Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
32.2 MB
2010-03-03 20:38:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1383
6727
Rövid leírás | Teljes leírás (1.64 MB)

Zalai Közlöny 1931. 221-247. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
71. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

71. évfolyam 221. szára
Nagykanizsa 1931. október 1, csütörtök
Ara 14 ttllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kladóhtvulat: Főút 5. uim. Keuthelyl HókkUdóhlvaUI: Kossuih-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ám: egy hóra 2 pengó 80 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Néhány Igazság
Irta: Dr. Váry Albert országgy. kópv.
Súlyos helyzetünkben a magyar közélet tévedésekre h Igazságtalanságokra hajlamos. Könnyen hibát keres ott, ahol nincs és orvosolni akar olyan bajt, ami nincs. Nem árt tehát, ha egynémely tényt és Igazságot megállapítunk, hogy az ütközőpontokat kisebb területre szorítsuk.
Mindenekelőtt meg kell állapitanunk, hogy //oiUlÁui tni Imin nincs. Van pénz zügyl, gazdasági és hitelválság, van termelési, fogyasztási és értékesítési válság, de politikai váleág nincs. A kormány a gróf Bethlen-féle politikát folytatja, a parlament túlnyomó többsége ezt a politikát változatlanul támogatja és az ország nagy többsége nem akar politikai változást. Nem érdekli az általános titkos választójog, az ugy-novezett politikai szabadságjogok, a demokratikus átalakítás Ma a tömegeket a kenyérkérdés és a megélhetés érdekli. A kormány tudla ezt és egész politikája ma erre szorítkozik. Ihí kell építenünk a túlméretezett állami igazgatást h annak költségeit, mert a felére esett nemzeti Jövedelem a költséges államháztartást ma nem blrla el. Szigorú takarékossági Intézkedésekre kényszerül, hogy az államháztartás egyensúlyát biztosítsa. Ez nem politikai kár és ez közönséges pénzügyi feladat, melyet a termények katasztrófái Is árzuhanása kényszerít kl. A kormánynak ezt a nohéz kötelességét megértéssel, türelemmel s önfegyelommel kell fogadnunk, támogatnunk kell, mert mindannyiunk sorsáról van sző.
Sürün halljuk a vádat, hogy a gróf Bethlen kormány pazarolt és egy milliárd pengót fordított beruházásokra. Csak az állithatja ezt, aki elfelejti, milyen állapotban vette át a gróf Bethlen kormány az ország gazdasági helyzetét Talpra kellett állítani a gazdasági életet! Ezt célozta a beruházási politika. Munkaalkalmakat, kereseti lehetőségeket teremtett! Bárcsak folytathatnók ezt a politikát! Hogy egynémely beruházás nem sikerült talán felesleges volt, erröl lehet szó. Végre Is eg^ milliárdos beruházás során hibák ís történhottek! Nincs ember és Igy nincs kormány, mely nom tóvodhot. L>o nem igazságos dolog csak a hibák alapján megítélni öt éves beruházási politikát. Az pedig egyeneseu igazságtalan, hogy a gazdasági konjunktúrában a 30 pengős búzaárak mellett történt beruházásokat a Ö pengős búzaárak szemüvegén bírálgassuk.
De a legnagyobb Igazságtalanság azt állítani, hogy az országot ez a beruházási politika és a túladóztatás Juttatta bajba. Azt a beruházást akkor végeztük, amikor bírtuk. Az, mint nemzeti vagyon^ megmarad.Ha nem arra költöttük volna, elköltöttük volna másra. Nem volna meg az az összeg sem a magángazdaságban, sem a Nemzeti Bank aranykészletében. Hogy túladóztatás történt, ez Igaz. De téved, aki azt hiszi, hogy ez az összeg ma megvolna egyesek kezében. Dehogy volna! Kiadtuk volna egyéb szükségletünk fedezésére. Legyünk tehát igazságosak: ezek a beruházások, mint nemzeti vagyon, megvannak.
Egyetlen komoly hiba történt. Ez a komoly hiba súlyosítja azokat a bajokat, melyek a gazdasági világválság, hitelválság s a terményárak zuhanása folytán ránk szakadtak. Túlméreteztük állami életünket, feladatainkat Nem vigasztalás, hogy a külföldi államok ls ezt tették! De nem ezt csinálták-e a magánosok, bankok, a gyárak, a vállalatok ls?
IU tévedtünk. Beismerjük ós igyekszünk jóvá tenni. Kemény kézzel leépítünk, takarékoskodunk. Ez nem mei áldozatok nélkül. Élet...