dlü. .< öiv. Elemm aaaaonjaág, Draaedeof. érékig tartó fCfájáa éa hánTáeról
75,877. at Esller Flórián, cs. k. katonai gonat-nok Nagjrrárad, t«J5- és légoso hurut, uédulés és mellaiornla.ről
75,970. as. Teachner (ybor úr, s magssb nrüránoa kereskedelmi tsaintéaet ballgatojsBéesbea, a mellbaj éa idegziláltaág kéuégbeejtő fokáról.
65,715. aa. klontlonia kiaaaazonj, eméssthetlea-aég, álmstlanaág és elaoTárjjodssrdl.
72,618. aa. La Eocbe aar Yoa, jal. 30. 1868.
Ön Reraleeciére caokoládéja rémitS gyomor-éa idegbajomtól, melj tis éren át gyötört, tokélete-aen negaaabaditotL (Hadarna) Irsni FlITIit
TápUUbb Uvin a iutuál, 5O-sssrss«n m,g-kimíli a gyógytttr árát, félnStttkuii ugy, mirrf yysrmsifesaWZ.
Pléhateleitexékben !yt font 1 frt. 60 kr. 1 font 2 frt 50 kr., S font i frt 50 kr., 5 font 10 frt, latort 20 frt., 24. fon: 36 frt. gevsleaciére piakoták aielen-csékben í frt 50 éa 4 frt 50 krrsl. Be»alsaai«re Cbo-coladé táblákban 12 ceéaiére 1 frt 50 kr., 24-r. t frt 50 kr.. 48-ra 4 frt 50 kr., poralakban 120 ceésaére 10 frt — 288-ra S0 frt — 576-ra 36 frt. —
Megrendelhető Barry du Barry 4 Cump
áiui, Wien, Wallflscbgatse Hr. 8.,
Valamint minden vároa gróíyaswrtáraibaa éa fOassr-kereakedeeeiben ; aaoakirüt a bécsi háa minden ri> dékre megküldi poaui átalván; vágj ntánrét mellett.
N.-Kanis»ín Práger Béla, (tttUStt Lovdk Ki-
Pesten Török Józseínél: Aradon Tonee F. és
társánál; Debreezenben Mihálrmts latrán
gyógjszertárában a kigj-óhoí ; Eszéken DáTid
{ Öyola gyógyazerésznél; Kassás Wondrasohek
Károly gyógymz., Manxvásárhelytt Fogaraaj
Dömetornél; Pozsonybsn Pisztorí Felixnéi éa
SSlu Bezas gyógyít., ínékes-FeBirvárott Die-
I b»Jl» Györgynél, Sopron Voga A. gyógyss^
| Temesrárott Pap József városi gyógyszerésznél,
, Újvidék OroMinger C. B. és Ernst János gyógy-
szerésznél: Varasdon dr. Halter A. gyógyaz.,
Verseoen Fiscber Móricznál, Zágrábon IrgaJ.
' mások gyógyszertárában. Tisza-Ujlak: Koyko
. Victor gyógyszertárában. ';
Innsbrucki és Salzburgi 20 irtos sorsjegyek.
Hozások
I 7 30
- frtjával 10 havi ree*.l,-tc.en, minden bDtáesal játmik a rct
3^?í 20,000, 10,000 3ÜOO, ÍOOO frt nyeremény mellett,
L t3xxi.ellsieca.rLl
lső naet&fflfli at eredeti sorsM
Eredeti sorsiesnek csak a napi árfolyam szerint.
OlhplvO7teSsék
Er,n ...r.j,ev,kel jutány.- ár. . telj« bizto-ápa
nagron ajánlja, hogy azokba a
—^^— VBU.ó»sslntX, Uovy BLXXXXELISÍ börzei y gp
Vidéki megrendelések készpénz vagy fel pénznek készpénzteni el ö z e t e s beküldése mellett utánvétellel teljesittetaek. A készpénz küldemény franco és 19 krnyi béljegdij mellék-
lésével kéretik. (1854 — 2)
Wectaelstube derk.lc.prlv. Wiener Handelsbank vtrm Joh C Sothen Gnoen II

valódi
..rat. ««üh. Irgijakkai .' F*l,rfg» áHai klrálteáf
pl kitúntelett, ai STTSSl kartél aMSTÜSfált , a .ik.-rcanek Ulált ,«^rfilekípe» kipróbált tltkoa a.er a patkásyak. kirí a sMzd Sfe Vakseelok »a «VáS«k tcljca kiirta..ra. m^lyrt ...k.elt oi,:t-* nini.) kasirajtJas ruin.*<aégben
Nagy-Kanizsán ROSENFELD ADOLF ar
Pécsett Zsolnay Imre és Vilmos umk. Kaposvárott: POLITZER S. úr
■ k.déaiben P • a t e n 8CHSEIDEB G. Lipét-utesai kereakedi-
aében kapbato. (1M4-22)
r nairr bádog I frt kia bádog 80 kr.
' t megrrndeléae i< ntán'étel mellett gyorsan teljeaittetik.
Az adventi idényre.
A n t plébános é> kapiáu uraic :i<!w-lmc; Mka ezerrucsém felhiTni
kiadás gí
,skúrtl íjo
HiUi-ch ipccxia-li.ia llrenla. Willielsu-i'latí 4 (eítílött Berlinben J.
Ssk száz sikeres ersdassy !
siem munkára: Or. SsWal Ml n-riték alkalatárs irt szeat oeaie <sk |rí)tea»SsTers : aieijr ejindeo ádvemi napra külön ts»-e«7 si-kfralt sient besxédet tartalmas Ára t munkának 60 kr. KapbaW niudes haxai k'invvltrrenkcjuill^li
es Wíkser Péttr kiayTksrssks-«esekes Sz -Fsjsnrárstft (1ÍW7-I)
Varrógépek gyári raktára.
Scherz Lujza
Nagy-Kanizsán,
aiáalja a t. közönségnek nagy raktárrf
* eredeti
Singer-, Wheeler és Wilson-,Howe-, ■4^- Anger,- Henger-, valunint kézi-Varrtgépeit, a melyeket fryári iron több évi jótállás mellett
ad el.
Legjobb ti, czérna, olaj, a g y m i n * gép •Ikatrés.ek mindeE varrógéphez min dig előlegen tartatik. i bavsnkénii
karácsom és ujévi ajándékok.
Egy külföldi gyermekjátékgyir lebonyolítása kSvet-keztíben nagy választékú gyermekjátékárul;
vótelárnál 50 százalókkal olcsóbban ju-tottam birtokába, ezen gyermekjátékok
S UJCYl ajándékul különösen ajánlhatók.
Tiszteletté! bál orkudnra tehát a n. é. közönséget ezen olcsóságra figyelmeztetni és szíves látogatását, ?alamiut be-cses megrendelését kérni
Nagy-Kanizsán, 1875. november 15-én.
mély tisztelettel Bllíilirach J. H.
(1803 — 8) Tárosbás-utcza. az uj várashiiz épületében.
Legújabb nagy
tőke-sorsolás,
melynek eliH háti** ff<-r3 1.1. t* lfí-á* t&rttnik. A* állam ál-Ul s»ijttf>5.t*>tt "ten norujitíkhíin kev-« h.'mnp AIJVU
?,6(i3,()80 birodtlini mark
m«!v * wr»)iiiKá« r«s*tvevŐi kőit ..ssiatik fr.I 4-1.7OO Jtéuz gfmt (mm igárTényt) kmpliAt, ir«
egy egész sorsjegynek 6 mrk. vauy 3 ft. 30 kr. o é.
.fél . 3 , . I , 65 . ,
, Begyed , l'/> . , —. 85 , ,
Megbiaáaok sa oasaeg beküldése, Tagy otanTétre a legtiTO-labb ridekre l« pontoaan a hallgatag teljeaittetnek ; hiTStaloa aor-rend a nTBreményoaeafg s huxii» toljeadlt^rel aaounal mKf^till.letík.
Minden hambargi haz nyojtfelvilt.g«> sit&st ami czégttnkről.
Asáet kéretnek bíaa!..tnt.:ljeáen alalirt világiamért cvégnsa fcrdalai, melj esen előoyö. a..reoláaaai megbiava »an.
Lilienfeld Testvérek,
(1860—2) állampapír üzlete
.Hamburg ban.
A Balaton mellett, a keszthelyi vasúti állomástól fél-órányira fekvő, úgynevezett: .Bari hegyen' (So-mogymegye) nagymennyiségű és igen jóminóségü -- külön szedett — fehér és veres bor van eladásra készletben.
Ez ugybeni szíves megkeresések alnlirthoz intézendök, ki is dijnélküli levelekben azonnal válaszolni fog.
Keszthelyen, (Zalám.) 1875. éri november hóban.
Börtzy József,
(18fi3—1) « n«Tf>x«tt hegyiúg me;bixottj*.
Kohn Gyula
norinbí-rci .'•■idinrinfi tiril.^1 figye- ngyi intt llh lembeajanljaMeSMrilkiállUását | "
karacsoni es Djevi tar-' ^
(1S61—2| línja]tányo«abb úron.
Gyermekek,
A ki jrjcrmekein«k k«ric»onkftr napy Íir3mrt ro«g. * meddig & kóssUt tart, iluilinoSsUi kedv«lt
karacsoni bazárunkat

,„rt kap minién kom fiek es leáoTokaaamsVa,
1 oarj (Deklt bába.
1 mpcbsaiciia aergö esipx.
1 bajaaao eaintáiiyérral mint léfr-
1 ind ián tm, mint kSttSltánexoi nen-
si'ti jelmezbea. 1 telje* porc*ellÍB service 6 we-
mélyr«. 1 Or*Bg-Utanj, mely 15 meat?rs«$-
g«t tud. 1 isÁtultöltŐ ctxttvgi plutoly.
1 íidik. tele aser»ámm&l.
1 curron, mely u «féu ÜlatviU-
1 eired xng. k*too«ij hkdifelMe-
ret^ben.
1 mechanikus TiláppanoriiBei. 1 re p fii 5 fai e mi le. 1 »f^M nj tmlálaioyQ nevető-ki-
uQiék.
1 v.u-4ks*Mp angy»li hangokkal. 12 drb pompáa kariclonft-díMi t-
ménj.
Ai itt alŐioroll 27 darab o-Snyörű &» e^^tzeD oj j/t<kj««rt eirfttt-
■ cMk 5. •. 4. fftért adja (1866-1)
PÉTER BLAÜ, Wi.-n, L, Wollzeile 25.

Van íierencsém értesíteni 11. kötóíséget, hogy N » g y-
Kaniisán Kazinczy-utcia (előbb Sörháí-otcia) 7. «*.
alatt r
sörraklárí jégpinczevel
nyitottam. Sör a raktárban 2, 1 és fél akós hordókkal, ugy palaezkokkal folyton ran .készletben.
Tiszteletteljesen
Préher Antal,
MT LeTdek és tiTiratok .D r é h e r lörnktir Nagy-Kanizsa' intézendők. (1857 -3)
A legolcsóbb és legjobb
zsebórákat
követktto, még M>ha nem kallót* irak B«llett adom el ; 4* p**üf:
Bi zonyitvAny.
Tudományos Ítélet
WILHELM (1829-2)
gyógyszerész nr köszvécy- és csiíiellenes
vértisztitó theájáról.
A kinek a mindeDOemfl iltalásoi gjitjuwtkktl ujabb iá&bea
OsÖtt nyeglééiről foitalma Tan. kúanjen fflfofbatj* u orroaoknak ások
irint tanatit'itt bixA)matlaoaá(át «s epén nem talajdoDÍtbMú az ojitáa
iriüti- pctlanucu* idfgonkedétoek, ha aa orroa a feldio««rt areaao-ioktól
BOMlroKva fordul «l. MimfJenellett e i«-bály .mci kirétel nólkdl e* es
telj fi ij^rolUigot és jofoanltságot talál uon em«tekbeii, midőn tények
alul bizonyított up«mulái é» a kösonségnek erre alapított általános ktv
Wetlése az orro&ok vUiRÍli''ditát mpjrelóite H Ítéletét agy. mint a
W i l b e I m-fé!e Tertiwtitó theiail kimondotta, mert az áJullno. vé-
leuiény legbUtotahb jótálló valamely dolof értéke meJleu és lefbizto-
aabbnak Bmuikon-U a Kiodensemű rheamktictu bajok, ctoz é» kfiaz-
vény ellen ajanlnu W il h e I n-féle Teruudt* tha4i.il, mirel e« a lef-1
mtüaictahb csúzot és kÖUTényes bintalm<nil, a bomek elfojtott te-l
Tékenyiégét ** kif6iölf«»At nagy mértékben eJSaosditja. '
Nevesetesen az emberi tett mioden renmatiem is kötsvéoyea KZPnvedéténél, mely mindig lázul és u tsalet«k pnla<.áioi báatalmi-val, daicanttokkftl itb. Tan egjb«k6t»e, — podacrinil, a keresstcsoat és csipű fájUinál, nyüalisoknal a tagokban, a csuklók meríTséjeoél, libikracdresokaél, sSt .dalt asornlisoil és as anuyer»ei is e tn«a na-ffjon batbatoi sKernek bisonyalL
E tbe* tebit a felsorolt bajok ellen legjobban ajámlkaló.
Berlin, 1672, január haviban.
Dr. Ma I I er Játot,
(P. H.) orvc« ét
Óvás a hamísitát és felcserélés ellen.
Sciveskedjék a t. köiömeg vásáriatoknál törvényes ÓT4 béljetje-mpt é« czégraiet, melyek mindoa egvei csomag külső felén láthatók, kfllÖDÖi Bgrelemmel meftekintfni, hogy bamikitások által rá ne uedessék.
A vaíódi WHwhM-féle antiarthrius. aotirheumatikua vértitsüto-thea csak az eU5 oeoueu ViUwla-féle vérüsi ti to-theagy árban Netwkir éhen ben Bécs mellett vagy ilttlajx. a lapokban kijelelt raktáraimban kaphatók.
E|y ét*ti 8 idtgra fslentva. orvosi kajzoilat- és utuitásaal ellátva 1 frL, a bélyeg és pakuláa-dij lo kr.
A t. rx közönség kényelmére a Talódi WtftaJsi Ali «ttarl*rlils
éa MtIHNMiatikis vértísztlti tkes kapbato :
Mafy-lialzsáji Rs»Mfetr| Fertnoi urnái. Zsittribbu : Mittlhacn Ziigmond gjógyis.; KStxegeo: Üaacsiitovits Istv. gyogysz,; Kadarkaton: Beck Bé'» gyúgyu. ; Eessthelyen; Kefl*thelyi £maaael; Kaproncsil : Werli Mikta gyógjts.; Sopronban : Wrchowsikj Radolf; Ssombatiielyea : Pillicb Fennrxryögjö. ;«• Szatmixtt: J. Boáin gvöttysteréK nrakmil.

(1804-4)

„„,4^,0 „unkás-óre.
KT. » á
C " <* •
„»•*«, igen pontos járású .le
Pánt á. frt
szebb kiállítással fisak fi frt
tokkal, igen pontos járáatal, amiről kétessé* nyujtatik. Penlr R frt " kr% •** TaJli<li *°»°l 13 '""• ellui cllül-
V^SrtlV O 111 der 4t4M^j , legfinomabb ssab-szrrkrirUel,
vastag exnst tokkal, lapos alakban, kolönüsen pontot és belyes
járással, a BÍT51 kezeskedem.
Pnalr Q frt e«T V» s«ép valódi etast n6i evlinder óra, ^StdK V irt ifeo ukaroMI1 Skótra, »fh a legfinomabb
rubinokon jár, díszesen kiállítva és peresről-pereare pontosan
jár, amiért kezesség adstik.
i^saK xo, 11, egész io irx k„ „,, neDél „,,,.
bfn. 15 rubinra jar, a legfinomabb szerkezettel s a pontos ja-rá.ért kezesség nynjtatik.
í^saK I<J m ou Kr. .üte* én, Koukopf-féu »j»n
javított rendszerrel, a rugooál kolcsnélkali felbaxis. Ezen úrik ugy olcsóságuk, nint ások minőségének jelessége által >Uágbi-rüek lettek és keseskedem a pontos és jó járásért.
Minden nálam vásárolt órához, illő tajai-aruy láMnl adok
ingyen. Kapható
J. Kann-nál,
Bécs, Stadt Wolltelle, Nr. 21.
fmg> I.evélheli rendelmények asonoal esskosoltetoek a pens eló-
legei beküldése vágj utánvét mellett. -f>e| (1806—8)
Nem színlelt vegeladájs!
llinthogj ax ttslet rostx meoet« miatt
chinai ezüst-áru gyárunkkal^
egineii f«Jhagyunk, kénytelenek vagyunk pompás chioa-«xllst gyárt-aiányaink roppant késaletét melyen as előállítási arakon alól fyor-UD eladni. Bisonyit/kul asolgáljon a koratkexS kivonat nagy ár-jegyvék dákból, melyet ktTáaságra bermentTe bá» kinek m«g-kflldönk,
Leuállitott árak : (1824-6)
elSbb | most esak! előbb i mórt esak
6 drb. kávéskanál 8.60 kr. 140 kr.jl drb. vijtartó . 5.- kr. 2 — kr.
6 evőkanál . 750 , 2.70, 1 pár gyertyatartó 8.— . 3 — „
6 . kés . 7.60 . 2.70, 9 „ késtámaastó 5.— „ 2 50 „
6 , vills . 7.60 . 2 70. 1 drb. ezukorfogó IS), 1— .,
1 levesaerS ■ 5.- , 2.30, 1 n theassurü 1.50 „ -H „
1 tejmero . . 3.50 , ISO. 6 „ raenegesö kés K. - „ 2 50 „
1 sárható en - 6 „ „ villa 6.— „ 2 50 „
kortartó . 14.— a —
Továbbá pompás taksák. kávés- és tbeáakannák uital
diatitSk, ágas ryertyatartok, csukorbintök, tojáaiartók, fogpias
, g it, j, gp
kilótartok, ecsetes es olajos edények es még ssámoa más csikk stb. stb. épen ily bámalatos olcsó áron.
KBISnAocn mfujrsjyitndü.
6 darab eWjkaWl (
. :. taiéskanáií tokban 24 ft helyett csak 9.50 kr. g
Ugranaa bri ttinik- «t üatbAl di*«e* tokban, miod a 24 darab esak 6 frt 50 kr.
Megrendelőiek a vidékről BtinTeW mellttt gyorsan es lelkiismeretes «n Uljeiittsttnek.
El. Prels,
Bécsben, BothenthnrrnslrMsp, Nr. 16.
Firaktár:
Müller Albin vegyésznél Brünnben.
Dr. John V»le F lorlllne-ája.
A legjobb fogtisstitó és edső sxer, növény róssekb&i, elti-
volitja a ssáj rosx ssagit és helyette kellemea illatot gerjesst, a
fogvérsést és a fogbna daganatot elbári^a s megóvja a fogakat
rotnsdáitol. Bgy palaeak 60 kr. ■
Ur. John Yatt
Senll- fogport
tisstitja s fogakat s hassnálata ntán nemcsak a fognn larakódó ksvesedéseket távolitjs el, hanem a fog fétiyét, fehérségét kitttoS-en elSs«gitj. Egy dobos 40 kr.
Dr. Jóba Yate
Prompto-AllTlo-j»
(fogeseppek) jótállás meJlett adatik. A legaiotr'igtatter.b fogfijiit is kevés ido alán megasfinteti. Egy dobos busza készített psmat-tal 40 kr.
Törölj aiáj-pagtlllok,
golyócskik, mslyek s ssijban forgatva elOxnek minden kellemet-len ssagot a ssijból, főkép csálsxera ss ssiobáaskban, bálokban s egyéb tázaas körökben is stb. Egy dobos 40 kr.
Dr. Borhaver
áUtaiáaoa nÖTény-gyomorerógltó.
Es*B jó illatn ■ erSsitb késaOlék igen }ó batásaal bir. gyenge femésstéi is abból asármasó étvágyhiány, ssélbántalmak, idegv fej-ajsa, gyomorégés, (vomorkatarb, aranyér, sárgaság és »sékkuka«s bánulmaknál. £gy palacsk 50 kr.
Dr. Mflllrr WÖTény-mell-p»8tlllj»
hathatós enybitSsaer kebülés, mdlbajok, létegaés, ssaaiarhsnt s rekeduég.knél. Egy dobos 30 kr.
Phllofome
(nBvény hajkan(os) nagyrésaint idegen éghajlati olajokból kénlllt, megtartja a baját, ssakált eredeti ssépségében és erejében, eltávolítja a hajkorpát és nj hajat ad a kopásának, gyógyítja nin. daa hajbetegséget a nélktU, bogy legkevesbbé is kellene orvosi segélyhes folyamodni. Egy asép Hveirtéirely ára 1 frt.
^-—-^ A keleti giépltó-tojnek
sokan kOsaBnketik asép, fehér ■ ifjú arnsbSrilket, melj minden as areson tássadtí bajokat m. p. s s e p 1 5, máj folt, s-e b h e*l y, keteg, orrveresség stb. a legrövidebb idó alatt eltávolít a helyébe finom ifjn aresbSrt varáasol. A hatás bisonyos. Egy Qveg ára 1 frt 50 kr.
Mindesen itt felsorolt sserftk eredeti minőségben kaphatók :
Nagy Kaaisaio, Práter B. gyógyaaeréssi araal (1861—3)
A r—Mftimi iHLkpMni^ javfttut twwll ká>tfJaai vilasmt.
Árverési hirdetmény.
A veszprémi pfispokség sümeghi uradalmihoz tartozó : sárral yi-öreghegyi, tapolcza-Téndekcaerí, sxent-bé kálijai, balaton-udvari, deaki-pusztni, nyirádi és
monostor-apithii erdfikerflleteVen az 1875/6-it é'i erdei Vigisek fateraéke nyilvános árverés ntján el-adatik.—
Az irverés
sarvaly-öreghegyi vágásra nézve, melynek faterméke 147 öl és 30., köblábra van beesőivé, Sümegben, deczem-ber bo 6-ik napján,
deáki és nyirádi erdőn síéi törte fa, mely 37 öl és i:í.s köblábra becsflltetett, Nyiridoo, 1875. deezember hó 7-ik napján,
tapol^a-véndekcseri vágásra Dézre, melynek faterméke 100 öl 41., kőblábra van beesőivé, Tapolczán, 1875. évi deczember hó 9-ik napján,
szent-békalljai vágásra nézve, melynek faterméke 128 öl és 64., köblábra van beesőivé, 1875. évi deezember hó 11-ik napján, Szent-Békallján,
balaton-ndvari vágás faterméke, mcW 22 szekér rúzsé fára becsnltetett, 1875. évi deczember 15-én Szepezderj,
monostor-apáthii erdőn 10.287 köbláb mnfa, mely szálszám az ágfával együtt a monostor-apáthii erdőn 1875. évi deczember 16. és 17-ifc napjain, az ezen eladás után visz-szamaradt fa tömegben deczember hó 18-án fog elárvereztetni.
Az árverés a belyszinén levó erdészlaknál foganato-síttat ik, kivéve m.-apáthiit.
A fatermék mindenütt állva adatik át, melyet a vev.j a tél folyama alatt levágatni és 1876. év mártins 1-sejéig az erdóool kJhordatni köteles.
A vételár azonnal kifizetendő.
A felügyelet az árverés megtörténte ntán a megvett fára nézve a vevőt illeti
A vevő köteles magát az erdei szabályokhoz alkalmazni; maga, vagy emberei által okozott mindennemű kárért felelős.
Az árverezők kötelesek a kikiáltási ár 20%-át bánat-
pénzképpen letenni (1865- \)
Veszprém, november hó 23 án 1875.
Vizeki Tallián Lázár,
káptalani TÍl.-uiott gondcuik.
Budapest, II. kerület, fő ntcza, a kereskedelmi bank épületében, ajánlja DapT ri'.uxte'ku raktárát férfi, női s gjermek kén fehérDrmŰFkbrsi minden niövfltt áru
esikkckbfD legolcsuibb aubott árakon. Mind.m megrondelAst alábbi árakból ■ magbiliaoksit bármely mái csikkokro atánvétsllel uonoal toljeaitek.
D«r*klll«k (Misier) darabja 1, 1.25 1.60,
1JŰ, SiO. S, 3Í0, * frt. DUsitstt kittsjytt Chiffonból fehir 1 ín, 1.40, ssiaas 1.40 fekMs moirból 1.30 kr. ISO, 2.30 kr.
plaid-ssij 60 kr. tulllksst M|s1)»l da.
rabja 8, 9 frt. Kajutyg* kittlnE glacé párja 1.15, atarvas
bSI 1.20. 190, posstó 75, 85 kr, 1.20. TsrilklMt busegve koUf). 5-5 !
Urak rdili
H E L L F. P.
Issjtk aiigol Ctiffoobí] .
drbjs 1.40. 165, 2, 2.40. 3, 3 50, 4.
Büganyos nsVÉaíartik To, 90 kr, fjO,
nadrágsaij 25 kr. Eternit 2—15 frtig. aMIkíztts s galléringgombok eaont- vág;
broncssbdl nagy vilasst^kbao s ssép aaall-
t(k, nyakkcDdo-grUrlik, féstk, fogkafr,
saappao és finom illauaarsk. Fsat rátsán kasstyttk, nyakkotSk , as^i-
kendük.
H 8 így sk riiisrc: ksf«k angol CbiCoaból asép amallvarrásaal
és bimsésssl :
darabja 2, 2.25, 2.60, S, 3.50, 4
• drb. 11.40, 12.80, 14 20, 11 2*1,22, KO CorMttjk aagol CkitTon vagy Barcastból
darabja 1.40, 1^0, 1*0 1 80, 2, 2..ÍO, S,
3.50, 4—5 frt.
6 drb. 8, 8.60, 9, 10, 10.SS, 11JW, IS, 17,
20, 2S.8U, 28. UkmraUk Chiffoo vagy Bardislbol : drbjs
1 3», 1.50. 1.75, 1, S.5Ü, 8, iJbO.
6 drb 7.70, 8 50, 10, 11.50, 14.20,17,10. Aláás uajyak CklíosWl nép saagályak s
fodrokkai :
darabja 2.40, 1.80, 8, • 60, i, 4 50, 5, 6.
< drb 13.75, 16, 17, 20, 22J0, »M, i»
33^0. UusVankayak fodrokkal drbjs 3.M, 4,
4.25, 5, 5 60, a. léllhfMna darabja 1.30, 1*0, 1.80,
2, 2^
Zttkkai44fc sgést ffthér vagy stiae* darabja 20 krtol, bimsstt 311 krtól..
Ssovfitt psnot barlaayák kölftgje 2.4(1,
4^0, 5, ogéss 12 frtisr. t«lr« asfivött párja 8 > krtól i frtig, ssovltt kasMall 1 lb, 2 frtig, tombol •« kautylk k.tODS jlifí pária 1.15, saarvasbir 1.20. I BO. po.ito «5, 76, 1, 1.30. MollgaUérok a njisk l«g. •jabb gallér a késelók riehfodrok a ka-Uptátyolok, aslysmreoxe fSkotók (NeU-baabe) 17 krtol.
PMtyata «UtS» fabér "0 krtóL siaUegsI 85 krtol, posstd kim.ítt kauWIkst 1 <« ttí S rrtig. Bsrlini SSOTOU knndók feire 1.35, 1 76, nyakra 1.76, 3. 3.25, a.lre-nyakkendtk 20 krtol 3 frtig. Kei dtret-5Ttk 25 krtól 2.50-ig. Hindsnféls fogksfs, saappaa át iUatsssr.
Laiiyak rissiro fsbir es esinoa Chiffjn > fsksta moirkotények, gallér és késeink posstó bsaoblikok, berlini ss»vott-kend5k, nyakkotok, kesstfilk és kerek fejféafik.
UDM Utlitt lyersiaktt réssére ingecskék, sntvott, borgolt s kOtott rokolyák a tt-kotík, asakálkák, váaaoQ is horgoh polya-ssrlag, bosssavánkoa, piqaé s levarott psplankák, vásson- és gomipeleskák, horgolt csipőcake, bariaiiyák, téli ber-lini sabonyok s ssoknyácskák a fsjkotök a legolcsóbb áron.
6 drb 8, 9 50, 11,60, IS, 17, 2u, M.S0. S.inei párkaiból :
drbja l.f>O. 2, 2 46, 2^0.
6 drb. S.60, lt.50. 12.80, 14.20. Angol Oxfordból gallsrral, drja 1.25, 6 drb
VJ.OU, 1 knloD gallérral, dibja 3.80.
6 drb 21.60. rag«4<fc gallérral darabja 60 kr 6 darab
3.20 kr.
LUDTtvatékTÚsonból mindeo formában darabja 1.6U, 1.75, 2, 2i5, 2.50, 5.
6 darab 8 50, 10, 11.60, 12,80, 14 30, 17. T«lr« ssorott (Vapjn alt* BSlIés^Sk s lltsS
SMaVssJtk, vékosy vagT vaaUg darabja 1,
1.30, I.S0, 2, 250-5 frtig. Fttkarfwyák pamntból fehér vagv esskos,
X
kst«gje 350, 4, 4.60, 5, 5.50-10 frtig,
talre g-yapjossovst, rikoaj vagy vastag
ssllveta kouarje. o, UO, 6 sgéss 12 frtig. Báltér u kaMsM lsgajsbb divata ssiati-
ban, frj kttsg ss«p dobosban galUr
2.50, késalő 4, 4.60, 5.25. Zasbksndok tgtu fsbér vagy tiia«J saallal,
kougie 2 4O, 3.60, i.M.b, 5.40—6 frtig,
feber .ei.T.m 90 kr. Lagnjabb ayakkMk «lj-s.b51 ksaksay, 14
krtól 1 frtig, asales W krtol 3 frtig, késs
nyakkmSk miaden fonaibas 40 krtol 5
Nyaksálé* darabja 80 kr. sálkeadtk 1.Í8-
tol i) rrtit; /kmaal sjlasMt darabja 7 30, 8, 10, 12, frt,
Fea.r árak, Bstiat, elúr vege 3 frt 75 krtól, moll . ere- | ChWo. rSfe 22, 25, 28, SU.JM.^D, «, 48 kr. «•*•■_«£
bet r5fe"s4™kitoi" p.^'aí"parhet"rofe"64 krtóL asine. rubabarbet ríf. 85 kreál, íotoeeíayek rífe 40 krtól, légmenus ajtó és ablak-tekeres r!fe 5 és 6 kr. pamut és selyembársony fahér öanel.
üeaatajtas* minsWuaemf febéruemtekre, fekéraemlek ■« ratáara, aevbimsáse s aladen aimsásek a legújabb tormákban, asiatagy gallér ée kezelik tisstitás végett a legolcsóbb árért el-Tillsitshi-^ s poatoaaa ás gyorssá eeskOsolteUek.
Mindea levél általi rendelés, miután küldeményekre ia ki-ISaos Igyelmet fordítok, esak .Mmályes ossseállitesoei ■'*».•"■ ktzatUtik és biztosítom a nagyérdemi vidéki közönséget, astdSa ezeaael becses rendriéeeivel aserencséltetai kérem, hogy «"""> legcsekélyebb megrendeléat ia asi|roruan kiváoság aser.ot rögtön a lehet* regjobban Wljesitik. Megbisásokat is bármely más csikk-re igaa tlsatalt vevoisst-1 ^v.™ Jfog^lok a mlndsn di| nélkül eeskUsUk.
pelisse 3 trt 75 krtól, tárlatain, tnllaaglaia, illnsion, crep, gasstb. " " " "" " ~"
Hindennral beiéssis.ítes., tlszltswk ia rt.lai árak, orleáas,
sebirting, ehifTon, damia. moaslin, organtin «ége 82 kr.-lól, bél-lésTásanak minden Bakekik a esipkebetételek, hisazett aafts* s betótolek, ingmellek 20 krtól entoilage, hehe, aprete, selyem ée pamut, rojtok, aelyem es báraonyssalagok, vasson és psmetsss-lagok, loioden saiaór. sujtás és fusok, varró selyem, varró és k>t.~,«énia, misden kötő, bimsS és borgolópamat, valódi pottea-dorC a t-psálas ketSpaant gyári áros. saiatacy tik, gombos, caatok, gyfiast, kapocs, ceutométer, lámpahet stb.
Továbbá saines ksasvássok vége 8 frt, 8 frt 50 kr 9 frt, 15 frtig, S0 rofos fonalvánon vége 8 frt 60 kr, S frt, 9 frt 50 kr. aá.ca abrosa S trt 20 krtol, kávéskeadS kotegje 2 frt 10 kitol, esipsuf&ggdny egy pár egy ablakra 3 írt 50 krtól 15 frtig, fmg-goayrojtok párja 60 krtól, ágyteritSk 5 frt 75 krtól, assUlseri-Hk 4 frt 50 krtól.

Wajditt
ózaef lajr- ta
fx<Km»jtii KjomáM,,


SXSfe-
ttt
g huáboi p.úuorbaa ■ »»«od.«or 6 • mn>d«» ' további lorán 5 kr
30 ki. fi».Mad6.

O8-1K
SAG1-KA1THBA, 1875. deczember 2-án.
10 kr#n »♦-et fel illetik mind.il
ZALAI KOZL
előbb: ,Z AL A-BOMOO YI KÓZLŰN
Tisennegyedik évfolyam.
A. lap ueíleai él
' red&aatiók ttí. a ner-, kmtS-kixlöhoi 5«r-
T»k»rékp*n«tiri épfllet.
JMrment«tl«D lerelak esak i*m«rt auk«tár-Mklól fofadusuk •!.
Kiiirmtok Mld
Nagy-Kanizsa város l*aiyható*ágánalc. nemkűJőobsnaz „első zalai Qgyvéd-egylet",a..nagy-icaniztai kereskedelmi i marbank", a .nagy-kanizsai takarékpénztár a .zalamegyei általános tanitb-testület", t .Zaia-SoaMgy göznaj«zasi részvény társulat s tööb negyei es városi egyesület hivatalos értesítője.
' Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenti vegyes tartalmú lap.
Pályázat
A nmélt. vallás- s közoktatági m. kir. minister ur f. i. nov. 12-én 27l«y. sz. a. kelt Sagas intézvénye folytán a bagladi ál- í lami elemi iskolánál rendszeresített elemi I tanítói állomásra 300 frtnyi fizetés, 100 ' frt helyi pótlék, tehát összesen 400 frt kész-pénz és szabad lakás élvezete mellett pályá-zat hirdettetik.
A kik ez állomást elnyerni óhajtják, felhivatnak, hogy a nmélt. vallás- s köz-oktatási m. kir. ministeriumhoz cziinzett folyamoaványaikat tanképesítési- s egyéb okmányokkal felszerelve, f. é. deczember hó 30 ig alulirt tanfelugyelöbez beküldeni szí-veskedjenek.
•Nagy-Kanizsán, 1875. noy. 24-én. NUCSBCZ JÓZSEF,
A vámkérdésről.
Utóbbi idóbcn széles terjedelmet ölt az akció az önálló magyar vámterület létesité&e iránt. A fuvarosban fókép a .Nemzeti Hír-lap', a vidéken pedig valamennyi tekinte-tes irodalmi közeg onalló vámterület mcl-:t nyilatkozott, s nyilatkozik folytonosan, ilagában a magyar parlamentben pedig Mindezen kivuiról jövő nyilatkozatokkal <<:nibeszáll a kormányéinak Tisza Kálmán.
Klúrebocsatjuk, hogy politizálni nem ...jrunk, csak az állam közgazdasági ténye-/.uinek érdekeit tartjuk szem elótt. És ebből a .-zeuipontból akarjuk érdemileg méltatni a k<*rmanyelnők nyilatkozatát.
Ha vannak a kormányelnök nyilatko-zatainál; utógondolatai, — amint kell is, hogy legyenek, — akkor azok helyesek. Ha nin-csenek utógondolatai, agy a vámkérdésben
tett nyilatkozataihoz nem csatlakozhatunk.
Mi mindig ugy ismertük. Tisza Kál-mánt, aki számot tud vetni a helyzet körül-ményeivel. S még most is ugy ismerjük őt.
Azt is tudjuk, begy a bécsi kormány mindig a mi őszinteségünket szokta a maga érdekében kihalászni. Szükségünk volt tehát sár régen egy oly kormányra, a mely nem köti 'minden perezben a bécsi kormány, meg a nagy közönség orrara, hogy mit akar, ne-hogy különben a nemzeti érdekeket őszinte-sége által koczkáztassa.
Kzt csak azért mondjak, mert meggyő-ződésünk, hogy a jelenlegi magyar kormány sokkal inkább esküdt híre az önálló, minta közős vámterületnek, s ha néha-néha arra kényszeritik egyes csevegő politikusok, hogy e tekintetben szándokát nyilvánítsa, sokkal jobbnak tartja kitérő választ adni, semmint őszintén nyilatkozva, a nemzet érdekeit könnyelműen már előre koczkázUtni,
így értelmezzük mi Tisza Kálmánnak a vámkérdésben tett nyilatkozatait, melyek nem elégítették ugyan ki a politikai cseve-gőket, de — reméljük, — hogy decz. 24-ének lejártával kifogják elégítem a nemze-tet magát azon tettei, melyeket akkor ak-cióba kell helyezni.
Azért akik előre pálezát akarnak törni Tisza Kálmán közgazdasági politikája fe-lett, azok feledni látszanak egy nagy szem-pontot, azt t. i,hogy az előre csevegés min-dig kárral szokott járni, ha vannak, kik azt a csevegést maguk hasznára előre föl akarják használni. Már pedig, hogy nekünk magya-roknak van egy ilyen .közös* ellenségüuk, ha mindjárt ,ju barát" cám alatt is, azt ta-lán nem kell igazolni.
Vannak ugyan esetek, melyekben a
parliamentnek tisztin be kell látnia a do-logba, hogy valamely tételt nyugodt lelkiis-merettel megszavazhasson; a vámkérdés azonban — tekintve a mi közös viszonya-inkat, — nem sorolható ezen esetek közé; mert ha őszintén kimondja a magyar kor-mány azt, hogy 1, vagy két hó lefolyta után mit akar, a-becsi kormány jól elkészül, hogy oly álláspontra helyezkedjék, melyből ót a magyar kormány ki nem sordorhatja sem őszintesége- sem cselfogásaival.
Azért mi Tisza Kálmán közgazdasági politikájában decz. 24 ig megbízunk. Azon nap eseménye fogja aztán meghatározni, bi-zunk-e benne tovább is vagy mondjunk le Magyarország közgazdasági önállósításá-ról?!
SZERÉNY! ENDRE.
Városi rendőrségünk szervezése.
^'egyedik közlemény.)
Azon kérdés merül moet már fel : miként é* mely ügyek legyenek a*okf melyük a kapi-tány es A kél reodürbiztoa leuodOit kep ;znék ? alapul véve f-i a lő poDlban elősorolt rendőri fótuga)inakat, réuleiezve egyuttai azokeloBztá-lyait is.
ÍN agy könnyebbségemre leone, ha a rend-őri véuégek és kihágiaokróli tor vény javaslat megjeleot volna és eooek iotentióira iiivalkoz haioain ; de, mert a dolog terméstele éuéaiszerü-segónél í'ogv* rendesett tanicta viro»okb*n e türvéoyL>eD megáliapitandók, a kapitánji hiva-talokra fog bízatni — éa a muo&álat legna-gyobb részben az osztrák büntetű törvénykönyv analógiájából indul ki, ugy anyagi, mint alaki részben, a* osztrák büntető törvény e rédze pe-di^ ismert és sok tekintetben gyakorlatban levő dolog — ax ügyek felsorolásában bár több ne-hétséggel kell eljárnom, de mégis a való hely-iéire tekintettel lennem lehetséges és ciélra vo-setó le*z,
Az ügykör tehát következőleg volna be-osztandó :
l)a kapitánynál.
Mint átalában a dolog természete szsrint & a rendőrhatóság képviselője kint és beat, en-nélfogva a tágabb körű hivatali felelősség ót illeti, mint Uyen pedig nem csak jogosalt, de hivatalbéli kötelessége is az összes, bár közvet-len nem hozzá beosztott ügykörre is szoros fel-ügy eletet teljesítenie. Általában azonban híva talvftxeuJi teendőit képeznék:
a) a hivatal összes levelezésének kibo-
csátása,
b) a közcsendi ügykörből :

1) minden nyilvános zene, tán ex t színi, dal
és egyéb előadások engedélyesése-,
2) ai általános korcsmai és egyéb zárórák
megállapítása,
3) minden nyilvános és törvényesen fen-
álló társalatra a felügyeleti jog és ebből folyó
ügyek kezelése,
4) mindeteo ügyekben az eltó foka bírói
összes teendők.
h) a közbátorléti ügykörből:
1) a gyűlési és gyülekezeti tényéknél a
személyes jelenlét és intézkedési jogkör,
2) a választási, népgyülési és minden
nyilvános ünnepélyi rendtentartás,
c) a vagyonbiztonsági ügykörből:
1) minden tolvaj 1 ás, betörés, rablás ezzel kapcsolatos ügyek kipubatoláaa, ebből folyó jegyzőkönyv vezetésekbe velezések és jelentések,
d) a személybiztonsági ügykörből:
1) a kábák, Örültek feletti'intézkedés,
2) a törvénytelen gyermekek elhelyezette,
fen tartási és ápolási ügyei,
3) a szállásadók és vele kapcsolatosak
ügyei ben i teljes eljárás,
4) elfogatási parancsok kiadása,
e) a közerkölcsiségi ügykörből;
1) a borbélyüzletek minden viszonyaik-
ban, az engedélyezés, rendfentartás bírói eljá'
rásnal együtt, ugyanezekre vonatkozó általános
szabályzatok életbeléptetése, fen tartása, módo-
sítása, vagy beszüntetése;
2) esekre való résssserü és kiviteles in-
téakedések tótele;

TÁRCZA.
E Idának.
Milyen mélyen volt elrejtve Siivero tajló teng«rúbe' A tscrelem minden hAja Öröme ét Keuvdól
Milyen régen ■ milyen mélyeo Eltemettem **t a vigyat, A miből u iijo axirben Uj etetnek kép« tiroadL
Mély a tenger. Driga gyöugy*t A világtól eltakarja. Ufty volt az én ■uvenben ia A szerelem eltakarva!
ÉJ most njr*?! Uj •■ereimet?! — ■
Árva nxÍTem nem remeg«*-e?!
Hová lennel, ha a haliam
Ar;a iamet elleniemé ?!
Hányfzor, hinynor átkotád BIPJ Azt ax őrit, azt a percZftt ? Melyben néma bervadiira A jó latén megteremtett ? ! !
Nem volt még elég * bánat? 1 Tévelygés a rengetegben ? ! Ilin' caak nem rég', hogy ntol|4 BilványotUt eltemettem ! '. 1
Nioct •yugalma, pihenése! HxViUlan mind, miod biiba 1 Jól van hát, menj! menj uirea ka Nem baUgaUa a* é*a asavára 1
Kérdeid St meg; de Ucácslom óvstotan, lsatsn, izépao, Vájjon v-n-* méf ssáaio4ra E47 parányi b»ly TiWa TI
Éa te , lányka ! Hogyha stirem E makranesoi kii madárka OdaropOl beaséagetni
Véled nobád ablakára :
Bocsásd b*; a* éa axirem aa 1 Adj néki h-lyt kebeledben, B vigantald meg siegéoyt, Dehogy V :dalniál>au megrrpedjea ! !!
ÁRL KÁX.MÁN.
A kiket egymásnak szánt a végzet.
— Beaxély. —
Irta: Jenvay Géza.
(Foljtatia *« Tége.)
V.
Egy hónap múlt el, az elbeszéltek óta.
A sseónyei kastélyban ma vibanott le az elad családi dráma.
Miklós boazuMn mormogva valamit fogai között, ingerülten caapta be maga után az ajtót.
Ella halaványan, miot egy márvány szo-bor, egy ideig szótlanul ült a pamlagon, azután picci kezecskéjébe hajtva szép fejét, hangot zo-kogásban tört ki.
— Én tettem szerencsétlen né, én vagyok
oka, hogy kártyás, hogy vágjon a nkgy részét
eljátszotta, én vagyok oka boldogtalanságának !
EB V ki lemondva eisó uerelmem
boldogságáról, kesémmel ajándékoztam meg Öt, ki fény nyel, gazdagsággal akart* szí vemet megvásárolót
— Oh én, ezerszer boldogtal*n 1
— Oszkár! oh Oaskár osak most tudom
még, mennyire sseretlek I — Igen szeretlek, még
jobbau, mint valaha 1 Az idö, a távollét csak to-
kouák u enemény t, melyet gyormek-éveim ót*
ápolok sxivembtíc !

— S én balga azt hittem, hogy feledni
tudok 1
— Csalódtam — keserűen csalódtam 1
Napról-napra jobban gyötörnek szenvedéseim,
napról- napra jobban szeretem trt, kit szedet*
nem most már nem szabadna!
— Hányszor akartam feledni! De feled-
heijük-e azi, kit oly forrón szeretünk? Feledni
a hüüeni ig« u, de kit igazán szeretünk, kilói
igazán szerctietúuk, feledni nem iehet!
— Fck-dni !V midőn ott rezeg a szívben a
fájó érseniéuy, feledni a gyermekévek tiszta
boldogságit, jövőnk álmodott menyországát, fe-
ledni azt, kit első szerelmünk fe'lobbanásával
szerettünk, feledni ábránd*inkát, a szép jövőt,
az álmodott boldogságot, at örök szerelmet,nem
lehet I Lehetetlen !
Ella kimerültén hajtá fejét a pamlagra s gondolkodott.
Merengéséből léptek xsjaébrcszté fel. Bá-gyadtán emelé könyes szemeit a b<-lépőre, s a következő pillanatban egy éles lükoltással re p< Oaskár karjai köze.
— Hogyan? — Oszkár te ittl?
Ai ifjú lázasan szorilá magához a nőt s egy hossza csókot nyomott annak homlokára, öxóllni akart; de a viszontlátás képe elnémított* ajakát
— Ssép, nagyon szép tolod Oaxkár — rs-
begett Ella, — hogy felkerestél! Oh, hs
tudnád, mennyit szenvedtem azóta, hogy utol-ssor láttok egymást. Keményen büntetett a eors; mivol csak téged tudlak szeretni igazán sörökre, de ugy e bár, te is szereted mej a boldogtalan EUátV scólt egészen odahajolva az ifjuhus.
— Ellám! kedves Ellám! kétkedhettél
c#»k ngj peresig ú iserelmemben — stólt re-
megő hangon az itju. — Szeretlek forrón, ki-mondhatlanul most is, mint mikor utolszor es-küdtem Örök bőséget.
— Szeretlek — suttogott a nő, — bár ér-
zem, hogy ez érzemény szétrepeszti szivemet.
Oh Oszkár 1 én nagyon boldogtalan vagyok .
— Nyugodjunk meg kedvesem a sors kí-
méletlen határozatában — vígasztala az ifjú.
— Sok — nagyon sok as Oszkár, mit tő-
lem kívánsz — suttogott Ella s lásosan csókolá
meg az ifjút, azután egyszerre, mintha csak ess-
méletét vesztette volna, bágyad Un hanyatlott
Oszkár karjaiba.
— Kedvesem, te roexul érzed magadat! —
aggódott az ifjú, jer, üljünk ide a pamlagra.
— Nem épen nem ! Csak a viszontlátás
öröme izgatott fel ennyire. Már sokkal jobban
vagyok — pihegett a gyenge nő, miközben Osz
kár mellett helyet foglalt.
Sokáig szótlanul ültek egymás mellett.—
Pedig mily óhajtva várták eperczet,mely-ben viszontlátva egymást újra, meg újra örök hűséget akartak esküdni.
ti most? az áradozó éraelem némává tette ajkaikat!
De mioek is a szó ? A valódi szerelem né-ma s e sokat mondó némaság amelyen érző szi-vek legcsal hatatlan ab b vallomása 1
Kifejezhetjük e szavakkal azon kéjei ér-zetet, mely ilyenkor egész valónkat átjárj*, el' mondhatjuk-e azt, mit szivünk e pillanatban érez?
Énekelje meg a költő bármily édes han-gon a szerelmet, érezze bár Önmaga is; de ugy, mint az keblében van, elmondani soha nem less
Upct
A rklódi uerelen> nem i» uorul utrikm.
S) aúnhasí és ojilránoa előadási tárgyak elóbiráUsa kÖz«rkö*lc»i szempontból, miért is a nyilvános színi, zene és ms* müelőadások tárgy-ét tnüsorozata előre vizsgálaudo ;
4) as Öasset bozxavítt házassági vísaa-
lyok;
5) UE összes vend ép lók, korcsmák, kávé-
hát* k, oúc»elé<itartá*i ügye, esek megszorítása,
avagy engedély eaése és ezekben való bírói al-
jarái ;
f) EX igasolványi Ügykörből:
1) igazolási jegyek, lakisi bizonyítvá-
nyuk, cseléd és honossági igazolványok kiadása,
hosszabbítása;
2) erkölcsi és vágjoni bizonyítványok
kiadása;
. g) a letelepül Mi ügykörből:
1) ÜDálIó foglalkosással birok letelepülé-
sének elfogadása, ax ipari jogosultságok kivé-
telével, erek feletti rendőri felügyelet;
2) a városba jövő tomdet. önálló üzlettel
bírók személyi ügyei, melyek a rend scsendre
vagy a kerefetképeaség, önmaga viselet megíté-
lésére vonatkoznak, vagy a mennyiben közin-
dokokból eseknek eltávolítást szükségeltetik,
es ügyekbeni bírói eljárás.
b) a tartózkodási Ügykörből:
1) ssinészek, zene és más nyilvános elő-adást rend esik Wrtózkodásának engedélyesése és felügyelete;
%) vásári ti ok és bizományi üzletek enge-délyezohi ügye es a vátári rend, vagy elhelyezés;
1) a. szegény ügyi rendőrségből:
1 i bárkinek a közkórhazba való felvé-tele, ápolás végett, vagy ax úgynevezett sw>-géoyápoldába.
2) a Tárosba jött és véletlenek áital se-
gélyre szorult egyének részére elszámolás mel-
lett segély nyuitas, segély gyűjtéseknél alá-
írás.
3) Minden kör, vagy magán gyűjtés en-
gedélyezése, felügyelete, '
4) a váróiban illetékes szegények össse-
irása es fen tartásukról való gondoskodás, illető-
leg ec iránti véleményezés.
5) elhagyott gyermekek el hely esése, gon-
dozása;
6) törvénytelen gyermekek elhelyezésére
való felügyelet;
7) a szülőházak felügyelete;
8) kezdemény esések, népkonyha és más
bár ideiglenes szegény táp intézmények létesí-
tése és fen tartásiban ;
9. A beteg és temetkezési, egyesületi és jótékonysági ügyek,
k) a caelédkönyvek kiállítása,
1) toloncsosási kérdések az esetekben, ha a városban huzamosb ideig kiutasítása dÖn-teodó el,
m) tüzrendőrí szempontból:
1) tűzvészeknél intézkedés,
2) tüxvéuek okainak nyomosa**,
| 3) tüsvédési szempontból általános óvrend-
' szabályok kibocsátása,
j 4) engedély adás a lőpor mennyiség írást,
j ö) időszaki vizsgálatok a gynanyag r»k-
j tárokban, a tulhalmocások meggátlásaesésekre ' általános szabályok kibocsátása;
D) az e^éssségrendóri Ügykörből:
1) gyógy tár vizsgálatok,
2) kereskedések időszaki vizsgálata tiltott
é« mérges anyagok, vagy ilyenekkel késxült
tárgysk ellett;
3) egész*égügyi és járványí óvintéskedé*
sek elrendelése;
l 4) állategészvégi, vasúti szemlék, szállítási
és származási, valamint egészségi bizonylatok,
5) a gyepmester és viszonyai, agy teendői;
0) a mezei rendőrségi ügykörből.
1) a pásztorok,'•csőszök felfogadása, elbo-
csátása, felesketése és etek feletti hatóság,
2) meséi panaszokban a bíráskodás,
3) a hegyi rendőrség és bíráskodás.
ab.
.Adatok Zalamegye történetéhez*
czimű havi folyóiratot indítok meg 187fi. évi január hóban.
Ki e szép megye maitját ismerni óhajt-ja, az, erősen hiszem, szíves készséggel já-rul mind szellemileg, mind anyagilag e vál-lalathoz, azért bizalommal kérem fel mind-azokat, kiknél Zalamegyére vonatkozó régi okmány van, hogy lemásolás végett hozzám juttatni kegyeskedjenek, igyekezni foguk sérthetlenül mielőbb visszaküldeni. Szíve-sen veszem a régi lapok azon részét is, mely-ben Zalamegyére vonatkozó közlemény van, nemküiöcben a szóhagyományok, tájszóla-mok, sat. leírását.
Előfizetési ára a 12 füzetnek egész évre 6 frt, félévre 6 füzetnek 3 frt. A fü-zetek bérmentve küldetnek meg.
Kérem a megrendelések szíves eszköz-lését mielőbb megtenni, hogy a nyomtatan-dó példányok száma iránt tájékozzam ma-gamat.
Hazafias tisztelettel.
Nagy-Kanizsán, decz. 1-én 1875. BÁTDBFK LAJOS.
Helyi hírek.
— l>eák Ferenc* nagyhazánkfiának legutóbbi sajátkezűieg irt levele e lapok szer-kesztőjéhez, mely azon örveodetes körülmény-
rŐl tesz tataságot, hogy Zalamegye ünnepelt oagy szülöttje jobban van, tesz, dolgozik, ne-mesen gondol minden zalamegyei ügyre, • as uioyiak állal megtámadott ssent-László egybási jótékonycsélu sorsjátékra. Az ereklyeként őr-■andő drága levél így szól: „Budape*t,nov. 24-ín 1875. Tiutek barátom! Ide tárva küldök 10 frtút o. i. L*gy*n §ziv»s «r«» pénzen sor*j«-gyékst wítárlani • aMokát a hoztam küldött egy darab 23/870 Jsditm •orwjfjigytl együtt, me-lyét Btennel viuzaküldök, magúnál megtartani oly czélból, lu>yy ka netalán éten rÁttemrt vá-éárlott »or*jegyk valamelyikére huzatkor vala-mi nyeremény **nÁk, ati ön azonnal átvehette,* nevemben u zardnfönökének, mint arra Btdntt* gilyezltt átadhatta. Itten áldja önt barátom, kötzönöm én is önnek ez Ügyben tanúsított but-gnlma't és tok szivet fómdozfitait. A zárdafü-nököt Sülösd atyát ativeién tisztelem. A legtzi-vilyttebb titmteUtemetönntk barátom forintétisz telöje, i b'tratja, DEÁK FERENCZ m. k.' Ezen nagybecsu levél másolata azonnal kézbe* sittetettSsent>Lástló-£gyhása fóttszteleodő zár-dafŐDÖkének, ki erre következő gyengéd soro-kat irta: T. szerkesztő ur ! Moodhatlannl örven-dek a nagy Deák Ferenci levelének, különösen pedig azért, mert hazánk bölcse ön-nek — ez ügyben tanúsított buz-galmáért méltó kössönetet tnoüd. Azt pe-dig mondanom se kell: mennyire örveodek, hogy nagy hazánk fia engem is szívesen tisztel-tet ! Talán nem vagyok szerénytelen, midőn ast mondó vagyok, hogy e méltányló megemléke-zés ssent ügyünk diadalnapjának fakadó haj* nalal Oh gyógyítaná meg ót az ég! Kzért imád-kozom naponként, mint as Ur oltárának szol-gája, esért mindig, mint édes hazám polgára. Ki egyébiránt vagyok t. szerkesztő urnák Sient-László Egyhásán, nov. 26. 1875. tiaztelő honfi-társa Szköky Sükötd zárdafőook..
— A uFiatal9ágiKőr* megnyitási ünnepélyét nov. 27-én tartott* meg. Helyisége 3 díszesen bútorozott első emeleti szobából áll az „Oroszlán* vendégfogadóban, tagjainak szá-ma 30; helybeli 25, vidéki 5. Czélja ismeretes és csak elismeréssel adóznnk nemes törekvésé-nek, hogy as irodalmi termékeket összegyűjti s fen tartja, mi eddig sajnosán tapabstaljuk, Nagy-Kanisaa kösintézetei-s egy léteiben teljesen mel-lőzve volt Este as „Oroszlán" ebédlötermében Gschaider A. vendéglős által rendezett, megle-pően ízletes és gftxd&g te Isse re léssel díszített 30 teritéku asztal meilett éjfélig tartó kedélyes banquette adatván, a szokásos p^hárköszönté-sek sem maradtak el, Bátorti as egyesületnek hosszu eletet kívánva, élteté a kor menyasszo-nyát, a magyar irodalmat, Hoffmann Mór a kör eszméjének kiviteleért, FIihal Ferencz a kör ess-méjének felvirágzásáért, Bothó Imre e lelkesült kezdeményező, a tagokért s a sajtó jelenvult képviselŐjeiórt, Simon Gábor Bothóért, FIihál
ai elnökért, Bitorfi, Bothó, Gyúrffy, majd Koch Adolf s Veaiter Imre uiafcért, Gyorfij a tor kezdeményezőiért, Simon Gábor a kör törékeny pénztárnoka, Lovak Edéért, Plihál a b«teg, nem tagokért. Bothó Gntmann Vilmosért, Varga La. jos a kor jövőjcért, Dr. Laky az örök ifjúságért, Hoffmann a kör szilárdságáért sat. sat. ürítettek poharukat Közben Kovács Gábor jeles zeneka-ra mfikődött. Szép és tartós jövőt kívánunk a .Fiatalság. Kúr'-nek!
— Érterttés. Tisztelettel jelentem » t kösSnségnek, hogy ügyvédi irodámat Nagy-Kanizsán, Plosaer Ignács uiéruök ur, kiráiv-u't
! '.J./l ,D1C i i ' ~. . J
meg-
ciai házában 1875. november bó 2ü in
nyitottam s egyszersmind felkérem, miizeriot
bárminő peres és perenkivuli jng ügyben nagy-
rabecsSlt bizalmival szerencséltetendő ügyvédi
kötbejarásomat igénybe venni méltóztassék,
tisztelt kartársaimnak pedig kéez»ég<'« p.,,,1,^
szolgálatomat felajánlom. Nagy-Kanizaán, 1875
aoveinber haviban. Molnár Alajos.
— A. vamiti menetrend dcezemuer 1-
tői kezdve meg lett változatva; lapunk mai
száma e változást hozza; figyelmeztetjük rá a
t. kStönséget.
— San Kaniauavárot tanácsi eré-
lyesen hozzálátott a rendőrség szervezéséhez,
erre nézve aa ország nagyobb városaiból a rend'
őrség szervezetének siabálysit gyűjti, hogy
ezekből a legjobbakat szeműje ki és majdan
érvény osi tse,
— Hynun. Oprisiu Péter kir. távirda-
igazgatósági titkár nov. 23 in tartotta egj be-
kelését Axenti Alexandria kisasszonynyal a
nagy-kanizsai gór. kel. templomban.
— Ajánlkonás. Egy, elméleti s gyakor-
lati bő ismeretekkel bíró gazdatiszt, lapunk
munkatársa, beszél magyarul, németül és hor-
vátul alkalmazást keres, leginkább Zala- és
Somogymegyék vidékén szeretne állomást
nyerni, jelenleg egy 3000 holdas birtokon,
mint kasznár működik. Bővebb értesülés e lap
szerkesztőségi irodájában nyerhető.
— Interpelláljuk Zalamagye köisze-
retetü alispánját ama közbotrányt okozott kö>
rülmény felől, váljon van e tudomása a Csák-
turnya-Kácz-Kanizaa közti megyei ut állapotá-
ról s bzándékosik e az ott felmerült botrányos
esetet vizsgálat alá venni ? — A tényilladék
ez: Az idén és pedig nyár elején a nevezett
utón több hidat elsodort az árvíz, ■ li r g ő >
helyreállítás végett mintegy 8 ezer forintért
nem szakértőknek ki is adatott minden ár lej-
tési hirdetmény nélkül, a vállalkozók: egy
szűcs, egy kalapos és* egy szobafestő. A sürj'-
sen készitendő bidakhoz való fák augusztus ini
ban vágatuk az erdőn, a kóulapz^it most ra
katík le, mind ebhez nem kell coinmentir, de
igen is ahhoz kell, hogy rend<* árl^j <-s mellett
legalább 2000 trttal olcsnbUn. tartósabban s
siakértok által elkészült volna, ha nyilváno-

Vagy elmondhatja az ifjú azon érzelmet, mely keblét eltölti, midőn magához ölel ve imádó ttját, BUV a szivén dobog, midúa a tüzes szemek ta-lálkozása áuzellemitik as ember egész valóját ?
Soha, de soha 1
Kgy bosszú édes csók, egy gyengéd kés-ttoritás, egy sóhaj lázas dobogásba hozza a szi-vet, feledteti a rövid jelent, a múlt szenvedéseit, B a jövő ábrándjait,
— Szeretlek — suttogott as ifjo, szenve-
délyesen jnagához ölelve El lat.
— Szeretlek ! — sóhajtott a nő B egészen
odahajtá fejecskéjét az ifjú arczáhox.
OBzkár ssenvedélylyel szorította keblére Kilát > egy bosszú csókot nyomott annak íorró ajakára.
£ pillanatban lassan felnyílott as ajtó. Miklós halvány arczczal Bsemeit vadon vilio-gatva állt meg a küszöbön. Néhány perczig szót-lanul nézte nejét s a rajongó itjut, s mintegy gondolkozni látszott, hogy mitevú legyen, a kö-vetkező pillanatban azonban megvetóleg végig mé>ve a szerelmeseket, eJtántorgott,
— Láttam mindent mindent!
mi boldogtalanná tehet! Nem akarok töb-
bé asm mit látni, csak a — halál sápadt arczát!
dadogott a szerencsétlen, azután hangosan fel-
kacsagutt.
— Hahaha! mily édes lesz meghalni! —
Igen, meghalni! — Ó nekik s*m szabad
tovább élűi! kacz&gott a megcsalatott férj, azu-UL ej*üot a park sünijében.
Ella pedig boldog volt az imádott ifjú kar-jai kősóit, kit üiy forrón szeretett
De hisz ez majd minden női sziv végsete.Ha térdre borulva maga előtt Útja &z ifjút, ki örökké tartó szeremet esküezik, ha viozontazerelmé-vel megajándékozta is keble válaaztottját, ssí-jMÍoek érzéseit teljes valóságában soha nem tárja Tol előtte. De ak*rd c**k megfosztani szerelme-tárgyától, akkor képes lesz öumagát feláldozni, ciakhogy szerethessen ; mert szivének végzete elérhatlen ■ tiltott szerelem u'an vágyódni.
Hood a lepkének, hogy ne csókolja meg a virágot; mert kelyhében halál van, mond a csalogánynak, hogy kerülje a biU erdőt, a lep-ke, a csalogány nem hallgatnak rad. Mond a nőnek, hogy ne szeressen ! Ó szeretni fog, habár • Ifin tudja k, hogy ssereláe toha nem boldogít-
hatja, ha előre látja is a fenyegető veszélyt, ő inkább megváll eletétől, mintsem szerelmétől.
Felleg szárnyain eljött az ej. A csillagos ég nyájasa^ mosolygott a harm«io* tőidre, a mélázó hold az ég kékjében aszva, halvány «m-gárival ezüstösé meg a tavasz virágait.
Mintha ünnepelni akarna a míndenaég, oly mély csend 7olt mindenütt!
Egyszerre azonban,mintha csak meghara-gudott volna a természet, setét fellegekkel ta-karta el » csillagok millióit s a hold tény ló ar-czát, a gyenge esti szellőt tova Űzte a haragos szélvész, mely hatalmas porfellegeket kavarva az ég felé, meg-megráxta a ssásadut tölgyek ko-ronáit i tőidig hajtva a listai cserjéket, pana-szos dalokat dudulva rohant tova.
Klnémult a tülemile dala, a pásstor tílin-kója, csak a vihar rémes csattogása hallatszott mindenfelől.
Az est* nagy cseppekbea kezdett hullani. Nemsokára azu Un megeredt a zápor. Tüzes villámok czikaztak a letét égen, pusztító tüsök megharsogtatá a komor béreseket, a letört szik-lák tompa zuhanással hullottak a mélységbe, morajuktól újra vimhangzott a vadon.
ÖaztÖnszerüleg husódott mindenki biztos helyre a természet haragja elŐL
A gyakori villámlások fényénél egy setét alakot látunk bolyongani a Mátra sziklái küzött. Halvány arczát kíméletlenül csapkodja a zápor, kuszáit haját a székén kavarja. Meg-meg-áll egy pillanatra, érthetlen szavakat mormog ajkai között, azután ismét sietve rohan tova.
Most a fotyó fölötti meredek sziklásra lép s tétovázó szemekkel bámul a setét mélységbe.
Tüzes villám hasítja e pillanatban át a se-tét fellegeket, iszonyú csattanaitól viszhangsik a rengett-g, utána egy lövés dördül el, melyet káromló szavak követnek, egy tompa zuhanás ballatszik még, azután elcsendesült minden.
Lassan lassan elnémul az erdő moraja és csak távolról hallatszik néha még egy-egy tompa dÖrgés. Tova ssálluk a komor feltegek, ezernyi csillag ragyog ismét »t étp-n, a hold is ♦Jődugt* fejét a foasladozó felhők közül. Édes illat árad el, s a természet újra éled a vihar után.
SzeŐnyei Miklósa sivataros éj után ■yom-talanul eltűnt.
Eltűnéséről a legkülönfélébb hírek szál-longtak, bizonyosat azonban senki sem tudott.
Egy hét múlva egy alaktalan hullát fog-tak kt * folyóból, melyet mindenki SzeŐnyei Miklósnak tariotU
* * *
Három ér mólra a leírt Memények útin, hazánk népségeit megtekintendő, utacni in-dultam.
Megnéztem hopnak minden nevezetesebb ■ regényesebb vidékét, s igy terméuetesen a Balaton kies partja sem kerülbette ki figyel-memet.
Itt egy kedves kis falucskában, vendégig hiányában a földes ur vendégueretelét kellett igénybe vennem. I>e bogy írjam le meglepeté-semet, midón a utves hátigasdában. Oukárra ismertem, ki már mintegy félére boldog házas-ságban él axive választottjával, Ellával.
Kgy hétig maradtam e boldog családi körben, axatán folytattam ntasásomat fel a Mátra felé! Miután megmásstam a Cserhátut, a diósjenoi hegyeket, voltam a Katalin-, s as Ipoly völgyében, egy délutánra a kis mátrai faluba rándultam.
A Sse&oyei kastély még most is ott áll komoran s talán elhagyatottabban, mint valaha.
Ismerősöm, kivel az égést vidéket öoaze-barangoltuk, többek között egy urultTól is me-sélt,ki — mint monda — már több,mint egy éve, hogy a vadonban tévelyeg s miadan nap, mi* előtt még a nap feljönne, a patak feletti sziklá-son szokott megjelenni, s ott összefüggés nélküli szavakat kiabálva, átkokat szór as égre. azután ismét eltűnik s csak másnap less újra látható.
Elbeszélése kimondhatlanul felkölté ki-váncaiaágomat. Másnap reggel tehát, midőn a hajnali csillsg még as égen ragyogott, mi már útban valink a folyó föllötti sziklás felé.
Gyönyörű tavsssi reggel volt. A nap ha-laváay arcsa már ott ragyogott a hegyek háta mögött, sugarai asonban csak lassan-lassan tudták áttörni a ködfátyolt, mely a természetet éjeire befödé.
AB egész növényvilág harmat árjában unott, a virágok édes illatot leheltek. Még minden néma s csendes volt, osak itt-ott osi-ripeltak u ébreden) kis erdei Ükök. Mindss
lépésre madarakat vertünk fel, melyek ágról-ágra repkedve megkezdek reggeli danájukat.
De laaaan-lasssut eloszlott a köd fátyol a mire ajtekervényea utakon felertünk a sziklásra, a nap már teljesen fényében ragyogott.
A sziklásról gyönyörű kilátás nyílik a kis falucskára s as egésa vidékre. Egészen elbű-völt a kilátás nagysserüsége, ■ a tavasz díszében pompázó termeszét.
Mélásásomból távoli zörej ébresztett fel. Ismerősöm as Örült közeledtére figyelmeztetett • a szerencsétlen csakugyan kezeivel folyton ha-donásva nagy léptekkel közeledett felénk. Mi azonban, mielőtt észre vett volna bennünket, egy közeli bokor mögé rejtőztünk.
Néhány perez múlva csakugyan egy be-esett arczu sovány alak állt előttünk a szikláson. Hustxu haja össsekuszilva állt az ég felé, össse-tépett ruhája rongyokban csüngött íélitj meri-t-i<*n testén, jobbjában egy rozsdás pisztolyt szuri'.ott, baljában pedig egy photographia vult.
Az örült ssemeit vadul villogaiva, iikultu-szon tott kezével feoyegetódzött, az ég fel?, az-után egy merész lépéssel egészen a szikla sze-lére állt.
— Látjátok ! látjátok ! — suttogott
— ast az átkozott hasat! ott! or.! toiy-
tatá a kastélyra mutatva, — ott rabolták el boldogságomat.
Pillanatnyi csend állott most be, sz őrült elhallgatott, csak szemeit íorgatta, issonynan kacsagott.
— Rablók! gyilkosok! adjá-
tok vissza pénzemet — — vagyonomat! Megáll-
j játok ! De nem ! — nem kell petitetek !
— adjátok vissza boldogságomat — Ellá-
mat! — kiabált a szerencsétlen, azután csend lőn.
Látjátok 1 néztetek csak —
suttogott as őrült, — ott a csábiul,ott!
ott; mindkettexKott ülnek a pamlagon
I mott keblére vonja megcsókolja
j hah! csábitól neked meg kell hal-
óit
E pillanatban egy lövés dördült el, a a szerencsétlen halva suhant le a mélységbe.
Borsadva közeledtem a hely felét hol as utolsó SzeŐnyei ily tragicus halállal múlt ki. Egy össsegy árt piasko* arcskép feküdt a földön.
Ella arcaképe voltt
,411, hirlapilag hirdettatik. FelhÍTJak Zatame zye tekintetes aliapinját a rágom inté*kedé«re, hogr a kórÖDség megnyugtatva Ingjén.
— Séhai Örentkirálji Aurél síremléke
k,,«ulakuzáa utján elkéuült, de a 1Ord idő foly-
u0 BucButára kia«áiliUni oem lehetvén, uer-
kewióeégi irodánkban van e a esivee adakozók
megtekinthetik. Bucsuta köxaég azon nemes
njioiatot tette, hogy a UUpiathoi azükaéges
téglasnyagot 8 munkaerft díjtalanul adja.
— Tarnóczy Gusztáv országgyűlési
képviselő ur értesített bennünket, hogy azon
hir, mintha Zalamegye főispánjává kinevextet-
Dék, minden alapot nélkülöz.
— A keszthelyi gjmoajiami igttgató-tig értesíti a közönséget, miszerint vasár- és ünnepnapokon d. e. il órakor, hétköznapokon pedig kedden, szerdán, csütörtükön és pénteken d. u. 3 órakor a méterrend szerről felül vasások urutrfak a museum nagy turmeben. K felolva-tisok vasár- és ünnepnapokon a köznép-, hét-Itoiaitpokon pedig a városi közönség réséére urutnak. Megkeresés íolytán ilyíéle felolvasá-iok esti órákban ÍB fognak tartatni.
— Egy karmaesi embert a mait hét |
végéo a „Ujöngyöei'1 csárdához közel fekvő
Keii erdőben agyon verve találtak. A tettesek
ismeretlenek.
— Galambo/oon a koncáraiban egy **a-
badságos katoDa kö tekéd és közben lenuratott
— Vj zenemii Taborszky & Farsch
urak se nemű kereskedésé ben megjelent ,Die
Klüte". Alarsch nach bekaonten Volkahedern
lür pianotorte von A. Faulwetter, Kapellmeis-
ter des k. k. 68. Iof. Reg. Freiherr von Ro-
cücb. Ara tíO kr.
— KexztJielyen folyó évi november hó
Jléu az „Annuson* usimÚ szálloda éttermében
iIGérteketlet tartatott egy niükedve 10 társulat
ülakitása ügyében. Az érteketleien jelen voltak:
Krtl Károly, Harsányt János, Fleszky Antal,
l'ohz Pál, Garay Sándor, Ötieder Lajos, Hoff-
man Soma, Keich Miksa, Bíró József, Sxeiti
Károly, Mester János, Hoffman Arnold, Kohó.
Adüli, Kuffy Pál és Sógor György urak. Az ér-
u-kezlcitt Harsány. János ur nyitá nv-'g, meleg
szavakban tcsetelé ama nemes czél m cg valósi t-
hatását, mely miatt a jelen elóértekeziet össze-
hivatott^ ajánlja beszéde végén a mai értekezlet
vezetésére egy korelnök és jegyző választását.
Korelnökké: Reich Miksa, jegyzúvé Krtl Ká-
rily urak lónek megválasztva. Kövid tanácsko-
zás után meg választatott egy —Garay Sándor,
Krtl Károly, Hofíman Soma, Szeitz Károly, Har-
fányi Jánus, l'íeszky Antal, Bíró József, Lénárd
KruO és Rcich Miksa urakból álló— ideiglenes
i izuttmány.K bizuttináuy az alapszabályuk elké-
eziiésével s mindt-nnemű, az alakulandó iámulat
kürébe vágó ügyek elintézésével meg bízatott.

— Sport. A kis-komáromi uradalom-
ban nov. 27-en tartott vadászaton 24 oyuJ, 3
óz é& 2 szalonka esett.
— Gróf Sz*ípáry Géza fiumei kor-
máovzó ur ű excullentiája, Zalamegvének egy-
kori köztiszteletü főispánja szép jelét adá hon-
tiiii nemes érzületének, ugyanis Fiúméban a
ttogereszeti intézetben magyar tanfolyamot
uyituit: elsó nap már 40 irattá be magát, nagy
részt hivatalnokok, kik legnagyobb készséggel
tanulnak magyarul.
— Tisztelettel kéretnek mindazok, kik
ft .Nők naptára és háztartási jegyzőkönyve"
elCtizelési telhivását bírják, azt legkésőbb decs.
fcá l-jén aloJirott kiadónak beküldeni, mintás a példányok szétküldése decz. 4 én megkezdő-dik, tizámmer Imre kiadó, Sz.Fehérvár, sas ut-cxa „Kölcsön egylet".
- Rövid hírek. Győry Vilmos álul izerkesstett „Kosaoru" megjelent. Ara 4 frL A magyar vonkoltás utóbbi a»*y«.án»|[ virág jaiból lett egybefüsve. — Gaotb György ne-mes magasi birtokos Láaxló Lidi kisasszony nyal jegyet váltott. — A kis Szászországban Ü»5 gazdasági egylet van 23,000 taggal. — Nagy-Váradon elhalt Csornák Emanuel kanonok 25 ezer forintot hagyott jótékony czélokra. — Blau Gyula hegedümüvéra Amerikába megy. — Re-ményi Ede állandóul Parisban fog lakni. — VinkJer János apát meghalt — A magyar bi rodalom öasses törvényszékei irodai szükségle-teinek ssállitásár* a Légrády testvérek vállai' kosuk. — Horváth czimbalommúvéss Debre-czenbKn van. — Friedmann Mór fÓvároai izx-kántor arany érdemkeresztet ny«rt. — A mor-monok nagy prófétája egy évi fogságra Ítélte-tett, mert 19-dik feleségének vonakodott évi járulékát kiadni. — A barmeni scinháiieégett. — Ausztria Magyarorsiágban 822,000 ixraeliu lakik s csak 2020 katona. — A Gans-iéle vas-gyárban Bp sten nagymennyiségű ágyagolyó' kat gyártanak, 6 máxaa sulyu golyó is van kos-tük. — AI .Európa* esi in ú biztosító tánaság megszűnt. — Vatuy Pál aranymisés kr. áldo-zár maghalt. — Mayer Ferenci magyar hon-védezredes nemességet nyert — Borsán Neu-lánder Volfot két oláh agyonverte uzsorásko-dáa miatt. — A skarlát a fővárosban hevesen kitört. — Szeptember hóban 86 hajó sülyedt cl a tengereken. — A székes fejérvari nőegylet jótékonyczélu felolvasásokat tart. — Rauscher bibornok 78 éves Tolt. — A „Független Pol-gár- sserkeaitője Rill Jóisef visszaléptévelPapp Gyula letL — Csaúr Zsigmond Jókai Mór el-len sajtópert indított — Kecskeméten „Piócza" czimfl hum(>risücus lap indul meg. — Szegedeo a .Falu roszsza" és .Visötön" színmüvek hódi totuk. — Két görög exminieter elfogatott. — Érti Ede 184ö-ki honvéd őrnagy Posony ban meghalt. —
Vegyes hirek.
y a föld alatt. A .Borsis" ak-nában — mely B Romlás" -nak is neveztetik — Nagybánya mellett, a borpataki völgyben m. hó 10-éo több bányász a szivatyukoo dolgozott. Közülök hárman, két ács és egy bányászlegény még akkor ÍB a mélységben maradtak, mikor a többiek már rég íelmeotek, hogy a szjvatyun a hátralevő munkát befejt-szék. Feltűnő volt, mi-dőu niásnap sf m jöitek tel; utána néztek s ta-pasztalak, hogy as aknából sokkal kevesebb viz folyik kt, mint rendesen. Tovább haladva, látták, hogy az akoa nyiláaa beomlott és egé-szen elvolt zárva. Ez volt aa oka, hogy a mun-kásak nem jöhettek napfényre. Természetesen asonnal a mentő eszközökhöz nyúltak. Egy mellékakna készíttetett, azonban ez is össze-omlott Végre midőn már természetellenes meg-erőltetéssel éjjel ée nappal dolgozUk, e hó 15 en éjjeli 10 órakor sikerült az aknáhos egy utat nyitni, melyben az akadályozott via lefolyni kezdett. Két órai munka utáo, néhány bátor munkás — térdig vízben gázolva — az ak-nába ment. Körülbelül 100 ölayi távolságról lampaíenyt vettek ésxre; egyike a szerencsét-
len munkásoknak a megmentő ajakába borult; és a „másik kettő" kérdésre „axok is élnek' volt a felelet. Fenn aa elveszettnek gondoltakat aa orvos várta és aooak gondos ápolása mellett nemsokára mind a három feleseméit. Elbeszél-ték, ho-^y as skna Összeomlását caak a visára-dásakor vették éssre; akkor viassavonuluk as akna belsejébe és hogy az olajjal gazdálkodja-nak, lüxet gyújtottak. A viz folytonosan áradt, felelmokbea elkezdenek imádkozni. Kérdezték tőlük, hogy milyen nap van ma, Ők azt felelték hétfő; pedig már csütörtök volt. Hat napig nem ettek semmit
— Sxerenctitlenaig n vasúton. AFeroocx-József vasutoa Göpfriti és Schwarxenau körött a posuvonat egy magas töltésről a mélységbe cuh&nt, a mozdony mélyen a földbe fúrod ott, a szerkocsi, podgyáaxkooai éa hat személykocsi, a mozdony és egymásfölé tornyosultak, a hátul-sók az előttük levőkbe fúród ván, azok oldalát és tetejét öes^exusUk, két waggoa ugy fordult, hogy kerekei felül kerültek, egy haló-w&ggon a lejtőn legurui'aban kerekeit vesztette és szán-ként csúszott le a völgybe, hol a töltés aljától mintegy négy olnyire megfeneklett, két wag-gon a lejtő oldalán féloldalt dőlve állapodott meg s csak a legutolsó, melynek összekötő láa-cs* elszakadt, maradt fönn a töltésen. A vona-ton mintegy 140 egyén volt, ezek közül 8 halva maradt, 10 nehezen, számtalan pedig köny-nyen megsebesült A mozdony oly melyen fn-ródott a földbe, hogy egészen ssét kellete szedni és darabonként kiemelni romjai közül, a moz-donyvezető hullája caak másnap, a fűtőé csak harmadnap került elő. Azt moodjak, hogy szentségükén kezek szedtek fel egy sínt A a sze-rencsétlenséget az okosU. valószínű azonban, hogy gondulaanág forog kérdésben; a válót caak a folyamaiban levő vizsgálat fogja kiderítní.
P&pirszelet
Egy elegemül 5lift*ködott hölgy lépett egjr ronpib*, hol rr.r több fórfia volt. Ai egjik fírfiu mvarra jjojtott és akkor kirié a hölgytől: ,nem fug nagjrtiiinak ártani a dohaarlUBt?" ,.\(t c«m tu-dom, mert még jttleoijtemben soha nem dobanjiott «C7 n«T«lt féfia *em !" — fíUlé as urhülgr.
Üzlet
Ai 1875 éri november 2-'-ín megtartott ktf-komáromi oraxá^oe Yáwíron előfordult adaavev««i ki.retek : Kiadatott fikilr ití darab, legdrágább darabja 2ÖO frt, legolcaúbbe ISO frt. A legdrágábbat eladta Takála Bodi galamboki, megvett* L>«ul*ch Uivid •upiuoi lakú*. A» ulcnubbat eladta: Nagy Aadráa ka-roni, m«jrrert«: Klemer J6ts%í karnscai lakos El-adatuu tebúa 'i~t darab ; legdrágább 'Jö frt, ole^bb 3(> írton. Kadatutt tíoú 1.J darab; legdrágább 118 frt, legolcsóbb ll frton, KladatoU ü»*u 4 darab; leg drágább 40 frt, iegolcaúbl* 2b frton. Kladatutt U> 12 darab ; l«gdrá«ábl< 30 frt, i-golcóbb i írton. Elada-dőlt cRiku b damb, legdrágább 1U& frt, hgolcaóbb 30 frton. Ossset forgalmi értéit 6120 frt.
Ertek u váJtófttyia november 30.
5';, meutliquoi (39.55; 5*/v ovw. 73.40, lstiO-ki alladalmi kóloőn 111.— i baak-rauv. M24 — ; hileliuiaaeu reaavonjok 1JS.50; Londou 111.75; mugyar íöliltehermeD leei köt-vény tíO.75; temeavari lóUileheruieiiwai köt-vauv 8O.;», erdélyi fuldlebwmeuleei kötvény 7U.Ö0; burrat sUvou fúlötohermeDleHi kötvény 85.00; raüal loti — ; ca. kir. arauy ö.öb1/,
Síért észtől üzenet
1815 P. „Sé«5 értig.." K5z5lj0k-
184fi Ü. KÍÍJatheJy. A figyelmet kÖii5nö«.
léUT H. LeUnye. Helyei ! 6 helyeit 1S-5I kfll-dSttflnk, Dtn de*»ember, han«m jaaoir vifcifcsöl.
1818. 8. Bud.part. lCe. kS»Si*a, Bii^Öbb rá k«rtl a tor.
1849. U KODÍTOB. ElkfildSttOJk.
1850. P. Kwitbely. A táoocko»ionie*kár« irt
ciiíolat nem kCtÖlhetS, vagy e*ak a nyiittírben.
1851. N Nyüt lerelpd köxlét&t nmet okon
megtagadni. Hoff>n«Bn polgár ífkolai taoitó or lapja
■Korkeaitéaír* oioca »etnmi befolyiacn. Imtált caik-
kedet kflld bottá egyéneit.
V s s u t 1 menetrend.
Érvényét deciemW 1-Wl 1875.
A kanizsai iditmnutó óra szerint,
IMIBI Kaarnitról
(Kaaiaeai Taapalváa aa irik povtoau a helyi Üti
notatjik.)
Vonat hpva :
aaam Ora Pere. ldS
M6 Eu&k,ICoaie>,DomboTáriFtirDaba 4 30 re(t<1
215 . . , , 2 22 dílnt
213 Ksda Peatra . . . . ^ , . . 4 50 reggel
2Oi . ; . . l 58 dalai
804 ".'..". 11 IÍ értve
313Beetbe(8«iabalbalT, Becj-Ujberjfele)* — refi«l
»O1 . 11 40 eetve
Ili goprooyba S >0 d.elot.
SO3 Triesatbe éa Prafferkofos keretattl
Gráci <■ béeabe 4 13 I*R*I
201 Tnentbe ea Prá^erbofoa keretítd!
Oráca e. beeibe J M iUuu
Xrkeaik Kauinára lumn*t!
216 Eiiék, MohiM, üombotán Fmmibol 1 33 délnt.
J06 , , 11 3 e.».
203 Buda-Putrii 4 13 reggel
201 „ 1 57 leloa.
8 SS eewe
1» e<»e
302 „„ , . 8 ti reggel
316 Sopronybol U 45 deleL
214 BecabSI Oráca, Harborg, Pragerbof
felöl 4 4 reggel
201 Trieeat- ii Bécaból Karburg, Prager-
bof felöl 1 13 delit.
204 Tri«-..t- i, Villaebböl Prágerbof felSl 10 62 eatre.
Marbnrgba uaUakoaaa VUlaob 4a Francea/eitbe.
Felelős szerkesztő s kiadó: Sáttríl Ltjtt-
Ember János!?
Öol, Zalai Közlöny- folyó evi 33-ik taimá-ban a ,Papirs*eie:ek- rovatában ,£fy ujabb V«H-dégnereivt" cum alaUt aoraiban etíg aseinteleD ^oJt a fenti állni* alatt ó oly egyéul, kiknek mindegyike e^enaerie többet tett, • muiikálódik a kűserdekiteo Önnel, — ocsmáaj baiug rágalmakkal elhalmotni, mint leginkább érdekelt fél, aa emberi becsületre hi-vatkozva — ha unbea annak még csak egy taikrája él u, — felhívom, a eivárom, hugy a nevesett lap leg-kOsetebbi txáii.ában valódi nev«t a ko»vélemény el-itlléae alá bocsájtsa; s egyidejűleg folyó évi d*cs. 5-étg tSuon ki e^y semleges belyiaéfet, s határnapot, hal Bn 2 bectülotes nrí egyénnel megjelenve, talál-ketásonk lehetóv« legyen.
CUeakeaÜ eH)tb«n Onael mint .Embertelen Já-nof-sal fogok taámot vetni.
Dió.kál, 1876. november S6.
BZOMl KÁLMÁN,
•) E rovat alatt küclottirt felel6si«get nem
vállal a 8isrk.
fii

BRITANNIA EZÜST
az rpvétlen fém,
amely mindig fehér marad, mint az ezüst,
oli.nijiaKt'an r**kncm mindeD elGbhkcló hn7ni! található mfrt
g
. h:.)i:.«U'
ly J6. mirt az ezüsr. ára [K«li|í a vs!6ili r.t. i ^^u..-"! ze. A valódi l>ritaiiiia ríüat ac a :'.!': k.iuiit .1. ti .n »hi
M. Bressler angol fémí.ruktaraban,
Béfs, belsö\árO8 Scbottenpaww 9. sz: Kivélkaail darabja 10, IS, ^0, . Kézi iy*-tyatarta 60, fi kr, 1,
Gyertyatirték finom, oajj plrj» 3. 3.50, 4, 4.50, 5 frt.
i Cl««te (d«»t«t) erÜMakfta 'I, tuciat i frt 50 kr.
i Gyirmkkaaál V. tuciat 1.60, 2, 2.511 k
26, M, JO, 15 kr. — V, tn-caat 60, 80 kr. 1, 1J0, 1.60,
2, 2.50, 3 In.
Evíkaaál darabj a 30.35, 40, 45, 00. Wl kr. - '|, lucxat 2,2.50,
3. 3 50, 4, 4 ;>0, 5 fit.
faar darabja <0, 80 kr. 1,
1.20. 1.511 kr. Lneaaer* darabja 1.20, l.5l>,
í .no. 2, 2 fiO. a in. FtuilttA valódi aranroiáaeal
i-9 eau&ttel kirakra darabja 12,
lő, 18, 20 frt. talapiattal. Ttlua darabja 8" 90 kr. 10-
t 40 U- 1.50. 14' 2,16-2.50,
18- 3, 20" 3.&0kr (ketek, to-
jiadad. Tkfry DégTUAglrtU. TkMtariték 2 ueméljre lb, 4
atemúlyre IB, 6 némelyre 11,
8 azemélyre 20 frt.
Két és viHa pirja caak 80 kr.
lezüMtnyHn). — '/ittl0Wlt be-
l'íle mUflt. Thettrirí darabja SO, 40, M), «O.
bi) kr. 1 frt njéUel vágj ojíl
sélknl. Tioiatikák pviazkiiz ali *l, tQ-
cxat c s a k 2 frt 50 kr. Tejiattrtó pohirktk 1 tuci. 2 fL Aijtalktadí tartek !|, tucaat 3
Irt Ml kr Boril2Ór» darabja 60, 80kr !,
1.20 kr. Cz.korblat* dbja 80,90 kr. 1 frt.
Vala>a»y< eilkk kijMta
Megrpndeléiík a vidékrGl caimzeti<iOk
(1699—25) 3MC. Breasier,
angol fémaruk tara, Bécs, Stadt Schottennasse Hr. 9
vldékril MiUftrtiltá»iJ •«»«'»tt«l M Ha »laki »SJ kivaaja. .IT« darabokat • iruink killDÓaigtroi a.iadMji el&re l j. 100 frt tnékfl aro rttalaaal 10*1,
S
CHARLES BURRELL
Bt, Hleholaa Work., Tkelforel, Ne>rfa<lk,
Pirnitzer Alajos
gazdasági gépek raktára ée jovittei mühelye 6
Tüküry-féU palota mellett.
Oözmozdonyok Uü nem haladt működéssel
Göz-cséplögépek.
Jargony- és kézi csépló-gépeJt.
Vető-gépek, könnyűk, egészen vasból
Arató-gépek.
TuztUó-rosták,
Szecskaváiíó-gépek.
Trieurs (konkohj és bűkköny-vdUüitók-)
Faműveleti-tjépek.
Hajtószyak.

•kkaltautl
képirletí gyüiuölcnők,
különösen ragyogó sziullsk Tilági-táanál 12 drb csak 1 frt. Takaros esnst éa srsnyos érczesnesonyok, ss agak szélén, 12 drb 60 kr, oz gyobb 12 drb 90 kr.
BepnK lepkék, baj fiüomOgm ni-ass flTogbíl, a folaggatásrs sslk-
Wajüti Jóaef lap- 4m üTotadat«laj4o»o« gjonsajto
Ich habé die Éhre einem P. T. Publikum die böflócbe Anzeige ro machen, dass ich in G r. - K a n i z s a, Karinciy-Gasse (ehemals Br4nhausga>se) Nro 7 ein
Bier-Depot mit Eiskeller
errichtete. Am Láger ist Bier, sowohl in Zwei, Kin nnd
in Halbeimer-Gebinde, wie anch in Flascben stets Tor-
rtthig (1857 — 1) Acbtungsvoll
Anton Drefew.
Briefe und Telegramme wolle raan gefalligst an „Drehers Bierdepot Gr.-Kanizaa richtep.
TÓTH SÁNDOR
RAKTÁR »i»t kéBritményü RAKTÁR
a.italos ésbBter gyiri rilttirá
kárpitOS SZOMBATHELYBŐL '
bútorokban, (1,M_„
hajtott, nid- ésNAOyKANIZSÁN
stalma-jxékekben.
ssaloia- - ™ .
Tasat-atcza, a varoahaiban. tartókban.

GYÓGYSZEREK!
Védjegyemmel ellátva.
Neustein Fülöp,
gyy » „szent-Llpóf-hoi Béesben, a Piánkén- és
8piegelga*M> giefletón, »jinl> • «• «• közönségnek. am.. «-lódi gyógysSrek sorozatát, melyek minden esetben kitűnőnek °b».jaluk <- biztos gíógynlárt Idéztek elo. Bitonjiiványok ezrei megtekiDiheiok.
bla, jele* gyoaonier, a g«ot leaillapiija, aint fogke-■éea él afijm ú haáinoi.
8it. ^ Erslébet-féle cinkről lértintito labdaaok könnyen ne k.ltetí, Tértiiiuti. éi teljéién ár-talmaüaD *, ai alhasi sserrek be-tapégaioél, Taligáinál, a mell-wn betegiéjekael, bir- ét wem-{kjáMknal, gyermekbecegiégek-é> n& beugaeieknél igen h»u-ljoi i > legtöbb betegitg kutfor-ráta : • infnllM«l megréd. E lab-dacaok nlamamyi ilrnemt aie-rek ki.it lagolcsobbak él legki-tastbbek. 1 tekerő 8 ikauljá-Tal, 120 labaao 1 frt
óvixer ragál.y«k ellen, Dr. Falmont Gardienja 1 frt 50 kr., cnolera itiat-etatncaim 40 kr.
Ittllisoriilai ellen, fenjrSfa uiarkák 26 dib. 1 frt.
8«e»fíjtiei uemgynladia el lea, Reic&el iseinbalxáaina 1 frt 60 kr. éi Boneribansen siem-euenoiaja 3 £rt.
Hólyagbnrat ellen (kankó vagy febérfoljis) Dr. Cadelielnjectiója 1 frt 60 kr.
G o 1 y T a ellen, golvTiueti T0 kr.
Bipkór ellen, laikáu-ioyuőrp 2 ft
Hellbetegiégek ellen, mú-▼eainedv 70 kr.
Mir ig;betegiegek gCrrélj kor ellen, norrégiai orvoii hal-mr 40 kr., csukroi minöüégben 1 frt 60 kr.
Labiiiadii ellen, Salicilaoti-tmtin 60 kr.
Sokéikor ellen. Vi.le Cap-
mlce 1 frt 4n kr. Fagyai ellen, Heanme Girome
60 kr. '
Bőrfoltok ibirbetegKg ellen:
SWrax Créaie 80 kr. Daganat él sebek ellen, párisi
unirersál Upáu, 35 kr. Ciui ét Uniln; ellen,
illatoi kouTénysier 70 kr. Aranyér e. Royer Írja, 1.60. K 6 h 0 j e ■ ellen, Margariuen ,
kcbogesbonbon 30 kr. Tyuksien ellen, tyakues-
gjürü 30 kr. Tebetetlenség ellen, (fér-
finem-B7öngeség) L*r. FrémontRe-
generatio-lik8rje 2 frt erüsitö és
fldito uer. Émelygés ellen, Ferlea d'Etker.
1 frt 50 kr. Bisterikns n5i görcsök ellen,
Le cnelles Nerroaine 1 Irt 50 F 01 b »i 0 k ellen. Oreillon 70 kr. Kagömléiek eUen, Dr. Fré-
mont aranyoiott labdacsai 2 frt. Álmatlanság ellen, Cbioral-
gjőngyök 2 frt. Odrai fogak ellen, Scbrier
foglabdacsai 2b kr. Nobéi fogiás ellen, gyerme-keknél, a rillanyos nyakkendő 1
írt 50 kr.
Yálto-lái e., cninai goliúk 60 kr. Valamennyi itt meg nem neveseit betegségek ellen M ajáolbatok a t. ci. kösónségnek kitűnő bata.su különlegességeket és azonnal vatsr-uolunk bármely hoaxánk intésen kérdesösködésre.
Pipere* és iilatszer-czikkekból igen nagy raktárt tartok s kalőnöeen ajánlom.
■piloma 1.50 kr és Dr. Bayer »»■
lódi Polcbnrinje 80 kr, 1.50 kr. A bőr simasága, finomsága él pn-haságára ajánlom Gora Pearl pásstit 2 frt, febér és róxaassin por 1 frt és 60 kr.
A baják elTetstése éa a korpa el- \ Hájfoltok és ssapló ellen, Anti-
len, El Benito 1 trt 80 kr. ' - -- . .
fUjfestS uerfil, Dr. Callmmnn haj-festeke 3 frt Crnq Reparuesr 3 ft
Fekete ér lárga fogak allén, ai Odontit fogpor 70 kr
Ismert franezia különlegességek ;
Capsafet Itatico 1 Kt •» kr. , Pite Zed 1 frt.
IaiKtún Miuco 1 frt 40 kr. CtfUtu Tial 1 frt 40 kr. Strnrtált, Canalis indicából, 1 frt Patt Pectorale George 50 kr. Fayaré és Blayn papir 60 k*. Mastirkoráu lapok, BoggioKl 50
kr, agyéi lapok & kr. Qtina Laroche 2 frt.
Zei siörp 1 frt 50 kr. Goaranapor 1 frt 50 kr. Bbncard labdacsok 1 frt 10 kr. Pospaat de ftr Leras 1 (,t 20 kr. Sirop bypopkoiphite de Cbsni 1
frt 60 kr.
Sirop de Qninqoina rong 1.70 kr.
Vin de Buteaad 2 frt.
ValajneDnyi tunert franczU különlegességek a legolcsóbb áron. Nagybani vásárlók előnyben reaieaiilnek; mindig friss raktárt tartok a kBvetkaxokMl:
Liebig hoakironaU '/, font M kr Dr. Pfeffennann fogpora 1.26 kr. Folt resedabajkenuese l frt 50 kr. Dr. Brown bajépentartó
síére 1 frt.
TSsaoritttt rrsjesittj 50 kr.
Meatle gyermeklisztie 90 kr.
Dr. Oolis itpora 84 kr.
Aaatkerin hzájrix Popptol 1.40 kr.
Dr. flef»«r fogpora S5 kr.
Ajánlom mg; raktáramat: illatszerek, szappanok, kenöosök-bol stb. u olso piriai ciegektíl. Sialicdl-szappan, a legjobb és
legolcsóbb asappan a világon, á 25 kr. A Compagnie irancaise csokoládéja fontja 60 krtól 3 frtig. Ta-
lódl OTOHZ thea. >/■ font 1 Irt.
Raktár mindennemű gyó^vműszerek, a. m : önklrstlrOsU) fecs-kendők, kötelékekből a legjatányosabb árakon. 1 raktár fogkefék, arezfesték és más plpere-«zikkekböl
Felhirom mindenki figyelmét a külfbldröi bebosott legfi-nomabb borokra, a. m.:
staioe, nagy Öreggel 1 írt | Champagner DSTT palacsk 3 frt.
8t.-JaHen nagy palaczk 1 frt 6a ' Hadaira, nagy palaok a frt 75 kr. CtaUk, nagy palaok 1 frt 60 kr. I Malaga, nagy palaesk 2 frt 75 kr. KiOÍ Rhum 1 frt 10 kr.
■ss^ stegrendtieseket helyből, valanint Berlin és Parisból pro-
risis aéUU ereoeti színia avllett teljesítek. A knldesjrinyek késspfea-
bttea, TSO atánté<ellel essxösoltetridc. (1944—1)

Legújabb nagy
töke-sorsolás,
meljnek «U£ huiu decz IX. ét 16-án történik As illanó ál-tal bistotitott eien ionjaikban keret hónap alatt
7,663,680 birodalmi mark
ft k fl 417OO é
, bir
m-]y a torábatia réaitrerft kÖ»t ot«t*tik fSl 41.7OO rcmémp köat a legnagyobb nyeremény
375,000 bir.-márk termeszeiben.
E»en kÜI6nÖ*TQ sulid aoraolúb&ii mindenki •rsdsti *onj«-jyet (D«OQ ijérrénjt kaphat, ira
egy egész sorsjegynek 6 mrk. vagy 3 ft. 30 kr. e é.
> fél . 3 , I . 65 . ,
w> negyed , I'A . . —. 85 . ,
Mefbiaüok u OMBB? beküld*.*, rmfj ntáaTAtre * lsftivo-Ubb vidékre u pootoiaa ■ ballyaUK Ujjastttetnck ; hi<r*Ulo* •or-rén d ■ T>yr*atÍayP—ffc a buzi* teljetQííéTtl axonnal megktildetik.
Minden hamburgi ház nyojt felvil&go-*it&at ami czógUnkröl.
AsArt kéretnek biulomteljeaen ilalírt ▼iláfiamart ct6fffa«* fordulni, nely es«o elöoyöi aortolaMal mafbisTa van.
Lilieiifeld Testvérek,
(1860-3) állampapír üzlete
Hamburgban.
tíarácsonyi és újévi ajándékok

legolcsóbb árak mellett igen nagy válasstékban kaphatok
KAMTZ C.
papír- tediszmíA raktárában irat, V. ker., Doruttf •-
uteift. 12. M. «.
I látogató jegy fíoom brittől papíron . . M)
I levélpapír ét boríték noaograminal . 1 frt —
60 krtál 9 frtit
100
frt- . . 80 . 6 .
10 .
86 „
"» * 6 .
, 60 , 3U -
2
. 70 ; K ,
80 .
n n 20 H 6
Too " 5 „
100
.nélkül . —
Irómappik bereodexés*el
3 ,—
Teljes iróautali bűretulesú
X . —
FestÖdoboiok elég áru kiüli táabaji . . ,
Legfinomabb 3»ajcxi és fr*ocjia rajsetukösök
TolMoboxok, iróueríkkel ber«ad«ar« . . —
Albumok ritite éi eabiset képoksek . . —
Zenealbumok » . . . . . 8
Pipere dobotok elegioMB berendeave . . &
SaiTirtircxák in dobioytartok 1
Pécitárczák a legnagyobb rálasatékbun . —
Különösen ajánlom a L ex. közönsé* figyelmébe nkfj nk-táramat ralodi nftl ét fruezlt |wp)rkBllal«fe*aéfelűiM fyári áraa, v»1 amint itt mej; oeca emiitett csiooi tárgyakat krtKte, Mr, fyiagyház é« ele futó wattéi a legnagyobb Tálautckban igen JQ-taoyos árak m«llett.
Levél béli megrendele»ek gjorsan m pontos* tj után-vétel mellett eszközöltetnek.
Eanitz C,
(1862-1)
papír- ét diumti-áruk raktára Budapeateo.
SO
/ K*«n, Bécá váro# h*tó«ájfa által a szegény alap ja-vára rendéiért lottó kGv»tke*5 ny erem én /eket tar-talna*sa:
1O00, 200, ) drb. 100, 100, ) forintot
Ara, m*lyly*l
1000 db.
•irány
nyerhet 5.
200, 100. 100 ) aranyat, 100 ) ecu*tbeo,
3 bécd tár»a».Mr*|«|yI melyek
fXt 200.000 frtot ^^
éé »ok egyéb m&Té*ai- éa érteke* tárgyakat arany-éi viOstben, &an«aen :
3000 nyeremény, -££ 60.000 frtot ^;
A smiás ksUsafi miiyelet alatt 1876 évi re*r»ár ki »-*• tirtMk.
Vidéki megbiTiutoknal aa öaaxeg béruentea b«kdl<ieae és a bér-mentesen megküldandü aorsjegrek- éa buzasi irért járó 40 kr melléklése kéretik.
A bécsi cs. k. szab. kereskedelmi bank váltóüzlete,
nelfitt:Sothen C. János, Grabon, 13.
Ezen zorajegyek még kapbstok : a n..kanissai keiesk. es ipar-
banknál. TSlamint ZerítoTUs Za. és társa, és Dobrio Bsn5 araknál Nagy-
-—■--■- (1858—S)
Minden állat-betegséget
93 é*i tmptmtmtúm ***H»t normán, *U*6m, fa •/•^OMM n*W"
BARTH FÜLÖP.
tm. k. k^rUrti állaiorr
Béabca, Stidt fiisellastrasu 1

Iitytkeiőcs, S^rUL1; Iityajer,^^1

Barth F.
R«»>4*lk*m4*l Ué »-lf <•« t 4*nkgit; k<»i Tárj U*IraU sUa la. *• K7érru*'*ar*i U iro»da>>aUTa Ins.
Karácson iUzeíg!
Béofl "OTltx© Eűe Béoa
különlegességi tárháza karicsoni czikkekből
■ «(>uieB>>lsegú ajdonaagokat ajánl ex évre is.
Kiadás nsgybanés kicsinyben. Kllldeaaényefc BS ir eldugta
bekflldésa TSgy atáoTétellel pontoasn toljesiueloak.
KarictMufák ez évi legújabb diszítmónya
igán esinosaxi elkéssitre, Bonbonaiérs gyanánt ts slkalmazbato
y, írt.
á
^. 1. sz. karáesonia diszitinénv
g» Wn_M ffif I2 <rb * r*'*il°* k'""ii '
RI II Hl D 12 d'b * "ellékelt n,._
wm VKÍ^BI V egyezS legfinomabb alWtátes
j "■ v^ssasmmi ■ i 3 (j^
8. n. 12 drb gomb alakban
kiTálogana 80 kr. '
Karáesonfa-látn. pác a ká k Tilágitiara, 12 drb gyertyáTsl 1. frL 'M kr.
Tréfái bonbonok,
tréfás pasiirtartalonimal. 12 drb ki-rálasstTa 1 frt 60 kr, ngyanasok legfinomabban esomagolTa 2 frt 50.
8okkal nagyobbak eresz oltoték-ben 12 drb «, • és Íj frt.
Virágfsierként
a fa felső ágsira a tnkorirreggolyók
basuálbuók.
A legkisebb Tirágkoazorahoz 100 drb. 50 krert slegeod!, 500 drb 2 frt ; nagyobb virigfuzér-golyok 100 drb 1, í, 8 frt.
Ugyanmok as itteni raji-boz baaonlók 12 drb 2 frt
60 kr. séges ssinorrsl. 1 drb 13, 23 kr.,
■ igen nsgy 00 kr.
FenyOáobozok a toicaerek atb srauy.
papírból 11 drb 1 frt 10 kr. Kicúi.y
aranygombok, 1 ssskrényke, 12drb-
. baj caak 1 frt.
Atlátssd Oregdiók,
makkok vágj fóldieprek,
1 akatolya 12 drbbal 76 kr., éa 1
frt 50 kr.

y
■okasuroB la
magolya ti drb csak 1 ft. A. karauoni ember, s*í-
TerméazetbE almák, körték, narancsok, czit-romok, 1 ssekrésyke 1^ drbbal 1, 1.5Ü, 2 frt.
Mozgatható, röpködő karicsonfa-
„gjalok, 1 drb W, 75 kr., nagyobbak 1 frt
50, még nagyobbsk 2 frt 50 kr. A karácaoni
--nber, er5a készit slsk, 30, 50 kr.. 1 frt
1. 5.J ás 2 frt
Petroteum paraffin-gyertyák,
'I, fontos csomag M kr.
Karácson-tombola-nyeremények,
50 éa 100 darab csak 10 frt.
Karacsonfa-gyertyatartók.

Ezek különüli,.Tzinekl.en nigy faj-ban Tannak, d. miud ,lUk bármely gjw-tya vuugságiihuz.
Viszfény-karácsonfa gyertva,
lílű I W\3 I fii? egyazersmind > fi„»k diixo, 1 ,itkré">.yke
JU 1 OM II' 10 drbbal aO kr
ül óJ Ül JnPl KW&tf karácaonfa-gyertTatartók
^ I B.7\ I &5?3L I A Tégén slkalmasott raeyoifo caillapok'
csokrok, lepkék atb a világot ciillagior-mában Tetik Tiasza, sz szoa slkslmazott tok, s fák megg,„l.dáaát akadályoz.a, 1 szekrényke 1U drb febér éa nzines ra
gyogo-lámpáTal 2. az. 1 frt
Rafyafo karaosesfs lasiísk, legaaeui
kai tlkészitve
A ragyogé resatk : piTák, ficzinok, p»-pagályok, kosárkák, lepkék, homorn kertós stigsrietök tisenkétszerea «n-gárfénrnTeL kolibrik, stb. Legfinomabb ralaszték eartonokbél 10 drb 3. számmal csak 1 frt 50 kr.
Gjönyörü karácaonfa-kétágu-gyertjaUrtok,
folflggesztéare, lfríoomzbb sngárrelókkel, mindkét oldalon leró caodás batásn fenydsrabokksl 10 drb 2 frt 60.

keknek, 50, 60, 75, 1 frt, 1.50, 2, S.60, 3. 4 frtig.
Nagy rálaszték társaajátekokbdl, 3— 10 személyre, legnnosaaub 50, 75 kr., 1, 1.60, 2.50 kr.
Koulettjáték játJktervrel, egéa* társaságokat mulattató, 1 drb 1 fn, 1.50, 2.50, 3.5U, 6 frt.
Az nj Parqnet-játék, 24 nvntA-ral cssk 60 kr., nagyobb 1 frt.
A .parisat no" ajry dol-.ií bábrabákkal, kalapokkal, atb a boz-zá Urlosó alakokkal az eltszek ur-Ulmábos képest 60 kr., 1.30, 2 frt, 2.50, 6 frtig.
Egy készület bab-bntor fényesért sodronTfonatbol.BMkreayeVel egTfltt 50, U\ 90 kr.

Plékatonák. külínfílB nagyaáa; ea kiállítás as-rint, 10. 2'i, 10 50 kr., 1 frt, Urtdaak 1.20, 1.00, 1.60, 3.50. e(ész 5 frtig.

Legnjabb képeakdnyTek, szoreg-gel ragy anélkdl 6, 10, 20. 30, 40, 50, 60, 77 kr., sokkal nagyobbak •ría cartonon 80 kr., 1, 1.30, 1.60, 3 írt 60 krig.

Frobl gyermekkertjébil.oni'ogUl-kosási jetékok 4—10 etea gyerme-

GyonyOrQ sssrksaet-játekok minden korú gyermekeknek, 6 ostze-rakbató képpel, elorajzzsl 50, 80 kr., 1 frt, 1 50, legnagyobbak 2 frt 50 kr. Angol aiinnyomatn képekkel S ftt, 2.60, 3.60, 6 frt.
SzOkokntak. egy ssiklarárt képező aqajriamioa], del«j, halak, kft-csák stb uekrénykérel 2 frt 50 kr.
MoKfratbatd Orangntang, igen jdl aikerUlt alak, drbja 30 kr.
Az f j Frobl.féle olrase kéestlUk caak 1.20, nagyobb 1.80, 2 frt 50 kr.
TárkéHtUjáték*. | 10. 30, 30 kr. 1 frt 50-kríg.
6 térképpel 1 frt 50 kr, 2.60 kr. ( Szerssámláda, 50, 75, 1.20, bang-
jegygyei 1 frt, 1.20,1.80, 240, 3,
4, 5, 6 frt.
Billentyna trombita 5, 15, 90 kr. BSTO. lámpa nj mddazerO 1 frt, 1.50,
2, i 60, 3, 3.50, 5 50. Domindjátékok 6, 10, 20 kr. Eno-
mafcb 50, T6, 1, 1.20, 1 »0, 2, 2.50. Die Waeht am Bawin ostáUáTal
egyltt csak 1.20 kr. Harang ea kalapács játékok 10, 15,
», 80, 60, 80, 1 frt, 1 frt 50 kr.