Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.19 MB
2010-03-03 20:29:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1866
6267
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1931. 122-144. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 122 szám
Nagykanizsa, 1931. Junius 2, kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
SztlkeMtóiíg: nappal Sugii ut 2., éjjel f\'óul 5.
Kiadóhivatal: Mut 5. uim. Keulhdyl flókkladóhlvntal: Kouuth-uln 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajoa
í-lőllzetésl ira : egy tiól* 2 pengó *0 Hlltí.
. . / SicrkuiWg 421. iilm, (ÍJJd 78.) leleten. ^ Kiadóhivatal 78. Keailhelyl Ilók 27.
Zavaros világ
Olyan bolond világot élünk, hogy a feje tetejére van állítva minden, amit nemzetközi viszonylatban normális állapotnak lehetne nevezni. A politikai ellentétek annyira kiélesedtek a hatalmasságok között, hogy szinte áthidalhatatlan akadályokat gördítenek a megegyezésnek és megértésnek útjába. Es ezek a politikai ellentétek leheletlenné teszik a világszerte mindenektől súlyosan érzett gazdasági válságnak orvoslását Is.
Most nagy tanácskozások folytak Genfben a gazdasági megoldások lehetőségéről. A német-oszlrák vámunióval szemben a franciák ellentervet dolgozlak kl. De konkrét eredményre juinl sem az egyik, sem a másik tervezetre nézve nem lehetett. A német-oszlrák vámuniót Franciaország és Csehszlovákia ellentállása miatt nem lehet megvalósítani. A francia terv élelrehivását pedig a praktikus megvalósítás nehézségei akadályozzák.
A vámunió tervét a népszövetségi tanács a hágai nemzetközi bíróság elé utalta a kérdésnek jogi elbírálása céljából. Ezzel a probléma eltolódott egyelőre őszig. De az osztrák Credlt-anslalt közbejött válsága annyira megkötötte Ausztria kezét, annyira függővé te te Ausztria pénzügyi helyzetit a nemzetközi hatalmak és elsősorban Franciaország jóindulatától, hogy ez a körülmény már egymagában is nyilván megpecsételte a vámunió sorsát.
A francia lerv tanulmányozásával Iz európai bizottság albizottságot küldött ki. Azonban létrejött a megegyezés a nemzetközi agrárbank felállítására vonatkozólag, amelynek a« lenne a hivatása, hogy a keleteuró-pal mezőgazdasági országokat megfelelő olcsó, hos»zulc|áratu jelzáloghitelekkel lássa el. De az agrárbank megszervezésére is csak egy albizottság küldeteit kl, amiből következik, hogy még jó idő fog eltelni addig, mlg az uj intézmény valóban életbelép s mlg a tőkeszegény mezőgazdasági államok kölcsönhöz juthatnak. Tehát még mindig csak tanácskozás és tanácskozás, bizottság és albizottságok játéka: az üdvös eredmény pedig késik, egyre késik, holott a segítségre égető sí ükség volna már ma s lett volna tegnap és hónapokkal és évekkel ezelőtt.
Nagy tanácskozás folyt a napokban Londonban Is : a mezőgazdasági országok termésfölöslegének kihelyezéséről. Az éilékesltés kérdésének ösz-szefogó, egységes elvi alapon való megoldásáról. De ezen a tanácskozáson sem leheteti hasznos megegyezést létrehozni, eruttal az amerikai és az orosz érdekek összeütközése folytán. A konferencia dolgavégezetlenül oszlott szét és azzal segített magán tehetetlenségében, hogy szintén bizottságot küldött kt>: a mezőgazdasági helyzet nyilvántartására.
Amerre az ember a szeméi fordítja, csak ellentétet és ellentétet lát a szerencsétlen politikai ellentétek eredője gyanánt. Tömérdek gabona
van felhalmozva eladhatatlanul Amerikában és amellett az emberek milliói éheznek, nem tudnak kenyérhez jutni. Rengeteg tőke hever gyümöl-cjözetlenül a világ pénzpiacán. 56 milliárd frank értékű arany fekszik parlagon a francia jegybank páncélszekrényében és emellett az emberek milliói munka és kereset nélkül sínylődnek, világszerte 20 mllló főre rug a munkanélküliek száma: az ipaii vállalatok nem tudnak pénzhez jutni, hogy az embereknek munkái, keresetet és kenyeret adhassanak. A kamattétel számol országban, Igy Ame-
rikában, Angliában, Franciaországban, Hollandiában a...