Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
34.7 MB
2010-03-03 20:31:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2536
6443
Rövid leírás | Teljes leírás (1.7 MB)

Zalai Közlöny 1931. 145-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 145. izám
(
Nagykanizsa, 1981. jullui 1, kedd
Ara 14 HU*
ZALAI KÖZLÖNY
SttAwIMl: nappal Smiinl i, ÍJ)cl HOut 5.
m Kiadóhivatal: Fínt 5. nim. K«M)I SókkUdóhhraial: Koaa>(h utca JX
POLITIKAI NAPILAP
felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
BOHietW ára: egy hóra t ptngó M Wh.
Tddo": { KMód^U^T^KMlbdyí\'nók\'S
„NagyKaniscsa i>ossszu Möre lesszámolt a radtikali&m ussal"
Dr. Kállay Tibor negyedszer leit Nagykanizsa képvlselő|e — A Magyar Miklós-párt csúfos vereséget szenvedett — Kétezren felül volt Kállay Tibor szótöbbsége
Kállay Tibor reményteljesnek látja és belpolitikai téren
5 órakor kapta kézhez az utolsó jeleméit a lezárt kerületekből. Háromtól ölig mind a 11 kerület zárórái véget érlek. Végeredmény:
Kállay 3742 szavazattal, 2071 szótöbbséggel negyedszer Is Nagykanizsa mandátumának birtokosa lett. Módlelett tanulságos a szavazatoknak a II szavazókerületben való megoszlása. (Nagykanizsa 6740 választójából 1327 nem szavazol!)
Nagykanizsa, Junlun 90 A vasárnapi választás eredményeiről részint plakátokon, részint a hétfőn délelőtt megjelent
rendkívüli kiadásunk utján tájékoztattuk a közönséget.
A választás napján lelbolygatott darázsfészekhez hasonlított Nagykanizsa. Főként délelőtt és a kora délutáni órákban, amikor a Magyarpártlak még igyekeztek megkontre-minálni a választás állásáról klpla-kátolt hivatalos számadatokat azzal, hogy egyszerűen nem hitték el azokat másrészt meg azzal, hogy pont ellenkedő számokat Írtak ki a saját pártirodájuk ablakába.
Délre tisztán állott az elfogulatlan szemlélő előtt, hogy a Kállay-párt lendületes főlényét semmiféle módon többé lehengerelni nem lehet. A szavazatok igy alakultak:
Óra Kállay Magyar
V«10 1487 759
II 2111 942
\\ \'/ti 2598 1161
>M 3608 1636
5 3742 1671
Dr .Fábián Zsigmond kir. kormány-főtanácsos, választási elnök, aki a választási a legpáitatlanabb törvényszerűséggel és minden intézkedésé ben a kellő szigorral és vele párosult bölcs tapintattal vezette, délután
KerUlet Kállay Magyar
1. 254 160
II. 343 168
III. 385 222
IV. 333 184
V. 355 94
VI. 802 168
VII. 381 193
VIII. 413 74
IX.1 222 126
X. KltkMlm 138 144
XI. 116 138
Hiába várta tehát a Magyar-párt a perifériáktól a döntési Nagykanizsa polgársága megadta a méltó választ a Vázsonyi-féle demokráciának és összes fegyvertársainak: — Kállay Tibor többséget kapott mindenütt, a Magyar- utcai körzetben is, a Teleky-utl körzetben is, a vasutas-körzetben Is, söt Kiskanizsdn Is, ahol a 3 kerületben együttvéve Káltayra 476, Magyarra 408 szavazat esett.
A mandátum-átadás, Kállay Tibor besxéde
Az eredményt dr. Fábián Zsigmond választási elnOk </>7 órakor hirdette ki a zsúfolásig megtelt tanácsteremben, a városházán. Kállay Tibor az érte ment küldöttség élén, a Fő-utón csoportosuló sokezer főnyi tömeg között érkezett meg a városháza elé, ahol vállra kapták, ugy éljenezte a tömeg. A választási elnök a tanácsteremben adta át a mandátumot rövid beszéd kíséretében, amire Kállay Tibor válaszolt, utána hölgyek virágcsokrokat nyújtottak át Nagykanizsa negyedszer megválasztott képviselőjének.
Dr. KáUay Tibor ezután az erkélyre lépeti és a tömeg helyeslő és ünneplő zajától gyakran félbeszakítva, miután megindulva köszönetet mondott kerülete bizalmáért, a következőket mondta:
— Amiit ezt progumbeszédemben is hangoztattam, ma országszerte a nagy válaszlóközOnség nem egyes kérdések és problémák megoldása felett döntött. \'Ez a választás egy kérdést sem rendezett és egy problémát sem oldott meg Feladata az volt, hogy kiválassza magának azokat a férfiakat, akikben bizik és akiket alkalmasaknak és megfelelőknek tart arra, hogy a jövő nehéz problémákkal szemben képviseljék az ő gondolkodását, felfogását és állást foglaljanak azoknak tárgyalásánál. Én hálás köszönettel veszem, hogy Nagykanizsa bizalma újra bennem összpontosul és ígérem, hogy legjobb tudásom szerint igyekezem ma|d \'kkel a problémákkal az önök .kifogása és gondolkodása szerint állást foglalni, igyekszem és
a Oelyxelet RU1-
lörekszem mindig szivemen viselni és előmozdítani Nagykanizsa váro-aának és Nagykanizsa polgárságának érdekelt. (Éljenzés.) Egy politikai problémát azonban eldöntött ez a választás Nagykanizsa városára nézve. EldOntOtte azt, hogy ebben a városban a radikalizmussal hosszú időre leszámoltunk. (Ugy van / Éljenzés ) Ennél a választásnál nemcsak én rólam volt szó, hanem Nagykanizsa egész ve-zetó társadalmáról,- amely ennél a választásnál maradék nélkül a ml zászlónk köré csoportosult. Itt nemcsak arról volt szó, hogy Kállay mefuiyire népszerű, hanem itt arról volt szó, hogy Nagykanizsa és Klskanlzsa vezető társadalma tényleg meg tudja-e tartani a maga vezető szerepét? Hála és elismerés minden polgárnak, hála és elismerés a kisemberek ezreinek, akik kitartottak hlvcn és becsületesen az ő hivatott vezetőik mellett, (Közbekiáltások: .Éljen Krútky polgármesteri\') kitartottak azok mellett, akik koruknál, tanulságuknál, a közület érdekében kifejtett munkájuknál fogva egy bizonyos társadalmi pozíciót értek el és megadták nekik a politikában is a politikai vezetést, illetőleg azl a megtiszteltetést és megbecsülést, amelyet társadalmilag már biztosítottak részükre. És hála illeti meg e>t a vezető társadalmai, amely ez alkalommal megmutatta, hogy ncmcsak kOzte él, hanem vele él, a néppel törődik, gondoskodik róla, foglalkozik vele\' fc ennélfogva kritikus időkben is biztosan tudja azt, hogy az ő gondolkodása, az ő állásfoglalása és az 0 hite szerint igazodik Nagykanizsa választópolgársága és népe. Nagykanizsa város egy érettségi vizsgát tett le ebből az alkalomból és az a körülmény, hogy kétezret felülhaladó szótöbbséggel győztem, azt mutálja, hogy ezt az érettségi vizsgát nem elegendő, nem jó vagy jeles, hanem kitűnő eredménnyel tette le. (Lelkes éljenzés.)
— Az, aki a maga érettségének ilyen tanújelét adta, igényelhet és várhat
egy szebb magyar jövőt. Ennek a jövőnek kialakulása nem egészen a ml kezünkben van, de
Amerika éa a
SiaH dllomok
KI
I nagy nyúló Udvömlc-\'et és ló Olreaxteléal ktfld-tek nekOnk
és ne becsüljük kevésre azt, amit most ezek a hatalmas államok az európai konszolidáció, béke és közgazdaság fellendítése érdekében tesznek. Csatlakozzanak önök is mindnyájan ehhez azzal a szent érzéssel, hogy csak a népek közti megegyezés, szolidaritás az, amely Magyarországnak Is biztosíthatja azt a helyet, amelyet egyrészt ragaszkodásunk és hitünk, másrészt történelmi tradícióink révén Itt a Duna völgyében elfoglalnunk kell. Ami a belső politikát Illeti, én Itt is reménytellesebb-nek látom a jövőt. Reményleljesebbnek lálom azért, mert hiszen noha a pártviszonyok nem is változnak meg a képviselőházban az uj választások után sem lényegesen, mindenesetre uj emberek, uj erők vagy a régi emberek uj erővel kerülnek be oda és kétségkívül nagyobb lesz a munkakedv, fokozottabb az ellenőrzés. Én a magam részéről az emberi nagy egységben szolgálandó állami és országos céljaink szempontjából a következő utat látom:
Szolgálni és KlömoMáttant mlnmaklmk kei«Mlf le-OelűaégcU éa nem akaaftt-lyotcnl hím enkeí a keresett leOetitaégeUcl Mr-mely loglalkoadsj ágról, bármely Mr»datul OM-lúlyról vagy felekeise/rai legyen la a%ó.
Azl tarlóm, hogy a Hazáról nem beszélni kell, hanem tettekkel szolgálni az országnak előbbmltelét. Azt tartom, hogy az altruizmus nem lehet cégér, hanem az árunak kell jónak lenni, amelyet cégére alatt forgalomba hozott. Azt tartom, hogy eIsi és fő kötelesség kiszolgálni a nagyközönséget és igyekezni olcsó és jó áruval szolgálni, akár kereskedői üzletről, akár politikai pártról van szó. Az hiszem és azt tartom, hogy feladatunk egyformán megbecsülni a földművest, az iparost, a kereskedői és nem tenni különbséget a különböző termelő osztályok kőzött, hogy melyik osztály vagy melyik réteg mozdítja elő esetleg jobban vagy támaszthatja alá Jobban valakinek a politikáját. Azt hiszem, hogy a munkát, a munkának az eredményét kell elsősorban megbecsülni és nem szabad társadalmi pozíciót biztosi-
ZALAI KÖZLÖNY
1931. jullui 1.
tani olyanoknak, akik fáradság és munka nélkül tudnak "a nemzeti jövedelemből nagy darab részekhez jutni.
Megbeesülnlés lluzlelnl kell a sze-rértydget és a takarékosságot és azokat a kispolgári érdemeket, amelyek fejlesztették, vitték előre és tették naggyá Európában az általános és helyi gazdasági fejlődést. Azt hiszem, hogy annak, aki hatalmai gyakorol, elsősorban a kötelességet és nem a hatalmat kell gyakorolnia, a halaimat pedig csak
akkor, ha a kötelességteljesítés szempontjából erre szükség van. Azoknak,
"níeWoiek2?/!n\'áílaná kasokkal szigorúbban kell sáfár-kodnlok a polgártágnak a kisembernek a vagyonával, mintha a uját pénzűk lenne. En azt hiszem, hogy ez az az ut, amelyen Njgyksnizsa egész polgárságával találkozom. Azí hiszem, hogy az Önök szivéből beszélők akkor, amikor ennek az útnak a mulatója kívánok lenni. Ztijos Helyeslés - és lelkes-Avftciö
közben fejezte be beszédét Káltay Ti^or, miajd a lömcg dr Kriltky István polgármestert éljenezte és hallani .kívánta. A polgármester, Aki K.Hiy oldilín és városa érdaé cn másik győztese volt ennek a választásnak/lendületes beszédet intézett a löbbezer főnyi lörreghcz, amely — mélló válaszul a Magyar-párt szemérmetlen támadásaira — szűnni nem akaró óvációban részesítette Nagykanizsa polgármesterét.
A nagykanizsai válasjjás ezzel a \'Htanouw k Ipn jgai „indleít tyége »■ ért.
A választás ■ zalai kerületekben
Hét konsánylátnogaló, egy ellenzéki és három pártonkívüli\' mandátum a zalai\' Választátok eredmé\'nye — Zalában sehol sem lesz pótválasztás
Nagykanizsa, |unlu» ao Zílavármegye tertlletén 11 választókerületben volt választás, Küzdelem azonban csak 8 kcrdletfcen volt, mert 3 zalai képviselőt a kerülete egyhangúan küldött be a parlamentbe.
Egyhangúan választotta meg Zalaegerszeg báró Kray Istvánt (ker. gazd. páti), Zala-stenlgrót OyűmOrey Sándort (ker. gazd. párt és a baksai kerület Hajós Kálmául (egys. párt). A többi kerületekben több-kevesebb küzdelem árán (utottak a jelöltek mandátumhoz. Pótvdlasztás sehol sem lest. A pártok szerinti eredmény Izgalmas választás volt Keszthely, lunlus 30 (Saját tudósítónktól) Mire e sorok nyomtátásban megjelennek, már Keszthelyen is elült a választás izgalma.
Mert nagy izgalom kisérte a keszthelyi választást. Három jelölt startolt a keszthelyi mandátumért. Relschl Richárd, az eddigi képviselő, még a a> tulajdonképeni választás előtt önként teladta a harcot. Visszavonulását teljes mértékben a maga |avára Igyekezett kihasználni dr. Melzler Károly, aki a helyi jelölt szerepét töltötte be. Az utolsó hét páratlan és példátlanul Izgalmas agitáció val telt el — a Melzler párt részéről. Kortesel éjjel nappal megszállva tartották a községeket
Maga dr. Meizler Kiroly is igen keveset aludl a< utolsó héten. Állandóan járta a falvakat és igyekezett kamatoztatni azt az erkölcsi tőkét, melyet mint a Katolikus Népszövetség szervezője évek alatt szerzett a keszthelyi választókerületben. Neki még az az előnye is megvolt, hogy mint keszthelyi születésű embernek családi és baráti összeköttetések is rendelkezésére állottak. Ehhez járult az az elszántság, amellyel Meizler Károly dr. és a környezete a leglehetetlenebb eszközöket is lelhasz-használta, csakhogy a győzelmet ki tudja csikarni. Ezért kerüli a jelölt ís választási vezérkarának több tag|a is összeütközésbe a hatósággal.
i Rakovszky Iván egységespárti hivatalos jelölt és
Zalamegye kerületeiben a következő: egységespárt 4 mand. ker, gazd. párt 3 „ agrár-párt 1 ,
pártonkívüli 3 , A kortnín pírt ís a kormányt támogatók tob \'sége \'ehál ezen a választáson is Igazolta, hogy még a mindig .rebellisnek" ismert Zilában is a- közhangulat jelentői többsége tudatában van annak a nemzeti érdeknek, ami ahhoz fü/ödlk, hogy gróf Bethlen István mögött sorakozzék fel ez az ország, ha továbbra is kl akar gázolni tt történelem súlyos időinek ebből a kritikus zaj-lásából.
a keszthelyi kerületben
pártja a leguribb módon, nyugodtan és mindenkor fair eszközökkel vivta. meg. a nagy harcot, melyból végül is győzelmesen került ki. Bethlen István gróf neve és nagysága, Rakovszky Iván elismert tekintélye és egyéni kiválósága s a kormányzat zászlaja alá csoportosult elit-gárda lelkesedése győzedelmeskedni tudott a mesterségesen szitott ellenzéki hangulaton, a meggondolatlan demagógián és a hitvány személyeskedésen. A szavazás napján tetőfokra hágott
az Izgalom, különösen Keszthelyen. Az első, második és negyedik kerületben teljes i rendben folyt a sza vazás,
a harmadik kerületi szavazóhelyiség (községi ovoda) előtt azonban többször, olyan,tumultus támadt, hogy lovas-csendőröket kellett kivezényelni
Mis baj nem történt, minthogy egy Rakovszky szavazói megverlek s három Melzler kor test a csendörök néhány órára lefogtak. A karhatalmi parancsnokság erélye és nyugodtsága minden nagyobb bajnak elejét vette. Többször kellett karhatalmi erősítést kiküldeni a községekbe,
a rend azonban mindenütt hamaro-
A kiskomárom _ _ _
lépésével Somaaloh gráf IsH s\'képvlsslft
san helyreállolt.
A keszthelyi válaszlójterljlej . szavazóinak száma (a meglehetősen hibás és hiányos névjegyzék - szerint) 15 537. A heves harcra Vjégemzö, hogy ebből 12 589 1c is szavazott. Végeredményben 6971 szavazat eseti Rakovszky Iván ny. belügyminiszterre és 5618 dr. Meizler Károlyra. Rakovszky Iván tehát I3S3 szótöbbséggel lett megválasztva a keszthelyi kerti let képviselőjévé. Keszthely 33IS választója k<Wll 2637 szavazóit le. (Sokan nem éllek a „szavazat jogával.) Rakovszky Ivánra Keszthelyről 1648 an szavaztak.
A választás eredménye nagy örömet kellett Kosilhely intelligenciája, kereskedő-társadalma és az iparos-ság\'egy rész* körében.-£z az öröm csendüli ki abból az ünneplésből, melyben.Rikovszky Iván
a mandátum átvétele, alkalmával részesüli. Unúfd Ji(tos dr. választási elnök az eredményt 29 én délben, hirdette ki a városház erkélyéföl, a mandátumot pedig a városház nagytermében adta át a megválasztott képviselőnek. Lénárd János dr. poétikus beszédére Rakovszky Iván lelkeket felvillanyozó beszéddel válaszolt, azután pedig a városház erkélyéről az utcán egybegyűli nagyszámú választóhoz intézett lelkes beszédet.
Keszthely közönsége örül és meg van elégedve a választással s Rakovszky Iván vezérlete jlslt elindul a fejlődés, a boldogulás u\'jára.
kerületben ByBoafirey István vlssxs-
Erös hirc előzte meg afválasztást a klskomáronti kerületben, ahol Gyö-mörey István egységespárll és gróf Somsskh Antal pártonkívüli (egyes hirek szerint azonban ker. gazd. párti) jelölt indultak harcba. A választás napján a szavazás eleinte lassan, vontatottan indult, csak déltájban élénkült meg. A válaszlók
Olcsó nyári vásár
Június 30-161 Julius 9-ig
Siffonok........ P —•60
Festők ........ —•60
Kartonok........ —•60
Ingoxfordok....... —•60
Kanavásznak ...... -•60
Duplaszéles mintás grenadlnok „ 1 —
140 cm. széles férfi szövetek
angol mintákban . . . 290
Creppe de Chine, színekben . • »( 3 —
zöme azonban még ekkor ls távol maradt a szavazóhelyiségektöl.
Délután 2 óra tájban Somogyi Qyula palinl földbirtokos, választási elnöknek közjegyzői okiratot kézbesítettek, amelyben Oyömörey István bejelentette a választástól való visszalépését. Ezzel a kiskomáromi választás kérdése eldőlt: — Somsslch Antal gróf lett a kerület képviselője.
Az alatt az idő alalt, amíg a választás folyt, említésre méltó incidens sehol a kerületben nem fordult elő. A karhalalomnak csupán kisebb esetekben kellett csllltólag közbelépnie. A választási elnök az eléggé Izzó hsngulalban is a legnagyobb tapintattal és körültekintéssel ludla a rendet és törvényességet minden vonalon biztosítani.
A kora délutáni órákban rreglör-lént a mandátum átadása. Somssich gróf megjelent a kerület székhelyén, Klskomáromban nagy néptömeg élén, rezesband i kljérettel. A fegyzől iroda előtt Somogyi Qyula választási elnök fogadta és tartalmas beszéd kíséretében átadta a mandátumot az u| képviselőnek, akit hivei lelkes ovációban részesítettek. Somssich gróf röviden válaszolt a választási elnök beszédére, majd egy szőke és egy barna kiskomáromi szépség, név szerint Molnár Erzsébet és Rába Mária, kedves szavak kíséretében virágcsokrot nyújtottak át a grófnak, a rezesbanda pedig rázendített a nótára.
Most már, a korleshadjárat izgalmaktól futott levegőjéből kikerülve, meg lehet állapítani, hogy Klskomá-márom mandátuma ezúttal sem ke-
jtóyaüsi
i.
rUll avatatlan kezekbe. Ha Qyömörey István forszírozta volna a lovábbi küzdelmet, a választás kimenetele javára Is lényegesen másként alakulhatott volna. Qyömörey azonban közéleti múltja nemes tartalmához, puritán, egyenes gondolkodásához, gerincei elvhüségéhez méltóan visz-siatépetl abban a pillanatban, amikor azt látta, hogy győzelem esetén is kerülete akkora részével kellene szemben állania, hogy a két táborra oszlás a választások utánra is állandósulna, ami pedig a zajos politikai multu kerület közérdekeinek beláthatatlan kárára lenne. A kerület érdekelnek ez a mind.\'n más érdek tolé helyezése jellemzően becsületes és áldoíatos gesztus volt attól a GyömOrey Istvántól, aki ót esztendőn kereaztül sohasem a maga népszerűségéért, hanem mindig csak a kerület közérdekéért dolgozott.
L«tH|á« Hl MMMMtUi
gyfts&tt Somogy* Béla
Nagyon erős küzdelem volt a lelenyel kerület mandátumáért. Legerősebben Somogyi Bála (pártonkívüli) állt, de az abszolút több.é-get egész estig nem tudta megszeretni. ugy hogy már biztosnak látszott a pótválasztás. Délután Dob-remks- Milán (nem hivatalos egységespárti) nagyon előretört, majd Lenilval István (kér. gazd. párti) is megerősödött. Végül 1* as esti órákban sikerült\' Somogyinak egyetlenegy szavazattal az abszolút többséget megszereznie s ezzel a letenyei mandátumot a maga részére biztosítania.
Hava a kfladalam volt Lantiban
Legöldöklőbb iramú volt a körlet\'* kedés a zalai kerületek közül a lentit kerületben, ahova erőt karhalalmi készültséget rendellek ki, A válasz-Iát napjára cgj szakasz sorkatonaság is ment Nagykanináról a lentH kerületbe. Dr. Cták Károly te dr. Némelhy Vilmos fej-fej melled, váltakozó vezetéssel küzdőitek és csak kéafi délután sikerült dr. Csák Károlynak 2865 szavazattal leteperni eMnfclél aki 2517 voksot kapott.
Farkaa Ti bar flltayam mrft\'SM P-oaá-
A pacsai kerületben heves harcra volt kilátás, de ei — ugy létezik — csak a koftézU nagy füstje volt.
Parkos Tibor a kerület bizalmát változatlan stabiliUssal bírja első megválasztatása óta, amit a mostani snvázatok száma bizonyít. Farkas Tibor (Qaál Ossztori párt) 4015 szóval .nyerte el útra mandiHi(riát, ZsUkay 1485\' H Mlkolks\' 318 sza-\' vízdiával szemben.
Balatonfüreden
Darányi államtitkárnak ötezren felül volt a szavazója, mlg ellenfele, dr. Nagy B^ia ezer éa párszáz voksot tudott csak felmutatni.
Tapolcán ■ "
a Keresztény Qazdasági pírt fölínyet Itffaelmet aratott gróf Eszlerházy Móric személyébe,!, aki 4790 szava-
2ALA1 KOZLÖNV
zattal nyerte meg a harcot az agrár-párli dr. Kaszás Károly 2780 szavazatává szemben.
*
A válaszlés a vámu-gye minden kerületében érdemleges rendzavarás vagy incidens nélkül za,lott le.
A Qyár-utcai gázolás
U«iéb.nt«»akb folyik ■ >„„,«, — alkok iMSaUnugcl >l>n|lu adat Polaalnasky allaa
Nunykaulzso, Juntua 90
Városszerte megdöbbenést keltett az a szomorú tragédia, ami a Qyar-utc&ban történt és amelynek szerencsétlen kis áldozatát, Kopár MarükM már el is temették. A gázoló autó vezetőjét, Polesinszky Béla győri ta-niióképezdei tanait a rendőrség ké! napon át kihallgatta, anélkül azonban, hogy őiizetbe vette voln», miután erre jogalapot nem talált. Minden körülmény amellett bizonyít ugyanis, amivel Polesinszky védekezik, hogy a kis leány olyan gyorsan szaladt ki az udvarból az au.ó elé, hogy nem tudta in«r a katuszlróLl megakadályvznl. Teny és bebizonyítást nyert, hogy Polesinszky nem hajtott a megengedettnél gyorsabban, lehat még ezért sem érheti vád, hogy kellő elővigyázató! nem tanúsítóit volna.
Tegnap a rendőrkapitányság egy detektivje átvezette Polesinszky! a kir. ügyészségre, ahol vitéz Szlly Dezső kir. ügyész nyomban kihallgatta. Miután a nyomozás adatai semmi olyat nem tudtak felhozni, ami Polesinszky Béla gondatlanságát bizonyítaná, az ügyész Polesinszkyt azonnal szabadlábra helyezte. A nyomozás természetesen tovább folyik.
[Csa>jai4on| gyilkos 1 méreg
Dögvész\'reád É undok féreg J
Malária é> sok más lázas betegség csak szúnyogíltján terjed. Évente emberek ezrei halnak Igy meg. Öljük meg c gyilkosokat és védjük meg magunkat és gyermekeinket, — permetezzünk I\'lit rovarirtót.
Fiit hatására elpusztul légy, szúnyog, bolha, moly, poloska, tetű, hangya, avábhogár és mindezek petéi. Flit-permet megöli a rovarokat, — de emberre ártalmatlan. Könnyen alkalmazható. Nem hagy foltot. Fiit nem tévesztendő össze más rovarirtókkal. Követeljük a Fiit katonával díszített sárga kannát a fekete sávval.
Permetezzünk
FLIT
rovarirtót
Plombált Pllt-kanna kit Arja att után tatot. Punacia Gutlyyturvegybzcli RT.. Budapest, VI., FíggelO ttcca t6 irdm.
Megyvizsgálják a galamboki gyermekgyilkos asszony elmeállapotát
A tábla elrendelt* a bhonyttát lM^étzHésH
Nagykanlzaa, junlus 30
Annakidején részletesen foglalkoztunk Molnár Gáborné galamboki asszouy bonügyével, akf a múlt évben több izben összeveszett urával, mert az durván bánt vele és több alkalommal el is kergette a házától. Moln&nét a férj brutális magaviselete nagyon elkeserítene, idegrendszere felmondta a szolgálatot és ezérl meg akarta magái és Jenő nevű fiát is ölni.
A megakadályozol! családi dráma után lörtént, hogy egy őszi napon, amikor az asszony férje szüleinél volt, olt újra heves veszekedés lámád). Ez annyira felizgatta az atnugy js felzaklatott idegzetű asz-szonyt, hogy logla hat hónapos kis
leány gyermekét, és a házuk kútjába dobta. A kis apróságot már csak holtan liuzlák kj a kútból.
Az asszony napokon át bujdosott az erdőben, majd (inként jelentkezett a nagykanizsai1 Ügyészségen, ahol őrizetbe vették.
A törvényszék Molnár Qábornét két ét fúl évi fegyházra Ítélte szándékos emberölés miatt. Tegnap került ez tz Ugy a pécsi tábla elé, amely azonhan nem hozott Ítéletet, hanem elrendelte a bizonyítás kiegészítését és az asszony elmebeli állapotának megvizsgálását.
--- Narancs Jam készítésére legprímább spanyoj narancs / kg. 60/111. StampJ Zsigmond fűszer és csemegekereskedésében.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
igyon.
Kapható : Kflvcíl Henriknél, N«uyli«nlzF>.
SZÍNHÁZ
A Fodor-táraulat uuoid| tagnap aata négat ért, m axinéaxak tovább játszanak Nagykanixeán
Nagykanizsa, |unlun 30
Az idei kanizsai sziní szezon látogatottság tekintetében nem mofy^., ható éppen rossznak, de talán a nehéz gazdasági helyzet, talán: színház kicsisége, minden bizonnyal azonban a repertváirai szemben támasztható igények is hozzájáruljak áh hoz, hogy a szezon a kedd esti előadassa! véget ért, Foior Oszkár igazgató összes tagjait gázsi rjél-küli kényszer-szabadságra küldte a most itt áll a társulat: annyi pénzük sincs, hogy elutazhatnának.
Ugy halljuk, hogy Fodor Oszkár ntég sem megy Pestre operetl-ttr-bulataval. Szombathelyre sem megy be, mert nincs megfelelő színházterem. Nem lévén állomása, szabid-cssgolla tehát a támuiatot, melynek tagjai most itt állnak minden anyagi forrás nélkül, egyik-másikuk a ttg-kéis4gbee|tőbb helyzetben, szerződésűket illetőleg is bizonytalanságban, A magyar vidéki színjátszásnak eze en a becsületes, ambiciózus tagjain a nagykanizsji társadal(jn^> nak segítenie kell.
ZALÁI KÖZLÖNY
á* _
Mától1 fogva az őszi ujjászervc-zésig a társulat megszűnt lodor társulat lenni. A társulat konzorciummá alakult és málól fogva a saját szakállára folytatja a kanizsai szezont, hogy legalább kenyeret és útiköltséget tudjon biztosítani a gázsi nélküli szabadságra szilnek eresztett, többnyire családos színészeknek.
A most már direkció nélküli társulat egészen olcsó helyárakkal fog játszani (30 fillértől 150 P-ig) és a színház- rovatunkban közölt műsort fogja ezen -<a héten bemulatni. A jövő héten operettelöadösok is lesznek, még olcsóbb helyárakkal és katonazenével.
Díszleteket és egyéb kellékeket Fodor direktor á\'engedle erre az időre a társulata tagjaiból alakult konzorciumnak.
Hisszük és kérjük, hogy Nagykanizsa közönsége ugyanazzal a szeretettel siet színészeink támogatására ebben a helyzetben, mint amilyen lelkesedéssel hozták és adják ók tudásuk legjavát.
A Salamon-társulat vendégjátéka
Salamon Béla társulatának neve fogalom már az országban. Nincs olyan város, ahol ne vonzana telt házakat ez a kiváló kabaré-együttes, amely tagadhatatlanul rászolgál erre a kitüntető érdeklődésre. Igy volt hétfón este is, amikor a felemelt helyárak és hőség dacára zsúfolásig megtöltötte a közönség a kanizsai színházat. Salamonék ebben az évben is uj műsorszámokban árasz-
tották a dcrtll, humort is kacagást. A társulat minden tagja, élén Salamon Bélával, három órán át szórakoztatta sikerrel a közönséget. Külön meg kell emlékeznünk Sa\'amóh Bi-lároi, erről a humor-alyamesletröl, akinek minden szava, minden mozdulata a leglelkiismeretesebb művészi munkára vall. Ugyanezt mondhatjuk el a többi szereplőkről is, akik nagy kedvvel és lelkesedéssel támogatták a vezért A társulat minden! tag|a egyenkint és Összesen is rengeteg tapsot kapott és a közönség azzal a fogadalommal távozott, hogy a legközelebbi alkalommal Is, — amely sajnos csak egy év múlva következik be, ismét zsúfolásig meg fogja tölteni Salamonék vendégjátékára a kanizsai szlnhlzat. D.M.J.
(•) A kedd esti előadóról szóló kritika helyszűke mialt következő számunkra maradt.
A színházi iroda hirei
(•) Zónahelyárakkal tekintheti meg közön>4gtlnk •» évad glágcrelt. A min társulat a bucauháleq 80 fillértől 100 fillérig terjedő helyárakkal lehotővó twrzl a közönaóir Icgazélcacbb rétegeinek, hogy az évad nagysikert) darabjaiban gyönyörködhessek.
(*) f-\'eketeazáru cseresznye — a premier elsőrendű előadásában szerdán este kerül színre 90-100 filléres hely-árakkal.
(*) Pol autaa - calUörtliMjii eate szerez háromórás derOI«#get fygyHnceak zónahelyárakkal.
(") Szent láng - közkívánatul pénteken este kortll meglsmétléai^.
I*) Alvlncl huazárok oporettlljdnnsáK, melyet az Idén diadalmas sikerrel mutatott be az operett-enttttes, szombaton 6» vasárnap osto Kertit zónahelyárakkal színre.
t*) Vasárnap délután — ez Idényben elöezör Mit susog a fehér akác kerül felújításra.
NAPIREND Jiiliu* I, kedd
Kóm. katolikus: Jáiassi.v. Protetlána:
Tlbold. Izraelita : Tham hó 16. •
Városi Muzeura és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelölt 10-töl II óráig.
Qyógyazertá\'l éjjeli szolgálati t. >6 *tfft* a .Márta* gyÓRyaiertár -Király-utca 40.
OöxMrdó nytiva ia(gel 6 órától uta I idUt (MM, taazda, pántak délután, kaddaa egész nap nőknek). Tat.: l-t*.
Időlárás
A nagykantsaaJ meteorológiai mag-Igyelö Jeteutéaek : Szombaton a Mmfr-IJiU : Hejrgel 7 órakor +196, délután 1 titka 4-296, este 9 órakor +J3-4.
fit/Mzrf: Reggel tUztl, délben borult, eitc borult.
SzéUrány: Reggel délnyugati, délben (szaki, eate éazaknyugaU azéL
(ÉJtxtkal rddlójtítniis) A ■ataaralá-atal latáaat |alM« aata 10 tra-kar ■ F.th»«.t MvaksMaa, aá.l xtvaUrliaJlaaa várkatá léay«|»-aabb KSváttoaáa aátkll.
—■ A polgármester Budapestre utazik. Dr. Krátky István polgármester pénleken Budapestre utazik, ahol több fontos városi ügyben tárgyalásokat folytat az egyes minisztériumokban.
— Áthelyezés Hajnal György államrendörségl főfelügyelő, őrsze-tnélyzetl parancsnokot Győrbe helyezték át az oltani, a kanizsainál sokkal nagyobb őrszemélyzet parancsnokává. Hajnal György nagykanizsai szolgálata alatt uri modorával, köz-
_IQál. juUwa I.
vétlenségével, másrészt az őrszemélyzetnél tartott katonás fegyelemmel nemcsak felettesei, hanem az egé»z város közönségének szimpátiáját és nagyrabecsülését vivta ki. Távozása érzékeny vesztesége a vá-tos társadalmi életének is, amelynek közkedvelt tag|a volt Utódja Czégény Károly kőszeigt rendőrfelügyelő, akit piár át is helyeztek Nagykanizsára. Hajnal felügyelő már hónapokkal fzelőtt kérelmezte az áthelyezését, amelyet azonban felettes hatósága, a választásokra való tekintettel, csak a?ok lezajlása után most rendelt el.
— Városi kOzgyriés. Dr. Krátkv polgármester cs0t<lr(?k délutánra htvta össze a város képviselőtestületét rendkívüli közgyűlésre.
i — Bogenrleder Frigyest szanatóriumba szállították. Bogenrleder Frigyes volt nagykanizsai gyógyszerész, aki nemrégiben Budapestre költözőit, az utóbbi hetekben SulyoBan megbetegedett és Nagykanizsán a legképtelenebb hírek ler-idtek el állapotáról. Tény az, hogy Bogenrleder Frigyes édesanyja-tave-let kapott fiától, amelyben kéri, hogy menjen fel hozzá. Édesany|a fel Is ulazott beteg fiához, akinek állapota annyira súlyosbodott, hogy be kellett szállítani az egyik budai idegszanatóriumba. Édesanyja a legközelebbi napokban visszaérkezik Nagykanizsára.
— Vannay-szerzemények a világ rádiójában. A világ rádió mü-Boraban ujabb állomásokon találkoztunk a nagykanizsai zeneiskola Igazgatójának, Vannay Jánosnak kompozícióival. Junlus 25-én Kalundoorg dán állomás műsorán, ma, szerdán esle pedig Stuttgart magyar hangverseny-programjában .
\' 1 - ■ lton lujt:<u iáé* ".\'ÍM!
Egyszer egy évben tarifa
Szabó cipőáruház
az év folyamán felgyülemlett egyes pár cipők
olcsó árusítását.
J|L. -.»----------.
Kérjük kirakataink szives megtekintését, hogy meggyőződhessen arról, hogy milyen csekély árért vásárolhat ez alkalommal cipőt.
SZABÓ SÁNDOR cipőáruháza
Horthy Mllklós-ut I. szám
1931. jullm i
=. Dr. Kőnig fogorvos két heti szabadságra utazóit.
— Egyházmegyei hírek. A veszprémi megyéspüspök a végzett rk. teológus ujmlsések közül a mult vasárnap pappá szentelt Egyed Lajost Zalamerenyére.Mwidtf Istvánt Szöllős-györökre, Peldl Bélát Lesenceloma|ra, Sallay Lászlót pedig Sümegcsehibe küldte káplánnak. — A megyéi főpásztor még a kővetkező káplánokat helyezte át: Szántó Vendelt Ba-latoncslcsóról ^emesvjdre, Frank Jánost Nemesv röi Igáira, Metzger Antalt Bakonyijairól Nyárádra, Keresztes Ignácot Zalaszenlbalázsról Somogysámsonba, Hevessy Lajosi Várpalotáról Pápateszérre, Salamon Ferencet Törökkoppányból Balaton-csicsóra, Kflb Edét Surról Német-ladra, Horváth Istvánt pedig Zala-merenyéról Várpalotára. — Sebestyén József gadányl h. esperes kisegítésére Tomózer Lajos tapsonyi káplánt küldte kl a megyéspüspök.
— Oltársxentelés BalatonfOz-főn. Dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök szombaton fényes papi kiséret mellett szentelte fel Bilaton-füzfő-telepen az elemi iskola u] oltárát és oltárfülkéjét.
= Férfi bourette ruha, minden nagyságban 15 P Schűtznél.
= HŐSÉQBEN ne felejtkeznék meg az Autó Syphon üvegről, melyet ingyen kap az egyedárust tónál Szabó Antal sportüzlet óbón.
— A 77 es Szent László cserkészcsapat julius 5-én, vasárnap ette 8 órai kezdetlel az iparostanonc-iskola ra|ztermében tánccal egybekötött zártköiű műsoros estét tart. A műsoron magánszámok, cseikész-jelenelek, cserkéBzügyességek, énekszámok slb. szerepelnek. Az est jövedelmét a parancsnokság táborozásra fordítja. A meghívók kiküldése már folyamatban van.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan ii kényelmesen kflzlekedhet
— Besurranó tolvaj műkOdOtt a Batthyány-utcában. Modrovits Nándor gazdatiszt bűnvádi fe jelentési tett Ismerellen tettes ellen a nagykanizsai rendórségen. A gazdatiszt elöadla feljelentésében, hogy néhány nappal ezelőtt egy besurranó tolva| a Batthyány-ulca 6. szám alatti lakásának előszobájából ellopta zöld-hubcrtus kabátját. A lopás ügyében nyomozást Indított a rendőrség.
— Slnger dlvatáruház 10 napos
vására olcsóságban utolérhetetlen.
— Vonat és szekér karambolja ZalalOvón. Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történt a íalalövől vasúti átjárónál. Basta Islván 70 éves zalamindszenti lakos, volt ut-kaparómester át akart hajlani a vasúti sineken, amikor egy arra jövő vonat elütötte a szekér hátsó részét. Az Idős ember súlyosan megsérült. A szerencsétlenség ügyében megindult a nyomozás.
ZALAI KÖZLÖNY
Nyári
árusításunk
alkalmából az előrehaladott szezonra való tekintettel, az összes raktáron levő áruinhat igen olcsó árban árusitjuh.
Voilok, müselymek, kartonok, mintás grenadinok, crepe de ebinek, georgettek, mouslinok stb. eddig még nem létezett olcsó árakon kerülnek eladásra.

Árakat nem hirdetünk, keressen fel bennünket és győződjön meg rendkívüli olcsóságunkról.
Oloaó kerti ruhák, divatos nyári komplék állandó nagy választékban.
Közkedveltségnek örvendő maradák-oaztályunkat a szezon alkalmával felgyülemlett maradékokkal teljesen felfrissítettük.
Ciak elismerten jó Sc()iHx minőségehet tartunk raktáron.
Áruház
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb áruháza,
Eltűnt Szljjártó István
II *»•• kaalsaal UUMoflu
Illés Józeef Hunyadi-utca 7. szám alatt lakó kosárfonómester bejelentette a rendőrségen, hogy a gyermekmenhely állal részére gondozásba kiadott Szt/Jdrli István 12 éves le-lencfiu pénteken minden bejelenlés nélkül elszökött hazulról.
A kosárfonóme8ler előadta, hogy a gondozásában lévő fiu csak egy hónapja van nála és semmi oka sem lehetett panaszra, mert ugy szerették, mintha a saját gyermekük lett volna. Ezzel szemben Szljjártó István engedetlen, makacs és kalandos természetű volt.
A fiu pénteken egész délelőtt kinn csavargott az ulcán. Amikor délben hazajött, lilés Józsefné tréfásan megdorgálta, hogy majd ott kap ebédel, ahol egész délelölt volt A fiu erre szó nélkül kifordult a konyhából és azóta semmit sem tudnak róla.
Siij|árló István személyleirása: 135—140 cm. magas, barna hajú, oama szemű, vékony, nyúlánk testalkatú és gyorsbeszédű. Utoljára barna vászonruhát és kék trikót viselt.
Az ellünés ügyében erélyes nyomozási indított a rendőrség. A bűnügyi osztály ezúton is felkéri a közönséget, hogy aki valamit tud az eltűnt fiúról, az nyomban értesítse erről a rendőrséget.
= Nagy sikerrel Indult Slnger olcsó nyári vására.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb Í2lésnek Is megfelelő kivitelben, garnitúrákat, rekamléket, matracokat, függönyöket stb. legolcsóbban és kivanalra kedvező fizetési feltélelekkel szállítunk. Rendelés elölt kérjen díjtalan ártájékoztatót. Kopsleln Butoraruház, Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ul 4.
Bármilyen munkát
elvállal, éjjeliőrnek vagy szolgának elmenne, a szljjártó és cipész szakmában jártas Mulk János, aki hét gyermek atyja (Nagykanizsa, Ma-gyar-u. 23.) — Mulk János kétségbeejtő nyomorában öngyilkosságot kísérelt meg, de az orvosok megmentették. Most jött ki a kórházból. Sehol azonban munkát nem kapott. A .Zalai Közlöny" utján gyűjtött adományokból tengődik a családja. Most nem adományt, hanem munkát kélünk annak a számára, akit hiába adott vissza a tudomány az életnek, ha kenyérkereső munka nem jut számára közöttünk.
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeflzletben.
Főraktár: L
WEISZ MÓR
Nagykanizsa,Király u.21
vééa Hei
ZALAI KÖZLÖNY
1931. juHns 1.
El akarta vágni felesége torkát a marcali) gazda
A törvényszék négy évi fegyházra
Ítélte, ■ Ub!a leszállította a büntetést
Nagykanizsa, Junlus 30
Annakidején foglalkoztunk Gelencsér János marcali! gazdaember bűnügyével, aki leljea 34 évig megelégedeti családi élelel éli feleségével, a mull esztendőben pedig Összeveszett az asszonnyal, azt megverte, a földre dobla és elővette zsebkését, hogy elvágja feleségének a nyakát.
A szorongatott asszony jajveszékelésére hamar besietlek a házbeliek, akik kimentették Oelencsémét a megvadult ember kezei alól.
Az Ugv a törvényszék elé került, amely négy évi fegyházzal sújtotta Gelencsér Jánost szándékos emberölés beintenének kísérlete miatt. Fellebbezés folytán a pécsi tábla Sós-tanácsa elé kerüli az agy, amely megsemmisítve az első bíróság Ítéletét, azt három évi fegyházra szállította le, mert bebizonyítást nyert, hogy a vádlott elmegyengeségben szenved._
n GHLLSPnCHI REJTÉLY
A ZHUH 8TÓ8YIÓD CSODÁI
IRTA: ÉRDY LA8ZI.Ó (2) (-) A gallsphachi rejtély I — lehet-e még egyáltalában relytélyröl beszélni, mikor a magasfrekvencia lényege már ismeretes? Hát nincsenek-e Qall-spachon kivül százezrek és százezrek, akiket már a fölséges magas-frekvenciás sugarak gyógyítottak meg a legsúlyosabb betegségekhói, a legnagyobb fogyatkozásokból ? Hát nem csupán a tudatlanság-e az, mely előtt a gallspachi események rejtélynek és misztikumnak tunnekfel? — Érdekes az a tény, hogy a haladni vágyó, előretOrekvö orvosok a gallspachi gyógytudóssal képeztetik kl magukat s ma már eredményesen működnek az ő módszere alapján más országokban, más városokban. S igy éri el ma már egy orvos Innsbruckban, egy másik Salzburgban, Münchenben, Budapesten ugyanazon rejtélyes sikereket, mint Zeileis. A magasfrekvenciás áramnak csodás hatása az emberiség közkincse, előírásos alkalmazás mellett a laikus kezében éppoly hatásos, mint orvos kezében, A bizonyítékok ezrei tanúskodnak e mellett.
Nem lenne-e végre Időszerű, hogy minden orvos a tények tudatában kezelési módszerébe iktatná a magasfrekvenciát? A gallspachi rejtély utmutatás lehelne minden gondolkodó orvosnak, vagy nem ez volna-e a legeredményesebb módszere a mai orvostudománynak? Ha az Odvözilő visszatérne, fceresztrefeszltenék őt, mint hajdanában. Ha az öregTheo-phrastus Paracelsus feltámadna, az orvosok u|ra ellene fordulnának. Ma ugyanaz a helyzet e tekintetben, mint 400 évvel ezelőtt. Aki legutóbb elfogulatlanul figyelemmel kisérte a gallspachi csodaember körtll támadt vitát, ugy érezte magát, mintha visz-szasBllyedtünk volna a középkor sötétségébe. Akkor is a híres Paracelsus egymagában, állott: orvosi művészetivel, milyenről azelőtt sohasem hallottak. Sok-sok embert
Jyitott meg és nyilvánvalóan 18 elmet állított talpra, kiknek éle-
téről már lemondtak. Akkor is ellene szegültek az orvosok és nem méltányolták tudását, de annál jobban kedvelték a betegek. Mégis, mivel az ellenfél komolytalan ordltozásait válasz nélkül hagyta, kevésre becsülték. Az orvosok és táboruk sokat kellemetlenkedtek neki. Panaszkodik is Paracelsus emiatt feljegyzéseiben: „Ama tisztelet és szeretet helyeit, amit fejedelmektől és számtalan betegtől kiérdemeltem, megvetésben részesültem. De tudom, hogy miért I Mert egyedül vagyok, mert uj vagyok. Pedig csak megmulattam, milyen legyen az orvos I Az orvos a természetből, az istenáldotta természetből merítse alaptudását 8 ne hallomásból. Tapasztalatait a Természet világítsa meg.
S ml történik ma a felvilágosodott XX. században? A kis felsőausztriai helységben, Oallspacliban egy fenkölt és felvilágosodott férfi, névszerint Valentin Zeileis, csoda-kurákat végez sok betegen, kik már reménytelenül kerestek másutt gyógyulást.
Sokan vannak az orvosok között, akik mint hajdani középkori kollégáik, a fejüket törik azon, vájjon Valentin Zeileis .valóságos doktor-e vagy sem" és sok kellemetlenséget okoznak neki. Egyesek ugy vélik, hogy sarlatán, mások tömeghipno-llzőrnek tartják s nem riadnak vissza ama hajmeresztő rágalmazástól, hogy Gallspachban a betegek gyógyítása tulajdonképen a meztelenség kultusza. Többek között felteszik azt a kérdést, vájjon ez a Zellels-féle meztelenkultusz törvényesen is megengedett-e és pedig nemi különbség nélkül? Hasonlóképpen bánlak el annakidején Kneip-lelkésszel, akit ugyanezen rágalmakkal illettek. E tényeket utólag azért szegezem le Ismét, hogy rámutassak, hogy sok orvos gyűlölete sohasem a tárgyilagos kritikában nyilvánult meg, hanem a tekintélynek és bizalomnak céltudatos, szándékos meghurcolá-sában. Ezeknek az uraknak nem esik nehezére ennek a jóságos, önzetlen és nagytudásu férfinak személyes tiszteletét a sárba rántani, csak azért, mert ez a gyógyapostol szédítő magasban áll, mert korlátlan mértékben rászolgál arra .a nagy bizalomra, amelyet a mai Iskolaorvoslás nagy részéről — sajnos, — nem lehet elismerni. S mégis tovább özönlenek a betegek százezrei, férfiak és asszonyok, Gallspachba Zeileishez.
Dr. W. Schweisheimer mondja : .egy nagy váróteremben várakoznak a betegek, férfiak és asszonyok, természetesen elkülönítve. Azokon a napokon, mikor ott voltam, kb. 500— 600 paciens került kezelés alá. Zeileis és két orvos, kik segédkeztek neki, reggeltől késő éjjelig lankadatlanul dolgoztak. A kezelés lényege a magastrekvenclás áramok alkalmazása. A diagnózist is ez ugyancsak a legcsodálatosabb) egy diagnosztikai pálcával állapítja meg. Azokban az esetekben, amelyeket én láttam, az igy megállapitottt diagnózis teljesen fedte a betegek panaszait. Természetes, hogy ennyi embernek a kezelése csak megszer-vezetten képzelhető el. Ha a kezelési teremben van a beteg, le kell vetkőznie, de csak amennyire az szükséges. (végo küv.)
— Egy kanizsai zslbírust keres az egerszegi rendőrség. Libenau József 42 éves nagykanizsai alkusz és zsibárus néhány nappal ezelőtt megjelent Zalaegerszegen Kovács Dezső postatiszt lakásán, akitől különböző ruhanemüekel és cipőt vett át eladásra. Miután a zsibárus többé nem jelentkezett, a postatiszt feljelentésére Libenau József ulán nyomozást Indított a zalaegerszegi rendőrség.
= Divatos kész frottter köpenyek legolcsóbban Schatznél.
— Az Ojság uj száma, folytatja szon-záolAa cikksorozatát egyes magyar családok MiuKKUzdHgodásának trükkjérfll. E héten: MauUinerék. AJak-Iiéberk a Választási Parkban. Miért lett meg Funyfl Miksa egyhangúlag. Hoovor mtatt Pesten már senkisom fizet adósságot Hogy készlllnek a színházak a JövS szezonru. Miért szavaznak a frontharcosok pont a szocialistákra A hét Icgkóaerebb viccel, a Bölcs Rabbi remek bemondásai és még rengeteg tréfa, móka, vloo és aktualitás Nagy Imro kitűnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingyen kllld a kiadóhivatal, Budapest VT. O-utca 12.
— Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.

SPORTELET Befejeződtek a dnnántall bajnoki mérkőzések
Négy versenyszámban kanizsai játékos lett az első
Vasárnap és hétfőn játszották le a dunántuli bajnoki lennlszversenyek elődöntő és döntő mérkőzéseit A helyi egyesületek játékosai nagyon szép eredményeket érlek el, majd minden versenyszámban helyezéshez jutottak.
A női egyes Ifjúsági versenyből Oünser Lili mint Duninlul bajnoka került ki. Több komolysággal és komoly tréninggel még sokkal szebb eredményeket érhetne el.
A női párosban meglepetés volt a Hirschler, Oünser pár győzelme a Horváthné, Molnárné pár felelt.
A férji párosban a szombathelyi László—Dividházy pár csak heves küzdelem árán tudta legyőzni az NZTE két fiatal játékosát Darás— Hoffmannt, akiktől még sok szép győzelmet várunk.
A férji egyes Ifjúsági verseny döntőjében Hoffmann NZTE öl set-es küzdelem után verte Petőt (KTSE), a mult évi bajnokot, aki az előző nehéz mérkőzésektől kifáradva nem birta fizikummal Hoffmann energikus, kitartó játékát.
A firfl egyes junior szám befeje-
zetlen ; Itt Darás NZTE és Hoffmann NZTE vannak a döntőben, amelyet e héten játszanak le.
Az utolsó kii nap részletes eredményei :
hérjl egyes: Hoffmann NZTE— Relschl KVC 6:2, 6:2, Bittera NZTE —Kluger NTE 6:1, 7:5, Láng PSC —Hoffmann NZTE 10:8, 2:6,6:3, Darás NZTE—Haiszer NZTE 6:4, 6:4, Cseh NZTE—Bittera N?TE 6:2, 6:4, Pető KTSE—Qonda NTE 6: 4, 6 :2, Ltng PSC—Darás NZTE 6:3, 6:4, Pelő KTSE-Cseh NZTE 6:4, 6:1, Pető KTSE— Láng PSC 7: S, 6:3, László SiSE-Pető KTSE 6:3, 6:4, w. o.
NŐI egyes: Récsel R. NTE—dr. Makóné NZTE 6:2, 6:0, Récsel R. NTE—Horváthné SzSE 6:2, 6:2, T. Kellauer KTSE—Récsei R. NTE 6:2, 6:2. \\
Vegyes páros: Pető KTSE, dr. Makóné NZTE-Llchlensteln NTE, Hirschler NTE 6:1,6:3, Dávidházy SzSE, Horváthné S«SE—Oonda NTE, Récsei M. NTE 6:4, 7:9, 6:3, Kluger NTE, Oünser NTE—Pető KTSE, Makóné NZTE 6:3, 3:6,
HEROEQ
ESTERHÁZY
ROMI NAGYKANIZSAI LEMMTI
Tel. 5-93, HOBTHT nUÓS-DT 2. Tel. 5-93.
Nyáron a legmegbízhatóbb, kirándulásokra a legalkalmasabb, állandóan friss és olofcé
hentesáruk, felvágottak ég kolbász árak.
Garantált hófahér és tiszta
1 kg. Esterházy olvasztott sertészsír P180
Uradalmak, gazdaságok figyelmébe I
Zsir és sózott táblaszalonna aratók részére. Nagyobb tételeknél külön árajánlattal szolgálunk I
Sandalettek, sandalok, gyermekcipők
és mindenfajta nyári oipfik leszállított árakon
MILTÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipőüzletóben, a FÖ-uton.
1931. jutlus 1.
ZALAI KÖZLÖNY
ti: 4, lászló StSE, Récsei R. NTE— Dávldházy SzSE, Horváthné SzSE 0:3, 7:5.
NŐI páros: Hirschler NTE, OUnser NTE—Horváthné S-SE, Molnárné K3E, — Récsei R NTE, Récsei M. NTE—Hirschler NTE, Oünter NTE 6:1, 6 : 1, T. Kellauer KTSE, Surgóth KTSE—Récsei R. NTE, Récsci M. 6:3, 6:4.
Férfi páros: Kluger NTE, Oond« NTE—Horváth SiSE, Schwartz SKE 6:4, 6:4, Blltera NZTE, Láng PSC -dr. Németh KTSE, Pető KTSE 6:1,6:3, Darái NZTE, Hoffmann NZTE—Stettner PE*C, Komlót ZTE 6:4, 7:5, László StSE. Dávldházy SzSE-DarátNZTE, Hoffmann NZTE 6:3, 9:7.
Férfi egyes ifjúsági: Cseh NZTE Darái NZTE 8:2, 6:3, Máhr KTSE —Horváth SiSE 6: 4, 6:4, Bittera NZTE-Luttgarten NTE 6:0, 6:3, Hoffmann NZTE—Cieh NZTE 6:2, 6:2, Bllltra NZTE—Máhr KTSE 6:4, 6:2, Holfminn NZTE—Bittera NZTE 6:2, 6:1, Hoffmann NZTE -Pető KTSE
Férfi egyes Junior: Dávldházy SiSE—Ádám NTE 9:7, 6:3. Klu-ger NTE—Kálmán NTE 6:0, 6: I, Hadnagy SzSE-Sárkány NTE 6:0, 6:1, Láng PSC-Oonda NTE 6 :0, 6:3, Horváth S/SE—Barcay PSC. w. o., C*«h NLTE—Dávldházy SzSE 6:3, 6:4, Kluger NTE—Brttnner SKE 6:3, 6: 1, Daráa NTE—Lutl-garten NTE 6 : 4, 4 :6, 6: 3, Hadnagy SzSE—Forintos ZMove 6 : 3,
6:4, dr. Haltzer NZTÉ—dr. Németh SzSE 6 :0, 6: 4. Hoffmann NL^E-Léng PSC 6:2, 7 :5. Cseh NLTE— Horváth SiSE 6:4, 6:4, Darás NLTE—Kluger NTE 7:5, 6:0, dr. Haiszer NLTE-Hadnagy SzSE 6 : 3, 2:6, 6:4, Hotfuann NLTE—Cseh NLTE £ : I, 7:5, Darás NLTE-dr. Halszer 6 : 4, 6 :2.
NŐI egyes junior : QUnser NTE— BUchler NTE 6:0, 6:2, Makóné NLTE—Récsei M. NTE 6:2, 6:1, Horváthné SiSE—Qünser NTE 6 :0, 6 : 4, Horválhné SzSE-Makóné NTE 6:2, 6 : 0.
Fenliek alapján a helyezések a következők:
Férfi egyes: i. László SjSF., 2, Pető KTSE, 2. Láng PSC.
Nőt egyes: 1. T. Kellauer KTSE,
2. Récsei R. NTE, 3. Horválhné SzSE
Férfi páros: I. László SzSE, Dávidházi SzSE, 2. Darázs NTE, llofí-mann NLTE 3- é» * Kluger NTE, Oonda NTF. és Hiltera NLTE, Láng PSC.
NH páros: 1.1. Kellauer, Surgóth KTSE 2 Récsei R. NTE, Récsei M. NTE, 3. Hirschler NTE,
3. QUnser NTE.
Vegyes páros : I. László SzSE, Récsei R. NTE, 2. Dávidhizl SzSE, Horválhné SiSE, 3. Kluger NTE, OUnser NTE.
Női egyes ifjúsági: 1. Ollnser NTE, 2. Büchler NTE, 3 és 4. Vass NLTE és Wagner NLTE
Férfi egyes ifjúsági: I. Hoffmanu
NLTE, 2. Pető KTSE, 3. Bittera
NLTE.
Női egyes junior: 1. Horváthné SítE 2. Maróné NLTE 3. és 4. Récsei M. NTE ét OUnser NTE.
A győztesek és helyezettek értékes, szép tiszteletdíjakat kaplak. A dijakat este a Centrálban rendezett bankett keretében dr. Králky Ist-vánné osztotta ki. A banketten dr. Krátky sport- és vendégszeretettől áthatott beszéddel üdvözölte a Dunámul városaiból hozzánk jött játékosokat, akik a fehér asztalnál kezdték kipihenni négy nap nehéz kflz-delmelnek fáradságát. Hisszük, hogy ez a verseny sokban hozzájárult a vidéki városok sportbarátságának kl-mélyiléséhez. __ O. E.
Levente bajnoki mérkőzések eredményei .
Haladás—Klskaniztal Levente 3:1 (0:0). Meglepetés I A győztes csapat szép erős jálék után megérdemelten győzőit Bíró Kluger.
Kossuth—Törekvés 3:1 (0:0). Csapkodó játék, a Kossuth jobb csatársora révén győzött. Bitó Németh.
Bástya—Hunyadi 4:2 (1:2). Hullámzó játék. A ll-ik félidőben a Bástya döntő fölénybe kertit, melyet ügyesen ki Is használt. Biró Flumbort.
Délnyugati alosztály
Bácsalmási SC-Pécst VSK 1:0 (1:0). Nagyszámú közönség előtt zajlott le Pécsett az alosztály baj nokságát eldöntő mérkőzés.
kerUI
többo
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portóm eti-tesen küldi utána bármely < belföldi nyaralóhelyre.
Rendkívül hevet, változatos, izgalmas mét közét, egy kft «ze re nősével a pécsi bajnokcsapat is győzhetett volna. Miután az első mérkőzésen Bicsalmáton a PVSK győzött ugyancsak 1 :0 ra, igy a két csapat csütörtökön semleges pályán Szekszárdon harmadszor újból találkozik, melyen azulán véglegeten eldől, hogy kl nyeri a büszke alosztály bajnoki dmet. Biró Spitzer volt.
(Vasmegyei cserkészek Zalában) Az idén több vasmegyei cserkészcsapat táborozik Zalában. A sárvári Hollót Mátyás csapat Akaiiban táborozik julius 10-től 24-lg, a körmendi Szent József csapat pedig Szécslszigeten juMus 15-től 30-lg. A Haladás vizlcterkészei a Dunán és a Balatonon letznek hatalmas vizltáborozásl, amelyet Keszthelyen fejeznek be augusztus elsején.
Az előrehaladott Idény miatt
az összes nyári cikkek árait jtlIlUS elSdjetOl
mélyen leszállitottam.
♦ifcvj *> - .{tjául ÜhúJ Í \' xx «v/><£\'ÍÚ-fwtjl- S-f. - ■=—, ■ . £ j .\' . k| ,
Árakat nem hirdetek. mert kőztudomásu,
hogy áraim mindig a legolcsóbbak és legszolidabbak.
Előírásos intézeti kelengyék
minden árban és kivitelben, nagy választékban
KIRSCHNER
divatáruháza, Föut 3. sz.
ZALÁI KŐZLONV
jK&Z GAZDA SAG
Érdekes kereskedelmi bűnügyi perek a nagy kanizsai törvényszék előtt
Nagykantzaa, Junlua 3(1 .Egy napon egyszerre három érdekes kereskedelmi perrel foglalkozott « nagykanizsai törvényszék. Egy keszthelyi csalárd bukás Az egyikben Rózsa László keszthelyi kereskedő volt a vádlott, akit csalárd bukás miatt vonlak felelősségre, meri a vád szerint Rózsa nem vetetett könyveket és fizetésképtelenségének beállta után telt még mindig megrendeléseket
Dr. Hochstaedter keszthelyi Ügyvéd, vagyonfelügyelő, Rózsa László kényszeregyezségében mint tanú letl kihallgatva. Azt mondta, hogy ha Rózsa mérleget készített volna, akkor Mta volna hogyan állanak anyagi viszonyai. Életmódja nagyon egyszerű volt. A kényszeregyezséget azonban már korábban kellett volna kérnie. Később a csödvagvont eladták, amiből 9000 pengő folyt be az efsíí rendű hitelezők kielégítésére.
Vitéz Szlly Dezső kir. ügyész rámutatott arra, hogy Rózsa László havi 800 pengői fordított a háztartására a szakértői megállapítás szerint.
Dr. Fodor Antal védőügyvéd rámutatott arra, hogy olyan nagy cégek mellett, mint amilyenek Keszthelyen vannak, olyan kis üzlet, mint Rózsáé, nem birt konkurálni. Viszont Szily ügyész azt hangsúlyozta, hogy Rózsa 9:000 pengő tőkével kezdte üzletét és 51.000 pengőn fe-Iüli\' hitelbe vett árul.
Aj bíróság bűnösnek mondotta ,ki Róm Lászlót a vádbeli cseleik méltyjben és ezért őt 100 pengfr pSSuflnletésre Ítélte, azonban a mel léktMÍntetés kiszabását mellőzte. Az itíSét Jogerőn,
ágy 127 éve* klskomároml csalárd bukás ■
iszenstcin Imre kiskomároml :edő ugyancsak csalárd bukás I1 került a törvényszék elé, mert |j« yagyitobükalt ifcrgtr-cíg ttor (etöfe, uj adósságokat csinált ctődkéwény bény\'ujt^át el-ztotta. Azonkívül a cígbejejíy-I nem az ó nevét, hanem a Vi?VW nevet*, használta. Weiszenslcin
Pr. MéS iKtiW\'völt. "Weiszenstein azzaV-. védekezett a törvényszék előtt, hogy főnöke és m anyósa özvi Berger Saniuné akarta a fizetésképtelenséget nteni, mert a cég egy 127 éves olt és a közel"60 éves tulajdonéin bírta szivére venni, hogy |lyen régi, ismert nevtt cég fije-itelcnséget jelentsen be. Mlg sikerüli nehezen dr. Hulphen |jogtanácsosának őt rábírni arfti} haladéktalanul bejelentette a képtelenséget. Mikor a Vidor, vette fel, ő teljes jóhiszemű* I járl el, mert ő kérelmezte Ily Itlhth névmagyarosítását, azonban 0 nem endedétyezték neki.
Kéelster József dr. csődtömeg-gondnok terjesztette ezután elő jelentését, hogy Bergerék nem vezetlek könyveket. Balázs Vilmos könyvszakértő szerint Weiszenstein többet fizetett a cégeknek, mint a mennyi járt volna nekik. A könyvekből azonban pontos adatokat nem lehetett kivenni. Dr. Halphen Jenő mindenben megerősíti Weiszenstein védekezését. A bíróság végül is Weiszen-eteint felmentette a vétkes bukás Vádja alól, a más név bemondás miatt kihágásért 10 pengőre\' Ítélték. A klr. ügyész a felmentés miatt megfellebbezte az Ítéletet. A „Vőlegény" vétket bukása A harmadik perben Oá! Artdor volt a vádlott, az egykori .Vőlegényhez" cimzett F.rzsébet-téri textil kereskedő. Nála is az volt a vád, hogy vétkes bukást követett el. Oál elmondja, hogy tulajdonképen pQsta-8egádtisztvi6clő volt, de a nagy konjunkturális időben 6 is a kereskedésre vetette magát. Először jól ment neki, de csakhamar bekövetkezett a rósz üzletmenetei és a hitelezők annyira megrohanták, hogy végül is kény-Bzeregyezséget volt kénytelen kérni. Az 50 százalékot sem tudta teljesíteni. Erre csődöt nyitottak ellene. De mert élni kellett — uj árut volt kénytelen rendelni.
Balázs Vilmos könyvszakértő jelentése szerint Oál Andor seni kellő tapasztalatokkal, sem szakismeretekkel nem birt
A blróiág- figyelembe véve a nyo-1 mátékos enyhítő köHOltHényrtet Öál Andort 60 pengőre ítélte mindössze.
1 I ..... =
Síőlflj gyümölcsfái rózttla
fapia*l«il«i*r*ki oipnun vagy Tutolul
(előbbi aizán-lál, utóbbi lézkán aiaín vegyületet tartalmai)
Egyesített védSw^lfclákony rovar*
A Jl t W o x ^
«rt*l* „48" vagy D*r«ta
rágókárfevók Irtleín,
EIomI v>gy SuHarol
gomba kártevők Irtáaára,
Aphidon
» vértért litáiholr,
Almai* vagy Pomriaa
vfrtetvea aebhetyek bekeníaéltea. Hernyóenyw
lladact.nyi
rézkánpor Vinol
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védöixerek kereskedé«4J>ea
Syflmfllcifa-, róziafa-permetezik
(3 kntOnlíle axótólejjel) rakUron.
-mmmmi****?
Szőlőraunkásokban nagy htóny van Zalában
Zalsegenweff, Juntua 90
Jankó István tapolcai kerületi szőlészeti és borászati felügyelő a zalai szőlők junius hávl állapotáról most terjesztette elő Jelenlését. A jelentés klWégitő. A szőlővesszők\' növekedése a kedvező Időben olyan erőteljes; hogy a hajtások már a karón felül vannak. A terméskilátás jó köüepes.\'
A Szentgyörgy hegyen sűrűn fordul elő a levél- és fürlpetenoszpora. Badacsonyból, a Balatonkörnyékríl, a somogy—zalai borvidékről is nagyobb mérvű perenoszpora kártételt jelentenek; A piac Változatlan. Badacsonyvidéki fajborok 36-^-56 fillérért, balatcmvldékt, zala—somogyi-tömeg* borok 18-26\' fillérért bőven kaphatók.
A gazdasági munkatorlódás folytán a munkáshiány meglehetősen nagy. Napszámbérek: 2—2-50 P, sőt több helyen már 3 pengő és egy liter bor.
ÜZLETEMET
Deák-tér I.
Nagykanizsai Takarékpénztár épületébe
(volt RelniU-léle helyisig)
helyeztem ét
és kérem t. vevőim további szíves támogilását.
Krautz Nándor.
TÖ1MB
A tőzsdei forgalom ma elég élénk vo I, bár a külföldi tőzsdék, különösen a berlini az utóbbi napokban sokkal tartózkodóbban ítélték\' meg a rebaráci&s moratorium ügyét Ez • .bftllni tőzsdén elért árnyereségek réázbtnl eltűnésére vezetett. Ennek ellenére a budapesti piac továbbra Is elég ellenállóképesnek nutatko-
t\'i^i&ffiTfji.S-;
oati zartaihoz HpMt gyengültek. A kontremln folytatólagos
qpr luiisrtsl
tnífig* fcfégf ma-
tevékenysége még ml _
gas nivón tartotta azokai! A Tőzsde a nrpl legmagasabb árfolyamokon zárt. Ackamatozásu papírok piacán arWftzst tartott, foríworo KM. \' nistt 1 .vblt,. DeWzáplfi csendes\', newyorki kifizetés ma változatlan volt.
Zlrlckl tártai 24, Lonripa 13 16.
Mnryor "06,
- - MTO-\'lolU 31 15 ál l/t. V«r«ó 57*83, UlTid 9 IM\'t, UukaiMt 1-08
Tsraáaytézjés
ituaa Hiaav. 77-aa 14 60-147$,
14 75- 14 90, 7»4I 14 95 -1515,
15 W— 15 35, danánL 77-4 7g% 14 20-1435, — KM 14 55-1475, tak árpa 16*25—1$
1800. Sb 2380-
1370; Mt>oa ---
SartáíTásár
tando ocag 0-90 - 0 94 angol aaidó
ISál. jullus i.
1 Mául tíuée dertM-lHTxéM
VALUTÁK
Angol I. 27-82-77 87 Pálra h. 79*70 80 10 . CaSt k. 1*91-17*03 \' Ótok. l{3 00 153*60. Útnál 10 06 10 14 Dollár 571 00\'-074*00 P.tottat. J3-40-W-7J HotU M9-84-^0-f5 Langyal * f 8 0^64*25 Uu 3*88-3*43 Lava 412-4-18 Lila 29 85-30-15 Málta 130 55-136-15 Noavig 1 f 3"20-103 80 Pageía —•-
ScMflt 25 80», HvíkH.IlC 65 111-25 Srii*. I53-30IÍ400
.... DEVttAK Ásat. IX 15-130 35 i 1011 1014 185-71-138 12 Brsaatal h\'-DS 7990 ÜHkaiUt 3-40-3*43 tcopaah.1532015! 60 London 17-42 27-90 Madrid 6220-46 10 Milano 29^3 3003 NWiyor 572 20-73 80 Ocilc 153*20 15360 Párta 2238 2245 Ptáfa I<r«4\';fl99 ia4tv 4-IM17 ttOCkb. 153 40-153 80 Vaiaá 64*05-64*25 Wien 80*37-0062 ZOttcb 110-82 11122
Da<)i: MlnbrffffMéa á*U»kM» TálWat lúvkaalisáa.
rekMTUadóTTEalal Kirolj. ÍM., wwhiiiirii a
ZPPÓHFtDETÉ&EE
1 4a p4>r
dtj* m flli. S-------
---»• 10 aaólg M MUf, minden tovább
auS dija • frt«. CJmaaó t Minden v^la-
• • » * B»«IU*|I »«M4r
gabb beidből átló nft két Hónak Hán.it. tatik. Aliin kareaOknek EOWt eng<dm«ny.
NlrMéMk • (M) m|l h>ai|H
* Cacngery-utca 18. alatt 724 not
t«Wt. Rio
taMtojtih legokaóbban, modern, csu-LoUak, negblahtlók Kautmann Manónál lendtllktflk. Telelőit: 167. Vagy 571. üartee: Nádor-utca 6. 2&0
Egy kétaiobát udvifl^SaUA* ineUáMKlyj-légekkel auguaihii l-éie kiadói etellág bútorozva la. Nidor-u\'tci 4. 299J
ttaaxailt bútort Vtízek. — , Fahnné, EroíbaMtf IS. fétpáfHi, ^ 3304
bckebeleiéare minden ÖMiegben a legelónyOaebbeu H lei aabban totyórittat Amál laaéo kOlcaónkóivetUÓ trodija Nagvki Horthy Müdómt 2. azám. ^
■Ia4é hitó él ebédlő aunltura Fal Eraatbet-tó 16.
Egy laoba-konyhia lakén melléktn •égeakel auguulua elsejére kiadó KI tudy-utca 32.
kthzobii lakit kiad*.
CI01
1 kiadód
30 w
2 kólón bejárata utat paikettia szofcl tOrdóuobival, bútorozva, eaelleg llieae*, melWilKiylaágekkel klaM — Horthy Miklós-ut 15. 2Mb
B«|«lal-m»r Í5. szám alalt 1 u«M, konyhái lakál nelKUielyMgiMtf. Kit^-
Kltollkin izetény Igényű urileiny, l bó Iraáaktaaaaaaar talura telvélll Clm s kiadóban. 1
Qyix-utca 49. ra. háibu udvari laii| mellékbelytaégekkel aug. l-re kiadó.
Laxlkaa, németnyelvű Mayei-téle,!\' I dlukotásben, olción eladó Schlesi 1%
Maraatar atlluau
1 eladó Telekt-ul 35.
"ts
riwtliobáa, elóuobái Inkán Király-33. átam ilall kiadó.
■•HhilMiárata bútorozott szoba _ idd Ktnual uica 5. -3043
E» Jókaiban levó karákpArt iá vételre keieiek. Cin a kiadóban. -J
HAramaJtéa izekiény, konyha
^ll\'Siai OIs,0b V0r0,\'\',
1931 jullus I.
ZAfcAl KÖZLÖNY
Reklám árak!
2*40
3r-
-•40
Trappistasajt (eljcs zsíros minőségben kilója ... P Csemege Juhturó kilója P
l« teavaj 1/4 kiló ...... P
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P
Szardínia nagy doboz, szál kamentes, valódi olívaolajban ............ P —*60
Barack és meggy-Jam (mm)
1/2 kilós üveggel... ... P 1-40 Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P —-50 F.gy kiló kitűnő minőségű cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölésü kapható
Hnszel és Frtedentbal
ciemegekercfkttéiékei.
li iHftkaüMI neiotra rslé MMW.
elsőrangú Saját termésű
kerecsenyl boraimat
« következő lessállttott árskon adón el :
ttbi Mit uzlill kw lilmdiit . . . f \'20 DM ttUfetdkklaM kMM^m
Ssen trák 25 litertől keaÜWleg-----
nagyobb vételnél értendők/Waron ré»7.íte ; magánosoknak. B l( w adót külön kell tMCfc1
Böhm JmmB UWiUMmi.
LaVAidni: Nsgykanlxsz, Mthvány a. 10.

A nagykanizsai klr. lárásbirfcág, mint tolekfcflsyvl jsaUaág.
3429/tk. 1931. szám.
Árverési hirdetmény
és árverési feltételek.
Varga Ferenc Penecz nagykanizsai lakói végrehajtatónak IfJ. Varga Jóiael Peneci u 0. lakói végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követkéz tében az 1881 : LX. L-c. 144., 146. él 147. §-ai értelmében elrendeli ■ végrehajtási árverést 135 P tőkekövetelés, ennek 1931. évi november hó 12. napjától járó 9Wo kamata, 22 P 80 (III eddig megállapított per és végiehajtis! (1 aa árverési kérvényért ezúttal megállapított 12 pengő költség behajlása végett, a nsgyksnizsai klr. járásbtróiág területén levő, Nagykanizsa megyei váiosban tekvó s a nagykanizsai SÍM. sztjkvben 1542/a. I. és 1542/b 1. hrsz. szántó > malomi dűlőben végrehaj. táat azenvedó nevén álló Ingatlanok együttesen 600 P, u. p, 9332. Ht^kirben «45a hm alatt foglalt szántó 4a rét 1 DM1 dutóben egésa,Inatlanra 400 P 4s az a. a. 1458. sztjkvben.6280. hrsz.alatt felveti rét a Császár ráien Ingatlanaik tele részére 300 P kikiáltási árban.
A \'telekkönyvi -hatóság az érverésnek a klr. járásbíróság hivatalos baiyiségében
3. napjának M|sló<t 10 MUát tűzi kl és.ai árvarfet,teltételeket az 1881 :LX. t.-c. ISO. (-a érielaében a következőkben
AÍHreírtf .ü-taniló Ingatlanok a tdklál tárt ár kétharmadnál alacsonyabb áron nem adhatók dt
Ai irverelnl azáadékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár iOVs-át készpénzben, vagy az 1881; LX. tc. 42. § ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplroaban kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges btról letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t. c. 147., ISO., 170. §§., 1908: XU. L c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb lgé«Tet tett. ha többai Ígérni ??£?{ Km köteles nyomban a ki-
kiáltási ár száialéka szerint...megállapított bánatpénzt .z.által. ígért ár , ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 ^0.1. t. c. 25-,§•)
Nagyk.nlzia, 1931. évi junius hő 10. napján.
Dr. Benlzlk j k. klr. |biró.
A kiadmány Mtelétils Mlkó s. k.
2-féle kef4j<páros van: ,
aki állandóan Q___ J|-nál vásárol
ét oki 9|f2| Bffl l-nál fog vásárolni mert l#l tllVlil-nál szolid kiszolgálás
mpllett olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás, mellett 148 P-töl.\'
KMék«|«uma(ik, alkatrészek: és kellékek olcsó beszerzési helye. 1 Müszatéaz-mUhcIyUtik olcsón és pontosan javit.
tBrandi Nándor ét Fka, Deák-tér -2}
Adómentes benzin, petróleum, Összes motor, glz és űiaml kenőolajok.
Vízmentes kazal-, sátor- és kooaiponyvák, gabonás* és lenzsákok. szalmazsák, kötéláruk.
Amerikai husllszt, vérllszt, oaontdara, halliszt, szójadara, rákdara, osztrlgs-kaBylóháj-dara, faszénpor, baromfi kevert eledel, porosat, ajkai és komlói szén vagontételben.
Takarmánvmész, égetett mész, va\'amint az újpesti Chlnoln növényvédelmi és vegylgyár gyártmányai a legolcsóbb árban
kaphalók ARTHER SÁNDOR
mint az Atsódunántull Mezőgazdasági Kamara nagykanizsai járási szétosztóhelye.
■wr
"T
Utoteá inartn siMáél A<*ta,« készlet tart I
ön .seni nélkülözheti és .később csak 21 P-ért i Mfniheti be, mit,:most
iIngyen kap
Autó Syphon
üveget.
Egyedárusitó szétosztóhely:
(■aUÁ #1aaiml fegyver, sport, rádió
9Z8DO Mniai és fotó üzlete.
Szétosztóhely: Teutsoh Gusztáv drogériája.
Tekiníse meg
SZÉKELY VILMOS butortelepétj
a voli Szarvasban
(Erzsébet-tér 1&)
áriáéi raktár a. legmodernebb és legjobb, bútorokból.
Olcsó áralc / • Pontos klsaolfdida I
nm Kedveicő flare/éal AilM/elekt
ti
m m<
Vizmente8 kazaltakaró és repceponyyák Gabonászsákok, lenzsákok, gyapjuszsákok Manilla-kötözőfonál Szőlö-kötözőfonál Kévekötő piros fpvéggel
\\iztüml6k f<**k*ndőé* Snt8t4$hn, tHidastolrpéMMHUk
Kölcsönponyva KSKsSnxsákoh
Koceikonöcs, iépltir, gépolajok
..legolcsóbban be»*eijttJietök, .kedvező. Uwrtési ieljátfek mellett; .
!H ÉS SZEGŐ cégnél/ NiCTKiNIZSAü.
Balatonföld
««fbto^zebb,legl.u:tur|
villatelkek
(•■•itlUatataak.
Araki 12 pengőig, 48 hivi rfszlette
Í^alomáads, v zvezelék, vIKany. OoM-b (autópályák. - 70 boUas psik, árnyai parti séUajrok. Kaszinó. Modern szállodák. Ólomé élslaswás. A telekvevöket Ingyen visszük minden vasárnsi
telekvevöket Ingyen vis: .sárnap reggel Nagylunii vonallal Balatonlöldvárra
lunlzsáról Induló és vissza.
Jelentkezni lehet a helyi megbízottnál: Hochrelter Dezső ny. urad. Jószág-
lalSgvalő urnái, Nagykanizsa, Batthyány utca 10., ugyanott minden felvilágosítás kapható.
Flretéaek a Néptakarékpénztár Rínál, Nagykanizsa eszközölhetők.
Budapesti iroda: Balatonfőtdvár Fürdő Rt. parcellázási irodája Budapest, V., Bálvány utca 15. Telefon: 285-00.
A mgykanlxsal klr. járásbíróság.
■Int telekkönyvi hatóságtól.
3482/tk. 1931. szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
özv. S.abó jánosné szül. Dara Katalin sormási Iskós végrehajtatónak Ozv. Oeczl I.lvánné az. Oál Brzsébet homokkomáromi lakós végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. L c 141, 146. és 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 510 P Löltség Wivetelés és ennek 1931. évi jsnuár hó 25 spjátM járó 8% ksmsta, 24 P 15 Ilit r.ldlg megállspitott per és végrehsjtásl és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 30 P költség, valamint a csatlakosoliaknak kimondott dr. Malek László ügyvéd 1376 P 24 Ilii., dr. Beck Dezső ügyvéd 1115 P, ROnlell litván m P tőkekövetelése és |áru!ékal behajtása védett i nsgykanizsst klr. járásbíróság területén levő, HomoSkomárom községben lekvö. s s homokkomáromi 918. sztjkvben 760b. hrsz. s. (elvett kaszáló a Középhegyen egész IngsUsnra 270 P. u. a. tjkvben 762/b. hnx. izőlő u. o. egész ingatlanra 500 P, u o 322. sztlkvbeu (elvett 7t0/a hrsz kaszáló u. o. 319 P, u o. 622. sztjkvben lelvett 762\'s. hisz. szőlő és prés-ház egész Ingatlanra 490 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Homokkomárom községházánál megtartásán 1931. ávl szeptember hó 3. napjának délelőtt 10 óráját tüzl kl és az árvetést teltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapltja meg:
Az árverés aU kerülő Ingaüanl a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron lea adható el.
Ax \'ásverelni szándékozók kötelesek bá-I a kikiáltási ár 10%-át kéazpénz-
bealngy az 1881 :LX. t-c. 42. §-ában meg-határozott árfolyammal számított óvadék-képes ártékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpémnek előlegesen bírót letéttM helyezéséről Idáliitott letéti elis-mervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési altételeket aláírat. (1881: LX. t.-c. 147., 150, 170. §§.; 1908: XLL L-c. 21. § ) Az. aki sz Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka aserint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi taáawékálg kiegészíteni (1908: XLl. 25. «.) Nagykanizsa, 1931. évi má|us hó 20.
Dr. Bentzlk a. k. klr. jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k.
3(51 főtiszt.
Irta (.Horváth E, János ny. tsk. igazgató.
lll-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel. Ars 1\'— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
Nroniilott a Bílialai Nyomda tz LapHid 5 Vállalatnál Nifytaabtán. (Felelöt fliletvoetó ZaUl: Károly).
71, évfolyam 146 uám
Nagykanizsa, 1981. julhii 2, csütörtök
Ara 14 HU*
ZALAI KÖZLÖNY
SzotcszWaéf: UWl 5—4r«t 2, éj|tl T4.I i.
Kiadóhivatal i Mai 5. uim Kurtwlyt UUMMnUjIMita tt
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EUftzalM ír.: tnMn • ptng« M «M>. Ttfcloa. | Kud6Wvlt,i 78. KeMlhdyl Mk »
A választás tanulságai
Zila tizenegy kerületében négy mandátuma volt az egységespártnak, három a kereszténypártnak, három az agrárpártnak és egy volt pártonkívüli. Vagyis hét kormánytámogaló-val szemben lulaldonképen négy ellenzéki képviselője volt Zalának. Az uj választások után — dacára az országszerte kürtölt .ellenzéki hangulatinak — ez a helyzet lényegesen megváltozott a kormány javára. Az egységespált mind a négy mandátumát megtartotta, úgyszintén a kormánytámogató keresztény gazdasági pírt is, ellenben az ellenzéki agrárpárt elveszített két mandátumot, mlg a pártonkívüli három közül keltő tulajdonképen szintén a kereszténypárt felé gravitál, Igy tehát a tizenegy zalai mandáium közül ma csak egy az igazi ellenzéki és egy a pártonkívüli a kormányt támogató kilenc képviselővel szemben.
A megejtett választásoknak eddigi eredményeiből léhát megállapítható az egységespárt fölényes győzelme.
A pártok helyzete országos viszonylatban Is körülbelül ugyanaz, ami az 1926-os választások után kialakult, vagyis a nemzeti akarat ép oly erőteljesen nyilatkozott meg most is Bethlen politikája és személye mellett, mint akkor. Szóval a magyar nemzet továbbra Is eljegyezte magát a mellé a józan, reális politika mellé, amelyet Bethlen István képvisel és hiába történtek csábitások, igérelek és jelszavak, erről az útról letérni nem hajlandó. Nem volt tehát meglepetés az egységespárt fölényes győzelme az országban senkinek sem, még az ellenzéknek sem, mert minden ellenzéki pártfrakció azt hirdette lapjaiban és népgydléseln, hogy a pártok számarányában lényeges eltolódás nem várható.
Ax ellenzék ugyan ezt a várható eredményt azzal a rosszhiszeműséggel jósolta meg, hogy már eleve meg-
fiyanusilolta az egész választási elírást azzal, hogy erőszak fog közrehatni az egységespárt győzelmének előidézésében. A választás lefolyására vonatkozó idatok birtokában most már határozottan megállapíthat juk, hogy a nemzeti akarat szabad megnyilatkozása sehol sem volt korlátozva. Abban a pillanatban, amint a miniszterelnök a nyilvánosság szine előtt kijelentette, hogy feltétlenül tiszta választást akar, a választás körül ténykedő funkcionáriusok mindegyike respektálta ezt a kívánságot és alig adódott párt, amelynél szabálytalanság, visszaélés, vagy erőszakosság lett volna konstatálható. Mert ha ilyen előadódott volna, bizonyára elmaradtak volna mindazok a meglepetések, amelyeket az eddig megejtett választások szerezlek. Az ellenzékiek és pár|onkivüliek részéről jó néhányan jötlek be olyanok, akik semmi szín alatt nem tudtak volna érvényesülni akkor, ha az a bizonyos, az ellenzék részéről sürün emlegetett választási terror valóban közreműködött volna a nemzeti akarat kifejeződésének aktusában, ül kell
fogadnunk tehát azt, amit Kálmán király törvénye mondott a boszorkányokra, hogy mivel azok nincsenek, azokról: nulla fiat mentio, választási visszaélések nem voltak, ennélfogva botorság ilyenekről megemlékezni.
Amidőn tebát a közhalalom keze lésének teljes korrektségéről adhatunk számot egyfelől, meg kell emlékezni mákfelöl egy olyan újonnan megkezdett ellenzéki gyakorlatról, amihez nagyon, nagyon sok szó fér. Meghökkenve, sőt felháborodva olvastuk egyes választási tudósításokban, hogy az ellenzéki jelöltek és pártférfiak egy része külföldi laptudósltókat és journalislákat vitt le magával az egyes kerüleekbe. Nyilvánvalóan azzal a célzattal, hogy ezeknek közvetlen közelből mutassák be a választási ténykedésekkel megbízott funkcionáriusok által elrendelt, vagy hallgatagon eltart atrocitásokat. Amint ismételjük és hozzátesszük: nyomatékosan ismételjük, ezeknek a külföldi újságíróknak nem igen akadt látnivalójuk. De most feltesszük a kérdést: helyes e, főleg hazafias-e az, hogy a magyar
belpolitikai élet megnyilvánulásaiba a magyar nép életkörülményeivel tisztában nem lévő idegen elemek vonassanak be? Elképzelhető volna-e az, hogy mondjuk az angol választási élet bizalmas mozzanataihoz angol politikusok mondjuk németeket, vagy franciákat clpel|enekoda tanukul. Bizonyára nemi
Hát kinek a gyámkodására, politika! tanublzonykodására szorul ez a nemzet, amely ezer év óta él alkotmányos életet ? Hát ml az a magyar politikai ösztön és tisztánlátás, hogy azzal szemben Mozsollcsoknak eszébe mer jutni az, hogy a párisi Orand Orlenshez juttassanak vádakat és panaszokat a magyar politikai élet bizalmas megnyilvánulásairól. Hát kik vagyunk ml és ml az a Orand Oriens, vagy akármiféle külföldi társulat, vagy alakulat, hogy az felette állhasson annak, amit mi akaiunk, amiről mi dontünk. Hogy a Mozsolicjok kicsodák, azt tudjuk, de ezeknek szégyenteljes Bzereplését egyszerstnindenkorra ki akarjuk rekeszleni a magyar közéletből.
Uj moratorium-terv Franciaország kikapcsolásával?
Az amerikai kormány cáfol és reméli, hogy sikerül a megegyezés
London, Juliul 1 Az angol sajtó nagy része már megkezdte a közönség előkészítését arra, hogy Mellon párisi tárgyalásai hamarosan holtpontra julnak. A lapok uj moratorium-terv körvonalait vázolják, amely nem függne Franciaország hozzájárulásától. A Daily Herald közli, hogy Hoover májis felszólította Angliái, Olaszországot és a többi érdekelt államokat, hogy Franciaország vonakodást cselén
nélküle hajtsák végre javaslalát.
I.ondon, Jullus 1 (Éjszakai rádiójelentés) Wsshing-tonból érkező jelentések szerint az amerikai hivatalos körOk cáfolják azt a hírt, mintha Amerika Franciaország ellenkezése dacára is meg akarná valósítani Hoover elnök tervét. A kormány még mindig reméli, hogy sikerül megegyezést létesíteni Párisban.
Legújabb eredmények a titkos kerületekbftl
Debrecen újra megválasztotta Bethlen miniszterelnökkel együtt a másik két képviselőjét is — Kecskeméten bejölt Zsltvay és Sándor István — Szegeden Is vezet az egységespárt — Miskolcon Reisinger és Eckhardt kerültek ki győztesen
Budapest, Julim 1 (Éjszakai rádlójelentés) A győri, pécsi és hódmezővásárhelyi választókerületekben befejezték a szavazatok Osszeszamlálását.
GyörBtt a szövetkezett polgári párlok listája 6929, a szociáldemokratáké 5272. a városi gazdasági párl listája 1936 szavazatot kapottt A város képviselői Ernszt Sindor és Malaslcs Oéza lettek.
PécaeM
az egységespárt Ilstéjs 9025, a szociáldemokraták listája 786.) szavazatot kapóit. Az uj képviselők tehát Varga Imre és Esztergályos János.
MitdmextfutKlrdoIyan
5293 egységespárli, 5053 agráipárti
és 4411 szociáldemokrata szavazalot adlak le. A két mandátumot Mayer János és Kun Béla nyerték el.
A pcatKBrnyéUt
Ta|stromos választókerületben délután 5 órakor a szavazatok állása a következő : egységespárt 6040, keresztény gazdasági párl 3250, szociáldemokratapárt 9066, frontharcospárt 1041, demokralaoárt 2750, keresztény szocialista párl 790, keresztény ellenzék 945.
» budapesti kerttteZeklHln
szerdán este 6 óráig a következő szavazatokat számolták össze:
Budai kerület: egységespárt 5645, Wolff-párt 5314, Rassay 2103, szociáldemokrata 2915, Fricdrich 2212 Északi kerület: egységespárt 2643, Wolff 2940, Rassay 2875, szociál-
demokrata 5805, Frledrich 1492, demokrata 500, Vázsonyi 1981.
Déli kerület: egységespárt 5137, Wolff 6210, Rassay 3494, szociáldemokrata 6108.
A vidéki titkos választókerületekből a következő eredményeket jelentik.
Pesfersaétefea este 6 óráig a következő a szavazatok állása : Egységespárt 6902. Wolfl 4021, szociáldemokra 11.200, frontharcos 1348, demokrata 3706, keresztényszocialista 962, keresztény ellenzék 1117. Érvénytelen 754.
Kecaken ét A városháza erkélyéről este léi 9 órakor hirdették ki a választást eredményi, amel/ szerint megválasztották dr. Zsltvay Tibort (egységespárti) 7902 szavazattal és Sándor Istvánt (független kisgazda) 6285 szavazattal.
Debrecenben este fél 8 órakor befejeződött a szavazatok összeszámlálása, melynek eredményekén! mind a három eddigi képviselő, gróf Belhlen islván, Hegy-megl Kiss Pál és Györki Imre megtartja mandátumát. Az eredmény kihirdetésekor hatalmas tömeg éljenezte a miniszterelnököt.
Aflslcolcon szerdán este 8 órakor hirdették ki az eredményeket, amely szerint dr. Eckhardt Tibor keresztény ellenzéki (5318) és a szociáldemokrata Reisinger Ferenc (6970) nyerték el a város mandátumát. Az egységespárli jelöli, Görgey László 4393 szavazatot kapott.
ősegeden
szerdán este fél 10 órakor a követ kező a szavazatok állása: Egységespárt 8702. Rassay 3085. szociáldemokrata 4370, Pelrlk párt 1530.
Az Angol Bank
leszállítja a kamatlábat
London, lullua 1 (Éjszakai rádlójelentés) A londoni pénzpiacon erősen larl|a magát az a hir, hogy az Angol Bank ms. csütörtöktől kezdve leszállítja a kamatlábal.
Bomba robbant Belgrádban és Párisban
Belgrád, Jultua 1 (Éjszakai rádlójelentés) Tegnap este a belgrádi vasúti állomáson három különböző irányból befutóit vagonban robbanás történt. Emberéletben nem eselt kár. Állítólag külföldre emigrált forradalmárok helyezték el a bombákat a vasúti kocsikban.
Párts, jultua 1 (Éjszakai rádiójelenlés) Szerdán dé\'u-án a Sidaine-utciban levő olasz munkaközvetítő hivatalban, amelyben 12 olasz munkanélküli tartózkodott, bomba robbant.
Négy ember súlyosan megsebesült. A megejtett vizagálat szerint ágyu-lövedcktől származóit a robb#iás. Anarchista merényiéire gyanakodnak.
" A városházáról
Ma alakítják meg a váróit talfarékuasigl bizottságot
Megírtuk, hogy a miniszter rendeletei Intézett Nagykanizsa megyei várói polgármesteréhez, a takarékossági törvény végrehajtásáról. Ennek értelmében hal esztendeig nem töll-hellk be a megüresedő állásokat és 10 százalékkal csökkenteni kell a tisztviselik létszámát. Egyben utasította a várost husz tagból átló takarékossági bizottság létesítésére a létszámapasztás, Illetve a 10 százalékos Illetménycsökkenés végrehajtására.
Megkérdeztük dr. Krátky litván polgármestert, hogyan gondoljá Nagykanizsán » takarékossági törvényi végrehajtani, Illetve a tisztviselői létszámot redukálni?
— A legelső teendő ebben az ügyben, — mondla dr. Krátky István polgármester ^ hogy a csütörtöki közgyűléien megalakítjuk a megkövetelt takarékossági blzgitsá-got, amely a miniszter- Intenciója szerint a redukciót, Illetve a kívánt megtakarításokat végre fogja hajlani.
— Azonban Nagykanizsa státusa a többi hasonló városokhoz pl. Kaposvárhoz viszonyítva, sokkal kisebb. A személyzet épen csak annyi, hogy teljot erejének latbavetésével el tudja végezni a reá bízott teendőket.
— Ami a takarékosságot illeti, már a törvény megalkotása elölt jóval, polgármesteri székfoglalómban kijelentettem, hogy programom egyik sarktétele a teljes mértekben és minden vonalon való takarékosság, ami az idei költségvetésben még a mull évinél Is sokkal nagyobb mérvben fog klfe|ezésre jutni. Fő elvem : ahol csak lehetséges, tehermentesíteni a polgárságot. •
A köliségvetés összeállítása most fejeződik be és ■ legközelebbi na pókban már a polgármester elé kerül, hogy az mégegyszer átrevideálja, mielőtt sajtó alá adják. A pénzügyi bizottság elé azonban csak a polgármester szabadságának letelte után fog kerülni. ,
A polgármester idei nyári szabadságát Balatonberényben fogja tölteni. •
A szemészeti pavlllon vízvezetéki, csatornázási és fűtési berendezési munkálalaimk kiadása a polgármester kijelentései szerint ezen a hélen feltétlenül meg fog történni.
A kórházbővltési terv megváltoztatásához a miniszter jóváhagyása kell még, miért Is a polgármester pénteken azt személyesen viszi a népjóléti miniszterhez approbálás végett.
Reklám árak!
Trapplstaiajt teljes zsiros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege Juhturó kilója P 3-—
I* teavaj \'/< kiló ...... P !•—
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ............ P —-60
Barack és meggy-jam(uem)
\'/a kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom háztartást csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű
cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölést! kapható
■őssel és Friedenthal
oMMgekerMketttékea.
ZALAI KQ2LÖNV
m\\. juiiui i
A nagy állami kölcsönből megépül Nagykanizsa leányiskolája
A pénzügyi bizottság 1500 pengő segélyt javasol a színészeknek
Nagyknnlzsa, Jullus 1
A pénzügyi bizottság kedden délután 6 órakor a városháza kis tanácstermében Kiss Ernő elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a tagok nagyszámban vettek részt.
Jlemmert Károly főszámvevő bejelentette, hogy a nagykanizsai
leátiyllceum I. és V. osztálya a piarista gimnázium épület-traktusának Sugár-ut és Király Pál-utcára néző saroképületében az őszre megnyílik és erre a varos engedélyt kert a közoktatásügyi minisztertől. Utalt a főszámvevő arra, hogy cz voltaképen csak bevezetője a rövidesen megépítendő nagykanizsai leányiskolának és nevelőintézetnek. Az épület szobáit a varos ingyen bocsájija az iskola rendelkezésére, úgyszintén a lülétt és világítást Is. A szükséges átalakításokra kb. 2000 pengő költség kel1, amihez a bizottság egyhangúan hozzájárult.
Dr. Krátky István polgármester bejelentette, hogy a közoktatásügyi miniszternél töob Ízben is fennlart a leányiskola felállítása illetve építésé ügyében, amelyre nézve a kultuszminiszter már régebben igérelet is telt, azonban azt a tervet, amit a város elkészitell, a miniszter lul-köllségesnek találta, ugy, hogy a miniszter most ujabb, célszerűbb és sokkal olcsóbb tervet készíttetett. A
tervezetre a pénzügyi bizottság 3000 pengőt megszavazott Megígérte a a miniszter, hogy a nagy állami kölcsönből Nagykanizsa megkapja a szükséges \'összeget a leányiskola és leánynevelő intézet felépítésére és az évtizedes hiány ezzel póiolva lesz.
A bizottság megelégedéssel vette tudomásul a polgármester bejelenlését.
A szlnházsegély ügyéi ugyancsak Hemmert Károly főszámvevő terjesztette elő, aki nyomatékos érvekkel támasztotta alá a kérelmet
Itt élénk vita Indult meg a bizottság tagjai között. Többen Fodor Oizkár igazgató eljárását telték éles bírálat tárgyávi. Dr. Dómján Lajos éppen azért ellene van a direktor kérelme teljesítésének.
Kiss Ernő ipartestületi elnök liosz-szaboan rámulatott arra, hogy Itt nem a direktorról, hanem a színészekről van szó, akik olyan művészi teljesítményt végeztek több éven át a nagykanizsai szinlldény alatt, amely minden dicséretel és elismerést megérdemel. A bizottságnak azt kell néznie, hogy ezek a művészemberek ma kenyér nélkül vannak.
A bizottság végül is ugy határozott, hogy 1500 pengő segély megszavazását javasol|a a közgyűlésnek, azonban ez az összeg kizárólag a színészek kezéhez fizetendő.
A gépészt hasbaszurta a cséplőgép szalmahordó elevátorának a villája
Súlyos szerencsétlenség történt gépjavítás közben a Petend-pusztai aradalomban
Vasárnap reggel Molnár József 21 éves gazdasigl gépészt Petend-pusztárol szúrt sebekkel, súlyos állapotban szállították be a nagykanizsai közkórházba.
Pénteken délután súlyos szerencsétlenség történt cséplés közben a Petend-puszlai uradalomban. Cséplés közben kisebb defektus támadt a szalmahordó-elevátorban és Molnár József gépész vállalkozott arra, hogy kijavítja a hibát. A vakmerő fiatalember ugy kezdett hozzá a Javításhoz, hogy meg sem állilotla a
gépet. Közben véletlenül oly közel jutott az elevátor villájához, hogy az hasbaszurta.
A szerencsétlen embert eszméletlen állapotban emelték le a gépről és oly súlyos volt az állapota, hogy az első pillanatban nem is lehetet gondolni az elszállítására. Vasárnapra annyira javult az állapata, ho.<y be tudlák szállítani a nagykanizsai közkórházba, ahol azonnal megoperálták.
A szerencsétlenség ügyében nyomozást indított a csendőrség.
Kiugrott a soffőr a fék nélkül rohanó autóból, amely halálra gázolt egy asszonyt
Báró Inkey Pál kortesének autójával történt a szerencsétlenség
Nagykflniziw, ]uilus 1 Néhány nappal ezelőtt Inlálos kimenetelű autógázolás történt a csurgói vasúti sorompónál. Az áldozat Polgár Jánosné 45 éves ciurgói földmüvesasszony, akit Jordanlts József nagykanizsai soffőr autója gázolt el.
A szerencsétlenség szombatontlél-uUn 6 óra tájban történt. Jordanlts József nagykanizsai soffőr baró Inkey Pál képviselöjelöll korleseit vitte autóján. A soffőr melleit egy, hátul pedig a kocsiban négy ember foglalt helyei. Jordanlts
az autóval, öt utasával át akart Jutni a vasúti síneken.
Egy magas dombról vezet az ut a sínekhez és amikor az auló már lefelé haladt a dombról, ugyanakkor eresztették le a sorompót, mert egy vonat közeledett. A soffőr már
a lejtő fele utján fékezni akart, hogy megállíthassa a sorompó előtt a kocsit, amikor rémülten vette észre, hogy nem működik a lék.
Még abban sem reménykedhetett, hogy átlöri esetleg a sorompót, mert abban a pillanatban már oda is ért a vonal Störnyü pillanatok voltak ezek. A fek nem működötl és az auló őrült gyorsasággal robogott a lejtőn, hogy a következő pillanatban összeütközzék a vonattal.
A soffőr teljesen elvesztette lélek-jelenetét és háirakláltott:
— Mindenki ugorjék kt, mert baj lesz, elromlott a fik I
A mellette ülö férll kl is ugrotl, majd a soffőr is utána, a hátul ülök azonban megdermedve üllek helyelken A vezető nélkOl rohanó autó
egy kisebb gödörnél váratlanul Irányt változtatott és lefutott az úttestről.
A gyalogúton haladt Polgár Jánosné a kisfiával. Az asszony mlt-Bem sejtett a hálamögött rohanó autóról, kisfia az u\'.olsó pillanatban hátranézett.
— Vigyázz, anyám I — sikoltotta a gyeimek, aki eleresitve anyja keret, beugrott az árokba.\'
Polgárnénak még ide|e sem volt hátrafordulni, mert ugyanakkor a gépkocsi m1r maga alá is gyűrte. A szerencsétlen asszonyon áthaladtak a kerekek é* Italálra gázolták, ugy, hogy nyomban a helyszínen meghalt.
Az autó ezután az árokba rohant, ahol megállt. A bennülőknek semmi bajuk sem törtinl, a soffőr is a mellette Illő azonban, akik kiugrottak, könnyebb sérülést szenvedtek.
A szerencsétlenség színhelyére azonnal kiszállt a csendőrség és megindította a nyomozást. A kocsi megvizsgálása közben kiderült, hogy a kézifék már előzőleg sem működött, a lábfék pedig eltörött. Jordanlts József soffőr ellen gondatlanságból okozott emberölés vétsége drnén megindították a bűnvádi el|árást.
Motorvezet6vixeg*ra jdtt é* meghalt Sagy-kaniuán
Nagykanizsa, Julim 2 Megrázó halálos eset tOrtént szerdán délután Nagykanizsán. Vursal Mihály zalaszenlmihá yl lakos feleségével együtt bejött N ,gykanizsára, hogy itl a motorvezetői vizsgát letegye. Délután betért DonSlh Ferenc mechani us Magyar-utcai üzletébe, ahonnan rövid tartózkodás után távozni akart. Éppen f.\'lült a motorkerékpárra és megindította a gépet, amikor hirtelen a szivéhez kapott, hányat vágódolt, leesett a földre. Felesége sikoltásaira hatalmas néptömeg gyűlt össze a Magyar-utcában és többen ecetes dörzsöléssel próbálták Varsalt életre kelteni, azonban hiába volt minden. Dr. Halász Pál orvos, aki a közelben lakik, megvizsgálta és első orvosi segítséget nyújtott. Ctakhimar megérkeztek a mentők 1$, akik a kórházba vitték Varsalt, ám mire a kórházba éltek, már csak holdestet találtak az au:óban. Varjai Mihály a kórházhoz való szálUlát közben meghalt. Agyvérzést kapott, amely percek alatt végzett vele. Holttestét átszállították a kórház hullahátába, egyben értesítették az esetről a nagykanizsai törvényszék vizigáló-birájat\' amely a holttest felboncolását fogja elrendelni
Egy leány miatt
MbaMMa mmiét a mo ifja»A«l ra*agr4bajaaha
Balatonfüred, jultui 1 Htvlzy Frigyes ifjúsági rudugró-bajnok, a Magyar Atlétikai Club tagja, napok óta Balatonfüreden nyaralt. A fiatal atléta már korábban megismerkedett egy budapesti leánnyal, akinek megkérte a kezét. A leány szülei azonban elutasították a fiatalember a|ánlatát s ettől fogva Hévliyn a búskomorság jelel mutatkoztak. Egyszer már öngyilkosságot kísérelt meg, de akkor Idejekorán észrevették tettél és szülei a MAC támogatásával Balatonfüredre küldték üdülni.
A fiatalember szombaton éjjel nem ment fel szállóbeli szobá|ába, ha-n;m elbnrangolt a község határába és a mezőn főbelőlte magát. Holttestéi cak hé főn reggel találták meg. Boszállllot\'ák Füredre, ahol kedden temették el nagy részvét mellett.
193ly |cHu« 2
ZALAI KÖZLÖNY
SZÍNHÁZ
Ram mag^PMtra a Fodor-
Budopeströl jelentik: A Városligetben lévő Nyári Operettszínházai sz Idei nyári szezonra Fodor Oszkár, a pécsi színtársulat Igazgatója bérelte ki aizal a tervvel, bogy ott részben pécsi, réizben budapesti művészekkel fog előadásokat tartani. A színház megnyitását jutlus 2-ára tervezték. Ez a megnyitó-előadás azonban elmarad, sít htr szerint Fodor Oszkár a btrUttőt ír visszalépett. •
A fentl> hirsdás csak vigasztalanabbá lessi. salnészeink helyzetét, mert még az a néhány Is, akii Fodor Pestre megtartott volna, elVeszlf a nyárra a Orti.fr a liba alól Ennyivel is Indokoltabb, hogy közönségünk a legmesszebbmenő támogatásban\' részesítse a- most folyó szln-előadásokst, melyeket már nem Fo-dor dlnHttbr; hanem a konzorciummá alakult színészek a saját vállalkozásukban\' rendeznek.
Székelyfaldy Adrién és Hsrczos Irén búcsúja
Ernőd-Török az élettől ellesett magkapó teraiéSzetes színekkel és mély realizmussal festett élet és er-ko lesképében: a Két leány az utcán, melynek a két szerző vígjáték\' keretet adott, de naturalizmusa nem egyszer megrázó\'dr.\'mai erővel ragatlja meg bensőnket; búcsúzott az Idei szlnttvadban a> Fodor-társulat két eHőm0vészn6)e, SzéketyMdy Adrién és Hámos Irftr szubrett; mely alkalomból szép számú és díszes közönség néste végig kedden este a szép előadást, amely movésrr élménnyé varáif^ódf^&ltafoAkftt ét Hartzot 1 "\'~zetesség játékában. — Adriént Itt láttuk előttünk kibontakozni, erősödni, kiforrni és arra a fokra fejlődni, ahol ma a társulat egyik fóerőssége. Ahogyan\' ma az egyik Oáz-utcai amolyan\' BWyt játszotta — alakítását nem lehet egyhamar elfelejteni. A tzerző figurája étatet nyert általit
Amióta a Fodw-tfcsalat Nagykanizsán játszik, olyan izubre tje még nem volt, mint Hartzot Irén. Ahogy a alinpadra fellép, puszta megjelenésével, egyéni varázsával hat a közönségre. Játéka bensőtéget, mflvé-tzfcn meggyőző játék. Minden mozdulata csupa kecsesség, báj és finomság. Kivételes tehetsége, művészi kvalitásai, nagyvonalúság az ország elsó színpadára predesztinálják. A falusi leányból Mféttff botgy mai szerepében ragyogóan érvftty.e lut-lalta tökéletes mttvéSMMT.
De méltó pártnereftvoMr Bthary Wkidor, vHéz Bánky W»erl és a többlek mind, akik szép összjátékukul egy felejthetetlen művészi élményt nyújtottak a tótoönségo«kr amely »vat"-taptsal honorálta a müvétzek tnaltg, bensőséges szép Játékát. (B R)
A sztnházi Iroda hírei
(") Háromórás kacagás — 30 fillértől l» fillérig. - A Zeppelinen Játszódó „Potyautas" ctmü vígjáték premierjén osafc olyan pompásan szórakozott a kö-sttaaég, mint a Salamon-kabarén. Sziporkázó ötletek, trappáas helyzetek » a komikus bonyodalmak sorozata állandóan blztoettla a derültséget. A kiállttá* eredeti látvány oeeág. A Kmmnom-ket Harozoe Irén, Nagy Oábor, Feleky Klári. v. Bánky Róbert, Danis Jenő ée Bttary Nándor Játszák. - CaiWrtöfcön kerül azlnre.
(*) Szent láng — kSiklvánatra olcsó helyárakkal. Somerset Maiyjham gyö-oyorilaégea színmüve, a „Szent laig" penteken eete kerül megiaméUéare «i»-rendtt
(*) Alvlncl huszárok - katonazenével.
hzombaton éa vasárnap este az évail diadalmas operettjébon, az .Alvlncl Mííí"líl\' !>a,n m»yoK»lltt Ismét operett együttesünk kivételes művészi értékelt Ilelyáruk — dacára, hogy a katonazenekar közreműködésével \'megy aj ono-
rett - 80 tlllértöl iw fillérig.
(*) Mit susog a tehér akác — vasárnap 1 élután. Azolmult évad legnagyobb oporettslágere, a „Mit susog a fohér akác" vasárnap délután léi 5 órakor kerül felújításra
— Elgázolt egy asszonyt a
szakér. Súlyos szerencsétlenség történi szerdán délután Nóvák Knot földbirtokosnak a Horthy Mtklós-ulon levő majorjában, özvegy Sajnl Adámné somogyszenlmlklósl asszony épen a szekérre üli fel, amikor a hirtelenül megvadult lovak a kocsit elragadták. Sajnlné leesett és a kocsi alá került, amely keresztül ment rajta. A szegény asszony agyrázkódást, fulyos fejsérülést és arezuzódásokat szenvedett. A mentők beszállították a kórházba. Állapota komoly.
Rakovszky Iván Balatongyörök díszpolgára
Keszthely, Jutlus 1 Tudósttónk jelenti: Balatongyörök nagyl-özség képviselőtestülete junlut 29 én tartott ülésén a község díszpolgárává választolta Rakovszky Iván ny. belügyminisztert, a keszthelyi kerület megválasztott képviselőjét. A keszthelyi kerületben Balatongyörök szava; olt legszebben (majdnem egyhangúan) Rakovszky Ivánra.
MtHárás
A nagykanizsai meteorológiát ■«■-figyeliJelentének : Szombaton a SómS-sAU; Kngel 7 érakot +200, délután 2 örskot +286, este 9 órakor +22-0.
Ptlhtad; Reggel kevésbé borult, délben kevésbé tiszti, elte borult.
SxiUrdny: Reggel északi, délben délkeleti, ette délkelet] szél.
(Bltukal rádtóJtkníH) » ashsrst»
•lat latéaat |*l.,«l aata 10 kar ■ Meleg, fatMa, aUatarra hajié lé* várhalé.
Olcsó nyári vásár
iunius 30-tól iullus 9-lg
Singeméi
Siffonok.........P —\'60
Festők ...........—-60
Kartonok.........„ —60
Ingoxfordok........„ —-60
Kanavásznak .........—-60
Duplaszéles mintás grenadinok . „ I\'— 140 cm. széles férfi szövetei.
angol mintákban . . . . „ 290
Creppe de Chine, színekben . . „ 3\'—
■agyar liklóg ellen eljárás Indul a „Nagykanizsa választó polgáraihoz" olmfl röplap miatt
Tlz alkalmi vertfaragó és terjesztő ellen ls megindul a bűnvádi eljárás — A választási hamis számok klIOggesztése miatt is eljárás indul
Elcsitultak a képviselőválasztások id«|* felburjánzotl fűzfapoéták és matiszdalnokok, akiknek irodalmi HtMfele kiváló talajra talált a válatztási Izgalmak nem épp válogatós melegagyában. A felszabadult ambíciók most a megélhetés taposómalmába zökkenlek vissza ; az írói véna visszaasszimllálódott becsületes ipari alkotóerővé, némely helyen pedig a főkönyvek rubrikái közé, hogy onnan, mini rácsos ablak mö-göf várja a legközelebbi alkalom Ihletett percét
A jólzlésében megtámadott közönségen kívül a rendőrséggel ls meggyűlt a bajuk ezeknek az • Irodalmi akamokoknak, akik a választási harcben televersellék ötlettelenségeikkel a polgárok fölét. A rendőrség a M így ar-pártnak mintegy 10 vers-faragója és ezek terjesztője ellen Indított bűnvádi eljárást a választási — és sajtótörvénybe ütköző vétség miatt.
A Nagykanizsa választó polgáraihoz cimü röpirat miatt Magyar Miklós ellen is megindult a bűnvádi eljárás, nemkülönben házi-szerzője, Benczés Tibor budapesti lakos ellen
a Kanizsa elmü röplap és a Magyar Hét/ó- ben megjeleni ismeretes támadó cikke miatt.
A választás napján délelőtt 10 óra tájban nagy feltűnést kellelt az az apokrif eredmény-plakát, amelyet a Polgári Egyletben levő pártlroda ■:-gyik utcai ablakában helyezett el a Magyar-párt. A plakát a szavazások délelőtt 10 órai eredményéről számolt be és ugy állította be a dolgot, minlha reggel 8 órától délelőtt 10 óráig 1784 szavazatot kapott volna Magyar Miklós és csak 630-at dr. dr. Kállay Tibor. Valójában a helyzet az voll akkor, hogy dr. Kállayra már 1232, Magyarra pedig még csak 630 polgár szavazott le.
Miután a választási törvénybe fltközO vétséget követ el as, akt a választási biztos állal kiadott hivatalos eredménytől eltérő választási eredményt közöl a választás folyamán, a kanizsai rendőrség megindította Szász Alfréd 37 éves ügynök, Széchenyi-tér 4. szám alatti lakos ellen a bűnvádi eljárást, meri a párt részére hivatalosan kiadott eredményt meghamisította és kifüggesztette.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jullua 8, oaOtürtSk
Róm. katolikus: Sarl. B. A. Protestáns:
Ottokár. Izraelita : Tham (tó 17. •
Városi Múzeum ét Könyvtár nyitva csütörtökön ét vasárnap délelőtt ID-Iöl 12 étéig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. bé végéig t .Megválté\' gyógyszer tál Erzsébet-tér 21,
öözHtrdö nyitva reggel 6 ólától wte s óráig (MtM, innia, pénUk dáhrtán. kedden egész nap nőknek). Tel.: 1-IS.
Ma délután rendKlvUlt köxgyUléa
Nagykanizsa, Jullus I
Dr. Krátky István polgármester csütörtökön délután 4 órára a város képviselőtestületéi rendkívüli közgyűlésre hívta össze.
A 20 tárgypontból álló tárgysorozaton szerepei: a takarékossági bl-zotlság megalakítása, a 643 000 pengős függőkölcsön meghosszabbítása, a Horthy Miklós közkórház tovább-fejtesitési\'nck ügye, a közkórház előtli ulburkolat szélesítése és a ba-ronfiplac átburkolása, az uj leány-Iskola fenntartásához való városi hozzájárulás, a Kinizsi-, Rákócziutcák és Kossuth-tér egy részének vízvezetékkel való ellátása, aknák szaporítása, az Egészségvédő Intézetnek és a Stefánia bölcsödének az Oroszlán-házban vjIó elhelyezése, a közoktatásügyi miniszternek leirata az állami polgári Iskolák után megállapított dologi kiadásokhoz való hozzájárulás, Fodor Oszkár színigazgató kérelme városi támogatásért, a polgármester szabadságkerelme ét több kisebb segélyezési ügy.
— EzOstmlse. Berkovtcs Imre zákányi esperes-plébános kedden tartotta ezüstmiséjét a zákányi róm. katholikus templomban fényes ünnepi keretek között.
— Szabadságon. Makdry Vilmoa kir. törvényszéki biró és ImreiJV László kir. törvényszéki biró a mai nappal megkezdték hal hetes nyári szabadságukat.
— Halálozás. Súlyos csapás érte a gróf Somsslch családot. Oróf Somssich János földbirtokos, tartalékos százados, a harciéren szerzett belegsége következtében 44 éves korában Székesfehérváron elhunyt. Hűlt tetemei! KaposuJIakra szállították és a szarkavári családi sírboltban helyezték örök nyugalomra szerdán délután. A megboldogultban gróf Somsslch László felsőházi tag, az OMOE elnöke, továbbá dr. gróf Somsslch Oyula helesl földbirtokos, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének az Igazgatója, úgyszintén gróf Somsslch Antal földbirtokos, a kls-komáromi kerületnek most megválasztott képviselőié, fivérüket gyászolják özvegye Rubidó-Ztchy bárónő és gyermekei gyászolják korai halálát.
= HŐSÉGBEN ne felejtkezzék meg az Autó Syphon üvegről, melyet ingyen kap az egyedárusítónál Szabó Antal aportlla-letőbén.
— Átvágta az ütőerét. Kiss Boldizsár Migyar-u\'.C) 139. sz.alatti lakos, ácssegéd, jelenleg a Horthy Miklós-ul 43 sz. házban dolgozik. KliS szerdán délelőtt munkaközben nehéz ácsfejszéjével balkezére ütött, ugy hogy az ütőerét is keresztfll vágta, aminek következtében erős vérveszteséget szenvedett. A mentők a kórházba szállították,
ZALAI KÖZLÖNY
1981. Jullus 2.
— Rendőrségi áthelyezések.
A belügyminiszter vlléz Molnár János m. klr. államrendőrség! főfelügyelői, a zalaegerszegi rendőrkapi? lányság őrszcmélyzcii parancsnokát, hasonló minőségben szolgálali ér-, dekből Sopronba he\'yezte ál. — Ugyancsak a belügyminiszter Lengyel Mihály rendőrfelügyelő! Hegyesha< lomról a zalaegerszegi rendőrlupi-- lánysághoz helyezte ál szolgálattételre,
Egy csatornamester belefulladt a csatornába
A másik munkást egy Sregcterkéei mentette meg
Kapoerár, Jullua I
Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt kedden délelőtt a kaposvári Arany János-téren. Dobás József csatornamester két munkással együtt csatornát akart tiszlltani. Amikor Dobás felnyitotta az egyik csatornát, az onnan kitóduló melángáz-tól elszédüli és az üregbe zuhant.
Fekete János munkás segítségére akart sietni a csatornameslernek, de ó ís elvesztette eszméletéi. A szerencsétlenségnek szemtanúja volt Szekér Lajos öregcserkész, aki bátor, önfeláldozó munkával Pekele
Íánosl élve kihúzta a csatornából; )obás Józsefen azonban nem tudtak már segíteni, mert megfulladt.
— A Kanizsai Tiszti Vadásztársaság hat évre kivette a zala-karosl vadászterületet Zalakaros község vadászterületét 1931. augusztus 1-től 1937. julius 31-lg a Nagykanizsai Tiszti Vadásztársaság vette ki bérbe évenként 221 pengőért. A szerződést jóváhagyás végeit most terjesztik lei Zalavármegye alispánjához.
Egy IfitiwiilfH fiatal* ember a matoroaironat elé vetette maflát
SUrneg, Július t Borzalmas öngyilkosság történt hétfőn régnél fél 9 óra tájban Ukk és Dabronc vasúti állomások között.
Amint a tipolcai molorosvonal Ukkol elhagyva Dabronc állomáshoz közeledett, a motorvezetönek feltűnt, hogy egy ingujjra velkőzölt fiatalember várakozik a ainek mellet!. A motorvezető jelzésérc a fiatalember egy lépést hátralépett, azonban, amikor odaért a motoros, abban a pillanatban a sinekre velelle magát és a keretek kettévágták a testét. A szerencsétlen fiatalember még a helyszínen meghalt.
Az; ukkl csendőrség szállt kl az öngyilkosság szirthelyére, azonban ser miféle Iratot nem talállak az életunt zsebeiben, ugy, hogy most a személyazonosságát igyekszik megállapítani a csendőrség. Annyit kiderítettek már, hogy az áldozat va-Bárnap részt veit a dabroncl bucsun és a láncmulatságon.
A kánikula rokkantjai a nagykanizsai utcán
A nagy hőség szerd\'n Nagykanizsán is megkívánta a maga áldozatát. Hitter György 83 éves kanizsai lakos délután a felsőtemplom előtt haladt, amikor hirtelen rosszul let! és összeesett. A mentők első tegély-nyu|!ás után lakására szállították.
Ugyancsak szerdán délelőtt Ktrsch-ner Mór üzletében a nagy hőségtől hirtelen elájult és összeesett egy vidékről jött nő. Az alkalmazottak kivitték a levegőre, ahol hosszabb éleszlgetés után magához tért és eltávozott.
Dr. Kőnig logorvos két heti szabadságra ulazott.
- Véres bucsu Somogyban. Vasárnap bucsu volt Vardán, ahová Hosszú János kaposvári garl7slu\' |-doiios is kiment egy nagyihb társasággal. Este lánc volt a Szalay féle vendéglőben, ahol ekkor több csongrádi kubikos mulatóit. Tánc közben a kaposvári társaság egyik tagja és egy kubikos között szóváltás támadt. A mulatság után a kubikosok kinn az utcán megtámadták a kaposváriakat, akik közül hat férfit megbicskáztak. Maga a garázstulajdonos Is megsérült, annyi ereje azonban még volt, hogy a kaposvári kórházba szállítsa a sebesülteket. A várdal csendőrség megindította az eljárást a srurkíló kubikosok ellen.
- Mielőtt bevásárol, feltétlen tekintse meg Schtltz kirakatait.
- Ipartestületi elöljáróság! Ölés A nagykanizsai ipartestület elöljárósága ma este 8 órakor elől-|áróságl ülést tart Kiss Ernő elnöklete alatt.
Bármilyen munkát
elvállal, éjjeliőrnek vagy szolgának elmenne, a szijjártó és cipész szakmában járlas Mutk János, aki hét gyermek atyja (Natykanizss, Ma-gyar-u. 23) — Műik János két ségbeejlő nyomorában öngyilkosságot kíséreli meg, de az orvosok megmentenék. Most jűtt kl a kórházból. Sehol azonban munkái nem kapóit. A .Zalai Köilöny" ulján gyűjtött adományokból tengődik a családla. Most n:in adományt, hanem munkát kérünk annak a számára, akii hiába adoll vissza a tudomány az életnek, ha kenyérkereső munka nem jut számira közöttünk.
— UJ óvónő. A zalaegerszegi ovódi felügyelő blzollsága most töltőit be egy nyugalombavonulás folytán megüresedett óvónői állási. Az állásra Falit Klára oki. óvónőt, Fa\'ér Mihály nagykanizsai építőmester leányát választották meg.
- Mindenki Schtltz juliusi vásárának szenzációs olcsó árairól beszél.
- A kórházi kápolnára Tollár Lajos 20 pengőt adományozott.
— Nagy sikerrel indult Slnger olcsó nyári vására.
R GRLLSPRCHI REJTÉLY
á ZE1LEU 6TÓ9YMÓD CSODÁI
ItlTA: ÉTIDY LÁSZLÓ (8)
(«=) Mit mondanak egyes orvosok?
„Csak utazzatok Qallspachba, csak utazzatok, hogy ha egészen bizonyosak vagytok abban, hogy csupán hisztérikus betegek vagytok és ami az eredményekéi illeti, |ól ludjuk azt, hogy az egész nem más mint tömcgsuggestlóT" Ez a szó .szédelgés" sem ritkán használatos, gyűlölettől és irigységtől szitott véleményeikben, Ezek szerint lehá! Oallspachban csupa hisztérikus vak és bénult, hisztérikus tabetikusok, hisztérikus tbc. betegek, hisztérikus arteriosclerosisos betegek vannak s így az eredmények szintén a híres .szuggesztión" alapszanak. Azt is mondják: .A súlyos beteg minden szalmaszálba kapaszkodik és megvásárol minden uj szert, eszköz!, amikor azokat csábító Ígéretekkel kínálják neki, még akkor is, amikor tudja is, hogy az csak szédelgés." E vád, sajnos, nagyon is ráillik az iskola-orvoslás elavult elveire.
Beszélnek azonkívül a Zeileis-féie gyógykuráknál visszaesésekről is, de
egy évben tarifa
Szabó cipőáruház
az év folyamán felgyülemlett egyes pár cipők
olcsó árusítását.
Kérjük kirakataink szives megtekintését, hogy meggyőződhessen arról, hogy milyen csekély árért vásárolhat ez alkalommal cipőt.
SZABÓ SÁNDOR cipőáruháza
Horthy Miklós-ut I. szám

ezekről bizonyíték . nincs. Azok a kishitű orvosok, akik nem restellnek Lejelentéseket tenni, ezt
t \'tt; valamely szed vjgy el-nyllvátt09MK számára hőivé (ertnénk, a legélesebb\' al kell előbb megvizsgálni, nehogy:\' mérhetetlen károkat okozhasson/íz nem történt meg Oall spachban,"
Erre szeretnék itt válaszolni. Ezek az orvospk elfelejtették, milyen kudarcot vallott annakidején a Koch-féle Tubcrculln, milveh károkat okozott a Jenner-féle oltószérum, a tbc. kezelése annakidején kreosot-tál, stb. Hol maradt itt a legélesebb kritika, mely a károkat megakadályozta volna? Nagyhangú kijelentésekkel nem lehet\'betegeket gyógyítani.
Vafentlit Zeilelsnek szemére vetik, hogy módszerét nem vizsgálhatják meg, nem azért, mert a hivatalos orvo8testtllet nem akarja, hanem mert a csodaember egész biztosan nem veti alá mádszerét Ilyen vizsgálatnak. Sót éppen forditva áll a helyzet. A biznyllékok most már előttünk feküsznek. fia nem is egyes cRetekre vonatkozólag történt a bizonyítás, ez csak azok illetéktelen magatartásának tulajdonitható, akik az orvostudomány magas lováról mlhdenklt, aki nem orvos, egyszerűen tudatlan laikusnak néznek. Hol marad Itt az orvosnak akadémikus önérzete és tisztasága, mely csak olyan dolgokról vélekedhellk tárgyilagossággal, melyeke, előbb éles kritikával vizsgálat alá vetlek, mielőtt azok a ajrilvánosság számára hozzáférhetőkké lettek. Egyik ilyen orvosnak saját megfigyeléseire ala-nitolt hamis állításaira és rágalmaira Valentin Zeileis fia, Dr. med. Fritz Zellelp Így, nyilatkozott:
„ Abban a\' helyzetben vagyok, miszerint megállapíthatom, hogy nevezeti ur a legcsekélyebb betekintést sem nyerhette a mi eljárási módszerünkbe, miután fellépésével elzárta annak lehetőségét. Mi készek voltunk és mindig Is készek vagyunk igazolt orvosok előtt de-möhstfálnl kezelési módszerünket." Hogy mllv keveset törődnek az orvosok a Zelleis-féle módszerek vizs-gíHtával. mutatja dr. Weller egészségügyi főtanácsos kijelentése: .Ha Valentin Zeileis ur tevékenységét magasabb egészségi szempontból és az {Haliqosság közérdekéből tekintjük,\' álig kifogásolhatunk valamit, r.nnek dacára ml, orvosok a legélesebb módon kénytelenek vagyunk küzdeni ellene, miu án nagy veszélyt rejt magában mindazon szenvedő betegekre nézve, aki Ilyen .sjuggesz-tiv eljárással nem gyógyult" meg és nem is Javulhat™ Halljuk dr. Schweisheimer orvost, akinek kifejtései valóbán saját megfigyelésein alapulnak: ,En nemismerek olyan\' besugárzó-kezelést, amelyben kevesebb misztikum volna, mint ebben. A lényeg — ugy látszik — a sugaraknak a testre gyakorolt hatásában rejlik. Orvosaink, kik besugárzó kezeléssel foglalkoznak, szintén érnek el sikereket olyan betegségeknél Is, melyek reményteleneknek látszanak a gyógyulásra." Eltekintve a kiváló, elfogulatlan, kifogástalan tárgyilagosságtól, nagyon előkelően viselkedett a tudománynak egyik képviselője, Prof. Dr. med. Etphll Oeorg v. Wendt a helslngsforsi egyetemen, aki nagy csodálkozásának adolt kifejezést afelett, hi „mi minden jutott kifejezésre spach ellen, — különösen orvosok Í tészéről, Ez egyszer majd nem fog a tudomány dicséretére válni I" (Vége.)
mlai kŐzlOnv
megnyílott
NAGYKANIZSÁN
\' Eriaábst.Mp 83. azám alatt, KSzpontí uálloda kfllfln helyiségében
Dl ECKENBERG IMIRE
V. budsp.atl •kaoatorluml (lorvoa
orvosi rendelője
Kandalé* i db a. 8—12-ig, d. u. 2—B-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasleszOttSégO gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyiihatók a következő betegségben szenvedő betegek:
epe és hólyaghajok rheuma fagyások A fejfájás és szédülések ftllbelegségek golyva
gyoniorgörcsök
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángatódzások
asihma
bélbánlalimk
zsába
Ischlás
cukorbetegség érelmeszesedés
köszvény májbetegségek mell bajok vérszegénység orrbetegségek székrrkedés szivbajok torokbajok vértolulás vesebajok vltustánc s még számtalan betegség.
gyomorba jok hajhullás hólyaghajok idegbántalmak csúz
á aagaifeuBHiégt sugarak tok millió eabert gyógyítottak aár meg éi iiáatalu gyAgyltkatatlaaaak vált ketegaek aíla tissza egészségéi
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla. Vi»a*la« B P, kazeléa 3 P, 10 kezelAaijegy 88 P
ítvágytalaaiágaál, rossz gyomornál, belrekedésnel, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Fereae Jóim!" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több úttörője meg-állapitotla, hogy a F«r»»0 lóisei víz abszolút megbízható hashajló. A Fereno lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban éa lüszer-n kapható.
— Segélyt kapott a balatonfüredi polgári iskola. A balatonfüredi polgári iskola az utóbbi időben anyagi nehézségekkel küzdött. a>kultuszmlniszter most 8 ezer pengőt utalt ki az Iskolának s kilátásba jjelyezte további támogatását is.
vese-, hólyag-,gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési »•» Főraktár: "■
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
— Singer dlvatáruház 10 napos vására olcsóságban utolérhetetlen.
— Állítólag a Balatonba fulladt egy nemestőrdemlcl szabó.
Tapolcáról jelentik: Wlttmann Oyörgy nemestőrdemlcl lakos bejelentette a csendörségen, hogy a nála lakó Szemes József 25 éves szabómester néhány nappal ezelőtt eltűnt a lakásáról és azóta nem adolt magáról életjelt. Nem tartja lehetetlennek, hogy Siemes József a Balatonba fulladt, mivel gyakran járt le halászni. A csendőrség megindította a nyomozást.
== Schütz árul vezetnek olcsóságban és tartósságban.
SPORTÉLET
A Hadaereg-aporthót
legizgalmasabb része, a modern pentatlon, befejezéséhez közeledik. Abban Nagykanizsáról Szikelyhldy Tioor főhadnagy veit részt, aki úszásban 15-ik, lovaglásban 21-ik, pisztolylövésben 3-lk, párbajtőrben 5-ik lett s igy a modern pentatlonban 9-ik helyre került, 33 résztvevő között. — A gyalogos tisztek Mllitary A kateg versenyében viléz Farkas Endre százados (Nagykanizsa) 3 ik, Rutlch Sándor alezredes (Nagykanizsa) 9-ik lett.
Budapest, Julim I
A hadsereg sporthét keretében befejezték a modem pentatlon utolsó számát, a 4000 méterei akadályversenyt. A modern penlatlon győztese Somfay Elemér százados 23 ponttal. 2 Kisfaludy Elemér főhadnagy 29 ponttal, 3. Ben kő Tibor főhadnagy 42 ponttal.
iöíBAMlíAl
A nagykanizsai Práterföldeken egy fővárosi geolo-gus a helyszínen vizsgálta meg a földréteget
Nagykanizsa, Jutiua I
Még régebben lörtént, hogy Schnd-bel nagykanizsai mozdonyvezető olyan jelenségekre^ letti< figyelmes, amiből azt lehetett következtetni, hogy a nagykanizsai Práter-földek alatt vasérc telepek leiÜlnek el. Schnábel jelentette ezt a megfigyelését a városi halóságnak, egyben megmutatta a talált vasércet.
A földek mrgvlzsgáláiára felkérték dr. Kutassy Endre fővárosi geologust, aki a mult napokban lejött Nagykanizsára és beható vizsgálat alá vette a város tulajdonát képező Prátert legelőket, valamint a vele szomszédos területeket
Dr. Kutassy geológus megállapi-lotta, hogy a talált érc csakugyan vasérc, azonban olyan vékony réte-
f[eVben fordul elő, hogy a hozzá űzött reményeket nem váltja be.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-lisla a szerdai hríiviistlrrtil)
ZSIdaégliKk (kilogrammonkM): buli 14- IS, mák 0"90, tok hagyma Wi, vörils hagyma 15, tíldség ÍO, liurgoaya (uj) 2r>, saláta (drb) 2-4, fejeekáposzta 30. ugor ka 30, kelkáposzta 28, párad ionom t.
Baromfi (darabonklnH tyúk 1 80-1(10. Oilrko S(> -2 00, pulyka ÜW-0-fln. aovíny kacsa 2 011 3 0(1. hízott 4tt>- nUO.aovAny liha2*80—8*00, hlsott 8 0U- 1000, »M|iíw malac — pengó.
Termények (métrrmAzsánkint): buza 12-00-. rozs 11-00, árpa 001)0, zalill0-0o, csitvwt tengert —, szemes tengeri 16 (1(1, széna 4-0U- 8-60, lóher 6-00-8-00, lucerna 8110 0.00, alomszalma 2-80, anpp-szalma 3\'80 pongö.
Tejtermékek i tej It 18-20, tejfel II. 90-1.IX), turó kg. 00—7U lUlór, val- kg. 3-20-3 (iO pongíT tojás drbja 07-(WHll.
OyOmSIca (kilogrammonkM) i dlóíl-90 —00 pengő, alma —, körte —, állva - , nzílfl —, barack —, cseresznye 3(1 -00 tlllér.
Huairak (kilogrammonklnl): marhahús eleje 180, hátulja 2-20, borjúhús eleje 1(10, hátulja 2-40, serténhua 1 (10—2(», zatr 1-70, hílj t\'70, zslmzalonna I MI, blr-kahua 100, kalbászfólók 2«>-100 P.
ÉIAáttat (kilogrammonklnl): l-a marha 711-75, It-a marha Ml -00, virsliig marha 2S—30, Kslraertés 1-00-110, hússertés O-BO-ÍHIO, borjú 00-110, birka — P.
(—) Vass gazdasági felügye löt a földművelésügyi minisztériumba rendelték fel. Dr. Vass
Zoltán gazdasági felügyelőt ju\'ius 1-án a földművelésügyi minisztérium növénytermelési oszt.lyához rendelték fel. Előreláthatólag 3 hónapig mar.id Budapesten. Ezen idő alatt dr. Vass Zoltán helyettesítését a zalavármegyei gazdasági felügyelőség kö7pini|lag látja ef Dr. Vass Zolián ezúton kéri fel mindazokat, akiknek vele bármilyen hivatalos dolguk van, hogy fo:du\'|anak kérésükkel a zalavármcgyel gazdisági felügyelőséghez, Z ilaegerszeg. Magánügyekben ezulán is szivesen rendelkezésre áll dr. Vass Zoltán, akinek budapesti elme: FJldmü/elés-Ugyl Minisztérium, Növénytermelési Hivatal.
= Szép lakást, izlészt és harmóniát jelentenek a Kopsteln bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden Ízlés és igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetési kedvezményeket nyujtunk,
ZALAI KÖZLÖNY
1931. jullus 2.
(—) Felhívás a baromfitenyésztőkhöz I Az Alsódunánlull Mezőgazdasági Kamara ezúton is felhívja a baromll\'enyésztöktt, hogy mindazok, akiknek egyszinU, tehát fehér, fekete, sárga, fogolyszlnQ vagy kendermagoa tiszta magyar barom-fiaik vannak és ezeknek tenyésztésével a jövőben is foglalkozni kívánnak, néhány sor írásban jelent-kenenek nála. Es pedig közöljék, hogy a magyar tenyészetük milyen ■zintl > hány kakasból, lyukból és csirkéből áll?
alma-, szőlö-moly
elleni védőszer.
Egyéb „Chinoin\'-gyártmányu permclezőszerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
ang, mfltrágya, termény ti növény-irMhunk kartskedéaábm
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A btoósáfc mellett. Telelőn 13a
•ylaUuti-, ritnli-yenHlexák
(3 különféle sróróle|Jel) raktáron.
___MIS
TŐZSDE
A hangulat ma aránylag kedvező volt. Vásárlásokra az egész vonalon egy-két értéktől e tekintve, szllárdu-lás következett be. Berlini gyengébb jelantásekre főleg zárlat felé ismét realizációs hajlandóság mutatkozott, a változások azonban nem öltöttek nagyobb méreteket. Fixkamatozásu pápirok piacán az irányzat szilárd, « legtöbb értékben kereslet mutatkozott. Devizapiacon nincs jelentősebb változás. _
Uifeti zárlat
Pirls 20231/!, London 3913V1, Horror. 516 65, Brtaael 7190, Mllan* 77 00, Madrid 50*00, Airatotdan 20770, Butlc 13250, Wien 7161, Sofla 313VX. Prtgi 15-30, V.r«í 57\'85, Bwta»U SO-ITl\'i tslgrád 9 12V«. Bnkaraal KlJlfl
Buta Iszv. 10/111., dt. 10/ilL és a rozs 10 flll. esett.
KUX tlaaav, 77-aa 14 50—14 65. 78-aa 14-65—14 80, 79-ea 14 85 - 15 15, 80-aa 14 95-1539, dunánt. 77-aa 13 95-14 10. 7*-M 1410 -1435, 79-M 1435-1455. 80-aa 14 45-14 65, Rcia 1355-375. tak. árpa 16-35-16 50, sörárpa 17-50-1800, «ab 3350- 3375, tangót 1360-1370. npca —•-—, korpa 1360 1305.
iMantttUtiá* i«vln-|egyiáM
valutXk
Unt L Í7\'83-17\'&7 Sefia h. 79-70 8010 Caahk. 16-96-I7t8 Dánt 163-01-IM65 Dinár 100110 13 Dollár 571 00-574-00 Pnndi 1.33*50-32 80 HoiL 730-00-381-00 Unnál (3 85-64-25 Lm S-M 3\'43 Lna 413-418 Ura 29 95-JO-25 Márka 1I6-SÍI3665 Nonré* 168-30-153 90
80-45-80 85 ■vájd L 110-70-111-30 SrMk. 153-60-154 10
DR VIZÁK Arnat, J30-1M80-Í5 Balgjád 10*10-10 13 Barilii Iái 82-136 22 Brlsaail 79-70 79-95 Bukarest 3 40 3-42 Ko9Mlhl6»20 I&3 60 London 37-82 37-90 Madrid 53-80-57 80 Milano 39*94-30*04 Nawyor 673-20-73 80 Oailo 153-20-15360 Pária 23 39-3346 Fráata 18*94-1699 laófil 4*13-4-17 Stockb. 153-45-151-85 Vareó 84*07-64-27 Wtaa 80*41-80 66 110-75-11115
rabritás 4815, eladatlan 344. — Klaö-aadt 1*06—1*06, asadett 106-1*10, szedett
1 w—I w, siaan i w — a iv. iiwwii
kOaép 1*02-1*05, könnyű 094-1 00, M landí öreg 0-98—1*00, ll-od mU 0ng 0*90-0 94 angol sSMÓ 1*15—1*30, szalonna aanban 1-14-1*18, sak 1-26-1-30, hua 1 50-1-84, ualonnáa tálaartés 1*32-1*40.
Uaája: Mhalai tywáa át UfUalá TáűakL lagk-hsáT^
Metös kiadó: Zalai Károly.
aakMlLa*.
APRÓHIRDETÉSEI
nnepnap 10 aiólg SS fillér, mlndea
Ax apróblri
IWu |o _ _
twwpoap 10 aaólg aa fillér, minusa
tavibb! sió dl|a S Ilit. Sxerdln <« pinteken 10 uuMx SO fUlér, minden lov4t>M dt|a t fílL Cimssó s minden vssl*.
£«M> betűből átló ti6 két siónak aiáinlt-Ilik. Allá.l kérésüknek SOWt engedmény.
NMaUaak ■ (Ml PM< liuaf
alsal ■ MaalaaH MufnMi, KéKláeia alkartllw >!«>« • Ura t I a a t a a á I k
Kato\'lkua rzerény Igényű urlleiny, gén-lió IraáaklBaauaaf falura felvétetik. Cin a kiadóban. 3052
■éaruabAa parkettás url, komfortos utcai Takii a belvárosban sugusitui 1 érr kiadó. Bővebbet Unk aütSdében.
Sugár-ul 38/a. alatt egyizobái lakéi mellékhelységekkel aaraasialra kiadó.
Faaatthatarak, k«a^s*4rak készítése, Javítása. - Nidszéklonás Illésnél, Erisébet tér 13. 3509
Pilss *lEO llkaaslr kapható Singeméi, plad husbódé. 3 >76
ÉRTESÍTÉS.
f-itenllem a nagyérdemű köröntéget, hogy duft raktáramon levő márvány áa (rasalt síremlékeket laszállltolt árban hosom forgalomba. — Továbbá >lrk«r*t*zéat éa »lrkolt ámítását, termó. éa mtlkőból legolca.bban készítek, ugy az össses c siakba vigó munkákat iraksserüen végzem.
Kérem m. é. küzönaég szíves párt-fonását. Tel|ea flazleleltel
KovAca JAzaaf
* t k oki. kStaraaámcatrr
najrrtol I Slrály-alea SS. sí.
2 különbe|iratu utcai parkettás szoba türdószobával, bútorozva, esetleg üresen, mellékhelyiségekkel klatfé — Horthy Mik lós-ut 15. 3069
Baaalal-aar 35. szim alatt 1 szoba, konyhái lakis mellékhelyiségekkel, sertéstartásul olcsóért augusztus l-re kiadó —
Bővebbet ugyanott.
3054 Ia4z.
Dscafary-Mt 8T/«. aurái
hun szép, modern 4 szobás, parkettás földszintes saroklakás, előíróba, Itlrdóiioba, cselédszoba is óisies mellékhelyiségekkel egyUtt aaaaaituB t-ra kiadó. Bővebbet a házmesternél. 3C41
HERCEG
BOSÍIIKTHi nagykanizsai iikiiiti
Tel. 5-91 HOBTHT IULÓ8-UT 2. Tel. v«3.
Nyáron a legmegbízhatóbb, fclráaduláaokra a legalkalmasabb, állandóan frlaa és olosA
hentesárnk, felvágottak és kolbászárnk.
Garantált hófehér és tlazte
1 kg. Esterházy olvasztott sertészsír P180
Uradalmak, gazdaiágok figyelmébal
Zsir és sózott táblaszalonna aratók részére. Nagyobb tételeknél külön árajánlattal szolgálunk I
Pk. 10564/1031. az. 1931, vghtól 239. ti.
Árverési hirdetmény.
I)r. Beck Deisó lugykanluai Ügyvéd által képviselt Pucha János szepetneki lakóa tavára 137 pengó lóké és lóbb követelés és járulékai ere|áig a narvkanlzaal kir. járás-bíróiig 1930. évi 6830. u. végzésével elrendelt klelégltéal végrehajtás lolytán végrehtlláal szenvedótól 1931. ávl niárdui hó [> én lefoglalt ISIÜpengóre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. lárátblróság lenti számú végzetével az ánretéi etrendettet-
iplán as alább megnevezett ■ a togl il Jegyzőkönyvből kí nem IQnó más foglaltaiéi javéra la al árverés megtariialt
vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. < a a a foglárnál legta
elrendelem, de csak arra aa esetre, na klelé-gltéil joguk ma Is fennáll éa ha ellenllk halautó hatályú Igénykereset lolyainatba nincs, végrehajtást szenvedó lakásán Szépeinek községben 79. szim alall leendő megtartására liatáridóM IMI. ávl Juliul hó 21. napjának délután 7 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglal! lovak, csikó, borlu, azerizám a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek Césipénillzetés melleit, esetleg becsáron alul Is cl fogom adnt.
Nagykanizsa, 1931. évi Junlus hó 29-én.
Elek László s. k.
kir. blr. végrehajtó, ion mint bírósági kiküldött.
Pk, 4435/14. sí. 1939. 1931. vghlól 333. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Fülöp György nagykanizsai Ügyvéd állal képviselt dr. Szabó litván nagykanizsai lakóa Javára 1314 pengó töke és több követelés és Járulékai ereiéig a nagy-kanlrsal kir. Járásbíróság IWS. évI 4435/14. száma végzésével elrendelt kielégítést végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi mijus hó 8 án leloglalt 5853 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenti azámu végzéaével aa irveréa elrendeltetvén, annak
1908. évi XLI.^c. 20. ó-a alapján lent megnevezeti a loglálási Jegyzőkönyvből kl nem ttlnó más logialtalók
tavára ti az árverés megtartását elrendelem, de caak arra az esetre, ha klelé-Kltési joguk ma la fennáll ás lia allénak Halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást izenvedő lakásán Mara-ritkán, a Illetett összeg levonásával leendő megtartására határidótU 1931. ávl Jullua hó 10. napjának délelótt V-ifl órája tBietlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt borok stb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbel Igéiónek készpénzfizetés mailéit, esetleg becsáron alul la et fogom adni.
Letenye, 1931. évi Junlu hó lOen.
Radlch-011< István s. k.
kir. blr. végrehatló, K73 mint bírósági kiküldőit.
Hihetetlen
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét is és
a legmodernebb 4 1 csöves
becserélem TELEFUNKEN
40 W.
spccialra.
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 7 */a oktáv hangterjedelem.
3. Átkapcsolási lehetőség dynamikus hangszóróra.
Ezt nyujtja önnek a TELEFUNKEN 40 W. speelal.
Nlég ma kérjan ajánlatot i
SZABÓ ANTAL:
port Aa rádió zlatébBI.
Sandalettek, sandalok, gyermekcipők
és mindenfajta nyári cipők letxá liitott árakon
MILTÉNTI SÁNDOR ÉS FIA cipőüzletében, a FÖ-uton.
Nyomatott a tMIzalai Nyomda ét Lapkiadó Vállalatnál Nagykasizsán. (Peleifis OxletvezetA Zalil - Károlv).
71. évfolyam 147 txám
Nagykanliaa, 1981. Julltts 3, péntek
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Siti keuUWg: lUpMl Stlíár-ut 2., ÍJJtl Póul 5.
Klíoóhtnul: Fiat 5. tzim. Keuthclyi Uókklídóhlvatal: Kowulh utca 31.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BMlxtUti iia: egy Mn 1 pengi ao Bilit. t.l*fon ■ / «l. iilnt, (é)|d 71)
eielon. ^ K1<d4h,v>|a| 78 Kuilhelyl tk>k 21
A kormánytámogató pártok diadalmas előretörése
mai eredménye — Szegeden Klebelsberg óriási győzelmet csak töredékszavazatokkal szereztek mandátumot — Budán Metelka, Frledrich és Kéthly Anna lettek megválasztva
a szavazatösszeszámlálások aratott — Rassay és Peyer Kozma, Petracsek, Wolff,
A budapesti választókerületekben a szavazatok összeszámlálása még mindig tart. A bizottságok munkájukkal legkorábban ma éjjel készülnek el.
A budai kerlUe/feaB esle 8 órakor hirdették ki az eredményi. Az 57 605 érvényes szavazatból egységespárti 16 233, Rassay 6165, szociáldemokrata 11.594, Friedrlch 7142, Wolff 16471 szavazat.
Az egységespárt részéről Kozma Jeni és Petracsek Lajos, a Wolff párt részérit Wolff Károly és Metelka János, a keresztény ellenzék részérái Friedrlch István, a szociáldemokraták részéről Kéthly Anna kaptak mandátumot.
Budapest éwakt ixtla*xló-kerülőiében
Keresztény gazdasági és szociális párt 5536, keresztény ellenzék 2960, keresztényszcclallsla párt 1043, egy-ségespárl 4559, szocialista párt 12 376, Vázsonyi-párt 4899, egyesült szabad-elvüpárt 5407 szavazat. Lezártak 33 körzetet. Hátra van még 44 körzet. nudapemt délI utlauM-kerithlten
Egységespárt 15.214, szociálde-
„Bizalmatlanság" a polgármester iránt, a félbemaradt kórházi építkezések befejezése, a leánykffzépiskola megalapozása
szerepeltek Nagykanizsa kánikulai közgyűlésének napirendjén — Megalakult a tíztagú takarékossági bizottság — Kizárólag a tagok részére segélyt kapott a színtársulat
mokratapárt 18 539, egyesült szabad-elvüpárt 9682, keresztény gazdasági és szociális párt 17.119, F.bben a kerületben 54 körzet szavazatait számlálták eddig össze, Igy mindössze 15 urnát kell még összeszámlálni.
Ax. eredmény Ul(jlrdetéae ma vdrOató
A déli kerületben előreláthatólag ma, pénteken délután hirdetik ki a választások eredményét.
Az északi kerületben még 16 urna felbontása van hátra, amivel valószínűleg péntek estére készül el a bizottság.
Pe*íer»ébe/en este 6 óráig a következő szavazatokat számolták össze: egységespárt 15.441, keresztény gazdasági párt 9404, szociáldemokrata 21.652. frontharcos 3059, demokrata 8348, ke-reszlényszoeialisla 2214, keresztény ellenzék 2516
Ufpemten
esle fél 8 óráig 106 urnái bontottak fel és a kővetkező szavazatokat számolták össze: egységespárt 15.497, keresztény gazdasági párt 9559, szo-
ciáldemokrata 11.554, frontharcos 3037, demokrata 8480, keresztényszocialista 2237, keresztény ellenzék 2564. A szavazatok számlálását pénteken reggel folytatják.
Sxegeden
befejezték a szavazatok összeszámolását. Az egyes pártokra leadott szavazatok száma a következő: Egy-ségespárl 14.443, Rassay-párt 5213, szociáldemokratapárt 6871, Pelrik-párl 2731. Ennek alapján a város három mandátumát Klebelsberg Kunó gróf, Peyer Károly és Rassay Károly nyerték el.
tmmxf mlnlsater még nem döntött. Hogy melyik mandátumaI tartla meg
Csütörtökön délben szombathelyi küldöttség jeleni meg a népjóléti minisztériumban, hogy átadja Ernszl Sándor népjóléti miniszlernek a szombathelyi mandátumot. A küldöttségei dr. Némrlh Oyula választási bizottsági elnök vezette. Érnszt SSndor miniszter válaszában kijelentette, hogy még nem történi végleges döntés arról, hogy melyik mandátumát tartja meg.
Nagykanizsa, Jultua 2 Lezajlottak az országgyűlési választások, visszazökkenik a vidék élete az abbahagyott mindennapok kerékvágásába és az elvek csatatere helyeit u|ra a szűkebb közület éle-lének gyakorlati kéidéSel állítják porondra a közélet erőit. Már amennyiben porondra állítják.
Mert a csütörtök délutáni városi közgyűlés 21 pontja mindössze 20 városatyát vonzott a nagykanizsai városháza díszes közgyűlési termébe. Igazi kánikulai közgyűlés volt. Pedig érdeken volt Édekes volt azért, mert Magyar Miklós és kortesel szóval és pesti lapok hasábjain telekilrtöllék a világot azzal, hogy
a legközelebbi közgyűlésen bizalmatlansági Indítványt tesz a képviselőtestület dr. Krátky István polgármesterrel szemben a választások alatt tanúsított magatartása miatt
egy tag|a) bizalmatlansági indítványt lesz a polgármester ellen. Indokolás : „engem sértő magatartása miatt a választással kapcsolatban\'. Érdekes és nem egészen érthető, hogy a bi-
A .Magyar Hétfő" egyik cikkírója még külön nyilatkozott is ebben az ügyben, mondván és írván, hogy a polgármester által indított sajtóper dacára is, Igenis fenntartja ezt az állítását.
A „Magyar Hétfő" eme munkatársának olt kellett volna lennie ezen a mai közgyűlésen, amikor a Hiszekegy elmondása és a jószivéröl, nemes lelkéről Ismert Steiner Zsigmond kegyeletes elparentálása után dr. Krátky István polgármester bejelentette, hogy Ansorge Antal, aki nem ielent meg ezen a közgyűlésen, egy levelet hagyott a városi Iktatóhivatal asztalán, amelyben bejelenti, hogy ő (tehát a képviselőtestület egyetlen
zalmallansági inditványl „az ügy elintézéséig" teszi.
Általános derültség fogadta ezt a füTesán egyéni .bizalmatlansági Indítványt", amit a képviselőtestület egyáltalán nem is tárgyalt, megállapítván, hogy ez Ansorge magánügye a polgármesterrel szemben, a kép-vlselőlesttllet pedig magán-sérelmekkel nem foglalkozik.
A közgyűlésnek eme humoros epizódja után sor kerüli a belügyminiszter rendelete értelmében a
takarékossági bizottság
megválasztására, amelynek feladata lesz a következő 6 év alatt vagy a városi tisztviselők létszámát megüresedő állások be nem töltésével vagy a fizetéseket redukció utján IO°/o kai csökkenteni. A bizottság tagju lettek : ujnépl Elek Ernő, Ujváry Oíza. dr. Rolschild Béla, Kiss Ernő, dr. Gürt-ner Antal, Szmodlcs László, dr. Sar-tory Zsigmond, Blankenbeig Imre, dr. Dómján Lajos, dr. Weisz Lajos.
A város 643.000 pengős váltója
junlus 30-án lejárl. A Magyar Földhitelintézet ezt a fUggőkölcsönl további 3 hónapra meghosszabbítja a Nemzeti Bank kamatlábánál 2 százalékkal magaBabb kamat és 1 százalék jutalék mellett, amiből azonban háromnegyed százalékot visszatérít. A kamatlábak változása folytán 840 P. pólhítel-szüksíglet merült U Ed és a meghosszabbítást a képviselőtestület megszavazta.
Jl Kóröáx félben-maradi épUkezéset és államsegély
A kórház-fejlesztés tengerlkigvóvá vált Ugye ismét szőnyegre került. A
vita, ami felette folyt, eredményes lesz-e: — az állani pénzügyi helyzetétől függ. Nagykanizsa minden den esetre — nagyon helyesen — megteli és megtesz minden lehetői.
Király Sándor műszaki tanácsos alapos és összefoglaló referádá|ában került az ügy a közgyűlés elé.
A város 1925-ben építtette 165 000 P költséggel a közkórház gazdasági épületét. 1928-ban 1,455 699 P értékű továbbfejlesztést határozlak el. Fedezel lelt volna az I. Speycr-köl-csőn, a megye és az állam hozzájárulása. Ebből 1,220.000 P el is fogyott az eddig megtörtént építkezésekre. Van még a városnak 160 000 pengője és egy félig-meddig végrehajtót! fejlesztési programja. A még hátralevő program tervel a minisztériumban vannak. Eszerint a szemészeti pavillon emeletén lesz a nőgyógyászat és szülészet, manzárdján személyzet és raktárak. A földszintre elég lesz a maradék 160.000 P, az emeletre kell még 160.000 H és a manzardra 20 000 P. A főépület déli részéből lesz a belgyó gyászát: a jelenlegi fárll-oszlályból tüdőbetegek, a nőioől bór- és buja-kórosok osztálya. Ehhez kell 50.000 P. Halaszlhata\'lan a hullaház: — 20000 P. A kórházi kápolna ügyét is mee kell oldani. Közadakozásból van 17.000 P (készpénz és természetbeni), várhaló összesen 20 000 P, kell ezen kívül 30 000 P. Ez a kápolna nem csak a megnagyobbodott kórházi személyzet és a betegek, hanem kívülállók, hozzátartozók stb. állal is látogatható lesz, a heiegek megfelelően cl lesznek különítve.
Az összesen hiányzó 330.000
pengőt a város államsegélyként fogja kérni a minisztériumtól. Maga a város eddig 750.000 pengői fordított a fejlesztésre, a megye 160 000, az állam 200 000 pengőt adott.
Dr. Villányi Henrik, a kórház-fejlesztés ügyének legrégibb és legaktívabb harcosa, a javaslat kapcsán több kérdést Inlézclt a polgármesterhez.
Ujváry Géza figyelmeztette a képviselőtestületet, hogy a város temérdek pénze benne fekszik a félbe-maradt építkezésekben, egy fillér haszon nélkül azért, meri annak idején is ugy gondolkodtunk, hogy „csak építsünk, ha elfogy a pénz, az állam segit, nem engedi, hogy a munka megáll|on." Ó;a inti a képviselőtestületet, nehogy ugyanilyen veszedelembe rohanjon.
Dr. Dómján Lajos az ellen emel óvást, nehogy az a látszata legyen a kórházi kápolnának, mintha az a katonarétiek temploma vagy plébániája lenne
Dr. Fried Ödln azt kérdi, nem veszélyezteli e ma|d a Irachoma a szemészeti pavillon emeletén elhelyezendő nőgyógyászat betegeit?
Dr. Krátky István polgármester megnyugtató valaszai után a közgyűlés a továbbfejlesztés programját és ehhez az államsegély megkérését jóváhagyta, az építkezések ellenörzé-
Zalai közlöny
1931. juliui 3,
sérc pedig bizollságot küldőit ki, amelynek tagjai: Babochay Oyörgy, dr. Kahán Imre, dr. Dómján Lajos, Hoffmann Henrik, dr. Villányi Henrik és Pllchla Bíla.
A kórház előtti utburkolat
szélesítésére, bazalt-makadammal való
burkolására és kátránnyal való portalanítására 6048 pengőt szavazott meg a képviselőtestület A baromfipiac téglaburkolatát
is kicserélik lapjára rakott faíiléglá-val és szegélyt készítenek neki, atní 2000 pengőbe kerül.
ideiglenes megoldás és végleges tervelt a leányisicola Ügyében
Nagy jelentőségű Nagykanizsa kul-turéleteben a közgyűlésnek a leányközépiskolára vonatkozó határozata. Az erre vonatkozó nagyon alapos és világosan csoportosított referátum dr. Hegyi Lajos löjegyzö munkája.
A leányiskola ügyét lapunkban többször Ismertetlük. Már az ősszel megnyílik az I. éj V. osztály, egyesületi alapon. A személyi kiadasok a tandíjakból (havi 15, maximum 20 P) fedeződnek,
a város helyiséget, berendezést, fenntartást, fűtést, vl lágltáit, tisztogatást ad. Az átalakításra 992 P, bebútorozásra 1124 P kell
és felhasználják a gimnázium kiselejtezett bútorait Is. A következő években a további osztályokat másutt (fémipari Iskola slb.) lógják elhelyezni addig is, amtg a kultuszminiszter régi és az ősszel Krátky polgármesternek megismételt Ígéretét beválthatja és megvalósulhat Nagykanizsán
a végleges leányiskola. Ennek ügyében is előrehaladott tárgyalásokat folytatolt a polgármester a minisztériumban, házilag el Is ké sziltette a tervekel, a miniszter azonban gazdaságosabb és cél-szerflb megoldás érdekében tervpályázatot Irat kl és ennek 3000 pengds költségeit a városnak kell viselnie.
A város a végleges leány-Iskola épülete céljaira felajánlja az Eötvös-téri telket,
ahol a gimnázium is állt valamikor. Az építkezést a miniszter arra az időre Ígéri, amikor meglesz a nagy állami kölcsön. A költség (cca 400 000 P) egynegyed része fogja csak a várost terhelni, a többit az állam vállalja majd.
Dr. Villányi Henrik, a kanizsai közoktatási kérdések alapos Ismerője, okvetlen szükségesnek tartja a 40 év óla mostoha leányképzés megoldását, azonban figyelmeztet a felvetett tervvel járó pénzügyi nehézségekre és az évről-évre növekvő kiadásokra. Szerinte magán és egyesületi kézben levő iskolák sehol nem prosperálnak. Az osztályok szértszórtságát nem talaljá megfelelő megoldásnak.
Villányi beszéde közben dr. Frled Ödön többször közbeszól, mire ket-tejök közt két ízben Is igen heves, a végén már személyes szóharc keletkezeti, amit a polgármester csengője is csak nehezen tudott megszüntetni.
UJváry Oéza örömmel Üdvözölte a javaslatot. A polgári iskola Is szét szórt osztályokkal indult meg, mégis nagy, szép iskola lett belőle. A kiszemelt helyet azonban nem tartja alkalmasnak, jobb lenne a fémipari épülete. Elismeréssel sdózlk a polgármester fáradozásának a végleges megoldás érdekében, de ma nem tartja helyesnek ujabb 3000 pengő költségbe verni a városi csak a tervekért. Addig *e köllsük a pénzt Irattárba kerülő tervekre, amíg a nagy állami kölcsön, amitől a miniszter Ígérete függ, meg nem lesz. Attól fél, ugy Járunk ezzel Is, mini u félbemaradt kórházzal.
Dr. Dómján Lajos, Blankenberg Imre a tervek elkészítése mellett emeltek szót.
Dr. Krátky István polgármester kifejtette, hogy ha mind a 8 osztály meglesz, akkor Is mindössze mintegy 3000 pengő lesz évente a fenntartási költség, ami a várost fogja terhelni,
a többi a tandijakból fedeződik. A terveket el kell készíteni, mert amikor a dolog aktuális lesz, az a varos kap eloob pénzl, amelyiknek az ügye elő van készítve (lelek, tervek, határozatok).
Végül is a polgármester szavazásra tette fel az ideiglenes megoldásra és a tervek elkészítésére vonatkozó javaslatot. A közgyűlés UJváry Géza egy szavazatával szemben elfogadta a javaslatot.
(// utcák a vlmvexetélc-ttölóxaíban
A közgyűlés Oulyás Pál és egy csőrepedés kapcsán BoJ.or József felszólalása után elhatározta, hogy 24 500 pengó költséggel bekapcsolja a vízvezetékbe a Klnlzsy-utcát (a Rákóczi-utcáig), a Rákóczi-utcának a Klnizsy-u. és Sugár-ut közti részét és a Kossuth-teret a Bajza-utcitól a Kísfaludy-utcáig. Fedezet hasonló korábbi munkálatok megtakarításából van.
ügásuéavédi Intéxet és a Stefánia MIciMé/e
Az uj Egészségvédő Intézet (nemibeteg-gondozó) a városnak Erzsébettér 4. sz. házában nyer elhelyezést, ami célra a minisztérium 4000 pengőt adotl. A helyiség beállítása 4400 pengőbe került. A többletet a közgyűlés megszavazta.
Ugyanebben a házban, a Beck-lakáa 4 helyiségébe, saját költségén, a Stefánia bölcsődéje költözködik be.
J1 polgtlrl Iskola dologi kladdsaK
a miniszter 1930-ban elengedte. Az idén azonban már meg kell fizetni ezen a cimen 2740 pengőt, amire póthitell kért a polgármester. A közgyűlés egyhangúlag UJváry Oéza |avaBlatát fogadta el, mely szerint a polgármester újra kérni fogja a minisztert ennek elengedésére.
A színtársulat 1SOO pengő segélye
a polgármesteri javaslat értelmében elnyerte a képviselőtestület hozzájárulását. Hozzászóllak dr. Dómján Lajos, UJváry Oéza, Hojjmann Henrik, dr. Krátky István. Egyöntetű volt a megállapítás, hogy a színház látogatottsága évről-évre emelkedik, de Nagykanizsától, mint rövid sze-zonu nyári állomástól, nem is lehet kívánni, hogy fedezni tudja egy nagy társulat rendes rezsijét. Emberi kötelességnek érzi azonban a város a társulat nyomorgó, betevő falat nélkül álló tagjain segíteni. Egyhangú kívánságra kimondta a képviselőtestület, hogy ezt a segélyt a direkció kikapcsolásával kizárólag a tagoknak adja és ennek ellenőrzésére a szétosztáshoz egy városi tisztviselői küld kl.
A közgyűlés kisebb ügyek letárgyalása után 8 óra tájban ért véget.
Németország bejelenti fizetésképtelenségét, ha a Hoover-akcló nem sikerül
Anglia tanácskozásra hívja a Young terv aláíróit a párisi tanácskozások meghiúsulása esetén
Budapest, Jullus 2 Hoover elnök a francia kormányhoz Intézett memorandumában felsorolja az amerikai és francia álláspont közölt levő ellenléteket. Ezek a Kővetkezők:
— Franciaországnak az a követelése, hogy a némel fizetéseket ne a német kormánynak, hanem a kereskedelmi és ipari vállalatoknak kölcsönözze. Az a javaslat, hogy Franciaország feltétlen annuitásokat, vagy azok egy részét egy évre a közép és keleteurópai országoknak kölcsönözhesse. A szóbanforgó ösz-szegek kifizetésének Időtartama körüli nézeteltérés és az a francit követelés, hogy mentsék meg országukat a Young-terv szerint kötelező biztusitisi összegek letétbe helyeié 8étöl. A francia kormánytanács ma délelőtt kezdte tárgyalni ai amerikai kormány emlékiratai. Németország fizetésképtelenségét kénytelen beje lenleni
Newyorkl Jelentés szerint Németország tudomására hozta az ame-
rikai kormánynak, hogy a mostani akció eredménytelensége esetén nem marad más választás, mint a fizetésképtelenség bejelentése.
Románia ualldkomk Hoover favaslatá&OK
Bukarest, Jullus 2 (Éjszakai rádiójelentis) A román kormány csülöriökön válaszolt Hoover elnöknek és bejelentette, hogy csatlakozik Javaslatához. Egyúttal reményét fejezi ki afelett, hogy Romániától nem fognak kívánni olyan áldozatot, amely veszélyeztetné az ország belső péiuUgylés gazdasági helyzetét.
Am angol kormány Londonba Olvfa a Young-terv aláíróit
London, Jullus 2 (É/szakai rddlójelentés) Egyes hírek szerint az angol kormány Londonba hívja tanácskozásra a Young-terv aláírót\', hogy llymódon simítsák el a Hoover elnök tervével felmerült ellenléteket. Az összehívás azonban csak akkor következne be, ha a most folyó párisi tanácskozások nem vezetnének rövidesen megoldásra.
Repülőszerencsétlenség áldozata lett a nagykanizsai izr. hitközség házmesterének egyetlen fia
Szombatholy, Junlus 2 (Tudósítónk Jelentése) Csütörtökön délelőtt Szombathelyen az állami repűlögépvezetö iskola egyik Iskolagépe Bortos László oktató pilótával és Sípos István gépszerelővel az otlanl repülőtér felelt repülvén, valószínűleg helytelenül végzeit forduló repülés miatt, lezuhant. A repülőtér közvetlen közelében leesett gép-szere\'ő a kóiházba szállítás közben meghalt, a pilóta pedig könnyebben megsérült. A légügyi hivatal külön bizottságot rendelt ki a baleset hivatalos kivizsgálására. A bizottság a helyszínen igyekszik a h tlálos sze-
rencsétlenség körülményeit és okát megállapítani ,
A tragikus véget ért Sípos István nagykanizsai fiatalember, egyetlen fia Stpos Lajosnak, aki a nagykanizsai iir. hitközség Fó-ut 6 számú házának házmestere. A szülök csütörtökön délután Szombathelyre utaztak, hogy intézkedjenek fiuk temetéséről.
Szomorúan érdekes, hogy alig pár héttel ezelőtt a szombathelyt repűlőiskola egy másik gépével történt szerencsétlenség, amikor ■— mint a Zalai Közlörty Is megírta — két halottja volt a katasztrófának.
Nagy tüz pusztított a londoni magyar követ zalamegyei birtokán
Gyújtogatás okozta a tOswéwt
Nagykanizsa, Jullus 2
Nagy tűzvész pusztított tegnapelölt éjszaka báróZichy-Rubldó Iván loudoni magyar követ kerettyei ura dalmában. A tűz egy lóherekazalnál keletkezett, amely teljesen elhamvadt, azonban a lángok a nagy száraz-ságba i átterjedtek a közelben álló cséplögépgarniturára, lóherefejtögép-re, gazdasági felszerelésre, amely rengeteg ponyvával együtt a tüz martaléka lett.
Az uradalmi személyzet, majd a segítségre érkező tűzoltóság mindent elkövetett, hogy a többi kazlakat és gazdasági épületeket és felszereléseket, gépeket megmentse a vésztől, ami sikerűit Is. A tűzkár igen Jelen-
tékeny. A helyszínre érkezeti csendőrség megindított nyomozás, az adott Jelenségekből és ténykörülményekből gyújtogatást valószínűsít. A csend úrseg azonnal Jelentette az esetet a nagykanizsai klr. ügyészségnek, ahol vitéz Szlly Dezső klr. ügyész a leg-erélyesebb nyomozásra utasította a csendőrséget. Bíró Zichy-Rubldót táviratilag érlesiletlék a tűzről. Értesülésünk szerint a csendőrség mir nyomában van a tettesnek.
Támogassuk om érOemes kanizsai ksrukedeüMl éa
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
a legaavanyubb borral is megfizethetetlen
Kapható: KSveil Henriknél, Nagykanizsa.
1931. tullu* 3
A rendőrség lefoglalta a Raiaa-féla paplrmaaé-gvár frontharcos Jelvényeit
A klr. Aiyéuaéfl MtfUlalttU •> aljtráat
Nagykanizsa, Jullua 2
Ismeretes, hogy Nagykanizsán a Reiaz-féle festőüzem és papirmasé-gyár az utóbbi idóben nemcsak az Ismert kereszt-alaku trianoni Jelvény), a magyar elmert és több hazafias jelvény\', hanem a frontharcosok ismert jelvényéi is nagy fali alakban, mint szép diszt hozta forgalomba, amit részint az iskolák és tanintézetek, részint a közhivatalok és Irodák vettek meg és feldíszítették vele helyiségüket.
A mull napokban azután érdekes feljelentés érkezett a nagykanizsai hatóságokhoz a MOVE budapesti ügyészétől, amennyiben jelvénybitorlás miatt feljelentették a Reisz-céget és kérték a frontharcosok nagy pi-pirmasé jelvényeinek lefoglalását.
A rendőrség a felhozott érvek alapján foganatosította is a lefoglalást és ami frontharcos-Jelvényt csak találtak Reiiznél, lefoglalták és beszállították a klr. ügyészségre.
Vitéz Szlfy Dezső klr. ügyész azonnal kezébe vetle az ügyet és megállapította, hogy a frontharcos-jelvényt — noha lehet a MOVE eszmei tulajdona — sem szabadilom, sem egyéb védjegyzés nem védi, igy nem lehet szó bitorlásról. Meg Is szüntette az eljárást a Reisz-cig ellen. A MOVE ügyésze felfo-lyamodla a kir. ügyész végzéséi.
A színházi Iroda hirei
(•) A szent láng: Gararavölgyl Irán vendégfalláptéval. W. Somerset Maug-hsm drámája a legfenségesebb anyai érzésnek, aa anyai szeretetnek ad tág teret tragikus kibontakozásra tfg kényes helysett adottságai alapján. A szent láng a kari Inal bemutatón oly nagy sikert aratott hogy a közönség legszélesebb körű kivánaágára - még vidékről la — műsorra tűzte az Igazgatóság. Pénteken este 90 fillértől 160 Hllérea helyárakkal kerül színre a pompás dráma Vaas Irma, Székelyhldy Adrién, Feleky Klári, v. Bánky, Danii és Ceergö felléptével. — KUtön szenzációja lesz az el&adáanak 0 aram vű Igy 1 Iván, a kanizsai nagy trafik tulajdonosának vendégszereplése, aki a nehéz helyzetbe Jutott aunéazek sorsa felett megindulva elvállalta M orr la szerepét. Oaramvölgyl Iván — mint tsmeretea — évekkel ozelőtt neve* tagja volt a fővárosi szlnéaztáraadalomnak éa azépen Ívelő karrierjének a világháborúban szerzett rokkantsága veteti végei És Garamvölgyl Iván több mint 10 év után moat Ismét a rlvaldára lép, hogy eddig visszafojtott müvéazl képeaaégelt Ismét feltárja A szent láng Morrisinak tragikus szerepében. Akaotzaal közönség szeretetteljes várakozáaaal tekint a vendégszereplés elé.
(*) Alvlnd huszárok — szombaton és vaaárnap. Eddig mindig zautott házat vonzott az évadnak ez a ragyogó szépségű operettje, mely szombaton ée vasárnap eate Ismét katonazenekarral kerül meglsméUéare. Caupa kacagás, caupa derű ez az Alvlnol huszárok, amely megérdemli, hogy a két hátralevő színházi estén zauloft ház közönsége gyönyörködjék benne.
„ (•) Mit ausog a fehér akác - Fehér Erzsi felléptével vaaárnap délután kerül színre az évadban előazör. Bthary Nándor, Nagy Imre, Harczos Irén, v. Bánky Róbert, Orbáa Viola gondoskodnak arról, hogy a kaeagáa ki ne fogyjon. De a hangulatos operett sikeréből kl top Jutni Nagy Gábor, a kedvenc bonvtvánnak éa Krámer Ferencnek, a szimpatikus táncoekomlkuanak te. Olcaó helyárak.
ZALAI KÖZLÖNY
» Kúria érvénytelenítette
a bencéa rend éa Balatonfüred Gvóirv ■ fürdő R. T. szerződését
Budapest, Július 2 A pannonhalmi Szenl Benedek rend polgári pert indított a Balatonfüredi Gyógyfürdő R. T. ellen és a részvénytársasággal fennálló szerződés hatálytalanítását kérte. A rend ugyanis még a háború alatt szerződést kölölt a részvénytársasággal. A bérösszeg akkor évi 270.000 korona volt és a később kötölt megállapodás alapján is csak évi 2400 pengőt tett kl. A szerződést eredetileg 1977-ig terjedő tartalommal kötötték. Végső fokon ma foglalkozott az üggyel a Kúria. A Kurla a megállapodást érvénytelenítette és megállapította a gazdasági lehetetlenülést Ib.
(-RtaMkai rítUAItltnUU a la.Wsrnl*-atal latSaal lalMtt aata 10 Ara-kar I Továbbra la laalaa, ilia-tarra hajló tat várható.
- Vigyázzon! Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat
NAPI HÍREK
NAPIREND
Juliua 3, péntek
Kónj. katolikus: Kornél. Protestáns:
Kornél. Izraelita: Tham hó IS. •
Városi Muzeum éa Könyvtár nyitva catl törtökön éa vasárnap délelőtt ItMŐI 13 óráig.
Gyógyszertárt éjjeli szolgálat: I. bó végéig a .Megváltó\' gyógyszertár Erzaébet tér St.
OőxtSrdő oyttva raggét 6 órától aata S óráit (hétfő, aaerda, péntek délotán, kaddaa egész nap nőknek). Tel.: J-U.
— A polgármester ma Budapestre utazik. Dr. Krátky István polgármester ma hivatalos ügyben Budapestre utazik.
— Osztatlan hivatalos órák a nagykanizsai kir. adóhivatalban. A nagykanizsai m, klr. adóhivatalnál a inal naptól kezdve osztatlan hivatalos (nyári) órákat lépteltek éleibe és pedig reggel 7-tól Ml I óráig.
Olcsó nyári vásár
junius 30-tól Julim 9-ig
Singeméi
Siffonok........ P —\'60
Festők ........ . —•60
Kartonok........ —•60
Ingoxfordok...... —\'60
Kanavásznak ...... -•60
Duplaszéles mintás grenadinok n 1 —
140 cm. széles férfi szövetek
angol mintákban . . . „ 290
Crepfw de Chine, színekben . w 3 —
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege Juhturó kilója P 3-—
f teavaj "/* kiló ...... P !•—
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P —\'40
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ............ P -"60
Barack és meggy-jam (zaem)
i/s kilós üveggel... ... P 1-40 Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P --50 Egy kiló kitűnő minőségű
cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölésü kapható
flaszel és Frledentbal
oiaaegtkeretktáéséketi.
— A Népművelési Bizottság uj
tagjai. Zalaegerszegről Jelenük: A Zalavármegyei Iskolánkivüll Népművelési Bizottság tagjai sorába választolta Kukul/evkz József dr. készt helyi gazdasági akadémiai tanárt. A zenei bizottság taglal lettek : Kettlng Ferenc (Nagykanizsa), Németh József (Zalaegerszeg), Vannay János (Nsgy-kanlzaa), Ronchettt Oáspár (Zala-baksa) és Szabó Pál (Alsópáhok)
— Kanizsai festőművész tárlata Balatonfüreden. Zempléni M. Viktor, a nagytehetségű kanizsai festőművész, legutóbbi szép sikerű nagykanizsai tárlata után rposl meghivás folytán Balatonfüreden, az ottani Kurszalonban rendez kiállítást, amelynek szombaton lesz a megny!tó|a.
— A nagykanizsai tüdőbeteggondozó intézet rendelőjében junius hó folyamán 40 uj beteg jelentkezelt, kikkel együtt kezelés alatt állt 155 beteg. Az év elejétől fogva 1007 beteget kezeltek a rendelő orvosai. Junlusban 12 Röntgen és 29 labo-
ratóriumi vizsgálat vált szükségessé. Sefélyt 50 beteg kapott, akik közt 1266 liter tejet osztottak ki.
— A postatakarékpénztár csekk-számlatulajdonosainak uj 40 sz. jegyzéke megjelent. Megrendelés módjára nézve felvilágosítást nyújt a helybeli postahivatal főnöki irodája. A jegyzék ára 3 P 60 fillér.
= Dr. Kőnlg fogorvos két heti szabadságra utazott
— Verekedés egy Horthy Mlklós-utl üzletben. Szerdán délután nem valami épületes látványnak voltak szemtanul azok, akik történetesen elhaladlak S. Ferenc Horthy Miklósul! kereskedő üzlete előtt. A kereskedő egyik szomszédjával, H Károly tralikossal keveredett szóváltásba valami hitelügyletből kifolyólag. Rövidesen tettlegességig fajult a dolog. A kereskedőnek segítségére sietett az Cccse Is, aki állítólag azért, hogy eltakarja a botrányos jelenelet a kíváncsiak szem.: elől, odaugrott az ajlóhoz és egy gyors rántással lehúzta a rolói. Az amúgy Is szorongatott helyzetben lévő trafikos is az ajtóhoz ugrotl, hogy Ide jekorán kivül lehessen. A köveikerő pillanatban csak annyit látott a közönség, hogy a trafikos elvágódik a földön. A nyaka ép a küszöbön feküdt. Ugyanekkor rántotta le a kereskedő Öccse is a rolói. A trafikos olt maradt a roló és a küszöb közOlt. Ekkor már egy rendőr Is a helyszínre érkezeit, aki csakhamar rendet teremtett. A csendéletnek valószínűleg a járásbíróságon lesz a folytatása.
— Mielőtt bevásárol, feltétlen tekintse meg Schlltz kirakatait.
— Egy kanizsai embert betöréssel gyanúsít a bucsuszent-lászlól csendőrség. Racsáról Jelentik: Néhány nappal ezelőtt betörés történt Pölöskén. A tettes lopott ku\'cs segítségével behatolt Csercslcs Ferenc és Szabó János pölöskei lakosok hátába, ahonnan több ruhát vitt el. A bucsuszenllászlói csendőrség a nyomozás során olyan adatok birtokába jutott, amelyek szerint állítólag Dékán La|os 30 éves nagykanizsai lakos követte el a betörést. A csendőrség körözést adott kl Dékán Lajos ellen;
— A Nyugat lulius l-l száma Kassák Lajos, Harsányl Oréte, Lovass Oábor, Bányai Kornél, Ocllért Oszkár, Móricz Zsigmond, Németh László. Hevesi András, Benedek Marcell, Komlót Aladár, Móricz Miklós Írásait közli. A szám külön disze Haranghy Jenő két fametszete. A szám ára 2 P. Negyedévi előfizetés 10 P. Kiadóhivatal V., Vilmos cs^szár-ut 34, félemelet. Telefon Aul. 165—85.
= Nagy sikerrel Indult\' Sfogv olcsó nyári vására.
— Felakasztotta magát egy fiatal bognármester. Kaposvárról jelentik: Forró Imre 30 éves hedre-helyi bognármesler kedden délelőtt, mlg felesége kinn foglalatoskodott a kon.hában, benn a szobában felakasztotta magái. Mire felesége észrevette a tettél, már nem leheteti rajta segíteni. A szerencsétlen ember bemmiféle levelet nem hagyott hátra, amelyben magyarázatot adná végzetes tettének. A hedrehelyi csendőrség nyomozást indltotl az öngyilkosság hátterének kiderítésére.
=» Schütz árui vezelnek olcsóságban és tartósságban.
Idénykiárusitást tartunk,
" "" ILTÉKYI CIPÖÜZLETBEN, Városházpalota.
ZALAI KOZLONV
ASPIRIN
tabUtták különösön |<5I b«válnak m.gtiüld).s mMb«(*g*d4s«k-nál 4. fájdalmaknál.
^ptírjs: fiffl,
i n»u)l • t^jüioSrt * |Wgl«
Nagy nyomornak néznek elébe a jegverte drávamenli községek lakói
Kapowvár, Jullus 2
Mint Ismeretes, az elmull hét csü-tOrtökjén hatalmas jégeső puszil ott Somogymegye egyes részein. Mintegy másfii óráig dió és tyúktojás nagyságú jégdarabok tstek, amelyek leverték és kicsépelték az érifélben levő őszi gabonái.
A vihar Drávatamáslnál kezdődőit. A kár itt a legnm yobb, mert nem csak az egész évi termést tette tel jesen tönkre, de a nagy |ég még sok apró állatot és baromfit Is agyonvert. A nép a legnagyobb nyomornak néz elébe.
A zivalar több Dráva-menti községen is álvonult és Drávatamási után még Drávagárdony és Kasté-lyosdombó községekben okozott nagyobb károkat.
= Orvosi hlr. Dr. Welwárlh Dezső gyermekorvos szabadságra utazott. Újra rendel folyó hó 16-án.
= HŐSÉGBEN ne felejtkezzék meg az Autó Syphon üvegrOl, melyet ingyen kap az egyeddrusitóndl Szabó Antal 8portüz-letébén.
A kánikula áldozata
Napszúrást kapott és belehalt egy öreg gazda
Zalaegerszeg, Jullus 2
A nagy hőség Zalaszentivánról szedte legújabb áldozatát. Tuboly István 72 éves gardálkodó füvet kaszált a réten. Az idős ember munka közben napszúrást kapóit, ugy hogy súlyos állapotban be kellett szállítani az egerszegi közkórházba. A szerencsétlen ember csülörtökön hajnalban belehalt a napszurásba.
— Egy zalalstvándl csecsemő gyanús halála. A szepitki körjegyző „edden jelentette a zalaegerszegi fö-szolgabiróságon. hogy Péter Oyttla zalalstvándl gazdálkodó 2 hónapos Erzsébet nevü leánykája meghalt, akinek halálát a körorvos gyanúsnak találta. A főszolgabiróság áttette az ügyet a klr. ügyészségre, amely valószínűleg elrendeli az orvosrendörl boncolást.
— Mindenki Schatz jullus! vásárának szenzációs olcsó árairól beszé\'.
— Három család alig tudott kimenekülni az égő házból. Kaposvárról Jelenük: Néhány nappal ezelőtt, a hajnali órákban kigyulladt Bencze József, Molnár Kálmán és Vízvári Qyörgy szökepusztal lakosok közte lakóháza. Az álmukból felriadt emberek alig tudlak kimenekülni az égő házból, amelyben minden holmijuk bennégett. A llbickoz-tnal tűzoltóság akadályozta meg a tüz továbbierjedéséi.
— Bútort csak Kopsleln bútoráruházban vásároljunk, meri kevés pénzért jót kapunk. Szőnyeg, függöny, kárpitos-bútorok, gyermekkocsikból óriási választék.
— Slnger dlvatáruház 10 napos vására olcsóságban utolérhetetlen.
8P0ITÉLET
Szombathelyi csapat nyerte a Balatoni Kupát
Tapolca, Jullus 2
A Tapolcán megrendezett kétnapos nagyszabású asztali tennlszverseny, amely a Balatoni Kupáért folyt, a következő eredményekkel végződött: a Balatoni Kupát a kiltlnő formában levő Szombathelyi SE Davis Cup csapata nyerte, 2. a TIAC, 3. holtversenyben Kaposvár és Kecskemét, 4. a Pécsi SC csapata lelt.
A senior egyéni verseny győztese Hajós SzSE, 2. Lantos S SE, Cser-tán SzE holtversenyben Schwarcz TI ^C-al.
A férfi párost szintén a szombathelyi Lantos—Hajós plr nyerte, mlg a második helyezett a Schwarcz— Cserián pár lett. — lljusági csapatversenyben győztes a SiSE II, 2. TIAC, 3 Szombathelyi Premontiei Qlmnizlum, 4. Kiposvár — lljusági egyéniben 1. Péter TI \\C, 2. Kővágó Kaposvár, 3 hollversenyben Hoff-mann és Dus Zalaegerszeg. — Ifjú ■ sági pírosban 1. Majorossy—Hajós Szombathelyi Qlmnázium, 2. Kodrlk —Xővágó kaposvári PAC, 3. Hoff-mann—Péter TIAC.
28-án este volt a nagyszabású verseny keretében, előkelő közönség jelenlétében, a világbajnok párosnak, Szabados Miklósnak és Barna Győzőnek bemulató mérkőzése, amely óriási tetszést aratolt. A Barna— Szabados-est eredményei a következők : Barna Szabados páros — Steiuherz—Riedt (országos bajnok k cskemétl párossal) 2:0, Batna— SJrossv Pécs 2:0, Szabados—Hajós SzSE 2:0, majd következő az est
1981, |ul us 3
fényponlja, a Szabados—Barna mérkőzés, mely Szabados 2: 1 arányú győzelmét hozla. Uiána Barna— Schwarcz TIAC 2:0, Szabados— Liebermann SzSE 2:0 és végül köz-kiván.tra Barna—Szabados 1:0.
A Hadaareg-aporthét
Budapest, Jullus 2
A Hadsereg-sporthét keretében rendezett parancsőrtlszti lovaglást vitéz Boldvády Emil alhadbiztos (honvédelmi minisztérium) nyerte 2 óra 28 perc alatt. 2. Farkas Béla főhadnagy a debreceni tüzéroszlály-tól, 3 lanlló Árpád főhadnagy a szombathelyi tüzéroszlálytól.
(Országos lövész-verseny Ma-gyaróvárott.) A MOVE Magyaróvári Polgári Lövész Egylet jullus 11. és 12-en országos lövész-versenyt rendel. A versenyen lebonyolításra kerülnek a kerületi bajnokságok egyéni, csapat és hölgyversenyei. Továbbá országos nyílt verseny minden lövészettel foglalkozó alakulat részére. Országos Ifjúsági verseny minden 22 éven aluli ilju részére. Községi lövészek országos versenye. (E versenyben csak a falvak lövészei vehetnek részt) Országos vadászverseny. (E versenyben csak azok indu\'hatnak, akik a céllövő sportlsl egyébként nem foglalkoznak.) Országos nyílt agyaggalamblövő verseny minden magyar állampolgár részére. A versenyre vonatkozó minden felvilágosítást készséggel megad Zumpf János Magyaróvár, aki kívánságra a verseny részletes kiírását is megküldi az érdeklődőknek.
= Oéphimzésre díjmentesen Unitja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
Egyszer egy évben tartja
Szabó cipőáruház
az év folyamán felgyülemlett egyes pár cipők
olcsó árusítását.
V
Kérjük kirakataink szives megtekintését, hogy meggyőződhessen arról, hogy milyen csekély árért vásárolhat ez alkalommal cipőt.
SZABÓ SÁNDOR cipőáruháza
Horthy IHiklös-ut I. szám
1931. Julim 3
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Részletesen beszámol a zalai gazdasági helyzetről
az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara jelentése
Nagykanizsa, Jullus i Az Alsódunánlull Mezőgazdasági Kamara 1930. évi működéséről szóló jelenléséből az alábbi zalai adatokat közüljük;
A jelenlés általános része közli, hogy a gazdasági válság következtében csökken a Iraktorhasználat. Zalavármegyében 259 a trak-torlétszám, vagyis legkisebb a kamarai kerületben.
A tógazdaság szintén a legkevesebb Zalában (6) ezzel szemben Somogyban 47 tógazdaság van. A halgazdaságok jövedelmezősége csökken.
A jelentés Zala és Somogy megyében a hidegvérű néples lótenyésztés érdekében apaállatokat tartana sürgősen szükségesnek. Kívánatosnak lartja a kamara Zala déli részein az öszvértenyésztés meghonosítását, mert az olasz piac Öszvérből állandóan nagy mennyiséget tudna felvenni.
E tekintetben a legfontosabb a kisgazdaközönségnek az öszvérlenyész-léa iránti Idegenkedésének legyőzése.
Igen nagy elismeréssel emlékezik meg a jelenlés a keszthelyi akadémia tanári karáról, amelyben .minden tekintetben kiváló és odaadó ludo-mányos segítséget kapott a kamara."
A talajművelés, növénytermelés és műtrágyázás terén számos kísérletei védett a kamara Zalamegyében. Különösen fontos kísérletek folytak
a búzával
a földművelésügyi miniszter velőmagakciójának keretében. Buzamt-ttőségl vizsgálatok folytak Murarát-k<n, Babosdöhrétén, Söllörön, Vör-csőkpusztán, összehasonlító fajklsér-let volt búzával a kamara területén 67 gazdaságban. Ebből Zalára 18 gazdaság esik E kísérletekkel kap csolalban nagyobbmennylségü nemesített vetőmagot osztottak ki. A kisérlelek a legtöbb helyen figyelemreméltó megállapításokra vezettek, amelyek alapul szolgálnak a zalai búzatermelés fejlesztésére.
Műtrágyázást kísérlet lolyl 8 nagyobb zalai gazdaságban. Az alsó-lendval járásban 40 kisbirtokos ré-síére Ingyenes meszezésl kísérletet leltek lehelövé.
A zalai állattenyészlés és tejtermelés leién a jelentés fejlődést mulat ki, (le ez a fejlődés még mindig messze áll a többi megyék színvonalától. Zalában 1369 telién áll ellenőrzés alalt. Ellenőrzés sajnos csak az uradalmakban folyik, mlg a tObbl megyékben már a községek Is felkarolták az ügyet.
A zalai tejtermelést a kamara havi 4-8-5 millió literre becsQII, vagyis a kamara területén Zalában a legkisebb a tejtermelés. A telirak Somogyban, de különösen Zalában alatta maradnak a kamarai átlagnak, aminek a kevéssé fe|lell tejgazdálkodás mellett a falusi kezelési költségek magassága volt az o\'ia.
A gyümölcslermelés fejlesztése ér dekében a kamara ujabb akciót kezdett és a kerületi gyümölcstermelés megszervezésének kiinduló pontjául a
községi mlntagyQmölcsösök
létesítését választotta. Az akciót a
zalaszentgróti járásban kezdték meg, ahol 12 községben létesítettek min-lagyümölcsöst Összesen 16450 négyszögöl területen 610 ojtvánnyal. Egyidejűen a kamara 19 zalai községben tarlóit gyümölcsfajvédelml tanfolyamot, amelyeken összesen 285 hallgató és 874 érdeklődő vett részt. A tanlolyamok alkalmával 4949 fát ápoltak és permet, ztek.
Megállapltji a jelenlés, hogy a szörnyű
borkrlzls ellenére a szőlővel beültetett terület némileg emelkedett. Zalában
1929-ben 254 ezer, 1930-ban pedig 314 ezer hl. bor termelt.
Foglalkozik a jelenlés a földbirlok leihclvel és megállapll|8, hogy amíg
1929-ben a zalai földön 605 millió pengő teher voll, addig 1930-ban már közel 69 millió pengő.
Egy kai. holdra 1929-ben 72 pengő,
1930-ban pedig 83 pengő teher eselt.
Beszámol a jelentés a keszthelyi üzemstatiszllkai központ kiváló munkásságáról, majd rámutaloll a zalai munkabérek nagy csökkenésére Az Időjárási viszonyokkal kapcsolatban megállapítja, hogy Zalában a csapadék túlzott volt. Végül kitűnik a jelentésből, hogy Zalában az okleveles gazdák száma 194. Ebből földbirtokos 64, bérlő 11, gazdatiszt 71, egyéb állásban levő 40, állásnélküli 18. _
(—) Csőd. A zalaegerszegi klr. törvényszék Rothauser József zalabéri vegyeskereskedő ellen csődöt nyitott.
(—) Blborheremag termelőknek fontos. Vett értesüléseink szerint a törött szemeket tailalmazó blborhe-remagnak értékesítése nehéz és a termelőket sulyosan károsítja, mert a kellő ilsztitás által előálló suly-veszteséget a kivitellel foglalkozó cégnek számításba kell venni. Az igy keletkező károsodást tehát csak ugy kerülhetik el a gazdák, ha a magol óvatosan csépelletik. Ettől függetlenül azonban, a szükséges gondosság nélkül történi cséplés a mag csira-képességét is nagyon hátianyosau befolyásolhalja, meit a magház meg-séiül, a csirák eltörnek, életképtelenek, tehát a magnak csiraképessége fogyalékos lesz. Tudomásunkra került az is, hogy a külföld cs«k korán szállítható oiborhere iránt érdeklődik és az a lermelőországból legkésőbb jullus hó közepéig elszál-liandó.
Legjobb üdítő ital
a közismert
üli Ilii.
I
Kapható minden fűszeréi csemegekereskedésben.
Főraktár:
Király-utca 21. ■ V.i.to. 116
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzsébet-tér 23. szám alatt, Központi szálloda kfliBii helyiségében
D= ECKENBERG IIMRE
v. budapesti titHatorltiml f&orvoa
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8— 12-ig, d. u. 2—8-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasleszQltségfl gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángatódzások
asthma
bélbántalmak
zsába
íschlás
cukorbetegség érelmeszesedés
epe és hólyagbajok fagyások
fejfájás és szédülések
fülbelegségek
golyva
gyomorgörcsök
gyomorbajok
hajhullás
hólyagbajok
idegbántalmak
csúz
rheuma
köszvény
málbetegségek
meilbajok
vérszegénység
orrbetegségek
székrekedő
szívbajok
torokba jok
vértolulás
vesebajok
vilustánc s még számtalan betegség.
akert gyógyítottak már
A magaileísMtségii Bogarak tok millió ei ól illataim gyógyíthatatlannak vélt betegnek adta rima egóinógót.
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla. Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 85 P.
TŐZSDE
A külföldi jobb hírek ösztönzőleg hatottak a tőzsdére ugy, hogy az ér-lékek nagyrésze magasabb árfolyamokon cserélt gazdát, mint amilyenen a tegnapi zárlat történt. Később az üzletmenet vontaloltá vált és az árfolyamok némileg lemorzsolódtak. A lőzsdeidő vége felé a közönség köréből beérkező megbízások barátságot hangulatot váltottak ki és ennek következtében a zárlat a napi középárfolyamoknál magaBabb nivón ment végbe. Flxkamatozásu papírok piacán jól tartolt árfolyamuk mellett kisebb kereslet voll. Devizapiac üz-lettelen és változatlan.
Zlrlckl tárlat
Pérti 20 22, London 23\'11".», Ntwyork 61650, tírtieafcJ 7196, Milano 27 04, Madfld 48*80, AnnUMin 207 74, Bertln 122 53, Wien 726«. »0ÍU 314, l»rt«» 15*30, Vureó 57 85, Budapatt ao-ia Klgiád 9 11, Bakuul 3-071/1.
Terméartöuáa
Buza tszv. 05 fiII., dt. 05 fdL és a rozs — flll. esett.
Busa lliuv. 77-n 14 45—14 60, 78-ea 14 60-14 75, 79-ee 14 30-1510, 80-ea 14 90-1520, donánl 77-ee 13 90-14 05. 7S-M -14 05-14-20, li-tt 14 30-1450, 80-u 14 40-14 60, Rou 1355—1375, lak. Aipa 16-25-16 60, eOrirpa IT50-18 00, aab 2357 -24 00, teng.il 13*65-13 75, repce —\'-—. ^rpa 12 50-12 65.
gartósrásár
rtlbeltii 3121, eladatlan 13. — IBeó-tendtt 1-06-1-08, nedett 1 06-1-10, uadett kflaén 1-04—1-06, könuytl 0-95-1-02, I-aö i.ndí tkeg 0-98-1-00, ll-od lendfl Öreg 0-90 -0 94 angol «»I<W 0 90-1-00, aialonna oaíaban 1-14-1-18, ieü 1-26-1-30, Ina 1 5Ó-1-80, izalonnás I4lterté» 1-82 -rl-38.
Hatja: MhalalIjwfaélUyUaM Vállalat, lacykaaluéa.
Felelő* kiadó: Zalai Károly.
latenrtoa telefon i Neajkanleee A M.
mert a
Vinol
olosó, biztosan hat a
szőlőn gyümölcsfákon rózsafákon
fellépő lisztharmat ellen. Kapható i
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény él nBvény-védflazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróiig mellett. Teleion 130.
Byímólcila-, rózsata-permetezők
KII (3 szóróft||el) raktáron.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. luUlH a
Tarrágép a lwwblwn varr I
...... J*5jjl
» IWPlíl • Ezért válasszon PFAFF-ot 1
lurifikk nrrógépmktlilet I
Eredeti PFAFF *aer4g4«at kizárólag
Braidl Sándor és Fia <^1 vásárolhat
Deák-tér 9. uám alatt.
Havi részlet 13 pengőtől.
1 PFAFF-gyár aár 70 év Hl kbtil ntrirttí
i Monti ttafcMn-lttnt*
VALUTáK Angol L 27*82-37*97 Belga tr. 79-70 8010 Cieh k. 16*96-17-08 Dán k. 163 05 168 65 Ihnár 10 04-10-12 Dollár 571 00-874 00 Francia t. 22*50-22-80 Holt. 730*00-28100 Lengyel f3 8M425 Ut) ifn-1\'42 Lm 412-418 Ltra 20 95-80*25 Máik. 11585-13605 Norvég 158*35-168-90
SchilL 80-45 80-85 Svájci 1.110*70 111*30 Svédk. 158*50-154\'10
DBVBA*
230* 15-230-85 Belgrád 10-10 10 13 Bafia 185 82-136-22 BrtUul 79-70-79-95 Bakuéit 3*40-3*42 Kofttab.15320 60 Lation 17*82-27-90 Madrid 53*80-57 83 MSaao 29-94-80-04 Níwjm 572 20-73 80 Oölo 158*20-158 60 Pálit 22 39-22 40 Prága 16-94-16 99 Wk 4*18-417 Itockb. 158*45-158-85 Varsó 64*07-64*27 Wien 8Ű-41-80*66 110*75-11115
TIIÉ-\'X ".I.rw . i \'i i\'I.I m\'i f m,
APHÓHÍRDETÉSEK
Az apróhlzoetesek dlpl 10 azóig M fill*-. Minden további ni dija • fTlI. Vaaár r. ünnepnap 10 uólg 10 fillér, minden további szó dija a fl||. Szerdán te pinteken 10 uólg «0 fillér, minden további szó dl|a ( flll. Címszó » minden mit HM. WlUbíl élt" aró kél s/ónak .,11, lt. Ullk. Aliá.l kcRbOknek fiOO,o engedmény.
"\'aM.^ír-st^sr-
\' alkM«láH>áaaH
_l»»t»«Oa
[liM Caengery-ntca 18. alatt 724 n-51 telek. 2610
AaMtaxIk legolcsóbban, modem, csu-kottak, megbízhatók Kaufmann Manónál rendelhetők. Teleion: 167. vagy 571. Oarage: Nádor-utca 6. 2550
HáBiaaskia parkettás url, komfortos utcai lakás a belvárosban auguszlus 1 ére kiadó. Bővebbel Leók sülödében.
ránaklIoOnl bekebeleznie minden Összegben a legelőnyösebben éi leggyorsabban lolyósittat Aosél laa*o pénz-kölcsőnközveUtö Irodája Nagykíniaaa, Horthy MlkMe-ut 2. uám. 2611
HnunáH bútort veszek. — Falumé, Erzsébet-tér 15. Fényképész. 2304
2 különbejáratu ntcat parkettás szoba fürdőszobával, bútorozva, esetleg üresen, mellékhelyiségekkel kladé — Horthy Miklós ut 15. 3069
Háromajtáa szekrény, konyha kredenc, asztal, olcsón eladó Vörösmarty-utca 18. azám. 3067
Gaxéák flgyaloaéb*! Vízmentes ponyvák, zsákok, valamint kölcsön ponyva és zsák, gép éa hengeiolajok, traktor- és autó-olajok a leg|utányosabb árban beszerezhetők Kelemen Rezső cégnél, mint a Hazai Kőolajipar R. T. nagykanizsai lerakatá-nát. 3092
aiad^ augusztus l-re váron belierüle-lén kétszobás utcai lakás konyha vízvezetékkel és az Összes mellékhelyiségek, csetteg bútorozva Is. Cint a kiadóban. 3060
Elndé háló él ebédló garnitúra Fahnné, ErzaébeUttr 15. Fényképez. 2305
Baaalal-aar 38. azám alatt 1 szoba, konyhás lakás mellékhelyilégekkel, sertéstartással olcsóért augusztus 1 re klsdó — Bővebbel ugyanott. 3234
Kétszobás lakás kiad*. Cint bari.
kiadó-3016
B«jAr4na munkakönyvvel azonnal beléphet Caengeiy-ut 22. 3081
lrá|á|Ml bérbe, esetleg megvételre keresek. Stamptel. Horthy Mlkló. ut 15. S0Í3
Báthory-u. 10. alatt egyszobás, I azonnal kiadó.
konyhás 3085
Talakt-at 62. ház, rnéhea telekkel, (elszereléssel, fényképezőgép, eladók Nagykanizsán. 3CÍ9
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezett műhelyében
mos, hat, tisztit és plbaártu.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok, üallérok 10 és 12 fillér.
QyOJtőtelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-ti. 19.
1072. az. 1930.
Árverési hirdetmény.
Dr. Beck Dezső tlgyvéd által képviselt Welazfeld Mór Javára 841 pengő — fillér töke éa több kOvetcléa éa Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1930. ért I206&990. sz. végiésével elrendelt kielégítési végrehsjtás lolylán végrehajlást szen védőtől 1930 évi Július hó 15-én le-íogialt 10415 pengőre becsalt Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. S-a alap-ián az alább megnevezett a a foglalási egyzőkönyvból kl nem tűnő más loglsllstók javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, tu kielégítési Joguk ma la fennáll éa ha ellenük halautó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végr uenv. lakáján Nagykanizsán, Király-utca 30. sz, azután folytatva Hshóton, a majorban, a netán fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi Jullua hó 8. napjának délután 2 órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, stb. a egyéb Ingóságokat a legtöbbel Ígérőnek késspénillzetés mellett, esetleg becs-áron alul la el logom adni még akkor is, ha a bejelentő tél a helyszínén nem Jelennék meg, ha cuk ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi Június hó l-én.
Haán Oyula s. k.
klr. Jblr. végrehalló, aou mint bírósági kiküldött
Adómentes benzin, petróleum, összes motor, gfiz és Diaml kenőolajok.
Vizmentes kazal-, sátor- és koosiponyvák, gabonás- és Isnzsákok, szalmazsák, kötéláruk.
Amerikai husllszt, vérllszt, osontdara, halliszt, szójadara, rákdara, osztriga-ksgylóhéj-dara, faszénpor, baromfi kevert eledel, porosz, ajkai és komlói szán vagontétclben.
Takarmánymész, egetett tnész, valamint az újpesti Chlnoln növényvédelmi és vegylgyár gyártmányai a legolcsóbb árban
kaphaÓk ARTHER SÁNDOR
mliil az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamira nagykanizsai járási »xétoaztóhelye.
HERCEG
ESTERHÁZY
HDtfUTUl NAGYKANIZSAI LEHŰTI
Tel. 5-93. HORTHY SIKLÓS-DT 2. Tel. 5-93.
Nyáron a legmegbízhatóbb, kirándulásokra a legalkalmasabb, állandóan friss és olosó
hentesáruk, felvágottak ég fcolbászárafc.
Garantált hófshár és tiszta
1 kg. Esterházy olvasztott sertészsír P 1\'80
Uradalmak, gazdaságok figyelmébe I
Zsir és sózott táblaszalonna aratók részére. Nagyobb tételeknél külön árajánlattal szolgálunk!
fa ilitiUMill uexoara való taUMM,
cliörangu saját terméaü
kerecsenyl boraimat
a kővetkező leizállltott árakon adom el.
kltW Uh tultli kst litiraklit . . . P- 20 Mtiii itkllkt (rtrti) asztal) lat fitmÉM 1 - \'20
Ezen árak 25 lllerlól kezdődóleg történő nagyobb vételnél értendők, vlsronteladók részére , magánosoknak a " fogyasztási 2»r adót külön kell megtlzetnl.
BShm JsnS szőlőlnla|donos. Lakáscím : Nagykanizsa, Batthyány u. 10.
Tiizifa árverés.
Folyó hó 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap délután kettőkor elárverezzük a városi Vajda erdőben ínég tulajdonunkat képező összes száraz, vegyes tűzifát.
Strém Károly.
1000 "í-es cséplőgéphez való teljesen uj
Mái mM kazalozó
eladó.
Bővehbel Köhler Testvérek
vaskereskedésében Nagykanizsa Telelőn: 102. F^tvös-tér.
PORRJEMÓ
iud«á|l gépmAhelyt, rés- <a >uMMI|i Naaykaalaaa, TalaM a« I.
Telstoai >90.
Készít és raktáron tart: kazalozókat,
szőlő zuzókal éa préseket, répavágó, azeeakavágó atb. mezőgazdasági
gépeket. Elvállal mindennemű gépJavllásL Pontos munka I Jutányos árak I
Pk. 9040/1931. sz 1931. vghtól 78. u.
Árverési hirdetmény.
Dr. Elek Mór nagykanlsui ügyvéd által képviseli Németh Józsel zalakarosl lakóé Javára 332 P 20 Ilit. tőke és több követelés a Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. lárás-hlróaág 1930. évi 7M4/ft30. u. véglitével elrendelt klelégltéal végrehajtás tolytin végrehajtást szenvedőtől 1931. évi Január hó 21-én lefogta)12380 pengőre becsalt lngó-aágokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti ssámu végzésével az ánwéa elrtndellel-vén, innak az 1908. évi XLL t.-c. 20. 4 a alapján az aUbb megnevezeti a a foglalást Jegyzőkönyvből kl nem tUnó más fog-laltatóK Javára Is u árverés megUrtáail elrendelem, de csak arra aa esetre, ha kielégítési joguk ma Is tennáU és ha ellenük halautó hatályú Igénykereset lolyamalba ulnca, végrehajtást szenvedő lakásán Zala-karos községben 15. szám alatt, • tizeiéit összeg levonásával leendő megtotá Sára határidőül 1931. évi Jullns hó S. napjának délután 7 óráin lUzeUk kl. amikor a bíróilag lefoglalt ló, tehén, prés, bor, hordó a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul la el fogont adni.
Nagykanlzu, 1931. évi Juntua hó 17-én.
Etek László s. k.
klr. biz. végrehajtó, wsr mint bírósági kiküldött.
Modernül berendezett
Lemezes gép már 40 P-töl feljebb.
Szabó György ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás; a lul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alalt magasfényü képet adok.
|jen egy próbarendelAstl
Reggel beadott felvételekről délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Flimgép már 18 p-tói feíjebb. fegyver- és sport-fotószakűzlete.
Nvomatott a Bélialai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető Zalai: Károly).
71. évfolyam 148 szám
Nagykanizsa, 1981. jullui 4, szombat
Ara 14 HIUr
ZALAI KÖZLÖNY
Siokeaitóatí: nippll Sugár-at 2., éjjel P4ot 5.
Ktaáóhlratal: PSut 5. alám. Keszthelyt IkSkkUdóhlvatal: Koaautli-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KlWlittéal ira : egy hóia a pengó *0 Iliiét. Teleion\' / Srefkeutí^g 421. .iám, (ÍJIel 78.) lelelon. ^ KtAílóhlvfllal 78. Keailhelyl Ilók 21
Az ország Bethlen István mellett
A nyílt választások eredménye: nagy választási győzelem a kormányt támogató pártok javára. Hiába erőlködik az ellenzék a kormánynak ezt a választási küzdelmét választási atrocitásoknak tulajdonítani. Megeshetik elvétve egyik-másik kerületben, hogy sz ellenzék választási esélyeit tulszlgorusn alkalmazott Intézkedésekkel gyengítették, bár ennek Is ellene mond az, hogy ahol a választók többsége az ellenzéki jelölt mellé állott, ott eredményt is értek el és győztesen kerítitek ki a küzdelemből. De még ha meg Is történhetett esetleg, hogy elvétve nem tudott megnyilatkozni a válaszlók többségének Igaz akarata, — amire nézve bizonyíték sehol sem merült fel — még akkor li Itt áll az a cáfolhatatlan tény a maga meztelenségében, hogy az ország választólnak százezrei tettek hitvallást a kormány pártja és s kormánylámogató egyéb pártok mellett, számbelileg óriási mértékben túlszárnyalva az ellenzéki pártok szavazóinak számát Ez közhangulat, ez közérzés, anlelyet semmiféle mesterséges eszközökkel előidézni nem lehetett. Nincs az az erőszak, amely reá ludná venni az ország sokszázezer választóját, hogy akarata, érzése ellenére valamely politikai irány mellé álljon a szavazatával. Ma összesítjük az egységespárti jelöltekre esett sza vazatokat és ezekhez hozzáadjuk a keresztény gazdasági pártra esett szavazatokat, valemínl az egyhangú kormánylámogató pártbeli mandátumokra ugyanilyen arányszám szerint eső szavazatokat, ugy kiderül, hogy a nyilt kerületi választásokban igen is a választók túlnyomó többsége a kormány melleit nyilatkozott meg. Ezzel szemben hasztalan próbálnak akár Itthon, — s ami még szomorúbb — a külföldön választási rémhírekkel olyan látszatot kelteni a bukott ellenzéki pártok, mintha a kormány óriási választási győzelmének hatósági tenor lett volna a szülőanyja, A nagy számok megdönthetetlen igazsága bizonyltja, hogy Bethlen Islván melleit nyilatkozott meg óriási fölénnyel a nemzeti közvélemény.
Ez a választási eredmény minden belpolitikán és pártirigykedésen tul bizonyltja a külföld előtt, hogy Ma gyarországon a politikai és társadalmi viszonvok konszolidállak, hogy Itt egy céltudatos, erős kormányzat szilárdan fenn tudja tartani a rendet ís jogbiztonságot és hogy semmiféle megrázkódtatástól ebben az országban tartani nem kell. A kormányzat e folytonossága és szilárdsága kifelé a választások révén újból dokumentálva van. És ez a fő dolog. A küllőidet nem érdeklik az apró cseprö választási sérelmek é6 panaszok, a Pártok rekrimlnációi. A külföldi tőke, amelyre oly nagyon reá vagyunk szorulva, tudomásul veBzi a magyar-Országi politikai viszonyok abszolút megállapodottságát, a konszolidáció
teljességét és ehhez szabja Magyarország hiteiének standardját. Az általános bizalom és megnyugvás, amelyet a választások eredménye Magyarországgal szemben a külföldön kelteni fog, kedvező légkört teremi
a küszöbön álló köicsönlárgyalások-nak és a kormánypárti győzelem hamarosan át fog konvertálódni a külföldről érkező kölcsönajánlatok kedvező feltételeire. A magyar kormány rezsimje parlamentáris uton bizto-
sítva van a következő ciklusra és ez a parlamentáris dokumentálása a rezsim állandóságának megtermi a gyümölcsét a magyar közhitei és a gazdasági élet javára.
.................................................... v .|.|.[.|.|.|.mrinnmnrumn^^
A budapesti választások végeredménye
Pénteken délután fél 4 órakor végefért a számlálás az összes kerületekben — Az egységespárt 5, a Wolff-párt 6, a Fledrlch-párt 2, a szoc. detn. párt 10, a Vázsonyl-párt 2, a Rassay-párt 3 mandátumot kapott
Budapest, jullus 3 A lövárosi választások az egész ország érdeklődésétől kisérve befejeződtek és a bliottságok pénteken elkészültek az összeszámlálás napokat igénylő munkájával.
A psstkirnyákl eredmények
pénteken délben váltak ismeretessé.
Mandátumot kaplak az egységespártból Szűcs István, a keresztény gazdasági pártból F.rnszl Sándor, (lemondás esetén Tobler János), a szociáldemokratapártból Propper Sándor és Szeder Ferenc, a demokrata-pártból Fábián Béla.
A déli Herlllel eredményei
A budapest III. (dili) választókerületben az urnabontó bizottságok pénteken déli egy órára készültek el a szavazatok összeszámolásával. Az urnákban talált 82 420 érvényes szavazat a pártok között a következőkép oszlik mrg:
egységespárt 23 652 szoc. dem. 28 297 Rassay-párt 14.860 Wolff-put 25.611 Az eredmény alapián az egységespárt 2, a szoclaldemokratapárt 2, az egyesült szabadelvű párt I, a keresztény gazdasági éa szo clalls párt két teljes mandátumot kapott. A fennmaradó három mandátumot legna-
gyobb töredékeik alapján a szoclaldemokratapárt, a Wollf-párt és B Rassay párt kapták
E szerint a kerület megválasztott
képviselői az egységespárt részéről dr. Uselty Béla és Payr Hugó, a keresztény gazdrságl és szociálispárt részéről Budai Dezső és Pel-rovácz Gyula és Müller Antal, a szoclaldemokratapárt részéről Farkas István, Buchlnger Manó és Kábák Ls|ús, az egyesült szabadelvű és itemokr\'atapárt részéről pedig a Szegeden megválasztott Rassay Károly lemondása esetén dr. Bródy Ernő és Magyar Pál. (A Nagykanizsán megbukott Magyar Miklós a pesti választáson Is kibukott)
Ax északi Kerlllet eredményei éa a végső Ossmeslíés
Dudapest, Jullus .3 (Éjszakai rádiójelenlés) Budapest II. (északi) kerületében a választási bizottság pénteken délután fél 4 kor belejezte a szavazatok összeszámo-
lását. Leadtak 87.113 érvényes szavazatot. Ebből kapott:
Wolff-párt 12.126 Frledrich-párt 6052 ker. szoc. 2072
egységespárt 10817
szoc. dem. 27 561
Vázsonyl-párt 14 261
Rassay-párt 14231
Minthogy ez a kerület 9 képviselőt választ, egy mandátumhoz 9679 szavazat kell. Ennek alapján
a Wolfl párt 1, az egységespárt 1, a szoc. dem. párt 2, a Vózsonyl párt 1, a Rassay-párt I teljes mandátumot kapott. A töredék szavazatokból a 7-lk mandátumot a szoc. dem., a 8 lkat a keresztény ellenzék (Frledrlch), n 9-lket a Vázsonyl-párt kapta, a Rassay-párt 39 szavazat miatt elesett.
Megválasitolt képviselők : az egy-ségesplrt részéről Kállay Miklós, a szoc. dem. pártból Peyer Károly és Györki Imre (lemondásukkal Wellner Jakab és Kertész Miklós) és Szakaslcs Árpád, a Vázsonyl-pártból Vázsonyt János és Gál Jenő, a Rassay-párt-ból Rassay Károly (lemondásival Sándor Pál).
Végeredmény
Budapestnek végeredményben Igy oszlanak meg az uj választás ulán az összes képviselői:
egységespárt 5 mand.
ker. gazd. 6 .
Friedrich 2 „
szoc. dem. 10 .
Vázsonyi 2 „
R issay 3 „
I_H.T.VUT.T.VIV1.*.~.-|--|*I*1--------------*.......................*..........................
Teljes megegyezés küszöbén áll a moratórium ügye
Az ideiglenes megegyezés már létrejött Franciaország és Amerika között
Ix>ndon, Jullus 3 A Daily Express párisi levelezője szerint a francia-amerikai tárgyalások a mull éj|el ideiglenes megegyezéssel végződlek. A franciák hajlandók a következő alapon tárgyalni : Németország hosszabb Idő alatt fizetheti kl az elhalasztott annuitásokat, viszont Franciaországol biztosítják, hogy nem fogfák töle a Németország által elmulasztott fizetések pótlását követelni. A további tárgyalások siker reményében folynak.
lkodon, Julius 3 (Éjszakai rádiójelentés) Mellon megtelefonálta Washingtonba, hogy
még pénteken éjszaka reméli a tárgyalások befejezését Francicországgal.
Washington, Jullus 3 (Éjszaka! rádiójelentés) A mai sajtóértekezleten Caille államlltkár kijelentette, hogy reméli, hogy Franciaországgal a megegye/és még ma este létrejön Franciaország—mondta az államlltkár — igen előzékeny magatartást lanusil, igy a biztosítéki alap tekintetében Is lemond arról, hogy Németország ezen a cimen teljesítsen fizetéseket. Snowden nyilatkozata az angol alsóházban
London, Jullus 3 (Éjszakai rádiójelentés) Az angol
alsóház ülésén a költségvetési vita során Snowden kancellár a Hoover-javaslatról a következőket mondta :
— Remélem, hogy a pitisl tárgyalások kielégilő megoldásra ve zeinek, de kénytelen vagyok hozzátenni, hogy a legújabb ajánlat nem nagyon kielégítő. Anglia kész viselni azon áldozatokat, amiket már vállalt, de nem vállal ujabb áldozatokat, csak akkor, ha a többi érJc-kclt fél is hozzájárul az áldozato\'< viseléséhez.
A költségvetés! 240 szóval 222 ellen harmadik olvasásban is elfogadták.
_ZALAI KÖZLÖNY___
Alsólendván 259 választópolgár mind a két jelölt ajánlási Ivét aláirta
Eljárások sorozata indul választasi ügyekben
Hatalmas nemzetépítő munkát végzett tíz év alatt az Iskolánkivüli Népművelési Bizottság
Zalaogorszcg, Jullus !!<
Zalavármegye IskolánkivUli Népművelési Bizottsága most tartotta közgyűlését Zalaegerszegen liődy Zoltán alispán elnöklete alatt.
Az elnöklö alispán rövidesen Ismertette azokat az elveket, amelyek az iskolánkivűll népművelés intézményét életre hlvlák s azt a nemes és nagy célt, amelyet az iskolánkivűll népművelés munkájával elérni kell.
l.illUt Béla litkár számolt be ezután az IskolánkivUli népművelés tlz esztendejéről. Ez Idö alatt rendezett előadások száma: Ismeretterjesztő előadás 11.192, analfabéfa tanfolyam 38, elemi Ismeretterjesztő tanfolyam 197, ált. ismeretterjesztő 147, műkedvelő előadást és alkalmi ünnepélyeket rendeztek 1516 esetben, előadók száma 2993. Az idei analfabéta tanfolyamon irni-olvasnl megtanult 260 férfi és 24 nő.
A titkári jelentésből kiderült, hogy az Iskolánkivűll népművelés az 1925— 26. Iskolai évben vett erösebb lendületet, ami a bizottság elnökének, Bődy Zoltán alispánnak köszönhető.
Nagy gondot fordított a bizottság arra, hogy az előadások alkalmával felhívja a hallgatóság figyelmét a magyar ipar pártolására és a gyümölcstermelés fontosságára. Nagy gondot fordítottak arra Is, hogy kiszorítsák a beszivárgott, idegen zenét, hogy helyette a magyar zenei termékekkel ét dalokkal Ismertessék meg a népet. Az iskolánkivűll népművelés a valláserkölcsi, hazafias, társadalmi és gazdasági nevelés terén Is óilásl eredményeket ért el.
Lillik titkár ezután a jövő évi programot ismertette.
Az előterjesztéshez Winkler Ernő dr. nagykanizsai főrabbi szólott elsőnek és különösen az egészségügyi kérdéseknek a munkatervbe való felvételét javasolta. Utána Landi Ferenc, picsái iskolaigazgató az egyes műkedvelő előadásokat kővető mulatságok engedélykérésénél kért köny-nyitéseket s külön népművelési lapnak megindítását kívánta.
A Kisfalud! és Krausz cég második kényszeregyezsége
Nagykanizsa, Jullua 3 A szomotu arcú Nagykanizsa város súlyos gazdasági válságának ismét egy áldozata van. A Kisfalud! és Krausz cég (Kakas-bolt) jogi képviselője, dr. Mező Ignác nagykanizsai ügyvéd utján csütörtökön délben csödönklvüli kényszeregyezségi eljárás megindítását kérte a nagykanizsai klr. törvényszéktől. Egyezségi ajánlata: 50%. A beterjesztett mérlegből kitűnik, hogy a Kisfalud! és Krausz cég összes aktívái 97.296 pengőt tesznek kl. Passzívái: hitelezők 72.964, adóilleték 5.000, pénztartozás 40.857, külön Kielégítésre 16.800 és 4.493, elbocsátott alkalmazottak végkielégítése 3.500, kamatok, stb. 4.000 és 3 000 pengő, vagyis összesen 151.114 pengő. Szabad vagyon: 70 503 pengő, inig a fedezetlen hiány 63.817 pengőt tesz Ki Vagyonfelügyelőül a kir. törvényszék dr. Bród Tivadar nagykanizsai ügyvédet nevezte kl. A Kisfaludí és Krausz cégnek ez a második fizetésképtelensége.
rdM(<u<Dt am «rt*>■><?* —Iwt lnmM>lM< «a
Nagykanizsa, Jullus a A választások lezajlottak Zalában, azonban — ugy látszik — a feljelentések vollaképen csak most történnek meg azok ellen, akik a hatóság nyomatékos figyelmeztetései dacára mind a két Jelöltnek aláírták az ajánlási iveit. Igy történt, hogy ma feljelenlés érkezeit a nagykanizsai kir. ügyészségre az alsólendval választási biztostól, mely szerint a kerületben az ajánlási aláírások felülvizsgálásánál kiderült, hogy 259 választópolgár mind a két Jelöltnek aláirta az Ivet, nein számolván az eset büntetőjogi következményeivel. A klr. ügyészség most mind a 259 aláíróval szemben eljárás indít.
Ugyancsak ma érkezett a királyi ügyészségre a nagykanizsai kapitányságtól egy valóságos halmaza a kortesnótáknak,
melyek „Irói" ellen ugyancsak eljárás indult.
Értesülésünk szerint a feljelentések özöne az egyes választást biztosok részéről csak most indul meg, mikor most nyugodtan áttekinthetik még egyszer a listákat. Értesülésünk szerint
az egyik kerület ajánlási iveire meghaltak nevét is aláírták.
Ugy, hogy a választásnak még igen érdekes epilógusát várhaljuk a bűnügyi hatóságoknál lezajlani.
Zalaegerszeg, Jullua .\'I A szenlgyörgyvölgyl csendőrség bűnvádi feljelentést tett 18 olyan szavazópolgara ellen, akik mind a két képviselőjelölt ajánlóiveit aláírták.
A novai csendőrség Is feljelenlett egy gulorföldel asztalost, aki éjszaka engedély nélkül plukálokat ragasztott kl.
_1931 Julim 4.
listás vasutas, havi 96 pengő nyugdíjjal.
Totola Frigyes elmondta munkatársunknak, hogy összesen 14 szelvényt küldött be a Nemzett Sport pályázatára. Az elsőt február 22 én. A hetedik tlppje nyert, amelyet április 9-én küldött be.
— Sajnos. — mondotta — nem sportolhatok a lábaim miatt <m Így elméletben élem kl magam. Már A ovo szórakozom a üppeléaekkel. Ttibb kis dijat ls nyertem már, de orro, a mostanira vagyok a legbüszkébb, mert nagyon nonéz volt A Zalai Közlöny Bportpilyá-znt&n Is nyertem 9 alkalommal.
— Talán most Is készül valamilyen pályázatra\'.\' — kérdezzük 6a rámuta tunk az előtte fekvfl Jegyzetekre.
— Igen, most a Kit t//sdi?„Választási ver»eny"-6n veszek résst. Kl kelt találni, hogy kik lesznek és miiyen kerülotból az uj parlament képviselői. Eddig 12 kivételével eltaláltam a 24T. képviselő nevét.
Törvényszéki hirek
(§) Aki a lefoglalt sertéseket eladta. Tuboly Ltazló 33 éves szent-llszlói gazdaember adóhátralék fejében közel 300 pengővel tartozott, amiért azután a követelés biztosítása végett hat sertését 10 métermázsa búzáját, rozsát, szalmáját lefoglalták. Tuboly a lefoglalt és zár alá vett ingóságokat azonban eladta. Az adóhivatal feljelentette sikkasztás miatt Tubolyt, akit pénteken vont felelősségre a nagykanizsai törvényszék. Tuboly azzal védekezett, hogy felesége beteg volt és kellett a pénz orvosra, patikára, de meg élelemre Is, Igy ennek a kényszerítő körülménynek a hatása alatt kénytelen volt a lefoglalt dolgokat eladni. Ha a termés beválik, — mindent kl fog fizetni, védekezett. Dihát a törvény, törvény és Tubolyt sikkasztás vétsége miatt háromheti logházra ítélték. Az Ítélet Jogerős.
(g) A sajtgyáros esete. Varga Ferenc pakodl sajtgyárosnak négy sajtgyára volt, ma egyik sem működik. Tönkre ment ember. Az egyik stanlolos cég beperelte követeléséért. Leloglaliak nála vagy 600 kilogramm sajtot, aminek kb. 1000 P értéke volt. Varga eladta a zár alá vett és lefoglalt dolgokat, amiért sikkasztás miatt a nagykanizsai törvényszék elé került. Varga sírva panaszolta tönkre-menetelél, Még az utolsó ruháit Is eladta, hogy kifizethesse tartozását. A bíróság Varga Ferencet halheti fogházra Ítélte, de tekintettel a fennforgó nyomatékos enyhítő körülményekre, a büntetés végrehajtását felfüggesztette.
(§) Ártatlanul vádolva. Csendőr hozia be pénteken a tárgyalásra Kovács Ernő t9 éves zalakarosí gazdalegényt, mert állítólag Szabó Oyörgy lakásából ruhaneműt lopott volna. A tárgyaláson azonban semmiféle bizonyíték nem merüli fel bűnössége mellett, u*y, hogy dr. Mutschen-bacher tanácselnök őt felmentette a vád és következményei alól,
Idóláris
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld Jelentések : Szombaton a hómir tiklet : Renget 7 ónkor 4-21-2, détutin 1 órakor +31 6, este 9 órakor -f23-9.
PliMiel: Reggel, délben derült, ette borús.
Szélirány: Reggel, délben délnyugati, este déli szél.
(CJuakal rádtóJtltnHz) A ■•toorola-alal Int ént jaljall este 10 érakar ■ Továbbra la nalag ÍM várhat*, ní».k»8 zivatar-hajlammal.
= SchUtz árui vezetnek olcsóságban és tartósságban.
Segélyezik az 5000 koronán aluli hadi-kölcsön-fegyzőket is
Szeptemberben kezdődik a segélyek kiutalása
Budapest, Jullus 8 A Magyar Kurir értesülése szerint Indokolt cselben olyan hadl-kölcsön jegyzők, akik 5000 koronánál kevesebb, de legalább 2000 korona névértékű hadikölcsönt jegyezlek,
szintén folyamodhalnak segélyért. A lámogatákt kérők kérvényeiket közvetlenül a népjóléti minisztériumhoz adják be. A segélyek kiutalása valószínűleg szeptemberben fog megkezdődni.
Egy béna kanizsai sportrajongó nyerte meg a Nemzeti Sport 1200 pengds sportpályázatát
Most egy fővárosi lap választasi versenyén vesz részt, hogy kik kerülnek be az uj parlamentbe
Nagykanizsa, Jullus I) A magyar sportbarátok kőiében nagy feltűnést keltett a Magyar-Francia Biztosító R.-T.-nak a Nemzeti Sport utján mull év őszén kiirt érdekes pályázata. Ezen a pályázaton a következő 3 kérdésre kellett választ küldeni: 1) Mely csapatok foglal|ák el az I. liga-bajnokság öt első helyéi ? 2) Melyik az a két-két csapat, amely a magyar, oszlrák és csehszlovák csapatok közül a középeurópai Kupáért küzdeni jogosult ?
A verseny dija egy 1000 pengős életbiztosítási kötvény és 200 pengő készpénz voll. Meg Is Indult a tippverseny és a hosszú hónapok alatt 5742 pályázó küldte be feleletét a Nemzeti Sport szerkesztőségébe. Természetesen minden pályázónak egyszerre kellelt válaszolnia mind a három kérdésre.
Erre a három nehéz kérdésre Totola Frigyes nagykanizsai sport-barát adla meg a legprecízebb feleletet és ezzel megnyerte ugy az 1000 pengős életbiztosítási kötvényt, mint a 200 pengős pályadijat. Éz a 20 éves fiatalember, akit tragikus láb-
bénasága egész életére egy tolókocsihoz láncolt, Nagykanizsa leglelkesebb sporlbarátja és leghivatottabb elméleti szakértője.
A Zalai Közlöny munkatársa felkereste Totola Frigyest szüleinek Vörösmarly-ulca 59 szám alatti lakásán. A kis külvárosi házacska előtt 4—5 négyzetméternyi kertecske díszelegj Az utcai ablak mellett találtuk, totola Frigyest, aki mint mindig, ugy most Is jegyzetekkel és különféle sportlapokkal bástyázta körül magát. A Nemzeti Sport éj Sporlhirlap zöldkék példányai veszik körül nagy kötegekben ezt a fiatalembert, aki igy, elméletben éli ki bámulatos sport-rajongását.
Már az iskolában Is lelkes hive volt a különféle sportoknak. Ötödikes gimnazista koráig futballozott is, 1924 év húsvétján azonban ugy megfáztak a Idbai egy mérkőzésen, hogy kórházba kellett szállítani. Már javulófélben voll, amikor egy alkalommal meg akarta gyújtani a villanyt és a kapcsolóból kipattanó áram földre-sujtotta. Terdelre zuhant és tzóla nem tud lábra állni. Édesapja B-
A Székesfehérvári Déli Vasúti Zenekar
szombaton ests és vasárnap délelAtt
HANGVERSENYÉT
a „Polgári Egylef\'-kertben rendezi, beléptidij nélkül.
Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását
Polgári Egylet vendéglős.
1931. jullut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
SZÍNHÁZ
Szánt láng
A konzorciummá alakult színtársulatnak tagadhatatlanul jót teli ez az előnyös légkörvállozás. Ez a helyzet ugy a müsorváiogatásban, mint a színtársulat hangulatában feltűnő módon jut kifejezésre. A konzorcium belátta, hogy csak jó darabokkal lehet közönséget vonzani és örömmel látjuk érvényesülni ezt az elvet A konzorcium tagjait általános bizakodó hangulat Jellemzi és ez napról-napra fokozódik. A színház bevétele naprólnapra javul és ha Igy halad, rövidesen meglesz mindenkinek az útiköltsége.
A közeli napokban küldöttség keresi fel Krdtky polgármestert, akit arra kér, hogy engedje még néhány nappal meghosszabbítani a színtársulat működését. Ebben az esetben egészen uj darabok kerülnének bemutatásra, mert a színészek ezzel akarják meghálálni a kanizsai közönség inegéiló támogatását. A Srent láng péntek esti előadására zsúfolásig megtöltötte a közönség a színházat, hogy bebizonyítsa : jó darab igen is érdekli a kanizsai publiku raot. Az érdeklődés felkeltésében nsgy réste volt Oaramvölgyl Iván vendégfelléptének, aki megindulva a nebéz sorsba jutoll színészek helyzetén, felajánlotta segítségét és elvállalta Morris szerepét.
A mélló partnerek közöli csakhamar feltalálta magát a régi rutinos színész, aki különösen ai Idegrohamjelenetben nyújtott megrázó alakítást. Vass Irma, Szikelyhldy Adrienn, Feleky Klári. v. Ddnky, Danis és Krémer kedvvel, lendülettel látszottak, ugy, hogy az est a legforróbb siker jegyében zajlott le.
Érdekes, hogy a színtársulat tag|al a péntek esti előadás bevételéből — dicára a fél helyáraknak — száz százalékig megkapták egy napi gázsijukat. _ D. M. J.
A színházi iroda hlrel
(*) Alvlnel huszárok - 30 tót 190 III-liies helyárakksl. Szombaton este éa vasárnap este az évatl hatalmas operett-slágere az .Atvluol huszárok" kerül műsorra közkívánatra. Aa egész operett alaplónusa a komikum. Kacagás, kacagás ée kacagás. Az Rtsemann-muzalka tUlbemáaióan kedves, llnoman caengö-bongó muzsika, magasan kiemelkedik az operottmuzatkák sablonjából. A nagykanizsai premieren együttes link valósággal olragadta a közönséget és a sajtó kritika Is évek Iegazobb operettjének Ismerte el. Amikor e két estén közönségünk toljeaen otoaó, 30 tltlértót 160 fillérig terjedő helyárakkal gyönyörködhetik o szép operettben, bizonyára nem mulasztja el az alkalmat éa biztosítja magának az idény felodhetetlenUt legkedvesebb eatjét
(*) Vasárnap délután — Mit ausog a tehér akác Az elmúlt év operottnlige-rét ezévben etflazör játaza az operett-egytlttea hangulatot elaórendtt előadásban. Helyárak 30 flilértól ISO fillérig. A vaaárnap délutáni „Mit susog a fehér *kác" és eatt „Atvlncl huszárok" előadásával a színházt Idény véget ér.
»KUGAS ffliiiwT
mmtés mm
SEGÉDESZKÖZE
WÉHT CSODÁS á ZEILEI8 6TÓSTKÚD
IRTA: ÉRDY LA8ZI.Ó
Beleg etnber sok van s mindmegannyinak más és más a baja. Számtalan esetben a betegségek symp-omája 5-6 féle balnál Ts majdnem teljesen azonos. A jó orvosnak az árnyalatok közt kell disztingválnia s a helyes diagnózist megállapítania.
esetben halljuk, hogy a bete-«<•\'! több orvos vizsgálta meg s mind-
Kevés lesz a buza, hat pengő a boletta
Ma vagy holnap megjelenik a gabona-rendelet
Budapeat, Juiius 3
Mayer János földmüvelésügyi miniszter ugy nyilatkozott, hogy a terméskilátások nagyon meggyengüllek. Búzatermésünk alig lesz löbb 18 millió méter mázsánál. Igy az értékesítésnél, sajnos, nem lesznek nehézségeink, mert éppen a terméscsökkenés mlalt váll könnyebbé az értékesítés.
Egyébként összes agrdrterm/nyelnk elhelyezésiről gondoskodott a kor-mdnv.
Lényegesen emelkedni fog állat-kivitelünk is, aminek érdekében a kermany ugyancsak löbb intézkedési tett.
A gabonarendelet
valószínűleg holnap, vagy vasárnap jelenik meg a hivatalos lapban.
A boletta árát állítólag 6 pengőre emelik fel.
A gazdák 19—21 pengő körüli búzaáron értékesíthetik majd készletelkel.
A kormány és a tőzsde elnöksége megegyezett abban, hogy a termény-rendelet kiadásával
megindulhat a határidős forgalom
is. Kedden már meg is kezdődhetik a határidős forgalom uj gabonában.
Olcsó nyári vásár
Junius 30-tól iulius 9-ig
Singeméi
Siffonok........ . P —\'60
Festők ........ ■ „ —\'60
Kartonok........ • „ —60
Ingoxfordok....... ■ „ -\'60
Kanavásznak ...... . „ --60
Duplaszéles mintás grenadinok - n 1\'—
140 cin. széles férfi szövetek
angol mintákban . . . • „ 290
Creppe de Chine, színekben . • „ 3 —
egyik más bajt állapított meg. Megdöbbenve kérdezzük, mi ez? Hogy lehet ez? A magyarázat pedig az elmondottakban laláihaló. Az orvos megírja receptjét az általa vélt balra s a beteg nem étez javulást s bizalmatlan lesz orvosával szemben s épp ez az oka, hogy többnyire kettő, három s Isten tudja, hány orvoshoz fordul bajaival. Sok esetben végül az egyik orvos eltalálja a helyes diagnózist és kezelési módot s végül a beteg meggyógyul, de hány esetben nem s a beteg ismeretlen vagy félreismert bajával mindhalálig a szenvedés golgotáját járja. Itt kapcsolódik bele a gyógyludo-mányba a magaslrekvenciás Iherapia. Ez a páratlan gyógymód szintén megkívánja a diagnózist, de a precíz disztinkció már nem lényeges, mert az általános kezelés, elvégzi a lest sejtjeinek kolloidjaiban biztos munkáját. A fájdalmakat különböző fizikai és kémiai hatásával enyhíti, szünteti s az életerőt a betegnél oly erősen felfokozza, hogy az alapbajjal megküzdeni képes. Ha a kezelést helyesen támogatja az orvos megfelelő gyógyszerek- és gyógymódokkal, ugy a hatás frappáns lehet. A magasfrekvencíás árammal való kezelés ártalmas sohasem lehet, ellenben bámulatos hatást fejthet ki s éppen ezért minden orvos a beteg helyzetén könnyit, ha haladéktalanul elrendeli a magasfrekvenciás sugárkezelést, mert a mutatkozó jó hatás nem pillanatnyi csupán, hanem mélyen kihat az összes szervekre s ennek következményeként még akkor is javulást hozhat, ha az egyéb
gyógyszeres kezelés nem volt megfelelő. Természetesen a javulással együtt a beteg bizalma is megszilárdul kezelő orvosával szemben, melyre igen nagy szükség van, meri az orvos személyéből áradó biztonság, szuggesztió számtalan esetben Igen jó hatást válthat ki.
Minden orvos betegén segíteni akar, ehez kétség nem férhet, ilt az .első segilség" módja a magasfrek-vencia, mellyel minden betegnél káros utóhatások nélkül kísérletezhet s a kísérletezés eredménye nem kétséges s minden körülmények között clősegiii a betegnek oly állapotba vjIó nozását, hogy az alapbaj gyógyításához más gyógyszeres vagy egyéb gyógyeljárással rövidesen hoz-zákezdnet. Számtalan betegségnél ez magában is nagyjelentőségű, mert az orvosnak sokszor annyi bajjal kell megküzdenie, hogy az alapbaj kezeléséhez hozzá sem kezdhet s a betegek életerejét Injekciókkal és mérgekkel kénytelen fenntartani. Az allopalhiás gyógyászat a magasfrekvenciás besugárzásokban egy biztos támpontot talál s ez az életerő növelése, a fájdalmak természetes utón való csillapítása és e két tényező további más uton való elősegítése a biztos gyógyuláshoz vezet. (=)
= Nagy sikerrel indult Slnger olcsó nyári vására.
= HŐSÉGBEN ne felejtkezzék meg az Autó Syphon üvegről, melyet ingyen kap az egyeddrusítónál Szabó Antal sportüzlet ébón.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Juliisa 4, szombat
Kóm. katolikus: Ulrlk. Protestáns:
IJIrlk. iuacllta : Tham hó 19. •
Vároal Muzeum éa Könyvtár nyitva cilllórlOkOn és vasárnap délelölt 10-tól 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéig a .Megváltó\' gyógyaxertái Erisébet tér 31.
Uránia. „Fergeteg fiai\', cowboy-lör-ténet. — .Cirkusz réme", szenzációs cirkusz dráma.
dóxfflrdő nyitva raggal 6 óiétól cala 1 óráig (bálié, aaerda, péntek délután, <cdden tglf. nap nőknek). Tel.: 2—13.
Dr. Kállay Tibor beieg
Nagykanizsa, Jullus 3
Dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa országgyűlési képviselője a választások lezajlása után egy napot sógora, dr. Oroszy kormány főtanácsos és családja társaságában Hévizén pihent. Közben azonban Kállay influenzát kapóit, ugy, hogy Budapestre már betegen érkezeit meg ; nyomban ágyba kellett feküdnie s azófa is magas lázzal az ágyai őrzi. Gyógyulása még több napot vesz igénybe.
— Személyi hlr. Dr. Mező Ferenc középiskolai tanár, az olimpíász szellemi világbajnoka, feleségével és kisleányával Nagykanizsára érkezeit, ahol a szünidő egy részét a szülői házban tölti.
— A polgármester szabadsága. A város képviselőtestülete dr. Krátky István polgármesternek hat heti nyári szabadságol szavazol! meg, amll több részletben fog a nyár folyamán kivenni. Szabadságát Balalonberény-ben fogja tölteni, hogy minden fon-tosabb Ugy elintézésénél állandóan rendelkezésre álljon.
— A megyéspüspök ma átutazik Nagykanizsán. Dr. Rótt Nándor megyéspüspök a zákányi telepen kápolnát szentel fel. Útjában ma keresztül utazik Nagykanizsán.
Áthelyezések a bencéseknél. Kelemen Krizosztom, pannonhalmi föspitl koadjulor a Szent Benedek Rendben most ejtetle meg az áthelyezéseket az 1931-32. iskolai évre. Vármegyénkben kél bencés apátság van : a tihanyi és a zalavári (ez utóbbi Zalaapállban). A dispo-zlció szerint Tihanytól Mesterházy Imre Celldömölkre megy nyugalomba 8 Tihanyba kerül Jószágkormányzónak és házgondnoknak Gosztonyt Nándor zalaapáti jószágkormányzó és plébános. Zalaapátiba kerülnek a következő rendlagok : Galllk Oszvald perjel, a zalavári orsz. levéltár őre és olvasója; Pallos Ksjetán alperjel, a zalavári orsz. levéltár hites tagja; László Boldizsár és Mayer Iván nyuga\'omban ; Fennesz Alkuin könyvtáros és levéltáros; dr. Szalay Albert jószágkormányzó, házgondnok; Alfay Pongrác plébános, dr. Zoltán Veremund hitoktató és segédlelkész.
— A rendőrségről. Czégény Károly rendőifeltlgyclő, kőszegi rendőrkapitányság volt őr^emélyzeti pa-rrncBnoka, akli az átli lyezelt Hajnal Qyörgy rendőrlőfeltigyelö helyére rendelt a felettes hatósága, pénteken délelőtt szolgálattételre jelenlkezett a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője előtt. Czégény Károly rendőrfelügyelő fog|a átvenni a nagykanizsai örszemélyzcli osztály vezetését.
= Mielőtt bevásárol, feltétlen tekintse meg Schtlt; kirakatait.
ZALAI KÖZLÖNY
URRHJR
Julius 4., szombat Julius 5., »aérnap
FERGETEG FIM
Cowboy tör énét 8 teKonásbjn. Póizeteplő: KEH MAYHKRO.
Cirkusz rém«
Cowboy történet a eirkuu porondján 10 If !v , melyben a tnta\'eti lovaglás és trükkök embere HOOT GIBBON vezel.
Előadások szombaton csak 9 érakor, vasárnap t, 5, 7 él 8 Arakor.
— Áthelyezés. Az alispin Lőrincz Dezső vármegyei dllnokot a zalaegerszegi főszolgablroságtól a keszthelyi főszolgabírói hivatalhoz helyezte ál.
— Az Oltáregyesölet tagjait ezúton kér|ük, hogy ma, 4-én litánia után, a kirándulás bővebb megbeszélése végeit a fehérteremben meg-lelenni szíveskedjenek. Vezetőség.
— Szőlők figyelmébe. Kzegénysorsu, torok vő negyedikes felsőkereakedelmlsta vállal pótvizsgára előkészíteni korcsko-delmlsta vagy polgárlsta diákokat nyárra, vagy továbbra Is, nagyon oltárén. Cin): Klskonlzsa, Varasdl-u. 1. Bzám.
— Az Ipartestület elöljárósági ülése. A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága csütörtök este taitotta julius havi elöljárósági ülését Kiss Ernő elnöklete alalt, amelyen sok belső testületi ügyet tárgyaltak le.
m Felkérem az Illetőt, kl tegnap eato na általam elvesztett 4U0 pengőt megtalálta, vagy a rendőrségre vagy a kiadóhivatalba szolgáltassa be saját érdo-kében ls. Illő jutalomban réazeeülnl tog.
Majdnem halálra marcangolt a sertés egy öregasszonyt
Zalaegerszeg, Jutlus 3 Majdnem halálos kimenetelű szerencsétlenség történt tegnap esle a nekeresdi majorban, amtíytí Jakabffy Antal kaszaházai földbirtokos bérel a szombathelyi püspökségtől.
Hatnia Antal 65 éves kocsis felesége esle kiengedte az ólból az egyik anyakocát nyolc malacával együtt. Az egyik kis itialac azonban a deszkák közé szorult és Horválhné ki akarla szabadítani a visító jószágot. A kicsinyeli féllö anyakoca azonban megtámadta az idős asz-szonyt, akit a földre rántott és borzalmasan összeharapdáll.
A szerencsétlen asszonyi félholtan szabadították ki szörnyű helyzetéből és oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy be kellett szállítani az egerszegi közkórházba.
— A város segélye a klskanl-zsal templom orgonájához A város képviselőtestülete csulörtöld közgyűlésén 1000 pengő segélyt szavazott meg a kiakanizsai róm. balh. templom orgonájának\' beszerzési költségeire.
■= Slnger dlvatáruház 10 napos vására olcsóságban utolérhetetlen.
BENCZE MAGDA
ae //
modern
FUZO
szalonja
NAGYKANIZSÁN
Erx>ábat-tér 4.
(Régi póstávsl izemben.)
— A nyári szezon kézimunkál
Is bőséges helyet talállak u»y képben, mint leírásban, ds meg leolvas-haló mintákon Is a Tllndéru/Jak Magyar Kézimunka Ujsíg pompás és gazdag u| számában. Elöllzeiés negyedévre 3 60 P. Kiadóhivatal: Budapest, IV., Szervita-tér 3
— A kórház kápolnájára Tlbolt Lajosné 10 pengőt adományozott.
— Sakkhlrek. A Nagykanizsai Msróczy Sakk-Kör julius 5 én, vasárnap esle 7 órakor a Korona éttermében tartja Jubileumi díszközgyűlését, melyen nem csak a Kör tagjai vesznek részt, hanem nagyon sok sakkbarát Is. Utána fehér asztalnál társas összejövetel. A jubileumi verseny befe|ezödölt. 1 BOhm József 7i/«, II-III. Sekulja és Welszfeld 6, IV. dr. Makó 5, V—VI. Argenl és Bory 41/í ponttal. Böhm József eredménye nem meglepetés, mert sakkköri tagok ludlák régen, hogy elsőrangú sakkjátékos és hogy eőzőleg többször nem volt első helyezett, az csak annak voll köszönhető, hogy a tralnlnget elhanyagolta. Az összes erős játékosokat megverte sorra és csak az utolsó helyezett ludoll tőle egy egész pontot szerezni. Se kuija és Welszfeld osztoztak a II III. helyen. Sekuija visszanyerte régi formáját. Welszfeld örökös aspiránsa az 1. helynek. Dr. Makó balszerencsével Indult, de a verseny végén feljavult, 6 is lehet még többször első. Argent és Bory elérték az 50%-ot.
= Leányszobák, uriszobák, egyes bútorok, állandó p)zar választék, olcsó és jó bútorokban Kopstein bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Mikl?s-ut 4.
— Mindenki Schütz juliusi vásárának szenzációs olcsó árairól beszél.
1981. julius 4,
Szenvedő nfikoél a természetes „Ferenc József" keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiűrUlést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos Irodalom löbb megalkotója Írja, hogy a Ferenc lóiief vlz kitűnő hatásáról a saját kísérletei alapján is alkalma voll meggyőződést szerezni. A Ferenc fótiéi keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Ismét eltűnt egy kanizsai flu. Mllel Islvánné Kossuth-tér 4. szám alatti lakos pénteken délelölt bejelentette a rendőrségen, hogy 17 éves fia, aki mint kifutó voll alkalmazásban egy kanizsai cégnél, megszökött otthonról. Az eltűnés ügyében nyomozási Indított a rendőrség.
— Találtak egy gyermok-kabátkát a sétatéren. Átvehető dr. Dovjánéknát Bajza-utca 8
Ma savanyu a bora, vegyi Ise
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Király-utca 21.

JEgysszer egy évben tarifa
Szabó cipőáruház
az év folyamán felgyülemlett egyes, pár cipők
olcsó árusítását.
Kérjük kirakataink szives megtekintését, hogy meggyőződhessen arról, hogy milyen csekély árért vásárolhat ez alkalommal cipőt.
SZABÓ SÁNDOR "áruháza
Horthy Miklós-ut I. szám
163). jullus 4
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
Bárány ls lndtü vasárnap a keszthelyi nszónapon
Propaganda uszó mérkőzés, Sípos Márton emlékverseny, box-mérkőzés, népflnnepMy és sportbál jullus 5 én
KeazUioly, Jullus :i (Saját tudósítónktól) Törekvés sportalosztályának rendezésében Jullus 5-én vármegyei propaganda uszómérkőzés lesz Keszthelyen. A verseny szenzációja dr. Bárány István Európa-bajnok indulása. Nagy érdeklődésre tarthat számot a vízipóló mérkőzés Keszthely és Kapós-vár úszói között. Megrendezésre keríti a 10 km-es Sípos Márton emlék verseny Is. Az egyes versenyszámokban Tapolca, Zalaegerszeg, Zala szentgrót, Sümeg, Szombathely,
Pápa, Veszprém stb. legjobb úszói Indulnak. A versenybíróság elnöki tisztségét dr. Rakovszky Iván ny. belügyminiszter, most megválasztott keszthelyi képviselő vállalta.
Julius 5 e sportnap lesz Keszthelyen. Az uszómérközésen kívül városközll (Keszthely—Tapolca) box-mérkózésl is rendez a Törekvés, az úszók szórakoztatásáról pedig népünnepély kerelében gondoskodik. Sportbál fejezi be a keszthelyi sportnapot.
Keszthelyen épül fel Dnnántnl legszebb sportpályája
Az OTT 30,000 pengő hozzájárulást ad
Keszthely, Jullus 9 (Saját tudósítónktól) A keszthelyi sportpálya régóta vajúdó ügyében ujabb jelentős lépés történt. Ax Országos Testnevelési Tanács leküldte Keszthelyre sportpályaépítő szakértőjét, Mlsley Sándor oki. építészi, aki a város vezetőségével, a gazdasági akadémiával s a Törekvés elnökségével behaló tárgyalásokat folytatott a kérdés megoldásáról. A kiküldött szakértő Malatinszky Ferenc felsőházi lag kíséretében helyszíni szemlét is tartolt és a Balaton part-
ján feltöltött területet teljesen alkalmasnak találta sportpálya céljaira. Az OTT kiküldötte nagyjelentőségű kijelentést Is lett. Hirül hozla, hogy az Országos Testnevelési Tanács az ősz folyamán kb. 30.000 pengős hozzájárulást folyósít a keszthelyi sportpálya céljaira. Relschl Imre városbíró ugyanekkor kijelentette, hogy tehetségéhez képest a város is hoz ujabb áldozatokat. Ha megérkezik az OTT megígért segélye, Keszthelyen a Dunántul legszebb sportpályája épül meg.
Dr. Mező Ferenc résztvesz a losangelesi ollmplászon ?
A 8 Órai Újság Írja: Az amszterdami szellemi olimpiász győztese, dr. Mezi Ferenc világszenzációt kellett sikere óta állandóan dolgozik, mert erkölcsi kötelességének tartja a losangelesi olimpiai játékokban való részvéteiét ls. Dr. Mező tudományos munkálkodásának legújabb értékei ,A magyar sport múltja és Jelene" és .Molnár Lajos sportlró élete éi müvtt" dmo munkái.
A Zalai Közlöny munkatársa kérdést intézett ezügyben a Nagykanizsán tartózkodó dr. Mezi Ferenchez, aki kijelentette, hogy csakugyan dolgozik nagyobb szabású munkán, de hogy azzal részt vesz-e az olimplászon, az még egyebek közi a munka sikerétől is függ.
Kanizsai eredmény a Hadsereg-sporthéten
Nagykanizsa, Jullus 3 A budapesti Hadsereg-sporthét modern pentatlon-versenyének részeredményeit már közölte a Zalai Közlöny. Akkor Szikelyhtdy Tibor főhadnagy (Nagykanizsa) a 9-lk helyen állolt 33 résztvevő közölt. A pentatlon befejeződött és örvendetes meg\'epetést hozott Kanizsának: — Szikelyhtdy előrerukkolt az 5-ik helyre (lovaglásban 21-lk, pisztolyban 3-ilt, párbajtőrben 8 ik, úszásban 15-ik, futásban 7-ik letl). A motorkerékpárverseny eredményei
Budapest, Jullus 3 A Hadsereg-sporlhét keretében lebonyolított parancsőrtlsztl motor-kerékpárverseny csütörtökön este ért véget. A verseny utvonala ideális megoldás szerint 562 km. volt, de a rossz ut miatt 30 km kerülőt kellelt tenniük a versenyzőknek, akik a következő ellenőrző-állomásokat érintették: Pápa, Zalaegerszeg, Kőszeg, Oyör, Perbál, Nagykovácsi, Budapest Vérmező. A verseny helyezési sorrendje a következő: Szóló kerék-
pároknál : 1. Hlroff Miklós műszaki szertári tisztviselő Budapest, 2. Csathó Oyula főhadnagy Székesfehérvár, 3. V. Szalay Sándor ny. százados, 2. utászzászlóalj Oyör. Oldal-
kocsis gépeknél: 1. Virág László százados Ha|máskér, 2. Veress L->|os hadnagy, 3. gépkocsi oszlag Szombathely, 3 Dus Jenő n>ug. őrnagy Budapest.
Uj kanizsai siker (Éjszakai rádiójelentés) A Itadl-fegyver-löverseny pénteken ért véget. Több mint 200 résitvevő|e volt a versenynek, amelyben a 12-lk helyet örményi Zoltán fhdgy(Nagykanlzsa) nyerte el. Első 410 körrel Hradeczky thdgy (Bpest), 2 Ik Zsiléi fhdgy (1. gy. e.), 3-lk Lemberkovlcs Antal fhdgy (2 gv. e.). Utóbbi keltő ugyancsak 410 körrel.
öt baleset
Zalaegerszeg, Jullus 3 A H-idsereg-sporthét parancsőrtlsztl motorkerékpár-versenvének utvonalába Zalaegerszeg is beleesett, ahova hajnali 4 óra tájban érkeztek meg a versenyzők. Ennek a versenynek 5 résztvevője: Hess János főhadnagy, Pltroff György főhadnagy, Kope-rlnszky Lajos százados, Körös László hadnagy és Havas Jenő főhadnagy versenyzés közben szerencsétlenül jártak. Valamennyien leestek gépükről, ugy hogy kórházba kellelt őket szállítani. Kőrös László agyrázkódást szenvedeti.
KÖZGAZDASÁG A pacsal járásban ls sok kárt okoz a szárazság
A gabonafélék még a tavalyi állapotot sem érik el — A szőlő gyOnyörüen fejlődik — Kevés és drága gyümölcs lesz az Idén — A méhészek Németországba akarják kiszállítani a méz-termést
l\'ansa, Jullus 3 (Tudósítónk Jelenti) A Zalai Közlöny tudósítói I alább beküldött jelentésében számol be a pacsal játás gazdasági helyzetéről. A jelentés nem valami kielégitö kilátásokról számol be, aminek különösen a nagy szárazság az oka.
A gabonafélék Igen sokat szenvedlek a nagy hőségtől és szárazságtól. Hetek óta nem esett eső s Igy a gabonamagvak összezsugorodtak kalászaikban. A buza és rozs termése még a tavalyi mérlékel sem éri el. Az árpát már learatták, el Is csépelték. Az őszi árpa közepes termést adott, de a tavaszi nagyon silány volt. A zab nem tud fejlődni a nagy szárazság miatt.
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzaébat-tér 83. szám alatt, KSxponti szálloda kOISa helyiségében
Dl ECKENBERG IMRE
I. bu4>p«atl uanatorlumt ftarvos
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8—12-ig, d. u. 2—8-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángalódzások
asthma
bélbánlalmik
zsába
ischiás
cukorbetegség érelmeszesedés
epe és hólyagbajok fagyások
fejfájás és szédülések
fülbelegségek
golyva
gyomorgörcsök
gyomorbajok
hajhullás
hólyagbajok
idegbántalmak
cst\'tz
rheuma
köszvény
máibeteg6égek
meílbajok
vérszegénység
orrbetegségek
székrekedés
szívbajok
lorokbajok
vérlolulás
vesebajok
vilustánc s még számtalan betegség.
A wuaitenUtiégl sugarak tok millió embert gyógyítottak már meg és számtalan gyógyltkatatlaaaak vélt betegnek adta rlsiia egésuégét.
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla.
Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 2B P.
A szőlő
gyönyörűen fejlődik. Már harmadszor permetezik. A tőkék tele vannak fürtökkel A nagy meleg kedvezően hat a bogyó fejlődésére. A szőlő mindenhol erősen hajt, túlnövi a karó magasságát is, ugy hogy vissza kellett metszeni. Nagyon bő termésre van kilátás és ez a bor árát még lejjebb szállította. A vasmegyei korcsmárosok ki Is használ|ák a kedvező alkalmat. A bő termésre való kilátás a hordók beszerzésére vonatkozólag ujabb gondokkal terheli a nagyobb szőlősgazdákat.
A kapás-növények színién erősen érzik az eső hiányát. Különösen a kukorica és a burgonya, amely nehezen virágzik és alig tud megindulni a gumóképződés. A répa, különösen a mélyebb fekvésű helyeken, igen szépen fejlődik.
OyUmölcs kevés lesz az idén és Igy valószínűleg magas árat fognak kérni a termelők. Alma csak a védettebb helyeken, a körte több, kajszinbarack azonban alig latható. Egyes helyeken lalán még a szilvából lehet bő termésre számítani.
A méhészet szép eredményt mulat a hosszantartó akácvirágzás következtében. Az étté-kesités azonban nagy gondol okoz a méhészeknek, mert már kicsinyben is 1 P-ért adják a legfinomabb akácmézet. A kereskedők csak 75—85 fillért kínálnak kilójáért. A kereslet azonban Így is lanyha. A pacsal járás méhészei most azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy szövetkezetbe tömörülnek és Igy szállítják ki Nemetországba az Idei méz-ter-mést, ahol Jó árat fizetnek érte.
(—) Inzolvenclák. Csődeljárás indult Klein Rózsi barcsi kereskedő ellen. — Magánegyezség jött léire Kertész Antal barcsi rőfös és rövidáru kereskedő ügyében. — A nagykanizsai Oyenes Lajos hagyatéka ügyében a törvényszék az eljárási befejezte. — A törvényszék jóváhagyta Kálmán Jenöné keszthelyi kereskedő egyezségét.
Szombaton és vasárnap
íliris vacsora
■ Markó féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. julius 4.
alma-, szőlő-moly
elleni védőszer.
Egyéb 11Chinoin"-gyártmányu permetezöszerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
■tag, műtrágya, termény éa növényvédő azerek kereakedéaében
Nagykanizsa,
A bíróság mellett.
Erzsébet-tér 10.
Telelőn 13a
Qytstioifa-, róiMla-|erai«t«4k
(3 különféle szóríteijel) raktáron.
TŐZSDE
A mai tőzsdén az Irányzat nyltáakor szilárdabb volt 8 külföldi hírek hatása alatt. Később az arbltrnge eladásai éa a rcndklvtll caokély Üzleti forgalom miatt az árfolyamok lemorzsolódtak. A tőzsdo-Idfl második tolébon külföldről érkező kedvezőbb Jelentések Ösztönzőleg hatottak a piacra, ugy hogy az árnlvó zárlatkora napi középárfolyamokon alakult A hangulat zárlatkor fa bizakodó Flx-kamatozáau papírok piacán Javuláa. — Devizapiac Uzlettelen változás nélktll.
Pária 2022, Lordon ki2, htwycr. 816-40. B-tusai 7197, Milano 27Ú3V1, Madrid 49*25, Amsterdam 207 72, Bartli. 122 83, Wlan 7266 Sofla 3"74Vl, Prága 15-30, V.n* S7-9), Badanaat tO-IIVi Belgrád 9 lt»/s. H.karaai J-07r/s
Taraéartázsás
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Saaa Uaaav. 77-es 14 45 -14 60. 7S-as 14-60-1479, 79-es 14 80 18 10, SO-aa 1490-1820, danáot 77-ea 1390-14 05 78-aa 14 05-1420. 79-ea 1430-1450. SO-aa 14 40-14 60, Roo 13-55- 3 75 lak < pa uj 14-00—14-50, aörárpa 1750— 18 00, xab 24 00 24 80, tengert 13 65 -1875. rapoa—■--—, korpa 12 50 1288.
VALUTAK Angol t, 27-82-27-67 Babait. 79-70 80-10 Caahk. 1F-ÍW .7 1-r Dáak. IÍ3I0 V -60 Dinár 1004 10 12 Dollár 571 00-574 00 Francia I. 22-30-22-80 HoU. 230-00-23.-00 Lengyal f3 85-fiJ-25 Lati 3-Í9 Lava 4-12-4 -8 Ura 29 95-40-25 Márka 135 90-136 50 Norvég If 3-30-15S 90
Pífwti —■---\'—
ScMtt. W> 50 80 90 üvíkl 1,110-75 111-35 Sriik. I53\'50I3410
DEVIZÁK
Aaat. 730 20 2i0 90 Belgrád I010-1C-I3 EerTlr l?5 80-138 2i BxBaaac) 7V-J2 79 97 ih kartat 3 40 3 42 Kopeflt\'.lt3-25 ISI 65 London 27 83-77-91 Madrid 52 60-16 80 Milano 29-65-30-C5 Nwrjor 672 20 78 80 Oaalo 153-25 158-65 Párls 22 40 22 47 IK-95-17-00 4 13-4-17 153-45-158-85 Vaiső 64-07-54 27 Wlan 80-45-80-70 Zürich 110-80-111 20
Prága Szófia
Felbe Háa 732, eladatlan 2. — Baő-randtt TOÍ—1-08, szedett M6—WO, azádalt közép 1-04—1-06, köanytl 09S-1-Ó2, l-ab tanéi Mg 0-98—1*00, tl-od randa ént 0-90 - 0-94 angol aUldő Ö 90-1-00, stalonrZ nagyban 1-18-0-00, zsü 1-28- (KM, tar F54—1-84. aialcnnás lélaeriés 1-82-1-42.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Merartxk teMaa 1 Naaykaabaa Ú. m.
APRÓHIRDETÉSEK
Az sprótürdetáaek dija 10 aaólg M HIMr, Minden további szó dlla a ftn. Vaaár fs Ünnepnap 10 aaólg .0 fillér, mlndoa további azó dija ■ llll. Szerdán és pénteken 10 uólj •• fillér, minden rovál bt fzó dija 6 Htl. Omszó a minden v»>ta-.íaob leiowil siló «.ó két aiónak a/á i it-Utik. Al a t Kercbóktiek 500/0 engedmény. «lréatáaak S (M) >n|l laaaagaa alul » falaalag*. kfayvaláa, •aémléaéa alkarfttéaa »*«.H a I • r a I.........
Qaaéák figyelmébe I Vízmentes ponyvák, zsákok, valamint kölcsön ponyva éa zsák, gép- éi hengerolajok, traktor- éa autóolajok a legjutányoaabb árban beazerezhe-tők Kelemen Rezső cégnél, mint a Hazat Kőolajipar R. T. nagykanlzaal lerakatá-nál. 3092
Német-oktalót keretek liell pár órára. Cím a kiadóban. 3101
FsitoHkirt.rak, koaárérisk készítése, Jtvltáaa. — Nád&xéklonia Illésnél, Erzsébet-tér 13. 2599
Haktejaatlia állandóan kapható Sípos Andor, Muszel és Prledenthal, Teutach Gusztáv, vitéz Tóth Béla. Mustos Herenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Ssö-vetkeieténél. — Tejközpoat 20:7
Kétaaobáa, elöazobáa, vízvezetéken lakás kiadó auguszlut l-re. Clm a kiadóban.
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Qyüjtótelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
2 külön be láratu utcai pazkettáa szoba fürdőszobával, bútorozva, eterleg llreaen, mellékhelyiségekkel klaéé — Horlhy Miklós ut 15. - 3066
Gyár-utca 49. az. házban udvari laháa mellékhelyiségekkel aug. l-re kiadó. 3059
Bsgolasor 5 számú háa eladó. 3C99
Szép, egészséges két szobás lakáa augusztus l-re kiadó Józael főherceg ül 76/z.
Egy basináll •malévlnta megvételre
keretlellk Kinizsi n. 94._ 3 00
Kanérlmaéér elszökött, becstlletea megtaláló ad|a le Sugár-ut 34. 3\'C2
üutóklrénéuléatioK vasárnapra a
Balaton kOiUl társak kerestetnek. Bővebbet Szántó, Drák tér 2. Telefjn 3-22. 3105
Bgyszobáa lakáa mellékhelyiségekkel Suglr-ut 38/s. alatt azonnalra kUdó. 8113
Egy mindenes aarakéoassS ajánlkotlk
Juliua 15-re, esetleg azonsaira Masvar-utca 113. 3114
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege juhturó kilója P 3-—
l« teavaj t/t kiló ...... P !•—
Szardínia kis doboz, szál-kamenles, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szál-kanientes, valódi olívaolajban ............ P —-60
Barack és meggy-Jam (zsem).
1/2 kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségd
cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölést! kapható
fflnszel és Friedentbal
csemegekereskedésében.
HERCEG
HDAYÍll NAGYKANIZSAI IMIM
Tel. 5-93.
HOBTHT JUSLÓ8-UT 2. Tel. a-w.
Nyáron a legmegbízhatóbb, kirándulásokra
állandóan friaa és oloaó
a legalkalmasabb,
bentesárnk, felvágottak és kolbászárak.
Garantált hófehér és tiszta
1 kg. Esterházy olvasztott sertészsír P180
Uradalmak, gazdaságok figyelmébe I
Zsir és sózott táblaszalonná aratók részére. Nagyobb tételeknél külön áraj-illattal szolgálunk I
Felvétel internátusba.
A Karcagi Reformálni Nagykun Reálgimnázium 1631. azeptemberében megnyitja W- SO tanuló résgére modern berendeiéail Internáltnál.
A város JA vasúti összeköttetéssel ai orstlg bármely részéből könnyen elérhető. A reálgimnázium egyéni neveiéire töeeksiik. A köteleeő némel é<
angol nyelven kivOl rendkívüli tárgyként tanulható francia éa görög nyelv li. — A* Internátui tágat lakó-, olvaaó-, Urialgó éa motdóaiobálval.
ló francia
jii lakó-, olvaaó , társalgó éa mo éttermével, fOvea udvarával (Mládlaa otthont nyújt. Havi tel|e« ellilis 60 P. Felvételre Jelentkexéa üuguaztua 1-lg. Prospektust kénaéggel küld a Karcagi Rcf. Reálglmnáilum Igazgatósága.
Tűzifa árverés.
Folyó hó 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap délután kettőkor elárverezzük a városi Vajda erdőben még tulajdonunkat képező összes száraz, vegyes tűzifát.
Strém Károly.
Gallérokat,
kézelőt, inget legszebben tisztit
KOVALD
5IM budapesti festőgyár.
ByOjtJktolop Nagykanizsa \' Caangary-ut 5. a*.
Egy alig használt kitUJiő állapotban levő ebédlő, 1 uj nagy sezlon, 2 ágysodrony és 1 nagy fehér előszobaszekrény
olcsón eladó.
Bővebbet Kowald üzletben.
Pk. 10561/1931. sz. 1931. vghtól 229. st.
Árverési hirdetmény.
Dr. Beck Dezső nagykanizsai ügyvéd által képviselt Pucha János szepetnekl lakós Javára 137 pengő tőke és lább
követelés
éa táraiéicai úejélg a nagykanizsai klr. járás bíróság 1(30. évi 6*30. szárnu végzésével elrendelt kletégttéal végrehajtás Mytán végrehallást szenvedőtől 1931. évi március hó t-én lefoglalt 1515 pengőre becsalt Ingóságokra a nagykanlzaal klr. láráablróaág lenti számú végzésével az árverés elrtndaitat-vén, annak az 1908. évi Xl.t. t.-c. 20. S-a alapján aa alább megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem lOnó más fog-lattatók Javára la as árveréa raegUrtáaát elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielé-glléil joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú lgénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Eaate-regnye községben s fizetett óaazeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi Jultua hó 21. napjának délután 7 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt lovak, calkó, borjú szerszám s egyéb Ingóságokat a leglöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellel), esetleg becaáron alul is el fogom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi Junius hó 29-én.
Elek Lászi* s. k.
klr. blr végrehajló, 3iu9 mint blróságlklkOldött.
Utolaó ingyen akciói Amig a készlet tart I
ön sem nélkülözheti és később csak 21 P-ért szerezheti be, mit most
Ingyen Kap
Autó Syphon
üveget.
Egyedárusitó szélosztóhely:.
Szabó Antal ^r-,ád"
Szétosztóhely: Teutach Gusztáv drogériája.
Nyomatott a Béiialai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető Zalai < Károly).
71. évfolyam 149 szám
Nagykanizsa, 1981. jullus 5, vasárnap
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
I Hónt 5.
Sierteailóeég: nappal S«íár-.t 1, ÍJJtl I
Kiadóhivatal: F&il 5. uim. KtMÜíelyl flókkladóhlvatal: Koeaulh-utca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ZMbcM ára: egy hóra 2 pengő SO Ullét. Telefon■ I \'"\'^ealtóííg «l. .xim, (éllel 78.) leielon. ^ Kiadóhivatal 78 Keulhelyl Ilók 31
A titkos tanulságai
A titkosan szavazó kerületek eredményeiből megállapítható, hogy az egységespárt s vele a kormánylámo-galó polgári pártok nemcsak hogy tért nem vesztettek, de legalább Is megtartották az előző választáson elfoglalt pozícióikat, ami Igen nagy eredménynek tekinthető, ha figyelembe vesszük az általános gazdasági világválságot, amely alól termé szelesen Magyarország sem tudja tel|esen kivonni magát. A nehéz idők ellenére elért eredmény igen értékes blzalomnyllvániláa a kormány politikád mellett, bizonyiléka annak, hogy a közvélemény megbízik abban a politikai elgondolásban, abban a gazdaságpolitikában, amelyet a miniszterelnök képvisel. Ha a polgári szavazatok a polgári pártok nagy száma miatt nem oszlottak volna meg, az egységespárt még a mostaninál is sokkal lényesebb előretörést könyvelhetett volna el a maga számára. A választások szabadsága azonban megadta a |ogot minden párt Indulásához, hacsak az ajánlási listákon elég érvényes ajánlót tudtak felmutatni.
Az eredménnyel azonban Jgy is nagyon meg lehetünk elégedve. Megsemmisítő bizonyítéka ez annak, hogy a választások előtt szerlehirdetett tendenciózus híresztelés, hogy a kormány a titkosan választó kerületekben szóhoz sem fog jutni, nem volt egyéb, mint az ellenzéki pártok részéről táplált kellemes álmodozás, amit azonban igen kellemetlen módon hazudtoltak meg a való eredmények. Valóban csodálatos, hogy az a tlzesztendei kormányzás, amely a Bethlen égisze alatt működő kormányok révén jutott az országnak, mennyire nem használta el a Bethlen-rezsim ere|ét, mennyire intakt, friss és rugalmas az a politikai elgondo lás, amelynek legfőbb jellemzékét éppen Belhlen neve adja meg.
Az elkövetkezendő esztendők még mindig igen komoly munkát fognak adni az u] parlamentnek. Bár remélnünk kell, — s erre biztató elö|elek is vannak — hogy a szörnyű gazdasági válság enyhülni fog, az idők azonban nem lesznek olyanok, hogy ölbctell kézzel nézhetnők az esemé nyek futását. Az ország polgárságát valószínűleg ez a meggondolás, vagy sokszor talán csak ösztön vitte oda, hogy Ugy a titkos, mint a nyílt kerületekben a kormány politikájának megadja szavazalaival azt a támpontot, amelyre a további nyugodt fejlődés szempontjából feltétlenül "ükség van.
De ha a kormánypártra nagy feladatok hárulnak, az ellenzék feladata sem kevésbbé komoly és fontos. Az ország nem kér az ellenzékiségnek abból a fajtájából, amely nem vált be s hogy nem vált be, ezt éppen az u|abb nagyarányú gvőzelem bizonyba A polgárság és munkásság nem handabandázásokat, nem üres és eredménytelen tünlelő hadmozdulatokat vár az ellenzéktől, de komoly ki ilikát, amely serkentője és elömoz-
dltó|a legyen a kormány tevékenységének. Ebben a ludatban és ennek a várakozásnak a terhével kell megkezdeni az ul ciklusban az ellenzéknek a működését. Tartózkodnia kell az üres frázisoktól, a léha kijelentésektől, mint amilyen löbbek közölt az Is volt, hogy a kormány a titkos kerületekben megsemmisítő vereséget log szenvedni, mert a tények által adott cáfolat le nem tagadható és
igazi értelmétől meg nem fosztható. Ha az ellenzék szeiényebb lesz, ha belátja azt, hogy azok a koncepciók, amelyek politikai elgondolásának gerincét képezik (ha ugyan egyáltalán lehel egységes ellenzéki politikai elgondolásról beszélni) mai formájukban az ország lakossága csak Igen csekély töredékének nyerték meg a rokonszenvéi, ha ezt — ismé!el|ük — figyelembe veszi és ellenzéki mű-
ködését ezek között a szerényebb, de komolyabb keretek között végezi, akkor nemcsak hogy eredményesebben teljesítheti alkotmányos kiegészítő működését, de egyben talán rokonszenvesebbé is válhalik mindazok előtt, akik tudják, hogy az egészséges alkotmányos életnek a komoly ellenzék éppen ugy szükséges alkatrésze, inint a komoly kormánypárt.
Csütörtökön jelenik meg a gabonarendelet
6 pengő lesz a boletta ára — A bolettát csak 50 százalékban lehet adólizetésre felhasználni
Budapest, Jullus 4 l\'.rléBűIésűnk szerint a gahonaren-delet kiadása néhány napi halasztási szenved, mert bizonyos számszerű megállapodásoknak a rendeleiben való megvalósítása ugyanis csak akkor lehetséges, ha a Németországgal
való kereskedelmi tárgyalások során legalább elvileg megállapodásra Jutottunk. A rendelet va ószinüleg a jövő hét csütörtökién kerülhet nyilvánosságra. Nagyjában a tavaly i keretek között fog mozogni a rendelet, amely a boletta árát f> pengőben
fogja megállapítani. Fontos változás ellenben az, hogy a bolettát a gazdák nem teljes egészében használhatják adófizetésre, hanem csak 50>/o-át, a többit készpénzben kell leróni.
Amerika nem tekinti teljesnek a franciákkal történt megegyezést
Franciaországnak az összea. amerikai pontokat el kell fogadnia
Párta, jullus 4 A Hoover-javaslat lárgyában folytatott tanácskozások ma hajnalban a belügyminisztériumban véget értek és megegyezéssel zárullak le.
A tanácskozásról hivatalos kommünikét adtak ki, mely szerint
Amerika hajlandó bizonyos elvi engedményre és beleegyezik abba, hogy Németország a sztlnet-év alatt is fizesse az annuitások nem védet részét a nemzetközi fizetések bankjának pénztárába. Franciaország azt az engedményl telte, hogy ezek a fizetések hitel utján azonnal és a maguk teljes egé-
Mussolini nagyra értékeli a magyar választás eredményét
A Duce üdvözlő sürgönye Bethlenhez — A miniszterelnök átvette debreceni mandátumát Bethlen: A tengerentúlról jövő akció éreztetni fogja kedvező hatását a gazdasági életben
Még mindig nehéz idők elöli állunk, rátl viszonyára való tekin-remélhelő azonban, hogy a tengeren- tettel magasra értékelem. túlról jövő akció mégis csak éreztelni p0gadja méltóságod legszívélyesebb fogja kedvező hálását a gazdasági üdvözletemet. Mussolini. életre.
A küldöttség lelkes ünneplésben résiesilelte a miniszterelnököt.
szében visszafolynak Németországnak.
Ez a \'ilegegyezéB a Young-tervezetet elméletileg fenntartja, annak gya koriad végrehajtása azoban egy évig szünetel.
Washington, Jullus 4 Caslle államtitkár kijelentette, hogy ez a komünlké még nem jelenti Franciaország elvi hozzá|árulásál a Hoover-tervhez. Amíg Franciaország nem fogadta el mindazokat a pontokai, amelyekhez az amerikai kormány ragaszkodik, addig megegyezésről nem lehet beszélni.
Párls, Jullus 4 (Éjszakai rádiójelenlés) A francia
és amerikai delegátusok este tovább folytatják tárgyalásaikat.
Olasxorsautg fbeléal Saladékor ad ;Jus2/rldiiak
Bécs, Jullus 4 (Éjszakai rádlójelentés) Az olasz kormány megblzoitja szombaton megjelent az oszlrák külügyi hivatalban, ahol kormánya megbízásából bejelentelte, hogy Olaszország, miután elfogadta Hoover elnök tervéi, |u liusra fizetési halasztást ad Ausztriának. Olaszország viszont a sa|át tartozását várakozási számlára he-lyeil a nemzetközi fizetések bink-jalnál.
Budapest, Jullus -t Gróf Bethlen István miniszterelnök ma délelőtt vette át debreceni man dálumál a miniszterelnökségen.Szent-pétery Kun Béla egyetemi tanár, választási elnök üdvözlő szavaiban hangsúlyozta, hogy a mandátum nem a választók többségének, hanem Debrecen város lelkének a szava Bethlen István gióf miniszterelnök hálás szavakkal mondott köszönetet a bizalomért. Hangsúlyozta, hogy a mai nehéz gazdasági viszonyok komoly próbára lelték a választópol-gárságot. Az ellenzéki jelöltek lehet lek könnyelmű Ígéreteket, nski azonban ügyelnie kell arra, hr-gy c<ak olyant mondjon, amil meg is tud tartani. Eddig is az a gondolái vezette, hogy kevesebbel ieérni, de annál többet cselekedni. Ugv érzi, hogy elnyerte én tailani fogia Debrecen város polgárságának bizalmit.
Mussolini távirata Bel()Icn mlnlsxtcrclnölctiöx
Budapest, Jullus 4 Mussolini olasz miniszterelnök a következő táviratot intézte Belhlen István gróf miniszterelnökhöz:
— Gróf Belhlen önagyméMósá-gának, Budapest. A választások eredményéről értesülve, enged|e meg Nagyméllóságod, hogy baráti Ő87inte szerencsekivánalomal fe|e\'.zem ki A választás eredményét ugy a magyar nemzet szempont jából, inlnt n két ország ba-
BciOlea udlasxa
E táviratra Belhlen István gróf miniszterelnök a következő sürgöny-nyel válaszolt:
— Mussolini Benito miniszterel-nöV, Róm8. Nagyméltóságodnak a választás alkalmából kozzám intézett értékes szerencsekivánatait hálásan köszönöm. Magam is meg vagyok róla győződve, hogy a választások eredménye ujabb hathatós biztosítéka a két nemzet baráti viszonyának. Kérem Nagyméltóságodat, fogadja szívélyes üdvözletemet. Belhlen. Vasárnap 12 pótválasxiás less Budapest, jullus I Vasárnap 12 pólv.llaszlás lesz és
ZALAI KÖZLÖNY
1931. jullus 5.
pedig a következő kerületekben:
Oyomdn Zeflke Antal éa dr. Wan-gel Qyula közölt; Nezslderben dr. Kussbeck Ferenc és Schnütz Ferenc között; Zurdnyban Neuberger Mihály és Szonntagh Jenő közölt; Hajdúböszörményben dr. Uzonyi Ovörgy és Kálmán Ferenc között ; Nagy-igmándon Péntek Pál és Cseh Szom-bathy László áll szemben egymással ; Nagybajomban Neubauer Ferenc és Igmándy Aladár; Szentgotthárdon Vargha Gábor és Pásztori István; /Vpán Ángyán Béla és Szabó József; Ugodon Frühwirth Mátyás és Mo-hácsy La|os; Kapuvárott Csik József és dr. Rikovszky Tibor; Oyirszent-mártonban Sokorópátkai Szabó litván és Csikvándy Ernő; Békésen Dobránszky Béla és Szakács Andor.
Hétfőn és kedden Öt pestmegyei kerületben választanak újra : Abony-ban, Kunszentmiklóson, Pillsvörös-váron, Törökbálinton és Maroson.
Meghalt az aostal herceg
Torino, Jullus 4
(Éjszakai rádiójelentés) Az aostal herceg szombaton délultn fél 2 órakor meghalt.
A kórházi kápolna
Ugye rohamlépésekben közeledik a tervek végső realizálása leié. Lon-gauer Imre hitoktató lelkes és odaadó fáradoiása folytán most már napwkon belül az építkezés is megkezdődik. A versenytárgyalás határideje Jullus 15 Mihelyt ez lezajlik, a munkát megkezdik. Addig is folyik már az épitóanyagnak a helyszínre szállítása. Hosszú szekérsorok hordják naponta a természetben kapott homokot és meszet. E»en kívül Longauer összegyűjtött 12.000 drb téglátés 11 000 pengő készpénzt, Mintegy 30 000 pengő fedezetlen még, amiért viszont a népjóléti miniszternél, a vármegyénél és a városnál feküsznek a kérvények megfelelő hozzálát ulásért. Nagykanizsa város a kórházfejleszlési program most végrehaltandó fázisában a kápolna tlgyél Longauer tervel szerint be is kapcsolta és az ehhez szükséges összeget is államsegélyként kéri. Ezzel azonban Nagykanizsa városa —- hisszük — nem véli leróni a kórházi kápolna közcélú akció|ával szemben minden anyagi kötelezettségét. A városnak magának is kell anyagi áldozatot hoznia megfelelő hozzájárulás formájában a kórház kápolnájáért, az esetben természetesen (ami valószínű), ha az államsegély nem fog a kívánt mértékben a város kérelmére rendelkezésre állni.
Az épilkezés e hó második felében mindéitől függetlenül megkezdődik.

Téglaadomdnyok. Zerkovitz Kaló 5000, Viktória Gőztéglagyár 2004, Nagykanizsai fűtőház személyzete 1100, Frájer János, N. N. 500-500, dr. Zerkovitz Imre, Egy társaság 300- 300, Sörlei és Kelemen 250, N. N. 200, Ajkas Malvin, özv. Schil-hann lánosné, Hofmelster József, dr. Elek Pál, Nagykanizsai állomás személvzele, N. N. Kalmár család, özv, Czuczkó Györgyné, Kumper Ariurné, 100—100, Schermann Rózsi, Schermann Nándor, Kasmitler Mária, Simon Rózsi 50—50 darab léglát, Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete 8, Arany János-u. 1. leány o. 154, Huszli IV. fiu o. 1 30. adakoztak téglára N. N. 5, Lehel József f> pengőt
Afi ast igazság a letenyei Kerületben Somogyi Béla egy sxavascattöbbsége Körül ?
A megrágalmazott választási elnök sajtópert Indított az „Uj Nemzedék* és a
„Zalamegyei Újság" ellen
A letenyei kerületben junius hó I 28-án lezajlott választáson 3 jelölt próbálkozott. Lendvai István ker. párti, Dobrovics Milán egys. és dr. Somogyi Béla pártonkívüli. A választás eredménye voll, hogy Dobrovics 1626, Lendvai 1872 és Somogyi 3500 szavazatot kapott. Igy dr. Somogyi Béla, aki az összes szavazatok felénél egy szavazattal többet kapott, a mandátumot elnyerte.
A kerületben köztudomásu. hogy Lendvaiék nagy vereségüket dr. Somogyi féktelen agitációján, pártjának erős megszervezésén és a választás napján tanúsított mozgékonyságán kivül, elsősorban saját szervezetlenségüknek köszönhetik és annak, hogy pártjuk helyi megbízottal a választás nap/án általában hiába keresték a párt vezérelt.
Lendvaiék azonban nem látják be hibájukat, hanem ehelyett az Ul Nemzedék 1931. Julius 2-lki száma az elbukott Lendvaihoz nyilván közelálló tollból eredő cikket közöl, amelyben a letenyei kerület választási bizottságát, és természetesen annak alulirott elnökét, valamint választási biztosát nem is burkolt vádakkal illeti. A vádak röviden ugy foglalhatók össze, hogy a választási bizottság a csalások és okiralhami-sitások egész sorozatát követte cl azért, hogy dr. Somogyi részére az I szótöbbséget kihozza.
Hogy a sajtó utján elkövetett rágalmazás ellen ugy a magam, mint a választási bizottság tagjainak becsületét megvédelmezzem, Zalavármegye alispánjától felhatalmazást kértem és a bünfenyítő eljárást ugy az .UJ Nemzedék\', mint a cikket egész terjedelmében leközlő .Zalamegyei Újság" ellen folyamaiba tettem.
Ezenkívül szükségesnek vélem, hogy a letenyei kerületnek és környékének közönségét az emiitett cikk vádjaival szemben a tiszta igazságról tájékoztassam.
Röviden ismétlem az UJ Nemzedék rágalmait:
„Somogyi a választás befejezésekor kisebbségben volt és cjaak egy tlsgráns törvénysértés kíséretében, telsóbb utasításra, rejtelmes manipulációk utján, a válssztás eredménye kihlrdetésénok hirtelen elhalasztásával, a bonttat ssa -vszók szAmAnsk mcKállRpHAsAnAI történt tévedés klIgazltAsn után lett Somogyinak 1 szótöbbsége. A válssztás eredményének éjszakai megváltoztatása miatt petíció esetén meg kell semmisíteni a választást"
A valótlanságok e sorozatával szemben az Igazság a következő:
Dr. Somogyinak reggeltől kezdve túlnyomó többsége volt, ez délután fogyott, de megvolt 4 óra után is, amikor mintegy 65 főre rugóit, lele-fon|elentések szerint. A Lendval-pártnak egyetlen mozgékony meg-bizottja, egy budapesli tanár, 5 óra tájban elment Szepetnekre, az egyetlen még le nem zárt szavazókörbe, hogy e többségei olt ledolgozza. Szepelneken a záróra 4 óra 5 perckor 5 óra 5 perces lejárattal már ki volt tűzve. A Lendvai-párli tanár rábeszélte a szepelnekl körben el nöklő plébánost, hogy a zárórát egy ujabb órával hosszabbítsa meg. Az elnök ezt meg is lette és a meghosszabbítást 5 óra 5 perc táján kihirdette.
F. törvénytelenség ell»n ilr. Somogyi távbeszélőn már 5 óra 20-kor panaszt lett nálam, mire 61 panasz-
legyzóköny felvételére ulasilottam. Ugyancsak panaszt tett a vmegye főispánjánál is, aki erre engem, mint elnököt, távbeszélőn felkért, hogy a törvénysértés által esetleg meghamisítandó választási eredmény ellen keressek orvoslást, kérdezett továbbá, hogy mit fogok lenni ? Válaszom az voll, addig nem mondhatok semmit, mig a szepetneki íratok be nem jönnek, de legyen nyugodt, a törvények és az igazság szerint fogok eljárni. A főispán ur nem adhat és nem adott nekem, mini elnöknek utasítást, amint azt válaszomból a helyiségben levő tanuk lömege hallhatta.
Délután 3 és este fél 11 óra közölt a bizottság a szepetneki iratokon kívül az összes szavazókörök iratait feldolgozta. A borsfái iratokkal csak az a gyanús különlegesség történt, hogy átrevldeálásuk és a szavazási eredményeknek a jegyzőkönyvbe bevezetése ulán a rovatos iveket visszaadtuk az Illetékes körjegyzőnek, hogy a küldöltségl elnök és Jegyzi hiányos aláírásai sürgősen pótoltassanak.
Este fél 11-kor a szepetneki elnök az Iratokkal még mindig nem jelent meg a bizottság előtt (tehát nem a bizottság halasztotta el hirtelen az eredmény kihirdetéséi, mini az UJ Nemzedék Írja), ellenben jöttek érdeklődök a Lendvai-párl köréből, azzal, hogy mi lesz a szepetneki szavazással? Amire én tanuk elölt csak azt a választ adtam : addig nem nyllatkozhatom, mig az iratokat nem láttam..
Végre fél 11 után bejött a szepetneki elnök az iratokkal. Kitűnt, hogy a záróra törvénytelen meghosszabbítása megtörténi. A szepetneki szavazásnak és a kerület többi községei eredményének összeadásából pedig kitűnt, hogy dr. Somogyinak eg/ szavazatnyi többsége van.
Az össze« szavazati iratok ismételt átvizsgálása sem változtatta meg ezt az eredményt, amelynek megállapítása után a választási bizottság ülést tartott, hogy határozzon. Az 1925 XXVI t.-c. három megoldást
telt lehetővé:
1. A szepetneki szavazást meghiúsultnak tekinti a törvénytelenség miatt és ott uj szavazást rendel el.
2. A szepetneki szavazatokból törli a második záróra alall leadott szavazatokai és ugy hirdet eredményt.
3. A második záróra alatt leadott szavazatok hiánytalan és törlés nélküli beszámításival hirdet eredményt.
A bizottság azonnal kihallgatta a szepetneki küldötlségl elnököt, ál-vizsgálta a Somogyi-párt részéről beadott pan iszjegyzökönyvelés mindezek figyelembevételével ugy határozott, hogy : Somogyinak ugy 4-kor, mint 5 kor meg volt a kerületben az abszolút többsége, ez nem szűnt meg. csak megfogyolt a törvénytelen zárórs alatt, ezért a szepetneki szavazatok törlésnélkuli beszámításával dr. Somogyit 1 azavazaltal megválasztott képviselőnek jelenti ki.
A választási bizottság srról igazán nem tehet, hogy Lendvaiék rossz alapon vagy rosszul számollsk akkor, amikor Szepelneken a szavazók toborzását megszünlelték és Somogyinak 1 főnyi többséget hagylak.
Végül meg kell még jegyeznem, hogy a vál. bizottságnak az eredményt megállapító 7 tagja közöli volt 1 pirtallan bíró, öt tag Lend-vaira vagy Dobrovícsra szavazott és csak egy póttag voll Somogyi párti. A jegyzökönyvek átvizsgálásánál a pártok blzalmlai a bizottság asztala mellett ültek, jegyezték a fennhangon felolvasott szavazási eredményeket és a legteljesebb ellenőrzést szabadon gyakorolhatták.
Ez a letenyei választás feltűnőbb jelenségeinek hiteles története. Minden ezzel ellentétes híresztelés valótlanság vagy rágalom, amely utóbbival szemben — ha e felvilágosítások ulán Is jelentkeznék — a jövőben Is megteszem a szükséges megtorló lépeseket.
Kovács -Sebestény Miklós a Menyei kerület volt vál. elnöke.
A tábla is felmentő ítéletet hozott a keszthelyi hármas gyermek-katasztrófa ügyében
Koszthely, Jullas <1 A Zalai Közlöny részlelesen jelentette tavaly szeptembeiben a keszthelyi villanytelepen történt szerencsétlenséget, ami három fürdőző diáknak, köztük Stauber Richlrd vlllanytelepi vezető főmérnök fiának is életébe került.
A pécsi tábla jullus 2-án tárgyalta a keszthelyi hármas gyermek-katasztrófái. A szerencsétlenségből kifolyólag ugyanis az ügyészség három rendbeli halált okozó lestl sérlés bűn-
tettének vádját emelte Stauber Richárd villamostelepi vezető főmérnök ellen. A Keszthelyre kiszállt törvényszik Stauber Richárdot felmentette a 1 vád alól.
Az ügy fellebbezés folytán a tábla elé kerüli. Az ügyészség és dr. Javo-rlk Sándor azonban visszavonták a fellebbezést, igy a táblai lötárgyalált csak dr. Ferencstk La|os fellebbezése folytán kellett megtartani.
Az ítélőtábla a törvényszék felmentő ítéletét Indokainál fogva jóváhagyta.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETÁNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható : Kfivesl Henriknél, Nagykanizsa.
1931. lullm S.
ZALAI KÖZLÖNY
Százéves az „első magyar nemzeti játékszín"
A Balatoni Társaság centennáris emlékünnepe Balatonfüreden
Bslatonltlrod, JuIIuh 4 tudósítónktól.) Bensőséges
(Sajót
ünnepség keretében hódolt a Balatoni Társaság Balatonfüreden Kisfaludy Sándor emlékének. Az általa kezdeményezett és 1831. julius 2-án megnyílt első magyar nemzetI játékain 100 éves jubileuma alkamáliól az előkelő fürdőközönség nagyszámú részvétele mellett. Az eszmékben gazdag, lendületes ünnepi beszédet báró Wlasslcs Tibor, a Balatoni Társaság országos elnöke mondolta, aki egyben elhelyezte Kisfaludy Sándor szobrán a Társaság koszorúját.
A közönség sorában olt láttuk: Báró Vojnich Sándort családjával, Ruffy Pált családjával, Makra Zoltán min. tanácsost, Lőcs! Lajos egyetemi tanárt, Angyal Pál egyetemi tanárt, Szász Béla közig, bírósági tanácselnököt, Payr Vilmos ny. államtitkárt, Demeter Oyörgy ny. főszolgabírót, Hidas Dezső ny. fő-szolgaoirót, továbbá Balatonfüred nagyközség elöljárósága részéről Fekete főjegyzőt, Soós adóügyi főjegyzőt slb.
Báró Wlasslcs Tibor előadta Kisfaludy Sándornak a színház megnyitása alkalmából irolt „Nemzeti ének\'-éi és a következő beszédet tartotta:
— Kisfaludy Sándor e fenséges lendületű Nemzeti énekével nyílt meg Balatonfüreden 1831. julius 2-án száz esztendővel ezelőtt az első magyar nemzeti játékszín, a magyar színművészet első kőből épült temploma, amelyet Kl faludy Sándor kezdeményezésére és gyűjtéséből Horváth Pál tihanyi apálur adományozta telken nemes magyar urak garasaiból és ingyen napszámost szolgáltató jobbagyak munkájával építettek.
— E színház a magyar mull ragyogó emléke, a balatoni kullura örök dicsősége. Ilt játszollak a magyar színművészet régi jelesei Lend-vay Márton, Undvayné, később Déryné, akit innét szerződlettek a pesti Nemzeti Színházhoz, a nézőközönség soraiban pedig ott találjuk a legelőkelőbb magyar főurakon kívül idegen országolt fejedelmi sarjait is. A Kisfaludy színház az elnyomatás lde|én, a Bach-korszak alalt is teljesíti híven nemzeti hivatását, magyar nyelvű színi előadásokat ez idő alatt is állandóan fen-tarlja és 1868-ig áll fenn.
— Szálljunk vissza egy rövidke percre a hajnalodó empire üde romantikájának levendulás világába és idézzük fel lelkűnkben a viléz katona-költő, s népszerű lírikus oly utolérhetetlen bájjal megirt, meghl I, elfinomodott lelkek számára nta is oly édesen rengő daliit.. .
— A Balaton szülöttel ezek az örökre élő dalok és Ihletett szerzőjük a mai nap ünnepelt költője: Kisfaludy Sándor.
— Amidőn a mai emléknapon, bár az alkalom nagyszerűségéhez nem méltó, szűk keretben való tln-nep\'éssel, de szivünk, lelkünk bensőséges érzelmeivel és teljes odaadásával hódolunk az első magyar játékszín halhatatlan megteremtőjének dicső emléke elölt, e szerény cserágat hazafiúi fájdalommal, de l\'üszke nemzeti öntudattal helyezem « a Balatoni Társaság nevében
Kisfaludy Sándor szobrának talapzatára.
— A ,Hazafiság a Nemzetiségek" homlokzati jeligét viselő nemzeti oltár mécsesel — borongó lé-
lekkel állapilont meg már rég kialudtak, itt rég nincs mór hajléka a magyar színművészetnek, a szép emlékű, 1861-ban lélesüll nyári színház épülete is már düledező rommá váll, szinte nemzetünk fájdalmas sorsát példázva, amint mi árva magyarok Trianon kegyetlen béklyói alatt görnyedezünk, ám a
balatoni kullura történelmi ősereje bizakodó reményt, küzdelmekre edzett, harcokra liivó leikel önt belénk és győzedelmes, magasabb Ideálok felé vezet.
őrizzük meg híven a nagy Kisfaludy lelkéből elindult, mindenha követendő magyar hitvallást, a magyar jövő ujjáteremtésének egyetlen lüktető eszményét, nemzeti létünk fennmaradásának egyetlen hivaloll zálogát, az évezredes magyar kullura dicsőséges hagyományait.
5 6 7 8 9
Vae*rnap Hétfő
Kedd
Szerda C.QIOrtök
Még öt napig tart
az
olcsó nyári vásár
SINGER
divatáruházban.
A nagykanizsai postahivatal tolvaját átadták az ügyészségnek
Sírva fakadt a rendőrségen és nem tudta okát adni a tolvaj-lások sorozatának
Nagykanizsa, lullua 4 a nagykanizsai rendőrkapitányságon
akit
Kinos feltűnést keltett az a nem nagy összegekre rugó, de hosszú Időn át folytatott és sok ártatlan embert gyanúba keverő lopás, ami a nagykanizsai 1. számú postahivatalnál történt és aminek tettesét, Ifj. Bauer Ferenc postást egy éjszaka dr. Tholway Zsigmond postafönök fogta el a hivatali szekrényből a főnöki lakásba vezetett riasztó csengő segítségével.
A pécsi postaigazgatóság lefolytatta a fegyelmit és ifj. Bauer Ferencet állásvesztésre ítélte. A szabad lakást élvező embernek családjával nyomban el kelle;t hagynia a postapalotát.
A magy. kir. pécsi postaigazgatóság ezen kivűl feljelentést adott be
Ifj. Bauer Ferenc ellen, akit nyom ban előállítottak. Bauer a rendörségen töredelmesen beismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy hónapokon át végezle bűnös manipuláción. Mikor megkérdezték tőle, miért tette ezt, miért dobolt el könnyelműen magától egy nyugdíjas állást: ifj. Bauer Ferenc sírva fakadt és nem tudott magyarázatot adni.
A nagykanizsai 1. számú postahivatal szarkáját a rendőrség szombaton délben átkísértette a királyi ügyészségre.
Dr. Almássy Gyula, a nagykanizsai klr. törvényszék vizsgálóbirája vasárnap délelölt maga elé vezeltetti és kihallgatása ulán dönt szabadlábrahelyezése vagy fogvatartása felett.
Megindult a nyári útlevél-ostrom a nagykanizsai rendőrségen
Leányoknak Törőkországba, fiatalembereknek Franciaországba nehéz kljutnlok a leánykereskedelem, Illetve az idegenlégió miatt
Nagykanizsa, julius 4 A nagykanizsai rendőrség I. em. 7. számú szobája a legforgalmasabb hely a rendőrség épületében. Itt van ugyanis az utlevéloszlály, ahol Orá-bár Lajos államrendőrség! hivatali tiszt előtt naponta 15—20—25 ember jelentkezik útlevélért. Az ullevél-kérök egész délelölt egymás kezébe adják a 7. számú szoba kilincsét.
Az ullevélügyekre vonatkozólag a Zalai Közlöny munkatársának a kövelkezöket sikerült megtudnia: Szinte napról-napra nő azutlevél-
kérök száma. Mig május hónapban összesen csak 80 ember kért ullevelet, addig Junius hónapban 150 kérvényező fordult meg az útlevél-osztályon. A kanizsai társadalom legkülönfélébb rétegei kérnek ullevelet. Igy elsősorban Igen sok kereskedő, akik üzleti ügyekben utaznak külföldre. Azután jönnek a
nyaralók. Sok köztisztviselő, ügyvéd, tanító, magántisztviselő és bank-hivatalnok megy az Idén külföldi nyaralásra.
Igen üdvös intézkedés lenne, ha ezeket a külföldre gravitáló nyaralókat fe|enklnl 1—2 pengővel megadóztatnák, amely összeget a kanizsai strandfürdő alapja javára lehelne fordítani. Néhány év alalt egész tekintélyes összeg gyűlne Igy egybe.
Oroszországba egyáltalán nem lehel utazni, ami óvatossági szempontból érthető Is. Úgyszintén Törökországba Is Igen megnehezítik a nők kiutazását. Nagyon nyomós oknak kell közbejátszania, hogy pl. egy fiatal leány ullevelet kap|on Ide Ez természetes is, miután Törökországban még mindig javában virágzik a leánykereskedelem és aki egyszer a leánykereskedök hálójába kerül, azl onnan ugyan nehezen lehel töbt-é kiszabadítani. Nők közül csak azoknak adnak ullevelet Törökországba, akiknek vagy kinn tartózkodnak a hozzátartozóik, vagy pedig maguk Is török származásúak lévén, meg akarják látogatni szüleiket. Természetesen még ezeknek Is szlgorusn kell Igazolnlok, hogy valóban élnek kinn hozzátartozóik Törökországban.
Franciaországba viszont a fiatal emberek kimenetele elé gördít akadályokat a rendőrség. Ez azonban csak az állásnélküliekre és kétes egzisztenciákra vonatkozik, akiket igy akarnak megmenteni attól, hogy előbb vagy utóbb a francia Idegenléglóba kerüljenek. Eltekintve ettől, gyakran előfordul íz Is, hogy valaki ismét haza akar kerülni Magyarországba és egy fillérje sincs a hazautazáshoz. Ezeknek a halósági ulon való hazahozatala azután annyi költségbe és utánjárásba kerül, hogy arról fogalma sincs olyan embernek, aki távol áll ezektől az ügyektől.
Végzetes cseresznyeevés
Budapest, jullus 4
Jáger József tatárszentgyörgyi 43 éves gazda állandóan magostol ette a cseresznyét. A magok beleiben megakadtak, már szinte megköve-sedtek és az óriási magmennyiség életveszélyes beteggé tette.
Megoperálták es sikerült Is mintegy másfél kilóra való magol eltávolítani testéből, de még több kilóra lehelő a beleiben maradt mag. Életbenmaradásához kevés a remény.
ÜZLETEMET
Deák-tér I.
Nagykanizsai Takarékpénztár épületébe
(volt Relnllz-téle helyisig)
helyeztem át
és kérem t. vevőim további szives támogatását.
Krausz Nándor.
IdAlárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelt Jelentések : Szombaton a Mmfr-tékld: Rezget 7 órakoi +23\'7, délután 1 órakor +33 0, este 9 órakor 4-23-9.
PetMzrt: Reggel tiszta, délben kevésbé borult, este kevésbe borult.
SUUrtmy: Reggel dili, délben este dél nyugati szél.
(B/uokal rddióJeUnlét) a ■•luraU-■Ml l»4*aat lilult ••(• 10 ara-kar i Élénkebb nyugati légáramlás, néhol xlvatarsk éa lényagaa hSoaBkkanéa várható.
Kedd, Városi Sxin&áx : Nlck Garter Zlgomár Sherlock Holmes
ZALAI KÖZLÖNY
1931, jullus S.
URRNIF)
Juliua 5., vasárnap
FERGETEG FIAI
Cowboy lőrinci 8 felvonásban, t-\'ószereplő: keh mavnard.
Cirkusz réme
Cowboy történet a cirkusz porondján 10 f^lv , melyben a mes\'erl lovaglás és trükkök embere hoot gib80n vczel.
fflindkét film hangos!
A szombat esti zsúfolt ház bizonyára szétviszi a jóhirét e kiváló műsornak.
SZÍNHÁZ
A színházi Iroda hlrel
(*) Mtt susog * fehér akác — vasár-nap délután. flllórtöl 100 fillérig terjedő helyárakkal kerül szlnro az elmúlt évad legmulatságosabb, nagysiker! operettje, a Mit susog a fehér iikáo. Ilur-czok Irón, Fojér hrzsl, ülhary Nándor. Nagy OAbor, Orbán Viola, v. Bánky Róbert, Nagy Imre a főszereplői a pompás oporettnek, mely ebben az évadba n először van műsoron.
(•) Atvlncl h is/érők — vasárnap este. A társulat utolsó estéjén 30 tói ÍM) íil-lórres helyárakkal kerül bucsuelőadá-8ul színre a nagysikerű Alvlnel huszárok operotlujdonság a promler teljes szépségében. Keméilük, hogy ti nuKy-közönség e két előadáson szeretetteljes érdeklődésével telt házzal fogja kitüntetni kedvenc színészeit.
E két utolsó előadás teljes katonaze-nokarral kerül színre.
Népvándorláskori temetőt talállak Lesencetomajon
Darnay Kálmán az ősszel kezdi meg a temető feltárását
Sümeg, junlus 80 \' (Saját tudósítónktól) A közelmúlt napokban Paczulydn Lajos körjegyző telefonon értesítette a sümegi állami Darnay muzeumot, hogy községükben házalapásás közben régi csontváz, sírokra akadtak. Darnay Kálmán ^ muzeum igazgatója nyomban helyszínre utazott és megállapította, hogy Lesencelomaj község alatl elterülő nagyobb méretű népvándorláskori temető összekötö kapcsol képez, ezelőll félszázad évvel dr. Llpp Vilmos állal fellárl Keszthelydobogói 3000-nyi „vizigót" sírjának a lesenceistvándi szarmata temetőiének, melynek nagyszámú sírját Darnay Kálmán ezelőtt húsz évvel hozta felszínre.
A VI. századbeli lesencetomaji lemelő sírjai tanulságos emlékei a nyugat római birodalom Pannónia romjain civakodó germán népekre ütött — a hun áradatok nyomát járó — keletről beözönlő vándortörzseknek.
A Gárdonyi Mályás liázlerületéii feltárt gazdag sir luisz darabnál több ékszer melléklelet larlalmazoll. A csontváz sirban leli kél tömör bronz karperecen kivill áilörl dom-bor diszes szíj végek, csalok, nyolc drh. öltöny összekapcsolására szol gáló diszek voltak. Az ékszerek közölt legbecsesebb a nyak tájun hordott két kigyófejes öltönydisz. Szokatlan jelenség a VI.-ik századbeli sírokban, hogy későbbi Itonfoglalá sunk korában használt hajgyürü (halánték gyürü) is fordult elő az előkelőségre valló sirban. A sírleletek ékszerei közeihasonlók a Keszl-hely-dobogói sirleletekhez.
Darnay muz. igazgató rendszeres kutatást csak talán az ősz folyamán eszközölhet, midőn a temető felelt nyújtózkodó ősi ház lebontásra kerül. A leletek a sümegi állami Darnay múzeumban leltek elhelyezve és tanulságosan cgés\'lllk ki a múzeumi vizigól — szarmata és egy^b népvándorláskor! nagyszámú sirleleickel.
2-féle kerékpáros van: aki állandóan Jl-nál vásárol
és aki KF3|lfl|-nál fog vásárolni
mert I U11Ul-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-től.
KerékpSrgummik, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. ,J* Mflszerész-niuhelyünk olcsón és pontosan javil.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jlutiua 5, vasárnap
Ríim. katolikus: Z. Antal. Protestáns: Enesc. luaellta : Tham lió 2J,
Városi Muzeum ós Könyvtár nyílva citllörlflkön is vasárnap délelőtt 10-151 12 óráig.
Oyógyszerlárl iJJHI szolgálati I.
10 víjílft a .Megváltó" gyógyszertár Er.síbet-tér 21.
Urán a. „Fergeteg Ilii\', cowboy-lör-ténet. — .Cirkusz reme*, szenzációs cirkusz dráms.
UOztSrdő nyitva reggel 6 órától este 4 óláig (bittó, Eserda, pintek délután, Uilden égési nap Dóknak). Tel.: 3—lt.
Juliua 8, hétfő
Római katolikus: lialls. Protestáns: Esalís Izraelita: Tliam It t 21.
HIV A FÖLD
Valaki Itt hagy, valaki elmegy u« oliió érett nyárt napon. Valaki elmugy és akkor neiu Ii-mz tiibbó ünnep az ünnepnapon. Kllruz tölom a falud, a fölrl; mondd, eszedbe Jutok ott Neked, ha almogatod a füvek haját s a Budár fák testét öleled?
Vagy ha a trlrur szántán ulfitt állasz a föld-Illattól részogon, látod-e nz arcom lankáiról feléd augárzó, rögszlnü ezomom ?
fin nem átkozom akt olvett tölom: megférünk szivén mindkettőn talán, rnort Neked a föld rzcrelmcs kedvesed, nekom pedig szent, áldott anyám.
Udltt Juli a
— Gróf Apponyi Albert Keszthelyen. Qról Apponyi Albert és neje herceg Festetics Tas\'llo látogalására Keszthelyre érkezett. A hercegi palota vendége Dltrlchsteln hercegné is.
Egyszer egy évben tarifa
Szabó cipőáruház
az év folyamán felgyülemlett egyes pár cipők
olcsó árusítását.
Kérjük kirakataink szives megtekintését, hogy meggyőződhessen arról, hogy milyen csekély árért vásárolhat ez alkalommal cipőt.
szabó Sándor mm
Horthy Nliklós-ut I. szám
1931. jullm 5.
— A polgármester ma érkezik vissza Budapestről. Dr. Krdtky István polgármester vasárnap este érkezik haza budapesti útjáról.
— Egyházi zene A mai (él 11 órai nagymisén a lelsölemplomban a betétet (Marchesi: Ave Mária op. 19.) Ktokocsdnné Axamelhy Adrienne énekli.
— Áthelyezés. Az alispán dr. Zarubay Lóránt közigazgatási gyakornokot Keszthelyről Zalaegerszegre áthelyezte és szolgálattételre a föszol-gablrósághoz osztotta be.
— Miniszteri elismerés a kls-blrónak. A belügyminiszter Schramm Mátyás badacsonytomaji községi kis-blrónak negyven évi megszakítás nélküli buzgó munkálkodásáért teljes elismerését fejezte kl.
aiH^
■—aillnMs <Ua uIkéUi m.ÍM,i
Jóváhagyták a Nagy laegyesQlet alapszabi
ryminlszter a kOzoktatái
ifiUAfctti
kanizsai ályalt A közoktatásügyi ml-Jóváhagyta a
Iskolai belllgymi
nlszterrel _ _
Nagykanizsai Isknlaegyesület alapszabályalt. — Dr. Krdtky István polgármester szombaton délelölt nyújtotta be a közoktatásügyi minisztériumban a város kérvényét a leáuy-liceum-nyitásl engedélyért.
— Domány Sári a bécsi rádióban. Domány Sári, Domány Ármin nagykanizsai felsőkereskedelmi iskolai tanár leánya julius 8-án, szerdán 15 óra 20 perckor a bécsi zeneakadémia hangversenyének műsorában két számot énekel. Ez alkalommal megemliljak, hogy Domány Sári a bécsi zeneakadémiát klIUnö eredménnyel végezte és ott tanári oklevelei nyert.
— A polgári leányiskola növendékei hétfőn délelőtt 10 órakor megkapják az iskolai értesítőiket. Igazgató.
— Vasúti áthelyezések. A MÁV szombathelyi üzlelvezetösége területén néhány zalai áthelyezés Is történt. Ruttkay Ignác felügyelőt Rumból Kesz\'helyre, Verner Pál tisztet Tapolcáról Hajmiskérre, dr. Tompa László lisztet Veszprémből Tapolcára helyezték át.
— Mindenki Schütz júliusi vásárának szenzációs olcsó árairól bcszé1.
— Halálozás. Pénlekl számunkban már hirt adtunk Sípos István gépkezelőnek a szombathelyi repülőtéren történt tragikus haláláról. SíU-lel holttestét tegnap Nagykanizsára hozatták. Temelése ma délután 6 órakor lesz a temető halottasházából a r. kalh. egyház szertartása szerint.
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege Juhturó kilója P 3-—
l» teavaj Vi kiló ...... P !•—
Szardínia kis doboz, szálkamentes, Hnom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ... ......... P —-60
Barack és meggy -jam (zsem)
i/j kilós üveggel... ... P 1-40 Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P --50 Egy kiló kitűnő minőségű cacaő ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölé8ü kapható
■nszel és Frledentbal
cíemegekereskeiésében
ZALAI KÖZLÖNY
Nyári
árusításunk
•f
alkalmából az előrehaladott szezonra való tekintettel, az összes raktáron levő áruinkat igen olcsó árban árusítjuk.
Voilolc, miiselymek, kartonok, mintás grenadinok, orepe de ebinek, georgettek, mousllnok stb. eddig még nem létezett olcsó áralcon kerülnek eladásra.

Árakat nem hirdetünk, keressen fel bennünket és győződjön meg rendkívüli olcsóságunkról.
Olosó kerti ruhák, divatos nyári komplók állandó nagy választékban. —.....
Közkedveltségnek örvendő maradék-osztályunkat a szezon valkalmával felgyülemlett maradékokkal teljesen felfrissítettük.
Csak elismerten jó ScfpUtiZ minőségeket tartunk raktáron.
Áruház
\'lést\'k JbiUtMk
féraUai famW»U»li I»<t« t lifM I
Dunántul legnagyobb és legolcsóbb áruháza,
BENCZE MAGDA
■o4ern
» rr
FUZO
szalonja
NAGYKANIZSÁM
CniébsUér 4.
(Régi póstival szemben.)
■ \'
— Nagykanizsa uj kórházi szabályrendeletét a megye törvényhalósága őszi közgyűlésén fogja letárgyalni, amelyre Nagykanizsa törvényhatósági bizottságának tagjai teles felkészültséggel jelennek meg Zalaegerszegen.
wsmm
Igmandi
Aranylakodalom. WWsz Mór és neje szül. Flelschhacker Amália a mai napon ünnepelték családi körben házasságuk 50 éves évfordulójáL Ez
alkalommal a jubiláns házaspárt sokan keresték fel szerencseklvána-talkkal.
Eljegyzés. Kdllovlcs Bözslkét (Nagykanizsa) eljegyezte Farkas Elek vármegyei irodatiszt (Mezőtúr). Minden külön értesítés helyett.
— A fehérvári vasutasok ma térzenét adnak a színházt parkban. A székesfehérvári DSzA vasutasok zenekara, amely szombaton délben érkezeti Nagykanizsára, ma, vasárnap délben fél 12 órától tél 1 óráig térzenéi ad a Városi Színház parkjában. Ezt megelőzőleg és este 7 órától a Polgári Egylet kerthelyiségében hangversenyt tart.
— A Szent Hona Leányklub
vezetősége f. hó 6-án délután kirándulást rendez a lazsnakl parkba. Gyülekezés legkésőbb Vi2 órára a Missziósházban. A Szent Ilona Leán; klub tagjait szeretettel várja A
1
— A 77. Szent László cserkészcsapat zártkörű műsoros estje ma esle 8 órakor kezdődik s a meleg időjárásra való tekintettel nem az Iparostanonciskola rajztermében, hanem az Iskola udvarában, szabad színpadon tarlják meg. Az est műsorában cserkészénekek, szavalatok és sikerűit cserkészjelenetek váltakoznak. Műsor után tánc. Egész este büffé és hűsítő, frissítő italok állnak a közönség rendelkezésére. Belépődíj személyenként 50 fillér, családjegy 1.50 P, a tiszta bevételt a csapat a nyári táborozás költségeire fordítja.
— Brandl-nál vásárolt kerékpáron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
A legsúlyosabb megbetegedéaek rend-szerint a meg|el01t helyeken fordulnak elé.
Vigy ázzon azsmisztéséra I
KOztudomisu, hogy az emésxté szervek megbetegedése legyöngttl a tObbl azerve-ket: tökéletes emésztést biztosíthat, ha regedol vizet tszlk. \\o»
ZALAI KÖZLÖNY
1931. Julim 5.
— Megkerült az eltűnt kanizsai hu. Hírt adtunk arról, ho?y Milel Ferenc nagykanizsai kifutóflu azért, mert gazdája megverte, megszökött néhány nappal ezdótt a szüleitől, akik ellUnéset jelentették a rendőrségnek. Szombaton axtán megkerült a fiu. Mini utólag kiderüli, Milel Ferenc mindenki tudta nélkül Budapestre utazott azzal a szándékkal, hogy olt elhelyezkedik. Hiába szaladgál! azonban napokig a fővárosban, nem tudott munkát találni, mire ismét felült a vonatra éa bazajöi! a szüleihez.
— Jó alkalom I Vásároljon olcsón Singemén
— Hajnali bicskázás a Magyar-utcában. Szombaton hajnalban vidám társaság mulatozol! Nagykanizsán az egyik Petőfi-utcai korcsmában. A vendégeknek háromtagú cigánybanda húzta. Hajnali 4 óra tálban, amint hazafelé mentek a zeneszek, Lakatos István Összeveszett a keresel miatt Lakatos Vilmossal. Hangos szóváltás közben haladtak végig az utcán. A Magyar-utca és Oaray utca sarkán Likalos István arcul dtotte a társát. Az vlsszaadla az ütést. Erre Lakatos István előkapta a zsebkését és egy speciális kézmozdulattal Lakatos Vilmos homlokáról valósággal lenyúzta a bőrt. A mentők beszállították Lakatos Vilmost a kártlázba. A rendőrség a nyomozást megindította.
— Mielőtt bevásárol, feltétlen tekintse meg Schatz kirakatalt.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakítóit és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már rei
\\el 5 órakor nyitnak és \' nemcsak mei meg is reggelizi
1.40 pengőért nemcsak meg/HrOdhet,
Elrontott gyomor, bélzavarok, émelygés, kellemetlen szájíz, hoinlokfájás, láz, székszorttlás, hányás vagy hasmenés eseteinél egy pohár természetes „Ferenc láxsef" keserflviz gyorsan, biztosan és kellemesen hat, A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc Ió«el viz használata a tok evés és ivás káros következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. A Forsno lével keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fUszerüzletekben kapható.
Oróf
Megegyezés jött létre
■ Fastatloa hithlMomány p«r«t-kaati SrSkSaal kS«0tt
Kaposvár, Jullus 4 Festetics Vilmos loponári nagybirtokos halála után a hltblzo-mány-Orökség mlalt per támadt gróf Festetics Kristóf és gróf Festetics Domonkos közOtt.
Hlr szerint a pereskedő mágnások magánúton kiegyeztek.
A megegyezés alapján gróf Festetics Kristóf átadja az 5000 holdas csertől uradalmat gróf Festetics Domonkosnak, viszont gróf Festetics Kristóf megkapja a gyöngyösi hitbizományi, amely löbb birtokból áll.
A felek szombaton vélték ál birtokaikat.
— A zalai ág. evangellkus egyházmegye julius 9 én, csütörtökön délelölI 9 órai kezdettel Kővágó-örsön, a templomban, rendes közgyűlést tail, amelynek tárgysorozatán többek közöli szerepel: esperes-választás és egyházmegyei felügyelő-választás elrendelése, választások megüresedett és lejárt tisztségekre, az egyházkerületi közgyűlésre képviselők választása.
Slnger divatáruház 10 napos vására olcsóságban utolérhetetlen.
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Ei-zaébat-tér 93. szám alatt, KOapaati axAlloda külfln helyiségében
D* ECKENBERG IMRE
«. baáaaaatl •••natorluml ISorvo*
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8—12-ig, d. u. 2—8-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság angolkór aranyér bénulások rángat ód zások aatbma hátbántalmak zsába ischlás
cukorbetegség
érelmeszesedés
epe és hólyagbajok fagyások
fejfájás és szédülések
fűlbetegségek
golyva
gyotnorgörcsök
gyomorbajok
hajhullás
hólyagbajok
Idegbántalmak
rheuma köszvény májbetegségek mellbajok vérszegénység orrhelegségek székrekedés szívbajok lorokbajok vérlolulás vesebajok vltustánc s még számtalan betegség.
rógyltottak már a vissza
A sagailaizUtiégfl sugarak sok m\'llló embert i és siástalaa gyógyíthatatlannak vélt betegnek ai
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla. Vixsgéhit B P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 25 P.
NE KÍSÉRLETEZZEK!
A jó varrógép gyártása preciziósmunka!
Ezért nem tud minden gyón varrógépet előállítani!
Singer varrógépek
azonban évtizedes tapasztalatok alapján,
kizárólagosan varrógépeket gyártó üzemben készülnek!
EZÉRT ISMÉTELJÜK:
NE KÍSÉRLETEZZEK!
SINGER VARRÓGÉPEK
világhírűek!
Singer varrógép részvénytársaság
NAGYKANIZSA, FÖ-UT I. SZAftl
— A Sió legújabb áldozata
egy slmontornyai legény. Tapolcáról Jelentik: Évenklnl sok áldozatot szed a Sió é8 ezért a hatóságok külön kijelölik a veszélytelen fürdőhelyekéi. Tetmészelesen sokan vannak, akik könnyelműen lllos helyen fürdenek és ezek legnagyobbrészt olt Is lelik halálukat. A Sió vize most különösen mély. Ez nem tudta Illés József slmontornyai legény, aki társaival együtt lllos helyen fürdött. Illés egyszer csak e\'vesztelte lába alól a talajt és társai szemeláttára elmerült. Pénteken délután toglák ki a holttestét.
= HŐSÉGBEN ne felejtkezzék meg az Autó Syphon üvegről, melyet Ingyen kap az egyeddrusítónál Szabó Antal sportüzlet ébén.
=■ Schütz árui vezetnek olcsóságban és tartósságban.
— A Napkelet Jnllusl száma rendkívül gazdag és vA tozatos tartalommal lelent mog. Oyallay Domokos, Nagy llortn, Török SAndor, lUw.trny (lyulu 4a Szánthó Dénes novellával, Aprtly I-hJo.s, PálTTy IstvAn, iiódAn János, (Su-lyAs l\'A], Juháss Marult. Gsauádt Balogh IstvAn és Mészáros János költeményekkel sz.eropolnok, Mályuaz Elemér Hídig folytatja „Vörös omlgrActó" című örténolml tanulmányrt. A kritikát részbon és szemlerovatokban Brlslts Frl-tyes, Oenthon István, Maltliényl György \'rahécs Marcit, Itédey Tivadar, Szom-battalvy Győri? és mAsok nevével találkozunk. — MutatvAnyszJtmot díjtalanul küld a kiadóhivatal: .......
Itózsa-utea 23.
Budapest, VII.
Bármilyen munkát
elvállal, éjjeliőrnek vagy szolgának elmenne, a szljjártó és cipész szakmában Jártas Műik János, aki hét gyermak atyja (Nagykanizsa, Mi-gyar-u. 23.) — Műik János két aégbeejtö nyomorában öngyilkosságai kisérett meg, dp az orvosok megmentették. Most jött W a kórházból. Sehol azonban munkál nem kapott. A „Zalai KüsIOny" utján gyűjtőit adományokból tengődik a családja. Most nem adományt, hanem munkát kérdnk annak a számára, akli hiába adolt vissza a tudomány az éleinek, ha kenyérkereső munka nem jul számára közöttünk.
8P0RTÍLET
(Kanizsai cserkészek táborozása.) A nagykanizsai kegyesrendi reálgimnázium 74. Törekvés cserkészcsapata a kéthelyl Hunyadi-birtok vadregényes, szép vadaskertjében táborozik, ötvenen vannak a Hnk, 8 szekérrel. A tábornak villanyvilágítása van, ami*- azonban nem okoz konkurrcuciát az esti tábortüzek kedves hangulatának. Sajál rádiója Is van a tábornak, melynek Barta István kegyesrendi tanár a parancsnoka, PfUger Mihály és Ka/mó József tanárok a kísérői és Ringelbaum Lajos főfelügyelő az egyik fő patrónusa. A tábor valamennyi tagja a legpom-pásabban érzi magát
= Hol vegyilnk bútort? Bu
torvásárlásnál legfontosabb a cég megbízhatósága. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az évllzedek óta közismert Kopsteln bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Miklós-u. 4, ahol a ilnt
giiő óriási választékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkénye-
sebb ízlésű díszesebb berendezéseket. A bútorok kívánatra ieghodve-zóbb fizetési feltételek melldt kaphatók.
M
Regedet viz
nemcsak kltünö borvfa,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál. Kapható minden fllszer-és csemegeüzletben.
mi Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, KIrály-u. 21
Talaloa 3T5"M|
193). |ullu» 5.
ZALAI KÖZLÖNY
KO ZG_AZDjASA G
Járási mezőgazdasági bizottsági ülés és állatdijazás Pusztamagyarodon
Pusztamagyarod, Julíun 4
(Sajói tudósítónktól) A Zilavár-megyei Ojzdaságl Egyesü et a vármegyei gazd-isági felügyelőséggel a földművelésügyi minisztérium az Alsódunánlult Mezőgazdasági Kamara és a vármegye alispánjának anyagi támogatásával sikerüli állat-dljazást rendezett a letenyei járásban levő Pusztamagyarod községben.
Éten állatdijazás a várakozáson felül szépen sikerült. A díjazásra felvezeteti állatok közt voltak olyanok, melyek nemcsak helyi, hanem vármegyei vonatkozásban Is a díjazáshoz fűzött kívánalmaknak megfelelnek. A község állattenyésztése az utóbbi években olyan szépen fejlődött, hogy e díjazással bátran léphetek a kisgazdák állataikkal a mindent mérlegelő biráló bizottság elé. Hogy ennyire fe|lödölt ezen község állattenyésztése, az a vármegyei gazdasági ftlflgyelóség leryészapaállat-bcszerzési akciójának köszönhető, amelyet a járás gazdasági felügyelője : dr. Vasi Zoltán a meglevő te-nyészanyag feljavítására helyesen választott kl. Természetesen, hogy ez keresztülvihető volt, nagy részben köszönhető a község vezetőinek: Nagy István földbirtokosnak, Virág Ferenc plébánosnak, aki nemcsak lelkiekben, de gazdasági téren li mintaszerűen vezetett állattenyésztésével, vezetője híveinek, továbbá Varga Mván községi birónak és a körjegyzőnek. A község elöljárósága megélvén vezetőinek érdekükben folytatott tevékenységét, áldoralok árán is beszerzett négy elsőrendű törzskönyvezett tenyésitxk t (ezek közül 2 drb eredeti svájci telivér), amelyektől származott utódok áremelkedésében találja meg számítását, amint ez az üszők csoportjánál már látható Is.
A biráló bizottságok a következők állatait díjazták, illetve elismerő oklevéllel tüntették ki:
I. tehenekre: I. dlj: Kamara adta répa vágói: Nóvák István, II dij: 30 P-t: Horváth Lajos, III. di|: Varga János pusztamagyarodl, IV. dl|: kézi gép-kapa : Rimfer Ferenc szentliszlói kisgazdák, 10—10 pengő dijat nyertek: Németh István, Horváth L»jos, Balázs Károly, Sípos Péter pusztamagyarodl kisgazdák
Miniszteri elismerő oklevelet: Virág Ferenc plébános, Oazd. egy o levelet Tóth István, Tóth József, Jakabli József pusztamagyarodl kisbirtokosok kaptak.
II. üszőkre: I. dlj: Oazd. egy. elismerő oklevél: Virág Ferenc plébános, II. dij: Nóvák Sándor 20 pengőt, III. dl|: 30 pengőt Tóth Vince borsfal, IV. dij: 0. E. 0(levél : Virág Ferenc plébános, V. dll: tengeri morzsoló!: Tálosl Imre, VI. di|: 20 pengőt Tólh Islván, 10—10 pengőt: Horváth Lajos, Kecskés Niván pusztamagyarodl, Nagy Ferenc bucíulai kisbirtokos^
A tenyénlás terén- való előhala-dásérl Oazd. egy. oklevelet: C-ipó József, Németh Sándor, Varga J -nos, Táloal Imre, Németh J zeel pusztamagyagyarodl kisbirtokosok, Takács Ferenc ollárd, Qsrencsér János, Qerencsér Islván pusztaszent-lászlói, Kovács Sindor söjtöri, Pe-tes István bocsotal, Tóth Vince bors-fai kisbirtokosok.
III. bikákra: I dij: mlnlszleri elismerő oklevél: Nagy istván földbirtokos, II., 111., IV. dlj: Chzd. egy.
elismerő oklevél: Horváth litván pusztamagyarodl, Kováci Sindor so|-töri, Czipó József pusztamagyarodi kisbirtokosok.
IV. a hidegvérű lovak csoporljára átalakított bizottság a következők anyakancált díjazta a Oazd. egy. elismerő oklevelével : I. Horváth Lajos, II, Tóth József, Horváth btván pusztamagyarodl kisbirtokosét.
Erenkivül a bíráló bizottság a Oazd. egy. elismerő oklevéllel tüntette kl Nagy István pusztamagyarodl földbirtokost 4 drb tehénből álló csoportjáért, dr. Svastlts János pusztaszentliszlól földbirtokost, 2 drb üsző és 1 drb. bikájáért.
A díjazásnak egyik fellünő eredményeként könyvelhető el az, hogy
a pusztamsgvaródi kisgazdák teheneiket a Zalavánnegyei Sssrvas marhatenyésztő és Tejelést Ellenőrző Egyesüld ellenőrzése alá óhaj -ják lelvétctni, amely a lovábbte-nyészlésnek oksjcrü irányban való fejlesztésére s a tejhozamnak fokozására blr döntő jelentőséggel, követendő például a vidék és a vármegye töbhi kisgazdáinak.
Az állaldijazáson résztvevőknek figyelmét magára vonta dr. Svastlcs J mos gulyása Dombi Sándar Szent-liszló, u. p. Pusitamagyaród puli kutyatenyészete. U. 1. Síu\'<akulyají 3 drb. kölykével együtt jelent meg. A pullkulyák a megkívánt f j:a|ellegct magukon vhelik s ezen kedves, okos, éber kutyák megvételére felhívjuk a kulyakedvelők figyelmét azzal, hogy vegyét meg nevetett szegén/ cselédembsrlől 3 drb. (2 kan, 1 szuka) kölyökku\'yáját, amely-lyel segítenek rajta, hiszen Igazán rem sokat, csak 20 pmgöt kér darabjáért.
Zalamegyáben a vö.ös rozsda pusztít a termésben
Ujnépi Elek Ernő pallni földbír tokosiól vett értesülésünk szerint Délzalának termésében a vörös rozsda és a toizsagomba pusziit. A mostani hfség viszont kényszerérést okoz. Mind zek érezhetően csökkentik a terméskilátásokat. Az aratás Délzalában a jövő héten megindul. A mostani év is bebizonyito 11, hogy a bánkull (Mirki) buia a többi buzalajiákkal srembeu sokkal ellen álóbb.
Baromfi élősködő Irtása
A vidék egyes községeinek és gazdaságainak baromit tenyészetét az óvantag nevű, poloskához hasonló palaczűrke, 8 lábu, láthatatlan fejű élősködő nagy veszéllyel fenyegeti, mely ellen a baromfi bőrfelületének beolajozásával, bezsirozásá-val, a fából készült baromfiólak elégetésével, a kőből épülték vakolatának ujjal való kicserélésével védekezhetünk.
A gyakorlatban sokszor nehezen keresztülvihető módozatot próbáljuk meg felcserélni a következökke : Kenjük be tollból készült pamacs segítségével a baromll főleg szárnyalatti és mellfelületen foltokban megjelenő szipolyozó, lesoványltó, sói pusztító nagyszámú apróbb élősdi szaporulatot petróleummal.
A Iából készült baromitól részeit tökélelesen fecskendezzük be vízzel, a falat gyengén, lehetőleg egyenletesen öntözzük meg, mely után közvetlenül ügyesen lángszóró (benzin forrasztó) lámpával perzseljük fii az óvantagok igen apró és nagy lencseszem tnekkorasigu ezreil.
E-en eljárást hetenként egyszer addig ismételjük meg a legnagyobb óvatossággal, mig az ó/antagol alaposan kl nem puszlitotluk. M -rem állítani, hogy kellő körültekintéssel alaposabb, olcsóbb, céliavezelőbb munkál végzünk az előbbinél.
(—) Felmentett kanizsai kereskedő. Lanzsák J nő kiskanizsal kereskedő hilelezői csalás mialt kerti t a kanizsai törvényszék elé, meit a a vád szerint lizelésképlelenségét elhallgatva, tovább ii árukai rendelt egy budapesti cégtől. A kereskedőt dr. Kovács Ferenc n gykanlisal ügyvéd véd\'e. A bíróság a bizonyítási eljárás befejezése után felmentelte Lanzsákot a vád és következményei alól. Az ítélet j igerös.
(—) Magánegyezség. Scheer János és József zalalövői kereskedők ügyében létrejött a magánegyezség.
= Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
Heti 100 pengőt ÍStfk
háztartást cikkek eladásival. Díjmentes la-mertetö Stelner, Budapest, Szöretség-u. 2«.
TŐZSDE
A mai ló.sdén külföldi hírekre szilátdabb irányzattal indult a forgalom. Később azonban, amikor berlini gyengébb jelentés érkezett, lovátibi a bécsi arbltrage részéről Is, ha nem is nsgymérelü, de állandó eladási hajlandóság mutatkozott, a piac elgyengült. Zárlat a napi legalacsonyabb árfolyamokon történ1, egyes értékeknél azonban némi árnyereség is mutatkozott A hangu\'at zárlatkor csendes volt. Fixiamato-zásu papírok piaci Ozlettelen De vizapiecon jelentősebb változás nem fordult elő.
TenBéaTtAxaáa
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Huta ilaaav. 77-m 14 46 -14 60, 7«-aa
:4 61 14 75, 79-ea 14 30 IS 10, ÍO-aa 1490 IS30, dunánt 77-ea 1390-14 05 Í8-M 14 05-14 2). 79<s 14 30-14 50. 0-aa 1440 14 60. Roza 13 51—3 75 ta r Aipa uj 1400-1450, aSrárpa 1750 -8 00. aab 24 50 —25 00, temjad 13-65 -13 75. tapc---—. wm 1TM 12 65.
Épületfa és deszkakereskedés. Asztalosáruflzem.
Állandóan raktáron minden méretben deazka, Apülatfa, léc, cement, szigetelő- és tedólemezek, furnér, enyvezett lemezek
és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphalók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épOletta, deszka és egyéb építkezési
anyagok kereskedése ta
Nagykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Telefon: 290. szám.
FLYT0X
Vezírkípviiflei
RÉVÉSZ ERNŐ ii Társa
Budipen, V., Nido, m »
Ztrieki tártai
Pállá 2022 London X 12«.a Kavvrti 5)610 BrflaMl 72-00, MIUim 1704. ■tadrtd 49-25, Amalodam 207 88, BatU 122 53, Wlan 72 62\'/!. lofla Ml, Pligl 1530. Varaó 57\'85, Budánál M-UVi talfrtd 9 llVi, BokaiMl «)1U
lntoHBrtw
bevóAK
Aalt 23O2Ű-1IO-90 Balnrád 1010 10-13 Barua l»5 80-136-20 Bíta«a*l 79-72 79 fi Baikarut 3 40 342 KofW«h.lU2$IS»ea Lopdoa 17-83 77*91 Madikt 52 60-5660 Milano 29*95 30*05 Nawyor 572 20-73 80 Osda 153*25-15865 Párta 22 40-2247 Práaa 1M6-I700 Samu 41S-4I7 Mockh.lS>46-l5a-85 Varsó 6407-44*27 Wtaa 8045-60*70 ZOriofe \'in-M Itt 20
VALUTÁK L 27*82 27-97 h. 79-70 80 10 k. 18-9817*1) Dánk. 163(0 U-eO Dtnár 10 01 1012 Dollár 571 50-574 50 Francié 1.22*50-22*8 J Holt. 3 J-00 231*03 Laurái f 3 85-64*25 LM 3*19 3*43 \'-ara 4 12-4 IS Ura 29 95-30-25 Márka 135 90 136 50 ttavág 153 33-15193
Peaata —•——■—
IchlU. 80*50 80*90 lTá)dl. 110-75 111*35 S\'Uk UU50IMI0
Felelős
MamSaa
lállllll Wiwát É I Ijálaáá Vállalat, Iliitnlnás
Jős kladóTzalal Károly. HU Mm I Nwufksatee *. aau
Szőlő, gyümölcsfa, rózsafa permtttzUsziriki
■oipraaan vagy Tutakil
(előbbi arzén-rés, utóbbi rázkén-aisén vegyületet tartalmas}
Egyesített védószer kártékony rovar áa gombák ellen
kgri-Tox Arzola „48" vagy Darain rágó kártevők Irláaára,
EIomI vagy Sulfarol
gombakártevók Irtására,
Aphidoit
várteta titáshos,
Almola vagy Pomrin
vértetvea sebhelyek bckenéáéhes. Hernyóenyv
Badacsonyi rézkénpor V i n o I
kaphatót
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény áa nSvény-védöszerek kereskadésébon
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telelőn: 130.
SytaNcila-, róxsaia-»«na»lMÓk
(3 kuttlnléle ssólólejlal) raktáron.
zalai közlöny
1931. jullus
APRÓHIRDETÉSEK
Ax spróhlidetesck ülj* iu bxi\'iu 10 fillér, Minden további szó dljn • fTil. Vaaár éa ünnepnap 10 szóig B0 fillér, minden további szó dija • fill. Szerdán és pinteken 10 sióig tO fillér, minden tcvál bl azó dija S #111- Címszó s minden vs,ia-eaoh brlűból álló sió kél sróimk síin it-iatik. ÁJliil kerteknek Síjo.\'o engedmény. Hirdetések a (Bl) r~yS «»«•<•> alal a falaalagaa klaiisléa, •«éml*«é> elkerSléee végett • líra (la...... k
Eladé Csengery-utca 18. alatt 724 a lelek. 2610
Lexikon, németnyelvű Mayer-léle, In díszkőiéiben, olcsón eladó Schless Test-
véreknél.
3(56
Klárié Klnlzll-utca 58. «. nlaltl 4 szobából és mellékhelyiségekből álló uii lakás aug. l-re, kerthssználatlal vagy anélkül. Bővebbet Föut 3. iz , emelel.
Egyszobás udvari lakéa auguaitua else-Jére, esetleg elóbb Is kiadó - Rákíczl-ulca 43. 3162
Autétazlk legolcsóbban, modem, csu kotlák, megbízhatók Kautmann Manónál rendelhetők. Teleion: 167. vagy 571. Haragé: Nádor-utca 6. 2550
Pánikllaaflnt bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben éa leggyorsabban totyóslttat A ok él Igstéo pénz-kOlcsönközvetltő Irodája Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2. szám. 2611
Uajtéék figyelmébe I Vízmentes ponyvák, ísákok, valamint kölcsön ponyva és zsák, gép- és hengerolajok, Iraklor és autó olajok a legjulányosabb Árban beszerezhetők Kelemen Rezső cégnél, mint a Hazai Kőolajipar R. T. nagyksnlzaal lerakatá-nál. 3092
■akariém uUpItést, csatornázást és földmunkát ellogad Guzsvány, Vörösmarty-
utca 12._8024
Haazaáll lábbelit veszek és eladok, kívánatra háshoz megyek. Phcher, Király-utca 49 2908
Egy mindenes ezakéoaMft ajánlkozik Jullus 15-re, esetleg azonnalia Magyar-ulca 113. 3114
Egyszobás lakéa mellékhelyiségekkel Sugár ul 38/a. alatt azonnalra kiadó. 3113
Haezaélt bútort veszek. — Pahnné, Erzsébet-tér 15. Fényképész. 2304
Szép, egészséges kél szobás lakéa augusztus t-re kiadó Józsel főherceg ut 76U
Bagotaior 5. számú ház eladó. 3099
2 különbeláratu utcai parkettás szoba fürdőszobával, bulorozvs, esetleg üresen, mellékhelyiségekkel klarié — HorUiy Miklós ut 15. 3069
Elarié háló és ebédlő garnitúra Pahnné, Erzsébet-tér 15. Pényképé.z. 2305
Klárié augusztus l*re város bellertlle-tén kétszobás ulcal lakás konyha vízvezetékkel és sz összes mellékhelyiségek, esetleg bútorozva la. Clm a kiadóban. 3060
Biedermeier etllueu szalon gar-saltsaras eUdó Telekl-ut 35. 3059
Eötvös-tér 18. szám alatt egy 3 szobát, versndás utcai lakés egy naey műhellyel együtt, esetleg külön-külön Is, azonnalrs kiadó. a műhely lakatos, vagy asztalosnak nagyon alkalmas klinkerezett naey udvarban. Bővebbet: Aozél Iroda, Horthy Mlklós-ut 2. 3864
Jókarban levő 1—2 tonnáa teherautó megvételre kerestetik — Ugyanott egy |ó-hásoól való Hu lanu\'ónak (elvétetik. — Kelemen Rezső, Deák-léi 9. 3133
Kétazobéa udvari lakás mellékhelyi ségekkel augusztus l-re kiadó Ititlliyány-utca 22. 3191
Három-, négys obás magényoe házat kerttel bérbe vennék november I re. Leveleket .Kert* Jeligére kérek kiadóba. 3111
Sugár ut 41/b síall a borklméréa elutazás miatt 2—3 hétig szUnctel. 3112
400 sségyaxBs&lea telek hárzal é-kovácsmüheliyel együtt azonnal eladó. — Bővebbet Boron,áh Jénoenél, Sármellék. 3124
Clveezett pénteken d. u 4 óra lözött a Potyllnál egy aranyóra. Becsületes megtaláló 16 pengő jutalom ellenében adja le c lap kiadóhivatalában. 3 25
Kényelmes csukolt, hal Üléses Bulok autóval gangéból luvarozist vállalok. Szántó, l);ák-tér 2 Telelőn 3-22. 3IOti
Egyezobée-konyháa utcai lakás mellékhelyiségekkel augusztus elsejére kiadó Kisfaludy u 32. 3126
Hessvéri-ulca 33/a. számú ház nai kert és leiekkel szsbadkézból eladó. 31
1$
Tanulóleányok lelvételnek Sió Márll varrodájában, Sugár ul 15. alatt. 3128
FAaal tudó u.lndenesleány 15 ére lel-vételik Sugár-ut 31. 3103
Csinosan bútorozott különbejáratu utcai szoba azonnal kiadó. Clm: Ballhyány-utca 3., Jobbra. 3130
Klárié szoba-konyhás lakás suguszlus elsejére, üzlethelyiség raktárral, lakásokkal, Jelenleg lüszcrüzlet november elsejére — Tanulókat teljes ellátásra lel veszek Telell-ut 54. 3135
A zalaszentjaksbl, közvetlen a vssull állomásnál egy 12—15 vagont befogadó raktár, Irodahelyiség, tnlnd 2 szobás lakással, családi okok végett Jutányos áron eladó. Bővebb felvilágosítással a helyszínen Zsebe Mihály szolgál. 3136
Telekl-ut 35. szám alalt háromszobás lakéa augusztus l-re klidó, 3137
Tárház u\'ca 4, kétszobás utcai lakéa augusztus l-re kiadó. 3140
Eladó két tölgyfaágy, ruganyos lószór matraccal és egy nagy bőrkarosszék Carn-gery-ut 39. 3141
Minden munkáltatónak nélkülözhetetlen
a dr. Bernyó Józsel összeállitáfában megjelent
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok 1
6 p helyett
pessgttért
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
Deatsotiea Freuleln sucht Stelle zu Kinder eventuell tsgsüber Emma Kahter bti Melczer, Horthy Miklós ut 3. 3I42
Rózea-utcs 3l/c. alatt kis magéahéz szabadkézből eladó. 3144
Tanér családnál. I, vagy 2 középiskolai lanuló nrl ellátást ksphat éa egyutUI szakszerű tanulmányi ellenőrzésben részesülhet Clm a kiadóban. 3I45
Bajét termésU boraimat kisebb tételekben la eladom, 25 liternél kevesebb nem kapható. Asztsll |ó zamatu zöld fehér lllerle Iti fillér. — Oross Perene, Horthy Miklós ul 37. sí. 3.40
m/i
Jobb ezobaleésay felvétetik Horlhy [klós ut 37. szám. 314/
1 szoba, konyhás száraz lakéa azonnal kiadó Kossuth tér 13. 3146
Frissen szedett málna kapható Horthy Mlklós-ut 37. 3 4/
Szép nyílott hlaté eladó Csengery ut 6, emelet. -3149
Kareaak bérbe 3-4 szobás (lehetőleg) családi házal. Ajánlatokat klsdóba. 3150
Eladék olcsón szép fsjnyulak és angol golyvás galambok Árpád-utca 9. 315 1
kerUI
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal porlómen-tesen ktlldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
HERCEG
ESTERHÁZY
HOMIII NAGYKANIZSAI IMIITI
Tel. 5-93. HOBTHT IIKLÓS-DT 2. Tel. 5-93.
Nyáron a legmegbizhíitóbb, kirándulásokr
állandóan friss és olosó
a legalkalmasabb,
hentesárnk, felvágottak és kolbászárnk.
Garantált hófehér és tiszta
1 kg. Esterházy olvasztott sertészsír P180
Uradalmak, gazdaságok figyelmébe I
Zsir és sózott táblaszalonna aratók részére. Nagyobb tételeknél külön árajánlattal szolgálunk I
ÉRTESÍTÉS.
Éltestlem a nagyérdemű közönségei, hogy dus raktáramon levő mé\'wény és graalt síremlékeket \'eszállltolt árban hozom lorgslombs — További alrkes-etezéet és elrboH éplté-eét, termő- és nulkőből legolcs bban készítek, ugy az összes e szakba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem s n. é. közönség szíves pártfogását. Teljes tisztelettel
Kovács Józasf
* < k °kl\' kSfaragómeattr
UO\'Inl I Klrély-utoa SS. az.
1000 "A-es cséplőgéphez való teljefen uj
iái. reiM kazalozó
eladó.
Bővebbel Köhler Testvérek
vaskereskedésében Nagykanizsa Teleion: 102. Eölvös-tér.
Balatoníöldváron
a Balaton legazebb, legVulturátlabb helyén
villatelkek
parotlláilalnak.
Arak: 8 —12 pengőig, 48 havi részletre.
Csatornázás, v zvezelék, villany. (Joli és lennlszpályák. — 70 holdas pirk, árnyas parti sétányok. Kaszinó. Modern siállodák. Oloaé étolmezéa. A telekvevőket Ingyen visszük minden vasárnap reggel Nsgyksnlzsáról Induló
vonattal Balatonlöldvárra éa vissza. Jelentkezni lehet a hetyl megbízódnál: Hochrelter Dezső ny. urad. Jószág-
felügyelő urnái, Nagykanlzrá, Batthyány utca 10., ugyanott minden felvilágosítás kapható.
Flzetéaek a Néptakarékpénztár Rt.-nál, Nagykanizsa eszközölhetők.
Budspestl Irodi: Balntonföldvár Fürdő Rt. parcellázási Irodája Budápeat, V.. Bálvány utca 15. Telefon: 285-00. »ei__
Régi
ruhadarabjai újból értékesek lesznek a modern
száraz vegytisztítás
által, ha a 40 év óta fennálló hírneves
„Rózsagyárban"
készítteti. Gytljtötelep:
Nagykanizsa,
Erzsébet-tér 5. szám.
(Régi póstaépfllet).
1870. óla fennálló, a Templomtéren levő
üzletházamat
berendezéssel egytllt, más vállalkozás folytán elaiul szándékozom. Érdeklődések Dorner S. céghez, Barcs Intézendfk.
Margit-f Ordő
s.n Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap A reggel 6-tól, este 7 ig •
Márvány kádfürdő iüíi£!Zll P 1-50
10 jegy vételnél......Pl —
tgénybcveheUk egyesületek, vállalatok Is.
Tyukszemvágás......P —-40
Maszlrozás........p — 30
WMK. utentttt ttáM költeti.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4*50. Penzió 8-— P-t6l.
Egyágyas szobáknál 10%, kétágyas szobáknál 20<)/o
engedmény. „„
1931 jullm 5.
ZALAI KÖZLÖNY
PORR JEHÖ
gazdasági gépműhelye, réz- éa vasöntödéje Nagykanixsa, Telekl-ut 6.
TeUfoni 790. Készít és raktáron tait: kazalozikat, szőlö/.uzókat és préseket, répává^,
szecskavágó stb. mezőgazdasági x»i gépeket.
Elvállal mindennemű gépjavítást. Pontot munkai Jutányos iraki
Újonnan leszállított
boráraim a kővetkezők:
Elsőrendű saját termésű uo kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P—-50 schiller (vörös) asztali bor P —-80 kiltlnö fehér asztali bor édea P — 70
BMI JENŐ, BaM-itu le.
200/vüv. 1931. sz.
Versenytárgyalási hirdetés.
A szennyvíztisztító telep földmedencéjének burkolási munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetünk.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi julius hó 11-én déli 12 óráig a viz- és csatornamű üzemvezetőségnél kell benyújtani, vagy póstán beküldeni.
A kiírási műveletet ugyanott megtekinteni és I P összegért beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1931. évi julius hó 2-án.
Vlz- és csatornamű » üzemvezetőség.
llrakés hölgyek,
akik jó keresetre óhajtanak szert tenni, egy uj üzletág bevezetése céljából a kiadóhivatalban megtudható cimen jelentkezzenek minden hélköznap délelőtt 11 és 1 óra között. Szakismeret nem szükséges.
Ugyualt péukeueiA is felvételik.
__.1 M
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
13.555/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
A tűzoltó laktanya tatarozásl munkálataira nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1931. évi Julius hó 13-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási müveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és 1 P összegnek befizetése mellett beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1931. évi julius hó 2-án.
Polgármester,
Tekintse meg
SZÉKELY VILMOS butorlelepét
a volt Sscarvasban
(Erzsébet-tér 18.)
Óriási raktár a legmodernebb és legjobb bútorokból.
Olcsó árak I Vontos kiszolgálás I
2SH Kedvező fizetési feltételek I
Adómentes benzin, petróleum, összes motor, gftz és üzemi kenőolajok.
Vizmentes kazal-, sátor- és koosiponyvák, gabonáé- és lenzeákok, szalmazsák, kStóláruk.
Amerikai husflszt, vérliszt, oaontdara, hal-liezt, azójadara, rákdara, oaztriga-kagylóhéj-dara, faszénpor, baromfi keveri eledel, poroez, ajkai és komlói szén vaeonlételben.
Takarmánymész, égelclt mész, valamint az újpesti Chlnoln növényvédelmi és vegylgyár gyártmányai a legolcsóbb árban
kaphaÓk ARTNER sAnOOR
mint az Alsódunánlull Mezőgazdasági Kamara 3o*ó nagykanizsai járási aaétosztóhelye.
Tűzifa árverés.
Folyó hó 4-én és 5-én, szombaton és vasárnap délután kettőkor elárverezzük a városi Vajda erdőben még tulajdonunkat képező összes száraz, vegyes tűzifát.
Stróm Károly.
Varga Nándor
aranyéremmel kitünteteti saját modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plissároz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok. Qallérok 10 és 12 fillér.
Qyüjtötciep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Modernül berendezett
Lemezej gép már Szabó György ur vezetése mellett áll
40 P-tét feljebb. nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a tul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alalt magasfértyü képet adok.
Tegyen egy próbarendelési. I
Reggel beadott felvételekről délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Fttmgép már 18 P-tflt feljebb. fegyver- és sport-fotószakűzlete.
nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
7145/930. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. l.-c. 56-58. §-ai értelmében eszközlendő nyilvános elárvereléséről.
A végrehajlást szenvedő neve: Péler Oyula. Lakása: Nagykanizsa, Teleki-ut 41. Az első árverés helye: Erzsébettéri piac.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1931. évi julius hó 8-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye : Erzsé-bet-lérl piic.
A második árverés ideje (nap és óra): 1931. évi julius Itó 17-én d. e. 9 óra.
i lefoglalt ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
40 plr női és férfi box cipő 640 pengő összes becsértékben.
Árverési leltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor lógnak eladatni, ha a becsériéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kell Nagykanizsa, 1931. junius hó 30. napján. —
Csete s. k.
3123 városi végrehajtó.
A nagykanizsai klr. járásbíróságtól, mint telekkönyvi hatóság.
3014/1931. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Az Angol Magyar Bank R. T. végrehajtatnak Papp JózseIné síül. Horváth Róza végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az IMt:LX. t-e. 144., 1(6. éa 147. íj at értet-mében elrendelt a végrehajtási árvetést 2120 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi január hó 5. napjától járó II",o kamata, 176 P 20 tilt. eddig megállapított per és végrehajtási él az árveréai kérvényért ezúttal megállapított 70 P költség behajtása végett a nflgvkanlzsil klr. járásbíróság területén levő, Kacorlak községben tekvó s a kacodakt 739. szt|kvben 56/b. hrsz alatt felvett htU, 55. az. alatt udvar éa kert ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló felerészére 300 P, u. a. Ikvben felvett 477/b. hrsz. szántó a nemesi dűlőben ugyanannak nevén álló felerészére £00 P kikiáltási árban.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a k a e o r la k I községi bíró házánál 1931. évi Jullus hó 19. napjának délelőtt 10 óráját tltzt ki és az árverés! feltételeket az 1881 : LX. t. c. 110. §-a atapláu a következőkben állapltja meg:
Az árverés alá eső Ingatlanokat és pedig az 56/b. hras. Ingatlant a kikiáltást ár telénél, a 477/b hrsz. Ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehel (1908: XLI. t.-c. 26 § )
Az árverelnl szándékozók kötetesek bánatpénzül a kikiáltást ár lOfto át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva-dékképcs értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói leiéibe helyezéséről klállllott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni (1881: LX. t.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908. XLI. t.-c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanén a kikiáltást árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. §)
Nagykanizsa, 1931. évi április hó 8. napján.
Q ombár s. k. tblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k.
BÚTORÁRUHÁZBAN
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
N*om«loU « BtluUí Nyomd* a Lipkitdó Vállaltinál Nagyluu^sin. (Felelő, tületveicM ZjUú:
71. évfolyam 150 szám
Nagykanizsa, 1981. julhu 7, kedd
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
SiakcuUMu: nappal Sugár ét 2., éjjel Fóal S.
Kiadóhivatal: Póni 5. axim. Keszthelyi Hókkladóhivalal: Kossuth utca ÍZ
POLITIKAJ NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóflzeláel ára: egy hóca a pengó M Ulát.
T.lel™, / S\'oktMióKg 421. uám, (tjlel 78.) telelőn. y K|ld<s,l|vjU) 7, Kcu(ll[|y, n
Kl ellen?
Az egész vilíg a Hoover-léle moratórium terv sorsát lesl lázas izgalommal, ugyanakkor a világ hatalmasságai pedig lassan-lassan készülődnek a jövő évi genfi leszerelési konferenciára. E két világprobléma közöli megvan a kapcsolat, noha látszólag mind a kettő mögött más és más probléma húzódik meg. De talán az első kérdés sikeres megoldása msga után fogja vonni a normálisabb világrend létalapénak a megteremtését. Igaz, hogy a kolsó Jelenségek és a győztes államok egy csoportjában még javában tomboló nacionalizmus és páni félelem nem sok reménységgel biztattak ebben a tekintetben.
Pedig ha valaha, most volna meg a lélektani pillanat, amikor a leszerelés kérdésében vég re kielégítő megoldást kellene találni. Sőt nemcsak találni, hanem teremteni, mert a békeszerződésekkel sújtott államok légköre már nem bírja a halasztást, a végeláthatatlan huzavonát.
Most került nyilvánosságra egy francia összeállítás, melyből Igazán izgató anyag tárul az olvasó elé. Arról ván ebben szó, hogy Csehszlovákia milyen rohamosan fegyverkezik, minő példátlan arányban dolgoznak munlclógyáraik és leszerelés helyett mennyire tervszerűen szereli nemcsak szövetségeseit, hanem az Európán IdvOl álló államokat Is. Csehszlovákia a külföldön örökösen a magyar fegyverkezésről panaszkodik. Valósággal rémüldözés számba megy et a kijelentése, ugyanakkor pedig saját nemzeti biztonsága érdekében az elképzelhető maximumig mindent elkövet. Hatalmas hadiipart teremtett, nagyobbat, mint a békebeli monarchiáé voll. Hadiiparának méretei alapján mint ezt a francia jelentés mondja: „Európának kimondottan legnagyobb feyyvergyártó állama lett, mely a jövő háborúnak gyilkos szerszámaival az egész világot képes ellátni". Ugyanakkor pedig ml Itt állunk minden harci eszköz és technikai felszerelés nélkül.
Kimutathatóan több mint 68 000 ember gyártja nap-nap után a páncélautókat, repülőgépeket, monitorosai, gyorstüzelő fegyvereket, géppuskát, robbanószert, fegyvert és más hadieszközt a béke nagyobb dicsőségére. A világháború előtt példának okiért az egyik gyár üzemének teljes létszáma 30.000 ember voll, ma teljes Üzemmel 40 000 embert foglalkoztat. Egy másik békebeli fegyverjavitó műhely munkásainak száma 10.000. 15 000 munkás dolgozik az egyik gyárban, mely a békében nem Is voll fegyvergyár. Még elrettentőbbek azok a számok, amelyek ezeknek a gyáraknak évi produktumait tárják elénk. A csehszlovák kormány egyedül ebben az évben az egyik gyártól ötven páncélautói, 70 tankot, 10 páncélvonatot, 100 repülőgépet, 100 traktort, 2 monitort és számos hadlfel-szereési cikkel vásárolt. Egy másik (?yár 300 repülőgépet szállított te a
csehszlovák hadsereg számára. A .kis" békebeli fegyverjavitó műhely az utolsó két évben a csehszlovák hadseregnek nyolcszázezer puskát, tizennégyezer gyorstüzelőt, harminc páncélautót adott el. Bármely repülőgépgyáruk évente 350 hadirepülőgépet képes szállítani. Ilyen gyár pedig négy van.
Hová vezet el ez a fegyverkezés és ki ellen védekeznek a csehszlovákok Ily rendkívüli módon ? A rendelkezésre álló fegyvereikkel — ha csak fegyvereken múlik — képesek
lehetnek fél Európái könnyűszerrel leigázni. Talán az .örök béke biztosítása", mely a Népszövetség alakulatában oly szép kőiülitással hatá-roztatott el, Igy érhelő el? Nem valószínű. Mert a szerződési okmány szerint minden tagállam fegyverkezését csak arra a legkisebb mértékre szoríthatja, ami összeegyeztethető az ország biztonságával.
Annyi bizonyos, hogy ez a biztonság, ez a fegyverkezés s a hadlsze-reknek ilyen minden képzelclel felülmúló gyártása jogos aggodalmat és
csodálkozást vonhat maga után, különösen a ml részünkről, akik 35.000 főnyi honvédségünkkel ilt állunk védtelenül.
Az egész magyar közvélemény méltán döbbenhet meg csak egyik szomszédjának Ilyen felszerelése és fel-készüllsége miatt és jogosan követelheti, hogy adassék meg a módja annak, hogy mi is gondoskodhassunk megfelelő honvédelmi eszközöktől, vagy pedig teljesítse minden állam leszerelési kötelezettségét.
...............................................................1-irin-ni-tru-iria-ü-L-Lamnji.v
Megtörtónt a francia-amerikai megegyezés
A francia minisztertanács elfogadta Hoover javaslatát és a végrehajtás módozatalt Illetőleg Is megegyezés jött létre
Párls, Juliim a (Éjszakai rádiójelentés) Hétfőn délulán minisztertanács voll Laval miniszterelnök elnökletével. Uána a miniszterelnök közölte az amerikai delegációval a minisztertanács állal jóváhagyott intézkedést, amely a megegyezési javaslatot foglalja magában. Az amerikai delegáció telefonon azonnal érintkezésbe lépett Washingtonnal.
A Havas Iroda értesülése szerint Hoover elnök javaslata elfogadtatott, de a végrehajtás módozatalt későbbi
Időre tartják fenn.
A Peüt Párisién szerint a megegyezés alapelvei a következők lennének :
Az elhalasztott évi |áradékot Németország 12 éven belül lefizeti. Azokat a közép- és keleleurópai államokat, amelyek a moratórium következtében megrövidülnek, a francia és amerikai bankárok segitik kölcsönökkel. A fettételhez nem kötött járadékrészt Németország a moratórium évében is befizeti, de ugyanakkora összeget kap a német állam-
vasutaknak nyújtandó kölcsön formájában. Az áruszolgáltatások kérdését Németország és Franciaország közvetlen megállapodással fogják rendezni.
l\'árls, Jullus I) (Lapzártakor jelenük telefonon) A héttőn eate megtartott értekezlet teljes megegyezéssel végződött, amiről II óra 20 perckor a kővetkező hivatalos közleményt adták kl i „A francia és amerikai dele-
Ílátusok megegyeztek a Hoover avaslat végrehajtása tárgyában."
A nagy KUlföldl Kölcsön előlege az ötmillió fontos banKKÖsci Kölcsön
A francia tőke Is szerepet vállalt a kölcsön finanszírozásában
lluüapest, Jullus II A bankközi szindikátus által (elveendő 5 millió font sterling magyar államkölcsön nel kapcsolatban Schober Béla, a Nemzeti Bank vezérigazgatója a következőkép nyilatkozott.
— Ez a kölcsön, amelyet a bank közi szindikátus vesz fel, kizárólag államkölcsön jellegű Felvétele azért vált szükségessé, meit a nagy külföldi kölcsön (elvétele a közbejött külpolitikai események miatt kése-
delmet szeAVedett és előreláthatólag
csak ősszel leszünk abban a helyzetben, hogy ezt a nagy külföldi kölcsönt megsze-i rezhessűk.
Legutóbb már sikerült egy három millió fontos előleget kapnunk és most ennek az ujabb 5 millió font sterlingnek felvétele azért szükséges, mert bizonyos sürgős állami, ezek között elsŐ8otban beruházási természetű kiadások teljesítése vált szük-
ségessé. Igen kedvező momentum ebben a tranzakcióban az, hogy ezt a kölcsönt a pénzintézetek egységére:! szerzik meg a külföldi pénzpiacon és hogy a finanszírozó államok között a francia töke Is szerepel,
ami kö\'csönpolllikai szempontból nóvum, inert tudvalevően éppen a francia tőke idáig nagyon elzárkózott a keleteurópai kölcsönkérésekkel szemben.
1926-ban 772.862, az idén 880.578 szavazatot kaptak a kormánytámogató pártok
Sztranyavszky államtitkár a legközelebbi jövő feladatairól
Budapest, Jullus 6 (MTI) A salgótarjáni választókerület küldöttsége ma délelőtt adta ál a belügyminisztériumban Sztranyavszky Sándor államtitkárnak a mandátumot. Hosszantartó ünneplés után az államtitkár a következőket mondotta :
— A letagadásra irányuló minden törekvéssel szemben rá kell mutat-
nom arra, hogy a magyar válaszló-közönség hatalmas többsége szolgáltatolt elégtételt Bethlen Istvánnak és politikájának, az ország érdekében végzeit önfeláldozó becsületes munkásságának Ha összehasonlítjuk a választások eredményét az 1926. évi választások eredményével, azl látjuk, hogy 1926-ban az egységes-pártra 605.000, a keresztény gazda
sági pártra 167.862 ember szavazott, a két pártra tehát összesen 772.862. A mostani választások során az egységespártra 680 045, a keresztény gazdasági pírlra 200 533, összesen 880.578 választópolgár adla szavazatát. A gyarapodás léhát több mini 100 (XX). Kérdezem, volt és van-e szűkség bármilyen mestereéges eszköz igénybevételére akkor, amikor a
ZALAI KÖZLÖNY
titkosan szavazó választókerületekben - Budapesten Is — mlndenttlt emelkedett az 19120. évi ercdtnények-het viszonyítva a kormányt támogató pártokra leadott szavazatok száma?
— Néhány szóval rá kell mulatnom — folytatta az államtitkár — az elkövetkezendő Idők politikai feladataira Is. A legközelebbi jövendő feladatai nem lehetnek oly politikai torzsalkodások, amelyek különböző aktuális, vagy kevésbbé aktuális politikai kérdések megoldása körül forognak. A mai Idák nem azt írják elő, hogy a választójog problémájával, vagy ehhez hasonló közjogi kérdésekkel foglalkozzunk. A mai gondterhes Idők parancsolólag írják elő, hogy gazdasági kérdések megoldásán fáradozzunk. A kormánynak és pártjának és az ellenzéknek más nem lehet a feladata, mint közös akarattal minden egyéni szempontot félretéve törekedni megkeresni azokat a módokat, amelyekkel a nehéz helyzeten segíthetünk.
A hétföl pótválasítások
Budapest, Jullus B (Éjszakal rádiójelentés) A hétfői pótválasztáson Békésben Szakács Andor páttonkivUii ellenzéki jelölt 300 szavazattöbbséggel győzött a hivatalos egységespárti dr. Dobránsky Béla ellen.
Plllsvörösváron Scheuer Róbert egységespárti győzött Baross Oábor (ugyancsak egységespárli) ellen.
Őyörszentmartonban Cslkvándy Ernő nem hivatalos egységespárti 9005 szavazattal győzött a hivatalos Sokoró-pátkal Szabó István 5966 szavazatával szemben.
A polgármester megjött Budapestről
A kórház és a leányiskola Ugye a minisztériumokban
Nagykanizsa, Juliim 6
Dr. Krátky István polgármester vasárnap este hivatalos budapesti útjáról visszaérkezett és hétfőn reggel átvette hivatala vezetését. A polgármester budapesti tartózkodása alatt felkereste a népjóléti minisztériumban dr. Scholtz Kornél államtitkárt, akinek a módosított kórházfejlesztési tervet átnyújtotta. Scholtz kijelentette, hogy a még szükséges összegeket a nagy külföldi kölcsönből fogja a kórház céljaira juttatni.
Dr. Krátky ezután a kultuszminisztériumban eljárt a leányiskola-nyitást engedély ügyében. Ugyanis a város vezetősége először gimnáziumra és csak másodsorban líceumra kért engedélyt. Az illetékes ügyosztály vezetője kijelentette, hogy a minisztérium a legmesszebbmenő jóindulattal kezeli a kérdést, a kérvényt kiadja dr. Mátray Rudolf tankerületi főigazgatónak, akinek javaslata alapján hozza meg döntését, amely a legrövidebb idö alatt fog megtörténni.
Értesülésünk szerint a megnyitandó leányiskolára eddig összesen 58 leánynövendék jelentkezett, amelyből 22 az V. osztály, a többi pedig az I. osztályba való felvételét kérte. Ez a szám azonban nem jelenti még a végleges növendékszámot, mert a környékről is fognak még többen beiratkozni. A leányiskola fenntartása tehát mindenképen biztosítva van a havi hozzájárulások összegei állal.
Keszthely polgársága melegen ünnepelte Rakovszky Iván képviselőt
Malatinszky a
„Balaton fővárosáról", a főispán az őt ért támadásokról beszélt a vacsora során
Keezütely, Jullus 0
(Tudósítónk telefonjelentése) A keszthelyi járás polgársága szombaton este díszvacsora keretében ünnepelte a kerület megválasztott képviselőjét, Rakovszky Ivánt. A Hungária szállodában tartott vacsorán 200-nál többen veitek részt. A megjelentek közölt olt volt Qyömörey Oyörgy főispán és B6dy Zoltán alispán is Keszthely minden vezetőemberével, ugy a latelner, mint a kereskedő és iparososztályból. A kerület majdnem minden községe is elkflldötte képviselőjét a vacsorára.
Az első beszédet Relschl Imre városbíró mondotta, aki a város nevében köszöntötte Rakovszky Ivánt, kérve öt a kerület érdekelnek védelmére.
Rakovszky nagyhatáiu beszédben válaszolt az üdvözlésre. Beszéde felölelte a helyi és országos problémák egész sorát. Hitel lett Bethlen István mellett, a revízió tántoríthatatlan hívének vallotta magát, majd részletes helyi programot adott.
Malatinszky Ferenc felsőházi tag Keszthely és kerületének gazdasági megszervezésére hívta fel a polgárságot és Keszthely kulturális fejlesztése melleit tört lándzsát Meggyőző érvekkel szólt Keszthelynek igazi balatoni Jővárossd való fejlesztéséről. Végül bejelentette, hogy Keszthelyen és a kerületben megindult az egységespártnak intenzív megszervezése.
Qyömörey Oyörgy nagyhatású beszédében foglalkozott a személye ellen Irányuló támadásokkal, amelyekkel nem törődik. A keszthelyi kerületben a polgárság szabadakarala nyilvánult meg a választáson — mondotta.
Stefalts Aladár apái békét hirdető beszéde után Takács Mihály alsó-páhoki jegyző, dr. Csák Árpád mtt-zeumi Ulkár és mások mondtak beszédei
Az ünnepi vacsora a polgárság meleg tüntetése volt Rakovszky Iván mellett.
A Balatonba fulladt a zamárdii segédjegyző
Csónakból a vízbe ugrott és szivgőrcsőt kapott
Zamárdl, Jullus 0 Pénteken délután halálos szerencsétlenség történi a Balatonon Vajthó Béla zamárdii segédjegyző, öccse és egy leánylsmeröse társaságában csónakázott a Balatonon. A segédjegyzö csónakázás közben meg akart für-
deni és kiugrott acsónakból. Ebben a pillanatban valószínűleg szivgörcsöt kaphatott, mert egy halk segélykiállás kíséretében elmerült. Útitársnője, Magyar Erzsébet utána ugrott, de még a holttestét sem sikerűit megtalálnia.
Társai szemeláttára a Murába fulladt egy murahereszturi levente
örvénybe kerüli a vakmeri legény és nem mert senki utána aszni
Nagykanizsa, Jullus 6 Az elmúlt vasárnap nagy fflrdő-vendég-invázió volt Müfkkereszluron. Nemcsak Nagykanizsáról rándultak ki sokan a vadregényes vidékü folyóhoz, hanem a községbeii lakók is tömegesen lepték el a vízpartot, hogy a hűs hullámokban áldozza-
nak a fürdés, slrandolás gyönyörűségeinek.
Rulek Pál 19 éves levente, mura-kereszlurl földmüveslegény több barátjával együtt szintén lement a kora délutáni órákban fürdeni a folyóra. A vízimalom közelében levő strandon fürödtek, ahol erősen örvényes a vlz. A part közelében nem veszedelmes a fürdés, de aki beljebb merészkedik, annak számolnia kell a kockázattal. Rulek Pál meg akarta mutatni társainak, hogy ő nem fél az örvényektől és beúszott a folyó közepéig.
Már épp a pari felé tartott Ismét, amikor
nagyobb Örvénybe került, amely nagy erővel többször megforgatta, majd a mélybe húzta Rulek Pált.
A fiatal legény teljes erővel Igyeke-
zett kiszabadulni az örvényből, de sikertelenül. Segítségért kezdett kiabálni, de társai közül egyik sem merte megkockáztatni a mentést.
Alig fél percig tartott ez a borzalmas halálküzdelem, csakhamar Összecsaptak a fiatalember feje felett a hullámok.
Édesapja, Rulek József gazdálkodó amint értesült a szerencsét\' lenségről, csónakba ült és órákon át csáktyával kutatta a vizet, hogy legalább a fia holttestét megtalálja A Mura azonban eddig nem adta vissza áldozatát.
Idó|árás
A ■■cykaalzsat meteorológiai meg-flgystA Jelentések : Hétfón a MmitUA-Ui: Reggel 7 Örskor +21-8, délután 1 árskos +2S-Í, este 9 órslrof +23-2.
FtihOui: Reggel és délbea borult, este ttszts égboltozat.
SxtUrdny: Reggel és délben délnyugst este szélcsend.
(Bjuakat nUUJtlaMtl • ■lal IsMsst lalasati ss kar s ZtvatarlsajlsssM, Maysiss
MoaAkka^aaal »árkát*.
— Slnger dlvatáruház 10 napos vására olcsóságban utolérhetetlen.
1631. jullus j.
Pralrle-tflz a rlgóoi erdő körül
A barcsi vonat szikrája majdnem felgyújtotta a középrlgócl köz alapítványi fenyvest
Barcs, Jullus tl (Saját tudósítónktól) Vasárnap délben hatalmas pralrle-lüz pusztítod Barcs közelében, Középrlgócon, ahol mintegy 9000 négyzetméternyi területen leégett a Közalapítványi Erdő-hivatal fenyveserdője szélén levő bozótos, füves rész.
A fenyveserdő a Középrlgóc és Barcs között levő vasútvonal menlén fekszik. Délben a középrlgócl állomás személyzete arra hlvla fel az állomásfőnök figyelmét, hogy ég az erdő. Valóban a (enyves irányában óriási füstfelhő gomolygott, amely azt a látszatot kellette, mintha az erdő égne.
Az állomásfőnök távirdán értesítette a barcsi áliomásfőnökségel, ahonnan azután alarmirozták a barcsi tűzoltóságot. Dr. Páska Zoltán szolgabíró és Sthreier István tűzoltóparancsnok vezetésével azonnal kivonult a tűzoltóság a többkilométerre lévő fenyveshez, ahol örömmel állapították meg, hogy nem az erdő ég, hanem csak a fenyves és a vasúti töltés közötti füves, bozótos térség. Ez a látvány Is szörnyű volt azonban.
A száraz* fűben gyorsan terjedt a tűz és mái az erdő legszélén álló fenyőfákat ii elérték a lángok. Több fenyő meg is gyulladt már, mire kiértek a tűzoltók. A tűzoltók minden Igyekezete arra irányult, hogy tnég-audályozzák a lángok továbbterjedését és a fenyves leégését. Ásókkal és csákányokkal árkot vonlak a terjedő Itta elé, ugy, hogy egy órai megfeszített munkával sikerült lokalizáltok a tűzet.
A megejtett tflzvizsgálat szerint egy arra haladó vonat szikrája gyújtotta fel a száraz fűvel, amely 9000 négyszögméternyi terűiden leégett. A Cár mintegy 1000 pengő.
Templomszentelés Zákányban
Felavatták a népházat és az ovodát Is Zákány, Jullus i (Saját tudósítónktól) Szombaton és vasárnap bensőséges ünnepség színhelye volt Zikány-telep. Dr. Retí Nándor veszprémi megyéspüspök szombaton délután fényes ünnepség keretében megáldotta a zákánytelepi népházat és az ovodát. Vasárnap délelőtt fél II órakor ugyancsak a a megyéspüspök fényes pipi segédlettel felszentelte a zákánylelepl uj Szent Imre templomot, amelynek felszentelésénél a hívek nagy serege jelent meg. A megyéspüspök megkapó beszédben mondott köszönetet a hívek áldozatkészségért és további teltekre buzdította a lakosságot. Az uj templomban, amelyet zsúfolásig megtöltöttek a kathölikus bivek, dr. Rolt Nándor megyéspüspök pontifikálta az első ünnepélyes szentmisét. Délben bankett voll, amelyen számos felköszöntő hangzott el, délután pedig népünnepéllyel fejeződött be a zákánytelepiek kimagasló vallási ünnepe.
ZALAI KÖZLÖNY a
1031 juliua 7.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 7, kedd
Köm kalollku*: Clril. Prolealáns:
Clill. Izraelita : Tham hó 21.

Városi Muzeum és Könyvtár n.ltva citltörlőkön és vasárnap délelőtt lö-től 17 éléig.
Oyégyuwtárl éjjeli szolgálat: I. hé váp« * .Megválté" gyógy axer tár Erisébtt-lér 31.
Városi Színház. Kilenc u|J» bandita. Zlgomár regénye. Qyllkoi vadászat. Sherlock Holmes müve. Sárga haramiák. Nlck Karter lllmváltozata.
OőzMrdő nyitva reggel a órától mii I őréig (bétfő, azetda, péntek délután, kedden egéss nap u3k«ek). Tel.: 1—IS.
Elutazott a színtársulat
Msilmt ■ patgérm«Bt«rn*k
Nagykanizsa, Julius (t
A nagykanizsai színi Idény véget ért. A színtársulat hétfőn elutazott Nagykanizsától. Kélhónapos gázsi nélküli kényszer-szabadságra ment szét a színház egész művészi és műszaki személy/ele. Erre is csak ugy tudtak elutazni, hopy a város segélyt adoll a tagoknak, akik egy hélen át konzorclális alapon maguk is kereslek valamit rendkívül sanyarú helyzetük enyhilésére.
A színtársulat tagjai a Zalai Közlöny-1 kérték fel, hogy a színészek nevében ezúton mondjunk köszönetei dr. Krdtky István polgármesternek, a kuliura és művészetek lelkes és mindig megérló támogatójának azéit a nemes gesztusért, amivel lehetővé telle, hogy a város az önhibájukon kivül bajba jutott színészeknek váliágos napjaikban anyagi segítségére sielhelell. Köszönetet mondanak ezenkívül a színészek a közönségnek, amely ritka lelkesedéssel és a szerelet minden jelével telle magáévá a szinészek ügyét, mikor azok a szezont saját vezetésükben meghosszabbították.
— A nagykanizsai tűzoltóság képviselője a párisi nemzetközi tűzoltósági kongresszuson. Most folyt le Párlsban a nemzetkö.l tűzoltói kongresszus, amelyen a világ minden részéből összejöttek a különböző nemzetek tűzoltóságának képviselői. Nagykanizsáról dr. Prack István lüzoltólőparancsnok, városi közigazgatási tanácsnok voll jelen az itteni tűi oltóság képviseletében.
— UJ Vannay-mOvek hagyták el a sajtót. A Bárd-zeneműkiadó kiadásában megjeleni az Álomkéfiek sorozat harmadik része, az Arabesque zongora-kompozíció.
— A Nagykanizsai Maróczy Géza Sakk-kör folyó hó 5-én délután tartotta első jubiláris diszgyü-lésél a tagok élénk részvétele melleit. Kelemen Ferenc elnök megnyitó beszédében ismertette a kör alapításának körülményeit és őszinte hálával emlékezeit meg arról a lelkes gárdáról, amelynek agilitása és sakk-szeretete annak idején életrehivla a Maróczy Oéza sakk-kört. A főtitkári jelentés részletesen beszámolt a kör
5 évi működéséről. A díszközgyűlés ulán a megjelent tagok a fehérasztal melleit ünnepelték tovább az ötéves fennállás\'. Maróczy Oéza nagymestert a díszközgyűlés alkalmával a kör táviratilag üdvözölte.
— Rajz és munkaklállitás a nagykanizsai fémipari szakiskolában. A nagykanizsai állami fém-Ipari szakiskolában az idei tanév befejeztetvén, pénteken megnyílik a munka és rajzklállitás, amely egészen vasárnapig nyilva áll a nagyközönség részére a rendes hivatalos órák alatt. A fémipari szakiskola teljesítményei mindenkor a legteljesebb elismerési váltották ki, rajz és mun-kaklállitásai a szakkörök figyelmét kellellék fel. Pénteken lejön Ferenczy Emil dr. kir. főigazgató is a kiállítás megtekintésére.
— Gyermek-balesetek a törvényszék előtt. Farkas Katalin fiatal rlgyácl leány a konyhában letette a löldrc a forróvizzel tele krumplis lábast és kiment néhány
KljalBtték a két hévízi gyógyforrás védőterületét
Nagykanizsa. Julius II A herceg Festetics Tasziló tulajdonát képező hévízi gyógytoriás\' védőterületének megállapítása és kijelölése kél hónappal ezelőtt, május havában történt meg a budapesti bányakapitányság szakvéleményealap ján. Ugyanekkor történt a pénzügy minisztérium kezelésében levő tisztviselők hévizi üdülőháza gyógyforrása védőterületének a megállapítása Is.
Ezen kijelölések előzményeihez tartozik, hogy Festetics herceg annak Idején, az 1885. évi XXIII. vízügyinek nevezett törvény alapján nem kérte a tulajdonát képező hévizi gyógyforrás védőterületének kijelölését és megállapítását. Ez a törvény védi ugyanis a gyógyforrások tulajdonosainak érdekeit és biztosítja őket az ellen, hogy a közelükben
p;rcre az udvarra. Eközben a kél éves Horváth Józtlka belelépett a lábjBha, amely annyira összeégette bal lábacskáját, hogy súlyos álla polbnn be kellett szállítani a kanizsai kórházba. Farkas Katalint ezért ma felelősségre vonták és gondatlansága miatt négy napi fogházra itéllék. — Balatonmagyarodon Tamás Jánosné gyermekei az udvarban szecskavágó gépen dolgoztak. Az udvaron játszott Süszlecz Mariska 8 éves kislány 16. Mikor Taniásné bement főzni, a kis Mariska odament a srccskavágóhoz és annak fogaske.ekell piszkálta, amelyek szétroncsolták bal kezének ujjait, öl hónapig ápo ták a leánykái a kórházban, de még mosl sincs teljesen gyógyulva. Tamás Jánosnél gondatlanságért vonták felelőségre és 50 pengőre ítélték, azonban az Ítélet végrehajtását felfüggesztették.
= Eljegyzés. I\'lander Kalica fK>lg. isk. tanárnőt eljegyezte Jarosek Lásrló polg. Isk tanár (Balatonfüred).
egy konkurrens vállalkozó ne furathasson másik gyógyforrást.
Festetics herceg annak idején elmulasztotta a védőterület kijelölését kérni és Igy épült fel Hévízen a tisztviselők üdülőháza, amelynek vezetősége külön gyógyforrást fúratott. Közben más egyesületek Is rájöttek erre a lehelőségre és a herceg egyszer csak azon vette észre magát, hogy a legkomolyabban tárgyalnak uj gyógyforrások fúrásáról. Ekkor azután a tisztviselők üdülőházával egyldöben kérelmezte a gyógyforrás védőterületének kijelölését, amelyre vonatkozólag Bődy Zollán alispán már ki Is adta a véghatározatot.
Mindkét gyógyforrásról geológiai metszet-térképet kell készíteni, ami mosl van folyamaiban. A térképeket a legrövidebb időn belül be kell nyújtani Zalavármegye alispánjának a vármegye vlzikönyvébe való bevezetés végett.
Keéiea, jallui 7-én. Ciak egy nap!
Kilenc njju bandita
Zlgomár regénye 10 felv.
Gyilkos vadászat
Sherlock Holmess müve 10 felv.
Sárga haramiák
Nlck Carter lllmváltozata 10 telv. Előadások ViT és ■ érától folyt.
Megindulnak a nagykanizsai utcarendezési munkálatok
Nogykasliaa, Julius «
Nagykanizsa város műszaki hivatala a legközelebbi ntpokban megindítja a költségvetés keretében erre az évre előirt ulcarendezésl munkálatokat, amelyek jó egynéhány embernek hosszabb időn át foglalkoztatást fognak biztosítani. Igy megkezdődik a Kisfaludy Sándor-utca alsó szakaszának szélesítése, az Er-zsébel-lérl piac nagyobbitása, illetve az ügyészségi park egy negyedének piacbővítésre való burkolása, az Erzsébet-tér fogház előtti részének (baromfipiac) téglával való burkolása, a kórháznak a Kossuth-téri homlokzata elötl való bókolása, stb.
A város ezeket a munkákat a saját kezelésében végezteti.
A szepelnekl vicinális ut munkálatai egészen a Körmös-ulcáig befejeződlek, a teljes befejezés e hó végére várhaló.
A polgármester a fentiek befejezése után is arra törekszik, hogy a költségvetés keretén belül tovább folytatódjék az ulrendezés és ezzel Is állandóan enyhüljön — márnmeny-nyire ezt a város helyzete megengedi — a munkanélküliség.
— Esküvő. Szerdán, julius 8-án déli 1 órakor vezeti oltárhoz a nagykanizsai plébánia-templomban Miklós János postaföfelügyelő, mozgópostafőnök Irénke leányát Csernydnszky La|os pécsi áll. iskolaigazgató László fia, székesfővárosi polgári iskolai tanár. Az csketésl a menyasszony nagybácsija, Jüngling Zollán balaton-györöM plébános végzi. Tanuk lesznek dr. Jüngling Kálmán pécsi klinikai főorvos és Sváb Oyörgy pécsi kereskedő. Az esküvőről külön értesítést nem adnak ki.
= Házasság. Csutak Elek nagykanizsai lakos nevelt leánya Foga-rassy Angyalka Alexander Leonlde-vlcs Ivanov miniszteri oki építészmérnökkel Pozsonyban f. év Julius hó 7-én tartja esküvőjét.
— Sherlock Holmes, Nlck Carter, Zlgomár a Városi moziban.
römoyu»3uic uz énfemea kanizsai Iteresliedelsiel és
7 8 9
Kedd Szerda CaOtSrtflk
Még 3 napig tart
az
olcsó nyári vásár
SINGER
divatáruházban.
ZALAI KÖZLÖNY
CetariúxtatHkH a kanl-
xaal posta Markd/(U
Nagykanizsa, Jullus t)
A nagykanizsai IOi vényszék vizs-gálóblrája, dr. Atmássy Oyula héllOn délelölt maga elé vezettette ifjú Bauer Ferencet, az 1. számú postahivatal szarkáját az ügyészség fogházából és másfélórán ál lartó kihallgatás után kihirdette elölte határozatát, mely szerint előzetes letartóztatásba helyezi. Ilj. Bauer felfolyamodott a vizsgálóbíró határozata ellen és Igy ügyében a kir. törvényszék vád\'anácsa iog dönteni.
— A nagykanizsai törvényszék három napos kiszállása Keszthelyre. A nagykanizsai törvényszék egyes bírósága jullus 13, 14. és IS. napokon kiszáll Keszthelyre, a legújabb bünügyek lelárgyalására. A vádhatóságot vitéz Szity Dezső kir. ügyész képviseli.
— A nagykanizsai Ipartestületi Dalárda részt vesz a budapesti országos daiosOnnepen. Hétfőn délben küldöttség tisztelgett Kiss Ernő vezetésével dr. /Od/áyjlslván po\'-gármester elölt, akinek kifejtette, hogy a nagykanizsai Ipartestületi Dalárda részt kiván venni a budapesti országos dalosünneptn és megfelelő segélyt kér erre a célra a várostól. A polgármester megigérle, hogy támogatni fogja kérésüket a képviselőtestület előtt.
— Nick Carler, Sherlock Hőimet, Zigomár a Városi mollban.
— 30 év előtt a keszthelyi gimnáziumban érettségizettek találkozója. Keszthelyről ielenti tudósítónk: A keszthelyi premontrei reálgimnáziumban 30 év előli érettségizettek találkozóra jóltek össze Hévizén, hogy adózzanak a múllak emlékének. A találkozót szentmise nyitotta meg, amit dr. Sebestvén József, az OTI helyelles vezérigazgatója, öregdiák celebrált. Délután megkoszorúzták a premontrei gimnázium hősi emlékművét, ahol dr. Szabó József fővárosi ügyvéd lelkes beszédet mondott. Berkes Olló premontrei gimnáziumi főigazgató, az érettségizettek egykori tanára meghatottan köszönte meg volt diákjainak meleg szeretetét. A találkozó a legkellemesebb emlékeket hagyta maga után.
= HŐSÉGBEN ne Jelejt -kennék meg az Autó Syphon üvegről, melyet Ingyen kap aa egyeddrusítóndl Szabó Antal sportüzlet éhén.
Minden munkáltatónak nélkülözhetetlen
a dr. Bcinyó Jómét Összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok 1
8 P helyett
pingftirt
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
Arai a vBrfts kaka*
Tüz pusztított Keikakutason, Zala-bakaán és kát somogyi faluban
AlsOlendva, Jullus 0
Az elmull napokban két nagy tűz pusziitólt a ctesztregi körjegyzőség területén Az egyik Mánfal Józsel kerkakutasi gazdálkodó poriáján voll, ahol kigyulladt a 30 méler hosszú lakóház. A nagy szárazságban gyorsan terjedt a tüz és lángbaborult ar Málló, pajla és seriésói is. Az állatokat sikerűit kimenteni, de a bútorok nagyrésze bennégett a lakóházban. Már majdnem befejeződött a füz oltása, amikor szél támadt és a szétrepülő zsarálnoktól kigyulladt a szomszédos Borbély József bognármester istállója és sertésólja Is. A csendőrség megállapítása szerint Mánfai gondatlanságából keletkezelt a tüz.
Zalabaksa községben Király István gazdálkodó pajtája gyulladt ki, de leéged a lakóház, Istálló és a sertésól is. A csendőrség Király moslohafiál, Sós Ignácot gyanúsítja a tüz okozásával, mert röviddel a lüz kitörése elölt benn clgarctlázotl a pajtában. Megindult ellene az eljárás.
\' Kaposvár, JuUoa 6
Néhány nappal ezelőtt Hogyik János lakócsal gazdálkodó udvarán ismeretlen lettes felgyújtotta a szénakazalt. A kár 360 pengő.
Simon József alsósegesdi gazdálkodó házát is felgyújtotta egyik haragosa, aldvel még a választásokból kifolyólag ellentétbea állott. A kár 500 pengő. Mindkét gyújtogatás ügyében nyomoz a csendőrség.
- A paesal járási Ipartestület
havi ülésén Koronya László elnOk
beszámol! az Iposz nagy választmányának üléséről. Landl Ferenc jegyző felolvasta az iparosság 12 pontba foglalt kívánságait, melyeket a pacsai testület megküld a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségének, az Iposz-nak és a Kamarának. Elhatározták, hogy a kontár-kérdés erélyes megoldása érdekében felirattal fordulnak az Iparhalóságokhoz.
— A székesfehérvári vasutasok zenekarának szereplése Nagykanizsán. A székesfehérvári DS\'-A vasút műhelymunkásainak fuvószenekara kél napig vendégszerepelt Nagykanizsán, Tlszl Pál székesfehérvári fő-, reáliskolai zenetanár, karnagy vezetése alalt. A zenekar kb. 50 főből állott, amely kalonás fegyelmével és szép egyenruháival is klIUnt. A vasutaszenekar a Polgári Egylet kertjében szombaton este játszott nagyszámú közönség jelenlétében, amely őszinte elismeréssel volt a vasutas-zenekar teljesítményével szemben. Majd a vasutasok tiszti kaszinójában játszottak. Vasárnap a színházi parkban óriási közönség elölt térzenét adtak, igy akarván kedveskedni a város közönségének, amely sok szeretettel fogadia a derék fehérvári vasutasokat, akik teljesen díjtalanul játszottak két napon át Nagykanizsán.
= Keresek megvételre 1 pár brillant boulont 5000 P értékben. Beriny ékszerész.
— Halálos szerencsétlenség a klsdörglcsel uradalomban. Zalaegerszegről Jelentik: Héilön délelőtt halálos szerencsétlenség lö;t\'nl Schandl Lajos földbirtokos kisdör-glcsei uradalmában. Németh Károly 45 éves kocsist az egyik ló ugy odaszorliotfa egy oszlophoz, hogy súlyos belső sérüléseket szenvedett. A szerencsétlen embe.t be akarták szállítani a zalaegerszegi közkórházba, azonban útközben belehalt sérüléseibe.
— Zigomár, Sherlock Hőimet, Nick Carler 30 felvonásban a Városi moziban.
— Családi házak, villák, garzon-szobák berendezését egyszerű és díszes bu\'orokkal, szolid kivileiben és olcsó árban, kivánalra hosszú fizetési kedvezménnyel: Kopstein bútoráruház Nagykanltsán, Horthy Miklósul 4. szám.
IMI, Juliul 7,
•yMtálktáta Uejéa, különöset, ha a rosszullétet szorulás fokozza, a
természetes „Fermo lózsef" keserűvíz fájdalommentes székűrülést és kielégítő emésztést hoz léire. Hires\'jnő-o\'vosok a legnagyobb elismerés hangján Írnak a valódi Ferrao léttel vizról, mert a kritikus korban Is hosszabb tdön át alkalmaztató, anélkül, hogy kilünö eredménye Változnék. A zeroac léuef keserflviz gyógyszertárakban, drogériákbati és fUszerüzletekben kapható. ;
— Hasba rúgta gazdáját v ló.
Hahóiról Jelenlik: Molnár Oyflrgy hahóll gazdálkodó permetező agyagot szállított a szőlőjébe. Amjkor odaért, ki akarta fogni lovait, miközben az egyik ló ugy hasban|gta, hogy Molnárt életveszélyes, eszméletlen állapotban szállították haza.
— Jó alkalom I Vásároljon, olcsón
Singeméit
SPORTELET
A vasárnapi nagy balatoni sportünnepélyen a keszthelyiek nagyon szép sporteredményeket értek el
A Balaton Cfós hullámverése nagyon megnehezítette a Sípos Márton emlékversenyt — A vízipóló mérkőzésen a kaposvári Turul gyöatyt — A propaganda úszóverseny részletes eredményt!
Keoztholy, Jullus fl (Saját tudósttónk telefonjelentése.) Óriási közönség részvételével tartották meg vasárriíp -Kattlhelyen a Törekvés sportegylet rendezésiben a nagy propaganda úszóversenyt és balatoni sportünnepélyt. A keszthelyi uszóélet az. idén veti nagy lendületet, mert azelőtt m kijelölt pályában, sem szakszerű oktatásban nem volt része. Mlg az idei nyír elején ki lett jelölve alkalmas uszópálya és Laki. a budape-tl BBTT trénere lelőtt Keszthelyre, hogy rendszeres kiképzésben részesítse a helybeli usiókaL
A nagyszabású versenyen a keszthelyieken kívül részt vettek Kaposvár, ZalaegerBzeg, stb. városok úszói, szegedi és budapesti uszó is indult, a legtöbb győzelmet azonban mégis a keszthelylek aratták, ami nagy haladást r.iulat. Főleg két számban nyertek feltűnést kellő eredményt: Oyenes László a 200 méteres mellúszásban, amit 3 p 24 mp alatt úszott meg, a második Kamarás Tibor, aki az 50 m gyors gyermek-úszásban produkált kilünö eredményt, amennyiben 42 mp alalt úszta meg a lávot.
A verseny keretében megrendezték a Sípos Márton emlékversenyt,
a Kesz1 helyről elszármazott és később elhunyt világbajnok emlékére. A résztvevők Balatonberény és Keszthely közölt 10 kilométeres távon versenyezlek.
Óriási hullámzás közej>elle Indultak a versenyzők, ugy, hogy nagyon sokan kényszerüllek feladni a versenyt, persze legtöbben hölgyek.
A rendkívül erős hullámok a kisérő csónakokat Is felbontották.
Itt első lett Rosenberg Oyörgy (Keszthely), aki az egész távot nagyszerű kcmdldóban úszta meg.
Második lett Prdger Sándor, az úszószakosztály elnöke.
A hölgyek közül Rosenberg Irén (Keszthely) úszta végig az egész lávot, ami nagy teljesítménynek tudható be.
Az eredmények egyébként a következők:
Gyermekversenyek : 50 m. mellúszás: I. Junger (Zalaegerszeg), 2 Csalhó (Keszthely), 3. Pál (Keszlhely).
50 m. gyorsúszás: 1. Kamarái 42 mp, 2. Wolff, 3. Heltai (keszthelyiek).
•/unJorveraenyek : 100 m. mellúszás: I. Kató (Sze-ged\\ 2. Berger (Keszthely), 3. Erős (Kaposvár). 100 m. gyorsúszás: I. Mark (Keszlhely) 1 p. 13 mp, 2. Csik, 3. Oömöri. 100 m. hátúszás:
1. Junger (Zalaegerszeg), 2. Leng-váry (Keszthely), 3. Simon (Keszthely).
Hötgyveraeay : 50 m. mellúszás: 1. Kolossváry (Keszthely), 2. Slmai, 3. Vacek. SenJoreeraenyek; Gyorsúszás : 1. Csalhó (Zalaegerszeg) 1 p. 21 mp., 2. Balázs. Ebben a számban indult Laki István, aki 1 p. 04 mp. alatt úszta meg a távot. 100 m. hátúszás: 1. Neumark (Keszthely), 1 p. 30 mp, 2. Oyenes (Keszthely), 3. Jólesz (Zalaegerszeg). 200 m. mellúszás: 1. Oyenes Keszthely) 3 p. 24 mp., Simonsits (Kaposvár), 3. Junger (Zalaegerszeg). Egyéb versenyek : 3x50 m. gyorsstaféta: 1. Akeszlhelyi Törekvés csapata (tagjai: Csík, Mark éa Orünfeld) idő: 1. p. 42 6 ttip.
2.VTE, (tagjai: Szántó, Dus, Caathó).
ji)3l. Julius 7
3x50 ni. vegycsstajéta: 1. Törck vés (Oycncs, Neuinark, Csík) 1 ii 58 inp. 2. Kaposvári Turul. 3, Tornaegylet, Zalaegerszeg.
Óriási érdeklődés nyilvánult meg
(i „iatpöló mérkdjiés iránt. A mérkőzés a bajnokcsapat kaposvári Turul és a keszthelyi Törekvés között folyt le. Eredmény 6; 1 a Turul Javára.
A Hullám elölt vert ringen játszódlak le
a kmmérkttséseli is. Indultak a keszthelyi Törekvés és a Tapolcai Atlétikai Club emberei. A mérkőzések sportszerűek és rutinról ianuskodók voltak. Az összes súlyszámokban a tapolcaiak győztek. Azonban rtkell mutatnunk a keszthelyiek elismerésre méltó sportszert! mérkőzéseire. Nagyon szépen dolgozták és méltán rászolgáltak a legteljesebb elismerésre.
A versenyszámok győzteseit díszes éa művészi kivitelt! érmekkel és tiszteletdijakkal jutalmazták. A vidéki csapatok a keszthelyi Törekvés vendégei voltak.
A vasárnapi nagy sportünnepély páratlanul népen folyt le és a rendező Törekvés büszke lehet a sikerre.

\' #00, MhtiMhm 20715, •mu» 122*42, Wlan 71-53. Ml S14. Prága I5-3S, Varsó 57 85, Batfapetl SO-ISVi katerád 9 ll\'/i, takar Ml »07"t
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege Juhturó kilója P 3\'—
I* teavaj 1/4 kiló ...... P 1-20
Szardínia kis doboz.vszál-Yamentes, finom íéliva-
olalban ............ P — 4tf
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olíva-
...... ...... P —60
Barack és meggy-Jam (>aem)
i/j kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom ház-
tartási csokoládé ... P --60 Egy kiló kitűnő minőségű cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölést! kapható
Irozel és Frledentbal
nii«n«ktfiilnlÉiiltii.
ftadelní arógf forrás
vese-, hólyag-, gyomor-és cukorbajoknál, köszvény és reuihls megbetegedéseknél, de ktllőntS-sen vese- és bóMhtMok és dara eitávolHásáraVVlM orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss MHtésI 1 Főraktár:
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Kjráiy-u. 21J
ÍALAI KÓZLŐNV
KÖZGAZDASÁG
Csődnyitás helyeit kényszeregyezségi eljárás
Indáit a Zerkowltz bornagykereskedő cig ellen
Nagykanizsa, Juliim (1 Annak idején közöltük, hogy a Zerkowltz cég felfolyamodása folylán a pécsi klr. tábla feloldotta a nagykanizsai torvényszék állal Zerkowitz nagykanizsai bornagykereskedő ellen elrendelt csődnyilást és az ügy aktáit visszaküldte a nagykanizsai klr. törvényszéknek, amely mellőzte a csődnyilást és kényszeregyezségi eljárási
indított Zerkowilzék ellen. Vagyon felügyelővé a törvényszék dr. Rot-schlld Béla nagykanizsai ügyvédet rendelte ki. Az egyezségi tárgyalás terminusát az OHE még nem tOzte ki.
A dolgoknak ilyetén való elintézését, amely lehetővé teszi a cég szanálását és megmentését, az egész zalai közgazdasági életben örvendetesen veszik.
Hatósági akció indult a zalamegyei szőlőértékesUés érdekében
Nagykanizsa, Julius tl
A szölőértékesités Ugye egyik legsúlyosabb tehertétele a zalai gazdasági életnek. A gazdák maguk hiába próbálkoznak évek óta a nehéz kérdés megoldásával, eredménytelen marad minden kísérletük, mert önerejükből és a szervezetlenség, a megfelelő irányító hiánya mialt képtelenek megbirkózni az elébük tornyosuló nehézségekkel.
Ebben az esztendőben, az előző évekhez viszonyítva, még fokozottabban súlyos a zalai szőlősgazdák helyzete. Ennek megvilágítására elég csak megjegyeznünk, hogy mlg a bort csak 6-8 fillérért tudják értékesíteni, addig 2—3 pengőt kell fizetni a szőlőmunkásoknak egy napi
súlyosbítja az a körülmény, hogy a szőlő magas földadóját még mindig nem szállította le a pénzügyminiszter. Etek alapján ma az a tragikus helyzet áll elő, hogy a szőlő ma Inkább terhet, mint vagyont jelent a mostani értékesítési viszonyok mellett.
Ez Indította a hivatalos hatóságot arra a nemes elhatározásra, hogy segítségére siessen a bajbajutott szölösgazd iknak. Dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró megbízásából dr. Somogyi István szolgabíró tegnap beható tárgyalásokat folytatott Zalaegerszegen Oyömörey Qyörgy főispánnal, majd liódy Z\'ritán alispánnal a szölőértékesités Ügyében. munkájukért. A nehéz helyzetet
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzaébat-tér 83. szám alatt, Kttzpoiitl szálloda hillSn helyiségében
D= ECKEHBERG IMRE
v. kaáapaatl azamartarlssal Hanaa
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8—12-ig, d. u. 2—8-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű gépekkel van lelszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság epe és hólyagbajok rheuma
angolkór (agyások köszvény
aranyér fejfájás és szédülések májbetegségek
bénulások fülbetegségek mellbajok
rángalódzások golyva vérszegénység
asthma gyomorgörcsök orrbetegségek
bélbántalmak gyornorbajok székrekedés
zsába hajhullás szívbajok
ischlás hólyagbajok torokbajok
cukorbetegség idegbántalmak vértolulás
érelmeszesedés csúz vesebajok viluslánc s még számtalan betegség.
á magaiiesitUliégt a agarak tok sülló askert gyógyítottak sár meg él számtalan gyúgyltkatatlaaaak vélt betegaek adta vissza egészségét
Kiváló szakorvosok és protessorok elismerőleg nyilatkoztak róla.
VIzsflAlal B P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 88 P.
A vármegyei közigazgatás kél vezetője a legnagyobb készséggel megadta hozzájárulását az előmunkálatok megkezdésére és a maguk részéről is a legmesszebbmenő támogatási helyezték kilátásba.
Dr. Somogyi István szolgabiró a nagykanizsai közgazdasági élet számos kitfáló tagjával (el is vetle már a tárgyalások fonalát, ugy, hogy ez a hivatalos akció a legbiztatóbb reményekkel tölti el a szőlősgazdákat.
TŐZSDE
A mai tőzsde1 mozgalmasabb volt, bár különféle áihirekkel nyugtalanították a külföldi tőzsdék. Bécs még nem ismerte a mai reggeli lapokban közölt nagyszabású állami kölcsön-akclónak a hirét és tömeges fedezetlen eladási megbízást adott a budapesti piacra, amelyek közvetlenül nyitáskor kerültek teljesítésre. A tömeges eladások következtében az értéktőzsde árnivója a szombati zárlati árfolyamok alá eaett. A piac azonban részben intervenciós vásárlásokra, részben a magánközönséf vételei folytán nagymennyiségű árut aránylag könnyen felvette, ugy, hogy a tőzsdeldö későbbi folyamán 1 piac egész területén megszilárdult az irányzat. Átmeneti elcsendesedéa után a tözsdeidő végefelé kontremin fedezésekre az irányzat ismét megszilárdult, az árfolyamok a napi legmagasabb nívóra emelkedtek. Általában meg lehet állapítani, hogy a tőzsde nagy megnyugvással logadta a magyar államkölcsön lekötésének hírét és ha Bécs és Berlin nem gyakorollak volna kedvezőtlen hatást a piacra, valószínűleg nagyobb arányú szil\'.rduláskövetkezett volna be. Az utótözsdén szilárd az irányzat Fixkamalozáiu papirok piacán (Óvárosi kötvények iránt élénkebb volt az érdeklődés. Valutapiacon New-york kifizetés árfolyama 10 ponttal olcsóbbodott _
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
túl Uaaav. 77-as 14 45—14 60. 78-aa 14 60-14 75. T^m 14 80 -15*1(1 80-aa 14 90 1620, daaáat 77-as 13 90-14 08, 78-as t4«í .|4Ja, TS*. 14*30—1450, W-as 14 40 -14 60, Rozs 13 55—13 75, rak. íikk ul 1400-14 50, atMipa 17 50-isoo. »b Z500 a \'»«
13 75, tatoa —*-•-. IrofpaIMO -1170
VALUTÁK Aüfoi L 27-62-27-97 ■sfafc. 70-70 8010 CsSak. 16-98-17*10 Oiak. 1S3-C0 158*60 Btaár 1004-10*12 DjSár 571*75-874-75
MS/MKcTmi\'00
Ltanal (3 85-6425 LM 8*19 8-43 Ltva 4-12-4*18 Ura 29 95-80-25 Mtrfca 185 90 19650 N orráf 108*30-158 90
DEVIZÁK
AasL 230 20-280 90 Balpád 10-10 10 18 ■ma 185 80-136-30 ~ * 79*72-70 $7
i\'O 165
t chili. 80*50-80 90 IváldL 110-75 111*35 S 44 k. 158*5015410
&rmgs
Piára I««-I7 00 thSE 418-4-17 Siodkh. 153*45-153*85 Varsó 64-07-S4-Í7 Wlaa 8045-80*70 Zarlch 110-80-111*20
faMtaSás 4836, aladatlan 467. — MM-ranáaTÖT^líTiadatt 1-06-IMOjSrtjTall irtató 1-03-1-tó. Maaytl 0-99-1-Ó0, l-aó andá Orag 0-96-1-00, n-od na« «■■
0*90—0-94 angol aSktóbaű-lt nagyban 1-18-1-20, aalr 1-M-MO, hm 1 55-1*78, aialoanás lálaartta 1-Í2-1-42.
: Mfadlal lysaaáa éa ü TáUaht iMtkaaisaáa.
«€ UadóTZalal Kárt
Felelős

ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 1U Bók M Kll*r, Minden torábbt sző drta ■ NI. Vasár \' ! «•
. 10 azólg U fillér, mlndea további szó dija S Vili. Szerdán és pénteken 10 azőte M fHlér, minden további azó dija • ffll. Omaaó a minden vnita-gabti hetit bői átló HÓ két szónak siámtt-tallk. Xllá.t kereböknek 50o/o engedmény. NMaláHk • (»t) p«|i (aaaagaa mlml a M»IM« lihiHUa, •aáialáiáa •líafiUa* «*u«H * I • r ■ t I a • I • a < i k
>ta« Kinizsi-utca 58. sz. alatti 4 szobiból és mellékhelyiségekből álló url lakás aug. 1 re, kerthasználattal vagy anélkül Bővebbet Főút 3. sz., emelet. 3160
ronmBHiorsa, katáriiük készítése, Javítása. Nádazéklonás Illésnél, Erisébettér 13. 2599
Egyamate*a>konyháa utcai lakás mel-lékhelyiségekkel augusztus elsejére kiadó Klslaludy-u. 32. 3126
2 külön bejáratú utcai parkettás szoba IlirdőazobAval, bútorozva, esetleg üresen, mellékhelyiségekkel hlaulé — Horthy Miklósul 15. 3068
KOsaBnotny II vá nltáa.
Mindazon lóbarátalnknak, lamc-rősetnknek, ktttönöBon a szombathelyt repütőgépvozotő Iskola pa-rancanokaágának, a helyi gyalogezred, tüzéraég é« csendőrség ItexU és altlar.tl karának ó« a fémipart szakiskolának, kik feleJtheteUen Jó fiunk
•IPOB ISTVAM
temetésén megjelenni ezIveaeV voltak éa fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek. fogadják ezúton ls hálás köszönetünket.
Slpaa Lajos és n.j..
Saját tarméaO boraimat kisebb tételekben la eladom, 28 Illeméi kevesebb nem kapható. Aaatall |ó zamalu zöld lehéi literje 18 Iltlér. - Oroea Ferenc, Horthy Mikiéi ut 37. az. 3146
Tárház-utca 4, kétszobás augusztus l-r« kiadó.
utcai lafcéa
3140
Só-utca 6. számú 2 szobás Msae*iaMx
azonnal eladó, eaelleg kiadd. Érdeklődni lehet a tulajdonosnál: Tóthné Itlzőszalon, Horthy Mlklóa ut 18. 3168
Egy lőzéahez értő bejáró takarlt4aSt kereaek. Clm a kiadóban. 3163
BaJ*r4saM pár órai munkára (elvessek Caengery nt 27., földszint. 3166
HIRDESSEN
Iréaaatalt veszek. Leírását dm ti ár megjelölésével kérem. Hahóit Hitelszövetkezet. 3167
Foaitott és (osztatlan toll |utány«san eladó Zrínyi Miklós-utca 50. »z. 31H
Oloaá konyha-berendezés, háromaltós előszobaszekrény, disznóól eladó Voiös marty-utca 18. sz.
Elszomorodott szívvel jelentjük, hogy forrón szere-retett édesapánk
nyög. ko». őrmester
életének 80-ik évében folyó hó 5-én délelőtt 9 órakor csendesen elhunyt.
Temetése julius hó 7-én délelőtt 10 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Nagykanizsa, 1931. évi julius hó 6-án.
Péter Vendel éa neje Grörcbsuni Katalin, Fenyves Gyula éa nele gyermekei. Grünbaum Benedek, Bernát, MauthnerHenr kné testvérei
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mai, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállatok.
Qpltérofc 10 és 12 UJIér. Gyttjtőtelep: Horthy Mlklós-ut 8. ^XJjártekp: HunyadUa. 19. i
Hölgy-fodrásszat.
Hajvágás, fejmosás, hajfestés. Ondolálás, manikűr. Előfizetőknek árengedmény,
CasKay István
url és női lodráazterme Kaaxtfcaly, Kaaaath Lafaa-ss. a*.
VU (Kuti dlviUrithiiiil (lemben.)
HEROEQ
ESTERHÁZY
HOXAlBGTU NAGYKANIZSAI LERAKATA
Tel. 8-93. H0HTHT HKLÓ8-UT 2.
Tel. 8-93.
Ifáron a legmegbízhatóbb, kirándulásokra a legalkalmasabb, állandóan friss és olcsó
hentesárnk, felvágottak és kolbászárnk.
Garantált hófehér és tiszta
1 kg. Esterházy olvasztott sertészsír P180
Uradalmak, gazdaságok figyelmébe I
Zsir és sózott táblaszalonna aratók részére. Nagyobb tételeknél külön árajánlattal szolgálunk I
1
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi ulána bármely belföldi nyaralóhelyre.
288Í. az. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Krelsler Józael éa Dr. Schlelffer Imre Ügyvédek által képviselt Blumenthál Test. vérek |avára 161 pengő 15 Iltlér tőks és több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. |árást íróság 1931. évi 28$. számú végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi május hó 20-án lefoglalt 1360 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. le 20. g-a alap|án as alább megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tOnfi más foglaltalók javára is az árveréa megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítést joguk ma ts lennáll éa ha ellenltk halasztó hatályú igénykereaet folyamaiba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Nagykanizsán, Horgonyt utca 21. sz., a netán fizetett ösazeg levonásává! leendő megtartására határidőin 1931. évi Jullua hó 14. napjának délelőtt II órája ttlze-tlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt 12 személyes eztlat evőeszköz a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kéaz-pénzltzetéa mellett, esetleg bccsáron alul Is el fogom adni míg akkor Is, ha a bejelentő fél a helyszínén nem Jelennék meg, ha caak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi június hó 18-án.
Haán Oyula s. k. klr. btr. végrehajtó, JÍM mint bírósági kiküldött.
1931. jullus 7.
Hirdetés.
A Mercur Vasművek Részvénytársaság felszámolás alatt Nagykanizsa, f. évi julius hó 19-én délelölt 10 órakor Király-utca 37. sz. alatt kBzgyOlást tart, amelyre a t. részvényeseket ezúttal meghívja > felszámoló bizottság. Tárgysorozat i 1. Az 1930. évi mérleg és veszteség-nyereség számla előterjesztése, a felszámoló bizottság felmentése. 2. A felszámolók választása. 3. Márlegazámla ■ vagyon készpénz P —\'08, gyárberendezés P 73.957-74, adósok P 4307 34, anyag és árukészlet P 6593 30, veszteség a mult évi áthozat P 78.16160, ezévi veszteség P 44.78547, összesen P 207.805-53. Teher-iészvény-lőke P 120.000-—, elfogadványok P 16 850-—, hitelezők P 70.955 53, összesen P 207.805 53. A felszámoló bizottság. n«
ÉRTESÍTÉS.
fűteni lem a nagyérdemű közönséget, hogy dus raktáramon lévő issAaváWy éa graalt síremlékeket leszállított árban hozom forgalomba. — Továbbá alrkaratwéat és alrbatt 4||IU-alt, termő- éa mdkóbél iegolcs bban kéaaltek, ugy az asaaea e szakba vágd munkákat szakszerűen végzem.
Kérem a n. é. közönsíg szíves pártfogását. Teljea tisztelettel
"" Kovács József
*?."\'! 4 k oki. kíf.r«,».nt.r
figyelni I llráty-atea SS. u.
Urak és hölgyek,
" >r
akik jó keresetre óhajtanak szert tenni, egy uj üzletág bevezetése céljából a kiadóhivatalban megtudható cimen jelentkezzenek minden hétköznap délelőtt 11 és fftra között. Szakismeret nemszűkséges.
Ugyanott póoabassedö te felvétsük.
----u:_in ,fn
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
- ,.t • szálljon még a .
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-T^R 7. \' \' H
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szillója. Lift. Központi fűtés. Hijeg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4-50. Penaió 8- P-tBI.
• Egyágyas szobáknál lOP/o, kétágyas szobáknál 20%
enged m ón y. ,U|
Hihetetlen
magas áron visszavesz
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét Is és
a legmodernebb 4 I 1 csöves
1. Az állomásokat nem kell löbbé keresnie.
spsclalra.
2. 7\'/a oktáv hangleriedelem.
3. Atkapcsolásl lehelőség dynamíkus hangszórW " "
Ezt nyújtja Önnek a TELEFUNKEN 4Q \\V.,spe*ial. Még ma kérjen ajánlatot i
SZABÓ ANTAL tr&SR
Nromatott • Bélölai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős űzletvexett Zalai: Károly).
71. évfolyam 151. szám
Nagykanlm, 1981. Jullus 8, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkeaitóaég: nappal Sugaiul 2.. éjjel Púul 6.
Kiadóhivatal : Póul 5. aiiin. Keiithclyl dókkladóhlvalat: Kouuthulca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
hlóll/etéal ím : egy hóra 2 pengó 80 Iliiét. Teleion- / Sierkeaalóaég 421. >iim, (éllel 78.) leieton. ^ Kiadóhivatal 78. Keailhelyl Ilók 2i
Létrejött a megegyezés
a nagy moralóilum ügyében. Pihenés nélkül folyik a munka a világpolitika kohójában. Drámai gyorsasággal fejlődnek az események Hoover korszakalkotó megnyilatkozása körül. És a fejlődés útja a kibontakozás felé visz. Valamennyi halalom azonnal hozzájárult egy esztendei jóvátételi moratórium javaslathoz. Csak Franciaország latolgatta soká beleegyezésének feltételeit, de a tegnap é|szakai jelentések már arról szólnak, hogy a Hoover-féle Indítvány olt sem tllkőzőtl leküzdhetetlen akadályokba. Nagyban elömozditolta Franciaország hozzájárulását Brünlng német birodalmi kancellárnak rádió-szózata, amelyben békejobbot kinál Franciaországnak és a világ lelkiismereléhez appellált a népek és nemzetek összefogása érdekében. Ennek a beszédnek nagy visszhangja támadt Párlsban is és az eredmény az, hogy Párlsban a még mutatkozott ellentéteket Is sikerüli kiküszöbölni. A diplomaták tanácskozásaival párhuzamosan az Angol Bank vezetőiének kezdeményezésére a francia Jegybank, az amerikai Federal Reserve Bank és a báseii Nemzetközi Fizetések Bankja tárgyalásokat folytatnak egy a Német Birodálmi Banknak nyújtandó százmillió dollárnyi valutaköí-csönről. Hoover (elvetette a közép és keleleurópai államoknak nyújtandó hosszúlejáratú hitelek problémáját Is, amelynek megoldását a vezető Jegybankok sürgősnek ismerték fel. Felmerült az a terv, hogy a leghatalmasabb világbankok egy Invcstmenl trustol alapítsanak, amelynek hivatása volna az egyes közép és keleteurópai államok kibocsátásait átvenni és a maga garanciájával a tőkepiacokon elhelyezni. Mindez a nagy készülődés azt igazolja, hogy a világ polilikai és financiális hatalmasságai a legkomolyabban összefognak a pénzügyi és gazdasági vllágkrlzis leküzdésére.
Ennek a gyógyulási folyamatnak első lépéseként tekintendő a Németország részére szóló egy éves jóvátételi moratórium. A világ tőzsdéin is ily éitelemben fogjak fe! Hoover kezdeményezését és csak így magyarázható meg, hogy Amerika körbelépésének már az első hírére is világszerte hatalmas áifolyamemelkedés állolt be. Önmagában az, hogy Németország egy esztendőre (elszabadult körülbelül másfél milliárdnyi márka jóvátételi fizetség alól, még nem indokolja ezt a hirtelen nagy fellendülést. Hiszen egy év múlva Németországnak isméi meg kellene kezdeni a milliárdok fizetését, holott ilyen rövid idő alalt Németország pénzügyi és gazdasági válságának gyökeres megoldása nem volna vár-haló. De a ma reménykedéséi, a bizakodás felUIkctekedéséi csak abból lehet magyarázni, hogy a világ tőkepiacai ettől az első lépéstől a nemzetközi gazdasági helyzcl további javulását várják és arra számítanak, hogy ennek a lépésnek folytatása is lesz a világgazdasági megértés és összenitlködés szellemében. Ez a
valódi jelentősége Hoover nagyszerű beavatkozásának. A világválság okait kell kiküszöbölni, már pedig legfőbb oka a mai helyzetnek a népek és nemzetek egymással szemben való elzárkózása, a gazdasági és pénzügyi elszigetelődés és elsősorban az, hogy a világ aranykészlete igen egészségtelen és Amerikában és Franciaországban halmozódolt fel, ami a tőkeeloszlás óriási egyenlőtlenségéi hozta magával. De a felhalmozott kincs gyümölcsözetlenül hever, mert nem termékenyíti meg a világgazdaság körforgását. Hogy az arany ismét gyümölcsöző lökévé váljék, ahhoz az szükséges, hogy eljusson oda. ahol tőkehiány van, teliál KOzép- és Kelel-euiópába. Hoover kezdeményezésének ez lesz a második lépése. Az amerikai, angol éB a francia tőkepiac a maga óriási feli slegeit hosszúlejáratú, méltányos hitelek formájában el
fogja futtatni a tőkeszegény európai államok lermő talajába. A tőkeeloszlás egészségesebbé válása megint megindítja majd mindenfelé a termelő munkát.
A világnak minden oka megvan, hogy örvend|en és ünnepeljen ezen a nagy fordulaton. És miként a ml kis. magunkra hagyott országunk nem tudla magát kivonni a világkrizis szenvedéseiből, azonképen most a világgazdasági atmoszféra Jobbrafordulá-sától nekünk Is sok várni és remélni valónk van. Uazdasági életünk alapjait rendületlenül meg tudtuk eddig óvni. Ha a nagy hiteláradat hozzánk Is el fog jutni, amiben nem lehet kételkedni, ugy a mi bajainkra is megjön az orvoslás és \' hosszú apály után Magyarország ip boldogabb napokra fog felvirradni. Ezért örvendezünk mi is az örvendező világgal.
20-22 pengő körfii alakul a bnza ára
A gabonarendelet bevezeti az őrlési tanúsítvány rendszerét
Budapest, Jullus 7 A rövidesen megjelenő terményértékesítési rendelet a bolella árát 6
pengőben állapltja meg. Éhez járul azután a visszatérítés és ezzel együtt
valószínűleg 20-22 pengő körül alakul a. buza ára. A- rendelet be fogja vezetni az őrlési tanúsítvány rendszeréi.
További 2 millió font kölcsönt hajlandók Magyarországnak rendelkezésére bocsájtanl
Néhány hónap tnulva Magyarország megkapja a hosszúlejáratú nagy külföldi kölcsönt
4 millió font kerül külföldi piacokon elhclyezésic. A feltételek körül lénye-
Huitupcet, Jullus 7 Atról értesülünk, hogy a már per fektuált 5 millió fontos kölcsönhöz kapcsolódva most ujabb ajánlat érkezeti, amely még további 2 millió fontot bocsátana Magyarország rendelkezésére. Szerddn perlektudllák ax 5 millió fonl ktncatárl /egy klbocad/láaát
London, Jullus 7 A „Financial Newi\' Írja: Igen örvendetes az a liir, hogy a magyar kincstári jegyek kibocsátása körüli tárgyalások sikercsen haladnak előre. Az 5 millió fonl kincstári jegyből
gileg teljes a megegyezés A kincstári jegyeket Londonban éi N:wyork-b.in a szokásos 18 hónapra veszik át
A kincstári jegyek kibocsátása nagyban megszilárdítja majd a helyzetet
és reméljük, hogy még a 18 hónap lejárta elölt elérkezik az idó, hogy Magyarország a régóla vári hosszú lejárata kölcsönt megkapja.
A lap egyébként budapesti táviratot közöl, mely szerinl az 5 millió font kincstári jegy kibocsátását szerdán perfektuálják.
A Hoover-moratórium több mint 800 millió dollár államadósságot ölel fel
Anglia a megegyezi* további nehézsége! esetére londoni konferencia összehívását javasolta Hindenburg Németország höszS-netét tolmácsolta Hoovernek
Budapest, Jullus 7 tatának valamennyi lényeges Hoover elnök tegnap este közzé- clvét telt nyilatkozatában örömmel állapítja A Németország állal fizetendő összc-meg, hogy Kekcl ózonnal vissznkölcstlnzik Nézz összes érdekelt államok metországnak. A moratorium több ellogadták moratorium javas mint 800 millió dollár összegű állam-
adósságot ölel fel.
A ltoovcr-Ugy éa a sa/tó magatartása
Pária, Jullus 7 (Éjszakai rádiójelentés) A Tempa a francia—amerikai megegyezés jelentőségél méltatja és a német sajtó magatartását teszi szóvá.
[.ondon, Jullus 7 (Éjszakai rádiójelentés) A Hoover-üggyel kapcsolatban a lapok lartóz-kodnak a kommentálásoktól. A tőzsde kedvezően reagál.
Washington, Jullus 7 (Éjszakai rádiójelentés) Az amerikai sajtó ölömmel fogad|a a megegyezést.
Anglia londoni konferencia Oasxeölvdaát favaao 11a
Izmion, Jullus 7 (Éjszakai rádiójelenlés) Az angol alsóházban MacDonald egy interpellációra kijelentette, hogy a Hoovcr-lcrv megvalósítására
egy londoni konferencia összehívását javasolta arra az esetre, ha nem sikerűit volna a megegyezés.
Kijelentette még, hogy löbb kérdés még mindig nincsen tisztázva. Arra az ujabb kérdésre, hogy Angliának kell-e ujabb áldozatot hozni, nem válaszolt.
A német nép köaxUnete
Berlin, Jullus 7 (Éjszakai rádiójelentés) Hindenburg birodalmi elnök ma táviratot küldött llooverhez, amelyben a német nép köszönclét tolmácsolja és annak a reményének ad kifejezési, vajha a népek együttműködésének u| órája következnék be.
Kóma, Jullus 7 (Éjszakai rádiójelenlés) Mussolini ma logadta Grandit és a berlini olasz követel, aki átnyújtotta azt az iratot, amelyben ISrllnning köszönetet mond Olaszországnak a közreműködésért, amely lehetővé telte a megegyezést.
Dr. Petrogally Oszkár emléke
Besztercebánya. Jullus 7 (Éjszakai rádiójelcntés) Besztercebányán vasárnap leplezték le az oltani temetőben dr. Pelrogatly Oszkár, a szlovenszkói magyarság néhai nagy vezérének síremlékét. A leleplezési aktus illán Szentiványi József, Gross-schmldl József, Kristóf József, Biller János magyar képviselők és l\'orgács Gézi szerkesztő mondottak beszédet.
_______ZALAI KÖZLÖNY
Az ország pénzügyi helyzete Autó
A pénzügyminiszter helyzetjelentése május haváról
1081. lullus 8.
I és motorkerékpár szerencsétlenségek megyeszerte
Éjszakai karambol a tfytMsf uton — Jangirt főrabbii él feletégéi is baleset irit
Nagykanizsa, Jullus 7 Mint minden nyáron, most is a napi krónikának jelentós részét teszik kl az autó és motorkerékpár szerencsétlenségek különösen most, amikor a kánikulai hőség elöl mindenki igyekszik a városok forró falai közül ki a szabadba.
é/Ktako
dtuetMkttSH egy zAotorke rékpdr éa egy la
A gyenesdfdsf uton
------------ —
avaalcocal
Keszthely, Jullus 7 (Tudósítónk Jelenti) Súlyos éjsza kai karambol történt a gyenesdiási uton egy motorkerékpár és egy lovaskocsi közölt. A motorkerékpár, amit Szita István vonyarcvashegyi gazda vezetett és egy utast is vitt magával — a sötétségben összeütközött a lovaskocsival, ugy, hogy a kocsit vezető Czltll József szigligeti lakos ét a kocsiban levő utasa megsebesültek. Kórházba szállították őket, ahol Ctlllll ápolls alá vették, utasát és a mo\'or kísérőjét pedig bekötözésük után hazabocsátották. A karambol ügyében megindult a vlrsgálat.
a KeaxtOelyre Igyekvő xala-egeraxegl föraltbt éa feteaMe autója motorkerékpárral UÍ-köxöll Uaaxe
Zalaegerszeg, Jullus 7 (Tudósítónk jelenít) Deulsch Salamon zalaegerszegi lakos Junger Mózes dr. főrabbival és annak feleségével gépkocsin Keszthely felé igyekeztek. Bak község határában a tahidon szembe jötl velük egy motorkerékpár, amelyen Tőrök József budapesti 29 éves soffőr ült, di. Papp József népjóléti államtitkár gép-
kocsivezetője. Az autó és a motorkerékpár eddig még ismeretlen módon összeütközött, ugy, hogy Török az autó alá kerüli, amely keresztül ment rajta. Junger és felesége kiugrottak a gépkocsiból és igy ezeknek komolyabb bajuk nem történi, hanem Tőrök koponyaalapi törést, lábtöréseket és súlyos beMő sértllé-seket szenvedett. Az emberek nyomban segítségére siettek a súlyosán sérült embernek, akinek a motorja is teljesen összetört A sebesüllet jungerék autójára téve, beszállították a zalaegerszegi kórhátba. Török József állapota válságos. A szerencsétlenség ügyében erélyes vizsgálat indult.
autó elUlttltegy kerékpárost, aki koponyátöréat amen-vedeli
Zalaegérszeg, Julltm 7 (Tudósítónk tetefonfélentése) Cseh József zalaegerszegi lakos az állomástól a városba Igyekezett kerékpárján, amikor a kórház előtt Kom József zalaegerszegi lókereskedö gép kocsija elütötte és pedig oly szerencsétlenül, hogy Cseh súlyos koponyatörést és belső sérülést szenvedeti. Válságos állspotban szállították be a kórhátba.
fin*l«T*!**M**: Kedden a írfÍReggsl 7 énkor +24 9, délután értkor +32-6, este « érakot -fjfrfl.
PtP&uf : Egész nap tiszta égboltozat.
SxMrdny- Reggel dél, délben délnyugat, este délkelet! sül.
(Bjtxtkol rddlóftknM a\'IMMMU-atel lattHl l.lMMt ttli Hl arakar ■ Zlvataraa nlk hSaaitr*-déaaal várhat*.
Budapest, Jullus 7 Közzélelték a m. kir. pénzUgymt-niszter 59 jelentését, amely Magyarország pénzügyi helyzetéről 1931. május 1-től május 31ig számol be: — A május havi állami közigazgatási bevételek 116.8 millió pengőt lellek ki, vagyis az előirányzott 101.7 millió pengőnél
14.6 millió pengővel kedvezőbben alakultak.
Az 1930-31. költségvetési év első 11 hónapjában összesen 810 millió pengő folyt be, ami 7.5 millió pengővel kevesebb a havi költségvetésekben előirányzott bevételnél.
A m. kir. posta távírda és távbeszélő forgalma az előző év megfelelő hónapjával szemben állatában ciökkenl. A távbeszélő főállomások, a budapesti helyi távbeszélgetések és a rádióelőfizetők számában emelkedés mutatkozik.
A m. kir. államvasutak és az általuk kezelt helyiérdekű vasutak vonalain az elözö év megfelelő havával szemben a tehei forgalom csökkeni, de az utastorgalomnál ellenben némi emelkedés mutatkozik. A Duna-Száva-Adria vasúttársaság magyar vonalain ugyanilyen viszonylatban teljesítményi és kezelési eredmények általában csökkentek.
A Magyar Nemzeti Bank érckészlete május folyamán 24 6 millió pengővel apadt, amely apadás az érckészletbe beszámított devizakészletek csökkenése következtében állott elö. A m. kir. postatakarékpénztárnál és a budapesti 12 legnagyobb pénzintézetnél elhelyezett takarékbetétek álladéka májusban 6794
millióról 681 8 millió pengőre emelkedett.
A tőzsdei indtxuám 102 6 ról 37\'6-ra csökkent. Mi|us havában a behozatal értéke 57 I, a kivitel pedig 44 7 millió pengőt tett kl. A létfenntartási költségek Indexszáma, a lakbért is beleértve, változatlan maradt, lakbér nélkül számítva pedig 104 ról 105-re emelkedett.
A fizetésképtelenségi esetek száma emelkedett. Mijusban 16 csődöt, 234 magán és kényszeregyezséget jelentettek be. A munkanélküliek száma a szakszervezetek adatai szerint az előző hónaphoz képest csökkent. Májusban 26 974 munkanélkülit taitottak nyilván.
Felfllogesxtettélc állásától
s. Vllö Icöxaég tölegyzö/él
Budapest, Jullus 7
Pestvármegye mai kisgyülése ugy határozott, hogy Varga Bíla üllői főjegyzőt súlyos szabálytalanságok miatt állásától azonnal felfüggeszti. A kisgyűlés ezenkivül elhatárolta, hogy a község autonómiájának felfüggesztésére vonatkozólag előterjesztést tesz a belügyminisztériumnak.
Letartóztatott százados
Nyírbátor, Jullus 7 Itt letartóztatták Tímár Aron gaz-dászali századost, aki évekre visszamenően követett el folytatólagosan visszaéléseket. Az elsikkasztott pénz összege 80 000 pengó körül van. Tímár Áront a debreceni honvédtörvényszék fogházába szállították.
nsgy próbára való készülfldés Sllldy Elemérnek esrébe. Ha elesem — Írja — hagy|atok pihennem, ahol reám ereszkedett az elmu\'ás; ne bolygassátok a halottakat, szentségtörés megzavarni bárkinek is a nyugalmát, akinek a földön nincs már több mondanivalója.
Mi minden történt e két Időhatár közötti A Kárpátokban, Oaliciában, a wolhyniai mezőkön. Álló harc, mozgóharc, támadás, védelem, százféle többé kevésbbé bizalmas légyott a halállal. Amikor, például Bzétvág|a az orosz gránát azt a ledezékel, amelyből Szudy operál és komman-dáns és ordonánc mindenestül kirepül. Ez a hét is jól kezdődik, állapítja meg, amint a törmelék alól kivonszolja magát. Vagy amikor sötét éjszaka rajtaütnek azeltörődölt századon, rövid kétségbeesett tusa és mindenki fogoly, aki el nem eselt. Srudyt is elkap|a egy marcona orosz, feltűzött szuronnyal magyarázva, hogy a helyzet kulcsa most az ő kezében van. Tehát, előre! Szibéria felé. Nagy búzatábla szélén mennek. A fogoly a köpeny alá nyúl a revolverért, hirtelen visszafordul és az ö fegyvere előbb csattan el, mint a muszkáé. ö azután elhúzódik a búzába, amely fényes nappal is földerit-helellen rejtekhely volna.
Sajíl fegyvertényeiből fel se legyez többet. Talán a róla közismert szerénységből, talán azérl, mert a férfias helytállást becsület dolgának,
hazafias kötelességének tekinti. Vérpalakok kartografálásálól is tartózkodik. Naplót Ír, prózában, versben — nem regényt vagy krónikát. „A nagy tölinduiásból, amely annyi életet eltakart, kiszakadt egy emberi sóhajtás, egy megriadt lélék sóhH-lása." Valóban, ez S:udy Elemér könyve. Ugy is mondhatnók: lalen-lumos lélek történele, amelyben a háború képinek minden vonlsa visszatükröződik.
— A töltés mentén sürün fehérlenek apró fakeresztek. Egyszer erre sétált a világtörténelem. Uiját vér-csöppek hullása kísérte. Minden csöpp egy élet.
Milyen megkapó metafora. Egyszerűségében milyen monumentális apotheozisa a névtelen hősöknek. Igaz költő az, aki ezt Irta I
Később, egy viharmenles dátum alatt, ezen akad meg a szemünk:
— Az öreg Ovidiust olvasom és a régi római szimbolika csöndes bübá|ával van tele a lelkem. Ezek az emberek keresték az élet értelmét és mily boldogok voltak, hogy rideg és fagyos igazságok helyett .csak" poézist talállak.
Más. Hónapokon keresztül csak lőporfüstöl lát, ennek szagát érzi. Aztán elszabadul néhány napra és a front mögött mozdonyftlsl úszik a levegőben.
— Istenem, köszénfüst —■ Írja — egy rég nem érzett illat. Szerettem
volna kiugrani a kocsiból, odafutni a vad szörnyeteghez, megcsókolni, keblemre ölelni benne Európát, a XX. századot.
Sok, sok megrázó mozzanat. Tartalmas reflekszió, érdekfeszítő megfigyelés. Különösen a harctéri magyarról, aki a hadban könnyelmű és bohém, a maga bőrét szívesen odaadja, a bajtárs bőrére sokkal jobban vigyáz. Kár, hrgy mind, mind ide nem Iktathatjuk. Csak sommázat-képpen idézünk néhány sort. Belevéshetnék a legragyogóbb emléktáblába :
- Mi vagyunk a 33 ások, mellettünk állnak a 101 -esek, a 69 esek, a másik oldalon a 76, 44, 82, 67 és Így tovább. Számok, ezredek, dicső magyar regimentek. Elég csak kimondani őket, hogy felgyúljon bennünk a képzelet, hogy ragyogó, soha el nem hamvadó dicsőségét lássak a magyar erőnek. Mennyi élet költözött ezekbe az ezredszámokba. Mennyi pompázó fény, egetvivó hősiesség I A történelem dübörgő szava hirsog ki belőle Ezek az ezredszámok a világháború legnagyobb és legértékesebb emberi energiáinak pazarul tündöklő színvallásai: Magunk se tudtuk, hogy mit érünk, ugy éreztük, hogy ereinkben nem rohan már oly tomboló száguldással a vér, hogy nem tudunk lullendülnl egy, végeredményében dekadens kuliura szokványhatáraln. Most meg-valllialjuk már,] hogy önmagunknak
Fekete nappalok, fehér éjszakák
Szudy Elemér könyve Inter arma silent Musae, pedig a .Fekete nappalok, fehér éjszakák" sejtelmes, szép clm alatt most meg-jelent kötet a harcmezőn született és soraiból Kalllopet hallani. Egy nemesen érző, előkelő gondolkozású belleltrlsta (ilozófusnak hadiélményel-ben, amelyeket napról- napra otl veteti, kiváló stilmüvészeltel, papírra. Nem a kitűnő publicista írásait olvassuk itt — ezt az alteregó|át Szudy Elemér illhonhagyia — nem is valami kardc-.örlető, vagy pacifista világbölcselö okoskodásait — az eféle járványok elkerülik az ö tollát — hanem a halhatatlan líra mesterének a poémáit, aki szivével értékeli és a maga szemüvegén nézi a világot, a lövészárok komorságában, derült pillanataiban és a maga egyéni, férfias, lisztánzengő hangján mondja el, vá\'asztékos, mindig kifejező szinvegytlleteiben festi le amit lát, hall, gondol, étez.
A nagy ismeretlen felé virágosán, kendölobogtalással, zeneszóval indulástól az utolsó, „általános támadás" dÍ6poziciójáig: a zász!óal| az első vonalban, az Irányt Siudy Elemér százada viszi. A gyáva többször hal meg a sir előtt, a bátor egyszer izli a halált — mondja Shakespeare Július Caesarban éB ezl juttatja a
|93i. jullui 8.
keddi pótválasztáson
Niamessny, Kelemen, Pakots ésNavratlI kapott mandátumot
Budapest, jullus 7 (Éjszakai rádiójelentés) A mai pótválasztás eredményei: jjltfony
Nlamessny Mihály hiv. egységes-
párti 4341
Neppel Oyula egységesp. .1732 Kunaxnnt mlHlón Kelemen Mihály egységesp. 4987 lléjjas Iván pártonkívüli 3939
Monor Papp József egyBégespárli 2697 Pakots József demokrata 3508 Törökbálint Navratll Dezső 3562 Báthory József 2671 Ezek az eredmények véglegesek.
ZsUray Tibornak és Klebels-berá grófnatí Ünnepélyesen átadtak a mandátumot
BuiIsihwI, Jullus 7 Dr. Zsttvay Tibort az egységes-párt klubjában ölvenlagu küldtvlség kerc8le fel, amely átadta neki Rétság kerületének mandátumát.
Budapest, Jullus 7 Szeged város választóközönségé-nek népes küldöttsége kereste fel ma délelőtt a kulluszminis\'lérlmban Klebelsberg Kunó gról vallás és közoktatásügyi miiii>zler\', hogy átadja neki a megválasztásiéi szó ó megbízó levelet. A küldöttséget Alg-ner Károly I\'ispán vezqlle. E\'söm-k Thuróczy Mihály választáti elnök Üdvözölte a kultuszminisztert. Klebelsberg Kunó gróf hálás köszönetet mondott az Üdvözlő szavakért és hangoztatta, hogy a Szegeden kapóit mandátumból a képviselői Iiívj-tás magasabb felfogásának honorálását látja. A kultuszminiszter be-izédét lelkes éljenzés fogadta. Klebelsberg Kunó gróf délben ebédet adolt a Neipzeti Kaszinóban a küldöttség tagjai számára.
is meglepetés vagyunk. A ír,agyar erő vllágpróbájánál zengőbb és meg-ragadóbb : kibontakozása néni vo\'t még nemwtl egyéniségnek.
Feleségével beszélget a visiont-látás QfOmélő! elérzékenyülten:
— A harctér gyermekei nevel az emberből, a lövészárok nagy, églg-ér6 . értések, .termények humusza, Meglásd, egy jobb emberiség log hazakerülni a csataterekről.
— De egy sokkal rosszabbat fog Utálni otthon, s az majd elrontja ezt Is.
8zudy eltühfdlk eteti a megjegyzésen, amely akkor, bizony, tulsötét-nek látsioll:
— Te mondod ezt, alt asszony, akli megtanított látni a magány, az egyedallét, a szomorúság.
Valami csodásan linóm, meghaló gyöngédséggel, majd u szív lobogó, perzselő lángjával öveii felei égének, szelíd glóriában, mindig elölte lebegő képéi. Ezt látja. Ugy érzi, hogy ez a veszedelmek viharában és fenyegető csendjében az ő titkos tallz-.jnánja, ame!y a golyózáporban is megoltalmazza. Meg is oltalmazta.
Mintha az egész raplól e — «ak-^ugyan remek — lírai részek őrizték volna meg a széthullástól. Kétségtelen, hogy ezek bármely nemzet irodalmának igen értékes diBzére, ..büszkeségére szolgálnának. (L. S.)
ZALAI KÖZLÖNY
figy gazdag kalkuttai kávóülletvényes állítólagos feleségét lopásra való felbnjtás miatt letartóztatta a toponári csendőrség
KapoBvár, Jullus 7 Néhány héitel ezelőtt egy fiatal-asszmy jeleni meg Toponáron azzal a céllal, hogy német órákat ad az Ismert családoknak. Azonban se-hogysem boldogult, mire ugy lát-8!ik végső kétségbeesésében arra akart rábírni egy 13 éves kislányt, hogy lopjon számára a szüleitől. A kislányt megcsiplék otthon, mire elárulta felbujtóját.
A toponári csendőrség őrizetbe vette a fiatalasszonyt, aki elmondotta, Toebl Paula, 1897-ben izületeit Prágában és 7 év éta él Magyarországon. Vallomása szerint a háború
után megismerkedett egy Mansano Joel nevű gazdag Indiai kávéültetvé-nyessel, aki feleségül vette és kalkuttai birtokára vitte. Egy ideig boldogan éllek, de a klímától sokat szenvedett és elhagyta férjél. Vlsz-szajötl Európába és hosszas hányattatás ulán Magyarországra került, ahol német nyelvtanítással kereste a kenyerét. Ezen állításait azonban semmivel sem ludla bizonyítani.
A toponári csendőrség a különös asszonyt beszállította a kaposvári ügyészségre, ahol a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezte.
Szerda
8 9
Csütörtök
Még 2 napig tart
az
olcsó nyári vásár
divatáruházban.
Borfogyasztásiadó-ellenőrzés fejszével és revolverrel
Hatósági közeg-e a szerződéses fogyasztási adóellenőr?
Nagykanizsa, Jullus 7
Kínos incidens támadt nemrégen az egyik nagykanizsai fogyasztásiadé-.főellenőr és egy kiskanizsai polgár kpzött. Az Incidens epilógusa most játszódott le a nagykanizsai törvényszék előtt.
A homokkomáromi hegyközség arról értesítette a nagykanizsai fogyasztási adóhivatalt, hogy Balog György kiskanizsai gazda borfogyasztási adó dolgában nem akar kiegyezkedni. Miérl is Kopár Ferenc forgalmi fő-ellenőrt kiküldték Balog Oyörgy házához, hogy olt házkutatást foganatosítson, talál-e nála bort. Kopár a házkutatás során a kamrában talált is egy hordót, amelyben bor volt. Balog erre méregbe \'Jött és fejszét fogott Kopár fócllenörre, de Kopár félreugrott, igy a fejsze csak a lábát érte. Kopár ekkor revolvert rántott ós Balogra fogta, aki látván, hogy a dolog kezd komollyá válni, megjuhászodott, majd később bocsánatot is kéri.
Kopár József feljelentelte Balog
Oyörgy kisgazdái, akit most vont felelősségre a törvényszék Mutschen-tacfer\'tUicw. A védő, dr. Gűrlner Antal a főellenőr köztisztviselői voltát tagadta, lévén csak szerződéses alkalmazottja a városnak.
Dr. Sabján Óyula városi tiszti-ügyész kijelentette, hogy Kopár Ferenc fogyasztási adófőellenőr és mint Ilyen, ha C6ak szerződéses viszonyban van is a városBal, köztisztviselőnek, illetve hatósági közegnek tekintendő.
A bizonyítás befejezése ulán Balog Qyörgyöl a bíróság bűnösnek mondolla ki halósági közeg elleni erőszak és testi sértés vétségében és ezéit háromhavi fogházra ítélték.
A bíróság indokolásában megállapította, hogy nem lehel kétség aziránt, hogy az ellenőr hatósági közegnek tekintendő. Miután ugy a közvádló vitéz Szlly D;zső kir. ügyész, ininl a vádlott és védője megnyugodtak az ítéletben, az jogerős.
Szegedi egyetemisták a sümegi mozenmban
Darnay Kálmán uj regényt Irt Kisfaludy életéből
Sümeg, Jullus 7
Darnay Kálmán évről-évre megjelenő, nagy irodalmi sikert elért ludományoa regényeinek sorozala ismét eggyel szaporodik. Panlheon Irodalmi Intézet kiadásában díszes régi képekkel ékesített tanulságos regény most került sajló alá. .Elkésett csók" regényében Kisfaludy Sándor ifjúságának és aggkorának szerelmeit félszázados levéltári kutatások alap|án irta meg a szerző.
A tanulságosan szórakoztató 300 oldalas kölet, a szerelmi álmodozásokból ki nem fogyó nagy köllönk szerelmi kilengéseinek történeleit együtt a táblabíró világ lélekderitő eseményeivel örökíti meg. Darnay u|abb történeti regényének értékét fokozva, hogy a Bzcelmi történelek hátterében, koifestő képét sdja a Habsburg behatás Josejinlzmus korának. Törléneli kutatások alapján először öiökitve meg a kalapos király elhunyta után a császárvárosból hazahozol! szentkoronánk ünnepségeit Pozsonyban a koronázó székes városban.
A Panlheon Irodalmi Intézel ezu tal az Alfölddel is lokozoltabb mértékben meg akarja ismertetni Darnay nagysikerű történeti regényeit és Szeged legter|edlebb .Délmagyarország" clmü napilapjában három hónapon át egész terjedelmében le-közll az .Elkésett csók"-ot, mely ősszel kerül Budapesten díszes kiadásra.
Szeged napilapja június hó 2-án kezdte meg a regény közlését, valószínű a tanulságos regény hatása keltette fel a szegedi Ferenc József egyelem bölcsészet hallgatóinak ujabb érdeklődését, hogy Sümegre ránduljanak a muzeum kincseinek megtekintésére. Az egyetem nagy számú leány és flu bölcsész hallgatói az elmúlt napokban érkeztek Sümegre a nagyhírű tudós Kogutowltz Károly dr. egy^pml fyár és Schilling Gábor dr. egy. ny. tanár vezetésével és egész napot töltöttek 1000 éves Sümeg történeti nevezetességeinek megtekintésével és az állami Darnay muzeum gazdag történeti gyűjteményeinek tanulmányozásával.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort Is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mlndenDtt!
Főraktár:
i ii mm;
Király-utca 21. ■■I T»um Ü5"|
ZALAI KÖZLÖNV
1931. jullus a
Gyermektragédia
játék közben
Budapest, Juliua 7 Ma délben Kőbányán egy ház udvarán négy kisgyermek Játszott, három testvér, Zicho József két éves, Islván 5 éves, Dlvid 4 éves, valamint barátjuk, Varga Ferenc 6 éves fiu. Az udvaron felraktározott mészköveket összeszedték és az udvaron álló vizeshordóba dobálták A mész forrni kezdet! és a hordóhói ki-fröccsenve mind a négy gyermeket sulyosan megsebesítette. Sikoltozásukra a közeiben dolgozó munkások és egy orvos süléit segítségükre. Zicho Józselnek és lilvánnak az oltott mész szemébe fröccseni, szájuk is meglelt mésszel, amely összeégette torkukat. Ezek sérülése a legveszélyesebb, de a másik két kisgyermek állapota is súlyos, de nem életveszélyes. A mentők kórházba vitték őket, ahol megállapították, hogy Zicho József és István életben maradásához kevés a remény. Szeműk világát még a mai napon elvesztik. A másik kél liu szeméi meg lehet menteni.
Tömegesen szedi áldozatait a Balaton
Oszlásnak Indult holttestet fogtak ki a Rlnya-patakból — Megvan a Mura áldozatának a holtteste
Nagykanizsa, Jullus 7
A kánikulai meleg az emberek százait csalogatja minden kis vizbe, ahol csak meg lehel merilkeznl a gyilkos hőség elől. Ezért van az, hogy az idén a fürdés áldozatainak száma szokatlanul nagy. Alig van nap, hogy vizhefulladt emberekről, gyerekekről ne kellene hiti adnunk. Igy ma is a következőket jelenlik:
Egy kisfiú, egy gyárimunkás és egy szolgalegény belefulladtak a Balatonba
Huszár Imre kilenc éves alsóörsi kisfiú a Balatonban fürdőit szülei engedelme nélkül. A gyermek a mély vizbe került és szüleinek szemeláttára fulladl bele a vizbe.
Nagy József tgrl gyárimunkás a paloznakl öbölnél a Balatonba full, két nap múlva talállak a holttestére.
Pata! János balalonudvarii szol-
1 PFAFF
varrógép a legszebbel varr I i, i, hímen ...... átoppol 1
Énért válasszon PFAFF-otl
-■-^f—fj--j^f Eredeti PFAFF varrógépet kizárólag
lH\' : Brandl Sándor és Fia cé^i vásáron,..
\' *\' _ Deák-tér 2. szám alatt.
r Havi részlet 12 pangótól.
Iwtliu varrágépixaktaletI I PFAFF-gyár air 70 ti Mi Italt nntftf
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzaébet-tér 23. szám alatt, Központi szálloda külön helyiségében
D= ECKENBERG IMRE
«. budapesti ■saHatorluml fAorvoa
orvosi rendelője
Rendelési d. a. 8—12-ig, d. u. 2—S-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültség!) gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek kezelés alá véve. Az gyógyilhatók a
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángalódzások
asthma
bélbántalmik
zsába
ischiás
cukorbetegség érelmeszesedés
csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel következő betegségben szenvedő betegek:
epe és hólyagbajok fagyások
fejfájás és szédülések fülbetegségek
golyva gyomorgörcsök gyomorbajok hajhullás hóiyagbajok idegbánlaimak
rlteuma
köszvény
májbetegségek
mellbajok
vérszegénység
orrheleg8égek
székrekedés
szívbajok
lorokbajok
vérlolulás
vesebajok
vilustánc s még számtalan betegség.
A magasfeszültségű sugarak sok m Illó emberi gyógyítottak már aeg él izámtalaa gyógyíthatatlannak vélt betegnek adta vissza egésiségét.
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla. Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 bezelésijegy 25 P.
galegény vasárnap délben a Balatonban fürdőzött. Közben fejest ugrott a sekély vízbe, olyan szerencsétlenül, hogy koponyaalapi lőrést szenvedett és szörnyelhall.
Három hete eltűnt |a búcsúból, most találták meg a holttestét a patakban
Barca, Juliua U Foller Péter 33 éves szentai fuvaros még a mult hó 20-án, a bélavári bucsu alkalmával fürdés közben a Drávába fulladt. A Dráva vize Barcsnál a Rlnya-patakba sodorta, ahol most fogták ki a már oszlásnak Induló holttestet.
Légrád alatt találták meg a Murába fulladt levente holttestét
Murakoreaztur. Jullus 7 Tegnapi szántunkban megírtuk Rulek Pai 19 éves murakereszluri ifjú katasztrófáját, aki vasárnap fürdés közben társainak szemeláttára a a sebes Murába veszett. Hiába kutatlak órákon keresztül holtteste után csákányokkal, csak nem sikerült megtalálni.
Kedden délután Légrád közelében, mintegy 6 kilométernyire a vizbe-fu.ladas helyétől, fiukból álló társaság füidotl, amikor a vlz a part felé sodort egy holttestet. A fiuk felismerték Rulek Pál murakereszluri leventének hulláját, amely teljesen ép volt még. Nyomban értesítették a csendőrségei, amely jelentette az esetet a nagykanizsai kir. ügyészségnek, ahol vitéz Szity Dezső kir. ügyész kiadta a temetési engedélyt.
Halálos rozs-kaszdlds
a adrdr Som»»lrO-uradalomt>an
Nagybajom, Juliua 7 Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt a somogysárdi Somssich-uradalomban. Varga Lajos 37 éves kümüves és Bogárdi János egymás mögölt vágták a rozsot már napok óta.
Aratás közben Bogárdi véletlenül megvágta kaszájával az előtte haladó Varga Lajos ballábát. A vágás oly szerencsétlen volt, hogy egy ütőeret metszett át a kasza és Igy a szerencsétlen emb;r, mielőtt még orvos elé kerülhetett volna, elvérzett. Bogárdi Jinos ellen gondatlanságból okozott emberölés vétsége cimén indult meg a bűnvádi eljárás.
= Műselymek a legdivatosabb színekben és mintákban Schtllznél rdmoffasiDk clm 4nfez»e* kwsstedalaMr ó>
NAPI HIRIK
NAPIREND
Juliua 8| azerda
Róm. katolikus: Erzsébet. Protestáns:
Teréz Izraelita : Tham hó 23 •
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vssárnsp délelőtt 10-tól 12 óráig.
OyógyazarUrl éjjelt szolgálati I.
hó végéig a .Megváltó\' gyógyszertár Erisébettér 21.
OózfSrdfl nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, sstrds, péntek délután, kedden égés? nap nőknek). Tel.: 2—II.
— Rott püspök küllőidre utazott. Dr. Rott Nándor megyéspüspök augusztus 10 lg külföldön tartózkodik egészségének helyreállítása céljából.
— Személyi hlr. Ilj. Bethlen István gróf kedden reggel a budapesti személyvonattal Budapestről Inkére érkezett.
— Utazási kedvezmény Keszthelyre. A Dttna-Stáva-Adrla Vasúttársaság Igazgatósága az 1931. évi julius hó 10., 11. és 12 én Keszthelyen tartandó lovasmérközés alkalmával a Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport-egyesület részére 50 százalékos menetdijkedvezményt engedélyezett. Az od-.utazás jullus 8—12-ig, a visszautazás 10—15-lg lehető meg. A kedvezmény a kiadóit „Igazolójegy" alapján vehető igénybe. Az állomásfőnök
— A lovak halálra hurcolták ittas gazdájukat. Kaposvárról jelentik: Sprlngman Jinos szomajoml gazdálkodó rézgálicot vitt ki a szőlőjébe, ahol több pohár bori megivott.. Ittasan ült fel a kocsira, amelyet a tüzes lovak megrántottak, ugy hogy a szerencsétlen ember a lovak közé bukotl. A szerencsétlenséget tetézte, hogy a gyeplő Sprlngman János testére csavarodott és a lovak egészen hazáig hurcolták, ahol pár órán bellii belehall sérüléseibe.
— Anyskönyvl hírek. Nagykanizsám az elmúlt héten 7 gyermek sillleteit, öt fiu ős két leány: Horváth Lajos ős
Szabó Rozáliának fia. Bécs Fareno ős Tober Máriának fia, Bojtor Józset és. Jáger Máriának fia, Dozsényl .Unotr. és Plrnpár Annának leánya, Bolt Antal ős Falca Katalinnak leánya, Szentes; Islván éa Pál Margitnak fia, Gelencsér Jánoa őa Dávldovlca Margitnak fia. Ha-lúloiás 3 történt: Kopár Mária 0 éves, Viirös ÍM?.\\ti 4 hónapos, Baral Józset vlzmestor 43 ővea. HAlassiKot kötött 13 pór -. Farkas (.ászló clpészracsler Bolt Máriával, Czlndorlca Oyörgy ácaseg\' \'
gyar Juliannával, (lőcsök István ács-segéd Czuppon Máriával, Takáca Uőza clpőszmestcr TokodI Juliannával, BUky Béla ny. tszkt segédtiszt Buza Iírzső-bettel, Itózsa János földműves Herzse-nyák Katalinnal, Pintér István kerea-kedösegőd Llek Máriával, (luzdag János honv. gyalogos Újvári Veronikával, Horváth Boldizsár vaautl munkás Ball Erzsébettel, Flumbort Károly szabó-segéd Markovlta Margittal, Vöröa Ariiul keretikedősegőil Fajdor Annával, Szle-Imr JánoH vámór szakrutzvo7.ctő Vug-rlncslcs Teréziával, I\'landur László városi napidíjas l\'eltli Mártával.
Természetes szénsavas
PETÁNCI fröccs
a legsavanyubb borra? is megfizethetetlen
Kapható: Kövcsl Henriknél, Nagykanizsa.
1931. Jullus ti
— Három hét egy karikagyűrűért. Nemrégen lOrlént, hogy Fias Imre 27 éves győri születésű sülő-segéd Veszprémből Keszthelyre ment munkát keresni. Oergely Béla sütőmester fel Is fogadia néhány napra Flasl egyik segédjének helyetteséül. Mikor a szabadságos segédje visszajön, Fiast elbocsátotta. Fias a segédek szobájában összepakkolla holmiját, de magával vitte Kiss Vince segédlársának arany karikagyűrűjét is, amiért Kiss feljelentési leli ellene a csendőrségen. Fias még nem voll kllnn a városból, amikor a csendőr-jirőr utóiérte, őrizetbe vette és behozta Nagykanizsára. A gyorsított eljárás alapián tegnap reggel vitéz Szlly Dezső kir. ügyész szóbeli vád-indilvány alapján a törvényszék elé állította Fias Imrét. A tárgyalás nagyon rövid Ideig tartott. Fias azzal védekezett, hogy a gyűrűt az asztal alatt találta. Ezzel szemben Kiss Vince azt vallotta, hogy az aszlal fiókjában voll a gyűrű. A btióság Fias Imrét három heti fogházra Ítélte. Az ítélet jogerős.
— Jó alkalom 1 Vásároljon olcsón Singeméit
— Vigyázzon I Eredeti Pfaff varrógépet kizárólag Brandl Sándor és Fia cégnél kaphat
Budipeitl nagy villalat árulnak réazlet-terjeulésére
vezérképviselőt
n* kerti.
Bemntatkorás: Korona Málló I. cm. 6. Sztrdt délután 3—« kózdtt.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakítóit és
kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfUrödhet, hanem Jól meg is reggelizhet.
MEHHlKEflJllliK
Irta: Horváth E. János ny. lak. Igazgató. Ill-lk erősen bóvliéit kiadás, 74 magyarázó képpel. Ára !•— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Reklám árak!
Trapplstasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 240 Csemege Juhturó kilója P 3-—
I* teavaj i/4 kiló ...... P 1-20
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P —\'40
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ............ P —\'60
Barack és meggy-jam (taem)
\'/2 kilós üveggel... ... P 1-40 Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű
cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan frlsá pörkölést! kapható
Bnszel és Frledenthal
csemegekereiktáéiébei.
ZALAI KÖZLŐNV
l-e akarla szúrni a lányát
egy kanizsai asszony a délelőtti piacon Nagykanizsa, Jullus 7
Kedden délelölt 10 óra tájban hangos botrány játszódon le az Erzsébet-téri piacon.
N. Györgyné Magyar-ulcai lakos már hosszabb idő óta haragban van a lányával, aki egy éve különváltan él a férjétől. A harag oka az, hogy a leány nemrégiben elköltözött a szülői háztól is és anyjának könyörgése ellenére sem hajlandó visszamenni. Kedden délelőtt az anya és leánya kinn találkoztak a piacon. A leány megállította az anyját és kérle, hogy adja ki neki a ruháit. N. Oyörgyné nem voll hajlandó, mire hangos szóváltás kerekedett.
A szóváltás hevében az anya egy családi nyaklevest utalványozott a piaci közönség nagy gaudlumára leányának, mire az meglökte az anyját. N. Oyörgyné annyira felbőszült ezen, hogy odaugrott az egyik közeli pék-sálorhoz, felkapott onnan egy hosszú kést és a leánya felé szurf. Srerencsére a kés tompa voll és igy különösebb baj nem történt, ellenben a leány segítségért kezdett kiabálni, ami nagy riadalmat okozott a piacon. A rövidesen megjelent rendőrüzem állította végre helyre a rendet és ugy az anyát, mint leányát felkísérte a rendőrségre, ahol megindult az eljárás.
— A kiutasított vő bosszúból felgyújtotta az apósa házát. Kampf Sebestyén asztalosmester ez év ápri Isában vette feleségül Simon József alsósegesdl ulkaparómester leányát. Junlus elejéig közös háztartásban éllek a fiatalok Simon Józseffel, aki azonban kijelentette, hogy nem tartja tovább őket Kampf és a felesége el is költöztek, ellöl a perctől kezdve azonban a vő bosszút forralt apósa ellen. Néhány nappal ezelőtt a hajnali órákban kigyulladt az u\'kaf>8rőmesler háza, a tüzet azonban idejekorán sikerüli eloltani. A nyomozás során Kampl Sebestyénre trrelödött a gyanú, aki bevallotta, hogy bosszúból gyújtotta fel az apósa házát. A gyújtogató! bekísérték a kaposvári ügyészség fogházába.
— Frottler anyagok legszebb választékban SchUtznél.
— Első osztályon a elme Csalhó Kálin/ui uj repényénok, amelyben a melogh-ngu, bolca huntoru író egy l"r duhilos ós megható szerelmi törtenetet motld ol és amellett pompásan találó képét adja egy inai url család életének. A klkrlatályoault Iránnal vészeltél megírt regényt, amelynek megjelenése az Irodalmi élűt esomóoyu, az UJ Ülök ehöll száma küzdi közölni. A lap gazdag szépirodalmi része, művészi fényképek teszik változatossá és színessé Iterűén Ferenc szépirodalmi hetilapját, amelyből a népszerű rovatok: Keresztrejtvény, Kézimunka. Divat, A szerkesztő tizenötéi, Gastronoinla. Kertéazet, Szépségápolás sem maradlak kl. Díjtalan mutatványszámot bárkinek klllil a kiadóhivatal, Uudapest, VI. Aadrássy-ut 28. Előfizetés egy negyedévre (1 pongő 40 fillér, egyes szám ára 60 tlllér
= HŐSÉGBEN ne felejtkezzék meg az Autó Syphon üvegről, melyet ingyen kap az egyeddrusítóndl Szabó Antal sportüzlet éhén.
Slnger dlvatáruház 10 napos vására olcsóságban utolérhetetlen.
Divatos francia grenadinok és georgettek, szép mintájú mouslinok, csikós nyersselymek és creps de chinek,
valamint a szezon alkalmával felgyülemlett összes maradékok szenzációs olosó árak mellett hatalmas választékban kaphatók
Felgyújtotta m házat
ai Urmm kázial •IkOldStt koldia*
Igal, Jullus 7
Néhány nappal ezelöll egy 35—40 év körüli, 170—175 cm. magas, hátizsákos férfi beállított Kazal Péter szentgáloskérl gazdálkodó tanyájára, ahol alamizsnát kért. Miután véletlenül semmi sem voll a háznál, üres kézzel engedték útjára a vándort, akinek eltávozása után rövidesen kigyulladt a gazdálkodó szénapajtája. A pajtáról átcsapott a tüz a lakóházra Is, ugy, hogy az is leégett 3527 pengő értékben. Az igall csendőrf rs az Ismeretlen kére-getöt gyanúsítja a gyujtogatással, akinek kézrekerilésére megindult a nyomozás.
— Betörök jártak a toponári körjegyző irodájában. Kaposvárról Jelentik: Vasárnapra virradóra vakmerő belörés történt Toponár községben. Ismeretlen lettesek betörlek a körjegyző irodájába, ahonnan 400 pengő értékű bélyeget és készpénzt vittek el. A páncélszekrényt Is fel akarták feszileni, azonban ugy látszik nem boldogultak kezdetleges szerszámaikkal. A csendőrség megindította a nyomozást.
= Zsákok, ponyvák legolcsóbb beszerzési forrása Schtltz Áruház.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb Ízlésnek is megfelelő kivitelben, garnitúrákat, rekamiéket, matracokat, függönyöket stb. legolcsóbban és kívánatra kedvező fizetési feltételekkel szállítunk. Rendelés előli kérjen díjtalan ártájékoztatót. Kopstein Outoráruház, Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
= Oéphlmzésre díjmentesen tanltja vevőit Brandl Sándor és Fia cég a most szabadalmazott legújabb módszer szerint
— A nagykanizsai ipartestület
kebelében müködö Iparos öjsegélyző Hitelszövetkezet ez évi július hó I -ével uj évtársulatot nyit és ezulon szólil fel minden iparosi és iparossegédet az évlársulalban való részvételre. Heti legkisebb betét 1 pengő. Minden tag részesedik a szövetkezel hozamában. Az Ipartestület elnöksége.
mert a
Vinol
oloaó, biztoaan hal a
szőlőn gyümölcsfákon rózsafákon
fellépő liaztharmat ellen. Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény áa nOvány-
védőszerek kereskedésében Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Teleion 190.
gyümölcsfa-, róisafa-permetezők
Mit (3 szórófejjel] raktáron.
ZALAI KÖZLÖNY
IMI, juliua 8.
KOZ GAZDASÁG
Somogyban is nagy lendületet vett & h ueeertés tenyésztés
Tisztaság is megfelelő takarmányozás révén nagy eredményeket lehet elérni a hússertéssel
támogatja. Már az elinult .évben le
Nagykanizsa, Ju|lus 2
A mai viszonyok közölt, amikor a zsirserlés értékesítése, elhelyezési lehetöfége. aljadályokba ütközik, flgy-részt azért, mert általában a zsir fogyasztása a gazdasági helyzet folytán nagyon cjökként a munkásemberek körében, másrészt pedig az általános soványító dlval Is erősen korlátozza a fogyasztást, mindipMbb a hússertés jut domináns szerephez a közfogyasztásban és ugyanekkor a .tenyésztésben Is. A szomszédos Somogyban már régen felismerték a keresletnek ebben az Irányban való eltolódását és lassankint .végleg a hússertés tenyésztésére térnek ál a gazdák.
A somogyi hússertés-tenyésztés egyik.lelkes propagálója és elismert szaktekintélye, ilj. Szirtes Sándor perdóczl nagybérlő a következőket mondotta munkatárs unknak:
— Nálunk, Somogyban — óriási .Jüédékben fellendült a hússertés-tenyésztés. Nagy előnye a zsír ser!ét -sel szemben a rendkivllll gyors fejlődése, meri már 6 hónapos korában, mint sonka-süldő (75—80 kg.) piacra kerül. Kél hónappal később pedig, 8—9 hónapos korában, mint Bacon-sertés (120—130 kg.) kerül forgalomba. A takarmányértékesités is aránytalanul kedvezőbb, mini a mangalicánál. Bár a hússertés nagyobb igényű és nagyobb gondozást is Jdván, viszont a .^költött időt és vesződséget bőségesen kárpótolja az anyagi eredmény. Különösen azokon a helyeken ajánlatos a hússertés-tenyésztés felkarolása, ahol tehenészet Is van (sovány tej, Író — értékesítés stb.)
Ifj. Szirtes Sándor ezután elmondotta, hogy Somogyit)egyében jelentős eredményeket érlek el a mangalica és yorkshlrei. keresztezésével is. Ezek ulódai ugyancsak gyors fejlődésüek és mint Baconsertés igen kedveltek. A hússertés tettyészanyag megválasztásánál nagyon fohlos arra vigyázni, hogy üűntf-bacillua mentes tenyészetekből vásároltassék az anyag, mert az ilyen bacillusokkal fertőzöl! tenyészállatok hosszabb időn át elvetélnek, tehát az utódok felnevelése lehetetlenné válik.
A betegségek ellen a legjobb és legolcsóbb óvszer a tisztaság. A ser-tés-fladztatókból és sertés-ólakból a trágyát minél gyakrabban, de helen-klnt legalább kétszer ki kell tisztítani és a kitisztított szálláso\' al frbsen oltott mésszel erősen le kell locsolni. (A régen oltott mész hatástalan, mert csak a friss öli ipeg a badl-luaokat.)
Somogyban a megyei gazdasági felügyelőség a hússertés létjogosultságát már elismerte és teljes erővel
nagyszámú kocái és kani vásárolt a gazdaságokból és ebeket szétosztotta a gardák költött. Így azután az egész megyében nagy lendületei vett a husstrlés-tenyé8zlés.
— Készedről, fejezlc.be ilj. .Szirtes Sándor a beszélgetési, akj már régi hússertés-tenyésztő vagyok, csak a legmelegebben ajánlhatom a kisgazdáknak a hússertés felkarolását, amihez azonban két dolog fonlos : a tisztaság és a megfelelő takarmányozás.
(—) Inzolvenclák. Schteslnger Zollán nagykanizsai kereskedő és Vermes Oyula .keszthelyi vegyeskereskedő kérelmére .megindu l a csődönklvüll kényszeregyezségi eljárás. — Deutsch Samu zalabéri rövidárus ügyében a törvényszék meg-snUalelle az eljárási.
TŐZSDE
Az értéktőzsde hangulata ma általában barátságos volt. A tegnapi külföldi eladások megszűntek és a kontremin is ledezési vásárlásokat bonyolított le. A szilárd Irányzat kialakulását elősegítette a berlini tőzsde kedvezőbb Irányzata is és ezen ösztönző jelentések hatása alall a Kőszén legnapl 406 mélypontjával szemben 426 5 pengőre emelkedett. Jelentős mértékben megjavult a Rima és Salgó árfolyama ls. Zárlat felé bécsi arbitrage áru ketűlt piacra, aminek hatására az árfolyamok kissé visszaestek. Zárlatkor az Irányzat tartott voll. Flx-kamatozásu papírok piacán csendes forgalom melleit az árfolyamok nsgy-része változatlan maradt. Valutapiacon nem volt számotlevő árváltozás.
IfcfeU tárlat
Pirii 20-21, Loodon 25 II l/l, M.yntk 51800, Brüanl 7201, Mllim 770l\';t, M\'rir\'d 49*15, «mi%ilia 2U770, Beril > 122 31. Wlan 72*67, Sofla 314 Pfl?< l5-2J>/(, Varié 5780 Badarát tO-IIVi (•Ipáé 0-1IV*. Bakatasi SW\'/i
TsrséarUuás
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Hasa ttsaav. 77-u 14 45 -14 60. 7í-aa
14 90-14 75, 79-01 14 aü 1510, 8C-«l 1490 -1620, dt.n4.it 77-ea 1390- 14 05 78-as 14 05—14 20, 79-e» 1430-1450 JO-ea 14 40-14 60 Rou 13 55-13 75 lak 4tpa uj 14 35—1475, sörárpa 17-60— 18 00, aab 25 00 25 50, teaecrl 13 70 13 85, repca —•--—, Korpa 12-50 12 70.
Bsrténásár r«lha|tíi 838, eladatlan 301. — ílaő-randll 1-06—1-08, izedet! 1 06—1-10, SMdetl kflaép I 03—1*05, könnyít 0-93 — 1*00, l-«ő randa öreg 0*96-100, ll-od rendű őrei? 0-90-0-94 angol lüldő 0 90-1*00, sialonna nagyban 1*18-1*20, Iflr 1*28-1-30, hu* 1*40—1-76, izalonnáa lélterlís 1*30—1*40.
Ilaája:. lálialal Sysaái .áslayklaáé
fállalat,. JarfkaaJszái
Felelős kiadó: Zalai. Károly. I^OBW. MtfMi. Kawrkaataa A. m.
VALUTÁK | DKVIíAK
Angol 1. 27*82-27*97 Belgáit. 79*70-80 10 Cwhk. 16-98-17-10 Dínk. 153-C0 158*60 Dinár 10 04-10*12 Dollár 572 00-575*00 Francia 1.22*50-22*80 Holt. 230-00-231*00
AmL 230 27-280 97 Belgrád 10-10 10 13 Barlül 185-80-136 20 Briten! 79*77 80*02 Bakanst 3 40 3*42 tíopenh. 163 30 153*70 L&ntfoa 77-84-27 92 Madrid 52*15-5615
Lengyel 63 85-64*25 "Euiaao 29 96-3005 Lau 8*40 3*44 Newyor 672* 10-73 70
Lava 4*12-4*18 Lba 29 95-30*25 Márka 13600*136*60 Norvég 153*30-158-90
Pasata —*---*—
IchllL 80*50.80 90 Stájd 1.110*75-111*35 S <éd k. 163*50-154 10
Onlo 163-30-153*70 Párta 22 41-22 48 16*94- 6*99 4-18-4*17 th. 163*60 153 90 Varsó 64*07-64 27 Wien .80*45-80-70 Zürich 110*83-111 23
APFÓ HIRDETÉSEK
Al apróhUdctcaek dija lü safilg SO f Illón Minden torábbl uó dlia Sfftt. V \' Ünnepnap 10 síéig 80 «ll*r,
további Síé dija 8 ftll.
Vasár- éa
. mlndea Szerdán és pin-
teken 10 uóig BO fillér, minden IrváhM azé dija a <11 I. Gmsió s minden vn-la-Kilib bettlból illó sió két mónak a>»*. It-tallk. Áliá.l keresőknek Ho.o engedmény. HliSaUaak a (*«) poflS Saaaagaa alul a talul«|H Maivaláa. •léMlézés alkarlláai TÓgatt Ilin llaataaálk
Elméé Csengery-utoa 18. alatt 724 □ -01 lelek. 2610
Lexikon, németnyelv!! Mayer-féle, 16 dlizkölésben, öleién eladó Schlesi Testvéreknél. 3 56
Kiadó Klnlzil-utca 68. iz. alatti 4 szobából éa mellékhelyiségekből álló uil lakás aug. 1 re, kerlhasználsltal vagy anélkül Bővebbet l\'őut 3. az., emelet. 3160
Autótaxik legolcsóbban, modern, csu-kottak, megblzhalók Kaufmann Manónál rendelhetők. Telelőn: 167. vagy 571. üarage: Nádor-utca 6. 2560
Qstvöi lér 18. uám alatt egy 3 szobás, verandái utcai lakás egy nagy műhellyel eg>Mt, esetleg külön-külön Is, aionnalta kiadó. A műhely lakltoa, vagy aazlatoi-nak nagyon alkalmas kllnkerezell nagy \' \' Bővebbet: Aoxól Iroda, Horthy
2864
udvarban. Mlklós-ut 2.
Só-utca 6 llámu 2 szobás snagóatióx azonnal eladó, esetleg kiadó. Érdeklődni lehel a lu ajdonosnál: Tóthné lüzőszalon, Horthy Miklós ut 16. 3165
Haaxnált bútort veszek. — Pahnné, Eriaébet-tér 15. Fényképész. 2304
róaakatoa«at bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és léggvor-aabban (olyósittat Aoxól laaóo pénz-kőlcsőnkőzvaütő Irodája Nagykanliaa, Horthy Mlklőe-tit 2. szám.___28U
Eladó bálé él ebédlő garnitúra Fahnné, Briaébet-téz 15. Fényképéi. 2305
Kényelmes csukott, hat üléses Balok autóval gangéból fuvarozást vállalok. Szántó, Dták-tér 2. Teleion 3-22. 3106
Etfaxobáa-konyhis u\'csl lakéi mel-líkhelyliégekkel augulzlus elsejére kiadó Klilaludy u. 32. 3126
Bsgolaior 5 számú h*» eladó. 3C99
Kótaxabóa udvart lakás mellékhelyl aégekkel augusztus l-re kiadó Batthyány-utca 22. 3C97
Iróaraxtalt veszek. Let áaát dm h ár megjelölésével kérem. Hahóll llllelszövel kezet. 3167
A zalaszentjakabl, közvetlen a vasúti állomásnál egy 12—15 vagont belogadó raktár. Irodahelyiség, mind 2 szobás lakással, családi okok végett Jutányos áton eladó. Bővebb felvilágosításul a helyulnen Zsebe Mihály szolgál. 3136
Bajit tarsaaóeO boraimai klaebb lételekben la eladrnt, 26 Illeméi kevesebb nem kaphaló. Asatall |ó zamatu zöld-lebét tilrrle 16 fillér. — Otois Petenc, Horthy Miklós ut 37. az. 3:46
Oloaó konyha-berendezés, hároma|tós előszobaszektény, disznóól eladó Vörös-marty-utca 18. az 3173
Cladó egy
\' :s mérleg, I drb. álló Iróaszial |uUt-nyos árban Schlealnger Oyula vaakeres-
keveaet használt 600 kg. tizedei mérleg, I drb. álló Íróasztal Julá-
kedőnél, Magyat-ulca 2.
2183
Eladók olción szép fajnyulak él angol golyvás galambok Árpád-utca 9. 3161
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal porlómen-tesen küldi ulána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Urak és hölgyek,
akik jó keresetre óhajtanak szert tenni, egy uj üzlelág bevezetése céljából a kiadóhivatalban megtudható elmen jelentkezzenek minden hétköznap délelőtt 11 és 1 óra közölt. Szakismeret nem szükséges.
UgTiaolt péuzbeuedö ii leivéteük.
Balatonföldváron
a Balaton legszebb, kgkulturállsbb helyén
villatelkek
Árak: 8—12 pengőig, 48 havi tíszltlte.
Csatornázás, vlsvejclék, villany. Ooll-és tennlsspályák. — 70 holdas pirk, árnyai .parti sétányok. Kaszinó. Modern szállodák. Oloaó élelmeiéi. A telekvevőket Ingyen vlssiük minden vasárnap reggel NagyUnlzaától Induld vonattal Balatonlöldv^rra és vliua.
Jelentkezni lehel a,helyi méghlzqllsál: Hochrelter . Dezső ny. urad. Jijs»ág-felügvelő urnái, Nagykanlzta,
Batthyány utca 10., ugyanott minden felvilágosítás kapható.\'
Pizetéaek a Népt»ka.ékpénztár Rt.-nál, Nagykanizsa esiközölhetők.
BudapeaU Irodát BalatontŐldvár Fürdő Rt. parcellázáal Irodája Budapest, V., Bálvény-utca lí. Telefon; íffi-00. Mi_
.1111! I
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉHE
t!
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén lekvő modern szállója. Lift. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóviz, Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. J Szobák P 4*80. Panaió 8*— P-töl.
Egyágyas szobáknál 10%, kétágyas szobáknál 20<>/o
eitgei|mény, aui ,
1931, |ullu8 8.
Meghívó.
A Nagykanizsai Keresztény Tánai Teoietkezésl Egyesület 1931. Jullus 12-én (vasárnap) délután 4 órai kezdettel Erzsébet-tér 18. sz. alall (volt Világ-mozgó várótermében)
XI. évi ii
tartja, amelyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja
a Vezetőség. Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyíló és beszámoló.
2. 1930. évi zárszámadás és mér-Icgszámla előterjesztése.
3. A\'apszabályok módosítása.
4. Esetleges indítványok,*)
5. Tisztújítás.
\') Indítványok 3 najlpal a közgyűlés elölt írásban adandók be a vezetőséghez.
zalai közlöny
14.426/1931.
Hirdetmény.
Minden munkáltatónak nélkülözhetetlen
a dr. Bernyó Józsii összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKfolYV
A még meglevő példányok 1
6 P helyett
MafljMrt
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
Badacsony, l^nM
Gyönyörű modem tlirdó. Kabinok. Buftet. Hableány szálloda. Teljes pensló. Előszezon P 6-Í0, lószezon P 8 — lürdó, kabinnal. un SEBESTA bírló.
Közhírré teszem, hogy folyó évi julius hó 9-én és II-én reggel 4 órától délután 6 óráig az Erzsébet-tér 12. sz. háztól a 16. számú házig, továbbá Magyar-utcán az 1. sz. háztól a 15. sz. házig a villamos* áram szolgáltatás szünetel.
Nagykanizsán, 1931. évi julius hó 7-én.
mi Polgármester.
Pk. 544/1931. sz. 1931. vghtól 544. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Mező Ignác nagykanizsai lakós Javára 150 pengő lóké éa lobb követelés és lárulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járás bíróság 1631. évi 1913. siámu végzésível elrendelt kielégítést végrehs|lás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi Junlus hó 2 án lefoglalt 1293 pengóre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság lenit izimu végzésével az árveréi elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. S-a alapján az alább megnevezeti s s foglá-láíl Jegyzőkönyvből kl nem lUnö más foglalta lók Javára fi az árverés megtartását elrendelem, de cssk arra as esetre, ha ktelé-gltéil joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasító hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, tízfélében Nagykantzián, Horthy Miklós ut 23. szám a Isit leendő megtartására határidőül 1931. évi Jullus hó B. napjának délelőtt II órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, fagyapot a egyéb Ingóságokát a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul Is el fogom sdnl.
Nagykanizsa, 1931. évi lunlul hó 19-én.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehajtó, mint bírósági kiküldött.
Mm a Zalai Küiybee.
HERCEG
ESTERHÁZY
HUiüSDGYJU NAGYKANIZSAI LE8AKATA
Tel. 5-93. HOBTHT E1SLÓ8-ÜT 2. Tel. 5-93.
Nyárbn a legmegbízhatóbb, kirántftrfiáMlkra a legalkalmasabb, állandóan friss és oWMá
heflfesüft, felvágottak éj-kolbásüárnk.
Garantált hófehér- és tiszta
1 írül Esfwházy olvasztott sertészsír P180
UrtfAMia tó gazdaságok figyelmébe I
Zsir és sózott táblaszalonna aratók részére. Nagyobb tételeknél ktlIOn árajánlattal szolgálunk 1
TeKintse meg
SZÉKELY VILMOS butortelepét
a volt Sxarvasb an
(Erzsébet-tér 18.)
Óriási raktár a legmodernebb ós legjobb bútorokból.
Olcsó árak 1 PoMos kiszolgáld* 1
Kre KedvcMÖ Hxetési teltételek 1
Alulírott cég értesítjük a nagyérdemű közönségei arról, hogy üzemünkben az összes beton: mükö, illetve osmentára készleteink érát leszállítottuk, továbbá a legnagyobb súly I helyezünk az általunk e\'vállalt összes megrendelésekre. — Elvállalunk mint eddig is, temetfil alrkeretak, sírboltok szakszerű készítését, a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelezéssel beton, vagy műkőből kidolgozva, a legpontosabb kiszolgálás és kedvező fizetési feltételek mellett.
Portludcsaenl és felsógallal mén raktár ás oltott niu eladás. Ezután is kérjük a n. b. közönség szíves pártfogását és vagyunk
hazafias tisztelettel
Tomasits ós Kovács
cementáru telepe Király-utca 31* szám.
1000 "U-cs cséplőgéphez való teljesen uj
Máv. reiM kazatozó
eladó.
Bővebbet Köhler Testvérek
vaskereskedésében Nagykanizsa Teleion: 102. Eótvös-tér.

PORR JENŐ
K.ida.ázl K^pmOfacI;., réz- vaaSatAdSJa Nagykanizaa, Telekl-ut a.
Telelőn: E0.
Készít és laktáron tart: kazalozókat,
szőlőzuzókat és préseket, répavágó,
szecskavágó slb. mezőgazdasági »»> gépeket.
Elváltat mindennemű gépjavítást. Pontos munka I Jutányos árak I
Adómentes benzin, petróleum, összes motor, gftz és üzemi kenőolajok.
Vízmentes kazár-, aátor- és koeslponyvók, gabonás- és lenseákokj szalmazsák, kötéláruk.
Amerikai hustlszt, wérliszt, osontdara, halliszt, szójadara, rókdara, osztrlga-kagyíóhój-dara, faszénpor, baromfi keveri eledel, porosz, ajkai és komlói szén vagontételben.
Takarmánymész, égetett mész, valamint az újpesti Chlnoln növényvédelmi és vegylgyár gyártmányai a legolcsóbb árban
kaphalÓk ARTMER SÁNDOR
mint az Alsódunántult Mezőgazdasági Kamara int nagykanizsai Járási szétosztóhefye.
■agykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérséfceltOk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Modernül berendezett
40 P-t«l
Szabó György ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás: a tul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendezés: 10 perc alatt magasfényü képet adok.
Tedfan agy prMArendelMl
Reggel beadott felvételekről délben már kész képet kap.
_ , SZABÓ ANTAL
Plimgép már 18 P-töl feljebb. fegyver- és sport-fotószakűzlete.
g zalai SUÍLUI<i____________i--- ■ ■
Kevés pénzért
jó bútort KOPSTEIN
BÚTORÁRUHÁZBAN
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
Nromatott > Dtlialal Nyomd* ét Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős dzletvtaelA Zalai: Károly).
71. évfolyam 152 szim
Nagykanlzaa, 1981. jullus 9, csütörtök
Ara 14 Hllér
POLITIKAI NAPILAP
Szerkeulóség: nappal Sugárul 1., éjjel föut i.
Kiadóhivatal: Hóul 5. uim. Kejzthelyl flókkladóhlvatal: Kouulhutca 33.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllztléal ára : cgv hói. i peiigó >0 ilIW-r Telei™, / Sierkeaxtóség «t. irim, (éliel 71) Telelőn. ^ K|,dóhlv>tsl 78 Kcíllhelyl Ilók M.
A magyar pénzpiac eseménye
ölmlllló fontos rövldlejára\'u kölcsön felvételét blztosllotia a kormány, elolegtll a hosszúlejáratú nagy külföldi kölcsönre, amelynek felvételére a nemzetközi pénzpiac helyzetére való tekintettel e pillanatban nem alkalmas az Idö.
Ez az 5 millió font, amelynek jelentékeny részét a belföldi pénzpiac blzto6Ítotla, elsősorban beruházási természetit kiadások teljesítésére vált szükségessé.
A magyar bankok szindikátusa vállalkozott ennek a pénzügyi tranzakciónak a lebonyolítására s már is megállapíthatjuk, hogy a vállalt tranzakció teljes sikerrel járl. A kibocsátott kincstárjegyek elhelyezése teljes összegben biztosítva van, négyölöd-részét küllöldön, egyölöd része belföldön nyert elhelyezést.
Igy érte el a kormány egy igen ügyes provizórikus rendelkezéssel azt, hogy mindaddig, amig ránknézve előnyős feltételű hosszúlejáratú kölcsönhöz nem juthatunk, az állam pénzügyi szükségletei fedezve legyenek. Minthogy ez az ötmillió fontos kölcsön elsősorban beruházásokra szolgál, rövidesen érezhetően fokozni fogja a gazdasági vérkeringést és gazdasági téren érezteint fogja jótékony hatását.
A kölcsön gyors és sima lebonyolításából két igen kedvező következtetést vonhatunk. Az egyik az, hogy a külföld bizalommal van Irániunk, a másik pedig, hogy hilelszerveze-lün\'< belső ere|e kifogástalan, hiszen a belföldi tőke közel 30 millió pengővel vett részt a köxsön folyósításában. Érdekessége e kölcsönnek, hogy e finanszírozó államok közölt a francia tőke Is jelentékeny szerepel vállalt b ez a tény ép olyan örvendetes és sokatmondó, mint amilyen váratlan és újszerű, hiszen éppen a francia lóké volt az, amely mindeddig meglehetős elzárkózást tanúsítóit a keleteurópai hitetigényekkel szemben.
De elég rámulatni azokra a nyilatkozatokra, amelyeket közgazdasági élelünk vezelöférfiai teltek, hogy megértsük a kölcsön jelentőségét. Scllov-szky Tibor, Weisz Fülöp és Fleissig Sándor egyhangú elismeréssel nyiladoztak az állam legujibb pénzügyi tranzakciójáról. Mindhárman kiemelték. hogy a nemzetközi pénzpiac mai helyzete mellett ez a kedvező fellé-tcltl lövidlejáralu kölcsön, amely nem egyéb, mint a hosszúlejáratú nagy-kölcsön előlege, az egyetlen módja voll gazdasági életünk fellendítésére. De mind a hárman rámutatlak arra íb, hogy a Hoover-terv elfogadásával rövidesen olyan gazdasági enyhülésre számíthatunk, amely Magyarországra nézve Is lehetőséget nyújt cgv hosszúlejáratú kölcsön felvételére.
S ha egyelőie még nem Is érkezeit meg e nagykölcsön felvételének az ideje, közgazdasági életünk vezetői nagy megnyugvással regisztrálják azt a lényt, hogy Magyarország
az európai pénzpiac mai kedvezöllen helyzetében Is minden különösebb megerőltetés nélkül jutott hozzá ötmillió font hitelhez, ami a külföld részéről a legnagyobb elismerés, bölcs és reális pénzügyi politikánkkal szemben.
A kölcsön ténye világosan bizonyltja, hogy Magyarország a külföld szemében a legszilárdabban megalapozott adósállamok közé számit. És ez természetes is, ha llgyelcmbe vesz-
szük, hogy kölcsöneink rendelkezésére sokszoros fedezetet tudunk nyújtani.
Okosan tette kormányunk, hogy nem várt az u|abb hitelművelettel addig, habár közelinek látszó, de egyelőre mégia bizonytalan időpon lg, amig hozzájuthatunk a nagykölciön-höz. Szüksége volt közgazdasági éle-Ilinknek, hogy az uj pénz allmentálla vérkeringését, ezt a célt szolgálja éB célját cl Is fogja érni az Ötmillió Iont.
A moratórium után Jóvátételi reviziót fog Javasolni Hoover
Ujabb diplomáciai lépések a leszerelés kérdésének rendezésére
lkadon, JUIIub 8 Washingtonból
Washington, JuIIub 8 (Éjszakai rádlójelentés) Blz\'os hírek ezerint az amerikai kormány megfigyelővel képviseltei! magát a Londonban összeülő szakértő bizottságok értekezletén.
Párta, Jullus 8 (Éjszakai rádlójelentés) l.aval miniszterelnök Bzerdán délután fogadta Hoesch párisi némel nagykövetet, akivel közel egy órahosszat tanácskozott
Mrtlwniel, Juliin 8 (ÉJsoakai rádlójelentés) A képviselőház szerdán jóváhigyta a belga kormányvak Hoover elnökhöz elküldött válaszát.
A Daily Express jelenti teljesen hitelt érdemlő forrásból, hogy ha a moratórium nem vezetne a világgazdaság fellendüléséhez, akkor az E.syesüll Államok a jövő évben az összes jóvátételek és háborús adósságok revízióját fogják javasolni annál is inkább, meri Hoover elnök már eredetileg is az adósságok állalinos leszállítására gondolt. !
Az amerikai kormány körében arra számítanak, hogy az elnök legközelebb ujabb diplomáciai lépéseket les;, amelyek ezultal a leszerelés kérdésének rendezésére irányulnak.
uumxrj u i_.i i_"ii\'i\' n \'i\'i\' i-i\'i-i\'i\'i\'i\'i\'ri\'i*r *r - -- -- -- --.....
A hágai sajtó Belhlen miniszterelnökről
„A választás eredménye lehetőséget nyújt Bethlennek az ország teljes újjáépítésére"
Hága, Jullus 8 (Éjszakai rádiójelentés) A szerda esti lapok részletesen foglalkoznak a magyarországi képviselőválasztások eredményével. Kifejtik, hogy a kormánypárt győzelme lehetőségei nyújt Bethlen Islván gróf minlszter-
Julius 21-én ünnepélyesen nyitják meg az uj országgyűlést
A Ház nyári szünete jullus 26-tól október 20-ig fog tartani
Budapest, Jullus 8 országgyűlés első napjai
elnöknek az ország teljes újjáépítésire. Kiemelik a hágai lapok, hogy Belhlen miniszterelnök rendet teremtett az országban, a külföldön pedig mozgási szabadságot szerzett hazáiénak. Politikájának célja: Trianon revíziója.
Az uj
nak programja a következő lesz
Jullus 20-án megállapítják az (In nepélyes megnyilás napirendjét. Ju Ilus 21-én a kormányzó beszéddel nyhja meg az országgyűlést Jullus
22-én választják meg az elnököt és a háznagyot. Jullus 26 án valószínűleg befelezik a mandá\'umok felülvizsgálását és akkor a Ház megkezdi nyári szabadságát, amely előre-láihalólag október 20-ig fog tartani.
Ausztria ma ratifikálja a Magyarországgal kötött kereskedelmi szerződést
Bécs, Jullus 8 A junius 30-án megkötőit osztrák-magyar kereskedelmi szerződés szerdán a nemzeli lanács kereskedelmi bizottsága elé kerüli. A bizottság munkája egy napig tartott és a szer-
ződést csülöriökön délelőtt már a nemzeti tanács elé terjesztik. A parlament szintén egy nap alatt végez a javaslattal, ugy, hogy az oszlrák ratifikáció még cstllörtökön megtörténik,
A gabonarendelet
pénteken jelenik meg
Budapest, Jullus 8 Beavatott helyen kijelentették, hogy most már bizonyos, hogy e héten a gabonarendelet útjából minden akadály elhárul és a rendelet, amely igen nagy terjedelmű lesz, legkésőbb pénteken, |uUus 10-én megjelenhet.
A Bethlen-politika
óriási győzelmét jelentik a választások
BudapesL Jullus 8 A tegnapi pótválaszlásokkal végleg befejeződlek a választások. Az egyes pártok számaránya pontosan a következőképen oszlik meg : Egységespárl 157
Kereszténypárt 32
Szociáldemokratapárt 14
Pártonkívüli 20
Oaál Oaszlon párt 10
Egyesült liberális ellenzék 6 Frledrich-pSrt 2
Vázsonyi-párt 2
Független polgári párt 1
Nemzeti radikális párt 1
Az eredményből látható, hogy a képviselőház 245 lagja közül 189 kormánypárti és kormánytámogató program alapján kerül! be a Házba. Ellenzéki és pártonkívüli képviselő 56 kerül! bc a képviselőházba.
A választások tehát Bethlen Islván gróf országmentö politikájának óriási győzelmét Jelenük.
A felvidéki egyházmegyék
rendezését kidolgozták
Prága, Jullus H A SzeiLszék nagyjában kidolgozta a felvidéki egyházmegyék rendezésének kéidését. A rozsnyói püspökséget likvidáljak. Pozsonyban érsekséget létesítenek. Az eperjesi, munkácsi és huszti görögkatholikus püspökségek közül valamelyikei érsekséggé teszik.
„Népek tornya"
a rovarétól hősi halottak harangjának
Budapest, Jullus 8 Roverelóban a hősi halottak harangja számára tornyot építenek, amelynek, „Népek tornya" lesz a neve. A lorony építéséhez minden nemzet, amely a világháborúban részi vett, hozzá fog járulni. A toronyban nagy rádió távbeszélő adóállomást szerelnek fel, hogy a harang hangját az egész világ minden tájékán hallani lehessen.
ZALAI KÖZLÖNY
1831. jullm j).
Napszúrást kapott
az Operaház művésznője
Budapest, Julius 8 Haselbeck Olga, az Operaház művésznője Siófokon súlyos napszúrást kapott, ugy, hogy egy budapesti szanatóriumba kellelt szállítani.
Zivatar és felhőszakadás
pusztított Németországban
Berlin, Juliua 8
A némel főváros felett este záporeső és vihar vonult el. A felhőszakadás sok helyüli áradásokat okozott. Főleg az északi és keleti városrész utcái sínylették meg az Ítéletidőt. Az utcákon rohanó patakok száguldónak végig s a forgalmat órákra be kelleti szüntetni Az északi városrészben tőbb földalatti állomás viz alá került. Az esővíz a földalatti állomások lépctöln keresztül lefolyt a perronra s félméteres áradást okozott. A pályaudvarokat üzemen kívül kellett helyezni. A sorozatos villámcsapások Is nagy károkat okoztak. A tűzoltók egész este lázasan dolgoztak s egyik helyről a másikra siettek kocsijukkal.
A megelnl-tó pattján a villám becsapott egy mentőosztagba, amely végigjárta a partot, hogy segítséget nyújtson a tavon tartózkodó csónakosoknak. A hattagú mentőosztag valamennyi embere elájult s félóra hosszat feküdt a villámcsapás okozta kábulatban. Az egyik embert annyira elvakította a villám, hogy azt hitte, elvesztette a szemevllágál. Közép-németországban Is nagy viharok voltak. Dessauban a felhőszakadás elöntötte a Junkers repülőgépgyár leimét és nagy károkat okozott. Egy repülőgépet elszakított horgonyáról a vihar és magasba emelte. Néhány száz méterrel odébb a repülőgép a földre csapódott és darabokra tört.
Berengner tábornokot
erődítménybe szállították
Madrid, Juliua 8 Berenguer tábornokot, a spanyol királyság volt miniszterelnökét a madridi katonai fogházból a sego-vtal erődítménybe szállították, llt marad mindaddig, mig a nemzetgyűlés nem dönt arról, hogy bűnvádi eljárást indítanak- e ellene.
2000 magyar vasutast
bocsátottak el a románok
Budapest, Juliua 8 Bukaresti jelentés szerint a román vasutak vezérigazgatósága julius l-én 2000 magyar vasutast bocsátolt el minden indokolás nélkül. A vasutasok kollektív pert indilanak az igazgatóság ellen.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Buda-peat, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól meg is reggelizhet.
Kráthy polgármester 50 pengős részjegyekkel akarja megvalósítani a strandfürdőt
Rövidesen értekezlet jön Has te a részletek megbeszélésért — A polgármester remélt, hogy a közönség támogatásával sikerül megoldani a kérdést
dezéssel együtt 120 000 pen-
Nagykanlzaa, Julius 8 A városházán ismét koftioly formában kisért a kanizsai strandfürdő évek óta vajúdó terve. Nem lulo-zunk, ha azl Írjuk, hogy ebben az irányban törlénö minden megmozdulást. gondolalol, intézkedést Nagykanizsa minden polgára kivétel nélkül fokozott érdeklődéssel kiséti. Különösen az ulóbbi kánikulás napok tollák ismét előtérbe ezt az az egészségügyileg is rendkívül fontos problémát.
Dr. Krátky István polgármester elhatározta, hogy most már a legeré-lyesebb módon veszi kezébe az ügyet és ha másként nem, hát a városi polgárság magértö támogatásával, de megoldja végre a kanizsai városi strandfürdő kérdését.
A legújabb terv szerint strandfürdő-érdekeltséget, vagy ha ugy tetszik, részvénytársaságot akar ösz-szehoznt a polgármester.
Az építkezés megindítására ugyanis legalább 50.000 pengőre lenne szűkség.
Az idei költségvetés szerint 15.000 pengő rendelkezésére áll, mlg jövőre 20000 pengőt fognak előirányozni a strandfürdő építésére.
Az egész strandfürdő, beren-
göbe kerülne. A medencében vízvezetéki viz lenne napi frissítéssel és tisztító berende-zéss 1, ami egyúttal kissé (el Is melegítené a vizet, mert máskép nagyon hideg lenne.
A hatalmas és a tervek szerint Impozáns, modern strandfürdő a Sétatéren lenne a Merkur-vasgyár mögött.
A Sétakertből egy kis tás részt Is kapna a strand,
ugy, hogy a közönség szabadon válogathatna a medence, a homokstrand és az árnyékos hely között.
— Most dolgozom a tervezeten, mondotta Krátky polgármester a Zalai Közlöny munkatársának és amint készen leszek, azannal összehívok egy értekezletet.
Ezer darab részjegyet szándékozom klbocsájtanl, darabját 50 pengő értékben.
Erősen remélem, hogy visszhangra fog találni a felhívásom, amelyet egyébként rövidesen közlök a Zalai Közlönyben. Ebben a felhívásban kifejtem, miként remélem megvalósítani a strandfürdői és hogy mit kap a közönség az 50 pengős részjegy ellenében.
Borzalmas vandalizmussal végeztek áldozataikkal az oltárchegyi gyilkosok
A nagykanizsai törvényszék szQnetl tanácsa tárgyalja még a nyáron az Izgalmas bűnügyet
Nagykanizsa, juliua 8
Pacsa nagyközségben legnap hirtelenül meghalt Harl Lajos ismert kéményseprőmeste/, aki a legjobb férfikorban volt. Hart egészségi álla pota olyan volt, hogy nem lehetett róla következtetni, hogy meg fog halni. Tegnap váratlanul összeesett és meghalt. Nyomban kihívták hozzá kezelőorvosát, akinek magának gyanúsak voltak a halál körülményei és az esetről és orvosi észleletéiről azonnal jelentést tett a hatóságoknak.
Vitéz Szlly Dezső kir. ügyész azonnal utasítást adolt az orvos-rendőri hullaszemle megejtésére, a mely hivatott lesz kideríteni, vájjon Harl halála olyan körülmények között történt, amely szükségessé teszi holttestének felboncolását, mely esetben az ügyről jelentési lesznek a nagykanizsai törvényszék vlzsgáló-birájának.
Pacsán ma izgalommal várjik az orvosrendőri hullaszemle eredményét.
Bűntény vagy természetes halál?
Nagykanizsa, Julius 8 Nemrégen több Ízben (oglalkoztunk azzal a titokzatos bünflggyel ami az Oltárc község mellett fekvő hegyen történt, amikor két Varga nevezetű gazdát ismeretlen lettesek a pincében agyonvertek.
A gyanú Kútfej és Hegedűs gazdákra irányult, akiket többen látták Vargáékkal együtt, közvetlen a dráma elölt. Ugy Kulfejt mint Hegedűst letartóztatták. Felfolyamodásukra a tábla sem engedle őket szabadlábra a fennforgó gyanuokok alapján, noha csak az egyik ismerte be eddig a borzasztó bűncselekményt. A vizsgálat (olyamán megállapí-
tást nyert, hogy a két gazda gyilkosa borzasztó módon végzett áldozataival. Dorongokkal teljesen szétverték arcukat, orrcsontjukat, a fejet, hogy iszonyat volt nézni és a hatóság edzett Idegzetű emberei is borzalommal nézlek végig a két szerencsétlen áldozaton.
Több tanú terhelő vallomása támasztja alá a vizsgálat adatait. A kir. ügyészség most készítette el vádiratát a szenzációs bünügyben és értesülésünk szerint a kanizsai törvényszék szüneti tanácsa még a nyáron tárgyalja le.az izgalmas bűncselekményt, amikor lény derül majd a titokzatos bünügy minden részletére.
Bécsben leszállítják
az állami színházak az összes mOvészkategórlák fizetését
Bécs, Juliua 8 A déli lapok jelentése szerint a sztárfizetések leszállításán kivül, mely ellen az opera és a Burg-szinház művészei harcolnak, az állami színházak igazgaiárában az egész üzem egyéb területein Is messzemenő csökkentést terveznek. A csökkentés valamennyi ágra, Így a ballettra és a filharmonikusokra is kiterjedne.
A jégkárosultak rendeletét
ma booaéjtják hl
Budapest, Julius 8 A földművelésügyi minisztériumban ma délelölt kijelentették, hogy Mayer miniszter holnap rendeletet Intéz a gardasági felügyelökhöz éa ebben hitelkeretet fog megállapítani a jégkárosultak megsegítése céljából.
A hitelkereteken belül a légkárosultak számára lehetőség nyílik olyan takarmánymagvak beszerzésére, amelyek őszig előreláthatólag már termést is fognak hozni.
óiszel további intézkedésekre készül a kormány és ez alkalommal szintén vetőmagvak kiosztásával akar segíteni a jégkárosu\'t gazdákon.
Szabadlábra helyezték
a vendéglősből „ókatollkus vikáriussá" avanzsált Jorgovlcs társát
Budapest, Juliua 8 Jorgovlcs Szevér volt .ókatollkus püspöki vikárius\' ügyével kapcsolatban a rendőrség több gyanuok alapján letartóztatta Hlinka Antalt Is, akit azóta átkísértek a Markóba. Az ügyészség az előzetes letartóztatás fenntartását indilványozta, Antaljfy Manó dr. vizsgálóbíró végzésében elrendelte a szabadlábrahelyezést. Az ügyészség felfolyamodására a vádtanács dr. OUrubay Dezső tanácselnök elnöklete alatt és dr. Haksch Ferenc törvényszéki bitó előadásában ma tárgyalta az ügyet s helybenhagyta a vizsgálóbírói végzést, ugy, hogy Hlinka Antal ma délután el is hagyta a fogházat.
Jorgovlcs Szevér letartóztatását a vizsgálóbíró néhány nap előtt fenntartotta s Jorgovlcs ebben meg Is nyugodott.
A szovjet-rendelésekért
az angol kormány 60%os kezes -séget vállal
London, Julius s A Neues Chronlche értesülése szerint az angol kormány elhatározta, hogy az Oroszországgal folytatolt kereskedelem kiviteli könnyítéseinek időtartamát 12 hónapról 30 hónapra terjeszti ki. A lap véleménye szerint ez csak a nehéziparnak válik hasznára. A kormánynak az a felfogása, hogy ez az Intézkedés a gépiparnak jelent nagy előnyöket. A Daily Te-legrapli jelenti, hogy a kormány 60 millió (ont sterling erejéig öO százalékos kezességet hajlandó vállalni.
ZALAI KÖZLÖNY
1931 lullus 9_
A magyar tanítóság nyílt levele
a kormányhoz, a politikai pártokhoz, az uj országgyűléshez és a társadalomhoz
Nagykanlzaa, Jullus 8 A mostani sorsdöntő fiolilikal helyzetben egy u| országgyűlési időszak küszöbén, a Magyar Tanítóegyesületek Országos Szövetsége a nemzet iránt tartozó kötelessége tudatában foglalkozol! a népoktatás Időszerű kérdéseivel, valamint a tanítóság erkölcsi és anyagi helyzetével és szükségesnek lartja, hogy ebben a nyilt levélben a maguk igazi Jelenlőtége szerint megismertesse ezeket a nagyfontosságú kérdéseket azokkal a tényezőkkel Is, akiktől függ a nemzet éleiének Irányítása.
Az Országos Tanllószövetség jóleső elismeréssel emlékezik meg a nemzetni k arról a nagyszerű áldozatkészségéről, amely a kultuszminiszter tevékenységével, néhány rövid esztendő «alalt 5000 uj iskola-termet épllelt. De ünnepélyesen hangsúlyozza a Tanllószövetség, hogy ez az Iskolaépítkezés magában véve lula|donképen csak előkészület, mely után népmüveitségünk értékéi csak azzal emelhetjük a szükséges magasabb színvonalra, ha az országgyűlés most már sürgősen megalkotja a főiskolai tanítóképzésről és a kötelező nyolcosztályu népiskoláról szóló törvényeket, megvalósul a népiskolai szakfelügyelet és megszűnnek a tanítóság fizetésbeli sérelmei.
A főiskolai tanítóképzés a legelső-sorban megvalósítandó alapfeltételei. Középiskolai érettségi vizsgát kell lennie a jövő nemzedék tanítójának, hogy az iskolai és Iskolánkivűll támláshoz szükséges általános Ismereteket még fokozottabb mértékben megszerezhesse és ne m?.rad|on továbbra is legalsóbbrendü ember a társadalom többi vezetői között.
A nyolcosztályu népiskola megvalósítása erkölcsi kötelessége a nemzetnek. A hatóságok több helyen már meg is nyitották a VII. és VIII. osztályokat, amelyeknek eddigi működése is beigazolta, hogy a magyar nép Is szomjúhozza a maga-sabbrendű kuliurát,
A nyolcosztályos népiskola kiépítésével a népoktatás sem nélkülözheti tovább a saját szakfelügyeletét. A népiskolai azakfeiügyelelre csak kiváló gyakorlati tanítókat alkalmazzanak, akik sorából az érdemesek a vezető tanfelügyelői állásba is bejussanak.
A tanítóság most nem kíván általános lizetésemelésl, csak azt kéri, bogy a régebben élvezeit éB szerzett anyagi helyzetébe kerülhessen vissza. A bajokon csak az repíthet, ha a föld- és terményfizetések rendszere megszűnik és minden lanltó az állampénztárból kapja a tel|es tanítói fizetést olyképen, hogy a törvényes tanítói fizetést és egyéb személyi járandóságot az állam fizeti, «* iskolák dologi szükségleteiről és
a kántori Illetményekről pedig az iskolafenntartó hitóság gondoskodik.
A fiatalabb lanllói nemzedéket hároméves fizetésbeli visszavetéssel ká-rosilollák meg a szanáláskor, ami most megismétlődik a három évre kötelező segédtanítói Intézmény visz-szaállltásával. A tanítóság tiltakozik ez ellen az ujabb három éves visz-Bzavetés eilen, mett a segédlanlló-ságol a törvény már 1907-ben megszűntette. De tlllakozik azért is, meri a segédtanítói működési nem számítják be a fizetésbe s Igy szinte lehetetlenné válik, hogy a lanitósá? megfelelő százaléka, mikint eddig, ezután is bejuthasson a VII. Ilzelési osztály I. fokozatába.
A VII. fizetési osztályra nézve a tanítóságnak az a kívánsága, hogy ebbe a 30 szolgálali év után a tanítóságnak ne 10, hanem 15 százaléka léphessen elő. Kéri a tanítóság, hogy adják viasza a régi, nyugdíjba
Nagykanizsa, Jullus 8
Zalamegye vízügyi rendezésére az állam ez évi költségvetésében 80.000 pengőt Irányilotlak elő. Ez az összeg azonban még a legégetőbb vizsza-bályozásokra sem elegendő. A legfenyegetettebb Kerka-vldék vízügyi rendezésére sem fúlja ez az összeg és Igy újból előállhat az a helyzet, hogy a kerkavldéki Csesztreg község a tél folyamán ismét cBÓnakon fog tudni csak közlekedni a külvilággal. A téli hónapokban csónakkal való közlekedés már régóla dívik a Kerka-vldékén, amelynek lakossága máskép hónapokig nem tudna kimozdulni a községekből.
Különösen fenyegető a helyzet Zalabaksdn, ahol a Kerka egyik meandere (kanyar) az elmúlt télen már a törvényhatósági közül egyik
Is beszámítható Igazgatói tiszteletdíjakat és nevezzenek kl újból megfelelő számban és Illetménnyel címzetes igazgatókat. A lányai tanítóságnak, különleges nehéz helyzetére való tekintettel, méltányos tanyai pótlék állapittassék meg.
Az Országos Tanllószövetség kéri még, hogy az óvónők elölt nyissák meg a VII. fizetési osztályt, mert méltatlan az óvónőkhöz a mostani helyzet, amikor 24 évi szolgálat után ctak a számukra legmagasabb, IX. fizetési osztályt érhetik el.
A tanítóság örömmel vállalja a jelenlegi népoktatásból rásulyosodó nagy munkatöbbletet, de amikor vállalja az apostoli szegénységet és hlvatásteljesltésl, olyan alkoló tetteket vár, melyek megnyugtatják és amelyek képessé teszik annak az erőslelkü nemzedéknek a felnevelésére, amely nélkül nem lehet magyar feltámadás.
nagyobb szakaszát is elmosta. — Magát a lakosságot Is állandó életveszedelem fenyegeti, mert részben a mindig nedves talaj, részben pedig a vizalámosások következtében állandó Osszedüléssel fenyegetnek a lakóházak.
Ezúton hívjuk lel erre a veszélyre a megyebizoltságl tagok figyelmét, • hogy Interpelláljanak ebben az ügyben a megyei gyűlés szeplemberl ülésén. A segítség annál sürgetőbb, mlulán rövidesen Isinél beállnak az őszi esőzésék és igy mindenképen Indokolt, hogy a Kerka-vldék amúgy Is szegénysorsu lakosságát legalább a Kerka kártevései ellen biztosítsuk.
Reméljük, hogy a nagykanizsai megyeblzotlsági tagok Is szóvá teszik a legközelebbi megyegyűlésen ezt az égetően sürgős ügyet.
_«_
A kannibálok felfaltak
egy ausztráliai pilótát
t/jndon. Jullua t Egy ausztráliai püőla az ausztráliai dzsungelek felelt májusban lezuhant és azóta nyomtalanul eltűnt. Mosta polinéziai Kamaka kannibáltörzs egy tagja előadta, hogy a pilótát annak idején a bennszülöttek agyonütötték és holttestéből lakomát csaptak.
Katonai kémkedést
lapl.ztak I* Ramánlébaa
Bukarest, Jullus 8 A „Cuvanlul" jelentése szerint Kolozsváron katonai kémkedést leplezlek le. Egy kapitányi és egy hadnagyot letartóztattak.
Egy nagy kaposvári cég kényszeregyezsége
Kaposvár, Juliul 8
A kaposvári Ring Lipót éa Samu épülcifa és építkezési anyag kereskedése ellen a kaposvári törvényszék elrendelte a c.fldönkivüll kény-szeregyezségel. Az aklivák 1,694 000, a passzívák 1,960.000 pengőt tesznek ki. _
Eltemették az aostal herceget
Torino, Jullus 8 Ma magasztos ünnepélyességgel adták meg a végső tisztességet az aostal herceg hamvainak. A gyászszertartáson réizt veit az egész olasz kiri\'yl csa\'ád.
Az Egészségvédelmi Intézet Julius IB-én nyilik meg
Mvl.aaaii áta.Ják ■ faraalmuk a SUfáala MlaaeMJét la
Nagykanlzaa, Jullus 8 Az Oroszlán-házban folylalolt átalakítási munkálatok az uj nagykanizsai Egészségvédelmi Intézet (neml-belcg- gondozó) felállítására ma befejeződtek. Mir csak a bútorozás és az orvosi műszerekkel való felszerelés van hátra. Az Intézet áll egy váróteremből, egy rendelőből, egy laboratóriumból, egy gondozónői szobából. Rrndelő napjk lesznek külön férfiak és külön nők részére. Igazolt szegények díjtalan orvosi kezelésben, illetve gyógyszerben részesülnek.
A jövő héten a berendezés és felszerelés is teljesen befejeződik, ugy, hogy az Intézet julius 15 én megnyílik.
A Stefánia bölcsődéjének átalakítási munkálatai nagyb.in folynak és valószínűleg e hónap végén befejeződnek, ugy, hogy a Stefánia bölcsödéje is rövide»en átadható lesz rendeltetésének.
Ezzel a város két olyan egészségügyi és népjóléti intézménnyel szaporodott, amelyekre N tgykanizsa egészségügye millán büszke lehel.
A két intézmény alapítását és megvalósítását dr. Krátky István polgármester érdeméül kell elkönyvelnünk, aki nagyon sokat fáradozott, inig sikerüli odáig vinni, hogy az eszme I testet öltött.
Ma utolsó nap.
2646veví igazolja SINQER nyári vásárának
olcsó árait.
A nagy forgalom alatt felgyülemlett rengeteg maradókot a cég
IO-íkétől 14-ikéig
rendkívül olcsó árban árusítja.
Sürgős vizszabályozásra van szükség a Kerka-vidéken
Ha nem jön idejében segítség, akkor ezen a télen Is csak csónakkal érlntkezhetlk a lakosság a külvilággal
ZALAI KÖZLÖNY
1981. |ullu» 9,
Országos zarándoklás ■áriazellbe
és a nürnbergi jubiláris német katolikus nagygyűlésre
Ai elmúlt évben a világ minden részéből nemzeti zarándokiások keresték lel a magyar fővárosi, hogy részt vegyenek azokon az Ünnepségeken, amelyeket Szent Imre liszteletére rendeztünk. A nemzetek látogatásait akarja most a magyar kato-likus társadalom viszonozni, amikor országos nemzeti zarándoklással keresi fel Ausztria legnagyobb kegyhelyét, Máriazellt, majd folytatva útját, részt vesz a német katolikusok hetvenedik Jubiláris nagygyűlésén, Nürnbergben, amely egyszersminl az árpádbázi Szent Erzsébet jubileumi ünnepsége is lesz.
Az Országos Katolikus Szövetségben\' most dolgozzák kl részletesen az Ausztriába és Németországba Induló zarándoklás programJát.
A program szerint a magyar nemzeti zarándoklás augusztus 22-én, ünnepélyes külsőségek kőzött indul cl Budapestről, első állomása az osztrák főváros, Bécs lesz. Itl a a zarándokok tisztelegnek az osztrák egjháifejedelem, Piffl bíboros herceg-érsek előtt, majd egyházi ünnepségek után megtekintik a város és környéke nevezetességeit és utána folytalják utjukat Máriazellbe.
A híres osztrák búcsújáró helyen a magyar nemzeti hivatalos zárán-: doklást ünnepélyesen fogadják, akik mqgijltkal viszik a budapesti Szent Imre szobornak ezüstbe öntött mását, amelyet elhelyeznek a mária-zelli templom kincstárában. Márla-zellbea a zarándokok több napig tartózkodnak és megtekintik annak környékét. Itt a zarándoklás két csoportra oszlik, az egyik visszatér Magyarországra, a másik pedig továbbfolytatja útját a Nürnbergbe utazik, ahol augusztus 26-án kezdődik a német katolikusok 70-ik jubiláris nagygyűlése, amely árpád házi Szent Erzsébet halála 700 éves emlékének jegyében folyik le.
Az Országos Katolikus Szövetség ezúton hivja fel az ország katolikus lakosságát, hogy ezen a nagy reprezentatív kettős zarándoklaton, amely Bécset, Máriazellt és Nürnberget látogatja meg, minél impozánsabb számban vegyenek részt, hogy a vl-szonzó látogatás méltó legyen a magyar katolicizmushoz.
Ezzel kapcsolatban értesiti a Szövetség a Felsőausztriában, Bajorországban és Nürnberg környékén tartózkodó és oda klulazó magyar katolikusokat, hogy akik részi óhajtanak venni a Nürnbergben lefolyó Szent Erzsébet ünnepségen és a jubiláris német kalollkus nagygyűlésen, ebbeli óha|ukat jelentsék be a Szövetség központi irodájában (IV., Ferenciek tere 7., III. lépcső, I. em. 8), amely gondoskodik Nürnbergben az elszállásolásról és az ünnepségeken és gyűléseken a részvételre jogosító be!4pö|egyekről. A zarándoklás részletes programját a Szövetség a napokban adja kl.
NAPI HÍREK
NAPIREND !
Juliua 0, oafltBrtftk j
Róm. katolikus: Vtronlks Protestáns: ■ Lukrécia Izraelita : Ttum hó 24. f ■ I
Várost Muzeum és KSnvvtár nyitva | csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl t 12 óráig. :
Gyógyszertár] éjjelt szolgálat i L < hó végéig a .Megváltó* gyógyszertál • Erzsébet-tér -21. j
Qöxfflrdó nyitva rrgzel 0 órától eel* < I óráig (bétlö, sserds, péntek déloláo. t ksdden egész nap nóknrk). Tel.: 2 -13. !
A Molnár éneke
Oondolat-malom molnárja vagyok, fehér a ruhám, fehér a ké/tem; négy vitorlám van, mind a négy forog, örökké forog a veszett izéiben.
Az én vidékem vihartót hangos, mindent tetakar egy sötét lepel
— Hallod ? Valahol halottat visznek ? —
— Óh, nem, csii/Ján a Molnár énekel.
Dávid Mégynr Józtof
— Krátky polgármester szombathelyi tanulmányútja. Dr. Krátky István polgármester szerdán tanulmányúton volt Szombathelyen, ahol megtekintett több közintézményt, köztük a gyermekmenhely!, a bábaképző intézetett a közkórh Izat és az uj reáliskolát. Králky polgármester már a délutáni vonattal visszautazott Nagykanizsája.
— A pénzügyi és jogügyi bizottság együttes ülése. Ma délben 12 órakor a városi képviselőtestület pénzügyi és |<^ligyJ bizottság* együttes ülést tart, amelyen letárgyalásra kerül a vármegyei kisgyűlés véghatározata a városi nyugdljszabály-rendelet módosítása tárgyában. A bizottság mai összehívása egyébként azt is jelenti, hogy valószínűleg még e héten rendkívüli közgyűlés űl össze.
— Áthelyezés. Buzássy Lajos dr. pécsi kir. töivényszéki jegyzőt az igazságűgyminiszter Letenyére helyezte át kir. járásbirónak.
—■ A népkönyvtárak fejlesztése. A kultuszminiszter a községekben létesített népkönyvtárak anyagának gyarapítására újra mintegy 20 ezer könyvet küld szét a napokban a népművelési blzoltságok utján. Az egyes könyvtárak 10—15 kötet uj könyvet kapnak.
= Slnger dlvatáruház 10 napos vására olcsóságban utolérhetetlen.
= HŐSÉGBEN ne felejtkezzék meg az Autó Syphon üoegról, melyet ingyen kap az egyeddrusitónál Szabó Antal aportüz-letébén.
— Dr. Slrém Sándor fogorvos szabadságáról hazaérkezclt és rendeléseit újból megkezdte.
— Dalosverseny Sióiokon. Az ercdellleg június 28—29-re tervezett „Balatoni Vándordíj" országoj dalos-versenyének napját a közbejött képviselőválasztások miatt végérvényesen augusztus 15— 16-ában állapították meg. A már eddig Is nagy számban jelentkezetlek elszállásolása a Siófok— vilmalelepi fenyveserdőben elhelyezeti kényelmes katonai sátrakban történik, mig a hölgyek és idősebb vendégek a községbe!! lakásokban kapnak helyet. A Dalkörök a 33 százalék kedvezményes(weekend) jegyeket vehetik Igénybe. Azok a dalkörök, amelyek eddig bármi oknál fogva nem jelentkezhettek, jelentkezésüket jullus 20-ig benyújthatják: Siófoki Dalkör, Siófok cimre.
— Frottler anyagok legszebb választékban SchQtznél.
— Egyházi ruhát kapott hét szegény zalai templom. A budapesti országos központi olláregye6ü-let a mult évben hét szegény zalai templom részére a kOvatfctzfl egyházi ruhákal és szerel vértydwtado-mányozta : Kerka kutas: 1 viola ka-zula, egy fehér és egy. fekete plaviále. Lenti: rgy zöld kazula, egy alba, egy karing, 2 palla, 4 corp, 3 vállkendő, 6 pur., 6 lav., 2 min. Ing. Pelrlkereszlur: egy zöld kazula, egy clbórium, egy alba, egy karing, 2 palla, 4 corp r 6 pur., 6 lav., 3 vállkendő. Szentadorjdn: egy cibórum, egy cib. köpehyke,- 2 vörös min. Ing. Szécslszlgel: egy fehér kazula, egy alba, egy karing, 2 palla, 4 corp,
3 vállkendő, 6 pur., 6 lav, 2 min. Ing. Zalaerdőd: egy missale, egy alba, egy karing, egy stóla, 2 palla,
4 corp, 3 vállkendő, 6 pur., 6 lav., 2 min. ing. Rlgyác: 1 füstölő, 2 fekete min. ruha, 1 fekete kazu\'a.
— A szombathelyi megyéspüspök ellenzi a gyakori leventemulatságokat. A szombathelyi egyházmegye löbb esperesl kerületének koronagyülésén panasz hangzott el, hogy a tulsűrüen engedélyezett le-ventemulalságok a serdülő Ifjúságban nagy s máris tapasztalható erkölcsi kárt okoznak mind fegyelmi, mind valláserkölcsi téren. E panaszok kapcsán a megyéspüspök megkereste Vas- és Zalamegyék alispánjait, akiktől olyan irányú megnyugtatást kapóit, hogy a járási főszolgablrák a lövőben fokozott szigorúsággal és a kötülményck leggondosabb mérlegelésével fogják a beérkező kérelmeket elbírálni.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szillója. Lift. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-éllerem. Szobák K 4-50. Penaió 8-— P-t8l.
Egyágyas szobáknál 100/o, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. ,ul
— Háborús kitüntetések utó lagos elismerése. Azok a volt katonák, akiket a háború alatt kllün tetésre felterjesztettek, de kitüntelé süket mindezideig nem kapták meg a honvédelmi miniszter most meg jelent rendelete folytán ez év augusz tus 31-ig még mindig kérhctll kitüntetésüket.
~ Műselymek a legdivatosabl színekben és mintákban SchUtznél
— A Szociális Testvérek szeg vári kurzusai: az első jullus 19-tő 26 lg, a második augusztus 2—8-ig Az előadások a következő tárgykö rökböl valók lesznek: A szociáli munka indító okai. A társadalon mai képe. A város problémái. A falt problémái. Mit akar a radikális szo ciáiiztnus és kommunizmus. Szovjet oroszország. Mit akar a keresztény szociálizmus Különféle mozgalmak egyesületek. Mit akar a nőmozgalon és miért van szükség a nők politi kai munkájára? Az egyén leladati A szociáiit munkás lelkülete. Együtt élés az egyházzal. Hivatás: a család alapításra és a szerzetes éleire (Utolsó nap kirándulás a Tlszáhoi Lakás és ellátás napi 2 pengi. I Társ iság néhány kedvezményes he lyet tart fenn szegénysorsu részt vevők számára. Megkeresések é jelentkezések a kurzus vezetőjéhez Dr. Künnle Theodóra testvérhez in tézendök válaszbélyeg csatolásával Clm: Szegvár, Csongrádmegye.
— Megjelenik a .Msgysr Oazdattu tek Címtára." A Tiszántúlt Mezőgazda sági Kamara Hivatalos Közlönyénél Szerkeaztőségo most állítja össze a me gyar gazdatisztek címtárát. E olmtá uiti ............
irtalmaznl fogja az állásban lévő ma
\' - itekné .....
Igálatl
címtár szerkesztősége ezúton kért mind
ryar gazdatisztek névsorát, pontos lak
........rangjukat
ezúton ké ivó gazdatl akik adminisztrációs hibákból adatall beküldésére fölszólítást eddig még non kaptak, hogy szíveskedjenek a Tiszán
\' HÍ r - .....
íí. az uradalom, melyben szolgálata teljesít, 4. pontos lakhely, ö tanulmá nyal nlvógzéaánek helye és Ideje.
— Jó alkalom! Vásároljon olcsói Singeméit
— Szerencsétlenség csépié közben. Szerdán délután súlya szerencsétlenség történt Zalasársze gen, ahol Peresztegi Oyörgy 23 éve földmüveslegénynek cséplés közbe a felvonó elevátor elkapta jobbkez* és a szerencsétlen embernek háror ujját tőből kiszakította. A nagykani zsai mentők részesítették első sc gélyben Peresztegi Oyörgyöt, aki beszállítottak a kanizsai közkórházba
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
1931. jullus Q
Meglopta szobatársait
■ népnanéan albérlé
Nagykanizsa, jullus H Rodek Márton Zrínyi Miklós-utca 26. szám alatti lakos kél hónappal ezelölt feljelentést telt ismeretlen tettes ellen a nagykanizsai rendőrségen. A feljelenlés szerint Rodek szobájából egy nadrágot és egy télikabátot loptak el.
Megindult a rendőri nyomozás és a gyanú rövidesen egy másik albérlőre, Kund Ignác 39 éves zenészre irányult, aki a lopás után ismeretlen helyre távozott. A rendőrség megállapított, hogy Kunó Ignác felesége Letenyén lakik, otlhon azonban nem találta meg a csendőrség a férjet Igy azulán a nagykanizsai rendőrség felkérésére a csendőrség állandóan szemmel tartotta Kunó Ignác letenyei lakását.
Kunó Ignác kedden délelőlt váratlanul feliunt Letenyén és amikor erről tudomást szerzett a csendőrség, azonnal őrizetbe vetle. Vallatása során beismerte, hogy legutóbb Mohácson köve\'elt el tgy lopási, özv. Engel Mórnénál lakolt albérletbe, akitől ruhanemUekel lopo\'l és Pécsre szökött. Itt e\'adla a lopoll holmikat, amelyek árából hazautazott Lete-nyére.
A lelenyel csendőrség szerdán reggel Nagykanizsára klsérle Kuno Ignácot, akit a rendőrség veit ezután vallatóra. Kunó Ignác belsmeite, hogy valóban ö lopla meg két hónappal ezelölt Rodek Mártont Budapestre utazott, ahol egy Ismeretlen embernek eladta a lopott ruhákat, A rendőrség még a délelölt folyamán átkísérte Kunó Ignácot a járásbíróságra.
Reklám árak!
Trapplstasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege juhturó kilója P 3\'—
l» teavaj >/( kiló ...... P 1-20
Szardínia kis doboz, szál-kamentes, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ............ P — 60
Barack és meggy-jam (ucm)
•/a kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla fi nom háztartási csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű cacaő ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölésü kapható
Bőszei és Frledeothal
oiemegekereskedésében.
Irta: Horváth E. János ny. lak. Igazgató,
lll-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel. Ára !•— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
ZALAI KÖZLŐN V
Ha (áj a feje is síééíil, ha tcltségci, béllzgalmat, gyomorégést, mellszoru-lásl v«gy szívdobogás! érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc lóusl" keserűvizet. — Oyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc lóuel viz remek természetalkotta hashajtó. A Ferenc lóssei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzietekben kapható.
— Nagy tűz pusztított a sárvári mAselyemgyárban. Keddre virradóra szörnyű tűzvész puszliloll a sárvári mftseiyemgyárban, amelynek egyik hatalmas épületrésze teljesen a lángok martaléka lett. A környékbeli községek tűzoltósága a sírvári tűzoltókkal egyesüli erővel igyekezett lokalizálni a tüzet, ami csak reggel 6 órára sikerűit. A tüzel valószinöleg öngyulladás, vagy rövidzárlat okozta.
= Zsákok, ponyvák legolcsóbb beszerzési forrása Schlltz Áruház.
= Szép lakást, Izlészl és harmóniái jelentenek a Kopstein biilo\'áru-Itázban vásárolt lakásberendezések Minden izlés és igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlók nak kívánatra hosszúlejáratú lizetési kedvezményeket nyujtunk.
tdólárás
A nagykanizsai meteorológiai meu-fljyalO Jelentétek: Szadin a MnWraft-Ití: IRciftl 7 órakor +35, délután 2 iákor +23 2, eate 9 órakor + 18-2.
Felhőz*) : Reggel él délben borult, eate tiszta égboltozat.
SUlüany Reggel nyugat, délben észak, eate északkeleti szél.
(Ujunkat radiójetentts) a ■ataoralé-alaí Mint lalaatl aata 10 érakor ■ Változóan falhSa Ida •árkaié léayagtalan hSiáltaaéaaal aavaa halyakan klaakk xépar-
aaékkal.
SPORTÉLET
A zalavármegyei atlétikai werseny
Zalaegerszeg, Jullus 8 Óriási érdeklődés mellett folyt le a Move ZSE rendezésében a vármegyei allélikai verseny Zalaegerszegen, díszes és előkelő közönség jelenlétében. A versenyen részt vittek Nagykanizsa, Keszlhely, Tapolca, Zalaegerszeg, Sümeg slb. atlétái, akik nagyon szép eredményi produkáltak és tanúságot leltek dicséreles előrehaladásukról. A verseny eredményei:
Levente verseny: 400 m. siklutás: 1. Silter (Z), 2. Pelracsek (Nk), 3. Péczely (Nk). Suly: 1. Bagó (K), 2. Cifra (K), 3. Csondor (Na). Magasugrás: l.Czifra (K), 2 Klepach (S), 3 Brenner(K). 1500 m. síkfutás: 1. Pelracsek (Nk), 2. Bujlor (S), 3. Papp (Z). Távolugrás: 1. Czilra (K), 2. Kerlész (Nk), 3. Laufer (K) Diszkoszdobás:
1. Bangó (K), 2. Czlfra (K), 3. Ver télies (Z). 100 m. síkfutás: I. Tanlcs (Z), 2. Felner (T), 3. Kertész (Nk).
Iffuadgl verseny:
Sulydobás: 1. Kántor (Move), 2. Visnyei (Move), 3. Siklósy (Move). 200 m. síkfutás: I. Vlsnyel (Move),
2. Farkas (Move), 3. Poor (Nk) Oerelyvetés: 1. Kántor (Move), 2. Qyörel (K). Távolugrás: 1. Visnyei (Move), 2. Varga (Move), 3. Kerlész
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzaébel-tér 23. axém alatt, Központi azélloda külön helyiségében
Dl ECKENBERG IMRE
v. budapesti *x«natorlumi floN«t
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8—12-ig, d. u. 2—B-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű gépekkel van felszereive.
Az alkalmas bt legek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángalódzások
asthina
bélbánlalmak
zsába
ischiás
cukorbetegség érelmeszesedés
e|ie és hólyagbajok (ágyások
fejfájás és szédülések
fülbelegségek
golyva
gyomorgörcsök
gyoniorbajok
bajhullás
hólyagbajok
idegbantalmak
csúz
rheuma
köszvény
májbetegségek
mellbajok
vérszegénység
orrbelegsegek
székrekedés
szívbajok
lorokbajok
vértolulás
vesebajok
vilustánc s még számtalan betegség.
i magsslesztillaégtl sugarak sok n\'lllé emberi gyógyítottak már msí él számtalan gyógyíthatatlannak vélt betegnek aata vissza egészségéi
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla.
VizsgAlat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 25 P.
(Nk) 1000 m. síkfutás: 1. Kóbor, 2. Skornyák (K), 3 Sluntlnger (K). Senlor verseny: 100 m. siklutás: 1. Tanics (Move), 12 mp., 2. Czifra (K), 3. Farkas (Move). Diszkoszvetés: 1. Horváth (Move) 41-20 m., 2. Kántor (Move) 32-38 m., 3. Bangó (K). 400 m. sikfulás: 1. Kóbor (Move) 57 8 mp„
2. Vlsnyel (Move) 59 3 mp. Hármasugrás: 1. dr. Helmeczy (Move) 12 40 m„ 2. Czlfra (K) 12-25 m„
3. Kántor (Move). 1500 m. síkfutás:
1. Felli (Move) 4 p. 57 6 mp., 2. Takács (K) 5 p. 08 9 mp. Sulydobás: 1. Horválh (Move) 13 94 m„
2. Bangó (K) 1011 m., 3 Csondor (Nk). Oerelyvetés: 1. Banjjó (K) 42 75 m., 2. dr. Helmeczy (Move) 41-36 m. MagasugrU: 1. Czlfra (K) 170 cm., 2. dr. Helmeczy (Move) 166 cm., 3. Visnyei (Move). 800 m. siklutás: I. Kóbor (Move) 2 p. 15-4 mp., 2. Feill (Move) 2 p. 16 6 mp,
3. Ágoston (Nk). Távolugrál: I. Czifra (K) 599 cm., 2. Tanlcs (Move) 508 cm., 3. Farkas (Move). Rudugrás: I. Farkas (Move) 302 cm., 2. Pillér (Move) 283 cm. 4X10 m. staféta : I. Move 49 8 mp., 2. Keszlhely 52 mp., 3. Nagykanizsa csapata.
A levente pontversenyt
Keszlhely nyerte 28 ponttal, 2, Nagykanizsa 14 pont, 3 Zalaegerszeg 12 ponttal. A senlor pontversenyt a Move ZSE nyerte 75 ponttal, 2. Keszthelyi Törekvés, 3. Nagykanizsa csapata.
Regedei viz
nemcsak kltünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden füszer-és csemegeüzletben.
H, Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király u. 21
falaton no I
Pirii 20211/a, London 29 09, Nawyork 51570, Brüaaal 7194, MUaao 27 01, \'Aadrtd 49 00, Amatnraam 207 SS, MatUu 122-35, Wtan 72 54. lorta 3"? 3 VI. Prtfl IMÍ\'/í. Varaó 57 85, Bwlapaal »0-i0 tatpáU 9 ll1,!, Hokarwt SOTVi
i Ma** tétiát átvta-jtgyaétt
valuták
(.„ÍOI L TI 82 -J7 4.7 Wga Ir. 7fr90 8030 k. IP-98-171U Óink. IE310 .58 60 Jlnii 10 01-1012 Dollár 572 25-575 25 Planéta t. 22-50-22-8J HolL ;3(K»-23100 cengyal f3 85-64 25 Len J 40 : 44 Lava 412-4 18 Líra 29 95-30-25 Márka li6 00-136-60 Noaét 153-40-IÜ4 00
Peaata —•---■—
IchlU. 80-50 80 90 (vájd 1.110-75 111-35 Sráék. 153-50 15410
I DBVIZAK
! AjnaL 230 35-181 05
; Salzrád 10-10 10-13 HuTla tas 77-136 17 Brlaaiel 29-90 80 15 ankarait 3 40-3-42 KopaiüL 158 25 153 85 Loadon 27-83-17-91 Madrid 52 65-56 85 Milano 29-95-XI-05 Nawj" 572 10-73 70 Oaxlo 153-25 153 65 Párta 22-43-22 50 Prága I6-W- 6-99 SaóHa 418-41/ Stockb. 153 45-153-8, Varaó 64-07-04-27 Wlao 80-45 80-70 Zfldob 1 IC 92-111 32
ZALAI KÖZLÖNY
1931.
lOzeAmsii
TŐZSDE
Az értéktőzsdén a berlini és new-yorkl tőzsdék nagytokú lanyhaaágá-nak hatására kedvetlen hengulatban indult meg a forgalom és a nyitás utáni kötések a tegnapi zírlall nívónál lényegesen alacsonyabb árfolyamokon lettek létre. A külföldi piacok nyugtalansága és a bécsi arbitrage lolyta\'ólagos eladásai nyomán az irányzit mindinkább ellanyhult és az értékek további erőtelles áreséseket szenvedtek A Kőszén 390, Fegyver 145, Rima 34 6, Salgó 319 pengőre esett vissza. Zárlat felé ki»ebb kontremin fedezésekre az ár-nivó némileg megjavult, azonban a tőzfdeidö első felében bekövetkezett árveszteségeknek csak jelentéktelen része térült meg. Az árveszteségek aránya megfelel a külföldi tőzsdéken bekövelkezclt árcsökkenéseknek. Flxkamatozásu papírok piaca üzlet-telen volt, általában kínálat jelentkezett. Valuta és devizapiacon nem történi jelentősebb változás.
Tanatartfosis
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Busa tIon, n-t 14 45-14 60. 7«-tt
14 60-14 75, 70-M 14 80 15 10, 80-«> 1490 -1520, donánt 11-m 1390-14 05 7 Shu 1405- 14 20, 79-ea 1430-1450, BO-U 1440 -14 60, Rozi 13 55-13 75 tik. árpa u) 14 SO-1S OO, sörárpa 17\'5C—
15 00, a»b 25 00 - 25 50, tengait 13 90 1400 r»;ct —•-\'—, "orca 1250 -1270
Ssftésvájáf
falhattál 1541, tudatlan 105. — Etsé-raads KS—1-08, szedett 1-06 1-10, szedeti UMp 1\'03—1*05, köoaytt MS-1-00, l-«f rendű ttrtj 0-96—l\'CO, U-od rendű írt,\' 0-90-094 angol itt Idő 0 90-1-00, Stttqwu
raubsm i-ta--•-, zsír 1-JS-t-áO, ia.
1 40—1-74, szalonnás ttlaartéa 1-30-1-38
: Mlulat lyoafa é« Lai>kl*« Vállalat, Hugrksslzsás.
Felelős kiadó: italai Károly, latenrtun telefon r Nagykanizsa 7S. aa.
Mmmmmmm*
Szőlő, gyümölcsfa, rózsafa psrfflslszltxsrski Noapra san vagy Tutokil
(előbbi arzén-rét, utóbbi lézkén-arzén
vegyületet tartalmaz) egyesített védőszer kártékony rovar és gombik ellen
Agri-Toi
Arzola „45" vagy Darain rágókárlevők Irtáséra,
Eloaal vagy Sulfarol
gombakártevők Irtására,
Aph idon
vér tetű Irtáshoz,
Almola vagy Pomrin vértetves sebhelyek bekenéséhez. Hernyóenyv
Badacsunyi
rézkénpor V i n o I
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-vúdőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A biróság mellett Telefon: 130.
flyiimölcafa-, rózsafa-permetezők
(3 különféle szórófejjel) raktáron.
jullus 9.
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróhirdetések dija 1U szóig S Minden további szó dija ■ Hll. ünnepnap 10 aiólg BO flttár, minden
HllSr, Vasár- és
további szó dija a llll. Szerdán éa pinteken 10 szóié ao fUtár, minden tr.vál bt szó dija 6 fiit. Cimstó h m:nden vm.ii-gahb betűből siló s>ó két Hónak s/á it-tatik. Aliá>! Keresőknek 5üo,\'o engedmény. Hlrdetéaak S (Bt) (saatgS tasaagan alal a falaalagaa kfinyvaláa, saámláaáa alkarSMaa aágati a I • r a llsslsallk
Fonottbutorok, koaárárssk készítése, Javítása. - Nádszéklonás Illésnél, Erzsébet-tér 13. 2599
Kétaaobda, előszobás, vízvezetéke® lakás kiadó augusztus l-re. Clm a kiadóban.
■araakatfalsssl Iskolai tanár|elöll olcsón előkészít pótvizsgára polgárhtákal és kereskedelmUtákat. Clm: Arpád-ulca 11.
3195
IrAaaatalt veszek. Lel\'ásál clm és ár meglelőlésével kérem. Hshóli Hllelszövet. kezel. 3167
Jóksrban levfi xongors bélbe azonnsl kiadó Magyar u\'ca 21. 3IW
Fürdőruhák is Irottler köpenyek nagy választékban — Kautmann Ká\'oly cégnél. 3103
KaianAII* hát 4 azobával, lürdőszo-bávat, modern u| épület a város belterületén a? ónnal bélbeadó. — Felvilágosít a Krátky tőzsde 3198
Benz Merzedes 6 Üléses elsdó. Kautmann Károly.
suté olcsón 3197
Llaztat csakis a Speclil llsztüzlelhen veszünk, mert ntl 1 kg. jómlnőségü COg liszt P -36 Slampfel cégnél, Horthy Miklós ul 15. 3I9\'J
Minden munkáltatónak nélkülözhetetlen
a dr. Bernyó Józsel összeállításában megjelent
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok 1
6 P helyett
pangAárt
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
2M9. tz. I931.
Árverési hirdetmény.
Ur. Welsz Lsjos ügyvéd által képviselt Export Malomipar R. T. Javára 2600 pengő tőke és több követelés és láruléka! erejéig s nagykanizsai kir. |árástlróság 1930 évi 3018/1930. számú végzésével elrendeli kielégítési vógrehsjtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 19-én lefoglalt 9516 pengőre becsült Ingósá-
C- a a nagykanizsai kir. Járásbíróság számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az I908. évi XU. t. c 20. §-a alapián az alábh megnevezett 8 a foglalási jegyzőkönyvből kl nein tűnő más foglaltatik javára Is az árverés mester* tását elrendelem, de ctak srra as esetre, ha kielégítési joguk ma Is fennáll és hn ellenük halasztó Hatályú kénykereset folyamaiba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Nagykanizsán, Klrály-ulca 30. sz., n netán fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1031. évi Jullus hó 28. napjának délulán 2 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, borok, zongora stb s egyéb Ingó\'ágokst a legtöbbet ígérőnek kcsz-
fiénzflietés mellett, esetleg bec&áron alul i el fogom adni még skkor Is, lia a bejelentő fél a helyszínén nem jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot írásban nem uyllvánlt.
Nagykanizsa, 1931. évi június hó 23-án.
Haán Qyula s. k. kir. btr. végreha|!ó, mint biróságl kiküldőit.
HERCEG
ESTERHÁZY
NAGYKANIZSAI IMÍIÍ
Tel. 5-93. HOHTHT MIKLÓS-ÜT 2. Tel. 5-93.
Nyáron a legmegbízhatóbb, kiránduláaokr
állandóan friaa és oloaó
a legalkalmasabb,
hentesárnk, felvágottak és kolbászárnh.
Garantált hófehér cs tiazla
1 kg. Esterházy olvasztott sertészsír P180
Uradalmak, gazdaságok figyelmébe I
Zsir és sózott táblaszalonna aratók részére. Nagyobb tételeknél külön áraj\'nlattal szolgálunk I
Hirdetmény.
Murakeresztur község wadá-azati jogát 1931. jullus hó 14-én délután 3 órakor a
körjegyzői irodában nyilvános árverésen 6 évre bérbeadjuk.
Murakeresztur, 1931. julius hó 7-én.
Szelverth s. k.
3192 j,. kör|egyző.
ÉRTESÍTÉS.
Élleíi em a nagyérdemű közönséget, hogy dlis raktáramon levő má. «ány és gránit alremlékeket leszállított árban hozom torgalomba — Továbbá alrkerataaAat és alrbalt éplté-aát, termő- ét makóbői legolcs bban késilfeb, ugy az összes e szakba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Teljes tisztelettel
Kovács Józaaf
A f1""" t k okl\'
nzytlnl I Klrély-satoa S3. aa.
a legmodernebb 4 j 1 csöves
Hihetetlen
magas áron liiiiateiiem
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét is és
becserélem TEIEFUNKIN UR
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 71/2 oktáv hangterjedelem.
3. Átkapcsolási lehetőség tlynamikus hangszóróra.
Ezt nyújtja önnek aTELEFUNKEN 40 W. speclal. Még ma kérjen ajánlatott
SZABÓ ANTAL
aport óa rádió űzlttábfl.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Nyomatott a BáJzilaí Nyomd*, és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető ZaUi ■ XároW).
71. évfolyam 153 szám
Nagykaatasa, 1981. Jullua 10, péntek
Ara 14 mér
__ _ ^ _ mm _ ••
ZALAI KÖZLÖNY
Sie/kenló**: nappal Sugár ml 2.. é|jel Húw i.
Kiadóhivatal: F5.I 5. azám. Kezzthelyl Bókkladóhlvatal: Kowutli-ulca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elótizelíal áia : egy bóra. * pengő ao tllkz.
Telelőn - / SwkeiWg WW 7W
1 eleloa. { Kiadóhivatal 78. Keszthelyi (lik 22.
A gyermekhalandóság
Irta: Dr. Lukáca György v. b. 1. L ny. miniszter
Akármiképen vesszük, az államnak legnagyobb kincse mégis annak emberanyaga. A quanlitatlv népszaporodás igen fontos államérdek és elsőrendű kérdés. A quantltallv népszaporodás kérdésénél egylelöl a születések száma jon tekintetbe, másfelől pedig az, hogy az emberi életkort mennyire vagyunk képesek kihúzni, a halálozásokat mennyire vagyunk képesek csökkenteni.
Ha körültekintünk Európában, azt látjuk, hogy legszaporább a szláv népfaj és sort tart a szláv népfajjal a román, amit talán nem is kellett volna külön kiemelnem, hiszen a románnak jelentékeny része szláv elem. Utána következnek a germán fajok és népszaporodás tekintetében a leghátul állanak a latin fajok, nevezetesen a francia, spanyol, meg a belga. A^\'olasz laj ebben a tekintetben kivétel, meri Igen erősen szaporodik, majdnem — mondhatnám — a szláv népfaj szaporodásával tart lépési.
Ml, magyarok, ennek a sorozatnak körülbelül a közepén vagyunk, leginkább a germán népfaj szaporodásával egyezik a mi szaporodásunk, amely — sajnos — az utóbbi Idő-brn jelenlékenyen csökkent. Régebben eleklntetben panasz néni hangzott el részünkről. Cssk néhány statisztikai adatot említek 111. Magyarországnak azon a területén, amelyet Csonkamagyarországnak nevezünk, a háború előtt, a 80-as években körülbelül 45 élveszülelés esett 1000 lakosra. 1910 körül már 36. 1924 körül 30, most pedig átlag 25 élveszülelés esik 1000 lakosra. Ennek a jelentékeny csökkenésnek lő oka a városokban rejlik, meri — sajnos — a városokban a születések száma napról-napra fogy. Vannak egves városok, amelyeknek természetes népszaporodásuk alig van. Idesorozom a székesfővárost is, mert hiszen a lakosság az utóbbi évtizedben alig növekedett természetes szaporodás utján Hogy a főváros népessége mégis jelentékenyen nagyobb, az kizárólag a bevándorlás következménye. De ugyanilyen szomorú tapasztalataink vannak Pécs és Baja városoknál, amint általában az Ipari városokban — Qyőr, Székesfehérvár, Miskolc — nagyon lassú a szaporodás. Jobb a szaporodás foka a falvakban, a kis és nagyközségekben, ahol azonban — fájdalom — a gyermekhalandóság még mindig igen nagy és a népszaporaságot erősen ellensúlyozza.
Hogy általában a gyermekeknek olyan sürü halálozása — a korai időszakban, főleg a csecsemőké — a kuliurával függ össze, azt egyetlen statisztikai adat Is megmagyarázza. Városainkban, ahol nagyobb a kuliura, 100 élveszületésre 17, a falvakban — ahol sok kullurlényező hiányzik 100 élveszületésre 20 egyéven aluli csecsemő elhalálozása esik.
A falv^ben tehát sürgős a tennivaló a gyermekhalandósággal szemben éB nem dicsérhetem eléggé a kormánynak a mintajárásokra vonatkozó Intézkedését. Etéren a StÜánla Szövetséget és a közegészségügyi intézetet illeti a kezdeményezés, de az Intézményt a népjóléti miniszter
ur Igen erélyesen karolta fel. Az erre való kiadás igazán nem haszontalan ; amennyire tehát tárcájának szükre-szabott keretén belül teheti, ezen az uton is kérem, hogy ezt az Intézményt tovább is erőteljesen támogassa.

Husx millió dolláros öltéit Kapott a Magyar Nemxetl BanK
Budapest, julius 9. Newyorkl lapjelentés szerint a BIZ — a Jegybankok nemzetközi konzorciuma — a Magyar Nemzeti Banknak 20 millió dolláros hitelt engedélyezett, vagyis Ilyen összegű príma kereskedelmi váltót vesz át tőle.
EIIr«»UMek a Hdi oeg-nyf/d sdfioi
A képviselőház háznagyi hivatala már elkészítette nagyjából az uj képviselőház tagjainak az ülésteremben való elhelyezésének tervezetét. A képviselőház régebbi tagjai közül igen sokan ragaszkodnak régi ülőhelyükhöz. Ezt a kérelmet a háznagyi hivalal lehetőség szerint honorálja
Is. A képviselőház alakuló ülése jullus 20-án lesz.
Ma délelőtt mlalaxtertaadcs
A kormány tagjai péntek délelőtt a miniszterelnökségi palotában minisztertanácsot tartanak, amelyen Klebelsberg Kunó gróf kulluszminisz-ler fog elnökölni, mivel Bethlen István gróf miniszterelnök Inkéit tartózkodik.
Nem elég az egyéves moratórium
Borait szenátor a békeszerződések revízióját sQrgetl
Nowyork, Jullus I) Bainbridge Colby, a Wllson-kor-mány egykori államtitkára, a sajtó egyik képviselőjével folytatott beszélgetése során kijelenne, hogy bár az egyéves moratórium Németország hiteléi álmenclileg megerősíti, de semmiképpen sem hozza közelebb a világgazdasági problémái a megoldáshoz. A Hoover-terv tulajdonképpen nem egyébb, mint késő elismerése annak, hogy Amerika felbonthptat-lanul össze vqn kötve a világ sorsával. A Young-terv visszavonhatat-
lanul halottnak tekinthető. Oven Young maga is világosan megmondta véleményéi a fizetési tervről, amikor elismerte, hogy az általános árha-nyattás a német nép Jóvátételi terhelt elviselhetetlenné leszi.
Colliere lap|ában Borph szenálor azt ii|a, hogy ut adósságok lörléBC nem ér semmit, amíg Európa tovább fegyverkezik. A háborús szellemben létrehozott békeszerződések megakadályozzák Európa újjáépítését. Ezért ezeket a szerződéseket Igazságos szerződésekkel kell helyettesíteni.
Minden eladott métermázsa buza és rozs után 6 P-t kapnak a gazdák
A kenyér ára nem drágul meg
Budapest, Jullus 0 A megjelenő gabonarendeletről Prónay György báró államtitkár a következőket mondotta :
— Az u| rendeletben lényeges módosítás lesz, hogy a gazdák mosl minden eladott métermázsa buza és rozs után 6 pengőt fognak kapni. Ezt Indokolttá teszi az a nehéz helyzet, amelyben az orszSg gazdakö-zönsége van.
— Remélhető, hogy a megkötött kereskedelmi szerződések által nyújtott exportlehetőségekkel biztosítható lesz a magyar gazdaközönség szá-
— A gabonarendelet újítása
mára körülbelül a tavalyi tőzsdei árjegyzés, amely bolettával együtt 19—20 pengőben al kul ki.
— Lényeges ujitása a rendeletnek a tavalyival szemben, hogy mig tavaly a bolettával megállapított három pengőt bériele eselén azt kizárólag a bérlő kapta, mo6t a felemelt bolr.tta árát, a 6 pengőt, a bérlő és bérbeadó megosztják egymás közöli.
— A rendelet természetesen megfelelően gondoskodik a boletlaalap pénzügyi megalapozásáról Is.
— Ami a szegényebb néposztálynak kenyérrel való ellátását illeti, a
kormány arról Is gondoskodott, hogy a kenyér árában emelkedés ne történjék. Ezt azzal biztosította a kormány, hogy a rozs őrlése nem esik olyan megadóztatás alá, mint a búzáé.
Budapest, Jullus 9 (Éjszakai rádlójeientés) Technikai okok miatt a gabonarendelet valószínűleg még nem jelenik meg holnap a hivatalos lapban.
Mussolini nem látogat el Berlinbe
Kóma, Jullua 9
Az olasz külügyminisztérium határozottan megcáfolta azt az angol sajtóban megjelent hirt, hogy Mussolini Brünnlng birodalmi kancellár látogatásának viszonzásaképen ősszel ellátogat Berlinbe.
Változatlan marad az Angol Bank kamatlába
London, Jullus 9 Az Angol Bank mai ülésén a bankkamatlábal változatlanul 2\'/2°/o-ban állapította meg. - -
Ujabb „hazaárulás! per" Pozsonyban
Pozsony, Jullus 9 A pozsonyi hadbíróság tegnap kezdte tárgyalni annak az öt tót fiatalembernek hazaárulási és kémkedési perét, akik a vádirat szerint megalapították a tói iljak egyesülelél, amelynek célja a Felvidéknek Csehországtól való elszakítása.
A román hercegnő katolikus házasságot kőt
Bukarest, Jullus 9 lleana hercegnő és Antal főherceg a katolikus egyház szertartásai szerint fognak esküdni.
Francia hadirepülőgépek propaganda-repülése
l\'árls, Jullus o A légügyi miniszter a legújabb lipusu Irancia gyártmányú hadirepülőgépeknek bemutatására egy hattagil repülőrajt szervez, amellyel Európában propaganda repüléseket végez. A repütőraj ma reggel szállott fel. A körülbelül 10 000 kilóméteres propaganda kOrut állomásai a következők: Brüsszel, Amszterdam, Koppenhága, Osló, Stockholm, Riga, Helsinki, Kovno, Varsó, Bukarest, Belgrád, Szólia, Istambul, Eskisehir, Szalonikl, Athén, Brindisi, Róma, Lyon. A repütőraj az állomásokon töltendő idő beszámításával egy hónap alatt teszi meg az utat.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. juilui 10.
Jugoszláv repülő kényszerleszállása
Kaposvár, juliua 9 Kastétyosdombó, somogymegyei község halárában egy jugoszláv katonai repülőgép kényszerleszállást Végzett. A repülőgépet lefoglalták. A pilótát és egy Jugoszláv őrmestert őrizetbe vették.
A Orodlt Anitáit fizetési viszonyét szigorú törvénnyel szabályozzák
■•fluanUilk ■ flaaMal tialaaa-táaohat
Bécs, julius 8 A parlamentben ma benyújtott ötödik Credit Anstalt-törvény a Credit Anstalt fizetési viszonyai Ügyében kimondja, hogy minden kfllön szerződésben rendezett, tehát kollektív szerződéseken klvtll eső szolgálati viszony julius 15-ével megszűnik. Azon alkalmazottak, akik már egész juliusi fizetésüket felvették, annak felét háromhónapon belül kötelesek visszafizetni. A még ki nem fizetett tanttémekre nem lehet igényt támasztani. A nyugdíjigényeket bi-zouyos százalékos fokozat szerint csökkentik, de semmifék nyugdíj sem haladhatja meg az évi 15.000 schilling összeget. Azoknak a nyugdijasoknak, akik máshonnan húznak valamilyen jövedelmet, nyugdíjigénye ennek a Jövedelemnek a tartama alatt az összege erejéig szünetel.
A Credit Anstalt alkalmazottainak szolgálati viszonya jármikor egy havi felmondási idővel megszüntethető. Az alkalmazottak a Credit Anstaltnak a törvényes intézkedéseken túlmenő kötelezettségek vállalására nem hivatkozhatnak.
A Mlttags Zeitung szerint hasonló Intézkedéseket terveznek a Duna-gőzhajózási Társaságnál és más vállalatoknál Is.
Svéd lapok Bethlen választási sikeréről
Stockholm, JutlUS 9 A stockholmi konzervatív Nya Dagligt Allehanda hosszabb cikkben foglalkozik a magyar választások eredményével, amely világosan mutatja, hogy az ország túlnyomó többsége helyesli a Bethlen-kormány által folytatott politikát és ahhoz változatlan bizalommal ragaszkodik. Hasonló értelemben kommentálja a választások eredményét az oslol Morgenbladet és Tldens Tegn is.
Oroszország már most készül a második ötéves programra
Itlga, juliua 9 A Szovjetunió hétfőn ünnepelte az ötéves program első felének „szerencsés" befejezését. Az összes újságok első oldalon, plakátbetüs elmek alatt foglalkoznak az esemény-nyel és dicsekedve sorolják fel a letelt két és fél esztendő eredményeit. Ugyanekkor az állami tervkészítő bizottság két ülést Is tartott, amelyen már az 1953. január elsején kezdődő második ötéves program előkészítésével foglalkoztak.
á város megfellebbezte a kisgyűlés határozatát a nyugdljszabáiyrendeletre vonatkozólag
pótllletmény számítható be a városi alkalmazott nyugta, amit a képviselőtestület mint Ilyennek kimond
a kisgyűlés
Csak az a dijába
Nagykanizsa, Julius n A városi képviselőtestület pénzügyi és jogügyi bizottsága csütörtök délben együttes ülést tartott a városháza kis tanácstermében dr. Hajdú Oyula elnöklete alatt, amelyen a bizottsági tagokon kivül részt vettek dr. Krátky István polgármester, dr. Hegyi Lajos főjegyző, Hem-mert Károly főszámvevő és dr. Novai Imre tanácsnok is.
A tárgysorozat egyetlen pontja, illetve kettőspontja: a vármegyei kisgyűlés véghatározata a városi nyugdijszabályrendelet módosítass tárgyában.
Ugyanis a város 1929-ben megalkotta a nyugdíjszabályrendeletet, amely többek között azt is tartalmazza, hogy csak az a pótllletmény számítható be a nyugdíjba, amelyei város képvlselólestülele, mint Ilyennek kimond.
Ezzel szemben a vármegye kis-gyülése azl mondotta ki, hogy minden pótllletmény beszámítható,
hivatkozással arra, hogy a vármegyei alkalmazottak személyi pótléka is beszánrltatik a nyugdíjba és a városi tisztviselők nem lehetnek hátrányosabb helyzetben mint a vármegyei alkalmazottak.
Miután a kisgyűlésnek ez a határozata a város autonóm jogát is sé^ll, másrészt akkor, amikor a belügyminiszter egyenesen rendeletben hivja fel a városokat a takarékosságra és a tisztviselők fizetésének leszállítására, a képviselőtestület fel-
lebbezéssel kivánt élni véghatározata ellen.
A kérdéshez, amit dr. Hegyi Lajos főjegyző előadott, többen hozzászóltak. Dr. Dómján Lajos utalt arra, hogy nem lehet a nyugdijat emelni a tisztviselőknek akkor, amikor a belügyminiszter rendeletileg|lllelmé-nyeiknek leszállítására hlf|a fel a várost.
Vé|(|l Is az együttes bizottság a polgármestert felhatalmazta, hogy a törvényes időn belül nyújtsa be a fellebbezést a kisgyűlés véghatározata ellen.
Ugyancsak foglalkoztak még más esetből kifolyólag is a nyugdíj kérdéssel.
Ugyanis a képviselőtestület kimondotta, hogy
a nyugdíjba csak a tényleges háborús évek számithatók be háborús éveknek.
Vagyis kétízeres beszámítással. Dr. Prack István közigazgatási tanácsnok és társai ezt a határozatot megfellebbezték a vármegyéhez, kérvén, hogy akár teljesített frontszolgálatot a tisztviselő, akár nem, a háborús évek alatti városi tisztviselői szolgálat kétszeresen számítandó.
A kisgyűlés dr. Prack és társainak fellebbezését elutasította. A bizottság tudomásul vette.
Az együttes bizottság határozatát, hogy ne kelljen ezért kfllön a képviselőtestületet összehívni, utólago-sin közölni lógják jóváhagyás véget a legközelebbi városi közgyűléssel.
A jugoszláv gyors mozdonyából kipattanó szikra felgyújtotta Nóvák földbirtokos búzatábláját
Mintegy 40 -50 kévére való buza égett le — A kOzelben lévő vasúti munkások oltották el a tüzet
Nagykanizsa. Julius 9 Alig két nappal ezelőtt számoltunk csak be anól, hogy Középrigó-con az egyik mozdony kipattanó szikrája felgyújtotta mintegy 9000 négyzetméternyi területen a füvet és most Ismét hasonló gyujtogatásról kell beszámolnunk.
Csütörtökön délben az egyik jugoszláv gyorsvonat, amint elhaladt Nóvák János nsgykanizsai földbirtokos Franck-kávégyár melletti gabona-földje mellett, a mozdony szikrája felgyújtotta a lábon álló búzatáblát. A száraz gabona pillanatok alalt hatalmas lánggal égett, ugy, hogy
észrevették a nagykanizsai állomáson Is. Husz vasull munkás azonnal a tűz színhelyére sietett, ahol megkezdte a lüz oltását.
A Frank-gyárból ugyanakkor telefonon értesítették a tűzoltóságot, amely Vecsera Antal tflzoltóliszl vezetésével azonnal kivonult egy szerkocsin az égő búzatáblához. A kiérkező tűzoltóságnak nem sok dolga akadl, mert a lángok terjedésének időközben gátat vetettek a vasuli munkások. Ennek dacára a tüz alapos pusztítást végzett, mert mintegy 40—50 kévére való buza égett el.
Az ügyészség Indítványára csütörtök délelőtt fel boncolták Hart Lajos holttestét Pacsán
A boncjegyzőkönyvet pénteken terjesztik a vizsgálóbíró elé
Nagykanizsa, JuIIub 9 lenségek között, hogy saját kezelő-
Megirluk tegnap, hogy Pacsán orvosa azt gyanúsnak találta és je-
gyanus körülmények közölt meghalt lentést tett észleleteiről a hatóságnak,
a széles körben ismert Harl Lijos Emellett azonban a községben
kéményseprőmester. Ugyanis a halál lakosság különböző dolgokat mon-
hirtelenűl következett be és oly je- dolt, amely hirek eljutottak a csend-
ség fülébe, akik nyomban megkezdték nyomozást és szintén jelentést tettek észleletükröl. I\'y körülmények között vitéz Szlfy Dezső kir. ügyész az elhunyt Hart holttestének a fel-boncolását indítványozta a vizsgálóbírónak. Dr. Almássy Gyula a törvényszéki boncolást még szerdán délután elrendelte és csütörtök délelőtt törvényszéki bizottság szállt kl Pacsára, ahol dr. Almássy vizsgálóbíró jelenlétében dr/ Nlsponszky Béla klr. törvényszéki orvos foganatosította a boncolást.
A törvényszéki blzoltság még a délutáni órákban visszaérkezett Nagykanizsára. A boncjegyzökönyvet a pénteki nap folyamán terjesztik a vizsgálóbíró elé, mely jegyzőkönyv tisztázni fogja a nagy kérdőjelet: természetes halállal halt-e meg Hart Lajos, vagy pedig bűntény áldozata lett.
Pacsa lakossága most Izgalommal várja a fejleményeket.
Kelengyét csalt ki a kereskedőtói egy szélhámos ál-menyasszony
A lentil\'kereskedő szélhámos-nőjét a novai vásáron fogták el a csendőrök
\\ Zalaegerszeg, Julius 9
Napokkal ezelőtt megjelent egy 22 év körüli leány Mllzger József lenti-i vegyeskereskedő üzletében, ahol előadta, hogy Németh József kerka-szentmihályi lakosnak a mostoha leánya, betek óta menyasszony és kelengyét szeretne vásárolni, amit majd mostohaanyja kifizet.
A .menyasszony" röfösárukal vásárolt, majd mikor ezzel végzett, fűszerféléket csomagoltatott össze. A fűszerárukat zománcedények követték, de azokat már nem birta magával vinni a leány s azt mondla Mltz-gernek, hogy másnap elviszi az edényeket és a számlát.
A leány többé nem jelentkezeti, mire a kereskedő csalás miatt bűnvádi feljelentést tett ellene. A csendőrség a novai országos vásáron meg is találta a .szélhámos menyasz-szonyl", akiről kiderült, hogy Oye-nese Ilona 22 éves novai lakossal azonos. A büntetett előéletű leány ellen, akinek lakásán megtalálták a kicsalt áruk nagyrészét, megindult a bűnvádi eljárás.
Ism épít uj székházat az ipartaatfllat,
de megtelelő Ingatlant fog vásárolni Nagykanizsa, Jultua 9 A nagykanizsai iparteslület szék-házépítő bizottsága Hoffmann Henrik elnöklete alatt a mult napokban ülést tartott, amelyen elhatározta, hogy a mostani gazdasági helyzetre való tekintettel lemond az uj székházépítés tervéről, ellenben hajlandó megfelelő ingatlan klnálkozása esetén, ingatlanvétellel a kérdést megoldani. Ez az ipartestületi székház-építő bizottságának végleges határozata. Miután több olyan ingatlan tulajdonos van, akinek objektuma megfelelne egy ipartestületi székház céljaira, valószinü, hogy ez a kérdés is mihamar megoldást fog találni. Anélkül, hogy az iparosság súlyos anyagi terheket vállalt volna magára.
1931. Julim 10.
A kiskanizsai hősök emlékműve
A volt kanizsai bajtársak hadszíntéri látogatása Kostanjevlcánál
Nagykanlzaa, Julus 0
A klskanizsai levente-otthon felszentelése alkalmával felvetett eszme: .külön emlékmüvet a klskanlzsal hősök emlékének!" — általános visszhangot talált ugy Kis-, mint Nagykanizsán. A bizottság, amely nemrégen megalakult, máris megkezdte munkáját, hogy az aratás után kőz-vetlentll kibocsássa a gyüjtőlveket. A kiskanlzsaiak annyira magukévá lelték a hősök emlékművének gondolalát, hogy minden remény megvan arra, hogy néhány hónapon belül megkezdhetik az emlékmű felállilásál, olyan méretben és kivitelben, amilyen összeg a célra Összegyűl. Ha áldozathozatalról, egy nemes ügy kiviteléről van szó: Klskanlzsa népe mindig olt Klskanlzsa derék, szorgalmas polgársága mindenből kiveszi a részét. A klskanizsai leventeegyesület vezetőinek terve szerint ugyanis nem annyira monumentális és drága emlékműről lenne szó, hanem egyszetd, de megszámlálhatatlan éveken keresztül az idők viszontagságaival dacoló műkőről, obeliszk alakban, rajta hatalmas turul madánal, csőrében karddal, vagy más alakzattal, az emlékmű márványtáblájába pedig bevésnék az eleseti klskanizsai hősök nevelt, tekintet nélkül arra, hogy milyen ezredhez vagy fegyvernemhez tartoztak.
A nemrég megindított lavina elgördült és most már a kanizsai polgárságon a sor, hogy az eszme minél előbb testet öltsön. A Zalai Közlöny szivesen ajánlja fel hasábjait a nemes cél érdekében és minden befolyó sdo-mányt síivesen nyugtáz.
Szép gondolatot vetetlek fel a háborúban együtt küzdött kanizsai egykori tisztek éa bajtársak, akik valamikor a világháború legvéresebb küzdelmében, a kostanjevical fronton részt vettek, ahol sok nagykanizsai vére hullott el az olasz hadszíntéren. Elhatárolták, hogy akiknek módjában van anyagilag, felkeresik az Irtózatos tusák egykori színterét, hogy a kegyelet adóját lerópk ottmaradt bajtársaikkal szemben és felkeressék a véres küzdelmek színhelyét, ahonnan a Qondvlselés épen engedte őket hazatérni szeretteik körébe.
Az akciónak egyik vezetője, Szlg-riszt László nyug. százados, aki mtr nagyon szép munkát fejtett ki a •iker érdekében. A nagykanizsai egykori bajtársak augusztus 22-én indulnak el Nagykanizsáról Koslanjevl-cába, hogy felkeressek azokat a he-lyekef, ahol a halál gazdag aratását irtotta és hős zalai fiuk teste termékenyítette a vérrel áztatott olasz \'Oldet. Most még csak az utazással "pcsolatos formalitások vannak hátra « nemsokára útra készen állanak az hősök, hogy felkeressék ollma-\'Ml bajtársalkat és a megemlékezés « bajtársi szeretet rózsáiból font "lecsókról tehessék le az idegen roldben magyar feltámadásról álmodó, PWadozó zalai bajtársak slrdomb-
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Juliua 10, péntak
Róm. katollkua: Amália. Protutlni:
AmJIIa. Izraelit* : Tham hó 25. •
Vároal Muzeum éa Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-161 13 óráig.
OydgvsMrtárl éjjelt szolgálat: I. M végiig a .Megváltó* gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
Qöitírdö nyitva raggal 9 órától uta 8 óláig (hétfő, aaarde, péntek délután, kedden agési nap ndknek). Tat.: J—1>.
— Esküvő. Horváth Béla polgári iskolai tanár holnap, szombaton délután fél 6 órakor esküszik örök hűséget Tál Mátla urleánynak, Tál Lőrinc m. klr. posta-lávirdal ellenőr leányának a ferencrendi plébániatemplomban. Tanuk a menyasszony részéről Szabó Kálmán m. klr. posla-főtiszt, a vőlegény részéről Tomor Dezső dr. városi al|egyző Pápáról.
— Áthelyezések. Az igazságügyminiszter dr, Augusztlnovics Nándor letenyei klr. járásblrót Tolnalamáslba helyezte át. — A zalaszentgrótl m. kir. adóhivatalból Lélek Béla állampénztári főtisztet felettes hatósága szolgálati érdekből a bonyhádi klr. adóhivatalhoz helyezte át.
— Frottler anyagok legszebb választékban SchülznéT.
— Szabadságon. Szabó Győző kir. járásblróságl alelnök a mai nappal megkezdette hat hetes nyári szabadságát. — Solymossy László állam-rendőrségi tanácsos, a nagykanizsai kapitányság vezetője, hétfőtől kezdő-dőleg öt hell nyári szabadságra megy. — Balog Dávid felsőkereskedelmi iskolai igazgató megkezdte nyári szabadságát. Távolléte alatt Neufeld Simon h. Igazgató helyeltesiti. — Hivatalos órák: hétfőn és csütörtökön délután 3-5-lg.
— Hivatal elfoglalás. Dr. Buzássy Lajos pécsi táblai tanácsjegyző, akit a kormányzó Letenyére kir. járás-biróvá kinevezett, a mai nappal elfoglalta hivatalát.
«=■ Olcsón vehet maradékot — Singeméi. Ritka alkalom.
— A Bak—novai autóbuszjárat. Leérkezett Zalamegye alispánjához a kereskedelmi miniszternek az a rendelete, melyben a postavezérigazgatóságnak engedélyt ad arra, hogy a Zalaegerszeg—Bak—Keszthely közötti poslaautóbuszjáratot Baktól No-váig 29 kilométeres útvonalon kiterjeszthesse. A miniszter által kijelölt megállóhelyek: Bak Hangyaszövetkezel, Baktüttös útelágazás, Vakola útelágazás, Oroklán útelágazás, Zalatárnok jegyzői hivatal, Zalatárnok Hoffmann vendéglő, Aszuvölgy útelágazás, Zágorhida Némelh vendéglő, Nova Népház.
Na reggel kezdődik
SINGER
divatáruházban
a nyári vásár alatt felhalmozódott nagy mennyiségű
c
maradék olcsó árusítása.
A tolvaj albérlő a járásbíróság előtt
Büntetésének kitöltése után Mohácsra kísérik
Nagykanlzaa, Jullua 0 Tegnapi számunkban megírtuk, hogy a letenyei csendőrség elfogta és behozta Nagykanizsára Kunó Ignác népzenészt, aki Nagykanizsán Rodek Márton albérlő társát meglopta. Kunót a kapitányság átadta a kir. járásbíróságnak, amelynek bünletőbirája Szabó Qyőző járás-blrósági alelnök ma délelölt vonta felelősségre a tolvaj szobatársai.
Kunó azzal védekezett, hogy nem volt állása és
nyomorában kOvette el tettét, hogy ellopta albérlő társának ruháját. Szabó alelnök tekintettel a nyomatékos enyhitő körülményekre és arra, hogy Kunó még nem volt büntetve, mindössze nyolc napi fogházra ítélte.
Tekintettel, hogy Kunót a mohácsi rendőrség egy ottan elkövetett lopás miatt körözi, a járásbíróság Kunót, nyolc napi fogságának kilöllése után áladja a kapitányságnak, amely Mo-Iftcsra fogja kisértetni.
Ne legyan már annyira ideges,
mii kivit, min kottelnmentei Hejf k-l.íl Ki ngranaal ei ilveielet okom Önnek re menttlltl 4 limpaliitól. De kolBnbct) U ik4u-
........» a leijei
kiviilveiefil nyuitja. de mer-kímíll Ont a kol-
leln kellemetlen í, iok embere, kitol kúvetkeame-nyeltél. A kottelnmentei Illa kivihoi (lakli a Ug-nimetebb kávilajtikal haiiniljik. Minden IQiierei. ntl kapható íi klvinelra kivihiiakban íi vendiií-lókben ti teluolgiljik. MIS
A Itag-kávé valódi, legfinomabb babkávé, mely koftelnmentes — tehát ártalmatlan.
— A Vas és Fémmunkás Dalárda ma, péntek este a szokott időben dalórát tart
— Előléptetések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Bognár Kálmán salomvárl rk., Németh János rigyáci rk., Várhalml Antal zalaszentlászlói rk.. Csupor 0 zella gyula-keszi-i rk, Czimmermann Sándor keszthelyi községi, .Juhász Anlal keszthelyi községi, Horváth Jenő kislakosl községi, Riedlmayerné Szabó Erzsébet baki községi elemi Iskolai tanítókat a VII. fizetési osztály 3. fokozatával egybekötött illetmények élvezetébe léptette e!ő.
— Halálozás. Kaposvári jelentések szerint Hortobágyi Ágost Árpád nyug. kir. lanfelügyelö, a Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság alapító örökös tagja és volt elnöke, szerdán délelőtt 56 éves korában elhunyt. Az elhunytat Zalamegyében Is ismerték. Évekkel ezelőtt Zalaegerszegen működött és irodalmi munkásságával is ismertté tette a nevét.
— Családi házak, villák, garzon-szobák berendezését egyszerű és díszes bútorokkal, szolid kivitelben és olcsó árban, kívánatra hosszú fizetési kedvezménnyel: Kopstein bútoráruház Nagykanitsán, Horthy Miklósul 4. szám.
Az Idei búzák
jobb mlnőségflek a tavalyinál
lludapest, Jullus 0
Közvetlenül aratás ulán laboratóriumi vizsgálat alá vették a tiszavidéki búzákat és ezekből a vizsgálatokból megállapították, hogy az idei búzák minősége minden tekintetben Jobb, mini a tavalyi termésünk volt. A laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a liszavidéki búzák sikértartalma az idén 27—40 százalék között mozog, ellentétben a tavalyival, amikor Igen gyakran 6—12 százalékos volt a sikértartalom. Mindezeken felül a slkér minősége Is jó, rugalmas. A kémiai vizsgálat még azt Is megállapította, hogy a nagy hektoliter fajsúly nincs arányban a sikértartalommal és annak minőségével.
Idó|árfts
A nagykanlzaa! meteorológiát m
f-fvetS tetentéaek : Csütörtökön a I itxUt: Reggel 7 órakor +18 7, délután 3 órakor 4-27-2, este 9 órakor +20-4.
PclMtd: Egéaz nap lll/.ta égboltozat.
SztUrdny: Egéai nap délkeleti szél.
(Eluakat rddlójtlenUsl * ■ataaretá-almi Irtéaat Jalanil aata 10 Arakor ■ Mérsékelten malag i» fal-hSaabt) 148 vártam*.
ZALAI KOZLONV
1931.
Ukknak, a zalai mintaközségnek vízvezetéke és népfürdője lesz
GySmSrey György főispán artixí-hat cJI/alra felajánlott egy részt majorja területiből
Nagykanizsa, Jullus 9
A sümegi járásban levő Ukk községnek régi súlyos problémája a vízellátás. Vlz ugyanis van a községben, de az olyan egézségtelen, hogy a gyermekek mind meggolyvásod-nak tőle Egészséges vízre van le-hát szüksége a lakosságnak és ez a régi kívánság, értesülésünk szerint, most végre beteljesedik.
QyOmörty Oyörgy főispán nemrégiben nagylelkűen felajánlott ukkl majorja területéből egy bizonyos részt a községnek azon céllal, hogy ott a népjóléti miniszter segítségével artézi-kut furassék Ukk község ivóviz-kérdésének megoldása végett. Oyömörey Oyörgy főispán elgondolása szerint vízvezeték is lesz ebben az alig 800 lakosú kisközségben. Ez annál könnyebben is megoldható, meri a Oyömörey- major a község
legmagasabb pontján fekszik, ahonnan csöveken könnyen elvezethető a vlz. Természetesen csak ulcai vlz-vezelék-kutakról lehet szó.
A főispán további terve szerint az ártézl-kut felesleges vizét fürdőnek használnák fel. Az ártézl-kul közelében építenének ugyanis egy beton medencét, amely szabad népfürdő lenne.
Ukk, igazi minlaközsége Zalamegyének. Ki van kövezve, orvossal, postával, állatorvossal, telefonnal, csendörséggel és vasútállomással rendelkezik. A községnek ilyen irányú kifejlesztése Gyömörey Oyörgy fő-Ispán éa Gyömörey Sándor országgyűlési képviselő, vagy amint olt mondják, a Oyömörey testvérek" érdeme, akik még anyagi áldozatoktól sem riadnak vissza, ha a mintaközség fejlesztéséről van szó.
— Gyújtott a villám. Keszthelyről Jelentik: A legutóbbi vihar alkalmával Oyenesdiáson a villám belecsapott Papp Ferenc présháza melleit egy gyümölcsfába A tüz átterjedt a présházra, amely teljesen leégett. Közben több hektoliter bor elfolyt. A kár meghaladja a 4 ezer pengőt, de biztosítás utján részben megtérül.
— Mflselymek a legdivatosabb színekben és mintákban Schütznél.
— Sógorgyilkosság a török, koppányl szőlőhegyen. Ambrustcs János 28 éves törökkoppányi lakos már évek óta haragos viszonyban volt a sógorával, Németh József 66 éves földművessel. A két ember szerdán a törökkoppányi rzőlőhegyen együtt dolgozott. Összevesztek és a veszekedés ulán Ambrusics sógora háta mögé lopódzott és nyitott zsebkésével nyakszirten szúrta. Amikor a súlyosan sérült ember támadója felé fordult, az még egyszer belé-döfte kését. A penge Németh József szivét érte és a szerencsétlen ember a következő pillanatban már holtan rogyott össze. A gyilkosság elkövetése után a gyilkos jelentkezett a csendőrségen, ahol kihallgatása után őrizetbe vették.
= Zsákok, ponyvák legolcsóbb beszerzési forrása Schütz Áruház.
= A HŐSÉGET könnyen viseli, ha Autó Syphon üvegje van és készíthet íldítO szódavizet. -Jelentkezzen még ma a szét osztóhelyen. Egyed-árus i tó Szabó Antal sportüzlete.
Dr. Strém Sándor fogorvos szabadságáról hazaérkezett és rendeléseit újból megkezdte.
— A leventék megkapják édesapjuk háborús emlékérmét. Mindazok a leventék, akiknek apja a harctéren hősi halált hall, vagy a harctéren szerzett betegsége folytán halálozott el, vagy hadifogságban halt meg, a háborús emlékéremmel való ellátásra jogosultak. Az ország legtöbb vidékén máris megindultak az el|árások, hogy az igényjogosultaknak ünnepélyesen átadhassákédes-apjuk háborús emlékérmét.
<» Megelégedett mosollyal távoznak a vevők Slnger maradékvásáráról.
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege juhturó kilója P 3\'—
l« teavaj 1/4 kiló ...... P 1-20
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ... ......... P —-60
Barack és meggy-jam (zsem)
1/2 kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű
cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölésü kapható
Inszel és Frledenthal
oiemegekereikedésében.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETANCI gyógyvizet
igyon.
Kapható: Kövesl Henriknél, Nagykanizsa.
KÖNYVEK, LAPOK
Sebess Dénes: Két Magyarország
Sebcss I)éni» könyve exép éa értékes munkn, nmoly bizonyára figyelmei tog kelteni. Mngynrorszáw utolsó száz esztendejének szakát külön-külön veszi szemügyro. do ozokben elmélyod s eddig Ismeretlen torrásokat Is (elhasznál. Sorraveszl a reformkort, a szabadságharcot a kUlön foglalkozik adörgey-kórdéssel.
Széchenyit és Kossuthot nom állítja egymással üzembe, mint azt eddig az Iskolás történotlrás tölte. Mindketten egy célt akartak: a vezetés azért került Komulh kezébe. mert szónoki tehetsége alkalmasabbá letto ét a vezérségre éa nyílegyenesen haladt a cél toló. Széchenyi szkeptikus volt és habozó. A szorzó ogylk kiválóságából som ront to azért, hogy a máslkat emelje. Nem ért egyet azokkal, akik llörgoyt mtndenAron Igazolni akarják. Görgeynok a Utkos levéltárban levő 1850-1 vallomása alapján bizonyltja, hogy a súlyos vádak részbon Igazak, Görgey a békepárttal együtt összeesküvést szólt a szabadságharc ellen; a diktátorságot klkényazerlloltn Koasuth-ból azért, hogy lotohoaao a fegyvert.
lehetséges, hogy a szerzőnek ez az állítása nagy vitát fog költeni, de ez csak használni fog a Qörgoy kérdósnok. A klegyozés tárgyalásánál rámutat arra, hogy magyar nemesi középosztály anyagi tönkrefutásAnak milyen nagy része volt Deák Ferenc -tiüvében. A kiegyezés otlon nem foglal állást; elkerülhetetlen szükségszerűség volt éa Deák alkotása mint politikai mű, minden dicséretet megérdemel. A végzetos hiba az volt, hogy nom fejlesztették tovább. A szorzó megállapításaiból azt a kövotkeztotést lehet lovonnl. hogy Magyarország 1018-1 tragédiája, mint a német-francia versengés következménye, végzetszerű volt és elkerülholoUon.
A Hóman-Szekfü-féle Magyar Történet kötésénok stílusában egykorú Illusztráció\' kíséretében készült és tipográfiailag Ib kifogástalan m(l n Könyvbarátok Szövetsége kiadásában, mint lllotmóny-kötet Jelent meg, de bolti forgalomban Is kapható. Ara télbórkötésben 12 P.
íPorrtiET sr
Országos lowasmér-
kfizések Kaszthelyen
Keszthely, Jullus 0
Julius 11. és IMn Keszthely ismét országos lovassporl-esemény színhelye lesz. A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassportegylet meg-hivására az ország leglobb nevű urlovasai jönnek a balalonmenti kies magyar Heidelbergába, hogy nemes vetélkedésben összemérjék erejüket.
Keszthely már Jó egynéhány országos lovaseseményre tekinthet vissza. A jelek szerint az Idei verseny is méllón log sorakozni az elmúlt évek sikereihez.
Az idei lovasmérkőzések gazdag programjának egyes v»rsenykategóriái a következők:
Könnyű díjlovaglás. Dij 700 P öt részre osztva. A győztes lovas a honvédelmi miniszter tiszteletdíját is kap|a.
Mllltary ,A" kategória. Dij 600 P négy részben. A győztes lovasának tiszteletdíj.
Nyeretlen lovak díjugratása. Dij 600 P öt részre osztva. Tiszteletdíj.
Díjugratás ,A" kategória. Dlj 700 P öt részben. Tiszteletdíj.
Vadászugratás „C" kategória. Dlj 700 P öl részre osztva. Tiszteletdíj.
Díjugratás .D" kategória. Dij 850 P öt részben. Tiszteletdíj.
Urlovasnők díjugratása .0" kategória. Handlcap. Tfárom tiszteletdíj.
Urlovasnők díjugratása „P" kategória. Handlcap. Három tl«ztcletdi|.
Vadászlovak díjazása. Urlovasok részére két csopolban. Minden csoportban két-két tiszteletdíj.
Toronyverseny. Dunántuli katonatisztek és urlovasok részére dunántuli tenyésztésű lovakon. (Lovas
Julii
us 10
fegyvernemből származó tényleges, vagy volt tényleges lisztek kizárva.) Három tiszteletdíj.
Mllltary a 3. és 4. vegyesdandár altisztjei és tisztesei számára. Négy dij összege 200 P. Emlékérmek.
Fogatszépségverseny. Hlrom lisz-eleldij.
Malatlnszky Ferenc összetelt fogatverseny. Három liszteletdlj.
6 km-es országúit amerikai verseny. Három tiszteletdíj.
Díjlovaglás „A" kategória. A hat pénzdíj összege 1200 P. A győztes lovas a honvédelmi miniszter tiszteletdiját kapja.
Vadászlovak díjazása. Házi mér-kö\'és. Tiszteletdíjak.
Vigasz díjugratás. Dij 600 P hét "részben. A győztes lovasának tiszteletdíj. Nyitva a felsorolt versenyekben résztvevő szon lovak számára, amelyek összesen 50 P-t nem nyertek.
ötnapos országúti kerékpárverseny Dunántulon
Budupost, Jullus 9
A kerékpáros-szövetség legutóbbi tanácsülésén döntött a hagyományos több napos országúti verseny idei kiírásáról. A szövetség döntése szerint ez a verseny az idén öt szakaszban, egymásutánt ötnapon kerül döntésre, még pedig a Dunántulon mintegy másfélezer km. lávon. Az egyes versenyszakaszok utbeosztása : E\'ső nap: BudapesJŐI Pécsig, második nap: Pécstől Kaposváron és Nagykanizsán át Keszthelyig, harmadik nap: Keszthelytől a Balaton körül Keszthelyig, negyedik nap: Keszthelytől Szombathelyen át Sopronig, ötödik nap: Soprontól Oyő-rön és Komáromon át Budapestig. A szövetség ezt a versenyt nemzetközi nyilt jelleggel Írja ki és számol olasz, osztrák és német versenyzők startjával. Az ötnapos verseny időpontja szeptember 4 tői 8-ig.
Falhattál 8115, alafetlan 49«. — I laodB 1-06—1-08, Sttdttt 1-06 -1-10, kOaép 1-03—1-05. könoyfl 0^3-1-00, M nwM Ont 0-96-1-00, n-od rendfl M 0*90-0-94 angol tSIdó 0 90-1\'00, natoan
nagyban 1-18--«tlr 1-28-1-30, kaa
1-40—1-74, Bsaloaaáfl fátaertt* 1-M—1*88.
Szőlő, gyümölcsfa, rózsafa parmatBitizaraki Nosprasen vagy Tufokil
(előbbi arzén-rét, utóbbi rézkéa-aiaén vegyületet tartalmaz)
Egyesi telt védóater kártékony rovar és gombák ellen
* gr■-T o x
ápzola „48" vagy Darsin rágókártevök Irtáaára,
Elosal vagy Sulfarol
gombakártevők Irtáaára,
Aphidon
vértem Irtáshoz,
Almola vagy Pomrin vértelves sebhelyek bekenéaéhei.
Hernyóenyv
Badacaunyi
rézkénpor Vino I
kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa nővény-védőazerek kémkedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A birózig mellell Telefon: 180.
Sjimílcils-, rómta-permetezik
(3 klllönléle szórótejjel) raktáron.
1631. Julim 10
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Elkészült az idei szőlőtermés értékesítésének tervezete
A jegyzői hivatalok összeírták, hogy a gazdák hány mázsa és milyen fajta csemegeszőlőt szándékoznak értékesíteni a külföldi exportőröknél
Nagykanizsa, Juliua u | elgondolását.
Néhány nappal ezelőtt hírt adtunk arról, hogy a közigazgatási hatóság •egitségére akar lenni a zalai szőlősgazdáknak abban az irányban, hogy elfogadható áron tudják értékesíteni idei szőlőtermésüket. Az idén is Jelentkező szőlőexport helyes irányításával lehetne megoldani ezt a kérdést. A nagykanizsai járás mezőgazdasági kultúrájában Igen előkelő szerepet tőit be a szőlő. A bortermelés régebben a járás lakói nagyrészének nyújtott biztos megélhetést. A bor ára azonban katasztró-fállsan lezuhant és mlulán a gazdák rengeteg pénzt és munkatőkét fektettek szőlőikbe, ezeket nem szabad megsemmisülni engedni, igy felme-lült az a terv, hogy a bor helyeit szölőkivitellel biztosíttassák a gazdák befektetett tőkéje.
A szőlő jelenlegi állása mellett nsgy terméshozamra van kilátás, ami gazdag szüret esetén és ha nem lehetne értékesíteni, valóságos átokká fajulhat. Ezért kívánatos a szőlőnek, minél nagyobb tömegben való értékesítése.
Dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró ezt a gondolatot szerelné megvalósítani a kanizsai járás területén és ezért megbízta az eljárás tervezetének elkészítésével dr. Somogyi islván szolgabírót. Somogyi szolgabíró szintén környékbeli szőlőbirtokos családból származik és igy teljesen tisztában lévén a zalai szőlősgazdák kétségbeejtő helyzetével, minden Igyekezettel azon van, hogy sikerre vigye Laubhalmer főszblgablró
A tervezet már el is készült. A szölőérlékesilési olyan formában kívánja megoldani a főszolgabíró, hogy pontos és biztos adatok birtokában az exportintézcl ulján külföldi, esetleg hazai gyümölcskereskedőkel szeretne Járása területére Irányítani, ahol azután megvásárolnák a gazdák szőlőkészletét. Ennek érdekében felhívást kapnak a jegyzői hivatalok, hogy a községekben haladéktalanul indítsák meg az adatgyűjtést.
A községek elöljáróságai szigorúan, mint magánemberek, szintén lekapcsolódhatnak az akcióba. Az elöljáróságnak, mint collégiumnak azonban tilos az üzleti ügyekbe való beavatkozás.
A szőlősgazdáknak a következő kérdésekre kell ponlos leleletet ad-niok: biztos b:csiésük szerint hány mázsa szőlőt tudnának eladni? Az eladható mennyiségek fajták szerint: I. osztályú csemege, saszla, (pirosas-fehér, saszlamuskotály). Egyéb csemegeképes, szép szólók: kövidinka, rizling, fekete szőlők (kadarka, oportó stb.), otelló. A noha, delavári és elvira nem számíthatók hozzá a készlethez.
A főszolgabiróság nyomalékosan felszólítja a azőiösgizdákal arra, hogy a szőlőszállítás a legnagyobb üzleti gondossággal történjék, hogy a szépen fejlődő zalai szőlőexport erőteljesebb lendületet vegyen. Apró mesterkedések, becsapások és gondatlanságok nagyon megbosszulhatták magukat és ez csak az exportőrök kivonulására vezetne.
Ismét esett a marha ára
Teljesen stagnál az olasz állatklvitel a zalai plrcon
Nagykanizsa, Jullus 9 A zalai piacokon az áfíalexperl ( stagnácló erős. A legutóbbi Időben az olasz exportőrök ismét alig láthatók, ami abban leli magyarázatát, hogy dacára az ujabb magyar állat árak esésének, az olaszok még mindig m)gasoknak tartják a magyar állatok árait, ugy, hogy csak végső esetben vásárolnak magyar marhát. Az utóbbi napok eseményeit Jellemzi, hogy mindössze tegnap exportált egy vagon marhát egy olasz kereskedő, aki másfél-két éves növendék-marháért élő súlyban 65— 70 fillért fizetett. Annyira estek le a marhaárak és ezek melleit az alacsony árak mellett is alighogy cserél gazdát a príma magyar növendék-marha. Ami még üzlet adódik, azt a magyar kereskedők bonyoliljlk le, akik sok tekintetben előnybe vannak rezsi dolgában az olaszokkal szemben.
(-) Sertéspestis lépett fel Alsó-bagod, Babosdöbréte \'és Alibánfa
Husársk (kilogrammonkintj: marhahús eleje 1*60, hátulja 2110, borjiihus eleje 1*110, hátulja 20(1, sertéshús 1 40—180, ■zsír i on, háj roo, zslrszalonna l\'BO, birkahús 00(1, kolbászfélék 21X1-400 I\'.
Élőállat (kilugrummonkinl): l-a marha 80-85,1 l-a marna 48-60, vlratlls marha 20 -25. zslraortéa U-80-000, huBsortés ■7II-WS0, borjú 00-0*71), birka l>.
TŐZSDE
A külföldi tőzsdék nagyrészt változatlan árfolyamjelenlései nem nyújtottak ösztönzést a piacnak és igy a mai értéktőzsde áralakulását csak a helyi jelenségek irányitolták. Nyitás alkalmával némi árukínálat jelentkezelt, amelynek folyamán az átfo-lyamok kisebb mérlékb;n visszaestek. A lemorzsolódás azonban csak álmeneli jellegű volf, amennyiben a piacra kerüli áru felvétele után megjavult az Irányzat. A lözsdeidő második felében élénk fedezeli vásárlások nyomán a piac egész területén emelkedtek az árfolyamok. — Fixkamatozásu papirok piacán a kínálat volt túlsúlyban. Valutapiacon nem történt számottevő árváltozás.
XtrieM zártat
Firts 20-21, LomSm 25 úáVi, Newyork 515-50, BrOssd 7197, Milano 2frfl8t/a, Madrtd 4900, Amsterdam 207 65, Bestia 12230, Wien 7247. IoHi 3131/1, Prt«< 15-28\'/!, V«reó 57 75, Bsrdsioeti M-05 Kelgrád 9 ÍV/S. Bukarest 3*C6»/s.
Tsrsétrttxsáa
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Bul Hsssv. "77-as 14 45 -14 60. 7»-s» 1460-1475, 79-ta 1480-1510. 80-«s 14-90-1520, dunánt 77-«s 13 90—14 05 78-as 1405-14 20. 79-es 14 30-14 50, 80*s 1440-14 60, Rosa 1355-13 75, tsk. árpa uj 14-75—1525, sOrárpa 1750-1800, aab 29 00 -2650, Uagsri 13 90-14 00, rspca —■-■—, korpa 1*75-1300.
községekben. Lengyel András járási állatorvos a járványos betegséget jelentette a|föszolgablróságnak, ahol intézkedtek a szükséges óvóintézkedések megtételéről.
(—) A borellenőrzési szakszolgálat ellátásával megbízott hatósági közegek névsorát most telte közzé a földművelésügyi miniszter. Eszerint Zalában az ellenőrzést Jankó János tapolcai felügyelő látja el.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos ár-lista a szerdal hetivásárról) IMAttffMUkllogrammonkinl): bab uj -•20, mák 1- -, tokhagyma 10, vöröshagyma 10, zöldség 15, burgonya (ÍJ) 18, saláta (drb) 2-3, fejoskáposzta 30, ugorka ltl, kolkáposzta 20, paradicsom 70 f.
Baromfi (darabonkint) lyuk fW-200, csirke 80-1*50, pulyka 0-00-01X1, sovány kacsa 100-2 (XI, hízott 31X)-4 00,sovány liba 3-00—5-00, hízott 7 00-8 00, szopós malac 4—5 pongö.
Termények (mitermázsánklnt): buzu 12-00—, rozs 11-00, árpa 00*00, zab 00 00, csöves tengeri —, szemos tongerl?1400, széna 300 -500, lóher 4*00-5*00, lucerna 4110-5.00, alomszalma 300, zaupp-szalma 4—5 pongö.
Tejtermékek; toj It. 20- 24, tojtel 11. 1-20-1.20, turó kg. 70-80 tlllér, vaj ki 3-20—3-60 pengő, tojáa drbja 07 08 tl!
OyQmölcs (kllogrammonklnt): dió l-20 pengő, alma 21)0, körto 30 -40, szilva -, szőlő —, barack —, eaereaznyo 10 -20 ültér.
i Mnestl tóxsáe áevUa-letysáM
valuta* Angol L 27*82-27-97 Báb fa. 79*90-80 30 Csabit. I8-98-1710 Oáflk. 153-C0 153-60 Oioár 10-04-10-12 Dollár 572 25-575-25 randa 1.22-50-22-89 HoU. 230*75-281*75 Leagyal Í3-83-64-25 Lsa Í-41-M5 Lm 4*13-448 Ura 29 95-*W5 áUlka IS8 00-136-60 Nocvég 108*50-1S4 10
icUL 80*50 8090 irájdl. 110-75 111*35 S\'édk. 153*50154 10
devizAk
Árast. 230*45-281*15 Belgrád 10*10 10 13 BtrUa 1*5*80-136*20 BrSsuel 79-87 80*12 Bukarest 3*483*42 líopenh. 153 25-153 65 Loadoa 27*83 27-91 Madrid 52 50-56*50 Milano 29*95-8005 Nawyor S72 10-73 70 Oszló 153*25-133 65 Pária 22 47-22 49 Prága 18*94-1699 Ssófis 418-417 Stockb. 153 45-198 85 Varsó 64*07-64*27 Wlaa 80*45-80*70 zflrfch 110*95-11135
: Mlzalal Bywaía és Uytiaéi Tállalat, linUilnáz
Feldős kiadó: Zalai Károty.
■ t NMyksuatoM A aa.
II
vese-, hólyag-,gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyaghomok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott
elsőrendű gyógyvíz. Házi ivókurára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltés! "" Főraktár: u
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király-u. 21.
W
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzsébet-tér 23. szám alatt, KAzponti szálloda kOIOn helyiségében
ECKENBERG IMRE
v. budapesti sxanatorluml fSorvot
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8—12-ig, d. u. 2—8-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű gépekkei van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángatódzások
asthma
bélbántalmsk
zsába
ischiás
cukorbetegség érelmeszesedés
epe és hólyagbajok fagy ások
fejfájás és szédülések fülbelegségek . golyva
gyomorgörcsök
gyomorbajok
hajhullás
hólyagbajok
Idegbántalmak
csúz
rheuma
köszvény
májbetegségek
mellbajok
vérszegénység
orrbetegségek
székrekedés
szívbajok
torokba jok
vértolulás
vesebajok
vilustánc s még számtalan betegség.
i magaslesiüUségü sugarak tok >11116 embert gyógyítottak már m és számtalan gyógyíthatatlannak vált betegnek adta vissza egésuégét
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla
Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 28 P.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. jullus 10.
2-féle kerékpáros van:
aki állandóan J|-nál vásárol
és aki Kfanni-nál fog vásárolni
mert VI 111 IWI-nál szolid kiszolgálás
mellett olcsón vásárolhat.
Príma kerékpárok jótállás mellett 148 P-töl.
Kerékpárgummlk, alkatrészek és kellékek olcsó beszerzési helye. IMl Müszerész-mühelyünk olcsón és pontosan javit.
Brandl Sándor és Fia, Deák-tér 2.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apeóhlideiéack dija 10 aaóla M IMMai «U<> további szó d*e IM. VmAt- és fümepoap 10 azófg W flIMr, mlndea további szó dija B Ml. Szerdán és pénteken 10 széle M fillér, minden továbbá szó dija * Ilit. Címszó s minden vast*, gabb betüból álló aió két azónak azámlt-taük. Allá.1 keresőknek 50*a engedmény.
: ■ (M) >i«il lasniae telaatagaa knyseláa, á.áa alk*HH4a« w**mH
al»M t I « a I e . itt k
IlaM Caengoy-ntoa 18. alsH 724 n öl telet. í!6io
Autótaxik legolcsóbban, modern, csu-kollak, megbízhatók Kaotmann Manónál rendelhetók. Telelőn: 167. vagy 571. Qarage: Nádor-utca 8. 3002
Oaak agyszar. Megkaptam. Ismerni akarom. Szombaton elutazom. Tlzenharma-
dlkán Itthon.
3208
IQIiaállá ház 4 szobival, fürdóazo-bávat, modern ul éptltel a város belterületén aionnal béibeadó. — Felvilágosít a Krátky tózsde. 3198
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a
„Kispipa" vendégifit
megvettem és azt újonnan átalakítva, aianbaten aata megnyitom. éCttflnó ételek és Italok. Pontos és figyelmű kiszolgálás. Kérem a n. é. közönség szíves támogatását ilgap Jixaaf vendégHa Sugér-ut 23. szám.
FOraerohék és Irottler köpenyek nagy választékban — Kautmann Károly cégnél. 3193
Hauaáll bútort veszek.\' — Fahnné, Erzsébet-tér 15. Fényképész. 2304
Naitrllralal bekebelezésre minden Összegben a legelőnyösebben és leggyos-sabban lolyósittat Aoiél laaAo pénz-kfllcsónkOzveütö lrodá|a Nagykanizsa, Horthy Mlklóe-ul 2. szám. 2611
■étoaakia udvart lakás niellékheiyT Bégekkel anguaztus l-re ktadó Batthyány-utca 22. 3C97
"ií.alé háló és ebédlő garnitúra Fahnné, Erzsébet-tér 15. Fényképfiz. 2305
Benz Merzedea 6 Üléses aiaté olcsón eladó. Kautmann Károly. 3197
Llaatat csakis a Speciál lisztüzletben veszünk, mert olt 1 kg. Jómlnöségü C0g liszt P —\'36 Slamptet cégnél, Horthy Miklós ut 13. 3199
OIoaA konyha-berendezés, háromaltós elószobaszekrény, disznóól «la*ó Vörös msrly-ulca 18. sz. 3173
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. OyUHöteiep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
7864/930. B. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56-58. 6-ai értelmében eszközlcndö nyilvános elárvereléséról.
A végrehajtást szenvedő neve: Cziráki István cipész m. Lakása: Magyar-ulca 34. sz. Az első árverés helye: Magyarutca 34. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1931. jullus hó 15-én d. e. 10 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-téri piac.
A második árverés ideje (nap és óra): 1931. évi julius hó 24-én d. e. 10 óra.
á lefoglalt lagátágok aegaeveiiie sommásan, mmenkent.
1. 10 pár férfi cipő á 10 pengő 100 pengő.
2. I drb. fali Ingaóra 20 pengő összes becsértékben.
Árverési feltételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árverésen azonban az ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó és az esetleges fényűzési adó is.
Kelt Nagykanizsa, 1931. julius hó 1. napján.
Jankovlts s. k. 32:4 városi h. végrehajtó.
Adómentes benzin, petróleum, összes motor, g&z és üzemi kenőolajok.
Vizmenfes kazal-, sátor, és koosiponysák, gabonás- és lenzsákok, szalmazsák, kötéláruk.
Amerikai husllszt, vérliszt, osontdara, halliszt, azójadara, rákdara, osztrlga-kagylóhéj-dara, faazénpor, baromfi keveri eledet, porosz, ajkai és komlói szén vagontételben.
Takarmánymész, égetett mész, valamint az újpesti Chlnoln növényvédelmi és vegylgyár gyártmányai a legolcsóbb árban
kapha6k ARTMER SÁNDOR
I
mint az Alsódunántull MczőgazdasáRl Kamura nagykanizsai járási izétosztóhelyc.
HERCEG f
ESTERHÁZY
Tel. 5-93.
NAGYKANIZSAI IMIIK
HOHTHT níLéS-DT 2. Tel. 3-93.
Nyáron a legmegbízhatóbb, kirándulásokra a legalkalmasabb, állandóan friss és olosó
hentesárnk, felvágottak és kolbászárnk.
Qarantált hófehér és tiszta
1 kg. Esterházy olvasztott sertészsír P 180
Uradalmak, gazdaságok figyelmébe 1
Zsir és sózott táblaszalonna aratók részére.
Nagyobb tételeknél külön árajánlattal szolgálunk I
PORR JERÖ
gaid.ságl Repműhcl jc, rés- tt vs.flnlödrje RaBykaalaaa, Talohl.al a.
Telelőn: J30. Készít és rskláron Isrt: kazalozókat, szölözuzókat és préseket, répavágó, szecskavágó slb. mezőgazdasági gépeket.
LdennemU gépjavítást.
Jutányos árak I
X»l
Elvállal mini Pontoi munka I
Pk. 565/1931. sz. 1931. vghtól 585. ss.
Árverési hirdetmény.
Dr. Bartha lalván nagykanizsai ügyvéd állal képviselt dr. Goda Lipót nagykanizsai lakós Javára 360 P lóké és több követelés éa Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járás-blróalg 1931. évi 1643: számú végzésével elrendelt kielégítési végrehs|tás lolytán végrehajtást szenvedi lói 1931. évi Junlus hó 9-én lefoglalt 3700 pengóre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság lenti szlmu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. « a alapján a fent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem lünó más fog-lallatók Javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra as eaetre, ha kielé-
elésl Joguk ma la fennáll és ha ellenük ilaiztó hatályú Igénykereset lolyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Nagy-kanlzián, Magyar-utca 8. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi Jullua hó 15. napiának délelőtt II órája tűzetik kl, amikor a bíróilag leloglalt bútorok s egyéb Ingóságokat a legtöbbet igt rónék készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul la el fogom adni. Nagykanizsa, 1931. évi junlus hó 26-án.
Elek László s. k. klr blr. végrehajtó, nu mint bírósági kiküldött.
Pk. 13333. sz. 1930. 1930. vghtól 1884. az.
Árverési hirdetmény.
Dl. Qoldberger Ödön csurgói ügyvéd által képviselt Csurgói Takarékpénztárit T. Javára SCO pengó töke ée több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1930. év" 3733. számú végzésével elrendelt kielégítési ,végreha|táa folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október hó 8-án lefoglalt 8272 pengóre becsült Ingóságokra • nagykanlzsit klr. |árásbiróság lenti számú végzésével az árveréa elrendeltetvén, annak as 1908. évi XLI. t.-c. 20. S-a alapján a lent megnevezett a a loglaláal Jegyzőkönyvből kl nem tünő mis fogURatók javára li az árverés megtartását elrendelem. de csak arra az eseUe. ha kielégítési loguk ma Is lennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset lolyamatba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán OyóU-pusztán, a űzetett öiszeg levonásával leendő megtartására határidőét 1831. évi Julius hó 29. napjának délután 8 órája ISselik kl, amikor a blrótlaf leloglalt bátorok éa fehérnemű a egyéb ingóságodat a legtöbbel Ígérőnek kéaspéniflzelés mellett, esetleg becsáron alul la el togom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi Jullus hó 2-án
Elek László s. k.
klr. bit. végrehaltő, íjra mint bírósági kiküldött
1000 t-es cséplőgéphez való teljesen uj
Hív. iii kazalozó
dádé.
Bővebbet Kőhler Testvérek
vaskereskedésében Nagykanizsa Telelőn: 102. EOIvös-tér.
I«M
Hihetetlen
magas áron visszaveszem
régi megunt telepes, vagy hálózali készülékéi is és
becserélem TELEFUNKEN Í25
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 7i/z oktáv hangterjedelem.
3. Atkapcsotási lehetőség dynamikus hangszóróra.
Kzt nyújtja Önnek a TELEFUNKEN 40 W. speclal. Még ma kérjen ajánlatot ■
a legmodernebb 4 , 1 csöves
SZABÓ ANTAL
sport ás rádió Ozlatá bftl.
Nyomatott > Bélzalai Nyomda és Lapkiadó Villalatnál Nagykanizsán. (Pelelös flzletvewi* Zalai: Károlv).
71. évfolyam 154 szám
Nagykanizsa, 1981. fullus II, szombat
Ara 14 "llíf
ZALAI KÖZLÖNY
SioktulóXli: nappal SogÁi-.t í, íjjel P«ut 4.
Kiadóhivatal: Fiat 5. aaim. Keaxthelyl flókkladóhivatal. Kosaatfa-utea 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
líiófUeléai áll: egy hóra I pengd SO fillér
______/ Sxerkeaxtftség 431. alám. (í)|cl 78J
teieioo. ^ K)a<kjh|v,U| 78 getathelyl fiók a.
Anglia maghivta a julius 17-lki értekezletre a Young-terv aláíróit
A szerdán esedékes német annuitásokat már nem kell
Párig, julius 10 (Éjszakai rádlójelentés) Luther dr., a Német Birodalmi Bank és Morét, a Francia Bank elnöke pénteken egész délelőtt tárgyaltak. A tanácskozások tartalmát és eredményét francia bank-körökben a legnagyobb Htokban tart|ák. Luther dr. délután Fiandln. pénzügyminiszterrel tanácskozott hosszasan.
Luther dr. útjával kapcsolatban a Temps a kővetkezőket Írja :
Németország súlyos hibát követeli el gazdasági és politikai léren. Berlin politikája a jobboldali pártok nyomása alá került. Nincs olyan pénz-
ügyi lámogaláamely segíthetne Németországon, ha a német nép nem változtatja meg politikáját és Jelleméi.
London, julius 10 (Éjszakai rádlójelentés) Az angol kormány julius 17 re meghlvó-jegy-zéket küldött a Young-terv aláíró nemzeteihez. A londoni érlekezletre ezek szerint Franciaország, Olaszország, Belgium, az Egyesüli Államok, Japán és Németország kaplak meghívást.
Az angol kincstári hivalal levelet Intézett a Nemzetközi Fizetések Bankjához, amelyben közli, hogy a királyság, a domlnlumok és India kormá-
flzetnl Anglia részére
nyal elvben elfogadlák a Hoover javaslatot és ezért valamennyien eltekintenek a julius 15-én esedékes német annuitások havi részletétől. Ezt egyúttal közölték a hágai egyezményt aláíró államokkal is.
Biztos a siker az amerikai parlamentben *
Washington, Julius 10 Hoover elnök biztosra veszi, hogy a parlament hozzájárul az általa |a-vasolt moratórium tervéhez, mert 73 szenátor és 295 képviselő kölelezte maRát arra, hogy támogal|a az elnök javaslatát, amelynek igy biztos többsége lesz.
A magyar Kérdés megoldásával leőetne elhárítani asz uf európai &dboruí
Az 1932. év fogja eldOnteni, hogy háború lesz-e vagy béke
sotini ugy nyilatkozott, hogy Sllmion véleménye szerinl az 1932. év válaszút lesz, amelyben aszerint, hogy milyen eredménnyel járnak a leszerelésre irányuló törekvések, eldől, hogy háború lesz-e, vagy béke.
Mussolini: „Még egy nyomorban eltöltött tél bolsevizmusba hajtja Európa nagy répzét"
txrndon, julius lu (Éjszakai rádlójelentés) Mussolini
Ixmdon, julius 10 A Financial News Magyarország trianoni veszteségével foglalkozva azl írja, hogy ha a Népszövetség el akarja hárítani az ujabb európai háborút, nagyon jól tenné, ha most oldaná meg a magyar kérdési.
tlóma, julius 10 Mussolini hosszabb tanácskozást folytatott Sllmson amerikai államtitkárral. A megbeszélés ulán Mus-
A kereskedők, pékek és malmok kötelesek bejelenteni a gabonakészleteiket
Megjelent a tlzpengős gabonajegyről, a vámőrlés szabályozásáról, llszlforgalmiadóról
szóló gabonarendelet
a Salurday Newsben hosszabb cikkben foglalkozik az Európát fenyegető veszélyekkel. Megállapítja, hogy még egy nyomorban eltöltött tél Európa nagyrészéi a bolsevizmus karjaiba hajthatná. A világ békéjét legalább 10 évre biztosítani kell! Meg|egyzi végül, hogy a leszerelési konferencia sorsdöntő lesz az emb;-rlségre.
Budapest, Julius 10 (Éjszakai rádiójelenlés) A gabona-rendelelről szóló magyarázat a hivatalos lap mai, szombati számiban jelenik meg. A rendelet főbb vonásaiban a következőket tartalmazza : A most kiadandó rendelet részben megegyezik a mult évi rende-Ieltel. Eltérései a következők: A gabonajegy értékét 10 pengőben állapították meg. Ebből 6 pengős szelvény! kap a lermelő, a fennmaradó 4 pengő pedig arra szolgál, hogy a világpiaci ór és a magyar gabona ára közötti különbség megtéríthető legyen. A 6 pengős szelvényből 3 pengői adótartozásra (ordíthat a gazda, 3 pen-
gőt pedig készpénzben kap vissza.
Oibonajegy nélkül senki sem vásárolhat gabonát. Ezért a vámőrlések kereteit is meg kellett szorítani. Jegy nélkül a következők jogosullak őröltetni: a lermelő cselédek, munkások, amennyi a saját háztartásukban szükséges; lelkészek, tanítók, községi alkalmazottak a nekik javadalmazáskép kiszolgáltak)!! gabonából háztartási szükségletük arányában ; földhaszonbérlő, amennyi a saját és alkalmazottainak háztartásához szükséges. Jegy nélkül a malom felőrölhet a vámőrlés dija fejében kapóit gabonlból annyit, amennyi a tulajdonosoknak és al-
kalmazottainak szükséges.
Egy mázsa gabonára 2.50 P llsztforgalml adót
állapit meg a rendelet. A rozs ulán nem kell llsztforgalml adót fizetni. A malmok szigorúan kötelesek rendes könyvekel vezetni. A kereskedők, pékek és malmok kötelesek bejelenleni a julius 11 - én, szombilon éjfélkor birtokukban lévő gabonakészleteiket.
A gabonából készüli importált cikkek, igy a kenyér, makaróni, metélt tészta, tarhonya, buzakemé-nyitő, csiriz és maláta után szintén meg kell fizetni a 10 pengős gabonajegy árát.
A bolgár kormány
erélyes rendszabályokra készül a kommunistákkal szemben
Szófia, Julius 10 (MTI) A Bulgáriában fellobbant kommunista mozgalom következtében az ország több pontján összeütközés volt a rendőrség és a sztrájkolók közöli. Szófiában magában Is kisebb-nagyobb összeütközésekre került a sor. A közvélemény meggyőződése szerint a sztrájk-mozgalmai a bolgár munkáspárt szervezte meg, amely voltaképpen nem egyéb, mint kommunista párt A munkáspártra a legutóbbi választásoknál 160 000 szavazat esett és 32 mandátumot nyert a parlamentben. Az u| kommunista képviselők nagy propagandát fe|tenek ki és a rendőrség löbbeket közülük ie-tartóztalolt azokon a helyeken, ahol zavargások voltak. A kommunista lapok a munkásmozgalomra vonatkozólag olyan rendeleteket közölnek, amelyek katonai rendeletekhez hasonlítanak. Ezek a lapok igen éfes és provokáló hangot használnak anélkül, hogy eddig elkobozták volna őket.
A kormány eddig tűrte a kommunisták manipulációit, de a szófiai összeütközésekre való tekintettel elhatározta, hogy energikus rendszabályokat léptet ellenük életbe és esetleg megsemmisíti a kommunista képviselők mandátumát.
Strlbny volt ossb minlox-tor ellen bűnvádi eljérée Indul
Prága, Julius 10 (Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház elhatározta Strlbny volt cseh vastitügyl miniszter mentelmi jogának felfüggesztését és személyének kiadatását, mert mint miniszter veszélyeztette az állam érdekeit és visszaélt hivatalos halalmával. Ezek után Strlbny ellen megindul a bűnvádi eljárás.
Tüdőbeteg-szanatórium épUI a Mecseken
Pécs, Julius 10 A Mecsek hegyen rövidesen megkezdik a tüdőbeteg szanatórium építését.
A szanatórium 25.000 négyzetméter területen épül, háromemeletes lesz és építési költsége 2 és fél millió pengőt tesz ki, Az építkezésénél 400 pécsi munkanélküli jut munkához.
íaláí KOZLŐNV
1&31, |uilui ii.
Rajz és munkakiéliités
■ »|ikMlml Hialmrl uak-
lakaléban
Nagykanlzaa, Jullus III Pénteken nyílt meg a munka és rajzklállltás a nagykanizsai fémipari szakiskolában, amelyre lejölt Nagykanizsára Ferenczy Emil kir. főigazgató, miniszteri tanácsos is, aki lendületes szavakban méltatta az Intézet mtlkódésél, amely az ország egyik elsó ilynemű intézete. A főigazgatói Inolay László Igazgató és Zlnemann Rezső tanár kalauzolta végig az egyes évfolyamok kiállításán.
A rajzklállltás nagy ügyeimet érdemel Az I. évf. növendékeinek mértani rajzai gondosan kivitelezett munkák, minden feladat az életbe kapcsolódik. A II. évf. már erősen észrevehető a fejlődés, a III. évf. már nemcsak rajzolni, de szerkeszteni, konstruálni tud Sok egyetemista sem végzi különben, amit Itt alkalmunk van látni. Zlnemann Rezső és Franck Pál tanárok vezetése alatl a növendékek nagyon szép munkál végezlek.
A munkakiállltásban az ember nem la hinné el, hogy 16—18 éves ifjak végezték, amit látunk. Olyan eszkö zöket és szerszámokat, amikel külföldről kellelt behoznunk, a növendékek itt speciális gépek segítségével olyan kivitelben készítenek, hogy buda[>estl nagy cégek rendelik külföldi szállításra. Nem kell léhát félniük a nagykanizsai iparosoknak a konkurrenclától. Amil a fémipari szakiskola végez, azt a megfelelő gépek hiányában ugy sem végezheti el senki.
Ferenczy főigazgató ki|elentetle, hogy a nagykanizsai fémipari szakiskola teljesítménye és produnciói
minden várakozási felülmúlnak. •
A fémipari Iskola záróvizsgája Ferenczy Emil kir. főigazgató, dr. Krátky István polgármester. Király Sándor műszaki tanácsnok jelenlétében folyt le. A vizsgázóbizottság Ferenczy főigazgató elnöklete alall Inolay László igazgató, Zlnemann Rezső tanár és Welser János gyárosból állott.
A vizsga eredménye országos átlagon felüli, elméletből jeles lett 2, jó 10 és elégséges 6, mig a műhelymunkából jeles 4, jó 11 és elégséges 3.
Legjobb üdítő ital a közismert
Kapható minden fűszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
Egy balatonedericsi földbirtokost ls megkárosított a letartóztatott Iorgovlcs Szavér és tanulása, Hllnka Sándor
Zalaogersrag, Jullus 10 Jorgovics Szavér, a Budapesten letartóztatott, viharos multu okato-llkus pap személye Zalamegyében sem ismeretlen. A vendéglősből szakadár vikáriussá avanzsált Jorgovics Szavér ugyanis a .Független Magyar Ókalolikus Egyház" szinó-dusaba akarta elhelyezni azokat, akiktől pénzt sikerüli siereznic.
Persze ebből nem lett semmi, mert a befolyt összegeket saját céljaira használta fel. Jorgovlcanak buzgó segítőtársa voll Hllnka Sindor magántisztviselő, Hllnka Antal lót néppárti vezér unokaöccse is. Jor-govicsnak éa a „szinódus elnökének", Hlinkának, junlusban 30—40 ezer pengői kellett volna visszafizetni. Ekkor ujabb cselhez folyamodlak.
Eljöttek Zalamegyébe és Hllnka Sándor Papp Jenő balatonedericsi földbirtokos-
sal lépett érintkezésbe, akitől 50.000 pengős váltó aláírását kérte.
Jorgovlcs és Hllnka Ígéretet tettek Papp Jenőnek, hogy ha a váltókai aláirja, ugy az ókalolikus szlnódus-ban előkelő pozidót kap, egyébként p.-dlg havi 300 pengős díjazással járó állási biztosítanak számára ar egyház adminisztrációs irodájában. Papp aláirta a váltókat, de amikor közelebbi érintkezésbe jutott a szinódus tagjaival, megdöbbenve lálta, hogy ott jobbára félrevezeteti, egzisz-tencianélküll elemek funkcionálnak. Erre ö is meglelte a feljelentést csalás elmén a a budapesti rendőrség az utolsó pillanatban foglalt le több kisebb címletű, 48.000 pengőről szóló váltót, miután 2000 pengőt már sikerűit Jorgovicsnak, Illetve Hlinkának beváltani
A megvádolt bika, leomlott tflzíal, cseresznyeszedés, antó- és bicikli halott]al és sebesültjei
Zalaegerszeg, Jullus 10
(Tudósilónk ,eleniése) Pál Oyula 27 éves lUskeszcnipélerl legény a község bikáját hajtotta a legelőre. Eközben a bika hirtelen megvadult ts megtámadta a legényt, szarvaival felöklelte, ugy hogy Pál Qyuiat súlyos sérülésekkel beszállliották a zalaegerszegi kórházba.
Fakoapuazta, Jullus 10 Felsöfakospusztán dr. Plósz Sándor gazdaságában a magtar építése közben egy hatalmas tűzfal beomlott, olyan szerencsétlenül, hogy az ott tartózkodó Palánki Karoly 20 éves cselédet halálra sújtotta. Szigorú vizsgálat IndulL
Hahót, Jullus 10 Maskó Mihályné 50 éves halióli asszony cseresznyeszedés közben egy hét méter magas fáról leesett és lábait több helyen eltörte. Beszállították a nagykanizsai kórházba.
Keaztbely Jullus 10 Czédula Oyörgy sármelléki gazda Keszthelyről hazafelé Indult kocsijá-
val. Ulközben utolérte egy gépkocsi, amely belerohant a szekérbe, azt teljesen összetörte, Czédula pedig oly szerencsétlenül esett le a bakról, hogy gerinctörést és agyrázkódást szenvedett. Haldokolva szállították be a keszthelyi kórházba. Az eset ulán az autó tovább akart robogni, de a mezőn dolgozó emberek lefogták, mlg a csendőrök megérkeztek és megillapllották azonosságál.
Paesa, Jullus 10 (Tudósítónk Jelentése) Horváth Jánosné Pacsáról ebédet vitt a mezőre a családtagjainak. Amint betért a dióskáli útra, egy kocsi halad I elölte, amitől a csikó messze elmaradt. Közben a csikó egy arra száguldó au\'.ólól megijedt és az épen mellette haladó Horváthnét többszőr megrúgta. Az asszony elesett, több helyen könnyebben megsebesült.
Gyermeket gázolt egy motorkerékpáros a Principális-hidfőnél
Nagykanizsa, Jullus 10
Pénteken délután súlyos motorkerékpár gázolás történi Klskanizsán, a Principális hídfőnél.
Lakatos Oyula 13 éves, teljesen árva, aki a Novák-majorban lakik rokonainál, tanuló és két barátja ott játszadoztak a kocsiúton, amikor egy Iával megrakott szekér jött fel jük Klskanlzsáról. Az egyik flu még át tudott szaladni a szekér elöli a kocsiút másik oldalára és amikor elhaladt a szekér, Lakatos Oyula is át akart lu\'ni. Ebben a pillanatban ért oda molorkerékpárján Trájer János nagykanizsai építőmester, aki nem ludla már megállítani kerékpárját a váratlanul elébe kerülő fiu elölt, ugy, hogy Lakatos Oyulát el-
gázolta. A kisfiú összetört tagokkal, vérző fejjel feküdi az országul porában.
Trájer J lnos azonnal leszállott kerékpárjáról és az eszméletlen gyermeket karjaiban bevilte a közelben lakó dr. Dety Károly orvoshoz, aki első segélyben részesítette a sérültet. Dely dr. ezután telefonon kihívta i mentőket, akik Lakatos Qyulál be szállították a nagykanizsai közkórházba.
Az orvosok megállapítása szerint a kisfiú áilspola súlyos, életveszélyes, amennyiben agyrázkódást és súlyos belső sérüléseket szenvedett.
A szerencsétlenség ügyében, annak megállapítására, hogy kit lerhel a felelősség, nyomozást indított a rendőrség
Az ötvenéves MTI
(L. S.) A Magyar Távirati iroda
— ahogy leggyakrabban Idézik: MTI
— Olven esztendős. Hány millió hírt hozott ez félszázad alalt a külföldről nekünk és adott rólunk a nagyvilágnak I A politika, a tudomány, művészet, gazdasági és társadalmi élei minden jelenségéről. Táviratban, telefonon, ujabban rádión is. Szolgálva nemzetei, emberiséget, anyagi éi erkölcsi haladási, fizikai erőkifejtést és szellemi kuliurát egyaránt. Hol mint magánvállalkozás, hol mint állami orgánum.
Hazai és nemzetközi vonatkozásban egyképpen Jelentős instrumentummá az utolsó tlz esztendő alalt fejlődött, mióta, önálló részvénytársaság tu\'a|donában, leveldi vitéz Kozma Miklós vezeti A Magyar Távirati Irodának a forradalmi időkben szinte összeroskadt szervezete, hogy kiépült és tekintélyt vesztett munkája milyen előkelő pozícióra emelkedett Itthon és az európai nagy távirati ügynökségek sorába t\\ ez alatt az éviized alalt I
Vidéki reporlhálózala például ez-idejűleg a nagyobb városokban 23 kirendeltséggel és az ország minden részében összesen 443 tudósítóval működik. Kapcsolalol tatt a külföld minden számoltevö hírszolgálati irodájával, külön tudósítót Európa minden nevezetesebb városában és más földrészeknek valamennyi Ismertebb államában, ugy, hogy híradó képessége és működése, világviszonylatban Is, a legelsőranguak közé tartozik. Ezeknek az összeköttetéseknek az éríéke, természetesen, nemcsak a kapott és a magyar lapoknak juttatóit közlemények gazdagságában rejlik, hanem abban is és főleg abban, hogy ezeknek révén a ránk vonatkozó, tőlünk származó inlormációkat a valóságnak megfelelő tartalommal és tárgyilagos formában helyezheti és helyezi el a külföldi Bajlóban. Különösen olyankor fontos ez, amikor a szomszédok és az ezekkel egy követ fuvó elemek a magyar állam ellen rágalomhadjáratot viselnek. Ami, sajnos, nem éppen ritka eset és eddig, ha máskor nem, olyankor mindig Uujult, mikor a magyar kormány valamely fontos külpolitikai lépésre készült
A Magyar Távirati Irodában ringatták a magyar rádió bölcsőjét is, amely az Iménl töltötte be ötödik életévét. Nem nagy Idő s Magyarország mégis az ötödik helyet foglalja már el Európa rádiózó államai között. Háromszázezernél több magyar előfizetőnek van rádiókészüléke, ami annyit jeleni, hojy a rádió a ml csonka országunkban körülbelül egymilliókétszázezer lélekhez szól állandóan a magyar szellem erejével, szépségével. Hány millió magyar és nem magyar hallja és hallgatja a lekapcsolt területeken és a földkerekség leglávolabbi, olyan zugaiban is, amelyekről talán nem Is tudunk I A látványosság, a szemléltető elem az előadó művészeiben egy ember-
1931. lullui 11-
ZALAI KÖZLÖNY
ollö óta folyton tágabb kórt vágott és pedig magától értetóen, a tulajdonképpen való művészi előadás rovásra. Nos, a rádió ezt egyszer alaposan megváltoztatta, mert a rádión csak a hang, az élószó művészete és a szöveg tartalma, finomsága érvényesül és minden más tulajdonság mellékessé válik, bármilyen rafinéria legyen is, teljesen elveszti jelentőségét A legmodernebb találmány — az antik művészet szolgálatában I Oazdasági szempontból nem érdektelen, hogy a rádióban uj ipari és kereskedelmi ág keletkezett, amely ezer és ezer embert juttat kenyérhez.
Kozma Miklóst, akinek nevéhez az uj, modern Magyar Távirati Irodán kivfll a híradással rokon más alakulatok egész sorozatának a létrehozása, főlvirágoztatása fűződik, mint — egyebek közt vaskoronarenddel is dekorált, negyvennégy hónapi valóságos harctéri szolgálat után — szolgálatonkivüll viszonyba lépeti huszárkapitányt a kormányzó őrnaggyá nevezte ki, vitézzé avatta, miniszteri tanácsosi cimmel, majd II. osztályú magyar érdemkereszttel tűntette ki, a Magyar Távirati Iroda részvénytársaság elnökigazgatójává választotta, a magyar közélet pedig nagyon megbecsalt vezéregyéniségei közé sorozta. Megállapíthatni, hogy az ország újjászületése idejében keletkezett, vagy uj alapokra helyezett vállalatok és intézmények jóformán mind elsenyvedlek, elbuktak, de az, amelynek élére Kozma Miklóst állították, nem a mások, hanem a maga munkájának eredményeképen szilárd, hslslmas szervezetté növekedett és pedig magasabb, tisztultabb erkölcsi szempontokból irányitolt nemzeti szervezetté. Az ország Intelligenciája és a sajtó osztatlan örömmel köszöntötte az ötvenéves pálya mérföldkövénél a Magyar Távirati Irodát, ennek hivatott vezetői között Zimmer Ferenc kormányfötanácsos, felelős szerkesztői, dr. Wttntcher Frigyes igazgatót és a vezetőség élén leveldl vüéz Kozma Miklóst, akit koncepciózus alkotó ereje az uj Magyarország legigazibb értékei közé emelt s akinek talentumát, működését, sikereit sehol sem szoktiMt meleg elismerés nélkül említeni.
A külföldi szövetséges távirati irodák is pálmaágat hoztak a Magyar Távirati Iroda jubileumára: az évforduló alkalmából Budapesten tartolták konpnszusukat
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Felhívás a város közönségéhez
A slrandtűrdő építésének szükséges-ségét iDMloga, hangsúlyoznom; Ily . K° l\'^nyát minden nagykanizsai takós érzi. Az ópltén költségei egyelőre meghaladják a város aoyagl teljesítőképességét, s az 1032. évre csak akkor lepne megépíthető ős használatnak átadható a türdő, ha a közönség kölcsönt nyújt a városnak.
.„„A„,Ur(1a a "étatér mellett épülno coa P költséggel. Ezen összegből 16.000 P az 1931. évi költségvetésben rendelkezésre áll, az 1932. ővl költség-vetésbe pedig további 20.000 P tedeze-tet Irányozunk elő. Ha a közönségtől 60 P-«b kötvények alakjában 60.000 pengő kölcsönt kaphatunk, akkor a még hiányzó coa 36.000 I\'-ről hitelművelet utján gondoskodni lehetne ó« somml akadálya se lenne, hogy a fürdő 1032. nyarára elkészüljön.
Felkérem tehát városom közönségét, hogy 60 P-ős kötvények Jegyzésével tegye lehetővé a türdő megépítését. Akik egy vagy több kötvényt Jegyeznek, mindegyik kötvény ulán a következő kedvezményt kapják : 1 100 fürdés 600/o-oe lürdődlj kodvezménnvel. Ez a kedvezmény nincs személyhez kötve, de csak a türdőjegyre vonatkozik, ti ruhahaaználatl díjra pl. már nom. 2. A kötvényeket ai ötödik évtől kezdve - város sorsolás utján visszaváltja.
lívonklut a kötvények 4a\'o-a lesz kisorsolva: a visszaváltásához szükséges lodezetről évről-évre a város költségvetésében gondoskodunk
A kötvények tolyő évi augusztus 1-ldl kezdvo 111 havi egyenlő részletben Is kltlzethotók Ha a lürdőt bármi okból megvalósítani nem tehetne, a várost nom terheli egyéb kötelezettség, mint a már bollzotett összegei vlsszatizolése.
A Jegyzést már a mni naptól kezdve a városi kiadóhivatalban (Városház I. Ml. 22 attól lehet eszközölni a hivatalos órák alatt: a bettzetéshez szükséges csekklapokat a Jegyzés alkalmával adják át.
Ezenkívül a hivatalokhoz, egvesU-letokhez, testületekhez ts fogunk kiadni Jegyzési Iveket, továbbá az ügy Iránt érdeklődő magánosokhoz Is. Kérem különösen az Ugy Iránt lelkesedéssel érdeklődő tlatvssgol, vállalja a Jegyzések gyűjtését s o célból szíveskedjenek dr. Pottyondy v. aljegyzőnél Jolent-keznl.
Kérek mindenkit, akinek csak módjában áll, no zárkózzék el a Jegyző* elől, hisz evvel magunkon segltUnk s egy oly Intézmény létesítését tesszük lehetővé amelynek hiányát önmagunkon érezzük.
Dr. Krdlky /s/vrfn s. k. polgármester.
11,12,13,14,
Nagy az érdeklődés
SINGER
divatáruház
olcsó maradékvására iránt.
Péntekre virradóra kifosztottak egy barakk-melletti ftiszerüzletet
A betörik 1200 ptngS
Nagykanizsa, Jullus 10 Péntekre virradóra vakmerő belö-rés történt Nagykanizsán, ahol ismeretlen tettesek kifosztották Han-delsmann László kereskedő barakkmelletti füszerüzletét.
A barakk közelében, egy különálló házban van Handelsmann László füszerüzlete. A házban senki sem lakik, mert a szobákat maga az üzlet és a nagy raktárhelyiség foglalják el. A kereskedőnek Tárház-utca II. szám alatt van a lakása, ahová pénteken, a kora hajnali órákban bezörgetett egy rendőr. Elmondotta az álmából felzavart kereskedőnek, hogy amint elhaladt az üzlete előtt, észrevette, hogy a raktárhelyiség ablakáról valaki felfeszítette a rolót és betörte az ablakokat Is.
Handelsmann László a rendőrrel együtt üzletéhez sietett, ahová behatolva kkkrtHI, hogy betörők jár-
értikü árat vittek tí
lak az üzletben, akik nagyon sok árut vittek magukkal amiket pedig otthagylak, azokat azanaszét hányták a padlón.
A betörők, akik legalább ketten lehettek, rengeteg szövetet, élelmiszert és 25 pengő készpénzt vittek el, mintegy 1200 pengő értékben. A betörést annál könnyebben követhették el, mivel az üzlet elhagyott helyen fekszik, éjszaka senki sem jár arrafelé. A rendőr Is csak egészen véletlenül, a hajnali órákban fedezte fel a betörést.
Már a kora reggeli órákban detektívek szállták meg a betörés színhelyét, ahol azonban semmiféle áruló nyomot nem hagytak hálra a betörök. Annyit mindenesetre megállapítottak a detektívek, hogy a betörést kezdők követlék el, meri nagyon primitív munka.
Megnyíló dlsxmilsor.
Nátl Károly
katonai bohózata:
Nyitott ablak
Beszélő sláger a legjavából.
A kútba esett egy kislány,
mert megijedt a lóharapástól
Szepetnek, Jullus 10
(Tudósttónk Jelenti) Majdnem tragikus kimenetelő szerencsétlenség történt csütörtökön délután Csondor János szepetneki gazdálkodó portáján. Csondoréknak közös cement-kutjuk van a szomszédukkaL A kis 8 éves Csondor Mariska, hogy megtakarítson egy kerülő utat, gyakran a kut tetején mászott át a szomszédban lakó kis iskolatársnöjéhez. A kislány csütörtökön délután szintén át akart mászni a kut tetején, amikor apjának közelben levő lova megharapta a kislány lábát. A lótól ugy megrémüli a gyermek, hogy belezuhant a kútba, ahonnan csak nagy-nehezen tudták kimenteni a szülei. Az Ijedtségen és egy kis harapáson kivül szerencsére nem történt különösebb baja a kislánynak.
* Somsaiul! grófok kápolnájába betört agy koplaló zongorahangoló
Kaposvár, JuUus 10
Egy hónappal ezelőtt Ismeretlen tettes betört a gróf Somssich család Klvadáron levő családi kápolnájába, ahonnan ellopta a perselyt.
A nyomozás során rövidesen elfogta a csendőrség a tettest Szegő István rákosszentmihályi orgona- és zongorahangoló személyében, akit nagy nyomora kényazeritett a betörésre. Előadta, hogy községről-köz-ségre járvs munkát keresett, de se-holsem talált, mire hogy pénzt szerezhessen, betört a Somssich grófok kápolnájába, ahonnan elvitte a perselyt.
Szegő Istvánt most vonta felelősségre a kaposvári törvényszék, amely lopás miatt hathónapi börtönre ítélte.
A halastóba fulladt
agy gyaaaaalméja tlatalambar
Böhönye, Jullus in
Csütörtökön egy fiatalember holttestét fogták ki a böhönyei halastóból. Kiderült, hogy a halastó áldozata egy 20 éves gycngeelméjű fiatalember volt, aki fürdés közben — dacára, hogy nem tudott úszni — bemerészkedett a mélyebb vizbe.
Időjiris
A nagykanizsai meteorológiai meg-
ftgyelÖTelcntések: Pénteken a Mmb-sSáti: Reggel 7 órakor +20, délután 7 érakor +24-8, este 9 órakor -4-19-8.
PsIMul: Egész nap lelhős légboltozat.
SxUirúny: Reggel északkelet, délben :lnyugat, este délkeleti szél. (Éjszakai TÜdíóJtUntis) a I
■lat laUial lalasM sala 10 árakat-;, Tislayasstéass darált, már-aákaltan malaa IdS vérható.
ZALAI KOZLÖNV
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jullus II, szombat
Róm. katotlkua: Piua p. Protestáns:
UIL Izraelita : Tham hó 26.

Vároil Muzeum és Könyvtár nyitva catltörtökön te vasárnap délelőtt 10-töl 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: I. hó végéin a .Megváltó\' gyógyexerUl Erzsébet-tér 21.
Vároal Színház. Nyitott ablak Nótl Károly bohíiala. A sátán (Ivére. (Fra Dlavolo). Kémdráma.
OAitSrdA nvttva reggel (1 órflól eatr S óláig 0>M», aaerda. néntek délután kedden égést nap nókaek). Tel.: 3—13.
— Szabadságon. Kofranek Vendel kir. műszaki tanácsos folyó hó II—31-lg szabadságon lesz, ez idó alalt a folyammámon hivatal főnöki teendőit dr. Liplay Kálmán mérnök látja el
— Ülések a vármegyén. Hétfőn, 13-án délelőtt fél 10-kor a lörvény-hatónágl kisgyűlés, ulána pedig a közigazgatási bizottság ülésezik A kisgyűlés rendes tárgysorozatán 67 pont verepel, valószínű azonban, hogy pótlárgysorozat is lesz. Nagykanizsa városnak 13 határozata vár jóváhttgvásra
— Németh Mária Zalaszent-gróton. Németh Mária, a bécsi állami Operaház Európa-hires sztárja, sz operai gázsik leazállitása után Is fenntartotta szerződését. A művésznő most hazaérkezett Zalaszentgrótra szüleihez, a kisfiával együtt.
— Ünnepségek > a keszthelyi kármelltáknál. Tudósítónk írja: Julius 16—19 közölt újból ünnepségek színhelye lesz a keszthelyi Kármel. A kármelita rend főünnepén, Kármel-hegyl Boldogasszony nap|án (|ul. 16) Stefalts Aladár keszthelyi apátplébános végzi a föpipi misét és mondja a szentbeszédet. Jullus 16-án este triduum kezdődik Boldog Terézia Margit kármelita nővér tjszleletére. Pőltl Igníc keszthelyi per|el lart|a a bevezető szertartást, a boldoggá avatási szentbeszédet pedig Steghy Ernő kármelita alya mondja. 17-én Badallk Bertalan szombathelyi domonkosrendi perjel, 18 án pedig Deák Szulpic ksnirsai ferencrendi zárdafőnök mond szentbeszédet. 19-én délelölt 9 órakor Kroller Miksa zalavári apát főpapi misét végez, Grassanovlcs Leo bencés tanár pedig szentbeszédet mond. Ugyanaznap délután 5 órakor Hász Brokárd kármelita provinciális mondja a zárószentbeszédet. A kármelita ünnepségen résztvevők, az előirt feltételek mellett, pápai áldásban részesülhetnek.
— A utóvizsgálat Zalaegerszegen. A nagykanizsai aulókerülel kiküldöttei pénteken délelőtt tartották meg Zalaegerszegen a szokásos időszaki gépjírmü vizsgálatot. A kerület részéről Zlnemann Rezső aulószak-értő és Matdn János rendőtfogal-ma7Ó jelentek meg.
= Nagy mennyiségű maradékból választhat ruhát olcsón Singeméi.
1981. Jullus II.
Tizenötnapi fogházra Ítélték az iskolásleányt, aki tanítónőjét inzultálta
Nagykanizsa, Jullus 10 Mini nemrégen megírtuk, a zala-megyei Szentpéterur községben, az ismétlőiskola egyik leánynövendéke tettleg Inzultálta Langer Itén tanító-kisasszonyt, akiről súlyosan sértő, rágalmazó kijelentéseket Is tett. A minősíthetetlen durvaság széltében a legnagyobb felháborodást váltotta ki.
l-anger Irén fiatal tanítónő a bíróságnál kereseti védelmet a renitens növendék ellen. Elmondolla, hogyan káromkodott és szitkozódott elölte a leány, aki, amikor felelősségre vonta, az osztály szine előtt, azt felelte vissza:
— Te nem parancsolsz nekem I Mikor pedig egy alkalommal arcul legyintette, a leány hátba verte és mcgiugdosta a tanítónőiét.
A fiatal tanítónő panaszát esküvel támasztotta alá a goromba leány több iskolatársa is, aki Idézés dacára sem Jött el a tárgyalásra, ugy, hogy dr. Mutschenbacher Edvin tanácselnök az iskoláslány elővezetését rendelte el.
Most volt ebben sz ügyben a második tárgyalás a fiatalkorúak bírósága elölt. A renitens iskolásleány nem várta be elővezetéséi, hanem édesapjával, aki egy nagyon szegény
munkásember és akivel mosl a leány mezei munkát végez — m:g|elenta tárgyaláson. Iskoláslány benyomását kelti külsőleg Is, azonban valami vadság van benne, ami a szeméből Is kilükrözik.
A vádlott leány tagadja a rágalmazó kifejezéseket. Ravaszul védekezik. Mindent enyhíteni igyekszik. Dr. Mutschenbacher végül Is felolvassa előtte a tanítónő és iskolalár-salnák vallomását. Erre aztán a gyermek nem lud választ adni. Szótlanul hallgatja végig a bűneit. Mellette áll édesapja, aki hegyőr és ebből tartja el nagy családját. Az apa persze védelmére kel leányának. Nem is lenne apa, ha nem tenné. Igyekszik, amennyire teheti: menteni.
Dr. Mutschenbacher atyai hangon megleckézteti a leányt. Rámulat lettének csúnyaságára és figyelmezteti," kogy Ilyet soha többé ne kövessen el. A leány könnyezik és megígéri, hogy Dohi többé nem fog Ilyesmit tenni
A bíróság, figyelembe véve az enyhítő körülményeket, mindössze L5 napi fogházra ítélte a leányt, amit az a fiatalkorúak fogházában fog ellöl\'enl. Az ítélet jogerős.
mmmmmmmmwmmmwmmm
— Nyugdíjazás Juk Béla pacsai plébánost, aki líráját 17 éven át vezette odaadó buzgósággal, legutóbb, hivatása teljesítése közben történt balesete óta gyengélkedése annyira akadályozta lelkipásztori teendőinek teljesítésében, hogy nyugdíjazását kérte. A megyéspüspök a plébánost — mint az erről szóló leirat mondja : „sajnálattal hát" — 1932. január 1 -101 nyugdíjba helyezte.
— A kórházi kápolnára Kállay Tibor 200 P-t, N N . 20 P-t, Kardos Józsefné 5 P-t és N. N. 2 P-t adományozott.
— Kiírták a keszthelyi ref. templom pályázatáL Tudósítónk írja: Szeghalmy Bálint miskolci főmérnök elkészítette a keszthelyi ref. templom tervelt. A díszes és praktikus tervet a presbiléilum egyhangúan el is fogadta. Julius 24 I határidővel meghirdették a templom építési pályázatát, utána azonnal kiad|ák az építési, mert a templomot és paplakot az őszre tető alá akarják hozni. A ref. templom Keszthely villanegyedében, közel a balatoni parthoz épül fel.
= Puch, Steyr, Trlumph és Tihany kerékpárok legolcsóbban Brandl Sándor és Fia cégnél kaphatók.
— A kanizsai rendőrOk is megkapják a nyári ruhát. A rettentő hőségben legtöbbet kétségkívül derék rendőrőrszemelnk szenvednek, akik vastag téli szövetből készüli ruhában, magasan zárt gallérban négy órán keresztül teljesítenek szolgálatot A budapesti főkapitány Intézkedésére a rendőrlegénységet a mult napokban nyári ruhával látták el. Kérdést intéztünk dr. Sólymossy László rendőrtanácsoshoz aziránt, vájjon a nagykanizsai rendőrök nem kapnak-e nyári ruhát, Sólymossy tanácsos kijelentette, hogy a mu\'t nipokban mértéket vettek a kanizsai rendőrlegény6égnek nyári ruhira, amely már munkában van és a legközelebbi napokban minden kanizsai rendőr megkapja. A szövet szine teljesen olyan, mint a téli ruháké, csak nagyon könnyű, puha szövet lesz.
— Még a mai napon keressük Id Slnger divaláruházát, ahol maradékot olcsón vehetünk.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakítóit és .kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohánv-u. 44) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól meg Is reggelizhet.
HM csak líúioial együtt IVos M.
Nem kell nélkülöznie a rádiót nyaralása közben sem, mert nagyon előnyös és olcsó feltételek mellett kölcsön kapja a iegelsőbbrendü telepes készülékeket az
Elektron Rádiótechnikai és flnszaki Vállalatnál
Központ szálló épület. Telefon: 452. szám.
W Siesien mielőbb előjegyezni f
Áldott állapotban levfl lik él Illa anyák a természetes „Ferenc ióxui"
keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nőgyógyltás főképviselői a Ferenc Jáxiel vizet igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és lájdalom nélkül hatónak találták. A Ferenc lóxsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerűzletekben kapható.
— Rejtélyek egy lőtt seb kB-rül. Molnár János 22 éves győrfi-szegi földmüveslegényt jobblábán egy lőtt sebbel néhány nappal ezelőtt beszállították a zalaegerszegi közkórházba. Hozzátartozói titokban akarták tartani a megsebesülést, annyi azonban mégis kiderüli, hogy Molnár át akart menni Lickovada-mos községbe és ulközben sebesült meg rejtélyes körülmények között. A csendőrség nyomozást indított a különös sebesülés ügyében.
— Átment a kocsi egy kétéves kislányon. Szepetnekről jelenti tudósítónk: Kocsis János postai mfl szaki munkás 2 éves Annuska nevű kislánya csütörtökön délután kinn játszadozott Szepelneken a Sormási-ucában A kocsiút poiában játszó gyermeket n?m vette észre az arra közeledő Kurucz Mihály szepelnekí gazdálkodó, aki kocsijával keresztülhajtott a kislányon. A szerencsétlen gyermeket eszméletlen állapotban szedték fel a kocslutról és az orvos megállapítása szerint súlyos belső sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenség ügyében nyomozást indított a csendőrség.
rdmo(/asauk a* érdeme* tamual Meremtcedelmeí éa Imaart.
Értesítés.
Tiszteletlel értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy hazaérkeztem.
Kérem továbbra iá a nagyérdemű hölgyközönség szíves pártfogását
Kovács Jolán
oki. azBtéaznó
Kisfaludy Sándor-u. 21.
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsiros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege juhturó kilója P 3-—
I* teavaj 1/4 kiló ...... P 1-20
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P —\'40
Szardínia n?gy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ............ P —-60
Barack és meggy-jam (ziem)
1/2 kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom háztartási caokoládé ... P —-50 Egy kiló kitűnő minőségű
cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állán-, dóan friss pörkölésü kapható
Hnszel és Friedentbal I
csemegekereskedésében.
1931. lullui 11-
— Öntözzük a járdákat és ne rázzuk utcára a portörlő rongyot. Az utóbbi hetekben tömegesen érkeznek feljelenlések a rendőrségre a járdáikai nem locsoló háztulajdonosok és a portörlö rongyot utcára kirázó lakók ellen. Ugy a járdák nem locsolása, mint a portörlö rongyok kirázása a közlekzdésl szabályrendelet 54. §-ába ütközik, ami szerint a háztulajdonosok reggel és este kötelesek fellocsoltatni a járdáikat, ami különösen a poros ulcákban igen fontos. A tömeges feljelentések következményekép a legerélyesebb Intézkedésekre határozta el magái a rendőrbég. Értesülésünk szerint az őrszemélyzeli osztály minden tagja szigorú parancsot kapóit, hogy ügyeljen a járdák felöntözésére és a portörlő rongy klrázóira. Akit rajta érnek ezen kihágásokon, azokat fel kell jelenleni és megindilják ellenük a kihágásl eljárást.
— Brandl-nál vásárolt kerék páron gyorsan és kényelmesen közlekedhet.
■=- Elveszett egy női arany karóra Msgyar u. 130 tói Magyar Királyig. Becsületes megtaláló kéretik, hogy a kiadóhivatalban jutalom ellenében leadni szíveskedjék.
— Vasárnap lesz Pécsett az országos kutyaklállitás. Az Eb tenyésztők és Ebkedvelók Dunánluli Egyesülete által Pécseit rendezendő országos kutyaklállltást julius 12-én tartják meg. A kiállításon az összes kutyafajták résztvesznek. Ugyanezen alkalommal a sárga magyar vizslák részére vándorkiállítás Is lesz, melynek részére a földművelésügyi minisztérium igen szép tiszteletdíjat adományozott. Nagy érdeklődés mutatkozik a híres magyar doberman-nok t* rendőr-kutyák szereplése Iránt. Félix Endre ismert vizslatanllót az egyesület felkérte, hogy vizslabemu-latót tarlson s ezzel kapcsolatban szakoktatást Is „A vizsla helyes vezetéséről és a vizslával való vadászatról."
= Szép lakást, Izlészl és harmóniát jelentenek a Kopsteln bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden izlés és igény legteljesebb kielégítésre talál. Hllelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetési kedvezményeket nyujtunk.
— Miben halt meg a pacsai kéményseprőmester. Jelentettük, hogy csütörtökön felboncollák Harl István pacsai kéményseprömestert, miután az orvos olyan szimptómákat észleli hirtelen halála körül, amelyek a törvényszéki boncolást lelték szükségessé. A törvényszéki orvosok pénteken terjesztenék be a vizsgálóbíróhoz a boncjegyzökönyvet, amely megállapítja, hogy Hart Lajos már hosszabb Idő óla beleges ember volt, aki szivhüdésben hunyt el hirtelenül. Igy a halálához fűzött kombinációk és feltevések elestek.
F= A HŐSÉGET könnyen " seli, ha Autó Syphon
sgje van és készíthet ~\\itő szódavizet. -Jelentkezzen még ma a szét08ztóhelyen. Egyed-drusitó Szabó Antal aportllslete.
ZALAI KÖZLÖNY
A
kártyavetS cigányasszony
IcIltBt c a háziasszonyt, lelttiitc is kifosztotta n szekrényt
ZalacRorszcR, Julius III (Tudósítónk jelenti) özvegy Rizics Istvánné 70 éves alibánfai asszonyhoz csütörtök este beállított egy fiatal cigányasszony és mindenáron kártyát akart vetni. Az öregasszony azonban nem akart kötélnek éllni. A cigányasszony ezen annyira feldühödött, hogy nekitámadt Rizics-nének, agyba-lóbe verle, majd amikor eszméletlenül összeesett, folle-szitelle a szekrényeket éB amit la-lált: ruhaneműt, ékszert magával vitte. A csendőrség csakhamar megállapította, hogy a vakmerő tolvaj Lakatos Jánosné 20 éves pielőhenyei cigányasszonnyal azonos, aki csak nem régen töllölte ki másféléves börtönbüntetését Nagykanizsán. Országosan körözik.
Megszökött Nagykanizsáról
a veréa mhtt egy raenhelyl gyermek
Zalaegerszeg, Juliua to (Saját tudósítónktól) Az egyik rendőrőrszem ma figyelmes lett egy gyanúsan viselkedő fiúra, akit igazolásra szólított fel. Akkor kiderüli, hogy az Illető SzIJjártó István 12 éves nagykanizsai fiu, akli a szombathelyi gyermekmenhelyből Nagykanizsára adlak ki tartásra Kedden szidást kapott otthon a fiu és ez any-nyira elkeserítette, hogy elhatározta, hogy megszokik. El Is indult gyalogszerrel Zalaegerszegre, útközben a mezőn szedett terményekből táplálkozott. Visszaviszik a menhelyre.
lOzQimsü
MozgAkocsmék ai országúton ...
Tttrfitjék al a harfogjaaxtéal a*étl
A Pesti Napló pénteki számából vesszük munkatársunknak alábbi cikkéi:
A szőlősgazdák lassan-lassan eljutottak — az országútra. Ma már átvették a kofák módszerét. Eddig is megtörtént, hogy a szőlősgazda föllétetelt kocsijára 5—6 akó bort, befogatta csikóit, egyet rántott a fényes gyeplöszáron es alig aludt ki a pipája, már ott termett Z Iából Vasb3. Egy-kellőre megvolt az alku a borra, amelyet rendszerint búzára cseréllek át. Ma ez a csere szünetel. Mert a buza olcsó, mint az árverési poriéka, de a legtöbb óvatos gazda ínég pár mázsa gabonát Is alig tud ma a borért .reszkírozni". Ma borTa nem telik, bár a bor Is polom árért van.
A szőlősgazdának léhát még rosz-szabb a helyzete. Az olcsó búzát legalább még lelt;t etetni az állittal, de a szőlőt nem. Pénz pedig kell. Kell I Egy ideig adott a bank. Ma már 6oknak nem ad drágán se. (Hej I uzsoratörvény, hol késel az éji ho mályban ? I) Sok gazda ineg nem 1; mer ma már a takarék a|la|án bealázkodnL Elindult tehál a borral faluznl. Sokszor titkon, min\'ha lopta volna, ugy adja el a bort 10—20 literenként potom árért. A legszo-mo:ubb azonban az, hogy a szőlős gazda néha 5—7 napig is bujdosik a borával, amíg el tudja adni. Mi lesz, ha egyre több lesz a mozgójárda, a mozgókocsma? Az Idén több szőlősgazda csak ezen a ret-
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzsébet-tér 83. szám alatt. Kftzponti szálloda külön helyiségében
Di ECKENBERG IMRE
v. buíapaetl aaaaaatarlsasl fAarvoa
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8—12-ig, d. u. 2—8-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyilhalók a követV.ező betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság angolkór aranyér bénulások rángalódzások astlima bélbántalmak zsába ischlás
cukorbetegség érelmeszesedés
vpe és hólyagbajok fagyások
fejfájás és szédülések
fülbeiegségck
golyva
gyomorgörcsök gyomorbajok hajhullás hólyagbajok idegbántalmak -CSÚZ
rheuma köszvény májbetegségek mellbajok vérszegénység orrbetegségek székrekedés szívbajok torokbajok vértolulás vesebajok
vitustánc s még számtalan betegség.
i magasfeszüllséga ingarak «ok millió emberi gyógyítottak már meg él számtalan gyógyíthatatlan ttak vélt betegnek adta vissza egészségét.
Kiváló szakorvosok és profi issorok elismerőleg nyilatkoztak róla. Vizsgálat 5 P, kezeié* 3 P, 10 kezelésijegy 25 P.
lenlö nehéz módon ludotl munkáltatni, permetezlelni. Mi lesz jövőre, ha a borértékesítés tovább zülllk, soványodik? Ha nem szűnik meg a borfogyasztási adó, nem vállhalják be fenyegetésüket a bortermelők, hogy „kivágják" a szőlőtőkéket... Nem lesz ra szükség: kivész a szőlő magától isi N. Szabó Gyula
A földművelésügyi miniszter felhívása
a lencse és borsotélék zslzalktele-nllésére
Az elmull kél esztendőben a gabonafélék alacsony ára mialt a különböző hüvelyes növények termelése az előbbi évekhez viszonyítva több mint 100 százalékkal emelkedett. Tekintettel arra, hogy ezen gazdasági terményeknek értékesítési lehetősége ma viszonyítva a gabonatélékhez még mindig jó, fontos közgazdasági érdekek fűződnek ahhoz, hogy a lencse és borsófélék zslzslk-lelenltése ugy a nagygazdaságokban, mini a kisbirtokosoknál megtörténjék. Tekintettel arra, hogy a zslzslk-tclcnltés biztos eredményt csak akkor hoz, hogyha a zsizslktelenllésl eljárás helyesen hajtatolt kérésziül, a földművelésügyi minisztérium felhívja a gazdaságokat, hogy a zsi-zsiktelenitést hozzáértő szakemberek útbaigazításával hajtsák végre. A tisztításnál pedig visszamaradt borsó és lene* aljat, amelyet a gazdaságok takarmányozásra használnak, lehetőleg feldarálva raktározzák, hogy igy is megakadályozzák a zsizsik elssaporodlsát.
A kanadai gazdák nyomora
R. B Bennelt kanadai miniszterelnök valóságos nemzeti szerencsétlenségnek mondja az Idei termés eredménytelenségét Szerinte köiül-belül Ötmillió acre beveteti területen semmi nem termeli. A gazdák segélyezéséről még a folyó ülésszak befejezése elölt törvényjavaslatot hoz a kormány a parlament elé. A nyomorbajutott, mezőgazdasággal foglalkozó egyének száma, hozzávetőleges becslés szerint, legalább 100.000.
(—) Az uj termésrendelet (bo-lelia) megjelent a Molnárok Lapja e heti száinaban és darabonként 40 fillérért kapható (levélbélyegben li beküldhető) Budapest, VI., Podma-niczkyu. 31. _
lehetőleg hadirokkantak, havi fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában.
Xtriekl zárlat
Párta 30 20Va, London JSúéVl, Nawvork 515*40 Brllaaal 72 00, Mllaro 2698, Madrid 49*10 Amsterdam 207 50, Hallj 122*29, Wlan 72*46, Sotta 3*73«/4, Rré«a 16*26, Var* 67*75, Budapest »0*01V| Kelgrál 9 WH, Bukarest 8*37.
Tsrméntáisás
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Hnaa Hasav. 77-ea 14 46—14 60, 78-as 14 60-14 75, 79-a 14 30 15*10. 80-aa 14*90-16 20, dnnáat. 77-ea 13 90—14 06 78-aa 14 05-14 20, 79-ca 14*30-14 60 80-aa 14 40-14*60, Roo 18*53—\'3 78 lak. árpa uj 1475-1625, aörárpa 17*50 -1800, aab 2800 -28 50, test**! 13 90 -14*00, repce ----korpa 13*00-13 26.
ZALAI KÖZLÖNY
1931, )ullu» 11.
TŐZSDE
A mai tőzsdén nyugodtabb hangulatban indult a forgalom. A ip;-kulició általában tartózkodó magatartást tarusitolt és a tőrsdeídő enő felében csendes üzletmenet mellett az árfo\'yamok kisebb eltolódásokat tüntetnek fel. Később a tegnapihoz képest jelentékenyen alacsonyabb berlini nyitási áifolyamok közzététele ulán az Irányzat ellanyhult ís az árfolyamok lemorzsolódtak. Kedvező ösztönzés hiányában a hangulat mindvégig kedvetlen maradt és a piac lanyha Irányzattal zári. Fixka-matozáíu papírok piacán élénkebb forgalom melleit az árfolyamok nagyjában vállozallanok maradlak. Valutapiacon nem volt jelentősebb vállozáf.
i Mowfl táiiáe ánba-lenxáM
VALUTÁK Angol I. 37-85-: 8 00 Balga ír. 7*908030 Csabk. 18-98-17-lu Din k. Ií3i.0-tf 8\'tiű Btnár 10 04-10-13 Dollár 572 25-575-25 Francia f. 22-50-3380 Holt. 730*75-281-75 Langyel í 3 85-84-35 Un 8-41-3 45 Lrra 413-4)8 Ltra 29 95-80-35 Márka H600 I3S-60 Norrégl58*50-lí4 10
Paacta —■--•—
tChUt. 80-50 80 90 Svájc\' 1.110-75 111-35 S\'Mk. 163*50-164 10
DBV1ZAK 230 45-28115 Balgrád 10-10 10 13 Multa IM iO-136 2) Btllsfts*! IV 87 80-12 Bakaiul 3-40-3 42 Komo1i.I53 3S 153-65 London 37-83 27-91 Madrid 52 50-56-50 Milano 29-95-30 C5 Nawyor 572 10 73 70 Oaslo 158-38-153 65 Párts 33 47-33 49 Prága 16-94-16 99 Szófiz 4-13-1-17 Stockh. 153 45-153 8 i Varsó 64-07-64 Ü7 Wlan 80-45-80-70 Zürich 110-95-111 jS
rslhilláa 964, eladatlan 358 -«iüaó-raadfl 1-C6-1-08, azedett 1-06—1-10, szadiit kőaép 1 03—1-05, kOiinyO 093—1-00, 1-sí randa öreg 0-96-1-00, ll-od rendű üteg
0-90—0*94 angol tfldő 0 90—1-00, szalonna nagyban 1-18--■•—, zalr 1-28-1-30, hm
1-40—116, anlonnis uinrtta 1-80-1-38
rriniiiwrwii iiiuniii
fáitatat, lagrkaaisiáT
Felelős kiadó: Zalai Károly, latanutaa Watart Nankaalaaa A. m
mert a
Vinol
olcsó, biztosan hat a
szőlőn gyümölcsfákon rózsafákon
fellépő lisztharmat ellen. Kapható i
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védöazerek kereskedésében
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
A bitóiig mellett. Telelőn 130.
Gyümölcsfa-, róíiala-permetezők
»w (3 szórótellet) rakttron.
APRÓHIRDETÉSEK
Ai apróhirdetései dija 10 saőlf M Hll*v, Minden torábbl szó dija S MII. Vaaár- éa flnnepoap 10 sióig fillér, minden további szó dija • fiit. Szerdin éa pinteken 10 szóig S0 tllir, minden további \'szó dija S flll. Omsió a minden vastagabb betűből álló szó két siónak ará-nlt. tátik. Állást keresőknek 50°/e engedmény.
HlrtfaMaak S (St) pang* Saaarafl. alssl m falaalagaa kia) laláa, a**ml*iá. alkartI4«a aigalt
i» Haaaiai
a I I r a llltlaa
alkarSMaa aigali
ÍY k
Fonottbutorak, kctirárnk készítése, javítása. — Nádsxéktonis Illésnél, Erisébet-lét 13. 3569
Haktalaala állandóan kapható Sípos Andor, Mu&zel éa Frledenthat, Teutach Gusativ, vitéz Tóth Bála. Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Siö-vetkeieténél. — Tejkflzpont. 20Í7
Só-utca 6. azámu 2 szobás magánház azonnal eladó, esetleg kiadó. Érdeklődni lehet a tu\'ajdonoanál : Tóthné tüzószaton, Horthy Miklós ut 15. 3165
■ HIAnáll« hiz 4 szobival, lürdőizo-bával, modrrn uj épUlet a város belterületén a/onnM btibeadó. — Felvilágosít a Krátky tön de 3198
Benz Mcrzcdes 6 Uléie* autó olcsón eladó. Kaulmann Károly. 3197
Llaatat caakla a Spéciit HsztUztelben veszllnk, mert ott I kg. jómlnöségU COg liszt P —36 Starnplel cégnél, Hotlhy Miklós ut 15. 3199
Egy izép aioba bútorozva, vagy anélkül, l ére kiadó Zrínyi Miklóa-ut 16. 3213
Egy nagyon szép hiló, egy lurdökád és konyhaedények eladók Király- u. 20. 3216
Vároa aalvábasa S szobáé, komfortos lakás díszes mellékhelyiségekkel augnaatua l-ra kiadó. Ctm a kiadóhivatalban 3217
Varga Nándor
nranyéremmel kitüntetett saját modernül berendezel! műhelyében
mos, fest, tisztit és plisséroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért felelősséget vállalok.
Oallérok 10 és 12 fillér. Oytljtötelep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. IS.
Eg,aaabáa udvari lakás mellékhelyiségekkel Sugár ut 36\'a. izonnalra kiadó.
3220
ÉRTESÍTÉS.
Értesíteni < nagyérdemű közönaégel, hogy a
„Kispipa" vendéglöt
megvettem és azt újonnan átalakítva, stumbaton aata megnyitom.
KltQnö ételek és italok. Pontot és figyelmes kiszolgálás. Kérem a u. é. közönség szíves támogatását
Jáger József vendéglős
nos Sugár-ut 23. szám.
Felhivás.
Vagyonbukoll Barna Sándor csődtömegéhez tartozó, a csödlellár 1— 310. tétele alatt összeírt, 36.851 P 32 fili. beszerzési ár mellett 15.960 P-re becsült áruk és üzleli berendezés egy léteiben eladó. Felhívom a venni szándékozókat, hogy írásbeli ajánlataikat hozzilm legkésőbb 1931. évi julius hó 23-ának déli 1 órájáig küldjék be. Elkésett ajánlatok figyelembe nem véletnek.
A vételár, valamint a forgalmladó készpénzben, az ajánlat elfogadásáról küldendő értesítés kézhezvételétől számi:olt 3 napon be:ul fizetendő.
Az ajánlat az ajánlattevőt feltétlenül, a csődtömeget csak az elfogadás esetén kötelezi. A csődválaszt-mány fenntartotta magának azt a jogoi, hogy meg nem felelő ajánlatok esetén az ajánlatok egyikéi sem fogadja el.
A megvett áruk és terendezések legkésőbb az 1931. évi julius hó 31-ének déli 12 órájáig átveendők és elszállttá ndók.
A csődtömeg az eladod árukért nem szavatol.
Az áruraktár és berendezés tüz ellen biztositva van, a biztosítási kötelezettségeket a vevő átvállalni tartozik.
A venni szándékozók ugy a csőd-lellárl, mint az áruraktárt és berendezéseket minden köznapon délután 2—5 óráig irodámban, illetőleg köz-benjövetelemmel az üzlethelyiségben megtekinthetik.
Ii. Dr. Árny Lássló
.\'214 tömeggondnok.
a legmodernebb 4 j-\' 1 csöves
Hihetetlen
magas áron visszaveszem
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét is és
becserélem TELiFUNKEN t££
1. Az állomásokat nem kell többé keresnie.
2. 7U% oktáv hangterjedelem.
3. Átkapcsolási lehetőség dynamikus hangszó-óra.
Ezt nyújtja önnek a TELEFUNKEN 40 W. speclal. Még ma kérjen ajánlatot!
SZABÓ ANTAL
sport ós rádió üzleté b&l.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Pk. 557. sz. 1931. 1931. vghtól 587. ss.
Árverési hirdetmény.
Dr. Blek Mór rtigykanllsal ügyvéd álul képviselt Deutich Ede nagykaiüaal lakói javára 3\'9 P 08 Ilii töke és tflbb követelés és járulékai erejéig a nagykanlzaal klr. Jirisblróiág 1981. évi 2103. izámu végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtist szenvedd, lói 1931. évi junius hó 8-án lefoglalt I41C0 pengére becsült Ingóságokra a nagykanlzaal klr. Járásbíróság lenti azámu végzésével ai irveréa elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. L-c. 30. J-a alapján a lent megnevezett s a loglalási jegyzö-könyvból kl nem tUnő mia loglaltitók Javára la az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az eaetre. ha kielégítési joguk ma Is lennáll és hs ellenük nalaiató hatályú lgénykereset folyamatba nincs, végrehajtást azenvedó lakásán Mor-ginypuittin leendő megtartására határidőül 1931. évi julius hó 18. napjának délután 3 órája tllaetlk kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, tehenek, lovak,
f\'azdaságl eszközök s egyéb Ingóságokat a cg többet ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron alul Is el lógom adni.
Nagykanizsa, 1931. évi junlua hó 36 án.
Elek László s. k.
klr. btr. véxrebaltó, »m mint bírósági kiküldött.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság, mini telekkönyvi hatóságtól.
5489/tk. 1981. azám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Hajmás József végreha|tatónak Szabó Qyörgy és neje Csönge Anna oroazlonyl lakót végrehajtáat szenvedők ellen Indított végrehaltial Ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t. c. 141.. 146. és 147. §-at értelmében elrendeli s végrehajtási árverést 251 P hátralékos tőkekövetelés, ennek 1930. évi december hó 1. napjától járó Wo kamata és aa árverést kérvteyért ezullal megállapított 17 P 20 flll. költség behajlása véget! a nagykanlzaal klr. járás-bíróiig területén levő. Oroaztooy községben fekvő, a az oroaztonyl 1236. azljkvben foglalt a a végrehajtást szenvedők nevén
1387. sitjlvben foglalt 682/b. 4. hraz. szőlő éa pince Ingatlannak végrehiJUst azenvedó nevén álló felerészére 60 P, u. o. 578. sztjkvben Csöoge Anna fj. Szabó Oyörgyní nevén álló 480. hraz. azán\'ó a klskutl berekben egész Ingatlanra 715 P, u a. I|kvben (elvett 491. hraz. rit a klskutl dűlőben Ingatlanra 265 P, az 534. hrsz. szántó az ornyákl dűlőben Ingatlanra 180 P, 553. hrsz. rét az oinyákl dűlőben Ingatlanra 195 P, 613. hraz. szántó sz Avas (Láz-völgy) dlllöben Ingatlanra 50 P, 615. hrtz. szántó az Avas (Lázvölgy) dűlőben Ingatlanra 190 P, 837. hrsz. szántó a Pusala temető dtllóben Ingatlanra 820 P klklállial árban és pedig az oroiztonyl 1236 azt|kv-ben 682/b. 3 és 682/b 5. hrtz. és u. o. 1237. azljkvben S82la. 4. hrsz. alatt foglal! Ingatlanokra az 5716/tk. t>88. sz. végiénél Paliangi Katalin Ozv. Ács Qyörgyné javára bekebelezett özvegyi haazonélvezeU szolgalmi jognak lentartásával
A telekkönyvi hatóság az árverésnek O r o s z t o n y községházánál megtartására 1931. évi október hó 3. napjának délelőtt 10 óráját tttzl kl és az árve.-ésl lelteteleket az 1881: LX. L-c 150. §-a alapján a következőkben állapltja nreg:
Az árveréa alá kerllló Ingatlan a klktál lásl ir kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltást ár 10%-át készpénzben, vagy az I8S) :LX. L-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési leltételeket alálml. (1881 ; LX. L-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. I.-C. 21. §)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni aenkl aem akar, köteles nyomban a ki-klilláal ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. 25. íj.)
Nagykanizsa, 1931. évi |unlus hó 30. napján.
Dr. Bentzlk s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Kiss a. k.
Nyomatott a Dálzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Ns?.yk«nizzán. (Felelős üzletvezető ZsUi: Károly),
71. évfolyam 156 szám
ZALAI
Nagykanizsa, 1931. jullus 12, vasárnap
Ara 16 HiMr
POLITIKAI NAPILAP
SurtwiMi. ruppal Sasir-ut 1, ÍJJel F6.I 5.
Kiadóhivatal: Fool 5. uim. KuiUmItI aókkiadóWTatal: Komth-ytu tt
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Telefon

Un ■ pcofó
STSE
411. iili, (éllel 7SJ Kiadóhivatal 78. Keaithelyl Bók 21
Az Ipartestületi reform
Irta: Bud Jínoa m. klr. kereskedelemügyi mlnlazter
Alig van kórdés, amely az utóbbi években oly mélyrehatóan foglalkoztatta Iparosságunkat, mint az ipartestületi reform Ugye. Amikor a keres-kedelemtlgyi tárca vezetését átvettem, sajnálattal láttam azokat az ellentétekel, amelyek iparosságunkat ebben a kérdésben szinte két táborba osztották. Aggodalmat keltőknek találtam azokat a túlzásokat, amelyek az egyik oldalon jelentkeztek és az Iparosságnak a kereskedelmi és iparkamarák kotelekéból való kiválását, az ipartestületnek messzemenő hatósági jog-kOirel való felruházását és egy nagy méielü és igen költséges központi szerv felállítását tűzték kl célul, részben oly leladatokal, (kézműves Ipari statisztika stb. Is munkakörébe utalva) amelyeknek kifogástalan ellátása biztosítva van. Ezek a célkitűzések teljesen tévesek voltak. El kell ismernie a tárgyilagos bírálatnak, hogy a fennforgó súlyos gazdasági viszonyok kOzOtt iparosságunk nincs abban a helyzetben, hogy terhére nagyméretű és kOllséges központi szervet lehessen felállítani s hogy ezen a elmen az államkincstárra se laket ujabb terheket hírilanl.
Teljes elismeréssel kell megállapítanom, hogy iparosságunknak áz a része, amely eredetileg az előbb említeti célkitűzések mellé álit, Idók során belátta, hogy ezek nem helyt állók és meg nem valósilhatók. Kézműves iparosságunk kiterjedt köreivel az Ipartestaleli reformra vonatkozó torvénytervezetemet szakaszrólszakaszra megbeszélve, sikerült olyan megoldást találnom, amelyet az érdekelt tényezOk megnyugvással fogadhatnak.
Törvénytervezetemmel Iparosságunk minden megokolt kívánságát teljeslieni akarom. Elismerem annak szükségességét, hogy ipartestületi intézményünket fejleszteni kell, hogy iparteBtOleti hálózatunkat szükség esetén a kényszertársulás elvének érvényesítésével is ki kell építeni, olyképen, hogy lehetőleg rövid időn belül az ország minden kézműves Iparosa valamely Ipartestület kötelékébe tartozzék, önkénl éilelödik, hogy az Ipartestületi hálózatnak e teljes kiépítéséhez hosszabb idö szükséges és azt hiszem, hogy akkor, amikor öl évben gondolom megállapitandó-nak azt a határidőt, amely alalt az ipartestületek hálózatát az egész országban teljesen ki kell építeni, csak az e célból feltétlenül szükséges Időt veszem számításba.
Kézen fekvőnek tartom azt is, hogy na azt akarjuk, hogy ipartestületeink a mostaninál eredményesebb működést féltsenek ki, gondoskodnunk kell arról, hogy az Ipartestületek háztartását megfelelő alapokra helyezzük. E cél érdekében törvénytervezetem arra törekszik, hogy az Ipartestületi tagsági dijak kivetése Igaz-fáRosan, mindenkire, teherviselési képességének arányában, a piogresz-"« érvényesítésével történlék.
Iparosságunk kívánságának meg-
felelően gondoskodik a törvénytervezet az Ipartestületi szék felállításáról Is. Ebben kézműves Iparosságunk olyan szervet nyer, amely mint a kari tisztességnek és az Iparosság erkölcsi javainak őre, tekintélyének súlyával, az ellentéteket kiegyenlítő megfontolt állásfoglalásával a kartánl megbecsülést, az egyetértést, a békél és a nyugodt munkát biztosíthatja.
A központi szervet Illetően kezdettől fogva azt az álláspontot foglaltam el, hogy kézmUves iparosságunknak szüksége van erre a szervre. Ennek a köj ponti szervnek lesz a feladata, hogy közösséget teremtsen a székesfőváros és a vidék Iparossága közölt, hogy Iparosságunk körében megteremtse és ápol|a az egységes testületi szellemet, hogy szorosan egypll-
működjék a kereskedelmi és iparkamarákkal. Kezdettől fogva tisztában voltam azonban azzal is, hogy a központi szerv fenntartásának terhelt nem lehet az Iparosságra hárítani. Ezért választottam azt a megoldást, hogy a központi szerv fenntartásának terhelt felerészben az államkincstár, negyedrészben a kereskedelmi és iparkamarák vállalják és csak negyedrészben viselje kézmflves Iparosságunk. A tervezet szerint évi százezer pengő állna a központi szerv rendelkezésére. Ezt az összeget vélem az államkincstár és az Iparosság nehéz helyzetéhez képest megfelelőnek.
A törvénytervezetben a központi szerv eredményes működésének minden feltételét biztosítani akartam. Erős a leményem, hogy kézmUves Iparosságunk olyan férfiakat fog ennek az u| szervnek az élére állítani, akik a törvénytervezet célzatát meg
Németországban komoly a helyzet
Berlin, jul. 11 (Lipzártakor érkezeit.) A rászórt megbeszélés ti hiteiké,dés-ről 6 órakor kezdődött és még mindig tart. Elsőnek Luther dr. számolt be a londoni tárgyalások eredményeiről. Ma délután ismét felhívták Amerika és a többi államok figyelmét a német helyzet komolyságára.
MacDonald becsületbeli kötelességének tartja a leszerelést
MacDonald, Baldwln és Lloyd George beszéltek a leszerelési nagygyűlésen
London, Jullus 11 (Éjszakai rádlójelentés.) Szombaton délután 10.000 főnyi közönség és az összes politikai pártok vezérelnek részvétele mellett zajlóit le Londonban a leszerelési nagygyűlés.
A nagygyűlésen Mac Donald miniszterelnök sötét színekkel ecsetelte a jövendő háború borzalmait és figyelmeztette a nacionalistákat, hogy a leszerelés becsületbeli kötelesség. Baldwln a légi haderőnek leszállítá-
sát sUrgetle. Lloyd Oeorge hangoztatta, hogy az egész világon ünneplik a békeangyall, ugyanakkor pedig minden vonalon lázas készülődés folyik.
A gyUlés határozati javaslatol fogadott el, mely szerint üdvözli a lövendő leszerelési konferenciát és egyúttal lelszóllilja az angol kormányt, hogy kövessen el minden lehetőt a világ összes szárazföldi, tengeri és légi haderejének Igazi leszerelése érdekében.
Julius 15-én lép életbe a osztrák-magyar kereskedelmi szerződés
A magyar delegáció Oenlben folytatja tárgyalásait a német és cseh kormány megblzottalval
viszony, az általános nemzetközi jogelvek szerint szabályozó kereskedelmi egyezmény, továbbá a Magyarország és Auszlria kOzöttl közlekedéspolitikai kérdések szabályozása
Budapest, Jullus 11
Oenfben szünet nélkül folynak a magyar kereskedelmi delegátusok tárgyalásai a német kormány és cseh kormány megbizollalval a német, Illetve cseh kereskedelmi szerződés megkötése Ügyében.
ax uj
magyar-osxtráK axenAdés
(Éjszakai rádló/elenlés) A Budapesti Közlöny legközelebbi száma közli a koimány azon rendeletét, amely az Ausztriával junius 30-án Bécsben megkötött és julius 15-én életbelépő kereskedelmi szerződést ismerteti.
Eszerint újra életbe lép a két ország között a kereskedelempolitikai
tárgyában 1920-ban kötött egyezmény, a vámkezelésnél -való kölcsönös támogatás és a vám|övedéki kihágások megakadályozására kötött egyezmény.
a ftxnrxöáém Kedden kerUI a uomxcií tanács elé
Bécs. Jullus 11 Parlamenti értesülések szerint az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés a nemzeti tanács legközelebbi julius 14-én tartandó ülésének napirendjén fog szetepelni.
Hivatalos termésjelentés
Budapest, Jullus II
A legutóbbi hivatalos vetésjelentés közzététele óta eltelt két hét Időjárását különösen az időszak második felében rendkívül magas hőmérséklet és az ország túlnyomó részében nagy csapadék hiány jellemzik.
A buza aratása folyamatban van és néhol cséplése Is megindult. Szalmája általában |ó, a kalász apró, a szem minősége |ó, bár több helyen hirtelen érett és megszorult Jelentékeny a rovar és jégkár. Jelenlegi becslés szerint mintegy 17,348,300 q búzatermés várható. A mull évben 22,958.426 q buza termett
A rozs csépléte folyamaiban van. A hőség következtében sok a szorult pzem. Jelenlegi becslés szerint mintegy 5,802.100 q. rozstermés remélhető. Legu\'óbbi becslés szerint 6.164,700 q. rozstermésre számítottak. A mull évben 7,215.452 q. rozs termett.
Az őszi árpa aratását befejezték\' A termés közepesnél jobb. A höaág következtében sok a szorult szem. Jelenlegi becslés szerinl katasztrális holdankint 55 q vagyis mintegy 4,630 600 q a vaiószintt árpatermés. (A mull évben 6,0l(X200 q.)
A zab általában rendkívül gyenge, kényszerérés állott be, sok helyen Idsal. Sokai le is kaszáltak. Jelenlegi becslés szerinl 1,670.922 q zabtermésre lehel számitanl. (A mult évben 2.612.492 q)
A tengert cimerét hányja, de különösen a késői kezdi megslnylenl a szárazságot, a homokos helyen kezd sülni.
Gyümölcsök kOzül a kajszinbarack gyenge terméshozamot ad. Alma, körte, szilva, dió általában közepes termést Ígérnek. A dinnye igen jól virágzik és bő termésre van kilátás.
A burgonya jól virágzott, általában jól áll, elég bokros. Kiadós esőre volna szükség.
A cukorrépa fejlődésében megakadt. A takarmányrépa színién sínyli a szárazságot.
A kerti vetemények általában gyengék, sokat szenvedtek a szárazságtól.
A szőlők állapota a tartós száraz és meleg Időjárás hatására szépen lejlődnek. A szárazság csak némely helyen hátráltatja a fejlődést A peronoszpora terjedése megszűnt. A borkereslet lanyha, a kínálat élénk.
Legközelebbi hivatalos termésjelentés jullus 25-én lesz kiadva.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. ]ullu» 12,
Egy hősi halott élve visszaérkezett Nagykanizsára
fl kiskanizsai szabóműhelytói Przemysl pokláig, a tomszki fogolytáborig és a kinai tengerpart sóbányáinak gyilkos mélyéig — Itthon Hősi halottként márványba vésték a nevét és férjhez ment újra a felesége — Tizenötéves fiát most látta először Horváth Gyula 20-as ezredkürtöí, aki siró idegsokkal 17 év után hazaérkezett
Nagykanlzaa, Juliua 11 l7gy hősi halolt visszaérkezett Nagykanizsára.
A világháború fergetege felkapta, vitte, sodorta, Összetörte, elhajította a világ túlsó felére, az élet szörnyű ismeretlenségei közé, el egészen a kinai tengerpartra, ahonnét most, 15 év után, a honvágy fullatztő kínjai kancsukán, sóbánya mélyén, kalózhajók rémségein át hazakergették.
Ugy vitte el a nagy forgószél a kanizsai kis szabóműhelyből, mint egy pelyhet, Ugy tűnt el, mintha soha nem is lett volna.
És most, másfél évtized után, ugy főtt vissza, mintha a világ lelkiismerete dobbant volna meg mérhetetlen ólomtullyal.
4 boldagulg naptat egy kim UMMmlieelylna KfskoniMdn
1913-ban szerény kis szabómü-hely nyílott Klskanizsáa Életerős, szép, mindig vidám fiatalember volt a gazda benne. Az Alföld forró napsütését hozta az arcán, a bogár szemében, a nótás kedvében. Csongrádból hozta a sors Klskanlzsára Horváth Oyula 29 éves szabósegédet. Vagy talán nem Is annyira a sors, mint inkább a szerelem. De meg a jószerencse li. Mert Horváth Oyuja oltár elé vezette kiskanizsai szerelmét és mindjárt önállósította magát. A Polgár-utcai kii szabóműhelyben Ismeretlen volt a gond, mert szerették benne a munkát.
A kővetkező évben egyszer szívdobogtató szép titkot súgott a menyecske az ura fűiébe. Éltől fogva még fürgébben szaladt a tű, csattogott az olló Horváth Oyula kezében és még vidámabban színesítette a nóta a munka szürke óráit.
Valahol az égalján meg már csattogott a Nagy Kaszás rendjén a kasza és a véres aratás szörnyű himnuszát hangolták már a rekkenő levegőben elmosódott, távoli akkordok.
a boncolom napfal Praemysl falai KtUött
Mire a kisfiú megszületett, Horváth Oyula, a nagykanizsai 20. honvédezred oszlálykürlöse már Przemysl várának kazamatáiban szenvedte a pokol minden kínját a vár hős védelmezőivel.
— Az oroszok tovább bírták ennivalóval, — mondja Horváth Oyula, aki három nappal ezelőtt hazaérkezett Nagykanizsára a kinai sóbányából és most ilt ül előttem, a párnázott, puha székel mintha féltené, vagy mintha nem Is volna már biztos benne, hogy mire való. A kezében mohó örömmel reszket a cigaretta, mig Idegsokkos testén végig végigvonagllk a szörnyű kór. Beszéd közben minduntalan eltorzul az arca, görcsbe rándul a keze, csuklik, alig érlenl a szavát és sűrű
patakokban ömlik a két megkínzott szeméből a könny. Síró idegsokk.
— Éhezlek e sokat? — kérdeztem, mintha nem tudnám.
— Még békát meg egeret is eltünk. Lestűk a patkányokat az árokban, megfogtuk ét megettük. Igen... a patkányokat. Volt Idő, amikor egy nagyobb patkányon éhes emberek összemarakodlunk...
— Hogy\' bírták az irtóztató nélkülözéseket ?
Horváth Oyula ezt Is megmagyarázta a maga eszével, imigyen:
— Hál, gondoltam mindig, ha teneked jó, édes Istenem, akkor nekem is csak jó lesz...
Aztán mikor feladták a várat, harmadmagával Horváth Oyula kürtöst vezényelték ki, hogy nyissák kl az eröd nagy kapuját. Csikorogtak a kerekeken a nehéz láncok, recsegett az emelő, nyílott lassan a sok ostromot kiállt kapu. Az orosz hadállások mögül ágyuk ugattak. Egyszer csak Horváth Oyula kezéből kieseit az, emelő. Srapnel robbant a várkapu felett és három szilánk mérges vlj|ogással fúrta magát Horváth kürtöt fejébe, egy golyó meg a mellkasát lyukasztotta át. A sebek szörnyű nyomait olt hordja most is a meggyötört testén.
HorvútQ Gyula esméri »■ Oalf meg a Tornsmkba vexetö OoMMI ufón
Igy sebesülten, vérbe fagyva került az oroszok fogságába Horváth Oyula kiskanizsai szabómester. Nem sokai teketóriáztak vele. Vitték egyenest Tomsikba. Kibirja-e a bosszú utat, nem blrja-e, senki se kérdezte tőle. Kórházban hely nem jutott a hadifogolynak. Annyi volt az egész, hogy amikor a fogolytáborban átvette valami parancsnok féle, az megkérdezte tőle:
— Mi baj? Nem halsz meg?
Erre Horválh Oyula dacosan, keményen válaszolta:
— Nemi
És nem hall meg.
Sokáig sinylödölt a sebeivel. Sehogyan sem tudott kórházba bekerülni, de nem halt bele.
— Nincs Is ott kórház, — mondja
— olt csak meghalni és elrothadni lehet. Akinek egészsége van, az dolgozhat és élhet, a többi az meghalhat.
A két szeméből állandóan omlik a könnye, El-elakad a szava. Oyötrl a sokk.
— Azóta mindig igy vagyok. A sebek... A sok, sok gondolkodás... Nem tudom... Csak tudom, hogy nem jól van...
a kínai tengerpart sóbdnydl-ban, afiol moOa öirí se pallóit a pár magyar se otthonról se a világról
A fogolytáborban ilthonról semmi hírt nem kaptak. Azt sem tudta, hogy fia vagy lánya szflletett-e, meg-születetf-e, él-e, hal-e, egyáltalán ?
— Mindig Írtam az asszonynak,
— mondja elboruló homlokkal — de sohasem kaptam választ. Évek multak él és soha, soha egyetlen levelet nem kaptunk senkitől... Hát otthon Msgyarországon mindenki meghalt, hogy nekem nem Ír senki?
— gondoltam sokszor. E\'keseredé-slinkben egyszer Sidocska Samari táborban, a kinti tengerparton, letéptük helyéről a postaládát. Minek az ott, ha ugr sem hoz hírt soha hazulról ? Megkancsukáztak érte bennünket.
— Még az Idén januárban is Írtam a feleségemnek. Meg márciusban Is. Ez volt az utolsó...
— Pedig ha eljutott hozzánk valami betű, papiroson, csomagolásban, minden betűjét százszor elolvastuk. De ebből alig valamit tudtunk meg a nagyvilágról. Nem tudtuk ml olt, hogy mi az a csonka Magyarország. Tudtuk, hogy elvettek belőle, de hogy kezét lábát levág-
MEGBIVÓ.
Folyó hó 12-én, vasárnap a WolláK-venűéglö gyönyörűen átalakított virágos kerthelyiségében a K. A. C. futball-csapata nagyszabású
KERTI MULATSÁGOT
rendez.
Kezdete délután 8 érakor. Belépőjegy 30 flll.
Confeítl-csata. Szépségverseny. Sxerencsesáíor
3MO drb értékes nyeremény tár ily, minden szám nyer.
Aki Igazán jól akar mulatni, az jöjjön el.
Elsőrendű olcsó, jó ételekről és Italokról a vendéglős gondoskodik. A zenét Foszák Ferenc kombinált zenekara szolgáltatja.
Szlvfs pirifogást kér
KAC csapat vexetösége.
Iák, a\'ra nem Is gondoltunk. Három napja, hogy megjöttem. Mott már ludomt hogy mi áz a csonka Magyarország. Nagyon tudom... inkább haza te jöttem volnál
— De histen olt Oroszországban még rottzabb, — vetettem közbe — hiszen ott meg kommunizmus van.
— Kedvet atyám, lelkem 1 — (ez az oroszos aposztrof gyakran tér vittza a beszédében) — én nem tudom, ml az a kommunizmus, meg az a szociális eszme. A szociálisukat én már békeidőben, Idehaza tem szerettem. A háború után felfordult ai egész világ, én nem It tudtam felöle. Meg hiába i« vanl Hiába hirdetik azt, hogy nincs Isten. Mert az van, akármit hirdetnek it. Ahol ember van, ott Isten Is van. Meg aztán azért ne tessék ám azt hinni, hogy minden ugy van, ahogyan itten hirdetik. Olt it bitinek ám Itteni I A szegény emberntk ott It van Istene ét letz ls mindig, akármit it találnak kl ellene.
KalónOaJón, kancauka-marla testtel útban Oaxatelé
UJ cigarettával kínálom. Roncsolt tüdejébe mélyen, dacosan hörpint a bö füstből. Pár percre eláll a patakzó könnye. Ctak a válla rándul egret-tgyet ** megvonaglik a feje, mikor egy-egy magyar szóra nem talál rá a másfél évtizeden át megkopott memóriája.
Elmondja, hogyan jöttek haza negyedmagával a klnal tengerpartról.
Többször megszöktek a sxá\'az-föld felé. Mindig eliogták és véresre korbácsolták őket. Mott aztán utoljára, márciusban, a tenger lelé-próbálkoztak. Pénzűk nem volt hajóra. A sóbányákban, ahol do\'goz-lak, pénzt nem tudtak szerezni sehogyan. Éjért márciusban klnal kalózhajóra szegődlek el. Beraktak négyen egy vagon sót és dolgoztak egész uton a hajón. Ezért elhozták őket. Három hónapig tartott az ut.
Idehaza, Pesten, toloncház várta őket. Ott hányódtak egy hónapnál tovább. Aztán útnak bocsátották őket és Horválh Oyula elindult Kanizsa felé, ahonnét 29, éves duzzadó életét felkapta a nagy kataklizma boszorkánytölcsére, hogy most, 46 évet, ötzűlö fejjel, vesse oda vissza, élö-halottan, idegenül, akire nem vár
Osepp vájja m kBwetl!
Á vese, hugy íi epehólyagban lörténő kea-deilcRej lerakodliokit aenklaem vesxl tízre; amidőn a iéjdiltnak mér mutatkoznak, akkor mái a kőkéozMéi nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha naaaala aax-két pohár UH ragaaal alaat taxiit.
1931. lullui 11-
ZALAI KÖZLÖNY
Jullus 12., vasárnap
Megnyitó dlaxmUaor.
Hót! Károly
katonai bohózata:
Nyitott ablak
Beszélő sláger a legjavából.
A séfén fivére
Kémdráma 8 felvonásban
tóbbé asszony, akit nem Ismer a fia, akire nem vár sehol egy darab kenyér.
A AtfaJ ItaloH megöli a na/dt smléMdblit/a elölt
Idehaza hősi halottnak könyvelték el Horváth Qyula 20-as honvéd kürtöst. Nevét rávésték aranybetük-kel az emléktábla szürke márványára.
Amikor rokkant testét, el\'iport életét pár nappal ezelőtt hazavonszolta Klskanlzsárs, nem akarták elhinni, hogy ő az.
— A Horváth szabó, az meghalt, — mondták neki — elesett Przemysl-ben. Olt van a neve a hősi halottak tábláján.
Megered a könny és ömlik... ömlik Horváth Oyula két szeméből. Zokogás rázza az elnyfltt testét. Ez már nem csak az idegsokk sírása. Itt már at ember sir Horváth Oyula rokkant kürtösben. Az ember, akit elsodort a vértsjtékos, szörnyű zajlás és akit most az élei nem akar visszafogadni.
— Aztán elmentem, — mondja. — Elmentem ahhoz az emléktáblához. Ét láttam, hogy csakugyan hősi halott vagyok. Ott van a nevem. Horváth Qyula, az utolsóelőtti sorban... Majdnem összeestem ott rög.-tön... Nem tudom én azt elmondani, kérem,..
Két nagy, tiszta könnycsepp legördül az életbarázdás arcán. Lehullik a nehéz bakancsára, ahol fényes esik gördül utána, amint lassan összeolvad a világ túlsó felének porával.
— Legjobb lenne csak, ha vissza tudnék menni a kinat sóbányákba...
Am asuoay, a gyerek és a ténye* emUUvöl clpö
Az asszony, az megismerte Horváth Oyulát. Csakhogy az asszony már másnak a felesége. Egy bognáré. És van három gyermeke Is. Törvényes, szép gyermekek. Akiknek mégsem Horváth Oyula az apja.
Csak nézett egymásra a két ember, amikor a gyűrött, tépett, borostás ember a síró két szemével, vilus-táncos tagjaival bekopogott. Az asz-szonynak, szegénynek, megállt i szivedobogása. A gyerek, a Horváth Gyuláé, az első, csak bámult értelmetlenül : — Maga az én apám? És Horváth Qyula is csak ekkor tudta meg, hogy ez az Idestova le-
gényember az ö fia. A fia, jakit valamikor olyan boldogan várt, de akit soha még képen se látott, azl se tudta, hogy vllágrajött-e.
Az asszony sírt.
— Visszamegyek hozzád, ha aka-rod, — mondta.
A tört testű, tört lelkű rokkant nem fogadta el az áldozatot.
— Maradj csak most márl Ne zavarjuk tovább.a sorsot... Majd én elmegyek.
És a papirosba takargatott esküvői cipőjével, amit most az asszonytól visszakapott, útnak IndulL Hova, maga sem tudja. Munkát nem kap. Kenyeret nem kap. Csak simogatja a féltve őrzött esküvői cipőt, amint ilt ül előttem a párnás, öblös székben.
— Ez a clpö volt a lábamon, amikor esküdtem a feleségemmel. De akkor fényes volt... nagyon szép fényes volt...
Cl most . . .?
És most Horváth Qyula ilt áll egyedül, pecsétes Irás és kóbevésett mementó hirdeti, hogy meghalt. Ugy Is kell legyen vslohogyan, mert körülötte összeomlott minden és mindenütt beleütközik az eltiport élete szomorú, könnyes koporsófedelébe.
— Mit csinál most ? — kérdezem.
— Nem tudom.
— Hol alszik?
— Tegnap a Legényegylet adott szállást. Ma ? Nem tudom ...
— Vacsorázott?
— Nem. Dc van még 16 fillérem, majd csak vacsorázom valamiL
— És azután?
Erre már nagyon nehezen felelt Horváth Qyula. Lecsuklott görcsösen s teje. A- hóna alá még szorosabbra szorította az esküvői cipőjét, iml valamikor fényes volt, nagyon szép fényes volt, — végigsimított reszkető ujjakkal a tépett papíron, amibe csomagolva volt.
— Ezért is csak kapok valahol egy-két ebédet...
És hóna alatt az esküvői cipőjével, az egyetlennel, ami a mull életéből megmaradt, — elment Horváth Oyula, a hősi halolt húszas kürtös.
Ment az utcán és nem emelt előtte kalapot senki.
Ment az utcán és nem kondultak meg a hősi áldozat előtt a harangok.
Ment az utcán és nem tisztelgett neki se katona, se rendőr.
Mert nem tudta senki, hogy Horváth Oyuls hőse, vértanuja, szentje a drága magyar rögnek, a szomorú magyar sorsnak.
Horváth Oyula ment... Súlyos, fáradt, nagyon fáradt léptei meg-
meg koppantak a kanizsai utcán. •
Egy hősi halott hazajött...
És Itthon rádöbbent, hogy a halálnál is van kegyetlenebb.
Az élet...
Az élet, amit Trianon szabott ki.
Barbarits Lajos
12, 13, 14,
Ilyen olcsón még soha sem vett
maradékot,
mint a fenti három napon
Singeméi.
A kultuszminiszter 6000 pengével mérsékelte a nagykanizsai Iskolák városi hozzájárulását
Nagykanizsa, Jullus 11 Ismeretes, hogy a város háztartási költségében mindig súlyos tehertétel volt az elemi iskolák fenntartásához való városi hozzájárulás. Dr. Krdlky István polgármester több Ízben felierjesztést Intézett a kultuszminiszterhez, amelyben utalással a város nehéz anyagi helyzetére, a városra eső iskolai hozzájárulás összegének leszállítását kérelmezte. Több Ízben az ügyosztály vezetőjével személyesen K tárgyalt. Ma azután megérke-zett a közoktatásügyi miniszter leirata,
TÖKÉLETES LÉGY-ÉS ROVARIRTÓ!
Mozgószinház
A városi moxl megnyíló mllsora
A Nyitott ablak végre egy uj szűzsé a hangos operetllllmek után. Katonai bohózat. Uj utat mutat s ezt az utat, magyar Iró diktálja Ismét, a Berlinbe szakadt Nótt Károly. Temérdek ötletes cabaret tréfa, kroki, egyfelvonásos elkövetője. A film Berlinben a Klno-Patastban egyhuzamban három hónapig futott s ha történetesen amerikai iró irta volna, bironyára már egy palotát vásárolhatott volna magának. Viszont az is igaz, hogy ezeket a kablnet-figurá-kat csak európai iró Írhatta meg ily jóízűen. Amerikai iró nem is ismeri ezeket a békebeli, bájosan romantikus, klsvátosiasan idyllikus igazi alakokat.
Egy kis garnizonról szól a történet. A kis városka polgárai addig járták a küldöttségeket, mig végre teljesült hő kívánságuk: katonaságot kaptak. Az unalmas városka fellendült, dlvatbajött. A négyleányos apák kopasz fejel Ismét kivirultak; a mamák bizakodón szövögették az eljegyzési hireket. A szép szobacicák Is mind megtalálták a maguk párját, egyszóval a katonaság a a polgárság a legszebb egyetértésben éltek egymással.
Mig. Mig egy nyitott ablak el nem Indítja a lavinát, mely a kisváros teljes nyugalmát fel nem dúlja. S a rengeteg bonyodalmon keresztül egy aranyosazivü katona meg nem oldja a végzetesen bonyolódó históriát, s két szerető sxiv végűi egymásra talál.
Kitűnően mulatott a szépszámú közönség a katona-emlékeken. A maródlvizlten, a tüioHóbálon, a katonai gyakorlatokon stb. A szereplők pompás alakítást nyújtottak; mind régi Ismerőseink: Orett Thel-mer, Paul Ottó, Frltz Schulz, Félix Bressart, Lucie Engiltch.
Sikeresnek könyveljük el a megnyitó előadást. S ha nemsokára a magyar iró zsenije, az operatör ügyessége, magyar színészeink ajakától a bűbájos magyar hang fog megszólalni, amihez minden reményünk megvan, akkor leljes lesz a műélvezetünk is. (T.)
amelyben utalással a polgármester kiterjesztésére, arról értesiti a város vezetőségét, hogy az eddigi évi 24.000 pengő elemi Iskolai hozzájárulás összeséi 18.000 pengőre szállította le. Ez 6000 pengő csökkenést jelent ugyan a városi költségvetés kiadás-oldalán, de még mindég nem azt, amit Nagykanizsa megyei város a maga súlyos gazdasági helyzetében joggsl eivarhatott volna.
Mindeneseire a polgármester budapesti tárgyalásainak eredményeként ez^ls örömmel regisztráljuk.
SzivsxAlhüdést kapott a hideg wizben
Tapolcáról Jelentik: Köveskál község halárában van az u. n. murvagödör, amelyben az utóbbi hdek alatt egy hideg foirás fakadt. Épp ezért a község elöljárósága eltiltotta a lakosságot a gödörben való für-déstŐL A tilalom dacára Raposa Oéza 32 éves köveskáli gazdálkodó fürdeni akart, azonban alig lépett a hideg vizbe, amikor görcsöket kspott és elmerült. Holttestéi csak órák múlva vetette fel a víz. Az orvosrendőri boncolás megállapította, hogy a szerencsétlen ember szívszélhűdés! kapott a hideg vízben.
Felhívás a város közönségéhéi:
IVI ál
zalaikÖzlOnv
198Y, juliua ÍJ.
A strandfürdő í-pitéaének szükségességét teleelegea hangsúlyoznom; Ily fürdő hiányát minden, nagykanizsai lakta érzi. Az építés költségei egyelőre meghaladják a város anyagi teljesltő-képeeeéget, • as 1832. évre csak akkor lenne megépíthető ós használatnak átadható a fürdő, ha a közönség kölcsönt nyúlt a városnak.
A fürdő a sétatér mellett épülne cca 120.000 P költséggel. Ezen összegből 16.000 f az 193™évl költségvetésben rendelk(«éare áll, az 1932. évi költségvetésbe pedig további 20.000 P fedezo-tet Irányozunk elő. Ha a közönségtől 60 P-ís kötvények alakjában 60.000 neugő kölcsönt kaphatunk, akkor a még hiányzó cca 36.000 P-röl hitelművelet utján gondoskodni lőhetne ée semmi akadálya ae lenne, hogy a fürdő 1B32. nyarára elkészültön.
Kelkérem tehát városom közönségét,
hogy 60 P-ős kötvények Jegyzésével tegye lehetővé a lürdő megépítését. Akik egy vagy több kötvényt Jegyeznek, mindegyik kötvény után a következő kedvezményt kapják : 1 100 fürdés 60°>oos fürdődíj kedvezménnyel. Kz a k-\'dvezmény nincs személyhez kötve, de csak a lürdőlegyre vonatkozik, a ruliahaaxnálatl díjra pl. már nem. 2. A kötvényeket a* ötödik évtől kezdvo a város sorsolás utján visszaváltja.
fivonkint a kötvényok 4>\'o-a lesz kisorsolva; a visszaváltásához szükséges fedezetről évről-évre a város költségvetésében gondoskodunk
A kötvények tolyó évi augusztus 1-től kezdve 10 havi egyenlő részletben Ib kifizethetők Ha a fürdőt bármi okból megvalósítani nem lehetne, a várost nem terheli egyéb kötelezettség, mint a már befizetett összege vlsszatlzetése.
A Jegyzést már a mai naptól kezdve a városi kiadóhivatalban (Városház I. em. 22. alté) lehet eszközölni a hivatalos órák alatt: a befizetéshez szükséges csekklapokat a Jegyzéa alkalmával adják át
Ezenkívül a hivatalokhoz, egyesületekhez, testületekhez ls fogunk kiadni Jegyzési Iveket, továbbá az llgy Iránt érdeklődő magánosokhoz ls. Kérem különösen az ügy Iránt lelkesedéssel érdeklődő fiatalságot, vállalja a Jegyzések gyűjtését s e célból szíveskedjenek dr. Pottyondy v. aljegyzőnél Jolont-keznt.
Kérek mindenkit, akinek caak módjában ál), no zárkózzék el a Jegyzék elől, hisz evvel magunkon segítünk s egy oly Intézmény létesítését tesszük lehetővé amelynek hiányát önmagunkon éreztUk.
Dr. Krátky István a. k. polgármeater.
Hét »/ körorvosi állásra tehet pályázni Zalamegyében
Szeptemberben Up életbe a zalamegyei a/ orvosi-kör beosztás
Zalaegerszeg, Jullus II
A belügyminiszter jóváhagyta Zila-vármegye törvényhatósági bizottságának azt a határozatát, melyben 7 uj orvosi kör szervezésiéi mondta kl. Az wj körorvosi székhelyek: Hévlz-szentand ás, Kehida, Zilabér, Nagykapornak, Qarabonc, Zalaizentgyörgy és Kerkaszentmiklós.
Bidy Zolán alispán most rendeletei bocsátott kl, melyben megállapítja, hogy miután az érdekelt fő-szolgabirák Jelentése szerlnl körorvosi lakás és rendelő az uj körorvosi székhelyeken mindenütt biztosítható, semmi akadálya sincs annak, hogy az uj orvosi körök életbelépjenek.
Ezért lehál Zalavármegyének most már összesen 39 közegészségügyi köre ujbeosztást kap, amennyire azt a most létesített körök megkívánják.
Az uj beosztás és a közegészségügyi szolgálat eszerint való ellátása 1931 évi szeptember hó 1-én lép éleibe. Ekkora már meglörténlk a körorvosi állások betöltése. Az alispán felhivta az érdekelt főszolgabírókat, hogy az intézkedéseket
az állások pályázat utján való betöltésére haladéktalanul tegyék meg. Hét orvosi állás vár tehát a zalamegyei fiatal orvotokra. Bizonyos, bogy az érdsklMéí, a verseny igen nagy lesz.
lehetőleg hadirokkantak, havi fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek
ZALAI KÖZLÖNY]
kiadóhivatalában.
Ha savanyu a vegyítse
bora,
REtiEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
Itt Itt Uil,
Király-utca 21.
ajx»
TSKUWl
ÜT
Ma átutaznak Ha nizsáa a Páduá
•tssiaárirssl stsnar —i áwásksk
Annak idején jelentettük, hogy mintegy viszonzásául a Sient Imre Jubileumi év alkalmából a külföldieknek, fóleg az olaszoknak Magyarország Iránt tanúsított érdeklődésével szembea, pádual Szent Aatal+rnim-nak illetve szenttéavat ásának "700. évfordulója alkalmából nagy magyar zarándokcsapat Indul Páduába Zad-ravecz Islván ferences-püspök vezetése alatt. A zarándoklatra számosan jelentkeztek az ország minden részéből, igy Nagykapuról is többen, köztük P. Deák-. Szuiplc ferences plébános.
Több napos zarándoklat után a magyar csoport ma, vasárnap reggel áz 5.40 órakor befutó trieszti gyorsvonattal érkezik Nagykanizsára, ahonnan az elágazás történik. A szombathelyiek és zalaegerszegiek kiszálltnak a nagykanizsalakkal egyült, mlg a többiek a többi állomásokon Budapestig.
IdOlárá* nagykanizsai meteorológiai meg-rtgvslő Jelentések : Szombaton a hím/r. (MM: Reggel 7 órakor +19 2, délatáa 2 Arakor +31, este 9 órakor +21.
PtUtOxH: Reggel felhőa, délben és este tiszta égboltozat.
SUUrany: Reggel dél, délben délnyugat, este kelcUssél.
StBJmkal rádlóJtknUiI A BeUorald-lal hettitát |el«H ásta 10 «ra-or s ■•t»s, váltoaéaa falhla ItfS vérfcaM.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Juliua IS, (Márnip
Róm. katolikus lubella. Izraelita :
Qual. J. Protestáns: Tham hő 27.
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 éráig.
Oyógyszertári éjjelf szolgálati I. hó végéig a .Megváltó\' gyótyntrtlr Erisébet tér 21.
Városi Színház. Nyitott ablak Nőtt Károly bohózsts. A sátán fivére. (Hr» Dlavolo). Kémdráma.
OOstarM nyitva reggel S órától esti a óláig (héttő, szerda, péntek délatáa, kedden agési nap aőtaakTTat.: 2 11.
Juliua 13, Hétfft
Róm. katolikus: Anaklét. Protestáns: Jenő. Izraelita: Tham hó 23.
— Szabadság. Dr. Krátky litván polgármester megkezdte nyári szabadságát, amit Bilatonberényben fog tölleni. Szabadságának tartama alatt a polgármesteri ügykört dr. Hegyi Lajos főjegyző, helyettes polgármester látja el. — Vitéz Cslllaghy Oyörgy kir. vezető ügyész nyári szabadságáról visszaérkezett és átvette hivatala vezetését.
— Személyi hlr. D.\\ Rdcz Kázmér rendőrkapitány, akit a belügyminiszter Szombathelyről helyezett Nagykanizsára, szombaton reggel ellog-lalva a hivatalát, átvette a bünügyi oíztály vezetését. Ugyancsak 6 helyettesíti a kapitányság szabadságon levő vezetőjét, Solymossy László rendőrtanácsosi, távolléte alatt.
— Egyházi zene. Ma fél 11 órákor a felsőtemplomi nagymitén offer-tóriutnon Khkocsánné Axaméthy Adrienne előadjá\'Wcz : Ave Máriát. Orgonán kiséri Borovlcs József V.é. tanítójelölt, tárogatón kiiéri ifj. Rdcz János.
— Áthelyezések a ferenceseknél. A Szenlferencrend dlspoziclól során P. Vados Pált Nagykanizsáról Veszprémbe, P. Illy Károlyt Nagykanizsáról Boldogasszonyba helyezték át. A két páter helyett egy páter és egy fráter: P. Schmld Félix és Fr. Mandl Dánlel kerülnek Nagykanizsára. — Vados Pálban a .Zalai Közlöny" Is ériékes és kedves cikkírójától vesz bucsut, aki mini hitoktató és korábban mint segédlelkész is, mindenkor általános szimpátiának örvendett e város falai közt és azon lul is, ahol a papi hivatás magasztos erényeinek értékelői és tisztelői vannak.
— Nyitoft ablak katoMH bohózat a Városi moziban.
— A zalai evangélikus egyházmegye közgyűlése. Tapolcáról Jelenük: A zalai ágostai hitvallású evangélikus egyházmegye folyó hó 9-én tartotta a kövágóörsl templomban rendes közgyűlését dr. Berzsenyi Jenő rgyltUmegyei főfelügyelő világi és Nagy La|os esperes egyházi elnök elnöklete mellett. A közgyűlés énekkel és Imával kezdődőit, mely\' után; a tárgysorozat tárgyalása következett. Nagy Lajos esperes tapintatos és gyakorlott vezetése mellett teljeseik simán folyl le a gyűlés. Az esperes és egyházmegyei felügyelő válaiztáit a közgyűlés nem rendelte el, mert a mandátumok még nem járlak le s aiblzalom Nigy Lijos esperes és dr. Berzsenyi Jenő főfelügyelő mellett változatlan. Az egyházkerületi közgyűlésre kiküldötteket Jelölt kl és a jövő évi közgyűlés helyéül pedig Kapolcs községet jelölte meg. Nagy Lajos esperes szép Imája fejezte be a közgyűlést, melyet társasebéd követett
— A nagykanizsai törvényszék kiszáll Keszthelyre. A nagykanizsai törvényszék büntetötanácsa holnap, hétfőn három napi tárgyalásra kisráil Keszthelyre. A vádhalóságot vlléz Szily Dezső kir. ügyész képviseli.
= SchOtz áruház kirakatai tanúskodnak kivételesen olcsó árairól.
NE KÍSÉRLETEZZÉK!
A jó varrógép gyártása
preciziósmunka!
Ezért nem tud minden gyár varrógépet előállítani!
Singer varrógépek
azonban évtizedes tapasztalatok alapján,
kizárólügosan varrógépeket gyártó üzemben készülnek!
EZÉRT ISMÉTELJÜK:
NE KÍSÉRLETEZZÉK!
, SINGER " VARRÓGÉPEK
világhírűek!
Singer varrógép részvénytársaság
■AflVKAMIZSA, FÖ-UT I. SZAM
1931. lullui 11-
— Strandfürdő nyílik az 1200 lakosú Alsósegesden. Horváth János, a somogyniegyd Alsósegcsd halárában egy 55x15 m. nagyságú strandfürdőt építtet. A fürdő ideális helyen fekszik éB Alsóscgesd állomástól 15 perc alatt megközelíthető. Oldala cemenllapos, alja padlózott, mélysége 160 m. A strandfürdő ünnepélyes megnyitása folyó hó 12-én táncmulatsággal egybekötve történik. Csak ugy mellékesen jegyezzük meg, hogy Alsösegednek 1200 lakosa van.
= Zsákok és ponyvák legolcsóbb bevásárlási forrása Schtltz Áruház.
=• Hangos derültség a hangos nyitott ablaknál. Városi moil
— Szerencsétlenség munka-kőzben. Fentős Qize la 17 éves leány, akl|a Hunyady-tér 21. sz. alatt van alkalmazásban, ma délelőtt állva ablakot tisztogatol, amikor oly szerencsétlenül elcsúszott, hogy bele eselt az ablakba, amelynek szilánkjai annyira összevágták a leány kezét, hogy súlyos sérülést szenvedett. A mentők az első segélynyújtás ulán Fentős Qizellát a kórházba szállították.
— Kibővítik a balatonfőldvárl katonatiszti üdülőt. A honvédelmi minisztérium jóléti intézménye, amely mosl is többszáz főnyi befogadóképességű tiszti üdülőt tart fenn Balalonföldváron. a kitűnően bevált intézmény kibővítését határozta el. Az üdülő kibővítése céljaira három nagy villát vásárolt a jóléli alap Balatonföldváron, ahol ujabb száz katoaaNsztet, illetve katonatiszti családtagot részesítenek üdülésben.
=*Nagy mennyiségű \'maradékból választhat ruhát olcsón Singemét.
= Hol vegyftak bútort? IBútorvásárlásnál legfontosabb a cég megbízhatósága. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az évtizedek óta közismert Kopsteln bútoráruházat Nagykanizsa, Horthy Miklós -u. 4, ahol a modern kor minden igényeit kielégíts óriási választékban találjuk a legegyszerűbb, de jó kivitelű polgári bútorokat, valamint a legkényesebb isiésü díszesebb berendezéseket. A bútorok kívánatra legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphatók.
Reklám árak!
Trappistasajt teljes zsíros
minőségben kilója ... P 2-40 Csemege juhturó kilója P 3\'—
I* teavaj V* kiló ...... P 1-20
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ............ P —-60
Barack és meggy-Jam (;scm)
l/s kilós üveggel...... P 1-40
Egy. nagy tábla finom háztartási csokoládé . . . P —\'50 Egy kiló kitűnő minőségű cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölésü kapható
Bőszei és Friedentbal
ciemegekereskedéíében.
ZALAI KÖZLÖNY
Itt az aratás!
Legfőbb ideje minden gazdának, hogy
zsák- és ponyvaszükségletét
beszerezze.
Ia minőségű gabonás zsákok,
minden súlyban és nagyságban.
Impregnált
kazal ponyvák,
különböző méretben, — karikával és névvel ellátva, —
a legolcsóbb napi árban kaphatók
— Beleesett a kaszába Szombaton délelőtt Felsősáncon munka közben Németh József 28 éves gazdasági cseléd beleesel! a saját kaszájába, olyan szerencsétlenül, hogy a ballábál súlyosan felhasította. A nagykanizsai mentők szállították be tlső segélynyújtás után a közkórházba.
= Blousra, ruhákra slb. alkalmas maradékok szenzációs olcsó árakon SchUtznét.
— Bűnös kezek gyújtották fel a sárvári műselyemgyárat. Szombathelyről jelentik: A sárvári müse-lyemgyárban néhány nappal ezelőtt történt nagy tüzesei ügyében meg-Indnll a vizsgálat, amely kiderítette, hogy nem öngyulladásról, sem rövidzárlatról nem lehet szó, meri gyúlékony anyag nem volt a gyárban és a villanylámpák, még a tűz után églek. A bizottság egyhangú véleménye szerinl gyújtogatás történt
— Szervezés alatt a Fodor-szlntársulat. Fodor Oszkár színigazgató az őszi uj sziniidényre most szervezi társulatát. Eddigi lagjai közül a következőket Bzerződlelte : Vitéz Bdnky Róbertel, Orbán Violát, vitéz Jakabffy Dezső főrendezőt, Fehér Erzsit, Vass Irmát. Egry Bertái, Nagy Gábori, Danis Jenőt, Felekl Klárit, Németh Jenőt, Majorékat, Csákyt és Romsichot. Uj tagok lesznek Marton Irén, aki a Rózsahegyi iskola előadásán lűnt lel, mint a jövő nagy szubrelt tehetsége, majd Vdrady Magda táncosnő, aki eddig az aradi magyar színháznál működőit. A primadonnát és a többleket illetőleg még folynak a tárgyalásik.
= Nótt Károly hangos katonai bohózala Városi mozi.
— Sármelléken telefonközpont létesül a közeljövőben. Mosl folynak ebben az ügyben a postával a tárgyalások.
A gynmorlájáí, gyomornyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, tobsz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány.arcszin kedvetlenség a természetes „Fsreac lóise!" keserűvíz használata által sok esetben elmúlik. Az orvosi világ legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Fereio léxwf vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. A Ferenc Jóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fUszerüzletekben kapható.
= A HŐSÉQET könnyen viseli, ha Autó Syphon üvegje van és készíthet üdttd szódavizet. -Jelentkezzen még ma a szétosztóhelyen. Egyed-drusttó Szabó Antal sportüzlete.
~ Még a mai napon keressük fel Slnger divatáruházát, ahol maradékot olcsón vehetünk.
SPeijtlET
Meghall Takáos latra
Dudapest, loltus 11
Takács Imre, Kehrllng után Magyarország második tennlszjátékosa az elmúlt éj|el 34 éves korában epe-hólyaggyulladás és belső vérzés következtében meghalt.
(A lengyeltóti Torul FC és a nagykanizsai Teleki FC) ma vasárnap délután fél 5 órai kezdettel barátságos reváns mérkőzést látszik a Zrínyi-pályán. A lengyeltótiak erősen készültek erre a meccsre, dacáfa, hogy a tavasszal 4: l-re győztek, mert tartanak tőle, hogy a honi pályán a löbb lendülettel és önbizalommal Játszó {kanizsaiak kiköszörülik a hírnevükön ejteti csorbát. Utána, 6 órai kezdetlel ugyancsak a Zrínyi-pályán játszik barátságos mérkózésta Bocskay—Haladás.
Pí\'ll 20 2Vh, Lowhrn »06V«, Nawyork 515 00, Brflosl 71971/1, Mltano 26 07, M.drld 49-00, Amsterdam 207 80, Holla 122 19, Wtm 7140, Mis S-73, Prá*a IS 2.11,1, Varul 57 70. Barfapatl M-OlVi v.i»r4d 9 lOi/i. Bafeana\' *Ő6
Strém Károly
oé«
közli, hogy két éves vágású,
száraz, la cserkuíkta. - - P 44 20
, la taigykuábla... P 40-
„ la oseréoroiigfa P 34 —
. talffaforgáci............P 2560
. II. oszt. iorong
(fejsz, bolfa) ............P 1W0
minden 110 cm. magas erdei ölenként, Nagykanizsán bárhol házhoz szállítva.
Aprított la már 100 kg. vételénél P 2-50 házhoz szállítva, 100 kg.-kint.
Bükk és gyertyán tűzifa, az összes kőszenek rendkívül olcsói nyArl árakon.
Kérjük a közönséget, hogy szíves megrendeléseit a városi Iro-. dába juttassa. (Sugár-ut 20. sz. Telefon 127.)
sm
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
Külföldi exportőrök és hazai nagykereskedők érdeklődnek a zalai alma és szilva után
A külföldiek azt kérik, hogy kézzel szed/ék, szortírozzák és kosarakban szállítsák a termelök az almát
Nagykanizsa, Jullus II Hogy a nagykanizsai főszolga-biróság milyen gondossággal és lelkesedéssel karolja fel a járásbeli gyümölcstermelő gazdák ügyét, arra legjobban rávilágít az a tény, hogy a szombati napon is két külföldi nagykereskedő céggel folytatott tárgyalásokat dr. Laubhatmer Alán főszolgabíró és dr. Somogyi István szolgabíró. Az egyik egy jugoszláv kereskedő volt, aki már az elmúlt évben és több, mint 100 vagon almát vásárolt Össze Zalában (40 fillérért kilóját) és ezt a hatalmas kvantumot az északeurópai államokba szállltotll. A másik érdeklődő pedig a bodenbachl Schenker és Társa almanagykereskedő cég megbízottja voll, akik mind a kellen megjelentek a főszolgabírói hivatalban és a |árás terű leiéről eszköz-lendő, főként alma, részben szilva, szállítások ügyében folytattak tárgyalásokat.
A kereskedők különféle kérésekkel fordultak a főszolgabirósághoz, Igy tObbek kőzött azt kérték, hogy közigazgatási uton világosítsák fel a termelőket arról, hogy saját érdekükben kizárólag szortírozott árut szállítsanak, mert akkor nagyobb árat is kapnak a gyümölcsért. Főként kérték a termelőknek olyan ir.nyu felvilágosítását, hogy az almát ne rázzák, hanem gondosan, kézzel szedjék. A gyümölcsöt nem szabad sialma közé sem rakni, meri felveszi a szalma-szagot és akkor kereskedelmileg részben sokat veszt az
értékéből, részben pedig használhatatlanná válik. Nem szabad zsákokba sem rakni az almát, hanem vagy kosarakba, vagy pedig bélelt kocsikasba
Az elmull évben igen sok gondatlanság fordult elő a szállítások és a szedés körül. Épp ezért a cégek előre kérték felhívni ezek kiküszöbölésére a gazdák figyelmét, mert ha ebben az évben is hasonló gondatlanságok fordulnak elő, akkor kénytelenek kivonulni a magyar piacról, mint azt már számos külföldi kereskedő tetle, akiknek olyan ülődött és férges árul adtak el a termelők, hogy az szállítás közben teljesen tönkrement.
Dr. Somogyi szolgabíró felhívta a gyümölcskereskedők figyelmét arra Is, hogy Zalaegerszegen székel a Zalavármegyei Gyümölcstermelő és Értékesítő Szövetkezet, amelynek Oyömörey Oyörgy IJispán az elnöke. A szolgabíró azt tanácsolta a kereskedőknek, hogy forduljanak a szövetkezethez, ahonnan egész Zalára vonatkozólag pontos és biztos adatokat nyernek. Ezen adatok alapján azr.tán könnyűszerrel meg lehel Indítani az üzleti akciót.
Ezeken kivül nagyobb hazai gyümölcskereskedők is érdeklődnek a zalai alma és szilva után.
Értesülésünk szerlpl dr. Laub-haimer főszolgabíró a gyümölcsértékesítéssel kapcsolatban tájékoztató hirdetményeket fog kibocsátani a Járás területén.
Termeljünk téli ujburgonyát
Irta: Dr. VA88 ZOLTÁN m. klr. gazd. felügyelő
Gazdáink nehéz helyzetében minden segítésre alkalmas gazdasági ággal illetve újítással foglalkozni kell. — Körzetünkben a burgonya csaknem minden évben jó termest ad s mert az olasz vevőkre számíthatunk s mert tőlünk a határszéli állomásig nagyon kevés a szállítási költség, — azért gazdáink az olaszok által kedvelt .Ella" burgonya termelését az utóbbi években mind nagyobb mértékben karolták fel. Hogy ez a burgonyafajta nem mindenütt adott kielégítő eredményt, vagy hogy annak kitel^ltetése sok
gazdaságban panaszra adott okot, annak legtöbb esetben az lehetett az oka, hogy 1. vagy nem megbízható helyről szerezték be a vetőgumót, 2. vagy korán és vastagon földelték le a burgonya prizmákat, vagy 3. az idő tavaszi felmelegedésekor megkéstek a burgonyaföld takarójának lehúzásával, illetve a föld takarónak az idő felmelegedésével egyidejű vékonyilásával.
A burgonyatermelő gazdákat érdekelheti a földművelésügyi minisztérium növénytermelési hivatala által a mult évben inditott és ez évben folytatolt téli ujburgonya termelési akció, mellyel egyes gazdaságok tekintélyes jövedelemre tettek szert és amely akciónak a vidékünkre való kiterjesztése Is nagyon kívánatos volna, de mert ez évben
Épflletfa és deszkakereskedés. Asztalosárnfizem.
Állandóan raktáron minden méretben daazka, épflletfa, léc, cement, szigetelő- és ledőlemezek, furnér, enyvezett lemezek és egyéb építkezési anyagok.
Ajtók és ablakok, különböző méretekben állandóan raktáron. Konyhaberendezések teljesen készen, állandóan kaphatók. Hajópadlógyártás és eladás nagyban és kicsinyben. Asztalosoknak bérgyalulás a legolcsóbb árban. Minden anyagot helyszínre szállít:
Dukász Ferenc épületla, deszka és egyéb építkezési anyagok kereskedése ia
■agykanizsa, Magyar-utca 108. szám. Teleion : 290. szám.
a megfelelő vetőgumó hiánya, illetve nagyon korlátolt mennyisege miatt a hivatal elsősorban a Pest-környéki gazdák részére osztja ki a velő-gumó készletet, ez évben innen vetőgumót nem kaphatunk. Miután azonban akadhatnak olyan gazdáink, kiknek a mull évi termésből még van jó csiraképességü burgonyájuk, talán hasznára leszek gazdáinknak, ha ezen cikkem következtében egyelőre talán csak egypár gazda téli uj-burgonya termelési kisérlelét már ez évben megindítja.
Téli ujburgonya termelésre minden fajtájú burgonya használható, de mert a kései érésű burgonyák a nyári ültetésig könnyebben eltarthatok, azért inkább ezek a fajták lesznek e célra felhasználva.
A vetőburgonya julius hó végéig való eltartása, mikor az ültetés végezhető, — okozza a legnagyobb gondot. Erről már tavasszal kell gondoskodni. A veremben hagyni azt nem lehet, úgyszintén a sötét pincében setn halomba rakva, — mert az igy jullus végéig összerothadna. A vetésre szánt burgonyát világos, hűvös helyen, lehetőleg egy sorban elrakva kell tartani, igy csirája rövid és erős és ha a vetőgumót olyan csirázlató ládákba tesz-szük már tavasszal, melyekkel az ültetési helyre lehet azt kivinni, (ugyanugy, mint a korai burgonya termelésnél a februárban elöcsiráz-latásra berakott burgonya vetőgumónál szokás, mit a téli gazd. tanfolyam egyes hallgatói eddig Is jó eredménnyel végezlek) és elültetni ugy, hogy a csira ne törjön le, az elülteiéit gumók terméshozama nagyobb lesz.
A növénytermelési hivatal a nyári ültetésre szánt burgonyát az egyik budapesti sörgyár. szUlapinoájében-
1931. jullus 12.
helyeztette el, de bár az, mint értesültem, nagyon Jól át volt válogatva és csirátlanitva — (a behordás április 15-től május 16-ig különböző időben eszközöltetett) a julius 8-án eszközölt szemlém alkalmával a csírázás és a rothadás fajtánként változott ugyan, de minél korábban lelt valamelyik fajta pincébe rakva, tehát minél hosszabb ideig feküdt az ott, — annál több gumó vált vagy teljesen értéktelenné (elrotha-dás miatt) vagy az erélyes csírázás következtében több vált elültetésre alkalmatlanná.
A növénytermelési hivatal julius 8-án kezdte meg az átválogatott és cslrátlanifolt vetőgumónak a hűtőházba való átvitelét, mert otl -j- 4—6" Celzius hömérségleten lartva, a burgonya idő előtti csírázását meg tudja akadályozni. — Az elmúlt évben a veremből közvetlenül a hűtőházba lett vitetve a vetőgumó, de ez havonta vagononkint 300 pengőbe került, ami a téli ujburgonya termelési költségeit oly nagy mértékben fokozta, hogy ez évben az olcsóbb (vagononkint és havonkint a sziklapince 50 pengőbe került) eltartási módot próbálta lei a hivatal.
A vetőgumó Jó erőben levő tarlóba, vagy takarmány növény után ültettetik. Megmunkálása ugy történik, mint a tavasszal ültetett burgonyáé. Az ültetés jullus végén vagy augusztusban eszközlendő, mlg a kiszedés a fagy beálla előtt, de lehetőleg akkor, mikor a burgonya átlagos nagysága a tyúktojásnál még nem nagyobb s mikor annak héja könnyen ledörzsölhető.
A burgonyát kiszedése után leg-
Íobb 80 cm. mély verembe homok tözé rakni. A kiszedéskor külön kell választani az apróbb burgonyát a
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzsébet-tér 23. szém alatt, KAzponti szálloda külön helyiségében
Dü ECKENBERG IMRE
*• kaSapMtl iianstorluml lianraa
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8—12-ig, d. u. 2—B-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasteszQltségQ gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapaszlalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a kOvetkezO betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángatódzások
aslhma
bélbántalmak
zsába
ischlás
cukorbetegség érelmeszesedés
epe és hólyagbajok fagyások
fejfájás és szédülések
fulbetegségek
golyva
gyontorgörc8ök
gyomorbajok
hajhullás
hólyagbajok
idegbántalmak
cstiz
rheuma
köszvény
májbetegségek
mellbajok
vérszegénység
orrbetegsegek
székrekedés
szívbajok
torokba jok
vértolulás
vesebajok
vituslánc s még számtalan betegség.
A magaifeis&ltségü sugarak tok millió embert gyógyítottak már meg ál Biámtalan gyógyíthatatlannak vélt betegnek adta tIsiu egészségét!
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla. Vizegélat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy 88 P.
1931. lüllus 11
RtVtSZ ERNŐ és Társa
nagyobbaktól él az ipiókat téten, (fenr.) mlg a nagyobbakat kora ti-vasszal viszik piacra. Ilyen burgonyát az eddigi tapasztalat szerint 40—50 pengfs árban lehet értékesíteni S na lat. ho\'danklnt 30 mm. termést adhatunk el, — az olcsóbb ír számításba vétel ível, — az olyan jövedelmet hoz, amiért érdemes a téli ujburgonya termelésével foglalkozni.
Vidékünkön még sok gazdának van olyan mull évi burgonyája, mivel ez évben kísérletet tehetne. Ez uton kérem ezen gazdákat, hogy az e célra használható burgonyájukat rakják sürgósen csirázlató láda vagy kosarakba (lehetőleg egy sorban) éa amint az idő alkalmassá válik munkáltassák meg porhanyóra a földet, hogy a hűvös világos belven (világos pincében, vagy nád, szalma ledéi alatt pld. Balatonmagyaródon) erós csirái nOveló vetógumót a csira letörése nélkül lehessen kiültetni.
Ha ez Idei kisérlel sikerűi, ugy mindenki gondoskodhat . jövőre megfelelő minőségű és mennnlségü ve-
Szőlő, gyümölcsfa, rózsafa l«pna(«iliiiraki ■osprasan vagy Tutokil
(előbbi arzán-réa, utóbbi rázkáa-arzáa
vegyületet tartalmai) Egyesített védőazer káitékony rovar éa gombák ellen
Agri>Toi
ftrxola „48"
Dnraln
rágó kártevők Irtására,
Elosal vagy Sulfarol
gombakártevők Irtáaára,
Aphidon
vértelU litáahoa,
Almola vagy Pomrin vértetves sebhelyek bekenéséhez
Hernyóanyv
Badacsonyi
rézkénpor Vinol
kaphatót
ORSZÁG JÓZSEF
mag, m&trágys, termény áa nővány-védőazerek kereskedáaáben
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
A bíróság mellett Teleion: 190.
Sylaílotfí-, rózsafa-permeteiík
(3 különféle szóróteJJelj raktáron.
zalai közlöny
tögumóről és pedig sokkal egyszerűbben és olcsóbban mint arra a Budapesten székelő hivatal kísérletezési célból Is reá van ulalva.
A (éli ujburgonya vetőgumó vidékünkön való eltartási mód|áról a jövő év elején tartandó Járási mezőgazdasági bizottsági gyűlésen fogunk részletesen foglalkozni;
(-) JólsIkerOlt a gyöngyösi cseresznyeszezon. Gyöngyösről Jelentik : Fclttlnöen jól sikerült az Idei cseresznyeszezon Gyöngyösön. A külföldi kereskedők tömegesen jelenlek meg a piacon, ahol vagonszámra vásárolták a cseresznyét. Gyöngyösről 187 vagon cserésznél exportáltak, mlg belföldi fogyasztásra 103 vagon cseresznye kell el.
TŐZSDE
A mai egy órás tőzsde általában üzlettelen volt. A tözsdeldő elején ügyfélmegbízásokból kisebb eladások kérditek lebonyolításra, a piacra került áiu mennyisége azonban nem volt jelentékeny és említésre méltó árváltozásokat nem idézett elő. A tőzsdeidő további folyamán a »p* ku\'áció fedezési vásárlásai nyomán a piac egész területén kisebb mértékben megjavult az árnivó. Zárlat nyugodt hangiratban a napi legmagasabb árfolyamokon tOrténl. — Fixkamalozásu papírok piaca üzlettelen. Valutapiacon mérsékelt volt az üzlet. Newyork kifizetés árfolyama a nemzetközi viszonylatnak megfelelően 30 panttal olcsóbbodott.
Tsrwartéxiáa
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Busa Hssav, 77-M 14 45 14 60. 78-e» 14 60 14 75. 7V-ea 14 80 1610, 80-as 1490 — 1620. danánt. TT-m 139Ó-I4Ö5, ti-aa 14 05 -14 2J, 78-ea 14 30-14 60. TO-aa 1440 14 60, Kon 13 M—13 75, Iák. árpa uj 16 39-16 00, aórárpa 1760-18 00, aab 2600 -2660, MmwI I3S6 -14 03, repce —■---, kotp«V3 00 13 24.
APPÓ HIRDETÉSEK
áz zpsóblfOetéae* dl)a 10 asóla M Altért Mra további azó dMa 1 ffH. Vasár f Unnepacp 10 azótg a« fillér, mlndea további ásó dija a (III. Szerdán ás péa-tekaa 10 SZÓla M már, minden lováhbi >zó dija • fílu Cimszó a minden vista-<ar>b betűből álló azó kél azónak számit, talik. Állást keresőknek 60W engedmény.
HlnMéMh I (W) p»*L - w alal a fslsstsaes fcUfcRysslésa aaésesléaéa alkaráláM aégati •líra llaalaaálk
(taáá Ciengery-ulca 18. alatt 724 Q U telek. 5810
Kétaxakéa, előszobás, vlzveietéke* lakáa kiadó augusztus t -re. Józtel lóhtf-reg ut i»8\'s.
Háalars I órakor kirándulás luxus autóval, saemélyenklnt oda-vliau 1 pengő Kautmsnn laaá. Teleion 167. vagy 571. Nádor utca 6.
Taaár családnál I, vagy 2 középiskolai tanuló uri ellátási ksphst éa egyúttal szakszerű tanulmányi ellenőrzi,bért része stl.bát Clm s kiadóban. 3145
Só-utca 6. »ámu 2 izobás wasánhás azonnal eladó, eaetleg kiadó. Érdeklődni lettel a tu\'ajdonosnál : TóUiné tűzószalon, HoiUiy Miklós ut 16. 3165
Llsalst ertakls a Spedát listtBzktba veszu.-rk, mert olt 1 kg (óntinóségB OOg liszt P —-36 Slamplel cégnél, Horthy Miklós ut IS. 3lM
Eoyaxobáa udvari lakás mellékhelyiségekkel Sugár ut 3&\'a. azonnali* kiadó.
W30
Vároa axliibaa I axakái, kasa-
lortoa lakás összes mellékhelyiségekkel aagaaalaa l-ra kiadó. Ctm a kiadóhivatalban. | 3217
HauaáH bútort vesz és elad — Oir. Kukeczné, Erziébel-tér. 3210
Glsséaa és csizmadia munkások (elvé. Ütnek Varga Pereecnél, Petőéi ut 36. -3232
Keretek Umaiaalál lakást Mr-élaaakánl, teletőleg virágos udvarral
október t-re. Ajánlatokat kérek e lap kiadóhivatalából leadni. 3205
FüréSaSk, kirándulók I Bslatooberéuy-ben a Páll szállodában Igen olcsón kapják a leijei ellátást azobiral a tflrdőkablnnal.
Klakaalxaéa, Va/azadl u I/b. egy-tzobáa lakáa mellékhelyiségekkel kiadó,
eaeüeg azonaalra la. 3228
VIlMtnva paajna, m «ék, aaék, axalsaaaaék, laiékíá Mlasla^aana éa klfsslaaaák ■ •••loaékb bavéaérléal halva Igán traáaazl flaatéel faltét, lakkal, HLCSICa
tár - ~
mini aééaaaaataa kasaalt laaia éa aytr aalaj a árbaa kaaaaraakaté.
3243
■akaééai útépítést, csatornázási és földmunkát elfogad Ouzavány, Vörösmarty utca 12. 3024
A zalaszenljakibl, közvetlen a vaautl állomásnál egy 12—16 vagont befogadó raktár, trodabelytaég. mind 2 azobáa lakáa-aal, családi okok végett Jutányos áron eladó Bővebb tetvtlágoaltásaal a helyisben Zsebe Mihály szolgál 3136
Mléaéllé ház 4 szobával, Mldóazo-bával, modern uj ép«lel a vároa bel területén áronnál bérbeadó. — Felvilágosít a Krátky tőzsde. 3198
PáaaÚÍNM bekcMluim sklndea összegben a legelőnyösebben és \'
llbbaa Myődtttt Isaál laaáa píns-kölcsőnközvetnő Irodájs Nagykaislzia, Horthy Mlklőa-ut 2 azám._""
ÉRTESÍTÉS.
Érleli em a nagyérdemű közönségei, hogy dus raktáramon levő aaé-laéav él gránit síremlékeket leszállítóit árban bozom forgalomba — Továbbá alrkarataxéat és .Irkált épHé-aét, termő- és műkőből kgolcs bban kéaaltek, ugy as össaes e aaakba vágó munkákat szakszerűen végzem.
Kérem a n. é. közö.iaág izlvea páit-togáaát. Tctlea llsztelettel
"" Kovács iáztef
*el«" oki. k«ara(SraeaUr
IlD.tall ■Irély-atoa SS. a..
A nagyéidemll közönség b. tudomáiára hozom, hogy étkaaééasat Horthy Mlk-lóa ut 57. Angolpark árnyai, hüvőa kert helyilégébe helyeztem át Vaaárnap, 12-én nyltái. Kllünő magyar konyha. Fagylaltok, HUslIó Italok. Szolid árak, figyelmes kl-sflgálás. Abonnensek felvételnek Szíves pártfogást kér öiv. Farkat Jánoané. 3244
Eötvös tér 18. azám alatt egy 3 szobái, veisndis utcsl Ukái egy nigy mOhellyel együtt, esetleg ktllöa-külőa Is, szonnslra kiadó. A möhelv lakatos, vagy aaztaloa-nak nagyon alkalmaa kllnkerezett nap udvarban. Bővebbel: Aoaél Iroda. Horthy Mlklós-ut 2. 2864
Kényelmes csukolt, hat Oléaea Balok aatéval gangéból fuvarozást vállalok.
Szántó, Deák-tér 2 Teleion 3-22. 31 OS
Sugár ut 41/b alatt a karklaaéréa
elutazáa rtrUtt 2—3 bélig azOaetel. 3112
Természetes szénsavas
PETANCI fröccs
a lagsawanyubb borral is megfizathatatian
Kapható j Kövest Henriknél, Nagykanizsa.
Fülftül
mUibttti
Az újonnan épült is modtroBI feluerelt szekailrdl m. kir. jn^iógizztmágl, szak-Iskola 1931(32 tanéve október hó 1 én kezdődtk. — A felvétel iránti kérvényeket aagautM hó \'
lelt Szeli
rendje r»«lnl lőrtéaUr. Fc vételátfc 17 évet betöllötl és legalább 4 elemit vér
.1 Itta .
em--
tílvttá-vételt prospektus az
Igaagatéaég.
le .»«lnl lőrtréalk. F« vél \'
beföttött és legalább 4 elemi Az oktatás elSsé* él gyakt
lődőknek
gotltáit é* kaié
léggel ad d lel vételi
Mcaáa ántaaéwnto
VALt/TAK kdgol L 27*85-58 00 aügah. 7»80 80-30 cShk. 18*98-17-10 Okik. 163(0 ilMO
Dollár 572 25-575-29 Ktlacla I. 22-50-22 8 J HolL 23 >75-211-75 Lsngyal (I 854)1*26 LtU >41 3 45 tava 4 11-4,» Liza 29 95 30 25 Márka 12600 13660 Norvég 16150- IC4 10
?maata —--•—
icbltt. 80-60 80 90 l\'áld 1.110*76 111*85 S Mk 168*50-16410
DBVKAK
Hawyor 87180-73 4
tt-TR S]
Prága IMI- 69 SaéK 818 4*17 Mw*h. 188 45-B8 85 Varaó 64*07-84 27 Wlta 80^5-80*70 Zártok 110-95 111 35
Varga Nándor
aranyéremmel Idltbitetett salát modemül berendezett műhelyében
mos, fost, tisztit és plisaéroz.
Olcsó, szép kllogáatalan munkámért felelősséget vállalok.
Qallérok 10 és 12 fillér. Qyűjtólelep: Horthy MlklÓS-ot 1 Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
M.
Attlla-aloa 8 laámu ház izabadkéz-
ból eladó. - Bő ebbel a tulajdona nát ugyanott -3229
Haanaélt, ló állapotban levő négykerekű kézikocsit (caoma .hordáéra) megvételre keresünk Kötő szövőgyár, Tárbáz-u\'cs. -2381
Kesdó tlaartvlaaléaé azonnali belépésre felvétetik. Alánktok s kiadóba. 3242
l áiz\'ó herceg-u. 12. ssám aUtt egyszobás uj lakéa kiadó. 8241
Deák-tér 6. szám alatt háremuobás utcai lakéa augusztus l-ra kiadó. -;239
Qyés^ulca 33. alatt egyszobás utcái lakáa augusztusra kiadó. -8240
Olcsó háromallóa aléazakaassaks-éa*
és dlsinóól eladó VőrUmárty u. 18. j245
■laéé szoba-konyhás Ukás auguaztns elaejéte, Szlethelvlaég raktárral, lakásokkal, ietenleg lűízerűzfet, november l-re. Tanulók*! teljes ellátásra felveszek, Teleki ut 54. sí. -3227
Minden munkáltatónak nólkOlttzhntatlen
a dr. Bernyó József összeállításában megjeleni
Társadalombiztosítási
TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok
6 P helyett 1 paa«*ért
kaphatók a Zalai Közlönjr nyomdájában.
ZALAI KÖZLÖNY
HM oat rádrúval ejííII 111.-os M
Nem kell nélkülöznie a rádiót nyaralása közben sem, mert nagyon előnyös és oltsó feltételek mellett kölcsön kapja a legelsőbbrendü telepes készülékeket az
Elektron Bádióteofanlkal és Műszaki Vállalatnál
Központ szálló épfllet. .*> Telefon: 452. szám.
HT Sleeeen mielAbb eISjegyexnlI
gn _
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem • nagyérdemű közönségei, hogy a
„Kíepipa" vendégifit
megvettem éa azt újonnan Átalakítva, aiaaihalaa iHaaayttattaai.
Kitűnő étalak és Italok. Pontos éa figyelmű kiszolgálás. Kérem a n. é. közönség arlvta limogatiait
Jéger Jézeef vmííjM\' a» Sugár-ut 23. azám.
Heti 100 pengőt 5K&
háatarUal cikkek eladásával. Dt|mentea Ismertető Stelner, Budupeat, Szövetség u. 26.
Eqy miérrel
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
I (I i
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómen-tesen kUldl utána bármely belföldi nyaralóhelyre,
-t-
14506/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
A 111. kerületben ároktisztítás! betoncső és burkolási munkálatokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott cimzéssel 1831. évi jullus hó 17-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani.
A kiirási müveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1931. julius hó 10-én.
Polgármester.
14471/1931.
Hirdetmény.
Az irgalmas nővéreknek a sánci-ut melletti lopásnak kitett és fonattal nem biró kerités oszlopait folyó hó 13-án délelőtt 9 órakor a v. erdőhivatalban árverésen eladom.
Nagykanizsán, 1931. évi julius hó 8-án.
„n Polgármester.
Irta: Horváth E. Jánoi
ny. lak. Igazgató. Ill-lk erősen bóvliéit kiadás, 74 magyarázó képpel. Ára 1-— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
2848. a. 1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Barta Ferenc Bgyvéd ittál képvlaell Pbönlx bécsi bht r. I [javára 116 P 64 Ml. töke át löbb követeié* és Járulékai ereiéi* a nagykanizsai kir. |árist>ln)*ig 1931 évi 5223/1931, azimu végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehaHált szenvedő 161 1931. éri május hó Vén lefoglalt 2000 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenti aaimu végzésével aa árverés elrendeltetvén, annak az 190& évi XU. t-e 20. alapján aa alább megnevezett a a logtaláal Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltat ik javára la aa árverés megtartását elrendelem, de ctak arra ai esetre, ha kielégítési Joguk ma Is lennáll áa ha ellenük halasi tő hatályú Igénykenaet folyamaiba nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Balatonmagyaródon 31. hliaa. alalt 40 P Illetett összeg levonásával leendő balárldolll 1031. ávl Jullus
megtartására hő 24. napié tik kl, amit
hó 24. napjának délután 5 órája tüze nlkor a bíróilag lefoglalt bn-
torok, benzinmotor, cséplószekrény s egyéb Irsóaágokit a legtöbbet ígérőnek kész pénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul la el logom adni még likkor Is, ha a bejelentő léi a helyszínén nem Jelennék meg, ha csak ellenkező kívánságot Írásban nem nyilvánít.
Nagykanliaa, 1931. évi Junlua hó 18 in.
Haán Oyula s. k. kir blr. végrehaltó, »\'* mint bírósági kik áldat t.
TeRintse meg
SZÉKELY VILMOS butortelepét
a volt Sxarvasban
(Erzsébet-tér 18.)
Óriáai raktár a legmodernebb éa legjobb bútorokból.
Olcsó órait 1 Pon/oa klaaolgdlda /
iw KkÓvcxO flni«at /olíéíclek/
1931. jullus 12,
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift, Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Saobék P 4-80. PadlU 8*— P-Mll.
Egyágyas szobáknál 10<Vo, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. jmi
Dtuta-Száva-ádrla Tssnltárssság (anUtt Hl MMnij)
MENETRENDJE
Higykulua állomálra érkeió él u tiiu Miié vonlokról. Érvényéé ■ 1931. évi méjue hé IB-tftl.
Budapest—Nagykanhsa Vout II A vonat tíudapeatró.\' | Nagykani- |voui| A vonat
ujw
216 202 1212 «2l2b| 214 204
Sieni. v.
Oyv.
Szem. v. Szem. v. Szem. v Oyv.
Indul
jzaára érkezik sU»s
2330 7-80
6-40
7-20 14-18 1818

648 11-35 13-20 13-20 20-3Í 22-14
211 201 213 21S 218b
8
Siam. V.
Oyv-
Szem. v. Szem. v. Szem. v.i Oyv. Vegyes |
Budapestre érkezik
0-36 6-28 9-48 14*25 18-00 17*44 18*10
8-25 10-18 16-88 21-00 > 21-10 < 2140 2003 s
1 A 212. számú vonal Budapest-Nagykanizsa között VttI/31-lg csak hétköznapokon, IX\'1-IAI naponta köti.
2. A 217/b V/15-tói Vllt/31-lg csak vasár- éa Ünnepnapokon közlekedik Budapeat-Székealthérvár kösött.
3. A 218. az. vonat Nagykanizsa-Budapest közölt VIII/31-lg csak hétköznapokon, IX/l-től naponta közlekedik.
4. A 21P/b az. vonat Nagykanizsa-Budapest között VIII/31-lg, de caak vaaár- éa Ünnepnapokon közlekedik
8. A 238 az. vonal caak Balatonizentgyörgy állomásig közlekedik személyszállítással. A vonatnál caak IL éa ül. osztályú kocáik vannak.
216/312. aa. vonatoknál 11-111. out. kocsi fut Budapest D. V.-Zalsegenieü között.
>lg V/18-V1/I\'
202.
étketö ét III o. kocsi Budapest—Pragerakolg V/T»—VIÍ14 lg.
202. sz. vonatnál I—II— III. o. kocal Budapest-Tileate V/li—IX/15-lg. — " " - Splllal-MltUlfllteriee VI/15-IX/IO Ig.
202.
202. „
202. „
202, „
204. .
204 „
vu *
••
204. .
204. , 204.
i—n—in. i—11—ut ,
II—HL , I— II. ,
i—n—tu.,
I—IL
(fogaitól Stattna VI/l5-IX/t5-lg. VllUdi V1\'27—IX/3-lg. VenUmlglIa lX\'16-tóT Watt Róma. Venezta. Orado IX/13-tg. PIuum IX\'14-ig. Fiume nj|4-lg
Budapest—Fiume között a hálókocsi Indul Budapestről aserdán, pénteken, vasárnap 204/201. IX. vonatoknál étkezőkocsi kt Nagykaattn-Budapeat kOiött
i-it-m.
U-HI. hálókocsi
>lnautó || 12-20 B 1418 | 130 f Slnauto J| "ZOOH jj A 125. éa a 130. az. alnaulóbuiz vonatok cisk VWI-IX6-tg köalekednek.
—Szombathely—Ágfalva O. H.—Wien S. B.
Szem Slnati
TH3BT
Indul
m. v. Inautó II —
Oyr. 8-10
Szem. v. | 10-85
" I.V.I 18-40
MjJUj-
7-31 11-30 14-49 21-33
faaW-
rsirs Múlt
TI
935 13-28 17*28 2400
Közvetlen kocsik: 312. az. vonatait ll-lll. oszt kocal Nagykanlzaa-WIen & B. között.
2 6/312. „ " ~
901/302. , 9C1/302. „ 901/302. „ 601/302. „
„ ll-IU.
„ i-ii-in. . ii-in. „ i-ii-in. » i-u-m.
Budapest—Zalaegerszeg között. „ Oitek—Wien S. B. közölt „ Suiak—Wien S. B. közölt „ Suásk—Franttakovv I íPranxeibad) „ Suták—Waraawa, (vanó, Lengyeloraa)
Ntgyksslrsi- BarcsnIPtcarc érkeztkjérkezlk lndu Barctról indul uirs Maiik
Üli 914 902 932 Szem. v. a/í. Vegy.v. Tfi 9-40 13-46 18-05 Ö-4Í bik 11-40 I 14-17 18-37 1 17-34 21-28 - 911 (Szem. v. 931 Vegy. v. 901 flOyv. 915 Szem. v. 7-50 1221 1815 \' 438 11-03 1414 20-45 13-36 16-05 22-80
Közvetlen kocsik: A 912/915. sz. vonatokkal I—U—111. o. kocsi Nagykanizsa—Péa közölt, a többi vonatokkal (utó közvetlen kocáik ugyanazok, mint a Nsgykanlzaa—Wien S. B, viszonylat alattlak.
9*34 17-24
20-55
Közvetlen kocsik:
A közvetlen kocsik a 201. 202., 203 , 204. azimu vonatoknil ugyanazok, mint a Budapest- Nsgykanlzaa viszonylat alattiak.
(Martbor gik.j\' koitl\'ttf3\'\' ,llmU VOn*,°l< k(>l"\',ltl,n VUM,ok Nagy kan Uia-Marburg
1931. lullui 11-
leghivó.
értesítjük a r kuzóuséget, hogy taly* Hí izabási
Tlutelcttcl értesítjük a n<gy4rdcmü " li 12-én
nsfyizsbáiu
iparos báli
rendezünk a „Bárány" vandéglS
összes termetben.
Szépségverseny. Jó zene. ■alépSJI) »0 fillér. Szíves plrtlogást kér a HaaiazSaé|
Balatonföldváron
a Balaton legszebb, legkulturéltabb helyén
viliatelkek
paroelláxtaftnak.
Árak: S—12 pengőig, 48 havi részletre.
Csatornázás, vízvezeték, villany. Oolt és tennlszpályák. — 70 holdas park, árnyas parti séUnyok. Kaszinó. Modern szállodák. Olea* átataeaés.
A telekvevőkrt Ingyen visszük minden vasárnap reggel Nagykanizsáról Induló vonallal Balaton IflIHvárra éa vlaaza.
Jelentkezni lehet a helyt megbízottnál: Hochreltor Dezaó nv. arad. Jószág.
felügyelő urnái, Nagykanizsa, Batthyány utca 10., ugyanott minden felvilágosítás kapható.
fizetések a Néptakar ék pénztár Rt-nál, Nagykanlzaa esakOzóihetők.
Budapesti Irodai BalatoatStdvár FOrdS Rt parcellázási Irodája Budapest, V., Bálvány-ntca 15. Telelőn: 285-00.
mi_
Értesítés.
A aertóspeatle és dup-lasiirum árét folyó á»l márclua hó l-tN íénya-
""leszállítottuk.
Egyben tisztelettel értesítjük a m. t. Oazdaközönségel, hogy Intézetünkben termelt
sertéspestis duplapestis
(sertéspestis és sertésorbánc ellen egyaránt hat),
sertésorbátic, lépfene, Septikaemia, baromfi kolera, mirigykór és egyéb
nagyértékü
szérumok!
állatorvosi rendelésre állandóan
NftaVKJIHIZBAH, a „MEGVÁLTÓ" gyógyszertárban
Hugárla Síéruatvek r. L
Budapest, VI., Szondy-u. 76.
ZALAI KÖZLÖNY
Un a pontos lég címre!
Alulírott cég értesítjük a nagyérdemű közönségei arról, hogy üzemünkben az összes beton, mflkB, illetve oamsnttra készleteink Arát leszállítottuk, továbbá a legnagyobb sul>t helyezünk áz általunk elvállalt összes megrendelésekre. — Elvállalunk mint eddig is, temetfii alrkaretek, •Irboltok szakszerű készítését, a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelezéssel beton, vagy mUhibAI kidolgozva, a legpontosabb kiszolgálás és kedvező tlzetésl teltételek mellett.
Portluiceaeat és leliígallal méiz raktár ét oltott ata eliáás. Ezután is kérjük a n. b. közönség szives pártfogását és vagyunk
hazafias tisztelettel
Tomasits és Kovács
cementáru telepe Király-utca 31a
Újonnan laaxAIIHott
boráraima következők:
ElsőrendQ saját termésű kerecsenyl
fehér asztali bor literje ... P—fiO schlller (vörös) asztali bor P -S0 kitűnő fehér asztali bor édes P — 70
llll JEHfi. latttfflHfu II.
1000 t-es cséplőgéphez való teljesen uj
Mi. Ml kazalozó
eladó.
Bővebbet Köhler Testvérek
vaskereskedésében Nagykanizsa Telefon: 102. Eótvfls-tér.
PORR i E■ö
sasdasáal gépiaShelj*, réz- éa vaaSstMaj. ■agjkaalzaa, TalakM S.
TaMoai BU. Készít éa raktáron tart: kazalaiikat, szőlőzuzókat és préseket, répavágó,
azeeskavágé slb. mezőgazdasági wt gépeket
Elvállal mlooeanemB gépjavlláil. Pontoi munka I Jutányos árak 1
Margit-fürdő
sus Csengery-ut 19.
• Nyitva mindennap ^ reggel 6-tól, este 7-lg ~ Márvány kádfflrdő "üsai P150 10 jegy vételnél......Pl —
Igénybeveheük egyesületek. váUalatok Is.
Tyukszemvágás......P —-40
Maszirozás........P —\'30
ilii, f - - á. . . . aa I . . II . - -»
rtlifíMI, UWinVM UMPBi IPMIM.
Modernül berendezett
Szabó Oyőrgy ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
Kiegyenlítő tank előhívás; a lul és alul
exponált felvételeket kiegyenlít. Fényesítő, szárító berendelés: 10 perc alalt magaslény ü képel adok.
Tegyan agy prAbarendeléal I
Reggel beadott felvételekről délben már kész képel kap.
SZABÓ ANTAL
piimgép m*r 18 P-tőt feljebb. fegyver- és sport-fotósiaküzlete.
ANYAROZSOT
aludó aenajMibM l»Hm.K,„bb ltoa vásárai
Br.IiUáfKt MpUfilMsofarir-ill.
ugytlIaMa Mrstávtriuot, kérltbogarat <• etrék gréCraSvéiijrtkct la. m
14433/1931.
Hirdetmény.
1. 6 drb. téli erdőőri és 1 kocsis zubbonyra, bélelve, ujja-béléssel I. o. anyagból és elkészítéssel mérték szerint,
2. 6 drb. téli erdőőri és 1 kocsis csizmanadrágra, bélelve, u. m.: 1 pont alatt,
3. 7 drb. téli mellényre, bélelve, u. m. 1. pont alatt, a v. iktatóhlvatalba folyó évi julius hó 27-ének déli 12 órájáig beadandó zárt Írásbeli ajánlatokat kérek.
Bővebb felvilágosítás kapható a városi erdőhivatalban.
Nagykanizsán, 1931. julius hó 8-án.
32M Polgármester.
Felhívás.
Vagyonbukott Barna Sándor csődtömegéhez tartozó, n csödlellár 1— 310. tétele alatt összeírt, 36.851 P 32 fill. beszerzési ár melleit 15.960 P-re becsült áruk és üzleti berendezés egy tételben eladó. Felhivom a venni szándékozókat, hogy írásbeli ajánlataikat hozzám legkésőbb 1931. évi jullus hó 23-inak déli 1 órájáig küldjék be. Elkésett ajánlatok figyelembe nem vételnek.
A vételár, valamint a forgalmiadó készpénzben, az ajánlat elfogadásáról küldendő értesítés kézhezvételétől számilott 3 napon belül fizetendő.
Az ajánlat az ajánlattevőt feltétlenül, a csődtömeget csak az elfogadás eselén kötelezi. A csődválasztmány fenntartotta magának azt a logol, hogy meg nem felelő ajánlatok esetén az ajánlatok egyikét sem fogadja el.
A megvett áruk és berendezések legkésőbb az 1931. évi jullus hó 31-ének déli 12 órájáig átveendők és elszállitandók.
A csődtömeg az eladott árukért nem szavatol.
Az áruraktár és berendezés tflz ellen biztosítva van, a biztosítási kötelezettségeket a vevő átvállalni tartozik.
A venni szándékozók Úgy a csőd-leltárt, mint az áru raktárt és berendezéseket minden köznapon délután 2—5 óráig irodámban, illetőleg köz-benjövetclemmel sz üzlethelyiségben megtekinthetik.
U. Dr. Árny Lásxli
3214 tömeggondnok.
és
Adómentes benzin, petróleum, üzemi kenfiolajok.
összes motor, |b
Vízmentes kazal\'-, sátor- és kooslponyvák, gabonán- és lenxaákok, szalmazsák, kötéláruk.
Amerikai hűsilszt, vérllazt, osontdara, halliszt, szójadara, rákdara, osztrl0a-haBvlóliáj-dara, faezónpor, baromfi kevert eledel, poros*, ajkai
*s komlói szén vagontéleiben.
Takarmánymész, égetett mész, valamint az újpesti Chlnoln növényvédelmi és vegylgyár gyártmányai a legolcsóbb árban
k ph Ök ARTNER SAMDOR
mint az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamata *« nagykanizsai járást aiétosztóhelye.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterein, kávéház és amerlcan bar
ZALAI KOZLONT
1981 lullui 12
Nyomatott » MliaJai Nyomda «* Lapkiadó Vállalatnál Nagytanban. (PdcK* OxletracM Zalai: Károly).
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
| ..... II i ;■■*< , -m \\tt-i f «d ja
Szombathely és Sopron.
, hyl.l >\' i i"""1 M •
71. évfolyam 156. uám
Nagykanizsa, 1981. jullus 14, kedd
Ara 14 ffilér
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
KtMthtljI SőkklsdóhlvsUl; Kowtb-oies XL
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
TaóJuaSHü^T^^r. « pengő »0 flllb.
Trirtnn• I S">keutőrfg «1. "In, (t||el 78.) Telelőn. ( KladAhlvala| 78 Kesilhclyl Ilók 21
Elindult a „Justice for Hungary"
Newyork, Jullus 13 (Éjszakai rádiójelentés) Magyar Sándor és Endresz Oyula magyar pilóták a „Justice for Hungary" (Igazságot Magyarországnak) nevtl repülőgépen hétfőn délelőtt 10 órakor (kőzépeurópai Idő szerint dél-
után 4 órakor) ulnak indultak, hogy az Óceánon át Budapestre repüljenek. Útjuk első állomására, Harbour-Orace-ba este 10 (középeurópai Idő szerint éjjel 4) óra körül érkeznek meg.
Az elindulás minden formalitás
nélkül és olyan hirtelen történt, hogy senki nem is tudott róla, sőt akik ott voltak is a repülőtéren, azok sem tudták, hogy egy oceánrepülés startját nézték végig. Magyar és Endresz 350 gallon benzinnel Indultak el.
Védelmi intézkedések történtek a francia hatéron németorszégi zavargások esetére
Röpiratokban Izgattak a hamburgi bankok megrohanására, ugy hogy az összes pénzintézeteket be kellett zárni — A devizaforgalomról szóló szQkségrendeletről egyelőre nincs szó
Berlin, Jullus 13 A német birodalmi kormány egész éjszaka tanácskozott, hogy megtalálja a kibontakozás utjál. A német közvéleménynek és a sajtónak francia-ország feltételeit egyértelmüleg visszautasító állásfoglalását a minisztertanács Is magáévá lette, meri
gazdasági természetű segítségért nem hajlandó feláldozni Németország politikai cselekvési szabadságát, függetlenségét
A német birodalmi kormány rendeletére
hétfőn és kedden zárva maradnak az Összes értéktőzsdék
az értékpapírok pánikszerű áresésének és a külföldi valuták áremelkedésének megakadályozására.
Ujabb esemény, hogy az egyik legnagyobb pénzintézet, a
Darmslftdter und National Bank fizetésképtelen lett.
A kormány garanciái vállalt a bank minden betétjéért. A minisztertanács
Védelmi Intézkedések a francia tfatáron
Párls, július 13 (Éjszakai rádió jelentés^ A német-francia határon a franciák védelmi Intézkedéseket rendeltek el, hogy készen álljanak minden eshetőségre, ha Németországban zavargások következnének.
következtében ma Hamburg összes
szükségrendeletet bocsát ki a devizaforgalom korlátozására és a belső tőke külföldre való menekülésének megakadályozására.
Minthogy a Birodalmi Bank a hitelmegszorltások következtében nincs abban a helyzetben, hogy a bankok Jogos igényelt kielégítse,
valamennyi bank alhatározta a kifizetések korlátozását.
Megfelelő megegyezés a Birodalmi Bank, a magánbankok és a takarékpénztárak között már létrejött, ugy, hogy mától Jogva a kifizetéseket már nem folyósítják teljes mértékben.
Berlin, Jullus 13 (Éjszakai rádiójelenlés) A birodalmi kormány, amely ma délelőtt\'/al 1 órakor ült össze minisztertanácsra, jelenleg a rendkívüli válságos helyzet megszüntetésére alkalmas Intézkedésekről tárgyal. A
devizaforgalomról szóló szükségrendelet egyelőre — ugy látszik — nem kerül szóba.
Bezárták a hamburgi péaalntáxeteket
Hamburg, jullus 13 (Éjszakai rádiójelentés) Lelkiismeretlen agitátorok a helyzetet kihasználva röpiratokat terjesztettek, amelyben arra Intik a közönséget, hogy vegyék kl takarékbetéteiket. Ennek
A magyar pénxplac nyugodtan figyeli az eseményeket
különböző álhireket. Élénken meg-
takarékpénztáralt megrohanták a betevők. Minlhogy az a veszély állt elő, hogy ezáltal a józan betevők érdekei is kárt szenvednek, azért a szenátus két napra bezáratta az ösz-szes pénzintézeteket.
Budapest, Jullus 13 A magyar közvélemény teljes higgadtsággal Ítéli meg a németországi eseményeket és semmi okot sem lát fennforogni arra, hogy eszkomplálja a német-osztrák „fej-vesztettséget" és a forgalomba került
nyilvánult ez a józan megítélés a budapesti
értéktőzsde devizapiacán, ahol egyáltalán nem merültek fel olyan Jelenségek, amelyek a közönség legkisebb idegességére mutatnának.
A pénzintézetek általában simán kielégítették a devlzalgényeket, amelyek ma sem haladták lul az egyébként Is szokásos igényeket. Az értékpapír piac lanyha volt ugyan, de ennek semmi különösebb jelentősége nincs, mert a németorsiági események és a külföldi tőzsdék lanyha helyzetjelen tésel nem tették indokolttá nálunk a hausse Irányzatot, annál kevésbbé, mert az arbllrage értékeket a külföldön olcsóbban jegyzik és semmi értelme sem lenne annak, hogy nálunk magasabbra jegyezzék és indokolatlan haszonhoz juttassák a külföldi kontremln spekulációt
A jövő eseményeket természetesen ma még nem lehet előre látni, a helyzet nehezen tekinthető át, nyugtalanságra azonban nincs ok,
mert kétségtelen, hogy a külföld saját érdekében iparkodik a német helyzeten segíteni, már csak azért is, hogy a németországi krízis ne irritálja többé más országok gazdasági éleiét.
ll/abb bank-rendszabályok
Berlin, Jullus 13 (Éjszakai rádiójelentés) A berlini nagybankok megállapodtak abban, hogy a kifizetéseket továbbra is cak olyan korlátozott mértékben teljesítik, mint ma.
München, Jullus 13 (Éjszakai rádiójelentés) A müncheni pénzintézetek a kivéteket korlátozták. 500 márkáig legfeljebb 100 márkát, 5000-in legfeljebb 500, azon felül legfeljebb 1000 márkát fizetnek vissza.
Lakonikus kommünikét adott ki a NFB hétfőn este tanács hozásainak eredményéről
Basel, Jullus 13 (Éjszakai rádiójelentés) A Nemzetközi Fizetések Bankja igazgaló tanácsának héllői tárgyalásairól a
vezetőség este 9 óra 20 perckor csak annyit közöl, hogy az Igazgatótanács, miután meghallgatta a Németország helyzetéről szóló jelentést, dr. Luther-xt\\, a német Birodalmi Bank elnökével megbeszélte azokat a rendszabályokat, amiket már tettek és amiket még tenni fognak Németország helyzetében a segítségre. Az ülést kedden délelőtt 10 órakor folytatják.
A gabonarendetet
A mezőgazdaság megsegítését célzó kormányintézkedések között a legfontosabb a hivatalos lap szombati számában megjelent gabonarendelet, amely a gabonaneműek értékesítése érdekében az uj termelési évre mutatkozó rendelkezéseket tartalmazza. E rendelet szerint a gabonajegy (úgynevezett „bolelia") értéke ttz pengőben állapittatlk meg, amelyből hat pengő a búzát, rozsot, vagy kétszerest eladó gazdának átadandó szelvényre esik, négy pengő pedig a gabonaalapba folyik és arra szolgál, hogy a külföldi buza és lisztexporinál az Illető ország piaci ára éa a magyar belföldi búzaár közöli mutatkozó különbözet megtéríthető legyen. A gazda tehát a mult évi három pengő helyett ebben az évben hat pengő felárat fog kapni a buza, rozs és kétszeres minden métermázsája után. Ebből a hat pengőből három pengő adófizetésre szolgál, a másik három pengőt pedig készpénzben kapja meg a gazda. Amennyiben pedig a folyó év végéig a gazdának adóhátraléka nem volna, avagy kevesebbet tenne ki az adóhátralék az év végén, mint amennyi bolettája van, ugy az adóhátralékot felülhaladó bolettaösszeget is a gazdának készpénzben kifizetik. A rendelet fenntartja azl a mult évi intézkedést, amelyei a gabonatörvény az egészen apró olyan gazdaságoknak é\'dekében tartalmazott, hogy tudniillik az ilyen lörpe birtokosok, akiknek nem Igen van eladó gabonájuk és ezáltal nem jutnak a bolelta segítséghez, az állami földadó elengedése ulján segiltcssenek. Ezért a rendelet kimondja, hogy az olyan kisbirtokosok földadója, akiknek kataszteri tiszta jövedelme az 58 pengői meg nem haladja, vagyis akiknek terhére előirt állami földadó együttvéve a 11 pengő 60 fillért meg nem haladja, mentesülnek ez adó alól és helyettük a Gabonaalap fogja a földadói kiegyenlíteni. Ekként a gabona-jegyrendszer által nyújtott támogatás előnyét az a törpebirtokos is élvezi, akinek nincsen saját szükségletén felül eladható gabonafeleslege.
Másik fontos újítása a gabonarcn-deletnek az, hogy ellörli az eddig érvényes lisztadót, amely fehérllsztnél az érték tiz százaléka, barnalisztnél pedig három százaléka volt. Ehelyett egységes kulccsal llszllorgalmladó-váíiságot állapit meg, ajncly minden megőrlcMt gabona métermázsája után
ZALAI KÖZLÖNY
I63i. |uilui 14.
2 P 50 fillér lesz. A rozs ulán semmiféle liszlforgaliri adói nem kell fizetni. A vámörlétben viszont a vámmalom az ö vámkeresetc ulán kél százalékos általános forgalmiadót kötelei fizetni és ezenfelül a szemes állapotban eladott vámgabona ulán még a gabonajegy szelvényének értékél, vagyis hat pengőt befizetni tartozik. Ha a vámmalom vámkereselét felőrölve akarja értékesíteni, ugy e vám keresetének minden mélermázsája után köteles még négy pengő gabonalevél egyenértékét befizetni. A vámőrlö malmokat a legszigorúbb ellenőrzés alá helyezik, nehogy ga-bonajegymentesen kerülhessen forgalomba olyan gabona, vagy őrlemény, amely a vámőrlö malomba a gazda saját használatára, vagy egyéb gabonajegymentes elmen került vámőrlésre. Minden vámőrlö malom köteles telepén feltűnő helyen egy tájékoztatót kifüggeszteni, amelyben ki kell tüntetni az általa vám-őrlésért akár gabonában, akár pénzben felszámított munkadíjat, valamint azokat az őrleményeket, amelyeket a vámórlés végett átvett tisztított gabona minden métermázsája ulán az öröltetönek kiszolgáltat. A kereskedelmi őrlésben a malom csak gabonalevél mellett vehet át buzáL
Lényeges ujtlás a mull évvel szemben végül az, hogy a haszonbérbe-vevö a haszonbérbeadónak oly esetekben, amidőn a haszonbér a gabona piaci, vagy tőzsdei árában van meghatározva, ezen a piaci, vagy tőzsdei áron leiül még melermázsin-kint három pengőt köteles megfizetni. Viszont a bérbevevő a gabona eladása alkalmával a vevőtől megkapja a hat pengő gabonaszelvényt.
A gabonarendelet feltétlenül eléri azt a célt, hogy a buza belföldi ára körtllbelül húsz pengő lesz. A rozs pedig legalább Is hal pengővel a világpiaci ár fölött lesz a belföldön értékesíthető.
Bridge-verseny Keszthelyen
KeazUiely, juliua 18 (Tudásilink jelenti) A keszthelyi bridge társaság julius 11-én este versenyt rendezett a Hullám nagytermében. A verseny, amelyben 44-en vettek részt, a hajnali órákig tartott. A résztvevők közt többen voltak a szomszéd vármegyéből is. Nagykanizsai versenyzők dr. Halszer János, dr. Kovács László, v. Okay László, Dornlnger Hugó és felesége. A verseny győztesei a báró Berg Dleda— Kammerer Gusztáv pár lett ; a második dijat Udvardy Jenöné—MllUer István pár nyerte. A versenyt dr. Szmodics József gyógyszerész rendezte.
rdnofnaauli <ut énhmea kaaKaal fcereakedelnwZ 6» t*al
lehetőleg hadirokkantak, havi fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában.
Lángokban éli
A tüzet valószínűleg
I\'acsa, juliua 1U (Tudósítónk telefonjelentése) A Pölöskéhez tartozó Barnak-puszta a Széchényi-uradalom legnagyobb majorja. Ezen a pusztán hétfőn délután 4 óra tájban tüz ütött ki. A lakosság apraja-nagyja mezei munkán volt, az otthon hagyott gyermekek lármázták fel a major környékét segítségért.
A tüz az egyik cselédistállóban keletkezeti. A cselédség takarmány
Egyszerre ugrott a kenyér
Nagykanizsa, Julius 13 A gabonarendeleltel és felemelt boleltával kapcsolatban a nagykanizsai Ipartestület sütőipari szakosztálya hétfőn délután 6 órakor népes gyűlési tartott az ipartestület tanácstermében Cseh Lajos elnöklete alatt, aki megnyílójában hosszabban kifejtette a gyűlés célját: a gabona-rendelet és boletta felemelése kapcsán a kenyérárak emelését. A ke-nyérliszlet ma 38 50 P árban adják már, a nullást 42 pengős áron. Véleménye szerint a fehérsüteméuynél a sulymennyiséget kellene csökkenteni, ami úgyis nagyobb a törvény által megszabottnál. Indítványozza, hogy
vlszonteladásra a kenyér kilóját 38 fillérre, a detall-árusitásban pedig 42 fillérre emeljék, annak megjegyzésével, hogy a pékek igy sem hozzák be nagy rezsijüket.
Fischer István rámutat arra, hogy egyes jobb malmok 40—45 filléres árakat kérnek a lisztért. Az ö számítása szerint 46 fillérre kellene emelni a delail-árusitást, mig a kereskedőknek vlszonteladásra 42 füléire.
Oöltl Dezső ulal a sütőiparosok és a kormány között Budapesten folyó tárgyalásokra. A kenyér árát felemelték Budapesten, de csinálnak egy olcsóbb ttpusu kenyeret ls. Szegeden ugyancsak m< délután emelték a kenyér árát.
Nagy Béla ezzel szemben azt indítványozza, hogy egyelőre ne emeljenek, várják meg, mit határoz a budapesti sütök ipartestülete. Kérjék meg a helybeli halóságokat, hogy
alakittassék egy árszabályozó bizottság, nenogy az a vád érhesse a nagykanizsai sütö-
Barnak-puszta
gyermekjáték okozta kazlai és aszlagai pillanatok alait lángtengerré váltak. E pillanatban (este fél 8 óra) az összes cselédházak lángban állnak és a tüz már az uradalom aszlagait is veszélyezteti.
A tűz megfékezésére a környék minden tűzoltósága megérkezett.
A tűz okát még nem tudni, valószínűleg gyermekek játszottak gyufával vagy parázzsal valamelyik istálló sarkában.
ára 30 fillérről 42 fillérre
mestereket, hogy kl akarják
uzsorázni , a fogyasztó közönséget.
Fischer Benő amellett van, hogy a vlszontáruiliásl ár 42 fillér, a de-tallban való eladási ár pedig kilónként 48 fillér legyen.
Oöltl Nagy indítványát leszi magáévá.
Nagy utal arra, hogy a haléság ismét be fog avatkozni és inségke-nyér készítésére fog|a őket felkérni. Ne zudltsuk magunkra a közönség ellenszenvéi, —mondta.
Mdrkusné a kenyér árának 42 fillérre való felemelése mellett foglal állást.
Kluger József inkább a fehérsüte-mény árának felemelése mellett van.
Gőltl ellenzi ezt és azt mondja, hogy pár napig még a mai árak melleit kell megmaradni és megvárni a budapesti autók hataiozatát.
Cseh elnök ezulán számszerűen kimutatja, hogy egy métermázsa kenyérnél a sütőmester 17 pengőt keres, de ebből kell a rezsijét is fedeznie. Ha több métermázsa kenyerei adhatna el a sütő, haszonra tehetne szeri, de amikor némelyik még egy métermázsát sem tud eladni, a helyzet az, hogy ráfizet.
Oöltl ujabb felszólalása után elvetik Nagy Indítványát.
Cseh elnök ezulán szavazásra bocsátja a kérdést, 38 fillérre emeljék-e a kenyér árát, vagy 42 re?
A gyűlés erre megszavazza, hogy holnap reggeltől kezdve a kenyér árát kilogrammonként viszonteladóknak 20 fillérről 36 fillérre, a delall-árusttásban az eddigi 30 fillérről 42 fillérre emelt.
Kimondották egyben, hogy néhány nap múlva újból összeülnek a helyzet megbeszélésére.
A termés majdnem katasztrofálisan rossz.
Az utolsó hetek időjárása mindent tönkretett A lakarmányhlány miatt az állatnak slacs már ára. A hitelviszonyok tarthatatlanok. A vármegye sem bírja már az utterheket, több vonalat állami kezelésbe kellene venni.
A jelentés körül hosszabb vita fejlődölt ki
Oyömörey Sándor kifejtette, hogy a gazdasági téren fenyegető katasztrófa ellen valamit cselekedni kell. A megye gazdasági helyzete olyan, hogy
egyes vidéken nemhogy kenyerük volna a lakosoknak, de még vetőmagjuk sem lesz. Vannak vidékek, ahol kat. holdanként egy mázsa buza sem termett átlagosan.
Javasolja, hogy írjanak fel a földművelésügyi miniszterhez vetőmagért.
Farkas Tibor csatlakozik a javaslathoz, de ugy, hogy küldöttség vigye a feliratot a miniszternek. Rámutatott a gabonarendelet hatására, a gabonaeladás nehézségeire. Hangsúlyozta, hogy a kOzmunkákat kell mindenek felett sürgetni, mert az ideinél Is rosszabb télnek nézünk elébe.
Csák Károly abban az értelemben szólalt fel, hogy a mezőgazdasági lakosság a maga részére boletta nélkül vehessen gabonát. Szentmlhályt Dezső
a hizlalás! hitelnek egy évvel való meghosszabbítását
kívánta az állalárak esése miatl.
Bosnyák Oéza a rossz termés mialt állami vetőmag-kölcsönt sürgetett.
Figura Qyörgy gazd. felügyelő a takarmánytermés súlyos viszonyaira mutatóit rá.
Rődy Zollán alispán közmunkákat sürgetett (vizszabályozás, utak, kórház, pénnügylgazgalóság, Iskolák). ByBmSrsy György fSIspán kijelentette, hogy szívesen vállalja egy küldöttség vezetését a pénzügyi,, kereskedelemügyi és a földművelésügyi miniszterhez, vérmes reményeket azonban ehhez sem szabad fűzni.
Az európai helyzet e pillanatban olyan, hogy nagy európai katasztrófa Is lehet a következménye. Ennek el-dóltétól függ minden. A vármeg.ében mosl már kenyér-szükségnek nézünk elébe, tehát lel kell tárni őszintén a helyzetet ott, ahol talán átmenetileg is segitenl tudnak. Ezután 20 perces
zárt ülésen tárgyalta a bizottság a termés értékesítéssel kapcsolatos kérdéseket, majd utána újból nyílt ülésen elfogadták a féléves jelentést és a küldöttségre vonatkozó javaslatot.
Ismertették még a földművelésügyi miniszter válasz-leiratát, amely szerint a vízszabályozási tervek költségeit viseli a minisztérium, de külön zalai kulturméruökl
Kenyér, sőt vetőmag sem lesz az idén Zala egyes vidékein
DeputáolAt vezet ■ főispán ■ miniszterek elé Zala sürgfts megsegítéséért
Zalaegerszeg. Julius 13 (Tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága héifőn délelölt Oyömörey Oyörgy főispán elnök\'ésével lartotla rendes havi ülését.
Brand Sándor vármegyei főjegyző ismertette a miniszterelnökhöz felterjesztendő évnegyedes jelentési a megye helyzetéről. Zalavármegye helyzete nagyon sutyos, — állapltja meg a jelenlés.
Nagykanizsán mától fogva 42 fillér a kenyér
1931. tuHm
hivatalt nem állit fel,
ellenben hajlandó szaporítani a szom-balhelyl hivatal lélszámát. ,
A többi szokásos Jelentés közül érdekes a pénzügylgazgatóé, amely izerint
Zalában 76 százalék az adóhátralék,
vagyis 3,071.915 pengő.
A közigazgatási bizottság ülése déli 1 órakor ért véget.
A kisgyűlés rövid élést tartott, amelyen hosszú tárgysorozat volt a községek külön-féle ügyeiből és kisebb Jelentőségű kérdésekből.
Olcsóbb lesz a tankönyv
Budapest, Jullus 13 Szeptember 1-től kezdve egyes uj kiadásban meg|elenő tankönyvek árát a kultuszminisztérium Illetékes ügyosztályának előterjesztésére leszállítják. Az árleszállítás 5-10 százalékos lesz. A tankönyv árának leszállítását fokozatosan folytatni fog-Iák. A szegénysorsu jótanuló gyermekek teljesen ingyen kapnak tankönyveket.
Szerencsétlenség a cséplésnél
Leesett a 15 méterei kazalról: koponya-alapi tőréi
Pacsa, Jullus 19 (Tudósítónk telefonjelentése) Hétfőn délután a Pölöskéhez tartozó Bamak-pusztán a cséplésnél dolgozott Izsán Mihály kazalozó. Miközben az elevátor hordta a szalmát, Izsán a 15 méter fnagas kazal tetején foglalatoskodott. Egyszer csak egyensúlyt vesztve lezuhant és eszméletlenül maradt a kazal tövében. Dr. Tvarosek László körorvos elsősegély után koponyaalapi töréssel a zalaegerszegi kórházba szállíttatta. Életbenmaradásához nincs remény.
Hirtelen §alál a hanlscaal vonatban
Budapeat, Jullua 13 Vasárnap reggel a 7 óra 20 perckor Induló vonal tele volt a Balatonra utazó utasokkal a budai déll-vasutl állomáson. Az utasok közölt volt Kolossy Mihály 76 éves ny. kultuszminisztérium! főtisztviselő Is, aki beteg szivét orvosolni indult nyári kúrára Balatonfüredre. Kolossy épen a zsúfoltság miatt jóelőre helyet foglalt az egyik IL osztályú kocsiban. Nem sokáig ült azonban ott, egyszer csak lefordult az ülésről. Mire később érkezett utasok rátaláltak, már nem volt segítség, — halolt volt: megölte a szive. Holttestét a törvényszéki orvostani Intézetbe szállították.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgyközönséget, hogy hazaérkeztem.
Kérem továbbra is a nagyérdemű hölgyközönség 6zives pártfogását.
Kovács Jolán
oki. aztltéaznó
Kisfaludy Sándor-u. 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Felhívás a város közönségéhez
A strandlürdő építésének szükségességét telesloges hangsúlyoznom ; Ily fürdő hiányát mlndon nagykanizsai lakóa érzi. Az építés költségei egyelőre meghaladják a város anyagi teljesítőképességét, s az 1932. évre caak akkor lenne megépíthető és használatnak átadható a fürdő, ha a közönség kölcsönt nyúlt a városnak.
A fürdő a sétatér mellett épülne coa 120.000 P költséggel. Ezen összegből 15.000 P az 1031. évi költségvetésben rendelkezésre áll, az 1932. évi költségvetésbe pedig további 20.000 P fedezetet Irányozunk elő. Ha a közönségtől ISO P-ős kötvények alakjában 60.000 pengő kölcsönt kaphatunk, akkor a még hiányzó coa 86.000 P-ről hitelművelet utján gondoskodni lehetne és semmi akadálya se lenne, hogy a fUrdő 1832. nyarára elkészüljön.
Felkérem tehát városom közönségét, hogy 60 P-őa kötvények Jegyzésével tegye lehetővé a fürdő megépítését. Akik egy vagy több kötvényt jegyeznek, mindegyik kötvény után a következő kedvezményt kapják : 1. 100 fűr-déa tWVo-os fürdődlj kedvezménnyol. Ez a kedvezmény nlnca személyhez kötve, de caak a lürdfljugyre vonatkozik, a ruhahaaználatl díjra pl. már nem. 2. A kötvényeket az ötödik évtől kozdvo a város aoraoláa utján visszaváltja.
Évenklnt a kötvények lesz kisor-
solva; a visszaváltásához szükséges fedezetről évről-évre a vároa költségvetésében gondoskodunk
A kötvények folyó évi augusztus 1-től kezdve 10 havi egyenlő réazletben la kifizethetők Ha a fürdőt bármi okból mogvalósltanl nem lehetne, a várost nem terheli egyéb kötelezettség, mint a már befizetett öaazegek vtsszafizetéae.
A Jegyzéat már a mai naptól kezdve a városi kiadóhivatalban (Városház I. em. 22. altó) lehet eszközölni a hivatalos órák alatt: a befizetéshez szükséges csekklapokat a Jegyzés alkalmával adják át
Ezenkívül a hivatalokhoz, egyesületekhez, testületekhez Is fogunk kiadni Jegyzést lvokot, továbbá az Ugy Iránt érdeklődő magánosokhoz la. Kérem különösen az Ugy Iránt lelkesedéssel érdeklődő fiatalságot, vállalja a Jegyzések gyűjtését a e célból azlveskedje-nek dr. Pottyondy v. aljegyzőnél Jelentkezni.
Kérek mindönkit, akinek csak módjában áll, ne zárkózzék el a legyzés elől, hisz övvel magunkon segltUnk s egy oly Intézmény létesítését toaazük lehetővé amelynek hiányát önmagunkon érezzük.
Dr. Krátky István ». k. polgármester.
SINGER
divatáruház
olcsó
maradék árusítása
csak
ma estig tart.
NAPI HÍREK
A szólőkOlftző hánccsal megfojtotta feleségét
Hitvesgyllkosság a fogadott leány helyett a rokonokra Íratott birtok miatt
Zalaegerszeg, Jullus 13 (Tudósítónk telejonjelenlése) A Zalaegerszeg közelében levő Klsku\'as községben szombaton délután halálos családi tragédia játszódott le. Takács Imre 70 éves gazda megfojtotta 64 éves feleségét, akivel 35 éve élt együtt.
A házaspárnak nem voll gyermeke és ezért régebben egy fiatal leányt vettek magukhoz. A 30 holdas
birtok egy része az asszonyé volt, aki a maga részét a mult évben rokonaira íratta át.
A férfi fogadott leányukat kívánta általános örökössé tenni és mivel az asszony nem volt hajlandó Intézkedését visszavonni, napirenden volt köztük a civódás.
Szombaton Takács bement Zalaegerszegre rendezni egy váltót. Ügyvédhez ts elment, hogy az csinálja meg neki a birtok visszalratásál. Az ügyvéd felvilágosította, hogy ehhez
az asszony és a rokonok beleegyezése kellene. Takács erre dühösen hazaindult. Otthon ebédhez ültek, majd eközben az átírás felett újra összevesztek. A vita hevében Takács az asszonyra rontott, fojtogatni kezdte, szőllőkö-tOző rafflát tekert a nyakára, beledugta az ujját és addig csavarta, mlg az asszony megfulladt. Ezután elment a községházára és önként jelentkezelt. Rögtön őrizetbe vették. Az asszony holttestét a helyszínre kiszállt vizsgálóbíró jelenlétében vasárnap felboncolták.
Idflíírás A nagykanizsai meteorológiai meg-
....... Hétfőn a Mmirük-
tigyelő Jelentések
M: Reggel 7 órakor +23, délután 2 órakor +32 4, este 9 órakor +25 4.
NAPIREND
Jullus 14, kedd
Róm. katolikus: Bonaveat. Protestáns:
Eőrs. Izraelita : Thini hó 29.

Városi Muzeum és Könyvtár nyitva ctütörtökön és vaaámap délelölt tö-töl 12 óráig.
Oyógyszertári éjjeli uotcálat: I. hó végá? a .Megváltó* gyógyuerUr Erzsébet-tér 21.
Oőxfflrdó nyitva reggel S érától aala S óráig (bétfö, ssarda, péntek délután, kedden égést aap nőknek). Tat.: 1—IS.
Felhőzd: Egéaz nap derült égboltozat. Szélirány: Egéaz nap délkeleti szél. (Hlszekal rádlóJclentM « ■at.«r«lé-<lal bMatl laluH aeta 10 éra. kor ■ lalag, zivatarra hajtó ISI várhaló.
Edlth Cavell
A háborús légkörben kifejlődött splo-nage u] Irodalmi ágat teremtett, mely a kémszolgáltatAs szövevényes, kalandos éa többnyire Utkoa ntalból, Írói fantáziával. Ideg- éa érdekfeszítő történeteket termel kl. Egyik legmestertbb ind etéren Sommerset Maugham „Ashen-den" olrnü regénye, mely a rarttnált hotetélettól kozdvo a legsötétebb nagyvárosi zugokig vezet. Lélegzetvisszafojtva lesaUk a secret service szövevényes szálainak össze éa kibogozását. Berndortt „Sptonage"-ában élethűen adja vissza a háboruelőtü, atattl és utáni kémek zseniálisan bátor cselekedetelt
Ugy ezekben, mint az ezen témával loglalkozó könyvekben érezzük az erősön mlazmás levegőt. Fárasztó agyafúrtságok. komplikált kémhálózatok, kétes egzisztenciák cselekedetol ezek, melyek lavaréazt anyagi haszonért, gazdag Jutalomért történnok. Ritkán érzünk humanitást. nemzeU érzést, vagy hazaszeretetet. Készben azért sem, mert Javarészt kétes kalandorjellomok, akik erre adják magukat. Szinte megkönnyebbülünk. ha a büntetés utoléri őket. Azok a tisztek, akik önzeüenűl, hazájuk érdekében vállalkoznak kém-szolgálatra ; legtöbbazör lamereUenek maradtak a nyilvánosság előtt éa sok esetben nyomtalanul eltűntek, anélkül, hogy tragikus sorsuk részvétet kelthetett volna.
A világháború legnagyobb női kémjo Marle Lessner, akit Mademoiselle l-e Dooteur néven Ismertek. () sem kelt részvétet, habár nom érdekből, hanem barátja, szerelmese elvesztése feletti kétségbeesésből önmagát akarta elkábítani és talán a bosszú Is vezette a szédületes energiát, nagyszerű Intelligenciát eláruló, halálmegvetést tanúsító működésében O a splonago technikáját utolérhetetlenül magas színvonalra emelte. Színészi tehetsége, szédületes kalandjai filmre valók lennének Ez a bravúros kötéltánc, a veszedelemmel való folytonos kaoérkodáa életszükségletévé válik, ami megelőzto a morfium és kokain narkoHkumát és végűi Is az őrültek házába viszi. Kör-nyozetót emberfeletti enerula klsugdr zásával uralta. Bár német nemzete végtelenül sokat köszönhet neki, tetteit mégis bajos volna a hazaszeretet Javára írni, éppen ezért — bár sorsa érdekel, de — részvétet nem kelt
Az ogyetlen nagy, maidnem nobilis alakja a kémszolgáltatási Irodalomnak a tragikus végű Edlth Cavoll. Nála eltelejtjük, hogy ellenséges táborhoz tartozott. Nála csak azt érezzük, hogy emberezerotetből caelokedett Mint Irgalmas nővér dolgozott a német hadtápkörletben, ahonnan a gyógyulófélben levő hadifoglyokat Hollandián át megszöktette. Apoltjainak hamis orvosi bizonyítványt szerzott és hamis uüe-véllel sogltette őket át a határon. Ápolónői humanitása órzlk kl belőle ápoltjaival szemben, másodsorban hazaszeretete. A hideg angol nő lelkét ez a két mozgató erő uralta.
Kalapot kell emelni Blsslng báró. a belgiumi (leneral-Uouverneur előtt, aki a háború ellonséges indulata közepetto Is bölcs higgadtsággal ítélte meg Edlth Cavell működését és a halálbüntetést szabadságvesztésre óhajtotta átváltoztatni. Hiába! A háborús törvények ér-tolmébon Edlth Cavellt kivégezték. Edlth Cavell lolkülotére Jellemzők utolsó szaval: .Nem olég a hazát sze-rotnt, de mentesnek kell lenni gyűlölettől és keserűségtől I"
A Jó, amit cselekedni akart, bűnné vált a puskaporszag, ágyúdörgés és per-gőtüz szörnyű korszakában. A nagy vllágégéí áldozatai közt van lidfth Cavoll Is, kinek nőve bevésődött a történelembe.
vitéz Békey Bitáni
ZALAI KÖZLÖNY
Ef» te májietegt ágiknál, epekő és sárgaság eseteiben a természetes
„Fercae József" keserllviz a hasi szervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a Fereac Jóuel vizet kevés forró vízzel keveive, reggel éhgyomorra isz-szuk. A Fereac lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és rüszerüzletekberi kapható.
— Közjegyzői kinevezés. Dr.
Csák Károly országgyűlési képviselő fiát, dr. Csák Szilárd zalaegerszegi ügyvédet Sárbogárdra közjegyzővé kinevezték.
— A Hajcsár-utcai lakók küldöttsége tisztelgett héifón délelölt dr. Hegyi Lajos polgármeiterhelyet-tes-főjegyzőnél, aki előtt elpanaszolták, hogy a Hajcsár-utcában van egy nagyobb csonlraktár, amely a hőségben kibírhatatlan bűzt terjeszt, ezenkívül pedig a csonthulladékol ellepi a legkülönfélébb legyek raja, ugy hogy a mérges legyek csípése folytán többen megbetegedtek. Dr. Hegyi Lajos polgármcsterbeiyettes ki jetentelte, hogy azonnal vizsgálat tárgyává teszi a panaszt, ezért dr. Fodor Aladár városi tiszti orvos a helyszíni vizsgát haladéktalanul megejti. A küldöttség megnyugodva távozott.
= Schűtz áruház kirakatai tanúskodnak kivételesen olcsó árairól.
— Kimúlt Fenékpusztán Európa leghíresebb ménje. Súlyos veszteség érle nemcsak a magyar, hanem az európai lótenyésztést is. Szombaton FenékpuBztán kimúlt a világhírű Pázmány, Európa legjobb fedező ménje. Pázmány három héttel ezelőtt betegedett meg, tulajdonosa, herceg Festetics Tasslio mindent elkövetett megmentése érdekében. A kóllkában kimúlt Pázmány 15 éves, tehát Java-korbeii volt Csontvázát meg fogják Őrizni.
— Btousra, ruhákra stb. alkalmas maradékok szenzációs olcsó árakon SchUlznil.
— A Janus Pannonlus-Társa-ság regénypályázata. Kívántatik tte-tizenöt ívnyi terjedelmű elbeszélés, amely tárgyát a Dunánlul jelenéből vagy múltjából veszi s abban a Dunánlul lelkiségét tiszta irodalmi és művészi eszközökkel rajzolja meg anélkül, hogy abban regionalisla vagy separalistlkus Irányzatokat hangsúlyozna. A pályaművek beküldésének határideje 1932. május 1. A pályázaton minden magyar iró részt vehet, Írógépen irt kézirattal, amelyhez jeligés boriték csatolandó. A pályázatokat a Janus Pannonlus-Tár-saság címére Pécs, Egyetemi Könyvtár Szepessy-utca 3. sz. alá kell küldeni. A legjobb müvet a Társaság 2000 pengővel jutalmazza abból az adományból, amelyet e célra Klebetsberg Kuno gróf, a Társaság örökös tiszteleti elnöke bocsátott rendelkezésre. A pályadíjat megosztani nem lehet, de csak abszolút értékű műnek adhaló ki. A jutalmazandó pályamű első kiadásának joga a Társaságot illeti; a 2000 pengő jutalomban az első kiadás honoráriuma is benntoglallalik, a többi kiadás joga a szerzőé. A pályázat eredményének kihirdetése 1932. junius hó 10 én, a Társaság díszközgyűlésén történik.
1081. jullus 14,
ahol
van már atrandfflrdö
Szabid fürdőt létesítettek Zalaszent mlhályon Nagykanizsa, Jullus 13
Zalamegyében maholnap már minden kis község megkapja a maga slrand fürdőjét. Igy Zalaszentmihály községben néhány lelkes ember munkálkodása révén létesült szabadfürdő megnyitása folyó hó 9-én történt meg. A fürdő megvalósítása érdekében Köcskl Flórián segédjegyző lés a Nagykanizsán tragikus halált halt Barsl József társulati vizmester buzgólkodott A fürdőző társaságnak 30 tagja van, akik a fürdő létrehozására ezer pengőt adtak össze.
Csak Nagykanizsán nincs az embernek miben megmártani átestél...
— Hirtelen halál a keszthelyi
utcán. Tudósítónk jelenti: Szombaton délután az ulcán összeesett Löw Bertalanné budapesti asszony, aki 10 nap óla Keszthelyen nyaral. A járókelők vitték he közeli lakására, ahol az asszony rövidesen meghalt. Szívszélhűdés ölte meg.
— Vasutas alkalmazottak- éa nyugdíjasok figyelmét felhívom, hogy a részletlevonás ellenében kérelmezett tüzelőanyagról szóló utalványok hivatalomnál átvehetők. Az utalványok — igazolt akadályoztatás esetét kivéve — csak személyesen vehetők át. Az áUomdsfinőki
— Berúgott és leiakasztotta magát. Pdnger János zalaszentlászlól 36 éves cipJszroester alaposan felöntött a garatra. Alkoholos mámorában éjszaka,^lment a padlásra, ahol felakasztott* magát. Az ügyészség. miután kétséget kizárólag öngyilkosság forog fenn, megadta a temetési engedélyt.
= Zsákok és ponyvák legolcsóbb bevásárlási forrása Sdílltz Áruház.
— Pusztít a vörös kakas. Nincs nap, hogy ne kelljen tüzesetekről beszámolnunk. Igy tegnap délután Zalaszentmihály köztégben hirtelen kigyulladt Szabó József ny. vasutas lakóháza, amelyről a lángok a nagy szárazságban csakhamar átterjedtek az istállóra és a pajtára Is. Hiába volt a tűzoltók gyors beavatkozása, Szabónak mindene leégett. A csendőrség szigorú vizsgálatot indított.
— Bútort csak Kopsleln bútoráruházban vásároltunk, mert kevés pénzért jót kapunk. Szőnyeg, függöny, kárpitos-bútorok, gyermekkocsikból óriási választék.
i MomB éeftxa-jafrxé*
VALUTÁK
I. Í7-85-Í8 00 h. 7M0-80 30 Cstít k. 18*98-17*10 Dtak. IÍ3C0 161*60 Dinár 10 01-10*12 UolUl 572 75-675*75 Praudn [.22*63-22*90 Moll. 230* 10-231*10 Ltngysl f3\'85-64-25 Lau 3*41-3*45 Lava 4-12-4-18 Líra 30 00-30*30 Márka 18510*135-90 Norvég I5S-50-1I4 10
Pwto —•---"—
IchlU. Sn-40 80 80 *v4Jd 1.111*05 111-65 S/Mk. 163*50 16410
DEVIZÁK
Amst 230*40-281*10 Balgád 1011-1014 BáaSalíS-20-135-70 BrtUaxal 79*87-80*12 Bukarest 3*39-3*41 Koptnb.163 15 15855 London 27*81-27-89 Madrid 52-70-56 70 Müaao 29*93-80*03 Newjor 671 80-73 40 Oszló 153*15-153-55 P»ris 22\'46 22 53 Prtúra 16*93-16 98 SaóBa 4*13-4*17 Slockb. 153*32-159*72 Varsó 64*02-61*22 Wtsn 80*35-80-60 Mrloh 110*07-111*47
SPORTELET
Páratlan sikerrel zajlottak le a keszthelyi lovas versenyek
Nagyon sok résztvevője és rekord-közönsége volt a kétnapos programnak
4. Vadászlovak díjazása: díjazott lovak Sólyom II. és Tapagense, az elsőt Sirközy István, a másodikat báró Berg Dleda lovagolta.
5. Vadász díjugratás ,C" kategória: 1. Platthy József, 2. Oéczy
Keszthely, lullus 13 (Tudósítónk jelentése) A Somogy-Zalal Lovassport Egylet ezidei keszthelyi lovasmérközését méltán sorozza legszebb sikerei közé. A mérkőzés belső tartalma és külső sikere megérdemelten koronázta meg azt a munkát, melyet a Schmldt Frigyes vezetése alatl álló renderöi gárda hetek óla fáradhalallanul kifejteM a nemes Ugy érdekében.
A belső sikert mulatja a nevezések nagy száma: volt olyan versenyszám, amelyikre 95 nevezés érkezett be. A külső eredménynek tanuja s egyben bizonysága az a diszes közönség, mely két napon át gyönyörködő.t a mérkőzések szépségeiben.
A közönség A mérkőzéseknek mindkét napon vendége volt József fíherceg öltn-sige. Ugyancsak mindkét nipon megjelent a díszpáholyban Festetics Taisilo herceg és C63iád|a.
A katonai előkelőségek viléz Shvoy István altábornagy, szombathelyi vegyesdandárparancsnokkal az élükön vetlek részt a mérkőzéseken. A világi előkelőségek sorában három vármegye legszámoltevöib firfiait láttuk. A hivatali méltóságok előkelő képviselői élén jelen voltak a mérkőzéseken QytmOny Oyörgy zalai és dr. Tarányl Ferenc vasi főispánok s Bódy Zoltán zalai alispán. Keszthely notábilltásal Malatinszky Ferenc felsóhizi tag vezetésével jelentek meg.
A versenyeket legkitartdbhan a hölgyek látogatták. A sok díszes ruhából Kitellett volna egy valóságos nyári divatbemutató.
Eredmények A kétnapos raérközéa 17 verseny száma és az egyes versenyszámok győztesei a következők:
/. Nyeretlen lovak díjugratása : 1. Adda Alfréd, 2. Fodor Aladár (Nagykanizsa), 3. Rsjner Dezső, 4. Visy István, 5. holtversenyben Bodó Imre és Fodor Aladár.
2. KOnnylt díjlovaglás: 1. Hazs-llnszky Zoltán, 2. Szabó Sándor, 3. v. Okay László, 4. Ehn Ferenc, 5. Pauly György.
3. Urlovasnik díjugratása .0* kategória: 1. Oéczy Nóra, 2. Éber Amália, 3. Berzsenyi Qyörgyike.
I. 3. 5.
József,
Béla, 3. Hazsllnszky Zoltán, 4. Fodor Aladár, 5. Éber Amália.
6. Toronyverseny: 1. Eltner László,
2. Háry Dezső, 3. Rutlch Sándor.
7. Mllltary .A\' kategirla: 1. Pánczél Lóránd, 2. Pánczél Lóránd,
3. Reltler Sándor, 4. v. Tomcsányl Lajos, 5. v. Tomcsányl Lajos.
8. Díjugratás .A" kategória : Bodó Imre, 2. Fodor Aladár, Fodor Aladár, 4. Tersztyánszky, Adda Alfréd.
9. Díjlovaglás .A" kategória: 1. Beretvás Endre, 2. v. Szabó Qéza, 3. Hazsllnszky Zoltán, 4. Németh Lajos, 5. Tamássy Zoltán.
10. Urlovasnik díjugratása: 1. Éber Amália, 2. Fáy .Halász Ida, 3. Éber Amália.
11. Díjugratás ,D" kategória: 1. Platthy József, 2. Cseh Kálmán. 3. Pl ilthy József, 4. Bodó Imre, 5. Cseh Kálmán.
12. Vigasz díjugratás: I. báró Berg Dleda, 2. Lieszkovszky Pál, 3. Ján Miklós, 4. Lakos Bertalan, S. Platthy József, |. Oéczy Béla, 7. Jin Miklós, 8 Bircza Elemér, 9. Hencz L-szló, 10. Cseh Kálmán. 11. Barcza Elemér, 12. Forgách László.
13. Kocsiversenyekben négyes fogatok közt: 1. özv. Berzsenyi S n-dorné fogata, hajtotta Berzsenyi Qyörgyike, 2. Thassy Síndor fogata, hajtolta a tulajdonos 3. özv. gróf Széchenyi Pálné logata, hajtotta Dráveczky István százados. — A Malatinszky Ferenc féle összetett kocsiverseny győztese Hencz László fogáta, ha|totta Seybotd Ls|os.
14. Altiszti Mllttary : I. Békéssy J. fötüzmester, 2. Lőrincz Mózes őrmester, 3. Tóth L. szakaszvezető, 4 Németh Oy. szkv., 5. Peireg F. szkv., 6. Oláh J. tizedes.
A mérkőzések keretében összemérték erejüket a lovasleventék Is.
Vasárnap késő este volt, amikor a versenyek befejeződtek. A győztesek értékes liszteleidijakat nyertek, amelyeket Somssich Miklós, a Somogy Zalai Lovassport Egylet elnöke osztott ki.
Országos tennisz-verseny Keszthelyen
Szép eredményehet értek
Keezthely, Juliua 13 (Tudósítónk jelentése) Szépen sikerült országos Lawn-tenniszversenyt rendezett julius 10—12-ig a Keszthelyi Yacht Club. Az egyéni versenyszámokra 30 nevezés érkezett be, a páros versenyeken 21 pár vett részt. A játékosok közt voltak Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Kaposvár, Oö-
el a kanizsai tennlszezők
döiI-5 legjobb tenniwezöi, de Budapest, P;cs, Szolnok és több mát víros sporttártadalma is képviseltette
magát.
A verseny izgalmas lefolyású volt, a közönségnek a legszebb játékban volt alkalma gyönyörködni.
A nézőközönség soraiban megjelent Festetics Tassilo herceg ét
1931. julius 14
ÍALAI KÖZLÓNV
családja s OyOmörey Oyőrgy főispán és neje Is, a főispánnak két leánya is részt vett a versenyen.
A háromnapos verseny győztesei közt kilenc értékes tiszteletdíjat és a Yacht Club cmlékplakeltjeit osztották ki.
Az egyes számok győztesei a következők :
1. Férfi egyes: 1. Bálás Iván MAC, 2. Blttera Béla Nagykanizsai Zrínyi, 3. Lázár László Gödöllői Move, 4. Balázs László Kaposvári Tennlsz és Vívó Club.
2. Női egyes: 1.Surgóth Erzsébet Kaposvári Turul, 2. Bozzay Emerika Zalaegerszegi Move, 3. Oőzsy Irén Oödöllől Move, 4. Fülöp Márta Zalaegerszegi Move.
3. Férfi páros: 1 .Bálás Iván MAC és Briglevlcs István Zalaegerszegi Move, 2. Blltira Béla és Darás László Nagykanizsai Zrínyi, 3. öluzek Oyula Keszthelyi Yacht Club és Kedves András Pécsi AC, 4. Lázár László és Szenlgály Dánlel Oödöllől Move.
4. Vegyes páros: I. Plllsy Baba Keszthelyi Yacht Club és Bálás Iván MAC, 2. Gőzsy Irén és Lázár László Gödöllői Move, 3. Bozzay Emerika Zalaegerszegi Move és Blttera Béla Nagykanizsai Zrinyi, 4. Surgóth Erzsébet Kaposvári Turul és Darás László Nagykanizsai Zrinyi.
A Keszthelyi Yacht Club ezután minden évben megrendezi országos tenniszversenyéL
Regedei viz
nemcsak kitünö borvíz,
hanem orvosi szaktekintélyek . ajánlják vese, hólyag, gyomor- és cukorbajoknál.
Kapható minden fQszer-éa csemegeOzletben.
■n Főraktár: t
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Király u. 21
■ 11 i ii un m ,
Reklám árak!
2-40
3-— 1-20
Trappista sajt teljes zsiros minőségben kilója ... P Csemege juhturó kilója P
I* teavaj Va kiló ...... P
Szardínia kis doboz, szálkamentes, finom olívaolajban ............ P —-40
Szardínia nagy doboz, szálkamentes, valódi olívaolajban ............ P —"60
Barack és meggy-Jam (ztem)
i/s kilós üveggel...... P 1-40
Egy nagy tábla finom háztartási csokoládé ... P -\'60 Egy kiló kitűnő minőségű cacaó ............ P 2-80
Kávék legjobb minőségben, állandóan friss pörkölésü kapható
Bnszel és Frledenthal
osemegekereskedésében
KÖZGAZDASÁG
Az iparos-kívánságok 12 pontja a pacsai járási ipartestület határozata szerint
Jelentettük, hogy a pacsai járási Ipartestület a nemrégen tartott közgyűlésén 12 pontból álló memorandumban foglalta össze a kebelébe tartozó Iparosság kívánságait, amelyeket illetékes helyre fognak eljuttatni. Az egész iparosságot érdeklő 12 pont a kővetkező:
A) Érdekképviseleti szempontból:
1. Kivánja az iparosság az egyenlő teherviselést. A kisiparosságra nehezedő sokféle adók egyszerűsítését, a mai kereseti viszonyokhoz alkalmazását. A forgalmi adóktól való teljes mentesítését, a kereseti adó leszállítását. A kisgazdákkal egyenlő elbánást, hogy a kisiparosság adójának egyrésze bizonyos ősszegig töröltessék, mint a boletta folytán a kisgazdáknak, ezt az összeget az állam viselje, a nagyipar terhére.
2. Kivánja az Országos Társadalombiztosító Intézet gyökeres reformját, az intézménynek az Iparosság kezébe való visszaadását, a súlyos összegeket felemésztő adminisztráció eltörlését, az életviszonyokhoz való alkalmazását, szabad orvos választási, a beteg minden körülmények között megkaphassa azokat a gyógyeszközökel, amelyek gyógyulását blztosilják.
3. Kiváltja a kontárkodás meg
gátlását, törvényileg bűncselekménynek való nyilvánítását, az ipartestületek kezébe törvényes jogokat a kontárkodás üldözésére, mint elsőfokú iparhatóságnak. A munkaadó bünrészessége kimondáséi és büntethetőségét.
4. Kívánja az Iparosképzés reformját, Az iparostanoncok csak legfeljebb az elemi Iskola VI. osztályát, vagy a középiskola IV. osztályát végzettek lehelnek, a tanoncidő meghosszabbítását, a tanoncoknak az Ipari gyakorlati életre való oktatását, a segédeknek kőtelező szaktanfolyamok elvégzését. A segédidő meghosszabbítását, segéd és mestervizsga letevését, képesített iparosok részére az Ipartestületeknek iparigazolvány kladhatási jogát.
5. Kívánja az országos iparosközpont létesítését, az Ipartestületeknek kötelező központosítását, tömörítését, az ipartestületi tisztviselők képesítését.
6. Kivánja az Országos Központi Hitelszövetkezetnek mintájára az ipartestületek kebelében kisipari hitelszövetkezetek alakítását, ipari kölcsönök folyósítására.
7. Kivánja az ipartestületi szék házak államsegéllyel való épitésél és benne Ipsios-segéd és lanoncottho-nok létesítését.
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzsébet-tár 83. szám alatt, KBzpontl aaállaáa hdlBn helyiségében
DE ECKENBERG IMRE
*. ka<>,Hll uaniltrlsml Hánts
orvosi rendelője
Randaléai d. e. 8—12-ig, d. u. 2—B-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasfeszültségű gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigorú orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság
angolkór
aranyér
bénulások
rángatódzások
asthma
hélbántalmak
zsába
ischlás
cukorbetegség érelmeszesedés
epe és hólyagbajok fagyások
fejfájás és szédülések
fülbelegségck
golyva
gyomorgörcsök
gyomorbajok
hajhullás
hólyagbajok
idegbántalmak
C6ÚZ
rheuma
köszvény
májbetegségek
mellbajok
vérszegénység
orröelegségek
székrekedés
szívbajok
torokbajok
vértolulás
vesebajok
vitustánc s még számtalan betegség.
1 magasfeszültségű sugarak sok millió emberi gyógyítottak aár mag él számtalan gyógyíthatatlannak vált betegnek adta vissza egészségéi
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla.
Vizsgálat 5 P, kezelés 3 P, 10 kezelésijegy «
8. Kívánja a kartellek erős meg-rendszabályozását, a kisipar felkarolását, az állami rendélések bizonyos százalékának kisiparosok állal való feldolgozását, munkaalkalmak létesítését, hogy a dolgozó kisiparosnak munkája legyen.
9. Kivánja az iparosság felkarolását, valamint a vármegyei, ugy a községi életben is jogának törvénybe iktatását
//. ÁltalánosérdekU szempontból:
1. Kivánja a választási törvénynek oly módosítását, hogy az iparosság számarányához képest méltó képviseletet nyerjen a parlamentben.
2. Kivánja a hadlkölcsOnOk valorizált visszafizetését, a létminimum megállapítását, a vagyon és megélhetési kataszter felállítását, ez alapon a többszörös jövedelmek eltörlését.
3. Kivánja a trianoni erőszakos helyzet megváltoztatását, a törhetetlen magyar akarat, magyar érzés ápolását, a felekezeti és társadalmi osztályok együttes alkotó munkáját, az édes magyar haza feltámadását.
Az Idén Mmllllá pengftt helyez kl a FáUz
A Falusi Kislakásépltő Szövetkezet a LAB-tól hárommillió pengőt kapott és kétmillió pengője van a korábbi FAKSz-kölcsönök visszatérő törlesztéseiből. A tavasszal meghirdette a FAKSz a községek ut|án az igénylést és 3000 kisembert Juttat 600—1500 pengős, túlnyomóan épitöanyaghllelböl álló építési kölcsönhöz.
(—) A vármegyei gazdasági telilgyelő Nagykanizsán. Figura György zalavármegyei gazdasági felügyelő ma, kedden Nagykanizsára érkezik.
Virágkedwltfknek fontos!
GySnyOrQ
cserepes virágokat, szobanBvényeket,
kerti virágokat
nevel ma minden háziasszony, kertész és mindenki, aki növényei földjét viz helyett néha a
KUTASY-FÉLE
fiMsó
oldalával locsolgatja meg. Egy csomag (is adtg) ára 1 P 20 f, 1 adag (2 liter vizhez) 10 flll.
Kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény áa n«vény-védflszarek keretkedétéban
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellen. Teleion 180.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. |ullut U
TŐZSDE
Az értéktőzsde ma a németországi események hatása alatt volt. Már nyitás alkalmával aiicsonyab\'J árfolyamok kerüllek felszínre, azonban a magánközönség részéről teljesített tekintélyes mennyiségű vételek következtében az árfolyamok meglehetős ellenállási tanúsítottak és nagyobb árveszteség nem következett be. A berlini tözsdeszünet folytán a piac elvesztette a minden alkalommal megszokott irányítást, ugy, hogy az áralakulásra inkább csak a helyi jelenségek gyakoroltak befolyást. Számottevő Uilet az egész tőzsdeidö folyamán nem fejlődött ki és üzlettelenéég mellett az árfolyamok inkább lefelé irányuló tendenciát követlek. Zárlat felé a piacon nagyfokú Uzlettelenség állott be és inkább csak névleges árfolyamok kerültek felszínre. Fixkamatozásu papirok piacán az irányzat lanyha volt, kötés álig fordult elő. Valutapiacon lanyha volt Berlin. Ettől eltekintve lényegesebb árváltozásoki nem lörlénlek.
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
hu ttaxav. 77-as 14 44-14-60. 7S*t 14 60-1475, T9-tt 14 80 15 10, Wss 1490-1520, danáit 77-4* 13 90-14 05 71-as 1405—1420. 7S-«a 1430-14 50, U-u 1440-14*60, Rozs l»Sfl—13 78, lak áipa uj lfi\'25—1600, aOrásya, 17-50 1800. ub 25*40 - 2600, teaml 1395 14 10, K«ca —*--•—. korpalS 00— 13*25.
Uriafet sártai
Pirit 20-22\'/!, London 2805, Kawyort 514-60, Brftaal 7190, Milano 2694, Uadrtd 49-00, Amataadam 20745, Rwllo 12170, Wkn 72 35 SoOa 3W4. Pzáa. I5-24VI, Vmé 87*65, Badapeat »0-0«T/i ■lírád 9091/1. Bukanat l-06t/>.
2*
falhattál 3753, eladatlan 201. -\' Rlaö-*" 1*06—1*07, asedett 1*06—1*10, asadatt 1*03—1*05, könnye OflS-HW, l-nó enc 0*96—twa, u-od MIII «<g
1*40—1*70, anionná* Mtanrita 1*80—1"3Í
: Bábalal lyosUa éa Vállalat " " PekMa Ua<
APRÓHIRDETÉSEK
Ai aprotdzucUMk dlia IU aaotg SO Mindra to-abbl ató dtjl S Ibi. Vaaáfc és Srnier nap .\'0 . "Ws S» tiU*r, nMOca
l.«rabbl dija O MII. Saexdán t* pinteken 10 uóla H lUMr, mradtn lovátM axo dija B <111. Gmaxó • minden vei-tágabb 1-etbból allo szó két nliuk uii. lt-tatlk. AJ iáit kereteknek SOM engedmény. HlrdtMaak a («t) fmmut Suugw \' Jaalaaaa kSoy.l*., éa éflterCI "
!«■■• I I i • I • a «
Fonattbatorak, koaárárak kéati tést, |s vitása, — Nádszék fonás Illésnél. Erzsébet-tér 13. 2519
Butorojrott pxép szobát íürdőhaszná-Istlsl keres vasulhoz körei, nőtlen keresztény ur. Clm a kiadóban. " \'
.ék,
Mlo«Ss|M lagaloadbb bavéa*rl*al h.l». tg.n kmd.**é tl««< 4-1 (attikaiakkal, KELEMEN REZSŐ o«fl, D.ék-
miatt aatóassasstaa ksuisi jttoc laum 4a nytrsolsj a lagoloaótsb
1 Árban basnrulitM. _________3243
Magyar-utca 39. hírbari kétszobás utal tskás ulonnsn testve kiadó, azonnsl beköltözhető. vagy augnaztlia elsején. 3455 Csinosan buloraioH siobs kUlön-bejárattal, fürdőszobával úriember, va; házaspár részére azonnsl kiadó Erisébi
tér Z______8457
H4lgyfo<lrAa« segéd leivételik — MolnárnánAl, Sugár ut 2 3458
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szillója. Lift, Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdók. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4*50. Pensló «■- P.MI.
Egyágyas szobáknál 10%, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. jui
Varga Nándor
aranyéremmel kitüntetett salát modernül berendezett műhelyében
mos, <atl, tisztit és pliuéroz.
Olcsó, szép ktfogíslalan munkámért felelősseget vállalok.
Gallérok 10 és 12 tlltér. OySjtőteiep: Horthy Mlklós-ut 8. Gyártelep: Hunyadl-u. 19.
Pk. 265. sx. 1931. 1931. vghlól 265. sz
Árverési hirdetmény.
Dr. Rotschild Béla nsgyksntml ügyvéd álul képviselt Phobui MOsiikl é< Ola|Seres-kedelmí rt. Javára 444 P 75 fiit töke és több követelés éi Járulékai ereiéig s nagy-kanizsai kir. Járásbíróság 1930. évi 7660. számú véglésével elrendelt kielégítési végreha|tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó U-én lefoglalt 8005 pengőre becsült Ingóiágokra a nagykanlxszi ktr. )árásblróság lenti »zámu végzésével ax árverés elrendeltetvén, annsk u 1908 évi XLI. t.-c. 20. J-a alapján a lent megnevezett s a toglalásl jegyzőkönyvből kl nem tűnő mát loglaitatók
Évára li az árverés megtartását elrende-m, de csak arra ax esetre ha kielégítési lo«uk ma Is lennáll éa ha ellenük balautó hatályú tgénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedő Máián Mor gánypuiztin, a Illetett összeg levoaásával kendő megtartására határldjU l«3l. éti Jullas hó 17. napjának dAktán 3 órája tuaetlk kl, amikor a bíróilag lelogialt bútorok, lovak, tehenek, gazdasági felsxe-reléi s egyéb Ingfcágovat a legtöbbel Ígérőnek készpénzfizetés mellett, atetleg bee»-áron slul Is el fogom adni. Nagykanlisa, 1931. évi |unlua hó 21-én.
Elek László s. k.
kit. blr. vénrtbaltí, sisa mint bírósági kiküldőit.
Heli 100 pengőt
háztartási cikkek eladásával. Díjmentes ismertető Stelner, Budapest, Szövetség-u.2ti.
Felhívás.
Vagyonbukott Barna Sándor caöd-lömegéhez tartozó, a csődleltár 1— 310. tétele alatt összeirt, 36.851 P 32 flll. beszerzési ár melleit 15.960 P-re becsült áruk és üzleti berendezés egy tételben eladó. Felhívom a venni szándékozókat, hogy írásbeli ajánlataikat hozzám legkésőbb 1931. évi jullus hó 23-ának déli 1 órájáig küldjék be. Elkésett ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A vételár, valamint a forgalmiadó készpénzben, az ajánlat elfogadásáról küldendő éitesités kézhezvételétől számilott 3 napon belül fizetendő.
Az ajánlat az ajánlattevőt feltétlenül, a csődtömeget csak az elfogadás esetén kötelezi. A csödválaszt-mány fenntartotta magának azt a jogo\', hogy meg nem telelő ajánlatok esetén az ajánlatok egyikét sem fogadja el.
A megvett áruk és berendezések legkésőbb az 1931. évi jullus hó 31-ének déli 12 órájáig átveendők és elszállitandók.
A csődtömeg az eladott árukért nem szavatol.
Az áruraktár és berendezés tüz ellen biztosítva van, a biztosítási kötelezettségeket a vevő átvállalni tartozik.
A venni szándékozók ugy a csőd-leltárt, mint az áruraktárt és berendezéseket minden köznapon délután 2—5 óráig irodámban, illetőleg köz-benjOvetelemme! az üzlethelyiségben megtekinthetik.
14. Dr. Árny László
3214 tömeggondnok.
HIRDESSEN
■ „Zalai K0*ltay«.bM.
a legmodernebb 4 1 csöves
Hihetetlen
maga* áron visszaveszel
régi megunt telepes, vagy hálózati készülékét is és
becserélem TELEFUNKEN
40 W.
speclalra.
1. Az állomásokat nem kell löbbé keresnie.
2. 7>/a oktáv hangterjedelem.
3. Átkapcsolást\' lehetőség dynamikus hangszóróra.
Ezt nyújtja önnek a TELEFUNKEN 40 W. speclal. Még ma kérjen ajánlatott
SZABÓ ANTAL
sport ás rádió> üzletéből.
ÉRTESÍTÉS.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy dus raktáramon levő má-ván, Ó3 gránit síremlékeket leszállított árban hozom forgalomba — Továbbá •Irkarntu4*t éa alrbnlt *plté-aét, Urmó- éi műkőből legolci bban késitlek, ugy sx összes e szskbs vágó munkákat ixakarerüen végzem.
Kérem a n. é. közönség azlvea párl-logását. Teljes tisztelettel
Kovács József
* I tVS 4 k °kl* kölaraf6in*sler
llgyalat I Klrály-ntoa aa. aa.

I
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómen- { tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Nyomatott a Dé!zalai Nyomda és Lapkiudó Váüslatnát Nsgykaolzsán. (Felelős üzletvezető ZaUl: Károlvt,
A nagykanizsai kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
1479/1931. Ikv. szám.
Árverési hirdetmény és árverési teltételek.
Lovrek Lalosné az. Panker Anna végre-hajtstónak Amfrasek Ferencné sx. Jako-
Knecz Mária éa Jikopiaecx Károly végre-Jtást szenvedők ellen Indított végrthajtáil ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében ax 1881. LX. t.-c. 144., 146. it 147. §-sl értelmében elrendeli a végrehajtást árverést 237 P 12 flll. tőkekövetelés, as árverési kérvényért ezúttal megállapított 19 P 70 Itll. behajlása végett a lugykanizssl kir. Járásbíróság területén levő, Murakarcsztur községben lekvő, a s murakeresztur! 162. siflkvbcn lel vett 630/b. hras. tét • várföldi dűlőben végrelisjtást szenvedők nevén álló \' l résxére 233 P, n. s. sxtjkvbeu falveti 676/b hrax. alán ló a klaritt dűlőben Ingatlannak ugyanazok nevén álló \'/• ré-stére 1566 P, u, 0. 396. sxt|kvben 476le. brsx. szántó és rét a Zrinyl-kuii dűlőben Ingat\'annak u. I. nevén álló Vi részére 200 P, a. o. 526. sxtjkvben felvett 4S0/a. 1 hrax. sxántó és rét a Zrlnyl-kuli dűlőben u. a. nevén álló Va réuáre 100 P, u. o. 510. sxtjkvben 675. brsz. a loglalt axánló a klarétl dűlőben ugyanazok neVén álló V< részére 300 P kikiáltási árban éa pedig ás 540. éa 395. szllkfben foglalt Ingattawíból ax elirvarezendő résxoek feléié éa ss 5%. sitjkvben foglalt ingatlan elárverezendő egész Jutalékokra s U13/lk. 892. sz. végzéssel Kárász Verona öxv. Jakopanecz
Íánosné Javára bekebelexett özvegyi haszon-Ivexett szolgalmi Jognak fentartásávsl.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek Murakeresztur közaégháxánál megtartására 1931. évi augusz us hó 3. napjának délelőtt 10 órSJát tűzi kl és sz árvetést feltételeket az 1881 : LX. t.-c 150. § a alapján a következőkben állapítja meg:
Ax árverés alá kerülő Ingatlanok s kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át. közpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadék-képes értékpanlrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírói leiétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési leltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150 , 170. §§.; 1908 i XLI. t-c. 21. §) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi sxáxafékálg kiegészíteni. (1908; XU. 25. §.)
Nagykanizsa, 1931. évi lebruár hó 10. napján.
Gombár s. k. kir. tbiró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k 3453 főtiszt.
71. évfolyam 157. szám
Nagybanim, 1981. jullus 15, szerda
Ara 14 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
Kwthctji Hókktadőhlvatal: Kowuthutca a
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóHlelíei ára : egy bóra t pengd M IlUéz. T,1,I„„ I Saerkeestóeég «l. a»ám, (éllel 7t)
ele ion. | Kiadóhivatal 78. Keuthclyl Ilók M.
Emberek, maradjunk nyugodtan!
Irta! Kelemen Ferenc
Ei a generáció, mely a világháború nagy vérvesztesége s a pénz, a lóké devalválásának mérhetetlen anyagi áldozatai után most ujabb történelmi csapás előtt áll, csak ugy fogja kulturális, társadalmi és gazdasági struktúráját fenntartani, ha e döntő pillanatokban ura marad agyonzaklatott Idegrendszerének. Históriai pillanatok (eTé sodródunk. Óriások gazdasági sziklavára, mint törékeny kártyavár hull a porba. Megsemmisítő gazdasági válság orkán|a seper végig rajiunk. Egy nagy kul-iurnemzet, egy hatalmas nép haláltusája Ingatja az egész világot. Németország súlyos vergődése egész Közép-Európát katasztrófával fenyegeti. A nagy nép, mely a világháborúban hősiességével, kitartásával, közmondásos szervezetlségével az egész világ csodálatát vívta ki, méltósággal és rendíthetetlen önbizalommal viseli el súlyos helyzetét. Pedig sml mosl Németországban történik, az egyedül-tllö a vllágnlslórlában. Hatvanmillió ember sorsa teleti kondult meg a vészharang, de hatvanmillió ember vitalitása, élnlakarása, önbizalma küzd az életbenmaradásért. Magasabb históriai erők, felsőbbrendű erkölcsi törvények állnak őrt ennek a nagy népnek kalasztrófílls vergődése lelett s ha a világ kullurlelklismerele nem Űres frázis s a gazdasági szolidaritás nem puszta jelszó, hanem organikus valósig, akkor ennek a népnek s vele egyfltl egész Közép-Európának nem snrttad elpusztulnia ebben a legújabb katasztrófában.
Katasztrófa, melynek következményei kiszámíthatatlanok. A világháború hatalmas emberlartalékokat, a pénz összeomlása gigantikus vagyon-hegyeket pusztított el. Ami most válságba kerüli, az mindennél több A világháborút absolvált emberiség utolsó energiatartaléka. Mert ez a generáció a nagy világégés után újból .összeszedte magái". Nem sokat kesergett a romokon! A kulturemberi-ség utolsó erkölcsi erőtartalékaival hozzáfogott az uj világ megépítéséhez. Szívós munkával, imponáló akarattal és „emeli fővel" dolgozott és koplalt, szerzett és takarékoskodott, épített és alkotott, hogy magának a nagy világégés után u| otthont, uj kuliurát teremtsen.
És mosl, a gazdasági rend helyreállítása, a valuták stabilizálása, a technikai csodák feltalálása után, egy llndbergi, egy zeppellnl, «gy rádló-i hőstett után megint .megindul a föld" az alig magához tért emberiség lába alatt. Ez sok I Ez több a katasztrófánál í Ez egy világ, egv kultúra pusztulása voína, der Untergang des Abendtandes, mint hogy Spengler mondja I
Nem I Idáig nem fejlődhetnek a dolgok. Az egész világnak, egy évezredes kuliurának nem lehet, nem szabad elpusztulnia! fel a fejjel emberiség!
Komoly időket élünk! Legyünk méltók a nagy korhoz, melybe végzetünk állított I Fő a nyugalom! Egv egész világ nem veszítheti el a fe|ét! Uralkodjunk a sorson, mely elpusztulással fenyeget bennünket!
A rendkívüli idők rendkívüli intézkedéseket követelnek. A kormány rendelkezésére az összes magyarországi pénzintézetek három napra zárva maradnak. Erre a magyar hiteléletben még nem volt példa. Nyugodtan kell bevárnunk a többi Intézkedéseket Is. A bankok bÉtárása preventív rendelkezés volt a németországi események miatt fellángolható általános pánikkal
szemben. A helyzet kulcsa: a közönség józansága, nyugalma. Nem veszíthetjük el a fejünket IA nagy eseményekhez mélló nyugalommal figyeljük a sorsunkért felelős kormányhatalom további lépéseit. Ne üljünk fel vészhlreknek, ne adjunk hitelt fantasztikus rémmeséknek. Amikor a szomszéd háza ég, tartsuk kezünkben a vlzestömlöket, de ne pazaroljuk el a jótékony vizel. A kormányintézkedés megnyugtathat bennünket. A nagy tűzveszéllyel szemben résen áll a közhatalom. Várjunk nyugodtan, várjuk meg, mit hoz a holnap. De bármi legyen a felelős körök to-
vábbi intézkedése, fogadjuk azt azzal az öntudatos komolyságig*\', melyet a helyzet tőlünk, ettől a generációtól, mely annyi történelmi pillanatot már átélt, joggal megkövetel! Ebben a legújabb, nehéz válságban legfőbb fegyverünk, legnagyobb erényünk a szorgalom legyen! Történelmi idők történelmi gyermekei vagyunk. Váltainkon hordjuk egy világ sorsát. Haladjunk át a piszkos, hömpölygő áron, mint Szent Kristóf, egy szebb világ kisdedével a váltunkon, nyugodtan, biztosan, az elpusztíthatatlan Elet szavát követve!
Emberek, maradjunk nyugodtan 11

Bethlen miniszterelnök megszakította szabadságát ós folytatja a tárgyalásokat a magyar állam-ktflcsSn Ügyében
Ha sikerül befejezni a kölcsön-tárgyalásokat, maguktól szűnnek meg a keddi rendelet védelmi intézkedései, ellenkező esetben további átmeneti rendelkezésekre lesz szükség
A magyar pénzpiac
A német események világszerte nagy nyugtalanságot keltettek. Magyarországon aránylag mégis nyugodtan fogadták a híreket. A magyar gazdasági élet vezető egyéniségei a németországi helyzettel szemben résen voltak és már hétfőn egész nap folytak a tanácskorások, hogy a németországi helyzet alakulásával szemben milyen álláspontra helyezkedjék az ország hitelügyi szervezete. A történt Intézkedésekkel elkerültük azt, hogy a különböző irányú hlreszle-lések és hangulatok befolyásolhassák a magyar pénzpiacot és általában a magvar gazdasági életet.
Húrom napla xörva maradnak a bankok
Budapest, Jullus 14 A magyar kormány a hétfő esli minisztertanács elhatározásából rendeletet adott ki, amely szerint julius 14., 15. és 16. naplain a pénzintézetek és hitelügyletekkel üzletszerűen
nyugodtan fogadta a bank\'
foglalkozó cégek pénztáralkat zárva tartani kötelesek. (A minisztertanács hajnali léi 3 órakor ért véget.)
Zdnia a itíxsdc la
Budapest, Jullus 14 A budapesti áru és értéktőzsde tanács elrendelte, hogy az értéktőzsde, folyó hó 14, 15. és 16. napjain zárva marad. Ezeken a napokon a haláridős terménytőzsdén is szünetel a forgalom.
Tilos a tömattel xualuryuluiu-ban való réaxvéiel
Budapest, Jullus 11 (Éjszakai rádiójelentés) A tőzsdetanács keddi ülésén foglalkozott a minisztertanács állal elrendelt három napos szünet folylán előtllott terminusváltozásokkal. A tőzsdetanács szigorúan eltiltotta a tőzsde tagjainak, hogy zugforgalomban részt vegyenek. A tilalom ellen vétőket végleg kizárják a tőzsdéről.
A német öclyxei és a magyar államkölcsön Ugye
Budapest, Julius 14
(Éjszakai rddlójelenlés) Bethlen István gróf miniszterelnök Inkéről, szabadságát megsrakltva, visszautazott Budapestre és átvette hivatala vezetését. Beható és hosszas tanácskozást folytatott helyetlesével, Klebelsberg kultuszminiszterül és We kerle pénzügyminiszterrel.
A tárgyalások során kialakult az a felfogás, hogy a kormánynak továbbra is a legnagyobb eréllyel kell folytatnia a német helyzet kiéleződésével késedelmei szenvedett átlamköl-csönre vonatkozó tárgyalásokat és szorgalmazni kell, hogy az 5 millió font értékű kincstári államjegyek mi-
előbb lansziroztassanak. Annál szükségesebb ez. mert a kölcsön elhelyezése során önmaguktól válnak feleslegesekké a ma kiadott rendeletben foglalt védelmi Intézkedések, ellenben ha a kötcSöntárgyaldsok be nem fejeződnek, ugy további átmeneti rendelkezésekre lesz szükség.
Popowios Sándor «. b. t. t. a Nemirotl Bank elnflke
a kormánynak legutóbb kiadott rendeletéről a következőket mondotta a Magyar Távirati Iroda munkatársának :
— A tegnapi nap a nemzetközi pénzügyi helyzetben olyan események fejlődését mutatta, amelyekkel szem-
■ ás töxsde-azDnotot
ben a hazai hitelélet Irányító körei nem maradhattak tétlenül. Annál az élénk köksönhatásoál fogva, amely az egyes gazdasági területek közölt fennáll, a kormány — bár a hazai piacon tegnapi nap lolyamán a nyugtalanság jelel nem mutatkoztak — felelőssége tudatában elhatározta, hogy a nagy külföldi piacokon rendkívüli körülmények között már Ismételten alkalmazott bankszünnapok beiktatásának eszközéhez nyul. Megerősítette a kormányt elhatározásában az a körülmény is, hogy meggyőződést Bzerzett róla, hogy mértékadó külföldi pénzügyi köröknél a szóbanforgó Intézkedés teljes megértésre fog találni. Az
Igy tett Intézkedések célja kizárólag az, hogy nyugvópontot teremtsen néhány napra, minthogy remélhető, hogy e néhány nap alatt a német pénzügyi problémák oly megoldást lógnak találni, hogy azoknak hazánkra való komolyabb visszahatásától nem kell tartani.
Ezzel Popovlcs Sándor nyilatkozatát befejezte. Egyebekben ennek az intézkedésnek lényege az, hogy a közgazdasági élet akkor foglalhasson állást a nemzetközi eseményekkel szemben, amikor azok már kialakult stádiumba jutottak, Ugy
a nagyközönség, mint maga a gazdasági élet példátlan gyorsasággal értette meg a kormány ezen Intézkedésének helyességét és teljesen magáévá tette a pénzintézetek rövid időre való bezárásának ötletét. Különösebb izgalomnak, nyugtalanságnak nyorrn nincs.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. július 15.
Ji baseli határozatok után nincs ok 4 pesszimizmusra
A százmillió dollár visszafizetésére Németország megkapta a halasztást — Amerikai bankárok már készülnek nagy összegű kölcsön céljaira összegeket előteremteni — Luther Berlinben beszámolt a baseli tárgyalásokról
kozásairól a következő hivatalos je- nése Önmagában véve is igen hat-lentésl adlák ki: hatós védelmet nyújt a valutának.
Dr. Luther, a Birodalmi Bink A terménytőzsde vezetősége el-
kcreskedelmi jog-
i/ondon, Jullus l-t (MTI) Newyorkban a bázeli határozat ellenére továbbra is igen komolynak látják a német helyzetet. Egy vezető bankár kijelentette, hogy meggyőződése szerint
ugy Párist, mint Londont oly szoros kötelékek fOzik Németország sorsához, hogy előbb vagy utóbb minden bizonnyal megfelelő hitelekről fognak gondoskodni.
Németország hitelszükségleteinek összegszerűsége tekintetében eltérnek a nézetek. Azt a londoni hlit, hogy 300 millió dollárról volna szó, Newyorkban kétkedéssel fogadják éa általában azt hiszik, hogy az amerikai bankárok máris nagy Összegeket kezdenek előteremleni az esetleges nemzetközI kölcsön céljaira, amelynek egyik elengedhetetlen előfeltétele azonban
Párls részvétele
lesz, mert ellenkező esetben a francia tőke-visszavonások leronthatnák az egyéb forrásokból jOvő segély hálását.
Hivatalom felentés CutOer délelőtti tandcskoxósalról
Basel, Jullus 14 délelőtti tanács-
Dr. Luther ma
elnöke ma délelőtt, mielőtt Biselt a repülőgép n elhagyta volna, még-egyszer behaló megbeszélést folytatolt Mac Oorah-hal, a Nemzetközi Fizetések Bank|ának elnökével. A megbeszélés folyamán valamennyi számbajöhető probléma szóbakerült különös tekintettel a végrehajtó bizottság tegnapi határozataira. Henderson nyilatkozik Párlsba utazása előtt
Ix>ndon, Jullus 14
(Éjszaka! rádiójele ntés) Henderson kedden a pályaudvaron, Párlsba utazása elölt a következőket mondotta :
— Tud|uk, hogy kivételes körülmények között utazunk el, de a NFB legnapi döntése bizonyára megkönnyíti a helyzetet. Természetesen nekem és MacDonaldnak az a célunk a német államférfiak londoni látogatásának vlsronzása kapcsán, hogy ne csak Európa népeinek barátságát mozdítsuk elő minden lehelő módon, hanem Francia és Németország között is egyengessük a megértés útját.
A aegély-altcló éa a Hemxetköxl Flxeiéaetc BanU/a
Basel, Jullus 14 (Éjszakai rádtójelentés) Az NFB közleménye kapcsán, amely megállapítja, hogy Németország pénzügyi támogatása nem a bank feladata, hanem az egyes kormányoké, — beavatott helyen a következőket mondták:
— A NFB kénytelen volt igy határozni, mert nem léphette lul illetékességét és hatáskörét. Nigyobb-szabásu támogatás 5—600 millió s. frankot jelentene. A bank ekkora összeget nem bocsáthat rOvid lejáratra Németország rendelkezésére. A bank mégis biztositolta részvételét a 100 millió dolláros hitelben és meghosszabbította okt. 16 lg a jul. 16-án esedékessé váló német kölcsönt.
— Semmi ok, hogy a helyzetet sötéten Ítéljük meg. A tegnapi tárgyalások beigazolták, hogy
az Igazgatótanács világosan látja a veszélyt, ami Európa államainak pénzügyi helyzetét fenyegeti, ha nem siet Németország segítségére. Kijelentette az Igazgatótanács, hogy részt vesz minden vállalatban, ami Németország megsegítésére Irányul. Ez az Ígéret nem csupán erkölcsi, hanem anyagi szempontból Is reményeket nyu/t.
C.utber Bcr/lnbe, Henderson Pdrtsba érkezett
Berlin. Jullus 14 (Éjszakai rádiójelentés) Luther, a Birodalmi Bank elnöke ma repülőgépen Baselból Berlinbe érkezett, a
birodalmi kormány délutáni ülésén jelentést telt, majd a Birodalmi Bank ülésére m<nl-
Pária, Jullus 14 (Éjszakai rádtójelentés) Henderson ideérkezett
ü némát pénzpiac én a tarmáafMxaáa a válság éráiban
Berlin, Jullus 14 Habár a devizaforgalom a tőzsde bezárása következtében hivatalosan szünetel, a Birodalmi Bank még sem tagadja meg a devizák kiszolgáltatását, hanem a banktörvény határozatai értelmében kívánság szerint becseréli a Birodalmi Bank bankjegyeit valutákra A bank általában már csak birodalmi bankjegyekben leliesltetl aronnali fizetés ellenében szolgáltat ki devizákat és pedig olyan árfolyamokon, amelyek körülbelül megfelelnek a jullus 11-1 szombati árfolyamoknak. Az
a tény, hogy a Birodalmi Bank az egész vonalon teljesíti beváltási kötelezettségét, nem tévesztette el hatását a külföldön.
A kezdeti gyenge márkaárfolyamok után, amelyek bizonyára bizonyos pánikhangulat első befolyására vezethetők vissza,
általános javulás lépett előtérbe.
A valuta védelméről tehát továbbra is a Birodalmi Bank gondoskodik. Ezenkívül a piaci forgalom csökke-
rendelte, hogy a szerű szállítási
üzleteket terményben ezen a héten nem szabad lebonyolítani.
Ilyen ügyletek egyelőre tilosak. A rögtöni szállításra történő és loco jegyzésekben semmiféle változás nem történik.
A posta és a külföldi fizetések
A birodalmi postaügyi mlnisztéruim a következőket közli: Minthogy a tőzsdei árfolyamjegyzések jelenleg is szünetelnek, a postának egyelőre nem áll módjában külföldre szóló befizetések vagy postai átutalások átvétele. A postahivatalok ennek megfelelő utasítást kaptak.
Kitaell fordulatot érez a londoni tőzsde
London, Jullus 14 (Éjszakai rádiójelentés) A londoni tőzsdén általános a bizonytalanság, de túlságos pesszimizmus nélkül. A német ériékek valamit javullak, jeléül annak, hogy a válság a tőzsde megítélése szerint kezd közeledni a fordulóponthoz.
Auaxtrlóban nem lesx bank- éa ftfzsdeszlinef
Bécs, Jullus 14 A bécsi Merkúr Bank ma reggel közleményt adott kl, amelyben ügyfeleinek tudomására hozza, hogy a D. Banknál bekövetkezett kifizetés felfüggesztés következtében olyan nyugtalanság állott elő, hogy ezért a Merkúr Bank Is szükségesnek tálja, hogy Ideiglenesen lezárja pénztárait.
Bécs. Jullus 14 (Éjszakai rádlójelentés) Az Osztrák Nemzeti Bank délelőtti tanácskozásain megtárgyalták a német és magyarországi bankbezárásokat és a bécsi Merkúr Bank átmeneti bezárását. Az a vélemény alakult ki, hogy az osztrák nép megfontolt magatartása és az eseményeknek az osztrák pénzpiacra gyakorolt csekély visszahatása miatt nincs ok arra, hogy az osztrák bankokat és tőzsdét szüneteltessék.
Irta: Horváth E. János ny. lak. Igazgató, lll-ik erősen bővített kiadás, 74 magyarázó képpel. Ara !•— pengő.
Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában.
Jullus 15., szarda Julius 16., oalHBrtBk
Az Operaház fantomja
Aa emberi rútság tragédiája tungoelttmen 10 felvonásban. — Főszereplő:
LON CHANEY.
Varieték királya
Szerelem, gyűlölet, féltékenység és halálos boaaiu tragédt4|a 8 leli/. — Fóiaereplók: Oenrad V.Mt, Mar) Phtlbla.
önkén/ /elen/kexe// a atlchaaxtó ltUrlegyxö
üálosta, Jullus 14 Szenzációja van a somogymegyei Oálosfa községnek. A körjegyzőségnél megkezdték a szokásos rovan-csolást,.miközben felfedezték, hogy dr. Oyörkös Oéza körjegyző a községi pénztárkönyveket meghamisította. Mikor másnap a rovancsolást végző számvizsgáló bement az Irodába, hogy folytassa munkáját, a körjegyzőt nem találta olt, eltűnt. Nyomban jelentette az esetet a főszolgabírónak, aki csendőröket küldött kézrekeritésére. Háromnapos bujdosás után a sikkasztó körjegyző önként jelentkezett a főszolgabiróságon, ahol elmondotta, hogy apránként kb. 7600 pengőt sikkasztott a községek pénzeiből. A könyveket meghamisította. • t
A magáról súlyosan megfeledkezel! körjegyzőt átadták a kir. ügyészségnek.
Elégett a kaszthelyi országúton a Solymosl-képazalon teherautója
Keszthely, Jullus 14 (Tudósttónk jelentése) Solymosl Márton budapesii képizalontulajdo-nos jelenleg Keszthelyen rendez kiállítást. A kiállításra é« eladásra szánt képeket a cég Ford-teheraulója hozta Keszthelyre. Az üres (t. L képek nem voltak az autón) kocsi Keszthelyről visszamenőben Balatongyörök és Ba-latonederics közOlt csőrepedés következtében meggyulladt. A teherautón a soffőrön kivül három munkás ült. Az autó utasai oltáshoz fogtak, de nem boldogultak a tűzzel. Oltás közben a soffőr mindkét kezén megégett.
Id0|árás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések: Kedden a himtrUk td:. Reggel 7 őrskor +23 0, délután 2 órakor +290, este 9 órakor +2S-0.
PtlMzei: Reggel felhős, délben és eate tiszta égboltozat:
StdUrdny: Reggel éazakkelel, délben délnyugat, eate keleti szél.
(ÚJtzskai rddUltlmUs) a SatMrelé-■laf taUaal Jaleeti este 10 ára-kar ■ Meleg, zivatarra hajié Mi várható.
Tdmoi/assuk a* érdeme» kanizsai kereskedelmet én
ÜMU*.
1831. julius )5._
zálai közlOny
a cséplőgépből kipattant szikra okozta a Barnak-pusztai tüzet
Gról Teleki Tibor és fia vezették az oltási munkálatokat
Pacaa. Julius 14
(Tudósítónk jelentése) Mini tegnapi számunkban meglrluk, hétfőn délután 4 órakor gróf Teleki Tibor pölöskei uradalmának legnagyobb majorja, Ilarnak-puszta lángokban állolt.
A környékbeli tűzoltók és minden ép kézláb ember a tűz elfojtására a legnagyobb erőmegfesziléssel dolgozol!. VégUI is sikerüli a lUz továbbierjedését megakadályozni. Maga a gról fiával együtt vezette az oltási munkálatokat.
A vizsgálat megállapította, hogy a
majorban csépelő kazán-kéményből kipattant szikra okozta a tüzet. E\'ö-ször meggyúlt egy szénakazal, a tüz átcsapott a cseléd ólakra, majd onnan a 30 méteres náddal ledetl blrkaakolra. Az oltási munkálatokat oly sikeresen végezték, hogy a közvetlen mellette álló másik akol megmenekült a pusztulástól. Emberéletben kár nem eseti, jószág nem pusztult el, a kár 6—8000 pengő.
A gróf az önfeláldozással dolgozó tűzoltókat a tüz lokalizálása után megvendégelte.
Kékpénzből csináltatta a szemfödőjét egy becsehelyi gazda
Aki magával vitte a vagyonát a másvilágra
Nagykanizsa, Julius 14 érdekes esetről tudósít bennünket a becsehelyl kör|egyzö
A napokban meghall Btcschelyen Böjti Pál 81 éves garda. Az öreg arról voll nevezetes, hogy annak idején egyetlen egy darab „kékpénzt" le nem bélyegeztetett s amikor a kék-bankó már régen érvényét vesztette, Böjti gazda akkor is gondosan őrizte minden szálát. A világért meg nem váll a .vagyonától", ő ugyanis nagy vagyonnak vélte, mert rendíthetetlenül hitt, bogy mindaz, ami 1914 óla van, csak valami átmeneti leifordulás, de a vége ugyls az lesz, mert nem lehet más, mint 6 elgondolta: — hogy I. i. visszaáll osztrák-magyar monarchia és

értéke lesz a kékpéznek, a régi, jó papirbankónak.
Minthogy az öreget emiall a hite mlatl sokat gúnyolták, ugy „büntette meg a hitetlenkedő rokonságul, hogy .a vagyoni" (csupa békebeli, lehé-lyegzetlen papírpénzt) nem rájuk hagyta, hanem végrendeletében ugy intézkedett, hogy ha meghal, a szemfödelét 5 darab kék ezresbankóból és mintegy 50 darab kék százkoronás papírpénzből csinálják.
Most aztán meghall Böjti Pál. A hozzátartozók gondolkodás nélkül teljesithellék az öreg gazda kívánságát, aki Igy a szó szoros értelmében magával vitte a vagyonát a másvilágra.
Fagylalt-razzia Nagykanizsán
A közegészségtani hatésAg razziát tart a fagylalt mflbelyekben
Nagykanizsa, Julius 14 A Budapesten mind gyakrabban előforduló fagylalUnérgezések és a möhelyrazzlák alkalmából tapasztaltak arra Indították Nagykanizsa város vezetőségét, bogy megfelelő óv-szabályokkal igyekezzék elkerülni olyan tömeges mérgezéseket, mint amik Budapesten napról napra történnek. Dr. Hegyi Lajos jjolgármes-terhelyettes-főjegyző szerdán utasítja a város közegészségügyi ellenőrző közegeit, hogy az összes nagykanizsai fagylaltkészitö műhelyeket, valamin! az utcán árusiló mozgó lagy-lAltárusolutl a llsztlföorvos közben-jöttével szigorúan őrizzék ellen.
Amennyiben a halóság a legkisebb kifogásolni valói talál, a legszigorúbban fognak eljárni, esetleg az
engedély megvonását fogják javaslatba hozni.
A nagykanizsai hatóságok óvintézkedése mindeneseire megnyugvással szolgálhat a város közönségének, amely az utóbbi Idők rettenetes melegében fokozottabban vált a fagylalt mindennapi fogyasztójává.
lehetőleg hadirokkantak, havi fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában.
Gyomorsavtultengés, vese- és hólyagbántalmak vérszegénység ellen
PETÚNCI gyógyvizet
igyon.
Kapható: KOvesI Henriknél, Nagykanizsa.
hyomá")/
Rovarok, mint t juk, nlegveszedel-nesebb betegségek "lordozói. Szennyes H lyeken tenyésznek, i man berepülnek otl-iónunkba és szúthord-úk gyakran halálos betegségek csiráit.Ötjük meo őket, mielőtt ők ölnek meg berniünkéi, — permetezzünk Fiit rovarirtót.
l-\'lit hatásárn elpusztul légy, , szúnyog,bolha, moly,poloska, letfl. hangya, svábbogéi és mindezek petéi. Flil-perinet megöli n rovurokat,— de emberre ártalmatlan. Könnyen alkalmazható. Nem hagy foltot. Fiit nem tévesztendő össze más rovarirtókkal. Követeljük a Fiit katonával díszített sárga kannát a fekete sávval.
Permetezzünk
FLIT
rovarirtót
Plombált PlU-kanna klMár/a ai utdniatot. .
Panacea Cyilgi/urrvcgi/tozrll IIT., Budaptst, VI., Figyelt) ncr« te.núm.
A hatóság csinál rendet a nagykanizsai kenyér-fronton
Dr.
■. Hegyi Lajos polgár metterhelyettei *t FUcher a Transdanubta Igazgatójának nyilatkozata
FéHx,
Nagykanizsa, Julius 14 A nagykanizsai sülőmeslerek ke-nyéráremeléséröl jelentést tettek ma dr. Hegyi Lajos városi fő|egyző, polgármesterhelyettesnek, akivel ma délben alkalmunk volt erről beszélni. Kijelentette a polgármesterhelyeltes, hogy a jelenlés vétele ulán azonnal intézkedett, hogy a város közegei folytassák le a vizsgálatot, hogy vájjon indokolt volt-e a kenyér árának Ilyen mérvben való felemelése ? A vizsgálat eredményéről haladéktalanul jelentést tesz a vármegye alispánjának, akinek utasítása ulán nyomban megteszi a kellő intézkedéseket.
Dr. Hegyi polgármeslerhelyeltes telefonon érintkezésbe lépett a Trans-djnubia igazgatójával, Fischer Félixszel is, aki bemondotta a malom uj lisztárait. A főjegyző igy a legapró-lékosabban tájékozva van mindenről, hogy megfelelő intézkedéseket le-hassen a fogyasztó közönség érdekében.
Kijelentelte a főjegyző a Zalai Közlöny munkatársa elölt, hogy holnap vagy holnapután ha-
tósági értekezletet hlvtlssze, mint annak idején, amikor az olcsó kenyértlpus behozataláról volt szó. ö a maga részéről móri is indítványozni fogja egy olcsó kenyértlpus bevezetését a szegény népréteg részére, amely legjobban érzi a kilónként 12 filléres áremelést
— Annyit azonban már előre is megállapíthatok — mondotta dr. Hegyi polgármesterhelyettes, — hogy
a pékek emelése Indokolatlan. Egyrészt már az emelés gyorsasága miatt, másrészt az árak túlzott emelése miatt.
Tény az, hogy a boleltarendelei bizonyos mértékben a lisztárak emeléséi vonta maga ulán, de semmi-esetre sem olyan mértékben, hogy 30 fillérről egyszerre 42 ftllirre emeljék a kenyér kilogramjál. A gyorsaság indokolatlan azért, mert a lisztárak csak szerdán lépnek életbe, ők pedig a kenyér árát már előre emelték.
— De eltekintve ellől — folytatta a főjegyző — minden kenyérárszabályozás alkalmával, amikor az árak csökkentéséről volt szó, a stltöipa-
ZALAI KÖZLÖNY
1081. julius 15.
rosok mindig azzal érveitek, hogy legtöbbjüknek hónapokkal előre biztosított kötései vannak. Bizlos vagyok benne, hogy ez a renddel sem érle fikel készületlenül. Mindeneseire azonban bevárhatták vo\'na az árak országos kialakulását és ebben az esetben nttra következett volna be az az abszurd helyzet, hogy a 6-os lisztből készüli félbarna kenyér áfát 30 fijtéyről 42 fillérre emelik kiiogrammankint delailban. Ez az emelés
az eddig rendelkezésemre jutott adatok szerint példátlan az országban.
Mert mig Budapcs\'en a félbarna kenyér árát 40 fillétb:n kívánják maguk a sütőiparosok megállapítani, addig Nagykanizsa még Budapestet is túlhaladta, jóllehet a nagykanizsai llsztdrak 2 pengővel olcsóbbak a budapesti llsztdraknál.
— De még fellünöbb az összehasonlítás Szegeddel, ahol a 4 es lisztből készült fehér kenyér árát mindössze 36 fillérről 40 fillérre emelték (el.
— Értesüléseim szerint a llsztdrak nem véglegesek. Ugy tudom, hogy
a kormány máris tárgyalásokat folytat a kenyérliszt árának megfelelő mérséklése iránt.
— Egyébként — jelenlelte ki dr. Hegyi főjegyző — ebben az ügyben csütörtökön hatósági értekezletei fogok összehívni, ahol a kérdést végleg rendezni fogjuk. Hiszem — fejezte be szavalt — hogy addig Is a nagykanizsai sülőmesterek revízió alá veszik eddigi állásjoglalásukat.
Kérdést intéztünk
flarflftr Félix, a Traatda-nubfa malom UnmueMia IgacgaUMtM,
a sütőiparosok tegnapi értekezletén elhangzottakkal kapcsolatban, mely szerint a malmok máris 40—50 fillérre emelték, a. liszt kilóját. Flstlw vezérigazgató kijelentette, hogy lény, hogz a bolettaemelés folytán a malmok ii. kénytelenek voltak a liszt árát felemelni, azonban
a Transdanobia lisztjei métermázsánként két pengővel átlag olcsóbbak, mint a budapesti malmok lisztjei.
A nagyközönség egyébként, amelyet meglepetésszerűen ért a sütő-mestereknek egyik napról a másikra történt áremelése, nagyon vegyes érzelmekkel, fogadta a. felemelt árakat, végül Is mit volt mit tennie, veH és — fizetett.
Az összehívandó hatósági értekezlet elé nagy érdeklődéssel tekint a város fogyauíóközünsége. A nagykanizsai
Füszerkereskedők Egyesülete szerdán este fél 9 órakor a Korona kerthelyiségében választmányi ülést tart, amelyen tárgyalás alá kerül az uj gabonarendelet és az ezzel kapcsolatban előállott- helyzet.
A nagyközönség teljesen nyugodt lehet, a város vezetősége, a hatóságok mindent megtesznek a fogyasztóérdekek fokozottabb védelmére. •
A viszonteladót árakat nem mint tegnap irtuk 36, hanem 38 fillérre emelték a kanizsai pékek.
Felhívás a város közönségéhez
A strandtUrdő építésének szükségességét felesleges hangsúlyoznom ; Ily fürdő hiányát minden nagykanizsai laké* érzi Az építés költségei egyelőre meghaladják a város anyagi taljosltő-képességét, a az 1892. évre csak akkor lenne megépíthető és használatnak Átadható a tllrdő, ha a közönség kölcsönt nyújt a városnak.
A fürdő a sétatér mellett épUlno cca 120.000 F költséggel. Kxen összegből 16.000 P az lfBt.évi költségvetésben rondelkezóaro áll, az 1932. évi költség-vetéebe padig további 20.000 P fedezetet Irányozunk elő. Ha a közönségtől 60 P-ős kötvények alakjában 60.000 pengő kölesönt kaphatunk, akkor a még hiányzó coa 30.000 P-ről hitelművelet utján gondoskodni lehetne éa semmi akadálya ae lenne, hogy a fürdő 1032. nyarára elkészüljön.
Felkérem tehát városom közönségét, hogy 60 P-ő» kötvények jegyzésével tegye lehetővé a tUrdő megépítését. Akik egy vagy több kötvényt Jogyez-nek, mindegyik kötvény után a következő kedvezményt kapják : 1. 100 lUr-déa MXVo-oa ftlrdődlj kedvezménnyel. Kz a kedvezmény nlnca személyhez kötve, de csak a fürdőtegyro vonatkozik. a ruhahaaanálaü díjra pl. már nem. 2. A kötvényeket as ötödik övtől kezdve a várna sorsolás utján visszaváltja.
ftvonklnt a kötvények *°.\'o-a lesz kisor-nolva; a visszaváltásához szükséges fedezetről évről-évre a város költségvetésében gondoskodunk.
A kötvények tolyó évi augusztus 1-től kezdve 10 havi egyenlő részletben Is kifizethetők Ha a fürdőt bármi okból megvalósítani nem lehetne, a várost nem terheli egyéb kötelezettség, mint a már befizetett összegek visszafizetése.
A jegyzést már a mai naptól kezdve a városF kiadóhivatalban (Városház I. om. 22. ajtó) lehet eszközölni a hivatalos órák alatt: a befizetéshez szükséges caekklapokat a Jegyzés alkalmával adják át
Ezenkívül a hivatalokhoz, egyesületekhez, teatületekhez Is fogunk kiadni jegyzési Iveket, továbbá az Ugy Iránt érdeklődd magánosokhoz Is. Kérem különösen az ügy Iránt lelkesedéssel érdeklődő fiatalságot, vállalja a jegyzések gyűjtését s e célból szíveskedjenek dr Pottyondy v. aljegyzőnél Jelentkezni.
Kérek mindenkit, akinek csak módjában áll, ne zárkózzék el a Jegyzés elől, hisz evvel magunkon segítünk a egy oly Intézmény létesítését tesszük lehetővé amelynek hiányát önmagunkon érezzük.
Dr. Krátky Itivdn a. k. polgármester.
A Borába fulladt a dobril Hangya üzletvezetője
Halálos fürdő szerencsétlenség a letenyel Mura-strandon
I^tenye, Julius 24
(Tudósítónk jelentése.) Vasárnap délután nagyon sokan fürödtek a homokos lelenyei Mura-parton. Nem csak lelenyeiek, hanem más község-beliek is tömegesen lepték el a part fürdésre alkalmas helyeit.
A fürdőzők közölt volt Major Qyula 28 éves fiatalember is, a Le-tenyétöl nem messze eső Dobri kisközség Hangya-fiókjának üzletvezetője. A fiatalember kerékpáron érkezett a letenyei „strandra". Nagyon jó kedve volt, egy-kettőre leszórta magáról a ruhát és a vizbe ugrott, ahol a legvidámabban fürdőzött több társával. A különben komoly természetű fiatalember szokatlan jókedve többeknek fel is tttnt a fürdőzők közül.
Egyszer csak Major Gyula, alig mellig érő vízben, fürdőző társainak közelében elmerült. Senki sem gondolt semmire, mert hiszen egy perccel előbb Major még bukfencet is vetett a vizben, amely ott különben
sem látszott veszedelmesnek. Csak az első segélykiáltására ijedtek meg és többen azonnal feléje úsztak. Egyikük el is kapta Major fejét, hogy belemarkoljon a hajába és a parira vonszolja, dc Majornak kopaszra volt nyírva a haja és igy mentőjének csak a fürdősapka maradt a kezében. Majort pedig vitle, hengergette magával a viz tehetetlenül. Ekkor már nem merte senki utána vetni magát, mert bizton az is ott veszett volna. Major még egykét kétségbeesett kísérletet tett, hogy a viz sodrával megküzdjön, egyszer-kétszer még felbukott, aztán alámerült. Holttestét elvitte a viz, eddig meg sem találták.
A tragikus szerencsétlenség délután fél 5 órakor történt. A népes letenyei Mura-strand abban a pillanatban kiürült, lélek se maradt a vizben.
Major Oyula valószínűleg görcsöt kapott a vizben és ez okozta halálát.
A halasiéba fulladt egy fiatal galambok! gazda
Izgalmas tusa a vízben- az életmentővel
Nagykanizsa, Julius 14 A rettenetes hőség elől való menekülés, illetve fűtdés hétfőn ismét halálos áldozatot követelt Zalamegyében. Tóth Jáno. (oetyár) 29 éves galamboki gazdaember a napi munka után több társával este 7 óra tájban Behijáki és Galambok között elterülő halaslóba ment fürödni. Már Jó ideig úszkáltak a vizben, amikor Tóth a halastó mélyebb szakaszába merészkedett Társai, akik továbbra is a sekély vizben maradtak, hirtelen Tóth segélykiáltását hallották, de a következő pillanatban, amikor feléje néztek, már elmerült a vizben. Egyik pa|tása gyorsan oda úszott, hogy kimentse a vízből, meg is fogta Tóthot, ez azonban valahogy a vizben maga alá gyűrte segitő társát, ugy, hogy félő volt, hogy azt ll
magárai- rántja a; viz alá. Izgalmas pillanatok következtek ezután. A mentőnek sikerült magát szabaddá tenni és felszínre kerülni, Tóth azonban elmerült a mély vizbso. Tóth társai azután a parira mentek és a közeli lakók segítségévei csáklyák-kil keresték Tóth holttestét, azonban nem sikerült megtalálni, mig a viz felszínre nem dobta.
A helyszínre érkezeit csendőrség megállapította, hogy Tólh János halálos katasztrófájáért senktt felelősség nem tértet: A nagykanizsai klr. ügyészség a holttest eltemettetésére megadta az engedélyt.
— Kárpitos bútorokat, a legkényesebb Ízlésnek is megfelelő kivitelben, garnitúrákat, rekamiéket, matracoka\', függönyöket slb. legolcsóbban és kívánatra kedvező fizetési feltélelekkel szállítunk. Rendelés elölt kérjen díjtalan ártájékoztatót. Kopstein Bútoráruház, Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius IB, szerda
Róm. katolikus: Henrik. Proteitins:
Hen-lk. Izraelita: Ab. hó I.

Városi Maseum ét Könyvtár nyílva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tSt 12 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálati L ttó végéig t .Megváltó\' gyógyszertár Britébe!-ter 21.
Városi Mozi. Az Optriház fantomja. Az emberi ruttág Irigédiája. Varieték királya, trigédlt.
OAxMrdA nyitva reggel 6 óláWI atta S óráig (hátfo, taarda, péntek délalán, ktddan égést nap nőknek). Tel.: J—IS.
— A főszolgablróságról. Dr. Laubhalmer Alán, a nagykanizsai járás főszolgablrá|a folyó hó 20-án kezdi meg nyári szabadságát. Távollétében a főszolgablróság leendőit dr. Búzás Béla szolgabíró lálja el.
— Szabadság. Vanüay János, a nagykanizsai városi zeneiskola igazgatója, külföldre utazott.
— Áthelyezések. A földművelésügyi miniszter Koch Béla zalaszent-gróti járási m. kir. főállalorvost éa Botár Dávid bucsuszenllászlói járási állalorvosokat kölcsönösen áthelyezte.
— Halász Jenő Igazgató nyugalomba vonulása. Egy minden tekintetben érdemes tanférfiu lép legközelebb nyugállományba. Halász Jenő, a nagykanizsai izraelila elemi iskola igazgatója, aki több mint 39 év óta működik a rögös tanítói pályán, nyugalomba helyezését kérte. Halász Jenő igazgató Nagykanizsán 1893. óta működik, Kertész József örökébe öt év előtt lépett. Halász Jenő azok közé a tanférfiak közé tartozik, akik nagyon keveset beszéltetnek magukról, de annál tevékenyebbek az osztályban, annál melegebben foglalkoznak a kezükre bízott ifjúsággal. Halász Jenő nemcsak oktató volt, sokkal több ennél: lélekformáló, nevelő, akire tanítványai mindenkor sok szerelettel fognak visszaemlékezni. Nyugalombavonulása alkalmával a város köiön-sége meleg szeretettel adózik az érdemes férfiúnak, akit felettes hatósága U megfelelő keretben fog d-bucsuzfatni.
= JSn „Utérint\'.
— A kórházi bizottság Ölése. Nagykanizsa várói kórházi bizottsága csütörtökön déiulán 6 órakor a vá rosháza tanácstermében Babochay Oyörgy elnöklete alatt ülést tart, amelyen szóba kerül dr. Oréber kórházi alorvos szabadság kérelme Is, aki december 31-lg kéri ftzetésnél-küli szabadságának meghosszabbítását, miután a klskomáromi körorvos helyettesítése továbbra is szükségessé vált
— Segédjegyzőválasztás. Zala-apáti segédjegyzójévé kedden egyhangúlag megválasztották dr. Apatics Sándort.
— Nyugdíjazás, Nagy Antal, a pacsai járási főszolgabírói hivatal
irodatisztje augusztus 1-vel nyugalomba vonul.
= Schlltz áruház kirakatai tanúskodnak kivételesen olcsó árairól,
Ift3i. lullm lft
__ Az Ipartestületi Önsegélyző
csoport uj évfolyamot nyit. Az clöző ivfolyam minden várakozást felülmúlt. Nagyon sok Iparosnak áldás voll az Önsegélyző, amennyibjn a kapoll kölcsönösszegekkel seglleni ludott magán, amit máskép nem tudott volna. A heti befizetések a rendes vasárnapi hivatalos órák alalt lörténnek. Jelentkezőket az uj évfolyamra szívesen fogad az Ipartestület a rendes irodai órák alalt.
- A barnakpusztal cséplés áldozata, Izsán Mihály nős, családos cselédember, aki — mint tudósítónk tegnap Jelentette — egy 10—12 méteres kazal tetejéről lezuhantában koponyaalapi lőrést szenveded, kedden a zalaegerszegi közkórházban meghalt. A vizsgálat megállapította, hogy a kazlat egy fa mellett rakták, ugy, hogy annak egy erős ágát is belerakták a kazalba. Hogy ezt utólag eltüntessék, az ágat elfűrészelték. Ez törölt le kló előtt, magával rántva a kazal tetejét és Izsán Mihályt Ir.
« UferM Várni Színház,
- Fogházra ítélt községi bíró. Pék Gyula kékkuli köztégl biró hivatali sikkasztással vádolian állott a zalaegerszegi törvényszék büntető tanácsa előtt, mivel a községi kasz-szából 872 pengőt elveit és azt saját céljaira fordította. A biróság hivatali sikkasztásért egyhónapi fogházra ilélle.
= Zsákok és ponyvák legolcsóbb bevásárlási forrása Schtllt Áruhái.
- TOx pusztított Neinesheté-aen. Szomorú János nemeshetésl gazda lakóháza a szőlőhegyen Isme. rétien okból kigyulladt. A tűzoltók azonban alig tudlak hozzáfirkőznl a vész színhelyéhez, igy nehezen meni az oltás. Főként arra törekedlek, hogy a szomszéd épületeket megmentsék a vésztőt. Szomorú háza azonban leégeti teljesen a hozzátartozó ápOUtokkal együtt. A kár jelentékeny, VaMwinüleg gyújtogatás okozta a tűzet
- Ufmrini 4, társulata. Városi Színház.
- As Olaég »J utat folytatta tui-záclót ctkksorvntát egyea magyar osu-ádok mamidagodiaáaik trtlkkjéröl. K héten: flétzlw. Vihar a Bolettonon. Az IngaUanbank tellcaltbeteUen telté-telel a Magyar Bainbáx bérleti \'
zatában.
Swrencaejátékosok
Klnbjn Hogyan lehet mnnnpnáir egy baaasulej&ratu kölcaOnt szerezni. Kélhly Anna én Oroady KUlflpné párviadala & Myóaón. Ut vozeMt keU kinevezni n Meteorologlal Intézőt élére. 8okorópát-kat volt-kepvtselö levele Kunapé van-képvtaelóhoz, a BOlea Rabi remek be-•aondáaat, a hét legkóaerebb viccel éa még rengeteg tréfa, móka, vicc, aktualitás éa Intimitás Nagy Imre kltUnfi vicclapjában Mutatván yasámot Ingyen káld a kiadóhivatal, VÍ, (J-utca il
= Blousra, ruhákra stb. alkalmas maradékok szenzációs olcsó árakon SchOtznét.
— Kerékpár-baleset. Furmen Imre nagykanizsai cipész 13 éves diák-fia kedden délután biciklivel, amelyen másodmagával Olt, a Rákóczi- és Klnlzsy-ulca sarkán nekiment a kerékvetőnek és olyan szerencsétlenül esell le, hogy comb-csonttörésl szenvedett. A mentők a kórházba szállították. A másik gyermeknek komoly baja nem történi,
ZALAI KÖZLÖNY
Itt az aratás!
Legfőbb ideje minden gazdának, hogy
zsák- és ponyvaszükségletét
beszerezze.
Ia minőségű gabonás zsákok,
minden súlyban és nagyságban.
Impregnált
kazal ponyvák,
különböző méretben, — karikával és névvel ellátva, —
a legolcsóbb napi árban kaphatók
SPOR1ELET
Országoshlrfl és nemzetközi tennlszversenyzók szerepelnek ma váratlanul Nagykanizsán
Nagykanlaaa, JuUus 14 A Zrínyi Torna Egylet tennlsz-szakosztályának agilis vezetőségének sikerüli a Keszthelyen szerepelt or-szigoshirü versenyzőket megnyerni, hogy utjukat Nagykanizsán megszakítsák és bemutató mérkőzés keretében egymás ellen (exhibitlon) csillogtassák tudásukat az illeni tenniszsporttársadalom előtt A kiváló versenyzők Kanizsa legjobbjaival is mérkőzni fognak.
Köszönet illeti a Zrínyi TE vezetőségét , hogy anyagi áldozatot nem kímélve, eddig városunkban nem látott ritka sportélvezethez futtatja a tennlszsportot kedvelő közönségünket. Ez a verseny nagymértékben hozzájárul e nagyszerű sport népszerűsítéséhez. A hírességek közül részi vesznek
a versenyen: Bálás Iván Jugoszlávia volt bajnoka, a magyar erőlista 4 ik helyezett le, JerzlStoldvov lengyel Davis Cup játékos, Paplawskl Varsó bajnoka, Oertrud Volkmer lengyel bajnoknő és Straub Elek magyar Ifttskolal bajnok
A bemulató mérkőzés, a verseny jelentőségéhez méltóan az NTE teniszpályáin kerül lebonyolításra, mely kiválóan alkalmasnak bizonyult ily nagyszabású verseny megrendezésére. Kezdet ma (szerdán) délután 5 órakor és tart a sötétség beálltáig. A rendezőség a belépődíjakat mérsékelten felnőtteknek P 1-20 és diákoknak 80 fillérben állapította meg. Biztosan hisszük, hogy városunk
sportszerető társadalma nem mulaMza el a ritka kedvező alkalmat és teljes számban gyönyörködik a felsorol! kiválóságok küzdelmeiben.
* Zrínyi Torna E«yl«* kOagyOJéae
Nagykanizsa, Julián 14
Nagykanizsa valamikor híres-neves sportjából ma már jóformán csak a neve volna meg, ha a Zrínyi Tbrna Egylet nem fejtene ki kellő aktivitást az egyes sportágak kultusza érdekében. Ez az aktivitás Is azonban — sajnos —• szűk térte kénytelen 1&-ruini, mert hiányzik meHőle az anyagi lettetőség és hiányzik a társadalom melléiHásának olyan mét-téke, ami fokozottabb lendülete!, a kanizsai sportélet tesped étének leküzdéséhez nagyobb átülő erőt adna ennek a tisztes multu, nemet eszmei és gyakorlati tartalmú sportegyesületnek.
A most zárt és az újra kezdődő évvel reméli a vezetőség, hogy nemet hivatása szolgálatában minden társadalmi és közélell er\'.tényezőt még hatékonyabban fog maga mellett találni s akkor sportbéli működése a többi tport-faktorokkal vállvetve elhozhatja a kanizsai sport újjászületését.
A Zrinyl Torna Egylet lullus 26 dn, vasárnap déleiitt 11 Arakor tartja évi rendes közgyűlését a Hot-gonyi utcai tornateremben. Tárgysorozat: 1. elnöki megnyíló, 2. titkári jelenlés, 3. pénztári beszámoló, 4. zárszámadások 1928-30. évről ét felmenlvény, 5. alapszabályok 4—7 -8-12—13-16 §-ainak módosítása, 6 1931. évi költségveiét, 7. tisztujilás, 8 Indítványok.
Balatoníöldváron
a Balaton legazebb, legkullurillabb helyén
villatelkek
liaraalláalalatk.
Árak: 8—13 pengólg, 4S havi lésatebe.
Csatornázás, vlavezelék, villanj. Ooll-éa tcnnlazpilyik. — 70 boldaa park, árnyas parti aétáayok. Kaszinó. Modern szállodák. Oloaá álalmaaáa.
A lelekvevóket Ingyen visszük minden vasárnap reggel Nagykanizsáról Induló
vonallal Búatooloidvirra éa vlaazs. Jelentkezni lehet a helyi megbízottnál: Hochraltar Daiaó ny. arad. lómzág
toltigyelő árnál, Nagykanltia, Batthyány utca 10., ugyanott minden
lelvlligosllia kapható. Plzetáaek a Néptakarákpánzlár RL-nál, Nagykanizsa eazkbzolhetflk.
Badapeatt Iroda: Balatonfftldvár Fírdó Rt parcallázáal Irodája Budapest, V., Bálvány-utca 15. Teleion: 28J-00.
iMira
vese-, hólyag-,gyomor- és cukorbajoknál, köszvény és reumás megbetegedéseknél, de különösen vese- és hólyag homok és dara eltávolítására kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánlott elsőrendű gyógyvíz.
Házi Ivókúrára rendkívül
alkalmas. Állandóan friss töltési
Főraktár: 0
WEISZ MÓR
Nagykanizsa, Klrály-u. 21.
"wr
ZALAI KÖZLÓNV
1831. juliua IS.
lözamisü
A magyar parlagi baromfi nai
Pár héttel ezelőtt mégalakult Bu dapesten a Magyar /Parlagi Barom fiakat Nemesitök Országos Szindikátusa. / / A szindikátus Vezetősége, amily ismert uevtl, komoly szakemberekből áll, biztos tudatában van annak, hogy az ezer éve itk^élő egyszerű falusi baromfi a magaelhanyagoltságában is mily óriási nemzetgazdasági értékünk- Dacára a már széles körben elterjedt és ismertté váll leghorn és vörös rhode isiandi tenyészeteknek, számos kitUnö baromfitenyésztőnk vallja, hogy a magyar tyúk megfelelő selejtezés és céltudatos tenyészirány betartása mellett ezeknek minden téren méltó versenytársává fejleszthető. A szindikátus a legfőbb súlyt erre a nagyjelentőségű munkára fekteti, amelynek előkészitéseképpeti mindenek előtt azzal kell tisztában lennie, hogy mekkora és milyen az az anyag, amelyből a kivánatos neme-illett magyar jelleg szakavatott Irányítás és Ügyes tenyésztői kézben hova-tovább kialakítható lesz.
A szindikátus ily célú adatgyűjtése kiterjed az egész ország területére. Az alsódunántuli körzetnek, amely Baranya, Somogy, Tolna és Zalavármegyekel öleli fel, Kaposvár lesz a központja
Ez az adatgyűjtés mondja meg, hogy mely községekben lehet az oktatást s a propagandát megindítani.
A szindikátus munkakörébe tartozik, hogy nemcsak oklatási tervezetet állit össze, hanem egybefoglalja az ehhez szükséges tudnivalókat is és azokat a községekben terjeszti. Erre a munkára a néppel közvetlen kapcsolatban álló népművelési előadókat szándékozik felkérni. Mindezt semmj másért, mint hogy azt az egyszerű par agi tyúkól, amely csonka országunknak a buza melleit ma is a legtöbb idegen pénzt hozza, erőteljes társa-d ilmi mozgalommal kiemelje abból a mostoha helyzetéből, amely mellett csodák-csodája, hogy az állam legtekintélyesebb bevételének forrásává válhatott. Ma a magyar csirkét vásárolja minden időben és minden mennyiségben Ausztria, Anglia, Németország —s összes barotnflkereske-dőink egyértelmű nyilatkozata szerint — az mint husáru minden más fajtánál többet ér. Az érdekében meginduló nagy társadalmi megmozdulást tehát /mint Igen jelentős nemzetgazdasági ténykedost Üdvözölhetjük, amely elé számos kisebb-nagyobb akadály gördül ugyan, de amelynek végső célja egyike a legfontosabbaknak, amelyet mai gazdasági küzdelmeink felszínre vethetnek.
Lenoae és borsó terma-Ifik figyelmébe
Nagykanizsa, JuUua 14
Az utóbbi időben a gabonafélék rendkívül alacsony ára mialt mind löbb gazda kezdett foglalkozni borsó-ternieléssel. Arra való tekintettel, hogy a borsó és lencse nagyon hamar zslzslkesedik és ezáltal ériéke nagyban csökken, a földművelésügyi miniszter — mint a felhívás ehelyütt is megjelent — felhívta a magyar gazdaközönségei, hogy igyekezzenek borsó és lencse termelésüket kifogástalan módon megtisztítani és zsizsiktelenileni. Ezt a zslzslktelenl-tést a tisztítás előtt kell elvégezni, mert Ilyenkor a még lejben levő
zsizsikek kártevése olyan minimális, hogy az a hüvelyeseknek az ériékél csak lényegtelenül csökkenti.
A zsizsiktelenités különböző mérges gázokkal történik és azért azt a legnagyobb körültekintéssel kell elvégezni.
/vidékünkön a nagyrécsei urada-/om foglalkozik nagy területen borsó-termelessel. A zslzsiktelenilését Is ők végzik el. Amennyiben tehát valaki részletes tájékoztatást óhajt, ugy forduljon a legnagyobb bizalommal a nagyrécsei uradalomhoz. Amennyiben nehíny község gazdakOzönsége nagyobb mennyiségben termelt volna lencsét vagy boráól, ajánlatos lenne, ha ugy a zslzsíktelenitést, mint a tisztítást közösen végeznék el.
A zsizsik elterjedésének meggátlá-sára a földművelésügyi miniszter azt ajánlja, hogy gazdasagok és raktározó telepek a borsó és lencse alját lehetőleg felőrölve raktározzák el.
Vidékünkön sokan foglalkoznak hussertéstenyésztéssel, amelyek takarmányozásánál, ba lefölözött tej nem áll a gazdák rendelkezésére, a borsó termelése és etetése nagyobb mértékben ajánlatos.
Dr. Vnss Zoltán
(—) Kényszeregyezség. A zalaegerszegi klr. törvényszék Wetszen-stern László söjtöri szabómester ellen a kényszeregyezségi eljárást megindította.
(-) Pályázat alapítványi helyre. Zalavármegye alispánja a kehidai Deák Ferenc m. klr gazdasági szakiskolában létesített alapítványi helyre pályázatot hirdet A pályázatot augusztus 10-lg kell benyújtani.
(—) Kincstári csikóvásárlás. Az ozorai csikótelep állományát augusztus és szeptember folyamán kb. 400 darab 2 és 3 éves csikó vételével egészilik ki. Miután a honvédelmi miniszter súlyt helyez arra, hogy a kistenyésztőknek is alkalom adódjék csikóik bemutatására éa a kincstárnak való eladására, felhívta gazdasági felügyelők figyelmét arra, bogy olyan tenyésztők nevét és lakhelyét, aki több csikóval rendelkezik, úgyszintén az olyan községeket, ahol melegvérű lovak tenyésztésével okszerűen foglalkoznak és ezek megvételre alkalmasnak látszanak : közölje az ozorai csikótelep vezetöségéveL
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Basa Usssv. 77-as 14 46—14-40. 7S-M 4 00—14 75, 79-ea 14 80 -1510, BO-«» 14 90-15 20, dnnánt 77-as 13 90-14 05 \'8-as 14 05-14 20. 79-«s 14-30-14 50, lOas 1440 14-60, Rozs 13-55-1376, «k árpa u) 1525-16 00, aOrárpa 1750--800, Bab 25-40-2600, tafljtsrl 14 10 -14 30, rspca —•---, korpa 13 00-13-25.
Falhattáa 552, (ladatlan 222. — Usó--wta 1-06—1-07, aztdeti 1 06-1-10, esadetl HM? 1-03-1-05, könnyű O-9S-1-Ó0, U*6 sndS Ont 0-96-0-98, It-od randa Ong 0-88-0-94 angol aüldó 090-1-00, asalomu
tantu 1-14—1-18, sair 1-32--•—, btn
1 40—1-70. awlonnás lélsertés 1-30—1-38.
Megbízható
pénzbeszedőt
kevés óvadékkal, fix fizetéssel azonnal felveszünk.
Magyar Élet és láradékblztoiitó latizet, Nagykanizsa,
Horthy Miklós-ut 4.
Baromfi * sertés
takarmányok:
Halliszt Husllszt Vérliszt Sóyabab-dara Rák-dara Szárított sörélesztő Szücs-féle Leclthlnes baromfi táppor Pekk „D" vitamin készítmény F u t o r Szénsavas takarmánymész jódosszénsavastakarmánymész Faszéndara Kénpor Kagylóhéj dara Árpa-dara, zab-dara, buza-dara stb,, stb.
Automata eleség
tojó lyukok részére. Automata «leség csibék részére. Ruhidlorfi abrakkeverék
sertések részére.
Kicsinyben és zsákssámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és növény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Teltion 130.
Mi_
ZMekl zárlat
Párls 20-22, LOOOO.1 23-03. Naaryork 515 25, Brtlsatl 7195, Milano 2693, MOild 49-00, Amsterdam 207 75, Berlin -•-, Wien 72 40. Sofla 3-78, Prága \' 5 25Vz, ">r« 5770, Batfapwt •O-OIVl tolgrád 9 09Vi, Bukarest »<Mi
A budapesti áru és értéktőzsde tanácsa elrendelte, hogy az értéktőzsde f. hó 14., 15. és 16. napjain zárva marad.
HIRDESSEN
a „Zalai KBzlBny"-ben.
Kltéjj: DéUalal Ryeaáa ét La»klaáá vallalit, Ragykasizsám.
felelős kiadó . Zalai Károly. NitarvrtHkk t*4*Tor i NaavkastiM 7a. aa
Nyilt-tér.*)
Másolat.
A
Magyar Étet és Járadékbiztosító Intézet zzr. sz. tekintetes Igazgatósigának
BUDAPEST.
Köszönettel Igazolom, hogv elhunyt tériem biztosítása irtán az esedékes Összeget Kivettem.
Ez slkalommsl indíttatva érzem magam, hogy a kutáns, ügyeimen és gyora elintézésért Igaz megelégedésemnek és hálás köszönetemnek adjak kifejezést.
- Oyors segítségük az anyagi kétségbe-esésISI, s bizonytalan (Ovótöl szabadított meg
Nagykanizsa, 1931. Jollas 13.
Kiváló tisztelettel Vív. Qelaer Jenőn*
síül. OhtUm «. k
•) H rovat alatt kOzlOttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem váltai Iclelósséget.
panait istratii Helytelen utakon
Bolti ár* ttsrs 3.10, k»t»« ÍJ0 p««««
Panait Istratl, A SlOVjet 1930-b a II
Botit ára ISsvs Íja, kotv. 4.10 p»I<
Oroszország a nagy kérdőjel
\'A világ szeme riadt rém lá tárni mered OroexorsxJg leié. Mit rejt ex . talányoe és elxirt világ ? Ml történik a löld területének hatodán ? Hogyan Jutott Idáig ex a roppant birodalom ? Es mit Jelent félelmes terveivel. gigául arófesxltésével. kegy* Un UrannlxasuUól hajtott tömegeinek erejével Európa jóvóje szántára / — Oroaxorazág inultja. ex a megrázó dráma, atnelyoek súlyos bflnel megmagyaráxxák a ma borxalmalt, ax uj társadalom, amelynek axöfnyü xOuavarában talán egy
véres utópia világkatasztrófája vajúdik, mindennél Jobban Ixgalja ma a fantáxUt. Ebbe a hárma* talányba, a mai emberiséget a legégetőbben érdekli probléma-kompleaumba világítanak be a Oeolua kltflnöcn öMxeválogatott alábol kiadványait
A vilii kritikái kérdén
g egyik legtehetségesebb lr< iTa a mai Oroszországról ^ lét ye»xl aorft. Ámlfnyujl,
írójának a egyben meggyőződétet kommunistájának kíméletlen ---------mai orosx álTamberentexée legégetőbb, legvitatottabb
. ax egyetlen mO, amtl
Müvébe* ___________________________„_ . _
nyúlt, ax maga ax eleven valóaág. Adatai teljesen megbUhalók. - mfi, amely igax \' " "" ~ "
éa hO Ilikre a mai Oroexoraiágnak
Mlehaal Farbmani
Pjatiletka Ax tttévBi tar* mai állása
Orosxorsiág öt évre aiőló fáxdatigl munka-prognmjá, amelynek végső célja az egész világ gsxdasági képének átalakltiaa. A munka, amely elósxör a londoni Economlatban Jelent meg, viligixerte óriási feltűnést kelteit. Első magyar kiadása IO.OOU példányban fogyott el.
Bolti ára 2.44 pengő
■anHoe PaléeleflM* i
A cár országa m nmgj háborúban
8 kötetben
ErancUoraxig volt axentpétervári nagykövetének naplója a memoárirodalom legnagyobb axeoai-elója. Elósxör tárulnak lel Itt a >Sxent Orotxor-ixágnaks, a cárok éa Raaoutlnok udvarának döbbenetes kulisszatitkai.
A 3 kötet bolt! ára ÍÜkt« 12.-, •CáMváMoaköléabaa »».-, olcsó kiadás 3.75 peagó
sz. d. ixaiinovi Végzetes évek
Bolti ára fOsve 8, kötve 8 pengő
A cári kormány híres kölQgymlnlsxterének emlékirata megkapó sxlnekkel (esti • világégés végzetes diplomáciai hátterét a legérdekesebb intimitásokkal tarkítva.
Maurloe \\Paléoloaue i
II. Sándor oár tragikus életregény®
II. Sándor cár tragikus uralma, mintha csak e!6-késxltóje lett volna annak a katasztrófának, amelyben a világ leghatalmasabb autokráclája Összeomlott s az egykori Sxent Oroszország a (orradalom égó csóváját dobta Európa ét Axtla népei közé. Bolti Ara (üxvc 4, kötve « peagó
LuoUn Murát heree^aéi
■agy Katalin oárn6
Észak (élelmea Semlramlsának (éktelen becsvágytól és sxerelmektól ixxó története. Sslnte ugy étexxük, hogy ax cgéaa könyv néhány kísérteties erejű, bOvöló Ige, ellenállhatatlan hatalmú tetemrehlvása a múltnak, a leterített Orosxotsxág vérbefagyott boltteatéhex. Bolti ára fflxve 4, kötve 9 pengő
Valamennyi Kötet j&lteles írás, ösxlnte igax tanúságtétel, élö dokumentum-
Kaphatók és megrendelhetők minden könyvkereskedésben és a OENIUS KÖNYVKIADÓ R. T.-nál, Budapest, VIII., Stáhly-u. 13.
1931 Jullu»15_
apróhirdetések
Az spróblroeleaek dija 10 aUt M KIMn Mtaks további uó dija « HlU Vaaár ét tanepoap 10 szóig M9 fillér, mlndea
torlSwbó dija ■ MII. Szerdán éa pén-tekén 10 aaólg ao fillér, minden továbbt fxjt, dija 8 fiíl. Gmazó a miaden vaut*.
jaob belliből álló azó két szónak számit. Ülik. Aluut keresőknek 50o/t eqgedmény.
Elaéé Csengery-utca 18. tlalt 774 n 01 lelek.________2610
Kezdő Iroélataaé aionnall beléptire állást keret. Ctm a kiadóban -31 2
Aaiétaxll kizárólag modern. |4t. hatszemélyeseket la bárhová Kaufmann Maaé-nél rendelje. Telelőn siámok: 167, vagy 571. Nádor-utca 6. 2300
Kálatobát, előszobás, vizvezetékes lakáa kiadó augusztus l-re. József tőher-ceg-ut 58/a.
Hazktlosinl bekebelezésre minden összegben a legelőnyösebben és leggyorsabban tolyóaltlat koaál Innéo penz-kőlesőnkőzvetltő lrodá|a Nagykanizsa. Horthy Miklós-ut 2. szám. 26:1
Saésslé Vllasaa éa Téraal Iroda ét raktárhelyiségeit, további bemtn kiszolgáltatását Csengery-ut 6. azám alá helyezte ál 3473
A zalaazenljakabt, közvetlen a vasul! állomásnál egy 12—15 vagont belogadó raktár, Irodahelyiség, mind 2 szobás lakás tat, családi okok végett jutányos áron eladó Bővebb felvilágosítással a helyszínen Zaebe Mihály tzolgál. 3136
Clpéa* ét ealaaudla munkások felvételnek Varga Ferencnél, Petőfi ut 36. 3732
Kényelmes csukott, hat üléses Balok aatéval garageból fuvarozást vállalok. Szántó, Deák-tér 2. Telelőn 3-22. 310Ó
Vlxsaasataa paaywék, aétorpoasy-•ék, aaék, aaallaaaaéfc, tavébhé UlssttnpsHfvs éa Irllaalaiiák lagaloaéhb bavéaérléal halva Iga a kaásazé flaaléal faltétalakkal, KELEMEN HEZflO oéa, Daék-tér I, — UnaasH Oaaml kaaS, kaagar éa traktor olajak, vaIánál at aéémasstaa kanala, aatra-launa éa ayaraalaj a lagaloaékb érkaa baaxaraarhaté. 3243
Rlabaalaaéa, Varaztdí-u. I/b. egyszobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó, esetleg izonnalra Is. 322a
Eladó Bagolal tor 5. számú héx. — Bővebbel ugyanott. 3464
FaiBafltt táj lamét kapható Tejköz-ponlnál. Teleion 3469. 34:0
Eladó egy aagal ejaktoroa va. ééaafagyvar és egy llaall bokk-ofarog. Clm a kiadóban. -3470
■laéaaaaléav azonnali belépésre lelvétellk. Szántó, Sugár ul 6. -3474
Pőzétlitz értő ItáUl ka|érélaénv k
linó ■ bizonyítvánnyal ajánlkozik. Klrál utca 21.
Pk.5C0.sz. 1931. 1931. vghtói SCO. az
Árverési hirdetmény.
Dr. Báron Pál nagykanizsai ügyvéd állal képviselt Natura erőtakarményr gyár r. I. Javára 300 pengő tőke és tőbb kőveteléa éa |árutékal erejéig a budapesti klr. Járásbíróság 1931. évi 427304. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehsHás folytán végrehaltást szenvedő lói 1931. évi május Tió 19-én lefoglalt 3840 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanlzaal klr. Járásbíróság fenti számú végzésével az árveréz elrendeltetvén, annak az 1908. évi XL1. t.-c. 20. §-a alapján a lent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tünő más loglaltatók javára is az árveréa megtartását elrendelem, de csak trra az etette ha kielégítési loguk ma 1a fennáll éa ha ellenUk halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtási szenvedő leltárán Mor-gánypusztán leendő megtartására határ-Időm 1931. évi Jullus hó 27. napjának délután 3 órája tusellk kl, smlkor s t>lrólla< lefogalt bútorok, tehenek, lovak, Kazdaságl felszerelés s egyéb Ingóságokat • legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett. esetleg becsáron alul Is el to^om adni.
Nagykanizsa, .931. évi junlus hó 2-án
Elek László s. k.
klr. blr. végrebaltó, imi pilnt bírósági kiküldött.
;irály» -3475
ZALAI KÖZLÖNY
Tekintse meg
SZÉKELY VILMOS butortelepét
a volt Sxarvasban
(Erzsébel-tér 18.)
Óri&ai raktár a legmodernebb ás legjobb bútorokból.
Olcsó Urak t Pontos Uisxolgálúa I
w Kedvcxtt fizetési teltételek !
PORR J E■6
gaadaságl z\'ptnüholye, réi- <t vaalttládáje kagfkanlaan, Talakl-at 6.
Teleion: 250. Készít éa raktáron tart: kazalozókat, tzólő/uzókat és préteket, répavágó,
szecskavágó slb. mezőgazdasági **» gépekel.
Elvállal mindennemű gépjavl\'ásl. Pontot munka I Jutányos árak I
14.732/1931.
Versenytárgyalási hirdetés.
Az iskola épületeknek szünidei tatarozási munkálataira nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a féltételekben megadott címzéssel 1931. évi jullus hó 28-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási müveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és 2 P összegnek befizetése mellett beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1931. évi julius hó 10-én.
Polgármester.
1000 ",\'.-es cséplőgéphez való teljesen uj
li*. rendszerű kazalozó
eladó.
Bővebbet Köhler Testvérek
vaskereskedésében Nagykanizsa Telelőn: 102. EOtvös-tér.
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen kllldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Elek László nagykanlzaal klr. Jár. bírósági végrehajtótól.
Pk. 11238-931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Battha Islván nagykanizsai ügyvéd állal képviselt Vb. Ehrenstein Károly és Társa volt nagykanizsai bej cég csődtömegéhez tartozó követeléseket a nagykanizsai kir, járásbíróság 11238/931. végzése folytán birói árverésen való eladását az 1931. évi julius hó 17-ének d. e. 10 óráján tartom meg a nagykanizsai kir. járásbíróság végrehajlói hiva\'alos helyiségében (földszint).
Árverési leltételek:
1. A követelések egy tételben adatnak el.
2. A csődtömeg az árverés alá bocsátott követelések behajtásáért és fennállásáért nem szavatol.
3. A vevő a vételáron felül a vételi illetéket is megfizetni tartozik.
4. A követelések jegyzéke a bírósági végrehaj\'ónál előzőleg megtekinthető.
Nagykanizsa, 1931. Junlus 20-án.
Elek László s. k.
un klr. bir. végrehajtó.
Modernül berendezett
Lemezes gép már 40 P-tól Teljel
llebb.
Szabó Oyörgy ur vezetése mellett áll nb. vevőim rendelkezésére.
KlegyenlltA tank előhívás: a tul és alul exponált felvételeket kiegyenlít. ) Fényesltó, szárító berendezés: 10 perc alatt niagasfényü képet adok.
Tegyen egy próbarendelési I
Regtjei beadott felvételekről
délben már kész képet kap.
SZABÓ ANTAL
Pllmgép már 18 P-tól teljebb. fegyver- és sport-lotószakdzlete.
Csődtömegeladási hirdetmény.
Alulírott csödtömcggondnok közhírré teszem, hogy vl). Hochfelder Miksa zákányi kereskedő csődtömegéhez tartozó a csódleltár 515-848., 850 -862., 864—1023. tétele alatt 6308 P 62 fill. beszerzési és 8155 P becsértékben felvett fűszer-, vas-, rövid-, épitő- slb. áruk, üzleti felszerelés egy tömegben zárt ajánlat utján, ezt esetleg nyomban követő szóbeli nyilvános árverésen el fognak adatni.
Az ajánlatok hozzám 1931. évi jullus 28 án déli 12 óráig nyújtandók be a becsérték 10 százálé-kának, mint bánatpénznek egyidejű készpénzbeni lefizetése mellett. Az ajánlatok felett a csődválasztmány julius hó 28-án d. u. \'/z4 órakor határoz és megfelelő ajánlat hiányában ugyanakkor fog dönteni a nyilvános árverés, az aruknak egy tömegben vagy tételenkénti eladását ól. Ha nyilvános árverést rendel el, azt nyomban megfogja tartani.
A csődválasztmány fenntartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok felett szabadon határozhasson, esetleg valamennyit visszautasíthassa vagy pedig a csődtömegnek a tömeggondnok által egy tömegben vagy külön lételenkénti eladását rendelheti cl, de a megteli ajánlat, ugy szintén az esetleges szóbeli nyilvános árverésen tett ajánlatok az aján-I iltevöt a csődbíróság határozatáig kötelezik, valamint a vevő csak a vételár teljes kiegyenlítése és az eladásnak a csődbíróság megszerzendő jóváhagyása után szerez tulajdonjogot. A választmány fentaitja magának azt a jogot is, hogy az Írásbeli ajánlatok, esetleg a nyomban megnyitandó szóbeli árlejtés alkalmával teendő szóbeli ajánlatok felett nyomban, esetleg 48 órán belül dönthessen olykép, hogy ez időpontig ajánlattevők kötve maradnak.
Sem a csődbíróság, sem a csőd-választmány, sem a tömeggondnok nem szavatol a csődlcltárban felvett ingók mennyiségéért, minőségéért s a becsérték helyességéért. Ezen eladás minden felelőség kizárásával történik. A vételi illeték és forgalmiadó vevőt terheli. Azon ajánlattevő, kinek ajánlatát a csöbiroság elfogadja, tartozik a vételárat, nyugta-bélyeget, vételi illetéket, forgalmiadót, valamint a szerződés költségét a csődbíróság jóváhagyása után a tömeggondnok kezéhez azonnal kifizetni és a megvett ingókat az üzlethelyiségből kártérítés terhe mellett elvinni. A jóváhagyástól a veszélyt vevő viseli.
Ha vevő a véielárat ki nem fizetné, a bánatpénzét elveszíti s ha az ingók másodízben olcsóbban adatnának el, a különbözetet és a felmerülő kárt s költséget megtéríteni tartozik, de érintetlenül marad a csődbíróságnak és a csődválaszl-mánynak az a joga, hogy ujabb árverés helyett a beígért vételárat igényelhesse az ajánlattevőtől. Az ajánlattevő a bánatpénz letételével elismeri, hogy a jelen eladási hirdetményben foglalt feltételeket tudomásul vette.
Az ajánlások felelt a választmány 1931. jullus hó 28-án d. u. 4 órakor, legkésőbb azonban 1931. julius hó 30 án d. u. 4 órákor határoz a tömeggondnok csurgói irodájában.
A csődleltár és ingóságok a tömeggondnok közbenjöttével meg. tekinthetők
Csurgó. 1931. julius hó 14.
Dr. Vágó Lajos ügyvéd, mint rtS Hochfelder Miksa 3463 ctódtőmeggondtioka.
8
ZALAI KÖZLÖNY
1931. Julim 15.
BÚTORÁRUHÁZBAN
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely és Sopron.
Nyomatott a Wlxaiai Nyomda te Lapkiadd Vállalatnál Nagykanizsán. (Felett* ttaletveiet* Zalai: Károly).
71. évfolyam 158 azám
Nagykanizsa, I9J1. Jullua 16, ciötörtök
Ara 14 fillér
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
Sierkesitaaie; nappal Sugár at l, í|jcl Pfet S.
Kiadóhivatal: Fiat 5. uám. Kealthelyl Bókkladóhlvatal: Koaaulh utca M.
Felelős szerkesztő: Bi
»Jos
EMlulU ára: t| Teleion

hóra • pengí BO tttkr. Sacrkeülóaíg 431. uám, (ét|«l 78.) Kladóhlvital 7fl. Kmthetyt tM TZ 1
A helyzet magaslatán
Az éjszakai minisztertanács háromnapi bankfzünelet rendeli el, amely napokon bármely magánjogi kötelezettség tekintetében az adós sem köteles fizetést teljesíteni. E rendelkezes folytán semmiféle bank vagy egyéb pénzintézet és hilel-Ugyekkel foglalkozó cég nincs jogosítva betevőinek, vagy egyéb hitelezőinek julius 14., 15. és 16-án kifizetéseket teljesíteni. A kormány erre a tiáiom napos bankszUuelre a Németországból érkező hírek alapján, valamint a báselí Nemzetközi Fizetések Bankiának tanácsára határozta el magát. A banksztlnel átmeneti óvintézkedést jeleni aira a rövid időre, amig az európai pénzpiacokon a helyzet kitisztul és nevezetesen : amig Németországban a pénzügyi krízis tetőfokán tul jutóit. Erre alapos kilátás van, mert a világ legnagyobb iegybankjai, valamint magánbankjai Németország megmentésére összefogtak és a Nemzetközi Fizetések Bankja ugyancsak hajlandó támogatni a Német Birodalmi Bankot.
Németországban a mostani válságot tudvalévőleg a második legnagyobb német magánbank fizetési nehézségei pattantották ki, amelyek abból fakadnak, hogy a külföldi töke és főleg a francia piac e banktól rövid három hónap alall 650 millió márka rövidlejáratú hitelt visszavont. Közludoinásu, hogy a francia töke a németországi hitelek felmondásával politikai nyomást akart gyakorolni Németországra, hogy ekként reákényszeritse a német-osztrák vámunióról való lemondásra. Hogy milyen tervszerűen dolgoznak össze a francia politika és a francia péhz-piac az kiderül abból, hogy rövid néhány hó alatt a német gazdasági éleiből a francia bankok négyezer milló márkát szivatyuzlak vissza. A lloover-féle jóvátételi moratórium egy esztendőre mindössze körülbelül 900 millió márka fizetésére ad halasztást Németországnak, de a francia tőke válaszul ennek az összegnek több mint négyszeresét vonja ki hirtelen a német gazdasági élet vérkeringéséből. Természetes, hogy be kellelt állania a legélesebb pénzügyi krízisnek. Ugyanezt a receptet alkalmazták azonban a franciák Ausztriával szemben is, amelynek legnagyobb bankját és ezzel az osztrák gazdasági élet háromnegyedrészét a hitelek hasonló visszavonásával a legsúlyosabb helyzetbe juttatták. Ausztrián az Angol Bank segített, 150 millió shiling gyorshitellel.
Amikor a szomszédban ég a ház, 3 magyar kormány nem nézhette tétlenül a nemzetközi pénzpiacokon lejátszódó komoly eseményeket és kötelességéhez hiven nyomban hoz-záfogolt ahhoz a védekezéshez, amelynek célja megakadályozni a külföldi pénzkrizisnek átterjedéséi a ■"agunk területére. Belső pénzügyi, ^agy gazdasági okok ilyen intézke-ü«t nem teltek volna szükségessé.
mert hiszen a magyar gazdasági élet, bankjaink, ipari és egyéb vállalataink összesen alig tartoznak a külföldnek rövidlejáratú hitelek fejében annyival, amennyit egymagától a válságba került német Danat-banklól a franciák egy hónap alatt: junius folyamán visszavontak. A magyar pénzintézetek és vállalatok, amelyek a Nemzeti Bank előrelátó gondoskodásából már a mult hónapokban tetemes külföldi hiteleket fizettek vissza és viszont nem vettek igéiivhe felajánlóit rövidlejáratú külföldi kölcsönöket, ina már mindössze csak körülbelül 300 millió pengővel adósai a külföldi pénzpiacoknak, rövidlejáratú kölcsönök
fejében. Ez az összeg pedig egyáltalán nem haladja meg a magyar gazdasági élet anyagi erejét. Ezenkívül nálunk a tartozások és a kockázat számos pénzintézet közölt van elosztva egészségesen és nincs egyetlen egy olyan bank sem, amely az ország gazdasági szervezetének egy túlságosan nagy részét kontrollálna. Spekulációs túlterhelés pedig nálunk egyáltalán nem fordult elő, aminek az is a bizonysága, hogy a bankok erőteljesen megállották a helyüket és nálunk tömeges, vagy jelentékeny bankbukás nem következett be.
A magyar hitelszervezet alapjai tehát rendületlenek és ez a mostani háromnapos szünet nem egyéb, mint
lélekzelvélel a nagy feladatok további teljesítésére. Nálunk eképen a bankok és a központi hitelforrások : a pénzforgalom értékére a Nemzeti Bank csak ugy a helyzet magaslatán állanak, mint a kormány, amely kellő pillanatban felismerte a gyors cselekvés szükségességét. Ez a hirtelen, céltudatos összefogás nem tévesztheti el a hálását a közönség széles rétegeiben. Mindenki azzal hajihatja nyugalomra a fejét, hogy vagyona, tökéje, megtakarított fillérei |ó kezekre vannak hízva és hogy a külföldi válság elharapódzása elé a kormány ébersége felépítette a védőgátakat.
Ma délutánra várfák a Justice for Hungary megérkezését Mátyásföldre
Newyork, jullus 15 (Éjszakai rádiójelenlés) II Reutar-lroda II óra 38 parokorfamerlkaí idtszámitás szerint) faladott távirata szerint a „Justice for Hungary\'\' elindult Harbour Braoaból, hogy leszállás nélkül Budapeatra repüljön.
Newyork, Jullus 15 (Éjszakai rádiójelentés) Az Óceán felelt sürü átláthatatlan kőd terjedi, amely veszélyes lehel a magyar repülőkre nézve a tájékozódás szempontjából. Cimbal meteorológus szerint tehetséges, hogy a magyar repülőket az egész uton kedvező szél
fogja támogalnl és nem kerülnek nehéz viharokba.
Budapest, Jullus 16 (Éjszakai rádlijélentés) A Magyar Aero Szövelség Harbour-Örace-I megbízol! jálól ma kábellávlratot kai olt, mely Szerint a „Justice for Hungary" középeurópai Időszámítás szerint
19.20 órakor elindult Budapest felé.
A Magyar Aero Szövetség szerint — mindent beszámítva — a magyar pilóták szerencsés megérkezése esetén azok holnap, csütörtök d. u. 15 órától kezdve a mátyásföldi repülőtérre várhalók. Erre az alkalomra különvonatok és autóbuszok indulnak Mátyásföldre.
A kormány átmeneti intézkedésekkel biztosítja a gazdasági élet zavartalan forgalmát
A bankbetétek fokozatos felszabadulása — A német Birodalmi Bank felemelte a kamatlábat — Henderson tárgyalásai a francia ellentétek kiegyenlítése érdekében
Budapest, Jullus 15 zavartalan kifizetésére is miniszterelnökségen ma már Állatában á megteendő intézkedé-
kormány
A
korán megkezdődtek a gazdasági helvzetlel összefüggő tanácskozások.
Bethlen István gróf miniszterelnök fogadta De Vlenne francia követet, majd Khuen-Héderváry Sándor gró-lot, a külügyminiszter helyettesét. Ezután fontos értekezlet kezdődött, amelyen a miniszterelnökön kivül részt vetlek gróf Khbelsberg Kuoó, Wekerle Sándor, Popovlcs Sándor, Walko Lajos és Teleszky János.
Az értekezleten a kormány által kiadott rendelkezések folytán előállolt helyzetet beszélték meg. Szóbakerüllek azok az átmeneti jellegű intézkedések is, amelyekre a három napos bankszünet után fog sor kerülni.
Ezek a rendelkezések előreláthatólag főként a bankbetétek fokozatos felszabadítására, továbbá a devizaforgalom bizonyos korlátozására fognak vonatkozni.
Természetes, hogy a kormány súlyt helyez arra, hogy a gazdasági élet hitelszükségleteinek kielégítése megfelelő módon történjék és hogy a nagyipar, a kereskedelem, az export és a mezőgazdaság eleget tudjon tenni fizetési kötelezettségeinek. Gondot fordítanak a munkabérek
sek során a kormány gondoskodni kiván arról, hogy minden jogos igény kielégítést nyerjen és a normális gazdasági éleiben semmiféle fennakadás ne álljon be. Ezeket a kérdéseket vitatták meg behatóan a miniszterelnöknél tartott tanácskozáson.
Természetesen a bankszünet letelte elótt kellő Időben megjelennek a kormány rendeletei, amellyel módot nyújtanak arra, hogy a hiteléletben és általában a gazdasági élet menetében ne legyen semmi fennakadás.
A Kormány Intézkedésel a pénteki Qtvatalos lapban Jelennek meg
Budapest. Jullus 15
A háromnapos bankszünettel kapcsolatban szükségessé váló intézkedéseket ujabb kormányrendeletbe foglalják, amelyei a holnap délután tartandó minisztertanácson szövegeznek meg. A kormányrendeletet a péntek reggeli hivatalos lap fogja közölni.
Am angol salió a magyar bankok Ideiglenes bezárásáról
London, Jullus 15 Az angol sajló feltűnő tárgyilagossággal és nyugodt módon, mint magától értetődő fejleményként közli a magyar bankok ideiglenes bezárásáról szóló táviratot A lapok kifejtik, hogy ez a lépés a némel eseményekkel szemben teljesen érthető óvatossági rendszabálynak tekinthető. Henderson tanáoakoxáaal Brianddal
Budapest, Jullus 16 A német válság megoldására legnagyobb jelentőségű tanácskozásokat most Párlsban folytatják, ahol Henderson angol külügyminiszter igyekszik kiegyenlíteni az Inkább politikai mini pénzügyi természetű ellenléteket a francia és német kormány között.
Henderson ma délelőtt Laval miniszterelnökkel, Briand külügyminiszterrel és Flandin pénzügyminiszterrel tárgyalt. Rámutatott arra a Veszélyre, amelyet a nímet krizls ki-mélyülése az egész világgazdaságra
ZALAI KOÍLÖNV
1931. juUi
ui 16.
Jelent és ezért már a legközelebbi órák atoll meg kell történnie a döntésnek a franciák részételével kibocsátandó nagy német kölcsön ügyében.
Henderson Páriából közvetlenül Berlinbe utazik, ahova pénteken kö-Vetl öt MacDonald miniszterelnök Is.
Brünnlng német kancellár ma délelőtt Jelentést tett Hindenburg elnöknek a helyzetről.
A Times washingtoni levelezője beszámol arról, hogy Franciaország politikai manőverből kivonja lökéit Angliából és Amerikából
A Daily Herald pedig ismerteti a
francia segitség ellenében követelt
súlyos politikai feltételeket.
Németország egész terflletén jullus
18-ig, szombatig bezárólag zárva
tartják az értéktőzsdéket.
A németek a kttotllefek fl*e-Mltépeuégéaek ktofoslfd-mdra törekszenek
üerltn, Julim IS A német városok nagygyűlésének szűkebb vezetősége behatóan tanácskozott a városok és a bankok pénzügyi és gazdasági helyzetéről. Teljesen egyetértettek valamennyien abban, hogy azonnali lépéseket kell tenni a közületek fizetőképességének biztosilására és mihelyt lehetséges, legalább a
korlátolt mértékben újból meg kell indulnia a fizetési forgalomnok.
Egyidejűleg azonban meg kell akadályozni, hogy a takarékpénztáraknál Indokolatlan pénzklvevések történjenek.
A Német Birodalmi Bank felemelte kamatldlxlt
Berlin, julius 16 (Éjszakai rádtójelentés) A Német Birodalmi Bank holnapi hatállyal a váltóleszámítolást kamatlábat 7 \'lóról 10 o/e-ra, a lombard kamatlábat H o/o ról 15 o/o-ra emelte fel
Washington, Jullus 16 (Éjszakairádiójelentés) K washingtoni kormány azt az értesítést kapta a NFB-tól, mely szerint Anglia, Franciaország és Olaszország bejelentették, hogy nem várják a ma esedékes jóvátételi részletek megfizetését.
A péntekl Hoover-konferen-cla résztvevői
London, Jullus 16 (Éjszakai rádiójelentés) A francia, olasz és japán kormány elfogadta Anglia meghívását a pénteki Hoover-konferenclára. Belgium még nem válaszolt, de feltételezik, hogy ő is részt vesz a konferencián.
Idői árts
A nagykanizsai meteorológiai meg-Hgvelt Jelentések : Szerdán a hőmlrUk-Ut: Reggel 7 órakor +24, délután írakot+33-6, este 9 órakot +25.
PtíMut: Reggel borult, délben éa eate tiszta égboltozat.
SzéUrdny : Reggel délnyugat, délben éa este déli szél.
(HJízakal rddUJtknUt) A alai IsUaet |alaaU nte 10 Ara kar t Várható lá« a kSvatkoxft 24 órára t ■agáláakBIA aaaUk, ayaoat tatéi zivatara* aaé óa a héaag laóreóklMóee várhaté
Egy bácskai asztalosisegéd művész-karrierje a Monté Grappától Nagykanizsáig
Kéthetes felesége mellől a szerbek kiutasították, azóta csak az iparművészetnek él Bézdány József — Csodálatos .festmények" fá-berakásból .— fl kormányzó lakásában és hét város múzeuméban vannak műalkotásai
Nagykanlzaa. Julius 16 Amikor hat évvel ezelőtt, 28 éves korában, odaállt Kecskeméten a kormányzó elé és átadta neki az 5160 darabból összerakott gyönyörű dohányzókészletei,
vitéz Horthy Miklós ezt mondta Bezdány József asztalossegédnek :
— Aki ilyen remekművel tud készíteni, annak kötelessége fejleszteni a magyar kuliurát, a mi egyetlen fegyverünket,
Bezdány Józsel azóta ezt a kötelességél hatványozott ambícióval teljesili. Most néhány napig Nagykanizsán mulatja be nagyszerű művészetét.
Mert tagadhatatlanul müvész-em-ber Bezdány józset. Atyjának Vászló mellett, Baranyában, majd Füleleki pusztán, Vasban, meg Bácskában volt bérlete. Fiával középiskolát végeztetett, Münchenbe, Lyonba utaztatta A Jóska gyereknek azonban nem ízlett a tanulás,
egész nap az asztalosuk műhelyéi bújta, Münchenben, Lyonban meg az volt a legfőbb gondja, hogy intarziás bútorokat és hasonlókat fo-tografált. A vége az lelt, hogy az édesapja beíratta Pesten a technológia falpari fakultására. Három hó-nsp múlva azonban a háború a frontra szólította az apát, 1919 ben a flut is.
Mire Bezdány Józsel gyönyörűen dekorálva hazajött a Monté Orappa poklából, a szép Bicska földjén ellenség volt az ur. Az öreg Bezdány vall bérlete rosszul ütött ki, ráment a baranyai Is. A fiatal Bezdány megnősült. Két hétig élt azonban csak fiatal feleségével, amikor a szerbek Bezdányékat kiutasították.
Az apát is, meg a flut is. A kéthetes asszonyt a szülei nem engedték át Magyarországba az urával. Bez-dányt pedig az apja nem engedte ottmaradni szerbbé bitorolt földön, a felesége mellett. Qondolkodni nem volt sok idő. A kiutasításon változtatni nem lehetett Bezdányék átjöttek Magyarországra. Oda volt a vagyon, oda volt a családi boldogság. A .fiatal asszonyka megindította a válópert és azóta már u/ra férjhez Is ment. Bezdány József pedig azóta egyedül él és csak a művészeiének él. A kiutasítás után foglalkozást keltett keresnie. Első szerelméhez: a butor-asztalos-sághoz tért vissza. Beállt segédnek Rádón. Hét éven át 20 órát dolgo-zott"noponta. Mert amikor a rendes műhely-munkájának vége volt, akkor elővette a maga szerszámait, a maga fantáziáját, a maga szive-lelke színes, szép világát és fúrt, faragolt,
rajzolt, tervezett és — megcsinálta az első művészi munkáját, egy csupa berakás, csupa nehéz, finom Intarziás hálószobát. Ez irányította rá jóakaratú mestere és a községbellek figyelmét. Ekkor kezdett el dolgozni a kormányzónak szánt do-hányzókészleten. Dolgozott rajt másfél évig. Ezt a müvét a kecskeméll művész-egyesületben remekké avatták. Maga Kecskemét város felfigyelt Bezdány Józsefre. Mikor Bethlen miniszterelnököt díszpolgárrá választolták, a város Bezdány Józseffel csináltatott arany-, ezüst, plallna-berakásos tokot a díszpolgári diplomának. Hogy a kormányzó kabinetirodájának erkölcsi és anyagi támogatását meghálálja, egy 160x140 cm. nagyságú berakott képet csinált. A balatonalmádii örökmécses allegóriája. Csudálatosan szép elgondolás és színekben, formákban, ra|zban és berakásban tökéletes Illúziót kellő, művészi becsű munka. Ezt felajánlotta a kormányzónak, aki elfogadta és azóta is a lakását ditzilí. Rothermere lordnak, Mussolini-nck, Herczeg Ferencnek pedig egy-egy ugyanilyen berakásos dobozt készített ajándékba. Ekkor már a szolnoki asztalossegéd n:vét szárnyára kapta a sajtó.
A „Pesti Hírlap" nagy riportot Irt a kormányzónál történt fogadtatásáról, a képes melléklet vezetöhelyen hozta az arcképét és a remekművei fotográfiáját.
Bezdány Józsefet nem kapatták el az első sikerek. Rendületlenül dolgozott tovább az asztalos műhelyben, kereste a kenyerét és csak azután maradi idejét szentelte, de azt aztán az utolsó percig, a művészetének. Mi is ez a művészet ? Bezdány József festőművész és poéta. Ami azonban formákba és szavakba kivánkoznék a rajongó, szép lelke gazdag mézeiről, azt ö mind fába faragja. Most, hogy itt időzik pár napig Kanizsán, megmutatta a kincsei egy részét, melyek egy kis táskából sorjázlak elő. Képek. Színes, változatos témájú, művészi hatású képek. Ha jobban megnézi az ember, akkor látja csak, de akkor is alig akarja hinni, hogy hiszen
ezek a képek nem rajzolva, nem festve, nem égetve, nem batikolva vannak. Ez csupa berakás. Az iparművészet csúcsain járó mesterségbeli ügyesség és tartalomban okvetlen művészi készültség van minden darabjában. A sima fafelületen minden szín, minden kontúr, minden árnyék egy más-más féle furnier-da-rabka. Több mint 50 féle furnlerral dolgozik. Ezek majdnem mind tengerentúli exotlkus országok öserdel-nek soha nem látott fáiból készül-
nek. Ezekből varázsol elő szebbnélszebb irredenta képeket, stilizált és természetes magyar tájképeket, figurális képeket, aktokat, modern portrét, kinai figurákat, — mindent. Egy formális képkiállítás az anyagai — fából.
Évekig nem veit magának ruhát, semmit, az utolsó fillérét Is anyagba és szerszámba Olte^ csak hogy dolgozhasson kedvére. Sokáig valóban csak a maga kedvére dolgozott, mert erkölcsieken kívül egyebet nem Igen hozott ez a művészet a konyhára. De tavaly ősszel megkapta Pécs városától az első megrendelést. Azóta már
hét város muzeuma számára rendeltek a képeiből, sőt legutóbb a székesfőváros Is megvette egy 300 pengős nagy képét a muzeum számára. Most már mindenütt komolyan kezdik figyelemmel kísérni a munkásságát és a sikereit. Ugy. hogy most végre önállósítani tudta magát.
Budapesten van kis műhelye, (műteremnek Is lehet mondani bátran) ilt dolgozik télen át, nyáron pedig ulrakel és a városokban kiállítja az anyagát. A műhelyben mü-butor is készül, de csak olyan, amibe Bezdány József ihletet és művéizetet adhat: — intarziás, drága, gazdagon berakott bútorok, főurl palotákba, műgyűjtőknek valók. Egy-egy doboza 2000 pengő értékel képvisel. Van aztán persze 2—300 pengős, olcsóbb Is. A képelnek igen nagy a kelete, Eredetiségük és mübecsűk értékessé, kedveltté teszi őket. Miskolcon 65 darab kelt el belőlük a mult héten. A Dunántúlon most van elöszOr. Itt Is bizonyára meglesz a sikere.
Rettentő nagy az ambíció és a munkakedv Bezdány Józsefben. Most már másfél éve dolgozik azon, hogy
egy könyvtárszoba négy falának faburkolatába vésse, faragja, berakja az egész magyar történelmet A plafonra tervezi á FeSzty-léle körképet és abból menne át a falakra. Ahol Feszty abbahagyta, ott kezdődnék a történelmi képsorozat és tartana máig Hihetetlen munkakedve — hisszük — meg fog birkózni ezzel az órUsl témával ls.
— De mit fog ezzel kezdeni, ha elkészül ? — kérdezzük.
— Azt magam sem tudom, — feleli — de megcsinálom. Ez bennem él, érik évek óla. Meg kell csinálnom. Muszáj... Aztán majd
talán nem cslnllom hiába... *
Most pár napra ilt van Nagykanizsán. A Cenlrál szállodában, ahol lakik, a hallban állította kl müveit, őszintén ajánljuk minden mübarát érdeklődésébe.
*
A magyar fajtának egy értékes és érdekes hajtása Bezdány József, akiben a kenyérkereső, rOgtörő munka legyütheleilen energiája és a magyar lélek ösztönös kultúrája egyesült a magyar életerő szimbólumává, (bl)
Hfli. lullus 16
Városi Színház „
Péntek, szombat, vasárnap, julius ,7 18. és 19 én Ufertnl világhírű illúziónislák és bűvészek társuUá-Mk vendégjátéka: A titokzatosság művészetének színháza I A régi és ul világ titka I A vidámság és nevelés estje I A 33 rejtély műsora I A legújabb amerikai illúzió I Egy élő lónak vagy tiz embernek eltüntetése I Ezen a téren a világ legelső művészei. Budapest, Paris, London, Berlin, Stockholm, Milánó, Róma és a világ összes nagy városa hetekig beszéli csodálatos művészetükről. Budapesten ezldelg kellőszáz telt hlzuk volt. Olcsó hetydrak! (=)
Vasvillával agyonverte sógorát
Szombathely, Julius 15 Oizkó községben Szabó József gazdaemben csíplés közben átment sójjora, Varga Máté udvarába és ott vasvillával nekitámadt. Erre Varga is (elkapott egy vasvillát. Kellőjük közölt irtózatos lusa támadt vasvillákkal, mig végre Varga teljes erejével olyat sújtott Szabó koponyájára, hogy az bezúzott lejjel, halva rogyott ösz-sze. Varga még a földön elterült embert is összeszurkálta. Szabó hat gyermeket hagyott hátra. Vargát letartóztatták.
Állandósítják Nagykanizsán a fagylalt-razziákat
Nagykanizsa, Julius 15 Feltűnést kellett szerdán reggel dr. Goda Lipót városi vezető tiszti orvosnak a halósági ellenőrző közegekkel való razziája minden fagylaltot készilö üzemben. A tisztiorvos első ulján behatóan megvizsgálta a műhelyek tisztaságát, megnézte, milyen anyagokai használnak a fagylalt előállításához, az edényeket, amikben a fagylaltot előkésziilk stb. Minthogy a budapesti mérgezési eseteknél megállapítást nyert, hogy a fagyasztáshoz használt só rendesen olcsó marhasó volt, amely a fagylaltba befolyt és bél és gyomorhurutot okozott, azért erre különösen ügyeltek a razzia alkalmával.
Eiullal egyetlen helyen sem talállak semmi olyant, ami kifogás tárgya lehetett volna. A vezető ilszliorvos csütörtökön folytatja vizsgálatát a fagylaltkészitöknél és a mozgó-árusoknál és megteszi a tapasztaltakról a jelentést. A razziákat állandósítani lógják.
Kát gyermek titokzatos halála az istállóban
Vasvár, Juliua 15 Sorkilótfalu községben Hald z Kálmán gazda 6 éves és 13 éves fiacs-Mi a nagy melegben az istállóba kérezkedtek aludni. A két gyermeket az édesanyjuk fektette le. Borzalmas volt azonban az asszony megdöbbenése, amikor hajnalban felkelt és gyermekei ulán nézett Mindkét fiúcska élettelenül, halva feküdt az istállóban, teljesen megmerevedve. Testükön karcolás nyomai voltak láthatók. A litokzatos kellős haláleset kivizsgálására a két gyermek holttestét törvényszékiig fel fog|ák boncolni. Valószínűleg valamilyen mérgezé6 történt.
ZALAI KÖZLÖNY
Az ügyészség az nzsorablróság Összehívását indítványozza a nagykanizsai kenyérárak ügyében
A város vezetősége ma délutánra hatósági kenyérár-szabályozó értekezletet hívott egybe.
Budspssten, Zalaegers
Nagykanizsa, Julius 15 A nagykanizsai sütőiparosok állal hirtelenül és kilogrammonként 12 fillérrel felemeli kenyérárak szerdán is élénken foglalkoztatták a hatóságokat. Utalnak ugyanis Deutsch Mór, a budapesli sülőlparleslűlel elnökének tegnapi nyilatkozatára, mely szerint
a boletta-felmentés 14 napig biztosltja a sütőknek az eddigi lisztárakat, miért ls a budapesti sütők nem tartják szükségesnek, hogy a kenyér és fehéi sütemény árát emeljék.
Ugyanis 14 nap múlva lesz ismeretes a kormány uj rendelete, amikor kiviláglik, hogy tényleg löbbet kell-e a sütőknek űzetniük a lisztért, vagy sem. Addig tehát a kenyér és sütemény árát nem emelik fel Budapesten, hanem csak kalkulációkat végeznek oly Irányban, hogy a liszt árának emelése cselén mennyibe kerül majd a tülemény és mennyibe a kenyér.
Budapesten tehát 14 napig marad minden a régiben.
Nagykanizsa város vezetősége szerdán is lolytatta vizsgálatát ebben az ügyben, hogy a halósági értekezleten már az összes adatok rendelkezésére álljanak. A város vezető.ége minden eszközzel kívánja a fogyaszlóközön-ség érdekeit megvédeni.
Dr. Hegyi Lajos polgármesler-helyetles-főjegyző szerdán délben jelentést tetl Bődy Zollán alispánnak a készülő rendszabályokról és a nagykanizsai kenyérfronl jelenlegi állásáról, egyúttal pedig érintkezésbe lépett a többi halóságokkal, hogy egyöntetűen léphessenek fel minden olyan törekvéssel szemben, amely a közönség rovására lenne. Dr. Hegyi Lajos ma bocsátotta ki a meghívót a holnap, csütörtök délután 5 órára a városháza kis tanácstermébe összehívott
hatósági árszabályozó érte-
zegen nincs áremelés
kezletre.
A meghivásl megkapták az összes sütömesterek, a város közegei, a rendőrkapitányság, az OMKE, Baross Szövetség, a Füszerkereskedők Egyesülete, stb. Az értekezlet egyetlen lárgypontja: A kenyérárak újonnan való megállapítása.
A kir. ügyészség, mint halljuk, színién éber figyelemmel kiséri a nagykanizsai kenyérfronton történteket és beavatkozását állítólag a csütörtöki értekezlet eredményétől teszi függővé. Kiszivárgott délben az a hlr is, hogy
a nagykanizsai kir. Ügyészség vezetője az uzsorablróság összehívását indítványozta. A kir. ügyészségen - ahogy megbízható helyről értesülünk — minden intézkedést megtettek a fogyasztóközönség védelmére.
Értesülésünk szerint ugyanez a helyzet
a rendőrkapitányságon Is.
Dr. Rácz Kázmér államrendörségi kapitány, a rendőrkapitányság h. vezetője szerdán hosszabb tanácskozást folytatott a kir. ügyészségen ebben a kérdésben.
A történendő intézkedések attól függnek, sikerül-e a hatósági árszabályozó értekezleten olyan megoldási találni, amely a fogyaszlóközönség szempontjából közmegnyugvásl kelt Nagykanizsa város közönsége érthető Izgalommal várja a csütörtöki értekezlet eredményét.
4 xalaegertxegl atl/«k um emelik egyelőre a kenyér árai
Zalaegerszeg, Julius 16 A zalaegerszegi sütőmeslerek eddig még nem emelték a kenyér és sütemény árát. A zalaegerszegi sülök a legközelebbi napokban összeülnek, hogy megvitassák az uj lisztárakból eredő helyzetet. Határozatukról értesítik a halóságot ís.
A gulyás a kútba ölte magát, az erdőőr a vizbe fulladt
a piaristák szentlvánpaaztai birtokán
Marcali, Julius 15 A magyar piarislák birlokál képező Szentiván-pusztán két halálos szerencsétlenség történt az elmúlt napokban.
Tar József 60 éves gulyás a legelön levő u. n csiráskulba ugrott. A kut mellett Itvö ruha és csizma vezeteti nyomra. Mire kihúzták, már halott voll. Az öngyilkosság oka ismeretlen.
Az egyik este a puszta melletti halastóban fürdött Traub Péler 24 éves fiatal házas hetényi erdőőr.
Este 8 óra felé a halászkamrába ment a halcsösz, hogy a halak etetéséhez szükséges keveréket el-
készítse. Otl látta az erdőőr ruháját, puskáját. Mivel az erdőőrt sehol sem találta, beszaladt a pusztára segítségért. Mindenfelé keresték, végre csónakba szá\'lva a ló közepén — állva, csak a leje teteje volt látható — megtalálták.
, Kihozták a vizből, orrán, száján folyt a vér. Azonnal értesítették az esetről a göllei orvosi, aki vizbe-fulladás által okozott halált állapított meg.
A fürdőruhában levő holttestei a göllei hullaházba szállították.
Nyomozás indult annak kiderítésére, hogy szerencsétlenség, avagy bűntény történt-e.
Julius 18., Asdtflrtak
Az Operaház fantomja
Ai emberi rútság tragédli|a hangosfilmen 10 felvonóban. — Főszereplő:
LOM CHANEY.
Varieték királya
Szerelem, gyűlölet, féltékenység és haláloe boozu tragédiája 8 lelv. - Pöixereplék: CoaraS Vetdt, Háry rfcllfcla.
Jön 1 UFERINI JBn.
Megfojtotta a gyermekét egy kepospulai asszony
Igul, Juliua 15
Példátlanul bestiális módon gyilkolta meü gyermekéi egy kapoapulai asszony.
A csendőrség bizalmas értesítést kapott atról, hogy Kovács Istvánné egy gyermeknek adolt életet, — aki azonban titokzatos módon eltűnt. Kihallgatták az asszonyi, aki azonban váltig tagadta, hoyy gyermeket szült volna.
A csendőrség házkutatási tartott Kovácsnénál és akkor az ágy alatt rongyokba csavarva megtalálták a csecsemő hulláját.
A csendőrség a gyilkosságról értesítette az ügyészséget. A boncolás megállapította, hogy a gyermeket ugy gyilkolták meg, hogy nyelvét kézzel hátratolták a torkába és igy a halált fuliadás okozta. A gyermekgyilkos anyát letartóztatták.
Legjobb üditő ital k
a közismert
Kapható minden fflszer-és csemegekereskedésben.
Főraktár:
lehetőleg hadirokkantak, havi fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
4___
Panaszfelvétel
a kapitányságon
Nagykanizsa, jullus IS
Tikkasztó meleg. A kapitányság Uft/.t-vlaelól nyáálg szorosan gombolt zubbonyban tamalusl klnoknt kell hogy klálíjanak. Dél leié Jár az Idó Az Iró-asztalokon már Hktahegyok lukszonek, melyek réailnt elintézést nyernok, részben az aznapi posta anyaga és Így elintézésre várnak.
Egyik másik Idageeen nézi aa órát, nem ltözeledlk-o már a hivatalos óra aaabadlté vége. Ekkor nagy zajjal bc-clpoiődlk egy jóképű klskanlznal ns-/.-nzony, hóna alatt hatalmas kosárral, mtnt szimbólumával termelő klHgnzda tevékenységének. Megáll az ajtónál, egy lépéet sem jön közelebb, pedig moaoiygóa araofe fogadják, a tiszt urak
Cdvtiek Pillanatok telnek ol. a kiássál nénike caak nem akar megszólalni Végül la dr. Rácz kapitány tört meg a várakozó caendet:
— No mit hozott, lelkem néném\'!
Egy torokreazetéa aa ajtónál, egy
pillanatnyi cabnd. ratg megszólal az asszonyka a hófehér tömött blúzban:
— Kórom azépen, szabad agyonütni a tikot?
— Dr. Ráei kapitány még csak tegnap-előtt JÖU Győrből. még nem Ismert a
knniza&l tájszólást, nem tudja, hogy a tik Nngykanlzaán. lllotve Zalában egyenlő a ,tyuk"-kal. Ráca logalauuó tehát megmagyarázza RAoz kapitánynak, hogy ml la az a „tik"
— Hja ugy I Hát tudja lelkem, hogyha egy Idegen tyúk a maga portájára vagy területére lép, azt sxabad agyon-ütni.
— Ugy-e? Én la agyonütöttem a szomszédék tikját, amelyik mindennap bejött hozzánk. Nem tudtam inár máat tenni. Agyonütöttem. Agyon én.
— Nem teáz aemmlt, joggal tehette ebben az eaetben.
— Igon, csakhogy azóta moat a szomszédék még Jobban dühösek reám.
Igy az egyik fiat felheccelték, hogy a feszületről, amit az országúton állítottam, a szentet leüssék. la ütötték, ugy. hogy én 96 pengőt fizettem a megcalnátásért.
— ITgylátszlk Itt vallásgyalázásról van szó — vetjük közbe.
— Igán. nénike, itt valláagyalázáa történt akkor. A fogalmazó ur lel fogta venni a panaszát éa megindul az oltárán.
Kiderül, hogy a szomszédja, akinek a tyúkját a néni „üloe határáUépéa miatt" agyonverte, felbujtott két flul, akik áUltólag a teazUlet Megváltóját leverték helyéről, ugy, hogy a valláson lelkű aaszony újból megcsináltatta, amiért caakugyan 36 pengői kellett fizetnie.
— Hát azután ktvánja-e a megbüntetését a fiuknak — kérdezi Rácz kapitány tovább ax aaazonyt
— Nem kívánom én a megbüntetésüket, caak aa én 35 pengőmet hogyan kapom vlacza,amlt a megcsinál látásért fiaettem V
— Egyszóval maga a pénzt akarja viasza ás nem a-két fiúnak valláagya-Iázásért való megbűntetéaét ?
— Hát kérem ón a pénzt akarom, amit űzettem
Dr. Ráca kapitány moat nem tudja mitévő legyen. Feljelentés és még sem az... Végül la ugy Intézi el a dolgot, hogy Jegyzőkönyvet vétet tel az oeet* rőí és tnfomáclót kér be a kiskanizsai readőreég utján, hogyan Is történt az eaat. Valláagyalázáa kritériuma áll-e fenn, mert az asszonynak nom az tájt, hogy a feszület Megváltóját verték 1o durva lelkű fiuk, hanem hagy visszakapja a feactllet helyreállításáért kiűzetett pengőket
Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen aalamonl Intézkedést alkalmaz Rácz kapitány a klakanixaal néni Ügyében, aki olyan nagy bizalommal Jött a kapitányságra a „tik" űrében, amit agyonvert éa amiből azutan egy durva vajáünraUaáa lett...
mm sárw
Wrta 20-21, lom** 28-00\'*, Naarrorv SIS 04, B Hatat 71371/1, Mttaao 2684, Madrid. 4900, » ii i Ifi.XU64, Baritn —■—, Wien 72 3501, Mk 313. Prigj IS25, Vaná 67-70, Bwáapoi SO-OÍ MfHád 9 09 fi, Sukaraatícei/L
ftwütvásár
Falhnltát 2073, aladaUan 33I. — Elaft-imda 1*00—1*01. szedett 1-10-1-12. szedett M*éa.l-04—l-M, Manytl 1-00-1-04, l-só laadfl Breg 1-00—1>02. It-od rawltt oies 0"94—0"98 sngot tMdő 090-1-10, szalonna oarrban 1-1&—000, aatr 1-32-0-00, hns l\'tO-l\'M, azalnnaái tálaartés 1-40—1-48.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Jullua 16, oaOtBptflk
Róm. katolikus: Kirmelhegyl Boldogasszony. Protestáns: Henrik, tzraeilla,: Ab. hí 1.

Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 étiig.
Gyógyaxarlárl éjjelt szolgálat: I. hó végéig a .Megváltó* gyógyszertár Erzsébet-tér 21.
Vároal Mozi. Az Operaház fantomja • Az emberi rútság tragédiája. Varieték királya, tragédia.
OőzHrdó nyttva reggel 6 órától asta 6 óláig (bittő, sxeida, péntek délután, kedden égési nsp nóknek). Tel.: 2-U.
— Szabadságon. Vitéz Szily Dezső kir. ügyész megkezdene nyári szabadságát.
— Premontrei dispozicló. A csornai prépost Erdélyi Irén csornai perjelt kérésére felmentette lisztétől és tanári minőségben a keszthelyi főgimnáziumhoz osztolla be.
— A rendőrségről. A nagykanizsai pályaudvari rendőri kirendeltség parancsnokának, dr. Molnár Ferenc fogalmazónak szabadsága alatt a kircndellséget Rácz Gyula fogalmazó vezeti.
— Halálozás öiv. Lencz Istvánné sz Rádl Róza, voll eszteregnyei igazgató-tanító Özvegye, 30 éves korában, Nagykanizsán elhunyt. Csütörtökön délulán 5 órakor temetik a r. kath. temelö halottasházából.
— Kármelhegyl Boldogasszony mai egyházi ünnepén ünnepi szent mise lesz a plébánia-templomban.
— Felbontották az ajánlatokat a kórházkápolna építkezésére. Szerdán délelölt bontolták fel dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyeltes-főjegyző elnöklete alatt, Király Sándor műszaki tanácsos Jelenlétében a kórházi kápolna építésére beérkezett ajánlatokat Összesen beérkezeti 11 ajánlat, amelyek felelt a város vezetősége a jövő héten dönt. Csak természetes, hogy a nagy nJtíiikanél-küllségben kizárólag helybeli iparosokról és vállalkozókról lehet szó.
— Uj llsztárak. A Füszerkerea-kedók Egyesülete közli tagjaival, hogy az uj malomárak alapján Ideiglenesen a következő lisztárakat állapitatta meg: 0 Kg lisz 50, 2 es 46, 4-es 44, 6-os 42, rozsláng 45 és rozsliszt 42 fillér kilogrammonként.
— A nagykanizsai mentők munkája A nagykanizsai mentők munkáját az utóbbi időben annyira igénybe veszik a vidékről, hogy a gépkocsik szinte állandóan igénybe vannak véve. Most látni csak, mekkora hiányt pólóit a második mentőautó beszerzése, amely lehetővé lelte azt, hogy a vidéknek is segítségére lehelnek. lg/ tegnap éjjel a mintegy 50 kilométernyire fekvő Egervár községből telefonállak a mentőknek, akik egy szülő nőt hozlak be sürgősen még éjiéi után a kanizsai kórház műtőjébe, A nagykanizsai mentők olyan missziót teljesítenek, amely a messze vidék tiszteletéi és elismerését vivja ki.
- Jótékonyság N. N„ Brand Izidor 5, Sz J. 2 pengőt Juttatlak a hadifogságból hazaérkezett ltl -gsokkos Horválh Oyulának.
— Anyakönyvi hlrck. Nagykanizsán u múlt héten 10 nyernek született, fi tlu és r> leány: Kliikovlcs Károly n«|.sz. 6a Lukács ltozóllnnk rk., leánya, Samu József napaz. és Horválh Máriának rk. leánya, Horváth Lajos tölilm. óa Jónáa Margitnak rk. teányu. (irahovcez József kocsis és Horváth Júliának rk. Ha, Szántó IjiJou v. műszaki tisztviselő éa Stclnsttz Máriának rk. fia, Kocsis Józaot bognársogéd és Woll Máriának rk. leányn, Varga Antal bádogos-segéd éa Kovács Teréziának rk. leánya, Horváth István szobalcstősogéd és Pint Juliannának rk. fia. Nagy László kő-művcsscKéd és Samu Juliannának rk. tla. Házasságon kívül született 1 tlu. — Halálozás 10 volt: Urllnlmum Jakab nytnr honvédőrmeater l/.r 711 éves, Hegedűs Károly vasúti pálynmunkás rk. 21 évoe, Hltter Oyörgyné nztll. Kovács Klóra rk 7U éves. Szűcs Istvánné szili. Tóth Juliánná rk. in éves. Ukász Sándor napsz. rk. 5íi óves (Komárváros), Németh l^lazló asztalosmester rk. 73 éves. Kocsis Erzsébet rk. 4 napos, özv. Anek Józaelné szül. Rózsa Roznlta rk 75 éves. K .nlca lAszló földm. rk. 54 éves, Stocker I-\'erenoné szül. Szabó Rozália rk (15 éves. Házasságot kitt/Hl 4 pár : Csornyánazkv lAazló polg. Isk. tanár (Budapest) éa Mlklóa Irén rk., Horváth néln polg. Isk. tanár éa Téli Mária rk, Páaztor Zsigmond elpénz.-meater éa Oarzó Karolina rk-, Varga János tejcaarnoki üzemvezető és Zap-iotár Terézia rk.
— Látta őrt már7 Hogy egy embernek viz van a fejében? Hogv papírból élőállatot lehet csinálni? Hogy pénzeső rsik? Hogy szemei elölt egy élő ló lovasával együtt eltűnik ? Mindereket és még rok más csodát lát Uferlnl előadásain. — Siessen helyet bi tosilani. Olcsó helyárak I
_1881 julius 16
Aranyérnél és az evvel Járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és szédülés! rohamoknál a természetes „Ferenc lóMef" keserüviz használata kellemes megkönnyebbülést eredményez. A belső bajok orvosai az igen enyhe hatású Ferenc léssel vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohámyi mennyiségben rendelik. A Fereac lóuef keserüviz gyógyszertárakban, drogériákban és fUszerüzletekben kapható.
— A vádtanács elutasította Bauer szabadlábrahelyezési kérelmét. Megirluk, hogy IfJ. Bauer Ferenc voll poslásl a vizsgálóbíró letartóztatta. Bauer felfolyamodást jelenlelt bc letartóztatása ellen, mivel rendes lakása van és szökésétől tartani nem kell. A kir. törvényszék most foglalkozott Buuer azabadlábra-helyezési kérelmével és azt elutasította. Bauer a táblához felfolyamodoll.
— Csökkent az utasok száma Olaszország leié. Az utóbbi napokban erősen csökkent az utasoknak Olaszország felé való özönlése Nagykanizsán keresztül. Mlg ezelőlt naponta 300--400 an is utaztak át Nagykanizsán Olaszország fürdőhelyeire, az utóbbi napokban átlag 50 ulas utazik Olaszhonba.
=. Leányszobák, uriszobák, egyes bútorok, allandó pazar választék, olcsó és jó bútorokban Kopstein bútoráruházban, Nagykanizsa, Horthy Mikiis-ut 4.
SPORTELET
Tüneményes játékkal gyönyörködtették a közönséget a kiváló lengyel és magyar tennlszbajnokok
Felkérésre ittartózkodásukat meghosszabbították és ma délután újból játszanak ugyancsak a Zrínyi rendezésében d. u. 5 órakor az NTE pályán
órai
Tegnap délulán 5 órai kezdettel játszották le azoknak a barátságos mérkőzéseknek első fázisát, amelyekre sikerült néhány neves lengyel és magyar tenniszezöt megnyerni. A közönség — kissé későn értesülve a páratlan szépségű mérkőzésekről — csak kis számban voll jelen. Akik azonban ott voltak, azoknak olyan tennlszjálékban volt részük, amilyent Kanizsán még nem látlak.
A helyi játékosok — bár néhány említésre érdemes eredményi tudnak felmutatni — láthatták, hogy nem elég, ha .in patria sua, profétár." Nagyon komoly, fegyelmezett tréningre van szükség, hogy kifelé is tudjanak valamit produkálni.
A ZTE fialal játékosa, Cseh 3:0, majd 4:I-es vezetés után az egyes játékban visszaesel! és kénytelen voll a győzelmei a lengyel Paplovszky-nak átengedni (6:4).
Szép teljesítmény volt a Stoiarow —Blttera mérkőzésben Blllera részéről, hogy ellenfelének 5:2 arányú vezetése után 5:5 re kiegyenlített s igy csak 7:5-re tudta a nila klasz-szlssal jobb lengyel játékos öt leverni.
A női egyesben, amelyben a lengyel Volknerrel szemben Récsel Rózsi állt ki, az ulóbbi meglepetésszerűen 6:0 ás megsemmisítő vereséget mért
ellenfelére. A második sel-ben azonban erfre kapott a szimpatikus lengyel játékos, aki — a szokatlan pályán határozott pechhel kezdett játék uláti — 6: l-re verle az NTE favoritját.
A férfi párosban a lengyel és a magyar játékosok álltak nemben egymással. Itt kellemetlenül !Dht fel a magyar párnak aránylag nagyon gyenge játéka.
A páros Játékokban elkövetett hibákat teljes mértékben korrigálta Bálás az utána játszott egyesben, amilyben remek játékkal verte a lengyel Paplowskyt.
A vendégek — engedve a helyi játákosok vendégszerető marasztalásának — ma folytatják az NTE pályáin ex hlbillm mérkőzéseiket. Ezek délulán 5 órakor kezdődnek, olcsóbb belépődijakkal (50 fillér és 1 pengő) ; a helyi játékosok közül Récsel R. teljes mérkőzést fog játszani Volk-mer Orete-veI, ezenkívül a ZTE fialal játékosai egyes és páros játékokban fognak küzdeni a vendégteam ellen.
Minden tennisz-barátnak figyelmébe ajánljuk ezeket a mérkőzésekel, amilyenhez hasonlókat valószínűtek soká nem lesz alkalmunk itthon látni.
I93LJUIIUS_I6_
2XLA1 KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG
A földmüvelésügyi minisztérium egységes búzatermelési akciója
kezd tfyHmSlcsbe írni Gyömörey litván ötéves munkássága
Nagykanizsa, Juliua 15
A földművelésügyi minisztériumnak egy méreteiben nagyszabású, közgazgaságl szempontból pedig nagyjelentőségű akclóji indul meg ez évben, melynek célja egységes és a külföld által keresett elsórendü minőségű olyan buzafajlák termelése, melyek az eddigi kísérletek szerint általában jó termést adtak. A minőségi buza termelésével az állatárak csökkenése miatt, mely vidékünk gazdaközönségének eddig a föjö-vedeimi forrását képezte, fokozott mértékben kell foglalkoznunk és azért gazdáink örömmsl fogadják az uj akciót.
Kívánatos lenne, ha minden vidéknek elismert elsőrendű gazdái bekapcsolódnának ezen akciób3, mely egyrészt gazdaságuk nagyobb jövedelmezőségét eredményezné, más részt olyan hazafias kötelességet tel-jeslleuek, mellyel a súlyos gondok kai küzdő magyar mezőgazdaságnak talpraállltásá! segítik elő.
A búzatermelés egységesítésére irányuló akció két részre oszlik:
1. a folyó évben termelt és alább megjelölt fajta, kifogástalan minőségű, 99 szazalék tisztaságú és 99 százalék cslraképességü, kő és golyó-üszögmentes, megfelelőleg szelektált búzavetőmagnak azon vetőmagot fel-ajánló gazdaságokból való megvásárlása a növénytermelő hivatal állal, melyeket e célra az illetékes Mezőgazdasági Kamara ajánl.
Z A m. kir. növénytermelési hivatal által megvásárolt vetőmagnak a vármegyei m. kir. gazgaságl felügyelőségek által kijelölt legjobb gazdák közötti kiosztása, kik annak továbbtermelésére vállalkoznak. Ugy a vetőmagot felajánló, mint a termelésre vállalkozó gazdaságoknak a m. klr. növénytermelési hivatal címére kiállítót kötlevelet kell aláírva btkü denl. Ezen kötlevelek közül a vetőmagot felajánló gazdaságok az illetékes Mezőgazdasági Kamaráktól, mig a termelésre vállalkozó gazdák a vármegyei m. klr. gazdasági felügyelőségektől kérhetik a kötlevelet, utóbbiaktól egy búzavetőmag igénylési Ívvel egyült.
Termesztésnél ez évben csak azok a gazdák jöhetnek szóba, akik a szaporításra előirt buzafa|ták közül legalább 50 hold termelésére vállalkoznak, mig vetőmagot egyelőre csak azon gazdaságok ajánljanak fel a Mezőgazdasági Kamarák utján, melyek az akció részére engedélyeit! buzafajtákból már a folyó évben Is 200 métermázsán felüli megfelelő készlettel rendelkeznek.
Ugy a vásárlási, mint a termeli kötlevelek nagyon szigorú fellételeket tartalmaznak, de azok a gazdáink, kiknek az akcióba való bekapcsolódása kívánatos, a legtöb-
ben helyeslik az előirt szigorú feltételeket, mert szerintük is csak azok szigorú betartásával érhető el a kívánt cél.
A vetőmagot eladó gazdák, ha a kikötött feltételeknek megfelelő a felajánlott mag, a termelésre vállalkozó gazdáktól a leiadó állomás a budapesti értéktőzsde jegyzése szerint a feladás napját megelőző naptári hétre érvényes HO kgr-os lisza >. vidéki szokvány buza középárát kap-|ik, mig az esetleges vasúti fuvarköltségei, valamint 10 százalék felárat a fuvarlevél ellenében a növénytermelési hivatal fogja kiutalni.
Nagy előnye ezen akciónak, hogy a növény nemesitők állal eddig elö-állilolt mint e*y S00 fajla burából, melyek körűi jelenleg állítólag 120 fa|lát termelnek gazdáink, a földművelésügyi minisztérium kijelölte azon hét fajta, a kamarai körzetek szerinti termelésre kijelöli búzát, melyek az eddigi kísérletek szerint ugy minőségre, mint hozamra a legjobban beváltak, melyek azonban ez évben Is a gabona és llsztklsérleti állomás minőségi vizsgálata ulán csak akkor lesznek a növénytermelési hivatal állal megvásárolva, ha azok tényleg elsőrendű búzának is minősíttetnek.
A búzatermelés egységesítésére Irányuló akció során szaporítandó búzák:
Az Alsódunánlull Kamara területén: B Arikuli 1201, 1014, Székács 1242, 1055 A Oyőrl Kamara területén: Bánkuti 1201, Siékács 1242, 1055, Halvanl 1140, 1201.
A Kecskeméti Kamara területén: Bánkuti 1201, Székács 1242, 1055, A, Hrlvani 1201, 1140.
A Debreceni Kamara területén: Blnku\'i 1201, 1014. Sz.\'kács 1242, 1055, Hatvani 1140, 1201.
A Miskolci Kamara területén: Székács 1242, 1055, 17 (hí
túlérik, perreg), Hatvani 1140, 1201.
Zalamegyében, amely a kapo sviri Alsódunántuli Kamarához tar\' ozik, az eddigi tapaszlalatok sze /int a szaporításra kijelölt fajták k< Jzill a bánkuti 120l-es buza vált be egye-szek szerint, a könnyebb ta\'ajokotr pedig a bánkuti 1014-es- buza termelése lenne jobb. Vidéfkünikön az utóbbi eddig tudomásom szerint nem termelték, mert ennek su: eiVSs szalmája, rozsdával szembeni ellenálló-sága és kiváló minősége gazdáink előtt nagyon kedveltté tette s bár homokos talajainkba nem való, valószínű, hogy ezen jó tulajdonságalt régi Idő óta megtartó puzát csak
azon esetben fogják gazdáink az akcióba felveendő buzafajlákkal felcserélni, ha azok is több éven keresztül meg fognak felelni a hozzá fűzött reményeknek.
Körzetünkben a minőségi buza termelésének általánossá tétele Gyömörey István nevéhez fűződik, aki mintegy öt esztendő óta minden alkalmat megragadott arra, hogy gazdáinkat a rossz minőségű lisztet adó francia búzák termelése helyett, (melyeknek vidékünk legrosszabb minőségű búzatermelő vidékek közzé sorolását köszönhetjük) minőségi buza termelésére ösztönözze, sokszor felszólalt ennek az érdekében az országházban is és örömmel állapíthatjuk meg, hogy a köz érdekében kifejtett munkája egypár év múlva megtermi hasznos gyümölcseit.
Ugyancsak itt keli megemlékeznem Rajczy Qéza kaposvári kamarai, tehát szintén hozzánk tartozó titkárról, kinek a „Minőségi buza\'erme-lés lontossága" dmü 1930 ban megjelent kiváló müve bizonyára nagy mértékben hozzájárult a most meginduló akció megszületéséhez.
Dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő
Földbérlő szövetkezet utján értékesíti a város a hátralékos földhözjuttatuttak p rátéri parcelláit
Nagyanizsa, juliua 16 Ismeretes, hogy a nagykanizsai földhözjuttatottak kb. 30-32.000 pengő haszonbér hátralékban van nak, ugy, hogy legnagyobb részük lemondott, egyeseket pedig el kel lett mozdítani a földjükről. A pol gármester azt javasolta az OFB-nek, hogy az ekként megüresedett földeket (práteri földek) egy bérlő szö vetkezetnek, vagy pedig ha ez nem sikerülne, akkor nyilvános árverésen adják el.
Az OFB tegnap arról értesítette város vezetőségéi, hogy tudomásul veszi javaslatát és áttette azt a pénzügyminiszterhez, megfelelő döntés végett.
Időközben a pénzűgyigazgatóság elrendelte a földek Ideiglenes hasznosítását. A város lekaszáltatta a ré leket, ami öt vagon szénát eredményezett, azt kazalokba rakták és lavakszal árverésen el fogják adni A város most arra törekszik, hogy minél előbb megalakítsa a földbérlő szövetkezetet.
Hetenként 80 vagon marha megy kl Murakereszluron át Olaszországba
Nagykanizsa, Julius 16 A murakereszluri kilépő határállomáson teljes a stagnácló. Mintha nem Is határállomás lenne, amely Olaszország és a tenger felé vezető ut kapuja. Napok óta valóságos „kánikulai állapotok". Mig a mult esztendőben hetenként 250 vagon magyar marha gurult Murakereszluron át olasz földre, addig az idén alig megy kl hetenként 80 vagon, ami óriási hanyatlást jelent. A mar-
hákon kívül kimegy még az országból naponta kb. 5 vagon blborhere-mag és repce, Jobbára északamerikai rendeltetéssel, mij; Olaszországba az o\'ajgyárakba repce. Ezenkívül naponta —6 vagon deszka és farakomány Jön be — és ezzel a MurakereBz-luron át való belépő és kilépő forgalom már el is van intézve.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos ir-lista a szerdai htlMsürról) UMUtfMVtkllogrammonktnl): bab uj •20, mák 0- --, tokhagyraa 60, vöröa-hagyma 26, zöldség 20, burgonya (uj) 12, saláta (drb) 3-5, Fejeskáposzta 26, ugorka 10, kclkápoazta 20, paradicsom 60 t.
Baromfi (itarabonklnl) tyúk 1 60-180, csirke 1-1-40, pulyka 000-0-00, sovány kaosa V40-1D0, hízott 8-0U-3-8Ü,sovány liba 8UU-;I6U, hízott 7 00 -800, szopós malac 8—6 pengő.
Termények (mttermázsdnklnt): buza 18-00—, rozs 11-00, árpa 16-00, zabOO-OO, csöves tengert —, szemes tengeri 14-00, széna 6-00 -7-60, lóher 7-00-8-00, lucerna 7-00 -9.00, alomszalma 3-00, zsupp-Bzalma 4-60- pengő.
Tejtermékek: tel It. 20-U. tejfel lt 1\'10-táu, tűrő kg. 60-70 fillér, vaj ka. 3-00-3-6Ü pengő, tojás drbia 07-08 9IL OyOmölcs (kllogrammonkint) i dió l\'SO pengő, alma211-4(1, kőrto 30 -40, szilva - , szőlő -, barack 120-140, cseresznye 20 Wlór.
Húsárak (kllogrammonkint): marhahús olejo 1-80, hátulja 21)0, borjúhús elele 1*60, hátulja 200, sertéshús 160-1-80, zsír 1-70, háj 1H0, zslrttalonoa 1\'60. birkahús 100, kalbásztélék Í-00-4U0 P.
Élőéllat (kllogrammonkint): 1-a marha 70-80, U-a marha 60-00, vlrstlls marha 25—3U, zslrsertés 0-80-1-00, hússertés 080-0-86, borjú 80-0-70, birka - P.
Tarartsyttisá*
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
Basa ttssav, 77-a» 14 48—1460. 78-as 14 ÍO -14 75, 79-as 14-80-18-10. K-m 14 90 -IS 20, danánt. 77-as 13 90-14 05, 78-as 1405-14 20, 79-m 14 30-1450, 80-u 14 40-14 80, Rou 1»5S—1375, lak. árps uj 15-25-1600, sörárpa 17-50-18 00, ttb 25 00—25-50, taawri 14 80--14 50. rapos -kOfjaT300-1325.
Badja: Mlialal lyMáa és 1 _ Vállalat, IwWMi
Felelős kiadó: Zalai Károiv. latanrftaa tilitiai Nanfcaataaa tk as.

alma-, szfflő-moly
elleni védőszer.
Egyéb „Chinoin "-gyártmányú permetezőszerek kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás nővány-
védészerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telefon 13a
Bytmölciii-, rózisfs-jerwlezók
(3 különféle szórófejjel) raktáron.
ZALAI KÖZLÖNY
APRÓHIRDETÉSEI
Ax apitittrdtláaeii dija 10 Móte M Mda további axó dija (Du. Vmb á 10 sióig M «IUr, mink*
fluCOMS további H leken 10 «aM> I axó dája a flll. Cimssó t minden vaui*. gabb li^übíl áUó s\'ó kél szónak azá. il-
•k) dija •"flll. Szerdán éa p-n-
" ÍHIár, minden n-vál ti
Ixll k.
kercbLiknek 50fta engedmény.
i 8 (M) >H|I luiefH alnl ■ MáMifH
• I • r •
rvaláa, fáM« llnlnálk
UtriM kétszobás, ItlrdŐMobáa I.kiil keresek a belvárosban szeptember 1 re, Clm a kiadóban. 3(87
■akalyéthalyazzéa. Fonollbutor, koiár és nádsxéltlonáa Illésnél, F6nt 4. 3039
Csinosan batsraaatl kűlönbejáratu utcai sxoba azonnalra kiadd Batthyány-utca 3 , Jobbra. 3480
FtlSiatt UJ Ismét kapható TeikOz-pontnáL Telefon 34a 34(0
Magyar-utca 39. hálban kétszobáa ulcal lakás újonnan feilve kiadó azonnal bc-kdlIBihaló, vagy augusztus eitején 3468
Csinosan knfarwvH szoba külön-bejáfllttal, Itlrdóxzobival uilembcr, vagy házaspár részére azonnal kiadó Erzaébat-tér 2. 3447
VlannillM Msyvák, látaraoay-•álr, asáh, aaalsnasaék, levtkká kttalatnani «• Htostuiák Isfaleeáki keváaáHásI halra Igán ka4.nl flaaléal f.ltétalak-kai, UUMII mni oég, Daék. láp I. — UtyaiaH laaail klán*, kasisr éa traktor olajok, valamint aiámanlas kanala, aafa-lanns éa ayaroalaj a lagaloaókb árban boaaaraahaW. 3343
Jóravaló anlnéanaalaényt szonnslrs keresek. Jelentkezés Hunyadl-n 32. 3488
FtiMUk, kirándulók I Balalonberény-ben a Páll axállodában igen olcsón kap|ik a teljea ellátást szobával s lürdőkablnnal.
__ 3225
Petőll-ut 44. szám alatt egyszobás, konyhás lakéa augusztus 1 re I ladó. 3481
Kétsxobáa lakéa, Irodának Is alkalmas, azonnal kiadó Király-utca 36. 3486
petroleum--3484
Elatfé 2 ágy matracokkal, egy szekrény, egy csillár, egy gyermek vaságy matraccal. Clm a kiadóban. 3435
ttaita ágy, sastal, kályhs stb. Petőfl-uT43.
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Dunántúli Élelmiszer- ét Áruforgalmi Réaivénylár-
saság felszámolás alatt. Mérleg számla 1930. december 31-én. Teher: Alaptöke P 50 000 — Hitelezők P 34 021-23 összesen P 84.021 23 fillér. Vagyon: Pénztár P 577 Adósok P 18 629 78 Berendezés és felszerelés P 840 - Egyenleg, mint veszteség P 64 545 68 összesen P 84.021-23 fillér. Nagykanizsa, 1930. december 31-én. Balázs Ignác s k. felszámoló. un
ÉRTESÍTÉS.
Eitesllem a nagyérdemű kőzönaéget, hogy dus raktáramon tevő márvány és gránit síremlékeket leszállított árban hozom lorgalomba — Továbbá alrkarataaéat és alrbalt éplté-aét, termő- és műkőből legolcs bbsn készítek, ugy az összes e szakba vágó munkákat szakszerűen végzem
Kérem a n. é. közönség szíves pártfogását. Teljes tisztelettel
Kovács József
k OH. kölarazómeater
ftgj.lnl I Klrátj-utoa SS. ax.
Minden munkáitatának nálkOldzhetetlen
a dr. Bernyó József öaaxeállitásában megjelent
Társadalombiztosítási TÖRVÉNYKÖNYV
A még meglevő példányok 1
8 P helyeit
paagtért
kaphatók a Zalai Közlöny nyomdájában.
Ufel«6 Innen akoli I Amíg a készlet tart I
ön sem nélkülözheti és később csak 2l P-ért szerezheti be, mit most
ingyen kap
Autó Syphon
üveget.
Egyedárusitó szétosztóhely:
(mLX Am&mI fegyver, sport, rádió 9X90Q Mflipi és fotó üzlete.
Szétosztóhely: Teutsch Gusztáv drogériája.
ÍUTK
193I. juHus 16.
Dnna-Száva-Adrla Vasúttársaság (aieifftt Dtlf f axfáíjatánaiá)
MENETRENDJE
Hagjkaaixja állomásra érkeió él u oaaaa induló mátokról. Érvényes ■ 1931. évi május hó 15-tftl.
ssááss A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Viaat ■sima A vonat neme Nagykanizsáról Indul "esc
216 I Szem. v. 2330 6-45 211 Szem. v. 0-33 8-25
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyr. 8-25 10-15
1212 Szem. v. 8-40 13-20 213 Szem. v. 9-45 16-55
1212b Sxem. v. 7-20 13-20 215 Szem. v. 14-23 21-00 J
214 Sxem. v 14 15 20-35 215b Szem. v. 15-00 21-10 <
204 Oyr. 1815 22-14 303 Oyv. 17-45 21-40
235 Vegyes 18-10 2003 s
1 A 212. számú vonat Budapest-Nagykanizsa között Vlll\'31-lg csak hétközna-pókon, IX/l-löl naponta kőzi.
2. A 2t2/b V/15-tő! VIII/31-lg csak vasár- és ünnepnapokon közlekedik Budapest-Székesfehérvár kőzött.
,3. A 215. ax. vonat Nsgykanlxsa-Budapesl közöli Vlll/31-lg csak hétköznapokon, IX/t-tó\' nsponts közlekedik.
4. A ai.\'/b sz. vonat Nagykanizsa-Budapest közölt VIIt/31-ig, de caak vasár- és ünnepnapokon közlekedik
5. A 335 sr. vonst caak Balatonszentgyörgy állomásig közlekedik személyszállítással. A vonatnál csak II. és Dl. osztályú kocsik vsnnsk.
218/312. sz. vonaloknál U-IlL oazL kocsi fut Budapest D. V.-Zalaeg«r»iM között.
!
SpIttal-MtUatiltersee VI/15-IX/10-lg.
____étkező éa III. o. kocsi Budapest—Pragerakolg V
202- sx. vonatnál I—11-111. o. kocsi Budapeat-Trleale V/1Í-IX/I5-I|
202.
VI/14 lg.
202. 202. 202. 202. 204. 204. 204. 204. 204. 204.
I—11—HL ,
t-ii-ia !
II-IU. ,
i-u.. i-ü-in., I-ii.
hálókocsi
i-i\'—m., u—in.,
hálókocsi
Rogalka Slaltna VI/15 IX/15-lg, Vlllach Vk27—IX/3-lg.
Ventlmlglla IX 16-tól. Trtest Róms. Venezia. Qrsdo IX/13-lg. Fluma lX\'14-tg. Fiume IX/14-lg
Budapest—Fiume között a hálókocsi Indul Budspestről sserdán, pénteken, vasárnap. 204/201. sz. vonstoknál étkexőkocal Int Nagykanizsa—Budapest között.
Nagykanizsa—Siófok—Lepsény.
TirS\'Sinxníoi
Nagy, Nagykanizsa- |
ról Indul
Tí-iff
Siófokra I \' |! \' || Lepsényről l|N érkeilk [ _ Indul
"14 15 I 13b\'\'. Sinsu\'tó T~ WÖS
ikanlzaára
In^jkanUi
ff®
A 125. éa a 130. sx. slnautóbusz vonatok eisk VI-31-IX 6-lg közlekednek.
Nagykanizsa—Szombathely falva O. H.—Wlen S. B.
Hlayklaizsá-rál kM Izaakst-Mljftífltulk Sécsb. érkezik Bécsből Indul izaalat-Uyril UJ taáfa árkszHi
31A 312 320 302 306 Sxem. v Szem. v-Szem. v. S Inául/ TST 7-00 1350 16-20 20-45 "TST 9-30 16-25 1820 2313 14-44 21-40 ál 1 305 301 311 313 Sízem. v. Stnautó Oyv. Szem. v. Szem. v. 8-10 10-55 1640 ■ " i-IB" 7-31 11-30 14-49 21-33 7-45 935 13-25 17-25 24-00
312. u. 218/312. „ 901/302. . 901/302 ,, 901/302. „ 101/302. „
TOT
914
902 | 932 »
Szem. v.
Oyv. Vegy. v.
Közvetlen kocsik: vonatnál U-UL oszt. kocsi Nagykanlzsa-Wlen S. B. között.
Bodaoeat—Zalaegerszeg köxött. Oslek-WIen S. B. között Sulak—Wien 8. B. közölt Sulik—Prantlskovy I IPranxeabad) S\'ulak—Waraws, (Varai, Lengyelorsx )
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
"■"—-~-TÖTj
Indul
u-in. , í-ii-iu. , H-in. , i-n-in.
, l-U-Ul.
Barcsra érkezik
TFET
11-40 15-37 21-25
PéST
érkezik
-sir
14-17 17-34
911 Isxtm. v. II —
931 !i Vegy. v. 7-50
901 liOyv. !l 1221
915 Szem. v, II 1815
Barcaról II "Hrk-I-
Indul l|zsára l.i.i.t
"^TT TOT
11-03 I 13-36 14-14 I 16-05 20-45 II 22-50
Közvetlen kocsik: A 912/915. sz. vonalokkal I—II—UJ. o. kocsi Nagykanizsa—Pécs közö\'t, a többi vonatokkal futó közvetlen kocsik ugyanazok, mint s Nagykanlxaa—Wien s. B. viszonylat
alattlak.
Nagykanizsa—Csáktornya (takovec)—Maribor gl. k.
8*06 r™m" 9-34
tfi-10 17-24
19-30 20*55
TZnSzem. v. 202 IQyv. 224 Szem. v. 204 [Oyv.
Közvetlen kocsik:
A közvetlen kocsik s 201, 202., 203 , 204. számú vonaloknál ugyanazok, mint a Budapest— Nagykanlxaa vlsznnvist alattlak.
A 221., 222, 221, 224, számú vonatok közvetlen vonalok Nagykanlxaa -Marbura (Maribor glk.) közölt.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE
szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapestnek legjobb helyén fekvő modern szállója. Lift. Központi fűtés. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos szobák. Kávéház-étterem. Szobák P 4-50. Pensló 8-— P-t6l.\' "
Egyágyas szobáknál 10%, kétágyas szobáknál 20%
engedmény. Iul
Nyomatott a Ml zalai Nyomda fa Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (felelős üzletvezető Zalai: Károly),
71. évfolyam 169 szám
Nagykanizsa, 1951. Jullus 17, péntek
Art 14 ffllér
ZALAI KÖZLÖNY
Keszthelyi Sókklsdőhlvslal: Koroth-utc. 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMlKtM ára: egy hőn • pengő «0 IlUéí-Telefoti • / S«°keulő^ 421. uám, (é|Jel Telelőn. | Kj.^j.m 78 Keszthelyi Ilók 21
Öt százalékot [legfeljebb 1000 pengéin) felszabadítottak a takarékbetétekből
Jullus 23-ig érvényes az éjjel fél 2 órakor kiadott minisztertanácsi rendelet — Munkabérekre, Dzemi kiadásokra szabadok a betétek
Budapest, jullus 16 (Éjszaka! ridtójetentis) Éjszaka órakor adta kl a minisztertanács a 4100/M. E. sz. rendeletét. A rendelet Jullus 23-lg bezárólag kifizetési korlátozásokat léptei életbe. A pénzintézetek, bankok a betétek, folyószámla és csekk-követeléseknek csak 5°/o-d/, (legfeljebb 1000 P-lg) fizethetik kl. Korlátozás nélkül kifizethetők azonban ezek az összegek, ha a kivevőnek a pénz munkabérre, fizetésre, lakbérre, (500 P-nét nem nagyobb díjtartozásra), közüzemi dijakra, az üzem folytatásához szükséges anyagokra, fuvarra, vámra, stb. kell. Adók, közüzemi, OTI stb. dijakra Igényelt összeget nem szabad kifizetni, hanem közvetlenül átutalni. A korlátozás a városi, községi, megyei, állami pénzekre nem vonatkozik. Pengő-kifizetéseket más külföldi pénzre átváltani csak a Nemzeti Bank hozzájárulásával szabad. Aki a tllulmukat ktjátszu, 2 hónapi elzárással büntettetik, a pénzösszeget pedig el kell kobozni. mmmmmmmmmmmmmwmwwmimvv^^
Benzinhiány miatt Bicskén kényszerleszállást végzett a „Justice tor Hungary"
A magyar oooánrepOIAk világrekordot javítottak
Budapest, jullus le
(Éjszakai rádlójelentés) Egész Magyarország lázas Izgalommal teste a Justice for Hungary megérkezését, amit délután 7 órára vártak a mátyásföldi repülőtérre.
A tömeg özönlése már az ebéd-utánl órákban megkezdődött. A hőség dacára valóságos népvándorlás hOmpOlygölt kifelé. A rendőrség 1250 rendőrt és 60 rendőrtisztei vezényelt kl.
Az Izgalom egyre fokozódott, mert este fél 6-lg semmi megbízható Jelentés nem érkezett a repülőkről. Ekkor jOtt
az elsó hivatalos hír, mely szerint a Justice for Hungary
4 óra 35 perckor átrepült Linz felelt, ahonnét Bécsből ldó|elzést kért.
5 óra 53 perckor már Bécset Is átrepülték.
fi óra 18 perckor repült át a repülőgép
Győr felett, «bol egy tisztelet-kort irt le, majd sebesen tovább repült. Győr-utcáin leírhatatlan volt a lelkesedés.
Ezalatt a várakozás izgalmaiba a
rádió helyszíni közvetítése kapcsán a vidék is bekspcsolódott. A kormány tagjai abbahagyták a minisztertanácsot
és maga Belhlen miniszterelnök is kiment Mátyásföldre, hogy elsőnek Udvözöl|e a bátor magyar pilótákat.
A Justice for Hungary, amely Poit és Oattl világrekordjánál is egy órával gyorsabban, 14 óra 50 perc alatt lette meg az utat az Óceánon át, Harbourg Orace-töl a greenwichi vonalig, — mégsem ludott elfutni Budapestre. Csekély 25 kilométerrel a magyar főváros előtt, Bicskénél kifogyott a benzin és kényszerleszállást kellett végezniük, minek következtében a kerekek és a propeller eltörtek, a pilótáknak azonban semmi bajuk nem lörlént. Ma gyar telefonon értesítette Mátyásföldet, honnét
repülőgép ment értllk.
Endreszt és Magyart az értük küldött repülőgép Mátyáslöldre vitte, ahol a türelmesen várakozó tömeg
óriási lelkesedéssel, diadalmámorban fogadta őket. Az Aero Szövetség elnökének UdvOzló szavaira elmondták, hogy gép|ük az egész ulon kifogástalanul működött. Legnehezebb félórájuk Franciaország felett volt, ahol viharba kerültek, amely ide-oda dobta őket
Bethlen István gróf meghívta a repülőket a miniszterelnökségre, ahol a minisztertanácson lévő egész kormány fogja őket üdvözölni. Endresz és Magyar este háromnegyed 10-kor jelentek meg a miniszterelnökségen,
ahol a miniszterelnök és a kormány összes tagjai félbeszakították a minisztertanácsot ti a nagy fogadóteremben logadták a pilótákat.
— Büszkék jehetnek rendkívüli teljesítményükre — mondta a miniszterelnök — és büszke önökre egész Migyarország. Hősi vállalko zásuk példaadás, hogy ilyen súlyos viszonyok közt is célhoz lehet jutni odaadással, kitartással, csflggcdetlen magyar életerővel.
Franciaország javaslatot tessz Európa bixalmánaK és &lteléneK helyreállítására
A német miniszterek Párisba utaznak — Az angol miniszterek nem utaznak Berlinbe — Tévedés volt a német bankráta-emelés hire
Berlin, lultus 16 A berlini tőzsde hir szerint a jövő héten is zárva marad, bár a hét végére már Jelentős enyhülést várnak.
A bankokat ma megnyitották. A bankok és takarékpénztárak előtt hosszú sorban állnak az emberek,\' de természetesen csak a szükségrendelet alapján lehet pénzhez Jutni. A rendelet silgoru büntetéseket\'helyez kllatásba a márka védelmében.
A birodalmi vasúttársaság a NFB által rendelkezésére bocsátott összeget visszautalta a német kormánynak. Brllnlng és Curtlus Párisba érkeznek, MacDonald ezért elha-
lasztotta berlini útját
Pária Julius Ili
Diplomáciai körökben megerősítik, hogy Brünlng és Curllus pénteken Párisba jönnek és nyomban tanácskozásra ülnek össze a francia kormány tagjaival. Henderson angol yilUgyminiszter, akinek berlini ulja elmarad, Slimson amerikai államtitkárral együtt holnap még Párisban időzik. MacDonald berlini látogatását a Hoover-tervbcn érdekelt államok minisztereinek Londonban, íiél-főn kezdődő konferenciájára való tekintettel, elhalasztották.
Pánik az európai tőzsdéken m londoni tőzsde kamatláb-mutató táblájának tévedése miatt
I,ondon, Jullus 16 (Éjszakai rádlójelentés) Óriási Izgalmat keltett ma a londoni Angol Bank előcsarnokában a transzparens-tábla, melyen minden csütörtökön közzitesilk a kamatláb megállapító határozatot. A tábla ma délelölt 11 óra 55 perckor 4%-ot jelzett, ami 1 </a°/o emelést jelentene. Tiz perc múlva kijavilották 2W/<i-ra. A kamatláb tehát változatlan maradt. A tévedés ugy történt, hogy a táblán
mechanikusok dolgoztak, akik elfelejtették az emeltyűket próbálgatás után visszaállítani. A hir igy Is percek alatt elterjedt, sőt külföldre Is több bankcég megtáviratozta, ami sokhelyütt nagy zavart, sőt a liverpooli tőzsdén pánikot is idézett elő. a francia államtanács pénzügyi garanciákkal éa politikai Intézkedésekkel kísért ut favaslaioD dolgoxlk
Páris, Jullus 16 (Éjszakul rádlójelentés) Ma délután az államtanács megvizsgálta a helyzetei, amit Németország pénzügyi válsága Idézett elő Európában. Laval miniszterelnök beszámolt a Sttmson-ns\\ éa Henderson-nal folytatott tárgyalásokról. Brland külügyminiszter bejelenlelte, hogy Brünlng és Curtlus pénteken Párisba érkeznek. A német és francia kormányok képviselőinek megbeszélései ulán a Párisban lévő kormány-képviselők még szóbeli tárgyalásokba bocsátkoznak Az államtanács megvitatta azokat a lépéseket, amelyeket Franciaország Javaslatba óhajt hozni és amelyek szerinte alkalmasak a hitel és bizalom helyreállítására Európában. Az államtanács tanulmányozta azt a kérdési is, hogy a javaslatba hozandó lépéseket minő pénzügyi garanciákkal és politikai Intézkedésekkel kell kísérni. Négy tonna aranyat vitt két repülőgép Londonból Párisba
Pária, Jullus 16 (Éjszakai rádlójelentés) Londonból ma két repülőgép négy tonna aranyruddal Párisba érkezeit. Az aranyat a Francia Banknak küldték. Repülőgépek aranyat visznek Németországba
London Jullus 16 (Éjszakai rádlójelentés) Két óriási német Junkers-repűlőgép Németország részére hatalmas aranyszállit-mányokkal átrepült Croldon és a német halár kOzött. Franciaország Hallandó ...
Páris, Jullus 16 (MTI) Beavatott helyen azt mondották, hogy Franciaország hajlandó Németországnak haladéktalanul pénzügyi segítségei nyújtani abban az esetben, ha a nagy központi jegybankok között megállapodás létesül, hogy a Német Blralalml Bank pénzügyi természetű garanciákat nyújt.
Még két napig zárva marad a budapesti tőzsde
A tőzsdetanács elhatározta, hogy az értéktőzsde és a gabona határidős üzlet julius 17-én és 18 án szünetel. Bethlen miniszterelnök az USA követével tárgyalt Bethlen István gróf miniszterelnök ma délben fogadia Roosevelt Tivadart, az Egyesült Államok budapesti kOvetét és hosszasabban tanácskozott vele. A tanácskozás természetszerűleg a pénzügyi helyzettel volt összefüggésben.
ZALAI KÖZLÖNY
1931. lallm 17.
A gazdasági élet
nyugodt folyását a hátomnapos bankszünet nem zavarta meg. A közönség megértve az óvintézkedés célszerűségét, minden Izgalom nélkül tudomásul veszi, hogy három napon kereszlOl a rendes pénzforgalomban bizonyos apró megszorításokkal kell számolnia. A gyakorlati életben a bankszünet semmiféle zavart vagy fennakadást nem hozott már csak azért sem, mert a közvélemény tudja, hogy a bankok pénztárai hamarosan Ismét megnyílnak és hogy addig is minden komoly szükséglet kielégítést nyerhet. Már mosl bizonyosra vehető, hogy a háromnapi bankszünet elmultával, vagyis pénteken, julius hó 17-én a pénzintézetek pénztáraikat ismét meg fog|ák nyílni és megkezdik — bár egy időre még bizonyos korlátok között — a betétek kifizetését, valamint az igazolt gazdasági célra szükséges külföldi pénznemek kifizetését.
Hogy ez az átmenet hány napig log tartani; az fflgg természetszerűleg elsősorban attól, nogy a németországi pénzügyi krízis mikor simul el, tehát hogy Németország mely pillanatban kapja meg a nemzetközi bankvilág várt segítségét. Reánk nézve különlegesen az a dönlő, hogy a Párlsban és az egyéb piacokon a magyar kincstárjegyek elhelyezésére irányuló tárgyalások mikor fejeződnek be sikeresen és hogy mikor áll majd rendelkezésünkre a kölcsönmüveletböl a négymillió font? Csakis ennyiben vagyunk pénzügyileg érdekelve Németország válságában, mert a nemzetközi pénzpiac összefüggéseinél fogva a német pénzzavarok elsimulása természetesen előmozdítja és sietteti a magyar kincslárjegykölcsön Analizálását is és viszont a német válság elhúzódása kitolja a kincslárjegykölcsön véglegesítését. Ml azért vagyunk előnyösebb helyzetben, mert politikai szempontok a magyar állam e függő kölcsönmllveleténéT egyáltalán nem meitllnek fel sem á francia, sem az egyéb külföldi lökések tőlünk politikai árat vagy áldozatot nem Idván-nak és Igy csak üzleti szempontok szerepelnek, tehát csupán csak a kincstárjegyek kamatozása, átvételi árfolyama s az egyéb leltételek kerülnek szóba a tárgyaláson. A német krízis nagy bizonytalansága közepette viszont a küllöldi töke hajlandósága Ily kölcsönmOveletekre természetszerűleg tartózkodóbb és csekélyebb. Ez s kapcsolat minden esetre fennáll a magyarországi pénzügyi helyzet és a német viszonyok kiéleződése között.
Az átmeneti intézkedések, amelyek a háromnapi bankszünet lejárta után következnek, nevezetesen a betétek égy részének a felszabadítása, a szükséges devizák kiszolgáltatása, az ipari, kereskedelmi élet és forgalom részére pillanatnyilag szükségelt készpénzek rendelkezésre bocsájtása, még abban a szűkebb keretben Is, amelyet egy fokozatos átmenet javasol, nagyban hozzá fog járulni a közbizalom fokozásához, mert az emberek nyomban érezni fog|ák, hogy pénzűket, munkájukat semmi veszedelem nem fenyegeti. A gazdasági élet és pénzforgalom normális menete nyomban teljesen helyreáll, mihelyt a közönség részéről ez a megnyugvás és bizakodás érvényesül, mert kiszen akkor semmiféle rendkivüll korlátozásokra szűkség már nem lesz többé. A háromnapos bankszünet tehát muló Incidens lesz, amelyet nagyon hamar el fogunk felejteni, mint nehéz idők letűnt emlékét.
Séta a Hamupipőke-rongyait most hullajtó kanizsai utcákon
Mindaz a virág, pázsit, parkosítás, ami az idén történt, csak bevezetése az igazi „virágos Nagykanizsádnak — Minden évben más lesz a virágos utcák arca — Kevesebb kiadás, több törődés, több ötlet és városszerte több látszata a munkának
Mi készült és mi készül a szépülő Nagykanizsán?
Nagykanizsa, jullus 111
Dunántul Hamupipőkéje volt mindig Nagykanizsa. A történelem hősi korszakában rajta viharzott keresztül minden nyugatra szánt csapás, azután meg a munka centruma, a kereskedés góca lett és nem ért rá szépitkeznl.
Ml, kik apró gyerekkorunk óta Ismer-
IUk ezt a várost, meglepve néz elődünk ;örlll mostanában, amikor Hamupipőke kezdi levetni rongyalt és lassan virágos, szép díszbe öltözik.
Mlotlia a mesebeli tündér varázsigélre hámlana le az ócska mez erről a városról, amióta elkészült « várost kuttura földalatti része és a tlaazterozó gépek klvasaltáJc a hepehupás kanizsai utcákat. A v&rázslge: „Virágos Nagykanizsa f
Kezdjük a körsétát a színház-kertben. Egész nap táblás ház van itt a hüs fák alalt. Csupa virág és csupa nyugalom. Gyönyörű, bársonyos szőnyeg-gruppok. Most már por sincs. Pár nap óta sárga murva borítja a be nem ültelett részeket. A bejárat két oldalán romantikus hatású köves páfrány-gruppok, ilyen erdős-mohos stílusban képezik jövőre tovább végig az utcafelőli árnyékos falmentéket
Aflnden, ami eddig van, csak
a kezdet mond/a Frösa enlSmérilttlt
Erőss Rezső városi erdömérnök kalauzol bennünket. A városházán az erdészet, kertészet és fáslegelök referense. Rajongója a kertészet nyújtotta minden szépnek. Tele ambícióval és lelkesedéssel a városszépítés sok szép feladata iránt. Szeme elölt nem marad rejtve a legkisebb zug sem, ahova pár szál virágot, zöldet lehetne ültetni. Mindenre van terve. Amióta dr. Krátky István polgármester kiadta a „Virágos Nagykanizsa" jelszót, azóta a városi kertészet szünet nélkül dolgozik. A polgármester ebéll gyönyörű programjához lelkesebb, gondosabb, ügyszeretöbb irányitót nent is kívánhatna, mint Eröss Rezső. Minden munkáját az egész város osztatlan figyelme és elismerése kíséri.
— Hát még mi lesz Jövőre ?l — mondja az erdömérnök. — Csak annyit árulok el, hogy egy évben sem lesznek a gruppok és ágyak ugyanolyanok, mint előzőleg voltak. Minden évben más és más terveket fogok készíteni.
— Igen, — folytatja — ez, amit ma itt látunk, mind csak a kezdet. Az első lendület. De majd aztán... egy két év múlva... ha minden gyökeret ver és kiépül...
Meglepetés készül a meg-
csonkított Ersiébe/ íérl parlcban
Közben az Erzsébet-téri kis parkba érünk. Nemrégen még kecskék legelészlek ott a bozótban. Ma zöldkarszalagos parkőr gyomlálgat a virágos ágylások között. A padok körül gyermek-kacagás csilingel.
Ez a parkocska most csonka. Levágták és megkopasztották egyvo-nalban a tisztviselő-bódéval. Azt a részét ugyanis a piachoz csatolják. Már ott állnak a piros téglarakások, hogy kikövezzék. A parkocska tehát kisebb lett.
— De annál szebb lesz, — mondja az erdömérnök. — Bámulni fognak az emberek... Nem árulom el egyelőre.
A padokkal valő ellátás is külön gondja a városi kertészelnek. A vasúti sétányra most a héten tettek ki 18 uj padot. A Csengery-uton a Hollandi Biztosító 20 padját helyezték cl, innét 6 padot pedig a Horthy Miklós-útra vittek, amelynek most a sorompón tul eső része is el van látva padokkal. Több, mint 200padja van a már kertészetnek a város különböző részeiben.
A hőst szobor körül u| fenyőket ültettek. A szépen kiképzett betonvonalak komolyságát jólesően tarkítják a kis virágágyak.
Meosséptlloek om elhanyagolt utca-zugok Ja, mégis megtakarítással dolgozik a kertészet
lit ott az utcákon még találkorunk kis gazos, szemeles foltokkal, elhanyagol! utcaszegélyekkel. A piac mentén, a Zrínyi-utcában, mindenütt beültetik lövőre már a járdaszegélyeket, fáV tányérjait, sőt a Telekiutca Irtőzlati árokpartjainak kertészeti rendezése Is tervbe van véve. Egy kis pázsit, egy kis élösövény, egy kis gondosság, egy kis Ízlés — kész az utca Bzebb képe a perifériákon is.
Mindez nem Is kerül sok pénzbe. Ahogyan a kertészet vezetése most folyik, ugy a legolcsóbb, amit ez a város tehet, ha szépíti magát. A
kertészetre tavaly még 23000, az Idén már csak 14.000 pengő volt a költségvetésben előirányozva. Mégis folyton dolgozik és produkál a kertészet és mégis több mini 1000 P megtakarítást is értéi az idén. Erőss Rezső ugyanis a kertészet bevételeit is fe\'fokozla és amellett nagy mester
Természetes széi
PETANCI fröccs
lagtavanyubb borral is megfizethetetlen
i
Kapható: KSvesl Henriknél, Nagykanizsa.
abban, hogyan lehet pl. valahol a lomtárban talált régi, rossz favédő-rácsokból egy kis kikalapálás, egy kis befestegetés utján .ujat" előállítani. Igy történt ez a Cintórium két uj fasorának (egyik japán akác, másik vörös vadgesztenye) éa az Innét kezdődő Horthy Miklós ul! uj hársfasornak lavédő-rácsaival is.
A Cintórtum rendezése egyébként nem sikerült a polgármester által tervezeit módon. A Szentferencrend ugyanis elvi okokból, a rend szigorú szabályainál fogva, nem hajlandó a rendezéshez szükséges 100 négyszögöl területnek örök használatba való átadására. De mégis rendezi a város a Cintóriumot. Csak persze nem lesz olysn szép, mint amilyen ugy lehetett volna. Némi bokrositás a palánkok mentén máris történt itt a két ut fásításán kívül.
VI, miniatűr sétákért lesz a vlrdg-mezbe UltUzUlt HortOy Miklós-utca végén
A major-kaputól kezdve már bársonyos, öntözött, üde pázsit szegi a Horthy Mlklós-ul két oldalát. A virágágyak és beültetett egyei virágok és díszcserjék mintája most kezdi teljes nyári pompá|át letölteni. Can-na, salvia, pelargonla, szalmavirág köröndök, magányos abutilonfák, a járdafelőll szegélyben csupa cseiepes jucca, amit hófehér mészkő rakások védenek Ízlésesen.
Különösen szép — már egészen kész — a Horthy Mi klós- uli sorompón Innen kl képzelt miniatűr llge-tecske. A sorompónál, az őrház kétfélén hatalmas fenyők meredeznek. Ezek azelőtt nem voltak ott.
— Igent — mondja Erőss erdő-mes\'er — azokat azért kellett ültetni, hogy hátteret adjanak...
Mire nem gondol egy ilyen szenvedélyes város-esztéta?
A város kibérelte a Déllvasuttól a szombathelyi vágány és a gyalogút közt fekvő nagy füves területet, évi 10 pengő jogelismerési díjért. Gyönyörű kis sétákért lesz belőle Jövőre. Az árát azonban már az Idén is megéri: — 80 pengő ára szénát adott el róla a város.
A zsidótemető lelöl sűrű gledlcia-élősövény, odébb akác. Az aluljáró elölt, aztán az állomás előtt bekerített gruppok, az ut mentén, a fák vonalában gyertyánbokor-élősövény.
Minden maréknyi földet kihasznál a kertészel valami szépre.
Nagyon szép, Nagykanizsa egyre fejlődő büszkesége: a városi sétakert. Uj gruppok, uj virágágyak, sok szin, üde, ízléses foltok, változatosság, szín és forma-gazdagság, ötlet és fáradatlan munka van ebben az árnyas, gyönyörű parkban. Uj padok pirosra, fehérre festve, az összedűlt pavillon újraépítve, a gyermekjátszótéren két nagy homok-barin, két
1931. ItiHu* 17.
ZALAI KÖZLÖNY
tialalmas, 6—6 személyes hinta, madáretetők, praktikus öntöző-felszerelés. Ahova néz az ember, a legkisebb zugban is növény, la. virág, cs\'rjr. Egész botanikus kert leit a K\'nizsai park. Különösen meglepő az uj park rohamos fejlődése. Csak az illemhely ormóllankodlk még mindig a régi, sokat kifogásolt helyin és az utak, csatornák vannak Igen nyomorúságos, a szép keretbe egyáltalán nem Illó állopotbdn.
281 Icruppban kViel sxdx-
szer növény van kl Ültetve vdroasxerle
Kanizsa egyik jellegzetessége, a Csengery-ut, árnyas fasoraival, élősövényével, a ptzslt-szegélyt tarkitő pálmaival stílusos maradt. Még a vasull sorompó sarkába is jutóit egy pirosan incselkedő muskátli-grupp, ami mlnlha üdvözletet intene a vo-n lok elé és a vonatok után.
A Deák tér a koronája a kertészet Idei munkásságának. Csudála losan szép a lelsötemplom előtt kiképzett téren az Irredenta virágágy. A szönyegkertészet bámulatosan finom alkotása. A trianoni keresztre feszitett csonka országot és a .Nem, nem, soha I" öles betolt rögzíti színes virágokba. A belüket a városházától is olvasni lehet. A szivét adta ebbe Erösserdömérnöktöl kezdve aki tervezte, az utolsó simítást végzett munkásig mindenki. Erre a térre büszkén vezetheti el Kanizsa a falai közé érkező idegen\'.
A suszter-allé is megszépüli Az öuzes fái virágos, ízlésesen kerített „parledlil" kaplak.
Az Eötvös-térI parkon Is meglátszik a gondozás, bár ennek gyökerei rendezése a jövő év feladata. Itt lókénl a gyermek-játszótéren vidám az élet, caak estefelé népesednek be a padok, meg ünnepeken, amikor a ringispii csattogó cintányérja, vidám sikonga\'tása csalogatja oda a vasárnapi sétálók tömegéi.
Ezzel a városi park-üljetvények közöli a sétát befejeztek. Az egész, amit láttunk, 281 virágkrupp, elültetve bennük 87.300 darab növény és az élősövényekben 18 000 gyertyán-csemete.
Megnéztük még a Károly-laktanya mögött a város tlzholdas kertészeti telepét, ahonnét mindaz a virág, palánta, növény, csemete, bokor és fa kikerül, amit csak az ember az utcákon lát. Most épül az uj melegház, teleltetönék. Úgyszólván ócskavasból, hogy minél kevesebbe kerüljön. A célnak mindegy. A leendő vasvázak olt meredeznek egyelőre, mint valami összetört repülő roncsok. A lazsnaki Blliot-kertészet kimustrált üvegházának anyaga, amihez igen olcsón jutott a város. Az öreg melegház pedig megmarad keltetőnek és szaporilónak. C^ak igy lehetséges a városi ültetvények hatalmas növényszükségletét biztosítani és csak így lehel arra gondolni, hogy a kertészet a maga költségeit meg ts hozza. Meghozza pedig főként a faiskolából, amelynek, mint minden rendes Iskolának, tagozatai vannak. Van
ovoda : — a vadonc-ágyak. Azlán jön a faiskola, utána kerül a cse-mele a nemesllőbe. Három év muíva 12.000 darab eladó csemetéje lesz (á I pengő) a városi kertészeinek.
NtOdny szó Dene bdcqlról, aki fut,Ildi a zxtrosndl
Itt, a kertészeti telepen van Dene Béla városi fökertésznek a rezidenciája is. A népszerű .Dene bácsi" egy egész kertész-dinasztia feje: három fia is kerlész. A vérükben van a Denéfcnek a virág, a csemete, a szépérzék, az Ízlés, a becsületes munka szerelete. Ezekkel a tulajdonságokkal és ritka szakértelemmel épen most, jullus 15 én 10 éve szolgálja Dene főkertész Nagykanizsa városi, mindenkor a legteljesebb megelégedésre. Hadd szóíjunk róla pár szót ezalkalommai I A Kertészeti Lapok évtizedes, állandó munkatársainak galérlá|ában Is otl van Dene Béla arcképe, Czapáry Bertalan, Emlch Gusztáv, Olllemol Vilmos, Kadocsa, Kodolányi, Mau hner Ödön, gról Teleki Géza stb. társaságában. Hosszú Ideig munkatársa volt A Kert- nek és a Oazdasdgl Figyelő-nek is. Négy középiskola után kertészeti tanintézetet végzett. A zirci apátság fökertésze volt 7 évig. Vérbeli, képzett szakember. Aki visszaemlékszik a tíz év előtti lom-
bos kanizsai parkra, a begazosodott temetőre, egyebekre, az tudja Igazán értékelni Dene főkertész munkásságát. Olvastuk a szombathelyi városi fökertésznek Dene Bélához irl levelét. Dicsérete a kanizsai városi kertészetnek, azért idézünk belőle. „Itt Szombalhelyen — Írja — sokat beszélnek a nagykanizsai parkok ki-ültetéselröl. A nyáron magam is megnézem, mert a ml elnök urunk azl mondta, amikor hazajött a pesti kiállításról, hogy olyan kiültetések Budapesten sincsenek."
— Ez a munka Budapesten is megállná a helyét, — mondta Medgyaszay István, a kanizsai színház tervező-művésze, mikor a parkosított szlnházkertet, Dene bácsi munkáját, a színház megnyitásakor átadták a forgalomnak.
Jólesik leírni ezeket ma, egy hűséges, derék városi alkalmazott szolgálatának tizedik évfordulóján.
...Hamupipőke pedig egymás után vcll le lépett, ócska köntöse\' rongyait, hogy mire a jobb Idők mesebeli királyfia ráköszönt egy szebb magyar sors hajnalán a Zrínyiek városára, addigra a történelem vér-rórsálnak és a ma könnyvirágainak helyén kiviruljon a .virágos Nagykanizsa" királykisasszony álma.
(bl)
Uj kanizsai kenyérárak i félbarna 40, barna 36 fillér
Izgalmas Dlés keretében zajlott le a hatósági értekezlet a sütőiparosok kenyéráremelése ügyében
Kétségkívül a liszt árának emelése maga után von|a a kenyér árának emelését, de csodálkozásának ad kifejezést a gyorsaság felett, amivel a kanizsaiak az egész ország sütőmestereit megelőzték az emelésben és hogy a hatóságok mellőzésével tették azt Elsőnek Márkus sütőmester kifejtette, hogy ha ők Is ugyanazt a boletia felmentést kapják, mint a budapesti sütők, akkor ők Is a régi áron hajtandók a kenyeret árusítani továbbra ls. Cseh Lajos szerint nemhogy le-
Nagykanlzsa, jullus lti Csütörtökön délután 5 órakor kezdődött a városháza kis tanfestermé ben a dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes által összehívóit halósági értekezlet, a kenyér-árszabályozás tárgyában. A rendőrkapitányság képviseletében dr. Rácz Kázmér kapitány, az OMKE, a Füszerkereskedók Egyesülete és a Barosszövetség képviselői és a sülömesterek vettek részt.
Dr. Hegyi Lajos mindenekelőtt rámutatott arra, hogy mi tetle szükségessé az értekezlet összehívását.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Jullus 17., péntek Jullus 18., szombat
Jullus 19., vasárnap
A világ legelső naUvésxel
uFERlNi
és társulata
Világhírű illuziónisták és bűvészek vendégjátéka. Exenkivtll: Nagykanizsán elttször i
Szerelmi keringő
Az UFA kiváló hangosfilmje. FSszereplók : Lillán Har»y, Wllly Frltaoh.
A titokzatosság művészeiének
színháza 1 A régi és uj világ tilkai I A vidámság és nevetés estje! A 33 rejtély mflsoral A legújabb amerikai illúziói Egy élft lónak, vagy tlz embernek eltüntetései Ezen a téren a világ legelső
müvészeil Budapest, Páris, London, Berlin, Stockholm, Milánó, Róma és a világ összes nagy városa hetekig beszélt csodálatos művészetükről I Budapesten ezideig kettőszáz telt házuk voltl
Előadások i pénteken és szombaton este 8 órakor.
0mr Olcsó fielydrakl "M
szállításról lehet szó, hanem még tov.\'.bb emelni lesznek kénytelenek az árakat.
Nagy Béla u\'alt arra, hogy eddig 60 napi hiteti kaplak a sütők, most azonbm mindent készpénzzel kell fizelniük.
Többek mind hevesebbé váló hozzászólása után dr. Hegyi hangsúlyozza, hogy ha az egész lisztdrágulást átháritják is a fogyasztókra, még akkor sem szabad 42 filléres áron adni a kenyér kilogrammlát. Önök a liszt árának emelését arra használják fel, hogy illegitim hasznot szerezzenek. Ily körülmények közöli nem számíthatnak a halóság támogatására.
Márkus ulal arra, hogy a régi liszteket is terheli a boletta.
A továbbiakban szenvedélyes vita és zajos köibeszólások hangzanak el ktolikus hangzavarban, ugy hogy dr. Hegyi higgadtságra kénytelen figyelmeztetni az értekezletet.
Hrometsek Vince próbafűtés elrendelési 1 kéri. A sülömesterck a viszonteladási teszik szóvá.
Dr. Hegyi: A nagyközönség érdekeli össze kell egyeztetni 30 sütő-mes\'cr érdekeivel. Maguk szembe áillak a közönséggel. Az elmaradt fdléreket is be akarják hozni.
Márkus: Ml nagyon sokáig jó fiuk voltunk és nem emeltünk. Számlákkal bizonyítani igyekszik a maga igazát.
A sUtömesterek legnagyobb része számlákat mutat be a főjegyzőnek a malmok llsztáralrói. Az árak persze variálnak.
Dr. Hegyi: Ha önök ilyen merev álláspontra helyezkednek, nyomban érintkezésbe lépek a polgármesterrel egy hatósági sütöde felállítása érdekében. v.
Márkus utal arra, Jiogy a fehérsütemények fogyasztói 330/o-kal megfogytak.
Oöltl nem tud|a megérteni, hogy miért állítják a közönség elé mindig a sütőt bűnbaknak. A kormány kényszerítse a malmokat, hogy szállítsák le a Usztárakat. Nem lehet azt kívánni, hogy 30 munkaadó elvérezzen. Nem a sütök, hanem a malmok az árdrágítók. U.al a sütőiparosok nagy rezsijére.
Dr. Hegyi bejelenti, hogy a mai budapesti tőzsdén a 6-os liszt ára 2.80 pengővel esett.
Cseh: Adjanak nekünk8napi haladékot, mig a liszt-árak kialakulnak.
Dr. Hegyi határozottan kijelenti, hogy 42 filléres kenyérárat ó nem fogadhat el.
A vita tovább folyt még, amikor vitéz Tóth Béla kereskedő bejelenti az értekezletnek, hogy a nagykanizsai kereskedők, mint kenyér vlssz-árusttók lemondanak két filléres hasznukról és a félbarna kenyér kilóját 40 fillérért fogják árusítani, mig a lisztárak tovább kialakulnak, hogy Ily módon is védjék ti fogyasztó közönség érdekelt.
Nagy Béla: Mi is meghozzuk ezt az áldozatot, hogy ha a kereskedők lemennek a llsztárakkal I
ZALAI KOZLONV
Márkus: E fogadjuk és köszönetet mondunk a kereskedőknek s közeledésért.
Eil a többi sülök is elfogadták.
Dr. Hegyi is átmenetileg jó néven veszi ezt a csekély eredményt is ab bau a reményben, hogy a sülök a legközelebbi lisztáresésnél revizió alá veszik önként a kenyérárakat. Majd felveti a kérdést, hogyan lehetne egy oldó llpusu kenyeret a szegény néposztály részére forgalomba hozni ?
Ez ismét hosszabb vitát és sok hozzászólást eredményez.
Az értekezlet ezután határozatilag kimondotta, hogy a 4-es, 6 os és rozs l-es llszlkeverékból készüli félbarna kenyér kilogrammja detail-
nak 38 fillér, mig a 6 os és 7-es llszlkeverékból készült olcsóbb tipusu kenyér 36 fillér, ezt azonban csak a sülömestereknél lehet kapni. Ez a kenyér a szegény néposztály részére különösen alkalmas kenyér tápláló-erejénél fogva Is. Ez az ujabb árszabályozás csak Ideiglenes, mig a llsztárak kialakulnak.
A xalaet ÍO
lacoeruegl pékek /Illírrel etnelteU
Zalaegerszeg, Jullus 16
A zalaegerszegi pékek először nteglllapodlak abban, hogy egyelőre nem emelik a kenyérárakat. Most aztán (bizonyára közreműködött ebben a kanizsai példa I) szerda reggeltől a kenyérárakat kilónként 10 fillérrel mégis felemellék A sütemény árát egyelőre nem emelték.
árusításban 40 fillér, vizontárusitók-
A nagykanizsai tlnányazék uzsorablróaégénak elnSke a ken,árdrágításról MagtSrtént a* aleő feiJeleaMa a raaéiraégea
Megittuk, hogy a nagykanizsai kir. ügyészség vezetője — a kiszivárgott hirek szerint — a nagykanizsai kir. törvényszék uzsorabiró-ságának összehívását indítványozza.
Tény, hogy a kir. ügyészség vezetője, vitéz Csllloghy Oyörgy csütörtökön délelőtt tárgyalásokat folytatott a nagykanizsai törvényszék uzsorablróságának elnökével, dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnökkel, aki — értesülésünk szerlnl —- megtette intézkedéseit, hogy az első beérkező feljelentéire nyomban összehívhassa az uzsorabiróságot, amely a rendes szavazóbirón kívül egy szakmabeli ülnökből is áll.
Kérdési infézlünk dr. Mutschenbacher elnökhöz, aki kijelen\'elte, hogy ax a tény, hogy a sütök már akkor felemették a kenyér árát, amikor még a régi, tehát olcsóbb lisztből készítették a kenyeret, amelyből még készleteik voltak, — kimeríti az uzsora tényáliadékát. Azért, ha Ilyen feljelentés érkezne, vagy a kir. ügyészség vádat emelne: azonnal öaazehlvja az uzsorabiróságot, mint néhai Kenedi táblabíró Idején, aki hetenként több Ízben kénytelen volt Ítélkezni árdrágítók felett Azóta évek
multak el és mindmáig nem volt még senki árdrágításért az uzsora-bíróság állal ell\'élve. Azonban a mostani helyzet fokozottabb mérvben megköveleli a nagyközönség védelmét. Miután a kir. ügyészség nem hivatalból üldözi az árdrágítókat, hanem minden egyes esetben megvárják a közönségnek, a sértett félnek a feljelenlését, — a közönség minden egyes esetben maga legyen feljelentést, ha olyasmit tapasztal, amiből tényként megállapítható, hogy árdrágítást követett el valaki.
Az árdrágító büntetése fogház és pénzbüntetés ami ellen fellebbezésnek helye nincsen, csak semmiségi panasznak. Vannak esetek, amikor a törvény kimondja, hogy az Ítélet az Illető műhelyében kifüggesztendő.
Rácz Kázmér dr. rendőrkapitány kijelentette elöltünk, hogy
az első feljelentést árdrágiló visszaélés miatt csütörtökön délelőtt megtették már a kapitányságon. Azonnal Intézkedett, hogy az ügyet vizsgálat alá vegyék, mennyiben felel meg a tényeknek. Ameny-nyiben az trel valóban árdrágítás, nyomban feljelentést tesz az ügyészségen és az illető az uzsorablróság elé kerül.

Három arzénes gyilkosság terheli egy zalai asszony lelkét
A Kurta jogerőre emelte az életfogytiglani fegyházbüntetést
Budapest, Jullus 16 Szerdán tárgyalta a Kúria szüneti tanácsa Szeöke István dr. elnökletével Orbán Áronné kerkanémetfalvai
korcsmárosné férjgyilkossági bűnügyét,
akit arzénmérgezési bűncselekmények miatt egy Ízben már tlzenötévre, egy Ízben pedig tízévi fegyházra ítéltek.
jelenleg az volt a vád ellene, hogy 1914-ben, az előbbi két gyilkosság elkövetése elölt, előre megfontolt szándékkal,
arzénnal megmérgezte férjét. Orbánné 1923-ban vadházastársát, Németh Ferencet arzénnal megmérgezte, amiért tlzenölévl fegyházra ítélték. Az akkoti tárgyaláson egyik
lanu azt vallotta, hogy Oroánné,
mikor kedvese haldoklott, kijött az udvarra és azt mondotta, hogy reggelre Németh Is abban fog meghalni, amiben annakidején az ura meghalt
Az ügyészség Indítványára Orbán Ferenc 1914-ben eltemetett holttestét exhumálták s a hullarészekből az Országos Birősági Vegyészeti Intézet megállapította, hogy Orbán halálát kétségtelenül arzénmérgezés okozta.
A férjgyilkosságl bűnügyet annak-idelén a zalaegerszegi törvényszék tárgyalta, ahol perdöntő tanuvallo mást tett Varga Pálné, aki annak idején, mint cselédleény szolgált Orbánéknál. Elmondta, Itogy minden
este a szobában szokott aludni a házaspárral, de Orbán Áron halálának éjszakáján Orbánné kiküldte őt aludni a konyhába. Mikor éjféltájban az asszony behívta a szobába, Orbáni görcsökben látta fetrengeni a földön ; majd az asszony Ismét kiküldte és csak reggel közölle vele, hogy férje meghalt. Varga Pálné vallomása szerint Orbán még életében panaszkodott neki, hogy felesége az életére tör,
egy ízben, például, a neki készített palacsintába gombostűket sütött bele.
Egyébként ia ismételten látta, hogy mikor Orbán lávol volt, az asszony Idegen férfiakkal szokott szórakozni.
A törvényszék ezen az alapon bizonyítottnak velte, hogy Orbánné ölte meg lírjét, azonban nem állapította meg az előre megfontolt szándékol s ezért csak hilestárson elkövetelt szándékos emberölés bűn-
1981. Jullus 17.
tette miatt ítélte életfogytiglani fegyházra. A fellebbezések folytán a tábla elé került a bűnűgy, amely helybenhagyta az elsőfokú Ítéletet. A kölcsönösen beterjesztett semmiségi piriaszok folytán került az űgy a Kúria szünet! tmácsa elé, ahol a szpdal tárgyaláson Mendelényl László dr. kúriai bíró referálta az ügyet, a vádal pedig Polgár dr. korona-ügyészhélyettes képviselte, aki fenntartotta sémmiségi panaszát. A Kúria végzéíé!-en elutasította a semmiségi panaszokat ét az életfogytiglani fegyházbüntetést jogerőre emelte. Az ítélet l^okoüsában megemlíti a Kúria, hogy bár a mérgezés lénye már msgában hordozza a premedl-lácló!, jogilag megalapozol! bizonyítékok hiányában mégsem lehetett megállapítani az előre megfontoltságot s igy halálbüntetés nem szabható ki az arzénmérgezéséri harmadízben elltélI asszonyra.
keszthelyi Hatónál elfogott orvhalász-kompánla vezérét félévi börtönre, a többit fogházra Ítélte a törvényszék
Keszthely, Jullus la fülelte.
(Salát tudósítónktól) A Mutschenbacher-tanács három napig Keszthelyen tárgyalt A tárgyalások közt kétségtelenül legérdekesebb volt az, amelyik egy veszedelmes orvhalász-társaságról rántotta le a leplet.
Az orvhalászok az utóbbi években annyira elszaporodtak, hogy a hivatalos halötökön kívül a csendőrség is állandóan ellenőrzi a vízpartot. Különösen szigorú az ellenőrzés tavasszal, ivás Idején.
Ezév májusában az egyik csendőr-ját őr jó fogást csinált a keszthelyi n. Itató-nál. Rajtéri egy öttagú társaságot, araikor sz az ívó keszeget emelte kl a vizből. Két mázsa halai zsákmányolt az orvhalász társaság, amikor a csendörjárőr le-
AMuIschenbacher-tanács most ítélkezett az orvhalászok felett s Ítéletével példát statuált, Sényl István gyenesdlásl lakost, az orvhalászok vezéré\', aki hasonló kihágásért már többször volt büntetve, 6 hónapi börtönnel sujlolla a törvényszék. Két orvhalászt 6-6 heti, kettői pedig 8-8 napi fogházra Ítéllek.
Hasonló büntetések remélhetőleg elveszik az orvhalászok kedvét a tiltott foglalkozástól.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Olt már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürödhet, hanem jól meg is reggelimet.
Három heti fogházra Ítélték Keszthelyen Márton Jenőt,
mert eladta a lefoglalt zongorát
Nagykanizsa, jullus 16
Megírtuk, hogy Márton Jenő ny. vasutast őrizetbe vették, mert amikor bűnvádi eljárás indult ellene, nem jelentette, be, hogy Időközben Budapestre költözik, ugy, hogy az idézési nem lehetett számára kézbesíteni. Emiatt körOzték és a csendőrség a körözés alapján behozta Nagykanizsára.
Az volt ellene a vád, hogy annak Idején a bíróságilag lefoglalt zongorát, amit a hitelezők követelésének biztosit! sára foglalt le a végreha|tó, eladta egy pécsi zongoragyárosnak. Ebben az ügyben volt már egyszer egy tárgyalás Nagykanizsán, azonban mivel a birósig helyt adott a védelem ama kérelmének, hogy ujabb tanul hallgasson ki védence bünlelen-ségénck bizonyítására, a nagykanizsai törvényszék tnoslani keszthelyi kiszállása alkalmával folytatta le a per tárgyalását.
A bizonyítási eljárás befejezése uMn dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki tanácselnök bűnösnek mondotta ki Márton Jenőt a vádbeli cselekményben és azérl háromheti fogházra ítélte. A büntetés) az elszenvedett őrizetbevétellel a bíróság kitöltöttnek vette.
Márton és védője a bűnösség megállapítása miatt meglellebbezte a törvényszék Ítéletét.
2 halott, 14 sebesült
egy budapesti hizbeomlásnál
Budapest, Jullus 16 Budapesten, a Szent László-uton, csütörtökön délulán 3 órakor egy épülő négyemeletes ház egyik fala bedőld és maga alá temette a munkásokat
(Éjszakai rádiójelenlés) A romok közül eddig 2 haloltat és 14 súlyos sebesültet húztak kl. Azt hiszik azonban, hogy a romok közt még halottak feküsznek.
íaai tuHu

NAPI HÍREK
NAPIREND Julius 17, péntek
Róm. katolikus: Elek. Piolettáni: Elek. Izraelita : Ab.^hó 3.
Várod Muzeura és Könyvtár nyitva cilllörtflkOn ét vasárnap délelöll 10-től 12 óráig.
a.ógy szertári éjjeli szolgálat: I. bó végéig • .Megváltó\' gyógyszertár ErzjébetTér 31.
Városi Mozi. Ulerlnl ét társulata. Szerelmi keringő, hangosfilm.
Qóztflrdő nyitva reggel « órától asta 6 óláig (héttő, Menta, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel.: J—ÍJ.
— Szabadságon. A nagykanizsai állami fémipari szakiskola igazgatója, Inolay László mérnök megkezdte nyári szabadságát. Távolléte alatt Zlenemann Rezső tanár, gépészmérnök helyettesül. Hivatalos órák hétköznapokon 11—12-ig.
— Esperesplébánosból ferenc-rendi szerzetes. Slenger Oyula Albert, a veszprémi egyházmegyéhez tartozó Pápaleszér község volt esperesplébánosa, belépett a ferencesek rendjébe. Az uj ferencrendl szerzetes a minap tette le az egyszerű fogadalmat a bucsuszentldszlói kegyelemtemplomban. A szerzetesi fogsdalmat P. Bendes Valérián budapesti ház-lönök velte ki. Az uj ferencrendi szerzetes most 55 éves és 1899-ben szentelték pappá.
— A Balatoni Intéző Bizottságot keddre hivta össze Schotz Kornél dr. államtitkár a népjóléti minisztériumba. Az értekezletnek célja volt: megállapítani, miféle rendszabályokat szükséges még ebben az esztendőben a balatoni fürdőkben életbeléptetni és megtárgyalni a (Or-dőlörvény-javaslatot. A tárgyakat Körmendy-Ékes Lajos, volt veszprémi főispán, a Bizottság elnöke ismertette. Az értekezleten Zalamegyéből Ilődy Zollán alispán és dr. Thassy Oábor egészségügyi főtanácsos, vármegyei tiszti főorvos vettek részt.
— Tflz a zalaistvándl hegyen. Tegnapelőtt a zalaistvándl szőlőhegyen tüz volt, melynek három hajlék: Kovács Antal, Szila János és Svendor Károly zalaistvándl lakó sok présházal estek áldozatul. A tüz Kovács Antal présházában ütött ki 8 onnan terjedt át a másik kettőre. Föltevések szerint a tüzet gyújtogatás okozta. A leégett épületek közül egyedül csak Kovács Antalé volt biztosítva.
= Zsákok és ponyvák legolcsóbb! bevásárlási forrása Schütz Áruház.
lehetőleg hadirokkantak, havi fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában.
ZALAI KÖZLÖNY
— Négy osztozkodó testvér összeverte az édesanyját. A Diós-kál zalai községhez lartozó Pogány-várhegyen a négy Horváth Qiczi testvér, János, Elek, Oéza és József, anyjukkal együtt hozzálátlak az apai örökség „atyalias" szétosztásához. Eközben véres verekedés támadt köztük, amelynek során súlyosan megverték anyjukat is, meri rosszul osztotta el a testvérek között a birtokot. Az elkeseredett verekedésnek csak a csendőrség tudott végelvetni.
— öngyilkos fiatalember. Por-páczy Béla 20 év körüli bucsuszenl-lászlól fiatalember hosszabb idő óta betegeskedett. Mivel azl hitte, hogy betegsége gyógyilhatatlan, öngyilkosságra határozta el magát Valahonnét fegyvert keritetl és mellbe lőtte magát. A golyó a sziv felelt hatoll be és a bordákat sértette meg. Beszállították a zalaegerszegi kórházba, ahol megállapították, hogy állapota nem életveszélyes és gyógyllhatat lannak hitt betegsége is g,ógyitható.
= Schütz áruház kirakatai tanúskodnak kivételesen olcsó árairól.
IdAlárás
A nagykanizsai meteorológiai raeg-
I gyeló jelentések : ClIltOrtOkOn a Mmir-Jkltt l Reggel 7 érakor +133, délután 2 inkor +22 0, este 9 órakor -j-IS<.
FtlMztf: Reggel és délben borult, esle lelhSa égboltozat.
Szélirány: Reggel észak, délben északkelet, este északnyugati szél.
Cupidék 3 5 mm.
(HJutíkal rddióJtUtúM •
glal IXá»l lel »«•« aata 10 ara-kari Változékony 146 »árfcató, nappal fatMelogeíáeaal, aaetlog helyenként aéml oaapaSákkal.
— Orvosi hlr. Dr. Krelrter Zsigmond közkórházi főorvos szabsdsá gáról viaszaiért és rendeléséi Zárda-utca 8. szám alatt újból megkezdte. Kendéi II—12-ig és d. u. 3-4-ig.\'\'
- Blousra, ruhákra stb. alkalmas maradékok szenzációs olcsó árakon Schütznit.
«» Családi házak, villák, gar<;on-szobák berendezését egyszerű és díszes bútorokkal, szolid kivitelben és olcsó árban, kívánatra hosszú fizetési kedvezménnyel: Kopsteln bútoráruház Nagykanizsán, Horthy Miklósul 4. szám.
Ha savanyu a bora, vegyítse
REGEDEI
vízzel, mely a legsavanyubb bort is kellemes Itallá varázsolja.
Kapható mindenütt!
Főraktár:
lisi 1 Nüitai
Király-utca 21.
____IV
■■ Ml III —
Párti 20 28. Uadoa 14 88, Newyori 514 75«/i, Bfllwel 7175, Milano 28 84, \\ aditd 48-40, Amsterdam 207 65, Bertta —•-, Wien 72 83. SoBa 37av>. Prági 16-251/1, Varsó S7\'65, Budapest aa-Oi\'fi Selgrád 909, Rakatul -\'—.
MEGNYÍLOTT
NAGYKANIZSÁN
Erzsébat-tér 23. szám alatt, KBzponti szálloda kOIOn helyiségében
D5s ECKENBERG IMRE
l. b«*apa»tl aaaaatarlaaal flenn
orvosi rendelője
Rendelési d. e. 8— 12-ig, d. u. 2—8-ig.
A nagykanizsai rendelő a legmodernebb magasleszflltségü gépekkel van felszerelve.
Az alkalmas betegek csakis szigora orvosi vizsgálat alapján lesznek kezelés alá véve. Az eddigi tapasztalatok alapján kiváló eredménnyel gyógyíthatók a következő betegségben szenvedő betegek:
álmatlanság epe és hólyagbajok rheuma
angolkór fagyások köszvény
aranyér fejfájás és szédülések májbetegségek
bénulások fülbetegségek mellbajok
rángalódzások golyva vérszegénység
asthma gyomorgörcsök orrbelegségek
hátbántalmak gyomorbajok székrekedés
zsába hajhullás szivbajok
ischiás hólyagbajok lorokbajok
cukorbetegség idegbántalmak vértolulás
érelmeszesedés csúz yesebajok vitustánc s még számtalan betegség.
i magasfeszültségű sugarak sok m\'Uló emberi gyógyítottak már mtí él ixámtalu gyógyíthatatlannak vélt betegnek adta rtwza egésiiégéf.
Kiváló szakorvosok és professorok elismerőleg nyilatkoztak róla. Vizegálat B P, kezelés 3 P, 10 kezeléaijegy 88 P.
Tüz Sármelléken
Egy nagy csalid feje felett éjjel kigyulladt a ház
Kenthely, Juliua 18 (Saját tudósítónktól) Könnyen nagyobb veszedelemmel végződhető tüzeset történt Sármelléken. Julius 13-án éjjel kigyulladt egy zsuppos ház, amelyben Somogyi József kőműves napszámos lakott nagy családjával; felesége most is a gyermekágyat fekszi. A csatád még szerencsére Idejekorán kimenektllt az égő házból, azonban minden ingósága bent égett a tűzben. A községi tűzoltóság csak nagy erőfeszítések árán tudta megakadályozni, hogy a tüz tovább ne terjed|en a zsuppleteja házak kőzött.
SPORTÉLET
Tegnap ette befejeződtek a nemzetközi exhlbltlon-mérközések
Nagykanizsa, Juliua 18 Csütörtökön folytatódtak és befejeződlek sz NTE-pályákon a nemzetközi bemutató mérkőzések. Csak kevés mérkőzést bonyolítottak le, mert részben toká húzódtak az egyes Játékok, részben a korai sötétedés akadályozta több match lejátszását. Amll azonban láttunk, az szép és élvezetes voll. Köszönet Illeti a Zrínyi TE-t, hogy alkalmat adott a közönségnek arra, hogy ily kiváló ten-nlszezök játékában gyönyörködhetett A vendég-játékosok Kanizsáról Szombathelyre mentek, ahol a hivatalos nemzetközi versenyen vesznek részt.
Varga Nándor
aranyéremmel kitűntetett salát modemül berendezett műhelyében
mos, fMt, tisztit és pllaaéroz.
Olcsó, szép kifogástalan munkámért tetelftsseget vállalok.
Qallérok 10 és 12 llliér. Oytijtőteiep: Horthy Mlklós-ut 8. Oyártelep; Hunyadl-u. 19.
KÖZQAZDASil
A boletta-rendeletbAI
K káaalatak fcalalaatáaa éa aaf (1) értük aaoriákaa Baa*a«ek
Halósági felkérésre közöljük az uj boletta-rendelelból az alábbiakat:
42. §. 1. A jelen rendelet életbelépéséi követö 3 nap alatt a tárolási hely szerint Illetékes pénzügylgaz-gatósághoz a (2) bekezdésben felsorolt árukból a 43. és 44. §-ok alapján megállapítandó készleteket be kell jelenteni.
2 Az (1) bekezdés rendelkezései szerint bejelentés alá eső áruk:
1. A nem termelő tulajdonában levő gabona (buza, rozs és kétszeres, továbbá 10 százalékot meghaladó búzát és rozsot, Illetve buza és rozstörmeléket tartalmazó ocsu,
ZALAI KÖZLÖNY
1931. |ullu» 17.
kcnko y, rostaalja) Ide kell számítani a felOrléa alatt levő gabonái és a fél lg kész Őrleményt is ;
Z a vámőrlő vagy vegyestlpusu malmoknak a tulajdonában levfi ai a gabona, arreiyet 1931. lullus 12. napja előtt az 1930. évi 3 300/M E. számú rendelet 34. §-aban meghatározott vámőrlés (vamcsere, vámdarálás) dija fejében kapott Az idézett rendelet 32. §-a értelmében idegen kereskedelmi Őrlésnek minősített Őrlések (cserék, darálások) gabonában fizetett dijából meglevő készleteket az 1. pont alap|án kell bejelenteni;
3. a kereskedők, malmok, cseretelepek, közraktárak és egyéb lár-bizak, valamint a gabonát vagy lisztet feldolgozó vállalatok tulajdonában levő búzaliszt a búzadarától a 6-ot minőségig bezárólag éi mindenféle rozsliszt, amennyiben az egy-egy bejelentésre kötelezett tulajdonában levő bejelentés alá eső liszt összes neanyiaáge 9 q-nál több;
4. a buzakeniétiyltO előállításával foglalkozó vállalatok, valamint a keményítő nagybani árusításával foglalkozó kereskedők lu ajdonábairlevő keményítő;
5. a csiriz és slkér előállításával foglalkozó, valamint • csiriz és slkér nagybani árusításával foglalkozó kereskedők tulajdonában levő csiriz és Slkér;
& a makaróni, továbbá mindenféle vágott (száritott) tészta előállításával, valamint nagybani árusításával foglalkozók tulajdonában levő makaróni és vágotí (szárított) tészta ;
7. a tarhonya Iparszert) készítésével, továbbá nagybani áiusltásával foglalkozók tulajdonában levő tarhonya ;
a a vámtarifa 149. tétele alá tartozó sütemények előállításával, valamint nagybani árusításával foglalkozók tulajdonában levő mindennemű sfltemény (kétszersült).
(3) A gabonakészletek megállapításánál minden megkezdett 10 kg-ot teljes 10 kg-nak kell venni.
(4) A 41. §-ban emiitett eozinnal denaturált buza és őrlemény készleteket klllön be kell ugyan jelenteni, de azután gabona|egyét beszolgáltatni, vagy gabonajegyellenéitéket befizetni nem kell.
43. § (1) A bejelentésre kötelezettek a 42. §. (2) bekezdését-en felsorolt Iraknak az 1931. évi julius hó 1 l én 24 órakor mrglevö mennyiségét kötelesek kilogramokban megállapítani és bejelenteni.
(2) a 42. §. (2) bekezdésében felsorolt áruk tutsjdonosai a tulajdonukat képező árakat abban az esetben Is kötelesek megállapítani és bejelenteni, ha a bejelentés alá eső ái u\'t a készletfelvétel Időpontjában másoknak a birtokában, vagy őrizetében vannak.
44. § (I) A bejelentési kötelezeti ség nemcsak a tulajdonost, hanem azt Is terheli, akinek\' a bejelentés alá eső áru birtokában, vagy őrizé tében van.
(2) A készlel megállapítás Időpontjában uton levő (fuló) írat a belföldi címzett köteles bejelenteni. Ha pedig a bejelenlés alá eső belföldön fuló árut kűllöldön adták fel, az á u belföldi átvevője tartozik az árut bejelenteni. Ha a bejelenlésre kötelezettek készleibejelentése után érkezik meg az 1931. évi julius 12. napja előtt feladott vagy vámkezelt áru, ezen esetben az áru megérkezésétől, illetve átvételétől számítolt 3 napon belül pótbejelentés nyújtandó be az átvett áruról.
(Folyt köv.)
Baromfi * sertés
takarmányok:
Halliszt Husllszt Vérllszt Sóyabab-dara Rák-dara Szárított sörélesztő Szűcs-féle Leclthlnes baromfi táppor Pekk „D" vitamin készítmény F u t o r Szénsavas taknrmánymész Jódos szénsavas takarmánymész Faazéndara Kénpor Kagylóhéj dara Árpa dara, zab-dara, buza-dara stb., stb;----
Automata eleség
tojó tyúkok részére. Autó nafta eleség csibék részére, ■uhldopfi ahrakkeverék
sertések részére.
Kicsinyben és ztákuámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
aiag, műtrágya, termény és növény-védöizerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A btróaág mellett Telefon 13a

TŐZSDE
A tőzsdetanács mai Misén elhatározta, hogy 17. és 18 án, pénteken és szombaton az értéktőzsde és áru határidős piac zárva marad.
Az árak kenyérmagvakban változatlanok.
üua ttsaav. 77-as 14 tó—14 60. 78-as 1460-1475. 79-ea 1480-1510. 80-si 14 60-14 20, dtnást 77-«e 1390—14 05 78-as 14 05 -1420. 7Ha 14-3B -14 5*, 80-as M40 -14-60, Roaa 13H-I375, tsk áros uj 1525-1600, söráflat 17-50-1800, Vib 2500 - 25-50, teniSr 14 80-1450. lapos —. korpa 1325-13 50.
falhatta 3213, aladttlaa 1222. — Hsö-mdfl 1-06—1*08. ssadatt 1-08-1-10, uadell Haés 1-04-1-06, köonyfl 1-00-1 02, l-sö laada Dref 0-98-1 00, ll-od lendU Óiul Wü-094 angol saldő 0 90-1-Ott, acafcona oMtrban l-IS\'OÖQ, salr 1-32 - 0 00, lux 1-60—1-84, anionná. félsertés 1-36—1-44.
áaUfktaáá
APRÓHIRDETÉSEK
Az apróblroetéxk dt|s 10 taóls M tllMvi Mladea további szó útja • fin. Vaaár- ét
Onnepoap 10 tiólg 80 fillér, mindet további tzó dl Ja ■ (III. Szerdái. át pinteken 10 txólg SO lUlér, minden tnvál bl szó dija a Ilit. Cimtsó t minden va.-is-«anb bcttlból Illó t»ó két szónak s-ai II-tsük. Alilil keresőknek S(Ai engedmény.
Him*«éMat • tat) m*ií iwnu alul ■ falaalafiaa kátyitlát, atéialáaáa tlkie*láat táaiti tllrt fIs t t s a áj k
Eladd Caengery-atca 18. alatt 724 Q-01 telek. 2610
Augusztvt l-re uáru 2, vagy 3 szobás laktat keresek. Címet > kiadóba kérek.
KétaaobAa, előszobás, vízvezetéket lakás kiadó sugusztui I re. Józsel lőher-ceg-ut 58/t.
Autótaxi! kizárólag modern, |<M, hit-személyeseket li bárhová Ktulmann Bánénál rendelje. Teleion siámok: 167. vsgy 671. Nádor-ulca 6. 2300
PénakaioaAsat bekebelezésre minden össiegben s legelőnyösebben ét leggyor ubban lolyóslttat Aoaél Ignéo pénx-kölcsonközvetltó Irodája Nsgyksslsaa, Horthy Mlklói-ul 2 szám. 2611
Az „UlalvaraaU" Altalános Blilotltó R T. >apo«várl veiémgynökiége keret — Nagykanizsán ét környékén nagy Isme-retséggel bíró — llx és jutalék melleit löugyaöktégel vezető tltztvltelől. Azonkívül négy Ügynököt, kik tzlnlén nagy Ismeretséggel rendelkeznek Kezdők teltei oku-látbtn részetűinek. Jelentkezni lehet 17. ét 18-án détuián t órától 2-lg t Korona klvéháibtn a portásnál, vsgy pedig levélben s kaposvári vetéttlgynOktégnéi; 3495
Legjobb és legolcsóbb liszt a Sp.olál liazlüzlelben kapuló Hoithy Miklós ut 15. Stamplel cégnél 3496
FBIS>a« taj Itmét kapható Tejköz"-pontnát. Telelőn 319. 3480
Kétazobáa. elóazobás utesl lakás Király-utca 35. izim altit kiadó 3486
Villanyóra egiiien ul, azonnal olcaón eladó AUlla-ulca 7. Svágell 3492
1000 r»-es cséplőgéphez való teljesen uj
Nft. mim kazalozó
eledó.
Bővebbet Kőhter Testvérek
vaskereskedésében Nagykanizsa Telefon: 102. Eötvöt-tér.
HIRDESSEN
Az Iokey család közös tulajdonát képező,
BALATONFENYVES
(Máriatelep)
központi üdülő, nyaralótelep villatelkei 24 havi részletre
kaphatók.
Térkép éa feltételek megtekinthetők ■
Szabd Antal sportiizletében.
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNT,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
PORR JEHÖ
sazdaaást glpmlbatya, ráz- ti vaaSntödljt ■agyhanliM, T.takl-.t B.
Telefon: QO.
Készít és raktáron tart: kazalozikat, azőlöziizökal éa prétsltet, répavágó, szectksvágó atb. mezőgazdasági gépeket. Blvállal mlnlMnnemtl gépjavltátl. Pontot munkai JuUnyoa iraki
Nyomatott t QéJzalal\'Nyomdá ék tapldadő Vállalatnál Nagykanizsán, (felelős Bzletvezeta ZalaJ- Károlv).
A ntgykanlztal klr. Járátblrótág, mint telekkönyvi hatótág.
2833/tk. 1931. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Schey Vilmos ét Fit budtpesll be|. cég végrehijtitónak Zlegler Mér ét ne|e Luszttg Olzelta végrehallást szenvedők elten Indított végrehajtási ügyében t telekkönyvi hatótág a végrehajtató kérelme következtében az 1881 :LX. l-c. 144., 146. is 147. §-tl értelmében elrendeli t végrehatási árverést 244 pengő tőkekövetelés ennek 1931. évi má|ui hó la napjától járó ll"« kamata, 118 P 04 Ilit. eddig megállapított per ét végrehajtási ét ti árvr.iésl kérvényért ezáltal megállapított 19 P 10 flll. költléí. vitamint ii ezuttll csstlikorottiknik kimondott Kohn Ignác 300 P, Czoma Kálmán 100 P. FOrtl Józart 480 P. Juk Bili 400 P, Deák Udlt 520 P, Btron Rezsó 360 P. dr. Knautz Látzlá 286 P 40 (111. Unger Ullmtnn Elek ét Tóth cíg 60 P, Kohn Ignác 172 P, Németh Mátyái 200 P, Fürit Jenő ülyvéd 84 P, Fltchl Lipót é> Flll cég 2000 P él 500 P, [.untig Vilmos IfOO P és öiv. Btu Albejtné 1040 P tókekóveleléte t» Jár. b<-ha|tlts végett l nagykanizsai klr. |árás-blrótlg területin levő, Ptcst községben fekvő, s s pacsa! 1422. szllkvhen I f, 2. aorti. 107 ál 109. bru. alatt toglslt ház, 51 sz. alatt udvar ét kert Ingtlltnokra együttesen 3*00 pengő klkUltáll árban, Czoma Kátmán, Báron Rezső. Kohn Ignác, Unger Ullmann Elek is Tóth, Németh Mátyál, dr. Fant Jenő érdekében sz árverés esik Zlegler Mór nevén álló tele-részire tartandó meg.
A telekkönyvi hatóság as árverésnek Ptcst községházánál megtirtására 1931. évi mguaztu! hó 22. nspjának délelőtt 10 óráját tusi kl is íz árverési feltételeket II 1881 : LX. t. r. 150. §-a alapián a követkeiőkben állapítja mc/:
Az átverés alá eiő Ingatlanokat a kikiáltást ár telinél alacsonyabb trón eladni nem lehel (1908: XLI. t.-c. 26 §.)
Az árverelni azándikozók köteletek bánatpénzül a kikiáltási ár lOOo-át késipénx ben, vagy az 1881 : LX. t-e. 42. §-át»n meghatározott árfolyammal számítolt óva-dikképet értékpspirosbtn a kiküldöttnél letninl, vagy a bánatpénznek előleges h|M letétbe hetyeziséiól kiállított leiéti el-iaMrvényl t kiküldöllnek átadni és az ítvtréil teltételeket aláírni (1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. §».; 1908 . XU. L-c. JL §.)
Az. aki iz ingatlanért a kikiáltási áznál miattibb ígéretet rttt, hl többet leárnl senki sem akar, köteles nyomban a ktklál-\'ási ár tzáuléka szerint megállapított bá natpénzt az általa ígért ár ugyinannyl tzá-ztlékálg kiégészilenT (1908 : XLI. 25. 5 )
Ntgyktnlzsi, 1931. évi májul hó 9. napján.
Gombár s. k. tblró.
A kltdinány hiteléül: Mlkó s. k.
ratiift.
71. évfolyam 160 szám
Nagykanizsa, 1981. jullus 18, szombat
Ara 14 fUMr
•VT
ZALAI KÖZLÖNY
Síukculteg: n.pMl S«glr-«t é|J«l Pimi S.
KUoóhiratal: Fial 5. siám. Ktuthdyl BókklsdihlvsUI: Kossadi-utc. 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
TESSwin: tgv bén K peogó M állét.
1 «**»>• \\ Kiadóhivatal 78. Ktwfrtlyl nők B.
Hoover és Magyarország
Az utolírt évek történetében soha név még akkora népszerűségnek nem Örvendett, mint az Amerikai Egyesült Államok elnökének, Hoovernek a neve. A demokrata és republikánus vllágnézlel vnnult harcba Amerikában, mikor Hoover Is vállalta a je-lOllséget s Hoover személyén keresztül a demokraták jutottak diadalra s jgy lelt Hoover Amerika köztársasági elnöke. Köztársasági elnOkl éveit csendes vizsgálódással s az európai világháború következményeinek tanulmányozásával töltötte s ez alalt az Idő alatt következeti el az az állapot, hogy sz európai gazdasági helyzet pdáig romlott, hogy Amerikának is számolnia kellelt a következményekkel. Amerikára is reáköszOntött a munkanélküliség s megtörtént az a hallatlan eset, nogy Amerika költségvetése deficittel zárult. Hoover csendben, kitartóan tovább dolgozott s még akkor is folytatta munkáját, amikor jól előkészített politikai ma-nóverrel kikezdették népszerűségét s az Amerikai Egyesült államok pénzügyi és gazdasági nehézségelért fit telték felelőssé. Hatalmas ipari és bányavállalatok vagy redukálták, vagy teljesen beszüntették üzemüket s Hoover még mindig tanulmányozott és dolgozott, mlg végre a mélypont elérkezle elölt a nagyvilág tudomására hozta tervét Ml nem tudtunk soha végleg kétségbeesni a nagyvilág gazdasági állapota miatt, mert élt bennünk a meggyőződés, hogy az európai hatalmasságok egyszer mégis észrelérnek s beszüntetik a gyűlölködés politikáját. Meggyőződésünket erősítette az a körülmény, hogy Ismertük az amerikai tartalékeröket s tudtuk azt, hogy Amerika saját prosperitása érdekében sem fogja lürnl azt, hogy az európai államok a tetőt magukra gyújtsák s nem fogja ösz-szetett kézzel nézni azt, amig Európába kihelyezel! tökél és értékei megsemmisíttetnek.
Hoover képességeiben és jóindulatban, de egyben helyes üzleti politikájában nem csalódtunk. Hoover a 12 Ik órában kilépett rezerváltságá-ból s évek előkészítő munká|át pár óra alalt hozta a nagyvilág elé s pár óra alalt megállította az alárohanó szekeret végzetes ulján s visszaadta a bizalmat és munkakészséget a világ emberisége számára. Reánk, magyarokra nézve nem idegen a Hoover neve. Evekkel ezelőtt járt hazánkban ö Is. mint annyi más tisztult agyú államférfiú, megismervén minket, liszla szándékainkat, megnyugvással vette tudomásul. Hoover Magyarország jóakaró barátja lett s ez a jóakaró barátság csak fokozódott akkor, amikor az elnökválasztás harcaiban megismerte az Amerikában élő Magyarságot, amely nagy suly-lyal és liszteletei érdemlő politikai érettségről tanúskodva veit részt az elnökválasztáson. Hoover. ismerősei és barátai közé sorolhatja a magyar közélel több vezérférfiát Is, így gróf Apponyi Albertet is, akinek egyéniségén keresztül még jobban meg-
szerelhette a — békekötés igazságtalanságainak következményeiben vergődő — magyar nemzetet.
Európa megsegítésének nagy problémája mint a szerencse kereke forog s hol reménységet nyújt, hol
reménytelenségbe taszít. A magyar népet jótékony melegséggel tollnetl el, hogy Hoover előtt nem vagyunk idegenek Jótékony melegség tölthet el, meri Hoover Ismeri a párlskOr-nyéki békék ezer Atkát, baját s tudja
azt, hogy Európába máskép nem lejiet elhozni a megértést, a megnyugvást s a jövendő fejlődést, csak ugy, ha a népek feladják a bosszúállás politikáját s testvérként állnak a amerikai mentési munkálat
Bethlen adja át Rothermere lord 10.000 dolláro* jutalmát a két hfts magyar ooeánrepQlftnek
Az összes nemzetek elismeréssel adóznak Endresz és Magyar rekord-teljesltméayének — Az ország hétfőn a Millenáris-emlékmű előtt ünnepli őket
Budapest, Jullus 17 Rothermere lord táviratban kérte fel Bethlen islván gróf miniszterelnököt arra, hogy az általa kitűzött 10.000 dolláros Jutalmat nevében adja át a két magyar repülőnek. A miniszterelnök örömmel vállalta e feladatot. Rothermere lord a hős oceánrepülőket táviratilag is külön üdvözölte. Endresz és Magyar az Associated Press-hez intézett táviratukban köszönetet mondanak az amerikai népnek, különösen pedig az amerikai magyarságnak a nagy ut sikeres befejezését előmozdító támogatásért.
jl Justice for Hungaryt széf-/elruedik és a mátyásföldi mllOelybe viszik
Budapest, Jullus 17 Endresz és Magyar gépéi ma délelőtt alaposan megvizsgálták a bicskei leszállás helyén és a szakértők véleménye alapján a magyar oceán-repülök gépükkel nem mennek Budapestre, mivel az a hely, ahol tegnap este leszállottak, nem alkalmas a felrepülésre. A repülőgép sérüléseinek
kijavításához Is hosszabb idő szükséges, ezért a repülőgépet ma délután széjjelszedve beviszik Budapestre és a mátyásföldi repülőtér műhelyében javítják kl.
Az egész nemzet Ünnepli a k ét magyar repUlöt
Budapest, Jullus 17 Hétfőn délután 6 órakor a Millenáris-emlékmű előtt, a hősök emlékkövénél nagyszabású országos ünneplésben részenitlk a két hős magyar Oceánrepülöt.
A kUlföld a magyar pilótáié telfesltményértíl
KUnohen, Jullus 17 (Éjszakai rádlójelentés) A Baier-Ische Tageszellung írja többek közöli, hogy az, amit Endresz és Magyar véghezvittek, az benne van a gép nevében:
Igazságot Magyarországnak I A magyar Oceánrepülők repülése most szimbolikus repülésnek kellett lenni, hogy felrázzák a világol: Igazságot MagyarországnakI E megcsonkított nép kiáltását még hosz-
szan lehet majd hallani. Hasonló értelemben írnak a többi bajor lapok is, méltatva a két magyar pilóta rekord teljesítményét.
Prága, Jullus 17 (Éjszakai rádlójelentés) Az Amerikai Egyesült Államok követe ma levélben gratulált a magyar követnek a két magyar repülő sikeréhez. A cseh sajtó a rokonszenv hsngján emlékszik meg az oceánrepülők bravúros teljesítményeiről.
Páris, Jullus 17 (Éjszakai rádlójelentés) Az Itteni lapok igen melegen emlékeznek meg a magyar repülök sikeréről, amely mostan a 12-lk oceánrepülés. A francia kiválóságok ma tömegesen keresték fel a magyar követséget, hogy gratuláljanak a magyar pilóták teljesítményeihez.
Bécs, Jullus 17 (Éjszakai rádlójelentés) Helm kereskedelmi miniszter üdvOzlö táviratot küldött Bud miniszternek a magyar repülők sikere alkalmából.
A pénzügyi helyzet érezhetően enyhült
A pénzpiac Javulása kedvező légkört teremtett a magyar kölcsönnek — Ma érkezik BrOning és Curtlus Párisba — Megnyílt a Hoover konferencia előértekezlete — Németország 500 millió dolláros hiteiét megalázó garanciához kötik a franciák
Budapest, jullus 17
Párisi lapok közlése szerint Németország 500 millió dolláros hitelt kap Franciaországtól, Angliától és Amerikától. A kölcsön zálogául a német vámbevételek szolgálnának. A garanciának ezt a módját Angliában Is kifogásolják, mert tealázónak tartják a német birodalomra.
A visszafizetés ideje 10 év lenne. A franciák Németország ígéretét követelik arra, hogy a moratorlum után újból megkezdik a Youngterve-zetben előirt fizetéseket. Politikai garanciákat álllióbg nem fognak kérni és ezek a hétfőn Londonban kezdődő éitakezleten nem kerülnek sróba.
ronáonban OsszeUlt a szakértői értekezlet
Londonban ma délelőtt összeült a szakértői értekezlet, hogy a Hoover-
terv részleteinek kidolgozásával foglalkozzék. A szakértők döntő jelentőségű kérdésbe nem fognak bele, hanem megvárják a miniszterek hétfőre kitűzött értekezletét.
EnyOlllt az általános pénzügyi Oelyzet
A küllőidről érkezeti hirek egyértelműen arról szólnak, hogy az általános pénzügyi helyzet az utolsó 24 órában érezhetően enyhüli. Ezek
a javulásról szóló hirek Igen Jó hatost gyakorollak a magyar pénzügyi körökben és biztató jelenségnek tartják a Párisban és Londonban megindult tőzsdei hausse-t az 5 millió fontnyi magyar kincstári jegyek elhelyezése tekintetében, mert kétségtelen, hogy a nemzetközi pénzpiac törvényszerű összefüggései nyomán a német helyzet javulása éreztetni fogja hatását egyéb pénzpiacokon Is. Azért
a magyar kölcsön kilátásai tegnap óla lényegesen kedvezőbbek,
bár túlzás volna azt állilani, hogy a magyar kincstári jegyek elhelyezése kizárólag attól függne, hogy Németország megkapja-e a külföldi kölcsönt. A külföldről érkezett hírekből
kétségtelenül kitűnik, hogy az a tartózkodás, amelyet a nemzetközi pénzpiacon eddig a német kölcsön Ügyében tanúsítottak, felengedett és mosl már enyhltőleg fo(> hatr\\l más álla-
ZALAI KÖZLÖNY
1931, Julim 18
moknnk, Igy Magyarországnak csőn igényeire Is.
ktll-
Stlmpson éa Henderson Cafat m<alw/«if»Iii(ikiiél
/ Pirin, jullus 17
(Éjszakai rádiójelentés) Laval miniszterelnök ma fogadta Sllmpson államtitkárt és Henderson külügyminisztert, akikkel közOlte, hogy Brü-nlng és Curilus holnap Párlsba érkeznek, majd tájékoztatta őket azokról a tárgyalásokról, melyeket az államtanács Németország válságával kapcsolatban folytatott.
A francia miniszterek értekezletüket holnap délután tartják.
Laval az értekezlet után fogadta Manzonl gróf olasz nagykövetet, akit arra kért, hogy az olasz külügyminiszter szakítsa félbe utazását és vegyen részt a tanácskozásokon.
£MekinfoneIc a birodalmi ffy ülés ItatngiiHlsrUDI
Berlin, jullus 17 A pártvezérek tanácsa ma a három ellenzéki párt vezetőivel szemben elhatározta, hogy eltekint a birodalmi gyűlés Összehívásától. Loebe, a birodalmi gyűlés elnöke előzőleg felolvasta a birodalmi kancellár levelét, amelyben kérte, hogy a birodalmi gyűlés Összehívásáról szóló indítványokat hazafias szempontból ejtsék el.
A francia KOveteléselc nem /ogadOatóU el tárgyalás alapfául
BerUn, jullus 17 Berlini politikai kOrOkben a párisi sajtóban ma kOzőlt követelésekről, amelyek állítólag a német és angol államférfiakkal folytatandó tárgyalások alapjául szolgálnak az a felfogás, hogy azok semmiképpen sem fogadhatók el tárgyalás alapjául.
Megnyílt a Hoover-lconferen-cla előkészítő értekezlete
Pária, jullus 17 (Éjszakai rádiójelentés) Ma délelőtt nyílt meg a Hoover tervezet konferenciát előkészítő értekezlet. Az értekezlet a hétfői miniszteri konferenciára való tekintettel csak a legfontosabb kérdésekkel foglalkozott. A szakkonferencia ma albizottságot küldött kl, majd megállapodott abban, hogy minden állam, amely nem vesz részt a konferencián, Írásban nyújthatja be kívánságát.
UoescO német nagykövet Caval miniszterelnöknél
Párls, Jullus 17 (Éjszakai rádiójelentés) Laval ma fogadta Hoesch né.net nagykövetet, akivel Brüning és Curtlus párisi útjáról és a vasárnap programjáról tárgyalt. Brűnlng és Curtlus szombaton délután érkeznek Párlsba és a német nagykövetségen szállnak meg. A két német államférfiul a külföldi államférfiakat illető pompával fogadják.
A tőzsde nyitvata^tása
Budapest, jullus 17 (Éjszakai rádiójelentés) A tőzsdetanács a tőzsde további zárva vagy nyitvatartása ügyében csak hétfőn pg dönteni.
Béosi detektív nagykanizsai rádió-körözésre Pilsenben fogott el egy nagykanizsai tiszthelyettest
A közrendészeti kórház pénztár-hiányai — Ágoston tiszthelyettes a szüleihez kért szabadságot, de pilseni szerelmeséhez utazott — A felesegének Bécsben adott randevú vezette nyomra a rendőrséget
Ágoston kiadatási eljárása megindult, feleségét a vonaton őrizetbe vették
Nagykanizsa, jullus 17 A csendes, eseménytelen trianoni végváros, Nagykanizsa bűnűgyl hatóságalt érdekes esemény foglalkoz-talja, amely izgalmas lefolyásánál fogva számol tart a nagyközönség érdeklődésére Sajnos, hogy ismét bűnügyi esemény az, amely a közönség érdeklődését felcsigázza, de kl tehet arról, ha minden napnak megvan a maga Cronique scandaleuse-e, nagy városi pletykája. Ágoston József tiszthelyettes Nagyon sokan ismerik Nagykanizsán Ágoston József 42 éves tiszthelyettest, akit évekkel ezelőtt Zalaegerszegről helyeztek Nagykanizsára és aki legutóbb a nagykanizsai köz-rendészeti kórházban teljesített szolgálatot az irodában. Ágoston tiszthelyettes bizalmi állást töltött be. ö rá voltak bízva bizonyos pénzek és azok kezelése, kifizetése. Ágoston mindenkor pontos, akkurátus tisztviselő volt, felettesei a legteljesebb mértékben megbíztak benne. Frontviselt, szépen dekorált katona volt. Azonban Ágostont ismerték a polgári világban ts. Ismerték jó kedvéről, mulatozásairól, passzlóiról. Miután jól nősüli, (egy stájerországi jómódú család leányát vette el, akitől két gyermeke is született), mindenki természetesnek találta Ágoston költekező életmódját. Ágoston szerette a szép nemet és ezért sokszor összezördülése Is volt feleségével, aki nagyon szerette férjét, akinek intelligenciája felülmúlta a hasonló állású egyének átlagát. Ez volt az oka és mindenhez való használhatósága, hogy felettesei mindig megbíztak benne
Pénztári (Idnyakra /önnek rá
A mult napokban azulán törtéül, hogy a közrendészetí kórház irodájában bizonyos összegek hiányára jöttek rá. Miután olyan dolgokról volt szó, amit Ágoston tiszthelyettes kezelt, elővelték Ágostont, aki szintén utána számolt és a hiány nála is csak hiány maradt. Akkor még csak jelentéktelenebb ősszegről volt szó. Ágoston látva, hogy zsákutcába került, klje\'entette, hogy csupán elszámolásról lehet szó, az ügyet két nap alalt ,rendezni fogja." Kétnapi szabadságot kért parancsnokától, hogy Vörrübe mehessen, ahol édes apja lakik, aki majd odaadja neki a szükséges összeget. Felettesei engedélyt is adlak neki, hogy két napra szüleihez elutazhasson.
Mig Ágoston elutazóit, a közrendészeti kórházban hozzáláttak számadások és könyvek és pénztár további felülvizsgálatához és revldeá-lásához. Csakhamar rájöttek, hogy sokkal több pénz hiányzik, mint amennyi! kezdetben megállapítottak.
Aigoston VttrrU Oelyett
Pilsenbe utazik
Időközben elmúlt a két nap és Ágoston tiszthelyettes nem került elő Vőrrüből. Érdeklődtek a községben utána és csakhamar kisült, hogy Ágoston József nem is volt Vörrü-ben, hanem ehelyett Nagykanizsáról egyenesen a csehországi Pilsen-be utazott.
A közrendészetí kórház erre megtette feljelentését a rendőrkapitányságon Is és jelentést teli feletles katonahatóságának.
Az áruló távirat A nagykanizsai kapitányságon dr. Rácz Kázmér rendőrkapitány, helyettes-vezető az ügyet Rácz Oyula rendőrfogalmazónak adla ki. Rácz fogalmazó Nagykanizsán már több, nagyon szép munkát végzett. Most is. Első dolga volt a kapóit jelentés után, hogy figyeltette Ágoston lakását és feleségét. Ez be is váll. Egy napon távirat érkezett Bécsből Ágoston feleségének, amelyben ismeretlen aláírással közlik vele, hogy üljön fel Jullus 16-án sürgősen a vonatrn és utazzon Bécsbe, ahol a Franz Josef Banhof melletti vendéglőben találkoznak. Mikor í rendőrségen tudomást szereztek r. táviratról, nyomban tisztában voltak az esettel. Ágoston hívja Bécsbe a feleségét. A táviratot annak rendje és módja szerint le-kézbesitették Ágostonnénik, aki — megfigyelés szerint — nagyban készült Ib a bécsi randevúra.
Az eset olyan voll, amilyent egy bűnügyi osztálybeli tisztviselő csak kívánhat magának. Vagy ahogyan a színészvilágban mondanák: egy testhez álló szerep. Rácz fogalmazó teljes erejével belefekűdt az ügybe. Telefonon megkereste a bécsi rendőrigazgatóságot, akivej kOzOlte az egész esetet. Mikor megtudta a készülő bécsi randevút férj és feleség közOtt, megfelelő intézkedésre kérte fel a bécsi Polizeidirekclól.
Ágoston pilseni szerelme és letartóztatása
időközben megtudta a kapitányság, hogy Ágoston Pilsenbe utazott tovább. Kinyomozta, hogy Pilsenben van Ágostonnak egy Balzac-korbeli csinos özvegyasszony ismerőse, aki tisztviselőnő a hírneves Skoda-gyár-ban. Ágoston akkor ismerkedett meg a szép özveggyel, amikor mint 48-as Pilsenben teljesített szolgálatot a háború alatt. Ágoston és a fiatal özvegy nagyon megszerették egymást. Majd amikor később Ágoston megnősült, a szerelmi kapocs változatlan maradt a szép cseh özvegy és a magyar tiszthelyettes közOtt. Ugylátszik, hogy amikor égett talpa alatt a föld, hozzámenekült abban a reményben, hogy az talán a régi szerelem emlékének hatása alatt ki-
segíti pénzzel. Hogy mit végzett
Ágoston egykori Flamme jénél, nem
tudni, azt most a bécsi és a pilseni
rendőrség nyomozza, tény azonban,
hogy Rácz Qyula rendőrfogalmazó
rádiógram utján felkérte a bécsi
Pollzeidlrekclót, hogy egy detektivjét
küldje Pilsenbe és tartóztassa le
Ágostont. Ami meg Is történt.
Ágostonnál a vonatról szállítja le a rendőrség
Eljött julius 16 a. Ágoston József-né született Bauer Júlia, akinél édesanyja is tartózkodik, a reggeli vonattal nagyban készülődön az elutazásra. Persze, sejtelme zem voll róla, hogy minden lépését deteklivek kísérik. Jegyei váltott a pénztárnál egészen Bécsig és felszállt az egyik harmadik osztályú vasúti fülkébe. Ekkor hirtelen megjelent egy komoly arcú ur, akit nagyon sokan ismernek és követésre szólította fel Ágostonnét. Az asszonyka eleinte szabadkozott, hivatkozott a sürgönyre, a sürgős utazásra, de mit voll mit tennie: ,A törvény nevében I" szólt a megszólítás és az asszony követte a komoly arcú urat a kapllánytágra.
MII találtait Agostonné retlkUl/ében 7
Miután a rendőrségen nem tudták, hogy vájjon a megszökött Ágoston tiszthelyettes felesége tud-e arról, amivel férjét gyanúsítják, nagy tapintattal fogtak hozzá kihallgatásához. Persze Ágostonná a legnagyobb ámulattal hallgatta, mivel gyanúsítják a fétjél. Rácz fogalmazó azonban megnézte az asszonyka retlkűl-jél Is és akkor viszont a rendörség-beliek csodálkoztak. Több mint 700 pengő készpénzt találtak benne, valamint sok olyan számszerű Jeljegyzést, amelyek a kórházi hiányzó pénzekre és egyéb hivatali számadásokra vonatkoznak. Ilyenformán ellenlétbe került az asszonyka abbeli vallomásával, hogy nem tud semmit arról, amit férjéről mondottak neki a rendőrségen. Miulán ebből és egyéb körülményekből az a valószínűség látszik fennforogni, hogy Ágostonná tudott férj; ügyeiről, a rendőrség kihallgatása után mint bűnsegédI bűnrészest őrizetbe vette és pénteken délben átkísértette a kir. ügyészség fogházába.
Ágoston pilseni kihallgatása
• Ágoston József liszthelyettest eközben a bécsi detektív átadta a pilseni rendőrségnek, ahol hosszabban kihallgatták. Ágoston tagadta, hogy neki bármilyen köze is lett volna a hiányzó összegek eltűnéséhez. Azt mondotta, hogy a hiány tudtán kívül állott elő és mivel ö kezeli a pénzeket, azokat vissza akarta téríteni, azért utazott Pilsenbe Is nöls-merőséhez. Azonban ugylátszik, hogy utja hiábavaló volt eteklnle\'bcn.
t$31. |uliu» 18
Időközben a szombathelyi honvéd -ügyészség egyik ügyésze, mint a budapesti hadbizloBság egyik kiküldötte Nagykanizsára érkezte\'\', hogy Iclolytassák a vizsgálatot és pontosan megállapítsák, mennyi az az összeg, ami a pénztárból hiányzik és nem-e történtek ezzel kapcsolatban még könyvhamisltások is.
Diplomáciai tárgyalások Ágoston Oa*aOo*ataláról
Miközben a nagykanizsai közrendészeli kórházban folynak a vizsgálatok, értesülésünk szerint egyben megindultak a diplomáciai Igazságügyi tárgyalások Ágoston kiadatása és hazaszállítása iránt. A nyomozáa és vizsgálat csak Ágostonnak Itteni kihallgatása után produkálhat pon los adatokat
Hogy mivel gördül le a függöny, még nem tudni. Egy azonban bizonyos. Ez az eset it egy hatalmas felkiálló Jel mindenkire nézve, hogy senki ne akarjon tovább takarózni, mint ameddig a takarója ér. Ne utánozzon senki url passzlókat, amikor ehhez az anyagi feltételei hiányoznak. Inkább esten el a nyomorúság becsület mezején, minthogy összeütközésbe kerüljön a büntetőtörvénnyel. Benedek Rezsi
Jullus 18., szombat Jullus 19., vasárnap
A világ legelső miivé szel
ufeRin.
és társulata
Világhírű iUuaiónlsIák és bűvészek vendégjátéka. Ezenkívül: Nagykanizsán sISszSpi
Szerelmi keringő
Az UPA kiváló hangosfilmje. Főszereplők: Lilla* Hana,, mily Frltaoti. Előadások szombaton • órakor, vasárnap >, • éa ■ órakor.
URAHIF)
Juliua IS., szombat Jullus IS., vasárnap
Két szenzdetós sláger t
HARRY Pl EL
a főszerepben :
Legyftzhatatlen Harry
Izgalmas kalandok 10 lelv.
Nappal gentleman-éjjel...
Kalandor történél 10 ftlv. PJszeieplők: Mar cella Albanl, Hannl
Walata, Altons Fryland, Angallo Perrarl.
- |d0|irt|
„ * nagykanizsai meteorológiai mag-.JBí1® 1\'lMtáMk : Pénteken a Mmér-» \' órakor +16. délntán J
ÍSLÍ*^ » órakor +19.
Egéaz nap boralt égboltozat.
1 Reggel nyagat, délben dél, "te délnyugaü szél.
(BjtxaJtal rádióJtlenUl) a lalHralá. r»l |alM« •■«. 10 ira-
»•• aélUH. *
ZALAI KÖZLÖNY
Jön a hatósági kenyér Zalaegerszegen és Kaposváron, ha a pékek nem szállítják le a kenyér árát
Kaposvárott 6, Nagykörösön 2 fillérrel emeltek, utóbbi helyen a sűteményárakat leszállították
Zalaegerszeg, jullus 17 Zalaegerszegen a sülök, amint azt tegnapi számunkban közöltük, a félbarna kenyér árát 10 fillérrel emel-
ték a nagykanizsai áremelés ulán. A zalaegerszegi lapok erősen foglalkoznak ar áremeléssel.
Czobor Mátyás polgármester értekezletre hívta össze a zalaegerszegi sfllömestereket a kenyér árának szabályozása dolgában és amennyiben nem hajlandók azt leszállítani, ugy hatósági sütőüzemet állítanak fel Zalaegerszegen.
Bődy Zoltán alispán egyébként tegnap utalással a felemelt kenyérárakra, arra utasította Czobor polgármesteri, hogy Ita a sutömeslerek nem szállítanák le a kenyér árát, ugy haladéktalanul álillsa fel a hatósági péküzemel.
Kaposvárott
a sütömesterek szakosztálya elhatározta, hogy a kenyér árát kilogram-monkint 6, a sütemény árakat egy fillérrel drágilják. Az emeléssel kapcsolatban Stejaics Pál alispán azt a nyilatkozatot tette, hogy egy fillérrel sem engedi megdrágítani a kenyér és sütemény árakat és ebből a felfogásból nem enged. Amennyiben a pékek esetleg valamilyen retorzióval élnek, akkor hatósági llsztüzletet állíttat fel és a hatóságilag előállított kenyérrel látja el a város lakosságát.
Nagykőrösön mindössze 2 fillérrel emelték a pékek a kenyér árát a hatósági és érdekeltségi\' értekezlet eredményeként, a péksütemény árát ellenben 6 fillérről 5 fillérre leszállították.
A Murába fulladt Hangya-Üzletvezető menyasszonya a Murába ölte magát
Pénteken délután temették el a folyó két fiatal áldozatát
Letenye, juliua 18 (Saját tudósítónktól) Jelentette a Zalai Közlöny a dobril Hangyafiók 28 éves üzletvezetőjének. Major Oyulának tragikus halálát. A szerencsétlen fiatalember vasárnap a letenyel parton a nagyszámú fürdőző közönség szemeláttára örvénybe került és a vízbe fult. Holttestét Tótszerdahelyen fogták kl szerdán délután.
A Mura áldozatát követte a ha-
lálba menyasszonya, a 24 éves Ábrahám Lina, Csörnyefölde egyik legszebb leánya. A leány annyira szivére vette vőlegénye halálát, hogy hélfőn elbujdosott hazulról és a kési délutáni órákban Alsószemenyénél a magas partról az örvénylő, mély Murába ugrott. Holtteatét csütörtökön találták meg lennakadva a parti fülesekben.
Mijorl is, menyasszonyát is ma, pénteken délulán temették eL
Kéthónapi fogház egy keszthelyi kertmegnyitás epilógusa
Kéét rántott a rendőrükre Dombot István nyugdíjas csendőr
Keszthely, lullua 17 Nemrégen történt, hogy Keszthelyen a Kardosféle vendéglő kerthelyiségél ünnepélyesen megnyitották, ahogy ez már a vendéglőknél diylk. Polyt a bor, nagyszerű volt a hangulat, hangos a nótaszó. Mindebből kivált Dombos István nyug. csendőr hangja, akinek duhaj jókedve támadt, annyira, hogy nem birl magával és a vendéglős végül is, hogy szabaduljon kellemetlen vendégétől, két rendőrért voll kénytelen küldeni, hogy azok magyarázzák meg neki, hogy az ilyen hangulatu vendégek legjobb ha hazamennek. Ám Dom-
bosnak nem Imponált a két rendőr, beléjük kötött, majd az egyiknek olyat ütött a fejére borgőzös állapotában, hogy a sapka is le esett a feléről. Mikor azután be akarták kísérni. Dombos kést rántott a rendőrökre.
A voll csendőr csakhamar kijózanodott a fogdában, azonban folytatása lett a kertmegnyltó ünnepélynek a törvényszéken, amely a tanuk kihillgatása ulán Dombos Istvánt hatósági közeg elleni erőszak miatt kél havi logházra ítélte, de az itélel végrehajtását felfüggesztene.
Két házban ls felrobbant Tapolcán a kútásó patron és három gyermeket snlyosan megsebesített
Két gyermeknek arcát, a harmadiknak a lábát roncaolta
össze a
Tapolca, junlua 17 Tapolcán a Honvéd-utcában borzasztó szerencsétlenség történt. Mester János kútásó kisfia valahonnan szerzett egy patront, amit szikla-robbantáshoz szoktak használni. A fiúcska pajtásával, Oelencsér Gáborral együtt játszolt, miközben ráütöttek a patronra, amely óriási detonációval felrobbant és mindkét fiúcska arcál rettenetes módon összeroncsolta. Véresen szállították
detonáció be őket a kórházba.
Hasonló eset történt a Kinizsi-utcában is Tapolcán. Mór József kútásó fia Lajos otthonról patront hozott el és odaadta azt Mojzer Lajosnak, barátjának. A patronnal vigan folyt a jálék, mikor egyszerre csak valaminek nekiütötték a patront, amely felrobbant és Mojzer Lajos lábát teljesen összeroncsotta.
A rendőrség a gondatlan szülők ellen szigorú eljárást indit.
A pénsplao, a gyáripar áa mazBgazdaság taljss mag-értéssel fogadták a kormány intézkedésalt
A pénzügyminiszter rendelete az elmaradt adók kamatmentet pótlásáról Budapest, juliua 17 A TEBE ben tömörült bankok elhatározták, hogy az átmeneti Idő alalt pénztáraikat délután 4 óráig tartják nyitva.
A kormánynak a bankszünnapok következtében szükséges uj rendeletével kapcsolatban Chorln Ferenc, a OjOSí alelnöke elmondotta, hogy minden magyar gyáriparos alkalmazkodik az adott viszonyokhoz éa mindent elkövet avégből, hogy a kormány Intenciói érvényesüljenek és a gazdasági élet folytonossága biztosíttassák.
A mezőgazdaság álláspontjáról Mutschenbacher Emil az OMQE igazgatója ugy nyilatkozott, hogy a gazdák belátják, hogy az ország érdekében és védelmében tette meg a kot mány a szükséges rendelkezéseket.
Hegedűs Lóránt a TÉBE elnöke kijelentette, hogy ma délelőtt végigjárta a nagy bankok pénztárhelyiségeit és megállapilotla, hogy a rendes határidós kasszanapoknál nagyobb forgalom alig fejlődött kl. A kivételek száma megközelítően sem volt oly nagy, mint ahogy azt várták, ellenben betevők ls jelentkeztek. A vidék vároiaiból szintén hasonló tartalmú jelentéseket kapott a TÉBE. /la elmaradt adók pótlása Budapest, Juüua 17 (Éjszakot rádiójelentés) A pénzügyminiszter ma rendeletet adott kl a folyó hó 14, 15 és 16-án elmaradt adók pótlásáról. A rendelet szerint az adó és egyéb közterheket, amelyek julius U, 15 és 16 án esedékesek voltak ét befizetésük leheletlenné vált — bankátutalással bezárólag jullus 30 lg minden hátrányos következmények nélkül pótolni lehet
Ennélfogva az ilyen kiegyenlítéseknél sem késedelmi kamatot, sem mást nem lehet követelni, részlet-flzetéti kedvezményt sem lehet veszi tenL
Pokolgép robbant a Vatikánban
Róma, Juliua 17 A vatikáni csendőrök tegnap este pokolgépet találtak a Szent Péter Bazilikában. Hir szerint a merénylők fel akarták robbantani a Bazilikái.
Róma, Juliua 17 (Éjszakai rádiőjelentés) Vatikánvárosban nagy izgalmat kelleti a merénylet. A pokolgépel a templom hajójába tették be. Az éber örök kivitték a kertbe, ahol felrobbant. Itt nem okozott nagyobb kárt.
A bomba robbanásáról jelentést tettek a pápának. Szigorú vizsgálat Indult meg. A pokolgép elhelyezőinek eddig még semmi nyoma. A vizsgálat megállapilotla, hogy borzalmas katasztrófa készült, amit csak az éberség akadályojott meg.
ZALAI KÖZLÖNY
A Zalába fulladt egy kUfiu
Zalaegerszeg, luUiu 17
A Zala ismét áldozatot követelt. Az olai Hencz-féle malom mellett tOfdött Dén Sándor nevU 7 éves liucska, aki szüleivel zalaegerszegi rokbnainál volt látogatóba. A kis Hu ugylátszik a folyóban egy örvénybe került, ahol percek alatt elmerüli a vízben. Holttestét csak órák múlva dobta felszínre a viz.
Mozgószinház
Eff bájra hangos fllm-oporatt éa Ufarini a Várral Mozgó agy műsorán
Az ember nem Is tudja, hogyan adhat a mozl-dlrekdó ilyen bökezO műsort egy este keretében a rendes helyárakért. Látszik ebból is, hogy az igazgatósás utánjárást és áldozatot nem kiméi, amikor arról van szó, hogy rá kell nevelni a kanizsai publikumot a mozllátogatásra, ahogyan a művelt nyugati országokban ma már széltében a mozi a legáltalánosabb és legolcsóbb szórakozása, tanítója, megelevenedett irodalma, széles lehetőségeket ölelO szlnmüvészete, muzsikája és ptkturája a nagy néprétegeknek.
Sajnos, a kanizsai publikum még mindig nem méltányolja eléggé a mozivezet őség igazán dicséretes és odaadó fáradozásait.
A péntek—szombat—vasárnapi műsoron híradók után a Szerelmi keringi dmő bájos Ufj Hím-operett Mnt derűt, vidámságot közel két órán át. A legsikerültebb hangos Hím operettek egyike a drága Wtlty Frttsch-tt\\ és a szép Lillán Harvey-veL A német operettek közvetlen, meleg humora, a német Hímek művészi kldolgozáss, nagyszerű típusok, finom, gazdagon adott detai\'ok szolgátnak végesvégig az aranyos szűzsé keretéül.
Ufetlnl neve világmárka. Egy órás műsoron ezúttal is egyik bámulatból másikba ejtik a nézőt. Illuzionista és bűvész mutatványaik mindegyikét lelkes elismeréssel honorálta az első estén a nem nagy számú közönség.
A kettős műsor nagyszerű sikere után szombat—vasárnapra nagy ér-defciödést érdemel. (—s)
lehetőleg hadirokkantak, havi fizetéssel és magas jutalékkal felvétetnek
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában.
Szombaton és vasárnap
iZIÓtalSDfi
Dl|lMysMé«it
a Markő-féie vendéglőben
Hbonnensek felvétetnek.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jullua 18, szombat
Hón. katolikus: KamllL Protestáns; Frigyes. Izraelita : Ab. hó 4.
Városi Muzeura ás Könyvtár nyitva csütörtökén és vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyófv ezertárt ÍJtell szolgálat i I. hó vértig a .Megváltó\' gyégyazertái Erzsébet-tér 21.
Városi Mozi. Utednl te társulata. Szerelmi keringő, haagosllla.
Uránia Mozi Legyőzhetetlen Hány" Izgalmas kalandok. .Nappal gentleman — éjjel..." kalandor történet.
OAzftrdő nyitva reggel S órától eita S óráig (bittó, innia, péntek déiaüa, kedden efáai nap nőknek). Tel.t 2-U.
— Szabadság. Noll József, a nagykanizsai kegyesrendi gimnázium kiváló tehetségű rajztanára nyári vakációja egy részét Olaszországban, jelenleg Firenzében MM műtOrténell tanulmányúton.
— Református férflgyölés Balatonszárszón. A Diákgyülések be-lejezésével a Solt Deo Qloria Szövetség megrendezi a református férfiak gyűlését is. A gyűlés programja a következő: megérkezés augusztus 10-én. 11-én, kedden délelőtt előadás, elme: .Dolgozó élei* dr. Sebestyén Jenő. 12 én .önfeláldozó élet* dr. Kovdts J. István. 13-án .Blzonyságtevő élet* dr. Buday Gergely. 14-én .Uralkodó élet" Teuwlssen svájci rel. lelkész. Az esti előadás-sorozatot Laky Zsigmond amerikai lelkész tartja, a kővetkező dmeken: .Református családapa, református állampolgár, református egyháztag." Résztvétell dl| 15p:ngö (tábori lakással), 18 pengő külön lakással. Jelentkezési határidő aug. I. Budapest, IX, Lónyal-ulca 7.11/28
— Cserkész vltorlásképző tanfolyam Keszthelyen. Tudósítónk írja : Az Országos Cserkész Szövetség Keszthelyen rendezi meg vltorlásképző tanfolyamát. A tanfolyam, amelyiken 23 csapat 23 tisztje vesz részt, julius 20 án kezdődik és hat napig tart. A kiképzés a Keszthelyi Yacht Club vitorlásain történik. A csapatkiképzés céljaira Keszthelyre jön a Búvár Is, a Balaton egyik legnagyobb vitorlása, melyet a kultuszminiszter a Cserkész Szövetség részére megvásárolt. A tanfolyam résztvevőt Keszthelyen vitorlásvezetöl vizsgát tesznek. A keszthelyi tábor parancsnoka dr. SzirlllcJt Pál, a Cserkész. Szövetség országos vezetőtiszt helyettest lesz.
— Négyes ikrek. Sopronból Jelentik: Egyed József lertöszéplaW gazdálkodó feleségének tegnapelőtt négyes Ikret születtek. A négy csecsemő — mind a négy flu — és az anya teljesen jól érzik magukat.
— Balesetek a cséplésnél. Nagyban folyt a cséplés Dömötör József zalabessenyöl gazdánál. A 61 éves Dömötör maga rakta a kazlat és eközben leesett olyan szerencsétlenül, hogy agyrázkódással a lakására szállították. — Lukács István 58 éves pákai gazda a kazalrakásnál dolgozott, leesett és agyrázkódást szenvedett. Kórházba szállították.
— Alapítványt helyek betöltése a József flu é> az Erzaébft leánvárva-házban. A székeetővároe általa boldog emlékezetű József főherceg honvéd-főparanosnokságának 25 évfordulója emlékére a m. klr. honvédség kötőtökébe tartozó, vagy tartozott egyének árvát vagy télárval neveltetésére létesített alapítványi helyek közül az 1831/32. tanév kezdetén fiuk részére 6. leánpok részére 2 hely kertit belölléare, amelyekre nézve a kijelölés Joga 0 klr. Feneégét, József főherceg lábor-nagyot Illeti meg. A pályázati határidő Jults 31. Az összes tudnivalókat a városház hirdetőtáblájára kifüggesztett pályázaü hirdetmény tartalmazza.
— Felborult négy utusal az autó. Oépkocsln utazott Letenye felé Lentiből dr. Zsidó Sándor ügyvéd, Cséb Lsjos állatorvos és Horváth János matomtulajdonos. Az autót Kovács József lentii lakos vezette. Egy kanyarulatnál felborult a gépkocsi és a bennülök hatalmas ívben kirepültek az úttestre Kovács sofför kivételével, aki az autó alá került. Mind a négyen sulyoa sérüléseket szenvedlek. Az auló teljesen összetörött. Vizsgálat Indult, mi okozhatta a szerencsétlenséget.
— Leégett egy porta. Tudósítónk jelenti: Oombosszegen kigyulladt Török János gazda háza és melléképületeivel együtt mindenestül leégett. Törökné ellen gondatlanság elmén eljárás Indul. — Hahóion kigyulladt Dervarlcs János kisbirtokos lakóházának a sövénye gabonahordás közben. A kerítés és pár kereszt gabona elégeti. A tűzet cigarettavég okozta.
— Dr. Kőnlg fogorvos szabadságáról hazaérkezett s rendelését megkezdte.
— Az apagyilkos Beteznay grót Matériája Kégt Idők regényes históriáit közli Ismét a budapeefi 8 órai IJJság, amely évek során át az érdekes ee Izgalmas riportsorozatok közlésével ragadtatta ol olvasóit Moet a Beteznay gróű család regényes históriáját adja szombattól, Jullus 18-lkától kezdve, napi folytatásokban. Beleznay grófot 1819-ben végezték kl patoasai. Bűne apagyilkos ság volt a a 8 Órai HJság apa és flu viszályának romantikus történetét közli moet, régi, hitele* (eljegyzések alapján; amelyeket avatott irol toll rendez sajtó alá.
— Vére* háborúság egy teherautó körül. Tudósítónk Jelenti: Zalaegerszegre igyekezett este 9 órakor Slnger Tóbiás kereskedő teherautója, amit a tulajdonos joghallgató Ha vezetett. Mellette Olt Pál József zalaegerszegi divatáru kereskedő. Andráshidán Borsos Imre háza előtt az autó majdnem elütötte a kapu felé tartó tehenet. Borsos dühében egy répávsl fejbedobta az autón hátul ülő Kovács Istvánt, aki vérző szemmel leugrott. Erre a házbeitek botokkal, karókkal nekiestek és ugy helybenhagyták, hogy beszakadt a koponyája. Az autó másik két utasa elmeneküli. Kovácsot kórházba kelleit számtani. Egyik szeme világát elveszíti.
— Orvosi hlr. Dr. Kreiner Zsigmond közkórházi főorvos szsbadsá gáról visszatért és rendeléséi Zárdautca 8. szám alatt újból megkezdte. Rendel 11—12-ig és d. u. 3—4-ig.
— Kocsikötőlánccal akasztotta fel magát egy életunt Az öngyilkosságnak hülönös nemét választolta Nelczer György somogyhárshágyi gazdaember. Nelczer György 72 éves volt és nagyon megunta az életet, tegnap azután kiment az Istállóba és a mestergerendára egy kocsikötőláncra akasztotta fel magát, mikorra észrevették, halott volt.
1881. jullus 18.
Siáaoi |U kajlái a természetes „Fereac Jóssal" keserűvíz használata végleten nígy megkönnyebbülést szerez. A nőorvosi klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferue IAxmI vizet különösen a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkalmazzák. A PereiC IóimI keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— Dr. Welvarth Dezső gyermekorvos szabadságáról megérkezett. Rendelését újból megkezdte.
— Keszthely uj szlnlkerfllet-ben. Tudósítónk trja: Az Országos Szinészegyesűlel Ideiglenesen újból rendezte a szinikerűleteket. Az ideiglenes rendezés azt a változást hozta Zalában, hogy Keszthelyt kivette a Szalay-társulat kerületéből és Deák Lőrinc kerületébe osztotta be. Keszthely az uj rendezés szerint Moháccsal, Szegszárddal, Ujdombóvárral, Zalaegerszeggel, Körmenddel, Moson-Magyaróvérral és Komárommal alkot egy szinikertlletet. Ez a beosztás csak az 1931—32. szlnlévadra vonatkozik. 1932-ben újra rendezik a kerület kérdést, amikor Is előreláthatólag maguk a kerületek választják ki a színigazgatókat.
= Szép lakást, izlészl és harmóniát jelentenek a Kopsteln bútoráruházban vásárolt lakásberendezések. Minden Ízlés és igény legteljesebb kielégítésre talál. Hitelképes vásárlóknak kívánatra hosszúlejáratú fizetési kedvezményeket nyujtunk.
á KÖZÖHSÉ8 ROVATA
Vizet a sétatérre!
(Sok azAz azfliő kívánsága a váras vezetőcégéhez)
Nagykaalta* Jullus 17
Megfelelő strand ét Mllff My
hiányában — főleg a mostani vakáció alatt — naponta sok száz és száz gyermek keresi fel Nagykanizsán a vasul mellett levő sétányt, amit a városi kertészet oly széppé varázsolt a város közönsége részére. Sok szár és száz gyermek kedves szórakozó helyet és játszóteret talál künn a sétányon és mlg a jövő nemzedék fürgén játszadozik és fut-károz, a szülök a fáradalmaikai pihenik kl a kellemes levegőben.
Nagy hátrányt jelent azonban a sétányon egy rendes kútnak, Illetve víznek a teljes hiánya ebben a rettenetes hőségben. A sok apróság, mint a szárazságtól megégett virág, bágyadtan liheg és szomjszik egy kis viz után, az ör, aki a kicsinyeket néha vizzel kiszolgálja, nincs mindig ott és magukkal sem vihetnek vizet az apróságok. Fontos követelmény, hogy a sétatéren a város vezetősége megfelelő vízellátásról gondoskodjék. Sok száz szülő és gyermek kérése ez, akik naponta kimennek a vakáció alatt a sétatérre és nagyon szenvednek a viz hiányában Ezt a kérdést sürgősen meg kell oldani I Vízről való gondoskodás — ez a legkevesebb, amit a város közönsége elvárhat a sétatéren, hogyha a strandfürdő a nagykanizsaiak elérhetetlen álmai kö*é tartozik , .,
1931.Juli"\' 18
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTELET
SPORTKÉRDÉSEK,
■ melyek mindenkit érdekelhetnek
Irta: I)r. MRZÍÍ FERENC
Homokos-fürdő
Azok közé tartozom, akik évek óta hangoztatják, hogy az újra világ"-liirll magyar sportot meg kell magyarosítani. Derül a lelkem, valahányszor labdarugóink külföldi ellenféllel szemben elért sikerét látom, vagy róla olvasok (ujabban egyre ritkábban...), de az öröm mögött mindig ott leselkedik az aggodalom : nem vetik-e fel egyszer a kérdést ellenségeink (nem e