Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
14.35 MB
2010-03-03 20:28:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
790
6305
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1931. 098-121. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 98 szám
Nagykanizsa, 1931. május 1, péntek
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SxrteutAuil; Hippii Sosáiat 2., í|)el Pást S.
KUdóhlviul: Fial 5. uirn. KíMthtijI BókkUdóhlvaUl: KouuSi-utca 32.
—■———W■IHU.H i.llll
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
EkMtulfel án: egy bóti S pt.igő M UUf. 0. | Sicfkemöi^g 42L izim, (éjjel Ttj
Tcklou:
Kiadóhivatal 78. Keulhclyl Mk 21
Az iskolai szünidő és a Balaton
Irta: dr. biró Wlu-le< Tibor, n Balatoni Társaság országos elnöke
Dr. gróf Klebelsberg Kuni vallás-és közoktjtásügyi miniszter ur a balatoni turdö érdekeltségeknek régi óhaját teljesítette, amidőn a tanuló Ifjúság nyári szünidejét — eléggé nem dictérhelően — junlui hó 20 szeptember 9. közötti Időben állapította meg, ezzel mintegy 18 napi sztlnidó meghosszabbítási engedélyezvén a tanulóknak.
A szülök és a gyermekek egyaránt bizonyára boldog örömmel veszik tudomásul a nagyfontosságú (t jelentós kihatással bíró miniszteri döntést, amely szakítva a merev pedagógiai doktrínákkal az élet gyakorlati valóságának nézőpontjából kiindulva, az uj nemzedék részére leghosszabb, rendszerint erősen kánikulás napokból 10 et és a korai ősz enyhe napsugarától bájos és rendszerint a szabadban való fürdésre még alkalmai idejéből 8at ajándékoz (Idalésre az iskolai napokból. De nemcsjik az érdekelt sifllOk éi gyermekek lehetnek hálásak a minden jó ügyet oly lelkesen felkaroló kultuszminiszterünknek, a magyar fürdő vezetőségei is, első-soriban pedig a balatoni fürdő-érdekeltségek és társadalmi egyesületek fogadhatják őszinte megelégedéssel és el nem évü\'hető bálával ezt a reá|uk nézve sorsdöntőén fontos reformot, amelyből bizvást remélhetik a magyar fürdők fellendülésükéi és látogatottságuk idejének meghosz-szabbitását.
Most azonban kérő szóval fordulok a magyar társadalomhoz, annak minden rétegéhez, hogy megszívlelve ezt az üdvös kormányintézkedést, — amelyei a magyar fürdőér-dekellségek, elsősorban a B italon reprezentatív testületei harcoltak ki évekig tartó célludatos szívós munkájukkal — magyarságukhoz híven, népesítsék be csaliujaikkal a Balaton-mellék fürdőit, nyaraljanak, ha másért nem, ildomoíságból és loyall-tásból a magyar kulluszmlnlszter derék kezdeményezése Iráni — Idehaza és ne vigyék a magyar pénzl küllőidre. Ezt követeli az okosság, a hazafiság egyaránt. Eleve be kell rendezkednünk a hazai nyaralásra, nehogy ennek a bölcs Intézkedésnek is idegenek élvezzék a gyümölcsei!.
Necsak betegek és öregek leljenek a Balaion melleit gyógyfürdő-helyükre, necsak a jóléll intézmé-n)ek által nyaraltatott gyermekek kerüljenek üdülés végeit a Balaton mellé, legyen a Balaion újból a magyar családok fürdője, mint annak Idején volt.
Magyar Véreink I Nyaraljatok a Balaton melleit, hogy fiaitok, leányaitok megismerjék, megszeresBík a megyar lengerl és egykor híven, becsülelescn és lelkesen dolgozhassanak a Balatonért,
Zavaros Aladárt, Székesfehérvár volt polgármesterét állásvesztésre ítélte a fegyelmi bíróság
Varga Elemér mOazaki főtanácsos álláaát és illetményeit ia elvesztette
Székesfehérvár, április 30 (ÉjszakaI rádiójelentés) Dr. Zavaros Aladár, volt székesfehérvári polgármester és Varga Elemér, volt városi műszaki főtanácsos fegyelmi ügyiben Valkó Gyula főispán csütörtökön délután hirdette ki a fegyelmi bíróság ítéletét.
A fegyelmi bíróság dr. Zavaros Aladárt állásvesztésre és a családi pótlék kivételével, illetményeinek elvesztésére ítélte. Varga Elemért állásvesztésre és összes Illetményeinek elvesztésére Ítélte a fegyelmi bíróság.
Benes külön magyar-lengyel-román vámuniót akar létesíteni?
Állítólag a bukaresti kisantant konferencián terjeszti elő ezt a javaslatot
Bukarest, április 30 (Éjszakai ridlójelentés) Az Adeve-rul nagy cikkben foglalkozik a Bukarestben megtartandó kisantant konferenciával. A Oenfben május 18 ára összehívandó népszövetségi ülésen ugyanis teljes egyetértésben akar megjelenni a kisantant és ezt az egyetértést a bukaresti konferencia MMMMAAMMAmmvmmmmmmmi
hivatott előkészíteni. Tekintettel arra, hogy Benes halározott ellensége a német—osztrák vámuniónak, amelynek pedig a déleurópai államok számára Igen nagy jelentősége van, nagyon nehéz leez megegyezésre jutni a bukaresti konferencián. Ebben a pontban ugyanis határozott érdekellenlét dlt fenn Románia, Jugoszlávia
és Csehország közöli.
Az Adeverul értesülése szerint a bukaresli konferencián Benes egy külön vámunió létesítését fog|a javasolni Magyarország, Lengyelország és Románia közölt.
A kisantant konferencia vasárnap délelőtt kezdődik a bukaresli külügyminisztériumban.
Borxaltnas feleneteK fátísxóőitalc a robogó löngvonaion
Ax átttoxatok a felismerhetetlenségig sxénné égiek
Kairó, április 30 A robogó Kairó—alexandriai ex pressz-vonatban kitört tűzvész menekültjei srlveltépőcn irják le a sze- A holttestek legnagyobbrésze any-
nyira megszenesedetl, hogy tel|esen felismerhelellenekké vállak. Ugyanígy áll a helyzet a 10 gyermek holl-
rencséllen8ég Itfolyátái. A vatu1 vonal mentén a halol ak között nagyon Bok a gyermekholttest.
A gyermekeket a rémülettől megörült anyák dobták ki a vonat ablakain.
le
testénél if. A tüz oly heves volt, hogy az ut mentéri a távlrópóz-nák ls meggyulladtak.
Kairóval az összeköttetés kereken egy óra tartamára megszakadt.
A népjóléti miniszter is elitéli a mammutfizetést élvező gazdasági vezetőket
Ernszt Sándor a népjóléti tárca jövő feladatairól — Farkas Tibor interpellációja Zsilvay miniszter tanárbirálatárói — A ftár elfogadta a népjóléti tárca költségvetését
Budapest, április 90 A képviselőház mai ülésének elején Almássy László elnök bejelentette, hogy Farkas Tibor sürgős Interpellációra kért és kapott engedélyi az egyetemi oktatás és a tudományos kutatás védelmében.
A népjóléti tárca költségvetési vitájában Rolhensteln Mór volt az első felszólaló, aki sürgette a munkanélküliek segélyezését.
Homonnay Tivadar hangsulyozla, hogy a kormány a szociális alkotások terén igen szép eredményeket ért el. Hangozlalti, hogy a társadalombiztosító Intézet nélkfllözhetetlen oszlopa a mai társadalomnak
és ezt az oszlopot nem gyengíteni, hanem erősíteni kell. Farkas Tibor dr. hangoztatta, hogy
bizalommal viseltetik Ernszt Sándor személye Iránt, de kifogásolja, hogy a népjóléti minisztériumban megindítod vizsgálat eredményét még nem hozta a Híz elé. A köztisztviselői etika Is megkívánja, hogy a megindított vizsgálatokat minél gyorsabban fejezzék be. A társadalombiztosító intézetet túlméretezettnek tarlji. Az ország a mai helyzetben nem tudja viselni a terheket. Egyszerű kórházakra van szükség, nem pedig modern kórházpalolákra. A munkanélkülség elleni biztosítást nem tartja megvalósíthatónak. A népjóléti minisztériumot az ország pénzügyi helyzetére való tekintetlel meg kell szüntetni.
Fllz Arthur fe|lcgelte a tiszlvisclő-táisadalom és a társadalombiztosító intézet viszonyát. A költségvetés
elfogadta.
Pakots József a gyermekvédelem nagy fontosságáról beszélt.
Meski Zoltán a mezőgazdisági munkások biztosítását sürgette.
Peyer Károly hangoztatta, hogy a népjóléti minisztériumot nem lehet megszüntetni azért, mert olt visszaélések történtek.
Pintér László az egyház szociálpolitikai tevékenységét méltatta.
Lázár Miklós a hadlkölcsönjegyzök lialhalósabb segélyezését kérle.
Kray Islván báró szociális problémákkal <s főleg a szegényüggyel fogla\'kozotl. Azt fejtegette, hogy
keresztényi alapon kell a
szociális kérdéseket megoldani.
A költségvetést elfogadta.
Hegymegi-Kiss Pál munkaalkal-
_ZALAI KÖZLÖNY___
A vasárnap két knltar-esemónye
Délelőtt: dalos-ünnep, délután: szépművészeti küllilás a Polgári Egyletben
_»_
makat sürgetett. Behatóin fog\'alko-zott a gyermekvédő liga válságávil. EraulUndar miilular
viaszában hangozlelt?, hogy nagynevű előd|e, néhai Vass Jóís. I minisztersége alatt monu.nentálls szociális alkotásoknak vetették meg az alapjai);
különösen a nő- és gyermekvédelem terén tettPnk nagy lépéseket előre, most azonban a takarékosságot kell szemelölt tarlani. Bejelentette Ernszt miniszter, hogy elkészült a rokkant-tOrvény. Ugy a rokkantakat, mint az árvákat nagyobb dotációban kívánja részesíteni. Az OTI szanálásáról szóló törvényjavaslatot még a tavasszal akarja a Hiz elé vinni. Hangozlatja, hrgy b^r a kapitalista gazdasági rend alapján áll, de mégis
elltél) azokat a gazdasági vezetőket, akik még a mai nyomorúságos helyzetben ls mammut fizetéseket élveznek. Bejelentette végül, hogy a Gyermekvédő Ligát jelentősebb segélyben kívánja részesíteni.
A népjóléti tárca általános vitája ezzel befe|ezödőtt, majd az interpellációk során
Farkas Tibor kifejtelte, hogy a maga részéről a lanszabadság megsértését észlelte, amikor szerdán az igazságügyi miniszter bírálatot mondott egy egyetemi lan írnak a magyar jogelődéiről vallott uj elmélete feletl.
Ktebelsberg Kunó gróf kultuszmi-nlszter kijelentette, hogy
a szóbanforgó egyetemi tanárt senki sem akadályozza felfogásának terjesztésében
és igy nem is beszélhetünk a lanszabadság megsértéséről.
Az ülés este 7 óra ulán ért véget.
Borzalmas robbanás
a brazillal tengerészeti arzenál laboratóriumában
Rio de Janeiro, április SO (Éjszakai rádiójelentés) Brazília Niciheory nevű városában borzalmas robbanás történi csütörtökön délután. A robbanás a tengerészeti arzenál laboratóriumában történt, ahol torpedókat Ioliöllek. A munkások közül 21 meghalt, 197 pedig könnyebb-sulyossbb sérülésekéi szenvedett. Az arzenál környékén több híz romba-döit. A város kóihizfban nem volt elég félőhely és igy a sebesültek nagy részéi Rio de Jenelroba szállították
Feloszlatott zendülő portugál ezredek
Lefokozták Madeira parancsnokát
London, április 30 (Éjszakai rddiójelentés) A poitugál kormány a zendülésben való részvétel miatt 3 gyalogsági ezredet, két védelmi és egy vegyes üteget feloszlatott, 30 tisztít és Madeira parancsnokát pedig lefokozta.
Nagykanizsa, április 30 Nagykanizsa kultúréletének vaslr-nap két nagy eseménye lesz. A da-los-Unnep és a szépművészeti kiállítás.
A dalos-Qnnep
országos ezen a napon. Kezdődik 11 órakor a Polgári Egylet nagytermében. A kanizsai dalírd \\k össz-kara énekel minden számol, Vannay János daloskerüleli karnagy vezetésével. Az ünnepi beszéde\' dr. Krátky István polgármester, a daloskerület elnöke mondja. Szaval Kardos Jó zsef kiskanizsal levente. Belépődíj nincs. A magyar dal minden barátját e u on meghívja a daloskerülct vezetősége.
A szépművészeti kiállítás olyan eseménye lesz Nagykanizsának, ami páratlan a m?ga nemében. Nem kisebb művészek, mint Csók István, Olalz Oszkár, Fényes Adolf,
Koszta József, dr. Kunffy L jos. Pécsi Pilch Dízső, Szónyl litván, Vaszary János, Vass Elemér rWde-zlk kiállításukat Nagykanizsán, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében. Az ünnepélyes ver-nlssage vasárnap délután 5 órakor lesz a Polgári Egylel nagytermében. Megnyitja dr. Krátky Islván polgár-mesler. A tárlaton, amely a SzKMMM (Szépmllvészell Kiállítások Migyar M-sterek Müvelbő) IV. sorozata, kél nagykanizsai festőművész neve is szerepel: Noll József és Kelling Ferenc.
Ez a kiállítás, ímit maguk a ura gyár piktúra reprezentáns nagyjai rendeznek képeikből, olyau kullur-eseménye az Irodalmi és Művészeti Kör képzőművészei! profjVamjának, ami méltán keltette a legnagyobb várakozást és azt a kiállított anyaggal a legteljesebb mértékben ki Is fogji elégiteni.
_1930. május 1.
A postások, akik az adományok begyűjtésének firadságos munkáját szivesek vollak díjtalanul vállalni, május hónap első felében nemc-ak a okat fogják felkeresni, , akik már a karácsony előtti gyűjtés alkalmival megajánlották adományaikat a szegényakcióra az inségakció befe-iezé e utáni időre is, hanem fel fogják keresni azokat is, akik csak 5 hónap tartamára jegyeztek adományt, a nelynek a fizetése uiost lejárt, mert az öt hónap eltel\'.
Nagyon kérctn mindazokat, akik eddig csak az Inségakcióból vették ki részüket, tehetségükhöz mérten hozzanak áldozatot a szegényügy érdekében is s a jelentkező póstá-soknál legyenek szivesek a gyüjtő-könyvecskébe bcjeg.eznl, hogy menynyit ajtnlanak meg most a tovább folytatódó szegényakcióra s a májusi összegei mindjárt szíveskedjenek átadni a gyűjtő postásnak.
Azok is, akik annak idején öt hónapi tartamra sem jegyeztek sdományt de most viszonyaik esetleges javulása miatt képesek már áldozatra, megtehetik felajánlásukat a gyűjtő postásoknál, vagy pedig Pottyondy József dr. városi aljegyzőnél (Városház, I. em. 20. ajtó).
Bizom abban, hogy városom közönsége, miként eddig is lette, megértéssel fog viseltetni elszegényedett, lehetetlen embertársainkká szemben s ki-ki meghozza a tehetségéhez méri áldozatot.
Dr. Krátky István
polgármester
Maayar Könyvnap Naoylcanlxaún
Nagykanizsa, április S0 Magyar könyvkereskedőink az Idén is országosan megrendezik a Magyar Könyvnapol, melynek célja a magyar olvasóközönséggel megkedveltessék magyar Íróink szellemi termését, amire minden magyar ember csak a legnagyobb büszkeséggel gondolhat, másrészt, hogy a vevőközönség éppen ezen a két napon különösen vásárolja a magyar Írók könyvelt. Ezért a magyar könyvkiadók és magyar könyvkereskedők ezen a két napon a magyar Írók könyveit külön kedvezményes árakon bocsátják a nagyközönség rendelkezésére.
Nagykanizsai könyvkereskedőink Is nagyban készülnek a május 4 és 5-i könyvnapra. Igyekeztek mindent beszerezni, hogy a közönségnek minden Igényét ki tudják elégltenL A könyvkereskedők kirakatai ez alkalomból külön is figyelmeztetni fogják a nagyközönséget a Magyar Könyvnap-ra. A középiskolákban kultuszminiszter! rendelet értelmében a könyvnap jelentőségére fogják felhívni ifjalnk figyelmét és a magyar irók munkásságát méltatják.
UMHárás
A Mgykanloal meteorológiai mel-11 zyelS jelentétek : Csütörtökön a l ihlet \'. Rereel T órrtot +8, dét.Uta 2 ■rákot +U-8, este 9 órakor +102. Ptlhfcet: Egész nip boruH égboltom!. SliUriny Egétr n«p déltiyag»U oéL (Éjwtkal rádlójtkntés) B üotaereM-at\'l latóa.t laUatli Változta■•
<alh«s, IUU|>M M« várható.
= Vigyázzon 1 Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat.
A polgármester felhívás közönségéhez
rái
Nagykanizsa, április 30
Az inségakció április végével befejeződön. A város társadalma dicséretes áldozatkészséggel vette ki részét az adakozásból s ezáltal lehetővé vált, hogy 1096 munkanélküli családot, majdnem 4000 sze-személyt tudtunk állandóan termé-szetbeniekkcl segélyezni s a tél nyomorúságán átsegíteni.
Az inségakcióval együtt indult meg a szegényakció. Ennek az a célja, hogy a koldulás megszüntetésével s a jótékonyság központosításával a valóban rászorulókat juttassa a létfenntartásukhoz nélkülözhetetlenül szükséges segélyhez.
A koldulás, mely nemcsak az emberi méltóság léálacsonyitásAt jelenti, hanem a nagyközönségnek gyakran kellemetlen molesztálásál is, megszűnt. Egy-kél notórius koldus még akad, ezeket azonban már ismételten figyelmeztettem s rövidesen meg fogúm rendszabályozni őket, annál inkább, mert a december 1 óta működő akciótól mindegyik megkapja a létfenntartásához szükséges es gondos környezetlanulmány alapján megállapított segélyét.
A szegényakció nem fejeződött be az inségakcMval együtt, hanem vég nélkül tovább folytatódik. Kell is folytatódnia, hisz a szegényházban elhelyezett 46 és magánosokhoz tartásba kiadott 19 személyen kívül még 57 azoknak a szegényeknek a száma, akiket teljesen el kell tar-
tani és 258-an vannak azok, akiket részben ke\'l segélyezni, hogy létfenntartásuk biztosítva legyen. Óriási számok ezek, s a költségei, amit e nagy szükséület kielégítése igényel, a város, mini közűlfr nem képes háztartása költségvetésében rendelkezésre bocsátani A szegényakció 5 hónapos működésének tapasztalatai azonbin azt bizonyítják, hogy mego\'dhaló a kérdés, ha megkapjuk azokat a végeredményben Igen jelentős összegre rugó filléreket, amelyeket legtöbbször érdemtelen koldusoknak osztogatott el a közönség s az igy begyülő összeg a városi költségvetésben rendelkezésre álló fedezettel együtt egy központi szerv által nyer szétosztást, mindegvik szegénynek annyit juttatva, amennyi létfenntartásához a környezettanul mány megállapítása szerint nélkülözhetetlenül szükséges.
Több mint 500 környezettanulmányt eszközöltünk, a szegény-kataszter készen van és minden reményünk megvan arra, hogy a szegény-akciót zavartalanul tovább folytathaljuk.
A karácsony előtti gyűjtés alkalmával, amelyet az együtt megindult szegény- és inségakció javára folytattunk, sokan voltak, akik cs>k az inségakció javára öt hónapi tartamra ajánlották fel adományaikat, a szegényakcióra azonban nem jegyeztek adományt. Ezekhez fordulok mosl kérő szómmal.
Pünkösdi vásár
megkezdődött leszállított árakkal az
IDEÁL cipőáruházban!
(volt Turul clpöflztet helyiség, Fóut 12.)
Elegáns női cipók: P 12 80,13 80,16 — 16 80 Príma lérll cipők: P 1480,16\'—, 18—, 19 —
Gyermek cipők minden kivitelben raktáron 1 Caak príma minfiaégü cipőhét tartunki
1Ő31. mAjua 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Május I., péntek Májas 8>, uombal Május S.| vasárnap
Liue Hald, WlUy font, Vsríbei Emi
Vége a dalnak
Nagyvilági regény dallal, lánccá1, lenivel 12 felvonásban.
■•■áll Halfára t>l
Előadások pénteken él szombaton », 7 és B órakor, raaárnap S, S, 7 és • órakor.
A Czája-cirkusz
Csütörtökön este tartotta első előadását a Nagykanizsára érkezett Czá|a-cirkusz. A nézőtér majdnem egészen meglelt az első előadásra és feketéllő tömeg bámulta egész este a kívülről Is Impozáns, h ital mas cii kusz- telepet a vásártéren A szép és nagy cirkusz műsora sem hagy maga után kívánnivalói. Sót: több számával határozottan Kiemelkedik a vidéket járó cirkuszok sorából. Ilyen elsősorban a Kom na l ig-tornász-trló, aminek lélegzetállító mutatványai párall.tnok. Az Ameronl-trló hasonló produVciói is bámulatosan Ügyesek. Érdekes a négy csoda-fóka sokféle ekvlllbrlsta produkciója. Nagyon szép a lóldomltá-sok közül a Sejk arab telivér száma. Cxoiikus szám a kínai melange- művészek, a csontnélkUII nő nagyszerű produkciói.
Nagyon vidámak a Plf-Kó fCentrikus akrobaták és a kötéltáncostrió kacagtató számai A mltsor érdekes része a bambusz-egyensulyozó él fejakrobata duo, a hatalmas állatsereglet idomított lakói kőztll pedig a 22 jegesmedve, az elefánt éa a tevék
A Czája-cirkusz a legjobbak kőztll való, amik Kanizsán megfordultak.
Ujabb földcsuszamlás
a békásmegyeri Józsefhegyen Budapest, április 30
A Békásmegyer közelében levő Józsefhegyen az utóbbi 24 órában ismét fél métert csúszott a harmincholdas terület. Az újonnan feljött lorrások vizét most Igyekeznek elvezetni, mert ha a víz áztal|a az amúgy is nedves talajt, a további földcsuszamlást nem lehet megakadályozni.
=» Nagykanizsán (a megnyílik
május havában a közismert KopMn butoráruház. Addig is di|mentesen és szenzációs olcsó árakon szállit egész Dunántulra elsőrangú mühu\'ort.
Egy többszörös öngyilkos-Jelölt kanizsai leány alkoholmérgezéssel került a kórházba
A Szantgytírgyvári-hogyre történt kiránduld* szomorú vég*
Nagykanizsa, április 30 Szabó Ju\'ianna Z\'inyl Miklós-utca 14. szám alatli lakot-*, akinek különös öngyilkossági szenvedélyéről több alkalommal hirt adiunk lapunk hasábjain, súlyos mérgezéssel ismét bekerült a nagykanlisai közkórházba. Ez alkalommal nem öngyilkosai kísérlet, hanem alkoholniérgezés tör-
tént.
Szabó Julianna löbb ismerősével cgytllt kirándult a Szenlgyörgyváti hegyre és olt annyira a pyhár fenekére nézett, hogy visszajövet a sétatéren rossiul lett. A társaság tagjai értesítették a mentőket, akik Szabó Juliannát súlyos alkoholmérgezéssel beszállították a közkórházba.
Egy bolhás! asszony kapával agyonverte a sógorát
Nagyatád, április 30 Cslkváry Jlnosné bolhás! lakos régóta halálosan ellenséges viszonyban volt a sógorával, Cslkváry Antallal. Szerdán délután mindketten kinn dolgozlak a földjeiken, ame-
lyek szomszédosak egymással. Munka közben az asszony összeveszett, majd összeverekedett a sógorával, akit a nála levő kapával agyonvert. A gyilkos asszony önként jelentkezett a csendőrségen, ahol őrizetbe vették.
Nyári
divatujdonságok
megérkeztek
SINGER
divatáruházba.
Revolverével megsebesítette a nővéréi, aztán fejbelótte magát egy volt vendéglős
Szigetvár, április 30 Mcrnyt János volt nagydobszai vendéglős szerdán délután összeveszett olihon a nővérével, Pácsa Já-nosnéval, akire dühében Prommer-piszlolyával kétszer rálőtt. Amikor
I*< elhivom a mélyen tisztelt közözönség b. figyelmét, hogv meg-
_ érkeziek a legújabb angol áa francia divatú
saobafealA mintáim, amivel legszebben és leg-
V
olcsóbban, már SO pengőért festek egy szobát.
Metz featómeater
Hunyadi-utca 8. szám.
hab kaik MI60I/JA
látta, hogy véresen esik össze a nővére, fejbelöltc magát. Mernye János belehalt fejsérülésébe, nővérét pedig súlyos, eszméletlen állapotban beszállították a szigetvári közkór-házba.
Hozzászólás a stranfűrdő kérdéséhez
Igen tiszteli Szerkesztő Url
Nagy érdeklődéssel olvastam nb. lapjában a kanizsai strandfürdőről szóló ankétját, melyben igen tiszteletreméltó szempontok sorakoztak fel a kérdés körül. Minden véleményből kicsendül a vágy a strandfürdő után és Igy arról, hogy erre mily szükség van, nálamnál hlvatottab-bak kllej\'elték véleményüket. Engedje meg azonban, hogy a megoldás mikéntjéhez hozzászólhassak és egy szerény gondolattal magam Is előbbre vigyem a kérdés megoldását.
A strandfürdőt én mindig a Principális csatorna partjára képzeltem. E tekintetben a mult tapasztalata Is mellettem szól. Ezelőtt kb. 40 éve emléksztm, hogy egy Baj Zuzora nevezetű kiskauiwal fjidmtlves az u. n. Kanális partját mintegy száz méler hosszúságban kimélyítette a régi Paulusz malom alatt és északról a vizel fílzfafonadékka! megszűrte és ezáltal oly nagyszerű fürdőt készített, hogy a város minden rendű és rangú polgára oda járt a nyári forróság ellen felüdülni.
Azóta természetesen a hlgíéna és fürdöépllés technikája hatalmasan fejlődött ét igy a Baj Zuzora féle építési stílusos Idejét multa, azonban a kiindulási pont adva van. Csak természetes, hogy a strandfürdőt ott építsük, ahol annak tárgyi fettételei: a viz, a homok és a Jó levegő magától adódnak.
Nagykanizsa természeti helyzetének Ismerősei nagyon jól tudják azt, hogy a Principális csatorna, mely végigfolyik az egész megyén, kl nem apadó víztartalommal rendelkezik, vize kellemes és bizonyos g)ógy:artalommal Is blr. A csatorna medrét és . partját a legtinomabb homok fedi, mely napfUidlzéare kiválóan alkalmas A csatorna vize állandóan mozgásban van és igy attól nem kell tartani, hogy meg-possad, hanem folyton cserélődik, üde és kellemes marad. Azt pedig, hogy az egész tájékon milyen |ó a levegő, mindenki tudja, aki valaha
ESTERHÁZY PÁL
husArugyAr
NAGYKANIZSAI LERAKATA
HORTHY MIKLÓS-UT 2. jr TELEFON. 5-93.
Vidéki megrendeléseket azonnal j*. « legpontosabban eszközlünk. OlosA árak III ~M
Elismerten legkiválóbb Q^ntesáruK és telváootiaU
teljeat/n megblxöaióK __ naponta frissen kaphatók.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. május 1.
akár gyermek, akár felnölt korában a kél város között pirtyázolt.
A fürdő épitési költségeihez nem szólok hozzá, mert ez a szakértőkre tartozik. Ugy gondolom azonban, hogy a vizet duzzasztani kellene és egy medencén való itf.lyással megszűrni és egyéb szük:égcs lalajmun-kálatokat végezni, amik nem kei ülhetnek oly sokba. Ttklntcllel arra, hogy a mtl létesiiése elsimuld testnevelési és nemzetvédelmi érdek is, tán lehetne akár az Ügyészségtől, akár a kalonaság\'.ól olc.ó vagy ingyenes munkaerőt kapni. Másutt kutat kellene ásni, ami maga nagy költséget igényel és még kérdéses, hogy elegendő vizet tud e szolgáltatni, itt a vizet a természet ingyen ad|a. A régi uszodában, emlékszem, az első napon a viz mindig liszla volt, de igen hideg; később felmelegedett ujiyan, azonban az állástól zöld és poshadt lett. Azonkívül az In létesítendő (UríJflvd Össze lehelne kötni a korcsolyapálya lérdését is (s igy e tzempont Is a Kig\'dh mellet szól. Egyébként U ugy ludom, hogy a hlvalalos város mar elkészítette egy strandlürdó tervét, amely a Kanális panjin épül és nem ludom, miféle szempont vagy ok tzol-gálhat komolyan arra, hogy e terv változási szenvedjen
Hogy a Kanális a városon ki.ül eiik, vagy messze van, nem komoly ellenérv. Először is tulajdonkép n nincsen messze, inerl a Merkúr vngy a Gőzfürdő ép oy messze esik bi zonyos szempontból, mini a kanális, de mrg a modern közlekedés megszünle i a lávolaigokat. II j minden óráb.n, vagy félórában autóbuaz közlekednek, akkor a kérdés már meg is lenne oldva, ennél pedig mi sem volna könnyebb és igy ez az érv Igazán komoly számilásba nem jOliet.
Ezek volnának nagyjábin azok a s/emp< nlok, melyek a strandfürdő megoldása kö-ül a p-indptlii csi-tornát a|Anl|ák. Kivárt liazlelellel igaz hive Dr. tlocJi Oizkár.
Naponta ad|on nOvendík (a hlaóillalalnak
«é
„FUTOR
utimru takarmánymeszet. A .FUTOR\' nAvcndékállalokná ciontképaódéil ctósegitl, hizáara
m, étvágygerjesztőd
A .FUTOR* nem oivosság. hanem a Icghnomabban órlött mészsótáp, amely aa Altatok sacnreacteb«n Igen könnyen lelaxlvódlk, a amelyei ti állatom aro-matikua anyagtartalmánál lógva tetvesen fogyasztanak. A .FUTOR\' eletáse a konybaaó etett-sél íelealegeasí teszi A rugyhulatók, uradalmak, gaadaaágok a .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zaák vételnél (1 zaák 60 kg ) 9 péngA,
zsák á • 130 ftll, vagy ziákcsere. I ptóbadoboi ára (cca Vi kg ) 30 II,léi. Kicsinyben 6a zsákszámra kapható:
orszAg József
mag, műtrágya, termény ég nővény-védösxerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bliósig mellett Telelőn 130
Munkácsi holttestének exhumálását kéri Vucsák védője
A megtámadott rendőr golyójától meghalt szobafestő és társának Ogye
Nagykanizsa, április 30
Részié esen foglalkoztunk a kis-kanizsai rendőrőrszem meglámadta-lásának esetével, amikor ls Baranyai rendőifólOrzfőrmesler saját életének védelmében kénytelen volt fegyveréi használni, minek következtében lá-madójj, Munkácsi Lajos kiskanizssi szobafestő holtan maradt a helyszínen. Társál, Vucsák Edét, aki állítólag ugyancsak bsnlalmazla a rendőri, a vizsgálóbíró letartóztatta és azóta a nagykanizsai ügyészség fogházában van. A halálos dráma minden részlete a hatóságok előtt teljesen tisztázódott és a vizsgálat teljes befejezést nyert.
Vucsák védője, dr. Fülöp OyOrgy ma délelőtt hosszabb beadványt In tézet a kir. törvényszékhez, amelyben ulal arra, hogy időközben ujabb tanuk jelentkeztek, akikkel azt kívánja bizonyítani, hogy Munkácsi és Vitcsik nem akartak vetekedni, sőt amikor a rendőr a riasztó lövést leadta, mind a kelten elfutottak a rendőr elől, aki Munkácii útin lőtt. Bizonyítani kívánja továbbá lanuk áital, hogy a rendőr megverte támadói! és Munkácsinak a hálán kaidtól eredő sérülések és lövéstől eredő seb volt és a rendőr
Munkácsi karját \'is eltörte. Mivel pedig a boncolási jegyzőkönyvben érte vonatkozó adatok nincsenek, ezen állitá&airak Igazolására kéri a hu\'las/emlét és ujabb szakértők alkalmazását elrendelni és a hullát exhumáltam!, hogy ezáltal a boncjegyzőkönyv lielyesbi.hető legyen. Majd felsorolja a beadvány azon tanuknak neveit, akisnek kihallgatását kéii.
Ha a tötvényszék helyt ad Vucsák és védője kérelmének, akkor rövidesen exhumálják Munkácsi hulláját.
A törvényszék végzése elé nagy érdeklődéssel tekint most a nagykanizsai jogászvilág, bár nem kétsé ges, hogy a rendőr nem nézhette tétlenül, amikor a két garázda ember iá támadt, hanem természéte-sen és kölelességszerüleg kézzel és karddal is védekezett s csak akkor használta revolverét, amikor már más megoldás nem volt számára. Ha ezen védekezése közben kardjával sebit is ejteti támadóin, csak annak lesz blzonyi éka, hogy minden erejével igyekezett emberélet kioltása nélkül eleget tenni az Önvédelem parancsának.
likőr a munkából hazatérő férj hflit helyét találja a feleségének
Rádión keresnek egy pesti asszonyt, aki sehogyan sem tudott megszokni Nagykanizsán
Nagykanizsa, április 30
A nagykanizsai rendőrség országos rádiókOrözést adott ki Szlszka Károlyné 31 éves nagykanizsai asz-szony ellen, aki néhiny nappal ezelőtt Ismeretlen helyre távozott férjének József főherceg-utca 49. szám alatti lakásáról. A rejtélyes eltűnés ntOgül a mai házasélet szomorú tragédiáj 1 vigyorog elő.
Szlszka Károly soffőrt a megélhetés kényszerűsége Nagykanizsára sodorta. Szépen berendezett budapesti lakásában hagyta a feleségéi, aki nem volt hajlandó felcserélni a /óvárosi Nagykanizsával A fdrj, bár nehezen, beletörődött az. asszony szeszélyébe. Egy alkalommal azonban tudomására jutott, hogy távolléte alatt a felesige eladta minden butorukat az ö tudta és beleegyezése nélkül. Emialt annyira felháborodott, hogy a budapesti |árásbiróságon fül-Jelentéit tett a felesége ellen. Az asszony erre néhány héttel ezelőtt váratlanul magjelent Njgykanizsán és kijelentelte a férjének, hogy ezentúl csak vele együtt akar élni és Jóvá leszi majd a hibáját.
Siiszka Károlynál nem volt boldogabb ember Nagykanizsán, amikor esténkint ismét együtt üihelelt feleségével a József főherceg-ulcdl ba-rat-ágos kis lakásban. Vissza Is vonta a felesége ellen telt feljelentését és azt hitte, hogy most már
Ismét teljes lesz közötlük az egyetértés. Nem Igy történt
Néhány nappal ezelőtt, amikor este hazament, legnagyobb meglepetésére üresen találta a lakást. A szomszédoktól megtudta, hogy mig ö távol volt, azalatt a felesége mindent ösz-szecsomagolt és eltávozott. Még csak egy sor Írást sem hagyott hátra, amelyben magyarázatát adta volna váratlan eltűnésének.
Sziszka Károly bejelentette a rendőrségen felesége eltűnését. A rendőrség keresi Szlszka Károlynét, akiről egyébként annyit megállapított már, hogy Ismét visszautazott Pestre.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
Wz/et. mely a legsavanyubb bort Is kellemes Halld varázsolja.
Kapható mlndenQttl
Főraktár:
Király-utca 21.
laiaran a|u
és otetón akarunk vásárolni, élményünk ScQUt* májusi vásárára.
MAPI HÍREK
NAPIREND
Méjua I, pánlak
Róm katolikus: POIOp. Proteatána:
Fülöp. Izraelita: IJar hó 14.

Városi Muunm él KAnyvtár nyitva ciOtOllökón és vasárnap dálelAlt 10-töl 1} óláig.
ayóoizerUrl éjjeli szolgála!: I. hó végéig II .Őrangyal\' gyógjaiertár Deáktér 12
Váróit Színház. .Vége • dalnak", Mgyvl\'ágl regény dallal, lánccal, lenével Elöadiiok 5, 7 is 9 órakor.
UAxtardő nyitva reggel 8 ólától ette S óráig (bátfo, aaude. pintek délután, kedden eg/az nap nóknek). Tel.: 1-13.
Májua 8, szombat
Hómat katolikus; Ataniz. Prnlestána: Zalgmond. Izraelita: IJar hó 15.
Városi Színházban 6, 7 él « órakor.
a pénteki műsor
Április sírja mellett
Léptek döngetik ezt az éjszakát; halálos táncát Április Jár/a. Fiielem veri veszélyes testit
— halátslkoty zug az éjszakába.
Kávéház látta halotti torunk, otl adtuk meg a végtisztességet, bennünk üvöltő Jazz-melódiák szépasszony szemek s abszinttk églek.
Utolsó harcát vívta Április, forró lehelet terjedI az ijben a mikor az óra ijjetre ütött, sírjába hullott álomra-tirten.
Utolsó kóngds. Tárul az ajtó. Belép tipegve egy virágárus s Április Jeleli gyöngyvirágokban ott harangozott az 1/ju Május.
Dávid ritgytr Józsit
—- Lapunk következő száma
a május elsejei munkaszünet miatt vasárnap reggel jelenik meg.
— Meghalt gróf Festetics Vilmos toponári nagybirtokos. Óról Festetics Vilmos v. b. I. I, loponárl nagybirtokos, 11 000 holdas hllbizo-mány ura ápriiis 29-én, 83 éves korában váratlanul elhunyt toponári birtokán. Az idős grófot, aki az u\'óbbi időben teljesen visszavonultan élt, szlvgyöngeség ölte meg. Temetése ma, pénteken délután 2 órakor lesz Tponáron. A temetési szertartást nagy papi segédletlel valószínűleg dr. Roll Nándor megyéspüspök végzi.
— Első szentáldozás. Vasáínap rtggel a lelsőiemplomban a II. körzeti elemi Iskolás növendékek közül mintegy 200-an járulnak a szent-áldozáshoz, akiket Lukács József és Longauer Imre hitoktatók készítetlek elő nagy napjukra.
ÍALAI K6ZL6NV__
MÁJUSI VÁSÁR
Olcsó
árak!
Minden osztályon maradék árusítás
1931. mft|u» 1_
II kBltBzkBdés rendje
tekintetében uralkodó bizonytalanság miatt többen fordultak kérdéssel a szerkesztőséghez. Etekre a következekben válaszolunk:
Az u| nagykanizsai l.tkbérletl szabályrendelet értelmében a most esedékes lakásváltoztatásoknál egyszobás lakást május 1-ín délután 6 óráig, kétszobás lakást május 2 án délután 6 óráig, három és több szobás lakást felerészben má|us 2-án délután 6 óráig, másik felerészében május 4 én délután 6 óráig kell kiüríteni. _
— A pedagógiai szeminárium
má|us 6 án dél.lött 9 órakor kezdődik a Rozgonyi utcai elemi iskola tornatermében, elözelea, a plébánia templomban tartott szentmise u\'án. Az előadások részletes programját és a szereplő előadókat legközelebb részletesen közöljük.
— Az Oltáregylet kéri ti.gjill, hogy a vasárnapi e\'ső szentáldozók meg vendégelésére szánt terméket beni hozzájárulásukat jelents ik bt a II. körzeti iskola igazgatójához, Filó Ferenchez vagy pedig a Petermann József féle virágüzletben
— A városi zeneiskola növendékhangversenye. Mijus7 énes\'c, pontosan fél 9 órai keidetlel a városi zeneiskola a Kmzinó nagytermében növendékhangversenyt rendez. A hangverseny különleges érd -késségé az lesz, hogy a műsorban csak magyar szerzik munkái kerülnek elöidásra. Jegyek 50 fillértől 1 P l3 k Králky tőzsdében válthatók.
— A S*ent Ilona Leányklub agilis elnöksége mindent clkrve\', hogy minél művészibb műsorral lepje meg a Városi\' Síinhlzban május 4-én este fél 9 óra kezdettel rende zendő jótékonycílu műsoros előadás közönségét. Fáradozásuk az előjelek szerint nem fog kárbaveszni és Igy minden icmény megvan arra, hogy ismét jelentős összeggel fog gyarapodni a tervbe vett kóihlzi kápo\'na meglévő tökéje, A műsoron egy két-felvonásos római színmű, egy gyönyörű balett és az öregcserkészek kiváló mandollnzcnekara szerepel.
fehérnemű w hQrisn
Sioppotós-vorrós^^^
R18TUR1X8A Fióküzlete: Fö-nt 1.
M jus l-én H\'os a csoportosulás és a tüntető néma séla Nagykanizsa, április 90
Mijus l-re a nagykanizsai rendőrkapitányság minden preventív Intéz-lcdést megtett a város zavartalan rendjének blztoshása céljából. Erre a rendőri Intézkedésre egyébként semmi különösebb oka nem volt a kapitányságnak, mert a nagykanizsai szociáldemokraták még csak gyűlés tartására sem kérlek engedélyt és így előreláthatólag a legnagyobb rend és nyugalom Jegyében fog lezajlani május elseje a városban. A rendőrség ezúton is flgyelmeiteti a közönséget, hogy ezen a napon tartózkodjék a csoportosulástól és tilos az úgynevezett tüntető néma séla is.
=■ Príma minőségű férfi ruhaszövetekben nagy választék Slnger divatáruimban.
— Megyehatár felmérés. Kis-komárom és Balatonmagyaród községeknek a vármegyével azonos határában mérnöki leírás és felmérés kezdődik a legközelebbi napokban. A munkalatokat Tanhof/er La|os müsraU főtanácsos, a m. kir. határ-leiró mérnOH hivatal kiküldöttje vezeti. A vármegyét vitéz dr Berta Jenő vm. II. főjegyző képviseli.
= Oéphimzésre díjmentesen tanítja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
— A kórházi kápolna és május elseje. A kórházkápolna építkezésének ügyét Crve ideloen magáévá tet\'e a várus egész társadalma. Igy nevezetesen a városházán dr. Krátky István polgármester, aki a tan\'c* és a tisztviselői kar között megin-dittatta a léglagyüj\'ést. A rendőrkapitányságon Solymossy Gyula rend-örlanácso3 vette kezébe a tégla-akció tlgyét, a posta és távirdai hivataloknál dr. Tholway Zsigmond posta-távlrdai főfelügyelő és Miklós Jtnos felügyelő, Barlal Béla és Polönyl főnökök a vasúti állomáson és for-ga\'mi hivatalnál, a törvényszéken maga a törvényszék elnöke, mlg a Nemzeti Binknál Surgoth Miksa Önök fáradozik a siker érdekében, hogy mlnéi több tégla jusson a nemes célra. Dénes főtanácsos az állampénztárnál támogatja a kegyeletes akciói, a polgári leány és fiúiskoláknál Polónyl Oyörgy és Somogyi Gyula igazgatók. Nincsen Nagykanizsán hivatal, melynek vezetője ne tenné teljesen magáévá a kórházi kápolna tlgyét és re lenne segítségére a „tégla-alció" minél szélesebb körben való terjesztésének. Különösen a mai nap.ól, május elsejétől remél sokat a kórházi kápolna épltő-blzottság, hogy a megértő lelkek minél több téglavétellel fogják erősen előmozdítani a célt. Minden adományt a nyilvánosság előtt nyugtáznak.
gihfMeftkiek és értlaensiedés-bea szenvedőknek a természetes „Fereic lóisel" keserűvíz használata könnyű és pontos bélmüködést biztosit. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a Ferenc lóziel vi< különösen agyvérzésre és gutaülésre hajlamos Idősebb embereknek kitűnő szolgálatot lesz. A Ferenc lixief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben kapható.
PorialanUfdK ax auió-utaKai
a balatoni fUrdOftelyeken éa ZalacgcrmMcgca
Zalaegerszeg, április 30
Az Idén nagyszabású portalanítás! munka indul meg Zala egyes helyein. Zalaegerszegen május folyamán portalanítják az Olai utcátésa Batlhyány-utcál Az állam ezenkívül több ba-lalonmenll községben látja cl az átkelési szakaszokat kátrányos felületi kezeléssel. Kátrlnyozzák a lihany-fűrdőtelepi, a tihany balatonfüredi, a Balatonfüreden átvezető utat, továbbá az alsóőrsi, a révfülöpi, az ábraháml, a klsőrsszölőhegyi, a badacsonybadacsonytomaji utat. KMrányozzák a keszthelyi á kelés! szakasznak azt a részét is, amelyet nem látnak el végleges burkolattal, lovábbá a keszl-hely-hévizi utat. A tihanyi és hévizl kátrányozási munka már folyamatban van, a többit pedig május folyamán fokozatosan végzik el.
aSINGER,varrógépek
Hám A\' LEOdOBBAK I
= Pünkösdre ön Is .Ideál" cipőt vegyen, mert jó és olcsó, Fó-ul 12.
— Egy borbélymester belezuhant a csatorna-aknába. Poór Stndcr nagybakónaki borbélymester szerdán Nagykanizsán volt látogaió-bin <6 a késő éjszakai órákban a M \'gyár- utcán igyekezett gyalog vissza Nigybakónakra. A Magyar-utca 55, számú ház előtt kissé lejtős a járda és ezért a borbélymester le akart térni a kocsiulra. Amint lelépett a járdáról, elvesztette lábai alól a talajt és belezuhant a Jirdi mellett lévő fedet en csatorna-aknába. Segély-kiáltásaira előkerült egy rendőr is, aki a szomszédok segítségével kihúzta Poór Sándort az aknából és miután sérülésekel szenvedett a fején, a rendőr bekísérte a városi közkórházba, ahol bekötözték a sebeit. Értesülésünk szerint a rendőrség lépéseket lett a város hatóságánál abban az 1 ányban, hogy fedővel lássák el a veszedelmes csatorna-nyitást.
= Legcélszerűbb pünkösdi ajándék az .Ideál" cipő, kényelmes forma, tarlóa minőség és olcsó ár, Fó ut 12.
Szombaton és vasárnap
al|twyiwiéMl
a Markó féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
színház
Megindult a bérlet-gyűjtés a jövő szombaton kezdődd kanizsai szlnildényre
Tegnapi számunkban jeleztük, hogy Fodor Oszkár tánylata május 9-én, szombaton cM kezdi meg több he\' te* nagykanizsai szinl-idényét. — A nagykanizsai idény alatt Fodor igazgató vezetésével a társu\'at teljes együttese jön Nagykanizsára, hogy művészetének teljességét nyújtsa Nagykanizsa műértő közönségének Hogy mily melegséggel fogadia a Nagykanizsára előre beérkező Fodor Elek helyettes igazgatót, mutálj] az, hogy bérletekel — a súlyos gazdasági viszonyok dacára — már az első napon elég kedvezően jegyeztettek. A nagykanizsaiak kedvenc társulata tehát a legjobtr ausplciumok-kal kezdi meg idei szlniévedját.
A színészek a jövö héten már teljes számban itt lesznek Nagykanizsán, hogy mrglehtssék előkészületeiket a Viktória előadásaira. - A Viktória ragyogó fővárosi előadásban keiül bemutatásra, pazar, szemkápráztató kiállításban, Viola Margit, Harczos Irén, Fejér Erzsi, Nagy Oá-bor, Blhary Nándor, Krémer Ferenc, Nagy Imre, vitéz Bánky Róbert és Kellner József a vezetöszerepekben.
A Viktóriá-nak pécsi előadásai egy héten át zsúfolt háiakat vonzottak. Fodor igdzgató ennek a kitűnő opeietfnek az előadásával kezdi meg kanizsai sziniidényét
SPORTÉLET
KTSE-HTE
Nehéz méikőzése lesz vasárnap az NTE-nek. A Kaposvarí Turul SE csapatát látja vendégül.
Az NTE is, a KTSE is a tavasz folyamán óiiási formajavuláson ment keresztűi s mindkét csapat váratlannál váratlanabb győzelmekkel húzta keresztül a bajnokaspiránsok szarni tásalt, közben persze jelentősen megjavították saját helyzetüket is a bajnoki tabellán, kü önösen az NTE. Egymás elleni küzdelmük tehát Igen |ó sportot igér. A honi pálya előnye mintha az NTE javára billentené a mérleget, valójában azonbin nyílt a mérkőzés s az NTE-nek telje* tu dással és ambícióval kell küzdenie, ha mind a két pontot meg akarja szerezni. Ha a; NTE győz, második helyezése csaknem bizonyosnak tekinthető.
(Tennlaz.) A Zrinyi Torna Egylet tenniszosztálya május hó 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését a Korona éttermében. A vezetőség felkéri tagjait, hogy azon minél nagyobb számban Jelenjenek meg. Az egyesületbe belépni szándékozók bármely régi tag utján jelentkezhetnek.
jjE,en Utalvány
ellenében o | Bsthlsn-térl axlnpad
| a főváros legjobb is legolcsóbb szlnhéza | (Budapatt. VII, BtlhlenUr 3.)
Tataion: J. 443-76.
II előadásaira a Zalai Közlöny minden olvasója
| ? ii kedvezményes áru Jegyet válthat
Zanekarl ülés P 2-Zsöllye és póholyülés P 1\'50.
ír vénye* mijui >—20-lfl.
közgazdasag
A földteherrendezéssel kapcsolatban javultak a hitelviszonyok Zalában
Zalamtgye alispánjának negyedévi jelentése
1931. május 1.
Zalaegerszeg, április 30 Elkészült a május 12-iki megye-gyülés elé terjesztendő negyedévi alispáni jelentés, amely elsősorban a közgazdasági viszonyokkal foglalkozik. A megindult /Bldteherrende-zéssel kapcsolatban javultak a hitelviszonyok Zalamegyében
Foglalkozik a jelenté* az Inség-akcióval I*. At alispán köszönetet mond a népjóléti miniszternek, aki 20.000 pengővel és természetbeni
adományokkal is segítette az akciót. De köszönetet mond Oyömörey Oyörgy főispánnak Is, akt, mint a Segítő Bizottság elnöke, közismert aktivitásával é* megértő izeretettel karolta fel az Ínségesek ügyét.
Végül az adózási nehézségekről számol be a jelentés, amely szerint a zalamegyel községek 1,622.540 pengő adóhátralékban vannak. Ezért határozta el a közgyűlés egy nagyobb összegű /UggókölcsOn felvételét.
A Prlncipállsvölgyl Árlecsa-poló Társulat közgyűlése
Nagykanizsa, április 30
Csütörtökön délelőtt tartotta közgyűlését a PríncipálitvOlgyi Árie-csapoló Táiaulat dr. Krdtky István polgármester elnöklete alatt. A megjelentek között ott láttuk Csőthl Oéza murakercszturi apától, Barthos Oyula hercegi lőerdömestert a Batt-hyány-Strattmann hercegi uradalom képviseletében, Pongor Henrik kir. kormányfőtanácsost, a szombathelyi kultúrmérnöki hivatalt Bogyó Kálmán kultuimérnök képviselte. — Előadó Klaszdn Oyula társulati igargató volt.
Az Igazgatói |eientésből megtudjuk, hogy az eimult évben a tavaszi árvizek kártétel nélkül folytak le, azonban az őszi rendkívüli esőzések kiöntése helyenként károkat okozott. Az árterület gazduközönségc megfelelő védekezési kélt a társulattól. A tarsulat árkainak összhossza 60.445 m. A palini határban uj kciapoló-árkokat létesítettek. A Principális alsó-szakaszán az elmúlt évben a szakadó partok védelmére és megkötésére füzfadugványt raktak a meder részükbe. Rimutat azután a jelentés arra Is, hogy a nagykanizsai földhözjultatollak hátraléka legnagyobb részben elveszetlnek tekinthető, mert mindenki lemondott a földekről. Az adóhátralékot sem lehet behajtani.
Az 1930. évi zárszámadás bevétele 10.390 pengő, kiadása pedig 9.956 pengő.
A löldliözjutlaiottak hátralékait a közgjülés dr. Krátky polgármester indítványára egyelőie belldjlhatatlan-nak nyilvánítja, azonban azt állandóan nyilvántartja. Barthos Oyula hercegi erdőmester ennél a tárgy-pontnál megkérdezte a polgármestert, hogy lehet-e itt a feie.ő;ség kérdést felvetni, lévén a vesztes fél az uradalom.
A folyó évi költségelőirányzatot 30.227 pengőben Allapiiják meg. — Csóthi Oéza ap i és Barthos erdő-mester több ízben felszólaltak az egyes kérdésekhez.
Végül a közgyűlés megállapitetta a folyó év muiiíurendjét.
Munkaalkalom
JilMlkuiék, aki ■•ly«Mh«rny4t akar tuqáutMl
Az Idén későn tavaszodott és emiatt minden sürgős mezőgazdasági munkát hamarosan el kellett látni. Ilyenképpen rövid ideig keresethez jutottak a napszám munkát vállalók. Azonban a mostani nehéz időkben a gazdák Igen nagy pénzhiánnyal küzdenek és ezért csak kisebb napszámbéreket tudnak fizetni. Sőt számos gazdacsalád maga kénytelen végezni azt a munkát, amelynél eddig nipszámosokat I* foglal-.
Női «> férfimhákat
legolcsóbban faat és tlastit
KOVALD budapesti fest&gyir.
ti
»
Hagy
pünkösdi
HELLAS
harisnya váaár
május l-től május 24-ig
2 ingyen nappal.
Azon vevőknek, kik e két napon vásárolnak „HELLAS" harisnyát, a kifizetett vételárat visszatérítjük.
A szerencsés vásárlók neveit május 27-én fogjuk közölni
Rítter András
arl él nöl dWaUruUUtttea Főút 3.
sípos kávé
mindig egyforma
jó minőségül
koztalt k Ilyen viszonyok közölt különösen meg kell ragadni minden kínálkozó alkalmat, amelynél a most — sajnos — parlagon heverő munkaerőt gyümölcsöztetni lehel Ilyen keresetszerzési alkalom a selyemtermelés, mellyel mindenki foglsi-kozhal, akár van földje vagy pénze, akár nincs. A selyemhernyókat ugyanis ingyen osztja ki az állam és az utcákon, tereken és a közutak mentén levő eperfákról a lombot is mindenki ingyen szedheti, amit a törvény biztosit. A selyemtermelésnek főelönye még, hogy minden más teendő elhinyagolása nélkül mellékesen ís űzhető és hogy vele tulajdonképpen csak az utolsó 10 nap alatt van számbavehetó munka. Ezért a munkáért még a mai gubóárak mellett la 50—60 pengőt könnyen keieahet a selyemhernyótenyésztó. Aki léhát gubótermelétsel óhajt foglalkozni, az mielőbb jelentkezzék városában vagy községében a aelyem-petekikeltönél, aki a hernyókat kiosztja és a szükséges útbaigazításokat megadja.
(—) Egészsége*, féregmente* gyümölcstermést csak ugy blzto-snhatunk, ha a gyümölcsfáit tavaszi permetezését azonnal a fák elvirágzása után elvégezzük. A Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Növényforgalmi Irodája (Budapest V. Földművelésügyi Minisztérium) most adta ki a gyümölcsös tavaszi és nyári kezeléséről szóló útmutatóját, amely az öss es védekezési és faápolási munkálatokat, úgyszintén a permetezéshez szükséges permetező anyagok elkészítési módját is részlttesen ismerteti. Ezt az útmutatót a Növényvédelmi Iroda minden érdeklődőnek díjtalanul megküldi s azonkívül készséggel szol-g .1 válaszbélyeg beküldése ellenében a hozzáfordulóknak szaktanáccsal minden gyakorlati növényvédelmi és kertészeti kérdésben.
SirleU zárlat
Páll. London 25\'24»/l, Newyork
519 07\'/! BiltaMl 72JS, Mltano 711«V», Madrid 63-90, Ammtdim 20870. Bálin 12364, Wtan 7307, iotix 3 .6. Prt*> 13 37>/i, VnrWt 58 17, Bu<Up<*t tQ-li\'n "•Igrici 9"3",u, tf akartai 909.
lMlmSjusl
ZALA! KÖZLÖNY
Nyllt-té r.*)
Füszerkereskedők felhívása
a könyvre és számlára vásárló közönséghez I
A nagykanizsai fűszer-, csemege-és vegyesáru kereskedők a folyton rotszabbodó gazdasági helyzet következtében, rxlstenclátls létérdekükre való tekintettel, egyöntetUleg a kö vetkező határozatot hozták:
Felkírj\'lk a könyvre vagy számlára vásárló Igen tiszteli helybeli is vidéki vevőinket, hogy havi vásárijaik összegéi minden hó elsején, de legkésőbb 4-lg teljes egészében kifizetni szíveskedjenek.
Azon vevőink, akiknek régebbi tartozása áll fenn, — méltányolva nagyrabec\'ült feleink nehéz helyzetét Is — kötelesek ezen régi tartozásokra minden hónapban legalább 20°/o-ot törleszteni oly mídon, hogy a legrövidebb időn belül Ilyen tartozás kiegyenlítési nyerjen.
/"mennyiben a |övöben egyik vagy másik Igen tisztelt vevő fenti kérelmünknek nem lenne eleget, ugy legnagyobb sajnálatunkra, csakis készpénzfizetés melleit lesz módunkban az Ilyen vevőket kiszolgálni.
Természetesen ezen felhívásunk csakis azon vevőinkhez szól, akik eddig fizetési kötelezettségüknek már hosszabb Idö óta, vagy egyáltalában nem, vogy csak részben tetti-k eleget.
Meg vagyunk róla győződve, hogy nyilt őszinteséggel előadott kérésünk utat talál a megértéshez, mert magunk Is csak Igy tudunk nagymérvű kötelezettségeinknek megfelelni.
Itnkuluil llner-, cteMft-(-) (i Torreián kereskedik.
•) E rovat alatt köztöltékért sem • aaer-kesztóség, Km a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Teraiirtóufe
Bum Hu/w 77-aa ti 10—1533. 7S-as 15 25 15 46. 79-ea 1515 15 90, 80-s> 1555-1809 donint 77-t» H 80 1495 78-aa 14 95 - 15 05, 7S-ea 15 15-15 30. »e« 1525- 15 35 Rom 13-80- 410 \'•k lipn 1975—19 80, aötárpa 20 tO 2100 xat 21 75 22 00 tengart tt 15 00-
15 20, duaántali 14 40 14 70, repes —\'-
-•-, koroa 1ÍÍ0 13 75
1 kiiwiU tixláe i*Tlu-j(«TX«M
VALUTÁK Angol L r-7S-»7-«3 Bafah. 7MO-79 90 CKfct 1B-89-1701 Dáak. 153\'15-I59\'75 Dinár I001-10KW Dollár 570 30-573 30 Praada 1,22*30-73-60 Holt. 229-75-230-75 Lengyal 63-95-64\'35 1-" 3-ÍÍ-3-42 Lfa 412-418 Ura 29 90-30-20 Márka 186 20-136 80 NocrfflöMO-ISMO
fcWll 80-40-80 80 Ivájd 1.110-15 11065 •védk. 153*40-154*00
DEVIZÁK
Aaut 330*05-230-75 Balerid 10-06 1009 Bulli 116*40-135 80 Brtaszal 79-65-79 90 Bukarest 3-40-8*42 KopMb. 153*25 15365 London Í7*83-27*«1 Madrid 56 00-59 CO Milano 29*98-30-06 Newvor 577*50-74\'10 Oulo I53\'25-15^65 Pária 22-38-72-45 Prága 16-96-17*01 Saófla 4*13-4*17 ltocfch. I53-47-153-87 Varsó* 64*12-64*32 Win 80-56 8081 Züridi 110-27-110 57
8«rtétTáiir
Pslhaflás 2208, eladatlan 656. — I Isó-laadí 1*15—1*17, wtdett 1-18—1*3-4. azalatt köaéti 1-14—1*16, könnyű 1 02—1-08, I-sí 1-O6-I-10, 11-od icad 1 ör«f 1 00-104 angol rtl.14 1*10-1*20, sialoaaa "sgvban 1-20—<KK), wir 1-43 -0-00. hn< 1 48—1*80, szalonnás lélsertés 1-44-1*54.
: wixaltl Bjomáa él LipHaU Vállalat. Rinkuliiái.
Felelős kiadó: Zalai Károly, ■ntenirban telelőn i Nanykaolaaa 78. aa.
Cflészséaes - fére^-as gombamentes - gyümölcsöt ugy termel, ha meghallgatja és megfogadja utasításainkat!
Gyümölcsfák tavaszi és nyári permetezése
A loggondoBabb kezelés mellett sem tudjuk a tóli permetezéssel az összes rovarirtókét és gombacsirákat elpusztítani, azonkívül a szomszédos kcrtekMl is lertó-zódbetnek gyümölcsfáink. tehát többszöri tavaszi és nyári |<iiiilete/.é»ri! — ha plao-képee gyümölosöt akarunk termelni — feltétlenül szükség van.
tavaszi permetezésok időpontját naptárilag meghatározni nem lehet, de a gyiimOlosfák alábbi időszakaiban okvetlen permetezzünk, inert ezek a
legfontosabb permetezési Időpontok:
1. Rügyfakadás után a levélrügyek megjelenésekor.
2. Virágszirmok lehullása után, a kehely ínég nyitva
3. Két héttel később, mikor a gyümölcs bogyónagy-
Ai egész világon bevált és általánosan használt
kéazitménv a
QfPRAflN
poMdakc. ris U mixia tartaiuta p«rm«t*M> aaar, mely kltünffen tapad, faad*eátf<* a hiuauálat-ban, mert o^yldojü védekcx4« mállott tök<Vl£ t«a ©redraónyt blatoalt gomba- Aa rovarkár-tirök ellen «• Így kApoxt ti g7*-
BH>lMt«rmalAa alapját.
bl*toa hfttiau aser a u*útn4lo»Q*b«n varaao* dáa (Foaloladlum), vánkoapMáas (Kon II la), alwacaoly, ««y4b hernyók ollón.
Stőlöben peronoezporu 4a aaólöwolyok ellep. A Noapraaen-pcriaotezf* a termi* mlntic&gét JnvliJa, a muatfnkot fm»H
1% axáxnlókya oldatban Inuanálajy.ló. 1% kM-KoaprAMiihAl, teliát 100 Mter porWW ká-•altondő, amlhi-x •/« kg. oltott méax adandó hoxsá közömb< illéí. céljából. Ai Ily módon elkóailtett oldnt egyáltalán uom peruel. A N«t|)r«»n a nbványxat fejlódéaát eltecglll.
árát ia a TáRoxotl vluouyokhoa alkalmas-kodva lányegwn leaxállttottak. Arai edény Mltal éa forgalmiadói la beleártva a kílvct-keaók:
25 kg oa o«omagoláaban kg-kónt . . P L19 1% *m S kg-oa Momagoláaban k« kánt P SJH
10 darab UrmdgyümülcAfu négyasarl porma-teaáaábes kb. 100 lltar pemetlá aiOkaégea.
----- üyümftloBfáinkat ezután is kísérjük
folyton tigyölemmel, hogy ha a B*ük«ég ugy kívánja, u mogíoleló védekezést kellő idóbeu végrehajthasauk
Qyári áron b«u«ruh*tő t
MezSoa;dasá|l és Ipari Vegyszerek Kereskedelmi R.-T. Miiyír Mutnrisitisl l-l. Nntrl Mdkimtiitti
liudapcat, X. Hölgy-utca lá.
Budap«at, IV., Kosautb Lajos-utca 3.
Magyar Mezasazdák Szövetkezete Maatkner Mii MiiiertskeiaM I.-T.
lliKlnpeat, V.. AlkoUilíny utcn >0. IV., KomuOi L«Jo«-otoa «■.— VII., Hotl.nbüUr uUa I
Minden Hannya siövetkeietben.
Helyben: Qpazég József cégnél.
APRÖHIRDETtSSI
tawtiM uú dMa A ÍW. Vi
10 S>6lf aa flIUr, mtndaa
Axj^rtWnlcMnk dija 10 saól| M flIMr,
toSSTLj dl|a flIU Sxcrdia (• péa-10 nd% M Mlér, mtadea tovíhM Ja a HU. Clittuó s Eladta vast*. tObé< álló uó két sxóaak siáml*. karcaflkaak SÓ* aaacdiBém. •IlMéHk S (flt) M>t* iMUfM
■lat ■ hlMltfM U^Ha
•sáailáaéa alktriMH iímH
.líra Iti.t.iSIk
EtaSé CMngcry-utca 18. slaH Ti* D 81 telek. 1470
A Pöuton egy nagyobb mllh.lv-. vagy raktárhelyiség kiadó. BAvebbet a kiadóhivatalban. I9M
H.axnáit karAiipArt keresek megvételre. használható állapotban. Clm a surkeutóségben (Sugár ut Z)
Aatétaxl legolcsóbban éa lepjobban bármlkorra rendelhető Kaulmann Manónál. Teleion 67. vagy 571. 1466
Páaaktloalal bekebeleióare minden ösaxegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban folyós!ttat Aoaél lonAo pénl-kölcsonkózvelltó Irodája Nagykanlisa, Horthy Mlklóa-ut 3. szám. 881
Ralialla-léle kézimunkaüilet éa eló-nyomda májusban Sugár-ut 7. Babochay-házba lesz áthelyezve. 1893
ElkSHawla mla■ l több u| bútordarab aUrgóMn eladó Husity-tér 7. aaám. 2C01
Három altóa azobaazekrény. három ajtós konyha kredenc, két ágy daiá Vöcöimarty-
utca 18.
1971
lal-ao35. alatt I azoba, konyha, mrtlékhelvlaégekket éa kerttel együtt má|us l-ére kiadó. Bó vet bet Szóké látván vendéglős. 1967
Kélazobáa lakéa, Irodának U alkalmas, azonnaa kUdó KIrály-utra 36 1980
Elegánsan kataraaatl kul»nbe|áratu utcai ssoba mijus l-re kiadó. Qm ■ kiadóban 1978
Különbé járatú >«l»raaaU ssoba, fürdőszoba használattal azonnal, vapy május l-ére kiadó Sugár ut 34. 1855
Hablajaala állandóan kapható Sípos Andor, Muszel é» Frledenthal, Teutsch Ouastáv, vitéz Tóth Béla. Mustos Petenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. I4SÓ
KönyU hajtókooalk eladók BaznA
Sándornál. 617
laaaaal tan, Zrlawl ■tkléa-uloa 11. Tatalaa 1»S. Központi IBIéa. vízvezeték, csatorná\'áa, rgészsegügyl berendelés, épület és dlszmtl bádogos munkák vállalata Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatossággal, a lego\'csóbb árbsn. Raktáron lürdő-éa Ulőkádak, báztaiUst bádoiáiuk. MtnU-raktár lürdószobs atb. berendelésre. 1885
Modam 4 szobáx, fürdőszobás I emeleti lakás Erzsébet-tér 18. számú házban májua l-re kUdó. Bővebbet Dr. Halpfaen Ügyvéd Irodájában. 1501
Egy alagáaaaa bútorozott asoba külön bejársttat s Fótérea azonnal kiadó. Clm s kiadóban. INI
Háraaaaakáa, verandáa lakáa vla vezetékkel aaoanal kiadó — Szemere-utca 6. 1906
Csinosan baWaaaH kétszobás lakáa
konyhahaaxnátattat la Uadó Su.ár ut 5& érdeklődni lehel Vörösmarty u 34. 1997
Klnlxsl-ulcs 8. sz. kétsxobáa lakáa mellékhelyiséggel auguiztus I re kiadó.
1998
batárt, ágytotlst veaz és elad Kukeczné, Erzsébrriér. Ugyanott egy modern telehiló éa két Irodai íróasztal eladó. 3000
Magféléket
Hlpaeh éa Siegó
magüzletében legjobban vásárolhat
Qlflker.. és rima Rlaárla Portan. eladó Orosz Károly, Oelse. 2004
Csányt László utca 8/a. alatt 2 szobás utcai lakéa mellékbelyla\'gekket iP3l. augusztus l-re kiadó. 2005
egy kis kélazobáa udvari léké* mel-lékbelylaégekkel, azonnal kiadó Taleki-
ut 23. ^_2036
Háromsaobási földsztntea utcai lakás lürdőszobával és egy kétaaobás udvari lakás augusztusra kiadó Csengery ut 23. 1987
ZALAI KÖZLÖNY
1931.
má|u» 1,
Köszönetnyilvánítás.
Mlndaron Isrmröseink, rokonaink és jóbarátaink, kik felejthetetlen jó gyerme\'.Unk Horváth József
karpaizományot ttxld.l
elhunyta alkalmival a temetéten megjelenni szívesek voltak és fájdalmunkat bármi módon enyhíteni Igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket
Horváth Józsel cipést
ét neje.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és pliftéroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Oyti)tótekp: Horthy Miklós-ál & Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Baktár átalakítás
végett az összes raktáron Iev6 gránit ée márvány árut saját árban kiárusítom. Továbbá sírbolt, sirszegély és az összes temetői munkákat olcsón vállalom. Teljes tisztelettel
Kovács József
aki. Ulara|i-BMUr.
Király ulca 33. im
HIRDESSEN
A nagykanizsai klr. Járáíblróság, mint telíknőnjrvl hatóság.
3769/1931, tkv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
A Nagykanizsai Taksrékpénztár R T és csatlakozott társai végrehajtóknak Németh Lajos és ne|e Patkovlca Zsófia végrthillázt szenvedők ellen Indítóit végiehailásl ügyében a telekkönyvi hat6iág a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t -e. 176. J-a éltelmében ellendeli az ujabb árvetést 760 P tőkekövetelés. ennek 1930. évi május 4 UH as 1923. XXXIX. t. c. 2. 6-1. bek élteimében Járö kamata, \'/KYo vál ttdl) 106 P 60 1111. megállapított per és végre hajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 10 P költség, valamint a csaflakoiotlaknik kimondott Zala-újlaki Úrbéres közömig 23 P Rí MII., Buksz Bernát 45 P, Dobrln Richárd 100 P és 160 P tőkekövetelése és Jlru éksl behaj fása végett a nagykanizsai klr. Járásbíróság területén levó, Csapi községben fekvő, s » csapi! 122 utjkvben 620. és 571. hisz
alall felvett szőlő pincével és kaaiáló az I öreghegyen egész Ingatlai "— \' " tesen 1410 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árvtréanek Csapi községházánál megtartására 1*31. ávl május bó IS-lk napjának délelőtt 10 óráját lllxl kl és áz árva é»l lehelete-«ct az tMi :LX. t.-c. 1(0. ga ala-Ján a következőkben állapítja meg:
Az árverés otá eső Ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron tHM adható el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-aktpénzal a klkiálUsI ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t-C. 41 §-ában meg határozott árfolyimmal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy s bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150, 170, §§.; 1908 : XLI. t-c. 21. §) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százarékáig klegéazltenL 11908: XLI 25. § ) Nagykamzaa, 1931. év) áprIUa hó 13 napján.
Dr. Révlty s. k. klr Jblró,
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. t 1B9Ö lótlszt.
Mü Köszörűs t» késm Uves üzletemet
1131. május l-én Iigykailua, Iwtky llklét-(laxlacxj) it 3. alá
■ postaápOlettal aiambsa
i Telt lant-lila látmrtai tiMto helyei** ál
összes raktáromon levfi kiváló finom bel- és Jcülfö dl acéláruimat az üzlet áthelyezéséig leltári áron adom el.
BOZZAY ISTVÁN
NAQVKAIIIZM, SUGÁR-ÓT 8. SZ.
Balaton
somogyi oldalán I
FIGYELEM!
Bárionjoi k0B0kitrané I Penyvoi levegő I
Balatonfenyves
(Máriatelep)
leggyönyörűbb központi fekvést), közvetlen a vasútállomással határos, cca 500
VILLATELEK
kizárólagos eladási joggal a tulajdonosok nekem átadták. A telkek kényelmes részletre már kaphatók a megbízottnál:
Szabó Antal, Nagykanizsa
Féut S. szám. — Telefoni 91.
IPFAFF
varrógép a legsiebbei varr | ...... Wsti
............. I
Ezért válasszon PFAfT-otl
K^J^M Eredeti PFáFF warróy^pat kizárólag
—iii ^ Brandl Sándor és Fia cégnél vásárolhat
Deák-tér B. szém elett.
W Havi réazlet 12 pangótól.
Iqrtiihk wrógtpiiakftgletI > PFAFF-nár rt 70 *t ttl Ital Mnt»»t|
Duna-Száva-Adria Vasüttársasúg (azelőtt Déli Vasul)
MENETRENDJE
Hagjkanlna állomáirt 1 ladnló él Saokanliia állosáira érkesD voaatokrAl él továbbított ktntllea kocilkról. Érvényes i 1930. évi szeptember hé 18-tól kezdve.
Budaiteai— Naevkaniztg
Vonít Iliül A vonal neme buiia {Kallói Indul NagyfcwiK zsára érkezik Vonjl nlrai A vonat neme iNagykanizaa-| Ml Indul Budapestre érkezik
216 Szem. V. 21-20 4-10 211 Szem. v « 0-35 7-tó
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 6-05 10-10
212 Szem. v 6-40 13-20 213 Szem. v 8-30 1545
714 14 10 20-40 215 Szem. v 14-25 21-10
204 Oyv. I8IB 22-14 203 1 Oyv. 1 17*45 21-40
Közvetlen kocsik: 2I&9I2. sí. vonalnál 1—II—III. ősit. kral Budapest D. V.—Barta (Pécs) közölt.
ZaUegerueg , Pragerakolg
oszt. kocsi Budapest D. V.-VenllmTgIla
216/313. „ . II—UU 202 „ , étkező éa III 202, SS. vonatnál I—II.
204. . „ III. . . . Trleate.
204 ,. „ l-ll. „ . Róma.
204. „ „ hálókocsi . . Venezla.
201/204. „ „ étkezőkocsi Budapest 0. V — Nagykanlzaa kőzőtt. Amilyen viszonylatú kocsikkal a 202. az vonat Indul, ugyanolyan viszonylatú kocjlkkil érkezik a 203. az. vonat. Ugyanez áll a 204. éa s 201. sz. vonatokra Is.
"TTsgyl zsáról
Nagykanizsa—BalatonsrriitpyörRy
\'kani- Batatonuent
„___Indul györeyre érk
"2&S Vegye, I IfrÜO FTO^-ftKTV^I-!T4J
A fenti 235 és 236 az. vonslok cssk 11—111. oszUlyu kocsikkal közlekednek.
it-1 Nagykanl-" Ind. zaáraétkezik
rur
Nagykantrsc—Szombathely— Ágfalva O H.—Witn S. B.
NiayfcuiUii. M Iádul Wit- l&sb. ÍUcsbAi
m ulyriMlilk érkezii indul WJTIÜ Wui aánirtulk
■ízem. v | 5-2Í í-47 15-lfl i\'1 Szem. v — S-ifl fii
31S Szem. v 7-20 10-15 20-04 305 Sinautó — 748 1020
306 Szem. v.i 13 40 19-20 — 301 Oyv. 8-20 1130 13-25
302 Oyv. 16-45 18 45 22-15 311 Szem. v. 10-15 14-54 1730
320 Sinautó 21155 23 45 — 313 Szem. V. 1534 21-04 2317
316 Szem. v 23 25 250 844 315 Szem. v 20 40 1-30 1 415
A 315. éa 316. sz. vonalok caak 1930. évi október hó 4-lg bezárólag közlekednek. Közvetlen kocsik:
312, 312. 312.
302. 302 302. 316.
íz vonatnál II-III. oazt. kocsi Nagykanlua-Wlu S. B ra.
11-111. ,. „ Budaoeit D. V.-Zalae*erazeg.
„ I—II—III.....Zagrebról, Oyékényes, Szombathely,
Pozsony átmenettel Prahába. „ Osljek—Wien S B „ Za>;reb—Wien S. B. „ Barcs— „ . „
„ l-ll-III.
„ I—II— III. „ I—II - IU.
„ l-ll-III.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
laiokwaáJ II .41 Ind.f j Barcsra érkezik Hetst. érkrrll Bécsről Indul Barcsról Indul Uári Mulli
912 914 902 932 Szent. Oyv. Vegy. V. II 4-41 9-55 1 13 46 v. j| 18-05 b4Ü 1200 15-30 21-35 b-48 14-14 17-34 23 56 Ml 931 90! 915 íízern v. V\'gy v. Oyv. Szem. v. 7-50 1221 1811 4-M\' 11-25 14 35 20-55 - "6-5Ö 1405 16-31 23 00
n a,, nt. vwiai a i—in uizi. kociik wien a ö.-rot Barcsra. A 912. . . I—II- III. oszt. kocilk Budaprstról Pécire. A többi vonatokkal lotó közvetlen loctlk utyanazok, mint a Nagykanizsa—Wl<n S. B. viszonylat alattiak, a 302 llletfleg a 301 számú vonatoknál.
N.gvnni Oyékrnyt*. náiil Ind j n dik.ilk Cl//kényti ,61 Indul Nintml- llhl drk.
9.4 Qyorsv not 23 23 |J 23 55 901 Qyo svonat 432 505
. . ., IU- oszt. kocsi Prsha-ból Szombalhíly, Gyékényesen át Susá\'ra.
A 901. sz. vonatnál ugyai.llyen kocil fut viiszaleló.
Nagykanizsa-Csdktornyu ((akovec)r Maribor g. l|Nasykanl J Csaktor "Marib l | j\'Marlb |dsák|.
. „_—Jtornyá-a Stsíi"1-
____,. Ind. J ról Indul |Ur.
2(1 i Oyv. ,
221 llSzem.v. 5.IS|| 806 20) jlOyv. H28( 16-10 223 iiSzem. v. 1650) 19-42 || 21-14 204. azámu vonaloknál ugyanazok, mint a
A közvetlen kocsik a 201, 202, 203 Budapest viszonylat alattlak.
(Maribor glk.) közölt223\'\' \'ZÍmU V°""ok kö,vttltn vonatok Nagykanliw-Marburg
Nromatott a Wizalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykaaizsán. (Peieiös fljielvezriA • Zalai Károi»>
71. évfolyam 99 uám
Nagykanizsa. 1931. rai|us 3, vasárnap
Ara 16 fUltr
ZALAI KÖZLÖNY
SwtlMWi; ixppll SUK«|-\'JI 5.. ijjel höui 6.
KUísJumui : Kóut 5. Mim. KMdMjrt IMkM<!falvaUl: Koauth-Bici 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóílzclbl iia: egy Mn 8 atagi M Sltta. Tclcfoji ■ / SmktulWg 421. uám, (éttel 7SJ U1*\'M\' \\ Kiadóhivatal 78. Kcuthdyl Itók TL
A szovjet
Valóban nagyon időszerű mindaz, imit Oömbös Qyula honvédelmi mlnltzler a Nemzeti Klub estélyén mondott azokiól a veszedelmekről, amelyekkel az orosz szovjetek uniója fenyegeti a civilizált világot. Csodálatos az a vakság, amelyet az évezredes tradíciókon épDIt kapitalista államok tanúsítanak a romboló bol-levltmuwal szemben. Az államok {kiütikai és gazdasági harcban állanak egymással, s közben a szovjet pokoli következetességgel világszerte mindenül! vészes aknamunkát folytát: eredeti célkitűzéseinek, a világrend felforgatásának kierőszakolására.
Ahelyett, hogy Európa, Amerika éi ax egész világ hatalmasságé Összefognának a vörös rém megdöntésére, szemel hunynak borzalmas-ságal elölt s gazdasági és pénzügyi téren még segítségére Is vannak, kogy rétidszerét kiépíthesse és kel lóén felkészülhessen a romboló munkára. Anglia, Amerika, Németország, Olaszország stb. üzleti ösz-szekötlelésekel tartanak fenn kereskedelempolitikai és diplomáciai kapcsolatokat létesítettek a szovjet.I. szállításokat végéznek és biteteket njtHtárták neki. llyeu forniáu ruta-diifap könnyítéseket szeréinek számlik: Ötévre szabott, gigászi kaz-da*á«l Iervének megvalósítására.
\'Németország ujabban Ismét 300 mUUÓ márka értékű munkát vállalt a szovjet megbízásából, amivel az Oroszország résziről a Német \'Birodalomban eszközölt ipari megrendelések éiléke immár 800 millió márkára emelkedik. A szovjet két-báróm évre szóló váltókkal Rzét és ezekért a váltókért a szállító német vállalatokkal szemben a német állam 70% erejéig vállalja a garanciát. De Anglia, Amerika és Olaszország is állandó szállítója a szovjetnek.
Csodálatos az a vakság, amely e részben az egész világot sujl|a. A kapitalista államok kormányai nyll-Ván látHátJ ;k, hogy a \'siovjét mit mlvet és mire készül, ele nótíi törődnek vele. A busines is busirtes, az üzlet üzlet álláspontjára helyezkednek s a pillanatnyi üzleti haszon WJIvéért eladják a jövő fejlődés
nytrgklrtát.
Gömbös oyu\'a Helyertn mutatóit rá azokra a véleményekre, amelyek a romlás és rombolás csiráit hordozzák magukban. Minden, ami a szent hagyományok tiszteleiét, a nemtéff ideálokhoz való lelkes ragaszkodást gyöngíti; minden, ami az erkölcsöket lazítja, ami az állami rendnek fenntartó pilléreit ostromolja, ami az elégedetlenség tüzét Szilja, •ml a tömeget Izgatja és lázilja: mindez a szovjet felforgató törekvéseinek malmára hajtja a vizet. Az az egyetemi professzor, aki elöadá-•áltíftl és tudomáhyos szlrtezetu írásaiban a ml nemzetünk legma-gasziosabb ideáljainak leVInlélyét SsSh-i* : *í»a Jövő generáció leikél tbmfs "ttieg és megbi-csilhatatlán romboló munkát végez.
Ha valaha, ugy most itt volna az Ideje annak, hogy a világ felocsúdjon csodálatos tévelygéséből és hogy fcz emberiség közös szellemi és erkölcsi küzdelmének védelmében végre összefogó erővel gátat vessen annak a pusztító mételynek, amely a szov-
jet részéről az egész világol fenyegeti. Nemzetközi vesztegzár alá kellene venni, mintegy pestlses fertőző területéi a szovjetek véres birodalmát, hogy oll sorvadjon el, ott pusztuljon el borzalmas fészkében, hogy írmagja se maradjon.

Zajos vitát provokált a kórházi szabályrendelet a városi kOzgyfilésben
A képviselőtestület elfogadta Nagykanizsa, május 2 Nagykanizsa város képviselőtestülete szombaton délután 4 órakor tartotta rendes közgyűlését, közepes érdeklődés mellett.
Napirend elölt Oulyds Józref szólalt fel a kéményégetés magas dl]»-zása miatt, amire a polgármester megnyugtató választ adutt.
A közgyűlés a kiskanlzSal Polgár-u\'cának Hajgató Sindor-ulcává való elnevezéséhez egyhangúlag hozzájárult.
Dr. Hegyi L^JŐJfgyztJ. ezutjiti
»----. mtém
innenene az
1830. M láraiáwadátak
lételelt. amit a Zalai KOzUny már a pénzügyi bizottság tárgyalásaikor kl-merilően Ismertetett. Felolvasta a számvizsgáló bizottság jelentését, amely elismeréssel kiemeli a városi számvevőség és adóhivatal munkáját. Elismeréssel szól arról, hogy a mull évben felhozolI sérelmek egy-részét a vdros vezetősége már ellml-nilta. A polgármester Iránt a legteljesebb bizalommal van, Felhívja a város vezetőségének figyelmét arra, hogy a polgárság teherbíró képessége a mult év óta Ismét csökkent, azért minden felesleges kiadásoktól való tartózkodást lát szükségesnek. Szívesen konstatálja a kiadásoknak bizonyos mérvű csökkenését, azonban ezt nem látja arányban a gazdasági rom\'ással. A személyi kiadások még mindig tul vannak méretezve.
Dr. Krátky polgármester ezután hosszabban reflektál a bizottság észre vételeire.
Welsz Lajos a Transdanubla ügyét teszi szóvá, mlg Hoffmann Henrik a várost érdi faírtékefKésénél gondosságot ajánl. Dr. Krátky polgármester további felszólalásában utal arra, hogy azzal a tervvel foglalkozik, hogy azok a tehergépjárművek, melyek Nagykanizsára vagy Nagykanizsán át szállítanak, bizonyos vámdiJat^fl^fsJenek az
&thli
Következik a tárgysorozat legké-
az 1930. évi zárszámadásokat nyesebb pontja: • kórházi azabályran-(tolat,
amelyről már napok óta lehetett hallani, hogy a tulsjdonképenl vihar ekörül ma|d csak a közgyűlésen fog lezajlani. Hál meg volt a közgyűlés, elég éles és Izgalmas felszólalások Is voltak, de viharnak — nem volt vlflar.
Dr, Novai Imre tanácsnok Ismerteti a szabályrendeletet. A 4 §. azt mondja, hogy a kórház Igazgatóját a közkó.ház í«u.UUyo» főorvosai kft«U á pölgárme>lc\'r erafétjesztéíérc a vármegye alispánja jelöli ki, Illetőleg az Igazgatói teendők ellátásával meg-blfza. A megbízás kötelező. A megbízás a szolgálat érdekében visszavonható. Többen javasolják, hogy az Igazgatói megbízatás három évre tOrténjék. A kérdéshez nagyon sokan szólaltak fel. Dr. Villányi Henrik azt mondotta, hogy végzetes lenne a kórházra nézve, hi az Igazgatói megbízatás csak hirom évre szólna.
Ansorge Antal személyeskedésnek nyilvánítja a szakaszt. Schlelffer Imre dr. azt mondja, hogy a hároméves igazgatói megbízatásnak semmi köze az orvosi teendőkhöz, az Igaz-ga\'ól megbízatás tisztán adminisztratív jellegű. Ha három év alatt meg fog felelni, mint igazgató, akkor 8z alispán megbízhatja továbbra is.
Dr. Krátky Islván ellene van a megbízatás időbeli megkötérének
A vita mind élesebbé és hingo-sahbá válik. A polgármester tiltakozik ama feltevés ellen, mintha az Igazgatói megbízatás kérdésében személyi okok játszanának közre Nem lehel az, mond|a, hogy magunkat egy egész életre lekötelezzük. Javasolja, hogy vegyék be a szabályrendeletbe, hogy az Igazgatói megbízatás háromévnél tovább Is meghosszabbítható.
Dr. Villányi és\'dr. Bartha felszólalása u(ÜÍ1 Krátky István kijelen i, hogy rossz szolgálatot tesz, aki ebbe
a kérdésbe személyes motívumokat akar belemagyarázni, de ha ezt a Lzakaszt kihagyjuk, akkor nincsen autonomia. Javasolja azt a módosítást, hogy „a megbízás azonban a három év lelelte elölt is visszavonható," A közgyűlés a hároméves megbízatást a polgármester javaslatával fogadta eL
A többi szakaszokai több-kevesebb felszólalás után elfogadlák. A 42. §. arról szól, hogy
a kórházi betegektol semmitéle kOIOn orvosi díjazás nem követelhető és hogy a polgármester a szükséghez képest kQlOn-szobákat engedélyezhet, amiért Is a külön díjazás megállapítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
Ezzel szemben a kórházi bizottság azt javasolt*, hogy a klllön-szobds betegek megállapodás szerint díjazzák az orvosi.
Villányi az eredeti szakasz elfogadása esetén a kórház lezüllését víll bekövetkezni, meri meglelő orvosokat sem fogunk kapni a kórházba. Az Orvosszövetség kiadványa kimondja, hogy operációkért 8—300 pengi fizetendő. Kéri, hogy ezt a (^szabást fogadják el kötelezőnek.
Hosszabb és zajos vila után Hoffmann Hrntik indítványozza, hogy a külön-szobás díjazást a kórházblzott-ság javaslata alapjin a képviselőtestület állapítsa meg, a közös termek betegeitói az orvos díjazást ne kövelelhessen, ne Is fogadhasson el.
Dr. Kahán Imre, dr. Bartha István, dr. Schlelffer Imre felszólalása utin dr. Krátky polgármester megnyugtatja a közgyűlést, hogy ezt a kérdést az orvosok és a közönség érdekelnek összeegyeztetésével fogiák megoldani.
A képviselőtestület elfogadta Hoffmann és a polgármester együttes indítványát. A 47. §. szerint
„ezen szabályrendelet életbeléptelésével a jelenlegi osztályvezető sebészfőorvosnak adott kórházigazgatói megbízás megszűnik." Közbeszólások: Ahá... Ez fájl A közgyűlés a szakaszt minden vita nélkül elfogadta.
Elfogadta a közgyűlés a kórház Rönlgen-dijszabdsút, a nemibeteg-gondozó intézet felállítását, majd a kisebb tárgypontokra kerüli a sor. Az tllés 8-óia után ért végei.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. május 1.
Báró Wlasslcs 6yn!a
negyedszázada elnöke a közigazgatási bíróságnak
Majdnem észrevétlenül Iflnl cl napjaink lemérdek zajos jubileumi közölt egy o\'yan évforduló, aminek pedig kevés pandanja akad Eu ópa államaiban.
Báró Wlasslcs Oyula a zalai rög szülötte és neve>t|e, a kanizsai talajból nölt nagyok legbüszkébb sudara üli csendben ezt a jubileumot. Cssk szük kör, csak beavatottak ünnepelhetik ót, mert nemes egyénisége nem engedte meg a zajos ünneplést, el zárkózott az országos ünnepeltetés elöl, ami pedig olyan tisztelettel, olyan megbecsüléssel kívánkozott feléje, amint csak kivételes kevesek felé ebben az országban.
Ml, nagykanizsaiak, mégis csatla kozunk a Illókban tartott jubi\'eum ünneplólhöz és felfedjük a Jog-istenasszonya európai ncvü felava-tottjának ritka kegyelemmel elért évfordulólát.
Báró Wlasslcs Oyula, a magyar parlament felsőházának elnöke, most ünnepli 25 éves évfordulóját annak, hogy a közigazgatási bíróság elnöki székét elfoglalta.
Negyedszázados évfordu\'ó ilyen magas közjogi méltóságban, valóban ritka lubileum. Megéréséhez olyan fenkölt embetl tulajdonok, olyan ragyogó férfi Jeliem, a tudásnak és bölcseségnek olyan találkozása volt szükséges, mint aminőket Wia slcs Oyula pályafutásának gránitnál szilárdabb lépcsőfokai képviselnek.
Nagykanizsa város közönsége ezen az évfordulón meghajtja mélységes tisztelete zászlaját s az ünnep\'ö öröm tarka színeit lengeti meg minden lélek mélyén.
Nagykanizsa kftszöntése ő-zlnte és öröme Igaz öröm. A szégyenkezés árnyéka ugyan mindig benne bujkál a Wlassicsokhoz érzett kanizsai ragaszkodásban, mert második gene-rác\'ó meakulpázza már az ominózus téli választást, amikor Wiarsics Oyulát a falvak népével kisebbségben engedte hagyni, — mégis a mai nap öröme legyen zavartalan és W.assics Ojula fogadja Nagykanizsának ezen a napon érle mondott imádságát és egy város népének feltörő szeretetét olyan egész szívvel, mint amilyen egész szívvel dobbanik ma feléje a gyeimekemlékei városá nak osztatlan, igaz szeretete.
Egy rész az ünnepből hadd legyen a Zalai KOzlOny-é is, amelynek ha-sáhjaln bontott va\'amlkor legelőször szárnyat, mint annak éveken át buzgó és szorga\'mas munkatársa, Wlasslcs Oyula, a publicista A magyar közjog boltozatát tartó óriás agy és elme felé szálljon ennyivel Is büszkébben, e hasábokról a csonka magyar firmamenlum felé a hő óhajtás — Ilyen óriásokat edjon nekünk az Isten, hogy rendületlenül hihessük a magunk „nem, nem, soha" esküvését, (bt)
Két fórum elítélte, a Kúria Jogerősen felmeníeiie Barbarlts Cafost
a Czvetkó Mátyásnak nem küldött leányegyleti mfghltró miatt Indított sajtóperben
Sem tiltott Köxlést. sem rágalmaidat nem Követett el ax újságíró, aki öcsidnél*a.,4 esxtenáöt ült Vácott" miatt Ináltott fárásblróságl tárgyalásról
Nagykanizsa, május 2 Városszerte nagy feltűnést kellett az a sajtóper, amit Czvetkó Mátyás fiatal nagykanizsai lakatosmester indított a Zalai Közlöny, illetve Bar-barlts L-.jos felelős síerkeszlő ellen.
Czvetkó Mátyást, mini az annak idején nagy port vert fel a kanizsai társadalomnak széles rétegeiben, a Szociális Missziótársulat Leány-klub/á-nak rendező bizotls\'ga
törölte a báliára meghivan- \\ dók névsorából, azzal az Indokolással, hogy .Czvetkó négy évet Olt Vácott*.
Ez a kijelentés aztán sokféle bonyodalmat okozott. Először Is megbontotta az iparos-leánykákat Is magába ölelő Leányklub egységét, mert az ügy ugy került ki az egyesület falai közül, hogy a Leányklubnak derogál a báljára meghívni egy egyszerű Iparost A dolognak ilyetén beállítása nem csak a .szociális" jelző alatt áldásosán működő Leányklub erkö\'csl alapjainak hitelességét veszélyeztette, hanem tulnő\'t leányegyesBlet keretein és a társadalmi rétegezödés szélesebb vonatkozásaiban is éreztelte hatását. A farsangi mozgalmas társadalmi élet lde|én veszedetrn&\'\'áSMrttt matat* kozolt a keresztény leányok egyesületének Impuláll Ilyetén Iparos ellenes állásfoglalás, ami pedig már csak azért sem lehete t Igaz, mert hiszen Leányklub akkor is, máskor Is küldőit meghívót iparosoknak, akik mindig képviselve is vollak a Leány-klub báljain.
ft járásbíróság A társadalmi bonyodalmakon fut |ogl következményei is voltak az el nem küldőit meghivónak.
Czvetkó Mátyás beperelte rá galmazásért a Leányklub két tagját, akik kijelentésük megtételekor egyrészt nem tudt.k, hogy azt a ren-dezöbizottságl ülésről kiviszi valaki az egyesületből, másrészt nem tudták, hogy ha valakinek összeütközése volt a törvénnyel, de büntetését becsülettel H öltötte, azl felhánytorgatni nem szabad. A kanizsai járásbíróság reggeltől estig tartó tárgyalásán viszont a két leány azzal védekezett, hogy ők nem akartak felhány torgatni semmit, ők csak rendező bizottsági tisztükből kifolyólag, tehát kötelességszerűig és fellett kérdésre Indokolták, hogy miért kellett Czvetkó nevét kihúzni a báli meghívók cim-lajstromából.
A járásbíróság! tárgyalás egy ré
sze délelőtt zárt vot, a délutáni pedig nyilt. A tárgyalás azzal végződött, hogy amikor a kél leány ügyvédje kijelentette, hogy felei kötelességszerűig Jájlak el a zártkörű báljukra meghívandók kiválogatásánál, tehit őket személ/i sértési szándék mm vezette.
Czvetkó és ügyvédje erre a kijelentésre a vádat visszavonták.
Minthogy másnap olyan hirek terjedtek el a városban, hogy a Leányclub bocsánatot kért Civetkótól és minthogy a latelner—Iparos szembeállítás vádját a város társadalmi egyensúlyinak érdekében, de meg egy keresztény egyesü\'et Igazolása érdekében is, nyilvánosan tisztázni eminens közérd ;k volt, Barbarlts Lajos a tárgyalást követő harmadik napon, felkérésre, cikket irt a járásbíróság! tárgyalás délutáni nyilt részéről, amelyen mint ujsági-ó, jelen volt.
Czvetkó Mátyás ügyvédje, dr. Berlin József utján sajtó utján elkövetett
rágalmazás elmén feljelentést tett Barbarlts Lajos ellen, cikkének következő kitételei \'laiatt:
1. Czvcikó Mátyás azért indítóit peri a Leányklub ellen, mert az nem kü\'dölt neki meghivót azzal az indokolással, hogy: — négy évet ült Vácott."
2. „A védelem konkrét bizonyítékokkal kés; Olt fel a tárgyalásra, melyek szerint az inkriminált kijelentés igaz. Sőt..."
3. .Akinek vaj van a fején, ne men|en a napra."
A törvényszék A nagykanizsai törvényszék Mul-schenbacher-tanácsa 1930. november 3-án tárgyalta a sajtópert, ami most már nem csak rágalmazás elmén folyt, hanem tiltott közlés miatt is,
mert közben kiderült, hogy a járás-bírósági tárgyaláson szerepelt két Leányklub-tag közül az egyik csak 3 tárgyalást követő második napon lett 18 éves, tehát két nap hljján fiatalkorú volt, miért is a nevét nem szabadott volna kiírni.
A törvényszéki tárgyaláson Barbarlts Lajos
Czvetkó Mátyás elöébtére vonatkozólag kérte a bizonyítás elrendelését.
A biróság a bizonyítást nem rendelte el. Ezután azzal védekezett, hogy Czvetkó maga vitte előéletét a bíróság elé. Különben sem az újságíró
állította Civetkóról, hogy .4 évet ült Vácott", hanem az újságíró pusztán megírta, hogy Czvetkó emiatt a kijelen\'és mtatt Indított pert a Leányklub ellen. Hivatkozott arra, hogy a cikket (a fentebb kifejlett) közérdek-Ml irta. Tiltott közlést nem követelt el, mert hogy az egyik leány 18 éves korhatárából 2 nap hiányzik, nem tudta, a tárgyalásnak az a része, amelyről tudósítást Irt, nyill volt, különben is a közlés nem hogy dehoneszláló lett volna a fiatalkorura (hisz\' a törvény bizonyára ettől akarja védeni a fiatalkorút), hanem ellenkezőleg, a fiatalkorú érdekében Is állott a cikk közlése, úgyannyira, hogy a fiatalkorú szillel Is forszírozotton kérték a cikk megjelentetését a Leányklub és leányuk érdekében. Erre vonatkozólag kérte a szülőknek és a Leányklub vezetődének tanuként való megidézését, a bíróság azonban a kérelmet elutasította. Hivatkozott végül 8 éves ujságiról pályája alatt megőrzött teljes büntetlenségére.
A törvényszék a védekezést nem találta helyénvalónak,
bűnösnek mondta kl Barba-rits Lajos felelős szerkesztőt tiltott közlés és Czvetkó Mátyás terhére elkOvetett rágalmazás vétségében és ezért őt 100 P pénzbflntetésre, az ítéletnek teljes szövrg\'ben a .Zalai Közlönyében leendő közlésérc és Czvetkó részére 60 P ügyvédi költség megfizetésére ítélte. Birbariis fellebbezett, dr. Berlin József ügyvéd pedig bejelentene, hogy fele, Czvetkó Mátyás részére anyagi és erkölcs! kártérítés iránti igényéi külön fenntartja.
A tábla
December 16 án tárgyalta az ügyet a pécsi kir. Ítélőtábla, amely az első-foku ítéletnek a tiltott közlésre és rágalmazásra vonatkozó megállapításait helyben hagyta, azonban
a büntetést leszállította 80 P re és a bOntetés végrehajtását 3 évre felfüggesztette,
mert „az elsöbiróság az enyhítő paragrafust feltételei fennforgása dacára nem alkalmazta és ezzel a tévedésével ... snyagi semn.iségl okol valósított meg."
A Kúria
További fellebbezés folytán az ügyel március 23-án tárgyalta a m. kir. Kúria, amely mindkét alsóbiró-sági Ítéletet megsemmisítve, Barbarlts Lajost ugy a tiltott
S ALV ATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
a hu
«*w
ugr>»» oaapad*ko» faloldja *• lljanak Mp.»dé»*t m>gak>Sálitiu . a reumát fl»ti.lu»M>lA«í« . n..J_____ u -»_.«±„_,,4na 8.
lalmakat m.BMOnt.»l • <•••- ta hélyaghonokot alt*«ollt • aakorb«taaak gjéoyltala UztCtvezetöbtg. Budapest, V., ZoK*n-UtOS »
íaál. má|ut 3.
közlés, mint a rágalmazás vádja alól jogerősen felmentette.
Indokolásában kimondji a Kurla, hogy a vádlott újságíró a tiltott közlésre vonatkozó szabályokat nem sértette meg. Az Indokolás szerint abból, hogy Czvetkó zárt tárgyalást kéri, amikor a reávonatkozó törzskönyvI és bllntetólap kivonat Ismertetésére kertllt volna a sor, a vádlott újságíró nem a perben szereplő egyik leány fialalkoruságára, hanem inkább arra vonhatott következtetést, hogy a zárt tárgyalás Czvetkónak áll érdekében.
A Kúria Ítéletének indokolása a rágalmazásra vonatkozólag elfogadta Barbarils Lajos védekezéséi, megállapítva, hogy a megvádolt újságíró „a cikknek vonatkozó kijelentései áltat csupán a nyilvános tárgyalás anyagát ismertette."
„Végdl — folytatja a Kurla indokolása — ■ cikkben foglalt az a kitélel, hogy .akinek vaj van a fején, ne menjen a napra", ez olyan következtetés, amelyet a vád\'olt újságíró a tárgyalás nyilvános anyagából, — különösen annak végső mozzanatait ét az ügy befejezésének módját tekintve, — jogosan s anélkül vonha\'olt le, hogy megsértette volna a nyilvános tárgyalásnak hlv szellemben és igazán való közlése tekintetében felállított követel ményeket."
*
A Kurla Jogerős felmentő Ítélete a legteljesebb elégtételt szolgáltatta a hivatása gyakorlásában becsületes\' szándékkal és mások közérdekű védelmében önzetlen kölelességtu-dással eljárt újságírónak.
Elmarad a klskomároml gazdagyülés
Nagykanizsa, május 2 Az országos gazdafrontnak Kisko-máromba hirdetett nagygyűlését a május elseje körüli gyülekezési tilalom miatt folyó hó 17-re elhalasztották.
MAIárás
A Mcykulisil ttstsorológlsl meg-tlDtMTduUMk: Siombstoa a Mimit-MUt: Kugtl 7 arakor +11-4, Mintán 2 írtkor +», m«s 9 Örskor +13. PtMut: Egész nsp borait égboUotsl Szélirány: Egási nsp déli szél (Bjtukal rMUJtknUt) A ImmmM-■>al Mm l.lMttl, f«|.
Ma, maisa M4 vár Imi M 4*11 léa. 4™»«™i. HétMs koi-ulá. és
THMsgnss.li a* érOo.
ZALAI KŐZLÓNV
Ernszt miniszter ma délután érkezik autón Nagykanizsára
Scholtz államtitkár az esti gyorsvonattal érkezik - Miniszter és államtitkár hétfőn reggel megtekintik a közkórházat - A népjólétI miniszter még hétfőn délelőtt visszautazik Budapestre
Nagykanizsa, május 2 Ernszt Sándor népjóléti miniszter zalai kőrútjában ma, vasárnap délután 6 óra körül gépkocsin érkezik Nagykanizsára és kegyenesrendiek társhzába hajtat. A minisztert dr. Krátky István polgármester és Eber-hardtBéiá főigazgató fogadja. Ugyancsak Nagykanizsára jön Csóthl Qéza murakereszluri apát is a miniszterhez. Scholtz Kornél államtitkár az esti budapesti gyorsvonattal érkezik Nagykanizsára. Az államtitkárt a polgármester fogadja a vasúti állomáson. Ugy a miniszter, mini az
államtitkár együttesen nézik meg hétfőn reggel a Horthy Miklós közkórházat, amelynek megtekintése után a népjóléti miniszter hétfőn délelőtt 10 órakor visszautazik Budapestre. Ezután a kórházi szemle után történik végleges döntés a kórház további fejlesztése, illetve a szemkórház tárgyában.
még 57 azoknak a szegényeknek a száma, akiket teljesen cl kell tartani és 258-an vannak azok, akiket részben ke\'l segélyezni, hogy létfenntartásuk biztosítva legyen. Óriási számok ezek, s a költséget, amit e nagy szükséglet kielégítése Igényei, a város, mint közület, nem képes háztartása költségvetésében rendelkezésre bocsátani. A szegényakció 5 hónapos működésének tapasztalatai azonban azt bizonyítják, hogy mego\'dható a kérdés, ha megkapjuk azokat a végeredményben igen jelentős összegre rugó filléreket, amelyeket legtöbbször érdemtelen koldusoknak osztogatott el a közönség s az igy begyüló összeg a városi
ELI
az enyhe szappan kénye? bőrnek
Nyári
divatujdonságok
megérkeztek
SINGER
divatáruházba.
A polgármester felhívása a város közönségéhez
Nagykanizsa, április 80 Az inségakció április végével befejeződöd A város társadalma dicséretes áldozatkészséggel vette ki részét az adakozásból s ezáltal lehetővé vált, hogy 1096 munkanélküli családot, majdnem 4000 sze-személyt tudtunk állandóan termé-8zetbeniekkel segélyezni s a tél nyomorúságán átsegíteni.
Az inségakcióval együtt indult meg a szegényakció. Ennek az a célja, hogy a koldulás megszüntetésével s a jótékonyság központosításával a valóban rászorulókat juttassa a létfenntartásukhoz nélkülözhetetlenül szükséges segélyhez.
A koldulás, mely nemcsak az em-
beri méltóság lealacsonyilását jelenti, hanem a nagyközönségnek gyakran kellemetlen moleszlálását is, megszűnt. Egy-két notórius koldus még akad, ezeket azonban már ismételten figyelmeztettem s rövidesen meg fogom rendszabályozni őket, annál inkább, mert a december I óla működő akciótól mindegyik megkapja a létfenntartásához szükséges és gondos környezettanulmány alapján megállapított segélyét.
A szegényakció nem fejeződött be az inségakciőval együtt, hanem vég nélkül tovább folytatódik. Kell is folytatódnia, hisz a szegényházban elhelyezett 46 és magánosokhoz tartásba kiadott 19 személyen kívül
költségvetésben rendelkezésre álló fedezettel együtt egy központi szerv által nyer szétosztást, mindegyik szegénynek annyit juttatva, amennyi létfenntartásához a környezettanulmány megállapítása szerint nélkülözhetetlenül szükséges.
Több mint 500 környezettanulmányt eszközöltünk, a szegény-kataszter készen van és minden reményünk megvan arra, hogy a szegény-akciót zavartalanul tovább folytathatjuk.
A karácsony előtti gyűjtés alkalmával, amelyet az együtt megindult szegény- és inségakció javára folytattunk, sokan voltak, akik csak az inségakció javára öt hónapi tartamra ajánlották fel adományaikat, a szegényakcióra azonban nem Jegyeztek adományt. Ezekhez fordulok most kérő szómmal.
A postások, akik az adományok begyűjtésének fáradságos munkáját szívesek voltak díjtalanul vállalni, május hónap első felében nemetak azokat fogják felkeresni, akik már a karácsony előtti gyűjtés alkalmával megajánlották adományaikat a szegényakcióra az inségakció befe-|ezé.-e utáni időre is, hanem fel fogják keresni azokat is, akik csak 5 hóhap tartamára jegyeztek adományt, amelynek a fizetése most le|árt, mert az öt hónap elteit.
Nagyon kérem mindazokat, akik eddig csak az inségakcíóbói vették ki részüket, tehetségükhöz mérten hozzanak áldozatot a szegénvügy érdekében is s a jelentkező postásoknál legyenek szívesek a gyűjtő-könyvecskébe bejegyezni, hogy menynyit ajinlanak meg most a tovább folytatódó szegényakcióra s a májusi összeget mindjárt szíveskedjenek átadni a gyűjtő postásnak.
Azok is, akik annak idején öt hónapi tartamra sem Jegyeztek adományt de most viszonyaik esetleges javulása miatt képesek már áldozatra, megtehetik felajánlásukat a gyűjtő postásoknál, vagy pedig Pottyondy József dr. városi aljegyzőnél (Város-
HERCEG
ESTERHÁZY PAL Husárugyárának Lerakata NAGYKANIZSA
HORTHY MIKLÓS-UT 8. w TELEFON i 5-98.
Mindenki saját érdekében tesz, ha nyáron Esterhtzy felvágottat vesz. -
és
1 pár .Esterházy" csemege-virstli 28 fillér 10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott 40 fillértől frissll 10 dkg. .Esterházy" finom párisi ... 30 fillér uiaon
10 dkg. „Esterházy" töltött császárhus 50 fillér különlegesség
mankiihoM az Esterházy áruk mlnSságs és éral Teljesei UlttgUI£UHIU minden tárgyilagos kritikát kibírnak.
10 dkg. „Esterházy" g>ógysonka (konzerv) 100 fillér
10 dkg. „Esterházy" gípsonka, kiváló finom 70 fillér
10 dkg. „Eiterházy" göngyöltsonka, hátsó ... 50 fillér
10 dkg. „Esterházy" vendégsonka ......... 48 fillér
ZALAI KÓ2LÖNV
A bakról lezuhant öreg gazdát borzalmasan összetaposták megvadult lovai
Nagykanizsa, május 2 szerencsétlenség tőr-
Borzalmas lén! ízombaton a késő délutáni órákban Tótszerdahely közelében az országukon.
Kénig Vince 65 éves lótszerda-helyi gazdilkodó a késő délutáni órákban egy szekér trágyát akart kiszállítani a Műjére. Útközben az Idős ember ugylátszik megsiédul-hetett, mert a bakkról lezu unt a lovak közé. A megbokroioJoll állatok
borzalmasan összetaposták a szerencsétlen embert, akinek testén még a súlyos kocsi
kerekei Is átmentek.
Az esti órákban a mezőről hazajövő gazdák Utálták meg Kőnlg Vincét, aki hatalmas vértócsában, borzalmasan összeroncsolt lejjel és összetört testtel, eszméletlenül hevert az országul porában.
A Nagykanizsáról kitelefonált mentők részesítették első segélyben KŐ-nig Vincét, aki koponyaalapi, borda-, kar- és lábtöréal szenvedett.
A mentők eszméletlen, válságos állapotban szállították be a borzalmasán összeroncsolt öregembert a nagykanizsai közkórházba.
47.346 Ü30.H.
Végítélet. (Kivonat.)
A Magyar Szent Korona nevében I
A budapesti klr. törvényszék ar, 1912: I.1V. t-c. 41). S-a szerint megállaultaudó pénzbírság terhével kötelezi T. 8. 8. b.-l lakost, ho|(y n .D. rmof t k(r.> ve válna > Ittasan p)ártmánnyal »slá ki-azolgAláSitazonnsI hagyja abba. Kötelezi tQVábbá nrra, hogy I\' 300— per-kö uéget «s ss Ittlétnek .Az Est" clroü napilapban való köziéit ell kSllaégét mcgllzasse.
Indokolás:.... Ax 192.1- év| V. t-e 9 D-a félreérthetetlenül Intézkedik az ilruk utánzása tárg>ábon, amennyiben klmoptlja, hogy árut nem szabad olyan jollegzetee ktliaáben vagy olyan elnevezéssel forgalomba liu&l atb., amelyről a inrKalomban már eg* másik ver-senyvállalalot szoktak felismerni. Az egyes védjegytulajdonosok saját szakmájukban ugyanis sokszor fogalmat
Jelentenek, s minthogy a .Darmol" a luxáló szerek között Is a felperes nagy költséggel folytatott Üzleti tevékenységének eredményeként küzdötte lel magát ezen Jol bevált fogalommá, nz ereaaényt egy versonyváltalat aem használhatja tel a saját áruja kelen-döeégénex tokozására olyképen, hogy SS Illető védjegyes aru helyeit • maga srujal csempe aze » vásárló köifluaá^-kez
A klr. törvényszék az ítélet kt>»zé-
tetelét Is elrendelte, mivel a felperes Jogos igényének megvédése szempontjából ezt a kérelmet Indokoltnak találta.
Budapest, 1931. évi március hó 9.
Dr. Siant-L<laky Sándor s. k.
<0<v4fiyti*fcl bírd P. H. ilb.
(-)
Öngyilkos lett egy kAtttzl ápoló
mert félt, hogy elveutl az Aliásat
_4__
ház, 1. cm. 20. ajtó).
Bízom abban, hogy városom közönsége, miként eddig is lette, megértéssel fog viseltetni elszegényedett, tehetetlen embertársainkkal szemben s kl-kl meghozza a (el^ségéhez mért áldozatot
Dr. Krátky htvin
polgármester
Ma i délelfttt daloa-Onnap, délután szép-■sdvéaxati kiélliUa maflnyitó Ünnepélye
Ma, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a Polgár! Egylet nagytermében az Országos dalosünnep kanizsai ünnepe. A műsoron dr. Krátky István polgármester mondja az Ünnepi beszédet Az összkart Vannay János vezényli. Belépődíj nincs.
Délután 5 órakor nyilik meg Csók István és mUvész-társaságának tárlata a Polgári Egylet nagytermében. A kiállítás magasan kiemelkedő szenzációja Nagykanizsa kultúréletének, sőt: a maga nemében páratlanul áll az ulolsó évtized kanizsai tárlatainak annalesében. A megnyitás ünnepség kereténen történik. Megnyi tót mond dr. Hegyi Lijos polgár-mesterhelyettes-lójegyző. Énekel Ket-tlng Ferenc vezényletével az Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara.
Nyugalomba vonult taaitinó Unnapléae
Nagykanizsa, május 2 Bensőséges ünneplésben részesítette a II. körzeti tantestület 38 évi szolgálattal (ebből 12 év Nagykanizsán) nyugalomba vonult Krampatlcs Józselné tanitónót. Az ünnepelt kartársai mintegy 50 en jöttek össze a Polgári Egylet termében, de ott voltak a többi körzetek igazgatói és Unltói is, dr. Hajdú Gyula iskolaszék! elnök, dr. fvdor Aladár iskolaorvos, Somogyi Imre polgári iskolai igazgató, a nyugdíjas lanilók, az izz. elemi iskola képviselete, slb Az ünnepeltet t\'lló Perenc igazgató, a kedves ünnepély melegszívű, agilis rendezője köszöntötte, átnyújtva néki kollégái ajándékát, szépen ékített, aláírásokkal ellátott ezüst dubozl. Krantpalicsni meghalva mondott köszönetet. Dr. Hajdú Gyula az anyaság és kenyérkeresel ideális kapcsolódására mulatott rá a tanítónői pályában. Banekovlch János a szeretet összetartó erejét lejtette ki lel-köazöntójében. A kedves ünnepség felettébb alkalmas volt az olyannyira kívánatos tanítói társabelel fellendítésére.
t,tn Utalvány
ellenében a Batll\'an-Url axlnpad
a lóvárui legjobb Aslegolcsóbb színhaza |Bua«pe«l. VII., Baihlen l(r 3.) TalWon: J. Ui-16
előadásaira a Zalai Közlöny minden olvasója
2 Ü ketWezmenycí ára jegyet válttal
Zenekari ülés P 2 Zsöllye «i péholyülés P 1 50.
ítványai mtjui I—30 lg.
Nagykanizsa, május 2 Baka Gyula 42 éves kírháii ápoló, aki a nagykanizsai barakk-kórházban volt alkalmazásban, csütörtökön hajnalban Ismeretlen méreggel meg-
mérgezte magát
Baka Gyula, aki benn lakik a barakk kórházban, csütörtökön reggel nem mutatkozott. Hosszabb idő után rosszat sejtve feltörték a szoba
__10ai. május 1
ajtaját és az ágyban eszméletlen állapotban akadtak Baka Gyulára.
Hibzó szája azonnal eláru\'ta, hogy mérgezés történi, amit később meg is erősítettek az éjjeliszekrényén talált veronál és egyéb Ismeretiül mérgek maradékai.
Az asztalon levelet találtak, amelyben Baka Gyula azt Irtj, hogy ingóságait és megtakarított pénzét a sógorára hagyja.
Értesülésünk szerint a szerencsétlen ember azért mérgezte meg magát, mert attól Jélt, hogy rövidesen elbocsájtják az ápolói állásából.
Bika Gyula pénteken éjjel anélkül, hogy egy percre Is visszanyerte volna eszméletét, meghall.
Ha sxappaai edadrol, e le épre gontfol/on.-
Mosdandl [/acdusdpos I Árban alcsrtl
Két embert agyonszúrtak az oltárcl hegyea
Nagykanizsa, májas 2 Rövid jelentés érkezeit szombaton este a nagykanizsai hatóságokhoz arról, hogy az Oltárc község melletti Burgó-h\'gyen véres esemény Játszódott le. Varga István és Varga Qá-llnt oltárci gazdák dolgozni mentek a hegyre, ahol többen mások is munkában voltak. Eddig még meg nem állspliható módon az ottlevő gazdaemberek összeszólalkoztak s két Vargával — akik csak névrokonok — és a veszekedés annyira faluit, hogy ugy Varga Józsefei, mint Bálintot ssámlalan késszurással agyonszúrták. Nyomban avizálták a csend-őrséget, amely még az esti órákban kiment a hegyre és megindította a nyomozást. A kettős gyllkossággsl kapcto\'alban a csendőrség őrizetbe vett két embert.
a ÖiilayKiíarönAéo figyelmébe t
Van szerencsém a mélyen tisztelt hölgyközön ség szíves tudomására hozni, hogy a legkényesebb Igényeknek megfelelöleg Sug*r ut 2. sz. alatt a Babóchay házban
hftlgyfodrész *>•
manikűr-szalont nyitottam.
A Itgk fogáslalaniijbb kiszolgálásról előre is biztosítva, Wrera 4 tiszteli (lölgyközönség\'szlves pártfogásai. Tisztelettel
Molnár Jáaoané
-szOI. Oyörtk Karolln
uu J
elhivom a mélyen tisztelt közözflnség b. figyelmét, hogy megérkeztek a legújabb angol Aa francia divatú azekelestl mlstálm, amivel legszebben és legolcsóbban, már M pengőéit festek egy szobát.
Mtttl featfimaalor
Hunyadi-utca 8. szám.
2-féle kerékpáros van: ak! állandóan g% l|"nál vásár°l
és aki UP"inH|-nál fog vásárolni
mert U| QI lUI-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-töl.
Kerékptrgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. Mflszcrész-mUhelyünk olcsón és pontosan javit.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
I IHI ilnes—WT-eFIU . U^^—psj—sw
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
a legsavanyúbb borral ia megfizethetetlen
Kapható : Kfivssl Henriknél, Nagykanizsa.
139). május 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Május 3., vasárnap Llase Hali, Wllly Font, Tereket Erii
Vége a dtalnaK
Nagyvilági rrRíny dallal, tánccal, zenével 12 felvonásban
Randaa halyArah I
Vége a dalnak
A könny és mosoly filmje, a gazdag nö és a szegény ördög sokszor megénekeli szerelmének ízléses és finom feldolgozása. Egy Ünnepeli szinésznö és ety volt gáida-liszl a hősei a filmnek A gárda-tiszt magántitkárként kerül a színésznőhöz, de csak magántllkár akar maradni, semmi több. Pedig szereti az asszonyt s megtudja, hogy vi-szontszeretik. Mégis ugy alakul a helyzet, hogy el kell válniok. Ez a válás tele van könnyes szomoiuság-gal s fájdalommal. S hogy a végén mégis jóra fordul, örömmel veszi tudomásul mindenki.
Igazán jó és fordulatos szövegkönyv. Bolváry Géza mesteii. szakavatott rendezőt kezében élettel teltek mrg a filmíró elképzelései. Szárnyat kaptak a,poetikus ötletek, az újszerű jelenétek, a feltálalás ezúttal Is gourmandok szántára is meglepőt nyújt. Az első rész végén van egy bábszlnházjelenet, amely mintha magva lenne az egész történetnek. Ennek a b?állitásq, jelenetezése olyan friss és \'érdékes. hogy .nyíltszíni tapsot" kapott.
A szereplőgárda is kitűnő. Liane Hald és Wllly Porst alakításai páratlanul kiválóak. A vidám Verebes Ernő, egy kedves dalt éneklő Radó Teri, az ördöngösen eleven Marga-rete Schlegel és egy Stolz-tangót éneklő Marcel WlttrTech igazi erősségei az együttesnek.
A Szivek szimfóniája testvérfilmje maga mögött hagyja az összes amerikai slágereket, zenéje pedig ez-ideig egyedülálló.
A mozi hangvisszaadása igazán minden dicséretet megérdemel. (T)
Majálist rendeznek a rokkantak; tavára
Nagykanizsa, május 2 A mai megélhetési viszonyok még azokra is rásulyosodnak, akik épkézláb emberek lévén akár szellemi, akár fizikai munkával keresik a kenyerüket. Százszor nehezebb azoknak a sorsa, akik egészségüket, testi épségüket áldozták a haza oltárán. A Hadirokkantak Országos Szövetségének kanizsai csoportja május 10-én, vasárnap délulán 4 órától a szegénysorsu, családos hadirokkantak támogatására nagyszabású majálist rendez a Polgári Egylet kertjében. Lesz szépségverseny, konfetticsata, tombola játéksátrak és sörözök, szóval mindaz, ami egy vidám ünnepély elengedhetetlen feltétele. A nemes célra való tekintettel valószínűleg sikerül megnyerni a honvédzenekart is, ugy, hogy lánc is less éjjel 12 óráig.
Májusi vásár
Áruházban.
Olcsó árak minden osztályon.
Tájékozásul a sok közül közlünk néhány árat:
Zsebkendő, szép színes széllel.......—-20 P
Szerbvászon, jó minőség, függönyre és gyermek
fehérneműre...........—-48 „
Karton, igen jó minőség, szép mintákban .... —\'8® „
\' Bourette vászon, nyári ufthihánaí a leghálásabb 1-40 „ Cérna szBvet, divatos mintákban, nőj ruhára igen
alkalmas.............1-40 „
Kerti abrosz, jó mosó, szép színekben .... 3*80 „ Diwatflanell takaró, nagy ágyakra, győnyőrtl mintákban, szép színekben........B«— „
Műselyem női ruha, fess faconokban, divatos
szegőd iszitéssel..........8-80 „
■fii esőkBpeny, gyönyörű színekben, elegáns, fess
kivitel..............18— „
M6i bőrkabát, a legdivatosabb viselet, elsőrangú
minőség.............BB-— „
Szabott árak. Készpénz árak. Nagy maradék árusítás
Áruházban.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. má|u« a.
NAPI HÍREK
NAPIREND UJut 3, vasárnap
Róm katolikus: Cantate. Proteitáns:
Irma. Izraelita : IJar hó 16 •
Várod Muzeum ál Könyvtár nyitva catltörtOkön és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
OyóKyazertárl éjjelt szolgálat: I. \' : »z .Őrangyal\' gyógyuerlir

Deák-Ör T2.
Vároat Színház. .Vége a dalnak", nagyvilági regény dallal, tánccal, tené-veTElöadáaok 8, 7 éa 9 órakor.
Uúxftrdó nyitva reggel b órától eau a óráig (héttő, aaeida, péntek délután, kedden egész aap ntkneí). Tel.: 2-19.
M^jus 4, hétfő
Kórnál katolikus: Flórián. Proteatáni:
Flórián. Izraelita: IJar hó 17.

Szoclálta Mllfzlótárautat müMroa eitélye léi 0-kor a Vároal Színházban.
— A szerkesztőségből. Barbarlls Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztőjének három hétre terjedi szabadsága alatt a felelős szerkesztői teendőket Benedek Rezső szerkesztő látja el.
— Iskolák ezredévi ünnepe. A nagykanizsai három körzet elemi iskolái külön-külön megünnepelték az ezredévi ünnep évfordulóját. Szombaton reggel misére menlek, u ána minden iskolában kedves, szép ünnepély volt.
— Szerenád. A nagykanizsai Kisdalárda, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör Vegye6kara és a Vasutas Dalkör külön-külön szerenádokkal lepték meg névünnepe alkalmából dr. Thotway Zsigmond posta-főnököt, az Irodalmi Kör elnökét és a Daloskerület D. v. elnökét, aki ezúttal is, az öt Jókivánataikkal két-napon át felkeresők tömegéből is láthatta, hogy Igaza van annak a megállapításnak, amely öt .a legnépszerűbb kanizsai ember" epl-telhonnal ruházta fel.
— Az Ipartestületből. Az Ipartestületi vezetőjegyző, Supka Béla májul elsejével távozott jegyzői állásából. A nagykanizsai ipartestületi vezetójegyzöi állást, az elöljáróság meghívására Bazsó József foglalta el.
— A nagykanizsai izr. templomban a péntek esti istentiszteleten Bíró (Broch) Malvin, a milanói Scala volt tagja énekelt. A kitűnő művésznő, aki ragyogó tehetségével és nagyszerűen iskolázott technikájával a bécsi rádiónak is nem ritkán vendége, — nagykanizsai születésű, ami csak fokozta itteni sikerének őszinteségéi.
BENCZE MAGDA
modern füzBszalonja
Erzsébet-téi* 4.
(régi postával szemben.)
Szimfonikus hangverseny
Nagykanizsa, május 2 Az Irodalmi és Művészeti Kt)r zenei szakosztálya a 6. h. gy. ezreddel karöllve f. hó 5-én este pontosan 9 órai kezdettel szimfonikus zenekari és énekkari hangversenyt rendez a Városi Színházban. Az esi jövedelme jótékony céll szolgál, meri ezl a korntányzóné őfőméltósága védnöksége alalt álló Erzsébet Otthon javára fordi\'ják.
A zenekart Vannay János vezényli. A műsorban Beethoven I. szimfóniája melleit Oounod és Rossini, valamint a kiváló magyar komponista: Hollósy Kornél I —1 zenekari inüve kerül előadásra. Az Irodalmi Kör vegyeskarál, mely Kress-ler és Hollósy kompozíciói énekel, Kettlng Ferenc dirigálja.
Jegyek 60 fillértől 1.60 P-ig a Városi Színház pénztárinál válthatók. Ajánlatos a jegyeket mielőbb beszerezni, mert a rendezőség senkinek sem rezervál helyeket.
Az a művészi nívó, inelyel a szimfonikus zenekartól és a vegyeskartól már megszoktunk, e hangversenyen sem fog kívánni valót hagyni maga után.
fánllia faiictllrihrfl !»<>■ ■ WHf Ujútl hínárba I
— Anyák napja. A nagykanizsai Izr. elemi népiskola folyó hó 3-án, délután 5 órakor tartja meg az anyák napja" ünnepét. Szép Időben az Iskola udvarán, kedvezőtlen Időben a klslemplomban. Az igazgatóság ezúton Is kéri az anyákat, hogy a nemes cél érdekében |elennének meg az ünnepen. Vendégeket nagyon szívesen fogadnak.
Olcsón és kényelmesen
TISZA\' SZÁLLÓ-ban
Bud.p.at, VII., Baro««-tér 19.
Sxobaáratnkat Ismét Iwiállltottuk, ugy hogy
ii 4 egyágyas szobit máv 3 pengőért,
kétágyasat 5 pengőért kaphit köipontl rátérni, hideg-mtleg vlxxél és minden kányelsmmcl
Egyjár lépés a Keleti pályaudvartól.
— A városi zeneiskola növendékhangversenye csütörtökön este pontosan fél 9 órakor lesz a Kaszinó nagytermében. A műsorban csupa magyar szerző müve kerül változatos számokban előadásra. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky-lőzsdé-ben válthatók.
— Művészi élménynek Ígérkezik a Szent Ilona Leányklub május 4-1 kl műsoros estje, melyre lávában folynak az előkészületek. A Leányklub május 4-én, hélfőn esle pontosan fél 9 órai kezdettel rendezi a Városi Színházban a kórházi kápolna javára hirdetelt műsoros estjét. Jegyek még korlátol! számban kaphatók a Tcutsch-drogériában, a Szabó féle sporlüzlelben és Szabó István fodrászüz\'e:ében.
Fagylalt és jegeskávé
a
Kertész cukrászdában.
A Magyar Revíziós Clga országos nagygyűlése Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 2
A Magyar Revíziós Liga május 10-iki nagykanizsai országos jellegű nagygyűlése Igen nagyméretűnek Ígérkezik. A Ll;ja budapesii elnökségén kivül ugy a Muraközi Szövetség, mint a Vendvidéki Szövetségnek mintegy 20—25 tagja jelentette be érkezését. A nagygyűlés szónoka dr. Eckhardt Tibor lesz.
A nagygyűlés nagykanizsai ren-dezöbizoltsága ezúton is kéri a város hazafias közönségét, az összes társadalmi egyesületeket és iskolákat, valaminl a leventeegyesületeket, hogy a május 10-iki gyűlésen lehelő nagy számban és az egyesületek és Iskolák zászlóik alatt jelenjenek meg. Kéri egyben a háztulajdonosokat, hogy házalkat lobogózzák fel.
A nagygyűlés kedvező idő esetén az Erzsébet-téren a Hősi Emlékmű előtt lesz. A gyűlés programját a szerdán megjelenő plakátokon közli a rendezőség.
— Legcélszerűbb pünkösdi ajándék az .Ideál" cipő, kényelmes forma, tartój minőség és olcsó ár, Fő ut 12.
— Iljuság! és cserkészelőadás a reálgimnáziumban. A kanizsai kegyesrendi reálgimnázium ifjúsága és cserkészcsapata május 3-án, vasárnap délután 6 órai kezdettel műsoros délutánt rendez az intézet tornatermében. A gonddal összeállított műsort, szavalatok, énekszámok, zeneszámok, tréfák és vidám színdarabok teszik változatossá. Olőhely 1 P, állóhely 50 fillér. Az előadás tiszta bevételét a cserkészcsapat nyári táborozására fordltja a rendezőség.
Vdadr<>l/iuikin{aa,iie kOM-mn
FELÖLTŐIT SPECIÁLIS
UTCAI RUHÁIT SZ*R*Z TISZTÍTÁS.
FÉRFIÖLTÖNYEIT CRÉMSZmO RUHA*
0T,kÍlrTJ:iT.a L"6D»Jzer".t, tisztítássá crémezése
1
Főút
7
-ntíl
Elaft nagykanizsai selyemkelme, textilfestő éa wsflytlsztltó dzem
Vigyázat!
CMk I, 4,\'10 daraboa ^ eredeti csomagolásban fogadja el a
hashajtót minden csomagon
DARHOL FELÍRÁSSAL.
Csak gyógyszertárakban kapható.
Utánzatokat
MM és más csomagolást
utasítson vissza! I
ám Ví
\'S Cuk 1, VK
hm
— Hévlzfördőn uj Izraelita templom épül. Keszthelyi tudósítónk Írja: Hévlzfűrdőn dr. Büchler Sándor keszthelyi főrabbi egyházi és dr. Kertész Adolf budapesti ügyvéd világi elnöklete alatt még tavaly megalakult a Hévízfürdő! Izraelita Templomegyesület, amelynek elöljáróságába Nagykanizsáról is többeket beválasztottak. Az egyesület most kezdi meg működését és pedig templomépítéssel. Az eddigi izraelita templom Hévizén alkalmatlan helyen volt és kicsinek is bizonyult. A területtulajdonos hercegi uradalom a ló északi partján ingyen helyet ajánlott fel a templom céljaira. A Hévízi Fürdőbérló Társaság pedig elkészíttette a templom alapját és pllótázá-sát és u\'akal épített a templomhoz. A hévízi izr. templomot közadakozásból építik fel s már az idei szezonban használatba akarják venni.
— összevertek egy lábnélkOli hadirokkantat Klskanlzsán. Bol-rányo.1 jelenet játszódott le pénteken Henrik Oibor kiskanizsai hadirokkant cipészmester Nagyrác-ulca 21. szám alatti lakásán. Varga József kiskanizsal lakos két másik Ismeretlen férfivel együtt meglátogatta Henrik OJbor lábnélküli hadirokkant cipészmistert a lakásán. Beszélgetés közben a házigazda és a vendégei közölt valamiből kifolyólag szóváltás támadt, melynek hevében a vendégek ugy összeverték Henrik Qibort, hogy a szerencsétlen ember 8 napon lul gyógyuló sérüléseket szenvedett. Henrik Gábor szombaton bűnvádi feljelentést tett bántalmazól ellen a rendőrségen, amely megindította a nyomozást ebben a felháborító verekedés! ügyben.
Az Allamsorsjáték
főnyereményét 40.000 pengére
felemelték 1
139). május 3.
ét olcsón aharanh vásárolni, elmeily link ScQUtx májusi vásárára.
— Térzene. A nagykanizsai honvédzenekar ma délbeit fél 12-161 fél 1 óráig térzenét ad a kővetkező műsorral: Oamme: Le pere la Vik-tóri\', nyitány. Maillord: Remete csengctyü|e, nyitány. Sirausz: Egy keringő az én életein, keringő. Schiller: Besorozott Horthy Miklós, induló. Offenbach: Egyveleg. Schiller : Százados ur parancsára, induló.
MgíiMT
,Vre«. Ik.albll vtxilii altidrapalKUti m.llíktl..
— Útépítések Keszthelyen és környékén. Tudósítónk írja: Ezen a héten teljes erővel megindult a keszthelyi ulépités. A főutca felső szakasza, az eddigi piacnegyed, fii van szántva s késztll az aszfaltozás alapja. A ffiulca alsó szakaszán az aszfaltburkolat szegélykövei! rakják le. A fenéki uton munkások százai törik a követ, szaggatják az utat. A hévízi uton javában folyik a kálrá-nyos-kavlcsos útjavítás. Felszántották a Qeorglcon-utcai átkelési szakaszt is, mert tzt is kátrányos felületi kezeléssel lá\'ják el. A mindenfelé folyamaiban levő ulépités megnehezíti az országúti forgalom lebonyolítását. A keszthelyi piacol is át kellelt helyezni az útépítés miatt. Jelenleg az Andrássy-téren van a piac, a jövő héten azonban megkezdik az uj piachely építését a városház udvarán.
— Príma mlnőségD férfi ruhaszövetekben nagy választék Slngtr divatáruházban.
— A kórházi kápolna céljaira dr. Frltz József ny. törvényszéki elnök 50 pengőt, Halvax Qyula 10 pengőt, Kovács Esztike és dr. Dómján László 5—5 pengői, Oarab Ibolyka 1 pengőt adományoztak.
ZALAI KÖZLÖNY
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő.
Vigyázzon az emésztésére I
Köztudomásu, bogy az emésztő szarvele megbetegedése legyöngül a többi aztrve-*et: tökéletes eméaztéat biztosíthat, h" regedet vizet Iszik. IOa<
Byomor- és Mlianrokníl, étvágytalanságnál, szorulásnál, fölfuvódás-nál, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 pohár természetes „Ferenc Iónét" kescrtlviz alaposan kitisztítja az cmésztőutakat. Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a Ferenc lóajel vizet még a fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik. A Ferenc lóxiel kescrtlviz xyógyerlárakban, drogériákban és füszertlzletekben kapható.
Ismét találtak egy hamla egypengttst
Nagykanizsa, május 2
Alig néhány nappal ezelőtt számoltunk csak be arról, hogy az egyik nagykanizsai traflkos hamis egypen-gőst szolgáltatott be a rendőrségre. A második hamis egypengőst Deutsch Károly Kölcsey-ulca 14. szám alatt lakó cipészmesler felesége szolgáltatta be. Ez a hamisítvány is ugyan annak a pénzhamisító társaságnak a gyártmánya, amelyik műhelyéből a trafikos által beszolgáltatott másik hamispengős került kl. A rendőrség megindította a nyomozást.
= Az Ingyen autó Syphon Uve gek szétosztását megkezdtem. Siessen bizlositani, mert több kiosztás nem lesz. Szabó Antal sportüzlete.
=• Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
= Május 11 lkén — hétfőn — nyílik meg Horthy Míklós-ut 4. alatt a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai tlzlete. Szenzáció lesz olcsó árai és nagy választéka.
Margit-fürdő
i» Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7 ig ~ Márvány kádfürdő hü-hí P 1 \'50 10 jegy vételnél......P 1 —
Igénybevchctlk egyesületek, vállalatok la.
Tyukszemvágás......P —\'40
Maszlrozás........P — 30
□fairffctik tutmrl kmMml.
Vitézi élet Zalában
A nagykanizsai Járás vitézei igaz bajtársi érzéstlknek adlak kifejezést, amikor bajtársias vacsora keretében vettek bucsut szeretett járási hadnagyuktól, vitéz Radnóczy László századostól — ki 8 éven át vezette a legnagyobb megelégedéssel a járás vitézeinek ügyeit. Az összejövetelen megjelent vitéz Szentkirályt Oyula ny. huszár a\'ezredes, földbirtokos Zalavármegye Vitézi Székének Kapitánya s az Ünnepeltet meleg hangú szavakkal üdvözölte, majd megemlékezett a most jubiláló gróf Bethlen István miniszterelnökről, kifejezésre juttatta táviratilag is a vitézek őszinte hűségét és ragaszkodását.
Ügyészi megbízások
Az Orsz. Vitézi Szék dr. Udvardy Jenő ügyvéd, kormányfótanácsost, a Zalavármegyci Vitézi Szék ügyészi leendőivel buta meg.
A járási ügyészi teendőkkel megbízattak: dr. Árvay László ügyvéd a zalaegerszegi Járásban, dt.Magyary Ferenc ügyvéd a balatonfüredi járásban, dr. Benedek Aladár ügyvéd a sümegi járásban, dr. Pozsegár Rezső ügyvéd, orsz. gyül. képviselő a letenyei járásban, dr. Csányl Pál ügyvéd a lapolcai járásban, dr. Germán Oyula ügyvéd a zalaszenfgrótl Járásban.
Zalavármegye vitézeihez
Felhívatnak a munkanélküli vitézek, hogy a katonai hivataloknál alkalmazott segédszolgai állás elnyerésére vonatkozó bélyegmentes kérvényeiket viszonyaik felemlitésével a honvédelmi miniszter Úrhoz címezve a zalavármegyei Vitézi Székkapitányságnak nyújtsák be.
A jelentkezők nem Zalavármegye területén lesznek elhelyezve. Javadalmazás : 76 pengő havonként, családtagonként havonként 9 pengő 60 fillér és 38 pengő lakbér negyed-évenkinL
- Pünkösdre ön is ,Ideál- cipó* vegyen, m«t jó és olcsó, Fö-ut 12.
Az újonnan beérkezett összes
aydrldiv<ifu/dansdy«k u. m.
gyapjú georgettek, complé anyagok, kabát és ruhaselymek, nyersselymek, sima és hímzett piquek, valamint az összes divatos mosó kelmék a
NEMZETKÖZI VÁSÁR tartama alatt
leszállított áron .kerülnek eladásra
a jóhirnévnek örvendő
niNÉT ÉS & AHN A
szövet és selyemkülönlegességek áruházában BUDAPEST, V., DEÁK FERENC-UTCA 18.
Pünkösdi vásár
megkezdődött leszállított árakkal az
»IDEAL« cipöáruhósban!
(volt Turul elpöfizlet helyiség, Póut 12.)
Elegáns női cipók: P 12 80,13-80,16 - 16 80 Príma férfi cipők: P 1480,16— 18-, 19"
Gyermek olpSk minden kivitelben raktáronI
Csak príma minfiségü oipftkat tartunk! m
£*\'en és ezren bizonyítják
ie/yemharisnyólc
™é?egyS2era . ,dei& tartanak naponként langyos Luxhobba, kezTe

LUX
1x14$.
— Eltűnt egy gyulakeszli föld-müveslegény. Tapolcáról jelentik: llj. Kovács Péter 32 éves gyulakeszli földtnüvcslegény április 24-én hajnalban Qyulakeszln lakó szülei lakásáról ismeretlen helyre lávozott és azóta nem adott hírt magáról. Az eltűnt legényt a rendőrség országosan körözi.
— A zalaegerszegi Notre Dame leánynevelő Intézete legmodernebb berendezésit Internálusával kapcsolatos tanítóképző I. osztályra ti a polgári Iskolára (elvitetni
lyra
óhajtók kérvényüket "«z Intézel Igazgatósi-
Íjához nyújtsák be A képzó I. osz1 lályára ol ...............
folyamodhatnak hadi rokkantak és hadi özvegyek 14 évet betöltött, |ó bizonyítvánnyal bíró leánykái la, akik az Igazgató felter-Jeaztésére évt 420 pengő segélyben részesülhetnek. Itavl tartásdíj 70 pengő. Notre Darne Igazgatóság, Zalaegerszeg.
— Az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság április hó 25-én tartotta 1530. évi rendes köz-
gyűlését, amely az évi nyereséget 202,150 31 pengőben, az osztalékot pedig részvényenként 15-— pengő-
ben állapította meg.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
Influenzás megbetegedéseknél, hnrntosbántalmaknál
gyógyitóan hat a
Regedei viz
Kapható mindenütt.
Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-utca 21.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Előkészületek az Idei tennlsz-szezon kiemelkedő eseményére, a dnnántall bajnoki versenyekre
Nap-nap után érkeznek a rendezőséghez a tiszteletdíjak
Megemlékeztünk már arról, hogy juntus 26—29-ig rendezi meg az NTE éa a ZTE az idei dunántuli bajnoki teniszversenyeket. A rendezőség agilisan dolgozik, hogy a versenyek minden tekintetben kifogástalanok legyenek. Helybeli és környékbeli magánosok és Intézetek egymásután a|ánlják fel szebbnél szebb tiszteletdijalkat. Kilátás van arra, hogy olyan nagyszámú tiszteletdíjat tog a rendezőség a résztvevőknek kittlzni, hogy azok száma az elmuit évben rendezett dunántuli versenyek dijainak számát erósen felül fogja múlni. Ezldclg tiszteletdíjakat felajánlottak: Hg. Festetics Tasziló Keszthely, hg. Balthyány-
Strottmann Ltszló Körmend, dr. Kállay Tibor Budapest, OyOmörey OyOrgy főispán Zilaegerszeg, dr. Králky István polgármester, Oyömörey István, 3. honvéd. tüzéroszt. tisztikara, gr. Blllott Ferdinánd, Cserfán Elek Duzsnak, Vágó Endre, Berény Árpád, Nagykanizsai Takarékpénztár, Angol-Magyar Bank, Nagykanizsai Bankegyesület, Néptakarékpénztár, Zalamegyei Qazdaságl Takarékpénztár, NTE és ZTE.
A versenyek teljes kiírását egyik legközelebbi számunkban hozzuk.
Egy héttel a dunántuli versenyek dOnlAi elOtt játssza le a két helyi egyesület a Vágó-serleg mérkőzések Idei elsó fordulóját az NTF. pályákon.
" 1931. május 3.
■agy pünkösdi
„HEILAS
harisnya vásár
május t-töl május 24-lg
2 Ingyen nappal.
Azon vevőknek, kik e két napon vásárolnak „HELLAS" harisnyát, a kifizetett vételárat visszatérítjük.
A szerencsés vásárlók neveit május 27-én lógjuk közölni
Ritter András
iri te aól álratára (Illetéken FAut 3.
W10
A weeérnep sportja
Nagykanizsán: NTE—KTSE Teljes lordulót játszanak ma a kerület csapatai. A vezetők kOzül csak a PVSK győzelme Utazik csaknem biztosnak, az NTE, DVAC és KAC győzelme azonban legkevéabé sem biztos és egyiknél, vagy másiknál meglepetést kellő eredményre lehet számítani.
Az NTE a Kaposvári Turul SE csapatát látja vcudégül. A tavasz folyamán mindkét csapat nagy forma-jávulason ment keresztül ék sorjában szálllloiták a meglepetéseket I Egymás elleni Játékuk nagy érdeklódéare tarthat számot. Az NTE győzelmét várjuk a honi pályán, a győzelemért azonban erősen meg kell dolgoznia a kanizsai legénységnek. A fordított eredmény is reális lenne. A meccs 4 órakor a Zrínyi pályán kezdődik, bíró Spttzer. Elölte 2 órakor lljuságl bajnoki meccs lesz a Kiskanizaai Levente és a 13 FC kOzOlt,
Pécseit hármaa mérkőzés lesz. A PVSK a PAC-ol legyőzi, ellenben a DVAC-nak a PEAC és a KAC-nak a DPAC ellen már nehezebb dolga lesz.
Szigetváron a két utolsó helyezett küzdelméből valószínűleg az otthon játszó SzAK kerül ki győztesen s igy a KRSC visszaesik utolsóelőtti helyéről az utolsóra.
Dombivdrott a PSC vendégszerepel; valószinüleg vesztesként tér haza.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modemül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Qytljtöteicp: Horthy Mlklós-ut 8.
Gyártelep; Hunyadl-u. 19. ___100a
A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola allétál ma Kaposvárott szerepelnek
A délnyugatmagyarországi középiskolák ma Kaposvárott, a Turul pályán tartják intézetközi atlétikai versenyüket. Erre a versenyre a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola 12 atlétáját küldte kl.
Az utóbbi években, sajnos, középiskoláink nem karolták lel elég intenziven a sportot. Holott azelőtt számos atléta került ki a nagykanizsai középiskolákból, kik országos viszonylatban is nagyszerű eredményeket érlek el. Ismerve a kanizsai diákatléták jelenlegi gyenge eredményeit, nem valószinü, hogy Ily nagy konkurenciában sikeresen szerepeljenek.
m ■ j ■ i nwniM.,, értlkaalt
Malmai -
Budap«>l,VIII. Hlkikíl-ut IS. PttolliiodUi dljlalm.
(Mai leventelabdarugó mérkőzések.) Zrínyi pálya : 2 órakor Kls-kanlzsai Levenle—13 F. C, biró: BOhm, i/»6 órakor 77 F. C.—Barakk, biró: Kemény.
Magyar utcai pálya: Vs2 órakor Ékszerész—Törekvés, biró: Szirtes, 3 órakor Bocskay—Haladás, biró: Ktuger, 5 órakor Teleki—Egyetértés, biró: Flumbort.
(LovasDnnepély) EUzetes értesítés. A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egylet junlus hó 14-én, vasárnap házi lovasmérkőzést rendez Zalaegerszegen.
Gazdakőzönség
rézgálic, raflia, zsák és kocslkenöcs szükségletének összeírását Föul 16. sz. alatti üzletemben megkezdtem.
Artner Sándor,
mtnt sz AlsOdunántull Mezőgazdasági Kamiu Nagykanizsa-Járási szétoszt\'Mielye
_m.
A
Strém Károly
Oéfl
közli, hogy két éves vágású,
száraz, la ciarhaiákfa... P 14 20
» la tölgybaiákla P 40-
. la cieríoroagfa P 34 —
. talplalorgáci............P 25 60
. II. oszt. toroag
(fejsz, botfa) ............P 18 60
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Ezen kivételes olcsó árat csupán junius hó elsejéig való leszállításra és készpénzfizetés mellett tartjuk.
Aprított fa már 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 kg.-klnt.
Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába jultassa. (Sugár-ut 20. sz. Teleion 127.)
SZÍNHÁZ
Jó kilátások ígérkeznek az Idei szezonra
A pécsi színtársulat tag-névsora és műsora biztos garancia arra, hogy a kanizsai szezonnak nagy erkölcsi sikere lesz. S ha Igaz az, hogy az előzetes színház jegy-bérleteket a szezon fokmérőjének lehet tekinteni, ugy alapos kilátás van arra, hogy az idei szezon anyagilag is jól log sikerülni. Ugyanis illetékes helyen nyert értesülés szerint az idei szelvény-bérletek száma az előző évekét már az első napon jelentékenyen felülmúlta.
Része van ebben természetessn a tüzér-tisztikarnak, amely a színházlátogató közönséget jelentékeny számban szaporítani fogja.
A szelvénybérlők jelentkezése állandóan folyamatban van s épen ezért erős a reményünk, hogy Idén mindennap leli házak előtt fog Kanizsán játszani az ország legjobb vidéki együttesse.
......-.v/.-.Vj.r........■ ■ yjuv.v/. i.\'LW.r\' " ■ ■ ■ •
Árverésből:
székek, asztalok, kávéházi ti vendéglői berendezések, má\'vánv asitak*, bllllárdok, Itlizer, hentes, csemege éa más mindenféle Üzletberendezések. Pénzizekrények, National kaaszák, Berkei aonkavágók éa gyorsmérlegek nagyon olcaón Rosentold Mar-tonnái, Bud pest. VIII , Népazlnház n ÍJ az. Kérem a dmet Jól megőrizni. *»i
DID0H8ÁSI U6YA1OTÁSTEÁHTI
15-18 lierói
RÁBA
-traktor
Gyártja: GYŐRI VAGÓNGYÁR Forgalomba hozza:
ELSŐ MAGYAR GAZDASÁGI GÉPGYÁR RT. BUDAPEST, VI., VAOI-UT IS.
Épflletfa és deszkakereskedés. Asztalosarntlzem.
Állandóan raktáron minden méretben deezke, épflletfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók éa ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épflletfa, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése
Nagykanlzaa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290, szám.
139). május 3.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Kongresszosok a pesti Nemzetközi Vásár ideje alatt
Budapesten. p4; nap ó^, teljes pompájában ragyog a tavasz. — Napfényben úszik a város.
Ekkor zajlik le az Idegenforgalmi Kongresszus, az OMKE-közgytllés, a, szabóipari kongresszus, a kalaposok, clpSkeresl/tfltk, molnárok, vásári ktreskedók kongr/tfsiufol s Igen érdekesnek igéiket a. Nilruhakétzl-tik Orsz. Szövetséginek rendezésében lezajló nflruha verseny. Kongresszust tartanak a vásír lde|e ajalt; az Országos Orvos-SzOvelség (V.—14), a yárosl méjgűkök (V.-15), a, magyal városok, (ít—15). nz Esperanló Egyesület (V.—15), és nMg más kereskedelmi, Ipari és társadalmi feslOlelek. M >tt kezd kibontakozni óriási méreteiben a vásár
l4;o^tójnf|k is előrelátó kíps. Európa minden részéből tömegesen jelentették be érkezésüket a vásárra. Május 9-én, a megnyílás napján érkeznek az első csoportok s azután május 9—18 ig, a váeár tartama alatt minden nap érkezik 4-5 különvonat, mely Európa minden részéből érdeklődőket, vevőket és látogatókat hoz a magyar fővárosba.
A vásár látogatóinak tu\'ajdoi-képeni tömeges özöniése május 4-161, holnaptól kezdődik, holnap hajnal bari lép érvénybe a vásár állal nyújtott rengeteg kedyezajtiiiy. Míjui 4-ének hajnalától érvényes már az 50% os utazási kedvezmény, az \'/a áron utólag megváltható vízum. («■)
A Földleherrendezö Országos Bizottság tagjait kinevezték.
Budapest, Május 2
Bethlen István gróf miniszterelnök s következőket nevelte ki a Pö\'d-teberrendező 0 szágos Bizottság tagjaivá : Elnök Peslhy Pál. Tagok: Oaál Qaszton, gróf Hadik János, dr. báró Prónay György, báró Papp Oéza, Koós Zoltán, Schanfl Karoly, ál, Zettler Jenő, Sokorópátkul Szabó István és Csizmadia András.
(-) A földtehprrendezésről «zóló törvény és végrehajtási
^eMdtlete címmel közhasznú könyv Jeient meg ifj. dr. Oergely Ernő és <Jr. Mészöly Imre budapesti ügyvédek tollából. \\ könyv közli a löld-tehsrreod^zéuől szóló 1831. évi Vili. lörsáojrctkk és végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet teljes szövegét, továbbá a szerzők részletes tájékoztatóját az egész eljárás menetéről ét az egyes szakaszok tömör, világos gyakorla\'l magyarázatát. A gyakorlati értékű könyv igen hisz no* utmutetó ugy a földbirtokosok-qak, g«t4ájmak, b«#wnWilOknek,
oM#t a pérm\'otézeteknek, gyáraknak, kereskedelmi, Ipari vállalatoknak, leknek, jegyzőknek, mérnö-
e^ é» á|WW*W mlfldasokn^,
kik az Ily ingatlanok tekintetében érdekelve vannak. A könyv bolti ára 1 P 50. Kapható a pépz beküldése ellenében a szcr.ftlyjél (Budapest, V. Klolild-q. 10/a, vagy VI. Teréz-W^it 40) és a könyvkereskedésekbe,
(—) CsAdnyltás A nagykanizsai törvényszék Szabados Mátyás nagykanizsai cég kérelmére a c:ódöl megnyitotta CsődBizl/M dr. Lukics IfcUa törvényszéki JÉgyzfl, mlg csőti-tömeggondnokul dr. Gártner Antal ügyvedei rendelték ki.
TarasariáMéí
Baa unav. 1490 1510, 7S-«a
IW-I4JS. 7 B-m 14-as 16 70, *>-«. (Ss-t&is daoánt T!-tt 14 60 1475 14 75—14 8Í J9-él 1495-15 10, ÍSPS-ISW. Róza 1395-4 10 fap« 18 75—10 00, sörArpe \' 10 73 ÍM, ab21 75- 3300. tengeti tt 1500
#3^dn*atall 1440 14 50, raptü —-
- — --l IS 50-1*75
A mai tőzsdei forgalom Uzlelle-lenség jegyében folyt le. A lanyha kü földi tőzsdei jelentések deprimá-lólag hito\'tak és ennek következté-ben az árfolyamok az egész vonalon a tegnapi nivó alail maradtak. Minthogy a bécsi arhitrag; a tevékenységtől ma tclj\'sen visszavonult a piac az egész tözsdeldó alatt ösztönzés nélkül maradt. A zárlat üz-letie\'en lanyha volt Fixkamatozásu papírok piacán ismét az árukínálat volt tu\'suiyban. Devizapiac változatlan volt.
Ztrlckl zárlat
Páils 30-3SI/Í, London fcW/s. Ncwvm 51920. Bilase 7230, M|ttn<. 27I8VS. ■Axitlo 53-35. Amsn-.idtm 208 70 tton 123 54. Wien 73 05. tMU 3\',6. Prti-I5\'37i«. Vértó (5 15, Bndapetl ftO\'SB i«lerid 9- ti. BuluuMt » Ca»/4
VALUTÁK" )t L 27*75-77-93 itr. 79-50-7990 CeeS k. <í-«9-17Öl Otnk. 153 15-153 75 Utnár 1001-10-C9 Dollár 570*30 A73 30 francia t. 23*90-37-50
Holt. 339*75-730^75 ^
413-4\'.S Ura 29 90-cl0-20 HArka 13620 135 80 11.33015380
80-40-80 8Q tfáld 1.110 15 >10 6) <3 40 \'4 00
DEVIZÁK
Awt 730*05-230*75 MarAd 10*06 \'0-09 iSVn U6 40-136 80 Ibistül 79-65 79 90 Bakarat 3 40- > 43 Hopenb. 153-25 .5365 London 37-83 T7-91 Msrfrtd 56 00-59(0 MUuo $-98 30 08 NtWjror 571 40 74 00 Uulo I.V3 35 13 05 Htrts 33 38 V 45 Prtií 16-96 17-01 Saórla 4-13-1-17 ítoclfh. 153 47-153*87 Varsó H11-44-U Wlm * 56 81 \'írlrti nn-37 11057
Nyílt-tér.*)
A néhai Hlld István cmlékcrc alapított temetkezést egylet választmányának múlt hó 29-én kelt azon közleményére, miszerint ml a tagtársaim és azoknak hozzátartozóik temetését 130 pengőért vállaljuk, a választmány megütközéssel vette tudomásul dá a visszaélések elkertlléte végett a tagok figyelmét hívta fel - a következőkért kell választ adnunk:
Ml visszaélést a múltban sem követtünk cl, de nem Is akarunk, mert mint «íddlg,\' ugy ezután is az alapszabályokhoz fogunk alkalmazkodni. A választmánynak a nyílt közlemény helyett rendkívüli közgyűlést kellett volna egybehívni, nol a hirdetésünket a tagok előtt le kellett volna tárgyalni. Ha ez megtörtént volna, ugy a választmány a tagok érdekelt képviselte volna, de így nem Ha ml olcsóbb árak mellett Is meg-találjuk számításunkat, ugy más temetkezési vállalatnak la meg kell találni és akkor a temetést rendelő tag vagy annak hozzátartozója nem 50, hanem 70 pengőt kip i temetési költség leszámolása útin.
A hirdetésünkben közöltekért az Elnök hozzánk Intézett levelében megfenyegetett, tiogy vonjuk azt vlina, mert perelni tog, de ugy látszik nem mert pereint, pedig vártuk.
Szerződéses viszonyban lévő temitkexéji vállalat nincs és Ilyen nem Is volt, mert eddig Is, ugy ml, mint a Jáger smslos Is temettetett és ezt a válsszlmány a közgyűlés hMározala nélkül nem Is vonhatja tőlünk meg, mert a választmány azt teheti, amire a közgyulé len megjelent t^fok tel-hatalmazzák.
ÍW. Horváth IsWáiié és FU
temetkezést Tillatats.
Fü szerkereskedők felhivása
a könyvre és számlára vásárló közönséghez I
A nagykanizsai fűszer-, csemege-és vegyesáru kereskedők a folyton rosszabbodó gazdasági helyzet, következtében, extstenclális létérdekükre való tekintettel, egyOntetüleg a következő határozatot hozták:
Felkérjük a könyvre vagy számlára vásárló Igen tisztelt helybeli és vld$l vevőinket, hogy baví vásirláfálk összegét minden hó elsején, de legkésőbb 4-lg teljes egészében kifizetni szíveskedjenek.
Azon vevőink, akiknek régebbi tartozása áll fenn, — méltányolva nagyrabeccült feleink nehéz helyzetét is — kötelesek ezen régi tartozásokra minden hónapban legalább 20°/o-ot törleszteni oly módon, hogy a legrövidebb időn belül Ilyen tartozás kiegyenlítést nyerjen.
Amennyiben a jövőben egyik vagy másik Igen tisztelt vevő fenti kérel-
*) E rovat alatt köztöltékért sem a uer-keaztóség, lem > kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Pünkösdi vásárunk
szenzációs olcsó árai
valósággal forradalmat keltenek a hölgyek körében.
Magyar Divatcsarnok.
műnknek nem tenne eleget, ugy legnagyobb sajnálatunkra, csakis készpénzfizetés melleit lesz módunkban az ilyen vevőket kiszolgálni.
Természetesen ezen felhívásunk csakis azon vevőinkhez szól, akik eddig fizetési kötelezettségüknek már hosszabb idő óta, vagy egyáltalában nem, vagy csak részben tellek eleget.
Meg vagyunk róla győződve, hogy nyilt őszinteséggel előadott kérésünk ulat talál a megértéshez, mert magunk is csak Így tudunk nagymérvű kötelezettségeinknek megfelelni.
I(0kiiiisal (Isist-, ciemete-(-) él Tttresára ksrsskeMk.
^mtm^
Felelős kiadó: Zslul KÍroly.
interurbán telelőn i Nacyktnlku 7B. n
Közvetlen elvirágzás után kell iámét Bjilllüfilt ptrmclexnt 11
Cgyejltatl védőaier kártékony rovat és gombák elten
losprasen „gy Tutokil
(előbbi arzén-rés, utőbbt lézké.i aisén vegyületet tartalmas)
Bordől léhez keverve: Arzola „45" vagy Dapsin rágőkártevök Irtására,
EIomI vagy Sulfarol
guaibakáitevők blására,
Aphidon
vélteit! Irtáshoz,
Aimpla vagy Pomri^
vértetves sebhelyek bakenéséhez.
Hernyóanyw OHóviasz
valamint lőbb spedálls védőaier la
•i .. ,. Hiupkatői -•
ORSZÁG JÓZSEF
osag, mltrágya, termény és nBvény-védő,zerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A btróaig ntelktt Telefon: 130.
ASINGER>VARRÍ>GÉFEK A?;LEQ«iopnAK r
Fajtiszta keltetőtolás
ksphatő többszfiröa aranyéremmel kltun tetett lOrzalelelepekről szirmául *rl*»l ■ •klual kaoeák után, kltthiO hus és i»ir kacsa, egy évei korban l—S kilőni megnő, án darabonként M Iliié.. Khaki •assahalt hollandus kacsa. Nagykanizsán még kevesen lantért* ezen nemes lajt, extrt rOvtd lel-vltágoilttssal Itt Szolgálok: Három évvel ezelőtt Irdull ezen nemes Is] lenyész-téae hőditő útjára KtiDnő létt-nyá\'l tojó. EvI tojishossma 300 on felO éa emelklt ízletes, aanu-os, Jobb a tvm-tojásnál Már llz heies korában krtllnő zsenge pecsenyével szoluál, öttlán-pos korában pedig megkezdj tolásainak lerakását. Nem kényes, nem keit ISrdStőka. vl» cakk annyi kell, amennyit ntbglsii-, wtnmtnéven nevezett betegséget nem Ismer, a legkisebb udvarban la szép számban tenyéizlhetfi. A legszerényebb gaadaeaazonv udvarából sem hiányolhat.
Keltető tojás darabja §0 fillér. Napos kacsa darabja I P •• fillér, IdőkOzOnként.
Amerikai fehér Leqhora tyúk évi átlag 280drb nehéz tojást termelő elsőrendű törzseim után, ksitető tolás darabja U fillér. Kapható:
m. fiffoáii jtefoíi amm
DM pályaudvari vtZUX.
10
IMM kOZLONV
1981 május j
APBÓH!BDETÉSEK
Az aprótll:r:etesek dl)» 10 SS\'\'Jg 80 Mlér, Minőén további n.l> d(j« « fill. Vaaár ünnepnap 10 aiólg ao fillér, mindez további azó dija 8 fiit. Szerdán és punkba 10 szóig Bú fillér, minden további axó dija • HU. Cimaió • mladen vastagabb betűből álló u« kél szónak uámIV Eüül Aliáat karcaiknak SOM, eacedmázy.
Eladé Czengery-utcs 18. alatt 774 □ öl lelek. / 1470
A Főúton egy nagyobb mObaly-, vagy raktárhelyiség kiadó. Bővebbel a kiadóhivatalban. 1988
Haaaaáll karékpért keresek meg-vételre, használható állapotban. Ctm a szerkesztőségben (Sugár ut Z)_
Felülvezérelt amerikai motorkarék-pár kétüléses, oldaikoeaival, 760 cm1, óránként 120 km. sebességtl, kitünó állapotban • ladó, Sugár ul 7 azám alatt. 1617
PéazkSIoaSat bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban lolyóslttat Aoaól lonAo penz-kőlcaónközvelttő Irodája Nagykanizsa, Horthy Miklós ai 2. szám._Ml
Antétaxl legolcaóbban és leg|obban bármikorra rendelhető Kaulmaun Manónál Teleion 167. vagy S71. HM
taspaal Imra, Zrínyi Mikléa-utoa U. Tataion 285. Központi lütéa, vízvezeték, cutornázáa, egéizaégtlgyl berendezés, éplllel és dlszmtl bádogos munkák vállalata. Minden e azakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb árban. Kakiáron lürdó-és Qlókádak, táztartási bádogáruk. Mlnla-raktár fürdőszoba stb. berendezésre. 1(85
■ odora 4 szobás, fürdőszobás I. emeleti lakia Erzsébet-lér 18 azátnu házban május l-re kiadó. Bővebbet Dr. Halphen Ügyvéd Irodájában. 2ill3
Sajál termésű kitűnő éáaa rizling boraimat llte/enkint i2 fillérért kimérem. (Jrosz Samu, Sugár ul 41/8, 5Ui8
Ralnltz-féle kézlmunkauzlet éa elő-nyomda májuaban Sugár ut 2. Babochay-hazba lesz áthelyezve. I8U3
Caányl lláazlő-utca 8/s. aUtt 2 szobás utcai lakáa mellékhelyiségekkel i«3l. augusztus l-re kiadó. 2005
B|8karaa és itma Rlpéria Portállá eladó ürosz Károly, Uelse. 2004
Héromazobéa, verandáa lakás vízvezetékkel azonnal kiadó — Szemete -utca 6. I>j96
Háronsaabáa, földszintes utcai lakát fürdóazobávsl és egy kétazobéa udvari tskás augusztusra kiadó Csengery ut 22. ibö/
Héz aiadé. Atilla-utca 27. számú ház szabad kézből eladó. Tudakozódul a házban lakó háztulajdonosnál. iS21
Egy teljesen )ő karban levő gyarrnak-kaoal eladó. Vörösmarty-u. 3o. az.
■álszsMa udvari lakáa auguaitos elsejére klsdo. Kinizsi utca 31. i06o
Szép kétszobás elóizobás laaás azon-nalra éa egy kétszobás augusztusra kladé.
Zrluyl Miklós u. 16. sz. .2101
Egy szoba konyha azonnal klaák. Báthory-utca 10. u. -2103
Egyszobás konyhás lakás azonnal ki-aritt. Bagolal-sor 11. (Vaantpart) -2IU2
Egy kis kétszobás udvari lakás mellékhelyiségekkel azonnal kladé. Teleky-ut 23._az.__ _ __ -ÍIU)
Konyha kradaao, két ágy eladó Vörösmarty.u. 18. az. -2116
Villanymotort megvételre keresek, 7—8 lóerős, használt, de garsntáll Üzem képest. Havaa, Deák-tér 15. .2116
Matorkarékpér haaznélt, olcsón eladó. 36tl-es Sarolea éa Hő ös Fuch. Ha vss, Deák-tér 14. -2105
Imre, Teleky-u. 69.
Iveaz üábor 2108
KattSazobéa utcai éa kétszobás udvari lakás vízvezetékkel augusztus l-re kiadó Eötvös lér IS. -2107
Két kétazobéa és egy háromizobás lakás mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Mayer, Erzsébet lét 2. 2112
Két tzoba, előszoba és egyéb mellékhelyiségekből ailó udvatl lakáa azounal, esetleg augusztus hó l-re kiadó Sugárul lő. u. a. 2076
Hézak, f, 4 és 3 szobát magánházak, tőtb nagyobb (a kliebb Jövedelmező bérházak, amalataa- éa űz-latházak, Szabadhagyan 10, 8, 6
ét 2 hold birtok épületekkel, aaí»-birtok azenlgyörgyvárl éa bagolal hegyen 26, 6, 5, 3, 2 és 1 hold pincékké, Főrbéaooa 17, 4 él I hold pincével, kaalzoal járásban 40, 50. 80 és 100 hold kltUnő birtok épületekkel, Kanizaa határában 150, 10. 6 éa 2 hold birtok olció árban eladők. - Bővebbet Dukáaz Mlkaa Ingatlan kSavelllő Nagykanizsán, Szemere-utca 3. alám. 2091
Csengeryut 27/a. az. házban aujasa-taaa I-ro kiad* ■ agy négyazobáa, fflldaziataa, parkettás saroklakás éa • gy háramazobáa, alaSamalotl,
paiketiáa, erkélyes lakas. Mindkét lakáshoz van előszoba, cselédszoba és lürdő-szoba. Bővebb felvilágosítással ssolgál a házmester.__2110
: Hosszú bizonyítványokkal mladaa.a-laény, ki a fóiéahez ért, azonnali felvételre kerestetik. Löbl Jenóné, Főút 8. 2118
Parkírozhat, udvarrendezést, gjü-mölcafák nyári permetezését Jutany.a áron vállal Sándor kertész, Zrínyi Mlklös-u. 30.
2087
Kéaar libaaalr olcsón kapható Sin-gernél, plari husáruda. 2057
Kladé axoanalra vagy lő-re egy szobás, konyhás iakaa Hajcsárul 23. alatt. Bővebbel Széckenyl-téí 20V7
Szalma eladó a Saealgyörgyvárl he-gyen, kocsrszám 13 J>engő, luaesaazani 2 pengő. Bővebbel Ujvari Gézánál. i0/6
táalatonbaréaybon Liliputi ultiéban május bo K-en, azaz vasárnap d. u. 1 őrskor szabadkézből árvetésre kerül villa berendezés, u. m.: agyak, matracok, szekrények, asztalok, székek, kerti bútorok stb.
1846
Egy báromozabáa, türdóazobái és egy kétazabaa vizvezetekes lakások augusztus 1-te kiadók Szemeire-u 4. 20V2
Ragy, wilégaa azoba varrodának vagy hasonló cerra kl.áá. Cim Magyar-utca lu. azám.
2093
4 azabáa modora homlorloa löld uintt Iakaa klado. Tudakozódni lehet a hAzlulajdonoauál, Caengery u. 9. z0 y
Kiadó volt IralikUzlet más logtalko-zásra la. Király utca lb. 2082
Oloaáfl dádé esetleg bérbeadó Ba-latonmáris fürdőn egy 3 szobai Kél konyhái, kél verandáa bútorozott villa 200 öles telken. Ugyanott a Balatonparton eladó egy 600 LJ-01 vlllatelek la. Bóveboel Mér kua Király u. 31. 2V83
Egy udvart egyazobás lakáa meilékhe-lylségekkel azonnal klado Szemere-u. b.
20.8
Négyszobás parkdtlés utd, utl komlor-toa Iakaa a belvazosuau, ugvanotl egy 2 szobás udvart lakáa auguaztua l-re kladé. Hővtobal Uask sUtődéban. 2081
Kladé Fó-ul 20. alatt 4 azobáa modern utcai lakáa lurdóazooával, vízvezetékkel. Bővebbel Kltfaludl uica 2V. 20/7
Egyszobás konyhás utcai Iskis az ösz-szes meriekhelyiségekkei Junlui l-re kladé Csáuyl Uszlo u. .0 20/4
Sstjár névre ht^ató dobermann ku tyam eUeazclt Meghaló vagy nyomravezető II.ő Juta,ómban részesül. Umciletó jele vaatag nazilag kéazüit t>őr nyakravaló Oellellch, Eötvöi lér lő. 2u73
Haaznéit lébbatlt veszek és elad.ik
Kívánatra házhoz megyek. Fuche., Király-u. 49. 2014
Háromszobás uteai lakás fürdőszobával auguszlui l-re kladé. Bővebbet Vida fu szerUzlelben. 20/0
Főútvonalon e<y azép családi ház
o.csón elsűó. MegblzolUm Lénárl bőr-kereskedő 2.09
Irta: Horváth E. János ny. Isk. Igazgaló. Ill-ik erősen böviletl kiadás, 74 magyarázó képpel. Ara 1"— pengó.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Balatoi
somogyi oldalán 1
FIGYELEM!
Bámayoi homoki traad | Feuyves levágó I
Balatonfenyves
(Márlalelep)
leggyönyörűbb központi fekvésű, közvetlen a vasútállomással határos, cca 500 üdülő és nyaraló
VILLATELEK
kerül kiparcellázásra. A telkek kényelmes részletre már kaphatók. Érdeklődni:
Szabó Antal, Nagykanizsa
FAut B. szám.
Telefoni 91.
I8S»
N/dkiilöx heieJlon
nmdnn háx/arlásba/i
VARRÓGÉP
MINDtNT UARR.JTOPF-OL tSHIMU
Kftdutző fizmtisi /eltetetek. Alacsony haui réjilmtmk
SlNGtn VABBŐOlP BÉSZV. TÁftJ
IUTKÍI1X8A rióktxűte: Fft-at 1.
HIRDESSEN
■ „Zalai KB*May«.bM.
KOVALD
budapesti feetfigyár
nagykaniz-ai Üzletében comblné IQzők, lOzőkUlönlegességek, melltartók, harlsnyaköiők és gummlharisnyák a leg>zebb kivitelben, mélyen leszálll\'olt árban részletre Is kaphatók.
Htrluya siaalelueáéi is lejeiéi
Nagykanizsán, Csen.ery-ul 6.
KA
SZEKELY VILMOS butortelepét
Horthy Miklós-ut 4. szám alól
a volt Szarvas szállóba
(Erzsébet-tér 18.)
helyezte át.
Jó bulor 1 Olcsó árak I Szolid kiszolgálás 1 Saját kárpitos- és asztalos-mühely I
UZLETFELOSZLATAS.
A legnagyobb tisztelettel a nagyéidemü közönségnek tudo-
rcf na kőfaragó-üzememet
feloszlatom és dúsan leiszereit raktáramon levő Összes gránit és márvány síremlékeimet sa]át árban kiárusítom.
A legjobb alkalom, ki kegyeleli adóját leakarja róni, hogy ennek eleget lehessen. Mély tisztelettel
Weiszberger Kálmán
kőfaragómeater.
1831 m«|us 3
Ttsoz L»]»« agy a saját, valamint u őiazea rokonság nevében fáidalomtól megtört iz ívvel jelenti, hogy szeretett unokaöccse, Illetve rokon
Baka Gyula
gyógytechnikal segéd
folyó évt május hó 2-án életének 42-Ik évében lOvid szenvedés é> s halotti sssatségek felvétele után >i Úrban elhunyt
Drága halottunk hűlt tetemét folyó hé 3-án délután 4 órakor foslnk a teme\'ő kápolnánál a rém. kalh. egyház surlsrtéss rxerfnt beuenteltetni éa s helyi temetőben örök nyugs lomra helyeztetni,
Ai elhunyt lelkiQdvéért sz engeta-telfl aientmlseildnzalol folyó hó 4 én délelőtt 9 órakor togluk a szentferenc-rendt plébáila-teaplombsn ai Egek Urának bemutatlainl. Nagykanizsa, 1931. május 2.
Aiaás és béka lángján porai falait I
Raktár átalakítás
végett az összes raktáron levő gránit éa mériáar árut
síját árban kiárusítom. Továbbá sírbolt, slrszegély éa az összes temetői munkákat olcsón vállalom.
Teljes tisztelettel
Kovács József
•kl. Mlars|á-maaUr.
Király utca 33. mi
Újonnan leszállított
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját termés!) kerecseny1
fehér asztali bor literje ... P —-50 schiller (vörös) asztali bor P —-80 kitűnő fehér asztali bor édes P — 70
lltl Jfll Mmtn-ita II.
KOVALD
budapesti festőgyár
elvállal
tértldltOny, selyem, zsorzsett, bársony és siAvet ruhák
festését és tisztítását a legszebben. Gallérok, kézelők és Ingek legszebb tisztítása.
VegylisztTtási és festési árainkat lényegesen leszállítottuk és ezen áraknál olcsóbban elsőrangú munkát egy cég sem készíthet, azért legyen bizalommal 50 éves legmodernebb amerikai gépekkel berendezel! cégűnk iránt.
Ki Oyüjtőtelep:
Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
Zalaszent bal ázs község elöljáróságától.
819/1931.
Hirdetmény.
Zalaszentbalázs község vadászati joga 1931. junlus 2 án
délelőtt 9 órakor a zalaszentba-lizsi körjegyzői irodában 6 évre bérbe fog adatni. Kikiáltást ár 750
pengő.
Fel ételek a körjegyzői Irodában megtekinthetők.
Zalaszentbalázs, 193i. április 28. .w Községi elöljáróság.
ZALAI KÖZLÖNY
11
Duna-Száva-Adria Vasntlársaság (azelőtt Déli Vasat)
MENETRENDJE
Xigykanlzsa állomásríl Induló és fligykailm állomásra érkezt vonalokról él továbbított ksrotlen kocáikról. Érvényes ■ IB30. évi szeptember hó IB-ttl kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Vonít uii ma A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Vonal | •*\'""! A vonat neme Nagykanizsái rol Indul Budapestre érkezik
216 Ssem. v. 21-20 4-10 211 Szem. v 0-35 7«
202 orv. 7\'ÍO 11-35 201 Oyv. 605 10-10
212 Sseni. v. 6-40 I3"20 213 Szem. v. 8-30 15-45
214 Sztm. v. 1410 20-40 215 Szem v. 14-25 21-10
204 Oyv. 18 15 2214 203 Oyv. 17-45 21-40
Közvetlen kocsik: 216/912. sz. vonalnál J— U—III. oszt. k< est Bcdapeit D. V.-Barca (Pécs) között.
Zalaegerszeg Pragrrikolg oszt kocát Budapeal 0. V —venttmlgtls
216/313. „ . rr—in.
202. „ . élkexó éa III 202. ia vonatnál I—II.
204. . „ 111. . .\' Trteate.
204 „ „ I— II- „ . . Róma.
204. „ „ hálókocsi . . VenezU.
201/204..... élkezőkocil Budapeal D. V.-Nagykanlzsa közölt.
A®Ilyen viszonylatú koca\'kkil a 302. az vonat Indnl, ugyanolyan viszonylatú kocsikkal érkerlk > 203 sz. vonat Ugyanez Itt a 204. éa a 201. sí. vonalokra la.
Nsgykani 1 Balatonszent 1 zsárTI) indul lgyört;yre érk 1 —mtr~ ii íó-or~*h3r ^Balatonszentgyörgyről ind. Nagykanizsára érkezik
Vegyes Vegyes |] TUS T-M
A fenti 235 és 238. az. vonatok luk ll-lll. osztályú kocsikkal közlekednek. Nagykanizsa -Szombathely—Ágfalva O H—Wien S. B.
ÍSiem. v 31* IfSzem. vJj 306 Szem. vJ 3021 Oyv. Slnauló | Szem. V-H
kityUolol-rÜ \\mU JWjf. faitól fsüH Hl^ii "■íjt-l-Maiik
~~Vi 7-20 13 40 16-45 20-55 33 25 1 7-4? IHO 10-15 20-04 16-20 i -1845 22-15 23 45 I -2 50 8\'44 li? 305 301 311 313 315 Szem. v. Slnautó Oyv. Szem. v. Szem. v. Szem. v 8-20 10-15 1534 20 40 s-lő 7-48 11-30 14-54 21-04 1-30 T-4Í 1020 13-25 17-30 2317 4 15
A 315. és 316. aa. vonatok caak 1930. évi október hó 4-lg bezárólag közlekednek. Közvetlen kocsik: 313. II. vonatnál ll-lll. oazL kocsi Nagykanlzaa-Wltn S. B-re. 312. „ „ ll-lll. ,. „ üudaoeit D. V.-Zatae(ertzeg. 312. . „ 1-li-lIL „ „ ZameMól, Qyékényea. Szombathely.
Pozsony átmenettel Prahába. „ Ostjek—Wien S. B. „ Zsgrtb—Wien S. B. „ Barcs— „ „ „
302. 302 302. 3I&
. I—II—III.
, l-ll-lll.
, l-ll-lll
, l-ll-lll.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Barcsrs Pécsri |
érkezik érkezll|
II Ö-43 "ft\'tö 9l(
1 1200 14-14 MI
I 1530 1734 901
|»l« 23-56 915
Pécsről Barcsrólí » «i»yl«i.
Indul indul I niri irkulk
V. _ --6-SÓ \'
V. I 7-50 11 25 9 1405
1221 1435 I 1631
V. 1811 20-55 II 23 00
S. B.
Ivegy II Oyv.
A 912. íz. vonatta ll-lll. oszt. kocáik Wien S B.-ról Barcara. A 912. . , l-ll-lll. oazt. kocáik Budapealról Picire. A lóbbi vonalokkal futó közvetlen locslk ugyanazok, inint a Nagykanizsa-vtszonylat alattiak, a 302 Illatéiig a 301. azimu vonatoknál.
Nagykanizsa—Gyékényes
Wien
A 904. sz. vonalnál I—II—III. oszt kocsi Prshs-ból Szombathely, Qyékényesen á>, Susákis,. A 901. sa. vonalnál ugyanilyen kocsi fut visszafelé.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor \' Csáktor Marlb \' ——
lyára érk éik
TTi
1315 II 1515 15-24 | 18-2!
raíTir
Ind.

>\' jg-_
(jUklornyáJ agyiul, rót Indul Imárz M«tv
JzsárólInd 22ÍSzem7v.r
202 [Oyv. 1155 1315 \' 15151 221 224 Szem. v.|| 13 56 15-24 18-2.\' 203 204 ||Oyv. || 2243 223
A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204. Budapest viszonylat alattlak.
A 221., 222 , 223., 224. izámu vonstok közvetlen vonatok Nagykanlzaa—Marburg (Maribor glk) között.
S.ISB 8-0(1 || 9-34 14 281 16-10 17-21 izem.V. 1! I6-50| 19-42 || 2114 azimu vonaloknál ugyanazok, mint s
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapesti VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapia hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort.
Magféléket
Hirsoh é« Szeg6
magüzletében legjobban vásárolhat
8694/1931.
Tárgy: Parkok és sétányok védelme.
Felhívás
a város közönségéhez!
A város a közelmúltban nagy gonddal és költséggel parkokat és ültetvényeket telepitett és még fog telepíteni.
Ezen ültetvényeket és parkokat ezúton is a város nagyérdemu közönségének védelmébe és oltalmába ajánlom és kérem, hogy ha egyesek részéről bárminő károsítás fordulna mágis elő: azt nyomban a városi erdőhivatal tudomására hozni szíveskedjék.
Nagykanizsa, 1931. április hó 30-án.
Dr. Krátky s. k.
2061 polgármester:-
8730/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
A tűzoltólaktanya autógarage toMalík munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel I. évi május hó II én déli 12 óráig kell a polgármesteri hivatal iktatójában benyújtani, vagy -oda postán beküldeni.
A kiírási műveletet hétköz napokon d. e. 10 és 12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1931. április hó 30-án.
m Polgármester.
1887/1931.
Hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város adóhivatala közhírré teszi, hogy az 1931, évi ebadó kivetési lajstrom f. évi május 3-tól I8-Ig közszemlére kitétetett azzal, hogy ezen idő alatt fenti lajstromot a városi adóhivatal helyiségében mindenki megtekintheti és a kivetés ellen az érdekeltek a közszemlére tétel
1-ső napjától számított 15 napon belül a városi adóhivatalnál benyújtandó és a vármegyei közigazgatási bizottságához intézendő felebbezéssel él lietnek.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1931. május hó
2-án.
Polay s. k,
2071 y izámvevó.
az igen t. butorvásárló közönséget, hogy nagykanizsai butoráruházuftkat
május hó IHn
Horthy Miklós-ut 4. szám alatt
megnyitjuk.
Szenzációs nagy választék.
Megbízható és szolid kivitelű legmodernebb bútorok. Minden várakozást felülmúló olcsó árak. Kivánátra legkedvezőbb fizetési feltételek
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Szombathely, Sopron.
Nromtlotl , Njomd, 6, Upltadó-VUlátahül fí.fyhm!^,. tVcMfe • KdroWV \' ---
71. évfolyam 100 szám
Nagykanizsa, 1931. május 5, kedd
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SxakwUfctt. nappal Suvii ol 2.. é||cl Cóul i.
Kiadóhivatal: Piai 5 szám. KuzSMljI Sókkladóhlvalal : Kouuth utu 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóllzeltal <ia . egy hón 1 pengi SO UlUí.
/ SftrkeMWaég 431. asám. (é||d 7».) leKton. ^ KlsdóhlVi|,| 78 Keulhelyl Ilók 22.
A magyar-román közeledés megbonthatja a kisantant egységét
AkUutaat konferenciája Bukarestben
Bukarest, májua 4 Vasárnap délelölt Bukarestben megkezdődött a kisantant konferencia. Délulán kit ülést Is tartoltak. Mindkettőt Btnes expozé|a töllötte kl, amelyben Középeurópa gazdasági szempontból való átszervezésének programmját Ismertette és hangoztatta, hogy s klsantanlnak egyöntetűen kell fellépnie Oenfben a népszövetségi tanácsülésen.
.4 Magyarerudagal való kapceola/ kléplMan
Bukarest május 4 (Éjszakot rddiójelentés) A bukaresti konferencia hétfői Illésén Benes azt Javasolta, hogy a Néps övetség má-jusi ülésén k ét konferencia összehívását kérje a kisantant Ezeken a konferenciákon a kereskedelmi és agrárállamok tárgyalnák meg ügyeiket.
A bukaresti kisantant konferencia egvlk célja különben a Magyarországgal és Oroszországgal való gazdasági kapcsola\'ok kiépítése.
A Tempa a némef-ourrdk vámunióról
Tárta, május 4 (Éjszakai rddiójelentés) A Temps vezércikkben foglalkozik a bukaresti kisantant konferenciával. Ezzel kapcsolatban kifejti, ho^y a tervezett német-osztrák unió igen veszedelmes helyzetbe sodorná Csehországot, Romániát és Jugoszláviát.
a mnön-magyar kifceledMa alap/a
London, május 4 (Éjszakai rddiójelentés) Egy bukaresti Reuter távirat romín-magyar közeledésie céloz. Kifejti, hogy a gazdasági válság közelebb hozza egymáshoz a keleteurópai államokul és ez alapja a román-magyar közeledésnek is. Ez a közeledés azonban lehelségts, hogy ne.n esik gyengiii, le fel is bontja a kisantant egységet.
A ntadelral zendülés kudarca
Budapeet, május 4 A madeira! zendülés kudarccal végződött. A zendülés vezetői az első ágyulövésre az angolok állal őrzött szállodákba meneküllek.
A bombaper vádlottjainak vallomása
Budapest, május 4 A Times belgrádi levelezője jelenti, hogy a honibaper vádlott|al visszavonták vallomásuknak Magyarország ellen irányuló részét Ezl azzal magyarázták, hogy a kérdéses kijelentéseket kínzással csikarták kl bclólük.
Ernszt miniszter, Scholtz államtitkár és Czettler képviselőházi alelnök Nagykanizsán
Enszt miniszter nagy beszéde a Katolikus Legényegyletben — Czettler képviselőházi alelnök a Katollkus^lépszövetség helyi megalakításáról — Scholtz államtitkár meghozta döntését a kórház-kérdésben — A szemészeti pavlllont kettéosztják — A népjóléti miniszter és kíséretének látogatásai
Crnuli Tartsunk ki és bizsunk I Isten azt a nemzstst nem hagyhatja s>!
Nagykanizsa, május 4
Jelentőségteljes nap|a volt vas.r-nap Nagykanizsa városának. Dr. Ernszt Sándor népjóléti miniszter látogatta meg a súlyosan küzdi határvárost, hogy a helyszínen Informálódjon a város helyzetéről és megtekintse a kórházat, amelyn k ügyét a h lyszinl szemle a\'apján kívánták eldönteni. Ernszt miniszter Zalaegcrsre;rő jltl gépkocsin Nigy-kinlzsára. Zilargerízegen Oyömörey György főispin vendége volt. A miniszter itt megl Hozatta a különböző jótékonysági Intézményeket, msjd fel ces e Pehm Jó s.f apálp:c.bánost
Erass/ mlalwter vamttrnap <16! is tón írkewrt KanlMöra
6 óra után futott be a gépkocsi Nagykanizsára, amely Ernszt Sándor minisztert hozta. Kíséretében voltak dr. Czettler Jenő képviselőházi alelnök, báró Kray István országgyűlési képviselő, OyömOrey OyOrgy főispán, Pozsogár Rezső orsz. képviselő. A miniszter és kísérete egyenesen a kegyesrendiek társházába hajtattak, me-lynek bejárata előtt már fogadásra készen várták a magas vendégeket dr. Krátky Istvln polgármester, Csáthy Oéza mura-kereszturi apát, Laubhalmer Alán j t-rási föszolgahi\'ó, Solymossy Oyula államrendörségl tanícfos, Eberhardt Béla tankerületi főigazgató, piarista háifőnők, dr. Cxmpesz klr. kör-Jegyzö, Kreutzer Ferenc kerületi esperes, a környék papsága, stb.
Dr. Krátky Ntván a város közönsége nevében meleg szavakbin üdvözölte a minisztert, úgyszintén dr. Laubhalmer Alán a Járás nevében. Dr. Ernszt szívélyes szavakban köszönte meg a meleg szívtl fogadta tást. OyömOrey Oyörgy föisptn ezulán bemulatta a miniszternek a fogadására megjelint urakat, ma|d Eberhardt Béla főigazgató kalauzohsa melletta;elökelőíégck visszavonult.k a részükre fenntjrlo t szobéikba, hogy az ut firsd.imail kipihenhessék.
a népfdléll mln/szter és kísérelte a KaioHHua Cegény-ejtyletben
Ernszt miniszter este fél 10 ór.i után Czettler Jenő képviselőházi al elnök, Pozsogdr Rezső, biró Kray István és Eberhardt Béla főigazgató kíséretében megie\'ent a Katolikus Legényegyletben, hogv a tiszteletére egybrgyűlt nagyszámú kalo ikus férfiakat meglátogassa. A megj. I ntvk soraiban olt láltük a viros. vezeiö-lársadslmáaak tagjiit, élén dr. Hegyi Lajos polgárme8terh. főjegyzővel. Vi-
haros éljenzés fogadta a népszerű minisztert és kíséretét, akit Eber hardl Béla főigazgató üdvözölt a Katolikus Népszövelség nevében.
Ernszt miniszter btszidt
Dr. Ernszt Sándor rendkívül meleg és közvetlen szavakban válaszolt. Elmondolla, hogy Pozsonyban mint fiatal káplán kezdte meg anná* Idején működjét, ahol a Kath. Legényegvletben is szerepet villáit A Kalh Legényegyletek az ő nagy missziójukkal akkor egész Európában fontos szerepet töltöttek be. Pozsonyból kerüli azután Budapestre, ahol a keresziéhy politikai mozgalmakban működött, de azért roloaen gondolata a Kath. Legényegyletekké vol». Ernszt miniszter ezután több mint fé.ó.\'ás beszédben fejtegette
az Iparosság nemzetfentartó erejét ./
Noha a mai iparosvllágban sok minden megváltozott, a gép háttérbe szorította a kézműves Ipart, az Ipirnak azonban még mai nap is arany talaja van A szociáldemokraták vezérei ugyin lekicsinylően nyilatkoztak a kisiparról, de azérl
a kis és középipar mindég meg fog maradni és a Jövőben Jelentékeny szerepet betölteni.
H.i az ember nézi a soproni dómot, a poz onyi székesegyházai, a kassai gólhikus dómol, égiszen le a brassói fekete templomig: mlndenü t nigy-szerű dokumentumait fogja látni az ipari produklu noknak, főleg a közép és kisipjrnak.
Az Iparosokból kerültek kl a Fuggerek, a Mediciek és sokan, akik az európai kuliura tényezői lettek,
Akáihány bíboros, érsek és mgy férfiak Iparos családnak gyerekei vollak, akik a műhely művészi légköréből merltetlék Ihletségüket Védjük a műhelyt, a munkások családi
tagságát. nemzet nagy és erős oszlopa a az Iparosság, amelyik hazafias és vallásos.
Majd kilér a vallásos éleire. A katolikusságra.
Ha mt katolikusok nem küldenénk e ktzáUtban akkor hamar letipornának bennünket.
Kell, hogy ami katolikus meggyőződésünket védjük. A legborzasztóbb támadás az orosz támadás a vallás ellen, amely az litent is kiszeretné küszöbölni. Majd beszélt a Katolikus Népszövetség mibenlétéről. Beszédét azzal fejezte be: Tartsunk kl és bízunk I Isten ezt a nemzetei nem hagyhatja el. Az Isten dicsőséggel koronázza meg azt, aki a végsőkig kitart.
Hosszan tartó éljenzés követte a
niniszler szí vall, aW dacára a fáradságos, hosszú útnak, eljölt, hogy nrglátogassa a kalollkus fér fiakat.
Báró Kray István ori\'.záegyűlési képviselő beszélt ezután az evangélium elveinek az egész vonalon való érvényesüléséről.
Dr. Czettler Jenő képviselöhizi alelnök több mint félórás nagyszerűen felépilei! beszédében beszélt n
Katolikus Népszövetség helyi megalakításának szükségességéről.
Fejtegette, mii akar a Katoliku: Népszövetség, mely minden válaSífalak nélkül keblére öleli a katolikusokat. Nagyon jó Jelnek veszem, — mon-d\'i\'t.i — hogy Ernszt miniszter ur éppen most Jölt le Kanizsára, amikor keresztelőre hívhatjuk az uj Kalh. Népszövetséghez, hogy kiterjesztheti reá áldó kezét, ó Is a magyar Ip r.\'S munkájának dicsőségét hangortalja. Hs kenyere nincs is a berlini szabónak, mindig van munkáia Berlinben a magyar szabásznak. Ó!yan munkái, mini amit a magyar iparon, a magvar munkíR alkoi: egyetlen nem zet fia nem képes alkotni. _
Ansorge Antal szólalt f:l ezután, aki a Katolikus Népszövetségnek sürgős megalakítását és a zalavármegyei katolikus nagygyűlés mielőbbi megtartását kivánla.
Oazdag Ferenc püspöki biztos köszönte meg ezután az illusztris szónokok beszédét,
Ernszt miniszter kíséretével háromnegyed 11 órakor hagyta el a Katolikus Legényegyletet az egybegyűltek szűnni nem akaró éljenzése és ünneplése közben. Ernszt minisztert láthatóan meghatót a a katolikus férfiak lelkes és meleg szívből J^vó ünneplése.
ZALAI KÖZLÖNY
193a m.
ájus 5.
Dr. ScOoliM államtitkár meg-érkezéie \\agykaolHdra A budapesti gyorsvonallal érkezeti éjjel Nag,kanl«*Jra dr. Schottz Kornél népjóléti államlltksr Is, hogy abszolválja beígért látogatását a a kírház-kérdcsben. Az államtitkárt dr. Králky István polgármester és a vátos előkelőségei fogadiák az állomáson, ahonnan a ,Centrál"-ba hajtatlak.
Dr. Emaxi mlsé/e a piaristák kápolnájában
Dacára idős korának, a kétnapos zalai ul fáradalmainak — a papminiszter hélfőn reggel már korán talpon volt, breviáriumát olvasta, majd a gimnáziumi kápolnában csendes szentmiséi mondott, amelyén a a növendékek és a teljes tanári kar, azonkívül a miniszter kísérete, dr Krdtky polgármester és számos előkelőség jelen voll.
jt népjóléti mlntamler éa ScQoltx államtitkár a kór-Oáxban
Rflvld reggeli után a piarista tend-házból Ernszt miniszter, Scholtz ál lamlitkár, GyBmOrey Oyörgy fői pán, Krdtky István polgármester és Ebet-hardt Béla főigazgató kíséretében a városi Horlhy Miklós közkóiházba ha,tatlak, ahol a teljes orvosi karral és tisztviselőkkel, a kórhíz igazgató fogadta az e\'őkelóségekct. Ernszt miniszter és Scholtz államtitkár az egész kórházat megtekintették. Dr. Krdtky István polgármej-ler behatóan ismertette a kó ház-problem:t, nevezetesen a szemészet kérdését, amelynek eldöntésére volta-képen Scholtz államtitkár le|0tl Nagykanizsára.
Mteqoiaóáott a kórsamI probléma
Dr. Schottz Kornél\' a gordiusl csomói aként oldolta meg, hogy
■ uemáwell pawillont kattiosztoHa olyképpen, hogy u alatt «imMí rásxt a ntgyiniiMl kapja, mlg a földúlni a szsméaisti Issz.
Vagyis a szemészet kérdése ugy lesz megoldva, mlnlahogy eredeti leg elgondolva lelt, hogy ne legyen túlméretezve. Ebből adódik, hogy a belgyógyászai Is két részre lesz osztva. az egyik pavillon a belbetegek, a másik a bór és netnibelegek részére lesz berendezve.
Mikor dr. Králky polgármester ulsll a nagy pénztelenségre, Scholtz államtitkár kijelentette, hogy
forszírozza a vármegyétől a 160.000 pengő hozzájárulást
A közkórház megtekintése után a minisrtrr (s kisírelc
a városi axcgényfiáxCox folytatta utjál, ahol pírosbetüs ünnep voll a szegények résiére a miniszter és kíséretének megjelenése. A magas vendégeket a szegényház főnöknője fogadia keresetien szavakkal. Ernszt Sándor dr., aki egy egész emberöltőn ál mindig a kisemberekért küzdőit, melegséggel érdeklődőit a szegények iráni, akiknek egyik-másikához kérdést is intézeti.
A Stefánia anya éa caecaemtí gouáoxó-lntéxetnél
Wlnkler Ernő dr. főrabbi, ügyvezető elnök Üdvözölte a magas vendégeket az intézel orvosai és védőnői élén. Lehet-e szebb hivatása a papnak, — mondotta — mintha azokat sz eszméket, amelyekel hlrdel: megvalósítja. Majd végigkalauzolta és megmu\'atta a megjelent előkelőségeknek az intézetei, a lejkonyhát és bejelenlelte, hogy legközelebb megnyílik a bölcsőde is, amelyre a miniszter támogatását kérte. Ernszt dr. nagy érdeklődéssel kisérle az intézel bemutatott munkásságát és legteljesebb elismerését fejezte kl.
a JóxMCt Sxaaatórlum Egyr-aUlct álapcnaalrben
kövesdi Boér Ousztávné elnökasz-szony is dr. Fodor Aladár igazgató-orvos fogadta a minisztert éa kíséretéi.
Boér Quszlávné közvetlen szavakkal köszöntötte a minisztert és a megjelent előkelőségeket, ma|d i«mer-tette az intézel áldásos működését Arra kérte a minisztert, hogy a helyi intézet leezálliiot! szubvenciója eredeti összegét adják vissza, hogy cél-kilUiési*nek eletet tehessen a dlspen-sair. Ernszt mini zlrr megfelelő in ét-
A magyar dal ünnepe Nagykanizsán
Dr. Králky István polgármester ünnepi beszéde
Nagykanizsa, május I
Vasárnap délelőtt zajlott le a közönség meleg részvételével a Polgári Egylet nagytermében az Országos Dalosán népség nagykanizsai ünnepe, amely Bzépségében és melegségében nagyban hozzájárult a magyar dal kultuszának még jobb megszeretéséhez. A megjeleni szépszámú közönség soraiban olt láituk a város vezető társadalminak-szine-javál.
A különböző nagykanizsai dalos-egyesületekből alakult kar Vannay Jinos városi zeneiskolai Igazga\'ó mesteil vezénylete alall rázendíteti a Hiszekegy-re, amellyel megnyltolla a magvar dal lélekemelő ünnepélyét. Mijd Kardos József klskanizsai levente nagy drámai erővel előadta Sajó alkalmi hazafias költeményét. Meg kell hagyni, Kardos kitett magiért. E\'őadási gyújtó, szíp és megkapó volt. Sík megérdemelt tapsol
Nyári
divatujdonságok
megérkeztek
SINGiR
divatáruházba.
kedést ígért.
Dr. Ernszt Sándor ezulán még több intézményi látogatott meg, majd eredell ptogramjához hiven délelöll egynegyed 11 órakor folytatta ut Ját kíséretével Zamárdl és Balatonsza badl felé, miután előzőleg gépkocsiját Bojlor József jónevü autószerelő műhelyében ansgyulra rendbe-hozatta.
Balatonszabadiban az ottani gyer meküdülőlelepet tekintette meg a miniszter, ahonan tovább ment a Pro-hászka-hadlárvaházal megtekinteni.
Ernszt mlniszler és a többi előkelőségek nagykanizsai látogatásától sokai vár trianoni Nagykanizsa közönsége. (B. R.)
A tábla is elutasította Prónay szabadlábrahelyezési kérelmét
Budapest, m&Jus 4 Prónay P.1I előtt ma délelölt hirdették ki a törvényszéken a táblának a szabadlábrahelyerési kérelmet elutasító végrését. Az ügyben holnap lesz a nyilvános főtárgyalás.
kapott érte. Majd az összkar magyar dalai következtek olyan előadásban, amelyre dalosaink méltán büs/.kék lehelnek. Valahogyan otl vibráltak a hallgatóság lelkei mélyén és megfogták a inasyar szív legérzékenyebb huilait. A hanganyag, a betanulás, a kidolgozottság t semmi kívánni valót nem hagyott hátra. Vannay igazgató kezenyomál lehetett látni a betanullságon és az egész előadáson. A hallgatóság kitörő tapssal fogadta és honorálta a nagyon szép dalelöadást.
Kimagasló eseménye voll a dalos-ünnepnek dr. Králky Islván polgármester, a XIV. daloskerület elnökének klasszikus szép ünnepi beszéde, amelyei közben-közben félbeszakított a zajos tetszésnyilvánítás
Dr. Králky Ünnepi beaaMe
— Az Országos Migyar Dalosszövetség minden alkalmat megragad — mondotta, hogy a magyar dalos-ügyet megszerettesse a nagyközönséggel és felhívja a magyar dal kultuszára a figyelmei. Ezl a célt srol-gálja a mai daloslinnep is. Csonka-otBzág minden falujában, minden
Egészségét és vagyonát menti:
váiosában ma felharsan egyidejűleg az ég felé a magyar himnusz, hogy országszerte hirdesse a magyar dal szépségét, színvonalát, erejét és á dalosegyesűlet nemzell munkáját. Nekünk ma fokozott kötelességünk, hogy a magyar dalos ügyet felkaroljuk, hiszen Nagykanizsa a magyar dalos kerületek egyik székhelye. Amikor elfogtaltrm a kerület elnöki székét, első kérelmem volt, hogy a mutatkozó egyenetlenségek megszűnjenek Örömmel állapítom meg, hogy megfogadták szavamat és ma a dalos testvérek harmonikus szeretettel szol-gáljáka magyar dal kultuszának ügyét. Mindenki, akinek csak a magyar dalhoz valami köze van, önzetlenül, szent együvétartozással szolgálja a nagy U^yet. Kifelé demonstráljuk a magyar dal egységét. Kéri a közönséget, fogadja szeretettel a magyar dalosokat, a magyar dal ügyét és támogassa-ut teljes erejével. A dalosszövetség nagy missziója : a dalostestvérek egyesítése, a zenei, a dalkultura fejlesztése. Még a mai nagy kenyérgondok mellett sem sza bad megfeledkezni naRy feladatainkról. Mert nagy missziója és feladata van a da\'o-egyesüeleknek. A dil egy magasabb atmoszférába viszi az embert és amikor az ajkak összecsengenek, a sziv is összhangba csendül és o\'thonos érzésben, hazafiad együttérzésben összeolvad a magyar szív. A válaszfalak összeomlanak és minden dalos érzi, hogy egy nagy családnak a tag|*.
Trianoni elesellségünkben különösen nagy dolog ez, hogy a sorsközösség tudatát ébressze fel bennünk és megszűntesse a falakat és hogy mindnyájan egy szent érzésben összeforrunk, hogy mindannyian egy haza gyermekei vagyunk.
A polgármester beszéde óriási listást váltott ki. Sajnos, hogy szűk terünk nem engedi meg annak teljes, szószerinti közlését.
Majd szivbemaikolóan, ünnepi áhítattal felcsendült az összkar Imádság-Bzerfl fohásza:
— Hazám, hazam ... amely a lelkek mélyéig hatolt.
A gyönyörű dalosűnnepély a magyar Himnusz akkordjaival ért véget.
Szépművészeti Kiállítás
Magyar Mesterek Müveiből IV.
Nagykanizsán
Szinte felujjongott Nagykanizsa kultur larsadalma, amikor vasárnap délután\'megnyílt Csók I tvén és társaságának képkiállitása a Polgári Egylel diszbe OltOztetell nagytermében. Njgy és örvendetes esemény ez a tárlat a kanizsai kulUir-hislória annaleseiben, ahol évtizede nincs feljegyezve a magyar festőművészet legbüszkébb értékeinek Ilyen nagyszerű felvonulása. Pár éve, mióta a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör egymás ulán rendezett különféle tárlatokkal igyeksrlk ebben a városban leikelteni és ébren tartani a képzőművészetek iránti szélesebb és aktívabb étd k\'ődésl, — azóta a nehéz anyagi viszonyok állal táplált közöny és visszavonatta jege mintha megtört vulna a kanizsai publikumban, amely vaia-nikor (1906) első voll a ban, hory falai közt díszes külső-
ha házát, nedves lakását szárazzá leszi az örökre biztosan ható i,Bibar-F", teljesen szagtalan fehér sz getelö anyaggal. Beszerezhető alegtöbbépülelfa.épitésianyag és festékkereskedésben
1931. május 5.
Zalai közlöny
ségek melleit, minden más várost felülmúló sikerhez juttatta a Nemzeti Szalonnak Kanizsára érkezeti művészeit. Ezeknek a kanizsai kullur-életben dladtlmasan úttörő időknek hangulatát, az abszolút m(lvés:et nyújtotta n.igy élmények áhítatos örömét adla a vasárnapi megnyíló a kanizsai közönségnek, amely szokat tan tömegben jelent meg a tárlaton, magában egyesítve Nagykanlisa társadalmának és hivatalos éleiének vezető színe-javát.
A vernissage alkalmából az azt rendező Irodalmi és Művészet! Kör megnyitó ünnepséget íendeze\'l Be-vezelőül Pécsi Pilch Dezső frstő-müvész a kiállító művészek képvl seletében üdvözölte a kanizsaiakat és kifejtette a tárlaton képviselt művészek, mint zári csoport sikeres külföldi és\' belföldi törekvéseit a magyar festőművészet reprezentáns értékelnek megismertetésére. Róina, Belgrád, stb. állomásai után most épen Bukarestben áll ugyanennek a csoportnak Miklós Kir. herceg védnöksége alatt megnyílt, fényes kiállítása. A magyar városok sorában pedig Nagykanizsa a negyedik, ahova a nemzeti kullura értékes részét jelentő kép-anyaggal eljöttek. A tárlatot dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző nyitotta meg. Milyen szántó gondolatokból fejtette ki
a magyar kultura kincseinek Jelentőségét, ezek között Is az alkotó művészetek nyújtotta nemzell értékgyarapodás történelem épilö erejét. Majd üdvözölve a kiállító müvásze-kel és az liodalmi Kör vezetőségét a tárlat megrendezéséért, azt megnyitotta. Az Irodalmi Kör Vegyeskara legszebb sikerei egyikét aratta Ketting Ferenc vezénylésével abban a szinte maga«lo»»tiangulatban, ami a ver-aissage Mzönségél a nagyszerű ízléssel\'(taandezett képek között eltöltötte.
A tárlaton Csók István, Glatz <0«kár, Fényes Adolf, Koszta Józsel, dr. Kunfy L<|os, Pécsi Ptlch Dezső, Szőnyl István, Vaszary János, Vais Elemér, a C6oporl tagjai és a kanizsai művészek közül általuk meg hivolt Noll József és Kelting Ferenc (mindkeltejükel lanl\'ványi kötelék füíl a csoporthoz) képei szerepelnek.
A kiállítás érdemi méltatására legközelebb visszatérünk.
A tárlat a Polgári Egyletben e héten CRész napon át nyílva van. A vásárlás máris megindult, mert egyrészt Ilyen képek megszerzésére belátható időn belül nem lesz alkalom K.nlzsán, másrészt a képek egy esztendei és Igen kedvező részletekre is megszerezhetők.
-Az oltéroi«hogy borzalmai drámá-jénalr gyanúsítottjait a csendőrség ma hozza be Kanizsára
Hegedűs Ferenc azt vallotta, hogy ő ölte meg mind a két gazdit
Nagykanizsa, május i Vasárnapi számunkban néhány sorban beszámoltunk arról, hogf az Oltárcl Burgó-hegyen véres dráma játszódott le, amely két ember halálával végződött. A véres tragédiáról a következőkben van módunkban ma beszámolni:
Varga József és Varga Bálint ollárci gazdik a hegyre mentek dolgozni többedmagukkal. Mikor teste munkájukat bevégezték, hozzájuk csatlakozott Kutfe] János és Hegtdűs Ferenc ugyancsak ollárci lakosok. A négy ember az egyik pincébe meni, ahol ugylátszik Iváshoz láttak. A négy ollárci ember egyszerre csak összeveszett. Hangjalkat messzire leheteti hallani, majd elcsöndesüli minden A szomszédok semmi gyanúsat nem láttak.
Hegei!U« elwttfl/a magöt
A sötétségében azután Kútfej János és Hegedűs Ferenc kijotiek a pincéből és hazatelé indultak falujukba. Egyszerre csak Hegedűs, aki duiva, izgága ember hiréoen áll a faluban, ódaszólt Kútfejhez:
— Bussa István csak egy embert gyilkolt meg, de én kettővel végez-■teml
Nem vették észre, hogy e kijelentést a sötétségben meghallotta Felső Ferenc ollárci gazda, (aki az eljárás során mint egyik legterhelöbb lanu fog szerepelni) és Így tovább folytatták utjukat. A községben az egyik istállóban lefeküdtek és a legnagyobb nyugalommal aludtak.
FeMe elesik a ketíöa gyilliOMdgii/
Amikor másnap reggel Husz Ist-
ván borsfái gazda az oltáid begyen keresztülment az egyik pince elótt két borzalmasan összeszurkált holttestet talált, akikben Varga József és Varga Bálint hulláira ismert, Mindkét holttesten számtalan késszurás nyomai, az egyiknek a leje egy tőrrel keresztül volt szúrva. Mindkél holttest merev volt már.
Husz besietett a községbe, ahol a borzalmas felfedezésről jelentést tett a községi elöljáróságnak. Rövidesen kijöttek a helyszínre a hatóság emberei Lukács János jegyzővel, maja a bánok8zentgyörgyl csendőrség egy járőre, akik megindították a nyomozást a titokzatos ügyben.
A nyomozás eredményekép ugy Hegedűs Ferencet mini Kútfej Jánost a csendőrök őrizetbe vélték. Kihallgatásuk alkalmával Hegedűs Ferenc azt vallotta, hogy ö öt le mtg mind a két gazdát, akiknek holttestét kidobta azután a pincéből.
RAK
•II Ittnnle, hogy a PALM A kaucsuksarokmlnden ember számára megváltást Jelent, hacsak egyszer Is viselte. A PALMA kaucsuksarok kíméli az Idegeket és megtakart\' ja • dpőlavltásokat.
Hogy miért lette, arról nem nyilatkozott. A csendőröknek azonban az a gyanujt, hogy Kutlej is részt vehetett a drámában.
Hogy mi történt a pincében a négy ember között eddig még nem lehetett megállapítani, azt a további vizsgálat lesz hivatva kideríteni.
A két szerencsétlen áldozatot >a lelenyel Járásblróságl bizottság jelenlétében
leiboncolták
és a boncolás jegyzökönyvét beküldték a nagykanizsai kir. törvényszék vizsgálóbírójának. A boncolás megállapította, hogy
a szerencsétlen áldozatoknak a leje kapával és lejszé-
vel teljesen össze van vagdalva
az egyiknek a feje tőrrel lett keresztül siurva.
A két gyanúsítottat a csendőrség bevitte a letenyel kir. járásbíróság fogházába. Mindkettőt több ízben kihallgatták. A nyomozás a legszélesebb mederben tovább folyik a dráma minden részletének kiderítésére.
A csendőrség ugy Hegedül Ferencet, mint Kútfej Jánost varraverve még a holnapi nap folyamán szállítja be a nagykanizsai ügyészségre.
A Burgó-hegyi véres dráma az egész letenyei járásban nagy megdöbbenés! keltelt.
Budapesti NemzetkSzi vásár május 9—18.
Az utolsó 10 ív Ipari tajtddáaáaek áltngó bemutatója. 300 gyáripari aiakrna, a mezőgazdaság éa a kézn (Üpar termékeinek felvenuláaával. Nemzeif paftllonok a kai földi Ipar számára.-SOOrtoe KMzáet kedvezmény májua 4 tál 26 lg • magyar vaauU ím hajózási vállalatoknál, valamint • MAVART asrtobtiaz voialaln. PelviUgosltáa éa vásárlgazolvány kapható: Budapesten a Váair Irodinil, V, Alkotmány u. S. Nagykanizsán: H.g,k.«l«..l Takarákpáaalár R. T.-aaél
Levágta a vasárnapi személyvonat egy Ittas galatnbokl legény jobblábát
állomásra, a vonat már indulófálben volt, ugy hogy nem volt már Ideje jegyei váltani Az ismerőseinél beborozott legény amikor látta, hogy már indul a vonat, jegy nélkül is lel akart szállani és odarohant az egyik III. osztálvu kocsihoz. Zsovaj Mihály amikor fel akarl ugrani, elvesztette az egyensúlyát és a következő pillanatban oly szerencsétlenül esett a vonal alá, hogy
a kerekek levágták a Jobblábát.
Azonnal leintették a mozgó vonatot és Zsovai Mihályt eszméletlen állapotban húzták ki a sínek közül. Szerencsére egy orvos Is akadt a közelben, aki, hogy megakadályozza az elvérzést, elkötötte a legény lábát. Zsovai Mihályt még azzal a személyvonattal Nagykanizsára hozták és itt a mentők beszállították a városi közkórházba. Hétfőn déklött amputálták a jobblábát, ugy hogy aiost már tul van az életveszélyen.
A szerencsétlenség gyében nyomozást Indított a sávolyi csendőrörs.
Nagykanizsa, május 4 Megdöbbentő szerencsétlenség történt vasárnap este 8 óra tájban a sávolyi vasútállomáson, ahol a Nagykanizsára jövő személyvonat levágta egy galamboki löldmüveslegény jobb lábát.
Zsovai Mihály 28 éves galambaki löldmüveslegény vasárnap meglátogatta Sávolyon lakó ismutelt. Az esti személyvonattal be .akart jönni Nagykanizsára, de amikor kiért az
SALVATORFORRÁSa vese, hólyag, reuma gyógyvize
a hsnsasaa oiapaSákat feloldja és Mfaaak MfaáMaát naaekaUliaaaa . ■ aeaasáa n,lP|v.,FlM,. Rudanaat. V.. Zoltán-utca 8. ujd.lm.k.t meguttssUtl • HS*. áa hóly.ghomek.t •IMv.lH • oakarUagak a,é«yKalai UzlelvezetOSég , UUUSpSaT, AOlun urau m.
ZALAI KÖZLÖNY
lfól. má|m t.
FELÖLTAlT UTCAI RUHAlT FÉRFIÖLTÖNYEIT GALLÉRJAIT TISZTÍTÁSSÁ
SPECIÁLIS SZARAZ TISZTÍTÁS.
cbémszinO ruhAk
legújabb móbszerinti crémezése
ff
■nál
Elsft mgyknliul eelyemkelme, textilfestő éa v egy tiszti tó Oum
NAPI HjRjK
NAPIREND
Május T, kedd
Kóm katolikus: V. plu: p. Proli.(Ina: Oottbard. Izraelita: Ijar hA 18
Vároal Muzeum éa Könvvtár nyílva
csülör lökön és vasárnap dilelóU 10-161 II Ariig.
OyógvazorUrl éjjelt szolgála!: I. IM végiig sz .Őrangyal* gyógyszertár Deák tér 12.
Szlmfónlkus zenekari é< énekkari hangverseny a Városi Szlrházban este 9 órakor.
Uóztördö nyitva reggel 6 ólától «als S óráig (bétfft, szerda, péntek déluKi.. kedden egész nap aóknek). Tel.: 2-13
Idtflárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-I gjrelő lelontéieW : Héilón a MfnttUk-Ití: Revpel 7 órakui +16, délután 1 ólakra +22 2, este 1 órakor +IV6
fVMul : Reggel tlsiU, délben borult, eale Uazta égboltozat.
Siillrány Reggel dé l, délben éa este nyugati széL
(tílnukat rddhijtltnttil * r .tom oia-slal látását Jel.stOs *Ulag Mt sárbatá kalyl alsatarakaai.
— Szimfonikus zenekari és énekkari hangverseny. Ma este pontosan 9 órai kezdetlel szimfonikus zenekari hangverseny lesz a Városi Színházban, melyen Beethoven I. szimfóniája is műsoron szerepel De előadásra keiOl a kiváló magyar komponistának, Hollósy Kornélnak modern nagy zenekarra Írott Diadal-ünnep c. műve Is, melynek ez alki-lommal lesz első előadása Nagyka nlzsán. E művet a világháborúban Brest-Litovszk várának tevétele alkalmával itta a komponista, ki maga is a küzdők soraiban volt. A műsor egyik legpompásabb száma lesz ez a mű, mely a modern nagyzenekari hangszerelés gazdag eszközeivel nagy hatásokat váltott ki eddig mindenütt. A zenekart Vannay János, a városi zeneiskola lgazgató|a vezényli. A hangverseny keretében fellép az Irodalmi Kör vegyeskara is, Ketttng Ferenc vezénylete alatt és 2 pompás számával fogja a gazdag műsort változatosabbá lenni. Jegyek 60 fillértől I 60 P ig a Váiosi Színház pénztáránál válthatók. A hangverseny líszla jövedelme jólékony célt szolgál: a kormanyzóné Ólöniéllósága védnöksége alatt álló .Brzsébei-Olthon" javára lógják azl lorditari
— Országos vásár Nagykanizsán. Ma lartják meg a május havi országos vásárt Nagykanizsán.
— Névmagyarosítás A belügyminiszter megengedte, hogy Safra Richárd nagykanizsai délivasuii műszaki segédliszt családi nevét Sdfrán-ra változtasaa.
— Uj gazdasági tudósító A földművelési miniszter Höfter R ij-inund zalamerenyel lakost a nagykanizsai Járás 4-ik körzetére a gazdasági tudósítói liszttel megbízta.
Pedagógiai szeminárium Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 4
A mull évben pompásan sikerült pedagógiai szemináriumok atra készlelték az illetékes körökéi, h gy az idén is megrenduzék azokat N<gy-kanizsán. A mostani pedagógiai sze-mlnáiiumol niá.us 6-án a Rozgonyi-utcai Iskola lóinatermét en délelőtt 9 órai kezdettel tartják meg vitéz Barnabás István klr lanfeüiyeiő elnöklete alatt. Előadók; Plánder Boldizsár : A történelemtanítás módszere. Történelemtanítás a VI osz tályban. Önbírálat. Hozzászólás. Po-leslnszky Emil: Tornaóra a II. leányosztályban, a mozgásos, torna bemutatásával. önbírálat. Hozzászólás. Huszár Qyózö: Hibák a II. osztály számtani tanításában. Kovács Ferenc: Az aLml iskolái énektanítás. Ének-tani ás a IV. osztályban. LttUk B.-la : Népkönyvtárak helyes használata és gyakorlati alkalmazása a népművelés erdekében.
— A városi zeneiskola növendékhangversenye. Csütörtök este pontosan tél 9 órakor tartja a zeneiskola magyar szerzők müveiből álló műsorral növendékhangversenyét. A programban elsölzben szerepel luvós quartett és fuvósqulnlelt, mely külön érdekességei iá az estnek. Jegyek 50 fillértől y-lg a Krátky-tözsdé-ben vállhatók.
— A kórházi kápolna építésére
dr. Kiss István njug. kúriai bitó 10 pengői küldőit beszerkeszlöségünibe. Ugyszinlén Krlzsala Ferenc emlékére Oazdag Ferenc püspöki biztos 50, Megyesy Ferenc és Nagy Lijosné Budapealtől 5—5 pengői. Rendeltetési helyére Juttattuk.
— Szerenád dr. Tholway tiszteletére. A nagykanizsai Vas- és Fémmunkás Dalárda is kivette a részét az I. sz. postahivatal közsze-reletben álló főnőkének ünnepléséből névnapja alkalmából, amikor Büchler Mór karnagy vezénylete alall vaaárnap este szerenádol adott dr. Tholway Z igmond főfelügyelő tiszteletére.
— Az aszlaloslparosok szakosztálya felkéri tagjait, hogy május 5 én este 8 órakor az Ipartestület székházában pontosan meg|elennl szíveskedjenek a szakosztályi szak-ülésre.
— 48-as ezredbajtársak Összejövetele. Mar több Ízben közöltük azt a nagyszabású összejövetelt helyeseden voll 48-as ezredbajtársak budapesti östzcjövetelét, amely május hó 9 és 10 én zajlik le. A zalai és a nagykanizsai egykori ezredbajtár-sak nagyban készülnek az ularásra. Hogy egyöntetű legyen az utazás, (elkéretnek mindazok a bajtársak, akik az összejövetelen részt akarnak venni, hogy jelentsék ezt előzőleg vitéz Tóth Bélánál, hogy megfelelően Intézkedni Ithessen. A nagykanizsaiak e hó 9 én esle 8 óra 30 perckor indulnak Budapestre.
— Kifosztották a Czája cirkusz bflfféjét. A Czd/a-cirkusz büffise hétfőn délelőtt bűnvádi feljelentési lett a nagykanizsai rendörségen ismeretlen lettes ellen, aki az éjszaka folyamán kifosztotta a bűflét. A te:tes leverte a cukorkás láda lakatját és onnan mintegy 100 pengő értékű édességet elvitt. A lopás agyében nyomozást indított a rendőrség.
A gimnáziumi oserkéez-délutáis
Meleg siker jegyében zajloil le vasárnap délulán a napy-anizsal ke-gyesrendi reálgimnázium cserkészcsapata és iljusága állal rendezett műsoros délu\'án. S épszámu és előkelő közönség töltötte meg délután 6 órakor az intézet tornatermét, hogy gyönyörködjék a fiatalság művészi törekvéseiben. A pazar műsort Amt-mann Pál prológusa nyitotta meg, majd az ifjúsági zen:kar ragadta mag.-ival pompás összjá éka rév .-n a hallgatóságot. A sokai Ígérő ifjúsági énekkar is meleg sikert aratott énekszámaival. Begldsdn Andor Reznlcsek József zongorakisérele melleit ad\'a eló Mendelssohn: Vasárnap reggel című dslál lelkes laps kíséretében. A minden tekintetben kifogástalan műsort humoioj jelenetek és kit komédiák tarkított, k, melyekben Kiss Anial, Vlncu László, Pdzkovszky Rezső, Parii Gábor, üoldschmldt László, Kardoss Kálmán, Józsa János Wagner László, Szigeti József, Baán Jenő, Schuller József és Polgár J nos nyújtott k udásuk legjavát. A kliünően sikerült előadás tiszta jövedelmit a cserkészek nyári táborozására fordltja a rendezőség.
Strém Károly
oég
közli, hogy két éves vágású, száraz, la eitrkaiábla ... P 44 20 „ Is tílgjbaiákla P 40 -» la cterioroiffa p 34—
. talplalorgáci...... P 25 60
„ II. oszt. ioroag (fejsz, botla) ...... P 1M0
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva. Ezen kivételes olcsó árat csupán nlus hó elsejéig való leszálli-sra és készpénzfizetés mellett tarjuk.
Aprított la mlr 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 kg.-kint.
Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi Iro dába juttassa. (Sugár-ul 20. sz. Telefon 127.)
— Príma minőségű férfi ruhaszövetekben nagy választék Slnger divatáruházban.
— Oyermeket gázolt az autó. Súlyos kimenetelű autóelgázoláa történt vasárnap délután 6 óra tájban a Károly-lakianya elölt. Három kisfiú játszadozott az úttesten, amikor arra jött egy nagykanizsai bérautó, amelyet Jordanlcs József sofför vezeteti. A gyermekek közül a karikázó Frontig Károly 12 éves kisfiú nem vette észre a közeledő autót, mélyítek sárhányója elkapta. Jordanlcs József soflör, amikor láita, hogy cl-utötle a gyermekei, a kis sérültet azonnal maga mellé vetle az autóba és beszállította a közkórházba. Az orvosok megállapították, hogy a kisfiú súlyos belső sérüléseket szenvedett. A nagykanizsai rendőrség megindította a nyomozást annak tisztázására, hogy a szerencsétlenség Ügyében kit terhel a felelősség.
E"n Utalvány
ellenében a ■ftth\'MM-Url •xlnpari
a fóvéros legjobbéslegolcsóbb szlnhéza
előadásaira a Zalai Közlöny minden olvasója
2 áfa kedvezményei ára jegyet válthat
Zenekari ülés P 2\' Zsöllye és péholyülés P 150.
Érvényes májat 1—20 lg.
É-Icslljük a m. I. vevőközOnséget, hogy a raktárunkon levő nagymennyiségű különleges\' boi olvakések leghíresebb solingeni gyárakból, eredeti védjeggyel, haj- és szakállnylró gépek, ollók, tyukszemvágó kések, borotva fenószljjak, mindennemű szabó-ollók, zseb és kerti kések, ló- és marhanylró ollók stb. áruinkat mélyen Isszálli-tett érakon árusítjuk, valamennyit szavatolás mellett.
Tisztelettel
Májon Testvérek
Nagykaiiizea, Erzsébet-tér I. szánt alatt.
mfikőszőrOlde és acéláru üzlete
1931 május 5
ZALAI KÖZLÖNY
— Volt kanizsai kereskedel-mlsták budapesti Összejövetele. Tiibb alkalommal Irtunk m ir a N tg,-kaniznai Felsőkereskedelmi I kólát Végiéit Tanutók Szövetségének működéséről. Ennek a szövetségnek Budapesten is működik egy csoportja, amelynek közel 200 tagja van. A volt kanizsai diákok egyesületének lövárosl csoportja igen élénk és sokoldalú tevékenységet fejt kl. Anyagi nehézségekkel küzdő tagjainak segélyt nyújt, állástalan taglalnak elhelyezést szerez. Szociális léren való működésén klvUl nagyvonalú és jelentós társadalmi életet folytat a budapesti csoport. Minden hónapban társas összejövetelt rendez, amelyeken igen gyakran jelennek meg vendégként a Budapesten idötö kanizsaiak is Társadalmi eseményt jtlentenek etek az összejövetelek a tóvárosban, mert minden alkalommal Ismert és neves előadók tartanak előadást. Az elmúlt esztendőben többek között dr. Schack Béla udv. tan., kir. főigazgató, dr. Mezó Ferenc, a szellemi ollmplász ba|nokí«, dr Helnrlch János, a Budapesti Kereskedelmi Akadémia Igaz gatója leientek meg az eiőidói asztalnál. Nagysikerű hangversenyt is rendezett a budapesti csoport az elmúlt télen kél Nigykanlzsáról származó nagynevű művész, dr. Orováné Bodó Klári hangveraenyénekesnö és Dános Lili zongoraművésznő közreműködésével. Mlnd-n t.klntetben legsikerültebbnek Ígérkezik azonban a május havi összejövetel, amelyet ünnepélyes keretek kízOtt május 9 én este 9 órakor tartanak a Royat szálloda .Pálma" termében, amikor is Nagykanizsa országgyűlési képviselője, dr. Kállay Tibor nyug. pénzügyminiszter fog előadási tartani. A budapesti csoport elnöksége meg-hivla az összejövetelre dr. Krátky István polgármesteri és Nagykanizsa közön-égét. A Nemzetközi Vasárra Budapestre utazó kanizsalak minden bizonnyal (elhasználják az alkalmat, hogy ezen az estén megjelenjenek Aki meghívóra Igényt tart, fordul|on a felsőkereskedelmi iskola Igazgató ságához Nagykanizsán, vagy a szövetség titkárságához Bud-pesi, Vili\', Főherceg Sándor-utca 18 (Telefon : József 336-78)
«= Eljegyzés. BrBll Annuskát Nagykanizsán eljegyezte We/.izOyu\'a.
— A zalaegerszegi Notre Dame leánynevelő Intézete legmodernebb bertnde aéatt Internált]siva! kapcsolatos Unllóképió I. osztályra ás a polgári Iskolára felvétetni óhajtók kéivényüket az Intézet Igazgatóságához nyiijtaák be A képzó I. osztályául folyamodhatnak hadi rokkantak és hadi orvegyek M ével betöltött, Jó bizonyítvánnyal bíró leánykái la, akik ai Igazgató felter-lesrtéaére évi 420 pengi segélyben réaze-Wlhetnek. HaW tarlásdl| 70 pengó. Nőtte Dame Igazgatóság, Zalaegerazeg.
- Elütött ■ kocsi egy gazdálkodót a Magyar-utcában. Szombaton este 9 óra tájban a Migyar-ulcábanj Bartol Ferenc 64 éves gazdálkodó haza akart menni a Varasdl-ulca 33 szám alatti lakátára. A rossz Járda helyeit lenn haladt a kocsiúton, amikor egy hátulról jövő kocsi elütötte. A szerencsétlen embert, akinek eltörött a Jobblába, beszállították a mentők a közkórházba. A gázolás ügyében nyomozást indít a rendőrség.
— Az ingyen autó Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Szabó Antal sportüzlete.
Május 11 lkén — hétfőn — nyílik meg Horthy Mlklós-ut 4. alatt a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzáció lesz olcsó •ral és nagy választéka.
vasar
Áruházban.
Olcsó árak minden osztályon.
Tájékozásul a sok közöl közlünk néhány árat:
ZaebkendA, szép szines széllel.......—<>0 P
Szerbváazon, jó minőség, függönyre és gyermek
fehérneműre...........—-4S „
Karton, igen jó minőség, szép mintákban .... —-88 „
Bourette vásson, nyári uriruhának a leghálásabb 1*40 „ Cérna szBvet, divatos mintákban, női ruhára igen
alkalmas.............1-40 „
Kerti abro.x, jó mosó, szép színekben .... 3*80 „ Divatflanell takaró, nagy ágyakra, gyönyört! mintákban, szép színekben........B-— „
Műselyem nöi ruha, fess faconokban, divatos
szegődiszitéssei..............8-80 „
Rfii eiAkipanf, gyönyört) színekben, elegáns, fess
kivitel............. . 18\'— „
M&i bőrkabát, a legdivatosabb viselet, elsőrangú
minőség . ............8B-— „
Szabott árak. Készpénz árak. Nagy maradék árusítás
Áruházban.
ZALÁI KÓZLÖNV
1531. május 5.
Eméuléul gltMguif, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, mirigy-betegségek, bőrkiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a természetes „FéreseKuef\' keserttviz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vwér-férfla meggyőződött arról, hogy a valódi Perese lóziel viz hatása mindig kllünöen beválik. A Fereae Iónét keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűzletekben kapható.
Fagylalt és jegeskávé
a
Kertész cukrászdában.
SZÍNHÁZ
Várjuk a színtársulatot
A színlapok ki vannak ragasztva, szombaton este megnyílnak a színház kapui. A város levegőjén szinte megérzik, hogy a közhangulat élénkebb, valahogyan felvidított bennünket hogy a ml kedves és kitűnő pécsi társulatunk — sok kőzlük-régl Ismerős— a közeli napokban bevonul és 1 —2 hónapra elevenséget varázsol ebbe a ml csendes váiosunk-ba. A bérleigyü]tés már Innen-onnan befejeződölt, most folynak szorgalmasan a bejelenlések, hogy kinek van egyszobás, kinek van kelszobás és kinek van szobakonyhás kiadó lakása. Nem Is hinné az ember, hogy ezek a szobatulajdonosok milyen válogatósak Van olyan is, aki klfejezellen csak a bonvlvánt akarja lakónak, van viszont, aki kiköti, hogy csak Biharit fogadja el. Az Egri Bertáért hárman -jelentkeztek, Har-ezos Irénért tizenegyen, de talán egyetlen tagja sincs a társu\'atnak, akit név szerint ne kívántak volna „szobaurnak". Csodálatos, hogy a társulatnak kél lag|a Iráni — bár azok Kanizsán teljesen Ismeretlenek — ugyancsak löbben jelentkeztek, de minden jelentkező szőke és mindegyik színésznő akarna lenni. Ez a két tag: Krémer Ferenc és Nagy Oábor. — Nagy ö:ömmel várjuk a vidék legjobb müvészleslOlelét.
Hl savanyu ■ bori, vegyibe
REGEDEI
vizzei, mely a legsavanyubb bort is kellem*\'Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
MiSai
Kiráiy-Mtca 81. „
VHH Y.l.lon áfO
SfOK I ELET
Az NTE döntetlenül játszatta Kaposvári / Turul SE-vel
Magyarország - Ausztria válogatottjai, Bgyancsak döntetlen — Tenntszben Olaszország győzött Magyarország ellen — A kanizsai diákok gyengén szerepeltek Kaposvárott
KTSE-NTE 1:1 (1:0)
A tavaszi BzezonbíW-a* etső pontot adta le hOrd^pátyán-az NTE és hozzátehetjük,*ogy»<ttiígérdeiá«Hen. «Az erősen -feljaWIt\' \'Turul az \'«tső pinttől kezdve -maginál tartolta a fáték lrányttását és sorozatos támadásokkal lepte meg az N-TE-t.
Az NTE a beteg Klein helyeit a különben csatárt játszó Oaloghol siífepelteite beck poszton, aki a -neki teljesen szokatlan helyen gyen-gén"stwepet»é» tgy a Turul csatárok könnyen teremtheltek veszélyesnél veszélyesebb helyzeteket. Szerencse, hogy a Turul csatárok lövő-tudománya gyenge lábon állott, inert külOnben löbhgólos győzelemmel térhetlek volna tiaza.
Az ets5 félidő lü. percében rug|a a Tilrul rvtfttő gólt. A Turul csa tár kapumellé larló erős lapos lövését Csondor fogni akarja, de kiejti és a résen álló csatár az üres kapuba \' (la. A gól nagyon meg/avar|a az NTE-t, ugy, hogy egész mérkőzés alatt az egész csapaton az idegesség jelel mutatkoznak.
A II. félidőben alkalma volna az NTE-nek többször is gólszerzésre, de a csatárok a legbiztosabb gól helyzetben Is hibáznak, vagy a kitűnő káposvárl kspus védi a biztos gólnak látszó labdákat. A 40. percben születik meg a kiegyenlítő gól, amikor is Jakubecz átadását Pum laposan, védhetetlenül a hálóba vágja. A hátralevő néhány percben hatalmas NTE finis, de Antal még 3 lépésről sem tudta a győzelmet jelentő gólt belőni.
Csondor a kapott gólnál hibázott, különben biztos gólnak látszó labdákat védett, Engelleiler a mezőny legjobbja, a halfsorban Kudich és Radlcs játéka érdemel említést.
Spilzer bíró mindkél fél megelégedésére, kifogástalanul vezette a mérkőzést. (Kaprlc)
Magyarország—Ausztria OiO
50 000 néző előtt, Wienben játszották a mérkőzést. Az első félidőben a magyarok, a második félidőben 8z osztrákok voltak fölényben. Mindkét c-apatban a védelmek nyújtottak kiválót, mlg a csatársorok
fyenge játékot produkáltak. A mér-őzést vezető bíró egy, az osztrákok állal is jogosnak elismert 11-esi nem ídott meg. A mérkőzés hőse az újonc Oalllna magyar kapus volt, rajta kivül Mindi és Dudás nyuj lottak rendkívülit. A szeszélyes szél és a csomós fű rontotta a játék nívóját. A cMttfsOrbaif hiányzott az Irányiló Avar.
VaaArnapI aradménjak
I. Hga:
Pécs Baranya—Vasas 0:0. Válogatott eredmény, válogatott unalom.
Kispest—Bocskai 3:1 (2:1). Kispest mindent elsöprő lelkes, határozott játéka megteremtene gyümölcsét.
II. liga:
■Atilla—Maglód 1:1 (1:0).
Somogy—B^K 4:1 (1:0).
Délnyugati alosztály:
DVOQE—PSC 3:2 (0:2).
PVSK-PAC 7:0 (1 :0).
DVAC—PEAC 0:0
KPAC-DPAC 1.0 (0:0).
KRSC-SzAK 3:0 (2:0).
Nagykanizsai leventemérkő-- \'■ések eredményei I. liga: \'
Haladás-Boc.kai 7:1 (1:1).
Klskanlzsal Levente—13 FC 4:0 (2:0).
Teleki-Egyetértés 4:0 (1 :0).
II. osztály:
Ékszerész—Törekvés 7:0 (2:0).
Barakk—77 FC 3:0 (0:0).
Tanniaz Olaszország—Magyarország 4:1
A páros mérkőzés elvesztése után már nem leheteti győzelmi esélyünk az olasz—magyar Davis Cup fordulón. Előrelátóit vereségünk be Is következelt. Takáts gyengén, Kehrling pedig fáradtan, kedvtelenűl és Idegesen küzdött.
A felsőkereskedelmijük atlétái gyengén szerepeltek Kaposvárott
12 nagykanizsai diákalléta Indult a kaposvári középiskolai versenyen. A nagy konkurenciában — mint az előrelátható volt — a kanizsai csapat a leggyengébben szerepelt. Csupán a 100 méteres síkfutásban PoUák révén értek el egy második helyezést.
TŐZSDE
A mai lözsdén az irányzat lanyha volt. Már a tőzsdeldö elején kedvetlen volt a hangulat annak következtében, hogy a spekuláció a berlini lőzscétől gyengébb irányzatot várt. A berlini nyitási átfolyamok igazoltak a várakozást, amennyiben az első árfolyamok a szombati zárlatnál jelentékenyen alacsonyabban indu\'tak. A hingulál mindvégig kedvetlen maradt, nagyobb áilolyamváltozisok azonban nem következtek be. Fix-kamatozásu papírok piacán nyitáskor lanyha voll az Irányzat. Devizapiac üzlettelen volt.
Nyllt-tér*)
Fiiszerkereskedők felhívása
a könyvre és számlára vásárló közönséghez!
A nagykanizsai fűszer-, csemege-és vegyesáru kereskedők a folyton rosszabbodó gazdasági helyzet következtében, txístenciálls létérdekükre való tekintettel, egyönletüleg a következő határozatot hozták:
Felkérjük a könyvre vagy számlára vásárló Igen tiszteli helybeli és vidéki vevőinket, hogy havi vásárlásaik összegét minden hó elsején, de legkésőbb 4-ig teljes egészében kifizetni szíveskedjenek.
Azon vevőink, akiknek régebbi tartozása áll fenn, — méltányolva nagyrabecsült teleink nehéz helyzetét is — kötelesek ezen régi tartozásokra minden hónapban legalább 20%-oí törleszteni oly módon, hogy a legrövidebb Időn belül ilyen tartozás kiegyenlítést nyerjen.
Amennyiben a jövőben egyik vagy másik igen tisztelt vevő fenti kérelmünknek nem fenne eleget, ugy legnagyobb sajnálatunkra, csakis készpénzfizetés melleit lesz módunkban az ilyen vevőket kiszolgálni.
Természetesen ezen felhívásunk csakis azon vevőinkhez szót akik eddig fizetési kötelezettségűknek már hosszabb Idő óla, vagy egyáltalában nem, vagy csak részben teltek eleget.
Meg vagyunk róla győződve, hogy nyilt őszinteséggel előadott kérésünk utat talál a megértéshez, mert magunk Is csak igy tudunk nagymérvű kötelezettségeinknek megfelelni.
lagykailual flusr-, oi«ai|>-(-) és vogjeiárn ksronkeMk.
*) e rovat alatt kOiIOttekért acm a aaer-keaáóaég, atra a kiadóhivatal nem villát feleMaaéftet.
ZtrtcU Hkrlat
PMa 70JÍI/4, London 331S\'/4 :«*york 519 221/1 B-OSM. TSttVt, MUuo 77181/1, Madrid 53-76, Amattrdaa 20875, Bulla 12364, Wien 73 05, Sofla 316. Prifp t6*37« «. Varaó SS 30, BmóftÁ tO-SS ■eferid 8-Iá. Bokaiwt K8"/4
1 Matert Mutomtn>Mr*M
fegoil
sft
VALOTAK t 27*78-27-93 tz. 79-50-79 90
___k. 16-89-17-01
Ola k. 15315-IM-75 Otnár 1001-1009 Dollár 570 X-573-10 francia 1,22*30-23-60 Holt. MB-73UO-75 l«n0.l Si-96-64 35 Laa 3-38 3-43 <<l 4 12-4 8 Lila 29 90-10*20 Márka 186 20-13680 Notríg 153*30-163 80
tchllL 80*40-60 80 ívájdt. 110-15 11095 <vUk. I53-401Í4 00
BOTHJÜC
AadMOOS-230-73
M«M 1006 .<H>9 Ma IM\'40-136 80 Mami 7V6S79 90 Bakarwt 3*40-3-43 Koruk. 143-34 «S3« Laadoa >7*83 >7-91 Madrid 58 00-4910 iMÉIUO 29-98-30-08 Sewyor 573-40-74 00 Oaxlo I5S 34 163*45 PM JMS-33-45 Plán 16*96-17*01 aÍMt 4-13-4*17 1 StoCkh. IS3-47-I58-87 VanA 64* 13-64*32 WIm SO-56-ítO-Sl ZBrtcti UJM7-M057
HERCEG
ESTERHÁZY PAL
Husárugyárának Lerakata
NAGYKANIZSA
\'ffttNfHV WKLÓS-UT 8. w TELEFONI B-98.
Mindenki saját érdekében tesz, ha nyáron
Esterházy felvágottat vesz. -
1 pár „Esterházy" csemege-virslii 28 fillér 10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott 40 fillértől 10 dkg. .Esterházy" finom párisi ... 30 li lér 10 dkg. .Esterházy" töltött császárhus 50 fillér különlegesség
Megbízható
és
friss!!
Az Esterházy áruk minftaéga és árai
minden tárgyilagos kritikát kibírnak. 10 dkg. „Esterházy" gyógysonka (konzerv) 100 fillér 10 dkg. „Esterházy" gépsonka, kiváló finom 70 fillér 10 dkg. „Esterházy" göngyöllsonka, hátsó ... 50 fillér 10 dkg. „Esterházy" vendégsonka ......... 48 lillér
1391 május S.
ZALAI KÖZLÖNY
Teratartfesfe
Baxa tszv. 10 /UL, ttt. 05/UI. is a vzs — fiII
Busa tlszsv. 77-es 1480- 1500, ,4 95-15 15 7IMe 15*18-15 80, Su-ai 5 25-ISW denáet 77-ee 14 55 14 70 S-U 1470-1480. 7ft-e» 14 90-1505. iií, 1500 -15*10 ROM 13-90- 4 10. STí,™ <8 78-\'9 00, .Brarp. 1975 »50 «t2l75 2200 tengerid. 1500
\\ 20 dunántali 14 40 1480, repct —\'-
_•_,kcOS 13 C0 1375
Btriéttásár
felhajtás 4804, skdstlan 758. - Beéri idí 1-18—1*16. azsdett 1*18—1*24. tizeden Uaép 1*14—1*18, köonyfl 102-IC8, l-ső randa Öreg 1-08—1*10, n-od rendű «lt« 100—104 »ng°\' ,BI(1Ö 1*10—1*20, szalonna runton 1-18—1*20. nit 1*43- 0-00. hm 14ÍÍ--1-80, szsbnnás lélfcrtéí 1-44 1-54.
Uiijl: Mlulai tjroato é« Lt»klaU Tülilit, linkuliiii
Felelős kiadó: Zalsl Károly.
Interurbán Irlrlon l Nagykanizsa M. n.
Megbízható ét nagyon jó csiraképességü
főzelék- éi virágmagvak,
hollandiai
virágbagymak*. gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Síupertoszttl, Thomss-sallak. Mésznlt rögén, Kállió, Mészaslélrom, Csllel salétrom, itb. atb.) különféle
gyümölcsfa permetező-szerek, \' Futor Pekk
Erötakarmányok
itb. >tb. Beszerezheti:
ORBZÁGiJÓZSEF
mag, mfttráfya, tenaány és n8»4ey-vMiezerek teasekedésábeaf
Nagykanizsa, EUzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 130.
APRÓHIRDETÉSEI
Az anfóhiro«ie»*Jt dl). 1U nÓW 10 11114a, Mledex további szó dl|>t 0 «>l. Vasár é* Saaaepnsp 10 szAlg ao fillér, ndndea: további szó dija a fali. Szerdán és pto-teksa 10 uAfe SS Nlta, mind.\' n lovát bá uo dija ■ Ml. Cftoiaó s minden gtbb beltlból álló sxó két siónak száiult-ütik. Alléat IwesAkoek US* tnittámUf. ■IMatáaalr 9 (St) pstaal laa>a«<* ■lel a tslsslagas klayvaláe. ■■éwaléaéa slksstHea aáaad
írt
,___ Inra, Zrlaayl ■Iklée-
aloa Ét. Teletan SS5. Központi tmés. vízvezeték, eaatomázári, rgéazaégUgyl berendezés, épület és dlszmtl bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatosságait, a lego\'csóbb árban. Rskláron fürdőéi ülókldsk, báztsrtásl bádoeáruk. Minta-raktár fürdőszoba atb. berendezésre. 1Í81
£gy teljesen ló ksrbin levő ayeraaaak-keaal elsdd. VörOsmsrty-u. 35. az.
4 s»Ms madarai homforlos leld-az ntl laka klsdó Tudakozódni lehet a háztulajdonosnál. Csengery. u. 9. 70 0
Betyár névre hallgató dobermtnn kutyám elveazelt Megtaláló vagy nyomravezető Illő jutalomban részesül, Isméi tető Jele vastag házilag készült bór nyakravaló. Oelleüch, Efltvöüér 15. 2073
Magfélókat
Hirsoh és Szagft
magüzletében legjobban vásárolhat
K4t-66texebAe és egy háromszobás lakáé mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Msyer, Erzsébet tér 3 2117
Klaáá azonnllra vagy l.Vre egy sro-bá«, konyhás lakás Ha|caár-ul 23. rlalt Bővebbet Széchenyi léi 4. 2097
Egy Mweaakáa, fOídflszobáa és egy kátaaaba. vízvezetékei lakások november 1 le\'kUdók Szemete u 4/b 20Ü2
■laáa FA-ui 20 alitt 4 ariMa modern utcsl lakás fUrdósiobávil, vlzveielé ■ kai Bóvebbet KUfaludl ulea 39. 3077
Kétazabábe udvari lakás augusztus eliejére Uado. Klnlzal-ulci 31. 7068
Perfekt a«abala*ay ajánlkozik eltekre. Clm s kiadóban. 2131
iabb HaajitaeáaO kozépkoau Ozve*y
elmenne házvezetőnőnek msgái-yoshol,
Elébánlárs, VI ey Idíaebb u-t párhoe aia lesednek Vidéki háztartásban leljesrn Jártas vagyok. Szíves megkrreaést lovabbl Keaathalyl Flekkladóhleatal. 220
Modernöh terendezelt
LTl"l Í*P "tr Szabó Qyörgy ur vezetése melleit áll
P WI \'"\',bb- nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a tul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alall magasfény U képet adok.
Tegyen egy prébarendelési I
Reggel beadóit felvételekről délben már kész képel kap.
SZABÓ ANTAL
Fltmgép mir 18 P-tai feljebb. legyver- és sport-fotószakflzltfe.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett mtttnlyeben
mos, fest, tisztit és plissértnu
Olcsó, szép kltogástalaii munkámért felelősseget vállalok. Oallérok 10 és 12 fillér.
OyflJtAtelep: Horthy MHÚÖS-ut 9. Oyártelep: Hnnyadt-u. 19.
Háromszobás eiral lakát lOrdAszabival auguiztua l-re S|aaa. Bóvebbet Vtda In szertlzletben. 3070
Egy péMaaono kereitetlk. Jóltsrben levó gyermekkocsit vennék. Fischer, Csen. geay-ut 38. 2123
Két ajtós-kisebb i«a».kr«nyt keresek megvételre. Werthelm Jóiset, Erisé-bel-tér 18. -2133
Pelóttul dflTstíteTsIett~éfy~lóforgsimu •aaáá|li augusalus l-re kiadó. Erdek-lódnl lehet Hetfin-ut 44. Pfeiilu tllarer-ttzlet 2124
Merblihstó, )ól lóiő mindenes tána. aatlsl azonnali belépésre kerestetik. — Basskbrt Csengery-ut 82, trafik.
Fialni Hgyes hejáró lakarllási lelvé-teUk Csengery-ot 27., tOldeztaL -2131
Leásy azolld jó mettafl, Mntlléle ■ keres. Rlkóezl ules 23. -2128
Kettő szobás, komfortos utcai lakta sugasstus l-re klsdó Királyt Pát-o, 19 3K2
Klszlnatnyllvánltás.
Mindazon lóbarálalnknak éa Isme-róaelnknrk, különóaeq a honvédkórház tiszti és slUsztl ksránsk, vaUmlnt póttá rt alkalmazót latnak, kik IrleJMletet-len unokeSném, Illetve rokonunk BAKA GYULA
fyAsytatbnllul Mz\'d elhaayte slkatmáesl a temrtéaen meg-felenni sstvrsrk vottak és fá|dalnun-kat bármi módon enyhíteni Igyekeztek, fogadják ezúton Is hálás kóazfl-nelQnket. X1„. ,
\'ki
Tlncz Is
éa a gyászoló rt
kODiág.
MEGHÍVÁS.
A. Konstrv és Tésztaárugyár R.T. Nagykanizsa 1931. évi május hó 20-án d. e. 9 órakor tartja meg a T ansdanubla Egyesült Gőzmalmok R. T. telepén levő Igazgatósági épület tanácstermében
MiitoWiiai.
melyre a-t. C részvényesek ezúttal meghivatmk.
Tárgysorozat:
1. Kiküldése egy jegyzőnek, a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére és két részvényesnek a közorvfllési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 Az igazgatóság és felügyelöblzottság jelenlése, a zárszámadások és az évI mérleg előterjesztése, az igazgatóság és fel-ügyelőblzottság felmentése. 3. Esetleges indítványok
Az alapszabályok 18. $-s éltelmében csak saon részvényesek s/tvazóképeaek. sklk részvényeiket tegkés\'íbh három nappal a kOa-íKIléa meRlartáss etóll a tárwiág pénztáránál, vagv s Trsnadanuhis Eevesttlt Oözmal-mok R T.-nál Nsgyksnlzss, letétbe helyezik.
JHCrtegnamla 1930. évi december 1ió 31-é»i. Vagyon: Ingatlan P 48.339 —, Berendezés P 44.592 16, Csomagolóanyag P 1.000 —, Veszteség áthozat múlt évről P 18.Í65 13, 1930 évi vwrrtesée P 2 91182. Osz-szesen P 115.108*11. Teher: Rész-vénvtókr* P 50 000—, Folyószámla P68 108*11—.összesen Pl 15.108.11.
Kristálytiszta
JÉG
minden mennyiségben házhoz szállítva kapható. Előjegyzéseket elfogad
Babits Lajos hentesüzlete
Főút 10. szám.
BOföZAY ISTVÁN
késmOves és műkBszSrfls
üzletét megnagyobbítva és újonnan
berendezve áthelyezte
HJWTYITA Üt Z*S A,
Horthy Mlkló»nt3^<Kazlncz7.u.)
a volt Juszt-féle látszerész üzletbe i
s péstéval szemben.
ÜZLETFELOSZLATÁS.
A legnagyobb tisztelettel a nagyérdemű közönségnek tudo-
7m2á1v rTenn^ kőfaragó-üzememet
feloszlatom és dúsan felszerelt raktáramon levő összes gránit és márvány síremlékeimet salát árban kiárusítom.
A hgjobb alkalom, kl kegyeleti adóját leakarja róni, hogy ennek elegei tehessen. Mély tlszlcleltel
Welszberger Kálmán
kófaragómester.
Férfi és nöi luxuscipöink árát leszállítottuk,
vásárlásaival győződjék meg, hogy oipóirifc s, legjobbak, azért a«iegolosébbak *«
Miltényi Sándor és Fia cioöiruhiM, a Városházban.
az igen t. butorvásárlö közönséget, hogy nagykanizsai bútoráruházunkat
május hó 11-én
Horthy Miklós-ut 4. szám alatt
megnyitjuk.
Szenzációs nagy választék.
Megbízható és szolid kivitelű legmodernebb bútorok. Minden várakozást felülmúló olcsó árak. Kivánatra legkedvezőbb fizetési feltételek
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Szombathely, Sopron.
N»cra«lott • beixulu Nyomd* (í» LapXudO vaiiainntl Ni?y*«oizsín. (1\'elelOi Ozlelvi-wi*- Zalai Kíroly\\
17. évfolyam 101 uám
Nagykanizsa, 1981. május 6, szerda
Ara 14 flUér
ZALAI KÖZLÖNY
SKrttU\'KtaSóWnüi\' "s \'ÍJ\'"\'\' F4,lt
Kmlbetri lókkMWrabl: Koesatb-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóllzeléal in : egy Itóta a ptngó 80 MIAf.
... .__/ Sierkeaílóaég 421. uim, (éhei 7S.)
1CJCKM. ^ Kladöhlvatli 78 Keszthelyi fiók 22.
Katonai revíziót!
Trianon katonai revíziója mellett szálltak síkra a honvédelmi tárca költségvetésének általános vitája során a siónokok, rámutatva arra a képtelen és egész Guiópára veszélyt relie^etö helyzetre, amelyet a trianoni szerzOdés ostoba rendelkezései teremtettek a magyar honvédelem terén. F.zen a tarthatatlan helyzeten változtatni kell — jelentette ki Hegedűs Kálmán a honvédelmi tárca előadója. Változtatni kell és nem csupán a magunk érdekében. Mert védképes-ségünk biztosítása épen ugy érdeke a kulturájukat az egyre lenyegetőbb keleti betöréstől féltő nyugati államoknak, mint nekünk magunknak. Lehel-e egyáltalában védképességről beszélni, amikor 35000 főnyi seregünkkel szemben áll a kisantant félmilliós állig felfegyverzett hadserege, modern harcászali eszközökkel, tankokkal, nehéz ágyukkal és repülőgépekkel bőségesen ellátva, s ugyanakkor nekünk nincsenek és nem lehetnek sem nehéz ütegeink, sem harci repülőink?
De gondolnak-e arra Európa ural, hogy erre a mesterségesen leapasztott és meggyöngített hadseregre más leiadat is várhat, mini a közvetlen szomszédai elleni védekezés. Oroszország fegyverkezése mind veszedelmesebb méreteket ölt; a legelemibb étziierQség azt kívánná, hogy e fegyverkezés ellen egész Európa összefogjon. De Európa ural ugylátszi.k még mindig nem hallgatnak a józan ész szavára.
Lám a leszerelést előkészítő konferencia egy elaboralumának egyik szakasza azt mondja ki, hogy a vi-lágháboiuban legyőzöttek hadseregének létszámán változtatni nem lehet. Vagyis a leszerelés még mindig azt jelenti, amit a békeszerzödétekbin jelentett: leszerelni a legyőzöttel és fegyverkezni hagyni a győztest.
Ilyen előzmények ulán a magyar kormánynak gigászi erőfeszítésébe fog kerülni, Rogy érvényesítse azt az álláspontot, amely az egyetlen alapja a becsületes és őszinte lefegyverzésnek : az egyenjogúság álláspontját. És ez az álláspont Magyarországra nézve további lefegyverzés helyeit azt jelenti, hogy kifejleszti se hadseregét addig a mértékig, amely Önvédelmére, állami létének biztosítására feltétlenül szükséges.
Ehhez azonban elsősorban az szük-»é(?es, hogy megváltozlalhas6uk a hadkiegészítés tormáját és újra vlsz-szalérhessünk a sorozás intézményéhez.
A magyar kormány a trianoni szer-wdés katonai revíziója terén csak uSy tud sikereket felmutatni, -mondta a honvédelmi lárca előadója, — ha mögötte érzi az egységes ma-ey«r nemzet lelki erejét, lelki harmóniáját.
A kormány nyugodt lehet, nem "isszuk, hogy volna még egy kérdés a Irianoni szerződés revízióján kivűl, amelyhen ilyen egységesen állna a ""gyár közvélemény a kormány mellett. Minden magyar tudja, hogy
a trianoni revízió és a trianoni katonai revízió szoros összefüggésben áll egymással, s ha harcolni aka\'unk az egyikért, ki kell küzdenünk a máslkat is.
Igen, a képviselőház minden egyes tagja és a magyar nemzet minden egyes polgára helyesli ezeket a törekvéseket és átérzi jelentőségüket. És ugyanígy átérzi minden magyar ember azt is, mennyire rászolgál a magyar honvédség kiválóan képzelt tisztikara arra a dicséretre, amelyben a képviselőházi szónok részesítette. Kétségtelenül igaz, hogy kis hadseregünk kullurája a legmagasabb színvonalon áll, de nekünk ma nemcsak a -hadsereg kulturájára, hanem a kultúra hadseregére is szükségünk van, olyan szellemi tartalékra, amely a döntő pillanatban belevetheti a nemzet erejét a világtörténelem serpenyőjébe.
Ha van hadsereg a világon, amelyet megillet ez az elnevezés, a magyar hadsereg az, amelynek hagyományos feladata a nyugati kultura megvédelmezése. Elképzelhető-e, hogy Európa önként lemond|on a magyar fajnak általánosan elismert katonai kvalitásairól ma, amikor az események alakulása ana mulat, hogy a Nyugatnak nagyobb szüksége lehel mint valaha a sokszorosan kipróbált magyar bástyára, amely már annyiszor megóvta a pusztulástól.
Helyesen mondta Láng Boldizsár báró: mi nem akarunk kardot csörtetni, nekünk nincsenek titkos katonai ambíciónk, de azt akarjuk, hogy képesek legyünk minden körülmények között megvédeni állami létünket és egyben — ami ezzel egyet jeleni — megvédeni a nyugati kul-turát.

Hathónapi fogházra ítélték Prónay Pált
Bud&peel, május G A törvényszéken kedden hirdették ki Prónay Pál előtt az ililetet. A bíróság bűnösnek mondotta ki Prónay Pál nyugalmazott alezredest és ezért halhőnapl fogházra és 6000 pengő pénzbüntetésre ítélte. Kötelezte továbbá 2836 pengő bűn-
ügyi költség megfizetésére és arra, hogy a fömagánvádlónak 8000 pengő ügyvédi költséget fizessen meg és az ítéletet jogerőre emelkedése után közzétegye. Prónay Pál, valamint védője és az ügyész fellebbezés j;-lenlettek be. Prónay Pált szabadlábra helyezték.
Magyarország 35.000 főnyi zsoldos hadseregével szemben a kisantant 584.000 embere áll
Budapest, május 5 A képviselőház keddi Ülésén folytatták a honvédelmi tárca költségvetésének vitáját.
Farkas Elemér hangozlalta, hogy meg kell engedni Magyarország j >bb (elszerelését, hogy a Nyugat védőbástyája lehessen Kun Béla azt a kérdést intézte a honvédelmi miniszterhez, hogy meddig katona és melyik határtól kezdve politikus, mert nem szeretné, ha a miniszter politikai nyilatkozatai a tisztikart a napi politika útvesztőibe sodornák.
Vértes Vilmos István a frontharcosok ügyére hívta fel a miniszter figyelmét. Kérte, hogy
ne engedje meg a Magyar Rapszódia clrnü UFA film felújítását,
mert ez a film alkalmas arra, hogy a közvélemény előtt a magyar katonatisztek becsülelét aláássa. Tiltakozott Nyugaton a helyzet változatlan cimü ftlm előadása ellen. Több felszólalás után GfimbBs Gyu\'a miniszter
ismertetle a mai helyzetet. Rámutatott arra, hogy 35000 főnyi zsoldos hadseregünkkel szemben a kisantant békelétszáma 584000 ember, felkészültsége pedig 18.200 golyószóró, 62.000 géppuska és 3750 löveg. A
különbség tehát Magyarország és a kisantant államok fegyverkezései között horribilis.
A leszerelési konferenciának ezt a különbséget meg kell szüntetnie,
Magyarország esetében nem leszerelésről, hanem teljes lefegyverzésről van szó, ami égbekiáltó Igazságtalanság és ellenkezik az egyenlő jog elvinek hangoztatásával. A kisantant államoknak 872 millió pengő áll évinként hadikiadásokra rendelkezésükre.
Hingsul/ozla, hogy a szovjet veszedelem nem aktuális.
Kijelentette, hogy nem gondolhat a tiszlifizetések javítására. Elismeréssel szól a honvédliszlikarról Az ércmpóldrjak fizetéséhez hét és fii millióra volna szükség. Többen szóvátelték, hogy a gyalogságnál jobb előmenetelt igyekszik biztosítani. Aki a háborút véglgküzdölte, tudja, hogy
szobrot kellene emelni a népfelkelő gyalogosnak, aki hátán 30 kilóval harcolt a Kárpátok bércein.
Ennek szól ti-hlt az elismerés, amikor azt mondja, hogy az előmenetelnél egy eszlendSt nyerjen a gya-logosliszL A Ház ezután elfogadta a tárca
költségvetését és rövid szünet után megkezdte a kereskedelmi tárca költségvetésének vitáját.
A Kiskomárom és Vidéke Községi Hitelszövetkezet székházavató ünnepsége
Kiskomárom, május 5
A Kiskomárom és Vidéke Községi Hitelszövetkezet május 4-én, héttőn, alapításának 36. évfordulóján meg ható ünnepség keretében avatta fel uj székházit s leplezte le ezzel kapcsolatban alapilójának, Wache Adolf volt igazgató-tanítónak művészi kivitelű arcképét. Az ünnepségen a Kiskomáromból megjelent löbbszáz főnyi közönségen kívül Nagykanizsától résztveti Pliliál Viktor felsőházi tag, a Zilamegyel Oazda6ági Takarékpénztár elnöke, Oyömörey István országgyűlési képviselő, Klelnfeld l)>nác igazga\'ó és Kelemen Ferenc a Nagykanizsai Takarékpénztár Igazgatója.
A díszközgyűlést Takács Islván, a Szövelkezet elnöke közel egyórás, a Szövetkezet múltját részletesen ismertető beszéddel nyitotta meg, majd ünnepi beszéd kíséretében leleplezte Wache Adolfnak, a Szőve kezet volt könyvelőjének és vezelőjének arcképéi.
Dr. Sdrközy Lajos esperes-plébános magasozárnyalásu beszéddel a Szövetkezet vezetőségét köszöntötte. Pllhál Viktor felsőházi tag a Zalamegyei Oazdasági Takarékpénztár nevében üdvözölte a dls-gyUlést, utána pedig Kelemen Ferenc Igazgató a Nagykanizsai Takarékpénztár üdvözletét tolmácsolta.
Az elhangzóit Iwszédek ulán Wache Ernő esperes-plébános, a Szövetkezel alapitójának fia meghatottan mondott köszönetet a diszgylliésnek édes-apjt érdemeinek méltatásáért és a porlrait megfestéséirt.
A diszgyülést 50 terítékes bankéit követte, melyen Gyömörey István \'országgy. képv. a Szövelkezet elnökét, Takács Istvánt köszöntötte.
A Szövetkezet a voll Péczely filé kúriából a modern kor igényelnek megfelelő uj ollhonl létesített magának, amelynek homlokzatát Fekete László nagykanizsai iparművész művészi kivitelű szimbollku-i domborműve diszili A porlrait Szllvay Oyula kiskomároml főjegyző, az ismert festőművész igazi művészi tehetségre valló készséggel festette meg.
Iddlárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések : Kedd;n a Mmlrsik■ let : Keggr.1 I órakor + I7-2, délulin 2 órakor +24 6, este 9 órakor +16-8.
Píthózet-. Reggel llsila, délben borult, este tiszta égboltozat.
Szl-llrány • Reggel délnyugat, délben kelet, eate délkeleti azél. \'
(Éjszakai rüdlójelenlésl A Bataaroló-glal taUaal Jel onll i Zivatarra halló Idfl várható nóml hSoeOk-kenó\'aet.
ÍALAI KOZLÓNV
1930. május 6.
Hat őónapi börtönre ItélíéK Vörös Jóxsef nagy-Kanixsai rendörföíörxsörmesierí és feleségéi.
mert siket néma gyermeküket kitették a kesxtQelyl parkba, öogy megsiabadulfanak. — XI kltaMdtott gyermek szomorú sorsa — A i to0a buftotta tel a fér/ét, a bűncselekmény elkövetésére
töle mos-
Nagykanlzsu. május 5 Annak idején nagy megdöbbenést váltott ki az az esel, amit a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz beosztott rendőrfőtörzsőrmester Vörös József elkövetett, aki második feleségének unszolására 14 éves siket-néma gyermekéi, Józsefet, a keszthelyi parkban kilelte, ahonnan elveszett és a mai napig sem lehetett megtalálni az apja által a világba kitaszított szerencsétlen gyermekei. Mikor a dolog kiderüli, a rendőrt felettes halósága azonnal felfüggesztette szolgálata aló\', kél napig őrizetben is voll, de azután szabadlábra helyezték.
Az ügyben hónapokig larlott a vizsgálat. A védelem azzal érveli, hJgy az Ugy elévült. A klr. ügyészség azonban a kezel közölt levő adatok alapfán vádat emelt a BTK 254. §-ába ütköző csJtdi állás elleni bűntett miatt és ma került az Ugy a nagykanizsai törvényszék dr. Mutechenbícher-tanácsa elé.
A tért és a /eleség a vádiot-íuk padfán
A rendőrrel egyidejűleg a vádlottak padiára mini felbujtó kerüli a rendőrfőtörzsflrmester felesébe is, Simonlslls Anna. Védő dr. Begidsán Emil Ügyvéd. A löivényszék számos tanul idézett be részint Keszthelyről, részint Balatonszentgyörgyről. Vörös polgári ruhában van, láthatóan össze van törve, felesége szintén. Hiszen nemcsak szabadságuk, de egyben egzisztenciájuk felett Is Ítélkezik majd a biróság. Vörös József az elnök kérdéseire bűnösnek érzi magát. Elmondja, hogy első felesége, Ku rucz Mária 1910 ben meghalt. Egy évvel később újra megnősült. Első feleségétől származó József nevű fiacskája nagyszüleihez kerüli, ahol 1923-ig ápolták és gondozlak. A fiúcska süket-néma voll. Szerette volna taníttatni a gyermekét, de a nagyszülei nem ukartak vele foglalkozni. Beadta a soproni sikelnéma intézetbe, ahonnan azonban különböző lesti fogyatékosságai mialt vlsz-szaadiák neki. Mindent megte l, hogy valamelyik intézetben elhelyezze, de nem sikerült. Ekkor történt, hogy Czelldömölkről, ahol állomáson volt, Nagykanizsára helyezték az illeni kapitánysághoz.
Miikor a sxülök íul akarnak adni gyermekükön
Miközben Celldömölkről átutazott Keszthelyen, feleségével megbeszélték, hogy luladnnk a gyermeken, aki már elérte a 14 éves kort és nagy leher volt számukra. A nő Barcsra akarta vinni a gyermeket. VtgUl is ó határozott.
A lelketlen apa Keszthelyen kiszállt és miután a fiának szalonnát és kenyeret vásárolt, hogy legyen neki mit ennie, kivitte a parkba, leült vele egy padra, ma|d azzal, hogy ott várjon rá, otthagyta és elment tőle. Olt hagyta magára, abban a tudatban, hogy valaki csak megkönyörül rajta és in tézelbe viteii. Másnap olvasla a Zalai Közlönyben, hogy
egy siket-néma gyermeket találtak a keszthelyi parkban, amelyei a kaposvári intézetbe szállítottak. Nagyon örUlt a dolognak, — mondotta — hogy végre a fia Intézetbe került, de nem mert apjaként jelenlkezni, nehogy Isméi vlsz-szaadják. Csak hosszú hónapok múlva irt Kaposvárra, amelyben bejelen-lelle, hogy a keszthelyi parkban talált gyermek az ő Ha. Azonban azt válaszolták, hogy a fia nincsen Ka posvdron. Azóla nem tudja, hol van a gyermeke, él-e még, vagy pedig elpusztult?
A hallgatóság sorain megindultság vesz erőt, amikor a szerencsétlen flu mostoha8ágát ismerteti a saját apja. Szinte hihetetlen, hogy érző ember ilyesmire képes, hogy a természettől is mostoha fiacskáját gaz-dárlan állal módjára kitegye a valószínű pusztulásnak.
Vörös József a továbbiak folyamán elmondji, hogy felesége nem szívlelte a gyermeket,
szeretelt volna tőle szabadulni. Persze mostoha voll, a fiu nem voll az ő vére.
Dr. Mutschenbacher elébe tárja a vádlottnak, hogy ö mindenkinek, aki a fia holléte felöl kérdezte, mindig mást mondott.
Vörös erre azt felelte, hogy nem akarta hogy kitudódjék, hogy a fiát kitette. Felesége nem akart vesződni a gyermekkel — mondotta.
Ha a felesége nem bujtotta volna fel, akkor nem tette volna meg. A dolog ugy derUlt ki, hogy ideges felesége egy alkalommal azt mondotta valakinek, hogy férje a Balatonba ölte gyermekéi. És akkor megindult a szóbeszéd és a lavina, amely öl a vádlottak padjára juttatta. HU mond om uaMony ? VŐ/ös Józstfné, másodrendű vádlóit azt mondoUa, hogy a dologból csak annyit lud, hogy a férje bevallotta neki, hogy mii cselekedett.
Dr. Mutschenbacher: Kinek julolt az az eszébe, hogy a gyerekel kitegye?
Vörösné: Lehet, hogy én magam indítványoztam, feleli halkan.
Dr. Mutschenbacher: Hibásnak érzi magái abban, hogy a férjét felbujtotta?
Vörösné: Positive nem tudom. A kliasxltott gyermek sorsa Keresztúri István keszthelyi községi renkör elmondja, hogy a 14 éves flul a vasutasok hozták be a keszthelyi városházara. A vasutasok elmondoliák, hogy a fiul Szobra, Székesfehérvárra is vitték már, de mindenünnen Jvisszajött Keszthelyre. A Mérel nyomdánál volt egy siket-néma flu, akivel meg akartak kérdeztetni az idegen némát, de az nem tudla magát vele megértetni Erre ö utasítást kapott, hogy váltson az Idegen gyermeknek egy jegyet Balatonszentgyörgyig és olt engedje tovább. Ami meg is történt Azóta nem ha!lo:tak a f.u felöl.
Dr. Begidsán védő kéri a lanu megeskette! ését.
A többi tanú vallomása
Vincze István keszthelyi MÁV vasutas elmondja, hogy egy napon Keszthelyre érkezeit a vonallal egy siketnéma flu. ő a jegyei kérte tőle, de mikor l.Kta, hogy milyen szerencsétlen, futni hagyta. Másnap az elöljáróság visszaszámítana a flul Balatonszentgyörgyre.
Dr. Mutschenbacher felmutatja a fiu fényképét a tanúnak, aki felismeri a flut.
ifjú Máté Ferenc balatonszenl-jyörgyi gazda, majd annak apja, a tözség voll bírája, idősebb Máié Ferenc kerül kihallgatásra. Többször vitték Keszthelyre, — mondotta — de a fiu mindig visszajött Mivel féllek, hogy a vonal még eltalálja gázolni, Intézkedtek, hogy Balaton-boglárig vigyék tova.
Vitéz Szily Djzső vád- és dr. Begidsán Emil védbeszéde után a biróság Ítélethozatalra vonu\'t vissza. Rövid, tanácskozás ulán dr. Mutschenbacher elnök kihirdeti az Ítéletet, amely bűnösnek mondja ki Vörös József rendőrfötörzsörmestert, mint tettest, feleségét mint felbujtót és azért a 92. § alkalmazásával mind-keltől fejenkent hat-hat hónapi bör tönbüntetésre Ítélte és az összes felmerült költségek megfizetésére kötelezte.
A klr. ügyész tudomásul velte az Ítéletei, a két vádlotl fellebbezett a bűnösség kimondása miatt.
Leányklnb szloielőadása
a Városi Színházban
Nagykanizsa, májua 0 Mintha azok, akik hétfőn este a Városi S\'inházba összejöltek, hogy résztvegyenek a Leányklub szlnl-clöadásán, egy tis\'.iultabb, egy emelkedettebb, egy harmatos, aeolhárfás renéjű atmoszférába emelkedtek volna fel Oda, ahol nincsen anyagiasság, nincsen sár, nincsen test, csak fénysugárban itlasu\'t fehér lelkek. Színdarabot adlak elő a Leányklub kedves leánykái. És minő színdarabot I Akik ott voltak, azok tudják, hogy még nagyon soká fognak visszaemlékezni arra a lelkek legmélyebbjére ha\'ó, szívvel-lélekkel és teljes átéléssel előadott szindaiabra. Ilyen lehet az oberammergauiak srlnelöadása, akik vallásos lelkűk szépségét és varázsát viszik be játékukba, amit profin színpadon soh-sem fognak tudni, pedig ezek a leánykák műkedvelők, akiket még csak szinmüvész sem lanitott be Énjük, vallásos érzületük, hitvallá suk, imádságos lelkük, mírtuslehér ségük ott rezgett minden mondalukban, kifejező mozdulataikban, mimikájukban. És akire fogékony voll és hatni tudott ez a katolikus miljő — annak élmény volt ez az előadás.
Nemcsak szórakoztató, Izgalmas és elejétől végig lebilincselő volt a színdarab és annak előadása, de roppant nagy eikölcsi, vallási igazságok hirdeiöje, a legjobban ha\'ó apologélikal előadás, az eszmények
Május 8., szerda Májua 7., osfltflrtflk
Magyar világhírű művészek: nafor Glxl, Somlay /trtOur is GáiO Sándor tltó magyar hangosfilmje
Asz orvos iiiKa
Izgalmas drámai attrakció 10 lejuclbtn. James Barric színmüve nyomán filmre |.ts : Harsányt Zsolt. Rendezle: HagaSOa Tibor.
Ezenkívül két sztnzádói
hangos trükkfilm
Randa* kslyárak,
megkedveltctöje, a hsrolimui hl.n-nusza, a kat.kombák vallásának apotheózlsa: amely lenyűgözően halott mindén Jelenlevőre és felejthetetlen Impressziókat hagyott maga után.
A darab maga a Dloclétlánok Időszakát szemlélteti, amikor a Názáreti Ilivel az oroszlánok elé kerültek. A sziníeiőadáson díszes és előkelő közönség volt jelen, amelg nem győzőit belelni a darab és előadásának szépségével. Clm= Harmathintő hajnal és kétfelvonás >n dráma.
Mágics Mária a palr.clusnő szerepében komoly, figyelemreméltó alakítást nyújtott, Zrlm Ilonka jítéki csupa benBŐség, csupa báj, Baksa Martha mély átérzéssel játszó ta meg a rabszolgaleany szerepéi, mig Klein Juliska palriciusr.ö|e élethű képet rajzolt, Sztnlmlhályl Ilus természetes alakítást adolt, Egyed Mlria és a rabszolgaleányok Oraf Mária, Szily Miria, Maurer Margit, Fábián Erzsébet, Taschner Anna és Kompetár Mária nagyon otthonosan mozogtak a színpadon. Minden egyes szereplői külön-külön elismerés illetH. Be-tanultság, tzövegludás kifogástalan. A jelmezek korbttek és nagyon csinos kiáilitásuak voltak.
Az Oregcserkészek mandollnzene-kara Kattauer Károly vezetése alatt több nagyon sikerült zeneszámot adotl elő, amit a közönség lelkesen megtapsolt.
A tavasz ébredése cimü klasszikus görögtánc, amit stílszerű ruhában, ennivaló bájossággal lejtettek a Leányklub tagjai, oly sikert aratolt, hogy meg kellett ismételni. Lr|lelték : Thury Erzsébet, Oráf Mária, Markó Lujza, Taschner Anna, Perlaky Gabriella, Kanyar Erzsébet, Somogyi Mária, Hajas Kornélia. Kompelár Mária. A láncol nagy avatotlsággal Arnberger Rudolf kísérte zongorán.
A színdarabot, mint a görögtáncot Szabó István tanilotta be, aki az egészei rendezte is. Olyan munkát végzeit, melyért a legleljesebb elismerés illeti.
Azonban egy Ilyen előadást, egy ilyen programot kár lenne nem megismételni. Nemcsak Nagykanizsán, hogy azok is lássák, akiknek ezideig nem volt módjukban, de Zalaegerszegen, Keszthelyen és a megye löbbi réBzein is érdemes lenne előadni. Mert egy ilyen előadás nagy missziót is te jesít egyben.
Nem ludunli eléggé dicsérőleg megemlékezni a Leányklub hétfői előadásáról.
Egészséget és Vügyonat m.€nti: !><> házát, nedves lakásái szárazzá teszi az örökre biztosan hat|
■ i ■laiiiiillMWIIHIMiiMMiMMHMiinfiias i „Blbar-F", teljesen szagtalan fehér sz getelő anyaggao
■■■■^■■■■■■■■■■l Beszerezhető a legtöbb épülelfa, épltésianyag és festékkereskedésben
"i.11 trálus ü
ZALAI kÖZLÖNY
Egész nap nyitva
éli • svipfnllvéMétl kiállttá. ■ Polgári Egyl.tb.n
Egész Nigykanizsa érdeklődése kiséri az u\'olsó óvllzed leghatalmasabb értékű k.\'pkiállilásíl, a Csók 1 Iván, OlaU 0»zk.1r, Vaszary is a köréjik ctoporlosult müvészcgyUlles k\'pcll. A küllő d metropolisait sorra meghódítóit lérlal legjava a magyar pik urának s innét magyarázható az a szinte lázas cseménysze Usége a kanizsai kul\'uréltlben. Egy képkiállítás, amit senki cl nem mulaszthat megtekinteni, aki a kullurembeiek közönségébe Ihrtozónak érzi magái. Nyitva van e^tez nap, este 7 lg, a Polgári Egylet emeletén. A kiállító művészek számolva a mai súlyos viszonyokkal, képeiket egyévi részlet melleit ii átengedik.
Pedagógiai szemináriumi nap Pacsán
Pacsa, május 6
Zalavármegye tanfelügyelösége május 5-én rendezte meg Pactán a nagy érdeklődéstől kísért pedagógiai tzcmináiluml napol, amelyen mintegy 70 taniló, lanliónő és étdeklődó veit részt.
Délelőtt 9 órakor a pacsai iskola emeleli diszlermébeu Üdvözölte Landl Ferenc, a szemináiium Igazgatója a megjelent vendegekel, majd dr. Medve István klr. tanfelügyelő megnyitotta a szemináriumot.
Dr. Horváth Vllm03 főszolgabíró a magyar dal kultuszának felkarolására kérte a tanítóságot.
Czlgány Qyula esperes Az Iskolás gyermekek emlékezete elmen értékes felolvasási tartolt. Dergdn Béla jírásl testnevelési vezető A leventék előképzése az iskolában clmü tartalmas dolgozatát olvasta fel. Kiss István lanitó a természettanból tarlóit gyakorlati tanítást. Landl Ferenc igazgató pedagógiai megfigyeléseiről mindvégig érdekfeszítő előadást tartóit. Szita István lanitó tartalmas előadása következett ezután. Haász Péler tanlló A testnevelés és tornaversenyek az elemi Iskolában cimen értekezet!, Kovács József tanító tanítványaival bemutatta azt, amit Haász elméletileg előadott. Dr. Medve Utván ezután összefoglalta a nap gazdag előadás eredményét és köszönetet mondoil az előadóknak és Landl Ferenc igargalónak a szép eredményért.
A pacsai pedagógiai szeminárium a legteljesibb r iker jegyében folyt le.
= Május 11-lkén — hétfőn -nyílik meg Horlliy Miklós-ul 4. alall a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzáció lesz olcsó órai és nagy választéka.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzet, meiy a legsavanyúbb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt I
Föraktái:
fcn li fentül
Király-utca 21.
| Tw.efon 310 I
Majdnem halálos szerencsétlenség történt a revolverben felejtett golyó miatt
Nagykanizsa, május &
Kedden reggel majdnem végzetes kimenetelű szerencsétlenség történt a murakereszturi vasul! állomáson.
Papp István 39 éves murakereszturi erdőkerülő néhány nappal ezelőtt egy revolvert vásárolt Nagykanizsán. A revolverrel valami baj voll és ezért kl akaria cseréltetni. Kedden reggel kiment a murakereszturi vasúti állomásra, hegy megkérje egyik Nigy-kanlzsára utazó Ismerőséi, cserélje ki a revolver!, amit az magára is vállalt. Papp kiszedte a töltényeket a revolverből, de nem vette é»zre, hugy egy golyó véletlenUi bennmaradt a csőben. Átadta ism.rősé-
nek a pisztolyt, ö pedig elővette a noteszéi, hogy néhány sori Írjon a fegyverkereskedőnek.
Mig Papp az Írással volt elfoglalva, addig a másik babrálni kezdte a revolvert. A következő pillanatban hatalmas dörrenés rázta meg a levegői és a golyó belefúródó!! Papp jol)bkar|áha.
Papp István sebesülése ulán felült a vonitr.i és bejölt Nagykanizsára. Az állomásról a mentők szállították be a közkórházba, ahol azonnal eltávolították karjából a golyót.
A különös baleseti ügyében nyomozás! indított a csendőrség.
Nyári
divatujdonságok
megérkeztek
SINGER
divatáruházba.
Egy kanizsai fiatalember a sétakertben megmérgezte magát
N&gykaulzaa, május 5
Kedden reggel Ismét egy fiatal lélek akart elmenekülni oda, ahol nem gubbaszt fájdalom a lelkeken. Szerencsére az utolsó pillanatban leszerelték a halál legújabb önkénteséi. Tóth János 22 éves szabó, Kinizsi-utca 8 szám alatti lakos kedden reggel öngyilkossági szándékból brómmal megmérgezte msgál.
A szerencsétlen fiatalemberen már napok óla valami különös busko-morságot észleltek a hozzátartozói. Aggódó szülei el is hívták dr. Diskal Imre orvost, aki a feltűnően Ideges és álmatlanságban szenvedő beteg számára brómot rendelt csillapítóul. A beteg állapota azonban, akinek állítólag szerelmi bánata dulla fel ennyire a nyugalmát, nem hogy javult volna, hanem rosszab bodolt.
Kedden reggel 7 óra tájban Tóth János nem ment be a műhelybe, hanem magához veite a brómos orvosságot és kiment a sétatérre, ahol bevette a mérget. Mivel a bróm hatása csak hosszabb idő után mutatkozik, Tólh János megunta a vára kozást és hazament. Olthon lefeküdt
a díványra, ahol félóra múlva eszméletlen állapotban akadt rá az édesanyja.
A megrémüli anya azonnal kihívta dr. Diskal Imréi, aki megállapítva a bróm mérgezési, ellen-in|ekciót adott Tóth Jánosnak A háziorvos intézkedésére beszállitotlák ezután a városi közkórházba, ahol gyomormosás ulján távolilották el a mérgei lesléból.
Tóth János rövidesen elhagyhatja a kórházat.
Méju* 6, tz.rda
Kóm. kztollwof: Jánoi. ProtMtins: Ptlda. Izraelita I IJlr hó 19.
v
A pedagógiai szeminárium d. c. 9 érakor a Rozgonyl utcai tornateremben veaxl kezdetéi.
Városi Muzeum és Kftnvvtir nyílva CTtlIOrlOkSn és vasárnap délelőtt 10-tSt 12 óráig.
Oyógy szertárt éjjeli azollátali I hó végéi? az .Őrangyal\' gyógyszertár Deák lér 12.
Vátoal Színház. .Az nrvoa titka", Izgalmai dráma éa a azenaiclóa klaérö hangos mllso\',
OOxISrdó újítva reggel 6 órától a»* « óráig (bittó, aaeida, péntek dálulán, keddeu agéai nap nóknek). Tel.: 2—13.
— A polgármester budapesti utja. Dr. Krátky István polgármester szombaton Budapestre utazik
— A megyéspüspök bérmautja
Zalában Dr. Rotl Nándor megyéspüspök folyó hó 10 én kezdi meg »bérmaköruljál a nagykapornaki esperes! kerületben. A főpásztor 9-én érkezik meg Bak községbe, ahonnan C-alárra vonul, a bérmálás megtartására. U-én Cslcsbozsok, I2-én Bucsuszentlászló, 15 én Nemesapáti, 17-én Szepetk, 18-án Bezeréd és 19 én Nagykapornak község híveinek oszlja ki a bérmálás szentségéi. A megyéspüipököt útjában Csóthl Oéza murakereszluri apát kíséri, fő-esperesi minőségben, aki egyben a plébániákat felülvizsgálja.
— Ipartestületi elöljárósági Ölés. A nags kanizsai ipartestület holnap, csütörtök cs\'e 8 órakor tartja meg május havi elöljáróság! ülését Kiss Eri ö elnökiele alall.
— A kórházi kápolna építésire Lányt Lárz\'ó 5 pengői küldötl be szerkesztőségünkbe Rendeltetési helyére juttattuk.
— A Magyar Revíziós Liga május 10-én délelőtt II órai kezdettel országos revíziós nagygyűlést rendez Nagykanizsán az Erzsébettéri llósi Emlékmű előli. A nagygyűlés Impozáns keretek közölt fog lezajlani, amennyiben azon Nagyka nizsa polgársága kivétel nélkül részt vesz. A nagygyűlést megelőzően délelőtt 10 órakor ünnepélyes szentmise lesz a plébánia templomban, amelyen részi vesznek a városi és állatni hivatalok képviselői Is. A felvonuló csoportok már háron negyed II órakor gyülekeznek a Hősi Em-léknü elötl, ahol az étkezés sorrendjében nyernek elhelyezési.
= „Az orvos titka" a Városi mozgóban.
— Mosonyl Mimi növendékhangversenye Keszthelyen. Mosonyl Mimi oki. zenelanár zeneisko-I íjának második növendékhangversenvét folyó hó 17-én, vasárnap dilulán fél 5 órakor tartja meg az Uránia színházban.
IIPFAFF
Lifrilikk varrógépisakttzlet!
varrógép a legszebben varr I
...... blmes
>. .. stoppol í
Eiárt vél«B»»on PFflFF-otl
Eredeti PFAFF <>\'rógépat kizárólag
Brandl Sándor és Fia cégnél vásárolhat
Deák-tói- 2. azám alatt.
Havi rési let 12 pengőtől.
» PFAFF-gyár ail 70 ér Wl ttail nntjjjjtl
ZALAI KO7L0NV
íaai. május 6
« olcsón akarunk vátarolni, elmegyünk Sc&lltx májusi vásárára.
— A kedd esti hangversenyről
anyagtorlódás miül lapunk holnapi szamában számolunk be.
— Egy létrának kit tolvaját kere.l ■ rendőrség. Humoros létralopási Uify-ben nyomo? a nagykanizsai rondőmeg, Ht u tUlft Horthy MIklót-utcal clmt.-ató-mcster szombaton délelőtt lélrnlopás rímén hllnvftrll feljelentést tolt n ronnőr-néfien Ismeretlen telteeek ellen. Heinz címfestő elmondatta, hogy hat évvel ezelőtt, nmlkor egy Csengery-utl házban lakául festett. az udvarról elttlnt a lélrája Hal év után most Ismót ugyanabban a házban vállalt munkát éa legnagyobb meglepettére az udvaron megtalált*! a hat évvel ezelőtt ellopott létráját- A nagy örömmel viszontlátott lót- át éjBzakára ber-Arta abba a lakásba, amelyet festett. Nagy volt azonban a nseglepetéso, amikor a besárt lakásból szombat reggelre eltűnt a létra. A tolvajok állal kellemetlenül megtréfált olmfeslrt mind a két lopás Ügyében bánvAdl teljelentóst tett h nagykanizsai rendőrségen. amely most kliltin kIIlön Igyekszik kinyomozni, hogy kl lopta el hat évvel ezelőtt és kl lopta el most másodszor a nagy keresletnek örvendő létrát.
Hirdetmény. A Kiskanizsai Polgáii Olvasókör folyó hó 10-én délután 4 órakor saját székházában lévő üzlethelyiségét a helyszínén nyilvános árverésen birbeadja. A vezetőség.
— A volt 48 as ezredbajtársak figyelmébe. Már id<ig is szépszámú jelentkező akadt a tolt 48 as ezredbajtársak budapesti összejövetelére, amely má|us 9. és 10-én zajlik le. Az Indulás szombaton reggel 8 óra 25 perckor lesz Nagykanizsáról Brtmstr Ouszláv ieslnevelé*llanác os vezetésével Jelenlkeznl lehel vitéz Tóth Béla, Schless Testvérek, valamint a Muszel és Frledenthal féte üzletekben.
— Első magyar hangosfilm a Városi mozgóban
— Karikaturista rajzolómQvész érkezett Nagykanizsára. Keddtn délelőtt érkezeit Kanizsára Schwettzer János pécsi rajzolómüvész, aki előzőleg egy hetet töltött Kaposvárott. A markáns arcú fiatalember, aki Németországb i igyekszik, útközben karikatúra- és arcképra|zolásból tartja fenn magát. Néhány pillanat alatt boszorkányos gyorsasággal a legtalálóbb karikatúrát rögzili papírra. Néhány napig fariózkodik csak Nagykanizsán
— Vigyázzon! Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Pia cégnél kaphat
A május Dán megnyíló Budapesti
Nemzetközi vYs4r vezelósóize megállapodást létesített nz Operaházzal, n Nemzett Színházzal ós a Kamara Színházzal, ainelvnek értőimében n vásárlgazolvány tulajdonosai 50ntoatéko* kni\\irzmtn\\ben részesülnek. Az Operaház, cr o u III napra n legértékesebb és lcfrvállnz.uto-sabh mUfort állította össze. A Nemzett Színház, töhbok kiiziitt Shakespenre-olklust rendnr, mlg n Kamiira Színház, m ti sorának legkitűnőbb darabjait togjn a vásár Ideje alntt elóndnl. A váflár-Ignzo várlvhoz.esatolt kodvezmén.v-MIzot a \\\'árosl Színház, előadásaira Is tartalmaz. 30 százalékos utAlványt, amelynek inllsorából kiemelkedik OucIMmrttl MV, a nagyszerű koloratura ónekesnőn.ik (ellépte. Ml százalékos kedvez.ményro Jogosító ut.-tványt tartalmaz n ftlzet ezenkívül az IIJ Színházim, a Helhlcn-térl Színpadra, a Royat Orfeumba és a [teketow-CIrkuszlin - Gt» százalékos kedvoz.ménvt nmltnnak ezenkívül Ru-dapest gyógyfürdői és jelentékeny árengedmény szól Budapest látványosságainak mogteklntésére.
— Bajor Olzl, Somlay Arthur és Oóth Sándor a Városi mozgóban.
— Dunántull borbélyok és fodrászok kongresszusi Szom bathelyen. A dunánluli borbély és fodrászmes\'erek szövetsége Stombal-helyen rendezi Idei kongresszusát, versennyel egybekötve. A kongresszus nagyon fontos kari problémákkal foglalkoíl*. főleg a nyugdíj, rokkant éB temetkezés kérdésével, a kon\'ár-kérdéssel, az országos mesterszövetség kibővítésének ügyével, munka és szakma továbbképző szakiskolának több helyen való felálli\'ásával. A kongresszus a városháza dísztermében fog lefolyni a polgármester védnöksége alatt. Nagy érdeklődés nyilvánul mag a férfi és női fodrászverseny iránt, amelynek nyertesei értékes dijakat kapnak. Nevezések már erősen folynak a versenyre. Eddig Kaposvár. .Baroo Pécs, Keszthely, Szigetvár, Stófok! Pápa. Nagykanizsa. Tapolca, Sümeg, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Letenye, Zala-szenlgrót, Veszprém, Kőszeg, Oyör, stb. nevezett be. Zalamegyéből Nagykanizsa, Keszthely és Zalaegerszeg különösen erősen készülődnek; hogy elvigyék a babért a versenyről. A verseny titán a legújabb modellek kerülnek bemutalásra. Ugy a kongresszus, mint a fodrászverseny iráni nagy érdeklődés nyilvánul meg egész Dunánlult.
— Találtatott egy világos drapp silnü sportsapka. Tula|donosa átveheti a szerkesztőségben.
— Az Ingyen autó Syplion üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Szabó Antal sportüzlctc.
— A polgári patkolókovács-képző tanfolyam záróvizsgája.
Most folyt le a nagykanizsai laktanyában a m. kir. önkénles polgári palkolókováceképzö tanfolyam záró vizsgáia. A vizsgáló blzo Iság e\'n" ke Beck Emil, tagjai dr. Mlkcc. Bjla, dr. Wolff Sándor m. kir. állatorvos a törvényhatósági állatorvos képviseletében, Bojlor József vasipari szakosztály elnöke voltak, a tanfolyam vezetője és előadója dr. Tóth Józ«f állatorvos volt. A tanfolyamon 11 kovácsmester vett részi, részben helybeliek, tészben vidékiek, mind zalamegyelek. A tanfolyam hillgatói a vizsgán a legnagyobb szakképzettséget tanúsították, amiért minden elismerés dr. Tóth József vezető és előadó állalorvost Illeti meg. A tanfolyam legjobb tanulói Bóha László, Poós János nagykanizsai és Szabó Zsigmond pacsai kovácsmesterek voltak. Hálával kell megemlékezni a bizottságnak Bódy Zoltán alispánról és dr. Krátky István polgármesterről, akik a megyei illetve városi pénzbeli hozz/ijáiulással elöscgilellék a lótenyésztésre oly fontos tanfolyam megtartását.
Fagylalt és legeskávé
a
Kertész cuhrátldában.
= Príma minőségű férfi ruhaszövetekben nagy választék Slnger divatáruházban.
— Súlyos baleset favágás közben. Súlyos kimenetelű baleset érte Kéri András 24 éves semjénhálai mp.-zámost. Fát vágott otthon, miközben a fejsze lecsúszott a luskó-ról és hatalmas-sebet ejtett a balláttán, amelyet tiwjdnein kitléhasi-tolt. A mentők súlyos állapotban szállították be Kéri Andrást a nagykanizsai közhórházba
= Vígszínház művészei a Városi mozgóban.
— A zalaegerszegi Nolre Döme leánynevelő Intézete legmodernebb berende-
zést! Intemátosával kapcsolatos tanítóképző I. osztályra és a polgári Iskolára Iclvélelnl óhajtók kéivénytlket az Intézel Igazgalósá-
Íához nyújtsák be. A képző I. osztályára olyamodhalnak hadi rokkanlak és hadiözvegyek 14 ével betöltött. Jó bizonyítvánnyal btró leánykái Is, akik az Igazgató felterjesztésére évi 420 pengő segélyben része-sülhetnek. Havi larlásdl| 70 pengő. Nolre Dame Igazgatóság, Zalaegerszeg.
= Oéphlmzésre díjmentesen tanítja vevőit Brandl Sándor és Pia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyag-bántalmak, vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható: Kőveal Henriknél, Nagykanizsa.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy
sQtAdémet
saaájiaa t-tfil Petőfi-ul 40. slám alól Fásai Iá. w4m alá sajaasnaisa, minden Igásijt klaláglllai «•>-aaaralee, Áthelyeztem.
Kérem s nagyérdemű közönség további azlves pártfogását.
Tompák Rudolf
sut sltSmeeter.
A kis teltsége, májtájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomorbél-hurut és sárgaság a természetes „Ferau léssel\' keserűvíz használata által megszüntethelök és az agy, a szem, tüdő vagy sziv felé irányuló vértóiulások eliensulyozhatók. Qyo-mor- és bélspecialislák igazolják, hogy a Ferenc léssel vízzel, különösen az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményeket érnek el. AFerMO lózsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füsxcrüzletekben kapható.
— Három heti Ingyen nyaralás Abbáziában. Mindönki részesülhet ehbon, ha csak egy kicsit Is kedvez, neki n szerencse A Dndnpeaten megjelenő 8 órai UJaágírgyanta május 2-átólkezdve nagyszabású rejtvényrovatot nyitott és annak kapcsán pályázatot hirdet, nmoly szerint n pályázat nyertesei kftzíltt több nagy díj mellett olsfl főnyereményként r három hetes Ingyenes ubbázlal nyaralást sorsol ki közjegyző jelenlétében Június 21-én. Sok más nagy dll között szerepel: arany női karnerec ora, teljes hálószoba oerondezen. tértt ezüst óra és sok más nyrromény.
— Vasutasok tüzelője. Felhívom az állomásom utján ellátandó tüzelőanyag igénylőket, hogy az 1931/32. fűtési évadra a tüzelőanyag igénylésüket legkésőbb folyó hó 20-ig hivatalomnál jelentsék be, mert a jelzell idő után már nem lesz módunkban a bejelenlésekel elfogadni. Az állomás/őnOk
— A Napkelet májusi számába Hekler Antal .Rubens és Renbrandl" cimmel, Rédey Tivadar pedig Péterfy Jenőről tanulmányt Írtak, Mályusz Elemér folytatja , A vörös cinigráció* cimü történelmi cikksorozatát, S;. Szabó Mária és Otttlk Oéza novellával, Slk Sándor, Mészáros Sándor és Réz Qyula költeményekkel szerepelnek. Rendkívül gazdag a kritikai rész- és szemlerovat. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal: Budapest, I., Döbrentei-ulca 12.
— Felakasztotta magát egy szepetnekl trafikon. Tragikus kimenetelű öngyilkosság történi hétfőn délután Szepetneken, ahol Flschl András trafikos ismeretlen okból felakasztotta magát és mire tettét észrevették, már nem lehetett rajta segíteni. A szerencsétlen ember már napok óta búskomor volt, de egy szóval sem árulta el, hogy végzetes tervekkel foglalkozik. Hétfőn délután kiment az istállóba, ahol az egyik gerendára felakasztotta magát. Órák múlva találták csak meg a hozzátartozói, de ekkor már halolt volt. A szerencsétlen ember iránt általános részvét nyilvánul meg a községben.
HERCEG
ESTERHÁZY PAL
Husárugyárának Lerakata
NAGYKANIZSA
HORTHY MIKLÓS-UT 2. M TELEFON« 5-93.
Mindenki saját érdekébeír tesz, h\'a nyáron E«tos-házy felvágottat vesz. -
1 pár .Esterházy\' csemege-virstli 28 fillér 10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott 40 fillértől
10 dkg. „Esterházy" finom párisi ... 30 II lér
10 dkg. „Esterházy" töltött császárhus 50 filíér különlegesség
Megbízható
és
friss!!
Az Esterftázy áruk minősége éj Arai
minden tárgyilagos kritikát kibírnak; 10 dkg. „Esterházy" gyógysonka (konzerv) 100 fillér 10 dkg. „Esterházy" gépsonka, kiváló finom 70 fillér 10 dkg. „Esterházy" göngyöltsonka, hátsó ... 50 fillér 10 dkg. „Esterházy" vendégsonka ......... 48 fillér
ift31. má|u« B
KÖZGAZDASÁG
Az alsódonántoli gazdák közös anyagbeszerzési akciójának működési programja
Zalai közlöny

w
Kik éa mll tartanak raktáron? — Szervezkedés kereskedelmi gócpontján
a Kamara 52
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara közli az alábbiakat:
Az ország különböző részcin kü-lönbözö módon, de ugyanazon céllal gazdaszervezkedések folynak. Ennek a gazdaszervezkedésnek az a cél|a, hogy a gazdaközöiiség nagyotb tételben közösen és Így olcsóbban szerezze be a termeléinél nélkülözhetetlenül szükséges üzemanyagokat.
Az A iBÖdunánlull Mezőgazdasági Kamara, mini törvényes érdekképviselet is, belenyúlt ebbe a kérdésbe, melyhez a kamarának jogot ed az 1920. évi XVIII. I. c.
A kamara árszabályozási tevékenysége különösen felkeltette egyes ipari és kereskedelmi érdekkörök figyelmét és a kamara ezen tevékenységét több ízben hlrlapllag kereskedelem-ellenes tevékenységnek minősítették.
Egész természetes az, hogy a kamara kereskedni nem log, miután erre berendezkedve nincs és ezt a törvényes szervezete nem Is engedi meg. Joga és kötelessége azonban, hogy szabályozza, amint leg|obban ludja, azon üzemanyagok beszer és! árát, mely üzemanyagokat a gazdának a termelés fenntartásánál beszereznie kell.
A gazdaközönség tájékoztatása céljából közöljük alábbiakban annak a szervezetnek működési programját, melyet a kamarakertllet ezen akció |ába bevont gazdák és kereskedők néhány hónap óta tartó előkészítés után közösen határoztak meg. Ezen alapelvek a következők:
A mezőgazdasági kamara a kamarakerület főbb kereskedelmi gócpontjain, összesen 52 helyen megállapodást létesített egyes kereskedőkkel, akik raktáron tartják és n kamara ellenőrzése mellett működő Intézőbizottság állal megállapított áron forgalmazzák azon anyagokat, melyeket az Intézőbizottság megjelöl. A szervezkedés Irhái voltaképen nem á mezögazd isági kamara, hanem az Inlézöbizotisig vezetése alatt áll.
Az Intézőbizottság a következőkép alakult meg:
Minden vármegyéből 2—2 gazda-tag, mely gazdatagokai a mezőgazdasági kamara igazgatóválasztmánya kérte fel. A gazdatagok közül egyik tag nagyobb birtokos, másik tag kisbirtokos. Az Intézőbizottság kereskedő - tagjai, vármegyénként szintén 2—2 tag, a vlr-megye területén bevont kereskedők állal delegálva. Ezen Intézőbizottságnak hivatalból tagjai még az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara Igazgatója és a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara kiküldött tisztviselője. Elnöke a mezőgazdasági kamara mindenkori elnöke. Ezen Intézőbizottság határozata alapján egyelőre a következő anyagokat tartják raktáron a kereskedők, melyeket a gazdaközönség minden egyes bevásárlási helyen kifüggesztett hitelesített ár-
jegyzék és minta alap|án vásároihal
meg :
Különbözö velőmagvak, rézgálic, ralfia, zsákok, kötéláruk, kocslkenőcs, világítópetróleum, erötakarmányok. Ezeken kivül közösen nagyobb tételben beszerezheti a gazdaközönség egyéb, — kizárólag azonban csak a gazdasági tizem folytatásához szükséges anyagokat, — megbízható minőségben és a mindenkori legkedvezőbben biztosítható árakon szintén az akcióba bevont kereskedők utján.
Az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara reméli, hogy ezen szervezkedés utján a kamara által kitűzőit cél: a mindenkori árszabályozási tevékenység érvényesíthető lesz. — Ezért az ellenőrzési jogának gyakorlása mellett ezen szervezkedést lőle telhetőleg támogatja.
Az Intézőbizottság! tagok és
kereskedők névjegyzéke Za-iavármegyében.
Intézibhottságl tagok: Kovács Sebestény Miklós földbirtokos (Bc-csehely), Kovács Ferenc gazdálkodó (Zalaegerszeg), Artner Sándor kereskedő (Nagykanizsa), Horváth József kereskedő (Zalaszentgról).
Kereskedik: Rlegler Mihály vaskereskedő (Zalaegerszeg), Balogh Sándor kereskedő (Kiskomárom), Mitzger Miksa Fia József kereskedő (Lenti), Mayer Károly vegyeskereskedő (Tapolca), Herceg Sándor kereskedő (Zalalövő), Arlner Sándor nagykereskedő (Nagykanizsa), Szik-szay József kereskedő (Nova), Posz-lobányl Károly kereskedő (Balatonfüred\'), Horváth Testvérek vegyeskereskedő (Zalaszenlgról), Csizmazla lslván vegyeskereskedő (Sümeg), vitéz Buzsákl Ferenc vegyeskereskedő (Söjtör), Frifdrich Frigyes fü-szerfcereskedő (Keszthely), Mallers-dorfer Testvérek kereskedők (Nagylengyel), Epplni;er Salamon Fia kereskedő (Csesít\'eg).
TŐZSDE—
A mai tőzsdén egy árnyalúital barátságosabb volt a hangulat a valamivel jobb kűllöldi hitek határú alatt. Az érdeklődés a közönség részéről ma is egészen minimális vólt és a forgalom jóformán a helyi spekuláció kisebb vételeire szorítkozott. Az arbitrage részére is alig kínálkozott tevékenységi lehetőség, niert az árfolyamok nagyjában mozdulatlanok maradtak. Az Irányzat mindvégig (ól tartott és a hangulat nyugodt volt. FixkamatozAsu papírok dacán az Amerikában jegyzett értékek gyengüllek. Devizapiacon nincs jelentősebb változás. _
Ztrleki zárlat
Párt. 20-29V», LxMdon 25-2SVá. Nawyon 519211/1 BrflsMl 72 22VS, Milano 77181/i, kurtít 63-75, Amsterdam 20875. k»tlr 12364, Wlu 73 05. SofU 316. Prág.
4 hÉtog* Mtiás 4avlia-|agTX*M
VALUTAK I ^DEVIZÁK
11 27*78-27-93 ; Aast. 230-ÜS-23076 ih. 7940-7990 Bálnád 10-06 10-09 k. 16-89-1701 Mariin 116-40-136 80 Dánk. 153*15-158*75 BriMal 79-65 79 90 Utaár 1001-1009 Bakarest 340-3-4Í Kopnak. 11*25 15366 Londoa 17-83 17-91 Madrid 56 00-59 (• Milano 29\'91-JO 08 Ncwyor 57240-74 00 Oaxto 153 25 153 65 Párta 8-38-22-45 Prága 16-96-17-01 SsóK 4*13-4* 17 Mockfc. 15347-153*87 Varsó 64-12-64*32 Wlu 80-56 80-81 Ztkfctl 110-27-11057
Dollár 57020-67320 francia 1.22*30-22-60 Holl. 229*75-230*75 Lengyel 63*96-64-35 Un 3*38 3-42 Lava 412-4--8 Ltra 29 90-30*20 Márka 136 20 13680 Nonág 153*20.163-80
fchlil 80-40 80 80 IvájcIL II0-15H0 65 Mák, 153*40 18400
Bon tlaaav. n-m 14 80 -15 00. 7t-u
14 95-1515, 19-m 16 10 15-60. 80-ai 1525-1578, danánt. 77-oa 1455—1470 / 8-as 14 70-1480 79-cs 14 90-15 05, SO-aa 1500—15-10, Róza 1390- 4 10 ok ina 1875-1900, aOrárpa 1975 2050. Ü>117S 2200, taa««l ti 1500-
15 20, danámul! 14 40 1460, repca —■--
- -, korpa 13 50 13 75
Harttsvisár
rathittáa 865, renda 1*15—1*16,
eladatlan 841. — ■ "1*18 -1*94. szedett
1 \' ^-1 lg. ilWWH I ID-|\'41,H«M1I
USaép 1*14—1*16. kSnnytl 102-1*08, l-né tndi flrtf 1*08—1*10, ü-od raadO Mag 1*00-1 OOjqtot ■öktfl 1*10—1*20, anionná nagyban 1*18-1*20, aalr t-42-<MM, litl. 1 4Í-1-80. szalonnál félsertés 1*44-1*54.

özönség b. figyelmét, hogy meg-ujabb angol éa francia divatai
l1 elhivom a mélyen tisztelt közözöns érkeztek a le
aaobafaatft mintáim, amivel legszebben és legolcsóbban, már SO pengőért festek egy szobát.
Metz fetiimestor
Hunyadi-utca 8. szám.
SZEKELY VILMOS butortelepét
Horthy Miklós-ut 4. szám alól
a volt Szarvas szállóba
(Erzsébet-tér 18.)
helyezte át. ^p
Jó bútor 1 Olcsó árakl Szolid kiszolgálást Saját kárpitos- és asztalos-mOhely I
55
Naponta ad|on növendék éa hluUllaUinsk
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet. A „FUTOR" növendékállátoknál a csontképaődést elősegíti, hiaáatl
^HloH étvágygerjesztőig
állatoknál^
A .FUTÖR* nem orvosság, hantm a Itglinotnabban írlött inésxsíUp.imely
aen togyaaztanak. A .FUTOR* etetése a konyhasó eUtá-sét feleslegessé teszi. A nwhlzlalék. uradalmak, gazdaságok a .FUTÓ R\'-i állandóan etetik.
Ara: I kilogrammonként 40 fillér. Zsák vételnél (1 zsák 50 kg.) 9 pengS,
zsák át a 130 üli, vagy ziákcsere. I próhadoboa ára (eca Va kg.) 30 Hdár,
Kicsinyben és zsákszámra kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130.
a i i
Ny U t-t ér.*)
Füszerkereskedők felhívása
a könyvre és számlára vásárló közönséghez 1
A nagykanizsai fűszer-, csemege-és vegyesáru kereskedők a folyton rosszabbodó gazdasági helyzet következtében, existenclálls létérdekükre való tekintettel, egyönletüleg a következő határozatot hozták:
Felkérjük a könyvre vagy számlára vásárló Igen tiszteli helybeli és vidéki vevőinket, hogy havi vásárlásaik összegét minden hő elsején, de legkésőbb 4-ig teljes egészében kifizetni szíveskedjenek.
Azon vevőink, akiknek régebbi t irtózása áll fenn, — méltányolva nagyrabecsült feleink nehéz helyzetét is — kötelesek ezen régi tartozásokra minden hónapban legalább 20"/o-ot törleszteni oly módon, hogy a legrövidebb Időn belül ilyen tatlozás kiegyenlítési nyerjen.
Amennyiben a jövőben egyik vagy másik igen tisztelt vevő fenli kérelmünknek nem lenne eleget, ugy legnagyobb sajnálatunkra, csakis készpénzfizetés melleit lesz módunkban az Ilyen vevőkel kiszolgálni.
Természetesen ezen felhívásunk csakis azon vevőinkhez szól, akik eddig fizetési kötelezettségüknek már hosszabb Idő óta, vagy egyáltalában nem, vagy csak részben tellek eleget.
Meg vagyunk róla győződve, hogy nyilt őszinteséggel előadott kérésünk utat talál a megértéshez, mert magunk is csak igy tudunk nagymérvű kötelezettségeinknek megfelelni.

lankaalzial liuer-, oiaaegs-M Togyosáru kereikedók.
•) E rovat alatt köztöltékért sem a szer-
\' V ......... ......
kesxtöség, sem a kiadóhivatal nem vállat felelősség
Kiaája: Mlgalal Hyoadi ét U»kiaáé Vállalat, SigTkaihsta.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
latarartaa telefon t Na«ykanlasa 7*. ex.
Férfi és női luxuscipőink árát leszállítottuk,
vásárlásaival győződjék meg, hogy cipőink a legjobbak, azért ar legolcsóbbak is.
Milftényi Sándor és Fia cipőáruháza, a Városházban.
ZALAI KÖZLÖNY
APRAffíRDETfiSEK
Hlrdatéaak I W) alul ■ íalaali olmUléa a , , ■ llri fia*\'
Elad* Csengery-utca 18. alatt 724 □ 61 telek. 1470
Petőftut 31. azám alatt talslkari dasréa, egy nagy Slngef varrógép és többféle eladó. 2163
Egy téliesen ló kaiban levő marassk-kooal eladó. Vöröamarty-u. 33. sz.
Aatétaxl legolcsóbban és legjobban bármikorra rendelhelA Kaufmsnn Manónál Telefon 167. vagy 671. 1466
HaaasáH karSkaáH keresek megvételre. hasináthaM állapotban. Clm a szerkesztőségben (Sugár ut Z)
PSaakSIoaSat bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és legsvor-a-bban fnlyóstttat toiál laaéo pénzkölcsön közvetítő trodá|a Nagykanizsa. Horthy Mlklóa-ut 2. szám. 881
•aasaasl iMra, Zrlsstl Blkléa-aloa Ét. Talafaa ««5. KörponH IBtés vízvezeték, csatomá\'ás, \'gészaégögyt hé-rendezés, épület és dtszmll bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatéit tervezése és kivitelezése szavatossággal, a lego\'cs^bb árban. Raktáron fflrdö-é> ülőkádak. háztartási bádogáiuk Mlnta-ríííár fürdőszoba atb. berendezésre. I»89
Klárié azonnalra vagy IVre egy szobás, konyhás lakás Hajcsár- iit 23. statt. Bővebbet Széchenyi-tér 4. 2097
Modarts 4 szobás, fürdőszobás 1 eme-lett lakáa Erzsébet tér 18 számú házban má|us l-re kiadó Bővebbet Dr. Halphen ügyvéd Irodáiéban 2013
Kalsilta léte kérlmunkaUziet és elő-nyomda má|uaban Sugár ul 3. Bsbochav-házba lett áthelyezve. 1893
Csányl Lásaló-ulca t/a. alatt 2 szobás utcai lakáa mellékhelyiaígekkel 1031. augusztus l-re kiadó. 2006
Perfekt aaakaleéaay ajánlkoslk rl-dékra. Clm a kiadóban. 3131
Két kátasskás és egy háromszobás lakáa mellékhelyiségekkel azonnal kiadó. Mayer, Erzsébet tér 3. 3113
4 sasfeás Madaras homlortoa ftlld-szlntl lakás kiadó. Tudakozódni lehet a háztulajdonosnál, Caengery-u. 9. 20\'9
Kladé Pő-ut 20. alatt 4 szobás modem utcai Iskás fürdőszobával, vízvezetékkel Bővebbet Ktsfalodl-utai 29. 3077
KetlS saóbis, komMos utcai lakéa augusatua l-re kiadó Királyi Pál-u. 19. 2132
■flasatslss la a
Imre, Telaky-u. 69.
■lét felvess Oábor 2106
Eladó éa bérbeadó birtokok:
Somogykaa vasulhoz 6 km 300 magyal hold urltskksl, élő, lioltUI, vetéaael kedve/ó fizetési feltétellel 146 ezer.
Zalékaa nagyobb városhoz kőzd, mflut mellett, óaparkban kastéllyal, 300 hold. élő , holttal, 60 hold vágható teuyőerdővel.
Átadó kér lat kőzd Kanizsához, 1200 m. hold.
Bélatslapasa kOzcl s Bslstnnhoz, kőz. vélten állomás háts roögöt\', mflut mellett, vízmentes slk területen, 50Ű0 négyszögöl villatelkek kisebb-nagyobb parcellákban azonnal eladók.
■agvkaatl*aass több klaebbnagyobb elsdo ház előjegyezve. Bővebbel váUszbélyeg ellenében Hochrelter Dezső ny. jóazágtelügyelő, Batthyány-utca 10. 2146
Egy utcai 2 szobás laké a augusztus l-re kiadó Tárháa-ulca 4 sa. alatt. 2138
Rendea, Jól tőső raladaaesJaéayt
kctcaek Budapeslie fiatal párhoz. Rozgonyl-utca 6. 2139
Mraanailiarei leijeiül uj, eladó Főút 8, 1 lépcső, 10. 2144
3 szobás udvari laké a azonnal kiadó Király-utca 36. 2145
Egyszobás konvhás lakáa azonnal kiadó. Bigolal-aoj 11. (Vssutpart) 2102
Plantssé nagyon olcsón eladó. Cim s klsdóbw. 1164
Egy fehér gardarakajíekrény eladó.
Bővebbet Kaulmann Károly cégnél. 2153
300 pangó óvadékkal "bátmllyen élléat keresek Clin: Caáwyl László a. 2j. 2IM
tfx&j>Á3x,4leüien hlharál
1931. májúi 6.
SINGER
VARRÓGÉP.
/itMlá&i./altáUíak. jUcLOmny havi ninlaM,.
SINQEIJ VARBÓQEP BESZV TÁRS. »^T|UnXM ntktilele: H-nt
Kristálytiszta
JÉG
minden mennyiségben házhoz szállítva kapható Előjegyzéseket elfogad Babits Lajos hentesüzlete Főút 10. szám.
652/1931. sz.
Hirdetmény.
Alsórajk község vadászterülete 1931. évi június hó 14-én d u. 3 Órakor nyilvános árverésen 6 évre a községi bíró házánál bérbeadatik. A feltételek a felsőrajki körjegyzői irodában a hivatalos órák alalt megtudhatók.
Alsórajk, 1931. május 3-án. Vuk János sk. Németh Antal sk.
körjegyző. hu községi bíró.
Alulírottak ugy a salát, mint az összes rokonság nevében mély fájdalommal tudatják, hogy a szereteti jó édesanya, nagyanya, dédanya, nővér és rokon
özv. Feuchtenberger Jánosné
szül. Sohrantz Borbála
folyó hó 5-én éleiének 91-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk hüll leiemét folyó hó 7-én délután 5 órakor fogjuk a temető halottas házából az ág. ev. hitvallás szerint megáldatni és örök nyugalomra helyeztetni
Nagykanizsa, 1931. évi május hó 5-én.
Áldás éa béke poraira I — Nyugodjék békában I
Fenyves Ede, 6zv. Leadvay Lajosné szül. Peuchtenberfer Vilma, Fenyves Károlv, özv. Lendvny Béláné szül. Feuchtenberger Berta, özv. Zalsy Andrásné s,ui Feuchtenberger Ksrolln, Varga Pálné szül Feuchtenberger Msrglt gyermekei. — Fenyves Edéné szül. Mezrlczky Jután menye — Varsa Pál vője. — özv. Schrai tz Jórsefné szül Schrantz Máris nővére. 22 unoka és 12 dédunoka gyászolja.
(Minden kSIOn áitesltéa hely tt.) _.. „,
651/1931. sz.
Hirdetmény,
Pötréte község vadászterülete 1931. évi május hó 17. napján d. u. 3 órakor a községi biró házánál nyilvános áiverésen 6 év e bérbeadatik. A feltételek a felsörajki körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtudhatók. Pötréte, 1931. május 3-án.
Vuk János sk. Bankó István sk.
körlegyző. rtá] községi btré.
Magféléket
Hirsoh ás lugt
msgüzletében legjobban vásárolhat
Utolsó Ingyen akolél Amíg a készlat tartl
ön sem nélkülözheti és később csak 21 P-ért szerezheti be, mit most
ingyen kap
Autó Syphon
üveget.
Egyedárusitó szétosztóhely:
Szabó Antal
fegyver, 9pnrt, rádió és fotó üzlete,
továbbá szétosztóhely: Teutsch Gusztáv drogériája.
BQZZAY ISTVÁN
kéamflves ás NsObSszBrOs
üzletét megnagyobbítva és újonnan berendezve áthelyezte
NAGYKANIZSA,
Horthy MlklÓ8-u*3>,^jKv.lnczy-u.)
a volt J tiszt-féle látszerész üzletbe
a póstával szemben.
r - - . iti \\ fr a • Ij^Jf H it-ln i . ülj " •
Nynmalött a WlialaJ Nyomda H lapkiadó Víllalatrál Nagykanizsán. (Felelős ttóetverető
Pk. 10\'64-931. sz 1931. vgbtól W». ss.
Árverési hirdetmény.
Dr. Be k Dezső nagylunlzaai ügyvéd által képviselt Fuchs János szepetaekl Iskóa javára 137 P lőkr és löbb követet* Járulé kai erejéig s nagykanizsai ktr. Járásbíróság 1930. évi 6830. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1831. évi március hó |5 én lefoglalt 1115 pengőre becsült Ingóságokra s nsgykanizssl ktr. Járásbíróság fenti számú végzésével ss árverés elrendeltetvén snnsk az I90& évi XU. L e 20 §-a alapján aa alább megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tllnő más foglaltat k Javára la az árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielég lésl joguk ma Is lennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Eazteregnye községben 79. házszám . .. - levonásával
alatt, a űzetett összeg í< megtartására határidőéi 1931. ért májas hó 12-lk nspjának délután 4Va órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt lovak, Ussö, varrógép és gazdasági felszerelés a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek késs-pénzlizeiés mellett, esetleg becsázoa alul Is el fogom sdnl még akkor Is. ha a bejelentő fél a helyszínén . nem Jelennék meg, ha csak ellenVező kívánságot hétben nem nyilvánít.
Nagykanlzaa, 1931. évi áprtlla hó 17 én.
Elek László s. k.
ktr blr. végrehajtó, X mint bir áágl kiküldött.
CsiUdrokai
Weinberger Lajos
villanyszerelési éa rádlo Őrletében vásárolhat legolcsóbban Osssgaryat 14.
Pk. 9:40/931. az. 1931. vgbtól 78. sz
Árverési hirdetmény.
Dr. Elek Mór nsgyksnlzssl ügyvéd által képviselt Németh József javára 362 P 20 f tőke és több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1P30. évi 7881/2 sz végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. január bó 21 én leloflslt 23b0 pengőre becsült Ingóságokra s nagykanizs 1 klr. járásbíróság lenti számú végzésével az áiveréa elrendeltetvén, snnsk az I9C8 évi XL1. t e 20. J-a stopján as alább megnevezett s s foglalási Jegyző-könyvből kl nem tili.ó más togisltalók javára Is u árverés megtartáiát elrende-lem. de csak arra az esetre hs kielégítési joguk ma Is fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú !,|énykere>et lolyamntba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Zala-kaios községben 162 házszám statt a űzetett összeg levonásával Icend6 megtartására határidőül 1931. évi május hó tl-lk nspjánsk délután 4 órája IllzaUk kl, sml kor a blrólla j lefoglalt bútorok, bor, hordó, ptés, ló, tehén 8 egyéb ingóságo\'sl a legtöbbel ígérőnek kísröénzflzetés melleit, esetleg becsálon alul la el fogom adni még akkor Is, hs a be|e)eut6 léi a hftly-azlnén nem Jelenné\'* mag, ha. essk «lkM ke ő kívánságot írásban ntot nujlvtotl.
Nagykanizsa, 931. évt Jpillíá hó 16-ín.
Elek László s. k.
klr. blr. véRiehal!*, ______mlul Wróaégk klktliWI.
Zalai Károly.\'.
17. évfolyam 102 szám
Nagykanizsa, 1931. mijus 7, csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szokeazlóteg: nappal Sugár ul 2 , éjjel Póet S.
Kiadóhivatal: Piai 5. aaára. Kaartbelyl aókkledóhhr.W : Kouulh rrtca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfizetési ára: egy hóra I pengi „ Tekloo: | i«rke«Wg_42l . uim, (i
Kiadóhivatal 78. Keaathetyi Bók
Az egy, amely kettő
A kisantant ezévl értekezlete kezdetét vette már Bukarestben. A három külügyminiszter összeült, hogy megbeszéljék a Csehszlovákiát, Jugoszláviát és Románlát érdeklő aktuális kérdéseket. Nyilvánvaló, hogy a főtéma a német osztrák vámunió terve s ezzel kapcsolatban szerelnének az érdekelt (elek egy álláspontra jutni. Az egységes álláspont körül nem Is volna hiba, ha száz százalékig hitelt adnánk a klsanlanl-kül-ügyminlszterek eddigi tanácskozásáról közzétett hivatalos |elenlésnek, mert még olyan hivatalos jelentést nem látóit a világ, amely ne arról zengedezne, hogy .minden a legszebb ulon halad", .az összes kérdések tekintetében a leggyönyörűbb egyetértés uralkodik\'.
A hivatalos jelenléseken kívül azonban más híradások Is meg szoktak
1 elenni az ilyen nagyobb fontosságú [onferenciákkal kapcsolatban és ez alkalommal is megjelentek. Ezek a hírek mást mondanak mint a hivatalos jelentés. Ezek a hírek azt mondják, hogy politikailag Románia és Jugosziavla Is egységes marad Csehszlovákiával, de ami a gazdasági kérdéseket Illeti, egyik állam sem kfvetheH teljesen a cseh politika diktálta utat. Ugyan miként magyarázzuk azt a hiit, hogy Benes javaslatait Románia és Jugoszlávia elfogadta, de a két agrárállam preferenclálls vámpolitikája megvalósítására szabadkezet tartott fenn magának ? Hiszen ezen a konferencián az egyetlen lényeges kérdés épen a német-osztrák vámunióval szemben elfoglalandó egységes álláspont Mrga a Le Temps a francia kormány félhivatalosa jelenti ki vezércikkéhen, hogy az értekezlet korábbi egybetllé sét a német-osztrák vámszövetség problémájának váratlan felvetése tette szükségessé.
Az állítólagos megegyezésnek tehát semmi értéke nincs, meri az csak olyan pontokra vonalkozhatlk, amelyek nem lényegesek. Ha Románia és Jugoszlávia nyíltan deklarálják, hogy gazdasági téren nem köveihetik Cseh Szlovákia u ját, akkor — tekintve a jelenlegi értekezlet főtárgyát a német osztrák vámunióval szembjn elfoglalandó egységes álláspontot — ez a konferencia kudarcának nyílt bevallásával egyenértékű. A hivatalos jelentés persze ezt nem fogja elismerni, de ez nem is számit. A lényeg az, hogy amint ez elöte is látható voll, a kisantantállamok gazdasági struktúrája olyan lényeges eltéréseket mutat, hogv az az együttműködés, amelyet politikai téren a közös féle lem és Benes ügyeskedése ez Ideig ugy ahogy fenntartóit, gazdasági téren nem valósulhal meg.
Mindenesetre meg kell várnunk a tanácskozás végét, nem ugyan azért, hogy az ünnepélyes formában megfogalmazott végső kommünikéből vonjuk le a magunk következetéseit, hanem azért, hogy a tanácskozás során kiszivárgott aulentikua hírekből megkonstruáljuk a jelenlegi bu-
karesti konferencia biztos kudarcának a mértékét.
Azt csak nem akarja elhitetni Benes, hogy az a szigorúan bizalmas találkozás, amely O.sován Károly román és Sándor jugoszláv király között végbement különös előnyére fog szolgálni a konferenciának? A két király egész együttléte ugy folyt le, hogy abból nyilvánvaló lelt, hogy harmadiknak ahhoz nincs köze, ami ott történi, az a két ország számlájára tartozik, csak őket érdekIL Ha
A vonat elé akarta vetni magát a mura-keresztúri posta elbocséjtott kisegítő
kisasszonya
nem Igy volna a dolog, akkor a két király találkozása után végbement mlniszlerelnökl találkozón m Tért nem vett részt Benes ur Is ? Nyilvánvalóan azért, mert nem akarták az orrára kölni, hoijy ml történik a bizalmas megbeszélések során.
Akárhogy Is forgatjuk a kérdést, a bukaresti konferencia körül valami nincs rendben. Azaz, hogy nagyon Is rendben van — magyar szempontból. Letagadhatatlan lény, hogy a kisantan\', amelyet Franciaország
összefüggő vasgyürüként akart Magyarország köré kovácsolni, lassan-lassan elemeire hull szét, megrágja a tozsda az egyes láncszemeket. Nem lehet \'emmiféle politikai müvészke-déssel három országot összekovácsolni, amelyek közül az egyik elég távol feksz.ík a másik kettőtől, pláne, amikor a \'megnyilvánuló gazdasági divergenciák leszilö ereje szltile brutálisan lépi szét Benes ur diplomáciai művészeiének minden finom selyemfonalát.
Kétszer is a mozdony elé akart ugrani — A megsérült
kanizsai közkórházba
Nagykanizsa, májua 8 Sicrdán délulán egynegyed 6 óra tájban szokatlan eset kényszerítene a nyílt pulyán megállásra a Mura-kereszluiról Nagykanizsára jövő gyorsvonatot. A 61. számú őrház közelében Bus Teréz, a murakeresz-tuil postahivatal kisegítő pósiás-kisasszonya öngyilkossági szándékból a gyorsvonat elé akarta vetni magát, szerencsére azonban csak belső Bérüléseket szenvedett.
Bus Terézt, akt a murakereszturi postán teljesíteti szolgálatot, szerdán délelőtt a legutóbb tanúsított különös,
egzallált magaviselete miatt, főnöke elbocsájtotta állásából.
A leány délelőtt szó nélkül összecsomagolta ruháit és eltávozott. Az egész délutánt kinn töltötte a sza-
leányt beszállították a nagy-
távolabbi dülóntról fúlva igyekezett elérni a vasu\'i löllést, hogy a mozdony elé vasse magát. Amint felért a töltésre, ugyanakkor ért oda a mozdony is.
badban és Igy került 5 óra tájban a 61 számú vaíutl őrház közelébe.
Ekkor haladt arra a Nagykanizsára Igyekvő gyorsvonat Bus Teréz, amikor nfeglálta a közeledő vonatot, a
A leány egy kétségbeesett kiáltással a mozdony elé akarta vetni magát, de a mozdony ütközője félredobta a sínekről.
A szerencsétlen teremtés, aki elterült a sínek melleit, még ekkor sem hagyott fel öngyilkossági kísérletével és
felugorva versenyt akart futni a mozdonnyal, hogy Ismét elébe kerülhessen.
Ekkorra azonban ugy a kalauzok, mint a mozdonyvezető, figyelmesek lellek a leányra és ugyan abban a pl Unatban több helyen Is megrántották a vészféket.
A teljes sebességgel rohanó sze-
relvény fülsiketítő csikorgással állt meg és a vonal ablakait ellepték az
utasok. A kalauzok leugorva a vonatról, közrefogták a zilált ha|u, feldúlt lelkiállapotban lévő leányt, akinek arcán és fején több, ütődés-töl szármáié vérző seb éktelenkedett.
A vonatvezető Intézkedésére Bus Terézt felvették a vonalra és behozták Nagykanizsára. A sérült leányt még ai állomáson első segélyben részesítették a pientök, majd beszállították a közkórházba.
KeresKeőlelempoHilKal bonyodalmak Németorsxáo és Románia Köslöíí
Bukarest, május 8 (Éjszakai rádiójelenlés) A német-román kereskedelmi egyezmény megkötése érdekében május 7-én kellett volna Bukares\'b: érkeznie a német delegációnak. Ohlca miniszter szerdán váratlanul arra kérte a német
deleg.\' elót, hogy halassza el érkezéséi a kisantant konferencia befejezése utáni időre.
A hir Budapesten érte már a németeket, akik |elentésl lellek kormányuknak.
A német kormány durva sértésnek
minősítette Románia eljárását és a delegációi azonnal visszarendelte Berlinbe.
Németország addig nem kezdi meg a kereskedelmi tárgyalásokat, amig Románia elégtételt nem ad a durva sértésért.
A balatonvidéki úthálózat kiépítését sürgették
a kereskedelmi tárca költségvetésének vitáján
Budapest, május 0 A képviselőház ma a kereskedelmi tárca löllségvetését tárgyalta.
Lingauer Albin a közmunkaváltság rendezését sürgette.
Tabódy Tibor a kereskedelmi légi forgalom fontosságát fejlegette. Meskó Zoltán felszólította a ma-
gyar társadalmat, hogy lehetőleg csak magyar árut vásároljon és magyar élelmiszert fogyasszon.
Peyer Károly a gazdasági válság okát az egyes államok elíárkó.\'ási politikájában látja.
Homonnay Tivadír az államvasutak alkalmazottainak fizetésjavilá-sát sürgette,
Pakots József hangoztatta, hogy a békeszerződések igazságtalanságait kl kellene küszöbölni.
Európában a különböző gazdasági tervek addig nem vezethetnek eredményhez, amig csonkaságunkat meg nem szüntetik. Kifogásolta a magas ipari yáintéte-
i$li!
A
Zalai közlöny
leket. Schamli Károly a balatonkOr-nyéki úthálózat kiépítéséi és a Balatonnak nyugattal való összeköttetéséi sürgette. Nagy Entl azzal a tervvel foglalkozott, amely szerint a németek a Rajnát Össze akarják kölni a Dunával, ugy hogy 1500 tonnás tengeri hajók közlekedhetnének rajla. Ez számunkra búzaexportunk szem-pont/ábU nagy jelentőségű volna.
Bod János miniszter
kljeientetle, hogy kilarl a kapitalista Individuális rendszer melleit. Működésében az a szempont vezette, hogy a legégetőbb problémákat megoldja. A kormány minden tekintetben megtette kötelességéi. Tudóit tökél szerezni és megfelelő munkaalkalmakat teremleni. Az ország minden területén folyik az ulépilés. 30 és fél milliót irányoztak elő erre a célra.
A boletta emelése
ügyében tájékoztatást vár a közvélemény
Budapest, május 8
(Éjszakai rádiójelentés) A Keresztény Oazdasági és Szociális Párt szerdán esle 6 órakor dr. Czetler Jenő elnöklete mellett értekezletet tartott, amelyen az aktuális külpolitikai problémákat tárgyalták meg. Az ülésen OyOmOrey Sindor is felszólalt és kifejtette, hogy a bolella híresztelt emelése tekintetében szükségesnek tartja, hogy a kormány ebben az Irányban részletesen tájékoztassa a közvéleményt.
Éles Tálság a kisantant kebelében
laaáaia magatartása alatt auMaak
Hága, május 6
A Maasbode vezércikkben foglalkozik a kiiantantkonlerenclával s megállapítja : a kisantant kebelében éles válság uralkodik, amit a három szövetséges állam közölt fennálló belső ellentétek még növelnek. Főleg Románia magatartása miatt aggódnak, mert hir szerlnl Románia hajlandó Magyarországgal együtt az osztrák-német vámunióhoz csatlakozni és ezt Csehszlovákia minden erőfeszitétével meg akarja akadályozni.
Kihallgatták a kalapácsos gyilkost
Kecskemét, május 0
Ftsdil Frigyest, a kalapácsos gyilkost tegnap részletesen kihallgatta Kenyeres vizsgálóbíró, majd gyilkosság büntette elmén előzetes letartóztatásba helyezte.
Idölárás
A aegykanUlai meteorológiai megfigyelő Jaleutéaek : Szerdán a MmirUk-Itt: Reggel ? órakor -fit, délután 1 órakor +19 6, este 9 órakor +13-6
helhózd: Reggel éa délben borult, eate tlsata égboltozat.
StéUránr: Reggel északkelet, délben kelet, eate éazakl azét.
(ÉJuMkal rúdlóJtUiUíH) A ■ataarelii-■lal latiaal ialaatli Zlvatarsa aaSk aárkaták aiyalSra lányagaa HSváltsxéa nálkat.
Barnabás tanfelügyelő: Öröm most a zalai iskolákat látogatni és a tanítók munkáját látni
A nagykanizsai pedagógiai szeminárium ezidei elsó napja
— És az angyalok magyar zászlót tartottak kezükben — szakította fél he tanítóját a fiúcska. 9
Plander lanitó nagyon szép munkát végzett. Vitéz Barnabás Islván tanfelügyelő meg is jegyzi: Plander tanitó előadása és mintatanllása ulán Igazán nincs mit hozzáfűznöm. Lelkesen megéljenezték Plandert.
Nagykanizsa, május 9 Szerdái- délelölt 9 órakor velte L.zdelét a Rozgonyl utcai tornateremben az idei első, a tanilóság továbbképzésére rendezett módszeres pedagógiai szeminárium vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő elnöklete alall. A hatalmas tornaierem zsúfolva megtelt a helybeli és vidéki tanítósággal. A megjelentek soraiban otl láttuk a különböző helybeli tanintézetek igazgatóit, tanárait és a papságot. A szeminárium a Hiszekegy elmondása ulán velte kezdetéi.
a klr. tanfelügyelő megnyitója
Vitéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő megnyitójában rámutatott a multévi nagykanizsai pedagógiai szemináriumi napok nagy sikerere, airelyek legfelsőbb helyen is a kellő elismerési aratták. Szívesen állapítja meg, — mondotta — hogy ahová csak megy az Iskolákba és a tanítóság kőiébe, mindenütt érzi a pedagógiai szemináriumok hatását.
Majd méltatta a magyar l$ni óság munkáját. Isten a legszebb hivatást sdta a magyar lanilotágnak. Öröm most a zalai iskolákat látogatni, a lanl\'ók működését és az iskolák munkáját látni. Be|elenti, hogy az idei Wodlaner-dl|at Iwsils (3>ula igazgató lanitó nyerte. Sok olyan tanítót adjon az ég,mint amilyen Iwslts Oyula.
Plander Baldlattdr a WrHnelem-tanUdanU
A klr. tanfelügyelő tartalmas megnyitó beszéde ut,>n Plander Boldi zsár kezdte meg előadását: A történelem-tanítás módszeréről. A népek és nemzetek történetében olyan igazságok vannak. — keidelte meg előadását — amelyeket csak történelemfilozófiával lehet megérteni. Azért hirdeti a történelem a múlt iránti kegyeletei — hogy az élet tanítómestere legyen. Magyar történetei tanítani, — mondolla — ahhoz magyar lélek kell.
Magyar lélek vezesse a ma gyar tanítót, amikor magyar történelmet tanít. A hősök, a történelem nagy alakjainak beállításánál szimpátiát kell, bogy keltsünk. Minden községnek megvan a történelme, minden domb nak a msga históriája. De a tanítónak is jól kell tudnia a magyar történelmet. Szent Istvánt, Szenl Lászlót állítsa növendékei elé. Meg kell magyaráznia azonban azt Is, hogy miért történt az, ami lörtént. A\'lan-dóan a kor képét kelt lefesteni. Az előadás módja eibe.zélő formájú legyen. A lanitó rajzoltassa is le növendékeivel az elmondottakat, hogy az bevésődjék lelkakbe.
Pldnder Boldizsár államlanitó előadása a képzeli, nagy gyakorlati tudású és csak hivatásának élő magyar lanitó rendkívül érlékeB előadása volt.
Nyomban megkezdődött a történelem tanítás bemutatása (mlnlalanl-lás) is a VI. osztálybeli növendékekkel (Glrgasch Dezső lanitó osztálya). A növendékek szabatos, szép feleletei egyenesen meglepők. Kedves feleletet adott az egyik növendék, amikor Plander tanító magyarázza, hogy Zrínyi hőseinek a lelkei égbeszálltak.
Polealnsaky IgamaaM
a m agyar testneveiáaröl
Poleslnszky Emil előadása következeti ezután: A magyar testneve lés régebbi és ujabb irányairól Előadásában utal arra, hogy dacára, hogy a testnevelési tanórákat 3-ra emelték fel, ez a tantárgy még mindig nem részesül abban a figyelemben és megértésben, mint aminőben kellene ezt részesíteni. Az OTT által kiadott utasítás szerint
a testnevelés a nevelésnek egy része.
A lanitó ezl épp ugy kell, hogy becsülje, mini a többi tantárgyakat. A Mindenhatónak és a hazának a munkásai közé szegődik az, aki komolyan hozzálát a gyermekek testneveléséhez. Majd részletesen kitér a testnevelés régebbi és uj irányelveire, a lestnevelés cél|<lra. A modern testnevelés szakit n múlttal. Kitér a testnevelés történelmi részére.
Ma|d köveikezelt a II. leányosztállyal a torneóra bemutalása. Teljesen ujszeiü alapokon. Dán rendszerrel, amely a gyermek minden Izomzalát egyenletesen fejleszti és valóban alkalmas egészséges testne-vt lésre, testfe|lesztésre.
Poleslnszky Igazgató olyan magas fokát mutatta be az elemi iskolai tornalanitásnak, amit csak nagy munkával és még nagyobb ügyszeretettel lehet elérni. A klr. tanfelügyelő köszönttel mondott Poleslnszky igazgatónak szép munkájáért.
Htiazdr Gyömö elSaddta
Huszár Oyöző ksrosi lanitó előadása következett. Tudományos alapon és nagy felkészültséggel fejtegette a II. osztály számlanilásl hibáit. Egészen uj gondolatokat vetett fel. Matematikai igazsággal rámutatott arra, hogy többet is iehd és többet ls kell tanítani, mint amennyit az uj tanterv elölr e téren. Altalános tetszéslsralott. Előadása teljesenama-gyar tanügyért é,ó-haló \'pedagógusnak tudományos fejtegetései voltak.
Kovdca Ferenc mlntalanlUfa
Kovács Ferenc sormáal tanító, aki mint a magyar dal kultuszának harcosa és propsgá\'ója nagy érdemeket szerzett eddig is, mert hiszen ő a megteremtője és éltető lelke a széles kőiben legjobban ismeri sormási dalosegyesülelnek és zenekarnak — az elemi Iskolai énektanításról tarlóit előadást. Azt fejtegette, hogy csak ugy lehet a lábrakapott Idegen áramlalu, Ízléstelen, hazaflallan dalokat kiküszöbölni és ellensúlyozni, hogyha az Iskolán keresztül a magyar költészete! megkedveltetjük. Majd mlniatanitáson bemutal\'a a fejlettebb énektanítást a IV. oszlállyai. Kovács Ferenc szép előadása és gyakorlati lanitása nagy tetszés! váltott ki a tanítóság köréből.
ClIIilc IMI a
vármegyei népművelési titkár A népkönyvtárak helyes használatáról és gyakorlati alkalmazásáról a népmüvelés érdekében elmen tartott ezután
_mag nuim i.
rövid, tartalmas előadást, amelyben gazdag tapasztalatából fontos tanácsokai adott a nép szellemi vezetőinek Az előadásának vezérfonala : a népkönyviárak pedagógiai feladata. Értékdk fejtegetései általános visszhangra talállak.
VTtéz dr. Barnabás István klr. tanfelügyelő ezután örömmel állapttja meg az előadások érdekességét, értékességét, szellemi nívóját és köszönetei mond az előadóknak.
A pedagógiai szeminárium igazgatói Poleslnszky Emil és Flló Fe-lenc, jegyzője, pedig Wlldené Be-reczky Mária voltak. (B R.)
Térzene a honvédszobor előtt
Nagykanizsa, május 6
A Zalai Közlöny több ízben szóvátette azt az anomáliát, hogy a vasárnapi térzene ideje alall a fflutl kocsiforgalom le van zárva. Rlmu-tallunk azokra a hazafhs szempontokra, amelyek indokolté teszik a város közönségének azon általános kívánságát, hogy a katonai térzenét az eddigi hely helyeit, ezentúl a 20-as emlékmű előli tartassák meg. Ezek melleit közforgalmi szempontok is támogatják ezt a kívánságot. A „Zilál Közlöny" cikke nyomán dr. Krátky István polgármester azonnal érintkezésbe lépell ugy a rendőrkapitányság vezetőjével, Solymossy tanácsossal, mini az állomásparancsnoktággal, amelynek eredményeként közölhetjük máris, hogy vasárnap, a Revíziós Liga gyü ése u\'án, amely tudvalevően a honvédszobor előtt lesz megtartva, — a honvédzenekar elsólzben már oll szolgáltatja a térzenét Először kísérletül, próbakép, de nincs okunk benne kételkedni, hogy az első kísérlet, illetve próba ulán, sme\'y mindenben Igazolni fog|a a .Zalai Közlöny," illetve a nagyközönség álláspontját, a katonai térzene ezen\'ul rendszeresen a 20-as honvédszobor elölt lesz megtartva, amely nemcsak rendészeti, közforgalmi, hsnem kegyeleli szempontból is sokkalta alkalmasabb, mint az eddigi lérség.
A honvédzenekar kellemes hangjai odafogják vonzani a hősök szobra elé a nagyközönséget, amely tekintetével és lelkével adózik hősi fiaink emlékének és glóriával fonja körül a megdicsőültek emlékét és a honvédzenekar akkordjai mes.ze-messze szállnak, tul a trianoni országhatáron, rab magyar testvéreink üdvözletéül, a megdicsőült hősök üzenetéül.
— Az ingyen Autó Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Szabó Antal sportüzlete.
— Nagykanizsai szélhámost fogott a debreceni rendőrség. A debreceni rendőrség elfogta Bíró Elemér 24 éves állásnélküli fiatalembert, aki vasutas ruhában csavargott az országban. Blrő a rendörségen elmondotta, hogy megfordult Nagykanizsán, Pécsett, Oyőrötl és Szombathelyen Is, ahol apróbb bűncselekményekel követett el.
I
ZALAI KÖZLÖNY
Ismeretlen tettesek felgyújtották egy kis-hanizsai gazdálkodó istállóját
Leégett az istálló és a nádfedeles lakóház teteje — Jankovtcs József né ahhor ért haza, amlhor a tűzoltók már elvégezték mankójukat
Nagykanizsa, május 6
Szerdán délelölt 10 éra tájban hangos berregéssel szólalt meg a nagykanizsai lüzoltóság telefonj i. A kiskanlzsai rendőrség jelentette, hogy néhány perccel azelöll kigyulladt Jankovtcs József kiskanlzsai gazdálkodó Örlorony-u\'ca 35. szám alatti házának isiállója.
Az értesítés után néhány perc múlva már teljes szerelvénnyel robogott a tűzoltóság dr. Prack István
el, neHo^y átcsapjanak a lángok.
A tűzoltók egy órai megfeszíted munka után megfékezték a lángokat és már Javában készülődtek vissza a laktanyába, amikor lélekszakadva érkezeti haza a mezőről jankovics Józ8efné.
A tüzvizsgálat megállapította, hogy a tűz az üres istállóbart kelelkezelt, amelyben már régóta nem tartanak állatokat. A tűz kitörésekor senki sem larlózkodo.t otlhon. Minden jel
Nyári
divatujdonságok
megérkeztek
SINGER
divatáruházba.
1931. má|us 7._
Néhány szó a képtárlatról
Még pár napig van nyílva (egész nap, esle 7-lg) a magyar meBterek tárlala a nagykanizsai Polgári Egylet nagytermében. A Zrínyi Irodalmi és Müvéfzelí Kör, a kiállítás rendezőjének a|ánlása után ludósil a katalógus a 60 darab műremekről, a melyek kl vannak állítva, közli, hogy a képek 12 havi részletre is vásárolhatók, a kiállítás érdeméről pedig nagyjában a következőket Írja:
.Azok a rendkívüli sikerek, melyek a magyar képzőművész :t kiváló reprezentánsainak a közelmúltban külföldön — Róma, Venezla, Varsó, Krakkó, Wien, Stockholm, Barcellona városokban — oszlályrészül jutottak, azl az elhatároz Ist érlelték meg művészeinkben, hogy összefogva, sorozatos kiállításokat rendezzenek külföldön s hazánk nagyobb városaiban.
Kiállításinak negyedik állomása Nagykanizsa, a kiállításra kerülő művészi alkotások közelrokon mesterek válogatott, jsva termékei.
Csók István Bzlnclnek varázslatos kápráztatásával, opálfinom tónusával gyönyörködteti a szemel, Olatz Oszkár a m gyar népviselet szerelmese, ragyogó szinpompájával nemcsak a felüle\'et formálja, hanem a mögötte rejlő belső élelel is érezteti. Fényes Adolf » magyar alföldből merili mondanivaló) it, melyet leegyszerűsítve, dekoratív formában nyújt a szemlélő elé. Koszta József a tüzes színek krescendójának mestere Színskálája a legmélyebb indigótól a legvakitóbb lehérlg terjed. Kunffy Lajos a dunén-luli tájak, a somogyi népélel mesteri megörökitője. Műveiből a fény, az élei derűje sugárzik. Pécsi Pllch Dezső világos képei könnyed ecsetkezeléssel az élet bonyolult formáit jálszlan leegyszerűsítik, művészete a magyar népművészet dekoratív színes karakteréből fakadnak. Szőnyl István finom szürkés tónusaiban mindenütt ott lüktet a monámentálls, legyen az tájkép vagy figurális kompozíció. Vaszary Jáno> művészeiét hallatlan temperamentuma, robusztus kolorlzmusa jellemzi. Párizs tiyű/gő élete, Itália forró ege egyaránt Ihlell öl, mindent a szín dallamára formál ál. Vass Elemér csendéletei, franciás tájai egy igen magas művészi kulturáról és Ízlésről tesznek tanúságot, melyek egy finom kolorisztikus egyéniség megnyilvánulásai.
A kiállítók sorál a nagykanizsai Kelting Ferenc és NoII József festők, mint meghívott vendigek zárják. — Munkásságukat a modern ember gon-do\'atvllága Jellemzi, legyen az megrögzítve akár formában, tónusban vagy színben."
főparancsnok vezetésével Klskanízsa felé. Mire a tűzoltók kiérlek, addigra már
az Istállóról átcsaptak a lángok a nádledeles lakóházra Is,
melynek szobáiból a szomszédok épp akkor hordlák kl a bútorokat. A tűzoltók kél csoportra oszolva, Vecsera Antal tüzollóllszl Irányilása melleit
több oldalról támadták meg vlzsugárrai a lángokban álló Istállót és lakóházat.
A tűzoltók munkáját Igen megnehezítene az a körülmény, hogy heves szél fujt és így
a tűz erősen veszélyeztette a szomszédos nádfedeles házakat Is.
A tűzoltók biztonság okáért ezeket a házfedeleket Is vízzel árasztották
arra mulat, hogy
gyújtogatás történt. Szerencsére Jankovlcsék a házat már régebben bizlositották. A gyújtogatás ügyében nyomozást Indllolt a rendőrség.
— Meghalt a határmesgye-vl-szály sérültje. Április 22-én, mint a Zalai Közlöny megírta, véres verekedés játszódott le Kdmdn Józsel 54 éves zalacsébi földműves földjén. Kámán észrevette, hogy szomszédja kidobta a lelke határát jelző cölöpöt. Vissza akarta verni, azonban a szomszéd fia, Blcsák Vendel leütötte fejszével. Kámán Józsefet súlyos állapotban szállították be a zalaegerszegi közkőrházba, ahol kedden reggel belehall sérüléseibe.

ilil
IMáJua 7., oaQtBpt&k
Magyar világhírt rnüvéaiek: nalor GM, Somlay OrtQur U Góio Sándor első magyar hangosfilmje
Asz orvos titka
Izgalmai drámai attrakció 10 leleteiben. James Bjme színmüve nyomán filmre Irta: Haraéftyl Zaotl. Rendezte: HaqadOa Tibor.
Ezenkívül két szenzációt
hangos trükkfilm
Rendes helyárak.
A Zrínyi Kör hangversenye
a Városi Színházban
Nagykanizsa, május 6 A Kormány/.óné őfőméltósága védnöksége alalt álló F.rztébel- Otlhon jivára rendezték szimfonikusaink kedden este ez évi 2. zenekari és énekkari hangversenyüket a Városi Színházban. Díszes és szép közönség lelkes és meleg hangulata kisérte végig az előadást, mely az évad lalán legnagyobb zenei eseménye voll.
Az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara, a honvédzene oszlopos tagjaival kiegészítve, már ezévi első hangversenye alkalmával is közfel-tllnést keltett gyönyörű és szakszempontból Is kifogástalan szervezettségével és ugyanilyen fegyelme-zeitségévcl, melyek melleit a ma-gasabbrendü művészi szempontok is teljes érvényesülést nyerhetlek és nyerlek is. Jól esik megállapítanunk, hogy ezen együltes nagy és lelkes munka melleit további éa egészséges fejlődést mulatott keddi hangversenye alkalmával, melyen nagy koncepciójú és kiváló zsenialilásu karn.-gyunk Vannay János zeneiskolai igazgató minden magasabb Igények kielégítését célzó és a muzsika lelkéből fakadó Intenciója maradéktalanul kifejezésre Juthatott.
Szívünk feljes melegével és minden rokonszenvünkkel köszönljük e pompás zenekart és nagy ludísu karnagyát Vannay J most hangversenye alkalmával, mely lulnőll azon a kereten, melyet fokozott Igények mellett is vártunk. A gondosan összeállított müsor-
HERCEG
ESTERHÁZY PAL Husárugyárának Lerakata NAGYKANIZSA
HORTHY HIKLÓB-UT 8. w TELEFONI 5-B3.
Mindenki saját érdekében tesz, ha nyáron MaahfoholÁ Az Esterházy áruk minősége és Arai
Esterházy felvágottat vesz. - WglHiUBIÜ minden tárgyilagos kritikát kibírnak.
I pár „Esterházy" csemege-virstli 28 fillér ÍB 10 dkg. „Esterházy" gyógysonka (konzerv) 100 fillér
10 dkg. „Esterházy" vegyes felvágott 40 fillérlől fi-Iao H 10 dkg. „Esterházy" gépsonka, kiváló finom 70 fillér
10 dkg. „Esterházy" finom párisi ... 30 fi íér uio&á» 10 dkg .Esterházy" göngyöllsonka, hátsó ... 50 fillér
10 dkg. „Esterházy" töltöli császárhus 50 fillér különlegesség 10 dkg. „Esterházy" vendégsonka ......... 48 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
lffltjljfoJE
ban a legnagyobb sikert Hollósy Kornélnak, a miskolci Városi Zeneiskola killlnő nevű és képességű tanárának Diadal-Ünnep c. müve aratta, melyet a közönség lelkes ovációja meg Is IsmélelleleiL De méltán is, mert a modem nagyzenekar technikájával és Igényével megirt Invendóius munka, mely még» világháborúban, Bresttitovszk várának bevétele alkalmával, annak hatása afett keletkezeti, igea lehetséges és nagy tudás*\' költő meleg szivet és szárnyaló gondolatokat eláruló művet A lendületes és plasztikus előadás még a rejtettebb szépségeket is dénkbe tárta.
Beethoven I. szimfóniájának műsorba rételével a klasszikus irodalmat szólaltatta meg a zenekar, mely hiven köveffe a világirodalom egyik legnagyobbjáuak Intencióit. Csak helyestésSnkkel találkoitiatlk a Van-nay János zeneigazgató, karnagy ama szándéka, mely hangversenyenként 1—I szimfónia előadását is célul tűzte ki, hogy ezáltal a zeneirodalomnak vidéken ritkán megszólaló remekelt is megismerhesse közönségünk.
A zenekar két szélső számaként Oounodnak és Rosslnlnak 1 — 1 nagyhatású kompozíciója szerepelt.
A gazdag és pompás műsorba az Irodalmi és Művészeti Kör csiszolt és igen szépen kiegyenlített vegyeskara a kllünö Kelting Ferenc avatott vezetése mellett szerencsés kézzel választott kél számával vilt változatosságot. Koesster fejit tl polifonlát igénylő Elhagyatva, Hollósy : Találkozás c. invenclozus kórusmunkái sllltteos előadásával a vegyeskar sikereinek nagy számát jelentős teljesítménnyel Öregbítette.
A hangverseny az Irodalmi és Művészeti Kör zenei szakosztályának gondos és körültekintő rendezésében folyt le és a nagykanizsai zenei események soká emlékezetes állomását fogja jelenteni. (•)
Strém Károly
oé(
közli, hogy két éves vágású,
száraz, la cterhuikfl... P 44 20
. la tilgybisáMi... P 40-
. la cwréorosgfí P 34 -
. talplalorgáci............P 26 60
, II. oszt. dorong
(fejsz, botfa) ............P 19 60
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Ezen.kivételes olcsó árai csupán június hó elsejéig való leszállításra és készpénzfizetés mellett tffijuk.
Aprított ta már 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz száttl\'va, lOOkg.-kJnt.
Kérgük u közönséget, hogyszi-v«S\' megrendeléseit a városi iro dálsa |uitassa. (Sugár-ut 20. sz Telefon 127.)
A polgármester felhívása a város IcSzönségéhez
Nagykanizsa, április 30 Az Ínség,yVió április végével befejeződött. A város társadalma dicséretes áldozatkészséggel vette ki részét az adakozásból s ezáltal lehetővé váll, hogy 1096 munkanélküli családot, majdnem 4000 sze-személyt tudtunk állandóan termé-szctbeniekkcl segélyezni s a tél nyomorúságán átsegíteni.
Az inségakcióval együtt indult meg a szegényakció. Ennek az a célja, hogy a koldulás megszüntetésével s a Jótékonyság központosításával a valóban rászorulókat juttassa a létfenntartásukhoz nélkülözhetetlenül szükséges segélyhez.
A koldulás, mely nemcsak az emberi méltóság lealacsonyitásit jelenti, hanem a nagyközönségük gyakran kellemetlen moleszlálását is, megszűnt. Egy-két notórius koldus még akad, ezeket azonb.tn már ismételten figyelmeztettem s rövidesen meg fog m rcndszabályozni őket, annál Inkább, mert a decen ber I óta működő akciótól mindegyik megkapja a létfenntartásához szükséges és gondos környezettanulmány alapján megállapított segélyét.
A szegéflyakció nem fejeződött be az inségakci\'val együtt, hanem vég nélkül \'Ovább folytatódik. Kell is folytatódnia, hisz a izagényházban elhelyezett 46 és magánosokhoz tartásba kiadott 19 szentélyen kívül még 57 azoknak a szegényeknek a száma, akiket teljesen el kell tartani és 258-an vannak azok, akiket részben kc\'l segélyezni, hog» létfenntartásuk biztositva legyen, óriási számok ezek, s a költséget, amit e nagy szükséglet kielégítése igényel, a város, mint közület, nem képes házlattása költségvetésében rendelkezésre bocsátani. A szegényakció 5 hónapos működésének tapasztalatai azonbm azt bi\'onyitjik, hogy mego dható a kérdés, ha megkapjuk azokat a végeredményben igen jelentős összegre rugó filléreket, amelyeket legtöbbször érdemtelen koldusoknak osztogatott el a közönség s az igy begyülö ősszeg a váro-i költségvetésben rendelkezésre álló fedezettel együtt egy központi szerv áltat nyer szétosztást, mindegyik szegénynek annyit juttatva, amennyi létfenntartásához a környezettanulmány megállapítása szerint nélkülözhetetlenül szükséges.
Több mint 500 környezett rnul-mányl eszközöltünk, a szegény-ka-taszter készen van és minden reményünk megvan arra, hogy a szegényakciót zavartalanul tovább folytathatjuk.
A karácsony előtti gyűjtés alkalmával, amelyet az együtt megindult szegény- és inségakcló javára folytattunk, sokan voltak, akk cs-.k az inségakcló javára öt hónapi tartamra ajánlották fel adományaikai, a szegényakcióra azonban nem jegyezlek adományt. Ezekhez fordulok most kérő szómmal.
A postások, akik az adományok begyűjtésének firadságos munkáját szívesek voltak díjtalanul vállalni, májusáliénap első fölében neme ak azokat" fogják felkeresni, akik már a karácsony elötli gyűjtés alkalmival megajánlották adományaikat a szegényakcióra az inségakció befe-iezée utáni időre is, hanem fel fogják keresni azokat is, akik csak 5 hónap iariamára je.ye?tek adományt, a\'->:lyuek a fizetése most lejárt, mert a/, őt hAuan eltelt.
Nagyon kérem mindazokat, akik eddig csak az inségakcióból vették
ki részüket, tehetségükhöz mérten hozzanak áldozatot a szegényük érdekében is s a jelentkező póstá-soknál legyenek szívesek a gyűjtő-könyvecskébe bejegyezni, hogy menynyit ajínlanak meg most a tovább folytatódó szegényakclóra s a májusi összegei mindjárt szíveskedjenek átadni a gyűjtő postásnak.
Azok is, akik annak idején öt hónapi tartamra sem jegyeztek adományt de most viszonyaik esetleges javulása miatt képesek már áldozatra, megtehetik felajánlásukat a gyűjtő postásoknál, vagy pedig Pottyondy József dr. városi aljegyzőnél (Városház, I. em. 20. ajtó).
Bizom abban, hogy városom közönsége, miként eddig is lelte, megértéssel fog viseltetni elszegényedett, tehetetlen embertársainkkal szemben s ki-ki meghozza a tehetségéhez mért áldozatot.
Dr. KrAtky István
polgármester
színház
Kél nap múlva srép színházunk Ismét nemes hivatását teljesíti. Haj-
lékol nyújt néhány hétre ez eleven színjátszásnak. Annak a müvészetn-k, melyei ideig-óráig, a gépmüvészel megbéníthatott, de épen mert nemzeti érzéseinkből — nyelvi kincsünktől táplálkozik — elejteni nem engedhetünk.
Ha valaha, ugy most van szükségünk arra, hogy anyagi leromlottságunkban lelki felüdü\'éal, szórakozást, nemesebb értelemben veit művészi kielégülést keressünk.
Ezt Ígéri programmjában a színház. Viszont meg vagyunk róla győződve, hogy ígéretét be is fogja váltani.
Szombaton megismerkedünk az uj primadonnával Viola Margittal, aki köztudottan ma az ország legszebb hangú és legértékesebb operetlpri-madonnija. Az uj énekes bonvlván-ról Nagy OSborról a pécsi sajtó nyomán Is a legjobb híreink vannak. A férfiak közül a régi ismerős Bihari Nándor és a fiatal láncos-komikus Krisnei Feri voltak kedvencei a téli évadnak. Természetesen a ragyogó egészséggel működő Harczos Irén veretlenül az első vonalban harcol a sikerért, de Bánky Robyék, vitéz Jakabbffy és neje, Fejér Erzsi élen az uj karnaggyal Bethlen Lász\'óval első előadáson meggyőzik közönségünket anól, hogy szebb színházi évadunk lesz mint valaha.
Szombaton a világsikerű Viktória, ami itt ezzel a személyzetlel bemulató számban megy. Vasárnap délután Harczos Irénnel a címszerepben a kitüoő Bob Herceg és vasárnap hatórás bemutatón régi vígjátéki művésznőnk, a ragyogó szép Székely-hldy Adrién fogja bemulalni Orand Hotelben a drámai együttest.
Fagylalt.és legeskávé
a
Kertész cukrátidában.
■=■ Príma mlnOségű férfi ruha szövetekben nagy választfk Slnger divatáuházban.
= Május 11-lkén — hétfőn — nyílik meg Horthy Mlklós-ut 4. alall a Kop.tein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzáció lesz olcsó árai és nagy választéka.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Május 7, osütBrtőh
Kén. katolikus: Olzella. Protestáns Njpoleon. Izraelita: IJar hé 30.
Városi Muzmus és Könyvtár nyílva
csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-t61 13 éráig.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálati t. hó végéig az .Őrangyal\' gyógyaxertir Deák-tér 12.
Városi Szlnhás. ,As orvoa lltka\', li-galmai dráma is s szenzációs kiséri hangos mOsor.
oflzftrdO nyitva reggel 8 ólától uh I órátf (hétfő, SMfda, péntek déf.lán, tedden egéai nap mótmaí), Tel,; I—IS.
Bethlen Istvánt
BmMMs kiaatf aUa«»alg Arává vátasatstts
Zalaegerszeg, május 0
Bocfölde község képvlselötealühle közgyűlésén egyhangúlag a község díszpolgárává választolta Bethlen István gróf miniszterelnököt, akit a község táviratilag is üdvözöli 10 éves jubileuma alkalmiból.
— A városi zeneiskola növendékhangversenye ma este fontosán fél 9 órakor kezdődik a Kaszinóban. Jegyek 50 fillértől 1.60 P-lg a Krátky-lőzsdében és esle a pénztárnál válthalók.
— Missziós hlr. A Missziósház főnöknője ezúton értesíti a szervezet hölgyeit és az érdeklődőket, hogy 8-án, pénteken 6 órakor kezdődik a Missziósházban a harmadik esti konferencia. Mindenkit szivesen lát és nagy szeretettel vár a fónOknS.
— A volt 48-as ezred bajtársak budapesti emlékünnepélye felemelő keretek közöli fog lezajlani. Ezen ünnepély keretében áldoznak az élők elhunyt bajtársaik hősi emiékének. Nagykanizsáról május 9-én, szombaton reggel 8 óra 25 perckor lesz az Indulás. A résztvevők vitéz Tóth Béla, Schless Testvérek, valamint a Muszel és Frledenthal féle üzletekben Jelentkezhetnek. A budapesti program: 9 én, szombaton este 8 órakor társasvacsora a budai Vigadóban. Május 10-én, vasárnap délelőit 9 óra 15 perckor az ezred tisztikara és legénysége a Várban lévő hadtörténelmi muzeum előtt gyülekezik. Délelőtt 10 órakor zenés nagymise a budavári koronázó Má-tyás-lemplomban. 11 óra 25 perckor megkoszorúzzák az ezredbajtársak a Névtelen Hős síremlékét. 12 óra 30 perckor bajtárslas ünnepi ebéd a budai Vigadóban.
— Házasság. BOhm Margit és Maulner Imre (Budapest) kedden, folyó hó 5-én házasságot kötöttek. (Minden kü\'ön értesítés helyet1.)
- A Szent Ilona I eányWsrh c
nára eszközölt MUltb.otéaeket ezúton is hálásan nyugtáztuk: Kováoa Sebaa-téuy Mlklósné Ueosohely 10 P. Rubiat Károlyné Pnltn 2.60 P, dr. Pllhál Vlk-torné 3 P, N. N. 1 pengő. Elnökni.
a SINGfiR .VARRÓGÉPEK rtéan /tfrlEOJOBBAK I
IMI. május 1
ZALAI KÖZLÖNY
— A tűzoltók a majális sikere érdekében felkeresik most a kereskedőket, hogy a nyeremény tárgyak gyűjtésére Vcló adakozásra kérjék fel őket. Ugyanis a majálison befolyó tiszta jövedelemből szerzik be tűzoltó-szereiket. Azért nagyon fontos a majális sikere. A nyereménytárgyakat gyűjtés ulján szerzik be és felkeresik az egyes kereskedőket, a nyereménytárgyakhoz való hozzájárulás végeit. Szíves figyelműkbe ajánljuk kereskedőinknek a ml derék tűzoltóinkat, akik életűnk és vagyonbiztonságunk felelt őrködnek. Támogassák őket megfelelő nyeremény-(tombola) tárgyak szives adományozásával, amit készséggel nyugtázunk a nyilvánosság előtt. A tűzoltó majális egyébként az Idei majális-idény egyik kimagasló eseménye lesi változatos és egészen újszerű programjával és szórakozási lehetőségeivel.
— Már érvénybe lépt\'k a budapesti viair Igazol viny ok kedvezményei Május
4-tól kezdve 88*"i--60»/o-ksl olcsóbb ai utazás, kétharmaddal olcsóbb a vízum éa Budapest valamennyi fürdője, szállodája, silnházs, mulatóhelye nagy kedvezményeket nyújt a vásárlgazolvány-nysl érkexőknek. Bámulatosén nagyarányú len a vásár. Tizenhat nagy, egyenként ttlbb ezer négyzetméter terjedelmű kiállítást csarnok éa 220 kisebb pavlllon alkotta a vásárvárost, amelynek megtekintése már moat la feledhetetlen élmény. Valamennyi vásár-igaxolványl kedvezmény életbe lépett már, tehát azok s 80- 60 százalékos J egykéd vezmények la, amelyeket a magyar töváros legtöbb színháza, nudató-helye, látványossága és a híres Küds-pestl gyógyfürdők nyújtanak. A vásár-igazolványok már érvényesek, magát a vásárt azonbsn május B-én nyitják meg, május IS-lg tart A vásár bezárásáig fennáll ax utazási kedvezmény Budapestre A vásárról hazaotazók utazási kedvezményei a belföldön május
25-án, a külföldiek részére pedig május
26-én Járnak le.
— A nagykanizsai tüdőbeteg-gondozó múlt havi működése. A nagykanizsai József szanatórium tűdőbeteggondozó intézete a mult hónapi működéséről röviden a következőkben számoluak be: Rendelési napok száma 8 volt. Qondozónő beteglátogatásának száma 24. Az Intézetben a hó folyamán jelentkezeti 68 nj beteg. Kezelés alatt állott e hóban 182 beteg. Kezelés alatt állott |anuár hó 1-től a hó végéig 656 beteg. Röntgen vizsgálat 15. Köpet vizsgálat 10, ebből posltiv 4. Úrin vizsgálat 5. Fertőtlenítés minden esetben. Segélyben részesüli e hóban 48 beteg. Segélyezésül kloszUtott 1200 liter tej és 40 kg. liszt.
n
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- éa cukorbajoknál.
Kapható minden füazer-és csemegeüzletben.
u» Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.21 leiatea S
Leendó anyáknak kellő figyelmet kell fordltanlok arra, hogy bélinü-ködésUk rendben legyen, ez pedig a természetes „Ferenc József\' keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosl klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Fereac lóuef vizet, mert könnyen bevehető és rendkivül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Ferenc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüz-letekben kapható.
— Kerékpártolvaj után nyomoz a kanizsai rendőrség. Anek József kalauz gyakornok, Szent Flórián-tér 15. szám alatli lakos szerdán délelőtt bűnvádi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a nagykanizsai rendőrségen. Anek József elmondotta, hogy hétfőn este a Bárány-lile vendéglő folyosóján hagyta a kerékpárját és elment a cirkuszba. O.inan hazakísérte egy ismerősét Kiskanl-zsára, de akkor már nagyon késő volt éi ugy gondolta, hogy majd kedden hozza el kerékpárját a vendéglőből. Másnap azonban hűli helyét talál la .Ideál" gyártmányú kerékpárjának. A rendőrség nyomozást Indított a kerékpárlopás ügyében.
— Bűntény, vagy Öngyilkos ság. Rejtélyes eset tartja izgalomban a zalamegyel Nova község lakóit, ahol gyanús körülmények között meghalt a 76 éves özv. Ivdncslcs Jánosné. Az öregasszony évek óta Bauer Ferenc gazdálkodónál lakolt, aki vagyonának haszonélvezetéért gondozta Iváncslcsnét. Kedden az
öregasszony a konyhában egy szegre felakasztotta magát és meghalt. A halálesetet gyanúsnak találta a csendőrség, mert a kötél elszakadt és a szobából kirohanó Beuerék állítása szerint ekkor már halott volt Iván-cslcsné. Ezzel szemben az orvos-rendőri boncolás megállapította, hogy Iváncsicsnénak eszméletlen állapotban kerillt a kőtél a nyakára. A csendőrség nyomoz.
= Hlr Slláí szénsavdus hévvlzfl gyógyfürdőről. Értesülésünk szerint a közkedvelt Bristol-Tátra-Amália szállók tlzeme az uj tejivó-csarnokkal és dietikus konyhával május 1-vel megnyílt. Elsőrangú étlapból választolt élelmezés szép lakásul együtt elöldényben 45 — főldény-ben 55 - Kf-ért kapható. Ezen legelső nivóju gyógyfürdői üzemnél a vendégek teljes megelégedése garantálva van. Tekintettel alöidény különösen nagy lakáskeresletre, tanácsos szobamegrendeléseket már most eszkö:ölnl. Részletes árajánlatot és prospektust küld: Bristol-Tátra üzemvezetősége Slíáé, Slovensko (Ügyeljünk a pontos cimre) Zólyomtól 5 km azonnal vasúti összeköttetés. Állami és közhivatalnokok nagy engedményt kapnak.
— étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedéaaál, lenyhe emésztésnél, aoytg-csctczavsrokaál, caalinklütéanél és bótvlsx-ketéanél a természetes .Perenc József keaertftls rendbehozza a gyomor éa a belek mtlkOdéaét s megsiabadltja a teatet a felgyülemlett rothadó anysgoktóL
■= Oéphlmzésre díjmentesen tanltja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
SPOklELET
A dunántuli kerületi tenniszversenyeket Nagykanizsán tartják meg
A Zrínyi TornasgyUt UnnUzasztdlydnah M kízgyüU—
A Zrínyi Torna Egylet tennisz-osztálya most tartotta évi rendes közgyűlését a tagok élénk érdeklődése mellett a Korona külőnhelylsé-gében. A választmány mindenek előtt a mult évi zárszámadásokat és a folyó évi költségvetést ismertette, melyeket a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vett és jóváhagyott.
Dr. Makó Oábor szakosztályvezető az elmúlt év sporteseményeiről tartott beszámolót. Bár a viszonyok az egyesületre nézve épen nem voltak kedvezőnek mondhatók, a Zrinyi tenniszosztálya a mult évben a legszebb eredmények elérésével dicsekedhetik. Az egyesület összesen hat csapatversenyen vett részt, melyek közül ötöt nyert meg. Jelenleg birtokában van a Bakay- és a vágóserlegeknek. Egyéni versenyeken a klub játékosai 6 első, 9 második és 7 harmadik dijat nyertek. Az ifjúsági csapat a mult évben ismét győzött. Az egyesületet méltán büszkeséggel töltheti el az a ludat, hogy
fennállása óta Ifjúsági csapatát még senki sem győzte le.
Ezután a közgyűlés az 1931. év sportprogramjával foglalkozott A dunántuli kerületi versenyek junius 26—29. napjain Nagykanizsán lesznek a Zrinyi és az NTE együttes rendezésében. Az előkészületek már folyamatban vannak. Minden remény meg van arra, hogy ezen versenyek Nagykanizsa publikumának eddig
még nem látott pompás sportélveze-let fognak nyújtani. Az egyesület benevezett a kerület csapatbajnoksági versenyeire Is. A győztes a változott szabályok értelmében a Baksy serleget Is nyeri. A Zrínyi, bár a serleg védője, a versenyeket végigjátszani köteles, de mivel a sorsolásnál l-es számot kapott, minden versenyét hazai pályán játsza. Ez azt jelenti, hogy a város sporttársadalma úgyszólván minden vasárnap és ünnepnapon tanuja lehet nívós és Izgalmas csapatversenyeknek.
A Vágó-serlegért az egyesület az NTE-vel két mérkőzést tart. Az első mérkőzés terminusa Junius 21, a második összecsapás pedig augusztus valamelyik vasárnapján fog megtörténni. Majd a közgyűlés tudomásul vette az eddig Jelentkezett uj lagok felvételét. Az évi tagdíj ismét 24 pengőben nyert megállapítást, mely összeg havi 4 pengős részletekben is fizeihető. Belépési dijat az egyesület ezévben sem szed. Az esetleg még belépni szándékozókat értesíti az egyesület, hogy bármely egyesületi tagnál Jelentkezhetnek felvétel végett. A szakosztályvezető a kezdő Játékosokat rendszeresen bevezeti a tenniszjátékba, a haladókkal pedig a hét bizonyos napjain színién rendszeres tréninget tart. A közgyűlés végül az eltávozott Baumann István választmányi tag helyébe örményi Zoltánt választotta meg.
Takarékoskodni és finom fehérneműt uj gyanánt megtartani- csak Lux-xal való gondosápolást jeleni.
selyem, gyapjú át műselyem mosósór a
bMÍ
— Internálnál falvétetek. A „Magyar Vasutasok Országos Szövetsége\' kezelésben levő kaposvári Máv. lnterná-tusb&n 60 hely megüresedik. Felvétetnek elemi és középiskolás fiuk Közalkalmazottak gyermekelért évi 600, nem közalkalmazottak gyermekelért pedig 680, illetve, ha a vagyontalanság nincs Igazolva, évi 660 pengői éa 211 pengő bútor-, evőeszköz- és ágynemű használati dijat kell tlzetul. Kgyenruha viselése kötelező, a teljes felszerelés kicsinyeknek 200 pengő, nagyoknak 220 pengő, mely összeget hst hónap alatt kell ieüsetnl. Az Intézet Kaposvár Iegegészségesebb helyén, 4 holdas kert és Játszótér közepén, s 20 holdaa Horthy Miklós-park mellett fekszik. Pályázati határiad május IS. PályázaU feltételeket 20 filléres bélyeg beküldése esetén kOld az intézet Igazgatósága.
Közvetlen •Ivirágzáa után kell Ismét IJIWmil permetezni II
Egyesített védóazer kártékony rovar éa gombák elles
losprassn
vagy Tutokil (előbbi arzén-rés, utóbbi rézkéa-araén vegyületet tartalmai)
Bordói léhez keveive: Araols „48" vagy Daralai
rigó kártevők trtiaire,
EIomI vagy SuHarol
gombakártevők btáaéra,
Aphidon
véitetű Irtáshoz, Almola vagy Pomrin vérletves sebhelyek bekenéséliez. Hernyóenyv Oltóviasz
valamint tsbb apedtálla védóazer Is kapható:
ORSZAQ JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és dövény-
védőaxerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér la A bíróéig mellett Telefon: 130.
IM
e
ZALAI KÖZLÖNY
1931. má|m 7.
kOzgaedísái
Tizenegy vagon marhát szállítottak kl Olaszországba a keddi országos vásárról
l»mét felbukkantak az ollli kereskedők e nagykanizsai állatvásáron
Ma készült el a város állatorvosi hivatalának számszerű jelentése a keddi országos vásárról, amely kedvezőbb képel mutat, dacára, hogv a nagy dologidő miatt kevés volt a felhajtás. Ugyanis a keddi nagykanizsai országos vásáron örvendetesen Ismét nagyobb számmal láthattuk az olaszokat, akiket már jó Ideje nélkülözni voltunk kénytelenek. Az olaszok tőleg szarvasmarhák Iráni érdeklődlek. Sikerűit ls 11 vagont megvennlök, amit Milanóba kiszállítónak. Exportra került két vagon ló Is Ausztriába, ezeket vágási célra vitték Bécsbe. Az árak a magyar gazdaközönség és állattenyésztők szempontjából örvendetes emelkedő tendenciát mutattak, az előző vásárok áraival szemben. Felhajtás volt szarvasmarhákban 674, ebből gazdát cserélt 437 állat, lovakból 715-ötöt hajtottak lel, elkelt pedig 232. Külföldre vittek 131 szarvasmarhát és 17 lovat.
Egy jobb fejőstehénnek az ára 460 pengő volt Élősúlyban kgra-monként bika 60-70 fillér, tehén 50-60 fillér, ökör 70- 80 fillér slb.
A nagykanizsai városi állalorvosi hivalal Nagykanizsáit takonykórt állapított meg lovaknál iz egyik udvarban. Rendelkezésére az egyik lovat kl is irtották. Miulán több fertőzésről van szó, az orvosi hivatal három hétre udvar zárlatot rendelt el. Nagykanizsáról nem szabad kivinni külföldre lovakat, de vidékről hozott lovakat lehet Nagykanizsán berakni,
TŐZSDE
A mai értéktőzsde irányzala részben külföldi, részbea helyi eladások hatása alatt gyengébb volt és csupán a küllöldl tőzsdékről érkezett kedvező jelentéseknek tulajdonítható, hogy az értékek aranylag elég nagy ellenálló képességet tauusitouak. Az eladások a lözsdeidö egész tartama alatt folytatódtak, ugy hogv a piac a napi legalacsonyabb átfolyamokon zárt. Flxkamatoiásu papitok piecáa kisaé Javult az irányzat. Valutapiacon az árfolyamok változatlanok.
Urfckl zártat
Pária 20 39, uwkM 29*24\'/*, N.wyi.i M»07l/i. B itaeV 72 I7VS, Milánt 77 t7*«. hlaö.ld 54—, Amatasdan 208 40 Bestia 12361, Wien 7304. fOla 3 í«l/i, Pr»(. I5-37SS. Var»* SS 20. BtuUpaM M-UVl kalírtH <H3*sa. Ifckueei *Ci>lt
Angol L BeSsih. Cseh k.
VALUTÁK
I L 27-78-37-93 Ih. 7*60-79 90 16-881700 Din i. 153 15-155-75 \' Uináz 10 01-10-06 Dollár 570 20 -373-20 Francia I. U-30-2M0 Holt. \'/39-70-J30-70 Lengyel 63-90-84**) Un 1-38 .1*43 t.eva 4 12-4 S l.lia 29 90-30-20 Márka 136 10-136 70 Norvig t\'3\'20 153 80
Peseta —•-■—
Schlll. 8037-80 77 Svájci 1.110 05-U05& Svtdk. I»3*40-154*00
devizAk Aasst. ; 29-95-230® Beírnád KK17-10-Í Bentn 1(8 33-138
79-80-791 84Mj Kopenh. 153-29 1531 Locdoe T7-83 27-í Madrid 5»-5a61\\*
Newyof 5724074 ú Oazlo 153*25-1534 Pázta 22*37-22 4 Pián 18-85-174 Seófla 4-13-4-1 HacUb 159*45-153*1 Valló 84-10-84-f Wtaa 80*52-8) J Zürich 110*27-1101
Rerttsrásár
felballáa 2032, (endfl 1-19—t-tr
eladatlan 514, — tlat-. szedeti 1*18—1-2? axedat köaáp t-12—1-tÓ, köunyfl 1-02-nk (_Ss rendn öceg 1*06-1-08, ll-od nmtí Orv 0-94—110 angol ifldő 1-10—1*30, azakM najnrban i-18-1-20, zalr 1*42 tK», n" I 4Í-1-80, aaelonnáe-Mnertée 1-44-1*54
Tsraéaytóu4s
Buta tav. — fitt. (tt. -flll. rozs 10 flll. emelkedett.
■Ma ttan. 77-ee 1480 1600. 14*95—15*15. 79-ea 1515-15*60, 15 25-15*79, denánt. 77-es 14 55 18-as 14 70—1480. 79-ee 14 90 SO-e* 1900 -15*10. Rtfu 14*00
is a
ír-*
14 70 1505 420
lak. árpa >830—18*79, eörárpe 1950 2000. «sb31 75- 2200. tengert tt. I6C0-
1520,dnfiintall 14 40 1460, repce—*-
-•—, korba 14*00 14*30_
Elaája: MbalaJ ljMtáa éa Lafklatt Tállala I, lankaalttáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly. kámwlU* talatoai Neaykenlxse 7*. Be.
APBÓHIBDETÉSKI
Az eprófclrdeláeefc dija 10 «*"*! SO filMr, MÉedea további szó dlta 8 ftl. Vaaár ét tsassaas, 10 sac>( a* fWUr, mtadea torSStaa^ a flll. Setfdin éa pénteken lOnfMIMMr, mlndee tovilbl szó SM4. CW6 • erladen vast*. eaM) IkMUI 406 szó kát uásak ssámlk K m* kenatteek MM ■easű.rtsy.
»wsita» a (aq aaasaa bnn«
aft r » llaslae II fc
l«Ml sarrárit lehresz Ofezág József, EzsaátxJtár 10. _21 iO
art
Négyszobás parketláa. utcai lakáé a bflvároeben, ugyanott
komlorloa kétszobás udvart lílkáa augaestua l-re, egy. szoba-konyhás lekáa Caengcty ut 28. alatt Junlua 1 re klaM. Bővebbet Lenk aOló-2171
Telicsen uj. modern aarsilsá|áp eladó. Bővebbet Kautmann Károly cégnél
2162
(•loetopepr" zslk etój-gyzések Kelemen Rezsó cégnél, Deák tér S>. Ugyanott uradalmaknál Jól bevezetett utazó Jutalékos alapon lelváfettk. 2177
FaeeWSeleaek, kewbr*rssk kéail lése, l\'iUása. - Nádszák looás Illésnél, Erssibet léi II 2176
Siepeel Issar*, Zrlssyl MiklAs-astoas a*. Telefess III. Kó,ponti lutéa vízvezeték, caalorná ás, \'gészségügyl be rendezés, épület és dlazmO bidogna munkák vállataU. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezéec éa klvltcleziac azevaloe-aággal, a legolraóbb árban. Raktáron IQrdA-éa Wkáduk, háztaitial bádoeáruk Mlnta-raktár lürdóaaoha stb. berendezésre. I>85
aiadé azotinaha vagy 15-re egy szobás, konyhás lakáé Hajcsár ul 23. sUtt
_. ... ... jj,,
Bóvebbet Széchenyi téc 1.
Egy káraaiuekás, (UrdAszobás és egy kétswMe vlzveztlékes lakások ■oveabei I re kltdók Szeraere u Vb. 2032
bnmlnrtoa fald Ulntl lakás kiadó. Tudakozódni lehet a háztulajdonosnál, Caengczy u. 9. 20 9
Kett6 szobáé, komlorlna utcai l>h*a auguaaina l-fe kledó Királyt Pál u. 19 3132
Jókarban tevó ebéd ló kredenc slaáá Arany Jánoa-utcá 10. 2161
a n. é. hölgyeket, hogy folyó hó 5-tól kezdve Klnlzsl-utca 6 az. I. emelet alá helyeztem, kérem sstves páittogásukat továbbra Is. Kiváló UszleWtel Worlmann JulUka nót divat terme, Nágykanliea. 2167
Órsdákkel (300 P) bá\'milyen élMat keresek, űai; Caányl László u. 2 L 2169
irtealtwaa
\'airodámat lolj
jczai, leljeeen ka\'óe bejáratú bulc-roiott esőbe azonnalra kiadó havi 16 pengőért Megysr-utca 3. 2 68
Egy jókarban levő róvld béroe kledó Clm a kiadóban.
aoeieee
2175
Eaktár átalakítás
végett az összes raktáron levő gránit éa márvány árut ssjál árban kiárusítom. Továbbá sirboll, slrszegély és az összes temetői munkákat olcsón vállalom. Teljes tisztelettel
Kovács József
•kl. kilarasé-aiaalar.
Király utca 33. w
Utolaó IngytR akció I
Amig ■ héazlot tort!
ön senr nélkülözheti és később csak 21 P-ért Szerezheti be, mit most
ingyen kap
Autó Syphon
üveget.
Egyedárusitó szétosztóhely:
Szabó Antal
fegyver, sport, rádió és fotó üzlete.
Szétosztóhely: Teutsoh Gusztáv drogériája.
Rázgálio, rnffia, kénpor, mOtrigya
legolcsóbban kapható Hlraoh éa 8zeg6 cégnél.
Pk. 13333/930. sz. 1930. vghtól K3I. az
Árverési hirdetmény.
Dr. Ooldbergei ödón csurgói ügyvéd által képviselt Csurgói Taknékpánzlár R. T. javára 500 P tőle A lobb kőveleléa és jár. ereiéig • csurgót kir. járásbíróság 1130. évi 3733/2 az végzésével elrendeli kl etégltéal végrehajtáa lolytán végreha|táal szenvedőtől 1930. október hó 8 in lefoglalt 3272 pengőre beciUlt Ingóságokra a nagykanlzas) kir. járásbíróság lenti számn végzésével as árverés elrendeltetvén, annak ea 1908. évi XLI. L-c. 20. {-a alrpjln aa alább megnevezett t a loelalásl jegyzőkönyvből kl nem tűnő más logialtstók javára la aa árveréa megtartását elrendelem, de cask arra az cselre ha kielégítési lóink ma Is lennáll és ha ellenDk halasztó hatályú Igénykereset lolvamatba nlnci, végrehajtást szenvedő lakásán Ovóta-
rután leendő megtartáaára határidőül 1931
z
májua hó af-lk napjának délelőtt II órája tűzetik kl, amikor a blrólliz !ef"g\'alt bútorok s egvéh Ingóaágo at a legtöbbel Igérónek kéazpénztizetéa mellett, eaeUeg becsálon etul ts el logom adni még altkor la, ha a bejelentő tél a helyszínén nem Jelennék meg. ha ceak ellen keró kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 931 évi április hó 30 án
Elek László s. k.
kir Mr. véirrhaltő,
iise mint blróaágl kiküldött
2j70/I9J1. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Szendey Béla Bgyvéd által képviselt Magyar Alt. Hitelbank javára 914 pengő 70 fillér tőke és lőbb követelés éa járulékai erejéig a nagykanlzssl kir. |tcás íróság 1930 évi 436888S30. sz. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás lolylán vég rehajláat szenvedőtől 1931. évi Január hó 2f-án lefoglalt I5C0 pengőre becsüli Ingóságokra a nagykanizsai kir. |árásbiró-aág lenti azámu végzésével aa árverés el-rendelletvén, annak az 1908. évi XU. L-c 20 §-a alapján az alább megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből kl n m tünó más foglaltatik javára Is 1.1 árveréa meglar-lását elrendelem, de c ak arra aa cselre, ha klet ég lést joguk ma Is lennáll és ha ellenük halaazló hatályú lnénykereael folyamaiba nlnca, végrehajtási szenvedő laká aán Nagykanizsán, EOtvtta tér 2 az. I. ajtó alatt, a fizetett Összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi május Sí .!?""[, n*\'\'lfn"k délután 2 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lelógtál! I darab személyautó a egyéb Ingóságokai a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés míllelt esetleg becsáron alul Is el logom adni még akkor Is. hs a be|elentő tél a helyszínért nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot Iráaban nem nyilvánít.
Nagyicanlzea, 1931. évi áprllla hó 17-én.
Haán Oyula s. k.
kir blr. vígrehsll/., mint bírósági kiküldött.
2692. U. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Halphea Jenő nagvkanlaeat ügyvád állát képviseli Sztlcs Zátgasoed Javára 300 pengő tőke éa löbb követelés éa járulékai erejéig a nsgykanizai kir. járás-blróeág 14-30 ívl 4465V3. sz. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1931. 4vl máidra 10-én lefoglalt 677 pengőre becstll Ingóságokra a nagykulzaal kir. járásbíróság lenti azámu végzeaével az árveré> elrendeltet vén, annak az 1908. évi XLI. L-c. 30. 4 a etapján az alább megnevezett a a togla-lázi Jegyzőkönyvből kl nem lünő más iog. laltatólr javára la ai árverés megtartását elrendelem, de esek arra aa cselre, na klelá-gllésl loguk ma Is fennáll ia ha ellenük halautó hatályú Igénykereset lolyamatba nincs végrebejtást szenv. Nagykanizsán, Közraklir IV. az a nelán fizetett öaazeg levonáaával leendő megtartáaáre határidőül 1931. évi májee hó l«. napjának délelőtt 10 óráin tiUetik kl, amikoi abllót-Ug letoglall t.ulorok slb. a egyéb Ingóságo kai a legtöbbel ígérőnek MazpénzHzelés melle I. csetteg becsáron alul la el logom adni még akkor Is, ha a bejelentő léi a hely sínért nem jelennék meg, he csak ellenkező klvánaágol írásban nem nyilvánít
Nagykanizsa, 1931. évi ipiHU hó 3>-éa.
Haán Oyula s. k.
kir. biz. végrehajtó, mint bíróság! kiküldött.
2678 sz. IV3I.
Árverési hirdetmény.
□ r. Tamás Jlnoe ügyvád áltat képviselt özv Baaa Albertné javára 1040 P tíke is löbb követelés és jár. erej z>al kir járásbíróság 19(0., végzésivel elrendelt klelégltáal végrehajtás folytán Vigrchaitásl szenvedőtől 1931 ivt
löbb követelés és Jár. erejéig a nagyvar
—\' " "......m évl7O7/IM0. s
sivel elrendeli kl folytán vigrchaitásl már lus hó Vén Ictoglsll 1040 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kk. járásbíróság lenti számú végzésével sz árverés elrerdeltetvin. snnsk az 1928. évi XLL L e. 20 § a atap|áe ea alább megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tünó más loglsltatók javára Is az árveréa megtartását elrendelem, de csak srra as esetre, ha klclégltéai Joguk ma Is lennáll és ha ellenük hilasztó hatálya Igénykereset nincs, végrehajtási azenvedó lakásán Pacsán, ujhásoan a nelán fizetett összeg levonásával leendő meglerlásán határidőül 1931. ávl málus hó l napjának délután l/i3 óráját 10zl kl, smrkix a bíróilag lefoglalt bútorok, lovak, kocsik, kerékpár alb. s egyéb Ingőiigokat a les-töjbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron slul la el logom adal, még akkor la, ha a bejelentő fit a helyszínén nem Jelennék meg. ha caak ellen kező kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1P3I. évi április bó 13-án.
Haán Oyula s. k.
«l>< kir. jblr. végrehaltó
HIRDESSEN
■ „Zalai K0zl5ny"-ben<
Bélzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tűiéivel. Zalíi Károlyi\'.
17. évfolyam 103 szára
Nagykanizsa, 1031. május 8, péntek
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
SutKCWXMt: nappal Stlgií ul í, tJJel Hóul S.
KUoólilfital: Fial S, axim. Keszthelyi Sókkladóblvatal: Kosautb-ritea 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóltzetésl íía : egy hóra a pengó
( Sierkeítóség 421. Ilim, (éjjel 7»1
Teleion. j Kiadóhivatal 78. Kewlhelyl fok 2
A békerevfzíót
követeli május 17-én öt európai ország és 400 amerikai város
Budapest, május 7 Má|us 17-én Magyarország, Olaszország, Auszlrla, Németország és Bulgária nagyobb városaiban, valamint az Egyesült Államok 400 városában gyűléseket fognak tartani, amelyeken tiltakozni fognak a leien-legi békék ellen és követelni fogják a gyökeres békerevlzlót. Magyarországon a gyűlést a TESz és a magyar társadalmi szervezetek együttesen rendezik meg.
Bethlen István gróf
Kaposvár díszpolgári
Kaposvár, május 7 Kaposvár város képviselőtestülete e hó 9-én, szombaton rendkívüli közgyűlési tart, amelyen a város díszpolgárává választja gróf Bethlen István miniszterelnököt. A városnak eddig egyetlenegy díszpolgára van — gróf Apponyl Albert.
Az
Örményországiföldrengte
borzalmas adatai
Moezkva, május 7 (ÉjszakaI rddiójelentés) Egyre borzalmasabb méretekben bontakozik ki a legutóbbi örményországi földrengés pusztítása A legújabb jelentések szerint 51 község dőlt romba, 390 embtr vesztette életit, mlg a sebesüllek száma 7420. A földrengés következtében 6000 háziállat pusztult el.
A pAnzealovélhordó gyilkosai
telje® belemert valteaaiáat lati
Genova, május 7 Az Itteni német kom u1 egyik képviselőjének jelenlétében ma délelőtt kihallgatták Schwam berlini pénzes levélhordó tegnap este elfogott gyilkosát, Relnst, aki hosszabb tagadás alán teljes beismerő vallomást telt. A kiadatási eljárás azonnal megindult. Az elrabolt pénzből 1700 markát, némi olasz és dán pénzt megtalállak Relnsnél. Két nővérét, akik a gyilkossal meneküllek, szintén kihallgatták és ma folytatják kihallgatásukat.
HaUeiHuiépett
a keresztényszoclálls pártból ?
Budapest, május 7 Ma a parlament folyosóján olyan hírek terjedtek el, hogy Haller István már régebben levélben közöite Zichy János gréltal, a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt elnökével, hogy a párt kötelékéből k»ép-
Ahol az irnok, jegyző és főjegyző versenyt sikkasztanak egymással
Fogyasztási adópénzeket, kéményseprési dijakat, sőt még a marhalevél illetékeket Is elsikkasztották
Szekszárd, május 7 (Éjszaka! rddlójelentis) A szekszárdi törvényszék csütörtökön este hirdetett Ítéletet Ktrnbauer Mihály volt kajdacsl főjegyző, Maress Hubert ny. adóügyi jegyző és Kovács Károly községi irnok sikkasztási bűnügyében. Ktrnbauer főjegyző a kéményseprési dijakból és a borfogyasztási adókból sikkasztott. Maress Hubertet már régen a llpólmezei elme-
gyógyintézetben ápolták kóros alkoholszenvedélye miatt, amikor megállapították, hogy az adópénzekből 2000 pengőt elsikkasztott. Kovács Károly Irnok a marhalevél-pénzekből sikkasztott el 600 pengőt.
A törvényszék Klrnbauert 8 hónapi és 16 napi börtönre, Maresst 3 évi fegyházra, Kovácsot pedig 8 hónapi börtönre Ítélte.
A reszortminiszterek ls elítélik a román külügyminiszter eljárását
Bukarest, május 7
(Éjszakai rddlójelentis) A német-román konfliktussal kapcsolalban a következő érdekes dolgokat írja az Adeverul: Tekintettel arra, hogy a Németországgal megkötendő kereskedelmi szerződés Romániára igen nagy fontossággal blr, az összei reszortminiszterek a külügyminiszter gesztusát, aki mélyen megsértette a
német delegációi, meggondolatlannak és a diplomáciai szokásokkal ellenkezőnek találják.
A reszortminiszterek azt proponálták, hogy a külügyminiszter a német követség utján olyan kielégilő magyarázatot adjon eljárásáért, amely után ismét lehetővé váljék a megszakadt kereskedelmi tárgyalások felvétele.
Európában uj iyatalmi csoportosulás van kialakulóban
A kereskedelmi miniszter az úttörvénnyel kapcsolatban kívánja megoldani a közmunkaváltságot — A kormány mindent megtesz egy erőteljes idegenforgalom megteremtése érdekében — A kereskedelmi lárca költségvetésének elfogadása után a Ház a külügyi tárcára tért át
Budapest, május 7 A képviselőház csütörtöki ülésén megkezdték a kereskedelmi lárca költségvetésének részletes vitáját, amelyben számos tzónok szólalt fel.
Gál Jenő kérte a kereskedelmi minisztert, hogy a kisiparos osztályt és a kézműves társadalom Qgyét fokozottabb mértékben karolja tel.
Fitz Arlhur a vasutas tisztviselők és nyugdijasok sérelmeit tette szóví. Szilágyi Lajos felhívta a miniszter figyelmét arra, hogy a felsőház még most sem tárgyalta le az iparfejlesztési és a karteljavaslalot. Farkas Tibor útépítési és lorgalmi kérdésekkel foglalkozott.
Sürgette a közmunkaválvság rendezését. Várnai Dánlel a fegyelmi uton elbocsátott vasúti tisztviselők ügyét
tette szrjvá. Bródl Ernő felszólalásában rámutatott arra, hogy
az Idegenforgalmat
jobban meg kell szerverni és ki kellene terjeszteni nemcsak Budapestre, hanem a nagyobb vidéki városokra is. Rassay Károly kifejtelte, hogy a költségvetésben erre a célra felveit 100.000 pengői kevésnek tartja. Wolff Károly színién idegenforgalmi problémákkal foglalkozott.
Bud János keres ke deleműgyi miniszter válaszolt ezután az egyes felszólalásokra. Hangoztatta, .hogy a mezőgazdasági válság kérdésével különböző konferenciák foglalkoznak. A kormány is mindent megtesz, lio^y a gabona-felesleget külföldi piacokon elhelyezze. Ami a kisipari hitelt illeti, azt akarja, hogy ez minél közvetlenebbül jusson az érdekeltekhez.
A kőzmunkavdllság problémáját az úttörvénnyel szeretné egybekapcsolni. A fegyelmlleg elbocsátolt vasutasok ügye tárgyalás alatt van és reméli, hogy május végére ez a probléma is megoldást nyer. Végül kijelentelle, hogy az idegenforgalom emelése érdekében a kormány megtesz minden lehetőt. Elsősorban a küljöld Jeti vezető utak építésével segíti elő az idegenforgalmai.
A délutáni ülésen befelezték a kereskedelemügyi lárca részletes tárgyalását és megkezdték
a lcülUgyl tárca vitáját. Lakatos Qy ula előadó rámutatott arra, h >gy Európában a^ győzők és legyőzöttek régi csoportosulásával szemben uj hatalmi csoportosulás van kialakulóban. Egyik oldalon azok az államok vannak, amelyek a békeszerződések által leremlelt helyzettel meg vannak elégedve, a másik oldalon pedig azok, akik felismerték, hogy
a békeszerződések lehetetlen helyzetet teremtettek a nemzetek életében.
Az utóbbi csoportban győztes nemzeteket is találunk, amelyek felismerték, hogy a mai helyzet rájuk Is káros és tarthatatlan. Ennek tulajdonítható, hogy Európa vezető állam-férfiai közölt ma nagyon sok a rcvlzionlslrfr
A német-osztrák vámunió kérdében ma még nem foglalhatunk állási. A magyar külpolitika bázisa a miniszterelnök legutóbbi beszéde. Magyarország bizik igazságának győzelmében és szárazon tarlja a puskaport. Ez azonban nem háborús szándékot Jelent, hanem a nemzet energiáinak koncenlrálását.
A vitában Beck Lajos szólalt fel elsőnek, aki azt fejtegette, hogy Csehszlovákiával a kontingens rendszer alapján léphetünk legcilszerübben kereskedelmi megállapodásra. A vitát pénteken folytatják.
Meghalt Beöthy László színigazgató
Budapest, májas 7
(Éjszakai rddlójelentis) Csütörtökön csle a budapesti Fészek- klubban, vacsora közben, agyvérzés következtében meghalt Beöthy László színigazgató, aki fia volt Beöthy Zsoltnak és Rákosi Szidinek.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai leányiskola megoldása felé
Ideiglenes megoldás a Közművelődési Egyesülettel kapcsolatban — A szülők fedeznék az Iskola fenntartását A polgármester és főjegyző tanulmányi utja Kaposváron
Nagykanizsa, m&Jus 7
A Zalai KözlOny évek óta állandóan felszínen tartolta a leányiskola kérdését, mint Nagykanizsa megyei város egyik legégetőbb problémáját. A város vezetősége is minden erejével Igyekezett a kérdést megoldásra juttatni, azonban a kellő anyagiak hiánya mindég megakasztotta a má megindult tárgyalásokat. Pedig a leányiskola és nevelőintézet Ugye több ezer nagykanizsai sztlló Ugye és problémá|a a magyar közoktatásügynek, kérdése sok ezer leánygyermeknek, akik számára nemcsak továbbképzés, de egzisztenciális szempontból most már halaszthalatlanná vált ennek az évtizedek óla vtjwdó kérdésnek mielőbbi megoldása.
Dr. Krátky István polgármesler mindent elkövet, hogy ezt az ügyet mielőbb dűlőre vigye. Igy a legutóbbi Időben Is tárgyalásokat folytatott illetékes helyen és a szóba jövő soproni apácákkal, azonban az anyagi kérdés megakasztotta a szép reményekkel megiudull tárgyalásokat. Dr. Krátky István azért szerdán Ka posvárra utazóit Eberhardt Béla fan-\' kerületi főigazgató és dr. Hegyi Lajos főjegyzővel, hogy az ottani leányiskola! viszonyokai tanulmányozzák. Kaposvár ugyanis a szülőkkel oldolta meg a leányiskola ügyét. A kaposvári szülök egyesületbe tömörüllek, ahol fejenként bizonyos összeget fizetnek havonta, amiből az Iskola teljes fenntartását fedezik. Ily módon nem szükséges, hogy a szülök más városba, intézetbe küldjék gyermekeiket továbbképzés végett. De sokkal kevesebb anyagi áldozatba Is kerül, emellett pedig a gyermek otthon maradhat szüleinél.
Dr. Krátky István polgármester elgondolása szerint Nagykanizsán nem is kellene külön egyesületei ala-kltaniok a szülőknek. Nagykanizsának meg van a Közművelődési Egyesülete, amelybe a szülök belépnének és havonta bizonyos fenntartási ösz-szeget fizetnének, amelyből a tanerők dotációját is fedeznék. Kaposvár ilyen módon nagyon szépen oldolta meg a leányiskola fenntartásának kérdését. Egy szülőre az eddigi számítások szerint havi 20—25 pengő hozzájárulás esne a növendékek számaránya szerint A szülők kiadása
léhát sokkal kisebb lenne, mlnlha más városba kényszerülnének gyermekeiket adni. Az Iskola őszkor az idei uj tanévre már megnyílna és megkezdené működéséi.
Helyiségül a Sugár és Király Pál
utcai sarok épület földszintes házának néhány szobái vaunak kiszemelve a polgármester állal, ahol most a Zrínyi irodalmi és Művészeti Kör müvészotttiona nyert elhelyezést. Persze ez a megoldás ideiglenes, az Iskola további fejlesztéséről és kiépítéséről gondoskodás történnék.
Dr. Krátky polgármester Ily irányú törekvéseit szimpátiával fogadja Nagykanizsa város közönsége.
A tábla is felmentette Zerkowitz Györgyöt a gondatlanság alól
A klr. főügyész in az áldozat szülei semmiséül panasszal éltek
Nagykanizsa, má|ua 7 vei, dr. Balázs Zsigmonddal. Az előadó biró felolvasta az elsőfokú biróság elötl lefolytatott tárgyalás jegyzökönyvét és Ítéletét, majd Balogh ügyész mondotta el vádbeazédél, amelyben fentartotta a vádat. .Dr. Balázs Zsigmond az egésr terem közönségéi lenyűgöző védbeszédben rámutatott arra, hogy a szomorú tragédia megtörténtéért nem lehet lelelössé tenni Zerkowizot, aki mindent elkövetelt, hogy a gázolást kikerülje. A tábla negyedórai tanácskozás után meghozta ítéletét, mely szerint az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.
A klr. főügyész, mini Pinke Ferenc és neje semmiség! panaszt jelentetlek be. Igy az utolsó szót ebben az ügyben a klr. Kúria fogja kimondani.
Ismeretes, hogy a nagykanizsai lörvényszék dr. Mulschenbacher-büntetötanácsa felmentelte Zerkowitz György nagykanizsai bornagykeres-kedöt a gondatlanságból okozott emberölés vádja és következményei alól, meri a kapitányság eióit egy alkalommal gépkocsijával halálra gázolta Pinke Ferenc DSzA vasull műszerész kis Macskáját. A törvényszék a tüituk eskü alalt lett vallomásai alapján nem látta fennforogni a gondatlanságot. A felmentő Ítélet ellen ugy a vádhatóság képviselője, mint az áldozat szülei, Pinke Ferenc és neje fellebbezést jelentellek be.
Most foglalkozott a ptcsl tábla Simon Rudoll tanácsa ezzel az ügy-gyei, amely fellebbviteli tárgyaláson olt volt Zerkowitz Qyörgy is védőjé-
Egy bagolasáncl leány évek óta férfiruhában jár, hogy könnyebben kapjon munkát
özvegy édesanyját tartja el a legény-leány — A legények tolakodásától is megvédi a férfiruha
Nagykanizsa, május 7 A nagykanizsai főszolgabírói hivatal tablónos munkaéleiének régen volt olyan nem mindennapi humoros esetben része, mini csütörtökön délelőtt
A különös Ugy előzménye eléggé mindennapi. Egy hónappal ezelőtt történt, hogy Bagolasánc közelében szabálytalanul hajtotta kocsiiát egy fiatal parasziiegény. A szabálytalan hajtás miatt majdnem OsszeUtközötl egy autóval, melynek soffőrje ul-rendöri kihígás elmén feljelentést tetl a legközelebbi csendörörsön a kocsit hajtó Kovács Ferenc 19 éves Bagolasánc (Fokos-pusztai) legény ellen.
Csütörtökön délelőtt hasonló sza-
bálytalanságok midii több gazdálkodó és fiatal legény jelent meg a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban, hogy kltöllsék az 1—2 napos elzárást büntetésüket.
A csendőrörsök állal beküldőit jelentésekből sorban olvasta tel Varga Jenő járásbltóságl irodallszt a neveket. A sok férfi név közölt egyetlen női név fordult csak elö.
— Kovács Katalin, szólította Varga Jenő az Idézett leányt
— Ili vagyok, mondja egy fiatal ligény és azzal zavartan kilép a sorból.
— Nem magát hivtam, mondja az irodatiszt, hanem Kovács Katalint.
— Én vagyok az kérem, bizonygatja továbbra is a piruló legény,
1930. május 8.
csak tetszik tudni, flttruMhan járok.
Erre a különöa kijelentésre, aki csak épkézláb ember voll a föszolga-biróságon, az mind körülcsodálla a fiuruhába öltözött leányt.
Kovács Katalin elmondotta, hogy ő követte el egy hónappal ezelőtt az utrendöri kihágást és akkor is fiu ruhában volt. A soffőrnek nem akarta bemondani a leánynevét, de a nyomozás során bevallotta a csendörségen, hogy a soffőrnek nem Kovács Ferenccel, hanem vele, Kovács Kalalinnal gyűlt meg a baja.
— És miért jár férfiruhában ? kérdezte Varga Irodatiszl a leányt.
Kovács Katalin ezután elmondotta, hogy magatehetetlen, Oreg édesanyja van, akit ö tart el napszámos! keresetéből. Azért Jár fluruhában, mert igy könnyebben kap munkát. Néha heteken, hónapokon át együtt dolgozik a férfiakkal valamelyik uradalomban és ha nem lenne férfi ruhában, akkor állandóan ki lenne téve a legények tolakodó közeledésének. Igy a férfiruha sokminden kellemetlenségtől megóvja.
Kovács Katalin már három év óta jár férfiruhában, de amikor hazakerül az édesanyjához egy-két napra, akkor Isméi leánnyá változik, nehogy kinevessék a szomszédok. Mert ettől fél legjobban. No meg abban a per-kál szoknyában csak mutatósabb is, miután ez a tejfölösszájú parasztlegény nem Is a legcsunyább leány Bagolasáncon.
Hollywood revü
10 sláger, 23 sztár, 200 gOrl
Különleges filmatlrakció. Élmény. A melódiák az ötletek, a bravúrok tömege teszi ezt a filmet egyedülálló latványosaággá. Hollywood legszebb görljei s leghíresebb sztárjai vonulnak lel a hatásos és a pazar-klállltásu képek sorozatában. John Qilbert, Norma Shearer. Joan Craw-lord, Bus er Keator\\, Conrad Nagel, Anita Page, Marion Davies slb. A jelenetekből: Szalome tánca, Hangosfilmparódia, Noe bárkája, Negativ balett, Randevú az esőben slb. Szenzációsan kiállítón, gyönyörűen színezed ......
ének
II flimujdonság. Ragyogó zene, és táncs^ámok. (—)
tigya
Aid
id&járás
A aagykaobual metaorolögtal g\' . .18 (elenUaek : Csütörtökön a Mm\' Itt : K«gg«i 7 Örskor +14 2, dél.tin 2 •Irata* +2 fi, este 9 Örskor +126
WUat: Reggel és délben borult, este tiszte égboltozat.
Szillrány Reggel éa délben dél, eate délnyugati azét.
(É/BMkat rádióJeUnltst a ■rtaanlé-«tal katm lalaatli l|H|stl 14a-éranláa tárluM lo.Akbl hS-aalija**aaal éa aaával.
HERCEG
ESTERHÁZY PAL Husirugyérának Lerakata NAGYKANIZSA
HORTHY HIKLÓS-UT B. w TELEFONi 5-98.
Mindenki saját érdekében tesz, ha nyáron Esterházy felvágottat vesz. -
1 pár .Esterházy" csemege-virstli 28 fillér 10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott 40 fillértől 10 dkg. .Esterházy" finom párisi ... 30 li.íér 10 dkg. „Esterházy" töltött császárhus 60 fillér különlegesség
Megbízható
és
friss!!
Az Esterházy áruk mlnSaéga és Arai
minden tárgyilagos kritikát kibírnak. 10 dkg. .Esterházy" gyógysonka (konzerv) 100 fillér 10 dkg. .Esterházy" gépsonka, kiváló finom 70 fillér 10 dkg. .Esterházy" göngyöltsonka, hátsó ... 50 fillér 10 dkg. .Esterházy" vendégsonka ......... 48 fillér
1931. máim 8.
ZALAI KÖZLÖNY
8
A zalai tarlstáskodásról
(Reflexi* N. Szabó Oyula .Turlita iiem-mcl a tréfatermó göcseji földön- clmü ciklára)
ŰOcsej...
Vagy ahogyan tréiasan nevezik: „Olrgácla",
Itt tekulk elöltem kiterítve a térképe s képzeteiben bebarangolom erdős, dombos vidékét.
Látom a Kandlkót (302 m) a Csonka-Hegybátra vezelö országul melleit emelkedni, a legmagasabb pont)átenneka dombvidéknek, melynek csúcsáról betekinthetjük az egész \' hullámos, dombos QöcseJL És körölte sorakoznak a többi hegykupok : a Dobronhegy (289 m.), Hermánfa-hegy (269 m.), a kúpos letejü Cigányhegy (285 m.) s az észak felé hozzá csatlakozó Szarkabegy, Zsup-hegy, Haikálhegy, Dózsahegy, melyek mind meredeken lejtősödnek a Zala völgye felé. S kl tudni még elsorolni azt a sok kisebb-nagyobb hegyet, dombot, melyek oly változatossá és bájossá teszik OöcseJ képét, hogy már a földabroszt szemlélve is szembetűnik érdekessége.
Turista szempontból mindenesetre a Kandlkó lehet a legérdekesebb, már a róla kínálkozó panarántánál fogva Is. Nyugati oldalán fakad a Ján patak, mely körülöleli a Her-mánfahegy fenslkját s az Újhegy tövében, a Szentmlhályfa patakban ér véget pályafutása.
Bájos, kedves vidék lehet ez a Göcsej, — merem állítani, hogy a térképről Is. S ha nincsenek Is égbe-szökö hegycsúcsai, vannak lankás domtetöi, hatalmas erdőségei, melyekben órákig Járhat a turista, anélkül, hogy falut érne s csak az itt-ott elszórt vadászházak és majorok mutálják az emberi település nyomait.
Miért ne mennének a turisták Oöcse|be? Elmegyünk ml mindenhová, hol szép vidék, szép erdőség van s hol a szép vidékei vendégszerető nép lakja. S igen helyesen idézi a cikkíró ur azt a néhány sort, mely egy zalai napilapban látott napvilágot: .Tessék csak lehetővé tenni a nyugati résznek kényelmes beutazását, majd feltárulnak annak szépségei és soha senki rosszat nem log mondani — Qőcsejről. Csak egy turistacsoport tegye be oda a lábát, majd elszáll a vidékről az a köd, mely évszázadok óta űi rajta I"
Igen I Csak egy turistacsoport legye be oda a lábát s lehull a lepel, elszáll a titokzatosság, s az ismeretlenség ködéből kiemelkedik — egy uj turlstaterület.
összehajtogatom a térképet s mlg gondolataim a göcseji dombok közt kalandoznak, látom képzeletben ezeket az uttörö luristacsapalokat, amint vidáman róják a zalai erdők kanyargó útjait, amint gyönyörködnek a Kandlkó panorámájában, amint megpihenve egy-egy faluszélen bestédbe elegyednek a néppel s hall-Ka,|ák a meséket, mondákat a hepehupás göcseji földről...
Meséket, mondákat... réges-régi
időkből, mult századokból... Csadár-ról, a magyar vitézről és Kandikóról, a kóbor vandálok legfélelmetesebbjéről, a vidék réméről, ki beleszeretett Csadár arájába s ezért vadászaira hívta vetélytársát, hogy ott elejtse. Csadár megjelent a kijelöli hegyormon, de III Kandlkó helyeit emberei várták, azok pedig uruknak parancsára a mélységbe taszították. Kandlkó örüli az esetén, de meg akart vetélytársa haláláról győződni,
Nangykanlzaa, május 7
Az oltárci Burgó-hegyi véres drám i ügyében a bánokszenlgyörgyl csendőrség szakadatlanul folytatja tovább a nyomozási. Ugyanis a gyanúsítottak vallomása még mindig mm rátett fényt arra, hogy ml történt a pincében, amikor a két Varga is a gyanúsított két ember együtt volt és ml volt a kettős drámának lulajdon-képenl előidézője.
Dr. Almdssy Gyula klr. törvényszéki vizsgálóbíró szerdán délelőtt maga elé vezette a két gyanúsított gazdaembert, Hegedűs Ferencet és Kútfej Jánost és több mint három órán keresztül kihallgatta őket. Vallomásuk most Is teljesen megegyezeti a csendőrök előtt tett valomi-sukkal. A szerencsétlen áldozatot a község óriási részvéte mellett temet-
elment hát maga Is megnézni a szakadékot hová Caalár esett. De ez lelt a vesztei A torkölat ép akkor füslőt és tüzet hányt és megfojtván Kandlkót, holtlestét mélyébe ragadta. Róla nyerte nevét a Kandikó hegy, mely mai napig is, ha tiszta: derült napol, ha gőzölög: rossz Időt jósol.
Legalább is Így mondják a göcsejiek I
Pópa Miklós Jogszigorló Budapest
lék el, miután a klr. ügyészség megadta az engedélyi a holttestek eltemettetésére.
Dr. Almdssy a két ember vallomását Jegyzőkönyvbe foglalt.), majd kttiirdette etőllűk szándékos emberölés büntette elmén való letartóztatásukat. Mindkét gyanúsítod felfolyamodással élt a vizsgálóbíró végzése ellen. A törvényszék csütörtökön foglalkozott a két gyanúsított fclfolyantodásával és azt elutasította. Kútfej én Hegedűs most a táblához felfolyamodtak.
— Május ll-lkén — hétfőn — nyilik meg Horthy Miklós-ul 4. alatl a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzáció lesz olcsó árai és nagy választéka.
100 boy és glrl a Negatív balettben. Hollywood revD.
^fc^fc A kávé csillapít!
f T«rmétztU*tn 1 Ma i köxöniífts, Aldtfbfaló ^^^^HQ D y hanem a koffein-
sri^aí-.
ft_KV—7 «ppen ui.\\ k*. ** éxtt oíyoí ajánl.
Milliók valóságos Jótevőnek tekintik, mert a tel-jti kávUlvezetet, a finom ízt éa pamaa aromát nyujtjs. emellett annyit Ihtlunk btl\'lt, amennyit cuk akarunk. entikQi, hogy káros utótutáaaal ktiltnt számolnunk. A Heg-kává minden fOszc-retnál kapható ti kívánatra kávéházakban, szállodákba u (elszolgálják. 1310
A Hag-kávé valódi, legfinomabb babkávé, mely koffeinmentes — tehát ártalmatlan.
NAPIREND
■AJua 8, péntek
Róm. katnttkui: Mlhlly. Protutins:
Gizella. Izraelita : l|ar hó 21.

Városi Muzi-um ia Könyvtár nyitva etil törtökön éa vanárnap dátelőlt 10-tót 12 óráig.
OyógyaiertáH «J|ell nolgilat > I. hó végiig IZ .Őrangyal\' gyógyszertár Deák tér 12.
QöztSrdö nyitva reggel S órától tata S óráig <b*t», axarda, péatak délután, keddan egáax nap nSknek). Tel.: 2—IS.
— Egyházi hlr. A megyéspüspök
Mlgazzy Tibort Zalaszabar plébánosává kinevezte.
— A közművelődési bizottság ülése A közművelődési bizottság csütörtök délben tarlóit ülésén megadta Fodor Oszkir színigazgatónak a játszási engedélyt.
— Haláleset. A legszélesebb körben ismert tekintélyes és férfias erényei miatt kö/becsülésnek örvendő férfiú dölt kl az élők sorából. Lizdr Soma birtokos, aki a megyei és zalai gazdasági életben jelentékeny szerepel löltöll be, hosszabb szenvedés után elköllözöll az élők sorából, ahol pótolhatatlan ürt hagyott maga után. Hslála nagy veszteséget jeleni. A megboldogultat előkelő és klter-|edt rokonság gyászolja, Igy a Weiser, Rolschild családok. Temetése ma délután fél 5 órakor fog végbemenni a Kisfaludy-ulca 20. szimu gyászházból.
— Ma délben érkeznek színészeink. Fodor Oszkár kitűnő színtársulatának művész tagjai ma fél 2 órakor érkeznek Nagykinirsára. Sokan közülük régi, kedves ismerősei a város közönségének. Eljönnek isméi hozzánk, hogy néhány hélen át derűt és moiolyl varázsoljanak a csendes, halk szavú város gondterhelt lakosságának arcára és elsimítsák a gond rcndöit, életet és 8zlnt vigyenek be a nagy hangu\'allalan-ságba. Nagykanizsa közönsége meleg szeretettel üdvözli kedvenceit.
= A komédiások klrilynöje a Hollywood revtlben.
— A Füszerkereskedók Egyesülete érlcsi i tagjiii, hogy a tervezeti budapesti tanulmányi kirándulás egyelőre közbejött akadályok miatt elmarad.
= Pünkösdre ön Is „Ideál" cipőt v.\'gyen, mert jó és olcsó, Fó-ul 12,
Pünkösdi vásár
megkezdődött laazállitatt árakkal a*
>IDEÁL< cipőáruházban!
(volt Turul clpöflzlet helyiság. Főút 12.)
Elegáns női cipók P 12 80,13 80,16 - 1680 Príma férfi cipők: P 1480,16— 18—, 19 -
Gyermek olpBk minden kivitelben raktáron I
Csak príma miniaégll cipőket tartunkl m,
Nyári
divatujdonságok
megérkeztek
SINGER
divatáruházba.
A vizsgálóbíró szándékos emberölés büntette cimón letartóztatta Kntfe] Jánost és Hegedűs Ferencet
A vádtanács is helybenhagyta a vizsgálóbíró végzését
HZolcMÓn akarónk vásárolni, (1 elmegyünk Sc&Utx máfusl vásárára.
-- Anv"kanyvt hírek. Nagykanizsán az elmúlt héten összesen B gyermek uületen. a tlu és 5 leánygyermek: Németh József földm. éa Szentes Annának rk. leánva, Tóth látván molnár és Oo-Itth Máriának rk. leánya, Ötvös Gyula vnautl a tlaal éa Caekker Ilonának rk. fia. WpKyray Kálmán ketekötő és Roroa Teréziának rk. leánya. Gazda József kocsis és Gál Annának rk. leánva, f.u-tor Boldizsár napszámon óh Horváth Margitnak rk Ma Házawágon kívül szöleteK I tlu ét I leánv. — ttnldlozit. sok: Perkő I,ászló földm. rk. 67 óvea, özv. WelaT Mlksáné Stnger Janka tzr. B7 óvea, Goda Vendel utcaseprő rk. 87 éves, Deveoi Gyflriry gazd. munkás rk W> óvea (Bánokszentgyörgy), Kletn József főldm. rk. H5 óvea (Magyarazent-mlklóa). Horrálh Györeyné Bedonek Mária rk. 88 évea, Gelencsér l.a|on rk. 8 óvea (Berzenoe), Koszednár Tibor rk. fi hónapos. Dolmányos Julianna rk. 2 hónapos, Mflrícs Julianna községi az e-lény rk. 80 évea (Somogyazcntmlklós), Németh János napszámon rk, 81 óvea, Potacsek Mark honv. tzr. 22 óvea. Kálo-vica Oylltwynó Szmodlcs Katalin rk. 37 óvea. Pető látván napszámos rk. 81 óvea. — HdraxtrípklHt^ek Mnuthner Imre kereskedő (Budnnest) ós BBhm Margit Izr., Tahin József Wldm (Galambok) óa Tollár Erzsébet rk., Hoppár Pál v. munkás éa Horváth Anna rk.
— St»n és Pan bflvészek a Hollywood revüben.
— Misszió Nagybakónakon. Nagy lelki megújhodásban volt ré-szflk a nagybakónak! katolikus híveknek. P. Horváth Lajos és P. Kelter Lajos lazarista mlssz\'ós atyák tóbb napos missziót tartoltak. A templomból a nagy tavaszi munka nem tartotta vissza a hlvökel, a templom zsúfolásig meglelt minden alkalommal. A missziós napok maradandó nyomokat hagytak a hívók leikeiben.
— Internátus A mlnorilarendlck miskolci Internátusába felvételre jelentkezhetnek olyan tanulók, akik középiskolai tanulmányaikat Miskolcon a kir. kalh gimnáziumban, az áll. reáliskolában vagy az áll. felsó kereskedelmi Iskolában akarják végezni. Az érdrklödöknek tájékoztatót készséggel kaid az internátus elöljárósága. Clm: Minorita Rendház főnöksége, Miskolc.
— Gárdisták és a kis hadnagy a Hollywood revDben.
— A Magyar Revíziós Liga május 10-én nagyszabású gyűlési rendez Nagykanizsán a hósl emlékmű elölt. A gyűlésen előreláthatóan részlvesz Heraeg Ferenc is.
ZALAI KÖZLÖNY
— Himlőoltás. Vasárnap délután 2 órakor a Rozgonyl-utcai tornateremben himlőoltás lesz. Akik vidékről bejöttek és nem kaplak Idézést, azoknak a gyermekei is beoltatnak. Az oltás teljesen dljlalan. Májú 17-ét: Klskanizsáti, a Ti mp\'om-léri Iskolában eszkoz\'ik ;i himlőoltást,
— A megyéspüspök szózala. Dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök Páduai szenl Antal hilálá-nak Idei hétszázadik évfordulója alkalmiból fópáBzIori szózatot intéz papságához és a püspöki kar rendeletére való hivatkozással felszólítja őket, hogy a szenl emlékét junius hó 14 én, Szent Antal napját kő velő vasárnapon üljék meg minden (emplomban.
«= Dlszlelvonuláa a Hollywood revDben.
— Nagykanizsán megszűnt a lugkOvet való Öngyilkosság. Isme retes, hogy mintegy két év óta Nagy. kanlzsán csak hatósági engedély alapján adnak lugköve! a kereskedésekben MegáMapitáal nyert, hogy szóta egyetlen egy lugköves öngyilkosság nem történi Nagykanizsán. Vagyis a rendelkezés mindenben elérte célját.
— Prima minőségi! férfi ruhaszövetekben nagy válaszlék Slnger divatáruházban.
— A keszthelyi reálgimnázium hangversenye május 9. és 10-én lesz az Urániában. A hangverseny zene- és énekszámokból, szavalatokból fog állani. Az előadás kezdete mindkét nap dílulán 5 órakor. A jegyekel előre a gimnázium igazgatóságánál lehel megváltani naponta 5 órától 7-ig.
— Holnap, mtju* 0-én nyílik a 8 »da pe»tl Nem etkflzl Víair. Közópeurópá-nak óvről-óvro megismétlődő legnagyobb kereskedelmi, Ipari ós társadalmi eseményétől uiár caak egy nap választ el, málus 0-ón tlólben 12 órakor harang-Ütéssel nyílik meg a Hudupestt Nemzetközi vásár. A vásár rongeteg kedvezménye közül első helyen emltl|Uk az
50 százalékos vasúit kedvezményt, az ogyharmad áron utólag megváltható vízumot, molyok o torok megjelenése
kor már napok óta érvényben vannak. A vásárigazolványhoz csatolt kedvezményes Jojryfüzet téláru Jegy váltósára Jogosít a Nermetl Színházban, az Operaházban, a Kamara Színházban ós Budapest más. nagy szenzációkat ígérő szórakozóhelyére Klllőn kedvezményként kell megemlítenünk a Bzállodáaok éa vendéglősök IpartestUletónok nzt az egyöntetű elhatározását, hogy a vásár Ideje atatl absolut olcsó árakat kórnek a minden tekintetben kielégítő ellátásért.
ASJNeER>\\$UmÓGÉPEK uám at legjobbak, i
— Fejberugta a ló. Turl János 28 éves gazdasági kocsist amint a János-major egyik istállójában kefélte az állato\'rat, az egyik megbokrosodott ló fejberugla. A menlők suiyos koponyasérüléssel beszállították a közkórházba.
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
a legsavanyubb borral i« megfizethetetlen
Kapható: Köveil Henriknél, Nagykanizsa.
— A volt 48-as ezredbajtáraak budapesti emlékünnepélye felemelő keretek között f .g luajlanl. Ezen ünnepély kerelét-cn áldoznak az élők elhunyt bajtársuk Itó I emlékének. Nagykanizsától május 9-én, szombaton reggel 8 óra 26 perckor lesz az indulás. A részlvevők vitéz Tóth Béla, Schless Testvérek, valamint a Mtiszel és Friedenthal féle üzletekben jelen\'kezhelnek. A buda-pesll program : 9 én, szombaton este 8 órakor lársasvacsora a budai VI-gadónan. Május 10-én, vasárnap délelőtt 9 óra 15 perckor az ezred tiszti\' ara és legénysége a Várban lévő hadtörténelmi múzeum előtt gyülekezik Délelőtt 10 órakor zenés negymlse a budavári koronázó Mátyás-templomban. 11 óra 25 perckor megkoszorúzzák az ezredbajtársak a Névtelen H6s síremlékét. 12 óra 30 petekor bajláriiaa ünnepi ebéd a budai Vigadóban. Fdkéiel nek az ezredbajtársak, h"gy az emlékünnepében harctéri kllünteté-ttikkel dekorálna jelenjenek meg.
= Buster Keaton a Szalome táncában. Hollywood revü.
Fagylalt és jegeskávé
a
Kertész cukrászdában.
— Tragikomikus eset történt Nagykanizsán OySre József 34 éves Tavasz-utca 19 szám alatt lakó hentessegéddel Csülörtökön reggel le akart szúrni egy sertést, de rölögő jószág nem volt kíváncsi az elmúlás gyönyörűségeire és amikor Qyöre nekiszegezte a kést a torkának, klszabadltolta magái a hentessegéd kezei közUl Közben feldöntötte Oyőrél, aki beleesett az éles késbe, amely mélyen felhasította a jobblábszárát A su\'yosan megsérült hentessegédet a menlők szállították be a városi közkórházba.
■= Legcélszerűbb pünkösdi ajándék az .Ideál" cipő, kényelmes forma, tartós minőség és olcsó ár, Fő ut 12.
— Leesett a kocsiról. Végh Lajos 40 éves gazdálkodó szerdán este Murarálkáról fát szállított kocsin Alsószemenyére. Útközben, amint az egyik meredek hegylulról lefelé hajiolt, az egyik nagyobb zökkenőnél lezuhant a bakkról és súlyos agyrázkódást, valamint gerinctörési szenvedeti. A nagykanizsai menlők szállították be Murarálkáról a súlyosan megsérült embert a nagykanizsai közkórházbí.
— Kedvezményez utazia. Folyó óvi május hó 27-ón az .Országos Központi HlIslai&vaUwwl" óa a kötslókébo tartozó hitelszövetkezetek országos kongresszust tartanak. A DSsA VMyttársa ság valamennyi állomásáról\' Buifcpeetre a kékszínű „Igazolási Jegy- alapján S3 Bzázalókos menetdljkedvezményt engedélyez. Az odautazás május 26, de log-kósőbb tuálus 27-én, a vlsaautniás málus 27, de legkéajbb málus 284) »ehc-,ő Igénybe. Ugy az oda, mint n viaszautazásra a gyors éa szomélvvonat I. éa II. kocsiosztályában való utazáshoz a hasznAlt vonatnemnek és kocsiosztálynak megtelelő közvetlen alacsonyabb kocslosztályu egész, a szomély és gyorsvonat III. kocsiosztályában pedig a megfő olő vonatnem II. osztályára érvónyís ó áru menetjegy adailk ki. Az utazás félbeszakítása uincs megengedve uog gyász-szabadiul}\' nem engedélyez&2L
1981. május 8
Kakiéi uékraketto. vastagbél-katarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csipőfájás eselelben a természetes „Fereae Muel" keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses hízlszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Fereae József viz még ingerlékeny belu betegeknél is fájdalom nélkül hal A Fereae liuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszcrUzletekben kapható.
CslUdrolcai
Welnbcryer Ca/oa
villanyszerelési éa rádió Üzletében vásárolhat legolcsóbban Oassiarj^t 14.
— Lon Chaney 1000 maszkja a Hollywood revüben.
«= Az Ingyen Autó Syphon üvegek szétoszlását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Szabó Antal sportüzlele.
— Puch, Steyr, Trlnmph és Tihany kerékpárok legolc-óbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
«= Hlr Sllát szénsavdus hévvizfl gyógyfürdőről. Értesülésünk szerint a közkedvelt Bristol-Tátra-Amália szállók üzeme az uj tejivó-csarnok-kal és dietlkus konyhával május I-vel megnyílt. Elsőrangú étlapból választott élelmezés szép lakással egyült előidényben 45—, főldény-ben 55\'— Kí-ért kapható. Ezen legelső nlvó|u gyógyfürdői Üzemnél a vendégek teljes megelégedése garantálva van. Tekinteltel a főldény különösen nagy lakáskeresletre, tanácsos szobamegiendeléseket már most eszközölni. Részletes árajánlatot és prospektust küld: Bristol-Tálra üzemvezetősége Sliáí, Slovensko (Ügyeljünk a pontos cimre) Zólyomtól 5 km azonnal vasúti összeköttetés. Állami és közhivatalnokok nagy engedményt kapnak.
Tovább tart a békásmegyeri földcsuszamlás
Budapest, május 7
Békásmegyeren a földcsuszamlás még mindig tart Sok helyen vlz fakadt fel. Többmázsás sziklák repedtek meg és zuhantak le.
Strém Károly
oém
közli, hogy két éves vágású, száraz, la essrkuákU... P M 20 „ la Ulgykasákia... P 40-, la eserlsroagta .. P 34 —
. talpfaforgios...... P 25 60
. II. oszt. toroag (fejsz, botfa) ...... P 18\'60
minden 110 cm. magas erdei Ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállilva.
Ezen kivételes olcsó árat csupán junius hó elsejéig való leszállításra és készpénzfizetés mellett tarlluk
Aprított fa már 100 kg. véle-lénél P 2-90 házhoz szállítva, 100 kg.-kint.
KérjUk a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
1931. május 8
színház
Holuap megnyíló előadás
Most már csak 24 óra választ el bennünket az első színházi előadástól, nem csodálkozhatunk tchál afölött, hogy az egész város kultur-közönsége bizonyos fokú Izgalommal várja, "hogy megismerje a pécsi színtársulatnak azokat az uj erőit, akik most először fognak a kanizsai közönségnek bemutatkozni. Nagy várakozással tekintünk a primadonna Viola Margll szereplése elé, akinek „a vidék legjobb primadonnája\' mellékneve van. Ugy őt, mint a társulat többi uj tagjait a legjobb hirek előzték meg s amint a szereplésükről leadott kritikák mondják, ezekben a hírekben semmi okunk sincsen kételkedni. Az első bemutatkozó előadáson a társulat sztárjai fognak szerepelni s Itt már bírálatot fogunk mondhatni afelett, hogy helytállók e azok a nagyszerű kritikák, amiket az egyes tagokról s általában az egész pécsi társulatról eddig hallottunk.
A közönség érdeklődéséi semmi sem bizonyltja jobban, mint az, hogy soha még annyi bérletet ösíze nem hozott színtársulat itt Nagykanizsán, mint amennyit erre az idényre összegyűjtöttek. Épen ezért remélhető Is, hogy Idén a direktornak sem lesz oka a panaszra. Aminek természetesen minden kullurember őszintén örülne. ,
A színház közleménye. Fodor Igazgató tisztelettel közit a n. é. közön-
ZAUU KÖZLÖNY
séggel, hogy a színház pénziára a
jegy-eladásokat és a szelvények beváltását megkezdle. A pénztár mindennap d. e. 9 órától félegylg és d. u. 4 órától végig nyílva van.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
Megbízható és nagyon Jó cslraképességű
főzelék-és virágmagvak,
hollandiai
virághagymák és gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Síupertoszlit, Thomts-sallsk, Miamit-rogén, Kátlsó, Mészsstélrom, Csllel salétrom, stb. alb.) különféle
gyUmiflcsfa permetező-szerek, Futor Pekk Erötakarmányok
stb. stb. Beszerezhető r
ország józsef
mag, mfiteágys, termény és növény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A Nróság melleit. Telefon 130.
magát, lehetetlen, hogy Nagykanizsán az uszósporlnak ne legyen otthona. Nekünk tehát egy strandfürdiuszoda kell, mely méreteinél fogva alkalmas legyen a tömegek belogadására és emellett úszóversenyek es vlzipóló-mérkózések is tarthatók legyenek olt. ilyen strandfürdő és versenyuszoda létesítésére a gőzfürdő udvara alkalmatlan.
Ami pedig az építkezés anyagi lészél illeti, azt hiszem, hogy inkább várjunk a megoldással addig, mlga slrandfürdöuszoda a sétatéren, vagy a Principális mellett megoldhaló lesz.
SPORTELET
A strandfürdő megvalósításánál a sportszempontnak feltétlen érvényesülnie kell
A strandfürdő kérdésének napi-rendretűzése ugy a nagyközönség, mint sportkörökben élénk visszhangra talált Az elhangzott vélemények kétségtelenül megállapították már a strandfürdő szükségességét. Egységes a vélemény ateklnletben is, hogy minél előbb meg kell építeni a srandfürdőt.
Akörül azonban megoszlanak a vélemények, hogy hol kellene felépíteni. Nem vitás, hogy már etekin-tetben Is kialakulóban van az egységes álláspont, mert dr. Krátky polgármester minden részletre kiterjedő nyilatkozata az ekörül (elmerült vitát is eldöntötte.
A strandfürdőt legideálisabban tényleg csak a sétatéren lehet felépíteni. Ha a speciális kanizsai viszonyoktól el is tekintenénk és csak egy-két vidéki város strandépllményelt vennénk figyelembe, akkor is minden érv amellett szólna, hogy a sétatér adta, higiénikus, szlvet-telket gyönyörködtető miiliöje alkalmas egyedül a tökéletes megoldásra.
Ha ezen megoldás anyagi nehézségekbe ütköznék, akkor másodsorban jöhet figyelembe a Principális csatorna melletti megoldás. Itt az ideális fekvéssel szemben adva van a fürdő táplálásához szolgáló folyóvíz és a nagyszerű homokiertlletek.
Nem lehet azonban e kérdést meg oldani a gőzfürdő udvarán. Ne fe-lejtsük el, a strandfürdő megépítésénél mindenekfelett a sportszempont-ilsk Is érvényesülnie kell. A sirand-Mrdö nemcsak népegészségügyi és higiénikus célokai kell szolgáljon, hanem végre el kell Indítani az uszósportot Is Nagykanizsán. Amikor « vidék uszósporija ma már nemcsak országos, hanem világviszonylatban is az első helyre küzdötte lel
A nagykanizsai birkózók vasárnap Zalaegerszegen lépnek szőnyeg* e
A zalaegerszegi Move Sport Egylet vasárnap tartja Zalavármegye 1931. évi birkózóbajnoki versenyét.
Erre a versenyre az NTE négy, mig a he\'ybell leventék két birkózóval Indulnak. Biztosan számltunk az erősen feljavult kanizsai birkózó-gárdi sikeres szereplésére. A csapatot Koltarlts birkózószakosztály vezető kíséri
KÖZGAZDASÁG
A tenyésztők keresztezzék a magyar parlagi baromfit a róde-izlandi fajtával
Miért rum szeretik a UUfölettek a magyar tolást ? Nagykanizsán kezd fellendülni a /ól ktflzetSdS baromfitenyésztés
Nagykanizsa, május 7 A gazdasági termények nagy áresése miatt, no meg azért is, mert Kanizsán a Baromfíhlzlaló és Érté-
kesítő r. t. pár héten belül megkezdi működését, melynek következtében a baromfi-árak előreláthatólag tűrhefőek lesznek, nem csak a kls-
gazdák, hanem a közép, sőt nsgy-irtokosok is mind többen kezdenek foglalkozni á husbaromfl tenyésztésével.
A szokatlanul rendetlen időjárás miatt a tyúkok még nem kotlattak, Illetve később fognak kotlanl és mert a közép- és nagybirtokosoknak csak ugy érdemes a baromfilenyész-téssel Foglalkozni, ha legalább több-ezerre fejleszthetik ki a kicsinyben megkezdett tenyésztési műveletet, ezért feltétlenül be kell szereznlök keltetőgépeket és csibenevelőket is. A baromfikeltető gépeknek nsgyan sok fajtája van ma már forgalomban, de a budapesti kiállításon szerzett értesülésünk szerint a Kühne-féle keltetőgép mindenütt nagyon Jól bevált. A nagybani baromfitenyésztésnél szintén nélkülözhetetlen csibenevelő igen olcsó mintáját Somogyi Oyula földbirtokos palinl birtokán mindenki megtekintheti a tulajdonos engedelmével.
A baromfitenyésztésre egyébként a legrészletesebb útmutatással szolgál Molnár Pál kamarai titkár most megjelent fflzcte, amely 50 fillérért kapható a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban. A fűzet részletesen tárgyalja a vér felfrissítés módját * kakasok kicserélését, a baromfiólak higiénikus berendezését és tlsztüá-sát, a baromfiak etetését, az önete-tők és önilalók elkészítését; általában az eredményes baromfitenyésztésre vonatkozó lészletes útmutatásokat.
A baromfihizlaló r. t. vezetői, akik e napokban jártak Bécsben, a tojás árának nagymérvű esésére vonst-kozólag azt a magyarázatot kapták s bécsi kereskedőktől, hogy a magyar tojás kicsisége és piszkos kezelése miatt nem tud versenyezni az orosz és lengyel tojással. Úgyszintén a baromfíhlzlaló r. t. vezetői hozták Ismételten Bécsből azt a régen ludott hirt is, hogy
a külföldlek legszívesebben
a magyar parlagi barom Itt vásárolják.
Tekintettel arra, hogy a magyar parlagi baromfi nagyon apró (kis sulyu) ezeknek a nagyfa|ta rode-izlandl baromfifajtával való átkeresztezése, melyet a földművelésügyi minisztérium már 3 év óta nagy anyagi áldozatokkai hajtat végre a gazdasági felügyelőségek utján. Igen aján-
2-féle kerékpáros van:
aki állandóan Q J l-nál vásárol
és aki rál n H l-nál fog vásárolni
mert Ul IIIIUl-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat
Prima kerékpárok jótállás mellett 148 P-től.
Kerékpárgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. im» Műszerész-műhelyünk olcsón és pontosan javít.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
latos. Ez a keresztezés a magyar baromfi testnagyságát (súlyát) anélkül Javítja, hogy annak minőségében a legkisebbet is rontaná.
Ezzel szemben a tojástermeiésre JÓT bevált leghorn nemcsak a magyar baromfi hus minőségét rontja keresztezés esetén, hanem ebből az a kár is származhat, hogy már a keresztezésekből származó tyúkok is ritkábban, vagy egyáltalán nem kollanak meg. Éppen ezért, de meg azért Is, mert a leghornokat a baromfihizlalótól a külföldlek nem veszik át, vagy csak naaton olcsó áron, ezeknek a kis gazdaságokban való szaporítása semmiesetre sem ajánlatos.
A rode-izlandi fajta baromfi tojásai Lendvau|falun (u. p. Kerkaszent-mlklós) Szarkásy László hercegi erdőgondnoknál darabonkint 20 filléres árban bármily mennyiségben beszerezhetők. Ezen baromfiak a tulajdonos Szarkásy László szerint eddig 8 első dijat kaptak a kiállításokon és mert ezenkivűl kerítés nélkül teljesen szabad legelőn neveltettek fel előreláthatólag minden betegségtől mentesek. Somogyi Oyula földbirtokosnál Palinban, tudomásunk szerint szintén elsőrendű faltából származó tojások szerezhetők be.
(-) Tájékoztató érek a nagykanizsai
jóiéról. Rogy közönségünket tájékoz-
ozentul i
kialkudott r----------------- - ..
18-20, mák 90, fokhagyma MO, vöröshagyma 80, zöldség 60, burgonya 06—12. Haioni! tyúk 160-300, csirke 90-1 00, sovány kacsa 2-00- 2 60, hízott 6-00-8-00, W Irány liba 8-OO-é-OO, hízott 8 00-1200 darabonkint Terményárak\', buza 12-00— 12-60 (botetta nélkül), rozs U-00-12-00,
k a nagykanizsai piaci árakról, tul minden héten közöljük a piaci udott árakét ZHUMgjéUk. bab kg.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseink, rokonaink és jóbarátalnk, kik felejthetetlen jó édesanyánk, nagyanyánk, illetve anyósunk in. Feaektsakergar lásoitté
aiQI. Sdirsntz Borbála elhunyta alkalmával a temetésen megjelenni szívesek voltak és fájdalmunkat bármi módon enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
vese-, hólyag-, gyomor- és cukor-bajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül alkalmas. Állandóan triss töltési "» Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21. VT,
ZALAI KÖZLÖNY
1931. május 8.
izemet tengeri 14 00-1460, széna MO —14 00, aloroszalma S-OO-SISO, zaupp-Bzalma 800 métormázsállkénl. Ttltermt-krk: tel It. 18—20, tejtel 00, turó kg. 60, vaj 8-20, tojás drbja 07-08. OyOmSIcs. dlo kg. 80. Húsárak: marhatnia eleje kg. 1 80, hátulja 2-00, borjúhús eleje 160, hátulja 21)0, sertéshús l 80—1-80, zsír 1-70, hál 1-70, zstmznlonna 1-60, kalbész-félék MO-á-OO. élőállat: márha I-a tt*-80-00, ll-a 60—70, vlrstlls 30-40, sertés zsírnak 110, húsnak 90. borjú 80-90.
TŐZSDE
A mai tőzsdén a forgalom nyugodt és csendes hangulatban bonyolódott le. Az arbltrage tevékenysége csaknem teljesen szünetelt és csupán a bankokhoz befutott eladási mqi-bizások kerültek lebonyolllásra. Ez az áru, ha érnyalalllag olcsóbb árfolyamokon Is könnyen felvevőre talált. A piac csekély üzlet mellett lényegtelen áringadozásokkal zárt. Flxkamatozásu papírok piacán ismét árukínálat volt túlsúlyban. Az árfolyamok azonban a tegnap! nívón maradtak. Devizapiacon nem volt lényegesebb változás.
Ztriekl tárlat Párti 20*291/4, I ondón 25-26, Newyor 519 —. BrQ\'iel 72 20, MDsrt, 77-171/1, Madrid 63-79, Amsterdam 208 50, Hetit 12362, Wlcs 7303, tolh S-16, Pr\'*. 16\'37» 4, Varaó 58 20. BsstftUMst M-MVl Belgrád 9 13\'Vn, Bukates 7-Cfl.
Bata tev. 05 flll- dt. 20 frU. és a rozs 10 flll emelkedett.
Kuss ttsssv, 77-es 14 66—16-00, 78-e* 15-00-1515, 79-es 15-20 -16-60, 80-s-15-30—16-76, dsnánt 77-es 14 60 14 80 78-as 14 75- 14-95. 79-es 16 00-16-20, 80-ss 1510-15-30. Reaa 1410-14 30, tak. árpa 18 20-18 75, aOrárpn 1950 2000, asb21 75 22 00. tengeri tt. 1520-
15 50, dnnántsll 14 60 14 80. t«(K* —---
-•-, korpa 1423 14 50
i MtHiU UtUe UvUa-tKTi***
AsfoiL
SBsh.
Caehk.
VALUTÁK 1 L 77-78-17-91 79-60-7990 IM8-I7D0 Dénk. 153-15-153-75 Dinár 10 01-10-09 Dollár 570 20-573-20 f rsucta L 22*30-22-60 HoU. 229-70-230^0 Lengyel 63-9044-30 Len *-38 .V42 Léva 4-11-4\'>8 Ura 29 90-3020 Márka 136 16 136 75 Norvég tfa aO-153 90
Schltl 80-37 80-77 »va|fi 110-20-110-60 Stéák. ,53-60 {4 10
DEVIZÁK
529-95-M065 Batertd tC-07-10-10 láam* IN 85-136 75 Brtmel 7 V-60-79 85 Brüuuest 340-3-42 I Koptak. 153 30 153 70 l London 77-84^77-92 Madrid 58 00-6100 I »Uaao 29-96-3006 Newyor 57740-74 00 Oetlo 158 30 <53 70 Pária 27 87-22-44 Prága 16-95-17-00 tséfia 4\'lá-t 17 ttock) . i63 50 114-90 Vsraó 64-10-94-30 Wtsn 80-52 tK. 77 ZlrUh 110-30-110 60
BarUirátár
r«na!táa 2920, Jladntlsn 123. — ttaA-r.ndü t-15-1-16, azadett 1-18—1-20 uadett tóaép 1-12—1-16, köuaytl 102—1-08, t-a6 rendi Öreg 1-06—1-06, D-od readtl 6raa 0-97—1 00 angol Hidd Í-IO-I-JO, saaáoaaa niar-\'bnn 1-18—1-20, aatr 1-42-OMO, tar I 40—1-80, szalonnás Kísértés 1-44— I-S0.
Uadjs: Délialal Ryaaáa éa Ujktaéé Tillalat, li \' \'
Felelős kiadó:
hiten,rtMn teletne
u »)■■" os utpuaM Inarka^xsáa.
ló: Zalai Károly. >■ i Nacrksatasa A ss.
APBÓHIBDETÉSEI
Az nprthüoeie*. dlia 10 ss\'\'lg sa Madea totsbW szo <Wa S tot. Vasár és tnnepnap 10 sióig 80 fillér, minden további saó dija a *«•). Szerdán és pMV-tekea 10 síéig ao ftllar, minden további ssó dija • fllL Oroazo s miaden vasta-áDó sró két sténak szán* kereaókoek 60M saaedmány.
aaé dija • « MbD MlŰbOi
Ma. Aliéat
Slrdetáeak B (M) Issssgan
a hal a fataala«aa kSarveléa. sMátái alkar lléaa stasM sllra I I a a I a ss d » k
Kladé Csengery-utca 18. slstt 774 □ öl telek. >470
Naponta friss, szép aélaaatott mpér^m kilónként 1-20 P kapható alpon Aaaler oaaaaaaaa ka laté ka
Aalétaxl legolcsóbban és bár ml kor rs rendeinelő Kautmanu Telelőn 167. vagy 571.
[anóuál 1466
I, valamint l/i literes llres Avasakat vess Muazel és Frlcdanlhjű csemegekerea kedése. 2187
Ralaltzt-léle kézImunksUzlet és előnyomd* májusban Sugár-ut 2. Babochay-baabn lelt áthelyezve. 1893
MtoaSapaaaraa és zsák előjegyzések Kelemen Rezsó cégnél, Deék tér 9. Ugyanott uradalmaknál Jól bevezetett utazó Jutaléaoa alapon felvételik. 2177
PéseskatoaAsrt bekeoeleséare minden
aabban lolyósittat Aoaél I kölcaönközvetiló irodája Horthy MIMÓe-ut 7 szám.
Oasaegbea a legelőnyösebben és leggvor \' " "" \'anác pénz-Nagykanizsa,
Rázgálio, raffia, , kénpor, mfitrágya
legolcsóbban Kapható Hiraoh éa SjragS cégnél.
•szaaaal latra, Zrínyi Mtkléa-toa tt. Talafaa ÍM. Központi lUtés vízvezeték, csatorná\'ás, rgészségtlgyl be. rendezés, épület éa dlazmö bádogos munkák vállalata. Minden e ezekmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb árban. Raktáron tttrdó-és Slókádsk, báztsiUsl bédogáruk. Mlnta-rsktár tttrdöazoba stb. berendezésre. t>85
Htséá asonnaha vagy 15-re egy szobás, konyhás lakás Hajcsár ut 7Í. fialt. Bővebbel Széchenyl-tér 4. 2097
Imre, Teleky-u.
álét (elvess Oábor 2108
4 aaakéa sasaderss homtortoa föld-szinti lakás kiadó. Tudskozódni lehet a háztulajdonornál, Caengery u. 9. 70 9
3 azobáa udvari laka* szonnsl kiadó Király-utca 36. 2i45
Öiház ulcs 14. ss. alsll ngyuubáa utcai
\' \' azonnal kiadó. 2182
Tlaata, teljesen ka\'ön bejárain bútorozott szoba azonnalra kiadó havi 16 pengőért Magyar-utca 3. 2168
Bá mily élUat elvállalnék 300 P óvadékkal. Clm: Caányl László n. 22.
2192
sasallé (Utal leány kivétetik Koicsey-utce II. alatt 2189
Jéaaaakrésqri megvételre krreiek Vlda luaierkrreskedő. 21\'
Ktka»ta*éa miatt olcsón elsdó két dsrab I és >H éves szép tejlell la| kese anyadlaznó, egyiknek 9. a másiknak 12 dib 2 hetes malacai vannak, gyárban, Slurm Bélánál.
Hnkulea tégla-
ÍM
BOZZAY ISTVÁN
kétmflm éa műhöazörda
üzletét megnagyobbítva és újonnan berendezve áthelyezte
NAGYKANIZSA,
Horthy Mlklóa-ut 3. (Kazlnczy-u.) a volt Juszt-féle látszerész üzletbe
* póstával szemben.
■ ■\'
özv. Lázár Sománé síül. Lasz Adél, úgy saját, mint egész családja nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy szerető, jóságos odaadó férje, a legjobb apa, nagyapa és rokon
Lázár Soma
fSIdbérlft
1931. május 7-én a Teremtőjének visszaadta lelkét.
Drága halottunkat 1931. május 8-án, délután >/s& órakor kísérjük a Klsfaludy-utca 20. sz gyászházból örök nyugalomra. Nagykanizsán, 1931. május 7.
a^ldás és bébe hamvaira I
Ilona Wetser lánoané. László, Mare\'t dr Rotschlld Béláné gyermekei Lázár Lés Ióné Welaz Ed th menve, Wn ser János, dr Rotsch\'ld Béla vöt, Welser Miklós és tózsel, Lázár István és Éva, Rotshlld Oábor unokái, Lasz Lézér sógora, özv. dr. Lssz Samuné. özv Breuer Lajoané, Lasz Lázárné sógornői. - Dr. Urár Alfréd.
Csendes részvétet kérünk.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, fasi, tisztit ás plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan mun-
kámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oytijtötekp > Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadt-u. 19.
9089/1931.
Tárgy: Takonykór megállapítása Nagykanlzaa.
Hirdetmény.
Városunkban egy udvarban f. évi május hó 4-én takonykór állapíttatott meg. A lovak ezen betegsége az emberekre Is nagyon veszedelmes. Felhívom a lótartó gazdákat, hogy lovaik megbetegedését a városházán jelentsék be.
Nagykanizsán, 1931. május hó 6-án.
itat Polgármester.
Baktár átalakítás
végett az összes raktáron levő gránit éa márvány árut
s íját árban kiárusítom. Továbbá sírbolt, slrszeaély és az összes temetői munkáltat olcsón vállalom. Teljes tisztelettel
Kovéos József
oki. kdfaragé«isaaatar.
Király utca 33. itll
fehérnemű
sloppolás. varrás 6/tW
cANftfcft VAftKÓGt-ppp,
látTKilim ftóktilote: F4-«t 1.
5f/? VARRÓ GÉP
Modernül berendezett
L4e0mp"ő\'l leflebh*f S\'abó György ur vezetése mel\'ett áll
nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a lul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényeslló, szárító berendezés: 10 perc alatt magasfén)U képet adok.
Tegyen egy prAbarendeiási I
Reggel beadott felvételikről délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Fllmgép már 18 P-tól (eljebb. fegyver- és sport-fotószakOzlete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős DiletvezelA -. Zalai Károly).
17. évfolyam 104 izám
Nagykanizsa, 1931. május 9, szombat
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
SiMkMítóKK: nappal Sugár-ut 2., <Jjel l\'óul 5.
Kiaoóhlvatal: Pint S. Ilim. Keaztbelyl Sókkladóhl.aUI: Koaaulh-uta 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elótlzcléal ára: tgy hóra a pengft •• BlMc. T,w~, I SlHkcaaióaíg 421. iáim, (é|ld 7«J Tekton. | K|,dóhlv,„| 78 Keailhelyl hók tt
A román sajtó elítéli
Ohlca külügyminiszter minősíthetetlen eljárásét
Bukarest, május 8 (Éjszakai rádiójelentés) A Lupla hosszasan fog\'alkozlk a német-román kontltklussal, de nem tudja megmagyarázni Ghlca különös viselkedésének okát a német delegációval szembén. A lap felteszi a kérdést, hogy miért kellett a német delegációt leszállítani a vonaltól amikor a delegáció minden lag|ának szabályszerű útlevele volt és miért nem lőhettek Bukarestbe, ahová mindenkinek joga van menni?
VilóitíK borscalmas tUx&alála
Prága, május 9 (Éjszakai rádiójelentés) Borzalmas repülőgép szerencsétlenség történt az Elba melletti Brandels közelében. Egy gyakorlatozó katonai repülőgép, amelyben Mllota Károly pilóta és Schneberger Ferenc repülóhadnagy ültek, mintegy 150 méter magasból lezuhant. Az egész gép lángbabo-lult és a két pilótával együtt porráéget!.
A magyar-osztrák szerjrAdést rSvidesen mcgkBtik
Budapest, májua fi Helnt Oíztrák kereskedelemügyi miniszter, aki ma este az Idegenforgalmi tárgyalásokra Budapesti e étkezik, Bécsből történt elutazása előtt ugy nyltstkozott, hogy a migyar-osztrák kereskedelmi szerződési a kontingentálja rendszer alapján rövidesen megkötik. Ugy Ausztria, mint Németország nagyon örülne annak, ha a vámuniós terv számára Magyarországot meg tudnák nyerni
Feleségél követte a halálba egy idős tapolcai kereskedő
Tapolca, május R Wetsz Dávid 68 éves kereskidő, aki hosszabb idő óla búskomor volt, ma reggel nem nyitotta ki az üzletéi, ami feltűnt a szomszédoknak, akik behatollak az üzletbe, ahol egy szegre felakasztva, holtan találták Welsz D vidot. Levelet hagyott hátra, amelyben azt irta, hogy azért követ el öngyilkosságot, mert fele-sége egy hónappal ezelőtt meghalt.
Egyenlő ós igazságos lefegyverzést és a békeszerződés revízióját követelték a Házban
A gazdasági kapcsolatok felvétele révén a többi országokkal bensőségesebb lett érlntkezésdnk — Gróf Károlyi a magyar külpolitikai helyzetről — Bogya János a francia orientáció mellett — A Ház megkezdte a földművelésügyi tárca vitáját — Szombaton és hétfőn Is lesz parlamenti ülés
Korniss államtitkár gazdasági blokádot sürget Oroszországgal szemben
Budapest, msjus 8 Nagy figyelem melleit tárgyalták ma tovább a külügyi tárca költségvetését. Valamennyi felszólaló erőteljesen hangsúlyozta a békerevkló szükségességéi. Peyer Károly, a sr.o-clállsták szónoka ls kijelen\'ette, hogy
a szociáldemokraták szintén követelik a revíziót.
A revízió kérdése melleit még az osztrák-német vámunió kérdése uralta a vilát Sokán szóllak hozzá a lefegyverzés problémájához és élénk vita tárgya volt a szovjet dumplng
ügye is. Az ellenzék szónokai nagyon konciliáns hangon nyilatkoztak a kormány külpolitikai tevékenységéről, sőt Pakots József egyenesen kijelentette, hogy külpolitikai kérdésekben ellenzéki létére Is teljesen a kormány álláspontját fogadja el.
Az első felszólaló Korniss Qyula kultuszminiszter! államtitkár volt, aki
a szovjetveszedelemmel
foglalkozol\', amelyei illetJleg nem lud optimista lenni. Azt fejtegette, hogy
a civilizált államoknak gazdasági blokádot kellene megszervezni Oroszország ellen.
Hegymegl Kiss Pál Rolhermere lordot, a magyar Igazság nagy külföldi harcosát aposztrofálta beszédé ben. Wolff Károly hangsúlyozta, hogy az osztrák-német vámunió Jelentősége abban áll, hogy ez a gazdasági terv a legyőzött államok kebelében merült fel és lehetővé teszi, hogy a legyőzött államok, igy Magyarország és
Bulgária Is csatlakozzék hozzá. A francia külpolitika vezetőinek, hogy ha egyensúlyozni akarják Magyarország számára az osztrák-német vámunió tervét, olyan konkrétumodat kell mulalniók, amelyek ugyanolyan értékű lehetőséget nyu|tanak M-igyar-ország szempontjából, mint az osztrák-német terv. Híngoztdlta, hogy
Franciaország legkiválóbb emberei Is kezdik a revízió szükségességét.
belátni
f\'akols József m gdöbbentő adatokat sorolt fel a cseh fegyverkezési Ipar fejlődéséről és szállliásairól Bíró Láng Boldizsár a revízió szükségességét fejtegette. Lukács Oyörgy az egyenlő és igazságos lefegyverzés
érdekében emelt szó\', majd k!mulatt\\ hogy a kisebbségi kérdésben nem javult a helyzet Bogya János a német orientációval szemben francia orientációt sürgelelt. Hangozlalla, hogy Franciaország fe\'é a csehcken kérésziül visz az ut. (I) Peyer Károly Henderson angol külügyminiszter érdemeit méltatta a lefegyverzés előkészítése terén. A déiuláni ülésen Károlyi Oyula gróf
külügyminiszter inondolta el záió-beszédét
— A tárgyilagos hozzászólókból ad n kövtlkezlelésl vonta le, hogy az ország túlnyomó nagy többsége helyesli a kormány külpolitikájának irányát.
KUlpollllkánK a tttllön-böxO or»x<tyoAkai
ar utóbbi időb, n lényeges vál ozáson nem ment át. Változatlanul a legmelegebb és legrz >ro; abb barátság füz bennünket Olaszországhoz. Az Ausztriához való barálságos \\iszc-nj unkát megerősítette a tél folya mán kölöll barátsági szerződés A gazdasági kapcsolatok felvétele és kiépítése révén a löbbl országokkal is könnyebbé és bensőségesebbé váll érintkezésünk.
A külügyminiszter kijelentette, hogy örömmel fogadia a magyar kormány a flottaegyezmény!, amelytől mindi nVi jogosan vérha\'ja a nemzetközi politikai feszültség enyhülését. A leszerelés kérdésében változatlanul az a magyar kormány állá\'pon\'ja, hogy innak az eg\\en|ofcU:ág és egierilő elbánás alapján kell iür ténnie. Olyan szerződéshe?, amely gátolná ennek az elvnek keiesztül-vltelét, nem járulhatnunk hozzá. ■A párisi békék hibáit már
a győztes államok Is látják ét igy remélheti, hogy saját érdekükben is hozzájárulnak e szerződések Igazságos és méltányos megváltoztatásához, mert különben elképzelhetetlen nyu-godl, megelégedett és gazdaságilag is preparált Európa kialakulása.
A gazdasági tárgyalásokat az utóbbi hónapokban felvettük valamennyi bennünket érdeklő állammal, e tárgyalások azonban nem érintik ellentmondóan sem a német-osztrák vámunió tervét, sem Briandnak a gazdasági kibontakozásra Irányaló elgondolását A magyar kormánynak várakozó álláspontra kell helyezkedni,
elhamarkodott lépés volna bármilyen Irányban már most lekBtnl magunkat.
Nem látja kizártnak azt a lehetőségei, hogy a két terv politikai kikapcsolásával gazdaságilag közös nevezőre legyen hozható. Reméli, hogy a londoni buzakonferenclán az érdekelt államok átlátva a gabonaértékesítés kérdésének nagy fontosságát, részletekben is meg tudnak egyezni.
A miniszter beszédéi nigy helyesléssel fogadták. Ezután áttérte\'r
a /tlldmllueléaligyl tárca
költségvetésének vitájára, amelyet Marsall Ferenc vezetett be. Előadói beszédében erélyesen szembeszállt ezzal a felfogással, mintha a magyar buza minősége megt omlott volna.
Oál Jenő indítványt nyújtott br, hogy a Ház május 17-ikeelöMi utolsó ülésén tiltakozzék a trianoni békeszerződés ellen. Az indilványt még nem lüzték napirendre. Az ülés 6 órakor éri véget.
Jugoszlávia 1025 millió frank kfilosönt vesz fel
Belgrád, május 9
(Éjszakai rádiójelentés) Félhivatalos közlés szerinl a szerb pénzügyminiszter, aki jelenleg Párlsban tartózkodik, arról értesitclle kormányát, hogy pénteken délben a Nemzetközi B uikkal megkötötte az 1025 millió frankról szóló kölcsönszerződést. A kölcsön 40 év alatt törlesztendő.
ZALAI KÖZLÖNY
1630. május 9.
Impozánsnak ígérkezik a vasárnapi kanizsai revíziós nagygyűlés
Nagykanizsa, május 8
A Magyar Revíziós Liga a Muraközi Szövetség és a Vendvidéki Szövetség bevonásával a trianoni békediktátum által határvárossá lett Nagykanizsán május 10-én délelőtt 11 órakor az Erzsébet-téren, a Hősi Emlékszobor előtt országos revíziós nagygyűlést rendez, melynek programja a kővetkező:
Május 9-én a Budapestről este 8 40-kor érkező küldöttségek fogadtatása a pályaudvaron. Este fél 10 órakor ismerkedési estély a Polgári Egyletben.
Május 10-ikén délelölt 10 órakor ünnepélyes szentmise a plébániatemplomban. A szentmisét P. Deák Szulplc plébános szolgáltalja, éuekel a Nagykanizsai Egyházi Vegyeskar Rácz János főkántor vezetésével.
Délelőtt 11 órakor revíziós nagygyűlés az Erzsébet-téren, melynek tárgysorozata a következő: I. Hiszekegy. Énekli az Ipartestületi Dalárda, vezényel Parii LajoB karnagy. 2. Dr. Pllhál Viktor felsőházi tag, a nagygyűlés elnöke megnyitó beszédei mond. 3. A Muraközi Szövetség nevében beszél dr. Haller Jenő ügyvezető Igazgató. 4. A Vendvidéki Szövetség nevében beszél dr. Némelhy Viktorba Szövetség elnöke. 5. Nem, nem soha! Énekli a dalárda. 6. A Magyar Revíziós Liga nevében beszél dr. Eckhurdl Tibor országgyűlési képviselő, a Revíziós Liga ügyvezető alelnöke. 7. dr. Szabó Zsigmond ügyvezető elnök határozati javaslatot terjeszt elő. 8. A Hősi Emlékszobrot megkoszorúzza a Muraközi Szövetség. 9. A nagygyűlés elnöke a gyűlést bezárja. 10. Himnusz. Énekli a dalárda és a közönség.
Délután 1 órakor ebéd a Korona szálloda éttermében, étkezés tetszés szerint.
A rendezőség felkéri Nagykanizsa város hazafias közönségét, hogy a revíziós nagygyűlésen lehelő nagyszámban jelenjen meg, egyben a háztulajdonosokat |j, hogy az ünnepély tartamára házalkat fellobogó/nl szíveskedjenek. Kéri továbbá az összes In ézményeket, egyesületeket és iskolákat, hogy a nagygyűlésre zászlóik alatt vonuljanak fel. Rossz Idő esetén a nagygyűlést a Városi Színházban tartják meg.
Az országos Magyar R.tvlzlós Liga tagjai Budapestről május hó 9 én, szombaton az esti személyvonattal, 8 óra 40 perckor érkeznek Kanizsára, ahol ünnepélyes fogadtatás lesz a pályaudvaron. A fogadtaiás alkalmával a Vasutas Dalkör énekel Lehrmann Ferenc karnagy vezetésével. Budapestről kővetkezők érkeznek: Molnár Dezső altábornagy, dr. Eckhardl Tibor, a Revíziós Liga ügyv. alelnöke, dr. Némelhy Vilmos, a V-.-ndvIdéki Szövetség elnök, dr. Vass Lajos ny táblabíró, Szeiwerlh Jenő székesfővárosi főtiszt és neje, Nóvák István
miniszteri tisztviselő, Simon Isiván államrendörségi igazgató, Mlkola Sándor fííglmn. Igazgató, dr. Beér Oyula miniszteri titkár, dr. Haller Jenő főgimn. lanár, dr. Fali Endre, a Revíziós Liga igazgató]1! és Maiken Ferenc műbútorasztalos.
A rcviziós nagygyűlés rendezősége felkéri mindazokat, akik kocsikkal
vagy autóval rendelkeznek, hogy azokat a fogadtatáshoz szíveskedjenek rendelkezésre bocsátani. A jármüveket kérik a Központ sz/!loda elé szombat este egynegyed 9 órára.
A nagygyűlésre vonatkozóig dr. Szabó Zsigmond ügyvezető elnök és dr. Tholway Zsigmond ügyvezető alelnök adnak bővebb felvilágosítást.
Nagykanizsa 1932. évi költségvetése a jövő hónapban kerül a városi közgyűlés elé
A városi számvevőség most dolgozik a jövő évi költségvetés összeállításán — A költségvetés keretei még az eddi ginéi Is szűkebbre vannak szabva
Nagykanizsa, május K Alighogy megérkezett a miniszter jóváhagyó rendelete a város polgármesteri hivatalához, amelyben jóváhagyja Nagykanizsa város 1931. évi költségelőirányzatát, a város számvevősége máris nagyban tlo\'go.-ik a város jövő évi költségelőirányzatának összeállításán, amely mindenben a rendelkezéseknek megfelelően lesz megalkotva, emellett pedig tekintettel lesz a súlyos anyagi viszonyok közötl adózó polgárság körülményeire és a minimumra megcsappant adózó képességeikre.
Az egyes ügyosztályok referenseihez a polgármester szigorú utasítást adoli ki, hogy az eddigi megtakarításokat túlmenően, további megtakarítások alkalmaztassanak és minden tétel alapos revízió alá vélessék, — hogy a polgárság terhein minden körlllmények közötl könnyíteni lehessen. A jövöévi költségvetés keretei igy a folyó évi költségvetés kereteinél is alacsonyab-
bak lesznek. A polgármes\'er rendelkezése folytán most minden referens azon dolgozik, hogy a folyó év ke-reteit leszorítsa. D: emellett kimutatják azt is, hogy mit kellene a várösnak megcsinálnia, ha megfelelő anyaglak birtokában lenne
A referensek már a legközelebbi napokban teljesen elkészülnek az ügyosztályok költségvetéseivel, amit a főszámvevőség még e hónapban teljesen Összeállít és a polgármester elé terjeszt átslmitás és revízió végett. Persze a polgármester keze alatt ujabb törlések és redukciók fognak történni. A teljesen öasze-álliiolt jövöévi költségvetés ezután a pénzügyi bizottság elé kerül, amely most az eddigieknél is szigoiubban tételről-tételre átvizsgálja és letárgyalja a költségelőirányzatot, ugy, hogy a képviselőtestületnek már könnyebb munkája lesz a közgyűlésen.
Nagykanizsa város jövőévi költségvetése még a jövő hónapban kerül a képviselőtestület elé.
Az ipartestületi székház ügye, Poredus igazgató nyugalomba vonulása és a hetivásár koncentrálása
a naíykaniztai Ipartestület
Nagykanizsa, mAJua 8
A nagykanizsai ipartestület csütörtök este tartotta május havi elő!-járósigl üléséi Kiss Ernő elnöklete alatt, a tagok élénk lészvétele melleit. A lanoncfelszabadulások után Kiss elnök bejelentette, hogy az uj vezel^|egyzö elfoglalta állását. Vécsey városi mérnök egy ujabb ipartestületi székház-tervet készített és nyújtott be, amely minden kívánságot és célszeiüségi szempontot kielégii. Vécsey mérnök a tervet az ipartestületnek teljesen díjtalanul készítette. A
májat havi elől/árótági ülétén kiválóan alkalmas uj székháztervet megküldik dr. Ernszt Sándor népjóléti miniszternek, akitől kérni fogják, hogy az OTI aggsági alapjából megtelelő kölcsönt nyújtson a székházépítésre
a nagykanizsai ipartestületnek. — Ugyancsak megküldik Huszár Károly OTI elnöknek és a löbbi tényezőknek. A nagykanizsai ipartestület székházépítési kölcsön kérelmét egy küldöttség fogja tolmácsolni a népjóléti miniszternek, amely az elnökség fag-
májui
Az utolsó 10 év (part fejlődésének átfogó bemutatója. 200 gyáripart szakma, a mezőgazdaság és a kézműipar termékeinek felvonatásával. Nemzell pAvlllonok a külföldi Ipar pzdmára. 30o/o os utazási kedvezmény május 4 tői 26 lg a rnngyar vasúti és ha|ózá>I vállalatoknál, valamint a MAVART autóbusz vonalain. PetvlIlgoslUa éa vástrlgazolvány kapható: Budapesten a Vásár Irodánál, V, Alkotmány-u. 8. Nagykanizsán: Nagykanizsai Takarékpénztár R. T.-aél !<*s
jalból, a székházbizottság elnökéből és az elöljáróság önkéntes tagjaiból fog alakulni.
Vorédus Igaxgaió nyugalomba vonul
Hoffmann Henrik bejelentette, hogy Porédus Antal a nagykanizsai szakirányú iparostanonciskola Igazgatója formállBan Is bejelenlette az iskola felügyelőblzottságának 36 évi működése utáni távozását és nyugalomba vonulását az Intézettől. Az egész elöljáróság meleg szeretettel emlékezett meg Porédus Igazgatóról, akinek nagy érdemei vannak a nagykanizsai Iparosság szellemi szintjének emelése körül és aki az Iparosság legmelegebb háláját érdemelte ki. Kiss elnök ezután utal arra, hogy a hetivásárnak egy helyre való koncentrálása súlyosan sérli az össziparosság és összkereskedelem érdekeli, mert az a városrész, ahonnan elvitték a hetivásárt: most teljesen kihalt. Ezért az összes helyi érdekeltségekkel karöltve küldöttség utján megkérik a polgár-mestert, hogy ezen Intézkedési változtassa meg.
Mijd szóvátette a Mezőgazdasági Kamara ipar- és kereskedelemellenes megmozdulását, amellyel szemben tiltakozását fejezte kl az elöljáróság,
amely elhatározta, hogy megkeresi a kaposvári Mezőgazdasági Kamarái, akciójának megváltozatására.
Az elöljáróság tudomásul vette az elnöki bejelenléseket, majd
Báron Ferenc szóvátelte a nagykanizsai fémipari szakiskola konkurenciáját. Az ügynek a kereskedelmi miniszterhez való felterjesztését indítványozta, amelyben arra kérik a minisztert, hogy a szakiskola csak olyan munkál vállaljon, amit a helyi Ipar nem szokott végezni. Ilyen munka sok van. Nem lehet célja a kereskedelmi kormánynak, hogy a fémipari szakiskolával konkurrenclát csináljon a helyi, vergődő iparosságnak. Az elöljáróság több hozzászólás ulán ugy határoz, hogy megkeresi a helybeli igazgatóságot és amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy a miniszterhez fordul sürgős orvoslásért. Ezután még több belső kisebb ügy került letárgyalásra. Az ülés az éjféli órákban ért végeit.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelt) Jelentések: Pénteken a kiméi-Mid: Reggel 7 órakor +H, délutáni Arakor +18, eote 9 órakor +1I-J.
Filhöul: Egész nap borult égboltozat.
StiUrány: Reggel dél, délben arak, este délnyugati szél.
(fi.Jsxakal radlöjcknUs) A Meteorolé-&lal latézat jeleníti Lényegtelen hSvéltozée, változóan felhée 1*6 vérhaté oaapaéékttajlasaaaal.
= Május 11-lkén — hétfőn — nyílik meg Horthy Miklós-u! 4. alatt a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzáció lesz olcsó árai és nagy választéka.
1931 május 9.
ZALAI KÖZLÖNY
színház
A színházi Iroda hírei
A színtársulat megnyitó előadása. A
gztutársulat toljca személyzete pénteken délután érkezett meg vitéz Jakuh/fy Dezső főrendezővel az élén s a mtlszakl Bzoruélyzettel. A szombat esti előadás már a megnyitás ünnepélyességével és lényében fog megtörténni. A Viktória oporettujdonság teljesen a pécsi színpad díszleteivel, kiállításával látványosságot leér s valóban meglepetés lesz Do különösen meglepi tés lesz Viola Margitnak, aa uj primadonnának bemutatko-zAsa, aki ma az orsrég első primadonnái közül való. Elragadó kedvessége, pompázatos toalettjei, magas kulturaJu énokmUvószeto nem fogja eltéveszteni hatását éa meg vagyunk győződve, hogy első fellépése után már Nagykanizsa kedvence lesz. Nagy Gábort, u tlatal, daliás bonvlvánt ez estén Ismerjük meg egyik legjobb szerepében. Harczos Irén szubrettprlmadonna, Fejér Erzsi primadonna régi Ismerősol a nagykanizsai közönségnek. Blhary Nándort ls visszacsábította a Király Színháztól a pécsi színpad s aranyhumorával Ismét főerős ségo a társulatnak. Vitéz Jakubffy Dezső a vidék legelső színpadi szakembere, kluek minden rendezése szenzációs eseményt Jelent. A Viktória előadása szombaton este 8 órakor kezdődik a m. klr. 6. honvédgyalogezred zenekarának kíséretével. A Kellner-Kovócs- Téglussy lánc-trló ez estén frappáns hatást! táncokkal kedveskedik. — A vasárnap wll előadás Is r^őrakor kezdődik. A zenekurl Bethlen B LW.IA, a kiváló uj karnagy vezényli.
Hob herceg — vasárnap délután. Harcias Irén és Fejér Erzsi primadonnának ünnepi darabja ez a bájos Martos -Muszka oporett, amely évek óta nem volt műsoron a kanizsai színpadon. A brlllláns előadás az operettmUsor egyik gyöngyszeme. Az előadás tél S órakor kezdődik.
Grand Hotel — va vár nap délután 5 őrekor. A vaeárnapt két operettelőadás közben a prózai eniemble ls bemutatkozik Paul Frank szenzációs vígjátékában. a Grand Hotelben. SMelyhldy Adrién a grandiózus megjolenéell, szépséges drámai hőenő ezúttal vígjátéki szerepben debütál Bognár Elek szerelmes-szi-nésszel eiiyütt. De viszontlátjuk a darabban Blhary Nándor, v. Binky Kóbort, Danis Jenő, Darvas Margit régi ismerőseinket A társulat kiváló komikusa, Nagy Imre la ebben a darabban mutatkozik be.
Fruska - vlgjátékbemutató. Héttőn estére Ismét érdekes eseményt készít elő az Igazgatóság a fruska oirnü Barrk Conners-vlgjáték bemutatójával. A Belvárosi Színház ezldel hatalmas slágore a lehér vígjátékok közül való s aranyos napsugarával, derült- kedélyességével három órán keresztül kacagtat. A Fruskában Feleky Klári, a társulat bájos uj ilrámnl szendéje mutatkozik be. A ló-szeropekot Egry Berta, Stékelvhldy Adrién Dirvat Margit, v. Bdnky Róbert Nagy (iábor, Bognár Elek, Krémer Ferenc, a tArsulat fiatal táncoekomlkusa Játazák.
Kedden — Lehullott • rezgónyárla levele, operettbemutató.
Heti műsor;
Bzombat este: Viktória — megnyitó-előadás.
Vasárnap délután fél 3 órakor: Bob
herceg, operett. Vasárnap délután 6 órakor: Grand Hotel, vígjáték-bemutató. Vasárnap eete: Viktória, operott Héttőn esto: Fruaka, vlgjátékbomutaté. Kedden este: lehullott a rezgőnyárla
levolo, operett Szerdán este : Az elcserélt ember, Fodor Oszkár tolléptévol.
A Bndapestről Tilsltbe küldőit hamis angol pénz
egy régi pénzhamisításból származik
E"n Uíalvúny
ellenében n
Beth\'en-térI aalapad
a főváros legjobb éa legolcsóbb színházé (SudafMtl. VII.. B«lhUn-Ur 3.) t ■lefon: J. «J 7Í.
előadásaira & Zalái Közlöny minden olvasója
2 A kedvezményes in jegyet válthat
Zenekari Qlés Pí-Ziőllye és piholyüléJ t^ I SO.
Élvényal májul 1—20-lg.
Budapest, május 8 Élénk feltűnést keltett, tegnap a a berlini rendőrségnek á budapesti főkapitánysághoz küldött az az ér-tesllése, hogy a kelelporoszországi Tilsltbe Budapesttől 5 darab hamis 5 fon:os bankjegyet küldtek. A küldemény feladója Bálint Ernő bu.la-pesli mérnök, aki a budapesti rendőrségen a leghatározottabban kijelentette, hogy sejtelme sem volt arró1, hogy a bankjegyek hamisak A magyar rendőrség eddigi meg-
állapítása szerint az 5 fontos bankjegyek, amelyeket Bálint Bécsben vásárolt, az 1924 ben elkővelelt bankjegy hamisításból származnak. 1924 ben éppen a budapesti rendőrség nyomozása leplezte le, hogy külföldön egy hamis bankjegyeket gyárló banda működik. Ugy látszik, hogy ennek a bandának néhány tagja akkoriban nem került rendőrkézre és maradt náluk a hamis pénzekből Is, amelyeket most kíséreltek meg forgalomba hozni.
:Pariseite, pasíorale, mousseline éa georgeííe
újdonságok naponta érkeznek.
S&antung, panama és boureiíe
az összes divatszinekben.
Angol szövetekben
nagy választék.
SINGER
divatáruház.
Nagykiterjedésű rejtélyes földsüllyedés az ujudvari Kerülő-pusztán
Czlnkl Pál gazdálkodó birtokán 280 méter hosszúságban és 6—15 méter szélességben beomlott a föld — Állandóan ujabb földrészek szakadnak be — A lakosság régi várat, temetőt, vagy szénbányát sejt a föld alatt elhúzódni
Nagykanizsa, május 8 Érdekes geologiai szenzációja van a Nagykanizsától 8 kilométerre levő Kerülő-pusztának, amely Újudvarhoz tartozik. Kerülő-pusztán van Czlnkl Pál gazdálkodó 80 holdas tanyája és a gazdálkodó földterületén történt az a különös földbeszakadás, amely a legkülönfélébb feltevésekre ad alkalmat a környékbeli lakosság részére.
A gazdálkodó tanyájától mintegy 180 mélernylre emelkedik egy kisebb hegy. Ennek közvcllenül a lábánál
nemrégiben egy 280 méter hosszú, patkóalaku földbeszakadás történt.
Ctinkl Pál már a tavaszi hóolvadás Idején észrevette, hogy a hegy lábánál háromnegyed patkóalakban megrepedezik a föld. Elélnie semmi különösebb jelentőséget nem lulajdo-nitott ennek, egy héttel ezelőlt azon-bai vlrallan felfedezést tett.
Amint ez cpyik reggel kitekintett a tanyából,
meglepetten konstatálta, hogy a hegy lábánál lévő tlatal gyümölcsfái eltűntek
és helyüket csak egy-egy kis alig zöldelő bokor jelzi. Amint kisietett a jelzett helyre, egyszerre megoldódott a rejtély.
A gyümölcsfák mintegy 2 méternyire a föld alá sfllyedtek a beszakadt földsávval együtt.
A beszakadt földsáv szélessége helyenkint 6—15 méler között váltakozik, mélysége 80 cm.—2\'/j méter, a hossza pedig patkóalakban 280 méter.
A leghatározottabban meg lehet állapítani, hogy nem földcsuszamlás, hanem lőldbeomlás történt.
A különös geologiai eset híre természetesen azonnal elterjedt a környékben és most a lakosság csoportosan jár csodájíra. Az érdekes földbeomlással kapcsolatban a legkülönfélébb feltevések forognak közszájon. Czinki Pál gazdálkodó a
maga részéről abban a meggyőződésben van, hogy
töldbeomtás helyén vagy
régi
vár, vagy pedig temető van
régi
és ezek felett szakadt be a föld. Akadnak azonban olyanok is, akik
széntelepet vélnek elhúzódni a föld alatt.
Ezek szerint a szénlelep egyik rétege eléghetett és ezért törlénl a földbeomlás.
Mindettől eltekintve a |e!enség olyan, amely méltán megérdemli, hogy
a fővárosi geológusok figyelmét
Is felhívjuk reá. A sürgős vizsgálat annál is Indokoltabb lenne, mert a földbe omlás értesülésünk szerint ínég mindig nem éri véget, amennyiben
néhány nappal ezelőtt ujabb földrétegek süllyedtek el.
A sürgős vizsgálat már csak a továbbiak elé aggodalommal tekintő Czinki C9alád megnyugtatására is ajánlatos lenne. A gazdálkodó és családja ugyanis a legutóbbi beom-lás óta állandóan abban a rettegésben élnek, hogy egy éjszaka még tanyástól elsüllyednek, ami pedig házbeomlással, Igy tehál tömeges szerencsétlenséggel Is járna.
D. M J.
Egy pécsi lap Qármaa Jubileuma
Ax u/adglról munka meg-bccaUlése
Péca, május 0 A Pécsett megjelenő Dunántúl clmü politikai napilap érdekes hármas jubileumot ünnepel. A lap fennállásának 20 éves jubileumát ünnepli, Llnder Ernő főszerkesztő és Szabó Oéza segédszerkesztő pedig 25 éves újságírói jubileumuk alkalmából kap|ák naponként a jókívánságokat tartalmazó leveleket és üdvözlésekel.
A jubilánsokat Vlrágh Ferenc me-fjyéspüspökkel az élén az egyesületek és olvasók ezrei fldvözö\'ték. Az örömünnepben és jókívánságokban igazi szeretetlel osztozik a magyar vidéki, de különösen a dunántuli sajtó.
— Felvétel a Szent Ferenc rendbe. A Szűz Máriáról nevezett ferences rendiartomány konkurzust hirdet. Aki ferences szerzetespap óhajt lenni, küldje folyamodványát (mellékelve : a keresztlevelet, születési anyakönyvi kivonatot, iskolai és orvosi bizonyítványt, a szülők beleegyező nyilatkozatát, hogy fiuktól, mint szerzetestől, semmiféle anyagi támogatást nem várnak) legkésőbb julius 7-ig a Széni Fere.\'c-rendi Tar-tománylőnökséghez Bu.i\'pest, IV, Ferenciek-tere 8. szám.
■=> Legcélszerűbb pünkösdi ajándék az „ideál" cipő, kényelmes forma, tartós minőség és olcsó ár, Fő-ut 12.
ZALAJ KÖZLÖNY
*__
A Városi Zeneiskola növendék- hangversenye
■ Kaszinóban
Nagykanizsa, május S
A gyakori növendék-hanj>verse-nyek a Váiosl Zentiskola részéről elétlék azt, hogy a növendékek sokkalta nagyobb ambícióval végzik tanulásukat és önképzésüket és emelteit mind szélesebb körben megkedveltelik és megszerettetik a zene-kultuszt.
A növendék hangversenyeket magasabb szempontból Is kell elbírálni és minden olyen lörekvést, amely a zenekullusz propagálásának szolgálatában áll, legmesszebbmenő-leg támogatni. A közönség is ebből a szempontból néil a növendékhangversenyeket, amelyek mind több hallgató-közönséget von.\'anak a Kaszinó intim tónusu lerméb:.
A csütörtök esti növendék hsng-vcrsenyen Is díszes és szépszámú közönség volt jelen, élén dr. Krátky István po\'gármeslerrel. A különböző tagozatú és osztályú növendékek ismét megmutatták, hogy milyen komoly, céltudatos és szép munka fo-lyik a Városi Zeneiskolában, amelynek ma olyan tanári kara van, amelyre a város közönsége és a vármegye büszke lehet. Aki tudni akar|a, hogy aolnö munkát végez a Városi Zeneiskola, az menjen el egy ilyen kedves növendék-hangversenyre és akkor köszönettel fog adózni azoknak, akik ezt a Városi Zeneiskolát életre hívták.
A 18 számból álló, nagyon ügyesen összeállított és mlndfnre figyelemmel levő műsor Fdbidnné Písz-tor Irma kél növendékének: Schneer János és Schneer László négykezes zongorajátékával vette kezdetét, akik egy török indulói Játszottak nagyon kedvesen. Kerekes Irén tanítványai nak zongorajátéka következett ezután. Benedek Jórsa Barlók két kis darabját: Süssünk süssünk és Elvesztenem /sebkendőme1. Vege le Ju-diih Siklós Rapszódiáját itKauJmann Klára Poldlni Sajkadalát adták dó sok ügyességgel és hangérzékkel. Lemberkovicsné Wéber Margit tanítványa : Somogyi Magdus Bloch ke-ringőjél játszotta hegedűn jó felkészültséggel, Krátky Mária ruliniro-rozoit zongorakisérela melleit Schiller János lanilv.lnya: Kóbor Qéza Beleznay Népdalát adla elő kedves hangulalossággal trombl\'án, a művészlelkű MJazovszky Olga zongora-kisérele melleltt. Honll Ilona növendékei közül Rátkal Ediih Molnár Oavoltját játszotta figyelemmel és melegséggel. Szabó Magdus, Ladeczky Emília és Kaujmann László Bartók egy-egy kisebb darabját adták elő sok bbtató Ígérettel a jövőre. Kecs-
kés Eszler már nsgy fejődésről tett tanúságot hegedű-játékában, amit Hlrsch Magdus kísért meleg közvetlenséggel. Török Li|osnak trombitán előadott Káldy-darabja szintén ei ős előmenetelről lesz Unuságot, MJazovszky Olga zongoraklsírete mellett. Scherz Aranka Bartók Kerlngő-jét és Menüettjét finom lágysággal adta elő rongorán, Hajas Kornélia Poldlni Onómok táncában sok természetesség uralkodoll. Szabó Ma-cus Bátor Pa8torálé|át ünnepélyes áhítatossággal és lelki átéléssel játszotta meg, mlg Weisz Annus Bodó Intermezzójában szépség és crötel-jesség nyilvánult. Figyelem* c mélló volt Tóth Bsla hegedüj.lléka, aki Kigyósl Dallamát játszolla nagy muzikális érzékkel, Krátky Mária kedves zongoraklsérefe melleit. Á\'lagon felüli sikere voll Maurer Károly és Bellovlls Ferenc (klariné\'X Horváth Lász\'ó (kürt), Bujtor Ferenc Ringel-han László (harsona) növendékek előadásának, akik Schiller tanár dirigálása melleit gróf Zichy Keresztes vitézek kárál játszották. Szünet után Kertész Bandi és Vermes Kaió négykezese sok tapsra adott alkalmat, akik Volkmann Hársak alalt c. darabját rutinnal adták elő. §iép zongorajáték volt Wagner Zsuzsi és Vegele Márta előadása, akik közül Wagner Vannay igazgató egy kompozícióját, Vegele pedig két König-syerzeményt adoll elő. Somogyi Dénes muzsikális lehelségét bizonyította be hegrdün Szondy Tavaszi dalával, MJazovszky O\'ga zongora-klséretével. F,-né Oaral Mirgit tanítványa Barabás Dezső gordonka-Játéka szélesen áradó, szép tónus, lelve biztatással, amit még emelt Krátky Mária finom színezésű zongorajátéka. Hlrsch Magdus zongorajátéka izmos zenei tehetségre vall. Szendy Vigasztalanul c. művét teljes beleéléssel játszotta. Schlelfjer Györgyike Vannay Elégiájának és Siklós Sctterzojának zongoraetösdá-sával tudásának migasabb grádusát dokumentálta. Viharos laps jutalmazta. Figyelmet érdemelt Buchner művének Légy üdvöz I Varga Islván és Furmen Elemér (trombita), Csa-rankó Mihály, Domlna Ferenc (harsona) növendékek által való előadása, Schiller lanár vezénylete mellett. (Egyre többen kedvelik a fúvóhangszer eket). Vlrágh Annus Liszt Consolatlon-Ját talentummal, szivei simogató melegséggel adta elő. Az utolsó szám Kecskés Eszter által zongorán előadott Dohnányl Rap szódia voll. Kecskés Eszter kivételes tehetség, aki a legnagyobb reményekre jogosít.
Közünség és szülők a legteljesebb megelégedéssel hagyták cl a Kaszinó hangversenytermét.
mrnmum
NAPIREND
Május 9, szombat
Róni katotlkua: N. Otrg. Protestáns: Oergely. Izraelita : ljsr hó 22
Városi Múzeum és Könyvtár nyllvs ciütörtökön és vaslrnrp déletólt 10-tól 12 óráig.
OyógysierUrl éjjeli szolgálat: I hó végéig >1 .Őrangyal* gyógyaseilár Deák tér 12
Hangns Uránia megnyitó mniora: „Hollywood revü..." 10 sláger, 25 izlar, 2J0 glrl. Előadás 7 és 9 órakor.
ŰAztSntö nv\'ltva reggel « órától este « Aráig (béttft, sierda, pintek délután, kedden égést nap uóki.ek). Tel.: 2-13. ;
A miniszterelnök kSssO-nete Nagykanizsa város hözftnságéhez
Megírtuk, higy dr. Krátky István polgármester hosszabb üdvözlő láv Iratban köszöntötte flíf/r/en Islván gróf miniszterelnököt kormányelnöksége llz esztendős évfordulója alkalmából ugy a város közönsége, mint a sajál nevében.
Tegnap érkezeti meg a polgár mesteri hivatalba a miniszterelnök köszönő leirala, amelyben meleg és közvellen sorokban megkösröni a város közönségének és a polgátmes temek megemlékezéséi és jókivána talt 10 éves elnöki jubileuma alkalmával.
— A polgármester Budapesten.
Dr. Krátky István polgármester egy nspra Budapestre utazott.
— Csóthl Qéza, mint püspöki biztos a gimnázium záróvizsgáján. A nagykf nl\'.sai piarista reálgimnázium tegnapi hittan! záróvizs gáján Csóthl Géza murakereszluri apát, mint püspöki biztos elnökölt.
— A Zeppelin léghajó nem. keltett nagyobb feltűnési, mint Slnger Divatáruház holnapi kirakatai.
_1931. május 9.
— Autóbusz hir. Az autóbusz ezentúl minden szerdán és pénteken 8 óra 10 p. és 11 óra 45 perckor a barakkba Í3 megy. (Folyó hó 10-én 8 óra 10 perekor először és a revíziós gyűlés után másodszor különjárat a barakkba)
— Volt kanizsai zenetanárnő hegedDszonátája a rádióban. Havass Annus hegedűművésznő, aki egy hónapon át a nagykanizsai városi zeneiskolában mint helyettestanár működött és aki a legutóbbi szimfonikus hangversenyen mint koncertmester szerepelt, folyó hó 13 án es\'e 9 órakor a budapesti rádióban elő fogja adni Kuula Tolvo finn zeneszerző hegedűszonáláját. A fiatal nagytehetségű művésznő mult évben hat hetes hangverseny körúton voll Eszt- és Finnországban, Riga, Dor-pal, Révai és Narva városokban, mini a finn rádióban előadott hegedü-hangversenyeivel sok dicsőséget szerzett a magyar zenének.
— Az Ingyen Autó Syphon üvegek szétoszlását megkezdtem. Siessen bizlosilani, meri több kiosztás nem lesz. Szabó Antal sportüzlete.
Fagylalt és legeskávé
a
Kertész cukrászdában.
Elkészült
a hangon berendezés tel|es átszerelése az Urániában. Amerikai mérnök szerelési módszere alapján készült s kitűnt, hogy az Uiánla akusztikája még jobb, tellebb, melegebb hangot ad, mint a színházé. Igaz, hogy ez átszerelés, már az ujabb tapasztalatok alapján készült s csak ismételt súlyos pénzáldozatokkal volt megvalósítható. Most már az Uránia Is két géppel dolgozik s a felvonások közt nincs s bí.nló szünet. f
A Hollyvood revü hangszerelése s ragyogó 24 Jelenele p\'rratlfn előadásban kerül ina bemutatóra (=)
HEROEQ
ESTERHÁZY PAL
misüimíyuxaiiiik NAGYKANIZSAI imim
TM°sV HORTHY NIKLÓS-UT 2. í^,\'\'
Weeoksndezík nb. figielmébe ajánjuk: kiválóan finom, nsea-bizhaté, minden tárgyilagos kritikát kibiró, olosó és állandóan friss
hentesáru «. felvágottakra
10 dkg. .Esterházy" reklám kolbás-. ... ......*............20 fillér
10 dkg. .Esterházy" nyári Weeckend sza\'ámi ..................36 fillér
10 dkg. „Eslerházy" csemege finom füstölt szalonna ... 26 fillér
10 dkg. .Eslerházy" nyelves disznósajt ........................28 fillér
10 dkg. .Esterházy" finom párisi (P-riser)........................30 fillér
10 dkg. .Esterházy" vegyes felvágott finom ..................40 fillértől
10 dkg. .Esleiliázy" császárhus ... ... 44 fillér
10 dkg. .Eslerházy" vendégsonka................................48 fillér
10 dkg. .E-terházy" göngyöltsonka (Rollsonka)..................50 fillér
10 dkg. ,E-terházy" gépfonka ....................................70 fillér
10 dkg. .Esterházy" gvó^ysonka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér
1 pár .Eslerházy* óiiási csemege virstli......... ... 28 fillér
Férfi és nöi luxuscipöink árát leszállítottuk,
"" vásárlásaival győződjék meg, hogy cipőink a legjobbak, azért a legolcsóbbak is.
Miltényi Sándor és Fia cipöáruháza, a Városházban.
1631. május Ó
1AUI KÖZLÖNY
S
| HANGOS URÁNIA
Ünnepi megnyitó, műsora Szombaton, vasárnap Májún 9. és 10-én ÍO sláger 25 sxtár 200 görl
HOLLYWOOD REVÜ
A negatív balett Ukelele gBrla
Jaj, a hangosfilm Komédiások klrálynftjo 8tan és Pan bűvészek Szalome tánoa Lon Chaney, a mumus Romeo éa Júlia Hangoafilmparodia
Halvány narancsvirág
A ulMt MlmfONlAJ*
Grand finálé • r«i Hm,i«.
Előadások szombaton 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. Randaa hslyárak.
— SzQiöi értekezlet. A nagykanizsai izraelita eleini népiskola május 10-én, vasárnap délután 5 órakor szülői értekezletet lart melyre az Igazgatóság azokat a szülőkéi Is meghlv|a, kiknek gyermekei a jövő tanévben lesznek az iskola első osztályú növendékei.
— Halálozás. Súlyos cs&pAi érte Vegele Károly nagykanizsai gimnáziumi lanárl, Édesanyja, özv. Vegele Lijosné született Kalinlts Karolin éleiének 76. évében tegnap KisbSr-apállbin elhalálozoll. Ma szombaton délután temetik. Halálát kiterjedi rokonság gyászolja. A megboldogult példás családanya voll, aki női erényei miatt általános tiszteletnek örvendett.
— A Klsdalárda ma, szombaton este fél 9 órakor a szokoll helyen próbát tart, amelyen az összes lagok minden körülmények között megjelenni szíveskedjenek. Karnagy
— A dunántúli fodrászverseny. A dunánlull url- és nöifodrá>zrk szövetsége május 24-én Szombathelyen tartja az első vidéki fodrászversenyt. A versenyrendező bizottságnak tagjai a legjobb fodrászrnes-terek. A rendezőség gondoskodott arról, hogy ugy az érdeklődők, mini pedig a versenyzők májúi 22-től 27-ig 30%-os utazási kedvezményen kivül élelmezési, elszállásolási kedvezményekel Is kapnak.
— Kéthónapl fogházra Ítéltek egy zalaegerszegi Ügyvédet. Dr. Kecskeméthy Albert ügyvéd és dr Vértes Márton járásblró közölt még a mull évben összeszólalkozás történi, amelynek során Kecskeméthy durva kiszólásokat használt a Járás-bíró ellen. Az ügyészség Kecskeméthy ellen hatóság elleni erőszak hüntelte és becsületsértés vétsége elmén vádat emelt. Kecskeméthy ügyét most tárgyalta a zalaegerszegi törvényszék A személyi adatok felvétele során ■z elnök közölte, hogy az ügyvédet becsületsértésért és rágalmazásért már mintegy hét eselben elítélték. A tárgyaláson kihallgatott lanuk terhelőén vallottak az ügyvéd ellen A törvényszék feltűnően durva brcsület-sérlés vétségében mondotta kl bűnösnek Kecskeméthy Albert ügyvédei, akli kéthónapl fogházra llélt.
— öngyilkosság okozta a novai öregasszony halálát. Zalaegerszegről /elentlk: Megírtuk, hogy Nova községben gyanús körülmények közölt, nyakán kötéllel, holtan találták özv. Ivdncslcs Jánosnét. A boncolás alapján először az a vélemény alakul! ki, hogy a kölél esetleg már eszméletlen állapotban kerüli az öregasszony nyakára. A csendőrség erélyesen folytatta a nyomozást ebben az Irányban s ennek során megállapítási nyert, hogy a bűncselekmény gyanúját semmi tárgyi bizonyíték sem támasztja alá. Ellenkezően minden jel arra mulal, hogy az asszony — valószínűen magas kora miatt — öngyilkosságot követeli el. A csendőrség az eljárást már be is fejezte.
Sjosor-, bél- ti anjagcssrebítegüé-geknél a természetes „i\'srenc lóuei"
keserűvíz az emésztő szervek működésé! hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények h ingsulyozzák, hogy a Ferenc Jóuef viz különösen ülő életmódnál Igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. A Ferenc lizsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerürlelckben kapható.
Ujndvaron bárom embert eltemetett a föld
IJjndvar, május 8 Dranovlcs Oyörgy 47 éves Illeni gazda két fiával, a 18 évesjinossal és a 16 éves Istvánnal a ház kertjében lévő üregben dolgozolt legnap este. Egyszerre a Bzomszédok hrtal-mas robajra, majd srgélyklilt isokra leltek figyelmesek.
Á\'rohanlak Dranovicsék házába s rémülten látták, hogy az üreg fala bedőlt ég maga alá temette Dranovlcs Györgyöt és két Hát.
Azonnal tnenlésűkhöz lá\'lak és három és fél órai inunka u\'án sikerült Is őket elí hozni a fold alól. Éltkor azonban az öreg Dranovlfíban nem volt élet. A két fiu még éli.
Az előhivolt orvos első segélyben részesítette őket, nnjd p-\'díg, miután álljpoluk rendkívül súlyos voll, beszállították őket a zalaegerszegi kór-hizba. Élelbenmaradátukhoz kevés a remény.
— Himlőoltás. Vasárnap délulán 2 órakor a Ro7gonyl-ulcai tornateremben himlőoltás lesz. Akik vidékről bejöllek és nem kaplak Idézést, azoknak a gyermekei is beoltatnak. Az oltás teljesen díjtalan. Májú, 17-én Klskanlzsán, a Templomiéri iskolában eszközük a himlőoltást,
— Balatonfüredi orvoshét Balatonfüreden május II-én kezdődik és 16-ig larl az Idei orvoshét. Az előadók névsorát már véglegesen megállspilollák és ezúttal is kiváló professzorok tartanak előadásokat az orvosludomány minden ágából Vett érdekes, aklutil. témákról.
— Az uj nyári menetrend — mini ismeret-s — rövidesen éleibe lép, Eralkalomból Untéi kellemes nirglepeléssel szolgál a most megjelent Zöld Menetrend: alakja kicsi, könnyen kezelhető, igen áttekinthető, úgynevezett zsebalak s terjedelme 344 oldal. A vasúti és hajózási menetrendek mellett közli a vidéki autóbuszjáratok részletes menetrendjét is éaa week-end-, társasutazási-, turista kedvezmények-, körül .zási és helv|egyekre vonatkozó ismertetési. A Zöld Menetrenil mindezeken kívül olyan újítással leple meg a menet-rendvAsárlókal, ameiy a menelrend-kiadás történetében egyedülálló: állandóan érlesili közönségét ar időközi menetrendváltozásokról. Ed az értékes, sói mondhatni felhecsü hetetlen szolgálalol ingyen teljesíti. A zsebalaku Zöld Menetrend ára 1 pengő, mindenüti kapható.
— Szenvedő nőknél a természetes „FerencJózsef" keserüviz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiürülést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül illékony hatással van a beteg szervekre,
SPORTÉLET
PtfftK-MTE
Nagy mérkőzés lesz vasárnap Nagykanizsán. A PVSK bajnokcsapatát látja vendégül az NTE.
A PVSK a bajnokságra tör, az NTE a második helyre aspirál — Céljuk elérésében a PVSK-nak az NTE, az NTE-nek a PVSK az utolsó komoly akadálya. A mérkőzés vesztese aligha fogja célját elérni.
A PVSK csapála már négyszer egymásután nyerte a bajnokságot, mosl is az élen áll és sem az öizl, sem a tavaszi fordulóban nem szenvedett még vereségeti Vaj|on az NTE meg tudja-e akasztani a PVSK-I győzelmei sorozatában?
A honi pálya, lovábbt az a körülmény, hogy a kanizsai csapat mindig a legerősebb ellenfelekkel szemben szokta kijátszani legjobb formáját, az NTE felé látszik billenteni a mérlegel. Vlszonl a PVSK-nak az a nagy előnye, hogy neki az eldöntetlen eredmény Is elégséges, hogy újra megnyerje a bajnokságot.
Hatalmas küzdelem lesz tehát, s minden tekintetben érdekes és Izgalmas meccsel fogunk látni.
Vásároljunk Ulfion. na kUlá-fU pónaffnfce/ Wafloifca
Legjobb üditő ital
a közismert
rai nz.
Kapható minden fflszer-és csemege kereskedésben.
Főraktár:
frá Ii nagyim,
Király-utca 2L
^hmieeeeee wA
löZfláJDASifi
Zalából oukorrépa-
munkások mennek Németországba
A belügyminiszter közölte Bődy Zoltán alispánnal, hogy a földművelési minisztérium gazdasági munkaközvetítő hivatala Tölgyes István dr. gazd. tanácsost megbízta, hogy Zalában cukorrépa munkára megfelelő, munkanélkül levő munkásokat válogasson össze. Tölgyes dr. a napokban a megyébe érkezik és 200 - 250 főnyi munkással kőt szerződést, akiket Németo szágba visznek munkára. A belügyminiszter felhívta az alispánt, hogy a szerződtetett munkások útlevél iránti kérelmeit sürgősen tel|e-tllsék.
Külön gazdatiszt! egyesület alakul a Dunántulon
A pünkösd hétfőjén Kaposvárott tartandó gazdatiszt! kongresszus előkészítő bizottsága elhatározta, hogy külön alsódunáutuli gaidnllsztl egyesület alakítását fogja javasolni a kongresszusnak. Az uj alakulást az teszi szükségessé, hogy az életviszonyaiknál fogva nehezen hozzáférhető gazdatiszteket az országos egyesület eddig nem ludta szárnyal alá gyüjtenL A mozgalom vezetőinek elgondolása szerint akkor amikor vidéki egyesületbe tömörítik a gazdatiszteket ugyanakkor egyúttal beszervezik az országos egyesületbe is őket. A gazdatiszt! kongresszus előkészítési munkái serényen folynak. Az előkészítő bizottság a rendelkezésére álló névsor sterlnl Zila-, Baranya-, Somogy-és Tolnavármegye valamennyi okleveles gazdatisztjéhez külön meghívót küld. Minthogy azonban az okleveles gazdatisztek pontosan számontartva nincsenek, ezúttal ls kéri az előkészítő blzetlság azokat, akik meghívót nem kaplak, Igényeljenek azt a kongresszus Irodájától (Kaposvár Német Islván-u. 23.) vagy a hírlapi felhívás alapjln Jelenjenek meg okvetlenül a kongresszuson.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. má|u» 9.
(—) A szlkvligyártó Üzemek vasárnapi munkaszünetet a kereskedelmi miniszter a május 10 étfil szeptember 10 ig terjedő Időre felfüggesztette. Ebben az IdAszakban vasárnap és Szent István napján Is lehet szódavizet gyártani és házhoz szállítani.
(—) Kényszeregyezségek Zalaegerszegről Jelentik : A zalaegerszegi kir. törvényszék kényszeregyezségi eljárást Indított ifj. Stern Jőzsef zalaszentgrótl rőföskereskedö, Scheer János és Scheer József xalalövől vegyeskereskedők és özv. Györkös Károlyné tüskeszentpéleii vegyeskereskedő ellen.
TŐZSDE
ösztönző jelentések hiányában kedvezőtlen külföldi jelentések hatása alatt a mai értéktőzsdén lanyha volt az Irányzat. A piac általában Bzlet-teten voH és 1—2 kötés elegendő volt arra, hogy az árfolyamokban visszaesést Idézzen elő. A kőszén részvények plscán a kontremln eladásokkal kísérletezett, akciója azonban nem vezetett eredményre tekintettel arra, hogy a magánközönség köréből csak kevés áru került a piacra és a kontremln által felkínált áru vételre talált U7V. hogy a részvény 400 pengős árfolyamát meg tudta tartani. A hangulat zárlatkor kedvetlen. Plxkamatozásu papírok piacán a kínálat ma Is folytatódott, lényegesebb áresések azonban nem következtek be. Valutapiac Ozletlelen volt.
Mriokl sárlat
Párta 20-28Vl, Loado. 25 24Vl, Nmro\' 81890. B-«oset 7217"A. Mttao- 27 l«l, MxliU 53-25 HmtMnUm 20852VI Bal) 12360, Wtsr 7303, Sotla 3^6 Witp. 15-37. Var* "»15, Budapest M-««Vl (ralgrád 9-ia^n, láuluiu\' SC9.
TerméiytAuáe
Buza Iszv. 05 flU.. dt. 05/UL és a rozs — flU. emelkedett
Busa Hiaav. 77-ea 14 90 - 1505 7»-« 15-05-1520, 79~ea 18-24--I5-SS,: )80-ai 1535 15 75, dnnánt 77-aa 14 65 14 85 78-as 14 80-15-00 7»*s I5-0S-15-2S 80-as 1515-15-35 Roas 1410-14 30 tak. árpe 1825 -18-75, (Ofiipa 1950 2000, zab 11 75 2200. ting^tt. 1840-
15 70. dttuántutl 14 80 15 00, ispca —•-
— —, lioraa 14 23 14 50
Naponta ad|oa növendék éaUsóállaMaak
„FUTOR"
Bzénsavaa takarmánymeszet. A .FUTOR- növendékillatoknál a csontképzódéit elősegíti, bilim
ÍSÍKtétvágygerjesztöfií
A .F U T O R" nem oivoeság, hanem a legtlnomabban órlöll méezsotip, amely sa állatok szervezetében Igen könnyen lelizivódlk, a amelyet az állatok aio-matlkua anyagtartalmánál lógva ulve-
Kn fogyuztanak. A ,P U T O R- eletéae a konyhasó eteti tét feleslegessé teszi A nagyhlzlaiók, uradalmak, gazdaságok a .FUTORM állandóan etetik. Ara : I kilogrammonként 40 lllléf. Zaik vitetnél (1 laák 50 kg.) 9 pengő,
zaák á a 130 tilt, vagy zaákcaere. I próbadoboi ára (cca Vl kg.) 30 H>lés. Kicsinyben éj zsáksaámn kaphatói
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfttrágya, termény és növény védéazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróiig mellett. Teleion 13a
M0t
VALUTÁK
k. I53-15-I6S-75 Maár tooi-\'o-oe Dollár 570 20 *73-20 ffaaela 1.27-10-22-60 Holl. 239-70-230-70 Laacyr-l M-90^430
80-37 8077 lvá|d 1.110-20 110-80 IváS k. 188*50 154 10
USVtlAS
Ásat.
pakrtd i\'-07 "-10 BhRh ttea-i3«7."> Brtlaaial 7V-60 79 85 Bakareit 3 40 42 Kopeoh. \'58-30 IS3 70 laodoe 27-81 TI -92 Madrid 58 00-61 00 Mflaao J0-96 3OO6 Newjor 57} 40-74 00 Oaalo 15330 1 53 70 Pária »37-n 44
SK «??
Jtockb.lM 50-158-90 Varsó 64-10-S4-30
Wlsn 80-82 » 77 110*30-110 60
gerténáiár
ralliiltái 320, tlkdatlsn —. — Mst-kM fl4-1-18, azsdett 1-18 -1-20 axedel; köaép 1-12—1-16, köanytl 102— >-08. I-SÍ sndfi tkeg 1-06—1-08, ll-od itndü Om M7-1-00 angol aSIdó 1-10—1-20. azaIonná aaarrhaa 1-18-1-20, ash 1-38 040. hn. 140-1-88, aaalonnáa lálaertia 1-44-1-54.
FWelőS kiadó: Zalai Károlj.
APBÓHIRDETÉSEI
Aa apcóhlroejeaek dl|a 10 saótg M HIMw, Mtadea kxábki saó dM I jk. Vasár ts Snncpnap 10 aaólg M flllár, mlndea további ssó dija ■ ML. Szerdán 4a p«-takes IS aaólg M MMr, mlsdea további ssó <H)a a ML Onaaó a mladea vart*, ambb be tóból áSó aaó kát aaáaak aii.nlt. Eatlk. Alláaá karaőknek SOM mpduilaj.
MlrSatiaab a (M) rasat
atsl a Maslagaa usytalás. uánUiá< alkaHIMss >4|eM ■tlri tliilaiálk
riarfák ■ Tet|ea főfavttott állapotban tevő traktorok, mótorok, eaéplójép\'k. Ben-i\'nmótoros magánjáró iz«lagt!lréiz«ép; — Javltak minden rendi -erO autókat. gaad.1-aául gépeket. — Káazltak vaaazerVezetl munkákat — áatoqáNh»aaaatáa. — Saras Fai*aao gépműhelye Erzaébet-tér 18. 2205
Habtalauala állandóan kapható Slnos Andor, Muszet éa Frledenlhal. Teulsch Guaaláv, vitéz Tólh Béla Muatoa Tfrenc kereakedóknél éa a KOzltaitvIaelök Siö-vetkeielénél. — Tejkffiponl_ 1496
roaattfeatorak, kosérárak kéiil tése, |<vttáaa. — Nádaaéktonáa Illésnél. Eriaébet-tér 13. 2176
laaaaal liara, ■loa fl. T« -
Zrínyi aillás-
tafoa Hl, Körponti Kléa vízvezeték, ctatornirái, \'gé«z»éfiügyl berendezés, épület és dtazmll bádogot munkák vállalata. Minden e azakmába vágó munkálatok tervezése éa kivitelezése szavatossággal, a lego\'ea^bb árban. Raktáron lOtdö-él Ulókádak, háztaitást bádosiruk. Mlnll-raklát fürdőszoba ítb. berendezésre. 1\'8S
Klaáé azonnalra vagy 15-re egy azo-bia, konyhás lakás Hajcsár ut 23. alatt. Bővebbet Szécbenyl-lér 4. 2097
Réz||éllo, raffia, kénpor, mŐti>ágya
legolcfót ban Kapható Hlrach éa tzsgt cégnél.
Hgy Jókarban tevő rfí\'lí] mvngorm bérbe kiadó Cint a kiadóban. 2175
Jókarhan levő ebédlő kredenc aladó Arany Jánoa-utca 10. 2161
Hi-caraltara tetteién uj, eladó Pőut 8, I lépcaö, 10. 2144
Jóhizból való Hu tlzeUsiel lanalának fe|véletlk Bruncslca Jánosnál, lózael ló-herceg ut 27. 2i95
1, valamint l/l literes tlrea lugatiat veaa Muezel éi PrUdenthal caemegeketea kedise. 2187
Pejfekt uabalaAaj ajánlkoalk «l-áikra. Clm a kiadóban. 2121
Jégaaakráay! megvételre keretek — Vlüs lUazexkereakeüó. 2191
KttlAakajárata bútorozott azoba azonnal kiadó Sngár-ut 34. 2193
Kálaaabéa udvari lakáa auguaatuara kiadó Klnlzsl-utcs 31. az. 22C4
Támogassuk aa érdemes künlsanl kereakedelzae/ és
IMMTÍ.
Lsmezea gép már 40 P-töl feljebb.
Szabó Oyőtgy ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a lul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alatt magasfén^ü képet adok.
Teayen eay próbarende
XI
Reggel beadóit felvételekről délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Filmgép már 18 P-iői feljebb. tegyver- és sport-fotószaküzlete.
■atlkaniaaatak talélkozóhalya aa
István király Szálloda
M«|issi, W. Mmanlozky.uloa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202-43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. 6 lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi ftttés, folyó htdeg\'meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort.
Varga Hándor
aranyéremmel kitünteteti saját modernül berendezett műhelyében
nioa, fesi, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kllogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oytijtőteiep: Horthy Mlklös-ut a Oyártelep: Hunyadl-u. 19.
kilencszobás berendezéssel, italméréssel, rohamosan fel-lődó fürdőhelyen, családi okok miatl
olcsón bórbeadó.
Kuketz, Balalonfenyves tSomogym.j ajs__
Irta: Horváth E. János
ny. lak. Igazgató, ill-ik erősen bővilelt kiadás, 74 magyarázó képppi.
Ára I\'— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Nvonutott a ttéJzalai Nyomda és Upkladó Vállalatnál Nagykanizsán (felelős fliletvezo\'A ■ ZeUI Károly),
285/Isza. 1931.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A szegények ellátására szükséges kenyér és élelmiszer szállítására versenytárgyalást tartok. A szabályszerűen felbélyegzett ajánlatok t. hó 13-án déli 12 óráig Dr. Poltyondy aljegyzőhöz (Városház, I. em. 20. ajtó) nyújtandók be zárt, lepecsételt borítékban.
Szükséglet: Kenyér hetenklnt kb. 260—300 kgr. Élelmiszer stb. havon-kint kb. 140-150 adag. Egy adag a következőkből áll: 3 kg. 2-es fözöllszt, 1 kgr. fehérbab, 50 dkgr. kristálycukor, 50 dkgr. só, 5 dkgr. édes nemes belföldi paprika, 2 skatulya gyufa, 2 deciliter petróleum, 150 dkgr. vöröshagyma, negyed kgr. II. oszt szappan.
Fenntartom magamnak a jogot, hogy az ajánlatok közt szabadon választhassak. Az elfogadott ajánlatot 2 heli határidővel mondhatom fel. A szállító felmondási ideje I hónap. A 2-5Vo nyugta bélyegilleték szállítót terheli. Az élelmicikkek ulilvány ellenében adandók ki s a szállító állal bemutatóit utalványokra fizetek.
Az ajánlatok felbontása folyó hó 13-án déli 12 órakor Dr. Pottyondy aljegyző hivatalos helyiségében lesz. Az ajánlatlevők kenyér, bab, paprika és szappan mintáikkal köle\'esek jelen lenni.
Nagykanizsán, 1931. évi május hó 8-án.
Dr. Krátky István s. k.
2101 polgármeiter.
HIRDESSEN
a „Zalai K6zlüny"-ben.
17. évfolyam 105 szám
Nagykanizsa, 1931. május 10, vasárnap
Ara 16 fflNr
ZALAI KÖZLÖNY
SsakeazIMg: nappal Suíir-ut 1. élje! l\'óot 5.
Kiadóhivatal: Fial 5. uám. Kaszftdyt SókkUdótUvatal: Koa.ulh-i.lai 3Z
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elóflzetéd ára: egy hón « pengó aO UOU. Telelőn ■ I Sierkeaztóaég 421. isim, (é||el 7SJ Idelou. | Kiadóhivatal 78. Keaalhelyl Mk TtL
Uevixlóf
Irta: dr. Szabó Zsigmond
Ma már nemcsak a legyőzőitek kérik és követelik a Páris körüli békék revízióját, hanem a gyözök is lassan-lassan ráeszmélnek arra, hogy Európa békéje revízió nélkül veszélyeztetve van. Hiába hirdeti Benes snlirevizlonista ligája, hogy a trianoni .béke" állal teremtett állapotokkal nemcsak az utódállamok kisebbségei, de a magyar nép széles rétegei is megvannak elégedve, hiába jelenti ki a francia kormány, hogy a békeszerződések megváltoztatása egy uj világháborúi eredményezne, az Igazság az, hogy ma az egész világ sajtójának 60 százaléka revíziós párti
Mussolini megmondia, hogy addig, amig győzők és legyőzőt ek lesznek, addig, amig állig felfegy verze.lt nemzetek állnak lefegyverzett népekkel szemben, addig békéről beszélni nem lehel.
Franciaoiszágol és Lengyelországol a furor teulonlcus, a németek-lót való félelem készteti a fegyverkezésre, a kisantant pedig Magyar omág testéből elorzott zsákmányát félti.
Valamennyi Páris körüli béke igazságtalan és a legyőzőiteknek súlyos igába terelése, de a trianoni béke ezenfelül még vérlázító, kegyetlen és legyük hozzá, hogy eszeveszett bosz-szu mű.
Olasz, angol és több külföldi ország lapjai arról írnak ma már, hogy az oszlrék-rnsgyar monarchiái, mint egy célszerű és hatalmas gazdasági egységet, kár volt szétrombolni csak azért, hogy Franciaország Európa feletii hegemóniáját biztosítsák és hogy még nagyobb bün volt Magyarországot, ezt a tökéletes földrajzi egységei szétdarabolni és az utódállamokban rekedt magasabb kulluráju magyarságot alacsonyabb műveltségű népek alá rendelni, egyszóval Európa szélső nyugalál el-balkánosltanl.
Az egész világon fellépett gazdasági krízis a legyőzőit államokat sújtja leginkább, de különösen Csonkamogyarországol azérl, mert az utódállamok szigorú elzárkózotl-ságukkal valósággal bojkott alá helyeztek bennünket.
Ei amig Nigymagyarországon a nemzeti kisebbségek ezer éven át háborítatlanul élhettek nyelvükkel és a magyar haza minden polgára egyforma jogokat élvezeit, addig az utódállamok sohasem tartották meg a Párisban és Salnt Qermalnben Laycben kötött kisebbségi szerződéseke\', hanem tűzzel és vassal Irtják a magyarságot.
A .Malin" közli egy francia államférfiú nyilatkozatát, aki azt mondotta, hogy a legyőzőitek sohasem vollak megelégedve a vesztett háború uláni békével. Igaz, vae vlclisl Jaj. a legyőződnek I Da a béke mégsem lehel kegyetlenebb a háborúnál
Azt a kegyellen békedekrélumot, amely Magyarországot egyharmad részére lecsonkilotla, ezer éves dicső
múltjában meggyalázta, cseh, szerb és oláh martalocok megszégyenítő járma alá helyezte, nemcsak a vallás, emberiesség és kultura nevében kell megváltoztatni, hanem azért, mert ez a megcsonkított vérző ország szenvedéseivel és elnyomottsá-gával, mint az emberi logok megcsúfolása állandóan a világ lelkiismeretéhez kiáll és egy Ilyen fegyveres erivei fenntartott Iszonyatos Igaz-talansdg a világ békéjét veszélyezteti és egy uj háború csiráját hordja magában.
Mert az igazság ereje örök és meg fog történni, hogy az isteni örök Igazságért lelkesedő nemzetek szembe fognak kerülni a ielgázók kai és rabszolgatartókkal és mint Északamerika a Déliekkel az em-
beri jogok véd •Iméért, harcba fognak szállni.
De én azt hiszem, hogy .1 háború iszonyata egyaránt benne él a győzök ét legyőzőitekben. A győzők erejüket meghaladó fegyverkezésükkel csak félelmüket takargatják. A rohanó Idő mégis a legyőzőitek, a szenvedők érdekében dolgozik. El kell jönni mihimarább annak az idö-neh, amidőn az állig felfegyverzett gyözök is be fog|ák látni, hogy áldozatot kell hoznlok a világ békéjé ért. Meg kell valóslianiok Mussolini szavalt, hogy minden népnek egyformán Joga van az élethez.
És akkor meglesz a revízió I Talán előbb Is, mini gondoljuk, csak tartsunk kl tűrhetetlenül szent Igazságunk melletti
A kormány tervet készített elő a folyó évi termés értékesítésére,
A mezőgazdasági termés átszervezését hangsúlyozták a Házban
Budapest, májua ü
A képviselőház ma folytatta a föld-mlvelésügyl tárca vitáját.
Bqck Lajos utalt ami, hory a mezőgazdasági krízis egyre fokozódik, mert a gabonatermelés mindinkább nő, a fogyasztás pedig csökken. Ezen a krízisen csak a termelés gyökeres átszervezésével segíthetünk. Budai Dezső megállapította, hogy legnagyobb baj az,
hogy egész Európában fogyasztási krízis van.
A lermésfeleslegek elhelyezését megfelelő kereskedelmi szerződések kötésével kell lehetővé lenni. Farkas Tibor azt hangoztatta, hogy a mezőgazdaság átszervezésének ldópont|a még nem éikezett el, mert még nem alakult ki egy olyan kereskedelmi politika, amely egy uj berendezkedés! hosszabb időre biztosítanak.
Többeb felszólalása után Mayer Jlnos földművelésügyi minisztei
rámulatott arra, hogy a tárca költségvetésén kívül kétszer annyi összeg átt hasznos beruházások ren ■ dtlkezésére, a mezőgazdasági problémák megoldására. Az ezévl termés értékesítésire a kormán tervet készíteti, amellyel a Ház rövidesen foglalkozhat. Sok reményt füz a londoni buzaérlékesité8i konferenciához. A kormány feladata az, hogy belső termelési renddel és közgazdasági politikával törekedjék könnyíteni a mai válságon.
Foglakoznunk kell a termelés átszervezésével, jobb minőségű, egységes tipusu piacképes búzát kell termelnünk. Ennek érdekében már ebben az évben 100.000 métermázsa nemesített vetőmagot logok kiosztani. Másik nagy feladat az öntözés kérdésének meg-o\'dása, amely hosszú és fo\'yunalos munka lesz.
A Ház általánosságban elfogadta a javaslatul.
Nagykanizsa ünnepélyesen fogadta a Magyar Revíziós Liga országos vezéreit
Dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes Nagykanizsa közönsége nevében köszöntötte a fővárosi vendégeket
Nagykanizsa, málus 2
Nagy napja van Zrínyi Miklós ősi vásosának Irlanonl Nagykanizsának, Deák Ferenc megcsonkított vármegyéje elhalkult városának, amikor a magyar vitézség csodalelteit emlékezetünkbe idéző 20-as emlékmű előtt a halárváros lakossága odakiáltja ország-világ elé a maga keserű fájdalmában és honfibánatában a nem, nem, sohá-t I Amikor a város lakossága egyemberként a művelt nemzetek lelkiismeretére appelálva a trianoni haláros Ítélet visszavonását, a békeszerződés revlzló|át követeli.
A Magyar Revíziós Liga országos vezérel tegnap este érkeztek Nagykanizsára, ahol a pályaudvaron a város vezetősége, a nagygyűlést ren-
dező Zrinyi Miklós Irodalmi és Művésze\'! Kör vezelősége, a különböző társadalmi egyeBületek és testületek és nagyszámú közön\'ég jeleni meg. A budapesll vonal 8 40 perckor fülöt! be a nagykanizsai állomásra, a közönség lelkes éljenzése közepette. Amikor a budapesti vezérférfiak kiszálltak, a Vasu\'as Dalkör Lehrmann Ferenc vezénylele alall elénekelte a Hiszekegyei.
Ma|d dr. Hegyi Lajos polgármes-ter-helyeltes üdvözölte a város közönsége nevében a megjelent országos vezetőket, rámutalva arra, hogy a trianoni diktátum minden életlehetőségétől megfosztotta Zrínyi Miklós városát. Molnár Dezső nyug. iltá-bornagy az országos központiak
nevében megköszönte Nagykanizsa város közönségének az ünnepélyes fogadtatást. A holnapi tiltakozó nagygyűlés — mondotta — jelképezi azt az olthatatlan vágyakozást: vissza a Muraközti Ml bele nem nyugszunk abba az állapotba, amelybe bennünket egy Igazságtalan ítélkezés döntölt. A Vasutas Dalkör ezután lélekbe markolóan elénekelte a Nem, nem sohá-t. A díszes közönség a fogadtatás ulán a budapesti vendégekkel hosszú kocsisorban a Polgári Egylethez hajlatolt, ahol kezdetéi vette az Ismerkedési estély. ,
Ma délelö\'t 10 órakor ünnepi nagy-mise a plébániatemplomban, majd 11 órakor a honvédszobor elölt kezdődik az országos nagygyűlés, a tegnapi számban közölt program szerint. Dílután 1 órakor ebéd a Korona éttermében.
A rendezőség felkéri a város közönségéi, h így lobogózza fel mindenütt házait.
A magyar posta félszázados jubileuma
Nagykanizsa, május U A m. klr. posta most ünnepli májusban fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból a .Magyar Posta" elmü szakfolyóirat ünnepi számol adotl ki, melynek cikkei a magyar távbeszélő fejlődésének főbb mozzanataival foglalkoznak. A 714 oldalas, vaskos, ízléses kiállitásu ünnepi szám e\'ószavábsn Bud János kereskedelemügyi miniszter hajtja meg az elismerés zászlaját a magyar posta alapitói és Jelenlegi vezetősége előtt. Báró Szalay Oábor dr., a posta vezérigazgatója rövid vlmaemlékezésben vázolja az 50 éves magvar posta eredményes működéséi. Rédl Jenő műszaki főigazgató a budapesti távbeszélő történet-1 és iz u\'lörők munkásságál vázolja kimerítően cikkében. Dr. Kaczlány Oéza ny. miniszteri tanácsos kegyeletes szavakkal emlékszik meg a Puskás testvérekről, akik közül Ferenc alapitolta meg 50 évvel ezelőtt a budapesti telefonhálózatot.
A Magyar Posta jubileumi száma a legnagyobb résziele sséggel Ismerteti a magyar távbeszélés mullját és jelenlegi helyzetét. Ami említésre méltó volt 50 év alatt a magyar telefon fejlődésében, azl mind részletesen tárgyalja sz ünnepi szám. Ebben természetesen benne foglaltatik a műszaki Ismertetés lí, Igy a legújabb automa\'lkus berendezések leírása, amelyet már több nagy vidéki városban is bevezellek.
Bell Alexander Oraham (1847— 1922) angol flziologus az elektor-mágneses telefon első alakjának feltalálója ö voll az úttörő ezen a téren és müvét Thomas Alva Edison tökéletesítette, akinek hazánkfia, a zseniális fellaláló Puskás Tivadar (1844—1893) volt 1875 tői huzamosabb ideig a munkatársa. Puskás Tivadar nevét a telefonhírmondó telte ismertté. Legnagyobb jelentő-
ZALAI KÖZLÖNY
Serédi hercegprímás vezetésével 200 magyar zarándok utazik ma este Nagykanizsán keresztül Rómába
Nagykanizsa, május 0 Ismeretes, hogy a Rerum Novarum ünnepélyére Serédi Juáitln blbornok, hercegprímás vezetésével több mint 200 magyar zarándok utazik ma délután Budapestről az örOk városba, onnét pedig Paduába mennek tovább, ahol az egész világ most ünnepli Szent Anial halálának 700. évfordulóját. A magyar zarándokokat a Szentatya külön kihallgatáson fofLj\'-
45 peickor éikczik a nagykanizsai állomá>rp, ahol a szerelvén) 20 percig vesztegel és azután tovább folytatja utál. Ezl a rövid időt arra akarják lelhatználnl a nagykanizsaiak, hogy az átvonuló hercegprímást és a zarándokokat melegen üdvözlik, hogy a megcsonkított Za\'a üdvözletét is vigyék el a Szentatyának.
A zarándokokat útlevél vizsgálatának megkönnyítésére, dr. Molnár amikor\'a magyar kalolikuafág hó- Ferenc rendőrfogalmazó egészen Sió-dolatál és fiúi ragaszkodását fogják tokig utazik a magyar zarándokok az egyház látható fejének tolmácsolni. elé. A zarándokcsapat ma este 10 óra
J L-L^TJVUVUVUV.V.VI\'II-\'^*\'-\'*\'*\'"\'* - » »
Junius elsején nyilik meg a nagykanizsüi Egészségvédő Intézet
Dr. Kesztlsr István ti.. ..... ...
már Nagykanizsára érkezett -*- A szegény hetedek Ingyen rendelésben ét gyógyszerellátásban részesülnek
tanársegéd, az Irftézel vezetője,
Dr.
Nagykanizsa, május e Kesztter István v. egyetemi
\'éfizsi
tanársegéd, a nagykanizsai Egészség
védő Intézet, ........
vezetője, a Nél
védő "Inlézet (nemibeleggondozó) íkám-kllnikáról megér
kezelt N gykanirsára, hogy áz irtté-zet berendezésénél személyesen részt
vegyen.
Alkalmunk voll dr. Kesztter egyetemi tanársegéddel beszélnünk, aki a felálll\'ando nemlbeleggondozó intézetről érdekes nyilatkozatot tett.
Kérdéseinkre elmondta, hogy a nemlgondozók kérdésében még sa|-nos messze a küllőid — különösen NJmelorizág — mögölt vagyunk.
BAD TAUMANNSDORfTARCSAFURDO
_ hurülulaho.
VILÁGHÍRŰ SZÍV FS HÖh GYÓGYFÜRDŐ.
V JLRMÉÍUTIS SZÉNSAVAS FS VASI ÁPiMOOR^ÍJROÖK
^SZfri rÜR0ÖlDÉNv: APRIL" NOVEMBERIG.
— ~ TFldfS fcLLATÁS :-Ü«DÖKKSl EGYÜTT\' \'.? TO 15 T. IC.
.»--.
ségü találmánya azonban a telefonközpont. Puská^ Tivedír vetette fá először lfi77-beh »;l. fft esznriél, liogjr, a telefont ApagJ nyilvánosság részére Is hozzáMrtiípé Kfcll tepn\' Olyan központit tffvezé\'\' tehát, melybe telszésszerlliti számú elö-llzeiő kapcsolható be és amelyrél a beszélgetéseket a telefonközpont alkalmazottai irányítják. A telefonbeszélgetések Irányítása tehát Puskás Tivadar eszmé|e voll. Miga Edison Is elismerte, hogy Puskás volt az első ember, aki a távbeszélő részére a közponl eszméjét felvetette. O alapította és építette egyébként a párisi telefonhálózatot i«, mig öccse, Puskás Ferenc a budapesti telefonhálózataik volt megalapítója.
A világháború alatt, amint egy csapat előre haladt, magával vitte a telefonsodronyokat is, ugy, hogy a letfelflretoltabb őrszem is azonnal érintkezésbe tudott lépni parancsnokságával, vagy ennek u\'Ün akár a fÓhadlszállás8»l Is. Igy a Teschen-ben tízóraizó HOtzendorft Cdnrad megfelelő közvelíések utltn.baakarla, beszélhetett volna a Wolhyhlában kinn didergő előőrssel, aki tőle 1000 kilométerre feküdt a lövészárokban.
És hányszor találkozunk az életben olyan pillanatokkal, amikor em berélelek és hatalmas értékek forognak kocktn, amikor szinte magától írthelfldöen nyulunk a telefonkészülék ulán és verjük fel éjszakai álml-hól az orvost, vagy tűzoltóságot, hogy néhány peic múlva m\'r igénybe vegyük nagyfontosságú szolgálalukat. És mindezt annak a hatalmas apparátusnak köszönhetjük, amelynek vékony huzallal, niven év alatt derékvastagságú kábelekké fe|!ödtek.
fctsrtrol/uiih lr<f)on. kurd Itt »«m»B»ikof IrfacrontM.
Séta a szépművészeti kiállításon*)
Azon képklálHtásoktól, melyek az utóbbi években NagykanlrSán voltak, t\'l|esen elütő a napokban a Polgári Egylet dísztermében megnyílott kiállítás. Eltérő azért, mert szemelőtt tartották a müvésret igazi célját, azt, amll Wllde Oszkár mond egyik müvében : ,o művész király, aki nem szolgál senkinek, nem szolgál ki senkitIgen, a művész sa|át egyéniségén át látja a világol maga körül, s azt a saját lelkivilágán átszűrve adja elő. A kiállításon kilenc, nemzetközi viszonylatbán Is elismert, rendkívüli kitüntetésekben gazdag művész szerepel s két helybeli igen értékes festőművész. Hogyne, hisz Csók Isfvánnak, a ma élő magyar művészek közül a legtöbb kitüntetése van s a ftrencel Ufficlák felférték, hogy önarcképét fesse még gatleriá-juk számára oda, ahol a nagy francia, olasz és német mesterek melleit csak László Fülöp s Benczúr Qyula arcképe függ Rendkívüli látványosság egy Vaszary, egy Glatz Oszkártól, a Corvin koszorús mestertől egyszerre nyo\'c képet látni egy falon.
Növeli a kiállítás értékél az a tény Is, hogy a képek nem aszerint vannák egybeválogatva, hogy tetsze-lősek legyenek, hisz tetszetős képeket llferálnak a kereskedők bőven várpsunkba, hanem jő, értékes képeket, hogy mindenkor értékel, lelki gyönyörűséget nyújtsanak a tulajdonosnak. Olyat, mely nemcsak disz a szobában, lakásban, hanem érték Is. Hány család Örült az elrtiult évek szűkös viszonyai között, hogy bir-
"I A tárlatot a nagy érdeklődés miatt meghosszabbították. l*y az httfón is ketlden mig nyitva marad.
tok- bJn volt egy-egy jó kép Is, a régi időből, melyet Pesten árveréseken nagy áron értékesíteni tudott. Eszünkbe fut, hogy Nagybányán stámos cralád csinos összegekhez jutott azáltal, hogy Ferenczy Károly, utőbb híressé váll mesternek munkált pár forintért annakidejín megvásárolta. A konjunktúra Idején műgyűjtők u\'aztak le Nagybányára, hogy felkeressék a középosztály otthonalt s leikutatva egy egy ifjúkori Ferenczy képet, egész kis víigyonl adtak értük. „
Áttérve kiállításunk Ismertetésére, azl Csók Istvánnal kezdjük. Álljunk a Kártyás nő c. képe elé s bel«le kiolvashatjuk mindama egyéni értékeket, melyek művészetét jellemzik. Figyeljük meg, hogy mily nobilisán cseng a piros ruha a fehér és kék háttérrel s ebben mily ópilszerü finom fátyolos hatást ad a puha női arc, a kéz. Ebben benn Van Csók művészeiének egész Jellemzése, mind az, amely messziről megkülönbözlell öt másoktól, rokonná teszi öt a legnagyobb francia modern mesterrel, Kenolrral. A másik falon Vaszary János mintegy tlz képpel. Első pilla natra egy robusztus erő hatását érezzük, egy ösi, ha\'almas színgazdagságot, mely mindent crescendóra tesz ál. Érdekes, hogy fejlődése mily tisztán kiolvashaló müveiből. Egyik kis tájképe még a század elejéről való sötét színskálában megoldva impresszlóniszllkusan. Azután jönnek a línomabb hatású, de tolyton világosodó képek, mig legújabb kél, o\'asz tárgyú képe — Rlmtnlés a Strand — leljeBen felvilágosított, ragyogó szinhatásokban gazdag dekoratív hatást varázsol elénk.
Olatz Os;kár művészé a kővetkező fal BSjos, a magyar népéleiből merített témái rendkívül megragadják
a nézőt. Művészetének alapjelieme az impressziónlzmtts, színes, könnyed modorban. Nagy tájképe pompás példa arra, hogy egy irodalmi tárgy-nélkü i téma, Istenem, egy egyszerű budai Hegyoldal Iákkal, milyen pompás tárgya lehet egy Igazi, Vérbeli művész fantáziájának, öregember fej tanulmánya muzeális érlékü. — Fényes Adolf apró kis képekben szinte Igazgyöngye a kiállításnak Csodálatom, hogy ezeket a fulólagoj látogató elkerült pedig a magyar táj minden jellege, karak\'ere kicseng e kis remekművekből. Falust utcája Igen jellemző művészetére: n?g / árny kok és világos foltok kl vannak kerülve, minden alapszínére van redukálva, hatásában vetekedik egy selyem-perzsaszőnyeg linomságaival.
Koszta József művészete annyira egyéni, ánrtyfra ellérö a többitől, hogy jellemzése felette könnyű. Álljunk: csak „Kerll munka" vagy „Szélmalom" képe elé, szinte megmerevíti a nézőt az a mély hangú szinszere-Ié8, rfiely képeiből kiárad. A mély ullramarln kék s piros színbe bele-sivii a vakiló fehér házfal s bársonyos mélységgel zár|a a talaj bor-dóji e illka szlnakkordol. Aki ezl egyszer meglálja, Ko3zlál megismeri, értékeli s nem felejti el soha I
Pécsi Pilch Dezső sajátos művészi irányát a színes népművészetből meríti, dekoratív elgondolásban. A dunántuli Sárköz szlnkápráztaló pompája mini egy japán fametszet, álcseng más témáira is, átírja azt, ha csendélet, tA|kép, vagy genre a kép tárgya. Csodás finomságokit lud elővarázsolni e fehér alapon, virágot larló ,Sárközi leánykája" muzeális érték.
Szónyl István az eddigieknek ellenkezője. Ö mindenekfelett festői, azaz nem a vonal, a konlur embere,
_ 193ÖI május 10.
Mig Németországban már 1914-ben megcsinálták az tlső nemigo dozól, addig nálunk alig két-három éve működnek. Számszetlnt kilenc van. E ek között egy a főváros környékén (Pestújhely), 8 pedig vidéki városokban működik. A két legújabb a hi\'késgyu\'ai éa a nagykanizsai. Tervbe van véve még sz.\'mos városban
Ezeknek az inlézeleknek működése sokkal fonlosabb a vidéki városokban, mint a sok-sok lngyen-r mdeléssel ellátott fővárosban. A fővárosi ingyenrendeléseken állatában nem kapnak Ingyen gyógyszert a betegek, Ugy, hogy e tMlhtelben a vidéki lakosság előnyösebb helyzetben van, mert
nemcsak az orvosi rendelést
kapjalngyen,hanem a gyógyszert Is,
melyét az Intézet vezető orvosa az Országos Betegápolás! Alap terhére ir fel minden szegénységi bizonyítványt felmutató betegnek.
A helybeli nem (gondozó, mely egyelőre az Egészségvédő Intézet elnevezést los|s vlsélnl, mint tisztán városi Intfzmíny fog működni, minden más szociális intézel Vagy Intézmény bekapcsolása nélkül. Reméli azonban, hogy e szociális biztosítási Intézetek a legrovld-bb időn belül belál|ák a munkaközösségi viszony megteremtésének szükségességét s önként csatlakoznak az intézethez, mely fúziónak a betegekre áldásos előnye lenne.
Arra a kérdésünkre, hol szerezte szakképesítését, dr Kesztter elmondja, hogy szaktudását részben bz Erzsébet- tudományegyetem bőrklinikáján, részben Nékám prolesszor klinikáján szerezte, mely klinikákon összesen hét évig dolgoroit, részben kinevezett orvosi, részhpn tanársegédi ---—- ■ ,- ■■ ^ih ~ -írja-" i-tateMM^^
hanem a tónus, a szín ábrázolója. Pompásán Jellemzi öt Dunai tája, mélyen az átsütő napsugár Igen finom ezüstös tónusban rezeg. Téhi-plomozó képe ugyanezen értékekél adja melegebb szlnlelfokozásban.
Kunffy Lajos művészeiét a világos, derűs színkezelés jellemzi. Balatoni napsugaras tája, Almaszedés c. képe igen jellemző ezen mesterre, kinek nobilis franciás könnyedsége mindenkor c*ak kellemes benyomást kell a szemlélőben.
Vass Elemér művészeiét legjobban Virágcsendélete jellemzi. Ha megfigyeljük közelről, hogy széles ecsetlel és feslökézzel odaveteti festékcsomói kéllépés távolról mily pompás összhatást tudnak kelteni, menynyire virág az a piros és sárga festék, mennyire üde és egységes e kép, akkor rögtön érezzük, hogy egy, a modern művészet szakavatott mesterével állunk szemben.
Ennyit a pestiekről, de sok Jó szavunk van a kanizsai művészekről Is.
Noll József lanár linóleum-metszeteket állított kl vagy ötöt. Ez a grafikai technika nagy rajzbeli tudást, művészi ön mérséklés jeleni, hisz a lerinészel sok millió finom részletét le kell egy.tzerüslienl egy-egy nagy dekoratív foltba, ugy, hogy az |ellemző, kifejező legyen. Ily tekintetben pompás darabja ,Faluvége\' s »Plela" c. lapja.
Kettlng Ferenc tanár csendéleteket állított klHOiial, melyekben a ter-mészet iránti őszinte ragaszkodása, annak holbelnszerü részletekbe el-riiétytkiö rajztudása első pillanatra leköflk a szentüélőt s valóban tanulságos élményül szolgál. Különösen Jellemző etekintelben nagy gonddal megfesletl citromos „Csendéiele."
— Vándor -
1931. május 10.
IFá|d.(mak «Um A I
AfpIrlntabKHákl
minőségben.
— Ugy hallottuk, hogy a gondo-
Íóban Wassermann-féle vérvizsgálat : lesz, honnan szerezte tanársegéd ur serológiai szaktudását?
— Serológiai szaktudásomat a már világhírnévnek Örvendő dr. Kiss Oyula serplógui mellett, az ő laboratóriumában szerettem, mely klkép zésepi ulán évekig voltam a pécsi Erzsébet-tudományegyetem bőrklini ■ káján a Waseermann-féle vérvizsgáló laboratóriumnak önálló vezclője, majd mikor Pestre kerültem, Nékám professzor klinikáján ugyancsak egyedül vezeltem hosszú Időn keresztül a Wassermann féle vérvlzsgáló laboratóriumot.
Elmondotta még dr. Keszller, hogy az Oroszlán-házban most folynak az Egészségvédő Intézet szakszert! bc-icndezéiei, amely munkák ellenőrzését személyesen foganatosítja Az Intézet hivatalos megnyitása azonban csak junlua elsején történik.
A nagykanizsai Egészségvédő In-lézet-tel ismét egy erős lépéfs I haladt Nagykanizsa város közegészségügye. Az uj Intézmény főleg a szegény néposztály számira nagy nyereség. Megvalósulása agilis polgármesterünk, dr. Krátky István nevéhez fűződik.
színház
Viktória
Kaput nyitott léhát a színház Nagykanizsán. Lázas érdeklődés előzte meg ezt az estét. Lázasabb, mint az eídiult esztendők akármelyikében. Az a kuliura, az a szín, az az élei, amit a színház hoz, ma sokkal inkább kell, mini máskor. Mert ma jóformán ez az egyetlen, amit egy kulturember még megengedhet ma gának. Az egyetlen, amit vidéken is elérhet Mert ez, a színpad világa, eljön hozzánk, a vidékre és telehinti az estéinket derűvel, kacagással, őrömmel, széppel, művészettel!
Az első este zsúfolt házzal várta a színészeket. Kapunyitásra is fehér botló Nagykanizsán. Szeretnők, h« ez a kitűnő omen valóban sikerűit szezont jelentene.
Jól választolta kl az Igazgatóság a szezonnyitó darabot. A Viktória a Földes-operettek egyik legsikerültebbje. Aki bécsi premierjét a rádióban hallotta, emlékűik arra a leir hatatlan lombolásra, amit a bécsiek végbeviitek nyiltszlnen és felvonás-végeken. Kicsiben ugyanez a hangulat jellemezte a kanizsai bemula-tót. Kacagás, vidámság jegyében folyt le az első színházi este.
Az operettről érdemben nincs mit Írni. Operett. Jó operett. Nagyon kedves, szép a zenéje, amit a ka nizsal katonazene becsülettel játszott végig, a jónak Ígérkező uj színházi karnagy, Bethlen B. László vezetésével. A mese exotikus miliőben, Kínában elinduló, Oroszországban kifejlődő és Dorozsmán végeléiö mjgyar történél. Tárgy: szerelem. Esiok
humor. Érdekes mese.
A közönség szokatlan melegséggel és bőven o^otta a tapsot, mert Jól mulatott.
Az együttes nem a régi. Sok tagot kicseréllek. Amennyire egy estéből
ZALAI KÖZLÖNY
meg lelict Állapítani; nem mind volt szerencsés csere.
Az első este sikerének középpontjában az ennivaló Harczos Irén és a társulat nyereségére visszatért Blhary álltak. Egyedül őket újrázta a közönség. De őket aztán minden jelenésben Az uj primadonna, Viola Margit, szépen énekel, jól játszik. Vitéz Bánky (a nem neki való táncos, énekes szerep-részeket leszámítva) a régi kva itásalt csillogtatta. Nagy Oábor, az uj bonvivant mozgásban is, énekben is, játékban is gyenge volt. Ktimer Ferenc bulfo bemutatkozása szimpatikus, mozgékony, Jó láncos, jó színésznek ígérkezik. A KeHnfr—TéfMssy (fao orosz és qn gpl láncbeíte nap; sjkúl arjait. Kedves jelenség a *lnal leány szerepében Fejér Erzsi. Epizód-szerep ben nagyon jó volt S;. Nagy Imre.
Statisztéria — a tavalyi.
A rendezés gördülékenyen, gondosan, Ízléses, szép dekorációk miliőjében, gazdag kiál|i|ás-efleklusokkal seálielte az operett sikerét. Kendező vitéz Jakabfy. (bl)
enyhesége! és tisztaságot finom illattal párosit
Holnap tárgyalja a nagykanizsai törvényszék Slnger Salainon bftyflgyét,
aki • nála állást kereső leányt fejszével megtámadta
Nagykantzsn, május Ö Egy ízben röviden már fqglalkoz-tunk Slnger Salamon, keszlhélyl állásközvetítő intézel tulajdonosának bűnügyével. Ugyanis Singért egy alkalommal egy listai falusi leány állásba juttatás véget felkereste. Slnger akkor a belé vetett blzálommal visszaélt és — a leány vallomása szerint — fejszével megtámadta. A nyomozás és az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a leány Igazat vallott. S\'ngert letartóztatták és hetek ó|a fogságban van.
Slnger bűnügye az egész megyében nagy megdöbbenést és lelhabo-
Parisette, pastorale, mousseline és georgette
újdonságok naponta érkeznek.
S&antung, panama és bourette
az összes divatszinekben.
Angol sszöveteteben
nagy választók.
cjiyatáruház.
Tudja Ön, hogy mi a manna 7
Manna Afrikában termő, mellékelt ábra szerinti gyümölcs, (r.elynek mérsékelt élvezése enyhe, kellemes hashajtó hatással Jár. Használata ugy történik, hogy a külső, fás , héja el lesz távolilva egy darabon, miáltal előtűnik a gyümölcs, a manna. Ez a fekete ntasszaszerü anyag le lesz szopogatva a keményebb hártyaszerű magházról, igen kelleme; Ize van és este ^((tigfgjé! Szerint 6-8 lapocska élvezete reggelre enylie\'hatást jdéz elő, sok -k szerint a legmakacsabb természetű embereknél is, miáltal a felesleges anyagokat a belekből \'eltávolítja\'."
Sokan szükségletből, sokan soványltás céljából használják, azonban bárki kipróbálja, csak a legjobb elismeréssel nyilatkozik róla, annál Is inkább, mert ez nem gyógyszer, tjanem terpiészetes gyümölcs.
Tessék megpróbálni, hálás lesz érte.
lopható: Ruszéi és Frledenthal fűszer és csemegekereskedésében.
rodást vállott kl. Dr. Mutschenbacher Edvln kir. törvényszéki tanácselnök Sineer bűnügyében holnap bétlőre tUitfe kl a fötárgyalásf. \'
A színházi iroda hlrel
Vasárnap 3 előadás. Ma vasárnap este 8 Órakor la ét\' Viktória van műsoron Vlota Margit, Hwroos Irén, fejér lirzsl, Nagy Gábor, Hllmry Nándor. Nagy Imre, Krétncr Ferenc felléptével. — Délután tél 3 órákor mérsékelt liotyárak-kal Harczos Irén és Nagy Oábor telléptével körűt tulnro Martos-Huszka öritk-azépségü oporott|o, n tloli herceg Harczos Irén és Fejér Krenl brlllláns szerepeikben elragadóan kedves alakításukkal viszik a kellemes és szépzcpéJU rotnantlkua operettot. — Vasáriftp "Miután B órakor n prózai személyzet mutatkozik be Paul Frank kacagtató vígjátékában, a Ornnd Hotelben. A KIszerepekben Székelyhldy Arlrlen, a vidéki színpadok toghájosnbb drámai hősnője, Bognár Klek, a rokonszenves llatat szerelmes-színész éa Nagy Imre komikus lesznek uj erők. Az előadás mérsékelt helyáras.
Frusk > — vlgjátékbemutstó. Héttőn Bárry Conners gyltnyörU fehér vígjátéka, n budapesti Belvárost Színház ez-Idel vígjáték-szenzációja, a Fruska keiül bemutatóra Felcky Klári, a társulat drámát szendéjének bemutatkozó felléptévol. Amennyi kedvessé?, napsu-
f:ér, Ű0rtl csát Összesűrítheti, ebben a rína azellemesnégü darabban vtgan hullámzik.
Viola Margit, Harczos Irén és Nagy Oábor felléptével.
Fodor Oszkár el ő fellép\'e. Szerdán este Hőnyi Adorján gyönyöjtl színjátéka, az Elcserélt\' ember kerül színre Itt előszűr Fodor Oszkár telléptével. Az elcserélt ember a budapesti Nemzeti Színház nagyszerű müsordarabja s nz érad egyik kitnagasfó értékű Irodalmi és művészeti eseménye.
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, hit, tisztit ás plisséroz.
Olcsó, szép kllogástalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 ,és ,12 fillér. Oyüjtótelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Heti műsor;
Vasárnap délután fél 3 órakor: Bob
herceg, operett Vasárnap délután 5 órakor : Grand Hotel, vígjáték-bemutató. Vasárnap este : Viktória, operett Héttőn este : Fruska, vlgjátékbemut^tó. Kedden este: Lehullott a rozgőnyárla
levele, operett Szerdán este: Az elcserélt ember, Fo-dorOszkár felléptével.
— Elveszett egy lllaszinQ férfi-kalap. A becsületes megtaláló kéretik a kiadóban leadni\'.
Falnedvesség, #atf>trom, gomba ellen
a UIJ*«n aaaiblaa fehér „Blb.r-F", talaj-
\' ; álén „•ikan-.A" bliloian éa őrökre szlgá\'el.
\' legtöbb épUletta, épltéslanysg é>
2ALAI KÓZLÖNV
I9fll, május 10.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Májua 10, vasárnap
Hóm. katolikus: Rogsle. Protestáns: Ármin. Izraelita : Ijar hó 23
Városi Muzeum éa Könyvtár nyílva ciUtftrtőkön és vasárnap délelőtt ÍO-IŐI 12 óráig.

Deákí Hangos Uránia
rangyat\' gyógyszertár ívltó műsora:
Oyófyezertárl éjjelt wolgálnt r I.
i végéig sr .Őrangyal* gyógy: ák-tér 12.
Hangos Uránia megny .Hollywood revü...* 10 sláger, 25 silar, 230 glrl. Előadás 7 és 9 órakor.
OözfflrdO nyitva reggel o ólától est 9 óráig (bittó, saerde, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: 2-13.
Méjua II, hélfft
Római katolikus: Mamert. Protestáns: Msmcit. Izraelita: Ijar hi 2<.
Hangos Uránia, .ttél a Dnyeszter\', s felfordult Oroszorszi< napjaiból. .Sze retem nélkül", vlg|álék.
— A vármegyei számvevőség uj főnOke. A m. kir. belügymlnisz-ler vlléz Márk Ferenc vármegyei számvevőségi tanácsost megbízta a vármegyei számvevőségi főnöki teendők végleges ellátásival.
— Keresztjáró napok. A plébánián a keresztjáró-napok május II, 12 és 13-án lesznek. Héifön Kis-kanlzsára indul a körmenet reggel 7 órai mise után. Kedden a felsí-templomba, szerdán pedig a temető kápolnába. Mindegyik körmenetet P. Dtdk Szulplc plébános házfőnök vezeti.
— A Keresztény Nőegylet láncteája. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet tnájus 16-án este 9 órakor a Centrál lelső\'ermében szokásos láncleáját tartja, melyre ugy a tagokat, mint hozzátartozóit és a közönséget tisztelettel meghívja. Tea süteménnyel egy pengő.
— Anyák napja. A Rozgonyl-utcal állami elemi iskola ma, vasárnap délután 4 órai kezdettel tartja meg az „Anyák napja" lélekemelő ünnepélyét megfelelő tartalmas műsorral. Az flnnepl beszédet Lukács József hitoktató tartja. Melyre a szülőket, tanagybarátokat tisztelettel meghívja a Tanítótestület.
— Pllch festőművész tárlatvezetése. Hétfőn délután 6 órakor Pécsi Pilch Dezső festőművész, a képzőművészeti főiskola művésztanára tárlat-vezetést tart a Polgári Ggylel nagytermében, amelyre a város közönségét szívesen látja a tárlat rendi
Az Államsorsjáték
főnyereményét 40.000 pengőre
felemelték 1
— Osztatlan hivatalos órák a nagykanizsai OTI-nál. Az Országos Társadalombiztosító Intézet nagy kanizsai kirendeltségénél május hó 1 t-étöl kezdődően délelőtt 8 órálól délután 2 óráig lesznek a hivatalos órák. j\'
— 100 boy is glrl a Negatív balettben. Hollywood revD.
— Megyei gyűlések. A jövő hél három első napjan fontos ülésekel tsrtanak a vármegyeházán. Hétfőn délelőtt fél 10-kor a kisgyűlés ülésezik, kedden délelőtt 10 órakor év negyedes rendes törvényhatósági bizottsági közgyűlés lesz, mig szerdán délelőt 10 órakor a közigazgatási bizottság larlja havi rendes ülését.
— A kir. tanfelügyelő köszönete a Keresztény Nőegyletnek. Viléz dr. Barnabás István kir. tanfelügyelő a Keresztény Jótékony Nő-egyletnek köszönetét és őszinte elismerését fejezte kl azért, mert a március 21 én rendezett teadélután teljes jövedelmét a gyenge szervezetű gyermekek le|lizóral akciójára ado mányozta.
MHfflpíHAÜtRt M.\'.MITW™\'*\'*
természetes.. U^UeiíMeaU MI, MJrskfc ■stsaáá. ll«szailall «t«Hls riain frizAk.i .clWraln
— Az Urleányok Kongregációjának szlnlelöadása. Az Urleányok Mária Kongregációja f hó 13-án este 7 órakor, 14 cn délután 6 órakor a plébánia fehér-termében műsoros előadást rendez. Előadásra kerül
Puszta Rózsa" májusi színkép és ,Panaszkodnak a magyar szelek" irredenta jelenei, amelyre ez uton szeretettel meghívja a nagyérdemű közönséget.
- A Zeppelin léghajó nem keltett nagyobb f.llünésl, mint Slnger Divatáruház mai kirakatai.
— Cipészek szakosztályi ülése a népjóléti minisztérium cipó rendelése ügyében. A népjóléti minisztérium nagyobb cipőrendelésre hirdeted pályázatot, melyre a nagykanizsai ipartestület lábbelikészitök szakosztálya is pályázni készül. Evégből a szakoszlály holnap, hétfőn este 8 órakor taggyűlést tait, melyre ezulon is meghívja a szakosztály tagjait és mindazokat, akik a pályázatban résztvenni óhajtanak.
— A kórházi kápolna építésére Horváth István ny. adóügyi számvevő 50 p-\'ngől adományozott.
HANGOS URANIA
Méjua IO., vaaárnap
10 sláger 2} sztár 200 gdrl
Hollywood revü
Előadások S, S, 7 is • őrekor. Rendes fielydraik.
Méjua II., hétfft Méjua «., hadd
Legszebb némafilm-emlékünk az ajszere-léiü h*ngoaklsérettel:
Olga CscQova én Hanm SiUvc
a fóazerepben
ítél a Dnyeszter
A felfordult Oroszország napjaiból 10 fejezetben
Szerelem néllcOI
Vígjáték 8 (elvonásban
Pünkösdi vásár
megkezdődött leszállított éraUkal as
»IDEÁL« cipöáruházban!
(v-lt Turul clpő&zlet helyiség. Fönt 12.)
Elegáns női cipók: P12 80,13 80,16 - 16 80 Prima lérü cipók: P 14*80,16— 18—, 19 -
Oyermek oipBk minden kivitelben raktáron I
Caak príma mlnfiaégO oipftkat tartunk I »»
IPFflFF
IlilP
LuriliU wrógépiiaküxlet!
varrógép i leguebken nrr ...... Mmei
stoppol •
Ezért válaaazon PFAFF-ot I
Eredeti PFAFF ■sn-r4gá»et kizárólag
Brandl Sándor és Fia cégnél vásárolhat
Deák-tér 2. szám alatt.
Havi rést let 12 pengőtől.
I PFArr-ntár wk 70 éT Mi kbzit mrtitpel
FELÖLTŐIT SPECIÁLIS
UTCAI RUHÁIT SZAR AZ TISZTÍTÁS.
FÉRFIÖLTÖNYEIT CRÉ«SZIMÖ RUHÁK fiai i íntaiT LEGÚJABB
GALLÉRJAIT MÓDSZERIUTI
TISZTÍTÁSSÁ
CRÉMEZÉSE
-Jitíl
Elaö nayykanizsal aelyemkalme, textil-featft éa vegytlaztltó Özem
F
out
7.
■ Vigyázat!
Caak I, 4, 10 darabw\' rtadatl Ctortláyo-(itban fogadja cl a
héébéjtöt mindén Cíomagon DARMOL FELÍRÁSSAL.
Caak gjrdfytxéríárakbaa kapható.
Utánzatokat
MAJ ti mis nOHSfOtial
I utasítson vissza 11
Változások a Délivasut menetrendjében
A Duna—Száva—Adria Vasúttársaság május 16-én életbelépő ul menetrend Jében a következő fontosabb változások vaunak: A 202/203. számú nappali gyors-vonalpár n trieszti és a 8zékeslohérvér Celldömölkön át közlekedő gráel kocsikon klvUl Junlus 15 lőt szeptember
15-lif Rogaska-Szlaltnába (Kohlle-fürdő),
Iunfus 15-től szeptember 16-ig Splttal -lllchstaotlersoebe I. II. III oratályu közvetlen kocáit, Vtllaohba pedig étke-zőkooalt továbbit. Szeptember Iti-tól kezdve a trieszti közvetlen kocsi ho-tyett Veutlmlgllálg tut I., II. oeztályu kocsi. A 201/2)4. HZátnu gyorsvonntpár-ral a róranl és trieszti közvetlen sze-mély-, valamint a venezlal éa fiumei (abbázlnl) hálókocsikon klvtll szeptember 13 áíg Dudapest és Fiume között II. ét III. osztályú, Budapest és Ondó közölt III osztályú közvetlen személykocsi Is közlekedik. A 204. számú gyorsvonat Budapestről változatlanul 18 óra tő perckor Indul és Triesztbe H óra 40 perckor, Venezlába (Blvlon át) 11 óra 60 perckor érker.lk, ahol kod-, vező csatlakozást nyer Firenze -Róma/ Milánó—Torino é» Genova leié. A 201 számú gyorsvonat Trlu zlből 20 óra 48 perckor Indul és Budapestre 10 óra 16 porckor érkezik. Budapest ée Nagykanizsa között a 218. számú vonat 19(1. és 213. számú vonnt mlntogy 46 percei későbben köz ekedlk. Budapest ée Siótok között egy uj helyt vonat közlekedik, mely Siótokról 10 óra 36 perckor lódul óe Budupcstre 14 óra 56 perokor érkezik. Nagykanizsa éa Budapest közöli hétköznapokon a 216. ezámu vonat mai menetrendjében, vasárnap ée ünnepnapokon pedig mintegy 36 perccel későbben a 216/B vonat menetrendlében közlekedik. Budapest és Székesfehérvár között n helyi forgalom csak annyiban változik, hogy a 228. számú vonat csak Martonvásárlg, ellenben a Budapestről 19 óra 20 perckor Induló 230. ezámu vonnt Székesfehérvárig közlekedik, ahol közvetlen osatlakozást nyer Veszprém felé. Vasárnap és ünnepnapokon a 212. azámu vonat helyett a 222. éa 212/B, Martonvásártól pedig a helyt utasforgalom lobonyolltására s 227. számú vonat Is közlekedik. Nagykanizsa és Oyékényes között megszűnik a 001/004. azámu gyorsvonatpar, a Barcs—Nagykanizsa—soproni vonalon a többi vonat menetében lényege* változás nincsen. — A Duna—Száva-Adria Vasúttársaság közit, hogy május
16-től kezdve a Budapest-déltvaaut állomásról Induló 202., 204., 20«. és 208. »z. gyorsvonatokkal elutazók kívánságára bármely kocsiosztályban ülőhelyet biztosit, de csuk korlátolt mennyiségben. Az Ulúh\'.\'lybl/.tosltáa nem kötelező. Az Ulőliclyblztoslt.U) a menetigazolvány felmutntásn mellett váltható hel.jegy ellenében történik, a helyjegy ára az I. osztályban 2 pengő, a II. osztályban I pengő, u III. o-ztiUylMu 60 fillér. A helyjegyeket a budapesti menetjogy-IrodAk, a külföldi rorfítlornban a vonat Indulása nupJAt metelrtző hetedik, a bel-forgalomban a második naptól kezdvo, Budapest déli vasútállomás személypénz-tárai pedig mlurJen viszonylatban az Indulás miiilón árusítják. Egy órával a vonat ItitlulAsa előtt a helyjegyek kiadását a pénztárak boszUnlettk.
BENCZE MAGDA
se //
■odern
FUZO
szalonja
NAGYKANIZSÁN
Eraaibet-Ur .4.
(Régi p ós Iával szemben.)
1931. május 10
ZALAI KÖZLÖNY
Májusi vásárunk
hatalmas siker jegyében tart.
Olcsó arak minden osztályon.
Tájékozásul a sok közül közlünk néhány árat:
ZsebkandA, szép színes széllel . . . Szerbvászon, jó minőség, függönyre
és gyermek fehérneműre .....
Karton, igen jó minőség, szép mintákban Bourette vászon, nyári uriruhának « . Górna szAvet, divatos mintákban, nő!
ruhára igen alkalmas.....
Kerti abrosz, jó mosó, szép színekben Diwatflanell takaró, nagy ágyakra,
gyönyörű mintákban, szép színekben . Műselyem női ruha, fess faconok-
ban, divatos szegődiszitéssel . . . . Hői esőkApeny, gyönyörű szinekben,
elegáns, fess kivitel.......
Hői bőrkabát, a legdivatosabb viselet, elsőrangú minőség........
—<ao p
- M9 „ -•88 „ 1-40 „
1-40 , 3-60 „
8-60
18-
88-
Szabott árak = Készpénz árak. Nagy maradék árusítás
Áruházban.
Vidékre megrendeléseket postán bérmentve eszközlünk.
Minden ország
asszonyai bizonyftfókt finom holmi mosásához nincs jobb mint a Lux enyhe habja.
LUX
kfmáli a tz6v«dák«t, élénkíti
_ o tzfn«k«t
\' EJ Uf>
— A keszthelyi Akadémia dal-egyletének hangversenye. A keszthelyi m. klr. Gazdasági Akadémia .dal- és zeneegylete" május 13-án a .Hungária" nagytermében fél 9 órai kezdettel zártkörű tánccal egybe-köiött hangversenyt rendez. Mttsor: 1. ProloguB. Elmondja: Nddaskay Béla 111. éves hallgató. 2. P. Mas-cagni: Slcillana a „Cavalerla rustl-cana" dmfl operából. Elóadja az Akadémia orchestere Eckhardt Antal zenetanár zezetésével. 3. Műdalok. Énekli: Sztankovlcs Ullyke urleány. Zongorán kísér: Szőke Sándor akad. hallgató. 4. C. M. von Weber Op. 65. Invitation a la valse; zongora négykezes. Előadják: Palotay Edit és Szőke Sándor akad. hallgató. S. Verdi: Troubadur. Előadja az Akadémia orcheslere. 6. Török Rezső: Analfabéta tanfolyam. KulturldUI egy felvonásban. Szflnet alatt ■ „Praxl banda\' szórakoztatja a közönséget.
— Stan és Pan bűvészek a Hollywood revQben.
=■ Postl Ernő vezértitkár a Magyar Elet és Járadék Biztosító Intézet nagykanizsai vezérügyntJksé-gének vezetését átvelte.
— Missziós hlr. A Missziósház főnöknője ezúton értesíti mindazokat, kik a székesfehérvári kegyeletes le-utazásra jelentkeztek, hogy legkésőbb ma, vasárnap délután G órára a Missziósházban megjelenni szíveskedjenek az utazás megbeszélése céljából. Részvételi vasull dij 50 százalékos kedvezménnyel oda és vissza személyenként 6 P 85 fillér. Bővebbet a Missziósházban.
= Május ll-lkén — hétfőn — nyilik meg Horthy Mlklós-ut 4. alatt a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzáció lesz olcsó árai és nagy választéka.
= Oéphlmzésre díjmentesen tanltja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
— Pünkösdre ön is ,/dedl" cipőt vegyen, mert jó és olcsó, Fő-ut 12.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. május 10.
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
■ hagytam o>apad«kol (.toldja éa llnnak káparMéaát raag.kadál.o; fájdalmakat msgsiOnt.rt • «»>■ 4a kélfaghomakot allévollt • oukorbatagak B»*»»lt«l«
•oin • a raa
*• Üzletvezetőség: Budapest, V., Zoltán-utoa 8.
— Választás a megyénél. 7"la
vármegye törvényhatósági bizottsága keddi közgyűlésén tölti be a megüresedett aljegyzői állást. Az állásra Somogyi István dr. és Kiss József dr. közigazgatási gyakornokok pályáznak.
— Családias Jellegű otthont nyúlt és gondoskodik a növendékeinek testi, szellemi és erkölcsi szükségleteik kor-szertl kielégítéséről a Budapesti Evangélikus Internátus (Damlanlch-u. 27b.) A Jövő tanévre Jullua l-ig fogad el Jelentkezéseket. I\'rospektus.
— Himlőoltás. Vasárnap délután 2 órakor a Rozgonyi-utcal tornateremben himlőoltás lesz. Akik vidékről bejöltek és nem kapfak Idézést, azoknak a gyermekei is beoltatnak. Az oltás teljesen díjtalan. Május 17-én Kiskanizsán, a Templomtéri iskolában eszközük a himlőoltást.
— Gárdisták és a kis hadnagy a Hellywood revDben.
— üraml Oondoljon a forró nyári napokra I Ruhavásznak — In-dantrénnel festve, garantáltan színtartó nyári uri ruhának a leghálásabb — nagy választékban SchOIznél.
— FeUiivás az Iparossághoz. A Magyar Revíziós Liga ma délelölt 11 órakor a hősi emlékszobor elöli országos nagygyűléséi tartja, melyre az ipartestület minden egyes tagját
•= Legcélszerűbb pünkösdi
ajándék az „Ideál" cipő, kényelmes forma, taitóa minőség és olcsó ár, Fő ut 12. — 3\'— pengő kockáztatásával
40.000 pengőt nyerhet. Junius 10-én d. u 3 órakor tartják a húzást a Székesfővárosi m. kir. Pénzügyigazgatóságnál Budapest, V , Szalay-u. 10—10. sz.
Ilalrikrt a lalatonieaial flrifllriei
jfljfttjto
a magyar url közönség részire kedvező llzetéal fellételek mellett már négyszögölenként 5 p-ngőérl kapható, a Magyar
Kegyei Tanltórend balato öaiödl vllla-
tclepén, fürdőzés céljára a legideálisabb balatoni parlriazen.
Bikfalvy Béla oki. mérnök
Budapest, X., Slmor-utca 7.
■n la
— Balatoa Őiződ fürdőtelep. A Magyar Kegyes Tanltóren a Balaton legjobb strandjával bíró őszildl parti birtokán vlllatelnpet létesített Az ul telep n Batatonpart logelőMWbb fürdőhelyének, Balatonszemesnok a folytatását képezi. A parcellázás ós értékesítésével Bikfalvy Hóla Mérnök, Budapest, X. SÍmor-u. 7. van megbízva.
azzal a kéréssel hívjuk meg, hogy fél lizenegykor székházunk elölt gyülekezzenek, ahonnan zászlónk alatt vonulunk fel a nagygyűlésre. Elnökség
Az Időjárás győri a légzőszervek me kSkSgéat. Ne
Utazóiig Jclentéktcl sége makaccsá leaz
ira változása magival hozza magbetegedóiét: karatat,
hanyagolja el ezeket leien balokat, mert beti Ne habozzék tehát,
X
m.™ rendellenességet tapasztalja, aaponta llkbsilr ragtitl
i« forró taijal, a csodálatos eredmény csakhamar mutatkozik. |069
iBF|BM!C>
firatlaa tnuUMfaál ta<va a v!U« ki>M kíurfvba I
— Vigyázzon I EredeU Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat
— A tűzoltók majálisának előkészületei nagyban folynak. A rendezőség olyan programot állított össze, amely teljesen újszerű és fe-lejthetetlen szórakozási lehetőségeket biztosit a szórakozni vágyó közönség számára.
= Hirdetmény. A Kiskanizsai Polgári Olvasókor folyó hó 10-én délután 4 órakor saját székházában lévő üzlethelyiségét a helyszínén nyilvános árverésen bérbeadja. A vezetőség.
— Lon Chaney 1000 maazkja a Hollywood revDben.
— Holtnaknyllvánltás. A nagykanizsai kir. törvényszék Ihász József kisrécsei földművest, aki a 48. gyalogezredből 1916 ban az orosz harctéren fogságba esett, holtnak nyilvánította.
HERCEQ
ESTERHÁZY PAL
mjjSSUOÍÍSÍlUK NAGYKANIZSAI LERAKATA
S-9S.
Weeokendezftk nb. figyelmébe ajánjuk: kiválóan finom, bízható, minden tárgyilagos kritikát kibíró, oloaó és állandóan
meg.
friss
hentesáru *. felvágottakra
10 dkg. „Esterházy" reklám kolbász ..............................20 fillér
10 dkg. „Esterházy" nyári Weeckend-szalámi ..................36 fiitér
10 dkg. .Esterházy" csemege finom füstölt szalonna ... 26 fillér
10 dkg. .Esterházy" nyelves disznósajt ........................28 fiil\'r
10 dkg. .Esterházy" finom párisi (Pariser)........................30 fl lér
10 dkg. „Esterházy" vegyes felvágott finom ..................40 fillérlől
10 dkg. „Esterházy" császárhus ... ... ... 44 fillér
10 dkg. „Esterházy" vendégsonka....................................48 fillér
10 dkg. „Esterházy" göngyöltsonka (Rollsonka)..................50 fillér
10 dkg. „Esterházy" gépsonka ....................................70 fjjiér
10 dkg. „Esterházy" gyógysonka .1 la Prag (konzerv) ... 100 fillér
1 pár „Esterházy" óriási csemege virslii...... ............28 fillér
J
SPORTÉLET
PVttK-HTE
A mai nap aportja
Teljes fordulót játszanak ma a kerület csapalai. A legfontosabb mérkőzés Nagykanizsán kerül lejátszásra.
Az NTE a Pécsi Vasutas Sport Klub bajnokcsapatát látja vendégül. A PVSK négy év óta birtokolja a
HOKI
büszke bajnoki elmet és most Is a legjogosabb aspiránsa a bajnokságnak Veretlenül a ba|noki tabella élén áll, az NTE pedig a második helyei ostromolja.
Az ősszel indult bajnoki évben az egész országban már csak kél
ipal. A PVSK már csak az NTE az utolsó komol
veretlen csapul vau, a PVSK és egy .............\'-nak
iy
akadálya, hs ezl is hibátlanul veszi, veretlenOl fejezi be a szezont
Természetes, hogy az NTE-t nagyon ambicionálja, hogy a PVSK-I megfossza a veretlenség nimbuszától, annál inkább, mert győzelme biztossá tenné második helyezését. A honi pálya előnye sokai jeleni az NTE javára, azonkívül a kanizsai csapat mindig az erős ellenfelek ellen szokta kijátszani legjobb formá|át. Mindkél csapat részéről nagy tét fo rog kockán s Igy hatalmas küzdelemre, jó sportra van kilátás. A meccs fél 4 órakor kezdődik, biró Spltzer.
Pécsett hármas meccs lesz. A DVAC a PAC ellen valószínűleg győzni fog, a PSC—DPAC és a PEAC—KTSE eldöntelleni Igér.
Kaposvárott a KAC a KRSC-vel meccsel és előreláthatólag győz.
Szigetváron a VOOE fogja pont-jatt szaporítani.
A nagykanizsai birkózógárda raa Zalaegerszegen szerepel
A Zalavármegye birkózőba|nok-ságra a nagykanizsai birkózók is teljes számban vonulnak fel. Ezen a versenye, mely a zalaegerszegi MOVE rendezésében folyik le, a megye minden számottevő birkózója részt vesz.
Nagykanizsáról a kövelkező versenyzők ulazlak el:
Légsúly: Bognár (NTE), Kucsé-
ber, Vukán (levente); . . Molnár (NTE), Klinger, Halász, Tls-
középsuly: Hirz (levente).
Mai leventebajnoki labdarugó mérkőzések
Zrínyi-pálya: Fél 2 ó. KAOSz-Egyetérléá, bitó: Lackenbacher, 5 ó. Bástya—Törekvés, biró: Kluger.
Magyar utcai pálya: Fél 2 ó. Ékszerész—Hunyadi, biró: Lóránt, 3 ó. 13 FC—Bocskai, biró: Flumbort, fél 5 ó. Barakk—Kossuth, biró: Nagy.
Kiskanizsán: Kiskanizsai Levente— Teleki, biró: Czvetkó.
(A Teleki FC AldozócsütOrtö-kOn Lengyeltótiban játszik.) A
Lengyeltóti Sport Egylet meghívta a nagykanizsai levente-bajnokságban küzdő Teleki FC csapatát f. hó 14-ére, barátságos mérkőzésre. A jóké-pességU kanizsai csapa! a meghívást el fogad la.
(Tennlsz-hlr) Amint értesülünk, a NTE Sétatér melletti pályáin szintén erős tennisz-élet indult meg. Az egyesület ezeket a pályákat berbe-adla magántársaságoknak. Az egyik pálya még szabad, bérlete\' nem köttetett ie. Ezen pályának bérbeadására vonatkozólag Hlrschler és Qrllnhut az NTE lennisz-szakosztályának ve-zetől készséggel adnak felvilágosItásl.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzet, mely a legaavanyubb bort Is kellemes Hallá varázsolja.
Kapható mindenütt! |
Főraktár:
wé íi mm
Király-utca 81.
T^Ufon Itf |
Értesítjük a m. t. vevőközönségei, hogy a raktárunkon levő nagymennyiséül) különleges borotvakések leghíresebb solingeni gyárakból, eredeti védjeggyel, haj- és szakállnyiró gépek, ollók, tyukszemvágó kések, borotva lenőszljjak, mindennemű szabó-ollók, zseb és kerti kések, ló- és marhanylró ollók stb. áruinkat mélyen leszállított árakon árusítjuk, vala mennyit szavatolás mellett.
[Májon
Nagykani
Tisztelettel
Testvérek
, Erzsébet-tér I. azám alatt,
míiköszőrülde és acéláru üzlete
1801 má|us lO.
ZALAI KÖZLÖNY
h(iUi éi trurerei kántalmik,
gyomor- és bélzavarok, máj- és lép-dutzadás, Ml- és derékfájás ellen a természetid!* „Perese lóxui" keserűvíz, naponként többször bevéve, hat-hatós segítséget nyújt Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a rtrtac léssel víz alhasl megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. A Fereic léssel keserü-viz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerazletekben kapható.
Nagy
pünkösdi
„HilLAS"
harisnya vásár
május 1-től május 24-ig
2 ingyen nappal.
Azon vevOknek, kik e két napon vásárolnak „HELLAS" harisnyát, a kifizetett vételárat \' visszatérítjük.
A szerencsés vásárlók nevelt május 27-én fogjuk közölni
Ritter András
■ri és iái áhatánlilttétoa Főút 3.
Idölárás
A aanfcaalxaal mataorológtal meg-tlaysM JataaUaak : Szombaton a kímh-At: mffKcl 7 órak" +116, délután 2 Cnkor -fis 4, aate 9 Arakor +1111
rtlhátd: Egész napon át borait égből-tmat
SxOrúny: Egész nap éazakkcletl izél. (tjutkal rMtóJtlenlM • *a»Mr»\'«. ■lat laHaat l.l.-tli Véltsió Hl. ■•*•», agyas halyakaa u*p»nm* tárbaté.
— Az Ingyen Auló Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Egyedárusiló Szabó (Antal sportüzlete, kapható még Teulsch Gusztáv drogériájában.
Ny il t-t ér*)
Nagy összeköttetésekkel rendelkező köztisztviselők, nyug. tisztviselők, altisztek magas tix és ju alékkal felvétetnek a Magyar Éle! és Járadék Blzlositó Intézet nagykanizsai vezérügynökségénél, Horthy Miklós-ut 4.
*) E rovat alatt közlőitekén »em a aaer-keaztóeég, Mm a kiadóhivatal nem váltat
felelóaaéget.
KOZGAZDASAG
A főzelék- és gyümölcsklvitel
(Gyümölcstermelők, exportőrök és kereskedők figyelmébe)
A Msgyar Mezőg. Kiv. Intézel állal Budapesten összehívott értekezleten, a folyó évi főzelék és gyümölcs kivilel minden fonlosabb moz zanal I, az azt előmo;dltó és hátráltató körülményeket letárgyalták, ugy, ho^y az export intézetnek módjában áll, hogy a felmuül! kívánságok megvalósulás\\l, a kiviteli Idény bekövetkezéséig a lehetőséghez képest kieszközölje.
A zavartalan és eredményes kivitel érdekében az export intézet mindent el fog kövelnl, hogv kielégítő eredményt lehessen elérni, thez azonban szükséges, hogy minden exportőr a maga részéről Is arra törekedjék, hogy a magyar áru a legjobb minőség ben és csomagolásban versenyképesen kerüljön a kül-jöldl plqcokra.
A folyó évi kivitel foknzo\'t feladatok elé állllja az exportőröket
Az ország főzelék és gyümölcsfélékben nagy termésnek néz elébe és a cseh piac kiesése szükségessé leszi, hogy egyébb p\'fcokon, első-soroan Németországban hódítsunk tért a magyar árunak. Németország felvevő képessége erre lehelöséget nyújt, azonbm számolnunk kell azzal, hogy a német piacokon a njugatl kertész államok árujával kell versenyezni, továbbá, hogy ném°t fogyasztók nagyobb igénye is megköveteli azt, hogy a magyar áru a legjobb minőségben és a német piacokon egyedül versenyképes láda és rekesz csomagolásban kerüljön a fogyasztó piacra. A német kereske delem szolidsága az áru tükrözését nem Ismeri és a ki ilyen árut szállít, azl egyszer és mindenkorra elejti.
Hascn ó rlgorozltással kezelik az árukínálatot a löbbl figyelembe jövő fonlos export piacon és nem térhetünk kl annak a kívánságnak kl felezése elöl, hogy északabbra fekvő uj piacokat törekedjünk meghódítani. Természetes ilyen hódiio munkál csak a legkiválóbb csomagolásban megjelenő kiváló minőségű aruval tudjuk elvégezni. Éppen ezért az aru minőségének minden körülmények között való megvédése egyenértékű a nemzeti érdekkel és az, aki az áru minősége ellen vél, vagy e teklnleltxn a vevőt fé\'re vezeti —
vél a nemzeti érdekek dlen is.
Éppen ezért már most felhívjuk az exportőrök és kereskedők figyelmét, hogy az rxporl intézel a folyó évben fokozott szigorúsággal fogja a külföldre szállított áru minőségéi és csomagolását ellenőrizni és minden kedvezményt a megfelelő minőséghez és csomagoláshoz fog kölni, a mit az rxportör azonnal és vissza menöleg elveszít, ha e téren a követelményeknek nem fel.il meg. Az export intézet azonban nem fog a folyó évben megelégedni azzal, hogy csak a kedvezmények megvonásával sújtja a lelkiismeretlenül szállító ex portöröket, hanem alkalmazni fogja azokat a szankciókat és megtorlásokat is, a melyekre a márkárási törvény lehetőséget nyújt.
Magyar Mezőgazd Kiviteli Intézet kirendeltsége Oyékényes 2.
TŐZSDE
Minimális forgalom mellett valamivel jobb árfolyamok kerüllek ma felszínre a tőzsdén. A hangulat mind végig bizakodó volt. Pixkamatozásu papírok piacin az Irányzat valamivel barátságosabb. Devizapiacon Newyork kifizetés 10 fillérrel ma gasabb.
TeruéaiMuée
Bui ttazav, 77-aa 14 *9 -13 05 78-a» >5 08 15 30, 79-ea 15 25 15 65, SO-aa 1533 1579, danául 77-ea 1465 14 85 /a-aa 14 80 15 00. 7»-«a 15 05 16 25. SO-aa 15 15 1VS5. R.*a 14 10 - 4 30, lak. árpa 18 29-18-75, aCrárpa 1950 20 00. -aat 21 75 23 00. taagari tt 15 40-
15 70, dnoáiitoii 14 80 15 00. repce —■-
—•—, korpa 14 25-14 50
VALUTAK Aajjtil L 27*78-77*93 Balzah. 79-50-79 90 Caah k. lt>88 \'700 Ola k. 15315-154-75 Dinár 1001-10-09 Dallár ">70 20 \'73 20 rriA-la I. u-IO-iMO Holí. 729-70 Í30-70 Langy\'1 M-90-64\'30 Len \'-31 <2
Lava 4 11-4 8 Líra 29 90-M-J0 Márka 186 15 136-75 Norvég IM30-153 90
Paaats ->-----
IcXUl. S0-37-80 77 ívájdt. 110-20 >10-60 véík. 153 50 r4 10
dbvuák
AfluL 72945-2)065 Bálnád I0-07-l0-t0 Barna IÍ635-I36 75 BrUaitl 7ir 60 79 85 Bakarcst 3 40 {\'42 Kopaob. 158-30 153 70 London 77-84 TI 92 Madrid 58 00-61 00 Milano 29-96 30-06 Nawyor 572-40-74 00 Oszló írSSO 15170 Párls 72 37-27 44 Prága 16*95-17 G0 Saófil 4-13-4\' 17 StOCkh. 153 50-153-90 Vm<i 64-10-64-30 Wlan * "52 rt 77 Zartcfa xii-aO-110 60
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
■ legsavanyubb borral ia megfizethetetlen
Kapható: KSvcal Henriknél, Nagykanizsa.
Épfllelfa és deszkakereskedés. Asztalosárnflzem
Állandóan raktáron minden méretben deszka, épülstfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalnlás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épületfa, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése m
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
Negyven százalék.
Az elmúlt évtizedekben Nagykanizsa környékén nem volt nagyobb csertűzifa termelés és a kö önség már egyedül a bükkfát ismerte és szokta meg. Mikor a mull évben a városi Vajda erdőből több mint ezer vagon csertölgy került a piacra, elélnie a nagy fatömeg nem talált vevőkört, a fogyasztók bizonyos Idegenkedéssel fogadiák az elfelejtett, de az elölt annyi éviizeden át bevált kiváló fűtőanyagot. A fa nem volt száraz. A cser és tölgy pedig csak akkor Jó, ha két éves vágású, légszáraz. Tömegesebben a vevők csak ez év tavaszán jelentkeztek, legelőször az Ipa l fogyasztók, kik ceruzával a kezűkben számitják állandóin, melyik anyag használatával fűlik üzeműket leggazdaságosabban. A fa magas fűtőértéke vezette a kereskedelemügyi minisztériumot, mikor elrendelte, hogy az össze3 hatóságok kizárólag cser és tölgytüzifát szerezzenek be. Fotótechnikai megállapításaink szerint a cserfa 12%-kal nagyobb calorlíju, mint a bükk. Ezenkívül mig a bükkfa városi, kalickás, I méteres ölekben kerül forgalomba, a cserfa 110 cm. magas erdrl ölekben kapható éa ez áz erdei öl 30% kai öles\'bb, mint a kicsi bükk-öl. A különböző fafogyasztó iparok ulán a magánháztartások is rájöttek arra, hogy a csertölgy használatával 40% megtakarítás érheö el. Ma már az a helyzet hogy a nagykanizsai közönségnek legalább fele cserfái használ. Igen kérjük próbálja meg ön is. Cser- éB tölgylüzlfi legversenyképesebb áron Strém Károly városi (Sugár-ut 20, lel. 127.), vagy telepirodájában (Magyar-ulca vége, tel. 160.) jegyezhető elő. ím
XtrieU zárlat
Pária 20-281/1, U»uSon 23 34Vi, Nawyork 518 90. BHaaal 72 l7Vz. Mll.nc 27 16\'/i, Vladrtd 53-29, Amatwdam 206 52\'/l KaiUu 12360, Wlan 7803. Solto 3 6. Prá*a 15 37, Var* Ml 15, BwUpeat M-UVl -darád 9I3UÍM, Sukaraa 1 tlfi
liaájs: BélsalsJ lytraéa és boklaáá Vállalat, IsgTkaslxsáa.
Felelős Idadó: Zalai Káról; lalararbaa talatao i Nacykanlaaa
t.
Közvetlen slvlrágzás u\'án kell Urnát PWlOfílt permetezni It
Egyesített védólier kártékony rovar és gombák ellen
■osprasan vagy Tutokil
(etóbbl arxán-réa, utóbbi rézkéa-araén vegyületet tartalmai)
Bordói léhez keverve: Arzola ,,48" vagy Darsln
rágó kártevők Irtáaára,
Elosal vagy ItiMarol
gomba kártevők Irtáaára,
Aphidon
vértetO Irtáahof,
Almola vagy Pomrin
vértetves aebhelyek bekenésébez.
Hornyóenyv Oltóviasz
valamint tobb tpedálla védóazer ls kapható:
ORSZÁO JÓZSEF
mag, mfttrágya, termény éa nővény-
véddazarak kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon: 130.
. ■ ■■■ ■_IM
Zalai kQzlQnV
APRÓHIRDETÉSEI
Ai KWiUrdeUMlt dija 10 M Wlós-, Mlaacla további jbó dtjs » «>l. Vasár és an*q»ap 10 u6>l M flIUr, jntndsa
taksa M
asó áüa_______________
MDb bctOMI áBó azó két arának síimlt-Klk. JUtési kanaőkask <0Ms saartasilsj.
J tó dija • tilt. Ssodán ás pétt-10 aaóte M UUr, mindi■ továbht la ifw. Clmaaó s mtaden vast*.
alat is Istsslf
■ («t) >«sil tsswt
aalaflaa kfc.r»»\'*S| MalkarMéaaaéoaH
sllrs llsstsaáik
Eladó Cséngeryutcs 18. sUtt 724 ü-öl telek. H70
JUtótaxI legolcsóbban és legjobban bármi korra rendelhető Ksufmsnn Manói
Telelőn 167. vsgy 671.
inónál. 1463
Jiissskrésil megvételre keretek — Vlda Toszerkereskedő. 3191
Sslét tcmtésB kltűad Mm rizling baralmat llterenklnt 52 Iliiéiért kimérem. Orosi Samu, Sugárút 4Iffl. 30.8
PelSIvezé/elt smerlkal asaatorkarék-aér kétüléses, oldalkoraival, 760 cn.s, óránként 120 km. sebességű. kltOnó állspolbsn aladó, 8ugár ut 7. szám llsll. 181\'
Eladtfca Teljes töjsvitolt állapotban levó trsktorok, mótorok, cséplőgépek. Ben-itnmótoros magánjáró szalagttlrészgép.; — JsaHsk mii den rcndarerd autókat, gasda-sigl gépehet. — Kéamltak vssszrrktxell monkák.t — áslsgánksiasstás. — Harsa Farsso gépműhelye Erzsébet-lét 18.__2»6
I, valamint Ul lil:res üres Uaagakat vesi Musiel és Frltdcnlhal csemegekeres kedése.__3187
Ralnlta léle kézlmunkstlzlet és elő-nyomds májusban Sugár ut 2. Bsbochsy-báibs lett áthelyezve._1893
Jótlázból való Hu tlietíssel tanaiénak felvételik Bruncsks Jánosnál, Jósset ló-herceg ut 3\'. 2lWS
Fagylalt és Jegeukávé
a
Kertész cukrátidában.
Bá\'mlly óllóat elvállalnék 300 P óvadékkal. Clm: Csányl l.ísziú u. 21. 1IU
NraskHosáal bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggvor-ssbbsn totyóslltst Aoxél laaéo pénzkölcsön közvetítő Irodája Nsgykanlssa, Horthy Mtklós-nt 3. szám.__881
Eladó szonnalrs vagy 15-re egy szobás, konyhás Iskás Hajcsár ul 2Í. alatt. Bővebbet Széchenyi-tér t. _ 2097
Isssssl Iavara, Zrínyi Mlkléa-astoa tt. Tatafan H). Központi Intés, vízvezeték, csatornázás, rgészségtlgyl be-ttrxkaéa, épület és dlssmü Uádoaus uiunkák vállalata. Minden e szskmibs vagó muoká-Istok tervezése és klvltelcaése szavatossággal, s lego\'csóbb árban. Raktáron tllrdd-éa Slíkédak, háztartást bádoaáruk. Mlnti-rsktár fürdőszoba stb. berendezésre. I>85
Hás statá. Attila-utca 27. ssámu ház szabsd kézből elsdó. Tudakoz\'dnl a hlr. ban lakó háztulajdonosnál. 1821
•ásak, 5, 4 és 3 ambás —ágén kájsk, több rasgyobb és klrebb lóvedel-mezó bérházak, amalataa- és la-laUaéxak, •aabaohagyan 10, 8, li
és 2 hold bírtak épfltetckkel, • *«£-bírtak sientgyOrgyvári és bagolal \'hegyen 28, 6, 5, 3, 2 és 1 hold pincékkel, Fttrlaénoan 12, 4 és 1 hold pincével kanlaaal járásbsn 40, 50, 80 és <100 hold ktlllnö birtok épületekkel, Kanlaa.) haláréban 150, 10, a és 2 hold bírlak olcsó érban eladók. — Bővebbel Dukát* ■ Ikaa Ingsllsn köivetltö Nagykanlssán.
Szcmere-utca <3. ssám._|227
PetótrüT 3Í77zám alatt Oil.tb.ran-daaéa, ezy nagy Slnger varrógép és tdDb-féle aladó.\'____2152
Pelófi-ut 39. szám alalt egy jólorgalmu vssáéglA augusztus l-re klsdó. Érdeklődni lehet Petóll-ut 44. Pfellter (liszt r-Üzlet. >124
KOVALD
budapesti festőgyár
elvállal
iíHiaitöny, selyem, zsorzsett, bársony és szövet ruhák
festését és tisztítását a legszebben, (tallérok, kézelők és Ingek legszebb tisztítása.
Vegytisztltásl és festési árainkat lényegesen leszállitotluk és ezen áraknál olcsóbban elsőrangú munkát egy cég sem készíthet, azért legyen blzalomm/I 50 éves legmodernebb amerikai gép*kkel berendezett cégünk Iránt.
«< QyUjtőlelep:
Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
rnltnra teljesen uj, eladó Póul 8, I lépcső, 10. 2144
t-re
utcai 3 azobfs tahéa augusztus dó Tátház utca 4 ss. alalt. 2138
Rétaaabéa udvari lakáa augueitusra kiadó Kinizsi-utca 31, sí. 2104
Egy Jőksrban levó rö.ld afssgora bérbe kiadó Clm a kiadóban. 2178
E!
Eladó és bérbeadó birtokok: Somogyban vasulhoz 8 km 300 mást hold urilskkal, élt, holttal, vetéssel iédvező flzettsl teltétellel léi ezer.
Zalában nagyobb városhoz kötet, mQul mellett, őspsrkbsn kastéllyal, 300 hold. élő-, holttal, 60 hold vágható leuyóerdóvel.
áiaéé bérlat közel Kjulzsáhot, I2C0 m. hold.
Bélntalapan közel s Balatonhoz, köz-Tetten átlofnáa háta mögót\', mflul melleit, vízmentes slk területen, 5C00 négyszögöt vlllslelkek klsebb-nsgyobb psrceilákbsn azonnal eladök.
Naaykanlaaén több kisebb-nagyobb elsdó náz előjegyezve. Bővebbel válesibélyeg ellenében Hochrelter Dezső ny. Jószágleltlgyető, BslUtyány-u\'cs 10. 1146
FSsaalnér juntos 1-rt felvétetik a zatstárnokt malomba. -2220
QáaMrMbaas haazarált tégla és fs-snyag eladó. 2745
CbédlAtaaator eladó. Sugár-ut 14. I. tm. 3 2212
Használt atatéaatt keresek mrgvé-tetre. Stelner órás. 2226
Friss kóser llbaaalr 3 pengőért kapható Singemét. 2234
Qvansaakfcaoal, Jó karban levő, eladó KI laludi utca 1. 2233
Ma, vasárnap Laraanafcban 3 ón
kor lekepálya-nMgnylIás. A legjobb dobó
3y szép bárányi nyel. Szíves látogatás r a korcsmáros. Ugyaroil I egyszobta esetleg kétszobás Iskás, sertés, baromfi rs latállcbaszoálattat olfsón azonnal kiadó. 2225
dyermekizerető aaataéanaat keresek vidékre, bárom tagu csstádhoi. Jetenlke -lés Serény ékszeríssnél. -2109
Eladó Eötvös-tér 14. szám alatt egy háló, egy ebédlő és többféle bútor. -22U3
Kosnplatt abédlá, tovJbbá egyea bútordarabok és szőnyegek elsdók. Eötvós tér 15, második Iskás. -2 83
Klafcaalaaén, Flórián-tér 13. szám alall egy üilethelylséf raktárral éa 2 azo-báa lakáaaal, mis melléképülettel egyUlt suguaztás l-re kiadó. Ugyanott egytaobás konyhás lakás Is klsdó. -2191
Bfy kétszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel sug. l-re kiadd. HunyadPu 2a sz. -2218
Elegánsan kaataraxatt, ktlWnbejíia\'u utcai siobs május l-re kiadó. Bővebbet Magyar utca 21. -2216
Haaanélt lábbelit veszek és eladok Klvánalra házhoz megyek. Flscher, Király-utca 49.____-MÍ7
Poraalvó, Werlhelm-kassza és gsrde-rob-szekrény elsdó. Bővebbel Kaulmsnn Károly cégnél. 2228
Cgéaa kalSnbajératai. * ágyaa, tlaata, bastoa-aaott aaaba azonnaira
kiadó. Magyar- u 10. -221B
RéigiliO) raffia, kénpor, műtrágya
legolcaőt\'ban Kapható Hirsoh és Bjcsgfi cégnél.
Magas, löldazlntes, utcai kétszobás, komfortos url Iskáa augusztus l-re kiadó Klrá yl Pál-u. 19. -:2.>3
Eladó Szabadkézből 8 lakásos ház nagy telekkel Ugyanott lakás kiadó |uilua l-re Klnlzal-ulca 37. 2231
Eladó egy kis, keveset használt könnyti homoklutó Kocsi és egy pér lószerszám Magyar-utca 24. 223.
saa nő teljes elláUst Jó házi kosztul kspbsl özv. Meurnsnnénál, Klnl zsy-utca 9 223/
restell kedés.
aa^akróny kisebb, megvételre ke-llt.. Kantmann és Bien (dizerkeres-
224
Deák-tér 6. ss. alstt kétszobás lakás Irodahelyiséggel sugusslus l-re kiadó. Ugyanon háromszobás Iskás Is klsdó. 2:35
Batérsialaék bőrmilyen ttzlrtbc, eset-leg alkalmazásba kaucióval. Clm a kUdó bsn 2232
Motoré a ic
Tanuljon autót vezetni.
A kereskedelemügyi miniszter 52349/XIII. szám alatt engedélyezett egyedöll gépjárművezetőket előkészítő
tanfolyam Nagykanizsán.
Szakszerű elméleti oktatás. Műhelygyakorlat. HOlgyek és amatcurok részére. Mérsékelt tandij, részletekben is fizethető.
Érdeklődni és beiratkozni lehet:
Boítor Józsefnél
Kisfaludy.utca 7. (garage) Telefoni 544.
1931. május 10.
Raktár átalakítás
végeit az összes raktáron levő gránit éa márvány árut saját árban klárusilom. Továbbá sírbolt, slrszegély és az Összes temetői munkákat olcsón vállalom.
Teljes tisztelettel
Kovács József
•kl. kfffaragó-naaatar.
Király-utca 33. nea
Újonnan leaxAllitott
boráraím a kővetkezők:
Elsőrendű saját termést) kerecsenyl
fehér nszlall bor literje ... P —-50 Schiller (vörös) asztali bor P —-50 kitűnő fehér asztali bor édes P —70
BORI JEHŰ. MAMI II.
KOVALD
budapesti festögyAr
nagykaniz ai üzletében combiné fflzők, fflzőkfllönlegességek, melltartók, harlsnyakölők és gummlharlsnyák a legszebb kivitelben, mélyen leszájli ott árban részletre Is kaphatók.
krluji lualtkuMi ii tejeiéi
Nagykanizsán, Cs«n«ry.jit 8.
285/lsza. 1931.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A szegények ellátására szükséges kenyér és élelmiszer szállítására versenytárgyalást tartok. A rzabálysze-rüen felbélyegzett ajánlatok I. hó 13-án déli 12 óráig Dr. Poltyoiyly aljegyzőhöz (Városház, I. em. 20. ajtó) nyújtandók be zárt, lepecsételt borítékban.
Szükséglet: Kenyér helenklnt kb. 260—300 kgr. Élelmlszrr stb. havon-kint kb. 140—150 adag. E£y atjag a következőkből áll: 3 lg. 2-*s főzőliszl, 1 kgr. fehérbab fO dkgr. kristálycukor, 50 dkgr. so, 5 dkgr. édes nemes belföldi paprika, 2 skatulya gyufa, 2 deciliter petróleum, 150 dkgr. vöröshagyma, negyed kgr. II. oszi szappan.
Fenntartom magamnak a Jogot, hogy az ajánlatok közt szabadon választhassak Az elfogadott ajánlatot 2 heti határidővel mondhatom fel. A szállító felmondási ideje 1 hónap. A 2-5% nyugta bélyrgilleték szállítót terheli. Az élelmicikkek ut Ivány ellenében adandók ki s a Szállító által bemutatott utótvínyokra fizetek.
Az ajánlatok felbontása folyó hó 13-án déli 12 órakor Dr. Poltyondy aljeeyző hivalalos helyiségében lesz. Az ajánlattevők kenyér, bab, paprika és szappan mintáikkal kölesek jelen lenni.
Nagykanizsán, 1931. évi május hó 8-án.
Dr. Krátky István s. k.
270} polgárme\'ler.
Férfi és nöi luxusdpölnk árat leszállítottuk,
vásárlásaival győződjék meg, hogy oípAink a legjobbak, azért -a legolcsóbbak is.
Hillényi Sándor és Fia cipöéruhéza, a Vérosházban.
ZALAI KÖZLÖNY
■ -l
Nlarg«t-fttrdő
, M Cstngtry-ul 19.
_ Nyílva mindennap ^ • reggel 6-tól, este 7 ig W
Márvány kádlflrdő Üi^íi P 150 10 légy vételnél......P I —
Igénybevehettk egyesületek, vállalstok l>
Tyukszemvágás......P — 40
Maszlrozás........P —-30
riue m \' *~ "\' » i ■■ ■
rMHR, UwlilltJH taont Keimül.
Csillárokat
Weinberger Cafoa
villanyszerelési is rádió u. létében vásá. \'
tolhat legolcsóbban Caenyery-ut 14.
TŰ 2 _
Árverési hirdetmény.
Dr. Qcsrner Márton szombathelyi ügyvéd által képvisdt Bader József szombathelyi lakós javára Morgány-ptisztán 1931. május 27-én d, n. 3 órakor végrehajtást szenvedő lakásán a bíróilag lefoglalt 4700 P-re becsült tehenek és egyéb Ingóságok birói árverésen cl fognak adatni.
Nagykanizsa, 1931. május hó 7.
Blek László s. k.
»I6 klr. blr végrehajtó.
Pfcjlí Ml sz.
1931. vgbtól 316. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Darás László nagykanizsai ügyvéd állal képtiielt Haha Bél* sashalmi lakóa javára It00 pengő tőke és tflbb követelés és lárulékal cte|él|j a nigykanlzal klr. Járás-blróság I 30 évi 71ÍH azimu végzésivel elrendelt klelégllé.i végieha|tis lolylán vég-rehajtáit sténvedólól 1931. fvt március 2-án lefoglalt 1475 pengőre becsült Ingó-Ságokra a nagykanizsai klr Járásbíróság lenti számú végzésével az érveié, elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t c. 20 § a alapján az alább megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatok Javára Is az árvetés megtsitását elrendelem, de cask sira az esetre, na klelé-atléil Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs végrehajtást szenv. lakásán Nagykanizsán, Szent PlótIád-tér 20 sz a flietetl összeg lévonátá,al kendő megtartására határAőtl 1931. évi atájus K napjának dáletftt 12 őréin tuWtlk kl, amikor a bíróilag lefMWII bútorok, I \\ borjú, setléss egyéb ingóaafcJkM a legtöbbet ígérőnek készpénz fizetés melleit, esetlen becsáron alul Is el jogom adni még akkor Is, ha a bejelentő
léi a helyszínén nem Jelennék meg, ha caak allanksző klvánaágul írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1631. évi április hó 23-éu.
Elek László s. k.
kl . blr. végrehajt \\ nto mint bíróság! kiküldött.
931(1931. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Daráa László ügyvéd által képviselt Baláza József Javára 1720 pengő tőke és több követelés és lárulékal erejéig a nagykanizsai klr. Járást íróság 1930 évi 123)7/1930. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás lolylán végreha|-lást szenvedőtől 1930, évi augusztus hó 17-én lefoglalt 72SO pengőre becsüli Ingóságokra a nagykanizsai ktr. Járásblró-«ig fenti számú végzésével sa árverés elrendeltetvén, annak az 190& évi XU. L-c 20 §-a alapján as alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tűnő más toglaltatól javára Is az árverés megtar-Usát elrendelem, de Cbak arra as esetre, ha kielégítési Joguk ma Is fennáll és ha ellentik halasztó hatályú igénykereaet lolya-mslba nincs, végrehajtást szenvedő Iská-"ti Nagykanizsán, gőzlllrdőben a netán llzctett Ősszeg levonásával leendő meg-\'\'f*4™ határidőül 1931. évi május hó 2-lk napjának délután 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, planlnó atb. s egyéb Ingóságokat • legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, "etleg becaáton alul Is el togom adni még "kkor Is. ha a bejelentő léi a helyszínén ntm lelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít "— mlzta, 1931. évi április hó 22-én.
Haán Oyula s. k.
klr. bír, végrehalló, mint bitósági kiküldött.
BOZZAY ISTVÁN
késmflves és műkSszBrOs
üzletét megnagyobbítva és újonnan berendezve áthelyezte
NAGYKANIZSA,
Horthy Mlklós-ut 3. (Kazinczy-u.)
a volt Juszt-léle látszerész üzletbe
■ póstéval szemben.
Balaton
lomogy\' oldalán!
FIGYELEM!
Bárionyoa homokstrand I Fenjrti levogö I
Balatonfenyves
(Máriatelep)
leggyönyörűbb központi fekvésű, közvetlen a vasútállomással határos, cca 500 üdülő és nyaraló
VILLATELEK
kerül klp^rcellázásra. A telkek kényelmes részletre már kaphatók.
Érdeklődni:
Szabó Antal, Nagykanizsa
Föut 8. szám. — Telefoni •!.
SZEKELY VILMOS butortelepét
Horthy Mlklós-ut 4. szám alól
a volt Szarvas szállóba
(Erzsébet-tér 18.)
helyezte át.
Jó bútor 1 Olcsó árak 1 Szolid kiszolgálás I Saját kárpKos- és asztalos-Műhely 1
ÜZLETFELOSZLATÁS.
A legnagyobb tisztelettel a nagyérdemű közönségnek tudo-
óuTenná.^ kőfaragó - üzememet
feloszlatom és dúsan leiszereit raktáramon levő összes gránit és márvány síremlékeimet saját árban kiárusítom. A Irgjobb alkalom, ki kegyeleti adóját leakarja róni, hogy ennek elegei tehessen. Mély tisztelettel
Weiszberger Kálmán
kófarmgómester.
Nagykanizsaiak találkozóhely* ax
István király Szálloda
BiMlS|MSt, VI. Petfmantozfcy-artoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. K02ponti fUlés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort.
EvanadHta IatwrtlM
Budapasi, VII, Daatjaalch-utca 2SW, A budapesti ev. gimnázium HunevalA Intézete. — Fenntartó hatóság: Pert magyar néant teitvénnfcás. — I-elvátel 1931/32. tnaém JullusTlg. Prospektus.
8103/1051. Versenytárgyalási hirdetés.
A városi közkórház szülészeti osztályán különféle kisebb munkálatok és szállítások biztosítására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat f. évi május hó 18-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani. A kiirási műveletet hétköznapokon d. e. 10 és 12 óra között a v. mérnöki hivatalban lehet megtekinteni és beszerezni,
Nagykanizsán, 1931. május hó 4-én.
no, Polgármester.
9421/1931. Versenytárgyalási hirdetés.
Széchenyi-tér, Kölcsey-utca és Bátliory-utca burkolásához kb. 500 ms bányahomok fuvarozására f. évi május ll-én deli 12 órakor a v. mérnöki hivatalban megtartandó nyilvános szóbeli versenytárgyalást hirdetek.
Nagykanizsán, 1931. május hó 7-én.
m, Polgármester.
8891/1931.
Tárgy: Selyemhernyó tenyésztés előmozdítása.
Hirdetmény.
A nagymérvű külföldi selyem behozatallal szemben hazai se-lyemtermeféiünknek a legnagyobb mértékben való kifejlesztése érdekében felhívom a közönséget, hogy minél számosabban vegyenek részt a selyem-tenyésztés érdekében, a közutak mellett bárkinek is rendelkezésére álló szederfák leveleinek gyűjtésében.
Erre vonatkozó engedély hivatalos órák alatt a városi erdőliivatalban szerezhető be f. évi május hó 31-ig.
Egyúttal figyelmeztetem és felhívom a város közönségét, hogy a közutak melletti szederfákról való lomb szedésben a selyemtenyésztőket akadályozni vagy különösen bántalmazni annál is inkább nem szabad, mert e felhívásom ellen vétők a legnagyobb szigorral fognak büntettetni.
Nagykanizsán, 1931. május hó 7-én.
un Polgármester.
ULAI »«ftuni_____ —,— ...
ÉRTESÍTJÜK
az igen t. butorvásárló közönséget, hogy nagykanizsai bútoráruházunkat
¥■ ■ W J1 W
május ho 11-en
Horthy Miklós-ut 4. szám alatt
megnyitjuk.
1 \' : . 1 \\
Szenzációs nagy választék.
Megbízható és siolid kivitelű legmodernebb bútorok. Minden várakozást felülmúló olcsó árak. Kívánatra legkedvezőbb fizetési feltételek
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Szombathely, Sopron.
Nyomatott ■ BttUalal Nyomda é« Lapkiadó Vállalatai! Nagytanluin. (Felelőt faJetvtzclS: Zaial Károly.) "
17. évfolyam 106 uim
ZALAI
Nagykanlm, 1931. május 12, kedd
Ara 14 Wlér
POLITIKAI NAPILAP
SmktMUSKj^iuppü Su|ij i«l 2., éjjel Fíul 5. h<M|I IMkUdAMnUI: KinM 31
i-\'eielös szerkesztő: Barbartts Lajos
EWlieléJ ára: egy héra 8 pengd M Hiléa. Telel™,- I Smkcaalóaég 421. aaim, (éllel Tti Telelőn. | K[.dóhlvat,, 7g Keazthelyl fik 21
Oyömörey István
« magyar buza védelmében Budapest, május 11
A földművelésügyi lárcj költségvetésének mai vitáján Oyömörey Sándor a lefolyt buzaankét tanulságaival fogla\'kozott. Relschl Richá-rok a balatonvidéki bortermelők kívánságait terjesztette elő és a borvidék felsegllésére kérte a minisztert. Bor boletta bevezetését. Oadl (Jászlon ellene van a bolettának. Oyömörey István a buza minőségi tir-meléselnek előnyeire mulatott rd és a vajcsoport szép perspektívájával joglalkozott. Magáévá telte azt a kifogást, hogy a földművelési tárca dotációja feltűnően kevés, de kénytelen meg|egyeznl, hogy a költségvetést minden tárcánál le kellelt szorítani és csak olt lehelnek nézeteltérések, hogy a lefaragások megfelelő helyen történtek-e. Kifogásolta, hogy a Magyar Tudományos Akadémián a buzanapokon olyan hibáit Is feltárták a magyar buzánsk — amelyek ninrsenek és nem gondoskodott sriól a rendezőség, hogy ezek a .hibák\' ne kerüljenek a nyilvánosság elé. Mely .hibákra" nemcsak a külföldi kereskedők, de a hazai malmok Is tartózkodtak a vételtől. Nem lünt ki a vitából az sem, hogy ha vannak Is némi kifogások ellene — minden tekintetben kiváló a magyar buza és feltudja venni a verseny! a konkurrens búzákkal. Helyesli a miniszternek azt az akcióját, l.ogy 100.000 mázsa velőmagot oszt ki. Végül felhívta a miniszter figyelmét arra, hogy hisonló akciónál gyakorolja befolyását, hogy bizonyos dolgok szűrőn menjenek keresztül.
Mayer miniszter ezután ho szab-ban reflektált a felszólalásokra Többek közölt kijelenlelle, hogy tárgyalnak arról, hogy a Sió szabályozását két év alatt végrehajtsák és a Balaton gyakori kiöntéséi ezzel megszüntessék.
■agy zavargások Spanyolországban
Madrid, május 11 (Éjszakai rddiójelentés) Spanyolországban legntp óriási zavargások voltak. A kormány eliendelte a zavargáson részi vett royalisták letartóztatását. A miniszterek állandóan együtt vannak, hogy nyomban Intézkedhessenek. A kormány kihirdette az ostromállapotot.
Délután felgyújtották a jezsuiták itboUJtt. A jezsuiták templomát és zárdáját petróleummal leöntötték és ff/gyújtották. Eddig tlz katolikus rendházat gyújtottak fel Madridban.
Petrivente község borzalmas éjszakája
Hétfőre virradóra nagy tOz pusztított a községben — Hat ház porrá égett — Egy anya majdnem bennégett gyermekével együtt — Megrázó jelenetek a katasztrófa színhelyén — Gyujtogatásra gyanakszanak
Nagykanizsa, május 11
(Saját munkatársunktól) Borzalmas tűzvész pusztított vasárnapról hétfőre virradó éj|el a közeli Petrivente községben, ahol a tűz 6 családot telt hajléktalanná. Hélfőn délután a Zalai Közlöny munkatársa au\'ón ment kl a tűzvész színhelyére.
Az e\'dugott kis köz-iéget a rossz ut miatt csak nagy kerülővel, Sze-petneken, Sormáson és Rigyáczon át lehet megközelíteni. Az u. n. Imrehegyi kapun tért le autónk az országútról, innen egy köves ut vezet a községbe. Alig érllnk be és hagyjuk el az első házakéi, amikor szörnyű valóságában elénk tárulnak
a borzalmas pusztítás nyomai.
A véss sslafielyéii
A hal, földig leégett ház helyén, férfiak, asszonyok és gyermekek ke-tesgélnek az üszkös romok között. A megszenesedelt gerendák még hétfőn este 7 órakor Is füstölögtek Az érkezőt! azonnal körülfogják a kor-mosaicu hajléktalanok, akiknek szemében még most is ott tükröződik az áléll éjszaka minden borzalma.
A Zalai Közlöny munkatársa többeket kihallgatott a szerencsétlen családok közül, akiknek előadása szerint a következőkép történt a szörnyű tűzvész :
A Kórosultakat álmukban lepte meg a tüx
Mint faluhelyen szokás, Petrlven-tén Is már vasárnap este 8 óra tájban elpihenlek az emberek, hogy hétfőn reggel ujult erővel fogjanak a munkához. Káka István is aludni tért a feleségével együll, amikor fél 9 óra tájban arra lelt figyelmes, hogy valami ég az udvarban.
Kirohant a tűztől megvilágított udvarra és megdöbbenve_iálla, hogy ugy a saját, mint a szomszédos, egybeépített Kálecz József pajtája lángokban áll. A két, zsúppal fedett pajta tetejéről
hatalmas lángok csaptak fel. A baji csak letézle a nagy szél, amely
néhány pillanat múlva tüzes zsarátnokkal borította el a szomszédos házak, pajták és Istállók tetejét is.
Néhány peic alatt az egész község talpon volt, hogy segllsen a bajba|uloltakon. Mire az oltás megkezdődött, addigra már Kurencsl
István, özv. Kálecz Józsefné, Kálecz István, Matek András és Kariovecz Istvánné portája is lángokban állolt. A szinte bűnös könnyelműséggel
egymáshoz épített zsupptetős házak, pajták és Istállók szinte eltűntek a hatalmas lángtengerben,1
amely messzi bevilágította az éjszakát. Még Nagykanizsáról Is leheléit látni a hatalmas tüzel.
A petrivente! lüzollóság amikor látta, hogy nem tud megbirkózni a lángokkal, segítséget kért a szomszédos községektől, ugy hogy rövidesen a semjénházl, Szurda-majori és tólszenbnártoni lüzollóság Ib megérkezett a tűz színhelyére.
Hiábavaló volt az egyesített tűzoltóság minden erőlködése,
a hatalmas széllel szemben lehetetlennek bizonyult az emberi erő, meii
fél 10 órakor Korcsmáros Tamás pajtájára és istállójára Is rászállolt a vörös kakas. Miután teljesen meddő leli volna felvenni a harcot az egyre erősbödő lángok ellen,
a tűzoltók minden erejűket a környező, veszélyeztetett házak mentésére fordították
Rodek Máilon zsupplelős hárán volt a sor. Ezt érték volna el legelőször a lángok. A tűzoltók meg-fezilelt eiővel láttak neki a zsupp-lelő lebontásának és ezzel sikerűit Is meggátolniok a tűz továbbterjedéséi.
Egy anya ma/dnem bennégett a gyermekével
Borzalmas jelenetek játszódtak a Itlz színhelyén. Az álmukból felvert, megriadt emberek félőrülten ro hanták fői és alá az égő
házak között. Mindenki meg akarta menteni az Ingóságait és sokan vollak, akik még az égő házba is visszarohantak,
csakhogy kimentsenek egy-kél ruhadarabol, vagy értékesebb holmit a lángok köztll.
álmukban, re/UK ígIbíí égv/t a fidz
Kurenczl István gazdálkodó házában lakik, illetve lakotl Horváth József napszámos családja. Vasárnap é||el csak Horválhné volt otthon a 4 éves kisfiával együtt. Mind a ketten mélyen aludtak már a tűz kitörésekor és csak a későbbi nagy lármára ébredlek fel. Ekkor már nemcsak a fejűk felelt égett a ház, hanem az udvarra vezető deszkaajtó Is lángolt. A házbeliek egészen megfeledkeztek Horválhékról a nagy zűrzavarban. Horválhné szerencsére nem vesztette el a fejét, hanem
magára és kisfiára terítve egy vizes kendőt, kirohant az égő házból. Alig tett azonban néhány lépest, a nagy füsttől és izgalomtól ájultan esett össze.
Szerencsére a lüzollók észrevették és kimentették az anyát gyermekével együll a lángok közül. Hétfft délig puaztHott a tOz A tűzoltók és a község lakossága egész éjszaka megfeszített erővel dolgozott. Hajnali 5 órára sikerűit gátat vélni a tüz továbbterjedésének, az oltási munkálatok azonban hétfőn délben érlek csak végei. Az üszkös romok azonban n^ég az esti óráktan is füstölögtek.
Héifőn délben érkezeit a községbe Szilágyi Lajos tólszenlmártonl körjegyző és a murakereszluri csendőrség egy Járőre, hogy felvegyék a Jegyzökönyvet. Kém István községi bíró házában gyűllek össze a károsullak, ahol mindenik jegyzőkönyvbe mondta a vallomását. A hat csalidnak úgyszólván mindene odaveszett. Szerlncsérc a házak biztosilva voltak. A kár meghaladja a 20.000 pengői. Az emberek sirva diktálják jegyzőkönyvbe a vallomásaikat.
A murakereszluri csendőrség most Mi igyekszik megállapítani, hogy mi okozhatta a tüzel ?
Gyujtoga\'ásra gyanakszanak Késő este van, amikor beszállunk
ZALAI R02LÓNY
I9áá má|u» 13.
az autóba. Mellettünk áll Horváth Józsefné éa 4 é\\es kisfia. Egyszer csak megrángatja az anyja kötényét. — Álmos vagyok, menjünk aludni.
Az anyja elfordul és könnyet töröl a szeméből. Hová vigye a gyermekét ma éjszakára? Talán a jószívű emberek megszánják és fedél alá engedik.
Dávid Magyar József

Brland elfogadta a jelölést az elnökségre
Páris, május 11 (Éjszzkal rádiójelentés) Brland a köztársaság elnökévé való jelölést elfogadta.
Ma Mt« zárul
• nagysikerű izép művészeti kiállít**
Erkölcsi, de meg anyagi siker dolgában is váratlan eseményként zárul ma, kedden esle 7 órakor a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör állal rendezeti szépművészeti kiállítás a Polgári Egylet emeleti nagytermében, ahol még egész napon át megtekinthető.
Tegnap, hétfőn délután 6 órakor Péchl Ptlch Dezső tanár, a kiállítás müvéBZ- csoport egyik legerőteljesebb és legeredetibb művész egyénisége, tárlatvezetö előadást tartott, amelynek keretében a szépszámú érdeklődök minden rétege állal érthetően magyarázta végig a tárlat anyagát és a belőlük kiolvasható stílus különbségeket.
liMHáris A nagykanizsai méteorolAglal meg Ügyeld Jelentések : Héllón a Mméruk■ Ut \\ Keggel 7 órakor +126, délután 2 inkor -(-17 4, este 9 órakor +12 6
Felhőzet: Reggel és délben turult, eite tinta égboltozat
SUUrány: Reggel és délben észak, elte északkeleti szél.
(P.JuMkal rOdUJettniit) A ■alaorotó-alal latint laUntti Vállo.d.n f.lhSa MS, méraékatt éaaakka-latl lé»éra—láaaal, •■)■■ hatya-kaa klHbk siporsklkksl, nappal lényagaa UeáHtlis sélkll, éjjal aa addigiad! arSaabb la-
haiásMt.
HANGOS URANIO
Május 18., hadd
l egszebb némalllm-emlékUnk az ujszere-léstl hingoekiférettel:
Olga Caefyova és Hanm StUve
a tó&zercpben
ítél a Dnyeszter
A felfordult Oroszorszig napjaiból 10 lejezeibtn.
Szerelem nélkül
• NEM, NEM, SOHA I
Nagykanizsa lakossága követelte a békeszerződés revízióját és az elrablott területek visszaadását
Országos revíziós nagygyűlés Zrínyi Miklós városában — Istentisztelet és könyörgés a templomban a régi határok visszaállításért - A Muraközi Szövetség és a Revíziós Liga szónokai — Távirat Bethlen miniszterelnökhöz és tiltakozás a genfi Népszövetségnél
„Vlssxa fogunk ml még menni Muraközbe t"
gés: tegyen vége a szenvedésnek és jöjjön el egy Jobb sors. De ennek a jobb sors eljövetelének a föakadí-lya a békediktátum. Első feladatunk, hogy nemzetünk boldogulása elöl ez minél előbb bekövetkezzék. Közé\'e-lünk vezérel járják az utat a diktátum megváltoztatásához, de a vezé-
V lg Játék 8 (elvonásban
Nagykanizsa, május 11 Manlleszlácló: amelyhez Nagykanizsa minden lakosa elhozta a maga szivét és Imádságos lelkületéi, magyar bánalát és hazafiul érzéseit. Amikor leomlottak a válaszfalak és nem volt sem osztály, sem rang, sem felekezet: csak magyar. Szenvedő, gyötrődő, vergődő, éhhalálra iléll osztályosai a trianoni pusztában haladóknak. Mikor minden magyar szív osazedobbant és minden magyar lélek egybefonódott. A nagy és szent magyar testvérülésnek felmagasztosult pillanatai, mikor a közös fájdulom egygyé kovácsolta a város minden fiát, hogy egy ha\'almas jajkiáltást, egy vészes sikolyt hallasson a sötét magyar éjszakából a művelt nemzetek fiaihoz, hogy igazságot szolgáltassanak egy Igazságtalanul pjrba sujtol! dicső nemzet népének...
Szép volt, lelkei megrázó és mégis felemelő, erösllő, bizalmat, reményt keltő a vasárnapi országos reviziós nagygyűlés Nagykanizsán, amikor Zrinyi ősi városának népe felemelle tiltakozó szavát a négy égtáj felé, hogy egy eltiport nemzet nevében lelem élje tiltakozó szavát a népszövetségi areopághoi és követelte a legnagyobb Igazságtalanság repará-cióját: elrablott területeinek visszaadását, rabtestvéreinek felszabadítását...
Nehéz volt ezen a napon ott a 20 as hősök szobra elölt könnytele-itül végighallgatni a magyar keserűség és tiltakozás szívig ható, megrázó szavalt.
Im/einílMMieleí a templomban
A nagykanizsai országos revíziós nagygyűlés Istentisztelettel vette kezdetét, amit a plébániatemplomban P. Deák Szulpic gvardián-piébános tartott. A templom zsúfolásig meglelt ájtatos közönséggé\'. Az első padsorok fenntartva a hivatalos köröknek, a testülelek képviselőinek és a budapesti vendégeknek. A várost dr. Krátky István polgármester képviselte. A Muraközi Szövetséget Molnár Dezső nyug. altábornagy, a Magyar Reviziós Ligái dr. Peér Oyula Iró és dr. I.lnner Jenő dr. nyug. polgármester élén egy központi küldöttség. A szentmise alatt P. Deák hosszabb szentbeszédben rámutatott a nagy magyar tragédiára, majd mise végén megrázó könyörgéssel fordult a magyarok Istenéhez, hogy tekint-
sen le népére és adja vissza a magyarok hazájának elrablott területeit. Az istentisztelet a nemzeti imádsággal fejeződölt be.
Earak a OonvédaMobor előtt
Fél 12 óra lehetett, amikor a revíziós nagygyűlést rendező Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnöksége, a notabilitások és a fővárosi vendégek a templomból a 20 as honvéd-emlékműhöz értek, amelynek baloldalán ízlésesen díszített emelvényt állil\'aloll, az előkelőségek részére. A terel teljesen betöltötte az óriási közönség, Iskolák, tanintézetek tanáraik vezetésével, testületek és egyesületek zászlóik alatl,
vitézek, frontharcosok és a közönség beláthatatlan tömege Mintha a szobor kél alakja — apa és flu — megelevenedett és izmaik megfeszüllek volna. Az egész népsokaság arcán kemény dac: Nem, nem soha I Minden szem odaszegeződőlt, amikor a nagy csendben megszólalt az Iparlestü.eli Dalárda és ünnepélyes lélekkel rázendített Parti Lajos tanár, karnagy vezénylete alatt a Hi siekegyre.
Megkw<d«dlk a nagygyIlié*
Dr PHhál Viktor felsőházi tag, kir. kormánjfőtanácsos megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy Magyarország a szenvedésnek országa,
reknek tudniuk kell, hogy mögöttük egy egész nemzel áll.
A Marakitel SmUvelmég Minolta
Dr. Peér Gyula a Muraközi ét Vendvidéki Szövetség szónoka kezdette meg ezután beszédét. Azl a közmondás\', hogy M igyarországon kívül nincs boldogság, nincs élet, most akként kellene megváltoztatni:
Magyarországon belül nincsen élet De Magyarország éln^akar. Magyar országnak ezt az élniakarását dokumentálja ez a mai nagygyűlés. Ma hirdeti ezt az éinlakarást a Revíziós Liga. Az eltő hangot ismét a Muraközi Szövetség adja meg. Hiszen bennünket elsősorban a Muraköz elrablása érdekel. Tizenegy éve lesz, hogy egy rongyos csapat átkelt a varazsdi hidon, hogy elfoglalja a magyar területet. A Muraközi Szövetség nem óhajt ma mást, mint üdvözletet küldeni a Mura másik partjára:
— Ahogy ti dolgoztok, uijy küzdünk ml it.
ahonnan ma (elhangzik a könyörül mzo fogunk ml még menni Muroköabe
Isten bennünket ugy segélyjen I
Az Ipartestületi Dalárda ezután énekszámot adott elő, a (öle megszokott hangulatossággal.
— szól az evangélium, mondta, hál kérhetünk ml mást, mini
Magyarország feltámadását? E hó 18-án Isméi összeül Oenfben a népszövetségi tanács, hogy folytassa azl a hallgató politikát, amelyet évek óta folytat a nemzeti kisebbségek dolgában. Budapest népe 17-én a genfi megnyitás előtti napon a Szabadságiéren az elszakított részek szobrai elé vonul, hogy demostrálja azl, hogy
ebbe a békébe bele nem nyugszunk.
/I RenlaMs Cíga sxOnoUa
Dr. Llnner jenö nyug. polgármester a Magyar R:vizlós Liga szónoka kezdette meg nagy beszídíl. Mindenekelőtt Herczeg Ferenc üdvözletét tolmácsolta Nagykanizsa közönségének. Kérjetek és megadatik nektek
És minden városban, minden faluban szintén demonstrálnak, hogy petíció alakjában nyújtsák be ezl a genfi népszövetségnek. Dj Magyar országon kívül Németország, Bulgária és az amerikai magyarok Is ugyanígy Jognak d monstrálnl. Husz millió nép él a győzők diktátuma éa erőszaka alatt, lehetetlen, hogy Oenfben süketfQlekre találjon a tllta kozás.
Peér ezután Ismerteti a Reviziós Liga munkáját. Utal Rothermere lord Ismeretes cikkére .Magyarországnak helye a nap alall". (Éljenzik Rolhermeret). Akkor kezdte meg működését a Magyar Revíziós Liga. Mert Rolherme lord megmondotta ugyan, hogy Magyarországnak helye van a nap alatt, de ezt a helyei nekünk kl kell küzdenünk.
De a Revíziós Liga kiment a kűl-
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyóay vize
■ hagyaairaa oaapadékot l.loldja éa tlyaaak kép.Sdéaét maaakadélyoaaa . ■ raaaa*. n , . „ , _ . . fájdalmakat aaagaadntatl • ..a.- éa h«lyaghaiaeakat alté.alít a oakorbatagak gyigy Itala Uzletvezetöség: Budapaat, V., Zoltán-lltoa 8.
KÖZLÖNY__»_
A volt 48-as bajtársak ezredflnnepélye Badapesten hősi halottainak emlékére
1931 máiul 12
ZALAI
földre Is. Tudósokkal feldolgoilalta Magyarország vízrajzi, földrajzi hely-zelél, történelmi mulljál, viszonyát, ezeket szélkOldötle a világ, minden nemzete kiválóságainak és tényezőinek.
És Igy tudomást szerzett a ktll/öld arról, hogy milyen Igazságtalanság történt Magyarországgal.
Mikor átfdlík a magyar aláírások százezreit Rolhermerenek, az kijelentene a magyar nép képvlselfilnek.
amíg Magyarorszáp nem vívja kl a maga Igazságát.
Ne gondoljuk — folytatta dr. Peér — hogy a Revíziós Liga munkája irrevelíns. A magyar kormány békerevlzlós követeléseit csak ugy érvényesítheti a kellő súllyal, hogyha az egész nemzet háta mögött áll.
Utal Benes nemrégen telt kijelentésére, hogy n m hiszi, hogy Magyarország határainak „némi" megváltoztatása segíteni foj Magyarország helyzetén.
hogy mindaddig nem fog nyugodni,
NekOnk nem „némi" kiegészítés; a régi halárok kellenek éi addig nem lesz béke Európában, amíg a magyar lobogó ismét a csorbítatlan régi határok felett nem leng
a nagygyűlés Oaiároxalt favaalaial
Dr. Szabó Zsigmond járási tisztiorvos, a Muraközi Szövetség nagykanizsai elnöke, előterjesztette a következő h.lározall javaslatokat:
I. A Muraközi Szövetség tűrhetetlenül ragaszkodik a történelmi drága határokhoz és ha kell a legnagyobb áldozatokra Is hajlandó. A népgyűlés a legteljesebb bizalommal várja a kormánytól, hogy Muraköz népének ezen óhaját minden rendelkezésére álló eszközzel előmozdítsa. E Javaslat küldessék táviratilag a magyar kormányelnökhöz.
A 2. határozati javaslat hosszabb Indokolással követeli a békeszerződés revízióját Európa békéje\' érdekében.
Ezt francia szöveggel a népszövetséghez Genfbe kaldik.
A nagygyűlés egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatokat.
Zalaegerazog, május 11 Ma délelőtt fél 10 órakor kezdődőit meg a kisgyűlés Oyömörey György főispán elnöklete alatt. Zemplén vármegye átiratát, hogy bélyegezzék meg Móricz Zsigmondot, Brandl főjegyző terjesztette elő. Farkas Kálmán az ügynek napirendről való levélelet javasolta. Ugyanezt Koller István is. Ezzel szemben Pehm József apátplébános elismerte ugyan Móricz kvalitásalt és azt hogy érdemei vannak Móricz Zsigmondnak, de Móricz Zsigmond súlyos bűnt követelt el, visszaélt a nemzet bizalmával — hangsúlyozta.
Móricz Zsigmond nagyobbat vétett, mint a cseh katonák a kezük leitartásával. Retorziót kér.
A kisgyűlés több felszólalás után elfogadta Pehm apát indítványát, amit holnap a közgyűlés is fog tárgyalni.
A kisgyűlés tudomásul vette az alispán tárgyalásait a zalai pénzintézetekkel egy 300.000 pengő függő kölcsön felvétele tárgyában, hat hónapra 9.5 százalék kamat mellett. A vármegye vagyonának egy része hadlkölcsönben fekszik, de a kisgyűlés reméli, hogy valorizáció folytán megkapja azt. Nagykanizsa város
Mind két táviratot dr. Pllhál Viktor felsőházi tag Irta alá.
VávVvlö-iávIrai Beifilennek és Hercxegnctc
Ma|d dr. Szabó Indítványára a nagygyűlés gróf Bethlen Islván miniszterelnököt és Herczeg Ferencet táviratilag üdvözölte.
A nagygyűlés, amely rendkívül gyu|ló hstásu voll és a legteljesebb mértékben sikerűit, dr. Pllhál Viktor zárószavalval véget é t.
És felcsendüli az Ipartestületi dalárok ajkán a magyar szív min leni magával ragadó erejével:
...Áldjon vagy verjen sors keze.
Itt élned és meghalnod kell
És mintha a Murán.tulról a lágy májusi szellő áthozta volna rabmagyarok sóhajtását, az Édesanyához kívánkozó gyermekek imádságát, amely a felhőkön kérésziül áttört az égbe, az igazságosság Istenéhez, a magyarok Istenéhez. (B. R.)
az eddigi 25 000 pengő beszálláso-lási díj felemelését kérte45000 pengőre. A kisgyűlés elutasította. Majd kisebb ügyekre került a sor.
— Az Ingyen Autó Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Egyedárusitó Szabó Antal sportüzlete, kapható még Teutsch Qusztáv drogériájában.
Budapest, május 11
(Saját tudósítónktól) Vasárnap tartotta Nigykanizsa egykori háziezrede a volt 48-as ezred nagy ezredünnepélyét Budapesten az ezred megdicsőült bajái sálnak emlékére. Meg kell hagyni, a rendezőség nagyszerű munkát végzett, mert olyan ünnepély voll, amely felejthetetlen lesz mindazok lelkében, akik ott voltak és felidézték rövid néhány órára ben-sejükben a dicsőséges mullal.
A bajtársak már szombaton jöttek össze nagyszámban, Nagykanizsáról és Zilából számosan Jöttek fel, családjaikkal is. A Budai Vígadóban jö\'lek össze a bajtársiasság és együvé-tarlozás jegyében.
Vasárnap szakadt az eső, de a 48-asok mindennek dacára a hadtörténelmi muzeum előtt felálltak sorba és hajadonfővel köszöntötték a voll 48-asok a dicsőséges ezred-zászlót. Majd a zászlóval az élén, a rendörzenekar kíséretével vonult fel a menet, amelyben nagyon sok egykori magasrangu tiszt volt. Egész szakaszt telt ki azoknak a rendőröknek a száma, akik egykor azt ezredben szolgáltak.
A szép menetnek dacára a kedvezőtlen Időnek nagyon sok nézője voll a várban.
A Mátyás templomban ünnepi Istentisztelet voll, melyet a volt ezred tábori lelkésze zágorhidi Czlgány Oyula dióskáli esperes tartott. Evangéliumkor az ezred másik voll tábori lelkésze Bán Jenő kormányfötanácsos ünnepi szentbeszédet mondott, amelyben végigkísérte utján a világháború 48-as hőseif.
Mise alatt Sugár Viktor karnagy, voll 48-as őrnagy Demény Dezső .Szegedi miséjét" vezényelte. A templomot zsúfolásig megtöltötte a sokaság. A katonai és polgári hatóságok, a volt ezred tagjai és hozzátartozóik.
Ugyancsak zuhogó esőben, zeneszóval, diszmenetben vitték vissza az ezredzászlót a hadtörténelmi mu-zeumba.
Istentisztelet után a Névleien Hős emlékét megkoszorúzták, úgyszintén Petőfi szobrát Is. Mindkét helyen Pacor József nyűg. altábornagy, volt 48-as ezredparancsnok mondott költői szárnyalású beszédet. Az emlékekel megkoszorúzták a Bécsben élő bajtársak is.
D.ilhen bajrtrsi ebéd voll a Budai Vigadóban. — Mikor mindannyian egy testvéri érzésben összeforrlak. Az első felköszöntöt vitéz Pacor József ny. altábornagy mondotta a kormánv/óra. Az ünnepi megemlékezést Flnla Józsrf mondotta a tőle megszokott melegséggel és alapossággal. Felszólallak még Kratochwlll nyug. altábornagy, Zslfkovlcs nyug. tábornok, Kunslaedler igazgató, vitéz Lendváry és többen.
A volt ezred lisztjei közül sokan táviratilag üdvözölték az ünnepélyt. Külföldről is sok távirat érkezeti. Zilavármegye nevében Bődy Zoltán alispán küldött táviratot, Nagykanizsa nevében dr. Krátky István polgármester, úgyszintén Nagykanizsa válos országgyűlési képviselője, dr. Kállay Tibor is.
Ebéd alatt a rendőrzenekar hangversenyezett. Különös meglepetés volt, hogy a zenekar erre az alkalomra betanulta a 48-as gy. e. indulóját.
A legközelebbi czredünnepélyt akkor akarják megtartani, amikor Nagykanizsán fölállítják bc ezred hőseinek emlékművét...
— TOz pusztított a lengyel-tótll gőzmalomban. Szombaton reggel mintegy 10 000 pengős tűzkár érte a lengyeltóti! Tóth-We gőzmalom tulajdonosát. A generátorból kicsapódó gáz felgyújtotta a gépházat, amellyel együtt a szénraktár is leégeti. A tűzoltóság a község lakólnak aegilségével csak másfélórás megfeszített munka ulán tudott gátat vetni a pusztító lángoknak.
StrémKároly
cég
közli, hogy két éves vágású,
száraz, la cserhasábla ... P 44 20
, li tölgyhaiábfa P 49 —
„ la cierdoroDgfa P 34 —
„ lalplslergáci P 25 60 „ II. oszt. ioroig
(fejsz, b.tla) ..........P 19 80
mindt\'n 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol há/hoz szólítva.
Ezen kivételes olcsó árat csupán junius hó clse|éig való leszállításra és készpénzfizetés mellett tar juk.
Aprított la niV 100 kg. vételénél P 2 50 házhoz szálliiva, 1C0 kg.-kint. !
Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába juitassa. (Sugár-ul 20. sz. Telefon 127.)
Tudja Ön, hogy mi a manna?
Manna Afrikában termő, mellékeli ábra szerinti gyümölcs, melynek mérsékelt élvezése enyhe, kellemes hashajtó hatással jár. Használata ugy történik, hogy a külső, fás héja el lesz tivoliivá egy darabon, miáltal előtűnik a gyümölcs, a manna. Ez a fekete masszaszerü anyag le lesz szopogatva a keményebb hártyaszerű magházról, igen kellemes ize van és este szükséglet szerint 6-8 lapocska élvezete reggelre enyhe hatást idéz elő, sokak szerint a legmakacsabb természetű embereknél is, miáltal a felesleges anyagokat a belekből eltávolítja.
Sokan szükségletből, sokan soványltás céljából használják, azonban bárki kipróbálja, csak a legjobb elismeréssel nyilatkozik róla, annál Is inkább, mert ez nent gyógyszer, hanem természetes gyümölcs.
Teaaék megpróbálni, "2I háláé les* érte.
Kipblí: Hnszel és Frledenthal fitzit is ueaegrteieiketö*lrci
Zalamegye klsgyOlése Móricz Zsigmond ellen
A kisgyűlés elutasította Nagykanizsa beszállásolásl összegének felemelését
ZALAI KÖZLÖNY
MODERN RUHAFESTŐ és VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
«
MAPI HÍREK
NAPIREND
Május 18, hadd
Rózn. katolikus; Pongrác. PtolesUna: Pongrác. Izraelita : Ijar hó 2.V,
Városi Muzeüra ós Könyvtár nyílva csütörtökön és vasárnap délelóll 10-tői 12 óráig
Gyógyszertárt íjjell szolgálat: I. bó végéig sz .Őrangyal- gjógyeieitíi Deák-tér 12.
Hangot Uránia. .ítél a Dnyeszter-, a felfordult Oroizorsiá^ napjaitól. ,Sze telem nélklU-, vlgláték.
Qózttrdő nyitva reggel 6 ólától eat< I Óráig (MIK, aaerds, pintek délután, kedden egész nap nőknek). Tel,: í-lí.
— A május 15-én életbelépő uj menetrendet olvasóink tájékoztatására már lapunk mai számában közzé tettük.
— A József Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja május 16-án, szombaton délután 6 órakor, a városháza kis tanácstermében Lrlja XXVI. évi rendes közgyűlését. A tárgysorozaton elnOkl megnyitó, titkári, orvosi, pénztárosi jelentés és esetleges indítványok szerepelnek.
— Anyák napja. Az esós hűvös vasárnap délután miatt a Rozgonyi-ulcai tornaterembe szorult a II kör-zetl elemi iskola gyönyörűen előkészített szabad-téri anyák-napja ünnepélye. Igy Is azonban, a szorongásig zsúfolt terem hirtelen improvizált, kicsi dobogójtn, gondolaiában és megrendezésében (ulóbbl fő ként N. Kun René érdeme) nagyon hatásos, kedves voll elemistálnk ünnepsége. Kezdődőit a gyermekkar éuekével (vezette Olrgasch Dezső), majd Hemmert Dudus kedvesen, szépen pro\'ógot szavalt. Szines, változatos, szép volt az .Anyák könnye" és a .Legenda" c. egyfelvonásosok előadása, amiben az apróságok egész tömegei vonulnak lel, mind gondosan betanítva, öilöztetve és bátran, okosan, értelmesen. Lukács József hitoktató Unnrpl besiéde költői szár nyakat kapott, amikor kifejtette az édesanya fogalmát és jelentőségél. Szem nem maradt szárazon a beszéd alatt. A gyermekek énekszámai közt az egyfelvonásos-betélek Kettlng Fe-reoc cseagó-bongó kompozíciói FUó Ferenc, a fáradhatatlan agilitásu igazgató záróbeszéde a gyermekek és szülők sziveihez talált utat és a Stefánia Anya és Csecsemóvédőt ismertette. Az előadást kedden délután 3 órakor az Iskolaudvaron megismétlik s ugyanekkor az árvák kimennek édesanyjuk sírjaihoz és arra virágot tesznek.
= Eljegyzések. Lorschy Frlcit (Kaposvár) eljegyezte Lukács Vilmos gyógyszerész (Nagykanizsa) (Minden külön értesítés helyett.)
Radó Magdát, Radó Róbert fa-kereskedő leányát, Kotoriban, eljegyezte Neuberger Leó oki. mérnök, építési vállalkozó, Zagreb. (Minden külön értesítés helyett.)
— A mai nagy anyagtorlódás miatt kimaradt hirésludósilóianya--gol lapunk holnapi számában kö-
öljuk.
— UJ trafik nyílt Kanizsán.
Babochay György Sugár ut 2. szám alatti házában napok óla tartó átala-kllási munkálatok u\'án vasárnap reggel uj trafik nyílt, melynek Fatér Kalus urleány, Fatér Mihály ismert nagykanizsai építőmester leánya a tulajdonosa. A szalongarnllurával ízlésesen berendezel! uj trafiknak már az első napon rengeteg látogatója akadt.
— A kórházi kápolna céljaira Kjátky Tibi 5, Sípos Józstf 5 Relner Márlonné 5 pcgől adományozod a szerkesztőség utján.
— Meghívó. Az OMKE nagykanizsai kerülete f. hó 17 éti d. e. 11 órakor tartja rendes évi közgyűlését a városháza nagytenn ben, melyre a t. tagokat tiszteletiéi meghívja az Elnökség. — Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó 2. Titkári jelentés, a zárszámadások és a jövő évi kö\'tség előirányzat előterjesztése. 3. A löldteherrindezési törvénv ismertelése. 4. Esetleges indilványok. (Az Indítványok leg-hbb 2 nappal a kö/gyüles elítt Írásban benyújtandók.)
— Hatósági szemle a Pannónia szállodában. A teljesen kész Sugárul! Pannónia szállodában most volt a halótági szemle, amelyen részt vettek a város, a tűzoltóság, a mérnöki hivatal, a rendőrség, slb. képviselői. A bizottság behatóan megszemlélte a modern kényelemmel ellátott uj nagykanizsai szállodát és éttermei és legteljesebb elismerését fejezte ki a látottak felelt Kiss Ernő szállodatulajdonosnak. Az uj szálloda már a legközelebbi napokban megnyílik.
— A rokkantak majálisát május 14-re halasztották.
— A K\'prómHviWt májusi azimo. A dr. Gyöngyösi Nándor Bzerkosztérió-beu mogjo\'enő „Képzőművészet" folyóirat szenzációsan szóp számában kitűnően sikerült lllusz.lráolókbnn kapunk Impressziót O.encz J.\'nioe értékes művészetéről. A cikkek élén Kernstok Károly mélyen azántó. fogalmakat tlr-ztázó fejtegetését tnláljuk Dogma és szabadság n művészetben ctmen. Kőszegi Lássló Az építészeti és díszítő stílusok áttekintése elmen Irt egy szemináriumi tanulmányt, dr Dénes Tibor pedig a müél-vező lélektanáról tesz Igen érdekes meg állapításokat. Meillngor Dezső festőművész a vtdékl intlvószok budapesti kiállításának ettzméjéhoz szól hozzá. A nívós folyóirat óvna előfizetési dija 24 P. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: V. Katona József u. 27.
— Országos vásár. Nemeshelés község országos állat és kirakodó vásárát május 13-án tartja meg.
— Egy zalaegerszegi kereskedő heresóval megmérgezte magát. Szombaton hajnalban 3 és 4 óra között egy rendőr a zalaegerszegi Várkertben a Deák szobor melleit egy padon holtan találta Klement Ede 45 éves mészkereskedő\'. Mellelte a padon egy poharat találtak, melynek alapján megállapították, hogy heresóval mérgezte meg magát. Az élelunt kereskedő levelet hagyott hátra, amelyben azt Irta, hogy vagyoni és családi okok mlatl követte el az öngyilkosságot.
Uram I Gondoljon a forró nyári napokra! Rthavásznak — indanlrénnel fea\'ve, garantáltan színtartó nyári uri ruhának a leghálásabb — nagy választékban Schlllznél.
UUdrolfnnkM/Oen. tae fcUUi-fak nózuranke/ IdecenlMS.
_ 193). május 12.
SZÍNHÁZ
Orand Hotel
Vasárnap délután voll az első prózai bemulató a kanizsai színház idei szezonjábán. öiőm volt látni, hogy a megindulás piósában is a legjobb közönség-euspiciumok mellett történt : a nizötér jól meglelt, különben pedig egyáltalán nem keltette a vasárnap délután benyomását.
Az érdeklődési darab és előadás egyaránt a legteljesebb mértékben megérdemelte. A prózai együttesben is történ ek változások, ezek azonban nem hdgytak ürt maguk után az ensemhlc tavalyi összeállításához képeal. (Állítólag az opeielt-együltes sem az igazi formáját játszotta a megnyitó előadáson, mert Viola Mar-
Sit súlyos operáció ulán van, Nagy láborl p;dig épen azon a napon — mint ezt uiólag halljuk — súlyos gyász érte.)
Paul Frank kitűnő vígjátéka szellemes, vidáin, ötletes kavarodás egy előkelő hotelben egy gyönyörű asz-szuny miatt csinált számla körül. Elejétől végig f.iss, derűs humor, helyzeteiben és alakjaiban egyaránt.
Az együttes jó volt. Székelyhldy Adrién a nagyvilági nőt magálól-érlelődő clegánciával, az eléggé változatos szerep minden részében beszéd- és mozgás lölényes biztonságával alakította U| cmb-:r;a prózában Bognár Elek, akinek debut-je pompásan sikerült, A bursikóz humor gazdag skáláj ú bontotta ki kedvesen megformált, pillanatra cl nem túlzott alitkilasban. Blhary Nándor, mint mindig, a kacagás középpontja volt, de az operett-komikum eszközeit vígjátékban némileg egyszerűsítenie nem ártana. Hilk, finom, elegáns figura voll Bűnky Róbert és Danis Jenő két pénzfejeJelme. Nagy Imre ismét kitűnő voll. A rendezés sikerüli, gondos. __(bl)
A színház) Iroda hírei
Lehullt ti « rezgönyárfe levele (ope-rottbeiuutttlú). Erdélyi Mihály és Szántó Mihály, n „Hazudik a muzsikaszó" és .Mintha álom volna" operoltok szerzőjének legújabb mitve, a „Lehullott a rezgőiiyátfa levele" körűi bemutatóra ma keuden esle. Az operettek közt ralit-dlg Hlágert Jelont Erdélyi Mihály ul munkája s ez a hangulatos, BzépzenéJU operett különösen slkcrUlt. Viola Margit, llarozos Irén, ligry Berta, Blhary Nán dor, Kréiuer Ferenc, v. Uáuky Róbort, Csergő István, Orbán Viola, Nagy Imre, Téglassy Kmml, Szemollty Endre, Koll-ner József viszik diadalmas sikerre ezt n szépséges oporettet.
Eleseiéit ember — Fodor O-zkár fellépté el Bónyl Adorján Irodalmi remekműve a budnpestt Nomzeti Színház mtl-Bordttrnbla. Külön ajánlásra nem Is hzo-rult az „Elcserélt ember", oz a szlvet-fogó gyönyörűséges magyar történet. A darab főszerepéhon Fodor Oszkár kivételes művészete ragyog, mlg a női lő szerep Székelyhldv Adrién drámai Iiőb-nőnek brlllláns alakítása. Vasa Irmn, Orbán Viola, Foleky Klári, v. Bánky Hóbort, ligry Berta, Danis Jonő, Krómer Forenc éa Szókelv Dezsőko, a kedves kisgyermekszereplő kezeiben vannak a fontos szerepek. A darab premierjén Bónyl Adorján, a szerző személyesen vett részt és a lognagyobb elragadtatással nyilatkozott a fővárosi színvonala olőadásról
Csilrörlökő.t délután — mórsókolthely-árakkal Bakonyi Károly ós Kálmán Imro megható szépségű magyar operettje, az Obsl\'os köríti színre.
Csűlö t.lkÖT este - Lehullott s rezgő-nyárfj levele operettujdonság van műsoron.
Heti műsor: Keddon osto: Lehullott a rozgőuyárla
lovelo, operett. Szerdán esto: Az elcserélt ember, Fodor Oszkár felléptével. Csütörtökön délután: Obsitos, operett. Csütörtökön osto: Lehullott a rezgő-
nyárfn levele, oporett. Pénteken osto: Jullust éjszaka, vígjáték
csak felnőtteknek. Szombaton este: Az okos mama. ope-rottbemutató.
HERCEG
ESTERHÁZY PÁL
BÜSAÍOBTARAHAK NAGYKANIZSAI LfHMTI
a.aa! HORTHY MIK LÓS-UT 2.
Weeokendezák nb. figyelmébe ajánjuk: kiválóan finom, sm«a-bixható, minden tárgyilagos kritikát kibiró, aloaá és állandóan fplaa
hentesáru «• felvágottakra
10 dkg. „Esterházy" rtklám kolbász ..............................20 fillér
10 dkg. .Esterházy" nyári Weeckend-szalámi ..................36 fillér
10 dkg. .Esterházy" csemege finom füstölt szalonna ... 26 fillér
10 dkg. .Esterházy" nyelves disznósa|t ........................28 HIHr
10 dkg. .Esterházy" finom párisi (Parieer)........................30 fl lér
10 dkg. .Eslerházy" vegyes felvágott finom ..................40 filléríől
10 dkg. „Eslerházy" császárhus ... ... ............44 fj||ér
10 dkg. „Esterházy" vendégsonka................................48 fillér
10 dkg. „Esterházy" göngyöltsonka (Rollsonka)..................50 fillér
10 dkg. „E(terh4zy" gépsonka ....................................70 fj||ír
10 dkg. „Esterházy" gyógysonka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér
1 pár „Eslerházy" óriási csemege virslii...... ............28 fillér
1931. iM|us H
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Gigászi és pompás küzdelem után az NTE gyóxStt a veretlen Póosi VSK bajnokcsapata ellen
A kanizsai birkózók várakozáson felQI szerepeltek Zalaegerszegen a vármegyei versenyen — Gólzápor volt a levente labdarugó mérkőzéseken — Profiligában az Újpest és a
Hungária vereséget szenvedtek
NTE—PVSK 5:2 (3i 1) nyujlott. Csvndor kapus kevés dolgát
gól ■ á 18-ik percben meg Is Öletik Farkas keresztbombájából.
Végre megtört a jég. Amire 01 évig hiába várlak a drukkerok, vasárnap délután megtörtént. Olyan Imponáló ts olyan fölényes módon, hogy Végre összeolvadt a közönség kedvenc csapatával és 90 percig olyan szép, olyan lenytlgözfi futball-játékban gyönyörködheteit, hogy sokáig emlékezetes lesz. Egész nap borús, esőre hajló idö volt, melyet még az északi szél is kedvezőtlenné tett. Ez meg Is látszol) a mérkőzés látogatottságán, mert a derby jellegű mérkőzésnek nagyon kevés nézője volt Választásnál NTE-nek kedvez a szerencse és Így a pécsi csapatnak kell szél ellen kezdeni a játékot
A labda elindításakor már lálszott, hogy élvezetes, szép mérkőzés lesz, mert rögtön az NTE lendül láma dásba & egymásután három olyan szép támadást vezet a pécsi kapu ellen, hogy csak a szerencse és a jól védő kapus menti meg hálóját a góltól. A 11 lk percben van csak pécsi lámadás, mely eredménnyel Is jár. Bedekovics balösszekötő lövését Csondor kiüti és a kipattant labdái véletlen folytán Jankovlcs pécsi játékos góllá értékesíti. Tipikus szerencse gól. 0:1.
Nem sokáig örülhetnek a pécsiek a vezetésnek, meri Farkas átmegy a pécsi védelmen és helyezeti gólt rug. Kiegyenlítettünk, 1:1.
Az NTE halfsora szuverén ur a pályán. Szebbnél-szebb, szemet gyO-. nyOrkOdtető akciók peregnek le a nézők előli, minden pillanatban érik
szü!
2:1. Már vezetünk Is.
Az Iram folyton fokozódik Hiába a nagy sár, hiába az elleniéi védelme, nem tudják az NTE láma dásokat meggátolni. A 20-ik percben újra Pam révén 01 a labda a pécsi hálóban. 3it.
Csak szórványosan jutnak el a pécslek az NTE térfelébe, de akkor ls oly erőtlenek a támadásaik, hogy az NTE jól funkcionáló védelmének könnyű őket visszaverni A 38-ik percben már mindenki ujabb gólt vár, de a gyönyörűen kitörő Jakubec helyezett labdáját egy sárcsomó eltéríti rendelletésl helyéről. Igy a félidő végéig nincs eredmény.
A szünetben a kanizsai drukkerok hada nagyon Izgatott. Mindenki azt vátja, hogy a második félidőben majd a szél állal segített pécil csapat lesz fölényben. Ugy látszik, hogy drukkeroknak volt igazuk, mert alig kezdik meg a játékot, Pozsgal pécsflátékos gólt rug a kanizsai kapuba. 3:2.
A közönség (mely közben a kívül állók beeresztésével megszaporodik) a csapat hatalmas biztatására kezd és ennek folytán oly gyilkos iram van 10 percig, hogy ez teljesen elkészíti a pécsi csapatot. Az NTE közben átcsoportosít, aminek meg Is van az eredménye, mert a balszélen sántikáló Antal Farkas átadását a meglepeti pécsi védelem mellett gólba helyezi. 4:2.
Most már biztos a meccs, bár Farkas bombaerejű lövése a kapu mellett suhan el. A 40 lk percben Farkas lövése állítja be a végeredményt. 5:2.
A* NTE minden játékosa kiválót
jól végezte. Engellelter újra bebizonyította, hogy a bekk poszton van a helye, mert ugy a rúgásai, mini szerelése a legjobb bekkek sorába emeli. Kenessel II. a szokottnál gyengébb voll, de menli az, hogy sérülten játszotta végig a mérkőzést. Velldk sokat javult. A csupa tűz és csupa sziv Radlcs az egész mérkőzés folyamán egyik leghasznosabb tagja volt csapatának. Kudich bebizonyította újra, hogy halljátékos. Farkas a jobbszélen fénykorára emlékeztető formáról leit tanúbizonyságot mert ugy gyllkoserclü lövései, mint lefutásai és beadásai mind hasznára vollak csapatának. Jakubec már régen nem volt Ilyen jó. Testcselei, szélre adott labdái a legjobb csatárjátékosra vallottak. Nagy része van az eredmény kialakulásában. Olngl ugy centerhalfban, mini centerben csapata legjobb embere voll. Pum nagyon sokat és sglllsan dolgozott végig. Antal az első félidőben csúnya rúgást kapott, ami nem engedte képességeinek teljes érvényre jutását.
Dacára az öt gólnak, a pécsi csa pat legjobb embere Szarka kapus volt. A bekkek nem ludlák az NTE fokozódó ostromait fenntartani, halfsor belefulladt a nagy sárba és a sok munkába. A kerület legjobb csatársora megbénult az NTE jól játszó védelmével szemben. Csak Pozsgal és Bedekovics igyekezete emlithelő fel. Spltzer biró működésével mindkét fél meg volt elégedve, lisztét hibátlanul látta el.
Nyilatkozatok: Offenbeck (Kaprlc) az NTE helyettes Intézője: Nagyon boldog vasárnapot szerzett csapatom. Így még nem láttam őket játszani. Annyira Örülök, hogy képtelen va-gyok egyelőre többet beszélni. Majd talán holnap a korzón.
Hermes, kerületi kapitány, a PVSK intézője: Amitől előre féltem, be-kövelkezetl. Az NTE megérdemelten vette el csapalomlól a büszke veretlen jelzői, ma a kerület leg|obb kondícióban levő csapatának tartom.
(H. I)
Vasárnapi eredmények
I. liga:
Ferencváros—Hungária 4:1 (3:1). Az első percben fellángolt Igazi Fradi lendület biztos és fölényes győzelemre vilte a zöld-fehéreket.
Bocskai-Újpest 4:3 (4:2). A Bocskai nagy lelkesedéssel és fénykorára emlékeztető stílusban megérdemelten győzött a formáján alul játszó újpestiek ellen.
Sabárla—Nemzeti 0:0. Kispest— Vasas5:3, Budai 11—Pécs-Baranya 2:1.
II. liga:
VAC—Soroksár 3:1, Józsefváros -Bak 4:3, Maglód—Megyer 6:3, Terézváros—Rákospalota 2:1, Somogy—Kossuth 5 :0, Attila—Turul
Délnyugati alosztály:
SzAK—Dvoge 3:1, DVAC—PAC 3:0, PEAC—KTSE 4:1.
Leventebajnokl mérkőzések eredményei
I. osztály:
Kiskanizsai Levente—Teleki 1:0
(0:0). 13 FC—Bocskai 15:0 (5:0). Egyetértés-KAOSz 2:0 (1:0).
It. osztály:
Ékszerész—Hunyadi 2:0 (0:0). Barakk—Kossuth 18:0 (6:0). Bástya -Törekvés 8:0 (4:0)
NemzetkOzI:
Magyar—Cseh amatőrválogatolt
5:2(3:1).
A kanizsai birkozégárda fényes szereplése Zalaegerszegen
A Zalaegerszegi Move SE rendezésében bonyolították le Zalavárinc-gye ezévi birkozóbajnokságalt szép s*ámu közönség elöli, akik közOtt olt láttuk a megye számos előkelő ségét.
A kanizsai gárda 12 lagból állott. A megyéből összesen 34 versenyző veit részt a küzdelmekben, tehál jelen volt Zalavármegye valamennyi számottevő birkózója.
A versenyt 5 súlycsoportban rendezték meg, 4 súlycsoportban szép és nivós küzdelmek után a nagy kanizsai birkózók kerüllek, mint elsők, győztesként ki.
Részletes eredmények:
Légsúly: 1. Vukán (Nagykanizsai levente), 2. Kovács (Tapolca), 3. Horváth (Zalaegerszeg).
Pehelysúly: 1. Molnár (NTE), 2. Schermann (NTE), 3. Tislér (Nagy kanizsai levente).
Könnyűsúly: 1. Tarabó (NTE), 2. Barát (Zalaegerszeg), 3. Meyllnger (Zalaegerszeg).
Kisközépsúly: 1. Fenyves (NTE), 2. Barlnecz (Tapo\'ci), 3. Scheier (Nagykanizsai levente).
Nagyközépsúly: 1 Buza (Tapolca), 2. Hite. (Nagykanizsai levente), 3. Tanlcs (Zalaegerszeg).
A győztesek éremdljazáson kivül értékes tiszteletdíjakat kaptak.
A verseny mintaszerűen voll lebonyolítva, a versenyvezelői tisztet Kollarlts, az NTE szakosztály vezetője töltötte be.
(A leventelabdarugó szOvetaég)
intézőbizottsága ma tartja ülését, melyre a lagok teljes számú megjelenését kéri az Elnökség.
TenaézTttisás
Basa Hssav. 77-ea 14 93 -1509. 78-aa 1510 -15 20, 79-ea 1530 1560 80-ai 15 40-1575, danául 77-ea 14-75 -14 90 78-aa 1491-1505. T9-ea 1515-1580 M-as 15 25 Ifi\'40 Rzzi 1450- 480 lak árpa \'8 50 -18 75, sOrárpa 1950-2000 vat 21 75 22 00, tenjtart tt 1540 -
15 70, daiitluil 14 80 -1500, repce —\'--
- -, korpa 14 50 14 ?5
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, (aii, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kllogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oyüjtötcicp: Horthy Mlklós-ut & Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Bágyait, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a természetes „Feraao lOlSef" keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi kisérlelek folyamán bebizonyult, hogy a Fereae léssel vlz szellemi munkásoknál, neurasz-ténlás embereknél és betege .kedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és béltlszliló szer. A Fereae léuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszer-üzletekben kapható.
TŐZSDE
Külföldi alacsonyabb jegyzések hatása alall a mai értéktőzsdén lanyha az irányzat. A lanyhaság az összes vezetőpapirokra kiterjedt, amelyek közül egyes értékek régenlálott mély ponlra estek vissza. A tőzadeidő későbbi folyamán kisebb vásárlásokra került a sor. A hangulat kissé megjavult és magasabb árfolyamok kerültek felszínre. Később a hivatalos berlini nyitási árfolyamok közzététele után, amelyek Jóval alacsonyabb árfolyamokról számoltak be, az Irányzat Ismét ellanyhult. — Fixkama-tozásu papitok piacán csekély forgalom metlell Inkább kínálót jelentkezett. Valuta és devizapiacon nem voll emlltéare méltó változás.
jUrtett zárlat
Pírle 20-28\'/!, London KiWi, Newyork 51885, B/ílaael 72 15, Milano 27181/1, Madrid 52-29, Amaleiűam 208 S0. Uetün 12358, Wkti 78 02, Holla 3-J6, Kra^í 15-87, Vano 5820, Badapett 80-81 Salfrid 9-i2"/u. ankaraa,
zt
Regedei viz
nemcsak kitűnő borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeBzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király u.2l

I Megbízható és nagyon jó cslraképességü
főzelék-é« virágmagvak,
hollandiai
virághagymak éi gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Szupert osilit. Thomas-sallak, Mésinit rögén, Kállfó, Méazsalélrom, Callel salétrom, stb. atb.) különféle
gyümölcsfa permetező-
szerek, Futor Pekk
Erötakarmányok
atb. stb. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mai, műtrágya, termény és nSvény-védflazerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 130.
I
ZALAI KÖZLÖNY
a 1981. május 28.
j Rlwwfl \\juje tor^-m*"
valutAk "i,
Angol I. I7-78-T7-93 ^m^t. 3M9-WJ7J BaSafr. 79*50 79 90 Bfipáí 147 \'0-10 CMbk. If>*88 >700 Bellin !16 35-138 75 rMnk. 153*15-153*75 Brtaatal 79*607985 Dinár 1001-10*09 Dollár 570 30-573 30 Prtaddl. W-30-»60 Holl. 729*70-330*70 Lengyel 63-90-64 30 Un 3*M-S*43
Un 412-4\'8 Líra 29 90-10*20 Márka 138*15 13675 Norrfs 153-30-153 90
IcWn. 80*37 60*77 Svájci 1.110-20 110*60 Ivédk. 153*5015410
3 40-3*42 Kopanh. 163*30 153 70 • ■ 37*84-27*92 58 00-6100 29-96-30*06 Nawror 57380-74*10 Ovxlo IC330 153 70 8*37-33 44 ÍW5-1700
___ 4-18-4-I7
Stockh. 153*50-03-90 Varsó 64*10-64*30 Wfm 80*52 80*77 ZÍfcb 110*37-110 67
Sertésrásár
Felhaltál 6640, eladatlan 832. - Oaő-rendtl 1*15— 1*16. aiadett 1*18 1*18, aiade\'t Meép 1*13—1*14. kPanjffl 1*02-1*08, Uí renrfl öreg 1*06—1*10, U-od rerido tk<( 0*96—1 00 angol atl\'dó 1*10-1*20, naloua > agyban 1*18-1*20, i»lr 1*38 0*00, hta 1 40-1*86. azalonnéa lélMrtéa 1*46—1-54.
Kiadja: Dálzalal Kyoaáa és Lapldaéé Vállalat, linhiioáL
Felelő* kiadó: Zalai Károly, interurbán telelőn i Nwykaaifaa A az.
APBÓHTPBETjSEK
Htrd.Uaak B (Bt) paM< |M«I|W ■Ital ■ lalaatagaa Wn|»lH», aaámUaia atkarlláaa «á.»H allra Maalaaátk
1, valamint l/l llterea Urea Qvagakal veaa Muazel éi Frledenlhal caemegekerea
kedéae.___2187
Bá\'mlty élléat elvállalnék 300 P óvadékkal. Om: Caányt Liaztó u. 21. 219J
Négyazobáa paikettáa, url, komtorloa utcai lakáa a belvároaban, ugyanott egy 2 szobás udvari lakát auguaztua 1-ére hladé. Bővebbet Lenk lürÓdében. 2081
Egáaa Ullaka|árala, • á|taa, tlaab, knlaraiatt aioka azonnalra
kiadó. Maityar nlca 10. 2219
RéxgAlío kénpor,
legolcióbban lapható Hirach és Szegé cégnél.
u, raffia, íűtrágya
JAgaaakrény megvételre keretek — Vlda Itlsierkereakedő 2191
raaaltlMlarak, kasérérak kéül* lése, jívlláia. - Nád&lékfonáa Illésnél, Eriiébet léi 13. 2176
•■•Mai Inra, Zrínyi ■toa it. Tatafon SSS. Köiponll lOléa, vízvezeték, csatornává.*, igéazségtlgyl berendelés, épület éa dtazmü bádogoe munkák vállalata. Minden e izakmába vágó munkálatok tervezése éa kivitelezése azavatoa-aággal, ■ lego.caébb árban. Rtktárou fürdő* éa ülökidak, háztaitásl bádogáruk. Mlnla-raklár (Urdótioba llb. berendelésre. 1Í85
lóházból vakS flu fizetéssel laMláwk (elvétetik Bruncalcr Jánoanát, Jóiael ló-herceg ul 27._______3198
Kla** azonnalra vagy 15-re egy sio-báa, konyhás lakáa Ha|oár ut 31 \'latL Bővebbet Széchenyi-tér «»7
GALLÉROKAT
Inga*vliban tisztit
KOVAP-D badapesli feilígyár.
K Sión be Járatú kalaraaalt azoba aion* nal kiadó Batthyány-utca 3. -2251
Keretek megvételre eny azétazedheló \' izekrényt Fő-ul 16. Hái-^ 2252
tszr"
Urlházban Iztetea abádkoaftt kapható. Clm a kiadóban. 1757
■laul* azép kétszobáa, előszobái lakái azonnalra éa egy liéiazobás auguulu\'ra. Zrínyi Mlklóaulol 16 azám 2754
Raktár átalakítás
végett az Összes raktáron levő granH éa mérvény árul ■sját árban kiárusllom. Továbbá sírbolt, slrszegély és az összes temetői munkákat olcsón vállalom. Teljes tisztelettel
Kovács József
•kl. kifaratá-asatar.
Király-utca 33. sím
2697/1931 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Olrlner Antal Ügyvéd által képviseli Drobnl\'ach Vttmoa javára 150 pengó tóke éa löbb kövrtetéa éa járulékai erejéig nagykanizsai klr. jlráai Iróaág 1930 évi 2697/1930. tzámu végzéaével elrendelt klclégttéal végrehajtáa folytán végre|ia|-táal aienvedóiól 1931. évi márdui hó 12-éa lefoglalt 1210 pengőre becafllt Ingótágokra a nagykanlzaal klr. |áráeblró-aág fenti llitnu végzéaével a* árveréa elrendeltetvén, annak aa 1908. évi XU. t c 20 S-a alapján aa alább mtfaaveiell s a foglalási jegyzőkönyvből ki nrm tűnő máa foglaltat *k javára la az árveréa megtartásét elreadelem, de eaak arra aa esetre, ha kielégítést joguk ma la lenaáll éa ha ellenük halaaztó hatályú Igénykereeet lolya maiba nincs, végr. azenv. lakásán, Blletében Nagykanizsán, barakkl malomban a netán űzetett öaazeg tevonáaával leendő megtartására halándóul 1931. évi májna hó 20-lk napjának délelőtt 10 órája Űzetik kl. amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, Wertbelm szekrény atb. s egyéb kwóaigokit a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, etetleg becaaron alul la el logom adni még akkor U, In a be|elentó léi a helyszínén nem lelennék meg, ha caak ellenkező ktvánaigot Irátban nem nyilvánít. Nagykanliaa, 1931. évi áprllU hó 30 án.
HaAn Oyula s. k. klr. blr. váareballó, i»a mint bírósági kiküldőit.
Minden rádióhallgatónak üicnemt
Ha rádiójára panasz van,
felvilágosításra van szüksége, — ha máshol is szerezte be készülékét —
Szabó György rádiólaboratoriuma
Üzletemben készséggel és díjtalanul szolgál szaktanáccsal, olcsón vállal javitást, átalakitást.
Forduljon bizalommal cégemhez:
f i r (i i | lenver* ét íjKirtá™ isokereikeééi
izabo Untai rM,6;r;r:rw
Vonat UáfU A vonat wroe Budapestről Indul Nagykáhr-zaára érkezik Vonít lilmi neme rasBaanapsr rol Indul || érkezik
216 202 >212 Mlf 204) Szem. v. Oyv. Szam-v. Szem. v. Szem. v Oyv. 23*30 7*50 6*40 7*30 1415 18*19 6*45 11*35 13*20 13*20 20*3 S 22*14 211 201 213 315 215b 203 235 Szem. v. Oyv. Szem. v. Szem. v. Szem. v. Oyv. Vegyea 0*39 6*35 9*45 14*29 15-00 17*45 18*10 8:25 10-15 16*55 21*00 ■ 31*10 \' 31*40 3008 •
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság (azelőtt Déli Vasnt)
MENETRENDJE
Nagykanizsa álloaáira érkesí ál » onuaa laitló Toutokrél. Érvényes ■ 1931. évi rnéjus hé 18-t8l.
pokon, IX\'1-ISI naponta köil. . , ,
2. A 212/b V/15-tót VlII/31-lg caak vaaár- és ünnepnapokon közlekedik Bndapeat-
Székea^hérvár^kOiOU.^^ Nlgy|t,n|IM_Budapeet kózOtt VIU/31-lg caak hétköznapokon,
IX/I-IÓI naponta közlekedik.
4. A 215/0 sz. vonat Nagykanizsa-Budapest köiölt Vtll/31-lg, da caak vaaár- és ünnepnapokon közlekedik
íTa 235 sr. vonat caak BalalonizenlgyOrgy állomásig közlekedik azemélyiaálK-láaaal. A vonalnál caak U. éa III. oaztályu kocáik vannak.
216/312. aa. vonaloknál U-lll out. ktcal fut Budapeat D. V.-Zala««nM Wafltt. 202. „ . étkező éa III. o. kocll Budapeit-Pragerakolg V/I5-Vl/I5-Ig.
a kocil Budapeat—Trleate V/I5-1X/I5-W. . . . Splttal MMIilllteraee Vt/lo-IX/tO lg. . . , Rogalka Slattna VI/15-K/IWf. . . . VIlTach VWr-DWJ*. „ . . VenUmJglIa IX 16-tól, . . . Trieat „ . . Róma.
. Venezla. . „ , Orado lX/13-lg. . „ , Fiume lX\'14-to. __ . Fiume lX/14-lg
Budapest—Fiume között a hálókocai Indul Bodape.tról satrdán, pénteken, vasárnap. 204/201. az. vonaloknál étkezókocil fut Nagykanliaa—Budapeat között
Siófok—Lepsény
202. az. vonatnál l-ll
203. 202. 202. 202.
204. 204 204. 204. 304. 204.
III.
i—a—in. i—11—ui. ii—in. ii-iit. i—ii—iii-i—ii. hálókocai l-lt-III.
U—III. hálókocsi
-ra-prar*
A 125. éa a 130. 81. slnautóbuiz vonalok ciak VWl—IX 6-lg közlekednek. Nagykanizsa—Szombathely-Ágfalva 0 H.—WIen S. B.
■TCSEFT 1 \' ■ ""\'--L — ■3 ud
. im.vl] 5*00
312 Özem. vJ 7*00 320 Szem. vl 1350 302 [Oyv. J 16*30
306 Slnauló 20*45
UZcsET
érkezil
14*44
21*40
Szem. v. Stnautó Oyv. Szem. v. Szem. v.
|McaMI
8-10 10*59 16*40

\'912 Szem. * 914
Közvetlen kocsik: 312. az, vonatnál ll-IU. oazt. kocsi Nagykanizsa—Wien S. B. közölt. 2 6/312. „ „ 11-111. „ „ Budaneal—Zalaegerazeg köaölt 9017302.\' „ I—II—III. „ „ Oalek-WIen S B. kllzBtt
901/303. „ » 11-111..........................S. B. köiílt
901/302. . , 1—II—111- „ . SuS ik—Frantlakovv I (Franzeabad) £01/302. , . 1—11—111. „ „ SuSak—Warsawa, (Varao, Lengyeloraa)
Nagykanizsa—Barcs—Péet \' Hick-W-tBarcaral Pécsre! T II Pácáról I Baicaról II a^yM-rtl MJ jérkezlkjférkezik |] Indul I Inrfrl
7*50 I líS
Oyv.
Vegy. v.
441 II 6**11
9*40 || 11*40
1346 I 15*3\'
18*05 I 21*25
-m
14*17 17*34
Szem. v. Vegy. v. || 7*50 Oyv. || 12 21
Szem. v. II 18*15
14*14 20*49
13*36 IW5 32*10
Közvetlen kocsik: A 912/915. az. vonatokkal I-U-1II. o. kocsi Nagykanliaa—Péet Miótt, a WM>1 vonatokkal Inló közvetlen kocáik ugyanazok, mint a Nagykanliaa—Wien S, a vtazooylal alattlak.
Nagykanizsa—Csáktornya (Cakovec)—Maribor g. I.
[Nagytant \' Csák iliaárót Ind. nyára Siem v-t—íft ";
Caáktor Mirlb érk éik.
202 10yv. 224 Szem. v. 204
11*55 13*30 2244
ww
13 15 14*55 0*14
Tíl I5*rr I7*4< 3-25
1 Tílaílb
___I Ind.
2Ő1 Idyv. 221 HSiem.v. 201 |Oyv.
9*34 1T14 20*55
223 llSzem.v. || I Közvéllen kocsik: A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204. nárau vonatoknál ugyanazok, mint a Iludapeat-Nig^kanizM vlaionyiat alattiak
(■dartbor gtk > közölt
223 , 224. námu vonato\'r közvetlen vonalok Nagykanliaa - Marburg
Nagykanizsaiak taiélkazéhalya az
István király Szálloda
Btidapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202-43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lap-a hivatkozik 20Vo engeáményt kapnak. Központi fíl\'és, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komiort.
Nromatott • Mlialai Nyomd, és Lapkiadó Vállalatnálüüykaulzsán. (Felelő. Ozletvezetö* 2,ui Károlyi.
.. i >...» n !•*•-
17. évfolyam 107. uám
Nagykanizsa, 1931. május 13, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sladteaitóacu: nappal Suíár-nt 2, í)|e] Fó«t 6.
Kiadóhivatal: Píol 5. alám. Kantbelyl Sókkladdhtratat: Koaa«th-»tó ML
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElttUetáal ára : tgy bóta I ptngó M Bllb. TekJ°«: { Kiadóhivatal 78.,\'k<Íít£l^lKí
Gazdasági viták
Beható gazdasági viták folynak Magyaroitzigon és világszerte mindenütt. A gazdasági válság példátlan mélysége fölkeltette mind szélesebb kOrök figyelmét az élet legfontosabb problémára: a mindennapi kenyér iránt és a jogi és politikai kérdések helyét az illetékes fóruinokon mindenütt a létfenntartás kérdései foglalják ti
Nálunk a torvényhozásban s a vármegyék és városok gyüléstermelben Is állandóan napirenden van a gazdasági kérdés A vezetésre hivatoll tényezők lelkiismeretes f\'gyelemmel kisérik az ország lakosságának súlyos gondjait és nagy odaadással keresik és kuta\'ják a módozatait annak, hogy miként lehetne s létért való küzdelem nehézségeit enyhíteni, a gondokat aptszlanl, a terhek viseléséi a válságos időben megkönnyíteni. Pillanatnyilag ugyan felbukkan! a közeli választások lehetősége a magyar közélel színpadán, ez a kérdés azonban csík a hivatásos politikusokat Izgatja, a nagyközönséget ázonban kevésbé érdeklL A mindennapi kenyér gondja mindennél Jobban lekStl a polgárság szélet rétegeinek érdeklődését.
Most a képviselőházban a költségvetési tárgyalás sorozata minden részletre kihaló, helyes világításba jut a kormány tevékenysége, A költségvetési vitában Is az eszmecsere anyagát főképen a gazdasági helyzet szolgáltatja. A kormány taglalnak előadásaiból kitűnik, milyen erőfeszítéseket tettek minden egyts gazdasági ágazat költségvetésére. A kormány a mezőgazdaságnak, továbbá ál iparnak éi a kereskedelemnek mlndenrendd segítséget és támogatást nyújtott: annyit, amennyit előteremleni az adott nehéz viszonyok közötl egyáltalán lehetséges voll Szociális téren is a kormány mindent a Világon elkövetelt és minden lehetőséget kimerített a megszorullak életlehetőségének előmozdítására, Sok szríz millióra rug az az ősszeg, amelyei a kormány eddig közmunkákra és a különböző gazdasági ágazatok felsegitésére fordított.
Tárgyilagos alapon el kell ismerni, hogy nem képzelhető olyan magyar kormány, amely ennél többel tudott volna lenni a hazai gazdaság érdekében. Sít, szinte emberfeletti erőfeszítés kelleit ahhoz, hogy a kormány oly bámuUos, soko\'dalu tevékenységet tudott kifejteni a gazdasági Válság súlyos kihatásainak ellensúlyozására.
A külloidön a német-osztrák vámunió problémája foglalja le a gazdasági kölök figyelmét. A gazdasági és politikai viták Európa minden államában e n .gyfontossSgu kérdés körül forogn. k, amelynek eidöltétől függ az európai gazdaságnak jövő alakulása. Legközelebb Q;nf tárgyalja a vámunióra vonatkozó német-osztrák tervezetet kél fórumon : az eu\'ópai tanu\'mányl bizottságban egyrészt, a népszövetségi tanácsban
másrészt.
A hadállások ismeretesek. Franciaország és Csehszlovákia a leghatározottabb ellenzés álláspontján áll. Anglia a közvelllő szerepét jálsza. Olaszország inkább támogat|a, mini ellenzi a tervezetei A kisantant felfogása megoszlik. A semleges államok örülnek, hogy mégis csak történik valami, ami alkalmas arra, hogy kiragadja Európái a gazdasági les-pedésból. Magyarország, amelynek csatlakozása, vagy nem csatlakozása nagy súllyal esik az események mérlegébe, minden Irányban várakozó
álláspontot foglal el. Szárazon tartja a puskaporé*.
A magyar kormány bölcsessége majd meg fogja találni a keliö pillanatot, amikor kiléphet mai óvatos, figyelő, mérlegelő tartózkodásából, hogy hathatósan megvédje Magyarország gazdasági érdekeit. Ebben a részben tökéletesen megbízhatunk Bethlen István politikai éleslátásában, amely eddig mindig fényesen bevált, amely nemzetközi relációban meglapozta az ország tekintélyét és a külpolitikai sikerek egész sorozatát biztosította az ország számára.
Az egész világon szét kér vasárnap a magyarság raviziés Ugye
Magyarországon, Olaszországban, Ausztriában, Hollandiában, Bulgáriában és Amerikában lesznek tiltakozó gyűlések
Madarász István a munkások szónoka fognak beszélni. Az Országos Dalos Szövetség 1200 taggal vesz részt a nagygyűlésen.
Ntw/orkban országos nagygyűlés lesz, amelyen Amerika minden városából küldöttségek jelennek meg. Amsterdamban is lesz revíziós gyűlés, amelyen a magyar-barát hollandok beszélnek. Olaszország 6 városában és Bécsben is lesz nagygyűlés, amelyet az Osztrák Revizlós Liga rendez. Bulgáriában szintén nagyszabású lüntelések és felvonulások lesznek.
Minden revíziós gyűlésről petíciókat küldenek Oenfbe a Népszövetséghez.
Budapest, május 12 (Éjszaka! rádiójelentés) Órárólórára jönnek a táviratok, levelek és küldöttségek a Magyar Revíziós Ligához a míjus 17 ikl országos és nemzetközi revizlós nagygyűléssel kapcsolatban. Erre a napra Tatabányáról 250 bányász megy Budapestre. A gyűlésen munkások, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, hivatalnokok vesznek részt, egyszóval egész Budapes\'. A Szabadság-téren lesz a gyűlés, amelyen Urmánczy Nándor, dr. Eckhardl Tibor, Szontagh Tamás, Olno Cuc-cettl olasz publicista, a bulgár nemzet kiküldötte, Eszterhás István az ifjúság szónoka, vitéz Rálkay Imre a frontharcosok kiküldötte, végül
A választójog kérdése dominált a belügyi tárca költségvetési tárgyalásán
ky: a titkottággal még nem szanáltak egyetlen orti i, nekünk gazdafájl függetlentégre kell fBrekednünk
ScHovtzky sem,
Budapest, május 12 A képviselőház kedden megkezdte a belügyi tárca köllségvelésének általános vitáját.
Szabó Sándor előadó hangsúlyozta beszédében, hogy a takaréko sági szempontokat a belügyi tárcánál Is érvényesítették, de minthogy a dologi kiadásokat nem igen lehet csökkenteni, a takarékosság inkább a személyi kiadásoknál érvényesül.
Ezután megkezdődött a vita, amely főleg választójogi kérdések körül forgott. Az ellenzék részéről többen sürgették a titkos választójogot, igy a szocialisták szónokai Szjlágyl Lajos és Pelrovácz Oyula a községek háztartásának rendezéséről szóló törvényjavaslat sürgős életbeléptetését kívánták.
országot
A délutáni ülésen Oaál Qjszton kijelentette, hogy a titkos választójog hive, mert csak az biztosil|a a polgárság politikai függetlenségét Adatokkal Ismertette, hogy a közigazgatási halóságok akadályokat gördiie-nek pártia szervezkedése elé. Kérte a belügyminisztert, hogy a .vidéki Napóleonokat" tanítsa törvénytiszteletre. A költségvetést nem fogadta el.
Oróf Apponyl Albert szólalt lel ezután a Ház általános llgvelme közben és a választójog kérdőével foglalkozott. Első kötelesség — mondolta, — hogy a népben fenntartsuk a blza\'mat a törvények Igazmondása és őszintesége irínl. Ezen a tudaton alapul a társadalom épületének szilárdsága és az egészséges nemzeti élet. Meg-
győződése neki is épp ugy, mint Oaál Oaszlonnak, hogy e nagy erkölcsi momentumoknak tiszteletbentartása a kormány lelkében ét. A mai választási rendszer azonban alkalmas arra, hogy aláássa a törvények őszinteségébe és szentségébe vetett bizalmat. Ezért emeli fel szavát az utolsó órában az ellen, az Ismételten elhangzóit kijelentés ellen, hogy a kormány a küszöbön álló választások előli nem szándékozik hozzányúlni a választójog kérdéséhez. Ha tőle függne,
nem távolltaná el a Bethlenkormányt, mert külpolitikai téren nagy sikerrel mOkOdlk.
Kéri a kormányt, szüntesse meg még a választások előtt az ajánlási rendszert, mert ennek elmulasztása valóban alapot adna arra a gyanúra, hqgy a kormány az ajánlási rendszerrel akarj 1 irányítani a választásokat. Elfogadta a költségvetést. a (MilUgymlnlaa/ar iialasaro Scltovszky Béla belügyminiszter válaszolva az elhangzollakra, kifejtette, hogy a mai Idő nem alkalmas a választójogi kérdés megoldására
Apponyinak sokban Igazad ad, de ma a tealilások idején a kormányzatnak elsősorban is a gazdasági függetlenségre és annak biztosítására kell törekednie. Titkos választójoggal még nein szanáltak egy országot sem.
A legközelebbi országgyűlési képviselőválasztást az 1925—2fi évi törvény szerint kivánja végrehajtani. Nem tudja, hogy mikor lesznek a választások, mert ennek kOzhlrrétételea Ház fel oszlatását vonja maga után. Ez pedig államfői jog és igy, amig a kormányzói feloszlató kéziratot nem leszi közé a kormány, addig nem mondhat semmit.
A Ház általánosságban elfogadta a belügyi tárca költségvetését.
Oál Jenő napirendre kérte tűzni azon javaslatát, amelyben Indítványozza, hogy csatlakozzék a Ház is a trianoni szerződés elleni országos demonstrációhoz
és ezen tiltakozásának a plénum előtt Is adjon kife|ezést.
Hegedűs Kálmán hangsúlyozta, hogy nincs senki a parlamentben, aki ne lenne áthalva a békeszerződés igazságtalanságától és ne kívánná annak revízióját.
A Ház ülése este fél 8 órakor ért vé^et.

ZALAI KOZI.ÖNV
lááÚL má[u« 13,
Spanyolországban a megvadult csőcselék kolostorokat rabol kl és gyújt fel
Minden városban kihirdették az ostromállapotot
Madrid, május 12 A fővárosban, Sevillában 6s Bll-baoban kisebb incidensek fordultak elő. A köztársaságiak összetűztek a szocialistákkal. Utcai harcok voltak, amelyeknek a polgári gárda beavatkozása vetett véget. Kommunistákat tartáztattak le, akik tervszerűen igyekeztek a zavargásokat előmozdítani. A felizgatott tömeg kolostorokat és zárdákat gyújtott fel. A kormány kihirdette az ostromállapotot. Zamora spanyol miniszterelnök ugy nyilatkozott, hogy a monarchisták kihívó viselkedése volt az oka a szenvedélyek kirobbanásának, amelyet természetesen kihasználtak a kommunista bujtogatók és a túlzó radikális elemek.
A lapok pártkülOnbség nélkül arra buzdítják a lakosságot, hogy támogassa a kormányt rendfenntartó munkájában. A kormány teljesen ura a helyzetnek.
A munkát mindenütt megkezdték. A stratégiai pontokon katonaaág áll ört, de eddig nem tortént rendzavarás.
Allcanté, má|ua 12 (Éjitakai rádiójeltnlis) A terrorista csapatok mar héUón este felgyújtották a jezsuiták rendházát. Az éjszaka folyamán még 7 zárdát gyújtottak lel. A püspöki palotára, annak kifosztása után égó csóvát vetettek. Hajnalban a katolikus iskolákra került sor. Reggel kihirdették az ostromállapotot a városban, mire helyreállt a rend.
Cadlx, máj ua 12 (Éjszakai rddiójelenlts) Az éjszaka folyamán 4 zárdát felgyújtott a caő-caelék. A köztársasági csapatok fegyverhasználatra kényszerültek. Az egész városban pánik urslkodik.
Forgalmiadé fázis-rendaiar
bór és textiláruknál
Budapest, május 12 Az OMKE küldöttségileg kereste fel kedden Wekerk Sándor pénzügyminisztert, hogy a forgalmiadó fázisrendszerét a bór és textiláruknál minél elöob léptesse életbe. Wekerle Sándor pénzügyminiszter válaszában közölte az érdekképviseletekkel, hogy a két árucikk fázlsrendszerének életbeléptetése rOvidesen megtörténik, szükségesük azonban bizonyos számítások, mert az államháztartás mai helyzete mellett arra kell törekedni, hogy a bevezetendó fázisrendszer ne jövedelmezzen kevesebbet a mai rendszernél.
A vármegye közgyűlése 220.000 pengő kölosön felvételét határozta el,
Zalavármegye Is megbélyegezte Móricz Zsigmond eljárásit
Zalaegerszeg, május 12
(Tudisitink tetefonjeientése) Zalavármegye torvényhatósága kedden tartotta évnegyedea rendes közgyűlését Oyömörey Oyörgy főispán elnöklete alatt. Megnyitó beszéde után Oyömörey főispán bejelentette, hogy a közgyűlés április 13-án hozott határozata értelmében táviratilag üdvözölte a jubilána Bethlen István gró! miniszterelnököt, akinek ezaikalom-mal is méltatta érdemeit.
Bejelentette továbbá a főispán, hogy dr. Kiss József megyei közigazgatást gyakornokot és KBves Ferenc ukleveles gazdát tb. szolgabliákká nevezte kl. A legnagyobb szeretel hangján üdvözölte ezután a közgyűlési teremben megjelent dr. Roll Nándor veszprémi megyéapüspOköt, akit arra kért, hogy folytassa továbbra is áldásos működését Zilamegyében, hogy itt minél teljesebb legyen az erkölcsi, vallási éj szellemi meg-ujhódás.
A balatonfüredi 100 éves fennállását ünneplő Kisfaludy Játékszín jelenlóségét méltatta ezután.
OyömOrey főispán felkérésére Mdzy Engelbert tihanyi apát ragyogó beszédben emlékezett meg a jubiláló színházról É.iékes beszédét teljes egészében megörökíteni rendelte a közgyűlés.
Az aiii-páni jelentések során Fried-rich István a megyében előforduló ebgarátdálkodáaokal és vesaHIségl eseteket telte szóvá. Papp Kálmán és Szabó Károly a zalai vicinális közlekedéséllek Javítását sürgették.
A felszólalásokra Bódy Zoltán alitpán válaszolt és kifejtette, hogy veszettség nem fordult elő a megyében az utóbbi Időben.
Szerecz János a közmunkavált-sággai kapcsolatban szólalt fel. Erre vona kozólag az alispán bejelentette, hogy a legközelebb tárgyalandó törvényjavaslat arányositini fogja a blr.okok nagyságához képest a köz-munkaváltságot és a teher ellen sem a kis-, sem a törpebirtokosoknak nem lesz okuk panaszra.
Az üresedésben lévő aljegyzői állásra Kiss József dr. tb. szolga-biiól választotta meg a köigjűlés.
Móricz Zsigmond ügyében, mlut jelentettük, a kisgyűlés azt az indítványt terjesztette a közgyűlés elé, hogy fogadja el Pehm József aplt-piebánoa javaslalát, amely szerint szigorúan megbélyegzi Móricz Zsigmond eljárását. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Javaslatot.
A vJrmegyei kölcsön ügyében elfogadta a kO;gyüiés a kisgyűlés javaslatát, amely szerint a tankok áital leiajánlott 350.000 pengőből egyelőre csak 220 000 p:ngő kölcsönt vesz fel a megye.
OyömOrey főispán me\'eg -zavakkal mondott köszönetet a nagykanizsai és zalaegerszegi bankoknak, amelyek a vármegye nehéz helyzetén teljes megértéssel segíteni igyekeznek. Hazafias magatar<ásuk nagy megnyugtatással sio\'gál a vármegye közönsége számára.
A közgyűlés délben 1 órakor ért véget.

ElvetemUlt gyuftogatóK dol-goatak "Petrlventén
A hajléktalanok haragosai között tetteseket — A csendőrök már moznak
Nagykanizsa, május 12 A vasárnap éjszakai borzalmas
tűzvész okozta Izgalmak lassan elülnek Petrivente községben. Az emberek még tárgyalják egymás között a szörnyű vész részleteit, de csak röviden már, mert mindenkit a mezőre szóiit a sürgős tavaszi munka. Csak a károsultak érzik naprólnapra erősebbin a hajléktalanság, a megtürtség keserűségeit.
Egyes családok még hétfőn a késő esti órákban Is éjszakai szállás ulán járlak és csak nagynehezen tudlak fedél alá jutni. A jószívű lakosság azonban megszánta a hajléktalanokat, akik részben rokonaiknál, részben Ismerőseiknél találtak menedéket.
A murakereszturl csendőrség járőre, amely hétfőn délben jelent meg a puszlitás színhelyén, még a keddi
keresi a csendőrség a a második napja nyo-községben
napol ls Pelrlventén töltötte. Már a második napja nyomoz a csendőrség, hogy világosságot derítsen a tűzvész keletkezésére.
A nyomozás során mind erösebbé válik az a gyanú, hogy gyuj\'ogatás történt. A csendőrök kedden Ismételten kihallgatták Kdiecz Istvánt és Kálecz Józsefei, mert a két telivér egymással szomszédos zsupptetós pajtája gyulladt ki először. A nyomozás azt Igyekszik kideríteni, hogy
kinek, vagy kiknek az érdekében állhatott a tűzvész okozása?
Ezért elsősorban a két gazdálkodó haragosait hillgatták ki a csendőrök, llymódon remélve nyomára jutni az elvetemült gyujlogatón ik.
Egészségét és vagyonát menti:
Ma választ elnBkBt a francia nemzetgyűlés
Pária, máj os 12 (Éjszakai rddlójelentés) A francia nemzetgyűlést ma, szerdán délután 2 órakor nyitja meg Versaillesben Doumer elnOk. A nemzetgyűlés egyetlen tárgya az elnökválasztás lesz. Az uj köztársasági elnök csak egy hónap múlva, tehát junlus 13-án foglalja el hivatalát.
A magyar külügyminiszter Oenfbe utazott
Budapest, május 12 Károlyi Oyula gróf külügyminiszter ma délben 1 órakor Oenfbe utazott, hogy résztvegyen az Európa bizottság előkészítő munkálataiban. Kíséretében vannak Tánczos Oábor nyűg lovassági tábornok, Nicki Alfréd rendkivflli követ és meghatalmazott miniszter, további báró Apor Oábor követségi tanácsos.
Passiójáték lesz Szegeden
Budajreet, május 12 Gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszternek az a szándéka, hogy a külföldön intézményessé vált szabadtéri játékokat hazánkban is meghonosítja. Erre a célra a szegedi fogadalmi templom tere kiválóan alkalmas. Terv szerint Junius 20. és 21-én előadják a magyar passiói.
Egy román bírót a nylit utcán agyonlőtt az apósa
Bukarest, május 12 (Éjszakai rddlójelentés) Nagy feltűnést kellő véres dráma játszódott le kedden délután Calaras városban, ahol Tanase törvényszéki bírót a nylit utcán agyonlőtte az apósa. Costachescu 8 revolverlövéssel végzett vejével. LeUitózlaiása alkalmával csak annyit volt hajlandó mondani, hogy családi okokból követte el teliét.
Keresnek egy nemxcí-küzl axélfrlazoat
Budapest, május 12 A zürichi rcndőrlgazgatóságtól ma délelőtt érdekca elfogatóparancs érkezett a főkapitányságra. A köröző-levél Crema Luigl olasz srármazásu veszedelmes nen zelkOzi szélhámos ellen szól, akinek annakidején már meggyűlt a baja a budapesti halóságokkal is.
Előkelő szállókban nagy lakosztályt bérelt egy állítólagos amerikai milliomos részére, nagyobb dollármennyiséget rendelt és a dollárokkal egyűlt olyan ügyesen eltűnt, hogy egyetlen esetben sem akadtak nyomára. A zürichi megkeresés alapján a főkapitányság megindította a nyomozást és megállapította, hogy a 37 éves, igen jó megjelenésű szélhámos másfél évvel ezeiőll Járt Budapesten.
niíííí: n^ves lakását szárazzá teszi az örökre biztosan haló „Biber-F", teljesen szagtalan fehér sz.cetelő anyaggal. Beszerezhető a legtöbb épülelfa.épitésianyag és festékkereskedésben
1931. iM|us H
r
ZALAI KÖZLÖNY
A kultuszminisztériumban kedvezően fogadták a nagykanizsai leányiskola ideiglenes megoldásának tervét
A polgármester felhívással fordul a szülőkhöz Nagykanizsa, május 12 mult napokban már i-mertettük
dr. Krátky István polgármester tervéi a nagykanizsai leányiskola ideiglenes megoldására vonatkozólag. Hogy a sztl\'ók, kaposvári mintára, egyesüli tbe tömörülve, miguk tartsák fenn az iskolát, m\'ndaddlg, amíg lihelsé-ges lesz a kultuszminisztérium an/agi támogatásával a kérdést véglegesen megoldani és megtelelő leányiskolái felépíteni.
Dr. Krátky István a kérdést dűlőre akarván vinni, a mull napokban felkereste a közoktatásügyi minisztérium Illetékes osztályának vezetőjét, aki a polgármester tervét nagy rokonszenvvel logadla és kilátásba helyezte a szükséges engedély megadását, ugy, hogy már a folyó évi Iskolaidény megkezdésekor a leányiskolái meg lehelne nyílni.
Értesülésünk szerint a polgármester a legközelebbi uapokban f:lhlv)st intéz a szülőkhöz, amelyben a kér-
dés megold isára, egyesületbe tömörülésre lógja őket felszólítani, hogy ily módon blzlosillassék az iskola fenntartása, kiadásainak fedezése. Az eddigiek szerint havonta kb 20 P esne egy szülőre, fenntartási hozzájárulás. Azonban minél több srűlő jelentkezik, illetve járalja az uj iskolába gyermekét, annál kevesebb jut havonta egy-egy szülőre.
Hogy milyen szükséges Nagykanizsának a leányiskola kérdésének megoldása, ha mlnd|árt idriglenes formában, azt nem szükséges a nagykanizsai szülőknek megmagyarázni, hiszen eddig más városba kellett gyermekeit elküldeni, távol magától, drága Internátus! dijakat fizetni. Mlg most havi 20 pengő fenntartási hozzájárulás lejében Itthon végezhetik el tanulmányaikat a gyermekek.
A polgármester tervét és annak kivitelét minden szülő csak a legnagyobb megértéssel lohadja.
keszthelyi Singer Salamon bünügyében törvényszék elnapolta a főtárgyalást
A sértett leány nem jelent meg a főtárgyaláson
Nagykanizsa, május 12
Jeleztük, hogy a nagykanizsai törvényszék mí|ui 11 re tüzle kl a főtárgyalás! a február 23. óta letartóztatásban levő keszthelyi helyszerzö, Singer Salamon Ismeretes bűnügyében. Singért foghízőr vezelte a hétfői főtárgy ilásra. Védője dr. Oyulal Béla nagykanizsai ügyvéd. Amikor az elnök a lanukat szólította, kiderült, hogy a sértett leány, Németh
Lujza nem jelent meg, noha idézést kapott. Oyulal védő ennek dacára kérte a tárgyalás megkezdését. Ezzel szemben vitéz Cslllaghy Oyörgy klr. vezetőügyész ellenezte a tárgyalásnak még a megkísérléséi Is, mert a sértett leány nélkül nem lehel tárgyalni. A bíróság rövid tanácskozás után helyi adott a klr. ügyész indítványának és a főtárgyalist elnapolta.
Sodrófával verte agyon az édesapját egy tótszentmártoni legény
Négy évi fegyházra ítélte a kanizsai törvényszék
Nagykanizsa, május 12
Szándékos emberölés bűntettével vádollan került, ma a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher-bünletőlanácsa elé Hederlcs Flórián tólszen\'márlonl gazdalegény, aki hat hét óta letartóztatásban van, mert édesapját: Hederlcs Flórián tótszentmártoni gazdaembert egy este sodrófával agyonverte. A fiatalember ugy néz ki, mlnllw csak nemrégen hagyta volna el az ismétlő-Iskolát és máris rettenetes bün terheli: saját ap|ának életét vette. Az e^ész tárgyalás alatt valami érthetetlen apitla vesz rajta erői, ugy, hogy még n legérzékenyebb jelenetek is hidegen hagyják.
Dr. Mutschenbacher elnök kérdéseire elmondja, hogy a dráms nap-jln az egész család a hegyen -dolgozott. Amikor este hazafelé mentek, velok szembe jövő falubeliek hirül hozták, hogy
az apja megverte az édesanyját.
Amikor azután odaértek házukhoz, lálla, hogy édesanyja künn slrf a ház előtt. Nem mert bemenni. Mikor megkérdezte tőle, hogy ml történt, elmondotta, hogy az apja megverte. Ö bement a lakásba, ahol az apja tényleg agresszíve viselkedett és öt Is összeszidta. Időközben az any|a mégis bement, hogy vacsorát főzzön. Az apja azonban nem csillapodott le, hanem amikor megnyugtatni igyekeztek, egyszerre csak fogta a fazekat a forró bablevessel és azt a nyakába öntötte, leforrázván öt, mlg a fazekat az anyja fejére borította. Erre
Izgalmában felkapta a falra akasztott sodrófát és azzal apjának fejére sújtott.
Apja erre leüli, ö nem is gondolt arra, hogy megölje öt, csak további
durvaságainak akarl elejét venni. Később apja lefeküdt. Reggel azután, amikor szobrába mentek, halva Utálták.
özv. Hederlcs Flótlánné (az agyonvert ember felssége és a vádiolt édcsanyj i) eimondolta, hogyan ütötte, verte, rúgta ót férje. Majd elmondja a dráma részleteit.
Mutschenbacher elnök kérdezi öt: Sokszor verte magát a férje ?
Hederlcsné: Hál bizony, ha ittas volt, sokszor.
Mutschenbacher elnök felmulatja a sodrófát az asszonynak, amellyel a fiu agyonverte az apját.
Majd a löbbl tanuk kihallgatása következett.
Vitéz Cslllaghy György vádbeszéde után ifj. dr. Tamás János védő utalt arra, hogy védencének nem volt szándékában apját megölni. A bíróság Is erre az álláspontra helyezkedett, meri halált okozó súlyos testisértésben mondotta kl bűnösnek Hederlcs Józsefet és ezért négyévi fegyházra ítélte. Az Ítélet Jogerős.
HANGOS URflNIfl
Május 13., asas-da Május 14., OfcOtörtBk
LONDON LÁNGOKBAN
Szenzációs dráma 8 tetv. — Fóazereplók: John BarrloW, Hatan Ghanatler.
London b mbizása Zeppelinről. Replllógép-párba], a legizgalmasabb bravúrok.
Szerelmes kadett
Sport vígjáték 8 felvonásban. Fóaiereptó: Baorg O\'Brlan.
— A vonattal fejeztette le ma-:
gát. Tóth Ilona 22 éves kapnsvári nevelőnő, aki egy oltani urlcsaládnál volt alkalmazásban, borzalmas módon vetett véget fiatal életének. Afeletti elkeseredésében, hogy felmondták az állását, klmenl a város határába, ahol egy arrajövő tehervonat mozdonya elé vetette magát. A kerekek levAgiák a szerencsétlen leány fejét. A vizsgálat megállapította, hogy a mozdonyvezető sem ludla volna megakadályozni az öngyilkosságot.
- Vigyázzon I Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat.
IdAiárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld jelentések : Kedden a Mimitük-leH Keggel 7 órakor +12-8, délután 2 Irakor +18 8, este 9 órskor +12-4
HtUifati ■ Reggel és délben borult, eate tiszta égboltozat.
Szélirány Reggel kelet, délben éazak-ketet, eate keletlaiél.
(Éjszakai rddlóJeltnUs) a BUt.ar.IA-utai taUaal |al«*tii UaiaM, a* klaaá falhtaabk sárható.
Kárpátoktól Isonzóig
Ezzel a címmel egy egészen uj háborús film kerül bemulalásra. A vllágháboru fenséges drámá|ának örökké emlékezetes epizódjait látjuk ezen a maradandó értékű filmen, amely azokat a háborús jelenetekel varázsol|a a néző elé, amelyek annakidején a Höfer-jelemésekből kimaradtak. A felvételek egytől-egyig eredetiek és a bécsi hadi muzeumból valók.
Az uj háborús filmnek külön ér-léke az, hogy nemcsak Przemysl, Lemberg, Qorlice, a Kárpátok, Do-herdo, Isonzo, Monté San Mlchele, Piave, Qörz és Ivangorod véráztatta földje vonul el elöltünk a magyar katona háborús tragédiája során, hanem egy lebilincselő mesét, egy lélekhez szóló drámai történetet is kapunk. (■=)
HERCEG
ESTERHÁZY PÁL
HOSARDfiY/ISAlfJIK NAGYKANIZSAI LBUUUN
T£m.\' HORTHVMIKLÓS-UT2.
Wesokendezük nb. figyelmébe alánjuk: kiválóan finom, mag> bízható, minden tárgyilagos kritikát kibíró, oloaó és állandóan friaa
henlesáru 4. felvágottakra
10 dkg. .Esterházy" reklám kolbász ............... 20 fillér
10 dkg. .Esterházy" nyári Weeckend-szalámi ..................36 fillér
10 dkg. .Esterházy" csemege finom füstölt szalonna ... 26 fillér
10 dkg. .Esterházy" nyelves disznósajt ........................28 fillér
10 dkg. .Esterházy" finom párisi (P<triser)........................30 fillér
10 dkg. .Eslerházy" vegyes felvágott finom ..................40 fillértől
10 dkg. .Esterházy" császárhus ... ... ... 44 fillér
10 dkg. .Esterházy" vendégsonka....................................48 fillér
10 dkg. .Esterházy" göngyöltsonka (Rollsonka)..................50 fillér
10 dkg. ,E<terházy" gépsonka ....................................70 fillér
10 dkg. .Esterházy" gyógysottka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér
1 pár .Esterházy" óriási csemege virslii........................28 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
a 1981. május 28.
NAPIREND
■éju« IS, uorda
Róm katolikus: Szervác. Prolesláns:
Szervác. Izraelita : l]ar hú 26. *
Városi Muzeutn és Könyvtár nyílva
csütörtökön és vasárn/p délelőlt 10-től 12 óláig.
OyógysxertáH ÍJJall szolgála!: I Hó végéig sí .Őrangyal\' gyógysierlái Deák-ter 12.
Hangos Uránia. .London lángok-fa a\\ szenzációs dráma- „Szerel.nes ka deli-, iport-vlglstík.
OidlrU nyitva reggel 8 órátó. « 6 ótHg (MM, aaarda, péntek délután. "* egész nsp nőknek). Tel.: 2—18.
Visszasóvárgod a lelked
Valaki nevet. A csőkos szája
piros-villogón másokra kacag, de most rgr percre ot fog némulni h olyan szótlan twrz, olyan hallgatag.
mint amilyon még tán aohasom volt
Kőszíve atkán hazug szót csiholt,
azt hitte, ruthat
és a láng lobban;
pedig a lelkét Itt hagyta nálam
b minél messzebb (ut,
csak annál Jobban
sóvárog vissza:
a zálog után.
Nein menekülhet vak-süket-bután;
önmaga elől nom futhat mégse,
mindig rám gondol
és az enyém lesz
másnak szánt csókja éa ölelése .
örökre enyém,
mert Itt a lelke.
Divid Magyar József
— Az OMKE vasárnapi közgyűlése. Az OMKE nagykanizsai kerülete vasárnap délelőtt a városháza nagytermiben tartja ezldel rendes évi közgyűlését Blankenberg Imre elnöklete alalt. A közgyűlés keretében dr. Bartha István tlgyész előadást tarl a földteherrendezési törvényről. A közgyűlésen érdeklő dőket szívesen látnak.
— Tanügyi hlr. A ságodl rőm. kai. elemi Iskolánál üresedésben levő tanítói állásra Kósa Magda oki. tanítónőt választották meg.
— Propaganda előadás Magyarországról. A Magyar Nemzell Szövetség eszperantó osztályának veze-tő|e, dr. Lukács Oyula pű. fogalmazó 3 hétre Franciaországba utazott, 10 városba (Párif, Orleán«, Le Mans, Tours, Llmoges, Strassbourg, Colmar, Zürich, Dietramszell, Wien) az ottani eszperantó egyesületek meghívására előadásokat lart Magyarország történelméről, Budapest fővárosról és a vidéki városokról. Előadását vetitetl képekkel kiséri éB bemutatja a Magyarországról készült eszperantó szövegű 700 méter filmet, valamint az eszperantó szövegű magyar nép-dalgramafon lemezt. Az előadás során Ismertetni fogja városunkat is a polgármesteri hivatal által rendelkezésre bocsátott diapozitivekkel.
— Vasárnap lesz a tűzoltók majálisa. A tűzoltó majális rendező-bizolfsága már teljesen elkészült a vasárnapi majális teljes összeállításával és megrendezésével. Most még csak a tombolához s?ü séges lár-gyaknik összegyűjtése folyik a tűzoltók állal. A nagykanizsai tűzoltók megérdemlik, hogy a közönség legmesszebbmenőig támogassa őket. Ezt teszi az Is, aki őket tombolatárgyak adományozásával e\'őseglli. Hiszen a majális tiszta jövedelme nem szolgál mis célt, mint az intézménynek fenntartásához való hozzájárulást és a szükséges tűzoltó szerek beszerzését, miután a város nincsen abban a helyzetben, hogy a tűzoltóság szükségleteit teljesen fedezze. A közönség, házának, vagyonának és éleiének biztonságossá tételét szolgálja akkor, amikor a tűzoltóságot támogatja. Becsüljük meg a tűzoltóság önfeláldozó munkáját.
— Adományok a Szociális Mlsszló-társ\'ilnt IntézménvH számára. A nagykanizsai Szociális Missziótársulat által vezetett Intézmények tonntartására március havától a következő pénzbeli adományok folytak he: Vámőrségtől 23 -23. 5, özv. Tarsoly Tamásné 10. Gazdasági Bank 12(1. Délzalai Tkp. 100. Nagykanizsai Tkp. 80, Haler Vlncónó 5, gróf Batthyány Hálná 10. dr. Tárnán Jánrwné 15. N. N 2, N. N. 2. Vlm-ntv Arpáililó 1, Tuboly Oyuláné 150, dr. Szlgcthy Ká-rolyne 5, N. N. Balatonfunyves 10, Ur-leányok kongregációja 30. br. Inkcy József 50, N. N. 5, özv. Itlgó Antalné 5, Kiss Olga 6. Stelner Zsigmond 10, Osz-csodál N.-né 5, N. N. 2, N. N. 2, Horváth Józaofnó 2, N. N. 2 pengő.
— Tűzoltók húzták kl a pln cébe zuhant tehenet. Humoros eset játszódott le hétfőn este WeUner Rudolf kanlzBsi mészárosmester Te-leki-utca 12. szám alatll lakásán. Az történt ugyanis, hogy az udvaron álló Istállóból elszabadult egy tehén, amely a legnagyobb nyugalommal besétjlt a mészárosmester lakásába a nyitott ajtón keresztül. Az udvari szoba padlóján van egy pincébe vezelő csapóajtó, amelyre véletlenül rálépett a tehén. A kövelkező pillanatban beszakadt a vékony deszkalap és a tehén belezuhant a 4 méter mélységű pincébe. A tűzoltókért kelletett telefonálni, akik azután különféle emelök és hevederek segítségével kiemelték a pincébe zuhant jószágot. A mentési műveletnek természetesen rengeteg nézője akadt
A Tér IWfriílltéM céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „FeMnc lóHíl" keserüvlzet Inni. Az egész világon rendelik az orvosok a vrlódi Fereno lózisf viz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködést, erősiti a gyomrot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket ét ezáltal u| életerőt teremt. A Ferenc lóutf keserűvíz gyógyszerárakban, drogériákban és füszerüzlctekben kapható.
— Az Ingyen Autó Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Eg ved árusító Szabó Antal snortüzlete, kapható még Teutsch Gusztáv drogériájában.
- Tyuktolvajt fogtak Klska-nlzsán A kiskanizsal Templom-téren szolgálatot teljesítő rendőrőrszem kedden hajnalban egy gyanús külsejű, hátizsákos fiatalemberre lett figyelmes, akit Igazolásra szólított fel. Az Iratokból megállapította a rendőr, hogy Szabó József 27 éves géplakatossegéd, Nagykanizsa, Király-u\'ca 26 szám alatti lakossal azonos a hátizsákos fiatalember. Szabó József a rendőr kérdésére elmondotta, hogy 4 tyúkot visz haza a hátizsákban. Az utóbbi időben annyi tyúklopás történt, hogy a rendőr azonnal gyanút fogott és Szabót bekhérle a nagj kanizsai rendőrségre. A detektívek keresztkérdések alá vették a fiatalembert, aki rövidesen beismerte, hogy nem vette, hanem Sormáson és Eszteregnyén lopta a tyúkokat. A kanizsai rendőrség át:dta S\'.abó Józsefei a csendőrségnek, amely most össze Igyekszik álli\'.ani a fiatalember bünlajstromát. Azzal gyanúsítják, hogy ő az utóbbi időben elköveteti kanizsai tyúklopások tettese.
prima selyemharisnya, hibátlan, minden páréri kezességet vállalunk
Egjadéraaltéa
Ehrenstein Károly.*
Horthy Mlklós-ut 3. szám.
Közvetlen Melczer Uvegkeroskedés mellett n»
MODERN RUHAFESTŐ É. VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
ÜTiiiágra 24 iráa belül U eUflretift munkát Unit.
F
out
7.
ét o Ición akarunk vásárolni, elmegyünk a ScfiUix áruházba.
(—) Nem szabad akadályozni az eperlalevélszedőket. Minthogy az e/évi selyemtermelési Idény küszöbén á tünk, a lakossig figyelmébe ajánl|uk, hogy az utcákon, tereken és a közutak mentén álló eperfákról való lombszedésben senki meg ne akadályozza a selyemlenyészlöket, a a fik lombját senki árlalmas folyadékkal hasznavehetetlenné ne tegye, úgyszintén a Belyemlenyésztők éretlen klgunyolásltól is mindenki tartózkodjék, mert az Ilyen cselekményekért őket a rendörbirÓ8ág szLo-^ ruan fe\'e\'össégre vonja és érzékeny büntetésiéi sujtji.
— Uram! Oondoljon • forró nyári napokra I R .havásznak — indanlrénnel les ve, garantáltan szin-taitó nyári uri ruhának a leghálásabb — nagy választékban SchűlzniL
SPORTÉLET
A dunánluli bajnoki teniszversenyekre a helyi játékosok komoly tréninget folytatnak
Állandóan érkeznek ujibb és ujabb tiszteletdíjak
A junius végén Nagykanizsáit megtartandó bajnoki teniszversenyekre a liszteleidijak oly nagy számban érkeztek be, hogy máris bizlo-sllva van, hogy minden versenyszámban a helyezeitek plaketten kívül értékes tiszteletdíjat is kapnak. Legulóbbi híradásunk óla tiszteletdijakat küldtek:
Oróf Batthyány Pálné Zalacsány, dr. H ijdu Oyula, Nagykanizsai Vadásztársaság, Franck H:nrik fial r.-t., Polgári Egy lel, Nagykanizsai Kaszinó.
A készülődések már a Játékosok részéről is megkezdődlek s komoly, erős tréningei tartanak mindkél helyi egyesület pályáin a nevezni szándékozók. Ezeket a tréningeket, amelyeken bárkit szívesen lát a versenyek rendezősége, szives figyelmébe ajánljuk városunk sportszerető közönségének. A legjobb alkalom a tennlsz-sport megkedvelésére és a szabályok elsajátítására. A belépés ezekre a tréningekre, amelyek naponta tartatnak, teljesen ingyenes.
Férfi és nöi luxuscipöink árát leszállítottuk,
. vásárlásaival győződjék meg, hogy oipftink a legjobbak, azért a legolcsóbbak is.
Miltényi Sándor és Fia cipőáruháza, a Városházban.
1931. Ihá)us 15.
1ÁLAI KÓZLÖNV
SZÍNHÁZ
Fruslca
A legteljesebb siker jegyében zajlóit le hélfön este Barry Conners 3 felvonásos vígjátékának, a Fruska bemutató előadása. A sikert még az sem tudta zátonyra juttatni, hogy a váratlanul elutazott Nagy Oábor szerepébe a szimpatikus Csergő Istvánt ugratta be a direkció. A jó darab éa a kifogástalan prózai együttes hatásos fegyvernek bizonyult a kanizsai közönség végleges meghódítására. Barry Conners jóvoltából egy darab Amerika kerüli héifón esle a kanizsai közönség látcsöve elé. A modem amerikai házasélet torzképe vigyorgott elénk a Har-rlngton-házaspár olthonából, amelyet a feminin absolutizmus groteszk légkön ural megfellebbezhetetlen fensőbbséggel. A végsőkig feszített házastársi kapcsolatok azonban az elszakadás utolsóelőtti pillanatában Mébreszllk Harrlngton ur önérze tél, aki erélyes asztalrav igással szab ul Irányt elsősorban angyallá szelídített neje, majd leányai és saját-maga ételének De mig elju unk Idáig, közben ízelítőt kapunk két leánytestvér házassági Ideológiájából és lappangó, majd nyílt férjhó-ditásl küzdelméből, amelyben természetesen a Fruska győz.
A\' címszerepben mutatkozott be és igen előnyösen, Feleky Klári, aki Intelligens felfogásban mulatta be a szerdaiéért állhatatosan harco\'ó, de mégis becsületesen gondolkozó /lappért. Temperamentumával, közvetlenségével, kellemes organumával és precíz szereptudásával egyaránt megnyerő színpadi |elenség. Ügyes rendező hozzáértő csiszolása alatt rövidesen jelentős értéke lesz a fővárosi színpadoknak. Mindenben méltó partnere voll Bognár Elek, aki a szír elmés Ingatlanügynök kissé felületesen megrajzolt szerepét igyekezett elfogadhatóbb i tenni az iró Intencióinál. A szegedi színházban töltött idö hálás nyomait viseli |áté-kán. Megnyerő fellépése és disztingvált alakítása teljes sikert eredményezett Vitéz Bánky Róbert pompás játékban hozta elénk a 25 éve házastársi zsarnokság a\'alt nyögő férj tragikomikus figuráját. Rutinos színész, aki megérdemelten kapta a nyiltszinl tapjot. Székelyhídi Adrién a gőgös szép lánv szerepében nyújtóit kifogástalan alakítási Egri Berta és Nagy Imre föeiösségei a vigjálék-együttesnek. Csergő István beugrása dacára Is elfogadhatót nyújtott. Darvas Margit többet is kihozhatott volna rövid szerepéből. Egyénisége még sok és Igen alapos rendezői csiszolást kiván. A darabot vitéz Bánky rendezte dicséretes lelkiisme-relassággafc _ D. M. J.
Lehullott a rezgőnyárfa levele
Operett — amely nem akar másl, mint szórakoztatni, mulattatni. És ezt a célt el is éri. A közönség pompásan mulat és sokat kacag. Emellett egy kedves hangulatosság vonul végig mind a három felvonáson, amely a színpadról átragad a közönségre a«nlt szirtié állandó de-[01\'H AatJlMLAJti .pedig ma megtud bennünket nevettetni, annak igazán hálásak vagyunk.
A színészek minőit elkövetlek, h°fiy egy kedves estét szerezzenek közönségüknek. Ez pedig a leglelje Mbb mértékben sikerült. A bemu-Wó több volt a sablonos sikernél. A közönség szívesen fogadta a da-wbol és sokat tapsolt az Igyekvő
színészeknek. Az üde levegőjű, sok humoros dialógussal feleresztett operett középpontja, amely köré az egész darab felépült — a Rezgő nyárfához címzett kis budil ven-, déglö szerelmes szivü pincérleánya,) aki sok bonyodalmakon kérésziül végül mégis csak eléri a boldogságát. A pincérlány alakját Viola Mar-, glt primadonna személye lletle meg sok meleg színnel. Htng|a kellemes, csengő, tisrta. Harczos Irén játéka csupa temperamentum, a helyzeteknek és fordulatoknak nagy ügyességgel való kihasználásával. Orbán Viola decens, finom |átéku méltóságos asszony. Egry Berla epizód szerepében Is frappáns. Mini mindig Téglássy Emml pincérleánya hatásos volt. Krémer Ferenc (Nagy Oábor hely ett) a lőlérflszerepben fölényes játékkészséggel alakitolta Orgonás Janii. A sokoldalú, kivételes tehetségű vitéz Bánky Ribert most is teljes elemében volt. Bravu\'osan megformáld az öreg hordárt. Blhary Nándor zamatos humorával és kifogástalan játékával méltó partnere volt Harczos Irénnek. Kovácsról és Né-. meth Jenőről is csak ai elismerés hangján emlékezhetünk meg. Nagy Imre Benclkéje falrengetQ tapsokat aratotr. A kifogástalan rendezés vlléz Jakabffy Dezső munkája, A zenekart Bethlen László vezényelte pompás lendülettel. Aki jól akar mulatni és sokat nevetni — az okvetlen nézze meg a Lehullott a rezgő nyárfa levelét __(B. R.)
A színházi Iroda hírei
Az elcserélt ember — •xlnmübemu-tntó Fodor Oszkár felléptével, ftónyl Adorjánnak a budupostt Nemzed Színházban hatalmas sikerrel bemutatott szlnmtlve, az „B csóréit ember" korllt bemutatóra ma este Fodor Oszkár tel-léptével. Az elsőrangú szereposztás meg orösltésóro Fodor Oszkár votto kezébe ax „Kicserélt embor" szívvel-lélekkel telt alakját éabrszágoaan Ismert művészetének gozdsg palettájáról megkapó színekkel Festi meg. Székelylildy Adrién, Vasit Irma, Feleky Klári, Orbán Viola, Egry Berta, v Bánky Róbert Danis Jenő. Krémer Ferenc Játszák a megindítóan érdekes darab főszerepeit.
Az obsitot - csütörtökön délután. Bakonyi óa Kálmán Imre, az Amerikában elhunyt világhírű operettszerző egyik leghangulatoeabb munkája az „Obsitos". Az olóodás délután 3 órakor kezdődik és mérsékelt helyáras.
Lehullult a rczgőnyéifu Irvete — caü» tőrtökíln este S órakor tsmét műsoron van a bemutató pompás szereposztásában.
Júliusi fj<z. kik — csak felnőtteknek. Pénteken esto klzA\'ólog osak lotnőt-tek részére mutalja be a prórat együttes Huiyady Sándornak, a „Feketeszáni cseresznye" Vojntts-dljlal Jutalmazott szerzőjének első vígjátékát, a „.JuliusI ójszaká\'-t
Szombati1! kezdve — O o* mim* Évek óta nem volt ennyire színes, hangulatos, kedves operett, mint Békeffy-Lajthaynak, a legdivatosabb operett-szerzőknek újdonsága, az „Okos mama".
Heti műsor;
Szerdán este: Az elcserélt ember. Fodor Oszkár felléptével. Csütörtökön délután : Obsitos, operett Csütörtökön esto: I.ehullott a rezgő-
nyárfa levele, operett. Pénteken este : JullusI éjszaka, vígjáték
csak felnőtteknek. Szombaton este: Az okoa mitrna, operettbemutató.\'
=» Oéphlmzésre díjmentesen tanltja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
Tójmogaanutt a* értfemes kanlual kereskedelmet 6« Ipart-
A
lOzemisAt
Vasárnap tartja nagy* gyflléaét Kiskomárom* ban a zalai gazdafront
Nagykanizsa, május 12 Mini annak Idején jelentettük, a gazdafront vasárnap délelőtt 10 órai kezdetlel Klskomáromban nagygyűlést tart, amikor Is az összes gazdakérdések kerülnek megvitatás és tárgyalás alá. A gyűlésre lejönnek az agrármozgalom vnérei, úgyszintén Zala és Somogymegye gazdatársadalma. A gazdafronl nagygyűlése iráni egész Zalamegyében óriási érdeklődés nyilvánul meg.
A osirkék szaktierO takarmányozása
Nagykanizsa, május 12 A földművelésügyi minisztérium a baromfilenyétziés jivilása céljából ezévben Zalav.irmegyében is sok fajtiszta napos csibét és keltetőtojást osztatott kl a tenyésztők között. Sokan fordultak dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelőhöz azzal a kéréssel, hogy közölje, milyen eleséggel táplálják a tenyésztők az apró csirkéket ?
» Az olcsó gazdasági terményárak rákényszerítik gazdáinkat arra, hogy viszonyaikhoz mérten oly állatok tenyésztésére és tartására rendezkedjenek be, melyekkel az olcsó termények leletetbetök. A Nagykanizsán ujabban létesített baromfihlz-lalda biztossá Is leszi a baromfiak értékesliését. Miután ma a tisztviselő családok közül ls sokan foglalkoznak lajbaromfi tenyésztésével, a csirkék takarmányszásira vonatkozólag dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő a következőket közli. Ezzel ugyanis az összea baromfitenyésztőknek kíván hasznos ulmutalással szolgálni.
A tojásból kibúvó csibe UpUló csatornájában annyi lojtssárga marad vissza, hogy abból 1—2 napig megél. Ezért lehet a kikelt (napos) csibét nagyobb ulra elszállítani. Az Az első 1-2 napon legfeljebb édes tejet jó adni a csibéknek s egy tiszta deszkalapra, vsgy fehér papírra lehetőleg tiszta búzaliszt bői sütött kenyérmorzsákat szórhatunk eléjük. — Tiszta homokra már 1 napos korában is szüksége van a csibének. A harmadik naptól kezdve 2—3 óránkint annyi száraz zabdarát, vagy hántolt kölest kapjanak, amennyit egy félóra alalt elfogyasztanak. Ezen-
kívül adunk apróra vágóit fűvel is. Ajánlatos, hogy a csibe egyhetes koráig üveg, vagy porcellán edényben mindig édes lejet kapjon víz helyeit. A savanyu lejtől bélhurutot kapl A csirkék cleségéhez közel kell tartani dutva homokot, apró kavicsol, vagy törött taszenel. A második héttől kezdve gyakran váltott, tiszta vizet adunk. A máso:lik héten ötször, a harmadik hét.öl kezdve pedig háromszor kell naponta (telnünk a csirkéket.
Nagyon fontos, hogy a kis csibék ne töltsék meg túlságosan a begyüket I Ezért szigorúan kell ragaszkodni az etetési időhöz s az elesége! félóránál lovább nem szabad elöltük hagyni. Kivétel csupán a viz, homok és faszén, melyeknek állandóan bőségesen előttük kell állni.
vese-, hólyag-, gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és rfumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghontok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
, elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! "» Főraktár:
we1sz mór
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
mr
Naponta adjon oóveruKkéahlzóá Hatalmik
„FUTOR"
szénsavas takarmánymeszet A .FUTOR* növendékéi Istóknál ia caonlképaódéat elősegíti, hlaáaaa
ÍSíKétvágygerjesztölSÍ
A .FUTOR" nem orvosság, hinem a legllnomjbban őrlőit mészaotáp, amely aa állatok szervereiében Igen könnyen felaxivódlk, a amelyet az áltató* aro-matikua anyag\'artalrpánál lógva azlve-
aen fogyasztanak. A .F U T O R\' etetése a konyhaaó etetését feleslegessé teszi. A nagyhtzlaiók, nrsdslmak, gazdaságok a .FUTOR\'-t állandóan etetik. Ara: I kilogrammonként 40 Altér. Zsák vételnél (I zsák 50 kg.) 9 pengő,
zsák á a 130 üli, vagy zaákcsere. I próhsdoboz ára (oca >/a kg ) 30 ll.lér. Kicsinyben és zsákajámra kaphatói
orszAg József
mag. műtrágya, termény 4a növény védőtzerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telelőn 130.
A PFAFF
»lál»
lHitfikk varrigáplzaktzlat 1
varrógép i legszebbem varr I
...... hl BIBI
...... s««»»ol 1
Ezért válaasion PFAFF-otl
Eredeti Pf«rF aarr*a4|aat kizárólag
? Brandl Sáaéor és Fia ogM vághat
Daák-tár 2. szám alatt.
. Havi részlet 12 pengőtől.
i rrmttfr * 70 tk
ZALAI KÖZLÖNY
Vájja M is t«üye el.
biitulunliÉtl tóita Vállalat
(Mngtv ls Teutwh)
városi
MENETRENDJE
1031. május hó 15-tól (a vasúti nyári menetrend Idejére)
Er*«éb«t-tér -Vasntéllon
Oda Viasza I
B\'M 680 i
733 748
925 945
H 28 1140 j
•1J08 ♦12-10
1310 13 30
14-10 14 20
1440 16 00
15 88 18 (»
17-16 17 80
,741 1«00
20 20 20»
22 88 22 58
23 48 008 |
\' SzUkség szerint.
Vasútra vagy vasútról Jegy 40 fillér.
Szakaszjegy 2Á f„|é
DUk- és katonajegy " m,er 1 szakasz — vasúttól—a Szemereutcálg Erzsébet-tér—Klsfaludy-utcálg Podgyászjegy : rendes vasúti személy podgyás* díjtalan, többlet nagyság szerint. 50 fillérig 50 kg-nál nagyobb podgyász elszállítása nem követelhető. Különmenet bárhová bármikorra megrendelhető — tekintet nélkül a létszámra (engedélyezett létszámig) — megegyezés szerint
Nagykanizsa, 1931. május hó.
Sxemélyautó a aofförnéI megrendelhető.
TŐZSDE
A tőzsdének ma az Osterrelchi-tche Credilanstalttal kapcsolatos események hutása alatt igen mozgalmas napja voll. Énhető módin már nyílás alkalmával nagy árukínálatra számítottak és á nyílás valóban meglehetős izgalommal ment végbe a nélkül azonban, hogy lömeges árukínálat jelentkezett volna. A nyitási árcsökkenések alig jelen eltek többel, mim 2 3 százalékot a legnapi zárlati árfolyamok alatt Az első izgalmak lecsillapodása után az árfolyamok stabilizálódlak és csaknem (elles üzleltelenség következett be. — Meglepetésszerűen a berlini árfolyamok szintén igen gyengék voltak, minek következtében a konlremin további eladásokba fogotl A bécsi tőzsde is elég nyugodt vo\'t, az arbl-Irage jelentős áru\' nem kinált A berlini második (elöntés további lényeges áreséseket jelzett, a budapesti tőzsde azonban mindvégig nyugodt maradt és az árfolyamok tartottak. Fixka:nstozásu papitok piacán szintén gyengültek az árfolyamok. Devi-rrpiuc Uikilelen, Newyork kifizetés 10 fillérrel drágult.
Zürichi tárlat
Pl;l» 20*291/4, Londoi 2523. N.vyor 51887 Vs Brtlaatl 7220, MlUm- 27 I6\',\'< ■»ditd 51-75, Amatadam 208-t2Vi Itali 123 60, Wien 72-97\'/!. SoZU 3\', 6. Prfcz. 15-37, Varai 58 15, Badapeat (O BI s.lsrál P 2"In. Bokazea: 3 09
HIRDESSEN
■ „Zalai K5*!8ay".ban.
TaraiaytAuáa
Ban ltom. 77-«a U 9Í-15-0S 7S-. 1510 1520. 79-et 1530 1W5 15*-15 75. dunánl Tl-a 4 75 (8-« 1491 15 05.
10-aa 1525 15-40 Roo <«M „J®° tik ázp. 1850-1875, sőrárpa 950_ 2000 sah 2200 22-25 Ua^ad IL 1540-
15-To! doaáatttli I4S0 1500. repce--
-•-, korpa 14 50 14 J5
i »sáa»««tl t6xsáe áevtM-l«iT»*»
DEVIZÁK ;29 92 1*062
VALUTÁK I L 27*80-27*95 |
Ola k. 158*15-158-75
Olaár —■--»—
Dollár 371 78-174 78 Fraada I. T?*30-77-fiű HotL 229-80 230-80 laagjel 88-904K30 Lan 8*18-3-42 Lm 412-4-8 Liza 29 90-80-20 Málta 11620-13680 Norvég\' 53*30-158-90
-cMU. 80-35-80-75 tvltf I. IIM0 IW-70 Mik IS3-50 11410
BzUei I 7 85-79 90 Bakazest 340 42 Kopanb. 153 32 .53 72 Loadon r-84 Í7«2 Madrid 58 90-58 90 Milano 29*96-30 06 Ncwyoz 572 60*74 20 Oaxlo 153-35 53\'7c Pázta 22 39-tz 46 Prlga 16-96-17*01 Saótla 4*\'3-J 7 ItocUu 153 52 I5W2 Varsó 64-12-w 32 Wtaa 80*50 75 Z8zldl 110*37*11061
ReHétválár
falba |Ui 1539, eladatlan 388. — IŰéO-raadl I-15-I-I6 izedett 1-16 118 aaadeii Uaép 1*12—1*14, Manyt 1*02-1-08, l-e andl 9n| 1*06—1*10, ll-od rendll (Ka 0-96-1 00 eagoi aaldő 1*10-1*20, azaloon-aantraa 1-18-0 OÚ,\' aalr 1-38 0*00, ha I 40-1*88, saalonaáa Hlaartéa 1*46-1*52.
Uaája: Mlzalal RyoaUa ás Laykiaáé Vállalat, lacjkaatzaáa.
Felelős kiadó italai Károly.
tat.mrtva. talafoa ■ Nacykaallaa 7Í m.
^ » iPi " ......i »\'•«»» w y.....
APPÍH\'FDETÉSEK
Az sprotmoele»ek dija 10 sacíg (0 Midis Minden további sió dija « tf\'t. Vasár fa Ünnepnap 10 azólg >0 fillér, minden további azb dija • tllf. Szerdán (a pinteken 10 uóig M thlér, minden lovát bl sió dija • flll. Cimaaó a minden v«i.ia. ganb belOból allzi azó ket azónak szin It-tatlk. Álliit keresőknek 50°/o engedmény.
Caengeiy-atca 18. alatt 724 □ « 1470
1, valamint l/s literes Qrea hifakat veai Muazel éa Friedealhal cacmegekerea kedéae. 2187
JtaMtaxI legolcsóbban éa legjobban bármlkofra rendelhető Kautmaan Manónál Telefon 187. vagy 571. 1468
)*|aiahr4ayr megvételre kcreiek. — Vlda laaierkezeakedó. 2191
bekeneleaéaie minden Hasngbm a legelóayöaebbea éa leggvor-aabban lolyóalttat Hornét tgaáo pénz-k/UcaöaközveUtó Irodája Nagykaalzaa, Horthy Mlklóa-at 2. azám. 881
laaaasl Italra, Zrínyi aiktéa-mtom a*. Talafoa tas. központi lllléa, vízvezeték, csatornáié, fgészaégtlgyl be rendezés, épület éa dlszmll bádogos munkák vállalata Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése éa klvllelezéae szavatossággal, a lego\'csébb árban. Rakláron lUrdó-éa Slfikádak, háztartási bádogáruk. Mlnta-raktái Itlrdöszoba atb. berendeiéare. IH85
l Teljes lőjavltott állapotban levő traktorok, mólotok, cséplőgépek. Benzinmotoros magánjáró izzlaglllréazgép.\' — Javltak minden rcndazerU autókat, gazdasági gépeket. — Kéaaitah vaaszerkeze\'l munkákat. — 8MtOBáatiag*aztáa. — Umrmm Faeaaa gépműhelye Erzaébet-léz 18. 220S
Ralnltx féle kézImunkaUzlet éa előnyomta májusban Sugár ut 2. Babochay-háaba telt áthelyezve. 1893
Pelóll-ut 31. azim alalt Salatkaraa. áazáa, e/y nagy Slnger varrógép él többféle eladó. 2152
Földmunkái, Makadám utéptféat és csa: fomáiásl al.áll.l Ouzavlny, Vótbima-\'-ulca 12.
Kis J4s>Fafcr4nyt kereazk megvételre. Scbeimsnn, EőtvőJ-tér 19 2263
Rézgálic, paffia, kénpor, mOlrágya
legolciőbban kapható
Hiraeh ás Bzegft cégnél.
Eladó éa bérbeadó birtokok: Saataaihaa vasúihoz R km. 800 magyar hold arllakkal, élő, holttal, vetéssel kedvező flset\'si feltétellel 145 ezer.
Zalában nagyobb városhos kőzet. mSut mellett, ősparkban kastéllyal. 300 hold. élő , holttal, 60 hold vájható feitvíerdővel Átadd fcdrlat közel Kanizsához, 1200 m. hold.
Bélatalapaa közel a Balat-nhoz, kőz vellen állomás háta mőgöt>, mflul melleit vízmentes slk területen, 5CC0 négyaaögőt vlltatelkek kisebb-nagyobb parcellákban azonnal eladók.
■anvkaalaaáa több kisebb-nagyobb eladó ház előjegyezve.
■a\'alaaia\'rlán éa Balalonfenyvesen vtzmeatea ter0l<-ten víz- *s kaMn-tog»al btró 4800 négvaldgől terület 98-ai őrház m«t-átlónál azonnal lutánvoi áron telparce láa-tatlk Bővebbe\' Hoch\'elter W ny Jőazág-felügyelőnél, Batthyány ulea 10. 2271
GALLÉROKAT
lagaaakkaa tlaatll
KOVALD tiáiruU bittntr.
3 szobás tahéa mellékhelyiségekkel kiadó. — Relchtnle\'d husOzlet, Erzsébet
tér 3.________ 2264
Kiad* egy kétaiobás utcai lakáa\' tael-lékhelytiégekkel augusztus I re Hanysdl-ulca 70. sa. 2265
Két kdtaaabda és egy Mrmaaa-
báa lakás melléVhelylségekkel azonnalra, egy aayaaabáa lakáa auguulus l-re kiadó Erzaébet-lér 2. 2268
aalárdnM azonnalra (eretek, — V. JakabHy, Főút 21. 1. em. 22S9
Jobb nő lahaHtéat, lőiéat vállalna
Ctm : Zrínyi Mlklóa utca 26 Flscher. 2270
Jókaiban kvó könnyű naatarharéhadr Jutányos áron eladó. Clin a kiadóban. 2273
a 1981. május 28.
Raktár átalakítás
végett az összes raktáron levő granil és mérvány árut saját árban kiárusítom. Továbbá sirbol\', sirszegély és az összes temetői munkákat olcsón vállalom. Teljes tiszteleltei
Kováos József
aki. köfara^d-ataatar*.
Király-utca 33. ne
Csillárokat
Welnbcrger Ca/o»
vlllanyszeraiéal a rádió naletében vásárolhat legolcsóbban Oaaafary-at 14.
Pk. 5920/930. sz. 1931. vghtól 369. n.
Árverési hirdetmény.
Dr Elek Mór nagykanizsai ügyvéd által képviselt Németh György zaiakaroal Ukis tavára 270 P 14 I. lőke & több követelés éa lár. erejéig i nagykanizsai klr. Járáablrőaig i\'30. évi 2920 u. végzésével elrendelt U-elégltéii végrehajtás folytán végrehajtási sseavédőtől 1931. áprttla M 18-én lefoglalt 1400 pengőre becsalt Ingőaágokza a nsgyksnizs.il klr. lárásblrőaáf tenll azámn .....trés elrendelteti\'
végzésével az áivezéa i
az 1908 évi XLI. t-c. 20. l-a alapján as alább megnevexelt a a foglalási jegyzőkönyvből IrT nem tünő öli logUlíatók
lavára Is az árverés megtartásét elrendelem, de csak arra az csatra ha kielégítési |oiiuk ma la lennáll éa hl etlaaSk na látató hatálya Igéaykcnsat Myamatba nlnci, végrehajtást szenvedő lakásán Zala-karoi községben leendő megtaztáaára határidőm 1931. mljns lí-lk napjának d. u. mi órája tQzetlk kl, antikot a bíróilag lelng-all bútorok s egyéb lagóalgo\'-at a legtöbbet ígérőnek kéunénzliMtéa mellett eaetleg becaáron alul U el logom adni még akkor la, ha a bejelentő tél a helyszínén Mm letennék Kt ha eaak ellenkező kívánságot Írásban uess nyIMalL Nagykaalsaa, IP3I. M mljui M 2-án.
Elek LAszM a. k.
Hr. btr. végrehaltó, naz mint btróalgl klkflldgtt.
Modemül berendezett
Szalió Oyőrgy ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésire.
Kiegyenlítő tank előhívás t a lul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezést 10 perc alatt magasfén;fl képet adok
Tegyen agy prébarandalést I
Reggel beadóit felvételekről délben már kész képel kap.
SZABÓ ANTAL
Fllmgép mlr 18 P-tői feljebb. fegyver- és sport-fotószakflzlete.
Kiadó azép kétszobás, előszobás lakla azonnalra ét egy kélazobáa augusztuira. Zrlnjl Miklós-utca 16 szám. 22S4
Urlházitin ízletes abtdkault kspható. Clm a kiadóban. 2257
SZEKELY VILMOS butorlelepét
Horthy Miklós-ut 4. szám alól
a volt Szarvas szállóba
(Erzsébet-tér 18.)
helyezte át.
Jó bútor I Olcsó árak I Szolid klszolgá ás I Saját kárpitos- és asztalos-műhely I
Nvonatot! a Wélzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán- (Felelős QzletvexaW* ZaUI Károly?.
17. évfolyam 108 szám
Nagykanizsa, 1931. má|us 14, csütörtök
Ara 16 RUér
ZALAI KÖZLÖNY
Szeíkeattósé,;: nsppsl Sugir-et i.. éjjel P6ul S.
Kiadóhivatal: Fó«t 5. uim Km&xtji aókktedófalvalel: Kolb-ria 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
emum <i«:
Telelőn
UH hí: egy bóie a pengi aa HUc. . / Sserkeeelósíg 421. uim, (éjjel 7SJ \' \\ Kiadóhivatal 78. Ke&xttielyl áók TL
Keszthelyi dolgokról
Irta: dr. báró Wlastlcs Tibor, a Balatoni Társaság orsz. elnöke
Nem kell részletesen Ismételnem, hogy Keszthelyi szerelem, Keszihely a szivemhez nőtt. A Balatonért dolgozó kultnrmunkásnak magától értetődő, hogy Keszthelyt szeretni kell. Ebből következik, hogy a ml Keszthelynek fáj, az nekem Is fáj. Legutóbb Klebtlsberg gróf miniszter ur, akli lelkemből nagyrabecsülök nagyszerű nemzeti kultúrpolitikájáért és renklvtlli invencióval megáldott ős-tehetségnek Ismerik el, legulóbb a Balatonról írott cikkében többször Irt Keszthelyről Is
De a mily módon Keszthelyről irt, azt nem tudom oszlani. A Balatonról azt mondja: „Feltűnő, hogy a Balaton eddig alig bizonyult városképző tényezőnek." Nem ugy mint a svájci nagy tavak, OJébb ezl mondja a miniszter ur, hogy .egyedül Keszthelyen Indult meg városias fejlődés." Ennek mindjárt magyarázatát is akarja ádni abban, hogy a Festetics nemzetség hercegségének központja és, hogy csodálatos gyógyhatású hévize van. És azután kimondja az általam már Igen gyakran hangoztatott és bizonyára sok más balatoni ember által is felfedezett, nagy Igazságot: .Keszthely városfejlesztésének előmozdítása magát a balatoni problémát Is jelentékenyen előmozdítaná."
Ez már igy van. De hozzáteszem, hogy a kormány eddig — tisztelet a kivételnek — sohasem iparkodtak ezen igazság felismerése értelmében Keszthely várost fejleszteni. Sőt. Ég-szakadásnak kellett jönni, ország-világ felfordulásnak kellett reánk szakadni és még mindig nem fedezték fel a kormányon lévők eit az alapigazságot. Tiz éve áll a Balatoni Társaság, tlz éve figyelmeztelek minden tényezőt a balatoni gondolatra, a balatoni probléma megoldásának elkerülhetetlen szükségességére és lám csak ma balatoni ankétok sorozata ulán kezd eszmélni a leg-jóakaratubb miniszter Is, akit a Bi-laton igaz barátjának kell becsülnünk. Maga kénytelen beismerni őszinteségében, hogy az utóbbi években nem foglalkozott a Dunánlul speciális ügyeivel oly behatóan, hogy jogosítottnak érezné magát arra, hogy az egész dunánluli problémához hozzászóljon. De kiragadja a komplexumból a balatoni kérdést mint amely, annak tengelyéi képezi.
Igenis Keszthely hivatva van arra, hogy a Balaton reprezentatív kuttur-városa legyen. Mikoriban a pozsonyi egyetem költözése szóba eselt a Balalonl Társaság külön memorandumban fordulta a kormányhoz, hogy a pozsonyi egyetemnek Keszthelyre leendő áthelyezését kérelmezze. A memorandumot igen szépen, stílusosan szerkesztettük, Keszthely történelmi jogosultságát, kedvező balatoni fekvését, az Hl létesült gazdasági főiskolát slb. rendre kiemelvén benne. Valahol a kultuszminisztérium poros aktaládáiban bizonyára fellelhető
volna az a memorandumunk, az ad. acla került flgydarabok között. Pedig egy egész kullurhlsloriai dokumentum temettetett el benne. Remélem, hogy nem örökre, Keszthelynek valamikor egyetemi városnak kell lennie Ez nekem szent meggyőződésem.
Itt van a hatalmas keszthelyi kultúrpalota is a maga fölényes arányaival, stílusbeli gazdagságaival. Esztendők óta éktelenkedik Itl ez ai Impozáns épület a keszthelyi park közepén és várja az Ő feltámadását De ugy látom, hogy még sokáig fogja várni. ..
Hát lehet Igy városfejlesztés? A Balatonban van Itt a hiba? Az nem elég városfejlesztő? Nem vádolok senkit, legkevésbbé a szegény ma-gysr kultuszminisztert, akt ebben a szűkös világban Is oly sok remek értékel tudott megmenteni számunkra és annyi uj mentsvárai létesített a magyar nemzell géniusz megmentése érdekében. Még itt a Balaton melleit Is.
Csak fáj a lelkem, csak szomorú tünetekként említem ezeket a lényeket és igen szerelném, ha megszív lelnék és akiknek módjukban áll tennének róla, hogy Keszthely várossá alakulásának kulfurfejlődésl lehetőségei végre megnyílhassanak.
Doumep — a francia köztársaság uj elnöke
Briand vlaaxalépatt
Veraalllen, május 13 (Éjszakai rádlője le ntés) Briand visszalépett a köztársasági elnökjelölt-légtői. A kamara baloldali köztársa, ság-csoportJa Doumer szenátusi elnök mellett foglalt állást, akit a második
szavazás során megválasztottak francia köztársaság elnökévé.
Doumer elnök az ülés megnyitása ulán felolvasta a nemzetgyűlési össze-
az alnOkjelöltaégtftl
hívó rendeletet. A palota előtt délután 3 órakor összeütközés támadt az Ifjú kommunisták és a ktrály-rf\'r\'ranrir\'f UMU. A rendőrség oas-latta szét a verekedőket.
Az eredmény kihirdetése után az ülés felfüggesztését követelték, hogy a partoknak alkalmuk legyeaártekezni.
Az elnök felfüggesztette az ülést.
A kultuszminiszter feleslegesnek tartja a Csonkaországban a kilenc jogakadémiát
A tanulási idő megrövidítést — KUbehberú a „romén vérű" és a „csehekkel szimpatizáló" írókról - Elfogadták a belügyi tárca költségvetésit
Budapest, május IS A képviselőház ma délelölt részleteiben is letárgyalta a belügyi tárca költségvetését.
Scltovszky Béla belügyminiszter kijelentette, hogy legnapl felszólalásában nem akart elvileg állást foglalni a titkos választójog ellen, csupán a titkosság bevezetésének időpontjában és a lilkossíg kiterje z-tésének mértékében lehelnek közte és a többi pártok között véleménykülönbségek. Hangoztatta, hogy ma elsősorban gazdasági kérdések a fontosak. A szocialisták tendenciózusan állítják be a dolgokat a csend-őrséggel szemben. Ha valóban visszaélések fordultak elő, az Ilyen esetekben mindig megteszi a szükséges intézkedéseket. A mull évben 940 szocialista gyűlési engedélyeztek és 180 esetben tiltották be a gyűlés megtartását.
Tiszteli a gyülekezési és egyesülési szabadságot, de
az ország rendjét és nyugalmát minden körülmények közOtt fenn akarja tartani.
Kijelentette ezután a miniszter, hogy a községek pénzkezelését és a szám-
vitel egységes szabályozását a községek háztartásáról szóló törvényjavaslatban kívánja rendezni. Szükségesnek tartja a gyámügyi törvény revízió alá vételét Ts. A névmagyarosítás kérdésében álláspoqlja nem változott. Csakis intakt egyéneknek engedik meg a névmagyarosítást Helység vagy földrajzi neveket nem lehel felvenni és épp ugy nem engedélyezik az ipszilonnal, th-val, vag? I-vel végződő nevek felvételét. A 25 évi szolgálati Idői eltöltött katonák és érdemeket szerzett tisztviselők y-nal végződő neveket Is választhalnak.
A költségvetés elfogadása után megkezdték
a Uuliusstiárca költségvetésének tárgyalását Östör József előadásában. Pokots József és Kovács Oyula felszólalása ulán Várnai Dánlel a 8 osztály elemi iskola Levezetéséi sürgette.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter válaszolt az elhangzottakra és klfejlelte, hogy 2 év alalt 12 millióval sikerült apasztani a költségvetést. Nyilvánosságra hozta a Rockefeller Alapítványtól szerdán ka-
pott levelet, amelyben az alapítvány vezelősége tudatja, hogy egymlllló-llzennyolcezer pengőt ad a szegedi egyetem és a \'ihanyi balneológia! Intézet céljaira. Áttérve
a falnátoku ak/a\'dsra,
kifejtette, hogy az egyetemekhez fűzött remények nemcsak kultúrpolitikai tekintetben vállak be, hanem haialmas városfejlesztési tényezőknek is bizonyultak. Ezzel szemben feleslegesnek tartfa, hogy a csonkahazában 9 jogakadémia működjék, amelyeket csupán a felekezeti féltékenység tart életben. Felhívta a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy a magyar nyelv helyességében is foglaljon állást. Bejelentette, hogy a tanulási Időt megrövidítette és junius 20-án már sehol sem fognak tanítani szeptember 9-ig.
Fájdalommal lát|a, hogy egy ló írónk román véri fedezeti fel magában, eay másik pedig a csehekkel szimpatizál. Most még csak azt várja, hogy mikor bukkan fel egy harmadik magyar Író, aki a szerbiekért lel ke-jtf.____ . . , . _..
A Ház hétfőn délelőtt folytatja a kulturtárca költségvetésének vitáját.
A szovjet keze a spanyol események hátterében
Moszkva az egyház ellen izgat és szítja a zavargásokat
Budapest, május 13 Spanyolországban még mindig nem állott helyre a rend. Malagában öt szerzetes rendházal felgyújtottak. Allcanléban szintén több kolostor teljesen leégett. Sevillában két kápolna égésénél nagyértéka műremekek pusztultak el. A spanyol kommunistákhoz Moszkvából Intézett felszólítás megerö8ill azt a gyanút, hogy a véres eseményeket szovjet pénzzel készítették elő. Moszkvai utasítás felszólítja a spanyol kommunista pártot, hogy minden eszközzel segítse elő a munkások forradalmát. A londoni Daily Express ugy éltesül, hogy
a szovjet Spanyolországba rendelte Trlllset, a legkegyetlenebb cseka-vezért
A madridi lapok a fővárosban kedden okozolt kárt 40 millió, a vidéken okozott kárt pedig 100 millió pezetára becsülik.
Granada, május 13 A városban megint löbb kolostort felgyújtottak. Kihirdették az ostromállapotot. Bizonyos elemek egész Andalúziában Izgatnak az egyház ellen és zavargásokat szítanak. Cor-dobdban a rendőrség összeütközött a zavargókkal. Hir szerint négy emj
zalai közlöny
IttWi májul 14.
bert megöllek és mintegy tizet megsebesítenek, közöltük többekel su-lyossn.
A kormányzó és felesége a nemzetközi vásáron
Budapest, május 13 A kormányzó feleségével együtt ma délelőtt megtekintette a nemzetközi vásárt és mintegy háromnegyed óra hosszat időzött a vásár területén. A kormányzó a látottak feleli teljes megelégedéí él fejezte ki.
A vonat elé vetette magát egy fiatal leány
Budapest, május 18 Ma délben a Nyugati pályaudvaron egy 25 év körüli jól öltözött fiatal leány a Debrecenből érkező gyorsvonat elé vetette magát. A mozdony kertkel a fiatal leány jobbkarját és ballábát Iából lemetszették és a testét Is borzalmasan Összeroncsolták. É\'etveszélyes állapotban a Rókus kórházba szállították. Nevét még nem tudták megállapítani.
A kalapácsos gyilkos elmebeli állapotát megvizsgálják
Budapest, május 13 A kecskeméti ügyészség Fischl Frigyes ügyében most készült el a vizsgálati Indítvánnyal, amely szerint Fischlt szándékos emberöléssel vádolja. Fischl elmeállapotát meg fogják vizsgálni.
Időlírái
A nagykanizsai meteorológiai meg-flgyalS Jelenlések : Szerdin a kimérték-let Kereti 7 ínkor +ift, délután 3 tIliül +20 6, este 6 óiakix +14 0
PeMiet: Reggel tlasts. délben borult, eale tiszta égbolieiat
SUUrúny: Regjei i\'é\'nyujjat, délben észak, este délnyugati szél. tÉluMkal rádiójelemét) * I
Blssl latéssl íalrBti ■ malag. alvatarra hajié h.t*.
I|J IdS
• ISr. »*r-
Zlrtchl zárlat
Cáds Wttl, Loartoa 35-29, Nawyur. 518 87l/a Btlaael 7220, Milano 27 ISVl Madrid 61-15, Amsterdam 208 <2\'/l BeiHr 123 eo, Wtéa 7297Vs, Sorta 3Í6, Prte\' 15-37, Varsó 6815, Budapeti SBSI Iwlaild 9-l2"\'/ai, Kukáiét- 319
A Kormányzó képviselőjének részvételével tartják meg vasárnap a Vitézi Rend jubileumi ünnepélyét Nagykanizsán
Nagykanizsa, május 13 Több Ízben jelentellOk, hogy a Zrínyi Miklós Irodalmi Kör rendezésében folyó hó 17-én, vasárnap Nagykanizsa város hazafias közönsége ünnepli a Vitézi Rend alapításának 10. évfordulóját. Az ünnepély fővédnöke nagybányai Horthy Miklós k rmányzó. A kabinetiroda már értesítette a helyi rendezőségei, hogy őfőméltósága hozzájárult ahhoz, hogy a jubiláris ünnepségei az ő fővédnöksége alatt a Zrínyi Kör megtarthassa. Vagyis a kormányzó képviselőiének jelenléiében folyik le a pompás és nagyszabású hazafias ünnepély. A Vitézi Rend ezen jubileumán részt vesznek Nagykanizsa város összes tényezői, Nagykanizsára |önnek az egész vidék vitézei, közéleti tényezői és előkelőségei Is. A minden lekln\'etben Nagyksnlzsa tradícióihoz méltóan megrendezett ünnepély program|a a következő:
Vasárnap reggel 9 órakor ünnepi szentmise a plébánia- temp\'omban, amit P. Deák Szu\'plc plébános tart. Ugyancsak 9 órakor van a protestáns istentisztelet Is.
Ezt követi 10 órakor a 20-as hősök emlékszobra előtt a háborús emlékérmek kiosztása. A hadviselteket vitéz Tabajdy Kálmán ny. honvédelmi államtitkár, ny. gyalogsági tábornok fogja feldíszíteni, Az ünnepélyes 8k\'us alalt az Ipartestületi
Dalárda Parit Lajos karnagy vezetésével énekszámokat fog e\'őadnL
11 órakor a Városi Színházban nagyszabású műsoros ünnepség, melynek műsora a kővetkező:
1. Hiszekegy. Énekli a Zilnjl Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara. Vezényel: Kelling Ferenc karnagy. 2. Farkas Sándor: Horlhy-Induló. Játsza a m. kir. 6. honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel : Schiller János városi zeneiskolai tanár, karnagy. 3. Kéhler: Csokonainyitány. Játsza a zenekar. 4. Ünnepi megnyitó beszéd. Tartja: bo^átl d\'. Hajdú Oyula, Zalavármegye tb. főügyésze, a Vitézi Szék ügyésze. 5 Könlg Péler: Magysr vigasság. Énekli a Vegyeskar, 6. Ünnepi méltatás. Tartja: vitéz Tabajdy Kálmán ny. honvédelmi államtitkár, ny. gyalogsági tábornok. 7. Magyar siralom. Énekli a Vegyeskar. 8. .Halott vitézek sorakozója", lila és szavalja : Barbarlts Lajos, a Zilál Közlöny felelős szerkesztője, a Kör főtitkára. 9. Borsai: Magyar ábránd, Erdély bércein. Játsza a 6. h. gy. e. zenekara. 10. Ziróbeszéd Tartja: Bődy Zoltán Zalavármegye alispánja. 11. Szózat. Énekli a Vegyeskar.
Belépődíj nincs. Adományokat a 48 as szobor-alap javára hálás kö-sz0n:ttel logad és nyugtái a rendezőség.
A vármegye közigazgatási bizottsága foglalkozott
a megye 160.000 pengős hozzájárulásával a nagykanizsai közkórház építéséhez
A népjóléti miniszter nem zárkózik el a segély elÓI — Az alispán tesz lépéseket ebben az Ogyben
Zalaegerszeg, május 13 (Tudósítónk telefonjelentése) Zsls-vármegye közigazgatási bizottsága szerdán délelölt QyömOrey Qyörgy főispán elnöklete alatt ütést tartott. Az elnöki megnyitó után dr. Brand
HERCEG
ESTERHÁZY PÁL
HOSASDfiYáBáHIUL NAGYKANIZSAI LEÜRÍTI
Ma.\' HORTHY ■1KLÓS-UT 2.
Weeokendezfik nb. figyelmébe ajánjuk: kiválóan finom, mag-bízható, minden tárgyilagos kritikái kibíró, oloaó és állandóan frit
hentesáru *. felvágottakra
10 dkg. „Esterházy"
10 dkg. „Esierházy"
10 dkg. „Esterházy"
10 dkg. „Esterházy"
10 dkg. „Esterházy"
reklám kolbász ...........
nyái i Weeckend-szalámi .....
csemege finom füstölt szalonna
nyelves disznósajt ........
finom párisi (Parizer)...
10 dkR. „Esterházy" vegyes felvágott finom ......
10 dkg. „Esterházy" császárhus ... ... .........
10 dkg. „Esterházy" vendégsonka...............
10 dkg. „E-terházy" göngyöltsonka (Rollsonka)......
10 dkg. .Esterházy" gépsonka ...............
10 dkg. „Esterházy" gyógysonka á la Prag (konzerv)
1, pár „Esterházy" óriási csemege virslii.........
20 fillér 36 fillér 26 fillér 28 fillér 30 fi lér 40 fillértől 44 fillér 48 fillér 50 fillér 70 fillér 100 fillér 28 fillér
Sándor főjegyző felolvasta Bethlen István gróf levelét,
amelyben a miniszterelnök hálás köszönetét fejezte ki a 10 éves jubileumira küldött üdvözletért és jókívánságokért.
Dr. Tassy Oábor egészségügyi főtanácsos jelentése kapcsán dr. Farkas Tibor az uj körorvosi kerületek ügyéi tette szóvá. Felvilágosítási kért az alispántól, hogy
mlkénl dll a Uaalmaal ét zalaegerszegi kérádsak Ugye ?
Bódy Zoltán alispán válaszában bejelentette, hogy 6 uj körorvosi kerületet már jóváhagyott a miniszter, a 7-iket azonban még nem. Ha ez is megtörténik, akkor mind a 7 állásra azonnal kiírják a pályázatot. Nagykanizsa kórháza már kapott megyei segélyt, most csak az
ujabb 160.000 pengő megszavazása van hátra.
GyOmOrey Oyörgy főispán hozzászólása kapcsán hangoztatta, hogy a 160 000 pengős kórházépítési segélyt már nagyon várja Nagykanizsa. A város lel is venné a kölcsönt, de ezt a megyének kellene törlesztenie.
Az alispánra hárul a feladat, hogy valami történjék ebben az ügyben. A népjóléti miniszter sem zárkózik el a segítés elő\', mért a kanizsai kórháznál még a belgyógyászati betegek elhelyezése körül Is vannak kívánnivalók. Reméli, hogy a legközelebbi ülésen erre vonatkozólag már bővebben nyilatkozhat
Farkas Tibor dr, a nagyszabású kórházpalota helyeit több kisebb kórházat javasol építtetni a megyében.
Sándor Zsigmond műszaki főtanácsos, az áltsmépltészeti hivatal vezetőjének jelentése után dr. Farkas Tibor a felszaporodott munkára való teldn\'ettel
létszámszaporltást sürgetett az államépltészetl hivatalnál.
Malatlnszky Ferenc felsőházi lag köszönetet mondott OyOmörey főispánnak, hogy az uj menetrend összeállításánál eljárt a keszthelyiek és balaloitmelléklek érdekében, azonban szükséges \'enne még egy ujabb,
Keazthely és Balatonfüred közötti csatlakozás megvalósítása. *■
A gazdasági felügyelő jelentésével kapcsolatban
dr. Farkas Tibor kíméletlen kritikát gyakorolt az Alsó-dunántull Mezőgazdasági Kamara eljárása felett és kifogásolta, hogy a kamara a Zalavármegyei Oyttmölcslermelő és Értékesítő Egyesülettel szemben káros működést folytat.
OyömOrey Sándor országgyűlési képviselő bejelentette, hogy épp most terjesztett a Ház elé |avaslatot, amelyben a Mezőgazdasági Kamarák megszüntetését kéri. OyOmOrty főispán dr. Farkas Tiborhoz Intézett válaszában hangoztatta, hogy bár az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamarát be akarta vonni a Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület munká|ába, de Kaposvárott meglehetősen hűvös fogadtatásra talált. Ennek okai.ól most nem nyilatkozik. Szerinte legjobb benne, ba minden vármegyében alakulna egy-egy Mezőgazdasági Kamara szerényebben dotált állásokkal. Szintén elítélte a kamara eljárását Vitéz Barnabás István dr. tanfelügyelő megemlékezeti jelenlésében Iwslts Oyula keszthelyi igazgató-tanító kitüntetéséről és a most folyó pedagógiai szemináriumok működéséről.
Farkas Tibor dr. hangoztatta, hogy Zalában sok községnek igen súlyos sz anyagi helyzete, ami az Iskolaépítést terhekből áll elő.
Végül elhatározta a bizottság, hagy üléseit, ezenlul minden hónap második hétfőjén, a kisgyűlés napján délelőtt II órakor tartja. Az ülés déli 12 órakor ért véget.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
lifll- májúi 14.
zalai kOzlOny
Dr. Pozsogár Rezső országgyűlési képviselőt Lelenye község díszpolgárává választolta
A díszoklevelet ünnepélyesen fogják átnyújtani dr. Pozsogárnak
Letenye, május 13 (Saját tudósítónktól) letenye község képviselőtestülete ma rendkivü I ülést tartott, amelyen dr. Pozsogár Rezső országgyűlési képviselőt, tekintettel kiváló eredményes munkásságira, amit Letenye község és a letenyei körjegyzőség községei lakosságának érdekében kifejtett, Le-
tenye díszpolgárává választotta. A képviselőtestület lelkesen ünnepelte a népszerű országgyűlési képviselőt. A Budapesten tartózkodó dr. Pozsogárt táviratilag értesítették díszpolgárrá történt megválasztásáról. A díszpolgári oklevelet egy későbbi alkalommal, ünnepi keretben fogják dr. Pozsogár Rezsőnek átnyújtani.
A polgármester felhívása a szülőkhöz
Nagykanizsa, májiia 13 Tegnapi számunkban már közöltük, bogy dr. Krátky István polgármester a kultuszminisztérium Illetékes ügyosztályában is tárgyali a felállítandó leánygimnázium ügyében, ahol a legrokonszenvesebben fogadták a polgármester ideiglenes megoldási tervét. Hogy az iakola fel állítása ősire biztosítható legyen, a polgármester a mai napon a következő felhívással fordul a szülőkhöz: Felhívási
Az érdekelt szülők óhajára elhatároztam egy leánygimnáziumnak (esetleg líceumnak) egyesületi alapon való megszervezését és felállítását olyképen, hogy kel ő számú tanuló
Jelentkezése esetén az iskola I. osztálya az 1931—32 tanévben már megnyitható tegyen.
Evégből felkérem mindazon szülőket, akik leánygyermekeikel a tervezeit Iskolába beíratni szándékoznak, ezen szándékukat 5 napon belül a v. Iktatóhivatalban ezen célra rendelkezésre bocsátandó kölelező nyilatkozat kitöltésével hozzám Jelentsék be.
Tájékozásul közlöm, hogy a fenntartási költ.égek fedezésére szolgáló tandíj legfeljebb havi 20 P. (tanévenként 200 P-t tesz ki), amely összeg azonban kellő számú tanuló leientkezése mellett csökkeni fog.
A bejelentés az Iskola felállítása esetén 1 évi tandij fizetésére kötelez.
Nagykanizsa, 1931. május hó 13 Polgármester.
A pécsi tábla ls elutasította Hegedfis Fereno és Kntfe] József szabadlábrahelyezési kérelmét
Mindkettő a tőtárgyaláslg fogva marad
Nagykanizsa, május 13 Megírtuk, hogy a két oltárci gazda megölésével gyanúsított Hegedűs Ferenc és Kútfej József lelartózlatá-suk .ellen felfolyamodást Jelentettek bc a torvényszékhez, amely helybenhagyta a vizsgálóbíró végzését. A két gyanúsított a vádtanács döntése
ellen a picst táblához leifolyamodtak, amelynek tanácsi most foglalkozott a szabadlábrahelyezési kérelemmel és azt elutasította. Hegedűs és Kútfej előtt dr. Almdssy Oyula klr. törvényszéki vizsgálóbíró kihirdette a tábla végzését. A két oltárci ember a főtárgyalásig tehát fogva marid.
Értesítjük a m. t. vevőkOzOnséget, hogy a raktárunkon levő nagymennyiségű különleges borotvakések leg-hiresebbfsolíngeni gyárakból, etedetl védjeggyel, haj- és szakállnylró gépek, ollók, tyukszemvágó kések, borotva fenöszIJJak, mindennemű szabó-ollók, zseb és kerti kések, ló- és marhanylró ollók slb. áruinkat mélyen laazAltl-tatt Arakon árusítjuk, vala mennyit szavatolás mellett.
Tisztelettel
Májon Testvérek
■agykanizsa, Erzsébet-tér I. szám alatt.
műkőszőrQlde és acéláru üzlete
Előadás a kórház-kápolna javára
Nagykanizsa, május 13
A nagykanizsai kórházkápolna ügye szerencsés kezdettel Indult meg. Már eddig Is szép eredmrnyeket kön) vethettünk el, most pedig egymással vetekednek a nemes versenyben a hitbuzgalml és jóíékony egyesületek, hogy Ok ls kiveszik részüket és hozzájáruljanak a kápolnaakció megvalósulásához. Erre a célra >z Urleányok Mária Kongregációja tegnap este 7 órai kezdettel fényesen sikerűit mükedve ő előadást rendezett a plébanla fehértermében. Két egyfelvonásos darab került színre: P. Bangha Béla .Pusztarózsii"-|a, amelynek főszerepében Hamelmayer Erzsi színpadra termelt egyéniségével és bájos alakítású Játékával nyerte meg a nézőközönség tetszését. A tzimboikus darab, amely az erény és a bűn örök küzdelmét jelenítette meg, maga külön műélvezetet nyújtott.
A hit, remény és szeretet megszemélyesítői egyéniségűknek megfelelő hálás szerepet töltőitek be A Világfi, az Áthatatlanság, Tagadás és Elvezet szereplői szintén a legjobbat nyujto ták Kedves és rendkívül hatásos jelenet volt a Szűz Mária előkép az angyalokkal és .élő", illetve leányvtrágokkal. A pazar és kápráztató Bzinü szimbolikus ruházatok sokban emelték az előadás fényét. A második (\'arab a „Panaszkodnak a magyar szelek" c. Irredenta azindarab volt. A vérző magyar sziv sirt fel benne a Lantos Sebestyént látszó Oskó Endre személyében. Óikó alakításával túlnőtt a műkedvelő színpad keretein s játéka bármely hivatásos színésznek is dicséietére vált volna. A magyar szelek panaszos sóhaját Wágner Zsuzsi, kuruez Sári és Pratscher
KICYO-
Styul rögtön minden bajából. ha ön Is. mint annyi sokszázezer ember PA LM A kaucsuksarkot visel. A testi felfrissülés uj emberré varázsolja.
Eta interpretálta mély átérzéssel — Külön kiemelkedik a darab prológusa és epilógusa, melyben a magyarság örök tragédiája drámai erővel jut kifejezésre. Az irredenta hangulathoz a zenei betéteket ifj. Rácz karnagy adta elő, a keretet pedig a klscierkészek és ma(yariuhás kislányok ennivalóan bájos serege szolgálta. Dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök e kél darab megrendezésével kitűnő munkát végzett. Csupa kedvesség, csupa báj volt a szereplők minden mozdulata s a külön átélési Igénylő szerepek a közOnség lelki gyönyörűségére a leghatásosabban nyilvánult faeg Játékaiban Mindez a rendezőnek preciz művészi érzékét dicséri. A azlnpadl dekorációt külön ez alkalomra Fekete László festőművész készítette A rendkívül sikerült előadást a Jelenlevő közOnség kívánságára ma délután 5 órakor megismétlik.
Kárpátoktól Isonzóig.
Férfi és női luxuscipőink árát leszállítottuk,
"" vásárlásaival győződjék meg, hogy cipőink a legjobbak, azért a legolosébbak is.
Niltényi Sándor és Fia cipöéruhéza, a Városházban.
zalai közlöny
NAPI
NAPIREND
Május 14, OBOISrtdk
Köm. katullkui. A\'d. Clüt. Protestáns: Áld Cilit. Iziaellta : Ijflr hó 27.
Városi Muzeum és Könvvtár nyitva caUtOttökOn éa vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat. I. nó végéig az .Őrangyal* gyogyaxeitái Deák-tér 12
Hsngos Uránia. .London lángok-bin\', szenzációs dráma. „Szerelmes ka-deli", iport-vlgjáték.
OöafSrdő nyitva reggel 6 órától cilc ó óráig (MM, assrda, péntek délután, isddsa egész nap nóknek). Tel.: 2—lí.
Május 15, pántsk
Kórnál luloltkua: De la S. J. Prolíst.: 7aólia. Izraelita: IJar h - 28.
Jók legyetek I
Arnyak Jártak, lenge. estsllnllben. Csak egy kis halvány lény virrasztott Anyám hunyó, kék szemeiben.
Á Halál karján ágyához téptem, hau szájára roskaillam sírva: ha egyszer még mondaná a nevem I
Vagy odaátról üzenetet, htrt: Jók tegyetek I súgta utoljára. MOgmünk a Halál Is sírt.
Imára simul azóta a kezem. Koldussal Is megosztom a falatnyl, éhes kenyerem.
Szivembe markot ezernyi tűr. Mégis, utat adok annak, oki elébem tör.
Megcsókolom sírva a kezét, léptét Is áldom mindenütt annak, aki megtlt.
Lidiit Julit
— A polgármester Budapesten.
Dr. Krátky litván polgármester ma reggel Budapestre utazott.
— Kállay Tibor Nagykanizsán. Dr. Kállay Tibor országgyűlési képviselő szerdán éjjel a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett. Dr. Kdllayt a pályaudvaron Krátky lován dr. polgármes\'er fogadta.
— Bucsu Förhéncen. Ma bucsu van Fórhéneen. Ebből az alkalomból P. Kocsis Ödön szeiilterencrendi lelkész 11 órakor ünnepi szent-misét, majd egyházszónoklatot tart. A búcsún ugy Nagykanizsáról, mint Kis-kanizsáról és az egész környékről számosan részt vesznek.
l— Orvosi hlr. Dr. Kesztler István v. egyetemi bőrklinikai tanársegéd folyó hó 18-án megkezdi rendelését. Rendel: bőr-, vér- és nemtbeUgek részére hétköznapokon d u 3-tól 6-ig. Orvoskozmehkil rend-lés na nta d. e. Il-töl 1 lg. Nagykanizsa, rlnyl Miklós-utca 46.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet tavaszi teája. A Keresztény Jó ékony Nőegylet választmánya táncteáját folyó hó 16-án, szombaton a Cenlrál-szálloda felső éttermében tartja. Ez alkalommal a kapcsolatos bridge-versenyre való tekintettel délután 5 órai kezdettel. Nem versenyzők részére brldge, rummy és alsós p rlikkal. Este 9 órakor kezdődik a lánc. Tea vegv baboskávé-Jegy süie-méblfyel 1 pengő. A leadélutánta a t igokal és azok vendégeli szívesen látja a vezetőség.
— Ami a HOferbőI kimaradt. Uránia.
pm
Zrl
ASPIRIN
TABLETTÁK
— A kőz- és magánépltkezésl bizottság ülése. A képviselőtestület köz- és magánépltkezésl bizottsága május 19 én este fél 7 órakor KOnlg József elnöklete alatt Ölést tart.
— A József Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja május 16-án, szombaton délután 6 órakor, a városháza kis tanácstermében tartja XXVI. évi rendes közgyűléséi. A tárgysorozaton elnöki megnyitó, titkári, orvosi, pénztárosi jelentés és esetleges indiiványok szerepelnek.
— Csíkos nyersselyem, csikós crepedechine.cíikos műselyem a legdivatosabb Nagy választék Schütznél
— A városi zeneiskola növendékhangversenye. A folyó tanév utolsó növendékhangversenyét hétfőn este fél 9 órai kezdettel rended a zeneiskola a Kaszinóban Jegyek 50 fillértől I pengőig a Krátky-tőzsdében válthatók.
= Eljegyzés. Maulner Ernő (Molnári) Frledmann Etus (Porog-szeniklrály) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett).
— Tanító-gyűlés. A Pacsa— nagykapornaki espereskerűleti tanítói kör évi rendes közgyűlését Junius 2-1n tartja Zalaszentlvánon Landl Ferenc körelnök vezetése alatt. A tárgysorozat szerint, mint előadók szerepelnek: Z. Czlgány Oyu\'a esperes, Kauzll Oyüla esperes tanfelügyelő, Tóth Margit tanítónő, Mészáros Jenő és Pungar Aladár kántor tanítók.
— Az Ingyen Autó Syphon üve gek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Egyedlrusltó Szabó Antal sportüzlete, kapható még Teutsch Ousztáv drogért1 jában.
— Adományok a Szociális Missziótársulat Intézményei azámám. A nagykanizsai Szociális Missziótársulat Jltal
vezetett Intézmények fönntartására március havától a kővetkező termUszetbonl adoraányok\'folytak be: 11118 Jórsefné 8 drb gyertya, Horváth Jonőné 4 drb. gyertya, Szabó István virág, élelmet; N N, llroven Lajosné, N. N , Somogyi Oyuláué, Szabady Wrlncné, Feketo nővérek, Sélley Toréz, Acs Józsefné, N. N., Stampf Zalgraondné. Prusohok Ferenooé, Horváth Jetlőné, Kutor Jonőné, dr. Szl-gethy KArolyné, Kovács Sebestyén Mlk-lóané, Veszely N.-né, Boér Gusztávné, tilnépi Elek P.rnőné. Malr Testvérek, Véhor Károlyné, Barabás Kálmánná, Hublnt Károlyné, Török Gizella. Ha|du Pálné Qelse, Party lAjoané, 8imodlcs Vlktorné, Marton József, Ssabó Lajos, Petrles Gyula. Adler Miksa. Potrlca Já-nov N. N., Brad Jánosné, hr. Inkey Pálné, Henna Lajosné, Plander Jánosné, Bontz Rndréné, dr. Halphdn Jenőné. Iván Jánosné, Száva Nándorné, Habica I-hIos. Sípos József, Horváth Jonőné, Sóbár Györgyné, Józsa FAbtánné, BarthosGyu-láné, Mnknvlozky Gyuláné, ruhanomllt: Kuhár Oltóné, Stelnauer Józsefné, dr. Szlgethy Károlyné, Pintér Nándiimé, dr. Hegyi Lajosné, dr. Hilphen Jonőné, Kapoll István. — Ezúton Is fogadják hálás köazöm\'temet, hogy JósAgukknl loholővé tölték azt, hogy a mid nehéz viszonyok közt Is Boknknak Bzorezhet-(Unk husvótl örömet A közilnaég jóindulatát 11 Jövőben In kéri a Mlseziósház főnöknője.
■= Kárpátoktól Isonzóig. Uránia.
— A kórház kápolnájára Unger Ullmann Eiekné 10 p?n^öt adományozott szerkesztőségünk ulján. Rendeltetési helyére Jutattuk.
— Fölvétel a Szegedi Katolikus Nfi-védó Egyealt\'et Srenl Erzsébet Oltho nftba. A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesületnek Szegeden, Koronu-utoa 16. és IX. szám alatt levő székházába azorvezeit Szent Erzsébet Otthonába az 1031-32. tanévre 50 (ötvon) leánynövendék nyer elhelyazéat. Felvételért a azogedl Forenc teremt TudomAnyegyo-tem, a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolai és középiskolai hallgatók folyamodhatnak. A fölvétel Iránti folyamodványok 1031. augusztus hó 1-élg az ogynstllot elnökségéhez Intézondők. A felvétel 10 hónapra szól. A» egyesület székháza a város központiában fekszik, minden egyetemi, főiskolai <és külön-
böző női középiskolához közel. Mérsékelt díjazásért naponta négyszeri bé-ségea étkezés és teljes ellátás értendő Kívánatra as elnökség részletes tájékoztatót küld.
— Megnyílt Horthy Miklós-ul 4. szám alatt a Kopsteln butoráruházik nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
- Pünkösdre ön Is .Ideál" cipőt vegyen, MerTjó éa-ttlcó, Fó-ul 12.
MODERN RUHAFESTŐ É. VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
PJÍECSICS
Kívánságra 24 óráa kelti il elsJrendil asakál késilL
FŐUt
7.
2-féle kerékpáros van: aki állandóan Jl"nál vá8ár,()1
és aki KraHf|l na| fog vásárolni
mert |#| Ul llil-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
\'Príma kerékpárok jótállás mellett 448 P-tflU
Kerékp\'rgummik, alkatrészek WktÉWkek olCaó\'teesteWsi helye. 1234 Müszerész-mühelyünk olcsón és ponlosan javii.
Brandl-Sándor és Fia. Deák-tér 2.

a 1981. május 28.
Nagy
pünkösdi
HiLlAS
harisnya vásár
május l-tfll május 24-lg
2 ingyen nappal.
Azon vevőknek, kik e kél napon vásárolnak „HELLAS" harisnyái, a kifizetett vételárat visszatérítjük. A szerencsés vásárlók neveit május 27 én lógjuk közölni
Ritter András
■H él ■<! UvatáraliletikM\' Főu* 3.
= Egy szellemi^szükségotun-kás szerencséje I Évek óta állás nélkül levő K. I. magánhivatalnok 4 gyermek atyját várallan Szerencse érte a legutóbbi Allamsorsjátéknál. Jóformán utolsó 150 pengőjén egy drb. fél Államsorsjegyet vett, melyre 5000 pengőt fizelte\'< kl ttftt«\'ezzel ho\'Szu időre inegszabadUttalMiny gl gondjaiktól
=» Puch, Steyr, Trlumph és Tihanyi kerékpárok legolcsóbban Brandl Sáador és Fia cégnél kaphatók.
• Crepe de chlnek a legifjabb színárnyalatokban Schlllz áruházban, =* Gorllce, Doberdo, Przeaiysl az Urániában.
Ujjobb üdítő itali |
- a közismert
Uíil I.
Kapható minden fűszer-. <s csemegekereskedésbeB.
■ Főraktár: i
tisiii hiüt
Király-utca 21. fa>.UM
1931. május 31.
ZALAI KÖZLÖNY
A Javítáamentes tető
egyúttal olcsö Ib.
Eternit vlhai álló és tűzbiztos, az első kiadás egyszersmind az utoleó Ib.
Kárjan díjtalan pro-•pektuat ás Árajánlatot
ETERNIT MŰVEK
Bud«p»«t, Vt.,AndrS«*y.ot aa
I Elárusítóhelyek: Eeplngar I. éa Fia ■■Ijkaalaaa, Saaluoaak Járnom KatnénrArDi.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán ar elmúlt héten 4gyermek axtlletett, 2 liu, 2 loánygyormek: Páti Ferono v. munkás éa Magyar Juliannának rk. fia, Ku-nlca Józaef napszámot és BŐJtl Katulln-nak rk. fia, Deutsch Albort ószerésí éa Honnenwald Irmának Izr fin. Házasságon klvtlt született 2 flu és 2 leány. -HaMlojuhok : Horváth József vároM s/.e-
fny rk. 76 éves, Bedő József tannló rk.
éves, Magyar János ny. v. kalauz rk. 48 éve«, özv. Feuchtonherger Jánosné Sehrauz Borbála ág. h. uv. IX) éves, Polal Qyörgy ny. v. munkás rk. éves. Kunloa József rk. 12 napos. Hegedűs Katalin rk. 1 hónapos, Üst János canr--ttás rk. 64 éves (Inke), Nóvák János ttktm. rk. 17 évea (Bajosa), Marton Jó-oMhtá Farkait Anna rk. 40 éven. Varga rk. 18 nap, Marlca Katalin napszámos rk. 80 éves, FukrtoS Ignácné Szoramer Rozália rk.78 éves, Megyosv Anna rk. 12 napos, Lázár Soma bérlő Izr. 73 éves, «sv. Banké Mátyáanó Sáli Ilozálla rk. •48*wa (Esztereguyo), Galamb István Mm. rk. 18 éves (Újudvar). Antnllcs \' Mátyás kegyd. v. munkás rk. 88 éves. ■-»• nétmsságot kötöttek: AnekJózsetfötdm. ás Knaaai Julianna rk., KnauBz Boldizsár földm. éa Flunibort Márta, rk.) Né-HMrth József\'-földm. és 0«kó Anna rk, TMh Kálmán föktm.rás. .Faloa Anna rk Horváth JAzaet v. munkás As ísücS Te-rtzla rk:,"Harangozó ftnrd (özv.) gépész éa Oelenosér Mária rk., Frlndt György álL rend. díjnok ás Gnraó Julianna (özv) városi bába rk., Anda JAzaet kőműves segéd és Kálmán Mária nölszabAs. rk.
— Az crdftlegeló bizottság ■léte. A várod erdölegelö bizottság ma délelőtt fél 11 órakor UJváry Qéza elnöklete alalt illést tart
— Legcélszerűbb pünkösdi ajándék az Jdtdl" cipó, kényelmes torma, tartós minőség és olcsó ár, Pft-ut 12.
Strém Károly
közli, hogy két éves vágású, száraz, la otffklláMl... P 44 20 . li tUntuáMl... P 40 » la cieráoroigfa P 34 —
. tal»iat«r|áci...... P 25 60
. II. oszl. dorong (fejsz, botfa) ...... P 19 60
minden 110 cm. magas erdei -Alcnként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Ezen kivételes olcsó árat csupán június hó elsejéig való leszállításra és készpénzfizetés mellett tarllulc.
Aprított la m4r 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 kg.-klnt.
\'-Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi iro dába juttassa. (Sűgár-ut 20. sz. Telefon 127.)
Erői. vérbí, kövér emberek számára a természetes „Ferenc lóiief" keserűvíz naponként való ivási a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rcndeB bélmuködést biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyiija, hogy a Fereno lóxul vlz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuz-ban szenvedőknek is nagyon jót tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb aján\'ást. A Fereno lóMef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lűszenlzletekben kapható.
— A Move Lövész Egyesület felhívja lagjail, hogy a Slern-féle téglagyárnál ma és minden vasárnap délulán 3 órakor gyakorlatot tart. Pontos megjelenést kér az elnökség.
(-) Tájékoztató árak n nngykanl sal p acról. ffogy közönségünket tájékoztassuk a nngyknnlziial piaci árakról, ezontnl minden héten közöltllk a plnrjl kialkudott árakat. ZöldttyMlk: bab kg. 15 20, mák 1*20, fokhagyma 80, vörös hagyma 40, zöldség 30, burgonya 05—112. lUiromfi tyúk 1 00-200. csirke60-1-60, sovány k«ga«\'l\'U0-2 1)0, bízott 4 UO-UUO, sovány liba 300-400, hízott (100-1000 darntionklnt Terményáruk: búza 1800—
00 00 (troletta nékül), rozs 1200-13-00, szemen tengort 1000-16-80, széna 800 —1100, alomszalma 3 00-3-60, znupp-Bzalma 6-UO métorniázaánként. Tejtermékek: tej lt. 18-20, tejfel 70. túró kg. 60, val 3-20, tolás drbja 07--08. OyUmötcs: dió kg. 90. tímáruk: marhahús eleje kg.
1 Ml, hátulja 2-00, borjúhús eleje 1-60, hátulja 2-40, sertéshús 160—200. vjslr 1 80. háj 1-70, zslrezalouna l-oo, kaibász-télék 2-00- 4 00. ElOáltal: márlia l-a kg. 80-84, U-a 70 -74, vlretlls 60-55, sertés zsírnak 110, húsnak 115, borjú 80-S0.
Színpompás, divatos
nyári ruhaselymekl
Angol vásznak,bourettek uri ruhára
■fii kertiruha
mintázol! delainből, szépjszinekben......P . 8-től
lilém pouplin blúz
elsőrendű kivitelben..........
■fii tennisruha
rlpszanyagból, fess fazónban .....
■fii ruha
inüselyeniből, szép mintákkal.....
■fii ruha
igen jó creppe dc chineből, dlvatszinekben P 30.—
P 4\'80
P 8.—
P 8 80
Legjobb minőségek. Legolcsóbb árak. Legnagyobb választék
Vidékre rendeléseket postán bérmentve sz&HJtunk.
SPOR7ELET
PEAC—NTE
Vasárnap ismét erős ellenfelet kap az NTE. A pécsi egyetemisták csapatát látja vendégül.
A tavaszi fordulóban az NTE-n kivül a PEAC okozta a legtöbb meglepetést. S:lnle magától értetődő ez, mert Itlsz Játékosanyaguk bőven van, a csapat összekovácsolódásához azonban Idő kell. Ezért van az, hogy az egyetemi csapatok mindig a szezon végére Jönnek igazin tormába. A két egytllte8 egymás elleni küzdelme kétségkívül jó sportot fog nyujlanl
Pünkösdhétfőn Zalaegerszegen fog Játszani válogatott csapatunk. A
válogatást ma délután ejtik meg. Az A) és B) válogatott (og egymás ellen Iréningniérkőzésl Játszani 4 órai kezdettel.
(Járási leventeverseny) Pünkösd másodnapja mozgalmas nap lesz Pacsán. A járás leventéi mérkőznek. A verseny felvonulással kezdődik, majd tábori ml<e. Délután ünnepély, az ünnepi beszédet dr. Horváth Vilmos főszolgabíró tartja, ükkor lesz az uj gyakorlótér felavatása Is. Azután az egyéni versenyek következnek. Esős idő esetén a versenyt -7-én tartják meg.
A Lux-oldat enyt»« habja finom ruháinak és fehérneműjének szövedékélkímóli ét színeit (fritSjiVi.
L u X
a finom 1 holmi mosására
Lxtl 188
A színházi Iroda hlrel
Az obsitos — rnérsék lt helyárakkal.
Csütörtökön délután 3 órakor Martos Ferenc én Kálmán Imre gyönyörűséges operettje, Ar obsitos kerül színre. A hangulatos, sr.épzenéjü operett felújítása Igon keltemen szórakozást nyújt közönségünknek.
tuh-illott n rezgőnvárta —. rsü törtökön esti- VégnéikUli kacagás kísérte a Lehullott a rezgőnyárfa premierjét. Viola Margit nagyszerű alakítása mellett a pompás kouilkus-lrló: Harczos Blliary-Nagy imro tartja állandó derültségben a közönséget.
— Jull"Sl éjszaka - csuk Mnőltek-nev. l\'éntekon eeto kizárólag csak felnőttek részérő kerül bemutatóra Hu-nyady Sáutluruuir, a „Feketeszáru erre-resnyu" akadémiai Vujulta-dljlnl lulul-niazott Hzerzőjének első színjátéka, a Jullust éjszaka.
— Az okos tn ms — (Operettbomu-tató.) Szombaton és vasárnap este tnu-mja be az operett-együtto\' Békef\'y — Lajtbay loirufubb operottjét, A/, okos mamát. F,lóg, ha nzt mondjuk, hogy Fedák-opereU — a logízebbjéníl. Több dicséretre netn ts szorul, hiszel a azoutbaU bemutató fényesen győz meg mindenkit arról, hogy az évad legértékesebb zenés újdonsága.
— Vasárnap délután — Lchu\'.lolt a rezgőnyái f r fél 3 órai kezdettel kerül színre a premier nagyszerű szereposztásában.
— Towje Hakohen (l\'hornas La Rue) néger kántor h-ngversenya. Vasárnap délután 6 órai kozdettel és hétfőn este 8 órakor tartja hangversenyét a világ egyetlen néger kántora, Towle Hakohen. Műsorának egyik kiválóan szóp produkciója a Kohl-NIdre. Jogyek a hangversenyekre már most eloreviltt-hatők.
Heti mflsor; Csütörtökön délután : Obsitos, operett Csütörtökön oste: Lehullott a rezgő-
nyárfa levető, operett Pénteken este : Julinál éjszaka, vígjáték
csak felnőtteknek. Szombaton este: Az okos mama, ope-
rettbemutató. Vasárnap délután tél 3 órakor: Lehullott, a rezgőnyirfa. Vasáyiap délután 6 órakor Towje Ha-
kolten hangversonyo. Vasárnap esto 8 órakor : Okoa mama. Hétfőn : Towjo Hokohon hangversenye.
i-
Wda<troI/iiriiílM0oa.Mlfpt..\'
zalai közlöny
HANGOS URANIA
■Ajua 14., oaütSrtBk
london lángokban
Szenzációs dráma 8 (elv. — Főszereplők
London bombázása Zeppelinről. Replllőgip-párha), i legizgalmasabb bravúrok.
Szerelmes kadett
Sport-vígjáték 8 felvonásban. Főszereplő: Baarf O\'Irlaa.
SZÍNHÁZ
Az elcserélt ember
A háborús pszichopathologla egy megdöbbentő |elensége köré Bónyl Adorján mesteri kézzel felépített egy történést. Van benne tehát háború, ami ma könyvben, filmen és színpadon egyaránt, sllzer" és van benne lélekanallzls, ami szinte szükségképen hozzátartozik a mai Irodalomhoz. Az elcseréli ember Is egészeu mai irodalom Van benne valami lelki grsnd gulgnol-szerü, aminek a\'.on-ban minden gesztusa, a mély fekele tónusok, a belső cselekmény gyötrelmes feszültsége, a fullasztó levegőben sok\'zor groteszkül aláhuzo.t humora, mind szépen ötvözött Irodalom. Irodalom akkor Is, amikor a lelki rémdráma vagy a bohózat berelvaélén Is biztos lendülettel, itt-ott szinte bravúros szalto-mortaléval (pl. az elcserélés, tehát az alap-mo-tlvum exponálása és klmagyarázása) halad a poétikus, mégis mélyen, emberlen Igaz, követelő erejű poén felé.
Erre az Irodalmi értékű, szép estére megint megtelt a kanizsai színház s a szép házat sz előadás is megérdemelte. A prózai együttes lói összejátszott, jól rendezeti előadási produkált. A címszerepei Fodor Oszkár igazgató látszotta. A belső álélés minden férfias, egyszerű szépségét kicsiholta jól felfogott alakításából. Játék technikája rutinosan egyéni és intelligens. A másik nagy alakítást Székelynldy Adrién csinálta, a legfeszűltcbb drámai helyzetben Is biztosan aláfestett, élő asszonyi színekkel. Finom, meleg, teljes egészében kvalitásos figura volt Orbán Violáé és Vass Irmáé. Feleky Klárinak kisebb szerepében is kicsillant értékes tehetsége és temperamentuma. Nagyon jó epizód alakot kreált Krémer Ferenc. A darab lidércnyomásos, nehéz légkörébe sokszor jótékonyan, de nem mindig stílusosan applikált humort az aktorok, akikre bízva volt, sok helyütt annyira megtoldották, hogy a lélegzetállllóan komoly darab egyes jelenetei szinte bohózatl közönségsikerbe fulladlak. Bánky és Egiy Berta mindketten olyan tehetség birtokosai, akik némi stilusegységre törekvéssel ezt a nehéz feladatot is meg tudták volna oldarfl. Helyes, bá-lor, okos volt a kis Székely Dezsőké. (bl)
Nagy összeköttetésekkel rendelkező közlisztviselők, nyug. tisztviselők, altisztek
magas fix és jutalékkal felvétetnek
a Magyar Élet és Járadék Biztosító Intézet nagykanizsai vezérügynök-ségénél, Horthy Miklós-ut 4.
KÖZGAZDASAG
Az Országos Gazdafront vasárnap tartja nagygyűlését Kishomáromban
Nagykanizsa, május 13
Az Országos Qázdafronl május hó 17-én, vasárnap délelőtt tartja nagygyűlését Klskomáromban, az egykori Péczely kurtában. A nagygyűlésre eljönnek nemcsak Zala, de Somogy vármegye és a Dunánlul földbirtokosai, gazdái, mint kisgazdái, hogy a magyar gazdák időszerű kérdéseit megvitassák. A nagy-
gyűlés teljesen politikamentes és csakis gazdasági problémákkal foglalkozik. Az országos központból lejönnek a magyar gazdák ismert vezetői. Az előadók a magyar gazdaközönségen való felsegltés kérdéseit lógják előadni és letárgyalni. Minden gazdát szívesen lát a nagygyűlés rendezősége. A nagygyűlés pont 10 órakor veszi kezdetét.
Kerimegnyiiús.
Tiszteletid értesítem a nagyérdemű közönséget, a Polgári Egylet karthalylaAgét a hó I4-Ass a Rokkantak majálisával egybekötve mag nyitom.
ákoaaeaseket elfogadok. EMtaeal 120. BM ét nucra P 2 20. Paettoe és figyelmaa kllzsl|álás. A n. é. közönség szives pártfogását kérve tisztelettel
Nagy Lafos
mi vendéglős-
GyOmSIostsrntalésünk fajleaxtéaa
Nagykanizsa, inájua IS Nagykanizsán és a város környékén olyan ritka szép gyűmölcsfavirágzás észlelhető, amely a legszebb reményekre jogosít a termést Illetőleg. Ez Indította a Zalai KBzlöny munka társát arra, hogy gyümölcstermelésünk fejlesztése tárgyában kérdést intézzen dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelőhöz, akitől a következőket sikerült megtudnunk:
— Nemcsak Nagykanizsa és környéke, de egész Zalamegye kiválóan alkalmas csaknem mindenféle és fajta gyümölcs termelésére. Alig van még egy olyan megye csonka-hazánk területén, ahol olyan kiváló és az erdélyi, valamint a felvidéki (Máramarosmegye) elszakított részek ryümölcstermő területeit ugy tudná íelyeltesiteni kiválóan zamaloa gyümölcseivel, mini épp a mi vidékünk. Felismerte ezt a lényt vármegyénk agilis f.\'lspánja, QyOmörey Oyörgy is és az 6 kezdeményezésére, sőt vezetése és irányítása mellett alakult meg, illetve működik a Zalavár-
megyei Oyümölcstermelő és Értéke-sitő Egyesület, melynek halásos munkáját rövidesen lógjuk hozadék és értékesítés tekintetében tapasztalni. Elsőrendű gyümö cs előállitasa érdekében kifejlett munkásságál azonban nagyon sok vidék közönsége tapasztalhatja, mert ezen egyesület kezdeményezésére rendezte meg a földművelésügyi minisztérium az Alsódunámuli Mezógazgaságl Kamara utján a gyümölcs védelmi tanfolyamokat ilyen tanfolyam működik jelenleg Eszteregnyén, ahol Balogh Elemér állami főkertész taniija a gyümölcsfák tavaszi gondozását. Májúi 15. és 16 án viszont Szepet-neK-n fog oktatni és nagyon kívánatos volna, ha különösen a nyugdíjas postások és vasutasok minél nagyobb számban sétálnának ál a 8. km. távolságra fekvő Szepelnekre, mert hiszen épp ók hivatottak arra, hogy gyakorlatilag ii ludják kezelni a szőlőikben és kertjeikben levő fákat. Ezáltal értékes és soká eltartható, egészséges gyümölcsöt tudnának termelni.
Ugyancsak ezen egyesület utján osztatott ki az elmúlt évban mintegy
laazállitott Arakkal az
Pünkösdi vásár
»IDE&L« cipőáruházban!
(veit Tarai clpőtilet helyiség, Főnt 12.)
Elagáaa is&i cipők i p 12 80, P 13-80, P 16 —, P 16-80 Príma férfi oipAk t P 14-80, P 16 —, P 18 —, P 19 — MAI Waokeadcipft P »■— I«|j válauték gyanaakclfékkea!
HECHT LAJOS ÉS KIHOZ JEMY
xm (a Turul cipőüzlet volt vezetőt.)
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység «llen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kaphatói Kőveal Henriknél, Nagykanizsa.
a 1981. május 28.
10000 db. elsőrendű nemet álma-csemete 70 fillérei árban és ezen gyümö.\'cscsemetc kioizlást az egyesület ez év őszén is folylatja. Az elmúlt esztendőben Nagykanizsa városnak és a kanizsai, valamint lele-nyei járás azon községeinek, melyek a szőlőterületeken, kerlekben, valamint a kaszálókon való magról kelt csemeték (alma, szilva, meggy, cseresznye, gesztenye) nemesítéséi elhatározták és az egyesülethez fordullak szemzögalyakért, az Ily községeknek az egyesület Ingyen küldte meg a szükséges mennyiségű szeríző-gaJyakat. Ebben az évben ismét felhívatnak a községi alőljáróságok annak megállapítására, mennyi ilyen vadcsemete beszerzésére kívánnak szemzőgalyakat kérni és az a reményünk, hogy az egyesület agilis Igazgatója, SárkOzy Viktor ez évben Is teljesíteni ludja az llylrányu kérelmeket Az egyesület llylrányu támogatása következtében több község nagymennyiségű vadcsemetéi sze-meztetett át. Nagybakónokon pl. Zoltán Boldizsár egymaga mintegy 600 0b. aprószemü, kliérlékű szelíd gesztenyét nemesitelt át sz olasz marónihoz hasonló uagyszemü értékes gcszlenyeszemzőgallyal. Több községi taniló színién kiváló eredményeket ért el az Ilyen vadcsemeték álnemesllésével. (A következő számunkban folytatjuk.)
TIMIM i hlitiBUUl ttrfltdn
Mfflfeto]
a magyar url közönség részére kedvező fizetési feltételek mellett már négyszögölenként a p-ngőérl kapható, a Magyar Kegyea Tanltórend balatonósződl vTíla-telepén, fürdőzés céljára a legideálisabb belatool parlrésien.
Bikfalvy Béla oki. mérnök
Budapest, X., Slmor-trtce 7.
TŐZSDE
Az értéktőzsde hangulata a várakozás ellenére barátságosabb volt. A tegnapi frankfurti zárás már némi biztatást nyújtott arra, hogy a tőzsdének a Kredilanstaillal kapcsolatos nyujlaianslga rövidesen lokailsáló-dott. Már nyilás alkalmával a kont-remin részétől fedezési hajlandóság mutatkozott, később pedig minden oldalról inkább vételi érdeklődés volt ésilclhelö és a tőzsde közönségét, is vásárlásokra ösztönözték sz alacsony árfolyamok. A berlini tőzsde áralakulása Is barátságosabb hangulatot mulatóit. Ennek hatása alatt a helyi piac hangulata is zárlatkor kedvező marad. Egyes értékek a tegnapi árszint fölé emelkedtek. — Fixkamatozásu papírok piaca üzlet-telen. Valuta és devizapiacon nyugodt irányzat mellett jelentősebb árváltozások nem történtek.
Tdasoffaasak as érdenses
Varga Nándor
aranyéremmel kitünteteti saját modernül berendezett műhelyében
mos, fért, tisztit és plisséroze
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 fillér. Ciytlltötelep: Horthy Miklós-ut 8. Gyártelep : Hunyadl-u. 19.
1391 má|ui
> 14.
zalai közlöny
Teraéaytőxids
Bum tlsaav. 71-M 1495—15*08 T«-« 15 10-1520. 79-es 1530 15-65. 80-ss 5 40-1575 dunást 77-« 14 75-14*90 iiTl |4 9 j 15 05, n^t 15 15-15 30 síi. 1525 -15*40 Roti 1470—1500, Sk tw \'850 — 1875, aörárpa 1850 20 00 sab 22*00 22-25. ttn*eit tt. 1540—
15 7o\' dunántult 14 80 15 00, repce —■■-
korpa 14 50 14 75
4 hlwrt t«ü4» derlM-ltur^**
VALUTÁK J I. 27*80-27*95 itr. 79*50-7990 16-89-1701 Dink. 153*15-158*75
Dinár -*---•-
Dollár 571-75-574 75 Prűd. i. n-sű-nm Holl. 229*80 230*80 Len ml 63*90-84*30 Lau 3-388*42 Len 412-418 Un 2990-80*20 Márké 11620-138 80 Norrég 158-80-158-95
devizák
laL 329 92 230 62
Idilli. 80-858075 frálril. 110-20 110-70 Ivédk. 158*50114*10
116 41-136-81 Brfssnl 79 65-79 90 Bukarest 3 40-3-42 Kopenb.158\'32 153 72 Londoa 27*84-27-92 Muftid 66 90-58 90 Milano 29*96-8006 Nfwyor 572 60-74 20 Onlo 1E3 35 I53*7c Pária 22*39-27 46 Práía 16*96-17*01 Wh 4-18-4*17 Stockb. 153 52-15*92 Varad 64*12-64-82 Wien 80*60 80 75 Ztlrtch 110-87-11067
üertéiTáiár
reiMtti 2095, etaíallaa 74. — ÍM-randi 1-15—1-16, szedett H6-W6, wtedelt kOsép 1-12-1-14. Haayt 1*02-1-08, M (inda Ote( 1*06—1*10, D-od rendfl Otcfl 0-96-1 00 aagol ilkM 1-10—100, mkxu nas-vbsn 1-16-0 00, tair 1-38 (KO, hu-I 40—1-86, uelonnás UfHerMr 1-46-1-52.
Uaája: Ulzalal k UfUaM
TálUlat, liflkuluü.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Interurbán telelőn l Na*ykaüli»« 71. tx.
Megbízható és nagyon jó csiraképességO
főzelék- éi virágmagvak.
hollandiai
virághagymak ti gumók,
hazai
gazdasági vetőmagvak,
különféle
műtrágyák
(Sruperfoszfát, Thomaa-saltak, Méajntt rögén, Kálteó, Mészsdétrom, Csllel salétrom, >tb. ilb.) kUlOnféle
gyümölcsfa permetező-
szerek, Futor Pekk
Erötakarmányok
»tb. ttb. Beszerezhető:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás növény-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10.
A bíróság mdlett. Telefon 130.
** • 1" i i~i —11 LI i ijibj\'I"*^**1 L n <j">tjn.» Tt\'
aphóhitotések
Eladó Csengery-utca 18. alatt 724 □ M lelek. 1470
1, valamint l/l literes üres a»eg«ka< vesz Murrel ti Frledenlhal csemegeketes kedése. 2187
Kátsaskás, előszobás, vlivezetékci lakii auguutui l-re kiadd Józiet főherceg
ut 58 a
autótaxi legolcsóbban (e Mohban báfmlkorra rendelhető Kautmann Manónál. Teleion 167. vagy 571. 1466
Jágsaaka-óayi megvételre ktreiek. — Vlda lUszerkereakedő. 2191
Igen izép, mod\'rn, verandái nagyobb "tel lakáa kiadó Dclk tér 4 22/2
Fonottbutorok, kosáráruk kiszí-téíe, Javítása. - Nádszéktonáa Illésnél, Etisébeltér 13. 2176
PóaakMostart bekebelezésre öaaugbeo a legelőnyösebben éa L ubbaa Myóstttat áoxól lg-áo
kdlcsdokancUld iiodi|a NagjkartUsa, Horthy Mlklóa-ut 2 síim. 881
•iiaeil taré, Zriatl Miklós, utoa tt. Tslsfsa tt*. Központi lOléa, vízvezeték, caatocná\'ás, egészségügyi berendezés, épület és dlszmtl bádoeoa munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munká-1 itok tervezése és kivitelezése szavatoa-sággsl, a legolcsóbb árban. Raktáron fürdőéi ülőkádak, báxtartiat bádogénak. Mlnta-raktir fürdőszoba atb. berendelésre. 1*85
Kiadó Báthory-utca 10. szia alatt m szobás, konyhás lakáa azonsaira. 2289
Keresek megvételre egy szétszedhető gardarak izekrényt. P6-ut 16. Háa-mealer. 2252
3 szobái lakás mellékhelyiségekkel kiadó. — Relchenfe\'d hustlzlet. Erzsébet lér 3. 2J64
Rézgálio, raffia, kénpor, műtrágya
legolcsóbban kapható Hiraoh éa Szagt cégnél.
Elaákki Tel|ea f5;avlloll állsootban levó traktorok, mólotok, cséplőgép k. Ben-zlnmótoros magánjáró szalaglüréaigép. — Javltak minden rctidarcrü autókat, gaada-aigt gépeket. — Kóaaltak vasszerkezeti munkákat. — Autogénhegn anté •■ — laraa Fereae gépműhelye Erisét" tér 18. 2*5
Két kótsaskás és egy háraaaaia-
kás lakás indlák helyiségekkel azonnalia, rcv aafsaskás lakás auguutua I te
kiadó &ísébel-tér 2. 2268
Kiadó "egy kétszobás utcai lakai n«l iékhelylségekad augusztus l-re Hunyidl-utca 20. sa. 2285
ElartU
Saámu ház.
szabadkézbőt
Teleki ül 3 . 2284
Klaáó azonnalra egyszobás, konyháa lakás mellékhelyiségekkel Msgyaru ca 137. alatt. _2290
Kisebb nagyobb |óaasaki-óayak el sdfk Baksa bádogos la vízvezeték síére Iónéi, Klntzal-u. 15.
ZK6
Msgastoldistntes u\'csl kétszobás, kom-foitoa arilakás augusztus l-re kiadó — Királyi Pál utca 19. 2299
Augusztus l re 3 asobás lakás kiadd Csergery-ut 33. 2292
Ogyea .arról«áar felvételik Sugár-ut IS. alatt, Sld varrod iban. -2294
MaaxssáH bútort veszek és eladok. — Pahnné, Erzsébet-tér 16. Fényképész. 2306
6 dib. aasaagstloa kis saidó eladó. — Megtekinthető bármikor BtumenKhetn, Vágóhídi uL 2303
Eladó háló és ebédlő garnitúra Pahané Értté bet.tér 15. Pésyképéiz._M0!
GALLÉROKAT
tagaaakbsatisatlt
KOVALD biáapeatl feitógyár.
Pk. 231/931. az. 1931. vghtói 231. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Miklós Sándor nagykantisat Ügyvéd által lépviselt Halschek Mór és Pia győri cáw Javára 275 P 40 f. tőke és több kivételéi és lárulékal ereiéig a nsgykanlzal ktr. járásbíróság 11*31. évi K2. sa. végzésévd elrendelt kielégítési végrehajtás lolylán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március 5-én lefoglalt 5800 pengőre becallt Ingóságokra a nagykanizsai ktr. járáabiróaág lenti Giámu végzésével ax érvéré r elrendeltetvén, annak sí 1906. évi XL1. L-c. 20. alapjás as alább mecneveielt s a li lázi Jegyzőkönyvból kl nem tonó más lallatók Javára Is aa árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa eaetre, ha kielé-
gítési joguk ma Is fennáll éa ha ellenük halasztó hatályú tgénykereaet folyamatba nincs végrehallást szenv. lakásán Morgány-puaztán a fizetett Ossteg leipnásával leendő megtartására határidőst (831. évi májas 18 napjának délután 3 órája taaetlk kl, amikot a bíróilag lefoglalt bútorok és tehenek a egyéb Ingóiágo-kat a legtöbbet Ígérőnek készpénzllze-téa melle l, eaelleg becsáron alul Is el logosi adni még akkor Is, ba a bejdenlő fél a helyizlnén nem jdennék meg, ha caak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931, évi áprl ls hó 2>én.
Elek László s. k.
ktr blr. végrehajtó, tar mint btróaágt kiküldött.
BOZZAY ISTVÁN
kéamOwea éa mfikSszBrda
üzletét megnagyobbítva és újonnan berendezve áthelyezte
NAGYKANIZSA,
Horthy Miklós-ut 3. (Kazlnczy-u.)
a volt Juszt-féle látszerész üzletbe
a póatával izemben.
Minden rádió* hallgatónak üieneml
Ha rádiójára panasz van,
felvilágosításra van szüksége, — ha máshol is szerezte be készülékét —
Szabó György rádiólaboratorluma
üzletemben készséggel és díjtalanul szolgál szaktanáccsal, olcsón vállal javítást, átalakítást.
Forduljon bizalommal cégemhez:
fegyver- éi sportáru aagykereikedii rádió ós gramofon osztálya
Telefon: 91. szám.
Szabó Antal
Tekepálya megnyitás
a „Bárányában,
két malac lesz kijátszva. 16 zene és szép kerthelyiség.
Szives pártfogást kér
Óhidy latvén
vendéglős.
Ha»-8iáva-iirll Yuittáruiáj
(azelőtt Déli Vaspálystáruság.)
Értesítés.
Értesítjük a szállító közönséget, hogy Halics Lipót szállító cég folyó évf május hó 15-től kezdve a házhozfuvarozási dijakat az alábbi mérsékelt összegekért végzi:
A) Oyoriárukért:
1— 10 kg....... -50 P
11— 25 . ...... —*70 .
26- 50 , ...... —-90 .
51— 100 . ...... I 50 .
minden lovábbi megkezdett 50 kg. után
101— 500 kg.......\'-*60 P
501—1000 . ...... —*50 .
1001-3000 ....... —*40 .
3001-5000 ....... —30 .
B) Teherárukért:
1— 20 kg....... —*50 P
21— 50 ....... —*70 .
51— 100 , ...... 1*20 »
minden további megkezdeti 50 kg. ulán
101— 500 kg....... —-50 P
501-1000 „ ...... —*40 .
1001—3000 ....... — 30 .
3001—5000 . ...... —*20 .
Nagykanizsa állomásról Kiskani-zsára való házhoz fuvarozás esetén a fenli dijak 30\'Vo-al felemelve számittatnak.
A Duna-Száva-Adria Vasúttársaság alkalmazottal az A) és B) alatti házhozfuvarozási dijakból 25°/s engedményt kapnak.
zai Az Igazgatóság.
CalIlúroHat
Welnberger Cafoa
villanyszerelést és rádió üzletében vásárolhat legolcsóbban Osaagarf-at 14.
ao 2___ _
Árverési hirdetmény.
Május hó 21-én délelőtt 10 órakor Orosstonyban eladásra kcrlll Neumark Jenő és neje üzletháza, szőlője és földjei. A kikiáltási ár 13.000 pengő, amelynek 10<Vo-a teendő le bánatpénz gyanánt. im
Pk. 242/930. sx. 1931. vghtói 242. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Oeleta József budapesti ügyvéd által képvtadt Tólh teilvérek tOltöipuutal lakósok jsváza 8:0 P tőke éa ISbb kSvetelés és jár. erejéig a budapeatl közp klr járásbíróság 1929. évi 202916 tx. végzésévet elrendelt kielégítést végrehajtás folytán végrehajláat szenvedőtől 1931. márdus hó 7 én lefoglalt 1600 pengőre: becsült Ingóeágokra a nagykanizsai klr. járásbíróság fenU számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak aa 1908. évi XLI. L-c. 20. J-a alapján as stább megnevezett s a foglalási legyzó-kOnyvből kl nem tűnő mái togiatlátók javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kldé-gttésl joguk ma Is lennáll és ha ettenlk nalasslo hatályú tgénykereaet totyamatba nincs, végrehsjtást szenvedő Iskásán Oalam-bok községhez tartozó TöllOspuntán leendő megtsrtáaára határidőül 1831. évi május hó 20-lk napjának d. u. 4 órája tbe-tlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt haai-nált aalvógázmotor s egyéb ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul ls el fogom adni még akkor ls, ha a bejelentő tél a helyszínén nem jelennék meg, ba cssk ellenkező kívánságot Iráibsn nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi májul hó 6-án.
Elek László s. k.
klr. blr. végrrbaltó, nst mint bírósági kiküldött
^ közlONY
1931. májút 14.
nagykanizsai bútoráruházunk Horthy Miklós-ut 4. szám alatt.
pazar választékban, minden igénynek megfelelő, a legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig, hihetetlen olcsón kapható. Kárpitos bútorok kényelmes és Ízléses kivitelben. ^ Vas-, réz- és konyhabútorok, leányszobák, függönyök, szőnyegek, képek stb., stb.
Rendkívül kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZAK
Nagykanizsa, Horthy Miklójut 4. Tr
Szombathely, Király-utca 5. és Sopron, Várkerület 62.
_ - Alapítva: 1887-ben.
Nyomatott I Déliaill Nyomd* és Lapkiadó VámJalnál Nagykanizsán. (Pdelós üzlelvewií: Zalai KirolyV ........
17. évfolyun 109 szám
Nagykanizsa, 1931. má)us 16, szombat
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősig. n.ippnl Sugirut 2 , íjjel Póut 5.
Kiadóhivatal: t\'éul 5. uim. Keszthelyi IkSkkladóhlvatal: Kossuthulca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
lilóllictésl ár.i. cg)\' hóra 2 pcrigá BO llllér. T . , I Szerkesztősig 421. iiám! (é||el 78.) r cicion. ( Kiadóhivatal 78. Kesilhtlyl Ilók 22.
Az osztrák vészjel
Az alábanyatiolt és szétdarabolt monarchia leghatalmasabb bankja, a Credltanstalt az oszlrák állam, az osztrák Nemzell Bank és a Rolschlld-ház összefogásával megmenekült az összeomlás elöl és ezzel Ausztria Is elkerüli a különben elliárilhatalsn gazdasági debaklet. Mlr maga az a sajálszertl tény, hogy az osztrák kormány mellőzhetetlenül szükségesnek látta a nagy bank megmentésére százmillió schilling állami pénzl fordítani, mutatja, hogy mennyire összefonódott az egész osztrák gazdasági élet sorsa és Jövöje egyetlen egy bankintézetnek a sorsával. Az ölvén milliós monaichiára méretezett osztrák nagylparelveszitelle fogyasztó-területének négyötödrészét és a hét milliós mai Ausztria egymaga ezt a túldimenzionált ipari szervezetet fenntartani nem képes. Az exportlehetőségek pedig a szomszédos államok nagy iparfejlesztése és Ipari autár-klája folytán lehetetlenül megszűküllek az oszlrák nagyiparra nézve. Ám az osztrák nép tovább akar élni, az ipari munkások százezreit tovább kelleti foglalkoztatni és végül is össze
01 eladósodott, de a iartozáso-izetnf nem tudja.
I bosszú sora bécsi
RMUL "\' ■ ■ ,I L,__„
concK cm Hmsnui passz
ss egykor nagy és hatalmas
állami segilséggel siet az intézet megmentésére.
Szerencsére a magyar gazdasági élei e n.ígoldolt krízisnél különösebb mértékben érdekelve nincsen, ^minthogy azok a szoros kapcsolatok, amelyek a békében a császárváros bankhatalmasságaihoz fűzték a magyar hiteléletet, az utóbbi tlz évben nemcsak meglazullak, hanem úgyszólván teljesen megszűntek. A magyar bankvezérek még |ókor Ismerték fel, hogy a meggyengült osztrák bankvezérektől való ftlggellenltésük érdekében külföldi tőkekapcsolatokai kell keresnlök. És ezen távolabbi kapcsolatok létesítésének köszönhetjük most, hogy a Credltanstalt válsága bennünket egyáltalán nem érint. Ellenben meg kell szívlelnünk azt a tanulságot a bécsi szócioru eselböl, hogy a banktőkének túlságos koncentrálása, a pénzügyi halalomnak egy kézben való összpontosítása, a gazdasági depresszió Idején igen nagy veszedelmekkel jár, meri a kockázatot túlságosan növeli és összpontosltjs. A magyar hilelélet fennmaradása és csorbltatlansága talán épen annak köszönhető, hogy pénzintézeti szerveink a maguk önállóságát megóvták és ezzel a kockázat egészségesen -agOMfts.Wmtt
---
Viszont a külföld, sőt egész Európa részére a bécsi példa Ausztria rettenetes gazdasági krízise szintén fontos tanulságokat vetett fel. Nevezetesen azt, hogy Keleteurópa mai politikai és gazdasági stiukiurája mellett a békeszerződésekkel mesterségesen megkonslruál! utódállamok gazdaságilag életképtelenek és hogy nincs más segítség, mint a győztesek ama törekvésének gyökeres revíziója, amely a legyődőltekel gazdaságilag továbbra Is koldussorsban akar|a tartani. A nemzetközi segítségnek hamarosan kell jönnie, ha csak nem akarja a világkapitalizmus megkockáz\'alni, hogy Európa kelelén, a Duna völgyében olyan gazdasági káosz kövelkezzék be, amely magával ránthatja a győztes államok gazdasági al.\'plait. Az oszlrák vészjel hangos SOS kiállás a világkapitalizmus fülébe. Ezt a vészkiáltást az annyira érzékeny nemzetközi töke bizonyára meg fogja hallani és meg fog|a éitenl. A Oenfben nemsokára összeülő Népszövetség tudatára kell, hogy ébred|en a helyzet komolyságának. lit az utolsó órája a nemzetközt összefogásnak a békeszerződések által teremtett lehetetlen helyzet szanálására.
bankokMk^ aaKjgjf
spekulálták bajbakerfllt bn másikba, est rántva a
folyamat végi ^ Bodencredllanstsli, Irta másik Ir magába olvasztott, bankot és végül önmaga t» válságba kerüli. Már akkor is csak akként lehetett elhárítani az osztrák gazda _ sági élei feje felől a teljes összeom- ] I lás fenyegető rémét, hogy a Rot-* schildok bankja a Credltanstalt • bukóit bankkolosszus egész lömegét átvette. Ezzel azonban annyira megterhelte önmsgát, oly sok rossz Ipari ét egyéb vállalatot szersett meg, hogy végűi Is maga a Crcditanslalt jutott válságos helyzetbe. Az oszlrák Ipar Jé háromnegyedrészét ez a Ciedit-anstalt látta el a szükséges hitellel és hogy ezl végig csinálhassa a maga lütetéFvolt kénytelen a végén feláldozni.
A világválság közepette azonban ■(hetetlen volt ezl az üzletpolitikát hosszabb időn át folytatni. Most hirtelen kiderült, hogy az adós iparvállalatok nagyrésze fizetésképtelen, a Credltanstalt óriási hitelezési vesz-tességeket szenvedett, amelyeket csak tetézett Igen nagy értékpapirállomá-nyának jó 70 százalékkal bekövetkezett elértéktelenedése. A legújabb vagyonmérleg 140 millió vesztességet derített fel, amely felemésztette az Intézetnek hatalmas saját tőkéjét. Hogy ne legyen kénytelen felszámolni, a kormány száz millió shlllingnyi
Egyetértéssel és oéündatossággal visszaszerezhetjük elveszett Jogainkat
A iwliia mozgalom visszaszerezte tekintélyünket Budapest, május 16 A nagysalbásu május 17-lkl felvonulással Impcaolatban a Magyar Rstfatt* Liga felhívással fordult a társadatomUi, amelyben többek kö-fOtt ezt mondj*: Mit várunk ml ma-a, revíziótól ? Ököljog helyett arilitarlimus helyett a tutura és Igazi demokrída uralmát, állandó európai békét várunk, toaMiri megértést a szomszéd nem-atfekkel, végül emberhez méHó életet a a»i elgyötört magyar népünknek.
A revizlós mozgalom nem egyes magyar pártok poll-
Trlanonban elrabolt
tlkal akciója, hanem az egész magyar aép halálosan komoly Önvédelmi harca.
StOkséges, hogy a nemzeti tüntetés arányaiban impozáns, lefolyásában pedig méltóságos legyen. Hadd tudják s győztes államok, hogy Itt egy régi kulfurnép viv férfias harcot a maga jogaiért. A revizlós mozgalom már eddig is visszaszerezte a magyarságnak Trianonban elveszteti tekintélyét. Ha egyetértően, bátran és céltudatosan ludunk helyt állni a jövőben, vissza fog|uk szerezni elvestlelt jogainkat is.
Megkezdődtek Genfben az Európai Szövetség tanácskozásai
európai gazdasági válság orvoslásairól beszélt
— Európa — mondotta Brland — nem maradhat mostani szervezetlen gazdasági állapotában. A megoldást egyrérzl a gabonanemüek eladásának biztosításával, másrészt a földművelő államok támogatására szolgáló hitel megszervezésével keressük.
Biiand megemlítette, hogy a feb-ruáiban ülésező bizoltság kimutatása szerint az európai államok tavalyi
Brland
Qenf, május 16 Az Európai SztMség tanúim Inyl bizottsága pénteken délelőtt Oínfottn megkezdte tanácskozásait. Briand megnyitójában hangoztatta, hogy az általános gazdasági válság csak ugy küzdhető le, ha az európai államok szoros együttműködéssel és teljes jóakarattal keresik az orvoslás módszereit.
gabonakészletei nem jelentenek fenyegető veszélyt az euiópánkivüli államokra és nem adhatnak okol nyugtalanságokra. Részben ennek a megállapításnak köszönhető, hogy a római nemzetközi értekezleten a különböző kontinensek földművelő államai valamennyien készséggel működtek közre az általános megegyezés előkészítésében ÜJvös eredménye volt a tárgyalásoknak az is, hogy tisztázták a gabonanemüeknek nyújtandó kedvezményes vámok sokat vilatott kérdését és előkészítették az erre vonatkozó megoldásokat. Brland kiemelte még, hogy az agrárhitel nemzetközi intézetének létesítésével kapcsolatban a pénzügyi bizottság az ügyben Igen érdemes előkészítő munkát végzett. A pénzügyi bizottság által részleteiben is kidolgozott tervezetet a népszövetségi tanács elé terjesztik. A bizottság elölt fekvő kérdések közül
Brland kiemelte az európai államok vámpolitikájának ügyét,
amelyet Curllus ném.t birodalmi külügyminiszter terjesztett a bizoltság elé.
— Az európai gazdasági válságnak — mondotta — ez az egyik legkényesebb oldala, amely a legsürgősebb megoldási kívánja. A magam részéről örömmel üdvözlöm, hogy az Európa Bizottság fennáll és működik. A bizottság hasznosan egészíti kl a népszövetségi tanács munkásságál. A tanács a nemzetközi kötelezettségek őre, politikai érdekek kiegyenlítője, a bizottságnak feladata, hogy számoljon a gazdasági élei szükségleteivel, amelyek gyakorlati megoldást követelnek. Ez lesz a szerepe a bizottságnak a mostani ülésszakon is.
Az Angol Bank ismét leszállította kamatlábát
tyoudon, május 16 Az Angol Bank a leszámítolási kamatlábat 3 százaléktól 2>/s százalékra szállilotta le. A kamatláb 1909. óta nem állott olyan alacsonyan.
Briand visszavonul
a kudarc után
Párta, május 16 Briand a csttlörlöM francia minisztertanácson bejclentclte, hojjy lemond a ktllügyminiszlersígről. — Doitmer elnök és a kormány tagjainak kérésére lemondásit ugyan visszavonta, de valószínűnek tartják, hogy rövidesen mégis visszavon ul
ZALAI KÖZLÖNY
A pópa a proletársorsu munkásság felszabadítását követeli
Igazságos és elfogadható munkabért követel a mankótok szántára
és elfogadható munkabérek megfizetésével lehet elérni
A harmadik részben a pápa általános álleklnlést nyújt a mai gazdasági rendszer helyzetéről és
elítéli a gazdasági hatalomnak és tényleges világhatalomnak alig néhány ember kezében való mértéktelen Összpontosítását, ami kíméletlen Önkényuralommá fajul el. — Beszél azu&n a szocializmusról. A szocializmusnak, mindaddig, mig Igazi szoclallzmu*-marad, olyan társadalmi felfogás alapja, amely teljes mértékben ellentétben áll az embert társadalom Igazi felfogásával, amelyei a világ az evangéliumból lirnrr annyira, hogy a szocializmus alapeízmélvel való egyesülés mindig és minden körülmények között ki van zárva. Nem lehel valaki egyidejűleg Jó katolikus és Igazi szocialista.
\' Köln, május 19 A Kölnische Volkszeilung péntek esti kiadásában részletes ismertetését közli a pápa .Társadalmi rend és munkáskérdés" Clmü uj endkll-kájának, amely a Rerrum Novarum Enciklika 40 évfordulója alkalmából jelenik meg. A körlevél kifejti azt a programot, amelyei a pápa nézete szerint még keresztül kell vinni, mig XIII. L<ó kezdeményezése teljesen eléri célját.
A kezdő szavairól „Quadrageslmo anno"-nak nevezett enciklika három részből áll. Az enclklikában részletesen tárgyalja a Szentatya a tőke és a munka viszonyát és kijelenti, hogy
a proletárságot meg kell szabadítani a proletárl állapottól,
majd ezl irja: Ezt a célt a dolgok meghatároiott rendjében Igazságos
Ujabb bankrablás! kísérlet történt a fővárosban
Két álarcos fiatalember ki akarta rabolni a Leszámítoló Bank Klauzál-téri fiókját
Budapest, május 15 A Leszántitoló Bank Klauzál-téri fiókjiban pénteken délelőtt tél 10 órakor két teketeálarcos fiafalember .Fel a kezekktl I kiáltással revolvert szegzett a tisztviselőkre, majd mintegy 8 lövést adott le. A golyók nem talállak. A merénylőket ugylálszlk
meglepte, hogy több üzletfél Is volt a bankban, mert azonnal sarkon földúltak és azzal az autóval, amellyel Jöttek, elmenekültek. Valószínűleg osztrák rendszámú aulón szöktek meg. A reiílörség felievése az, hogy a teltes-\'k nem hivatásos bűnözök voltak.
Súlyos autószerencsétlenség a pacsal országúton
Egy borjukat szállító teherautó elütött egy andorházai gazdát — Koponyatörést szenvedett
_»_
Toscanini knHnrbotránya
Itolognn, május 15 (Éjszakai rádlójclentés) Toscanini, a kiváló zeneszerző kttllurholránya tartja lázban egész O aszországol. Csütörtökön este hangversenyt kellett volna Toscanlnlnek adnia Bolognában, de mivel közvetlenül előtte kijelentette, hogy a nemzeti himnuszt nem hajlandó eljátszani a pódiumon, a hangverseny elmaradt. Egy bolognai po\'g\'r, amint értesült a hangverseny elmaradásáról, felkereste a művészt, akii rövid szóváltás ulán arcul ülőtt. Az incidens után Toscanini ellen tüntettek és a tüntetők hazafias dalokat énekelve vonultak végig Bologna u\'cáin.
Megszigorítják a szakorvosi kiképzést
Budapest, május 15 A Magyar Országos Orvosszövet-ség tegnap tartotta kongiesizu\'át. Schollz Kornél államtitkár bejelentette, hogy az orvosi pálya túlzsúfoltsága ellen a szakotvosi kiképzést meg fogják szlgori\'ani, a kormány pedig gondoskodni kiván ujabb munkaalkalmakról az orvosok számára.
Egy fővárosi Qgyvéd tragédiája
Budapest, május 15 Hajnal Oltó ügyvédet, aki néhány nappal ezelőtt anyagi gondjai mialt eltűnt lakásáról, csütörtökön reggel a Horthy Miklós körtér 3. sz. ház udvarán találták meg összezúzott tagokkal. Hajnal Ottó előző éjszaka vetette le magát a ház VI. emeletéről.
^rín.ii11 /*„■—■ l * ii ~i _r~i.ii—in r i * ir. -
A vidéki városok polgármestereinek értekezlete
Budapest, május 15 Ma délelölt Budapesten bizalmas értekezletre jöttek össze a vidéki városok polgármes\'.erei. Az értekezlet Vdrhldy Lajos elnökletével a községi háztartások helyzetével fog« lalkozolt.
Véres munkösttínteté-sek Svédországban
Stokholm, május 15 (Éjszakai rddlójelentés) Északsvédországban csütörtökön véres munkástUnlelések zajlottak le, mely nek során a rendőrség és katonaság sortüzet adolt le a tüntetőkre. Mintegy 18 halálos és 45 könnyebb sebesülés történt. Solleltea fűrésztelepen 20.000 fürészmuukás pénteken sztrájkba lépett.
Egyes képviselők a kormány lemondását kövelelték a házban. A miniszterelnök szigorú vizsgálatot indított a vérengzés minden részletének felderítésére
Tdmogusauh ax éntr.mc.* IbuuUta] kereabedelmer ru Ipmrí.
I\'acaa, május 18
(Saját tudósilónk telefonjelentése) Súlyos kimenetelű autószerencsétlenség történt tegnap este Pacsa és Andorháza között az országúton. Németh Pál fia, Jlnos és ennek barátja, Palzs Oyula andorházi lakosok két vendégüket kisérték haza Rajk felé. A sötétségben egy teherautó közeledett feléjük. A társaság az au\'ó elöl az ul szélére sietett, de a gépkocsi mégis elkapta Németh Jánost, aki egyébkt\'nt kissé nagyotthalló is — és a földhöz vágta oly erővel, hogy a szerencsétlen ember koponya -
törést és belső sérüléseket szenvedeti. A leherautó ezulán, mlnlha ml sem történi volna, tovább robogott. Né-melhet bevitték Pacsára,1 ahol dr. Tvarosek László körorvos az első segélyt nyújtotta neki, majd Intézkedésére a súlyosan sérülteiét bcszál-litotlák a zalaegerszegi kórházba.
A csendőrség megállapitotla, hogy a leherautó, amely borjukat szállított Budapestre, a 37.137 sz. rendszámot viselte. A ciendörség azt utó tolfőr-jének kézrekerilésére minden Intézkedést megtelt.
_1930. ■ május 16.
Kedvezőtlen a DSzA-vasnl nyári menetrendje
(Levél * sztrkesztóséghaa) Kap\'uk a következő sorokat: Mélyen lisztéit Főszerkesztő Ut I A május 15-én életbelépő nyári menetrend átnézésekor megütközéssel láttam, hogy a nagykanizsai kirándulók érdekelt a menetrend Osz-szeállitásánál teljesen mellőzték. Az eddig reggel 8 óra 30 perckor Budapest felé induló személyvonat indulási idejét május 15-töI kezdődően háromnegyed tlz órában állapították meg. Ez azt jelenli, hogy a Balatonra igyekvők — ha csak Be-rénybe, vagy Balatonmáriára mennek is — kb. negyed tizenkettő előtt nem érkezhetnek oda. Ez természe-teten lehetetlen helyzetet teremtene.
Nem kell kommentálnom, hogy megfelelő kiránduló vonal beállítása miért érdeke a közönségnek, vasútnak, Balalon-kultusznak egyaránt. Elég, — ugy hiszem — ha annak nevében megállapítom, hogy legalább vasárnap és ünnepnapokon Indulnia kell reggel kb. kilenckor egy kiránduló vonatnak
Ennek technikailag ipm volna akadálya. Ez a szerelv ny Boglárig (esetleg csak Fonyódig) közlekedhetnék b az esti, Budapestről jövő személyvonathoz kapcsolva jönne vissza.
Ha az illetékeseknek ezldelg elkerülte Is a figyelmét a balatoni kl rándu\'ó vonat hiánya, remélem, hogy most mér el fjgnak járni a DSzA vasul igazgatóságánál, hogy Nagykanizsának meglegyen — legalább vasár és ünnepnapokon — a reggeli kiránduló vonata a Balatonra.
Kérem a m. I. Főszerkesztő Ural, tdjon helyet nb. lapjában soraimnak, hogy ezáltal Is biztosabb legyen a kirándulók kérésének teljesítése.
Iga* híve: Aláírás.
A szovjet ujabb dumpingja
London, máj na 16 A Daily Mail szerint a szovjet ujabban tejgazdasági termények nagyarányú dumplng kivitelét határozta el. A napokban érkezett Londonba az Alrxej Rikov nevü szovjet gözOs 15.000 hordó vajból átló rakománynyal. Rövid idő alatt a szovjet két millió font értékű va|at akar a termelési költségen alul az angol piacra dobni, hogy ezzel növelje az Ausztráliai és újzélandi vaj kivitelt nehézségeit.
IdAlárás
A nagykanizsai meteorológiai meg-l\'gyílö Jelenítsek: Pénteken a kimér-sikH ■ Hegkel 7 Örskor +14\'3, déluUu i ■••lka +53-8, fote 9 őrskor +16. PMízet : Egiu nap Uuta égboltezat Szélirány: Reggel (■ dílben délnyugat, eite déli izél.
ffihztkal rddlójelentés) » BiUarati-■ 4i i»u«*i i*i.uti, aui*a ***
»4rhutó helyi xlvatarképxSrié-
•akkat.
Ker/megn yiiás.
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű közönségei, a Polgári Egylet kerthelyiségét megnyitottam.
Abonnonseket elfogadok. Ebédmenü 120. Ebéd ti vaciora P 2 20.
Pontos és figyelmes kiszolgálás.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve tisztelettel
Nagy Lajos
vendéglás.
I831.má|ui 16.
ZALAI KÖZLÖNY
SZÍNHÁZ
Júliusi éjuHha
Kényei pioblémák, merész téma, azonban régóta nem fogadolt vígjátéki bemutatót a vidéki közönség annyi tetszéssel, mint Hunyadi Sándor darabjának péntek esli bemutatóját. Alakjai az életből ellesett, csupa húsból és vérből való alakok, a neves iró éles szemének a lorró, pezsgő éleiből lerajzolt emberfigu.ái, azoknak szenvedélyei, emberi indulatai. A témához lenne sok hozzáfűzni valónk morális szempontból, azonban e kényes témák taglalása nem valók e hasábokra, A csupa esprit és ragyogó iról készséggel felépített darab kaviár voll a színházi gour-mandok részére ls. A szépszámú és díszes közönség nagy tetszéssel fogadia sz együttes pompás játékát, amely Ünnepi előadásnak is nagyszerűin beillet volna, mert minden egyes szereplő a legtökéletesebb művészi telje itményl iiyuilolta és oly.in előadási produkált, amilyenre a Fodor láraulal büszke lehet.
Egry Berta a hár asszonyának szerepében ragyogtatta ériékes mű vészeiének minden skáláját. Darvas Margit neki való szerepében disztingvált Jitékaval ért el hatast. A fejedelmi megjelenésű Székelyhldy Adrienne a fiatal özvegyasszony kreálásában csupa friss szín, üdeség, ellenállhatatlan kedvesség. Ragyogóan megkonstruált asszonytipusa legtökéletesebb alakítása. Feleky Klári nagyszerűen lűkrözteile vissza Lizi kicsi, de hálás, meri kiaknázható figuráját. A férfiak közül a főszereplő Krémer Ferencet kell elsősor-banfelemlltenünk,aki a vőlegény alak-j it u Író intencióihoz híven, a maga realizmuséban, mesteri színekkel festette meg. Vitéz Bdnky Róoert a szerelmet unokabátya és öccse mentorának szerepét azzal a kivételes charme-mal és művészi fölénnyel adta elő, amely öl a társulat fő erősségei közzé sorozza. Bognár Elekről, értől a szimpatikus és rendkivűl intelligens jáléku szerelmesről a közönség már megalkotta véleményét, amidőn néhány fellépése után kedvencei közzé foglalta. Bqgnár fegyelmezett, szerepének minden árnyalatát kellően kidolgozó játékos, aki az első sorokba fogj t magát felkUzdeni. Danis Jenő silngazdag palettájának tei mészelea szinelvel adta vissza a házigazda alakját a tőle megszokott, ismert elsőrangú aLkitásban. Szemethy Endre Lajos szerepében nagyon szépen látszott. A kifogástalan rendezés vitéz Bánky Róbert mestermunkája, aki nemcsak mint színész, de mint rendező is excellált.
A közönség nagyon jól érezte magái és sokat és melegen tapsolt a kitűnő művészeknek. (B. R)
A színházi Iroda hírei
Az okos mama (Operettbemutató). A legjobb operettok egyike, aminőt nem
Siakran termet az operottlrodalom. A mjelzég ls elsőrendű: Békafty-Uj-thay. Az okoa mama a Király Színház montő slágere voll, majd Bécshon aratott sikereket, mlg legújabban Ismét a Király Színházban vonz estéről-estére zaufolt házakat. — Az okos mama főszerepeit Viola Margit, Feleky .Klári, Fejér Emil, Bognár Elek, Blhary Nándor, v. Bánky Róbert, Danis Jenő, Csergő István, Darvas Margit, Téglásay Emml, Nagy Imrn, Szemethy Endro, Kovács György Játazák Az okos mama szombaton ée vaaárnap eate van műsoron.
Lehullott a rezgónyárf. — délutáni holyárakkal — Vasárnap délután fél 3 órakor az évad vidám, kacagtató opo-ettuldonsága, a .Lehullott n rezgő-ryárfa kerül ezlnru Viola Margit. Har-os Irén, Blhary Náudor, Orbán Viola,
Nairv Imro éa Krémer Fereno fellép-
Towj i lUkohon a világhírű néger kántor dalestje. Vasárnap délután Bórakor tnrtta hangversenyét a Városi Színházban Towle Hakohen (Thomaa La lluc) newvorkl néger kántor. A hangversenyt héttőn este 8 érát kezdettel megismétli.
Műsorváltozás Towjo Hakohen vasárnap délután 0 órai hangversenye miatt a hirdetett „Fruska" vígjáték marad el, oilg héllől hangversenye miatt a „Tőrvény nevében" elmü színmű előadása halaazlédlk caUtörtök estére.
Heti műsor;
Szombaton este: Az okoa mama, oporottbemutató. Vasárnap délután fél 3 órakor: Lehullott a rezgőnyárta. Vasárnap délután 6 órakor Towjo Hakohen hangversenye. Vaaárnap eate 8 órakor: Okos mama. Héttőn: Towje Hakohen hangvoraonyo.
Kárpátoktól Isonzóig
M -gelevenednek előliünk az északi és díll hirctér, az Adria, az orosz, olasz csapatok, a magyar-osztrák hajóhad, a Novara, Bőhm Ermolli s megannyi hőse a nigy világégésnek; szemtanul vagyunk a magyar ezedek páiallsn hőslességének és minden borzalmassága nullelt annak a nagy küzdelemnek, mely 4 évig Idegen földön folyt le a magyar hazáért. Pusztulás, láng, fűst kísérte a harc borralmas színjátékát. Felgyújtott olajkutak Sin mentén, Dolomitokban, Bren\'a és Etsch közt, Tóiméin, Qör/, Vallona. (—)
A megbokrosodott lovak által felborított szekér rázuhant egy földműves leányra
Mozsollcs Erzsébetet eszméletlenül hozták a nagykanizsai közkórházba — A kocsin Qlők közül kilencnek nem esett baja
Nagykanlzaa, május 15 Csütörtökön délelőtt súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt Ba-golasáncon, melynek eszméletlen sérültjét, Mozsollcs Erzsébetet benn ápolják jelenleg a nagykanizsai köz-kórházban. t
Mozsollcs Erzsébet 23 éves szenl-llszlól földmüvesleány 10 társával együtt a somogyszobi uradalomba szerződött nyári mezei munkára. Az elszegődöltek május 15-én, jenieken akarták megkezdeni a munkál és ezérl a csütörtöki napon költözködtek. Az uradalom egy nagy szekerei küldőit értük és azon indullak el ciUtőriökőn reggel Szenlilszlóró\'.
Délelölt érlek Bagolasáncra és már el is hagylák a községei, amikor egy szembejövő motorkerékpár berregé-sélöl megvadultak a lovak é< rövid vágtatás ulán leibori o\'.ták a kocsit. A bentalók hatalmas ívben zuhantak kl a kocsiból és egymásután betört
orral, vérző arccal, porosan tápászkodlak fel az országul porából.
Már mindenki talpon voll, amikor észreve.lék, hogy Mozsollcs Erzsébet hiányzik. Rövid keresés ulán fel la fedezték az eszméletlen, vérzöfejO leányi a felfordult kocsi alatt. A súlyos kocsi teljes erővel rázuhant a szerencsétlen leremlésre. A leány lársal épp javában tanakodtak, hogy mitévők legyenek, amikor a helyszínre érkezett egy személyautó, melynek tulajdonosa felajánlotta a segi\'ségét. Az eszméletlen leányi ezután beszállították autón a nagykanizsai közkórházba, ahol az orvosok megállapították, hogy Mozsolics Erzsébet agyrázkódást, bordatörési és több súlyos belső sérülést szenvedett.
A szerencsétlenség ügyében nyomozási indított a csendőrség annak megállapítására, hogy kit terhel a felelősség ?
Felakasztotta magát egy asszony, de levágták a kötélről
A kanizsai kórházban visszaadták az életnek
Nagykanlzaa, május 15 Köteles Mihály somogyszentmlklóii gazdálkodó már néhány nap óla különös változást észlelt a feleségén. A máskor mindig vidám és beszédts asszony minden álmenet nélkül szótlanná komolyodott és órákon keresztül képes voll együtt lenni a férjével anélkül, hogy egy szól li szólt volna hozzá.
Cstörtökön esle 7 óra tájban vacsorához készítitek Kölelesék portáján. A férj benn ült a szobában, felesége pedig a konyhában foglalatoskodott. Néhány perc múlva Köteles Mihálynak fellünt, hogy nem hallja kinn a konyhában a felesége lépteit. Kikiáltott az asszonyáéi, de az nem válaszol!.
A gazdálkodó keresni kezdte a feleségél. Már azt hitte, hogy a kútba ugrott, amikor véletlenül eszébe jutóit, hogy a s/énapadlásra még nem nézell fel. felmászott a létrán és
megdöbbentő látvány tárult a szemel elé. Felesige kötéllel egy gerendára felakasztotta magát.
Az életunt asszony nyakát kiszabadította a fojtogató kőtélből és azonnal orvost hivatott, aki hosszas kísérletezés után működésbe hozta a félholt Kötelesné szivét, de minden fáradozása ellenére sem tudta eszméletre téríteni. Az orvos tanácsára Köteles Mihály beszállította feleségéi a nagykanizsai közkórházba, ahol pénteken délelőtt Kötelesné visszanyerte az eszméletét.
Az öngyilkosság előzményeire vonatkozólag a kanizsai rendőrség ls kl akarta hallgatni az asszonyi, de az olyan különös feleleteket adott, amelyek palhologial vonatkozásokra engedlek következtetni. Az orvosok most megfigyelik Köteles Mlhálynét.
vam4rollunliUtQon.nl> ktUd flUc jadastbaJceí
urAnir
Május 16., szombat Május 17., vasárnap
A világháború fenséges drámája.
Kárpétoktól Isonzóig
(Ami a Höforbál kimaradt)
Pergő tlx, szuronyrohamok, kézigránát ét aknavető támadások. A bécal hadlmuzeum titkos hábprua gyűjteményéből.
Fekete test-fehér sapka
Egy okoa ló a két ravaas emier története 6 kivonásban. Főizerep\'.ö: Inrlaa llxaa.
Magyar Hiradó
Rendes öeíydrnk.
A Vitézi Szék hadnagyénak felhívása
A kormányzó ur őfőméltósága fővédnöksége alatt a Vitézi Rend fennállásinak 10 éves évfordulója alkalmától megtartandó ünnepéllyel kapcsolatban a járási Vitézi Szék hadnagya felkéri ezúton is mindazokat, akik a háborús emlékérmek kiosztására igényjogosultak, hogy az ünnepi istentiszteletek befejezése ulán vonuljanak fel a hősi emlékszobor elé, ahol a rendezőség intézkedni fog a megfelelő felállításról. Az érmeknek az ünnepélyen való lellüzhetősége céljából a rendezőség kéri a megfelelő érem-zsinor felvarrását. A háborús emlékéremmel feldíszítettek a hősi emlékmüvet megkoszorúzzák. A rendezőség ezulon is kéri mindazokat, akik még a koszorú beszerzési költségeihez még nem járultak hozzá, szíveskedjenek erre a célra szánt filléreiket dr. Ttuitway Zsigmond pos-tafelügyelő, hivatalvezetőhöz eljuttatni. Az ünnepély befejezése után
1 órakor közös ebéd a Polgári Egyletben. Az ebéd mérsékelt áron lesz kiszolgáltatva, azon való részvétel nem kötelező, de kívánatos.
Nagykanizsa megyei város hazafias közönség tiszteletiéi felkérik, hogy házalkat az ünnepély tartamára fellobogózni szíveskedjenek.
Ex.n utalvány
ellenében a II
■•thUn-téri ulnpié
a főváros legjobb és legolcsóbb színháza || (Budapest. VII.. Bethlen-lér 3.) Telefon : J. 443 76.
előadásaira a Zulal Közlöny minden Q olvasója
2 dk kedvezményes ám jegyet válthat U
Zenekari ülés P 2 - I
Zsöllye és péholyülés P 150. |
Érvényét méju* J—i^^^Jj
ZALAI KÖZLÖNY
a 1981. május 28.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Májún 16, szombat
Hóm. katolikus: Nep.jín. Prolestins:
Mózes. Izracilta: l|ar hó 2).

Városi Muztum ál KSayvtár nyitva csll(Átlókon is vasiznsp dálelólt 1Ö-IÓI 12 ótáljf.
Gyógy átértért <Jla)»>szoMul i I
DtáktoV " fn"\'\'
Uránia. .Kárpitoktól Isonzóig", (Ami a Hólerból klmaiadl). A világháború lenségea dfámája.
CUteHrdá ujltva röggel 9 MUI est. a ófálg (llitis, sierzta, péntek délután, totfan egísz nap utknek). Tel: 2-13
— A piaristák tartanávltaate
Nagykanizsán. Dr. Sebes Ferenc platiala laiUMtiáiiyi Mitek azetdán löbbtvspos lálogatásra Nigykaslzsára óíkuzctl. A kápolna elöli az Inléaet Ifjúsága és lanáti kara fogadta az Illusztris vendéget, akit a tanári kar nevében Eberhardt Béla főigazgató üdvözült. Az intézet Ifjúsága szerdán este fél 8 órakor lampionoi szere-nádol adott a taitományfónöknek. Az lfju-ág szeleteiét Magyar László
VIII. o. t. tolmécsoila, amire a tartományi főnők szlvher szóló szavakkal válaszolt. Dr. Sebss Ferenc a rend-hás éa a lanln\'ézet felolvlisgálására jöll Nagykanizsára és keddig marad a rendház vendége.
— Első szentáldozás Nagyré-csén. Meghjtó egyházi ünnepély jálszódoll le vasárnap N-zgyréc e községben, amikor 39 fiúcska és iskolásleányka elsöizben járu\'t a szentáldozáshoz és Kozma plébános szeretelleljei rzivakban buzdlloüa őket a hitükhöz való hűségre. A szentmise ulán az elsöáldózókat a plébánia ptrkban szercfelreRgdlvet megvendégelték, a község in\'elllgen-ciája Ily módon Is felejlheletlenné akarván tenni az elsőildozók, a kicsinyek nagy napját.
— A Keresztény Jótékony Nő egylet tavaszi teája. A Keresztény Jótékony Nőegylet választmánya láncteáját ma, Biombaton a Cenlrál-szálloda felső étlermében tartja. Ez alkalommal a kapcsolatos bridge-versenyrc való lekiolelltl délulán 5 órai kezdettel. Nem versenyzők részére bridge, rummy és alsós par Ik-kal. Este 9 órakor kezdőJík a lánc. Tea vagy haboskávé-jegy sütemény-nyel 1 pengő. A tagokat és azok vendégeit szívesen látja a vezetőség.
— A József Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja május 16-án, szombaton délután 6 órakor, a városháza kis tanácstermében tartja XXVI. évi rendes közgyűlését. A tárgysorozaton eloOkl megnyitó, titkári, orvosi, pénzlárosl jelentés és. esetleges indítványok sserepelnek.
— A veszprémi megyéspüspök Nagylengyelben. Dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök hétfőn délután Nagylengyclbi érkezeit, ahol meglátogal\'a az Irgalmas Nővérek zárdáját és az általuk fenntartott iskolát. A püspök lálogatáss egykori paplársainak: Strausz Anlal és Flórián kanonokoknak szólt, akik az intézetet alapították A főpásztor! Herold József plébános és vitéz Farkas Jenő körjegyző fogadiák. A püspöknek nagyon letszett a zárda berendezése és az épület mellett elterülő minta-gyümölcsös.
— Eljegyzés. Oross Hermán kántor (Nagykanizsa) és Kuu/mann Bözsi (Nagykanizsa) Jegyesek. (Minden külön értesítés helyeit)
— A városi zeneiskola növendékhangversenye. Hilfőn esle pont fél 9 órai kezdetlel tartja a zeneiskola a folyó tanévben utolsó növendékhangversenyéi. Változatos műsorban kezdők és magasabb osz lályuak lépnek ez alkalommal dobogóra. Jegyek 50 fillértől 1 pengőig a Krátky tőzsdében kaphatók.
— Uram! Gondoljon a forró nyári napokra I R.havásznak — indanlrénnel fes ve, garan\'állan színtartó nyári uri ruhának a leghálásabb — nagy választékban Schülznél.
— Gazdasági felügyelői át helyezések. A földművelésügyi miniszter Gencsy Zsolt dr. gazdasági segédfelügyelöt a szolgálat érdekében Zalaegerszegről Szentesre (Csongrádvármegye), Kristály Aladár dr. segédlelügyelől Lentiből Zalaegerszegre helyezte. Mindkettőt megbízta az illető vármegyei vezető felügyelő helyettesítésével s utóbbit a Zalavármegyei Szarvasmarhatenyésztó Egyesület igazgalói tisztével. Lentibe a miniszter Szlnnyai László felügyelőt helyezte Hering Dezső zalaegerszegi segédfelügyelől pedig — jelen be-oszlásának és székhelyének érintetlenül hagyása melleit — megbízta a novai járás felügyelői leendőinek (Hálásával.
— Jóváhagyott alapszabályok. A belügyminiszter a Zala-Kanizsa Fotball Club alapszabályait jóváhagyta és megküldte a vármegye alispánjának.
= Nyári férfi ruhaváaznak Schütznél.
üiékrekeléiltl, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vérlódtllásnál, fejfájásnál, álmatlanságai, általános rosszu létnél r Igyunk rei;gcl éhgyomorra egy pohár icnnésze\'rs „Fereae Iónéi" keserüvizet A uü-orv.isi klinikákon szerzett lapaszla-latok szerint a Ferenc JÓRsef viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságát egyesili m gában. A A Ferenc lÓMot keserűvíz gyógyszertárakban, drogéi Iákban és füszerüz-letekben kapható.
— Anyák-napja a Vécsey-utcal Iskolában. A nagykanizsai I. körzeti áll. elemi népiskola május 17 én (vasárnap) délulán 4 órai kezdettel latija a Vécsey ti\'cii iskola udvarán az Anyák-niipját, melyre a szülőket és lanügybarátoka! ezulon meghívja az Iskola igazgatója.
— Tűzet vízzel oltani, talajvizet, falnedvességet „Blber-A" és „Blber-l-^-eI szigetelni — ez biztosi Kérje, kapja is mindenütt. „Biber"-Müvek r. t. Budapest, Jókai-tér 8
— A kótház kápolnájára Fdbos Józsefné 5 pengéit adományozol!.
— Revíziós nagygyűlés"Pacsin. Pacsa nagyközség vasárnap nagyszabású revíziós nagygyűlés! tar!, amelyen a békeszerződés revízióját és az elrablót! területek visszaadását lógják követelni.
— Az Ingyen Autó Syplton üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert löbb kiosztás nem lesz. Egyedárusitó Szabó Antal sportüzlele, kapható még Teutsch Gusztáv drogéti íjában.
— Elvágta a nyakát. Márton Islván 55 éves gazdasági munkás, aki a Qulorfölde községhez lartozó R idlli\'za pusztán lakolt, öngyilkossági szándékból beretvával elvágta a nyakát. A mentők súlyos állapotban szállították be a zalaegerszegi kórházba. Tettét valószínűleg betegsége miatt követte el.
= Székrekedés különböző bajok oliozója, ezért látszólag legártallan.ibh dugulást sem szabad figyelmen U-vül hagyni Könnyebbülést, valamim rendszeres széklelet biztosit a Dairnol hashajtócnokoládé, mely enyhén és biztosan hajt és állandó használatnál sem ártalmas. Minden csomagon Darmol felírással. Utánzatoka! és más csomagolást uiasllton vissza.
MODERN RUHAFESTŐ é, VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
Kívánságra 24 óráa belül ii elsőrendű munkát késalt.
F
Sut
7.
SPORTÉLET
Lengyeltóti Turul FC — Kanizsai Teleky FC 4 11
(4:0)
Longyeltótl, május 16
A kanizsai Teleky Cbűtöitökön saját otthonában keresle fel a Icn-gyelló ii Turult, hogy barátságos keretek közölt először mérje vele össze az trejél. Az erőpróba csúfos kudarccal végződöli, jmll a kanizsaiak fölényes elbizakodottsága és a jálé-kosok feltűnő lassúsága eredményezeit Ezzel szemben a Turul minden erejét és lelkesedéséi belevitte a jálékba és az első félidőben gyors egymásután 4 labdát küldölt a Teleky kapujába. A második félidő első perceiben beröpül nz első védhetetlen gól a Turul hálójába. Ezután állandó fölényben volt a Teleky, de minden lefutás meghlusult a csalársor ólomlábain. Viszont a kanizsaiak elismerésre méltó lair játékot mulat\'ak be. Wagner Ede biró sa|n.álalos bakklövéselt még a lengyel lóllak is t.rCs kritika tárgyává lelték. Ju.lus 12-én a kanizsai Zrínyi pályán lesz a rcvánsmérkőzéj. (D. M J.)
A vasárnap sportja
Nagykanizsán. PEAC—NTE
Csonka forduló! játszanak vasárnap a kerület csap;tal. A legetősebb ellenfelek a nagykanizsai meccsen állnak szemben egymással s a bajnokság szempontjából Is cz a legfontosabb mérkőzés.
A pécsi egyetemisták csapatát lálja vendégül az NTE. A tavaszi fordulóban a PEAC ii nagyszerű eredményekkel büszkélkedik s az ulolfó előtti . helyről a hatodikra küzdötte fel magái. Azl lehet mondani, hogy ma a PE\\C és az NTE a két legjobb kondícióban levő csapatja a kerületnek. Egymás elleni küzdelmük heves összecsapás lesz. Reméljük, hogy a PVSK elleni nagyszerű győzelem nem leszi elbizakodottá az NTE t, s ha nehezen Is, de azt a mérkőzést Is győztesen abs-olválji s ezzel beblziosiija előkelő helyezését. Ez a mérkőzés lesz itthon az utolsó bajnokija az NTE-nck, meri a hálralevő SrAK meccset Szigetváron, a KRSC meccset pedig Kaposvárott jltszák le.
Pécsett a PAC—VOOE és DPAC —KRSC mérkőzés lesz. A VOOE és a DP,:.C győzelme várható.
Kaposvárott a KTSE-löl aligha tudnak ponlol elvenni a szigetváriak.
= Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kap-hatók.
Pünkösdre MILTÉNYI CIPŐT vegyen!
83 év óta a legjobb, azért legolcsóbb
Hiltényi Sándor és. Fia cipőáruház, a Főúton (Városház).
1931. május 31.
ZALAI KÖZLÖNY
■agykiniiMi házi lovasmór k6 <ésok
Pünkösd hétfőjén házi lovasmér kőzést rendez Kanizsán a Sonwgy-Zalal Lótenyésztő és Lovassport Egyesület, amelynek halározmányai: Mérkőzések az 1931. évi L Sí. szerint. Uriovasok csak concourE-urlovas—urkocsls igazolvánnyal vehetnek részt. A benevezelt lovak részére 80 százalékos kedvezményes igazolványt Mleosr. titkársága ad: lovanklnt és utsnklnt 80 fillér kiállítási dlj és portó előzetes beküldése ellenében. .
Nevezések Mleosz. tilkárságához Budapest, Vili. Szt. Király utca 27 küldendők. Nevezési dlj lovanklnt és számonkint 5 pengő. Nevezési dlj nélkül a nevezés érvénytelen. A nevezési díjban az indulási dij és Istállóbér is benne van. Kocsinevezéseknél az oszlopnevezés kétszeres nevezési dij mellett engedélyezve. Nevezési kötelezettség minden benevezett ugró lóra a vigaszugralás ban. Kisgazdák, leventék nevezési dijat nem tizeinek. Nevezési zárlat má|us 18-án estig.
Tiszteletdíj a győztesnek, emlékérem a helyezett lovasoknak.
Tájékozásul: V/23 án délelőtt: Millláry és díjlovaglás elölovaglások. V/24-én: fogatszépségverseny elő-hajtás, millláry tereplovaglás, toronyverseny. A többi versenyszámok V/25 én délután. Az Igazgatóság lenntartja magának a jogot minden megváltoztatásra.
Proposlllo: 1. Könnyű díjlovaglás. Külön csoportban a lovasUolt fegyvernemek tisztiéinek. 2 Millláry ,0" kai. (csökkentett kőv.-vel.) 3. Millláry „A" kat. tereplovaglás 15 km. 4. Toronyverseny. 8 km: Lovasfegyvernembeliek kizárva. 5. Díjugratás kezdő lovak számára. 6 D,(ugratás nyeretlenek számára. 7. Hölgyek díjugratása ,0" kat. 8. Vigaszdljugra-tás. (Nyeretlen kat.) A dijai nem nyert lovak számára. Nevezési kötelezettség az összes benevezett ugrólovak számára. 9. Díjugratás .A" kai. 10. Altisztek, tisztesek díjugratása. 11. Lovasrendőr altisztek gym-kánája. 12. Jue de barre. 13 Urkocsis versenyek: 6 km. amerikai kettes. 14. Fogatszépségverseny. 15. ÖMzetett kocsiverseny. 16. Leventék: statélalovaglás, széktoglaiás, voltlgeá-lás. 17. Kisgazdák számára: 6 km. országúti szekérverseny. 18. Kocsisok dljhajtása.
Hetydrak: Trlbünpiholy-ülés 3 P, 6 személyes tribünpáholy 15 P, corsopáholy-ülés 2 50 P, 6 személyes corsopáholy 14 P, I. hely 2 P, állóhely 50 fillér.
BENCZE MAGDA
aoáera
FUZO
szalonja
fejlesztésé
Szllvaaszatókat keltene létesíteni Kanizsán
(Lapunk csütörtöki számában megjelent cikkünk folylatása).
A nemes csemeték kiosztása, valamint a vadcsemeték rendszeres át-szemzésével vidékünk nemes gyümölcsfa lélszáma pár év alalt nagyon sokra fog felszaporodni. Vidékünk legértékesebb gyümölcse a téli alma. Ennek nagymérvű szaporításával azonban csak ugy érhetjük el a kívánt célt, ha minden körülmények közölt végrehajtjuk a gyümölcsfák védelme érdekében hozott rendelkezésekel. Et azért szükíéges, mert nélkülük a kiültetett, értékes almacsemeték pír éven belül megkapják ugyan azokst a beteg&égekei, amelyek a lélálló, értékes gyümölcstermelést majdnem lehetetlenné teszik vidékünkön. Ilogy a forgalomban levő védőszerek előlrásszerlnll használatával a külföldi gyümölcsökéi néni catk kiszorítani, hanem gyümölcseinkkel nagy kivitelt Isleh.tne lebonyolítani, az minden olyan gyümölcstermelő elölt ismeretes, aki ezen védőszereket használja gyümölcsösében.
Talán a Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesület ezen védőszerek nagybani beszerzése és szétosztása lévén sokkal olcsóbbá tudni tenni ezen védószerek vételárát.
Az almán kivül legnagyobb tömegben szilva terein a vidékünkön. Talán keveíen tudják az\', hogy környékünkön olyan esztendőben, amikor a szllvatermés jól sikerül, álliló-lag mintegy 100 vagon szilva kerül elsdisra. Ez az a gyümölcs, amelynek fája ugy nő nálunk, mint a dudva. Ha széltekintünk a szőlőkben, tapasztalhatjuk, hogy a gyümölcsfáknak mintegy 6J százaléka szilvafa. Legtöbb helyen 1—2 m. távolságban látjuk egymástól teljes
gondozatlanjában és az ágakat 2—3 ujjnyi vastagíágu moha borítja. 0 áldozásnak nyoma sincs s igy nem lehet csodálni, ha az ilyen stilva-fák termésének nagyrészc férges és igy korán lehull. Vidékünkön nagy szllvaleimés volt 1929. évben. A szilva átlagos értékesítési ára akkor 8 fillér volt kg-kln*, mlg 1930. őszén átlag 14 fillérért értékesítették a termést. D: ugy 1930 ban, mini ebben az évben is szerbiai aszallszllvál vagyunk kénytelenek 1.20—1.40 P-ért vásárolni. Mindenesetre gondolkozásra késztető jelenség, hogy akkor, amikor alig értékesíthető a szllvatermésünk, ellenségeinktől vi-sároljuk a sokszor rosszabb minő ségü szilvából készült drága aszal-ványokat
A Gyümölcstermelő és Értékesítő Egyesületnek talán módjában állana, hogy ezen nigy szllvalermő vidéken akár egy nagyszabitu, akár több, kisebb aszalót lélesllsen. A nagy kanizsai Transdanublánál, vagy a sörgyárban tudomásunk szerint nagyszabású szárítóberendezések vannak, melyeket ma nem mind tartanak üzemben. Vájjon ezek nem volnának átalakíthatók, talán kevés költséggel a fenntl célra ? Ezúton hívjuk fel az érdekelteket, az Alsódunán-luli Kamarái, valamint a Gyümölcs lermelő és Értékesítő Egyesületet is, hogy foglalkozzék ezen gondolattal, hiszen a vidékünk szllvatermésének aszalványával nemcsak csonkaországunk ilyen szükségletét fedezhetnénk, hanem valószínűleg nagy kivitelt is lehetne ebből csinálnunk Idővel.
Eddig csak annyit tudtunk meg az asiallszllvát áruló kanizsai kereskedőktől, hogy az általuk forgalomba hozott szilva vagy boszniai, vagy pedig kaliforniai eredetű. Elmondottak azt is, hogy egyedül Vas megye a békében nagyon sok Vjgon boszniai aazaliszilvát fogyasztott el és hogy a háború előtti időben a bősz niai aszaltszilva nagyiésze éppen kanizsai kereskedők utján került ki Ausztriába.
Állítólag Boszniában, Bricskán
NAGYKANIZSÁN
Eraeábst-tér 4.
(Régi pós Iával szemben.)
HERCEG , ,
ESTERHÁZY PAL
BRlmfllttlK RAQTKAHIZSAI10UITI
™M.\' MORTHr ■IKLÓ8-UT2. ^S?.\'
Weeokendez&k nb. figyelmébe ajánjuk: kiválóan finom, mag-bizható, minden tárgyilagos krilikál kibíró, olcaó és állandóan frlsa
hentesáru «. felvágottakra
10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 1 pár
.Esterházy" „Esterházy" „Esterházy" „Eslerhtzy" „Esterházy" .Esterházy" „Esteiházy" „ Estei házy" „Esterházy* .E^terhSzy" „Esterházy" „Esterházy"
reklám kolbász ..............................20 fillér
nyáii Weeckend-szalámi ..................36 fillér
csemege finom füstöli szalonna ... 26 fillér
nyelves disznósajt ........................28 fillér
finom párisi (Parlser)........................30 fillér
vegyes felvágott finom ..................40 fillértől
császárhus ...... ......... ••■ 44 fillér
vendégsonka....................................48 fillér
göngyöltsonka (RoHsonka)..................50 fillér
gépsonka ....................................70 fillér
gyógysonka á la Prag (konzerv) ... 100 fillér
óriási csemege virslii........................28 fillér
Közvetlen aliirágzáa ulán kell Ismét nMMlt p-rmcltznlll
Egyesített védőszer kártékony rovar és gombáit ellen
lOlpPIMn vsgy Tutokil (előbbi srzén-rés, utóbbi rézkén-srsén vegyületet tartalmn)
Bordói léhez keverve : Arzola „48" vtgy Daraln rágókártevók Irtásira,
Eloaal vsgy Bulfarol
gomba kárlevők Irtására,
Aphidon
véltein Irtáshoz,
Almola vsgy Pomrin vértetves sebhelyek bekenéséhez. Hernyóenyv OltAviasz
valamint tftbb speciális védőszer la kapható l
ORSZÁG JÓZSEF
mag, mfitrágys, termény és nOvény-vMőszsrsk kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A blióaág mellett Teleion: 13a na
van egy nagyszabású, francia tökével létesite t aszalótelep, mlg a gyengébb minőségű aszalványok a kisgazdák házi aszalóiból kerülnek ki.
Ebben az évben előreláthatólag nagy gyümölcstermelésünk lesz. Ha már most berendezkedhetnénk szilva-aszalásra, ugy nem kellene a következő esitendökben ismét őriásl ösz-szegeket külföldié vinni aszaltszll-váért, hanem ehelyett megalapozhatnánk aszallszllva kivitelünket. — Ezáltal gazdáink is jobb áron értékesíthetnék szllvatermésűket és igy természetesen több gondol is fordítanának szilvafáik kezelésére. Igy azután a megtelelő kezelés, tisztogatás révén elérhetnénk azt, hogy értékesebb, egészségesebb szilvát termelnénk, söl, mivel az aszalt-szilva értéke Is attól függ, hogy az minél nagyobb szemű szilvából készüljön, gazdáink a magról kelt szilvafák nagyszeniü fajokkal való álnemesitésére Is nagyobb gondot fordítanának. Ennek következtében pár év múlva a kaliforniaihoz hasonló nsgyszemű aszaltszilvát Is nagymennyiségben tudnánk forgalomba hozni (Cikkünk fo\'ylalásában a kajszinbarackokról szólunk).
Megnyílt Horthy Miklós-ut 4. szám alatt a Kopstein bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modemül berendezett műhelyében
mos, feai, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 llllér. Gyiljtőtelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
ZALAI közlöny
a 1981. május 28.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vizzei, mely a legsavanyubb bort b kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mlndenflttl
Főraktár:
in t nwtaem
Király-utca 21. f.i.4» 118 I
TŐZSDE
A mai értéktőzsde a tegnapi new-yorki tőzsde lanyhaságának hatása alalt állott E kedvellen jelenségek ellenére már nyitáskor elég jól tartott árfolyamokkal indult a forgalom, Inkáhh csak a bécsi arbllrage kínálata révén került áru a piaci a. A tőzsdeldő későbbi folyamán a berlini tőzsdejelentések gyengébb árfolyamokról számoltak 5e, ami kedvezőtlenül befolyásolta az áralakulást Az üzleti forgalom a tőzsdeidő egész folyamán nem volt nagymérvű, csupán zárlat felé jelentkezett ismét erőteljesebb kínálat nyomán némi élénkség. Zárlatkor az Irányzat csendes volt. Fixkamatozásu papírok piacán az Amerikában jegyzett magyar kötvények gyengébben tendáltak. Valutapiacon említésre mélló változás nem volt.
Zürichi zárlat
fáils J0-38V4, tostfoo VrlVH, Nesryori 51882l/J. Brtlsael 7230, Mrlene 27-16, Msdrtd 61-75, Amsterdam 208 40. KetU 12360, Wien 7295. Sofla 3-56, Práv 15 37, Var* S»17Ve Badapeat SB-SO Belgrád 9-13WU, Bnkazeat SÍ9.
TeraiéayMuda
Buzo fszv. 05 fiu.. dt. 05/ilL és a rozs 15 flll emelkedett
ama tteaav. 77-ea 1600 -15 05. 75-ai 15 15-1520, 79-ea 1535 15-65, 80-e.
15 45-1575, rfanánt 77-ee H84-U «5 78-aa 14 95-15 05. 7»-ea 15 20-15-30 80-as 15 30-16-40, Koza 14 85 -15 C0 lak. irpa 1850-1875, aörárpa 1950-2000. sab 22 60 2275. tzngerltt. 15-70—
16 10,dunántúli 1490-1500, r<pC> —\'--
— —. korpa 14 50 14 \'5.
á kntieeiti Itasás iertit-jstrié"
VALUTÁK
Angol t 27-83-27-88 Bei/e tf. 79-50-7990 Cseh k. 16-89-1701 Din k. 153-16-163-75 Plná\' 10 01 10 00 DoliAr S722V575-25 Francia 1.22-30-22-70 HolL 229-80 23080 Lengyel 63-90-6430 Len A-3S8-42 Ltva 412-4-18 Líra 29 90-30-20 Málka 130 20-136*80 Nonrég lfS\'30-153 90
Peret-i —•---•—
Ichül. 80 30 8070 Ívé |fl r. 110 30-10-80 Svtük. >i3 60\'1410
DBVUÁK Aaast 329 97 230 67 Belgrád 10 08-10 11 Bérűn IM 41-136 81 Brüsszel 79-65 79-90 Bukarest- 3-40-3-42 Kopenb. 163-30-163 70 London 27-84-J7-92 Madrid 56 00-69 CO Milano 29-97-30-07 Newj m67»60-74-20 Oszló 163-32-15372 Párls 22 40-22-47 Prága lb-96-17-01 Saófia 4 13-4-17 Stockh. 163 53-158-93 Varsó 64-12-64-32 Wien 80-46 80-71 Zttrlcb 110-38-110 68
SertéiTitsár
rilna.tt] 2tfe5, eladatlan 74. — KUÍ-rendu \'-15-1-16, szedett 1-16-1-18, sxedell kösép 1-12—1-14, könnyfl 1-03—1-08, I-Só rendű öreg 1-06—1-10, U-od rendű Öreg
0 96-1 CO angol sllldő 1-10-1-20. szalonna nziiíbaii 1-16—000, aslr 1-38 CH», hn.
1 40—1-86, szalonnás ttlaertíe 1-46-1-62.
Elaája: Délzalal Byoaái és La>Uatt Vállalat, Isarkialisáa.
Felelős kiadó\': Zalai Károly.
Interurbán telefon t Nagykanizsa 78. aa.
APPŐ HIRDETÉSEK
Az aprOblrocteiek dija >U azfig SO fHMr, Minden tovibbl tzó dija S fiit. Vatir ét ünnepnap 10 szóig aa ftlt4r, minden tovibbl szó dija a fill. Szerdán éa pinteken 10 szóig SO tUlér, minden lovát bt azó dija a flll. C mitó a nnnden vaMa-ya\' t) telblxM Illó S\'Ó kei szónak s>á< it-utik. Áliá.t I eret-ókuek ŐOft\'o engedmény.
Egy jókarban levő középnagyságú jégszekrény eladó, SJpoe Andor oágaál.
2326
Bétaaabáa, elöazobás. vlzvezetékea lakái auguutua l-re kiadó Józiet fóherceg-ut 58,\'a
FaneKMerok, keaárárlk készítése, javítása. — Nádszéklonás liléénél, Erzsébet tér 13. __2176
Ulaaá falvátallk Kelemen Rezső cégnél. -23 5
Igen szép, modern, verandái nagyobb nlcsl lakáa kiadó Deák tér 4 2272
Hahtejsxlss állandóan kapható Sípos Andor, Mnszel és Frtedenlbal, Teulsch Ousztáv, vitéz Tólh Béla. Mustos Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeiénél. — Tejközpont 20(7
Sl.aeal Issirv, Zrínyi ».klí.-satesa Sí. Telefoss tlt. Központi tutés. vtzvezetík, csatomá\'ás, rgészsegügyl be rendezés, épület és dlsztnü bádogos munkák vállalata. Minden e szakmába vágó munkálatok tervezése és kivitelezése szavatossággal, a legolcsóbb árban. Raktáron fürdő-éa Olőkádak, háztartási bádogáruk Minta-raktár fürdőszoba stb. berendezésre. 1185
Rézgé|io, raffia, kénpor, műtrágya
legolcsóbban kapható Hiraoh éa Szegi cégnél.
lóhátból való llu fizetéssel tanulónak felvételik Bruncslcs Jánosnál, József ló-herceg ul V. 2195
FölS.Stt tej á\'L ndóan kapható — Tejkozpontnál. Teleion 349. 2321
Eta*«ks Teljes főjavltott állapotban levő Iraktorok, mólotok, ctéplőgéptk. Benzinmotoros magánjáró szalagfűrészgép. — Javtiak minden rends.erU autókat, gazdasági gépeket — ttáaaltak vauzerkezeil munkákat. — Asstogénlseaesatéa. — aarssn Feraao gépműhelye Erzaébet-tér 18. 2215
Augusztus 1 re 3 szobás Csengery-ut 33.
kiadó 2292
Zalaszenljakabt vlitmslomnál 1100 mtr. hosazu árekvágáa kiadó. — Bővebbet helyszínen a lulajdonoaoknáL 3283
Smöde elköltözés rnlstt, teljes vevő-köfrel átadó Cím a klidóban. 2.126
Bejárbaát, kl olt alszik, azonnalta
felveszek. — Özv. Rotícblld Zslgmondné, Nádor-utca 6.
A nai
lasykenizsal kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi halóság.
3042 Ik. 1931. azánr.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Or. Knausz László nagykanizsai ügyvéd végrehaltatónak Nagy Szllveszlerné szül Léiánt M ária nagykaniz-al lakós végrehajtást szenvedő ellen Indítóit végrehs|táal ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 évi LX. t.-c. 176. íj a értelmében elrendelt az ujabb árveréal 120 P tőkekövetelés, ennek 120Ai kamata, 26 P 70 1111 eddig megállapított per és végrehajtási és as árverést kérvényért ezulUI megállapított 6 P 10 flll. kóltaég, valamint a csatlako-zottnak kimondott Bagoczkv lózsel 20 P és Erdélyt Jlnos 163 P 82 fitt. tőkekövetelés és Járulékai behajlása végeit, a nagykanizsai kir, lárásbtróiág területén levő, Nagykanizsa városban lekvő a a nagykanizsai 1892. sallkvben 7632/b hraz. slall KI,II hál 24. sz. alalt udvar és kerttel Klskantisán Ingatlannak végri hajtást szenvedő nevén Ülő felerészé e 1200 pengő kikiáltást árban, még pedig az 1372/tk 1919. számú végzéssel özv. Uránt Jánosné szül. Bslázsl Éva javára bekebelezett özvegyi haszonélvezett szolgalmi jognak fentarli-sával, amennyiben ezen szolgalmljog fen-tsrláaával fenti ingatlanrészért a szolgalmi jogot megelőző követelés ledezetére megállapított 800 pengő be nem Igértelnék, a szo\'galmllog fenlartása nélktll.
A leiekkönyvi halóság az árverésnek a kir. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, földszint 8. ajtó) leendő mrgiartáaára 1931. évi Junlus hó 26. napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl éa sí árverést teliételeket az 1881: LX t.-c. 150. §-a értelmében a következőkben állapltja meg:
Az árverá alá kerülő Ingatlan! a kikiáltási ár (elénél alacsonyabb áron eladni nem khel. (1908: XLI. t-c. 26 §>
Az.árverelnl szándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltást ár tOO/o-át készpénzben, vagy az 1S8I: LX t 42 § ában tneghalározoll árfolyammál líániliolt óvadékképes értékpaplrosbsn.kiküldöttnél lelenni, hogy a bá -alpénznek előleges bírói leiéibe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek itadnl és sz árverési teltételeket aláírni. (1881 : LX. L c. 147., 150., 170. §§., 1908: iüJ. L c. 21. §.)
Az, akt aa Ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb igéreiet tett, ha többel ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár száza léke szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. I. c. 26. §-)
Nagykanizsa, 1931. évi március hó 30. napján.
Oombár t. k. kir. tblró.
A kiadmány hiteléül : Mlkó s. k.
2313 IStlul.
HIRDESSEN
■ „Zalai K8xlBny"-ben.
Modernül berendezett
gssst*-
Lemezea gép már 40 P-től lejjebb.
Fltmgép már 18 P-től feljebb.
"OHnm
Szabó György ur vezetése melleit áll nb. vevőim rendelke-.Ősére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a lul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alatt magasténjű képűt adok
Tegyen egy próbarendelési I
Reggel beadott felvételekről délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
fegyver- és sport-totószakfizlete.
GALLÉROKAT
legesekben tlaatlt
KOVALD kilafMtl Istttcyár.
4719, sz. 1925.
Árverési hirdetmény.
Dr. Knsusa László ügyvéd által képviselt Juk Béla és társa Javára 4000 P tíke ée löbb követeléa éa [ár. erejéig a nagykanizsai kir. járásbíróság 1925. évi 4719/1508- az. végzésével elrendelt kielégítést végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1925 évi junlus hó 26-án lelogUlt 2660 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai Ur. járásbíróság lenti szánra végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1928. évi XLL t.-c. 20. §-a álapján ál alább megnevezel! i a foglalási jegyzőkönyvből tl nem tűnő más loglaltatik Javán Is u árverés megtartását elrendelem, de esek arra as esetre, ha kielégítési Joguk ma Is lennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igényketeset nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Pacsán 75. házszám alalt a netán fizetett összeg levonásával leendő aegtár-tására határidőül 1931. évi junlus hő 5. napjának délután i óráját tflzl kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ló, kocsi stb. s egyéb Ingóságokai s legtöbbel ígérőnek kóstpénsHzetée melleit, esetleg bccsáron alul U el fogom adni, még akkor Is, ha a bejelentő Ik s helyszínén nem Jelennék meg, he csak ellen kező kívánságot írásban nem nyilvánít
Nagykanizsa, 1931. évi május M 11-én.
Haán Oyala a. k.
Uit kir. jbtr. végrebattó.
A nagykanizsai kir. Járáablrósáf. mTnt telekkönyvi hatóeág.
3078/tk. 1931. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Dr Knausz László ügyvéd végrehajtató-nak Török Jánoa és neje Bor Ágnes galamboki lakós végreha|tást szenvedők ellen Indított végrehaltásl ügyében a telekkönyvi halóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. t-c 176. § a értelmében elrendeli aa ujabb árveiáet 100 P tőkekövetelés, ennek 1930 évi november hó 13. napltlól járó 12% kamata, » P 10 ItlU eddig megállapított per <* végrehajtást és az árverési kérvényért eiattal megállapított 12 P 10 flll költaác, valamint a caatlatrozottnsk klmoodotf Nagykanizsai Takarékpénztár 37 P tőkekövetelése és jlra\'ékal behajlása végett a nagykanizsai kir. Járásbíróság teraletáa levő, Galambok községben fekvő, s a galamboki 188. sztjkvben 251 hrsz. ház 221/s. hraz. alatt (trözöa udvarral a /31íb. száma hámi) Török János nevén álló egész Ingaüanra S00 P, ugyanaz n telekjegyzőkönyvben felveti 1138/b. hraz. szánló a Sallaa dűlőben egész Ingatlanra 170 P, aa ts. o. 1689. sztjkvben ISR9 hrsz alatt felvett asőM éa kaszáló Ingatlannak végrehs|táat sseavedík nevén álló feleréazére 400 P klkláltáal árban ét pedig s 261. és 112Vb. hrtr. ingatlanokra aa 1751/lk. 1892. sz. végzésaei özv Török Pálné szül Komáromi Julianna Javára bekebelezett özvegyi haesooélvetetl szolgalmi lógnak fenntartásával.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Oa-lambok községházánál megtartására 1931. évi junlus hó 30-lk napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl éa az Irvetésl feltételeket az 1881: LX. t-e. 160. g a alapján a következőkben állapítja meg:
Az árverés alt eső Ingatlanokat és és pedig a 351. hraz. Ingatlant a ktklll-Usl ár lel\'nél. a többit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni netn lehet 11908 : Ll. t.-c. 28. §)
Az árvetelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltást ár 10%-át készpénzben, vagy az 18811IX. t-c. 42. §-ábaa m« határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpaptrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított tetéü elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni. (18SI: LX. t-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. t-c. 21. g.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az állata ígért ár ugyanannyi százalékáig klegészllent 11908: XLI. 25. f) Nagykanizsa, 1931. évi március hó X napján.
Oombár •. k. kir. tblró.
A kiadmány hiteléül Mlkó t. k. 2ill főtiszt.
Nyomalotl ■ U.\'Jztljj Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál NaKykaulzsí.n. (Felelőt űzletvezfiA Z\'slal: Károly\'.
17. évfolyam 110 szám
Nagykanizsa, 1931. május 17, vasárnap
Ara 16 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősig: nappal Sugárul 2., éllel Pöal 5.
Kiadóhivatal: Fóut 5. síim. Keazthelyl flókkladóhlvatal: Kossuth-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elólizettsl áta. egy hóra * pengd SO fillér. Telelőn- I Szerkesztőség 421. isim, (é||el 78.) \\ Kiadóhivatal 78. Keaithelyl Ilók 2i
Igazságot Magyarországnak !
Május 17-lke nevezetes dáluma a világnak: világszerte megmozdulnak az elnyomottak, a logfoszto tak, a niegsanyargatotlak, iiogy felemeljék llltakozo szavukat minden szenvedésük kútforrása, n esztelen és a legelemibb igazságot is hiegcsufoló békediktátumok ellen. Áin nemcsak a legyözött országok népei, a magyarok, osztrákok, népietek, bulgárok és törökök fognak a revízió melleit tüntető gyűléseket tartani, de a semleges Hollandia és hajdani el lenfeleink, Olaszország és Amerika népei is köveit lni fogják a békeszerződések megváltoztatását.
Impozáns tüntetés lesz ez, méltóságos, de keményszavu apcllácló a világ lelkiismeretéhez, denions rációja annak a hatalmas erőnek, amely a revíziót követelő népek hatalmas táborában rejlik.
Vannak e táborban olyan népek, amelyeket a saját szenvedéseik el-vi6elnetetlensége állított oda tántoríthatatlanul a revíziós zászló mellé, vaunak azonban olyanok is akiket csupán a vérlázító igazságtalanságok fölötti felháborodás, a becsület és a jobb belátás tett revizionistákká.
De a szenvedők csapatában is minket, a magyarokat ille\'i a szomorú elsőbbség, miénk a zászlóhordozó szerepe, mert ugyan melyik nemzetre sújtott le oly kegyetlen erővel a győzök zsarnoki és cinikus Ítélete, mint hazájának a kétharmadától megfosztott magyarra. Trianon halálo3 Ítélet volt a magyar nemzetre, legalább is arra szánták a giőztesck, s ha ina ennek elle nére Is élűnk és elevenen hordozzuk halá os sebeinket, ez nem az ö érdemük, eg>edül csak a miénk, a magyarságé, amely a maga hallatlan erkölcsi és kulturális erejével, a maga megtörhetetlen vitalitásával száz halált is diadalmasan túlélt.
De minden szenvedésnek, minden igazságtalanságnak véget kell vetni egyszer. Ét valamikor minden türelemnek is vége szakad. A magyar nép élni akar és nem hajlandó a benn; rejlő mérhetetlen értékeket és energi kai mindörökre puszlán a létért való küzdelemre, éleiének nyomorúságos eltengetésére fordítani.
A győzelmi dölyfik hatalmi lébo lyában megrészegült győztesek tévednek, ha azt hiszik, hogy a szuronyok erejével jól tudnak lakalni egy 13 milliós, jólétből koldusbotra juttatott népet s hogy bármi hatalmi erővel is a magyar ajkakra tudják forrasztani a mind harsányabb jajszól, amely nem a siránkozó jajon-gAs, hanem önérzetes és elszánI tiltakozás a rajta elkövetett égbekiáltó Igazságtalanságok ellen.
t-s ennek a IIMakozó jajszónak nagyobb viszhangja támadt szerte a világon, immár mindenfelé — érdekeinek és érdektelenek közölt — ff harsan a köveielés: Igazságot az Igazságtalanul meggyölörteknek és mindenekelőtt Igazságot a legmeg-
OVAI/írlahhnaL Inn ~r.Ar.ni IUI/in\\tnr.
országnak. Ezt a követelést Immár nemcsakaz Igazságérzés diktálja, hanem a józan ész. az önérdek is, a világ önérdeke, mert Európa virágzó fo-gyasztólerületelnek a szisztematikus elpusztítása az egész világ pénzügyi csődjéhez és a gazdasági leromlásához vezetett.
Kuruzslók százai állják körül a lázaktól gyötört Európa betegágyát, javasasszony! bölcsességgel, szenteltvízzel gyógyítgatva a halálos beteget, akit pedig meggyógyítani csak egyféleképpen lehel: fialadékialanul kiirtani iialódó testéből minden betegsége okozólát, széttépni azokat a papirosszerződéseket, melyekben akkor, mikor bennük Magyarország halálos Ítéletét akarták megfogal-
mazni, az egész világra hoztak öntudatlanul halálos ítéletei.
Helyre kell állítani Európa mesterségesen megzavart vérkeringését, megélhetési kell biztosítani mindenkinek a nap alatt, azt pedig csak ugy lehet, ha revízió alá veszik Európa sorsának irányitói, igazságtól és bölcseséglól vezérelletve, azokat a rosszindulatú, hazugságokon felépülő fatális tévedéseiket, amelyekre csak az elvakult kapzsiság és a bosszuszomj verethette őket.
A magyar társadalomhoz fordulunk, az egész magyar társadalomhoz, hogy Impozáns egységben tüntessen méltóságos, de egységes ere-|énak megnyilvánulásában döbbenetes tüntetéssel a revízió mellett hiszen ha van szent cél, amelynek óhajlásában, amelynek követelésében
egybeforrt az egész magyar nemzet, a trianoni szerződés revíziója az.
Földműves, munkás, Iparos, kereskedő egyformán hordozza a trianoni átok keresztiét, bajtárs a szenvedésben és bajtárs a harcban, amely Trianon megdöntésére Irányul. Csüggedetlen harc ez a végső győzelemig, harc ez békés fegyverekkel, a világbéke érdekében, de elszánt, kemény harc élelérl-halálért.
Magyaroki Legyen ez a tüntetés méltó ahhoz a dicső nemzethez, amelynek fiai vagytok. Álljatok imádságos flekkel a reviiiól követelők soraiba, hogy ez a tüntetés a maga
fjrandiozllásában dokumentálja a vi-ág elölt a magyarság elszánt akaratát, amellyel megalkuvást nem ismerőn követeli a revíziót. Igazságot
Magyarországnak I
Jugoszláv csendőrök Zalában átlépték a határt
de a lakosság megvárta és lefegyverezte ftket
Rédics, május 10. A fugeszltizr csemUrség Hátfalul 6r— Felsöienke alatt átlépte a határt, bement Lendvadedes községbe és annak lakosságát lelövéssel fenyegette meg. A lakosok megrohanták a Jugoszláv csendőröket, akiket megvertek és lefegyverezlek. Később a Jugoszláv csendörök könyörgésére visszaadták felszerelésüket és elengedték őket. Sérülés magyar részről nem történt.
A világválság problémája az Európa-bizottság ülésén
Franciaország tervezete a gazdasági válság megoldására — Brland tiltakozott a német—osztrák vámszövetség ellen
Genf, május 10 Brland fél 11 órakor nyitotta meg az Európai bizottság mai nyilvános ülését. Bejelentette, hogy napirenden gazdasági kérdések szerepelnek, még pedig ezek közül első helyen a világ; válság problémája az európai államok egyűltességét éiintő vonatkozásaiban,
A blzotlság kimondotta, hogy a napirenden szereplő egyes gazdasági kérdések tanulmányozását általános vitával vezeli be.
A vila során elsőnek Curtlus német külügyminiszter szólalt lel, aki hangoztatta, hogy az európai válság egyik oka az, hogy Európa területe számos kisebb gazdasági egységre aprózódott el, amelyek
elzárkózott gazdasági politikát folytatnak.
A válság megoldására irányu\'ó vám-szövetség tárgyában Németország hajlandó minden állammal tárgyalásba bocsátkoinl a vámszövetség megvalósításának lehetőségéről.
Brland kifejtette, hogy a válság elsősorban onnan származik, hogy Európa népei idáig nem igyekeztek együttes eröfeszi\'éssel rendszabályozni termelésüket és árucseréjüket.
Curtlus megemlítette a német-osztrák vámszövtség tervezetét.
Franciaországnak — salnála-lára — tiltakozást kell bejelentenie a terv ellen.
Curtlus rövidesen válaszolt Brland felszólalására. Briand — mondotta megkülönböztetést telt megengedett
és meg nem engedett vámszövets\'g közölt. A hétfőn megnyíló népszövetségi tanácsülés dönil majd el, vájjon megengedhető-e a németosztrák vámszövelség, vagy sem. Németország és Ausztria nem lépték tul a szerződések kereteit, amikor a ne^egyezést tervbevették.
A francia kormány iervexete a gaiáaságl válság megoldására
Qenf, május 18 A francia kormány terjedelmi8 eii\'ISklralba foglalta a gazdasági válság megoldására irányuló tervezetét. Eszerint a német-osztrák egyezmény nem alkalmas arra, hogy akár az érdekeltek, akár Európa számára biztosítsa a lőle vári előnyöket.
A francia kormány a közép- és keleleurópal agrárválság orvoslására a prrferencidlls rendszer bevezetéséi ajánlja A francia kormány véleménye szerint az agrár-államoknak kon-zorclumszerQ közös alakulatot kellene létesltenlök,
amely azután az ö nevűkben köthetne szerződéseket a vásárló álla mokkái. Azoknak az ipari államoknak, amelyek hajlandók a kérdéses
vámkedvezményeket megadni, szintén közeiedniök kell egymáshoz. Mihelyt létrejött köztük a megállapo dás, képviselőiknek haladéktalanul éiinlkezésbe kell lépniök a szükséges egyezmények megkötése céljából az eladó államok említett közös szervezeteivel. Azeurópal piac megszervezésével a vámfalak részben lebonthatók lennének. Sr ükség volna a termelés észszertl megszervezésére Is. A nemzetközi agrárhilelln\'ézet jelentős előnyöket biz\'osllhatna, nemcsak az agrírállamoknak, hanem Ausztriának is. A francia kormány haj\'andó egyes franci i bankokkal cgyültesen tanulmány tárgyává tenni azokal a felléte\'ekel, amelyek mellel! az illető bankok liozz\'járu\'hat-nának az aralás plinzligyllszllkség-
za^ai közlöny

lelelnek fedezéséhez. Különleges kereskedelmi előnyökéi kellene biztosítani Ausztria javára. Végeredményben a francia terveiét két párhuzamos preferenciáiis rendszer kiépítésire gondol.
a délutáni illés
Genf, május 16 (ÉjszakaI rddlőjelenlés) A délutáni vitán Orandl az olasz kormány állásponijál fej elte ki. Poncéi a francia emlékiratot ismertette. A francia javaslat előnyösebb a vámszövelség-nél — hangoztatta Schobert Ausztria eredménytelen fáradozásaira mutatóit rá. Nem maradt más hílra Ausztriának — mondotta — mint a vámunió Az országot végromlás fenyegeti — hangsúlyozta. Héif5n folytatják a tanácskozási
A Szanatórium Egyesület évi közgyűlése
Nagykauixaa, május IS
A József kir. herceg Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja szombaton délután tartotta 26 ik évi rendes közgyűlését a városháza tanácstermében. A legáldásosabban és Irgszükségszerübben működő egyesületek egyike a Srsnatórium Egyesület s különösen az Nagykanizsán, ahol a fiók kövesd! Boér Ousztávné elnökasszony fáradhatatlan lelkesedése és önzetlen odaadása melleit virágzik. Virágzik f. I. működését, a rendelőiében gyógyulást keresők és enyhülést, segítséget találók számát tekintve. Mert a társadalom és a hivatalos helyek támogatása, mint a közgyűlésen Barbarlts L\'|os fötUkár évi jelentéséből megtudtuk, egyre fogy. Csak a város nyúlt anyaglak-ban is az egyesület hóna alá, de már pl. a tagdijik nyugtált mintegy százan nem váltották be az elmúlt esztendőben, mert az az évi egy-két pengő Is tétel lett a társadalom nagy részének háztartásában.
Épen ezért az elnöknö a közgyűléstől is kérte az egyesület támogatását, a tágsági nyugták beváltását, uj tagok belépését. Ha van egyesület, amely nyomorral és kórral küzdő emberekel ad vissza az életnek, amely tehát egyszerc küzd két fronton: a jótékonyság és a közegészségügy frontján, — a Szanató rium Egyesület az, amely épen ezérl és Nagykanizsán különösén eredményes működéséért is megérdemli, sőt kötelességé teszi hivatalos és magános részről Is a legteljesebb támogatást.
A közgyűlés a szokásos formalitások közt zajlott le. Dr. Fodor Aladár főorvos jelenlésének adatai szerint az elmúlt év alatt 1765 be leget kezeltek, ezek közül 74 hétéven aluli gyermek, 157 volt a 7—18 év koihatár közt.
A közgyűlés az elnöknek, a főorvosnak és dr. Neumann Henrik kezelőorvosnak köszönetet szavazott.
Martinék Oyula pénztáros jelentése után a közgyűlés az elnök és tisztikar éltelésével ért véget: \'
SSSt
s 17.
A klskanixaal husvétesti halálos dráma a törvényszék előtt
Hogyan folyt le a véres húsvéti éjszaka — Munkácsi bosawból támadt a rendőrre Baranyai rendőrtólörzsörmestert kardjától megfositolta és Vucsák Endrével véresre varte - A rendőr csak két riasztólövés után lőtte le támadóját — A tárgyalás is Igazolta a rendór jogos fegyv eihasználalát — Vucsák Edét kllenchónapl börtönnel sújtották — Gyermekeire való tekintettel a jogerős ítéletig szabadlábra helyezték
Nagykanizsa, május 16
Az egész megyében nagy megdöbbenést váltott kl az a véres dráma, ami Húsvét-ünnepén este Kiskanlzsán történt, amikor a kötelességét teljesítő Baranyai JánoB lendőrfőtörzsőrmeslert kél ittas ember : Munkács! Lijos és Vucsák Ede megtámadta és véresre v:rle, lefegyverezte, ugy, hogy a rendőr sa-jál életének megvédése végett kény-leien volt lőfegyveréhez nyúlni, melynek egyik golyója hulálrá faálla az egyik támadót, Munkács! Lajost. A másik támadó Vucsák Lajos, rendőrkézre került, ma(d áladták az ügyészségnek. Baranyai János rendőrfö-lörzsőrmesterrel s remben meg állapítást nyert, hogy fegyverét végső szükségben, teljesen Jogosan használta.
Vucsák Edét ma vonta felelősségre a n gykanizsal törvényszék dr. Mulschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök egyesblrósága alatt. A rendőrség részérói megjelent Hajnal Oyörgy rendörföfelűgyelö, őrszemélyzet! parancsnok. Vucsák védője dr. Fülöp Oyörgy ügyvéd. A vádhatóságot vitéz Cslllaghy Oyörgy vezetőűgyé8z képviseli. A hallgatóság padsorai zsúfolva, Oll ül Munkácsi Lajos gyászruhába öltözött fiatal özvegye. De ott van Vucsákné Is kél kis gyermekével. A drámának ártatlan szenvedője a két család, akiket az apák bűne sulywan érint. A tárgyalás koronatanúja BaranyaI János rendóifőtörzsőrmester, akinek vallomása perdöntő ebben az ügyben. Kívüle még több szemtanú van beidézve. A hallgatóság nagy izgalommal várja, mlg a sor végre a Vucsák-ügyre kerül.
/1 sxtd
Vucsákot a kir. ügyészség azzal vádolja, hogy áprilL 5-én, a kls-kanizsal véres dráma estéjén, amikor Munkácsi Lajos megtámadta a szolgálatot teljesítő rendörörszemet, ő is alaposan megveitc a rendőrt, ugy, hogy az súlyosabb sérüléseket szenvedett.
Vucsák elmondja, hogy 26 éves, budapesti szűlclésű, Kiskaniisán lakó cipészmester, két gyermek atyja, egy Ízben már közcsa>idh&boritásért le volt zárva a rendőrségen. Ápiiiis 6 óla le van tartóztatva.
VucwtU nem értei mag út bUntfanek
Vucsák nem érzi magát bűnösnek. Elmondja a véres húsvéti est minden részletéi. Együtt, voltak Munká-csiékkal. Este hazakísérte őket. Mikor az ország-útra értek, egy csoport
dalolva Jött arra felé. Hallotta, amikor a rendőr csendre figyelmeztette azokat.
Te vagy a Horvát0 rendőr T
Mikor odaértek, Munkácsi Lajos odaugrott a rendőrhöz és azt kiáltotta feléje:
— Te vagy az a Horválh rendőr?
— Én Baranyai vagyok, felelte neki vissza a rendőr.
Munkácsi és Baranyai összeakaszkodtak, ö is ellene szegült. . « egyszerre csak egy lövést hallott...
Dr, Mulschenbacher: Lássa, nem Igy volt, M«guk Is énekeltek. Munkácsi odament a rendőrhöz és lefogta a kardját, leakarta fegyverezni és eközben a rendőr jogosan használta fegyverét. Majd felolvassa Vucsák el fi vallomását a rendőrségen és a vizsgálóbírónál, hogy
Munkácsi támadta meg a
rendőrt és ő adta neki az elsó ütést.
Dr. Mulschenbacher Vucsákhoz : És akkor maga azl mondotta Munkácsi hoz: Majd én adok neki I
Vucsák: Ez nem Igazi
Dr. Mutschenbaaher: Ét mitől lelt a maga ruhája véres ?
Vucsák: A uját véremtől. Majd elmondja még, hogy Munkácsi kihúzta a rendőr lurdjál hüvelyéből.
Dr. Mulschenbacher: De azt nem mondja meg, hogy maga Is fejbe-kólinloila a rendőrt?
Vucsák: Kétszer én Is megütöttem a rendőri.
Dr. Mulschenbacher: Hát most mondja meg őszintén, miért volt ec az egész .hecc?"
Vucsák uemlesütve: Nem tudom.
Dr. Mutschenbaaher: Arra való a bo;, hogy végeredményben Ilyen szomorú tragédiák adódjanak elő? Hál
ha maga ott maradt volna holtan a helyszínen ?
A rendőr kötelességéi teljesítette lelkiismeretesen, smikor a csend és nyugalom megóvása érdekében közbelépett. Miért nem állt maga a rendőr pártjára ?
Vucsák a súlyos igazságok hatása alatt nem tud egy szót sem szólni.
A I>Uaper koronatanu/a Baranyai János rendőrfölörzsőrmes-ter, aki tiszta képét adja a tragédiának.
Baranyai elmondja, hogy húsvét este, amikor szolgálatot teljesített, egy kis társaságot hallott énekelni. Utánuk ment, hogy csendre intse őkel. Országút 45. számú ház előli u\'ól érle őkel. Oll találta Munkáqslt és Vucsákot, akikel csendre intett.
Falnedvesség, salétrom, gomba ellen
Mivel Ismerte Vucsákot, nem Igazoltatta ölwt. Eközben arra Jött Horváth klskaniisai kovácsmester is társával, akik szintén énekeltek, ök az első jlgyelnintttáare nyomban abbahagyták az éjszakai éneklést Ám ebien a pillanatban odaugrott hwud Munkácsi Lajos ét azl kiáltotta felije: Maga a Horváth rendőr?
— Nem, én Baranyái retsdfiilö-törzsőrmester vagyok, felalle vissza, r- Nem I Te vagy a Horválh I Mii-lotia az ittas ember.
— Mit akar maga a Honrálb-tól, kérdezte ^Munkácsy tói a reodór.
k-n Munkácsi válasz helyett odakapott a rendőr kardjához és Vuosák háta mögé kerülve — együtt BtDttik is vertik ahová irték.
Majd albánok én vele! mondotta Vucsák Munkácsihoz. Vucsák hátulról alapos ütést mért a fejére. A kettő ugy fltötle, minden védekezése mellett, hogy csupa vir volt, folytatja vallomását Baranyai Egy pillanatra el is szédült és
ebben a pillanatban Munkácsi klhaiia kardját a htt-
veiyébfll, mire 6 riasztó lövést adott le, de ez még jobban megvadította a két támadóját, akik már nem tudlák, hogyan csépeljék öt vadtágukban. Munkácsi odakiáltott Vucsákhoz: Végez vetet Erre ő ujabb riasztó lövést adott le. Mikor azonban Munkácsi az ő kardjával felije sütött, kénytelen volt saját életének védelmében revolverét Ismét előrántani és most már
a támadójára lőni. Hogy kit talált a lövése akkor nem tattta- Nyomban az őrszobára sietett, ahol jelentette az esetet flatffl örsparancsnoknak, majd kimosta saját vérző sebeit.
A támadót sarembesHtiiMk a rendőrrel
Dr. Mulschenbacher ezután szembesíti a rendőrt Vucsákkal. Baranyai a szemébe mondja lámadójának a fen\'iekel. Ezazonban:érthetöen,tagad.
Baranyai kijelenti még, hogy
Vucsák sokkalta vadabbul
Ütötte fit, mint a lelőtt Munkácsi,
aki azért haragudott Horváth rendőrre; mert ez egy alkalommal elkobozta fegyverét.
Horváth József klsksnizsal kovácsmester vallomása teljesen alátámasztja a rendőr vallomását. Kuzsaer József szemtanú színién, özvegy Munkácsi Lajgsné, a lelőtt ember feleségét hallgatja kj a bíróság. De nem tud
featékkeresltcdésben:

zalai közlön v
lényegeset mond mi. A rendőr kardját és sapkáját látta a földön fekve. A bíróság a tanukat megesketted. A teremör kicsomagolja a bűnjelet: a rendőr teljesen elgörbltttt kardját, aminek elgörbitéséhez óriási erő kellett.
A MrdMfff elrHosHfn a btato-nyUda UegásxIMsál
Dr. filltSfi O/Wgy védő a bi/o nyitás kiegészítéséi kéri. Azl mondja, hogy még mindig nem tisztázóddtt, hogy Munkácsi és Vucsák, vagy pétiig a rendőr lánrtdott-e előszBr. A lőtvénySzék azonban llszlábkn lévén az egésszel, elutasította a védő kérelmét.
Ax Ugyéax vád beszéde Vitéz Cslthighy Oyöfgy kir. vezetőülést mondotta el eiután halalnfas vádbeszédéi, utalván arra, hogy ez a szomorú esel intő példa K\'sz rc-ntélhet9ll& olyan embéttk részére, mint a két íMttp\'ö és vfrek betflk-kel les* bevétve:
Ne bántsd a rendőrt t Azt a rendőrt, aki a polgárság védelmében éleiét leszi állandóan kcc-Ura. Mint a jelen esetben Is. Utal a rendőr példás eljárására, hogy még akkor Is, amikor már alaposan vérzett kapott sebeiből, először riasztó lÖtéséVer sdólt \'lí éí mittttf már életére törtek, harmadszorra\' lőtt fáma-dójára.
„Nem lettet lcivdnni, {ájiy a readOrax evangélium nxerital cselsknlfák___"
Dr. FtlWp Oyörgy Vucsák elten bűncselekményét egy szerencsétlen véletlennek mondja. Enyhe büntetést kér. Vitéz Cslllaghy reflektál dr. Fülöp védbeszédéte: A védő a ren dértől azt kívánná, hogy ez evangélium szerint éljen: Hogyha megütik a jobb arcát, akkor a balt ls tartsa oda. Hát egy Ilyen uniformba rendőrt nem lehel elképzelni. Csak\' tenhéatotes, hogyha életéről van szó, a rendőr védekezik.
A tílHHdff leicin/etttíl vari a DMtatt csaliMfdra A\' birésáf figyelembe víve azl, hogy Vueták két gyermek atyja, •kik kenyérkereső nélkül vannak, hogy ittas voit és maga is megsérült, kllenchónapl börtönnel sújtotta. A kir. ügyész a büntetés súlyosbításáért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbeztek. CsUtaghy ügyész Vucsák további fogvatartásdt indítványozta. A bíróság tekintettel családi körülményeire
szabadlábra helyezte.
Mikor a hallgatóság padjaibah ÜIŐ és gyermekét siopfatő feleség meghallotta, hogy dr. Mulscheribá-cher szabadlábra helyezte férjét, köny szökik szemébe és boldogan siet teléje.
(B R.)
A Vitézi/Rend timl jubileumi ünnepe
Nagykanizsa, máiua 16 Tlt éve, hogy a kormányzó alapította a hősök kilünlelö testületét a Vitézi Rendet, amelynek tagjait áttMátto* UszteWIW övez az ország, a nemzet. Minden város kiveszi ré-szét \'*bÖ6l • tiz érek |ublteumból. Nagykanizsa ebben elsö. Hazafias közönsége elsőnek lartja meg ma ezt a szép jubiláris ünnepélyt. Az ünnepélyt a Zrínyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör rendezi olyan kelteiben, amely méltó ősi Nagykanizsa dicső muUjához. Az ünnepély fővédnöke Horthy Miklós kormányzó.
Az ünnepély 9 órakor szentmisével veszi kezdetét, amit a plébánia templomban P Deák Szulplc plébános celebrál. Ugyancsak 9 órakor kezdődik a körös protestáns istentisztelet a református imaházban.
Istentisztelet u án 10 érakor a hősi emlékszobor előtt a háborús emlékérmek kiosztása. A hadviseltekel vitéz Tabajdy Kálmán ny. honvédelmi államtitkár, ny. gyalog sági tábornok diszili fel. Az aktus alkalmával az Ipartestületi Dalárda Parti Lajos karnagy vezetésével alkalmi éneket ad elő
Ezl köveii 11 órakor a Városi S.lnházban tjrlandó műsoros ünnepség, melynek műsora:
1. Hiszekegy. Énekli a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészei! Kör vegyeskata. Vezényel Kettlng Ferenc karnagy.
2. Farkas Sándor: Horthy induló. Jltsza a m. kir. 6. honv. gy. ezred zenekara. Vezényel Schiller János városi zeneiskola tanár, karnagy.
3. Kéhler: Csokonai nyitány. Jálsza a zenekar.
4. Ünnepi megnyitó bestéd. Tartja bogát! Dr. Hajdú Q)ula, Zalavármegye tb. főügyésze, a Vitézi Szék ügyésze.
5. König Péter: Magyar vigasság. Énekli a vegyeskar.
6. Ünnepi méltatás. Tartja vitéz Tabajdy Kálmán ny. honvédelmi állatntilkár, ny. gyal. tábornok.
7. Magyar siralom. Énekli a vegyeskar.
8. Halott vitézek sorakozója. Irta és szavalja Baibartls Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője, a Kör fötltkáia.
9. Borsai: Magyar ábránd. Erdély bércelü. Jálsza a 6. honv. gy. ezrtM zenekara.
10. Záróbeszéd. Tartja Bődy Zoltán Zalavérmegye alispánja.
11. Szózat. Énekli a vegyeskar.
Belépődíj nincto. Adományokat a
nagytfriizsiti 48-as szoboraLp javára hálás köszönettel fogad és njugtáz a rendezőség.
A rendezőség felkéri az összes iskolákat, tanintézeteket, testületeket, egyesületeket, levenlékel, cserkészeket, hogy a hadiérem kiosztásánál a hősök cmlékszobra elölt teáiületi-leg szíveskedjenek megjelenni.
Ünnepély után 1 órakor közebéd a Polgári Egylet kerthelyiségében. Étkezés tetszés szerint.
Tekintettel a hazafias ünnepélyre, a város lakosss\'ga felkéretik, hogy lobogózza f.l házalt.
HATO
Az érdekeltségek küldöttsége keresi fel a polgármestert a piacfelosztás korrigálása végett
Nagykanizsa, május 16 A ne gykinlzsal Ipartestület elöl* járósági ülésén erősen sérelmézték a piacnak azon eloszlását, amely a cipész- és csizmadia-sálrak kivételével, a többi árusokat az Erzsébet lérre helyezte. Ilyenformán az egész piaci forgalom az Erzsébet-térre terelődik, — hangoztalak — márpedig Igazságos és méltányos, hogy a Deák-lér, Fő-tér, Eölvös-térnek is jussén a piac forgalmából, hisztn a mostani piac eloszlás teljesen eltereli a vásárló közönségei ettől\'a
rayontől, ugy, hogy minden kereskedő, iparos erősen érzi a piacnak az Erzsébet-térre való koncentrációját.
A nagykanizsai Ipartestület elnöke, Kiss Ernő azonnal érintkezésbe lépett az OMKE nagykanizsai járáskorével, a nagykanizsai Fűszer-kereskedők Egyesületével, stb., akik közösen elhatározták, hogy vitális érdekeik megvédésére küldOllségtleg felkeresik a polgármesteri, hogy a mostani piac-eloszlás korrigálását kérjék.
Egy eldobott égd cigarettavég okozta a petriventei tüzet
Az egyik károsult gazdát gyanúsítják a tűzvész okozásával
nem maga Is áldozata lett ennek a
Nagykanizsa, május 10 A legutóbbi petriventei tűzvész ügyében a szomoali napon végleg befejnie a nyomozást a murakeresz-luri csendőrség.
A csendőrségnek aZ volt a feltevése az elsö pillanatban és a jelek is arra mula.tak, hogy gyújtogatás történt. A későbbi nyomozás során azonban kiderüli, hogy nem gyújtogatás, hanem gondatlanság okozta a tüzet Ebben az irányban le is folytatták a vizsgálatot és gyahuoa vették az egyik károsultat. A csendőrség telievése szerint a gyanúsított akkor esle olt aludt az Istállóban éa lefekvés elölt cigarettázol!. Az égő cigarettavéget gondatlanul dobta el, amely az alomszalmára esett. Majd
vétkes gondatlanságnak, meri
csak az utolsó pillanatban
tudott kimenekülni az égö istállóból.
Errt vonatkozólag a cstndőrség vallatóra fogta a gyanúsítottat, aki azonban körömszakadtáig tagadta, hogy eldobta volna az égö ciga-reltavéget.
Időjárás
A uagyksniisal Meteorológiai aef-flgyelti, Jelentések r Siómba Ion a kűmtr-wüet ; Heggel 7 órakor +17-9, délután) 1 órakor +26, .este 8 órakor +1&2.
PelltitU: Egén nap Uuta égboltén!
Szélirány. Reggel dél, délbea délnyugat, este déli níl.
(Éjszakai rádUjtkntéz) * ■aSaaraté ■lat Mini lelwUl «a Idéjáráa-ban téayifaa vélteaia aeai vár-haté.
MODERN RUHAFESTŐ é. VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁM
IfTátuágra 24 áráa belli ls eltáreail >iakát készít.
F?!
SALVATORFORRÁS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
refféfl&Sg^^ «« Ozletvezetőség Budapest, V., ZoHéa-to.
SZÍNHÁZ
A* okos mama
(Bemulotó.) Szenes Béla ötletéből, Bikeffy látván tollából és Lajtay Lajos muzsikjától született meg Az okos mama. Kissé torzán, de megszülelet. Ennyi tzülőtől életrevalóbb 0<os mam.ll variunk volna, aki legalább Is nem jár már gyermekcipókben. Ezl a cipói Is Szenes tzaballa. De a ruhával, amivel Bé-kefíy akarta felékesíteni — már baj van. Nagyon egyszerű kis házlruba, amelynek folytonossági bünyall heroikus küzdelemmel próbálták elfedni a szereplök, rendezők és disz-letezök egyaránt.
Az okos mama, aki egyébként színésznő, nemcsak ügyesen férjhez ad|a a leányait, hanem ravasz laklikával vissza ia adja a válni készülőket férjeiknek. A végin természetesen maga az okos mama ls, ati Időközben okos nagymamává évül, szintén férjhez megy régi Imádójához. Szenes Béla ötlete nemcsak kitűnő, de annyira ingerlő ii, ho>y megbocsájtható Bikeffy . próbálkozása, amikor épkézlib darabol reméli alkotni ebből a hálás témából. Lajtay Lajos is mindent elkövetett, hogy fülbemászó melódiákkal tegye tűrhetővé Béktffy darabját. A címszerepben Viola Margit ragyogtatta sokoldalú művészeiéi. Pompás hangjával, rutinos jatékával, ragyogó toalettjeivel végleg meghódította a nagykanizsai közönséget. Fölényes biztonsággal mélyítette ki a darab sekélyes jeleneteit, Feleky Klárii Igen előnyösen szerepeltette ebben a darabban a direkció. Fejlődőképes, ke\'-lemes hangja és ügyes jiléka pompásan illeszkedett az operellegyüt-tesbe. Mélló testvére voll Fejér Erzsi. Hogy művészetükből csak alig érezhető Ízelítői adtak, annak okát a darablró képességeiben kell keresnünk. Bognár Elek szerepéből mindent kihozott, amit c>ak lehetett. Játékával több ötletet és derültséget vili a darabba, mint az iró. Azon kivételes színészek közé taitozik, akik mindenhol derekasan megállják a helyüket. Blhary Nándor is tzépen érvényesalt a nekivaló vidéki földbirtokos szerepében. Vitéz Bánky Róbert ismét disztingvált, finom Játékban gyönyörködte ett.
Kovács Qyörgy fátyolos organuma nem erre a szerepre való. Nagy Imre, Krémer Ferenc é» Danis Jenó egészítették még ki az együttest. A maga nemében mind a három kllünó volt. A rendezésről csak annyit, bogy az I. és 11. felvonás .kápráztató- szállodaeleganciáját kevesbbé rikító díszítéssel, egyszerűbb eszközökkel frappánsabban is el lehetett volna érni. Bethlen karnagy pedig szoktassa le a zenekart a fortékról, mert elvégre a szereplöket Is szeretné néha hallani a közönség. Ettől eltekintve a zenekar kilünő volt.
D. M. J.
Értesülésünk szerint Fodor igazgató az Alvincl huszárok szerdal és csütörtöki előadásaira közkívánatra leszerződtette Márkus Lajosi, a kanizsai közönség kedvenc énekes-színészét.
A színházi iroda hirel
Vaaárnp délután 3 órakor — lehullott a rezgőnyarfa... Délutáni, mérsékelt hel^fArakkal kerül színre az évad kacagtató, groteezk helyzetekben bővelkedő operettje, a Rezgőnyárfa, a pro-mler minden szépségével, teljes énekszámaival.
Towje Hakohen dalestje — vnaárn-ip délu\'án S Órakor Amerikai vendégo lesz két ebiére Hzlnházunkimk. A \\ihl^ egyetlen néger kántora tartja huiiKVcr-
2ala1 kózlűnv
1681. május I?.
aenyét vasárnap délután 0 éa héttőn euto 8 érakor. Nowyorki)«k ls szenzációin Towje Hakohen (Thoman la Hue), aki világkörüli útjában Budapesten a Zeneakadémiában tartottt hangversenyével valósággal elragadta hatlgatóaágát. Ui:y a vaaárnap délutáni, mint a hétfő esU hangversen nem felemelt helyárakkal lesz. — A hangverseny Iránt megnyilvánuló nagy érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a Jegyeknek előrevál-tása. — A hangverseny műsorán a klasz-azlkua azámok mellett a Kohl-Nldré és magyar énekek la szerepelnek.
A c okoa mama — vasárnap eate 8 órakor. Az okos mama sikerétől, zugó tapsoktól volt hangos a színház tegnap esle. A tegnapi premier fényesen Igazolta, hogy Békelty—Lajthay, ez a zae-nlálla Bzerzaő-duo mindig megtalálja az utat a közönség szivéhez. Az e vad egyik legszebb operettje ma, vasárnap eate Is a premier nagyazerű szereposztásában kerül rztnre.
Hétfőn eate — Towje Hakohen bueau han* versenye.
Alvincl buszárok. A budapeall Király Színház operettslágere, a gyönyörű magyar zenojü, magyar megéjü huszár-operett az együttes parádés előadása, v. Jakabfty egyik legértékesebb rendezése kedden éa Bzerdán este kerül bemutatóra.
Heti műsor;
Vasárnap délután fél 3 órakor: lehullott n rezgőnyárfa. Vasárnap délután IJ órakor Towje Hakohen haogveraeoye. Vuaárnap oate 8 órakor : Okos mama. Hétlőn : Towje Hakohon hangvoreenye. Kedden: Alvincl huszárok, operett Szerdán : Alvincl huszárok, operett. Csütörtökön: A törvény nevében, szinmü Péntektől: Csodabár, zenéa Játék.
BENCZE MAODA
aa rr
modern
szalonja
NAGYKANIZSÁM
FŰZŐ.
EriBékat-Mr 4.
(R\'gl póstftval izemben.)
ÜRRHIR
Május 17., vasárnap
A világháború fenséges drámája.
Kárpátoktól Isonxóig
(ásd i Hőferből kiairaát)
Per^ó Hz, izuronyrotuaok, kézigránát éa aknavető támadáaok. A bécal hadimúzeum Ulkoa háborús gyűjteményéből.
Fekete test—lebér sapka
Egy okoa ló s két ravasz emier története 6 (elvonásban. Fóizereptt; Sarlaa llaaa.
Magyar Híradó
Rendes ffelyárate.
Bethlen inkel bérletét
átruházta Héra
Budapeat, május IS Bethlen István gróf miniszterelnök inkel bérletéi fiára, ifj. Bethlen István grófra ruhizla ál, aki okleveles gazda és már hosszabb idő óta a bérleten tevékenykedik.
A revízió mellett
ma megmozdulnak az országok Budapest, május IS Holnap megmozdul Budapest, Bécs, Berlin Szófia fővárosok és országuk lakossága, hogy tiltakozzék a löriénelem legsúlyosabb tévedése és legkegyetlenebb igazságtalansága, a párlskörnyéki békés-.erződések ellen. Ugyanakkor Olaszország és Hollandia, valami/^ az Egyesült Á1-lamok városai baráti együttérzéssel fognak tünletnl a revízió melleit.
Ha olcsón Jót akar,
ugy keresse fel
Ármuth Sándor és Fia áruházát,
Bazár-udvar.
Különböző cipő, üvegáru, Jtték, háztartási cikkek, bőrönd, ajándék tárgyak mélyen Isazállltott árban kaphatók.
Képkeretesés ugj válasitéUia.
Oyeraekkoesl íjáoaságok.
kortmegnyitási
Ma, vasárnap a Wollák vendéglő szenzációsan átalakított virágos kerthelyisége megnyílik.
Kellemes szórakozóhely árnyas fák aiatt.. Esténkint oialádias összejövetelek. Jelszó: „Le ax árakkalI" Olcsó elsőrendű ozsonnák és vacsorák. Ozsonna már 30 fillértAI.
Vaoaoráki Borjupörköll...............
Bécsi szelet, különféle friss süllek
Italok ■ Kitűnő pogányvári bor literje ......
balatonfüredi bor literje ......
régi kilünő Győződjön
kéknyelű literje .. meg, megfog lepődni
P 1 —
P 120 P — 80 P 1 20 P 150
I ,d\'g
Hossz Idő esetén az éttermekben.
olcsó árainkoa
Figyelmes, szolid kiszolgálás. •
Friss, csapolt sör 28 fillér. — Kitűnő zene. Szíves pártfogást kér
WollAk Jenó vsndáglfts.
NAPI HÍREK
NAPIREND Május 17, vasárnap
Kőm. katolikus: Exaudt. Proteatána: Paakál. Izraelita: Slvan hó 1.
Vároal Muzeutn éa Könyvtár nyitva pülOriökfln él vasárnap délelőtt tO-től
éjjatl szolgálat i I. Irangyal" gyógyszertár
12 óláig.
Qyój hő végéig sz Deéktér 12.
Uránia. .Kárpitoktól laonzólg\', (Ami a Hóferből kimaradt). A vllághábotu fentégea drámája
(Joaiaroó urttva raggal 8 áfától tata S óráig (hétfő, uurU, péntek délntán. kedden egész nap ■óknak). Tel.i J—13.
Május IS, hétfó
Római katolikus: Venanc. Proteat.: Erik. Izraelita: Slvan hó 2.
— A főispán éa alispán Bala tonfüreden. Oyömörey Oyörgy főispán és Bődy Zollán alispán szombaton Balatonfüredre utaztak, ahol résztvesznek az Ünnepélyen, melynek keretében báró Korányi Sándornak Bala\'onfüred díszpolgári oklevélét átnyújtják. Az ünnepélyen hir szerint Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter is részt vesz.
— Papi jubileum. Nagy Virgil miháldi plébános május 21-én ünnepli 25 éves plébános! jubileumát, melyen a környék papsága, Intelligenciája és a hiíek nagy számban vesznek részt, hogy jókívánságaikat tolmácsolják a |ubllám plébánosnak.
— A nagykanlzaa! Omke közgyűlése. Az Omke nagykanizsai kerülete ma, vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza nagytermében rendes évi közgyűlését larlja Blan-kenberg Imre elnöklete alatt. A közgyűlés tárgysorozata: Elnöki megnyitó. Titkári jelenlés, zárszámadás és a Jövő évi költségelőirányzat beterjesztése. Dr. Bartha István ügyész előadása a fö\'dteherrendezésről. Indítványok. A közgyűlésen a többi érdekeltségek is képviseltetik magukat.
— Templomszentelés. Kedves és felejthetetlen ünnepsége volt a somogymegyel Sind községnek Al-dozócsűIOrtOkőn, amikor Berkovlts Imre zákányi esperes-plébános az u| templomot felszentelte és benne az első szentmiséi fényes papi segédlettel bemulatta. A templom jelentőségét Oazdag Ferenc püspöki biztos megkapó beszédben méltatta. A szép kis templom a hlvck áldozatkészségét, Nagy Virgil p ébánoa és Szollár Lajos odaadó munkálkodását hirdeti.
— A városi zeneiskola növendékhangversenye Hétfőn esle pontosan fél 9 órai kezdetlel tartja a zeneiskola e tanévben u\'.olsó növendékhangversenyét a Kaszinóban. A vállozatos műsorban alsó és felső osztályú növendékek mutatják majd be készültségüket. Jegyek 50 fillértől 1 P-ig a Krátky-tőzsdében és este a pénztárnál válthatók.
= Nyári férfi ruhavásznak
Schötznél,
1931. május 31.
ZALAI KÖZLÖNY
Színpompás, divatos
Angol vásznak,bourettek uri ruhára
■6i kortirwha
mintázolt delainből, szép színekben......P 2-től
liléses pouplin bluz
elsőrendű kivitelben ... ...
P 4-80
P 8—
■fii tannisruha
ripszanyagból, fess fazónban ......
■Ai ruha
mintázott möselyentből,divatos gallérdisszei P 8\'60
■fii ruha
divatos tweed szövel, igen praktikus ... P 8" —
■Ai pongyola
színes japán crepe anyagból .........P B-BO
■Ai pongyola
divatos parisctteböl, a legszebb mintákban P 12-—
■fii ruha
divatos pari8ettebfll, finom kivitelben ... P 14"—
■Ai ruha
mintás parisetteból, a legjobb faconokban P 82-től
■Ai ruha
kiltlnő creppe de chineből, a legdivatosabb P 82.—
>fodellru&álnU a legkényesebb ixlési Is Kielégítik.
Tavaszi kabátok mélyen leszállított árban.
Legjobb minőségek. Legolcsóbb árak
Legnagyobb választék
Vidékre rendeléseket postán bérmentve szállítunk.
Ha vendégek jönnek
o háziasszony büszkeség* a hófehér függöny és vakítóan fehér asztalnemű. Már Katóka is tudja ezt és segít édesanyjának a Radion-mosái előkészítésénél, meri
_
ftADlONuimel\'l[uhat
100 ÉVES HUTTfP

PADION
eqymag;i mo\'.
— Orvost hlr. Dr. Kesztler István v. egyetemi bőrklinikái tanársegéd folyó hó 18-án megkezdi rendelését. Rendel: bőr-, vér- és nemibetegek részére hétköznapokon d ti 3-tól 6-Ig. Orvoskozmetikai rendelés na-pontád. e. ll-től l-ig. Nagykanizsa, Zrinyi Miklós-utca 46.
— A kórházi kápolna Ugye bár lassan, de nagyon szépen halad előre. A közönség magáévá tette a kápolna tlgyét és mindenki igyekszik tehetsége szerint hozzájárulni adományaival, annak felépítéséhez. Valóban dicséretre méltó példát adott a polgári leányiskola, melynek növendékei 250 darab lombolatárgyat gyűjtöttek és hoztak össze Polinyl György igazgató, Plánder Jánosné, Takács Olga, Twördy A. és a tanártestület többi tagjainak lelkes buzgósága folytán. A polgári fiúiskolában Somogyi Imre igazgató a növendékek legszebb slöjdmunkáit ajánlotta fel a szent célra. Mindkét polgári Iskola tanártestülete elismerésre méltó lelkcsséggel mozdította elő a jó ügyet.
— A postahivatal közlése a közönség számára. A május 15 ikl vasúti menetrend változással kapcsolatban Budapest—Nagykanizsa viszonylatban az éjjel közlekedő mozgóposta a fen i naptól kezdődően reggel 2 órával későbben érkezik Nagykanizsára, miből kifolyólag a postaküldeményeknek a kézbesítésre való előkészítése, feldolgozása is késést szenved s ezért ugy a csomag, pénz, mint a ievéikézbesitök ezután 30 perccel későbben tudják kézbesítési körutjukat megkezdeni, a fiókbérlök pedig 30 perccel későbben vehetik át a levelezésüket Midőn ezt a tisztelt közönség tudomására hozom, egyultal közlöm, hogy Nagykaiizsa— Barcs—Pécs, Baranya, Tolna megye, Dombovár—Budapest, Budapesten tul fekvő helyekre szóló postaküldemények, ha d. e. 9 óráig postára adatnak, nagyon előnyösen érnek célhoz. Közlöm, hogy vasár- és ünnepnapokon a levélpostai küldemények az eddigi 9 óra helyett fel 10 óráig szolgáltatnak ki a hivatalban megjelenő közönségnek. Dr. Tholway Zsigmond pt. felügyelő.
VünltOsaicor megnyílik
a Polgári Egyletben az egyik legle-helségesebb, legerőteljesebb nagykanizsai művész-egyéniségnek, Zempléni Milrovlcs Viktornak első önálló kiállítása. A fiatal művész nagy belgrádi és kaposvári sikerei után Nagykanizsa érthető és fokozott érdeklődéssel néz a tárlat elé.
— Szülői értekezlet. A II. körzeti áll. elemi Iskola tanítótestülete ma délután 4 órakor szülői értekezletet tart a Rozgonyi-utcai iskola tornatermében. Longauer Imre hitoktató előadást tart „A gyermek és a vakáció" címmel, Ortutay Oyula áll. tanitó a balatoni gyermeknyaraltatási Ismerteti, melyre a szülőket tisztelettel meghívja a Tanítótestület.
tilliiaet a lalatwnaiBi irtitdni
fitTtittühi
■ magyar uri kOxónaég részére kedveié fizetést (eltétetek mellett mir négyaart/;-Otenként S pengőért kapható, a Mavyai Kegyea Tanító rend balalor.óaibdl vllU-telepén, (Ordózéi cél|ára a tegldeállaabb balatoni partréaaen.
Bikfalvy Béla oki. mérnök
Bndspsat, X., Slmor-utcs 7.
— Felsőkereskedelmi Iskolát végzett tanulók évi közgyűlése.
A Nagykanizsán felsőkereskedelmi iskolái végzett tanulók szövetsége május hó 24-én Pünkösdünnepén délelőlt Vall órakor a felsőkereskedelmi Iskola dísztermében rendes évi közgyűlését tartja, amelyen a volt növendékeken kívül a város közönségét is szívesen látják.
ÉRTESÍTEM
a n. é. közönséget, hogy kocsifényező műhelyemet Magyarutca 2. szám, Hajó vendéglő udvarban tájból megnyitottam és
ezennel vállalok kocsi-, autó fényezést, bélelést és bulor fényezést, valamint átalakításokat és javításokat pontosan és mérsékelt ár mellett készilek. Szives pártfogást kér
Nikleasr Jázaaf
kocattényeaó éa nyergea.
ZALAI KÖZLÖNY"
193T. mtfian 17.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint ■ meg|elfllt helyekéd (oldaluk elő.
VlgféiuMiamtozIMnl
Köztudomásu, hogy u emtuló szervek megbetegedése legyöngül • többi szerve kel: tökéletes emésztést blzloslthel, ha regedel vizet Iszik. ion
—Népmisszió. Zalaszenlgyörgy ön P. Horváth és P. Öröke budapesti lazaiista alyák nyolc napos népmissziót tartanak.
— Zarándoklat Márlscellhe. Pécsről, továbbá Baranya, Somogy éa Tolna vármegyék helyiségeiből Jullus hóban minden évben zarándoklat szokta telke reenl a Márlacellt bucaujáróhelyot. Az Idén a zarándoklat Jullua 2 an este Indul Pécarőt a Nagykanlzaa—Bopron— Wtener-Neuatad —Semmortng—MBnau-Bchlog útiránnyal Jullus :i-án délben érkezik Márlaccllbe, ahol négy toljea napot töltenek. A zarándoklat Jullus 8-án reggel érkezik vissza Pécsre. — Részvételt dlt II. osztályon 100, 111 osztályon 70 pengő. Ebben az összegben bennfog-laltaUk a megfeleld osztályú vaauUJegy Pécstől—Pécsig, a tellca ollátán. Bzállás. autóbusz, borravalók. A zarándoklat résetvevőlnok som útlevél, nem vízum nem szllkségcs. Uénzlotos programmot kívánatra készséggel kDtd s Jelentkezéseket Junlus 1-tg elfogad a zarándoklat vezetfoége. Pécs, Belvárost plébánia, lnczédy Dénea-utca 2—2.
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modemül berendezett műhelyében
mos, fMi, tlszttt és
pliaaéraz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Gallérok 10 és 12 ftllér. Qyfljtötckp: Horthy Mlklös-ut 8. Oyártelep: Hunyadl-u. 19.
Strém Károly
oéB
közli, hogy két éves vágású, száraz, la cserhasikla ... P 44 20 . la tilgykáiáMa... P 40 — . la cteráoroagfa P 34 — . talplalorgács P 26 60 . II. oszt. áoroig
(fejsz, botfa) ...... P 1880
minden 110 cm. magas erdei öltőként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Eien kivételes olcsó árat csupán június hó elsejéig való leszállításra és készpénzfizetés mellett tartjuk.
Aprított ta m.lr 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 ke -kint.
Kérjük a közönséget, hogy szíves .megrendeléseit a városi iro dSBa Juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
= Eljegyzés. MJazovszky Ol^a urieár.y éa Hollcuida Sándor m. kir. hoiivédföhadnagy jegyesek. (Minden küion értesítés helyeit.)
— Ma van a nagykanizsai tűzoltók majálisa. Ma nagy napja van a kanizsai tűzoltóságnak. És velük mindazoknak, akik ezt a derék testületet szerelik. És váljon ki az, aki nem szeretné, ami bátor, Önfeláldozó, derék tűzoltóinkat. Ez a mai nap egészen az övéké, amikor egy felejthetetlen szép nyári mulatságot rendeznek a közönség részére, hogy amúgy Igazában szórakoehasson. Meil szórakozásról ezerféleképen és módon gondoskodtak tűzoltóink, ugy hogy nagyon kevés mulatság volt, amelyen annyi szórakozási lehetőség kínálkozik, mint a mai tttzolló majálison. A rendezőség beleken ál dolgozott, hogy mindenki jól érezze magát és sokat és jól mulatni tudjon. E mellett a befolyó jövedelem a tűzoltóság komoly és nagy célját szolgálja, meri ebből fedezik a tűzoltó szerek és egyéb, szereik beszerzését. Aki egy valóban kedves délutánt és estét akar ma eltölteni, az vegyen részt a mai rendkívül gazdag programú tűzoltó majálison a Polgári Egylet kerthelyiségében. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság a termekbea lesz megtartva. A zenét a honvéd-zenekar szolgáltatja.
= Legcélszerűbb pünkösdi ajándék az „Ideát" cipő, kényelmes forma, tartós minőség és olcsó ár, Fő ut 12.
=. Megnyílt Horthy Miklós-u! 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
— Zkla küldöttsége a EXwányl-szobor talepUzéitai Maegtrszif-
röl Jelem: Darányi Ignác, a nagy földmlveJésI miniszter szobrának leleplezésére, mely vasárnap délben leaz Buüapesten, a városligeti Mezőgazdaságii Muzeum dőtl, ZSIavár-megyébőli Darányi voHt kerülete, a Jelenlegi tapolcai év- balaloafflredi kerület népes küldöttséggel veaerászt. A küldöttséget Forsltn Elek országgyűlési képviselő, volt pártelnök éa-SzJgethy Ödön ker.. háziiparit felügyelő, a Oarányl-pArt hossns éveken át volt IHkára vezetik.
— Anyák-napja, a Véosa^utcsi Iskolában. A nagykanizsai k kő»-zeli áll. elemi iskola ma délután 4 órai kezdetlel tartja, a Véasey-ulcal Iskola udvarán az Anyák-napját, melyre: a szülőket-és tanügybarátokai ezúton meghivja áz iskola igazgatója.
— Az Ingyon Auló Syphoa üvegek szétosztását- megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nera lesz. Egyedárusttó Szabó Antal sportüzlete, kapható még Teutsch (kisztav drogériájában.
— Iparosok Ügyeimébe. A nagykanizsai iparosok részére kedvező fürdő|esyek állanak rendelkezésre. Kaphatók a testület Irodájában a hivatalos órák alatL
» Szent Anna kollégium. Budapest, Horártfzky-u. 17. Kath. közép és Miákolni hallgatdnök otthona. 811 szoba, »:\'.\' (szobánként 1-2—3) ággyal. Van iiür vara és pArklrozott körije, hol tt növendékek zavartalanul tanulhatnak — Jelentkezni lehol Bzoptember 1-lif az Igazgatóságnál. (Iskolai, erkölcs és orvosi hl onyltványok, kerosz.tlevit melléklendők (Ai intézőt nz „latost Megváltó Irányai" szoratesnők UózveUen vezetéso és felügyelete alatt áN. Telloa ellátásért (raosáa nélkül) hvrt 8U peiütd fizetendő. Vrospoktust klvíuvürn h/Jvc-sen kUld az Intézet
laazéllltoH Arakkal az
Pünkösdi vásár
»IDEAL« cipőáruházban!
(volt Turul cipőüzlet helyiség, Főút 12.)
Elagána nöi olpök ■ P 12-80, P 13-80, P 16 —, P 16-80 Príma férfi olpök i P 14 80, P 16-—, P 18 —, P l»-— ■fti Waokendolpft P ••— Bdgy választék gyeraekolpókkoa I
HECHT LAJOS ÉS KIRCZ JENNY
2Jss (a Turul cipőüzlet volt vezetői.)
HERCEQ
ESTERHÁZY PAL
iJJIIDfiíllHIIIIIIK NAGYKANIZSAI MTI
T£M.\' HORTHV ■IKLÓS-UT2.
Weeoksndazik nb. figyelmébe aján|uk: kiválóan finom, mea-bixható, minden tárgyilagos kritikát kibíró, oloaé és állandóan frlaa
10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. 10 dkg. t pár
hentesáru *. felvágottakra
.Esterházy" reklám kolbás: ..............................20 fillér
„Esterházy" nyári Weeckend-sza\'ámi ..................39 [juj,
.Esterházy" csemege finom füstölt szalonna ... 26 fillér
.Esterházy" nyelves disznósajt ........................28 fillér
.Esterházy" finom párisi (Pariser)...............30 fl||ér
.Esterházy" vegyes felvágott finom ..................40 fillértől
„Esterházy" császárhus ............ ............44 f||^r
.Esterházy" vendégsonka........... ... 43 (ing,
.Esterházy" göngyöltsonka (Rollsonka)..................50 fillér
.Esterházy" gépsonka ................................70 fmír
.Esterházy" gyógysonka á la Prag (konzerv) \' ... 100 fillér
.Esterházy* óriási csemege virstli......................28 fillér
*t
Nagy
pünkösdi
HEUAS
harisnya vásár
május. 1-tőt május \'/4-ig
2 ingyen nappal.
Azo» vevőknek, kik e kél napon vásjtolnak „HELLAS" harisnyái, a kifizetett vételárat visszatérítjük.
A szerencsés vásárlók neveit május 27-én fogjuk közölni
Ritter András
url él b« divatáruüzletében Főút S.
— Felakasztotta magát egy 77 éves kanizsai Öregasszony. Halálos kimenetelű öngyilkosság történt pénteken este Nagykanizsán a Honvéd-utca 19 siam alatti házban, melynek padlásán a 77 éves özv, Unger Oyörgyné felakasztotta magát,
l ettét csak később vették észre a hozzátartozói és mire rátaláltak, már nem lehetett rajta segíteni. Az öngyilkossággal kapcsolatban megindított rendőri nyomozás megállapította, hogy az idős asszony betegsége feletti elkeseredésében határozta el magát az öngyilkosságra.
— Huszonnyolc év óta Magyarország legjobb családjainak gyermekeit nevelte a régi, jó hírnevű Oábor Flunevelá Intézet (Budapest, VI. Munkácsy-u. 21.) A |Ovő tanévre most folynak a beiratások. Prospektus.
— A Tátrát Gyermeküdülő (BaldócftlrdO) suhalpin fekvése, strand fürd0j<-\', sporttelepe és elsőrangú Hhókurds ellátás* áltál fiuknak és leányoknak Idei
gyermekparadi-8 a gyermekeké I
Oábor fteMló-I., Munkác«y-u.
csőm. Az egész | Prospektust intézet Budapest, 21 szám.
— Június 20 án végződik a Univ. A vállá*- ét közoktatásügyi miniszter kiadta rendeletét, amelynek értelmében a folyó tanévet junius 20 án be kell fejezni, az uj tanév pedig szeptember 9-én kezdődik.
« 193). május 17.
zalai közlöny
I.TIl\'I.H
[A1 fAZl HASHAJTÓ.!
_ A nagykanizsai fodrászok
nagyszámban vesznek részt a pünkösdi fodrászversenyen. Már
csak rövid idő választja el a dunántúli borbély- és fodrászmestereket a pünkösdi kongresszustól és fodrász versenytől. Mindkét alkalommal a nagykanizsaiak ls tevékenyen vesznek részt, ugy mini kongresszusi elfladók, úgymint versenyzők. — Nagykanizsán kívül Zalamegye többi városaiból Is sokan mennek erre az alkalomra Szombalhelyre, ugy, hogy Zala log dominálni. A mull évi verseny eredmények után nem lehet kétséges, hogy az idén még nagyobb eredménnyel (érnek vissza Szombathelyről a zalaiak, főleg a nagykanizsalak.
L Felvétel a Szegedi Katolikus N5-védő EgyesO\'et Srant Erzsébet Otthoniba. A Szegedi Katolikus Nflvédfl EgyeaUletnek Szegedon, Korona-utca 16. én 18. szám nlalt levő székházába szervezett Szent Erzsébet Otthonába az 1031—32. tanévre NI (ötven) leánynö-vendék nyer elholyazéat. Felvételért a szegedi Ferenc József Tudományegyetem. a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolai ón középiskolai hallgatók folyamodhatnak. A felvétel Iránti folyamodványok IIHII. augusztus hó 1-élg az egyesület elnökségéhez Intézendők. A felvétel 11) hónapra szól. Az egyesület székháza rt város központjában fekszik, minden egyetemi, Miákolni éa külön-bözó női középiskolához közel. Mérsékelt díjazásért napontn négyszorl V-aéges étkezés éa teljes ellátás értendő Kívánatra az elnökség részletes lájé-koztutót kllld.
i kiiiKiU tőuáe deviza-leesése
VALUTáK Angol L 27-83-2Z-88 Btfealt. 79-50-7990 Csali k, 10-89-17A1 Oártk. 153*15-188-75 Otoár 10 01-1008 Dollár 572-29-475-28 rund. f. 22-30-22-70 Holl. 229-80-230-80 Lengyel 63*90^4-30 Lm 8-8»-8« Lgva 4*12-4-18 Un 20 90-80-20 Márka 186 20-136-80 Norvég 153 30-153 90 Itatta ———— Máit. 80-30 80 70 Mki I. II0-30-U0-80 ■víik. 158-50-154 10
DCVIZAK
Aait 329 97-280 67 Belgrád 10 08,1011 Harfin I86-41-1368I Brtsntl 79-65-79*90 Bakarest 3-40-8*42 Kopenh.163 30-153 70 London 77*84-27*92 Madrid 56-00-59 CO Milano 29*97-10*07 Nawjoz 57X60-74 20 Ondó 153*32-153-72 Pária 22 40-22-47 Prága 18-96-17*01 SaóRa 4-13-4-17 Woekb. I53-52-15W3 Varsó 64*12-64*32 Wlaa S0-40-80-71 Ilfr38-ll0(»
n
Regedei víz
nemcsak kltünö borvíz,
hamm orvosi szaktekintélyek ajánlják ve*^ hólyag, gyomor- éa ctikorbajoknál. Kapható minden ftlszer-6s csemegeüzletben.
«» Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u. 2t 1f
Akiknek a izlmtkődéte rendetlen,
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megintek egy kis pohár természetes „Ferenc lóxiet" keserű-vizet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc lóuel víz sziv-elzslrosodásnál és billentyűblbáknál is enyhén, biztosan és mindig kellemcsen hat. A Ferenc lózief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzlelekben kapható.
Pünkösdre ön is Jdedl" cipői vegyen, meri jó és olcsó, Fö-ut 12.
— Uram! Gondoljon a forró nyári napokra t Ruhavásznak — indantrénnel festve, garantáltan szin-tarfó nyári uri ruhának a leghálásabb —■ nagy választékban SchtltznéL
= Oéphimzéare díjmentesen tanítja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
— 40.000 pengőre emelték fel az Államsorsjáték főnyereményéi. Siessen a legközelebbi dohánytőzsdébe és szerencsés esetben az ön számát húzzák ki.
\\ PFAFF
lUrtlftl mrtgépuakiilell
varrógép a leguebkea varr I umi
...... stoppol
Exért válasszon PFAFF-otl
Eredeti PFAFF »«rr*»4pal kizárólag
Brandl Sándor és Fia válhat
Daák-tár a. aa*m alatt.
Havi rételet 12 pengőtől.
I PTAFF-nár sfc 70 ét ifi Hclt nnMm
Tepméuetes szénsavas
PETÍNCI fröccs
a legsavanyubb borral is megfizethetetlen
Kapható: KSvasi Henriknél, Nagykanizsa.
Épfllelfa és deszkakereskedés. Asztalosárnüzem
Állandóan raktáron minden méretben deszka, ápdlstfa, léc, cement, szigetelő- és fedőlemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épOletla, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése ,„
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 29a szám.
Értesítjük a m. t. vevőközönséget, hogy a raktárunkon levő nagymennyiségű különleges borolvakések leghíresebb solingeni gyárakból, eredeti védjeggyel, haj- és szakállnylró gépek, ollók, tyukszemvágó kések, borotva fenőszljjak, mindennemű szabó-ollók, zseb és kerti kések, ló- és marhanylró ollók stb. áruinkat mélyen leszállított Arakon árusítjuk, valamennyit szavatolás mellett.
Tisztelettel
Májon Testvérek
■agykanixaa, Erzsébet-tér I. szám alatt.
műköszördlde és acéláru üzlete
SFftftTtlCT
PMC-ME
A tavaszi lordulóba ji hatalmú irammal tört előre a bajnoki tabellán aa NTE s az előtte állóit bajnokaspiránsok sorozatos legyőzésével Immár a második helyet ostromolja.
A mai mérkőzés ismét komoly erőpróba elé állítja a csapatot, de ha győz, csaknem bizonyos, hogy elhódítja a 2. helyet, hacsak a két utolsó helyezettel hátralévő mérkőzésén nem éri csorba a szép győzelem sorozatot.
A PEAC nagyon komoly ellentét s az NTE ulán ez a csapat aratta a tavaszi fordulóban a legszebb és legváratlanabb győzelmeket. A honi pálya előnye hatalmas küzdelem után győzelemhez segítheti az NTE-t, de a legkisebb elbizakodottság Is fordilolt eredményt szülhet.
A meccs fél 4 órakor kezdődik a Zrinyi pá lírán.
(A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskola évzáró tornaönne-pélye) A nagykanizsai felsőkereskedelmi lékola folyó évi május 24-én, Pűnkösdvasárnap délután 4 órakor a Zrínyi sportpályán évzáró tornallnne-pétyt tart. Az ünnepély műsora: 1. Felvonulás. Himnusz. 2. Szertorna. 3. Katonai kiképzés. 4. Vívás. 5. Partertorna. 6. Fiuk gulál. 7. Atlétika. Belépődíjak: páholy 120 P, tribün 1 P, állóhely 50 fUl.. tanulójegy 20 fillér.
(Turista kiállítás Budapesten)
Horthy Miklós kormányzó fővédnöksége mellett a Magyar Turista SzO-vetség május 16 tói junius 21-ig terjedő időben Budajjeslen a m. klr. Technológiai Iparmuzeum átalakított kiállítási termeiben nagyszabású Országos Magyar Turisla Kiállítást rendez, melyen a történelmi Magyarország turisla mozgalmát, annak fejlődését, alkotásali és a turistasággal kapcsolatos tudományos ágazatok anyagát mutatja be. A kiállítás ideje alatt az esti órákban Ismeretterjesztő előadásokai tartanak. A kiállítás rendezősége a testnevelési palotában (V. Alkotmány-ulcj 3.) végzi a szervezés és anyaggyűjtés munkáit.
(BtrókOidés a leventebajnoki mérkőzésekre) Magyar-utcai pályán: fél 2 órakor Bástya—Kossuth, biró Uránt. 3 órakor Teleky—13 FC, biró Klugcr. 5 órakor Barakk—Törekvés, biró Nagy Zrinyi pályán: •él 2 órakor KAC-Haladás, bíró Szirtes. 5 órakor Ékszerész—77 FC, biró Léránt. Kiskanizsán : egynegyed 4 órakor Egyetértés — Kiskanizsai Levente, biró Cvetkó.
— Vigyázzon! Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat.
Pünkösdre MILTÉNYI CIPŐT vegyen!
m 53 év óta a legjobb, azért legolosóbb
Miltényi Sándor és Fia cipőáruház, a Főúton (Városház).
zalai közlöny
KÖZGAZDASÁG
Hussertéstenyésztőink küzködéae a kezdet nehézségeivel
lr!a \\ dr. Wotí Sándor m. klr. állatorvos
Nagykanizsa, május IS
Tavaszi körutam alkalmával a Járásban tapasztaltam, hogy a hűssé rtéstenyésztés körül sok hiba van, ezért sok helyen a gazdák panaszkodnak, hogy csalódtak, nem teljesedtek a hozzáfűzött remények.
Ezek a kezdet nehézségei. A hússertés tenyésztését, tartását meg kell gazdáinknak tanulni, ezt a sertést, hogy hasznot hajtson, nem lehet ugy tartani, mint a mangalica sertést eddig tartották. Igaz, hogy a mangalica is több hasznot hozna, ha nem tartanák oly mostohán.
A földművelésügyi minisztérium a mult héten tanfolyamot Is rendezed a hussertéstenyésztök részére. Ez Is mutatja, hogy ennek több cslnja-blnja van, amit meg kell a gazdáknak tanulni.
A legnagyobb hibák a takarmányozás körül vannak. Sok helyen a vemhes és szoptató kocát kizárólag kukoricával és krumplival tartották. Legelőre nem engedték. Ez az eleség nem elégséges ezeknek az állatoknak, mert kevés benne a fehérje és a mészsó. A 10—12 drb. malac felépítéséhez és ellés után a szoptatásához a kocának sok fehérjét és mészsói kell lelvenni, máskülönben életképtelenek a malacok és a göbe Is elpusztul.
Sok fehérje van a korpában, lóherében, lucernában, babban, borsóban, árpában. A mészsót pótolni lehel, — fulorral — amit Nagykanizsán több üzletben kapni. A lóhere és lucerna ideális takarmánya hússertés részére. Nyáron zölden, amíg a szára nem fásul el, akár csak ugy lekaszálva nekik lehet dobni, vagy szecskázva és darálva (árpa, rozs, kukorica darával) meghintve. A lóhere és lucerna télen is etethető. Szárítgassuk ugy, hogy a levele le ne hulljon és akkor megszecskázva pároljuk. Vagyis például egy sajtárban este leforrázunk Ilyen lóher-szecskál és lefedjük. Reggelre a lóhere megdagad, megpuhul, akkor azután keverhetünk hozzá felszeletelt nyers répát, fölt krumplit, darát, korpát. (Ehhez már lehet kukorica-darát is adni. Ha ezt kapja, nem kell neki más, mert a lóherében, lucernában mész is van elég.)
Ha csak lehet a tenyészállatokat Járassak legelőre, a legelőn a sertés még is csak talál sok mindent, amit otthon nem tudunk neki megadni. Persze ezért a legelőre Járó sertést Is kell otthon etetni. Ahol a gazdák hozzá jutnak, a hússertésnek adjanak sovány .tejet, savót. Ezt nagyon jól értékesiti a sertés. A sertésólak szárazak legyenek. Nagyon egészségtelen a sok helyen tiszta betonból épített ól. Inkább legyen szellős az ól, mint páratelt levegőjű. Eziránt a sertés nagyon érzékeny. Legjobb,
a sertéseknek a jó, száraz, beszal-mázott óljuk elölt kifutó legyen és az ól ajtaja legyen éjjel—nappal nyitva, hogy a sertések tetszésük szerint kint vagy bent lehessenek.
Nálunk egy nagyon rossz szokást észleltem. Az ól előtt a kifutóban gödrőt ásnak és abban a trágyát egy éven át is gyűjtik. — A szegény Bertések ha levegőre akarnak jönni, ezen a trágyalébe süppedő trágya rétegen kénytelenek mozogni. Persze, hogy nehéz llt tisztaságot tartani. Pedig a tisztaságot a sertés Is nem csak szereti, de meg is követeli. Háziállataink közül a marhát és lovat vakarják, kefélik, nyáron lemossák. Ugyanezt a sertéssel is megtehetjük. Ne engedjük pocsolyába, trágyalébe feküdni. Ha nincsen tiszta fflrdője, mossuk le nyáron vödörből kefével. Télen va-karóval, kefével tisztitsuk. Meghálálja ezt a Jó anyakoca. Ne engedjük, hogy a tetvek és bolhák elszaporodjanak rajluk és az ólban. A telveket elölhetjük a sertésen, ha 2 százalékos kreolln oldattal lemossuk leslét. A lemosást 3—4 nap múlva megismételjük. Az ólat többször meszeljük kl frissen oltott mésszel.
A Husszertéstenyésztők Országos Egyesülete (Budapest IX, Közlelek-u. 8. sz.) adott ki egy kis füzelet: ,Hussertéstenyésztés1 és takarmányozási ulmulató" elmen. Melegen ajánlom kezdő gazdáinknak. Sokat tanulhatnak belőle. Ezenkivül . az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara (Kaposvár) Is adott ki „Hus-sertéstenyésztésé a lövői" cimmel egy kis füzetet. Ezeket olcsón megkaphatjuk a füzetek kiadóinál. Szerezzük be és tanuljunk belőlük I
TŐZSDE
A mai tőzsdén külföldi lanyha Jelentésekre és a spekuláció leadásai következtében gyengébb voit az irányzat. Egyes bank- és ipari érlékck kivételt képeznek a nagyobb áresés alól, de a többi részvényeknél a felkínált áru csak eredménnyel volt elhelyezhető. A hangulat mindvégig kedvezőtlen maradt. Az irányzat zárlatkor Is lanyha. Pixkainatozásu papírok piaca üzletfélén. Valutapiacon nincs jelentősebb árvállozás.
Zürichi zárlat
Pált. J0-30JA, London 2\'j 22Vl. Nawyoi u 518821/1 Brtlssel 7220, Milano 27 18, Mictrld 51-75, Amsterdam 206 40. Heillii 123 60, Wien 72-95. Solla 3-76, Prtgi 16 37, Varsó 5817\'A, Badapatt io\'so •algrád 9-13^/n, Botarer.i a 09.
TonnénvtSzsde
tíuza tszv. 05 filL. dt. 05ftll. és a wzs 15 flU emelkedett. lua uaiav. /-/-« 15 00 15-05 7S-U
15 15-1520, 79-ea 1535 1565, 80-a. 1545-1675, dunánt 77-ea 14 80-14 95 ?8-as 14 95-16 05. 79-es 15 20- 15 30, 80-aa 15 30-15-40, Rozs 14 85-15 C0 lak. iips 18 50—18-75, aöitrpa 1»50 20 00, sab 22-50 - 22 75, tengert tt 1570-
16 10, duntntall 1490-1500, rspoa —•-
—•—, korpsUSO 14 .\'5
Közvetlen •■virágzás után kell Ismét Uhtfait permetezni II
Egyesített védőuer kártékony rovar és gombák ellen
losprasan vagy Tutokil
(előbbi arzén-réz, utóbbi rézkén-arséll vegyületet tartalmai)
Bordói léhez keverve:
Jlrzola „48" vsgy Darsln
rágókártevők Irtására,
EIomI vagy Stílfáról
gomba kártevők Irtására,
Aphidon
vértetü Irtáshoz,
Almola vagy Pomritt
vértetves sebhelyek bekenéséhez. Hernyóenyv Ojtóviaaz
valamint több speciális védősztr Is ksphalói
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás növényvédőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Teleion: 130.
Uaija: Mltalal Syosda át Lapkiaáá Tállala t, BsWaalzsáa.
Felelős klsdó: Zalai Káról
latanrrbaa leírton ! Nagykanizsa

a 1981. május 28.
Qeneral -Javítóit
1 drb 600 kbc. Máray oldalkocsis motorkerékpár I drb 225 kbc. Pisoh motorkerékpár
Jutányosán sladó
Szeg ő-néi
lagykaabna, i«tia4ár a.
ttfo
Horthy Mikiét Tárni Mtkirhát Itgykttlut,
251/1931. Ikt szám.
Versenytárgyalási hirdetés.
A nagykanizsai Horthy Miklós városi közkórház nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet
15 q mosópor szállítására.
Az ajánlatokat zárt lejjecsé-telt borítékban a v. közkórháí-hoz 1931. junius 5-én déli 12 óráig kell beküldeni. Ezen határidőn tul beérkező ajánlatok nem vétetnek figyelembe. » A szállítási feltételek a közkórháztól díjtalanul beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1931. május 15.
Horthy Ilklói tárót) kőtkórhái Sagyktalua.
Orozlnger Ferenc ugy a saját, mint gyermekei Éviké és Ferenc, valamint j\'z összes rokonság nevében fájdalmas szivvei és az Isteni öröt. gondviselés akaratiban való alázatos megnyugvással Jelenti, hogy életének hűséges hitvese, a szerető anya
Grozinger Ferencnó
szül. Wohlráb Szidónia
éleiének 21-ik, házasságának 3-ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségének felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
A drága halott hűlt tetemét folyó Itó 18-án d. u. 4 órakor fogjuk a temető halottas házából a róm kath. hitvallás szertartása szerint beszenteltelni és örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szent-mlseáldozat a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 18-án d. e. 9 órakor fog a szenlferencrendiek plébánia templomában a Mindenbalónak bemulaltatnl. Nagykanizsa, 1931. május 16.
SzeretetOnk kísér utolsó uladral
Wohlrtó Sá.a«r U n«|. Mell Sildonl. „01.1 Woklrib Sándor. Ittast, Latos, Ovnta l.ilvtrcL Oroitafar Jtaaaf .píu, l.<b.«l. Márta uyíu. IM. Oroilií^ufjOnSS,, Aasa lfc|. P..ko,.,tl kírolrn(, Kó,.l rtr). Brandihoftsr rrlay«a™Wr»tráÍ Siadóraá ^fe Wohlráb Laloaaá usl. PJc.a Mlrl., ékírás OyUaá uOLSaftar Márt. «Sfw. h Atomi\'. Mtt< JSail nityb«U|.. Ciarfr rtx.i.l uSL M.t. etalka nifyntoj*.
özv. Rosenberger Lajosné szül. Kohn Berta
ugy a saját, mint egész családja nevében tájdalomtól megtört szivvei jelenti, hogy szerető jóságos férje, a legjobb apa, testvér és rokon
Rosenberger Lajos
malomtulajdonos
1931. május 16-án visszaadta lelkét Teremtőjének.
Áldás és béke hamvaira I
László, Lujza Qábor Ernőné, Pali, Ilike gyermekei. Oábor Ernő vöje. Kohn Pálné anyósa, testvérei, sógorai és sógornői.
teái. május 17.
2ala1 közlöny
H 4
Pünkösdi vásárunk
rendkívül leszállított Arai:
1-50 220
2-80 3-50 2-70 I 70
Viskosaselyem harisnya, kis siépséghlbával..,
Selyemharisnya, garantál: |ó minőség......
Agfa travin, drágább van, de jobb nincs ...
Diana, tönkrelchctetlcn minőség ........
Flórharisnya, a legfinomabb minőség .....
Flórharisnya, kllllr.ó........
Flórharisnya, atrapa minisé*
Strapa női .............
Gyermek zoknik
Gyermek harisnyák mir ...
Férfi harisnyák és zoknik
Férfi strapa zokni minden színben............
Férfi zokni selymes, eddigi ár P 9-t, m at......
Férfi zokni príma minőség ..................
Férfi zokni flór, elsőrangú tartós...............
Férfi zokni rendkívül tarlés, most ............
Férfi harisnya ........................
Férfi harisnya bevi t |ó minőség, PlnkAadlg Férfi harisnya tiszta cérna ...... .........
Női fehérnemüek
Selyemnadrág ........................ p — 98-iöi
Selyem csikós nadrág ............. p 160
Habselyemnadrág..................... p 3 50
Csikós selyem kombiné............... p 3 80
Csipkés batiszt kombiné ............ p I 80
Hálóing, himzett ..................... p 2 90
Hálóing, hímzett és csipkés p 3 50
t-ogjobb mls.ft.Afl ..................... P 4-BO
Hímzett női ing ..................... p —\'88
Női ing, kitűnő minősig...................... P 150
Melltartó, kosaraa, alflonból.................. P — 68
Melltartó, kosaras, színes nanaukból, csak ...... P — 96
Melltartók tütlből, dupla .................. P — 96
Harisnyatartó női, klolhból ............... P 140
> tart anyatartó, erős dtmaakból..................... P t-30
Harisnyatartó, kiváló |ó djmask .................. P 2\'10
elsőrangú minőség a legjobb minőség
1-50 196
— 50
— 90
— 60
50
40 iát ■38 tói
— 32
— 78 J —
150 I —
— 98 tót I8Ü 2\'50
Divatkesztyük, DivatkesztyUk,
Divlin övek ...............
Divatselyem sapkák Harisnyagummi io<ko., métere
Nöl ru&álc, Magyarország legelőkelőbb női ruhagyárosának egyedüli eladási helye.
Kertlruhák........... ..\'. ............... P l\'í®
Háilruhák moiidelalnból, dlaztt»e ............ P S-80
űegtas ruhák................................. t •«
Tcnnisruha, krepdesin, zsorzsett, komplék a legújabb modellek naponta érkeznek.
Franoltl pongyola ..................... P
Pl ka* alj................................. P
Tennia pulóver ........................ P
Rfiwid kaaán divatkabát............... P
Oroazkék .......................-. *..... P
Kttltttt kabát gyapjúból .................. P
Puplln krepdassinbluzok a legolcsóbban.
N6I kabátok, sesonuttnl árak ............... P
N6I kabátok, modellek félárban 45-, »■-, 80-EaökOppeny gummiból ............... 1\'
8-80 8-50 2-50 18*— 8\'BO 8\'BO
12-
Gyermehruhák
p p p p p p p
2-80
i-ao »-••
ess a-s*
4 s*
-•aotói
Játszóruha, prima ripsz .......
Jálazukölény
llinuelr grenadlu ruhácska ...............
Hímzett ieJnykaruha ..................
OyermekrutlScska 2—4 évesig, nadrágos ......
ugyanez csíkos vászonból ............
Selyem Jambók ......................
GycrmcRírllcólc. Sikerült egy nagy tételt igen olcsón venni, igy igen olcsón tovább adjuk
Byarmaktrlkók, jómlnfteég, már P
Tornatrikók a legoloaóbban.
Férfi fehérnemüek
Fáril ing, tiszta fehér Fártl Ing drapp Férfi Ing, tiszta fehér, jóminőség Férfi Ing puplln, egész anyag egy Férfi Ing oxlord, prima Férfi halóing, legprim jbb Lábravalók kopper, hosszú Lábravalók, rövid Lébravalók zdirből a legjobb minőség
R\'ilikülök, kézitáskák, slrandkofferek, FrottlertörUlközők és még sok más cikk, csipkék meglepő olcsó árért.
Óriási vdlasxtéR íérii nyakkendőkből.
2-80 3-20 8-80 •-50 B-M 8-BO 2-BO 1-40 1*80 1-98
Jöiiön lehetőleg a délelőtti órákban.
hogy kényelmesen, jól kiszolgálhassuk!
MAGYAR DIVATCSARNOK
Nagykanizsa, Főút 6.
1*
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhltöelétek dl|a 10 azólg *0 fillért Minden további sxó dija • fftl. Vasár éa ünnepnap 10 aiólg 10 fillér. minden totrábbl azó dija ■ fill. Sitidén és pinteken 10 uólg SO tlllSr, mindet! továt bl azó dija • flll. Cimaaó a mirid?n vastagabb betoból Illó s\'ó kél siónak stílt-latlk. Altéit keresőknek SOVo engedtotny.
slvl s feleele^ee hJwy wel^ w. saásilásás altaatláss aésag • sllrs llaalaaálk «
(isáá Caeugery-utca 18. alatt 724 □ 01 telek. 1470
Jkatétiál legoloóbban és leg|obbai> bátmlkorra rendelhető Kautmann Manónál. Telelőn IS7. Vagy 571. 1468
Négysiottia parkettás, uri, kotnlorloa utal lakás a belvárosban auguaziui 1-ére klaéé. Bővebbet l.enk intődében. 2081
Utasé MVIIatlk Kelemen Rezaő cégnél. -23 5
Martiflisajart beliebclezéstt aípdfn s legelőnyösebben és leggyot-
\' "tst A ónál laaéo péni-Irodája Nagykanliaa, r MlMóant 2. szám. Ml
PÉRt^s* kaiüabajérata, C á(>ss, tláata. bsrtér-éaétil inka aionnalra
kiadó, Magyar-utca 10. 22i9
■élaaaUa, elöiiobái, vlzveietékei lakit auguAhri t-re kiadó lóaiet lóherceg ut Mt
Saaaaal latra, Zrlayl Mikléa-
ataa M. TaMha tIS. Központi toiéa, vizvexeték, csatornába, rgéasaégOgyt be rtttdeiéa, épület és dteimll bádogos munkák vállalata. Minden e atakmába vfgő munkálatok terveiésé és kivitelezése szsvatoa-aággil, a legolcsóbb árban. Raktáron Ithdő éa diókádak, háltailial bádogáruk. Minta-raktár ftlrdőaaoba atb. berendelésre. líM
Saját termésű kitűnő ééaé rtstélaV
bsralaaat lltcrenklnt 62 fillérért kimérem. Orosz Samu, Sugár ut 41/B. 1401
fUI»lt* léJe kézlrounkatulct éa eló-nyomda májtlaban Suglr ut 2. Babochay-báibs lett átkeljem. 1843
ItaáM • TelJei ló|avttotl tlUpotbsn lavó traktorok, mólotok, caéplőgépek. Béniin mótoros magánjáró azalsgfQrááigép. —
......\'t^feSTSMí
<at. ----------__ ,
, I Faraao gépműhelye Erzsébét-tér 18. DK
Értesítő*.
4Mftcfftóía
mjpolMB hó l-WH lény*-
""leszállítottuk.
Egyben tiszteletlel értesítjük a m. fOazdáközönséget, hogy Intezetünkben termelt
sertéspestis duplapestis
(sertéspestis és seftésprbánc ellen egyaránt hat),
sertésorbánc, lépfefté, Septikaemia, baromfikolera, mirigykór és egyéb
nagyértékü
szérumok!
állatorvosi rendelésre állándfcífn
basasrexhatSk ■ NAGYKANIZSÁM, a
„MEGVÁLTÓ" gyógyszertárban
Hugsrla Síércmmihak- r. t.
Budapest, VI.,1 Szondy-u. 76.
SAUTHOZIÖNV
Háask, P, 4 és 3 aaobáa ■«»■*»-háaak, több nagyobb éa kliebb jövedelmező kétkátásp .M.lrt..- éa B*. laHaéxak, SsabaSh.gy.a 10, 8, 6 és? hold birtok épületekkel, •*»•*-birtok aaentgyófgyvárl éa bagoUt hegyes 28, 4 5, 3, léa 1 hold pincékkel,
__ ___.ékkel, *afcl»aa
halát** 10, tf ék 2 hofif fclrtok olcsó árban eladók. — Bővebbet ttakéaa atkaa Ingatlan köxvetltó Nagyksntxaán, -atca 8. aaám. 2227
,______tló flu lliert^d
[vétetik Brnncalca Jánosnál. Józsel ló-herceg ut 24. __2196
Igen aiép, modern, verandáa nagyobb utcai lakás kiadó Deák tér 4 2272
!a elköltőiéi miatt, teljes Vevőkörrel átadó. Clm a IdiflrBíd. 2328
Ela4é háló él ebéd!A garrífera PálW, Erzsébet-tér 15. Fényképén. 2308
Hasasáll bútort vcazek éa eladok. — Pahnné; Eriiébél-tér 18. Férfykéjfcá*. 2304
Cienfífy-u" 3l\'
l-re 3 aaobáa laMb kiadó
2292
tiadé siatjadkéiböl Telekiül 3\'-. aiémo hál. 2284
R4*e*lio, raffiss, kéfffMr, műtrágya
tegoKaÓOblu aaphaló
HímHIiMUíM\' cégnél. __TÍIT-T ii ir ■
Eladó éa bérbeadó birtokok: Saai||Ma vssuUws S km. 300 magyar hold nrtlakksl, éló, holttal, vetéssel kedvező tiieUal fel tétellel 148 hu.
Zaiabaa nsgyibb vároihoz kOaO, mflut mellett, ésposban kaatéUysl, 300 hold, élő-, holttal, 80 bojd vágható lenyöerdóvel. álaáé bérlat kaid Kanlisáhoa, 1200
közel ■ Balatmthm, közvetlen áJlom*» hála mOgótí, mfiut melleit, vltméales Sl< területen. 5000 négyaiOgOl villa lelkek kiaebb-nagyobb parcellákban azoknál eladók.
■aafkaataaéa több klaebb-nagyobb
eladó hás előjegyezte.
Ba alaaaarBa és Balaldntenyteaen vtziheates területen víz- és ksbta-lousl bíró 4880 négynogól terület 98-« Orűű megállóttál azonnal Jntányoa álon lelparce lái-UUk. Bővebbel Hocbreller ÜézaO ny. Jósiág-fcISflMM, Batthyány uiea 10. 2271
és (rahaaa kaqár állandóan kapható Naroafalé aSlisé-
baa; Tefeki-ot 18, llAMiaét Ntdor-u. I.
____-23A9
iatolllgkaa, |obb háiveielőnót kere lek Cl dl: msatkliaal gyógyaaeitár. 2337
fsrisM német, glonáiUmot végzett
........és tsUMr, nagyobb
limtrnsiiónytg, kát mokatt lotóty, U.M>a, laUazekrény eisdók. Eotvos-Ur la, harsu-dUaJtó.____-2343
MaJuuUaS útépítést, csatoináiáat éa fcádíataakát\' elfogad Ouzavány, Vorölmarly-utca 12. -2342
Kátsaobás udvari Iskáa mellákbelyiié-gekkel suguulua hó 1 re klaa*. Sugár-
Ul 18- _________^348
citXl ^.lÜr^f v5gy"aíaa* Ozv. Oyenea Lajosnénál, vároaltua. 23>S
AMUatés vasúd cikkfek legnagyobb
válaailtka Kautinann Károly cégnél. 23o8
Rózsa Utca 31/c kis hál azép telekkel Szabadkából aiatfé.
mSSlt
myü tédérua kueal

. .Werthélm-kaais éa modern poraalvó gép ria^é". Kaulmann Klroly. 2l&
Kéaar llbaaali- 3 pengőért kapható Singeméi, piaci huabódé. 23:6
Jókinfeu levő kétajtós )é«Keakréwy eladó. Clm a Idadóban. 2364
Klaéé egy kétsiobáa utcai likáa mellékhelyiségekkel augusitui t-re. Hunyadi ntca ÍO. K. ____2344
■alatoaaaéHéa 98 aa őihaz megállónál, lélemeletea villa, leni két izoba. elő-aioba, alul 2 siobs, pince, 50 htt. borra
rag?*tlneM*t IRo\'néMsiSgOl vlllatelék foO négysiOgOl nőlóvéf, vlz-HWiWggit-ugyartóff StxTiiéiyszogflt telek lutáíjosítt eisdók. - Kereaek bérbe 30-90 holdig bérlelet váxpahoi, vaauthoz közel, lakAhái-zal, epülcSKtk\'el.___-2317
E&dudhrtMtfÜMtfMWrték\' téü veszek lakáaért. Lénárl bóikeieakcdó. 2385
J kaiban levő Mlnarva auté eladó Kaulmsnn Károly. 2367
Jókarban levő nagyobb JéakkkHrénft elcáérélnénk klaebbte, aionklvül egy klcsll veaiQnk. Singer DlvaUruhái. 2362
Margit-flkrdé
aoi Csengery-ut 19.
^ Nyitva mindennap
reggel 6-tól, este 7 ig Márvány káriinrdA P 150 10 jegy vételnél......P 1 —
Igénybevehatlk sgyeaütetek, vállalatok Is
■ P—-40 .P—\'30
IViikszemvágás . . Maszlrozás ....
Pk. 7774/930. st 1931. vghtól 204. Sí
A/VCrésI hirdetmény.
Dr. Ripoch Aladár mgykanlzaal ügyvéd által képviselt Tólh Jánosné aiDI. Oóltcz AdSa sotsiáal lakd Javára Dsra litván és ne|e Tóth Eva eaaleregnyel lakóaok ellen 2C0 P lóké és ISbb kOveteléa és |ár. ere|élg a nagykanliaal klr. Jliáablróaág IP30. évi 7774 n. végiéaével elrendelt kleléglléal vég-rehajláa folytán végrehajtást szenvedőktől 1931. évt február hó 25 én lefoglalt 1585 pengőre becsült Ingóaágolua s nagykanliaal klr. Járáablróaág lenti aiámu végzésével ex átverés elrendeltetvén, annak ■i tti évi XLI. t.-c. 20. »-s alapján SS alább megnevezett s a loglaláal Jegyié könyvből kl nem Mn8 máa logialtalók lávára la sí árverés megtartását elrendelem, de csak arra sa esette, hs kielégítést joguk ma la fennáll ás hs ellenük halroló hatályú Igénykereael folyamatba ninca, végrehajtást aienvedő lakásán Eaxte-regityé aöliégben 19. háiu. alatt teendő megtartására határidóul 1931. évi májna hó zfe-lk napjának d. u. 4 órájs tUxe-Uk kl, amikot s bíróilag lefoiislt bútorok: csatáid Varrói ép, haainált dívány stb. s egyéb Ingóaágo.at a legtöbbet ígérőnek klafpénzfiietea mellett, esetleg becaártm alul 1| el lógom adni.
Najtyksntiaa, >931. évi ápilU hó 28-án.
Elek Láazlft •. k.
klr. bit. végre halló, im mint bltóságl kiküldött.
■ "MM*.
2742.
1931,
Árverési hirdetmény.
Dr. Hoch Oaikát ügyvéd által képviseli Nagykanizsai Takarékpiémtár r.-t. jariri 10® P tőke éa több kOveteléa éa Jár. erejéig a nsgyksnUfal klr |áráiblróiág l931 évi 880/1931. az. véglésével elrendeli kleléglléal végrehajtás folytán végrehajtást azén vedétől 1931 évi március nó /8-án le-loglall 2170 pctuióre becaOlt Ingóságokra a nagykanliaal klr Járásbíróság fenti uá-mu végzésével az átverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLI. I. c. 20. §-( alap-\' Ián aa alább megnevexett s a loglaláil egyiőkönyvből kl nem tünó más logltliátók javára la az árvetés megtaitáiát etreaUeletn, de ctak arra sa eaelre.ha kielégítési Joguk ma li fennáll éa ba ellenük halssstó tratlV Igénykeieiet ntnís, véglehajtást anVtvedó lakálán Nagybakónskon 20 háiaaáta, ezután a 30 házszám alatt s netán Ihetell összeg levonásival leendő megUatáiárx határidőin 1931. évi junlas hé 6. napjának délután 2 óráját ;t0xl kl, amikor a bíróilag lefoglalt lovak, tehenek, tinók, kecal, vetőgép s egyéb Ingótáac-kat a legtöbbet ígérőitek lésipénztlrHts mellett, eaetltg becsároa alul la elfoton idnl,mígakkof ts, hléNJélsstő téli hel,. ailnén nem Jelennék meg, hs cask elin-kezű klvinaá^bt Irá.ban ném nyilvánít.
Nagykantiss, 1931. évi májua hő 13-ln
Itaán Qyula s. k.
mi Ut. Jblr. végrátrajlé
Pk. 283,931. az. 1931. vghtól Í83. u.
Árverési hirdetmény.
Dr. Elek Mér nigykarrtxskl ügyvéd álul képviseli Kápolna Perene galamb, kl lakos Javára 130 V tőke éa több követeléséi Ián-lékal erejéig a nagykanlxsl klr. JárásMrótá. 11*31. évi 8447. ai. végzésével elrendelt kf elégttéal végrehajtáa lolytán végrebittáil szenveddtől 1931. évi márdoa hó 18-án lefoglalt 2380 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kft Járásbíróság len 11 azámu végséaével az árvetéi etrésdeltel-vén, annak sí 1908. évi XLL t-c. 20. fa alapján sí alább megnéVeiett a s losla-láil Jegyzőkönyvből kl néni tünó taáa fov-lallatók javára la aá árteréa megtartást elrettdelem.de Csak atta áa esetre, ha kklé-^ttéil Jöguk ma la fennáll éa ha\'élltalli
loljt
hataaxto natályu Igénykereset nincs végrehajláal azenv. lakásán köziégben 152. háziz. alatt Hietelt iteg levonásávst kendő lárldőöl 1931. évI máji délután S órája 1 Sietik U, arr bíróilag lefoglalt lovak, tehenek és dsaágt felszerelés a egyéb IngdWgokat a legtöbbet IgéMnek kéúpédtllzetti mene t, esetleg becsáron álul la cl logom adni még akkor Is, há s Uéjetalé tér a helyitlnéfl nem Jelennék tíkg. Ha esik eUenkexó kívánságot IráaGén nem ri)llvánlt Nagykárthrt, 1931. (VI ipitlta hó 29-én.
Elek Uttld s. k. MUMiUk
SZEKELY VILMOS buMM
Horthy Miklós-ut 4. szám altfí
a volt Szarvas szállóba
(Erzsébet-tér 18.)
■v- helyezte át.
Jó butftVl OIIÜ8 áriMt t SzölW klk/eíjfiMis I Sájíf SírjMtÖí és aszrtitfs-ffltirtelj 1
UZLETFELOSZLATAS.
A legnagyobb tisitWétlei a nagyérdtnifl közönségnek tudo-
kőfaragó-üzememet
feloszlatom és duüán fÜltteflílt raktáfámon levő összes gránit és márvány síremlékeimet saját árban kiárusítom.
A legjobb alkalom, ki kegyeleti adóját leakarla róni, hogy ennek eleget tehessen. Mély tisztelettel
Weiszberger Kálmán
kőfarsgómester.
tsfiüM
1931 máiul 17
ZALAI KÖZLÖNY
»_
KOVALD
budapesti festőgyár
elvállal
férfiöltöny* selyem, zsorzsett, bársony és- szövet ruhák
festését és tlsitilását a legszebben. Gallérok, kézelők éa Ingek legszebb tisztítása.
Vegytisztítás! és festési árainkat lényegesen leszállítottuk és ezen áraknál olcsóbban elsőrangú munkát egy cég sem készíthet, azért legyen bizalommal 50 éves legmodernebb amerikai gépekkel
berendezett cégünk iránt. *« GyUjtőtelep:
Nagykanizsán, Csengery-ut 5.
9905/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
„Stefánia" gyermekgondozó átalakítási munkáival kapcsolatos kőműves, asztalos, vízvezetéki és villanyszerelő munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi május hó 23 án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani vagy pós-tán beküldeni.
A kiírási műveletet a v. mérnöki hivatalban, hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és ugyanott beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1931, évi május bó 13-án.
Polgármester.
9580/193 \\.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Zálogkölcsön Intézetnél aálogba helyezeit és lejáratig kl nem váltott zálogtárgyak 1931. május hó 29-én d. u. 4 órai kezdettel az intézet Erzsébet-tér 16. sz. a. helyiségében elárvereztetnek.
lÜNagykanizsán, 1931. május hó 13-án.
13&2 Polgármester.
2147/1931.
Felhívás.
Alulírott v. adóhivatal felhívja mindazon helybeli lakos adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyó év Il-ik negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert a határidő letelte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Városi Adóhivatal.
Nagykanizsa, 1931. évi május hó 16-án.
Polay s. k.
2328 v. számvevő.
Motoré a
Tanuljon autót vezetni.
A kereskedelemügyi miniszter 52349/XIII. szám alatt engedélyezett egyedüli gépjárművezetőket előkészitő
tanfolyam Nagykanizsán.
Szakszerű elméleti oktatás. Műhelygyakorlat.
Hölgyek és amateurok részére. Mérsékelt tandíj, részletekben is fizethető.
Érdeklődni és beiratkozni lehet:
Blfjtor Józsefnél
Kiafaludy-trtoa 7. (garage) Tatafon i S44.
Csillárokat
Welnberger Ca/o*
villanyszerelési teiádló Üzletében visá-rolbat tegolcaóbba. Oeaag.ry<Ht 14.
HIRDESSEN
II iWMBny".
i
l)
mai isTvnN
kéMsdves és snfikBezörOs
üzletét megnagyobbítva és újonnan berendelve áthelyezte
NAGYKANIZSA,
Horthy Miklós-ut 3. (Kazinczy-u.) a volt Juszt-féle látszerész üzletbe
m póatával szemben.
Kodernfll berendezett
Lemezes gép már Szabó György ur vezetése mellett áll
40 P-től feljebb. „b. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a lul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, aaárltó berendezés: 10 pete alatt magasfán) ü képet adok.
Teayen e«y fribarendelésil
;el beadott felvételekről n már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Filmgép már is P-tíl Ujabb. togyver- <8 sport-iotósiakitalete.
Nagykanizsaiak találkozóhelye m*
István király Szálloda
Budapaat, VI. rodasaniaaky.a«ear8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. -r- Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltek. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi füiés, folyó iüdíg-meleg víz, lift,, telefonos .szobák. ar*ájcs komfort.
Újonnan leszállított
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját terméstl "" kerecsenyi
fehér asztali bor Hlerje ... P —-50 schiller (vörös) asztafi bor P —-SO kltUnófehéraszta\'i bor édes P —\'70
tlll JEll. BattMv-ftu 11.
9906/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
Erzsébet-tér 4. számú ház 1. -emeletének -egáo&égvédő intését céljaira való i átalakításával kapcsolatos kőműves, asztalos, vízvezetéki és villanyszerelő munkálatokra és szállításokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi május hó 28-An déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási müveletet a v. mérnöki hivatalban hétköznapokon d. e. 10-12 óra között megtekinteni és ugyanott beszerezni lehel.
Nagykanizsa, 1931. évi május hó 13-án.
»u Polgármester.
9297/1931.
Hirdetmény.
A sétakerti Tripammer vas-pavillon kétszeri mázolására vonatkozó munkálatokat f. hó 18 án a város erdőhivatalában ,.(L.£. 9 órakor megtartandó áÉdtés utján Vállalatba adom. \'•\'Nagykanizsán, hó 15-én.
1S31. május
Polgármester.
5552/1931.
ÍnRré$i;AinMmény.
Folyó évi május hó 18-án d. e. 10 ómkor a Kölcsey-u. 9. sz. házban megürült 1 szobából álló lakást a v. gazdasági hivatalban bérbeadom. A lakás azonnal elfoglalható. Nagykanizsán, 1931. május hó 13-án.
„„ Polgármester.
KOVALD
itaái|M«HHMgyép
nagykanizsai UíWében comblné fűzők, fflzőkülőnlegességek, melltartók, harisnyakötők és aaai ml harisnyák a legszebb
kivitel ben; mélyen leszállított árba* részletre is kaphatók.
Hsrfsnya isealelsseéés és fejelés
Nagykanizsán, Csengery-ut 6.
nagykanizsai bútoráruházunk Horthy Miklós-ut 4. szám alatt.
pazar választékban, minden igénynek megfelelő, a legolcsóbbtól a legfinomabb kivitelig, hihetetlen olcsón kapható. Kárpitos bútorok kényelmes és ízléses kivitelben. ^ Vas-, réz- és konyhabútorok, leányszobák, függönyök, szőnyegek, képek stb., stb.
Rendkívül kedvező fizetési feltételek!
KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZUK
Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 4. Tr
Szombathely, Király-utca 5. és Sopron, Várkerület 62.
u
Alapítva: 1887-ben.
Nromatol! a 5MUa!il Njromdi é» Upkiadő VállalataH Naiylumlitón. (Felelői fliletVR^O Zabil ■ Káro\'.v\'.
17. évfolyam 111. *zám
Nagykanlzaa, 1931. május 19, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség: nappal Sugárul 2., éllel Póut 5.
Kiadóhivatal: Pőut 5. szám. Keszthelyt Hókktadóhlvatal: Koaanlh-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
Előfizetési ára : egy hóra I pengő aO fillér. T,l,lnn-f S.erkesztóaég 421. Slára, (é|lel 7i) Teleion. | KlldóhlvaUI 78 Keaathelyl Ilók 21
Jegyzetek a földtehermentesitésröl
Irta: dr. Petthy Pál ny. tgazságügymlnlszter, az Egységespárt elnöke
Törvénytárunk nagyjelentőségű törvénycikkel gazdagodotl: életbelépett a főldlehermentesTtés előmozdítására szükséges Intézkedésekről alkotott törvénycikk.
Precízen szabályozza ez az állam nyújtotta értékek biztosítását, magát az eljárást Illetőleg azonban Inkább csak keretet ad, felhatalmazási a miniszternek, hogy az eljárást szabályozza. igen helyesen. Mert itt Jóformán anány ügy felmerül, annyi formája, lehetősége nyílik az elintézésnek.
Az eljárást llletölég kétségtelenül elsőrangú szerepkör várja az e célból szervezeti Országos Bizottságot.
Ez az Országos Blzollság bizonyos halósági Jelleggel bir, mert joghatálya van annak a határozatának, amely az eljárási megindítja, annak az eljárásának, amellyel az Ingatlanfel-Szerdés jegyzékéi megállapítja, annak t rendelkezésnek, amellyel az eljárást eredményesen befejezettnek nyilvánítja.
Joghatálya van ar-eljárás megindításának annyiban, amennyiből a megindított eljárás feljegyzésének kö-Vétkezménye az, hogy a telekkönyvi feljegyzéstől számított három hónapon belül arra az ingatlanra árverést kitűzni nem lehet. Joghatálya van annyiban is, hogy ez idő alatt sí Ingatlan felszerelésére vonatkozó lag árverésnek színién nincs belye.
A felszerelés kérdése ennek a törvénycikknek a megalkotásánál nagyon nehéz probléma volt, mert ha <gy birtokon eredményesen akarunk segíteni, feltétlenül gondoskodni kellett arról, hogy az a jószág, meg az l szerszám, amellyel ez a birtok megmunkálható, ne legyen eladható, Hogy ez árverésre kerülve, a birtok meztelenül ne maradjon. Viszont nem akarja e törvénycikk, hogy a birtokon laiálhaló minden Ingóság, élő és holt felszerelés részesüljön ebben a mentességben és ezérl rendelkezik ugy, hogy a felszerelés jegyzéke megállapítandó, ami azl jelenti, hogy szakértő hozzájárulásával megállapítandó az, hogy annak az in gallannak a megmunkálásához ml a szükséges felszerelés? Ami Ingóság ís felszerelés ezenfelül van, az sza badon szolgálhal a hitelezők klelé glfésére.
Joghatálya van az Országos Bizottság rendelkezésének a tekintetben ls, hogy az eredményesen befejezelt eljárás ulán az Ingatlanra azoknak a hitelezőknek, akik az egyezséghez hozzá nem járullak, vagy akik az egyei kedésl eljárásba nem vonattak, árverést csak akkor lehel tartaniok és árverésen az ingatlant eladni csak akkor lehef, ha az előző jelzálogos hitelezők az árverési vételárral kielégítést nyernek.
Az egyezkedőkel az egyezség megkötésére temllyen rendelkezés nem kényszerül. Ha az egyezkedő fél ugy látja, hogy egyezség esetén rosszabbul járna, mintha az egyezséghez
nem járul hozzá: akkor nem köt egyezséget, hanem elárverezteti az Ingatlant és így hozzájut — vagy nem jut hozzá — a követeléséhez. Egy körülménynek, egy Játéknak azonban meg kell szűnnie ezekkel a birtokokkal való voratkozáiban, annak, hogy kii apró-cseprő hitelezők a maguk rxlsztenciájára alig valamit Jelentő követelésekkel azt a szegény adóst különféle elmeken a végsőkig rángathassák, — hogy ne mond|am — zsarolhassák minden lejáratkor. Számokra hivatkozom, olyan számokra, amelyek beszélnek. Itt van 11.000 árverésnek a sorsa. Nem pénzintézettől van ebből a 11.412-ből 9.018, pénzintézettől csupán 2 394 Ebből megállapíthatni, hogy a pénzintézetek csak végsó szükségben kérik az árverést. De ez nagyon természetes is, mert a pénzintézet, ha ezekben a nehéz időkben, amikor árverési vevőt nem kap, árvereztel, maga veheti meg a birtokot éa máról-hol-napra beleszalad az Immobillláaba. Tehát 9.018-magánárwerés van. 9018 árverésből 100 pengőig terjedi követelésre van kitűzve 3477 árverés,
100—300 pengőig 2.537, 300 -500 pengőig 993 és Így tovább, a számok folyton fogynak. Ezekből a számokból csak egyet akarok megállapítani, azt, hogy a 9.018 árverésből a 300 pengőig terjedő követelésre van kitűzve 6 100 árverés, vagyis az eseteknek 75»/o-a. Azt hiszem, mindenki tudja, hogy 300 pengőig terjedő követelés a hitelezőre nézve nem jeleni exlsztencláf. de Igenis exlsztenclát jelent arra a földművesre, ha emiatt a 100 pengő miatt, amely összeg az ö hitelezőjén nem segít, ö maga egész családjával földönfutóvá lesz.
Kérdezem tehát, hogy akkor, amikor a régi végrehajtási törvény módot ad a hitelezőnek arra, hogy minden negyedévben megrántsa az adós nyakára húzott köftlet és skkor, amikor a törvény ezt a lehetőséget meg-ízűnletl, kiegyezési kényszert alkalmaz-e, „ vagy pedig csak azt teszi, hogy talán egy helytelen törvény kényszerítő hatályát megszünteti ezekre a nyomorultakra nézve, tekintettel erre, az önhibájukon kívül, súlyos és nehéz gazdasági helyzetre. Az én lelkem nyugodt abban a tekintetben, hogy a törvény ebben az irányban helyesen, jól és bölcsen Jár el I
A német-osztrák vámunió figye a népszövetségi tanács előtt
Henderson javasoltig hogy a kérdés szakvéleményezés végett a nemzetközi bíróság elé utaltassák
Genf, május ]S A népszövetségi tanács ma délelőtt ült össze 63. ülésszakára. A napirend első pontja a német-osztrák vámszövetség kérdése voll, amelynek előadója Henderson azt javasolta, hogy kér|en a tanács szakvéleményt a hágai állandó nemzetközi bíróságtól, hogy összefér e a tervezet a szerződő lelek állal vállalt nemzetközi kötelezettségekkel ?
Az indítványhoz elsőnek Schober osztrák külügyminiszter szólt hozzá, aki hangoztatta, hogy Ausztria feltétlenül tiszteletben akarja tartani a szerződések korlátozásait. Távol ált tőle, hogy Európát befejezett tények elé állítsa. A lervbe veit vámszövel-ség véleménye szerint semmi esetre sem fogja Ausz:ria függetlenségét megszüntetni vagy csorbítani Auszlrla nem ruházta át a német kormányra azl a Jogát, hogy megállapítsa a tarifákat és önálló kereskedelmei folytasson. A szerződés csupán az osztrák és német áruk szabad forgalmát biztosítja ahhoz, hogy saját érdekelnek megfelelő külön kereskedelmi szerződéseket kössön.
Schober külön kiemelte, hogy Ausztria u|abban szerződéseket kö-tölt több szomszédos állammal, köztük Magyarországgal Is, amely szerződések Jullus 1-én lépnek éleibe. Ausztriának eltökélt szándéka, hogy
amennyiben ezek a szerződések megfelelnek érdekelnek, azokat még a vámszövetség megvalósítása ulán Is fenntartja. Hangoztatta, hogy ugy Németország, mint Ausztria a legkomolyabban fogja fel azt a felhívási, hogy más államok Is csatla kozzanak az egyézményhez. Fenntartás nélkül hozzájárul Henderson javaslatához és ünnepélyesen kijelenti, hogy mlg Hága nem nyilvánította kl véleményét, mlg a nemzetek szövetsége nem foglalt állást ebben a kérdésben, mindaddig tartózkodni fog bármilyen befejezeti ténytől.
Brland arról szólott, hogy Franciaországban milyen megdöbbenést és felzudulást váltott ki a német-osztrák kezdeményezés. Az egyezmény megsérti az ünnepélyesen vállalt nemzetközi kölelezellséiekel, csorbítja AusztrU függetlenségéi és nyugtalanságot kell a nemzetközi közvéleményben. Csatlakozik Henderson indítványához.
Grandi olasz delegá\'us ismertette az olasz szakérlők véleményét, mely szerint a német osztrák vámszövetség terve nem biztosítja a két ország számára azokat a gazdasági előnyöket, amelyeket tőle várnak. Csatla kőzik Henderson Indítványához.
Curtlus német külügyminiszter kijelentene, hogy a német-osztrák egyezmény tlsztelelben larlja Ausztrli politikai és gazdasági függetlenségét.
A vitát holnap folytatják.
és a nnmerns claasns
A kultusztárca költségvetésének vitája a Házban
A képviselőházban a kultusztárca mai vitáján Rassay Károly kifogásolta a miniszternek a numerus clausus ügyében foglalt álláspontját. Hangoztatta, hogy a kultuszminiszter tanügyi politikája nincs arányban az ország teherbíró képességével.
Klebelsberg miniszter kijelentette, hogy ő mindig a középül politikáját követte a numerus clausui kérdésében és éppen ezért nem fogadhat el szemrehányást Rassay Károlytól, aki egyike volt azoknak, akik a numerus clausus szigorítását annak Idején Indítványozták, azután pedig álláspontját megváltoztatta és az ellentétes Irány harci zászlójának vivője leit.
Hangoztatta még a miniszter, hogy a takarékosság elvét az ö tárcájánál is szemelölt tartották. De nem tartaná helyesnek, ha egy világválság ldöponl|ához alkalmazzuk nívónkat és pesszimisztikus hangulatban intézményeket döntsünk romba.
Oaál Oaszton pártja nevében a legnagyobb elismeréssel szólott a miniszter kullurpolltikájáról.
A kultusztárca költségvetésének elfogadása után a Ház megkezdte a miniszterelnökségi lárca tárgyalásit.
Az ülés folyamán Wekerle Sándor pénzügyminiszter benyújtotta a felhatalmazási töt vénylavaslatot, amelynek táigyalására kimondotta a Ház a sürgősséget. A legközelebbi ülés holnap.
Dr. örley kormányfőtanácsos lakását majdnem felgyújtotta egy eldobott cigarettavég
Nagykanizsa, május 18 Vasárnap délután fél 3 óra tájban dr. Kesztler Islván egyetemi tanársegéd a nagykanizsai Egészségvédelmi Intézet vezetője arra leli figyelmes, hogy a Zrinyl-ulca 46. szám alalti emeleti lakását fojló füst árasztja el. Rövid megfigyelés után rájött, hogy a füst az alatta levő földszinti lakásból Jön, ahol dr. örley Oyörgy kir. közjegyző, kormányfőtanácsos lakik. Dr. Kesztler látván, miután ludla, hogy dr. örleyék mlr napok óla nem tartózkodnak Kanizsán, azonnal értestlelte a lüzoltoíágol.
A kiérkező tűzoltók felnyitották a bezárt lakást, amelyet teljesen megtöltőit az átlálbatolhalatlan füst. Rövid keresés után megtalálták a hálószobában a tüz fészkét, ahol ekkor már nagy lánggal égett egy plüss dívány, két püss folel és körül a parkéit, mintegy két négyzetméternyi területen A tűzoltók .homok-oltást" alkalmazlak és sikerült Is néhány perc alalt eloltaniok a tüzet A dívány és az egyik fotel teljesen elhamvadt, ugy hogy a kár 300 pengői lesz kl. A lüzvlisgálat megállapítása szerint állítólag egy eldobod cigarettavég okozta a tüzet.
zalai közlöny
lMft má]u« 10.
Lélekemelő keretek között zajlott le Kanizsán a Jubiláló Vitézi Rend ünnepsége
A 20-as emlékmű előtt osztották kl a kormányzó háborús emMfeérmelt — A Városi Színházban zsúfolt ház hallgatta végig a vitézek Onnepét
Nagykanizsa, május 18
A Vitézi Rend fennállásának 10 éves jubileumát fényes külsőségek között ünnepelték meg Nagykanizsán. A Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészei! Kör által rendezett űnnepily vasárnap délelőtt 9 órakor szentmisével kezdődőit, amit a plébániatemplomban P. Deák Szulpic plébános celebrált szentbeszéd kíséreté ben. Ugyancsak ekkor kezdődőtl a református Imaházban Is az ünnepi istenlisztelet, amit Kádár Lajos lelkész végzett.
Jt gdborut emlékérmek kiouidsu
Istentisztelet után, délelőtt 10 órakor űnnepélyea keretek közölt zajlett le a 20-as emlékmű előtt a háborús emlékérmek kiosztása. Az Ipar-teslületi Dalárda Parii Lajos karnagy vezetésével elénekelte a Magyar Hiszekegyet, majd
vltéx Taba/Oy Kálmán ny. honvédelmi államtitkár, ny. gyalogsági tábornok intézett keresetlen szavakkal beszédet a jelenvollakhoz.
Szavalt azzal kezdte, hogy a jelenlevőkel néma tiszteletadásra szólította fel az eleseit hősök emléke iránt. Néma tisztelgéssel fordult mindenki a hősök szobra felé.
Viléz Tabajdy Kálmán ezulán köszönete! mondqlt az ünnepet rendező Zrinyi MIkiós Irodalmi Körnek, főleg dr. Tholway Zsigmond elnöknek, akinek buzgó fáradozását ismertette és az egybegyűli közönségnek, hogy Ilyen emlékezetessé tették ezt a napot. A vitézekhez fordult ezulán. Kifejtelle, hogy
nem küzdöttek hiába,
mert az ősöktől ránkhagyott tiszta zászlói dicsőséggel és becsülettel hordozták körül a világháború harcterein. Örök ériéke marad ez nemzetünknek és ennek köszönhetjük, hogy az Idegen nemzet nagyjai év-ről-évre mind többen keresik a kis Magyarország barátságát.
- Ezt a d Icsöséggel küzdő magyar csapatok alapozták meg, — mondotta vitéz Tabajdy - akiknek ime örömmel tűzöm lel a Föméltó-ságu Kormányzó Ur állal adományozott háborús emlékérmet.
Jt 20-11* emlákMobor meg-kosaoruidsa
Az érmek feltűzése után az éremmel feldíszítettek nevében dr. Tholway Zsigmond poslaföfelügyelö gyönyörű hálakoszorut helyezeit a 20-as hon védszobor talapzatára, majd az Ipartestületi Dalárda alkalmi énekeket adott elő. A szobornál lezajlott érem-kiosztásl ünnepség a Szózat elének-lésével ért végei.
Vnnepaég a Városi Sxin-Otíxbun
Délelőtt 11 órakor zsúfolásig meg-töllölle Nagykanizsa uri társadalma a Városi Színház nélöterét, hogy le-len legyen a vitézek ünnepélyén, amelyet Kelling Ferenc karnagy vezetésével a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vegyeskara nyitóit meg a Magyar Hiszekegy el-
énekléséveL Utána Schiller János zeneiskolai tanár vezetésével Farkas: Horthy Induló-jál és Kéhler: Csokonai nyitány-át intonálta nagy tetszés melleit a honvédzenekar.
Az ünnepi megnyitó-beszédet bogáti dr. Hafdu Gyula Zalavármegye Ib. főügyésze, a Vitézi Szék ügyésze mondotta, aki lelkes szavakkal méltatta Horthy Miklós kormányzó nagyjelentőségű tízéves alapítását, a Vitézi Rendet.
— Mindea nemzetnek, igy a magyarnak is, — mondotta — anyagi és szellemi javain kivűl vannak er kölcti lökéi is, kípcsolalban a haza, a nemzet fogalmával. Ezek a nemzeti dicsőség kultusza és a hősök Itsstelete, akikoek egy-egy lette feltűnő határkő a nemzet történetében.
A magyar nemzet a hősök nemzete,
vitéz nemzet, de tragikus is egyúttal és nincs nemzet, amely a magyart a honfi erényekben valaha is felül tudta volna múlni. Tragikus nemzet vagyunk, mert egy győzelmesen véglgkflzdott világháború után a legsötétebb útvesztőbe kerültünk. De pusztulásunk nagv veszélyében jolt nagybányai vlléz Horthy Miklós, (— éljen, éljen, zug fel a közOnség soraiból, akik felállással fejezik kl hódolalukat Magyarország szeretett kormányzója iráni) aki visszaadta elveszlett hitünket és olyan Intézménnyel ajándékozta meg a nemzetet, amety újra őrhelyeikre állította a nemzet kiváló fiait: a vitézeket. Remélhetjük, hogy rövidesen isméi ünnepeim fogjuk a magyar haza felkelő napját.
A nagy lelkesedéssel fogadott beszéd után Könlg Péter, az ősz szegedi zeneszerző Magyar vigasság cimű énekéi adta elő precíz betanulásban a Vegyeskar, majd vlléz Tabajdy Kálmán méltatta és ismertette a Vlléz Rend történetét. Köszönetet mondull a felemelő ünneplég meg-rengezéséért és azoknak a nemes-lelkű adakozóknak, akik földel juttattak a zalamegyei vitézeknek.
Barbarlls Lajos, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője és a Zrinyi Kör főtitkára olvasta fel ezután Halolt vitézek sorakozója cimü saját költeményét, melynek elhangzása után frenetikus taps zugolt M a hallgatóság soraiból.
A Vegzeskar ének- és a honvédzenekar zeneszáma után dr. Hegyi Lajos főjegyző, polgármesterhelyettes Bödy Zoltán alispán képviseletében üdvözölte megkapó szavakkal a jubiláló Vitézi Rendet, melynek Intézménye a magyar lélek mélységéből fakadt. Köszönetet mondott ezulán a Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör agilis elnökséginek is, melynek ezévl kullurciklusa ezzel az üonepéllyel zárult.
Dr. Tholway Zsigmond, a Kör elnOke indítványára ezután a következő táviratot küldlék a kormányzónak :
— Az országos Vitézi Széknek Budapest — Vár. A tls éves Vitézi Kend ünneplésére Nagykaniasán ogybegyült hasad as közönség a I-ömétttWtu Kormányzó Ur Iránt érzett hitetnének éa hódolatának tolmácsolását kért Vlléz Tabajdy Kálmán ny. gyal. tábornok. Dr. Tholway Zrfgmond, a nagykanizsai Zrinyi Kör elnöke.
A Vegyeskar által előadott Szózat elénektétével ért véget a lélekemelő
ünnepség.
Délben 60 terítékes ebéd volt a Polgári Egylet kerthelyiségében, ahol dr. Hajdú Qyula, vitéz Tabajdy Kálmán, dr. Thelway Zsigmond és dr. Hegyi Lajos mondottak pohárköszöntőt.
Reviziós gyűlések
Tegnap Budapesten ás aCwoka-ország minden városában és kttasé-gében tiltakozó nagygyűlést rendeztek, amelyekről a nemzetek Követségéhez táviratokat kllldlek. Ezekben felhívták a figyelmet a békeszerződés Igazságtalanságaira és a revízió elkerülhetetlen szükségességére.
A budapestiszabadságtérltiltakozó gyűlésen több mint 100.000 ember jelent meg.
Nagyszabásúak voltak az amerikai gyűlések is és az Egyesült Államokból ezer kábeltáviratot küldtek a népszövetséghez. Olaszország több városában, továbbá Bécsben és Szófiában tartottak még gyűlést.
Nyolc napi fogházra ítélték Pahocsa Istvánt
a városi közgyűlésen elmondott vádak miatt
Nagy kantáta, május 18
Annak idején bővebben foglalkoztunk a városi közgyűlésen Pahocsa István képviselőtestületi tag áUtal vitéz Kovács János vágóhídi alkalmazón ellen elhangzott vádakat illetőleg. Pahocsa ugyanis a közgyűlésen meglnterpillálta a polgármestert, van-e tudomása arról, hogy vlléz Kovács állítólag a város fáját használja sőt a villanyáramot rádiójához és hogy egészen megszedte magát. Vagyis olyan dolgokról voll szó, amelyek, ha Igazak lennének, f.\'gyelmi eljárást vontaktvolna maguk után Kováccsal szemben.
Vitéz Kovács János, aki felettes halóságának kijelentése szerint rendkívül megbízható alkalmazottja a városnak és három éves vágóhídi alkalmaztatása alalt annyira takarékoskodott a várós fájával, hogy az Idén nem is fesz szüksége a városnak arra, hogy a szokásos 100 ürméter fát kiutalja a vágóhídnak, a vádak elhangzása után felhatalmazást *étl a polgármestertől, hogy Pahocsa István ellen megindítsa a pert rifealoutzát miatt.
Ebben az ügyben már volt egyszer tárgyalás a dr. Mulsdunbacher-tanács előtt. Akkor azonban a bizonyítás kiegészítését rendelte el a bíróság. Ma volt ebben az ügyben a második tárgyalás, amelyen vlléz Kovács Jánost dr. Sabján Oyula képviselte, mig a vádlóit képviselőtestületi tagot dr. Ellényl ügyvéd védte. Pahocsa kérte a bizonyítás elrendelését. Dr. Ellényl ugyancsak teljes bizonyítás elrendeléséi kérte arra vonatkozólag, hogy amit védence mondol\', az Igaz. A városi képviselőtestületi tagot bizonyos immunhát is védi — mondja, smlkor a közgyűlésen a kOz érdekében felszólal.
A bíróság elrendelte a bizonyítást
Vilé? Kovács János ezután el-mo dja, hogy a vágóhídhoz való ál helyeztetése alkalmával 0 u?y ludja, hogy a vágóhíd altisztjének nem voll külOn fa járandósága, csak külön fa elszámolása. Mindössze három sertése volt, mondotta, ezeket a salát bérelt földjén nevelte. A rádiót illetőleg először telepes rádiója volt, azután pedig saját villanyóráját használta. Ami a baromfitenyésztést Illeti, nem is volt még baromll-tenyészdéje, amikor a vádak elhangzottak. — A vágóhídi fa közöli van az 0 járandósága Is. Az elsö
évben 20 métert takarított meg a város fájából, a másodikban 25-01, mig a mostani évben a szállított 100 méternek a felét, ugy, hogy a JOvö étben az egétz évi faszlktég-téglet biztosítva van a megtakarításból Ezért a feletteseitől dicséretet ti kapott.
Dr. Kertész Lijks, a vágóhíd vezető állatorvosa a legteljesebb elismerés hangján nvilalkozik vitéz Kovács Jánosról, ö ls hangsúlyozza, hogy azok a vádak, melyek a közgyűlésen elhangzottak Kovács ellen: valótlanok. Kovács nem Is szorult rá, hogy más fájához nyúljon, mert vitézi telke van és jól bírja magát. Érdes Rezső városi erdömesttr a kővetkező tanú, aki elmondja, hogy az erdö-legtlö bizottság ülésén ás már hangoztatta, hogy vlléz Kováét Igenis kap fát és azzal azt teheti, amit akar. Akkor, amikor a vágóhídi altiszt ugy kezeli a város fáját, hogy annyit takaril meg belőle, hogy az kién nem is kell fát kiutsinia a jövö évre, akkor nem tehet ezt az embert visszaéléssel vádolni.
Kovács József városi kézbesítő lényegtelen vallomása után Baj Picz Oyörgy, Szmodlcs László, Bojtor József es még több városi képviselői hallgat ki a bíróság.
A perbeszédek után a bíróság bűnösnek mondotta kl Pahocsa István képviselőtestületi tagot felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétségében és ezért nyolc napi fogházra mint fő és 60 pengőre mint mellékbüntetésre ítélte, egyben kötelezte a perköltségek mef fizetésére.
Vitéz Csillaghy Oyörgy kir. ve-zetőügyész a büntetés súlyosbításáért, a vádlott és védője a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.
SZÍNHÁZ
Towfes HakoQen Oang-versenye
Azok, akik nem voltak ott Towje Hakohen hangversenyén vasárnap délután, avagy hétfőn este; nagyon sajnálhatják, mert nem mindennapi műélvezettől fosztották meg magukat Towje Hakohen egyszerűen kántornak mondja magát nagy szerénységében, De Towje Hakohen sokkalta több. Művész. Művésze a dalnak. Művésze az elöadóképettégnek. Es mint művész is — nem mindennapi tehetségű. Ahogy zsargonban előadott dalait vagy héber szövegű énekeit énekli: a zsidó szív minden
SALVATORFORRAS a vese, hólyag, reuma gyógyvize
•;■■«»•«•■• felold}* éa Ilyenek hép.Sdé.ét m««.ka<lályoixa . a r«Mé.
fájdalmakat m.8..0nt.ll • >•>■- 4a hél;.gh«m*k«t .lUv.llf* oukorb«t^,.k Dépltltla
Ozletvezetöség: Bisdapaat, V., Zoltán-utca 8.
« 193). május 103.
zalai közlöny
melegségéi önti beléje, a zsidó lélek minden bús sóvárgása, vágya, kívánsága tör ki belőle. Egész énjét n>uttja Néger ember és mégis, hallgatósága alig bírja levenni siemét róla. Mintha a távoli kelet misztikuma áradna belőle, amely öt körül-veszi és hallgatóságát magához vonzza. Towje Hakohen nemcsak mtlvész, de a lélek embere is, aki carusói hanganyaga mellett lelkiségével is hal hallgatóságára.
Ahogy a Der Steln (zsargon), Die jiddische mámi (zssrgon) Sömá Jísrróél vagy Éli, E\'l láma szabak-I mi (héber) dalokat vagy a Kol Nldré-ból veit zsoloz8maszertl énekét előadja: hallgatóságának szivét ragadja meg. A zsidó dalkőllészet kiválogatott gyöngyeit mutatja be azzal az érzelmességgel és bensőséggel — amelyre csak kivételes mtlvészegyéniség képes. Towje Hakohen sokkalta többet nyújtott, mint amit a jelentés és a Bijtó róla bekonferált. Hangja llszla hegyi kristály, amely hol linóm érként csörgedez, hol zugó patakká válik és a legfelsőbb régiókban Is bársony simasággal érvényesíti. A közönség áhítatos Ciendben hallgatta és gyönyörködött Towje Hakohen hangversenyében, majd me legen ünnepelte, főleg mikor Uhui-lett a rezgőnyárfa c. magyar énekd is énekelte. (B. R.)
A színházi iroda hírei
Alvlnct huszárok - Márkás Lajos vend«gfellépt«ve\'. Az évad operettszen-záclója, a budapesti Király Színház legviharosabb sikere, „Az alvlnol huszárok" kerül ma bemutatóra az együttes brillláns előadásában. GyönyOrü klálll-lltás, frappáns hatású rendezés gyönyörködtet a megkapó szépségű mesén kívül. Magyar huszároperett mindig liálás •zlndarabtéma volt de Szilágyi Útadó poétikus kuatárUirténete Elaemann Mihály ftllbemászó zenéjével szinte egyedül áll as opetettlrodalomban. — viola Margit, Harcos Izén, Kgry Berta, Bijiary Nándor, Krémer Fereno, Kellner Joxsef, Darvas Margit, Kováts Oyörgy, Sze-melhy Endre, Csergő István Játszák a darab Jobbnál-Jobb szerepelt As alvlnct huszárok főszerepére Márkus Lajos, a színtársulat volt enekesbonvtvautját st-kertllt megnyerni, akt az elmúlt évadban Is kedvence volt a nagykanizsai kftzönsécnnk. — As alvlnol huszárok kedden est«, szerdán este éa pünkősd-vasámnp este Is mtlsoron van Márkus Lajos vendégfellépésével.
A tör vény oevábed. Csütörtök esteRelle Pál fordításában kerül bemutatóra Max Alsborg és Ottó Erast Hosso nohéi lé-lekzettT, megrázó színjátéka: A törvény nevében A mindvégig Izgalmas és érdekfeszítő tárgyú darabban a vezeti szerep v. Bánky Róbert, e kivételes talentucnu színészünk kesében van, mellette Vass Irma, Feleky Klári, Darvsa Margit, Téglássy Emray, Bognár Elek, Blhnry Nándor, Krémer Ferenc, Csered István, flaoeotty Bndre,\'.KováorOyörgyl lábúnak
Péntektói kezdve - Cíodibárt A Coodabár zenés Játék Pária, Berlin, Béca és London színpadjain alapította meg világsikerét s a társulat .Csodabár eló-adása a vidéki előadáíött&rt első helyen áll. Háromórás síakMatlan vidám-aág, kacagás kíséri a Csodabár olőndá-sát s Igy a tegkellemeeebb sjórakozáat Jelenti.
Heti műsor: Kedden: Alvlnct huszárok, operett Szerdán: Alvlncl huaiárok. (Mindkél
_ esto Márkus Laloa vendégfelli! CstWWókón: A törvényíarttlen, szlnmtt Péntektől: Csodabár, beautató.
NAPI HÍREK
NAPIREND MAjua 18, kedd
Kóa katolikus: Coelesttln. Proleai.: Ivó. Izraelita: Stvan hó 3
Városi Muzeum és Kőnvvtár nyílva csütörtökön és vasárnap délelőtt lOtól 12 óráig.
Oyónsxertárl éjjelt szolgálat: I bó végiig at .Őrangyal\' gyogyuerlii Deák tér 12.
Uránia. .Falu rossza\', népszUmll .Cigánybíró\', regény. ,Csod .doktor\', vtgláték. Három órás etóadáaok.
uőxtSrdő nyitva raggal S ólától uu <1 óláig (bittó, aauda, pánUk dátatáa. sedden tgéss nap aMnak). Tel.: 1-19.
— A polgármester Itthon. Dr. Krdtky István polgármester vasárnap ese budapesti útjáról hazaétke eti.
— A piarista rendfőnök látogatásai, Dr. Sebess F. renc piai Itta rendfőnök ragykanlzuil hivatalos tartózkodása kapcsán tegnap Eberhardt Béla tankerületi főigazgató kalauzolása mellett titkára kíséretében meglátogatta dr. Krdtky István polgármesteri, majd dr. Hegyi Lajos tő jegyzőt.
— Eljegyzés. Halász Béla (Nagykanizsa) és M. Rulh Hetnrlch (Slras-bourg, Franciaország) jegyesek. (Minden kfllön értesítés helyett.)
— A keszthelyi gazdasági akadémia hőst halottai emlékművének leleplezése. A keszthelyi gazdasági akadémia a világháborúban hősi halált halt volt hallgatóinak az akadémia aulájában díszes emlékművet állított. Az emlékműnek Ünnepélyes leleplezése, melyen Mayer
ÍÉnos földművelésügyi miniszter meg-ilenését kilátásba helyezte, Keszt-elyen május 31 én déle\'ö I fél 12 órskor fog megtörténni. Az akadémia igaigalósága a leleplezés ünnepélyére a hősi halottak hozzátartozóit és az érdeklődőket meghívja, a Keszthelyen vsgy bármely más akadémián végzett okleveles gazdákat pedig a meg-jelenéire (elkéri.
— SzQlől értekezlet volt vasárnap délután a Rozgonyi utcai iskolában. A nagy látogatottság bizonyítéka voll annak az áldásos hídverés-nek, amit évtk céltudatos, komoly munkájával a körzet igazgatója és lanlestü\'ete szülök és Iskola között kiépített. Az értekezleten Longauer Imre hlloktaló tartott a szülők érdeklődését mindvégig lekOIÖ, minden részletre kiterjedő előadást »A gyermek és a vakáció" elmen. Ortutay Oyula tanító értékes előadásában a balatoni gyermeknyaraltatási! beszélt. Nagyon szép volt a VI. leányosztály énekkarának teljesítménye Oogl Mária tanítónő vezetésével. Barbarlts Miklós I. elemista és Utvay Judit I. elemista ügyes szavalatai voltak még programon. Fiti Ferenc igazgató záróbeszédében a gyermekek koldulása ellen emelt- szót.
Eljegyzés. Horvdth Oizikél eljegyezte Nagy László. (Minden külön értesitéB helyeit.)
URRNIF)
Sráa mflsar > fiina
Sájii 19, kttt. Csak egy aap!
3
Tóth Ede népszínműve;
Falurossza
Fóaaeieptók: Miljaunalqi llaaa, ••íliaasat J..S, Csádról J.ssS, Saaraaal Sama.
Jókai Mór világhírű regénye :
Cigánybáró*
10 tejeseiben. — Fóenreplók: Varakas CrsaS, Lya Mara,
Csodadoktor
Szenzációs vígjáték 20 (elvonásban. Főszereplők : MáSkasy SSés-^, Vaaaary Piroska,
Előadások: a Arától folytatólagos bemenet rendes betyárakksiL
— A kórházi bizottság ölése.
A képviselőtestület kórházi bizottsága ma délután fél 6 órakor Babochay György elnöklete alall ülést tart a városháza kis tanácstermében.
— Trachoma ellenőrzés. Dr. Ltndrt Imre budapesti állami szemkórházi főorvos, trachoma ellenőrző vizsgálatra holnap Murakereszfurra érkezik.
— Névmagyarosítás. A belügyminiszter megengedte, hogy a lentf-1 vámőrség parancsnoka, Trinkl Lajos vámőrörnagy és kiskorú gyermekei családi nevüket .Tenke" névre változtassák.
— Amikor a vendég a gazdát megveri. A beleznai hegyen egy vig társaság mulatott együtt, amikor egy táncosnő mlall K\'menyeczkl János összeveszett egy murakereszturl legénnyel. A két rivális már egymás felé közeledett, hogy közelhsrcban intézzék el a lovagias ügyet, amikor a ház gazdája, Marlcs János a béke érdekében közbevetette magát. De nagyon rosszul járt, mert Kemenyeczkl ugy fe|en rúgta a házigazdái, hogy orra-vére megeredt. Ezt azonban a mulatozó társaság tagjai nem hagyták annyiban, mert ugy ellátták Kemenyeczkl baját, hogy dr. Keller József körorvos első segítséget nyújtott neki. Az orvos megállapította, hogy súlyos sérülést és kartörést szenvedett Beszállították a nagykanizsai kórházba. Msrlcs gazdát dr. Keller veHe ápolás alá.
— Autó és motorkerékpár kararabol Tudósítónk Jelenti: Hétfőn délelőtt súlyos kimenetelű karambol történi Izsákfa községben Az egyik u\'cakeresztezésnél dr. László Oyula szepetkl földbirtokos sutójával összeütközött egy motorkerékpárral, amelyet Schlönger István budapesH ügynök vezetett. Schlönger az autó alá került és oly súlyos sérüléseket szenvedeti, hogy a mentők eszméletlen állapotban szállították be a zalaegerszegi kOzkórházba. Megindult a vizsgálat, hogy a szerencsétlenségért kit terhel a felelősség.
II Kar. Usgylst tsaaatja
A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet, mint jeleztük, szombaton este tartotta szokásos tánc-teáját a Centrál-szálló éltemében. Különösen érdekessé tette ezt a szórakoztató mulalsSgot, hogy a rendezőség brldge vetsennyel kötötte egybe a leát. A verseny, melynek megrendezését az egyesület dr, Hatszer János hozzáértő, minden részletre kiterjedő igazán fáradságos munk Jának köszönheti, a Nőegyletét nagy anyagi és erkölcsi sikerhez segítette Nagykanizsa, sőt ms|dnem egész Zalavjrmegye neves bridgezőit láthatiuk az asztalok melleit, amint nagy buzgalommal törekedtek, hogy a piros kiesési versenyben a sorsolás szerint velük játszóktól hacsak egy két pont előnyt is szerezzenek.
A versenyen dr. Udvardy lenöné, Náray Andorné, Rubint Károlyné, Somogyi Oyuláné, Dervarlcs Ferenc-né, özv. Botlka Andorné, Dui Jenöné, Kuhlnka Qyuláné, Dornlnger Hugóné, Szlksné Boer Oyöngyi, Olószné Pozsonyi Magda, Rubint Mária és Waldstatten D.di, Tabajdy Kálmán, dr. Pllhál Viktor, dr. Udvardy j»nö, Dornlnger Hugó, dr. Fábián Zsigmond, Dervarlcs Ferenc, Csertán Elek, dr. Thassy Kristóf, Szűcs Andor, dr. Kovács Sebestyén Tibor, Etek Emö, Hlatky Aladár, Rubint Károly, Králky Oyörgy, Metzger István, dr. Kovács László, Schmldt Oltó, dr. Hatszer János, Vécsey Barnabás, dr. Szmodlss József, Somogyi Oyula és Fábián Oyula vettek részt. A 40 kiosztásra menő elődöntő után négy pár ktrlllt a döntőbe, akik kOzüTa Náray né—úr. Szmodlss pír első, a Dorntngerni— Hlatky pár második, a Dusné—áx. Udvardy és Elek-Fábián Oyula párok pedig harmadik, illetve negyedik helyen végeztek. A kél első párnak a Nőegylet értékes tiszteletdíjakat adományozott.
Pompás hangulat uralkodott, amikor 9 óra ulán a párok láncra perdüllek és a késői órákig a legkellemesebben elszórakoztak.
— Délután 5 órától 3 magyar sláger, 3 órás műsor az Urániában. Rendes helyárak.
— Leszakadt a gőzhenger alatt a csatorna. A keszthelyi utépitési munkálatok során a 120 mázsa sulyu gőzhenger alatt a városháza előtt beszakadt a szennyvíz levezető főcsatorna és a henger kereke tengelyig süllyedi. A gépet egy másik gőzhenger segilségével emelték ki. Szerencsétlenség a gépész ügyessége révén nem történt.
— Iparosok figyelmébe. A nagykanizsai Iparosok részére kedvező fürdöjegyek állanak rendelkezésre. Kaphatók a testület Irodájiban a hivatalos órák alalt.
— Az Ingyen Autó Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz, Egyedárusitó Szabó Antal sportüzlete, kapható még Teutsch Gusztáv drogériájában.
Zsákok, ponyvák
legolcsóbbak
Gyári lerakatunk hatalmas választékot nyújt.
Áruházban.
zalai közlöny
a 1981. május 28.
MODERN RUHAFESTŐ É. VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
Ehásságri 24 érái MII ii elláreiit aukát kittit.
K
Anyák nap/a
A Vécsey utcai iskolában vasárnap délután tartották meg az Anyák naplát a tantestület lelkes megrendezésében. A Billiókét maguk a gyermekek fogadták és egy-egy virágszállal kedveskedtek nekik. Meghaló volt az árvák felsorakozása és imája. Szem nem maradt szárazon. A szavaló kis növendékek közül meg kell említenünk Frelsllnger Mariskát, Horváth Jóskát, akik sok kedvességgel adták elö szavalatukat. De a többi kis szereplő Is kitelt magáérl. P. Jámbor András ünnepi beszédében rámutatott az anyaság magasztos hivatására. Poleslnszky Emil igazgató beszéde után a gyermekek fogadalmat tettek, hogy szófogadó, jo gyermekei lesznek édesanyjuknak. Az ünnepély felejthetetlen lesz a szülök, mint gyermekeik számára.
A szülök óriási részvéte melleit tartották meg az Anyák napját Kiskanizsán is. Ott volt a teljes tantestület Kovács Illés Igazgatóval az élén. Az ünnepély műsora szebbnélszebb alkalmi szavalatokból, humoros színdarabból és egy éjöképböl állott. Nagyon kedvetek voltak a kis magyarruhls leánykák, akik egy bájos táncot lejtettek. Az ünnepi beszédet Bertln Oizus állami tanítónő mondotta, aki megkapó szavakkal fejtette kl az édesanyai szerelel ma gaszlosságát. Mire képes az édesanya gyermekszeretete. Beszéde nem egy szűiö szeméből könnyeket csalt ki. Az egész műsor megrendezése, betanítása Is Bertln Olzus érdeme, aki láradhatatlan buzgósággal és nagy gyermekszereteltei végezte szép feladatát. Az ünnepség keretében a gyermekek énekkara szebbnél-szebb Murgács-dalokat énekelt.
— A vasárnapi tOzoltómajálls nagyon szépen sikerűit. A közönség nagy számban látogatta a különböző szórakozási sátrakat és pompásan mulatott. Esle a Polgári Egylet zsúfolva voll táncoló párokkal, akik a reggeli órákig pompásan mulatlak.
vese-, hólyag-, gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! *"• Főraktár: »■
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
Tat.«M ül
lekét ítékelétkM ttsaveáék, akiknek fez agvvértódulás, a fejfájás és szívdobogás, az emésztési zavarok és különösen a végbélbajok teszik az életet nehézzé, Igyanak reggel és esle egynegyed pohár természetes „Fíreao láttál" keserűvizet. Klinikai vezető orvosok Igazolják, hogy a Fsreao láztat viz műtétek előtti és utáni Időszakokban Is nagyértékü hashajtónak bizonyulL A Fsreao léttel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerflzletekben kapható.
— Legkellemesebb utl viselet nyáron a vászonruha. Ruhavásznakban nagy választék SchtltznéL
— Tragikus halát. Tudósítónk jelenti: Tragikus elhalálozás borította gyászba Felrősze menye község lakóit. Seregélyes Kálmán, a község 42 éves, közszeretetben álló körjegyzője vasárnap délután egy le-venlegyakorlatot nézett végig, melynek során lelkesítő hazafias beszédet Intézett a leventékhez. Beszéde közben egyszer csak a szivéhez kspolt és holtan esett össze. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy szívszélhűdés érle Felsőszemenye szerelelt körjegyzőjét,
— 3 magyar sláger, 3 órás előadás, 5 órától folytatólagos bemenet. Rendes helyárak. Uránia.
— FelQltlzetéaek a rokkantmajáll-ion Nagyknnlzaat Tkp. 10, Nagykanizsai Bankegycalilet éa Délzalal Tkp.,
R_-t., Magyar Franola Blztoaltó R.-t., tir. Knau z László, dr. Ha)du Gyula, dr. Haiszer Jánoa, dr. Tamáa Jánoa. dr. Krelazlor éa dr. Schlelttor, Klta Krnó I-égrádl N. 2-2, Papp Józaetnó, N. N. 1—t pengő, özv. Horváth Ujoané 60, N. N. 60, Karlovtoa Lajos 20, Peohes 20 fillér.
— Egy gazdálkodó le akarta szúrni a községi bírót Tudósítónk Jelenti: Véres verekedés játszódod le vasárnap délután Alsónemesapáll községben Gáspár József gazdálkodó összeveszeti a családjával és olyan fenyegető magatartási tanúsított, hogy egyik" fia segítségül hivta Simon József községi bírót. Oáspár összeveszett a községi bíróval is, akinek jobbkarját átszúrta egy konyhakéssel. A kés átvágta Simon ütőereit és a sérültet súlyos állapotban beszállították a mentők a zalaegerszegi közkórházba.
Ha olcsón fói aKar,
ugy keresse fel
Armoth Sándor és Fia áruházát,
Bazár-udvar.
Különböző cipő, üvegáru, Jíték, háztartási cikkek, bőrönd, ajándék tárgyak mélyen leszállított árban kaphatók.
Képkereteién ugy Tiluitékbaa.
Syeraekkooii újdonságok.
tváros—Kossuth 1:0 (0:0).
I—R tkospalota 12:0 (4:0).
fváros—Maglód 4:2 (0:2). -BAK 4:0 (4:0).
SPORTELET Szép játékkal ismét győzött az NTE
Az I. liga bajnoka Újpest, a II. ligáé az Attila — Pécs-Baranya kiesett az I. ligából — Ökölvívóink pompás győzelmet arattak a bajorok felett
NTE-Pécsi E/IC 2 :0 (O : O)
A tavaszi szezon uloltó nagykanizsai mérkőzésén Is pompás győzelmet aratott az NTE. A mutatott jálék alapján az eredmény nem fejezi kl hűen az erőviszonyokat, mert az NTE, különösen a második félidőben olyan szépen Játszott, hogy a PEAC csak a szenzációsan védő kapusinak köszönheti, hogy 2 góllal megúszta a mérkőzést. Az 1 félidőben az NTE nagy szél támogatásával Játszik, egyik támadás után a má.ikat vezeti, de a csatárok holt biztos gólnak látszó lövéseit a pécsi kapus szenzációsan védi. A PEAC ritkább, de annál veszélyesebb támadásait Csohdor teszi ártalmatlanná.
A szünetben már mindenki elkönyveli a II. félidőben erős szél ellen játszó NTE vereségél, de kezdés u\'án az NTE első támadása gólt eredményez. Farkas síéire kapott labdájával középre jálaza magát a tiszta helyzetben levő Antalnak vágja a labdát, aki 10 méterről védhetet-lenül a sarokba rúgja a vezető góll. Hatalmas iramba kezd mosl az NTE. A csatársor a régi NTE csatársorára emlékeztető stílusban vezeti támadásai^ de a lövéseket nem kíséri szerencse, vagy elkerülik a kaput vsgy a pécsi kapus Játszva védi a legszebb saroklövéseket Is. A halaimat ostrom végül mégis eredménnyel j ír. A balszárny szép támadásából Pum * Iluta helyzetben levő Glngl t)í játszik, aki kapásból az ellenkező felső sarokba vágja a labdát. A kővetkező percben Jaku-becz hatalmas bombá|a alig centiméterekkel a kapu felelt süvil el, mlg a 40. percben Farkas éles szögből oldalhálóba lövi a labdát
Az NTE játéka dicséretel érdemel. Hétről-hétre Javul a játéka és ha Igy folytatja, ugy a jövő szezonban a kerület legjogosabb bajnokaspiránsa lesz. Jók az NTE-bői Csondor, Vei-Iák, Engellelter és Olngl, mlg a PEAC-ból a kapus és a két bekk Játéka érdemel dicsérelet.
Wolf biró kifogástalanul vezette a mérkőzést. (Kaprlc)
Vasárnapi eredmények
L liga:
Ferencváros—Pécs Baranya 4:0
(2:0).
Bocskai—Budai 11 3:0 (1:0).
Újpest—Sibária 3:1 (1:1).
Kispest—Hungária 2:1 (0:0).
Vasas-Bástya 2:2 (1:1)
Nemzeti—III. ker. 2:1 (1:1).
II. liga:
Somogy—VAC 4:0 (3:0).
Terézváros-Turul-: Józsefváros Attila ---
Délnyugati alosztályt
KTSE—SzAK 1:1 (0:0).
ökBIwiwás
Magyarország—Bajorország II :S. Válogatott ökőlvivócsapalunk szenzációs formában, fölényesen, súlyos vereséget mért a bajor válogatott csapatra.
Nagykanizsai leventebajnoki mérkőzések eredményei L osztály:
Teleki—13 FC 3:1 (3:0). A lelkes Teleki megérdemelten győzött s kedvlelenül Játszó 13 ások ellen. Biró Kluger.
Haladás-KAOSz 4:2 42:2). Kemény küzdelem, nehéz győzelem. Biró Szirtes.
II. osztály:
Ékszerész—77 FC 2:1 (1:1). Oyenge biró, durva mérkőzés, mely a végén botrányba fulladt. 25 perccel a befejézés előli félbeazsiadt. Biró Uránt
Barakk- TOrekvés 8:1 (4:1). Fölényes győzelem. Biró Nagy.
Bástya-Kossuth 4:1 (2:0). Megérdemelt és az erőviszonyoknak megfelelő győzelmei aratott a Bittya. Biró Bárány.
Időjárás A nagykanizsai meteorológiai M-fljyelófeUatáaak : Hétfőn a UmérA-MÍ Reggal 7 órrkoi +18-S, détetáa 2 órakor +554, eeta « órakor 4-177. MW: P-Cta nap borait égjtniHeail Ssétírdnjr: Reggel tl délben áti, este délnyugati Bál.
(BJoMkai rótUiftknUti a ■»>a»i nll •Ut latiaat 1*1 mtUi llialarn halié MS, amat f«ISI ■ fclaág Htkktaáas >Mité.
Strém Károly
közli, hogy két éves vágású, száraz, la ctsrhatáMa ... P 4428 . la ttlgykatáMa... P 4T-. ia oteríoroagfa P 84*—
. talffalorgáct...... P tt\'M
. II. oszt. áoraag (fejsz, botfa) ...... P 1960
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Ezen kivételes olcsó árat csupán junius hó elsejéig való leszállításra és készpénzfizetés mellett tarjuk.
Aprított tm már 100 kg. vételénél P 2•50 házhoz szállítva, 100 kg.-kinl.
Kérjük a közönséget, hogy szi-ves megrendeléseit a városi iro dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
Í83L májút 19
2álai közlöny
KÖZGAZDASÁG
Az OMKE nagykanizsai kerületének vasárnapi közgyűlése
Nagykanizsa, május 18
Vasárnap délelölt 11 órakor tar-tdtta rendes évi közgyűlését az OMKE nagykanizsai JáráskOre Blan-kabtrg Imre elnöklete alalt a város-titaa nagy közgyűlési termében, aaelyen a többi érdekeltségek is ((^viseltették magukat.
Blankenbtrg Imre elnöki meg nyílójában foglalkozott a magyar kaeskídelem súlyos helyzetével, töteg a helyi -kereskedelem panaszaival és kívánságaival. Utalt a Mezőgazdasági Kamarák kereskedelem és Iparellenes akciójára, amely fófeg a falusi kiskereskedőt sujt|a egzisztenciájában. Beszél az OTI nagykanizsai kerfllelének ftgyéröl. Mind-a4üig nem lesznek elfogadható ,• Napolok iz<Mminiszlrácló terén, amíg minden Zalaegerszegen kérésziül nyer elintézést. Hiszi azonban, hogy a nagyksnizsai kerület ügye rövlde-isoa elintézést nyer.
Rajkl litván fótitkár irodalmi őazeállitlai titkári Jelentését ter-Jatatelte stutás elő, amelyben rész-Mfcsen felsorolja az OMKE nagykanizsai bMtatének mull évi működükét a lagok érdekében. A Jdenlés uomoru képét mutatja a helyi kerti1\'edelemnek, majd kitér a helyi ptbblémákra. Igy nevezetesen a kirakati áramszolgáltatás dijának mérséklése, a vasuli áruds, a vidék közönségének a várossal való sso-roaabb kiptailita, a tanp-cok állandó caökkenése, a Budapestre való ked-vtzményes utalás, a nagykanizsai Cn I, a vásár rendezés kérdése, slb. ínyekre. A taglétszám 148-ról 129-re apadt le. A tagdíj évi összegét hat pengőben állapították meg. Meleg asavaktat parentálta el Kaszter Miksát, a nagykanizsai kereskedelem tekintélyes tagját és Oyenes Lajost, sfci az OMKE-nik alakulása óla választmányi tagja volt. Végül ko-stönelet mondott a Zalai Közlöny szerkesztőségének a kereskedelem lathatfa támogatásáért.
MatÉ a zárszámadás és a folyó éai köBségelí irányzatot terjesztette bi Rajkl Hlltkár. A közgyűlés tudoraiul aetli, elfogadta és a felment-vényt mepdta.
Beréayl Árpád a kereskedölanonc-llkola áagas beiratási és tandíjét tette méri. Balog Dezső tsnonc-itkoial Igazgató válaszában ual ara, hogy a magas tandíj fehélle-nBI hozzájárul a tanoncok csökkenéséhez, de az * helyzet, hogy a kereskedők ma Inkább kifutót, mint tanoncot alkalmaznak. Blankenbtrg elnök is hozzászól a kérdéfber. Azt mondja, hogy aki a kereskedőtanonc Ukolával foglalkozott, örömmel lát-•»\'l*l>ogr*W*m eredményt el A tanoncok csökkenése a mai gazdasági viszonyokban keresendő. A magas tandijjon változtatni nem lehet Tartsák fenn az ttolát ugy, ahogy van.
Dr. Bartha litván ügyész Ismertette ezután hssszMib előadásban a HMdleherrendezési törvény kereskedőket érdeklő rendelkezéseit, főleg a vidéki adótok szaapontjából. Majd
kitért a mai gazdasági válság okaira. Dr. Bartha élvezet.\'s jogi előadása nagy tebzíst aratott. Blankenbtrg elnök köszönetét fejeste ki dr. Birthtnak sikerült elöadirráért
Indítvány nem lévén, Blankenberg elnök a közgyűlést fél egy órakor lelkes szavakkal berekesztette.
Közvetlen aMrágzás után kell Ismét HliBilUlílt permetezni 11
Egyesített védóiier kártékony rovu és gombák elten
■oapraaen vagy Tutokil
(előbbi arzén-rés, utóbbi lézkén-anén vigyillelet tartslmai)
Bordót Uhes keverve: Arzola „45" vagy Daraln
rágó kártevők Irtására,
Eloaal ,agy Stílfáról
gombikáilevók litálára,
Aphidon
vértelll liUiboi, Almola vagy Ponirin vértetves sebhelyek bekenériéhex. Hernyóenyv . Ojtóviaaz
valamint több speciális védóízer ís kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növéay-
védőszorek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. A bíróság mellett Telefon: 130.
___lm
TŐZSDE
A nemzetközi politikai események, valamint egyes külföldi tőzsdékről érkezeit kedvezőtlen hírek hatására a mai értéktőzsdén egyes vezető értékekben erőteljes árukínálat jelentkezett, ami az árfolyamokat leszorította Kontremln fedezésekre zárlat előtt némi javulás állott be. Fix kamatozású papirok pl:cán a helyi ériékek szilárdan tartották magukat. Valutapiacon jelentősebb változások nem vollak.
Megnyílt Horthy Miklós ul 4. szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
Mrtckl zártat
Mda 20-291/4, 1 mxloo J0 22VI N.wyo.k 61865, B-üiael 72I7V1, Mttern 27 ISVl, Midiid 63 —. Amsterdam 20830 Berlin 123 52\'rt, Wien 72 92\'/i. to«U 3 6. Prág. 15-36*\'!, l en.\'. .58 15, Bufepetl M 4«\'/i -rlgiécr S 3"íu.lOnSessel 8 09.
Teraáaytóziát
Boia Ussav. 77-es 15(5 1520. 78-aa 1520-15 35, 78-as 15 35 1565, 90-«i 1545 1575. d.náat 77-es 14 85-I5C0 78-«S 15 C0 1615, 79-es 15 20-15 30, rnm 1030 16 a Hsas 14 60-IW0 tak. *ps 1880 -1S75, sKárpa 19 50 2000, aat<2250- 2276, teafteil IL 1570-
18lO/dBatatak 14 60-14-80, repce —-
-\'—14 50 IMX>.
i Mttettt italé árrtza-jegyzéss
VALUTÁK Angol L 27-82-27-97 Belga fr. 79-50-79-90 CaSik. 16-89-1701 Utak. I63-15-1SS75 Utnár 10 01-10 09 DoStr 57150-37450 rraoe(aLJ2-S0»70 Hotl 329-8023060 Langy al 83-9004-30 Len \'»«»»42 Lm 4U4-II
un 2fw*o-jo
Márka 1 >620-136 80 Norré* 153-30-153 90
PiSala -•---■_
JcWa. W32 8072 Svájd 1.110-25 11075 fvtitu 153 50 114 10
DEVIZÁK AMI. -.2992-230-62 Belgrád 10-06 1011 Ma 186-37-136 77 7»67W»
Kayaak.lM\'32 B3-72 Lsadea mW7-f* Madrid 57 10-60-10 Milano 29-97-3007 N«B7w522«0-74 20
m tum-mm
PMs 22 4012-47 Prága 16-96-17-01 iaóS 4 1H-17 Stocfcb. 153-52-153-92 Varsó 04*12-64*32 Wien 80-47 V. tl Zürich 11C 41 110 71
: Mltalal lyoaáa él UaUaié Vállalat, lúrtnhik^
Felelős kiadó: Zalai Károly, btmrkea talefoa t Nacykaafaaa A. m.
APPÍHTBDETÉSEK
Al anróhllütteiek dija 10 aiólg 10 ÜIMis Minden további szó dija U tln. Vasár éa Ünnepnap 10 srólg UO lllUr, minden további szó dija • fut. Szerdán ét pinteken 10 azólg 60 fillér, minden lovál.bt s»5 dija a flll. Clmsió s minden v«Ma-gabb beiubél mn s,o kei írónak aiámlh tatlk. Aluut keresőknek 50*to
Kát ___
albértell szoba kiadóban.
egymásbanyiló Deák \'
téren klidó. Clm a
Ismétlő Iskolát
végzett wnZ\' bir.il
éríe\'rnesel
■•áisyl tanulónak, vigy; kifutónak ■■4 fskrssaak. Neumann lényképészetl
mOlerem, Erzsébet-tér.
2389
liara, Zrlajl BlkMa. ■tus aa. Talsfsa Í»S. Központi Wlés, vliveretek, caatonUiáa, rgéiiaégügyl berendelés, épület éi dlazmü bádogos munkák vállalata. Minden e axakaiába vágó araaM-Utok tenezéae és kivitelezése szavatosságéi, a legolcsóbb árban. Raktáron türdö-éa aiőkádak, háztartási bádogáruk. MlnU-beiendezésre. 1886
rsktái tűrdősiobi itb. I
RéagAlio, raffia, kéttpor, otQtrAaya
legolcióbban kapható
Hiraoh éa Szagfi cégnél.
Faavttbatorak, kaaér^rak kW-
tése, Jivttása. — Nádsiéklonás Illésnél, Erisébet lér 13. 3IÍB
Hoaeiu blionyllvánnyal alalaar a|ánlkőzik két jobb leány. Cselé lellilten megkívántatik. Klnliat a. 37.
Cselédszoba
"" aii
TaharMaa délelőtti órákra felvétetik Zihayl Mlklóautca 20__2379
taraaak sionnalra, legkésőbb augusztus elsejére kétszobás ískást. btllertllelen.
Szántó Vilmos és Társsl,
Deák-
2383
Clm: tér 2.
■alataaasérlén, vaautl aiaaéllé
aialtatt 600 aégyzetőles vlllstetek 1M0 P-ért elaM. Siólövet telepítve. Clm: Körjegyző, Oarsbonc 23(4
Három szemétyerT " HP. WaaáiaMr luxus aati eladó Főnt 4. 2385
Mizaaaatar (elvétetik — Síécfcenyl-tér 4.__2386
Kiadó különbe|áratu kliebb butcirontt sióba izonnsl, Szemere-u. 10. 2187
Varga Itándor
aranyéremmel lütünteMt saját modernül berendezett mtttielyeboa
mos, feat, tisztit és
Olcsó, aaép kllogástalan nsua-kámért felelősséget vállalok,
Oallérok 10 és 12 fillér. OyOJtőtelep: Horthy MlkfóS-tH & Gyártelep: Hunyadl-u. lt.
--iSL
int. az. 1930.
Árverési hirdetmény.
Dr. Acsél István Ügyvád által képviselt Strém Károly Javára 918 pengő léke és több követelés és jtruléksl erejéig a aagykaniaial klr. |áráit>lr«ság 1910. évi 14448/1930. k. vég lésével elrendelt ktalé-gláéai végrehajtás folytán végrehajtási au védőtől 1930 évi december bő 20-4n le-togtalt 1300 peagőre beciUlt Ingóeégokra a nagykanizsai kU. járásbíróság lenti Sri mu vegréaéaal as fcvetés elrendélteWtn, annak az 1908. évi XLL t-e. 20. 9-a akp-lán as alább megnevezett s. s leglaltil egyiökOnyvből ki nem tűnő mis logtaltalók javára Is 11 árverés megtartáitt elrendelem, ds csak srrs as eselre, ha kielégítési joguk leanáll és ha ellenBk halasztó hatályú
ma la igéaykweset nincs,
végrehajtási saanvedő
lekáián Pelsórajkon a neUn flielett\'üeszeg levonásával leendő megtartására határidőin tttl. évi málua 23. a apjának 4éluUn 4 óráját mii Id, amikor a bíróilag lefoglalt I rntriló éa 4 karra ló s egyéb ia«óstao-kat a legtöbbet ígérőnek kéupénstlzetés mrtett, esetleg been*roo alul ii eltogom adat még akkor la, haabejdenló fél* hely-sátatn nem Jelennék mag, ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nytlvtstL Nagykanizsa, 1931. évi aUJui hó 4-én.
Haán Oyula s. k.
in klr. Jblr. végrehattó.
Biltloa
raaogyl oMHáa!
FIGYELEM!
lártoayot hoaokitmi t fmttm livegá i
Balatonfenyves
(Máriatelep)
leggyönyörűbb központi fekvésű, közvetlen a vasútállomással határos, cca 500 üdülő és nyaraló
VILLATELEK
kerül kiparcellázásra. A telkek kéayalmas részletre már kaphatók. Érdeklődni:
Ssabó Antal, Nagykanizsa
Pünkösdre MILTÉNYI CIPŐT vegyen!
w 83 év óta a legjobb, azért legolcsóbb
MTOényi Sándor és Fia cipőáruház, a Föufton (Városház).
zalai közlöny
1931. má|u« 19.
f=
Pünkösdi vásárunk
rendkívül leszállított árai:
Vlskosaselyem harisnya, kii uipséghibával.
Selyemharísnya, g.r.uui, n m«wg...
Agfa travin, drágUbb van, de |obb nincs . Diana, tónkrelehetetlen mlnóség .......
Flórharisnya, > tegtinomsbb minőség
Flórharisnya, ......................
Flórharisnya, .u.p. mu.^
Strapa nöi ...................
Gyermek zoknik mit Gyermek harisnyák már ,.
1-50
2-20 2-80 350 270 1-70 I —
—50 — 40tői —\'38 km
P 1-60 p 196 p —50 p —90
p —60
Férfi harisnyák és zoknik
Férfi Strapa zokni minden ülnben............
Férfi zokni selymes, eddigi ár P - -98, most......
Férfi zokni Pnm« mindig..................
Férfi zokni flór, elsóraníu tartó................
Férfi zokni !endklvul tsrtóe, moel ............
Férfi harisnya ........................
Férfi harisnya be.áu i<s mMUg, ra«ka.ai9 Férfi harisnya Úszta cérna ..............
Női fehérnemüek
Selyemnadrág ................
Selyem csikós nadrág
Habselyemnadrág.............
Csikós selyem kombiné.......
Csipkés batiszt kombiné ... . Hálóing, hímzett Hálóing, himzett és csipkés
Legjobb minBaég .............
Himzett nöi ing ..............
Nö\'l ing, kltUnd minőség..............
Melltartó, kotu», .mo,,bói...........
Melltartó, kosaras, színes nansukból, cssk
Melltartók uiimi, d„Pi. ...........
Harisnyatartó nól, klothból ........
Hsrlsnyslaítd, eifta dsniaskból..............
Harisnyatartó. kiváló Jó damssk ............
— 32
— 78 I —
1-50 I —
— 98 i6i 180
2-50
Divatkesztyük, ei»«r.„Ku mimw* DivatkesztyUk, «Mobb minőség
Divlin övek .......................
Divatselyem sapkák Harisnyagummi iod.o., métere
NÖI ru0álc, Magyarország legelókelfibb női ruhagyárosának egyedüli eladási helye.
Kertlrubák... ........................... £ \'[J*
Háxlruhák mosédelalnból, díszítve ............ P * "f
Elegáns ruhák...... ........................... v -101
Tennlsruha, krepdesln, zsorzsett, komplék a legu|abb modellek naponta érkeznek. Francia pongyola ..................... P J\'J®
niaé mii rs p ";»o
Tennla pulóver ........................ P
RSvid kaaán dlvatkabát P
Oroaxkák ............................. *
Köt Ott kabát gyapjúból ............ - •■• P S-SS
Puplln krepdeainbluzok a legoioaóbbaa.
Nfil kabátok, sesonuttnl ársk ...... ......... P
NBi kabátok, modellek fálárban «•-, &5—, M\'-EaftkBppeny jummiból ............... P ~
Gyermekruhák
Játaz&ruba, príma rípa* P HO
Játszókötfcny ............................................................P J"
Hímzett grenadln ruhácska ............... - ••• P ■
lllmzett letnykaruha ................................................£ ™
Oyermekruhácska 2—4 iveiig, nadrágoa ........................P J\'JJ
ugyanez csíkos vászonból ....................................P
Selyem Tambók ............ .!..........................P -•••■tói
Gyermekírflcók. Sikerült egy nagy tételt igen
olcsón venni, igy igen olcsón tovább adjuk
Gyermektrlkák, JAmlnftaég, már ......... P >—töt
Tornatrikók a legoloaóbban.
Férfi fehérnemüek
Férfi ing, tiszta fehér P l\'SO
Férfi ing drapp P B-SO
Férfi ing, tiszta fehér, jóminöség P 8 80
Férfi ing puplln, egész anyag egy P S\'BO
Férfi Ing oxford, príma P l\'M
Férfi hálóing, legprímább P S*BO
Lábrnwalók kOpper, hosszú P 8<SO
Lábravalók, rövid P 1*40
Lábravalók ztflrből P l\'SO
a legjobb minőség P l\'SS
Relikfllök, kézitáskák, s\'randkofferek, FrolticrtörUlközök és még sok más cikk, csipkék meglepő o\'csó árért.
Óriási válasxiék
féríl nyakkendőkből.
Jöiiön lehetőleg a délelőtti órákbavv
hogy kényelmesen, jól kiszolgálhassuk!
MAGYAR DIVATCSARNOK
Nagykanizsa, Főút 6.
Nvomatott a Bélzalal Nyomda éa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelői flzletvezaíő Zalai • Károly).
71. évfolyam 112 szám
Nagykanlzaa, 1931. május 20, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SutkeulAxii: n«ppjl Suvíi ui 2., éjjel Pöut 5.
Klxdólilvaml: Póul 6. izém. Keaxttltlyi UókklndóhlvaUl: - KouuUi utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Feleifis szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóllieté»l lia <T) l>6ia 1 [ívnxó 80 Ulki. T ..,„„. I Sierkcaxtóaég 421. Ilim, (é|lel 78.) 1 elclon. ^ Klnddhlvatal 78, Keazlllctyl (lók 22.
Érik a revízió
Budapesten több mini százezer ember méltóságteljes (elvonulással tüntetett vaaárnap a trianoni béke revíziója mellett. Magyarország ezer városában s községében folytak le hasonló tüntetések. De nemcsak Magyarországon nyllatkozoti meg a oékerevízió hangos követelése, hanem Ausztriában, Németországban, Hollandiában és az Északamerlkal Egyesűit Államokban ls, mindenütt, ahol magyarok élnek, dolgoznak és szenvednek. A revízió követelésével izemben eltűnnek a válaszfalak magyar és magyar kOzOtl: nincs pártpolitikai, vl\'ágnézetl, foglalkozásból és felekezeti szempont, amely a nemzet kOzOs akaratát és Összefogását ebben a kérdésben zavarhatná. A lefolyt Hz eszlendó bebizonyította, hogy a győztesek békedlkláfuma az egész emberiséget nyomorúságba dOnlOfie, mert a mcslerségescn megr.i|zolt térkép Önmagában hordja a gazdasági világválság csiráit a az Önkényesen megszabod határok kOzOll egy nép sem találja meg a maga boldogulását. Európa közepét apró gazdasági területekre szabdalták... amelyeken aem a mezőgazdaság, sem az Ipar nem találja meg a maga boldogulását és amelyeknek fenntartása a békétlenséget, ellenségeskedést és a gazdasági krízist állandósítja. Ebből a káoszból nincsen más kibontakozás, mint a békeszerződések revíziója.
A Magyar Reviziós Liga nagyszerű szervező munkáját dicséri, hogy ugyanezen a vasárnapon egy órában a világ minden pontján hasonló nagyszabású tüntetések folytak le a békererlzló érdekében. De a legyőzött nemzetek állásfoglalásánál la talán hathatósabb érv a békediktátum revíziója mellett az, hogy már a .győztes* utódállamok elnyomott népei Is tarthatatlannak érzik a mai helyzetet, amelyben egy-egy vezető nemzet a többit politikailag és gazdaságilag elnyomja a az államhatalom Intézésében való részvételből kirekeszti. így Amerikából |elenil a távíró, hogy olt nemcsak a legyőzőit nemzetek fiai protestáltak legnap nagy gyűléseken a békeszerződések fenntartása ellen, hanem a horvátok és a lótok ia. Hololl pedig a horvátok a Jugoszláv királysághoz tartoznak, a tótok pedig a csehszlovák köztársasághoz, mint a mesterségesen életrehivotl államalakulatok állítólag egyenrangú nemzetei. Sem a horvátok, sem a lólok nem szerepelnek mint nemntiaégi kisebbségek, nanam ellenkezőleg, mint a magyar elnyomatás alól felszabadított egyenrangú teslvémemzetek. És mégis, amflior a mai állapot ellen tiltakozni alkalom nyílik, amikor a békeszerző-déaek revízióját követelik, az elégedetlen nemzelek sorában ott találjuk a horvátokat és otl a lólok világszövetségét. Bizonyítéka ez annak az előttünk már ismeretes, de a nagy világ elölt eddig ügyesen eltllkolt ténynek, hogy aem a horvátok, sem a tótok nemzeti aspirációit az uj
államalakulatok nem respektálják, hanem hogy valójában a horvátok csak ugy, mint a lólok, az uralkodó szerb, illetve cseh nép részéről elnyomatásban szenvedne/t. Hasztalan követelnek a horvátok, hiába sürgetnek a tótok autonómlát és egyenlő elbánást, ezt a békeszerződések állal kitenyésztett államalakulatokban elérni nem tudják. Nagyon fonlos az 0 csatlakozásuk a vasárnapi revíziós tiltakozáshoz, mert bennük a béke-revlziói mozgalom halhalós támogatókra és hívekre talált, akik a roiiz békeszerződések elleni küzdelemben a küzdő magyarság táborát hatalma-
san gyarapítják.
Lehetetlen, hogy a Népszövetség, amely épen moat ülésezik Oenfben, meg ne hallja a sok százezernyi tiltakozó tábor hangos kiállását. Hiába próbál|ák még egyelőre a revizló követelését diplomáciai sakkhutásokkal kilátszani: az Igazság ereje végül li diadalmaskodik minden mesterkedések Érik a békerevizió vetése. Az idő nekünk, magyaroknak dolgozik, mert mennél tovább halogatják a revíziót, annál súlyosabb és puszll-tóbb lesz az a gazdasági válság, amely most már nemcsak Európát, hanem az egész világot pusztítja.
Genfből a Hágai nemzetközi törvényszék elé ntalták a német-osztrák vámnnló ügyét
Csehországra politikailag jelent a
Qoof, mólus IC A Népszövetség tanácsa kedd délelőtti ülésén tovább folytatta a német-osztrák vámszövelség kérdésének MMvIlaáiail
Elsőnek Benes szólalt fel, aki rámutatott arra, hogy a német-osztrák vámszövet-ség terve rendkívül nagy nyugtalanságot kelteti Csehszlováklát nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is Igen nagy hátrányok érnék a vámszövelség megteremtésével.
Maiinkon les jugoszláv delegátus Curtiusnak arra a megjegyzésére válaszolt, hogy a tanács nem bírálhatja el politikai szempontból a vámszOvetiég kérdéséi. Marlnkovlcs hangoztatta, hogy a tanácsnak az alapokmány érielmében Jogában áll elbírálni minden nemzetközi kérdési, amely alkalmas arra, hogy a nemzelek jó egyetértéséi megbontsa. Ha például Németország és Franciaország hasonló szö-vetséget terveznének, ez jogilag kétségkívül nem volna kifogásolható. Curtlus megjegyezte,
és gazdaságilag is hátrányi vámunió »
hogy a hágai bírákra kell blznl, hogy számot vessenek azokkal a szempontokkal is, amelyek a szigorúan vett |ogl tekintetek mellett számításba- jöhetnek. Újból hangsúlyozta, hogy a vámszövetség megkötése véleménye szerint nem sérti Ausztria függetlenségét. A német kormánytól távol áll az a szándék, hogy az európai békét megbontsa.
Brland kijelentette, hogy bizalommal viseltetik a hágai biróság iráni. Meg van győződve, hogy addig is, mlg a bíróság meghozza véleményét, Időközben fovább tárgyalhatnak a gazdasági válság általános keretben való megoldásáról és sikerül olyan eredményekre Jutni, amelyek megerősítik az együvé tartozás szellemét. Tanácskozásunkban és elhatározásunkban — mondotta — egyedül az a tekintet irányiihat, hogy nem szabad semmi olyan dolgol cselekednünk, ami árthatna a nemzetközi Jóvlszonynak és békének.
A tanács ezután egyhangúlag elfogadta Henderson Indítványát, amely szerint a német-oszlrák vámunió jogi problémáját a hágai nemzelkö.i törvényszék dönll el.
Csak a gazdasági helyzet Javnlása ntán lehet szó a titkos választások bevezetéséről
Pakots: Veszedelmes dolog lenne, ha az újságíró elkesrredett lélekkel végezné nagy és nehéz feladatát — Nemzeti érdek fOzAdtk az állami háztartás egyensúlyához
háza inájuí 29 én délelőtt 10 órakor
Budapeat, májua 19 A képviselőház keddi ülését délelölt 10 órakor nyl\'olla meg Almdssy László elnök. Napirend előtt felolvasták a miniszterelnök átiratát, amely szerint az orazággyüléa két
eg>Ultes ülésl tart és azon a Károlyi Qyula gróf eltávozásával megüresedett koronaőri tisztséget töltik be választás ulján.
A miniszterelnökségi lárca általá-
nos vitájában Pakots József felszólalásában a magyar Hírlapírók Országos Nyugdljegyesűlete kérdésével foglalkozott és kifogásolta, hogy a nyugdijegyesűiet céljaira felvett ősz-szeget 90 000 pengőre szállították le.
Nagyon fontos a kormányzat politikájára, valamlnlax egéaz országra nézve, hogy a magyar újságíró milyen helyzetben van. Veszedelmes dolog lenne, ha az ujságiró elkeseredett lélekkel végezné nagy és nehéz föladatát.
BoínÍnyt provoltólnah. a aioclalbfdi:
Peyer Károly beszédében többek körött azl mondotta, nem csodálkozik azon, hogy Magyarország sehol nem kaphat kölcsönt, mert költségvetésének 50 százalékát Inprodukliv személyi kladAsokra fordítja.
Bethlen István gróf: Szerencse, hogy nem Önök adják a kölcsönt, mert
Önök saját hazájuknak sem adnának
(Helyeslés a jobboldalon, zaj a szoclallsláknál).
Propper Slndor és OyOrky Imre színién a választójogról beszéllek, de többször eltérlek a tárgytól, mire az elnök megvonta tőlük a szót. A szociáldemokraták állandó megjegyzéssel kisérték az elnök Intézkedéseit.
BeiQlen: A kormány a titkosság klter/eaxtésé-nek alupfán áll
A vila bezárása ulán Bethlen ls\'v.\'n gróf miniszterelnök szólalt fel és Ismétellen hangsúlyozta, hogy a kormány a titkosság kiterjesztésének alapjln áll és ezen a téren lényeges lépést tett az elmúlt évben előre, amennyiben a törvényhatóságban bevezette a titkos választást.
E titkos választások során a törvényhatóságokban a kormányzópártok győztek,
jóllehet e választások már nehéz gazdasigl viszonyok közepette folytak le. A súlyos gazdasági helyzet akadályozta meg a kormányt abban, hogy politikai kérdéseket hozzon a Házban napirendre, hiszen a kenyér-kérdés gondj i ül az egész országon és állandóan gazdasági problémák fogl.ilkoztalták a lörvényhozáat.
Amint enyhülés áll be gazdasági téren, foglalk ózni kell a titkosság ki erjesztésének
kérdésével, a válaszlásl és Jelölési rendszerrel
zalai közlöny
193a májú* 20,
és a kerületi beosztással Hangsúlyozta aronban, hogy
határidőt nem adhat, mert aszerint kell eljárnia, amint azt az ország érdekel kívánják.
Kijelentett® még Beth\'en gióf, hogy a miniszterelnökség rendelkezési alapjából készséggel hajlandó pótolni azt a hiányt, amivel a hírlapírók nyugdíjintézetének ezévi dotálását csökkentették. A miniszterelnök beszédét a kormányzópártok nagy tapssal fogadták.
A pénzügyi téroa költségvetése
SzUnet után részleleiben is letárgyalták a miniszterelnökség költségvetését, majd áttértek a péniügyl tárca költségvetésének tárgyalására. Temesváry Imre előadó Ismertette a tárca költségvetését, amelyhez Lln-gauer Albin, KlsMn János, Kuna P. András, Bródy EinS és Vanczák János szóalak hozzá.
A vlla bezárás* után Wekerle Stn-dor pénzügyminiszter szólalt fel. Hangoztat\'a, hrgy a foldteherrende-zes munkája m\'r teljes mérékben megindult. A községek háztartásának rendezéséről szóló törvényjavaslatot a belügyminiszter néhány napon belül valószínűleg beterjeszti. A kormány takarékossági politikájáról szólva hangoztatta, hogy
minden tárcánál érvényesQt a takarékosság.
Az államháztartás egyensúlyát minden áron fenn kell tartani, mert ehhez nagy nemzeti érdekek fűződnek. Ha a viszonyok javulnak, — mondotta — akkor ezt a körülményt arra kell felhasználni, hopy a polgárok terhelt csökkentsük és államadósságainkat rendezzük.
A Ház ezután nagy többséggel elfogadta a tárca költségvetését, majd áttértek a részletes tárgyalásra. A vitát szerdán folytatják.
Oroszországmegszflnteli a dnmping-badiáratot
Newyork, május 19 (Éjszakai rádiójelenlés) Az Oroszországból étkezi II legújabb jelentések szeiint a szovjet meg akarja rövidesen szüntetni az ipari és kereskedelmi országok ellen indított dumplng-háboruját. Oroszország, az egységes ármegállapítások végett, részt akar venni a nemzetközi megegyezéseken.
E!t" Utalvány
ellenében a ■•th?«N*térl Bxinpatf
a fÓvAros legjobb és legolcsóbb színháza
(Budapest. VII., Bethlen-tér 3.) Teleion: J. 443-76.
elóadésalra a Zí/ai_ olvas"
minden
L Közlöny sója
2 ii kedvezményei áru jegyet Yálthat
Zenekari ülés P 2 — Zsöllye és péholyQlés P 150.
Érvényes május 1—20-lg.
Békaszüret és halfürdés idején a y Balatonparton
Kézzel fogják a keszeget, szlgonyozzdk a pontyot a nagy víz megduzzadt partjain
Balatoni lalu, május közepe Mintha ez a vlz Igen mély volna, fis a nagy mélységben hatalmas állatok reszelnék, csikorgatnák fogaikat. Pedig csak a boldog, megelégedeti békák vartyognak. Most van a békaszdret. Most, hallváskor, amit halfürdésnek nevezett el a balatoni nép. A halikra még az embernek is kedvenc csemegéje, hogyne lehetne az a békánaki A halmamák egészen kiúsznak a vlz szélére és a vízen tenyérnyi, kéttenyérnyi nyálkás, kocsonyás, nyúlós anyag sűrűsödik: az ezer és ezer Ikrs. A nyálkás anyag pontjai nőnek, nőnek és amikor akkorák, mint a lencse, akkor eszik belőlük a béka a legjobblzQen. Mondom : most boldogok a békák. Kurulyolnak, brekegnek, udvarolnak és eszik az Igen könnyen megszerezhető falatkákat.
Kutyabaj most békaországban. A vlz Is olyan nagy, hogy a legöregebb békaaggaslyán se látott nagyobbat.
Erre gólva sem jár. Ha tudnék a nyelvükön, elkelepelném nekik: erre gyertek, itt van az Eldorádó. A gólyák Eldorádója. De persze, a gólya épugy nem látja, nem találja meg ezt a meseországot, mint az ember.
Qémek tanyáznak erre, de azok Is kevesen. Hej I Pedig mennyi mosl a hal I Csakúgy gyűrűz, csobog, locsog a viz. Mozog a nád, a sás, a ftt, a mocsári gólyahír levele, amlnl
nekiszalad a fürdő hal •
Récék hápognak megelégedetten. Annyi halat fognak, amennyit akar-most a hal se nem lát, se nem hall, mint a kollós mad-Sr, mint a dürgő fajdkakas.

Ha látna nem jönne a partra, a sekély vízre, mert körűi a Balatonon ezer és ezer szigony leskődik. Ezer és ezer ember ügyes, kegyellen szigonya.
*
Dehát a hal most legszentebb hivatását teljesifi: a szaporilást. Az Ikra a sekély, melegvízben kel ki. A hal Inkább feláldozza magát, csakhogy az ikrák meleg helyin alakuljanak át apró halakká.
*
Állok a parton. Levelem a cipőmet. Belemegyek a sekély vizbe. Olyan meleg, mint jullusban, hisz a nap tüzesen süt. Ezer és ezer hal fürdik, úszkál mellettem.
Száz-száz lépésre Is emberek állnak. Villámgyorsan vJgódik egy-egy szigony a halba.
A zsombékos részeken hajlongó emberek. Olt, a zsombékok között, kézzel fogjlk a fürdő keszeget.
Nem hinném el, de mír magam Is fogtam igy halat.
A legvakabbak a sárga, sudár-pjnlyok. Pár nap múlva majd nagy seregekben fürdenek. Közibük lehel
majd menni. Azokat pusztiija fürdéskor legjobban a szigony, a vacse, a keriiő háló. A husa kitűnő. És a balatoni ember most veszetIQI hal-éhes.

NI: megmozdul az egész patt. Ful, szalad mindenki. Aki marad, ugy csinál, mintha múlhatatlanul fontos dolga volna a víznél, a vízben.
Egy vízben álló azt füllenti: a nád növésére kíváncsi... A másik a fűre, a vlí a\'atli veteményes kertre. És igy tovább.
A csendőr azonban mindent tud.
Azl Is tudja, hogy szigonyok hevernek a közelben.

A moll hal szál deszkából eszkábált .hajó" úszik kifelé. Nádot hoz rajta a gazda. A nád, mint hosszú farok sárgállk a .hajó" végén. Néha-néha megáll a keskeny lélekvesztő. Az orrán olyan biztosan áll az öreg, mlnlha cövek volna.
Áll a, hajó. Az öreg az evezői ügyesen kicseréli a szigonnyal. Ugy tesz, mlnlha a csónakot lökné előre, pedig hatat szúrt halálra. A halai ugy húzza a csónaka mellé, hogy a tapasztalatlan evezésnek hiszi
Ismét megáll a .hajó," Azért, hogy a szúrástól elriasztott halak visszatérjenek. Közben- r hal ügyesen lekerül a szigonyról <!s a hajó fenekén ficánkol.
A .hajó" pihen. Hjhal nem csuda: Igen öreg ember áll rajta. Eláradt szegény. NI, most pipára gyu|t. Míg a keze reszketése Is tiszteletre IndiL Micsoda derék ember: vízre jár, azt a nehéz nádat hordani. Ha beleesne a vizbe, ml történne vele...
A .hajó" áU, a esendőt nem néz oda és a szigony ismét az evezf-utánozza. És ismét a hajó mellé kerül egy hal.
A csendőr elmegy. Még ötször áll meg a .hajó" és ötször szúr a szigony,
A hajó kiköt Az öreg majdnem resleikedvé mondja, hogy a kilenc közül egyel elhibázol!. Az é|j-l már nagyobb szerencséje volt a huzó-hilóval, mert harmirc kilót fogott. Két komájával
*
— Hány éves öreg?
— A hetvenölöt liprom.
— Hát a komák?
— Azok se évesek.
lesznek már hetven
Amin! hallom tegnap három, ma hit orvhalászt fogtak el á csendőrök. És mégis tele a part, a viz emberre).
Olyanok, mint a legyek. Ha csendőr jön elrepülnek, ha elmegy visszaszállnak. Ügyesek, merészek. Kockára teszik egészségűket, büntet len előéletűket, mert ai orvhalászat nem bűn és a hal husa a legjobb a világon.
Előbb-utóbb csendőrkézre Jut valamennyi, dc azért akinek szigonya nincs, vasvillával .dolgozik.*
N. Szabó Oyula
A Városi Zeneiskola növendékhangversenye
Nagykanizsa, május 16
Már löbb ízben rámutattunk arra, hogy milyen nagy fontosság* ás milyen mély jelenlősége van azoknak a formás és nivós hangversenyekének, melyekel a zeneiskola növendékeivel produkál. P. dagógiai jelentősége abban áll, hogy már a legalsó osztálytól kezdve pódiumhoz szoktatja még a legkisebbeket is, növelve ezzel ambíciójukat éa önbizalmukat. Kulturális fontossága viszont abban áll, hogy a hallgató-közönségnek pompásan kidolgozott számokkal olyat nyújt, mely Igen alkalmas arra, hogy a gyönyörködtetés mellett a zenei Intellektus egészséges fejlődésére Is jótékony hatást gyakoroljon.
E\'en többszöri megállapításunkat Igazolja a hétfői hangverseny is, mely ezévben a 4. és egyszersmind az ulolsó is volt.
Hogy a fentieket az Iskola mily nagyra ériékeli, ml sem bizonyi\'j-i |obbsn, mint az, hogy e tanévben a növendékek 40 nél Is löbb százalékban léptek összesen 112 műsorszámmal dobogóra.
A hétfői hangverseny is csak azt Igazolja, hogy komoly, céltudatos és emellett lelkes munka folyik a zeneiskolában. Hisz énélkűl azok a csöppségek, kik évűk számát szinte meghazudtoló könnyedséggel és készültséggel léptek életükben első Ízben a pódiumra, aligha nyújthattak volna olyat, mint amilyen! nyu|toltak. Igy Ladeczky Anna és SOrlel Lajos gordonka, Csányl Rózsi hegedű, Rácz Irén és Krása László zongorajátékukkal első ízben arattak megérdemelt lapsokat.
Dc méltó elismerés julalmazta
Ha olcsón Jót aKar,
ugy keresse fel
Ármnth Sándor és Fia áruházát,
Bazár-udvar.
Különböző cipő, tárgyak
üvegáru, jiték, háztartási cikkek, bőrönd, mélyen leszállított árban kan
ajándék íatók.
Képkereteiéi nagy válásitékban.
Sysnaekkocil újdonságok.
1991. wájm 20.
Zalai közlöny
azokat a növendékeket 1>, akik az elsö hangverseny-szereplés felejlhe-tellenűl kedves lázát már megismerték, igy Krátky Tibort, Hemmert Erzsébetet, Schneer Jánosi, Kutassy AUcet, Janót Hedviget, Zstfkovtts Magdát, Vermes Katót, Szabó Annál, Perlaky Gabriellát, Ungár Edlthet, Wagner Lászlót, Oabsovlts Annit, Oütíner Annát és Begtdsan Andort.
A már nagyobb teljesítményért és magasabb fokú felkészültségükért zajos letszéstarattak Hódost Zsuzsanna Vlrágft Anna, Fabtck Tivadar, Markovit* Éva, Kiss Rózsi, Rdcz Károly, Krátky Mária, MJazovszky Olga,
RosenJeld Berla, valamint Ztegler Mátyás, Turzer János és Presil András.
Mini alkalmazkodó és segitó zon-gorakisérók MJazovszky O\'ga, Krátky Mária, RosenJeld Berta és Hirsch Magda gondos képzést árullak el.
E hangverseny Is azt mulatta, hogy a zentiskola Nagykanizsa o\'yan értéke, mellyel kevés vidéki város dicsekedhetik. Ezen iskolái támogatni nemcsak egyelemes kultur érdek, hanem elsOrangu városi érdek ls, mely busásan visszalizell a reá fordi:ott gondosságot és a szükséges megértési.
i Kúria Zerkowitz György 2500 pengős büntetését 200 pengőre szállította le
A pécsi tábla a bizonyítás kiegészítésé\', illetve helyszíni szemlét rendeli eL Tárgyalásán hozzájárult az elsö biróság ítéletéhe.\'.
Most került ez a gázolás! ügy a budapesil klr. Kúria elé, ahol Zer-kowitzol dr. Balázs Zsigmond ügyvéd védte, A Kúria Zjrkowilz Oyörgy büntetését 200 pengőre szállította le.
Nagykanizsa, május 19 Ismeretes, hogy mintegy két év elOtt Zerkowitz Oyörgy nagykanizsai borkereskedő a Horthy-ut és Htj-csár-ut sarkán gépkocsijával elütött egy Vukovlcs István nevü fiatal tanoncot. Az ügy a nagykanizsai tör vényszék elé kerüli, amely Zerkowitz OyOrgyOt gondatlanság miatt 2500 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
A kanizsai rendőrség őrizetbe vett egy budapesti leányt
Nagykanizsa, május 19
A nagykanizsai rendőrség bizalmas ulon arról étlesüll, hogy már két napja egy gyanús fiatal leány tartózkodik a városban. A múltjában valami Mt takargatnlvaló lehel, mert bizalmas ismerősei előtt többször elárulta magát, hogy fél a rendőrségtől.
Pandúr Béla detektív vette kezébe az ügyet és megállapította, hogy < szóbanforgó, gyanúsan viselkedő leány Rózsás Erzsébet 21 éves budapesti varrónövet azonos. Pandúr detektív este 8 óra tájban megállapította, hogy Rózsás Erzsébet az Erzsébet-tér egyik házában, egy Ismerősénél van látogatóban. Mintegy félóráig várakozott kinn a kapu előtt, amikor fél 9 óra tájban Rózsás Erzsébet elhagyts a házat és az Uránia Mozi felé vetle útját. A leány többször idegesen hátratekintett és amikor meglátta az öt követő detektívet, meggyorsította lépteit. A mozi előtt azonban néhány lépésnyire Pandúr detektív beérte és igazolásra szólította lel.
Rózsás Erzsébet nem tudta magát kellően Igazolni, mire a detektív előállította a rendőrségre, ahol keresztkérdések alá vette. A vallatás során
kiderüli, hogy Rózsás Erzsébet négy héttel ezelőtt született gyermekét bevitte az Üilől-uli gyermekmenhelyre, ahová csak azzal a kikötéssel vélték lel a gyermeket, ha az any|a is olt marad 9 hónapig. Rózsás Erzsébet azonban néhány nappal ezelőtt megszokott.
A leány kanizsai lakásán meg is találták a menhelyről elvitt ruhákat, azonkívül 140 pengőt és egy értékes brotslüt találtak a tárcájában. A pénzre vonalkozölag azt mondta, hogy egyik férfllsmerősétöl kapla, mig a brossot, állítása szerint, az utcán találta.
A kanizsai rendőrség nyomozást indított Rózsás Erzsébet előéletére vonatkozólag és az őrizetbe vett leányról különféle felvilágosítást kért távirati uton a fővárosi rendőrségtől.
Idtyárás
A ugykenlnal meteorológiai meg-flgyets Jelentések i Kedden a DOnirték-U: Heggel 7 Arakor +16-2, délután 3 órskr* +23 6, este » érakor +16-4.
PelMzel: Reggel és délben borult, este ttsxts égboltozat.
Szélirány : Bgéu nap délnyugati széL
(ÉJtaütal rddlójtUntéi) a a.taaratA. a lat laUxat JalMVtf ■ Mtkll|ia ..«, eaetleg jclwataraa Ma várhat* léayegtalaM hí»*lto«4..«t.
Katóka örömmel jár iskolába
Ami fehér rajlo, oz vakítóan tiszta. Büszkén meséli barátnőinek, hogyan segít már a mosásnál, amelyhez édesonyja állandóan Rodfon-t hdsznál, mert
& ADJON kirrieliaruhat
100 ÉVES HLITTER
Zitui.
RfiDION
eqymciqa mos \'
A postagalambokról
Irta: M.lolk Ferenc, a Columbia P. 8. K. elnöke
A legrégibb Időkből fennmaradt feljegyzések szerint kétséget kizáróan megállapítható, hogy a galambokat már évszázadok előtt használták fel hírszolgálatra. Noé galambjairól olvasva, el\' kell fogadnunk azon feltevést, hogy a biblia történetének ezen korszakában már ismerték a hírszolgálatra való képességüket, meri hiszen Noé galambok ut|án győződött meg az özönvíz megszűntéről. De még régebbi ó-egylptomi leijegyzések szerint, melyekel egy reliefen fedezlek fel, mely egy király koronázását ábrázolja, négy galamb képét ls megörökítették, melyek a világ négy tája telé repülnek hirl vive a nagy eseményről.
Ha már most azt kérdezzük, hogy melyek azok a tulajdonságok, melyek a galambot a hírszolgálatra alkalmassá teszik, meg kell állapítanunk, hogy ez nemcsak elsőrendű tá|ékozóképességükben rejlik, hanem az erősen kifejlett honvágyban is, mely őket arra ösztökéli, hogy otthonukat minden körülmények közöli igyekeznek felkeresni. Természetesen Igyekeznünk kell a galamb otthonát reánézve minél kellemesebbé tenni, szokott elelő-vályujában kapja meg eleségét, az italóban állandóan friss, tiszta vize legyen, különös sulyl kell helyeznünk arra is, hogy rendes fészke és ülöléce legyen, mely zavartalan tariózkodást biztosit részére, ugy, hogy ahhoz azeinmelláthatólag ragaszkodik s állandóan felkeresi. Aki a galambok éleiéi behatóan tanulmányozza, ugy Igen kellemes tapasztalatokra lehet szert különös te-
kintettel bensőséges frigyükre. A galambok az egynejttség hivei s párjához, hacsak párosítás céljából el nem vilasztjuk őket, egész életén át ragaszkodik Megszokott fészkét állandóan féltve őrzi s azt minden betolakodó Idegen galambtól megvédi. Amint a költés megkezdődik, a fészekpár szorgalmasan rakja egyült fészkét, közben a hlm nem feledkezik meg az udvarlásról sem, párját állandóan édesgeti, cirógatja, majd amidőn a ielojás ideje közeledik, erélyesen hajija a fészkébe. A keltés alalt a lojógalamb rendszerint délután 4-töl másnap délelölt 10 óráig ül a tóját okon, mig 10 órától délután 4 óráig a hím gondoskodik a tojások melegentartásáról. Ugyszlnte együttesen etetik a fiókgalambokat Is, 8ÖI némelyik jól nevelő hlm az Idegen fiókokat Is szokta etetni.
Igen fontos körülmény a postagalamb tenyésztés terén a legalkalmasabb galambfajták kiválasztása, azoknak okszerű tenyésztés utján való fejlesztése a hírszolgálatra. Általában az a felfogás uralkodik, hogy a perzsa postagalamb, melyet francia néven Carrier-nek Ismerünk, volt az a galamb, melynél legkorábban fedezték fel kitűnő tájékozó képességét s tenyésztették őket nagy menynyitégben. Európában azonban az
éghajlati és Időjárást viixonyok teljesítményüket hátrányosan befolyásollak és Igy felmerült annak szükségessége, hogy ezt a fajtát belföldi fajtákkal keresztezzék. Igy kísérletezlek belga keringögalambokkal a francia sirálykákkal s egyesek közönséges parlagi galambokkal is, melyeknek fajtajellege a jelenlegi postagalamboknál is felismerhető. Egyesek a vadgalambot, a Columbia Líviát tartják a postagalambok ősének.
(Folyt, köv.)
Zsákok, ponyvák
legolcsóbbak
Gyári lerakatunk hatalmas választókot nyújt
Áruházban.
zalai közlöny
SZÍNHÁZ
Az alwinei huszárok
A nagy operelt-sikcr forró hangulata ezidén először lOllölle meg a színházat tegnap este, az Alvlncl huszárok kanizsai premierjén. Igazi és szakadatlan volt\' ez a hangulat, csupa kacagás, csupa derű, csupa szép és csupa nyíltszíni tips, amiből minden exponált szereplőnek kijulott s smi egyaránt szólt magának az operettnek és az előadásnak.
Szilágyi László nagymestere az opereliszerzésnek. A huszárliszles, nagytlcsajoi<, zabszállitásos és fő ként szerelmei mese bravúros biztonsággal fonódik jelenetekbe. Ahogyan az ele|én Iramot vesz, azinte csuda, hogy nem fullad ki. De nem fullad ki. Ellenkezőleg. A második felvonás vége uj bonyodalom szálál fUzi bele az érdekes, vidám tarténeibe a habár itt van is egy a ig észrevehető pillanatnyi megtorpanás a szerkesztés és mesevezelés biztonságában, a következő pillanatban már boszorkányos könnyedséggel kapja fel az uj szálat is éa fonja, viszi azl szinesen, szervesen btle-exponálva a nagyszert! librettóba.
Az egész operett alap-tónusa a komikum. Kacagás, ktcagás és kacagás. Az EUemann-muzslka ftllbe-mászóan kedves, linómén csengő-bongó muzsika, aminek leles része van az operett kimagasló pesti siker-szériájában.
A kanizsai előadás kitűnő, összjáték elsőrangú. Az egész előadás gördülékeny, a korlátolt lehetőségek közt is szépen beállított (rendező vlléz Jakabfy). Az opereit-együites ezen az estén valóban brllliáns előadási produkált. Viola Margit hangja ragyogott, Játéka finom és Intelligens, mozgása rutinos, ruhái csupa elegancia, ömaga csupa sikk. Az egész előadási vitte (és vele a hangulatot megalapozta) Márkus Lajos, a tavalyi kedvenc, snejdlg, jóhangu bonvivan fellépése. Harczos Irén flde, eleven megjelenésének természetes humora és kedvessége maga kész siker egy operettnek Si-kerOII, kellő tónusban lariott alakítás volt Egry Bertáé. Blhary, mint mindig, most is az operett-humor teljes fegyverzetében diktálta a hangulat tempóját. A jó táncos, megjelenésében Is bursikóz humort sugárzó Kré-
met a siker egyik közepe voll. Btinky operetl-czredese néhol groteszkül halott. Darvas Margit alakítása minden tekintetben sok kívánnivalói hagy hátra.
A zenekar nagyon Jól állta meg a helyét. __(bl)
A színházi iroda hirei
Márkus Lajos vandágfeltépésal. A közönség szeretettel Unnepelto tegnap este az „Alvlncl hunzárok" opereltujdonság-ban, volt kedvenoét, Márkus Laloet, a daliái bonvlván-szlnéazt. A minden énekazáma és Jelenése után felhangzó vlharoa tapsok fényesen bizonyították, hogy Márkus UJoat mll vészi kvalltánal, rokonszenven egyónlségo, szép énekhangja, Játéka a tóvárosi színpadoknak Is kedvelt művészévé avatják. — Az Alvlncl hunzárok oz évad egyik legkedvesebb huazároporettje fónjon klál-lllásaat, teától Jelmezekkel ma szerdán és vasárnap este Is mUsoron van.
A törvény nevében. Max Alaberg éa Ottó Ernst Hetse, a német Irodalom elsőrendű repreaentánaalnak a ktlllöldl •zlnpadokon ls nagy alkert aratott bűnügyi színjátéka csUlörtSkön eate kerül bemutatóra a prózai együttes elsőrangú előadásában.
A Ctudabár péntek esti preralorjo kimagasló értékU teljesítménye lesz a tár-aulainak. Annyi azcretettel, Btnbiclóval, tengernyi láredaággal dolgozik vitéz Jakabtfy Dezső förendezése mellűit h eztnpnd mtlvéaznépe, hogy ennek az estnek csak fónyea siker lehet ut eredménye. A darab a s-sínpadou éa a nézőtéren látszódik le « Igy a bár-élet lnüm hangulatát, varázsos, dorUa melegét árasztja. Komikusaink csapongó humora három órán kereaztül tartja kacagásban oz estén a nézőteret. -Blhary-Báuky -Nsgy Imre-Krémer, a nagyszerű komtkua-quartett mókát, a flamingó-tánccal óriási sikert elért Orbán Viola, Harczos—Téglásay—Darvas tánctrlója, a „Jaj 8árl"-azám, Szókcly-hldy Adrién komoly, értékes művésze te, még a tóvárosi színpadoknak la díszére váló lende.-óa a legszebb, legvidámabb, látványos Csodabárt varáiaol-J»k « közönség elé.
Heti műsor;
Szerdán; Alvlncl huszárok. (Mindkét eate Márkus Lajos vendégtelléptével. Csütörtökön: A törvény nevében, azlnmü Pénteken : Csodabár, bemutató. Szombaton : Caodabár, zenéa Játék. Vasárnap d. u. fél 3 órakor: CsoUabár. Vasárnap d. u. tél U órakor: Jullusl
éjazaka (olcaó helyárakkal). Vasárnap eate tét 9 órakor: Alvlncl huszárok, Márkus Lajoa vendégtellép-tévét.
Héttőn délután tél 3 órakor : Az okoa
mama (olcaó helyárakkal). Héttőn délután fél 3 órakor: Fruaka,
(olcsó helyárakkal}. Hótlőn eate tál » órakor. Uézeakalác*.
a 1981. május 28.
NAPI HÍREK
IsszállitaU Arakkal az
Pünkösdi vásár
»IDEAl« cipőáruházban!
(volt Turul clpóSxlet helyiség, Fóut 12.)
Elaaáns női oipftk ■ P 12 80, P 13-80, P 16-—, P 16-80 Príma férfi oipftk i P 14-80, P 16-—, P 18-—, P 19 — ■ftl Waokandelpfi P 9-- Hagy választék gyeraskslfákksa I
HECHT LAJOS ÉS KIHOZ JEHHY
ut (a Turul clpőtlxlet volt vezetői.)
2-féle kerékpáros van: aki állandóan ffj-^-^-- J|-nál vásárol és aki KI*Zlllfl|-nál fog vásárolni
mert 1JI Ul IIIl-nál szollá kiszolgálás
mellett o l e s ó n vásárolhat
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-töl.
Kerékpárgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. IJ* Müszerész-mühelyOnk olcsón és pontosan javít.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
NAPIREND
i\'
Május 80, aaaráa
Hóm katolikus: Bernardln. Prolerf.t
Bernát. Izraeilla: Slvan hó 4 •
Városi Muzennt is Könyvtár nvllva ciUiOrtökön éa vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyógy szertári éjjeli szolgálati I nó végéig «z .Őrangyal\' gyógyizerUi Deák lét 12
Uránia. .Rejletmea haló\', drirm. .Mnlawunk tolnaiig", bohózet — Elő adlaok 7 (a 9 ótakot.
Oőztirdó nvthra reggel 8 órától «te 5 óráig (hétfő, mrda, pintek délután, kadden egész nap ■öknak). Tel.: 2—18.
Egy régi adósság
Mint gyáva ndóa, remegve bújtam, de nem BZÖkhettem. mert elém vágott; most már nem futok: aáppndt-fakullun leróvom végre az adóaaágot.
Csikorgó tél volt. Vad zivatarok
llalaton Jugóu hnvat söpörtök. Nem tudtam akkor, hogy mit akarok, nem érdekeltek: csókok, sxernlmek.
Cudar fagy volt a szivemben éa kint.
Rugdalt a sora.
Én tUrtcm hlyen.
Ugy tájt az Étet
és akkor megint
caókkal Illette valaki aalvem.
Kbbon a csókban azont dalok éltek,
tavasz-Illatok zuhogtak telém
éa bánatkölykök.
prémsapkás népek
ttom korcsolyáztak már szivem Jegén. Vulaki csókja olvadást hozott, a piros tavon vitorlák úsztak a mikor elvált a Szent éa Átkozott, csókját itt hagyta szivemben: túsznak.
Most visszaküldőm Gazdája távol... azóta
Jaj, de aok legényt látott,
hisz könnyen szakad az eialéklátyol ...
de én leróttam:
az adóaaágot. Oivld t1*gy*r Jtiff
— EzDstplakettet kapott Krátky polgármester és Hegyi polgár-mesterhelyettes. Kedden délben Slampf Zsigmond elnök vezetése alatt a Magyarországi Rokkaotegylel kanizsai, Sugár-uti csoportjának népes küldöttsége kereste lei dr. Krátky István polgármesteri és dr. Hegy! Lajos főjegyző, polgármesterhelyet-teat, akiknek, mint a csoport védnökének, illetve diszelnökének művészi kivileltl ezüs plakettet nyújtottak át. A Sugár-ull csoport meleg ragaszkodását és szeretetét Stampf Zsigmond elnök tolmácsolta keresetlen szavakkal, an Ire ugy Krátky polgármester, mini Hegyi polgár-mesterhelyelles meghatott szavakkal válaszoltak. A díszes kivitelű ezüst plakettek e héten megtekinthetők Barta Alfréd Fő-utl divatűzlete kirakatában.
— Megoldódik a nemesapáti kegyuraság. Dr. Rolt Nándor veszprémi megyéspüspök folyó hó 15-én Nemesapátiban bérmiit. A községgel való tárgyalások során kedvező megoldás Jött tétre a tanság kérdésében. A Jövőben a főhatóság három jelöltje közül választják meg a kegyurak a Ükség plébánosát. Ezzel a hosszú időn ál izgató kérdés megszűnik kérdés lenni.
— A keszthelyi akadémia Oeor-glcon Gazdasági Kőre május 20-án, szerdán este fel 9 órai kezdettel szakülést tart a keszthelyi Bocskai-
KlvAló mlnBaág
Finom lilái
OlosA árak
önre várnak
Príma salyemharlsnya í\'" Csíkos lelyemnadrág hibtiim I"**\' Príma selyatnnadrág bibiu.n 2\'" Selyem dtvatsapka 1-— —"IS Brokát női
harisnyatartó 2\'S0 I-" Férfi divat-
soknl 115, -•«, --7Í, —IS Príma panama apacslng 5\'" Színes és fehér pupttn-
mellíl Ing 3 gallérral * Dlvatnyakkendők 1-09, l\',B
RatlkOl klllil>|es>á|ek. lyinnk MU *m aakarll
EH RE ÜSTÉIN
■áSOLTSt
HORTHY MIKLÓS-UT 3
féle vendéglő kistermében. Tárgysorozat: 1. Az Alföld. Pelolvassa Paullnl Béla III é. hallgató 2. Prexl banda. 3. A termeszek élete. Felolvassa Bárd András I. é. hallgató. A szakülésre ezulon is meghív minden érdeklődőt a kör elnöksége.
— Halálozás. Tragikum halálozás híre terjedt el kedden délelöll Nagykanizsán. Egy Bécsből jölt távirat szerint Slelner Zsigmond 62 éves nagykanizsai erdökitermeló, operáció következtében kedden bajnaloan elhunyt a bécsi LOw szanatóriumban. Steiner Zsigmond, aki Nagykanizsa legvagyonosabb polgára volt, mintegy két hétlel ezelőtt Bécsbe utazott, hogy operációt hajtasson végre magán. Kíséretében volt unokaöccse, dr. Halphen Jenő kanizsai ügyvéd is, aki utolsó percéig mellette tartózkodott. Az elbunyl, aki eidökiter-melő vállalkozásaival szerezte hatalmas vagyonát, legvagyonosabb, de egyul\'al legszerényebb polgára volt Nagykanizsának. Különös szeretettel fogta pártját a\' dolgozó embereknek és a legjobb barátai is ezek kőiül kerüllek kl. Nem volt családja és ezért egész életén kérésziül racsokon igyekezett segíteni. Nevezetes voll jószívűségéről és nem akadt egyetlen szegény sem, aki üres készei távozott volna tőle. Három évvel ezelőtt vonult vissza az aktív üzleti tevékenységtől. Éveken át, mint a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár felügyelőblzott-ságl, majd később, mint igazgatósági tagja szolgálta becsülettel a bank érdekeit. Elöljárósági tagja voll a zsidó hitközségnek Is. A városháza homlolualára szintén felkerült *->fe-kete zászló, jelezvén, hogy gyásza van a törvényhatósági bizottságnak, melynek az elhunyt éveken keresz-tűl tagja -volt. Értesülésünk szerint dr. Halphen ügyvéd hazahozatja nagybátyja löldl hamvait és a kanizsai Izraelita temetőben fogják örök nyugalomra helyezni.
— A női kar ma este 9 órakor próbál tart a zeneiskolába*
1931. május 31.
ZALAI KÖZLÖNY
— A FOszerkereskcdők Egyesülete közli, hogy a Transdanu\'is Oízmalomba május 21 én, csütör.ö-kön délután 3 óiakor Indul lanut-mányl látogatásra A tökéletes malom-berendezésen klvUl az országos viszonylatban Is vezető villanytelepi
negtekintése méltán kelt affeskörtt •érdeklődést, ugy hogy a látogatáson a nagyszámban jeleni-keaD karlánskon kivül a város ve aettsége, valamint a sajtó képviseld Is részt vesznek. Q/Ulekczés és indulás a Központ-szálló elOl pontosan háromnegyed 3 órakor.
— Az Ipartestület cipészipari szakosztálya most kapta meg a népjóléti minisztérium cipőakciójára vonatkozó pályázati iveket. A részletek megbeszélésére szerdán este 8 órakor értekezlet lesz az Iparies Itet tanácskozó termében, ahová az akció iránt érdeklődő cipészmestereket ezúton hivja meg a szakosztály vezetősége.
— Pünkösdre ön is .Ideál" cipőt vegyen, mert Jó és olcsó, Fő-ul 12.
urAnífF
MAjua SO., sxsrds Májna 81., oaQtSrtSk
Rejtelmes hajó
Drtma 7 felvonásban. — Főszereplők:
Stfri* 1\'SrlM, Lsse,
i. Furáit Mo. DmsIS.
Mulassunk halnallg
Bohőzat • (elvonásban. Főszereplők : .Mán, rmt
U Br«na«l.
— Brandl*nái vásárol<*kerék-páron gyorsan és kényelmesen kőzekedhet.
— Tansegélyt kapnak az ál-lamerdészetl tisztviselők gyermekei. A földművelésügyi minisztérium szolgálati agyköréhez tartozó „Allamerdészeli Tisztviselők Oyer-mekdiMk Nevelését Segélyző Aiap\'-ből az 1031—32. tanévre szóló segélyek ez év augusztusában kerülnek kiosztásra. Segélyben részesülnek az állami erdészeinél alkalmaioll lényleges szolgálatban álló, Illetve nyugdíjazott és elhalt lisztviselők mindkét nembeli gyermekei, ha a belföldi erdömérnöki főiskola, valamint leány és flu középiskola valamelyikének rendes tanulói közé felvétetnek. Az érdekeltek bélyegtelen kérvényüket kellően felszerelve legkésőbb 1931. év Julius hó l-ig .Az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező A\'ap Intéző Bizottságához" (Budapest, V. ker., Kossuth Lajos tér 11. szám, III emelet, 309. ajtó) címezve a lakóhelyükhöz legközelebb fekvő valamelyik állami erdészeti hatósághoz adják he. akol a segély ügyében bővebb felvffágosftást Is kaphatnak.
-» Legcélszerűbb pünkösdi ajándék az .Ideál" cipő, kényelmes torna, tartós minőség és olcsó ár, W-tít lí.
Színpompás, divatos
Angol vásznak,bourettek uri ruhára
H6i kertiruha
mintázott delálnből, 8iép színekben.,
ízléses pouplin bluz
elsőrendű kivitelben...........
P 2-től
.....p 4-ao
■fii tennisruha
ripszanyagból, fess fazónban .........P 8.—
■fii ruha
mintázott mflselyeniből, divatos gallérdlsszel P 8\'BO
Nfii ruha
divatos Iweed tzövel, igen praktikus ... P 9"—
Női pongyola
szines japán crepc anyagból .........P 9\'BO
Nfii pongyola
divatos parisetteből, a legszebb mlnlákban P Ifl-—
Nfii ruha
divatos parisetteből, finom kivitelben ... P 14*—
■fii ruha
mintás parisetteből, a legjobb faconokban P 21-től
■fii ruha
kllünö creppe de chineböl, a legdivatosabb P 32.—
Modellrufiúlnk a legkényesebb ízlés/ Js kielégítik.
Tavaszi kabátok mélyen leszállított árban.
Legjobb minőségek. Legolcsóbb árak.
Legnagyobb választék
Vidékre rendeléseket postán bérmentve szállítunk,
— Anyakönyvi hírek Nagykanizsán
az nlmult héleu 16 nyertnek nllletiit, 0 Mu ós 7 loáii) : Munkácsi Imro napszámos és IMiuosu Annánuk rk. tcaoyn, Magyur László napszámoB ós Márüneoz Kr tallnnak rk. tla, Horvátti Ferenc napszámos és Szomllcs .lullnnnának rk. tla, Némotli József napszámon és Boncz Juliannának rk. Ila. Németh István napszámos és Horváth Mártának rk leánya, MUllcr Ádám napszámos én Fekete Annának rk. Ila, Andrl Boldizsár töktm. és FUlöp Annánnk rk. loiinyn, dr. L»ub-hnlmer Alán főszolgabíró H Sanvéber Ilonának rk. leányu, Oudltn Oyörgy lüldrn. és T.szal Katuttnuak rk. leánya, I\'ávtcs Oyörgy IStdm. én Horvátti Rozá-ttánnk rk. tla, Tímár Oyuta gépész és Kovács Annának rk. Ilu, llránát Jóssel kocsis én Mihály Erzsáfeetnek rk. tla. Szolár Láaztó napszámos és Polnt Katalinnak rk. tla, Pusztai htván lüldm. és Kis Annának rk. tla. Háensságon klvUl azUtotott ? leány — lliitnlorílíok: Wosehliz Vilma rk. 48 év<s, Gerócs
Erzsébet rk. 3 hónapon T«r« György rk. 8 hónapos, Horváth Oyuláné Slnko-kovlcs Julianna rk. Só éves, «zv. Ma-
■ar Józsefné Horváth Dorottya rk. 83 éven, Deák Fereno löldm. rk. 2fl éves (PillöskefB), Jámbor Józsetné Szmodtcs Julianna rk. 23 éves — HiwtíJftot kötöttek: Sas Jánon borbélymentor (Csurgó) és Csapó Hozálla nól fodrász, Horváth Ferenc földin. és llugodtts Rozália rk. Nagy l<aJos távlrdamunkáa ós Milel Mária rk.
Az 88.
Allamsorsjáték
húzását már
janim hó 10 6b
magtartjék.
*
— Blróválasztás Csapi községben. Dr. laubhaimer Alán főszolgabíró elnöklete mellett hélfön zajlott le Csapi községben a blróvá-Iárulás. A község képviselőtestülete egyhangúlag újra a volt községi bírót, Tóth Jánost választotta meg.
— Rejtélyes lövöldözés a nemespálról erdőben. Somogymegye Nemespáfró községéből kedden etilben lövéstől származó sérüléserkel szállították be Oyőr/t Oiza 24 éves gazdálkodót a nagykanizsai köz-kóiháxba. Qyörfl Oiza hitfőn dél-u án madárszedésre indult a riemes-pátról erdőbe, ahonnan szarkákat akart hazavinni. Közeledve az erdő leié, alig khclett onnan mintegy 200 lépísnylre, amikor az erdő cserjései közöl fegyvcrdörrenésl bal lőtt é6 ugyanakkor érezte, hogy megsebesült. Gyorsan megfordult és hazaszaladl, majd orvost hivatott a feleségével. Az oivosi vizsgálat megáilapltolta, hogy több serét hatolt be a gazdálkodó testébe. Keddre annyira rosszabbodolt Oyörfi Géza állapota, hogy be kellett szállítani a kanizsai közkórházba. A rejtélyes lövOklOsés ügyében nyomozást Indított a somogyszenlmlklóslcsendőrség,
zalai közlöny
a 1981. május 28.
Vállfa ki is legye el
mukiiMtitl titttUZ
fUnger éj Teutscb) helyesbíteti városi
MENETRENDJE
1031. május hó 20-tól
(a vasúti nyári menetrend Idejére)
Vasútra vagy vasútról jegy 40 fillér.
M\'lí.onajegy « 1 saakasx — vasúttól -a Szemere-ulcálg II Erzaíbel-tir—Klslaludy-utcálg || Podgyászjegy: rendea vasúti személy podgyásx díjtalan, lobbiét nagyság •zeiTnl, 30 tulérlg 50 kg-nál nagyobb podgyásx elsxállltása nem követelhető. KUlOnmenet bárhová bármikorra megrendelhető — tekintet nélktll a létszámra (engedélyezett létszámig) — megegyezés szerint.
Nagykanizsa, 1931. május hé.
Személyautó a aofförnél megreiKlel(eW.
— Felülfizetések a 48-as szoborra. Az 1931. május 17-én megtartott Vitézi Rend jubileum és hadi-érmesek ünnepélyén a 48-as szobor alapja javára telflIHzellek: Vitéz Ta-bajdy Kálmán 10, OyömOrey látván, dr. Tholway Zsigmond 5—5, dr. Fábián Zsigmond 3. Németh Zoltán 2, Takács Ferenc 1.50, dr. Fodor Aladár, Farkas Vilma, Ozv. Vlaslcs Sándorné, Oombár Oyula, Dénes József, Halvax Oyula 1—1, hat névtelen adakozó 6, kisebb adakozásból 30.17, koszorúra gyűjtés utján 52 20, Összesen 120.87 pengő, amelyért ezulon Is hálás köszönetet mond a Zrínyi irodalmi is Művészeti Kör elnöksége.
— Megnyílt Horthy Mlklós-ut 4. Szám alatt a Kopsteln bútoráruházak nagykanizsai üzlete. Szenzációs olcsó árak és nagy választékok.
Bhálasotfásiál, kOszvéaiaél és
cikorbetegiégaél a természetes „Fereao lousl" keserűvíz javllja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. As anyag-cserebántalmak gyógyító eljárásainak több kutatója megáTjapllotla, hogy a Fer«ic lózsef vlz-k.tíra nagyon szép eredményre vezetett. A Fereso lóxsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűzlelekben kapható.
— Az ingyen Autó Syphon üvegek szétosztását megkezdtem. Siessen biztosítani, mert több kiosztás nem lesz. Egyedárusltó Szabó Antal sportüzlete, kapható még Teutsch Ousztáv drogériájában.
— öngyilkos Ipartestületi elnök. Zalaegerszegről jelentik: BOröcz János szabómesler, a devecseri járási ipartestület elnöke, törvényhatósági bizottsági tag, anyagi gondjai miatt (elakasztotta magát és mire rátalállak, halolt voll.
— Tüzet vízzel oltani, talajvizet, falnedvességet ,Biber-A" és .Blber-F\'-eI szigetelni — ez biztosi Kérje, kapja is mindenütt. „Biber*-Müvek r. L Budapest, Jókai-tér 8.
=m Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
ERTESITEM
a n. é. közönséget, hogy kocsl-fényezó műhelyemet Magyarutca 2. szám, Hajó vendéglő udvarban tájból megnyitottam és ezennel vállalok kocsi-, autó fényezést, bélelést és bútor fényezést, valamint átalakításokat és javításokat pontosan és mérsékelt ár mellett készítek. Szíves pártfogást kér
Nlkloaar J&zaef
kocail\'nyeső éa nyerges.
SPORTÉLET
(Pünkösd második napján lo-vaamérkózés lesz Nagykanizsán),
amely a Zrinyi-sporttelepen egész Dunántul érdeklődésétől kisérve fog lezajlani A pünkösdi kanizsai lovas-mérkőzés méreteiben jóval felülmúlja az eddigi mérkőzéseket és ugy Szombathelyről, mint Sopronból és Pécsről már eddig Is számos benevezés történt. A versenyre vonatkozólag a Zala-somogyi Lótenyésztő Egyesület nevében Schmledt Frigyes ny. ezredes, Nagykanizsa, szolgál mindennemű felvilágosítással. Jegyek a Krdtky tőzsdében kaphatók.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETANCI gyógyvizet
igyon.
Kapható : Kövest Henriknél, Nagykanizsa.
MODERN RUHAFESTŐ É. VEGYTISZTITÓ
NAGYKANIZSÁN
KlTáaságra 24 értbt belli Is elióreadt stukát készít.
F?!
lözöAmsia
QyümBlostermelésflnk fejlesztése
A aáSelUU halyakaa axaporl-taal hallassa a aaltvába oltott baroekfaoeaaaetttet, m h.tárba n álét éa Kenwát kall tar-
snaaatanl Nagykanizsán és több oly községünkben, ahol a kajszlnbar, ck védett helyen ültethető, ptr év óta nagyon sok ka|szlnbarackot ültettek el. Sajnos ebben az évben előreláthatólag kevés termésünk lesz a virágzáskor! kedvezőtlen Idíjlráa miatt. De mert a kajszlnbarack a legértékesebb gyümölcs és mer! a klűltelés utáni 2—3 évben már terem, kívánatos lenne, ha minién délifekvésü védeti helyen, ahol már a meglevő barackfák sikeres terméséből annak szaporítása kívánatosnak látszik, minél többet ültetnének gazdáink.
Ü;yelnűnk kell azonban arra, hogy mészszegény talajunkra lehetőleg szilvába oltott barackcsemeték kerüljenek. Kívánatosnak <álszlk az is, hogy lehetőlrg az úgynevezett rózsabarack szaporittassék, melynek alakja a mandulához hasonló és a szállítást Is kiválóan bírja. A gyü-mölcsklvltellel foglalkozó kereskedők is ezi a fajtát lailják legjobbnak, de gyümölcskettészelnknek kellene e téren értékes tapasztalatukul nyilvánosságra hozniuk a Zalai Közlöny utján, mett az a meggyőződésűnk, hogy Nagyksnizs in, Kacorlakon, O-rlambokon, Oltáicon, valamint a homokkomáromi hrgy egyes résttin 5-6 év alatt mintegy 100.000 barackfa (magról kell szilvába oltott, tehál csaknem Ingyen) volna elhelyezhető. Ezen hatalmas termés természetesen IdeCsábilaná a kűllöldi kereskedőket is, akik szívesen eljönnének a barackpiacra. Nagyon fontos a ml vidékünkön még a dió és mogyoró szaporítása |i, mely gyümölcsfajok különösen az állomásoktól lávolfckvő oly községek haláraiban lennének szapori-tattdók, ahonnan a puhahusu gyümölcsök beszállítása nagy nehézségekbe ütközne. (Erre a témára egyébként néhány nap múlva rövidesen visszatérünk).
(—) Külön gazdatiszti egyesület alakul a Dunántulon. A
pünkösd hétfőjén Kaposvárott tartandó gazdaliszti kongresszus előkészítő bizottsága elhatározta, hogy külön alsődunánlull gazdaliszti egyesület alakilását fogja Javasolni a kongresszusnak. Az u| alaku\