Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.08 MB
2010-03-03 20:37:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
954
9771
Rövid leírás | Teljes leírás (1.51 MB)

Zalai Közlöny 1931. 196-220. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 190 tzám
NagykanLua 1931. szeptember kedd
Ara 14 HU*1
ZALAI KÖZLÖNY
Kmttulyt namiidóhiyiUI: Komilh-uta 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős sztrkesztő: Barbarlts Lajos
EWIutai ára: cgy Mlé t ptngí M ttUtt. T, / Sierkeut&ég 421. ulm, (tllcl 78.) 1 \\ KI»dóhl»«UI 78 Keszthelyt Hók 22.
Hála és bizalom
Az u] kormány su\'yog íi komoly leladalának sikeres végrehajtásához mindenekelőtt az szükséges, hogy nemcsak az országgyűlés, hanem maga az ország is megérlő segltség-gel Támogassa felelősségteljes és nem mindenben hálás munkájában. A parlament megértette milyen honmentő jelentősége van e férfiasan vállalt feladatok sikeres végrehajtásának és szinte egyhangú bizalmával megadta tz uj kormánynak azt a támaszt, melynek birtokában hittel és bátran láthat neki a maga elé ItUOtt céloknak megvalósításához. Tartózkodás, szigorúság ét keresetlen őszinteség hangzott ki Károlyi Oyula gróf szavaiból, amikor szigorú pontossággal körvonalazta programját Nem a szavak erejével, lendületével akart hatni hallgatóira, hanem a szavak Igaz-sápival.
őszintén feltárta a helyzetet, rámutatott a terhekre, amelyeket vállalnunk kell, ha helyre akarjuk billenteni az államháztartás egyensúlyát. Szaval kőiül nem lehet burkolt Intenciókat magyarázni: minden, amit cselekedni kíván, egyszerű, vl-lizűi és sinksáasifrtl. esi énwnir kellett mindenkinek.
Persze megint i szociállsták voltak azok, akli megzavarták a képviselőház méltótégte Jet hangulatát S minthogy Igűán kevés lehetőségük volt, hogy a kormányra lépő uj miniszterelnököt lámadják még csak tervbevett cselekedeteiért, leijei dühükkel a lemondott koimányelnök ellen fordultak. Arról mertek beszélni megátalkodott heccmesterek, hogy vád alá kell helyezni a régi kormány-elnököt ét munkatársait. Vád alá helyezni Bethlen Istvánt, aki több mint Hz évei fáradhatatlan munkával kiemelte az országot a kétségbe esés és a ziláltság örvényéből.
Ok mernek vád alá helyezésről beszélni, a szociállsták, akik annak-idtjén az összes magyar pártok komi egyedül tiltakoztak a nemzet-\'ontó forradalmi kormány felelős-ségrevonása ellen. De hát a szociállsták nem Jelenük az országot, nem Jelenük a közvéleményt. -Az igazi közvélemény ugy ilél Bdh\'íii Iklvín grófról, ahogyan Szterényl Jíumí báió ltét a felsőházban, amikor rámutatott arra, hogy milyen IHAnl munkát végzett Bethlen Ma gyarorezág belső és külső gazdasági, társadalmi és polittkal viszonyainak konszolidálása érdekében. Hálával és köszönettel kell adózunk annak a férfiúnak — mondotia ailerényl báró — akinek köszönhetjük s egyedül köszönhetjük, hogy konszolidált állapotok vannak az orsiágban.
, \'gaza volt Szterényinek, hogy ráolvasta a magyarra régi hibáját: ™gy gyorsan (elejt. Elfelejtettük volna már azt a jogblzqnytalanságot, amelyik nem is olyan régen országunkban volt s azt a különbségei, "mely személy- és vagyonbiztonság tekintetében ebben az országban "óta beállott? Elfelejthetjük-e vala
mikor is, hogy Belhlen István kivételes politikai tehetsége kellelt ahhoz, hogy kiemeljen bennünket külpolitikai Izoláltságunkból és széttörje a rosszakaratnak és gyűlöletnek azt a vasgyürüjél, amely a megcsonkított Magytrországot\'.halálosan fojtogatta ? Végül rámutatott Szterényl azoknak a vádaknak a tarthatatlanságára is, amelyek a bekövetkezett helyzetért a lelépett kormányt akarják felelősségre vonni. Nincs súlyosabb igazságtalanság, mint ha valaki összehasonlítást tesz az 1925. és az 1931. évi gazdasági helyzet közölt. Mert összehasonlítást pénzügyi téren csak azonos viszonyok között lehet tenni. Eb jóhiszemű bírálatot csak ugy
i
lehel gyakorolni, ha figyelembe vesszük a világ gazdasági életében azóta létrejött megdöb...