Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.52 MB
2010-03-03 20:26:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
786
11097
Rövid leírás | Teljes leírás (1.66 MB)

Zalai Közlöny 1931. 074-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 74 tzira
Nagykanizsa, 1981. Április 1, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sxcfkcutűséff: lurpwl Sugár ul S., élltl POul S,
Kiadóhivatal: FS-t 5. azinC Kuzthtljl tkSkkladóhlvatal: Kouuth-atu 3i
Felelős szerkesztő:
a
Barbarlts Lajos
Elóftzcté*! ára: egy hón S puigA M ttllfc. Tíldoo / Sitikculötég 431. iiim, (Í|l«l 7SJ 10n \\ Kiadóhivatal 78. Keuthelyl tök &
A nemzetközi bnzakérdés
Ezelőtt négy ívvel zajlott le R6-miban az első gabona vllágértekez-lel, amelyen már figyelmeztetések hangzottak el a bekövetkező nagy buzakrlzli megakadályozása érdekében. Sajnos, a bajokat megelőzni nem lehetett, mert azok gySkere Igen mélyen (ekOdl. Most a második gabona világkonferencián már egészen más szemszögből lehetett ezt a kérdést vita tárgyává tenni, a lények Ismerete alapfan.
A konferencián 40 állam képviseletiben 152 delegátus veit részi, magukkal hozva álltfnulk jzonos panaszát, kívánságát és törekvéfelt, amelyeket Európa legkiválóbb szak értői vettek bonckés alá.
A buza problémája most végérvényesen megállapítható, hogy teljes égésiében nem/etkOzi probléma. Tisztázni kell minden esetre azt, hogy vájjon tényleg túlsókat termelnek e a mezőgazdák, vagy hogy az emberek kenyérfogyasztása csappant mrg olyan nagy mértékben? Ha a fogyasztás Üteme lassubbodotl, vissza kell \'érnünk, a legtermészetesebb emberi táplálék, a kenyérfogyasztás régi színvonalára s ttt számolnunk kell azokkal a fokozott Igényekkel amelyek már változatosabb és választékosabb feldolgozási Igényelnek. Az eddig Istenáldásnak tartott bőséges búzatermésnek nem szabad a n pek sorsára átokként nehezednie.
Magyarországot rendkívül közelről érdeklik ezek a problémák. Idehaza a buza problémája szinte permanensen foglalkoztatja Összes ag-rár intézményeinket. A kérdés taglalása átcsapott már népgyűlések keretébe Is, amikor is kltdnt, hogy a magyar gardát minden politikai problémánál jobban érdekli az a kérdés, tiogy ml lesz az 6 megfeszíteti munkájának gyümölcsével, a búzával ?
A római gabonakonferencián báró Prónay OyOrgy világos előadásban, Statisztikai adatokkal alátámasztva mutatott rá a gabonaproblema Internacionális vonatkozásaira. A krizls egyik tfloka, hogy világszerte fokozták a búzatermő területeket. Ebben a tekintetben el kell marasztalnunk a békeszerződések után tapasztalt lulságbahajtott önellátás! elvet. Olyan tertlleleket is feltűrtek gabonavetések cíljira, amelyek csak silány magvat tudlak hozni, de ezek a termények
rontani tudták más országok búzatermelésre predesztinált exlstenclaját. A krízis másik főoka : a fogyasztás nagyarányú csökkenése. U|«bb probléma ez. Miért kövelkezett be? Túlságosan ínyenc lelt e az emberiig, hogy főláplálékátó1, a kenyértől távolodolt, avagy túlságosan kis ka-rél jut a fogyasztók tömegének? Azt hisszük, közel járunk az igazihoz, ha mind a két lehetősége\' elfogadjuk. A mezőgazdasági krirls-nik óriási kihatása van a világ egész gazdasági és szociális életére.
A válságot meg kell oldanunk, mert ezáltal a világ nagy problémáink — mint ajiilyen a munkjnélkü-ll8Íg — egéta tömege nyer egy csa-
pásra megoldást. íme, nem egy közép-dunai kicsinnyé s gyöngévé tett agrárország problémája csupán a búza-kérdés. A római nemzetközi mezőgazdasági intézet Igen |ó szolgálatot tesz nemcsak az agrárországoknak, de az emberiségnek is, amikor a buzakrlxlsl mint nemzetközi problémát állítja az emberiség legaktuálisabb s legnagyobb jelentőségű problémáinak csucspont|ába. A magyar butafelesleg csak Igen csekély meny njrfséget jelent a világ gabonatermé-
sének tengerében. Ml nemállhalunk elébe 5-7 millió métermázsa buza-feleslegünkkel az egész világtermelés 1350...