Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.26 MB
2010-02-28 17:43:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
718
4273
Rövid leírás | Teljes leírás (1.63 MB)

Zalai Közlöny 1931. 049-073. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 49. tzám
Nagykanizsa, 1981. március 1, vasárnap
Ara 16 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkcaatóííg: nappal Sugár ul 2 . é||el PÓUI 5.
Kiadóhivatal: rtul 5. szám. Keiithclyl ftókkladólilvalat: Kosjulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Felekezeti békesség
(bl) Nem vádolhat bennünket senki azzal, hogy bármikor Is felekezeti lürelmetlenkedés vagy pláne csóva-bajlgálás vezetné tollúnkat ezeken a hasábokon. Mindenkor a város nyugalmának ós az emberek békességes együttműködésének voltunk, vagyunk és leszünk is munkásai. Még csak érdemül sem kívánjuk ezt beludni, mert hiszen meggyőződésünk, hogy ma százszor Inkább, mint bármikor, szent kötelesség minden magyar erőt összekovácsolni. Meggyőződésünk, hogy felekezet, pénz, származás véletlenei nem determinálják senkinek a kálváriát magyar éleihez valö jussát, — de épen ugy nem Is mentesítenek senkit a kereszthordozás kötelessége alól. Meggyőződésünk, hogy ez a szomorú torzó, amivé Trianon tépte Magyarországot, nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy magyar a magyar ellen álljon frontba. Csak azért, mert az egyik más hiten kéri az Isteni, hogy áldja meg végre kemény próbán sínylődő népét, a magyart. Meggyőződésünk, hogy Krisztus hitvallása nem a gyűlölete, hanem a szereteté
A kenyérrel visszadobott köhajigáió bibliai parabolája sem kötelez azonban ad infinitum. És a felekezeti béke fenntartása tekintetében vállalt minden kölelességérzetünk sem tud hallgatást parancsolni akkor, amikor a felekezeti békéért nálunk sokkal fele lösebb helyről intéznek támadást a békesség ellen.

A minap meglelent Nagykanizsán egy kis tüzel Kádár Lajos ref. lelkész tollából. A elme: ,A nagykanizsai református egyház története"
Ennek a füzetnek első pár oldala, amely a tulajdonképenl hisiorikumot tartalmazza, felettébb alkalmas arra, hogy Nagykanizsának mindeddig zavartalan, csendes felekezetközi helyzc-léb? beledobja a torzsalkodás szellemét Azt olvassuk a füzet 9 oldalán, hogy a reformáció terjeszlésén fáradozók munkája azért miradt eredménytelen a közeli horvát vidékeken, meri azok a reformáló .lángszellemek nem számoltak a horvát nép Iszonyú tudatlanságával".
Ez magyarabbul annyit jeleni, hogy Iszonyú tudatlanság kellett ahhoz, ho«y valaki kalolikus legyen és a katolikus hitén meg Is maradjon. Ilyesmi lünik ki egy másik mondatából is, amikor azl irja, hogy ,a műveltebb főpapok és papok" örömmel csatlakoztak a reformációhoz Ez is elég világos: katolikusnak lenni egyértelmű valami kullurális aisóbb-rendüséggel.
Később azt olvassuk, hogy ha a reformáció tovább folytathatta volna munkáját a Muraközben, akkor talán Trianon el sem szakította volna azt Magyarországtól.
Pázmány Péter egy kijelentéséhez a »krisztustatan\' jelzőt fűzi, egy Batthyány gróf rendelkezésének pedig. mert az katolikus érdekeket védett, a .hírhedi" epitelont adja. Ezekre a nem épen szelid jelzőkre is rádup-
Elóflzcléal in : egy hón t ptngó »0 llllér. T,/ Sztrkeillóa^ 421. Ilim, (éj|ll 7S.) \\ Kiadóhivatal 78. KeaathetyHlók 22.
láz, amikor kíméletlen nyerseséggel megállapítja, hogy a Zrínyieket, Batthiány-akat Pázmány Péter beszélte rá, hogy csupán báni és grófi elmekért, meg anyagi érdekek kedvéért térjenek át a katolikus hilre.
Nem polemizálunk ezekkel az állításokkal. Nem a ml feladatunk. Bennünket a iendencia érdekel. Az a határozott agresszivitás, amivel ezek a sorok kimélel nélkül Irányulnak a katolikusság ellen.
A katolikus önérzet nem állítja, hogy meg tudta volna menteni az országol a trianoni széldarabolástól, de ugyanez a katolikus önérzet, Igenis, tiltakozik az efa|ta támadások ellen. A kanizsai katolikusság békében élt mindeddig és békében akar élni továbbra is minden más felekezettel és semmivel sem szerzett érdemeket arra, hogy ilyen módon belerontsanak — ha szabad e kifejezéssel élni: a legpriválabb becsületébe Nemcsak Nagykanizsa 26 000 katolikusának nevében, de a nagykanizsai társadalomnak a legválságosabb időkön Is átmentett nyugalma érdekében vlsz-sza kell utasítanunk az egyetemes katolikusság ellen irányuló vádakat
h, i- |,||.|| . I , I 1 l.a.f Él- iTI.\'ii
n iriwauznuiia iiniiuvii sisti ict euen, ami ebben a városban a felekezetek
közötti helyzet felborltására vezethet. *
A kis füzet tárgyi tévedéseiben Is magán viseli a katolikus-ellenes Iendencia jegyeit. Egyebek közt pl. azt lr|a, hogy a XVI. század közepén ,a kanizsai vár hós védelmezői már nyíltan protestánsok voltak\'. Hát Igaz, — lehettek közöttük. De hogy ,az
utolsó hajdúig" mind az lett volna, az Idézetnek pedig az eredetiben ez az értelme — azt legalább is kétségbe kell és lehet vonni.
1600-ban bekövetkezett Kanizsa vára feleli a 90 éves török uralom. Ezt elintézi a füzet igy : .Ettól kezdve a vár és a város lakosságáról és vallási viszonyairól semmit sem tudunk".
A kalhollkus hitélet hőskora, ka-takomba-járó, kemény évtizedei, a ferencesek 500 éves kanizsai mult-|ának legragyogóbb lapjai esnek erre a 90 esztendőre. Aki semmi! sem tud ciről a közel évszázadnyi Időről, vegyen fáradságot magának és lapozza fel Nagykanizsa nemrégen megírt Monográfiájának 234. oldalát és megludhat|a belőle, hogy nem csak a ferencesek, hanem a |ezsui-lák működésének Is legkálváriásabb, de a török Iga alatt sínylődő magyar lakosságra nézve legáldásosabb esztendei esnek arra a 90 esztendőre.
A tanulmány Dója ugy látszik épen
ezért — nem akar tudni róla. •
Itt ennyi elég.
Csak még annyit, hogy nem tesz jó szolgálatot sem a hitéletnek, sem a város felekezeli békességének, sem nemzetének, aki a torzsalkodás magját veti el az amúgy is keserves magyar élet barázdáiba. Ml nem a torzsalkodás c irájál akartuk ezekkel a sorokkal tovább plántálni, hanem épen ellenkezőleg: — kigyomlálni azt 32.000 kanizsai magyar soraiból.
Vád nem érhet bennünket
Aki szelet vet, számoljon a viharral...
Eredménnyel zárulta párisi gabonaértekezlet
PárUi, február 18
(Éjszakai rádió/rlentés) A gabona-értekezlet mai befejezése után Brtand a 6ajló előtt kijelentette, hogy ez volt az első kísérlet, amely örvendetes eredménnyel zárult. Az államok átérzik a gazdasági összeköttetés szükségességéi. Szükség van arra, hogy minden államban olyan szerv létesüljön, amely szabályozza az árkérdést.
Szovjetoroszországot illetőleg kijelentette Bri ind, hogy az is legközelebb részt vesz az Ilynemű értekezleten.
Azokat az államokat illetőleg, ahol
a gazdasági válság súlyos helyzetet teremtett, azl mondotta, hogy ha ezek az államok a Népszövetséghez forJu\'nak, akkor ez alaposan tanulmányozni fogja a kérést.
Páris, február 28 (Éjszakai rádiójelentés.) A második gabonaértekezletről kiadott jelentés többek között; rámutatod arra, hogy Európ\'ban nincsen túltermelés, de avilág másik részén Igen. Az orosz gabona megjelenése sulyosbiiji a helyzetet. A bizottság igen sokat vár a nemzetközi mezőgazdasági hitelintézet felállításától.
Olaszország elfogadta az angol-francia flottamegegyezést
Henderson é» Alexander Páriába atazlak Brlandhoz
Róma, február 28 Azok a barátságos megbeszélések, amelyekel Henderson és Alexander angol miniszterek Mussolini miniszterelnökkel, Grandi külügyminiszter rel is a tengerészeli miniszterrel a szívélyes együttműködés szettemében az. utóbbi napokban folytatlak, elvi megegyezésre vezettek azokban a kérdésekben, amelyeket a londoni tengerészeti értekezleten nem sikerült megoldani. A megegyezés egyes
pontjaihoz még a francia kormány hozzájárulása szükséges és Henderson és Alexander épen ezért ma Párisba utaznak. Ha a francia kormány liozzá|árul a megállapodáshoz, akkor a | .víbI;ltokat az Egyesült Államok, Japán, Nagybriltania és a Britt-dominiumok kormányai elé terjesztik. Ezek az. államok vetlek részt a londoni tengerészeti értekezleten Kóma, február 28 (c/szakal rádiójelentés) Henderson
és Alexander ma délután Párisba utaztak, ahol Brtand-nal értekeznek.
Róma, február 28
(Éjszaka! rádlójelentés) Valamennyi lap élénken kommentálja az értekezlet befejezését és annak a reménynek adnak kifejezés\', hogy a megegyezéshez a francia kormány Is hozzájárul.
A rendőrség elfogta Schwarcz Viktor gyilkosát
Brűsset, febr. 28. \'A rendőrség elfogta Schwarcz Viktor Angliában élö magyar ember gyilkosát, Atdebuhey Ben Achmed algíri ar^b személyében, aki beismerte a gyilkosságot és részletes vallomást tett.
Magából is lehet még becsületes ember
mondta a bíró Fenyves Ferencnek Budapest, február 17
A Fenyve8-bünper mai tárgyalása rendkivül érdekes volt. A tanuk vallomásából kiderül, hogy literszámra szállilotlik a francia parfőmöt Fenyves Ferenc tanárnak. Először három liter poloskairtót vett egy droguislá-tói, de nem fizetett, azuián gyönyház manikűrkészletet és végül francia parfőmöt.
Egy vidéki asszonyt szakácsnénak alkalmazott Fenyves. A nő ölszáz pengőt adoll neki. Ugyanis Fenyves hirdetést lett közzé, amelyben fel-ügyelönöket keresett a .külföldi nyaraltatási akciójához," de csak azokat alkalmazta, akik néhány száz pengővel hozzájárultak az akcióhoz.
Egy cselédtől is ötszáz pengőt kért kölcsön De az egyelőre csak szízat adoll neki. Ebből 80 at visszafizetett Fenyves.
— Húszat elengedett, tehát teljesen kl van fizetve, — veti közbe Fenyves.
— Nem Bzégyeli magái, 20 pengői elkívánni ettől a szerencsétlen szegény cselédtől — leckézteti öt meg
a biró.
Exy másik tanú azt mondja, hogy ől felvette Fenyves, mint „felügyclő-nöl", persze megfelelő pénzzel. Amikor azulán megjelent Fenyves inter-nátusában, látta, hogy rilnea mire felügyelni, mert az internátus tele van — felügyelő/lökkel.
— Hiny felügyelőnö volt abban az „internitusban?" — kérdi a lanut a biró.
— Lehele t vagy harminckettő, válaszolja az.
Fenyves erre azt mondja, hogy ki ukarla őket „tanítani".
— Senki sem hiszi ezt el magának, — válaszolja a biró.
Fenyves tagadásaira a tárgyalás-vezetö biró odaszól neki: Álljon Ide Fenyves. Ismerjen be mindent Lássa, ez enyhítené a helyzetét. Ha már megtörtént, hát. . . megtörtént. Mi-gáhól is lehel még becsületes ember.
Fenyves Ferenc lehaj\'otl fővel hallgatja a biró feddését.
A biróság végül is a lá\'gyalást április 10-re halasztotta.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai OTI adminisztrációjának felülvizsgálata
Nagykanizsa, február 18
Az OTI kerülell választmánya egyik legutolsó üléséből négytagú bizottságot küldött ki, hogy a nagykanizsai intézetet, Illetve annak működését és ügymenetét felülvizsgálja.
A négyes bizottság megbízása alapján már napok ólt folytatja a nagykanizsai kirendeltségnél munkálat és mindent a legnagyobb pontossággal felülvizsgál. A jövő héten elkészül munkájával, amikor is megszövegezi jelentéséi, amit a központi Igazgatóságnak beküld.
Megbizha\'ó értesüléseink szerint a négyes bizottság már eddig is megállapította, (amit már régen megemlítettünk és nem egy ízben szóvá tettünk az önálló kerületért folyta-
tott harcban) az adminisztráció lat susdgdl.
Egy olyan nagy arányú intézménynek, mint a nagykanizsai pénztárnak, sokkal gyorsabban és önállóbban kell munkáját végeznie, azért a jelentés ennek a kiküszöbölését és megfelelő radikális inlézkedéit fog sürgetni.
OTI betegek ellenőrzése ■ kórházban
Az OTI zalaegerszegi kerületének februári választmányi ülésén indl -vány került a választmány elé, hogy tekintettel a felmerült panaszokra, az OTI betegeit a kórházban az OTI orvosai ellenőrizhessék. Az indítvány élénk vitát provokált, végül Is a választmány elfogadta és felterjeszti azt a központi igazgatósághoz.
Divatujdonságok
naponta érkeznek.
Nagy választék finom kosztUm-, köpeny- ós ruhakelmókben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi ós nöi fehérnemű anyagokban.
SINGER D1VATÁRUHÁZ.
j_
Ax Ixr. Nőegylet álarcos felmcxhál/a
NagykttiUaa, február M
A kanizsai bálok szériájában a Ipgsiintaebb volt/ az lzr. Nőegylet szombat esti jelmezes álarcos balja. Mire a tarka felvonulás vidáman kavargó élettel zsongta át a Caslno termeit, addigra együtt volt a pazar pompával, fővárosi Ízléssel dekorált díszteremben a város társaséletének színe-java, természeteden valláskülönbség nélkül. A felvonulás ragyo góan sikerült. Az egészet egy keleti csoport nyitotta meg a szenzációs pupostevével. Volt olt szultán, szultáni, bajadér, matróz, felhőkarcoló, Ellda, Piroska, szaloncukor, perecet, pieretle, mo-ónő, cipőpucoló, vadrózsa, Irubadur, cot ur dam, apacs, keleti csoport, bidermeler, piros szív, cigányasszony, dominók, apródok, konfetii, török nő, masamód, sokác nő, virágárus, rádió, gigerlf, tiroli pár, géta, düsseldorfi rám, rózsa, Pompadour, hadnagy és ki tudná még elsorolni, mi minden, egyik szebb, ötletesebb, elegánsabb, mulatságosabb, mint a m áelk.
A színpompás, gyönyörű felycnlü-lás ulán, amit Slmor Agi szinmd vésznö konferált be kedves, meleg verses konfcransszal, kis műsor kö vetkezett. A szultán, a szultána és kiséretük t keleti pompával berendezett sátor-trónuson helyezkedtek el. Sípos Ella és Frledrlch Erna kedves, finom graciözilással hódoló táncot lejtettek. Hoffmann Edit bajadér-tánca már teljes érlékü művészet volt, lélek és test tökéletes kifejező készségével. A rendezés Szabó István nagyszerű kvalitásait dicsérte.
A műsor u\'án megkezdődött a táncmulatság. Vidáman, gondtalanul zajlott a tánc a kitűnő muzsikára. Az lzr. Nőegylet a kanizsai báli naptár kimagasló sikerű estélyét könyvelheti el és a Nőegylet szegényei áldó imádtággal lesznek hálásak az erkölcsieket tetéző szép anyagi eredményért.
TtltmoffattmaMc am Manrn »■■*■«■! kuMtntelM/ «*
Johanna nővér
Irta: Margó*
Klára megállt a kórház fehérre lakkozott ajtajában. A nyitvamaradl résen keresztül utána zúdult az utca zűrzavaros lármája. Sárga villamosok éles csengetése bántón vitte a prímet a hangok kaoszában. Klára óvatosan betelte maga mögött az ajtót. Idebenn csend volt és félhomály. A hosszú folyósó szendergő betegként nyújtózott a langyos orvosság-s;agu levegőben. Kortermek fehér ajtói sorakoztak két oldalt, mint néma örök. Szentben a falióra egykedvűen, duruzsolva tikk-takkolt.
Egy hosszú percig várakozón állt. Végre egy ápoló jött sietősen.
— Johanna nővért keresem — mondta Klára és sajátságos mély hangja végigzengeti az álombamerült folyosón.
Az ápoló kinyitotta egyik kórterem -ajtaját.
— Tessék . . .
Klára belépett. A nagy ablakokon ablakokon éles, hideg téli napfény sugárzott a s\'obába s kegyetlen józanul megvilágított minden zugot,
ellenségesen belcvakitot! Klára szemébe.
Az egyik ágy mellől kicsi, törékeny apáca indult meg felé. Sápadt arcán, keskeny, vértelen ajkán mintha a hervadás keze simított volna végig, lágyan, gyengéden, hogy ne fájjon. Csak két, nagy sölét szeme • élt, lázadozott a fehér tejkölö hideg kemény börtönében.
— Dicsértessék, — hajtotta meg fejét Klára — hivatott kedves Nővér.
— Csak kérel em, kisasszony — suttogta az apáca s egy ablak elé húzta Klárát Egyetlen mohó pillantással megnézte, végigkutatta, ugy ahogy csak egyik nő tudja n eg-nézni a másikat.
— Nagy szívességre kérném önt — kezdte bátortalanul, tétován. — Hetek óla egy kézimunkán dolgozom. Egy sezlontakaró karácsonyra. A doktor urnák...
Klára mozdulatlan arcában csak a szeme rebben se jelezte, hogy figyel.
— Igen. A doktor ur ugy szereti a szépei, szereli a szobáját. Az az ő otthona. És, ugye, a hozzátartozói megszállt Icrü\'lelen vannak. Hát hogy legyen valami öröme karácsonyra.
Miért ne? Istenem, a doklor ur olyan jó, a betegeinkhez is, hozzám is...
Klára nagyon jól tudta, hogy a doktor nem jó. Nem, ezt igazán nem lehetett rá mondani. Erős, köteles-ségludó, tehetséges, fáradhatatlan, — de nem jó. Klára nagy odaadó szerelmén keresztül is fájdalmasan érezte e;t most Tudta, hogy a betegei félnek orős, türelmeién kezétől, hogy Johanna nővér feje sokszor hajlik meg alázatosan kemény szav\'nak ostora alalt. És rágondolt a saját végtelen nagy szerelmére, amit a férfi magától (rletődőn, gondolkodás nélktll elfogadott s amibe kényelmesen, lustán beburkolózott, mint valami meleg ragyogó bársony-köpenybe. De hogy cserébe mit ad-haina neki, arra sohase gondolt még tolán— .
A két ráftlggeszlett sötét szem előtt megálltak a gondolatok.
— Hallgatom, kedves nővér.
— De lássa, kisasszony, már nem birom tovább. A betegségem utolsó stádiumába jutott. Tudom, nem tarf* már soká. Ne tilt-kozzon, ismerem a bajomat. Isten igy akarta, én megnyugszom. Talán még ma fe\'válta-
1981 március 1.
/I tUr/el műterem...
TUrJéröl eddig azt tudtuk, hogy Zalaország legnagyobb Mujn. Azt íi tudtuk, hogy kótlornyu temploma — tnfiromekelnk közé tartozik. A törtó-nctbuv&r pedig arról Is tudna beszf-lnl, hogy a tatárok, törökök Is „forgaták a kurdot Thürllte (TUrJe) vidékén"
Ujabban Tűrje bevonult a magyar mllvéaz.eltörténelombe. Pesti mtlvesz-körükben elég aUrün hallottam: ml készül Türjén?
Elmondom, mik készülnek.
Bájos terakotta- é.-i fajcnccazobrok.
A legértékesebb, a legkedvesebb szobadíszek.
A Faluszövetség országos kiállításain és a Nemzeti Szalon kincsei között In mindig az elsők között vannak a lürjol ■zobrok.
A szobrász neve: Pataky Andor. Most már minden müveit olvasó tudja, kt ez a művész, cink azt nem tudta, hogy a zalamegyei Türjén van a műterme.
Patuky Andor két okból költözött Münchenből, ma|d Budapestről TUrjéie: a magyar népet akaita Ismerőt.
Sokan azt hiszik azért, mert ott családi birtokuk van.
Nemi Az el»ő ok volta — tanulmány. Ezért áldozta fel különben fővárost ta nárl álláaát is.
(Zárójelben elárulom, hogy Jeten mit véaztlnk gyerekévelből Kanizsán töltött el párat, ahol édesatyja gyógyazer-tártulajdonoe volt.)
Pár éve dolgozik Türjén. £a ez Idő alatt a legnemeiebb parahzttlnusokat gyúrta agyagba. Kaszáló, kapáló, Ivó, kalnpáló, nőt rénzog parasztjai a — falu. Az Igazi, az élő, a nem hamis, a nem azlnnadl, hanem a vérző, a szenvedő. a dolgozó, a Bzoretö, n daloló, a bUnös éa Bzép falu.
Eazközct egyszerűnek látszanak, pedig Igen nehezek. Terakottával, fajenco-val sok művész klaérletezett már, do csak olyan zseni tudott czekkot megbirkózni, mint Pataky, akinek — többek közölt — budapesti paloták, a zalaegerszegi vármegyeháza, rendőrségi palotA atb. azobrászmunkal Is mogörö-kltették a nevét.
Munkát az első pltlanalban ugy hatnak, rolnt a matyó leritők, mint a roz-marlngmakwtptt bábszív, mint a napsugárban röpködő színes pltlaugó, csak azután látta az ember, hogy ha-lalalmos egyéniség beszédes é» nehéz alakjai.
Pataky Andor nemcaak terakottn- é« fajenc-szobralval, meaébe Illő madaraival tette a nevét fogalommá, hanem keletlesen pazar akvarelljelvet la.
Már régen akartam nagy zalai rnU-véaiünkről Irnt. Mo«t kapórn Jött az, hogy vásárnap, március 1 én délben, a Nagykanizsai Kaszinóban, megnyitó kiállításon mutatja bo Meaeországból hozott abszolút művészi alkotásait.
N. Sxabú Gyula
nak az osztályon, A\'igha jövök visz-sza többet.
Erős köhögés rázta meg kicsi testét, fakó arcába vérhullám szökött.
— Azérl kérettem: vegye át tőlem a munkát, fejezze be kérem. Nemsokára itt a karácsony s ö ugy fog örülni neki. Milyen szép lesz majd a szobája karácsony estéjén, kedves és meleg. Ugy-e elfogadja?
Tudom, ho„\'y a kisasszony... hogy a doklor urnák...
Elhallgatott egy percre.
— És azért is kérettem — mondotta szomorúan, merev kis mosoly-lyal, hogy lássam egyszer azt a nőt, akit a ml doktorunk sreret...
— Meglesz, kedves nővér— mondotta korrektül, röviden Klára és erőlködve vigyázott a hangja biztonságára — meglesz, ahogy kívánja. Csak nyugodjon meg kérem és igyekezzék megnyugodni. Dicsértessék...
— Istenem fizesse meg — sóhajtott utána Johanna nővér — Isten fizesse meg.
És imára simuló keze olyan volt, mint messziről egymáshoz talált két hófehér galamb. (Vége köv.)
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
■ hagyaavaa oaapadékst f •toldja éa ilyaliak képzSMaét manakadllyoaia . ■ niinii . , . _ . _ ...
fájdalmakat maflaadntatl • w«aa- éa hólyaotiomokot alfAvollt • aukorfcatagak gyégyltalq UzletVezetöség : Budapeat, Erzsébet-tér I.
1961. március )■
No, QAla fsíennek,
végre egy okos kongresszus a láthatáron I
Az ember már úgyis beleszédül a teméntelen sok kongresszusba. A rendezőségek hihetetlenül tatálé-konyak a jogcímekben.
Tegnap lett vége péhlául Páris-ban a gabona-kongresszusnak, De lám: — siettrk kimondani, hogy mindazok a határozatok, amiket nem hozlak, rozsra és kukoricára nem vonatkoznak. Ergo: legközelebb lesz egy uj kongresszus Azon ki fogják mondani, hogy a tervezett határozatok viszont kukoricára nem érvényesek, össze kell tehát majd hivni egy ktllűn tengeri értekezletet. Amihez különben az előmunkálatok máris folyamatban vannak, az u. n. tengeri leszerelési értekezlet formájában. (Ennél már csak a pattogatott kukorica kongresszus lesz érdekesebb és hatályosabb)
Divat leli, hogy a töknwgutaj-érdekeltségek nagy gyűlésétől az cx-kiráiyok kongresszusáig, u Jóvá tételi konferenciától a hólapátotó II-listásokig mindenki és minden elképzelhető és elképzelhetetlen elmen kongresszusokkal üti az unalmát. Ugy, hogy már szinte bele butul az ember. (Főként azokon látszik ez, akiket a különféle kongresszusokra a nemzeli kuliura képviseletében ki szoktunk küldeni) Ez a kongresszus azonban, ami most Jelentkezik a láthatáron, me rőben elül a kollégáitól. Ez egy egész okos és életrevaló Idea.
Ez t. I. a költők kongresszusa. Amire nem kevesebb, mint 30000 költő \'ieregllk össze. Az újságok legalább Is így adlak hirt róla.
Hogy miért tartom ezt olyan okos kongressiusnak ?
Legfőként azért, mert — Toklo ban rendezik.
Tessék csak-elképzelni, ha — teszem fel — Nagykanizsán ren dezték volna I Tessék elképzelni 30000 poétái egyrakásont Tessék elképzelni, ml van ott, ahol 30 000 felajzott poéta versenyt dalol, zeng, viharzik, lobog, eped, sir és só hajtozik 1
Ha Tokioban nem lesz azon a napon holdfogyatkozás, akkor soha sehol többet Rágondolni Is hátborzongató I Mielőtt Ilyen nemzett csapás bennünket is érhetne, (pedig egy fiók-kongresszus a kanizsai fü:fa-berkekből is kitelne I) — haladéktalanul meg kell kezdeni a kon gresszus-ellenesek vllágkongresszu sának összehívását. Ezt már Kanizsa is vállalhatná. Üzletnek sem lenne rossz. Amit egy Ilyen kon gresszus-ellenes kongresszus résztvevőt köHenének, annak mindenesetre több hasznát venné a város, mint Tokio annak, amit a 30000 poéta költ.
De nem ártana sielni ezzel a tiltakozó kongresszussal. Hátha mindenki el tatát menni Tokióba, aki költőnek érzi magát? Akkor pedig nem tudom, lesz- e publikuma idehaza akármilyen más kongresz-szasnak Is...
Csak a2t nem értem: — ha már 30000 költőt meg tudlak hivni Tokioba, miért hagytak ki pont engem ? Aki pedig már annyit költöttem, hogy mostanában minden elsején nálam zajlik le a — hitelezők kongresszusa.
(V
2ALA! KÖZLÖNY
Válságost-* fordult
■ .«..lllá».l UJb.»éB„u m.].PO«
floedu állupolo
NíRykanlMn, lobruár 28
Pillér J nos majoros Kaz<lü Állapota, aHt egyik béres.-, Póska Vín-del szóvállAs kőiben ugy fsjbevágoll vasvillával, hogy be kellel! szállítani a nagykanizsai közkói házba, szoin-balori délelőtt válságosra fordult. Ép ezért a kórház Igazgatósága azonnal értesítette a vizsgálóbírót, aki még a délelőtt folyamán ki akarta hallgatni a sérültet. A kihallgatás azonban nem sikerült, mert mire a vizsgálóbíró kiérkezett, Plltar Jinos elvesztette az eszméletét.
TÖKÉlETEt
z
A kanizsai leányiskola megvalósítása felé
A belügym niszter sürgős leiratban hívta fel a hatóságokat a középltkezések megindítására
Nagykanizsa, tobruár 28
A nipokban érkezett le a vármegye alispánjához b belügyminiszter rendelete a középltkezési munkák sürgős kiírásáról. A leírni a középit-kezéseknek a tavaszi hónapokban való megindítását célozza.
Az építési munkáhlokkal ö<s-e-függő Iparokban 6 a mezőgazdaság által e.sősorban fogla\'koitito t iparágik megrendeléseit*n az ősz elején és a nyáil hónapokban rendizeiint torlódás áll be. Az ipari munkásság egyenletes foglalkoztatása érdekében is kívánatos, hogy középitke-zések már a tél folyamán teljesen előkészítessenek és az azokra szükséges versenytárgyalások kiírassanak, az odaítélés pedig márc us végéig történjék, hogy ily módon az ip;rossag kora tavasszal keresethez tudjon ju\'ni.
Azért felhívja a belügyminiszter a hatóságok figyelmét arra Is, hogy az építkezést munkálatok Intézésénél, a lakatos, a géplakatos és kovács szakmákat érdeklő megrendelések kiadásánál az Iparosok egyenletes foglalkoztatására Is tekintettet legyenek. (A város vezetőségének a kórházi munkáknál figyelemmel kell erre lennie. Az legyen az iparpolitika : hogy mindenkinek jusson kenyér a munkiból. Minél több Iparoskéz legyen foglalkoztatva)
Ezzel kapcsolatban Időszerűnek találtuk felvetni a legfontosabb kanizsai p.oblémák egyikét a nagykanizsai leányiskola Illetve tanítónőképző ügyét. Megkérdeztük dr. Krátky litván po\'gSrmestert Is, aki inbbck kOzólt kijelentette, hogy állandóan foglalkozik ezzel a kérdéssel, amely több ezer nagykanizsai szülőnek és serdülőleánynak nagy problémája.
Dr. Krátky polgármester szerint a leányiskola és Intézet legalkalmasabb lenne az Eötvös-téren a régi gimnázium helyén felépíteni Kiválóan alkalmas lenne a Petőfi-utca 1. számú Herlelendy ház kezdetnek, ahol az
apácák is megfelelő elhelyezést találnának, míg a megfelelő épitkezéB kérdése megoldódna.
Azt az erede i elgondolást, amely a Kozgonyt utcr meghosszabbítása kapcsán óhajtolla a kérdést megoldani, el kellelt ejteni.
Miután Njgykani/sa város bírja a közoktatásügyi miniszter abb;li igéretét, hogy az állam kétharmad részben hozzájárul az építési költségekhez, ha a város egyharmadával hozzájárul, a város vezetősége a tárgyalásokat e tekintetben folytatni kívánja,
Nagykanizsa viszonyainak legmegfelelőbb a leánygimnázium és a tanítónőképző, hogy egyrészt a mai általános műveltséget megszerezhesse leányiljuságunk, másrészt, hogy azok, akik a nőknek leginkább megfelelő kenyérkereseti pályára kivannak menni, megtalálják helyben a kívánatos intézetet.
A város vezetősége mindenesetre a terveket elkéazilteil és a szükséges költségvetést megcsináltatja, ugy, hogy aktuális Időben mindennel készen álljon.
Megfelelő renddel (apáclkkal) eddig a polgármesler még nem tárgyalt.
A város vezetősége mindent elkövet, hojy ez a nagyon fontos prob léma is mielőbb kedvező megoldási találjon, ugy a szülök, mint a gyakorlati élet és a kulturális követelmények szempontjából.
TT
Uradalmak, malmok és iparvállalatoknál jól bevezetett
közhasználati cikk terjesztésére keres gyári vállalat.
Ajánlatok Erdői József hirdetőjébe „Rayon" jeligére Budapest, Teréz-körut 3i. kéretnek.
Erzsébat-tér 18. »z., volt Szarvas kávéházba halyeiam át, miért is
nagy raktárkószletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepa
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
A Marcal áradása
katasztrófáiig méreteket öltött Győrmegyében
Ciyflr, február 28 A Marcal folyó áradása Oyör-megyében kataszlrófálls méreteket öltölt. Móricházán 15, Kisbabod községben 30 ház került viz alá. Komoly veszedelem fenyegeti Rdhapatona, Rábaszécsény és még több községrt, a mentési munkálatok teljes erővel folylatódnak Veszély fenyegeti magát Győr városát Is.
Gyflr, február 18 Az p.lhpáni hivatalhoz beérkezett jclent-Bik szerint a Marcal folyó mcnt\'n l-eköveikezett gátszakadás folytan Kisbabod község háromnegyed része \'viz alá került. Az árvíz magassága helyenként 80 centimétert Is eléri. A hajléktalanná vált lakosságot iskolákban és középületekben helyezték el A h-lóságok gyors Intézkedésének köszönhető, hogy a tov bbi veszélyt megszűntnek lehet tekinteni.
Mérolus I., vasárnap
Gyilkosok és táncosok
HUnUgyi riport 10 felvonásban.
Az eUÖ Hollywoodban készült ném«t brtzélAfilm magyar feliratokkal.
Szereposztás:
A rendőr ..... ... Wllhclm Dlat*Ha
A leány............LIbbI Araa.
Joe ............... Anion Palntaar
Kllty ............ Gata Borthaal
Szerpentin-revü
Tüneményei fényhatások.
Híradó
Aktualltáfok.
URÁNIA
BArolus I., vasárnap
Lőportorony titka
Kémkedéil történd 8 teli. — FSuueplAk: Tim Mc. Coy, Dorothy S»b«ltl«n.
Országutak banditái
Ka\'andlu lOiténet 8 felr. — FótttrepMk: Tlm Mc. Coy, Roy D\'Arcy, Pötty Móra*.
10 ZALAI KÖZLÖNY
Véres szerelmek
A szerelem fog.ilma kezd lassankint eltérni attól az állapottól, amely-ne\'< lulajdonképení kifejezője volt és megérjük azt az időt, sőt egészen közelben látom ezt, amikor a s/ere lem szót kimondani bttnűs dolog lesz, mert ez alatt kizárólag erotikus testiséget kell éiteni. — A régi szerelem szó valami nagyon szép idillikus állapotot jelenteit, két fiatal szív kapcsolódását, álomszerű találkozását. A szerelmes fiatilok bűvös kört vontak maguk köré, szinte elkülönítve éltek a többi emberlöl, nagy magukramaradásukat arra használva fel, hogy járják bekötölt szemmel álomország útjait, ahol csak nyiló virágot találtak mindenütt, sehol teremtett lélekkel össze nem akadlak, legfeljebb egy másik ösz-szebujt szeiehnes párral, aki nem zavart és akit nem zavarhaltak, any-nyira távol voltak lélekben mindenkitől, hisz ott volt mellettük az ő párjuk, aki pótolta és elfelejtette velük a külső világ megmozdulásait.
A férfilélck ideálizmusa melleit mindig ott seltenkedelt a kielégülés vágya, de rejtegette önmaga elölt is, Idő elölt. A férfilélek szén érmét, meggyőződésem, nagyban a nők telték tönkre, pusztították el. A nő kormányozza mindenkor á két ember kapcsolódásának mikéntjét és ha az utóbbi időben azt látjuk, hogy kihalóban van a nőtisztelet, lovagiasság, becsülés, ez súlyos vádként a nőkel terheli, mert mindig több és több közöttünk az olyan, aki nem is akarja, hogy tiszteljék, becsüljék, hanem csupán szerelmet akar, ha tíszleletlcn formák között is jut hozzá.
Az utóbbi évek pedig egyenesen döbbenetes formáját mutálják a szerelmi élet elfajulásának. A mai szerelmesek ott kezdik, ahol azelőtt, hosszú idők multán, befejezni szokták, a célnál. Ne lásson senki ezen írásban sexudis bonc Igatást, csupán megvilágítása kíván lenni egy jelenségnek, amely mellett nem lehet szótlanul elmenni, mert itt van életünk kellős közepében, majdnem naponta megmutatva magát valamely szenzáció, botrány formájában. És ami a legborzalmasabb, majd min den szerelem vért kövelel, embert pusztitl A közelmúltban egymá-ulán peregtek le a véres szerelmi drámák, amikor öltek, gyilkoltak szerelmesek egymáséit vagy épen egymást Az abnoriftis tobzódása a szerelmi életnek szüli ezeket a borzalmakat, inéit a szelíd halkhangu, ábrándos szerelem helyét elfoglalta a durva, akarnok fellángolás, amely nem ismer szent célokat, áldozatos belenyugvást és lemondást, inkább fegyvert ragad, öl és pusziit, \'nem gondolva ennek céltalanságára, önző emberi megnyilatkozás uralja a mai szerelmi életet, ha az enyém nem lehet, másé ne lehessen elv alapján, fegyvert fog az uj kor troubadurja, ahelyett a selymesszirmu virág helyett amelyet annakelölte lopva dobott szerelmese ablakába.
És ez a rettentő mélely belopla
magát a palotákba és kunyhókba egyarám. a hires fürdőhelyen, a gazdagok és kivállságosak i paradicsomában fegyvert fog a gondtalan mondáin nö, mert szerelmese nem viszonozza érzelmeit. A nö gazdag és független, szép és kWanatos, hódolók tömege rajongja körül, de néki mir.dez uem kell, mert ó egyet akar csupán — aki a miséi E: izgatja fantazláját, ez füll, ez izzaszlja foiró vérét, mert ez érdekes, Izgalmas. És amikor látja, hogy célt nem érhet, a férfi érzelmeit meg nem veheti sem szép szóval, sem pénzzel, akkor kényeztetett gyermek módjára félregöröai a szája és határoz 1 Az illatos kézitáskából gyilkos fegyver kerUI elő és megöli azt, akit állítólag mindenkinél jobban szeretett 1
Vagy az a szerencsétlen kis borbélyné, aki durva férje mellett arról ábrándo.ott, hogy belőle úriasszony, .nagyságos asszony" legyen I Csinos lényét, kedves, egyszerű magát mindenestől áldozta az előtte legfontosabb cél érdekében, amig rá nem jött, hogy azok az urak, akik elfogadták nagyratOrő ajlnlko-zását, nem is gondolnak arra, hogy nevel adjanak szegény kis párának, banem gondtalanul tovább állnak az első csók izével az ajkukon. És amikor rájön erre, nem hilvány, Öntelt, semmirevaló életét oltja kl, hanem fegyvert vesz magához és míg-öli az első férfit, aki útjában akadt, mert szerinte részese a nagy tömegnek, akik öl megcsúfolták.
Vagy a napokban lezajlóit nyíregyházai pör, melynél szeunyesebbel, erkölcstelenebbet elképzelni íb nehéz,
amikor kiderül, hogy egy fiatal fiu megöli a másikai szerelemfeltésből, de Kiderül ugyanakkor, hogy ez a szerelem már régen kitombolta ma gál pesti szállodákban és a fatelepi szUIOi házban egyaránt. Ez az el képesztő aljdsság, hogy a gyilkos közszájra adja szerelmetét, akinek a beciülete nem fontos számára, d: gyilkolni tud érte, vagy tán nem is érette, csupin a virtus kedvééit, mert fellehet tételezni ezt Is olyanról, aki szerelmesét meghordozza ország-világ ilótt a mocsokban.
Szomorú korképek ezek mind, ami ellen harcolni talán nehéz lenne, de rámutatni szükséges. Rá kell mutálni, mint elítélendő valóságra, nehogy szónélkül tűrje el a társadalom ezt a mételyt maga körül szinte megnyugodva benne. Akármilyen gyakoii esetek 1> ezek, elítélendő meg évelyedésnek kell tekinteni és harcolni kell szóban és írásban ellene még akkor is, ha a meggyőződés azt mondja: hiábavaló, mert sajnos nem egy nemzet és nem egy elenyészően csekély réteg beteges szerelmi élete ez, hanem az egéiz világon elterjedt kór, amll sem gyógyítani, sem megváltoztatni nem lehet Mégis hibát követnek el azok a nyilvános bangadók, akik egyszerű megmásíthatatlan korképnek tűntetnek fel minden ilyen esetei és vállvonogatva adják tudomására a köznek. Ha kiirtani nem Is, de enybltcni talán lehet valamit és iz épen azoknak a kötelessége ,lenne, ákik szinte mosolyogva veszik tudomásul ezeket az elítélendő szörnyűségeket.
M. Ötvös Magda
A bognársegéd öngyilkossági kísérlete
oldotta meg a pacsal gyújtogatás rejtélyét
Pacea, február U
(Sojdt tudósítónktól) A .Zalai Közlöny" beszámolt már arról, hogy lf|. Hóka Lajos pacsal kádármestert és tegédjtl, Horváth Ferencet beszállították a nagykanizsai kir. ügyészség fogházába, ahol gyújtogatás büntette és gyujtogatásra való felbujtás elmén mindkettőjükéi előzetes letartóztatásba helyezte a vizsgálóbíró. If|. Bika Lajos ugyanis Horváth Ferenc nevű
segédjével, akinek 800 pengőt ígért, még az elmúlt év őszén felgyújtotta a 4000 pengőre biztosított mOhelyét. A csendőrség hónapokig tartó
nyomozását lulajdonképen Horváth Ferenc öngyilkossági kísérlete siettette a befejezés felé. Az elmúlt héten ugyanis a nyomozás annyira előrehaladt már, hogy Horválh Ferenc jól tudla: néhány napról van szó és akkor kiderül, hogy ő gyújtotta fel a műhelyt Rotlegve á reá váró esetleges büntetéstől, ellHtározla, hogy Inkább önként eldobja magától az Hetet. Egy
vékony spárgával sajátmaga
összekötötte a kezelt és beleugrott a kútba. A derékig érő vízben természetesen nem süllyedt el és mivel nagyon fázott, segítségért kezdett kiabálni.
HIRDETMÉNY.
A Nagykanizsai Takarékpénztár R. T. az 1926. évi 16. t.-c. 3. §-ának 6. bekezdése értelmében 1926. évi augusztus 14-én közzétett 30%-os nyugdijvalorizációs arányszámot folyó évi mároius hó I-tól kezdődő hatállyal 3857%-ban állapítja meg.
MiTKiMZJII TllllftfBIII
részvénytArsasAo.
a Női és férfi divatárukban 5:
^ nagy választék
| SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406.
F6ut—Csangary-ut sarok
EU6 Magyar Btitojltó palota.
Telefon 409.
1981. március 1.
Vigyázat!
CmICI, 4, 10 d«rabo« hr«d«tl c»om»jo-liaban fogadja tl a
ISI
haahajlút mlndan ciomagon
pawnoL riuiián>L. Utánzatokat
Hl 4a mii tiaaiipUiI
utasítson viasza 11
Az elősiető szomszédok szabadították kl az öngyilkosjelölt kádár-segédet kellemetlen helyzetéből. Ez a kísérlet rövidesen tűiébe julott a csendőrségnek Is, amely azonnal kihallgatta Horváthot. A fiatalember ekkor töredelmes vallomlst tett, mire gazdájával együtt őrizetbe vették a csendőrök.
Az orvos U tudta, hogy bevált
(4* 16,
Fogápolásra az EGLEO.
Súlyos beteg az ég6 ágyban
Balatonszárszó, fobruár 28 Majdnem halálos kimenetelű szerencsétlenség történt Balatonszárszón. Szűcs István 90 éves Or gember,akit már hosszabb idő 6 a ágyhoz kOI a betegsége, pipára gyújtóit, mikOzben véletlenül meggyulladt a szalmazsákja. A szomszédoknak csak az utolsó pillanatban sikerült kimenlenlok Szűcs Istvánt az égő ágyból. így is égési sérüléseket szenvedett.
lárcins 2-án a Városiban ■árclns 3-án azUránlában
A helybeli kórház építendő kápolnája javára rendezendő vallásos Mim :
A keresztfához megyek...
Filmdráma 9 felvonásban.
ír/e»Wés.
Van lietencstm ■ nigyé damtl kSzta lég izlves tudomásán adni, hogy a
»Röz8a« szállodát és vendéglöt
itvittem él nt márelu hé «-*■ dluaélom noHrénl m**-a>yltom.
Hideg éi meleg ételek, kitínS batatonmeltékl borok. Silvts pártfogást kir
Sípos László •II mMiKi.
ab.M.aa.k fibMitoit,
Épftletfa és deszkakereskedés. Asztalosarnflzem.
Állandóan raktáron minden méretben daaska, ApOlatfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb épiikezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épOletla, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése „,
■agykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
1931. március 1
NAPI HÍREK
NAPIREND
Mároius I, vasárnap
Róm. katolikus: Rcm\'il. Protestáni: Albin. Izraelita: Adut hó 12.
Vároal Színház. „Gyilkosok és Un-co»ok\\ lungoi btlnUgyl ripirt. .Szer penlln-rcvü", lényhatáiok. .Híradó".
Uránia Mozgó. .Lóportornny titka", kémkedf.l történet. .Orsrágunk ban diUl", kilandoi történet
Qyógyazertárl éjjeli szolgálat: I hó végéig « .Fekete ms" gyigjuerUi Fóut 6.
UAzfftrdA nyitva reggel 6 óiAtál uu 6 óráig (hétfő, ncrda, péntek délutAi xedden egé«r. nap nóknek). Tel.: 2—13.
Márolus 2t hétfő
Rónia! katolikus: Simpllc. Proteitáni: Lujza. Izraelita: Adar hó 13.
EmlékextatA
Patakv Andor szobor- 6s képkl&llltáaa március 1-tól 8-ig a Kaszinóban. Nyitva egész nap. Március 1. McrlMls előaddn a órakor a városházán (dr. Frled Ödön).
Ipartestületi közgyűlés a városháza diszterinóbon.
A Kalh. Legényegylet közgyűlése fél 5-kor. Esto 8-kor társasvricsora.
Urleánvok Milrla Kongregációin olő-adása 8 órakor a plébánia tehérier-mében.
Március 2. .A koresztfához megyek" o. tiliu előadása a Városi Színházban (Misszió és Kongregáe ók rundezéso). Mórclus 3. „A korcsztfához megyek" o. fiira előadása az Urániában (Misszió ós Kongregációk rendezése).
— Ma: dr. Frled Ödön llceálls előadása. Ma, vasárnap esie 6 Arakor lesz a városházán dr. Frled Ödön ügyvídnek rendkívül érdekes előadása, amely a jogász-világ hls-lorlkumába vezeti be a laikus hallgatóságot, de a jogászokat Is. Rrassányl Qyula verseiből ad elö, az Iparosdalárda énekel.
— Halálozás özv. Kadn Károlvné szdl. Thenn Anna, néhai Kaán Ká roly nagykanizsai ügyvédnek, Nagy kanlzsa 1848—49 ikl nemzetőrsége kapitányának Özvegye, életének 94-ik évében, folyó hó 28-án hajnalban, Nagyk»nlz»án elhunyt. A holdogult-ban Kaán Károly ny. földm. államtitkár, Kaán Irma nagykanizsai ny igazgató-tanitónö és özv. Oeöcze Bertalanné sz. Kaán Anna édes anyjukat gyászolják.
— A klskanlzsal elemi Iskola március 1 én szülői érlekezlelet tart, amelyen Kovács Illés igazgató ,Az Iskola és család együttműködéséről", P. Mlholcsek Miklós hiloktató prdig .A vallásos nevelésről" előadási tartanak Az értekezletre a szülőket és érdeklődőket tisztelettel meghívja a tanítótestület.
— A „Keresztfához megyek" clmü vallásos filmdráma előadását rendezi meg március 2 án, hétfőn a Városi S.-inházban, 3-án, kedden az Urániában az Úrasszonyok Mária Kongregációja és a Szociális Missziótársulat nővérei. A francia filmgyártás e remeke a ma emberé nek tragédiáját álliija szemeink elé. Városunk közönségének figyelmét ismételten felhívjuk ezen előadásokra annál is inkább, mert a jelenlegi kicsiny kórházkápolna elvétele után a szeretet munkás-1, a kedves nővérek, valamint a 250 ágyas kórház betegeinek kellene sokszor nélkülözniük az élei Vigaszát, kinek ilyképen nem volna otlhona a kórházban. A
ZALAI KÖZLÖNY
katonarét lakóinak p;dlg különös-képen érdekük, hogy a kórháznak nyilvános nagyobb kápolná|a legyen, mert a téli hónapokban s egyébként is, könnyebben juthalnak szentmiséhez és minden lelki vigaszhoz Ezért különösképen ők, de városunk minden katolikus hivője tartsa szenl kötelességének, leklnletlel a nemes célra, az előadásokon részi venni s ily módun filléreivel a kápolna felépítéséhez hozzájárulni. Rendezőség
— Sebestyén Géza temetisire
az Autóbusz Vállalat ma délután 2 órakor, elegendő Jelentkező esetén kocsit indít. Jelentkezni lehet a Teutsch drogériában délelőtt 10 órdlg vagy a Korona portásánál délig.
— Az ipartestületi jegyzői állás. Szombaton lej irt .i nagykanizsai ipartestületi jegyzői állásra kiirt pá\'yázat terminusa, összesen bejött nyo c szabályszerűen felszereli pályázat, amit a március 5-én összeülő elöljárósági ülésen fognak felbontani.
— Orvosi hlr Dr. Schtchtanz István togorvos március hó l-től rendelőjét Csengerl-ut 27 szám alá visszahelyezte.
Minden
pár NOR-COC harisnya egy-egy remeke a magyar gyáriparnak. Ez a tartós, finom és simulékony harisnya minden
nöt
tökéletesen kielégít. A NOR-COC harisnya asszonyt, leányi egyaránt
meghódított
és joggal mondhaijuk, hogy a magyar ipar bü\'sikesége a
JÖfí^OC harisnya
FMimitr 8Z0I0LÍUTI GYULA.
» Af Capone és alkoholoséin pész társasága mozog ma h Városi Színház vásznán.
— Szent Margit ünnepély. Ma este 6 órakor a piébánia fehérteriné-ben az Urleányok Mária Kongregációjának misszió* szakosztálya mü soros előadást rendez boldog Margit tiszteletére. A Kongregáció énekkara, P. Vados Pál ünnepi beszédj, 3 felvonásos színdarab, élőképek, szava-Intők vannak műsoron. Hjlyárak: 30 —80 fillér. A befolyt jövedelem a missziók céljait szolgálja.
= Karikagyűrűk divato*, 18 karátos aranyból, legszebb kivitelben kaphatók Beríny József és Fia ékszerésznél.
—■ A Katolikus Legényegylet ma, vrsárndp deiU\'án fél 5 ór.ikor t irf-ji évi rendes közgyűlését az e;yesüle\'i székházban.
— Koszorumegváltás. ö/.v. Kadn Károlyné elhunyta alkalmából koszorumegváltás cimén özv. Tassaly Ta-másné 10 pengőt adományozott a S oci lis Mis-zió részére. May Margit laniiónő 10 pengőt a kórházi kápolna céljaira.
= Csak felnőttek nézhetik meg az Izgalmas menetű Gyilkosok és táncosok filmet.
Ml UJSAG SCHÜTZNÉL!
Tavaszi női kábátokból gyönyörű modellkabátok
érkeztek. •
Leányka- és gyermek-kábátok nagy választéka áll vevőink rendelkezésére.
Legdivatosabb tavaszi ruha-kelméket szereztük be, yersey, tweed, noppe, tweed
bouele stb. •
Kötött ruhák sapkával
együtt ..... 22-50 •
Tavaszi férfiszövet választékunk minden igényt
kielégít. •
Mult vasárnapra hirdetett — de a rossz időjárás miatt elmaradt — látványos kiállításunkat, alkalmas időjárás esetén ma vasárnap este feléjrendezzük meg.
Árulás.
10 ZALAI KÖZLÖNY
1981. március 1.
Hamis egypengősi
mxotaáltalolt be ta Slrém-fa-telep egyik ninimamotlla
Gottrelch Tibor, .a StrímJéle fa telep alkalmazottja szombaton délelőtt egy darab hamis egypengő*t szolgáltatót! be a nagykanizsai rend Őrségnek, amit valamelyik vevő fizetett be a fatelep pénztárába. A lumi-litvány elég |ól sikerűit, csak a szine homályos kissé és tompa a pengése. A rendőrség ezúton is figyclmezlei a közönséget, hogy lehetőleg minden pénzdarabot pengessen meg átvételkor, igy nem lesz kitéve annak, hogy hamisítványt fogad el.
aS)
INGER,VARRÓGÉPEK
■ A*lEtMOBBAK I
— Brátsásos birkózóverseny kartöréssel Simán János és Horváth József nagykanizsai sütemény-árusok barátságos birkózóversenyt rögtönözlek, melynek hevéb -n Simán ugy ndavágla Horváth Józsefet, hogy az nemcsak nyekkent, hanem egyik karját Is eltörte. A sérUltet beszal-lllották a kOzkórházba, amely jelen telte az esetet a rendörségnek
= Bandaharcok félelmetes cselekménye a mozi vásznon ma, vasárnap.
— Színészek Keszthelyen. Tudósítónk Írja: Szalay Karoly szín társulata megkezdte előadásait Keszthelyen. Az első előadások műsorán „,4z első tavasz". Fruska" és , Viktória" szerepeitek. Keszthely S\'in-pflrloló közOnsége szívesen fogadia a társulatot. Még az első előadásoknak is volt szép közönsége ; a Viktória előadását majdnem lelt ház tapsolta véltig. Keszthelyen az szokott történni, hogy az első előadásokat Ilres padsoroknak tartják s a közöny csak lassankint szokott felengedni. A Szalay társulat a szíves fogadtatás ulán bizalommal né\'het a szhriévad elé. A társulat becsületesen játszik és műsorába iktatta a legújabb darabokat is.
= Az „Ideál" cipő jó, olcsó és tartós!
= Ha "szép Idő lesz, vasárnap dé után hozza el gyermekeit a Schütz kirakataihoz.
— Az Uraftazonynk Mária Kongregációjának tftgjftlt felkérem, hogy tcstvér-egyesUlelünk. Az Urleányok Márln Kongregációjának mlsw/.IÓH szakosztálya által ma, március 1-én dó után 6 órakor a plébánia tehértermében tartandó műsoros előadásra minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Prrfecta
— A cslkágól alvilág vonul fel vasárnap a moziban.
Nagykanizsa legnagyobb áruháza
Női kosztüm Kabát és ru&asscövet Különlegességek
Bel- és külföldi
Ragián- és férfiszövetek
óriási választékban
raktárra érhettek,
megtekintése vételkényszer nélkül >
KIRSCHNER MÓR
rőfös- és divatáruházában.
Nem helyezték szabadlábra
Slnger, Dóka és Horváth letartóztatottakat
Nagykanizsa, február 28 A nagykanizsai törvényszék vádtanácsa ma foglalkozott az erkölcstelen merénylet gyanúja miatt letartóztatott Slnger Sámuel keszthelyi lakos, ifj. Bóka Lajos szentpéterurl kádármester és segédje, Horváth Fe
renc gyújtogatás gyanu|a miatt letartóztatottak é» végül ifj. Horváth István szentadorjám gazda ügyével, aki
leszúrta Lajos ellenfelét. Mind három ügyben a klr. törvényszék elutasította a szabadlábrahelyezési kérelmet. A védfiQgyvédek mindhárom esetben felfolyamodással éltek a pécsi tkir. táblához.
József főherceg udvart raAllltóJa. — Hentesárui milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Nagykariljcaán éllan46an trWa», nagy választékban kaphatók:
Sípos Andor Musxel és FrteiMeniftal Teuiscf) Gusxiáv
csemegcker*ak»désében a kftvetkező árakon :
László Lajos és Gyula hentesárugyára
11IDKPEST
at a budapesti éa a
10 dkg. pirisl .....................
10 dkg. kraltól .....................
10 dkg. raronil.....................
10 dkg. füstölt omlós reggeli szalonna 10 dkg. paprikát szalonna abált, pür/sölt
10 dkg. osaazárhua, kiváló finom.........
10 dkg. konzarv sonka, prágai módra
10 dkg gépsonka ......
10 dkg. rollaonka ..................
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna
10 dkg. száraz osarkész kolbász......
1 pár nagy béosi virstli......... ......
30 fillér 52 fillér 52 fillér 26 fillér 30 fillér 44 fillér IOO fillér 70 fillér 50 fillér 40 fillér 44 fillér 28 iillér
= össztánc. Ma és minden vasárnap a Polgári Egvlelben Össztáncot tart Blagusz Elek
— Megkerült az eltűnt Szegleti Anna. Megirluk, hogy a nagykanizsai rendőrség nyomozást indított az elmúlt vasárnap eltűnt Szegleti Anna háztartási alkalmazott után, akinek \'íltünését munkaadója \'jelentene be. Pénteken délben a leány, akiről már azt hilték, hogy bűntény áldozata lett, váratlanul beállított a gazdájához, akinek elmondotta, hogy olthon volt a szüleinél látogaióban. A leány bemondása szerint vasirnap kinn sétált az állomás közelében és amikor meglátott egy induló vonatot, nem tudott ellenlállni, hogy haza ne utazzék egy két napra a szüleihez.
Áldott állapotban lerí sók él ltti
uyák a természetes „FertlO lóiul"
keserűvíz használata állal rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nögyógyitás főképviselői a Fetenc J6z»f vizet igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fa|dalom nélkül hatónak találták. AFerenoJéuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
Klfosxtotiúlc
eay karmacat fUuerkerea-kedö Üzletét
Keszthely, február 28 Vakmerő betörés történt Karmacs községben, ahol ismeretlen tettesek kifosztották Sárdl János füszerkeres-kedö üzletét. A lettesek nagymeny-nyiségü ruhaneműt és fűszerárul vittek el. A betörés ügyében nyomoz a rendőrség.
— Szukái szeg
asztrológus ós grafológus, akinek csodálatos telitalálatai egész Nagykanizsa érdoklódósét felkeltették, még csak két napig marad varosunkban. Ma vnsár nap és hétfőn fogúd még Centrál-azAlló-bell lakásán. Hogy Itt tartózkodását
— Szukái grufologui utolsó napja a egényekó Szakát Zoltán, a kiváló izirologus ós grafológus, akinek c«o-
cmtékezotessó tegye, vasárnap délelőtt szegényeknek félaron készít analízist ós Jövő horoskopot
— Oyllkosok és táncosok a moziban.
— Adomány a kórházi kápolna javára. Nováczky Oizella tanítónő 6 pengőt juttatott el szerkesztőségünkbe a kórházi kápolna javára. — May Margil tanítónő ugyanerre a célra 10 pengői küldött hozzánk, mint koszorumegváltást özv. Kaán Károlyné temetése alkalmából.
—Virágtólvaj katonaszökevény. Virágtolvaj jugoszláv katonaszökevény után nyomoz néhány nap óta a letenycl csendőrség. Klodnlk Mihály 24 éves szerb katonaszökevény ugyan is álkulcs segítségével behatolt K. Sebestyén Miklós bccsehelyi földbirtokos virágházába, ahonnan értékes virágpalántákat és cserepeket vitt el. A szökésben lévő virágtolvajt körözik.
= Mielőtt Inget vásárol, nézze mag Schütz inganyagait
MH«imiAUFflErcHaaa iszí*
terrnca.ctc ^ÁsMi HT I IéM dUilitM h
hmUloUníI hfn a rflit l«{ilil kfitrhto I
= BünOgyl riport a Oyllkosok és táncosok fflm.
= HOlgyelm I Slnger divaluj-donságai szenzációsak, ne mulassza el megtekintésüket 1
= Jól jár, ha .Ideál" cipőben jár I
NAGY TEAVASAR
Muszel és Friedenthal
csemegekereskedésében.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„Sagoma" Ceylon gyöngye
Kiválóan aromás Uditő tea, különösen betegek és lábhadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brilanla keverék (Seggeli tea)
Idei termésű legnemesebb ültet-vényü fajteák szakszerű kevese, aranyszínű felöntésű, enyhe zamatu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 Arai (fit; o\'olock) tea
Első szedésü, idei termésű fajteák keveréke, aranysárga felöntésű, dus illalu, rendkívül kiadós teakeverék 1 dkg. 32 HU.
Hltx Melange
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sötét felöntésű, erAs, dusillalu te.keverék, tea Qourmandok különlegessége 1 dkg. 36 fillér
PlccaáUy tea-keverék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták keveréke, sötét felöntésű, dus zamatu, rendkívül illatos, kiadós tea .erős teakedvelők és fogyó nők kedvence
1 dkg. 40 fillér.
1681. március 1
2ALAI KÖZLÖNY
Tudja már Ön is.
hogy az

Ideál" cipőáruház
megnyílt a Turul cipőraktár volt helyiségében?
Ha J6 n«l, férfi Aa gyerrnak oipAket olomAn akar vásárolni, keresse fel bizalommal üzletünket, s meggyőződik, hogy oiptulklé(latét csak az „IdaAI" oip&Aruházban
szerezheti be.
HEOHT LAJOS É3 KIRCZ JEHNY
UI ./<• Turul elpfimklár volt vezstól.)
]
A polgArmaatar kAralma
■ 16 él kocaitulajdonoa gazdákhoz
Nagykanizsa, február 26 A Főméllóságu Kormányzó ur nejének akciója javára grót Zichy Ödön őméltósága által ab surdi erdő felajánlóit 20 ürméter (át városunk ínségesei részére utalta kl. A fa közel fekszik a törvényhatósági úthoz s befuvarozásáról nékem kell gondoskodnom. Nagyon kérem városom ló é« kocsi tartó gazdlit, vállalják el díjtalanul egy egy kccsi fának a befuvarozását, hogy az akciót fuvarköltséggel ne Kelljen terhelni. Felajánlások dr. Poltyondy aljegyzónél (Városház, I. em. 20. ajtó) teendők, aki a részletes felvilágosítást Is megadja.
Polgármester.
Biwwlilwm
--ftif MfoUr
a palackkal aalUkrfrl
mmm
I*;r íauíti
, ttmM R.i.iusir.tt.
= FOnyeremény egy OltOny, melyet Singeméi vesz, mert sohasem szakad el.
— 90 perc, 30 Izgalom a moziban a Gyilkosok és táncotok.
— Rosz IdOlc járnak az angol-szOvet-házalókra. Tapolcáról jelentik: Néhány nappal ezelőtt két fiatalember megjelent Káptalantótiban, ahol beléríeic egy házha és előadták, hogy angol szOvelkereskedók, akik naeyob1) azállilminyt visznek megukkai. A hitárban azonban elromlott ar. autójuk és mivel elfogyott kOzben a pénzűk Is, hajlandók olcsón eladni néhány méter valódi angol szövetet. Ezt a mesét több házban Is előadták az ál-angolok, akikre Káptalantóti éber fjj;g//ő|e hívta fel a tapolcai szo\'gabiróság figyel, mét. A szolgabiróság ezulán erélyesen véget vetett a mozgó szöveláru sok további aratáaának.
— A Balatont Társaság Irodalmi, mUvéazatl és tudomáayoa egyesület 1021. március 21-én, szombaton délután tél 8 órakor tartja Budapesten, I, Kátli Oyörey-u. 11b sz. alatti belylségbi-n ezévl rendes kftzgyülését A társaság tagjai ezúton hivatnak meg.
»» Unghváry-rózsa. 25 darab bokorrózaa tea, teahybrld, Pernel fajtákban csomagolva 16 P. Postai szállítás I Unghváry József faiskolája Cegléd. Árjegyzék Ingyen I
— Izgalmak fokozata, láncolata a Gyilkosok és táncosok.
*3SS „Erzsébet"
kézlmunkatlilelet ét elónyomdát tparmi-vésxetl műteremmel bővíteni kl, hol mindennemű IparmUvtaiell munkák éa ler-vexések, szónyeg ta gobtllnfeslések, fug-gOnydk ótazeilUlása és monllroiáiok itb.
BOMOQYI MARILLA
Iparmüvéaznő közr«mUkörtéaével ké.zülnak. Tanítványok a* iparművészet minden ágiban való kiképzésre felvétetnek.
Kézlmunkadkksk nagy választékban I Relnltz Réláné
u Brxi4b»t kiilauakaOiWt Tlt vaiatAj*.
EÖZfiJjSMSAfl
Erdély! gazdák tanulmányúton Zalában
Keszthely, tebruár 18 (Saját tudósítónktól) Ai idei országos mezőgazdasági kiállításon nagyobb számú c délyl gazda is részt vesz. A budnpcslt tanulmányutat az erdélyi Gazdasági Rgylet szmezi. — Az erdélyi gazdák még a klálll\'ás mrgtelfintése előtt kirándulást lesznek a balatoni borvidékre. A Budapestre március 16-án este érkező erdélylek már 17-én reggel Balatonfüredre utaznak ; kél napig — 17-én és 18-án — a balatonfüredi, tihanyi, badacsonyi és tapolcai borpincéket tanulmányoz ák. A balatoni kirándulás végpontja Keszthely, hová 18-án este érkeznek a látogaiók. A 19-i programon a Festetics-uradalom, a gazdasági akadémia és kedvező idő eietén hévízi kirándulás szerepel. Március 20-25-ig az országos mezőgazdaság kiállítást és Budapest nevezetességeit
tanu\'mányozzák az erdélyi vendégek. A tanu\'mányut előkészítésben közreműködik mindkét dunántuli ga/da-kamara; az AlsódiinSnuli Mezőgazdasági Kamara Fclbtr Qyörgy kamatai fogalmazó szeu.élyében vezetőt in fd az erdélyi gazdák mellé A keszthelyi kirándulás megrendezés\'! Rtischl Imié városbíró vállalta.
(—) Lassan élénkül a balatonvidéki borplic. Tapolcáról jelentik: A hosszú tél és utak járhatatlansága miatt nagyon lassan akar megindulni az idei borvásárlás. A termelők részéről elért 52-80 filléres árak nem mérvadók, mert kis lételeknél szerepeltek. Márciusra élénkülés várható a borpiacon.
(—) Kiskáté a magyar Iparról. A M Igyar Oyáripaiosok O.szágos Szövetsége kiadványaként most jelent meg a „Kiskáté a magyar iparról" cimü munka, melyet a QYOSZ. készséggel juttat el díjtalanul bárkinek, aki levelezőlapon a mü megküldését kéri. (Cim: Budapest V., Akadémia-u. 1.)
Gyengül A uraik
•<0 (OMtiák »at>l**lom)
Nem orvosság, hanem egy készülék, mely ai ellanyhuló vérsejtekbe u| erOt ad lég nyomáa alján. Vám- 6e bérmentaaen (diszkrét csomagolás) kűldlOk 20 oaztrik Seb. előzetes bekoldéae elleniben. Dlr. Msitauichka I. Wien Wollielle 23/25
IdőIarái A nagykanizsai meteorológia! mag figyelő jelentések t Szombaton a Aűmtí-Ulltl: Heggel 7 órak./i +2*4, délután 2 \'rakor 4-8-6. asts 9 órskor +5 8.
IBjumÁaI rddió/tltnlis) M Maiaoral* |UÍ ula 10 érakar
ImbSI i Éeaaknruaatra forduló, •rés Maiak, Iflhbailr Magta-nállMI halyaakAatl h»».«é..k, esi, ssaársspra valáulsAlafl mér héaaiyadéa »érhalé.
Legtöbb
baromfiteuyésztő tudja már, hogy a
legjobb
keltetőgépet természeteden a
legrégibb
mezőgazdasági gépgyár gyártja.
, ia^jjJ ^^juá
—a— * í^ff^ o 1 • 1
- IP-
Ne késlekedjék
kérjen még ma
ÁRAJÁNLATOT!
„KÜHNI"R.T. MOSON
ymw
szárazelemek és telepek zseblámpa és anódtelepek
»»• számára
Teljesítményük lelQlmulhatatlan 1 Minden szakazletbea kaphatók.
TŐZSDE
A tő\'sde irányzata ma Ismét szilárd voll. Az értékek túlnyomó részében fokozatos árjavulások kü-velkeztek be. A szilárdabb Irányzat a tőzsdeldő végéig eltartott. Fix-kamalozásu papitok piícin csekély forgalom melleit szilárd volt az irányzat. Valutapiacon az irányzat változatlan.
Zürichi sárlat
Pirii MM, Louson 2321VI, N wyork SIS00, aiflsial 7138, Milonr 37 17\'/*, Madrid 01 20 Amatardául 208 22V| UeiUu ÍVJ 38, Wlsn 72 93. Ut, 378. IVágs 15 301/1, V.*raó 88 10, BüdapMt aO\'llVl salgr&d 9-l»>, Bukarest í*(8Va
Terméiftóude
Basa tlassv. 77-w 14 60- 1470. 78-as I47S-I4 80. 79-*a 14 90 1620. 80-aa 1600-1835, donint T7-SS 14 48-14 Í5. rs-sa 14 83-14 70. 79-ea 14 76-14 90, ao-at 14 86 14-96 Rozi 1090-1103, •sk. árpa 16 26-1576, aörárps 1700--1900, asb 18 40-I88S tengsrl tt 14 30—
14 50 rhmintall 13 10 13 26. repce —-
_•_, korpa 12 00 12 15
k hnéspestl tbitit detlia-jeiTién
VALUTÁK L 27-78-J7-93 h. ItM WQl k, 16-89-17 01 Dán k. I63-00 IM60 Dinár 1002-10-10 üollár 571\'25-074*25 Francia t. 33*40-22*70 Holt :2B* 45 230*45 Lengyel 83-9044 80 Lm 3-38 ( 42
Ura 4*12-4*18 Lka 29 80-30-10 Mtrka IÍ6Cö-13665 N\'tfvág I\' 3 OO-153 60
P jeta -----•-
lift 80*35 80 76
(»id i. ito-io tioeo
•vUk. tf3 10-153 70
11EVIZAH AaisL 229 67-230*37 Belgrád 10*07-0*10 Ber&n 116*10 136 50 BrO aaz*l 79*82 81107 Bukarest 3 40-a 42 Kopt nb. 1(3 20 113-63 London >1 81 27*89 Maórid 67-76-80 76 MUsao 3^96 10 00 Ncwyof 572 50-74 10 Usxlo 1(3 20-163 60 Pária 32*43-2 ) 60 Prága 18*96-17 00 SsóRa 4*13-4-17 Stockb. 163 30-153*70 Varsó 64 10-64 30 Wlsn 80-43-0\'t^ Zürich 110-33 110(3
Kiadja: Délxalal Nyomda él Lapkiadó TUlalal, Hagjkaaliiá..
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. sz.
Ráillóg:"*
SsaM György
Ffat X,
lDflaenzá8
barntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mlndenOtt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király utca 21. Talslss aio.
10 ZALAI KÖZLÖNY
1981. március 1.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések (llja 10 fz\'ig 60 f\'llár, Minden tovihbl szó (II)! S III. VanSr t$ ünnepnap 10 siflg BO tlltár, minden további szó dija 8 fiit. Szerdin (a pinteken 10 szóig »0 fillér, minden lovál bl szó dija 6 ffll. Címszó B minden vatta, gabb belliből illó sió két szónak siámlt-tallk. Állást keresőknek KXo engedmény. Hlráatéaak 5 (B«) paagS laul|M alul m falaalagaa klnyaalis. amámláaát alkarOláiaia •áaati allré llailia41h
Csengery utca 18. alalt 724 Q öl Í31
,.Autátaxlt" kényelmesei olcsón 167. és 571. telefon szánton rendeljen. Sürgönyeim .Autóiul*\' 445
EtAssyomáa dúsan felszerelve legdlva tosabb mintákkal. Kirpill Bözilnél, KOI-csey utca 15. 450
Ptlma nemes (hstsi) kanári madarak julányos áron állandóan ksphslók Eotvös-tér 33.
Frl«»* J.nSp Eraraébal-tér I.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi gflz- és melegvlz-iüléil berendeléseknek szereléséi cntor-nizást, tovibbi vasszerkeieti ás egyéb lakatos munkikat. T*Uf°n S-H. ll\'Ji
PáaxkflloaAnt bekebelezésre minden Összesben a legelőnyösebben él eg^yor-sabhan lolyósiltat Aoxál Ignáo pénz-kölnOnközvetlIÓ Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2 szánt. 6348
Aarté ingákat lólálisssl készít, Bszsó Sándor. 617
■•hsMsataa, fajllsata baralsss " T érát IsaxállltoMates 11
Fehér és \\0rös lllerenkinl 44 és 4* fillér,
sitt piUckokbin, Dv«f csalival
r.w.» Ul. lifráa Jáiasl «..».>-.. r«
Eladó Petőfi ul 17. ssimu ház. Ugysnott kétkemencés pékség május l-re kiadó, esetleg előbb Is átvehető. 669
,.■—■ garcon lakás fürdőszobával, elfoglalható azonnal, vagy május l én Csen-geiy ut 17. alatt. 8ti
Szép 3 szoba, előszobái, parkettás lakáa május i rt kladé Magyar-utca 30. 631
mmmmmi H 4 SZOMl, lürdóSZObáS I. CH1C-
leti lakás Erzsébet-tér 18. számú házban május l-re kiadó. Bővebbet Dr. Halpheu ügyvéd irodájában. 813
t nagy szobás, konyhás lakáa március l-re kiadó Királyi Pil-u. 1?. t33
Karaaak két kocaisl, egy bérest. Németh István, bocs ka! major, posta úttal szemben.
9I<
larláatrigyil szalmáért cserébe adnak. TsjkOsponl. 810
■•Hanoiéra, éoaa kis csalidu kociist április 24-ére (elveszek fuló lovak mellé Pelsőaanci Gaadaaigba. Jelentkezhet Horthy ut 37. alatl. 878
Magféléket
Hirsoh é» Sngt
magüzletében legjobban vásárolhat
Háaak 7, 5, 4 éa 3 szobás háaak, tnbb nagyobb és kisebb |övedel-mező kirháiak, aaaalataa ás la-latháaak, vendéglők, azakadhaayaa 10, 8, 6 és 2 hold klrlak épületekkel. laaatBlárgyvárl hagyaia 26 hold
saáaáá éa rét, továbbá 10 hold siántó, Kanlsraa határákan ISO hold bírlak
épületekkel. Bírtak lalamagyikaa,
708, 600, 250, 6Í éi 110 hold, kózel aa állomáshoz épületekkel aloaó árhaa eladók. BSvebbet Dukáss Mlkaa Inr. közvetítő Nsgyksnlzsán, Szemere ucca 3. saam. .472
■alaár Lajoa Keszlhely, Kasss-utca 4. sa. Mraaaaxdáaak ajánlkozik, 18 évi gyakorlatul, — fia pedig bognár-ssak.
KAtazrokáa udvari lakis mellékhtlyl. Bégekkel május l-re klsdó Csengery-ut 19
__________M
Bsgolsl-sor 35. számú oaaládlháx május 1-ére kiadó, kisebb Igényli, eselleg 2 családnak ker.it 1 együtt. Bővebbet Sugárul alatt, Balassa, 894
Egy fiatal, tisztességei mlndanoaUány felvétetik Zrínyi Mlklós-u, 50. W9
■Pőut 24., emeleti szép, utcai kélszobás Mkáa május 1 re kiadó. Bit
Hatarkarákpárra villanyvilágítást megvételre keresek. — Sternberger festék-kertskedés. 984
Ebédldbulor complelt szép. nyolc-lámpásos rádió, telepes Huiopsvevö, elköltözés mlstt olción eladó Csengery-ut I elsőamelet. 935
Elegánsan bútorozott parkeltos utcd szoba fürdőszobahssználallal kladé. — Lénárl imra bőrkereskedés. 983
Eladó hál szabadkézből, Klnlzsl-u. 28. Bővebbet ugyanotl. 969
•atfir, nőtlen, személy- és teherautó vlzagával, lasalos és szerelő, |ó bizonyítvánnyal állást ketei. Széchenyi Lajos, Kossuth tér 13, Nsgykantzsi. 971
Kélszobás. előszobái udvsrl Iskas mellékhelyiségeimet egyült május I re kiadó Király-u. 47. V7Ü
Kátaaabáa utcai és kélszobás udvsrl Iskás Csengery-ut 67, Kölcsey u. 19. »z. alatt egyszobás és egy sroba kiadó. Érdeklődni lehet Mayer festőnél, Erzsébetié. 2. 068
■ avaaabáa udvari lakáa maltékliaiyl-ségckkal iiiáius l-re klsdó. Ssemere u. 6.
Bi8
Keveset használt Fard bérautó Joggal együtt olcaón eladó. Msgyar u. 52. Tw
Egyszobás udvari lakás mellékhelyiséggel szonnal kiadó Vörösmarty u. 17/a.
MargitfUrdő
s js Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig • Márvány kádlürdő P 1 50
10 jegy vitelnél......P 1—-
Igény bevettetik .gyesWetek, vállalatok Is
Tyukszemvágás......P —-40
Ma6ztroz4s........P—\'30
Fflttrttt. ntairtliM nÉinrt kctütnL
■ ladó kétszobás utcai lakáa május l-re
Fő ut 23., Franknál. 9.S9
A asaalfilrmár I hegyen szóllő,
kaszáló és ezantoblriok bérbeadó. Bővebbet Eötvös-tér 24. sz. 919
HaasrssAlt bútort, ágytollat veaa éa
tlad özv. Kukeczné, Erzsébet-tér. Ugyanott egy szép pallsandsr-ebédlő elsdó. M8
Petőfi u. 31. ss alatt üzle.berendezés~és egy nagy Singer vairógép eladó. 952
Kisadó egy udvart lakás mUékhelyiségekkel, serlestsrláisal Kákócsi-u. 5/c 961
■ladó egyszobás, előszobás lakáa, konyhában vtzvezeté*, gyermektelen házaspárnak. Májusra. Sugar-ul 37. 9,0
Eraaóbat-tór 22. aiámu házban a
Szabados léle üzlethelyiség május l-re klsdó. Bóvebber a háztula|donoaoknál 976
Etagánaaa buto oiott utcai különbé-jiralu ssobs fürdőszoba hasznilattil már clus 15 re kiadó. Cint a kiadóban 975
Rásaa-u. 31. számú kisebb ház szél kerttel szsbsdkézból elsdó.
zép 973
Varróaáis, cselédágy. szekrény elsdó. Kaufmanné, Caengeiy ul 57/s földszint 974
••\'■ódat és Isru\'óleinyt lelvesz Pisla nőlassbó. 977
KOWALD
budapesti fectfigyár
nagykaniz-ai üzletiben comblné fflzók, tűző kUIOnlegességek, melltartók, harlsnyakölők és gummlharlsnyák a legszebb kivitelben, mélyen leszállított árban kaphatók.
Hirluyi siemleiizodés él lejeiéi Nagykanizsán, Csen^ery-ut S.
Kaán Károly, va\'amint nővérei: Klán Irma és özv. Qeócze Bertalanná sz. Kaán Anna, a maguk, az alulirt és a többi rokonok nevében is mélységes fájdalommal jelentik, hogy forrón szeretett jó édes anyjuk, a jóságos lelkű nsgyanya, dédanya, anyós és rokon
Azv. Kaán Xárolynó
síül. Thenn Anna
áldásos életének 94-ik, özvegységének 68-lk eszlendejében, a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen eUzenderalt. Mérhetetlen szereteltei és gondossággal telt szive megszdnt dobogni. Áldott lelke vissjaszállt Tiremtójénez.
A megboldogult földi maradványalt március hó 1-én d. u. 4 órakor a nagykanizsai köztemeló halollasházában a róm. kilh. egyház szertartásai szerint lörténö betzentelés után a családi sírboltban helyezzük el.
A megboldogult lelkitldvéért a gyászistentisztelet március hó 2-án d. e. 10 órakor lesz Nagykanizsán q felíö emplomban. Nagykanizsán, 1931. február hó 28-án.
Áldottlecrrafelejthetetlen emléke! Ai 8rtk<rili«0Má| fényeikeljék ukll
Kirolyai isfll. Haárj Margit msny*. dr. Ouócsa Bertalan, Qlflcit Anna, Mavcr
____jsai sifll. t aócic Erzaibtl, Kaán János, SKomálni II. Kain Maralf, llsrlai
Dazsóai IISI. Kaán Blma 1* dr. Ebner Jenán! iiDI. Kaáa Enaibat unokát, dr. Oaéesa
Barlalanni s*. Zlltkovks Mirla unosljimk n«|«. Siabó Kornél, Harlag Daz>0, dr. Ebner Jaaó, Meyar Vllmaa unokilnik l(i|il. Szabi Margitka, Szabó kornilka, SiaM Erislka, Szabi Evike, Ebaar Uclka dWunoUI.
Fözelók-magvrfk Virág-magvak
Virág-gumókéihagymák Műtrágyák
GyUmölcsfavédöszerek Erötakarmányok Madáreleségek Baromfi eledelek Automata eleség Futor, Pekk
atb. stb. kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, trfllrágya, termény és nővény-védószerck kereske lésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
LuzáUitotf tararalm a feövefkezűk
Elsőrendű saját termésű m kercetenyl fehér asztali bor literje ... P—•«)
schiPer (vörös) asztali lx)r P —-flO kltUnö fehér asztali bor édes P —80
som jehö. latmM 11.
Nagykanizsa megyei várói polgármesterétől.
2482/1931.
Árverési hirdetmény.
Folyó évi március hó 3-án d. e. fél 11 órakor a v. gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árveréseit Hunyadi-utca 16. sz. házban megürült 2 szoba, konyha és mellékhelyiségekből álló lakást bérbeadom.
A lakás folyó évi május hó 1-én elfoglalható.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1931. február hó 24-én.
ni Polgármester.
Pk, I >6l7/?30 ai. 1930. vgtitól 1043. sí
Árverési hirdetmény.
Dr. Bsrths István nsgyksntzssl ügyvéd által képvisett Neumann Aladirné nagy-kanitsai lakón javára B93 Pengő bl Tilt. tőke a löbb követelés járuléka" erejéig a nagykanizsai ktr. lárásüróság 1930 évi 239.V3. sí. végzésével elrendeli klelégllésl végrehajtás folytán végrehs|tást szenvedő tói 1930. évi október hó 23-án lefoglalt 4500 P becsült Ingóságokra a nsgykantzsst klr. járásbíróság lenti számú végzésével sa árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t-c. 20 §-a alapján as slább megnevezett > a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tllnő más foglaltatSk javára is rz árverés megtsrtását elrendelem, de csak arra as esetre, ba kielég lést joguk ma Is lennáll és hl ellentik halasztó hstályu Igénykereset tolyamatba nincs, végrehajtja) szenvedő lakiéin, Morgánypuiztán a llzetctl ősszeg levcnáaával leendő meg-tartására határidőül 1831. évi március hó »-lk .lapjának délután 3 órája (űzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt tehenek a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg bccaáion slul is el fogom sdnl még akkor Is, ha a bejelentő fél a helyaainén nem Jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1031. évi feuruir hó 6 án.
Elek László s. k.
klr. bírósági vé8teha|ló, M0 m nt bir sági kiküldött.
Figyelem I
Kérem ezután Is a Petrlcs-téle hentesüzletbe menni, mert az
árak nem emelkedtek. Sartéshu 110—160
Iitkiku 140-180
■Iráló ulrttilMia Í M Hál ulr 160
B«r]iku 180-240
A lbttltku árit U leuállltottaa.
A n. é. közönség becses pártfogását lovábbra is kérem tisztelettel ros Patrioi Qyulai\'
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JEHÖ
gépiparváltalalával Zalaegerszeg. Telefon: 43.
Kásxlt t
•lavaaaták im •<i>att>ubar<>n-daaáaakal, traktorok, aulák ás Bápak Javítását.
1031. március 1
ZALAI KÖZLÖNY
2285/1931.
Tárgy: A távíró- és távbeszélővonalak biztonsága.
Hirdetmény.
A belügyminiszter urnák a tárgyban jelzett ügyre vonatkozólag 1878. évi okt. 3-ári kelt 37.721 sz. körrendelete és a pécsi m. kir. postaigazgatóság megkeresése alapján felhívom a város bel- és külterületén haladó táviró és távbeszélővonalak mentén fekvő föld vagy telkek tulajdonosait, hogy a vezetékek mellett lévő élőfákat haladéktalanul, de mindenesetre legkésőbb f. évi március hó 15-ig oly módon ga-lyaztassák le, hogy a fa ágai és a vezetékek között legalább egy méter széles tlr maradjon.
Nagykanizsán, 1931. évi február hó 17-én.
«, Polgármester.
KOVALD
budapesti festőgyár
elvállal
lérllöltöny, lílyein, xiorzsett,
bársony és szövet ruhák festését és tisztítását a legszebben. Oallérok, kézelők é» Ingek legszebb tisztítása. Vegytiizíitási és festési árainkat lényegeién leszállítottuk és ezen áraknál olcsóbban elsőrangú munkát egy cég sem készíthet, azírt legyen bizalommal 50 éves legmodernebb amerikai gépekkel berendezeit cégünk iránt. Oyüjtötelep: Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4039/1931.
Hirdetmény.
A falusi kislakásépitési szövetkezet a kislakás építési akciót az év őszén is folytatja s igy a földreform eljárás során házhelyhez juttatóit hadirokkanlak, hadiözvegyek, hadiárvák és olyan 3 holdnál nagyobb földterülettel nem rendelkező mezőgazdasági munkások, akiknek legalább egy önálló keresettel nem biró, saját eltartásukban levő gyermekük van, családi házuk fölépítésében a szövetkezet részéről ! .500\' P-ig terjedő anyaghitelben részesülhetnek.
Felhívom tehát mindazon fent elsorolt helybeli lakós házhely tulajdonosokat, kik a folyó évben építtetni és a kölcsönt igénybe venni óhajtják, hogy összeírás végett f. évi március hó 1—15-lke között dr. Pálfy v. közgyámnál (I. em. 9. sz. ajtó) a hivatalos órák alatt jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1931. február hó 26-án.
Dr. Krátky s. k.
w potféxmMttr
Eladó
MEGJELENT
Dr. Hernyó Jósaef
összeállításában a
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
Folyó évi március hé 3-án d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban tartandó nyilvános árverésen Kossutli-tér 14. sz. házban megürült 3 szoba, konyha, előszoba és mellékhelyiségekből álló lakást bérbeadom.
A lakás f. évi május hó 1 én elfoglalható.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsán, 1931. évi február hó 24-én.
Polgármester.
fegyver, sport és fotószaküzletében.
A 490 oldal terjedelmű vaskos kötet nagy hiányt pórid munka éi lelje* egé-íziben tartalmazza u örtgaég, rokkantáig, özvegység és árváiig esetére v»(ó kötelező blztoaltiaról 0931 évtXL. t. c) további ■ betegségi és baleaeti blalo-állásról szóló (1937. évi XXL t.-c) törvényt teljes szöveggel és a vonatkozó 1930 iprllls haváig megjelent klegé azltí éa módosító rendeleteket, valamint «z Országos Társadalombtztoaitó Intézet elió alapaubityit.
Ara B pengő.
Kapható lapunk kiadóhivatalában éa Nagy ttátmánnál, Butthyóny-utoa 1. amóan alatt.
Hillkaaiiulak lalálkoióhdya «
István király Szálloda
■udapaat, VI. P«4maniozky-utoa I.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezeit elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában Kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszekötletés 2-es és 46-os kocsikkal.
10
ZALAI KÖZLÖNY
1981. március 1.
Minden
berendezést
díjmentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarit meg és sok kellemetlenségtől kíméli meg magát.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennünket személyesen I
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5. szám
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva; 1887-ben.
Nvomslott & Wlielíi Nvomds és Ufkiitctf VJlinljlníl NnykaDijKán (Fcleifts
Qjlf.lvcsi>t* 7.aW Károly )
71. évfolyam 50. szám
Nagykanizsa, 1931. március 3, kedd
Ara 14 flUér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség: nappal Sugár ul 2., éjjel Fóut ó.
Kiadóhivatal: Pőut 5. izim. Kmthtlyl IlókktadóhlvaUl; Koisulli-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KlólLzctísl íta : egy hóra 2 prngó 80 llllér. t.i.i™. / Szerkcsitóaég 421. nAm, (i)|et 78.) icicton. ^ Kiadóhivatal 78. Kcailhelyl Ilók 22.
A földtehermentesités
Az egész világot sújtó gazdasági depresszió és a nyomaszló mezőgazdasági válság vajúdásaiból meg-szüleleit a kormány uj földtehermen-lesitó törvényjavaslata. Az egész világon mindentlit felülkerekedett az a helyes belátás, hogy a gazdasági válság zavarai között mindenekelőtt a mezőgazdaságot kell alátámasztani 8 mindenekelőtt a mezőgazdaság számára kell mentödrsrkáról gondoskodni, amely a minden közgazdasági fejlődés alapjául szolgá\'ó ösloglalko-zast megóvja az elmerUléslöl. Ezt a céit szolgálja az Amerikai Egye ül< A lantokban a farmhill és az eurttpal o szígok közül Németországban, Franciaországban, Angliában, Oiasz urszágban stb. a/oknak a nagyszabású és mélyreható kedvezményeknek rendszere, amely a vál«ág arányaihoz alkalmazkodva a mezőgazdaság terhein könnyiteni éB a mezőgazdasági termelés rentabilitását előmozdítani iparkodik.
Ezt a célt van hivatva szolgálni a msgynr kormány tehermentesítő javaslata is.
A javaslat kifejezetten a birtokosok mindennemű nyomasztó adósságainak megfelelő, uj rendezésére Irányul. Számbaveszi mindenekelőtt a kisbirtokosok és középbirtokotok nehéz helyzetét, de kitűzi a zavarba jutott nagybirtokosok szanálásának lehetőségét is. Minden egyes kategóriára nézve megfelelő praktikus megoldási módozalot jelöl meg. A kitűzött árverésekre nézve megszüntető, illetve felíüggetótő és halasztó erővel blr már maga ai a bejelentés, hogy az illető birtokos részese kiván lenni az uj rendezésnek. Az áiveiésekre csökkentő hatással lesz a javaslatnak az a rendelkezése, hogy az a hitelező, aki árverezlet, ezt csak azzal a rizikóval leheli, hogy eleve biztosítsa az előtte bekebelezett tartozások leljen kielégítését az árverezés során. Ez a rendelkezés egyúttal megakadályozza a földbirtok értékének további hanyatlását.
Az első helyen bekebelezel! hlte-ezők, vagyis a nagyobb pénzintézetek nem fognak árvereztetni. Ezt az eredményt az érdekelt hitelező Intézetekkel való tárgyalások utján biz-tosi\'olt* a pénzügyminiszter. Ez a megállapodás a hitelező-csoportok megértését tanúsítja a földbittokosok nehéz helyzete iránt, de egyben meg-elel a saját jól felfogott érdeküknek Is. Az a helyes, okos megállapodás, amelynél mindenik fél jól jár, mert megtalálja a saját számadását. Ha a "\'létező a mai viszonyok közölt ár-vceztet, akkor kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy sem a kihelyezett tőkéjét, sem a kamatalt nem kapja vissza. Hololt a kormányiavaslat állal foganatosítandó járadékrendszer, mlg tehermentesíti a gazdaközönségei, egyúttal a hitelező számára i» biztosítja követelésének lassú, folyamatos törlesztését. Emellett számba kell venni, ézt a közvetett előnyt ls,
amelyei a gazdaközönség vásárló erejének növekedése s ezzel a gazdasági vérkeringés fölélénkülése szerez minden gazdasági ágazalnak, Iparnak, kereskedelemnek és a központi pénz-csatornáknak, a bankoknak és pénzintézeteknek egyaránt.
A kormány javaslata egy megkönnyebbülést, egy föllélegzést fog felidézni nemcsak a népes gazdatársadalomban, hanem az egész magyar közgazdasági életben. Nyomában meg-eiösödik a bizalom és föllendül a munkakedv. Friss erőhöz jul a re-
ménység, amely azt suíja nekünk, lelkes magyaroknak, hogy — bármily mostoha időket élünk Trianon óla — érdemes dolgozni és érdemes fáradozni tovább vállveteit odaadással: a nemzet szebb jövőjéért.
Nyolcffónapi börtönnel bUnOődiU Welsx Cafos, aKl a Luftl-tsá ulti hun lelőtte a feleségét
Egy feldúlt Oázasélel szomorú regénye a nagykanizsai törvényszék elölt
Ám alig mondotta ki szavai\',
Nagykanizsa, március 2 Tavaly autuszius 7 én este 9 órakor történt, hogy Zalasárszeg la kosságát revolverdörej készlelte az utcára. Csakhamar Izgalmas segély kiáltások ls hallatszottak a csendet éjszakában, amelyek az úgynevezett Lapl csárdából kerüllek kl. A Lapi-cs.arda régi patináju csárda, ahova most Is messziről jönnek nyaranta a kirándulók. Valamikor a betyárok kedvenc csárdá|a voll.
A község népe csakhamar odafu tott a hangok irányába, ahol véres dráma zajlott le a máskor csak nótától hangos csárdában.
A Lapl-oaérda vér*• éjnzakéja
Welsz Lajos 46 éves gazdaember, a csárda tulajdonosának, lllslls Ml-h\'lyné született Lebersürger Annának veje,
F rommer-pisztollyal lelőtte Agyban fekvő feleségét,
Welsz Lajosné születeti llisils Annál. A golyó a fiatalasszony bordái közöli hatolt be és a hátán főtt ki. Mlelőlt Welsz Lá|os fegyveréi még egyszer használhatta volna, a már pihenőre lérl anyós és a vele egy szobába alvó Kllnger Oizella nevű fiatal leány odaugrottak és
lefogták Welsz kezét, majd betuszkolták ■ másik szobába, ahol rázárták az ajtót.
A szerencsétlen asszony életveszélyes sérüléseket szenvedett. Hónapokon kérésziül gyógykezelték a nagykanizsai Horthy Miklós-kórházban, mlg sikerült őt az életnek visszaadni. Welsz Ls|ost a csendőrök őrizetbe vették és átadták a nagykani zsai ügyészségnek, ma|d felfolyamodására a vádtanács 1600 pengó biztosíték ellenében szabadlábra helyezte.
Egy bofdogtalan háiaaság regénye
A bűnügyi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy 1VW« Lajos gazda és felesége 18 év előtt kötöttek házasságot,
ez azonban boldogtalan volt. Rövid együttélés ulán viharfelhők vonullak a Bzépen indull házasság egére, melyek mind gyakoribb elvakodásban robbanlak hl, annyira, hORy zz u\'óbbi időben ntár a két házasfél a válás gondolatával foglalkozott. A házasfelek közöltl viszonyt még
lobban elmérgesl\'ette Németh István nagykanizsai lakosnak gyakori híz-hozfárása.
Az egyébként la Ideges férj gyanút fogott,
nlncB-e felesége éB a Italai Németh köpött bizal itas viszony?
Weisz figyelni kezdte asszonyát és Némelhe! is. Egy napon aztán este, a házuk mellett, a községi ul végén levő
útjelző oszlop tövében egy kő alá rejtve levelet talált, amit felesége Irt Németh Istvánnak.
Weisz nyomban lakására sietett és a levelet felolvastatta legnagyobb fiával, Lajossal. A levél lartnlmából csakhamar meggyőződött arról, hjgy gyanúja nem volt alaptalan.
Mikor ekép bizonyosságot szerzett a dolgok állásáról, elöntötte az indulat, előkereste Frommer-plszto-tyál és abba golyót téve a hálószoba felé Indull, ahol időközben már pihenőre léit mindenki, a felesége Is.
Weisz tel|esen felindult állapotában odasietett asszonya ágyához és felkenettette :
— Anya, kelj fel l Beszélni akarok veled 1
a fegyver dörrent és az asz-
szony találva visszahanyatlott ágyába,
ahol mélyen az ágynemű közé fúrta magái.
A revolver golyója az asszonyt a 12 borda alatt az elülső hónalj vonalban érte és a háton a girlnccsi-golyától jobbra 2 centiméternyire hagyla cl a testet.
Egy kla levél
Mikor a esendőtök kihallgatták Welsz Laj .st tagadta, hogy meg akarta volna ölni asszonyát. Azonban az egjlk tanú ezzel szemben azl vallotta, ho^\'y hallotta, amint Weisz kijelentette:
— Bár találtam volna egy kissé beljebb, hogy döglött volna megl
Bebizonyítást nyert az is, hogy amikor a nyár folyamán Németh István fiatal felesége (aki Zilasár-szeg község hirá|ának II Ul leánya) megmulatott Weisz i.ajosnak egy, az ő f.leségélől szármázó, Németh Lajosnak irott levelet, Weisz ekkor azzal fenyegette meg asszonyát:
— Most az egyszer még megbo-csájtok neki, de az ötödik esetben a halál fia lesz I
Egész napos zárt főtárgyalás
A kir. ügyészség Weisz Lajos ellen szándékos emberölés bűntettének a kisérlete miall emelt vádat és ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Mutschenbacher Edvin elnöklete alatt. Védő dr. Welsz L»jos ügyvéd, mlg a vádat vlléz Csllloghy Qyötgy vezctöügyész képviselte. Dr. Nlsponszky Béla mint törvényszéki ellenőrző orvos, Lajkó Ferenc mint fegyverszakértő szerepeit. A törvényszék sok tanút idézett be a tárgyalásra, köztük a felgyógyult asszonyt, aki azóta Ismét együtt él urával.
Olt vannak a házaspár gyermeket is. A teremben általános izgalom: egy ugynevezelt szenzációs tárgyalás Ígérkezik, sok pikantériával és Izgalmakkal.
Ám i kik azl hitték, hogy ideg-bi/sergetö betekintésben lesz részük egy házasság rejtelmemé és a hálószoba függönyei mögé — nagyon csalódtak, mert alighogy megkezdődön a főtárgyalás és a vádirat felolvasása, vitéz Csillaghy Qyörgy kir. vezetőügyész indítványára a főtár-
gyalás! elnök zárt tárgyalást rendet el és a közönség elhagyta a leimet. A f\'tárgyalás egész délelőtt és d:l-u\'én tartott.
Az Ítélet
Délután 5 órakor dr. Mutschenbacher Edvin főtárgyalás elnök nyilvánosan kihirdeti a bíróság Ítéletéi, mely szerin! Weisz Lajos vádlottat bűnösnek mondotta ki erős leiindulásban házastárson elkövetett emberölés kísérletében és ől ezért a fenforgó körülmények figyelembevételével
nyolc hónapi börtönnel sújtotta, betudva a bünlelésbe az 1 hónapi vizsgálati fogságát.
Welsz Lajos dr a büntetés enyhítéséért megfellebbezte az Ítéletet, míg
a vádlott megnyugodott.
Vitéz Csillaghy György kir. vezető-ügyész súlyosbításért fellebbezett.
Mikor az ítélet elhangzói), a vádlott Welsz Lajos nagy pMhosszal ki • jelenti:
—■ Én tudom, hogy nekem szükségem van erre a büntetésre. A bün-
Zalai közlöny
IMI március 3.
leiés édes, ebbó! lesz otthon a bol■ dogság...
Mikor a birósáy tagjil már mind visszavonullak szobijukba, halljuk Welsz Lajos vádlóit hangját a folyó són:
— Esküszöm az Istenre, hogy solia többé nem nyúlok a feleségemhez. Nem bántom többé...
A tárgyilagosság szemponljából Is meg kell még Jegyezni, hogy ugy a bíróság, mint a klr. Ügyész mindent elkövetett, hogy egy veszélyeztelelt családi tűzhely t-zét ne hulljon, n két ember u| életet kezdhessen, h kiengeszlelödés és a feledés éleiét, amelyből Ismét a béke és melegség fakad...
(B. R.)
Elfogták a kőrösladányi állomás betörőit
Kőröaladány, márcliu 1
(Éjszakai rádlájelentés) Mint Ismeretes, néhány nappal ezelőtt egy vakmeró betöröbanda kirabolta a kórOsladányi vasúti állomás pénztárát, ahonnan egy vasládában 500 pengőt és értékpapírokat vittek el.
Az erélyes nyomozás hétfőn vezetett eredményre, amennyiben a rendőrség őrizetbe velte Kardos Sándor 22 éves szeghalmi legényt és négy társát, akik beismerték a vasúti betörést.
Az utóbbi időben KőrOtladányon és Szeghalmon számos Irafikbetőrés és templomfosztogatás történt. Házkutatás alkalmával Kardos és társai lakásán a bűnjelek nagyrészét megtalálták.
IdAlárá*
A nigykxnlual meteorológiai meg-figyelő Jcl*ut«Mk i Hétlön a himérUk-M; Reú>l 7 ónkm +0 9, dtlulln 1 crnkoi 4-1-8, este 8 Arakor —1-2.
Ftlhizd: Reggel borait, délben é« ote llutl égbohoial.
StUirúnf. Bgéei nap északkeleti arél.
Caapadik 0-t.
(e/MUkal rddlójtknlét) « lihenM. |M laUnl ute M érakar laaU I Ertta 41J.II fagy várhat* taraié létrát.
A francia—olasz megegyezéssel végleg létrejött a flotta-egyezmény
Johanna nővér
Irta: Margó 2
A rendes hivatali robot, m.-g esténkén! elvégzett ktllön munka útin Klára naponta elővette a készülő diványtakarót. A csodaváró, lágy hóhullásos éjszakában csak a csend dalolt ritmikus melódiát a munka taktusára. Villanó tü hegyén, magasba lendülő, szines selyeinszálón elszánt, merész, meg szédült szerelmes gondolatok hintáztak, surranva odasimultak a vászonra s elpihentek.
Sorakoztak az öltések, — sora-kozlak a gondolatok :
— A doktor ur olyan Jó, —• muzsikált a Johanna hangja, zugó fülében — a betegeinkhez is, hozzám is.
— Hozzám is — mormolta Klára és keserűen elmosolyodott.
A doktor ur jó, olyan Jó...
Kérdőn, gúnyosan még biztatón ez zakatolt még akkor ls fájó agyában, amikor végre álomra hunyta kimerült, káprázó szeméi.
Róma, március 1 Henderson római tárgyalásának eredményekép létrejött a francia-olasz megegyezés a két hatalom flottájának erősségére é» megoszlására vonatkozólag. Franciaország flottjának Ossz-tonnatartalma továbbra la meghaladja Olaszországét,
de Olaszország flottája erösebb lesz a torpadóüidözök és kisebb cirkálók tonnatartalma teklnletében. A franciák fölényben maradnak a tengeralattjárók valamennyi kategóriájában.
Pária, márotui t A Paris Midi a tengerészeti egyezmény jelentőségét méltatva rámutat arra, hogy a tengeri fegyverkezésre vonatkozó angol kívánalmak kielégítésével és
a francia olasz ellentétek kiküszöbölésével az európai
politika uj arculatot Olt
Most már bizonyos, hogy a leszerelési értekezleten Anglia és Olaszország szintén Franciaország oldalán fog állani.
Párls, márclui t (Éjszakai rádlájelentés) Henderson külügyminiszter és Alexander, az admiralitás első lordja hétfőn délben elutaztak Párisból. Elutazás előtt Henderson örömét fejezte kl afelett az egybegyűlt újságírók előtt, hogy létrejött a megegyezés, mert ezzel sikerült kiküszöbölni a fegy verkezisl versenyek lehetőséget.
London, március t (Éjszakai rádlájelentés) Henderson és Alex inder este Londonba érkeztek. Henderson kijelentette, hogy a három ország a legjobb barátsággal megy a leszerelési konferenciára, anélkül, hogy más ország ellen kötött volna szerződést.
Divatujdonságok
naponta érkeznek.
Nagy választék finom
kosztUm-, köpeny- ós ruhakelmókben, kiváló minőségű angol szövatek, férfi ós női fehórnamll anyagokban.
SINGER DIVATÁRUHÁZ.
Karácsony napjának estébe hajló délutánján Klára bekopogott a doktor szobájának a|taján.
A férfi megdöbbenve nézett vele farkasszemet az íróasztal mögül.
— Maga Itt, nálam?
— Ne féljen, nevetett Klára a maga biztos, merész modorában — neféljen, nem magamat hoztam karácsonyi ajándékul.
— Johanna nővér a|ándékál hoztam. 0 csinálta magának talán éjszakai viira8ztáB alatt, — -talán két priznic közölt lopott rá egy-egy öltést, lompafényü éjjeli-lámpák fényénél varázsolta rá a színeket. De bevégezni nem bírta már. Maga legjobban ludja milyen reménytelenül beteg. Én — én épen csak belejez-lem s elhoztam az ö kivánsaga szerint Hogy legyen valami öröme karácsonyra. Miért ne, Istenem, mikor Maga olyan jó... ő mondta így. Kibontotta csomagját s a takaró véglgomlolt a kapóit szürke díványon, a szoba megtelt színnel, melegséggel.
Mozdulatlanul, szavak nélkül áll-
tak szemben egymással.
— Na Isten vele, Sándor — mondta végre Klára — boldog ünnepeket magának. És neki is...
Kezének kicsi, repdeső mozdulatával arrafelé Intett, amerre a Johanna szobáját ludia.
A doktor nehéz léptekkel, szakadatlanul rótta végig a szobát. Kint kacér, kicsi hópelyhek keringőztek s beklváncsiskodtak az ablakon.
A doktor megállt a dívány előtt > elnézte a takarót. A szinek sugárzón melegek, büszkén ragyogók voltak, mtnt Klára szerelme, titokzatosan összeslmulók, hallgatagok, mint a Johannáé.
Johanna... Ez a név nem Jelenlelt neki mást, mint két dolgos keze, állandó, hangos parancsainak halk visszhangját. A férfi először, életében olyant érzett, mlnlha szégyelné magát Karácsonyi ajándék valakinek... Hál ilyesmi neki igazán nem jutott volna eszébe soha. És Klára, az ő Klárája, ahogy eljött, milyen bátor és büszke.
Ml lesz Klárával? döbbeni felé a
Pataky Andor kiállítása
Termékeny televény ez az áldott, sokszínű zalai föld. E^ylk legorigi-nállsabb termése pedig Pataky Andornak a művészete. Pataky Andoré, akit a magyar szobrászat arrlvé tehetségévé márkázott a fővárosi-sikerek sorozata, — de akit a zalai kul-turélet centruma, Nagykanizsa eddig CBak budapesti híréből ismert.
Pataky Andor vasárnap nyitotta meg tárlatát a kanizsai Kaszinó cln-nal elrendezett alsó termében. A megnyitáson a polgármestertől kezdve a város kultúréletének Jelesei voltak ott olyan számban és olyan együttesben, ami érdeme szerinti ünnepi jelentőséget adott a vernissage nak, lévén azonkívül évtizeden belül az első
plasztikai tárlat is Nagykanizsán. *
Mint szobrász és mint festő mutatkozik be Pataky Andor ezen a kiállításon.
Pataky elsősorban és elhivatottan : szobrász. Minden alkotása, a legkisebb nippig, él. Élővé teszi a mozgás. Az agyag tömör beszédű, erőteljes ritmusokai zengő anyagként oldódik és formálódik a keze alatt és majdnem mindig életté formálódik. A fantáziáját csak néha nyergeli az ihlet, de olyankor költői erővel. Bizlos, határozott lendület, a nyugalmi helyzeteknek Is ugyanilyen mozdulat-elemei adják a problémáit, amikhez az inspiráció csökönyösségével ragaszkodik. És minden problémáját — a legtöbbet tökéletes kifejező erővel — maradéktalanul meg Is oldja.
Témát legnagyobbrészt a magyar rögből, a magyar népéletből fakadnak. A magyar falu realitásaiból poé-zlst bányászik (a munka, az áhítat, a magyar föld poézisét) és alakjaival együtt az azokhoz kapcsolódó. hangulati éa érzelmi absztrakciókat is lömör anyagba faragja.
Tehát: mozgás és kifejező erő.
Mindezeken felül pedig egész művészetét valami derűs szemlélet lengi áL Szinte napsugaras levegőt érez az ember a szobrai és képei kOzött A zalai humusz verőfényéf, valami jö, drága, egészséges örömet sugároz minden darab, ami kikerül a keze alól. Nagy kincs ez ma, amikor a
gondolat?
UJra kezdte sétáját.
Hát ml lenne Istenem ? Természetesen el fogja venni feleségül. Természetes. Szerelné látni kinek van ellene kifogása? Még ma megmondja Kláránik. Ellenkezésről szó sem lehet... Hogy szegény éa kezdő s hogy Klára in*ga Is szegény, ezek mind nevetséges kifogások. Hogyis nem gondolt eJdig erre? Ugy lesz most is, ahogy ö akar|a, ezt Klára ludhalja jól. Csak semmi felesleges beszéd... Ez tehát el van intézve, így van rendben.
Már indult Is volna, hogy Klárá-menlen, de hirtelen megállította egy gondolat.
Még nem, előbb Johanna Szegény. Orvosi számítás szerint nem sok van már hátra.
Cigarettáját — mint lefelé fordított fáklyát — eloltotta a hamutarlóban, büszkén, boldogan és egy kis titkolt alázatossággal megindult a Johanna nővér betegágya felé.
(Vége)
SALVATORFORRAS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
•f\'H""\' o.apaéékat f.loldj. o. ily.n.k kép. »d*.4. m.u.fc«d«l,o.í. . ■ riaaiia r, , . , „ . . _
féjéalmakat aasgaaBatatl • »•••- 4. hóly.ghomokot .lU.ollt • aukorbriagak gyágyltala Uzlctvezetöség : Budapast, Erjraébat-tér I.
1031. március 3.
művész Inspirációja legtöbbet és leg-szOkségszerübben a fikete minek
skáláján táplálkozik.
*
A pálma a lopótökből bort ereszti paraszté. Annak a mozdulata, konstrukciója, kifejezése reprezentánsa Palaky Andor egyéni erejű (a magyar szobrászaiban témáival is jóformán egyedülálló) művészetének. Hatalmas munka a keresztvtvő. A mázsáslépltl, elnehezedett mozgású paraszt (cse kély elrajzolás melleit Is) a magyar földet fenntartó munka és imádság szinte allegorikus ábrázolása. A földet döngelő nyers erö és az áhltal halk rezdülései egyugyanazon a figurán : — feladat a művésznek é^ Pa-taky szobrán ez a kettő csudllalo-san jól kifejeződik.
Megállít a csizmadia, a kasztverő paraszt, a hajtó, a koldus stb. terrakották, mindegyik, különösen az el6ö, egy egy nsgyszerü mozgás beszédes mr-görökilőle.
Kaszaverő paraszt |ából és egy menyrcskéből komponált lámpuernyő-figuráján a játékos könnyedség és az ólmos fáradtság jelzik, hogy mesterük mennyire egészen ura az anyagnak és technikának.
A idncos-pdr szinte muzsikáló, lendület-tele mozgás ritmusa, a matyó menyasszony, a vőfély komoly méltóság teljessége, a vafró asszony elömlő nyugalma, a tarisznyás cm ber pompás mozdulata, a birka pásztor csoportból valósággal kisugárzó esti hangulat, a Mózesfej, a csikós rubensl robuszluma, a keleti táncosnő finom vonalai, a fayance-elefánt nagyszerű, minuciózus izom-játéka, a fayance és terrakotta pulykák, kacsák, slb. állatok kitűnő portréi, költőien \'stilizált plakettjei (Don Quijote, pásztor, csudaszarvas, Krlszluklej), hamutálca- és vitrin-figurAI mind, mind egy Is enáldolla magyar lehelségnek őszinte, egyenes-beszédü kiftjezCI. Ahol a modern rányok kerülő útjára próbál lépni, (kévrhordó) ott megbicsaklik az ö egészséges művészete és elmar d az az elhitető blzlonság, ami pedig
karakterisztikus része művészetének. •
Palaky, a par cxccllence szobrász az ecselnrk is mestere. Az aquirell a területe. Fő értéke a gazdag, markáns színei és erőteljes technikája, amely kél tulajdonság Individuálisan talál egymásra képein. Technikája a nrgy foltok. Ügyes slaffage beálli (ásókkal szép távlatokat ad, bár a sik-szerüség löbb képén Igy Is megmarad. Legnagyobb ereje képein is a mozgás. Itt azonban az ember-lőme-pek gyűrődő, hullámzó mozgása. Csupa plen air közt egyellen Interleur-|én az ecsetkezelés rulinja legszembeötlőbb. Képei közt a siófoki kaba-náé, a szenlgrótl templomé, a művész pincéjéé, a tiroli vámházé az elsőség. A búcsúsok szép téma- ís szin-hatását a kemény felhők zavar-ák. Annál pompásabb az őszi cserjésének szín-orgiája.
*
A tárlat a Casinoban egész nap díjtalanul megtekinthető. (bl)
ZALAI KÖZLÖNY
Piz Palü,
■ fehér pokol
Szerda (egy nap
Városi Színház.
VénxUgyl politikánkról letfull Trianon toéUlyófa
Párls, március 2 A hágai, illetve párisi egyezmények ratifikálása végre a francia kamara elé kerü\'t és néhány nap mu\'.va elhárul az utolsó akadálya Is a magyar államkölcsön kibocsátásinak. Körülbelül két hét múlva történhetik meg a ratifikációs okiralok letétele
és ezzel az egyezmény hatályba lép. A hatálybalépésnek első jogi következménye, hogy megszűnik az a generális zálogjog, amely most a magyar állami jövedelmeket a jóvátételi fizetések fedezésére terhelte. Pénzügyi politikánkban többé nem kőinek a békeszerződés béklyói.
Nagykanizsáról vitt hamispénzt kináltak terjesztésre Zalaegerszegen
Zalaegerszeg, március 2 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Müller János olai kőműves ma jelentette a kapitányságon, hogy egy feltűnő elegáns ember megszólította őt az utcán és hamis 1 pengős és 50 filléres mintákat vett elő és azt mondotta, hogy neki is fog nagyobb mennyiséget küldeni, hogy ezzel árassza el a vidlkel. N;vét nem
mondotta meg. A rendőrség nyomban megtette a szükséges intézkedéseket.
A rendőrség szerint n Zalaegerszegen forgalomban levő hamis 1 pengős és 50 filléresekel Nagyka nizBáról hozták le Zalaegerszegre. Mosl ilyen irányban folyik a nyomozás.
Több falut veszélyeztet a kiöntött Zala
Árvíz fenyegette
Zalaegerszeg, március 2 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Tóth Géza zalalövői körjegyző jelentette Zalaegerszeg v.-lros polgármesterének, hogy az Örségben kiáradt Zala elöntötte Órlszenlpéter és Zala-lövő házait és rétéit. A víztömeg — szólt a jelentés — a késő esll órákban Zalaegerszegre érkezik. Czobor polgármester erre minden intézkedést megtett és a tűzoltóság Is készenlét ben állott. Azonban az ár, bár él-
Zalaegerszeget is
érte Zalaegerszeget, de nem érte el a mull évi magasságot, ugy, hogy komoly veszélytől nem kelleti lartani.
Andrdshida, Zalaszentgyörgy községekben elég veszélyes volt a helyzet, mert a Zala melleit épült valamennyi ház viz alá került. A késő esti órákban az ár visszatért medrébe.
Zalaegerszegen négy malom víz alá került. A Baumgartner-malomból csónakon szállilotiák el az embereket.
Báróim 3., kedd C»k egy nap.
Harsogó kacajok mfl\'ora. 3 Óra, 3 vígjáték-sláger, 30 (elvonás
Zoro-Huru
8 felvonásos r.waaz kis történet.
Chaplin
hámoroa lemekmtlve 10 lelvoníaban: Cirkusz.
Buster Keaton
a nevetó-lamok t.énere 12 la\'vonásban.
Rendes helyárak. A 4 órai előadás mérsékelt. Előadások 4,1/27,9 óra.
A nagykanizsai Katolikus Legényegylet évi közgyűlése
Nagykanizsa, március 1 Vasárnap délután tartotta évi közgyűléséi a nagykanizsai Katolikus Legényegylet székházának nagytermében a tagok nagy érdeklődése közepette. A szép számú érdeklődők soraihan ott láttuk dr. Hegyi L\'rjos főjegyzőt is.
Gazdag Ferenc püspöki biztos lendületes szavakkal nyitotta meg a közgyü.ésl, mint egyházi elnök. A világi elnöki székben dr. Mulschen-bacher Fdvln kir. törvényszéki tanácselnök foglalt helyet.
Tőke Jenő titkár részletesen beszámol litkári jelentésében az egyesület mult évi eredményes működéséről. Az egyesület különös sulyl helyezett tagjainak vallás- erkölcsi nevelésre. Oondoikodolt megfelelő
Női és férfi divatárukban
juuvtAfvwwvtri)W»v»v< vri.........................
nagy
választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Telefon 406. FSut—Caengary-ut sarok
Elaő Magyar Biztosító pslola.
Telefon 408.
li Msídimánlul l. Miis
A kaposvári Mezőgazdasági Kamara
„kedvezménycs-votŐnmKakclölAval kapcsolatban a következőket tartjuk szllk-igesnek közölni:
Cégünk, mely köztudomás szerlat az ország egyik legrégibb éa legjobb hírnevű magtermelő és magkereskedő vállalata, a mezőgazdasági vetőmagvakat a kamara „kedvezményes" áraival azonos, részben ezeknél olcsóbb árakon árusítja, fizetési teltételek tekintetében pedig a viszonyoknak megtelolő köny-nyltéseket nyúlt Ami a minőséget Illeti, ugy a „Monorl Mag" íajazonosaAgáért, magas cslraképességéért és előirt tisztaságáért a Magyar Magtenyésztésl r. t. a legmesszebbinenően szavatol. Kérjük, hogy Jelen felhívásunkra való
hlvatkozi
vetőmagszükségletének
kedvezményes beszerzésére
tóltlnk árajánlatot bokérnl szíveskedjék.
.......Ik \' .......
lügy __ ____.
hangzatos Jelszavak után, hanem hall-
l\'elkérlük egyben az AlsódunAntul nazdaközönségét, hogy ne Indulton
gaBson a gazdatársadalom hivatott vo-zéretnok szavára, kik a gazdasági élet
egyensúlya érdokében a mezőgazdaság 6s kereskedclom közötti összhang szükségességét hirdetik.
Pártoljuk a legitim kereskedelmet, moly évUzodeken át becsületesen bzoI-gálta a gazdaközönség érdekelt és melynek prosperitása szintén egyik olő-teltételo az ország talpraállltásának.
Hudapest, IV., Szép-u. I. és M\' Kossuth Lajoa-u. 3.
mmmmniutmi
előadásokról, lelkigyakorlatok tartásáról, kulturális téren erős tevékenységet fejtelt ki. Számos munkanélküli vándor iparossegédnek élelmet adtak. Foglalkozott az egyesület a székházépítés gondolatával is, azonban a szükséges pénz szerzése céljából folytatott tárgyalások nem kecsegtetlek kedvező kilátásokkal.
Jeenleg 341 lagja van az egyesületnek. Mijd köszönettel adózik mindazoknak, akik munkásságukkal hozzájárultak az egyesület felvirágoztatásához. Így különösképen a világi elnök dr. Mutschenbacher Ed-vlnnek, akii a közgyűlés nagyon lelkesen megélj.nez.
A tisztikar válaszlása során titkos szavazás utján egyhangúlag megválasztattak :
Világi elnök : dr. Mutcshenbacher Edvin, egyházi alelnök : Lukács József, világi alelnök : Varga Nándor, titkárok : Tőke Jenő, Szabó István, pénztárnok: Jászai Lajos, pénztári ellenőrök: Gráf János, Martinék Qyula, rendezőblzotlsági elnök : Horváth Géza, háznagy : Heffer Oyula, könyvtárosok: Schweltzer László, Golenszky Ferenc, számvizsgáló bizottság : Halvax Qyula, Horváth látván, Lányi László.
Este tdrsasvacsora voll az egyesület nagytermében, amelyen szépszámú közönség a késő esll órákig a legjobb hangulatban a Icslvéries-ség jegyében együtt voit.
Einstein professzor
a „legfiatalabb" indiánfőnök
London, március 2 (Éjszakai rádiójelentés) Ntwyork-ból érkező hírek szerint a Colorado folyó környékén élő Hopi Indiánok lö.zsfőnökükké avatták Einstein professzort, aki a .keresztelőn" a „Rela-tivilás főnöke" nevet kapta.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. március\\
NAPI HÍREK
NAPIREND
Március 3, hadd
Róni katollk\'ja: Kunig. Piole>lán>: Kornélia. Izisellla: Adar hó II.
Vároal Színház. Chaplin, B isler Kralon é« Zoio lluru llirom világhírű filmje Hlőadái )k I, lil 7 <■ 9 ólakor.
Gyógyszertári éjjeli izotgálat•• I. hó végéig • .Fekete uf gjógyiiertái F6ut 6.
Oőxttrdő nyitva taggel 6 ólától ei t 6 óráig (bittó, izeida, péntek déluüU kedden agáai nap nőknek). Tel.: 3-18.
4$ jól akarunk vásárolni,
tlmtíyünk a Schütz áruházba i_
Emlékeztető
\'ataky Andor szobor- ós képklállltásn március 1-től H-lg a Kaszinóban. Nyitva egész nap. lárctua 3. „A keresztfához rnogyek" c. film előadási! az Urániában (Misszió ós Kongregációk rondezóso). tárclua H. Tisztviselőnők mUsoros teája ő órakor.
Uceátls előadás ő órakor a városházán (dr. Kerkay József).
Chrysantheme
\'supa üde élei minden egyes szirma... ttgls dísznek leszlk komor, sönt sírra... \'armatszegény keblén lllnlúr nem reszket, légls feldltllllk vele a keresztel...
\'azála minden kert... Szerény, Igénytelen, llndenkll lenvllgöz mégis, hol megjelen .. mikor a kiéli nyár bus őszbe hanyatlik, rlaroll kertekből Üdén Jelénk hajlik...
rnyszegell szoMnkban, bns őszi stlgárba, wmoru örömünk karcsn poharába /hamvadt remények klhlllt Uszke Jeleli tt reszket elöltünk, mint bus emlékezel...
Szomorú chrysantheme, kelet szép virága, lért Jöttél közénk e basult világba?... aha vánkos lesz oll, ha meghalsz a sírod, t csak eltaposunk, ha lehull a szirmod...
Bra»»dayl Gyula
— Balatoni szemináriumot fait igykanizsán N. Szabó Qyula író. nap. 1. Geológiai korszakok a ilaton keletkezése elölt. 2. A Ba-on keletkezése a legújabb geoló-li kutalá\'ok alapián. 3. Geográfiai hidrográfiai adatok. 4. A Balaton :detének bá|os népmondái. Az iások világa. 5. A Balaton és az ember. 6. A Balalon és a népván-rlás. 7. A Balalon és a rómaiak. A Balaton várai, monostorai, ná-sai, tengerszemei, áramlásai 9 A laton és mi. — II nap. 1. A lalon unikumai. 2 A 10 hányók e|én 3 A partok. 4 SzintUnemé-ek. 5. Téli és nyári délibáb. Aiany ezUsthidak. 6 Bilaloni veszedel-:k — rianás, turolás, vihar, köd i. 7. Hala szat és orvlialászat. 8.
Nagykanizsa szenzációja i
az !
„Ideál" cipőáruház
.......................................................
olcsó árail Tegyen próbavásárlást!
Ffi-ut 12. szám.
A badacsonyi ágyudögés 9 Nsgy kanizsa és a Balaton. A szeminárium idejét és helyéi legközelebb közöljük.
A keresztfához megyek
o. Illmelfiadáa
valóságos tör.ipgrkel vouzolt az első nap minden egyes rlOadásán. Minden alkalommal zsúfolt ház nézle végig Ritkán lállunk olyan eikö\'csi iémáju, elejétől végi* lebilincselő, mindenkit megkapó filmelöadást, mint ,A keri\'szlfálwz m g\\ek"c film, amely a vállá-o irányú filmeknek valóvgoa gyöngye. A tiszta nemes művészet igazi szépsége nyilvánul meg a darabban, amely minden nézőt szivénél megragad és abba ön kénlclenüi az emberi érzelmeknek annyi skáláját viszi bele, azt szebb, nemesebb, jobb, tartalmasabb és emberiesebb életre felemeli, hogy a néző, mikor a függöny legördül, sajnálattal kérdi: Mtr vége? Mert egy ilyen előadási órákon keresztül szívesen né/, /igig az ember. A daiab megérdemli, hogy mindenki végig nézze Igazi élvezetet Bzerez magának vele és sokáig marad még emlékezet. b--n, amit látott. A Jóságnak az apofheózisa a film, a legragyogóbb müvészet\'el véglg|Mszva. Ma az Urániában jálszák. Akinek még nem volt módjában tegnap megnézni, né/ze meg okvetlenül. A szive fel fog melegedni. (—)
— Netn tudnak n nagykanizsai nők aludni, mióta n városban van Szakái, a kiváló grufolog aslrofog, moi t r kitűnő mesternek annyi dolga van, hngy aok azúr 2 nuplg In várnt kell, inig itlkóazlll n válasz, melyben Jellem, Jolen, mutt éa Jttvő van megdöbbentő Igazsággal lefestve. KzakAlimk meg kellett ho.iz-azabbllnnl tartózkodását r Igy még pár napig fogad Ccntrál-bcll lakásán
= Charles Chaplin ma kedden a moziban.
— A szombat esti purlm-bálon
a |eltnez szépjégverseny győztesei a következők voltak: I. Lunczer Edlth (Budapest), 2. Sípos Ella, 3. Duval Renée. A fényesen sikerüli bál rendezése az Izr. Jótékony Nőegylet odaadó, a carllas szo\'gá\'alábau fáradhatatlan e\'uöka8szouyáiiak, Ozv. Rosenfeld Józsefnének körültekintését, figyelmességét és agilitását dicséri. Emez érdemekben osztozó segítőtársai volt ik : We/sz Er^őné, dr. Kahdn Innéné, dr Roíschlld Béláné és dr. Balla Jánosné, valamint a buffében hatalmas munkál végzeit válaszmányi hölgyek. A pompás kele i szőnyeg-sátor SchtlMk jószívűségéből került ki. A lánc-számokat Bíró K-i tó, Grünhut Elemér, dr. Uchtscheln Ödön és Neu Pál kisérték zongorán és hegedűn. .
— Az első dijat nyert jelmez Schütz selyemből készült.
A polgármeser kérelme Kiakanlzsa polgárságához
A kiskiiiizsai polgárok által az Ínség és szegényakcióra felajánlott természetbeni adományokat f. hó 4 ín, szerdán délután gytljt|Uk össze. Kérem az ; dakozókat, hogy felajánlott adományaikat erre az ÍJŐre készítsék elő s a kocsikkal járó gyűjti knek adjáfí át.
Kérem azokat Is, akik nem aj tar tollak még fel semmit, ne zárkózzanak L*l az adakozástól s a nemes célra adják át adományaikat ezen alka\'ommal a gyűjtőknek. A gyüjtrt kucsik minden ulc-in végig fognak Járni.
Nagykanizsa, 1931. március 2 Polgármester.
László Lajos és Gyula hentesárngyára
BUDAPEST
József róhorceg udvari szállítója. — llcntesárugyártmányal a budapesti és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most NaBykanlxa*n állandóan tri».«n, nagy választókban kaphatók:
Muszel és FrledentQal TeutscQ Gusxíáv Sípos Andor
csemegekereskedéiében a kővetkező árakon :
10 dkg. páriái ................................................30 fillér
10 dkg. krakói ................................................52 fj||ér
10 dkg. veronai ............ ......... ... 52 |;||ér
10 dkg. fOat&lt omlós reggeli szalonna ... 26 fillér
10 dkg. paprikás szalonna abált, pörzsöll ... 30 fillér
10 dkg. osAszárhua, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. konzerv sonka, prágai módra ............100 fillér
10 dkg gépsonka ..................... 70 fillér
10 dkg rollaonka ........................................50 fillér
10 dkg. kolozsvári husoa szalonna ............40 fillér
10 ilkj.;. száraz oserkéaz kolbász..................44 fillér
1 pár nagy bécsi virstli......... ............28 fillér
„Esterházy" csemege tea virstli
párja 30 fillér Esterházy sajt és teavaj, badacsonyi pincészet összes borai, be!- és külföldi likőr különlegességek.
Ruslf és hérlngek. Rckiáinclkkünk az olcsó füstölt oldalas P 1-20 árban állardőan raktáron.
Sitvei párlogiat kii
Herceg Esterházy Hallxlet
Nagykanizsa. Ngytőzsde mellett, ^ű_T.l.fos »»». ^^
URÁNIA
MJrolus 3., kedd
A h lybeli kórház épilenJő kápolnája javára rendezendő vallásos film:
A keresztfához megyek...
Filmdráma 9 felvonásban.
Megfin// a vasvillával fef bevert ma forosgaxúa
Nagykanizsa, március 1
Pillér János ma|orosgazda, akit néhány nappal ezelőtt szóváltás közben egyik bérese fejbeve I vaivi\'l1-val, héifőn délclö t bel hi\'l sérüié-sébe a nagykanizsai ko/kórházban. Az ügyészség elrendelte az orvos-rendőri boncolási, amll kedden délután Ahntlsy Qy\'ula dr. vizsgálóbíró lelenlétéhen Nlsponszky Béla dr. és Ország Lo|on dr. törvényszéki orvosszaki rtök fognak elvégezni.
— Orvosi hlr Dr. Schlchtanz István fogorvos március hó 1-tól rendelőjét Csengeri-ut 27 szám alá visszahelyezte.
— A nagykanizsai ipartestület közgyűlésének vasárnap délután kellelt volna lezajlania, azonban az alapszabályszerűen megkívánt egyharmada a tagoknak nem jeleni meg, ugy hogy a közgyűlési a Jövő vasárnap délután 3 ór/ra halasztották.
= Főnyeremény egy öltöny, melyet Singeméi vesz, mert sohasem szakad cl.
Ma este egy Jó lábfflrdő
Szt. Rókus lábsóvalj
FftURf^Wt jt\'kSKTrMSZfHEK DAOAHATOvT^fe -Jí\'vi?^- RÖf«FrfMVrn
faovásoh Bütykök
Megszabadul szenvedéseitől UJ lába laul 1 nagy cioniag Szt. Rókus tábaó n ára t P SM tlllér-
______ZALAI KÖZLÖNY_
| Alkalmi áruk
olcsó kiárusítása csak 6 napon át
Kaufmann Károly cégnél
--------------IMS
1031 március 3_.
A gyomorfájás, gyomornvomás, béllirpangás, nagytokú erjedés, rosz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes „Ferenc léuief" keserűvíz haszilata állal sok esetben elmu\'lk. Az orvosi vll.g a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a ma-
8\'ar Fereac Jóuei vízről, meri hasa megbizha\'ó és rendkívül enyhe. A FereiO fémf keserűvíz gyógyszertárakban, drogéi Iákban és ftlszerüzle-tekben kapható.
A
lengyeltóti! uradalmi kertészt
hilálrj sújtotta • villanyáram
Kaposvár, március 2
Halálos kimenetelű szerencsét lenség történi « somogymegyei Lengyeltótiban. Dudás Lajos uradalmi kertész kidöntött egy fát, mely rá-íuhant a közelben elveze\'ő villanyvezetékre. Az elszakadt villanyvezeték érintkezésbe került a drótkerítéssel. Dudát amikor elhaladt a drótkerítés mellett, véletlenül megcsúszott és önkéntelenül a drótkerítésbe fogódzott. A magasfeszültségű áram azonnal megölte.
= Cirkusz Chaplin a moziban ma keddun.
— Dr. Frled Ödön előadása az ügyvédségről. A Z\'iryi Irodalmi és Müvésrell Kör licoális előadássorozatában vasárnap délután dr. Fried Ödön, az Országos Ogyv\'d Szövetség nagykanizsai csoportjának elnöke tartott előadást a magyar ügyvédségről. A városhiza dísztermét illusztris közönség töltötte m-g Az előadói Kelemen Ferenc, a K"r látsclnöke üd.öíöllc, majd ár Frled Ödön larlolla meg a magyar ügy védségnek a judicaluráhan elfoglalt helyze\'éről, nemes hivatásiról és annak historiil kifejlődéséről szóló,\' tudományos alapo*siggil össteálii-tolt, laikusok számára is rendkívül érdekes előad4aát, amely egyi\'c legőszintébb és legm-gérdemeltebb sikere volt az Idei liceálls ciklusnak. Az előadói a közönség hossz n és lelkesen ünnepelte. Irodalmlkörl debul-je voll a müror. n Brassányl Qyulának, a Zalai Közlöny hasáb jain felfedezett kanizsai poétának, aki néhány szivhezszólóan szép, tiszia levegőjű Urával tele köllemínyét olvasta fel. Az Iparosdalárda (vezényelt Parii Lajos) tudása javával működött közre a műsor élvezetes: é és értékessé tételében.
=■ Btuter a moziban.
-
Mt savanyu a bon, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort b kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Főraktár:
WbIsz It Hagykanizsa.
Király-utca 21.
^BH TaotM ilTTH 7. \'/.i"
= Hölgyeim I Slnger divalu|-donságai szenzációnak, ne mulassza el megtekintésüket I
= Zoro Huru a moziban.
— Asztalosmesterek szakosztályának Ülése. A nsgykaniísai ipartestület usztalosipari szakosztálya ma este 8 órakor az ipartestület székházában egy nagyon fontos Ugy ben ülést tart, amelyre a tagok [)on-tos és teljes megjelenéséi kéri a Vezetőség.
Érieslíés.
Vin 8icfenc4(m a nsgyé defntl kflzöii séjj szíves tudomására tdnl, hogy a
»Rózsa« szállodát és vendéglőt
ilv t<em 6s azt márolus hó l-én magnyttottam.
Hideg és meleg ételek, k.tünö bulatonmel.ókl borok.
Silvea pártfogást kér
Sípot László
flll Tladéf ló*
Akonnanaik falvétalnak.
— Három világhírű film, három vlgfdtéksldger a mosiban.
— Jobb vasúti közlekedést sürgetnek a balatoni fürdótele pek vezetői. A balatoni lürdóiele-pek vezeiöi a vasuil közlekedés ja-vltasa érdekében kérelemmel fordultak a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy Szabadballyán is Balaton kenese között tegye teh tövé a mo toros közlekedés megindítását. A második kérés az volt, hogy a közmunkák keret.ben létesíttessen a miniszter üatatondliga is Bataton-akarattya köpött egy 3 és fél kilométeres összekötő sinpárt. A minlsz térium illetékes osztálya mo>t foglalkozik a kérelemmel.
„Sagona" Ceylon gyöngye
Kiválóan aron\'ás üdi\'ő lea, különösen betegek és lábbadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brltanla keverék (Heggell tea)
Idei termésű legnemesebb ültet-vényü fajtcák szakszerű keveréke, aranyszínű felönlésü, enyhe zamalu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 Arai ((Ive o\'clock) tea
Első szedésü, idei lermésü faj-leáR keveréke, aranysárga felönlésü, dus illatú, rendkívül kiadós teakeverék 1 dkg. 32 fJ11-m _
Elitéltek it nyomban ■•tartóztattak
egy alkkaaztó ttfjvéd.t
Vemprém, márelua 1
A veszprémi törvényszék most hirdetett ítéletet a sikkasztással és ma-
§ánokirathamlsltás bűntettével vádolt r. Almássy Antal 51 éves volj várpalotai lakos, jelenleg budapesti ügyvéd bűnügyében, aki egyik ügyfelétől, egy tudatlan cselédleánytól 3 millió koronát elsikkasrtolt. Ezt a pénzt ugyanis gyermektartási dlj fejében kellett volna átadnia a cselédlánynak, azonban saját céljaira hasznába fel. A veszprémi törvényszék 2 ét félévi bflOönre és 500 pengő pénzbüntetésre ítélte az ügyvádét, akit az Ítélet kihirdetése után azonnal letartóztatlak. Az ítélet ellen az ügyész súlyosbítás végett, Almássy Antal dr. pedig a bűnössége megállapítása miatt Jelentett be fellebbezést.
— A kórházi kápolna céljaira Martinék Gyula 10, Kerecsényl József 5 pengőt adományozlak.
— 30 felvonásos kacagó műsor a mosiban.
— A marcali! apagyilkos büntetését leszállították. Pécsről Jelentik: Csizmadia István maicalii földműves évek óta durván bánt a családjával. Többször előfordul, hogy Ittas állapotban vasvillával kergette a feleségél és fiát. Sőt ismerősei elölt többször hangoztatta, hogy mindkettőjüket elteszi láb alól. Csizmadia Béla megsokalva az apja kínzásait, az elmúlt év augusztusában kapával agyonverte az alvó apát. A kaposvári törvénys.\'ék annak idején Iá évi fegyházra Ítélte az apagyilkos legényt, kinek ezt a büntetését most 10 évi fegyházra szállította le a pécti tábla. Az Ítélet jogerős.
B1U lelaige
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül Intenzív, kiadós, sölét felönlésü, erős, dusillatu leikeverék, tea Oourmandok különlegessége I dkg. 36 fillér
Plccaiily tea-kererék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslali fajták keveréke, sötét felönlésü, dus za-inatu, rendkívül illatos, kiadós tea .erős teakedvelök és fogyó nök kedvence
1 dkg. 40 fillér.
a
SPORTÉLET
Kikapott a Hungária,
ninoa már veretlen oaapat a profi ligában
I. liga:
Nemzeti—Hungária 2:1 (1:1). A talaj nem volt reális, de az eredmény ezen a talajon az.
Újpest-Bástya 5:1 (3:1). Újpest könnyen győzött a szegedi csapat ellen.
Bocskai—Sabárta 2:0 (1:0). Bocskai nagysierü formában van, reálisan nyerte a mérkőzést.
Pécs-Baranya—III. ktr. 0:0. A meccs közben keletkezelt zápor tönkretette a mérkőzést, melyen a pécsi csapat állt közelebb a győzelemhez.
Vasas—Ferencváros 3:2 (1:2). A Ferencváros az I. félidőben megnyerhette volna a mérkőzést, de a II. félidő játéka alapján az eredmény megfelelt az erőviszonyoknak.
Budai II—Kispest 4:0 (0:0) Kispest a II. télidőben teljesen össze-loppant.
IL liga:
Atilla—Terézváros 2:1 (1:1).
Turul—Somogy 1:1 (1:0). A Somogy nem tudott értékesíteni egy 11-eit.
Vac FC—Megyer 3:2 (1:1).
Soroksár— Bik TK 1:0 (1 :0).
Kossuth—Józsefváros 5:0 (3:0).
Maglód—Rákospaloti 4:3 (1:2).
Délnyugati újszövetség eredményeit
PVSK-PEAC 7:1 (4:1).
PAC—KTSE 1:1 (0:0).
Dombóvári VOOE—KPAC 0:0.
Az NTE vasárnapra kitűzött
bajnoki mérkőzése elmaradt
Amatőrctapatunknak vasárnap a Kaposvár) Rtkóczl SC csapatával Kaposváron kelleti volna bajnoki mérkőzést látszania, mely azonban a cukorgyáripályaalkalmatlansága miatt elmaradt.
Boxolás:
A migyar válogatott hoxolócsapat 15:1 arányú megsemmisítő vereséget mért a morva válogatott csapatra.
Megbízható és nagyon jó cslraképességű
főzelék-virágmagvak,
hollandiai
virághagymak ís gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Síupotoutál, Tttomts-aallak. Méitnil-rogén, Kátlaé, Méazaalétrom, Calkt salétrom, atb. stb.)
különféle
gyümölcsfa permetezőszerek. Futor Pekk Erötakarmányok
ttb. stb. Bcsaerasheté:
orszAg józsef
mag, műtrágya, termény és növény-
védószerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A blxósáR mellett. Telefon 130.
NAGY TEAVÁSÁR
Muszel és Friedenthal
csemegekere.kedéaében.
Eladásra keiülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
ZALAI KÖZLÖNY
1931 márclui 3.
KOZQáJBASii
(—) A Nagykanizsai Takarékpénztár február 28-án tartotla Intézeti székházában 86. évi rendes közgyűlését a részvényesek élénk részvétele mellett. Az évi mérleg megállapítása után a közgyűlés dr. Fábián Zsigmond alelnököt és aj-népl Elek Oéza Igazgatósági tagot újból megválasztotta, mlg uj Igazgatósági tagokul: ujnépl dr. Elek Pál, Bronls Lajos, Mussel János, dr. Ország Lajos és dr. Sarlory Zsigmond választattak meg. A felügyelő bizottság uj tagja Szomoldnyl Oyula kereRkedö, mlg a válasitmány uj taglal: Sztrecz Pál kisVanlzual kereskedő és kövesdl Boir Quszláv nyug. ezredes lettek.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az üzlctidö első felében szilárd volt az Irányzat. A piac egész lerűielén a vételi megbízások voltak túlsúlyban, minek következtében az aifolyamok egy récénél az ériékek a szombati ariiivó fölé emelkedtek A tőzsdeldö második felében kedvezőbt) beillnl jtlen-lébek ellenére a piac elcsendesedett é» az átfejlődés megakadt. A csendes Irányiat zárlaiig eltartott. Flx-kamatozásu papírok piaca (ízletteien volt. — Valuia és devizapiacon az irányzat baratságos volt. Ncwyorh árfolyama 10 fillérrel emelkedell
Rádió
S»altó Gyttroy
fiiul X,
Zlrlchl tárlat
rarts 30 I5V| i># n 2t>23. Nawyor. 11190 krtiaae, 71 34, Ml; > 71 Ú\'/i. NM>iU SSCO, "instálnám 2(8 72Vi. MI. 123 M, Wki 730\'. Sott» 3 6. frt,i liaWt, V.-* fi 10, Bkdapi kl •••»IVl »\'giad frllM, ka»ir> IP/l
Teraéijtáudi
Busa Hssav. it 6J 14 70 71-as
14 75—14 80, 70-n 14 90 13 «l, *>-.
15 00-1.135, daaánt Tl-o 14 48—1455 7>hu 14 00 14 70, 79-ea 1473-1400, BO-aa 14 33 14 95 R--ZI lOOw I0< tik írpa 13 25- 1573, aöiarpa 17 00-1000. Mb 18 40 8 6S -ogutti 1430-
14 50. OMatUi il 10 1325. rtpot--
--, korpa 12 00 12 15
k knd«»ltl tízíde d(Tlsa-j»imí««
L
Avat. J29-67-230-37 Bslgrtd iv07 0-10 BuUa Ití 10-136 50 Brtlaszal / v82 80 07 Bukarest 3 40-. 42 Kopcac.ifS 20 .ó3 60 London 1/81-1738 Madrid 57*73-00 75 Milano aa06
Nswjol 372 50 74 10 Oszló If3 20-153 60 Párts 21-43-M 60 Prájs 16-9S-1700 Ssófla 4-13-117 ttockh. 133 30-153-70 Varai 64 10 64 30 Win 8042ftHÍ ZOiiCh 110*33-110 Í3
VALUTÁK Angol I. 27*78-27*03 Beíeatr / 9-65-80 Lő Csatit. 16*89-1701 Dánk. 13300-153 60 Binti 10 02-10-10 IX .tár 571 25-ő74\'25 Przuda t. 22-40-22*70 Hot!. 229-43-230-45 \' Langyal 6S-9CMÍ4 30 Lou 3*38-»-4 2
Lava 4-12-418 Liia 29 80-30-10 Mlrka 126C5-I3665 NdVég I\'-3 00-15a 60
Pl->(i —•---•—
St\'J\'i. 80-35 8075 Svájci I, 110*10 10 60 avidt. If3 10-153-70
gerlénáiár
ralbnltáz 5282, ciadallan 672. — Blae-raoda 1-15—1*16. azadatt 1*16—1*18, siadalt kfizép 1*12-1*14, könnyű I 06-1*10, I-i« landü öítg 1-00—1 04, ll-od rendll Ora/i 090-0 94 angol stildó 1*15-1*25, szalonna nagyban 1*12-1*16, zalr 1*34 1-38, hm 1 50—1-60, azalonnáa lélurtéa 1-38—1*46.
Kiadja: Délzalat Nyomda él Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanlzan 78. 8z.
APRÖBTRBETÉSEK
Ar apróbliotie.ck dija lüaz\'ig 30 Ml*f, Minden iovabbl szó dija S III. Vasár is Ünnepnap 10 sióig SD fillér, minden további szó dija 8 fiit. Szerdán és pinteken 10 azólg 60 fillér, minden lovát.bt SZŐ dija B till. Címszó s minden vnE-U-gabb belliből álló sió két siónak számit-laUk. Állást keresőknek BOVc engedmény. HlrdaMaek a (6«) p.»o& lasaajas alul ■ lalaatagaa klaysalás. aaáaléaáa •ik*Hllé«a sáaaM stlrs I I a a I a a ál Is
Klnlssl-utca 23. számú ház szabadkézből .Ia4*.__1004
Kladé garcon lakás türdőizobával, elfogulható azonnal, vagy május 1-én Csengery-ut 17 alatt. 845
Isrsssl kél kocsist, egy bértat Németh litván, bocakal msjor, posta ultal szemben.
911
lertáatrágyál szalmáért cserébe adunk. Tejközpont. 910
Főul 24., emeleti azép, utcai kétazohás lakáé má|us l-re kiadó. 981
Keveset használt Faré bérautó |ogv»l együtt olcsón elsdó Migyar u 52. "56
Magféléket
Hirsoh és Szagt
magürletében legjobban vásárolhat
Platf* kétsrobáa utcit lakáa m*|us t-re Fő ul 23, Frsnknál. 959
Pelőtl u 31. SS slsll (lile-berendelés éi egy nsgy S\'nger ve\'rógép elsdó 9-*>2
Cilnoaan butn-oiatt esrtleg
lürdö*ioba ha&ználaital máicius 1 re klsdó Clm s kiadóban. 8-0
Bagolal sor 35. számú oaaláélhia
május l-ére kiadó, klaehb IvényD, esetleg 2 csalidnak kerltrl egylllt Bővebbet Suglr ni 9 alalt, Balassa « \'4
U\'aáalainba olyan caelédek, kik többed magukkal szn\'gélnsk felvételnek, — ksnászok ls, Ung|akabfa puazlán, VK7
Egy kBiasiha|*ra<u klirbb butoroiotr szoba azonnal kiadó Szemere-u. 10 £9*
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóharátainknak és Ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága jó édesanyánk fizv. Kaán Kérolfné
szfll. Thenn Anna elhunyta alkalmával a temetésen megjelenni szívesek voltak és fájdalmunkat barmi módon enyhíteni Igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszöneiunket. _A gyászoló csalid.
Varga Nándor
aranyéremmel kitDniitett saját modernül berendezett müh.lyébsn
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Qallérok 10 és 12 fillér. Qyűjtőtelep: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártelep: Hunyadl-u. 19.
1062. sz 1031.
Árverési hirdetmény.
Dr. Oyulal Béla Ügyvéd állal képviselt Kemfny Manó |ivára 80 Pengő 32 I1H. tőke és Ifibb követeié" járu\'ékal ereiéig a nagvkanlzssl klr. járás íróság 1930 évi 9877/930. sz véeréiével elrendeli kielégítési véltrehajtás folytán végrehajtást szenvedő-161 1930. évi ápillla hó 9-én lefoglsll 1520 P berslllt Ingóiágokra a n<gy<anlzsal klr. láráshlróság tenll siímu végzésével ai ár> erés elrerdeltetvén. snnak ai 1908 év| XLI l e 20 §-a alapián as alább megneveielt s a foglalási jegvzőkfinvvből ki n m IDnő mSi foglaltat k javára li sz árverés me*larl*sAt elrendelem, de c-ak arra as eaelre, ha klelégtésl joguk ma Is lennáil éi hí ellentik halaizto halál>u l.énykereset lolysmsibl nincs, végrehil tást szenvedő lakásán, Üzletiben N »My-kanlzsán, a b*rakkl ntalnmtviii a ncán (Izelell összeg lev nlsávsl leendő meg IsrtásSr* ha"ild-tll 1031. évi március hó 5-lk napjának dé után 2 órája tUze lik kl, amikor a blróilng letogall zong<-ra, koplaló slh s egyéb lngó.»gok*t a leg többet ígérőnek készp\'mlizeiés mellett, esetleg be< siion slul li el fogom sdn!
Nagykanizia, IU.il. évi lebruir hó U én
Haán Oyula s. k.
klr i-lrósávl véjírehalló, in ni bir Bágl kiküldött
KOVALD
budapesti festőgyá-
elvállal
férfiöltöny, selyem, zs"rzsett,
bársony és szövet ruhák festéséi é< li-zlliását a I gs/ebben. Gallérok, kézelők és Ingek legszebb tisztítása. Veyylisziilási és festési áiainkit lényege-en les-állitotiuk és ezen áraknál olcsóbban elsőrangú munkát ejjy cég sent kfazith-f, az. rt legyen blzalomm 1 50 éves le^modern bb amerikai ^ép kkel berendeze l cégünk iránt. Oyüjtőtelep: Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
1931. év újdonsága!
Ön is ezt várta!
Megkezdem a
Csepel kis motorkerékpár
fimnBBBBHHHEHBranB^MH
eladását. — Szállítás a rendelések sorrendjében.
— Nyugodt, Üzembiztos motorozás. —
18/4 lőerős 100 ccm\' motor. — Turasebesség cca 50 km,, üzemköltség cca 1 fillér km.-kint.
Ára Bosch világítással 495 — pengő
a havi részlel 38*— pengő
CyahÁ Álltai ,fef?yver- és sportáru-Mauu MIIIQI nagykereskedés
autó, motorkerékpár és kerékpár osztályában.
Sábár György éa neje, valamint az özszea rokonság nevében fájdalomtól meglőtt szívvel tudatják, hogy forrón sseretelt anyós, idesanya, testvér, Illetve rokon
in. ieiopli MiM
n. Horváth btilla
folyó hó I én délután 3 órakor életének 86 Ik évében rövid azanvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Urbsn csendesén elhunyt
Drága halottunk bilit tetemét folyó hó 3-án délután 5 órakor loa|uk a teme ő kápolnánál a róm. kath. egy. ház szertarláss szerint baszenteltetnl éa a helyi temetőben a családi sir boltbsn örök nyugalomra helyestetni Az elhunyt lelkladvééit az engesztelő szentintscáldozatot tolyó hó 4 én délelőtt 9 órakor fogluk a szentferenc-rendt plébánia-templomban aa Egek Urának bemutstlalnl. Nagykanizsa, 1931. március 2.
AlrtAa éa béka papaira 1
Nragerijéll héhébaal
A iim-ykHiilzsal klr. JárásblrósáK, mint telekkönyvi hatóság.
13M/tk. 1931. szám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
A „Néutakarékpénztár R. T. Nagtkanl-zaln* végrehs|talőnak Lehoczky Lajos na^ykanimal lakóa végrehajtást ssenvedó ellen Indítói végrehaj 4si Ügyében s telekkönyvi h-\'tóság a végrehajtató kérelme következtében az 183 évi LX. I-c. 176. és 135. g-al értelmében elrendeli as ujabb érvéréit 2400 pengő tőkekövetelés, ennek 19 <0. évi február hó 5-lk napjától Járó nr/jO o kamata, Vso/o válf dii, 119 P 10 Ilii. eddig megállapított per, 2 P ezennel megállapított hirl\'phlrdeiéal díj és az árverési kérvényért eiutlal megállapított 50 P 30 tlll költ.ég tőkeköve eléa éi Jáiu lék\'i beha|tása végett, a nagykanizsai klr. |árs>btróUg lertl etén levő, Nagyka-nlisn váiosban lekvó, s a nagykanlasat II861 ai\'lkvb.-n 9407/13. h\'ez a. felvett háe 2W4. sz alalt és belsőaég végrehaj-táil szenvedő nevén álló egéaz Ingatlanra (melv Ingatlan az 920: XXXVI L-c. 70.1. 2 hekeidesében foglalt | gmabalyok ol-talma alatt áll) 4(00 Pengő klkiáltáal árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a klr Itrásbiróság hivatalos helyiségében (Igazsáutlgyl pilóta, földszint 8. ajló) leendő megtartására 1931 évi márefua hó
24. napjának délétől 10 óráját ttlzl kl é> ai árverési kitételeket aa 1881 : LX. I c. I\'O § a alapján a következőkben állapítja meg;
I Ai árverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltást ái telénél alacsonyabb áron nem ad. hati el
2. A; árverelnl szándékozók köteleaek bánatpénzül a kikiáltást ár lOü\'i^t készpénzben, vagy az l»8l LX I c. 42 § ában mrghalározoll árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban kiküldöttnél tatenni, ho„y a rá-atpéninek előleges blról leiétbe helyeié*érői kiállított elismervényt a kiküldői nek átadni éa az árverési feltéleleket aláírni (1881 : LX t. c 147., 150., 170 §§., 1908: XLI. t. e. 21. §.)
3 Ai, ski ai Ingatlanért a kikiáltási álnál magasabb ígéretet teli, ha többet ígérni senki sem akar, kötetes nyombsn s kikiáltási ár százaléka azerlni megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százslékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c.
25. §.)
Nagykanizsa, 1931. évi február hó 9 napján.
Gombár s k. klr. Iblró.
A kiadmány hiteléül Mtkó s. k.
KOVALD
budapesti festftgyár
nagykanlz-ai üzletében comblné tűzők, fílző különlegességek, melltartók, harisnyakötők és gummlharlsnyák a legszebb kivitelben, mélyen leszállított árban kaphatók.
Harisnya itemfelisedéi él fe]elá<
Nagykanizsán, Csen ery-uf 8.
Nyomatott « IMIjudál Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Pslelős tWelvezeiA. Károly.)
71. évfolyam 51. szám
Nagykanizsa, 1931. március 4, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Siakeailóaíg: nappal Sugár ul 2 . t||cl Póut 5.
Kiadóhivatal: PÍul 5. uára. Kcaithelyl ttókkladóhlvatal: KoaauUi-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElólUcléil ára: egy hóra I pengd 10 llllir. T.i.fnn ■ / Sterkrulóiág 431. alám, («j)el 78.) \\ Kiadóhivatal 78. KtaiUielyl Ilók 22.
Választási legendák
Nem múlik el anélkül nap, hogy iz ellenzéki sajtó hasábjain ne jelennének meg valamilyen u|abb hírek a képviselőválasztások terminusától. Ezek az egymásnak egyik napról a másikra homlokegyenest ellentmondó hírek persze mind hiteleseknek szeretnének látszani « a „legjobban Informált forrásokból* származnak, ahogy azl a cikkíró nagykomolyan megjegyzi. Ma azt ulvaslmtja * jámbor olvasó, hogy májusban lesznek a válsiitások, holnap megint azt, hogy szeptemberben lesznek s Igy tovább, a legelképrelhetetlenebb variációkban Hogy ml ennek a jóslásl játéknak a célja? Alkalmasint az, hogy azt a látszatot keltse, mintha a kormányt szOrnytn Izgatnák az el-következendő választások, amelyekel éppen ezért meglepetésszerűen fog kiírni, hogv megnehezítse az ellenzék korlesmunkáját.
Ami az Izgalmat Illeti, ml inkább ugy látjuk ezekből az Ideges találgatásokból, hogy az ellenzéket Izgatják mód felett a választások. Maga a kormány egyelOre nem foglalkozik a választások kiírásának a gondolatával Nem Is Időszerű ezzel foglalkoznia, hiszen annyi tervbevett munka vár még megoldásra a választásokig; külföldi kölcsön, megkötendő kereskedelmi szerződések, a költségvetés letárgyalása, a szociális intézkedések egész sors, — olyan nagyfontosságú, országos Jelentőségű munkaprogram ez, amelynek végrehajtása ugyancsak igénybe veszi ugy a kormány, mint a parlament munkaerejét és idejét. Tehát közeli, meglepetésszerű választálokról szó tincs : a májusi választás a mesék birodalmába tartozik.
Ezzel szemben bizonyos: a kormány a választásokat a törvényes rendelkezések szigorú betartásával fogja kiírni és megtartani Nem fogja meglepni sem az ellenzéket, sem a választóközönséget, amelynek bizalmában nem kételkedik. Különös és a jóhiszeműséget tel|esen nélkülöző el|árás az ellenzék részéről, hogy amikor keresve sem talál a kormány tényeiben olyat, amiből támadásra alkalmas anyagot kovácsolhatna, amikor kénytelen elismerni, hogy egy-mást érik az olyan kormánylnlézke oesek, amelyek a polgárság legkülön bözőbb rétegeil á| fogjik segíteni a gazdasági világválság nehézségein, akkor támadható tények hljján a kormány hitelét rontani akaró szuppozl-Ctőkhoz folyamodik s azt szeretné elntlelnl az országgal, hogy mindezekre az áldásos és az egész nemzet üdvét szolgáló Intézkedésekre csak azért szánta magát rá a kormány, mert .kedvező hangulatot akar \'eremleni a közeli választásokra".
A kormány azelőtt is mindig ere-<™< és eszkOzéne|( maradéktalan talbavetésével Életeit segítségére az o\'szág minden polgárának, ha az a MgMségre rászorult. A mai nehéz gazdasági helyzet nagyobb erőklfej-kíván a kormánytól, mint valaha, csupán ez a magyarázata annak,
hogy * kormány gazdasági és szociális Intézkedéseinek a tempója a végsőkig lokozódoll, nem pedig az, hogy — amint azt az ellenzék el akarná hilelni — közelednek a választások.
Különben a belügyminiszter a leghatározottabb és a legfélreérthetetle-nebb módon kijelentette, hogy egyáltalában nem foglalkozik a választások közeli kiírásának a gondolatával. A minap pedig Bethlen látván a képviselőház folyosóján mosolyogva megkérdezte az ellenzéki képviselők-
lói, hogy mikor Is lesznek a képviselőválasztások, mert ö bizony még nem tudja. Jellemző kis epizód ez, jellemző az ellenzék tájékozottságára.
Ciak szőjje tovább nyugodtan az ellenzék fantasztikus legendáit, csak szór|a el sajló|ában légből kapott híreit, hiába erőlködik, nem fogja elérni a célját, nem fog nyugtalanságot kelteni a választók körében és nem fogja megrendíteni őket abban a szilárd bizalomban, amely a kormánynak mindig csak a nemzet érdekét szolgáló munkásságából lakad.
s Briand a francia-német egyOtt-mflkfidés politikáját hangsúlyozta
A francia külügyminiszter megelégedéssel nyilatkozott a flotta-egyezményről
Pária, wárolui S (Éjszakai rddlójelenlés) A képviselőház ülésén az angol-olasz-francia megegyezésről meglnterpellál-ták Brland-t, aki kijelentette, hogy meg van arról győződve, hogyha az egyezmény Ismeretessé válik, a képviselőház Is meg lesz elégedve, ahogy a kormány is meg volt elégedve. A Franciaország és Németország viszonyára vonatkozólag kijelentette Briand, hogy a parlamentben nagy többség nyilvánul meg az ő politikája melleit. Franciaország és Németország közölt közeledést kell létrehozni. A kezdeményezésnek természetesen a győzőktől kell kiindul-
nia. A külügyminisztériumé a feladat, hogy meglndllsa azt.
Pária, március 3
(Éjszakai rddlójelenlés) Briand hangoztatta at összeülő leszerelési értekezlet lontosságát, majd kijelentette, hogy Franciaország tovább folytatja Németországgal az együttműködés politikáját. Felhívja Németország figyelmét arra, hogy a gyűlölködő uj«ágclkkek semmikép sem szolgálják a leszerelés ügyéi.
— Németország, mondotta Briand, mindenáron igyekszik bebizonyítani, hogy nem bűnös. Ez a nép, amely kl akarja vonni magát a felelősség terhe alól, nagyon tragikus látványt nyújt.

A pénzügyminiszter benyújtotta a földteher-rendezésről szóló törvényjavaslatot
Szakbizottság fogja felülvizsgálni a gazda adósságát és megállapítani a segítés módját
tartozni és ezt 30 éven keresztül
Budapest, március 3
(Éjszakai rádiójelentés) Wekerle Sándor pénzügyminiszter ma nyújtotta he a földteher rendezéséről szóló törvényjavaslatot, amely a kormányprogram egyik legsarkalalosabb része és amely a ha|ba Jutott mezőgazdaság felsegilését Jelenti.
Egy gazdasági szakférflakból álló bizottság fog alakíttatni, amely megállapítja, hogy a gazdának van-e reménye arra, hogy adósságai rendeztessenek és ha van, akkor megfelelően"" intézkedjenek. A blzotlság az egyes pénzintézetek utján fogja lefolytain! a mágánegyezkedésl tárgyalásokat. Ha siketül az egyezség, ugy államilag Jóváhagyott Jóváírást illetve kölvényt kapnak. A rendezés azt jelenti, hogy az első helyen fflűl álló jelzálogkölcsön sok apró, bármikor felmondható és végrehajtható hitelek helyeit egy hitelezőnek fog
ezt
fizetheti. De a hitelezőnek is Jó az állami szavatossággal biztosított könyvkövelelés.
A kötvényklbgcsájtás a magyar pénzügyi szindikátusnál történne. A kormány arra is törekszik, hogy segítse az oly nagyobhfoku birtokok parcellázását, amelyek a rajtuk levő leher vagy más okok miall a kellő jövedelmet rcin ho:zák.
Itt az a törekvés, hogy olyan lehetőséget teremtsen a kormány, hogy a világpiaci helyzettől n parcellázási akció ftlggellenltessék. A, lebonyolítás müveleiét állami felügyelet alalt á\'ló intézet lálná el.
Országos bizoltsái? szcrvrz\'etik, amely átvenné az Ölös Bizottság ügykörét, amely a gyufakölcsön fel használását Irányítja. Ez az országos blzotlság hatósági Jelleggel bírna.
Az olasz-magyar kard-vivA-mérközés
4 ■ 4 «ré.Tb.p álirt»tla>OI •á|aMltt
Budapest, március 3 (Éjszakai rddlójelenlés) A kormányzó jelenlétében a Santelll vivó-akadémián találkoztak Olaszország és Magyarország legkiválóbb kard-vlvól hatalmas érdeklődés mellett.
Az Izgalmas veraeny már 4:3 arányban az olaszok javára állt, midőn a ragyogó formában levő Pet-schauernek sikerült az utolsó asszó-ban R. Antelmit az olaszok legjobb vívóját 8 : 6 luskülönbségre legyőzni és ezzel a válogatott mérkőzést el-dönlellenné lenni.
A kisiparosság problémájával foglalkozott a Ház
Budapeat, március 3 A képviselőház mai ülésén a kartelljavaslat piaci összebeszélésekről szóló szakaszát tárgyalták. A Ház részteleiben is letárgyalta és elfogta a karlclijavaslafol.
Az Iparfejlesztési javaslat folytató lagos tárgyalásánál.
Fábián Béla foglalkozott Bud János kereskedelemügyi miniszternek azzal a kijelentésével, amelyben őszre a gazdasági helyzet Javulását helyezte kilátásba. Szerinte ez nem lörlénhelik meg, mert a gazdasági háború tovább folyik. A Párisban meglartoll gazdapágl értekezlet határozatait nem larlja alkalmasoknak arra, hogy kedvezőbb helyzetei idézzenek elő az ag\'á\'állatnokban Mert ugyjnakkor, antikor Párisban arról tanácskoztak, hogy hogyan tudják elhelyezni az ográrállamok buzafe-leslegeli, a szovjet Rotterdamban 18 millió métermázsa buzátadott 8 pengős áron.
Ezulán részletesen foglalkozott a szovjet-veszedelemmel.
Oroszország olcsó áruval akarja elözönlenl Európát, hogy ezáltal munkanélküliségei és gazdaságt válságot okozzon Az európai országoknak meg kell érteniük, hogy közös érdekeik vannak.
Temple R:zső örömmel üdvözli a Javaslatot, annak különösen azt a rendelkezését, amely felhatalmazást ad a kormánynak a kézmű és kisiparosság támogatására. Meg kell reformálni a kö/szállitási szabályzatot, mert az jelenlegi formájában hátráltatja a kisiparosság fejlődését. Végül rámulatott a kisiparosság ége-
ZALAI KÖZlÖNY
1931 március 4.
lően sürgős bajaira és a bajok orvoslására az adók leegyszerűsítését éa Igazaigos-e (osztását, t> társadalombiztosítás terhelnek revtatójátj a közüzemek leépítését, a közszállltá-•oknál a kisiparosság részeltetését, hosszúlejáratú reálhllel és rövidlejáratú üzemi hitel bevezetését ajánlott. Ezután
Wekerle Sándor pénzügyminiszter benyújtotta a földiehermentesilés előmozdítására szükséges Intézkedésekről szóló törvényjavaslatot és kérte, hogy azt a pénzügyi é» Igazságügyi bizottsághoz tárgyalás végeit utírtják át a sürgősség kimondásával. A Ház tagjai nagy tetszéssel vetlék tudomásul a miniszter bejelentését.
A Ház legközelebbi ülését holnap tartja, amikor Meskő Zoltán interpellál a Klein Sándor léle nyíregyházai tárgyalás Ügyében.
Csökkentették a magyar-ország! kivándorlók kvótáját Amerikába
Washington, március 3 (Éjszakai rádiójelenlés) A washingtoni képviselőház megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely a jelenlegi bevándorlási kvótát 10 százalékra szállította le.
Budapest, március 3 Magyarországról ezután évenkint mindössze százan vángorolhalnak ki az Egyesült Államokba.
Bud miniszter Olaszországba utazóit
Budapest, március 3 Bud Jínoa kereskedelemügyi miniszter néhány napos pihenésre Olaszországba utazott.
Idölárii
(ÉJaikal rddlóJtUnUt) N Mataoraló-■lal latéisl aala 10 árakor ]•-laartli EajhDIŐ, falhCa Mi .ár-ható.
Három halottja van az influenzának Nagykanizsán
A* utolsó áldozat egy fiatal tüzér főhadnagy — Kívüle hét öreg, egy fért.I és agy ni hallak meg Influenzában
Nagykanizsa, március .1
Nagykanizsán a téli időjárás mialt még mindég több nálhalá\'as megbetegedés van. Szerencse, hogy az egész országban, de főleg Zalamegyében a náthaláz enyhe lefolyású, kevéa a szorosan vett szövődményes esőt. Nagykanizsán is cs<ik kevés ilyen esel fordult Á\'dozatot még kevesebbel igényelt a n thaláz, különösen az előző évekktl szemben. A mull napokban Kisksnizsán egy öreg ember halt meg llldólobban, amit náthalázas megbetegedés Idézett elő, Nagykanizsán pedig egy Idős asszony.
A náthaláz utolsó áldozata Zsen-gellér Pái 2-t éves tüzírlőhadnagy, aki nemrégen került kl a katonai akadémiából. Az InCuenza tüdőgyul-
ladás! idi\'z.tt elő nála és csakhamar tavalalra kerüli a fiatal katonatiszt, akit bajtársai nagyon szereltek. Ma délután 2 órakor holttestéi beszen-tellék és Budapestre szállították. Az egyházi aktusnál jelen voltak öfstes tiszttársai, akik szép koszorút helyeitek. utolsó üdvözletül bajtársuk ravatalára. Budapesten a Farkasréti hősi-temetőben csütörtökön délután 3 órakor katonai végtisztességgel helyezik a ref. egyház szertartása szerint örök nyugalomra.
Dr. Goda Lipót városi tisztifőorvos kijelentése szerint tény, hogy Nagykanizsán három áldozatot követelt eddig az influenza, azouhan általában az előfordult estiek emíhék, pár nap alatt teljesen gyógvulnak.
Mészáros János tanitó ügyében a nagykanizsai törvényszék három napra kiszáll Zalaszentbalázsra
A főtárgyalás! a helyszínen fogják megtartani
Nagykanizsa, március 3 A zalai sajtó főbb cikkben foglalkozott a zalasantbajézsi tanitó, Mészáros János ügyével, akinek ismeretes ügyét nemcsak zalaszent-balízsi Iskolaszák, hanem a megyei hatóság is tárgyalta. A tanitó ellen ugyanis olyan vádak hangzottak el, minlha a reá bizo t leánykákkal szemben nem viselkedett vo\'na ugy, ahogy egy lanilónak növerdékcivel szemben viselkednie kell. A vádak súlyosak. Ezzel szemben a\' tanító tagadta mindazt, amit ellene felhoztak és az egészet egy ellene Indított hajszának minősíti.
Az üggyel foglalkozott a bünügyl hatóság is, amely lefolytatta a vizsgálatot és számos gyermek szülőjét kihallgatta.
-A nagykanizsai törvényszék főtárgyalás! elnöke dr. Mutschenbacher Edvln Mészáros bűnügyében a fő-tárgyilást március 9, 10 és II napjaira tűzte kl, amikor Is a (örvényszék büntetőtanácsa kiszáll Zila-szentbalátsra, ahol a helyszínen fogja három napos főtárgyalás) megtartani.
A törvényszék a tárgyalásra rengeteg tanút idézett meg.
Nyomda-dnmplng
Adhat-e Nagykanizsa munkát Idegenbe ?
Mezőgazdasági terményeink indokolatlan árzuhanása után nyilvánvalóvá vált, hogy ezt követőleg ai iparcikkek áraiban is lényeges eltolódások fognak bekövetkezni. Azonban, amilyen örvendetes az egészséges árak stabilizálódása, époly elszomo-moritó az iparcikkek jelen viszonyok közt Indokolt árainak minden eszközzel való letörnlakarása.
Az iparosság, mely súlyos közterhek alatt roskad, úgyis elment már az engedékenység legvégső határáig és minden kínálkozó alkalmat megragad, hogy tanújelét adja élni-akarásának. Munkadíját a legmlnl-mállsabban szabja meg, hogy munkához juthasson és hogy el ne szalassza a napjainkban oly gyéren kínálkozó munkaalkalmat.
És mindennek dacára mit látunk?
Nemcsak magánosok, hanem azok is, kiknek kötelességük lenne a helyi ipar támogatása, akiknek fontos érdeke, hogy helyi vállalatokat támogassanak, helybeli munkáfoknak juttassanak kenyeret, más városok munkáltatóihoz fordulnak ajánlati felhívásaikkal, nehogy egy fillér is Itt macadjon azok kezében, kik Itt élnek, itt adóznak és viselik a város magas közterheit.
Számtalan példát lehetne felhozni, hogy nemcsak magánosok, hanem a hivatalos város is több esetben Juttat munkát Idegen város munkáltatóinak.
Hajdan virágzó, most szomorú sorsban sínylődő építő, asztalos és vasiparunk után most a nyomdákra került a sor. A nyomdákra, hol a munkásokkal kötött kollektív szerződés szabályozza a munkabéri s mely vállalatoknál sohasem volt rózsás a helyzet.
Nagykanizsa város ezévl nyom-
Az ügyvédség története
Dr. Frled ödOn elOadása*)
Idézem, amit Cicero az ügyvédről De oratore clmü müvében mond : „Vlr bonus, dicendl perltus, qui in causis publlcls el prlvatis plena et perfecta utltur elcquenlla." (nJó ember, aki a beszédben Jártas és aki magán <?s közügyekben teljes és tökéletes ékesszólással él.\')
„Két évezred mult el azóta, — mondja Krallk — mióta Cicero ezt a klasszikus definícióját megalkotta I Birodalmak összeomlottak, helyűkbe ujak és u| ügyvédségek keletkeztek, de az ügyvédség történetírói, minden nemzetnek kiváló nagy ügyvédei büszkén hivatkoznak Cicero mondására, ha hivatásukat Jellemezni akarjik I...
Az első kellék tehát a jó ember minősége, ez biztosította Cicero ko rában is az ügyvéd számára a közönség tiszteletét, az ügyvéd tisztességes megélhetését. Ma is igy van A mai korban érvényben levő ügyvédi rendtartások is azt kövelelik, hogy az ügyvéd becsületes, tisztességes ember legyen, hogy csak tisztességes, jogilag védhető ügyet vállaljon s amidőn ezt teszi, mindig elsősorban a fél érdekét tartsa szem-
•) Dr. Krstlk UJos és Tóth Mrino munkál nyomán.
elölt s minden másféle érdeket szorítson háttérbe I
Az ügyvédi becsület ellen vét ugyanis az az ügyvéd, — mondja dr. Krallk Lajos — aki a hozzá védelemért, tanácséit jövő felel ugy nézi, mint a mészáros a hízó marhái, hogy ugyan hSny font husi vághat belőle I
A becsület követelménye az a hűség is, amellyel az ügyvédnek a reá bízott ügyet vinnie kell, a becsületből folyománya továbbá, hogy az ügyvédnek bátor és szókimondó embernek kell lennie.
Cicero felállítása szerint a második kellék, hogy az ügyvéd, .dicendi perilus," a beszédben Jártas legyen I Cicero definíciója a szónokot, az oralort tarlja szemelölt, azl az ügyvédet, aki a fél ügyét a biróság előtt előadja I A római bíróságok ugyanis sokszor százakból álló nagy esküdtszékek, egész népgyűlések voltak, innen van és lökéletesen érthető tehát, hogy Cicero a második kellék nek az ékesszólást tette megl
Az idők és a viszonyok azóta megváltoztak ugyan, de az ügyvédnek mégis ma is az a hivatása, hogy állaspontja helyességéről ékes-szólásával meggyőzze a saját felét, a bírót.
Számos példa igazolja ugyan, hogy Igen nagy ügyvédek működtek a
rhetorika nélkül Is, mert az Igazi ügyvédi hivatás, Krallk La|os szerint, lu\'ajdonképen .a Jog tudása és az élet Ismeretei" De mégis kétségtel n, hogy a szép elősdás kultus a, az igazságszolgáltatás egyik cltörölhe-titlen szépségei
A harmadik kellék : Qui in Causis publlcls el prlvatis plena et perfecta ulitur eloquenlia," — aki a köz és magán dolgokban teljes és tökéletes ékesszólást tud használni I
A bátor szókimond isnál a dolgok a Jog és élet Ismeretével meggyőző ékesszólásánál fogva azonbVn a hatalom előtt nem mindig volt kedves az ügyvéd mestersége. Amely hatalom ugyanis nem az egyes polgárok mentől nagyobb boldogulását tartotta szemelőlt, anrik az ügyvéd erénye és ludása csak nagy baj volt és köztudomásu az ellenszenv, melyet iránta mindig éreztek.
Hivatkozom /. Napoieon Ismeretes levelére Dupin főügyészhez: .Akarom, hogy minden ügyvédnek a nyelvét kivághatnám, aki azt a kor mány ellen használja." II. Frigyes porosz király nem szerelte az ügyvédeket, a ml királyaink aem voltak mindig pártfogóik. És mégis az ügyvédség ereje, mely a jogeszme leküzdhetlen tégy vérénél harcolt, el-l puszlllhatallan volt és az ügyvédek, I kik hivatásuk magaslatán állottak, a
hatalom sokszor megnyilvánult ellenszenve dacára mindig nagy becsülésr ben állottak I
Így Cicero ezt mondla: .Est enim sine bubio domus juris consuiti, totius oraculum, civllalls." Az ügyvédnek háza az egész polgárság oraculuma I Fievée francia Iró nézete: .Az ügyvédek a polgári társaság egyik hatalmi I" Zanardeill ügyvéd olasz miniszterelnök a\', ügyvédeket ,a törvény lovagjának" mondja, ,cavaliere de la legge."
Az ügyvédi hivatás azonban messze tul Is tetjed a fél érdekeinek védelmén I A magánérdekek védelmében, az emberi Indulatok, szenvedélyes önzésének harcai közepette ugyanis megedzl magát az ügyvéd, a Jog és Igazság-eszményének védelmére és erre a fenséges harcra. A közélelnek is azonban legfenségesebb harca — a jog és Igazság eszményének a küzdelme. Innen van az, hogy az ügyvédek minden szabad, müveit államban a közéletben is mindenkor előkelő állást foglaltak el. Ahol szabadabb élet mozgott, ott a nép mindenkor az ügyvédek soraiból szemelte kl vezetőit. A régi Alhen és Roma e tekintetben ugyanezt a képet mutatják, mint az újkor civilizált népei, az angolok, franciák, amerikaiak. Az EgyesUlt Államok elnökei közül sokan az ügyvédek sorából kerültek ki?
(Folyt köv.)
ilftl. március 4.
ZALAI KÖZLÖNY
tatványszükséglelére az év elején versenylárgyalást hirdetett. A helybeli nyomdák, melyek cca 80 munkás családnak adnak megélhetést, közös ajánlatot nyújtottak be a városhoz, alapos megfontolás ulán legszerényebb árkalkuláció melleit számolván a Ithetőséggel, hogy más városból is lesz reflektáns. Nem számollak azonban azzal, hogy egyik környékbeli nyomdatulajdonos a legelemibb ár kalkulációjának is sutba dobásával „csakazértis" jelszavával lehetetlenné tegye a nagykanizsai nyomdák helyzetét és beszerzési iron alul szállít papirl, írószert és nyomdaterméket.
Emberi ésszel fel nem fogható, hogy ml lehet számításának kulcsa, de hogy ajánlata minden tételére ráfizet, az nyilvánvaló.
A sok közül kiragadunk ízelítőül néhány szemelvényt.
A 10 kg os fogalmi papír, melynek 1000 Ive forgalmiadó nélkül Budapesten P 780 nettó, Nagykanizsán 5pengős ajánlatot tett, ugyan-Ilyen sulyu famentes papirosra a budapesti P 1131 rfelló árral szemben pedig 10 pengős ajánlatot. Ugyan-lly arányban számítja a nyomtatvány előállítási árát Is. 1000 iv 4 oldalas Irodai alakú táblázatos nyomtatvány szedés-nyomásért 3 pengős ajánlató! tett az eddigi 16 pengős árral szemben. Képletesen egy 50X70 cm. nagyságú táblázatos nyomtatvány 500 drb, .szedés-nyomásért 9 pengőt kér a minimális 23 pengő helyett. És Igy folytathatnók még tovább.
Most Nagykanizsa város vezető sigén a sor, hogy megmutassa, mily mértékben viseli szivén sorsát Ipari vállalatainak. Elfogadja-e az idegenből Jött ,dumplng" ajánlatot vagy saját városa munkáltatóinak és munkásainak nyújtja-e a nagyon megérdemelt, de kissé panaszos kenyeret. Ezúton is felhívjuk a város vezetőségét, hogy forduljon információ beszerzése végett a Budapest Székesfőváros házi nyomdájához, a budapesti Pallas nyomdához, Krier Izidor nyomdatulajdonoshoz Qyomára. Ha nevezett nyomdák részünkről irreális árkalkulációt állapitanának meg, ugy készséggel átengedjük a ,város érdekében" a közszállilást a közénk befurakodni akaró és bosszúért lihegő idegen városbeli nyomdának.
A pénzügyi bizottság figyelmébe ajánljuk még a munkák odaítélése elölt a közszállltási szabályzat idevonatkozó 28. §-ának g) pontját, mely világosan kimondja, r hogy
.Nem vehetők figyelembe olyan ajánlatok, melyek a teljesítendő szállítás vagy munkálattal nyilvánvalóan arányban nem álló alacsony értékeket tartalmaznak, hacsak az ajánlat benyújtója kivételesen alacsony árajánlatát az ajánlat benyújtásakor elfogadhatóan nem Indokolja".
Hogy ez aztán mennyire sikerül, arra Igazán kíváncsiak vajyunk.
- Piz Palű, a fehér pokol csak egy nap a Városi Színházban.
A kis Irénke tragédiája
Miközben édesanyja apjának ebédet vitt az erdőbe, a kisleány a patakba fulladt
Nagykanizsa, március 3 Nemrégen történi, hogy Szalui Jó-zsefné szül. Völgyi Róza ciopii asz-8zony délben az erdőben dolgozó férjének ebédel vitt, 22 hónapos kis Irénke nevű leánykáját otthon hagyva.
Mialatt ez anya távol volt, a-kis apróság kiment a lakásból, lovaszaladt a patakig, hogy anyja után menjen. Ám a patak pallója leszakadt a kis leányka alatl és a kis ártatlanság a neki elég mély vizbe esett. Kiállásait csak az egyik kis barátnője hallotta, aki hírét vitte a szerencsétlenségnek a hazba, ahol persze senki 8epi tartózkodott. «
Mikor az asszony dolga végeztével hazajött és nem találta ollhon kis leányk\'jál, keresni kezdte, de
csakhamar ott termelt a kis barátnő, aki elmondotta, hogy Irénke a vizbe esett.
A szegény asszony kővé dermedten hallgatta az értesítést, majd odafutott a patakhoz, ahol persze már csak a kis Irénkének a ruháját látta kiemelkedni a vízből. A leányka halott volt. Az asszony ájultan esett össze gyermeke holtteste mellett.
Megindult a vizsgálat és a hatóság gondatlanság miatt perbe fogta az anyát, akinek ügyét ma tárgyalta a nagykanizsai törvényszék. ,
A bíróság figyelembe véve a vádlott nagy szegénységét és egyéb enyhítő körülményeit, mindössze 30 P. pénzbüntetésre ítélte öt és ezt a büntetést Is felfüggesztette.
Divatujdonságok
naponta éi*kezncik.
Nagy választék finom kosztüm-, köpeny- ós ruhakelmókbaity kiváló minőségű angol szöwatak, férfi ós női fahórnamfl anyagokban.
SINGER DIVATÁRUHÁZ.
Besxélffe/és egy SangQalból J&axajölt volt orosx fogollyal,
aki Mandzsúriában találkozott egy kanizsai clpészmestcrrel
Nagykanizsa, március 3
Kinn találkoztam vele az állomáson. A harmadosztályú váróterem egyik sarkában húzta meg magát, észrevétlenül, csendesen a kályha mellett. Két botját a térdein pihentette. Most felcserélődött a szerep. Szakállas, beeseit arcából gyanakodva villognak felém a mélyen ülő szemek, amikor megszólítom. Sikerül végre szóra birnom, hogy mondja el 16 éves kálváriáját. Lassan, akadozva kezd beszélni, minden szónál gondolkozásba rándul a homloka, hogy megtalálja a megfelelő kifejezést.
Obenausz Ferenc, az egykor jómódú bécsi kőművesmester 1915-ben vonult be katonának. A világrengető események az orosz frontra sodorták, ahol 1916. júniusában Cscrno-vicnál fogságba került. Ekkor vette kezdetét az a 16 borzalmas év,
amelynek szörnyű szenvedéseit és súlyát megroggyant térdekkel, összetört testlel hurcolja ez az ember.
Elbeszélése nyomán sorra bontakoznak ki az újságíró lelki szemel előtt a Szibéria orosz hadifogolytáborok leírhatatlan rémségei, az átélt rettegések, éhezés, betegség, kényszermunkák és mind azok a borzalmak, melyek reális érzékeltetését csak vaskos kötetek tudnák elérni.
Ebből a pár sorból ki tudná átérezni azt a szörnyű szenvedést, amit Obenausz Ferenc élt át egy Irkuc környéki szénbányában, ahol 200 hadifogolytártával együtt dolgozol! 17 hónapig? Ahol nem kaplak (gy kopeket sem nehéz munkájukért, hanem állati sorban görnyedtek a kancsukák fájdalmas suhintása a\'att. Ahol munka ulán csak annyit kaptak enni, hogy éppen fel ne for-
Mároiu* 4., szerda
Csak egy napi
Piz Palü,
a fehér pokol
A legctodáaabb alpesi panoráma, a Irglzgalmaaabb lurtiztlka, a Itglenaáge-sebb természeti uépaégek, kitunó xena.
Hangos kiegészítő műsor
dúljanak az éhségtől.
És Obenausz Ferenc egymásután sorolja fel a szenvedések kálváriáját. Megborzongva emlékezik vissza arra az országra, ahol még egy rozsdás szegnek is nagyobb azjértéke mint száz és száz hadifogoly élele. Kinek van fogalma az Itthonlcvök közül arról a kegyetlen, őrjítő bizonytalanságról, amiben részük volt a fogl, oknak. Amikor ugy változtak rablartóik, mini a szeszélyes időjárás. Reggel még a vörösgárdisták terelték le őket a szénbányába és amikor délben feljöttek, már az ellenforradalmárok mérték sajkáikba a sovány ételt. Az sem volt ritkaság, hogy estére már a fellázadt parasztok parancsollak a táborban.
Ezek a rabtartók ha színben, világnézetben és minden másban különböztek is egymástól, egyben a leghatározottabban megegyeztek: mindenik nagy élvezettel játszotta a börtönőr könnyű szerepét. Az uj orosz történelem első véres napjaiban a hadifoglyok együtt remegtek az elnyomottakkal a forradalmárok győzelméért. Hiábavalö volt a druk-kolás, mert a vörösök uralomrajutásával sem nyílt meg a szabadulás utja. Aztán az ellenforradalmárok győzelmétől remélték a szabadulást. Ez sem hozta meg.
Ebben a nagy belső forrongásban az a sok tízezernyi hadifogoly ugy vetödött-hányódott egyik helyről a másikra, mini egy lopott nyáj. Hol az egyik tolvaj terelte őket, hol a másik. Kiüritelték az egyik fogolytábort, hogy néhány hónapra egy másikba fészkeljék be magukat.
Obenausz Ferenc többször megkísérelte a szökést is néhány társával együtt, de sohasem sikerült. Hiszen pénz nélkül minden ilyen kisérlet hajótörési szenvedett.
Mandzsúriában találkozott Csizma jános nagykanizsai cipészmesterrel, akivel sokáig együtt dolgozott. Fogsága alatt ugyanis külünféle mesterségeket sajátított el, hogy biztosítani tudja a megélhetést.
Amikor 1920-ban végre megkezdték a hadifoglyok hazaszállítását, Obenausz Ferenc váratlanul súlyosan megbetegedett és hónapokig nyomta a kórházi ágyat. Amikor felépült viszont, nem volt egy
2ALAI KÖZLÖNY
1631. március Á.
fillérje sem, hogy megválthassa a vasul! jegyéi.
Közben Mukdenbe, majd Sang-haiba velödöll hosszas szenvedés ulán, ahol dolgozni kezdett, hogy összekttporgassa az utlköl\'séget.. Sanghaiban azonban isméi leverte lábáról a belegség és kél évig feküdt magatehetetlen a kórházban. Itl ismerkedett tr.eg véletlenül dr. Reiner Adolf budapesti orvossal, akinek Sanghaiban v<lt rendelője. Az orvos megszánta a temérdek szenvedésen átment embert és megígérte, hogy hazasegíti.
Az orvos 1930 decemberében Budapestre utazott rokonai meglátogatására és közben keresztül vitte, hogy Obenausz Ferencet is hazaszállítsák.
A szerencsétlen ember most, január 20-án szállt ha|óra és február 26-án érkezeit Triesztbe, ahol a magyar konzulátuson utikölls get kapott Nagykanizsáig. Innen már a rendőrség továbbította Budapestre, ahol löbb rokona él.
— Mit fog mos! csinilni itthon ? kérdem tőle.
— Magam sem tudom még, — válaszolja.
Mit is csinálhat itt egy beteg, összetört, megrokkant ember, aki csak botokra támaszkodva tudja vonszolni agyatöri lestél ? Hiszen annyi ezer és ezer egészséges, jó-izmu kéz is tétlenül hever.
A váróteremben közben egymást váltják az utasok. Senkinek sem Itlnlk fel a kályha melleit csendesen meghúzódó roncs, akii ki tudja hová, merre fog még dobni az életsodrás. ö azonban annál élénkebben figyeli az uj arcokat. Hiszen 16 év óla ncin voll itthon, hátha mégis egy ismerőst hoz eléje a tors. — Remél.
Ez az egye len érzés, ez a reménynek nevezel! különös emberi valami tartotta benne 16 borzalmas éven ál életben a lelkei.
Dávid Magyar József
Rddtótt^
Sstabó György
loboraíorfnmdfMiD Fiút 3., mtra fehérnemű éshar^
stoppo!ás. varrás
IÍITUVIZ8A FlMilsU: Fó-at 1.
Kiskanizsa éjszakai életéből
Rablótámadásá színezett az alkohol egy véletlen balesetet
Nagykanizsa, márclui l Néhány nappal ezelölt vidám társaság ii>u\'alolt a nagykanizsai Bárány-vendéglőben. A mulató társaság lelke egy Ismert szepetnekl gazdálkodó voll, aki Ismerőseivel együll a kora délutáni órákban tért be a vendéglőbe. Tekintélyes alkoholmennyiség elfogyasztása után felkerekedlek íí mulalozók és átmentek KIskanIzsára, ahol a Simon-té\\e vendéglőt szállották meg. Id Is veszedelmesen felszaporodtak az üres boroaüvegek az asztalon, ugy, hogy mire öreg este letl, az egész társaság veszedelmesen illumlnált állapotban készülődött hazaleié.
A szepetnekl gazdálkogó előre ment, ugy, hogy a lársaság többi lagjal csak percek múlva követték. A korcsmából kilépőket azonban nagy meglepetés érte az utcán. A gazdálkodó ugyanis, aki alig pár perccel távozott elötiük,
betöri fejjel ott feküdt eszméletlenül a korcsmaajtó előtt a járdán.
Visszaviilék a sérültet a vendéglőbe, ahol rövidesen sikerült magához térileni. A gazdálkodó ezután elmondotta, hogy amint kilépett az ajtón, egyszer csak a sötétből előugrott az a cigánylegény, akit előzőleg láoll a korcsmában és tégladarabbal fejbevágta, majd elrabolta a 70 pengőjét
A gaidálkodó még akkor éjjel bűnvádi feljelentési tetl a nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztálván, ahol Rácz Qyula remlörsegédfogalinazó a feljelentés alapján megindiltalta ebben az ügyben a nyomozást. Rövidesen kikallgalták a deteklivek a gyanúsított cígánylegényt is, aki azonban körömszakadtáig tagadta, hogy bármi része is lenne a rablásban.
Hétfőn délelőtt a rendőrségnek végre siketül! tetjos világosságot derítenie erre a különös ügyre. A detektívek ugyanis előállították egy érdektelen szemtanút, aki elmondotta, hogy véletlenül ép akkor haladt el a szemközti oldalon, amikor a gazdálkodó kilépett a korcsmából. Látta, hogy
nagyon tántorog, majd megbotlik é8 a lépcsőkön legurul,
végül mozdulatlanul terüli el a járdán. A szemlanu már ép oda akart menni, amikor iiméi nyílt a korcsmaajtó és kilépeti egy zajos társaság, melynek tig|ai visszavitték az elesett embert a korcsmába.
A gazd llkodó hétfőn délelőll egészen véletlenül ismét fenn járt a nagykanizsai rendőrségen, ahol közölték vele a szemtanú vallomását. A jegyzőköny felolvasása után röstelkedve ismerte be: valószínűnek tartja, hogy ilymódon játszódhatott le az ő megsérülése, mert akkor olyan Ittas volt, hogy azt sem tudta, ml történt vele.
Ezek utln természetesen a nagykanizsai rendőrség is lezárta a nyo mozá8l ebben a baleset-ügyben, melyei az alkoholtól fű Olt fantázia színezett csupán rablótámadásá.
NAPI HÍREK
NAPIREND Márolus 4, aiarda
Röm. katolikus : Kiimér. Protulárli:
Kiimér. Izraelita: Adu hó IS. «
Várod Színház. ,Plz Pilí, ■ febér
Cjkof, • legcaodisabb alptsl pinorima. aogoa kiegészítő műsor. Oyógyszertári ÍJjall szolgálat: I. bó végéig • .Fekett aas" gyógjsiertir Főút 6.
Uóztírdő ttyttva rsggel 6 órától uti 8 Mlg (bétfo, uerda, pialek dü.Mn. keddoa agtai nap nókuek). Tel.: 2—IS.
Emlékeztető
Pataky Andor szobor- és képklállltása március 1 - tői 8 -lg a Kaazlnóbiui. Nyitva egész uap. Március x. Az Ipartestület közgyűlés* a városhAza dísztermében 8 érakor.
Llceúlls iliadils 8 órakor a városházán (dr. Kerkay Józset). Márclua V. A Zeneiskola növendékhangversenye lót tt-kor a Catlnoban.
Messze boldogság
Kis szobámra ráköszönt az est, lényrózsákat hint a lámpafény. Asztalomon olvasatlanul hever egy kopottazava regény.
Forgatom megsárgult lapjait, — köztük könnyes, halk melódiák : holdvilágos nyári éjjelok... szerelmes szivü hatni diák..
Messze boldogság Inl belőlük tolóm. Kimúlt Idők edos emlékei, korán vénült Hatat szivem semmibe szállt, meghalt reményei.
lehunyom fáradt szemeim hadd löljön vissza pár percre a mult... — Mikor egy szőko kisleány, az első, diákszivemen fólón megslmult
Kezem remegvo szorították a rózsásujju habfehér kacaók s a kiskapuban hosszú búcsúzáskor elcsattant az első fölénk csók...
Hosszú séták a hársak alatti Szerelmes versek, bohó tervek I... Olyan Jó rátok emlékezni ma Magára hagyott bus szivemnek.
Jöjjetek vissza régen elszállt álmok I Egy éltszakára, csak egy ölelésre, hogy boldogság lehessen az én kopott regényemnek ls a vége. —
IX.I1 íjn Hődre
— Plébániai hlr. Nagyhatású missziói lat tolt P. Deák Szulpic gvardKn és plébános Nagyatádon P. Zadravetz István püspökkel. A misszió 8 nspig folyt le, február 21 -\'öl március l-ig. Átlag becsülve 3600 an járultak a szentségekhez.
— Személyi hlr. Kiss Józset dr. közigazgatási gyakornok Tapolcáról a nagykanizsai főszolgablrósághoz oszlatott be szolgálatiételre.
— Ülések a vármegyeházán.
Zalaegerszegről Jelentik: A vármegye klsgyülése március 3-én, ciütörlőkön ül össze, mlg a közigazgatási bizottság 9 én délelőtt fel 10 órakor, a segiiő bizottság pedig ugyanaznap délelőtt 11 órakor tartja ülését.
— özv. Batthyány-Strattmann Lászlóné köszönete a város képviselőtestületének. Ismeretes, hogy dr. Batthyány-Strattmann László herceg elhunyta alkalmival Nagykanizsa város képviselőtestülete részvétéi a polgármester meleg sorokban tolmácsolta a herceg gyászbaborult hitvesének. Tegnap érkezeti meg a herceg özvegyének levelj a polgármesterhez, amelyben a város közgyűlési határozatáért meleg köszönetét tolmácsolja ugy a képviselőtestületnek, mint dr. Králky István polgármesternek.
— A pénzügyi bizottság Ölése.
Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága csütörtök délulán 6 órakor ülést tart.
— Balatoni szeminárium Nagykanizsán. Megirluk, hogy N. Szabó Qyula Iró 2 tartalmas, mindenre kiterjedő előadást tart a Balatonról, legnagyobb nemzeti kincsünkről. Nagykanizsa annyira összeforrott a Balatonnal, mint Székesfehérvár a kis Velencei tóval. Ez az összeforrás a jövőben erősödni fog. Például a balatoni világítás megoldása Nagykanizsa nélkül lehetetlen. Erről él más sok érdekes, tanulságos és sok értékes jelenségről beszél majd N. Szabó Qyula, aki igen élvezetes előadó. A szeminárium helyét és idejét szombaton közöljük. Teljes tárgysor a Wa/m-drogérlában kapható..
— A Városi Zeneiskola növendékhangversenye. A folyó lanév második növendékhangversenyét I. hó 9-én, hétfőn este fél kilenc órakor rendezi a Kaszinó nagytermében. Jegyek a mai naptól kezdődőleg 50 fillértől I pengőig g Králky-tözsd i-ben válthatók. Tekintve a várható nagymérvű érdeklődésre, ajánlatos a jegyeket mielőbb beszerezni.
László Lafos és Oynla hentesárngyára
BUDAPEST
Józset főherceg udvari szállítója. — Hentesárugyártmányai a budapeaU és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most ■■arkaaUa*" siliaiadóaaa trlasan, nagy választékban kaphatók:
TeuíscQ Gusxtáv Sípos Andor Musxel és FrtedeniQal
eseraegekereskedéaében a kővetkező árakon:
10 dkg. párisi ................................................30 fillér
10 dkg. lerakói ................................................52 fillér
10 dkg. varónai................................................52 fillér
10 dkg. fflst&lt omlós reggeli szalonna ... 88 fillér
10 dkg. paprikás szalonna abált, pörziölt ... 80 fillér
10 dkg. osászárhus, kiváló llnom........................44 fiitér
-10 dkg. konzerv aonka, prágai módra ............IOO fillér
10 dkg gépsonka ..........................................70 fillér
10 dkg. rollsonka ...... ..........................5O fi||ér
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ............40 fillér
10 dkg. száraz ossrkósz kolbász..................44 fillér
1 pár nagy béosl wirstll......... ..................88 fillér
2ALAI KÖZLÖNY
Iés Jól akarunk vásárolni, elmegyünk a Schűfx óraházba
Egéu nap nyitva
Patakr azobríaimívész díjtalan klállltáaa
Nagykanizsa, máról ua S
Az országos relációban ismert nevű zalai szobrászművész, Palaky Andor szobrászati és aquarell-kiálll-tása egész nap nyitva áll a Caslno földszinti termében és díjtalanul megtekinthető.
Minden kullurigényekkel rendelkező embernek mély és ériékes élmény ennek a tárlatnak megtekintése.
— Megjelent Nagykanizsa megyei város név- és lak-cimtára.
Hogy ki állította Össze, nem tűnik ki a könyvből. Azon sem a szerző, sem a kiadó neve nincs feltűntetve. Korábban lapunkban megjelent bejelentések kapcsán, félreértések elkerülése végett le kell szögeznünk, hogy ez a címtár nem a Zalai Közlöny szerkesztőséginek közreműködésével és nem annak kiadásában látott napvilágot. F.gyebekben a címtár alfabetikus összeállítása Nagykanizsa minden 20 éven felüli lakosának, névvel és lakáscímmel. Á\'a 4 pengő.
— A kongregáció Szent Margit ünnepélye. Mióta a plébánia fehér-leimét a hilburgalmi egyesületek céljaira átadták, még nem tátott falai között olyan illusztris közönséget, mini a vasárnap este megtartott leánykongregációi műsoros előadá son. A terem zsúfolásig megtelt Az összes egyesületek nagyszámban képviseltették magukat S a műsor, amelyben a rendezői tisztet dr. Mutschenbacher Edvln törvényszéki tanácselnök töltőlfe be, minden várakozást kielégített. Bevezetőül a kongregáció énekkara szerepelt Kenedl Aura tanítónő vezetésével. P. Vados Pál ipariskolai hitoktató ünnepi beszédében boldog Margit királyleányt állította a magyar leányok elé eszményi példaképül. Rendkívül hitásos voll a Margit királyleány cimű egyfelvonásos színdarab, amelynek rulin-nal játszó szereplői igen sok Mpsot arattak. Majd bájos élőképek és énekszámok következtek, Barta Ida és Jakubecz Zsófi kongreganlslák pedig kedves alakilásu szavalatukkal gyönyörködtették a közönséget. A külön hatást jelentő színpadi hátieret ez alkalomra Fekete László Ismert festőművészünk készítette. A fényesen sikerült ünnepély a pápai himnusz felcsendülő akkordjaival ért véget.
— Sárdy Géza május végén feltételes szabadságra herOI. Sokat foglalkoztunk annak idején Sárdy Géza nagykanizsai |árásblróságl Iroda-főtiszt esetével, aki a befizetett bün-telé8pénzeket elslkkaszlo\'ta, majd lel akarta gyújtani íróasztalát és aktált, hogy a bűnére rá ne jöhessenek. Sárdy Qézát a biróság négy évi fegyházbüntetésre ítélte, amiből május végén három esztendőt kilölt a kő-hldal fegyházban. Értesülésünk szerint Sárdy Oéza a fegyházban annyira jól viseli magát, hogy az Intézet igazgatósága javasolni fogja fellételes szabadlábra helyezését. Sárdy szabadlábra helyezése után visszajön Nagykanizsára.
= HOlgyelm I Slnger divaluj-donságai szenzációnak, ne mulassza el megtekintésüket I
— A rendesnél 20 centivel nagyobb a Balaton vízállása. Tapolcáról Jel nlik: A csapadékos Időjárás kövei kéziében erősen emelkedett a Balaton vízállása. A mélyebben fekvő lelepek vezelői mozgat mai Indítottak, hogy nagyobb vízmennyiség bocsáttassak le a Siócsatornán, nehogy bekövetkezzék tivasszal az áradás. A balatoni kl-kmők felügyelősége szerint már november ó a a legnagyobb vizleeresz-tést eszközük a Sió zsilipjein, ami havonkint 13 cm. vizoszlopot vesz el a Balatonból. A Jelenlegi vízállás 102 cm. a Balaton .0" vlzszlne feleli, amely a rendesnél 20 centivel magasabb.
A polgármaa-ar képalma Kiakanlxaa polgárságéhoz
A kítkanjzsal polgárok által az Ínség és szegényakcióra felajánlott természetbeni adományokat f. hó 4 én, szerdán délután gyűjtjük össze. Kérem az fdakozókat, hogy felajánlott adományaikat erre az Időre készítsék elő s a kocsikkal járó gyűjtőknek adják át.
Kérem azokat Is, akik nem ajánlottak még fel semmit, ne zárkózzanak el az adakozástól s a nemes célra adják át adományalkat ezen alka ómmal a gyűjtőknek. A gyűjtő kocsik minden ulcán végig fognak járni.
Nagykanizsa, 1931 március 2.
Polgármester.
Nagykanizsa szenzétiója
az
„IdeAI" cipőáruház
olcsó árail Tegyen próbavásárlást!
Ffl-ut 12. azAm.
Sxombatou kezdődnek a missziós napok
Nagykanlza, márclua 3
Nagy napok virradnak fel legközelebb Nagykanizsán. A nagy böjti idő alkalmából a plébánia missziót tartat Nagykanizsán és Klskanlisán, amit a magyarországi Sient Domonkosrendiek legkitűnőbb szónokai fognak tartani. A misszió nyolc napos lesz és szombaton este veszi kezdetét a plébániatemplomban és Kis-kanizsán. A domonkosatyák szombaton a déli gyorsvonattal érkeznek Nagykanizsára, amikor Is az állomáson a kanizsai katolikussá?, élén a papsággal, ünnepélyesen fogadja őket. Lejönnek P. BOhle Kornél, P. Bakacs Lőrinc; P. Molnár László, P. Paluscsák Pál, akiknek neve egy-fogalom a hitszónoklat, a hittudomány és apologétlka terén. Este 6 órakor ünnepélyes Istentisztelet, prédikáció és litánia, amikor Is ki fogjak hirdetni a misszió program|át és az előadások pontos idejét.
— Egy alpári turista kirándulással ér fel a Városi Színház szerdal műsora.
— Jótékonyság, özv. Rigó An-talné 5 pengőt küldött szerkesztőségünkbe a kórházi kápolna és 5 pengőt a Missziósház céljaira.
= Főnyeremény egy öltöny, melyet Singeméi vesz, mert sohasem szakad el.
— Jól Jár, ha .Ideál" cipőben jár I
Legcsodásabb alpesi panoráma, a természet legfensége sebb Játéka a Városi Színházban,
NAGY TEAVASAR
Muszel és Friedenthal
oaamngakersskadáaéban.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„Sagona" Csyloi gyíngye
Kiválóan aroxás üdiiő lea, különösen belegek és lábliadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Britaali keverék (leggell tsa)
Idei termésű legnemesebb űltet-vényü fajleák szakszerű keveréke, aranyszínű felöntésü, enyhe zamalu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 árai (llre o\'olock) tél
Első szedésü, idei termésű faj-teák keveréke, aranysárga felöntésü, dus lllalu, rendkívül kiadós teakeverék 1 dkg. 32 fill.
Biti Helangt
Legnemesebb Indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül Intenzív, kiadós, sötét felönlésü, erős, dusillatu leikeverék, tea Oourmandok különlegessége I dkg. 36 fillér
Mcciílly tei-ksTsrék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták keveréke, sötét felöntésü, dus zamalu, rendkívül lllitos, kiadós lea .erős teakedvelők és fogyó nők kedvence
1 dkg. 40 fillér.
— Amazon párbaj végkimerülésig. Parázs amazon-párbaj Játszódott le Nagykanizsán egy hónappal ezelőtt az Erzsében-téren, ahol két fiatal, szerelmes leány a közös Ideál miatt hajbakapott egymással. Ezt a hajbakapást a szó legszorosabb értelmében kell érteni, mett valóban maradlak kitépett hajszálak a közelharc színhelyén. A verekedés főszereplőit, Tolnai Anna takarítónőt és Takora Anna háztartásbeli alkalmazottat kedden délelölt vonta felelősségre Lakatos Ferenc dr. Begédfo-galmszó, rendőri kihágást biró. A leányok, akiknek harci kedve ekkorra már alaposan lelohad\', töredelmesen beismerték, hogy ulcai botrányt okoztak és ezért a kihágásí bíró az enyhítő körülmények figyelembevételével csupán fejenklnl 10—10 pengőre ítélte őket. A leányok megnyugodlak az enyhe ítéletben és a legjobb egyetértésben hagyták el a tárgyalótermet.
Fehér pokol, a tegvakmerőbb hegyi tarák szerdán a Városi Színházban.
a SINÖER .VARRÓGÉPEK
utas A*LEO<IOBBAK I
Orvvadászok garázdálkodnak
a nagykanliaat líráiban
Nagykantxaa, március 3 A nagykanizsai járás területén ujabban feltűnően elszaporodtak az otvvadlszok. Az orvvadászok szaporodásával vlszonl fordított arányban csökkeni a vadállomány. A ctend-őrök, karöltve az erdő- és mezőőrökkel, fáradhatatlan buzgalommal nyomoznak már hetek óta az orvvadászok ulán. A nyomozás természetesen óriási nehézségekkel Jár, mert legtöbbször alig marad nyom a lesipuskások ulán.
A gelsei csendőrség fáradhatatlin nyomozását most siker koronázta, amennyiben a legutóbbi napokban három orvvadászt sikerült leleplezni. Hazkutatáa alkalmával mind » három lakásán talállak vadászfegyvereket, amelyekhez nem ludtá* fel-mulalnl a fegyvertartási engtd lyl.
A gelsei csendőrség elkobozta ezeket a vadászfegyvereket és (leszállította mind a hármat a nagykanizsai főszolgabirósigra, ahol lefolytatja a fegyvertulajdonosok ellen az el|áráit.
= Nyárt élmény a PU Patá csodás panorámája.
- Az „Ideál" cipő Jó, olcsó és tartós I
ZALA! KÖZLÖNY
1931 mirgjut 4.
Mozgószinház
Olympia
A szüzsét némel verzióban filmre Waller Hasenclever dolgozta fel. Tipikus példája, hogy mlképkell egy sziopadl munkál nlmszerüen átdolgozni és mikép lehet a film lehetőségeivel gazdagítani a vígjátéki alapotlelet. Felépítésében, fordulataiban és stílusában btillláns scenárium, amelynek rendezését Jacques Feyder sugárzó Ötletességgel és szinte egyedülálló rutinnal hajtolla végre. •
A cenzúra betiltotta Molnár Ferencnek színpadon és most a vásznon is nagy sikerrel látszott világhírű müvét, az Olymplát.
Azóla a belügyminiszter már felülvizsgálta a filmet és annak előadását meg is engedle Molnárnak, mely egyik legsikerültebb vígjátéka. A német verzió elkészítésére a legkltü-nőbB német művészeket vilié ki Hollywoodba és az egyik legmárká-sabb európai rendezőt, Jacques Fey dert, aki valóban tokéleteset produkált. A nagyszerű Molnár Ferenci mese mintha talán ínég kerekebb lett volna a film vásznán, a frappáns, szellemes dlalogusok remekül peregnek, ugy, hogy ez a világhírű vígjáték Isméi a világsiker utján halad. (-)
A,.,1S! „Erzsébet"
kézimunkállzletet ét előnyomdit iparmfl-véazetl műteremmel DÖvitem ki, mindennemű iparművészeti munkák és tervezések, szónyeg é« gobelinfestisek, függönyök összeállításé ét montlrozások itb.
SOMOQYi MARILLA
Iparmflvéscnó közreműködésével kél stílnek.
Tanítványok >■ Iparművészet minden ágiban való kiképzésié felvétetnek.
Kéilmankadkkak nagy válaazlékban I
Relnltz Béláná
L< EiiHbst késlaualMQilat M vaiatí|a.

^ipSagi
tMTMMnt) H — nlret. kOi*atd»-
aág llangv. * hangverseny. F. — előadás Qy — gyermekeknek. A — amuonyok-ruk. Z — zene. Mg. " meeégudaaSg. Ifi. - itju-ágt előadás. P — lelolvasls. U — gramolonzene Jb — |au b.ind. K — k bari "7. —■ \'ii\'n«Trrtl zrne
9.45
Élénk volt • kanizsai
oruágoivásár
Hajrykanizaa, március S A keddi országos vásáron a szép Időjárás erősen volt érezhető. Hogy a megyében az eddigi országos vásárok nem sikerültek, nagyrészt a rossz időjárásnsk volt kOszőnhető, sz utakon a falvakat nem lehetett megközelíteni.
A mai országos vásáron nsgy volt sz állstfelhsjtás. A felhajtott marhákat 1400-ra lehet becsülni, mlg a felhsjtol lovakat 1200-ra. örvendetesen ismét láttunk olasz és burgenlandi kereskedőket és marha-exportőrOket, akik szép számmal vásárollak kiviteli célokra állatokat. Az olaszok főleg a növendék marhí-kat keresték, a hízott nsgy mailiá-nsk most Olaszországban nincs piaca.
Az árak a következőkben alakullak : félig hízott ökrök élősúlyban kilogramonként 80—90 fillér. Lovakért szép, hidegvérű állatokért 5-600 pengőt fizetlek.
Kivitelre került kb. 12 vagon marha Olaszországba, 6 vagon Ausztriába és 6 vagon belföldi piacra.
Március 4 (szérda)
Budapest 9.19 Hangverseny. 930 H 15 A hanpv folyl II 10 Nemtetkftsl Tizlelzflsiolgilat. 12 Déli hstangszé. 11 OS Sialonienekail hangverseny. 1125 H. 12 35 hangv folyt. 13 ltTó)eliéa 1445 H. 15 30 Morse tanfolyam 16 E 16 45 ldő|elzés. 17 NrvelUk 17.30 A totyaniArség zene-karéruk han^veraenye. 18.30 O\'asr nvrlv-oktataa. 19 F. 19 -0 Jeanne Msrle Darré zongoraestje. (A Budapesti Hangvette-.y Zenekar közreműködésével) Utána: Időjelzés Ma|d: Clginyienr. 22 45 Angolnjelvü E. Ulána a cigányzene lolyt.
Bác« 11 Zen\'karl hangverseny. 13.10 O 15 25 Zenekari hangverseny 20 Ai osilrák munkások daloisiöve\'ségénrk l>éc«t ositi-lyának énekhangversenye. 22.10 Zenekari hangverseny.
Berlin 17.30 111. \'7.50 Reger dilok. 20.40 Bach : K dur hegedű- (a zongoraszonátája 22.15 Zene. 0.30 Hangverseny.
Brit nemzeti műsor IP.30 Silmt. Z. 17.45 Ofgonaltték 18.15 Oyrrrnekóra zenével. 19 40 Choi In-mazuikák. 20.45 K. 23.05 Hangv. 24 Zene.
Miláné 16.35 Ov. 17 O 19 20 Zenekati hangverseny. 20.16 Srtmf. hangverseny. 23.15 Zene.
Jtmu Ui sjaanUnk, marath /•Ja a Mraabajs.
Az országos mezőgazdasági kiállítás keretei
Az Országos Magyar Oazdaságl Egyesület által március hó 20—25. napjain rendezendő, díjazással és vásárral egybekölötl országos mezőgazdasági kiállitár Iránt máris Igen nagy az érdeklődés. A bejelentések egyes csopoiíökban még folyamatban vannak, de már kezd kialakulni a kiállítás képe, amely a gazdasági viszonyok leromlása ellenére is a műit évinél szélesebb keretekel log felölelni.
Az állatbejelentéseket lezárták, mert a tenyészállatkiáilitási csoportba bejelenteti állatok a lelepen rendelkezésre álló Istállókat megtöltik. A nemesített és egyéb vetőmagvakból, különiéle terményekből, tejicrrnékckból, háziipari cikkekből stb. összeállított kiállítások külön-külön csarnokokat fognak megtölteni. Az állami kísérlelügyl ás szakoktatási Intézetek, az állami eidé-szet, a mezőgazdasági exportintézet, az országos mezőgazdasági kamara, az állattenyésztő egyesületek, a szövetkezeti központok és a mezőgazdasági kuliura szolgálatában álló
TT
Női és férfi divatárukban
MMWWWVWMMMWWWMMAMtflAMAAAftMAAftMMAAAAArtMM ll
nagy választék SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
\\ <
1
Telefon 406. Ffiut C»tf py-ut ssrsk
Elad Magyar\' Biztosító palota.
Tettfon áoe.
egyéb szervek szakszerű kiállítás keretében mulatják be a szemléltető oktatásra alkalmas anyagukat. A halászati kiállítás gazdag anyaga, amely szépen fejlődőit halgazdaságunkat fogja bemutatni, biztosan a mull évihez hasonló nagy érdeklődést fog kelleni. Külön paviIlonban lesz a borkóstolóval kapcsolatos szőlészeti és borászati kiállítás, amely a legkülönfélébb kiváló magyar borfajtákat és a szőlőkultúra termelési tényezőit fogja bemutatni. A m. kir. dohányjávfdék pavlllonjában a pipa dohány készítésének és csomagolásának egész folyamatát követhetik majd figyelemmel a látogató\'r
A gépkiállításon a kiállítási telep egész hatalmas szabad terültét elfoglaló anyaga nemcsak a vásárolni szándékozó gazdákat, hanem a fővárosi közönséget is bizonnyal érdekelni fog|a.
(—) Utazási kedvezmény a
mlntavásárra. A Duna-Stáva-Adrla Vasúttársaság Igazgatósága a Witn-ben 1931. évi március hó 8 tót 15-lg, valamint Prágában márclás hó 22-től 29-ig tartandó nemzetközi minta-vásár alkalmából a társaság nlagyar vonalaira 25 százalékos menetdíj-kedvezményt engedélyezett. A menet-kedvezmény bármely gyors és személyvonat tttszésszerinli kocsiosztályában igénybe vehető. A kedvezmény Igénybevételéhez vásári igazolvány szükséges. Az állomásfőnök.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátatnk és Ismerőseink, kik felejthetetlen halottunk,
■ukó IáueliMtóneiter
elhunyta alkalmával a temetésen megjeieuni szívesek voltak és fájdalmunkat barmi módori enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton Is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Erzsébet-tér 18. sz., volt Szarvas kávéilázba helyezem át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Miklós* ut 4.
Hl leiképes egyiaekiek agyaiaion kedrumán jt ajajtom, mint bárki más
(—) A nagykanizsai gazda-titkárság minden gazdasági ügyben a gazdaközönségnek a legnagyobb készséggel rendelkezésére áll és útbaigazítással szolgál. Telelőn száma Nagykanizsa 414 szám.
TŐZSDE
A tőzsde hangulata ma larlózkodó volt. A néhány nap óta tartó new-yorki gyengeség és ennek Itatása alatt a kontinentális tőzsdék üzlot-lelensége ai illeni piacon is éreztette hatását. A tartózkodási fokozta az a körülmény, hogy a berlini le-lenlés vonalzavar miatt csak 10 peic-cel zá lat előtt került nyilvánosságra, ami után a forgalom élénkebb lett, azonban gyengib\') át folyamokkal. Fixkamalozásu papírok piaca egy árnyalattal gyengébb. Valutapiac üz-leltelen, változa lan,
Ztrlckl sárlat
P*r!i 20 35i/a, loooon 25 23, Nesryork 519 40. Brtl»<el 72\'42Vs, MIU.o 7M0«/i, Mutftd 55 C0. Amalexoam 201 79Va Mertla 12Í45, Wlan 72 90. Sofla S-.S\'/a, Pta«l 1538V«, VarV) ÍS\'15, BwUpwlM-MVi ■ultrád » 11", ss. UuIuumi M».
Terméuytóxids
Búza tszv. 20 flIL <H 30 Ml. és a rozs 10 flll. emelkedett.
Boia ttsxav. 77-ee 1410—14-90, 78-aa 14 95—1505, 79-« 15 10 1540, 80-41 IS\'20-1555, donánt 77-«a 14 68-14 75, ÍS-es 14 83 -14 90, 79-ea 14 95-15 10, áfeea 1505-1516. Roza 1103-1110, •k. árpa 15 C0-1100, aOfirpa 17-00-1900. sab 18 40 18 65, Ungsit tL 14 30—
14 50, donántiül 18 10 13 25. tapos —-
-•—, koipa 12 00 12 15
SerttiTásár
reiftaiUa 899, alMlallan 43A. — kllsA-r nda 1*15—1*16. szedett t-16-l-lt, stedelt k-«ét> 1-12—1-14, kftnnyfl 1-06—1-10, l-«é laiidí öreg 1-00-104, ll-od tenófl Orag
0 90 0 94 angol aífdá l-IS-l\'Xi, anloaaa
•torban 1-12— !•!«, mii 1-34 1-88. bm
1 50—1 60 azalonnls télHltts 1-38—1-46.
Kiadja: Délialil lyosáa és Lapkiadó Vállalat, Hagykasiuáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. az.
Inflaenzás megbetegedéseknél, barntosbántalmaknil
gyógyitóan hat •
Regedei viz
Kapható mlndenUtt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
Tslafasa SIO.
1981. mlrclm *
k kiinattl >«»»<« 4»TlH-jetTi*n
VALÍTTAK | uhKUAk jimoí L J7 M-J7-9S I Antt 67-130 3/ 79-65-80 05 j Belgrád lu-07■ >0-10 Ssí\' (6*89-1701 I ««aa 1»« 10 13650 ntatIÍ3-00-163 60 Brttawl 7lr83 80 07 RSr 10*03-10*10 Buliról 3 40-3-43 KJá,571l5-í)74*15 KofenJkli3 30 :536J
H". 739-45 130-45
f-n 3*88 í 13 [,»■ 4-I2-4\'1! i In 39 80-30-10 I Páni Márka 186(5-13665
15SOO-IW60
patait —*----
SchlU. 80 35 80 75 {vájd I. II1-05-11055 Ivédk. IJ3 10 153-70
i ......... wyi IIIWHQbiii
London 1181 2,89 Madrid 67-75-60 75 Milano 2>>96 30 06 Ntwjor 573 60 74 3U Ouk) 1Í3 20-IM60 H-4J-2. 50 16-95-\'7 00 Jaífti 1-11+17 ülodüi. 163 30 IW70 Vasi 64 10 44 30 Wlu HrÁHt 68 ZíiVi 110-25 11055
APKÓHIBDETÉSEK
Ai spróliltotlévek dija lOít-lg «0 f llér, Minden további tzo dl)a 5 fl\'l. Vaair fa Ünnepnap 10 vt.ig «0 fillér, minden tovlbbl azó dija ■ Ml. Szudán és pen-leken 10 aaóig •• fillér, minden lovál hl azó dija • ftll. Gmszó a minden vnta-,abb betűből álló aló kát azónak aián.lt-tatlk. Állást keresőknek 50«/a engedni tn/. Hlrdatéaak ■ (ét) pMfi «aaaa®aa alul a falaalaaaa Bmnláa, uémléaéa elleraiée* wé«.ti . I < r . Matlaaiik
ElaM Caengery-utca 18. alatt 734 □ öl
lelek. 431
:lyt-
légiíel, város belterületén azonnal, eaetlrg május l-re .Ideál\' dpőáruháa 1033
„AaMtaxlf" kényelmeaet olcsón 167. és 571. telefon námon rendeljen. Sürgöny-dm .Autótaxi"\' 443
■ohamaataa, hjllula boraim 0T érét laaséll llattaai 11
Fehér éa vörös llterenklnt 44 éa 4a fillér, m ilit palackokba*, Ovit cMrlval. iiwn isi, Séf rá a iáaaat Manwr.a.»
Mindenfajta léhaoalk készítését (< javítását vállalom. Busó Sándor. 617
Frta« J..8, Erxaébnt-tér *.
Vállat minden terjedelemben vtzvewtékl, egészségügyi, köiponti gőz- és meiegvlz-tflléjl berendezéseknek szerelését, ceator-názáat, továbbá vaaazerkeseti éa egyéb lakatot munkákat. Talafon I-N. 5793
IlinyaMáa dúsan tetaierelve legdiva-toaabb mintákkal. Kárpáti Bőiéinél, Kölcsey utca 15. 450
Magféléket
Hirsoh és Szegó
magtlzletáben legjobban vásárolhat
l*éa»k4loalaf bekebelezéate minden összegben a legelőnyösebben éa leggyor-ubban tolyóstttat Haséi Igaéo pánz-kölcsönközvetltó Irodája Ntgykanlisa, Horthy Mlktóa-ut 3 szám. 6358
, « szobát, fürdőszobát I. eme-
leti lakás Erzsébet-tér 18. azámu házban májút l-re kUdó. Bővebbet Dr. Halphen Ügyvéd Irodájában. 813
Keveset használt Faré bérautó együtt olcsón eladó Msgytr u. 52.
karaDaanybeit egy korcsma és szaU\'cs üzlet 3 szobás lakással éa a hozzátartozó
mellékhelyiségekkel " \' — Érdeklődni
bérbeadó, esetleg el
----------- lehet Kiss Ernőnél,
Kerecaeny, u. p. Orositony. 1018
sdó.
ZALAI KÖZLÖNY
Bal.éraabaa vlz-azetékkel, két szoba,
í"!.\']1*;., m^Kkhelvlaégekkea má|u. t-re kiadó Clm a kiadóban. 999
Héramaaobéa Iakáa az Osizaa mel-lékheMtégekkel májua l-re kiadó Kinlz.i-ulca 27. ,017
_ tr«aéb«t-tér 2J. szimu házban • Siabadoc fék üzlethelyiség má|ua I re kiadó. Bővebbel a háztulajdonosoknál 976
Utcai kétszobás, ilőszobás lakéakerlie néző Uvegverandával májua elteiére kiadó Clm: Királyi Pál utca 3 1033
■étaaabéa utcai lakát mellékh. ly(légekkel május t-re kltdó Zrínyi Mlklős-utce 16. 1024
A gyümölcsfák
rOgyfakasláa al*ttl permetezésének Ideje közeledik!
A most használandó védőtaereJt 1
Enda vagy Dendrin i
ígyllinölcilflkatboilneu-nok) e\'puirHják a Iákon átle\'elő káiléVony rovarokat, azok álcáit és pelélt 11b
Amonii és Sulfarol
bordót léhet keverva a gombaká.levőket Irtja.
■ o w e n d a
\'magaa kéntartalma gyümőlcJskarlioU-neum) kártevő rovarok át gonbák Irtására.
Solbar
\'kéntartalmú baryumsuitid készítmény) Megöli a fkon áttelelt rovar é> gombaklrtevőket.
Almola vagy Pömrin
(vér elü kálrány). Vágott és vérletvea seb helyeknek légmentesen való bekenéaére
Hált éa kézi gyQmffloafa-permetezfi-gépek. Fa kéreg kaparók. Fakéregtlszlltó drótkefék. Betzerezhelök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöazerek kereskedéiében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bixfaég mellett Telefon: 1-30.
MEGJELENT
Dr. Barnyó József
összeállllásában a
Társadalombiztosítói
TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmű vatkos kötet nagy hiányt pótló munka és teljes egészében tartalmazza az öregaég, rokkan sás, özvegység éa árvaság eaetére való kötelező biztosításról (1921 évi XL. I c ) továbbá t betegségi és baleseti blzto állásról szóló (1927. évi XXL t.-c) törvényt teljes szöveggel éa a lonatkozó 1930 ápillla hiválg megjelent klegé azitő éa módoilló rendeleteket, valamint az Ortzágot Társad lomblztoiltó Intézet első alapazabályát.
Ars B pangó.
Kapható lapunk kMéhhsataM* basa éa Hágj (élménnél, Batthyéay-utoa I. aaéssa alatt.
Magykaalzaalafc találkozóhelye az m
István király Szállbda
Budapest, VI. Padmanlozky-artoa I.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modem kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift- Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A koleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
1931. év újdonsága!
Ön is ezt vártai
Megkezdem a
Csepel kis motorkerékpár
eladását. — Szállítás a rendelések sorrendjében.
— Nyugodt, Üzembiztos motorozás. —
l»/« lóerős 100 ccm" motor. — Turasebesség cca 50 km., üzemköltség cc* 1 fillér km.-klnt.
Ára Bosok világítással 495\'— pengő
a havi részlel 36*— pengő
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés
•utó, m<
A nafykanlzaal klr. járáablróaáf. mtat ttltkkőnyvl hatóság.
% - i -
741/1931. tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
BogenrlrderTrlgyet végrehajt-lónik Kolo vlca Mllháty ugy la mini kl«k Kolovl a Erise, Ma lld éa István gyám|s, Kolüvlca Zsótl l|. Terlmyák litvánné éa klakoru Király Lajoa végrehajtást szenvedők ellen indított végre hallási ügyótxn a telekkönyvi halóság a végrehaltató kérelme kövelkez-tében u IMI : LX l.-c 144, H6 és 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 175 P tőkeköveteléa, ennek it pedig 295 P ulán 197). évi |anuá< hó 1. napjától járó 80/0 kamsta, 45 P eddig megállapított per éa végrehatási éa as árverési kérvényéit azutlal megállapított 15 P 60 fill. költség behajtása végett, a nagy-kanlzaal klr. járáabtróaág terűidén levő, Maeyartierdahely kösségtHn fekvő t Kolo ilca Lajosné az. Cxlgány Frandaka után lentnevezelt végrehajtást szenvedőkre átírt aláhbt ingatlanjutalékokra, u. m. a magyar-szerdahelyi 4^8 sztjkvhen 141 hrsz. az u o. 496 aztjkvben 142 ét 143. hrsz. a. foglalt hál. ma\'om ét kari a kerke dűlőben Ingallsnoknsk \'/i réazére együtteaen inon P, az u. o. köztégi 4*8. szt|kvben (elveit 161/b. hraa. Ingatlannak Va réazére 200 P éa az u. o. 1*5 tzljkvben 787/b. 1. ét 784/a hiaz t. foglalt szőlő éa kaszáló a l.ukáca oldali dilidben Vi rásiáre egyat-teten 500 P klkiáltáal árban
A telekkönyvi hatóaág az árveréanak Magyartzerdahely közaégházánál m\'g-larlátára 1931. évi márclua hó 10-lk nap-jántk d. e. 10 óráját tüzl kl ét tz árve rési teltételeket az 1881 : LX. t.c. 150. fa alapján a következőkben állapltja meg:
Az árverés alá eaő Ingatlanokat éa pedig a 141 éa 143 hrtz. Ingatlanokat a kikiáltás! ár leiénél, a többit a kikiáltást ár kétharmadánál tlactonyabb áron eladni nem lehet (1908.: LX, t.-c. 2». 5)
Az ánrerelnl szándékozók köteletek bánatpénzül a kikiáltási ár I0n/o-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-áb«n meg határozott árfolyammal számított óvadék-képet értékpapíréiban a kiküldöttnél letenni, vagy t bánatpénznek előlegesen btról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni ét tz árverést teltételeket aláírni.-11881 ; LX. t.-c. 147., 150! 170. §§.; 1966 ?XLI. t.-c. 31. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magafabb ígéretet tett, ha többet Igéml senki sem akar, kötelet nyomban t kikiáltási ár százaléka tzerlnt megállapított bánatpénzt u általa Ígért ár ugyanannyi tzázttékáig kiegészíteni. (1908 : Xt.1 39. f) Nagykanizsa, 1931. évi január hó 37. napján.
Oombár a. k. tblró.
1020
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k. tótllzt.
\'A nagykanizsai kir. járáablróaáf, mint tttekkflnjvt hatótég.
1683/1931. tkv. axám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Sxerecz Juli fj. Varga jóaselná át Szertca (lyOrgv önkénica árieréai Ügyében a telekkönyvi hatóaág a végrehajtató kérelmi következtében tz I88l évi LX. t-c. 185. § a értelmében elrendeli ta ujabb árverést a kéaedelmas árverési vevő Szerect Julianna tj. Varga Józttfné ellen 594 P 07 ftll. hátralékos vételár ét járulékai behajláat végett, a nag* kanizsai klr. lárásbiróiág terilietén levő. Nagyktnlaaa megyei várotban fekvő, t a na&ykanlastl 4490. sat|kvben foglalt 7809. hrtz ház 611. tz alatt udvar át kertttl Kltkanlztán Szertci Qyörgy éa Szereca Julianna fj. Vsrga Jéztefné nevén álló egész Ingatlanra 5000 Pengő klkláltáat árban, mág pedig a 247/tk. 911. az. vágiét sel Szmtdlcs Julla öav. Saerecz Jóuefné javára a ház hátulsó azobájántk használatából álló uolgalm! Jognak -- negyedtven-klnt előre tlzelendó 10 koe. káupénz a háznál levő istállóban I drb. tehén ét exy drb sertés részére hely sdásból álló klkN-ményi |oguak ét a 4J9Mk. 911. végzéttel özv. Szerecz Józtefné szol. Vtrga Katalin javára bekebeleaelt özvegyi hasaonélvaaatl tiolgalml lógnak fcntartáaávaL
A telekkönyvi hatótág tz árverésnek a kir. járátbirótág hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 8. ajtói leendő meglariáaára 1931. évi március ho 37. napjának délelőtt 10 órélél tüzl kl éa atlrverésl l»Hét«í~ekel ai IMI : LX. l.-c. i:o. § a alapján a követketókbta állt-pltli meg:
Al árverést kérelmi kölliágtt Dr Beck Dezső Qűyvéd réazére a tkvl hatóaág 24 P-ben állapítja meg Szerecz Julianna férj. Vzrga Jóstefné ellen.
Szerect Julltnnt férj, Vtrga Józtelné tt árveréaen nem vehet rétsL
Aa árverés alá kerülő Ingatlan a kikiáltási ár telénél alacsonyabb áron nem id-ható cl
Az átveretni szándékozók köteletek bá-natpéiutU a kikiáltási ár 10°/»-át kén-pénzben, vtgy tz 1881 : LX. t.c. 43 § ában r.elhatározott árfolyammal azámtlott óvt-dékképet értékpapirosban kiküldöttnél, latenni, hogy a bánatpénznek előleget blról letétbe helyezéaéről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési feltéleleket alálml. (1881 : LX. t.c. 147., 150., 170. §6 , 1908: XLI. t. c. 21. §.)
3 Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magtstbb ígéretet lett, ha többet ígérni senlii sem akar, kötelet nyomban a kikiáltási ár százaléka tzerinl megállapított bánttpénzt tz általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t. c
^Nagykanlxtt, 1931. évi Itbruár hó 18. napján.
Oombár s. k. klr. tblró.
A kiadmány hiteiéül : Mlkó t. k.
inti lóttut.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
_ZALAI KÖZLÖNY___
Minden
1930. mirclui 4.
berendezést
diimentesen
saját felelősségünkre
lakásába!
szállítjuk.
3-tól 18 hónapig
terjedő
fizetési feltételeket nyujtunk.
ön feltétlenül jelentékeny pénzt takarít meg és sok kellemetlenségtől kiméli meg magit.
Cégünk öt évtizedes múltja garantálja a legteljesebb megelégedését.
Keressen fel bennttnket személyesen 1
KOPSTEIN
bútoráruházai
SZOMBATHELY,
Király-utca 5. szám
és
SOPRON, Várkerület 62
Alapítva i 1887-ben.
Nyomatott • BéJ«lai Nyomda H Lapldadö Vállalatnál NagytailMán. (Felelte ttuJetvetein • z.tal Károly.)
71. évfolyam 52. szám
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SlcrkeMtójiK: nappal Sugárul 2., íjjel fűül 5.
Kiadóhivatal: Főul S. azám. Keuttietyl Hókkladólilvatal: Kowulh-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóílzelésl ára : egy hóra I pengő 80 fillér. Teleion I Sierkeailóaég Ml. .Hm, (éjjel 78.) leielon. ^ KMdöhlvIta| 78 Keulhtlyl Ilók 22.
Gyakorlati takarékosság
Állampénzügyl pollllkánk legfőbb Irányelve, hogy az állami kiadásokat arányba hozza a lecsökkent teherviselő képességgel. Már a folyő költségvetési évben az eredetileg 30 mii HA pengővel apasztott kiadásokat a parlament külön törvénnyel további 45 millió pengővel apasztotta, ami által az áll \'ml kiadások az előző é»hez képest 75 millió pengővel apadlak. Uyökeresebb leszállítás azonban nem lehetséges mindaddig, amíg a redukciók a személyi kiadásokban nem Jelentkeznek lényegesen.
De a személyzeti kiadások egy csapásra való leszállítása beleütközik a szociális szempontokba, minthogy a szanálás óta lefolytatolt nagymérvű B listázás és elbocsátás után további erőszakos leépítésre gondolni nem lehet. A tisztviselői létszám apaszlá-sát épen ezért a kormányzat csak fokozatosan tudja kérésziül vinni, még pedig akként, hogy hal esztendő folyamán az úgynevezett természetes csökkenés révén a tisztviselői és egyéb alkalmazotti létszám közel llz százalékkal fog leapadni és ez a kisebb létszám az úgynevezett normál státus a személyzeti kiadásoknak közel llz százalékos csökkentését fogja magával hozni. A kormánynak erre vonatkozó rendelete most látott napvilágot. A választolt módszer, amely abban áll, hogy a megüresedett állásokat nem fogják betölteni, mégis évről-évre bizonyos személyzeti kladásbell megtakarításokat fog eredményezni.
Egyelőre tehát a kiadások csökkentése úgyszólván kizárólag csak a dologi kiadások számoszlopaiban hajihaló végre. Ezért szükséges, hogy az állami apparátus a legnagyobb lelkiismeretességgel, sőt ha kell: ki-mélellenséggel valósítsa meg a dologi kiadásokban a takarékosságot. Az állami közigazgatási szervezet összes szükségletelt a minimumra kell redukálni és még Igy Is a beszerzési árak mentől nagyobb leszorítására kell törekednünk, ha valóra akarjuk váltani és még tovább fokozni a törvényben előirt évi 75 millió pengönyi megtakarítást. Ugyanez áll az állam valamennyi üzemére nézve is, amelyek igen nagy vásárlók s fogyasztók. A közszállltások nyilvános árlejtés u\'|án történő lebonyolítása egyik eszköze annak, hogy az állam halóságai és üzemel a lehelő egolcsóbbban fedezhessék szükségleteiket. Hogy a kormány e részben mily komolyan veszi a megtakarítást, azt épen most illusztrálja az államvasutak köszénbeszerzése körUI lefolyt csatározás, amelyben végül Is « állam maradi a győztes. És Igy lesz ez az egész vonalon, valamennyi •zükséglelnél és valamennyi tárcánál.
A takarékosság helyes és szükségként elvét a kormányzat ekkéni Ülteti át a gyakorlatba, ami azután köz-yelve lehetővé leszi az országra,su-\'yosodó közterhek fokozatos, állandó
enyhítését
Ax esKUdtbiróságról!, EQrenfeld Magdáról, a magánalKalmaxottaKról, csendőri „brutalitásokról", olcsóbb rádióról
Oangxoítak el Interpellációk a képviselőQdx sxerúul Ülésén
A Ház megkezdte az
Budapest, március 4 A képviselőház ma harmadszori olvasdibun Is elfogudtu u karlell-javaslatot, majd áttéri az Iparfejlesztésről szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalására. Perlaky Oyörgy
a kisipari hitelek kérdéséről szólva kijelentette, hogy helyesebbnek tartaná, ha a kisipari hitelek folyósllását ugy oldanák meg, hogy az egyes Ipartestületek kebelén belül működő hitelegyleteket bekapcsolnák a hitelnyújtás akciójába. Szükségesnek tartaná az lOKSz törvény novelláris módosítását. A javaslatot elfogadta.
Hegymegi Kiss Pál hangoztatta, hogy lulajdonképen nem az Ipar fejlesztéséről, hanem megmentéséről kellene gondoskodni, különösen ami a kisipari hitelt illeti. Kifogásolta, hogy a kereskedelmi kormány elmulasztotta a törvényjavaslat megszerkesztésénél az érde-
Interpellációh
Állérve az interpellációkra Oát Jenő
a törvénykezés egyszerüsl téséról szóló törvény hatályon kivQl helyezését
és a régi eljárást szabályoknak életbeléptetését követelte.
Zsltvay Tibor igazságltgyminisz-ter válaszában utalt arra, hogy a legkomolyabb tényezők nagy örömmel üdvöíölték a törvénykezési eljárás egyszerűsítését. A törvényiavaslatban foglalt intézkedések a nagyközönség érdekeit képviselik. Az Ügyvédi Kamara állásfoglalását még nem közöllék vele. A konkrét tényállításokat meg fogja vizsgálni.
a törvény hatályon kívül ke-lyezésére azonban nem lát okot fennforogni.
Gál Jenő második interpellációjában a rehabilitációs törvényjavaslat benyújtását sürgette.
Zsltvay Tibor Igazságügyminisz-l\'er rámulaloll arra, hogy
a rehabilitáció kérdése Igen nehéz probléma, amely nagy előkészítő munkálatokat igényel. Ezek a munkálalok már
iparfejlesztésről szóló törvényjavaslat vitáját
keltek meghallgatását. Elismeri a kormány Jószándékát a törvényjavaslat megalkotásánál, a teivbevett intézkedéseket azonban nem tartja elegendőknek, ezért a javaslatot nem szavazza meg.
Kocsán Károly rámulatolt arra, hogy a javaslat mindaddig komoly eredményi nem tud elérni, mig a mezőgazdaságban olyan nagy a munkanélküliség, Komoly problémát jeleni az iparnak az, hogy a technika fejlődésével mindinkább kiszorulnak az ipari szakmunkások és napszámosokká süllyednek. Védelmére kell, a szövetkezeteknek. A Javaslatot ellogad|a.
Várnay Dánlel hangoztatja, hogy ez a javaslat csak hangulatkeltést, választási javaslat, amely azonban elveszti hatásait a választások idö-ponljálg. A javaslatot nem fogadja el.
Elnök ezután a vitát megszakítva, napirendi Indítvány! tett. A Ház legközelebbi ülését holnap tartja a mai napirenddel.
délután fél ötig
folyamatban is vannak.
Gál Jenő harmadik interpellációjára kijelentette az igazságügyminlszler, hogy
nem hajlandó az esküdtbíróság Ítélkezését visszaállítani.
A Ház a mini8zle\'r válaszait tudomásul vette. Meskó Zoltán interpellációjában
a Kleln-féle nyíregyházai bűn-per fötárgyalásának menetét
tetle szóvá és kérte, hogy mindtn olyan esetben, amikor valamely tárgyalás a \'közerkölcslséget veszélyezteti, az elnök rendeljen el zárt tárgyalást. Természetesen nem gondol arra, hogy az igazságUgyminiszter valamilyen módon befolyásolja a tárgyalás/vezető bírót, csak olyan Intézkedéseket vár, amelyeket az igazságügyminlszler megtehet. Az interpellációt kiadták az igazságügy-miniszternek.
Tóbler János a magánalkalmazottak Jogviszonyainak rendezését sürgette. Rámulatott arra, hogy egyes hivatalokban valóságos munkauzsora folyik.
Az interpellációt kiadták a kereske-
delemügyi miniszternek.
Kélhiy Anna a belügyminiszterhez intézett Interpolációjában a me<y-gycsházai és Isaszegi csendőrök állítólagos brutalitásait
letle szóvá.
Scitovszky Béla belügyminiszter válaszában hangsúlyozta, hogy a szociáldemokra\'a párt az utóbbi időben tendenciózusan olyan vádakat emel a csendőrség ellen, amelyek alkalmasak a csendőrség tekintélyének aláásására. A legmesszebbmenőén kötelessége megvédelmezni a csendőrséget és rendőrséget minden igaztalan támadással szemben, ismertette ezután a mindkél ügyben hozzá beérkezett hivatalos jelentéseket, amelyek szerint a felhozott panaszoknak nincs alapjuk. A magyar csendőrség és rendőrség hírére cs»k büszkék lebetOnk és ezért elvárja minden mugyar embertől, hogy ez két testület védelmet kapjon. A Ház a miniszter válaszát tudomásul vette.
Kéthly Anna következő interpellációjában aira kérte a kereskedelemügyi miniszteri, hogy a rádiórészvénytársaság koncesszióját hozza nyilvánosságra.
Qondoskodjék arról, hogy a szerződés lejártával a rádiót az állam saját kezelésébe vegye és addig is szállítsa le az előfizetési dijakat, amelyek nem állanak arányban sem az életviszonyokkal, sem a műsor minőségével. A munkanélkülieknek Ingyenes legyen a rádió, a lanyai lakosság pedig a mindenkori elő-lize\'ési dijak felél fizesse. Az interpellációt kiadták a kereskedelemügyi miniszternek és ezzel az ütés fél 5 óra ulán végei éri.
Kemal pasa feloszlatja
a török parlamentet
Sztambul márotus 4 (Éjszakai rádiójelentés) Muslafa Kemal kijelentette, hogy el van tökélve az uj válaBzIások kiírására és ezért rövidesen foloulalja a parlamentet.
ÜALAI KÖZLÖNV
Az angol kormány kritikus éjszakája
Az alsóház viharos ülésén nem sikerül a pártokat meg egyezésre juttatni az alternatív választási javaslat körül
London, március 4
(Éjszakai rádiójelentés) Az angol alsóházban nagy viharok voltak az alternatív választási rendszer torvényjavaslatának tárgyalásakor. A pártok semmikép sem tudnak megegyezésre jutni ebben a kérdésben. Még az éjszaka folyamán szavazásra kerül a sor. Ezen a szavazáson dói el a kormány sorsa: bukik, vagy továbbra is marad.
Macdonald még nem végezte el feladatát
(Éjszakai rádiójelenlés) A liberális érzelmű .Slar" interjút közöl Macdonald miniszterelnöktől, melyben a liberális vezér kijelenti, hogy addig nem mond le, amíg véglegesen meg nem oldja az indiai problémát és amig tető alá nem hozza a leszerelési konferenciákat. E kettő után érzi csak, hogy bevégezte a feladatát.
Curtius Ausztria és Németország politikai és gazdasági szolidaritásáról
„A béke érdekében elkerülhetetlen a kisebbségi kérdés megoldása"
»
A kormány emelői akarja
a föld értékét, hogy visszaállítsa a bizalmat
i kereutéaj Sasdaságl Párt értekezlete
Budapest, március 4
(Éjszakai rddiójelenlés) A Keresztény Oazdasági Part szerdán este Ülést tartott, amelyen Wekerle Sándor pénzügyminiszter ismertette a föld-tehermentesítésről szóló törvényjavaslat részleteit. Kifejtette, hogy a föld értékének emelése a kormány célja, mert ezzel vissza lehet állítani a földdel foglalkozók megingott bizalmát.
Ernszt Sándor, Czelller Jenő dr., Thury Béla és Lingauer Albin szóltak hozzá a kérdéshez és több felvilágosítás! kértek a javaslattal kapcsolatban.
A pénzügyminiszter minden kérdésre megnyugtató választ adott és biztosította az aggódókal, hogy az államot sem éri károsodás a kötvények kíbocsájtásival.
Ghandiék lemondtak *
a további ellenszegülésről
London, március 31 (Éjszakai rádiójelentés) Ghandinak India alkirályával, lrwin lorddal folytatott tanácskozásai következtében jelentős változás állt be az angol-indiai helyzetben. Sikerűit kiküszöbölni az ellentéteket és létrejött a megegyezés, amit lrwin lord el is ismert. Ezzel szemben Ohandl kijelentette ugy a maga, mint pártja nevében, hogy lemond s polgári ellenszegülés törvénytelen álláspontjáról. Az indus kongresszusi párt részt vesz az alkotmánylervezés további munkájában.
Az ügyvédség története
Dr. Fllcd Ödön előadása 2
Angliában, Franciaországban nagy részben az ügyvédek sorából emelkedtek ki az ország igazságűgymi-nlszterei, kiváló bírái.
A magyar ügyvédi karnak OrOk dicsősége Deák Ferenc nyilatkozata, aki a magyar ügyvédi karról azt mondta: mezen tiszteletre méltó kar az, amelynek alkotmányunk fenntartását elsősorban köszönhetjük, mely nek alkotmányunk védelméért adósai vagyunk." Nagy szó ez olyan férfiú ajkáról, akit a közvélemény a haza bölcsének szentelt megl
A perek nem mind magánjogi érdekű, önzö kamat és költség igények. A büntető perben az ember legdrágább kincsei forognak szóban, élete, becsülete, vagyona, családi nyugalma és boldogsága. A polgári perekben, mint Kralik mondja, „a status perek, házassági, válóperek, gondnokság alá helyezések, végrendelkezési viták, a férj, a (eleség, a szülő és gyermek, gyámsági és gondnoksági viszonyok, az irodalmi pátens és egyéb szabadalmi perek, stb. igen nagy alkalmat adnak az ügyvédi hivatásban a legnagyobb emberi érzések kifejtésére."
A szóbeli eljárásban tehát, amidőn az ügyvéd Ily nagy horderejű perek-
Bécs, márolus 4 (Éjszakai rddiójelenlés) Curtlus dr. német birodalmi külügyminiszter szerdán dé\'ulán több újságírót fogadott, akik előtt a következő, érdekes kijelentéseket telte:
— Az osztrák politika célj\'l ét eszközei megegyeznek a némel birodalom politikájával. A világgazdasági krízis megszüntetése céljából u| uta-
Zátonyon a francia— román kölosSn Ugye
Bukarest, március 4 (É/szakai rádiójelentés) Komoly akadályok merültek fel a szerdal nap folyamán a párisi kölcsönnel kapcsolatban. Franciaország ugyanis ctak abban az esetben hajlandó megadni a kölcsönt, ha a Román Nemzeti Bank garanciát vállal. Erre viszont a bank mindaddig nem hajlandó, amíg nem ismeri a részletes feltételeket.
kai kell találni. Németország és Ausztria ebben li egyetért.
— Nagyon szivünkön fekszik a kisebbségi kérdés megoldása, — mondotta Curtius dr. — Már csak a béke érdekében is elkerülhetetlennek tartjuk a rendezést. Ausztria és Németország közösen szolgálják a némel nép érdekeit és ebből önként adódik a szolidaritás.
Svéd celluloze-gyár Magyarországon
Budapest, március 4 Egy svéd papírgyár érdekeltség ajánlatot tett a kormánynak, hogy Magyarországon cellulóze-gyárat állit fel a magyar mezőgazdaság fél millió vaggonl kitevő évi szaimater-melésének (elhasználására.
rtfnogasaiik am Mens komimmal \'----kmSatmmá ém
______Í6Si március S.
A tavasszal felállítják
a nemibeteg-gondozó Intézetet — A Jövő héten lejön Nagykanizsára Nékám professzor tanársegédje
Nagykanizsa, március 4 Nagykanizsa város vezetősége már régen foglalkozik egy nemibeteg-gondozó felállításának kérdésével. A Teleia megbízásából lenn is jéit egy orvos, azonban az anyagiak kérdésén a dolog hajótörést szenvedett. A város vezetősége azonban nem hagyta annyiban á dolgot, hanem tovább folytatta tárgyalásait, ugy, hogy a népjóléti minisztérium egy nemibeteg-gondozó berendezésére 3000 pengőt adott a városnak, mig a város helyiségről, fűtésről és világításról való gondoskodásra kötelezte magát
Az ügy most rövidesen az OTI keretében fog valószínűleg mrgnl-dásra találni, oly módon, hogy a rendelő orvos az OTI orvosa lenne, akit az OTI kirendelne.
Ebben az ügyben a legközelebbi napokban lejön Nagykanizsára dr. Keszler József, Nékám professzor segéde, hogy a hivatalos várossal és az OTI-val tárgyaljon.
A város vezetősége a nemibeteg-gondozó részére a Hunyadi- és Kölcsey utcák sarkán levő városi ház lakásait akarja felhasználni.
A polgármester mindent elkövet, hogy a vái03 ezzel az uj intézménynyel mielőbb gazdagodjék. Értesülésünk szerint a nemibeteg-gondozó intézet május 1 re már meg is nyilni.
Idölárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld Jelentések i Szerdán a Mmirtit-Ut: Reggel 7 órakor —1. délután 3 rakoc +3 3, «t« » órakot +0 8. PtlMzet: Bgési nap tmult égboltozat. SxíUrány: Revgel délnyugat, délben északkelet este étzikl azét.
egyik másik fejedelem alatt ugyan felcsillant kulturális élet csak rövid keletű volt. őseink már 500 éven ál éltek az örökségképen meghódított áldott hazában, de a XIII. századhói való halotti beszéden kívül, bár a magyar halotti beszéd előtt is volt magyar nyelv, egyetlen egy sor magyar irás se maradt reánk ez 500 esztendőből.
Demarest azt mondjn ugyan, .ahol elnyomotl, szerencsétlen ember van, olt van, aki oda nyújtja neki a védelem karját" — mégis ezen korban, melyet türü lepel borii, ügyvédről, ügyvédi karról nem ludunk semmil, valószínű, hogy ügyvédről, ügyvédi karról ebben az időben szó sem lehetett.
Nem sok adalunk van a vegyes királyok korszakából sem. A főúri villongá ,ok jellemzik ezt a korszs-kot is.
Ebbe az időbe esik az egyházi élet megizmosodása, ebben az időben fejlődölt ki az adományrendszer Ügyvédeknek létezntök kellett, mert az egyházi és a feudális jognak ez a fejlődése megteremtett bizonyos jogfolytonosságot, amelyet azonban ügyvédek nélkül nem Igen tudunk elképzelni. De mégis a jogi élet ebben a korban a feudalismus meg-derme8ztő hatása alatt állott, mely minden törekvést elölt.
(folyt köv.)
ben hivatásszerűen a fél érdekéért harcol, nemcsak a tét ügyét vádi, hanem ezen hivatásszerű minőségében .az igazság védője, hirdetője és terjesztője, kinek beszéde, működése, hirdetett igazsága visszhangzik az oiszágban. Ezért volt az tehát, hogy a hivatásszerű ügyvédek a hatalom polcáról leszállva, szívesen tértek vissza ehhez az ideális foglalkozáshoz. De vollak olyanok is, akik az egyszerű fekete ügyvedi robet semmiféle köz|ogl hatalommal fel sem cserélték. l£nged|ék tneg, hogy megemlékezzem arról a szép, dlcsó és fenséges Jeleneiről, amidón Barryer-nek, a párisi barren batonnierjének ötven éves ügyvédi jubileumát megünnepelték Franciaországban és a külföldön, Angliában, Belgiumban és Olaszországban, aki pedig ötven évig csak ügyvéd volt és mindig csak ügyvéd maradt. Mindenütt a kormányok fejei jöttek össze, hogy hódolatukat mulassák be az ügyvédnek, aki 50 éven át nem volt más, mini egyszerű ügyvéd I
De nem-e az ügyvédi hivatás dicsősége annak a magyar ügyvédnek a szereplése, aki a 18-ik század elején, az akkori idők elfogult sötétségiben, érvényesíteni merte a törvény-leien gyermeknek édesanyja után! örökségi Igényéi és kivivta azt az elvet, melyet azóta ezren és ezren élveztek, hogy a törvénytelen gyer-
meknek van és legyen öröksége? Nem-e ai ügyvédi hivatás dicsőségével gondolhatunk Tallel-re, a francia ügyvédre, aki mint védő, a 18 Ik század harmincas éveiben elsőnek állott elő a vádlott szellemi állapotának a vizsgálásával I Hányan szabadultak azóta a hóhér kötelétől, a büntetés szenvedéseitől ép ezen
argumenlum segélyével I *
A magyar ügyvédség története, sajnos, még nincs megírva, csak egyes dolgozatok, mint Kun László .A magyar ügyvédség történetéiben, Kralik Lajos „ \\ magyar ügyvédség" elmü munkájában foglalkozik vele.
Őseink Gejza fejedelem és Szent István király alalt a kereszténység felvételével ugyan a nyugati civilizáció felé orientálódtak, mégisazonban évszázadokon keresztül a nép élete még mindig primiliv volt. Kezdetben a pogányság elleni küzdelem, majd később a főurak áldatlan versengése minden kultur-törekvést elnémított Városi élet nem volt, írni, olvasni csak az egyházi férfiak tudtak. Fejedelmeink sem tudtak igen írni és olvasni. Ez időben tehát még annyira zsenge és fejletlen volt az egész állami élet, hogy az ország állandó bíróságot sem tudott szervezni. A nemzeti műveltség, az igazságszolgáltatás teljesen primitív volt, az
_____ZALAI KÖZLÖNY _f_
Mennyit fogyasztott a mult esztendőben Nagykanizsa város 31.500 lakosa ?
NAGYKANIZSA VÁROS GYOMRA
1031. már«lu« 5._
Tanonc-ott&on tel-állHdaával ?
ahaildU ax Iparoal/fusrfgol a xtlllémtöl viaaxarúatánl
Nagykanizsa, március 4 Nemcsak az iparosmesterek, de főleg az Iparoslfjak szellemi nevelésével foglalkozó oktatók körében mind löbb a panasz, az Iparosífju-ság eldurvulása, lelki gyürődöttsége, szellemi kívánnivalója és erkölcsi züllése fc\'öl. Valami nagy szomorúság fogja el azok szivét, akik a magyar Iparos nemzedék jövö sorsál leikükön viselik és felvetik a kérdést, hogyan lehelne itt valamit tenni. Mert iit lenni kell valamit, ha csak nem akar|uk, hogy az az iparosifjuság, amelyre a magyar nemzet mindég büszke volt, a sötélben bujkálók karmaiból kikerüljön.
A magyar nevelők meleg szivdot-banásával oktatóink egy lelkes része elhatározta, hogy ebből a célból elsősorban Iparostanonc-otthont dilit fel, amelyben a|tanonc a műhelyén kívüli szabadidejét (vasárnapját) töltené. Ahol állandó oktatók felügyelete melleit gondoskodás történnék a lanonciljuságnak szellemi színvonalának, tudásának, műveltségének emelésére és emellett a kellő és jól megérdemelt szórakozásnak Is áldozhatnának. Ez a tanonc-otthon hivatva lenne a mai Iparoslfjuságot elvonni a bakakorzóról, amelyre a rendőrség az utóbbi időben kevésbé erős figyelmet fordít, el mlndonnan, ahol ezer szirt és alkalom kínálkozik a tapasztalatlan lfjuk megrontására.
A gondol.\'t nagyon szép és csak vallásos lelkületből pattanhatott ki. A szándék a legnemesebb, hiszen a magyar ifjuságféltésbő1 iakadt. Csak egyen múlik, hogy megvalósitassék minél előbb : megfeleli termen. Nem akarjuk hinni, hogy ez komoly ok legyen ahhoz Nagykanizsán, hogy ez a szép misszió hajótörést szenvedjen.
Szeretnők, ha az illetékesek megértő szívvel segítenének a lervel megvalósítani, amihez áldott magyar szívű oktatók önzetlenül hajlandók szabad Idejüket a magyar ifjúság oltárán feláldozni.
Réazagan megfagyott a hóban
TI* napig fakadt a halttaat •Q» aB\'Srkaa
Kaposvár, március 4 Slrazsdnecz Qyörgy 38 éves köt-zsenyi-puszlal napszámos február 23 án álment Lakócsára, hogy egy volt munkaadójától behajtsa a követeléséi. A pénzt megkapta és ennek örömére beborozott. Hazafelé menet a drávafoki határban egy gödörbe zuhant, ihol elaludt és megfagyott. Holttestet most találták meg.
KlHbb haa/nélt
harmoniumot
vei«k. — Ajánl*tokát Magyar Hlrdetó ion Irodába (Főút 21.) kérek.
Nagykanizsa, március 4 Most készült el a város fogyasztási adóhivalala a kimutatással, hogy mit fogyasztott a város 31 500 főnyi lakossága az elmúlt esztendőbt n. Jászay Lajos hivatalvezető klmulalása szerint a nagykanizsai vágóhídon ösz-szesen levágásra került 1930-ban 2800 drb. (exportborju (1929-ben 3700 drb.), juh, kos 198, (1929-ben 580), sertés 20-70 kg 5300 (5300), sertés 70-110 kg-ig 1500 (1800), sertés 110 kg-on felüli sulyban 650 (731), borjú 1600 (2400), növen-díkmarha 10 (110), marha 1600 (1931), inig ló 200 (20) Vidékről behúzott liutt- és husim 1930 ban 20 699) kg, 1929-ben 18 65J kg), vidékről bthozott marha 58 drb. (47),
Nagykanizsa, március 4
Egy ugynevezetl .vadházaspár" állott a nagykanizsai törvényszék előtt. A férfi Héder János 46 éves rezii lakos, egykori .népzenéaz", mlg mellette .felesége", Ldncz Ilona, egy Jobb. sorsra érdemes, fiatal nő ült a vádlottak padján, mellettük jobbra és balra fegyveres fogházőr.
A férfi valóságos réme volt Rezl községnek, mert a lopások és tol-vajlások valóságos láncolatát követte el. Az asszony ebben Is hŰBéges társa volt neki. Mlg az ember dolgozott az éjszaka leple alatt, addig az asszony künn „falazott". A szerencsétlen teremtés szabadulni akart már a kilencéves „házassági j rom"-ból, de közbejölt a végzet a csendőrök alakjában, akik azután a tol-
növendékmatha 5 (8), barju 58 (36), malac 16 (47), serlés 20 kg-lg 21, 20-70 kg-ír 36 (21), 70-110 kg-lg 27 (8), 110 k^-on felüli 13 (5).
Fogyasztásra került 138.759 megkezdett félliter ásványvíz (117.658), Bzlkviz 3780 kg (3516 kg), ugyanis egy kl\'ogrammból 100 félllter kerül ki. Égelelt szesz 26.728 hlfok, (37.80?). Sör 314 662 liter (361 237).
Ez Nagykanizsa pyomra 1930-ban és a zátjelben levő számadalok 1929-beu. Ennyit fogyasztott Nagykanizsa város közönsége. Persze ebből le kell vonni azokat az állatokat, amelyek export célra kerültek levágásra a nagykanizsai vágóhídon és amiket Olaszországbaszállilottak.
vaj házaspárt beszolgáltatták az ügyészségnek.
Most volt ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Mutschenbacher Edvin elnöklete alatl Védők dr. Hajdú Qyula, dr. Szolldr keszthelyi <" ügyvéd és ifj. Tamás János dr.
Dr. Mutschenbacher felolvasta a vádiratot, melynek pontjai szinte nem akarnak véget érni.
Így Relch Ignác rezli korcsmáros és gazda zárt raktárából, a vád szerint, több ízben mintegy II mázsa gabonát lopott, száznál több zsákot, meg egyebei. A gab nát értékesítette.
A férfi beismerte a terhére rótt bűncselekményt, azonban majdnem minden vádpontnál vadházastársát Igyekezett belekeverni
Láncz Ilona azonban .tiltakozik.
*
Márolut 5., oaQtBrtBk Mároiua 8., pintek
Molnár Ferenc világsikert aratott vígjátéka:
OLYMPIA
Szeri potltia:
Olympis........................Nors Orsgor
Kovács kapitány............Theo Schsll
Bitingen hercegnő ... Jutls Ssrds
EtUngen herceg............Arnold Kortt
Krehl csendöreirrdet Csrl Ettllnger
Albert ........................Hans Junkermann
Llna ............... Annemsrls Frey
A Broadway szépe
A sport ts tierelem tüm|c 7 tdvonáabsn.
Főszerepben: Lsw Cody. Alisén Prlnfts, Sus Csroll.
Ahol ő meg|elent és filazott, ezeket az eseteket őszintén elismeri, de tiltakozóan feláll, amikor „férj.-" valamit reá akar fogni, amit nem követeti el. Elmondja szerencsédet", hányatod éleiének történetét. Ugy |öt-lek össze — mondja — Héderrel, hogy Héder orosz fogságbál jött haza. Neki sem volt senkije, annak sem és „összejöttek", mint házaspárok. Multak az évek és most kilenc esztendeje, hogy együtt vannak. A férj! ütötte-verte őt, de 13 éves gyermeke arra késztette, hogy tűrjön, noha ö szabadulni szeretett volna a megrögzött tolvaj közeléből.
Mikor a meglopott Relch korcsmáros azt mondja, hogy hosszú időn át lopkodták őt és vagy 40 mázsára tehető a gabona, amit tőle elloplak, Héder Indignálódva odaszól:
— Egész éleiében nem volt magának 40 mázsi gabonája.
Foiytat|ák a vádpontok további felolvasását.
— Héder egy alkalommal .köszörülni ment" Gelencsér Pálué szülésznőhöz. Behatolt a lakásába és szekrényéből készpénzt lopott el tőle. Cserép Ferenc lakásába behatolt és onnét élelmiszereket akasztott el. Cserép Kálmánnétól nagyobb ösz-szegü pénzt lopott. Sok sok baromfit lopott az egyes házakból is.
Héder mindent beismert, de mindig magával rántja asszonytársát. Egyenesen ellenszenves ebben a szerepében.
Egész napig tartott a főtárgyalás, amely löbb ízben igen Izgalmas és érdekes jelenetekkel voll spákelve.
A bíróság a bizonyítási eljárás befejeztével bűnösnek mondotta ki Héder Jánost és összbü.itelésül másfélévi börtönre Ítélte, míg társa, Láncz Ilona nyolchőnapl börtönt kapott. Beszámilolta a bíróság a büntetésbe az előzetes letartóztatásban eltöltött , három-három havi fogházal.
Jm/Í itt asflrsttnk, maratí-ion a vdiVslHu.
Divatujdonságok
naponta érkeznek.
Nagy választék finom koszttlm-, köpeny- ós ruhakelmékben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi ós női fehérnemű anyagokban.
SINGER DIVATÁRUHÁZ.
Egy salat teöxség rémét másfél évi börtönre Ítélte a bíróság
Lopások és fosztogatások láncolata — Mikor a vadházastárs falaz — Érdekes törvényszéki tárgyalás
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. március 5.
NAPI HÍREK
NAPIREND
■érolua 5, oafllSrtBk
Kótn. lutollkua: öuib. ProttaUna: Adatán. luaellta: Adu hó 16
Vároal Színház. .Olympla-, Molnár Ferenc világaikért aratott vlglátéka. — .A Broadway szépe", sport film.
Oy ón szertári áJJiU szolgálat: 1. hó vécéig • .Fekete Ha* jyijjiaertár P4ut £
MsftrdA nyitva regjei 6 óaitól KM 6 órtlg (bittó, aaerda, péntek délután, btddan egási nap Dóknak). Tat.: 2-13.
EmléksztatA
Patakv Andor szobor- és képktállltása március 1-től 8-lg a Kaszinóban. Nyitva egész nap. Március K Az Ipartestület közgyűlése a városháza dísztermében 3 órakor.
Uctdlls etóadilt 6 órakor a városházán (dr. Kcrkay Józsot). Márclua 9. A Zeneiskola növendókhang* versenye NI »-kor a Cavtnoban.
— Személyi hlr. Dr. Hollós József nyug. Államtitkár tegnap Budapestről Nagykanizsára érkezeit és hosszabban tárgyalt dr. Krdtky István polgármestrrrel.
— Llceálls előadás lesz má:cius 8-án, vasárnap délután 6 órakor az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében a városháza dísztermében. Előadó dr. Kerkai József kegycsrendl tanár, tárgya: Görög Irrmészet-fllo zofusok. Énekel a Klsdaldrda, vezé nyel BUchler Mór karnagy.
— Halálozás. A kanizsai városháza ormára kilelték a gyászlobogó!. A városnak egy régi, hll szolgája, Farkas Ferenc ny. rendőrkapllány, 84 éves korában, kél heli betegség után, a kórházban meghall. Az őrcgur dédelgetett, kedves alakja volt a régi Kanizsának. Mindenül! ismerték és mindenül! szerellék a városban. Aranyos, vidám kedélye utolsó napjáig sem hapyta el. Annyi anekdótát talán senki sem tudott Kanizsán, mini ő, kinek testi és szellemi frlssesége magas korához kivételes volt. Gruss bácsi (közismert köszöntése ulán Igy becézték városszerte) régi katonaember volt. Büszke voll arra, hogy 20 éves korában önként meni el a porosz háboiuba, ahol szúrást li kapóit a mellébe. A hadnagyi rangig vi\'te fel kalonáéknál s mint ilyen került később Nagykanizsa város szolgálatába. Teljes 40 évig volt az akkor még városi rendőrségnek al-kapitánya, mint a főkapitány helyetlese, hosszú és nehéz időkben a kapitányság vezetője. A világháború után került nyugdíjba és azóta családja körében Nagykanizsán élt. Benne Sass Ferenc fes\'őmüvész apósát gyászolja. Sassné Farkas Böske festömüvésznőt, az elhunyt leányát és unokíját, Sass Bibát Indiában éri majd a halálhír. A temetés pénteken délután fél 4 órakor
, lesz a katliolikus temető halottasházából. A gyász-istenllsztelelet pénteken reggel 9 órakor mulatják be a szenlferencredi plébánia templomban.
Még a hát végéig
nyitva van az ellő kanizsai szobrászati kiállítás
Nagykanizsa, március 4
Egész napon át egymáBnak adják a kilincset Kanizsa kuilur-lársadal-mának kicsinyel és nagyjai a Casino földszinti kistermében, ahol vasárnap óta és vasárnapig nyitva áll az első kanizsai szobrászali és akvarell kiállítás: Palaky Andornak, az országos viszonylatban vezető márkát jelentő zalai szobrásznak kiállítása. A kiállítás díjtalan. Már eddig is (részben a meglepően alacsony árak miatt) szokatlanul (link volt a vá sárlás a tárlaton.
— Az Ipartestületi elöljáróság Illése A nagykanizsai Ipartestület március havi elöljárósági ülését ma este 8 órakor tartja meg Kiss Ernő elnöklete alatt a testület Bzékhlziuik tanácstermében.
— A szombaton kezdődő mlsz-szló, amit dominikánusok larlanik Nagykanizsán, 8 napig fog tartani. A plébánia-templomban, a felső-templomban és a klskanlzsal templomban egyszerre kezdődik a misszió. (Tegnapi erről szóló hírünkből sze-déshibi folytán a felsölemp\'om kimaradt, amit ezennel pót\'unk. A sztrk.) A misszió során P Böhle Kornél, P. Bakacs Lőrinc, P. Molnár László és P. Paluscsák Pál fognak hitszónokotokat tartani.
— Szakái grafologus Letenyén Is fellép, de szombatig még Kanizsán tartózkodik. Szakái Zoltán, a Nagykanizsán oly közkedveltségnek örvendő grafologuiaslrologus, szombaton és vasárnap Letenyén tartózkodik, szenz\'c ós felszámolási és memo ia műsorával előadást tart, a nappali órákban pedig jósol. Addig is azonban az anoilzálásra szállt levelek állandóin leadhatók a Centrálban.
= Hölgyeim! Slnger dlvaluj-donságai szenzációnak, ne mulassza el megtekintésüket I
= Ügyes, megbízható, agl Is egyént keresünk könnyű szervezésre. Bővebb felvilágosítást ad Hőhn drogéria.
— A Városi Zeneiskola növendékhangversenye héllőn este (folyó hó 9 én) pontosan fél 9 órakor kezdődik a Ka-zinóban. A zeneiskola e hangversenyei a zenit kedvelő közönségnek mindig kedves találkozói vollak, mert e hangversenyek nivója és a növendékek teljesítményei minden várakozásnak megfeleltek és igy a koncertek a zenei élet eseményelvé nőilék kl magukat. E hangverseny sem fog a többi mögött maradni és Igy érthető a megnyilvánuló érdeklődés, melyre való tekintettel ajánla\'os a jegyeket, melyek 50 fillértől 1 pengőig válthatók a K\'Mky-tőzsdében, mielőbb beszerezni.
— A Szanatórium EgyesDIet nagykanizsai tüdőbeleggondozó Intézetében fehruár hónapban 69 u| beteg Jelentkezeit felvételre. Kezelés alatt állt összesen 236, az év ele|e óla 401 beteg. Februárban 8 Röntgen és 14 laboratóriumi vizsgálat volt. Segély gyanánt a hó folyamán 884 liter leje!, 40 kg. lisztet, 10 kg. cukrot, 10 kg. kenyeret éa egyéb élelmiszereket oszlottak ki az Intézel legszegényebb bitegei között.
— Háború az asztalos fronton. A nagykanizsai ipartestület aszla\'os Ipari szakosztálya kedden szakosztályi ülést tartolt Balog Károly elnöklete alalt. A szakosztályi ülést azért hivla össze a vezetőség, hogy a polgármesternél Kiss Ernő ipartestületi elnök vezetésével járt depu-tációval kapcsolatban a vezetőség felvesse a bizalmi kérdést. Tüskés Károly alelnök Ismertette az ügyet, majd ké\'te Budai Jánost, hogy vonja vissza azt a kijelentéséi, amil a városházán tett s amellyel a deputá-ciól egy érdek-csoportnak minősítette. Budai a kijelentés visszavonására nem volt hajlandó, mire Tüskés alelnök felvetette a bizalmi kérdési a vezetőség részéről. A szakosztály — négy tag kivételével — helye-selle a szakosztály vezetőségének eljárását, hogy küldöttségileg |árt a polgármesternél a kislpirosság érdekében. A szakosztály ez.után belső szakügyeket tárgyalt.
Olympia
Molnár Ferenc Olympiáját hangos filmen a Melro ftlmgylr plrallan gonddal és szeretettel készltet\'e el. Amelyen a bfcsl és berlini szlnhízak legkiválóbb slarjai, akik sokszor jít-szotlák az Olvmpia szerepeit színpadon Is. Az O\'ympia oly tökéletes filmváltozata a darabnak, hogy előadása felér a legtökéletesebb, logza-varlalanabb szitihizl előadással is.
Olympla here gnö hangja, játéka maradéktalanul érzékelleti a hideg formák bék\'yóiban vergődő, mégis csak hus és vér nőt.
Oombaszögi Frlda szerepét Nóra Qregor fogja játszani, mlg Kiss Ferenc szerepére Theo Sall, a bécsi Burgtheater tagja kapóit szerződést.
Az Olympla harmadik főszerepét, amelyet nálunk Hegedűs Oyula alakitól!, Hans Junkermann, a német színpadok egyik kiválósága lölll be. Jellemző az amerikaiak alaposságára, hogy a főszereplők eredeti színpadi jelmezeit a budapesti Magyar S\'in-házlól szerezték meg. (=)
— A h*hótl lparoakörbtn tisztújítás volt, mely alkalommal a tisztségekre az alábblakat választották inog: elnök Szabó Elemér fodrász, alelnök Porkó Józsel kőműves. Jegyzi KozArl Józael lakatos, pénztárnok Rosenborger Józsot mészáros, könyvtárnok OAspár Rnrlre ny. kör|egyző, háznagy Merslta Ferenc asztalos, ellenőr Kancsal Oyula kovács. Számvizsgálók Bálint Itezső lg. tanító, ltj Porkó József kőműves. Választmány: Pap János, Kiss Pál. Pöraao Antal, Szabó IjiJos, Kanroncal Lajos, Merslta Zsigmond, Dómján István, Nagy József Póttagok : Dávid Fereno, Doniján György.
— Analfabéta tanfolyam Kollát-
szegen. Kollátszeg községben isko-lánkivüll analfabéta tanfolyamot tartottak, amelyet szép számmal látogattak férfiak, nők vegyesen. Oktató és előadó a község lelkes tanítója, Szőke litván volt, aki büszke lehel szép eredményére. A záróvizsgán Szelwerlh Antal községi jegyző elnökölt, akinek a népművelés terén ugyancsak szép érdemel vannak.
= Főnyeremény egy öltöny, melyet Singeméi vcr,z, mert sohasem szakad el.
— Anyakílnvvl hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten II gyermek született, i Mu éa 7 loAny: Slmonka Korenc napsz. és PeU Anuának rk. leánya. Szerdahelyi József füleim, és Horváth Rozáliának rk fia, Cz.lklln Imro napsz. ós Perger Vilmának rk. fia, Varga Ferenc cement-öntős. és Szokol Rozáliának rk leánya, Póter JAnos napsz éa Palhankl Máriának rk. Ha. RAcz Oyörgy OTI altiszt 6s Doczy Ilonának rk. íoánya, Danltz Sándor áll. tanító éa Kovács Arankának rk. leAnyn, Némoth József honv. szkvezető és Bella Juliannának rk. loánya. Kovács l\'AI honv. szkvozetőéaBorghoter Máriának rk. loánya Házasságon kívül szü-lotott 1 flu és t leány. - HaUllozds 17 történt: Sárközi Samu rk. 0 hónapos, özv. Oozdán Lászlónó Brogovlcs Anna rk. 76 évoa, Bócz Irnro v. fűtő rk. W éves, Oercncsér Józael vároil szegény rk. 85 éves. Závár Józsel rk. 19 napos, Matyók Lajos molnár M óvea, Koma Forenoné Isó MArla rk. 23 óvea (Llszó), Király Péter ny. v. tütő rk. 47 éves, Horváth Vendolné Ponti Juliánná rk. 63 évoa, Krakauer László áll. elöljáró rk. 66 éves, özv. Németh Józsefnó Horváth Jutlánnn rk. 26 éves, Kováca Aranka rk.
I napos, Meskó József szobafestő mester rk. 42 óvos, Ooroncsér Józsefnó Marton Katalin rk. 33 éves (I\'alln), özv. Szmo-dlca Józsefnó Bolt Anna rk. 66 éves, özv. KaAn KArolynó Thenn Anna rk. 03 éves. Paultn Ilona rk. 21 hónapos (Magasd puszta). — Hílznssdg 2 esetben költetett: íloron Rlemér kövezó és Nagy Rozália rk.. Nagy Józael (özv.) tökalauz és OAspár Rozália rk.
Amit IU szerzílnh, marad\' fon a fdroabua.
László Lajos és Gyula hentesárngyára
BUDAPEST
Józsel lőherceg udvari szállítója. — Hentcsánigyártmányal a budapostl éa a milanói kiállításokon aranyérommol lettek kltünietetvo, most Naa(kunl*a*n állandóan iriaaari, nagy választékban kaphatók:
Sípos Andor Musxcl és FrtedeniQal Teuiscö Gusxtúv
csemegekereskedófében a következő árakon ;
10 dkg. párral ................................................30 fiitér
\'0 <Jkg. , ................................................52 fillér
10 dkg. veronai ..................... ... 52 fillér
10 dkg. fOatait omlóm reggeli azalonna ... 28 fillér
10 dkg. paprikás szalonna abáll, pörzsöll ... 30 fillér
10 dkg. oeáezárhua, kiváló finom......... ... 44 (niér
10 dkg. konzerv aonka, prágai módra ............100 fillér
10 dkg gápaonka ..........................................70 fillér
10 dkg. rollaonka ..........................................BŐ fillér
10 dkg. kolozavári húsos azalonna ............40 fillér
10 dkg. száraz oaerkéaz kolbász..................44 fillér
1 pár nagy báoai virslii......... ... ............28 fillér
----- -»il
ZALAI KÖZLÖNY
SPOHTÉLBT
MC—KTE
A tavaszi fordulóban első mérkőzését vasárnap játsza az NTE, még pedig honi pályán. A PSC-vel fogja Összemérni erejét.
A mérkőzés teljesen nyílt. Az NTE szabadtéri tréninget csak e héten tudóit larlanl, a PSC pedig már egy bajnokit is játszott, mult vasárnap Szigetvárolt, ahol 2 : 1 arányban győzött. Ezt az előnyt a honi pálya ki-egyenlilheti. Az NTE komplett összeállításban fog szerepelni. Jltsiik a Zala-Kanizsából visszaigazolt Farkas és Kenessey, további a leszerelt Vetldk is, akivel a halfsor erősödik lényegesen.{
Női é8 férfi divatárukban
| nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
Tataion 408. F»ut—Csengery-ut urak Telefon 408.
EM Magyar Biztosító palota.
(ÉJumJuű rddiójtlvtUi) A I ■lal Mint mmXm 10 iMrtti Vittuéteiy, nyssgatl ráun onp^Mn hajié M< •érháté.
rtaofaHiik a* énfeimi iMilnnl k-----*-*i—t-\' «a
leny. 21.50 Riuh Ágoston müveinek elő sdlsa 60. születéanepja alkalmából
Prájra 11.15 és 11.45 0. 12.30 Brünn. 16.10 Qy. 16.30 Zen:. 17.30 Brünn. 1930 A CalveSnégyes hsngversenye Páriából. 22.20 Orgonaverseny. 21 Oraütés.
Róma—Nápoly 17 Hangverseny. 21.05 Enek- éi zenekari verseny.
Varsó 12.10 0. 12.35 A tilbarmónlkusok Hiúsági hangversenye. 16.15 0 I/.45 Zene. 19.25 is 1955 O. 22 15 Hangverseny, a^awaaa^w^ » » ■ ■ ■ - -- -- -- -- - -,-,-.
KÖZGAZDASÁG
A cipőüzem felvette összes munkásait
A budapesti munkátok U tovább dolgoznak
1931. március S._
Epe- él májbetegiéfekoél, epekő és sárgaság cseleiben a természetes „Ferenc JóMéf" keserűvíz a hasi szervek működéséi élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapisz-talalok igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen halásos, ha a Ferenc lóiief vizel kevés forró vízzel keverve, reggel éhgyomorra Isszuk. A Fereno lóuef keserűvíz gyógyszer-tárakban, drogériákban és füszerUzle-tekben kapható.
— A Mura mentén a talajvíz elborította a réteket. Murakertszlurl tudósítónk Jelenti: A Mura áradásától egyelőre nem kell tartani, azonban a talajvíz az egész vidéken a Muramentén elöntötte a réteket, ahogy minden évben "ilyenkor a tavaszi olvadáskor szokott lenni.
— „UJ Menetrend" Márciust szám. Ugy a hazat, mint a külföldi vasutak menetrendjel Igen sok viszonylatban oly lényegesen megváltoztak az utóbbi Időbon. Ezért a „Vasutasok Monetrendvál-lalata" újból összeállította az „UJ Menetrend" dooomberl kladáaát éa a mai napig — ugy a hazat, mint a nemzetközi részben — előfordult összes menetrendi és díjszabást változásokat keresztülvezette benne Kapható mlndon trafikban éa pályaudvarokon. Ara 1 pengő.
— LopAs gyanúja miatt őrizetbe vettek egy letenyel napszámost. Szombathelyről Jelentik: A szombathelyi állomáson szolgálatot teljesítő rendőrőrszem egy vámőr felkérésére őrizelbe vélte Zsilek István letenyel napszámost, aki hónapokkal ezelőtt a nagykanizsai állomáson állítólag ellopta a vámőr bőröndjét. A rendőrség megindította a nyomozási.
— „Oyerttnk a gőzfürdőbe!" Ezt haltjuk ma mindenfelé Kanizsán. A téli térsasélet egyik legkedvesebb gócpontja lett a gőzfürdő. Itt találkoznak főként bálok, késő éjszakába nyúló farsangi kimaradások után a fáradt mulatozók, hogy felfrissüljenek. Az egészség, a testápolás, a azépaég megőrzésére koresvo sem lehet Jobb éa olcsóbb alkalmat találni, mint a Jő gőzftlrdő. A kanizsai gőzfürdőben pedig Igazán csak Jól és kollomeoen lehet pár félórAt eltölteni. Kellemesebb csak a kádfüidőben lehet azoknak, akik a kádat többre becstlllk. Egy Jó masszázs azonban mindkét esetben valóságos újjászületés.
= Az „Ideál" cipő jó, olcsó és tarlós!
(Rövidítések) H - hírek, közgazdaság Hangv. — hangverseny. E — előadáa Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. mezőgazdaság. Ifj. il,u>ági előadás. P — leiolvasás. 0 — gramofonztne. Jb — Jazz bánd. K — k-t>nré nZ — népszerű zene.
Március 5 (csütörtök)
Budapaat 9.15 O. hangverseny. 9.30 H. 9.45 A hangv. folyl II 10 Nemzetközi vlzjelzóssolgálal 12 Déli harangszó. 12 05 Az I. honvédgyal gezred zenekarának hangversenye. 1126 H. 12 35 hangv lolyL 13 Időjelzés. 14.45 H. 16 Rádln Szabid Egyelem. Ulána ldó|elzés. 17.10 E. 17.40 A Rádlóélct iljusági E. 18 Rulkovszkl Bro nlazlív orgonavérsenyének közvetítése a szegedi fogadalmi templomból. 19 15 Angol nyelvoktatás. 19.50 Magyar művészek otthonában. Látogslss Bsjor Gizinél. 20.30 A kőzépcuri pal mtlsorcseresorozstbsn a bécsi rádl állomás mü,órának közvelllése A bécsi Pilhsrmónlal Társaság hangver-senye. Uláns: Időjelzés. Majd: Cigányzene.
Béca tl 0. 12 és 13.10 Zenekari hang. verseny, 15.20 Z. 19.30 Zenekari hangverseny. 20.30 A béc.l lllharmónlkuaok hsng. versenye. 22.15 Jb.
Bari In 17.50 B -11 vlstl sene. 18.55 D moll vonóanéjrees 19.50 0. 21.10 Tsrka est. 0.30 lg Zenekari hangverseny.
Brit namirtl mtsor in Énekek a Weat-mlnsier-apá aig tcmplo nából I7.3U Zent. 18.15 Oyermekóra zenével. 19.40 Chopln-inszurkák. 2-J.45 Hangverseny 23.20 Zenekari hangv.
Milánó 16 35 Oy. 17 O 19 30 és 20.30 Zeneksrl haogverseny. 20.55 Opera E.
München 16 25 Mlntizongorlzás tanulóknak. 17.25 éa 19.30 Zeneksrl hangver-
Nagykanlzsa, március á Jeleztük, hogy dr. Králky István polgármester közbevetésére a cipőüzem főnöke fogadia a munkások kUldöllségél, hogy ujabb munkába-állilásuk ügyében tanácskozzanak,
A cég főnöke ajánlatot telt a munkásoknak, hogy minden egyes nagykanizsai munkást Ismét munkába hajlandó állítani. Feltétel: páronként 2.80 pengőt fizit, amennyit a budapesti munkások is kapnak. A munkásság bizalmi emberei elfogadták a főnök feltélelét és hajlandók vollal. azonnal Ismét munkába állani. Erre az üzem főnöke minden egyes helybeli volt munkását újból munkába állította. De
A nagykanizsai gaadatlt-kÉraág közleményei
(x) Birtokukat tehermentesíteni akaró gazdák, akik igényt tartanak a kormány tehermentesítési akcló|ára, jelentkezzenek mielőbb a nagykanl-zsei gazda\'itkárságnál, már csak átért is, hogy kérelmük a kellő Időben nyerhessen elintézést. A szükséges okmányokat és kérvényt a gazdati k.irság mindenkinek teljesen Ingyen szerzi be és véqzi el
(x) Az Ötös BUollság — a nagykanizsai gazdatitkárság felterjesztett kérvényeire márts értesítette az egyes hitelezőkel, hogy helye?ked|enek a türelem álláspontjára az adós gazda-közönséggel szemben, mert a szóban forgó gatdák adósságai ki lesznek fizetve.
(x) Gyümölcs palánták kiosztása. Schwtnd Sándor, a nagykanizsai gaz-datilkár vidéki előadásai nyomán többek között Kiskanlzsa, Sormái, Nagy- ís Kisrécse slb. községek gazdái elhatározták, hogy áttérnek az intenzív gyümölcstermesztésre. — A gazdatitkárság felterjesztésére a földművelésügyi minisztérium nemes fajta, jól gyökerezett, több ezer gyümölcs-palántát küld a gazda-titkárságnak kiosztás végett az érde-
ugyancsak dolgoznak továbbra a nagykanizsai munkások mellett a budapesti munkások is, ugy, hogy ezeknek ii megmarad a k^tyerük.
Beszéltünk a cipőüzem főnökével, aki kijelentette, hogy
olyan olcsó clpőtlpust akar bevezetni, amely teljesen lehetetlenné teazl majd Batá-éknak magyarországi kísérletezéseit
Ebben a törekvésében, természetei, hogy ezen llpusu cljjők után nem fizethet annyit, amin! a többi cipők után fizet. Kijelentette, hogy nagyon örül a polgármester közbevetésének és hogy az ügy végre Ily kedvezően nyugvó pontra Juthatott
kelt községek gazdái részére. Akik még nem igényellek, azok mielőbb tegyék meg, mett a palánták még e hóban érkeznek a nagykanizsai állomásra, ahonnan az Igénylőknek átadatnak/
(x) Minden gaidának ha bármilyen tanácsra van szüksége, forduljon bizalommal a nagykanizsai gazdatitkársághoz, ahol tel|esen díjtalan felvilágosítást és útbaigazítást nyer. A gazdatltkárság a földművelésügyi minisztérium szerve. Cinie : Nagykanizsa, Horthy Mlklóg-ui 23 sz. Telefon 414.
(—) Pénteken lesz a kaposvári járáa mezőgazdasági bizottsága közgyűlése. Kaposvárról Jelentik: A kaposvári jáiás mezf gazd <B-gi bizottsága márciuB 6 án, pénttken délelőtt 10 órakor tartja tavaszi közgyűlését az Alsódunánluli Mezőgazdasági Kamara síékházában. Tárgysorozaton szerepelnek: a magyar minőségi búzatermelés kérdései; a mezőgazdasági üzemanyagok közös beszerzésének megszervezése; Időszerű állattenyéiztési kérdések; a mezőgazdaságok adóterhel és a mezőgazdasági munkásűgyek.
NAGY TEAVÁSÁR
Muazel és Friedenthal
osemegekercakedésében.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„Sagoiia" Ceylon gyöngye
Kiválóan aromás üditő tea, különösen betegek és lábbadozók részére 1 dkg. 24 fillér
Brltanla keverik (Beggell tea)
Idei termésű legnemesebb ültet-vényü fajteák szakszerű keveréke, aranyszínű felöntésü, enyhe zamatu, dus Illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 órai (Hts o\'clook) tea
Első szedésü, idei termésű fajteák keveréke, aranysárga felöntésü, dus Illatú, rendkívül kiadós leakeverék 1 dkg. 32 fill.
Rita Belioge
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül Intenzív, kiadós, sötét felöntésü, erős, dusillatu leakeverék, tea Qourmandok különlegessége 1 dkg. 36 fillér
Ptccadlly tea-keverék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fa|ták keveréke, sötét felöntésü, dus zamatu, rendkívül illatos, kiadós tea .erős teakedvelók és fogyó nők kedvence
1 dkg. 40 fillér.
«
ZALAI KÖZLÖNY
1931 március 5.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
IBÍMÉI
Király-utca 21.
T«i«#«n
TŐZSDfi
A mai értéktőzsde forgalma csendes, eseménytelen volt. Ugy a kül földi tőzsdék, mini a belföldi spekuláció teljes latló/kodásl tanúsítanak, úgyhogy számottevő forgalom az egész Uzletidó alatt nem fejlődött kl. Csupán egy-kél érték Iránt nyilvánult meg szórványos érdeklődés részben fedezési, részben véleményes vásárlások folytán, az áralakulás azonban részben tartolt volt, a legtöbb érlék legutóbbi árfolyamán zári. PixkamatozáBu papirok piacán csekély forgalom mellett az árfolyamok változatlanok maradtak. Valutapiacon mérsékelt volt a fo\'galom.
Zürichi sárlat
Párti 20 341/1, Umocn 25 22\'/«, N«wy< r 51940, RrttoKl 73 43, Milano 77-21, Madrid 55 CO, An.ataidem 2T4 221/1 Itali 123 45, Wkr. 73 ró Sofla 3-"SVi, Prif 15\'381/a, V.nó \'8 IS, Undapnl (O-IT\'/i •elgrá\'1 9 IJ»,«, Hivixi 1*09.
TenaéaytAuda
Buta tszv. 10 fitt., dl- \'0 HU. és a rozs — fiit. emelkedett.
Basa tlanv. 77 ti 14 90—1500. 78-, i 15 05—15 15, 79-ea 15 20 15 5(1, 8C-«t 1530— 15B5, donánt 77-fí 1475-14 85 78-as 14 90-15 00, 79-ea 15 05-15 20 W-m 1515-1525, Rom 11 03—• 1 10 t.k. árpa IS75-ISM, aOeárpa 1700 I9C0, vb\'900 9 25 lenge/l U. 1450
14 95, dunintnli 13 10 13 20, rtpoa —•-
—•—, korpa 12 00 12 25
A buda»«ítl t6«de darlM-jegyiéia
VALUTÁK Angol I. 27-80-27-95 Belga tr. 79 65-8015 Csdlk. 16-89-17 01 Dán k. 153-00-153 60 Dinár 1001-ttKS Dollár 57l\'CO-ft74 00 Francia 1.B-40-22\'70 HoU. 229"45-230" 45 Langy el 63\'90«4\'30 Lau 3"383*t2 Lava 4*12-4*18 Ura 29 90-3020 Márka U6C5 13665 Norvég IE300-153 60
Peseta —•---•—
IChlU. 80 35 80 75 Svájci I. Il>05il0 55 Svédk. 153 20-1-53 80
DEVIZÁK AjbbL 329-50-230 20 Belgrád lu-06 ,U09 IterTln U607-I364/ Brflaaul 7» 80 8j 05 Bukaieat 3 39-3 41 Kopanli.lt 3 15-16355 London JD 81 /I 89 Madild 59 90-62 90 Milano 29-98-80*08 Newyor 572 60 74 20 Osxlo 173 15-15355 Paris 22*42-2249 Prága 16-95-1700 Saóna 4*13-4*17 Ktockh. 153 40-153*80 Varaó 64 12^4*32 Wtaa 80-45 80 70 Zürich 110*25-110 55
Sertéirásár
felhaltál 2526, ala\'attan 406. — Kső rendu 1*15-1*16, szedett 1*16—1*18, siedelt kőaép 1*12-1*14, könnyű 106-1*10, I-sö lendO öreg 100—1 04, U-od lendü öita 0-90-0 94 angol aUldő 1*15-1*25, sralonna > agyban 1*13—1-16, lall 1*34 1-38, hu 1 50—1 60, azalonnáa 141 leitta 1*38—1-46.
Kiadja: Délxalai Nyomda és Lapkiadó Vallalat, Ragykanlzsán. g
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telolon: Nagykanizsa 78. az.
Megbízható és nagyon jó csiraképességtl
főzelék- é> virágmagvak,
hollandiai
virághagymik éi gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szuperfotllát, Thomaa-aallak. Méamlt rögén, Káilsó, Méazsalétrom, C.llel aalélrom, atb. alb.) különféle
gyllmölcsfa permetező-szerek, Futor Pekk Erötakarmányok
alb. atb. Heaeereihelő:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mflirágya, termény 4a növény-védőszerek kereakenéaében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telelőn 13a
Ittsdrol/unlr l/iffoaa, n*> k üld
A PRÓHIPDETÉSBK
Ai aprótilriittcsek di|a IU tl lg 80 I IHf, Minden további a/<i dlj.i 5 (t l. Vaaái I Ünnepnap 10 aii^ig 80 fillér, nílnűcn további a itt Ji).< B fiit. StcnJAn éa pinteken 10 sióig SO (Iilar, mindrn tnvál bl azú dl|a 6 ftll. C-maió a minden va-.la-ganb betűből allo ató kel arö.mk atán It-UUk. Al\'á.l keresőknek 50*\'» engedmény. HMattaak 5 |SI) pa»g« 0»»n«a«» aiaal a lalaataga* klnyaaláa, aaiMléaáa alkarlltaa »*«•« • Ura I I a i I a a á S k
■Udé garcon lakáa fűrdAsiobíval, el-toglalhaló nunnal, vagy má|ua 1 én Caen-geiy-ul 17 alatt. ftl
F4<|h.amannl nehéa még calnoa éa Jómódú leánynak la, mint Jó magam, eiért Igy próbálkoao ■ Házias, JónevelésU leány vagyok, egyedülálló. Vag>onom lngallan, valamint kestpénz. megér ötvenezer pengőt (OaidtlkodA eietleg benőiü\'htt) Meg-értA Jellemei lérllik írjanak ktadóblva\'a^ba .Vlrágoa tavaai1 Jénjére. I03«
Cladé 30— 40 métermáiia vetA-iab Mráz, Caengrry ul 63. Telelőn 5(9. 1031
Keveset liaainált Foral bérautó Joggal egyttlt olcaón eladó Migyar u. 52. 956
Uluobáa utcai lakta mellékhtlylaé-gekkel májua l-re kiadó Zrínyi Mltlóa-ulca 16. 1024
Alulírottak mély fájdalomtól megtölt szívvel, de a Mindenható Isten szent akaratában megnyugodva jelenlik, hogy fonón szeretett édesapa, testvér, sógor, após, illetve rokon
FARKAS FERENC
ny. vároal raadlrkapllány
életének 84-lk évében hosszas betegeskedés és a halotti szentségek ájlalos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk hűlt tetemét folyó hó 6-án d. u. >/z4 órakor fogjuk a temető halottasházából a róm. kath. hitvallás szertartása szerint beszenteltetni és a róm. kalh. sírkertben örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelklüdvéért folyó hó 6-án reggel 9 órakor lesz a szenlferencrendiek plébánia templomában a Mindenha ónak bemulatva.
Nagykanizsa, 1931. évi márcluB hó 4-én.
Szeretetünk kísér ntolió itadril - Nyugodjál kékében I
farkat Sándor, Jolán. Erzaébet gyermekei. — Völe, unokái Udvary, Szalay, Kutor, Szabó éa Tlbolt család éa ai onzei ro.onság.
(Mindül kölön (tltillM h.lyttt)
Hárananbáa lakás ai Oaizes mel< lékhelytaégekkel má|ua l-re kiadó Klnlztl-utca 27. 1017
Karaoaassybasa egy korrama é« aiat\'ca balti 3 azi\'bál lakáaaal éa a hozzálarloró mtllé!helységekkel bérbeadó, eaetleg eladó. — érdeklődni lehel Klsa En.ón/I, Kerecseny, u. p. Oroaztnny. 1018
Magféléket
Hirsoii éa Szegfi
m igU\'letében legjobban vásárolhat
Jobb nő, kl Önállóan tud löinl, mln-danaan.k Idvétettk Bóhm. Kazlnciy utca 6. 103*
Kifutót és tanulót telveaz Plala nól-azabó. IbcT
C\'engeiy ut 38. udvari egyazo^áa, tló
a.obáa lat>á» tntilékht lyihégekkel m*l a
1 re kiad*. Eidcklódnl lehet délutá"
2 lói 4-lg. T 1036
Oarat-ulca 15. izámu ház azabadkéiból •ladó. KüUön IrnrtnO 1140
KAszönetnyilvanltás.
Mindazon Jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen jó édesanyám, illetve anyósom
öíT. HernyeTltt Bertaluué
ai. Horvtta Katatla
temetésén jóleső részvétükkel fájdalmuiikal enyhíteni szívesek volt.ik, fogadják ezúton is hálás köszönetünkéi.
Sóbár Oyörgy és neje.
Ideális szép szórakozást nyújt.
Sok szép emlékkel gazdagít a fényképezés.
F-ey bemutatás elég és Ön is tud fényképezni I
már havi 4 pengős részletre vásárolhat.
• malőr munkák gyors és olcsó kidolgozása
Szabó Antal
fegyver, sport és fotószaküzletében.

Hk. 13313/929. w. 1930. vghlól 314. ai.
Árverési hirdetmény,
Dr. Hoch Oarkár nagykanlaaal Ügyvéd tltal kepvlaelt Sommer Sándor zaiaeger->z gl lakóa Javtra 413 P 40 flll. lóké át lObb követelés lirulékal erejéig a nagy-kanliaal klr. Járáablróaig l»i9. évi 5773. Biámu végiéiévei elrendelt klelégttéal végrehajtat folytán vágrehajtáat azenvedó-lól 1929 evi dt ember bo 5 ín leloglalt 1600 P becte.tékU Ingótágokra a nagykanizsai kit. járáat.ln aég lenll azimu végaésé-vel az árveté elrendelletven, annak az 1908. évi XLt. I c 20 « a alapján az altbb megnevezeti a a loglaittl Jegyaókónyból ki nem tUnó inái tog anatnk Javára la ai árverés megtanáaat elrendelem, de caak arra ai raelre, ha nlrléglté.l joguk ma la frnnál! éa ha ellrntlk halaazta hatalyu Igénykere-aet folyamatba nincs végrehaltáit azen-vedó la-áeán, Mo-gánypuaitán a Illetett óai-■aeg levon"aival itendA meglartáaára határ-tdAOI 1931 évi március hó 19 naplanak délután 2 órája tU.eilk kl. amikor a bliúll.g leloglalt tehtnek a egyéb Ingó.á-gok l a lex többet ig rónék kéaipéiullzetea me le I. raeneg becsáron alu ts el fogom adni még akkor la, ba a lejelentő léi a helyaz nen nem Jelennék m-g. ba caak clienkc 5 klvanaagot Iratban nem nyilvánít.
Nagyk.nlaaa, 1931. évi l-btuar hó 22-én.
Elek László s. k.
klr blróiágl végrehajtő, IU( mint bírósági kiküldött
S*«M Györfjy
laiyoraíorlamdbttn hóut A. odra/
1508. az. 1930.
Árverési hirdetmény.
Dr. Mandoil Emil ügyvéd által képviselt PhObui Műszaki Kereak. Rt. Javára 160 P
töke éa lObb követeiét Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járát\'-lriaág 1930 évi 1416(^/930. az végétével elrendeli kielégítési
Nyomatott a Bél/atal Nyomda és Upkladó Vállalatnál Nagykanizsin. (Felelős üzletvezolA • ÜS Károly.)
végienajtáa tolyü n végrehajtást szenvedd-tói 1930. évi novemb.r hó 20 tn lefoglalt 730 P becaült Ingóaágokra a nagykanlzaai klr. Járásbíróság fenti aetmu végzésével aa árveréa elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. L-c. 20 §-a alapján aa alább megnevezett s a loglnlisl Jegyzőkönyvből kl ntm lünö máa foglaltatik Javára la az árverés megtarltaát elrendelem, de caak arra aa esetre, ha kielég,téal Joguk ma la lennáll éi ha ellentik halaizló hatálju Igénykereaet folyamatba nincs, végrehajtást azenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán, Csengery-ul 2\'/a. szim alatt a fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi márclua hó 7-lk napjának délelőtt 12 drája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok ttb. a egyéb IngAatgokai a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáion alul la el fogom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi február hó 18 in.
Haán Gyula s. k.
klr. bírósági végreha|tA, l(\'» mint birAságl kiküldött.
Mim a Zalai Közlönyben.
71. évfolyam 53. szám
Nagykanizsa, 1931. március 6, péntfk
\\ Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sjeikeailóleg: nappal Sugár-ut 2., íjjel Móni 5.
KUoóhtvaUI: CÜul 5. axim. KcazUiclyl Hókkladóhtvatal: Komith-ulca J2.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflzetéal ita: egy lióta 2 pengó (0 Iliiét. Telefon1 I SierkeaifcMg 421. Ilim, (é||el 71) " \\ Kiadóhivatal 78. Keulhelyl Ilók 22.
Az eladósodott gazdák megmentése
Wekerle pénzügyminiszter hamarosan beváltotta igérelét éi a képviselőházban már be is terjesztette azt a javaslatot, amelynek célja az adósságtcherrel sújtott gazdák megmentése. Alapelve a földterrendezés-nek, hogy a gazdahitel két veszedelmét kiküszöbölje és pedig, hogy elő-szOr a jelenlegi roppantdrága kama-lot enyhítse és másodszor, hogy a sok terhes rövidlejáratú tartozást hosszúlejáratú törlesztéses hitellé alakítsa ál. Sok ezerre tug azoknak a gazdáknak a száma, akik az első, vagy második helyen betáblázott bank és takarékpénztári készpénzkőlcsönön felül egyéb adósságokat Is kénytelenek voltak csinálni, még a ieggon-i dosabb és legmegfontoltabb gazdálkodás melleit Is. A gazdák nagy részét árutartozások is terhelik. Ha a gazda pontosan nem fizet, jOn a perlés, a végrehajlás és az árverés, így következett be az a sajnálatos állapot, hogy több ezer gazda földjére ki van Írva a biról árverés. Ez pedig a földérték általános leromlásával Is fenyegetné. A kormány tehát szükségesnek látta, hogy komoly és halha os mrntömunkát tegyen folyamatba.
Ez az akció pedig abból áll, hogy az Országos Bizottság, (amely a me 7Ög«zda«ág legkiválóbb szakembereiből áll s amelynek tagjai önzetlenül, minden díjazás nélkül végzik ország-menlö munkájukat) az érdekeli gazdák jelentkezése alapján meg fogja ítélni azt, hogy melyek azok a földbirtokok, amelyeknek szanálását s sikerre való kilátással meg lehel In dilani. Az Országos Bizottság valamelyik altruista szövetkezetet, vagy »Z OKH vidéki fiókjait, esetleg valamely vidéki pénzintézetet fog megbízni a tárgyalások lefolylalásáv.\'l Mihelyt az Ilyen tárgyalás az érdekelt gazdával megindul, ezt a körülményt a telekkönyvben feljegyzik és ennek az lesz a hatálya, hogy a feljegyzés-In \'rimi,0,, három hónap alalt az illető gazda ellen árverést megtartani nem lehel, még akkor sem, ha ez az átverés már ki volna lüzve. Az adós Kj-zda és a hitelezők közölt az illető pénzintézet egyezkedési tárgyalásokat Indit meg. Ha a tárgyalások sikerre vezetlek, ugy az Országos Bizottság elrendeli a leherrendezést. Hl a hitelezők valamelyike ebbe nem egye 2ik bele, ugy három hónap után kérnél ugyan a földbirtok elárverezéséi, csakhogy ezt ciak akkor lehet meg-lar\'ani, ha az árverési vételár lelje-wn fedezi a hitelező előltl rangsorban bekebelezett összes követelési és " árverési költségeket, amelyeket az átverést kérő hilelezőnek letétbe kell helyeznie. Ezzel akarja megakadályozni a törvényjavaslat azt, hogy valamely egyezkedni nem akaró hitelező ezzel a vonakodásával és az árverés kitűzésével meghiusiisa a rendezést.
Magát a teherrendezésl eljárást a
Magyar Pénzügyi Szindikátus végzi a pénzügyminiszter ellenőrzése alatl. A rendezés annyit jeleni az adósra nézve, hpgy a rendezés alkalmával megállapított adósságösszeget harminc év folyamán mindössze 6\'/a százalékos kamat mellett törleszheil le, de már nem a hitelezők kezéhez fog fizetni, sőt tel|esen megszűnik a logviszony a gazda és régi hjlelező közt éa ehelyett az adós földbirtokos a Pénzügyi Szindikátus adósává válik.
A gazda áiuhltelezöl sokkal kedvezőbb helyzetbe jutnak, mint a kereskedők, Iparosok, vagy egyéb foglalkozási ágazatok hitelezői, akik kényszer\'egyezségi eljárás esetén kénytelenek elfogadni negyven százalékos kvótát, amelynek behajlása sem egészen biztos. A Pénzügyi S\'lndlkálus állal kapott kötvények kamat- és töke-vlsszafizetéseért az állam teljes szavatosságot vállal. Már ez a biztonság Is az eselek túlnyomó részében azt fogja előidézni, hogy a hitelezők az egyezségi tárgyalások folyamán en
gedményeket tegyenek, amelyek folytán a gazda adósságterhe számszerűen is csökkenni fog.
A törvényjavaslat nem fogja figyelmen kívül hagyni a közép-és nagybirtokosok érdekelt sem, de elsősorban a kisbirtokosok megsegítésére gondol, mert a segítség és közbelépés épen náluk a legégetőbb él mert a kisbirtokos osztály megsegítése és a föld Iránt láptáll bizalmának megszilárdítása a föld áresését meg fogja állítani, sőt az áremelkedést remél hetőleg rövid Időn belül meg fogja Indítani.
ítélje meg minden |ózan, politikai elfogultságtól el nem vakult magyar ember, hogy a kormánynak ez az országmentó akciója valóban hasznos-e a mezőgazdaságra ? Mert le gyünk azzal tisztában, hogy a mezőgazdasági válság egyik legfőbb fényezője a gazdahitel krízise, amellyel ha gyorsan és gyökeieien segítünk, ezzel a nagy válság leküzdésére tneg-lellük az első nagy lépést.
Nagyszabású összeesküvést lepleztek le Szovjetoroszországban
Ukrán katonai diktatúrát akartak kikiáltani
Varaé, március Ö
Szovjetoroszországban messze ágazó ukrán nacionalista összeesküvést lepleztek le, amelynek bizalmi emberei vollak az ukrán vörös ezredekben. Letartóztatták Kossak tábornokot, két tudóst és valószínűleg őri-
zetbe vélték BlOchet tábornokot, a távolkeleti szovjet hadsereg főparancsnokát is, mert állítólag megígérte az öiszeeBküvőknck, hogy segítségükre lesz az ukrán kalonai diktatúra kikiáltásában.
„Ml egy és osztatlan nép vagyunk\'\'
hangsúlyozta a német külügyminiszter bucsuzásánál Bécsben
Héca, mérctus 8 (Éjszakai rddiójelenlés) Dr. Curllus néinet birodalmi külügyminiszter csütörtökön este elu ázott Bécsből. Elutazása előtt megkoszorúzta a központi temetőben levő Hősök emlékművét. A pályaudvaron megjelent
u|ságlrók előli kijelentette, hogy nem azzal az érzéssd távozik, mintha idegi n országból menne haza.
— A kél állam eltéri jellegzetessége és kultúrájának különbsége ellenére Is, — mondotta — ml egy és osztatlan nép vagyunk.
legutóbb letárgyalt törvényjavaslatoktól gazdasági életünk javulása várható
Az Iparfejlesztési törvényjavaslat folytatólagos vitája
Budapest, március 6 javas|at. Ezektől a javaslatoktól az
A képviselőház mai ü\'ésén az iparfejlesztésről szóló törvényjavaslathoz elsőnek
Budai Dezső szólt hozzá, aki örömmel állapította meg, hogy a kormány a produktív törvényalkotások terére lépett. Ezt mutatja a közelmúltban letárgyalt energiajavaslat, a kartelljavaslat é6 mosl az Iparfejlesztési javaslat, végül pedig a pénzügyminiszter állal beterjesztett, a föld-tehermenlesilés szabályozásáról szóló
egész ország lakossága gazdasági életünk /avulását várja.
Bárdos Ferer.c hangoztatta, hogy nem szabad hangulatot csinálni a szükséges közüzemek ellen. Az Iparban 3 racionalizálást csak meggon-do\'len szabad kerfsztülvinni, nehogy ez munkanélküliséget idézzen elő.
Pintér László hangsúlyozta, hogy elsősorban azokat az iparágakat kell kifrjlcszteni, amelyek a mezőgazdasággal vannak összeköttetésben. A
tárgyalás alatt levő javaslat tanújelét adja annak a törekvésnek, hogy a kormány a rendelkezésére áUó eszközökkel Igyekszik az Iparosság segítségére síelni.
Jánossy Oábor beszédében felhívta a földművelő agrártársadalmat, hogy fogjon össze az Ipari társadalommal, hogy az egész magyar életet a békesség szelleme hassa át.
Herczeg Béla előterjesztette ezután az igazolóbizottság jelentését, amelyben Kornlss Oyulát, Farkas Tibort és Ktslván Jánost igazoll képviselőknek nyilvánították.
A Ház hofnip folytatja az Iparfejlesztési törvényjavaslat vitáját.
A hitSxmuntíaváltsöq rendezése
A közmunkaváltság kérdésének rendezésére az agrárblokk kebeléből bizottságot küldtek ki, amely a pénzügyminisztériummal és a belügyminisztériummal együtt tárgyalja a kérdést. A tárpyalások még ezen a héten befejeződnek és értesülésünk szerint teljes eredménnyel fognak végződni.
Kegyetlen rabló-gyilkossAg
m*ntm o»>aa«i untatta áMaiatác
Szeged, március S
A Pálffy-ulcában lakolt egy magános leány, Katona Veron. A déli órákban egy magas fiatalember nyílott be hozzá, kiadó lakás után érdeklődve. A félfl egyszerre kabátja alól szódásüveget rántott elő és azzal addig verle a leány fejét, míg az el nem terült a földön. Akkor kiforgatta a szekrényeket, de csak 2 aranygyűrűi és I aranyláncot talált. A leányt kórházba szállították, ahol megállapították, hogy a merénylő 9 helyen törte be neki a koponyáját. A tettest még este sikerüli elfogni Gladlcs Oyörgy szabósegéd személyében. Beismerte tettét.
Végzetes operáció
MandulamOtét után vérmérgezés
Budapest, március 5 A Poliklinikán Scheer József 21 éves magántisztviselő, sportember mandulamütétre jelentkezett. A műtét február 17-én megtörtént, azonban vérmérgezés lépeti fel és a fiatal .tisztviselő több mint két heti szenvedés ulán legnap meghall.
A hozzátartozók gondatlanság miatt feljelentést tettek a főkapitányságon, ahol elmondollák, hogy arra következtetnek, hogy a mülétet a klinikán
ZALAI KÖZLÖNY
Kanizsai ügyek a kisgyűlés előtt
Kölcsönök meghosszabbítása, a városi alkalmazottak segélye, levente lőtér, a klskanizsai árkok rendezése
Zalaegerszeg, -nárdus 5 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye törvényhatósági bizottsága csütörtökön délelőtt fél 10 órakor tartotta klsgyülését Zalaegerszegen Gyömörey Qyörgy főispán elnöklete alatt.
A kisgyűlés, amely 99 pontot tárgyalt le egy óra alatt, jóváhagyta a Hévlzszentandrás köiség 16000 pengős függőkölcsönének felvételét.
A tárgysorozat további részét kizárólag
nagykanizsai vonatkozású ügyek
töltötték ki, melynek során jóváhagyta a kisgyűlés Halvax Qyula ny. városi pénztárnok nyugdíjellátásának újbóli megállapítását. A köz-vágóhldi beruházásokra felvett <16.000 pengős függőkölcsOn meghosszabbításához Is hozzájárult.
A kisgyűlés nem találta Indokoltnak a nagykanizsai városi alkalma-
zottak segélyben való részesítését, csupán a dijnokok és szolgák részére engedélyezett 12—33 pengő segélyt
Hozzájárult a kisgyűlés a kanizsai pénzintézetek által nyújtott 600000 pengős függókölcsOnnek egy évre való meghosszabbításához azzal, hogy a kölcsön után a Neinzeli Bank mindenkori kamatlába és 4°/o fizetendő.
Králky István dr. polgármesternek azt a kérelmét, hogy a levente lőtér kiépítéséhez szükséges 3000 pengői segélyt utalja kl a váimegye, fedezet hiányában elutasította a kisgyűlés.
Klskanizsa vízlevezető árkainak rendezése ügyében kimondotta a kisgyűlés a vízügyi eljárás megindítását és ebben az ügyben rövidesen Bődy Zoltán alispán Nagykanizsára érkezik.
Több község illetékügyének letárgyalása után fél 11 órakor ért véget a kisgyűlés.
Felmentették az őnbetörés vádja alól a becsehelyi kereskedőt
Sikerült az allbi-lgazo\'ás — A csendőrségi beismerő vallomást a jegyző tanácsára tette
»
működő amerikai orvosok egyike végezhette el. Kérték Scheer József holttestének felboncolását, amelyen |elen lesz a család részéről kijelölt ellenőrző orvos is. A rendőrség megindította a nyomozást és elrendelte az orvosrendőri boncolást.
„Miss Magyarország"
újságírói premierje
Budapest, március 0 Tasnádl Fekete Mária, „Mlis Magyarország* ma megkezdle újságírói pályafutását Megjelent a parlament folyosóján és kérdéseket intézett a képviselőkhöz. Bethlen István gróf miniszterelnöktől is megkérdezte, hogy mikor lesz a választás ? A miniszterelnök mosolyogva a?t válaszolta, ezt a kérdést valószínűleg azért teszi meg, mert férfi kartársai ajánlották, hogy megkérdezze. Azt tanácsolja, hogy soha ne Induljon mások után, mindig saját kérdései! tegye fel, eklor a válasz nem fog elmaradni. Ezzel be Is fejeződött a Bethlen-interjú.
A magyar—osztrák kereskedelmi tárgyalások
Bécs, március 5 A Magyarországgal való kereskedelmi szerződéses tárgyalások normális mederben haladnak és valószínűleg még néhány hétig tartanak,
Jakab Ödön Író meghalt
Budapest, március e Jakab Ödön iró és költő az. elmúlt éjszaka 77 éves korában el-hunyl. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, a Kisfaludy Társaságnak, a Petőfi Társaság pedig 1920 ban neki ilélte oda elsőnek a nagy lírai julalomdijat.
Amit Itt mmerntlnU. maratt-fon a várnában.
Az ügyvédség története
Dr. Frlsd Ödön eltedáss I
Mátyás király kora a nemzet politikai súlyának, a nemzet ébredésének fényes jeleit mutatja, de a tudomány és Igazságszolgáltatás még mindig kezdetleges állapotban van.
Mátyás király halála után azonban Igazságszolgáltatásunk teljesen nyomorult állapotba jut. Ennek föoka a jog bizonytalansága, az ügyvédek hivatásszerű működésének hiánya volt. Ezen állapotban a zavar és az ebből származó kétségek és viták oly nagy mérvekel öltöttek, hogy megtörtént, hogy midőn a perlekedők okokkal sikert érni nem remél-heltek, a törvényszék tanácstermébe berontva, lármával és fenyegetésekkel igyekeztek a bíróra hatni.
E bajon segítendő bizta meg a király az akkor nagy jogtudós kezében álló Verbőczy István Ítélő mestert a létező jog Irásbafoglalásával, ki korszakol alkotó munkáját a Hármas-könyv elnevezése alatt meg is alkotta, akinek kimagasló alakja, mint ezl dr. Krallk Lajos mondja, .egy óriási világítótoronyként hal reánk," de az ügyvédségre való ha-
Annak idején iöbb Ízben foglalkoztunk Ódor József becsehelyi kereskedő ügyével, akit a kir. ügyészség a fennforgó gyanuokok alapján önbetörésael vádolt. Két tárgyalás is volt már ebben ai ügyben, azonban a törvényszék ujabb tanúkihallgatás illetve a bizonyítás kiegészítése véget a tárgyalást elnapolta.
Most volt ebben az ügyben a végleges főtárgyalás dr. Almássy Oyula egyesbiró elölt, mlg a védői tisztet Báron Pál dr. látta el.
A mostani főtárgyalás folyamán bebizonyítást nyert, hogy Odor József a kérdéses időben otthon tar-
tása — Kralik szerint — még ma kikutatva nincsen I
A Habsburg ház első másfél százada a trónviszályok, a török hódoltság, a vallási villongások nehéz korszaka volt. A közéletben a nemesi előjogok védelme dominált, magándolgokban a parjszl8ág régi, megmerevedett törvények uralma alatt nyögött. A török invázió előtt minden városi élet-fejlődés, ipar és kereskedelem alig volt.
De ebben a nehéz korban mégis kezd már utat törni a fejlődés, kibontakozik az igazságszolgáltatás királyi hivatása és a pragmatlca sanctlo korában, az 1723-iki törvényekkel meg is indul már némileg a jogi-élet, amelyek a kezdeményező lökést megadták s a magyar ügyvédség folyamatos, szakadatlan fejlődését lulajdonkép innen követhetjük.
De mint minden téren, ugy ügyvédi téren is mée mindig igen lassú a fejlődés. Ügyvédi kar még mindig nem volt Wenczel Qusztáv, a hires történész, a m. kir. Curia működésének első évtizedei, az 1724-1769-ről Irt akadémiai értekezésében hangsúlyozza, hogy .ügyvédi rend nem létezett, amelytől a Curia hatályos támogatást várhalott volna."
tózkodott este a felesége mellettv igy tehát nem követhette el az önbetörésl. Hogy a csendőrök elölt beismerő vallomást tett, csak azért tette, meri Horváth László községi jegyző néki azt mondotta, hogy .a csalás kísérlete nem bUntctletlk".
Báron Pál dr. védőügyvéd aszal érvelt, hogy a \'nyotioxás során tett beismerés, ha az a főtárgyalás során vlsszavonatlk, a bűnösség megállapításához nem vezethet, azért védence felmentését kérte.
A bíróság elfogadla a védő érvelését és Odor Józsefet felmentette az ellene emelt vád és következményei alól.
De ügyvédek mégis már létezlek, akiknek állását kir. rendeletek szabályozták. Azonban a mai kor demokratikus testületétől teljesen elütöttek Nem lehet őket a Jog független ludás-védőinek tekinteni, mert Inkább bizonyos családok érdekelnek voltak fizetett őrei, vagyonkezelők és admlnislratorok voltak, akik a Jogot is administrativ uton kezelték. Ebben a XVII. és XVIII. században léhát a főurl flscalutus voit az ügyvédek dicsősége. Minden főúrnak, főpapnak, káptalannak meg volt az ügyvédje, volt a királynak is.
A városokban pedig a kir. törvényszékek mellett voltak egyesek, akik a főnemesség pereit vitték, de az iparos és kereskedőknek emitt-amott előálló pereiben segédkeztek.
Azt hiszem lit Nagykanizsán Is él még a hercegi uradalmi Ügyvédeknek a hagyományok alapján az emlékezete, ezen uradalmi ügyvédek közölt vollak kiváló nagy urak azon halalomnál fogva, mely kezükbe le volt téve, de nem voltak függetlenek, meri egyes családoknak voltak lekötve.
Ebben a korban a társadalomban a nagy főúri vagyon voll az egyetlen számottevő tényező, természetes, hogy
16M. máisias 6.
Mozgószinház
Olympia
■olaér fsrsno vígjátéka haagaa-
fllmea a Városi Silnháaban
Molnár Ferenc neve márkázza ezt a színpadi irodalomban világsikert Jelentő vígjátékot. A legkiválóbb osztrák és német színészek alakítják annak egyes szerepelt. Az amerikai Metró film-gyár a film alkotás minden cslnja-binjával, a nagykanizsai mozgószinház hangosfilm-leadás modern eszközeinek kitűnő hatásával adták egy estére a nézőnek és hallgatónak azt az érzést, mintha nem is a filmszínház élettelen vászna előtt ülne, hanem valamelyik európai világváros százszázalékos művészi és technikai felkészültségű színpadáról, a színjátszás élő nagyjai játszanák elébe a magyar Iró világol-gyözö szellemének nagyszerű termését.
Az Olympia film-estéjének ez az egyik legőszintébb impressziója : a kuitur-ember örömével érezni, hogy az ezer korlát közé szorított, ezer anyagi és egyéb lehetetlenség jár-szalagjára veft ember a hangosfilmmel legyőzte a színművészet terén Igényel elé tornyosuló lehetetlent Bécs, Berlin színpadainak legistenáldottabb tehetségeit látni, hallani: — élmény. A lilm a dekorációk és miliő fürgeségével és gazdag változatosságával megtoldva: — az igazi színpadnál is színesebben ragad magával. Persze, németül tudni kell hozzá. De ha nem tudsz Is, segít rajtad a fel-Ira1, ami magyar, meg a Játék, ami amugyan is érthető és nagyon, igen sokszor a kacagásig mulattató.
A magyar azini irodalomnak különös büszkesége ez a világsikert jelentő film. Meséje, — az Olympia embjrl mélységek BzatiriKus beretvi-élén, tragédiák elszlporkázott sziluettjein,szellemes élveboncolások abszolút biztonságán lebb.\'nlk tova. Megját-szása, rendezése, fotografálása, hangos leadása mind külön-külön is a legjobbak sorába avatják az Olympia filmváltozatát, (~t)
az ügyvédi pályán la ekként csak a nagy vagyon képviselői számítottak.
De a nagy vagyon képviselete mellett már ebben az időben Is meg volt egyesekben .az Igazi hivatás felismerése, a függetlenség és az emberi jog érzetéhez való törekvés."
III. Károly király a pragmatlca sanctloval 1723 ban egyidejűleg szabályozta az ügyvédséget.
Az 1695-lki /. Lipót korabeli rendeletek alapján az Ügyvéd minden perben tett esküt, ezt szüntette meg meg III. Károly és az ügyvédi vizsga letételével rendelt el egy hivatalos esküt, Igy lett azután az ügyvéd hites ügyvéd.
Elrendelte, .hogy az ügyvédnek Igazságtalan ügyet nem azabad elvállalnia, pert nem szabad huznl, a periratban a törvényre kell hivatkozni, blu kifogásoktól tartózkodni kell, a dologhoz legfeljebb háromszor szólhat, a többit a bíró törölheti, quotalltást, vagyis a per hányadát nem szabad kikötni, a pert magához váltani nem szabad, a diját a bíró állapítja meg, de erre nézve az ügyvéd a féllel egyezséget is köthet, fegyílmlltg az ügyvéd a biróság alá volt rendelve."
(Folyt k»r.)
1811, március 6,
ZALAI KÖZLÖNY
Naffylcanixsa és a Balaton
Az első pillanatban utópiának látszik oz a gondolat, amit Nagykanizsán Keimen Forcnc bankigazgatótól haltottara otóször Nagykanizsáról és a Balatonról.
Kekmen Fereno ozt mondotta: nagyon örül annak a szemináriumnak, melyet a Balatonról tartok hótlón és kedden eito, mert a nagykanizsaiaknak Igen kell Ismerni a magyar tengert ós pedig nzért, mert eljön az az Idő, amikor Nagykanizsának a Balaton nom-csak egészségi, hanem közgazdasági klnose l« less.
A bankigazgató kijelentése ugy hatott rám, mint valami távoli, de szép harangszó, amely mindig közelebb-kö-zelebb Jön.
Az éjjel nem tudtam aludni, folyton a harangot hallottam : Nogy^ka-nl-zsa-Ba-Ut-ton .. Nagy-ka-nl-isa-öti-la-lon...
Lehet, hogy a nyálas olvasó most mosolyog. Nem haragszom Ulog rá Azt azonban kijelentőm, sőt adatokkal Is tudnám bizonyítani, hogy a hatalmas svejct és finnországi tókultuszt Is utó-
Ílsztlkusnuk látszó gondolatok, tervek, IJelentések, cikkek előzték meg. Az emborek egy része Itt Is ott ls mosolygott, de azután a mosolygás lassanként átváltozott örömmé.
Kzetőtt három évvel azt mondottam, hogy a balatoni villanyvilágítást c ak a kö.ell nagyobb városok bevonásával lebet megoldani. Az emberek akkor la mosolyogtak és most komoly, Igen komoly mérnökök tanulmányaik alapján erősítik meg az én álmomat
Nagykanizsa melleit folyik a Mura. fúl, uxt hiszem, Idővel hatalmas villanytelep éptll a Mura mellett, amelynek talán épen Nagykanizsa lesz a főrészvényese Fs ez a hatalmas vlllanytelop nemcsak Nagykanizsát, nemcsak I,ete-nyét, Murakereszturt, hanem a Balatonpart nagy részét is elláthatná villannyal.
Nagy sxerepe lesz Idővel Nagykant-zaAnak a balatoni élelmezés terén Is. A siótoki, a boglári piacon márts megjelentek az előőrsök: a ktakanlzsulak.
*
Kijön az az Idő, amikor Bécs és Jugoszlávia Idegbajossl, angolkórosal tömegesen keresik a Balatont. Kzek a beleírok majd Nagykanizsán át özönlenek a Balatonra.
A fejlődő balatoni tókultusz Nagykanizsára őzért Is Jótékony lesz, mert a aomogyt port egy részén nagykanizsaiak nyitják majd a fióküzleteket. Az előjelek már ezen a téren ls mutatkoznak.
«
A tiirlstáskodAs hatalmas orányo\'<ban fog megindulni a közeljövőben, mert oz omberek lassanként rájönnek, hogy a természet a legolcsóbb, a legszebb test- <x léleknevető hatalom. Nincs messze az az Idő, amikor az egész világ telflgyel a Balaton műkincseire (pl. a Balaton mellett van a világ legszabályosabb hegye, a Balaton selymes övenye a legáldásosabb szer az angolkór ellen stb.) és keresni fogják azokat Nagykanizsára óriást szerep vár majd ennek az Időnek a halnalán és a reggelén : ennek a városnak kell az első turista-központnak lenni Keszthely. Tn
polca és Veszprém mellett

Természetes, hogy oz megtörténhessen, Nagykanizsának alaposan kell Ismernie a Balatont. Ezért nagyon örülök annak a nemes mozgalomnak, moly azt célozza, .hogy a nyáron több csapat nagykanizsai kiránduló nézze meg vezotésem alatt Tihanyt, Füredet, Badacsonyt, Koszthelyt Hévlzt, stb., stb. értékes és bájos pontjait a Balatonnak.
N. SMabó Gyula
Börtönre ítélték
Hantom Andor llgyuédef
Budapest, március S Hantos Andor dr. ügyvéd btlnügyét ma tárgyalta a tábla és megváltoztatta az elsőfokú Ítéletet. Hanlos Andor dr-t \'csalás büntette cimín egy évi és 8 hóinpl börtönre, ezen felül 5 évi politikai |ogvnszlésre Ítélte. Hantos dr. a vád s»crini csak azért lépett házasságra Llpcslct Irénnel, hogy a 16.000 pengő hozományt kicsalja.
Tiltott élvezet?
Az orvos megtiltotta Önnek a kávé élvezését? Kérdezze meg tőle, hogy nem Ihatni e a kottelnmenlea Hag kivét. N.-m leiz semmi ellenvetése és ö.i semmit sem fog többi nélkülözni, m.il a Hag kivé a többi távétól csau abban klllOnbőiIk, hogy az Idete re, szívre és anyagcsere-szervekre áilalmatlan Közvetlen letekvés előtt Is tetszésszerinti mennyiségben Ihst Hag kivél (a ennek ellenére nyugodtan etalaalk. Próbálja kl. Hag kivi minden lUsierís-nil kapható is klvinalra kivéhkzskban éa vendéglőkben Is telazolgii|ák
a H*Q kévé, •■lórit, lagflaamakk kakkAnA, sasai * kotfalaissasstaa — takát Ártalmatlan. nit
Divatujdonságok
naponta érkeznek.
Nagy választék finom kosztüm-, köpeny- és ruhakelmékben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi és női fehérnemU anyagokban.
SINGER DIVATÁRUHÁZ.
Csákváron fogták el Benedek József ponyvaügynököt, aki Kanizsán is szélhámoskodott
Előlegeket vett fel a megrendelőktől is meghamisította a megrendelő-lapokat
Nagykanizsa, március 5
A régi rllághlrtt magyar gyártmány, ■ *
Tiszaujlaki bajuszpedrő
>14 mlndanUtt kapható.
Veszedelmes szélhámost tartóztatott le a csákvári csend\'röra Benedek Józsel 26 éves budapesti ügynök személyében, akit már hónapok óta körözöl! a nagykanizsai rendőrség Is. Benedek Józsel
már Budapesten Is tObb szélhámosságot követett el
és amikor érezte, hogy forró a talaj a lába alalt, Nagykanizsára tette át a székhelyét. A .szépreményű" fiatalember
két nagykanizsai kereskedőnek lett az ilgynöke,
akik részére juta és ponyva megrendeléseket g)ü|tött. Ezeknél a gyűjtéseknél azonban ugy a kereskedőket, mini a megrendelő gazdákat rafflnátt módon megkárosította.
Benedek Józsel a nagykanizsai és a környékbeli községek gazdálkodóit kereste fel, akiknek
lényegesen olcsóbb áron kínált árut megvételre, mint amilyen árra felhatalmazási ka-patt a kereskedőktől. Ezt azért tette, hogy minél több megrendelésI szedjen össze a gazdáktól.
Természetesen előlegeket Is vett fel a megrendelőktől.
Szokás szerint két példányban ké-
szül el az ügynök a megrendelőlapot. Az egyik ottmarad a meg rendelőnél, a másikai pedig beszolgáltatja a kereskedőnek.
Hogy bennt az (ízlelben ri ne jöjjenek, hogy ő mélyen áron alul vett fel megrendelést,
a megrendelőlap második példányát meghamisította. Ezeken a rendelőlapokon viszont még a cég által megszobott árnál Is sokkal magasabb árat tüntetett fel.
Természetes, hogy mind a két kereskedő a legnagyobb mértékben meg volt elégedve a .kiváló" ügynök működésével.
B n:dck József nem kizárólag örömkellés céljából mondott be magasabb árakat a kereskedőknek, hanem azért is, hogy ezáltal több jutalékot vághasson zsebre.
Néhány hét alatt rengeteg megrendelést gyújtott össze és a kereskedők már meg Is kezdték a szállítást, amikor egy nap ezt a kellemetlen leifedezést tették, hogy a gazdálkodók sorra visszaküldik az árut, mert kifogásolták a számlát. Egyik-másik mellékelte is a megrendelőlapját és
ekkor Jöttek rá a kereskedők, hogy vakmerő szélhámos ve-
zette őket az orruknál fogva
A kereskedők és a gazdálkodók sorra bünváli feljelentést teltek a nagykanizsai rendőrségen, Benedek József azonban nem várta be, mig étté mennek a detektívek, hanem gyorsan eltűnt Nagykanizsától. — Fehérmegyébe tette át sürgősen a székhelyét, ahol hasonló szélhámos^ ságokat követelt el, mig végre a csákvári csendőröd e>ek miall letartóztatta.
A szélhámos letartóztatásáról
csütörtökön délelőtt értesült a nagykanizsai rendőrség bűnügyi osztálya, ahonnan Rácz Gyula rendörsegéd-fogalmazó értesítette a kanizsai kir. ügyészséget.
A nagykanizsai rendflrfeg egyébként távirati ulon megkereste a csákvári csendórörsöt, hogy küldjön értesítést: hová szállította Benedek Józsefet, akinek összes ügyeit egyesíteni akarják, hogy valamennyiért a nagykanizsai törvényszék vonja felelősségre.

Fagyott embert találtak a Caerapupi-hegyan
áU alkohol Aa a tAI uj.bb salai iMaaela
Nagykanizsa, március 5 Nem múlik el nap, hogy megfagyott emberekről ne kellene hírt adnunk Zala, általában dunántul legtávolabbi vidékeiről is. Mára Is van egy halálos áldozata az alkohollal szövetkezett télnek.
Nóvák József 53 éves nagyradal lakos kiment a Cserepupl-hegyen lévő szöllejébe, ahonnét többé nem tért haza. Napokig válták, keresték, eredménytelenül. Most végre megtalálták a szöllő egyik ut|a menlén, holtan. A hivatalos vizsgálat megállapította, hogy résreg állapotban megfagyott.
NArolua 6., péntek
Molnár Ferenc világsikert aratott vígjátéka:
OLYMPIA
SzerepowUs:
Olympia............ Nor* Gregor
Kovác» kapitány...... Thoo Schall
Bitingen hrrcegnö ...
Ettlngen herceg......
Krehf csendőrexrcdei
Albert ............
Lina ............... Annemarlo Frey
A Broadway szépe
A sport éa szerelem lllmje 7 (elvonásban. Főszerepben : Lew Coíy. Altoon Fringia, Sue Caroll.
rúinoffassuK ax órdeines kanizsai kereakcdelnlcr 4a tpoit
Julla Serds Arnold Kortf Cárt Ettllnger Hans Junkermonn
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. március 9.
Nagykanizsa szenzációja
az
„Ideál" cipőáruhái
JuŰtigUllTA "üTü\'l *l*l*l* I\' I.............................
olcsó árail Tegyen próbavásárlástI
Fft-ut 12. szám.
NAPI HÍREK
NAPIREND Márolus B, pinUk
Kóm. katotlkui: Perpelui Protuliiu: (Joltlteb. Iziaellla: Adu hó 17. .
Váróit Színház. .Olympls", Molnár Ferenc világilkcrl íratott vlglátáka. — .A Broadway szipe", sport film.
Gyógyszertári ijjstl szólaltat: I. bó végiig a .Fekete sas\' gyógyszertár Mut 6.
OteHrdé Ulttvs reggel 8 órától <at» 6 óláig (bétfo, aaerda, pintek délután, kedden egész nap sóknak). Tel.: 2-18.
ii Jól akarunk vásárolni,
elmegyünk a Schütz áruházba
EmlékeztetA
Polaky Andor szobor- ós képkiállítás! március 1-tól 8-lg a Kaszinóban. Nyílva egész nap.
Március «. Az Iparltslíllel kttzgyülósa a városháza dísztermében 3 órakor.
Llcrtllls elöadiis 6 órakor a városházán (dr. Kerkay József).
Keresztény TIsiMielönik toa-dél-utánja 5 órakor a Nádor-utcai ovo-dában.
A Magiíntlstlvlselök Egyesületének táncteáin délután 6 órakor a Koronában
Március 9. A Zeneiskola növendékhang versenye tél 9-kor a Caslnoban.
Március II. A Srenl Ilona Lrányklub böJU esljc 0 órakor a Missziósházban.
Mirclus 15. Az Irodalmi és Művészeit Kör hazstlss ünnepsége a Városi Színházban d. e. 11 órakor.
A Klskanlual Polgári Olvasókör hazafias Ünnepélye 0 órskor.
SORSOM
Mikor eljöttem
a fák szűz testéből első rügy szakadt. Tejes, ragadós kis életbimbók éhesen várták az emlőt — a napisugarat I
Mikor ellőttem,
mint kis kacsa pelyhe, selymes volt s a gyenge füvek közölt Ibolya [a rét reszketett, bolond szél rázta hántó
(nyos fejét.
Gólyapár bámult
füstös kéményen, dagadt felhők után. Egy sárgacsőrll veréb tátogott a földön. Anyja fölötte csapkodott [sután.
Kis házak mögött
félvo bújtak meg a rozzant vén kaztak. Téli álmol tlző friss nótázás zengett, s tavaszi fénybon fürdött miniden ablak.
Piszkos ködfátyol
tekergett még a hegyek vén oldalán, törölt bordák — korhadt fngyökorek áztak a büs főlil vérében, halottan, (sárgán I
Mikor eljöttem,
ujjongva tártam karom a világba! Kabság elől — a falutól szöktom. Most... gyárlÜHtös tavaszi napon, a város — zakatoló gépek büs szolgája lettom !
Vajda Marietta
~ Hölgyeim I Slnger divaluj-donságai szcnzációfak, ne mulassza el megtekintésüket I
Pataky Andor
aisbriai-mO«áai kiállítása
mind nagyobb érdeklődés hullám-gyürflil veri a kanizsai műveli tár-sidalom körében. A tárlat ineg ls érdemli ezt az őszinte él meleg érdeklődést. A művészt a Műcsarnokban kiállított szobrainak elismerő kritikája után felszólították, hogy tartson gyűjteményes kiállítást a Műcsarnokban olyan szobraival, melyek a magyar népéletből veszik tárgyukat. Pataky most az erre készült szobrai javát hozta el Kanizsára. Budapestre azonban nem sok kerül belőlük, mert a legszebbek máris gazdát találtak Nagykanizsán. A kiállítás díjtalan, egész nap nyílva a Casinoban.
— Személyi hlr. Dr. Bruzsa Oyula m. kir. pénzügylgargató tegnap Nagykanizsán tartózkodott és hivatalos tárgyalásokat folytaiolt a polgármesterrel.
— Blról kinevezés. A kormányzó dr. Augusztinovics N\'ndor szeksrárdl járásbíróság! titkárt a letenyd járás bírósághoz járásbirónak nevezte ki.
— Doktorrá avatott postatiszt. Szóké László fiatal keszthelyi postatisztet, amint ottani iudósilónk írja, a pécsi ludományegyelemen az államtudományok doktorává avatták.
— A Rozgonyl-utcal tornaterem premierje. Megírtuk, hogy a közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai Rozgonyi-utcai elemi Iskola tornatermét Idestova 20 év után végre felszereltette. A város a termet kifestette, ugy hogy most nagyszerű, modern lornaleremhez jutott a Rozgonyi iskola. Tegnap délelőtt volt a tornaterem „premier|e", amikor első Ízben a leányiskola IV. osztályának növendékei .remekellek." Voll nagy öröm a sok apróság között, amikor Ftló Ferenc Igazgató, aki a berendezés dolgát sok utánjárással kitl-porta, bevezette az uj terembe a sok kis leánykát, kiknek nagyszerű gaudium volt, a mászórudakkal, bordásfalakkal és a többi tornaszerekkel dúsan felszerelt nagyszerű tornaterem.
— A Kereaztény Tisztviselőnők Egyesülete folyó hó 8 án, vasárnap délután 5 órakor a Nádor-utcai ovo-dában böjti teadélutánl tart, amelynek\'keretében dr. Oyurácz Ferenc gimnáziumi tanár tart előadást. Belépődíj nincs. Teajegy 50 fillér. A Tisztviselőnőknek ez a délutlnja Is olyan kedves és érdeklődéstől kisért rendezés lesz, mini minden megmozdulásuk, ami örvendetes aktivitást hirdet eme szinpallkus egyesület megujull életiben.
— Böjti est a Leányklubban. A nagykanizsai Szenl Ilona Lrányklub (negyedrészben a kórházi kápolna |avára) március 14-én 6 órakor böjti eslet rendez a Missziósházban. Az ünnepi beszédei Vértesy Frigyes pécsi iheologlai tanár mondja. Szavalatok, énekszám és a Leányklub énekkara egészl\'ik ki a műsort.
— Lelkigyakorlatok a Hellco-nlában. Tudósítónk írja: A keszthelyi Hellconla március 12 - 14-ig háromnapos lelkigyakorlatokat tart tagjai számára. A szentbeszédekel Marton Mir-el karmelita atya mondja külön a hölgyeknek (délután 3 órakor), külön az uraknak (délulán 5 órakor). Március 15-én reggel léi 9-kor az egész Hellconla közös szenl áldozást végez a Ranolder Intézet kápolnájában.
— Egy gazdasági cseléd fafaragványokat ajánlott fel a kormányzónak. Keszthelyt tudósítónk trja: Nádi István, a Festetics-uradalom u|maJorl gazdaságának gyalogbérese, két drb 30 cm. magas serleget faragott ki fából. A laserlegek
vlrágdiszilésektól ékesek Nádi István a faragolt serlegeket felajánlotta Magyarország kormányzójának. (Az ügyeskezü gazdasági cseléd a 20. honvéd gyalogezred rokkant katonája.)
^INűCKsVARIUtaÉm
aha A^EMOBBAK I
—A nagykanizsai Iparossághoz. A nagykanizsai Ipartestület ezúton ls értesill az iparoilársakat, hogy a vasárnap délután megtartandó rendes évi közgyűlésen választás alá kerülő elöljáró.\'ágl tagok névsora az Irodában a hivatalos órák alatt rendelkezésükre áll. Elnökség.
Csökkentik a vasúton iskolába járó tanulók számát
Budapest, március t A vallás- és közoktatásügyi miniszter ugy rendelkezett, hogy az Iskolaigazgatók kövessenek el mindent a vasulon Iskolába járó tanulók számának apasztására.
A vasúton utazó tanulók csak a kijelölt tanuló-szakaszokban utazhatnak, ahol szigorúan tilos a dohányzás, kártyázás és szerencsejáték.
tliirtulanMI iitiiui lUliiit
városi
MENETRENDJE
Crxaábattár— Vaaatállaaaáa
Oda Vissza
T 10 745 1
8 OS 114
940 10 22
11 28 11 40
1310 1328
14 00 1410
18-28 U\'33
17 20 17 38
2030 2041
22 08 22 17
2280 2302
23 10 2320
-II
Vaaulra vagy vaautril Jegy 40 fillér.
1 lukast — vaauttól—a Szimereutcilg Erzsébet-tér—Ktslsludy-utcitg Podgyászjegy : rendel vaiutl személy podgyáiz díjtalan, többlet nagyaág , izerTnt, SO fillérig. 50 kg-nál nsgyobb podjtyáiz elszállttáss nem követelhető. Ktllönmenet bárhová birmlkorra meg-rcndelhetőkm-klnt P1.—tekintet nélktll a létszámra (engedélyezett létszámig.)
Nagykanizsa, 1931. Január hó.
László Lajos és Gynla hentesárogyára
BUDAPEST
József főherceg udvari Bzállltója. — Hentcsárugyártmányat a budapesti é« a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most N.g|kantisán állandóan friaaan, nagy választékban kaphatók:
Mfusxcl és FrteöeniHal Teu/scfi Gussciáv Sípos Andor
csemegckereskedésében • következő árakon.
!n h!* E4rL*i. ........................ 30 fillér
10 dkg. krakói..................................................52 fillér
10 dkg. veronsi ............... ............gjj (l||ér
10 dkg fOataitvemlós regge!) szalonna ... SB fillér
10 dkg. paprikás szalonna abáll, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg. osászárhus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. konzerv sonka, prágai módra ............100 fillér
10 dkg „épsonks ............ ,............7o fi||ér
10 d.kg. rollsonka .........................50 fi||ér
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ............40 fillér
10 dkg. száraz cserkész kolbász..................44 fj||ér
1 pár nagy béosi virstli......... ............28 fillér
IUI
> 1631. mtrciua 6
_ Jól jár, ha „Ideál" cipőben Jár I
— Missziós hírek. Ma este 6 órakor kezdődik a keresztüli ájtatosság a Missziósház kápolnájában, ulána lesz az elsöpénteki litánia és szentbeszéd, melyet Lukács Józsel hitszónok tarl. — A Missziósházban március 9-én este 7 órákor lesz a bevezelő elmélkedés a 3 napos lelkigyakorlatokra, 10., 11. és 12-én naponta 4 elmélkedés lesz. Ezek L-OzUl reggel 7 és esle 7 órakor urleányok, délelőtt lét 10 és délután 5 órakor úrhölgyek számára tarlatnak az elmélkedések. Azonb ut a hölgy,-k a leányok elmélkedésén is részt vehetnek és viszont. A lelkigyakorlat, — melyet az idén is dr. Roll Nándor megyéspüspök megbízása folytán dr. Babics Endre balatonfüredi plébános tart, — 13-án reggel közOs szentáldozással nyer befejezést. Akik még részt óhajtanak venni a lelkigyakorlaton, kérjük, hogy a hely biztosítása végett mielőbb jelentkezzenek a Missziósház vezetőségénél.
= Főnyeremény egy öltöny, melyet Singeméi vesz, mert sohi-setn Bzakad el,
— A kórházi kápolnára dr. Tuboly Károlyné 5 pengőt, Sáfrán Ferenc 4 pengőt adományozott. — Koszorumegváltás elmén Szalay Sándor !0 pengői adományozott a kápolnára.
— Az „Ideái" cipő jó, olcsó és tartós I
— A Napkelet márciusi száma első helyen gróf Klebtlsbtrg Kuno „Világválságban" olmmel raoet megjelent könyvének bevezető telexeiét közli. Mályusz Elemér folytatja „A vörös emigráció" o. történed tanulmányát, Szituval Zoltán óe Nagy Berta novellá val, Móca László, Keménylk Sándor. Nagy Emma, Sajó Sándor költeményekkel szerepelnek, Solyiuossy Sándor ós Zaka Sándor cikket Írtak. Kendklvtll gazdag a kriUka rovat, szloházl, zenol éa képzőművészeti szemlék. Mutatványszámot díjtalanul kUld a kiadóhivatal: Budapest, L Uöbrontel-utca 12.
Zalai közlöny

Nagykanizsán fogtak el
egy három év óta körözött vásárt kereskedőt
Nagykanizsa, március 5
Kiss Imre 36 éves vásáii kereskedő, pesterzsébeti lakos mintegy bárom évvel ezelőtt sikkasztással vádolva kerüli a pestvidéki törvényszék elé, amely jogerősen 3 hónapi fogházra Ítélte. A vád olt annak Idején nem ülli le azonnal a kiszabott büntetést, hinem többhónapi halasztási eszközölt ki az ügyészségtől, amikor pedig letelt a halasztást idő, nem jelentkezett többé, hanem Budapestről kiköltözött Pesterzsébetre. A nagykanizsai detektívek szerdán este bizalmas ulon arról értesültek, hogy egy. gyanús külsejű férfi mulat az egyik vendég lóben. Egy detektív kiment a Jelzett helyre és igazolásra szólította fel Kiss Imrét, akiben felismerte az országosan körözöl! vásározót. Erre bekísérte a központi ügyeletre, ahol a kereskedő beismerte, hogy valóban azonos a körözött Kiss Imrével. Az őrizetbe veit embert átkísérték a nagykanizsai ügyészség fogházába
— A Nyugat március l-t számát Móricz Zsigmond „Az Irodalom és fajt Jelleg" elinti cikke vezeti be. Oycrgynl Albert a hetvenéves Ambrui Zoltán félszázados Irodalmi munkásságát méltatja, Ferenczy Valér a nagybányai festőiskola múltjáról Ír. A szám szépirodalmi részében Móricz Zsigmond folytatja „Forr a bor" elmü regényét. A szám ára 2 pengő, negyedévi előfizetői 10 pengő. Kiadóhivatal V. Vilmos csá-azár-ut 34, félemelet.
Inflnenzfts megbetegedéseknél, hnratosbántalmakndl
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraklár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. Tataion 810.
NAGY TEAVÁSÁR
Muszel és Friedenthal
OMmegakareskedáaéban.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„8aío«a" Ceyloa gyöngye
Kiválóan aromás üdllő tea, különösen betegek és lábbadozók részére I dkg. 24 fillér
Brltuig keverik (Seggeli tea)
Idei termésű legnemesebb ültet-vényü fajteák szakszerű keveréke, aranyszínű felöntésű, enyhe zamatu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finom 1 dkg. 28 fillér
5 ónü (flve o\'clock) tea
Első szedésü, idei termésű faj-teák keveréke, aranysárga felöntésű, dus illatú, rendkívül kiadós teakeverék I dkg. 32 fíll.
BiU lelasge
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül Intenzív, kiadós, sölét felöntésű, erős, dusillalu le keverék, tea Gourmandok különlegessége 1 dkg. 36 fillér
Piccadlly tea-keverék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslali fajták keveréke, sötét felöntésű, dus zamatu, rendkívül illatos, kiadós tea .erős teakedvelök és fogyó nők kedvence
1 dkg. 40 fillér.
Női és férfi divatárukban s,
| nagy választék ^
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
i
Teleion 406. Ftut Csengary-ut sarok
Ellő Magyar Biztosító palota.
Telefon 40a.

KÖZGAZDASÁG
Rendkívül értékes anyaggal vesz részt a keszthelyi gazdasági akadémia
a tavaszi mezőgazdasági kiállításon
Keszthely, március &
(Saját tudósítónktól) A tavaszi mezőgazdasági kiállításokon a gazdasági akadémiák évenként felváltva vesznek részt. Az Idén a keszthelyi gazdasági akadémián van a sor. A keszthelyi akadémia már össze ls állilolta azt a tudományos anyagot, amellyel a kiállításon részt vesz. A bizonyára feltűnést keltő anyagot néhány Ismertető szóval előzetesen bemutatjuk azalai gazdaközönséghek.
Az akadémia növénytermelési tanszékének vezetője: Fáber Sándor, úttörője a szója-bab magyar meghonosításának. Neki köszönhető, hogy ezt az Ipari és mezőgazdasági szem-ponlból annyira fontos mandzsúriai növényt magyar földön nemciak ismerik, hanem termelik és felhasználják. A szója-babból ma már kakaót, csokoládét, étkezési olajokat, sajlot stb. készítenek a hazai gyárak. A kiállítás keretében bemutatásra kerül a szója-növény fejlődése, felhasználása, nemesítése.
Ugyancsak a növénytermelési rész keretébe tartozik az akadémia — 11 vármegyében végzett — meszezést, műtrágyázást és tőzeglelepllésl kísérleteinek bemutalása. A Balaton-magyarodon végzett lözeg telepítési munkálatokat annak Idején a Zalai Közlöny ismertelte; a kiállításon már a kész eredmény látható.
Nemzeti büszkeséggel tölthet el minden magyar gazdái annak tudományos bebizonyítása, hogy a magyar lucerna jobb, mint az olasz, a francia, vagy akár a délafrikai és argen\'inaí lucerna. Jobb és olcsóbb.
A kertészeli rész keretében Hajós □yula nemcsak az összes hazai gyü-mölc6fa|lákal éB a gyümölcs helyes csomagolási módját mutatja be, hanem kiállítja azt az uj burgonyát, amelyet frissen most szedett ki a földből. Az általa bemutatóit módszer szerint a magassági tér kihasználásával a burgonyatermést meg lehel sokszorozni.
UJ szőlőművelési rendszert Is mulat be Hajós Oyula: a 3 sor dupla drót közli karózás és kötözés nélküli olcsó módszert. A szőlő 100 nap alatti fejlődésének szemléltetése meglepetést fog kelteni.
Minden gazdát közelről érdekelnek Náray Andor lej-kisérlelel. A
teljesen tudományos módszerrel végzett kísérletek gyakorlati eredményei a laikusok által ls könnyen érthető módon szemlélhetök a kiállításon. Csak egy adatot jegyzünk ide: mlg egy évvel ezelőtt az akadémiai major tejgazdaságában 1 cn» tejben 180.000 baktériumot találtak, addig ma az akadémiai tej 1 cm>-ében csak 8.100 baktérium található; a 0 2 gr. piszok ezen idö alalt 0 01-ra szállt le.
A Oroffits-ltte folytonos Űzemü trágyalelep, Juhos Lijos üzemslalisz-tikai számadatai és grafikonjai, dr. Schürger Jinos keszlhelyi és környéki szeszpárlatai, a szudáni fű fejlődésének és hsszninak szemléltető bemutatása mellett a kiállít <si anyagban látható a gyapjufeldolgo zás, a mezőgazdaságilag káros ma-ddr-, állat- és rovarvltág, a sok balatoni halbetegség stb.
Utoljára hagytuk Cslky Lász\'ó anyagit és pedig azért, mert ő az egész kiállítás lelke, elrendezóje s ő kíséri fel az anyagot Budapestre. (A munkában segítőtársa Sótl István tanársegéd.) Cslky László a téli etetés terén forradalmat előidéző silót mulatja be az alkalmazás összes fázisában. Szemléltetőbb módot el se lehet képzelni, ahogyan a buza ősz-szes ellenségeit (állat, rovar, betegség madár) a természetben bemutatja.
Ez csak laikus leírása az akadémia kiállítási anyagának. Melegen ajánljuk minden zalai gazdának, aki a mezőgazdasági vásárra és kiállításra Budapestre utazik, hogy a keszthelyi gazdasági akadémia kiállítását feltétlenül nézze meg. B. 0. L.
(—) A nagykanizsai gazda-titkárság minden gazdasági ügyben a gazdaközönségnek a legnagyobb készséggel rendelkezésére áll és útbaigazítással szolgál. Teleion száma Nagykanizsa 414 szám.
IdAJárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő felenléaak i CaUIUitőkön a htn.it-aJlltt : Reggel 1 óraim —3, délután 3 t akor —O\'ő, eate 9 órakor —3 4.
Fifutut: Reggel Úszta, délben borult, este ttuta égbolioiat.
Sxilirdny: Bgéu nap éaiakkelaű izél.
(ÉjKuűml rádiójelemét) a iiManW-glal lattól asta 10 Arakar |a-laatf ■ ErSa, a -10 lakot kSialtt* éJIall fagyok után ráltoaéan lat. ha. 14* várfcaté.
ZALAI KÖZLÖNY
1931 márelui 6.
***** 5
(Rövldltáaak) H — blrek. közraida-aég Itangv. hangverseny. EJóadáa Oy — gyermekeknek. A — saasoayók-
wk. z — uk Mg. — mezőgazdaság, tt). — Ifjúsági előadás. P _ Itlulyaíít (í — gramofonzene. Jb — Jazz blnd. K — k.baré nZ — nSDSzerQ zene.
Március 6 (pintek) Budipast 915 Ai Orsrágoa Poatáaiene-kar hangversenye. 930 h 9.45 A hangv. folyt, il 10 Nemaetközi vlzleltószolgilsl. 12 Déli harangszó. 12 06 A rldtó házikvar lettjének hangversenye 1125 H 12 35 A baagv. folyt. 13 Id6|eizéa 14.43 H. 16 Pilla bácal maail a gyermekeknek. 16.45 Időldzéi. 17 Tót-magyar nyelvoktatás. 17 25 13 30 Magyar balladák. 19 E háa etöadásáosl ......
Aa Opersháa
Jk ......
Idójelaés
: .Hngenoiláv. dalmö 4 lcl>. Utána: Majd: Jb.
_ II áa 13.10 a 1523 Zenekari
hangveracny. 17.30 Oy. 19.30 Slraua. R : .Bakira\' c. egytetv. tragédiája. 2 M Zene-kari haagvciacny.
Barlin 16.30 éa 13.45 Zenekari bangver-aeny. 20.15 Szimt. hingvcraeay.
Brit nemzatl mlaor 16.45 Vonóanégyei. 17.30 Zene. 18.15 Uyerniek&a zenével. 19 40 Cboiln-maiaikák. 20 45 Zongora-Játék. 2120 Opera E 2140 Katonai.ne. 24 Zenekart hangveracny.
Milánó 1635 Oy. 17 O. 1930 éa 20.30 Zenekari hangv. 21.30 llangv. 23.15 Z.
Mftnchan 17.25 Zenekari hangveracny. 19.45 KMAnbOió hangizerekre írt zenemüvek 21 20 Fúvószenekar.
Prága 11.15 áa 11.45 u. 1110 la 1130 BrOnn. Ifi. 10 Oy. 16.30 Brtlnn. 19 15 Satn mO. 21 Jb. 23 Oraütéa.
Róma—Nápoly I7-18J0 Hangveracny. 21.35 Sllmf hangverseny.
Varaó 1110 éa IS 30 O. 17.45 Zenekari hangveracny. 19.2Í éa 19 55 O. 2015 Da-buaay mUvek.
RáiZfó
Ssattú
Maborttiori
GyOrgy
mméMmm fli«(1,
TŐZSDE
Az a/leltelenség és a csendesség a mai tőzsdén talán a tegnapinál la nagyobb volt. A külföldi tőzsdéknek gyengéi b jegy\'ésel, nemkülönben a s<»nis;éd lőndéken uralkodó teljes tir cilcltriség csaknem egészen teliéiig*\'gre késztelté a speku\'lclót, mind pedi az arbliraget, úgyhogy a legtöbb arblirage értékékben alig fordult elrt kOléa. Fixkamalozásu papírok pi cán minimális forga om mellett »z árak változatlanok. Vsluia-plncon nem toriént jelentősebb ár-eltolódás.
Zürichi zárlat
Paris 20-35, Leadó* 25-28VI, Nami 51945. HrUanel 7140, Milánt 27*20a/i, Madrid 57 50, «mel«dam 2CI20. Hasll 123 46, Wlan 72 99 klb 3 l«Vs. Prt»> I5-3SI/1, V.rv * 15. Badapmt aO\'STVl •Ultrád »ll"ia, kukánál I-C8\'<k
i lnáiteill táiide iéTUt-len»*"
\' VALUTÁK Aago I. 27-Í2 27*97 Belga h. 7965 80 C5 Caahk. 16-89-1701 Dán k. 153*00 153*60 Dinár 10*01-1009 Dollár 571 00-474-00 PnndaL 22-40-22-70 HolL 229-30 230-30 Laagyal 63-9CW30 Lao 3*33 3-42 Lava 4-12-4- - a t In M 90-30 20 Márka 136 C5 136 63 Nowég I t3"00-153 fiú
Ichlll. 1035 80 75 Svájci 1.110-05 \'1055 •véd k. ir 3-20 153 80
DB VIZÁK Aaut, 229-47-230-17 Balgrád 10-06-1109 ■atua 116 12 136 52 Bitsaaal 79-80 8005 Bnkaxeat 3 40-J-42 Kopaah.USI5\'63 66 London 77 81-27-89 Madrid 60-05-63 05 Milano 29-98 30 08 Nawjot 572 SO 74 20 Oszló 1(3-20-153 60 Pária 22-42-12-S9 Prága 16-96 17 01
SaóBa 4-13-417
glockh. 153 40-15180 Vanó 64 12-64 3 2 Wien 8046-80-71 tlo-23 110 53
Ternéirtóiáde
Buta tszv. 15 ftu. dl. IS HU. és a rozs — fltl. emelkedett.
Baja Haiav. 77-aa 18-03-1615. 7n-» 1520-15 30, 79-aa 15 35-16 65, 80^. 15 45-15 80, danánt 77-e. 1490-.500 78-aa 1505-16 15. 7»<a 15 02-15 85 10*a 1830—15*40, Roa 110)— 110 \'ak. árpa 15 75-16 25, sörárpa 17 00-1900, uíl8 00 19 25. \'ea*etl tt. 14 50-
14 95, dnnánti-l: 13 10 1320, ispos--
——, lorpa 12 25 1250.
gerlétTáiár
Falhattál 3371, ataaatlaa 229. — Hlsó-raada 1*14—1-16, szertan 1-14 l-16,asa<lel kflaáp 1-10-1-12, 1*00-116, i-s
aM Ürag 1-00-1 M tl-od rcadfl 6ng
0-90- 086 angol aDkk! 15-120, szalonul nagytan 1-12—1-16, K»* 1\'34 1-38, bo
1-4Í-I Í0. szalonnás Maaftáa 1-38-1-46.
Illája: Délialil HfOB*. ál Lipklaéé Vállalat, lafjkuluáa.
Felelós kiadó: ZaUI Károly. Interurbán telefon: Nagy kan Izna 78. as.
APRÓHIRDETÉSEK
Az aptéhUs«. lt»ck alja 10 aa.\'ia M MM\', Minden tovanbi alb dl|a * ll>l. Vaaái tf tlnncpnap 10 azC\'g (0 fillér, minden további szó dija a fiit. Szerdán éa pra-leken 10 aaólg 10 lllltr, mlnűrn lovánbl • ML Omazó a minden vaxta-
azó <il|a gaob beit
tátik. Ili
1(11)61 sík) sió kll szónak aiámlt-láil kareaókaak 50»a engedmény.
S (íl) ptHflS ®1®S a VaSswtiNB^WB aaáaláaáa alkas«l«a» sáaaH al«ra llsslsaélk
Uaáá Caengcry-atca 18. aUtt 724 n 61 telek. 431
Faaatatlaa lallat keresek. Cim a
kiadóban.
.JlaMtaaH" kényelmcact olcaón 167. éa 571. telefo-1 számon rendcllcn. Sürgöny cim .Autótaxi"* 445
, faJllMt érét laaaéllltaMaaB 11
Pehér és vörta lllcranklnt 44 éi 4* fillér,
tiMnm. Séfréa Jéaant •«»»
KOi\'yD haiukaoalk eladok Baza ■ Sándornál. 617
Taaalé. vaay klfuló llu felvétetik -Hlrach éa jzegó cégnél 1060
■*|araa
■ írf ■ uradil
laaáa nxolaélatl k.lj.t
ilomba áprlila 1. vagy 24 á>a Magtárkezclés, göböiy éa scrlca hizlalás, saarvaamarba tenyéastéa. Tehenészeiben szakklkepzéie van, gazdaaágl számadai, méflcgeléa |árt aaággaf éa »yakoilallal,
ugy a Sággal
Mailre
a külső mezei gazdaaégban ia lartia-il éa bikakai \'
il bU. Kanokat
t beid
Mailcovlcs József, NemeisándofbAaa, u.
Buciuiicntláuló (Zalamcgye.)
044
■aa«kaaaa4M Falakala 4a Sarasaié K-T. azállll gvnmnh siskát, dl-s\'ákat. disz srrjéket, r6<sákal, él6<«vénv caeme-éket. ilma éa g\\6keics szólövesszó-kel bármily mennilsésbcn Vlalnst-a ár-leayzék Inayn és hérmenlve 1 Telefon : 289. Kecikemét, Itt , Széchenyi-tér 6
1047
Feltétlen meghízható, azorgilmaa fc«-léréaé felvételik. Cim a kiadóban 1046
■ayt k»
•ólra 22, 1048
V\'dékl uri ház iobh a raa Jelentkezés Brokés Batthyány-vagy Kövess, UnrJakaMa.
duaan lelazerclve legdlva-tosabb mintákkal. Kárpáll Bezalnél, KAI caey utca 15. 450
■lasM 30-40 aiétermássa veló-rat) Mráz, Caengrry at 63. Telelőn 549. 1031
Frlaax Jm4, Eraa4ba»-tér I.
Vállal minden tertedekmhen vízvezetéki, fffészaégOavl. központi gőa- éa melegvíz-Hllésl berendrzéseknek szerelését, cs.tor-nlzást, továbbá vasszerkezeli éa egvéb lakatos munkákat. Talafaa S-M. 5793
Keveset hisanllt Farsl bérautó Jogval egvfltt olcsón eladó Magyar n 52. 956
Magféléket
Hlrsoh és ftiagfi
magdtletében legjobban vásárolhat
P4aarkéloaéaf bekebelezésre saladra Oaaacrbcn a le«elónyöafbben és \'efrvoí-•abban lolyóalttat áaaál laaéa pénz-kAlcsónkftTvftitfl lrodá|a Nagykaniiaa, Horthy Mlklóa-nl 2 szám. 6358
4 szobá*. tnrdóarobás I eme letl Iskás Erziétiet tér 18 számú házban málus l-re klsdó. Bővebbel Dr. Hslphen agy véd Irodáiéban. 813
Sabéraakaa vlrrasclékket, két azoba koncba, mellékhelyiségekkel málus 1*re klsdó Cim a kiadóban 999
Hallói Hallök
Épllalfa alaééa aér^l.aa.
Minden elfogadható árért eladom asér-alaa Ma 1—4 éréi*, |ó Idő esetén sz llllóihénr hegy le\'só végén 50 drh láhon álló zairoa feayótst Alkalmasak azalufá-nak, gerendának Aki bármit építeni akar, as baazaálla tel a titka alkaimaL Aki három darabot vesz, sa egyel ráadáaul k-p Az Srakal a vevő azab|a meg. — Bővebbel élasaa lábán hrnteanél, rotft k Iskanizaán, Varazsdl-ut 3,
Karaoaaaykaa egy korcama és sist\'cs Oakl 3 SZ. báa Iskással éa a hozzátartozó mellékhelyiségekkel b rbeadó, eaelleg eladó. — Érdeklődni lehet Klaa Ernőnél, Karecacny, a. p. Oroaakmy. 1018
■Italéi éa tanulót lelveaz l\'lala nól-
ssabó. 1017
Póut 24., emelell aiép, ntcal kélazobáa lakéa mstns I re kiadó. 981
CkééiAbalar complell, elegáns, nyolc-lámpasos rétié teljes Európavevó, lest-mények elköltözés miatt olcaón eladók Csengeiy ul 1., I. cin. 1052
ön venne gramofont, de a lemez drága!
A lemezt hamar megunja!
Az uj slágerlemezeket nem tudja megvenni, akkor vegye Igénybe a
H
gramofon lemez
kölcsönzést, bérletet!
Gramofon már 80 pengfitöl 6 havi részletre Kapható
Szabó Antal
fegyver és sportárunagykereskedés
rádió- és gramofon-osztályén.
Itta: Horváth a Jánoi ay. lak. Igazgató. Ill-lk erősen bóvttett kkdái, 74 magyarázó képpel. Ára 1-— pengő.
Megrendelhetó lapunk kiadóhivatalában.
A gyOmBIoafék
rOgrfakaééa alé«l permetczéaének Ideje közeledik I A mosl használandó védősserek :
Enda vagy Dandrin
Igyűmölcsfikarbouneuinok) a>puasrlt|ák a iákon áttelelő kártékony rovarokat, azok álcáit éa pclélt alb.
Amonil és SuHarol
bordói léhez keverve a gombakáitcvökct htja.
M o w a n d a
imagaa kéntarlalmu gytlmAlesfskarboll-neum) kártevő rovarok és goabák Irtására.
Solbar
Ikéntartalmu baryamsultid kéaztlmény) Megöli a Hkon átteieló rovar éa gomba ItártevókcL
Almola vagy Pomrin
(vér ein kátrány). VSgott éa véilelvea aeb helyeknek légmentesen való bekenéaérc
Háti éa kézi gyamBIoafa-permatautfi-
Fakéreg kaparók. Fakéregttaztltó drótkefék. Beszerezhetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa n&véay-védőazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Telefoa: 130.
j^filkulöxhetetlen
■/iuidt\'/i hántaréaiban
SINCER
VARRÓGÉP
MINDENT VA«R. STOPPOL & MlMiZ
Ktduer.ő fU«t4*i faltctaLck. Alacsony hixui r4&zlmtmk
SINGER VARRÓGÉP RÉSZV. TÁRS.
IA6TK&RÜS8A Ftóküilete: TA-it 1.
Varga Nándor
aranyéremmel kttüntélett saját moderntlt berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit ós plissérox.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok. Gallérok 10 és 12 fillér.
Oyttjtölclep: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártclep: Hunyadl-u. 19.
NromatoU a Mlialai Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős luletvezetó * Zalai Károly.)

71. évfolyam 84. szám
Nagykanizsa, 1931. március 7, szombat
Ara 14 Mllér
ZALAI KÖZLÖNY
SlcrkcHlóXK: nappal Sugár ul 2 , éjjel Púul 5,
Kiadóhivatal: 1\'JuC S. azám. Kassthelyl ItókkkdóhlvaUI: Kosaulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ÜótUetéal ára: egy hóra 2 pengó (0 IIIKr. Teleion- / Sierkesitósíg 421. izám, («||el 7S.) \\ Kiadóhivatal 78. Keuthelyl Ilók 22.
Veszélyben az Iparos-egység l
Aki figyelemmel kitéri Nagykanizsa víros belli éleiét, jóleső drzéssel kell megállapítania, hogy talán egyetlen magyar városban sincs meg annyira iz egyes társadalmi osztályok és rétegek östzelarlozáia, együttérzése, mint Nigykaniztán. Ez az önzetar lozái érzete szülte azután att a békét a várói polgársága kőzött, amelyéri a legtöbb város méltán Irigyel heti Nagykanizsát. Tiszteletreméltó tradíció a város társadalmi békéje, összefogása, együvélarlozáia, — amit va|mi nagyon ritkán tudott pillanatra elhomályosítani egy egy idegenből jövő disszonáns behatás.
fia ha izlvlg li találta Nagykanizsát Ttianon lőre, ba lakossága a gondoktól megtörve, meggörbült háttal is rój|a kisváros kövezetlen utcáit; ha olykor felhördül la benne a magyar fájdalom: a város béké|e szent és sérthetetlen volt mindig, amit minden társadalmi osztály, minden réteg tisztelettel respektált. És ez a szent béke volt mindenkor Nagykanizsának egyik nagy — nagy erosiégr
Az utóbbi időben mégis, bárcsak rövid Időre, felvetette fejét a várói egyik számbelileg ii legerősebb tár-isdalmi osztályában, a nagykanizsai Iparosság körében a visszavonás ördöge. Ekkor ii azonban ciakhamar oly helyzet teremtődött, hogy a várói égboltjáról eltűntek a viharfelhők éi limét kiiütött a béke ragyogó pompálu szivárványa. TelJei voll a Burgfrieden.
Az utóbbi hetekben azután mintha Ismét azt kellene tapasztalnunk, hogy ez a drágán megszerzett él kiküzdött békesség komoly veszélyben forog. A visszavonás hidrája Isméi felütötte fejét és igyekszik éket verni iparos és Iparoa közé, Igyekizik az oly nagy gonddal felépített béke épületét megbontani, hogy amit évek kemény munkájának sikerült meg teremteni éi elérni, — az Iparoiegy-séget - ismét kikezdje és iparosi iparostársa ellen állítsa.
Tudjuk, hogy a súlyos gazdasági helyzet, a hideg otthon, a munkanélküli műhelyek, a súlyos közterhek és általában az ebből eredő elkesere detlség fűtője a békétlenség mind szélesebb hullámokat verő áramlatának — de épen ezért: öngyilkosság lenne a nagykanizsai Iparosságnak, hosyha naggyi engedné nőni és sorai "öiöll elhatalmasodni a magyarok le«nagyobb átkát, a visszavonást.
Hogy az iparosság Nagykanizsán ma azt a közizerepet tölllbe, ami ő! jogosan megilleti; hogy vezető szerepet visz a város éleiében ; hogy ki udta küzdeni, hogy helybeli vállalkozók kapták a laktanya építkezés második fázisát Idegen vállalkozók helyett; és hogyha ma Nagykanizsa Iparosságának aulya és tekintélye van: ezt kizárólag annak az Iparosinak köszönhetni, amely mellett a "lai Közlöny li évtizeden át becsülttel küzdött az iparosság oldalán.
Megbontani ezt az egységet, meg-
Uöltanl az eröforráinak vaskapcsát, csóvát dobni a béke épületére a mai viszonyok között, mikor minden egyes Iparosra szükség van a nagy és zári •oru Iparos táborban : egyenlő lenne az egyetemes Iparosérdekek e/árulásával.
Becsüljék meg azokat a férfiakat, akik nagy-nagy áldozattal vezetik ügyeiket, gondukon könnyíteni Igyekeznek, érdekükben mindent elkövetnek éi ne engedjék be zárt soraikba a visszavonás, a békebontds rúl ördögéi
fii ha vasárnap délután összeül a nagykanizsai Iparotok parlamentje, legyen az méltó lefolyáau az intelll-geni, hazsfiai él vezetötzerepre hivatott, nagymultu ét tiszteletreméltó hagyományú nagykanizsai Iparosságnak. Szűnjön meg minden békétlenség, csenderUIJÖn le minden Indulat
Ét ha vannak sérelmek, ám hozzák azokat a közgyüléa elé. De távol legyen minden tzemélyeskedét, minden agresszivitás, vagy a tényeknek rotz-tzul értelmezett beálliiáia. A közgyűlés mindenkit meg fog hallgatni. Olt mindenki előadhatja panaszát. De ctak tiszta szándékkal, tiszta kézzel keressen oivoslásl. Mett jaj lenne a nagykanizsai iparosságnak, ha leiérne az oly drágán megszerzett béke útjáról ét könnyelműen kinyitná várának kapuit a békétlenség, a viasza-vonás, a gyűlölet hidrája elölt. Nemcsak azt dokumentálná vele, hogy nem képes magát fegyelmezni ét Igy képtelen a vezető szerepre a várót közéletében, de ellátszani a város társadalma többi osztályának azt n meleg rokonszenvét is, ami most minden oldalról körülövezi.
Benedek Rezső
Kormányt buktat,Románia francia kfilcaönének maghiuauláaa
A francia bankok végleg beszüntették a tárgyalásokat
kijelentette, hogy ■ külföldi ellenőrök mandátumának meghonzabhltásához, ugy, ahogy azt a francia bankok kívánják, nem Járulhat hozzá.
A Nemzeti Bank merev álláspontjának valóizinüleg sulyot belpolitikai következménzel lesznek és nem lehetetlen, hogy a román kormány még az éjjel benyújtja lemondását. A francia bankok ugyanit végleg visszavonullak a tárgyaláioktól.
Buksrcat mArctus « (ÉjszakaI rádiójelentés) A páriil kölciön ügye Ismét kedvezőtlen helyzetbe került A párisi pénzintézetek ugyanis nem akarják elfogadni a Román Nemzeti Bank által erősen körülnyírt hatáskörű külföldi ellenőrök kiküldését.
A kormány Interveniált a Román Nemzeti Banknál, hogy fogadja el a teljes ellenőrzést, a párisi bankok kikötését. A Nemz»ll Bink azonban


Gyorsan végez a Ház az Iparfejlesztési törvényjavaslattal
Az Iparpártolás, mint a szovjet-dumplng ellenszere
Budapest, március S A képviselőház mai ülésén gyor-Babb tempóban folytatódolt a* Iparfejlesztési törvényjavaslat vltáj«.
Esztergályos János volt az első felszólaló. Véleménye szerint ez a javaslat hangulatkeltés! Javaslat, meri választások előtt állunk.
Frllhwlrlh Mátyás hangoztatta,hORy az Iparfejlesztéssel komolyan kell foglalkoznunk a mai körülmények közölt, mert mezőgazdaságunkban túltermelés van és ezen a területen nem vagyunk képesek több embert foglalkoztatni Abban az esetben, ha magyar Ipart akarunk, akkor elsősorban a magyar közvéleménynek kell megtennie kötelességét abbnn az Irányban, hogy csak magyar árucikkeket vásároljon, mert ha Idegen árukai vásárolunk, akkor végeredményben a msgyar iparnak állunk. Nagy jelenlőséget lu-
lajdonil annak, hogy a jövőben a kisiparosok Is kaphatnak exporthitelt. A törvényjavaslat egyik sarkalatos pontja a közszállttások rendezése. Ha a körszállllásokkal kapcsolatos rendelkezéseket következetesen kérésziül-viszi a kormány, akkor ennek a kisiparosság is nagy használ fogja látni. A javaslatot elfogad|a.
Beck I.a|os hangsnlyozta, hogy az
Ipartámogatás snnál égetőbben szükséges, minél erősebben érvényesül a szovjet gazdasági törekvése Európa letöréiére Veszedelem fenyegeti a\' európai Ipari az amerikai Egyesült Államok elzárkózó védővámos politiká/a. Európa gazdasági élete tehát Oroszország és Amerika malomkövei közölt őrlődik. A hely/ct azonban nem kélségbec|tő és a magyar ipar is lovább fejlődhetik.
Kray István báró hangoztatta, hogy szükséges, hogy a kisiparosság minél nagyobb mértékben részesedjék a köz-szállításokban. A javaslat biztosítja a gyáripar boldogulását, de a kézműves Iparosságot is megfelelően támogatja.
Usetty Béla hangsúlyozta, hogy elöizör az Ipar megsegítéséről kell gondolkodni, csak azután betzélhe-tűnk iparfejlesztésről.
A törvényjavas\'at Intézkedései megfelelnek a mai élet Igényelnek
és Igy hiszi, hogy valóra válnak azok a remények, amelyeket ehhez a törvényjavaslathoz a magyar közvélemény lüz. A kisipati hitel kérdésével toglalkozva megállapította, hogy a hitelkérdést legmegfelelőbben személyi hitel alakjában lehelne megoldani. A javaslatot eilogadla. A Ház legközelebbi üléséi kedden tartja. Mivel a Javaslathoz már csak egy szónok vin feliratkozva, valószínű, hogy a törvényjavaslat általános vitája a jövő hét első felében befejeződik.
A darnhegyl gyilkosok a törvényszék előtt
Sodrólával és nadrágszíjjal ölte meg a családja Dudái Istvánt
Székesfehérvár, márolus 8 A székeifehérvári törvényszék ma délután egy órakor hirdetett Ítéletet Dudás litvánné gyilkossági perében. Dudámé mult év október 6 án Daru-Itexyen édesanyja, nénje és ennek udvarlója, Papp József leglltégével
agyonverte férjét, aki iszákos és házsártos ember volt és állandóan Utötte-verte feleségét és rokonalt.
A gyilkosság nipján is egész nap ivott, délután megfenyegelte a család tagjait, hogy ö éjszaka kiirtja őket. Este 10 órakor érkezeit haza részegen. Anyólát, özv. //o//írOyörgy-nél arculülölle, mire felesége ét a többiek rálámad ak. Felesége fojtogatni kezdte, anyósa pedig sodrófával ütötte mindaddig, mlg eszméletét nem vesztette. Ezután nadrágszljjat tettek a nyakára és megfojtották. A vádlottak a tegnapi tárgyaláson töredelmesen vallottak, csak azt nem akarták beismerni, hogy előre készüllek a gyilkosságra. A törvényszék mindhárom vádlottat bűnösnek mondotta ki erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés bűntettében és azért Dudás Islvánnét 8 évi fegyházra, özv. Hotlk Györgynél, az áldozat anyósát 4 évi börtönre, Ho-Uk Márlát, az áldozat sógornőjét 2 évi börtönre és Papp Józsefei 12 évi fegyházra itélle. ,\'z ügyész megnyugodott, a vádlottak fellebbeztek.
ZALAI KÖZLÖNY
IMI máisias 7.
A földteher-rendezés évi másfélmillió pengői jelent az állam költségvetésében
A parlamenti bizottságok megkezdték az eladósodott földbirtok megmentéséről szóló Javaslat tárgyalását
Budapest, március 6 A képviselőház pénzügyi és Igazságügyi bizottsága ma délelőtt 11 órakor megkezdte a foldleher- rendezésről sióló törvényjavaslat tárgyalását. Temesvári Imre előadó Ismertelte a javaslatot. Statisztikai adatokkal világította meg a magyar földbirtok eladósodását. Kimulatta, hogy 16,150.000 kat. hold mező gazdasági területből 5,870 000 van Jelzálogllag megterhelve, Összesen 1541 millió pengővel. Wekerle-Sándor pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a javaslatot nem tekinti politikai kérdésnek, hanem olyan javaslatnak, amely a mai nehéz helyzetben segítséget kíván nyújtani a gazdatársadalo unak. A mezőgazdaság eladósodásának oka a terményárak rohamos csökkenése. A sorozatosan kitűzött árverések Idézték elő az Ingatlanok árcsökkentését. A Javaslat nem kívánja senki szerzett jogát megsérteni. A jövőben, mlslött megtartanák az árverést, teherrendezésl eljárást kísérelnek meg, hogy olyan helyzetbe hozzák az adóst, hogy kötelezettségeinek lehetőleg eleget tudjon tenni.
Ehhez aiűkségas az árverési Időnek 3 hónapi kitolása. Ezt az eljárási az adós az Országos Bizottságnál kérheti, amfly mellett véleményező szerv működik és abban az érdekeli hitelezők minden csoportja képviselethez jut.
Magát a lebonyolítást altruista szervek,
esetleg az OKH vidéki szervei, vagy a Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó vidéki pénzintézetek végzik. A hitelezők érdekelnek megvédése
szempontjából szükséges az úgynevezett fedezeti elvnek a törvénybeiktatása, vagyis, hogy árverés csak akkor legyen elrendelhető, ha az árveréstkérő az őt rangsorban megelőző hitelező kielégítésére szükséges összeget blről letétbe helyezi. Ha az egyezség árverés nélkül nem sikerül és igy azt megakadályozni és elkerülni nem lehet, akkor az Országos Bizottság, illetve a lebonyolítást végző inlézet gondoskodik arról, hogy
a kitűzött árveréseken valamelyik altruista Intézet Is résztvegyen és addig árverezzen, mig olyan árat ér el, amtly az ottani vidék földárainak megfelel.
Ez egyrészt azért történik, hogy a földárak rohamos csökkenését megakadályozza, másrészt, hogy az altruista intézet esetleg visszajuttassa az ingatlant az árverést szenvedőnek. A sikeresen lefolytatolt megegyezés után a követelések egyrészét könyv-Jóváirásokkal és kötvényekkel elégítik ki, amelyekért az államkincstár szavatosságot vállal. Miután ezek a kötvények pupillái is értékűek ésóva-dékkepes fixkamatozásu kötvények lesznek, a nyilvánoa számadásra kötelezett vállalatoknak azl az előnyt Is biztosíthatja, hogy a 6 és fél százalékos kamatjövedelmet, a társulali adó alapból levonhatják, Igy azulán a tényleges kamat kb. 8 százalékos lesz. Eddigi számitások szerint
a teherrendezésl eljárás kb. 60-70 millió pengő értékű könyvjóválrást és kötvénykibocsátást Igényel. Minden lehetőségre számítva azonban 100-120 millió pengót vettek számításba.
Az ügyvédség története
Dr. Frled ödín előadása 4
Ebben az időben is azonban az Igazságszolgáltatás még nagyon szomorú állapotban volt, 30 éves restantla mindennapi volt. A per ügyvédeknél apáról fiúra szállt át örökségképen. 1724 ben például a kir. Curla egy száz éves perben hozott ítéletet.
Mária Terézia 1769 ben egy valóságos ügyvédi rendtartást adott ki, amelynek rendelkezéseit a terjedel-messég megóvása érdekében nem ismertetem, csak annyit hangsúlyozok, hogy a királynő leilogása szerint akkoriban .a nyereség-vágytól dolgozó sok ügyvéd rontotta az igazságszolgáltatási és hogy rendelkezései! az ügyvédség szertelen sokaságának elhárítása érJekében adta ki."
Ezt a rendeletet a királynő egy leirattal közölle a kir CutíávalJ769 ben, amelyre nézve a kir. Curián eljáró ügyvédek egy előterjesztésben meglelték észrevételeiket. Eil az előterjesztést dr. Wenczel Gusztáv közli, amely az akkori szomorú viszonyok, a szerencsétlen anyagi jog, képtelen Írásbeli eljárás mellett annyi tudást, önérzetes, férfias hangol árul! el,
amely a magyar ügyvédség dicsőségé! hirdeti, mer! ez! a felterjesztést kiváló és legelegánsabb ügyvédi enunchcionak lehet minősíteni. Az ügyvédek felterjesztésükben azl mondjak :
„Az ügyvédek sokasága inkábbat ország (örvényeinek rendszeréből nő kl, mint az ügyvédek sokaságából Ebben az országban ugyanis BOk oly per van, melyet másutt, ahol szabad az adás-vevís, nem ismernek. Mindezek a perek, melyekben sokszor vissza kell menni az ország keletkezésére, évszázadok aktált kell átnézni, csak nálunk vannak; Ismeretlenek más tartományokban, ahol Bzabad az adás-vevés, ahol a fiscusnak őrök-joga nincsen." Ezekről a perekről már Werbőczy mondta, hogy hosszan tarló perek, ugy, hogy egy ember éleiében le nem lehet őket járni és az, hogy sokáig tartanak, nyilvánvaló. Ezeknek a pereknek hosszú élete összefügg ezen országnak a kereszténység védelmében elszenvedett szerencsétlenségeivel.
Annyi csapás közölt elpusztullak az ország nyilvános és magános levéltárai. Innen van, hogy Albert király törvénye alí.pján egy évi halasztást kap, aki elveszett okiratokat allegal. Innen van, hogy az özve-
Et az összeg évenkinl kb. más/él millió pengőt igényel az állami költségvetésben. Ezt az eljárást kiteijesz-tik a kOzép és nagybirtokokra is,
amelyeken a terhelt birtok egy részének parcellázásával kívánnak segíteni.
A bizottság a vitái kedden délelőtt folytatja.
Fogházra ítélték az ádándi templomrablókat
Három-négy hónapot kaptak
Nagykanizsa, márclua 6 Annak Idején részletesen foglalkoztunk azzal a felháborító szentségtöréssel, amit néhány, minden emberi érzésből kivetkőzött gonosz ember elkövetett, akik az ádándi temlomba behatollak és otl feltörve a szentségit izat, elrabolták az áldoztató kelyhet és a szentségtartót, majd a zsákmányt a sertésólban rejtették el A gonosz bűntény egész Dunántult felháborította.
a tabernákulum fosztogatói
A csendőrség csakhamar elfogta a gonosztevőket négy ádándi lakos személyében, akik be is ismerték cselekményüket
Tegnap foglalkozol! ezzel a bűnüggyel a kaposvári törvényszék és a bizonyítási eljárás befejezése után Baranyai Ferencet négy, Panyl János, Varga Ferenc, és Pálinkás Oyörgy vádlottakat három-három havi fogházra i\'élle.
Az Ítélet jogerős.
A csácsbozsohi „szerkesztő ur" pályafutása a ponyvaügynökségtől a csákvári csendőr-
ség fogdájáig
Nagykanizsa, mároius 8
Beszámoltunk arról, hogy a csákvári csendőrőrs elfogta Benedek József 26 éves budapesti ügynököt, aki nemcsak Budapesten, hanem Dunántúlon is a szélhámosságok egész sorozatát követte el. , A csákvári csendórörs mos! álllija össze Benedek József hatalmas bűn-lajstromát. Eddig már megállapították, hogy többezer pengő! sikerűit összeszednie a szélhámosnak, meri nemcsak ponyvával, hanem mezőgazdasági gépekkel és kerékpárokkal Is ügynökö!\'. Természetesen minden llöl előlegeket vett fel és nem szállította le a rendelt árul.
Benedek Nagykanizsán, Martonvásáron, Érden, Ráckereszturon, Poz-ván, Sármelléken, Felsőgallán, Rákospalotán, Káposztásnyéken, Pcllen-den, Herceghalmon, Qődöllőn és Kaposváron köveHt el különböző
szélhámosságokat.
Benedek Józsefet azonban nem elégítette kl az ügynökOsködés. Nagyobb babérokra vágyott és igy Csácsboziokon már min! egy elOkelö fővárosi lap munkalírsa tant fel, A „szerkesztő" ur összes újságírói tevékenysége azonban csak az előfizetések gyűjtésében merüli kl. — Meglátogatta a módosabb gazdákat, akikkel elöfizettetett a lapra. Újság természetesen nem jött, mire a becsapott előfizető* sorra feljentették a szélhámos ál hírlapi rőt.
Idtlárás
A aagykanlxaat Meteorológiát Megfigyelő leltaMeek i Pénteken a htmér-tiíut : Heggel 1 órakor -3 5, dálttán i Arakor -01, eate 9 órakor —5 0.
KftőzH: Evíiz nap borult égboltozat.
Szélirány: Bgéss nap délkeleti u*L
(Éiuxkal rdáiújtUnUti A ■atasaelá-alal Intéüst 10 érakav |*>
IMII a gyagat fatál ItrlsukeM ••ihllás és haaaaás, aMatf ■alMalallai mméhm naepf ál.
gyek, egyházak, de még a nők is szintén egy ével vehetnek Igénybe. Innen van, hogy a pervesz esnek annyi jogorvoslata van. Mindennek a gyökere ezen ország szerencsétlen nyomorúságaiban keresendő, az italok elveszésében, nem pedig az ügyvédek elöhozakodásaPian. A bíróságok sokszor négyszáz, sőlölszáz éves pereket látnak maguk elől! feléledni. Annyi századon kell végig kisérni a törlént lényekel. B lekcv.:-rődnek a különféle szavatosok, a felülszavatosok, örököseik, a tanuk vallomását hitelesíteni kell.
A királynő azon rendeletére, hogy az ügyvédek röviden aiiegaljanak, slb., azt felelik önérzetesen felterjesztésükben az ügyvédek :
„A bírák lelke nlnca az Ügyvédek kezében. Az ügyvéd nem láthatja előre, hogy a bíró az ügy melyik Incidensébe, vagy momentumába tekteű lóikét A tapasztalás mutatja, hogy móg a kir. Táblák Is különböző elvekre tektettk Ítéleteiket Amit az egyik fórum haazon-talan dolognak ítél, ozt a máalk gyakran ítélete alapjává teszi. Az ügyvéd esküt tesz, hogy mindent elő tog adni, amit az ügy védelmére valónak tart A lelkiismeretének ebben csak « lehet a bírája. Annak, ami! teex, okát csak Istennők adhatja meg."
Azon vádra, hogy az ügyvédek tulsok ügyet vállalnak, slb, az ügyvédi felterjesztés önérzetesen azt
le\'ell:
„A Tábla-blrák la tudják, hogy alt csak kérésre, sokexor akaratuk ellen teázik, nem nyereség reményében. — Oyakran commlsoratlo vezeti őket Az ügyvédeket bizonyos számú ügyekre szorítani, nem látszik pracUousnak. A honpolgárok szabadságához tartozik, hogy ügyüket arra bízzák, akire akarják. Kifogástalan családok megtisztelnek egy ügyvédet bizalmukkal, mert már évek óta összes ügyüket vluL Ha ennek a családnak ul Ugye támad, miért menjen máshoz, miért vigye házának Utkalt uj ügyvédhez!"
A királynőnek a numerus clautus-ts vonatkozó rendelkezésére és tapogatód tására ebben a korban már az ügyvédi hivatás nemes szellemétől áthalott, következő választ adták:
„Az ügyvédeket bizonyos azámra szorítani kényelmeüen, söt káros dolog. Megnehezítené a perek gyorsítását Az ügyek számát, ha tisztán az örökösödésieket vesszük, ma sem lehet tudni, sokkal kevóebbé lehet azt Jövőre tudni. Az ügyek ellátáaára sok ügyvéd kell. Akár hány Ugy van a Curián, ahol tizen Is dolgoznak egy perben, a különféle a\'peresek, beavatkozók réezére. A fiatalságra nagy csapás lenne a számbeli korlátozás, a hazai Jog művelése ellankadna Ha a hivatás annyira silány leaz, ha azt annyira megkötik, nem lesz, aki otthonát, ahol Isten kegyelméből nyugodtan élhet, elhagyja, mikor a Curlalis agenttanak pénzjutalma ts oly kloslny."
(Folyt k«v.)
ZALAI KÖZLÖNY
IMI, 7.__
tiplié
No, íííennek,
lassan lejár a csodák Ideje Is. Ma már ott tartunk, hogy Newyork tgy tudományos laboratóriumában élettelen anyagból élő sejtet hoztak léire. Sót ma már ott tartunk, hogy vannak, akik ezt el Is hiszik.
Véglére is igazuk van I Miért ne hlgyjék el?
perpetuum mobilét nem lehet csinálni. Meg aranyat nem lehet csinálni. Fából vaskartkát sem lehet csinálni. Mert az örökmozgó gép forradalom lenne a technikában és mindenben, ami azzal kop csolatos, (még a nemzetközi poll likában Is, amelynek a ml htván gazdánk a perpetuum mobiléje QenftSl Ankaráig) A mesterséges arany rombadöntené az egész vl lág mai gazdasági berendezkedé sít, uj Mammont kellene kitalálni, uj értékmérőt, uj pénzt, uj trónokat A fából vaskarlkát sem fogja senki kitalálni. Mert azt már kitalálta a pénzügyminiszter ur, aki, hogy leszállíthassa az adókulcsot, felemelle az adóalapjainkat.
Ilyen óriást horderejű dolgok az egész világ képét megváltoztatnák.
De kit Izgat a mesterségesen előállított élet ?
Csinálja, akinek nincs okosabb dolga I Mesterséges élei vagy mesterséges csigaszeg. Olyan mindegy végelemzésben I
Amennyit az élei ér, nyugodtan gyárthatják gyárilag is akár. Rosz szabb üzletet még senki nem kezdett, mint aki ma az életből akarna megélni. Az éleiből, amire manapság ráfizetni lehet.
Legérdekesebb azonban a dologban az, hogy a mesterségesen előállított élet hírével egy Időben egy másik, még fantasztikusabb hlr is megérkezett. Eszerint ma már nem csak a lomblkok és retortdk képesek szilnl, hanem gyermeket fog szülni egy dán festőművész Is. Valamit operdlgattak rajt — Ir jik a lapok — és a művész ur máris anyának érzi magái. Hogy kl érzi magát apának, arról nem szil a krónika... Mindeneseire furcsa érzés lehet.
A Nobtl-dljriak ez a tehetséges várományosa korábban nős ember volt. Most aztán, hogy renováltatta magát, elvált a feleségétől.
Hát ez bizony nagyon érdekes dologi Ha ez a nővé-változás beválik a szélesebb gyakorlatban is, akkor egy bizonyos koron tul nagyon sok férfi fogja magán ezt a kis techtll-mechtitt elvégeztetni.
Az orvost tudomány pedig hol áll meg ?
Ha a festőművész úrból anyái tudnak faragni, nem jöhet-e el az az Idő Is, amikor az almafáról ts újszülötteket fognak leakasztani ? Sőt megérhetjük azt is, hogy a
tudósok a gólyákat Is megtanítják végre a mlndezldeig teljesen ártatlanul nekik impulált mesterségre.
Megérjük azt, amikor nem lesz csoda többé, hogy gyermeket síül a férfi Ha már majd ők Is megunják, akkor pedig lesz Idő, amikor majd gépek szülik az embtrt.
Ha igy megy, miért ne?
Nem is lenne rossz I A legújabb mese az írógépről. Happy and: az írógép egészséges fiúgyermeknek ad életet. Vagy a porszívó.
Vugy a motorkerékpár az oldalkocsival I
A végén automaták fognak gondoskodni az emberi faj fenntartó sdról. Rotációd madámokkal.
Aztán amikor már minden csodából kifogy a tudomány, akkor kezdődik majd előírói Lesz egy nő, aki szülni fog. És az összes lapok meg fogják Írni
Mint nagy szenzációt...
(T)
_«_
Maycr persze tagadja a terhére rótt bűncselekményi, azonban olyan tárgyi bizonyítékok kerültek a csendőrség kezeibe, hogy ezekkel szemben hiába lesz a tagadás. Mayert i legközelebbi napokban beszállítják i bécsi Landesgerlcht fogházába.
Bebizonyítást nyert, hogy Mllnyek plébános mindenkor a magyar Iskola és a magyarság mellett harcolt, mig a főtanitó az osztrák rezsim hlvt volt és azt szolgálta nagy fanatix-mussal, pedig magyar államtliztvi-selö fia vaa
Mozgószlnház
Embarvadáaz
Bctiltot\'a a budapesti rendőrség az Einbervadász Hl mit. S külön cen-zurabizotlság tilt össze, mely Isméi megné\'te e rendkívüli attrakciót i tekintettel a rendkívül kvilltásokra feloldotta a betiltást avval a megszorítássá!, hogy csak felnőttek nézhetik meg. Teljesen indokolt is a cenzúra határozata, mert a londoni hírhedt hasfelmelszö jack históriáját viszi vászonra, rendkívüli modorban. Oly lebilincselő, oly teljesen újszerű hatásos a feldolgozás, hogy semminő mát film még a nyomába sem jut e mesteri virtuózllással felépítet^ teljesen modern nsgyvárosl detektiv-bűnügyl drámának.
Bünt követ el önmaga ellen, ki meg nem nézi.
«
Ingyen grafológiai jellemrajzol a horosrkópot kap minden látogatója a mozinak, kl a szerdai kiemelkedő műsort megnézi. Műsoron szerepel még Harry Lledtke, Henny Portén egy-egy pompás néma lilmben. Kiváló zene.
Szerdán és csütörtökön 5, 7, 9 órakor kezdődnek az előadások i minden előadásban a fenti két nagyszerű slágeren kivűl még Szakái mesier is fellép. (—)
Március 7.| szombat Márolus 8., vasárnap
Csak telnöttcUneUt
Embervadász
(Dar Qreifar)
BOnllgyl rejtély t lelvunáabau. Rendelte; Rlahar* Elohbarg. Főszereplők: Hana Albara, Oharlotta Sasa.
Gyere vissza, minden meg van boosátva
Vígjáték 8 felvonásban. Főszereplő : Dlita Uralta.
riiztooaaauk am árfcnet knnlaMű ktroakedelasaT 4a ttwiS,
Szombaton és vasárnap
Misiin
oigAttyoaéni
\' Markó-féle vendéglőben
Rbonneniek felvétetnek.
Divatujdonságok
naponta érkeznek.
Nagy választék finom koaztUm-, köpeny- és ruhakelmékbon, kiváló minőségű angol szövetek, férfi és n6i fehérnemű anyagokban.
SINGER DIVATÁRUHÁZ.

Nyolc év múlva került csendőrkézre a szentkuti plébános gyilkosa
Letartóztatták a fűtanltót, akt ádáz haragosa volt a magyar-irztlmü papnak
nem sikerűit kinyomozni.
Nyolc év teli el azóta és már feledésnek Indult az éjszakai dráma, amikor nemrégen két oltani csendőr gyanúsnak találta Maytr János fö-lanllót, aki azóta már nyugalomba vonult.
Mayer ugyanis annak idején hadilábon élt a község derék, nagyon agilis plébánosával. Ugyancsak erői gyanút táplált a főtanitó ellen a meggyilkolt plébános volt háziasszonya is, aki sok gyanús jelenségből arra következtetett, hogy a gyilkos nem lehet más, mint Mayer főtanitó. Időközben annyi bizonyíték jött össie Mayer ellen, hogy a csendőrség letartóztatta Mayert, aki villát építtetett magának és egy fiatal nőt vett el feleségül.
Sopron, márolut 8 Annak Idején nagy port vert fel az egész orsiágban az a gyilkosság, amit a sopronmegyel, ma megszállt Szentkuton történt.
1923-bau április egyik éjjelén Ismeretlen ember kopogott a plébánia kapuján és bebocsájtást követeli.
— Nyissanak kl sürgősen, Ili a postás, sürgöny érkezett, — mondotta a hang kívülről és csakhamar kisietett szobájából a plébános maga, Mllnyek Mátyás, hogy kaput nyisson. Abban a pillanatban az ismeretlen vakító lámpával a plébános arcába világítót és szó nélkül lelőtte a plébánost, aki nyomban meghall.
A csendőrség tűvé tett mindent. Valóságot hajtóvadászatot tartottak az Ismeretlen gyilkos után, azonban
Női és férfi divatárukban k
^ nagy választék
SZOMOLÁNYI GYULÁNÁL
i
Telefon 406,
Fftuft Csengery-ut sarok
Elaő Magyar Biztosító palota.
Telefon 406.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. máreius 7.
Egy újságíróból lett német pilóta kalandos utja Törökországból Nagykanizsáig
Jugoszláviában harmadmagával elfogták, véresre verték és hatvan napra bezárták „kémgyanu" miatt
Nagykanizsa, március 8 Érdekes kűltejű ás rgyenruháju fiatalember érkezeti Nagykaniitára, aki a polgármesterhez kért bebocsátást, hojy elmondhassa kálváriáját is megkérje: legye lehetővé hazájába, Németországba való vlsszau\'a-zásál.
E|y RalaktávKtooliar a kanlaaal vérmháia falyaaój*«
A liatalember khaki szinti egyenruhái viselt, hozzá nímet sapkával és tiszti szolgálati szíjjal, sokféle Jelvénnyel a mellén. Elöször az ember azt hinné, hogy valamelyik német Pfadflnder alakulásához tartozik, de katonás magatartása és az egyenruhájának egészen katonás Jellege arra késztelt, hogy megkérdezzük, milyen nemzetiséghez tartozik.
— lch bln eln Relchsdeutscher — mondja — és máris előkotorássza igazolványail, valószínűleg abban a feltevésben, hogy hatósági kflzeg vagyunk.
Az igazolványaiból kitűnik, hogy Spandanban siületell, Kamenszky Ferenc német újságíró. Ekkor már ml is bemutalkozunk és csakhamar megtudjuk, hogy a polgármestert keresi, akiről megtudta, hogy kitűnően beszél németül és nagyszerű ember.
— Hozzá akarok fordulni, talán tud rajtam segíteni — mondja erős „eine jebratene Jans, Isi elne jute Jabe Joltea" akcentussal á la Berlin.
Néhány meleg sző részünkről és csakhamar megindul a szóáradat a fiatal német ajkán. Rövidesen elmeséli sorsát, hogyan járt Jugoszláviában, ahol kimnek nézték és lecsukták tártaival együtt, akik még mindig ott vannak. Egyre többen vesznek körűi, akiket a kíváncsiság a különös egyenruha iráni oda huz és németül csakhamar elmondja, hogyan került Németországból Ankarába, önnél Csehszlovákiába, Jugoszláviába és onnét Jn das llebe Ungarland"
Aaaalf aa ajatglré a Urak or*»éa-utakra karkt
Kamenszky Ferenc lulajdonképen német hírlapíró, a háborúban mint pilóta szolgáit, de a leszerelés és összeomlás után i:em tudván elhelyezkedni, két társával elhatározta, hogy kivándorol Törökországba, ahol volt parancsnoka Ankarában, a légiflottánál töltött be előkelő vezető szerepet. De mire számos viszon tagságon — egy fillér nélkül — kiértek Ankarába, addigra prot\'ektorát is .leépítették" ; külföldi lévén és így hiábavaló volt az utjul^. Nem tudva az ország nyelvét, nagyon nehezen boldogullak. A hatóságok is kellemetlenked ek, akikkel alig bírták magukat megértetni.
H08-7 u, küzdelmes hónapok után elhatározták, hogy még-: visszamennek hazájukba. Csehszlovákiáig
juloilak, részint vasulon, részint gyalog. Majd Jugoszláv területre értek, ahol még mindig sok a német és magyar nevű cégtábla |és ebből Is kitűnik, mintha valami nem volna rendjén.
k Jiagaaaláv piaakaiaaa
Pancsován történt, hogy az egyik szerb őrjárat igazolásra szólította f I őket. Nem tudván szerbül, némeül igyekezték magukat megérlelni. Nem kelleti több a szerbeknek:
— Svabal Svabal — kiáltották feléjük dühösen és közrefogták őket szuronyos fegyverrel. Mikor meghal lották a hangos szóváltást az arra járók, többen segítségükre Síellek és akik németül tudlak, Igyekeztek megmagyarázni nekik, hogy kicsodák Erre a szerbek még jobban feldühödtek és most már a közbelépőkre ordították, szuronyaikat feléjük tartva:
— Svabal Svabal
Ezek ugylálszlk már ismerhellék embereiket, mert mint a villám, elillantak előlük, mig őket, mini .kém-gyanus egyéneket\' bekísérték az őrszobára. Hogy mi történt az őrszo-bán, tessék Ide nézni, mondja, és a fejét mutatja, ahol ütésem eredi sebek hegei még eróssn látszanak. Ötölték, verték, rúgták őket, majd mikor társainál megtalálták a náluk levő revolvereket, nyomban 60 napra ítélték, azonkivtll mlnhármukst még külön Is lecsukták. Hiába védekezlek, hogy eszük ágában sincsen kémkedni, hiába mulatták fel igazolványaikat, Irgalmatlanul összeverték őket, ahol csak érték.
Mikor leülte büntetését Kamenszky, meg akarta várni, mig tárni it kí szabadulnak, azonban kifogyván a: anyagiakból, nem bírta tovább várni őket, egyedül igyekezett vissza szülő hazájába, Németországba.
BlkAtéa Ma«fkanl«aén
Ezen az uton érkezeti magyar területre. így tegnap este Nagykanizsára, ahol az egyik rendörörazem-nek ls feltűnt a különös egyenruháju férfi és kötelességszerűen igazoltatta öt. Valakit keres ugyanis a rendőrség, akit külföldről várnak és a rendőr azt hitte, hogy 6 a keresett és a .társa" után érdeklődőit Persze németünk nem tudta magát klms-gyarázni, mert csak néhány szól tud magyarul. Végre megjött az egyik rendőrliszt, aki előtt igazolta magát és nyomban szabadra engedlék.
Miközben ezeket nekünk mondja, nyílik az ajtó éí*ia polgármester beengedi a khaki-színű egyenruhás németet. Röviden elmeséli történetét. Egy telefonlntézkedés és néhány pengőt kap német barátunk tovább utazására. Nagykanizsáról Szombathelyig és onnét Bécsig igyekszik, ahonnan már a német konzulátus Berlinbe lógja segíteni...
NAPI HÍREK
NAPIREND Március 7, (aombal
Rám katolikus: Tamáa. Protestáns: Tamás. Izraelita: Adu bö 18 . /, ■
Várost Színház. .Embervadása", bttn-Ugyi rejtély. .Oyere vlaiu, minden megvan bocsátva", vígjáték.
Oyégyszartárt *1I«H szolgádat: I. hó végiig s .Fekete sas* gyógyassitár Főút 6:
uóxfSrdó nyitva iHl*1 « órától ■ • S óráig (hátfS, szerda, pintek daialás. kedden egéss nap ifknsk). Tel.: 1— It.
EmlAkaztetA
Pataky Andor szobor- és képkiállítás* márolus t - tői tj-lg a Kaszinóban. Nyitva egész nap.
Március ». Az IparltttlIM közgyűlése a városháza dísztermében a érakor.
Uceiltls elOadds 6 érakor a városházán (dr. Kerkal Józaet).
Keretittny Tlutvhelintk tea-dél-űtánja 6 érakor a Nádor-utcai óvodában.
A MagdnllulvIuMk EeyttMttintk láncteája délután 5 érakor a Koronában
Dr. Harlhn István előadása a
kényszer-llkvldilclfo rtndeltlril, 11 órakor a városházán.
A klskanlznal Polgári OlvaMOr-btn erdő-legelő ügyről előadás d. u. 4 órakor.
Máiclus 8. A Zenehkota növendékhangversenye fél 0-kor a Caalnobnn.
N. Szabó Gyula balatoni nzemtnd-riurtia esto fél 9 órakor a Hozgonyl-utcai Iskolában.
Márctua 10. N Szabó Oyula bahlonl szemináriuma este tél 9 órakor a Roz-gonyl-utcal Iskolában.
Március H. A Sitnt Ilona Udnyktub böjti eatje fi órakor a MlaszlÓFházbsn.
Március \'5. Az Irodalmi it MiiWnill KOr hazallas ünnepsége a Városi Színházban d. e. 11 órakor.
A Ktstrantual Polgári Olvasókír hazafias ünnepélye 6 órakor.
Ugy szeretnék menni...
Ugy szeretnék menni. Messze, messze szállni. Hol örök a tavasz, A virulás, a nyár. Addig meg som átint...
Ugy azoretnék menni Napsütésen tájra, ilol csak a lomb nunog, iiol csak madár dalol, S nem gondolni másra ...
Ugy szeretnék menni, Föl magasba Jutni. 8 valamelyik kóbor Csillaggal egy fényea Éjszakába hullni...
Braasdnyl Oyula
Elkészült a mohácsi árvaszéki ülnök vádirata
Péos. március e
(Éjszakai rádiójelentés) A pécsi ügyészségen elkészüli Kolozsvári Dénes mohácsi árvaszéki ülnök sorozatos visszaélését ügyében a vádirat. A kir. ügyészség 184 rendbeli csslással, köz- és magánokirathsml-sitás bűntettével vádolja Koloztvári Dénest, akinek ügyében a Jövő hónap elején tartják meg a fötárgyalásl. A bűnügyben több, mint 100 tanul fognak kihallgatni.
— Görög termésiet-fllozofusok
a elme dr. Kerkal József kegyes-tendi tanár előadásának, ami a vasárnapi llceális-programon kerül a Zrínyi Irodalmi is Művészeti Kir közönsége elé. Az előadás értékét emeli a Klsdalárda szereplése Büchler Mór karnagy vezetésével. Az előadáa 6 órakor lesi a városházán.
— N. Szabó Oyula balatoni szemináriumát a Hozgonyl-utcai állami elemi Iskola fűlött nagytermében tartja meg hélfön és kedden este fél 9 órai kezdettel. Páran, akik fent Jelzett estéken nem jelenhetnek meg, arra kérték N. Szabó Oyulát, hogy vasárnap délután 4 órakor tartson nekik előad tst. Akik tehát a szemináriumon valami okból nem Jelenhetnek meg, azok vasárnsp délután meghallgalhiljik. Ez az előadás egy órás. A terem (ülve.
— Legdivatosabb kosztüm- és ruhakelmék Schütznél.
— A Kathollkus Férfiliga gyűlése. A nagy kani isal Kathollkus Féiti,\'iga ma este 7 órakor a plébánia tehértermében megszokott havi gyűlését tartja.
— járási tiszti értekezlet a nagykanizsai (őszolgablróságon. Március -28 án délelőtt 9 őrskor Laubhalmer Alán dr. föszolgsblró elnöklete alalt Járási tiszti értekezlet lesz a nagykanizsai főszolgabiró-ságon.
= Hölgyeim I Slnger divaluj-donságal szenzációsak, ne mulassza el megtekintésüket I
László Lajos és Gyula hentesárugyára
BUDAPEST
József főherceg udvari szállítója. — Hentesárugyártmáuyai a budapeeU és a milanói kiállttásokon aranyéremmel tettek kitüntetetve, most Naafkaislaaáa áttaaMan ffrtaaan, nagy választékban kaphatók:
Teutsc& Gusxftív Sípos Jlndor Mu&xel és Friedeni0al
csemegekereakedésében a következő árakon:
10 dkg. párisi .....................
10 dkg. krakól ....................
10 dkg. waronal.....................
10 dkg. fOatSIt omlás raggall szalonna 10 dkg. paprikás szalonna abált, pörzsölt
, 10 dkg. oaáazárhua, kiváló finom.........
10 dkg. konzarv sonka, prágai módra
10 dkg flápsonka .........
10 dkg. r*ollaonka ...............
10 dkg. kolozasári húsos szalonna ...
10 dkg. azáraz oaarkáaz kolbász......
1 pár nagy béosi wiratli.........
30 fillér B8 fillér 58 fillér 8B fillér 30 fillér 44 fillér IOO fillér 70 fillér 50 fillér 40 fillér 44 fillér 28 fillér __t»t
IMI. március 7
Kaxlhcxy emléke
[l.tvél a szerkesztőhöz)
Kazinczy Ferenc emlékezete egy képviselőleatUlctl halározatlal Nagykanizsa város legforgalmasabb utcájának házairól elldnt. Nincsen többé Kazinczy ulcánk, legalább ezidősze-rint nincs. Hogy milyen szerepe volt Kazinczy Ferencnek a magyar irodalomban és nyelvújításban, azt minden középiskolai tanulónak tudnia kell, azéil e helyen ezt a kérdési részletezni Igazán felesleges. Hogy mártiromságot szenvedett, közismereti! valóság. „Ő és hívei örök hálára kötelezték a magyar irodalom minden munkáBál." A magyar nemzet a Tudományos Akadémiával az élén nem Is fog késni, hogy halálának izázéves fordulóját (1831—1931.) emlékünnepélyek rendezésével megülje. A magyar irodalom és esztétika egyetemi lanára, Négyessy László megírja Kazinczy életrajzát, amely néhány hét múlva meg is fog jelenni. Ez a centenndrlum Illő alkalom volna, hogy Nagykanizsa város közönsége Kazinczy Ferenc emlékét fontosabb utcának róla való elnevezésével megörökítse. Kazinczy nemcsak szellemének,° hanem egyéni jellemének kiválóságával a magyar nemzetei örök hálára kötelezte. Nagykanizsa város részéről nagy mulasztás volna, ha Kazinciy emléke a város képéből végleg eltűnne, vh
- Elkészült Bazsó József arcképe. Baitó József, a nagykanizsai ipartestület volt érdemes elnökének arcképét életnagyságban Vértes Antal műterme elkészítette és azt a tegnapi elöljárósági Ülésen bemutatták hol a legteljesebb megelégedést ét általános tetszést váltotta ki. A képleleplezés pontos idejét az elöljáróság fogja megállapítani.
Ma szombaton éa ■Minap vasárnap
a
ii Rózsában"
disznótoros vacsora
oigAnyzanéval.
Ha savanya a bora, ▼egyltae
REGEDE!
vtad, mely a leguvanyubb b*rt is kellemes Itallá varázioiji.
Kapható mindenütt I
főraktár:
Wiln 1 Nagykanizsa,
PrtUy-utaa >1. l^lT^gruri
ZALAI KÖZLÖNY
Valódi
angol szövetek
nagy választékban
Szép férfi szövetek
métere már.....12-50 P-től
SCHÜTZNÉL.
Még ma és holnap
van nyliva a Cislno földszinti tér-ménen a legkiválóbb kvalitásokká bíró magyar szobrászművésznek, a zalai Pataky Andornak szobor és akvarell kiál llása. Minden kanizsai kultur embernek látnia kell ezt a ritka művészi értékel reprezentáló tárlatot. Nyitva egész nap. Belépődíj nincs.
—- Szakái grafológus Letenyén.
Ma szombaton esle Seakál Le.enyén tartja szenzációs előadását a nagyvendéglőben. Egész nap pedig jósol. Vasárnap délutántól ismét található a „Centrál\'-ban
— Schülz kabát divatos, Ízléses, olció.
— Elvesztett agy tallctkát egy nagyon szegény ember a piactéren. A megtaláló szíveskedjék leadni a Zöldfa vendéglőben Torma Imre drog plnoérnél.
— A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága csütörtökön este Kiss Ernő elnöklete alatt tartotta meg március havi üléséi. Kiss Ernő vonatkozással a vasárnapi közgyűlésre, egységre hívta fel az Iparosságot. A szokásos felszabadítások ulán következtek a jelentések a lefolyt hónap iparosügytiröl.
= Főnyeremény egy öltöny, melyet Singemét vesz, mert sohi-sem szakad el.
— A Városi Zeneiskola növendékhangversenye hélfön ette pon tosan fél 9 órai kezdetlel lesz a Kaszinóban. J-gyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky-tőzsdében kaphatók.
— Előadás Klskanizsán. Vasár
nap délután 4 órakor dr. FUlöp Oyörgy ügyvéd előadási larl a Kts-kanizsai Polgári Olvasókörben ( klskanlzsalak erdő és legelő ügyéről
— A Magántisztviselők Egyesülete foiyó hó 8 án, vasárnap dél u.an 5 órakor a Korona éttermében szezonzáró táncteát tarL
— Hitközségi adó-befizetés. A nagykanizsai m. kir. adóhivatal felhívja a közönséget, hogy akik kalh hitközségi adójukat még nem fizették be, ezt most már halidéklalanul tegyék meg, mert ellenesetben egy hét leforgása után végrehajtási uton fog behajtatni.
— A Reklám étet uj száma gazdag
lartalommal moet Jelent mug. Főbb cikkel: Nddat Pál a párisi utoa lüktet-sóséról és reklámjáról tr. I)r. Urbdnyi János derűs cikkben érdekes öaszehason-lltAst hoi a külőnbözö nemzetek koroe-kmlőlnok megbízhatóságáról. Dr. Herr-nwnn Cilnnrr. Allee a peatl reklámról Ir, mlg Dtzsó Krnő Mlss klrakul 1931. clin alatt kőzöl tanulságos cikket. Ezeuklvül kritikák, karcolatok, tanácsok, magyarországi éa külföldi reklámhlrek teszik teljessé a lapot. Klőtlzetésl ára félévre 6 pengő. Kiadóhivatal: Budapest V. Bál-vány-utca 12. Lapunkra való hivatkozással készséggel küld mutatványszámot.
NAGY TEAVÁSÁR
Muszel és Friedenthal
oaamoflekereakadésében.
Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig:
„Sagoai" Ceylon nDagy*
Kiválóan aromás üdilő tea, különösen beiegek és labbadozók részére I dkg. 24 fillér
Brltanla keverék (leggeli tea)
Idei termésű legnemesebb Ultet-vényü fajteák szakszerű keveréke, aranyszínű felöntésü, enyhe zamatu, dus illatú teakeverék, különösen tejszínnel kiválóan finont 1 dkg. 28 fillér
5 érti (Iíts o\'oloek) tea
Első szedésü, idei termésű fajteák keveréke, aranysárga felöntésü, dus illatú, rendkívül kiadót icakeverék I dkg. 32 fill.
Bitz Ielaaf*
Legnemesebb indiai válogatott fajok keveréke, rendkívül intenzív, kiadós, sölél felöntésü, erős, dusillatu te .keverék, tea Qourntandok különlegessége 1 dkg. 38 fillér
Plccaáily tea-keverék
Kesztyűs kézzel válogatott első szedésü magaslati fajták keveréke, sötét felöntésü, dus zamatu, rendkívül illatos, kiadós tea .erős teakedvelők és fogyó nők kedvence
1 dkg.
40 fillér.
IMTÉIKT
A vasárnap sportja
■ aiikailaatai BTE— rBO
A tavaszi kampányban vasárnap játszanak először teljes fordulót a kerület csapatai. Az NTE egyben első tavaszi meccsét is játsza, ellenfele a PSC csapata lesz. A meccs eredménye teljesen nyílt. — A PSC annyiban előnyben van, hogy mult vasárnap játszott már bajnokit, győzött is a szigetvárlak ellen, mlg az NTE-nek ez lesz az első mérkőzése. A rossz Időjárás miatt egyik csapatnak sincs sok szabadtéri tréningje, azt az előnyt pedig, amit tréning tekintetében az egy játszott meccs jelenthet, kiegyenlíti a honi pálya.
Pécsett három mérkőzés lesz, a PVSK a DPAC-al, a PEAC a Szakai, a PAC a KRSC-vel játszik.
Oombovárott lesz a forduló legfontosabb meccse. A DVAC ülkOzik Itt r.ieg a VOQE-val, s könnyen pontot adhal le, amint erre a sorsra jutott mult vasárnsp a vezető KAC is.
Kaposvárott derbi meccs lesz. A KAC és KTSE küzdenek a helyi hegemóniáért.
(Bajnok-lakoma.) A 13 FC, Nagykanizsa város 1930. évi lf|. Levente Labdarugó bajnoka, folyó hó 7-én ette 9 órakor rendezi bajnok-lakomáját a Rózsa-vendéglő külön leimében. Aki a vacsorán részi akar venni, ebbeli szándékát jelentse be Németh (Zsohir) intézőnél.OUtMIMmU H - kixk. kOaasxda-■ág Haagv. — nangiarsaaiy B — előadás
Oy — gyermekeknek. A — aaaaoayofr-aak. Z — seaa. Mg. — mezőgazdaság. Ifi. - Ifjúsági előadás. P - ftlolvasáa. U — gtsrnofontens. Ib — |ass bánd. K — ktoeré. nZ — nepeteiO sens.
Március 7 (szombat) Budapest tt.15 A Pelesazalonienakar hanuveraenye. 9.30 H. 9.45 A hangv. folyt. 11.10 Nerrfaetkösi vlr|eltősaolgálat. 12 Déli harangszó. 12.00 Hangverseny. 12.25 H. 1235 A bangv. lolvt 13 Időjelzés 14.45 H. 16 Novellák. 16.45 Időjelaás. 17 E. 17.90 Saórakottató zene. Iá.30 E. 19 agáoyaena. 20 Előadás a Stúdióból .A kit pajtás". Vígjáték négyfelv. Utána: Időjelzés. Majd: O. Hangverseny.
Bécs II 0. 12 ás 13.10 Zenekari hangverseny. 15.25 O. 20.30 SxtnmtL 32.15 0.
Berlin 16.40 Komor Oáza zenekarának hangversenye 19 Thomaa Kurt két müvét Játaaza zongorán. 20.30 Zenekari hangverseny. 21.10 Vidám (tl lenévtl. 0 30 1gZ.
Brit nemxeU mflsor 1(1.30 London R-glonsI. ial5 Gyermekóra zenével. 19.(5 Chopln-maaurkák. 21.3:1 Operett E. 2X45, 23.4V-1 Zenekari hangveraeny
MHánó 16.35 Oy. 16.45 0. 1930 Zenekari htntveiaeny. 20 30 Operctliéazlcl\'k. 21.40 Kamarazene. 23.15 Zenekul hang. veiaeny.
München 1630 Zenektrl hangverteny. 18.45 Citerajáték. 20.05 Operett E. Utána zenekajl bangv.
Prága 11 Masaiyk e\'nök 81. uDleKt-mpjtnak ünnepe. 12 30 Brallalava. tf.30 Zene. 19 20-Brttnn.
Róma—Nápoly 17 Ének- éa zenekail verseny. 20.(5 Opera E
Varsó 12.10 G. 16 15 Hangverseny. Iá Oy. 1955 O. 20 30 Zenekari hangveraeay. 22.16 Chopin : B-moll azonáta. 23 Zenekari hangv.
Zürich 16 Trió. 16.45 Harmónlkiiás. 19 Harangszó. 20 O. 20.30 Schrt nirel-négyet. 21.25 A lonlU-kTtnlett Jliéka.
2Üso a
ZALAI KOZLONV
1931 márclui 7
lözamisli
FlnUtkiptolw kmikc dSk éa iparosok kényssar-falszémolása
Nagykanizsa, márslus 0
Február 20-án Jelent meg a hivatalos lapban a izikkörök által már hoiszibb idő óta iflrgetett kényizer-llkvldáclói rendelet, melynek leijei címe: .Rendelet ciődönklvüll kény-szeregyezségi eljáráiban az egyez-ségl ajánlatra éi íz értékeilléare vonatkozó izabályok klegéizlléte tárgyában". A rendelet, mely kihirdetése napján lépett éleibe, de ciak az életbelépése után beadott kérelmek folytán megindított ügyekben nyer alkalmazást, lehetővé leszi, hogy a hitelezők a kényszeregyez-ségbe jutóit adói vagyonának értékesítését az adói akarata ellenére elhatározzák, ha az adói keretkedó vagy iparos. Az érlékeiiléi elrende lése azonban, melyet az Országos Hitel védő Egylel vagy annak díjtalan ellenőrzése mellett valamely más izerv (személy) foganatosít, a bíróság belátásától függ. A bíróság a likvldáclót az adói hozzájárulása nélkül ciak oly eleiekben fogja elrendelni, midőn az adói üzletvitele oly lényegei fogyalkozáit vagy rend-elleneiiéget tüntet fel, amely kétségessé teszi, hogy a hitelezőkkel izemben az egyezséget pontosan fogja tel|esiteni vagy az adói üzleti viszonyaira ál az általános gazdasági helyzetre való tekintettel előrelátható, hogy üzletének folytatása eletén rendel üzletvitel mellett lem tudja az egyezségben vállalt kötelezettségeit teljesíteni, végül, ha az egyeziégl hányadok teljesítésével elakad.
Oondoskodlk a rendelet ar.ól, hogy a vagyon értékesítésének módja a helybeli szakmabeli vállalatok üzleti érdekelt ne veszélyeztesse. Az érdekelt körök a rosszhiszemű Hie tésképlelenségi esetek és a csődök apadását és a hitelezői érdekek fokozottabb megóvását él kielégítését várják a rendelettől, mely a kényizeregyezségl eljárás szabályaira vonatkozólag li mélyreható módosításokat tartalmaz.
A rendeletet az érdekelt szakkörök elölt dr. Bartha István, az Omke ügyésze lógja f. hó 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza dísztermében ismertetni.
(—) Kényszeregyezségek. A törvényszék saját kérelmükre a következő cégeknél megindította a ciödönklvüll kényszeregyezségi eljárási. Hoffman Miksa keszthelyi auló-fuvarozó. Aklivái 8^.000 pengő, passzívái 104 000 píngő. — Ferencit Lajos hévlzszentandrásl vendéglős és szállodás, aklivái 132 000 pengó, passzívái 147.000 pengő.
THinogaaauK ax érdemes kanizsai kereskedelme/ és
fjMU-g.
TŐZSDE
A mai tőzsdén a lőzideldő elején kedvetlen volt a hangulat. Nagyfokú üzletielenség mellett az árfolyamokban kisebb vissi aeséiek következtek be. Berlini Jelentésekre az üzleti levékenység megélonkülL A vásárlások nyomán az árveizleségek legnagyobb réize megtérült, sót közvetlen zárlat elölt az árfolyamok meg Is szilárdultak. Flxkamatozáiu papírok piacán az árak némileg gyengültek. Valuta éi devizapiacon az Iranyzat változatlan.
ZlrioU zárlat
Hárli lO-ai\'/l Loa.T*. »-J3*a, Nswvor 518 50 Krfissst 7243, 77 21,
Madrid —•—, Smstedsm 20117 Ueru, 123 49, Wlsn 73-00 Softs 3*.6Vl, HrS«. IS W\'/l, VsrMsa-tS, Badspnl aS-M\'/l ssigrád >t»n Vaksi tsi líBVs
TiraéajMuda
Buta özv. 35 fUL. dt 30 flU. és a rozs — flll. emelkedett.
Basa Hsssv. 17-st IB 40-18-50 V s 1553—15*5. 7»<s 1570 —16CO, I 15 80- 16 15. d»«ásl. T7-SS 1520- >0 30 lt-u 16 35 15 tó. 7»<s 15 50-15 65 no-ss 15 60 15-70 Ross 11») 110 lak iips 15 79 1825, aOrárps 17-00 IfrOO ab 1925 \'850 -ookSiI ti I4Ö0-
14 75. dssistsMatO 1320. ispos--
-■—, korpa 12 JS 12 50
VALUTÁK | L V-n f )7 I b. 78-65 80-15 k. \'f-89-1701 Oásk. 153-00-153 60 Dinár 1001 1 r>0B Dollár 571 00-\'74-00 Plsadst.T>-40»70 Holt. 229-30110 30 Usgysl M-90JÍ4 30 Lss 3-38 > <2 svs 412-4 • Llrs » 90-80 20 Márks IMIS 13663 NorvéttM-00 153 60
ObVLXA*
khllL 80-35 8075 ávájd f. lir-03 10 55 nád k. 153*20 1H 80
J29 47 130 17 Btlsrád 106 09 tűrik U6 12 13-4 ü2 Brtsszal > 808 05 Bukarest 3 40 42 avpcsb.ii.3 15 3-5 London V 81 89 Madrid 50-u.v63 0\'> Milano 2 -98 30 01 Newyor 572 60 74 2u Osslu 118 20 \'j3 60 Pária Zi-42 7. <9 Ptáas 16 96 \'7 01 Is31i 4\' 3 I- .7 153 40 I , a 10 64 12 04 32 8U-46 w 71
Vani
Wles
ZSrtch 110-33 11063
Sírtálváiár
Pslhaltás 570, sMUsUsn 144. — aisó-rsadd l\'U—1-16, szedett 1*14- 1-IS, assdtit <ösés 1*10—1*12, kösmyfi 1-00-l-fo, M sndí tksg 1-00-1 04, ü-od ráadd |n 0-90 - 096 angol sltdó t-15-1-20, ssslonns uunbss l-ll-l-lí, sslr 1-34 1-38, hu 145—100. asslonnás lálssrtés 1-J8—1*48.
Kiadja: Délialal nyomda él Lapklaáó Vállalat, lagykulxiáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleton: Nagykanizsa 78. ss.
APRÖIIRDETÉSEE
Ar aprót,iKttéaek dlis (Gazáig 10 f Már, Minden lo.tbbt szó dija B flll. Vasác (t ünnepnap 10 a»o\'g 80 fillér, mirden további szó dija ■ flli. Szerdáik is pénteken 10 sióig (O-fMItr, mlmt<n toválbl szó dija S flll. Omszó s minden vsuia* ssbb betűből átló sió kát aió.isk arái. It-Útik. Állást keresőknek SOO/0 engedmény. Hlrtfatéaak I (Ot) pannS <sssagaa alal a falaalagaa klnyvslás, a*4ml4aáa alkarSláaa >ág«H a I a r a llitliaálk
Tanuld, vagy kifutó llu felvétetik -Hlrsch és Szegő cégnél. 1050
Keveset használt fóré bérautó ]o együtt olcsón .eladó Msgysr-u. 52.
gat
HaMalula állandóan ksphstó Sípos Andor, Muszel áe rriedenlhal, Tóih Béla éa Muatoa Ferenc kereskedőknél. — Tej kAzpont. 914
Magféléket
Hiraortéa Szegő
magüzletében legjobban vásárolhat
Eladé 30—40 mélermáiss vetó-zab. Mráz, Cseng\'ry-ut 83. Telelőn 549. 1031
Tavaaal dl«a(sajáaaa4(ak I7g-azabb és leglalésrsebb klvtle ben ; ruhák már 16 pengótöl Veidre kés fltnek. — Tekintse meg modell\'ajzalma\' I Ttazt\'lettel Wortmann Juliska, Erisébet tér t., návy-udvar. , 064
KSISalaaaa azép horgoláaok, lilék és mindenféle Unom késimunkák kaphatók Király-utca 9. 1066
5-án d s. Sörgyártól—Cscngery-uton, Szemere-utctn, bécsi vaautt sorompóig alsaaaalt egy nikkel ksrkStóóra. Kérem a megtalálót % pengó |utalom eltenében adja le Somogysientmlklóson a ksstélybsn, 1C67
Caengery ut 38. udvart sgyaioháa, rlö-s\'obás lakás mellékhelyiségei.kel máj \'S I re kladé. Erdcklódnt tehet délután 2-t6l 4-lg. 1036
laianbaJératH bútorozott szobái keresek azonnalra, lehetőleg fürdőszoba hass rátatut. A|ánIstokst .MérnOk" Jellgá e a ktsdóbs. 1056
BtadA Só-utca 7. az. 3 azobás magánház összes metléhhelyiségekkel má|usl-re. Bővebbet Oyár-utcs 3 Kocslsné. 10W
KavéoasssPSsaly az nnsl kiadó — Talekl ul 43 1961
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon Ismerőseink és rokonaink, kik felejthetetlen jó fiunk
Borosa Károly
elhunyta alkalmival a (emelésen megjelenni sz vesek voltak és fájdalmunkat barmi módon enyhíteni igyekeztek, fog.<dják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló csatád.
Balatonmária fflrdfin
I villaleiepek eladók.
Megkereséseket ,,Balatoni ta\'ak"
lellgével továbbit Erd6aJózsef hirdetési roda, Budapest. VI, Teréz k0\'U> 3\\
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és pllsséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 ttltér. Oytiltótelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
II gyUm&lcsfAk
rBayfakaaléa allHI permetezésének
ldc|e közeledik t
A most használandó védószerek :
Enda vagy Oendrin
fgyOmölcatskarboiincunok) elpusz-ltják a Iákon áttetslfi kártékony rovarokat azok álcáit ás petéit alb.
Amonil és Bulláról
bordói téhes keverve s gombskáittvöket Irtja.
M o ¥ • n d a
msgaa kéntartalma gyflmölcsfsksrboll-neum) kártevő rovarok és gombák Irtására.
S o I b a r
kéntartalmú bsryumsulfid kászltmény) Megöli s l kon áileleló rovar és gombaksrtevőket.
Almola vagy Pomrin
(vénelO kátrány). Vágott és vértelvea seb helyeknek légmentesen való bekenéaére Háti és kézi
gpamBtosfa-pormotozB-flépak.
Fakéreg kaparók. Fakéregtlsztitó drótkefék.
Beazerezhelök:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfitrágys, termény és növány-vedő-zerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett Telefon: 130.
Pk. 78/931 ss. 1931. vghtót 7». sr.
Árverési hirdetmény.
Dr. Etek M\'r nagykanizsai (lgtvéd áltat képvlaelt Németh Jozset |avara 332 P J0 fitt. töke éa löbb követelés láruléksl erejéig a nagykanizsai ktr. Járásbíróság 1 -30 évi 788V2 a<ámu végzéaével elrendelt kielégítési végrehajtás lolytán végre-haitásl szenvedó\'óT 1930. tvt január hó rl-én lefoglalt 2180 P becsé téka Ingóságokra a nsgykanizsal kir járáabt/rság lenit számú vegié^vel sz srverá slrendeltet-ven, annsk sz 1908. évi XLI. t-c. 20 f a slspján ss alább megnevezett a s foglalási jegyzókőnybó! kl nem tonö más tog>slu-tók javára Is as árverés megtsrtását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítést
Öjuk ms Is fennáll és ha ellenük halasztó tatyu tgénykereset folyamatba nincs végrehaltáat azenvedó lakásán, Zalakaros községben 152. házszám sfatt teendő megtartására hslárldösl 1931. évi március hó 13. napjának délután 3 óráls tüzelik kl, smlkor s bíróilag lefoglalt bor. hordók, práa, tó, tehén s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul fs el fogom sdnl még skkor la, ha a bejelentő fit a helyszínén nem jelennék meg, hs essk sllen-kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Nagykanizsa, 1931. évi február hó 10 én.
Elek László s. k.
kir. bírósági végrehajtő, iW7 mint bírósági kiküldőit
Ha jó
GramoíoDlemez kölcsönzés!
RÁDIÓT
akart
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlórunagykereskedés
rádió és gramofon osztályához
Nyomatott a Délulal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Pelelös üzletvezető- Zalai Károly.)
71. évfolyam 55 szám
Nagykanizsa, 1981. március 8, vasárnap
Ara 16 «Hér
ZALAI KÖZLÖNY
SiaikMitőeég: nappal Sugár ul 2., éjjel Fóul 5.
Kiadóhivatal: Fóul 5. axáiu. KMStbelyl flókkladóhlvatal: Kos«ulh-utca M.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóflieléal ára: egy hóra t pengő M fillér. T.l.l~,- / Sierkealtókg 421. .iám, (éjjel 7Í.) Teleion. j KlldóhivlUi 7Í Keulhelyl Bók 21
A keszthelyi gazdasági akadémia sorsa
Irta: Relschl Richárd országgyűlési képviselő
A fővárosi sajtó az elmúlt hetekben tobb Ízben megemlékezett azokról a tárgyalásokról, amelyek az Or-tiágos Magyar Oazdasági Egyesületben folytak a kultuszminiszter állal kezdeményezett azon lépés fölött, hogy a debreceni gazdasági akadémiát a debreceni tudományegyetembe óhajtaná beolvasztani és ezáltal a 8 év elölt megkezdett nagy kulturprogramlát egészítené kl, amely végeredményében az összes hazai szakiskolákat a kultuszminisztérium fennhatósága alá óhajtja bekebelezni
Nem akarok foglalkozni a megkísérelt beosztás különleges céljával, caak arról emlékezem meg, miszerint a gazdaérdekeltség legkompe-tensebb testülele, az OMOE, minden erővel tiltakozott azon szándék ellen, mert ennek sikere folytán a magyar gözdaközönsilg minden in-gerentláját elvesztene volna a modern gazdaképzés fölött, már pedig kivánalos, hogy a modern agrárlu domány fejlődésével a magyar gazdaközönség megtartsa bizonyos befolyását az ifjúság kiképzésére és az ország anyagi erejének megfelelő dotációval láthassa el szakiskoláit, már pedig bizonyos aggályok ls jogosan meiülhettek volna fel ez ellen áron esetben, ha gazdasági Iskolá-lálnk az egyetemekbe bekebeleztet-nének.
A debreceni gazdasági ikadémiá-nak esetlegesen az ottani tudomány egyetemhez leendő csatolásnak tárgyalása nyomán olyan hirek is kellek szárnyra, hogy a kormánynak a minden téren most már Jogosan kövelelt takarékossági kötelességével kapcsolatban meg kell szüntetni az egyik gazdasági akadémiát és azt is ludnl vélték, hogy elsősorban a keszthelyi gazdasági akadémiáról van szó, amely a legkisebb hallgatóság! létszámmal bir, sőt már mint befelezett tényt konstatálták, hogy az akadémia megszűnik és helyébe átköltözik Keszthelyre a jelenleg Budapesten fenntartott kertészeli főiskola.
Tény az, hogy a keszthelyi gazdasági akadémia jelenlegi hallgató létszáma (3 évfolyamom) 70 körül mozog és az 1920-1922 évek léi-számához (280—350) lényeges megcsappanást mutat, akkor a háborút végigszolgált Ifjúság részére egy , később kétéves kurzusokat tartottak, mert hihető voll, hogy a földbirtok-reform során egy csomó klsközép-blrlok is fog keletkezni, amelyek intelligens gazdáknak a megfelelő elhelyezkedést biztosíthatták volna. Sajnos, ez nem kövelkezelt be. De ha összehasonlítást teszünk a békebeli ívek akkor még gazdasági tanlnté étének hallgató létszámával, amikor a normális létszám szintén 70 körűi mozgott, megdől az az érvelés, hogy 8 hallgatóság kevés létszáma miatt indokolt volna az egyik gazdasági akadémia megszüntetése. Mert aki a gazdaképzés körülményeivel behatóan
és szakszerűen foglalkozik, nagyon jól tudja, hogy a gazdasági tudomány mai állasa mellett a gazdasági tudást nem lehet könyvekből elsajátítani, hanem épen a fejünk felett tornyosuló gazdasági krízis folytán a hallgatóságot a legbehatóbb módon, úgyszólván egyéni kiképzéssel kell azokba a tudásokba kísérletezések praktikus és szemlátható bemulató előadások tartása által bevezetni, amelyek lehetővé teszik, hogy az uj generáció a nagy világversenyben hasznosíthassa a tanultakat a hazai mezőgazdaság megmenlésére. Már pedig el sem képzelhető, hogy 80—150 hallgatóval a tanár ma eredményeket tudjon elérni és épen arra nincsen szüksége az országnak, hogy százával szaporllsák gazdasági főiskoláink ama szellemi proletárok létszámát, akik az országban ma már oly Ijesztő mérlékben szaporodnak, liogyalesH munkát végző dlplom is emberek létszámát 20-25.000 tőre becsülik.
Ezen érvelésen kívül álljon itt a keszthelyi gazdasági akadémia fenntartása mellett azon nem leklcstny-tendö érve*é» ts, hogy a gazdasági akadémiánk közbectülésben álló és magas színvonalon álló tanári kara nemcsak a hallgatóság tanításával foglalkozik, berendezkedése nemcsak tanításra és az ifjúság kiképzésére szorítkozik, de állandóan kontaktusban áll a modern agrártudományos dolgokkal foglalkozó külföldi Intézetekkel és minden ott elkövetkezett tudományos kísérletet a magyar földre és a termelésre hasznösll.
Ha pedig Iradicióról Is lehet szó. amit pedig mindig meg kell becsülnünk, ugy a keszthelyi akadémiának fenntartásáért nemcsak a keszthelyleknek, de egész Zilavármegyének Is minden módon harcolnunk kell, mert ha van ls rangsorban Idősebb akadémia, (Magyaróvár) mégis a nagy Festetics Qyörgy által alapított Iskola volt nemcsak Magyarországban a legelső hasonló Intézet, de Európában is egyike a legrégibb gazdasági Iskoláknak, amelynek külföldön Is híre és neve van.
Lehetséges, hogy a gazdasági szakoktatás készülő reform|a nyomán talán előfordulhat valami megszívlelendő Idea, amely a gazdaképzési a mezőgazdasági ipari kiképzéssel is kiegészíteni és fejleszteni óhajtja és amire szükség Is mulalkozik, t. i. a szeszgyártás, cukorgyártás, sörfőzés, keményítőgyártás, malomipar a gazdasági akadémia Jelenlegi 3 éves tanfolyamának 4 évre való emelésével egy specializált gazdaképzés Indulhatna meg a legrégibb gazdasági iskolán, amely különösen a magyar buza minőségi megjavításának a problémáját Is dűlőre vinni segilené. Mi sem természetesebb, hogy mi, keszthelyiek, de az összes agrárképviselői az országnak felvesszük a legteljesebb harcot minden olyan kísérlettel szemben, amely bennünket
a város egyik legnagyobb nevezetességétől óhajlina megfosztani az ál-takarékoskodás jelszava alatl, holott még sok előbbrevalóbb takarékossági Intézkedéseknek kell elkövetkeznie,
amelyek nincsenek olyan veszéllyel a termelés folytonosságára, de különösen a mezőgazdasági termelésre, mint egy ilyen szükséges intézmény megszüntetése.
A GyOlz a kormány fftldtahar-mentaaitéai akciója mal|att
A QyOSz szerint Is ktdvezö változást hoz mezőgazdasági életünkre a földteherrendezés
Budapeat, március 7 (Éjszakai rádiójelentés) A Gyáriparosok Országos Szövetsége Igazgatósági ülést tartott Fellntr Henrik felsőházi tag elnöklete alalt. A/ igazgatósági ülés beha\'óan foglalkozott p magyar földbirtokok tehermentesítéséről szóló törvényjavaslattal, mellyel kapcsolatban megállapí-
totta, hogy a javaslat valóban alkalmas a csőd szélén álló mezőgazdaság felsegitésére.
A földbirtokoknak ezen rendezése révén kedvező változás remélhető a mezőgazdaságban. Ép ezért a legnagyobb mértékben helyesli a kormánynak ezl a nagyszerű kezdeményezését.
Két angol repülőgép borzalmas katasztrófája
London, március 7 (Éjszakai rddló/elentés) Szombaton borzalmas repülőgépszerencsét-lenség törlént a glaigowi repülő-léren. A város felett két gyakorlatozó bombavető repülőgép össze-
ülközölt és mindkettő lezuhant. Mind a két pilóta szörnyet hall. Az egyik repülőgép megligyetójének volt annyi lélekjelenléte, hogy kiugrott a zuhanó gépből és ejtőernyővel sértetlenül földet ért.
Porig égett London legnagyobb tlkötóraklára
Ezerszáz angol tűzoltó küzdelmes harca a lángokkal
London, március 7 (Éjszakai rddiójelenlés) London egyik leghatalmasabb klkötöraktára, a Towerbrldge szombaton kigyulladt és az óriási, 6 emeletei raktár föl-
dig égett. Az oltásnál 1100 tűzoltó segédkezeti, de nem ludlák megmenteni a raktárt a leégéstől. A kár óriási.
Számos utasával elsüllyedt a Dunán egy szerb hajó
„Franchet d\' Esperay" és „Zágráb" katasztrófáik összeütközése — A hajó parancsnoka öngyilkos lett
Belgrád, március 7 (Éjszakai rddiójelenlés) Szombaton hajnalban a Belgrád és Pancsova között közlekedő Franchet d\' Esperay és Zagreb nevű szerb hajók összeütköztek. A Franchet d\' Esperay teljesen elsüllyedt és orrának csak egy kis része áll ki a vizből. Számos utas vizhefu\'l, de az áldozalok szárnál még nem tudják pontosan. Mindkét hajó azelőtt a MFTR tulajdona volt.
Belgrád, március 7 (É/szakai rddiójelenlés) Az elsű lyedt hajó kapitánya, amikor látta, hogy menthetetlen a h;ijó|a, fejbelöite magát. A halálos áldozatok száma összesen l5 Az összeütközés pillanatában óriási pánik tölt kl a hajó utasai közölt. Legborzalmasabb volt annaK a negy utasnak a halála, akik
a nagy zűrzavarban kabinjaikból nem tudtak Idejekorán kimenekülni a fedélzetre és ott várták be a percrőlpercre közeledő halált. A hajókatasztrófát nagyban elősegítette az a körülmény, hogy abban az időben hatalmas vihar tombolt a Dunán. Az összeütközés következtében a Zagreb is súlyosan megrongálódott.

Felrobbant egy angol vontatógőzös kazánja
London, márelui 7 (Éjszakai rádiójelentés) A Brook-lyn-hld közelében szombaton Isme-rellcn okokból felrobbant egy von-talógőzös kazánja és a hajó néhány perc alatt elsüllyedi. Eddigi megállapítások szerint c,>y haláleset, 3 súlyos sérülés és 3 eltűnés történt
ZALAI KÖZLÖNY
1931 máraius 8.
Nem engedélyezték a „Magyarság Szövetség" országot gyűlését
Budapest, mácciua 7 (Éjszakai rddlójelenlés) A budapesti remMrlOkapiiányság nem engedélyezte a március 8 ára tervezett „Magyarság Szövetség" országos nagygyűlését, amely alkalomra nagy felvonulást tervezett a rendezőség. A betiltás Indokolása: ebben a nyomasztó gazdasági helyzetben az ilyen nagyarányú felvonulás egyaránt veszélyeztetné az ország és a főváros nyugalmát.
Pintér százados perújrafelvételt kér
Budapest, március 7 A kormányzói kegyelem folytán 10 évi súlyos börtönnel bdnlcieli Pintér Audiás volt százados peré nek újrafelvételét kéri. A perújítás! kérvényt már a jövő héten benyújtják a honvédbirósághoz.
Fegyházra Ítélték a Klnlzsi-utcal postarablókat
Budapest, március 7 Ma vonta felelősségre a budapesti bünletőtörvényszék a Kinlzsl-u!cal garázsrablókal. Pdllnkds Mihályt 6 évi, Puskás Vilmost pedig 4 évi fegyházbüntetésre Ítélték. Puskás Bertalan orgazda egyhónapi fogházat kapott.
Llpótmezfire szállították Deák Árpád színészt
Budapeat, március 7 Deák Árpád színészt, aki legnap a fővárosi Operettszínházban nagy botrányt rendezett, ma a lipótmezei elmegyógyintézetbe szállj ották.
Az ügyvédség története
Dr. Frted Ödön előadás* 6
Az ugyanakkor készUlt hivatalos kimutatás szerint, akkor az egész országban mintegy 800 ügyvéd volt; a klr. táblán 39 ügyvéd volt a megyékben 570, a városokban 160.
//. József császár szabályozta újra az ügyvédséget, — e szabályzat szerint ügyvéd csak az lehel, aki egyetemet vagy jogakadémiát végzett, egy évig patvarisla, egy évig juralus volt, jó erkölcsű, az ügyvédi vizsgál a klr. Ítélőtábla előtt kellelt letenni.
A magyar ügyvédi kar azonban ebben az időben nem volt szabad. A nyugati államokban, Franciaország, Angliában az ügyvédek zárt autonom testületekbe voltak már sorakozva, ahol a szóbeli eljárás az esküdt székek jogintézménye már tág teret nyitott az egész polgárságra áldást hozó ügyvédi hivatás ragyogásánaki Nálunk azonban ez időben mégj nagyon korlátolt volt a légkör, az írásbeliség tartotta béklyóiban az igazságszolgáltatást; az ügyvédség függőit a kormánylól, kamarája, fegyelmi bitáskodása nem volt!
Fraknóinak a .Martinovics és társai összeesküvése" cimü munkája
Ixgalmas öelypénxsxedés
Hogyan járt a csökönyös gazda, aki kl akart térni a helypénzszedés alól
Nagykanlzsá, március 7
Nemrégen történt, hogy Szökrényes József 29 éves bocskai gazdaember gabonát szállított be a nagykanizsai piacra. A Magyar-ulcán igyekezel! be a városba. Ám ott állt rendülellenül posztján Nérrftth János városi helypénzszedö, haialmas termelü volt rendőrőrmester, aki, mikor Szökrényes odaért kocsijával, Intett neki, hogy álljon meg. Minden kocsival Nagykanizsára bejövő gazda tudja, mit jelent az, hogyha a külsejéről az első percte felismerhető helypénzszedö megállást inl. Szökrényes azonban ugylátszik nem akarta ezt a kézmozdulatot észrevenni. Mert csak ismételt felszólításra áll! meg.
— Nem fizetek helypénzt. Eladtam a gabonámat, — mordul! rá mérgesen Némelhie.
— Qazd uram, igazolja akkor, hogy a gabonát eladla — válaszolla a helypénzszedö.
Dj bizony nem volt S/ökrényes-nél igazolvány.
— Nem fizetek, inkább visszaviszem a gabonát, — dühösködött tovább SzOkrényes gazda és a lovak kö\'é csapolt, hogy elhajtson Németh
melleit, be a városba. Ám Németh nem biába voll régi katona. Egy rántással megfogta a lovakat. Azok azonban az ostorcsapástól nekiindulva, tovalramodtak, ugy hogy Némelhet is magukkal vonszolták. Szerencse, hogy nem törlént komolyabb baj.
Szökrényes vad iramban elhajtatott. De Németh nézte, hogy merre veszi útját. Oyanuja beigazolódott. A szekér nem fordult vissza, hanem a József főttercog ut felől Igyekezett visszajutni a városba, abban a Íriszemben, hogy most lul járt a helypénzszedö eszén és fizelés nélkül Jut be a piacra.
Németh gyorsan megkerülte a kocsit az ulcákon, ugy, hogy mire Szökrényes a Sugár-ul és Rákócziul sarkához érkezeit, Németh már ott állott ti felemelle kezét: Megállni I
Hogy mii érezhetett Szökrényes, azt el lehet képzelni. Németh megfogta a lovak kantárszárát, hogy megállásra bírja a kocsit. De az majdnem odaszorította a házlalához. Szökrényes dühében előkapta a lőcsöl, hogy azzal menjen neki a vá-
ysmmam* 8SM Itmmimr- m
fényesen igazolja azonban, hogy .mégis minden ludós hírmondó nélkül éllek már nálunk Is hatalmas ügyvédek, akik hivatásuk díszére váltak." Kralik Lajos azt irla róluk 1882-ben: a íenl idézett munkára: „Mély őrük és Úszta fényben sugárzik ki ezen könyvből a régi kar dicsősége, a védelom nemes önfeláldozása én Jutalma, a lövlBkoszoru; a szent he-vülés emésztő szenvedése calvarláján, a humanizmus, a reform éa forradalom hány apostola állott elő a knrból I A fővárosban, a vidéken egyaránt ők voltak a« úgynevezett összeesküvésnek. Igazabban nz omber Jogának elszánt harcosat, a hatalom gyülöletónek vérig üldözött áldozatai. fo a küzdő pályatárs, uz elítéllek mellett, híven a hóhér bárdjáig ott vannak a nom hitvány bórért, a nom maknea Informálással és a alylus curlalls ápolásával kllzdő védő ügyvédek: Sarrll Szabó, Martinovics apát és társai hivatalból, klnovezott védője, Mndach Sándor, Tóth l\'apay Sámuel, Nagy Sándor, n hivatalból kl nevezett pauperum arlvocatus Stilllen-berg Pál, ott védelmük ereje éa fénye, mely életet lehelt az Írás holt belliibe, óa inog nem lórt a vád szirtjein, .az ítélőszék zátonyán, híven é.( rendületlenül teljesítvén kötelességéi akkor Is, mikor a vád, Némolh János kir. Ilgy-lgazgató a zsarnokság e brutális közege — és az akkori fejvcflzlő Időben kl votte azt tréfának — reá mordult és azzal bátorította a szabad védelemre, telével Játszik az ur, hu Ily módon védi a vádlottakat. Éa ott van, a bör- \'
tönro elítéltekről nem Is ozólva, akit a klr. szeinélynök. tudománya szerint méltónak tartott arra, hogy székében üljön. ()z Pál, a gironde logdlCíóbb alakjainál seiu csekélyebb, ott Szentmarjai Pál, akik végig szenvedték az ember legszentebb hovületének kínszenvedéséit, hltök és elvökért vérök-ke! fizettek!"
/. Ferenc 1804-ben kiadta az .In-vructlo pro advoaltust, mely az 1874: XXXIX. t. cikkig az ügyvédi rend-larlásig ez volt az ügyvédi szabályzat.
Még hiányosabb volna előadásunk, ha meg nem emlékeznénk a lörvény-széki ékesszólásnak meslerére az eszményi szépségű kél vádbeszédre, melyei Kölcsey Ferenc (mini Tóth Lőrinc mondja, „e meleg lelkű s klasszlkai ízlésű szónok), a szalmár-megyei törvényszéken oltani vádollak, egy férjgyilkossággal gyanusitolt nö és egy gyermek-gyilkos anya ügyében tartott. Nagyszabású védői mii, több mint 100 nyomtaton lapra terjedő védelem Kölmy Ferencnek báró Vesselényt Miklós védelméhez a hütlenségi perében összeállított gazdag anyaga, — amely munkák mél ó vetélytársai a müveit nyugat legkiválóbb védői alkotásainak.
A magyar ügyvédség kivette részét az 1848-iki szabadság-harcban
ros emberének, de az figyelmeztette a következményekre, ugy, hogy Szökrényes keze lehanyatlott.
Ilyen előzmények ulán került hatósági közeg elleni erószak vétsége miait SzOkrényes gazda « nagykanizsai törvényszék elé, ahol ajotc-napi fogházra ítélték. Miután az ügyvédi költség és a tanudlj Is kitett jó egynéhány pengőt, flretett Szökrényes barátunk kb. 80 pengőt és még nyolc napot is kell ülnie. Mindez mlérl? Mert az 120 pengi hety-pénzt nem akarta fizetni.
Holnap délben zárul
Pata Ily Andor aaafcar 4a akaarall kláliltáaa a Oaataabaa
Nagykanizsa, március 7
Hé főn délben bezárul az utolsó évek egyik legértékesebb kanizsai tárlata, Pataky Andor szobrász ét leslömüvésznek, a magyar paraszt, a magyar föld, a magyar néplélek zseniális agyagba formálóiinak kiállítása. Pataky Andor aranyérmet kiállítója a Műcsarnoknak Is és épen oda készült leg|ava darabjait Ir lehozta egy ujabb fővárosi tárlata elölt Kanizsára. Istenáldotta tehetsége és reprezentáns anyaga okozzák azt a kiemelkedő érdeklődést, amivel Nagykanizsán tárlalát kisérik. A tárlat a Casínoban egész nap díjtalanul megtekinthető.
Idófárái
\\ nagykanizsai meteorológiai asas-I pyelfl jelentétek r Szombaton a IMw-f\'M: Reggel 7 órikor -3. détatf* J étskoi —1, ette 9 órakot 3 8.
Felhőzet: Egész nap borult égboltozat
Stiltránv: Reggel kelet, délben ét este északkeleti izél.
(Éjszakai nidtóJtUnlU) a
alal Intéaat aata 10 leatt I Borult halyaaklat kS-
amalkadéaaal, havai, havaa asA-»el éa aaSkal várható.
és az azt követő szomorú Időkben Is. 1854-ben lépett életbe az osztrák ui büntető perrendtartás és az ezzel megalkotott nyilvános szóbeli versenytárgyalásokon az akkor működő ügyvédek bátran és önérzetesen, az elnyomott szólásszabadság dacára védték az elnyomottakat és üldözötteket.
A jelenleg érvényben levő ügyvédi rendlarlás keletkezésének és megalkotásának története kivül esik e szerény előadás igénytelen keretein. Legyen szabad csak annyit meg-jegye?ncm, hogy ezen ügyvédi rendtartás hatálya, a sajtószabadság védelme és a szabadság és közvetlenség hatása alatt mindinkább nőttek a magyar ügyvédek erkölcsi és szellemi qualltásal és e rövid idő alatt is több példával elérték a művelt nyugat szcllemóriásait.
Hálás kegyelettel kell megemlékeznünk Teleszky István, Hódossy Imre, Kralik Lajos, Mezei Mór, Fried-mann Bernát, Vlsontal Soma, dr. Sllllcr Mór és a törvényszéki szónoklat óriásairól Eötvös Károly, Po-lónyl Qéza és Vázsonyl Vilmosról.
(Vége k«v.)
SALVATORFORRAS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
í.f1."".»".*•• «""|tadékol feloldja éa liyanak képaSdéaét maaakadályoaaa a fájdalmakat meguCnlall a >•■■- é» hólyaghomokot eltávolít a aukarhatagak
a reamáa gyégyltala
Üzlelvezetöség: Budapest, Erzsébat-tér |.
IMI. márélus 8.
A városházán
att a tanácsol adták a kanizsai nyomdáknak, hogy szerezzetek be gépekel, minél több gépel és akkor inald lehel remény, hogy mindazt a városi nyomtatványt, aminek árát a kanizsai adófizető polgár izzadja ki, eselleg itt fogják csináltatni a kanizsai nyomdákban, amelyekből kani-uai munkáskezek törnek egy-egy darab Kanizsán sitit kenyerei a
családjaiknak.
Ezt a jőtanácsot a kanizsai nyomdák nagyon szépen köszönik. Többféle okból.
Köszönik a jótanícsol elsősorban azért, mert a nyomdák a mai súlyos időket épen ugy szenvedik, a pénztelenséggel ápen ugy küzködnek, sőt még lobban, mint sok egyéb iparág. Azért jobban, mert a nyomtatvány olyan cikk, amin mindenki spórolni tud Lám: — a városháza is a nyomtatványon hajija végre legradikálisabban a takarékossági pro graroot, amely erénynek gyakorlására pedig akadna még egy-két bővebben lefaragható tétet is a városi adntl nlsztraclóban.
Köszönik a jólanácsol másodsorban azért, mert a kanizsai nyomd\',k tulajdonosai ugy érzik, hogy üzemeik nem csak fejőstehenek, amelyekből a pénzre váltott munkát lelni zsákba gyűjteni, — hanem azok a nyomda-termek egy-egy kis ember-csoportnak, 10 - 20—30 családnak az egyetlen megélhetés-szigete is a ma sodró krízisében. A nyomda lulajdonosok ugy érzik, hogy üzemeikben van némi szociális tartalom is. Hogy ez mi fán terem? Az egy év előtti városi választások kortes- és program-beszédei erre is adhatnának felvilá-gositást. Olyasvalamit jeleni, hogy nem helyes és nem hazafias és nem erkölcsös dolog ma csak azért gépeket alkalmazni, hogy
Íár pengő profit-többletért embere-et, munkás kezeket tétlenségre, elkeseredésre, családokat éhezésre kényszeritsünk. Más, Jobb világban másként kell ezt elbírálni. D; ma — lelkiismeret dolga is némileg.
Köszönik harmadszor a jólanácsol azért, mert a kanizsai nyomdák ugy emlékeznek, hogy épen a nyomorúságos időkre való tekintettel, nem kisebb ur, mint maga a miniszter rendelte el, hogy a mostanában kiadott közmunkáknál lehetőleg kerülni kell a gépi erő alkalmazlsát. Vagyis nem uj gépeket kell csatasorba állítani, hanem még a meglévő gépeket is B-llslára lenni. — Mivelhogy a gépek akkor sem halnak éhen és akkor sem lázadnak fel, ha pár évig munkanélkü i állományba kerülnek. Ellenben minden iélreállltott gép liz és száz munkás ember szájába ad egy falat kenyeret A miniszternek ezt a bölcs rendelkezését maga a főispán ellenőrizte Zalában Is és szigorúan előírta a Kanizsán esedékes közmunkákra is Es akkor azt mindenki nagyon szociális és ma kényszerítő ere|ü Intézkedésnek tartotta s mint ilyent örömmel üdvösölle. Pedig az építkezéseknél is több a kiadás, ha kézi erővel végzik a gépek munkáját. Miért épen nyomdal közmunkáknál blcsakllk meg a fennen hirdetett szociális érsés?
Köszönik a jótanácsot negyedszer azért is, mert nyilvánvaló, — és ezt nem a kanizsai nyomdák, htnem országot szak-orgánumok állapították meg — hogy a kanizsai nyomdák a lehelő legszolidabb ajánlatot letlík, csupán az a bünük, hogy egyetlen egy, az egész országban egyedül álló dumping-ijánlaltal nem tudnak versenyezni. A* ilyen ajánlat ellen
ZALAI KÖZLÖNY
Az njságba akarta „beleteteini" a hitelezőjét, akinek nem tndott fizetni
Az ügyvéd-hitelező és a tanltó-adós zsarolási históriája a törvényszék előtt
Nagykanizsa, márclua 7 Mohos Ferenc 46 éves tanító, hét gyermek atyja, aki jelenleg Kővágó-őrsön tanil, Oyőrffy Zoltán dr. keszthelyi ügyvéddel adóul viszonyba került. Az ügyvéd a megszorult nagycsaládu embernek 1000 pengői kölcsönzöl!. Mikor fizetésre került volna a sor, Mohos nein ludotl fizetni. Az ügyvéd többször követelte, hogy a tanlló legyen eleget lizetési kötelezettségeinek. Nemrégen azután vállóóvalolás előli állott Mohos. A szegény ember elkeseredésében leve-
let Irt az ügyvédnek, amelyben azzal fenyegette, hogy ha nun vonja vissza a valtóóvatolásl, ugy akciói indít ellette egy lapban. Oyőtlfy erre azzal válaszolt, hogy feljelentette a tanítót zsarolás miatt. Ma tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék, amely Moltoj Ferenc tanítót 240 pengőre ítélte (vagy nem fizetés esetén 16 napi fogházra), a büntetés végrehajtását azonban felfüggesztette. A kir. ügyész megfellebbezte a törvényszék ítéletét súlyosbítás végeit.
Divatujdonságok
naponta érkeznek.
Nagy választék finom kosztüm-, köpeny- és ruhakelmékben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi és női fehérnemű anyagokban.
SINGER DIVATÁRUHÁZ.
még a közszállitási szabályzat is védi a normális eszközökkel dolgozó ipart. De Kanizsán divatba jött Idegenbe fizetni a város adózó polgárságának verejtékéből kisajtolt garasokat. Másutt egyszerűen kitiltják a dumping-árut. Nájunk azzal akarják letörni a normális árakat Is. Hadd pusztuljon az adófizető üzlet. Az a pár is, ami megmaradt még.
Ötödször azért köszönik a jólanácsol, mert a városnak csakugyan takarékoskodnia kell. Az 1931. évi költségvetés kereken 20.000 pengőt irányoz elő nyomtatványok, papír, írószerek és könyvkötés cimén. Erre a 20 000 pengős kvantumra a kanizsai nyomdák 12.000 pengős ajánlatot adlak be. A város tehát máris megtakarított 8000 pengőt. Hát ha még ezen lulmenőleg is akar a város takarékoskodni, akkor ezt tegye a maga bőrére, de ne a nyomdakéra. Öröm volna nézni ezl a telhetetlen séget a spórolásban, ha az egyebütt is Ilyen hévvel jelentkezne.
Hatodai or és utoljára azért köszönik a jólanécíO\', mert a kanizsai Iparosság hatalmas táborában nem a nyomdászok az egyedüliek, akik ugy érzik, hogy az a nagy Iparpár-tolás nem egészen ugy fest a gyakorlatban, mint ahogyan azt nem is olyan régen lépten-nyomon hangoztatták.
A kanizsai nyomdák tehát nagyon köszönik a városháza .szociális gon-
doskodásától, ,iparpártolás"-tól és a .honi rög szereteté"-tői imigyen áthatott uralnak receptjét, de — nem élnek vele. Nem szerelnek be egyelőre uj gépeket és nem dobnak az utcára munkás-családokat. Mert a nyomda ugyan üzlet, de egkölcsi és szociális hatalom Is átlengi mindegyikei, hiszen mindegyik — kenyerei ad embereknek. A városházáról adott jótanács mögött ezt a szellemei hiába keressük.
A városházán a business rideg alap|aln akarják felépíteni a városi közösség nagy családi tűzhelyét ?
A városházán csalódni fognak...
fdaugnuik am énlenu
Ai újonnan Prrü/\'hpt"
felszerelt ,,1-rliOCUCV kézimunka lllltlet és elónyomdlt Iparművészeti műteremmel bővíteni kl, hol mindennemű Iparmüvéazell munkák ésler-vetések, szónyeg és gobellnteslések, ftlg-gOnyök összeállítása éa monliroiások atb.
SOMOGYI MARILLA
lparművésznő közreműködésével készülnek.
Tanítványok as Iparművészet minden ágiban való kiképzésre felvétetnek.
Kéxlnmnkacikkek nagy választékban t
RalflU Báláné M Kí.ilb.t kSilmuftksOiUI rsa y«i«té]«.
Mérőin* 8., vasárnap
Csak lelnötieUnek 1
Embervadász
(Der Grerfer)
Buntlgy! rejtély S (elvonásban. Rendezte: Rtohnra Elokharg. Fósiereplók: Hana álban, Chartatta Sasa.
Gyere vissza, minden meg van bocsátva
Vígjáték 8 felvonásban. Póaieiepló: Dlaa Qralla.
URÁNIA
Mároiua 8., vasárnap
Keselyük völgye
indián történet 6 lelvonUhán. Főizerr plők i Tlm Mo. Cof, Hobart Fraxar, Chlef Blg Traa.
Világbajnok
A sport és szerelem Játéka ti felvonásba*. Főszereplők: Ranáa Usrás, Ralpfc Bravas.
Letartóztatták Szakái grafológust
Csehszlovákiában egy évvel ezelöll, mert megirigyelték a csehek s rossz szemmel nézték, hogy a felvidéki publikum ünnepelte a mestert. Szakái fellép szerdán a Városi Moziban
s ingyen ad grafologial jellemrajzol. *
Min Hungária: Tasnádi Fekete Mlria Nagykanizsán a Városi Moziban, a Magyar Híradóban szerepel.
Conan Dayle fanláziájában termettek oly pompás témák, mint a Városi Mozi mii műsora: Az embervadász. Csakhogy a történet, mely ma lepereg: valóság. Az iró az angol bűnügyi krónikák archívumából halászta ki és ugy dolgozta fel, ahogy azt az élet produkálta. Segítségére voll ebben a világhírű Scot-
land Yard és a londoni rendőrség. •
Albert Paulig (Teddy) és Dlna Qralla a főszereplői a Városi Mozi
kitűnő bohózatának.
*
Oina:
Oyere haza, minden meg van bocsátva I (=) Városi Szinház.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBxMny"-fe
2ALA1 KÖZLÖNY
Teréz esete a huncut BO pengével
Nagykanizsa, március 7 Ha a szeszélyes Időjárás épen nem la mutatja, de a naptár szerint erősen közeledik a tavasz. És Ilyenkor nemcsak a párM Illatos grándo dame készül az évklrálynő Illő fogadtatására, napokon, heteken kerosztUI fogyasztva bő étvággyal a szabónő életét, tllrelmét és Idegeit, hanem Szakos Teréz Is, aki ugyan nem Párlsban lakik, hanem csak itt Nagykanizsán, ahol a Caányl-utca 2. szám alatt a mindenes háztartási alkalmazott derék szerepét tölti be gazdái nagy megelégedésére. A tavasz közeledtére ruhagondok boronganak Szakos Teréz tlatal lelkében Is, mert elvégre az mégsem lehet, hogy ő elmaradjon öltözködés dolgában a barátnői mögött. Nn hiszen „cukszférer ur Hagyás" össze ls nézne Abrakos őrmesterrel, ha valamelyik vasárnap délután mogplllantaná őt, hogy tavalyi ruhájában milyen zavartan húzza meg mngát az uj ruhában viháncoló lányok között. Kzt podlg ö nem Uidná túlélni.
lízok a kínzó gondolatok addig mo-toszkálnk a kts Teréz fejében, mlg elhatározta, hogy n márciusi fizetéséből olyan ruhát vásárol magának, hogy még a „sarki biztos ur" szeme ls megakad raj la. Az podlg Igen nagy dolog lenne, mert máskor mindig olyan komolyan néz rá, hogy még a lélegzete is eláll sokszor az IJedségtól.
Szerdán délelőtt a kis tahiból váratlanul beállított három földi Tojást meg csirkét hrutlak be eladni Nagykanizsára a derék asszonyok, okik dolguk végeztével meglátogatták Terézt Is. Tut a viszontlátás kitörő örömén és az apró kis hazai pletykákon, Teréz engedélyt kórt a gazdaasszonyától, hogy elmehessen a földijeivel ruhát vásárolni. Klsejel fizetését, a szép, uj, kékszínű 60 pengőst szemérmes plrulással rejtette a keblére, aztán megindult az asszony-sereg.
Beállítottak az egyik röfösllzletbe, ahol a szebbnél-szebb ruhák valóságos forradalomba Bodorták az asszonyokat. Megindult a válogatás, lebeszélés, rábeszélés és véglll az alkudozás. Psquet mester nagykanizsai kollégájánák remekműve ott feküdt már becsomagolásra készen a pulton és Toréz piruló örömmel nyúlt az 60 pengős rejtekhelyére. De egyszer csak elsötétedett előtte a világ és a következő pillanatban halk sikolyra némullak cl az egy-másközt beszélgető földlek.
- JaJ... hova... lett... Itt... volt.. Ido tettem .. JbJ, Istenem, elvesztettem n pénzt.
Szörnyű pillanatok következtek. A főnök gyanakodva, segédei kíváncsian, az asszonyok pedig részvétükkel fogták körűt Terézt, akinek száját sírásra görbítette a kétségbeesés. Az asszonyoknak monlőtiüetük támadt és az Üzlet raktárhelyiségébe vezették Terézt, ahol levetkőztették és minden ruhadarabját átkutatták. Hiábavaló volt azonban a hideg légfUrdő, Teréz megfázott ugyan, de az a huncut 50 pengős csak nem korült elő.
Mit lehetett mást tenni, folrohanlak mind a négyen a rondőreégre, ahol a bűnügyi osz.tályon Rtícz Oyula reod-őrsogédfogalmazónak Jegyzőkönyvbe mondották panaszukat. Lejövet két aranyifjú állta utJukat a kapuban.
— Nagyszerűen mulattunk, barátom, újságolta az ogylk, háromszáz pengőm bánta.
Az utolsó mondatra felriadt Teréz Is nagy bánatából. Rámered a fiatalemberre. Könnyes szemeiben az Élet Igazságtalansága vádaskodik. Máskor észre som vetto volna a beszélőket. Mit bánja ő, kl mennyit mulat el, De most.
moat valami szörnyű dolog, valami nagy Igazságtalanság azt hallani, hogy másnak van 300 pengő elmulatnlvaló pénze. Neki még az a kesorves 60 pongója Is eltűnt. Nincs Igazság a földön. Kétségbeesolt sírással vell mngát a komaasszony berllnerkondős vállára.
Azonban fel kell most kapnia megint a fejét, mert a hideg raktárban szerzőit friss nátha hangos tűsszentésbon Jelentkezik.
Ai Élőt nagyon cslpö< barsot tört a kis Szakos Teréz orra alá
Ddfld Magyar lómúcf
A kályha mellett elégett keszthelyi kisgyermek
idttanyja a nagykanizsai tSrvinyszík elítt
Nagykanizsa, március 7 rencséllen asszony\' zokogva
Borzalmas szerencstjllenség történt nemrégen Keszthelyen a Felsőma-jorban.
Komjáti Józsefné uradalmi alkalmazott azzal voll elfoglalva, hogy gyermekeit lefektesse A kéleszten-dős kisleányka már ágyacskájábatt feküdt, mig az, ötéves Józsi még fenn játszadozott. Édesanyja egypár pctcrc kiment az udvarra. Ezalatt a fiúcska odament a kályhához, amely izzott a forróságtól és babrálni kezdett a kályha körül. Eközben a tahija t/lzet fogott és n gyermek csak hamar hatalmas lángokban égett. Velőtrázó sikoltásokkal szaladt ki az udvarra, édesanyja ulán. Mini egy lobogó fáklya, ugy fulolt a szerencsétlen kis árUtlanság, segítséget kiállva anyja ulán. Komjállné épen akkor fordult be a lakásba, látván gyermekét félig ájultan, bevitte a konyhába, ahol letépte róla a ruhát, azonban addigra már a ruha foszlányokká égett és a ftu teste annyira össze volt égve, hogy nyomban be kelleti szállítani a kórházba. S:mmi orvosi tudomány nem ludla már megmenteni a kis Komjáti Józsikát, akt órák mutva rettenetes kínok között kiszenvedett.
A hatóság gondatlanság miatt inditoll eljárási a gyermek édesanyja ellen. Gondatlanságból okozott emberölés volt a vád.
Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék Mutschenhacher-tanácsa előtt. A tze-
TT
adla
elő a tragikus csle minden részletéi, azzal védekezvén, hogy nem tehet róla. N m gondolta azt, hogy az egy perc alatt, mig ó kiszaladt az udvarra, Ilyesmi adódjon elő.
A lörvényszék a bizonyítási eljárás ulán Komjit! Józsefnél bűnösnek mondotta kl gondatlanságban és 50 pengő pénzbüntetésre ítélte, azonban az llélel végrchajlásál felfüggesztette. Az Ítélet jogerős.
A nagykanizsai fémipari szakiskola fejlődése
Nagykanizsa, március 7 • A nagykanizsai m. kir, fémlpatl szakiskolában pezsgő élet uralkodik. Évről-évre löob a növendékek és a tanfolyamhallgatók száma, bizonyítékául annak, milyen fontos szerepet lőlt be a város és a vidék Ipari éleiében ez az intézel, amely hivatva van az átlagon tull, intelligens és jól kiképezett Iparosokat nevelni.
Innotay Kálmán Igazgató vezetése alatt erős lendületet vett ez a nagyra hivatott Intézel
Jelenlegi növendékeinek száma 100 Ha visszagondolunk arra, hogy nyolc évvel ezelőtt kilenc növendékei kezdte, (mely szám szállóige lelt a városi közgyűléseken), bizony meg kell állapítani, hogy nagyon sokat fejlődőit és a városban Igen előre küzdötte magái, mint tanintézet.
A száz növendék közül 18 az
Erzsébet-tér 18. sz., volt Szarvas kávéházba helyezem ét, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
Nagykanizsa, Horthy Miklés-ut 4.
Hiteikéjei egyénekaek ígyaassoa kedieziaéajt ny ajtós, síit bárki sás
Épületfa és deszkakereskedés. Asztalosárnüzem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épOletfa, léc, cement, szigetelő- és ledőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphalók Hajóoadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. AsztaTósoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít :
Dukász Ferenc épületta, deszka és egyéb építkezési anyaik kereskedése \' |n
Magylzsnizsa, Magyar-utca 108. szám. Teleion: 290. szám.
10)1. március. 8.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint s megjelölt helyeksn toidulnsk elő.
Vigyázzon sz emésztés éra |
KOzMomisu, hogy sz emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi sierve-kels tökéletes emésztést biztosíthat, ha regedet vlzst Iszik. k>h
építőipari téti tanfolyam hallgaló|a, mig a motorkezelői szaktanfolyamot 21 hallgatja. Az intézet menzáját 25 növendék látogatja. A menzát az állam segélyezi. Az épiföipiri tanfolyamot a város évi 1600 pengővel segélyezi. Sajnos, a soproni Kereskedelmi és Iparkamara támogatását már régebb idő óla kényleien nélkülözni, aminek hiányát erősen érzi.
A tejakció a fémipari iskolában Is meg van honosítva. 22 növendék részesül (napi 2 fillért fizetnek egy lej adagért I) benne. A lejadagokat részint a minisztérium, részint az intézet (helyesebben Innotay igazgató a saját fizetéséből, vagy ahogy ö mond|a, .reprezentációs költségéből") fizeti, (aminthogy az igazgaló saját tárcáját terhelte a Keresztfához megyek cimü filmnek a növendékek által való látogstása is.)
Ilyen növendék-létszám mellett ai Intézet helyiségei már szűknek bizonyultak, ugy, hogy még az ősszel az I. éves műhely (18 növendékkel) a főépület első emeletének nagytermibe költözködött. Az intézet továbbfejlesztése és tanmenete érdekében szükséges lenne az Intézet kibővítése, ami a mai körülmények mellett nagy -problémát jelent. Lenne azonban egy igen alkalmas megoldás: a mostani tanonciskola felszabadítása cselén ebbe az épülelraklálusba jöhetne a faipart szakiskola, a minisztérium régi terve. Uj építkezésről nem ls tehet szó.
Az építőipari tanfolyam záróvizsgája e hó végén lesz, amikor Is Nagykanizsára jön Ferenczy Emil kir. főigazgató. Nagy érdemei vannak az oktatás körül Walllgurszky Béla és Vécsey Barna vátosl mérnököknek, mlg a mo\'orkezelöi tanfolyamon Ztnnemann Rezső oki. gépészmérnök, tanár és Stark Antal müvezelő vélték kl derekasan részüket.
Szombaton és vasárnap
Ifi
ol|ásysssév«l
a Markó féle vendéglőben
Hbonnensek felvétetnek.
1831. márciusa
MAPI MIRIK
NAPIREND
Méroius 8, vasárnap
Kim, katolikus: Ocull. Frolest.ini:
Zoliin. Irmeüta: Adsr hó 19. •
Várost Színház. .EmbervadAsz\'.bltn ucvl rehély- .Qy«« vlsixs, minden mc«-van botsáivá". vlgláték.
Uránia Mozgó. .Keselyük völgye", Indlin törttnet. ,VIIigba|nok\', s sport ís nerelem |itéka.
Oyógyszertárl éjjeli szolgálat: 1. ló végéig « .Fekete ses\' gyógyszertár Pöut 6.
aőzttlrdó nyitva reggel 6 óltól c;,e 3 Aliig (bátlő, eserda, pintek Utluiin. tedden égési nsp nőknek). Tel.: 2—13.
Március 9, hétfő
Itóinel katolikus: Franciska l\'rotest : Frandika. Izraelita: Adsr hó 20.
Minden
pár NOR-COC harisnya egy-egy remeke a magyar gyariparnak. Ez a tartós. Finom és simulékony harisnya minden
raöt
tökéletesen kielégít. A NOR-COC harisnya asszonyi, leányi egyaránt
meghódított
és joggal mondhatjuk, hogy a magyar Ipar büszkesége a
JÖRgOC harisnya
FWirulti: BZOIOLiíYI GYULA.
Emlékeztető
l*ataky Andor szobor- és képklállltása március l-tai «-lg a Kaszinóban. Nyitva egész nap. Március .1. Az Ipartestület közgyűlése a városháza dísztermében 3 órakor.
Llceálls Höadds 6 órakor a városházán (dr. Kerkal Józsel).
Keresztény Tlsztvlsetinák tea-délutánja 6 órakor a Nádor-utcai óvodában.
A Magántlszlvlselák Egyesületének láncteája délután 5 órakor a Koronában
Dr. Bartha István előadása a kényszer-llkvldácliis rendelelrSI, 11 órakor a városházán.
A klsknnlzsal Polgárt Otvaslk/lr-t"n erdő-legelő ügyről előadás (I. u. 4 órakor.
Március 9. A Zeneiskola nővondékhang-vorsonyo tél 9-kor a Caslnoban.
N. Szabó Gyula balatoni szemináriuma osto tél 9 órakor a ttozgonyl-utcnl iskolában. Márclun 10. N Szabó Gyula balatoni szemináriuma osto tél 9 órakor l> Itoz-gonyl-utcul Iskolában. Március H. \\ Szent Ilona Leányklub böjti estje 0 órakor a Mlssziósháztmn.
Az lzr. Ndfgylel feketekávéja n Contrálban 0 órakor. Március 15. Az Irodalmi és MűvészetI Kör hazafias ünnepsége a Városi Színházban d. o. 11 órakor.
A Klsknnlzsal Polgári Olvasókör hazafias Ünnepélye 8 órakor.
= Eljegyzés. Flzdry Angyalka oki. tanítónő és Náray Kálmán mi-liáldl korjegyző jegyesek.
ZALAI KÖZLÖNY
Miniszteri kBezBnet
■a ■•ratzlény Jótékony N6-CQytatnek
Nagykanizsa, március 7
A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet áldási fakasztó munkásságának nyomán nemcsak a megsegített százak és százak Imádságában fakad elismerés, hanem hivatalos helyen is felfigyelnek erre a széleskörű és odaadó karitatív működésre. A hivatalos hely figyelmének jele az az elismerés, amit most ka pott a Keresztény Jótékony Nőegylet a kultuszminisztertől. A miniszteri elismerő levél igy szól:
„Zalavármegye kir. tanfelügyelőjének Jotentéséből örömmol értesültem, hogy a tek. Elnökség a nagykanizsai áll. elemi Iskola szogény tanulóit 24S8 pengő í-rtékll karácsonyi ajándékban részesl-lotto. Kötelességet teljesítek, midőn n lek. Elnökségnek ezen nagylelkű áltlo-zatkészségéért őszinte elismerésemet ós köszönetemot nyilvánítom Iludnpcst, 1931. tubruár 13. A mlnlsztor helyett: (aláírás) államtitkár."
— Miniszteri kiküldött Keszthelyen. Tudósítónk írja: A keres kedeiml miniszter Hanzély János miniszteri főmérnököt kiküldte Keszthelyre, hogy a város által kért lopeká-zási áthelyezésekről a helyszínen tárgyaljon. Keszthely vezetősége előterjesztette a város kérelmét, amelynek teljesítéséről a kereskedelmi miniszter dönt.
— Esküvő, tegnap délelőtt fél 12 órakor esküdött örök hűséget a plébánia templomban Bevllaqua Jó zsel özv. vitéz Száva Dánielné szüléiéit Lengyel Laurának. Tanuk a menyasszony részéről Száva Nándor m. kir. vámszaki főtanácsos, a vőlegény részéről Bálint Oyula m. kir. vámszaki főtiszt voltak.
— A mai llceálls előadás 6 órakor kezdődik a városházán. Előadó dr. Kerkal József kegyesrendi lanár. Énekel a Klsdalárda. Ugy az előadó, mint a dalárda nagy közönséget Vonz és érdemel.
— N. Szabó üyula balatoni szemináriuma hétfőn és kedden lesz a Rozgonyi-utcai elemi Iskola fűlött nagylermében. Kezdete mindkét este fél 9 órakor. Ma délután 4 órakor ugyancsak fenti helyen tart előadási azoknak, akik a szemináriumon bármi okból nem jelenhetnének meg. A szeminárium iránt az érdeklődés Igen élénk. Bővebb felvilágosítási Hőhn- drogéria ad. — Itt említjük meg, hogy szombaton délben a gimnázium Ifjúságának tartott érdekes előadást. Az Ifjúságot megtanította arra, hogyan lehet kitérni a Balaton veszedelmei elől. Az ifjúság lelkesen megtapsolla a Balaton legkiválóbb ismerőjét, a tanári kar pedig telj-s elismerésének adott kifejezést. Komoly tapasztalat — és ez if;cn nagy érdeme N. Szabó Oyu-lának — hogy azon körökben, ahol már előadást tarlóit, a balatoni rém megszűnt rém lenni. Másik nagy érdeme, hogy a Balaton unikumait igen alaposan és elevenen festi, igen tanulságosak és élvezetesek N. Szabó Oyula előadásai.
Ml UJSAG
SCHÜTZNÉL?
Tavaszi kabátujdonságainkból, kosztümökből és női ruhákból
divatbemutatót
rendeziink f. hó 14-én, szombaton a Városi Színházban, a mozielőadás keretében,
15-én, vasárnap áruházunkban. Felhívjuk igen tisztelt vevőközönségünk figyelmét ezen divatbemutatónkra és kérjük szives látogatását.
Mielőtt tavaszi toilettjét beszerezné, nézze meg nagy választékunkat.
Férfi ezBvet raktárunk minden igényt kielégít.
ló férfi szövetek métere már 6 P-tól.
Divatos inganyagok nagy választékban. Szép oxfordok 160 P-t6l
Mintás müselymek 1-40 P tői.
Vidékre mintákat készséggel küldünk. Rendeléseket a legpontosabban pós-tán bérmentve eszközlünk.
Áru&disi.
_ZALAI KÖZLÖNY___
Nagykanizsa legnagyobb áruháza
Női Kosztüm Kabát és ru&asxövet K UlönlegességeK
Bel- és külföldi
Ragián- és férfiszövetek
óriási választékban raktárra érkeztek, megtekintése vételkényszer nélkDI
KIRSCHNER MÓR
rófös- és divatáruházában.

— A Városi Zeneiskola növendékhangversenye. Holnap, hétfőn este pontosan fél 9: órai kezdetlel tartja a Városi Zeneiskola folyó tanévében 2. növendékhangversenyét a Kaszinó nagytermében. Az a nivó, melyet e növendékhangversenyektől már megszoktunk ez alkalommal sem marad az eddigiek mögött és igy változatos műsorban, kis és nagyobb számokban tálja majd az érdeklődő azt a munkát, mely az iskolában folyik. Jegyek a Krdlky■ tőzsdében és esle a pénztárnál válthatók 50 fillértől 1 pengőig.
— Meghívó. A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 1931. évi március hó 22-én délelőtt 11 órakor tartja saját helyiségében (Csen-gery-ul 7. sz.) 69-ik évi rendes közgyűlését, melyre a szövetkezel i tagok tiszteletei meghívatnak. Tárgysorozat: 1. Az 1930. évi zárszámadas, igazgatósági és felUgyelöbizollsági jelentések előterjesztése, a inérieg megállapítása, a nyereség felosztására vonatkozó hat rozathozalal, a lejáró 1927. évlársulat vegfeUznno-lása és a felmentvény megadása. 2. A szövetkezel hivatalos közlönyének kijelölése. 3. Az alapszabályok 4, 5, 6, 8. 15, 21, 22, 25, 29, 47, 49, 50, 69, 70, 71, 72. §-ainak módosítása 4. Igazgatósági es fel-ügyelöbizotUágl tagok választása az alapszabályok 48, illetve 62 §-al értelmében. Nagykanizsa, 1931. március hó 7. Mérleg számla: Vagyon : Pénzkészlet P 1107 46, Poslalaka rékpénztár P 181 30 = P 137876, Értékpapírok P 248 61, Váltok: Jelzálog fedezettel P 126867, Kezesség melleit P 88271 — P 215138. Kötelezvények ; Jelzálog fedezettel P 15850. Kezesség mellett P 124497 =• P 140347 ~ P 355485, Folyósz, m-laadósok P 2450 81, Átmeneti lételek P 9730 44 =. P 369293 62. Teher: Törzsbelélek és Üzlet, észek P 242929 Tőketartalék P 104 34, Tartalékalap P 9396 31 = P 9500 65 — P 252429 65, Nyugdíj és tisztv. alapja P 3341 82, Folyószámla hitelezők P 2661 28, Viszonlle.-zámitolt vállók P 92007, Kincstári illetékek P 5162 92,.Átmeneti tételek P 439 22, Le nem járt évlárs. haszontartaléka P 3280 58, Nyereség P 9981 15 = P 36929J 62. Az Igazgatóság. Megvizsgálta és rendben talalta a Fel-UgyelőBIzottság. Jegyzet: A zárszámadás, Igazgatósági és felllgyelóhi-zottságl jelenlések 1931. mircius hó 9-től kezdve a szövetkezet helyiségében a hivatalos órák alalt megtekinthetők.
i
— Az Ipartestfllet közgyűlése.
A nagykanizsai"\'ipartestület ma délután 3 órakor a városháza közgyűlési termében rendes évi közgyűlését tartja, Kiss Ernő elnöklete alalt.
— Tavaszi: n^l gyapjú szövetek 3 pengőtől SchUtznél.
— A Keresztény Tisztviselőnők
ma délután 5» órakor tartják teájukat a Nádor-utcai ovodaban. Előadási tart dr. Oyurátz Ferenc gimnáziumi tanár. Teajegy 50 fillér.
= Hölgyeimi Slnger divaluj-donságal szenzációsak, ne mulassza el megtekintésüket I
— Az fzr. Jótékony Nőegylet
március 14-én feketekávét ad a Centrál fehértermében, 9 órai kezdettel. A Nőegylet a zord télben megnövekedett karitatív teendőinek anyagi fellételeit igyekszik ezzel a feketekavé-esttel Is előteremteni 8 már csak ezért Is, de meg a nőegy-tetl rendezések hangulali sikere mlalt Is számit a legteljesebb érdeklődésre.
— A Missziósházban tartandó Irlkl-gyakorlat bevezető elmélkedése, ami héttón este 7 órakor kezdődik, az összes rósztvevókuek szól. Ennek figyelembe vételét kéri a Misszióshát fóndkaije.
— A kórházi kápolnára N. N.
5 pengőt adományozott
_1931. március 8.
Araajérnél és az evvel láró béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési Inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédüléfi rohamoknál a természetes „Faraié lóxief" keserűvíz használata kellemes megkönnyebbülést eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású Ftreac József vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohárnyl mennyiségben rendelik. A Fereno Jóuef keserűvíz
f;yógyszertárakban, drogériákban és üszerűzletekben kapbaló.
— Vasutasok figyelmébe. Azok a tényleges és nyugdíjas vaauű alkalmazottak, kik élelmozéal vételezési köny-voeskélüket a mai napig sem mutatták ho az élelmezési flókarudánál, azt legkésőbb f. hó 9-lkélg feltétlen mutassák be ós adják le. Az állomásfőnök.
— Érdekes hírt vélünk közölni t. olvasóinkkal, amikor hírül adjuk, hogy a közismert Kopsteln-cée elhatározta, hogy május havában Nagykanizsán Is megnyitja bútoráruházát
— Uj helyiségbe költözik a keszthelyi csendőrség. Tudósítónk Írja: A. keszthelyi csendőrszárny-parancsnokság és. járási csendör-szz.kasz, mely eddig a villanegyed egyik emeletes házában volt elhelyezve, Junius elsején uj helyiségbe költözik. A csendőrség részére a két évvel ezelőtt, papi nyugdíjintézet céljaira megvátároit Csányl (Royal) szállói béieltáit ki. A hatalmas épület a hozzátartozó nagy telekkel kiválóan alkalmas ilyen célra. Az uj csendőrség! laktanyd csak néhány ház választja el a lovaslaktanyától. Arra nézve is tárgyalások folynak, hogy a zalaegerszegi csendőriskolát Keszthelyre telepítsék át. (Lenti is aspirál a csendőriskolára.) A lovas-laklanya melletti Krausz Inggyár épülete van kiszemelve a csendőr-iskola céljaira. A bérleti tárgyalások most vannak folyamatban.
HÚSVÉTI f
SS" f"!DD W
előjegyzéseket elfogad iou
KRAUSZNÁNDOR
Felhívás a rádióelőfizetőkhöz
A nagykanizsai postahivatal ezúton kéri a rádióelőfizetóket, hogy berendezésűknél a vélelt zavaró körülményeket sürgősen jelentsék be, hogy a panaszok megvizsgálására szakmérnök kirendelését kérhesse.
= Házasság. Welsz Rózsi és Ladlszlau Viktor ma délután 3 órakor tartják esküvőjüket a izr. kis-templomban.
— Szőlői értekezlet. A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola tauárf tostlltete f. hó 8-án, azaz vasárnap d. u. 4 ómkor az Intézet nagytermében szülői értekezletet tart, amelyre az érdekelt szü-lőkot és lakásadókat ozuton Is meghívja az Igazgatóság.
Ma, vasárnap
a
„Rózsában"
disznótoros vacsora
oÍBányz*ní«*l.
__\\Mt
Manninger Jenő
földbirtokos Felsőrajk (Zala m) államilag ellenőrzött
„ERZSÉBET"
FAJBAROMFITELEPE
ajánl tavaszi szállításra mérsékelt áron
keltetatojást és
naposcsibét
elsőrendű, klllfold! szármaiáu, magas totáahozflnun kitenyésztett
MEMKII FEHÉR WM
tenvészállományából. PaltlsztasA-gAért, fehérhasmet\'és é» tuberkulózis-mentességért telje* szava-,,
tosságot vállal. « tenyétitőrxaak évi le. jéahozama 880 drb onfelQI. Tekintettel az óriási érdeklődébe, azonnal adja (el megrendelését.
László* Lajos és Gynla hentesárogyára
BUDAPEST
József lőhercoe udvari szállítója. — Hontesárugyártmányal a budapesti ée a milanói ktállltáseKon aranyéremmel lőttek kitüntetetve, most ■■avhsinlxsSia állandóan frlsaan, nagy választékban kaphatók:
Sípos Andor Musxel és FrieaentQal Tcutscti Gusxiáv
caemegekereskedésében a kővetkező árakon:
10 dkg. párisi ................................................30 fillér
10 dkg. krakói ................................................52 fillér
10 dkg. veronai ..................... ... 52 fillér
10 dkg. füstölt omlás reggeli szalonna ... 2B fillér
10 dkg. paprikáa szalonna abált, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg. osáazárhus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. konzerv sonka, prágai módra ............100 fillér
10 dkg gépsonka ..........................................70 fillér
10 dkg. rollaonka ..........................................50 fillér
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ............40 fillér
10 dkg. szárax oserkész kolbász..................44 fillér
1 pár nagy báosi virstli ... ..................28 fillér
1031. március 8
ZALAI KÖZLÖNY
DAPMOL
P 1.20-5Q FHl.,-14 FILL.j
Halálos végO fadöntés
Kaposvár, márolus 7
Halálos kimenetelű szerencsétlen jég történt Deák Józtef Istvándl gazdálkodó tanyáján. Egy öreg fit vágtak kl a tanyau.Ivaron. A fa körtll a gazdálkodó felesége szedegette a forgácsot, bár figyelmeztették, hogy vigyázzon, mert bármely pillanatban kidőlhet a fa. Deák Józtefné nem hallgatott a figyelmeztetésre és a ki-dóit fa valóban maga alá temette a szerencsétlen asszonyt, aki belehall sulyoi belső sérüléseibe.
— Orazágosvásárok. Az alispán engedélye alap|án Letenye községben március 24 én, Zalavár községben március 27 én pótvásár ( elles) fog tartatni.
Unghváry-rózsa. 25 darab babarózsa (fol>tonvlrág/rt, polyanlhi) a lrg«zehb fa|t!kban, cs matolva 16 pengő. Postai szálli\'ás I Unghváiy József faiskolája Cegléd. Árjegyzék ingyen I
— Megfellebbezett placáthelye-zésl határozat. Keszthelyi tudósítónk írja: A kefzthelyi képviselőtestület legutóbbi ülésével k pcsolaiban megírtuk, hogy a keszthelyi piacot a Kossuth Lajos-u\'cáról a városház udvarára helyerik át. A plícálhelye-zésl ha\'ározatol a kereskedő érdekeltség megfellebbezte. A fellebbezők hivatkoznak Nigykanhsára is, ahol szintén nyilt helyen van a piac. Keszthelyenmostmindenki Hváncslan várji, hogy a felsőbb hatóságok a képviselőtestület közérdekből hozott határozatát emelik-e Jogerőre, vagy pedig helyt adnak-e a fellebbezésnek?
= Főnyeremény egy öltöny, melyet Singemét vesz, mert sohasem szakad el.
— Rádióelőadás Pécset*. A pécsi Er-aaébet Tudományegyetem tlzlkal Intézetében tartott szombaton este a Vates rádió ciőgyár mér.töke Deulsch Károly, tud má-nvoi etóadáat Aa előadó la.\'erielte a leg-ujabb labora\'orluml vizsgálatok eredményeit, különös súlyt helyezve és kldombo\'ttva ama roppant éraékeny kéazdlékek mUkOdéi módját, melyek anyagvizsgálati kutatásoknál quanlllatU méréseket teaznek lehetővé. Ae előadó bemutstta az anyagok azerkezetl tel/pltéae pronlémt|ának öiazetüggéiét a modern elektroncsőzyártással és kTlerJeiz-kcdelt az IzzókatódoV, nevezetesen a leg modernebb éa legtökéleteaebb kolloid ka-tődok szerkezeti áa tlzlkal ss|átosságalnak lamerletéiéte A vetített képekkel kísért elösdáat legnagyobbrészt az egyetemi tanárokból é. hallgatókból áMó közönaég hallgatta, de jelen volt a heljbell orvos és mérnök társa-alom számos előkelősége Is.
Influenzás betegedéseL , hnrntos bántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
Tslafoaa 3IU.
rJí Za\'amegyel Oaidaaágl Takarék pénztár Igazgattaága a közgytlléa álta, rendelkezésére bocsá\'ott öaaiegből az alább
által
I I tl a---.----------»««((UUI at Oiauu
letaorolt közhwznu éa lótékonycélu klo\'a U.t telleslletle : a Nagykanlzaat Keresztény Nőeg>lelnek 1(0, a Kcrtazlény Nőegylet
. . ,, , -■ - ---------Jy Nőegylet
népkon\\h\'|i réizé-e 1\'\'0, aa Izr. Nőegylel-nek 50, az lar. Nöeevlet I 1 ■ ■
, , \' ,\'L l,r* N5tüyltt lakolakonyhála részére 50, sz Evang. Nőegylelnek 30, a Rel. Nőegyletnek 30, az kr. Ritkönég házi •zegényeliiek .\'0, sz Ura.izonyok Mtrla KongrcgádóMnak (0, az IJtleányok Máila Kongregációjának (0, a Józsel Ihg, azana-torlum egylet (lóknak .\'0, a Stefánia aaő-velaég flóltnak Í0, a Szociális Mlaaalótár-aulatnak 30, a Szolálla Missziótársulat leányklubjának 30, a Szociális Mlaaalótár-aulat napközi otthonának 6), aa tar. leány-egyletnek 30, a kegyearendl reálglmnáalum-nsk 5", s kegyearendl reálgimnázium önképzőkörének 50, a kegyearendl reálglmná.lum aegltőegyeaUlelének (0, a felaőkereakedelml ilkolának 50, a lelaő\'iereakedelml lakola ön-épzökörének 50, a lelaőkereikedelml lakola aegt\'őegyeiülelének 40, az áll elemi lakoláknak 60, aa Izr. elemi lakolának 50, az Iniroi tanonciskolának 30, a fémipari izsklikolánsk 30, s Óról Zrínyi Miklós pol-párl fluakolának 25, a Zrínyi Ilona polg leányiskolának 25, az Onkéntea tűzoltó tea-Kilelnek 50, a mentőoiztálynak 50, az Ipar-lejlMell menháznak 50, az lír Szentegylet Aggokházának 50, a Zrínyi Miklós Irodalmi éa Mlvéiaetl Körntk 30, a Vendég-löiök, Kávésok alb. aeuélyegyletének 20, a keaitbelvl gazdasági akadémiának 40, a kehldel Deík Ferenc\' löldmlvealakolánsk (0 pengő Összesen 1570 pengő
— Divatos férfiingeket mérték után készít Schlltz áruház.
SPORTÉLET
Elmarad az MTE—PSC bajnoki mérkőzés
A mai napra hirdclell NTE—PSC bajnoki méi kőzést a r >ssz Időjárásra való tekintettel közös megegyezéssel elhalasztották és amennyiben az Al-szövelBég hozzájárul, valószínűleg május 14 én fogják lejátszani.
50-től
—5000 tojásig CSAK
KELTETÖGCP!
SCHÜTTLER JAKAB
NAOYKAN1ZSA éa NAGYBAJOM.
KOZGAZDASAG
A Mezőgazdasági Kamara olcsó beszerzési akciója és a nagykanizsai kereskedelem
A füszerhereskedők felterjesztése a soproni kamarához
Nagykanlzaa, március 7
Ismeretes az az akció, amit a nagykanizsai Füszerkereskedók Egye sülele Frledenthal Lász\'ó elnökkel az élén megindítóit, amelynek célja megakadályozni, hogy a legális kereskedelem kikapcsolásával lássák el a mezőgazdákat mezőgazdasági cikkekkel.
A nagykanizsai Füszerkereskedók Egyesülele hosszú felterjeszlésl Intézett a soproni Kereskedelmi és Iparkamarához, amelyben utal az Ómke választmányi ülésen elhangzottakra, ahol Balkdnyl igazgató kijelentette, hogy a Mezőgazdasági Kamarának ez a törekvése éppen olyan természetű, mintha a kereskedelmi és Iparkamarák a hozzájuk tartozó élelmiszer kereskedők részére mezőgazdasági üzemet állítanának fel, földet bérelnének, állatot tenyésztenének stb. És amint ez az akció nem vezelne eredményre, ugy a Mezőgazdasági Kamara akciója sem fog eredményre vezetni. Azonban azt elérhetik átmenetileg, hogy az adófizetők pénzén megnehezítik a legitim kereskedelem versenyfeltételeit és emellett a gazdáknak sem fogja az akció a kívánt segítséget nyújtani.
Azért arra kérik a Kamarát, hogy
ebben az ügyben a löbbi társkamarákhoz Is írjon ál és kezdeményezen egy országos akciói, a legális kereskedelem érdekelnek védelmére.
A nagykanizsai Füszerkereskedök Egyesülete karöltve a többi érdekeltségekkel természetesen a kérdést a legnagyobb előzékenységgel kívánja megoldani, ugy, hogy ebben a nagy problémában minél előbb megegyezés jöhessen léire a két érdekelt fél közölt, A n gykanizsal érdekeltségek nagy érdeklődéssel várják a soproni kamara válaszát, amelynek beérkezte ulán nyomban összehívják ugy a kereskedelmi mint mezőgazdasági érdekellségekel, hogy egy gyűlés keretében mindkét oldal meghallgatásával oldsssék meg az ügy, békés megegyezés alapján.
TÓZSDE
A mai tőzsde üzletfélén volt. A tőzsdeidő első felében lényeges változás nem történt. Később kerültek különösen külföldi áruk a piacra, ami az árakat jelentősen lenyomta, ugy. hogy csaknem az egész árnivó 1—2 százalékkal gyengébb. Lényeges üzlet csupán a helyi piac egyes értékelben fejlődött ki, a piac .többi része üzleltelen maradt. Fixkamato-zásu papírok piaca üzleltelen. Valu lapiacon csak lényegtelen változások fordultak elő.
Zürichi zárlat
Párit 20 34* a, Lnaitnn 2j 24\'/l, Newvork 519 57. arflaael 72421/a, Mllani 2722, \'Arid 50 00 Amater lam 208 27. Berlin 123 55, Wien 73 02l/t. Sofla 3 78. Pr*Ka 15 39Vi, Versó 58 20, Badapwl aO-SS\'/i lilgrád 9-IJM, Bikvet Hí
i kiáanttt tázsie
VALUTÁK 7
áerlu-jeirzéts
SINGEK,VARRÓGÉPEK
Uxs A"LCt> JOBRAK. !
A
niaa
TorméaylÓJSde
Buza tszv. 35 flU., dt. 33 ML ét a rozs — fül. emelkedett.
Busa ttasav. II-ta 15 75—15 85. 78-as 15 90—16 00, 70-aa 1605 1635, 80-aa 1615—16\'50, dunáat. 77-ea 1554—1565 ro-as 15 70 -15 8J, 7»-et 15 85—16 00, 80-aa 1595 -1605. Rozs UN—110 lak árpa 1575-1625, tOrárpa 1700-19 00, aab 1925 1950, tengeri tt. 14 80-
1473, duiánlttll 18 10 13 20, repes—\'-
—•-, kjrpa 13 26 12 60.
L 77*82 27-97 b. 79-65 80 CS k. lr-80-,701 Dán k. 153-00-1 üé 60 Dinár 1001-IM9 Doliár 57l\'00-574\'00 rranda 1.22-40 22 70 Holt. 229-30 230 30 Lengyel 63-904430 Led 3*88 3*42 Lava 412-41 Lba 29 90 -*) 30 Márka 11606 136 83 Noné«lE300\'15360
Peseta —---•—
Schll. 80-35 80 75 tnid I. 110-05 110 55 •véd k. ISI 20-153 80
DBVIZAK
AarsL <29-47-230*17 Belgrád 1006 \'0-09 BarUn !1« 13 135 52 BrtUaul IN 80 80 05 Bakarest 3 40 > 42 Kopean.lá8 15 >53 55 Lendon "íi 81 27 89 Madrid 60-05-63 05 Milano 2VS6 30 08 Nawyor 572-60 74 2Ü Oaak} 15320-15360 Pária 22-43-TJ49 Práfa 16-96 1701 laX 4-18-t-17 Stockh. 153 40-133 80 Varsó 64 1244 8\'. Wiaa 8046-80-71 Zürich 110-23 11058
Ellája: Délsalal Hjomda és Lafklaié Vállalat, lagykaaluáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán teleloa: Nagykanizsa 78, az.
ZALAI KÖZLÖNY
1M0. március 8.
NAGY TEAVÁSÁR Muszel és Friedenthal osamagskarasksáéaábaii. Eladásra kerülnek kipróbált, kizárólag elsőrendű teák keveréke és pedig: „Sagsu" Osytaa a>W lltz lelaigs Kiválóan aroaiás üdítő tea, kfl- Legnemesebb Indiai válogatott lőnősen betegek és lábbadozók fajok keveréke, rendkívül in-részére t dkg. 24 fillér tenziv, kiadós, sötét felöntésü, Irltaata ksrsrik (lecnil loa) erős, duslllalu teakeverék, tea Idei termésű legnemesebb ültet- Qourmandok különlegessége vényü fajteák szakszerű keve- 1 dkg. 30 fillér réke, aranyszínű felöntésü, enyhe zamalu, dus illatú teakeverék, Mccailly lea-kersrék ■ különösen tejszínnel kiválóan Kesztyűs kézzel válogatott első finom 1 dkg. 28 fillér gzedésü magaslali fajták keve- 1 óni (fira o\'clock) tea Iölé!L.\'e!?n.!f^i d"? íf Első szedésü, idei lermésü faj- "lslu- r5nfk!adó* teák keveréké, aranysárga fel- «« ■«<* teakedv*Wk <s \'"W6 önlésü, dus illatú, rendkívül ki- nölt kedvencc adós teakeverék 1 dkg. S2fill. 1 dkg. 40 fillér. sta
APRÓHIRDETÉSEK Sal*ér««haa vízvezetékkel, két usba konyha, mellékhelylaégekkel május l-re kiadó. Cim s kiadóban. 999
Az apróhirdetések dl|a tusazlg SO Mláe, Minden további sió dlla • fW. Vasár ás ünnepnap 10 sióig SO »lll«r, mlndea további szó dl Ja a flll. Szerdán éa pénteken 10 szóig Sa IHMr, minden tovább) szó dija • Ml. Címszó s minden vsat*, gabb betűből álló uó kát ssónsk ssámll. Bsllk. Állást keresőknek SOM engedmény. MfMáaak 1 (Ifl MM* «■■»■»— isáláüa alfcsralá.. «áaa<4 stlrs llsalssátk Keveset használt Far* hérautó Joggal eg)Btt olcsón eladó. Magyar u. 52. >6b Petőfi u. 31. ss. slstt Uzklberendezés és egy nagy Singez varrógép eladó. 962
Eraaákat-I*r 22. számú hásUn a Szabados fék üzlethelyiség május I re kiadó. Bővebbet a háztulajdonosoknál 976
Hársaistakás lakás az összes mellékhelyiségekkel május l-re klsdó Klnizal-utca 27, 1017
limé* Caengery-atcs 11 alatt 724 □ 01 lelek. 9.2
Csengery-ut 38. udvari egyszobás, előszobás lakás mellékbetyÉaégekkel májas 1 re klaslé. Erdeklóthd lehel délután 2-tól 4-tg. 1016
„Aatátaxlt" kényelmesei olcsón 167. éa 671. telefos számon rendeljen. Sürgönyeim .Autótaxi*\' 445
Könnyű ati-a«kaoalk eladók Bszsó Sándornál. SI7 6-én d. a. Sörgyártól— Csengery-u Ion, Szemere-utcán, bécsi vssull sorompóig ■twaaaatt egy nlkiej luukfitóórs. Kezem a megtalsloi X) pengó Jutalom elleneben sdjs le Somogyazentmiklosan s ksstélybss, lt.67
Hsáé 30-40 métermázsa velő-zab Mráz, Csengery-al 63. Telelőn 649. 1031 F6r|tlessssannl nehés még csinos és
Jómódú leánynsk Is, mint ló msgam, ezért Igy próbálkoao n. Házias, JóneveléaO leány vsgyok, egyedülálló. Vsgyonom Ingstlsn, valámlnt készpénz, megér ötveneset pengőt (Ossdálkodó esetleg benósd het). Megértő Jellemes tértlsk írjanak kiadóhivatalba .Virágos tavasz\' Jeligére. 10S0 Leszátiltott boráraim a kfivetkezűk
Elsőrendű saját termésQ kerecbenyl fehér asztali bor literje ... P —•«) Schiller (vörös) asztali bor P - -40 kitűnő tehér asztali bor áoss P -80 1011 JEHO. SiltÉM 11.
Príma nemes (harsl) kanári nsaaa-rak Jntányos áron állandóan kaphatók Eötvös-tér 33.
Frlaaa JaaS, Eraaábat-Mr 1. Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügy 1. központi gős- és melegrts-lüté.1 berendezéseknek saerelésél, caator-názáat, továbbá vasszerkeaetl és egyéb lakatos munkskat. Talafan S-M. b7S3
Tawaaal Sllsatalrianaágok legszebb és leglalésesebb kivitelben; ruhák már 16 pengőtől kezdve kés/Utnek. — Tekintse meg modellisjislmit 1 Tuztelettet Wortmann Juliska, Erzsébet tér 1, nigy-ud.ar. í)0( KOISalagaa szép horgolások, lilék és minden tele Unom kézimunkán ksphstók Kllály utca 9. K 1U66
■ahamasataa, fajllaxta koraim ■V árét laa< a 11 Itattam 11 Wa Fehér és V őrös tlterenklnl 44 és 4« fillér, M Birl ptUckokb.., Dt.[ (Mrév.L T.W.. »!. Sálrás Jáxaaf fcir« i u
Kaoakamátl Falakala «a ■•a-tsraaall B.-T. szállít gyamölcslatut. dtis\'ákat, disz ser|éket, lózsákat, étóióvény-csemeiéket, sima és gyökeres szőlővessző-ket bármily mennyiségben. Kívánatra árjegyzék Ingyen és bérmentve 1 Telelőn : 289 keeskemét. UL, Sréchenyl tér 6 1017 KováoamQkaly aznnsl kiadó — Teleki ut 43. 1061
Kladá Só-utca 7. sz. 3 szobás msgán-ház Osizes mellékhelyiségekkel május I re. Bóvrbbet Oyár ulca 3. Kccslsné. 1069

Elfafamria dúsan letszerelve legdivs tosabb mintákkal. Kárpáti Böialuél, Köl csey utca 16. 460 Elköltözés miatt feloszlatom chatnpion-dijas tenyészetből eredő 20 darab lenyészkocából álló yorkshirei tenyészetem.
PénakSIoaSat bekebelezésre minden bssiegbcn s legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttat Aoaél lanéo pénz-kőlcsönközveUtó Irodája Nsgyksnlssa, Horthy Mlklós-ut 2 szám. 6368
Molnár Lajoa Kesithelv, Kassa utca 4. sa. ké.-aaaaa4énak a|ánl«ozlk. 18 évi gyakoristul, — fia pedig bogaár-nak. 871 Eladók fias és rövid időn belül fialó kocák és egy 18 hónapos tenyészkan. Fülöp Zoltán,Zalahaláp. Uvelclm: Tapolci, 34. sí. postafiók. \\n
■oáam 4 szobád, (Urdőszobás 1 eme leU lakás Brzsébet- lér 18 szimu háibin május l-re kiadó. Bővebbet Dr. iíalphen agyvád Irodájában. 813
igféléket
Hirsoh és Bz»q&
magüzletében legjobban vásárolhat
■áta.akáa udvari lakás mellékhelyl-■égtkkcl május l-re klsdó. Csengery-ul
19. u. -10"
iHilt, Muláti, fUggőnyllszUiást
Jutányos árért vállalok. — Klalzsl-u. 5, Hercztgaé. 1070
___J kétszobás előszobás lakás, kertre
néző, ctnkoft verandával május t-re kl-a46. Királyi Pál u. 3. _-J0J2
SráarMr** központjában egy
modernül épült kávéhátl étterein, teljes nagy leltárral, hossiabb szerződéssel elő. nyös teltételek mellett bérbeadó. Érdeklődik adják le elmüket e lap kiadóhivatalába. 1045
r»*8 mindenes szonnslra vagy 15-re (elvétetik Orosz, Csengery-u. 39. -1060
Egy Báthory u. 10.
•laéay 16 ére felvételik.
•1066
Margit fürdő
s ss Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-161, esle 7 ig • Márvány kádlürdő íüsiai P 1\'50
10 jegy vételnél......P 1 —
igénybeveheük rgyeatlletek, vállalatok Is
Tyukazem vágás......P — 40
Maszirozás........P — 30
fttftrti. ubuftMi iitkmrt úuttuti.
ÉrtaalUa. Ezúton érteslIJUk a mélyen tisztelt Hőlgyközöruégei, hogy tsvassl costüm, köpeny és ruha modeTjsInk bemutatását megkezdtük. — Vargs-Roller sálon. 1096
Megbízható kaJáráaSt, vagy mindenest kereaek azonnalra Caengery-ut 17., udvar. 1002
Egy szoba, konyhás lakás olcsón kiadó áprlTta t-re. — Osv. Süliemé, Király utca 2U. 11 89
iáéit lábbelit veszek és elsdok, kívánatra bázhoa megyek. Ftacber, Király-utca 49. 1090
llméé kony vaie.rény, Iróasatal, bőr
farnltura, [szekrények sin. Hajcsár-utca 4. cm 1093
Saalangaraltnrai szőnyeg és egyéb
bútor eladó. — Felvilágosítás Batthyány, utca 29. -1091
BUgáss parkattoa utcai kalaraaatt axoba lürdószoba használattal aaonnal kiadó Lénart bórkeresnedés. 1096
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FÜRT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
géplpatvállalatával Zalaegerszeg. Teleion: 43. Kéazll i
•Inaialák áa aalvattyukaran-tfsaásakat, traktorok, aaták éa gápak Ja.lta.ai.
___zsoa
KOVALD
budapesti festégyár
nagykanlz ai üzletében comblné tűzők, tűző különlegességek, melltartók, harlsnyakötűk és gummiharlsnyák a leg«zebb kivitelben, mélyen leszállított árban kaphatók.
Htrliaya txemleliiedéi él lejelés Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modemül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 tlllér. Gyüjtőteicp: Horthy Mlklós-ut & Gyártelep; HunyaiU-u. 19.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4039/1931.
Hirdetmény.
A falusi klslakásépitésl szövetkezet a kislakás épitési akciót az év őszén is folytatja s igy a földreform eljárás során házhelyhez juttatott hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák és olyan 3 holdnál nagyobb földterülettel nem rendelkező mezőgazdasági munkások, akiknek legalább egy önálló keresettel nem biró, saját eltartásukban levő gyermekük van, családi házuk fölépítésében a szövetkezet részéről 1.500 P-ig terjedő anyaghitelben részesül-, hetnek.
Felhívom tehát mindazon lent elsorolt helybeli lakós házhely tulajdonosokat, kik a folyó évben építtetni és a kölcsönt igénybe venni óhajtják, hogy összeírás végett f. évi március hó 1—15-lke között dr. Pálfy v. közgyámnál (I. em. 9. sz. ajtó) a hivatalos órák alatt jelentkezzenek.
Nagykanizsa, 1931. február hó 26-án.
Dr. Krétlry s. k.
I\'k. 11391/930. az. IMCl vghtóf C6Z ss.
Árverési hirdetmény.
Dr. Knauss László aagjrkanlsaal ümrvéd által képvlsJt Hsidekker r. t. kapoávárl
cég Javára 423 R SS Wi. Iáké ás több követelés lárulékaj erejéig a nagy kardiul kir. Járásbíróság 1930. évi 3173Ö. aiámu végzésével elrendeli kleJégUéal Ttauha|táa lolytán vfauehajtást szenvedőtől 1930. ári június bó 28-án lefoglalt 2770 P beeséitéko ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenti számú végzésén! m árvcréi elrendeltetvén, anoak as IMS. évi XLL L-c. 20. i a alapján u alább nagnevazstt s\'a foglalási Jegyzókönyból Id nem ttlnő más logiatlatók Javára U as árveiés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, na Ideié gltéil joguk ma Is fennáll és ba ellenük halasztó hatályú lgénykeresal iolyamatba nincs végrehajtást szenvedő lakásán, Nagy ksnlzsán, Magyar-utca 7 szám aiatl a űzetett ősszeg levonásával leendő megtartásán határidőit 1931. évi másebs bó II napjának dálalöti 10 órtta Htzelik Id, amikor a bíróilag lefoglak bútorok s
ayéb Ingóságokat a legtöbbet Igtrínek szpészHsetea melleit, taetfca becsária akit Is el logom adni még skkor Is, a bejelentő léi s helyszínén nem Jelennék ateg, ha cssk ellenkező kívánságot lrásbss nem nyilvánít. Nagykanizsa, 1931. éri lebruár bó 20 ás.
Elek László s. k.
kir. bírósági végrehajtj, um miat bírósági UtaMOtt
1931 március 8.
ZALAI KÖ7LÖNY
Mühelyáthelvezés
Értesítem • n. b. rendelőimet, hoty mah*lf«m«l Eötvös-téi Ml sz akit E8t«8»-t4p 23. Kám *IA
(Sas vendéglő melleit) h<l|t>Ua ál.
N b. rendelőim további aiivea párt foglíil kérem
Horváth Mihály
clpéax.
Javltáaak narwa kéaaálaak. tar__
4107/1931.
Tárgy: Földbirtokrendezés során juttatott földterületek hasznosítása.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akik a földbirtokrendezés során juttatott földterületekről lemondottak, vagy lemondani akarnak, valamint azokat, akik a lemondás folytán megürült földterületeket átmenni szándékoznak, f. hó 10-én d. e. 10 órakor a városházán (I. em. 12 sz.) jelenjenek meg.
Nagykanizsa, 1931. március hó 6-án.
int Polgármester.
12687. B./1929. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások felében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. §-al értelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséról.
A végrehajtást arenvedő neve : Szabó Jozsefrié.
Lakása: Nagykanizsa, Hunyadi-utca 28. sz.
Az elsó árverés kelve: Nagykanizsa, Hunyadi- utca 28. sz.
Az elsó árverés Ideje (nap és óra): 1931. év március hó 16-án d. e. 10 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Hunyadi-ulca 28. sz.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1931, év március hó 26-án d. e. 10 óra.
k lefoglalt Ingóságok Mnemfee
UUŰJII, iMMkéat
1. 1 drb. sörapparát felszereléssel P 100 —
2. 1 drb. söntés-asztal tartállyal P 100-
3. 10 drb. korcsmaasztal P 100-—
4. 20 drb. szék P 60 —
5. 1 drb. fali ingaóra P 20 —
6. 1 drb villanyóra P 30 —
p ^ 1 drb. pohárszekrény (zöld)
8. 1 drb. 216 lileres boroshordó p "•— összes becsértékben.
JnwétlMUUek.
1. Az eM árveiéaen az egyes Ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megsértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a tegWbbet Ígérőnek mindeneseiig eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal \'izélendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési
felt Nagykanizsa, 1931. március no 3. napján.
\' Lehoczky Lajos s. k.
080 városi végrehajtó.
ideális szép szórakozást nyuj\'.
Sok szép emlékkel gazdagit a fényképezés.
Egy bemutatás elég és ön is tud fényképezni I
már havi 4 pengfia részletre vásárolhat.
Amatfir munkák gyors és o!o*ó kidolgozásai
^ Szabó Antal
fegyver, sport és fotószaküzletében.
Sfx/tfHÍsx4&u!6en hü b«uxíl
SINGEK
VARRÓGÉP.
Kojjí nismlalAJc. SIMOER VARRÓGÉP BESZ* TARS
lAOTiHIZSA Flóklxlsls: f*-it 1.
HEGJELENT
Dr. Hernyó József
összeállításában a
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A 490 oldal terjedelmű vaskos kötet
X hiányt pólló munka éa lel|ea egé-n tartalmazza az öreglég, rokkantság, özvegység és árvaaás esetére vslé kötelező blztoaltásról (1928 évi XI. t. c) továbbá a betegségi és balesett hlilo sllésról saóló (1927. évi XXI. t.-c) törvényt !el)es szöveggel éa s lonslkozó 1930 áprltia hivátg megjelent Hegé szító éa módosító rendeleteket, valamint az Orazágos Társsdalombtitoaitó Intézet első alapszabályát.
Ara B pengfi.
lapaalr kii---------
éa lag| lálaáasát, Salthyáaay-tsloa « -\'--
Irta : Horváti E. János ny. lak. Igazgató. Ill-ik erősen bővildt klrdás, 74 magyarázó képpel. Ára I\'— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
-anaBBHBBBS:
KOVALD
budapesti festőgyár
elvállal
férfiöltöny, selyem, zsorzsett,
bársony és siövet ruhák festéséi és tisztításál a legszebben. Gallérok, kézelők és Ingek legszebb tisztítása. VegyliszlTtásI és festési árainkat lényegesen leszállítottuk és ezen áraknál olcBóbban elsőrangú munkát egy cég Bem készíthet, azérl legyen bizalommal 50 éves legmodernebb amerikai gépekkel
berendezett cégUnk Iráni. •» Gytljtőtelep:
Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
CSEPEL segédmotoros kerékpárok
a közeli napokban megérkeznek.
Azonnali szállításra előjegyzéseket felvesz
Havas Miklós
Deák-tér 15. Csapal kerékpár Urakat
__r SS
NaayksMfaaaiak találkozáhalye m* m
István király Szálloda
Budapoai, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezeti elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi ftltés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlcrem. A keleti pályaudvariéi közvetlen vlllamosösszeköttetés 2-es és 46-08 kocsikkal.
Megbízható és nagyon jó csiraképe sségü
főzelék- éi virágmagYak,
hollandiai
virághagymak é« gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szuperlosztál, Thomas-sallak, Méaanlt rögén, Ká\'lsó, Méazsslélrom, Csllel salétrom, atb. atb.) különféle
gyümölcsfa permetező-szerek, Futor Pekk Erőtakarmányok
atb. atb. Beszerezhető:
orszAg József
mag, műtrágya, termény és növény védóazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. |
A bíróság mellett. Telelőn 13a |
Baslatonmária fOrdAn
tou vlllatetepek eladók.
Megksreaéseket „Salatoal lalak"
leiigével továbbit Erdős Józact hirdetési roda, Budapest, VI, Teréa körút 35.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
3799/1931.
Ló vizsgálat
A tavaszi haszonállatvizsgálat ez évben Nagykanizsa város területén a kövelkező napokon lesz:
1. Március hó 9-én Kis-kanizsán délelőtt 7 órakor a Rác-utcai szövetkezeti üzlet előtt délelőtt 9 órakor a templom előtt, délelőti 11 órakor a Hunyadi-téren.
2. Március hó 10-én Nagykanizsán az állatvásártéren (a Transdanubía Gőzmalommal szemben) délelőtt 8 órától 12 óráig.
Ezeken a napokon a fent megjelölt időben és helyeken tartozik minden lótulajdonos lovával, illetve lovaival (szamarával, öszvérével) megjelenni és utca és házszám szerint felállva a vizsgálatot végző állatorvosokat bevárni.
Az a lótulajdonos, aki lovát a kitűzött napokon elő nem vezeti, az 1888. évi VII. t.-c. 150. §-a értelmében meg lesz büntetve, azonfelül lova a tulajdonos költségén a háznál lesz megvizsgálva.
Azok az állattulajdonosok, akik lovaikat, illetve összes állataikat állalorvossal házuknál megvizsgáltatják és ezt legkésőbb a kitűzött vizsgálati napon a városi állatorvosoknak bejelentik, lovaik elővezetése alól felmentetnek.
Nagykanizsán, 1931. évi február hó 23-án. i M, Polgármester.
_ ZALAI KÖZLÖNY___1981. március 8.
1931. májusban
" ■ ■ . :iá
I
NAGYKANIZSÁN
MEGNYÍLIK:
KOPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ.
Nyomatott i Mlolal Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (FelelBs flitetvezHA - Zalai Károly.)
71. évfolyam 56. szám
Nagykanizsa, 1931. március 10, kedd
Ara 14 (Mér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség: nappal Sugárul 2., cjjcl l\'őul 5.
Kiadóhivatal: Póul 5. szám. Keszthelyi tlókktadóhlvsUl: Kossuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Etóílzctést <rs : egy hóra 8 pengő 80 fillér. T ... „. / Szerkesztőség 421. szám, (é)|el 78.) \\ Kiadóhivatal 78. Keszthelyi Ilók 22.
D] magyar birtokpolitika
A foldteherreiidezésl javaslal keretében Wekerle pénzügyminiszter egy-ultal egy nagyszabású parcellázási polllika jogi és pénzügyi lehetőségeit fs megalapozza. Az adósságokkal túlterhel t kisbirtokosokon a rövid lejáratú taitozásoknak hosszúlejáratú és olcsóbb kamatozású hitelre való konvertálásával segil a kormány. De ugyanezzel az alkalommal szerencsés megoldást talált a pénzügyminiszter arra is, hogy az el nem adósodott kisgazdáknak lehetővé legye földjük kikerekitését A gyakorlati lapasztalatok ugyanis ait bizonyítják, hogy körülbelül llz-llzenöl holdon felüli birtoknál kezdődik csak a gazdálkodás jövedelmezősége. Igen fonlos nemzeti érdek tehát, hogy a jóravaló és törekvő gazdáknak az a része, amely eddig meg tudta magát óvni az eladósodástól, abba a helyzetbe kerüljön, hogy saját kis birtokát ekkora kiterjedésűvé növelhesse. A kormány elgondolása szerint ez csak ugy történhetik meg, ha a földvásárló kisgazdának erre megfelelő hosszúlejáratú törlesztéses hitelt lehet biztosítani. Minthogy azonban ma ez külföldi záloglevélkölcsönökkel a iőke-piac elzárkózása miatt nem lehetséges, Wekerle ugy oldja meg a nehéz problémát, hogy maga az eladó föld tulajdonos finanszírozza az állam közbelépésével ezt a parcellázást.
Mint eladók elsősorban azok a nagyobb földbirtokosok esnek számításba, akiknek mai bitioka az adósságterhek folylán nem jövedelmező, de akiken lényegesen segítene az, ha földjük egy részének árubabocBálá-sával, vagyis felparcellázá6ával megmaradó földbirtokukat lehermenlesi-tenék. Az így eladásra kerülő birtok-részleteket a vásárló gazda akként szerezhetné tulajdonul, hogy a föld
vételárának körülbelül egy negyed részét vagy készpénzből, vagy régi földjére felveendő lörlesítéses köl-
csönből megfizetné, a vételár három negyed része pedig a megszerzett löldre bekebelezve maradna, de csak husz esztendő alatt, léhát apró részletekben volna kifizetendő, még pedig "gy, hogy a földvásárió kisgazda a hllelczell vételár után csak hat és léi százalék évi kamatot fizetne.
A parcellázó régi földtulajdonos a föld vételárát nem magától a vásárló gazd tól kapná meg, meri az eladó és a vevő közölt a jogviszony lellesen magszünnék és a vevő kisgazda helyébe egy lebonyolító szerv lép A vevő gazda tehát a törlesztési részleteket és n kamatokat nem az eladó földbirtokosnak, hanem a kor niiny által erre a műveletre kirendelt Magyar Pénzügyi Szindikátus nevü szövetkezetnek fizelné husz éven keresztül. Ezzel a megoldással lehál lehe övé van léve, hogy a kisgazda hirlokát kiegészíthesse, vagyis megnövelhesse és ezzel megszerezze a megélhetéshez szükséges földterületet, még pedig a mai viszonyok közt Igen olcsó, ho.-szulejáralu, összesen évi hal és fél százalékos kamatozású hi-
tellel, amelynek törlesztését és kamatát gazdálkodásából elő tudja terem tenl.
Viszont az eladó földbirtokos ugyan csak a Magyar Pénzügyi Szindikátussal kerül szembe, amelytől meg fogja kapni a föld vételárát és pedig a következő módon: az eladó földbirtokos évente négy százalék kamatot kap a lebonyolító szervtől, amely összeg a megmaradt földbirtokán folytatott gazdálkodás gyümölcsével egyült munkálkodásának megfelelő jövedel mezőséget biztosit. Emellett a szindikátus évente két és fél százalékot a vevő gazda által vlsszalsrtolt kamatból tókésit, ugy, hogy husz év múlva az eladó földbirtokos egy ösz-szegben kapja meg az eladott birtokrészlet egész vételárhátralékát. Ameny-nylben azonban az eladó löldbIrtokOB az idők során netalán újból földet akar vásárolni, ugy a szindikálus neki a felgyülemlett kamatok tőkésített ösz-szegét szintén együttesen kifizeti.
Mint ebből a megoldásból lálhaló, a Wekerle féle uj parcellázási politika szerencsésen egyesíti egyrészt a nagyobb birtokok tehermentesítését a kisgazdák földszerzésének lehetőségével. Ezzel pedig lehetővé tétetik az az egyedül helyes nemzeti birtokpolitika, amelynek célja a kisebb gazdák
földhözjullalásával egyrészt a mezőgazdaság egyéni jövedelmezőségének a növel ése, másrészt pedl^ s atni a legfőbb, az egészséges blrtokmeg-oszlás. A földrendezési akció tehát, amikor megmenti az eladósodó földbirtokost, ugyanakkor megteremti a lehetőségei arra, hogy a dolgos, törekvő és eddig is észszertlen gazdálkodóit kis és törpiblrtoí\'.os annyi földet szerezhessen eddigi birtokához, amennyi a maga és családja nyugodt, tisztes megélhetéséhez szükséges. Egy uj magyar birtokpolitika megteremtése fűződik tehát Wtkerle pénzügyminiszter e nagyhorderejű alkotásához.
Kétszáz halottja és 600 sebesültje van a délszerbiai földrengésnek
Budapest, március 0 A vasárnap hajnali balkáni földrengés legerősebben Délszerbiát su|-totla. A folyó kiléplek medrükből, hegyek omlollak le, hidak dőltek össze, alagutak omlollak be, a telefon- és távlró-összekölletéf mlndeiiü\'t megszakadt. Több falu teljesen el-pusztult. Körülbelül 3000 entber van fedél nélkül. Eddig 200 halottat és 600 sebesültei jelentettek. A sebesüllek legtöbb helyen szabad ég alall hordágyakon fekszenek. A mo8tani katasztrófa legnagyobb
azok közül az elemi csapások közül, amelyek Délszerbla lakosságát az utolsó évtizedekben érték. A földrengés Slumicában és Vaiandovoban okozta a legnagyobb kárl. Vaiandovoban csaknem valamennyi ház ösz-szeomlott.
London, március 0 Hélfőn hajnalban Japánban is ka-laszirófálls földrengés lörlénl, amely Hakodate és Aomosl kikötővárosokat teljesen rombadöntöltc. A halottak és sebesüllek punlos számáról még nem érkezett hivatalos Jelentés.
A franciá—olasz egyezség előmozdítja a revizió ügyét
Róma, március 9 A Popolo d\' Italia a lengerészeli megegyezéssel kapcsolatban azt írja, hogy az olaiz—francia közeledés nemcsak, hogy nem veszélyezteli,
hanem ellenkezőleg előmozdítja a revízió ügyit, illetve annak az állapotnak feiülvi sgálását és orvoslAsál, amelyet Európában a békeszerződések teremtettek.
Jégpáncélba fagyasztották a verekedő varsói diákokat
Vursó, március 0 (hjszakai rddlójelentés) Hétfn délelőtt nagy diákzavargás volt a varsói egyetem körül. Az egyetemisták egy ré6ze benn gyűlésezett az egyetem épületében, amely gyűlésről azonban több hallgatót, a radikálisabb elemet, kizárt a rektor.
A kizárt fialalernberek valósággal megostromolták az egyetem épületét
és parázs verekedést provokáltak a gyűlésen részlvelt hallgatókkal. A rendőrség könnyfakasztó bombákkal és lilz ifecfkendövei gátolta meg a vereV.edés e\'f.julásál. Nagy hatása volt a tüzifecskendőnek, mert a fiatalemberek ruháin pillanatok alall vastag jégkéreg képződött, ugy, hngy kocsin kellelt őket hazaszállítani.
A költségvetés még hos vét előtt a Ház elékerül
Budapest, március 9 Wekerle Sándor pénzügyminiszter a köli8égveiésre vonatkozó tárgyalásokai valamennyi miniszterrel befe-Jezte és aköllségveiéuivljesen elkészült. Főelőadó Temesvdry Imre lesz. A költségvetési a pénzügyminiszter még a húsvéti szünet előtt a parlament elé terjeszti.
Egy évi és négy hónapi fogházra Ítélték a gázoló színésznőt
Budapest, március 9 A budapesti büntető lötvényszék mi tárgyalta Faludl Sárinak, a Magyar SzinhAz lagjlnak auiógázo-lási űjtyél, Faludl Sári a mull év májúiéban a Várofli^elbeti autójával felszaladt a gyalogjáróra és ott elütötle Pallir Oy\'Örgy altisztéi és mostoha fl!l A kisgyermek szenvedett sérüléseibe belehall. A törvényszék Faludl Sárit gondatlanságból okozott emberölés vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért egyévi és 4 hónapi fogházra Ítélte.
Menesztették a Román Nemzeti Bank kormányzóiét
Bukarest, március 9 (Éjszakai rddlójefenlis) A francia pénzkölcsönnel kapc ólaiban a Román Nemzeti Bank merev álláspontja minit súlyos ellentétek támadtak a kormány és a bank igazgaléslga közöd. Mlronescu mlniszlcrelnök azon kijelentésére, hogy ha a kormány nem kap elégtételt, akkor ő levonja a konzekvenciákat, Burrileanul, a bank kormányzóját elmozdltollák állásából, akinek helyéi Angelescu foglalta el.
A kortnányzócserével beavatott körök kedvező helyzetváltozást remélnek és igy va\'ószlnüleg nem kerül sor a lormányváltozásra.
Időjárás
A nagykanlzaal meteorológia! nteg-ttgyelő Jelentések r Héttőn a kímérsék-ht: Reggel 7 órakot —1\'8, délután 2 érakor -f-7-6, este 9 órakor —1\'4.
Fithfoet: Egész nap borult égboltozat.
Szélirány Reggel észak, délben 6s este délkeleti szél.
(Éjszakai ráálójelenlés) i h.al«aroiA-> giai !»táu»t ssls 10 órakor italon?! i Jobbóra borult Idő, nyugaton osapadékkal, némi hft-emslkedéassl várható.
i
ZALAI KÖZLÖNY
Idái március 10.
Munkára és kenyérre van szüksége a nagykanizsai iparosságnak
Vihar indult, de győzött a fegyelmezettség vasárnapi közgyűlésén — Az iparosság lelkesen tett megtámadott elnöke mellett
az Ipartestület tünte-
Nagykanlzoa, márclue 9 Vasárnap délulán larlulla meg a nagykanizsai iparleslUlel rendes évi közgyűléséi a városháza nagy közgyűlési termében Kiss Frnö elnöklete alatt. A város képviseletében dr. Hegyi Lajos főjegyző vett részt a közgyűlésen. Képviselve voltak a pénzintézetek, a kereskedelmi érdekeltségek, a Oyosz. stb.
Kiss Ernő elnöki megnyitójában foglalkozott az elmúlt év kűzde\'mei-vel. Az ipartestület vezetősége mindent elkövetett az Iparosság érdekébert, h.i nem sikerüli ugy, ahogy szerette volna: nem rajta, hanem a rendkívüli viszonyokon múlott Itt a tavasz, a közn.unkáket meg kell Indítani — folylath Kiss elnök, azonban a mostani tavasztól sem válhatunk jobnnt a műit évmél — Beszél a leányiskoláról, az OTI ön álló nagykanizsai kerületéről, amelynek érdekében mindent el fognak követni. Szükségesnek tartja a lak-lanyaépilkezés többi fázisainak ebben az esztendőben való leépítését. Meit munkára és kenyérre van szüksége a nagykanizsai Iparosságnak. Rátér a nagykanizsai nyomdaválla-tok ismeretes ügyére és az elnöki székből felhiv|a a város jelenlevő képviselőjét, hogy ne engedjék azt, hogy Nagykanizsáról idegen városba vigyék ki a munkál. Majd u\'ai arra, hogy az utóbbi Időben mind eröseb-ben érezhető egy megindult béke-bonlási folyamat. Felemelt fővel áll az Iparosság elöli a testület vezetősége. Kéri, ne engedjék, hogy visszavonás bontsa meg soralkat. Az uj elöljáróság békéltető blzoltságoi log alakítani, amely minden felmeiüll panaszokat békés utón elintézni
igyekszik.
Supka Béla jegyző terjeszti be e.ulán a nagykanizsai ipaiteslület elnöki Jelenlését a testület múlt évi működéséről, amely legszebben bizonyltja azt a fáradhatatlan munkásságot, amit az elnökség karöltve az elöljárósággal kilejt a helybeli iparosság érdekében. Majd a zárszámadást és a folyó évi költségvetést terjeszti be. í folyó évi költségelőirányzat 9400 pengő. A közgyűlés magáévá leszi és elfogad|a.
Bárány a fémipar! szaklikola konkurenciáját teszi szóvá, mire Kiss einok hivatkozik Innotay igazgató kijelentésére, hogy az Iskola egész évi munkája 5000 pengő értékűre leheló, tehát komoly konkuirenciáról nem lehel sió.
Hajdú Gyula dr. testületi ügyész Ismertei! a menház-eladás szerződését, amihez a közgyűlés hozzájárul.
Eddig csendesen, Izgalommenle-ten folyt le a közgyűlés. Az indítványok során azután parázs kii vihar vonult végig. Relsz Béla a laktanya-építkezését teszi szóvá és a generálvállalkozók eljárását, akik, szerinte, leszorítják az ajánlatevő kisiparosok árait. Qömbös miniszter azért adta nagykanizsai generálvállalkozóknak, hogy a nagykanizsai kisiparosok jussanak munkához.
Kertész Béla építészmérnök nyomban válaszol. Azt mondja, hogy azok állanak elö vádiskodással, akik nem kaplak munkát. Nem vonja le a konzekvenciái, meri öt nem az épilési szakosztály, hanem a nagykanizsai Iparosság összessége választolta alelnöknek. Azok a lakaiosmeslerek, akik megkaplák a munkát, meg vannak elégedve az árakkal. Utal arra,
Az ügyvédség története
Dr. Frled ödSn előadása 6 De emlékezzünk meg a számos, névleg meg nem említett, már elhunyt és ma még élő és működő magyar ügyvédről, akik éleinkkel és működésükkel a megalkotott ügyvédi rendtartás hatálya alatt megvalósították azt a nagy elvet, amit a világ legnagyobb ügyvédje, Berryer, a párisi ügyvédi kamara baltonlerje hirdetett székfoglalója alkalmával fiatal kar-társainak :
„Az ügyvédnek nincsenek szolgál, mint nincsenek urat; nom a hatalmak ellen irányzott cllnséges és lázongó hallum lelkesíti őt; függetlensége unnak érzetében áll. hogy semmi som
r)lja abban, urnit tennie kötelessége Bernml Bem kényszeríti azt tenni, amit nem kell tennie 1 Szabad, mert nincs alárendelve semmiféle hutalom akaratának vagy Bzeszélyeinek a az igazi ügyvéd védencei bá>mely szenvedélyének sem rondeli alá magát"
A modern ügyvédi rendtarlásunk a szabad ügyvédség elve alapján áll és dacara a mostoha g.izdabági viszonyoknak, a magyar Ügyvédség örök dlcsége marad, hogy megiudiu őrizni elhicai magaslatát és hogy az
ügyvédség magasztos hivatásával össze nem fé\'ó és az ügyvédet függő helyzetbe laszitó numerus clausus intézményét önzetlenül visszautasilolta
A mi ügyvédi rendtartásunk, poslu-Ibtumként felállítja, hogy az ügyvédi karnak legyen becsülete és tekintélye. A törvényhozás tehát, szemben a többi foglalkozásokkal, melyeket magára hagy, az ügyvédi állást előkelő, kiváló állásnak akarja, tudományosan képzett, elhicai magaslaton álló, tanácsadó, segítő karnak képzeli, amelynek az legyen a hivatása, „hogy a népet a törvényes rendre vezesse és segítse."
Az ügyvédség története igen rok esetet mutat fel a törvény által megkívánt ezen becsület és tekintély igazolására. Örökbecsű példa marad errenézve a nagy római jogász, Papinianus esete; aki noha tudla, hogy tejével játszik, Caracalla római császárnak kereken megtagadta, hogv Geta öccsének meggyilkolását védje a senatusban „Te megölhetted öcsédet, én azt védeni nem tudom." Ez ügyvédi Válasz Papinianus éleiébe kerüli.
A sok közül egy másik esel, a
hogy az egyik Iparos, aki ajánlatot adott, belátta azt, hogy egy másik olcsóbb ajanlatot ado.t, erre 50 százalékkal olcsóbb ajanlatot nyújtott be neki.
Kiss Ernő kijeleuti, hogy ez az Ugy voltaképen nem is tartozik a közgyűlés elé, mert ez a generálvállalkozók és a kisiparosok baica.
Zapletál Simon szóváteszi, hogy az elnökség a választás alá kerűló elöljárósági tagok névsorát nem bocsátotta a nyilvánosság elé. Kiss Ernő felvilágosító válasza után Szatler kárpitos szólal fel és sérelmezi, hogy Kiss elnök a szálloda-bcli kárpitosmunkákat Budapesten készilleti, amiért az iparosság bizalmatlan vele szemben.
Ez voit hát a bomba, amit egyetek inára készítetlek. Mindenki ösz-szenéz és a vihar kitörését várja. De Kiss Ernő azonnal feláll éd válaszol az elhangzottakra:
— Erről a készüli felszólalásról már hetek óta tudtam. Itt vannak a nagykanizsai asztaloslparosok, akiket megkérdeztem, ki ludja ezt nekem megcsinálni és ezek az urak maguk mondották, ezt a bútorozást csak kingelnél lehel csináltatni. Nem is említve azokat az anyagi okokat és feltételeket, amelyek arra kényszeritettek, hogy ezt a rendelést Budapesten csináltassam meg. Ha azonban a helybeli Iparosság helyteleníti eljárásomat, akkor hajlandó vagyok a konzekvenciákat azonnal levonni...
A Kiss Ernő lejét követelő felszólalás mellett egyetlen hang sem hallalszolt — a felszólalón kiüli. De amikor Kiss bevégezte beszédét, a terem közönsége egyemberként zajosan éljenezte Kiss Ernőt és lelkesen tüntetett mellette percekig.
Ez volt a nagykanizsai öeszipa-rosság válasza
Kiss Ernő meghatottan mondott eiulán köszönetet a bizalom ilyetén mrgnylIvánuláBáért. Bárány József azonban még fel-
psiisi ballonier, Berryer éleiéből.
Egy gardag főúr 50 000 frank küldése kapcsán Berryer védelmét kérte egy törvénytelen gyermekének latlásj keresetével szemben. Berryer megtudva, hogy ez a főúr évekig tartotta a leányt, visszaküldte, nem vállalta az ügyet: „Tartsa el tovább, ha eddig tettel"
Nálunk, sa|nos, az ügyvédség a viszonyok, az intézmények béklyóinak hatása alatt nem emelkedhetett arra a magaslatra, mint a müveit nyugaton, ahol az ügyvédség az Igazságszolgáltatás teljesen egyenrangú tényezőjének ismertetett fel.
Nálunk az ügyvédség, különösen a múltban, az államra nézve magas lonlosságu hivatásnak nem tekintetett, mini a müveit nyugaton, ahol a főkancellár, a legfőbb bíró az ügyvédet ludós testvérnek szólítja, ahol az ügyvéd, mid\\n védbeszédét barettel födött bírák elölt megkezdi, hivatása és méltósága jeléül föde len fővel szólal meg s a bíróság elnöke, egyenrangúsága hangsúlyozása jeléül felszólítja: „Monsleur avocat soyer couvert I"
Végül babérral a kezünkben, em-
vetetle azt a kérdési, miért készíttette Kiss Budapesten az üzlet ellenzőjét ?
— Azért, mert felkérte az egyik helybeli Iparost a munka készítésére, de az kijelentette, hogy nem birja egy darabból megcsinálni. Különben is szabadalom.
Kohn Samu szakosztályi elnök kijelenti, hogy Kise Ernői ebben sem érheti vád.
Majd az elöljárósági lagválaszlá-tokra kerüli a sor. Megválasztattak a régi alapszabályok szerinl kiesett 10 előljáró helyeit 3 évre: Batlcza József (159), Rálkai Llszló (159), Varga Nándor (159), Vértes Antal (159), Dukász Ferenc (158), Muzl-kár Vince (158), Ofcnbeck Vilmos (158) Baglady Béla (157), Oerő Soma (154), Péciely József (151). Az uj alapszabályok szerinti kiegészítésül :\'Q:rócs Qyörgy (158), Qoz-dán József (158), Bilogh Károly (156), Pilctcr Albert (155), Báron Ferenc (154), B ÓJ Ignác (154), Siabó István (154) dr. Schichtanz István (151), Oróza Jlnos (148), Némelh H. Pál (137), Híjas József (124), Varga Lajos (123), Zollner János (122), Pintarits Márton (121), Papp István (115) Pótlagokul 1 évre: Megyimorecz Tamás (157), Bazsó Sándor (155), Szmerk Mátyás (154), Stern Miksa (128), Quittner Atthur (120).
Számvizsgálók 1 évre: Kalmár Zoltán (156), Schnitzer Oéza (156), Schless Ferenc (121); póttag: Fíala Anlal (157).
Kiss elnök melegen üdvözölte az uj elö\'j írósági tagokat, majd Indítványozza, Hogy a közmunkák megindítása érdekében memorandumot intézzenek az összkormányhoz, amihez a közgyűlés hozzájárult.
= Főnyeremény egy OltOny,
melyei Singeméi vesz, meri sohasem szakad el.
Iékezzünk meg Kossuth Ferenc, Deák Ferenc, Horváth Boldizsár, Madách Imre, Katona József, Jókai Mór és Vörösmarty Mihályról, akiknek neve az ügyvédi oklevél birtokában időtlen Időkig fog fényleni a Magyar Patheonban.
Még hézagosabb volna előadásunk, ha meg nem emlékeznénk igazságszolgáltatásunk diszéröl és legszebb ékességéről, a bírót kar és klr. ügyészi karról.
A vesztett világháborút követő Összeomláskor, a forradalmak és egyéni kilengések szomorú Idejében e birói és ügyészi kar volt az egyedüli lix pont, mely a jogrendünket és ezzel állami nemzeti létünket is megmentette.
Ezen magas színvonalon álló bírói hatóságoknak az ügyvédséggel való együttműködése, az igazságszolgáltatás e különböző hangjainak a polgárok életét, szabadságát és vagyonát megnyugtató harmóniában való egybeolvadása, az igazságszolgáltatás egyik szépsége.
(Vége kitv.)
1931 miicluílO.
zalai közlöny
fölárgyalásra.
A község lakossága, söl a szomszédos községekből nagy számban veszik körtll a tárgyalás helyét, azonban a tanuk nagy száma miatt nagyon kevesen nyernek bebocsátást a terembe. Az emberek csupa izgalom. Ami érthető, a községbe még soha sem szállt ki biróság.
Mészáros József, a vádlóit tanító védőjével, dr. Welsz Lajossal Jelent meg. Arca feltűnően nyugodt Olt vannak a csendörök Is, akik a köz-
fdegkexdöáöti a xalasxent-baláscsl bllnper tárgyalása
A nagykanizsai törvényszék háromnapos tárgyalása a szenl-balázsl Iskola osztálytermében — A törvényszék zárt tárgyalást rendelt el — Most derül kl, bűnös-e Mészáros József az., ellene emelt súlyos vádakban
Zalaszentbalázs, m4rolu« 9 Annak idején Zalaszentbalázs község lakossága hónapokon kérésziül sugdosott a nemrég oda kinevezett tanító, Mészáros Józseffel kapcsolatban, olyannal vádolván ót, amll a a büntetőtörvény súlyosan büntet. A .falu szája" megindította hullámok azonban mind tovább terjedtek, ugy, hogy a község legtekinlélyesebb gazdái nyiitan foglalkoztak azokkal a dolgokkal, amiket a tanítóval szemben felhoztak. Izzó leit a hangulat a községben. Voltak, akik a tanítónak azonnali elmozdítását követelték, de vollak, akik a tanitó párt|ára álllak. Nem kevesebbről volt szó a vádakban, minthogy Mészáros József tanító nem viselkedett a reá bízott leánykákkal szemben ugy, ahogy mint tanítónak viselkednie kellett volna, hanem rutul visszaélt a bizalommal. Végül Is az iskolaszék elé kerüli az Ugy, ahol Mészáros kijelentette, hogy az egész nem más, mint egy ellene megindítóit csúnya hajsza egyesek részéről. Tagadta, hogy bármit is követelt volna el azokból, amivel vádolják. Foglalkozott a Mészáros ügy-gyei a vármegye Is és megindult a szokátos eljárás. Mészáros Józsefet az Iskolaszék felfüggesztette, mlg ügye tisztázást vagy bebizonyítást nyer.
A csendőrség heteken át folytatott nyomozást ebben az ügyben és ren-geleg gyermeket hallgatott ki, úgyszintén szülőket és a tanitó kartársall.
A gyermekek a csendőrök előtt súlyosan terhelően vallottak Mészáros ellen. Mikor a dolog a vizsgálóbíró elé kerüli, a gyermekek nagyrésze vlsszavonla állításait, csupán néhányan, löleg az egyik tanitónő vallolt erősen Mészáros ellen, aki a bünügyl eljárás alatt is körömszakadtáig ártatlanságát hangoztatta. ,.
A kir. ügyészség szemérem elleni erőszak bünlettéért emelt vádat Mészáros József ellen és dr. Mutschenbacher Edvln kir. törvényszéki tanácselnök március 9., 10. és 11-ik napjára tűzte kl ebben az ügyben a főtárgyalás!.
A nagykanizsai törvényszék bün-tetőlanécsa ma, hétfőn reggel kiszállt Zalaszentbalázs községbe, ahol az iskola egyik tantermében folyik le a három napos főtárgyalás.
A büntető főtárgyalás elnöke dr. Mutschenbacher Edvln, szavazóblrák Gombár Gyula és Berlin Agosl táblabírák, mig a vádhatóságot viléz Szlty Dezső kir. ügyész képviseli. Mészáros védője dr. Welsz Lajos ügyvéd. A törvényszék több, mint •láz tanul Idézett meg e monslre-
ségben a nyomozást végezték,,
Dr Mutschenbacher Edvin főtárgyalás! elnök megnyitván a tárgyalást, kiveszi a naclonálét a vádlottól, majd a tanukat az eskü szentségére figyelmezteti. Ekkor feláll viléz Szlly Dezső ügyész és zárt tárgyalás elrendeléséi kéri a közerkölcsiségre való tekintettel.
Dr. Mutschenbacher zárt tárgyalást rendel el a három napra. Ítélet azonban nyilvánosan lesz kihirdetve. A közönség elhagyja a termet és megkezdődik a tárgyalás.
Miután a bíróság a plébánián nyeri elhelyezést, nem jönnek vissza esle Nagykanizsára, hanem mind a három napon át künn tartózkodnak a községben, lléletre valószinüleg csak csülöilök este keiül sor.
Divatujdonságok
naponta érkeznek.
Nagy választék finom kosztUm-, köpeny- és ruhakelmékben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi és nöi fehérnemű anyagokban.
SINGER DlVflTÁRUHÁZ.
A népjóléti miniszter az inségahcióra nem tud több segélyt adni Zalának
— A törvényhatósági Intégblzottság ülése —
Zalaegerszeg, márotus 9 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A vármegyei törvényhatósági inség-blzoltság ma délelőtt a vármegyeházán üléat tartott Bidy Zoltán alispán elnöklete alatt. Brand Sándor főjegyző ismertette a népjóléti miniszter leiratát, mely szerint 5000 pengő segélyt utal Zalának. De további segélyt nem lud adni. Krátky István polgármester előadja, hogy 34 000 pengő Nagykanizsának a szük-
séglete az inségakclóra, erre az ősz-szegre a városnak 6000 pengő a fe dezcle. A nagykanizsai pénzinlézelek Ígértek ugyan egy nagyobb összeget erre a célra, azonban igy sem fedezi a szükséget. Azért nagyobb összeg kiutalását kéri. Majd Czobor Mályás zalaegerszegi polgármester telte meg Jelentését.
A bizottság végül 3000 pengőt Nagykanizsának és 1000 pengőt Zalaegerszegnek utalványozott
Zalában 76 százalék az adóbátralék
A vármegye közigazgatási bizottságának ülése
Zalaegerszeg, március 9 elnöklete alatt március havi ütését
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt Bődy Zoltán alispán
tartolta. Az alispáni jelentés szerlnl a közbiztonsági állapotok a mult haviakkal szemben javulást mulat-
nak. A nagykanizsai rendőrség 124, a za\'aegeiszegi 9 bűnesetben járt el. Brand Sóndor dr. főjegyző Vásvár-megye ítiratát olvasta fel a földbirtokok szabad forgalmát biztosító törvényes rendelkezések mielőbbi életbeléptetése ügyében. Zalavármegye hasonló értelemben tesz felterjesztést.
Thassy Qábor dr. tlszlifőorvos jelentésében beszámol az Influenzáról, amely rendkívül enyhe. Majd beszámolt a nagykanizsai trachoma-ankélröl.
Brand főjegyző bejelenlelte a földművelésügyi miniszter leiratát, amely szerint a miniszternek nincs módjában a Irachomás zalai munkásokat állami birtokokon elhelyezni, de megkeresi a nép|óléll minisztert a járvány megszüntetése iránt.
Csd* Károly dr. szóvátetle, hogy a zalai Irachom t ügyiben kélizben is felszólalt a Hiz.ban. Zalából a Járvány az egész országra kiterjed.
Bruzsa Uyula pénzugylgazgató jelentése szerint az adózási állapotok rosszabbak az elntull hónapnál. Az esedékes adóhátralék 3,195.498 P, ami az adó 76 százalékának felel meg.
Csóthy Qéza helytelenítette, hogy a murántull birtokosok után az adóhátralékokat még mindig kimutatják, hololt ezeket nem lehet behajtani.
Bruzsa kijelenti, hogy épen meg-fordilva van. A murántuli birtokosok illeni birtokaik után kivetett adókból állt elő a behajthatatlan hátralék.
Csák Károly dr.: Nagyon nehéz ehhez a kérdéshez hozzányúlni, mert retorzióval élnek a jugoszlávok.
A bizoltság ebben az ügyben a miniszterhez intéz feliratot.
Sándor Zsigmond fölanácsos a hóviharok okozla károkról számol be.
Csóthy apát a murakeresziurl vasuli sorompó áthelyezését kérte.
Vitéz Barnabás István tanfelügyelő a lanszemélyzetnéi beállolt változásokról lett Jelentést.
Majd a többi ügyekre került sor.
Március 15 éa Kosauth-vaosnra
Nagykanizsa, március 9 A Zrínyi Miklós liodalmi és Művészeti Kör ez idén is méltó keretek közi készül megrendezni Nagykanizsa március 15-iki nemzeti ünnepségéi. A hazafias ünnepélyt délelőtt 10 órakor istentisztelet előzi meg a ferencrcndl plébániatemplomban. — Utána fél 12 órakor kezdődik az ünnepély a Városi Silnhjzban. Az ünnepi beszédei dr. Krátky István polgármester mondja. Alkalmi költeményét szavalja Dávid Magyar József hírlapíró. Közreműködik a honvédzenekar és a Polgári Iskolák Vegyeskara.
Esle fél 9 órakor lesz ugyanaznap a Kossuth vacsora a Polgári Egyletben. A serleg-beszédet Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör társelnöke mondja. Menü 1 60 P. Előjegyzéseket 100. vagy 421. sz. telefonon vagy személyesen kér a postafőnök, illetve a szerkesztőség.
SALVATORFORRAS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
■ •>•■„■■«■■ ÓM*.***®! (.toldja éa llvanak kép.Méaét maaakadal.oaia . a r..ai> "Idalmakat MafluBntall • >•••- éa h«lya|hamakat alU.allt • aukerbategak a>ég>ltala
Üzletvezetőség: Budapest, Erzsébet-tér I.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. március 10.
Afo, Ö<t1a Js/ennek,
nem kell félttni a házasság intézményit. Legalább is nem
kell félteni addig, amíg olyan vállalkozó szellemek vannak, mini Jarow Samu bátyánk, akiről írva vagyon az újságokban, hogy most nősült negyedszer. Ami azonban még nem volna baj Csakhogy Samu bácsi 94 éves És azt állilja, hogy ez sem baj. Neki ebben már olyan gyakorlata van .. Mint egy 24 éves Ifjúnak.
A baj ott von, hogy ezt a re-koraol Is Amerikában állították fel. Az európai lányos-mamák nem kis keserűségére Pedig Igazán nem ártana ezt a nősülést hajlamaiból kivetkőzölt európai arany-IfJuságol néhány hajórakomány Ilyen snejdlg ükpapával megszé-gyenitenl és esetleg Jobb belátásra bírni.
Elvégre amit a 94 éves Jarow Samu mer...
De azért nagy dolog dm ez I 94 éves korban I
Hiába: — Amerika a korlátlan lehetőségek hazája I
Azt olvasom, hogy a boldog vőlegény, a mennyegzől lakomán emeli fővel és pohárral jelentette ki: reméli, hogy felesége hűen fog róla gondoskodni akkor is, ha majd megöregszik.
Az en-gross nagypapát különben 8 gyermeke, 47 unokája, 35 dédunokája és 5 ükunokája kísérte el az esküvőre.
Hát én a magam részéről tiszta szívből kívánom a saját cenlenná-rluma felé közelgő jenkinek kedves jó egészségére a negyedik nászát és Igaz gyönyörűségére a ritka unoka-kollekciói, de azért mégis csak a Szent Péter pártján vagyok ebben a kérdésben. 0 ugyanis nagyon szimpatizál a mártírokkal. Ezért minden férje! beenged a menyország kapuján. De kimélel nélkül visszakergeti azokat, akik egynél többször nősültek, mondván: aki már a földön Is visszakívánkozott a pokolba, annak nincs helye az üdvözüllek között. Még akkor sem, ha egy egész
unoka-farm Imádkozik érte. •
Ugy látszik az üdvözülés ulfál készítik elő maguknak azok is, akik az ilt következő hirdetés! adták le a minapi újságokban:
- - Nem Mon< a. Wtaner Rózsi fényképész, Vámház-körut 6. és Boítu Rezsó optikus, Hornád-uten 64. közlik, hogy nem azonosak azzal n Wlg ner Rózsival és Boda Rezsővel, akik az Kat 1031. évi március hó l-l száma szerint házasságot kötöttek.
Islen ments I Nehogy valaki még azt találja hinni!
Tessék elhinni, kérem, ezeknek a szegény európai fiataloknak is Igazuk van Az a Boda Rezső, kérem szépen, nem hídba oplikus. Az előrelátó, kérem.
Én Is, íme, ezennel kijelentem, hogy még álmomban sem vagyok azonos Jarow Samuval. Nem biz\' énl Vele. aki négyszer... Ooll behüt\' I Én nem lennék képes négyszer megnősülni... Sől: egyszer sem lennék képes... ha egyszer már képes nem leltem volna
(?)
/Imit tíí sxerxttnk, marad-toa a vdroaTtan.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Március 10, kedd
Róm. katolikus: 40 véri. Protestáns: Olimpia. Izraelita: Adat hó 21. j
Gyógyszertári éjjeli szolKélal: I. hó végiig a „Fekete sas- gyógyszertár Főút 6. í
üözíürdő üvltvo reggel 6 íiá\'.Cl taté 6 óláig (hétlö, szerda, pénlei: délulén. ktdden egész usp nőknek). Tel.: 2—18.
Emlékeztető
Március 10. N Sznhíi Oyula balatoni szemináriuma este fél I) órakor a lioz-gonyl-utcal Iskolában. Március 11. N. Szabó Oyula előadása a Magántisztviselők Esyestllolóben este fél t) órakor. Március II. Az Izr. Nöewltl fekole
kávéja a Contrállmn H órakor. Március 16. Az Irodalmi is Mtln\'sull Kír hazafias Ünnepsége a Városi Színházban d. e. II órakor.
A Klskanlzsal Polgári Olvasókör hazafias Itnncpőlyo 0 órakor.
— Városi közgyűlés előtt.
Nagykanizsa város képvlse lőlesllllete e hó második felében rendes közgyűlést tail.
— Dr. Bartha István előadása. Vasárnap délelölt a városházán sl-keiüll előadást tartott a nagyszámban megjelent kereskedők és Iparosok elölt dr. Bartha István, a nagykanizsai OMKE ügyésze a fizetésképtelen kereskedők és iparosok kényszerfelszámolásáról szóló mull hónapban megjelent rendeletről. Bartha dr. minden részleiben kiterjedően ismertelte az érdekeltek előtt a rendelet Intencióit és szakaszait, amely a kényszeregyezségi el|árásra vonalkozólag mélyreható módosításokat larlalmaz. A jelenvoltak mele-gen megköszönték dr. Bartha sikerült jogi előadásit.
—> A Magántisztviselők Egyesületének láncteája vasárnap délután a legjobb hangulat jegyében zajlott le a Korona különtermében. A nagykanizsai fiatal generáció azon rélege, amely egész hélen át komoly harcot
folylat a megélhetésért, vasárnrp délül n száműzte magától a munka gondokat és |ól sikerült táncteával mélyítette kl az egyesületi hgok között fennálló baráti kapcsolat. A kitűnően dkalHI délutánért Kelemen Ferenc bankigazgatót, az egyesület elnökét és Grünfeld Lászlói, a vigalmi bizottság elnökét llleli az elismerés, akiknek fáradozása nem veszett kárba. A jelenvoltak este fél 9 óra tájban egy kellemes délután emlékével hagyták el a tánchelyiségei.
— A soproni kereskedelmi ét Iparkamara, amelyhez Nagykanizsa is tartozik, még ebben a hónapban tartja évi közgyűlését. Mivel a nagykanizsai kereskedelemnek és iparnak sok sérelme van, amit a kamara ülésén kíván előtei|csztcnl, a nagykanizsaiak nagyban készülnek a kamara közgyűlésére.
— N. Szabó Oyula balatoni előadását tegnap este szépszámú közönség hallgatta végig a Rozgonyl-ulcai elemi Iskolában. Az értékes előadás mindvégig lekötötte a lelkes közönséget. Az előadási N. Szabó Oyula ma este fél 9 órakor folytatja. A rendezőség kéri a közönséget, hogy minél nagyobb számban hallgassa meg a Balaton nagy ismerőjének mai előadását is.
— A jövő hónapban kerül szőnyegre a nagykanizsai OTI Ugye. Ismeretes, hogy a nagykanizsai OTI ügyét a legközelebb összeülő országos közgyűlés lesz hivatva végleg eldönteni. Most arról értesülünk, hogy az eddig elmaradt rendkívüli közgyűlést az OTI a jövő hónapban fogja megtartani, amikor is napirendre kerül a nagykanizsai OTI keiület Ugye. Jó lenne, ha már most minden hivatalos tényezők megmozdulnának a nagykanizsai Igaz ügy sikere érdekélten. :
= Hölgyeim I Singer divatuj-donságai szenzációsak, ne mulassza el megtekintésüket I
— A keresztény tisztviselőnők böjti teadélutánja. A nagykanizsai
Keresztény Tlsitviselőnők Egyesülele vasárnap délulán jól sikerüli nagyböjti teadélutánt rendezett a Nádor-u\'c^l ovodában, amelynek nagytermét zsúfolásig megtöltötték a jelenvoltak. Az agilis rendeíőgárda, Bőczl Antalné, Kenedi linréité, özv. Nagy Oyőzőné, Németh Jenőné és Tornyos Ferencné háziasszonyok vezetésével a nagyböjt hangulatának megfelelő lelki táplálékról is gondoskodott, amikor dr. Oyurálz Ferenc piarista tanárt felkérte, hogy tartson előadási a nökérdésról a teadélutánon. Dr. Oyurálz Ferenc „Történelmi vlssza-plll.tnlés a nő társadalmi helyzetére" cimen tartotta mindvégig érdekes és lebilincselő előadását, melynek végén lelkesen ünncpellék az előadói. Meleg sikert aratott Mázol Lulu Is, aki dr. Marion Pál: Nap és az éj cimü humoros költeményét adta elő ügyes interpretálásban. Műsor ulán tea következeit és az egyesület tagjai, valamint a szépszámban megjelent érdeklődők a késő esti órákig a legjobb hangulatban maradtak együtt.
— A Szent Hona Leányklub böjli estje a nagy misszióra való tekintettel elmarad.
— Tavaszi női gyapjú szövetek 3 pengőtől Schütznét.
— Kézimunka-tanfolyam a Roi:-gonyl Iskolában. A Rozgonyl-ulcsl állami elemi Iskola faradságot nem Ismerő, lelkes Igazga\'ója Flló Ferenc, aki tanítványainak a magánéletben való jólétét is figyelemmel kiséri és valóságos fanatikusa a magyar nemzeti nevelésnek, az Iskola VI. osztály leánynövendékei számára három hetes kézimunka tantol/ rm >t rendezett, ahol az iskolM i lön kívül a leánykák naponta hangya szorgalommal hímezni és egyéb női kézimunkát, történetesen gépen varrni és hímezni tanullak.
— A Stefánia SzOvetség nagykanizsai anya- és csecsemövédő Intézetében február hó folyamán az orvosi rendelőn megjelent 24 terheinő, 118 csecsemő, 62 kisded. A körzell védőnők meglátogattak 29 terhest, 37 gyermekágyast, 322 kisdedet. Vezető fővédönö 40 ellenőrző látogatást vég7etl. A lejkonyha 64*fcsecse-mőt látott el, napi adagok száma 1461, melynek összsúlya grammokban 1,094 870 A védölntézell iroda különféle szociális ügyet végzett 19 esetben. Csecsemő elhelyezési 1, anya vagy gyermek erkölcsi védelme 3 foglalkozás szerrés 1, házasság-kö\'.és előmozdítása 2, löivényestlés elősegítése 2 esetben, ezen kivül hatóságoknál való eljárás 10 esetben fordult elő. Szülészeti vándorládát I, vándorkelengyét 3, vándormérleget 8, púder-csomagot 70 esetben adolt kl a védőlntézel.
= Divatbemutató a Városi Színházban. Szombaton az 5, 7, 9 órai előadás titán a Schülz-áruhlz a legújabb tavaszi modelljeit mulatja be elegáns mannequlnjein. — Rendes helyárak.
Hölgyek figyelmébe!
Van szerencsém a nagyérdemű hölgyköiönséggel tudalnl, hogy egyelőre Erzaábet-tár 4. az. alatt II. emeleti lakásomban
f üző-szalonomat
Budsptsl eltő izslonjtbsn és a wienl szahászsll szaklskolábsn nyeri képesítésem fo ylán a legkényesebb igényeket Is kl tudom elégíteni Szalonomban a legmodernebb kivitelben fűzők, kombiné fttrők gyógyfüzők melltartók és minden e szskmlba vígó munkák jutányos érőn és előnyös feltételek melleit készületnek. \' A mélyen tisztelt hölgyközönség becses megrendelései! kérem
Bencze Magda
fUzS-azalon
Tavaszi cipőszUkségletét
az
„Ideál" cipőáruházban
(volt Turul elpőBzlet helyiségében)
szerezze be, hol mindenfaj\'a női, férfi éa gyermek cipőkben nagy választékot talál meglepB olosó árban.
Újdonságok naponta érkewek I Nézze meg kirakatainkat!
HECHT LAJOS ÉS KIRCZ JENNY
1104 (a Turul clpőiaktár volt vezetői.)
1931. március 10.
ZALAI KÖZLŐNV
A missziós napok programja
Nagykanizsa, március 0
Szombat este kezdődtek meg Nagykanizsán a missziói napok P. Böhle Kornél, P, Bakacs Lőrinc, P. Paius-csdk Pál és P. Vörös Fülöp szenl-domonkosrendi atyák vezetésével. A missziók részletes programja a következő : A plébánia templomban naponkint reggel fél 8 órakor, esle pedig (él 7 órakor szentbeszéd. A felsőtemplomban csak este fél 7 órakor. Kedden délulán 3 órakor állapotbeli kötelességekről szóló oktatás csak asszonyok részére. Szerdán délután 3 órakor oktatás leányok részére 15 évtől felfelé. Pénteken 3 órakor okla-lás az ifjak részére ugyancsak 15. év:ől kezdve lehet résztvenni. Szombaton délulán 3 órakor a férfiak ok-lalása. Csütörtökön eate fél 7 órakor a szrnlhrszéddrl kapcsolatos engesztelő szentsiglmddás. Szombaton a lélnyolcas prédikáció után ünnepélyes requiem lesz a plébánia megholtjaiért, amelyet P. Böhle Kornél celebrál. Vasárnap délulán háromnegyed 3 órakor gyülekezés a felső-ter.iplomnál, majd szentségi körmenet indul a plébánia templomba és ott utolsó missziói szentbeszéd és pápai áldás lesz. A csütörtök esti szenlségimádás idejére és a vasárnapi körmenelre kívánatos lenne, ba minél több fehérruhás leány jelennék meg. Oyóntatás egész napon át
— Az Iparosokhoz I Ipartestületünk ama tagjait tisztelettel felkérjük, akik tagdíjukkal hátralékban vannak, azt nyolc napon belül befizetni szíveskedjenek, nehogy ellenük az alapszabályok szerint legyünk kénytelenek eljárni. Elnökség.
— Adomány. A Zalamegyei Ojzda-sági Takatékpéuzlár 30 pengőt adományozott a nagykanizsai Ziinyi Miklós Irodalmi Kör céljaira, melyért ezúton ls haláB köszönetet mond a Kör vezetősége.
— Divatos férfiingeket mérték utan készít Schütz áruház.
Ingyen ^rufológUi jellemrajz és horoszkópot kap a Városi Színház minden látogatója szerján és csütörtökön Szakái grafológustól, ki minden előadás ulan személyesen is előadast tait. Rendes helyárak. .
= Elegáns női Iroltőr cipő már P 13\'50-töl „Ideál" cipőáruházban.
— 5, 7, 9 órakor kezdődnek a szerdai mozitlőadasok.
Ha aavanjt a bora, tagjritie
REG EDEI
vbMl, mely a leftavanyubb b«t k kai letiltsa Hallá varás*ol)a.
Kajihntó mlndwttttt! Főraktár:
lfe M Ml
Klrály-ntva >1.
T."smr
Blámoí nöl bajnál a lermészetes „Fereno Iónéi" keserüviz használata végtelen nagy megkön-.yebbülést szerez. A nőorvosi klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc József vizel különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák. A Ferenc JÓSíef keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és lüszerüzle tekben kapható.
— Felhívás a róm kath hívekhez. Az 1931. évi egyházi adó kivetés az egyházközség Irodájában meglekinlhető a hivatalos órák alatt. Egyházi Elnökség.
= Elegáns és tartós f.\'rfl cipő fekete és barna P I6 -, az „Ideál" cipőáruhSzban.
= Három órás előadást tesz ki a Harry Ledlke, Henny Porlen, Szakái grafológus szerdal műsora.
— Elveszett a József főherceg úttól a plébániáig egy fekele női kezi) ü, belül bélelve. Kéretik h megtaláló adja át kiadóhivatalunkban.
— Felhívás az Iparostanoncok mestereihez. Tisztelettel kérem, hogy a leánylanoiicokat szerda délután 3 órai missziós szentbea édre, a fiukat pedig pénlek délután 3 órára a plébániatemplomba elengedni szíveskedjenek. Igazgató.
— Két nagy néma sláger szerdán és csütörtökön a Városi Színházban. — Henny Portén és Harry Líedtke egy műsorban.
— Szobaberendezést lehet nyerni Kétórás feladat mindössze, amely-lyel a TündéruJJak országos pályá-zalán egy gyönyörű szobarendezést lehet nyerni. S hozzá milyen szép és kedves leiadat a hölgyek számára Ki kell hímezni a Tündér-ujjak Mag>ar Kézimunka UJság ajándékabroszának sarkában lévő virág-mollvumot, megolvasni az öltésizá-mot, beküldeni a lap IV., Szervita-tér 3 szám alat i kiadóhivatalába s aki a helyes Ollésszámot eltalálta, elnyelheti a pompás Lingel féle ebédlőt, vagy a Lingel-féle modern urlszobát. Március 10 lg lehet pályázni, meit a döntés a kir. közjegyző jelenlétében március I2 én délelölt féi 12 órakor lesz az Újságkiadók Otthonában, az Eizsébet-kötul 49. I. emeletén. A palyazat alapja tehát egy abrosz, amelyei ingyen adnak, A Tündérujjjk Indanth-ren-festésü, finom, lenvasion abrosza, amelyet ajándékoa kap mindenki, aki a kitűnő kézimunkauisagra 14 pengő 40 fillérrel egy évre előfizet.
CSAK A KEK DOBOZBAN VALÓDI!
AMIT KIMÉRVE ÉS NYITVA ÁRULNAK AZ NEM LUXI
SPORTÉLET
Nehéz küzdelem után győztek a favorit csapatok a profiligában
A legtöbb mérkőzést mélyen felázott pályán, havasesSben /átszólták le
I.
Liga
Hungária—Sabárla 3:2 (2:0). A szombalhelyi csapat a mAaodik félidő kemény harcában hajszál híján pontot szerzett nagy a lenfelétől
III. kerület—Bocskai 4:0 (4: 0). A III. kerület egy klasszissal jobb volt a Bocskainál, melyei megölt a sár és kapusa gyenge védése.
Ferencváros—Kispest 2:1 (2:0). lljra megcsillant a Ferencváros régi tudása, de csak egy félidőre,
Budai U-Bástya 1:1 (1:1). Irreális talaj, reá ls eredmény, egy perc alatt esett a kél gól. Újpest— Nemzeti 5:3 (0:1). A Nemzeti kétszer vezetett, 11-esl hibázoll 0:1-nél, s Újpest csak az ulolsó negyedórában kerekedet! felül.
II. Ligában: gól özön Attila—Kossuth 8:1 (2:1).
László Lajos és Gynla hentesárngyára
BUDAPEST
József főherceg udvari szállítója. — HentesárujzyArtmányal a budapesti é» a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Magikanlzaám állandóan trlaaan, nagy választékban kaphatók :
Musxel és Frledenit>al Teuíscfi Gusxiáv Sipos Andor
csemegekereskedésében • kővetkező árakon :
10 dkg. pórial .....................
10 dkg. kraikói .....................
10 dkg. veronai
10 dkg. füstölt omlás reggeli szalonna 10 dkg. paprikáa szalonna abáll, pörzsOlt
10 dkg. osaazárhus, kiváló finom.........
10 dkg. konzerv sonka, prágai módra 10 dkg gépsonka
10 dkg. rollsonka ..................
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ...
10 dkg. száraz cserkész kolbász......
1 pár nagy béoai viratli............ •••
30 fillér 52 fillér 52 fillér 2B fillér 30 fillér 44 fillér 100 fillér 70 fillér 60 fillér 40 fillér 44 fillér 28 fillér
Turul—Terézváros 7:1 (4:1).
VAC-Józsefváros 6:0 (1 : 0).
Soroksár—Maglód 2 :0 (1 :0).
Somogy—Bak 4 : 0 (1:0).
Barátságos, miután a bíró a kaposvári pályát alkalmatlannak találta.
Délnyugati alszővetség
DVSK-DPAC 7:1 (4 :1).
DVAC—DombóváilVoge 6:0(2:0)
,A kisorsolt egyéb bajnoki mérkőzések a rossz időjárás miatt elmaradtak.
Vereséget szenvedett a magyar válogatott ökölvívó csapat Lengyelországban
Vasárn.p Posanban találkozott a két nemzet vá\'ogatolt boxgárdája. A magyar ökölvívó szövetség már előre megállapodott semleges bírókba, de a lengyelek ezen megállapodási nem tartották be és Így helyi elfogult és pár\'.os bírákkal 10:6 arányban verték meg a magyarokat.
A magyar csapat látva a lengyel birák abszurd bíráskodását, levonult és csak a magyar konzul közbenjárására lépeti ismét ringbe.
— Utazási kedvezmény. A DSA
igazgatósági a VIII. nemzetközi keleteurópai aulomobil és motorkerékpár kiállitás rendező bizottság részére (Kir. Magyar Aulomobil Klub, Budapest .Sportegylet" Magyar Aulomobil Kereskedők Orez. Egyesülete) Budapesten tartandó aulomobil éa motoroshét alkalmával valamennyi állomásról Budapestre és vissza való utazásra 33 i-os menetuljkedvez-ményt engedélyezett. Az odautazás március 26 lói április 9 lg, a visszautazás március 28-tól április 14-ig tehető meg. A kedvezmény 1., II., III-Ik kocsiosztályban a kiadott igazolási |egy alap|án vehető Igénybe, Az állomásfőnök.
ZALAI KÖZLÖNY
1931 március 10.

a*6\' W

(RSrldlUMt) H — kint. Wzgazda-aág. ilangy. — hangverseny. E — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyok-nslt. Z — xene. Mg. — mezőgazdaság.
UL - Ifjúsági dőadas. F — Idolvasis. ö — gramofonzene. Ib — ]an b K — kabaré. nZ — népszerű zene.
Március 10 (kedd) Budapest 9.15 A rád US házlkvartljének bankversenye. 9.30 H 9.45 A hangi, folyl. 11.10 NemzctkOzl vlzjelzőiaolgálat. 12 Déli harangszó. 12 05 Az I. honvédéval gezred lenekaiinak hangversenye 12 B H 12 35 A bangv. lolyt 13 Időjelzés 14.45 H. 15.30 Meseors. 16.45 Idő|elzés. 17 NovelUk. 17.30 Ciginyzena. l».20 Francia nyelvoktatás. 18.45 E. 19 30 Aa Operabtz elösdásánsa közvetítése. „l.nhengr(nH. Dalmtl htromlelv Utána: Id4|tlzéa Ma|dt O hsngvetaei.y HAca II O. 12 és 13.10 Zeneksrl bang-veraeny. 15.20 16 (a O. 20 Daléit. 20.30 Llncke Pál-ed. 23 Zenekari hangverseny Berlin 18 Zenéi ifjúsági éra. 19.30 Hangverseny 21 Opera E.
Brit orazáfoa műsor 17.30 Zeneksrl hangverseny 18.15 Vígjáték. 19 40 Bielho-ven egy vonóanégyeae. 20.4^ Kvintett azon-rán- és baritonénekkel. 23 45—1 Zenekari hangverseny
Közemisíi
TÓISnE
A mai érléktöztde üzleltelen volt. Később berlini szilárdabb árfolyamok hálására egyes írtékekben élén kebb üzlet fejlfdöli ki, amelynek nyomán a papírok némi árnyereségre teltek szert. A tőzsdeidő vége félé az arbilrage eladóként lépett fel, minek kOvetkezté <en az elóbb elélt árnyereségek eltűntek. A forga\'om mindvégig csekély volt. Biftkteési papirok pl\'can a kényszerkölcsön árfolyama javult. Va\'utrplfc val:ozallan.
Zürichi zárlat
"4ils 20-35, uivtíx, 36I4a/a. N.wy. 51965, Wiaasi 7i42i/a, «•\'■* 2722Vi,
1-U 56 30, itniileioam 2M32>1 BcA. 123 51, Wien 73 04 Solta 3 «■«. ^ 15 39\'/), Varsó Í8I7, Badarait 10-80 B:tti\\ \'l-131/i, tinvral 319.
Terménjtózíds
Buia tszv. 35 flll. dt. 35 flll. és a rozs — flll. emelkedett.
Busa tlaaav. 77-ea 15 85-15 95 78-e. 1600 -16 10, 79-ea 16 15-16 45, ÍO-a; 182S-16S0, dniiánt 77-ea 1565 15 75 76-aa 15 80-1593, 79-ea 15*95—1610 80-aa 1605 -16 15. Rosa 1110- 120 lak. átpi 15 75—1625, aörárpa 17 00 — 00 sab 1925 -1950 tengeri tt. 1475
14 90, dunánlol. 13 15- 1325, repce—---
14—, korpa 12 25 12 50
A kaáayeiti tiude derlza-jegyiéie
VALUTÁK Angol L 27-82-27-97 I Belga tr. 7965 80 05 1 Csehit. 16-89-17 01 Dánk. i Í3 00-153 60 D\'.nár 10-01-1009 DoUSr 571 00-574 00 1 Fran.-ia I. 27-40-22-70 Holl. 229 30 230 30 Lengyel 63-9fr64-30 Len 3-88 3-42 Léva 4*12-4*\'8 Ura 29 90-30 20 Márka IÍ6 ( 6 136 65 Noivég t:3 00-153 60
Paveta —---•—
SchlU. 80*35 8015 Svájd 1. 110*05 110 55 Svédk. 1^3-20 \'53 80
OKVUAK Árast. 229 47-23017 Belgrtd 10*06 1009 Berlin IÍ6 12-136 52 Brüsszel 7y 80 80 03 Bukarest 3 40-i>42 Kopanb.123 15 <63 55 London 27 81 Ii-89 Madrid 6<H)6-63 05 Mllsno 211-98 30 08 Newjor 672 60-74 30 Onio 1S330-153 60 Párta 22*42-22*9 Hrája 16-96-17*01 SaóRa 4-13-1-17 Stockb. 153 40-153 80 Varsó 64 12-64 32 Wien 8046-H171 Ztiioh 110-23-11053
Kiadja: Délzalai Nyomda él Lapkiadó Vállalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly, ntcrurtmn telefon: Nagykanizsa 78. bz.
8erté»váiár
felhajtás 402\', ela-istlan 357. — Elíó-\'cnOU 1-15—1-16, szedett 1-16—118, szede-i kflaép 1-12—1-14, könnyű 100 - i-08, 1-at endí öreg 1*06—1\'10. Il-od rsudtl ére<
0-92- 0 98 angol attldó 1-10-t 20, ar.ali.nna nagyban 1-12—1-16, ssJr 1*39 I 40. htia
1-40-1-80, szalonnás lilaertéí 1*38- 1*44
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dl|a 10 SZ\'-ig 80 fUMr, Minden to-ábbl szó dija 8 fl-l. Vssái (s ünnepnap 10 sióig 60 fillér, minden lovsbbl szó dija 8 flll. Szerdán és lenieken 10 szóig 80 fUlér, minden lovát bl szó dija 8 flll. Omaaó a minden vastagabb betűből álló szó két szónsk izán.lt-Utik. Állást keresőknek 500/o engedmény. Hlrdstáesk 1 (Bt) paasfl* lauH" alul a lslssl*«aa klny>iltl, saámláaáa alkarBlárc atjati s I I r a f I a i I a a t I k
Katonarétan, vagy a városban fuizer-flzlelnek alkalmts belyliégel azonnal fel-vtszck. Bővebbet a kiadóban. I ll«
KOISalagea szép horgo\'ások, lilék éa mindenléle llnom kézimunkák kaphatók Király utca 9. 1061
Keveael használt Ford bérautó |ogg«l egyUtt olt ión eladó Magyar u. 52. \'.<56
Magfféléket
Hirsoh és Biegt
magüzletében legjobban vásárolhat
Tavsul dlvatujáonsáook leg-•zebb éi leglslésesebb kivitelben ; ruhák már 16 pengőtől kezdve kéatülnek. — Tekintse meg modelltajzalmal I Tiszteletid Wortmann Juliska, Erzsébet tér 1 , nigy-udvar. >064
Balatonnak laghlessabh gyógyfürdő központjában egy modernül épült kávéháll étterem, teljes nagy leltárra1, hoisrsbb sieiződéssel előnyős feltételek melleit bérbeadó - érdeklődők ártják le c műket e lap kiadóhivatalába. 1045
koiáat, vaaaláat, taggönyliazlttáat utányoa árért vállalok. — Klnlzsi-u. 5, lercxegné 1C70
KAaaBnstnylIwánltáa.
Mindazoknak, kik felejthntotlen jó ótlesntyr\\nk elhunyta és temetése nlkalmával mély lájilnlinun-knl jóleső részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, Nagykanizsa vnrna én nz államrendőrség vezetőségének n testuletllng való megjolonésért én a ktlldőtt koHzornkért, vnlamlnt mindenkinek, kik gyáfzunkbnn velünk éreztek éa a temetésén ré z.tvettek, ezutoil Is hálás köszti-uctet mondunk.
Farkas Farano másaolé esalMja.
telasllás. Ezúton értetltjuk a mélyen tisztelt Hölgyközöniéeet, hogy tavaszi coiltlm, köpenv és ruha modeI|alnk be-mulaltsát megkezdtük. — Varga-Rolter sálon. , HWfi
Elméó könyvszekrény, lióaulal, bőrgarnitúra, azekrények ttb. liajcaár utca 4. f. em. \'____1093
lltoal kétszobás elősiobás lakás, kertre néző. ciiiVott verandával május l-re kl-sdó. Királyi Pál u. 3. 1072
Kéts\'obás utcai lakás az összea mellék-belylaégekkd májul l-re klaBA Zrínyi Mlklót-ulca 16. 1110
A gyömölcmfik
rDgylakadás alBtti permeleaélének Ideje közeledik! A mott haaználandó védőiaerek :
Ends vagy Dendrin
fgyüniölcatakarbo Ineu-nok) elpuaa llják ■ Iákon átielslö klrtékony rovarokat, ások álcáit és petétl alb.
Jlmonil és Bulláról
bordót léhes keverve a gombakáitevökel Irtja.
N o w s n d ■
Imagaa kéntartalma gytlmölcstsksrboll-neum) kártevő rovarok éa gombák Irtására.
Solbar
(kéntartalmú baryumsulfid kéiz\'lmény). Megöli a tikon áltelelrt rovar éa gombakártevőket.
Almola vagy Pomrin
fvér\'eltl kátrány). Vágott é 1 vértetvei vb-helyeknek légtnenleien való bekenéaére
Hált éa kézi gyOmBIoafa-parmatazS-gépah. Fakéreg kaparók. Fakéregtlsztltó drótkefék.
Beazereihetők:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfltr&^ya, termény és növény-
védö-izerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér A bíróiig mellett Telefon: 130.
Varga Nándor
aranyéremmel kitünteteti saját modernül berendezett mührlyében
mos, fsst, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. OyUjtóielep: Horthy Miklós ul 8. Oyártelep: Huityadl-u. 19.
1931. év újdonsága!
Ön is ezt várta!
Megkezdem a
Csepel kis motorkerékpár
eladását. — Szállilás a rendelések sorrendjében.
— Nyugodt, Üzembiztos motorozás. —
l»/4 lótrós 100 ccm\' motor. — Turasebesség cca 50 km., üzemköltség cca 1 fillér km.-kint.
Ára Bosch világítással 495\'— pengő
a havi részlet 36*— pengő
§kTSlfi>Á Antal fegyver- és sportáru-•••Cili/W Mlliai nagykereskedés
autó, motorkerékpár és kerékpár osztályában.
Hallói Hallót
ÉpOletfa aladóa sOrgSsan I
Végeladás, tovább nincs maradás. E la* 12-éaa B«lal«tt 10 *rétA| kezdve délután a óráig eladói az Ujtö\'hénc hegy lelaő végén 40 drb lábon álló lenyótát, alkalmasak szalutlnak, gerendán k, oly bitang árakéri, hogy tllrre la aokkal többet ér. Ha esik sz eső éi hó, skkor Is meg lesz tartva az eladás Bővebbet aiaaoa iatváa hentesnél, 110) Klskanlzsán, Varazadl-ulca 3.
Pályázati hirdetmény.
A kisbéri m. kir. te|munkásképzó iskola vezet-\'sége az 1931. évi május ho 1-én kezdődő egy éves tanfo lyamára pályázatot nlrdet.
A felveti tanulók lakást és teljes ellátási élveznek, melynek ellenében lartoznak havonként 32 pengői (harminckettő) — félévenkint előre — az iskola pénzlárába befizetni. Felvétel esetén száin\'a.iból felvételi viz ga leendő.
Felvételi teltételek a kővetkezők:
1. betöltött 17 éves éleikor, mely anyakönyvi kivonattal igazolandó;
2. erős, egészséges testalkat, mely orvosi bizony! vánnyal igazolandó;
3. elemi iskolai bizonyítvány annak igizolására, hogy a belépni óhajtó jól tud irni és olvasni és a négy számtani alapművelettel számolni;
4. kiskorúság cselén írásbeli nyilatkozat kívántatik a belépni óh<|ló szüleitől, esetleg annak gyámjától arról, hogy a folyamodó felvételibe beleegyezik és hogy a tanfolyam tartama al itt a tanulóért az iskolában teljesilendő fizetésekel magára vállalja;
5. magyar nyelv bitása;
6. kifogástalan elöékt, mely halósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolandó ;
7. himlőoltási bizonyítvány.
A felvételnél kiszolgált Katonák, valamint azok, aVik tehenészetben, tejfeldolgozó üzemben, tejgazdaságban már alkalmazva vollak, előnyben részesülnek
Akik magukat ezen tanfolyamra fiivétetni óhajtják, a fent említett bizonyítványokkal felszerelt és sajál-kezűleg irt s a kisbéri m. klr. ménes-oirtok igazgatóságához cimezelt folyamodásukat legkésőbb 1931. évi április hó 15-lg alulirt iskola vezetőségéhez nyuitsák be.
Kisbér, 1931. március hó 6-án.
I IltMrí t Kir. ItlatiNikM lútli
nos Vezetősége.
Nyomatott g IHl/alal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsáit, (Felelős üzletvra^i\'\' - zjlal Károlv,)\'
f-k. 2Í/93I. sz. 1931. vghlói 26/931. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Miiek László nagyksnlaaal Ugtvéd állal képvlaell Tótli Oyula zalaegerazegl laki*,a Javára 275 Pengő tőke és több követelés lárulékal ere|élg a nagykanizsai klr. JátáiblrO-iág 1930 ?vl 6(20. saámu végzésével elrendelt kietéglléil végrehajtáa lolytán végrehajtáat azenvedőtől 1931. evi január hó 9 én lefoglalt 4\'J00 P becsértékü ingóságokra a nsgykanlzsal klr. jártablró-Ság lenti számú végzésével az árvetél elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 § a alapján az alább megnevezel! a a foglulázl Jegyzókönyből ki nem tűnő máa toj; allatok javára la az árvetés megtartását elrendelem, de caak arra aa eaelre, na kidé-gllé I joguk ma Is fennáll éa ha ellenllk hataaztó hatályú Igénykereset lolyamatba nincs végrehsltáit szenvedő Iskásán, Mor-gánypusztán a fizetett összeg levonásával trendő meg tartálára határidőül 1931. március hó 21. napjának délután 3 órája tUzetik kl, amikor a bíróilag leloglalt tehenek a egyéb Ingóiágokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul Is el fogom adni még akkor Is, hz a bejelentő léi s helyszínén nem Jelennék meg. ha csak ellenke.ó kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi lebrnár hó I8-án.
Elek László s. k.
klr bírósági végrehajtó, mint bitósági kiküldött.
71. évfolyam 57. szám
Nagykanizsa, 1981. március 11, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SltrkcuUW*: Hippii Sugár ul 2., éjjel FóutS,
KlMóblmuű: Píut 5. uárn. Kenthelyl tttkkladdhtviUI: Ko«uth-utci 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előítieléil áll: egy hón I pengő SO ültél.
1 Sieikeiitóiág «1. iiám, (é||el 78J leieion. ^ Kudóhlviui 78 Keiilhelyl tkík 21
Egészséges termelés akadályokkal
(bl) Amióta a mindennapi kenyér egyre caontig égetőbb gondja az egész világnak, amióta az érdeklődés főku-sába került a lapok közgazdaság rovata, azóta százával röppennek világgá leiszavak, elgondolások, lervek, utópiál, valamennyi azial a céllal, hogy az elnehezedett sorsú ember gondjainak egyre mélyülő ráncait elsimítsa. Az akciók közt vannak olyanok is, amelyek a gyakorlati élet követelményeiből (akadlak, egyben ugy. hogy számollak a lehetőségekkel is.
A löbblermelés egyoldalúan beálll-tolt, évtizedes álmát megbuktatta a világ termelési erőinek uj koncentrációja, Ismeretlen termelési erők és kvantumok felszabadítása, az értékesítés és fogyasztás rendszerének khao-tikus megrendülést Igy állt a több-termelés helyébe a viszonyokhoz alkalmazóit, racionális alapokra fektetett, a változott viszonyokkal számoló minőségi termelés. Ennek a ma egyetlen célra vezethető gazdálkodási elvnek legyében kezd átszerveződni az ipari termeiésután a mezőgazdasági termelés Is. Csakhogy amig az Ipirl export államokban ez az álszervezö-dés a konkurrenda természr-les erejénél fogva fürgén és a business kategorikus parancsszavaival lörtént és történik, addig az agrárállamokban ólomtullyal áll ennek ul|ában a föld nehezen mozdítható konzervativizmusa és nemtörődömsége.
Ma már a fold gazdái is felébredlek patópáll álmaikból és kiléplek a berozsdásodott barázdákból, hogy u| vágásokon keressék meg meddővé nyomorodott munkájuk „ számára a gyümölcstermő lehetőségekel.
Az egész világ problémája ma már a minőségi buza. Az egész világ keresi ma már a gyümölcs, a hus, az agrikullurából kikerülő Ipari nyersanyagok termelésének és értékesítésének összekuszál! kérdéseihez a kulcsol. Ma már a magyar mezőgazdasági élet Is kitörölte szeméből a nyakló nélküli löbblermelés kényelmesebb elveinek álmát és tapogatózva, bátortalanul, de keresi már az ulakat a kelendőséghez, a vevő igényeihez, az exportot befogadó fogyasztó-területek kívánságaihoz alkalmazkodó, egészséges termelés felé.
Minden, ami ebben az Irányban, a csonkaságában Is agrárnak maradi Magyarországon történik, ponderans \'í»ze lehet napjaink mázsás terhű .lenni vagy nem lenni" kérdésének. Ha csak egyetlen lépési Is jeleni az a cselekedet, ami az elszónokolt szavak végtelen özönén lul konkrét megmozdulásként jelentkezik a magyar földben, magyar kézben és magyar agyban re|lő helyzeti energiáknak valóságos haló-erőkké való átváltozásához, — art az egyetlen lépési is m<* kell becsülni és lendilö erőt kell neki adni: a hivatalos támogatás és a közérdeklődés lendítő erejét.
Ezzel szemben mit látunk? Látjuk
a morbus Hungarlcus tobzódását. Látjuk egyfelől a közönyt, másfelől az anyagi érdekek kusza drótakadályalt és hogy a front tel|es legyen: az egyéni vetélkedések scsarkodó szövevényeit.
A közöny ellen jó orvosság a napról-napra terhesebb kereszt, amit mindenki együtt cipel a kenyere gondjával. Az anyagi érdekek falanxával szemben is érvényesül néha a szükségszerűség, a jobb belátás, vagy egy míg jotrtf üzlet megcsillanó reménye megszül egy ujabb anyagi érdekeli ségel és amelyik tudja, felfalja a másikat.
Az egyéni vetélkedések, a személyi érdemek piacán azonban meddő minden fáradozás. Ahány hlvaltloi azerv működik III a ml vidéki viszonylatainkban, annyi utat mulal a vidék gazdáinak. Nincs meg az olyannyira szükséges kooperáció közöttük. Oazdaságl felügyelőség, gazdasági kamara, gazdalltkárság — mind egyik a maga külön utján halad, aminek következménye, hogy a legelsó-rendübb poslulalum: termelésünk slandardizálása, már elindulásában magában hordja az ujabb parcellákra-bomlás, a szétesés ígéretét. És bármilyen nemes indítóok Is egyébként a magyar föld megsegítésében való versengés, - benne a magyar ter melés egyetemes érdekelnek Is sokszor kell deferálnla pu»zta presztízskérdések előli, amelyek kikapcsolására épen a szoros és teljes és cél-
tudatos kooperáció volna az egyetlen remedlum.
Ha ezt sikerülne megteremteni, akkor bizonyára nem fordult volna elő az sem, hogy például hivatalos hatalommal lehessen ellenszegülni a márkl-buza terjesztésének, aminek vitáját végül is Párlsban döntötték el — a márkl-buza javára. Nem fordulhatna elő, hogy hivatalos és félhivatalos befolyással ulját áll|ák egy hussertés-akdónak, aminek a márki búzával együtt a legfőbb hibája az, hogy magán-kezdeményezés lökte bele a zalai vidék gazdasági organizmusába
Az égő ház elölt késő azon vilat koznl, hogy ki másszon a tetőre az élsö vlzsugárral. Ha pedig valaki a cselekvés bátor lendületével feljutott a mentésre váró oromra, akkor esztelenség és öngyilkosság azt onnét lelökdösnL
Az elsőbbség, a hivatalos vagy nem hivatalos, az Ilyen vagy amolyan szerv és minden partikuláris érdek el kell némuljon és minden erő, minden hatalom és minden lu-dás egységes akarással, egységes célkitűzéssel é» — Jast not least — egyforma önzetlenséggel kell, hogy ösz-szefogjon. Mert a tizenkettedik óra elölt állunk. Ha itl Is, ebben az egyetemes sorsunkat jelentő kérdésben Is különféle utakon keressük egyugyanazon célunkat, akkor a sors beteljesedik felettünk és akkor azt megérdemeltük.
A világpiacon általános Javulás észlelhető, ami Magyarországra ls kihat
Wekerle pénzügyminiszter nyilatkozata a világpiac helyzetéről
Budapest, márclua 10 Wekerle Sándor pénzügyminiszter a képviselőház folyosóin a hozzáintézett kérdésekre válaszolva kijelentette, hogy a világpiaci helyzetben javuló tendenciái lát. Határozottan észlelhető mindenfelé a hiteléletben a megkönnyebbülés. Ez Magyarországra Is kihat. A hosszúlejáratú köl-
csön zálogleveleit most már sokkal könnyebben tudjuk kihelyezni, mint ezelőtt, örvendetes jelenség, hogy a vidéken egyes vármegyékben állandóan növekednek a betétek, egyre jobban élénkül a földvásárlási kedv is. Hiszi, hogy ez a Javulás állandó és az egész vonaton érezhető lesz ugy gazdasági, mint pénzügyi tekintetben.
Románia megkapta a francia kölcsönt
Lupu éles támadása a román képviselőházban Burlleanu elmozdítása miatt
Pária, márclua 10 (Éjszaka! rádiójelentés) Végre megegyezés jött léire a román kö\'c<ön ügyében. Franciaország 1325 millió frank kölcsön! ad, amiből 575 milliót Franciaországban kell elhelyezni. A többi! kizárólag produkllv beruházásokra fordíthatja Románia. A 30 évre bzóIó kölcsön klbocsájlási árfolyama 87, kamatlába pedig 10.5 százalék.
Bukarest. márclua 10 (Éjszakai rádiójelenlés) A román képviselőház keddi ülésén Lupu heves lámadásl Intézett Mironescu ellen Burlleanu elmozdítása mist!. Lupu szószerinl erkölcsi gyilkosságnak minősíti ezt az eljárási, amire csak azért határozta el magát a kormány, hogy Anghelescut beültethesse a Román Nemzeti Bank kormányzói székébe.
Egy hadiárra megrázó tragédiája
A Dunába ölte magát, mert nem tudott állást kapni
Győr, márolua 10 Slray Erzsébel 21 éves hadlárva tegnap a Dunába ugrott és eltűnt a habokban. A fiatal leány édesapja hősi halált halt, any|a egyedül maradt három gyermekével. A leány a legnagyobb nélkülözések közölt lette le az érellségl vizsgál, állást azonban sehol sem tudott kapni. Végül kél évi nélkülözés ulán a müveit leány egy gyöii élterembe ment konyhaleánynak, ahonnan azonban társnői modora mialt kénytelen volt hasonló állásba S.rpronba menni. Ugylátszik azonban, hogy olt sem látták tírsnői 6zivesen a náluk jóval műveltebb leányi, ezért visszament Uyörbe. ÉUesanyjál fel sem kereste, hanem egyenesen a Dunapaitra ment, ahol hátrahagyta imakönyvét, rózsalüzérét és a Dunába ugrott. A szerencsétlen anya kijelentette, hogy követni fogja leínyál két fiával egyült. Qyőrölt nagy réezvélel kelteit a szerencsétlen cstlád sorsa és a társadalom minden rétegéből sietnek segítségükre, hogy a szerencsétlen anya be ne vállsa fenyegetéséi.
A délszerbiai földrengés
számos emberáldozatot követelt
Belgrád, márclua 10 Az elmúlt kél nap alalt bekövetkezett földrengés Délszerbi í 21 községében éreztette hatását. A megriadt lakosság a környező magaslatokra menekült és 43 órát a havas és esős időben szabad ég alatt töltött. A romok alól eddig 35 h#|oltat emellek ki. Pirava községben a fe-zuhanó fallörmelék négy gyermekes házaspárt öli meg, mlg a szomszéd szobában alvó nagyszülőknek semmi bajuk sem lörtént. Az Udove melletti vasúti hidal, amely a földrengés következtében sulyoBan megrongálódott, újból helyreállították, ugy, hogy a közlekedés OszkUb és Szalonikl közölt menetrendszerűen megindult.
Bethlen Istvánné a gyógyulás ulján
Budapest, mároius 10 Qróf Bethlen Istvánné gyógyulása gyorsan halad. Ma már lázmentes volt. Horthy Miklósné, a kormányzó felesége ma délben meglátogatta Bethlen Istvánné grófnőt a szanatóriumban.
ZALAI KÖZLÖNY
Wekeríe pénzügyminiszter a földteher-rendezés problémájáról
A képvistlőház bizottságát ma kezdik a földtehermentesiUsi favatlat részletes tárgyalását
Budapest, március 10
A képviselőház pénzügyi és Igazságügyi bizottsága Kenéz Béla elnökletével ma folytatta a löldkher-rendezétl Javaslat tárgyalását.
Neubauer Ferenc melegen üdvözölte a Javaslatot. Az eladósodás egyik okát a terményárak rohamos csökkenésében látja. Tomcsányl Vilmos Pál hangsúlyozta, hogy a javaslat elsősorban azokon á gazdákon kiván segíteni, akik már fuldokolnak az adósságban, végcélja azonban az, hogy a föld értéke normálisra legyen emelhető Ivádl Béla örömmel üdvözölte a |avaslalol. Farkas Elemér hangoztatja, hogy a földár leromlását minden körülmények közölt meg kell akadályozni.
Többek felszólalása ulán Wekerle Sándor hangsúlyozta, hogy a törvény sikere a helyes végrehajtástól függ. Helyesli azt a felvetett gondolatot, hogy azokon a vidékeken, (.hol sürün lordulnak elö bajok, helyszíni
Az ügyvédség története
Dr. Frled ödOn előadást 7
Egy aklualis nagyobb bünper alkalmával, egy szellemes hírlapíró azzal a hasonlattal élt, hogy valahányszor valakit nagyobb bünper be fognak, ez azt az érzést váltja kl, mintha az egész államhalalom, 10, 15, 20, vagy még több millió ember lépne fel egy ember ellen I
Ott van a kir. ügyész, aki bölcsességével, tudásával, cmberszere-tetével, a közérdek nevében lép fel hivatalos hatalmával a perbe-fogolt egyén ellen.
A felek felelt álló bíróság a maga piedestalján szintén bö\'csességgel, ígazságszereleltel, a lé\'gnagyobb tárgyilagossággal ítél, de szintén a közérdek, az állam hatalma nevében működik, szemelölt tartva, hogy a közérdekben benn van a vádlott érdeke is.
Az, aki mindvégig a vádlóit érdeke melleit tart ki, aki tudásának minden erejével, lelkesedésének és ékesszólásának mindén hevével, törvényes eszközzel küzd, ha arról van meggyőződve, védence ártatlanságáért
kiszállással vizsgálják meg az eseteket. A javaslattal nem jöhetell hamarabb, mig nem voll biztosítva a megoldás előfeltétele. A javaslat nem kivánja a jóindulalu hitelezők jogait csorbilani, csupán azoknak a kamatoknak és követeléseknek egy részét kívánja mérsékelni, amelyek már árverés esetén sem lennének megítélhetik. A szanálásnak természetesen nem Bzabad kiterjednie azokra, akik terheiket maguk Is ki tudják egyenlíteni és akiknek vagyoni helyzete annyira megromlott, hogy segiteni raj uk leheleden. A földbirtok forgalmának szabaddá lé teléről nem nyilatkozhat ugyan, meri ez a földmlvelésügyi miniszter hatáskörébe tartozik, de ő is szükségesnek tarlaná az eljárás egyszerűbbé tételét.
A bizolkág ezulán a javaslatot általánosságban elfogadta. A részletes tárgyaláBt szerdái) délelőtt kezdik meg.
és felmentéséért, aki ha felét bűnösnek látja, a jogetzme lekűzdhetlen fegyverével harcol azért Is, hogy súlyosabb büntetést ne kap|on, mint amit megérdemel, aki küzd azért, hogy sorsa a lehetőség határai közt megenyhüljön, aki tehát mini a pap a vallás vigaszában, védencét az Igazságszolgáltatás vigaszában részesíti : ez hölgyeim és uraim az ügyvédi
Az ügyvéd ezen hivatásszerű, nemes tevékenysége szintén az igazságszolgáltatás egyik szépsége.
Az ujabb időben ugy a külföldön, mint hazánkban Is nők Is e hivatásnak szentelik magukat és engedel-műkkel, ezl a körülményt is az igazságszolgáltatás szépségei közé sorozom.
Beleiekinletlünk a nem dicstelen múltba, szenvedjük a sivár jeleni. A közjogi harcok és küzdelmek elmultak, hazánk függetlensége kivan küzdve, ilt állunk Európa zivataros szírijén, a költő szavával élve, „meg fogyva bár, de törve nemi*
A közjogi küzdelmeinket tehát a nemzetközi harcoknak kell felváltania és tekintsünk most már bele véges Bzemelnkkel a jövőbe is.
leszállításáról szóló törvényjavaslatot és kizárólag az értékpapírpiac helyesebb szabályozása céljából a Pénzintézeti KOzpont közbejötte melktt alakult részvénytársaságnak adományozható sdó és Illetékkedvezményekről szóló törvényjavaslatot.
Tóth Pál hangoztatta, hogy a magyar Iparostársadalmát meg kell menteni attól a veszélytől, hogy lelketlen Izgatók hatása alá kerüljön.
Letenye. nárclus 10 (Saját tudósítónktól) Néhány nappal ezelőtt Izgalmas orvvadász üldözés zajlott le Andrássy gróf csllárl erdejében, ahol az ulóbbl Időben feltűnően puszlilják az orvvadászok az értékes vadállományt.
DSrran a fagyvar Az egyik délelőtt Hóbor lslván és
A magyar ügyvédi kar a kor ez intő szavát is megérletle. A szombathelyi ügyvédi kamara indilolla meg a mozgalmat a legnagyobb nemzet-kO\'l bűntény, a vTláglörlénelem leg-igazságtalanabb ítéletének jóvátételére, újra felvetése, a trianoni rettenetes békediktátum revíziójára. A szombathelyi ügyvédi kamara felhívása visszhangra talált s a magyar ügyvédi kar hazánk legnagyobb jogászaival küzd immár, a trianoni békediktátum állal avalotl legnagyobb élő magyar ügyvéd, Apponyl Albert gróf vezériele alalt e hallatlanul Igazságtalan Ítélet ujrafelvételéért és lovátételéért. A jogeszme lekűzdhetlen fegyverével megindítóit e küzdelem foly.imánya Immár, ho^y gazdag jogászi érvekkel telitett memorandum jutott el a világ legkiválóbb jogászaikhoz.
Magyar ügyvéd tehát előre I Az ügyvéd költö-szavalval zárva előadásomat, „küzdj és bízva bízzál" hittel az egy Istenben, hittel az egy hazában, ht:tel az Isteni örök igazságban és rendülellen hittel Magyarország feltámadásában I (Vége)
______1931 mársius 11.
Öröm nel fogadja a javaslatnak ama intézkedéseit, amelyek a kisiparos társada\'mat (okozóit mértékben kívánják részesíteni több munkában és közszáll|iá8okban.
Gyulai Sándor rámutatott arra, h így a kisiparosságot mint a nemzet egyik lélfenlarló oszlopát minden rendelkezésre álló eszközzel támogatni kell.
Legközelebbi ülés holnap.
Kálmán András erdőőrök szokásos ellenőrző köruljukat végezték a Gerencsér-árokban, amikor váratlanul egy éles Manllcher-lövés dördült el a közelükben. Níhány perc múlva
egy csapat menekülő szarvas tűnt fel. A szarvasokat orvvadász követte,
aki kb. 200 méternyire lehetett az erdöőrtyklöl. Az orvvadász, amint észrevette a közeledő erdőöröket először fegyveresen akart velük szembeszállni és már lövésre is emelte a puskáját. Az erdőőrök szintén vállhoz kapják a fegyverükei, mire az orvvadász hirtelen a földre velelte magát és eltűnt a rejtekhelyekben bővelkedő hatalmas árokban.
CaandftpSk éa ardUrU m*
orvvadász nyomában
Az erdőőrök belátták az üldözés hiábavalóságát, mire az egyik visszament |elentést tenni az erdóhivatalba, a másik pedig a megsebzett szarvas véres nyomain indult kutató útjára. Fél óra múlva már Kapoll Pál fő-erdőőr, Oravecz lslván letenyel csend-örliszlhelyettes, Péter József csendőr és Kálmán András erdöőr egy farkaskutya segítségével Indultak az orvvadászok üldözésére.
Megállapították ugyanis, hogy ketten voltak a tettesek. Az üldözök Felső-csitárig követték a menekülök nyo-
Az uj magyar-osztrák barátsági szerződést
a külügyminiszter a parlament elé terjesztette — Az Iparfejlesztési javaslat vitája
Budapest, márolun 10 A képviselőház mai ülésén a napirend elölt Károlyi Oyu\'a gróf külügyminiszter beterjesztette az 1931 évi január 26 án Bécsben kötött magyar—osztrák barátsági, békéltető eljárási és döntőbírósági szerződés becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.
Az Iparfejlesztési javaslatnál Pet-rovácz Oyula kifogásolja, hogy a javaslat nem helyez elég súlyt a kisiparosság érdekeire. Az a véleménye, hogy az egész Európát fenyegelö orosz rém ellen hazafias és nemzell
irányban dolgozó önálló egzisztenciák a kisiparosok nyújtanak védelmei. A törvényjavjslat másik mostoha gyermeke az építőipar. Kifogásolja, hogy a javaslat az építőipart kizárja a kedvezményekből, pedig az építőipar fejlesztése a munkanélküliségen lényegesen cnyhilene.
Kabók Lajos azt mondotta, hogy a törvényjavaslat egyoldalúan védelmezi az iparüzök érdekeit.
Wekerle Sándor pénzügyminiszter beterjesztette a házadó alá eső Ingatlanok Illetékkiszabási alapul vehető törvényszerű legkisebb értékének
Impozáns keretek között tartják meg az idén a Kossuth-vaosorát
A március 15-1 nagy nemzeti ünnep méltó befejezése — Jelentkezni a Kossulh-vacsorára az l-ső számú postahivatal főnökénél vagy szerkesztőségünkben lehet
1 Nagykanizsa, márciua 10
Tegnapi számunkban röviden már
szempontok, sem egyéb válaszfalak, Itt mindenki a nagy nemzeti eszme hírt adtunk a Zrínyi Miklós Irodalmai és hazaszeretet jegyében összejön,
td Müvész.-ll KOr nagyszabású előkészületeiről a március 15-én megrendezendő nagy nemzeti ünnepségre. |A nagy nap méltó befejezése lesz az Idén Is a Kossuth vacsora, amely iránt — tegnapi híradásunk nyomán — lg<-n nagy érdeklődés nyilvánult meg, ugy, hogy biztosan remélhető, hogy az idei Kossuth-vacsora látogatottsága messze leiül fog|i mu\'nl az eddig megtartott Kossulh vacsorák látogatottságát. A Kossulh-vacsorán nincsenek pirt-
hogy néhány negyedórái egyűtl töltsön a fehérasztalnál és áldozzon a szenl magyar hazafiságnak. A serleg beszédit az Idén Kelemen Ferenc pénzintézeti Igazgató, a Zrínyi Kör társelnöke fogja mondani. Hogy minél többen jöhessenek össze, a menü mindössze 1 60 pengő, fi\'jegyzékkel az I. sz. postahivatal főnökénél (telefon hivó s?ám 100) . vagy a szerkesztőségben (teltfon hivó szám 421) lihet eszlözölnl.
Izgalmas orvvadász-Uldözés a csitárl erdőn
A csendőrök és erdőőrök egész nap, egész éjszaka üldözték az orvvadászokat — Csak az egyik lettest sikerült elfogni
1031. roáieiut. H.
mait. Útközben kttUnóen sikerült lábnyomokról ts mértéket veitek a nyomozók. Felsőcsltárnál nyoma veszett az orvvadá-tzoknak. A kitűnő szlmatu farkaskutya
után haladva az ördögvM erdőben váratlanul Ismét megpillantották a menekülők nyomalt. A rátkl ,hegy (elé vezettek a nyomok.
■iaos otthon a bakancs gazdája
Itt ráesteledett a nyomozókra, mire Oravecz tiszthelyettes elhatározta, hogy éjszaka tőbb közeli házban házkutatást tart. Elsőnek Kolierlcs István órásmester házába térlek be, akinek azonban csak a felesége, egy Jugoszláviából bevándorolt nő volt otthon.
Az asszony zavarba lőtt, amikor a férje holléte felöl faggatták.
Üldözés közben megállapították a csendörök, hogy az egyik otvvadász mindkét bakancsából löbb szeg hiányzik. Amint a csendőrök vallatták Kolierlcs Istvánnét, egyikük észrevette, hogy férfi bakancs van az asszony lábán.
Néhány perc múlva kiderült, hogy valóban ezeket a bakancsokat viselte az egyik orvvadász. A csendőrök éjfélig várták a lakásán Kolierlcs Istvánt, de az órás nem jött haza.
Hajnalban az a gyanúja lámadt Péter József csendőrnek, hátha az órás megneszelt valamit és
átszökik a Murán megszállt területté. Csakugyan kimentek mindnyájan a folyópartra, ahol lesállásba helyezkedtek. Nem csali a sejtelmük. Kollerics István csakugyan át akart szökni, de sikerűit elfogni,
Kollerlcsol visszakísérték a lakástra, ahol beismerte, hogy több alkalommal vadászott engedély nélkül. Elárulta, hogy a iótt szarvasok aggan-csal az egyik szomszédja padlásán fekszenek, ahol meg is találták a csendőrök. Az orvvadász egyébként
mfndent töredelmesen be-Ismert, csak azt tagadta, hogy társa lett volna. Kollerics Istvánt a lefoglalt fegyverrel és bűnjelekkel egyült a letenyel csendőrségre kisérték.
A csendőrök és az erdőőrök a leg-erélyesebb nyomozásba fogtak, hogy leleplezzék az utóbbi időben feltűnően elszaporodott orvvadászokat.
ldólirás
A nsgykanlzaal meteorológia! meg-"gyeló Jelentések i Kedden a Mmiritk-W: Reggel 7 órakor +1-1, délután 2 órákor este 9 ómkor +49.
fs/Mzd: Reggel borult, délben és este tinta égboltozat
SztUrdny Reggel kelet, délben ésisk kelet, este délnyugati szél.
(SjUMkat rúdtójelentést A ■atauralá-SUI listásat sala 10 óraikor |a-■aatts Atsasasaatl hAaissalkadéa salán sssa|rf hasaaáa várható.
ZALAI KÖZLÖNY
A xalasaentbalássl főtárgya-, lás második napja
S^e.dáti, esetleg Cl,ak csütörtökön hirdetnek ítéletet
lialaazontbaláza, ruárclua 10 (Saját tudósítónktól) Mészáros József zalaszentbalázsi tanitó bűnügye főlárgyalásának második napján még löbb az érdeklődő, mint előző napon volt. Persze, ma is zárt tárgyalás folyik. Az Iskola épülete elölt, ahol a főtárgyalás folyik, csendőrök tartják fenn a rendet és vigyáznak arra, hogy csak az menjen be a terembe, akit az elnök szólít. Ugy a bíróság tagjai, mini a védő mind a
hái om napon ál künn tartózkodnak a községben. Valószínű, hogy a főtárgyalás holnap, szerdán belejezödlk. Előreláthatólag a bíróság csak csütörtökön hirdeti ki Ítéletét. Az ítélet kihirdetése nyilvános és arra a közönséget már bebocsájiják a tárgyalási terembe. Egész Zalavármegye közönsége feszült izgalommal várja a tárgyalás kimenetelét, illetve a községbe kiszállóit nagykanizsai törvényszék Ítéletét.
Divatujdonságok
naponta érkeznek. Nagy választék finom kosztUm-, köpeny- ós ruhakelmókben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi ós női fehórnemtt anyagokban.
SlNGER DIVATÁRUHÁZ.
Indián-párbajt vívott fejszével két eszteregnyei gyerek
Az egyik baltával megcsonkította a játszótársa kezét
Nagykanizsa, március 10 Kedden délelőtt egy fiatal gyerek-embeit, a 17 éves Kiss Jánost súlyos sérüléssel Bzállitoliák be Esztereg-nyéröl a nagykanizsai közkóiházba. A fiatal fiúnak egyik barátja, a 16 éves Benke Lajos Játék közben véletlenül egy baltával Itvjgla a jobbkeze három ujját.
A szerencsétlenség hétfőn délután történt.
Kiss János és Benke Lajos valami indiantörténetet olvashaltjk a közelmúltban, mert hétfőn délután ők is „indiánobdit" játszottak. A .rézbőrűek" Jellegzetes harci eszközéről, a tomahawkról sem feledkeztek meg. Valahonnan kél kis baltát szereztek és azzal először célba dobáltak, majd játékból párbajt vivtak egymással.
Formális iudiánpárbí.Jt. Itt azonban nem az vult a cél, hogy széthasítsák egymás koponyáját, hanem az, hogy kl tudja klDtnl a másik kezéből a baltát? A két liu vidám küzdelmét egyszer csak kétségbeesett sikoly szakította
félbe. Benke Lajos ugyanis oly szerencsétlenül sújtott Játszótársa felé, hogy
baltája éle Kiss Jánosnak azt a három ujját érte,
melyekkel fogta a balta nyelét.
A borzalmas fájdalomtól Kiss János elvesztette eszméletét és csak órák múlva tért magához, miután a községi orvos első segélyben részesítene.
A véres kimenetelű Játék ügyében
nyomozást indított a csendőrség.
Rablótámadás egy dohány-tőzsdében
Budapest, március 10 Ma reggel a Horthy Miklós-ut 106 szám alatti dohánytőzsdében ci garettát vásárolt egy 30 éves férfi, aki mikor a klszolgálónö hátat fordított, fejbevágla és elrabolt 50 pengőt. A járókelők a vakmerő rablót elfogták. Megállapllollák, hogy Szabó Lászlónak hívják, Debrecenből gyalog jöll Budapestre munkát keresni és négy napja semmit sem evett
Márotus II., azarda Március 12., osütBrtük
A szálló özvegye
vígjáték S (elvonásban. — Főszereplők: Hasrrj Lladtka, La Jasaa, Hssaaár Kall.
Mária bűne
Dráms 9 felvonásbsn. Főszereplő: Haaay Psrtaa. — Ezenkívül:
Snk Al * vlllámsgyu fenomén, sz 610 naptár, a beszélő lexikon, s rOntgenazemll embe\', sz elnre éa s szellem csőd 1 latos vlr\'ouss, lejssámoló és memortamQvész, gratotogns, minden látogatónak tettesen Ingyen ad egy kimerítő giaMoglal Jóslatot az 130, I 20 éa 1 — pengős legyek benolgáltatáss ellenében.
Randas helyárak.
Előadások B, 7 és 9 órakor.
& Városi Zeneiskola növendékhangversenye
Nagykanizsa, március 10 Jó goi.dolat volt a vezetőség részétől, hogy a növendékhangveite-uyeket bevezeile. Igy egyrészt a szülők és a nyilvánosság elölt beszámolnak a növendékek tudásukról, előmenetelükről, másrészt lelkesedést merítenek további elötörésre, önképzésre. Mi sokat várunk ezektől a rendszeresített növendékhangversenyektől. Persze a zeneiskola vezetősége minden növendéknek keli, hogy alkalmai adjon ismereteinek, tanultságnak, előmenetelének bemutatására. A tegnapi növendékhangversenyen diszes közönség Jeleni meg a Kaszinó Intim tónusu termében, élén a polgármesterrel és nejével. Amit a növendékek produkállak: ujabb bizonyítéka annak a missziónak, amit a Városi Zeneiskola tanári kara, élén Vannay János Igazgatóval, Nagykanizsán kifejt És az a sok taps, ami az este a Kaszinó meleg hangulatában elhangzott, nemcsak a növendékek teljesítményének honorálása, de a minden tekintetben elsőrendű tanári kar szép munkájának legteljesebb elismerése volt A Városi Zeneiskola alapitól legszebb jutalmukat láthatják az iskola évről-évre való eredményleljesebb működésében. Ám szóljunk a növendékekről is:
JeUlnek Magdus és Scherz Aranka négykezese sok biztatással tölthet el. Krátky Tibi, akinek tulajdonképen ez volt a debutje, finom ritmus-érzékkel oldotta meg feladatát. Lem-berkovlts József (Dodó) valóságos áhítatta! igyekezett kihozni Le Couppey kis darabját, mlg fivére, Lembtrko-vlts Alajos (Piló) hegedüszámával komoly figyelmet kellett. Persze volt taps, söt tapsorkán, amiből sok kijutott Krátky Máriának, a Bu|j, bu|| zöld ág bá|os kísérődnek |8. Gdrtner Éviké Babatánca nagyon kedves tel-
4
ZALAI KÖZLÖNY
1931. március 10.
jesllmény voll. Halász Magdus Air de balettje c upt temperamentum. Helsler Klári Taranlellája intelligens játék. Komoly teljesilmény Betlovlts Ferenc klarlnétszáma: Bőlcsödal, amit Rosenfeld Bertus finom kidolgozottsággal zongorán kisért. Korához és a 2-ik osztályhoz képest szép teljesítmény volt Begldsdn Bandi Faclpős tánca hegedűn, amit nagyon ügyesen kezelt és Hlrsch Magdus sli lusosan zongorán kísért. Szép előmenetelről tesznek tanúságot Elek Qyörgy Falusi nótájával, Kertész Endre Falu rosszával és Vermes Kató kél Siklósdarabjával. Utóbbi átéléssel játszott. Vermes István hegedüjáléka: Erdei malomban rutinról tett tanúságot, MJazovszky Olga zongorakisérete pompásan érvényesült. Wagner László kél zongoraszáma erős gyakorlatra vall Szaváry Erzsébel Humoresquc-je fejlelt, biztos technikájú, Horváth irma Scherziindójlban finom mu.sl kusnak bizonyul, Francslls Ferenc és Hovány Árpád hegedű duettje ponlos, összelanullságu, muzikális jáiék, Králky Miria stílusos zongora-kisérelével. Biztos, szép Játéka volt Hódos! Zsuzsinak. Természetes előad Isa volt Stern Magdusnak, Kiss Rózsi hegedü|átéka komoly ügyeimet érdemel, MJazovszky Olga sok érzéssel kisérle zongorán. MJazovszky Olga két zeneszámában őszinte átéléssel szólaltatta meg Poldinit. HOrner Margit két énekszámát bensőséges melegséggel adta elő Rosenfeld Berlus elismerésre méltó zongorakisérete mellett. A növendék-est kiuja kétségkívül MJzavoszky Olga és Králky Mária négykezese, akik Chován egy darabját nagyszerű technikai felkészültséggel adták elő. ízléses, fegyelmezett és mégis csupa temperamentum játék voll.
A növendékhangverseny éjjel fél 11 órakor ért végei. (B. R)
A SINGER»VAKKÓG£PEK
artora A^LEOdODIlAK t
Kádár Lehel lentond
szerkesztői állásáról
Budapest, március 10
Kádár Lehel, a Reggeli Újság felelős szerkesztője bejelentette a lap-vállalatnak, hogy állasáról lemond, mert nem tudja fedezni azokat a közleményeket, amelyek az ö hozzájárulása nélkül jelentek meg.
— N. Szabó Oyula balatoni szemináriuma teljes sikerrel végződött. N, Szabó Oyula kéln.-.pos balatoni szemináriumát előkelő és lelkes közönség hallgatta végig. A kétnapos szeminárium teljesen lekötötte a szépszámú közönséget. A szeminárium végén a kiváló előadót sokáig Ünnepelték. N. Szabó Oyula ncmcsak a Balatont ismertette, hanem Héviit is. A közönség meggyö zödött arról, hogy N Szabó Oyula igazi, rátermett agitátora és tudósa a Balatonnak és a Hévíznek. Nagykanizsán is elvetette a Balaton-kultusz magvát. A szeminárium végén a közönség elhatározta, hogy N Szabó Oyula vezetése melleit a nyáron többször kirándul a Balatonra és Hévízre. N. Szabó Oyula szemináriuma léhát nagy sikerrel végződött.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Máraius II, azerda
Hóm katolikus : Szilárd, Frotesláoa: Aladár, luaellta: Adar hó 22
Vároat Színház. ,A szálló özvegye" vígjáték. .Mária btlne\' dráma. Szakái grafológus személyes fellépte.
Gyógyszertári éjjelt szolgálat: I. végéig a .Fekete sas" gyógyszer tál Tőut 6.
uóztürdó nyitva reggel 6 órától ette 6 óráit (hétfő, aicrde, pintek délután, kedden egéai nap nóknek). l\'el.: 1—18.
i* Jól akarunk vásárolni, elmegyünk a Schütz áruházba
Emlékeztető * \'
Márclua II N. SzaM Oyula előadása a Mitgántisztviselők Egyesületében esto tói 9 órakor. Március 14. Az lzr. Nőegylet fokefft-
kávéja a Contrátban 9 órakor. Március 15. Az Irodalmi is Mllvtszell Kör hazatlaa ünnepsége a Városi Színházban d. o. II órakor.
A KManlztal Polgdrl Olvasókör hazafias ünnepélye 6 órakor.
Téli kép
Szűzi fehérbe öltözött a tát. A barna tetőkőn rongyos hóköpeny, az azúr égről sápadtkepll nap mosolyog a városra szelíden.
A sétatér folett egy vartu leJU árvamagában lomha légi táncát, egy gyár karcsú kéménye buzgón oulja szürke, bodros füstzománcát
Hóazakállu karoau légonnpok álmodoznak a házak ereszén, a sürgönydrótok atlrü húrjain bolondos nótákat dúdol a szél.
Kzer pompázó fehér Jégvirág borltja be az ablakszemeket s mint lámpagyujtáshoz bealkonyul, az est rájuk gyémántlényt hinteget
A nap lassan behúzza narancaujjalt, ezüstös ködfüggöny eieszkedék .. Imádságos cseoddel takarja b« az alkony a fáradUéplü emborek szivét
Az örog város álmosodni kezd. Magára ölti a csillagos gúnyát és a toronyban harangozol kezdik
— az Ave Máriát...
ZZtfldo Endra
— Halálozás. A magyar szint Benedek-rendnek mélységes gyásza van Horváth Kristóf Vince arany-misés áldozópap, nyug. gimnáziumi igazgató, a Ferenc József rend lovasa, tlb. 79 éves korában Zalaapátiban elhunyt. A megboldogult a magyar szent Benedek-rend egyik kiválóan képzelt papja volt, aki generációkat nevelt rendje szellemében magyar hazafiakká. Halála nem csak a rendnek, de a kathollkus egyháznak is nagy vesztesege. Holttestét ma délelőtt helyezik a rendi sirkápolnába Zalaapltiban.
— A görög természet-filozófusokról tartott rendkivül értékes, az Irodalmi és Müvé-zetl Kör llceálls programján nagy oktató-erejű előadást dr. Kerkal József, a nagykanizsai kegyesrendi gimnázium sokoldalú, tudós tanára. Az Ismeretterjesztés, a szélesebb rétegek müvelése a cél|a a llceálls soiozalnik és ezt a célt épen az ilyen előadások érik el, melyek az általános műveltség köréből veszik tárgyukat, nemtévednek száraz tudományosságba, •-hanem élvezetesen és könnyedén ismerteinek meg vagy ujitanak fel fogalmakat. Az előadás után felhangzott bensőségteljes, szűnni nem akaró ováció blzonyllotta, hogy előadó és hallgatóság összeforrtak a tudás vllágossággyujlásának\'\' gazdagító érzésében. A műsort a Klsda IJrda nagyszerű készültséggel, a zalai dalárdák közöli elfoglalt első helyéhez illő, gyönyörű énekszámokkal tette élvezetesebbé, vezényelte BOchler Mór ksrnagy.
Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy Horthy MiklÓS-ut 3. ez. elett (volt jusst léte helyiedben)
uri és női divatáru üzletet
nyitottam a legolcsóbb árakkal. Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását tisztelettel
11H Ehrenstein Károly.*
Csepel Fölerakat
Fő-ut 13.
Ingyenee garanftlélla jewltémflhely I
Csepel kis aotorkerékiár komplett ára ... P 4SSf— 12 hónapra 0<«f«l kerékpár compleit
ára ... P 165\'— 12 hónapra OMp«lwrtcé| P 330"— 2V»évre
Nálunk vásárolt motorját, kerékpárját, varrógépit (garantrálla hibáit) lel|«Kn Ingyenesen Javítjuk, törött alkatrészét azonnal díjmentesen kicseréljük 111 __llta
= Divatbemutató a Városi Színházban. Szombaton az 5, 7, 9 órai előadás után a ScKülz-áruhiz a legújabb tavaszi modelljeit mutatja be elegáns mannequlnjeln. — Rendes helyárak.
~ Elegáns és tartós férfi cipő lekete és liarna P 16 —, az „Ideál" cipöáruházban.
= Főnyeremény egy öltöny, melyet Singeméi vesz, mert sohasem szakad el.
Mk alkalmazásénak korlétozéee
vendéglőkben, szállodákban, kávéházakban, atb
Nagykanizsa, március 10
Ma érkezeit meg a polgármesteri hivatalba a kereskedelmi miniszter 155 102/30. számú rendelete, a fogadóban, vendéglőkben, kávéházakban, kávémérésekben, lejivócsarnokokban, korcsmákban és cukrászdákban alkalmazóit nők alkalmazásának korlátozására vonatkozólag.
A rendelet szerint fogadókban, szállodákban, panziókban, szobaasz-szonyl és szobalányi teendők vég zésére csak olyan nőket szabad alkalmazni, akik 40 ik életévüket betöltötték. Ez a rendelkezés azonban nem vonatkozik azon női alkalmazottakra, kik fogadókban, szállodákban e rendelet életbeléptekor már alkalmazva vannak. Ezeket a nőket ugy meglevő munkahelyükön, mint állásváltoztatás esetén továbbra Is szabad alkalmazni.
Vendéglökben, kávéházakban, kávámérésekben, tejivó csarnokokban, korcsmákban és cukrászdákban a vendégek kiszolgálására és a feliró-női leendők elvégzésére 24 ik életévüket még be nem töltött nőket alkalmazni tilos. Nem vonatkozik ez a rendelet azon Ily korú nőkre, akik a jelen rendeletkor alkalmazásban vannak, vagy ezt az időpontot megelőzően hat hónapig alkalmazva voltak. Nem vonatkozik ez azon 18 ik életévüket még be nem töltött nőkre, akik ezen Ipar elsajátítása végett, mint tanoncok vannak alkalmazva, vagy pedig akik tanidejűk letöltése ulán munkakönyvet nyert 18 ik évűket még be nem töllött nőkre sem. Ezeket azonban csak este 8 óráig szabad foglalkoztatni.
A rendelet ezután bővebben foglalkozik még a többi kategóriákban alkalmazott nőkkel.
A rendelet jullus elsején lép életbe.
Aki a rendelet ellen vél, aulyosan büntetik.
Tavasxi cipöszükséglelét
„Ideál" cipöáruházban
(v It Turul clpöBzlet helyiségében)
szerezze be, hol mindenfaj\'a nSI, férfi éa gyorsnak olnftk-ban nagy választékot faléi meglopó oloaé érben.
Újdonságok napunta érkezaekI Része meg kirakatainkat!
HECHT LAJOS ÉS KIRCZ JENMY
(« Turul cipóraktár volt vezetői.)
1931. március 11
A részeg munkás rhegUlte
■ munkaadója feleiégét
Kaposvár, március 10 Az elmúlt év előemberében. Balázsi József napszámos iltasan be-álllluit munkaadójához, Horváth Qéza pusztakovácsit vállalkozóhoz, ákltöl az esedlkes munkabért akarta elkérni. Horváth nem akart pénzt adni az Utas embernek, mire Balázsi József előkapta zsebkését és mellbe-szurta a vállalkozó feleségi!, aki néhány nap múlva belehalt sérülésébe. A kaposvári törvényszék kedden vonta felelősségre a vérengző napszámosl, akit halált okozó súlyos testisértés büntette miatt hatévi fegyházra iléll. Balázsi fellebbezett.
= Hölgyeim 1 Slnger divaluj-donságai szenzáclófak, ne mulassza el megtekintésüket I
- Érdekes hírt vélünk közölni t. olvasóinkkal, amikor hirül adjuk, hogy a közismert Kopstelnctg elhatározta, hogy május havában Nagykanizsán Is megnyitja bútoráruházát.
= Ingyen grafológiai jellemrajz és horoszkópot kap a Városi Szinház minden látogatója szerdán és csütörtökön Szakái grafológustól, ki minden előadás ulán személyesen is előadást ta I. Rendes helyárak.
Dr. Zoft Aílöd/V,
Győr, március 10 A sümegi OKH volt ügyészét és Igazgatóját, dr. Zob Mihályt többrendbeli csalás és más bűncselekményi miatt annak Idején 3 évi fegyházra Ítélte a zalaegerszegi törvényszék, amely ugyanakkor C ászár Jenő, Oruber Emil és Molnár János vádlollakat felmentette a vád alól. Fellebbezés folytán kedden került ez íz ügy a győri tábla elé, ahol valószínűleg több napig tart a tárgyalás.
ital
földbirtokos Felsőrajk (Zala m) államilag ellenőrzött
„ERZSÉBET"
FAJBAROMFITELEPE
ajánl tavaszi laillltám
mérsékelt áron kaitoUtajáat és naposcsibét
eltörendő, külföldi uármaiásu, magai tolíihonmra kitenyésztett
« Mi LÉGIIM IBOflE ISLIHD IBI
ttnvészállományából. Paltlsztasá-gáért, lehétbaamenés éi luberku-lozis-menteaaégért teljes szavatosságot vállal. • tniáuMraaak *«l «o-ttO drb onfalOI. TeklnteUel íz óriási érd;klödéi-e, azonnal adja lel megrendeléiét.
inat
( ZALAI Kftzt rtNV
Divatbemutató!
Szombaton, 14-én a
Városi Színházban
a 7 és 9 órai előadások során,
vasárnap, 15-én délután 4, 5, 6 és 7 órai kezdettel — a
Schütz áruházban.
Bemutatásra kerülnek: nöi tavaszt kabátok, kosztümök és ruhák!
Áruház
— Az iparos munkaadókat felkéri az Ipai iskola Igazgatósága, hogy a ma délután 3 órakor kezdődő missziós szenlbtszédre a leánytanoncokai, pénlek délulán 3 órára pedig a fiukat elengedni szíveskedjenek.
— A kórházi kápolna céljsira Kohárl Józsefné 5 p ngőt adományozott szerkesztőségünk u\'ján.
<= Elegáns női Irollőr cipő már P 13 50-től ,ld.-ál" cipőáruházban.
— Zászlót avatott a szepetnekl Polgári Olvasókór. A r.zepetneki Polgári Olvasókör vsssrnap hazafias műsor keretében rendezle meg zászlóavató ünnepségéi. A kör dalárdája a Migyar Hiszekeggyel nyitottamig a lélekemelő ünnepélyt, m jd Fuchs János alelnök üdvözölte meleg szavakkal a lelenvollakal. A zásslóavaló beszédet Pfelfer János mondotta, aki hazafias lélekkel mutatott rá az ünnep jelentőségére. Pfelfer Mária és Ifj. Keppel Oyörgy megkapó szavalata után fogadalmat leltek a kör tagjai és a lélekemelő ünnep\'ég, melynek sikere Balázsovlls 0)ula lanltó nevéhez fűződik, lársasvacso-rával fejeződött be.
= Három órás előadást le?z kl a Harry Ltedlke, Henny Portén, Szakát grafológus szerdai műsora.
Viz alatt a vasúti vonal
Sármellék és Balatonszentgyörgy között
Zalaegerszeg; március 10
A beállott hóolvadás következtében Sármellék és Balatonszentgyörgy közölt Tőzegtelep megállónál 300 méter hosszúságban a pályát elöntő te az árvíz. A sínek felelt 4—6 cm. viz áll. A vonatok csak a legnagyobb óvatossággal, szinte lépésben közlekedhetnek az elöntött részen.
— Két nagy néma sláger szerdán és csütörtökön a Városi Színházban. — Henny Portén és Harry Liedtke egy műsorban.
— A Képzőművészet márciusi száma. A nívósán bzeikiíztett, tökéletes előállítású művészeti folyóirat márciusi szárnyban ^az illusztrációk tile Kisfalud! Stróbl Zsigmond szobrászművész kivételes művészeiéről ad impozáns képet A 20 pompásan sikerűit reprodukció a művész egész ceuvrejének válogatott darabjai. Az Illusztrációs anyag másik fele a norvég kiállítási, a Műcsarnok reprezentatív tárlatát és a Nemzeti Szalon csoportklallitását mutatja be nyugati színvonalú reprodukciókban. A szö-veg\'észbSI kiemeljük azt a cikket, amelyik hirt ad a vidék művészeinek a fővárosban rendezendő reprezentatív kiállításáról, amely a Műcsarnokban lesz
— Az OJUg uj >zárna folytatja szenzációs cikksorozatát n magyar pénz-arisztokraták meggazdagodásának trük-Jéről E héten: Fellnerék, Enzlerházy 1\'amáa és Rhrentcld Mogda, méreghót a Corvin Áruházban, a telkartel tejl a fogyasztókat, hány másodperc óta miniszterelnök Bethlen, uj Magdusviccek é» még rengeteg tróls, vlco éa aktualitás Nagy Imre kllUnó vicelapjában — Mutatványszámot Ingyeji küld a kiadóhivatal, Budapeat, VI. 0 utca 12.
— Forró vízbe esett egy kislány. Zalaegerszegről Jelenük: Néhány hónappal ezelőtt Barka Józsefné tapolcai asszony 3 éves kislánya a főidre tett forró zsírral telt lábosba esett és pár napi kinos szenvedés után meghall A gondatlan anyát most vonla felelősségre a zalaegerszegi törvényszék, amely az enyhítő körülmények figyelembe vételével 3 napi fogházra Ítélte Barka Józsefnél. Az ítélet végrehajtását 3 évre felfüggesztette a bíróság.
— 5, 7, 9 órakor kezdődnek a szerdal mozielőadások.
— AnyakSnyvI hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten 4 gyermek született, 1 tiu éa 3 leány: Nováth Oyörgy bognárm. és Baranyai Juliannának rk. leánya, Vlnczek János napsz. és Kolosa Máriának rk. leánya, Smolcz István tőldm. és Bebők Lídiának rk. (la. Tólejl Boldizsár bérkocsis ée Kalmár Máriának rk. leánya. Halálozás 19 történt. 8zmo-dlca Fereez löldm. rk 55 éves, Kopol-ler Oyörgy rk. 6 hónapot, Boros Károly kereskedő segéd ág. h. ev. M évea, Zsengellér Pál tUzértóhadnagy ret. 24 óves, özv. Hernyovlcs Bertalanné Horváth Katalin rk. 86 évea, MUller Mlklóa szabóeegód rk. 2ti éven (Bagolaaánc), Pillér János urod. gazda rk. 03 évee (Somogyudvarhely), őzv. Klncaee Jó-zaofné Sárközi Gizella rk 70 eves, Szmodlca Jánosné Rolf Julianna rk. 64 éves, Bunlca Olzella 21 évea, özv. Marton Gyttrgyuó Góbor Julianna rk. 74 óves, Outlman Ignácnó Kremzler Karolina Izr. 70 éves, Tóth I-aloa földműves rk. 24 óvoa lEgyeduta), Farkas Fereno nyűg. rendőr alkapltány rk. 83 éves, Bedlcs latvánnó Oönoz Anna rk. 60 óvee, Hlrachl Rozália Tároal szegény Izr M ávea, özv. Kálovlca Károlynó Dani Rozália rk. 59 évea, Bogdán György teknő-vájó cigány rk. 06 ovoa (Komokkomá-rom), Molnár György napaz. rk 33 évea (Zajk). — Házasságot kötött 4 pár: Horváth Lajoe vasúti díjnok éa ADSorae Terézia rk., Tlalér látván ácssegéd és Zsilig Aranka rk., Nagy Endre napez. éa Farkat Anna rk., Bevllaqua József áll. pénztári tiszt éa Lengyel [.aura (özv.) rk.
— Gyümölcsfát, rózsát, gyOke-res szőlővesszőt stb. most rendeljen, hogy Idejében ültethessen I Unghváry József faiskolája Cegléd. Árjegyzék ingyen I
Influenzás betegedósel hnrutosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. TaUfea ato.
Tavaszra MILTENYI-CIPOT vegyen!
REKLÁJMARJUHKI
Fsk*t« fél fOzfis és pántos P 12-
Divatszin trottör és franois P IB-—
Lakk pántos P 16-
64 ZALAI KÖZLÖNY
1931. március 10.
löZG/^ASÜ
A FaluiiB«et«ég panaszirodája
Alig pár nap|a, hogy Berki Qyula elfoglalta a Faluszövetség ügyvezető Igazgatói székit, máris Igen Uilvös intézkedést valósítod meg Az intézmény székházában panaszirodát állított fel a falu számára, amely a nép minden Ugyes-ba|os dolgában segítséget nyújt. Ma, amikor a falu a nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel lele van panasszal, valóban üdvös célt szolgál az az Intézmény, amelyik a kívánságokat meghallgatja s azokat összegezve illetékes lófumok elé Juttatja. A Faluszövetség programja Igy Igen jelentősen kibővüli s szerepét fokozottabb mértékben tölti be, mert valóban a legközvetlenebb érintkezést fogja fenntartani azzal a réleggel, amelynek szolgálatára felállították. Ma, amikor a tanácstalan emberek egész tömeg-; jelentkezik ügyes-bajos dolgainak orvoslására, kapóra jött az az Intézmény, amelyik nemcsak a panaszok lelvevő irodája, hanem a nép egyik legfontosabb tanácsadó szerve is lesz. F.z az intézmény nem egészen ujkelelü, mert löbb egységespárti képviselő meghonosította már kerületében azt a rendszert, hogy bizonyos meghatározott dátumokra panasznapot hirdetett, amikor meghallgatta válasz\'ól panaszait s illetékes körök elölt szóvá telte. — Épen az ulóbbi idők eseményei igazolják, amikor a falu érdekelt szolgáló intézkedések egész sorával találkozunk, hogy ezek a közvetlen érintkezések igen hathalóssn szolgálják a köz érdekét. Itt van a plénum elölt fekvő nagyjelentőségű földlehermentesllési akció, de a nem-rég-multban közzétett szociális intézkedések egész sora, köztük elsősorban a fOfdreformföMek árának revíziója, ehhez a sorozathoz tartozik a gyümölcs szesz lorgalmi részvénytársaság monopollszlikus megbízatásának megszüntetése s a klsüst visszaállítása, amely kormányintézkedések mind a falu népének érdekéten és kívánságára történtek. Ezek a reformok azonban általánosan nagy-Ivelésüek, de ezer és ezer kisebb jelentőségű, gyakran személyes vonatkozású panaszok is felmei ülnek. A nehéz viszonyok közöli élő kisgazda s falusi ember ügyes-bajos dolgainak elintézésére képtelen jogi tanácsadói igénybe venni s ez a magárahigyatottsága sokszor íulyos anyagi nehézségekbe döntölte.
Ezen a helyzelen Igyekszik segíteni B.rki Qyula, amikor a Falu-szövetség kebelén belül panaszhodát állit lel a falusi nép számára. Minden embert leitel ulán lehel legjobban megítélni. A Faluszövetség uj igazgatója első s nagyjelentőségű intézkedésével azt igazolja, hogy évtizedekre menő közéleti tapasztalatait hasznosítani igyekszik uj pozl-
Erzsábet-tér 18. az., volt Szarvas kávéházba helyezem át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
■agykanizsa, Horthy Mlklós-ut 4.
Hitelképes egyéneknek ngyamoi Missatoyt ayajtos, mint bárki mái
dójában. Berki Qyula nagyatádi Szabó István egyik legközelebbi barátja 8 rendülellen híve voll. A falusi nép örömmel üdvözli ől ujabb munkakörében, meri első cselekedele is azt Igazolja, hogy nemcsak ismerője a földmlves nép lelkűidének, dc harcos katonája Is a lalusi lakosság érdekelnek.
(Rővldiláaek) H - hírek. közgazdaság ilangv. — hangverseny. li előadás Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z -- zene. Mg. mezőgazdaság. Itj. - ifjúsági előadat. F — felolvasás. G — grainofonzene. Jb — Jazz barid. K k.ibaré. nZ — néDszerü zene.
Március 11 (szerda)
Budapeat 9.15 Az államrendőraég zentkarának hangversenye. 9.30 H. 9.45 A hangv. folyt 11.10 Nemzetközi vlztelzöaeol-gálát 12 Déli harangszó. 12.05 Hsngv. 12.25 H. 12 35 A hsngv. folyt 13 Idólel-1és 14.48 H. 15 30 Moiselsnf. Itt .Rádió feleletek háztsrtási kérdésekre\'. 16.45 Időjelzés. 17 Novellák. 17.30 A Budspefiti Konzert Szalonzenekar hangversenye 1830 Olssz nyelvoktatás. 19 E. 19.30 Hsngv. s bécsi zeneakadémia, nagyterméből. 21.45 Nlnon Valiin, a párisi opers művésznőjének ária- és dsleslje s Vlgsdó nsgytermé-bót Utána : Időjelzés. Majd : Cigányzene.
Bács 11 Zenekari hangverseny. 13.10 0. 15 25 Zenekari hangverseny. 1930 Haydn : „Az évsassok" c. oratóriuma. 22.30 Jb.
Boriin 17 Tarka délután. I8.Í0 Zene. 22.15 H, majd zene.
Brit országos műsor 16.30 Sziml, hangverseny. u.4i Mozlzene (orgona) 18.16 Oyermikóra zenével. 19 40 Beethoven egy vonósnégyese. 21 Szlmf. bsngverseny 2335—1 Zenekari hangverseny.
Milánó 1635 Oy. 16 O 1930 Zenekari hangverseny. 20.45 Egyfelv. dráma. 21.15-23.30 Szlml hangverseny.
TŐZSDE
A mai üzleti forgalom élénkebb volt a tegnapinál Külföldről Is jobb árfolyamok érkeztek, mire az arblt-rage Is élénkebb tevékenységet fejtelt kl. A piac érdeklődése főleg bányaértékek, nevezetesen B .uxit és Kőszén felé Irányult. A tözsdeidő második leiében realizálások indultak meg, minek köveik -z ében az árnyereségek elvesztek. Fixkamalo-zásu papírok piacán az Irányzat üz-leltelen. — Devizapiac meglehelősen forgalmas vot, jelentékeny ír változás azonban tieni volt.
Zttrlohl sárlat
Pária 20-3C/I. i-on ion 23 2411, Nawyor. 519 65, Urtluel 7) 431/1, Mliam 27 22Vt, Madrid (6 70, Mnatudam 2C8 35. kerti.\' 12374, Wien 73 05V|, Ma 3\\6Ví. Mg I5\'39V>, Varsó 88-19. Badnprtl BO-SO Salgrád 9 I2l/i, liaksies 3-Ó9.
á budapesti tfcide derlsa-Iegyiéis
VALUTÁK
Angol 1. 27-82 Í797 Belga fr. 79-65-80 05 Csah k. 16*90-1702 Dán k. 163-00 153 60 Dinár 10 00-10-08 Dollár 671 CO-674 00 Ftancls 1.72-40 2Í-70 Hotl. 229-30 130 30 i-engyel 63*90-64 30 Len J-38 J-42 lava 4-12-4-18 Llzs 29 90-30 20 Márka U6 30-136 90 Norvég ti 3 00 153 60 Ptaets —\'\'——•— ictlll. 80-35 80 76 Svájci 1.110-00 tlOSO ivédk. 113 20 163 80
Db VIZÁK
Aaut 729 57-2302/ Balgrád 10-05 1O08 Hema U6 12 13852 BrŐsszel 79-80 8005 Bukarest 3 40-J 42 Kopeoh.U3 IS 163 56 Uadoa 77-81 II 89 Madrid 60 06-63 05 Milano 2X-98 30 08 Nawyor 572 60 74 20 Oszló 18320 153 60 i Pária 22-42-11-49 ! Práas Ib96-17 01 Snófla 4-13-1-17 Stűdth. 153 40 103 80 Varsó 64 12 64 31 Wiaa 80-46-á0-71 Züzlch 110-23 11053
SertéiTisár
relhajtáa 503, eladatlan 159. — Kitörendő 1-15—1-16. szedett 1-16—1-18, tzedell kOsép 1-12 —1-14, könnyű 100-1-Í8, I-aó endí öreg 1-06—1-10, II-od rendO örtfi 0-92- 0(8 angol silldó 1-10 - 120, szalonna a gyban 1-14 -I-I6, aalr 1-36 1-40, ha 1 40—1-80, szslonnás télaertés 1-38-1-44
László Lajos és Gyula hentesárngyára
/ BUDAPEST
József főherceg udvari szállítója. — Hcntcsárugyártmányal a budaposü és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kltUntototve, most Naarhanl>sán atianddan triaaaa, nagy választékban kaphatók:
Teutscö Gusxiáv Sípos Andor Musxel és FrleáeniQal
csemegckereskedétében a következő árskoa:
10 dkg. pánai .....................
10 dkg. krukói .....................
10 dkg. veronai.....................
10 dkg. füstölt omlós regge l szalonna 10 dkg. paprikába szalonna abált, pörzsölt
10 dkg. otaazárhus, kiváló linóm.........
10 dkg. konzerv sonka, prágai módra
10 dkg gépaonka ..................
10 dkg. rollaonka .................
10 dkg. kolozsvári huaoa szalonna ...
10 dkg. száraz oeerkéaz kolbász......
1 pár nagy béosi viratll...
30 fillér 52 fillér B2 fillér 88 fillér 30 fillér 44 fillér IOO fillér 70 fillér BO fillér 40 fillér 44 fillér 88 fillér
Terméiilóssde
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
B.la tlszav. 77-«s 15 85-15 95 7Ssn 1600 16 10, 79-es 1815 16-45, iaZ 1625-1660, dunáni. 77-e» 1566-1575 78-as 15 80 -15 9J, 79<s I6-9S-16I0 80-ss 1605 -16 IV Roa 1110- 1 jo\' lak. árp< 15 75-1625, sörárpa 17 00-— 00, sablí SO - 1976, tengert tt 13 75-
13 90, Jtmántsli 1320-1335, rspet _-._
14 —, korpa 1260 12 76.
Kiadja: Délsalai Kyomda és Lapkiadó Vállalat, Hagykuluán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanlnaa 78. sz.
Megbízható és nagyon jó cslraképességü
főzelék- éi virágmagvak,
hollandiai
virághagymák ét gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szupzrfoszfál, Thomu-sallak, Mésmll-rögén, Kállsó, Mészsstétrom, Csllel salélrom, stb. stb.)
különféle
gyümölcsfa permetezőszerek, Futor Pekk Erőtakarmányok
stb. stb. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ét növény-védöszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit Telefon I3H
IdoMgassDk
DWtulzwMttl ütiluz lilUlit
városi
MENETRENDJE
Eraa*bat4ár—VaaatáUaasás
Oda
710 8 05 140
11 26
13 10
14 00 18-25 17 20 20 10 22 05
22 50
23 10
7-45 $14 10 22 1140 1325 1410 11-11 17 35 20 41 2217 2102 2120
Vasútra vngy vasúiról Jegy 40 llllér.
SzsksszJegy „. .....
Diák- és katonajegy 24 """ j 1 szskasz — vasúttól—a Szemere-ulcátg Erzsébet-tér— Klsfsludy-utálg Podgyászjegv: rendes vasúti személy podgyász díjtalan, többlet nagyság szerint, 50 llllérlg. 50 kg-nál nsgvobb pod^yásx elszállítása nem követelhető. KulOnmenet bárhová bármikorra meg-rendelhetőkm-klnl P1— tekintet nélkül a lélszlmrs (engedétyezrlt Kínámig.)
Nagykanizsa, 1931. Január hó.
1081. március 11
apróhirdetések
4, aríóhlíúcté^cK dija 10 sióig 50 fillér,
Mlzúirt «,v",bl n\'6 dll» 8 Vui\'
,nup 10 s-ng 80 fillér, minden Sbbl íxA dija a llll. Szerdáit ás p^n-Itlria 10 szóig 80 IMér, minden továr bl „a Hit 0 HH. Címszó ■ minden vsain-Jibb belliből álló szó kH szónak számit-Állási keresóknek 5We engedmény, Mlnlatéaah » («) *•«■• duwa«asM alssl ■ talHlifU ktarnláe,
Háaládii alkaráléaa *éa*tS
altra II I • I < ■ á> k
■ImM Csengery-utca 18. aUtt 724 Q 01 lelek. ______912
„Aatátaxlt" kényelmeset olcsón 167. él 671. telefon Mámon rendeljen. Sürgönyeim .Aulótsxl- _ , _4Í5
Aalérufék.l Jótáláss*! készít, Bazsó Sándor. __617
Raktárnak!, vagy jobb gazdal állást keres Iprllls elsejére lö\'dmlves és te|gazda-ságl Iskolát végiéit egyén. Kovács András, Hagyarsxeidihcly. 1116
trtaslléa. Ezúton értesítjük a mélyen tiaitelt Hotgykozonségel, hogy tavasat costtlm, köpeny és ruhn modrlljilnk be-uiutitásál megkezdtük. — Varga—Rotter aalon. / I0D6
Illáé I a g a 11 a sokt Klrály-ataa «. azJtou Üzlet éa bérház nsgy raktárakkal 1300 □-«! területen Igen nagy Jövedelmezőséggel, - UMa-tár Iá. siámu ház nagy mll-hetybetylség éa Igen nagy kerttel,
Paiáfl-atsa 17. számú Igen szép lákó-ás pékház, ssép kerttel,
ClalaaWataa aa. számú kisebb bérház szép Jövedelmezőséggel,
P.Mft-aloa •. szám, régi Jól bevezetett pékséggel,
Jéaaaf faaaroag-at *S. azámu báz ssép udvar éa kerttel,
FlrMlnaa egy 10 holdsa kitűnően kezelt és Jó termő faJsiólO,
A aaaaaayaxaataalkléal ulmentén a barakk mellett e
ZALAI KÖZLÖNY
egy 3 holdas szántóföld, banaa egy 10 holdas szántó és gytlmöksös épületekkel.
Ezeken klvlll még tdbb löldiilntsa magánház éa emeletes bérház eladó, melyek esik komoly reltektánsoknik tesznek megrnutstva Mindennemű felvilágosításul kéasséggel Motaál: Aaaét Ignéo pénzkOlcsfln és Ingatlan forgalmi Irodája, Nigykanlzsán, Horthy Mtklós-ut 3. 1133
Magfélóket
Hiraoh és Szegfi
magüzletében legjobban vásárolhat
---------, Eraaéb.t-lér *.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, tgásiségogjl, kOzponU gőz- <« metegvU-WtW berendezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vaaazerkeietl és egyéb lakatos munkákat. Talafoa S-f B.
ElSayasada dúsan lelaierelve legdivatosabb mintákkal. Kárpáti BOulnél, KOI caey-utoi 15. 935
„ P*aakWea«a« bekebelezésre minden txazegben a legelőnyösebben és leggyor-Mbban totyósttut Ao.át laaáo pénzkölcsön közvetítő Irodála Narrvkantiu Horthy Mlklóa-ut 3 szám. " wí
K"tttl használt Fara bérautó joggal egatt olCTÓn etidó Magyar u. 52. 956
■égyazabéiT lakás fürdőszobával, Ouxei mellékhelyiségekkel olcsón klsdó Clm s kiadóban. 1117
Eötvös-tér 18. számú házbin egy két "Óba és Összes mellékhelyiségekből álló akéa május 1 re kiadó. Bővebbet Acél Jf,?í° lrodál«. Nagy kintz tán, Horthy MlklOs ut 3. U23
Ea*ai8aa«tal,~e»uob«aaekréiiyr tür-dókád mosdó eladó. — Htrschl, Horthy Mlktós-ul 5. .1124
Jákarbaa levő egyfogatú kOnnytl sporthtntót éa egy komplet-lószerszámot keresünk sürgősen megvítelre Clm a kiadóban. U25
* •ayaarabéa lakás vízvezetékkel, villanyvilágításul nzonml klsdó. — esetleg jnüühelyrtek Is. — Szegő Mór, Eötvösét 2. 1126
.. tháaia complett szép, rádió rtégy Imnásos, graaiafaa, lemezekkel elkífl Wzés mlitt olcsón eladó Csengery-ut I.,
elióemelet.
Etádé könyvszekrény, Izóaazlal, bőr-garnllura, szekrények slb. tlsjcsár-utcs 4.
\'■ ""•_____ ________1(03
Kétszobás utcai Iskás az Stsiei mellék -
hUtWktl, m4<u\' h\'»«* Zrínyi Miklós-utca 16. nfo

Irta: Horvá\'h E. János
ny. Ifik. Igazgató. Ill-ik erősen bővllell kiadás, 74 magyarázó képpel. Ára 1\'— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
fehérnemű
sU)ppolás.varráS^J^
^^"prögépS^
liemmzsi FlóUllete: Fö nt 1.
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kevés, készíttessen
FURT KUTAT
ERDÉLYI JENŐ
gépiparvállalatával Zalaegerszeg. Telefon: 43.
Készít:
vlzvaxeték és szivattyúksrsn-deuéaeVet, traktorokr autók éa gépek javítását.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBzlBny"-ban.
ön venne gramofont, de a lemez drága!
A lemezt hamar megunjál
Az uj slágerlemezeket nem tudja megvenni; akkor vegye igénybe a
gramofon lemei
kölcsönzést bérletet!
Gramofon már 80 pengótól 6 havi részletre kapható
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés rédió- éa uramofon-oaztélyén.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az «"
István király Sxálloda
Budapeat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugall pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Minden modern kényelemmel berendezett elsőrangú családi szálloda. Minden szobában központi ftltés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lifl. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászterem. A keleti pályaudvartól közvetlen vlllamosösszeköttetés 2-es és 46-os kocsikkal.
Lap- és plakáthirdetéseit
Budapesten és vidéken elhelyezi a
Magyar Hirdető Iroda R. T. kirendeltsége
HagykaniiM, Fó-ut 24. Talafom 3-38.
(Központ: Budapest, VIII., Sándor-u. 7.)
Klrandalt\'jáuak i Balatonalmádi, Balatonlellc, Berettyóújfalu,
Csurgó, Drörccen, Fonyód, Oyör, Oyula, Heves, Hódmezővásárhely, Kalocsa, Kaposvár, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kőszeg, Makó, Mátészalka, Mezőkövesd, Misko\'c, Mohács, Nagykanizsa, Pécs, Sátoraljaújhely, Sopron, Szeged, Szikszó, Szigetvár, Szombathely, Vác.
Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat
KBnyvnyomda % Nagykanizsa • KfinyvkStéazat a „Zalai Közlöny" politikai napilap kiadóhivatala
Készítünk s
TELEFON: 78.
(Gyártunk i
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenléle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
üzleti könyveket, ügyvédi napiákat, jegyzőkönyvekel, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naplártömböket, falinaptárakat stk. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomdahelylség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt ,
s
ZALAI KÖZLÖNY
1930. márclui 11.
1931. májusban
KOPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ.
Nromatott a Délialal Nyomda t* Lapkiadó Vállalatnál Ninykauluán. (Felelőt OzlctveuU: Zalai Károly.)--
71. évfolyam 58 szám
Nagykanizsa, 1931. március 12, csölörlök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősig: nsppjl Sugár ul 2., éjjel l\'őul 5.
Ku3ólilv«lal: Pőut S. u4ra. Keszthelyi llókkUdóhlvsL.1: Kotaulb-utct 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóflmisl ára: egy hóra 2 |.engő 80 llllér. r,i.r,„. / Szerkesztőség 421. nám, (é||cl 78.) \\ Klsdóhlv.UI 78. Keuthelyl Ilók 2i
Revízió /és flottaegyezmény
Kétségtelen, hogy Eurípa legfontosabb politikai eseménye ma az a flottaegyezmény, amely Anglia kezdeményezésére és szívós munkája folytán a Szigetország, meg Prancla-és Olaszország közOtt létrejött. Nyilvánvalóan nagy része van ebben az eredményben annak a súlyos gazdasági válságnak, amelyei világszerte éreznek még a legnagyobb hatalmak is, de eltekintve minden ok kereséstől, a flottamegegyezés ténye alkalmas arra, hogy ha nem is dOnlő módon, de jelenlékenyen befolyásolja az általános európai gazdasági és poll.lkai helyzetei
Meri a flottaegyezmény feltéllenfll kihatással lesz a gazdasági válságra is, amennyiben az a jelentékeny megtakarítás, amely a tonnás-arány megállapítása következtében az egyes országok tengerészeti budgeljében be fog következni, nyilván hozzá fog járulni a gazdasági bajok orvoslásához. A floltamegegyezés tényének azonban ez csak az egyik következménye. Szükségszerűen Összefüggésbe kerül azonban vele a másik két nagy kérdés is, a leszerelés és a revíziós mozgalom kérdése. A nenue\'ek egymás kOzOttl erőviszonyának szabályozása a floltaegyezménnyel persze csak az első stádiumig Jutott, annál is inkább, mert ami a BzáraifOldi hadseregeket Illeti, főleg Franciaország makacs elzárkózás* folytán, még semmi eredményről 8cmbeszélhe:ünk Nem lehtl azonban a megtelt első lépés után a végletekig elodázni a szárazföldi hadseregek leszerelésének kérdését sem, hiszen egyrészt erre kötelezve vannak a győztes államok az általuk aláirt és elismert béke szerződéfekben, másrészt ezen jogszert), tehát Inkább ideális kényszeren lulmenöleg Európa kuszált helyzetének tartósabb javulása nem képzelhető el az aránylagos szárazföldi leszerelés megvalósítása nélkül. Araikor Qröner némel hadügyminiszler épen a napokban utasította vissza Maginot francia hadügyminiszternek a leszerelésre vonatkozólag elfoglalt álláspontját, a kérdés mindenesetre az érés stádiumában levőnek tekinthető s minden bizonnyal csak Idő kérdése,£ogy mikor kezdenek komoly formában tárgyalni a szárazföldi hadseregek leszereléséről.
A megegyezés nagyon közelről érinti a revízió kérdését is, amely számunkra a legfontosabb. Mikor a francia-olasz megegyezés hire köztudomású lelt, Európában — főleg Csehországban — hangok emelkedtek, amelyek a megegyezés tényében a békerevizlós mozgalmak letörését látták, arra hivatkozva, hogy Ime, az egyetlen nagyhatalom, Olaszország, amely a revíziós mozgalmak szükségességét elismerte és nyíltan hangoztatta, most két olyan nagyhatalomhoz közeledett, amelyek közül az egyik eddig semmiféle pozitív nyilatkozatot hivatalosan nem telt a reví-
ziós mozgalomról, a másik pedig a leghevesebben ellenzi azt.
Kérdés tehát, hogy Igazuk van-e ezeknek a kommentároknak. Erre vonatkozólag a legfrappámabb választ a Popolo d\'ltalla egyik ulóbbi vezércikkében találhatjuk meg. A Popolo d\'ltalla az olasz kormány fél-hivatalosa, ha ö azt Írja, hogy „a tengerészen egyezmény nem állit|i Itáliát azok sorába, akik makacs védelmezői egy olyan helyzetnek, amely nek lovábbi fenntartása komolyan vetzélyezlelhelné a megkezdett békemunka eredményes befejezését", akkor ez ugy Is van. A Popolo d\'ltalla kijelenti, hogy a megegyezés nemcsak nem veszélyezteli a revízió ügyét, hanem ellenkezőleg, elömozdlt|a azt. Mi magyarok It azon a véleményen vagyunk, hogy abban a barátságos
•viszonyban, amely Magyarországot és Olaszországot egymáshoz köll, a flottaegyezmény változásokat nem hozhat. Elvégre a flottaegyezmény hosszú tárgyalások eredményeként született meg és szó sem lehel arról, mintha Olaszország Franciaország karjaiba dőlt volna, meit ezt sem Olaszország politikai és gazdasági helyzete, sem az általános európai helyzet nam telte szükségessé Olaszország egyszerűen elfogadott egy egyezményt, atmlynnk a hasznát ét észszeiü voltát belátta és nem fizetett olyan árat, hogy általános kül--polllikal koncepcióiról le kellett volna mondania.
A revíziós mozgalom lovábbi feje marad Olaszország, mert ha a flo\'.la-egyezmény lendíthet Is valamit az általános európai helyzeten, a gazda-
sági bajok és politikai zűrzavarok útvesztőjében ez mégis csak olyan kicsi tény, hogy egymagában nem segíthet Európa hely/elén. A korszerű és szükségszerű követelmények továbbra is fennálisnak és ezek közül a legfontosabb épen az igazságtalan békeszerződések revíziója. Olaszország nagyon is rövidlátó politikát űzne, ha leiadna rgy olyan álláspontot, amely végleges gyógyulási biztosit egy olyanért, amely legfeljebb a bajok elkendőzésére, a láz minimális csökkentésére szolgálna. Olaszország külpolitikájában azonban ilyen fordulatról szó sincs, kezesség cire a Popolo d\'ltalla cikke, amelyet a Duc.: öccse szerkeszt, akinek pedig csík tudnia kel\' Olaszország j\'lenlegi yezetöjének politikai szándékait.
Sszlbériai Qóförgeteg dühöngött végig Déldunániulon
A szél ereje szekereket borított fefaz országutakon — Valóságos ítéletidő volt Délzalában — Az utakat eltemette a hó, a községekkel minden közlekedés szünetelt
Csalt a Balaton-parton van xavar a M/ÍV vasuil forgalomban
Nagykaulzta. wárclua II A kedden még olvadásos idő szerdán reggel különös szertelenséggel valóságos Szibériává változtatta Nagykanizsa városát. A csendes időt reggel 8 óra után hirtelen erős hófúvás, majd mind erösebbé váló vihar váltotta fel, mely csakhamar egészen megváltoztatta a város külső képét és azt egész hólepelbe boritolta.
A piacon egyetlen emberi sem le-helelt látni, az utcákon és ulakon a közlekedés lehetetlenné vált.
Átláthatatlan hófűggöny borította be az egész várost.
Az u\'cán Járók a kilátástól Is meg fosztva, egymásnak rontva tlelitk dolguk ulán A községek útjait any-nylra ellepte a hó, hogy délelőtt lehetetlen volt bejönni Nagykanizsára. Zalaegerszegről reggel be|Olt egy autó. amely nagynehezen tudott Nagykanizsára vergődni, azonban Innét nem tudta tovább folytatni ut|át. Természetesen ilyen körülmények között kí) sem lehetett a lelenyel autóbusz közlekedéséről.
Nagykanizsáról se kl, se be nem lehet közlekedni.
Valóságos elemi zár alatl van a város.
A ~DV vonalain nincs bat. a telefon és iávtróforgalomban zavarok álltait, be
A DS-.A-vasut forgalmában, Rácz intéző kijelentése szerint, dacára az erős hófúvásoknak, semmi forgalmi akadály nincsen. A pályatestet ellepi vastagon a hó, azonban az erős szél el is viszi gyorsan onnét, ugv, hogy a pályatesten még sza-baddátétell munkák sem váltak szükségesekké.
A DSzA magyar vonalain eddig még késés sincs a vonatokon,
Sehol semmi zavar vagy akadályról nem érkezeit jelentés.
Megnehezíti azonban a hóförge-leg a láviró és távbeszélő rzolgála! gyors éa zavartalan lebonyolítását.
A telefon vezeték számos lie-lyon annyira megrongálódott, hogy súlyos zavarok álltak be.
Nagykanizsáról cak Pécsen keresztül lehetett Budapesttel beszélni és ez is csak nagy nehézségekbe ütközőit. Dr. Tholway Zsigmond posta-
főnök kijelentése szerint, a megrongálódott vonalakra még csak műszaki személyzetei sem lehet kiküldeni a nagy hójörgeteg miatt. Várni kellett, mlg a vihar elállt és az ulak járhatókká leltek. Érdekes, hogy a poslafönök délelőlt felhívta Pécset, ahol azt a válsszl kapta, hogy
Felborult sxeKerek és megrekedi autók ax orsxáguton
utakon és a telefutt ország
Pécsett nem tudnak semmit a hőförgetegröl,
oli akkor még egész normális Idő járás volt.
Tény, hogy Dunánlul olyan hő-fOrgeteg volf, amilyenre egyhamar nem emlékeznek vissza az emberek, még az öregek sem
Murakaraaxtur hó alatt
Murakeremtur, március 11
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Murakereszluron és vidékén valóságos hóarkánuá fajult a hóvihar és hclemelett utakat és községeket. A forgalom mindenfelé szünetelt. Sem kocsi, sem tuló, srm semmiféle jármű nem tudott közlekedni. A DSzA vasút jugoszláv szakaszairól érkező vonatok mind késve érkeztek a határállomásra, ahonnan azulán magyar területen már mcneir-.ndszerüen köziekedlek tovább. Valóságos ilélc idő, ami erre Járja.
Kiskanizsa is teljesen lulalmas hó-lömegbe temetve. A szél errje o\'y erős volt, hogy több szekeret felborított az uton és levllle a kosarakat az aszonyok fejéről, akik a nagykanizsai piacra belgyekeztek Persze Ilyen körülmények közölt szerdal vásárból avagy piacról beszélni Bem lehetett. KIMwnizsán kirendelték a polgárságot a: utak megtisztítására, hogy a közlekedési akadályokat elgördilsék.
Az autó és autóbusz forgalom röviddel Kiskanizsa ulán, a sormá<i malmon innen megakadt már, ahol még
az előző hófúvásba vágott
uton megrekedt jármüvek, felborult szénásszekerek egész sora
feküdt az utak tnenién, az utasok gyalog és visszafelé vergődő it utókon ju\'oltak be Kanizsára, F.ok helyütt igénybe véve lovakat és ökröket az autók kivonulásához. A szomszéd
Somogyban ugyancsak óriási hóförgeteg dühöng, amely teljesen betemetett mindent. Így Inke, Iháros, Ihárosberény, So-mogyszentmiklós, Csurgó és az egész
&
\'ZALAI KÖZLÖNY
1681 márahis 12.
vidék el van vágva minden körle-kedéstől.
A Balaton-mentén
ugy a zalai, mini a tomogyl parlon irtózatos hóvihar dühOng. A telefon és lirvlrdahuzalok végig erősen meg vannak rongálva.
A délutáni órákban azt az értesülést kaptuk a DStA vasul nagykanizsai állomásától, hogy
a vonalon a hóvihar alább hagyott,
noha a havazás nem sztlnt meg, azonban sehonnan semmi forgalmi vagy közlekedési akadályokról Jelen-lés nem érkezeit. A nagykanizsai DSzA nem is láKa meg eddig szükségesnek, hogy a pályatest szabaddátélele iráni intézkedjék.
FaldlnMtt tejeakooaik a paoaal utakon
I\'acsa, március 11 (Saját tudósítónk lelefonjelentése) A pacsai jtrásban a hóvihar minden képzeletet felülmúlt. A szél oly erós volt, hogy szekereket borított fel az
országúton. Több tejesko-cslt valósággal lefektetett az útra.
Az utakon nem lehetett sehol közlekedni. Minden egy hótengerbe bo-iltva. Djlulán a szél alábbhagyott, a havazás azonban még tart Holnapra az Összes községek lakosságát kirendelik közmunkákra a hó eltakarítására és az utak szabaddátételére.
Fákat tépett kl a hóvihar a latanyai járásban
Letenya, március (Saját tudósítónk tele/onjeientése) Lelenyén és az egész vidéken a forgalom megakadt A szél fákat döntött kl és tejeskocslkal borított ftl. Az Iskolásgyermekek nem tudtak hazamenni, ugy, hogy ott kellett őket tartani, mlg a vihar elmúlik
és értük jöttek. A délutáni órákban a szél még mindig nem állt meg, a havazás is tovább tart. Közlekedésről persze szó sem lehet. A főszolgabíró közmunkákra rendelte ki mindenütt a lakosságot.
Megakadt a vasúti forgalom tCesxt-őely körill
Jég alá kerUM a vasut-vonal a Balaton-parton
Keszthely, március 11 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Keszthelyen Is nagy hóvihar lombolt szerdán. Reggel elfször cső, majd
Jég esett, ami havasesőbe ment át. Délelö\'t 8 órától délután 3 óráig tombolt a hóvihar. A városi forgalom normális, de kinn az országutakon megakadt a közlekedés a nagy hó miatt. A szerdsi
hetivásárra igyekvő környékbeli gazdálkodók széltől felborított szénásszekerei tarkítják az országutat.
Zalaegers\'egre már délután nem Indult autóbusz. A reggel Sümegről elindult autóbusz Zalaszánlón megrekedt. A délutáni tapolcai vonat 3 órás késéssel érkezett Keszthelyre. A zalavölgyi vonalon csak Tűrje éa Sármellék
között van vonatforgalom.
Sármellék és Balatonszentgyörgy közölt néhány nappal ezelőtt
árvíz öntötte el a vasúti töltést. Szerdán megfagyott a víz, ugy, hogy bizonytalan Ideig szünetelni fog • forgalom.
A Déllvasut minden vonalán akadálytalanul bonyolítják le a vonatforgalmat.
* MÁV négy vonalán tzD-ne* al a forgalom
Budapest, márclua 11 A ni klr. államvasutaktól kapott értesítés szerint hófúvás miatt a következő vonalakon szünetel a forgalom: I. Sárvir—Kőszeg, Z Sárvár—Zalabér, 3 Szombathely-Rum, 4. Porpács-Csorna között. A többi vonalon kisebb késésektől eltekintve hótkadály nincs.
Két balti legényt elUtOtt a fióeke
Sopron, március 11 (Éjszakai rádiójelentés) Szerdán délelölt Jaeger Mihály és Jaeger Mátyás balfl legények a nagy hóviharban Sopronba igyekeztek a vasúti sínek mentén. Velük szembe jött a Sopronból Indított hóeke, hogy szabaddá legye a pályát. A nagy hóviharban sem a mozdonyvezető nem
velte észre a szembejövő legényeket, sem Jaegerék nem látták meg a közeledő hóekét, amely mindkettőjüket elütötte. A fivéreket súlyos állapotban beszállították a soproni közkórházba. Jaeger Mátyás állapota, aki súlyos koponyatörést szenvedett, reménytelen.
Felmentették a Blumenstein-féle kötvény-hamisítási bünper vádlottjait
Párls, március 11 (Éjszakai rádiójeleniés) A párisi fellebbviteli bíróság 2 héttel ezelölt kezdte tárgyalni a Blumenstein-féle kötvényhamisltá8l ügy vádloltalnak bűnperét. Blumenstelnt és társalt ugyanis azzal vádolta az ügyészség,
hogy hamis magyar kötvényeket készítettek. A fellebbviteli biróság nem látta bebizonyítva, hogy valóban a vádlottak követték volna el a köt-vényhamlsltást és ezért ugy Blumenstelnt, mint társait felmentette az ellenük emelt vád alól.
Magyarország népessége 8,683.740 lélek
Budapest március 11 lakosa volt, szemben az 1920 évi 7.980,069 számmal. A tíz év alatti szaporodás 694 671, ami 8 7 százaléknak felel meg. Budapestnek 1,004 699 lakosa van.
A Magyar Statisztikai Társaság feldolgozta a legutóbbi népszámlálás adatalt, amely szerint Magyarországnak 19J0. december 31-én 8,683.740
Nyomravezető fordulat a bftrAnd-ben vonatra tett nfti hulla ügyében
A vonat kalauza személylelrást adott a börönd gazdájáról — Jelentkezett a böröndös, akinél a koffert vásárolták
Szolnok, március 11 Ma reggel a 6 óra 30 perckor a Hatvanból érkező vonat egyik III, osztályú kocsijában gazdátlan bőröndöt talállak. A kahutok bevitték a podgyáBzterembe, ahol a bőröndöt felnyitották. A^böröndben egy Ismeretten nll hullát találtak.
A börönd nagysága 70X40X26 centiméter, anyaga bírna Impregnált papir. Az azonnal kiszállóit rendőri bizottság megvizsgálta a hu lát, amely 156 centiméter magas. — A meggyilkolt 16-20 év körüli szóké nyírott hajú ni, kezel ápoltak, amiből arra következtetnek, hogy Jobb körökhöz tartoló ni lehet.
A tanúvallomások szerint Hatvanban a böröndöt egy 35—36 év körüli munkásklnézétü zömök férti tette fel a vonatra. Ebben egy hasonló kinézésű másik férfi segített neki. Amikor a vonat elindult, egyikük sem volt már található.
A holttestet délu án 3 órakor boncolták fel. Eddigi megállapítás szerint valószínűleg kéjgytlkosság történt. A holttesten fulladás nyomai látszanak, de kűlsérelmi nyomokat nem lapasz\'allak.
Szolnok, márolus 11 A Hatvanból érkezeti női holttestet délután 2 óráig senki sem Ismerte fel. Megnehezül a nyomozási az, hogy Hatvanban ma hetivásár van és nagyon sok vidéki tartózkodott ott. A törvényszéki orvosok már eddig megállapították, hogy a leány legfeljebb 6 - 8 óra óta lehetett halott, mert még a hullamerevség sem állott be.
Nyomon van a rendőrség
Budapest márclua 11 (Éjszakai rádiójeleniés) A Szolnok-hatvant vonaton talált rejtélyes női holtlest ügyében váratlan fordulat tör ténl. A főkapitányságon délután jelent kezelt Ludner István vasúti kalauz, aki elmondotta, hogy a lapokban megjent tudósítások alapján visszaemlékezik egyik utasára, aki a Keleti pályaudvaron szállt fel a hatalmas bőrönddel. Az Illető űödöllön át akart szállni egy másik kocsiba, de nem engedte a kalauzt segíteni, akinek azt mondta, hogy vasat visz a biröndben. Jelentkezelt egy Bethlen-utcal biröndös, aki szerint nála rendelte meg egy gyanús külsejű fétfl napokkal ezelölt a vonatban talált bőröndöt A rendőrség ezen az ulon folytatja a nyomozást.
Szocialista interpellációk özöne a Házban
„Kisipari középosztálynak kell elfoglalnia a birtokos középosztály helyét"
A Hás folytatta az iparfejleaztéai javaslat vitáját
mulatott ezután arra, hogy nemcsak a kapitalizmus zsákmányolja ki a munkásságot, hanem épp ugy kizsákmányolja a másik oldalon a szakszervezet is, amely csak gyűlöletre tanllja a munkásrétegeket. Kérte a kereskedelmi minisztert, hogy az ipari munkásságot vonja kl a szakszervezetekből és állítsa be a nemzeti politikába. A javaslatol elfogadta. Interpellációk a cukor-drágulástól a hétfői lapok betiltásáig Áttérve az interpellációkra, OyOrkl Imre a cukor és lej, valamint más
élelmiszerek drágulása ügyében intézett interpellációi az összkormányhoz. Az interpellációt kiadták a kormánynak.
Kun Béla a kereskedelemügyi miniszterhez Intézett Interpellációt a
sörkartell visszaélései tárgyában. Kormányintézkedést kövelel a sörárak megfeleli leszállítására. Az interpellációt kiadták a kereskedelemügyi miniszternek. Oyörkl Imre a
hadirokkantaknak és hadiözvegyeknek juttatott föld
megváltási árának mérséklését kéttc.
Mayer János földművelésügyi miniszter válaszában kijelentette, hogy a kormány minden Jogos panaszt megvizsgált és ez év januárjában a
Budapest március 11
A képviselőházban folytatták az Iparfejlesztési törvényjavaslat vitáját Varga Oábor beszéde elején a kar-telllörvénnyel foglalkozott és szembeszállt azzal az állítással, hogy a kar-telljavaslatnak semmi gyakorlati eredménye nem lesz, mert csak hangulatkeltés! javaslat. Az iparfejlesztési javaslatol elfogadta.
Farkas Tibor rámut tott arra, hogy a mai körülmények között nem az Ipar fejlesztéséről, hanem az ipar megmentéséről kellene tanácskozni. Kérte a kormányt, hogy készítsen törvényjavaslatot a kisipar és kiskereskedelem keresett adófának leszállítása tárgyában, egy másik Javaslatában pedig az adminisztrációs költségek és az OTI terhek csökkentését kérte. Határozati Javaslatot terjesztett be, hogy mindazok a vállalatok, amelyeket az állam jutalmaz, amelyekből az állam részesedik, 30 napon belül kötelesek legyenek kimutatást előterjeszteni vezetőik jövedelméről. Farkas Tibor kijelentette, hogy bár a védövámos rendszert plrtolja, a javaslatot nem fogadja el.
Krúdy Ferenc hangsúlyozta, hogy a középipar kifejlődésére van szükség és ennek kell majd a kartell árpolitikájával szembeszállnia. Rá-
ZALAI KÖZLÖNY s
Hivatalosan közzétették
■ francia—olasz flottaegyezmény szövegét
London, március 11 A francia—olasz tengerészei! egyezmény szövegét szerdán hivatalosan közzétellék. Az egyezménv érlelmé-ben Franciaország és Osr.ország 1936 december 31-ig 2—2 olyan hadihajót építhet, amelynek tonnamennyisége nem haladhalja meg a 23.333 tonnát. A hajók fegyverzetében nem szerepelhetnek 12 hüvelykes ágyúnál nagyobb lövegek.
Róma, március 11 (Éjszakai rádlójelentés) Valamennyi délután megjelenő olasz lap részletesen közölte szerdán a francia-olasz—angol tengerészeti szerződés szövegét. A .Tribüné" nagy elismeréssel kommentálja a szerződési és kifejtve annak éazszerüségét, megjegyzi, hogy Brlandnak Igaza volt, amikor a béke ut|ának egyengelésél látta a szerződés megkötésében.
Gondozott gyapjú Joltfan mefeejit
d., «?„<»<»...............Ze.r. i , . .. .s •
óvalosan dl nyomni. fui,». " tlnyonwa orotSoli ata
Befejeződött a zalaszentbalázsi főtárgyalás
Csütörtökön hirdetik kl az ítéletet
1931. március U.__
pénzügyminiszter rendeletet Is adott ki a Járulékok egy részének elengedéséről. A Ház a miniszter válaszát tuüomáaul vette. |
Slgray Antal az állat gyógyászatban használt
oltóanyagok drágasága ügyében Interpellált.
Mayer János földművelésügyi miniszter válasza ulán
Esztergályos János újból szóvá-tetle a
szentesi kötelességmuiaaztó levente
esetéi, akit a rendőrök állítólag bántalmazlak. Scltovszky Béla belügyminiszter válaszában kijelentette, hogy az ujabb vizsgálat folyamatban van. Farkas István
titkosság biztosítását kérle a legközelebbi választásokon.
Scltovszky Béla belügyminiszter ki-Jelentelte, hogy a kormány jelenleg nem foglalkozik a választójog reformjával. Propper Sándor
a munkásság március 15 ére tervezett ünnepélyének nem engedélyezését
telte szóvá. Scltovszky Béla belügyminiszter kijelentette, hogy az engedély megtagadásának az volt az oka, hogy ugyanarra az időre az iljuság már előre ünnepség megtartását jelentette be.
Várnay Dánlel, majd Rassay Károly
két héttől lap kolportázs Jogának megvonása
miatl Interpellált. Scltovszky Béla belügyminiszter válaszában kijelentette, hogy mindkét lap veszélyeztette az ország külpolitikai érdekeit, ezért vonta meg tőlük a kolpottázs Jogot. A sajtószabadságot mindenki szentségnek tekinti, de \'\'március 15-iki értelemben. A sajtószabadsággal azonban visszaélni nem lehet. Mindaddig nem változtathatja meg álláspontját, mlg garanciát nem lát arra, hogy az említett két lap nem nyújt teret olyan tendenciák érvényesülésének, amelyek az állam érdekeivel össze nem egyeztethetők. A többség a miniszter válaszát tudomásul vette. Az ülés a/* 6 órakor ért véget.
Apponyl-jobileum
Budapest, március 11 Apponyl Albert gróf május 29-én tölti be életének 85. esztendejét, áprilisban pedig 50 éve lesz annak, bogy a Jászberényi kerületet képviseli az országgyűlésen. Jászberény fényes ünnepségre készül a ritka jubileum alkalmából. Az ország minden részéből felvonulnák a különböző testületek, hogy üdvözöljék Apponyi Albert grófot. Az ünnepségeket Afrlká-Wl való hazatérte ulán, április első leiében tartják.
rdmogassuk az Ardemes kanizsai kej-esketfolaae/ és IMH
Nagykanizsa, március 11 Mészáros József zalaszcnlbalázsi tanító ügyében a helyszínen lefolytatott három napos zárt tárgyalás a mai napon befejeződött. Tekintettel, hogy a bíróság tagjai, sem a védőügyvéd nem érkeztek ma este Nagykanizsára, az Ítéletet ugy, ahogy jeleztük, holnap, csütörtökön fogják nyilvánosan kihirdetni.
Sa|nos, a nagy hóvihar folytán, amely a telefonvezetékei ezen a vonalon elszakította, nem volt módunkban telefonon érintkezésbe |u\'nl az oltani hatóság embereivel.
A csütörtöki nyilvános Ítélethirdetés Iránt az egész vármegyében nagy az érdeklődés. Az ítéletet, legyen az felmentő vagy marasztaló a bíróság megküldi Mészáros felettes hatóságának.
adáson sa|nálalos szerencsétlenség történt.
A cirkusz hatalmas, Idomított medvéje ugyanis megharapta K. Ilona jobbkarját,
ugy, hogy a szerencsétlen leányt súlyos állapotban be kellett szállítani az egyik fővárosi klinikára.
K. Hona másfél hónapig feküdt benn a klinikán, ahonnan most, néhány nappal ezelőtt bocsájtották el. A medveharapás kövelkezlében
a szerencsétlen leány Jobb-karja 50 százalékban megbénult
Miután megtudta, hogy a cirkusz Időközben Nagykanizsa felé jött leutazott kedden délelöl!, de kiderült, hogy a cirkusz volt ugyan Nagykanizsán, de csak átutazóban, mert megállás nélkül haladt tovább legközelebbi állomáshelye felé.
A mindenfelé érdeklődő leány többektől azt a választ kapta, hogy valószínűleg Sormás felé ment a cirkusz. K. Ilonának ekkor már egy fillérje sem volt, mire
a bátor leány egyedül vágott neki a hosszú útnak és íér-dlgérő sárban Sormásra ^ gyalogolt.
Kálváriája azonban ezzel még nem ért véget
Sormáson ugyanis megludla, hogy már nincs ott a cirkusz, mert néhány nappal ezelőtt szedte fel a sátorfáját és Nagykanizsára jött.
A szerencsétlen leány nagynehe-zen szállást tudott kapni magának éjszakára, szerdán korán reggel azonban már talpon voll és
Ismét visszagyalogolt a hóviharban Nagykanizsára.
Itt már, félig megfagyva, teljesen hatalmába kerítette a kétségbeesés és felment a rendörségre tanácsot kérni.
A rendőrségen rövidesen megállapították, hogy a Donner-clrkusz Kaposvár felé vette az utjál. K. Ilonának azonban egy fillérje sem volt már, mire a sorsa feleit megható-do\'t rendőrtisztek saját zsebükből fedezték Kaposvárig a léiig megfagyott leány útiköltségét.
Divatujdonságok
naponta érkeznek. Nagy választék finom kosztllm-, köpeny- és ruhakelmékben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi és női fehérnemll anyagokban.
SlNGER DIVATÁRUHÁZ.
A szerdai hóviharban Sormásról Nagykanizsára gyalogolt egy fiatal artistanő
A félig megfagyott leány további útiköltségét a nagykanizsai rendőrtisztek adták össze
Nagykanizsa, március 11 i hogy mit akar a cirkusszal kapcso-
Különös vendége volt Bzerdán délelőtt a nagykanizsai rendőrségnek. Egy fiatal, alig 20 éves. csinos arcú, sáppadt, vékony ruhában didergő leány állított be a rendörségre, ahol a Donner féle cirkusz ulán érdeklődött. A rendőrség illetékes ügyosztályán kikétdezlék a leányt,
latban, mire az elmondotta a következőket-
A leány, K. Ilona mfl\'ovarnö és cirkuszi táncosnő, a Donner-féle cirkusznak volt a tagja. A cirkusz mintegy másfél hónappal ezelőtt Budapesthez közel, egy kis községben tartott előadást. Ezen az elő-
ZALAI KÖZLÖNY
Az alispán megadta a felhatalmazást dr. Sabjánnak Ujváry Géza ellen a büntetőper megindítására
A Sabján-Ujváry Ogy bíróságon klvOl nyer végleges elintézési?
Nagykanizsa, raárclua 11 Tegnap érkezett meg a vármegye alispánjának felhatalmazása, amelyben dr. Sabján Oyula nyug. polgármesternek, városi tiszti ügyésznek felhatalmazást ad arra, hogy Ujváry Oéza városi képviselSIestületi tag ellen rágalmazás miatt megtehesse a bűnvádi feljelenlést azokért a kilételekért, amelyekel az a Trans-danubia perével kapcsolatban ai\' egyik közgyűlés elótt lett
Az alispán meghatalmazását ma kézbesítették dr. Sabjdn Oyula nyug. polgármesternek.
Illetékes helyen kérdést Intéztünk a Sabján—Ujváry perre vonatkozólag, ahol azt az Inlormáclól kaptuk,
hogy Sabjdn nyug. po\'g imester megkfpla ugyan az alispáni felhatalmazási a büntető per megindítására, azonban az Ugy bíróságon kívül fog elintézést nyerni, amennyiben dr. Sabjdn Oyula nem viszi törvényszék elé az ügyet, ha megfelelő elégtételt kap Ujváry Oéza városi képviselőtől az elhangzóit sértő kijelentéseiért.
Szó van ugyanis srról, hogy ha Ujváry Oéza a képviselőtestület elölt bocsánatot kér dr. Sabján Oyulától, ugy nem lereli az ügyet a büntető bíróság elé, hanem megelégszik az eléglételadásnak ezen formájával, hogy végre már nyugvópontra jusson ez sz Ugy is.

Látogatás a munkanélkülieknél és a polgármester tavaszi tervei között
A lavasszal Nagykanizsán is1 minden vonalon megindulnak a kőzifiankák
__
A nagykanizsai inség-ahciót a polgármester április 15-ig szeretné fenntartani
Olyan kevés a pénz, hogy a szegénykataszterben érts revíziót kell végrehajtani
Nagykanizsa, március II
Tegnapi számunkban beszámoltunk a lörvényhatósági inség-ankélon történtekről és dr. Králky István polgármester jelentéséről, amelyben u\'all arra, hogy Nagykanizsán márciusban 34.000 ptngi lenne a szükséglet, amire azonban alig van néhány ezer pengi fedezet. A rendkívül zord és hosszú léll Időjárás pedig szükségessé teszi az inségakció meghosz-szabbllásál. Dr. Králky István polgármester az inségakclól épen azért április 15-ig kívánja fenntartani, hogy a legnehezebb hetekben jusson legalább meleg élei az arra rászorultaknak.
Sajnos, ami pénz rendelkezésre áll: csak a kapóit 3000 pengő, a helybeliek havi hozzájárulása még egy hónapon át, azután a nagykanizsai pénzintézetektől is reméli a polgármester, hogy segitségére fognak jönni és nem fognak elzárkózni az adakozás elöl.
Igy is kénytelen lesz revízió alá venni az Inség-kalaazterbe felvettekel, hogy csak azok kapjanak a továbbiakban, akik mindenekfelett rászorulnak: a gyermekek, a betegek, aggok és a feltétlenül rászorultak.
A polgármester minden törekvése, hogy a rászorult szegénységen segítve legyen, azért reméli, hogy ennél az utolsó, de legnehezebb stációnál a pénzintézetek ls segitségére lesznek adományaikkal.
Szakái grafológus
TMtéguerepléu i Tároii Bxlihásku
Nagykanizsa, március 11
A mozi agilis igazgatósága Szakát Zoltánnak, a városunkban már hosszabb idő óta tartózkedó kiváló grafológusnak felléptetésével is be akarta bizonyítani, hogy minden tekintetben ki akarja elégíteni a közönség igényeit. Szakái Zoltán, a neves pszlhografológus, mutatványaival ez alkalommal Is bámulatba ejtette a közönséget. Pereik alatt bevezelte hallgatóságát a grafológia alapelemeibe, majd memoria-kon-centráclójával és boszorkányos fejszámolás! mutatványaival váltott kl őszinte elismerést.
Végül mint a szavak zsonglőrje mutatkozott be és több magyar költő ismert stílusában rögtönzött verseket. Előadását, melyet őszinte siker kiséri, ma, csütörtökön szintén megismétli a mozi összes előadásain, ezenkívül minden látogatónak analizálja az Írását. A mozi műsorát egy pazar Harry Lledtke vígjáték és Henny Portennek egy szivbemarkoló drámája egészíti kl. D M J.
Nagykanizsa, március 11
...Hagyjuk künn a párl és politikai szempontokat. Bennünket ezek nem érdekelnek. Hiszen elvileg egy világ választ el bennünket. Most csak a magyar munkás sorsa érdekel. Nem politikai hitvallása. Va|jon hány nagykanizsai munkás lehet munkanélkül ? Vájjon hogyan lehelne a munkanélküliségen megfelelő munkaalkalmak teremtésével enyhíteni ? A gondbarázdás, sápadt arcú, rosz-szul táplált magy.T munkás érdekel, akinek dolgos kezét tétlenségre kár-hozlai\'a a I ékeszerzödés, amelyéri rettenetes árat kelleti fizetni mindannyiunknak.
A munkásotthonban, a munkanélküliek kólóit.
...Dél felé közelcdelt az idő, amikor belépünk a Munkásotthonba, amelynek kályhija köré ülnek, akiknek otthon hideg a szoba, kihűlt a konyha, a tányérba ls csak olykor ha jut me\'eg. Mikor belépünk, már akkor megüti fülünket a sok panasz, amit egymásnak mondanak el. Vájjon mi lesz velünk, ha ez az állapot még sokáig tart és hiába minden igyekezetük és vad hajszájuk a kenyeret adó munka után. A magyar kálváriajárásnak ezen osztályosai napnap mellett rój ik az élet utcáit kenyér, munka után: hiába. És amikor itt egymással találkoznak és elpanaszolják sorsukat, egy pillanatra megenyhül a gondbarázda, kisimul a komor arcvonás és megtellik némi reménnyel a kétségbeesett munkás-lélek, melynek oly nagy erőre van szüksége, hogy el ne merüljön a holnap bizonytalanságában és vigasz-talanságában.
...Egyre-másra jönnek és elpanaszolják nekünk szomorú sorsukat. Van olyan, aki löbb, mini másfél év óta nem tudott munkához Jutni. Mindennap várja, hogy végeszakad
a kálváriája és munkához tud jutni.
— Hát miből élnek ? — kérdezzük.
— Fogas kérdés, — válaszolja az egyik. — Egyik a másikát segíti. Akinek még van egy darab kenyere, az megosztja a másikkal, akinek nincsen.
— Mondja, mit reggelizett ma? — kérdezünk egy másikat.
— Egy darab kenyeret és egy pohár vizet. Valószínűleg ugyanez lesz ez ebéd is. öiűlünk, hl még ez van. Mert vannak, akiknek még ez a f kele kimért kis darabka kenyerük sincsen.
Odajön az egyik fi tal segéd, aki bevalltsa szerint ősz óla munkanélkül van. Klhaz a zsebéből vagy 10 zálogcédulát:
— Tessék idenézni: ebből élünk I
A többiek mintegy irigykedve nézik azt, akinek még ilyesmije van.
Egy mlsik:
— Nem tudunk lakbért fizetni, a házigazdánk kl fog lenni bennünket.
— Hát mit akarnak tenni?
— Elmegyünk, kivándorolunk...
Megtudjuk ezután, hogy van Nagykanizsán kb. 660 építőipari munkás, akik közül most 99% van munlia nélkül. (Ács, kőműves, festő, cementes, stb.) A faiparban 150-re lehet lenni a munkások számát, ezekből ha 25 dolgozik. A vasiparban több, mini 800 munkís van nálunk, de alig, ha 25-30 dolgozik. Szól ez nemcsak a szervezett munkásságra, hanem általánosságban. A ruházati iparban valamivel kedvezőbb a helyzet.
Tény, ItORy Nagykanizsán elszomorító tz ipari munkásság munkanélkülisége. És itt nem csak nőtlen munkásságról van sző, hanem leg-alái b is 45%-ban nős, családos munkásokról.
_1931. március 12,
A polgármester nyilatkozik a tavaszi közmunkákról
Kapcsolatban a miniszternek a közmunkák összeírására vonatkozó rendeletével — kérdést intézlttnk dr. Králky István polgármestethez, hogy milyen közmunkára lehet számítani a tavasszal, amelyek legalább némileg enyhítenék a város nagy Ipari munkanélküliségét
— El.ösorban — mondta a polgármester — a
iaktanyaépltkezés folytatásáról van szó, az építkezés hátralevő fázisának lefolytatásáról, amely az építőipar több szakái foglalkoztatja. Utána
a kórházépltkezésekról.
A népjóléti miniszter 200.000 pengő segélye most van kiutalás alatt. Ugyancsak
folytatása lesz az útburkolásnak
a költségvetésben foglalt tételek keretében.
A strandfürdő
Ugye rövidesen a komoly megvalósulás stádiumába kerül, ugy, hogy ebben az évben a város közönsége már használhal|a ls. A legközelebbi napokban az Ugy perfekluilása végeit Budapestre utazom és a legközelebbi közgyűlésen már valószínűleg módomban lesz az ügyről beszámolni. Rendezi a város
a cinktóriumot, a Horthy Miklós ut vasúti szakászát parklrozlatja, burkolásra kerül a Deák-tér, a Széchenyi-tér, stb. Ezenkívül
kislakások
is kerülnek építkezésre (családi házak) a Faksz-akclóval kapcsolatban, ami Ipari szempontból sem megvetendő, mert ugyancsak szép számú munkáskéz! fog tudni foglalkoztatni. A város vezetősége mindenben Igyekszik megkönnyíteni az építtetők helyzetét és nekik segítségükre lenni.
— A város vezetősége lebát — folytatta a polgármester — a rendelkezésére álló minden eszközzel arra törekszik, hogy a munkanélküliséget a tavasszal meginduló munkák segítségével tőle telhetőleg enyhítse.
— Azután sor kerül
a vágóhíd és a leányiskola ilielve tanítónőképző ügyérc is, amiben állandóan tárgyalások folynak.
Amint látható, a város súlyos anyagi helyzete dacára, a polgármester minden igyekezete, hogy az illetékes tényezőkkel, Igy elsősorban a főispánnal — Nagykanizsa súlyos és legerősebben húsba vágó problémáját — a nagy munkanélküliséget a rendelkezésére álló minden eszközzel levezesse. A polgárság bizalommal tekinthet a város vezetőségének ez Itányu munkássága felé. Komoly, súlyos feladat, de a város vezetősége meg fogja találni ill is a kivezető utat. (B. R)
Amit Itt szeraUnk, maradion a vúromtmn.
1931. március 1$
A Városi Színház
1931. nárclu hó 14-óa (uonhaton) délután 5 órakor Iwmutalja a
„HADSEREG SPORTHÉT 1930."
clmü filmet.
Sporitzámok: uiiái. lövészet . .vti, tennlsz, mllilary, modern pentstlon, hajUs, lo/ag 4> éa loviapolo.
Klegéstllí müaor:
Chaplin ^a Markóban
Vígjáték 8 felvonásban. Belépődíjak: 40 fillértől !•— P-lg.
ZALAI KÖZLÖNY
A szabadság ünnepe Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 11 A Zrínyi Miklós Irodalmi és MU-véizetl Kör mindent elköveteti, hogy a szabadtág ünnepéi ebben az évben Is méltó keretek közölt ülje meg Nagykanizsa polgári társadalma.
Március 15-én délelölt fél 11 órakor Ünnepi szentmise a franciskánusok templomában, amit P. Deák Szulpic plébános celebrál. Mise al itt az Egyházi Énekkar énekel Rácz N. János főkántor vezetésével.
A műsoros ünnepség fél 12 órakor kezdődik a Várost Színházban, ahol Krátky István dr. polgármester mondja az ünnepi beszédet. Közreműködik még Kettlng Ferenc karnagy vezetésével a Polgári Iskola Vegyeskara, Weckl Ocllérl vezetésével a honvédzenekar, valamint Dávid Magyar József hírlapíró, aki alkalmi költeményét adja elö. Belépődíj nincs.
A Kossuth serleg vacsorát
ugyanezen a napon, este fél 9 órai kezdetlel rendezi meg a Polgári Egylet emeleti termeiben a Zrinyi irodalmi és Művészeti Kör vezetősége. A serleg-beszédei Kelemen Ferenc társelnök mondja. Vacsora ára I 60 f. Jelentkezni lehet dr. Thotway Zsigmond elnöknél (lel. 100), vagy Barbartls Lajos főtitkárnál (tel. 421).
A csehek felveszik a magyar tárgyalások fonalát
Prága, március 11 Egy prágai lap szerint a cseh-jugo-szláv kereskedelmi szerződés aláírása ulán azonnal megkezdik a cseh magyar kereskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalásokat
Csepel Ffllerakat
r«-ut is.
Innama parantlAlla jawHAmflhalf 1
Cwpel kl» motorkerékpár compiett ára ... P 488*— 12 hónapra Cwpel kerékpár compiett
ára ... P 185— 12 hónapra Ctejíl varrógép P330*— 2\'/i évre
Nílunk vásárolt motorját, kerékpárját, "\'régépít (garantlálli hibáit) teljesen \'ngyeneeen javltjuk, tOrótt slkstiészél "Ónnal díjmentesen kicseréljük 111 __na
Tavaszi
női kabátok, kosztümök és ruhák
kényelmes részletre
-nél.
NAPI HÍREK
NAPIREND MAroiua IS, oaatOrtSk
Róm. kstotikus : Gergely. Proteetáne: Gergely. Izraelita: Adar hé 23
Vároel Színház. .A szálló ózvegye-vlgjtléic. .Mária bűne\' dráma. Szakái graiologua személyes lel lépte.
éjjeli axolgálat: I.
\' rfg
Gyógyszertári I végéig a .Fel
hó P«ut
Fekete sss\' gyógyszertár
U«ztlrM nyitva reggel 8 órától este 1 értig (bétto, szerda, péntek délatln, edden egész nap nóknea). Tel.: 2—18.
Emlékaztetft
Márctna 14. Az Izr. Nóegyltl fekota-
kávéja a Centrálban e órakor. Március IS. Az Irodalmi és Milvészetl Kir hazafias tlnnepeége a VArosI Színházban d. e. fél 12 órakor. Ka te fél 8 órakor Kosnuth-vacaora a Polgári Egyletben.
A Klskanlzsal Polgári Olvasókör hazafias Ünnepélye 6 Arakor.
— Dicsérő elismerés. A magy. lir belügyminisztérium nemzeti munkavédelmi felügyelője a nemzell munkavédelem Intézménye érdekében önzetlen és buzgó tevékenységeéri és hazafias szolgálatukért dicsérő okiratolt küldött Ismélellen Tholway Zsigmond dr. nagykanizsai magy. klr. posta és távirdal főfelügyelőnek és Hutter Qéza m. kir. posta és távirdal felügyelőnek.
— Egyházi hlr. A magyar feren-clek tartományfőnöke /Ily Károly te-rencesatyát Szombathelyről segédlelkész! minőségben Nagykanizsára helyezte át.
— Hétfőn alakul meg az uj Ipartestületi elöljáróság Az uj,
kiegészített nagykanizssi iparteslüleli elöljáróság hélfön este fél 9 órakor ül össze az ipartestületi székház tanácstermében, ahol rendkívüli ülésen megalakul. Ugyanakkor választiák meg a különböző elóljáróságl bizottságokat, nevezetesen a gazda sági, székházépítési, békéltető és i kandidáló bizotlságot, mely utóbbi az Iparteslüleli jegyzői állásra beérkezett ajánlatok alij>fin fog|a jelöléséi sz elöljárótág elé terjeszteni.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet jótékony figyelme kiierjedt Iskolásgyermekeink tejtlzóral akciójára is és ennek céljaira, hogy t. I a szegények Ingyen kaphassák a tízórai tej t, szombaton, folyó hó 14 én leadélulánt készült rendezni. Most ez a délután elmarad, mert ezen a napon lesz a Vároti Színházban a 6. honvédgyalogezred film-előadása. Emiatt a tejtlzóral akció céljaira rendezendő tea a következő szombaton, március 21-én lesz. A Nőegylet elnöksége felkérI az Összes tagokat, hogy a 14-lkl fttm előadást minél számosabban nézzék meg.
= Hölgyeim I Slnger divaluj-donságal szenzációsak, ne mulassza el megtekintésüket I
— Hetven unoka egy temetésen. Lichtenberg tiroli községben egy Hofbauer nevü asszonyt temeltek, aki 50 év óla vak volt. Temetésén olt volt 14 gyermeke és 70 unokája. Hofbauerné 90 éves volt és férje 50 év elölt halt meg.
MAroiua 12., osOlftrtSk
A szálló özvegye
Vígjáték 8 lelvonáaban. — Póaieteplók: Harry Lleitke, La Jaiaa, Hnaatr Psall.
Mária bűne
Dráma 8 felvonásban. Pószetepló: Hány Parlaa. — Ezenkívül:
8vbL1| i vlllámagyu fenomén,
aaRal| „ 4W nipUri, beszéia lexikon, a röntgenszem!! embe-, aa elme és a szellem csodálatos vlrlouts, ttjszámoló és memorlamQvéss, grafológus, minden látogatónak teljelen Ingyen ad egy klmerllő grsfologlsl jóslatot az 130, 120 éa I — pengős legyek beszolgáltstása ellenébea.
Randaa halyArak.
Előadások 8, 7 és • órakor.
Agy- ól uliérelaeiitieáéibea imvsáó egytukask a termétzetes „Fsreao lóiul" keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot lesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen távolltja el. Tudományos lapasztalalok kétségtelenné tették, hogy a Fireao lóuel viz számos félő dali hüdésben fekvő betegnél Is meglelte a kellő hálást i Igy nagy megkönnyebbülést okozott. A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzle-tekben kapható.
h polgArmaator falhlaAsa a munkanélkOllakhaa:
Mindazon munkanélküliek, akik az inségakcló során segélyben részetül-lek, haladéktalanul, idézés bevárása nélkül jelentkezzenek hóeltakarilási munkára a Zárda-ulcai köztisztasági telepen Aki e munkában nem vesz részi, további segélyben nem fog részesülni. Lapátot mindenki hozzon magával
Nagykanizsa, 1931. március 11.
Polgármester.
— A Városi Zeneiskola növendékhangversenyéről Írott beszámolónkból a nyomdal szedésnél kimaradt, hogy Hemmert DuJus Poldini Rokokó-ját sok természetességgel, rutinnal és biztonsággal adta elö zongorán, amit a közönség melegen megtapsolt.
= Főnyeremény egy öltöny, melyet Singeméi vesz, mert sohasem szakad el.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Ittüld varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
IÉ ii Um
Király-utca 21.
Taiataa llu I
ZALAI KÖZLÖNY
László Lajos és Gynla hentesárugyára
BUDAPEST
József főherceg udvari azállttója. — Hentesárugyártmányal a budapesti és a milanói kiállításokon aranyéremmol lettek kitüntetotve, most Naa)kanlaraAn állandóan trlaaao, uagy választékban kaphatók:
Slpoa Andor Huascel éa FrledenWal Teutacö Guaseidv
cseraegekereakedésében a kővetkező árakon:
10 dkg. párisi .....................
10 dkg. lerakói .....................
10 dkg. varoaal.................. ••■
10 dkg. fUatait omlóa reggeli szalonna 10 dkg. paprikáé axaloana a bált, pOrzlOlt
10 dkg. oeáazárhiia, kiváló finom.........
10 dkg. konzerv aonka, prágai módra
10 dkg gépsonka ..................
10 dkg. ralisonka ..................
10 dkg. kolozavárl hueoa azalonna ...
10 dkg. ezáraz oeerkáez kolbász......
1 pár nagy bóosl vlretll...............
30 fillér S8 fillér SS fillér Bt fillér 30 fillér 44 fillér IOO fillér 70 fillér 50 fillér 40 fillér 44 fillér B8 fillér
— Felmentettek egy gyujtoga-tással vádolt látrányl asszonyt.
Kaposvártól Jelentik: A kaposvári törvényszék most vonta felelősségre Kóródl Jánosné látrányl asszonyt, aki ellen gyújtogatás és biztosítási csalás büntette elmén emelt vádat az ügyészség. A vádirat szerint Kóródl Já-nosné csak azért gyújtotta volna fel a cséplőgépjét, hogy megkaphassa a magas biztosítás i összegei. A bíróság bizonyítékok hiányában felmentelte és azonnal szabadlábra helyezte azeddlg letartóztatásban vo\'l asszonyt.
— Jótékonyág. A Mlaezlóaház Napközt Otthona [svára, január éa február hóhnn a következő adományok folytak be: Vámőrség tisztikara 2-szer 29, dr. örley György 20, Néptakarékpénitár 20, dr. Tamás Jánoané ö, Kustoa József 5, N. N. á, Bogyay Lajoané 2, Hegedűs Jenőné (Murakereazturl ö, N. N. 1, Vla-atts Andorná 6, Plander Jánoané ö, N N. 9, Fáboa Józaefné 3, N N. 1, dr. Szlgetlly Károlyné 1, özv. Kőnlg Frfgyeané 2, Garat Jánosnó 1 pengő. Természetben: Nagy Qyőzöné 6 kg. liszt, 1 kg. rtze, i üveg geinm, Babica Imre 2 kg. zalr, Roland Xngela 2 pár cipó, Arany Ilonka ruhancmíi, .\'tzémann Andorné 1 kg. rizs, 3 kg. búzadara, Oyö-nörey Ágnes ruhanemű. Játék Krenczer Dezső plébános lítelse) 2 zsák burgonya, Cain-der Ptrgska 1 pár cipő, 0 pár harisnya, N. N 1 Üveg gomm, Sebők Károlyné 1 liter zsír. UJuépI F.lok Emőné fUstőllhua és kolbltez, Szmodlcs Vlktorné 1 zsák buriionya, 20 kg. liszt, Tamás Jánoané 1 tál fánk. ruhanemű, Fáboa Józaefné í drb teniplomeyertya, özv. Dreven liojosnó 6 kg. liszt, Szállnger Antalnó 4 kg. rlza, Szommor Ignáenó 15 kg. bah, Gyonen Lajosnó 10 kg. tarhonya, Sebea-tyén Gézánó 1 zsák liszt, 4 zsák burgonya, Nagy Fcrencoé 4 kg. liszt, 1 klr. rlza, 1 üveg gemni. N. N. 2 drb szardínia, I doboz cucao, Sélley Teréz 2 zsák répa. Szabó Antalnó 3 liter méz. Plander Jánoané 2 kg. eukor, 5 kg liszt, 10 drb tojás. Szabó Antal S nár hóclp\\ 3 pár aárclpő. Parti Lajosne 20 narancs, Hlld Józaefné 8 drb templomgyortya, N. N. 3-szor sütemény.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-f vyeló Jelentések i Szerdán a Mmituk-Ut: K\'egiíf 1 1 órakor +12, délután 2 írskoi —4-2, este 9 órakor —3 8.
PMfatt: Egész nsp borult égboltozat.
SiiUrdny Reggel és délben észskkelet, este délnjugsM szél.
(Éjszakai rddlójelentisl h Mstaorslá. ■fai Istássl ssts 10 érakar la. tanít i Éjjel hideg, nappal laaaass Javuló Idő várható sarai vagy oaak kavóa oaapadékkal.
Magféléket
Hirsoh éa Szegé
msgUzletébeii legjobban vásárolhat
ffA*


(Rövidítések) H - hírek, közanzda-
aág. Hangv. — hangveracny. B — előadás
Qy mm gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. — mezőgazdaság.
tfj. - Ifjúsági előadás. P — felolvasás.
G — gramolonzene. Jb — Jazz bánd.
K — - 1)3rí nZ —■ neoszeril zene.
Március 12 (csűIOrtök)
Budapest 8.13 0 hangverseny. 9.30 H. 9.45 A hangv folyt 11 10 Nemzetközi vlz-jelzőszolgálal 12 Déli harangszó. 12 03 Szalonzenekari hangvetseny 12.25 H. 12.35 A hangv. lolyt. I3ldő|elréa. 14 4S H. 16 Rádió Szabad Egyetem. Utána: ldö|elzés. 17.10 B 17.4) Hangv 18.45 Angol nyelv-oklalás. 19.20 F. 19 50 Előadás a Stúdióból „Donit kisasszony". Vigulék 3 Mv. Ulána: Időjelzés. Majd: Clganyzen*. 23 Az I. honvéd gyalogezred zenekarának hangversenye
Bécs II 0 12 és 13.10 Zenekari hang verseny. 1550 0. 1630 Ária- éa dalest. 21.05 Bécsi kerlngők. 2X30 Est a Sltnplben.
Berlin 16.30 Kamara Z. 13.15 Férfikar 19 Hangv. 21.10 Vonósnégyes. 22.15 H, insjd zenekari hangverseny
Brit orazágos műsor 16 Énekek a Weslmlnsler-spltságból. 17.30 Zeneksrl hangverseny ltt.1V Oyermakóra zanével. 19.40 Bcelnoven egy vonósnégyese. 20.t"> K. 22.35 Zene. 23 30 -1 Zeneksrl hsng-verseny.
Milánó 16 35 Oy. 17 G. 19.30 Hangverseny 20 30 Zeneksrl hangverseny. 20.50 Opera E
München 16.40 Zenekart hangverseny 19.55 Mandolln Z. 21 Szlmf. hangverseny. , Prága 0.30 Hangv. II UJ cseh zene. 12 Orallés. 12.03 Bratlslsvs. 13.30 Brllnn. 16 A cseh filharmonikusok hangversenye. 18 Rorrantlkus da!a\'< némelUI 19 45 Ope rell E
Róma—Nápoly 17 és 21.03 Hangverseny.
Varsó 12.\'0 0. 1231 Hangverseny. 1615 0. 17.45 Ksmzrazene. 1923 és 19 40 Q. 21 30 Szlnmll. 22.15 Vonósnégyei. 22.>5 H, zene.
Zürich 16 Zenekari hangverseny. 20 Basel.
KOzemásÁft
(—) Országos vásárlogot kér Zalaszentmlhály község. Zalaegerszegről Jelentik: Zalaszentmihály község, amelynek eddig nem volt vásáijoga, most 6 országos kirakó és állalvásár engedélyezéseért folyamodik. A soproni kereskedelmi és Iparkamara csak részben támogatja ezt a kérelmei, amennyiben csak egy lavaszi és egy ősrl állalvásár engedélyezését véleményezi. A vármegye klsgyülése szintén nem támogatja Zalaszentmihály kérelmét.
TŐZSDE
A mai IÖ2sdén vélell mtgblzások hiánya folytán az ü.lcii idö első felében nagyfokú üzlellelenség uralkodott. Később kedvező külföldi hírekre, valamint a vezető szén- és cukoripar éi lékekben történt külföldi v\'slrlások hatására a hangulat megjavult és az üzleti tivíkenység élénkebb leli. Zárlatkor az áralakulás egyenellen volt. Flxkamatozásu papírok piacin egyes étiékek Iránt elén-kebb ke eslet mulalkozott. Valu\'aplac üzletfelén, változatlan.
Zürichi sárlat
Párti 20 3f/s, London 25 24a > Nawyor. 51967V» Brüsasl 71421/*, Mtli-o Z7\'22Vt, Madrid 87 (0, Amsterdam 2C8 35, Uarll 123-77, Wien 73 05 íolia 3\'76Vs, Prtg
15 39\'a, Vsrsó .\'820, Badapaat BO-iO Belgrád 912 t/a, Hukvasl 3t 9.
Termésjlöígde
Buza tszv. 20 ftll. dt. — flll. is a rozs — flll. emelkedett.
Busa tisasv. /7-as 1605—16 15. 73-a:
16 20—16 30, 7D-ei 16 35 16 65, 80-s 1645 1680 dunánt. 77-tl 1565 -:575 /6-aa 1580-1591, 79-ti 1595-16 10 90-SJ 1605 16 13, Rozs II 10 -120 lak. áips ts75-\'«25, aörárpa 17 00 — ssb 19£0 -1975, lengett tt 1490
15 10, donántol 13 40-13 30, repce—--
14--, korpa 12 50 12 75
A budapesti töilde devlsa-jegyzése
valutAk
Angol t 27-82-797 B\'Jgítr /9-65-80 C5 Ciebk. Ifl-S0i702 Olnk. 153 00-183-60 Dinit 9-99-10 07 Dollár 571 CO-574\'OO Francia f. 21-40 22-70 Holl. \'/29-30ÍM30 Lengyel 63-90^30 Lett 3-38 -42 Lava 4-12-4- 8 Ura 2« 90-30 20 Márka l;630i 389C N\'tvég 1:3 00-153 60
Pestis —•----\'-1-
Idilli. 80 35 80 75 1 -á|d f. IK>-C0 :0 50 l.adk. I.\'3 20 80
Ut-vlZAK
A isist 229 6J 230 30 Belgrád K 05 IU08 átarllii i. 6 33-136 78 braaaztl 7» 80 80 Oj Bukarest 3 40-3 42 Kopann-itá 15 c3íb London i 81 2> 89 Marflld 61 4. 64 45 Milano 1 99 30-09 Nawyor 572-60 74 20 Oazlo 15315- .03 55 Harla 2í40-4.\'.7 Fiáira lo 96 >7 01 Ssófla < 3-1 17 I Stockb. ib3 30 I M-70 I Varsó o4 12 <* 32 Wlsn ÜL\' 50 • -75 Zürich 110 20-110 60
SerléiTátár
VniMiiía 1780, olanallan 113 — ilaő randa 115 -1-16, azadelt 1-16—1-18, uzeu. löaép l-ia-1\'14, könnyű I00-I-C8, l-ar isndű öteg 1-06—1-10, ll-od rendű órai, 092 0(8 angol sutdő 1-10—120. azalonn-n nvban 1-14 —1*10, salr 1-36 1-40, Un 1 41—1-80. szalonnás lélseilts 1-38- 144
Kiadja: Délxalal Nyomda és Lapkiadó Vállalat, N.igyhaulüsán,
Felelős kiadó: Znlal Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. sz,
1930. március 15.
APRÓHIRDETÉSEK
Ar. apróhirdetések dija 10 sióig SO fillér. Minden további szó dija S fl>l. Vssár fi ünnepnap 10 azólg 80 fillér, minden további sió dija B flll. Szerdán és pénteken 10 azólg 00 fWtér, minden lovát.bi szó dija 0 flll. Címszó a minden vssta. gahb betűből álló azó két azóaak számit-UUk. Állást keresőknek ÜOa/a engedatny.
Értaattóa. Ezúton értesítjük a mélyen tisztelt Hölgyközönséget, hogy tavaszi costüm, köpeny és ruha modtfi|alnk bemutatását megkezdtük. — Varga—Roller sálon._1096
RaktAmekl, vagy Jobb gazdal állási keres április elsejére löldmlves és tejgszds-ságl Iskolát végselt egyén. Kovács András Msgyar szerdahely. 1116
Csinosan batoresatt szoba, eselleg fürdőszoba használattal azonnal kiadó, Cim a kiadóban.
Kevese! használt Ford bérautó Joggil együtt olcsón elsdó Msgyar-u. 52. 956
Kétszobás ulcai lakás az összes mellék, helyiségekkel május l-re klasló Zrínyi Miklós utca 16. 11(0
Jókarhan levő egylogslu könnyű sporthlntót és egy komplett lószerszámot keresünk aűrgőien megvételre Cim a kiadóban. _____1125
■aalara 4 azobás, fUrdőszobia I ene-leli lakás Erzsétet tér 18 azámu házban má|us l-re kiadó. Bővebbet Dr. Halphert ügyvéd Irodáiéban. 813
Takarító leány azonnal felvételik a Fekete Saa Oyógyazertáiban. 1132
Megbízható és nagyon jó cslraképességü
főzelék-é« virágmagvak,
hollandiai
virághagymakii gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szupcitoazlál, Thomas-ssllak, Mésinil rögén, Ká\'lsó, Mészsalétrom, Csllel salétrom, stb. stb.) különféle
gylimölcsfa permetező-szerek. Futor Pekk Erötakarmányok
stb. stb. Baszerazhetö:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-
védőszerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn 130.
Ha jó
Gramofonlemez kölcsönzés!
RÁDIÓT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sporlárunagykereskedés
rádió ós gramofon osztályéhoz
Nromstolt a Déludai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős ÖSűetrozawl Zalai Károly.)
71. évfolyam 59 szim
Nagykanizsa, 1931. nárdus 13, péntek
Ara 14 WHér
ZALAI KÖZLÖNY
üiefkeMtóKK; nappal Sugárul 2., <|jd l\'óut 5.
Kiadóhivatal: PJut 5. uim. Kaaithelyl Uókkladóhlvatat: Kotaulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElótUctáal in: egy hón a pengó SO BIKr. r.i-fn„. / Sicrkeanöaég 421. uim, (é||el 78.) itKion. | Kiadóhivatal 78 Keuthtlyl hók Ü
Megdöbbent arcok
nézlek össze a zalavármegyel törvényhatósági segitöbizottság minapi ülésén, imikor Nagykanizsa polgármes lere bejelenlelte, hogy városínak 32 000 pengő kellene, ha az eddigi mérlékben el akarná látni továbbra is, mát (él hónapig még, a kanizsai ínségeseket.
Nagy pénz 32 000 pengő. Hogy milyen óriási összeg, abból látszik leginkább, hogy a városnak mindössze 5 - 6000 pengö mozgósítható fedezete van erre a summára, amliót pedig százak és százak várják na-ponla a nyomcrull kii életük egyetlen pozitív bázisát: — a pár kanál meleg éleit, a márciusi zúzmarában a fűtött zugot, az erőt, amivel ezt a kálváriás (elet, ezt a küzdelmes, legnyomorúságosabb Időszakot át lehet uiznl.
A, polgármester minden erőfeszítése, amivel pedig valóban mintaszerűen vetle kezébe a város szegény-ügyét, — nehezen lesz elég a 32 000 pengőből hiányzó összeg előterem-léséhez. Meg kívánjuk könnyíteni munkáját azzal, hogy erről a helyről ls felhívjuk újra Nagykanizsa minden rendű és rangú polgárát, nyissák meg még egyszer a melegen érző sziveket a társadalom ezer sebéből feléjük síró Jajokra és akinek van még falatja, ossza meg azzal, akinek nincs.
A pénzintézetek nagylelkűségére appcllál a polgármester az Inség-ak-c!ó ulolsó erőfeszítésével. A tárgyalási, amiket az egyes bankokkal folytatóit, remélni engedik, hogy a léi végét, ami mindig, normális viszonyok közt is a kgnehezebb ideje az esztendőnek, siketül ugy átvwgőd-telni az ínségesekkel, hogy a nélkü lözéil a közgondoskodás eddigi keretei közölt enyhíteni, a keserűséget a holnapban való bizakodás sáncai mögé visszaszorítani lehessen.
Pénzintézeteink mindig érezlék a carilás iránt tartozó kölelességükel. Hozzájuk minden jó ügyben mindig bizalommal fordulhatott a kOzérdek. Most Is a közérdi k kérő szava ostromolja őket.
Ntmcsak » nyomorgókon, az éhezőkön, a didergőkön és lázban ver (.őilőkön kell segíteni. Az ijedt, megzökkent, kegyetlen téltől megtréfált és gazdasági kataklizmák forgósze lébe sodródott társadalmon is kell segíteni. Magunkon, valamennyiünkön lu\'ajdonképen. Azokon Is, akiknek van még falaljuk holnapra. Azo kon Is, akiknek ennél sokkal több van. hrlse meg mindenki: — nincs Idő tétovázásra. Értse meg mindenki: — aki ma ad, nemcsak embertársával tesz jót, har.enr önmagával, az egész társadalom nyugalmával, nemzete sorsával is. A szociális gondoskodásnak ezen a szükség csataterén defenzív harc I* folyik, amikor roham-hullámok érik egymást a társadalom jószive ellen, MegvédenUmbertestvé-relt tömegül! a nincs szenvedései közül a legfőbbektől legalább, de megvédeni a nyomorgó ezreket egyben attól is, hogy egyfelől íz éhes gyc-
mor, másfelől a nyomorúságból Is vámot szedés lelkilsmerellensége legyen úrrá feleltük.
Zslamegyében Nagykanizsán dolgozik a nyomor a legnagyobb számokkal ugy a segélyezettek tömege, mini a szükséges összegek tekintetében. Mégse l|esszen meg senkit a számok nagysága. Nagykanizsa a legnagyobb városa a vármegyének, a nagy számok csak relatíve nagyok.
De épen Ilyen tránylagosan nagy
a megértő felkarolás, a nemes szivek áldozatos fellárulása Is Nagykanizsán. És Nagykanizsa, minden polgárának Onkénl vállalt áldozalával, a köz teherbírásának míxlmumával, pénzintézeteinknek mindezekhez csatlakozó, okos és nemes nagylelküsé gével ál fogja segíteni, mert minden józan belátás szerint is ál kell segítenie Ínségeseit a tavasz felé közeledő legnehezebb pár hét hátralévő, talán legveszedelmesebb időszakán.
A kormány lényegesen osftkkenti a borfogyasztási adót
Budapest, március ÍZ (Éjszakai rddiójelenlés) A Keresz tény Kisgazda, Földműves, Polgári Párt csütörtökön este ülést tartolt Peslhy Pál elnöklete alatt. Az ülésen a bortermelők súlyoz problémáit vitatták meg a párt tagjai, miuláti a kormány módot akar találni az értékesítés megoldására.\'
Felmerült az a terv is. hogy a szőlők egyrészét épp a kis Jövedelmezőségre való tekintettel gyümölcsösökké kell átalakítani.
i
miniszterelnök elosztatta azt a téves hitet, hogy a kormány el akarja törölni a borfogyasztási adói. A kormány nem a borfogyasztási adó eltörlését vette tervbe, hanem csak lényeges mérsékléséi A borfogyasztási adó eltörlésétől ugyanis nem sok előnyöket várhat a gazda, ellenben annál károsabb lenne nemzet-egészségügyi szempontból, mert veszedelmes mérlékben növelné a borfogyasztást.
Az értekezlet után pártvacsora volt.
Megállapították a bőröndbe zárt holttest
Budapest, március 12
A Szolnokon bőröndben talált nöi holttest ügyében megindított nyoma zás még nem vezetett eredményre, annyit azonban inár megállapította*, hogy u bőröndöt Budapestről vitte egy utas Hatvanba, ott scglls\'ggel e helyezle egy Szoln ikra menő vonalba, azután — ellünt.
Budapestről ma délelőtt rendőri bizottság érkezeit Szolnokra a holl test szemit |ének foganatosítására. Eddig még semmi pozitív adat sincs a meggyilkolt leány kilétéről. Az összes eddigi bejelentések megdőllek. Az áldozatnak két feltűnő ismertető jele van. F.gylk az, hony jobboldali felső (ogsorának első z.\'-ptoga hiányzik, másik pedig az, hogy jobboldalt az áll alatt a nyak első redöjénél egy b.b nagyságú régi sebforradás van, amely szár-mazhatik orvosi beavatkozástól, vagy pedig régebbi szúrástól.
A holttest felboncolárakor kiderüli, hogy a meggyilkolt leány jobb combjának belső oldalán egy lenyérn/i nagyságú tetoválás nyoma látszik, amelyei azonban ugyltlszik erőszakkal el akarták távolítani.
ll/abb nyomott Ma délMOtt Szolnokon a rendőrségen megjelent egy fiatalember, aki előadta, hogy a tánciskolában va sárnap este megjelent\'két ur és egy hölgy. Engedélyt kérlek arra, hogy ók is táncolhassanak. Egy óra hosz-Bzal tartózkodtak a táncteremben, azután eltávoztak. A lapokban meg-
jelent fényképről felismerte a tánciskolában megjelent nőt,
a személyleírás azonban nem Illik rá a társaságában volt két férfire. Mosl a rendőrség teljesen rendbehozza az arcot és a róla készllll fényképfel vételt megmutalják a tánciskolái növendékeknek, hogy felismerik-e a meggyilkolt leányi. McgfotlottáU ax dldoxatot
Szolnok, március 12 A bőröndben lalá I nöi ho\'lleslet felboncoltdk és a leszűrt oivosi véle mény szerint: a halál közvetlen oka fulladás, amit tmgfojlás idézeti elő. Etőziieg valami puha tárggyal mérlek ütést a koponyájára. Az ü és e*z mélillenséget vagy káhultságol id! zett elő és amig az áldozat kái ult-s Útban volt — fojthatta őt meg a tettes. A halál a boncolás elő I 48 árával következelt be. A meggyilkolt nő mérsékelten fellelt és lápiáll Hi|a világos szőke bubís, 18—20 centiméter hosszú. A homlok széles, orr pisze, ajkai duzzadlak és vastagok. Budapesten i>u/kdl a gyilkos Budapeat, márolus 12 A rendőrség feltevése szerint a gyilkos valószínűleg Budapesten bujkál ét ugy a gyilkos, mint az áldozat, budapesti lakosok. Az utolió órakban
egy budapesti utász-utcai leányban vélték felismerni az áldozatot,
akinek téitilsmerősére irányul a cselekmény gyanúja. A rendőrség való-
ságos hajlóvadászatot indított a gyanúsított ember kézrekerltésére.
Nagy Mária 24 éve* mosaznód leány cuc dldoxat
Budapeat, márolua 12 (Lapzártakor érkezeit telefonjelentés) Vogl József rendőrkapitány vezetésével a detektívek és daktiloskopu-sok serege ulazo\'t le autón Szolnokra, ahol a délutáni órákban ismét megvlisgállák a bőrOndöl, a bűnjele ket és a holttestet. A filigrán termetű leány mindössze 43 kg-ot nyom.
A rendőrségnek sikerült végre megállapítania az áldozat személyazonosságát. A holttest Nagy Márta 24 éves kötO\'arcss! születésű, Budapesten lakó masamódleánnyal azonos, aki utoljára a Tűzoltó-utca 66. szám alalt volt alkalmazásban. Most ezen a nyomon halad tovább a rendőrség.
A Bata cseh cipőgyár
letelepedése ellen tiltakoztak a Házban
Budapeat, márcláa 12 A képviselőház mai ülésén az Ipar-fíjletztésröl szóló lörvnyjamlat vitájában
fíródy Ernő arról beszélt, hogy a kisipar és a középlpar nem bírja tovább elviselni azokal a magas terheket, ..melyeke! rárónak.
Homonnay Tivadar hangsúlyozta, hogy sz iparfejlesztési Javaslat nemes célokat tüzötl maga elé A gazdasági válság okaival foglalkozva hangoztalla, hogy a bajok gyökere a kereset csökkenése, ami azzal van összefüggésben, hogy a középosztályhoz tartozók, a szahadpályákon dolgozók és a munkásság nem kapnak elég fizetést. Az ipar támogatásának előfcllélele a lakosság vá sárióképességének visszaállítása osz-lálykülö ibség nélkül. A kis- és középiparnak legyen feladata, hogy a be földi szükségletet ellássa, a nagyiparnak pedig exportáruk gyártására kell berendezkednie. Élesen tiltakozik ezután a Bata cseh cipőgyár Magyarországba való betelepülése ellen.
E\'. a cipőgyár áruházai akar létesíteni Budapesten. Eddiji kísérlete nem sikerült, ele az uj kereskedelmi, szerződés alapján majd Isméi megpróbálkozik. Jö cseh összeköttetéseinek felhaBználasával nyomási fog gyakorolni oly Irányban, hogy befészkelhesse\' magát Magyarországon. Ez ellen a legélesebben tiltakozik. Felszólítja a kormányi, ne tegye lehetővé az említett cseh cégnek számításait és akadályozza meg, hogy esetleg a kereskedelmi szerződés megkerülésével bejérkózhessék.
Ez a gyár silány áruval akarja elfoglalni a magyar piacot a jó árut lerinelő m.igyar kisiparos\' ság elől. A Ház legközelebbi ülése holnap laszi-
Egyébként dr. Farkas Tibor összeférhetetlenségi lejelentést ie:t Schadl Károly ellen, aki képviselősége mellel! az OKH alelnök Vezérigazgatója.
2áLAI KÖZLÖNY
1831 márslus 13.
Hdromfiónapl fog frászra Ítélték a szalasxentbaláxsi tanítói
Hatrcodbeli szemérem elleni vétségben mondták kl bűnösnek — A hivatalvesztés kiszabását mellőzte a bíróság
Am ítélet végreOafíásM MtUggesaUettéK
Zalaazentbaláza, március 12
(Sa/dt tudósttónk telefonjelentése) Mészáros József, a súlyos bűnnel vádolt zalaszenlbalázst tanító bűnügyével a bíróság három nap alatt sem tudott végezni, ugy, hogy a csütörtök délelőttöt is lefoglalta a hatalmas anyagot felölelő tárgyalás.
Az Iskola udvara arra a hírre, hogy ma lesz az Ítélethirdetés, valóságos bucsuhely volt. Lehettek mintegy ötszázan, akik nemcsak a községből, hanem a szomszéd falvakból Is ellőttek, hogy meghallgassák a bíróság nyilvánosan hirdetett Ítéletét. A kirendelt cscndörjárőrnek nem kis dolga volt a rend fentarlásával.
A bíróság taglalt láthatólag kimerhette a három napos izgalmas tárgyalás, amely a negyedik napra is kitolódott.
A számot tevő gazdik, akik mindig ellene voltak Mészárosnak és követelték a községből való eltávolítását és az egész falu Izgalommal várja az ítéletet. Tudta-e magát li>z Iázni Mészáros Józsel a sulvos vádak alól, melyeknek egyik jó terheli tanuja a helybeli tanítónő, akinek htIMges szolgalatairól az iskolaszék csak nemrégen dicsérőleg emlékezett meg. A tanítónőnek még e hó 26-án lesz egy külön pere Mészáros József ellen a nagykanizsai Járásbíróságon, mert beperelte Mészáros Józsefet egy kijelentéséért.
Nincsen ház a faluban, ahol ma mást beszélnének, mint Mészáros .esetét.* A szülők felháborodva pertraktálják az esetet és szigorú büntetést várnak a lélekmérgezésért, miközben elkeseredett pillantásokat vetnek a tanterem leié, ahol az egyik lapadon Mészáros József, a 38 éves nőtlen tanitó, mint vádlott ül bírái elölt.
Alkalmunk volt a tárgyalás alatt a község plébánosával beszélni, aki 22 év óta a legjobb egyetértésben a község lelkes körjegyzőiével, Tihanyt Dezsővel és a község blrájával, Szekeres Jánossal, szolgálja a magyarság ügyéi. Nem akar az ügyre kitérni. Látszik, hogy nehezére esik nyilatkozni. Végűi is annyit sikerül belőle kihozni:
— A legfőbb Ideje, hogy a községben Ismét helyreálljon a nyugalom és béke.
Végül délután 2 óra tájban mozgás vonul végig a nagy tömegen, amellyel a csendőrjárőr Is alig blr. Az iskolaterem ajtaja, ahol a főtár-
gyalás folyt, kinyílik és kilép a csendőr, aki őrt állt belül az ajtó mellett.
A zárt tárgyalás véget ért és a biróság ítélethozatalra vonult vissza.
Rövid Idő múlva dr. Mutschenbacher Edvln főtárgyalás! elnök élén bevonul a bíróság és az elnök ki-
hirdeti az Iléletel:
A biróság jbünösnek mondj i ki Mészáros J izsef vádlottat hat rendbeli szemérem elleni vétségben él öt ezért három hónapi fogházra és • felmerült költségek megfizetésére ítélte. A hivatalvesztés kiszabását mellőzte a biróság. Az Ítélet végrehajtását 3 esztendőre felfüggesztették.
Vitéz Sztty Dezső kir. ügyész a büntetés súlyosbításáért fellebbezett, de fellebbezett a vádlót és védője is a bűnösség kimondása miatt.
A biróság tagjai még a délutáni vona\'tal visszatértek Nagykanizsára.
Az ipartestdlot memorandumát
felterjesztették az összkormányhoz a munkák megindítása végett
Nagykanizsa, március 12 A nagykanizsai Ipartestület vasárnapi közgyűlésének határozatából kifolyólag Kiss Ernő ipartestületi elnök felterjesztette az összkormányhoz a nagykanizsai Iparosság memorandumát. Klfejllk ebben, hogy a/, összes vidéki városok közül Nagykanizsa van a legsúlyosabb helyzetben, mert semmi néven nevezendő piaca nincsen. Az elmull év siralmas állapotai után kérik a kormánvt, t\' gye lehelövé a tavaszi mu tkak megindítását, hogy a minden munka hij|án l.vő nagyszámú nagykanizsai iparosságnak munkaalkalom ad is sék. Felsorolja a memorandum mindazokat az építkezéseket, amelyek most megoldhalők lehelnének. Igy elsősorban a leányiskola és nevelőintézet, az Igazságügyi palolaf a vá
góhld fejlesztése, a laklanyaépltke-zéi összes még hátralevő fázisainak végrehajtása, a strandfürdő, az iparostanonciskola, stb.
Az ipartestület elnöksége a memorandumot elkűldölte a soproni Kamarának, a budapssll IPOSz-nak, a főispánnak és a város országgyűlési képviselőjének is, akiket külön-külön megkért arra, hogy hatáskörükben kövessenek el minden lehetőt a kormánynál és Kállay Tibor dr. hivja fel a Hizban ii a parlament és a kormány figyelmét a nagykanizsai állapotokra, a nagy Ipari munkanélküliségre és kér|en sürgős segítséget.
Nagykanizsa Iparossága, amely 1200 lajstromozott iparit jelent, lázas Izgalommal várja a memorandum eredményéi.
Egy bolhái kettősbirtokost a szerbek „kémkedés" vádjával öt hónapra bebörtönöztek
Barcs, március II (Saját tudósítónktól) A Zalai Közlöny barcsi tudósítója megdöbbentő sziliekkel számol be egy ottani ket-tősblrtokos 5 hónapos kálváriáját^, akit a szerbek minden ok nélkül eltogtak,
mint kémet kezelték éa hónapokon át a legszigorúbb rabságban tartották.
A szóbanforgó ketlősblrlokos Oo-danecz József 47 éves bolhól földműves, akinek a szerb megszállás alatt lévő Huszinyán Is van egy kis földje Az elmúlt év őszén, október 6 án Qodanecz
átment Jugoszláviába, hogy beilzesse a földje után Járó adót.
Értesilem a n. é. közönséget, hogy Horthy Mlklóa-ut 3. as. alatt (volt Jmzt Ide helyiségben)
Értesítés.
Horthy MlklAa-i
uri és női divatáru üzletet
nyitottam a legolcsóbb árakkal. Kérem a n é. közönség szíves pártfogását tiszteletlel
.... Ehrenstain Károly.*
I
Át Is adta a pénzt a huszinyai adó-űgyl Jegyzőnek, aki ezu>án arra kérte Oodaneczet, hogy jöjjön vele sétálni.
A gazdálkodó mitsem sejtve indult el erre a sétára, amtly
a belovárl börtönben ért később véget.
A Jegyző és Qodanecz uvyanis alig hagyták el a faluszéli hízakat, két szerb" csendőr érte utói őket, akik letartóztatva Oodaneczet, Feldlnándo-váczra kisérték a községi jegyző elé. III
anélkül, hogy tudta vo\'na miért vetették fogságba,
14 napig volt vizsgálati fogoly.
Kél het után egy c.omó irattal együtt Belgrádba kisérték a foglyot, ahonnan rövidesen bilincsek között vitték a belovárl börtönbe. Itt a katonai törvényszék,
mint kém:;t vonta felelősségre és 5 hónapi szigorított börtönre Ítélte
A rabtartók azonban gondoskodtak arról ls, hogy a fogoly naponkint rendszeresen elvégezze az egészségügyi mozgásokat és Igy kirendelték fát vágni.
Mindennap léi 01 fát kellett Oodanecznek felfűrészelnie és felaprítania.
Igy múllak kinos lassuiágban az
ólomlábu napok, betek és hónapok. A szerencsétlen ember családja már a legrosszabbra ls elkészült, mert Oodanecznek még azt sem engedték meg, hogy levelet Írjon haza. Végre, amikor most, néhány nappal ezelőtt kitöltötte a büntetését, álloloncolták a trianoni határon.
* mnnrwwv .~w i—■-■—■-.-*-^ *
Munkanélküliekkel és közmunkával
folyik Nagykanizsán éa a vidéken a hó eltakarítása
Silgatvár Hkk alcája tíi alatt áll
Nagykanizsa, március 12 Márciusban vagyunk, de az időjárás bo\'ondul áprilisi. S\'erdán még sielve menekültek az utcai Járó-kelők a hóvihar elöl védeltebb helyekre, ma pedig ragyogó tavaszi napsugár olvasztja a hóvihar nyom It. Tatán ulolsó erőfes\'ilése voll a tivozó télnek a szerdal vihar.
Nagykanizsa polgármestere, dr Krátky István csütörtökön kora reggel többszáz, az inségakcló során ellátott munkanélkülit állitolt munkába, hogy a város minden részén eltakarítsák az u\'testről a hivat.
Laubhalmer Alán dr. főszolgabírótól nyert értesüléseink szerint a nagykanizsai járás egész területén folyamatban vannak a hóeltakaritásl munkálatok. A községek lakóit közmunkára rendelték ki, . utzy, hogy péntekre már semmi akadilya nem lesz a fo-galom lebonyolításának. Helyre fog állani n rendes forgalom Nagykanizsa és a közeli községek kötött is.
Szigetvárt árviz fenyegeti
Szigetvár, márotus 12 Értesülésünk szerint az Almás patak több helyen kiönlott és Szigetvár több utcája viz alatt áll. A nagy hóesést havaseső váltotta fel. A varos vezetősége attól tart, hogy az olvadás köveikezlében katasztrofális méreteket Olthel az áradás és Igy előre gondoskodott a megfelelő védelmi intézkedésekről.
Romániában váratlanul
felszökött a gabona ára
Bukarest, márotus II
(Éjszakai rádiójelentés) A Oilac-ból, Konstancából éa Brailából érkező jelentések szerint csütörtökön váratlanul emelkedő tendencia mutatkozott a gabonapiacon. A gabona ára örvendetesen felszökött. Különösen nagy emelkedés volt kukoricában, amely 13.000 leiről 17 000 leire ugrott. A rozsárakban is lényeges javulás állt be.
időlárás
A nsgyksntEast ns\'eorolöglat m*«-t vveis Mentések i CiUtOrtOkOn a kóm/r-tékltt: W.gsl 7 órskor —5-2, délulin 2 Irakot +2-2. sste 9 Örskor —2-2.
Filhőzct: Egén nap Huta égboltozat.
SxiUrdny Egész nap délnyugati azé\'.
(ÉJtzakai rddlójtltnlét) Jk lalHnU-■ lal IsUsal aata 10 Srak.r |a-la*tl. r.lfcS. M«, éléisk Maáram-14a, nappal lagypui (alatti h«-méraékl.l váriiaM, Daaéaataal kt-aabb ssspsMk la lakataé«aa.
Tavaszra MILTÉNYI-CIPÖT vegyen!
1131 asn Téaai aéannn i---- ~ . __ .... ______. .. ^^^
MILTÉHY1 SÁNDOR ÉS FIA oipAdxletéhen, a Városháziban. — Fskete fél fHi6s éa pántos P I2-— Divataim trottór és franoia P IS--
Reklámáraink i
Lakk pántos P 18-
ZALAI KÖZLÖNY s
Dr. Sabján Gyula polgármester ayogűtjflgye a közigazgatást bíróság előtt rövidesen lezárni
Nagykanizsa, március 12 Dr. Sabján Gyula nyug. polgármester, városi liszliügyész nyugdl|-tlgye sokat foglalkoztatta a képviselőtestület pénzügyi bizoltságát, a közgyűlést és a Községi Pártot is, mlg dr. Sabjdn fellebbezése folytán az Ugy az utolsó fórumhoz, a közigazgatási bírósághoz került, amely a mult napokban foglalkozolt az ügygyei. Érdemi határozatot azonban
nem hozott, mivel a fellebbezési felterjesztésből hiányoztak a polgármester hadiéveire, vonatkozó iratok. A közigazgatási bíróság most ezeknek az. iratoknak pótlólag való megküldését kérte és akkor rövidesen rendes tárgyalás alá kerül az annyi vitát, éles ellentéteket és heves felszólalásokat provokált ügy, amely a közigazgatási bíróság határozatával végre nyugvópontra kerül.
Divatujdonságok
naponta érkeznek.
Nagy választék finom kosztUm-, köpeny- ós ruhakelmékben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi és nöi fehérnemű anyagokban.
SlNGER D1VATÁRUHÁZ.
szive
1931. március U._
A Koasuth-vaoaorára
még ma és holnap lehet jelentkezni írásban vagy szóval a Zrínyi Irodalmi t, Művészeti Kör elnökénél (lel. 100) a postifönökségen, vagy főtitkáránál (lel. 421) a szerkesztőségben. Terilék 1.60 pengő. A Polgári Egylet emelell termében lesz a vacsora, vasárnap este \'/s9 órakor. A serleg-beszédet Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör társelnöke mondja. — A körözés alalt lévő Iveket kéri az elnökség ma, pén-leíen délután 6 óráig visszajuttatni dr. Tholway Zsigmond elnökhöz.
A csend-rendelet Nagykanizsán
A nagykanizsai rendőrkapitányság Intézkedése az éjszakai nyugalom fokozottabb védelmét célozza
Nagykanlzaa, március ÍZ
A már régebb idő óta éleiben lévő és az éjjeli nyugalom fokozoltabb védelmét Is célzó u. n csend rendelet alapján most u|abb rendelkezéssel teszi zavartalanabbá a nagykanizsai rendőrkapitányság vezelöje, Solymosl Gyula rendőrlanácso8 a kanizsai éjszakák nyugalmát.
Eszerint a város terfl\'elén esle 10 óra után tilos nyitott ablaknál, rádiózni, zenélni, vagy hangosan dalolni. A zenélés, hangos dalolás és zajos mulatozás a vendéglók és korcsmák kerihelyiségelben 11 órálól, éttermek és kávéházak kerthelyiségeiben pedig éjjel 12 órától tilos.
Magánlakásokban esle 10 órától reggel 7 lg csak abban az esetben lehet zajosan szórakozni, ha erre előzőleg megnyerték az érdekeli lakók és szomszédok beleegyezését.
A szlrénaszeiű, éles haneu. vagy állati Jaigalásl utánzó jelzőkészülékeknek Jármüveken való alkalmazásál és hasznalatai szintén betiltotta a rendőrkapitányság. A gépjárműveknek éjszaka a házak £a kapubejára tok elölt tilos sürgető, vagy megérkezést jelző Jelzéseket adni és a moiort várakozás eselén tiu\'ainosab-ban működtetni. Végül a pótkocsikat vonó tehergépkocsi menetsebessége a minimálisra csökkentendő az éjjeli órákban.
E rendelkezések megszegői! 100 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel, vagy 5 napi elzárással sújtja a rendőri kihágás! bíróság. A rendelkezés, ellenkező intézkedés hiányában 1931. december 31-lg marad érvényben.
* polgármester fölhívása
a munkanélküliekhez
Mindazon munkanélküliek, akik az Inségakcló során segélyben részesültek, haladéktalanul, idézés bevárása nélkül jelentkezzenek hóellakaritásl munkára a Zárda-utcai köztisztasági telepen Aki e munkában nem vesz részt, további segélyben nem fog részesülni. Lapátot mindenki hozzon magával
Nagykanizsa, 1931. március 11.
Polgármester.
Zürichi zárlat
PArls 20 33Vl, London 2S\'25»/l, Ntwyorl 51972Vt, Brilawl 72 42i/«, Milano 27 23, Midiid 88 75, Amsterdam 208 35, Utiűr 123 76, Wien 73 06, Softn 3\'^8Vi. Hrí«l 15\'39\',\'a, Varsó Í8-20, Buínput tO-SIVl ■ilgrád g-lZVi, Bukarest 8K 9
Rálőtt a csendőrre,
mari mm hlvoalt* a k«roBm*bél
Kaposvár, március 12 Az elmúlt év áprilisában majdnem végzetes kimenetelű merénylet történt az egyik drávafoki korcsmában Krétáét Ferenc Iraklorkezelö kárlyázás közben iltns fe||cl összeverekedett a kártyapartnereivel, mire a korcsmába lépő Tóth Pál drávafoki csendörör-mesier szélválasztolla a verekedőket és Kreinert kivezelle az ulcára.
Az ittas ember kerékpárján hazament Fenékpusziára, ahonnan rövidesen egyik szomszédja vadászfegyverével tért vissza D.\'ávafokra. Ili ki-hlvatla a csendörőrmestert a korcsmából és amikor az kilépett az ajlón, rásütötte a vadászfegyvert. Szerencsére a lövés nem volt halálos és Igy a kapocvári törvényszék csupán két évi fegyházra Ítélte Krelner Ferencet. Fellebbezés folytán most fog-
lalkozott a tábla az üggyel és helybenhagyta a törvémszék ítéletét. Az Ítélet jogerős
ftejtelmea szigat
Ha rilkán is. de néha a fantázia és az álom valóságra is válik Ek\'a-táns példa e\'re a 20 lk század legnagyobb produkciója, Wilkins kspl-tány északsarki u\'ja, kl mint tuduk a tenger, illetve a Jégtáblák alalt utazik NhuiIIus nevű tengeralattjáróval. — A nagy mesemondó, Werne Gyula megálmodta ifjuságunk nagy regényében, .A re|lelmes sziget"-ben a Nautllun legendáját. Nincs ember, aki ne emlékezne vissza nostalglkus Bzereleltel erre a gyönyöiű szép, lelket melefitő regényre, melyet egy amerikai filmgyár pazar kiállításban hozol! kl, végig színes, Izgalmas filmben.
„A rejtelmes szlgeC-et a Városi Szleház szombalon és vasárnap mulatja be egy kitűnő Indián törlénet, .A nagy főnök fia" kíséretében. =

HAB K/WI MIKfitt*
NAPI HIRIK
NAPIREND
Március 13, péntek
Hóm katolikus\'. Suhln. Protestáns: Krisztián. IziiellU: Adat hó 24.
Gyógyszertári éjjeli szolgálni: I. hó végéig ■ .Fekete sas\' gyónssertár Póut 6.
.eóilQrdö uylivn ttggel A órától Mta fi óráig (bótfó, tuida, pintek cl tintán, .cdd.it tgási up nfíkntk). Tel.: 2—11.
Missziók vannak...
Valóságos einborárndat Indul napok óta a kanizsai templomok felé, áhlta-tatos csendben, fc-MU hangulatban, magába szállottan, jüan valami megható ebben a sletségven, ebben n lelkes nektlndulAabnn. amikor már kora reggel nyitnak a kapuk ón egyenként, ma]d töhbon ós mind többen találkoznak és a közös uton Indulnak a reggel hűvös csendjében, a templomtornyok Irányába, ahová valami titokzatos szent erő húzza, vonzza ókét, mint mágnes a varrat 6« ahol a szelíd lángú mécses pislákoló fényénél, az Elet koresztjétől megroppanva: térdet hajt mindegyik, nagy-nagy alAzatossigban. Valahogy az elaőkereszlények Jutnak az eazUnkbo, akik az éjszaka árnyékában mArtlrhlt-tel Indultak nagy kerüld utakon a katakombákba, ahol a szelíd nzentU Idős halAsz már várta őket, a szimbolikus knlccaaal kezében. Azzal a különbséggel, hogy a ml embereink nom a Dlok-léclánnk elél menekülnek, hanem az élet súlyos gondbarázdált félre simítják egy röpke órára, hogy teret engedjenek a Halhatatlanság szavAnak, amely minden életzajt éa a kűzködők zsivaját túlharsogva, (elénk kiállja a mAUti dörgedelme* mementóJáL Az Örökkévalóság üzenetét, amely mindenkinek szól, akt caak teret engod befo"adA«Ara
...fia megtelnek a templomok, ahol az orgonAk bugása az Atillát preludlumát hintik széjjel a nagyböjti sokaság közölt. Ember ember hátán szorong- Ajkukon si IgazjtAg Hzomjával. Krisztiin várók éa Krisztust ho\'dozók. Gazdag és azo gény. HJu és agg, l)r és ogyezerU munkás. Mert Itt a szolid örökmécses fényében nincsen különbség ember éa ember közőtL Itt nincs választó fal. Osztály, rond, foglalkozás. Itt caak em-bertestvérek vannak, homlokukon a nagy család stigmájával Akik mind együvé tartoznak és akiknek szivük mélyéből feltör a benBÖséges: moa culpal... És a szóazókon a fekete kámzsás barát a Pálok hitvallásával, a Jánosok melegségével. Szóles mellén feszül a fehér habitusa minden mozdulatán. amikor a pünkösdi l/lek üzenetét hirdeti. Arcán a klastrom önmog-tagadAsa, ónszínű aszkétasága, mlg szóméiból n Túlvilág ttlzo sugárzik, a szó meggyőző erelévol hlrdotvén a kereszt IgazaágáL Van valami az apostolok lelkesedéséből özekben a Domonkos-rendű atyákban, ahogy járják sz orszAgot községről-községre, vérosról-városrn, hogy hirdessék a lelkek feltA-macIAsa utAn bokövetkoző ország fel-tAmadAsl. Mert a foltAmadAsnak a hirdetői. az optimizmus hltvallól, a Jövőbe vetélt magyar hit fanatikusai ezek a derék, hazntlns magyar barátok: ojku-kon az Élet és Feltámadás reményteljes Igéivel.
... Eh a hallgatók szemel rátapadnak az Igehirdetőkre. A komoreAg, bAnat feloldódik, a gyűrődöttség kisimul, nap-féoy lopózik be Ismét az olArvult lel-kekbo, melegség Arad szét bensőjükben és az elborult, fAradt szlvokbon Ismét felhangzik a napsugaras, pezsgő, reményteljes, follámadást váró Eletdladal-mas allelulája... ...Missziók vannak Nagykanizsán...
<B■ "■>
Tavaszi cipőszükségletét
az
„Ideál" cipőáruházban
(volt Turul Clpóazlet helyiségében)
szerezze be, hol mindenfaj a nftl, férfi éa gwermek cipőkben nagy választékot talál msgleptf oloaá árban.
Újdonságok naponta érkeznek I Iféize meg kirakatalakat I HECHT LAJOS ÉS KIRCZ JENNY
1|0) (a Turul cipőraktár volt vezetőt.)
ZALAI KÖZLÖNY
Ne vegyen részletre kabátot, ruhát,
mert nálunk olyan olcsón szerezheti be készpénzéri, hogy bámulatba ejti a közönséget:
A legszebb modell kabátok megérkeztek!
Női kabát, csinos kivitel . . . P 2180
NŐI kabát, végig műselyem bélés P 24-80
Elegáns tweed kabát végig selyem P 35-80
Legfinomabb dubl angol . • . P 55-—
Legfinomabb tweed végig bélelt P 65-—
Selyem harisnyák bámulatos olcsó árért.
Mielőtt vásárol, saját érdekében jöjjön el hozzánk.
Magyar Divatcsarnok
■agykanizsa, Fftut 8.
___
Emlékeztet A
Márrtu. II. Ar. Izr. Niegylel feketekávéja a Cvntrálban 0 érakor. Márclua 15. Az Irodalmi és Mtlvtszetl K/Ír hazatlaa Ünnepsége a Váróul Színházban d. e. tél 12 órakrr. Esto tél 9 órakor Kossulh-vacaora a Polgári Egyletben.
A Klskanlzsal PolgárI Olvasókör haxatlaa ünnepélye 6 órakor. Márdus 21. A Keresztény Jót. Nőegylet teája a teJUxóral-akoíóra.
— Nagykanizsa kirándul a
Balatonra. N. Szabó Qyula nagykanizsai előadásainak egyik szép eredménye az, hogy Igen komoly mozgalom keletkezelt balatoni kirándulás céljából. A első kétnapos kirándulás Péter és Pálkor lesz. A kirándulók Siófokon szállnak kl a vonatbői és hajóval mennek Tihanyba. Tihany megtekintése után Balatonfüreden kötnek kl és olt alusznak. Másnap reggel Révfülöpre, onnét Badacsonyba hajóznak. Este Badacsonyból átmennek Fonyódra és onnét vonaton Kanlzaára haza. Akik a kiránduláson részt akarnak venni, azok a magántisztviselők egyesületének titkárságán* már most jelentkezhetnek. Többen pünkösd kél napján akarják ugyanezt a kirándulást meglenni s ha legalább harmincan lesznek, a kirándulás sikerül Is. A pünkösdi kirándulók a Zalai Közlöny szerkesztőségében jelentkezzenek. Egy harmadik csoport pedig Ötnapos kirándulást tervez, de azok még csak a tervnél tartanak, de talán ez a csoport is talál legalább 30 jelentkezőt.
— Március 15-1 ünnepség. A nagykanizsai Izraelita elemi népiskola növendékeivel folyó hó 15-én, délelőtt 9 órakor a klstemplomban Ünnepséget rendez. Vendégeket szívesen lát az Igazgatóság.
— Halálozás. Pfelfer Jakab volt cipészmesler 70 éves korában elhunyt. Temetése ma délütán 3 órakor lesz.
— Férflazövet már 6 pengőtől Schütznét.
— 48-as Dnnep Bécsben. A volt nagykanizsai 48. gyalogezred eleseit hőseinek emlékére május 3-án Bécsben, az Augusztinus-templom falában elhelyezett márványtáblát lepleznek le ünnepélyes kerelek között. A meghívókat nagykanizsai látképek fogják díszíteni.
= Főnyeremény egy Öltöny, melyet Singeméi vesz, mert sohasem szakad el.
A Városi Színház
1931. márolni hó 14-éi (szombaton) délután 5 érabor beutalja i
„HADSEREG SPOBTHÉT 1930."
clmü filmet.
SportszJmok: úszás, lövészet, vívás, tennlsz, millUty, modern pentatlon, hajtás, lovsg\'ls és íovaspolo.
Kiegészítő műsor:
Chaplin a Markóban
Vígjáték 6 felvonásban Belépődíjak: 40 fillértől !•— P-lg.
— Fekete a fehérben. Mint már Jeleztük, a nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet folyó hó 14-én, szombaton esle fekete-kávé estélyi tart, mely rendkívül látogatottnak és kedélyesnek ígérkezik. Az estély a Központ szállpda fehér étter/nében lesz 9 órai kezdettel. Belépődíj nincs. Feketekávé- vagy teautalvány egy pengő.
Csepel Fölerakat
F«-tlt 13.
Ingyenes garantiálls javítóműhely I
Csoptl kii motorkerékpár cnmpiett át a ... P 495\'— 12 hónapra Glepel kerékpár complett
ára ... P 168\'— 12 hónapra Owprl varrógép P 380"-2Vz évre
Nálunk vásárolt molor|át, kerékpárlát, varrógépét (garantlálla hibáit) tet|eaen Ingyenesen javítjuk, (Őrölt alkatrészét azonnal díjmentesen kicseréljük 111
hm ni r iV
— Az Egyházi Vegyeikar izombalon esle Istentisztelet ulán énekpróbát lati a kóruson. Kéretnek a kar tagjai pontosan megjelenni. Fő kántor. .
= Elegáns és tartós férfi cipő fekete és barna P 16 —, az „Ideál" clpőáruházban.
— A ktskanlzsal áll. el. Iskola és Levente EgyesDIet március 151 ünnepélyét vasárnap délelőtt fél tlz órakor tartja a Templom-téri Iskolában, amely egyúttal a népművelési előadások záróünnepe Is lesz. Az ünnepi beszédei Kovács Illés Igazgató tartja. Az énekszámokat a Levente Dalkör és az Iskolai énekkar énekli Léna Qyu\'a karnagy ve-zelése melleit Leventék és iskolás gyermekek alkalmi kölleményekel szavalnak. Az ünnepélyre ezúton is meghívja a Hazafias közönséget a tanítótestület.
= Divatos Inganyagok métere 1.60 pengőtől Schütznél.
= Elegáns női Irottőr cipő már P 13 50-161 .Ideál" cipőáruházban.
— A Vasutas Dalkör a nagykanizsai pályaudvaron, a pályafenntartási munkáslanyán, szombaton délulán 4 órai kezdettel március 15-lki hazafias ünnepélyt rendez. Megnyitót mond Ansorge Antal, ünnepi beazédét felolvassa Hankovszky Oéza, szaval Nagy László, Mohi Ferenc, Flumbort János, énekel a Vasutas Dalkör, Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével.
a SINfip^VAKRÓGÉPEK wton A"LEQtf ÓBBAK I
1931. márdus 13.
özv. Gytimörey Vlncéné
Sulyoscsapáaérte Oyömörey Oyörgy főispáni. Édesanyja, özv. Oyömörey Vincéné tegnap éjjel hosszabb betegség után visszaadta nemes leikéi Teremtőjének. A megboldogult Igazi magyar nagyasszony voll, aki gyermekeit igazi magyar szellemben nevelte. Boldog családi életet élt, gyermekei imádták édesanyjukat Az Osz-szes háziasszonyi erényekkel ékesítve, legboldogabban akkor érezte magát, ha jól tudott tenni. Az egész kOrnyék Ismerte nemes jótékonyságáról, áldozatkészségéről. Igazi mintaképe volt a magyar nagyasszonynak. A széles vidék becsülését és rokon-szenvél vívta ki meleg asszonyi szivével és fenkölt lelkületével: A Oyő-mőréy család gyászában az egész megye közönsége osztozik. A megboldogultál fólyő hő 14-én, szombaton délután fél 3 órakor temetik Ukkon a családi sírboltba. A gyászistentisztelet ugyancsak szombaton reggel az ukkl plébánia templomban lesz. A főispánon kívül Oyömörey Sándor országgyűlési képviselő, Oyömörey Kaló férjezeit özv. Hérics-Tólh Líjosné gyermekei, Oyömörey Sán-dorné Takách Allce, Oyömörey Oyörgy né Károlyi Róza menyei, Oyömörey Éva férje7eft Rupprecht Antalné, Oyömörey Ka\'ó férjezett Mesteiházy Fe-rencné, Oyömörey József és Oyömörey Boriska unokái, Meslerházy Ossl és Mesterházy Andi dédunokái, Oyömörey István országgyűlési képviselő unokaöccse gyászolják.
= HOlgyelm 1 Slnger dlvalu|-donságai szenzációsak, ne mulassza el megtekintésüket I
— Utazást kedvezmények. A D8zA Igazgatósága Zágrábban. 11)31. április 25-tól május 4-lg tartandó XV. nemzetközi mer-.JK.tzdaságl vásár éaautóaalon, valamint ugyanott tartandó XVI. nem-zotközl vásárra utazók részére 60 százalékos menetdllkedvezményt engedé-lyísfU- ~■» A% OftBá||M BIImoIO^IAI Egyesülőt által Uudapnalon 1031. április 24—26-lg tartandó jubiláris kongreaz-szua éa nagygyUléa alkalmával a kiadott „Igazoló jegy" alapján 88 azáza-lékos menetdljkedvezmény engedélyeztetett. Az utazás április 22-28-lg teheti! meg. — Budapesten március 28-tól április 12 lg tartandó automobil éa moto-roahét, Milanóban április 12-27-lg tartandó nemzetközi váaárra. Veronában márclua 8-23-lg tartandó mezőgazdasági kiállítás éa állatvásár alkalmából, az oda szállítandó tárgyakra éa élőállatokra fuvardíj kedvezményt engedélyezett Az állomásfőnök. =Gyönyört! tavasz 1 köpeny és ruhakelmék érkeztek a Schülz áruházba.
László Lajos és Gynla hentesárngyára
BUDAPEST
Józael lóherceg udvari szállítója. — Hentesáru gyártmányai a budapesti é« a milánói kiállításokon aranyéremmel lettek kltUníetetve, moat Naa.kaaliaáa Allaaááaa Irtásán, nagy választékban kaphatók:
Husxfsl és frieden/fial Teuiscö G üsse táv Sípos Andor
cSetrfkgdftrtAkedésében a kUVeltfozó árakon:
10 dkg. párisi .....................
10 dkg. W-akól .-.................
ló Ökfc. tfWonat .-..............
10 dkg. füstölt omlóa reggeli szalonna 10 dkg. paprikás szalonna abált, pörzsölt
10 dkg. oaászárhus, kiváló finom.........
10 dkg. konzerv sonka, prágai módra
10 dkg gópsonka ..................
10 dkg. rottsonka ..................
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ...
10 dkg. száraz cserkész kolbász......
1 pár nagy béosl virslii...............
30 fillér " fillér fillér
2B fillér 30 fillér 44 fillér 100 fillér 70 fillér 80 fillér 40 fillér 44 fillér 88 fillér . >1
Influenzás rbetegedésel borntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei víz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 2t.
Tataion SIO.
Ift3i. március 13.
— Hogyan éljen a szívbajos ember? Szívbaj, érelmeszesedés, vérnyomás. Irta: Dr. Bodon Károly egyet, magántanár, egészségügyi lő-tanác 03. III- kiadáí. Egyik örven-delcs jelensége kulturánk haladásának, hogy a népszerűen lit ludo-mányos könyvek száma nálunk is Örvendetesen gyarapodott. Még egy évtized előtt német könyvel kellelt vásárolnia annak, ki valamely tudományágból könnyen érthető felvilágosítást óhajtott. A népszerűen irt orvosi könyvek nagy szolgálatot lesznek a közegészségnek. Bodon ezzel nem elégedett meg, hanem nagy szolgálatot telt az egyes beleg, vagy magukat betegnek tartó egyéneknek, amikor fentjegyzeit könyvében mintegy kedélyesen elcseveg a szívbetegek tüneteiről, keletkezésének okairól és kezeléséről. Tiszta képet ad a mindjobban szaporodó érelmeszesedésről, vázolja a lélek befolyását a szívre és hangsúlyozza a gyógysze res kezelés melled lelki kezelés nagy fontosságát. Pontosan utasításokat ad a munka, sport, táplálkozás, szeszesitalok, kávé, tea, dohányzás, házasság stb. tekintetében A kitűnő szerző nagy érdeme, hogy könyve nemcsak felvílágosilólsg, hanem nagy mértékben megnyugiatólag Is hal. Jó tanácsadó és jóbarát egykölésben. A könyv értékét szavaknál ékesebben bizonyítja azon körülmény, hogy a második háromezer példány alig néhány hét alatt elfogyott, ugy, hogy már Is szükségessé vált egy 3 kiadás megjelenése. A könyv kiállítása a Nóvák Rudolf és Társa cég fólzléaét és áldozatkészségét dicséri. Ara2.60P.
(—) Felszámolás alatt áll a Csabrendekl Takarékpénztár. A Csanrendekl Takarékpénztár önkéntes felszámolása folyamaiban van. A (eloszló résivénylársaság részére 1931 augusz\'ui 3-ig moratorlum ende-déíyeztetett.
ÍALAI KÖZLÖNY
ft4\'


(RliMlltaik) H Urak, kSagasda-
•ág Hangv. — hangverseny. B — előadás Qy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. « mezőgazdaság.
Iti. - Ifjúsági előadat. F — felolvasás.
a — gramofonzene. Jb — |azx bsnd. K — kabaré. nZ — népszerű zene.
Március 13 (pénlek)
Budapeat 9. 15 A Mándlls szalonzenekar hangversenye 9.30 H 9.45 A hsngv. lotyL n.10 Nemsetkőz) Vzjelzőazoigálal 12 Déli harangszó. 12 06 A rádió hlzl-kvartettjének hangversenye. 12.23 H. 12 35 A hsngv. folyL 13 Időjelzés. 14 45 H. 16 Olv, Posa Lsjosné felolvisáu. 16.45 Időjelzés. 17 Tól-msgysr nyelvoktatás. 17.25 Cigányzene. 18.15 A „Rádióélel- félóiála
18 4C Rádió smalőrposta. 19.20 O. 20 E. 2\'.30 Az Operaház lsg|ilból alakult zenekar hsmivenenye. Ulána: Időjelzés Ms|d: bzabó Ouy László Juz-ienckarának bsng-rersenye.
, Báca ii Áriák olasz operákból. 12 ás 13.10 O. 15.25 Zeneksrl hsngverseny. 17.30 Wsng Stella Haydn 0 dur és D dur szonátát Jálssza. 1630 Opera E. 22.15 Ztneksrl hangv.
, Boriin 16.30 A budapesti trió Játéka.
19 Zenekari hangverseny 21 Entkes |tt\'k. 33.20 H, utána Dalos Eéla, majd a mun-ktnélkOlt zenészek zenekara
Brit országos műsor 17.15 O. 17.30 Zentkari hangverseny IS 15 Oyermekóra dalokkal. 19.40 Beethoven egy vonósnégyese. 20.4-, Hsngv. 22.20 Rádiójáték. 21.10 zenekari hangverseny.
Milánó 16 35 Oy. 17 O. 19.30 ás 20 30 Zenekari hangverseny. 21 30 Hangverseny. 33 H, majd zene.
München 16.20 Hegedű- éa zongoráink. 17.20 Zenekari hangverseny. 18.20 Citerajáték. 20 Operetl B.
Az óriási érdeklődés miatt eltértünk eredeti programmunktól.
DIVATBEMUTATÓT
rendezünk
Szombaton a 7 és 9 órai mozielőadás után vasárnap az 5, 7 és 9 órai mozielőadás után a
Városi Színházban,
hétfőn délután 4, 5, 6 órakor
Áruházunkban.
Bemutatásra kerülnek tavaszi kabátok, kosztümök, ruhák.
Aru&dx.
KÖZGAZDASÁG
Az alsópáhoki gazdák is belekapcsolódtak az Alsódunántuli HussertéstenyészKí és Értékesítő Szövetkezet bacon-sertésakciójába
Kukuljevlcz József dr. tanár és Oyőmörey István országgyűlési képviselő tartottak előadáat a községben
Nagykanizsa, március 12 örvendetes jelenségnek véljük, hogy a Oyömörey István országgyűlési képviselő által megindítóit hússertés tenyésztés egyre nagyobb gazda rólegekel hódít meg Dunántúlon. Igy
Alsópáliok község lakossága szintén elhatározta, hogy áttér a bacon sertés tenyésztésére.
Kukuljevlcz József dr. keszthelyi gazdasági akadémiai tanár néhány nappal ezelőtt a gazdaközönség felkérésére iskolánkivü\'l népoktatás ke-relében érdekes előadást tartott Aisó-páhokon a bacon-sertéslenyésztésről, melynek során rámutatott az észszerű bacon (ertéslenyésztés előnyeire.
Az előadáson megjeleni a mozgalom leglelkesebb híve Is, Oyömörey István országgyűlési képviselő, az Alsódunántuli Husserléstenyésztő és Értékesítő Szövetkezel elnöke, valamint vezetésével a Szövetkezet számos tagja, Rák Endre apatp\'éiaános, a község elöljárósága, valamint az a nagyszámú vendégsereg, amely Budapestről és Nagykanizsáról érkezeit Alsópáhokra.
A vendégek tlőizör megtekintették a gazdák újonnan beszerzel! sertésállományát. Az Iskolába vonultak ezután, ahol Szabó Pál Igazgató
megnyitotta az ülést, majd Kukuljevlcz dr. kezdte meg előadását. Gyakorlati példik lelsorolá-ával részleteden foglalkozott a hússertés-tenyésztés minden fázisával és kihangsúlyozta, hogy a tenyésztés csak akkor lesz hasznothajtó és eredményes, ha a tenyésztők szorosan atkal-kalmazkodnak az előírásokhoz és ha be is tarijik azokat.
OyOmörey István
országgyűlési képviselő az értékesítés problémájáról beszélve rámutatott egy egyöntetű márkás minőségű, kellően kezelt, gondozott áru előnyeire. Végül hangoztatta, hogy megtelelő eredmény csak a szövetkezeti alapon tőrténő értékesítéssel érhető el. Épp ezért szükséges, hogy a bacon sertéstenyésztő gazdák saját érdekükben szövetkezetbe lömörül|enek.
A lelkes beszéd hatása alatt a |elenvolt gazdák nagyrésze bejelentette Qyömörey képviselőnek, hogy azonnal belépnek az Alsódunántuli Husserléstenyésztő és Értékesítő Szövetkezeibe, mert onnan szándékoznak törzskönyvezett anyagot vásárolni. Az előadás végén Takács Mihály községi főjegyző a község nevében mondott meleghangú köszönetet a
vendégeknek, hogy a rossz Időjárás ellenére is meBsze vidékről eljöltek, hogy előbbre vigyék a község lakói érdekelt.
Egyetlen Igénylő sem jelentkezett a Práterben kiosztandó OFB rétekre
Nagykanizsa, márclua 12
Nemrégen Nagykanizsa város hirdetményt bocsájtott kl,-\'amelyben a lemondás folytán szabadd! lelt OFB rétekre (Práter) való Igénylésekre hivta fel a közönségei. Tudni kell ugyanis, hogy a földhözjultalottak annak idején arra kérték az OFB-I, hogy a nekik kiosztott rétek árál 90 százalékra, a szántókat pedig 30 százalékkal szállítsa le, mert képtelenek megfizetni. Az OFB a kérelmet felülbírálván, ugy dönlötl, hogy a rétek árát 20 százalékkal, a szántó árát pedig 30 százaiéakai leszállttolta — Sajnos azonban, a mai gazdasági viszonyok mellett a szegény rétegekből kikerült földhözjultalottak még Igy sem ludtak fizetési kötelezettségeiknek eleget lenni, ugy, hogy kénytelenek voltak a nekik kiosztott rétekről lemondani. Körülbelül 350 földhöz jultalotiak közül ő szesen 28 fizette ki a földek árát, a többi mind adós maradt, ugy, hogy az OFB ezeknek a föld|üktöl való megfosztásának gondolatával foglalkozott, ám a szegény emberek előbb lemondottak mind a kapott földről. Az igénylésre való felhívás azzal végződolt, hogy egyetlen Igénylő sem jelentkezelt a földekre.
Novai Imre dr. tanácsnok most felterjesztést intéz ugy a p\'nzügy-mlnisz!erhe<, mint a# OFB h?z, hogy más módon kíséreljék meg a földek éilékesllését. Bocsássa vissza a megváltást szenvedett hercegnek a megváltott területet, a vagyonváltságl földeket pedig lehetőleg egy tagba adja bérbe lehetőleg egy bérlőszövetkezetnek
TŐZSDE
A gyengébb külföldi jelentések hálást gyakoroltak az Heni piacra ls bár a közönség köréből sem vételi, sem elad isi megbízások nem étkezlek, az egész árnlvó valamivel alacsonyabb voll, mint tegnap. Az ar-bilrage tevékenysége a minimumra csökkeni. A helyi piacnak az utóbbi napokban favorizált értékel is elhanyagollak voltak, úgyhogy a mai tőzsde forgalma üzlettelen és kedvetlen volt. Zirlatkor a hangulat valamivel jobb valamivel magasabb árfolyamok mellett. Fixkamalozásu papírok piaca üzlettelen jól tartott, -j Valuta és devizapiacon a forgalom üzlettelen.
Buza tszv. 10 fltl., dt. 30 fllL és a rozs 10 flll emelkedett.
Basa tlssav. 77-es 1615 1625. 78-as 18 30-1840, 79-es 1645 16 75, 80-aa 1655-1690. danául. 77-aa 1595-1693, /s-aa 16-10-16 20, 79-es 16 25-16 40, SO-aa 16 35-16 45, Rozs 11-10-130, lak. árpa 15 75-1625, sőrárpa 17 00-—■\'— sah 19 60 -19 75, tengeri tt. 15-00—
15 20, dunántúli 13 tO 1370 rspce —\'--
—•—, korpa 12-50-12-75.
Sertésrásár
Felhaltál 2554, eladatlan 6 — Els6-rendfl 1-15-1-16, ezedeH 1-16-1-18, ssedalt kösép 1-12-1-14, könnyű 100-1-08, 1-aS endí öreg 1-06-1-10, ll-od rendű Mag 0-92-098 angol aaldő 1-10 -1-20, szalonna nagyban 1-14 -1-16, sslr 1-36 1-40, hus 1 4Í—1 80. szalonnás téleirtés 1-38—1-44
Klaija: Délialal Nyomda és Lapklaté Vállalat, Hagykanlssáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a sa,
64 ZALAI KÖZLÖNY
1931. március 13.
i MIKID iiui* ierUi-len^w
valuták
Angol I. 17-Í2-J7 97 Belei tr. 79-69 80 (5 Csert k. 16-90-1702 Dán k. 183 00-15Í-60 Dinár 999-10-07 Dollir 571 0CW74 00 Frandi t. 23*40-3970 HolL 229-30 330 30 Lengyel 63-9044 30 Len 3-a»?-a Levs 4-12—4-18 Lili 90-áf- 20
Műké 11630-136 90 Njrvig 1!3 00-153 60 Peeeirt —■——■— Iá;11\'. 80-35 80 75 Ivájdl. IK" C0 iIO 50 •viiKr. If 3*20 1 >J 80
düvizAk
Anat. 329 55-130-25 Belgrád lo-05 <0 08 KnUn 1.633-13973 Bftmcel 7.-H0 83 05 Bokareat 3 40~vt2 Kopeah.il3l5 63 í 5 London T, 82 TI 90 Madrid 6110-64 10 Milano It"B9 30 09 Newyov 572-60 74 30 Onlo 183 20-153 60 Pfall 21-40-1\' N7 Prága 16-96-17 01 SeóBá 4-13-417 Skockh. 183 30 153-70 ViriA 64 12-64 31 Wien 80-50-W-75 Ztl/tcb 110 18 11048
APRÓHIRDETÉSEK
H. apróhlideléseli dija 10 sz\'lg tO fillér, A műén további azó dl|e a Mii. Vuái- é< ünnepnap 10 sióig 80 tlilér, minden további azó dija 8 MII. Seerdán te pénteken 10 aiólg BO fillér, minden loválbl aaó dija • MII. Citmsé l minden vasta-gabb betűből átló uó kit aióoak számit IsUk. Altá.l kweaAknek SOM engedmény.
Naláaak 8 (M) iaent
■lial ■ feteetefaa Miaelie, aarémléatéa alkaHHéau iMI a I I a a II ■ e I e • f I k
telek.
Caengeryutca 16. alatt 724
□ 61
932
Mlnkialaeág flgyalméba I Pő-
viroel útimról baaatérve. tavául nihik,
kosztümök, kabátok, hlltluhik a legmo-derrebb, legssebb éa legolcsAbb kivitelben készütnek női dlvataaaTonomban. ízlései ruhákat má\' 8 P-érf készítek. — Holtry-közőnttég azlvea timogaUaát kért Báron Mid nöl divatszalonja, Vároehái palota, II. emelet. 1141
Telekl-ut 44. aaém alatt egy 8x1*1-halylaig lakáasal egjUtt májua l-re Hadé.__
„Aatétaxlt" kínyelmeaet otcaőn 167. ia 671. telefon aaimon rendelten. Sürgöny-dm .AulAUll\'- _____906
Értaeltéa. Üaulon érteatt|Dk a milyen tleztelt HölgykOzöniéffel, bon tavaszt coatSm, köpenv éa niba modeTt|atnk be-mutatáaát megkezdtük. — Varza-Rotter aalon. 1096
Raktér aakt. vagy jobb fizdal illáit keres április else|ire fo\'dmlves is lejgaida-eágl Iskolát véglett egyén. Kovács András, Magyarszerdahely. 1116
Eladé Ingatlanok I ■Irély-laton 8. nini (Illet ia bérház nagy rnktárakkal 1300 O-öt teltlleten Igen nagy lövedelrnesőeéggel.
C8ta8a-tér 18. aaimu hás nagy mt-helyhelylaég és Igen nsgy kerttel,
Psrtafl-tstoa IT. számú Igen szép IskA-és pékhtz. slép kerttel,
Klnlnal-astoa 88. számú kisebb bérház ss(p jövedelmezőséggel,
PatlM-astoa 8. szám, tfgt |<lt bevezetett péksénel,
Jéaaaf Mk •ro«g-ut 18. ni ma ház szén udvar ét kerttel,
FArla4HO*« egy 10 holdas kltllnóen kezelt és Jó lermő fa|szAIÓ,
A sonivuyuviitinlklAal utmentén a barakk mellett egy 2 boldss azánlóföld, fubarihagyan egy 10 holdas szántó és gyümölcsös épületekkel.
Ezeken kivUl még több földszintes magánház és emeletes bérház eladó, melyek csak komoly reflektánsoknak lesznek megmutatva Mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál: Aoxél l0náo pénzkölcsön és in^stlsn\'orgalml Irodája, Nagykanizsán. Horthy Miklós ut 2 1*22
Magféléket
Hiraoh éa Szegő
magüzletében lep jobban vásárolhat
Frlaaac Js>«, Eraaébat-tér 2
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi köz- éa melegvtz-IQlésI berendezéseknek szerelését, csatornázást, továbbá vasszerkezeti és egyéb lakatos munkákat. Tataion 5-88. 928
CIOnyamda dúsan [elszelelve legdlvs-tosshb mintákkal. Káipátl Bözslnél, KŐI-csey ulca 15. 92ó
Pénahaioaant bekebelezésre minden
Ossiefcben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyéslltat MomAI Innéa pénzköt csOnközvelltö Irodája NagykanUsa,
Horthy Mlklós-ut 2 atám.
Mindenfajta lékaoatk készítését és javításit villslom. Baiső Sándor. 617
■atan 4 szobái, fürdőszobás I emeleti lakás Erzsébet-tér 18 izámu házban má|na t-re kiadó. Bővebbet Dr. Halphen Ügyvéd Itotlálaban HSJ
t-otvöa-tér 18. azántu házban egy kit szoba is Összes melléklte lytsigekfcől álló laké* május l-re kiadó. Bővebbet *o»él lanéo Irodája, Nagykanliaán, Horthy Miklós-ut 3. 1123
Nőtlen, (la tal, lóbb nyelvel beszéló kaoala Iprllla elsejére álláat keres — Mlhálovlce Józsel, Muláketeszlur. Vámáráig. H42
Jé ark8laa8 mindenes, hossiu bizonyítvánnyal, 15 ére telvitellk. Sugár-ut 31. aaám. U4t
■ladanaa lőzőnó, <l|yes, tisztességes március. 15-ie felvitetik Bafsa ulca 6. II«6
IsIMr, kl a kovács mUnkához is ért, 5C0 pengő kaucióval állást keres Homyák Imre, Surd, Sonlogymegye. 1147
10003/930. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások felében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 66—58. §-al értelmében eszközlendö nyilvános elárvereléséröl. A végrehajtást szenvedő neve: Ozv. Outtmann Sándorné. Lakása: Horihy Mlklós-ut 23. sz. Az első árverés helye: Nagykanizsa, Horthy Mikiós-ut 23. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1931. évi március hó 27-én d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 23. sz.
A második árverés Ideje (nap és óra): 1931. évi április hó 10-én d. e. 9 óra.
A lefoglalt Ingóságok aegssTexáie sommásai, némánként.
1. 135 bála fagyapol, vékony nti-nfiség P 1350 -
2. 102 bála fagyapol, durva ml-nófég P 816 —
3. 120 bála fagyapot, vékony minőség P 1200 — összes becsértékben.
ímréil teltételek.
1. Az első árverésen az egyes In-ok csak akkor fognak eladatni,
a a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén a\'ul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenes tre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő állal fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1931. március hó 6. napján.
Lehoczky Lajos s. k. 1145 városi végrehsjtó.
A ntgykanlzaal kir. Járáablróaág mint leiekkönyvi hatóság.
13115/1930. azám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
A Nagykanliaal Teksrékpénztár R T. vtgrehajtatónsk Zadravecx György fllye házi Iskés végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási Ügyében a telekkönyvi hatöeág a végrehaltató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 116. és 117. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 800 P lökekövetelés, ennek 193(1 évi május hó 25. nspjitól Uró az 1973. XXXIX. t.-c 2. § I. bekezdése szerln l kamata, * vánódij, 88 P 17 Ilit. eddig megállapított per éa végrehajtási költség, továbbá 270 P löke. ennek 19S0 szeplem ber 4-től |árő I2o/o ksmsla, Vs\'s/o váltódll és 32 P 36 llll. költség és az árverési kérvényért ezúttal megtllspltott 29 P költség, valamint az eiennel csellakozottnak kimondott ül. Petrlca József ügyvéd 19 P tőkekövetelése is |iiuléksl behajtása végett, a nagykanltaal kir. Járásbíróság terU Telén levó, Fltyeházn községben fekvó a a
fltyehiil £01. srljkvben foglalt 48. hrai. láz 35 sa. a. udvar, kert éa ri» Ingatlan-
oglall éa rét
ház 35. ss. s. udvar, kert nak vtgrchsltásl szenvedő nevén álló fele lésiire 1000 P, u. o. 39 szt|kvb«n (elveit too/c. h sz. srintő s Híméről dűlőben n. a nevip illó Vi rlszé\'e 2\'0 P is az u. o. 502. sz Jkvben IM/c. hisi szántó is rit a nagvtlistásl itülőben u. a. nevin illó Vá. részéte 40O P klkliltlst álban és pedig az ll"7/lk 1011. számú végsissel Zadravecz latvin Javára be> ebelezett holtlglanl hsszon-ihrezell szolgalmi Jognak tennlarlisival,
amennyiben" esen szolgalmi log fentsrti-val az Ingatlanokirt • szolgalmi logot rregrlőző tehertételek fedeiésere erennel
megSItspilott 2800 P be nem Igéi telnék, s Szolgalmi ]Oü lenntártása nilktll.
A telekkönyvi hatóság az irverisnek Fltyeházs községházápá I m>g-tsrtásárs 1831. évi március hó 30-Ik napjának d. e 10 Aráját tűzi kl ia az irve tisl leltételeket az 1881: LX t.-c 150. § a alapjin a kívetkezAkbea állapltja meg:
Az árveris ali eaó Ingatlanok éa pedig a 48. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár telinil, a többit a klklillisl ár kétharmadánál als rsonyabb áron eladni nem lehel (I9C8 XU t.-c. 26 S)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá natpinzltl a klklálUal ir 10%-át kászpinx-ben. vagy az 1881 : IX t.-c. 43. §-áben meg határozott árfolyammal számított óvadék-
_________árfotya___________ .
képes érlékpanfroeban a kiküldöttnél lelenni. vagy a bánatpénznek előlegesen blrAI letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elis-
mervényt 1 kiküldöttnek átadni is az ir-* erésl feltételeket aláírni (1881 ; LX. t.-c 147., 150, 170 §§.; 1908 : XLI. t.-C. 21. §.)
Az, aki sz Inyatlanirl a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem iker, köle\'es nyomban ■ kikiáltási ir szizilélu szerint megállapított bánatpénzt iz általi ígért ir ugyanannyi sxásilékilg kiegészíteni (1908: XU 25.$
Nagykanizsa, 1931. ivl Január hA 14 napján.
Gombár a. k. tbliA.
1139
A kiadmány hllelilll:
Mik A a. k.
főtiszt
j\\éJkülö\\heíeilen
ni/nUn hiixlariasban
VARRÓGÉP
MiMDery V/ARH, STOPPOL Ü HtMU
K+cLutrő fiftmsi fcltétmlmh. Alacsony havi resx Imi
SlNOtR VARRÓGéP RÉMV.
RAHYKARÍ28A 1 lókftslate: Pö-nt 1.
A gyümölcsfák
rBgffakssdéa atétll permetesésének Ideje közeledik 1
A most hisznitandó védőszerek:
Enda vagy Dandrin
(gytltnölcslikaibo Ineumok) elpusaittják a Iákon átletelő kártékony rovarokat azok álcáit is petéit stb.
Amonil és Sulfarol
bordót lihez keverve i gombakártevőket irtja.
Novindi
(magsa kintartalmu gyümölcstakarboll-neum) kártevő rovarok és gombák lrtisirl.
Solbar
kintsrtalmu baryumeuttld kilzitminy). Megöli l f\'kon áttelelő rovir is gombeksrlevőket.
Almola vagy Pomrin
(vér elü kitrány) Vágott is vilielves sebhelyeknek légmentesen viló bekenésire.
Hitt is kizi giüinlllosla-psrnistut-gépak. Fa kéreg kaparók. Fakéregtlsztltó drótkefék.
Beszerezhetők:
orszAg József
mig. mfltrigyi, termény ii nőviny-védőszerek kereskedisiben
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Tdetont 130.
Hall61 Hallói
ÉpMeHa atadáa aBra«aaal
Minden elfogadható olcaő árirt eladok a hó 18-in délután I érétél 4-lg
az UJföthinc hegy tetaó végén libon átló 40 drb tenyőtákat, ifkllmulk bármilyen (pttlethez ualuláosk éa gerendának. Aki birmit la ipBIni akar, az haunátla kl ezt az olcsó alkalmit, mert oly bitang ánkirt adom el, hogy mig tOire ti duplán megért Utolsó eUdái. Bővebbet almon latwéss henteutl, Ktskinlsss.
Varga Nándor
aranyéremmel kitünteteti saját modernül berendezett műhelyében
mos, faat, tiaziH éa
fogásta
kámért felelősséget vállalok. Qallérok 10 és 12 tlilér.
Oyüjtöteiep: Horthy Mlklós-ut 8. Oylrtelep: Hunyadl-u. 19.
Ideális szép szórakozást nyújt.
Sok szép emlékkel gazdagít a fénjképezés.
Egy bemutatás elég és ön is tud fényképezni I
már havi 4 pengóa részletre vásárolhat.
Amatőr munkák gyora éa olcaó kidolgozása
Szabó Antal
fegyver, sport és fotószakOzletében.
Nyomatott a Dáliaiai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető • Ivlai Károly
71. évfolyam 00 szám
Nagykanlm, 1981. nárdus 14, szombat
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztésig: nappal Sugár ul 2., tj|cl Hóul S.
Kiadóhivatal: l\'Sut 5. azim. Kcaithclyl BókltladóhlvaUI: Koasuth-utcs 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Kló/lzelésl áta: egy hóra I pengó «0 lllltr. T , . / Szerkesztóség 421. szám, (é||el 7S.) telelőn. ^ Ktad4W¥lta| 78 Keszthelyi Ilók 21.
Megtalálták Nagy Mlárla nfivórót, aki dAntfi vallomásttett a kofferban talált hulla Ügyében
Az áldozat, Schrelber Tamással együtt, mint annak felesége, Békéscsabán tóltftttek pár napot és bejelentették, hogy külföldre utaznak — A csonka kisujj és a pecsétviasz,
mint nyomravezetők
A gyilkossággal gyanúsított Sohraibar Tamást rádió Htján kSrBzik
•géu Európában
Budapest, inárclue 19 Régen tartotta bünUgy olyan Izgalomban az újságolvasó közönséget, mint most, Nagy Mária masamód leány borzalmas halála, akinek holttestéi egy kofferbe gyömöszölve találták meg a szolnoki vonaton. A budapesti főkapitányság detektivlei harmadik napja nyomoznak már lázasan a szerencsétlen leány gyilkosa után, azonban kétséges, hogy egyhamar sikerül elfogni.
Nagy Máriáról pénteken megállapították, hogy több helyen és hosz-szabb Ideig Schrelber Tamás állítólagos magánhlvatalnokkal lakott együtt. Schrelber többjzör volt büntetve kisebb csalások miatt. Az utóbbi Időben abból étf, hogy a* utcán hamis kölnivizet, rossz szappant, gyógyszerárut és kokaint árusított.
Az egyik ujja nyomorék,
ami Igen fontos körülmény, meri az elhangzóit vallomások szerint a bő-röndös Úrfi Jobbkezének kisujja Is csonka volt. Schrelber foglalkozott hamis útlevelek árusításával Is és
lahetséges, hogy hamis útlevéllel szökött meg Magyar-
országról.
Íelentkezett a főkapitányságon egy "elekl-térl árus. aki a kérdéses bő röndöt eladta. Budai Mszló laxlsof-főr jelentette; hogy kedden este a Hernád- és Elemér- utca sarkáról a Keleti pályaudvarra vitt egy férfit, akire teljesen ráillik Schrelber azemélylelráaa. A férfinél barna bőrönd volt, az auló-ban pedig visszafelé |övet piros pecsétviaszt talált, ugyanolyant, mint amilyen volt a bőröndön Is.
Nagy Mária a mull szombaton délután meglátogatta volt háziasszonyát a Dessiwffy-ulcában. Azt mon dotla, hogy kedden délután eljön mosni, majd arról besziU, hogy Schrelber Tamás Jugoszláviában van, onnan küld neki pínzt és ha megkapja az útlevelei, ö is utána megy. Különben nem tartják lehetetlennek, hogy Schrelber Budapesten bujkál.
Pénteken délben már egy járókelő az ulcán felfedezni vélte Schrelbert, a gyanúsnak talált férliröl azonban kiderült, hogy nem azonos vele.
Nagy Mária nővérének vallomása Scorelber Tanoda éa „felesége" útlevélbe való Moyképeliel calnúltattaü Bélcéacaaltön
Békéscsaba, március 19 (Éjszakai rádlájelentés) Békéscsabán megtalálták Nagy Mária nővérét. Nagy Gizellái, aki Molnár János szobafestő felesége és aki a hulláról felveti fényképben
csalhatatlanul felismerte a húgát.
Molnárné elmondta, hogy huga Schrelber Tamátssl együtt március 4-én reggel érkezeti Békéscsabára és 6-án délben utazlak vissza Budapestre. Március 10 én Molnárné csomagol kapott húgától. A csomagban egy pár sárgacipő és két narancs volt. A mellékelt levélben közölték vele, hogy
ne várjon tölOk Írást, mert külföldre utaznak.
Ezt a tervüket különben már Békéscsabán is emlegették. Feladóul a szállítólevélen Schrelber Tamásné, Budapest, Rottenbiller utca 6. volt megjelölve.
Jegyzőkönyvbe mondta Molnárné, hogy huga legutóbbi békéscsabai látogatása alkalmával Is
mint Schrelber feleaége szerepelt és keltejük közt semmiféle nézeteltérést nem vett ésrre. A cso magot hélfón adták fel Budapesten, akkor még Nagy Mária valószínűleg éleiben volt.
A vallomás szerint Nagy Mária 1908. junlus 21-én született, atyja Nagy Lalos bádogos 14 éve meghall, anyja Járosl Judilh, aki csak 3 évvel élte lul urát
Nagy Márta és Schrelber Tamás Békéscsabád lefotografáltatták magit kat azzal, hogy a fénykép útlevélbe kell nekik.
A fendíraág la lohralber Tamást gyanuaitja
Budapest, március 13 (Éjszakai rádiójelentés) A tettes kézrekeritésére a legszélesebbkörü nyomozási lelte folyamaiba a lóvá rosl rendőrség, amely a leghaláto zoltabban Schrelber Tamás Józsefet gyanúsítja a gyilkosság elkövetésével. A délután folyamán országos és nemzetközi rádiókörözést adtak ki Schrelber ellen, akinek li\'adlák a pontos személyleirását. Eddig sem az országból, sem kü földről nem étkezett még jelenlés. A rendőrség szerint már csak a legrövidebb időkérdése, hogy kézrekerüljön a gyilkos.
----nn 11 ~L"L n. L (jxvij-u\'LrLrji-iiju^mi\'u\'utni\'irii\'i\'i\'i\'fi—........................................*
Relschl Richárd kilépett Gaál Gaszton pártjából
Farkas Tibornak a sármelléki birtok-vásárlás ügyében bejegyzett Interpellációja
az oka a kilépésnek
Budapest, márolus 13
Farkas Tibor országgyűlési képviselő a földreform és a kormány fóldhlrtokpollllkája ügyében Interpellációi |egyzelt be a Ház Inlerpellá-clós könyvébe Az Interpellációban tulajdonképen Órffy Imre blrtokvá-sárlását akarja szóválenni. A bejegyzett Interpelláció miatt Relschl Richárd és Farkas Tibor közölt ellenlétek merüllek fel, ugy, hogy Reischl Richárd elhatározta, hogy kilép a Független Kisgazda Pártból. Relschl Richárd Gaál Qasztonhoz a következő Jeve\'et Intézte:
Kedves Barátom I Miután
amúgy is csekély számú pártunkban nincs meg bizonyos dolgokban a kölcsönös megértés, amire a kitűzött célok érdekében féltétlenül szükség van és különösen azért, mert egyéni külön felfogásokat meggyőződésből nem vagyok hajlandó fedezni, nagyra ■ becsüli személyed vezetése alatt levő pártból a legnagyobb sajnálatomra kilépni vagyok kényleien.
A továbblak során Relschl Richárd azt írja, hogy minden Időben követni fogja a Gaál Gaszton által vallott politikai elveket és mostani elhatározása nem fogja megakadályozni
abban, hogy Oaál Qaszlont nagy elvi harcokban, de most már párlon kívül állva, továbbra is ne támogassa.
Idöláris
A nagykanizsai meteorológiai meg-flgveló Jelentések i Pénteken a kimfr-séHcl: Reggel 7 érakor —3 8, délután 2 rakor —I, este 9 órakor — 0a
Fi thóitf. Egéss nap borult égboltozat.
Szélirány Egéaa nap éazskkelell azél.
(Éjszakai rádlóJtUnUt) * Hatosra Italai !-«»•« aata >0 Arakor látását! i Éjjel ||aaga \'agy, nappal fohoxaftoean .n,hdl» 146 vár. ható. lagfaljakb a déli rásaakaa némi oeaparfékkal.
■agyar Iparpártolás és bolsevista gazdasági veszedelem
A képviselőház illése
Budapest, márotua 18 A képviselőház ma folytatta az iparfejlesztésről szóló törvényjavaslat tárgyalását.
Pakots József bírálta a kormány 10 éves gazdasági politikáját és rámutatott arra, hogy a kormány későn ébredt annak tudatára, hogy a mezőgazdaság, az Ipar is a kereskedelem Között harmóniát kell teremteni. Nem helyesli a kormány termelési politikáját sem. Az iparfejlesztési törvényjavaslathoz nem\' füz sok reményt, azt nem fogadja el.
Schandl Károly rámutatott azokra a nagy közmunkákra, amelyeket a kormány megindított és hangoztatta, hogy ezek
a közmunkák akadályozták meg, hogy a gazdasági válság nálunk Ts annyira klmélyQI-jön, mint Európa többi országaiban. Az a körülmény, hogy a karlellja-vaslal ulán a Ház mindjárt az Iparfejlesztési Jivaslatot tárgyalja, fényes cáfolata annak az állitásnak, hogv Iparellenes hangulat van. Mindenki, a gazdák Is, örömmel sietnek az ipar támogatására. Szükség van arra, hogy az Ipar kenyerei adjon a lakosságnak, mert
Magyarország a mostani népszámlálás tanúsága szerint Európa egyik legsűrűbben lakott országa lett. H ingozlalla, hogy az iparnak Is pártolnia kell önmagát. Lehetetlen dolog az, hogy a Magyar Hét alkalmából rendezett felvonuláson egyes vállalatok nem magyar gyártmányokkal vonultak fel. Foglalkozni kell a kisiparosság adó és szociális terhelnek könnyítésével. A kisipari képviselet kérdését ugy kell megoldani, hogy az iparosok ne legyenek kénytelenek két helyen teljesíteni fizetéseket. Végül a bolsevista gazdasági ve szedelemmel foglalkozott. Nem hisz abban, hogy a szovjet rendszer elsöpréssel fenyegetné egész Európái, de nem helyesli azt a bűnös könnyelműséget sem, amellyel egyes államok a szovjet működését né/ik, 6Őt diplomáciai ulon segédkeznek Is neki Minden becsületes országnak össze kell fognia a szovjet ellen. A javaslatol elfogadja.
Propper Sándor azt Igyekezett bizonyítani, hogy Oroszországban a cárirmus alatt is éppjn olyan elnyomatásban élt a patasdság, mint most a bolsevizmus alatt. A bolsevizmut-nak ugy lehetne gátat vetni, ha a nép széles rétegelt bevonnák az alkotmány sáncrl közé. Példákkal igyekezett kimutatni, hogy a bolsevizmus olt terjedt el, ahol a népet
64 ZALAI KÖZLÖNY
1931. március 14.
kitárták az alkolm\'-nyból.
Káliay Miklós államtitkár: Esahol árulók és bujlogalók voltak I (Nogy zaj a szocialistáknál, az elnök több szocialista közbeszólót rendreutasít.)
Propper Sándor a Javaslattal foglalkozva kijelentette, hogy az a dolgozó népre csak ujabb terhet jelent, ezért nem fogadja el.
örffy Imre a pénzügyi és igazságügyi bizottság előadója beterjesztette ezután a bizottság jelentését a
földteherrendezésről szóló törvényjavaslatról és kéri a sürgősség kimondását, amit a Ház
ki Is mondott. AHáz legközelebbi ülése kedden lesz.
Kihirdették az Ítéletet a győri kommunista perben
Qyőr, március 18 (Éjszakai rddiójelenlés) A győri törvényszék pinteken délulán hirdeted ilélelet Votlszkl Andor vasesz-tergályo , Fleischner Zsuzsanna ma-gánllsztviselönö it 21 társuk kommunista bűnügyében. Az ügyészség vádirata szerint Votlszkl és társai az elmúlt év őszén seltrendszerü kommunista szervezkedést kezdeményeztek Qyőrölt, ahol a nagyobb gyárakban 9 sejtet alakítottak és lázító röpiratokat terjesztetlek a munkások között.
A pénteki főtárgyaláson a vádlottak visszavonták beismerő vallomásaikat, majd megl8gadlak minden vallomástételi Egyedül egy fiatalkorú vádlott vallott, aki szerint egyik vádloltársa, Rosenberg Sándor azzal terrorizálta a bünper vádlottal\', bogy ha vallani internek a főtárgyaláson, akkor \\
a Budapesten székelő kommunista védőrség leutazik Győrbe és valamennyiüket
„gajdeszbe" küldi. A törvényszék délután hirdetett Ítéletet és Votiszki Andort 6 hónapi börtönre, Fleischner Zsuzsannát egy évi és 2 bónapi börtönre, három vádlottat 1—1 évi, kél vádlottat pedig 4—4 bónapi börtönre Ítélte. A többi vádlottakat felmentette a törvényszék.
TMraáaytfuáa
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
lui ttsuv. Tt-m 16 15-16 25, 78-o» 1630-1640, 79-6* 1645-1675, BO-u 1695-16 90. doniul 77~aa 15 95-16 83 76-as 16 10-16 20. T9-a 16 25-16 43, 80-at 1635-16-45, Roa II\'10-130 tak. árpa 16 00-16-50, aörirpa 17 50 -19 00, sab 19*75- 20 00. tengerit!. 19 00-
15 20 dunintall 1360 1380, rtpoe —■--
—•—, korpa 15fM 1275
VALUTÁK Anni L Í7-82-Í7-Í7 Balga h. 79-69 8005 Cadtk. 16-60-17 02 Dia k. 153 00-158-60 Dtair 9 99-10*07 Dollár 571-00^74-00 riucU 1.22-40 22-70 Holt. M9-30 23Ö30 Ungyal 63-90-6V30 Un 3*38-3*42 La» 4*12-4*18 Ura 2»90-*>20 Márka 186 30-136 90 Notvét >98-00-158 60
SdrfU. 80-85 8075 Ivild 1.110-00 110 50 •védk. 188*20158 80
deviza*
á«t 22» 55-230-29 Belgrád 10*05 l»08 Bob U6 33-138 73 IMauxJ 79-80 8005 Bukarest 3 40-3*42 Kopt8h.lé3 15 >5355 London 27-81-2189 Madrid 61*10-64 10 Milano 29*89-30-09 Nawyor 572 60 74 20 Oaalo 153 20-193 60 Pilla 22*40-23\'47 Prága 16-96-17-01 aáéBa 4-18-417 Stocfch, 153 30-153-70 Varaó 64*12-64*32 Wlan 8090-80*75 ZCrlch 1I0-I8-I|^48
Kettői, öaldllal végződő borzalmas szerencsétlenség történt Hévixsxentandrdson
Falbontás IcOxben a* aláásott tal rááíili Hét emberre, akiké* Halálra
Keszthely, március 13 (Tudósítónk telefonjelentése). Kellős halállal végződő borzalmas szerencsétlenség történt pénteken délelőtt Hévlz8zentandráson.
A község közepén áll örl László és Vogel Hermán keszthelyi kereskedők ingatlana. Az udvaron még mindig olt áll a régi épület egyik jaia, amit annak idején elmulasztottak lebontani. A lulajdonosok elha-lároztak, hogy most lebontatják végre a régi falat és a falbontással Szívós Ödön keszthelyi ácsol biziák meg.
Szívós ö Jön pénteken reggel egyik ismerősével, Wagner (Benkö) Karoly keszlhelyl lakossal kiment Hévlz-szentandrásra és mind a ketten hozzákezdtek a munkához. Hogy takarékoskodjanak azidővel ésa munkaerővel, legveszedelmesebb módjll választották a falbontásnak, amit még hivatásos kőművesmesterek sem mernek megreszklroznl. Szívós és Wagner le akarták dönteni a falat A fal egyik oldalán nagyobb gödör tátong és Szivósék azt gondolták, ha kiszélesítik a gödröt és kissé a fal alá ásnak, könnyűszerrel ledöntik egy óra alatl A fal alá áslak és igy történt, hogy
a hatalmas, többmázsa sulyu téglafal egyszer csak irtózatos recseges-ropogás kíséretében rádőlt a gödörben mit sem sejtve dolgozó két emberre. A faltörmelékek teljesen eltemették Szlvósékaf, ugy, hogy semmi sem látszott kl a két azerencsétlen emberből. A megdöbbentő szerencsétlenségnek szemtanúja volt az egyik lakó felesége, aki kétségbeesett sikoltozással rohant kl az utcára, hogy segítséget hívjon. Néhány perc múlva a kíváncsiak nagy tOmege gyűrűzte körül a szerencsétlenség színhelyét, ahol a szomszédban lakó férfiak óriási erömegfesziiéssel dolgoztak, hogy kiszabadítsák a két embert a törmelékek alól.
A hévizszentandrási csendőrség azonnal betelefonált Keszthelyre, ahon nan két orvos ment kl azután a községbe.
A szerencsétlenség híre pillanatok alatt futótűzként járla be az egész községet, ugy, hogy rövidesen a kíváncsiak százai lepték el az udvart és a ház környékét. A férfiak lázas sietséggel igyekeztek kiszabadítani a két eltemetett embert Néhány perc múlva
előkerült a romok alól a két szerencsétlen ember borzalmasan összeroncsolt teste, azonban éltek még akkor mind a ketten, bár egyikük sem voll magánál. Az orvosok c>ak ép hogy lemosták Szivósék arcáról a vért, autóra tették mindkettőjüket, hogy minél gyorsabban beszállíthassák őket a keszthelyi kórházba.
Ez egyszer nem sikerült versenyt futni a halállal, mert mire beértek Keszthelyre, már csak
préselt a faliömeg
csak két holttestet emeltek le az autóról
Szívós és Wagner a szerencsétlenség következtében gerinc-, borda-és végtaglörést szenvedlek.
Az áldozatok családji Iráni óriási részvél nyilvánult meg Kesz\'helyen, amennyiben Szívós ÖJön 5, Wagner
(Benkö) Károly pedig 4 gyermekei hagyott maga után.
A szerencsétlenség ügyében nyomozást indított a csendőrség, hogy terhel-e valakit felelősség, vagy pe dlg maguk az áldozatok Idézték elő gondatlanságukkal a szerencsétlenséget.
A népjóléti miniszter kiutalta a 200.000 pengős kórUzipitósl segély első résztetéUagykanizBának
Nagykanizsa, március 19 Mini ismeretes, dr. Krdtky István polgármesternek sikerült a népjóléti miniszternél a közkórház szemészeli osztályának befejezéséhez 200.000 pengö segélyt kieszközölni.
Ma tirnszt miniszter leiratot intézett Krdtky polgármesterhez, amelyben utalással a minisztertanács által engedélyezett 200.000 P kórházsegélyre, értesíti a polgármestert, hogy az összeg első részletét, 50000 pengőt a mai napon utalványozott.
Meg|egyzi a miniszter, hogy nem tesz észrevételt az ellen, ha az állam-segély egy része a sebészeti osztály berendezésére és a meglevő épületszárny átalakítási költségeire használtatik fel. A szemészeti és szülészeti osztályok elhelyezési ügyében csak akkor lesz módjában intézkedni, ha az\'általa Nigykanizsára leküldött szakközeg (valószínűleg Schoilz államtitkár) a helyszíni vizsgálat meg-ejtése után megadja a szakvéleményét.
A balatonmáriai autókatasztrófa váltóőrét két évi fogházra és elbocsátásra Ítélte a tábla is
Péoa, március IS nagykanizsai vonat az autót öt uta-
A pécsi tábla ma tárgyalta Cser sával együtt elgázolta. A kapuvárt
József váltóőr ügyét. Cser voll az, törvényszék Cser Józsefet 2 évi fog-
aki a mull év szeptemberében Ba* házra és a szolgálatból való elbo-
latonmáriafűrdö állomáson Budaházy csájtdsra Ítélte. Ezt a büntetést most
Miklós autója sofförjének kérésére atábia Is. helybenhagyta,
felhúzta a leereszted sorompót é* a —
Országosan körözik a nagykanizsai betörésekkel gyanúsított . Bécsi Józsefet
Poiltiv bizonyítékok vannak Bécsi bűnösségét illetően a rendőrség kezében
Nagykanizsa, március 13 Ebben az évben két hónapon keresztül eredménytelenül nyomozott a nagykanizsai rendörségazon betörések teltese után, melyek január-február hónapok alatt történtek a városban. Legutóbb Relch Mátyás Teleki-ulca 54. szám alatti Wszer-üzlelébe törlek be, ahol az udvar felöl álkulccsal halolt be a lettes a raktárba, inn.en pedig az üzletbe. A betörő a pénzlárflókot fosztotta ki, ahonnan egy forgópisztolyt és 15 pengő aprópénzt vitt el.
Szepesi Dániel Csengery-u!ca 50. szám alatti szabómflheiyébőt ruhákat, Miskoiczt József Király-utca 54 sz. alatti füszerűzletének kirakatából pedig élelmiszereket vitt el a belörő. Ugyancsak feljelentést tetl a rendőrségen a Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete Is, melynek redőnyéről egy éjjel valaki leverte a lakatot.
A rendőrség erélyes nyomozási kezdett a betörések ügyében és ez a nyomozás most eredménnyel járt. A rendőrség megállapllása szerint ugyanis
Bécsi József 30 éves rovott-multu clpöfeisörészkéazitő, kiskanlzaai lakos követte el
ezeket a betöréseket
Bécsi József nemrég töltötte kl egy hwatubb fegyházbüntetését és Kls-kanissán telepeded le. A detektivek-nek rövidesen feltűnt, hogy Bicsi megjelenése idejétől kezdődlek cl a betörések Nagykanizsán.
Figyelni kezdték Bécsit a detektívek, de a betörő oly ügyesen végezte a dolgát, hogy nem lehetett tetten érni. A legutóbbi Relch féle betörésnélelárulta magát. Az üzletből
ellopott forgópisztolyt ugyanis egyik kiskanlzaai Ismerősének kínálta eladásra, akinél ugyanakkor be akarta váltani az aprópénzt Is.
A lopott ruhákat Is zálogba tette.
Mire azonban ezek a dolgok tudomására juloltak a rendőrségnek, Bécsi is észrevette, bogy a detektívek feltűnően érdeklödnek u\'ána és ezért néhány nappal ezelőtt
megttökőtt Nagykanizsáról.
Mivel a rendőrség szerint Bécsi valószínűleg a fővárosban bujkál, rádióköröz&t adtak ki ellene, ugy, hogy valószínűleg most már rövidesen kézrekerül.
Tavaszra MILTÉNYI-CIPÖT vegyen!
MILTÉMY! SÁNDOR ÉS Ft A oipAdztotében, ■ Véroahéaban. fekete fél fflzfls és péntos P 12- Dhratsain trottör és franoia P 15-
Reklámáraink ■
Lakk péntos P IS-
ZALAI KÖZLÖNY
Megbénult egy fiatalasszony az elektromos áramtól
Életveszélyes szerencsétlenség a zalaegerszegi fűtőházban
Zalaegerszeg, március 13
(Sajdt tudósítónk telefonjelentése) A zalaegerszegi MÁV fűtőház fiók-műhelyében padlót súrolt Pocsék Ferencné 29 éves kocsilakariló asz-szony. Munka közben a vizes pad ó mosórongy hozzáéri egy hordozható lámpának a földön heverő vlilany-dróljához éa a magasfeszültségű áram az asszonyi megütötte, olyan erősen, hogy csak percek múlva lért magá hoz. A nagy fáidalom csillapultával ugy látszott, különös nyom nélkül
múlik el a baleset. Épen munkás-társaival beszélgetett, amikor hirtelen a szivéhez kapóit és eszméletlenül összeesett. A pályaorvos megállapította, hogy állapota életveszélyes. Az asszony teljesen megbénult és eaz-mélelre téríteni sem sikerült. Erre vonatra tették éa felvitték Budapestre, kórházba, azonban ott Is megállapították, hogy életbenmaradásához nincs remény. Eddig eszmélelre téríteni nem tudták. Szigorú vizsgálat indult, nem terhel-e vjlakil feleiősség.
naponta órkeznek.
Nagy választék finom kosztüm-, köpeny- és ruhakeRmékben, kiváló minőségű angol szövetek, férfi és női fehérnemil anyagokban.
SlNGER DIVATÁRUIM.
Elgázolt egy szekeret a hóviharban a barcsi személyvonat
Jégtáblák, mint forgalmi akadály a zalavSIgyl vasútvonalon
1931. március U._
Biztosíték ellenében szabadlábra került
t véres sormásl Szilveszter-est hőse
Nagykanizsa, március 13 Annak Idején röviden foglalkoztunk mit azzal a véres szilveszteri mulat-lággal, ami Sormáson Peti Oyörgy vendéglőjében történt, amikor Tóth-Peti Lajos fiatal gazdalegény felkapta az éjjeli őr puskáját és azzal Farkas Oyörgy 23 éves klskanlzsal gazdalegényre lőtt, akinek a golyó a szemén hatolt be és a fejében megakadt. Farkas életveszélyes sérülést szenvedeti, amivel beszállították a Horihy Miklós kórházba.
Tóth-Peti Lajos csendőrkézre került és a nagykanizsai vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte. Felfolyamodását a vádtanács elutasította. Védője, dr. Gyulai Béla nagykanizsai ügyvéd most biztosítékot ajánlott fel védence szabadlábrahelyetéséérl és utalt arra. hogy szökésétől nem kell tartani, mert jómódú Szülök Ha. A vádtanács foglalkozott a védő beadványával és elfogadta a felajánlóit blztoslkot és 1600 pengő ellenében szabadlábra helyezte Tólh-Pell Lajost, aki nyomban elhagyta a fogházai.
Előzetes letartóztatásba helyezték a Nyáros-pnsztal gyilkos bérest
A béres azzal védekezik, hogy először az uradalmi gazda támadta őt meg
Kaposvár, március 19 Néhány héltel ezelőtt halálos kimenetelű verekedés játszódott le a Somogyudvarhelyhez tartozó Nyáros-puszlán, ahol Pillér József uradalmi gazda Összeszólalkozott Pauska Vendel nevű béresével. A béres ugyanis nem tartotta eléggé tisztán az állatokat és ezért kapta a dorgálásl.
Az Izgatott szóváltás hevében Pauska felkapott egy vasvlllál és azzal ugy fejbevágta Pillér Józsefet, hogy az öreg majoros gazda néhány nap múlva meghalt a nagykanizsai közkórházban.
A gazda halála után a csendőrség őrizetbe vette Pauska Vendelt, akli bekísértek a kaposvári klr. ügyészség fogházába. A vizsgálóbíró előtti kihallgatása alkalmával azzal védekezett a gyilkos béres, hogy önvédelemből kövelle el tettét, mert Pillér József bántalmazta őfela*z». O ugyanis nem vette fel Pitfcr szidalmazását, mire az öreg mafortía gazda olyan dühbe jött, hogy botfával fejbevágta. tz már nem nyelhette le szó nélkül és a kezében lévő vasvillával olyat vágóit Pillér tejére, hogy az öreg ember eszméletlenül esett össze fczen védekezés dacára a vizsgáló bíró csütörtökön délelőtt előzetes letartóztatásba helyezte Pauska Vendelt, aki megnyugvólag vette tudomásul a további fogvatartásáról szóló határozatot.
Kaposvár, március 13 Majdnem halálos kimeneteld szerencsétlenség történt a szerdai hóvihar alkalmával. Amikor leg|obban dühöngött a vihart KI* OyörgV 68 éves gazdálkodó Kaposvár és Barcs között a Dénesi átjárónál kocsijával keresztül akart hajtani a síneken. Ugyanakkor ért oda a Barcs felé haladó személyvonal is, amely elütötte a kétfogatú szekeret. Az egyik ló a helyszínen kimúlt. Az összeütközés ereje Kis Oyörgyöl kirepítette a kocsiból, csodálatoskép azonban semmi baja sem történt. Az öreg gazdálkodó, aki nagyothalló, a nagy hóvihartól nem látta meg a közeledő vonatot. A vizsgálat megindult.
Jégtáblák a vágányokon
Zalaegerszeg, március 13 Sármellék és Balatonszentgyörgy
közölt 4—5 kilométeren viz alatt áll a vasuli töltés. A nagykiterjedésű viz nemrég befagyott, de a szerdai hóvihar következtében felszakadtak a hatalmas jégtáblák és most olyan forgalmi akadályt képeztek, hogy megállt a vonatközlekedés. A forgalmat egyébként Sármellék és Tűrje közölt csökkentett vonatszámmal tartják fenn. A Tür|éről 20 órakor induló és az oda 16 óra 40 perckor érkező vonatok nem közlekednek.
ZlrlcU zár isi
Hátin 20 34, Loooos 2324\'/s, Newyorl 51970, Rríluel 7145, MlUno 27-221*, Madrid 56 50, Amsterdam 208 35, Kertit: 123 70, Wien 7306. Sefla 3\'7SV«, Prág. 15*40, Varsó 58 20, Batfapetl W-SIVj •ilgrád 9-llVs, Bukarest 8-09.
s
Máreius 14., szombat aéroliie 15., vaaárnap
Verne Gyula fantasztikus regénye színes filmen:
J-.1 rejtelmes sxigei
Hangot attrakdó 10 felvonásban. Föixcreplök: Llonol Barrymora, Uoyri Hnghaa, Jaaa Dala*
A nagy fonok fia
Vadnyugati lOiténet 6 felvonásban. Fóaierep\'ó: Fraaola Ma. BaaaM.
Szombaton a 7 és 9 órai. vasárnap az ], 7 és 9 órai eldoddsoh utón
a ScQUte AruQdx
tavaszi űívatbem utató/a. Rendes helyárak.
■agytakarítás a városházán
IsákaaUliárváratt ■•lakinak sans latsat dupla lavadalasa
SzékestehörvAr, március 13 Székesfehérvár váups vezetősége ugy döntött, hogy a legutóbb elbocsátott 7 emberen klvfll még 17 városi alkalmazottnak mond lel olyanoknak, 8klknek dupla jövedelmük vagy nyugdijuk van. Ezáltal akarja a város megszüntetni azt, hogy egy embernek több állása legyen.
A Zrínyi irodalmi és Mttvészatt KSr hazafias ünnepélye ás Kossuth-vacsorája
Nagykanizsa, márolua 13 Méltó fénnyel fog áldozni Nagykanizsa polgári társadalma március 15-én a halhatatlan márciusi eszmék emlékének. Az előjelek szerint mint egy- ember mozdul meg a város polgársága ezen a napon, hogy Jelenlétével emelje a Zrínyi Miklós Irodalmi ts Mtlvisutl Kör által rendezendő hazafias ünnepély és a Kos-suth-serleg vacsora fényét
Vasárnap délelőtt fél lt órakor F. Deák Szulptc plébános celebrál Sassapl axasatmlaét a franciskánusok templomában, ahol mt30 alatt Rticz N. János főkántor vezetésével az Egyházi Vegyoakar énekel. * Vároal Színházban
fél 12 órakor kezdődő mUsoros ünnepélyen dr. Krátky István polgármester mondja az ünnepi boszédet Közreműködnek még: a hoovédzenekar, a polgári iskola vegyeskara éa Dávid Magyar József, a Zalai Közlöny munkatársa.
A Koaaath-aarlag vaosarét
ugyancsak a Zrínyi Miklós Irodalmi és MüvéezeU Kör rendezi meg március 15-én este fél 9 órai kezdettel a Polgári Egylet emeleti termeiben, ahol Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör társelnöke mondja az ünnepi beszédet
Egy teríték ára 160 pengő. Jelentkezni lehet még dr. Thoiway Zsigmond elnöknél (telefon 100) és Barbarlts Lalos főtitkárnál (telefon 421).
— Nagykanizsa polgárságához I Március 15 én. a magyatság nagy nemzeti ünnepén tartsa minden nagykanizsai polgár erkölcsi kötelességének a nemzeti zászlót házára kitűzni I Egyetlen ház se legyen fel-lobogózatlan I
= Férfiszövet már 6 pengőtől Schülznél.

Irta: Horváth E. János
riy. Isk. Igazgató.
IH-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel. Ara 1"— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Hölgyek figyelmébe!
V«n szrrencalm a nagyérdemű hölgyköiönséggel ladatnl, hogy egyelőre Erzsébet-tér 4. sz. alatt 11. emeleti lakásomban
I máraliia 16-án
___ ____I magajllaa,
Brffp.,1 *« pontiban i
Erzsébet-tér 4. sz. alatt ii. emesi
füzö-szalonomat
melltartó* iitwutii njös leltételek mellett készíttetnek. . A mélyen tlszlelt hölgyközönség becses megrendeléseit kérem
Benoze Magda "">•<•">-
tulajdonol.
ZALAI KÖZLÖNY
193L márclm 14.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Mirolui 14, szombat
Róm. ksluUkui: Matild. Proteatána:
Maliid. Izraelita-. Adu bó 26 •
Várotl Színház. „A rejlelmea ui-
Sil", h\'ngos Verne-attrakció. ,A nagy nOk Ha*, vadnyugati történet. SchOta divatbemutató.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig • .Fekete «•" gyógyszertár Póut £
QólNrdő nyitva reggel 6 órától eatr » Mlg (hétté, uerila, pintek délután, ksdden egét/ nap nókneí). Tel.: 1-13.
Emlékeztető
Márclua 14. Az Izr. Nótgylci fekote-
kávéja a Contrálban 0 órakor. Márclua IS. Az Irodalmi is M\'lviszetl Kör h&zaüas Unnepségo a Várost Színházban d. o. tót 12 órakor, Este tél 8 órakor Kossullt-vacsora a Polgári Egyletben.
A KMonlual Polgári Otvasókór hazafias ünnepélye t) órakor. Március 21. A Kcrtszlinv Jot. Nórgylel teája a tejüzórul akcióra.
Bánat-tó partján
Lelkem öreg, peshedt-vlzü tó. S/.lno la olyan szomorú-szürke. Homályos, tnkult, ködös a tükre.
Ember nem járt soha a partján. Bánatvnrjak, hangjuk sírós, törött, húznak el a fekete tó fölött.
Partján Ülök minden éjBzaka. A alma vízen most árnyék suhan, Bánat-tó tükrében nézem magam.
Ctailí Julla
A pápa uj szózatét
nipasakslss rSpttt vlUgii a ráSlá
Róma, \'sárclus 18 A vatikáni rádió második nagyobb leadása az eddigi tervek szerint nagy szombaton este lesz, amikor a pápa a husviti ünnepek alkalmából Intéz ujabb szózatot a világhoz.
— A főispán édesanyjának temetése. Jelentettük, hogy özv. gyö-mOrei és theölvári dr. GyömOrey Vlncéné, szül. klobusiczi Blaskovlch Izabella, Zalaváimegye főispánjának édesany|a, 80 éves korában, Ukkon elhunyt. A ma délután fél 3 órai temetésre Zalaegerszegről különvonat viszi Ukkra a vármegye notabililá-sait, akik Bödy Zollán alispán vezetésével vesznek részt a temetésen. A főispán és a család gyászában egész Zalavárnlegye társadalma őszinte részvétlel osztozik.
— IIJ közjegyző Zalaegerszegen. Budapestről Jelentik: Az igazságügyi miniszter Somossá János dr. rétsági kir. közjegyzőt Zalaegerszegre helyezle át.
— Egyházi hlr. Tóth P. Móric esztergomi hitszónokot Felsősegesdre plébánosnak és házfőnöknek kinevezték. A kanizsai franciskánus zárda volt lakójának kinevezése Nagykanizsán széltében őrömet kellett.
= Hölgyeim 1 Slnger divaluj-donságai szenzációsak, ne mulassza el megtekintésüket I
Nemzeti zászlók
már
7 pengőtől kaphatók rúddal egytltt
PiMi és Mgjirtí özem
Nagykanizsa, Horthy ■iklós-nt 31.
— A népmisszió befejezése a plébánia-templomban. Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik az utolsó missziós szentbeszéd, utána ünnepélyes nagymise, melynek végeztével P. Bőhle Kornél szentdomonkosrendi atya pápai áldási oszt.
—■ Izr. Istentisztelet március 15-én. A március 15-lkl nemzeti ünnep alkalmából vasárnap délelőtt fél 11 órakor a nagykanizsai izr. hit-közfég Csenged-utcai templomában ünnepélyes istentisztelet lesz.
— Tagfelvétel az Oltáregylet ben. Vasarnap délután fél 3 órakor P. Bőhle Kornél szentdomonkosrendi prior fényes egyházi szertartások keretében ötven jelöltet vesz fel a nagykanizsai önálló Oltáregylct tagjai sorába a plébánia templomban. E lélekemelő ünnepélyre a társegyesületeket s az érdeklődőket tisztelettel meghívja az Oltiregylet vezetősége.
— Nemo kapitány .A rejtelmes sziget" főhőse a vásznon.
= Oyönyőrü tavaszi köpeny és ruha-nék érkeztek a Schűtz árt
kelmék
áruházba.
Az elveszett artiatanfit
a Zalai Malány olkha nyomán a Daaaar-olrkuu la karaal
Nagykanizsa, március 13
Beszámoltunk arról, hogy K. Ilona artistanő, aki a szerdal hóv^roan Sormásról Nagykanizsára gyalogolt, a Donner-ft\\e cirkusz nyomalt követi, amelyhez csatlakozni szeretne. A Donner-clrkusz tulajdonosa, aki jelenleg Inkén tartózkodik, a Zalai Közlöny cikkéből értesült K. Hona felgyógyulásáról, akit — mint ismeretes — egy medve megharapott. A cirkuszigazgató pénteken délután telefonon érdeklődött a nagykanizsai rendörségnél, hogy ml van K. Ilonával és amikor megtudta, hogy a leány Kaposvárra ulazott, kijelentette, hogy akkor az ottani rendőrséget fogja értesíteni. Igy K. Ilonát a kaposvári rendőrség Inkére fogja irányítani, hogy végre csatlakozzék a cirkuszhoz.
— „Rejtelmes sziget* Verne Oyula közismert fantasztikus regénye a vásznon.
herceg
r
HEIMK UILIUIHL1 CSEMEGÉK
BADACSONYI BOROK
Legfinomabb és állandóan friss hentesáruk és felvágottak.
Esterházy virslii ás kolbász különlegességek. Csemege virslii 28 fillér, tea vlrattl 30 fillér pária.
Esterházy gyóg^sonka (conserv) 10 dkg. !•— pengő. Esterházy csemege nyalna Prezwurst 10 dkg. 32 fillér. Fdettflt oldalas P 1-20 ka-ként.
Esterházy sajtok és friss teavaj állandóan kaphatók.
Szíves pártfogást kér Telefon: 5-93.
HEBOEfi E8TEBHÁZT HOBÁlDSTil
NAGYKANIZSAI LERAKATA Horthy Mlktós.ut 2. (Nagytrafik mallety
— A nsgyksnlzssl kegyesrendl reál-
ftmnázlum Ifjutága március 15 én d. u. órakor az. Intézet tornatermében hazafias Ünnepélyt rendez, amelyro az HJu Ság fa Intézet barátait szeretettől meg hlvla az igazgatóság. Műsor: 1. Himnusz. 2. Cs&Jkovazky: Reggeli Ima. Elóadja az ltjuságl zenekar. 3. Talpra magyar. 8zaval|a Révai József II. o. t. 4. Ünnepi beszédet mond Magyar I.ászló VIII. o. 1. az önképző-kör elnöke. 15. Hetényl-Vá-radl: Petőfi a Hortobágyon. Melodráma. Szavalta Vlrágh István VIII. o. t. zon-orán kísért Reznlcsek József VIII. o. L
Mécs L.: Kóborló elődöm. Szavalja Nothnágel Józset VIII. o. t. 7. Szózat
— A Nautilus tengeralattjáró „A rejtelmes sziget" a vásznon.
— Nőegylet! terefere. Az Izr. Jótékony Nőegylet ma, szombaton este a Központ szálloda fehérlermé-ben tartandó fekelekávé estélyén mindenki ott lesz, aki olcsón és kellemesen óhajt néhány órát kedves társaságban tölteni.
— Fej- és derékfájás ritkán külön betegség, mert gyakran székrekedés következménye Ezért kell azonnal és gyökeresen kezelni a látszólag ártatlan dugulást Is. Ez legjobban lehetséges Darmol hajlócsokoládéval, az évtizedeken át kipróbál!, biztos és enyhe hatása mialt kedvelt s ezért orvosok által ajánlott hashajlószerrel. Minden csomagon Darmol felírással. Utánzatokat és más csomagolást utasítson vissza.
— Wliklns kapitány azt az utat választotta az északsark meghódítására, melyen Nemo kapitány, Verne hőse szintén Járt.
Rajtélyea merénylet
agy laagyalMtlI tanyán
Kaposvár, nvárotua 13
Rejtélyes hátterű merénylet ügyében Indított nyomozást a lengyellólii csendörőrs. Lengyeltóti közelében, a Baráti pusztán van Kesztyűs József gazdálkodó tanyája, aki csütörtökön az esti szürkületben szalmát akart bevinni az egyik házmögölli kazalból. Szedés közben a közelben eldördült egy fegyver és a golyó Kesztyűs alsó-testébe fúródott, aki azonnal elájult és az egész éjszakát a szalmakazal tövében töltötte. Hozzátartozói csak reggel talállak rá és azonnal kórházba szántották. A rejtélyes merénylet ügyében erélyesen nyomoz a csendőrség.
- Világhírre csak Igaián |ó gyártmányok lehelnek szert. Asplrln-lablelták az eredeti „Bayer" csomagolásban Immár 33 év óla a gyógy-szerklncshez tartoznak és — amint számtalan szakvélemény igazolja — a világ összes országaiban általános kedveltségnek örvendenek. Bizios és ártalmatlan szer, az oly gyakran fellépő hüléses betegségek az azokkal együtt Járó kellemetlen melléklünelek és sokszor súlyos következményei ellen való védekezésre.
= Diákok 1 Á\'motok hőse, Nemo kapitány, a mozivásznon.
= Főnyeremény egy OltOny, melyet Singeméi vesz, mert sohasem szakad el.
Csepel Fölerakat
.Fí-ut IS.
tlélla
javítóműhely I
Csepel kii aolorktrékyár compiett áta ... P 495"— 12 hónapra Csepl keréksár compiett
ára ... P 18B"— 12 hónapra CteyslTarrófé) P 330»- 2\'^évre
Nálunk vásárolt motorját, kerékpárját, varrógépét (gsranüálla hibáit) teljesen Ingyenesen javítjuk, torolt alkatréiztt azonnal díjmentesen kicseréljük 111
— A nagykanizsai felső kmskedslml Iskola Ifjúsága március 15-én délután 5 órakor a nagykanizsai Kaszinó dísztermében szabadság-ünnepet rendez, amelyre a tanügy barátalt ezúton meghívja. Az ünnepség műsora: 1. Himnusz, énekli az Intézet énekkara. 2. Megnyitóbeszédet mond Ondreskn Etomfir III évf. tan. 3. Ábrányi Emil: Március l.Y, szavalja Borger Gyula III. évf. tan. 4. Tóth—Ábrányi: Mla haza? Melodráma, szavalja Ltchtensteln Miklós III. évt. tan., zongorán kísért Klrsohner László IV. évt. tan. 6. Kosauth nóta. énekli az Intézet énekkara. 6. Ünnepi beszédet mond Klrschner László IV. évt. tan. 7. a) Császár— Huber: Kunok (ábránd), b) Erkel—Huber: Hunyadi tábránd) Hegedűn olőadják • Kalaer Simon IV. és Havns Andor III. évf. tanulók. Zongorán kísérnek: Kostetn Terus és Ártner MSrglt. 8. Szilágyi Dewó: Földi haza-megyünk. Szavalja Stern István III. évf. tanuló. 8. Szózat Énekli az Intézet énekkara.
— Apák, snyák I Oyermekekl Mindnyájatok képe „A rejtelmes sziget."
— A kórházi kápolna céljaira Szabó (L1UJ Istvánpé, Kiskanlzsa, 10 pengőt küldött szerkesztőségünkbe.
= Divatos Inganyagok métere 1.60 pengőtől Schülinéi.
— Március IS. az el.mibe i. A II körzeti (Rozgonyl-utcal) áll. elemi Iskola a március 151 ünnepélyt vasárnap délelőtt fél 10 órai kezdettel tartja meg az Iskola tornatermében. A hazafias ünnepély műsora a gyermekek énekeiből, szavalataiból, színpadi Jelenetből és a nap Jelentőségét ismertotő beszédből tog állani, melyre n szülőket tisztelettel meghívja az Igazgatóság.
Serttariiár
r«lha|láa 1128, eladatlan 5.
__1I&-1-IS, mdrtt flfr-fia sMdstt
kösép W2-1-U, könnyű IOO-MJÍ 1-só rendű heg 1\'06—1\'10, ll-Od rendű Meg 0-92- 0 98 angol eOtdó 1-10—1-20, szakmai nsgyban 1-16—1-20, salt 1-40 P44, Ima 19Ő—1\'90, axslonnás Wlssrtts 1-42-1-52.
SPORTÉLET
A vasárnap sportja
Nsgyksnlz>áli: PAC-NTE
Nagykanizsa, március 13
Két elmaradt meccs után vasárnap végre pályára lép az NTE. A hótól a pályát megtisztították s ha csak ujabb eső vagy hó nem Jön, nem lekz akadálya a mérkőzés megtartásának. A Pécsi AC csapatát látja vendégül az NTE s a boni pályán, kevéB tréningje ellenére Is valószínűleg győztesként fog kikerülni a küzdelemből. A győzelem azonban korántsem biztos, szezon elején a legváratlanabb eredmény is klcsuszhatlk.
Pécsett négy mérkőzés lesz I A PVSK a KTSE-vel, a PEAC a VOQE-val, a DVAC a PSC-vel, a DPAC a KRSC-vel játszik. A PVSK, a VOOE, a DVAC és a KRSC győzelme várható.
Szlgetvdrott nehén dolga lesz a Kaposvári AC-nak s vigyáznia kell, mert ujabb pontveszteség letaszíthatja a vezető helyéről.
1031. mArslus 14
UIAI közlöny
közgazdaság Nagykanizsán még elég jói fizetnek adót
A pénzügylgazgató az adóhátralékok behajtását sürgeti
Nagykanizsa, márclua 13
Bruzsa Qyula dr m. kir. pénz-itó Ifibb napr a át
ügylgasgató I
átjött-Zawege
naponta ahlztára,
1.,\'jii itlülll a viros vezetőségével, részint a m. kir. adóhivatal főoöké-vel tárgyaljon a hátralévő adók behajlására vonatkozólag.
Alkalmunk volt ma délben a pénz-Ugyigazgatóval rövid beszélgelésl folytatni, aki kérdésünkre többek közölt a kővetkezőket mondta;
— Miután nem kis számban vannak olyan adózók, akik 3 söt 4 év óta adóhátraWcban vannak és azt minden sürgetés dacára sem fizetik meg, személyesen jött le Nagykanizsára, ezen adóhátralékok behaj\'ásá-uak megsürgetéaére. A IHysetre vonalközéiig megemlítse a pénzügy-igazgató, hogy októberben a vármegyében 80 százalék volt az adó hátralék. Nagyon sok községben 100 százalékos is volt a bátralék. Ei noha a felelősség kimondása melleit döntött a vármegye Ilyen községeknél, mégis a várakozás álláspontj tra helyezkedtek, tekintettel a nehéz
anyagi és gazdasági viszonyokra. Most azonban már a behajlásokra kell gondolni. Azérl nagyon kéri a községi jegyzőket Is, hogy magyarázzák meg a polgárságnak, hogy 4—5 évi adóhátralékot nagyon nt-héz megfizetni. Kövessenek el minden lehetői azérl, adójuk megfizetésére.
— Nagykanizsa megyei váios adózás szemponljából tűrhető. Nagykanizsán még elég jót fizetnek adót a polgárok — mortdj í Bruzsa dr. — a löbbi községek és vJrosok adózásához képesl.
— Ami a zalaegerszegi pénzügyi palota építésének ügyét illeti — mondatta a továbbiak során a p!nz-Ugirlgazgiló — Információim szerint ebben az esztendőben nem szerepel az államháztartás költségvetésében, igy le hál a kérdés most nem ls aktuális. Csak akkor lehelne a dologról ismét szó, hogyha nagyobb államkölcsön! kapnánk, mely cselben azután tinyleg valóra válna a zalaegerszegi pénzügyi palota épilésének regi terve.
Az óriási érdeklődés miatt eltértünk eredeti programmunktól.
DIVATBEMUTATÓT
rendezünk
szombaton a 7 és 9 órai mozielőadás után vasárnap az. 5, 7 és 9 órai mozielőadás után a
Városi Színházban,
hétfőn délután 4, 5, 6 órakor
Áruházunkban.
Bemutatásra kerülnek tavaszi kabátok, kosztümök, ruhák.
83.000 Allatot oltottak be, 87.000 darabot -< sánták de
- art alasalt évbaes Zalam.gyAbcn
Zalaegerszeg, március 13 Most készült el az állatorvosi kimutatás, amely részletesen beszá-számol az elmúlt évben Zalavármegye tsrülétén háztáltatokon eszközöli védőoltásokról.
Lépfene ellen 17.754 szarvasmarhái oltottak be, ezek közül 310 voll fertőzésre gyanúi, elhullott 9. Juhok közül 7397 került oltásra, gyanús voll 1011, el hull 9 Lovak közül 1799 el oltottak be, elhűlt 1. Orbánc ellen 15.487 sertés kapott védőoltást, gvanus volt 483, elhull 10 Pestis ellen 6069 ser lés kapott szérumos oltást, gyanús voll 4691, elhull 1213. Szimultán oltást 1557 sertés kapott, gyanús volt 161, elhull 83. Sercegő Őszök ellen 3809 szarvasmarha kapott védőoltást, gyanús volt 6.
Fogyasztás Rendes vágáskor 5368 szarvasmarhát, 17001 borjut, 11 bivalyt, 6493 juhot, 760 tejes bárányi, 9
kecskét, 27 083 sertést, 123 tejes > Klalacot, és 159 lovat. A fogyasztástól elvonlak 7 szarvasmarhát, 3 borjú\' és 7 sertést. Kénysztrlevá-gásra ketült 596 szaivasmarha, 49 borjú, 2 juh, 332 serlés. Ezek közül a közfogyasztásból 51 szarvasmarhái, 11 borjut, 1 juhot és 17 sertést vontak kl.
Szükség esetén kitiltják Afrikából az orosz dumplng árut
London, márclua 13 (Éjszaka! rádlólelentés) Fokváros parlamentjében kérdést Intéztek Ha-venga belügyminiszterhez, hogy gondoskodott-e az orosz dumplng veszedelem elhárításáról ? A belügyminiszter l ijelentetle, hogy nincs szükség védekezésre, meri ha azt látja, hogy az importált áruk arnivóta jóval alatta áll az afrikai áruk nívójának, akkor az érvényben lévő törvény alapján a legerélyesebben fog eljirnl. fcz a törvény ugyanis módot nyújt a behozatal eltiltására és Igy minden más intézkedés felesleges.
László Lajos és Gyula hentesárugyára
BUDAPEST
a
József lóherceg udvari szállítója. — Henteaárugyártmányal a budapeaU és a milanói klállltáaokoo aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Nasykaalsaáa éIImMh trisaaa, nagy választékban kaphatók :
Kifxtlsxtvlseltík SxöveiKexeie Teutscő Gusxtáv Sípos JhaAor Musxcl és Frledent^al
caamegekareskedésében a kSvelk.zó árakon:
10 dkg. .párisi....... ..................>\' SOiíillér
lOrdkg. krafcál ....................... B2(Jillér
10 dkg. veronai ............. ...... 88 fillér
M) dkg fOstSIt omlóé reaaell.eaalonna ... -89 fillér
10 dkg. paprikás »•!»« abált, pörzsölt ... 30 fillér
10 dkg. HvíIA Unom............ 44 fillér
10 dkg. konanwnlM. prágai módra ...... 100 fillér
10 dkg aépeoafc. . \'.P *.............. 70 fillér
10 dkg. rollsonks ..................... 80 fillér
10 dkg. kolozsvári husos azalonna ...... 40 fillér
10 dkg. szárú oserkéez kolbász......... 44 fillér
1 Pár nagy báosl wirstli...... ............ «8 fillér
Árulást.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az üzletldö első felében küiföldi tőzsdék hatására kedvellen voll a hangulat. — Anélkül, hogy a piacon jelentősebb árukínálat mutatkozott volna, a helyi pisc egyes ériékeiben kisebb árlemorzsolódások következtek be. Az arbltrage teljes érdektelenségei mulatóit. A tőzsdeidó ké.őbhi folyamán berlini Jelentésekre a hangulat kissé megjavult és a vezető papírokban magasabb arfolyamok kerültek felszínre. Zárlatkor az Irányzat csendes volt. Fixkamatozásu pjplrok piacán \'tegnapi árfolyamokon élénk bb kiná-lat jelentkezett. Valutapiac változatlan.
Kiadja: Délialal Nyomda és Lapkiadó Vállalat, lagykuluáo.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 73. az.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REG EDEI
vizxel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt 1
Főraktár:
Király-utca 21.
Taraion Slul
Rádió műsor
Március 14 (szombat) Budapest 9.15 A 2. honvirlgyilv.eeíred z«ntkarin»k hangvazsenye. 9.30 H 9.4S A hangv tolyt. 11,10 NemsttkSzI vIxWzó-sxolgálat IS Déli harangszó. 12.05 Al Egjeteml Énekkarok uólókvsrtett|ének hangversenyt. IZ25 H 12 35 A hangv. tolyt. 13 Időjelzés l« H. U.3Ű A pápsl Református Fólskolsl MpsSlárs.ság március lf-l dUltlnnrpélyének közvetítése s pipil Jókat-eilnházbél. tti E. !&-<> Idő-[sízés* 17 E 17.30 Ooeretlrísilelek és keringik. 18.45 Mit tízen s rádió V 19 30 Cigányzene. 20.3(1 Elótdás s Stúdióból. .Holnap reggel". Vígjáték 3 lelv.
I Megbízható és nagyon jó csiraképességü
"főzelék- ói virágmagvak.
hollandiai
virághagymak ói gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szuperfoszfát, Thomas-sallak, Ménnll rögén, Káilsó, Méazsalélrom, Csllel salétrom, stb. atb.)
különféle
gyUmölcsfa permetezőszerek, Futor Pekk Erőtakarmányok
•th, atb. tluxerezhetó:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nBvény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn 13a
zalai közlöny
1631 március 14.
apróhirdetések
Az apróhirdetések dija 10 ajP/lg M flMr> Minden további szó dlls ■ fl\'l. Vasár éa tlnnepoap 10 sióig M ftltár, minden
további a*ó difa B flll. Szerdán és pinteken 10 szója M Hllér, minden továl bt szó dija • fut. Címszó a minden vastagabb betűből álló szó két szónak számíttatik. Alláat keresőknek KWs engedmény.
Nőtlen, fiatal, lőbb nyelvet beaiélő kooala «ptiiia etse|ére állási keret -Mlhálovtcs Jóttef, Murakererzlur. Vám-
őrség. _im
ÉrtaalUa. Ezúton értetlllok a mélyen tisztelt Hölgyköxöniégel, hogy tavanl coatüm, köpeny ét ruha modelljeink be-mulatátát megkesdlflk. — Varga-Rolter anion._|___1096
Csinosan kutarasatt aioba, esetleg
fdrdőaxoba hasinálsttsl axonnat ktsdó. Clm a kiadóban____
Habtojaaln állandóan kapható Slpoa Andor, Mustéi és Prlsdenthsl. Tóth Béla és Mustos Tetenc kereskedőknél. — Tejközpont 914
A mélyen "ttsüeií Hölgyeket kérjük 1 Tekintsék meg kabát-, kosstínl-. rnhs-maáelisjáesaáialskal — Elsőrangú
munka, olcsó ár, résiletre ls. — Welu Nővérek dlvstsislon|a, Zrínyi Mlklós-ulcs 34. 1161
■iatfá Só utca 7. IX. 6 azobás rtisoán-ház Psues melléi helységekkel május l-re. Bóvrbbet Oyár-utcs 3 Kocslsné. 1059
EkádISaaatal, clőizobaeaekrény fürdőkád, mosdó elsdó. — Hlrschl, Horthy Mlklós-ut 5. 1134
■éayaaokáa Iskás fürdőszobával, összes mellékhelyilégekkel olcsón kltdó. Clm s kiadóban. 1117
Jél Ilié mlndenea asonnal felvétetik. Clm a kiadóban. 1157
Egy, eaetleg két elegánsan bútorozott sióba külön bejáratul azonnalra kiadó Arany János-ulce 2. -1160
Frissen foszlott llkatalt eladó Zrínyi Mlklóa-utca 50 1164
Egy kölOf bejáratú kisebb katoroaaH szoba asonnal kiadó Szcmere-u. 10. 1163
TakarHétaS, ügyes á< rsndes asonnal
felvétetik - Melcxer, Horthy Miklós ui 3 szám. 11*5
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroa.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oatlérok 10 és 12 llllér. Oyíljtőtelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Magféléket
Hirsoh és Szeg^
magüzlelében legjobban vásárolhat
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
12094. Ik. 1930 szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
A Keszthelyi Ipari és Oaxdaságl Hltel-sxövílkexet mint ss O. K. H. tagja végre-hajtitónik Szlnkovlcs Pcrenc dlóitáll lakős végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtsál ügyében a telekkönyvi hatóaág a végiensjtató kérelme következtében ax 1881. : LX. t.-c. 144, 116 és 147 § al értelmében elrendeli a végrehatási árverést 124 P tőkekövetelés, ennek 1929. évi nov bó 16. napjától Járó <2Srt kamata, Wi váltódíj, 26 P 33 Ilii. eddig megállapltolt per és végrehajtási éa ss árverési kérvényért siuttsl megállapított 18 l> 15 1111. költség, valamint a csatlakoxottnak kimondott Reaathelyl Ipari és Oaxdaságl lllte-isöveikexet 477 P, 250 P, Neumsrk Jakab 1200 P tőkekövetelés éa járulékai behaj-Usa végeit, a nagykanUaal kir. Jáiáiblró-Ság területén levő, Felsóra|k községben felveit 319. hisz. sxántó, rét. ptéshái és pince Vsrgyss Ingyen végrehs|táil szenvedő nevén álló egész Ingatlanra K0 P, 320. iuas. szőlő és rét u. o. egész tngat-Isnts 600 P, s pslkonysl 131. iatjkvben felvett 236. hrss. ház, 244. ss. a. axölő éa
Etnce a Sorbály réten Ingatlannak végre-■ Itált szenvedő nevén átló feteréuére 375 P kikiáltást álban.
A telekkönyvi hatóság sx Ingsllanokta nézve Felióraik köxségbáxánál 1931 évi március hó 18. napjának délelőtti 10 óráját, a palkonyal ingatlanra néive ugyan\'xnau d. e 12 óráfál lllzl kl Pal-konya községi blr.í hálánál.
Ax átveréil feltéteteket sx 1881 . LX. t.-c. 150 § s alapján a következőképen állapítja meg:
Az árverés slá eső Ingatlanokat éa pedig a palkonyal 236. hrsz. Ingatlant a kikiáltási ár leiénél, i többit s klkláliásl ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehel.
Ax árverelnl szándékozók kötelesek bá natpénzül a kikiáltási ár IO<Vo-át készpénzben vagy ax 1881 : LX. t.-c. 42. §-ábsn meg-határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és ax árverést fellételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21. §) Ax, aki ax Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem skar, köteles nyomban a kikiáltást ár stázaléks aierlni megállapít,>11 bánatpénzt az általa ígért ár ugysnsnnvl százalékáig kiegészíteni (1908: XLI 25. §) Nagykanizsa, 1930. év! december hó 3. napján.
Oombár s. k. Ibiró.
A klsdmány hiteléül: Mlkó s. k i fótlszl.
Ug jg firamotoplemez kölcsönzésI
RÁDIÓT
akar,
forduljon bizalommal
SZABÓ ANTAL
fegyver, lőszer és sportárunagykereskedés
rádié és gramofon osztályához
Ne vegyen
részletre
kabátot, ruhát,
mert nálunk olyan olosén szerezheti be készpénzért, hogy bámulatba ejti a közönséget.
A legszebb
modell kabátok
megérkeztek!
NŐI kabát, csinos kivitel
P 21-80
NŐI kabát, végig müselvetn bélés P 2480
ElegánR tweed kabát végig selyem P 35-80
Legfinomabb dubl angol . . . P 65--
Legfinomabb tweed végig bélelt P 65-—
Selyem harisnyák bámulatos olcsó árért.
Mielőtt vásárol, saját érdekében jöjjön el hozzánk.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
NAGYKANIZSA,
FA-ut 6.
Nromslott a Dálzalal Nyomda <s Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős OxletvezeM ■ Zalai Károly.)
Ára 16 Hllér
Al KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
ieaztóaég: nappal Sugár-ut 2., éjjel Póut 5. KUSóhtvaial: Póni S. uim. \'KMilbtlyl llókkladóhlvatal: Kossutli-ulcs 31
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllzetésl Jra: egy hóia ■ pengó »0 HHéi. Teleion- / Srerkesztóaég 421. azánt, (éjjel 78J leltloo. y Kiadóhivatal 78. Keazthelyl fiók 22.
Uj tavasx, uf március
Irta: BARBAR1TS LAJOS
Miikor együtt jött a tavasszal a Március TizenOt. Hozzátartozott a tavaszhoz, mint a csengetyüző kan-kailn, mint a szántás friss, meleg szaga, mint az eresz alatt a fecskecsalád hajnali zsolozsmája. A magyar földből a magyar lélek kiuyujlózott ezen a napon és a borzas, dacos, kemény magyar üstök belemagaso-dolt az ébredő horizontról az élei aranyát záporozó égbe, hogy országvilág előtt a jussát követelje. A jussál, amit egy történelem óta kövelel. A Jussál, amit égi rendelés, hősi vér és a földiek Igazsága őriz valahol az Idők titkos méhében. A jussát, aminek hlle ugy dobog a magyar nemzet lelkében, mint ahogyan a tavasz repeszti ezer léi ulán is mindig uj iügybe a föld éleiéi. Hitvalló ünnep volt mindig a Március Tizenöt Tüz-gyttjlás és felajzott vérrel áldozás a Szabadság szent eszménye elölt.
Szabadság . . . Ezeréves, Bzép délibáb . .. Fellobbanó tavaszi tüzével ma Is utánad fut roggyanó inakkal a magyar rOg alázottan Is büszke népe. Vak végzete, vagy érdemelt sorsa, hogy sohasem ér el ? Lánctól szabadult, véres csonkra lépett két kezével Is csak feléd kapott mohó örömmel és — lásd I — a legkeservesebb rabság koloncát akkor kovácsolták béna tagjaira, mikor azt hitte, hogy végre keblére ölelhet.
Ma förgeteges léi zúzmarája lepi a magyar rögöt. Ksnkalln helyeit, zsendülő zöld helyett fagyott barázdák dermedi ölébe koppanlk a holnap horgonya. Qátszakaszló tavaszi hllankkeT, duzzadó Izmaink ere|ével elkésett karnevált játszik a márciusi tél és a hó-álarc alatt hiába keressük i tavasz szent lobogását, égig viharzó élet-hullámalt. Nyoma sincs tavasznak ebben a késő, furcsa télben.
Mégis együtt jött most is a tavasz-szal Március Tizenöt. Magában hozta most is az uj élei millió kicsiny rü-Ryét. Csak a százszorszent magyar élet millió Igenjével rá kell találni. Ká lehet találni a magyar humusz, a magyar sziv minden porcikájában, tnnek a tavasznak nincsenek mámoros lobogásal. Ennek a lavasznak nem hallszik égig viharzó esküvése. " a tavasz nem terll virágszőnyeget f lábak elé. Ez a tavasz mindennél többel csinál. Ez a tavasz gyümölcseiméi nyár fakadó csiráját őrzi a lelkekben. Őrzi a bölcső fölé hajló édesanya néma áhítatával. Ez a tavasz a jég alól olvadt utakon nekl-aönll a vállát a megsüppedt kis élet-szekereknek. Ez a tavasz nem ér rá m dátfüllyre vigyázni, százszorszépet ookrétáznl. Ez a tavasz az Ítélet be-rozsdázott kapujának nekilódil|a mind nagvobb darab világ j\'accuse-szavá-nak f.iltorö- kosát. Hasadó öröm-blnt-oókat szór s/ét a friss szántások letett n szél, amint a börtönkapu egyre nagyobb rést nyit a döngető igazság ewtt és arany pászlákban haMelujás nmei szór|a tele a börtönfalak mö-RW gubbasztó rab-milliók vetését.
Ez a tavasz az újraéledő magyar élet nehéz taktusát nyögi, üvölti, tépi bele a megzökkent világ-gépezet pokoli sistergésébe. Ez a lavasz nem szépen lengő lobogók, nem dacosan csörrenö dlszkardok, nem ragyogó mlvü szónoklatok tavasza, hanem a. kérges, kemény ökölé, a megfeszített munkáé, piramis-kövek gutllisáé, os toros, nehéz kötelességeké. Az építkezés tavasza ez, aminek a végén,
felsikoltó örömbe fátyolozva, ott vár|a már a munkás sereget az eredmény diadalmas harsonája.
Szabadság lesz az eredmény. U| tavaszok uj márciusának szabadsága. Szabadulás a tegnap ketrecéből, a ma dereséről, a fojtogató gond-lablrln-lusból, a mindennapok gyilkos sodrából. Szabadulás egy uj, egy |obb, egy emberségesebb éleibe, abba, amiből a munka tavaszán kiirtottunk minden kishitűsége!, minden visszavo nást, minden magyar álkot és körül-palánkoztuk helyettük a becnületes
magyar jussunk töretlen hitével, akarásával es erejéveL
Az uj tavasz u| márciusának ígérete gyújt ma tüzeket a télbe fagyolt márciusi szivek kapuja elölt. Az ég-alján pedig hasad már a messiásváró hittel imádkozott, legszentebb Szabadság napjövetele. Azé a szabadságé, amelynek éltető napja alatt, Trianon minden poklán keresztül, uj magyar sorsnak, kankatinos.fecake-zsolozsmás, u| márciusoknak töri az útját a munkában és hitben érkezett mai tavasz verltékes, áldott ritmusa.
Még a tavasxl munkák előtt megkezdődnek a földtetferrendexési eljárások
Elsősorban a kisbirtokosok segítése kerül sorra
A képviselőház kedden kezdi meg a földlehermentesiléti javaslat tárgyalását azérl, hogy még a tavaszi r.tunkálatok megindul sa elölt megkezdődhessenek átok a teherrende-zésl eljárások, amelyek nemcsak nyomasztó terhektől mentes! ik a
a
gazdatársadalmat, hanem a rentábilis termelést is elősegítik. Értesülésünk szerint a vila során Wekerle Slndor pénzügyminiszter nagyobb beszédben mutat rá azokra az okokta, amelyek a javas\'at sürgős letárgyalását szükségessé teszik. A javaslat,
amelynek elösdója Temesvdry Imre, elsősorban a kisbirtokosok segítségét tűzte ki célul ís értesülésünk szerint a 600-800 holdig terjedő birtokoknál fog a Javaslat segítséget nyújtani a leherrendezés tekintetében.

Relschl Richárd és Farkas Tibor Gaál Gasztonhoz utaztak
Farkas Tibor dr, ragaszkodik Interpellációjának elmondásához
Budapest, március 14 Tegnap Jelentettük, hogy egy Ismeretes interpelláció miatt nézeteltérés támadt Farkat Tibor dr. és Relschl Richárd között és Relschl bejelentette kilépését a független kisgazdapártból
Most arról értesülünk, hogy Farkas Tibor és Relschl Richárd a Ba-latonbogláron betegen fekvő pártvezérhez, Qaál Oasztonhoz utazlak, akinél a felmerüli kérdést behatóan megvitatják és eiőrelálhalóan kiküszöbölik azokat az ellenléteket, melyek az interpelláció következtében

felmerüllek.
Farkas Tibor egyébként interpellációját minden körülmények között elmondja azerdán, mert a párt azon az állásponton van, hogy ennek a problémának megoldása az ország érdekében feltétlenül fontos és szükséges.

Szekszárdon pénteken este hárman is találkoztak Schrelberrel
A Dunántulon bujkál Nagy Mária sportruhás gyilkosa
Szakszárdr&l Pécs falé váltott jegyet a szBkevény, aki valóazindleg Jugoszláviába akar átjutni szüleihez — A nagykanizsai és péosi rendfirség állandó parmanenoiában van
Budapeat, március 14 A szolnoki gyilkosság ügyében ma két érdekes megállapítás történt. Azt a levelet, amelyei állítólag Nagy Mária Irt békéscsabai rokonának és amelyben ez álit: .Egyelőre nem írok, mert vidékre megyünk. Mária" felküldték Budapestre, ahol az Írásszakértő megállapította, hogy azt nem Nagy Mária, hanem Schrelber Tamás Irta. Kihallgatták a Teleki téri bőröndös, Hollender Farkasnét is, akitől a bő\'Ondöt vásárolták. Azon a fényképen, amelyen Schrelber Tamás és Nagy Míria közösen vannak levéve, Schrelber Tamásban felismerte a bőrönd vásárlóját. Kihallgatása köz-
ben Hollender Farkasné egészséges gyermeknek adott életet.
Ha/axa a gyilkos izídn
A rendőrség tudvalevőleg megállapította, hogy a Hernád-utca és az Elemér-ulca sarkától indult el az az autó, amely a gyilkost a bolt-
Hubal Henrtlc éa ne/e
híz föld- l kért a háziasszonytól, ho^y abba vi-
teslet tartalmazó bőrönddel a pályaudvarra vitte.
A detektívek végigjárták a Hernád-utcát és mindenütt megmutatták a lakóknak azt a fényképet, amelyen Schrelber Tamás éa a meggyilkolt Nagy Mária együtt láthatók.
A Hernád-utca 50. sz szint 4 számú lakásában Tapal Hona felismerte a fényképen azt a házaspár!, amely náluk Hubai Henrik és felesége néven volt bejelentve. Az állítólagos „Hubaiék" karácsony óla laklak ebben a házban. Hétfőn délelőtt II órakor látták utoljára Nagy Miriát, Hubainét, aki egy dobozt
dékre csomagot küldjön. Azóta Nagy Máriát nem látták.
Hubai Henrik kedden délelőtt fél 11 órakor eltávozott hazulról és
amikor este hazajött egy nagy bőröndöt hozott magával.
Esle fél 8 órakor nehéz csomaggal
ZALAI KÖZLÖNY
elhagyta a lakást. Az éjszskál nem töltötte otthon és csak szerdán dél-előtt Jért vissza. Amikor szállásadónője kérdőre vonta, hogy hova tűnt telesbe, azt mondotta, hogy .vidékre utazott*, Ő Is utána (og menni.
Egy étjvdny fiatalember Is saierepel
Szerdán délután megjelent a la-
kásban egy magís sovány fiatalember és ezzel a Hubai Henrikként szereplő férfi
bezárkózott szobájába, majd együtt eltávoztak. Szerdán este távozol! a Hernád-utca 50. számú házbői Hubai alias Schrelber és azóta nem lállák. A gyilkosságot szerdán délelölt fedezték fel.
Eltemették ax áldozatot
Szolnokon ma délelőtt a legnagyobb csendben eltemették a meggyilkolt Nagy Mária holltestét.
A rendőrségnek az a gyanúja, amit különben már adatok Is támogalnak, hogy:
Schrelber a Cslkágóban, Budapest VIL kerületében bujkál.
A rendőrség most hajtóvadászatot rendez felkutatására. A rendőrségei bizalmú ulon arról értesítették, hogy Schrelber Tamásnak kUtönbözi parókát vannak, amelyek segítségével csekkcsalásokat akart elkövetni Lehel, hogy most ezeket felh \'íznáija.
f-qy grafológus előre meg\' /omolta a bűncselekményt
Békéscsaba, március 14 A gyilkosnak it áldozatának békéscsabai tartózkodásáról egy Igen érdekes epizódot derített kl ujabban a békéscsabai rendőrség. Március 5 én ugyanis Schrelber találkozott egy grafológussal Békéscsabán, akivel meganallzállalta az írását. A grafológus az Írás alapján megállapította, hogy Schrelber nagy és cstuiya cselekedetre készül. A grafológus Analízisét és a gyilkos kézírását megszerezte a békéscsabai rendőrség és a többi adatokkal együtt felktlldle a budapesti főkapitányságnak.
Péníeken emte Sxeksjrdnlon btl/kdlr a gyilkos
Budapest, márclua 14 (Éjszakai rádlójtlentés) A gyilkos uláni vad hajszában állandóan caeng a budapesti főkapitányság telefonja. Szombaton este egyszer csak Szekszárdot jelezte a központ.
— Halló I Itt szekszárdi rendőr-kapltáiwtfg, A Nagy Mária-féle gyilkosság ügyében adunk felvilágosítási.
A szekszárdi rendőrség azután)^ lentette, hogy a délután folyamán megjelent a rendörségen Dóra Antal pékmester, aki elmondotta, hogy a fővárost lapokban közölt fényképek alapján felismerte a szökésben lévő Schrelber Tamást, aki
pénteken este szállást kért tőle.
Schrelber, aki sportruhában volt, azzal állított be, hogy fáj a keze és miután már hosszabb idő óla nem dolgozhat emiatt, jelenleg annyi pénze sincs, hogy szállodába menjen. Ezért kér éj|ell szállást egy magánházban. A pékmeBtet azonban nem tudott helyei adni éjszakára és elküldte Schrelbert, akiről akkor még nem Is sejtette, hogy az Eu\'ópa-
szerte körözött gyilkossal azonos. Szombaton délután pillantotta csak meg a gyilkos fényképéi az újságban és igy ludta meg, hogy pénteken este Schrelber járt nála.
Hasonló bejelentési tett a szekszárdi rendőrségen Varga István földműves, akinél pénteken este szintén szállást keresett Schrelber, de a gazdálkodó elu\'asitotta. A szombati újságokból ludta csak meg, hogy ki |árl nála.
Vécs ttsíé utaxott Sc Őreibe r Tamás
Vaschner József, a szekszárdi Kts-plpa-szálloda portása lette a harmadik bejelentést Vaschner elmondotta, hogy pénteken este 10—1! órakor rgy sporlruháá férfit kinn látott várakozni a vasúti állomáson és azt is észrevette, hogy az Illető egyik ujja nyomorék A porlás szerint ez az ember Pécsre vállott jegyet
ValAsxluUleqJugoaxldvMban
lakó sxlllelöex sxökött ScOrelber
(Éjszakai rádiójelen lés) A Szekszárdról kapott értesítés alapján az a gyanú merült fel, hogy S;hr iher valószínűleg
Pécsen keresztül Jugoszláviába akar átszOknl. Schreiber szülei ugyanis szerb megszállt területen laknak. A gyilkos apja állítólag egy zental borkereskedő. A főkapitányság fádló ulján fokozottabb ellenőrzésre kér e fel a pécsi rendőrséget, úgyszintén a határállomás Nagykanizsa rendőrségit K
4 nagykanizsai deleklIMK Is lcésnealétben vannak
Nagykanizsa, Márolua 14 A főkapitányság rádiófigyelmeztetése után a nagykanizsai rendőrség részéről Is felemellék a pályaudvaron szolgálatol teljesítő detektívek számát. Minden deiekllv zsebében ott van a gyilkos pontos személy-leírása, ugy, hogy leheletlen elkerülnie a felismerést, ha véletlenül erre merészelne átszökni Jugoszláviába.
Dr. Molnár Ferenc, rendőrfogalmazó, az állomáson szolgálatot teljesítő rendőri kirendeltség parancs noka azonnal véglgrazzláztalta az állomást és kornyékét. Az érkező és elutazó utasokat a legszigorúbb vizsgálatnak veszik alá.
«__1931. március 17.
A gazdálkodó és bérese lementek a padlásról, hogy enni adjanak az állatoknak, Komáromi azonban OMn akarta még abbahagyni a mtlfittt Rövid Idő múlva öl|. megérkezett és letéve a lapátot, te akart mászni a létrán., Alig lépett azonban a második tokra, véletlenül megcsúszott éa a szerencsétlen ember 8—10 méter mag- sból lezuhant. Hogy nagyobb legyen a baj, nagy erővel hanyatvágódott • földön. A lompa zuhanásra Szalay Ferenc és bérese kirohanlak az istállóból és rémülten siettek az orrán-száján vérző, eszméletlen sszlalosmester segítségére. Azonnal értesítenék az orvost la, mire azonban az ktérfcpzctt, \' Komáromi János meghalt. A szerencsétlen ember súlyos belső sérillé-léseket szenvedeti és belső elvérzés következtében balt meg. A szerencsétlen embert felesége és négy epró gyermeke gyászolja.
Zarándokot Bónába és Pádnába
A „Rerum Novarum" magyar nemzeti zarándoklás részletes programja
A XIII. Leo pápa állal kibocsátott Rerum Novarum 40 éves for-du\'ója alkalmából a világ minden lészéböl nemzeti zarándoklással ke-lesik fel az Örökvárost, Rómát. A magyar nemzeti zarándoklás! Serédl Juszti\'ii n dr. bíboros, Magyarország hercegprímása vezeti. A zarándoklás részletes programmját az Országos Katolikus Szövetség most bocsátotta kl. A magyar zarándokok a hercegprímás vezetésével május 10 én 18 óra 15 perckor a Déli-vasul budai állomásáról ünnepélyesen indulnak el. Erintik Székes-fehéivárt, Nagykanizsát, Rakeket, Postumllt, Triesztet. Május 11-én délután 2 órakor érkeznek a lagúnák városába, Velencébe. Május 12-én Indulnak Velencéből Bolognán és Firenzén át Rómába, ahová este 7 órakor érkeznek. Itt a zarándokokat ünnepélyesen fogadják. 13-án a Szent Pál bazilikában ünnepélyes szentmise, utána vezetőkkel a város megtekintése, ami délután folytatódik. H-én a Rerum Novarum- nemzetközi ünnepségéhez csatlakoznak a magyarok. Május 16-én a Rerum Novarum ünnepségei után a hercegprímás vezetésével kihallgatáson jelennek meg XI. Pius pápa előtt Május 17-én reggel 8 őrskor a Szent Péter templomban a hercegprímás ünnepélyes szentmisét mond, utána a Vatikán megtekintése. Május 18-án érkeznek a magyar zarándokok Páduába. Az állomástól Szent Antal sírjához ünnepélyes menetben vonulnak, ahol szentmise lesz. Utána megtekintik a Szent Antal bazilika kincsesházát és nevezetességeit, majd a város nevezetességeit nézik meg. Ezulán folytalják útjukat és Trieszten, Nagykanizsán keresztül 19-én érkeznek vissza Budapestre.
Részvételi dl| III -ik osztályon ellátás nélkül ISO pengő, III. osztályon teljes ellátással 210 pengő, II. osztályon 340 pengő. A zarándokoknak útlevél nem kell Részletes felvilágosítást az Országos Katolikus Szövetség ad, (Budapest IV., Ferenciek lere 7.)
Komáromi János pacsal asztalosmester halálos szerencsétlensége
Le akart Jönni a padlásról, de megcsúszott és lezuhant
i\'acaa, márclua 14 (Saját tmUsilónkUl) Pénteken délben halálos kimenetelű szeren-c*étl«Mág történt Szalay Ferenc pacsal gazdálkodó udvarán, amelynek Komáromi János 34 éves pacsal asztalosmester az áldozata.
Szalay Ferenc padlásán pénteken délelőtt nagy hótakaritás volt. A legutóbbi htálhar alkalmával ugyanis a szél telehordta hóval a nyílott Sjtóju padlást, ami azt a veszélyt rejtegette, hogy egyszer csak a ház-
bellek fejére szakad a mennyezet. A gazdálkodó pinteken reggel
egyik béresével falment .a ** padlásra éa hozzáfcetáett a
hó lehányásához, amikor megérkezett Sialay egyik jó ismerőse, Komárom! János asztalosmester és felajánlotta, hogy ö Is segít eltakarítani a havat.
Komáromi Is felment a létrán a padlásra és most már hárman igyekeztek mielőbb befelezni a munkát. Közben rájuk harangozták a delel.
Divatos női kabátszövetek
QS ruhakelmék férfi öltönyanyagok
SINGER
divatáruházban.
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
o.spsrJ4liot l.loldi. «. II,„„k k4R„S*é.ét m.a**atfél««a . . rátám*. ,, , ,
■"•BaaOntatl • >•••- és hólyaBhomokot .lUvollt a aukorfaatagak gjógjltal. Uzletvezctőség : Budapest, Erzaábet-tár I,
1831. mirttui 15.
No, Odta JAÍennek,
engem aztán alaposan meggrofo loglzillak. Még most ls szédülök
Először akkor szédültem, amikor szembe kerültem mister Szakállal és megtudtam, hogy nem azonos Harold Uoyddal.
Másodszor akkor szédültem el, mikor széles mosolyra derüli a gyászkereles szemüvege és a világ leglermésze/etebb mozdulatával pa-.pírra kanyar/tolta a saját aláírásomat. Hajszálnyi pontossággal. Mondtam Is: - mit vesződik a gra/ologldval? telepedjék le valahol és ne csináljon egyebet, csak a Popozlcs aláírását. z4z ls ér annyit, mint az enyém. Sőt: — arra még adnak Is valamit. Ha mást nem, öt esztendőt.
Akkor ls szédültem, mikor tet-széssurinl feladott összevissza szavakból versekel fabrikált a legkülönfélébb költők modorában. Tessék elképzelni például, hogy .pfjslf, .végrehajtó.keresztrejtvény", .hózenlráger", — ebből a négy szóból két perc alatt csinált egy szabályszerű verset Kosztolányi modorában.
Egy lokálpatrióta Baibariis-mo-dorban rendelte meg a verset, de mister Szakáll akkor sem jött zavarba. Az első sort Ady-modorban csinálta, a másodikat Verlaine, a harmadlkat Zola, a negyediket Pithagoras modorában és tett utána egy poént á la Papp Jancsi és — kész volt\' a Barbarits-vers.
A feladott szavakkal nem is volt nehéz. Épen stílszerűek voltaJc. A Barbarllfferstk ugyanis jobbára savanyúak, mint a .pejslt":\'Ugy szereti iket a közönség, mint * a , végrehajtói". Ugy kell megfejteni Őket, mint egy .keresztrejtvényt" És mindig hosszabbak a kelletéi néi, mint egy .hózenlráger". (Eme kritikát méltatásom magánhasználatra tilos és életveszélyes )
A következi szédülés ott írt, mikor Szakáll beállított a redakcióba és átadta a saját verséi., Szakáll ugyanis civilben újságíró és mint ilyen, versekel is ir. Ekkor azonban kUtrűH, hogy a mester a Parnasszus minden költőjének modorában tud nagyszerű versekel rögtönözni, épen csak az csapnivaló, amit a saját modorában ir.
Az sem történt minden meglepetéstől mentesen, ahogyan az írásomból az egész Jellememet, mul \'ómat és Jövőmet kisilabizálta. Megmondta például, hogy Jobbkézben Jogom a tollat. Szinte csuda, ahogyan kiolvasta az Írásomból, hogy fJSybon hosszában szoktam feküdni és hogy nem szerelem a spenótot. Általában véve hü férj *>gyok - állapította meg - Itt-ott Illával. Megdöbbentő pontos-Megoi megmondta azt Is, hogy olyan ember vagyok, akit idegesít ha a végrehajtó kelti fel ebéd-J imából. Azt Is klanallzálta, wgy szórakozott feliem vagyok, fl gyakran elfeledkezem a hiteleimről. Meg hogy erétyés ter-
mészetű vagyok, csak nem gya-
kZ °™ ^mobb bámulatomra azt is kiolvasta a belliim-
h,l gL" Egemmel néha differenciáim vannak.
Hát nem szenzációs ? Differenciák a házaséleiben... Ki is gondolna ilyesmire ? De a grafológus eltalálta I A grafologus mindent eltalált 1
Es tetszik ludni, mi a legérdekesebb ? *
Az az Irás nem is az én írásom volt. Hanem a nagynénimé...
Viszont mindent Igazán égy grafologus sem tudhat... t
(?)
ZALAI KOZLOHY
Bethlen Szófiába uta*lk
lludapeet, március 14
Értesülésünk szerint Bethlen István gról miniszterelnök a közeljövőben Szóli. ba utazik. Ulazása tisztán udvariassági aktus lesz, mivel Llapcsev bolgár miniszterelnök nyári látogatását akarja viszonozni. Ugy hirlik, hogy a miniszterelnökkel Szóllába utazik a budapesll bolgár követ is.
£lyq gyapjid óvja és színeit frissíti!
Miért vágták kl a cbttórinm fasorát?
Rövidesen megindulnak a város-szépészeti munkálatok
Nagykanizsa, március 14
Több ízben foglalkoztunk Krdtky István dr. polgármester városszépé szeli terveivel. A városi etdöhlva-tálban Eróss Rezső erdömérnök, az ügyosztály vezelóje mosl készítette el a lervekel, melyeke! a polgármes ter elé terjesz\'ell. A tervek a polgármester ulasi\'ásai alapján készüllek és céljuk, minél szebbé és cslnosabbá tenni az utóbbi években külső csíny dolgában elhanyagolt Nagykanizsát.
Ma alkalmunk volt ebben a kérdésbén Eróss Rezső városi erdö-mérnfikkel beszélni, aki kijelentette, hogy a városszépészeti munkák nyomban megkezdődnek, mihelyt az időjárás megengedi a szabadban való dolgoztatást.
— Elsősorban sor keiül — monüt* az erdömérnök — a plébániatemplom előtti i tér rendbehozatalára, illetve » cinttMum csinosítására. Az eddigi; beteg és öreg fákal az erdóhlvalal kivágatta, hogy helyükre rövidesen jjlatánok kertMjenekít tNemrégen ol-
vastam VA. tollából a Zalai Közlöny-ben megjelent cikket, amelyben szóválesil, hogy miért vágattuk ki a cintóriumbeli fákat, thlott annak Idején ugyancsak Vh tollából nehezményezd ell az, hogy .a váios még mindég türl Itt ezeket a Iákat." Megjegyzem, ho^y a Iákat nemrégen nem is a város, hanem a ferencesrendlek távolították el épen azért, mert öreg, beteges fák voltak.
— Szükség volt feltétlenül ezen már nem oda való fák eltávolítására amelyeknek helyére most a városi erdóhlvalal uj és ép platánokat helyez. A Nádor utca folytatásaként a bejáraitól kc/dódöleg lesz a sor platán, amll vörösre festett vasrács fog védeni. A bejárat szélesebb lesz az eddiginél. A jobb oldali gyalogjárón, mely a Horthy Miklós ulal Zárda-utcával összeköti: ugyancsak egy szép platánsor fog díszelegni. Mlg a tűzfal és a platánsor között dlszbokrok lesznek. Ugyan igy lesz a clnlőrium bal oldalán a fal és a
lölsyeket érdeklő
tavaszi újdonságok, u. m.: [ JCoaztflm-, kabát-" ás trnhakalmák, Complete-Inyaaok, valamint a pária*1 divatbamutatókon általunk látott ás kaazafaatt kelmakaiOnlegaa-aéflak már raktá^ankon vannak. I Dlvatujdonságalnkat eredeti párizsi rajzokkal készségesen mutatjuk be az érdeklődőknek,
. J\' i
UIUMIjUn US »«■ Viuvniv»v»..v».
BIMÉT ÉS BARNA
női és férfi divatkelmék ftuháza
Budapest, V., Deák Ferenc utca 18. szám.
Mintákat vldékra aalvaaan küldünk I
platánsor közöli. Dlszbokrok fogják csinosítani egész a templomig.
— A Horthy Mlklós-uton végig virágok és gruppok gyönyörködtetik a szemlélőt és sétálót. A Deák-téren ugyancsak kis parkosítás és csinosítás fogja a teret megváltoztatni. Ide szökőkút is kerül. Persze ilt figyelemmel kell lenni a térségre. Az Eötvös-téren hasonlóan a Stenlhá-romság előtll háromszög parkosítva lesz.
Az általános helyzettel
foglalkozott a Kereszténypárt győri gyűlésén
Győr, március 14 (Éjszakai rddiójelenlés) A Keresztény 0 izdasági és Szociális Párt szombaton nagy érdeklődéstől kisért gyűlést tartott a Katolikus Egyesület nagytermében, amelyet zsúfolásig megtöllölick a párthívek.
Az ülést Czettier Jenő dr. nyitotta meg. bejelentve az ülés célját, mely a választópolgárok meghallgatásában és tájékoztatásában merül ki. Czettier Jenő a gazdasági helyzettel foglalkozva rámutatott több aktuális kérdésre, majd Frühwlrth Mátyás országgyűlési képviselő méltatta a mo.-l tető alá kerülő három nagyjelentőségű törvényjavaslatot.
Számos felszólalás után Czettier Jenő válaszolt a kérdésekre, majd hangsúlyozta, hogy a párt továbbra ls azokért az Ideálokéri fog küzdeni, mely Ideálok a polgárság jólétét -vannak hivatva megteremteni. Az ülés a Himnusz eléneklésével éri véget.
rdznogoMult ax érdemes kaalnal kerejkedelnei 6* Ipart- 1
Tavaszra MILTÉNYhCIPOT vegyen!
NILTÉRYI SÁNDOR ÉS fia olpAflilatében,. a Wároaháiban. -r*kata Ml fOafia éa |»én«oa P I2-— Divata* In trottör éa francia P 18 —
■Inkt Lakk péatoa P 18-
ZALAI KÖZLÖNY
« 1931. március 17.
A Tudor AccumulátorgyárRt, által gyártott
rádiókészülékekhez és automobilokhoz
szalinlákmcntes, savmentes zseblámpaelemek és száraz anódtelepsk
(•lúlmulhalitlinok. MJodtnBtt tuphitók.
Tiszteletbeli tagok
■ zalai vitézek megyei gazdagági bizottságában
A vitézek megyei gazdasági bizottságába tiszteletbeli tagként felkérettek :
Mezőgazdasági albizottság : Qyömörey István országgyűlési képviselő (Nagykanizsa), dr Vass Zoltán gazdasági fe ügyelő (N tgy-kanizsa), Vlda János gazdasági egyesületi titkár (Zalaegerszeg), Tőkésy Ernő földbirtokos (Zalabesenyö), Cserián Ferenc (Oldbirlokos (Nemesapáti), dr. Tnassy Kristóf loldbirlo-kos (Alsóbagod), dr. Szüts Andor földbirtokos (NagyfaludpuBzIa), Sztan-kovlcs János gazdasági akadémiai Igazgató (Keszthely), Juhos Lijos gazdasági akadémiai tanár (Keszthely), Figura Oyőrgy vármegyei gazdasági felügyelő (Zalaegerszeg), dr. Oencsy Zsolt gazdasági h. felügyelő (Zalaegerszeg). Ipari és kereskedelmi albizottság: Müller István mérnök (Zalaegerszeg), Klosovszky Ernő ipartestületi Jegyző (Zalaegerszeg), Fangler Qyula kereskedő (Zalaegerszeg), Erhardt Elemér vaskereskedő (Ztlaegerszeg).
Pénzügyi albizottság: Bogyay Elemér kormányfőlaná-csos (Zalaegerszeg), Kovács Károly vármegyei bankigzgató (Zalaegerszeg), dr. BruzBa Qyula pénzügy-igazgató (Zalaegerszeg), Holczer Ernő Nemzeti Hitelintézet Igazgató (Zalaegerszeg), Krosetz Qyula Magyar Általános Takarékpénztár elnOke (Zalaegerszeg), Siska Imre földbirtokos (Zalalővó), Malatinszky Ferenc felsőházi tag (Keszthely), Relschl Richárd nemzetgyűlési képviselő (Keszthely).
Jóléti albizottság: Dr. Krátky U\'ván polgármester (Nagykanizsa), Czobor Mátyás polgármester (Zalaegerszeg), dr, Csák Károly országgyűlési képviselő (Ztla-egertzeg), Pehm József apátplébános (Zalaegerszeg), Fekete Károly ref. lelkész (Zalaegerszeg), Nigy Miklós ág. ev. lelkész (Zalaegerszeg), dr. Udvardy Jenő kormányfőlanúcsos (Z laegerszeg), Birczay András ny. huszárezredes, fOldoirlokos (Nova), dr. örley OyOrgy klr. közjegyző (Nagykanizsa), dr. Skublits Ödön főszolgabíró (Ztlaegerszeg), dr. Plihál Vtklor felsőházi tag (Nagykanizsa), Bosnyák Oéza felsőházi tig (Misefa)
rdmognssuk am érdeme* knalatal InraslmlalsMt «a
Ragályos betegség mint bitelrontás
Ragályos betegség hírét terjesztette egy hentesről, hogy kiköltözködésre bfrja — A bíróság hitelrontás miatt elítélte
Nagykanizsa, március M
Nem mindennapi esetet tárgya l szombaton a nagykanizsai törvényszék Makáry Vilmos büntetőt inácsa. A vádlóit Harcz Lajos 38 íves molnár, aki egyik barakkb:li lakását Furmen József heniesnek adla kl, ahol az mesterségét Is üzle. Furmen-nek a körülményekhez képest tűrhetően ment a kis üzlete, a barakkbei! lakosok sokan vásároltak nála, ugy, hogy szerényen, szépen meg tudott élni kis családjával.
Furmen egy napon megtudta, hopy Harcz molnár, akitől a lakást üzle-tet bérelte albérletbe, két pengővel többel fizet az egész lakásért, mini amennyi! ő fizet neki. Megmondot-
azl a vesszőfutást, amil miatta szen vedtiie kellett. .Facérok, gazemberek, nemlbajosok- — hirdette róluk. Tönkrementem — panaszolta a szegény idős ember a bíróság előtt. — Már senki sem vett tőlünk husi a végén."
A kihallgatott tanuk terhelőnek vallanak Harcz ellen, bizonyítva a vádat. Makáry elnök felolvassa ezután dr. Ooda Lipót városi tiszti főorvos bizonyítványát, mely szerint Furme-nék teljesen egészségesek és semmiféle bajuk nincsen.
Dr. Szőllősy védelme ulán a törvényszék bűnösnek mondotta k! Harczot hitelrontásban és azért, fi gyelcmmel a fenforgó nyomatékos
EGJjjglS
SasxtiCCu)
"""ti tiasassBisr"*
iák neki a barakk lakói azt Is, hogy a barakk bizottságának fizesse a a lakbéri, akkor csak annyit fog fizetni, min! amennyi a lakás után járna. Furmen meg Is tette Harcz természelszelszerüen ezekulán szereteti volna az albérlőjétől szaba dulnl. Ezért meglette az!, hogy egyesek elöl! olyan kijelentéseket tett, hogy Furmenék ragályos vérbajban szenvednek és Igy náluk vásárolni veszélyes — a vádirat szerint
Furmen József, aki már lul van a 70 esztendőn, csakhamar megállapította, hogy egy Idő óla, mintha vevői elhagynák és rosszabbul menne az üzlete, sőt annyira, hogy megélhetést: veszélyben forog. Eközben tudomására jött, hogy miket híresztel róluk Harcr, aki egy Ízben még a péket sem eresztette be Furmen-ékhoz.
Furmen a bírósághoz fordult éB áltól kért védelmet. Harczot hitelrontás miatt vád alá is helyezte az ügyészség, mely bünpert ma tárgyalták Makáry Vilmos elnöklete alatt.
Harcz Lajos mindent tagadott. Furmen azonban szemébe mondta
enyhítő körülményekre, öt 50 pengő pénzbüntetésre ítélte Ügyész súlyosbításért fellebbezett, de fellebbezett a vádlott és védője Is.
Manningti1 Jenfi
lOldb!/tokos Felsőrr.jk (Zala m ) államilag ellenőrzött
„ERZSÉBET"
FAJBAROMFITELEPE
a|ánl tavaszi sz tintásra mérsékelt áron
kalt«tttaj*s« és napoaoalbét
alsórendű, külföldi ssármsaásu, trugai toltahossmra kitenyésztett
MM m LEHIM fiflH BÚI 19
tenyészillományiból. Fajtlsztasá-gáért, (éhéthasmenés és tuberkulózis-mentességért teljes szavatosságot vállal. • tsavésstfirxssk «•! Is-láahauanaa 110 drb on falai. Tekintettel az óriási érdeklödéa\'e, azonnal adja lel megrendelését.
Olcsó megnyitó reklám-árak:
ló minőségű selyemharisnya ............ p l «5
Príma selyemharisnya .................. p a-SO
Príma se yemharlsnya, boka ajour ...... p 1-as
Selyem nsdrág, hibamentes............... p t«—
Príma selyem nadrég, hibamentes......... P «•!»
Prima flór harisnya ..................... p a-aa
Dlvstsoknik ............ P I 15, P —85 P --Ta
Nói divatkessWtlk ...... P 2S0, P 2 — P l-ao
Bécsi duplagallér........................ p >BB
Ehrenstein Károly.*
"»__Horthy Mlkl*a-aat a. ■eleser.kéi.
Vigyázat!
Cuk I, 4, 10 taraboa aradatt caoaugo-Uibaa fogadja al a
Ikil
haahaJMt ntadan cwmagon
pawaiOL rtLiwásaaL.
Utánzatokat
sut tl mta caomagolilt
I utaaitaon viasza!

Csődöt kértek
herceg WlndlschgrStz Lajos ellen
Budapest, március lt Három külföldi és egy budapesti vállalat C:ödnyltási kérelmet adotl be a budapesti törvényszékhez herceg Wlndischgráiz Lsjos ellen. A kérelem megemlitl, hogy a herceg birtokát fiának adta, akitől havi apanázst kap és ez megfelelő fedezetet nyújthat esetleges csődköltségekre A törvényszék a herceg jogtanácsosának kérelmére 19 napi haladékot adott az ügynek bíróságon kívüli rendezésére.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések t Szombaton a Mmér-i.éhlrt: Reggel 7 ótak.H —0 2, déluttn 2
érzkor +1, este 9 órakor —0-«.
PitMiet : Reggel él délben borult, este ttssts égboltozat.
StiUriny: Reggel délkelet, délben éa déli szél.
(ÉJtzekal rddUJeltnUtl A ■•teorolé-glal laMsst asta 10 érako^le-laastfa néaaksH fslhis, nappal •aayhttlfl U6 obaUsaal, egyea kslfsksa aaaéQ némi oaaapariékkal.
Vitéz Tóth Béla
fltxar- éa osamSgs-keraskadéaébsn
1 iofcox magyar roohfort . P 108 1 áokoi asgyar roaaáour „ — 96 1 dokoz atflu eaenlhall „ 1 — 1 kg lyakactoi magyar
emeithall......5\'—
1 kg. tlioa trappistasajt . „ 2 60 Sardlnia éa pisztrángszelet
nagy választékban. Déligyümölcs napi árban. 1 kg mtgrsrékél . . P 3 40 Legfinomabb rétesllszt.
Koazapraki Paradicsom, vajbab, cukorborsó stb. a legolcsóbb napi árban.
loflaenzás megbetegedéseknél, humto s bánt álmáknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. Talafaaa alO.
1931. március U.
ZALAI KÖZLÖNY s
Nagy erővel folyik a szombatosok propagandája Nagykanizsán
Etisxaéíüayi hpohat árainak — P. Deák Szulplcz plébános nyilatkozata
Nagykanizsa, március 14
Csonkamagyarországon összesen mintegy 40 vidéki gyülekezete van a szombatot ünneplő adventistáknak. A 40 közül egyik legcsendesebb,de legszívósabb a nagykanizsai. Ennek a kanizsai gyülekezetnek a lélekszáma ugyan elenyészően csekély a város lakosságának számához képest, mégis foglalkoznunk kell velük, mert ujabban olyan propagatlv tevékenységet fejlenek ki, ami semi-lyen, sem vallási, sem nemzeti szempontból nem kívánatos, sőt: határozottan káros.
A minap a szerkesztőségbe Is be-álllloll egy magát egyetemi hallgató-
Ebben a városban
köztudomásu lítt a magyar igazság, amit ma már minden nő, asszony, leány egyelérlve tapasztalaiból és meggyőződésből hirdet, hogy használatra legjobban bevált, árban pedigalegkifizetőbb
a magyar ipar remeke
büszkesége, a
IdtkSOC
flór és selyem harisnya.
FMMiik: 8Z0I0LÍBYI SYULA, Hagykanizj.i.
nak nevező fiatalember és Itt eladásra kinálta az adventistáknak egészségügyi folyóiratát. Ez a külsőleg ártatlan képes újság igen alkalmas arra, hogy a benne elrejteti
szombatos lanitásokat elvesse a gyanútlan olvasó lelkében.
Az .egészségügyi" köntös mögé bujt adventista- propaganda mellék-hajtásai már nem ilyen ártatlanok. P. Deák Szulplc ferences plébános a napokban löüb hivélől levelel és szóbeli értesítést kapoll arról, hogy ismerellen egyének valamilyen egészségügyi lappal házalva, ugy akarták őket rávenni annak megvásárlására, hogy azl mondták: ,A plébános ur Is ajánlja a lap megvételét." A plébános természetesen tiltakozott a szószéken is a reá való minden ilyen hivatkozás ellen és most a Zalai Közlöny utján is közli híveivel, hogy 6 senkihez semmiféle könyv- vagy ujságvásárlásra szóló üzenetet nem küldött és nem Is küld, reá tehát Ilyen vonatkozásban senki, de leg-kevésbbé adventista ügynökök nem hivatkozhatnak s ha mégis hivatkozik reá valaki, azt kíméletlenül utasítsák el.
Az adventisták egyik buzgó tagja a plébánost 8 oldalas levélben „in-telle meg" a szószékről hasznait erős kifejezéseiért, kifejtvén egyben azl Is, hogy a kaiholikus egyház „go-gosz cselekedelet" vitt végbe, amikor megáldotta a harcterekre Induló katonaság fegyvereit.
A hatóságok figyelmét vagyunk kénytelenek felhívni az ilyen szellemű adventista propagandára, amely vallási vonatkozásain lul a hazafias meggyőződéseinket sem túlságosan tartja tiszteletben.
Az adventistáknak cz a propa ganda-ievékenysége nem leheletlen, hogy a szekta fennállásának 1931-ben ünnepeli 100 éves jubileumával van összefüggésben.
A 2000 éves kereszténység között és az 1000 éves Magyarországon minden cenltnnáris örömei* mellett is valamivel szerényebbek lehelnének...
László Lajos és Gyula hentesárugyára
BUDAPEST
JőzecI főherceg udvari szállítója. — Hentesárugyűrtmányal a budnpwill és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Nagykaniaaán állandóan frlaaan, nagy választókban kaphatók:
Teuiscű Gusxíáv Slpoa Andor Muaxel és Frledenif>al
csemegekereskedésében a következő árakon:
10 dkg. finom felwAoott ...............
10 dkg. önmaga disznósajt ............
10 dkg. pártsl ........................
10 dkg. krakói ........................
10 dkg. waronal ........................
10 dkg. füatSIt omlós r«Ua« > szalonna 10 dkg. paprifcáa szalonna abált, pörzsölt
10 dkg. oasazárhua, kiváló finom......... •••
10 dkg. gyógyaonka, prágai módra, kiválóan finom
10 dkg gépsonka ............
10 dkg. rollaonka
10 dkg. kolozawári huaoa azalonna ......
10 dkg. száraz oaarfcéaz kolbász.........
1 pár nagy báosl alrstli............ ......
48 fillér
28 fillér
30 fillér
52 fillér
S2 fillér
28 fillér
30 fillér
44 fillér
IOO fillér
70 fillér
50 fillér
40 fillér
44 fillér
28 fillér
1303
Divatbemutató!

Városi Színházban
Hétfőn 4,5,6 órakor
Áru-
t-
házunkban
tavasad köpenyéi ru&aanyagok!
Nöi iavasszi divatsszövetelc P
64 ZALAI KÖZLÖNY
1931. március 15.

A brldge
Irta: TOI.NAY JÓZSEF
Ez a szép éa elnkein kártyajalék két évtized alatt moghódltotta az. egész müveit világot Az egyre nagyobb számban rendezett és folyton fokozódó érdeklődéssel kísért voraenyok arra mutatnak, hogy Jelentősége vetekszik a sakkéval, sőt népszerűségben leiül 1b multa.
Tevőd, aki azt hiszi, hogy a brldge népszerűségét csak a divatnak köszönheti. Kell, hogy olyan Jő tulajdonságai legyenek, melyek a látások között elfoglalt előkelő helyéi magyarázzák.
A Játék oly lebilincselően érdekes, annyira elfeledteti ezer hajunkat, gondunkat, hogy nem csodáljuk rohamos térhódítását.
Rövidesen vázolni fogjuk a brldge Játék lényegét és kl lógjuk emelni ama sajátságait, melyek közkedveltté tették.
Négyon Játszák az 52 lapos francia kártyával. Mind az 62 lap játékban van, ezért a brldge a játékosok ügyeimét és omlékozőtehetségét sokkal erő-Bebben veszi igénybe, mint a 42 lappal Játszott tarokk, vagy a 32 lapos magyar kártyával Játszott Játékok A négy Játékos két pártra szakad: az átellenben ülők mindig együtt Játszanak. Színre szint kell adni, de ha a Játékosnak nincs a kihívott színből, nem köteles aduval tltnl, adhat más szint ls.
A felvevő (bomonő) pártnero az első Illés folyamán nyíltan közszemlére teríti kl lapjait és a felvevő utasításai szerint hlv kl, Itletvo ad hozzá.
Miután minden Játékos 13 lapot kap az osztásnál, a Játék folyamán 13 tltés keletkezik. Az a párt nyor, amelyik több ütést visz hsza. Legkevesebb 7 tltés szllkséges a nyeréshoz. Vannak olyan Játékok, amelyeknél 8, U, 1U, 13 ütés szükséges ahhoz, hogy a Játékot megnyertük. Vannak adus és adu nélküli Játékok.
A Játék legnehezebb éa legszebb része a licitálás, melynek folyamán a játékosok eldönUk, hogy melyik szín lesz itz adu ée hány ütés kell a nyeréshez.
Ez röviden a brldge lényege.
A gyakorlatban azonban annyi szabály, annyi Togás, taktikai tudás Ismerete szükséges, hogy valamely jó szakkönyv lanulmányozásfiv nélkülözhetetlen tudásunk tökéletesítéséhez,
Erdokes a brldge története. A whlst-ből keletkezett, mely az elmúlt századok divatos Játéka volt. Bár sok közös szabálya van utódjával, csak annyira hasonlít hozzá, mint Edison viasz hengeres primitív ronográfja a ma tökéletes grammofonjához.
Cotton 1674-ben megjolent, Thecomp-teat Gamenter c. könyvébon megemlíti, hogy a whlst ennyire elterjedt Angliában, nogy szabályait minden nyolcéves gyermek Ismorl.
Ezek a szubályok mtndonesetre nagyon egyszerűek voltak. Az osztó kiosztotta az 52 lapot és sz. utolsót tol-csaptu adunak. Az átellenesek egy partit alkottak.
A Játék nagy mestere, Hoylo Edgár, kl a XVIII. század derekán a Játék törvényeit végleges formájukban megszövegezte, a whlst tanításával hivatásszerűen foglalkozott és egy őráért egy gulneat kapott
Hoyle whlstléről alakult a mult század elején a Cayenne-whlst, maid az orosz Jerolaeb whlst, mely a brldge közwtlon elődjének tekinthető.
A brldgo a whlst, a pretoransz éa a l\'hombre Játék keveréke.
A whlst hazánkban a mult század elején már annyira elterjed, hogy „Egy hazafi- érdemeseek tartotta „A vhyst, vagyis a cslttjáték" elmen könyvet Írni, mely Pozsonyban Vebernél Julent nteg 1824-ben.
Óriási Irodalma van külföldön. Magyar nyelven ls több könyv loglalko-zlk vele.
E cikk izerzőjénok „A brldge szabályai" olmeu ltnmáron ntásodlk bővített kiadásban megjelent könyve, kimerítően és mégis tömören, Ismerteti a brldge válltajalt, a kontraktbrldget, az auctlont és végűt a Vawiorbtlt brldgot, melyot a londoni Portlaiid club Is (a brldge Vatikánja) átvett, Ismerteti a konvenciókat, bőséges példákkal köny-nylti meg a Játék és meglehetős kom pllkált irtVs megtanulását. Végül rész-lotea útmutatással szolgál a versenyek rendezésére.
*
Kapható minden könyvkereskedésben, vagy n azorzíinél (Tolnai József, Budapest, III.. Ujos-utca 13.1. aki 2 pengő 80 fillér előzetns beküldése ollo-nében postafordultával portómontesen megküldi.
Tavaszi cipőszükségletét
az
„Ideál" cipöáruházban
(v-it Turul cfpőOzlet helyiségében)
szetezze be, hol mindenfajta nöl, férfi éa gnrmak cipőkben nagy választékot talál meglepi olo.A árban.
Ujtoniágok naponta irkwaek! Héue meg kirakatalukat I HECHT LAJOS ÉS KIHOZ JENNY
nőt (• Turul cipóraktár volt vezetői.)
Hölgyek figyelmébe!
Van szerencsém a nagyérdemű hölgyköiönséggel tudatni, hogy egyelőre Erzsébet-tér 4. alatt II. emeleti lakásomban
fűző-szalonomat :rar.:vi"
Budapest első szalonjában és a wlenl szsbássatl szakiskolában nyert képesítésem folytán s legkényesebb igényeket is ki tudom elégíteni. Szalonomban a legmodernebb kivitelben fűzök, kombiné fflzök, gyógyfüzök, melltartók és minden e saakmába vágó munkák Jutányos áron és előnyös feltételek mellett készíttetnek. A mélyen tisztelt hölgyközönség becses megrendeléseit kérem
,1M Banoza Magda ffiíjJSíJ
Erzsébet-tér IS. az., volt Szarvas kávéházba helyezem át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS buWtelepe
Nagykanizsa, Horthy Mikl6a-ut 4.
Hitelképes egyéneknek ugyanazon keávexaényt nyújtón, mint bárki mái
NAPI HÍREK
Épflletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnfizem.
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épflletfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok. Ajtők és ablakok, különböző
méretekben állandóan raktáron.
Konyhaberendezések tel|esen készen, állandóan kaphatók. Hajopadlógyártás és eladás nagyban.....
nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc
anyagok kereskedése Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
épDIetla, deszka és egyéb építkezési
NAPIREND ■áreius 18, vasárnap
Róni. katolikus: Nemz. ünn.Proteal.: Nemz. Sun. Izraelita: Adsr hó 28.
Városi Színház. .A rejtelmes sziget", hangos Verne-attrakció. ,A nagy Főnök fia", vadnyugati történet. Sdltfu divatbemutató.
Uránta Mozgó. .Vadnyugat kapitánya-amerikai vígjáték. „Autóprlncees", vígjáték.
Gyógyszertári étjeit szolgálat: I. hó végéig a .Fekete aas- gyógyszertár
Pőut 6.
Qőrtflrdö nyitva reggel 6 ólétól est* 6 óráig (bátfo, szerda, péntek délután, kedden egén nap nőknek). Tel.: 2—18.
Március 18, hétfft
Római katolikus: Oeréb. Protestáns: Henriette. Izraelita: Adsr hó 27.
Emlékeztető
Március 15. Az Irodalmi és Művészeti Kör haza Has Ünnepsége a VároBl Színházban d. n. fél 12 órakor. Este fél U órakor Kosauth-vacsorn a Polgári Egyletbon.
A Klskanizsai Polgári Olvasókör hazaflsut Ünnepélye tl órakor.
Március 21. A Keresztény Jót. Nőegylet teája a teJUzóral-akcíóra
Koldus áll előtted
Ne nézz rám várón, könyörgő szemmel, a szivem helyén vérzajlás támad és ugy /áj, mintha lüzzel égetnék, a fájdalom már /elmarta számat. Miért nézel rám könyörgő szemmel ?
Semmim tincs, amit adhatnék néked, ezer érzésem, szavam és csókom asszonypréda tett és rózsás körmök marakodtak a királyi koncon. Semmim sincs, amit adhatnék néked.
Sokszor megbántam bőkezűségem, amért a szivem prédára adtam, nem gondoltam, hogy jön még valaki, akinek egyszer adós maradtam, la], de fáj most a bőkezűségem.
Mért késelt el a találkozásunk ? Mért, hogy a szent tűz csak mostan éled? Mért nem hamarébb kérted a szivem ? Megadtam volna követelésed Mért késelt el a találkozásunk ?
Ugy szeretnék most eléd omolni s jehér kezedbe tenni a szivem, de nem tehetem, elvitték mások, akik nevettek a könnyelmen. Ugy szeretnék most eléd omolni.
Ki/osztott koldus áll most előtted, múltjában kacér asszonyok Járnak s kirabolták, hogy ne adhassa meg adósságát egy szomorú lánynak. Kifosztott koldus áll most előtted.
Dávid Magyar Jóxséf
— Felsőtemplomi hir. Március 15-én a felsőtemplomban a nagymise 10 órakor kezdődik, utána P. Böhle Kornél missziósatya befejező beszédet mond és pápai áldásban részesíti a hívőket. Este 6 órakor nagyböjti szentbeszéd és könyörgés.
= Felhívjuk olvasóink figyelmét lapunk 5-lk oldalán közölt SchDtz-áruház hirdetésére.
NAGY HÚSVÉTI KABÁT VÁSÁR I
Raktárra érkeztek nagy mennyiségű tavaszi kabát újdonságok, úgyszintén kosztüm é) tavaszi kabát szövetek, kész ruhák férfi és nöi szövetek
Bámulatos olcsó árban kerülnek eladásra.
Mielőtt szükségletét beszerezné, tokint.e meg dusan fel.zsr.lt raktárunkat minden vételkényszer nélkül.
WEISZFELD ES FISCHER divatáruháza a Gólyához.
1931.
március U.
Március 15., vasárnap
Verne Gyula fantasztikus regénye V színes filmen:
A reftelmes sziget
Hangos attrakció 10 felvonásban. Föltereplók: ilonal Barryisiora, Ue»d HiaeHaa, Jartar Dal*.
A nagy fonok fia
Vadnyugati lórténet 6 lelvonlaban. Pósiereplő: Fraaola Wo. Donald.
Sxombalon a 7 éa 9 órai. vasárnap a* 3, 7 í» 9 órai elöadások ulán
a ScfpUix Aru&dtx _
tavaszi divatbemutató/a. Rendes helyárak.
URANIA
Március 15., saaárnap
Vadnyugat kapitánya
Amerikai vígjáték 7 felv. főszereplő: Tina Oay.
Autóprincess
Vígjáték 7 felv. Főszereplő: Anita St.oard.
— Batlhyány-Straltmann László herceg a nagykanizsai Inségakció céljaira az eddigi 29 01 fa-adománya ulán ujabb 25 01 fát adományozott az Ínségesek céljaira.
— Aljegyző választás. Pacsáról jelentik; Pacsa nagyközség képvi selőleslülete a megüresedett aljegyzői állásra egyhangúlag Németh Vlktorl, a zaiaszenlmlhályl igazgató-taniló fiái választolta meg.
7 Nagy választék nö és férfi tehérnemüanyagokban Singeméi.
— A pacsal járási Ipartestület
március 25-én tartja évi rendes közgyűlését, melynek keretéhen Szalay Qyula tarl előadást a kontárkérdésröl.
ZALAI KÖZLÖNY s
Megszűnt az Influenza
Három hatottja volt a járványnak
Nagykanizsán
Nagykanizsa, március 14 Ismeretes, hogy miként az ország legtöbb részén, Nagykanizsán is enyhe lefolyású volt az Influenzajárvány. Hónapokon át mindössze három halálos eset fordult elő. Annál örvendetesebb most dr. Qoda Lipót városi tiszti-főorvos ki|elenlése, hogy Nagykanizsán az influenzajárvány inegszUnlnek tekinthető.
Kaposvár, március 14 Somogyvármegye közigazgatási bl-zoit8ága mosi tartolta március havi ülését, amelyen dr. Itlzés Zsigmond liszli-fóotvoj bejelentene, hogy februárban a vármegye területén 30 szövődményes Influenzás megbetegedés fordult elő és ezek közül három halállal végződölt.
^BfflSSlfiBHEDÍrK?
t\'scssjá. HaaaáliH atasüfa «W.»p.l.tU„ ••lUlt.ln
Országosan kSrfizitak
kát attDnt tlail
Zalaegerszeg, március 14 Hassay József 16 éves fiu, aki Lacher Lajos zalaegerszegi mészárosmesternél volt tanonc, hetekkel ezelőtt eltűnt munkaadója lakásáról és azóta nyoma veszett. A rendőrség orezágos körözést adott ki.
Sümog, március 14 Nóvák Frigyes 16 éves sümegi reáliskolai tanuló március 5-én nyomtalanul eltűnt szülei lakásáról és azóta nem adolt magáról életjelt. A kétségbeesett szülök bejelentették eltűnéséi a rendőrségnek.
= Ingyen utazhat Budapestre,
mert megtérül vasúti költségeit a Neumann M. férfi- és fiuruhaáruháza (Budapest, IV., Muzeum-körut 1.), ha nála az Országos Mezőgazdasági Kiállítás alkalmával legalább 150 pengőért vásárol. Olvassa a cég mai hirdetését.
== Ingek legszebb anyagból, mérték után Schlltznél.
— A Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének nagykanizsai csoportja folyó hó 22-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor, sajál helyiségében (Sugár-ul 2.) tisztújító közgyűlést tart. Közgyűlés ulán dr. Faragó László szövetségi alelnök .Van-e klul a gazdasági válságból• címmel előadási tart.
= Elegáns női Irottőr cipő «rár P 1350-töi .Ideál" cipőáruházban.
A tUPERKÉttÜlÉK ItAGYTElJEÍITHÉNYÜ KEVEKŐCtÖVI
— Az iparostanonc Iskola a Rozgo-nyl-utcal Iskola tornatermében tartja március 15-lkl ünnepélyét vasárnap délelőtt 10 órakor. Műsor t. Hiszekegy, énokll az Ipariskola énekkara. 2. Máz-cIub 15., Lampérth (lázától, szavalja Berger Irén Ip. lak. növ. 3. Ünnepi beszéd. tartja Borza Anna Ip. lak. növ. 4. (Izenot Erdélyből, Karpáthy Plros-
" Br.......
. trszágl.__,________
Iskola énekkara. 11. Ismét egy máretus, szavalja Marossy l-ajos lp. lak növ. 7. Március 15., Rákosi Jenőtől, Bzavalja Kövessl Anna Ip. lak. növ. 8. Záróbeszéd, tartja Horváth József Ip. lak tanító. 9. Himnusz, énekli az ipariskola énokkaru.
kától, szavalja Baza\'lnovlca Ilona Ip. Isk. növ. 6. Erdélyországban, énokll az Ipar-
Csepel Főlerakat
Ingyenes
fehérnemű és felsőruha szabászat!
tanfolyam
kezdődik kedden, 17-én.
Értekezni és jelentkezni Csepel tílerakataál, Fiit a
«= Elegáns hölgyek Singemét vesznek finom köpenyt, kosztümöt és ruhái.
— A tervezett balatoni kirándulásokra, ujabb megállapodás Bzertnt. a monetjegylrodában lehet Jelentkezni, ahol minden felvilágosítást megadnak. Ez a megállapodás azArt történt l<y, mert a menetjegylroda természeténei fogva legalkalmasabb erre a célra.
Oxlordok P 1 60-tól Schtltznét.
— A nagykanizsai Kathollkus Legényegylet ma este 6 órakor hazafias ünnepélyt tart. Az ünnepi beszédet az egyesület egyházi elnöke, Gazdag Ferenc püspöki bizlos mondja. Fander Ferenc és Schless Gyula szavalnak.
Epekő-, veiekö- és hölyagkóbete-gek, valamint azok, akik húgysa-vas sók túlszaporodásában éa kösz-vényben szenvednek, a természetes ,-Teraac lóuel" keserűvíz állandó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Ferenc Iónét viz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért
üzletekben kapható.
A keszthelyi helyszerzö
aaabadlábrahalr««áal káralmát a péoal tábla alutaaHotta
Nagykanizsa, március 14 Jelenlellük, hogy a keszthelyi csendőrség behozta Nagykanizsára Singer Sámuel keszlhelyi helyszerzőt, mert az állítólag egy szentbékáilai fiatal leány ellen, aki eiszegődés végett nála jelentkezeti, merényletet kísérelt meg, mig családja távol voll olthonról.
Singért a vizsgálóbíró letartóztatta. A vádtanács a cselekmény súlyos volta miatt ugyancsak hozzájárult Singer további fogvatartásához, ami ellen Singer védője utján felfolyamo-dást jelentett be a pécsi táblához, amelynek tanácsa tegnap foglalkozott az üggyel és elutasította Singer Sámuel szabadlábrahelyezési kérelmét.
A letartóztatott keszthelyi helyszerző Igy bűnügyének főtárgyalásáig a nagykanizsai kir. ügyészség fogházának foglya marad.
^á/alU. faurtHalésB It" S t!U« kfrlaá tmrtrta I
= SchDtz-ruha divatos, Ízléses, olcsó.
— A kórházi kápolnára Früh-vlrth Rezső 5 pengőt adományozott.
Ingyen utazhat Budapestre!
Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás látogatóinak Budapesten kiváló alkalom kínálkozik, hogy a ruházkodáshoz tartozó összes cikkeit nálunk fedezze.
Tavaszi öltöny tiszta gyapjúból . . P 80, 100.,125, 150
Férfi felöltö....... ........£ a18.?:^
Teveszőr Hubertus-kabát......P 30-tól feljebb
Mindennemű női fiu és ieánvka ruhák, férfi fehérnemüek, kalapok, cipők. - Ruhák mérték után 48 óra alatt. Kiállítási Igazolvánnyal utazóknak megtérítjük a személyvonat III. oszt. Jegyének árát oda-vissza (a magyar vasutakon) 100 P-őn felüli vásárlásnál.
NEUMANN M. m. kir. udv. és kam. száilitó Budapest, IV., Múzeum-körut 1. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
1930. március 15.
Az Időjárás gyors vállozáia m.givdl hoz.a a légzőszervek megbetegedétél: hurutot, klSáaésl. Ne hsayagoljs el ezeket a látszólag Jelentéktelen bajokat, meri beteg lége makaccsá leiz Ne habozzék tehát, ns a legkisebb rendellenességet tapasztalja, ioyék naponta Hbksslr ragadd vlaal forró tajjol, a csodálatos ered mény csskinmar mutatkozik. iom
— Az Ursiszunyiik Mária Kongrejri elója hálás köszönetét telezi ki a Zala-megyei Oazdaságl Takarékpénztár Részvénytársaságnak -tt) pengős éa u Nóp-lakarókimk 20 pengős adományáért
>=» Elegáns és tartós férfi cipő fekete és barna P 16 —, az .Ideál" cipőárullázban.
— Az Ellő Magyar Oazdaságl Oép-gyár R.-T. Budapest fVl. Váct-ut 10) a március 20-tól 25-lg megtartandó \'I\'e-nyészállatvAsrtron részt fog venni legújabb rondszerll kettősaoru önbeálló golyós csapágynrr cséplőgépeivel, amelyek szétszedhető dobko.sárral, ékataku verőlécekkol ellátóit dnbbnl és acél rázórugókkul vitnnak ellátva, llgyan-c-nk heinutatárriu kerülnek magtisztító éa ktválaartó gépel, volőgépel, niíltrá-gyaszórók, darálók, arnertknl CASF traktorok. Ez alknlominnl mutatja be a gyár elsó izhen rt legújabb magyar gyártmányú 15 18 llt» ItÁHA traktort. Szíveskedjenek a klállitá* megtoktntéso alkalrnáviil lapiinkrn hivatkozni, mert a gyár elvaaólnk réizéro megtelo\'ő árengedményt biztosit.
— Nagykanizsán Is megnyílik május havában a közismert Kopstein butoráruház. Addig is dljmenlesen és szenzációs olcsó árakon szállit egékz Dunánlulra elsőrangú mübu\'.ort.
aSINGER,varrógépek
ntasA\'lEOdOBBAK I
8P0BTÉLET
PAC—NTE
A tavaszi fordulóban ma játsza első ba|noki mérkőzését az NTE. A Pécsi AC csapalát látja vendégül s valószínűleg győzni fog. A meccs eredménye azonban koránt sem biztos, hisz a lormák még nem alakullak ki s a szezon elején a legvaló-szlnüllcnebb eredmények is lehet ségesek.
Az NTE a profiklól visszaigazol! Farkassal és Kenesseyvel áll kl, ezenkívül nagy erősödést jeleni a halfsorban Velldk visszatérése is.
A mérkőzés délután 3 órakoz kezdődik a Zrinyi sporltelepen. A bíró-küldő bizottság a meccs vezelésére Spllzert delegálta.
Margit fürdő
124 Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ™ Márvány kádlürdő iÜSi P 150 10 Jegy vételnél ...... P 1 —
IgénytKvehetlk cgycsillétek, vállalatok Is
Tyukszentvágás......P —-40
Maszirozás........P —-30
Hlllnlft. utairftitík nánnt kctttuil.
iO.11. mUfcIm
2ALA1 KÖZLÖNY
közgazdaság
gyafakölcsöoben van az anyagilag álló gazdatársadalom minden ri
tönk szélén
A hosszú (él még nehezebbé
Nagykanizsa, márolus 14 Mindenki elölt tisztán áll, hogy a bosszúra kinyúlt Iái éa általában az abnormli időjárás milyen kihatással van a mezőgazdaságra, amennyiben károsan hátrállal|a a tavaazl munkák megindulását. Ezen aktuális kérdéssel kapcsolatban meginterjúvoltuk Vasa Zoltán dr. járási gazdasági felügyelőt, aki a következőket mondotta.
Elsősorban Is azt szögezte le, hogy gazdáink
■ rossz Időjárás miatt még mindig nem tudták megkezdeni a mezőgazdasági munkálatokat. Más években ilyenkor már a tavaszi gabona nem csak hogy el van vetve, hanem nagyobbrészt már kl ls bujt a földbM. A hó alakjában még az utóbbi napokban Is leesett nagymennyiségű csapadék annyira átáz talla a földet, hogy a már remélhetőleg pár napon belül beálló megkésett tavaszI időjárás sem lesz képes a földeket annyira felszikkasztani, hogy a vetési munkák megkezdhetők lennének. Már pedig a mullévl sok őszi esőzés miatt az őszi gabona-vetésünk területe sokkal kevesebb a szokásosnál, mlg a késői lavaszl veiét ritkán sikerűi ugy, mint a korai lavaszl vetés. Ennek következtében a folyó gazdasági év gabonatermés eredménye előreláthatólag gyengébb lesz, mint amennyi normálisan szokott lenni. A téli kevés fagyos idő és a hófúvások kevés helyen tették lehetővé az istállótrágya kihordását is, ugy, hogy emialt gazdáink a tavaszi munkák végzéaénél lesznek kénytelenek ezen léll munkál is elvégezni.
öszl gabonáink általában jól telellek,
csak a méljfekvésü, lapos területnél lesz baj, mert ilyen helyeken, ahol különösen hosszabb Időn kérésziül állnak viz alatt a vetések, valószl-
tette a gazdák helyzetét nüleg sok velés pusziul el kiázás miatt. Ugyanígy állnak évelő takarmányaink Is. Hogy mennyi a kár, azt ma még nem lehet megállapítani, miután minden hó alatt áll.
A gabonaárak ösz óta alig javullak, ellenben a kukoricánál némi Javulás tapasztalható. A tavaszi gat onaárak részben a tavalyi gyenge termés, részben pedig annak következtében, hogy gazdáink általában nagyobb gondot fordítanak az állaltenyésztésre, az átpának és a zabnak pedig sokan olyan hatást tulajdonítanak azok feletetésével, amely más abraklakarnrt-nyok beszerzése és etclése esetén sokkal olcsóbban volna elérhető, ennek következtében áruk az őszi gabona árához viszonyítva Iulmaga6ra emelkedett. Ugyancsak nagv áremelkedés tapasztalható az egészséges burgo nyánáT
is, melyet ősszel nagy tételekben 2-3 pengő közötti árban tudlak csak értékesíteni, mig ma á\'lilólag 7—8 pengős és ezen felüli árakat lehet vele elérni.
A kőzlegelök Javítása mondotta Vass Zollán dr, a csak nem állandóan alkalmatlan Időjárás miatt az elölrl mértékben nem volt keresztülvihető, ami pedig fejlődő állattenyésztésünk érdekében, ha csak Időnk lesz rá, kívánatos lenne, ha végrehajtatnék, mert az állatárak esése következtében a meglévő legelőink Jókarba való hozatala az az egyetlen mód arra, hogy ezen egyedülálló, ma még Jövedelmei nyújtó gazdasági ág jövedelmezőségét megőrizzük. Elekinlve termé szelesen áltól, hogy egészséges állatokat nevelni csak legelőn lehet.
A herefélék magvalnak ára, szembrn egyéb terményeink árával, túlságosan drága és emiall félő, hogy péndelen gaz-
TEKINTSE MEG
méroius 20 28-ifl
TENYÉSZALLATVÁSÁRON
ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR BT.
BUDAPEST, VI., VÁCI-UT 19.
—----szétszedhető dobkoiárral, ékalaku
virölécei dobbal, golyóicsapágyas kivitelben
Magtisztító a épéit, wetögépeit, mütrAqva-
8ZÓRÓKAT. ,
CSÉPLŐGÉPEIT
UID0N8Á6
magyar
gyártmányú
RABA klstn amerikai CASE traktor
dáink a szokásosnál is kevesebb területet fognak ezekkel bevetni, ami pedig meglnl káros hatással lenne állaltenyésztésünk további fejlődésére és Jövedelmezőségére.
— Hogy állnak anyagilag a gazdák?
— Sajnos, helyzetük ebben az évben is rosszaboodolt, aminek tő-oka a gazdasági terményeknek, a gazdáknál nélkülözhetetlen Iparcikkek ma is magasan tarlóit átával izemben! Igen nagy áresése. Pénzhez, ma Is csak lulmagas kamatozási kölcsönnel lehet ju\'nl, de
ha a gyufakölcaönból, a reménykedők rOvIdesen \'kapnak Is, abban az esetben aok gazda felszabadulna a nyomasztó terhek alól. Nagy megváltás lesz ez a kölcsön azokra a gazdákra, akli ma már semmikép sem tudnak magukon segíteni. Kivánaloa lenn: tehát, ha minél többen és minél gyorsabban nyernének segítséget a kérvényezők.
A balatonvidéki szőlősgazdák
küldöttséget rnsn-n lenek ■ föld-mlvelésűgyl aiMizterhsz
Tapolca, március lá A balatonvidéki szőlősgazdák március 23-án népes küldöttséget menesztenek Mayer János földmivelés-ügyl miniszter elé, ahol személyesen adják elő sérelmeiket és azok orvoslását fogják kérni.
TŐZSDE
A kedvező külföldi jelentések ha-tásár a hangulat barátságosabb voll. Az üzleti tevékenység nem vo!t jelentékeny, az arbilrage papírok legnagyobb része elhanyagolt maradt. Csupán a cukorpapirok Iránt mutatkozott jobb érdeklődés. A helyi piac érlékeinck a tegnapi árveszteségek jórészt megtérüllek. Fixkamatozásu papirok piacán az i ányzal gyengébb volt. yalutapi.icon az irányzat üilet-lelen, változatlan.
TermeaTtáxsde
Buza tszv. 35 fllL, dt. 35 nU. és a rozs 30 flll. esett.
Basa llsssv. 77-se 14 80 -15 B0 78-» 5 95 l«05, 79-ts 18 10 1640 80-e< 163)- 16 59, danául 77-«s 15Ó0 -1575 /8-as 15 75 -15 85. T9-e« 15 90-16 P5, W-n 16 00 16 10 Rj*s 1100-130 t-k árpa 16 00 1650, sörárpa 17 50 1900 isb 19-75 2000, teagsri tt. 15 00 -
1510 Juaántell 1360 1360, rspos —\'-
-•-, Irorps 12 50 12-76
OrleU sáriit
Piri. lo-mt, London 29 24</t, Nswyofk "" . — — mi,,,, 27 22»rt(
72 45,
519-70.
WsdrM 95 05. Amsterdam 208 32 (térti* 123 73\'.!, Wle» 73 05, lofls 3-T6. Práts tS-JSftj, Vsrsó 58 20. Budapest M-tlVi •Isrárt (H2Vl, Hnlmrssl sí9
Magféléket
Hiraoh és BzegA
magüzletében legjobban vásárolhat
i tfalds ésTlia-jsgTi***
VALUTÁK IW VIZÁK
\\nfol L 27*82-27*97 Befesti. 79-69 8003 CsSTk. IW0-1702 Dásk. 158 00-15380 Utaár 909-10*07 OoOál 97100-574-00 Pruidi f. 71-40 22-70 Hoü. 229-30 230-30 Lengyel M-«>64 30 - es 3-J8 4-42 sva 412-4-8 \' trs 29 90-30-20 Márta 18830-138 90 Morráf 15800-193 60 feesta —*—-—*— C-hüL 8035 80 7S ▼áld 1.110-00 11050 ■ vAdk. 113 2015380
AMSL 229 82-110-21 Belgrád 10-05 10-08 Üri® ll« 32-134-72 Brüsszel 7*77 80-02 Bikarest 3 40-1*42 Kopssb.lt 3 15 15345 Loodoe 77-81 77-89 Madrid 61-10-63 10 Milano 29-99-30-09 Newyec 57T60-74 » Osilo 153 20-198 60 Párti m0-22-47 Prága 16-96-17-01 Szófia 4*11-4-17 Stocfch. 153-35-153-79 Varsó 64-12-64-83 Wka 80-48-80-73 Zaricfc 110*18 110 48
Eladja: Délzalai lyoaéa él LiykliM Tallilit, Higyklllllái.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Intarurban teleion: Nagykanizsa 78. sz.
A gyOmfilcsfák
rS»fahliSá« •■atll nrrmeteiélének
Ideje közeledik 1
A most huználindó védóaaerek :
Enda vagy Dendrin
(gydmólcstakarbo.lncu-nok) eIpuajt\'ll|Sk s Iákon áttetsló kártékony rovarokat, iiok álcáit és petéit itb.
Amonil és Sulfarol
bordót léhes keverve i gombakáitevóket irtja.
N o v a n d a «
mlgn kéntartslmr gytlmólcilikirboU-neum) kártevó rovarok és goabák Irtására.
tilbír
(kéntartalmú bsryumsullid készítmény). Megöli s t-kon áttelelő rovar és gombskirlevóket.
Almola vagy Pomrin
(vérietű kátrány). Vágott éi vértéivel sebhelyeknek légmenteien való bekenéiére
llátt éi kézi Oyúm&losfa-permetezfi-gépek. Fakéreg kaparók. Fakéregtlsztltó drótkefék.
Beizerezhetök:
ország józsef
mag, mfltrágys, termény ás növény-
védöizerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A btróaág mellett Telefon: 130. _s»

ZALAI KÖZLÖNY
1930. március 15.
áPHÓHIBDETÉSEI
Ai apróhlrdeléMk dija 10 M\'.ig 10 1\'llér, Minden további azó d\'Ja 8 «•«. Vet*•■<» Onnepoap 10 aiólg B8 ttllér, minden további azó dt|a a flll. iiSmdin áa p<-n-tckaa 10 azólg •• tllMr, mtadei lovábU azó dl|a a ftlt. Qmaaó a mmdaa vaata-gabb batOből álló azó kát szónak azámtt. feSi. Aliáaá karcaiknak SOM <
IIWI
aLIf a M
aataiaáf artatl-flnfBKtr «r«á» kél StkttlVM* tétfedelea fukar, egy-párasát koca), egy szánkó éa kéti át lí>-tzerazám Bővebbel VörOamartj-utca S.
ertauMt v -H97
Hm** Cacngery-atca 18. alatt 724 Q ö taletev*. >y -_-<" W
Jktélailt" kényelmemet olcaón 167. Í71.ta)alo» arámon readdjea. Surgonj-
éa
dm .Autótaxi"\'
HII||Ul«aaé| flgyalaaéba I Fő-
vároal ulamrél hazatérve, tavaaal ruhák, koaatOmfik, kabátok, hálltuhák a legmodernebb, legaiebb ét legolcsóbb kivitelben kéaaOlnak nőt divataialonomban. Irléaea ruhákat már • Mrt kéaziteh. — tlOlgy-kOtöntég aalvea Umogatáaál kért Rtron Mid nA dlvatazakMja, Vároahái palota, II ameel.__ IMI
Kotryfl hajtékseatk eladók Baiaó
Sándornál. «I71
■aáara 4 szobát. ffirdótzobás I. eme leU lakáa Erii \'iát tér 18 aiámu házban málua Irt klauo. Bővebbel Dr. Halphan ügyvéd Irodáiéban 1133
Frlaaa laal, [raaábat-lár >.
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egéazzégügyi, központi t,őa- éa mekgvlz-fntéat berendezéseknek uereléaét, caator-uázáat, továbbá vaaazalkeaeU éa egyéb Ukatns munkákat Talafaa S-M. 626
Kladé ta|a< I a a a k I ■Irá^alaa B. azámu üzlet éa bérház nagy raktárakkal 1200 D-OI területen Igen nagy Jövedctmeaőaéggel,
H4vla-tár IS. azámu ház nagy mí-helybelylaég éa Igen nagy kerttel,
NtMkátea 17. azámu Igen azép ti kőét pékhti/ácép kerttel, .
Klataat-atoa M. uámu klaebb bérház uép Jövedelmezőséggel, Pattlt-ataa B. azám, régi Jól beve-
MaaatWMeaa|Hrt SB. azámu ház azép udvar éa kerttel,
fBrkálioaa egy 10 holdaa kitűnően kezelt éa )ő leraó 7a (szőlő,
A aa—naaftariUáal ulmentén a barakk mellett agy 2 holdaa aiántófőld, Saakaákaiyaa egy 10 holdat tzántó ét gyOaiölcaOa épületekkel.
Ezeken khrol még tobb loldizlntet magán-ház éa emelete* bázbáz eladó, melyek caak komoly reflektánaoknak lettnek megmutatva Mlndcnnenill felvllágoalláftal kéazaéggel
Irodája,
szolgál
Ingatlanlorgalml ------ r Miklós ut 2
Nagy kani zaán, 1112
Horthy 1
IliayamSa duaan feltzerelve legdiva ioaabb mintákkal. Kárpáti BOaiaél, KOI cacy-atca 15. 926
réasakSIoaSat btkebelezéaie minden öeasegbea a legelőnyösebben éa leggyor aabban lolyőailtat (oaél laaaéo pénz kölcsOnkózreUtő irodála Nagykanizsa, Horthy Miklőa-at 2. azám. 881
Értaaltéa. Ezúton értetlt|ak a mélyen tisztelt llőlgykuzonaégel, hogy lavaazl cottüm, köpeny éa ruha modeltjalnk be mutatását megkezdIQk. — Varga Roller sálon. 1096
BatMr, kl a kováca máskához la ért, 300 pengő kaucióval álUat kerea Homyák Imre, Surd, Somogymegye. 1147
A mélyen tlazlelt Hölgyeket kér,Ok I Tekintsék meg kabát-, koaiiam-, ruha madallajdanaégaliekat. — Elsőrangú munka, olcaó ár, réazklre la. Welaz Nővérek divatszalonja, Zrínyi Miklós-utca 34. 1161
Eötvöa-lét 18. azámu házban egy kél azoba ét öaazea mellékhelyiségekből álló lakáa májua 1 re kiadó. Bővebbet Aomél taaáo irodája, Nagykanlztán, Horthy Miklósul,8 1128
Egy darété vlllanymolo.rsl éa egy korldrész eladó Tárház utca 1. azám.
üiót Fealetlch Sándor aOJiOrf uradat miba egy lellétlcntti magbltható, teljeaen biztoa hajtáiu parádéa ksaaéet keretnek, tzemélyet Jelentkezés aaját kölltégen dó-nyöa. -1179
Oaatéaé, la<llta| llaitka varrodáját Mtgyar-u. 41. át. alá helyezte, a nagyérdemű hölgyközöntég azlvei páitto-gátit kéri. Tanulokai, kitulól felveaz. II\'*
Calnotan batsrsaatt szoba, esetleg fürdöizoba baaználattal azonnal ktad\\ Um
Háaak, 8. 5, 4 és 3 tzobát aaagéa-Mtttrw nagyobb éa Utebb Jovedel-maaébé\'hAaab, BaUUtéxak, Sara-kaSh«B|raa 10,8, ét 8 hold bírtak épületekkel, axMblrtak uentgyörgy várt ét bagolal hegyen «, 5, 3, í ét I hold plaoébket, Pörhéncen lí, 4 ét I hold aarSIS piaiéval Kaataaa halárában 10, 8 és ö- hóid bírtak, továbbá .30 hold megfelelő épaktakWt óleaó árban eladók. Bővebbet Dakéee Btikaa ingatlan Mt-vetttő Nigykaatzaáa, Szemere-u. 8. uám. -n -lloo
kétéaaababatar, komplett
" ---- négyezövet ráélá,
,.—...-,-llözét mtátt olctőn el
adó.Xleaagiry at I, ataó emelet
Szép káMaaal
aMMbtaSTSstil
iáaMak ét taaaM leányok lelvélet-- > nak, Pitit női tztbonát.
Háraaaaakáa ulcal lakát mellékhe-lyltégekkel majut l-re kiadó. Kinizay-u. tzám. -IMS
Etasáaaaa butoroa tt koldnbejáralu ulcal azobá, lOrdőazoba haaználatul áprllli elteiére kiadó. Szemere-u 2. - 188
Három tzobáa lakáa májút 1 re kiad*.
Erzsébet iét 10. alatt. _ 1178
Talak alaM. Bővebbet Telekl-ut 22. azám alatt 1116
Elaat* Ctengeti ut végén 2 hold föld, házhelyeknek alkalmit, I pengő öienklnt TulaJdjnot Klnlzal-ulca 23. -1180
léaaaf Mhareaa-utca 3»a. izámu ház azabadkézból eladó. 1181
Utcai ■alattialyla*al raktárak, garázt,
pince kiadó. Bővebbet Deák-tér 2, emeki.
-1179
Telekl-ut 78. u. alalt háikal* alad*.
-1114
lálaatkáa udvari lakát meHCkhelyl-tégekkel májua 1-ra kiadó. Caengcrl ul 19 tz. I 82
utitttoaiaíniMKfl
Elsőrendű saját termésű "" kerecsenyl
lehér asztali bor literje ... P —-60 schlller (vörös) asztali bor P —•«) kitünö fehér asztali borédet P — 80
IMI JEll, bltkjÉn-ltu II.
Kiad* egy azoba, >ocybi, faház ápri-llara, IrallkOzlethehytiég májuara. Klrály-u\' ta u. -uaj
Etádé Klntzay-u. 28, at. ház Bővebbet ugyanott -1199
TassléMitirith felvétetnek SIÓ Márta nőt divattermében Sugár ut 15 alalt. -1166
Egy bulorozc Kisfaludy u 17.
bútorozott azoba azonnal kladé, -1204
Irégépet lálhaló Iráant, Jó állapolbin kereiUnk megvételre. Cim a kiadóban.
■1183
Takaraaéajrépét kereaek meg»é "télre. Ámulatokat Vflröimarty ulca 36. tzám aU kérek.
a Müazeréaz taaraaoat lelvetz Brtndl Sándor éa FU cég. Deák tér 2. 1201
a ■ajáréa* komolyabb, megblzhaló, kl a házlartát minden ágában Jártaa, felvétetik. Cim a kiadóban. -1184
Egypár rizaodrony atadé. Tdeky-ut 42. szám. -1203
Héa aladé. At Altlla-u\'ca 77. azámu ház tzabad kézből eladó. Tudakozódni a tázban lakó háziul.Jdonoanál. 12)5
i Oaapéféaxak ellenórzéatel, amerikai teher Leghorn kellető tolások állandóin kaphatók, darabja 12 lillér. Só-nlca 12. at.
•1203
t
Egyaaebéa nagy lakás mellé.helylié-gekket, május l-re kiadó. Caányl Utzlo-u. 21. ar. |208
Katonarétaa, órhtz-u. 14. az. alatt (gytzobás lakát májút t-re kiadó. -1207
Irta: Horváih E. János
ny. lak. Igazgató. Ill-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel.
Ára 1-— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
rfx epésscéieltien hű tuiról
SIN SER
VARRÓOÉP.
yUajat&ntj havi nlsiileíttU,, SINOER VARRÓOÍP DÉSZV TAR5
BáSTKARUtSi Ráktilate: Fö nt 1.
KOVALD
budapesti faatAgyár
nagykanizsai Üzletében comblné fűzők, fűző különlegességek, melltartók, harisnyakötők és gummlharlsnyák a legszebb kivitelben, mélyen leszám olt árban részletre is kaphatók.
Birítsyi ueateliteáéi ét fajaiéi
Nagykanizsán, Csen ery-nt 5.
Árlejtést hirdetmény,
Vo. Breuer Testvérek volt bánok-szenlgyörgyl cég és Illetve vn. Breuer Vilmos és vb. Breuer Bernát csőd-Qgyében folyó évi március hó 1& napjtn nyilvános tiiejtés utján tl-adaiik a csődtömeghez tartozó 1 drb. 5.000 pengőre becsült, 0.23.392 rendszámmal bíró Fial 519. gyártmányú 6 üléssel bíró, kékre feslett, nylioit auió. A venni szándékozók felhív itnak, hogy zárt írásbeli ajánlatukat alulíró t csödiömeggondnok-nál folyó évi március hó 18. napjának d. e. 12 órájáig nyújtsák be, amellyel egyidejűleg 500 pengő. bánalDénzül letétbe helyezendő. Az írásbeli ajánlatokhoz a c8ödtömeggondnok kötve nincs és amtnnylben azok közül egyik sem fogadtatnék el, ugy ugyanaz nap d u. 3 órakor alulírott csődtömeg-gondnok irodájában az ajánlattevők és esetleges más venni szándékozók közölt versenyiárgyalás fog tartatni. Amennyiben a versenytárgyaláson sem tétetnék megfelelő ajánlat, ugy a legtöbbet ígérő ajánlatához sincs a tömeggondnok kölve. Az elfogadott ajánlat benyújtója tartozik a vételárat és a vételi Illetéket azonnal kifizetni és a megvett autót elszállítani. Az eladásra kerülő autó alulírott tömeggondnok közbenjöttével megtekinthető.
Dr. Krausz Aladár nagykanlaail lakóa 1177 ügyvéd, i tődtömeggoniinok.
— Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
5103/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
Horthy Miklós v. közkórház László herceg-utcai kórépületében a központi fűtés, vízvezeték, csatornázás, villanyvilágítás, jelzőcsengő és villanylámpák berendezésére nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi április hó 8-án d. e. 12 órájáig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási müveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és a fűtési vízvezetéki és csatornázási munkacsoportra vonatkozó 10 P ért, a villanyvllágitási és jelzőcsengő berendezésére vonatkozót 4 P-ért, a vlllanylámpákra vonatkozót 3 P-ért megszerezni lehet. Az összeget Nagykanizsa város 56.607 sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára a rendeltetés megjelölésével kell befizetni és az erről szóló elismervényt a v. mérnöki hivatalban kell benyújtani.
Nagykanizsa, 1931. március hó 10-én.
nro Polgármester.
5172/1931,
Hirdetmény.
Akinek hibátlan melegvérű ménesi kója, vagy 3—8 éves korig melegvérű ménlova van eladó, jelentse azt he Április hó l-ig a helybeli méntelep vezetőségének.
Nagykanizsa, 1931. március hó 14-én.
IIM Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
4420/1931.
Tárgy: Virágtartó rácsok és vályúk beszerzése.
Hirdetmény.
A városház 39 utcai ablakára összesen, cca 70 fm. horgonyozott s vaslemezzel bélelt virágtartó vasrács, elkészítésére zárt jráslkli ajánlatokat- jtérejc.
Az ajánlatok L hó 30-ának reggeli 9 ó ájálg adhatók be a városi iktatóhivatalba.
Költségvetés és bővebb felvilágosítás a v. erdőhivatalban kapható.
Nagykanizsán, 1931. évi március hó 13-án.
un Polgármester.
1931. március U.
ZALAI KÖZLÖNY
s
1931. év ujdonbágal Ön is ezt várta!
Megkezdem a ,
Csepel kis motorkerékpár
eladását. — Szállítás a rendelések sorrendjében.
— Nyugodt, üzembiztos motorozás. —
l«/4 lóerős 100 ccm\' motor. — Turasebesség cca 50 km., üzemköltség cca 1 fillér km.-klnt.
Ára Boscb világítással 495 — pengő
a havi részlet 36-— pengő
Szabó Antal
fegyver- és sportárunagykereskedés
■utó, motorkerékpár ás kerékpár osztályában.
Varga Rándor
aranyéremmel kitünteteti saját modernül berendeiett műhelyében
mos, füst, ttastit és pttssérOk.
italan mun-Vállalok. Gallérok 10 és 12 fillér. Gytijtfitélep: Horthy Mlklós-ttt 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
—— IQOX I I Mjifcj. I II |T —
Olcsó, sifp kl fogásta kámért felelősséget
Ha kútjának vize egészségtelen, vagy kíifés, készíttessen
PURT HrUHIT
ERDÉLYI JEh6
gáplparvállalsfával Zalaegerszeg. Telefon; 43. Kéult:
tlmnték éa Mtvatlyukarfir* éazáutit, traktorok, aaUk éa pápák Javltáaát.
__ím
Elköltözés miatt feloszlatom
champíon-dijas tenyészetből tredő 20 darab tenyészkocáből álló
yorkshirei tenyészetem.
Eladók fias és rövid időn belül fialó kocák és egy 18 hónapos tenyészkan.
Fülöp ZottáftrZaiahaláp.
I-ertlctrrf: í*#otr», «. az. poststlók.
- ----- ---
Pk. M/931, si. 1931. vghtót 56/931. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Krsuaa Aladár nagykanizsai üj áltál képviselt Htraeh és Szegő és
helmef Ernő nágyksntzasl lakóitok Javára 2A4 P 02 f.. 33 Pengő 90 t. lóké és több követelés lárulékal ereiéig a nagykanizsai kir. fvtlblróaág IP30. 6132 és 6242/2. sz. végzésével elrendelt kleléglléil végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. tvt január hó Is én lefoglalt 4900 P becséitékll ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásblrd-ság lenti számú végzésével az ázverér el-zendelletvén, anr.ak az 1908. évi XLt. t c. 20. § a alapján az alább megnevezett s s loglslátl tegyzókönyből kl nem titnó máa foglal látók Javára Is sz árverés megtartását etrendelcm.de csak atra sa esetre, na klelé gltéil joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset lolyamatba nincs végrehajurt szenvedő IsUsán, Mor-mszlán a fizetett öuzeg levonátávil határidőül 1931. már-délután fél 3 ó(ájs
untkor a bíróilag lefogHIL > Ingóságokat .........
, Sb Ingóságokat a legtöbbet lg. tflzetéa mellett, eseüeg be. el fogom adni még Ikkgr U. ha tntó tél s helyszínén nem leUnnék csak ellenkező klvániágot tráabsn nem nyilvánít. Nagykanizsa, 1931. évi lebtuár hó 22 in.
Elek László s. k.
kl. bírói ági végrehajt,
i in mint bircságl ki-uliloll
KOVALD
budapesti festőgyár
elvállal
férfiöltöny, selyem, zsorzsett, bársony és szövet ruhák
festéséi és tisztítását a Ifgszebben. Gallérok, kézelők és Ingek legszebb tisztítása. Vegyllszlitásl és festési árainkat lényegesen leszállítottuk és ezen áraknál olcsóbban elsőrangú munkát egy cég sem készithrt, azért legyen bizalommal 50 éves legmodernebb amerikai gépekkel berendezeit cégünk iránt. Oyüjtőlelep: föfcykaiiteiá^ CsÉS^ry-íit 5.
■áHhfkMiHMIak tSlálkoidtiélye sz
István király SSillodV
Budapest, VI. Podmaniozliy-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. - Sürgönyeim: HÖTÖLIST. Minden modern kényelemmel berendezeit elsőrangú családi szálloda. Mindén szobában közponli fűtés, hideg, meleg folyóvíz és telefon. Lift. Szállodában kávéház, cukrászda és fodrászlerem. A keleti pályaudvartól közvetlen villamosösszeköttelés 2-es és 46-os kocsikkal.
részletre
kabátot, ruhát,
mert nálunk olyain olcsón szerezheti be készpénzért, hogy bámulatba ejti a közönséget.
A legsiebb
megérkeztek!
Kfll kfóát, csinos kivitel
P 21-80
NŐI kabát, végig műselyem bélés P 24-80
Elegáns tweed kabát végig selyem P 35-80
Legfinomabb dubl angol . . . P 55-—
Legfinomabb Iweed végle bélelt P 65-—
Selyem harisnyák bámulatos olcsó árért.
Mielőtt vásárol, saját érdekében jöjjön el hozzánk.
MAGYAR
DIVATCSARNOK
NAGYKANIZSA,
Fő-ut 6.
lt. ___ZALAI KÖZLÖNY__1931. mii clm 18.
V 1 t • - • —\'
1931. májusban
V;, fa . . ív\' " V.\' É . . ,\'
MEGNYÍLIK:
KOPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ.
Nyomatott ■ MUaU Nyomd* ét Lapkiadó Vállalatnál Nagykaniuán. (Felelős fixletveMtt: ZaUi Károly.)
71. évfolyam 62 szám
Nagykanizsa, 1931. március 17, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sier»eaztő»íif. nappal Sugár-ut 2., éjjel Pöul 5.
Kiadóhivatal: Póut 5. axim. Keszthelyt ttókkladóhlvatsl: Koiaulh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést írn : egy hóra 2 pengő 80 Hllér. T,,.,„„ / Szerkesztőség 421. Ilim, (é)|el 78.) 0 \\ Kiadóhivatal 78. Keulhelyl Ilók 21
A borfogyasztási adó
Régi kívánságuk a bortermelöknek, hogy a kormány vegye revízió alá a borfjgyasztási adót. Vannak kívánságok, amelyek ennek az adónemnek teljes eltörlését hangoztatják, azonban ez olyan dolog, ami nagy megfontoltságot igényel. Az előkészítő nártértekezleten az a vélemény alakult ki, hogy a borfogyasztási adó teljes eltörlésére nem vállalkozhatik a Kormány, ellenben mérséklését már a legközelebbi jövőben programjába veszi. Ez a megoldási mód szoros összefüggésben áll a községek háztartásának rendezésével, amely törvényjavaslat a miniszterelnök bejelenlése szerint már húsvét ulán a parlament elé kerül.
Meg kell azonban legyeznünk, hogy a borárak emelkedését nem lehet egyedül eltöl az intézkedéstől várni, mivel a bor árnivójának visszaesését messzebbmenő okok idézték elő. Ezek közöli az okok között kell megtalálnunk elsősorban Trianont, melynek rendelkezései nagy fogyaazló területeket kapcsollak le, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a különböző országok elzárkózó magatartását és túlságba hajtott vámpolliikal irányelveit. Ugyancsak nagy hatással van még a magyar bortermelésre az Amerikai Egyesüli Államok s több más állam abslinenclája is. Nem szabad tehát túlzott reményeket táplálni a borfogyasztási adó leszállításával kapcsolatban 8 különösen óvakodnunk kell áltól, hogy hangzatos jelszavak ulán Indulva várjunk a kormánytól cselekedeteket.
Nemzeti és szociális szempontból Is figyelembe kell venni ezt a kérdési. Túlzóit .intézkedésekkel népegészségügyi szempontból épen ellenkező haiást érhetünk el, mint amit nemzetünk fejlődése megkíván. Nígy veszedelem rejlenék abban, ha iljlen túlzott Intézkedéssel a bortermelő lakosság fogyasztását káros módon megnövelnénk. Helyes a kormány álláspont ja, amikor a kérdéi minden oldalát megvizsgálva arra az elhatározásra jutott, hogy kielégíti a megengedett halárig a termelik igényeit, de ugyanakkor megvédi a község érdekeit is.
H tngf ulyozzuk, hogy kizárólag a borfogyasztási sdó eltörlésétől nem lehel várni végleges gazdasági elő nyöket, viszont ugyanakkor Igazsá gos dologra vállalkozik a kormány, na a bor megadóztatása terén enyhítéseket eszközöl.
A magyar bor problémá|a éa a magyar bortermelők gazdálkodásának prosperilása a borlogyas\'tási adó mérséklésével még nem oldódik meg. Kiviteli és belföldi fogyasztás szempontjából is fontos kérdés az, hogy állérjünk — az erre a célra alkalmas területen — a cstmcgeszőlö nagyobb mennyiségben való termesztésére. Ezzel ptttu-amesan azt ia figyelembe kell vennünk, hogy olyan vidékeken, anitlyeken silányabb minőségű szölö-nemtkel lehet csak termeszteni s ez-
által bortermelésük Is veszít minőségi téren, nem lenne-e helyesebb, ha a lakosság állérne a jobban kl-lizetödő gyümölcs termesztésre.
Természetes, hoxy a kormány Ily irányú programja máról holnapra nem valósilhaló meg, de egyszer meg kell indilanl a sikeres és célravezetőbb szólögazdáikodást, mely ugy piacszerzés szempontjából, mint árak tekintetében közelebb viszi régi és híres borgazdaságunkat a kívánt célhoz.
A magyar bortermelés dicső múltra tekinthet vissza. Az elmúlt évszázadban negyedik helyen állott hazánk nemcsak mennyiségi, de minőségi-
bortermelés terén Is. Kiváló borkülönlegességeink voltak és vannak mai napig is. Eteket a szinte medicina számba menő borfajtáinkat okszerű gazdtlkodtssil s megfelelő kihelyezési lehelőséggel a világ keresett és favorizált boraivá lehelne lenni. A kormányzit még ebben a nehéz esztendőkben is megtelte ezen a téren köte\'ességét.
A kormánypárt legu\'óbhl értekezlete u\'án ítélve elölte állunk nemcsak egy aránylag kisebb jelentőségű, dc széles bortermelő rétegeket érdeklő adómérséklésnek, de egy nagyobb Iveléiű borgazdaslgl programnak ls

Hétfőn délelőtt egy Ismerőse a Budafokl-nton találkozott Schreiberrel
Az a gyanú, hogy Schreibert egy özvegyasszony rejtegeti/ aki miatt kftvette el a gyilkosságot
Budapest, március 18 A rendőrségen hétfőn egy nö bejelentette, hogy szombaton ette a Huszár-utcában látta Schrelber Tamást egy férfi társaságában. Mielőtt még a járókelőket figyelmeztethette volna Schrelber eltűnt a szeme elöl.
Egy másik bejelentés szerint Schrei-bernek már a bűntény elkövetése előtt szorosabb
viszonya volt egy körülbelül 30 éves elvált asszonnyal,
aki mlatl akart minden áron szakítani Nagy Máriával. Ezt a rejtélyes nőt még nem találták meg, mert különféle álneveket használ. Egy másik bejelentési Blldl Pál volt gazdatiszt tette, aki elmondolla, hogy
Schrelber ellopta az ő születési bizonyítványát.
A bejelenlés alap|án megállapították, hogy Schrelber Blldl névre állíttatott kl magának útlevelet és ez az útlevél most is érvényben van.
A budafoki rendőrségnek héifón délben egy asszony előadta, hogy a budafoki országúton találkozott Schrelber Tamással, akii már régibben ismer. Pénzt kért lile. Az asszony azt felelte, hogy nincs ét kiabálni kezdett, hogy az emberek ligyelm!l lelhivja. Schrelber ekkor Albertfalva felé kezdett rohanni
és csakhamar eltűnt. Egy Ifrli szintén a buditok! rendőrségen jelentene, hogy
délben egy órakor találkozott egy könyöradománygyOJtövel, akire teljesen ráilik Schrelber szc-mélylelrása. Most az egész környéket lazzlázzák.
A rendöiség megállapította, hogy Schrelber szerdán délelőtt visszatért a lakására, ahol
összeszedte Nagy Mária ruháit és eladta,
de nem sok pénzl kaphatott értük és igy az a véleménye a rendörségnek, hogy a gyilkost valamelyik fővárosi Ismerőse, ta\'án épp az a rejtélyes fiatalasszony rejtegeti.
Schrelber helyett Neu-bauart fogtak
Mohács, március 16 Arra a hirre, hogy Szombalon Szekszárdon látták a gyilkost, aki valószínűleg Pécs felé utazik, hogy átszökjön Jugoszláviába, vasárnap egész délelőtt készenlétben volt a mohácsi rendőrség. A Vörös-féle vendéglőben Igazoltatlak a detektívek egy Schrelberhez nagyon hasonlító férfit, akiről azonban kiderült, hogy Nfubauer Endre B-llslás adóhlvalal-nokkal azonos, ö volt az, akli Szekszárdon is Schrelbernck néztek.
ScOrelber állítólag NagyKanlxsán töltött egy éfaxaliát éa autón ment tovább Cctcnyc felé
Nagykanizsa, március 18 Schrelber Tamás után hétfőn nyomozást indított a nagykanizsai rendőrség Is. Március 13 án esle kél léit! érkezeti au\'ón Nagykanizsára. Bud i-peslröl jöttek és a Centrálb.in száll lak meg. A sa|álkezüleg kiállított bejelentőlap szerint egy budapesli gyáros és titkára voltak a vendegek. Másnap, 14 én délelőtt a Havas ctg benzinkuljábói 35 liter benzint vettek magukhoz, majd felvoiték miguk me\'ié Vlncze Imre nagykanizsai gép-kocsimosót, hogy mulassa meg a Letenye felé vezető ulat.
A benzinkút kezelője, Simon Ferenc vasárnap látla a lapokban Schrelber Tamás fényképéi, mire a szombat délelőtti két ulas közül az egyikben, aki sportruhát viselt és feltűnően ideges volt, felismerni vélte Schrelber Tamást.
Simon Ferenc bejelentette észrevételét a nagykanizsai rendőrségnek, amely közölte a budapesli főkapitánysággal a Cenirál két vendégének bejelentőlap-adatait azzal a kéréssel, hogy nyomozza le : megfelelnek-e a bemondott adalok a valóságnak.
Március 15. NagyKanixsdn
Nagykanizsa, március le
Nagykanizsa Aros hazafias polgári társadalma ebben az évben is mélló fénnyel áldozott március 15-én a Szabadság ünnepének. Ugy a nagyközönség, mint a különféle társadalmi egyesületek és Iskolák is kivették részüket az ünnepélyből, melynek vasárnap délelölt tél 11 órakor a P. Deák Szulplc lerencrendi plébános állal bemulatott ünnepélyis Istentisztelet volt a bevezető mozzanata. Rácz N. Jtnos főkántor vezetésével az Egyházi Vegyeskar énekeli elismerésre méltó betanulással a szentmise alatt. Onnepi Istentisztelet volt a többi felekezetek templomaiban Is.
A VAroal Színházban
dülelött fél 12 órakor rendezte meg a Zrínyi Mlklis Irodalmi és Művészeil kör a gondos műsorszámokból összeválogatott márciusi ünnepélyét.
A polgári iskola pompás vegyes-ki ra a Magyar Hiszekegy elíneklé-sével nyitóit i meg a művészi össze-állilátu műsort A Ví-rosi Színház minden talpaljlnyi helyéi zsufolttig me..töltó előkelő hallgatóság nagy élvezettel hallgatta a vegycskar legkomolyabb krilíkál is kiálló teljesítményét, amely később a Talpra magyar és a Szózat eléneklésével váltott kl nagy elismerést. A tapsokból bőven kijutott Kelting Ferenc karnagynak Is, akinek erős vezetése kitűnően érvényesül a pompás együttesben.
Komoly és érlélres művészi élményt nyújtott a m. klr. honvédzenekar, amely Weckl (Jeliért karnagy betanításában minden szépségét kihozta a szép zeneszámnak. Percekig zugó laps jutalmazta a kl-vá\'ó zenekart és karnagyát.
Krátky István dr.
polgármester mondotta az ünnepi beszédet, melynek Során lendületes szavakkal, izzó, hazafias lélekkel vonl párhuzamot Magyarország 48-as és a inal helyzete közöli. Bevezető szavaiban a szabadságharc, majd az azt követő küzdelmes évek fordulatokban gazdag történetéi Ismertette röviden és megállapította, hogy 1848 óta nem volt egyetlen esztendeje sem ennek a népnek, hogy maradék nélkül meg tudta volna valósítani a 12 márciusi pontot. Ez magyarázza meg a márciusi ünnepnek a mai napig is hiven megőrzőit hazalia«, sőt tűn telő jellegét. — Csak IclJesUleten, életbevágó vágyaknak vannak ilyen hatalmas, elkeseredett lestllőere|ük.
v- Ha móltókép akarjuk március 16-lkót megüunepolnl — mondotta a polgármester, — méltóknak kell tennünk azokhoz a lelkes magyarokhoz, akik a márciusi eszmók hordozói voltak. Ko<suUi Lajos, élőiének mély tragikumával adott nokünk gyönyörű példát arra, hogy miként kell a Borscsapásokat emelt tővol, töretlen hittel egy éle-ton keresztül viselni. A márciusi Ujak és Kossuth Lajos enlékc a teltekben nyilatkozó, áldozatoB h&zaszerototet Je-
ZALAI KÖZLÖNY
1930. március 15.
lenti. Végül kiáltsuk oda a magyar Ifjúságnak, hogy vlsoljo kemény önérzettel nehéz sorsát. ní/.zen bátor tekintot-tel a Jövőbo és a vértanuk máglyáinak fényénél erősltso lelkét kllartásia. Ha Ifjúságunk körültekint Áthatja, hogy Európa ma nemcsak a gazdasági válság idejét élt hanem társadalmi éa szociális lérou Is forrongásban van. A világnézeteknek ebben a khaotlkus harcában soha íiem volt nagyobb szüksége a ma-
gyar Ifjúságnak arra, hogy uieglngat-natatlanul álljon a lábán ós fel legyen vértezve azokkal a lelki, orkölcal fegy-
verekkel, azokkal az utmutató eszményekkel, amelyek szereucséüen hazánknak ezen nehéz holyzetból való kivetéséhez feltétlenül szükségesek I
A beszédet követő fapsvihar jellemző fokmérője volt annak a nagy hatásnak, amit a polgármester beszéde kiváltott a jelenvollak lelkéből.
Végül Dávid Magyar Józsel a Zalai Közlöny munkaiarsa szavalta el .Márciusi véres emberaratás" clmü költeményéi. A fiatal ujságltónak őszinte, meleg sikerű debut-|e volt ez a kanizsai nyilvánosság előtt. Mint poéta remekbe laragott versének lelkesedéstől fűtött ritmusaival, mint előadó szuggesztív erejű, szimpatikus modorral nyerte meg a közönség leljes tetszéséi.
A vasárnapi ünnepség Ismét bizonysága volt annak, mennyire szüksége volna Nagykanizsának egy megfelelő nagy teremre. Bár a Városi Színházat zsúfolásig megtöltötte az ünneplő közönség, mégis százan és százan voltak, akik nem tudtak már beférni és ezért visszafordultak.
A Kossuth-vaoaorn vasárnap esle léi 9 órai kezdettel zajlott le ugyancsak a Zrtnyt Mik-lós Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében a Polgári Egyletben. A vacsorán Nagykanizsa várps minden társadalmi rétege képviselve volt, akiket Kossuth szelleme hozott Osz-sze. Az érkező vendégekel, akik között ott voll dr. Krátky István polgármester is, Tholway Zsigmond dr. elnök és Varga István háznagy fogadták.
Vacsora ulán hangzott el a serlegbeszéd, amit
Kelemen Ferenc bankigazgató, a Kör társelnöke mondott. Az ünnepi szónok msgasröptü és remekbe formált gondolatokból font emlékkoszorut Kossuth Lajos minden magyar lelkében elevenen élő alakja köré. Markáns szavakkal vázolta Kossuth üstökös! pllyához hasonlítható életét, akinek eszményi, színtiszta magyarsága még a legnagyobbak közül is kiviláglik.
— Valami mlszükus eró sugárzik kl — mondotta Kelemen Feréhe — a magyar faj e legméltóbb képviselőjének történelmi alakjából. Töretlen hllébon él, ragyog legtisztábban, legkifejezőbben a szublimált magyar lelek. Nem csoda, ha a nemzeU sors keserű nap-
Iáiban reménykedő lélekkel zarándokolunk a magyar hit kiapadhatatlan forrásához: Kossuth Lajos emlékéhez
— Az ezerévea múlt ntavlszükus erejo segítette át mindig ezt az országot a krízis óráiban.\'A Trianon által leamputált törzsben újra megindult a biztató vérkeringés, bár a gazgaságl krízis pusztító kórja eméaztl életerejét. Ugyanez volt a helyzet a szomorú kimenetelű szabadságharc után ls. Kossuth oznnbon példát adott a késői nemzedéknek arra, hogy logsulyosabb helyzetekben miként kell a magyar sorsért, a magyar polgári Jogokért dolgozni, küzdeni. Kossuth éleiéből a kővetkező nagy tanulság ereje sugárzik tolónk: aki a hazáért, emberi Jogokért meggyőződésből küzd, azl élet, a sors szeszélye és a feltornyosuló akadályok útjáról soha le nem térltheük.
A f.-enJiku. lüpsial fogadott beszéd mán a jelenvollak a késő éj-.
szakai órákig a legjobb hangulatban maradtak együtt. Az lakolák áa ouyasülatak
majdnem mindegyike megünnepelte a maga keretei közt március !5-lkét.
Kiskanlzsán
a Polgári Olvasókörben Fülöp Oyörgy dr. és Kocsis P. Ödön ferenceslelkész mondlak tartalmas, hazafias tűztől fűtött ünnepi beszédekel. Szavalat és énekszámok egészítették kl a szépen sikerült, lelkes hangulatu ünnepség műsorát.
A Vasutas DalkOr a pályaudvari munkástanyán rendezte meg a maga bensőségteljes, szép ünnepségét. Ansorge Anlal és Hankovszky Qéza hatásos beszédei, szép szavalatok és a dalárda ének számai alkották a inürort.
A Kath. Legényegylet
hazalias ünnepének Oazdagh Ferenc püspöki biztos, egyházi elnök voll a szónoka, aki párhuzamot vonva a hazafiság és vallásosság között történelmi érvekkel, kikelt ama rágalom ellen, hogy a katolikusok nem jó hazafiak. Sphless Qyula és F<mder Ferenc szavalatai nagy hatást keltettek. . *
A gimnázium lljuságának emelkedett hangulatu ün-
nepélye Igen nagy közönségei vonzott Itt Magyar lAszl? VIII. o. t., az önképzőkör elnöke mondott lendületes ünnepi beszédet. Szavalatok, melodráma éa az Ifjúsági zonokar kitűnő számai voltak azép programon.
A felsőkereskedelmi Iskola
a Kaszinó dísztermében ünnepelt, díszes közönség előtt Az ünnepi beszédet Ktrschner László IV. évf tanuló mondta, komoly azónokl sikert aratva. Az ünnepély műsorának nívója méltó voll az Intézetben mindig folyó hazafias nevelés tradícióihoz.
A polgári leányiskola
szépen sikerűit élénken látogatott ün nepélyén Bakos P. Oábor ferenoes hitoktató mondott gondolatokban gazdag ünnepi beszédet A gyermekek szebbnél-szebb szavalatai és a Vegyeskor számai telték teljessé a műsort
A II. kOrz. elemi Iskola
apróságainak és a nagy számban megjelent szülőknek és tantestületnek Filó Fereno Igazgató mondott a gyermekszívekhez találó beizédet A csöppsé-gck szavalatain kívül az elemista énekkar la kivette részét a sikerből.
A többi Iskolák
ls megrendelték a maguk ünnepségeit bárha azokról nem küldtek érteeltéat a szerkesztőségnek közlés végett
Vidéki ünnepségak
természetesen minden községben, faluban voltak. Ezekről helyszűke miatt legközelebbi számunkban Írunk.
A főtárgyalási elnök rendelkezésére rendőr vezette elő Pahocsa István városi képviselőt
A vágóhídi felügyelő part egy képviselőtestület! tag köxgyüUti kijelentése miatt Nagykanizsa, március 16
Nagykanizsa város 1930. október 31-i képviselő testületi ülésén Pahocsa István városi képviselőtestületi tag ineginierpellálla a polgármesteri, hogy van e tudomása arról, ami a vágóhídon történik, hogy vitéz Kovács András a vágóhídi felügyelő fajára n-dóságát összegyűjti, ellenben a város fájából lűzel, abból főz a serléseinek, van-e ludomáss a felOgyeló nsgy baromfitat fásáról és hogy rádiót vett magának és azt a vágóhídi (város által fizetett) áramba kapcsoltatja, stb. Mind olyan állitások, amelyek, ha megfelelnének a valóiágnak, Kovácsnak elbocsátását vonnák maguk után. Az interpelláció ulán dr. Krátky István polgármester megbízta dr. Kertész Lipót városi állatorvost, a vágóhíd vezetőjét, hogy vizsgáltassa kl az ügyet. Dr. Kertész lefolytatta a vizsgálatot, amelynek eredményéről iráaba is jelentési terjesztett be, mely szerint a Kovács ellen emelt vádak alaptalanok, Kovr.cs kifogástalan magaviseletű és becsüieles alkalmazottja a városnak, aki nemcsak hogy nem tüzeli el a váios Iáját, hanem 50 ürméler fit megspórolt a városnak, ugy, hogy az idén nem is keli a városnak fát adni a vágóhíd fűtésére.
Vitéz Kovács András vágóhídi felügyelő eire felhatalmazást kért a polgármestertől, hogy rágalmazás miait bejjerelhesse Pahocsa Istvánt.
Ma délelölt tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék Makáry Vilmos elnöklete alatt. A várost dr. Sabfán Q,u!a tiszilügyéiz képviselte, mig Pdhocsa védője dr. Rotschltd Béla ügyvéd voit. Mikáry elnök töob Ízben szólitolta Pahocsát, aki azonban nem jelent meg. Erre több
más ügyet tárgyalt le a bíróság. Végül ismét szólították Pahocsát, aki azonban Ismét nincs ott.
Vitéz Csillaghy vezetőügyész erre indítványozta Pahocsa elővezetését. Makáry elnök utasítására nyomban a rendőrségre telefonállak, ahonnan rendőr meni ki Pahocsa lakására. Mult az Idő, lejárt a tárgyalás megkezdésére kihirdetett Val2 óra Is, Pahocsa ném jött A bíróság moll már idegesen várla, mi lesz. Végül >/il2 órakor a 362. számú rendőrőrszem belépelt a terembe, utána Pahocsa István. A bíróság bevonult, mire a rendőr jelentette Makáry elnöknek i
— Nagyságos urnák jelentem alássan, Pahocsát előállítottam.
— Miért nem jeleni meg a rendes időben? — kérdezte Mukáry elnök Pahocsálól.
— Azért, inerl arról vo\'t szó, hogy a polgármester ur visszavonja a felhatalinazá.-t és a sértett a pertől eláll.
— Mi a foglalkozása? — kérdi Makáry.
— Nyugalmazott városi szolga vagyok.
— Van-e vagyona ?
— Van.
A nacionálé felvétele ulán feláll dr. Rotschild Béla védő és kijelenti, hogy miután időközben a polgármester azon van hogy ez az Ugy békés utón nyerjen elintézési, kéri a tárgyalás elnapolását: Dr. Sabfán Qyula tlszliügyész azt mondja, hogy erről nincsen tudomása, de ha erre komoly alap van, akkor napjlják el a tárgyalást.
Vitéz Kovács András erre odamegy dr. Sabfánhoz, akivel néhány percet tárgyal, majd dr. Sabfán kijelen i, hogy Kovács felügyelő nem etégszlk
meg a bocsánatkéréssel, mivel olyan vádak hangzottak el ellene, amelyek, ha igazak volnának, kétségkívül az ö elbocsátását vonnák maga után, de ettől eltekintve, neki a Vitézi Székkel szemben is vannak kötelezettségei.
A büntető főtárgyalás ezek u\'án megkezdődik és Makáry elnök felolvass* a vádiratot, amely felhatalmazásra, hivatalból üldözendő rágalmazásról szól.
Dr. Rotschltd Béla a valódiság bizonyítását kéri elrendelni.
Víléz CsIUaghy ellenzi, mert hiszen a város már megvizsgálta az agyét, amelyben a vádak valótlanoknak bizonyultak.
Dr. Rotsditld védő utal arra, hogy ez cuk házi vizsgálat volt. A törvény Ilyen esetben szabályszerű fegyelmit rendel el. Az állatorvos egyszerű jelentését, amely Kovács érdemeli sorolja lel, nem fogadhat) i el.
A biróatg elrend :ll a bizonyítási, Illetve a bejelentett hat vároai képviselő-tanúnak a kihallgatását.
Dr. Kertész Lipót városi állaioivos, a vágóhíd vezető orvosa elmondja, hogy a polgármester utasítására tartott vltsgála\'ot.
Vitáz Kovács András elmondja, hogy neki nincsen kfllön fájs, s vágóhíddal együttes a fája. Sikerűit nagymennyiségű lát a városnak megtakarítania. A sertéseknek Is ebből főzött. A rádiót llle\'öleg, neki külön villanyórája voll, a vágóhídnak Is külön órája van. Amit okmányjiag Igazol.
A törvényszék a tárgyalást déli 1 órakor elnapolta.
A második tárgyalás: az elsőnél Izgalmasabbnak ígérkezik.
A ni
•«yk\' Jjsls
I44|árás
Meteorológiai tasg-■ Héttőn a MmérWt-
Reggel 1 órakor -I, délalán J ■ +T esta I
flg/olőlelantáask i
1 ~ 9 órakor +M.
hriVM: Egész napon át Huta égboltozat
Szétírány Reggel észak, délben és eats áizakkilati szél.
(ÜJszekál rádlóJtknUs) • Matta arató-alal Intóaat aata 10 óra kir la-laaét ■ Valtozóaa felhAa IM sár-ható slUystlI hlaársáklsttsi.
— Elegáns hölgyek Singeméi vesznek finom köpenyt, kosztümöt éi ruhát.
vitéz Tóth Béla
fOtxar- éa oaamafla-kereskedésében
1 áokoz sunTsr roohfort . P l\'M 1 áokoz magyar rouáoar „ —\'96 1 áokoz Ufíir emeathali ,, 1 — I kg lyikMios magyar
emeathali......S\'—
i kg. Ilma trapplilaiajl . „ 2 60 Sardinia és pisztrángszelet nagy választékban. DéllgyOmölcs napi árban. 1 kg mogyorókéi . . P 3 40 Legfinomabb rétcsliszt.
Konzervek ■ Paradicsom, vajbab, cukorborsó stb. a legolcsóbb
napi árban. ____ni
SALVATORFORRÁS a veie, hólyag, reuma gyógyvize
a togrssvss oaapaóókot (.totója óa ilyanak kópsStfóaót mssaktdálvaus . ■ raumóa n .
^ —»••»-«•«! • »aaa- ó. hóir.ai,...k.i aiuhr.nt . ..karb.^.k Üzletvezetöség: Budapest, Erzsébet-tér I.
1931. március U.
ZALAI KÖZLÖNY s
Tizenkét adventista ügynök ellen eljárást indit a nagykanizsai rendőrség
Hétfőn délután detektívek lefoglalták az ügynökök lakásán talált adventista propagandafüzeteket
Nagykanizsa, március 1U A nagykanizsai rendőrség már megalakulása óla figyelemmel kísérte az Illeni adventista csoport működését. Az elíő időben rendőri szempontból nem is esett beavatkozás alá ez a működés, mert a csoport taglal
olyan csendben dolgozgattak, hogy Jóformán még a városban is csak kevesen tudtak a létezésükről.
A nagykanizsai adventisták azonban nem elégedtek meg ezzel a csendes működési lehetőséggel, hanem — mint arról a Zala KtzlSny vasárnapi Bzámában lerántottuk a leplet — nagyszabású propagandára szánták el magukat.
Hetek óta a fürge adventista ügy-nókök serege fúrja a várost. Minden magánlakásba bekopogtatlak és ha nem is épp a leglogikusabb, de mindeneseire a legbőbeszédűbb, no és meg kell vallani, egyik-másik még némi agresszív fellépéssel Is azt igyekezett bebeszélni a házlaknak, hogy egyedül ar adventisták hite az üdvözítő, hogy a .biblia" Igy, hogy a „biblia" ugy, hogy a katolicizmus félremagyarázása a bibliának, slb. Az ügynökök némelyike nem átaltotta P. Deák S.zulplc ferences plébános nevével kopogtatni, azt állítva, hogy propaganda füzeteiket a köztiszteletben ■álló plébános ls megvételre ajánlja.
A nagykanizsai rendőrség detek-tlvjei azonban kinyomozták azokat a fiatalemberekel, akik az adventista propaganda fűzeteket terjesztették és hétfőn délelőtt beszolgáltatták az ügynökök névsorát és pontos lakcímét dr. Lakatos Ferenc rendőrfogalmazó-nak, aki mint rendőri kihágás) bíró 12 adventista ügynök ellen Indította meg a kihágás! eljárást
A szóbanforgó ügynököknek ugyanis nem volt rendőrhatósági engedélyük »z advenlisla sajtótermékek terjesztésére.
Lakatos Ferenc dr. rendőrt kihá-gási büntetöblró hélfőn délelölt végzéssel rendelte el az ösz-üzes feltalálható adventista propagandafDzetek lefoglalását,
amit a detektivleslűlet tagjai már
Csepel Ffllerakat
Ingyenes
fehérnemű és felsőruha szabászati
tanfolyam
kezdődik kedden, 17-én.
Értekezni és jelenlkczni Csepel filerakataál, fiit 13.
foganatosítottak is a délután folyamán.
A rendőrség arra, a Zalai Közlöny szerkesztőségében lévő levélre is kiterjesztette » legszigorúbb vizsgálatot, amelyei az egyik advenlista In-lézelt P Deák Síuipic tererces plébánoshoz. Ez a szokatlan hangú levét nemcsak a legotrombább támadást tar-lalmazza az Egyház ellen, hanem mlnlha még beleütközne az állami és társadalmi rend ellen irányuló vétséget meghatározó töi vény-paragrafusba Is. Ugy, hogy ehhez a levélhez valószínűleg még a királyi ügyészségnek ls lesz némi hozzászólása.
Kanizsai pénzintézetek
mtmmimjm m* InaégahotAr*
Nagykanizsa, március 10
A Nagykanizsai Bankegyesülel és Délzalal Takarékpénztár igazgatósága a zárlat alkalmával nemcsak az egye-süleieknek szavazta meg a szokásos évi adományi, hanem ezenfelül az inségakcló céljaira Is 260 pengőt adományozott s az összeget már el is juttatta a polgármesterhez.
Itt említjük meg, hogy a polgármester a többi nagykanizsai bank Igazgatóságához is Sérelmet terjesztett elő hasonló adomány felajánlására, mert csak ezáltal válik lehelövé az akciónak húsvétig való fenntartása.
Megfoftotta 54 éves sxeretöfét, a holttestet elégette
Borzalmas gyilkosság egy tapolcai gazdálkodó présházában
Tapolca, március 18 (Tudósilónk telefonjelentése) Kegyellen gyilkosság játszódod le hétfőn Ambrus Ferenc 5-t éves jómódú tapolcai gazdálkodó nagyharsányl présházában, ahol a gazdálkodó fejszével leütötte szeretőjét, az 54 éves Perfel Mátyásnét, ma|d megfojtotta az asszonyt. Elvakult dühében petróleummal öntötte le ezulán és fel gyújtotta a holttestet, amely szénné éged. A csendőrség letartóztatta a | gyilkos gazdálkodói, aki vallomásé-
Divatos nöi kabátszövetek
és ruhakelmék férfi öltönyanyagok
SINGER
divatáruházban.
Egy 74 éves asszony borzalmas tűzhalála
Zalaouorezog, márolus 16 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Halálos szerencsétlenség történt vasárnap virradóra Kemendolldr köz-ségb.n Slnger Mórné 74 éves asz-szony, aki hosszabb Idő óta beteg és súlyos idegbántalmai voltak, vasárnap hajnalban ismét nagyon rosszul led, ugy, hogy felkelt és lámpái gyújtott. A lámpát a kezébe vette és igy Jirkált fel és le a szobájában. Egyszerre csak megbotlott, elesett és végi^ vágódott a szobá-
ban. A lámpa összetört és a petróleum kifolyt. Az égő petróleum csakhamar lángba borította az asszony ruháját. Mire velőtrázó kiáltásaira bejöttek a szomszédok, Singemé lesle annylre össze volt égve, hogy már nem leheted rajta segíteni. Iszonyú kínok közöli kiszenvedett.
rdmogua»uK ax énfeme.i hunixsai kereskedelmi:/ e.t ipart.
ban előadta; azért gyilkolta meg Perfelnét, mert az mindenáron az ő saját borából akart hazavinni, hogy ezzel ked veskedjék az urának.
Beomlott a héz két oaaléd felett
Znlaegorszeg, március 18
(Saját tudósítónk telefonjelenlése) A hó\'ömeg Zalaegerszegen löbb házat annyira átáztatod, hogy beomlással fenyegeti lakóit. Igy történt tegnap, hogy a Bethlen Qíbor-utca 21. számú ház, ani\'\'ly Vakola Józsefné tulajdona, összedőli. A házban lakik a tulajdonosnő ötödmagával, mig egy másik lakásban Fekete Viktor napszámos negyedmagával. Az épülői a lakókat miga alá temette. A segélykiállásokra csakhamar előjöttek a szomszédok, akik fáradságos munkával kiszabadították a kél család lag|alt. Sierencsére kisebb sérüléseken kívül komoly bajuk nem támadt.
A kanizsai sütőiparosok nem emelik a kenyér árát
A nagykanizsai sü\'ölparos szakosztály a mull hélen rendkívüli ülést tartod az Ipar testületben, amelyen szóvá kerüli, hogy a nagykanizsai sülöiparosokal is érinti a lisztáraknak 2—2 50 pengővel való felszökése. Felvetették a kérdést, hogy ilyen körülmények között Indokolt lenne-e a kenyér és sütemény árának felemelése?
A kérdéshez többen és hosszasan hozzászóllak, mig végül a szakosztály arra az álláspontra helyezkedett, hogy tekintettel a fogyasztók mai súlyos helyzetére, fől.\'g a nagy láborra, egyelőre nem emelik a kenyér és sütemény árát, amennyiben azonban a lisztáraknak további emelkedése mutatkozna, ucy kénytelenek lennének már a kenyér és sütemény árát a legmlnimáilsabban felemelni.
É\'énk és hosszas vi ál provokált ezulán a város verolótégének az a legutóbbi rendelkezése, hogy a sátrakban a piacon a siltók ezután hétköznap csak 12 óráig, vasárnapokon pedig 2 óráig árusíthatnak. Akik délulán is árusítanak akarnak, azoknak ujabb dijat kell fizetniük Itt az kívánság, hogy miként a többi kirakodó Iparosok, ők is egész nap árusíthassanak kenyerei és süteményt sétralkbf.n minden további díj nélkül.
Végül is c határozták, hogy ebben az ügyben Kiss Ernő vezetése alatt kedden délben küldöttség tiszteleg a polgármester előli, amikor is kérni fogják ennek az intézkedésnek ha-tályonklvül helyezését.
ZALAI KÖZLÖNY
Az elsfl magyar beszélőfilm:
Kacagó asszony
Irta: Harsányi Zsolt. Rendezte: Hegedűs Tibor.
SZEREPLÓK:
Bajor Blzl Zátony Kálmán Rajnai Gábor GAth Sándor Góthná Kertész Ella Vaazary Piroska Fajaa Teri Dobás Hnny Gárdonyi Lajos
Mály QerA Hékáasy István Kertész Gábor Kende Paula Bárdi\'OdAn Horváth Éva Keleti László Somogyi Pál Pártos Gusztáv
«
MAPI HÍREK
NAPIREND Mároius 17, kedd
Róm. katolikus: Patrik. ProtetUns
Oertrud. Izraelita: Adar hó 28. •
Gyógyszertári állati szolgálni: t bó vígéig a .Fekete tat\' gyógyizerttr Fótit 8.
OtaMnlfl atllva reggel 6 <Mtól « óeüg (hétfő, aaerda, pintek détstt< Mta egén nap nőknek). Tel.: 2-lí.
Véres márciusi emberaratás
Márciust réten uj virágok nyíltak s letörték bilincséi sz dz bus magyar kínnak. Telire ért az álom és a fojtott tszmék millió magyarnak szívéi telin verték. Megindult a /öld is, ó II magyar rögük, a U érdemetek mindig uj és örök. Újfent éles kaszák elhagyták a rétet s Izmos suhlntással emoirhalált mértek. Nem arató daliul seiényüll a munka, harcok mezejének szent költője fújta véres riadóját és a Járodl népek uj erőre kaplak, ha szemébe néztek. Minden márciusban felzúgnak e dalok, mikor a réteken vud szélvész kavarog: süvíti szavában él a költő lelke, kl egykor mlliók szivét harca verte és milliók szívéi jogja még felverni tdő végzetéig, mlg csak e jóid termi szomorú magyurfál, kinek bus a sorsa, ez a szó a Holtat tettre ostorozza. Én a márciusban, mint Imában hiszek, ekkor szakadnak fel a leláncolt szivek, ekkor a Béke Is harci vágyban susog s fognak Jönni még uj, csodás márciusok, mikor Petőfinek harci dala harsan s fellángol a virtus minden rab magyarban, újra éles kaszák csillognak a réten, harci dall dalol mojd e nép szent dühében s meg Jogunk Indulni ember sohse-lálta véres, márciusi embera\'atásra.
Dávid tlágyar József
— Városi közgyűlés. Dr. Krdtky István polgármester még e héten összehívja a város képviselőtestületét rendes közgyűlésre.
— Kinevezés. Festetics TasBllo herceg Castelll Árpádot, a Zalavölgyi Lecsapoló Társaság Igazgalómérnö-két a hercegi uradalmak mtlszakl tanácsosává kinevezte.
— A nagykanizsai tűzoltó egyesület közgyűlése. A nagykanizsai önkéntes Tozol\'ó Testület iolyó hó 31-én délután 7 órakor tartja rendes évi közgyűlését a városháza közgyűlési termében. A tárgysorozatban többek közölt szerepel a tiszlujllás is.
Konzerv és Tésztaárugyár R. T., Nagykanizsa
mérlege
az 1930. Qzletévről.
Vagyon: Ingallan P 48 339 —, Berendezés P 44.592 16, Csomagolóanyag P1.000\'—, Veszleségáthozal m. é. P 18.265 13, 1930. évi veszteség P 2.911 82, összesen P 115.108 11. Teher: Részvénytőke P 50.000—, Folyószámla P 65.10811, összesen P 115.108 Ml.
utó
— Any könvvl hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten Összesen 6 gyermek szüléiéit Éhből 4 tlu volt és 2 leány: Varga József földm és lléca Máriának rk fia, Paur János villanyszerelő és Kremsnor Rozáliának rk. leánya. Godlns Oyörgy napsz. é« KóIovIch Rozáliának rk. fia, Bogdán Dezső Károly tanító és Marclnka Jozefa Katalinnak rk. leánya. Kertész Lajos napszámos és Mlhálecz Máriának rk. (la. Házasságon klvtll születeti 1 llu. — Halálouls 10 történt: Ullz Ferenc tég-lavető ág. h ov. 86 éven. Kis Anna rk. 17 éves. Horváth Sárdor Károly rk. 0 hónapos, Máté Jánosnó Szabó Márln rk. 1)6 éves, Ptelter Jaknb clpészm. Izr 70 éve«, Szerdahelyi Györgyné Dani Julianna rk. 74 éven, Tarsoly József rk. 7 hónapos, özv. Horváth józaefné VIda Mária rk. Bfl éves. Váiil Mihály napszámos rk. 81 óvce, Horváth Józaetné Horváth Zaólla rk. B4 éves. — Házasságot kötött I pár: Ladlslau Viktor kereskedő WoIbz Rózsival Izr.
— Nőegylet! feketekávé. A pihe-néslelen agilitással dolgozó IzraelHa Jótékony Nőegylet szombaton este nagyszerűen sikerült feketekávé-estet rendezett a Centrál fehér-lermében. Valósággal visszavarázsolta a farsang vidám, meleg hangulatát a gondos rendezőség, a figyelmes és fáradal-lan elnökasszony és a jókedvű Ifjúság
— „Miért váglák ki a cintórium fasorát" clmtt cikkünkkel kapcsolatban az alábbiak közlését kérik: — Erőss Rezső városi erdőmérnök ur a Zalai Közlöny máicius 15-iki számának ,Miért vágták kl a cintórium fasorát ?" clmtt cikkében ugy nyilat-
kozik, hogy .annak idején ugyancsak Vh. tollából nehezményeztetett, hogy a város még mindig tűri Itt ezeket a fákat." Ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Vh. ezt a nyilatkozatot sohasem tetle sem szóval, sem Írásban. Igaz ellenben, hogy Vh. mindig állást foglalt a kertészeti üzem ama ténykedése ellen, amely-_ nek a Szemere-uica, külső Csengeri-ut és a Sétalérnek fái és fasorai áldozatul estek. Ennek a tényállásnak szíves közlését a valóság érdekében kérem, őszinte tisztelettel dr. Villányi Henrik.
— A kórházi kápolnára Farkas Sándor Budapeslről 10, Vegele Ká-rolyné 5 pengőt adományozott.
— Vasutas alkalmazottak, nyugdíjasok ós tnlndaz.ok ügyeimét felhívom, akik állomásom uljíín az 1930-81. tütést évadra a tüzelőanyag átlátás\'* fel Vannak véve és még Járandóságukat részben vugy egészben nem vételezték kl, hogy u szén kiosztása f. hó 28-án beta-ezéát nyer. Akik a Járandóságuk hátraevő rémiére Igényt tartanak, azok sürgősen váltsák kl mort caak n kiváltott nr.énménnjfleéí leszállítását lógom kirnl Minthogy az igényelt monnytség megállapítására Bílrg ós szükségünk van, mlndnsok, akik I. hó 21-lg a hátralevő szénjárandóságukat nem vallják kl. arra Igényt nem tarthatnak, mert nem lesz módunkban kiszolgáltatni. Állomásfőnök.
■= Nagy választék női és férfi fehérnemüanyagokban Singeméi.
_1931. március 17.
— Divat bemutató Schűtzéknél.
Nem szoktunk az üzleti élet eseményeitől beszámolni, mert hiszen az Ilyesmi nem iíi\' lehel feladata a szerkesztőségnek. Most sem reklám-céll szolgál ez a pár soros közleményünk, hanem pusztán arunk leszögezését, hogy Nagykanizsa halódó Üzleti életében örömmel látjuk a nagyvárosi lüktetés színeit idevarázsoló módjll az (ízleli reklámnak. Kétségtelenül Ilyen mód, ötleteséi hatásos,emellett ízléses és Ízlést is gyarapító az a divatbemutató, amit tegnap rendeztek a Schütz cég üzletében. A cég saját mannequln-jeinek graclözilása, a zsúfolt terein, a hangulatos muzsika, az egész bemulató finom tónusa fővárosi szalonok elegánsrevülreemlékezletetl.
— Jótékonyság. Kimutatás a Nagykanizsai Takarékpénztár r. t. ált»l sz 1030. évi üzleti eredményből Jótékony célokra adományozott Összegekről: Vá ronl szegényház ápoltjai részérő 60, Izraelita aggok háza céljaira 60, Izr. házi szegények részére 80. Reálgimnázium növendékei Jutalmazására 1IJ0. Reálgimnázium azoi:ény«orau hövendé-kel ruházatára 80, Piarista diákszövetségnek 50, Törekvői csorkészcsopalnak 20, Áll. elemi lsk. szcjrényiwrsu növon ilékel részére 100, Felsőkereskedelmi Iskola növendékei Jutalmazására 20, Zrlnvi Miklós polgári fiúiskola növon-dékol Jiitnhnazámra 20. Izr. Iskola céljára 30. Izr. Iskola szegénysorait növendékei részére 60, Fémipari szakiskola növendékol Jutalmazására 26, Keresztény Jól. Nrtegy lelnek 1:10, Izr. Jót. Nő-egyletnek 60, Izr. Jól. Nőegylet kezelésébon levő Iskolakonyha céljára 60, Ev. Jót. Nőegyletnek 25, Ref. Jót. Nőegylet-nek 26, Izr. jótékony 6« kultúrálta leányegylet részére 60, Úrasszonyok kongregációja részére 60, Urleányok kongregációja részére 110, József főheroeg sza natóríuin részére l\'íO, Orsz. Sletánls Szövetségnek 100, Szociális mtsazlélár-sulaluuk 80. Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Körnek 50. Kisfaludy Károly cserkészcsapatának 20, Onk. tűzoltó egyeeületnek Ml, Mentőknek 100, Knt. Legényegyletnek 25, Horthy Miklós köz-kórház kápolnájának felépítése céljára 50, Ref. egyházközség templomának lel-építése céljára 26 pengő, üzen összegek az arra jogosítottuk állal az Intézet pénztáránál átvehetők.
Kiváló magyar
orvostanárok
ajánlják a fzak- éa napisajtóban a
NIKOTEX-
eljárásfal nlkolin-mentesitett dohánygyártmányokat. Szive, idegei, gyónva, tüdeje, torka egyenesen követeli már a
3 IiaPOS Nikolex kúrát.
P.óbálja meg és utána is
csak Hikotexet
mi fog szívni.
Most mir mlndea téssdttwa eásárolkstla.
■na
Húsvétra „Ideál" cipőt vegyen!
(volt Turul clpőüzlet helyiség, Főút 12.)
A nehéz gazdasági viszonyokkal számolva, árainkat a lehető legolcs^bbra szabtuk, hogy kevés pénzért
jó cipőt kapjon.
Árakat nem hirdetünk! Qyőzfldjön meg személyesen 1\' HECHT LAJOS É8 KIRCZ JENNY
ttot (a Turul clpőüzlet volt vezetői.)
NAGY HÚSVÉTI KABÁT VÁSÁR!
Raktárra érkeztek nagy mennyiségű tavaszi kabál újdonságok, ugyszinién kosztüm éi tavaszi kabát szövetek, kész ruhák, férfi és nöl szövetek.
Bámulatos olcsó árban kerülnek eladásra.
Mielőtt szllkf égit lét beszerezné, tekintse meg dúsan felszerelt raktárunkat minden véte\'.kényszer nélkül.
WEISZFELD ÉS FISCHER divatárúháza a Gólyához.
1931. mártliu 17
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Vfpest veszet a profiligában
MTIE gólzáporral gyöxött a Pécsi AC ellen
NTE-PAC (6:0 3:0)
Nagykanizsa, márclua 16 Mély sárral «s hóval borlloll pi-lyán játszotla első bajnoki mérkőzését amatörcsapatunk.
Örömmel állapltjuk meg, hogy dacára a nehéz talajnak, az NTE szép és erélyes játékkal leple meg a megjelent nagyszámú közönségei.
Ha Ilyen szívvel és lelkesedéssel párosult tudással játsza az NTE összes tavaszi mérkőzéseit, ugy nem kétséges, hogy előkelő pozíciót fog kivívni az alosztály bajnoki tabelláján.
A csapat Farkas és Klein visszaigazolásával egy klasszissal javult. A pécsi csapat igyekezett az NTE ostromainak ellenállni, azonban a nagyarányú győzelmet képtelen voll megakadályozni.
Az NTE minden tagja kiváló játékot produkált, mégis ki kell emelni Hadlcsot, ki hangyaszorgalommal küzdőit, továbbá Farkast és Antall eredményes játékukért. A pícsl csa-palból a közvetlen védelem és a center játéka érdemel említési.
Oóllővők: Parkas (2). Antal (2), Kudlch (j) és Szabó (I)
Az NTE vasárnapi játéka, mely a legkényesebb igényeket Is kielégítette — ha Igy folytatódik — azt fogja eredményezni, hogy újból visszaszerzi hatalmas nézőtáborát. Bíró Spttzer.
I. liga:
Újpest—Hungária 2:0 (0:0). Ulpüt nagyobb felkészültsége, a második félidőben súlyossá vált fölénye biztosan, de nehezen szülte a megérdemeli győzelmet.
Nemzeti—Budai 11 2:1 (1:1). DOnletlen eredmény jobban megfelelt volna a játék képének.
Sabdria—lll. ker. FC 3:2 (1:2). A kerületiek jobban startoltak, de a Sabárta diktálta a finist, amelyben durvult a Játék, gólokról vitatkoztak és Sérülések miatt hosszabbllollak.
Klspetl—Pia-Baranya 3:0 (1:0) F.gv ll-es, egy öngól, négy klállilás. A lelkesebben és jobban Játszó csapat nyerte a kieső derbit.
Ferencváros—Bástya 7:0 (1:0). A Ferencváros fiatal erőkből álló halfsorának, elsősorban Sárosinak ragyogó játéka Ismét nagy teljesítményre képesítette a Takács il-öt nélkülöző zöld-fehérekel.
Bocskai—Vasas 2:1 (1:0). A Vasas kondlclonális fölénye kevés volt a Bocskai technikája ellen.
II. liga:
VAC—Attila 4:3 (I : 1). Maglód—Somogy 3:3 (3:,)- A Somogy csak az utolsó percben ludla kiharcolni a döntetlent. Turul—Kossuth 8:0 (1 :0). BAK—Terézváros 4:1 (1:1). Soroksár—Rikospalo\'a elmaradt.
Délnyugati alszövetség:
DVAC-PSC 1:1 (0:0). PVSK—KTSE 2:1 (0:1) PEAC—Dombóvári VOQE 2:1 (1:0)
Külföld:
Jugoszlávia — Oörögorazág 4:1 (20).
Franclaotsaág—Németország 1:0
(1:0).
Vívás:
Hősök emlékversenyében I. helyezeit ifj. Qerevlch Aladár, II Nagy Ernő, III. Széchy László.
Agyvértóduláa, szivszorongás,nehéz légzés, félelemérzés, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság a természetes .Ferenc József keserűvíz használati által Igen sokszor megszünlethetők. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Ferenc József víz a makacs székstoruás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzletekben kapható.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legtavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mlndenDttl
Főraktár:
M 3 4 íiftéres csomag
KÖZGASDiSÜ
A gazdák érdekében fal emelték a oukorvAmot
Kilónként 3 fillérrel drágul a cukor
Budapest, március 16 (Éjszakai rddlájelenlés) A Hivatalos Közlöny mi, kedden megjelenő száma közli a legújabb miniszteri rendeletei, amely szerint 2 8 aranykoronával felemelle a cukorvámot. A felemelés kilónként 3 fillér drágu-lást jelent. A répatermeléshez fűződő fontos szociális és gazdasági szempontok tették szükségessé a vámemelést. A gazdák llymódon ugyanis olyan árat kapnak, ami lehelöve leszi a cukorrépa további termeléséi. Az emelés következtében nem Ju\'nak többlethez a gyárak, mert a külön kezelt alap felhasználását szigorúan ellenőrzi a pénzügyminiszter.
Vasa Zoltán dr. Járási gazdasági felügyelő kalauzolja a községi kiküldötteket
a lenyéuállatviláran
Nagykanizsa, márclua 16 A budapesti lenyészállalvásáron számos környékbeli község és földbirtokos kivánja beszerezni lenyész apaállat-szükségletét. Miuán már sokan érdeklődtek Nagykanizsán dr. VűiS Zoltán járási gazdisági felügyelőnél aziránt, hogy mikor és hol találkozhatnának vele a beszerzendő állatok kiválasztása végett, ezúton közli Vass Zollán dr., hogy
ő szombaton az é||ell személyvonattal Indul Budapestre, ahová a Déll-vasut pályaudvarra szombaton reggel 8 órakor érkezik meg. Innen egyenesen a tenyészállatvásárra megy. Vasárnsp Oödöllőre kell mennie és csak hétfőn, 23-án--megy kl Ismét a Déllvasul pályaudvarra, hogy a reggel érkező községi kiküldőiteket a vásárra vezesse.
Nem kell bánatpénz
kisiparosok 300 pangón aluli munkálnál Budapest, március 16 A belügyminiszter és a kereskedelemügyi miniszter rendeletet adlak ki, amely szerint a 10000 pengő ériétet meg nem haladó közszállilá-soknál és közmunkáknál általában nem szükséges a bánatpénz letétele. Ennek megklvánásálól a közhatóságok eltekinthetnek, hacsak különös körülmények bánatpénz illetve blilo -siték letételéi elkerülhetetlenül szükségessé nem teszik. A kisiparosok sem kötelesek a jövőben bánilpénzt letétbe letenni akkor, ha a kikötött bánatpénz vagy biztosilik összege 300 pengőnél kisebb lenne.
A nagykanizsai baromfi telep helye
Nagykanlxaa, március 16 Hélfőn délulán hatósági szemle volt a Magyar-ulca 19 számú ház
Ingyen utazhat Budapestre!
„ , «m n____S__X—1 I/UIIUáo lál/inraMlnak
Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás látogatóinak Budapesten kiváló alkalom kínálkozik, hogy a ruházkodáshoz tartozó összes cikkeit nálunk fedezze.
Taveszi öltöny tiszta gyapjúból . . P 80,100,125, 150
Férfi felöltö...............P 80-tól 180-ig
Teveszőr Hubertus-kabát......P 30-tól feljebb
Mindennemű női, flu és leányka ruhák, férfi fehérnemüek, kalapok, cipők. - Ruhák mérték után 48
Kiállítási Igazolvánnyal utazóknak megtérítjük a személyvonat III. oszt. Jegyének árát oda-vissza (a magyar vasutakon) 100 P-ön felöli várfrlásnál.
NEUMANN M. m. kir. udv. és kam. szállító Budapest, IV., Muzeum-körut 1. szám
ZALAI KÖZLÖNY
1930. március 15.
Magunk, valamint az egész rokonság nevében fájdalomtól megtörten tudatjuk, hogy
Steiner Fülöp
•Ipénmettar
kiapadhatatlan szorgalommal és fáradhatatlan munkálkodással eltöltölt, példás életének 65 Ik, házasságának 35-ik évében folyó hó 16-án reggel Vál órakor, elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 17-én délután 3 órakor kísérjük! utolsó útjára az lzr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1931. évi március hó 16-án.
özv. Steiner Fflldpná szül. Orünbaum Nettl (elesége, irma, Sándor, Lajos éa Székely Lejoení szül. Rosenberg Juci
gyermekei.
özv. Holímann Albertné szil. Steiner Ráza, Miksa éa József testvérei. Áldás és béka hamvaira I
alatti Rolschlld féle házban, ahol el-térőleg az eredeil tervtől, (a .Merkúr" gyárteleptől) akarják a baromfitenyésztő és kiviteli telepet létesíteni. A hatóiági szemlén képviselve voll a polgármester-hetyelles, a város műszaki tanácsosa, a kapitányság egyik rendőrtisztje, a tűzoltóság, az Ipaifelügyelöség, az állalorvos, slb. A hatósági szemle hivatalos véleményéi a legközelebbi napokban ler-Jeszli a polgármester ele.
(—) Közszemlén a földadő-klvetés. Klzhirré tesszük, hogy Nagykanizsa megyei város 1931. évi lö\'dadó kivetési lajstroma 15 napon át vagyis 1931. év máiclus hó 16-ától április hó l-ig a városi adóhivatalban közszemlére kitételeit azzal, hogy a kivetés a hivatalos órák alatt az érdekellek által mrg-tekinthelö és ellene észrevétel adható be. Városi adóhivatal.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az áralakulás ingadozó volt. A külföldi kínálat megakadályozta a várt szilárd irányzat kialakulását. A lózsdeldö első felében kissé jobb árfolyamok kerüllek felszínre, azonban a tartós tlzlel-telemég egyencllen irányzatot eredményezett. Fixkamalozásu psplrok plscg üzlelteien, vállozallan. Valula-piecon Ntwyork 10 ponttal emelkedett.
Zürichi zárlat
Pilis 20 33\', I, London 23-2U i, ferrymi 519 70, BrOsrel —\'—, Milam 27 22«/i *<»drtd 55 90, Arrstertam 2C828 Verll< 123 74, Wi»n 73OS. Solta i-\'i\'/í Rrám I5 3S\'.«, Vstaé <8 20. Bntapsut SO-SI, Helgráa 9-li\'As, Vokarest S-I9VS.
Terménytőzsde
Baca tszv. 40 ftlL, dt. 40 ftlt. és a rozs 2íi flll esett.
Buza ttssav. 77-ea I5 40-I5Í0 7*-a 15 55—15 65,* 79-es I570-I6C0 110 a\' 15 80-16 15, dnnánt 77-ea 15 20—15 30 78-aa 15 35—15 45, 79-es IS\'SC—15 65, 80-ei 15 60-15 70. Rozs 1090—11 00 UV. árpa 1600-16\'SO, aörárpa 1750 19 00. ut\'9-75 20 00. tengeri tl. 15 00
15\'10, dunántúli 13 00 13 20, lepoe---
--, rolrpé 12 5J 1275
8ertésvásár
rothaltáa 3329, ele-\'ittan 204. — ttsé-rendü 1-21- i\'22, szeditt t-20—1-22, azede I Wsép 1*16—1*18, Wi-njtl I 10—1-12, I-ső rendű Clreg 1-12-rl\'U, H-od rendű cre -1-06— I 08 angol sti\'dí PIS—1-20, szili nnt nagyban P20—1-24, wlr P42 146, hu-1 60—\'.-SO, szalonnás télaertés 1-46- K6.
VALUTÁK Angol I. 27-82-27-97 Balga fr. 79-65 80 06 Cseh k. 16-flO-iTOÍ Dái k. 1(3 OO-tM 60 Dinár 9 09-10-07 Dollár 571 00-674-00 Pranclst. 22-40-22-70 HoU. 229-30 28030 Lengyel 68-90-04-90 Len 3-98 3-42 Uva 4-12—4-18 Un 29 90-8020 Mátka 126 30-13690 Norvég 11-300 153 60
Schin. 80 95 80 76 Svá|dl. 111-00 1)050 Ivéét 1Í3 20-S3 80
DEVIZÁK Aaut. 229 62-290-21 Belgrád 1O-05 >008 Btrtifl IS9-32-I3672 Biflaezel 7V77 8002 Bakarest 3 40.1-42 Kopenb.)í3 15 53 56 London 27-81 Tl 89 Madrid 61-10-63 10 Müano 2W9W009 New/or 572 60 74 20 Odlo 1(3 20-153 65 Pária 22-40-2.-47 Prága 16-96-17-01 SKHU 4-19-4-17 Stockb. 163 35 158 75 Vaisó 64 12-4432 Wien 80-48 l 79 ZOrtcb IIOI8 110 48
Kiadja: Dálulal Nyomda él Lapkiadó Vallalat, Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Intorurbau telefon: Nagykanizsa 78. sz.
ÍpfÍhiSetéser
Ai sprúnit. tietek dija lU sz lg SO f ll*r, Minden további szO dija S 11,1. Vssár ía ünnepnap 10 Sióig 00 tlilér, tulnüen lovshbt szó rll|a e tlll. Szerdán it pen-
Itken 10 szóig SO fillér, mm-len Ir.vá\'-bl
szó dljs B fiit. Címszó s minden vuMa* gahb bettlból SII6 aló két siónak siámlt-uUk. Álltat ktrchéknek 50a/s engedmény. Slrdatéaak S («|) p.ngé <>Ut)<t ■lisl a tataalagaa kiapeUe, aaésnláaéa •lka. ai黫 eSaati lllrs tlaslsadlfc
■ ladé április, vagy május t-ére két szép nsgy sióba, előszoba, konyha ét metlélheljlségekból álló lakás Vötöunsrly-utca 36. szám alatt.
Műszerész taaenoet telvesz Brandl Sándor éa Pte cég. Deák tér 2. 1201
Értaalléa. Ezulon értesülök a mélyen tlazlelt Hölgyközönléget, hogy tsvaszl costüm, köpeny és a-ha modelljeink be-mutatáaát megkezdtük. — Varga -Rolter
sálon. ___ |096
Hé* etedé. As Altlla-u\'ca 2?7 számú ház szsbad kézből elsdé. Tudakozódni s házban Iskó házlul\'jtlonosnál. 1205
IHagfálóket
Hireoh éa Szegő
magüzletében legjobban vásárolhat
Egy daráié villanymotorral éa egy körfüréaz eladó Tárház-utca I. szám. 1214
2 utcai srohs Irodánsk nsgyon alkalmas, Hadé Király-utca 36___1227
Caaténé, 8««ll8.y Ilonka v.rro diját Magyar u. 41. sz. alt helyezte, a nagyérdemű hötgyközönség szivei párllo-gásitkétl Tsnutékst, kltutól telvesz.. It\' B
JóMaef fOheroan-utcs 39/a. izimu híz szabedkéibiM elsdo. 1181
Kifutó leAay felvitetik Fekete Sas gyógyszertárbsu azonnal felvétetik. -12j0
Plaalno bérbe kiadó Clm sTlailó-ban. I\'ztl
László Lajos és Gyula hentesárugyára
BUDAPEST
József főherceg udvari szállítója. - Hentesárugyártmányal a budapesti és a milanói kiállításokon aranyéremmel lőttek kitüntetetve, most Nagjkaalxeéa állandóan friaaan, nagy választékban kaphatók:
Ttiuísc.f) Gusxtáv Sípos Andor Musxcl és FrledeniOal
caemegekereakedésében a kövelkezö árakon:
10 dkg. finom felvágott ...............
10 dkg. csemege dlsznésajt ............
10 dkg. párisi ........................
10 dkg. arakéi ........................
10 dkg. veronai ...... ............... ■■■
10 dkg. fOstSIt omlós röggel! szalonna ... 10 dkg. paprikás szalonna abáll, pörzsölt
10 dkg. császérhus, kiváló finom............
10 dkg. gyégysonka, prágai módra, kiválóan Unom
10 dkg gépsonka .....................
10 dkg. rollaonka .....................
10 dkg. kolozavArl húsos szalonna ......
10 dkg. azéraz osarhAsz kolbész.........
1 pár nagy béosl virslii............ ......
48 fillér 88 fillér
80 fillér 88 fillér 88 fillér 88 fillér 30 fillér 44 fillér IOO fillér
70 fillér
80 fillér
40 fillér
44 fillér
88 fillér _noa
Fiatal aaobalaéay 2 évea bizonyítvánnyal állást keres áprllla l-re. — Clm Ba|za utca 16. 1228
Hansrnélt bútort ét igytollat veazek éa eladok Fáhnné, Erzaébet tér 8. Bővtbbef Stem röfösüzlet. 12/9
Hubertua kabétot
mérték után gyapjú lodenból P 27—
Fiu Hubertua kabAtot
métlék után gyapjú lodenból P tl"— k^ailt:
GZIBOLT FEBEKC szabó. Fő nt 8.
Halár udvarban. 1 Tl■
EgiaaabAa nagy lakás mrllé helyisé gekkel, május I re kiadó. Crányl Láazlé-u. 21. sr. 1208
A mélyen Uszte1! Hölgyeket kér,ük I Tekintsék meg kabát-, kosztüm-, ruha-issodaltujdonaégaliakat. — Etaórangu
munka, otcso ár, réizletre Is. Wetsz Nővérek dlvatsia\'onia, Zrínyi Mtklés-utea 34. 1161
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berr ndezelt mQhilyében
mos, feat, tiaztit éa pliaaéroz.
Olcsó, szép kllogástatan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Oyöjiőtriep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
A gyümölcsfák
rdgyialtadéa altttl permetezésének Ideje közeledik 1
A most bleználandó védőszerek:
Enda vagy Dendrin
fgyUmölcstsksrbollneumok) etpuaztltják ■ Iákon áttelelő kártékony rovarokai, azok álcilt és petéit slb.
Amonil és Sulfarol
bordói léhez keverve a gombakártevóket latja.
lottandi
\'magas kéntartalmú gyümölcsfakmrboll-neum) kártevő rovarok és gombák irtására.
lolbír
kéntartalmú baryumsutfid készítmény). Megöli a l-kon áttelelő rovar és gombaklrlevőket.
Almola vagy Pomrin
(vér etű kátrány) Vágott éa vértetvet sebhelyeknek légmentesen való bekenésére
Hált éa kézi gyűmSIoafa-porntatazA-gépsk. Fa kéreg-ka pirók. Fakéregtisztitó drótkefék.
Beszerezhetők:
orszAo József
mag, műtrágya, termény é» növény-
védófzerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A biréság mellett Telefon: 190.
1931. év újdonsága!
Ön is ezt várta!
Megkezdem a
Csepel kis motorkerékpár
■■■■KHKiS^SHHMHBBH^HIi^HI
eladás,il. — Száiiilás a rendelések sorrendjében.
— Nyugodt, üzembiztos motorozás. —
l\'/t lóerős 100 ccm» molor. — Turasebesség cca 50 km., özetnkőllség cca t fillér Km<*ktnt.
Ára Boscb világítással 495\'-* pengő
a havi részlet 36-— pengő
SZdllÁ Antal fl8yver" és 8portáru-w^w ltul nagykereskedés
autó, motorkerékpár és kerékpár osztályéban.
, _ «t
Nyomatott a Délulai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzielvnti^ ■ Zeiii Károly.)
71, évfolyam 63 szám
Nagykanizsa, 1931. március 18, szerda
Ara 14 fUlér
ZALAI KÖZLÖNY
,lr-ut 3., í|jelPSu!5.
J: Píot 5. uim.
stal: Kossá th-ulca Si
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KlMtxetéal ára. egy háta 2 pengi aO lltlér. Telelőn / SierkeűWg 431. isim, (éllel 78.) leielon. | Kudóh|viuil 78 Keszthelyi Ilók 33.
Kényszerű tiltakozás
A csehországi tót nemzeti tanács elhatározta, hogy sorozatot gyűléseket rendez a Magyarországtól elszakított Felvidéken, hogy tiltakozzanak a .magyarországi lótok siralmas helyzete miatt". Mondanunk sem kell, hogy a mozgalom mögött Benes húzódik meg. Máris szétmentek azok a kórlevelek, amelyek a közigazgatás főtisztviselői) megtelcló instrukciókkal látták eL Ezeknek az utasításokból egybehívott gyűléseknek azonban mindenképen le kell lagadnlok a központi irányítást.
Furcsa dolog lehel ez az .önként megnyilatkozás", melyhez a cseh kö/igazgatát Igénybe veszi minden kényszerrendlzabályát. Hl lehetünk készülve tehát egy silány komédiára, amelyhez dróton kell előrángatni a publikumot.
Nézzük már most azt, ml kész-lelte Benestarra, bogy Ilyen kétségbeesett eszközökhöz forduljon. A magyar kormány tudvalévőleg többrend-Ben tett ajánlatot arra nézve, hogy oárlatlan nemzetközi bizottság vizsgálja meg a csehszlovákiai magyarság ét a magyarországi tótság bety-zefét Benes megijedt ettől az ajánlattól s mindig kisiklott előle. Időközben a kisebbségek panasza erőt hangot kapott Madridban, majd Oenf-ben Is, aminek ellensúlyozásául Benes ugy védekezett, hogy maga it támadásba lépett. Kezdte hangoz tatnl, különösen a francia újságokban, hogy i magyar kormány elnyomja a tót nemzeti kisebbséget. A legképtelenebb vádak mOgé bújva Igyekezett elterelni a ügyeimet a felvidéki állapotokról. A most tervbevett gyűlések azt igyekeznek elhitetni a külfölddel, hogy a felvidéki tótságnak nincs egyéb fájdalma és sérelme, mint csak az, hogy piszkálgassa, ml történik a maréknyi csonka Magyarország területére szakadt békésTtót-»*ggal, amelynek szabadságát törvényei biztosítják s azok szerint élnek.
Hivatalos statisztikai adatok iga-folják, hogy a Magyarországon élő élők tzáma nem éri el a 150X100 lélekszámot. Ezen elenyésző tót kisebbség it a magyar kormány leg-loyállsabb védelme alatt áll ugy kulturális, mint társadalmi és politikai szempontból. 50 (6» iskola működik, melyek a magyar kormány bőséges támogatását élvezik. Költségvetésileg kimutatható, hogy 200 000 pengő évi támogatásban részesültek. A magyar egyetemeken két tanszék ls van a csehszlovák nyelv és pszlhológia récére. Sőt arról is történt gondoskodás, hogy azok a tanítójelöltek, fktk a lót iskolákban való tanításra kívánnak képesítést nyerni, külön kurzuson mélyedhetnek bele a tót nyelv tanllásába. De a magyar köz-tgazgalás is előnyösen segítségére »«n a tólajku lakosságnak és társadalmi szervezkedése elé soha akadá-yokat nem gördít. Miniszteri rendelet Intézkedik, hogy a polgári és középiskolákban is tőt nyelvű pár-
huzamos osztályokat állítsanak tel. A kormány a legmesszebbmenőleg ápolja a tótajku kisebbség jogait, amikor Szarvaion, Békésen és Békéscsabán bevezette, mint kötelező tantárgyat a középiskolákba.
Ha a Felvidéken élő magyartág ugyanilyen jogokban rétzesüihelne,
a kitebbségl panaszok jókkal halkabbak lennének. Benes azonban ahelyett, hogy betartaná kormányával a nemzetközi megállapodásokat s az általunk Is kárhoztatott trianoni békeszerződéseket, — ahhoz a csalafinta megállapodáshoz fordult, hogy ismét port akar hinteni Európa 6zemébe.
......................^^a....... —......ii\'.\'mxn.
Zátonyra jutott a Népszövetség gazdasági konferenciája
A legnagyobb bizonytalanság kereskedelmi
Oenl, márotus 17 (Éjszakai rádtófelentés) A Népszövetség gazdasági konferenciája, mely a nemzetközi kereskedelmi egyezmény ügyében folytatott tárgyalásokat, zátonyra jutott. Megállapították a konferencia résztvevői, hogy az egyezménytervezet nem léphet életbe, mert
az aláíró államok fennálló kereskedelmi szokásalt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztslnl.
Igy az aláiró államok most újra
áll be az európai államok viszonyába
visszanyerték szerződési szabadságukat. A gazda-ági értekezlet tárgyalásán a dönlö fordulatot Anglia delegálusának elulasitó mag it, rlása idézte elő.
A gazdasági konferencia eredmény telensége kövelkeztében
az európai államok kereskedelmi viszonyába a legnagyobb bizonytalanság áll be.
Szerdán mégegyszer összeül a konferencia a zárójegyzőkönyv aláírására. Hlr szerint a német delegátus nem írja alá a zárójegyzőkönyvet
Elfogták a bőröndös gyilkos barátfát, Erdős Lajost,
akt fogolyiúraa volt Scfírelbeniek — Dönítí felenttíaégtl fordulat Erdős elfogatása — Haf-natnét kéaő estig aftók^mOgUtt OaUgattök kl a főkapitányságon
Budapest, márolua 17 A budafoki rendőrség azzal gyanúsítja Hajnal Sándornél, hogy nem tudni, milyen okból késve kiabált, hogy a már menekülésben lévő Schrel-ber Tamást fogják el. Hajnal Sán-dornét előállították a budapesti főkapitányságra kihallgatás végett Az a házmesterné, ahol Hajnalné lakik, elmondplta a rendőrségen, hogy a gyilkos már a reggelt órákban kereste Hajnalnét és aziránt érdeklődöli, hogy mikor nincs itthon Hajnalné férje. Mikor ezután délben Schrelber visszajött, látta, hogy Hajnalné izgatottan síel hozzá az ulcára.
A nyomozó delekllvcsoporlok megállapították, hogy Schrelber tegnap délben és kora délután kétségtelenül Járt Albertfalván.
D»o/6 toráula! a ScOrcIbcr-Ugybcn
Budapest, március 17 Schrelber Tamás gyilkossági ügyében ma délután dönlö fordulat történt, sikerült ugyanis elfogni Schrelber barátját és társát, a nagy orrú
Erős Lajos 31 éves ügyvédjelöltet, aki március tl-én kél ízben Is járt Schrelber Tamás Hernád-ulc)i albérleti lakásán, ahol a gyilkos mint „Hubay" jelentette be magát. Schrelber és Erős együtt hosszabb Időt töltöttek a fogház közös cellájában. A főkapitányságon most hallgatják ki, lud-e vájjon a gyilkosságról és miért kereste a gyilkosság elkövetésének Időpontjában Schrelber Tamást.
Kéaö B»ttg öallgallöh lef Hafnalnót ídrí a/tóh mligatt
Budapest március 17
(Éjszakai rádiójelentés) Hajnal Sándornél a késő esli órákig hallgatták kl szigorúan zárt ajtók mögött a főkapitányságon. A . rendőrség a kihallgatás eredményét a nyomozás érdekében titokban larlja. Erős Lajos ügyvédjelölttel kapcsolatban egyébként a rendőrség megállapította, hogy nem azonos Schrelber .nagyorrú" barátjával, akli mint a gyilkos sógorát keresi a rendőrség.
A kormány 400.000 holdnyi területen szanálja az eladósodott gazdákat
Az akció megállítja a felszaporodott árveréseket és megakadályozza a földérték leromlását
Budapest, március 17 A képviselőház ma megkezdte a földteherrendezésl törvényjavaslat tárgyalását.
Temesváry Imre előadó utalt arra, hogy a nemzet azon rétegének megmentéséről van sző, amely produktív munkával és mindenkor hi áldo-zalké zségével a legnagyobb támasza volt ennek a nemzetnek. A törvény-Javaslatnak az a célja, hogy megmentse azokat a mezőgazdákat, akik a mezőgazdasági termények árának világszerte bekövelkezell nagyarányú csökkenése következtében olyan válságos anyagi helyzetbe Jutottak, hogy a teljes anyagi összeomlás előtt állanak.
A vita első szónoka Farkas István azt fejtegelte, hogy a magyar parasztot csak egy jó földreformmal lehet megmenteni.
Pesthv Pál az egytégespárt vezérszónoka kijelentette, hogy a szocialisták szónoka nagyon régen elszakadt már a magyar földtől, azt meg nem érti. Tiltakozott a feudállt gondolkozásmód vádja ellen. A 48-as események mutálják, a magyar nemesek önként vették be a Jobbágsá-got az alkotmányiul A szemtermelés csökkentést a kenyér drágulására vezetne. Rámulatott arra, hogy a földreformjavaslat tObb mint egymillió hold földterületet juttatott a kisemberek kezébe
és legutóbb a megváltási ár megfizetésénél is könnyítéseket lépteitek éleibe. Az Ötös Bizottság szerepét átvevő Országos Bizottság teljesen objektíven bírálja el a beérkező kérvényeket, mert a szakértők vizsgálata alapján mindig meg lehel állapítani, hogy valamely birtokos 0n-4 hibáján kívül adósodott-e el. A rendelkezésre álló készpénz, továbbá kötvény ulján történő szanálás lehetővé teszi, hogy körülbelül 400.000 hold kiterjedésű területen tudnak segítséget nyújtani Az Ölös Bizottság mindössze 100.000 hold számára nyújthatott volna segítséget. A szanálásba bevonják az államkincstárt és hitelezőket egyaránt és minden erő összefogásával állítja meg a felszaporodott árverések folyamatát. A szanálásba kis- és nagybirtokot
ZALAI KÖZLÖNY
Bombamerényletek Belgrádban
A pokolgép megölt egy lisztet, egy bomba súlyosan megsebesítette a rendőrparancsnokot — A merénylők gépkocsin jöttek Belgrádba — Számos embert letartóztattak
Belgrád, márolus 17 Ma reggel 5 és 7 óra közöli három bomba robbant fel. Az egyik bombaahadügyminisztérium mögötta gárdakaszárnya felöli oldalon, a másik a katonai akadémia elótt, a harmadik a közlekedésügyi minisztérium uj palotája elölt, egymástól körülbelül 2—300 méternyire robbantak fel. Ezenkívül pokolgépet találtak a pénzügyminisztérium udvarán Is, ez azonban nem robbant fel. Valamennyi bomba az emiitett épületeknek utca felöli oldalán robbant fel és igy alig lelt kárt, kivéve a hadügyminisztérium melleit felrobbant pokolgépet, amely a falon meglehetős nagy lyukat ütött és egy lisztet megOlt. A légnyomás környezö épületek ablakait belörle.
A robbanások a városban Igen messze elhallatszottak. Sok letartóztatás történt.
A bombarobbanások után a rendőrségről Rakalov rendőrparancsnok sietett a helyszínre, hogy megvizsgálja a talált pokolgépet. Vizsgálat közben a bomba felrobbant és Raka-lovol súlyosan megsebesítette. Ezt a negyedik bombái egy szakajtóban talíi ák. A pokolgépek egyébként semmiféle anyagi kárt nem okoztak. A nyomozás eddigi adatai alapján ugylálszlk, hogy kizárólag tüntetés volt a céljuk. A nyomozás annyit megállapítod, hogy a tettesek autón Jöttek Belgrádba Azt az utcát, ahol a robbanások történlek, elzárták a forgalom elől.
Útban a virágos Nagykanizsa felé
Megalakult és máris munkához látott a város kertészeti bizottsága —■ A bizottság elnöke dr. Villányi Henrik
_t_
egyaránt bevonnak, nincs szó azonban valamennyi gazdaság konvertálásáról. Csak azokban a gazdaságokban bonyolítják le a szanálási müveletet, amelyeknél az eladósodottság mértéke biztositékot nyújt arra, hogy a birtok megmentését valóban keresztül Is lehet vinni. A törvényjavaslat átfogó intézkedései megállítják a föld értékének tovább! leromlását és igy nemcsak a mezőgazdaságnak, hanem közvetve a többi termelési ágnak is javára válnak.
A Ház tagjai nagy tapssal fogadták Pestby Pál beszédét.
A Ház a vitát holnap folytatja.
A rendőrség elfogta
az uj kommunista összeesküvés vezérelt
Budapest márolus 17
A rendőrség politikai nyomozó főcsoportja a közelmúltban ujabb kommunista nyomdát leplezett le. A nyomda Pesterzsébeten Csoma-utca 7. szám alatt volt. Vezetői Spiegel István miskolczi születésű, 24 éves gépészmérnök, Erdős László buda-pesll születésű 26 éves gépészmérnök, kik mindkelten a brünni egyetemen tanullak Letartóztatásba kerüllek még Szalay Oyula, Szalay József, Koller Lajos, Aczél Klára és Nagy Oyula.
Spiegel István 26 éves gépészmérnök bevallotta, hogy Erdős László 25 éves gépészmérnök társával együtt vezető szerepük volt az uj kommunista összeesküvésben. Külföldi tartózkodásuk alatt kerüllek ö-szekötte-tésbe a szélsőséges kommunista körökkel, majd léptei érintkezésbe Bécsben a kommunista párt külügyi bizottságával. Innen kaptak pénzt és további utmutatást. miként kezdjék meg szervezni Budapesten a kommunista mozgalmat. Az összes előállítottakat, számszerint hetet, letartóztatták és átkísérték az ügyészség fogházába.
Páter Marcell
1915-öt Írtak. A gyakorlatokról hazatérő katonák vidám nótáitól visszhangoztak nap-nap után a kanizsai utcák Javában folyt a háború s mindig ujabb menetszázadok indultak a harctéré, hogy pótolják az elesettek vagy elfogottak helyét.
Tapolcán 1b sorozás volt. A llzen-nyolcéveseket sorozták. Most kerültek ki az iskola padjaiból s tele a hazaszeretet és lelkesedés szenl tüzével, egyetlen vágya voll mindegyiknek, hogy beváljék a sorozáson. Józsi az osztály legkedveltebb tagja, akit lebilincselő modora miatt magisler elegantiarum néven ls em-legeltek, ki is jelentette:
— Ha nem vesznek be a sorozáson, akkor elmegyek önkénl.
Dobogott is a szive, amikor a sorozó bizotlság elé állott.
— Tauglich I — mondta ki a vizit eredményét az ezredorvos.
Józsi Kanizsára kerüli kiképzésre. Boldog voll, amikor először léphetett az utcára uniformisban, oldalán a kis bajoneltel. Azt gondolta, hogy övé az egész világ. Fess, szőke fiu volt az uj önkéntes. Kedves modorával sok kanizsai kislánynak megigézte a szivét. De nem sokáig maradt Kanizsán. Mint 20-as önkénles szakaszvezető kikerült a frontra, hogy az oroszok ellen harcoljon.
Nagykanizsa, március 17 Mikor a Nagykanizsai Szépitő-egyesület a trianoni békekötés után, tlz évvel ezelőtt, jobblétre szenderült, a város gazdasági hivatala vette kezelésbe a város befásltott és virágos terelt, szám szerint huszonkrrőt és gondozza azokat a mai napig és tegyük hozzá, sikerrel és buzgalommal, de a fak Iránt nem mindig kímélettel, de mindenkor a város pénzügyi helyzetének megfelelően.
Dr. Krátky István polgármester mindjárt székfoglalása után foko-zotabb ügyszeretettel látott hozzá a virágos Kanizsa létesítéséhez. A ter-
A századparancsnok ur ugy vigyázott rá, mint az édes fiára, hogy a féllve dédelgetett Józsi, a század legfiatalabb katonája veszélyes állásba ne kerüljön. No még az édes mama is mit szólna, ha az egyetlen, drága csemetéjének kezem alatt baja esnék — tüpödölt a századparancsnok ur.
A harctér azonban nem gyakorlótér. Olt komolyra megy a vállalkozás, amely néha veszélyes is lehel. Az Ifjú húszasok Volhynlába kerültek s elsáncolták .magukat az orosz árkok előtt. Az önkéntea szakaszvezető hamarosan zászlós, majd hadnagyi rangra emelkedett. Szabad óráiban leveleket Irogatott katonái kérésére azok hozzátartozóinak Volt is ám becsület. Az öreg bakák hálájuk és szeretetük jeléül meg-meg veregették a kis hadnagy ur vállát. Tiszttársai kl is gúnyolták. Tiszt létére, hogy lehet valaki Ilyen anyámasszony katona, akinek a baka a vállára veregethet. Inkább a vállamat veregesse — gondolta magában Józsi, — minisem attól kelljen tartani, hogy az első rohamnál ellenem fordítja a fegyvert.
A jól kiépített lövészárokból már hónapok óla nézlek farkasszemet az oroszokkal anélkül, hogy komolyabb támadásra parancsot kaplak volna. Egy éj|el azonban az orosz lövészárkokban nyugtalan mozgolódást
vezési munkálatok folyamán azonban érezte, hogy a város adminisztrációjában hiányzik egy szerv, amelynek az volna a feladata, ami a Szépitőegyesületé volt: a tanácsadás és ellenőrzés. De mivel a Szépllö-egyesület újra való felélesztése célszerűnek nem bizonyult, megszervezte a kertészetet ellenőrző bizottságot, amely hétfőn délután a polgármester elnöiléeével alakult meg. A bizotlság élére Villányi Henrik dr. kerüli.
á megalakulás után a bizottság azonnal hozzáfogott a munkához és az elébe terjesztett programot letár-
észlellek. Minden jel arra vallott, hogy az oroszok támadásra készülnek. Ugy Ib lett. Éjfél elölt erős fegyvertüz alá vették állásainkat Természetesen katonáink sem ma radtik adósok. Amint Igy tüzellek a derék huizaiok, mlnlht a mennykő csapott volna közéjük, midőn azt a hírt közölték velük, hogy a jobbszárnyat áttörle az orosz s bekerítette őket. Az ellenséges gyürü mind szűkebbre szorult. Megjött a felszólítás az állások feladására Látva, hogy a túlerővel szemben hiábavaló minden kísérlet-íz és. a bekerített húszasok a kozákok foglyai lettek. Mielőtt azonban megindultak volna a f \'goly magyarok az orosz állások felé, az egyik kozák tiszt előrántotta szolgálati revolverét s egymásután lizedelle a védtelen magyarok sorait. Aki csak tudott, a fák mögé menekülve várta a dolog kimenetelét. Józsi Is egy fa mögé állva várta, hogy a megvadult kozák esetleg egy jól Irányzott lövéssel őt Is leteríti. Ekkor egy újpesti fiu lépett elő s tört orosz nyelven társat nevében bemutatkozott és átnyújtotta a lövöldöző kozák tisztnek a kardját. A kozákot e jelenet annyira meglepte, hogy abbahagyta a lövöldözést, kezet nyu|tott a magyar tisztnek s b?r rátságos beszélgetés közben kisérte el a magyar foglyokat az orosz ál i lások mögé.
1981 mártlus 18.
gyalta. Elhatározta, hogy a virágos város céljaira horganyzott lemezből készült vlrdgedényeket szerez be, hogy a városi kertészet számára megveszt lazsnak1 üvegházat ott a helyszínen 1600 P-ért, hogy a Cln-lorlum udvaréi Japán-akácfasorral lálja el, a fasor mentén virágokat, az északi fal mentén gesztenyefákat ültet és a Horthy Mlklós-ut nyugati oldalát a Nádor utcától a pályaudvarig részben virágos szegéllyel látja el és ott, hol annak szüksége mutatkozik, élősOvénnyel maszkírozza a dísztelen falakat és a szépérzéket bíntó kilátásokat.
Ezek a határozatok nemesik az aktaanyagot fogják szaporítani, hanem még ebben az évben fogják a megfelelő munkálatokat folyamaiba tenni.
Az oláh sajtó szégyenletesnek tartja a francia kölcsönt
Bokareat, március 17
(Éjszaka! rádiójelentés) A .Vllto-rul" súlyos bírálatot mond a kormányra a frinda kölcsönnel kapcso-laiban Me/állapiija a • fellélelek elfogadhatatlanságát és leszögezi, hogy ilyen megalázó kölcsönt még a török uralom alalt sem mertek volna lekötni. Az .Epichi" az egész kormány lemondását követeli.
A gyilkos vlllamoskalauzt 12 évi fegyházra Ítélték
Budapeat, március 17 A büntető törvényszéken ma tárgyalták Igali Imre villamoskalauz bűnügyét, aki a mult évben a Zuglóban hátulról agyonlőtte hivatali feljebbvalóját, VjcI Ferencet. — A bíróság ezért 12 évi ffg> házra ítélte Igali Imrét. — A felek migfellebez-ték az ítéletet.
Az uj hadifoglyok Moszkván keresztül Aszlrahánba, majd Omszkba, Jekalerinburgba és Krasznojarszkba kerültek s ették a rabságnak keserű kenyerét Eleinte Jól ment a dolguk, különösen akkor, amikor az oroszok győzlek. Hi ellenben vereséget szenvedlek, akkor ugyancsak megéreztették ezt a hadifoglyokkal a bánásmódon. A fogság első esztendeje eléggé változatosan tünt tova. Való ságos kű\'ön város voll a fogolytábor mintegy 12 ezer főnyi legénységgel és 5 ezer tisztiéi. Egész irodalmi és művészi élet fejlődött kl közöttük. Volt ujságjuk: a Kelet, majd az ellenlábasok megalapították vele szemben a Kikelet-et. Voll külön színházuk, am<:ly ugyancsak nagy sikerrel működött a táborban. Józsi, a lejképü hadiagyocska mindig leányszerepeket látszott az előadásokon. Legnagyobb sikere volt a .vengerszkt tanec" nak — a magyar táncnak, amelyért bolondulásig ra-jongtak az oroszok. Azonkívül a lisztek mindegyike tanult valami mesterséget. Egyik a szabóságban, a másik a cipész mesterségben, a harmadik pedig az asztalos szakmában alkotott Igazt remeket.
Már a negyedik éve elte Józsi a rabkenyeret. Egyetlen vágya volt, hogy öreg édesanyját mégegyszer láthassa. X malária is gyötörte. Egy lázban töltött álmatlan éjszakin el-
zalai közlöny
lftSl. roáralus _
Bárdos 15. a zalai vidéken
Nagykanizsa, márolua 17 Tudósítóink a zalamegyei községekben lezajlóit márciusi ünnepségekről az alábbi tudósításokat küldték be szerkesztőségünkbe. Márciusi ünnepség Keszthelyen Az összes iskolákon kivűl az Akadémia Ifjúsága, a Katolikus Legényegylet, a Kereskedő Ujak Egyesülete és a Leányklub méltó keretek körött áldoztak a szabadság eszméjének.
A keszthelyi polgárság közös, nyilvános ünnepe vasátnap délulán 6 órakor zajlott le. Az Akadémia elől lamplónokkal és zeneszó mellett az összes egyesületek végigvonultak a Deák Ferenc-, Qeorgikon- és a Kossuth Lajos-utcán ál.Csdnyl László 48-as vértanú emléktáblájánál Ráez József Iparosköri alelnök mondolt beszédet. A/ Ünnepség az Andrássy-téren folyl le, ahol a Hungária-szálló erkélyéről Kulin Sándor akadimiai tanársegéd mondolt ünnepi beszédei, Bem lslván gazdász és Dér Ferenc jogszigorló pedigtzavaltak. Az énekszámokat az egyesített énekkaruk és az Iparosok Dalköre látták el.
Hahóton
vasárnap délelőtt ünnepélyes szentmise vezette be Mátcius Idusa ünnepéi. A magasröptű ünnepi txazé-del Oerslner Béla plébános mondotta. Az Iparos Körben este 7 órakor társasvacsora keletében áldozlak a hahótl Iparosok a Szabadság eszméjének. Szavalatok és énekszámok élénkítették a műsort. A lelkes ünnepi beszédet Qdspdr Endre ny. körjegyző mondotta.
Pacain
24 pontból álló műsor keretében emlékezett meg a község polgársága a Szabadság ünnepéről, amelyei este az Iparos Körben rendeztek meg.
határozta, hogy bucsul mond a fogolytábornak. Tervében még társa is osztozott. Negyedévig gyu|tötték a ruhát, élelmet, különösen konzerveket, hogy az utal, a közel 2500 kilóméiért kibírják. Akkor már javában dühöngött a bolsevizmus és egyébként is rossz hangulat uralkodott a magyar lisztek ellen, akiket tehér érzelmüeknek tartottak s igy mindenképen ajánlatos volt a to-vábbállás.
A tavasz beköszöntésével az é| leple alatt öt munkáskülsejü férliu hagyla el a fogolytábort. Sok szenvedés, nélkülözés, viszontagság és regénybe Illő kalandos ulazás után eljutottak Szentpétervárra. Otl sikerült a német hadifogoly cserekcióba bejulniok és igy érkeztek meg Ber-
Józsi, a tejképű kis hadnagy leszereli 8 a valamikor félteit uniformist Szenl Ferenc durva szörkám-zsájával cserélte fel. A fogság megviselte, de lelkének aranyos derűjét mindi; megőrizte. Mert boldog szolgája az eszmének, amely már gyermekkorában éli lelkében.
Páter Marcell — meri ez mosl a neve — sokszor könnyekig megható történeteket rtiond el hallgatói eiőtt az ö .szürke kis életéből". (vp)
Az ünnepségen, melyen a beszédei Szabó Dezső jegyző mondotta, a Pacsal Dalkör is szép sikerrel szerepeit. Landl Ferenc, a Kör diszelnöke pedig lelkes visszaemlékezéssel vezette vissza hallgatóságát a dicsőséges múltba. A pacsal tanulóiljuság ünnepélyén Papp János adóügyi jegyző mondolt hatásos beszédet.
Murakeresztur lakossága, a község intelligenciája, a tanuló ifjúság, a leventék, a csendőrség és a vámőrség együttesen ünnepelte vasárnap március tizenötödikét. Esle ,szabadságlakoma" volt a vasúti szálloda éttermében, ahol Kovács Dezső kántortanító mondott lelkes ünnepi beszédet.
Tótazerdahely
horvát ajkú, de annál magyarabb érzelmű lakossága színié tüntetőleg áldozott vasá\'nap a Szabadság eszméjének. A trianoni határszélen lévő község tűzoltótestülete zenés ébresztőt
rendezett, majd szentmise után a Templom-téren Imrék Oyula adóügyi jegyző méltatta a nap jelentőségét. Az ünnepélyt, amelyen több megszállt területről jött magyar is részt vett, Kukorácz lslván plébános és Oáiffy Ernő körjegyző rendezték.
Magyarszerdahely
apraja-nagyja zászló alait vonult az ünnepi szentmiséről az Iskolába, hogy részt vegyen az iljuság márciusi ünnepélyén. A szavalatok és énekszámok elhingzása után Papp József községi vezető-tanító mondott lángoló hazafias beszédet.
Nagybakónak
község tanulóifjúsága délelőtt, a felnőttek és a Levente Egyesület pedig esle rendezte meg márciusi ünnepélyét. A szebbnél-szebb műsorszámok ulán Pungor Ernő Igazgató-taniió Intézett lelkes beszédet n leventékhez.
_I
Indítványának elvelését javasolta hosszabb beszédben. Ujabb pályázat kiírását kövelelte, amelyben lel legyen tűntetve, hogy kiskotu pályázata kl van zárva.
Az elnök titkos szavazást rendeli el Holfmann indítványa felelt. Mellette szavaztak 15-en, ellene 24-en. A kandidáló bizottság néhány napon belül összeül és megejti jelöléséi.
A pályázók : 1. Perl Sándor nagykanizsai lakos, 2 Zsoldos Ferenc ipartestületi jegyző Szentes, 3. Sipos József magántisztviselő Nagykanizsa, 4. Szakszer Oizkár szkv. tüzérszázados, 5. Sótl Imre Magyarkanizsa, 6. Bazsó Lajos Pécs, 7. Pólya Ferenc ipartestületi titkár Békéscsaba, 8. Fassig Imre ipartestületi jegyző Sárvár, 9. Waldhauser Slndor Palzs-szeg, 10 Mesli János Budapest, II. Supka Béla, a jelenlegi jegyző, 12. Waldmann Ernő biztosítási tisztviselő és 13. Pétermann Károly kertész-gyakornok. \'
Artner Sándor bejelentette, hogy az Alsódunáululi Mezőgazdasági Kamara
olcsó ruha- éa lábbeli-akciót
határozott el és megkérdi, hajlandó-e a nagykanizsai iparosság ebben részi venntí
Artner bejelentéséi kiadták az illető szakosztályoknak.
Nagy őrömet keltelt Kiss elnöknek ama bejelenlése, hogy a honvédelmi miniszter leiratot intézett, amelyben értesíti, hogy • laktanyaépltkezésl az Idén folytatni fogja. A laktanya-építkezésnek ez az uj fázisa kb. 1 millió pengőt jelent,
ami a nagykanizsai piacon erőien lesz érezhető. A miniszter sOrgös ajánlattételre szólította fel a vállalkozókat.
Báron Ferenc hosszú beszédben ismertette a kantzsal lakatosmetterek sérelmeit, nevezetesen a laktanya generálvállalkozóival szemben. Majd utalt arra, hogy mennyit fáradoztak a nagykanizsalak, hogy a munkákat ne Idegen vállalkozó, hanem nagykanizsai Iparosok kaphassák. Így főleg kéri, hogy az ipartestület mondjon bálái köszönetet Krátky litván polgármesternek fáradozásáért. (Itt a polgármestert melegen megéljenezték.) Mijd utalt Kiss Ernő, Samu Ltjos és Bojtor József fáradozáaafea a siker érdekében. Bejelentene, hogy a legközelebbi munkakiadásnál a laka-losmesterek megszervezelten fognak rénztvenni, hogy a vállalkozóktól tisztességes árat kaphassanak.
Dukász mérnök arra utalt, hogy az Ioarosság ne licitálja lui egymást, itt van a tulajdonképeni baj.
A két utóbbi felszólalásra Kertész Béla építészmérnök, mint a laktanya generálvállalkozója részletesen jeliek-táM az elhangzottakra. Samu Lajoi alelnök ismertette az Ipartestületi reform tervezetét, amelynek tanulmányozásán egy szűkebb bizottságot küldtek kL
Az elöljárósági ülés az éjféli órákban ért véget.
Divatos női kabátszövetek
és ruhakelmék férfi öltönyanyagok
SINGER
divatáruházban.
Egymillió pengős közmunkát kap a tavasszal a nagykanizsai iparosság
A laktanyaépltkezés további fáziza - Izgalmat tlgl/árótágl flV» az tparUttüUtbm — Megalakult az uj elöljáróság
Nagykanizsa, márolua 17 13 pályázat érkezett be. De ebben
A nagykanizsai ipartestület hétlön este tar tolta rendkívüli előljáróságl Ülését Kiss Ernő elnöklete alatt, aki az 54 főre kiegészített uj elöljáróságot melegen üdvözölte. Az ülésen megjelent dr. Hegyi Lajoi vároil főjegyző li.
Választások és Izgalmak Az elnök javaslatára újból egyhangúlag megválasztották pénztárosnak Pllczer Albertet, ellenőrnek Zoliner Jánosi, háznagynak Mako-vlczky Gyulát. Majd megalakították a békéltető, a gazdasági, székház-épitő és iskolafelügyelől bizottságokat.
Ideges hangulatot teremtett a jegyzőt kérdés. Kiss Ernő bejelenlelte, hogy az üresedésben levő ipartestületi vezető-jegyzői állásra összesen
a kérdésben az elöljáróság még ne döntsön, hanem kandidáló bizottságot küldjön Id, amely jelölését egy u| rendkivflli elöljárósági fllés ói terjessze.
Hoffmann Henrik Indítványozta, mondja kl az elöljáróság, hogy a megválasztandó Jegyzőnek feltétlenül nagykorúnak kell lennie. Nem akar indítványának bővebb indokolásába belemenni. Az iparosság a jegyzői kérdést lelkiismereti kérdésnek tekintse — hangsúlyozza.
Vékássy Károly indítványozza, hogy a kandidáló bizottság taglalt az elöljáróság titkos szavazással válassza. Azt mondja, hogy Hoffmann Henrik Indítványa egy személy ellen szói
Dr. Schlchtanz litván Hoflmanji
ZALAI KÖZLÖNY
« 1931. március 17.
A nagykanizsai Hungária-szállodától a városi szegénykataszterig
Tízezer korona hadikölcsönével kilakoitatás előtt áll és az öngyilkosság gondolatával foglalkozik Nagykanizsának valamikor egyik gazdag asszonya
hez. Szépen törlesztgették a körmendi kölcsönt. Egyszer csak Ha-
Nagykanlzsa, március 17
Görnyedt vállán az emésztő gond mázsás keresztjét hurcolva, a redak-cióban tarlóit egy szomorú stációt a múlté lelt kanizsai Hungária szálloda valamikor volt tulajdonosa.
Az idős asszony áll az asztalom elölt. A szeme a bizakodás egy fix pontját szemléli ijedten az arcomon. Nehezen szakad ajkáról a szó. Látjuk, utolsó szalmaszál: — a szerkesztőség, az újság, közprédára ki-terilett nyomorúság, szégyentelen segélykiáltás, ami — muszáj.
Könnyel vegyest hullanak a szavai. Mintha görnyedt válláról a keresztet dobbantaná elibém, amikor már nem birja tovább. Szavak jajok... a nincs... A mull:.\'amikor volt... A holnap, amikor az ulca fagyolt kövére teszi a végrehajtó ..
Halász Eelekné, özvegy, 70 éves, nagykanizsai lakos, római kalholikus, akinek senkije-senkije nincsen, ideg lépő biztonsággal megy a sorsa el?. A hajdani egyik legnagyobb kanizsai ház úrnőjének maholnap nem lesz
hol lehajtania a fejét.
♦ ■
Negyvenegy esztendővel ezelöll, 1890-ben, az akkor még kukoricás kertekkel tarkított Sugár-uton nagy építkezés indult. Emeletes, szép ház bontakozott ki az állványok kusza rácsa mögUI. A Koronaherceg utca (mai Rozgonyi-utca) sarkán a Hun-gdrla-szálloda hosszú kél frontos saroképülete hámozódott ki az áll-vány-gubóból
Felnei Dániel volt az uj kanizsai szálloda tulajdonosa. Feiner a nő-sülésével szerezte vagyonát. Benősült a Bárány-vendéglőbe, ami már akkor is ott állt, ahol ma, az akkori Német-utca (ma Király-utca) végén. A fiatal Feiner főnyereményt csinált a feleségével. A tzorgalmas, dolgos pár \'S meglevőhöz csakhamar öasze-takarilott annyit, hogy a hercegi uradalomtól bérben birl Bárány helyett önálló üzlet aapitására gondolhatlak. Az asszony hozományához nem sok kellett. Körmenden veitek fel 8000 korona kölcsönt és megindult uz akkoriban legtekintélyesebb kanizsai építkezés. A földszinten jólmenő vendéglő volt, az emelet frekventált szálloda, ami a Hotel Hungária nevet viselte.
Feiner Dániel időközben meghalt. A gyász letelte után özvegye másodszor is férjhez meni Halász Elek-
lász is meghalt és a másodszor megözvegyült asszony megint támasz nélkül maradi. A férfi-gazdátlan üzem ettől kezdve mind terhesebb lelt. úgyannyira, hogy özv. Halász Elekné 1913-ban pénzzé tette a Hungária szállodát. Eladta 28.000 koronáért a nagykanizsai izr. NŐegyietnek, amely a háznak azóta is tulajdonosa. Az akkor temérdek pénzből kifizette az adósságokat és többi vagyonából csendes, nyugodt életre rendezkedelt be. De Jött a világháború. Az öz-vegy vagyona summáját, békebeli, jó 10.000 koronát hadikölcsönbe adta, majd pedig a megmaradt 6000 koronájú a lebélyegzéskor devalválódott.
A nemrégen még gazdag asszony vagyona roncsaival, szegényen, társtalanul, végigjárta ettől kezdve a gazdasági leromlás minden keserű skáláját. Kicsi, kétszobás lakásl vett fel és 10 évig abból élt, hogy albérletbe adta két szobdcskáját, maga pedig u konyhában húzta meg magát. A kommunizmus alall azonban ebből a lakásából Is kitelték.
Azóta egyszobás lakásban lakik a Kinizsy-utca 19 sz. házban. Havi 25 pengő a lakbére. Vizes, kopott kis lakás. Kiadni is csak ritkán tudja az egyetlen szobáját. Igy aztán augusztus óta csak 10 pengőt tudott fizelni a 200 pengő lakbértartozására. Ezért április 30-ra /elmondták a lakását Az Ugy már a bíróság elölt, ügyvéd-kézben van. Ha nem fizet, május elsején az utcára kerül.
Az utcára kerül a kanizsai Hungária szálloda egykor irigyelt tulajdonosnője.
Ha csak hatva nem visznek kl — panaszosan sir fel és elcsuklik a hangja szegénynek — Hová menjek ? Se gyerek, se rokon, senki...
Zokogásba fulladva mondja el, hpgy az utóbbi időben mind gyakrabban foglalkozik az öngyilkosság gondolatával... 70 éves ősz fejével.
— Tegyenek le a föld aláI Az lenne a legjobb...
A sok bánkódás annyira megviselte a szervezetét, hogy a minap Is a piacon összeesett. A szive...
Kérdem, miből él mégis? (Már amennyire élet az élete.)
Hadlkölcsőnéér\', 10.000 békebeli aranykoronájáért kap 100 pengőt egy esztendőre. Az Idén kapta másodszor. És felvették Nagykanizsa város szegény kataszterébe, onnét kap 8 pengőt havonta, meg 3 kiló lisztet, 70 deka zsirt, 10 kiló burgonyát, egy kis cukrot, vöröshagymái.
Azlán talán neki Is havai kell lapátolnia érle az utcán. Talán épen a Sugár-ulon. Ahol az Izr. Nőegylet házának homlokzalán, az emeleti ablaksor hosszában még most is ott kisért egy-két fekete, megkopott betű a régi, büszke feliratból:
, Hotel Hungária Szálloda."
(bl)
Nagykanizsai impresszióim
A Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalat nyomdájában készülő könyveim miatt Nagykanizsán tartózkodom. Tegnap este egy nagy társaság ezzel a kérdéssel lepett meg: mii szólok a Városi Mozgószinbáz-hoz?
A kérdés váratlanul ért, de azonnal válaszoltam: uraim, csak jót Az önök mozija kitűnő. Nemcsak a gép az, de a filmdarabok is azok. A fővárosi Ufa hires remek és drága gépéről. Ha elmennek az Ufá-ba et jol figyelnek, megállapíthatják, hogy a nagykanizsai gép és az Ufa gépe közölt árnyalati különbség sincs.
Ezt nagy dolognak tarlom. Annyit jelent, hogy a nagykanizsai mozilátogató közönség bántó zavar nélkül élvezheti a filmeket.
Hangsúlyozom: kitűnő filmeket
Pár hete lartó/kodom III, de gyenge filmet nem láttam. A Benzinkút, a Morenó, a Rio Rita, Olympla. az Atlantik, a Rejtelmes sziget mind valahány lebilincselő filmdarab volL
Budapest nagy mozgószinházal darabjait a Városi Mozgoszinház is hozza. Erről összehasonlítás alapján győződtem meg. Ez igen örvendetes
Húsvétra „Ideál" cipőt vegyen!
(voll Turul clpóOzlet helyiség, Fául 12.)
A nehéz gazdasági viszonyokkal számolva, árainkat a lehető legolcsóbbra szabtuk, hogy kevés pénzért
Jó cipőt kapjon.
Árakat nem hlrdetQnk I Gyöződjön meg személyesen I HEOHT LAJOS ÉS KIRCZ JEMY
nos (a Turul cIpAOzlet voll vazetAI.)
és Igen nagyjelentőségű tény. Nem jelent kevesebbel, mint azt, hogy Nagykanizsa város közönsége végigélvezheti a világ legkiválóbb filmalkotásait.
Hogy a pompás darabokat mégis kevesen látogatj rk, az már talán gazdasági kérdés, mert aki objektív szemmel birálja a mozit, annak el kell ismernie, hogy a darabjai — a ftlmremekek közül valók.
Megvallom, csudálkozom a mozi igazgatóságán. Hetenként három uj, kiváló darabol tűz műsorára. Mekkora áldozat, mekkora agilitás, mekkora ügyesség és mekkora — merészség kell hozzá ehizl?
És nienn^ i reklám I
Tessék elképzelni: a Városi Mozgó-szinház igazgatóságának egy héten háromszor kell reklámterveket kiagyalni.
Milyen könnyű a pesti nagy mozgóknak I Azok ráérnek havonként egyszer reklámozni I Ezen idő alalt a nagykanizsai mozgó kilencszer, sőt tizszer plakatlroz, osztogat kártyákat fcfft.-t aszfdtot stb. stb.
És mégis ritka a táblái ház a moziban.
Ha azonban a moziigazgatósága nem állana a helyzet magaslalán, akkor egyáltalán nem volna közönség és a mozi hamarosan becsukhatna.
Azonban lesz közönség, mert lassanként az a becsületes és áldozatos vezetés utat talál a közönség szivébe. A közönségnek egy része máris észrevette, hogy kevés pénzért a legelső filmeket látja s ha majd mindenki észreveszi azl, akkor jön az Igazi, erőteljes nagykanizsai mozi-élet
És a mai derék, szakértő igazgatóság, akkor gratulálhat saját magának azért, hogy a legnemesebb elveket nem áldozta fel olcsó és hatásos, de tiszavirágéieta trflkkökért.
Engem igen megnyugtat az, hogy a nagykanizsai mozgó ujabb és ujabb nagy darabokkal jön. Pl. most szerdán jön a .Kacagó asszony\' c. izig-vérig magyar film. Minden egyes szereplője magyar. Párizsban készüli. Ezldelg ez a legnagyobb magyar beszélő film. Bajor Oizl, Rajnai Oábor, a Oóth házaspár, Vaszary Piroska, Fejes Teri, Mály Oerő stb. slb. jeles művészeink szerepelnek benne.
Óriási költséggel készült ez a film.
És uraim, most Jön ami szép, ami engem meglep: a Kacagó asz-szony-t ezelőtt egy hónappal mutatták be Pesten. Es Nagykanizsának nem kell várni egy fél évig, mint sok vidéki városnak, mert már Itt ez a remek film frissen, üdén és humorosan.
Ezért én na yon szeretem a nagykanizsai mozit. Szeretem, mert a mozidarabok frissesége, kiválósága terén együll lud és együtt mer haladni a fővárossal.
Mit jelent ez?
Európai nivót.
Sok vidéki városban kell megfordulnom, sok népet, sok Jőt látok, de a nagykanizsai Városi Mozgó-szinház műsoránál Jobbat nem. (=») N. Szabd Oyula
NAGY HÚSVÉTI KABÁT VÁSÁRI
Raktárra érkeztek nagy mennyiségű tavaszi kabál újdonságok, úgyszintén kosztüm és tavaszi kabát szövetek, kész ruhák, férfi és nöl szövetek.
Bámulatos olcsó árban kerülnek eladásra.
Mielőtt szükségletét beszerezné, tekint., m.g du.an fala.ar.lt raktárunkat minden vételkényszer nélkül.
WEISZFELD ÉS FISCHER divatáruh«xa a Gólyához.,
1931. március U.
NAPI HÍREK
ZALAI KÖZLÖNY s
NAPIREND
Március IS, szerda
Hóra. katolikus: Sándor. Protestáns:
Sándor. Izraelita: Adar hó 29 •
Városi Színház. .Kacagó asszony\', tökéletes magyar beszédű attrakció — ,A művész álma", hangot Idyll, zene.
OyógyezertArl éjjeli szolgálat: I. hó végéig a .Fekete saa* gyógyszertár Föut 6.
Oflxtördö nyitva reggel 6 órától aste 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel.: 2-18.
fiekem se kell más...
Nekem so,kell más, mindig régi nóta, Egy csöndes tisztul, otthonaiul cipó. Rgy citlndos otthon, Jó azó, könnyű álom, Szívből Jött ceókok — semmi dáridó.
Nokem 80 kell mán. mindig régi nóta, Csak otthon, zúgó, Almos knndaló; Kgy asszony, azoktt, Irina, teliéi r uliáju Ea gyermek, azöszko, csengve kacagó...
Nekem se kell mán, mindig régi nóta, Kgy kéz almltan fáradt fejőmet, Egy száj beszéljen csacska gagyogáaaal S meleg szobám legyen, ha eale lett
Nekem ae kell más, mindig régi nóta, Ceak asszony, azőko, lármás gyorekek ..
Kint vihar tépi ezt az éjszakát 8 a hulló Jégtől ablakom remeg.
Cslbartlca Unió
— Szánt József napja. Holnap, cslltörtökBn nemcsak a katolikus egyház Ilit meg Szent József napját, hanem Nagykanizsán az egész város közönsége. Szent József napja Nagykanizsa város védőszentjének ünnepe, ami teljes joggal az egész város ün-.nept. Emellett a plébánia-templom és egyházközség patrónusának ünnepe. Ebból az alkalommal a plébá-nla- templomban nagy bucsu és ünnepi Istentisztelet van, amelyre ugy miként az előzi esztendőkben is, messzi vldékril jönnek be Nagyka nlzsára a hívek, hogy a ferences-barálok plébánia-templomában részt vegyenek a Szent József-napi bucsun.
— Egyházi hírek. A veszprémi megyéspüspök Szántó Vendel lümeg-csehíi káplánt Balatoncsicsóra helyezte át, Horváth István zalamere-nyel káplánt a mlháldl plébános kisegítésére rendelte, Murcslk Pál eddigi kisegítőt pedig Qelsére helyezte káplánnak.
vitéz Tóth Béla
fflazer- áa oaemega-kereakedáaében
I dobos magyar roohfort . P 106 1 doboz magyar romadour y —\'96 1 dobot magyar emeithall „ 1 — 1 kg lyukacsos magyar
ementball...... 5"—
1 kg. flaom trapplitaiajt . „ 2 60
Sardlnla és pisztrángszelet nagy választékban. Déligyümölcs napi árban. 1 kg mogyoróbél . . P 3 40 Legfinomabb Tétesllszt.
Konzervek ■ Paradicsom, vajbab, cukorborsó stb. a legolcsóbb napi árban.
* kórházi azabályrandelet
■ blxoMaég «iatt
Nagykanizsa, márolus 17
A városi képviselőtestület jogügyi bizottsága szerdán délután 5 órakor a városháza kis tanácstermében Illést tart, amelyen letargyalásra kerül az uj kórházi szabályrendelet, valamint a piaci szabályrendelet módoütása, a hadirokkantak elsőbbségi elhelyezésére vonatkozólag.
A jogügyi bizottságnak hétfőn kellelt volna uréseznie, azonban akkor nem jöttek annyian össze, hogy az ülést meg lehetett volna tartani.
A jogügyi bizottság ulán a kórházi szabályrendelet a kórházblzoltság elé kerül, amely az 50 szakaszos és 18 oldalas szabályrendeletet télelről-té-telre fogja letárgyalni. Az uj szabály rendelet egészséges állapotokat kíván teremleni számos kérdésben, a kö zönség javára és érdekében. Miután a bizottságok több napon át tárgyalnak, a városi közgyűlés megtartását a polgármester a Jövő hétre, valószínűleg csütörtökre elhalasztotta.
— Nőegyletl tea. A Keresztény Jótékony Nőegylet egyforma lelkesedéssel karol fel minden megsegítésre váró ügyet, ami a közjótékonyságra támaszkodik. Ilyen ügy az IskoláB gyermekek tejtlzóral akciója, amit Flló Ferenc igazgató szervezett meg 8 aminek keretében a szegény gyermekek osztálytársaik adományaiból Ingyen részesülnek a tejtizóralban A szegény gyermek azonban sok, ugy hogy szükség van a társadalom segítségére Is. Ezért rendezi szombaton, március 21-én délután ötórai teáját a Keresztény Jótékony Nőegylet a Rozgonyl-utcal iskola tornatermében. Tea süteménnyel 1 pengő. A tea keretében Flló Ferenc Igazgató ismerteti az akciót. A Nőegylet elnöksége kéri tagjainak és a város közönségének szíves érdeklődéséi.
— | Ttafor Glxt] „ Kacagó atstonyban.
— A Nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Testület március 31 én délután 7 órakor saját helyiségében — határozatképtelenség esetén április 12-én délután 3 órakor a városház közgyűlési termében — tartja 60. évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Parancsnoksági és választmányi Jelentés. 2. Alapszabály módosítás. 3. Számvizsgáló-bizottság jelentése az 1930. évi számadásokról. 4. Az 1931. évi költségvetés megállapítása. 5. Választmányi lagok választása. 6. Számvizsgáló bizottsági és póttagok választása. 7. Tisztikar választása. 8. Esetleges indítványok.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
— A Városi Nőikar ma este 9 órakor próbát tart a zeneiskolában.
= Nagykanizsán is megnyílik május havában a közismert Kopstein butoráruház. Addig Is díjmentesen és szenzációs olcsó árakon szállit egéiz Dunánlulra elsőrangú mUbu\'ort
«=. Elegáns hölgyek Singeméi vesznek finom köpenyt, kosztümöt és ruhát.
msm
Mii
Tavasxi RabáioR,
koszziümök,
T--r "tr -T.il—.i—Grtjtiíjt\'fr.g.
tavasszi Köpeny* ésruhaanyagok
Női tavasxi divaísscöveieK éZ-éZU P
64 ZALAI KÖZLÖNY
300 magyar hadifogoly
él még Ilink karnyékén
Dombovár, március 17 Malurlcs József velényl gazdálkodó, aki még 1914-ben hadifogságba eselt, 17 évi távoliéi után nagynehezen hazaküzdötte magát szülőfalujába. A hazaérkezett ember szavai szerint Minszk kornyékén még mindig 300 magyar hadifogoly él a legnyomorúságosabb viszonyok között. Valóságos állall sorban élnek az egykori hadifoglyok, akiknek halvány reményük sincs annyi pénzt összegyűjteni, hogy valaha Is hazajöhessenek.
A SINGEK .VARRÓGÉPEK
RáaoA^LEOdOBBAK !
— A nagykanizsai ipartestület asztalosipari szakosztálya tagjai ezúton leikéretnek, hogy ma este pont 8 órakor a testületi székházban megtartandó nagyon fonlos értekezletre megjelenni szíveskedjenek. — Elnökség.
— Oxfordok P 1 60-tól Schütznél.
mm | Rajnai Gábor \\ a Kacagó aszonyban.
— A kórházi kápolna építésére Simon Lajos nyug. vasutas és özv. Bugyács Ignácné 3—3 pengőt ado mányozlak.
Uj divat
bemutatása!
Bécsi utzmrót hazatérve, magammal hoztam a _ — £ kápiizaloi dl-
legújabb pariai vatu|donságo-kat. — Az u] tavaul és nyárt elegáns modellekhez bemutathatom s divatoa-azlnű anyagokat éa díszeket is.
Holozheim Károlyná
nőt dlvataxalon
Kisfaludy-utca 14. Ugyanolt taantólaáayak felvétetnek.
— Egyeduta népkönyvtárt kapott A földművelésügyi miniszter az egyedutái gazdakör részére 110 kötetes gazdasági népkönyviárai adományozott.
— Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legol^óbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
= | Góth SdnJöTI a Kacagó asszonyban.
— Nagy választék női és férfi fehérnemüanyagokban Singeméi.
— .Van-e vlx a plócákon 7" Egy is-mort nagykanizsai gyógyszorész panaszt tett a rendőrségen, ahol előadta, hogy ujabban a korcsmákból hajnalban hazatérő mulatozók minden ok nélkül becsengetnek a gyógyszertárba és megkérdezik, hogy pl „van-o víz a plócákon?" Ujabban már alig múlik cl éjszaka. hogy Ilyen éa hasonló kérdésekkel 110 zaklatnák fel álmából. A gyógyszorész arra kérte a rendőrséget, tegyen erélyes Intézkedést az Ilyen éretlen tréfák megakadályozására. Értesülésünk szerint a rendőrség ójszakánklnt szemmel fogja tartani a gyógyszertárakat.
*= Schütz ruha divatoB, Ízléses,
olcsó.
TT
Erzsébet-tér 18. az., volt Szarvas kávéházba helyeaom át, miért is
nagy raktárkészletemet
leltári áron adom el.
SZÉKELY VILMOS butortelepe
■agykanizsa, Horthy Miklóa-ut 4.
Hiteiképei egyiiakaak igyimoi keárezaényt ayajloa. alít kárkl aál
Rálőtt a azerelmesére,
■srl ss nans sksrts fslssá|ll venni
Kaposvár, márolus 17 Hélfón délelölt szállították be Tóth Ágnest, a mikcl postamesternő húgát a kaposvári ügyészség fogházába. Tóth Ágnes régebb idő óta szerelmes volt a mikéi tejcsarnok vezetőjébe, Spilák Józsefbe, aki azonban nem akarta feleségül venni a leányi. Az elkeseredett leány most, vasárnap délelőtt revolverrel rálőtt a férfire, a golyó azonban csak könnyebben sértette meg Spilák Józsefet.
- Húsvétra ha olcsón akar cipőt vásárolni, keresse fel bizalommal az Ideál cipőárullázai, Fő-ut 12.
, | Kertész Ella \\ a Kacagó asszonyban.
Utazást kedvezmény. A DS/.A Vasúttársaság Igazgatósága az Olasz-Magyar Kereskedelmi Kamara \' részére illanóban 1031. április 12-től 27-lkélg tartandó nemzetközi vásárra utazók réazéro valamennyi állomásról Mura-keresztur ón Gyékényes állomáson való kilépéssel 33 százalékos menetdllked vezményt engedélyezett Ezen kedvezmény n kiadandó „Igazolási Jegy" alapján vehető Igénybe. Az átlomáifdnök.
= Ingek legszebb anyagból, mérték ulán Schütznél.
= | Vaszary Piri 1 „ Kacagó asszonyban.
— Véget értek Zalaujlakon az IskolánklvQII népművelési előadások. Tudósítónk Jelenti: Az elmúlt év decemberében megkezdeti zalaujlaki népművelési előadássorozat március 15 én éri végei. A záróünnepély szentmisével kezdődölt, majd lélekemelő hazafias műsorral nyert befe|ezésl, A népművelési előadásokat Láber Miklós merenyel plébános, dr. Zoblcs Antal garaboncl orvos, Horváth Islván káplán és Varga József zalaujlaki kántortanító tartották, de közreműködőit az ifjúsági zenekar, az énekkar, valamint a leányok és a leventék Is, akik szavalatokkal és kis színdarabokkal tették változatossá a műsort.
PETERMASN JÓZSEF
karttottMben NagykaniiM, Báthory-utoa 22.
(Törvioysxík tnögölt) «"« kaphatók «zép
GYÜMÖLCSFÁK
alma, körte, kajszi stb. Ftnyő, thuja és kBlönféle dlaxbok-rci, évalő nővénvek és gumók, futó-és bokor-rózsák és , ksrtdlszltésra alkalmas növények.
= Ingyen utazhat Budapestre,
mert megtéríti vasúti költségeit a Neumann M. férfi-, női- és fluruha-aruháza (Budapest, IV., Muzeum-körut I ), ha nála az Országos Mezőgazdasági Kiállítás alkalmával legalább 150 pengőért vásárol.
László Lajos és Qynla hentesárogyára
BUDAPEST
József főherceg udvari szállítója. — Henteeárugyártmányal a budapéaü és a milanói kiállításokon aranyéremmel lettek kitüntetetve, most Maajkaalxaón állandóan trlaaan, nagy választékban kaphatók:
TeutscQ Gusxtáv Sípos Andor Musxel és FrtedeníGal
csemegekereskedéaében s következő árskon:
10 dkg. finom felváoott ..............................48 fillér
10 dkg. osamage disznósajt ........................28 fillér
10 dkg. pár>si ................................................ao fmér
10 dkg. krakól ................................................52 fillér
10 dkg. veronai ..........................................52 (,||ér
10 dkg. füstölt omlón reggeli szalonna ... 28 fillér
10 dkg. paprikás szalonna abáll, pörzsölt ... SO fillér
10 dkg. oaaazárhus, kiváló finom........................44 fillér
10 dkg. gyágysonka, prágai módra, kiválóan finom 100 fillér
10 dkg gápaonka ..........................................70 fillér
10 dkg. rollaonka ..........................................50 fillér
10 dkg. kolozsvári húsos szalonna ............40 fillér
10 dkg. szárau oaerkáaz kolbáaz..................44 fillér
1 pár nagy báoel wlrstll..............................28 fillér
1931. március 18.
Az adventista dgynBkBkat
a ranóöraég hólMa aanja (alalóaaáfra
Nagykanizsa, márolua 17
Beszámoltunk; már arról, bogy a nagykanizsai rendőrség a városban házaló adventista könyvügynökök ellen megindította engedély nélküli könyvterjesztés elmén a kihágás! eljárást.
Ezzel egyidejűleg Lakatos Ferenc dr. rendőrfogalmazó, kihágást biró rendeletére hétfőn délután a detektívek lefoglalták az összes, feltalálható adventista propaganda-füzeteket. A detektívek megállapították, hogy az adventisták egyik prédikátoránál vannak ezek a füzetek. Tőle veszik át az ügynökök, akik 10—15 darabot kapnak csak kézhez egyszerre.
A detektívek megjelentek hélfón délután a prédikátor lakásán, aki az első felszólításra kissé kellemetlenül meglepve ugyan, de átadta a delek-tiveknek a lakásán lévő propaganda-füzeteket
Az adventista ügynököket az engedély nélküli terjesztés miati egyébként hétfőn délelőtt 9 órakor vonja felelősségre Lakatos Ferenc dr. rendőri kihágás! biró. A hétfői tárgyalásra 12 ügynököt Idéztek meg.
— Adomány. A Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár 50 pengőt adományozott a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör céljaira, melyéri hálás köszönetei mond eiuton is az elnökség.
= I Fejes Teri | „ Kacagó asszonyban.
= A rheuma és kOszvény gyógyulását nagy mértékben előmozdítja a Salvatorforrásvlz rendszeres használata, mely dus alkali tartalmánál lógva a szervezetben képződő savak lerakodását megakadályozza. Vasmentessége folytán könnyen emészthető és természetes szénsavtartal mánál fogva kellemes Izü üditő ital.
- I Mály Gerő~\\ a Kacagó
asszonyban.
= Húsvétra clpöujdonságok állandóan érkeznek. Ideál cipőáruház, Fő-ut 12.
Csepel Ffllerakat
Ingyenaa
fehérnemű és felsőruha szabászat!
tanfolyam
kezdődik kedden, 17-én.
Értekezni és jelentkezni Csapi Ifilerakitiál, TM 13.
Tavaszra MILTÉNYI-CIPÖT vegyen!
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FlA cipőüzletében, a Városházban. — Reklámáraink 1
Fekete fél ftizős és pántos P 12— Divatszln trottőr és francia P 15— Lakk pántos P 10— Férll félcipő
, P 13-50
1P»1. roárclm 18
közgazdaság
A Franciaország felé irányuló magyar állatexport kisérletei kudarcot vallottak
Az Ohazortzdgba való marhaklvltel a minimálisra esett — A román, dán ét lengyel kivitel elárasztja az olasz piacot olcsó anyagéval—A magyar dllatkereskedík nem tudják felvenni a versenyt — Hogyan lehetne segíteni a magyar állalklvitelen is \' iközönségen
sujt az Olaszország felé való marha-kivitel kalaszlrófális irányú visszaesése.
A magyar állatexportöröknek az
ZALAI KÖZLÖNY
a gazda,
Nagykanizsa, március 17
Hirl adtunk arról, hogy a mind-nehezebbé váló olaszországi állatkivitel folytán a nagykanizsai Dukász Lajos és társai exportcég kísérletet tett, hogy a príma hizlalt magyar állatok részére meghódítsa a francia piacot, nevezetesen a párisi vásárt. Ameny-nyiben a kísérlet sikerül, n igy kárpótlási jelentett volna az olasz piacok helyett. A kísérleteket Dukász Lajos és Récset József személyesen vezették Párisban és a magyar állat exportőrük élénk figyelemmel kisérték a nem kis kockázattal járó kísérleteket Nemrégen visszalőttek a nagykanizsai exportőrök, akik franciaországi kísérleteikről a következőkben számolnak be nekünk:
— Ax első kisérlel öt vagon prima hízott szarvasmarhával indult meg a párisi piacra. A franciák szívesen fogadiák a príma magyar árut, amely minőség dolgábin egyetlen nemzet állatával sem tud konkurrálnl, de a román marha (értendők itt elsősorban a megszállolt Erdély magyar tenyésztőinek állatai) oly kon-kurrenciat támasztottak a magyar állatoknak, hogy a nagykanizsalak azzal nem bírták felvenni a versenyt. A zárt vásárra felhajtott „román" állat élő súlyban kilogrammonként 65 fillér, mig a dunántuli magyar állat 80—90 fillér. A magyar áll t exportőröknek olyan költségeik voltak Pártsig, hogy ilyen árak melleit is ráfizettek a kivitelre. Viszont a román kormány olyan kedvezményeket, prémiumokat ad exportőreinek, ami lehetővé teszi számukra a legmesszebbmenő versenyképességei
— A román marha melleit rendkívül erős konkurencia a Dániából behozott leöli marha l». A dán kormány exportőrjei olyan kedvezményeket élveznek, hogy minimális áron dobhatják piacra a leöli szarvasmarhát Franciaországban.
— Az Olaszországba való mar-hakiviteiOnk szlgnaturája a következő: A mull év hasonló időszakában, amikor most Olaszországban megindult az idegénforgalom: hetenként 12— 15 wagon prima liizo t szarvasmarhát szállítottunk Olaszországba. Ma: 2 vagy legfeljebb 3-at Tudunk kiszállítani. Lengyelország olyan nagy prémiumot > yujt, hogy exporöreinck ál\'ilólag garantálja a veszteség megtérítést is. Dánia ugyancsak minden eszközzel sietteti kivitelét, a románok pedig egyenesen ugy ráfekszenek az olasz piacokra nagy kedvezményeik melleit, hogy a magyar marha bizony kiszorul az olasz piacokról.
Azok az olasz exportőrök, akik eddig a Dunántuli vásárokba, fő eg Zalamegyébe jöttek, most Romániában láthatók, de még arra sincs szükségük, hogy a román vásárokat felkeressék, mert a román állatkereskedők helybe viszik marháikat a különböző varosok piacaira.
Itt azonban nemcsak a magyar állattenyésztő gazdák és állatexportőrök sorsáról van szó, hanem velük kapcsolatban számos más egzisztenciáról és a dunántuli városok forgalmáról, melyeket nagyon erősen
az egyetemes kívánságuk, hogy a magyar kormány emelje fel az eddigi prémiumot, miként ezt a többi államok, nevezetesen Németország, Dánia, Lengyelország stb. teszik, másodszor pedig az eddiginél sokkal nagyobb fuvarkedvezményt engedjen az exportált állatok után, ugy, hogy a szállítás horrens költségei enyhüljenek.
A tizcnkeltedik óra, hogy a magyar kormánykörök sürgősen köz bevessék magukat megfelelő intéz-kedésekkel a magyar állatexport megmentésére. (B R.)
Baromfi export-telep létesült Nagykanizsán
A vállalat 40 - 50 munkást fog foglalkoztatni
Nagykanizsa, március 17
Hosszú hónapok serény munkájának eredinényekép a napokban városunk egy uj nagyszabású gazdasági vállalkozással gyarapodott, ugyanis létesült a baromfi export-telep.
A lelep kellős céll tűzött ki feladatául.
a) nagyszabású propagandával fokozni óhajtja a környék baromfi tenyésztését.
b) a környék baromfi-állományának megvásárlása után annak a telepen való hizlalását és a külföld követelményeinek megfelelően azt vágott állapotban ízléses csomagolásban a külföld piacain elhelyezni.
A baromfitelep teliál a tenyésztés fokozásával szaporítani fogja a környék kisgazdáinak bevételi forrásait, nagykanizsai leiepén pedig rövid Időn belül 40-60 férfi és női munkásnak fog munkaalkalmai nyújtani.
A vállalat technikai berendezésé-
hez tartozik egy modern hűtőház Is, amely lehetővé teszi, hogy a levágásra kerülő baromfi a küllőid legtávolabbi piacaira Is elszállítható legyen.
Városunk gazdasági életére Jótékony hatással a vállala\'nak pedig abban fog megnyilvánulni, hogy az ilt eladásra kerülő baromfi vételára legnagyobb részben az elíjdók bevásárlásai formájában az Itteni kereskedelem és ipar forgalmát fogja növelni.
A tekintélyes számban megforduló eladó, bevásárló pedig városunk idegen forgalmára fog élénkltőleg ha ni.
Végül hivatva van hazánk külkereskedelmi mérlegének javítására. Teutsch Ouszláv a helybeli kereskedelem eme kiváló képviselője agilitásának köszönheti megalakulását, aki több Ízben tetl tanulmán nak eredményekép halározta el
$xapé3x.éieüien hl Lírái
SINGER
■ VARRÓOéP. I
Az
Előadások 5, 7 és 9 órakor. 5 órai előadás rendes helyárakkal.
yUcLo*omj havi. te.
SINOER VARRÓOÉP ftíSZV TÁRS.
IA9TUIIm Plóktzlite: Pő-ut 1.
gát a telep létesítésére.
Esetleges érdeklődőnek a tenyésztés bevásárlás stb. tekintetében — mig a vállalat megkezdi működését — a Teutsch-féle drogéria (Fő-ut) minden Irányban szívesen szolgál felvilágosítással.
Az adóhátralékok
•«taoru b.hajtéaát .-•nd.lt* al a ptaaAgyaelalaatar
Budapeat, március 17 A pénzügyminiszter rendeletet In-tézelt a vidéki pénzűgylgazgatósá-gokhoz, amelyben szigorú utasítást ad az adóhátralékok eredményesebb behajlására. A miniszteri uiasl ás megállapítja, hogy az idei adólize-tés lassúságának nemcsak a nehéz gazdasági viszonyok az okai, hanem az a körülmény is, hogy az adófizetők közül sokan, akiknek módjukban állana adótartozásukat megfizetni a nehéz viszonyokra vaTó hivatkozással kitérnek az adófizetés alól.
Előadás Kiskanlzsán
a töldteherrendezéi és a kisgazda társadalom ifyéríl
Nagykanizsa, március 17 A gazdákat elsősorban érdeklő kérdésről lesz előadás a kiskanizsai Polgári Olvasókörben, vasárnap délután 4 órakor. Kelemen Ferenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója tart előadást »/t földteher-rendezésl javaslat is a kisgazda-társadalom" elmen. Az elöadas elé érthető érdeklődéssel néz Klskanlzsa kö.önsége. _____
(—) UJ cukorárak Nagykanizsán. A nagykanizsai Füszerkeres-kedök Egyesülete közli, hogy a legutóbb megjelent kormányrendelet folytán a mai naptól kezdve a kockacukor árát 1.32, a krist 1/-cukor árát pedig 1 28 pengőben állapította meg kilónkint.
(—) Orszigosvásár Zalaszentbalázs község április 13-án pótvásárt tart.
Idöláris
A ■aayfcuixsat meteorológiai I gr.lö jelentések t Kedden a UmérM-M: Reizgol 7 rfrakof —I, délntín 2 nka +>, este 9 érmkoe | 0-4. MMzet: Reggel borult délben és e»te ttuta égboltom. Szélirány: Reggel ésxak, délben é< este :u *
északkeleti nil.

ltukal rdtUÓJekritíí) « I
aM-
glal lataaar asia iu é^ikar taatli DarBH ItfS mrSm SJJall fagy-mi vérhatd. T.wákkt kllátéaok ■ a darált ld« aiUay upaa él valdaalaB.
TŐZSDE
A mai értéktőzsdén az árukínálat egyes piacokon túlsúlyban volt. Az arbltwje tevékenysége a legminimálisabbra zsugorodolt össze és az igy mutatkozott eladási megbízások befolyásolták csak a piacol és az ár folyamokai az előző napnál mélyebb azintre nyomiák. A lőzsdeidö második felében, amikor a berlini lany hább irányzat Ismeretessé váll, kisebb véleményes eladások Is észlelhetők voltak. Minthogy azonban a felkínált áru csekély árengedménnyel vevőre talált, ezek a spekulációs eladások megszdntek és a tőzsde nyugodt hangulatban, Uzlettelenlll zárt. Flx-kamatozásu papírok piaca szilát dabb volt Az aranyvalulára szóló kibocsátások iránt fokozott kereslet mutatkozott. Devizapiac tlzlettelen, változatlan át folyamokkal.
Ztrl«kl zárlat
Páll* 30-331/1, Lurtuou 2S-24VI Nnvyoi 51987\',t. UiOuti 72 42\'/!, Mltam 37í2l/«, Madrid 86-40, AmMMam 208 35. Veru 123 73Vl. WUn 73 06. «o«a 3\',\'81/i, Prá» 15 39\',4, Varaú 58 30, Badapetl SO llVl taalgrád 9- ti\'/n, Vakum a-C.9
Teraéiytóuda
Az árak ktnyirmagvakban változatlanok.
Bum ttuiv. 77-n 1540- 16-50 78-w 1595—15 60, 79-ei I570-16C0, 8O-11 1580-1615, danáal 77-et 15 30-15 30 78-ai 15 35—15 45, 79-« 15-50-1565 80-u 1800-1570. Ron 109J-1100 tik. árpa 16-00-16-50, aörárpa 17 50 1900, Mbl9-75 2000, tengerltt. 15 00 -
15-10, dunáatali 1300 13 30. rapoe--
-•-, korpa 1250 12 75
VALUTÁK j ÖBVÜEAK
Anyai L 27-82-77-97 Ant, 329-60-280-20
Befal tr. 79-69 8005 Belgrád ii/0S >008
Cakk. 16*90-1702 Bern* IZ8 3M30 77
Díak. 153 00-I8Í-60 Brliuet In 0 8U 05
Dtaár 999-10-07 Bakinál 3 40 ■> «
Dollár 571-00-574-00 IU>|«tt.U3 15 0365
Frudl LB-40-22 70 London 27 82 i. 90
Holl. 349*80 280-80 Madrid 5W0 62-60
6**90-ö4-30 Mllaao 2S-99-I009
Lm »■« i<2 Nawyor 572 70-74 30
Lava 4* 13-4-18 ObIo IÍ3 20-,S3 8\'
Un 29 90-40-20 Márki 120 30-136 90 Nonrág 1C3-C0-153 60 l*tilt —\' •— SctatlL 80-858075 I*t)d L 110-00 U0 50 Ivádk. 153-20153 80
Párti Zr41-2*\'48 Prága 16 97-17 02 liánt 4-13-1-17 Wockb. 153 35-1S8 79 Vinú 64-15-04 3> WUa SU-60 75 ZOridl 11021 11061
Sertéiráiár
FtUiattái 383, tudatlan 49 — Hint-rendi 1*22— -23, aiedcll t-22 t-23 siede t kilép fIS—IMI, könnyo 110—1*12, t-s.\' rtad* öreg 1*12—1*14, ll-od i\'ráll ore-1*04-1 06 angol fiikM flj- 1 20. anhnmi •air»Un 1*24—0<0, ur 1-45 0 00, hu 1 60—I 90. nnáa Wwrtta I-48 !-£6
Elli]*: Délialai Hyomda él Lapkiadó Tgllalat, IigrkulziáB.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykaolzaa 78. a.
Influenzás megbetegedéseknél, hnrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mlndenQtt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21. Talatei SIO.
ZALAI KÖZLÖNY
« 1931. március 17.
Nagykanizsa legnagyobb áruraktárai | ^
Jersey Tweed és noppe kosztüm ■ 1
és kabát szövet különlegességek.
wtlll
".iiM
Gyapjú Georgette és krepeHek
minden színárnyalatban.
1 és fél mtr. maradékszövet
fiu ruhára P 5*25
3 mtr. jó minőségű férfi strappa szövet P 15.—
Mosó selymek
óriási válaszukban
Mórban.
Fekete is kék márkázott
Úrfi szövetek,
mlg a készlet tart P 9
Damast-slffon asztalnemű,
színes fehérnemű anyagok minden minőségben és árban.
Bel és külföldi
férfi szövetek és ragián kelmék
pazar választékban, minden árban.
KIRSCHNER
divatáruháza NAGYKANIZSA FŰ-UT 3.
Kísérje figyelemmel kirakataimat I
Ift3i. március 18.
apróhirdetések
a , .ntólllriletéatk di|a 10 M-ls 50 I II*-,
ísjénv\'bw szó dija S II I. Vasár ra SnnrOniP •"\'« mir0t0
íien lOssóIg »0 tlllér, rnind\'n tcvárbi .rí. dti* • Címszó b minden vakla-
\',„[, ultiból illó vti kit srónsk 6<ái.ilt. Ülik. Ai.á»t keresőknek W/o engedmény.
»|nj.té»k » (•«> MM» »••««•" alul a t.l«»l«»« kéaaiaeléa. aaémtéaiéa .Ik.vOlá.. aégari 77, r , n..i.»<iií
Eladé Csengery-utca 18. eleit 724 Q 01 lelek. 92
Klárié áprllta, vagy mljttt 1-ére kél azép nagy aioba, eiíazobs, konyha é. mellékhelyiségekből illó lakis Vöiöimarty-utca 36. aiim alatt._
Mfliitréai Uaaaoal lelveaz Brandl Sándor éa FU cég. Dei< tét 2. 12Ut
„Aiitét.xlt" kényelmeset olcsón 167. éa 571. telelőn tlámon rendeljen. Sürgönyeim .Autótaxi"\' 9Ö6
II.aa lagállaaaakl
Rlrély-Mttrai aztmu üzlet éa bétház nagy raktárakkal 1100 11-01 letUlelen Igen nagy Jövedelmezőséggel,
EltvSa.tér 18. számú ház nagy mü-helyhetylteg é« Igen nagy kerttel,
P.iMI-atoa IT. számú Igen azép lakóéi néklui, aaep kerttel, \'
■lallaal Iiataw •>• Slámu kisebb bérhál ascp Jövedelmezővéggel,
p.tatl-aato. •. szám, régi Jól bevezetett pékséggel,
rarilá.o.M egy 10 holdas klltlnően kezeit éa Jó termő fi|axólő,
A aaatMyara.nttstlklAal ulmentén a barakk mtlitll egy 2 holdas szántólöld, Sa.kadhagvan egy 10 boldss szántó áa nUmOkaOs épületekkel.
Ezeken kívül még több földszintes magán ház és cmelelcs bérház eladó, melyek cssk komoly refleklántoknsk leunek megmutatva Mindennemű felvllágoeltiaaal készséggel szolgál t Aaaél Igaéo pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Horthy Miklósul 2 HM
Magféléket
Hirmoh és Szegfi
mígüzletében legjobban vásárolhat
ÍALAI KÖZLÖNY
a.Ilir, kl a kovád munkához It ért, •SCO pengő kaucióval állást keres Hornyák Imre, Surd, Somogymegye. 1147
Eléayaissda dúsan leiszerelve legdivatosabb mintákkal. Kárpáli Bőseinél, Köl-csey-utca 15. 92ó
KönnyQ atrétkaoalk eladók Bazaó Sándornál. 817
Érta.ltéa. Ezúton értesítjük s mélyen lisztéit Hölgyközönaéget, hogy tavasai cottUin, köpeny és ri\'ha modenjslnk be mutatását megkezdtük.
sálon.
Vsrgs-Roller 1096
Eötvös-tér 18. számú házbsn egy két szoba és össses mellékhelyiségekből illó l.káa mijus l-re kiadó. Bővebbet Aoaál tjj.áo Irodája, Nagykanizsán, Horlhjr
Btiősui a.
1123
P4n.kfllo.tlnt bekebelezésre minden fsszeirben s legelőnyösebben és \'egívot-•abban lolyóMIUt *o«ál tgnáo pénz-kölcsönközvetltő Irndija Nsgykanl.as, Horthy Miklós ul 2. szám. 881
fEg>.MBbá. nagy Iskis mellélhelyhé ékkel, mijus 1 re kiadó, Ciinyl Láazló-u. 1. az. 1208
Hubertus kabátot
mérték után gysp|u lodenból P ÍT\'—
Fiu Hubertus kabátot
raéilékjitán gyap|u lodenból P II-— késsit:
OZIBOLT FEHEHG tubó, Fö-ut 8.
Baaár udvarban. lza>
Hfilgyha.fln.áo Havaiméból Fő-
virost utamrél haaatérve, tavaszi ruhák, kosattlmök, kabátok, hazlruhik a legmodernebb, legazebb és legolcsóbb kivitelben kéaztllnek női dlvalszslonoinban. Iiléses ruhikst már ■ P-árt ké.zllek. — HOUy-köjönség szivet limogatéait kéri Bsron Micl női divatszalonja, Virosház palota, II e ne\'et. 11 tl
r Pisálna - hírbe kiadó. Ugyanott art* nőnek alép saoba olcsón kiadó. Clm a kiadóban. 1111
llardarobaaK.kirény, Irhér kony-habatorak, azekrények, rádió, gramofon, elköltözés miatt olcsón eladó. Cier.gr ry-I., elaóenieiet 123f
Egy azép httlAnb. Járatú bútorozott szoba egy-két aaemély réazére, eaelleg irodinak la kiadó Nidor utca 4. \'
1214
Madarai 4 szobás, fürdőszobás I emeleti lakát Erzsébet-tár 18. szintű habán má|ua l-re kiadó. Bővebbet Dr. Halphen Ügyvéd Irodiliban. 1133
Frlaw J.nfl, Er.aébat-tér U
Vállal minden terjedelemben vízvezetéki, egészségügyi, központi gőz- és melegvíz-tfltésl berendrzéielrnek szerelését, caator-nizáat, továbbá vasszerkezeti és egyéb lakatos munkikst. Tal.lon S-9B. 928
Héxaladéa. Szent Rókui-ulca II. a>ám alatti ház eladó. Érdeklődni Dr. Mező Ignác ügyvédnél lehet. 1247
2 utcai szoba Irodinik nagyon alkalmsa, kl.riá Király-utca 36. 1227
Háa aladé. Aa Altlla-u\'ca 27. szimu hiz nsbad kézből eladó. Tudskosódnl a hirban lakó háztulajdonosnál;_1215
Kétaiobéa udvari lakás mellékhelyl-aégekkel mijus l-re kiadó. Caengeri ut 19. sz. 1182
Hirom szobás lakás május l-re kiadó. Erzsébet-tér 10. alall. 1175
A mélyen tiszteli Hölgyeket kézjak Tekintsék meg ksbát-, knsatOm , ruha aaaod.llujdan.égalakat. — Eliórangu
munka, olcsó ir, részletre is. Welsz Nővérek dlvatsialonls, Zrínyi Mlklós-ulea 34. 1181
U|, tiszta kAláaxakabiator költözködés miatt eladó Királyi Pil-u. 3. 1235
Etádé Ha évei, 8 éa 16 helea Yorklhlre tenyészksnok és göbék — Rskóczl utcs 42. sz s. 1243
Ideális szép szórakozást nyújt.
Sok szép emlékkel gazdagít a fényképe/és.
Egy bemulatls elég és ön is lud fényképezni I
\'már havi 4 pnngAu részletre vásárolhat.
AmatAr munkák gyora éa olcs6 kidolgozása
Szabó Antal
fegyver, sport és fotószaküzletében.
A n.gykantzsal klr. Járá>blróság mint telekkönyvi hatóság.
13039/1930~lkv. azátil"
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Luaitlg ÖJön nsgyksnlusl lakóa végre-ha|tatónak Réti lslvin éa ne|e Bérea Julianna végrehaltist szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóiig a végrehajtató kérelme következtében az 1881 LX. 1.-C lt4., 148. éa 147. §-»l értelmében elrendeli a végrehallial ár-veréat 705 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi lebruir hó 28. napjától Jtró >Wo kamata 123 P 96 llll. eddig megállapított per és végrehajtási és az irverésl kérvényért ezutUI megállapított 40 P költség, valamint az ezennel csatlakozottnak kimondott Luaztlg Ödön l\'O P tőkeköveteléa és Járulékai behajtass végett, s nagykanizsai kir. liriablrósig területén levő, Kerecaeny közeégben fekvő, s s kerecsenyl 209. siljkv-bin telvelt 602 hrsz. szántó Pogicsavölgy dűlőben egéaa Ingttlanrs 150 Pengő, 309. szljkvben felvett 0t5/b. azélő éa pince Kishegyen dal. egéez lngall. Í-.0 P, 209 ■ztjkvben 613/a urtntó a Poglesavölgyl dtll. egéaz lngall 72 P, 209. Izlkv. (elveit 61 r/b. 1. e. hraz. aainló u o. dül. egéaz lngall. 72 P, 20". sztlkv. felveti 309/b. 2. hrts. szinló a Nagyőial oldal dül egész in atl. 160 P, 209 azt|kv. (elvett 310. hrsz. utntó a Nrgyóizl oldal dttl. egéaa lngall. 300 P, u. o. 879. azllkv. f glall 412/s hias. szóló éa ulnce a Boszorka hányiion sgész Ingatlanra 390 P, u o. 819. sztjkv 634/a. hrsz. liint-i a Pogicia völgy dűlőben egéai lngall 66 P, u o 879. aal|kv-ben 57fd hraz szőlő a Fché\'hegyen egész Ingsllsnra 314 P. u. o. 579 szljkvben 637/d hisz. erdő a Pogicai völgy dül. egész tngstl. 57 P, u. o. 272. ul|kvben felvett 441/a hrsz. pince s Boazorxa hányiion Ingat\'an feleréazére 2 P, u. o. 888. •UJkv. foglalt 574\'é hrss. rzóló a Fehérhegyen Ingatlan Vt részére ir.o P és u o.
sztjkv. I2/b. éa 13/.. hraz. a foglalt ház, 16. sz. s bellelek éa kert egéaz Ingatlanokra együttesen 2153 P kikiillill árban és pedig s «75. azt|kvtirn foglalt lngalta-nohnak leleréazére Réti István |avára be e-belezelt holtigtartó haszonélvezeti unlgalml lógnak lenntarlásávsl, s amennyiben ezen Ingatlanok a azolgtlntl Jog lenlatláaival sz azt megelőző tehertételek fedeleiére ezennel megállapított 1500 Pengőért el nem adatnának, a szolgslml Jog tenlartása nélkül.
A telekkönyvi hatóság as árverésnek a kerecsenyl 920 szljkvben 574/s és 574/b. hras. s. fjglalt ingaüaiiokrs elrendelését megtsgsdjs, mert ezen Ingstlanok >iskoru Réti LaJ s nevén állanak, aki ellen végre-hajtás nlncaen elrendelve
A telekkönyvi hatéaig az irveréansk Kerecsen y községházénál m-g-tartásira 1931. évi március hó 31-lk napjának d. e. 10 órájit tüzl kl éa az árva rési feltételeket sz 1881: LX t-c. 150. $ s slspján s következőkben állspllja meg:
Az árverés ali eaó Ingatlanokat és pedig a I2 t> éa IJ/a. hrsz. Ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, s többit a klkiállial ir kétharmadénál alacsonyabb áron eladni nem lehet
Az irverelnl szándékozók kötelesek bá-nslpénztl! s kikiáltási ár 10%-it készpénzben, vsgy nz 1881 : LX. I.-C. 42.§-ában meg határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpsnirosban a kiküldöttnél lelenni, vsgy a bánatpénznek előlegesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t. c. 21. §) Az, aki az Ingatlanért s kikiáltási imái magasabb ígéretei telt, ha többet ígérni senki sem sksr, köte.ea nyombsn a kikiáltási ir százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni 11908 : XLI 25. § ) Nsgyksnlzsa, 1931. évi január hó 16
Oombár a. k tblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 1319 főtiszt
Megbízható és nagyon jó cslraképességü
főzelék- éi virágmagvak,
hollandiai
virághagymak ét gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Síupeifoszlil, Ttlomas-sallak, Mésanlt-rogén, Kállsó, Mészsalétrom, Csllel salétrom, atb. alb.) különféle
gyllmölcsfa permetezőszerek, Futor Pekk Erőtakarmányok
atb. atb. Beazerszhető:
ország józsef
mag, műtrágya, termény éa növány-védöszerek kereskedésében l
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. j
A blrósig mellett. Telefon 13a I
Irta: Horváth E. János
ny. lak. Igazgató. Ill-ik erősen bővitelt kiadás, 74 magyarázó képpel.
Ára 1*— pengd.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
I\'k. 202/931. sz. 1931, vghtól 202. sí.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Oszkár nagykanizsai tlgjvéd állal képvlaelt özv. Mltucsl Józaefné Javára 650 Pengó tőke és több követelés jára-léksl ere|élg a nagykanizsai klr. jiráablró-aig 11130. évi 77 "y az. végaéaével elrendelt kielégltéil végrehajtis folytán végre hajtáat szenvedólól 1931. évi február hó 25 én lefoglalt 15 5 Pengőre becsüli Ingóságokra a nagykanizsai kir. Jirisbirósig lenti azámu végzéaével az árveréi elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20 § a alapján u alibb megnevezett a a foglaltéi jegyzőkönyvből ki aaaa tűnő mát foglaltatik Javára la az árverés meglsrlásit elrendelem, de csak srra aa esetre, na kielégltéil |oguk ma Is fennáll és ha ellenük halauló hatályú Igénykeresel folyamatba nincs végrehajtást szenvedő Iskásin, Esste-regnye községben leendő megtartáaára határidőül 1931. áprllli hó 4. napjának délután 3 órája tűzetik kl. amikor a bíróilag lefoglalt lovak, Uazö, szecikavigó, lószerszám, tzin a egyéb Ingóaigokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg berááron alul Is el fogom adni még skkor Is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem jelennék meg, hs cssk ellenkező klvinsigol írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi márdua hó 16 in.
Elek László s. k.
klr. blrósigl végrehajtó, i/az mint blrósigl kiküldött
Hirdessen a Zalai mim.
2-féle kerékpáros van: aki állandóan [% J|"nál vásáro1
és aki Kl*9nffll-nál fog vásárolni
mert Ul Ql lUI-nál szolid kiszolgálás
melleit olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-től.
Kerékplrgummlk, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. Műszerész-műhelyünk olcsón és pontosan javít.
Brandl Sándor éa Fia, Deák-tér 2.
____ZALAI rOZLONY __1981. mirclm 18.
1931. májusban
\\ - / ., •. *
■ ■ S \' í ,f <
* % y • , ;
MEGNYÍLIK:
KÖPSTEIN
BUTORÁRUHÁZ.
Nrom«totí I (Mlulti Nyomd* H Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelői ailctvez^A: Zatol Károly j
71. évfolyam 64 szám
Nagykanizsa, 1931. március 19, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Siu*e«tó«t!: nappal Sugir ul 2 , íljel PóutJ.
Kiadóhivatal: Píul S. ixám. Keaithelyl ItókkUdóhlírtU: Kowuth-ulor 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lílóllzetísl ira: cgv hóra 2 pengi 80 tlllír. Teleion: { S"rke.iWg_43l. .Hm, (í||el 78.)
Kiadóhivatal 78. Keszlhelyl Ilók 23.
Az adósok védelme
Folyton hallani panaszokat amiatt, hogy az árverések alkalmával az Ingóságok, a földek és házak potom áron kerülnek eladásra és bogy az árverési költségek felemésztik az árverési vételár nagy részét. A törvénykezés egyizerflslléséről szóló uj törvényire i löbb szabály van, amely az adósok védelmére szolgál. Ezeket Ismertetjük az alábbiakban.
Az u| törvény módot ad az adósoknak arra, hogy vagyonuknak el-prédálását az érveréseken megakadályozzák. Ha a kikiáltási ár nagyon alacsony, ugy a végrehajtást szenvedő kétheti a bíróságnál, bogy szakértők meghallgatásával állapítsa
meg az Ingó vagy Ingatlan ériékél és ezt vegye kikiáltási árnak. Ha Ilyen szakértői becsié* történt, ugy tz Ingóságokat a szakértői becsár egy harmadrészén alul, ingatlanokat pedig annak felén, vagy kétharmad-részén a\'nt eladni nem lehet. Ha a mezőgazdaság, vagy kisipar körébe tartozó Ingóságok kertinek árverésre, szakértő kiküldése sem szükséges.
foganatosítja, költségeit lé
ami a lényegesen
ségl elöl|áró a végrehajtás olcsóbblija.
Mindezekből látható, hogy a kormány éa a törvényhozás komolyan törekedett az adós megvédésére minden olyan károsodással szemben, amelyet valamiképen el lehet hárítani. Persze, oly messzire nem lehetett elmenni, hogy a (örvény beszüntesse az árveréseltet, meri hiszen ez a jö-
vőben lehelellenné tette volna a hitelt. Amit azonban lehetett, azt meg tette az u| törvény a ba|ba|utollak érdekében éa most már ezeknek a dolga, hogy jogaikkal éljenek is. Ht e célból az adós ügyvédre nem akar költeni, ugy menjen el a bíróság panaszirodájába, ahol szóbeli kérelmeit jegyzőkönyvbe veszik és kitanítják arra, hogy mit kell tennie.
Ugyancsak Igen nagyjelentőségű
adÓ8véd.\'lml rendelkezéseket tartalmaz a (öldteherrendezésl törvényjavaslat is, amelyek közül a leglényegesebb az, hogy a teherrendezésl tárgyalás elrendelése esetén három hónapon belül sem az adós ingatlanára, sem pedig mezőgazdasági felszerelésére árverési kllüzni nem lehel és ha már ki volni tűzve az árverés, azt három hónapi határidőre kl kell tűzni.
Csepelen látták Schrelber Tamást, aki mint siketnéma koldus kéregetett
Megtalálták Hagy Mária vérfoltos ruháit - Őrizetbe vettek egy házmester-párt és Sohreibsr két barátját
hanem elég, ba az adót helyható
eladni * Sokszer
sen egy tételben______
nagyobb mennylstyp nál, butorl vagy egyebet, akad elég verő ÚmMn* kár háti az
De inaailanoknál Is előfordul tok-sior, hogy célszerűbb az sdfls Mriö kát -réts írtak
ben eladásra bo^aájtani.
z uj KMVfcn mefangedi az
a rgetekben való
gál(és ftladá
Ezért az uj adóinak, bá árverést etadftt kérja.
Az utóbbi HVMbeu ti Ingóságra vezeti* tojWtadfc r^37^ megcsappant, finnek oka az, "
sótól megkívánja, hogy a végrehajtó
sok hitelező Inkább bim fof-!«»*\', semhogy a kétes sikert végrehajtásra még készpénzt költsön, hl
aáfe .......
zetét. Eddig r»n felemén
vételárat. Ax akkor jár k
árverési vr. jut valami; a l*<Hg az ilyen ái lem mit. > >D «vr ■
Ai Ingatlanok átverésének Mök-kentésére fog vezetni az Is. hogy 26 Pengőn aluli összegért IngaUama sem zálogjogot bejegyezni, sem végrehajtást vezetni egyáltalán áem lehet. Ingóságokra ugyan lehet majd á jövőben Is 25 pengőn aluli követelésekre vésretvjUat vezetni, de est nem külön végrehajtó, hanem aköz-
Budnpest, márolua 18 A rendőrség a Déry-utca egyik házában két bőröndben megtalálta Nagy Mária vérfoltos ruháit. Schrel-ber ezeket a csomagokat Eris Láizló nevü barátjával együtt szállította oda és a setét lépcsőház egyik zugában rejtette el. Szerdát délben egyébként
berrel együtt ő szállította három bőröndben és egy kisebb csomagban a ruhákat az Izabella-utca egyik házának házmesteri lakásába azzal a magyarázattal, hogy most hurcolkodnak és egyelőre nem ludják hova vinni holmijukat. Innen Schrelber később a holmik nagyrészét elvitte és EtÖs « Déry-utcában csak az ott rarn)mi* w rnttett Nagy Mária WMrnemül voltak. A bundát áa a ruhákat Schrelber közben értékesítette
Erftet letarttetetja a rend-
•Ifcjtéséban
Erős László a rendőrségen részletesen elmondotta, bogy mit lud a gyilkosságról. Magát a gyilkosságot csalt annak elkövetése akbt tudta meg és azután segített Scbrelbernek Nagy Mária rnháinak\' átfejtésében. Schrei-
Erös Lászlót kihallgatása ulán bűn-párlolás elmén őrizetbe vélték. Még a rendőrségen tartják VUrnák József házmestert és fefeiégét Is ugyancsak bűnpártolás elmén. Erői vallomása szerint ugyanli Vlaszákék már szerdán délalán tudták, hogy Schrelber
egy meggyilkolt nö holmijait hozta hozzájuk, a náluk játl delektlveknek ennek ellenére azl felelték, hogy •emmlt sem ludnak az űgyröl.
A gyilkosnak egy másik
barátja Is kázrekerOlt
Délután 2 órakor Schrelbemek egy másik barátját, Polonyl Jánost fog-Iák et. Azt hiszik, hogy 6 szerepeit Nagy Mária fivéreként. Polonyl ezt lagadja és azt mondja, hogy Schrei-berl hetek óta nem látta. A lakásán tartolt házkutatás alkalmával megtalálták azokat a bőröndöket, amelyekel Schrelber és Eris az Izabella-utcai lakásbál elvittek. Polonyi erre a rendörségen bevallotta, hogy a bőröndöket Schreiberék a mull hét végén hozták az ö lakására megőrzés végetf, 6 azonban nem tudta, hogy abban milyen holmik vannak.

Botrányos feleneteket provokáltak a szocialisták a Házban
u
A miniszterelnök erélyesen visszautasította a baloldal tiszteletlen hangját
Budapest, márolua 18 | Tomaányi Vilmos Pál volt a föktteherrendezésl javaslat srerdsl vitájának alsö szónoka, aki frappáns érvelésű beszédben védte meg a javaslat Intencióit. Et a javaslat lehetővé teszi, bogy az eladósodott gasdák megmaradjanak birtokukon is adósságaikat kifizethessék.
te áltan aMHtsl és anyagi ---- sikert
a javaslat Intézkedéseinek.
iflvády Béla rámulatott arra, hogy a javaslat valóságos lidércnyomás alól szabadítja fel azokat a birtokosokat, akik a viszonyok nyomása alatt eladósodtak. A gazdák megmentése az egész országnak javára
fog szolgálni. Aki a választásokkal hozza kapcsolatba az Ilyen politikamentes javaslatot, az komolytalanul foglal állást Ilyen nagyjelentőségű dologban.
Az Interpellációk során Farkas Tibor a földművelésügyi miniszterhez Intézett Interpellációi örffy Imre képviselő birtok-vásárlási ügyében.
Hangoztatta hogy a Festetics Tasziló herceg birtokából eladott részt a
környékbeli kisgazdák között kellett volna felparcellázni annál is inkább, meri olt rosszak a birtokviszonyok.
Mayer János földművelésügyi miniszter kijelentene, hogy Farkas Tibor adatai sok tekintetben tévesek. Az interpellációra a részletes és érdemleges választ a jövőhéten fogja elmondani.
Péntek Pál egyes vidéki vámörli malmoknál történő visszásságokra Interpellált.
VlQar egy Interpelláció KOrUl
Oyörky Imre Interpellációjában Horthy Miklós kormányzóvá történt válaszlása 10. évfordulójának megörökítésétől szóló lörvény végrehaj iását sürgette. Kövelelte azoknak a
közintézményeknek létesítését, amelyeket a törvényhozás e törvényben meg-valisltandinak rendelt. Oyörky Imre Interpellációja során állandó zaj volt, meit élesea bírálta a kormányt.
ZALA! KÖZLÖNY
l&ál mfaata li.
Bethlen látván gróf mlnlszter-J elnök
hangsúlyozta, hogy a kormánynak a képviselőház a bírája, nem pedig a képviselők és kikérte magának azt a hangot, amelyet a baloldal vele szemben használt. A Oyörky Imre által említeti törvényben kilátásba helyezett Intézmények megvalósítását a kormány nem egy év alatt tervezte, ami lehetetlenség is volna, mert hiszen egyedül a budapesti uj dunai hidak felépítése 6 évig lart a legjobb esetben. Azt a 12 és félmillió pengőt, amelyei ősszel kilátásba helyezett a munkanélküliség enyhítésére, részben már fel Is használták. Oyörky Imre vádját tehát nem Igazak, hanem csupán arra valók, hogy hangulatot keltsenek és a közönséget félrevezessék.
Oyörky Imre viszonválaszában kijelentette, hogy mint törvényhozónak bírálati joga van a Házban.
Bethlen István gróf: Igen, de nem Ilyen hangon. Óriási zaj keletkezett mindkét oldalon és középen egyaránt
A közbeszólások özöne zudult a baloldal felé és viszont. Amikor legnagyobb volt a zaj, Kuna P. András és a szociáldemokrata Relzlnger Ferenc egymás felé rohantak. Már-már ugylatszott, hogy komolyabb következményei lesznek, de az oda siető képviselők a vitatkozókat szétválasztották és helyükre kisérték. Oyörkl Imre vlszonválasza után az elnök szavazásra lette fel a kérdést és a miniszterelnök válaszát a Ház nagy többséggel tudomásul vette. A kormánypárttal szavazott az ellenzéki padsorokban ülő demokrata Oál Jenő Is, amit a jobboldalon és a középen is él|enzéssel vettek tudomásul.
A miniszterelnök kijelentette válasza során azt is, hogy a jövőben
a Ház hozzájárulását kéri ahhoz, hogy visszautasíthasson olyan interpellációt, melynek hangja tiszteletlen éa ■érti a parlament illemét Ehhez különben az elnöknek ezidó-szerint is joga van a házszabályok értelmében. Az ülés 4 óra után ért véget
Halálba vitte a 110 Ítélet
Szaluzárd, március 18 Tragikus végű öngyilkosság történt szerdán délelőtt. Náger Henrik szabómestert szerdán délelőtt egy jelentéktelen kis becsületsértés! ügyben 110 pengőre Ítélte a szekszárdi járásbíróság. Az érzékeny szabómester annyira lelkére velte a bűnössége megállapítását, bogy elkeseredésében felakasztotta magát és mire rátaláltak, már halott voll.
pengós
TdfflogaMUk ax érdemea Unntnmal lcere«k«tfeímcí éa
Homia hónapokon át tartó megfigyolóo ntón
dr. T&olway postaiönök megfogta a nagykanizsai posta tolvaját
Ifi Bauer Ferenc töredelmesen beismerte teltét — A postaklncstárt nem, caak a tisztviselőket érte károsodás - Az Igazgatóság felfüggesztette állásától a posta szarkáját
Napok óla egéaz Nagykanizsa fantasztikus hírekkel van tele az L sz. m. kir. postahivatalnál történt betöréses lopásokról. A verziók a legképtelenebb híreket és szinte hihetetlen összegeket röpítenek világgá.
A magyar posta hírnevének megóvása érdekében és a közönség tájékoztatása végeit jónak láttuk a legkompelensebb tényezőhöz, dr. Tholway Zsigmond m. kir. posla-távlrdai főfelügyelő, hivatalfőnökhöz fordulni, aki azonban mereven elzárkózott mindennemű felvilágosítás
elől. Megkérdeztük a pécüi postaigazgatóság részéről kiküldőit és ili vizsgálatot folytató dr. Darvas Kálmán poslaútkárl, aki a hivatalos Illókra való hivatkozással ugyancsak megtagadott minden Információt. A rendőrkapitányság bűnügyi osztályán pedig az esetről hivatalosan nem tudnak.
Igy kénytelenek voltunk sa|át nyomozást lefolytatni, hogy a városban elterjedt és a titokzatosság leple