Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.49 MB
2010-03-03 21:09:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
527
4824
Rövid leírás | Teljes leírás (1.33 MB)

Zalai Közlöny 1932. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 1. axám
-jOjrJ*/
Nagykanizsa 19821 Január 1, péntek
V. I WÜÜJM KUKUSl I H r!»iiV.fíny»iíirl i i.ótftHiflfcnaoló
...-----,— ------rwgjr—nma iwk, januar i, péntek j ^ ^/l/* ^ j Ara 16
ZALAI KÖZLÖNY
h kildóhWáUi: Fial 5. uim. ital: Komtb-ntca 31.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfüetíal in: egy Ma • ptngó SO HU Sxtfkeulátígl t, KudóhlváUli teleion: 78. i
Újévi köszöntő
Sok könnyel nem ejt senki a távozó esztendő után.
Elmúlt. Sok koetva gond baráz-
..... álmatlan éjszaka őszülő
ja ulán.
megcsorbilotta sok hitét éi megrendítette ait a sziklának vélt bázist, amire egy egésa világtörténetem épült.
Nem csoda, hogy a régi szilveszterek és ujesztenaók\' csendes me-lanchoHáta, t kicsit kesernyés .ez is elmúlt* érzés helyett ma (ha tud még ilyeo ttlzekre gyúlni bennOnk az etaanyarodott lélek) — fellobbanó öröm trlumphái az elmúlt Idö hulló slrRöröngyel lelett.
Öröm, hogy elmúlt
Öröm, hogy méfis vagyunk még.
öiöm, hogy nem sodort el bennünket a világon álhasadt gigantikus rianás forgószele.
Öröm még akkor is, ha a muló évek szarkatábjal megsokasodtak a szemünk körül.
Öröm még akkor Is, ha soha többet vissza néni térő fiatalságunkból akkora darabot tört le a meneküli Idö, hogy halálosra sfbeiie bennünk ax élet minden igenlését.
A szilveszter-esti tedeum harsonái soha ilyen Igu hálaadással nem zengték: .Háta... hála... bála, hogy elmúlt felettünk I"
Az d-es»tendö , ravatalának tépeti, gyűrött drapériái az újesztendő bölcsője fölé borulnak. Kábult aggyal, reszkető Inakkal, összecsikorduló foggal, eHetejtett mosolyok helyén sápadt ktharglával áll körülötte egy vilátjszáz „te százmillió embere. Megbomlott a földi élet egész organizmusa. A bölcső nem tudni, mit hejt ki magából.
Nem a pusztulás ezerfejfl hidrája nő-e kl belőle ?
Vagy talán a sorsiordulás remény-iégének olajágát dajkálják benne uj
predesztinációit ?
.Jó lenne átaludni ezt az évet" — mondják nagyon, nagyon sokan, ló lenne nem tudni semmi zallásról, hanem jótékony álom narkotikumával elmerülni az örvényben, ha az » rendeltetés, vagy felébredni egy jobb, egy emberségesebb világban, ahol az emberért történik minden, ami történik, érte épül, ami épül és érte dő| romba, aminek romba kell dőlnie, " ••■ \' ■■ ■ i \'
Uj mérföldjelző árnyékában összebújt, didergő emberek, mégse csodaváró álmot kérjelek az uj esztendőre I Munkát és hitet prófétáljon ms minden alázott homlokú bajvívója szörnyű harcainknak.
Tétlen álmok nosztalgiája helyeit Wjön a megfeszített IzmOkt^ (jaltogf
Az újrateremtés orgonáján zendüljön -fel az élniakarás lázas fortisai raó|a ás jusson el a hangja kunyhóba « palotába egyaránt és ne hintsen 4 mot, hanem verje lel álmából az alvót is t* állítsa csatasorba a ki-dőlteket, a félreálltakat, a horgadl lejüeket, sebzett Wkqeket is.
Zúgja és zengje a világ ujjálerem-tődésének orgonája a munka, az összefogás, a megértés himnuszát. Harsogja szét a felkelő nap fényével a hit, a bizakodás termékenyítő mmmmimmmmmimmmmmvn
hozsannáját a kataklizmába sodort emberiségnek.
Hit, akarat, megértés és munka — jöj|ön el a te országod I
Btrbarlts Lajos
Egyórás bizalmas tanácskozás Károlyi Rassay és Sigray között
Ernnt Sándor rum vdUk m*g a politikától
Budapest, december 31 Ma délelőtt Károlyi Gyula gróf miniszterelnököt felkereste Rastay Károly és Sigray Antal gróf. Az ellenzéki politikusok majdnem egy órán át folytattak bizalmas megbeszélést a miniszterelnökkel. Oalgócon Ernszt Sándor volt nép-
jóléti miniszter egy újságíróval közölte, hogy a jövő hét elején visszatér Budapestre. A politikai élettől nincs szándékában visszavonulni. Továbbra ia küzdő katonája marad a viszonyok megjavítására felsorakozott frontnak.
MMMMMMMMMMMM
A francia diplomácia Oroszország felé ópitl sáncait Hitlerók ellen
A német moratóriumot Magyarországra Is kiterjesztik
tjirancta Woljfáste
Budapest, december 81 A tauMMMl konferencia Jmuár 20-án 01 össze és nagyon fontos lesz Magyarország szempontjából Is. Ugyanis abban az esetben, ha Németország megkspja az u| jóvátételi moratóriumot, kétségtelenül kiterjesztik azt Magyarországra is.
London, deoember 31 A Daily Herald szerint Románia
éi Lengyelor legközelebb r
Szovjetoroszországgal a megnemtámadási szerződés megkötése iránt. Franciaország ugyanis a német fascisták fenyegetésének hatása alatt mentesíteni akarja kis szövetségeseinek keleti határait a fenyegető orosz veszedelem alól.
Három hitvesgyilkosság az év utolsó napján
Egy hivatalnok agyonragta, tgy atnony agyontzarta, egy UríS agyonlOttt a házatiánál
késsel megülte alvó férjit. A rendörségen azt mondotta, hogy féltékenységből ölte meg férjét.
Ugyancsak Németországban, Sa-gan-ban egy címfestő szóváltás közben előkapta revolveréi és azzal feleségére lóit, akit haldokolva szállítottak kórházba. Két másik golyó két szintén vele lakó rokonát találta el. A tettes elmenekült.
Az év utolsó nap|án három hitvesgyilkosság történt külföldön.
A franciaországi Nantesban egy magánhivatalnok bejelentette a rendőrségen, hogy áldott állapotban levő feleségél ugy megrúgta, hogy azonnal meghalt. Teltét állítólag azért követte et, mert az asszonyt részegen találta.
Hamburgban egy asszony konyha-
: Erdélyben
U Butareíl, december 31 A Szamoi\'vŐIgyében hirtelen megenyhült az ldö|árás.é» tnegkezdődölt %» oiyadái A Szamos több helyltll kiáradt és .az árvíz elöntéssel fenyeget számos községet. Gyulafehérvárról árkászokat küldtek ki a lakosság segítségére.
Az európaszerle beállptt nagy hava-iálök- utáh, \'ifaönösers a hegyvidékekből, löbb aelyről is érkeznek hirek erős olvadásról.
Toscanini karját amputálni kell?
Newyork, deoember 31 Toscanini, a világhírű olasz karmester nagybeteg és félő, hogy jobb karját amputálni kell.
.Időlárís (BJuukal rimóltltnUi) M ■•i.or.lí-glal laUnl WtMI aata 10 «ra. kari Tavébbl h«aaily»<Ua, aok halyUH ha«a«*a, 4lénk «»l«k •árható.
Insset János megbalt
Nagykanizsa, december 81
Aggódva várta a hírt hetek Ata egész Zalavármegye. Már halálhíre is járt karácsony előtti napon. Ma aztán meg|ött a szomorú hir: Musset János zalaszcnlbalázal földbirtokos Budapesten, az Uj Szent János kórházban meghalt. Mindössze 49 éves volt.
Néhány héttel ezelőtt Musset János egy vadászat után rosszullétről panaszkodott. Husmérgezésre gyanakodtak, majd általános sepsis jelei kezdtek mutatkozni, mire Budapestre azállltották. A vérmérgezés azonban olyan stádiumba jutott, hogy segíteni többé nem lehetett.
Musset János utolsó leszármazottja a világirodalom nagy francia költőjének, Alfréd Musset-nek, kinek fivére: Paul Musset, ugyancsak neves francia iró, nagyapja volt a zalaszentbalázsi földesúrnak.
Amikor Zalában óriási , kt-terjedésü földbirtokai voltak a belga királynak, akkor került ide. mint a királyi birtok Intézője, Musset János édesapja. Mikor aztán a királyi birtokot parcellázták, ax uradalmi lisztek egy-egy darabot vettek belőle. Musset 1400 hold zalai löld ura lett s a föld és a munka szeretetével azt szépen gyümölcsöző mintagazdasággá fejlesztette. Fia, Musset János már Itt született, gazdasági akadémiát végzett és atyja halála után mint egyetlen örökös vette át a birtok kezelését. Intenzív és korszerű gazdálkodást folytatott, amivel a birtokot még szebbé felvirágoztatta. A háború alatt mint ulánus-liszt a szeszélyes véletlen folytán a franciák ellen ls küzdött vitézül. Majd hazatérve, megnősült. Felesége dr. Lénárd Dezső budapesti kórházi főorvosnak a leánya. Két gyermeke született a házasságból.
A nagy francia ősök unokája szívvel lélekkel magyar úrként élt a gazdálkodásnak és családjának. A szorgalmas, haladó szellemű gazda mintaképeként emlegették messze vidéken.
Tagja volt Zalamegye törvényhatóságának és tevékeny részt vett a járási mezőgazdasági bizottságok munkájában.
Korai halála a gyász szomorú árnyékát vonta az egész zalai uritár-sadalom újesztendei ünnepére.
Holttestét autón szállítják le v#-sárnap délelőtt Budapesttől Zalába.
Vasárnap délután 3órakor temetik Zalaszentbalázson a családi sírboltba.
ZALAI KÖXLANI
Ismeretlen várostörténelmi emlékek a nagy-kanizsai barátok templomában
Erasmussal egyflit) « pestis-szentek egyike, hozzá fordult védelemért a kolerától igen gyakran és borzalmasan látogatott Kanizsa népe. A plébániatemplom Jézus Szive
Nagykanizsa, december 91
Százan és ezren járunk el naponta Nagykanizsán, ebben a történelemmel tele városban históriás emlékek mellett, amikről nem is ludunk, imiket észre sem veszünk, ha cs k fel nem hlv|a rájuk valaki a figyelmünket.
Igy vágyunk az öil plébániatemplomunkkal, a ferenceseknek léi ezredév emlékeit őrző templomával. Minden kő, minden orríámenlum, minden zeg-zuga ennek a templomnak kortörténeti és egyház-művészeti érték. Ezúttal ciak néhány kanizsai történelmi vóhatkozásu uj felfedezést adunk át a nyilvánosságnak ugy, ahogyan azokat P. Deák Szulplc gvárdián megtalálla és megmutatta nekünk.
A főbejárati álló oszlopos szenteltvíztartó egy kanizsai török basa mosdómedencéje volt. Ezt körülbelül mindenki tudja Kanizsán. Annál kevesebben vették észre eddig a templommal egyidős gyönyörű barokkszószék zsúfolt díszítései kOzOlt, hogy az a kanizsai történelem egyik legkimagaslóbb jelenetét öril. Három domborma van a szószék kosarán, körűi. Ábel áldozata van az egyiken, az Irgalmas szamaritánus a másikon. A középsö, a legnagyobb, azt a jelenetet ábrázolja, amikor 90 évi török rabság után Kanizsa tára 1690-ben újra magyar kézre kerül. A háttérben a kanizsai vár, tornyával, kisebb-nagyobb épületeivel, várfalaival, sáncaival. Előtte a győzedelmes kereiztény sereg, élén vezéri pálcával a kezében, lóháton fíatthydny Ádám, a felszabadító sereg hós vezére. A diadalmasan lengő zászlóval szemben a lándzsás, megtorpant, vert torok had. A nap a győztes hadvezérre onlja bő sugarait.
Érdekes, hogy a kétszáz évvel jóval Idősebb reliefen pontosan megvan a várban volt Szent Péter székesegyház, azon kívül egy küiOn egyhajós kis kápolna, az u n. Bol-dogusszony-templom, kis campanl-lével. (De szép lenne valamikor kiásni ezeket a Dencsármenli berekben I)
A tőrOkOk kiűzésének ez az eddig észrevétlen dokumentuma a vallás és a hazaszeretet együttes történelemformáló és államalkotó erejét is beszédesen szimbolizálja.
Fenn, a szószék ernyőjén pedig olt ékeskedik a Ballhyány-család címere — eredeti színeiben.
Bizonyára feltűnt már, hogy minda-két kanizsai templomban ott áll a nyíllal állőtt Szent Sebestyén szobra. Ennek az a magyarázata, hogy,Szent Sebestyén (Szent Rókussal és Szent
oltárának is van egy eddig eldugott történelmi emléke. Ha a Jézus-szobrot elemeljük a helyéből, ai egész oltárkép láthatóvá válik. A kép háltere egy djrab régi Kanizsa, rajt van már a mostani templom, de karcsú tornya még az eredeti, szép hogyma-aiaku kupolát viseli A zárdából természetein csak az akkori kii szárny csatlakozik a templomhoz. Nagy értéket kölcsönöz a képnek, hogy
rajta van a mai Caslno helyén állott régi szegényház a Szenl Márton kápolnával.,
Egyes men^koltárokat a céhek csináltattak. A Szent Antal oltár lelett még ma is látható a céh-dmcr: az olló. Ez volt a szllrszabók oUára. A többi o\'tárok felett már csak nyomokban van meg a céh-cimer vagy csak a helye.
Temérdek történelmi emléknek kell még előkerülnie lüielesebb vizsgálat ulán a barátok templomának és zár-dájtnak falai közül. Főként a klastrom levéltárának és könyvtáránek rendezésétől lehe ne sokat remélni. Sok értékes lappal gyarapodhatnának ezek anyagából nem csak a ferenc-rendnek, hanem a városnak igtn hiányos anhálese! Is. (01)
Minden Ínséges kap monkát Nagykanizsán
A polgármester « munkanélküliekhez
reggel 6 óra köt á sáncl erdőn, a felső lesMznál kéli jeiefttkeznlck, Bzek a nagy mértékben elszaporodott apátia lepkének a fák törzsére rakolt petéit fogják irtani, szerszámot a helyszínen kapnak.
Hóesés alkalmával at etdSri, legelőn s a lisztoiztásnál dolgozók kivételével mindenkinek, bárhol dolgozzék is már, haladéktalanul jelentkeznie kell lapátul, külön Idézés bevárása nélkül a Zárda-ufcal köztisztasági telüp udvarán. NÜgymérvo hóesés alkalmával, amikor az erdei ftllinka ll (ehetetlenné válik, a< Itt do|gozőktlak Is jelentkeznlok kell hóhányálft.
Ismételten hangsúlyozom, hogy a januirl osztás alkalmával csak azoknak adok segélyt, akik a decemberi munkakötelezettségüknek eleget tettek s januári munkájuk egy részét is elére leszolgálták.
A munkanélkülieket érdeklő minden közleményemet (osztás helye, Ideje, u| jelentkezők felvétele, munkaalkalmak helye, Ideje stb.) a Zárda uical köztisztasági telep udvarán függesztem ki, Kiskanizsán pedig a városházán.
Úr. Kritkf István potgármntet
Nagykantraa, december 31 Hirdetményeimben hangsúlyoztam ■ az osztásnál ls minden egyes alkalommal ki létt hirdetve, hogy a munkaképeseknek segé\'ytCsakis munka ellenében adok. Aki tehát további havi segélyezésre igényt tart, igyekezzék a decemberi segélyéri előirt munkát elvégezni s a januári segélyért esedékessé váló munkának ls legalább egy részét elite leszolgálni, mert a januári osztás alkalmával a munkaképesek közül kizárólag csakis £zpk fognak segélyt kapni, akiknek Igazo\'Ó lapjlrí é munkák teljesítése Igazolva len,
Mindenkinek ludok munkát adni I Akik az erdőn vagy a legelőn bármi munkát végétnek már, mindaddig, amig a kiosztott munkájukat el nem végzik, továbbra l» az erdőn és a legelőn dolgoznak. Tovább dolgoznak a lisztklmérésnél az oda beosztott kereskedősegédek Is.
A többleknek január 4 én, héttön reggel 7 órakor lapáttal jelentkezniük kell a Zárda-utcai köztisztasági telep udvarán. Beosztást fognak kftpni útépítési, ásási, kölOrésI munkára. Akiknek itt nem ludok ma|d munkát adni, azoknak másnap, január 5-én
19)2 január I.
Egy kanizsai pénzflgyór-íóylgyázó rejtélyes halála a magyar-osztrák batáron
A hatóság véleménye szerint Öngyilkosság történt — Frűhwlrth Rezső szülei egy soproni ügyvédet bíznak meg az ügy klnyomozásával
Nagykanizsa, december 31 Rejtélyes haláleset történt a sopronmegyei SUttör község közelében, a magyar-osztrák határon. Itt teljesített 8 hónapja vámőri szolgálatot Frllhwlrth Rezső 26 éves nagykanizsai fővlgyázó, akit kedden este fél 8 óra tájban golyótól átlőtt szívvel, holtan találták a vámőrházban. Az osztrák és magyar vámőrházat
egy husz lépés szélességű folyócska választja el egymástól. Frűhwirth meleg barátságba keveredett a hid másik oldalán lakó gátőrrel is, akinek háza az osztrák vámőrházzal szemben van.
Frűhwirth és egy kollégája felváltva teljesítettek szolgálatot. A másik fővigyázó kedden szabadnapos volt és berándult a közeli Eszter-
Kjsláftalcai Keresünk I
35, 36-os női hócipá * posztó betétes tárcipó
P 3.50
Sstatoö
cipőáraid*, Kortfly MtlcMa-uí I.
házára. Frűhwirth Rezső kedden esle 6 órakor lezárta a hivatalos könyveit és átment a hídon, hogy meglátogassa a gátőr-családot. Mástél órái időzött a gátőréknél. Vidám beszélgeti lelt az Idő é. kijelentette, mennyíré OrU, hogy olyan kellemesen ettOUHtte .« Ürdaonyl ünnepeket.
A gálőrék 15 éves kanászgyértW különös szeretettel ragaszkodóit a fiatal lötfgyázóhoz. Most ls, amikor Frűhwirth elbuc\'stfzott a gátöréktől, a kis kanászgyerek ajáffÜWíertl, hofiT hazakíséri. Átmentek a hldtfH, ü-rttantek a vámőrházba és a sötétbttf betapogalódzlak a fővigyázó szobájába. A szobában Frűhwirth hátraszólt az őt követő fliírtife;
— Kinn van a lámpa az el&tt*\' bábán, hozd csak be, hadd gyuj?-\' Mitt megl \'
A hanászgyerefc megkereste a sötétben a lámpái és már indul is vissza a szobába, amikor dórrenéz rázta meg az egész épületet. A Ids kanászgyerek Ijedtében eldobta a lámpát és lélekszakadva rohant visz-sza szüleihez. Mire a gílőr a vám-órépülethez ért, addigra Frthwirth Rezső meghalt. Ott találták holtan a padlón. Mellette feküdi a szolgálati revolvere. A golyó pontosan a szivét fúrta keresztül. A rendőrhatósági vizsgálat szerint öngyilkosság történi.
A tragikus sorsú I kanizsai származása. , Frűhwl.lh Rezső ny. DSzAV ,j(jHi»-lauz, Petőfi-utca 9 szám alatti lakos, A Zalai Közlöny munkatársának a tragikus esettel kapcsolation kijelentették a földig lesújtott szülők, hogy nem öngyilkosságot, hanem bűntényt gyanítanak a haláleset mögött. A fiatalembernek ugyanis semmi oka sem volt arra, hogy eldobja magitól az életet.
A boldogtalan szülők, akik Iránt általános részvét , pyllvímtl meg, semmikép sC.ro akarnak beletörődni abba a gondolattá, hogy öngyilkosság történt. Épp eze.\'t » rejtélyes Ugy kivizsgálására fel akán:,k k<rni
egy jónevd ,UgyKéd?(,^„
Kaufmann Károly
iTelsfon 372.1
uri és női divatszakmába legolcsóbb és legnagyobb
m w \'■
ZALAI KÖZLÖNY
A Ml élet két aroa
Irta: dr. Hoffmann János Talán még sohasem Ünnepelt az emberiség súlyosabb viszonyok közölt ujesztendőt, mint az idén. — Amerre csak tekintünk a gazdasági életben, a régi világnak csak üsztól-hamvát látjuk — gyász és szomorúság üli meg a lelkeket. A gazdálkodás minden ága egyformán szörnyű gondokkal küzd. Az őstermelés értékes terményei nem tudnak eljutni a fogyasztóhoz, hogy rendeltetésüknek megfeleljenek: hogy megtöltsék az üres gyomrokat, hogy beburkol-
Kk a fázó testeket. A kávé őshazában briketté sajtolják e nemes gyü mölcsöt és adltö ital helyett a gőzkazánok gyomra nyeli Brazília nemzeti jövedelmét. A gyapotot hajórakományszám sUlyesztik a tengerbe. Lancaahire pamutgyárainak kéményei nem ftlitOiögoek es Oandhi keserű szájízzel távozhatott el a munkanélküliek közül, kiket az ó materiális nacionalizmusa nyomorba döntött. A magyar mezők világhíres terménye, az acélos buza Is denaturálva várja sorsát és Tokaj nemes leve értékemelkedését attól várja, ha sí lányabb testvéreiből szeszt főznek splriiusxgyáraink.
Az Ipar szörnyű válsággal küzd. A bányamunkások nyomora évről-évre nő, a leállított gyárak hideg kemencéi nem nyelik a nemrég még mérhetetlen értékű fekete gyémántot, a petroleumforrások hatósági rendelkezésre erőszakos uton-módon betömetnek, — nincs szükség annyi természeti kincsre, amennyit a Földanya a bőség szarujával önt ki méhéből.
A hitelélet tökéletesnek vélt szervezetei : a pénzintézetek feladatuknak megfelelni nem tudnak, — az Arany áramlik — mint egy tizei folyam egyik országból a másikba és ahonnan eltávoiük, gyász és szomorúság, munkamélküíiség és nyomor sir utána.
Kétségbe kellene esni a világ során, ha a gazdasági „fejlődés" e sivár képe lenne az emberiség fejlődnének eddig elért összes eredménye.
A tragikus 1931-es év utolsó napján e szomorú seregszemlén felmerül a gondolkozó emberben a kérdés: watóban olyan rossz az embe-riség *ona, mint amilyen nem volt még »oba?
A gazdasági élet horizontján vi-lágitó pontokat is alig látunk. Ml az Mgia, ami e szömyü ember-sonbitn vigasztalhat, van-e olyan Jelenség, amiből reményt meríthetünk, mert a .twciate ogni speranza" az elmúlás kapujának lehetett felirata, de élni csak hittel, csak bizakodással lehet
Vizsgáljuk meg az ember kulturális éMének frontját és csodálatos eredményeket fogunk tapasztalni.
Hócipő
NtU-. férfi- <fs gyermek- hóclpók nagv választékban kaphatók:
SmabÓ cipóáruházban
Hortfiy MtKlós-ui
(Városház-palota) ™«0 "traltamlmal, mt>a t°9
BMMMnJ Mai tfraJmrtff.
I\'ár évszázaddal ezelőtt egy könyv nagyobb érték volt, mint tiz falu, ma fillérekért vehet mindenki tudományt, irodalmat — igaz: sok ponyvát is. A hírlapok ónáM elterjedett-sége, a rotációs gép igazán szárnyat adott s gondolatnak — a rádió pedig ledöntötte a szellemi élet minden korlátját, oceánokon át, országhatárokon keresztül száll az eszme és a zenei kuliura hallatlan népszerűségre tett szert.
A közlekedési eszközök fejlődése a legmerészebb fantaszták álmait szárnyalta tul, de még nagyszerűbb a haladás az általános hygiene terén. A Járványok korábban tizezerszám szedték áldozataikat, óriási földterületek néptelenedtek el egy-egy Járvány nyomán, a túlélő nyomorékok szenvedései leirhatatlanok voltak. Ma az orvostudomány majdnem minden járványnak eredményesen „állj"-t kiált, a gyermekhalandóság állandóan csökkenőben van; a gyermekágyi láz — a szülő nők halálos réme — kipusztulóban ; az ember átlagos élettartama növekedik. A karitatív intéz-
mények fejlődésben vannak mindenütt, kórházi Állapotaink ha sok kívánnivalót hagynak is még hátra — mégis óriási nagyot fejlődtek csak a közelmúlthoz hasonlítva is. Az élet minden terén azt látjuk, hogy a kultura igazi fejlődésvonala emelkedik, mert az ember tudása és hatalma a terméizet fölött állandóan növekszik.
És mindezeket a kulturális eredményeket az ember érdekében az ember vivta ki, hihetetlen energiával győzve le azokat a gigászi nehézségeket, melyeket a természet támasztott legyőzője elé. A tudomány mártírjainak sora véghetetlen, hősei azok az igazi szellemek, kik magasra emeltek az ember éleisorat a barlanglakótól századunk kulturemberéig. És ez az emberi munka eredményezte, hogy a civilizációk pusztulásából a történelem eddig ismert évezredeiben mindig uj élet sarjadt és ezért idézhetjük büszkén és bátran gazdasági életűnk romjain is Madách kőbe illó szavait:
„Ember küzdj és bizva bizzál I"
Farsangi ujdonsások
és
menyasszonyi Kelengyékben
nagy választék.
Kabátosztályunkat áthelyezzük,
amely alkalommal a kabátokat olcsón árusltjuk.
Singer József és Társa
Magyar igazgató két havi provizóriumot kap a Városi Mozgó bérletére
A pénzagyi bízottéig 1931. évi utolsó ülés*
Nagykanizsa, december 31
Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága csütörtökön délben ülést tartott dr. Rotschlld Béla elnöklete alatt. Az ülésen két tárgypont szerepelt.
A városi mozi uj bérletére vonatkozólag dr. Krdtky István polgármester tegnap hosszabb tárgyalásokat folytatott Magvar János kaposvári moziigazgatóval, aki a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet tette. Ennek eredményeképpen a polgármester Magyar Igazgatónak két havi provizóriumot ad, amely idő alatt a város el tudja dönteni, hogy a bérletet végleg neki adhatja-e. A város a bruttó bevétel 4 százalékát kapja.
A bizottság tagjai közül többen hozzálátok a kérdéshez, 1*011.elfogadták a polgármester Javaslatát.
A nagykanizsai marhakereskedők
memoraandumot nyújtottak be a polgármesterhez, amelyben utaláasal a teljesen visszaesett állatkereake-delemre és exportra, a marhák vágás-dijának mérséklését kérik. Dr. Krdtky István polgármester utalt azokra az okokra, o melyek a kérelmet Indokolják. A uizottság felhatalmazta a polgármestert, hogy a legjobb belátása szerint intézkedjék a vágás-dijak mérséklése ügyében.
Ezzel a pénzügyi bizottság ülése véget ért.
Az Elektron Rádió
üzlethelyisége
a Központ szálló épületében azonnal átadó.
Bővebbet ugyanott.
AZ (II ÉVRE 10 RÁDIÓI
JKVETLEM CSERÉLJE M ELAVULT KÉSZÜLÉKÉT A
díandatd
CSERIAKCIÓN
Balatoni képek Kalkuttában, indiai képek Nagykanizsán
Nagykanizsa, december 1
Páratlan az az érdeklődés, amivel Nagykanizsán Sassék most záruló kiállítását kisérték. A tárlat vasárnap estig nyitva van a Polgári Egyletben.
Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy Sassné Farkas Böske nem csak ezen a kanizsai kiállításon keltett feltűnést egy más világot tükröző képeivel, hanem szokatlan feltűnés jutott vásznainak olt is, ahol azok ecsetje alól megszülettek; — Indiában.
Kalkuttában ugyanis most van nyitva egy világ-kiállilás, amelynek keretében, 70 éves születésnapja emlékére, Rablndranath Tagon bemutatja a nyilvánosságnak santlnike-tani müvésztelepének (az Indiai Szolnok I) termését. Ennek az iskolának és ennek a kiállításnak egyik büszkesége Sassni és Sass Baba. Ezen a tárlaton Sassné 80 darab képe közölt egész sorozat Balaton és más magyar táj sorakozik fel, melyeknek állandóan sok a nézőjük.
Egy kalkuttai angol lap fekszik előttünk, amely (nagy kitüntetés ez ott, ahol egy 3 soros híradást még Tagotenak sem he\'yeznek el 150 rúpián alul I) kritikai rovatában 21 sort Ir a két magyar festőmüvésznő „kiváló tehetségéről*. Ezt írja egyebek közt Sassné és leányának a kalkuttai Német Kőiben rendezett kiállításáról: „Az Indiaijelenetek,melyeken a természet színeinek keveréte kiválóan sikerült, legkiválóbbjai a Mon-soon-tanulmány és a Rajgiri naplemente. A fiatalabb művész (Sass Baba) alkotásai közül kiemelkedik néhány kitűnő arckép és figurális tanulmány."
— A NYUOAT január l-l ezáma megjelent Vezetflcikkét a tolyélrat 26 éves jubileuma alkalmából Móricz Zsigmond Irta. Az ünnepi arám szépirodalmi közleményeiből kiemeljük Bablti Mihály, Gellért Oszkár, Kosztolányi Dezső és Oláh Oábor verselt, Móricz Zsigmond éa Karinthy Frigyes novelláit. Szász Zoltán. Németh László, lü«a Endre é» Hevesi András tanulmányait ElőtlzetÓHt dl) negyedévre 10 peágő. U1 előfizetők la 1 pengő áron kapUk a Nyugat-könyvsorozat otsfi kötetét, a Mai Dekameront. Kiadóhivatal: V. V11-moa osáazár-ut 34. Telefon 166-86.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 január 1.
Péntek, január I.
Az elsodort Buster
Az elsfi nagyszabású hangos vígjátéka Buster Kealonnak.
Főszereplői: Anita Page, Róbert Montgomery, Lyonéi Barrymore, Wllllam Haynes, Kari Dane, sőt maga Fred Nlblo, a világhírt! rendező
Burleszkek Hiradók
Szombat, minap !u. 2., 3
Harry Piel
az évad egyetlen hangosfilmje:
A Sant morltzl kaland
Lélekzeifojtóan izgalmas, tökéletes hangosfilmatlrakció 10 felvonásban.
Gazdag kisérft mfisor,
Nem értem, kérem,
abszolúte nem ériem, mit takarítanak meg egyes állami hivatalok azzal, hogy kifordított borítékokban leveleznek Alig multk el nap, hogy az ember tnnen-amonnan ne kapjon hivatalos levelet, aminek a borítékja belül Is meg van — helyesebben megvolt — címezve valakinek. Már most nézzük csakl A kívül tek. adőfeiszóiamldsl bizottságnak, belül sóhlvalalnak címzett borttikon mit spórol meg a magas
flnden borítékot, (ha belül nincs még a gyepmesterI hivatalnak megcímezve) érkezéskor óvatosan kell felbontani a ragasztások mentén. Meg-ftltlö rutinnal testvérek közt Is kell ehhez egy fél perc. Aztán az egész borítékot szét kell bontani és kifordítani. Egy perc. Végül az egészet újra a tlstta felén összeragasztani. Fél perc Summa summarum kél perc LegtSbb hivatal már ugy le van építve, hogy ezt a munkát Is maga a postázó tisztviseli kénytelen végezni. Ennek a ttsztvlselónek van mondjuk 200 pengi fizetése, van hozzá egy kis lakbére, családi és ml gyéb pótléka, tegyük fel összesen van havi 300 pengője. Ebbil — havi 25 munkanapot és 8 óra nap! mun-kaldit számítva — két perc belekerül az államnak 6 és egy hegyed fillér Jébe.
Ugyanaz a levélborlték darabonként egy fillérbe, tömeges rendelésnél fél fillérbe sem kerülne a bölcs állami adminisztrációnak.
Mert fi a takarékosság.. ■ (?)
Mozgószinház
Sanct moritzi kaland Harry Piel legújabb hangosfilmje. A mesterrendcző ezúttal a legklesebb t íjakon, csupa Ismert kirándulóhelyen, világhírű sporteredmények színhelyén játsza hangosfilmjét.
Sanct Moritzban, a nemzetközi társaság gyűlhelyén a legtarkább, legváltozatosabb miliőben rohan, száguld a legpompá&abban Összeállított me»e. («-)
Hosszú időre lekerült a napirendről a Déli-vasút államosítása
Külföldi részvényei-csoportok intervenciójára történi a mára elrendelt átvitel elejtése
értesülés
Nagykanizsa, december 91
A D -livasul állami kezelésbe vételének elhalasztásáról szőlő hir — amit elsőnek a Zalai Közlöny közölt — megnyugtató hatást váltolt kl széles körökben Nagykanizsán. Ez érthető is, hiszen a DV és Nagykanizsa viszonylatában igazán nem frázis érzelmi kapcsolatokról beszélni, összeforrott ez a város a Délivasul-jával, ezenkívül féltette az állomását a kilátásba helyezett leépítéstől. -Mindettől most jó időre nem kell félnie.
Ma kellelt volna az eredeti lervek szerint a MÁV-nak átvennie a DV összes vonalait, a kanizsai állomást is, Most olyan hírek keltek lábra, hogy az átvétel elhalasztása ctak 4—6 hélre törlént. Eizel szemben
autentikus helyről kapott alapján közölhetjük, hogy a DV államosításának ügye újból hosszú Idire lekerült a napirendről. A Déli-vasul tovább folytatja önálló éleiét. Az erre vonatkozó tárgyalások anyagából kevés szivárgott kl, de ugy latszik, hogy a DV külföldi részvényesei, főként a francia tike-érde-keltség lépett közbe olyan súllyal, hogy sikerült a teljesen előkészített átvételt stornírozni. Mint a félhivatalos jelentés is mondta: ezzel azonban semmi károsodás nem történik, mert sikerült olyan eredményre ju nl a megbeszélések során, hogy az államosítástól várt követelmények biztosíttassanak. A MÁV a külföldi DV-részvényesek csoportjától az ál-vétel elejtéséért — mint halljuk — bizonyos kártalanítást kap.
Lelepleztek egy fittagn betegeshajiamn társaságot
Nagykanizsa, december 31
C. László nagykanizsai lakos néhány nappal ezelőtt telt feljelentése alapján a nagykanizsai rendőrségnek sikerült lelepleznie egy öttagú Térti-társaságot, akik ellen a Btk. 141. §-ába tltkflző bűncselekmény mlatl indult ineg a bűnvádi eljárás.
C\' László elmondotta a rendörsé gen, hogy a társaság egyi< tagjával egy évvel ezelőtt ismerkedett meg. A mézes-mázos modorú, 40 éves férfi löbbször meghívta öt valamelyik kocsmába borozgatni. Néhány nappal ezelőtt Ismét találkoztak az utcán. Ekkor a következő napra már a lakására hivta meg, hogy ott inald kedélyesen elborozgatnak. C. László eleget is tett a meghívásnak. Rajta kivül még egy 59 éves piaci árus volt olt az ismerőse lakásán. Itatni kezdték azok ketten. Amikor már azt hitték, hogy leittasodott, olyan ajánlatot tett az egyikük, melynek hallatára minden erkölcsi jóérzése felháborodott. Színleg beleegyezett, azonban kijelentette, hogy dolga van a városban, előbb azt szeretné elintézni, de aztán visszajön.
C. László nyomban a rendőrségre sietett, ahonnan egy detektívet kért
magamellé és annak kíséretében visszament az Ismtrőse lakására. A detektív azonnal előállította a két .csábilót" a rendőrségre, ahol részletes beismerő vallomást teltek. Egy óra múlva u/abb három előállítás történt. Ezek is bevallották, hogy tagjai voltak a betegeshajlamu társaságnak. Ebben a visszataszító bűnügyben szereplők közül 18 éves a legfiatalabb és 59 éves a legidősebb férfi. Foglalkozásra nézve az első négy gyanúsított: kávéházi alkalmazott, napsiámos, vásári- és piaciárus, az ötödik pedig egy Jómódú Iparos, akinek önálló üzlete van Nagykanizsán.
A detektívek most fáradoznak a bünjajttrom Összeállításán, azután az aktákat álleszik a járásbírósághoz
PiaViCAV\'gyfc1 bántalmak gyers
laaiaOUAemuuetfetreazolgtl d 11-
tef meleg vízben feloldott lA evókotnálnyi SZENT RÓKUS LABSÓ, melyben a fagyolt leálltait letek véa elölt áztatjuk Igen előnyöt a fagyott labat láblttrdó után kony nyen megmaazlrotnl egy kl* vaieflnnel, aiutin Jó meleg ruhával (ytakarjak.
Régi bármilyen rádióját vagy gramofonját
70 pangóért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3al
rádiói
oonuti hangszóróval,
havi részletre
Szabó Antal
rádióoutAlyAban.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jnair I, piátok
Hóm. katolikus: UJtv. Proteatána:
Ufév. Izraelita: Teb. ho 22.

Városi Mazeum és Kttayvtár nyitva caütOitökön is vasárnap délelőtt 1ÍM6I 12 óráig.
Oyónaurtirt éjjeli aiotgál.t t I. hó végéig n „Fekete mi" gyógyszertár
Fi at 8.
Városi Mozi. ,Al eliodort Bulter\', énekei é> táncot bravúr-film. Burtesa kek éa Híradók
OóaHlrdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, aurdl, péntek délután, kedden egéal nap nőknek). T«l. 2—13.
Január 8, siambat
Római katolikus: Makár ap. Proteat.:
Ábel. lírae\'lta: Teb. hl 23.

Városi Mozyó. .A Sínt morllil ka-land". Harry Piel tlgalmai haogoalilmje. Oszd tg kitérő mtlsor.
Boldogabb újévet
kíván minden előfizetőjének, olvasójának, hlrdelijének és nyomdal üzletfeleinek a \'
ZALAI KÖZLÖNY sitrketziMge ét kiadóhivatala
— Vasutas kitüntetés. Hackler Kálmán nagykanizsai lakost, a OSzA vasút lütőházl munkását a kereskedelmi miniszter 40 esztendei odaadó, mintaszert) szolgálatáért elismerő oklevéllel tantette kl, melyet a fdlő-házfőnökség a fülőhlzl személyzet Jelenlétében ünnepélyes keretek közölt nyujtoll it a kitüntetettnek. Hackler Kálmán Nagykanizsán 1891. december 10-én lépett a DSzA vasút szolgálatába, amelytől mai nappal válik meg. Égési szolgálati idejét s nagykanizsai fűtőházban töltölte. Kilenc gyermek atyja. Az elismerő oklevelet meleg búcsúzó szavak kíséretében Rubint Károly mérnök-fő-felügyelő, fütöházfőnök nyújtotta át Hackler Kálmánnak.
— A KathoUkus Férfiliga jótékonysága. A P. Deák Szulplc plébános Igazgatósága alatt működő Kathollkus Férfiliga szép tanújelét adta karácsonyi jótékonyságának, amennyiben IS pár cipőt készíttetett városi szegények számára, amit a jövő napokban fog UoszttnL A jó-cselekedct minden ékes szónál szebben beszél.
— Adományok a felsőtemplom céljaira. Dr. Köntg József és neje ezűstmenyegzőjűk alkalmából 50, Marion János henles 25 pengőt, özv, Borsfayné egy díszes oltárteritöt, úgyszintén Vörösházy Mihály ur is. Fogadják az adakozók ezúton\' Is hálás köszönetéi a püspöki biztosnak.
= Kóstolta a Vida ujborát?
— Házasságok. Dr. Kattauer Gyula és Kovdch Irén december 24-én házasságot kötöttek.
Szabadt Bözsike és Qylmithy János január 3-án dé után tél 4 órakor házasságot kötnek a szent-ferencrendl pleoánla-templomban. — (Minden külön értesítés helyett.)
— Menyasszonyoknak nagy kedvezmény. Mig a készlet tart, egy kis vég jó minőségű mosott siffon 8 pengő Slnger Dtvatáruhdzban.
1932 január 1
Az Ev. Nőegylet leája
január 5-én megnyitója lesz a hivatalos kanizsai farsangnak. A rendező egyesület szegényeit segélyezi a más-félpengös teajegyek jövedelméből. — Az estély a Cenlrálban lesz. (Brldge-játékosokra külön gondol fordit a rendezőség I) A nagy érdeklődésre való tekintettel ajánlatos asztalokat már most elöjrgyezlelnl a Králky-tőzsdében.
— Kanizsai mérnökök dolgozatai • tóvárosi szaksajtóban. Megemlékeztünk arról, hogy a berlini nemzetközi építészeti kiállításon részt vettek Nagykanizsáról Király Sándor mllszaki tanácsnok és Vécsey Barnabás városi mérnők, de részt vett Kanizsa volt mérnöke, Szeg-halmy Billnt, jelenleg Miskolc város főmérnöke Is. A berlini kiállítással kapcsolatban most kfllön szakkönyv jelent meg .Városépítés\' elmen. A tudományos szakmaben több Ismerőt névvel találkozunk. Igy Király Sándor műszaki tanácsos hosszabb tanulmányt irt .Az uszó és strandfürdőkről és a fürdők vizének tisztításáról* elmen, amit berlini intézmények eredeti felvételeivel illusztrált. Király tanácsnok rendkívül értékes cikke melleit olt találjuk Vécsey Barnabás hosszabb Írásbeli értekezését .Berlin uj lakótelepeiről", mely hasznos utmutatást ad szakköröknek. De ott találjuk Szeghalmy Bálint volt nagykanizsai mérnök hosszabb cikkét is , Berlin város építészetéről amit még a laikus Is élvezettel olvas.
— Köztisztviselők fényképes igazolványainak érvényesítése. A köztisztviselői menetkedvezmények a DSzAV vasútvonalain, az 1931. évre szóló kék betétlap alapján, 1932. évi január\' tt 31-tg\' minden további nélkül igénybe vehetők. — 1932. évi január hó 31. után a DSzAV vasútvonalain csak azok a tisztviselői Igazolványok érvényesek, melyek az 1932. évre szóló érvényesítési bélyeggel el vannak látva. Ezen érvényesítési bélyegek 1932. évi január hó 1-töI március hó 31-lg /, 1932 évi március hi 31. után 5 pengős árban szerezhetik be a Meneijegylrodában.
= Igaz értéket kap pénzéért, ha bundát nálunk vásárol. — SchOtz Áruház.
— Frontharcosok figyelmébe I Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja január 2-án, szombaton este a Wollák-féle vendéglőben levő hivatalos helyiségében inspekclós szolgálatot tart este 6 - 8 lg a bajtársak részére.
— Vasutasok figyelmébe. A Duna—Száva—Adria Vasúttársaság ténylegesel és nyugdíjasai részére 1932. évre már kiadott betétlapokai utazásra felhasználni nem lehet, miért is az összes érdekeltek felhivatnak, hogy 1932 es betétlapjaikat sürgősen szolgáltassák be. Az 1932-es évre uj betétlapok adatnak ki. Az igazolványok érvényesítése céljából a ténylegesek és nyugdíjasok arc-* képes Igazolványaikkal minél előbb jelenjenek meg. Az 1931. évre kiadott betétlapokkal 1932. évi március végéig vonalainkon akadálytalanul utazhatnak. Az 1932. évre már érvényesített Igazolványok kedvezményes jtgyeknek váltására érvényesek. Az állomás fönDke.
ZALAI KÖZLÖNY
— Lelkigyakorlat a tihanyi apátságban. Egyesek bármikor jelentkezhetnek lelkigyakorlatra. Középiskolai hittanároknak és hitoktatóknak januir 2—6-ig. Veszprém egy-házmegyei plébánosoknak Január 25—29-ig. Veszprém-egyházmegyei káplánoknak február 2—6-ig. Veszprém-vármegyei uraknak február 10—14-ig. Szombathely-egyházmegyei káplánoknak február 15—19 ig. Szombathely egyházmegyei papoknak február 22—26-ig. Zala-vármegyei uraknak március 1—5 lg. Nyugalmazott pipoknak március 8—12-ig. Nyugalmazott vHágl uraknak március 14—18-ig. Középiskolai tanároknak március 20—24-ig. Veszprém egyházmegyei papoknak április 4—8 lg. Szombathely-egyházmegyei plébánosoknak április 11—15 lg. Tanult férfiaknak április 18-22 ig A lelkigyakorlatok az elsőnek jelzett nap ettéjén kezdődnek és az utolsónak jelzett nap reggelén végződnek Nipl teljes ellátás káplánoknak és civil tanároknak 3 pengő, a többieknek 4 pengő. A vasútállomástól Tihanyba és vissza szállítás 1—I pengő. Jeleinken! levelezőlapon a tihanyi apáti hivatalnál lehet.
200 Ínséges dolgozik a város-oan a hótenger eltakarításán
Nagykanizsa, december 31
Két napja, hogy Ndgykanlzsa teljesen bólipelbe takarózott.
A város köztisztasági hivatala, amely tegnap még 40 emberrel végeztette a hó eltakarítását, ma .már 200 munkásembert állított be a város különböző részein, hogy szabaddá tegyék az utat ég biztosítsák a forgalmat. A 200 hóeltakarltó mind az inségakclósokból került kl, akik valóban példás szorgalommal látták el a nekik kiulalt munkát.
A köztisztasági hivatal apparátusa állandó permanenclábaa van. A rendőrőrszemek szigorú utasítást kaptak, hogy a járdák tisztítását és fürészporral való behlnlését szigorúan őrizzék ellen.
— Eljegyzés. Welsz Ilonkát eljegyezte Keik •.rmann Károly. (Minden külön értesítés helyett)
«- Rumba tanitás 3 án délután 3 órakor Blagusz tánciskolájában. Részvételi dij 1 pengő. Ma és vasárnap este össztánc.
— OyOjtsOk az „ezOstpapirt" I Ne dobja el senki a karácsonyi cukorkákról lekerülő stanlolt, hanem juttassa el a Missziósház nővéreihez, kik az afrikai missziók javára összegyűjtik és továbblljik.
— NŐI télikabát a legszebb újévi ajándék! Keressen fel bennünket még leltározás előtt, félárban vásárolhat. SchUtz Áruház.
Rövid 3 perc!
Mindössze annyi időt vesz igénybe a fogaknak Kalodont-tal való rendszeres ápolása, aminek eredménye tiszta, szilárd, egészsé-es fogak. A kártékony okozza a fogalt
lazulását ét számtalan meqbetegedétét; fogkő ellen ctakit a Kolooont-an van meg a hatásos Í377B r a u n I i c h-féle Sul-forizinoleat) ellenszer.
t^díkíi^Ódo\'
Jbn. S. A l.cánjrklub mQsoroa teája a Miasrlóa házban S órakor.
PiixtorjáUk KUkanluán a Polg. Olvaiókörben 4 órakor.
Maróuy Sakk Kör kö.syQlé.e léi 4-kor.
Iltimaarend inQtoroi teája a plébánia Fehér-termében (él 5-kor
Jan. 5. Ai Ev. Nóegyltt teája 0 órakor a CenUálban.
Jan. 10. OltáregyuOlet mtUoroi teája a plébánia FehérUrmában (él 5-kor.
Magántlutviaelók Irodalmi matinéja (él II órakor a Vároil Silnháibati
Jan. 18. A Kemxtény Jótékony Nóegyltt l«a-«ttélya a Cenlrálban.
lxr. Nóegyltt teketekává-aatje a Caalnóban » ómkor.
Jan. 39. A» Ím. I.eánytgylet piknikje a Kaszinóban 9 órakor.
Fabr. 1. Az Ipartcatftlet bálja a Kaitlnóbau.
Pabr. 0. A Szanatórium Kgyetület mOaoroa teája.
Fabr. S. A KaraaaUny Jótékony Nótfylal (artang-bactutlató tatélya a Cantrálbao.
Kopoti hócipőjét és csizmáját tartósan ujjá lakkozom, fi | Lénárt bőrkereskedés.
— A- filra.alnész pályázat döntóje.
A „Színházi Élet" most megjelent uj számában közli a Színházt Elet éa a Hunnia filmgyár által rendezett fllm-Bzlnészpályázat döntését. Több mint négyezer kép közül választotta kl a zsürl azt az ötvenet, akiknek december 27-én délelőtt kellett raegjelonnl szemé-lycseu a zutlrl elölt a Hunnia filmgyárban. Pékár Oyula elnöklésével érák hosszán át vizsgáztatta a zsürl a Jelölteket. táncolni, énekelni, szavalni kellett mindegyiknek. Hót éra volt, amikor a zsllrl kimondotta a döntést, amely szerint öt hölgyet és öt urat Jelentettek kl győztesnek. Erről a Uz győztesről készítenek próbafelvételeket és ezek kapnak majd szerepet a legközelebbi magyar hangosfilmben, Az érdekes választásról sok képben számol be a .Színházt Élet uj száma.
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7.
Alapíttatott 1862.
Telefon 597.
A NA8YKAHIZSAI SEQÉLYEQYLET SZÖVETKEZET
1932. Január hó 1-én nyitja meg
71. évtársulatát.
Egy heti üzletrész után hetenkint I pengő. Egy havi üzletrész ulán havonkint 10 pengő fizetendő. A heti könyvek 4 évre, a havi könyvek 20 hónapra szólnak, de kívánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a befizetett tőke kamattal együtt folyóslttatik.
UJ könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengery-ut 7., dr. Rapoch ház) mindenkor kaphatók.
mm Az Igazgatósén.
- A Kis kanizsai Polgári Olvasókör 1932. január 6 án ette 7 ótakor tisztújító közgyűlést tart Határozatképtelenség esetén január hó 17-én ette 7 órakor tartja meg.
— Hitközségi adózók figyelmébe. A nagykanizsai róm. kath. egyházközség felhívja a hátralékot adózók figyelmét, hogy elmaradt egyházközségi adóikat különbeni végrehajtás terhj mellett legkésőbb nyolc napon belül fizessék be a hitközségi irodában.
ttm tártai
Pirii aMO\'/j, London 17-40, Newyork 512-75. Brtlssel 71-30, Milano 2&00, Msdrid 43-35, Amsterdam 205-80, Berlin 121-85, Wien -■-. Szólt. 3-71, Prága 15-18, Varsó 5750, Budapest 90"02Vt, Belgrád 9-10, Bukarest 307.
TeraéayMstét
Buzs ttszav. 77-es 12-95—13-40, 78-ts 13-10-13-55, 79-es 13-25-13-70, 80-«s 13-35-13-80, dunánt. 77-es 12-20-12-35, 78-as 12-35-12-50. 79-es 12-50-12-65, 80-as 12-60—12 70, rozs 1385-l3-98,>k. árpa 17-25-17-50, zab 22-15-»40, tengert 13*85—13-95, korpa 1230-12-56.
Mire vágyik m nfil
Hogy mindenkit meghódítson.
H* ezt elakarja érni,
•Uum fűzőjét BE1CZE láODá
füzőszalonjábsn, Erzsébet-tér 4., régi postával szemben mafr«a4«lal.
á Heouetl Baak itTixa-árfalyaaai
VALUTÁK Angolt. 19 05-1945 Belga fr. 79-10-79 70 Csehk. 16-94-17 04 Dánk. 106 30-107-30 Dinár 10-13-1021 Dollár 570-50-573 50 Francia i. 22*35-22 55 Holl. 228-55-229 9; Zloty 63 94-64 54 Lei 348-3-54
Léva 4-10-420 Ura 28-80-2910 Márka 13545-136 25 Norvég 105 30-10630
Peseta —•--•—
Schllt. -•-•—
Svájdf. 110-70-111-40 Svédk. KT7-20-108-20
devizAk Amst. 228-75-22995 Belgrád 1013-10-19 Berlin 135-55-136-25 Brtlssel 79-20-79-70 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.K)6-5(W07 30 London 19-25-1945
Madrid —•-•—
Milano 28-90-29-10 Newy. 571-€0-574-00 Oszló 105-50-106-30 Párls 22*38-22-50 Prága 1692-17-00 Szófia 4-13-4*17 Stockh. 107-40-108*20 Varsó 64-15-64-55
Wien —•-■—
Zürich 110-80-111-40

ZALAI KÖZLÖNY
1932 január 1.
KÖZGAZDASÁG
Berendezkedheíik-e Magyarország gyümölcstermelésre ?
Irta: dr. Somogyi litván, tb. szolgabíró
Magyarország a Széchenyi-féle agrárprogramm végrehajtásit a háború előtt nagyjából befelezte. A Széchenyi-féle programm föhbpont-|al: árvlzmentesltés, lec«apolá«, bel-terjes állattenyésztés, — általában belterjes gazdálkodás.
A párisi európai rendezés gyökeresen megváltoztatta Magyarország európai helyzetét 8 a világháború után bekövetkezett világgazdasági átalakulás annak közgazdasági viszonylatait is. így aztán, — hogy a divatos szólammal éljek — programm nélkül maradtunk, hisz Széchenyi >lt százados elgondolásai alapján felépult magyar agrárpolitika változott viszonyúnk mellett nem elegendő. A magyar társadalom inkább megérezte, semmint Öntudatosan látta ezt s a vezérférfiak, szintúgy az avatatlanok, nem maradtak el panace-ajánlással. Jelen sanyarú mezőgazdasági viszonyaink egyik kivezető utjának mondják Wbbek kOzt a nagyarányú gyümölcstermelésre való berendezkedést.
Csonkamagyarország a mérsékelt égövi gazdálkodás azon szerencsés Övébe esik, ahol sokoldalú gyümölcstermelés ls lehetséges. Ezenfelül egy végtelenül fontos és szerencsés földrajzi ténnyel Is számolhatunk, azzal, hcgv a nagy kUmalngadozdsu területeken a magyar gyümölcsök kiválóan zamatossá érnek.
Talajgeológlal szempontból azt látjuk, hogy a mérsékelt égOvön termelt gyümölcsök mindegyikének megvan Magyarországon a maga talaja. Termelhetünk meggyet, cse-resnyét, szllvaféléket, barackot, diót, mandulát, kOrtét, almát, szőlőt, stb. Barackot és szőlői nagy tömegben piacra termelünk is már,
Egyszóval a termeié} gazdaság-technlkat előfeltételei megvannak. mert kiterjedt térségeink, amelyek ma még teljesen hasznavehetetlen, vadon állapotban vannak, ezenkívül olyan kullurteroleteink, amelyeket, ha gyQmOlcsOsilünk, magasabb kultúrtermetekké avattunk — gyümölcstermelés céljaira rendelkezésünkre állanak — ezáltal biztosítva a nagyobb jövedelmezőséget és szaporodó népességünknek munkát, megélhetést.
Alapvető fontosságú a piac kérdést la. A cseresnye, meggy, a szilva-félék, kOrte és a szőlőmáról-holnapra romló áru, szállítási lehetőségük Igen korlátolt, vagyis nagykereskedelmi cikké — a némileg szerencsésebb szőlő kivételével — előlépni nem tudnak. Természetesen nem akarom lekicsinyelni a cseresnye, meggy, i zilva és a körte szerepet az Ipari nyersanyagok sorában, hisz a konzervipar nagy tömegeket dolgoz fel ezekből igen értékes kereskedelmi áruvá, pedig ezek a konzerviparok még lejlfldésképesek. A na-
gon álló és száltitóképes mandula
dió nem fogyasztódlk olyan tö megben, hogy nemzetgazdasági i zem-pontból nagyméretű termeiéire lehelne berendezkedni.
A szóló a szállíthatóság és állóképesség bizonyosmérvfl hiánya miatt szintén nem lehet az európai nagykereskedelem általános cikke, habár btíónyos radiussal rendelkezik, hisz nagyon jól tudjuk, hogy az olasz szőlő Bécsig, a magyar Berlinig is elér. De egy bizonyos távolságon tul fekvő piacokat elérni nem lud. A magyar csemegeszőlő-termelésnek
nagy lehetőségei vannak, amelyek kihasználva nlncsanek.Bátran mondhatom, hogy a ma még bortermelésre berendezett szőlőink tekintélyes hányadát kicserélhetjük csemegeszőlőkre.
Marad egyedül az alma, amelynek kétségtelenül Igen nagy lehetőségei vannak, mert még lengerenlulra Is szállítható, ezenkívül állóképessége is nagy. Különös gazdasági becse, hogy gyUmölcsszegény téli hónapokban hozható forgalomba. A nyugateurópai államok külkereskedelmi forgalmáról szerkesztett kimutatásokban a tengerentúli alma igen jelentős számadatokkal szerepel Hisz maga Budapest Is, a földművelő Magyarország egyetlen igazi piaca, északamerikai és ausztráliai (Tas-mania) finom almát fogyaszt. Egy célszerűen bevezetett nagy tömegű almalermelésnek a piaca belát ható időre biztosítva van, annál ls Inkább, mert a magyar termelőterületek az európai nagy fogyasztópiacok szomszédságában vannak, míg a tengerentúli termőterületek azoktól igen-igen messze esnek, tehát a magyar almának helyzeti előnye feltétlenül nagyobb számszerűség szempontjából az árkalkulációban, mint ameny-nylvel a tengerentúli termelők olcsóbban termeinek. Emellett azt Is figyelembe kell vennünk, hogy a magyar alma zamatosságánál fogva igen veszedelmes versenytársa lehet a mutatós, de ízetlen tengerentúli almával.
Kétségtelen, hogy világgazdasági viszonylatban is jelentős gyümölcstermelés nem tartozik a könnyen megoldható feladatok kOzé. A termelőterületek kiválasztása, azokon a megfelelő fajták telepítése, aztán maga a termelt, megfelelő hitelszervezet, jól működő gyümölcskereskedelem, esetleg szövetkezés, külön-külön nagy kérdések, de nem megoldhatatlan problémák. Együtt az egész évtizedekre szóló program és kitartó nemzeti munka.
Mondhatná valaki, hogy más európai országok ls felismerik a gyümölcstermelés nemzetgazdasági fontosságát. Erről a kérdésről Igen sokat lehetne beszélgetni, az ekOrüll megfontolások végső resummé-Jeként annyit, hogy a földrajzi, agrogeolo-glal, közgazdasági és kulturviszonyok
sehol nem találkoznak olyan szerencsésen, mint éppen itt nálunk s eme körülmény a termelendő gyümölcs európai primátusét már eleve eldöntötte. A kétkedők és kishitűek persze azt hangoztatják, hogy a nagyvonalú gyümölcstermelést sohasem tudjuk megvalósítani, ezekkel azonban vitába ne szálljunk, csak azt az egyet mondjuk szeműkbe, hogy a világ legnagyobb vízrendezési munkáját a magyar nemzet végezte; a mull század 40-es éveitől napjainkig annyi folyógátat emelt, hogy azok elvégbe rakva Londontól Newyorklg érnének. Ahogy a magyarság ezt a gigantikus munkát ésszel, pénzzel és erővel <1 tudta végezni, jelen értekezésben pár vonással rajzolt modern gazdasági problémát is biztosan meg fogja oldani.
: NlsaW lyaaéa és Ltyklaéé TálUcL lankariBÉL
Ma kia<»7zalal Károlg.
boldog újévet kiván üzletfeleinek, megbízóinak,
erdős hirdetft
József Irodája
budapest, teréz-körut 35. telefon: 125-58
Pk. 8491. sz. 1938.
Árverési
1931. vgbtól M6. sz
hirdetmény.
&
4520 pengOre becsült
klr.
JirásMióéág irrarM elrendelit,
Dr. Rothschild Béla ttfjv4d viselt Király SOrfóeda fTt. láván «m« é< több kOveteláa h Járatéiul ereiéig • keszthelyi ktr. JárásbMaág 1911. évT fenti számú vécével elrendelt kMt gltési végrehajtás tolytio végrcha|tást szén vtdótól 1930. avl október hó 15 én lefoglalt 4630 *----- ------ \'
keszthelyi végzésével
ai 1908. éri XL1. t.-c. 30. A-a és 8610/1931. M. E rendelet 24—24. fai alap-Ián éa az Oaazea falaUoalaltalók á. képv éa a toglaliil Jegyzótónyvból U nem lünő mái foglaltatja Javára is, ha kidá-eltésl foguk ma la leuill ás ha ellenük halautó hatályú liénykeraaet iotyamatbe nlnca annak Keszthelyen, aa Agostoa-féle Oépgyártan folytatva í a. 2 érakor Zala-uabarban kendó megtsrtMn haUridMl 1932. évi Január hó U-Ik alpjának d. a. 11 óráját tüzOm ld. amikor a Mtóllag lefoglalt teherautók, méhes s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Igérónek káaxpéntfUc táa ellenében. Mattal a bacaérttí >/> rá-izéért la el fognak adatni.
Keszthely, 1931. évi november hó 27-én.
Varjú Jóx*«t s. k.
ktr. Mr. vénrehaltó, tur mint bírósági kiküldött.
A Nagykanizsai Takarékpénztár R. T.
igazgatósága, felügyelőbizottsága és tisztikara mély fájdalommal jelenti, hogy
Musset János
fSIdbirtokoa,
az
igazgatóságnak meghalt.
tagja, folyó hó 31-én
Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni!
Nagykanizsa, 1931. december 31.
APRÖHlRDETtSEK
A. vMiMM 10 uata » Wér. W I WMI m« «• a fillér. VmAt->% éé fillér.
m MW fi "l« a
Inili «• pkUM 10 M**tf a* /Ulér,
Ml
Anu
Hja • miér. C1«M4 ■ aWaa i» lkát ÍM ui ulul ■l—"
IU»l fcwwlfc—fc W, ■
mréoMééM a imt> mgi « a fWMl««M kéimyvétéé, MitMláaSi •ikami«M Déama étén n«u«t
9 láratu, nagy koraettel, nagyobb vára* kÖleiében eladó, eaetleg bérbeadó. Clm a kiadóban. 8«00
NaHalaah állandóan kapható Slpoe Andor, Muazel ás Frledentfaal. Tantach Ousatáv, vitéz Tóth Béta, Muatoe Ferenc kereskedőknél éa a KOztisztvlselfik SaO-vetkeaeténé). — TeJkOzpont. S113
Ot szobás komplett laké* fOrdóéaobí /al azonnalra, vagy nttjna l-re kiadó. — Clm a kiadóban. 4
i ellátással felvétetik. Clm
»\'m! javadalmazó kisebb (t agy na
Sobb barkái iQrgóeen olcsón eladó, m kiadóban. 5831
Használt kiriarl veszek é, eladok. Erzsébet-tér IS. Fényképész Üzlet. 9810
Póutvonal mentén, ezatakóau negyedben 20<Yo 01 béthoaamu SatelUa szabad-kézbót eladó. -— Érdeklódnl
Sándor, Magyar-utca 7.
lehet Aitner 604)
lavásaaiaataH keres NMryjécsel Uradalom, Nagyrécaa. 6068
Mm- eladó, I tele aaatcfay, I Fényképész
adó, I tele háló, guderob garnitúra, Erzsébetül 18. üzlet. 9811
Fee
dalom, Nagyiécse.
keiea Nagyiécael Uia-6009
Önt Is Mm\\
I kg. akácméz ..................P .„
V« . pOrk. kávé .Hindu" P
I . cacaó ........................P
I . emmentháli ............P
Byaaaa Lajos
Városházpalota
VI4a Lajos
Horthy Mtklós-ut
u cégeknél.
B«ia..a«l lakalét végzett nagyobb Intenzív gezdaaáabin szerzett hosszabb gyakorlatul bitó 43 éves nótlen aaada-iiaartf moaaall, esetleg kéaóbbt belépés •el cszdatlsztl, vagy fepánl, (Uáat keres. - Szíves racgkereséat kérek a kiadóba .Praktikus g«da" Jeligére. 6096
—sokszorosítógép, Werthdm-kaaaaa. NattoiaUaaaia eladó. Bóvebbet FMkI Ktnyvtateahedéston Céei^-ul
Kis Mi >áaasaiknia|l keresek
megvételre. Clm a kiadóban. 6104
Uadá Sugár-ut 12. luMu agy elegánsan bútorozott utcai asoba egy vagy kát ur részére fürdőszoba használattal -6120
8 éves llamhos németül be-azéló nól Jelentkezni lehet Magyar Divatcsarnok, Fó ut 6. 6048
»alalsalaa|»iss» a legszebb helyen 1 kisebb villa lírgÓKO nagyon Jutányos áréit eladó. Cim alladóhlvatalban. -0091
Konvencióé gé^ásikaiáea Inassal, kaaaár és psrancaotó Ma|ot4iaJSu
(elvetetnek. Jelentkezés Klstaludy-ucca huaz.
6113
ri-«t II. az. a. (Bogenrleder-hás) két modern Üzlethelyiség, Csengery-ut 13. sz. a. udvari lakások, Zílnyl-ucca & sz. alatt uccal egyszobás Iskás kiadó. 6094
Két elegáns utcai sitka — esetleg butorouttsnul — lápisOházt bejárattal, esetleg fOrdtezobával Horthy Mlklós-ut 18. aiám T. em. kiadó. -6128
Elaaáaatásra ügyes, ssorgalmas fiatalember vagy Iriéasaaony WwtOkg kaucióval (alvéteüT A|áatotok .Saorgalmas* Jeligére s kiadóhivatalba. -6128
1932 íJnUf 1
ZALAI KÖZLÖNY
*
Boldog újévet kiván kedves vendégeinek
Kallariís Géxa
url- éa Oölgyfoaróax
Boldog uj évet kiván t. vendégeinek, kartársainak és jóbarátainak Wollák Jenő vendéglős Boldog újévet kiván a kedves vendégeinek és jó-ismerőseinek özv. Guttmann Manóné „Magyar Király" vendéglía
Boldog újévet kiván kedves vendégeinek Kertész cukrMzda. Boldog uj évet kívánnak t. vevőinek és jóbarátainak Máfon Testvérek fflWKJiiflrti
Boldog uj évet kíván tisztelt vevőinek és jó barátainak Rítta* Andr«s divatán kereskedő Boldog uj évet kiván t. vendégeinek és jóbarátainak Kosztolltx Géza Ipartutfiletl vendéglőt
Boldog újévet kiván mélyen tisztelt vevőinek és jóbarátainak Herceg Esterházy Hentesüzlet
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt üzletfeleinek és jólsmerőseinek Ütístxay István ktmmutmm «• MakdM«rtJi Vaqylriuitaao Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek Kapoll Ferenc henlea éa oéaaároa
Boldog uj évet kiván jóbarátainak és tisztelt vevőinek Babits Lajos Boldog uj évet kivánnak t. vevőiknek és jóbarátalknak Miv fm fe Mh Ibi hentes éa méuAroa
Boldog uj évet kiván a t. vendégeknek Szever József A „Központ kávéház" főpincére Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek Petrlcs Gyula hentea éa mészárol
Mélyen tisztelt vevőimnek és kedves ismerőseimnek boldog uj évet kivánok Rsin Andor hentea éa mészárol Boldog uj évet kivánnak t. üzletfeleiknek és jóbarátaiknak Schless Testvérek könyv- és paplrkereakedők
Boldog uj évet kiván vevőinek
x Miltényí Sándor és Fia
cipőüzlete.
Boldog uj évet kiván mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek
Petrlcs János
hentea éa mészáros
Az évforduló alkalmával sokszerencsét kiván az igen tisztelt vendégeknek és ismerősöknek
Waldhauser Vilmos
a „Központ kávéhál" főpincére
Boldog uj évet kívánok úgy a helybeli mint a vidéki vendégeimnek és kartársaimnak
Rltser Mór
vendéglői
Boldog uj évet kiván nagybecsű rendelőinek és jóbarátainak
Horváth Mihály
cipészmester.
Boldog uj évet kiván kedves vevőinek a
Tóth bazár és Tóthné Jámbor Anna
kfltzzef • (Utíkéazitő. Horthy Miklós ut IS
Boldog uj évet kívánok t. vendégeimnek és ismerőseimnek. Elvállalok eljegyzést, lakodalmat és táncmulatságot.
Foszák Feri
aenekarvtzető. Csengery-utca 13.
Kedves vevőinek és
Uzletharátainak boldog u/évei
és jó rádióvételt kiván az
Elektron Rádió
Boldog uj évet kiván igen tisztelt vevőinek
Androsek Ernő
clpésimealcr, Nagykanizsa.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok to|áahohuna. Egy tyúknak naponta csak 6 dekát kell adui. 1 kgr. éra 30 fllkér.
Erőtakarmányok
(HaUlaat, traaltat, vérilszt, csukamájolaj, soyabub-dara, kőtes, buza, zab, áfpa, * tengeri, buzakorpa itb.)
Madáreleségek
(Kevert madárcle*ég, kendermag, hámo-zottub, fénymag, édes repce, saláta-nug atb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szén* savaa takarmánymész.
Pekk
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben éa zaikszimra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény éa növény-
védőazerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Teleion 13a
Csfidtömag
kiárusítás.
Közhírré teszem, hogy a Köhler Testvérek vaskereskedő cég volt tulajdonosa, néhai Kutassy Kálmán hagyatéka csődtömegében levő árukat a csődválaszlmány határozata alapján kiármliii utján értékesítem, s hogy ez értékesítést megkezdtem.
Dr. Malek László
caódtömeggc ndnok.
Hévízfürdő
legforgalmasabb helyén, a Friedrích szállóval szemben
250 D« telek eladó.
Kisgazda és Kisiparos Takarékpénztár R. T. Kaposvár.
Keresek
megvételre a város belterületén egy 4—5 szobás, komfortos, lehetőleg adómentes házat. Cim a kiadóhivatalba kéretik.
Aki az igazán jót, kiváló finomat, megbízhatót és olcsót szereli, az kizárólag az
Esterházy hentesárut felvá-
gottat, virsliit, kolbászárut
Alkalmi tálak,
zsír szendvicsek készítése. Olcsó árak I
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Teidom 5-«3. Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2.
Ű? áruházban!
Januári fef>ér árusításunk sorún két ingyen napot iktatunk be; aki e napokon az alant hirdetett fe&ér áruból vásárol, annak a már kifizetett vételárat tel-fes összegben visszafizetjük. ^ Jl Zalai Közlöny február t>6 2-iki számában fogjuk a nyertes napokat közölni.
Törvényileg védett kiváló SCHÜTZ minőségek i
Mátyás vászon középszálu ................P —-80
Zalagyöngye, minden fehérneműre alkalmas...........P 1-20
Hableány különlegesség tömött vékonyszálú, ágyneműre.....P 1*60
Hajnalka, extra finom, Ienvászonszerü kikészítés, finomabb fehérneműre . . P 2"—
Schütz macco, fehér selymes szálú........... ... P 2-20
Schütz Creton, válogatott fonálból, finomabb ágyneműre és hímzésre,
y \\ 90 cm. széles.....................P 2-40
Selyemfényű damaszt, ágyneműre.............P 2-40
|TV Schütz selyem Madapolán 90 cm. széles, tartósabb, mint a batiszt
siffon, legfinomabb ágyneműre és fehérneműre..........P 2-60
Paplanlepedő, középszálu, 176 cm. széles ...........P 4-—
Lepedővászon vastagszálu, jó minőség.............P 2-40
Lepedővászon extra prima.................P 3*60
Damaszt abrosz komplett 6 személyes, 150X150, erős szálú, hófehér
selyemfényű.................... . . P 5-50
Damaszt abrosz komplett 9 személyes 150X175, finomszálú, hófehér
selyemfényű......................P 9- —
Damaszt szalvéta...................90 fill.-től
Férfi és nöi ssehkendöJtben fiatalinas válasxiélt. Telfes kelengye olcsóbban, mini a fővárosban.
Törvényesen védett minőségeink előállításához csakis a legfinomabb, válogatott, hosszu-szálu nyersanyagokat használjuk fel, a kikészítés cégfőnokunk felügyelete mellett történik.
Nyomatot! a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 2. szám
Nagykanizsa 1992. január 3, vasárnap
Ara 16 Mér
ZALAI KÖZLÖNY
Szart eaztóség fa kiadóhivatal; Pőut 5. mim. Keszthelyi flókkladóhlvatal: Koasuth-ntca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési árt: egy hóra 1 pengó a» Miét. Szerkesztőségi fa Eadóhlvstall telelőn: 78. u.
A gazdasági megértést
hirdette a miniszterelnök újévi beszédében - Walkó a magyar helyzetről tárgyal Genfben
Budapest, Január 2 Ugy értesülünk, hogy Walkó l.ajos külügyminiszter Genfbe utazik, ahol a népszövetségi ülés alalt jelen lesznek a pénzügyi szakértők Is. Ezekkel magánbeszélgetés tormájában tárgyalni fog a magyar helyzetről. Különösen azoknak az országoknak pénzügyi sxakérlöivel lógja az érintkezést keresni, amelyek már eddig is nagy érdeklődést mutattak a magyar ügy Iráni Walkó Lajos külügyminiszter kiküldetése nem lesz hivatalos.
A diplomáciai karílMleloéu a Hormdnyxónól
Budapest, Január 2 Újév napján nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormányzója délben 12 órakor fogadia a diplomáciai testület tagjait, akik at uj esdendő alkalmibél szerencse-kivánataikat fejezték ki az államfő előtt. A kormányzó a nemzelek összefogását hangsúlyozta.
A mlnfMferelntflc ufévl teacéde
Budapest, Január 2 Az egységespárt népes küldöttsége kereste fel újév napján hivatali helyiségében Károlyi Qyula gróf miniszterelnököt és üdvözölte az újév alkalmából. A párt nevében Pesthy Pál elnök mondott beszédet.
A miniszterelnök válaszában azt mondotta, hogy megfelelő Időpontban fogja majd ismertetni azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági egyensúlyának biztosítása érdekében még szükségeseknek mu-tatkozhalnak. Oazdasági életünk két kardinális elvét, hitelünk biztosítását és a gazdasági élet folytatólagos fentartását együttesen kell megoldani — mondotta. Ezért nem ludott a kormány ha|lani arra a számos oldalról elhangzott óha|tásra, hogy fizetéseinket már korábban és nagyobb mértékben szüntessük meg. A kormány erre a legmegfelelőbbnek látszó Időpontot és módot választotta s megelégedéssel kell megállapítanom, hogy azok az Intézkedések amelyekel a kormány a külföldi fizetések részleges felfüggesztésére Ml, nem ártottak az ország hitelének, mert a külföldi hitelező országokban W|es megértésre találtak, meil látták, hOf<y Magyarország ezt a súlyos intézkedést nem idő előtt és nem parancsoló szükség nélkül telte. Egyben annak ai erős reményem-
nek adok kifejezést, hogy intézkedéseink folytán az ország gazdasági szükségletei Is biztosítva lesznek.
A kormány legfőbb gondja a közeljövőben : a kereskedelmi szerződések révén exportlehetőségeink fejlesztése és ezzel Iparunk és mezőgazdasági termelésünk prosperitásának bitosltása. Súlyos nehézségek vannak ezen a téren, mert a különböző államok védőintézkedéseket tesznek és éppen ezek miatt a nehézségek miatt veszélyes is lehetne
hosszabb Időre lerögzített gazdasági programmot felállítani, mert holnap kOnnyen arra ébredhetünk, hogy falnak megyünk vele. De mindjobban felébred a népek közOtt az a felfogás, hogy a túlzott védekező Intézkedések fokról-fokra még Jobban elmélyítik a gazdasági balokat és kezd megérlelődni az az elgondolás, hogy a gazdasági közeledés és megértés az egyedüli ut arra, hogy a világ a mai gazdasági bajokból sikeresen kilábalhasson.
Halálos kézttnsa nőtársaságban szilveszterező „nácik" és kommunisták között
WOlpke, Január 2 (Wolff) Az uj év hajnalán utmenti bozótból rálőttek S nemzeti szocialistára, akik nőlsmeröselk társaságában hazatérőben voltak szilveszteri mulatságról. A nemzeti szocialisták egyike golyótól találva holtan rogyott össze. A támadók és a nemzeti
szocialisták közölt kézlharc keletkezett, amelynek során még két nem zeti szocialista, egy fiatal leány és a támadók egyike megsebesült. A támadók közül, akik minden valószínűség szerint a kommunista párt tagjai, kettőt süsüit elfogni.
MMHMM

40.000 dollár örökség várta, mikor újévi amnesztia folytán kiszabadult a fogházból
Budapest, Január 2 Magyarországon Nagyharsányban él az uj esztendő legboldogabb ma-
gyarja. Kázmér Djzső 40évesnagy-harsányi gazda italos ember volt és egy alkalommal arra biztatta a falubeli leventéket, hogy ne járjanak gyakorlatra. Kázmér Dezsőt ezért 1930 decemberében a Kurla ulolsó fokon 8 hónapi fogházra ítélte. Az
elitéit gazda Jóvlseletü rab volt és ezért a fogházból kegyelemre terjesztették fel a kormányzóhoz. A kormányzó megkegyelmezett Kázmér Dezsőnek, aki haza is utazott Nagy-harsányba, ahova ugyanakkor érkezett meg a budapesti amerikai követség hivatalos értesítése, hogy Amerikában elhunyt nagybáty/a 40 ezer dollárt hagyott rá.
uu u uíJLgruviruuv vi • rr i\'i........*............."\'.......*"
Egy százados agyonlőtte magát, egy szatéos lelőtte a teleségét és a szeretőiét, egy legény agyonverte az anyját, egy kocsis szlvensznrt egy diákgyereket
Szombathely. Január 2 Kőszegen uj év napján Puchnlk Ferenc százados szolgálati fegyverével föbelötle magát. Kórhá\'zbaszál-litás közben meghalt. Tettének oka Ismeretlen.
Gyilkol a féltékenység
Mezőkövesd, Január 2 Hajdú Aladár bogácsi szatócs u| év éjjelén az egyik bogácsi korcsmában féltékenységből három lövéssel agyonlőtte Kovács Bertalan huszárt, aki azonnal meghalt. Tettének elkövetése ulán hazaszaladt és az ágyban betegen fekvő feleségét Is lelőtte, majd kirohant az utcára, ahol a járőr elfogta. Hajdú a kiáltott izgalmak-
tól agyvérzést kapott. Egerbe vitték az Irgalmasok kórházába.
Agyonverte az édesanyját egy szerelmes legény
Magyaróvár, Január 2
A mosonmegyei Puskl községben özv. Körtvétyesl Antalné napszámosasszonyt lakásán Ismeretlen tettes annyira összeverte, hogy rövid idővel a kórházba szállítás után meghall. Megállapították, hogy fejét 8 helyen törték be. Lakásából semmi sem hiányzik.
A csendőrség erős gyanuokok alapján őrizetbe velte az áldozat Hát, Körtvélyesi Vendel 25 éves napszámost, aki maga jelenlelte be a köz-
ségi elöljáróságon, hogy édesanyját ágybanfekve, vérbefagyva találta. A csendőrség feltevése szerint a fiúnak érdekében állott\' anyját eltenni láb alól, ugyanis miatta nem tudta birtokba venni a házat és Így nem tudott nősülni sem.
Halálos disputa ax országúton kocsis és diák kőzött
Budapest, Január 2 A szikszói országúton Szilveszterkor Ferencz József 19 éves arnóti lakós kereskedelmi Iskolai tanuló összeszólalkozott Kandrák János 21 éves abaujszántói kocsissal. Kandrák csizmaszárából előkapta kését és azzal szlvenszurta a tanulót, aki azonnal meghalt. A halálosvégü verekedés ulán Kandrák beha|tatott Szikszóra és önként Jelentkezett a csendőrségen.
Bartos lános ügyében
január 5 én lesz a főtárgyalás Budapest, Január 2
A királyi ügyészség már régebben vádiratot adott ki Bartos János volt pacsai képviselő ellen többrendbeli csalás büntette elmén. A büntető-törvényszék Messlk- tanácsa többször tűzött ki főtárgyalás!, de Bartos betegsége miatt mindig el kellett halasztani, legutóbb, szeptember közepén azért Is, mert az ügyészség visszakélte a bünügy iratait, hogy néhány vádpontra vonatkozóan amnesztia folytán megszüntető végzést hozhasson.
Messlk Lajos dr. tanácselnök most január 5-ére ujabb fólárgyilást lüzött ki Bartos János ügyében.
A /apáitok bcvonultatc Calngcaauba
Tokió, Január 2
A Japán csapatok előőrsei ma reggel hat órakor bevonullak Csing-csauba. A hangsereg zöme előreláthatólag holnap érkezik a városba.
A kinal védörség visszavonult a Nagy Fal Irányába.
A japánok most 70 kilométerre állanak Nincsau városától, amely körül döntő csata várhaló, ha a nankingi kormány tartani akarja a várost.
Idfllárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések : Szombaton a Mm/r-üktti: Kercel 7 őrskor -5-2, délután J srakoi - 3 6. este 9 órakor —7-4.
Ptlhőzfi: Egész nap tiszta égboltozat.
SziUriny: Reggel észak, délben nyugsdt, este délnyugaU szél
(Bltxakal rddlókknM * Heturslé-alul laMset ielsafl tata 10 éra-ker i Enfhaiéü, borsaié* és Isosa-pódá»ok, alóbb hé, bésébb ssst-Isfl vérhaté.
zalai közlöny
1932 január 3
Vidám volt a kanizsai szilveszter
Nigyksnlm, Január 2
A súlyos gazdasági helyzet dacára is vidám szilveszteri éjszakája volt Nagykanizsának. Talán ezért is volt olyan vidám, mert a Jobb JOvő reménységével mindenki Ordít, hogy bucsut mondhatott a sok megpróbáltatással bővelkedő ó-esztendőnek.
A máskor este (él 9 órakor már kttiatt utcák csütörtökön este szokatlanul élénk és szines látványt nyújtottak. Kis, polgári családok, elegáns, estélyi ruhát hölgyek és urak, vidám fiatalemberek siettek el otthonról, hogy máshol, más családoknál, vendéglőkben és kávéházakban mondjanak bucsut a távozó évnek. Valóságos népvándorlás volt a hótól ragyogó utcákon.
A kávéházak és vendéglők teljes felkészültséggel várták a vendégeket. A nagyobb helyiségek kivétel nélkül zsúfolásig megteltek.
Két kimagasló szórakozási esemény volt csütörtökön este. Ai egyik a Kaszinó, a másik a KAOSz esiélye.
A Kaszinó szokásos szilveszteri mulatsága ebben az évben is a legbensőségesebb családi hangulatban zajlott le. A kaszinói tagok és azok családtagjai töltölték meg szép számban az összes termeket. A nagyteremben két zenekar búzta felváltva a talpalávalót. Éjfélkor néhány pillanatra sötétség borult a termekre és a zenekar a Himnusszal üdvözölte az uj esztendőt. A tánc, hajnali 4 óráig a legvidámabb hangulatban tartott. Ekkor Igen sokan átmentek a Cen-hdlba, amelynek szulerénjében a
Kereskedelmi Alkalmazottak rendezték nagysikerű műsoros Szilveszter estjüket. A szuterénben ember-ember hátán tolongott. A rendezőség vidám műsorral kedveskedett a vendégeknek. Qoldschmldt Rózslka sikeres prológja után Epplnger László aratott sikert a kupiéival, majd két egyfelvonásos bohózatot adott elő az ügyes műkedvelő gárda. A két darabban Kohn Lajos, Jeszek József, Olenbeck Károly, Sárecz György, Kohn Ödön, Fischer Qyula, Kovács Imre, Férst Marlka, Helm Rózsi, Kukoly III, Rózsás Manci, Weinstock Sándor, Hlrschler Jóisef, Donát Lili, Boross Lajos, Fatkas Lulu, Szakonyi István és Hirschl Imre aratlak szép sikert.
Szabi István belanilásában ezután Barabás Etus, Bedekovits Nusi, Bruncsics Bözsi, Donát Lili, Férst Marlka, Farkas Lulu, Halász Ilus, Helm Rózsi, Kttkoly III, Marton Manci, Malyasils Manci, Molnár Kató, Perger Rózsi, Rózsás Manci,
Sári Magda, Sneff Oizl, Slozarek Zsófi, Segesdi Rózsi, Szily Mária, Taschner Rózsi és Waxler Bablka egy lengerész táncot lelteitek a közönség meg-megujuló tapsvihara kíséretében. Klrschner László derekasan állta meg helyét a konferansz szerepében.
A szulerénban hajnali 4 óráig tartott a tánc. Fenn
a kávéházban azonban még reggel 8—9 órakor sem akarták abbahagyni az uj esztendő köszöntését.
A Korona éttermében szintén vidám élei folyt reggel 4 óráig.
A kávéház- és vendéglőlulajdono-sok szerint dacára a látszólagos nagy forgalomnak, igen szerény volt a fogyasztás. Igaz, hogy aki csak lehette, kimozdult hazulról és elment valamelyik vendéglőbe, azonban korántsem volt észlelhető az a
szokásos köllekezéB, ami más években annyira |ellemezle S il«szlcr éjszakáját. Az emberek nagyon meggondolták, hogy mire és mennyit adnak ki. Óraszám ültek egy pohár ilal mellett. Számos
vendéglőben táncoltak a vendégek. Ezek a helyek annyira zsúfollak voltak, hogy alig lehetett megmoidulni bennük. Ennek dacára azok a vendéglősök jártak mégis a legjobban, akik nem szereztek tánceflgedélyt. Etekben, ha nem is vollak zsutolva a vendégek, de akik olt voltak, azok legalább fogyasztottak.
Ugy a káviház-, mint a vendéglő-lulajdonosok általában elégedetten nyilatkoznak a Síllveszlerről. örülnek ugyanis, hogy ha nem is kereslek olyan sokat, de legalább nem fizettek rá. Ma ez is eredmény.
Borzalmas gyilkosság Díszeiben
Megszurkálta, majd agyonverte a legjobb barátját
Zalsegarezeg, Január 2 Szombathelyi Gyula vincellér lakásán borozgatlak üosztola József és László István diszell gazdálkodók, akik a leglobb barátságban vollak egymással. Ennek dacára boros állapotban összekaplak és Qosz-tola előrántva a belső zsebéből egy konyhakést,azzal nyakonszurta László Istvánt. A dühöngő embert a házigazda, Szombathelyi Oyula kiutasította a házából. A sérült László István éjfélkor
gyanullanul Igyekezet! hazafelé. A sötétben azonban elébe ugróit a reá várakozó Qoszlola József, aki egy doronggal ugy vigta fejbe., hogy a járókelők csak reggel találták meg az eszméletlen emberi. Uszló István másnap belehall a sérüléseibe.
Qoszlola Józsefet, aki a merénylet után a szőlőhegyéit rejtőzött el, őrizetbe velle a tapolcai CiiendJrség. A gyilkost csütörtökön kisérték be az egerszegi ügyészség fogházába.
68 lélekkel szaporodott 1931-ben Nagykanizsa lakossága
Nítiyel több jiyermeh született, tizenhéttel kevesebb haláleset történt, mint 1930 ban — A házasságok száma 30 cal növekedett
Nagykanizsa, Január 2 1931. december 31. Az év legutolsó napja, amikor az összes hi-
vatalokban és intézményeknél megcsinálják az évi mérleget és visszapillantást vetnek a lefolyt esztendő munkásságára és annak eredményeire.
Nagykanizsa város anyakönyvi hivatala is. Mennyivel javultak vagy rosz-szabbodtak a város népesedési viszonyai ? Sok mindent beszélnek ezek a néma számok azoknak, akik a csendes statisztikai adatukból olvasni tudnak. Egy város anyagi viszonyait, lakosságának moralitását, világnézetét, jólétét vagy lerongyolódását, mind, mind ki lehet olvasni belőlük.
Nagykanizsán 1931-ben szllletelt 611 gyermek, az 1930 év 607 születésével szemben. (A következőkben a zárójelbe tett számok az 1930. évi adatokat jelzik.) Ebből fiu volt 301,
leány pedig 310. Halva született 29 (45). Házasságon kivüli szülelés 95 volt (91). Nagykanizsai volt ebből 532, kanizsavidéki 79. lkerszülés volt 7 esetben (6). A született gyermekek közül római katolikus volt 563 (581), Izraelita 28 (19), kálvinista 7 (6), luteránus 13 (1).
Nagykanizsa lakosságának természetes szaporodása 68 lélek az 1930 évi 50 nel szemben.
A halálozás terén is kedvezőbb helyzet az előző esztendőnél. 1931-ben 543 ember halt meg az 1930. évi 560 halálesettel szemben. Ezek között volt 290 férfi (306) és 253 nő (254). Csecsemőkorában elhunyt 95 (106). Ezekből nem érte meg a 3-ik esztendőt 7 (16), nem érte meg a 2-ik évet 5, egy éves kora előtt hunyt el 37, egyhónapos kora előtt elhunyt 38.
Az elhunytakból volt 436 nagy-
faaárnap Január J
Harry Piel
az évad egyetlen hangosfilmje:
A Salnt-morltzl kaland
Lélekzeifojtóan izgalmas, tökéletes hangosfilmat\'rakció 10 felvonásban.
■agyar Hiradö
Uitaphon varieté
itat szám
Mandolin-művéaz
ifi f izém
Németül boszélft kutyafilm
Burleszk
Kedden, szerdái In. 5., 6.
Nagy Kató, Wllly FHtsoh
fóMírepléiével:
tör
A herGBonó adlatáasa
kanizsai, mig kanizsavidéki 107. Az elhalálozások vallásfelekezetek szerint: római katolikus 482 (489), izraelita 49 (49), kálvinista 3 (10), luteránus 9 (12) Főbb betegségekben : tUdőgUmókórbau elhunyt 71 (64), rákbetegségben 48 (44), aggkori végelgyengülésben 79 (44), veleszületett gyengeségben 27 (20).
Házasságot a súlyos megélhetési viszonyok és gazdasági helyzet ellenére az 1930 évi 231-gyel szemben 1931-ben 261 esetben kötöttek. — Ezekből tiszta katolikus volt 225 pár (186), tiszta izraelita 12 (22), tiszta kálvinista 2 (0), tiszta luteránus 2 (0), vegyes házasság 19 (20) esetben köttetett. Ezek közül 11 pár adolt reverzállBt A 261 házasfél közül 55 egyén már volt házassági kötelékben, mégpedig 25 férfi és 18 nő mint öivegy, 10 férfi és 9 nő mint törvényesen elvált, \'akik újból kötöttek házasságot.
Számok, néma, de annál hango-sabban beszélő számok, amelyek Nagykanizsa teljes tükörképét adják és trianoni nyomorúságunkban is bizakodásra Intenek. (B. R.)
Kiváló sismBveaBk
nagy vitaaztékban kaphatók t*(Otc*óbbaa
ZSOLDOS GYULA
órAs, ékszerész és lAtszerésznél rÓ-UT 14. BIZT081TÓ PALOTA Orvonl receptek elkészítése. 4741 Szakszerű Javítások.
Hócipők.
Női, férfi- és gyermek-hócipők nagy választékban, leSZállitOfft ÉrOH
Aíilíényi Sándor és Fia clpőUs&letében, Főúton, Városházpalota.
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Egy elutasított fellebbexés
(A városháza irattárából)
A városházi budget-vita e^yik gyakorlati jelentőségű "itája a legelő-bérek leszállítása körül folyt nemrégiben. A képviselőtestület a legelőbéreket leszállította. Ansorge Antal és társai ezt a határozatot megfellebbezték a kővetkező Indokolással:
Egy elutasított fellebbezte
Hivatkozással az 1930. Nk 26070. sz. alatt a M. klr. B. M. úrhoz már beadott, de válaszra még nem érdemesített, az állattenyésztést tönkretevő súlyos legelőbérek elleni fellebbezési megismételjük és ezért a Nagykanizsa megyei város 1932. évi kOll ségvetés kl nem elégítő 25%-os legelőbér csekély és változást elő nem Idéző leszállításának egy szárnyas értékére való leszállításához feltétlen ragaszkodunk, mint ősrégi állattenyésztési kulcshoz és ezért az egy szárnyason felüli bérkövetelést
MEOFELLEBEZÜK.
A háború után jogi elbírálás alá és nem gyakorlati szaktudás alá került az egész gazdasági életünk, aminek az lett a súlyos következ ménye, hogy az állatállomány 4000 felült számban leapadt. Közcélú érdekek alatt, az előrelátó köteles gon-dosság-hldny, az őstermelcők nincs■ telenedése, óriási módon fokozódott A földreform pedig, a számtalan fórumon keresztül folytatott Jogi el bírálásai, a valóságnak megnem felelő rémes bér és törlesztési slb Illeték behajtásival pedig, teljesen nincstelené tették a Jóóhlszemü szerencsétlen becsületes fölmtveló népet.
Jogilag lehet ezen még tanácskozni, a tönkretett, ment és sütyedő jtldmlvelés rovására, felemelkedést ezen az alapon elérni sohasem lesz lehetséges, azonban addig, amíg nem lesz ktt felelősségre vonni lehetséges a súlyos hibák és mulasztásaiért, és ez jóvá nem tétetik, nem lesz és nem lehet szebb és jobb a jövőnk. A hivatalos Jogi felfogásának, termelést gyakorlat teljes Ismeret híján, kínszenvedés a gazdálkodás a jelen hlvataóls elbírálás keeretén belül.
A városban a fötdmivelés 8 a 160 egyéb képviseleti arányhoz pe> mint látni és tapasztatni, a csel földmlves érdek, a legsérlőbb guny tárgyát képezi a sérelmeinek felemll-lésekor, Igy természetesen a legégetőbb érdekelt sem tudja évtizedeken át megvédeni, amit fényesen lehet bizonyítani.
A jó gazdának pénz hiánya lehet, de éhes, dologtalan cseléd/e nem lehel. Ha ez van, rosz és érdemtelen az egész rendszer gondosága, meely mindég másra tolja a sülyedés okozatát? Mert ahol adot az Isten
Hócipő
NSI-, férfi- és gyermek-hócipők nagy választékban kaphatók:
Sxabó cipőáraházban Hort&y Mlklri.su/
(Városház-palota)
***** kirakataimat, meg fog ■yewttol olcsó drolmrdl.
helyet és csalódott, olt csak körültekintő gondosság kel, hogy segíts magadon, hogy az Isten Is megsegíthessen.
Ha e ga?dasági végromlils közepet, nyugot lélekkel lehet csoda diszimé-nyekre, haszon nélküli Ingatlanra, nélkülőszhető leány líceumra óriási ezreket áldozni, stb. keserű kőnyeket fakaszthat, az hogy termelésnek, állattenyésztésnek, gondatlan fellendítésére, nincs irgalom nincs kegyelem, annak pusztulni és veszni kel, és vele \'gy egész Neemzedék, meert a jogi gyakorlat eszt igy képzeli el,
Mostmár az a kérésünk, hogy a gazdálkodás és szükséges termelés, az egész évben ingyen dolgozó gazdálkodók végromlásba sodort ér-deekelt, ne az öiszekötettések, hlvall helyiségekben az íróasztalnál jogi vélemény alapján döntsék el, hanem a vonagló, pusztuló természet csalhatatlan színhelyén.
A gazdálkodás felelősteljes fellendítés kötetezetség tudatának ébredésnek reményében, alázatos segítséget kérve, a gondtalan állattenyéstéshez e megcsonkított és sértett jogainkban. Nagykanizsa, 1931. nov. 24 én.
Hazafias tisztelettel:
Ansorge Antii Az alispán, majd december 17-lkl keletlel a földművelésügyi miniszter a fellebbezési elutasították. Dec. 22-én Ansorge Antal és társai erre uj fellebbezést adtak be, ezt már a belügyminiszterhez. Minthogy ebben az uj fellebbezésben maga Ansorge Antal írja, hogy az egy évvel ezelőtt Ha m. klr. Belügyminiszter úrhoz terjesztett felfolyamodásunkban a súlyos helyzetünkre edldeig még válaszra sem érdemesttetlek1\' — az uj fellebbezés sorsa is előrelátható.
Farsaitti újdonságok
és
menyasszonyi kelengyékben
nagy választék.
Kabátosztályunkat áthelyezzük,
amely alkalommal a kabátokat olcsón árusítjuk.
Singer József és Társa
A szilveszteréji bénította
hófovás egész Zalában az orazágntl forgabut
meg-
Egyes szakaszokon embermagasságú, sőt 3-4 méteres hótömeg akadályozza a közlekedést — Sem a vasúti, sem a posta-távirdal forgalomban nem tOrtént fennakadás
Nagykanizsa, Janu&r 2 Szilveszter éjszakáján óriási hófúvás söpört végig az egész országon. Ennek dacára a Debreczen— nyíregyházi vonalat kivéve, sehol nem történt komoly fennakadás a vonatközlekedésben. Zalamegyében és egész Dunánlulon is meneinnid-szertt pontossággal közlekedtek a hóekékkel felszerelt vonalok.
Az országúti közlekedés azonban az uj esztendő első napjára egész Zalamegyében megbénult. A hatalmas czélvihar az összes utakat befújta hóval, ugy, hogy egyszerre megszakadt a forgalom. Letenyéről sem tudott elindulni Nagykanizsára pénteken reggel az autóbusz. Hasonló volt a helyzet a Zalaegerszeg— keszthelyi országúton is.\'Mind a két útvonalon szombaton is egész nap szünetelt a forgalom.
A nagykanizsai fószolgablróságtól szerzett értesüléseink szerint a kani-
zsai Járásban minden utat hatalmas hátömeggel fujt be a szél. U| év napján több autó indult kl Nagykanizsáról, hogy utasokat szállítson a kOzeli községekbe, azonban az első kilométer után vissza kellett fordutnlok, mert nem tudtak áthatolni a hóakadályon. Egyes helyeken nemcsak embermagasságnyi, de 3—5 méteres hótömeg is borítja az utakat.
Az utak kiásása minden vonalon folyamatban van. Az egyes községek közmunkára rendelték ki a lakosságot, hogy a fennhatóságuk alá tarlozó utakról eltakarítsák a havat.
10000-EK
HALLGATJÁK
10.000-EK
HIRDETIK
Standard ia/it
CSIRIAKCIÓI
Értesülésünk szerint ma, vasárnapra már be is fejezik a hótakaritási munkálatokat, ugy, hogy Ismét megindulhat az országúti forgalom. Előreláthatólag a lelenyel autóbusz !• fog már közlekedni a mai napou.
A postai távíró- és telefonforgalomban fennakadás nem történt.
Az AlfőldSn telfeeen megbénult a közlekedés
Budapest, Január 2
Az Alföldön tegnap olyan óriási hóvihar dühöngött, hogy teljesen megbénult a vasúti közlekedés. Egyes két méter magas hóakadályok Is vannak a síneken. Valószinfl, hogy az akadályok nagy részit még ma elhárítják.
Irodának
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsóa kiadó • váras kSzspán, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
A keddi evangélikus tea
előkészületei már kellemes izgalomban tartják a kanizsai társaságot. A rövid farsang első nagyobb eseménye szűkebb keretek között is ugyanazt a hangulatot ígéri, mint az előző évek báljai.
A rendezőség kéri, hogy akik a büfféhez adakoztak, szíveskedjenek adományalkat kedden délután 5 órától kezdve a Centrál éttermébe küldeni.
ajánlanák, do amíg a 2-Iámpás 7016-os Orion rádiót meg nem hallgatta, ne vásároljon.
Gyárija: Orion InMémptgyir.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 január 1.
Egy ismeretlen asztaltársaság
Hét éve minden újévkor, ezután havonként |8n Satie ét 10 gyermeket felruház u „Irredenta asztaltársaság"
..Hét esztendővel ezelőtt, 1926. év Január első napján egy 26-30 tagból álló társaság verődött össze a nagykanizsai Rózsa-vendéglőben. Az egy-két pohár Bör mellett eltöltött negyedórák meleg hangulatu vlrágházában, egy Irajppáns Indítvány nyomán, szárba bzö-kött egy szép gondolatvlrág. Valaki tel-vetette: jöjjenek össze minden uj év első napján találkozóra, lélekkönnyitő sóhajokkal búcsúztatni a nehéz küzdelmekben elmúlott óesztendőt és egymástól kölcsönvett reménységgel köszönteni az ujat...
Azóta minden év első napján meleg baráti kezek simulnak össze és kívánnak egymásnak jóazerencsét. Tradícióvá lelt, mint a hajdankor erős lelktl népeinél az év első napjának Ünneppé szentelése. Ezen a napon a bangadók. a azóhegedüsök ajkán mindig felcsendül egy par lelkee, meleg szó áriája. Mindannyiszor forró Irredenta lánggal lobban tel a honszeretet bülő Berpenyőju alatt a mindenre emlékezés, Bemmit el nem felejtés üszke...
Az Idén Is összejött ez a tárna lllui
mely nem e gy lllui szaporodott Pedig történik Mindenkit i
illusztris résztvevővel Invitálás sohasem történik Mindenkit a szive hoz Ide. Az Idén la olyan nzép, olyan lélekemelő volt ez az összejövetel, hogy ugy érzem krónikásává kell szegődjem ennek a gondolatnak. Ugy érzem: publikálnom kell, hogy milyen szép, milyen nagyszerű volna, ha Nagykanizsa városának érző lelkit Hal 1933. Január elsején szinte demonstratív tömegben ünnepelnék meg bz esztendőnek első napját... Elevenítsük fel eleink sok szép szokását, legyünk szívben, lélekben, gondolatban én tettekben Is magyarok. Törekedjünk arra, bogy megismerjük, több: megszeressük egymást.
A tegnapi összejövetelen Is sok pzép szó, sok szép gondolat emléke tette meleggé a résztvevők Bzlvót. Igy egy nagyon szép, karitatív gondo at felvetődött és nyomban határozattá la érlo-lődött T. 1. minden hó első szombatján az „Irredenta asztaltársaság" összejövetele. Ezeken az összejöveteleken a ba-
ráti szeretet, az egyllvétarlozáfl gondo-latánnk ápolása és tejenként minden alkalommal 20 fillér részvételi díjnak lefizetése s ez által egy olyan a\'ap megteremtése, amolyből minden karácsonykor 10 Bzegény gyermek láttassék ol molcg ruhával, lábbelivel és pirosló karácsonyi örömökkel.
Ebbon a lolkes hsngulatban megcsörrent a Pollák PlBta kezében a „rongyos gárda" persolye és a lelkes koldus tel-iilváaára szaporán hullottak abba a 20 filléresek azok kezéből, akiknek a fizetését 10-20 pengőkkel nyirbálták ineg nem Ib olyan régen...
Azt mondják, volt már Nagykanizsán egy Irredonia társaság. Meg Is alakult, de a pislákoló pernyére egyre hullott n hamu és azt mondják... kialudt... Azt
mondják, sok ellenzője akndt. akik titulus blbentlt láttak az önszcjövetol mögött fin ugy szeretném, ha ez a kedves és lelkes társaság nem lenno ezzel gyanúsítható. Elvégre Bachus tomploma mindenki előtt nyitva áll máskor ls...
lágyon ez a pár nzavam fölhívás azokhoz, akik tegnap nem voltak ott... Ebben az esztendőbon el ül az ár és sz Élőt megtisztult vizén mindenkire ott vár a sajkánk...
És még valamit Az ogyüvótartozás nemes gondolatának, az Irredentizmus mélységesen erős lelkű képviselőjének, a Nagykanizsára monekült szép lelkű magyarnak, dr. Bakon Gézának, előtte hadd vegyem lo a kalapom.
Bratsányl Gyula
A vizsgálóbíró letartóztatta az egeraracsai gyilkost és az anyósát
A 26 íves gyilkos a vizsgálóbíró előtt is azl vallotta, hogy szerelmet volt az anyósába
hogy végezzen az Öreggel. Nagy konyha késsel egyetlen szúrással végzett az Öreg gazdával.
Ezzel szemben Szűcs Jánosné most Is végsőkig tagadta, hogy neki bármi része lett volna a gyilkosság előidézésében. Tagadla azt is, hogy viszonya lett volna flata\' \'fjével.
Dr. Almdssy Oyula mifidketlő|űk elölt kihirdette az előzetes letartóztatásról szóló végzését.
A nyomozás tovább folyik Eger-aracsán. A csendőrség mindenekelőtt tisztázni akarja, hogy mi igaz abból, amivel a gyilkos vő anyósát vádolja. Ezlrányban folynak most a kihallgatások Egeraracsán.
Nagykanizsa, Január 2 Az orosztonyi csendőrség egy járőre újév napjin hozla be Nagykanizsára az egeraracsai halálos dráma két főszereplőjét, a 26 éves Hancz Qyörgyöt és a 40 éves Szűcs János-nét Szombat délben dr. Almdssy Oyula vizsgálóbíró kihallgatta őket. Hancz Oyöigy ugylálszlk megbán-hatla véres teliéi. Töredelmesen bevallotta, hogy 6 gyllko la meg az öreg Szűcs gazdát. Elmondotta azt Is, hogy 6 és anyósa megértették egymást, mert az öreg gazda már nem kellett az anyósának. Igy történt, hogy a megértésből bizalmas baritság letl kellőjük közöli és egy szép napon az asszony vette őt rá,
Mozgószinház
Bemutatkozó műsor
a kanizsai Városi Moziban
Uj gazdasági alapokra épülő uj szellem tartotta bevonulóját tegnap esle a moziban. Meg kell állapítani, hogy az indulás auspicluma! a legnagyszerűbbek. Olyan műsort tálalt fel Kozma direktor, amihez gazdagságban, szórakoztató értékben, filmművészeti szépségekben foghalót egy műsoron pesti mozikban sem találunk. (Pedig a pesti moziárak milyen magasságban táncolnak a kanizsaiak felett I)
Nagyszerű, aktuális, mozgalmas híradó után kacagtalóan kedves kutya-film teszi próbára a nevető-Izmokat. Majd pompás zenebohóc film és ulána egy egész orosz varieté-műsor. Mindez persze kifogástalan hangosfilm. Az igazi műsor pedig még csak ezulán jön, Harry Piel bravúros, csodálatosan szép salncl-moritzl lájak és az ottani élet képeivel telistele, fordulatos, érdekfeszítő, művészi kézzel és szemmel rendezett film. A nagy hangosfilmek közül való.
A vasárnap esti műsor ugyanaz.
Ha pedig a provizórium Idejére tervbevett és hirdetett műsor minden darabja megjön és hasonló vezetést sikerül biztosítani (ehhez persze a közönség támogstása Is kell I), akkor bátran jósolhatjuk a kanizsai moziélet szerencsés reneszánszát, (bt)
— Ha Budapestre utazik első útja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfűrDdhet, hanem jól meg is reggeli
ttüift s&mm

2 ingyen nappal a
áruházban!
Januári fet>ér árusításunk során két ingyen napot iktatunk be; aki e napokon saját kikészítésű fehér árukból vásárol, annak a már kifizetett vételárat teljes összegben visszafizetjük. ^ A Zalai Közlöny február $6 2-iki számában fogjuk a nyertes napokat közölni.
ZALAI KÖZLÖNY
Nyolc hónapon belül!
Ezen rövid id6 alig volt, hogy egy súlyos fogká-képződési eset csupán Kalodont fogkrém hasx-nálota által teljesen helyrejött. EgyedOI csak Kalodont tartalmazza a fogkö ellen hatásos dr. Brőunlich-féle Sulfo-rizinoleat-ot Ezzel most mindenki megóvhatja fogai tisztaságát át egészségét.
1932 január 3.__
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 3, vasárnap
Kóm. kalollkus: Jézus sz. neve Proleil.:
Benjámin. Izraelita : Teb. hó U •
Városi Muzeum és Könyvtár nyílva otltotlökön és vitáiiup délelölt 10-161 13 öré\'g.
Oyónszertárl éjjeli szolgátat i I.
hó végiig • .Fekete ui\' gyógyszertár
Fó-ut«.
Városi Mozgó. .A Sínt morttzt ka-lana\\ Harry Plel Izgalmas hangosfilmje. Oazdig klaérö műsor.
Qöitürdő nyitva reggel 8 órától este 6 áráig (hétti, szerda, péntek délután, kedden egéai nap nőknek). Tel. 3—13.
Janisár 4, hátfS
Római katolikus: Titusz. Proiealána: Laona. Izraelita: Teb. bó 25.
— Szabadságról. Búzás Béla dr. szolgabíró visszaérkezett szabadságáról és szombaton elfoglalta hivatalát.
— Ma temetik Musset János ISIdblrtokost Egész Zalamegyéböl őszinte részvétet és általános megdöbbenést váltott ki Musset János zalaszentbalázsi földbirtokos tragikus halála, aki cstttOrtökön vérmérgezésben elhunyt a budapesti UJ Sient János kórházban. A megboldogult földi maradványait zalaszentbalázsi birtokára szálliiolták a hozzátartozók. A holttest kálón vagonban szombaton este érkezeit Budapestről Nagykanizsára. Ma, vasárnap reggel a 7 órai személyvonattal viszik tovább Qelsére, majd onnan autón Zala-szenlbalázsra. A szállítást és a (emelési a kanizsai Hlld-tt\\e Temetkezési Vállalat végzi Musset János íöldi maradványalt, az elhunyt saját kívánságára, a kastély parkjában helyezik Örök nyugalomra.
— Dr. Kőnlg fogorvos külföldi szabadságra utazott, Január 18-án újból rendel.
— UJ tánctanfolyam, Blagusz Elek lolyó hó Vén az altiszti csoport részére uj tánctanfolyamot nyit.
— Halálozások. Általános megdöbbenést kellett Petermann Józsefné, mOkertész nejének és a nagykanizsai Oltáregyesület érdemes elnöknójének hirtelen halála. Karácsony ünnepén elesett és kezét törte. Tört karjával újévkor délután mégis virágüzletében tevékenykedett, ahol hirtelen rosszul lett. Hazavitték, szombat hajnalban kilehelte nemes lelkét. Petermann Józsefné köztiszteletben álló asszony volt, aki mint a vallásos Oltáregylet elnöknóje és a lll.-rend tagja buzgó munkásságot fejtett kl. Halála vesztesége a katolikus hitéletnek. Ma vasárnap délután 3 órakor temetik a róm. kath. sírkert halottasházából. A rekviem lelklüdvéért hétfőn reggel 9 órakor lesz a plébánia templomban. — Ugyancsak súlyos gyásza van a nagykanizsai kereskedővilágnak. Frank Vilmos, tekintélyes ruhakereskedő, életének 69. esztendejében elhunyt. Típusa volt a szolid, tevékeny, becsületes kereskedőnek és azokhoz a kereskedőkhöz tartozott, akiknek rési ük volt a nagykanizsai kereskedelem naggyátélelében. Az egész városban köztiszteletnek Orven-det. Hétlön délután 3 órakor kísérik kl utolsó útjára a Fó-ut 23. számú gyászházból.
= Ass uj évben ls, Jó rtlclló: Tranadanubla.
— A sármelléki igazgató-tanító ünneplése. Probst Ignác sármelléki igazgató kántortanító 40 évet meghaladó érdemes szolgálat után nyugalomba vonult és ez alkalomból a lalu társadalma meleg ünneplésben részesítette. Az ünnepi alkalomból Stefalcs Aladár keszthelyi apátplébános mondott szentmisét, majt Ajtai-Kovács Barna dr. nyug. államtitkár, az egyházközség világi elnöke búcsúzott el mintegy 2000 főnyi közönség jelenlétében a nyugalomba vonuló igazgatótól.
= Kóstolta a Vlda ujborát?
— A nagykanizsai Maróczy Sakk-Kör ma délulán fél 4 órakor tartja közgyűlését.
Mlwlrel/azik U/0OB. ne kOId-
— A Sass-kláilltás utolsó napja.
Ma van a Sass-képkiállitás utolsó napja a Polgári Egyletben. Hogy hogyan fogada a nagykanizsai kO-zOnség Sassék mostani kiállítását, mulal|a az a számos vétel, ami a karácsonyi ünnepek előtt történt. A kiállítás egyik föeróssége, amely mindenkit vonz: az indiai képcsoport, amely színgazdagságában és eredetiségében oly hatással volt, hogy a legtöbb kép vevőre talált. A kiállítás még ma nyitva van és este zárul.
-= Igaz értéket kap pénzéért, ha bundát nálunk vásárol. — Schfitz Áruház.
— 1914-ben születettek Jelentkezzenek. A m. kir. rendőrség nigykf.nlzsal kapitánysága a 63410/ 1930. B. M. sz. rendelet értelmében figyelmezteti mindazokat a férfi és női egyéneket, akik 1914. évben születtek, hogy 1932. évi január hó 1-töl január hó 31-ig magukat bejelenteni tartoznak, akár voltak eddig bejelentve, akár nem. A bejelentési kötelezettség elmulasztása kihágást képez.
— Három baleset tőrtént az ó-esztendő utolsó napján. Az ó-
esztendö utolsó napján három balesethez vonultak ki a kanizsai mentők. Kocsis Utvánné, utcaseprő neje, Teleky-utca 9. szám alatti lakos délután 5 órakor hálaadó istentiszteletre igyekezett a templomba. Az Eötvös-téren megcsúszott és oly szerencsétlenül esett el, hogy balboka-tOrést szenvedett. — Németh István piaci árus egynegyed 11 óra tájban Kiskanizsáról igyekezett haza a Horthy Mlklós-ut 18. szám alatti lakására. Útközben a sikos ulon megcsúszott és bokatörést szenvedett. — Daróczl József 38 éves napszámos jeget raktározott kinn a sörgyárban. Rakosgatás közben egy éles jégdarab ugy nekipattant az arcának, hogy a jobbszema felett felhasította a bőrt. A mentők mind a bárom sérültet beszállították a közkórházba.
Megfagyott az országúton
Keszthely, Január 2
A rezll szőlőhegyen a községbell emberek megtalálták Nagy Pál 71 éves gazda holttestét. Először bűntényre gondoltak, de a rendőri bullaszemle csakhamar megállapította, hogy az Oreg gazda halálát megfagyás okozta. A hegyről akart haza menni, valószínűleg .ünnepi hangulatban", elesett és nem ludott felkelni, hanem a helyszínen megfagyott. A nagykanizsai kir. ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
— A Leányklub teája ma délulán 6 órakor kezdődik a Missziósházban. A műsoron vígjáték, lánc és zeneszámok szerepelnek. Teajegy I pengő. A rendezögárda kedves, szép szórakozásról gondoskodott ezúttal is a tagoknak és vendégeiknek.
— Zene lesz ma este a jégpályán. Az NTE ma este a jégpályán a közönség szórakoztatására zenét szolgáltat.
— A kórházi kápolnára\' dr. Merkly Belus József 10 pengőt adományozott.
— A klskanizsal Levente Egyesület .Tépett rózsa" c. szlnelőadá-sát nem január 3-án, hanem január 10 én délután 4 órai kezdettel tartja meg az Olvasókör helyiségébea
— Menyasszonyoknak nagy kedvezmény. Míg a készlet tart, egy kis vég jó minőségű mosott siffon 8 pengő Slnger Dlvatáruházban.
dxuj uilaki4
i 1
I minösÉGE.cMonsAcojjAon 1 FEiüimoLHnrrnTLnn l-nncvriTonvimAKT 1 EGVESULT IPORITtóVEK RT ■ BU0 (VE StVWnOJORSÍ ARI/T
Képviselet: Sartory ,Oszkár Utóda Nagykanizsa, Király-utca a*.
Kedden és szerdán január 5. és 6-án
Az „Ufa" világfilmje
Willy Fritsch Nagy Kató
parádés szereplésével:
A hercesnfi adjutánsa
A „Benzinkút", „Szerelmi keringő" világhírű zeneszerzőjének legújabb mesterműve.
Előadások: kedden 5, 7, 9, szerdán 3, 5, 7, 9 órakor. Jegyelövéi.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 január 1.
Hülslábalcat Keresünk 1
35, 36-o* női hócipő és posztó betétes sárctpő
P 3.50
Szabó
clpöaruOöM. HortOy Wkltfi-ut 1. sntm
B ágyáét, lerert, dslgoud kéftelea egjréaekaál a természetes „Fsrasc lÓueT keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi kísértetek folyamán bebizonyult, hogv a Psreac József vii szellemi munkásoknál, neuraszténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkivfll Jótékony hatású gyomor- és béltisititó szer. — A Fereac léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban es ftlszer-tlzletekben kapható.
Boldog újévet kívánt és ellopta a fényképezőgépet
Nagykanizsa, Január 2
Csütörtökön délelőtt két szombathelyi artista érkezeit Nagykanizsára, hogy szilveszterkor előadásokat rögtönözzenek a vendéglökben és kávéházakban. Az árlisták azonban u] év napján ls Kanizsán maradlak és nyomban .Boldog Újévet" kívánó lapokkal Jártak házról-házrs, hogy összeszedjenek néhány krajcárt. így vetődtek el a Nádor-ulca 14. szám alatti ovodába is, melynek előszobájából a fiatalabb art sta ellopott egy fényképezőgépet. A házbeliek csak este vették észre a lopási, mire feljelentésükre a kanizsai rendőrség még az esli órákban őrizetbe vette a tolvajt. A fiatal artistát szombaton délelőtt adták át a fiatalkorúak bíróságának.
— A szepezdl bíró baleaete.
Tapolcáról jelentik: Márkus Károly 66 éves szepezdl bíróra fadöntés közben rádölt a fa. A szerencsétlen ember oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy be kellett szállítani a tapolcai közkórházba.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 125 P-ért SchOtznél.
— Köztisztviselők arcképes igazolványának érvényesítése a DSzA vonalaira. A köztisztviselői menetkedvezmények az 1931. évre szóló DSzA kék belétlap alapján 1932. január 31-ig bezárólag igénybe vehetők, ha vonatkozó Máv. arcképes igazolványok a Máv. állal 1931. vagy 1932. évre már érvényesítve vannak. Fent|clzetl arcképes igazolványok a DSzA vonalaira 1932. évre való érvényesítése 1932. március hó 31-ig I pengő, azontúl pedig 5 pengő érvényesítési díj lefizetése ellenében — a személypénzláraknál — bármikor érvényesíthetők. Az állomásfőnök.
Közgazdaság
Ingatlanforgalom
(A nagykanizsai telekkdnyvbíl 1931.
december 19-től december 29-lg)
A nagykanizsai 258 szljkvben foglalt 278. hrsz. Ingatlan (Cenlrál-szálló) Zerkovilz Lajos és társáról dr. Halpben Jenő nagykanizsai ügyvédre 160 000 pengő vételárban.
A nagykanizsai 8492 sz. tjkvben foglalt 8207/a. 1. és 2. hrsz. kiska-nizsai belsőség házzaf ajándékozás folytán Kuli József és Kuli Juliskáról Kuli József és neje Va|da Annára.
A nagykanizsai 10363 sztjkvben 4918 hrsz. alatt foglalt Mélyvízi szántó Tóber Ádám és neje. Molnár Annáról özv. Dani Qyörgyné Kálo-vlts Rozáliára 440 pengő vételárban.
A nagykanizsai 22. szljkvben fel vett 9374. hrsz. Ingatlan és házak Zerkovilz Albertről 45 000 pengő vételárban Szomolányi Gyulára, 51 ezer 500 pengő vételárban Brandl Mór és Brandl, Izidorra vétel cimén.
A nagykanizsai 22. sztjkvben foglalt 9344/a. 1. hrsz. Ingatlan és ház Zerkowltz Albertről Kosztolllz Oiza vendéglős és neje JSger Aranka javára 35.6000 pengő vételárban.
A nagykanizsai 6674. szljkvben 2818/a. 2. hrsz a Katonatemető! dűlőben fekvő szántó Szternát Ferencről és a nagykanizsai 11406. sztjkvi 2923/64. hrsz. Kétágai dűlőben fekvő-szántóföld SzternáL-Ferencné Lan-csák Ilonáról összesen 700 pengő vételárban Kuzsner Qyörgyné Horváth Rózl javára vétel cimén.
A nagykanizsai 6497. szljkvben 1988/b. 1. a. hrsz. az Alsóvtsár-állásl dűlőben és a nagykanizsai 1511. sz. tjkvben felveit 2104. hrsz. Klsgyótai dűlőben fekvő siántó Vei-Iák József ét neje Leposa Veronáról Ifj. Vellák József és neje Nóvák Anna, valamint Vellák Anna nagykanizsai lakósokra a|4ndék cimén.
A nagykanizsai 5612. szljkvben 2425/b, 2581/b. hrsz. Halaslói dűlőben fekvő Ingatlanok Kl» Istvánról Horváth József és neje Kovács Ro-
zália javára 1909 P 20 fillér vélel-| árban.
A nagykanizsai 5301. sztjkvben 555/a hrsz. alatt felvett belsőség és ház Orbán Rozália Árkos Istvánné és társáról Barta Károly és neje Kolos Irmára 15 000 vételárban és az ugyanottani 3096 szljkvt-en 749/a. hrsz. alatt felvett belsőség és ház vitéz Hollós Lalosné Varga Saroltáról Sebeslyén Mária Annára 17.000 P vételárban.
Eladták a Badacsonyi Réz-kénporgyárat
Tapolca, Január 2 A badacsoryl borvidék fnnak-idején nagv örömmel fogadta a Badacsonyi Rézkénporgyár megalapítását. A borkon|unktura romlásával azonbaif évről-évre kisebb térre szorult a rézkénporgyár prosperitása. Értesülésünk szerint most a gyár felszerelését és gyártási módot eladták a polgárai rézgálicgyárnak, amely vállalat saját telepén folytatja a rézkénpor gyártását
Önt is érdekli!
1 kg. akácméz ......... I1 agy
1i ., pörk. kávé .Hindu" P k.HS
I , cacaó ............ I\' hárfltr
I , emmentháll ...... I> Mégy
fijanes Lajos
VárnshizpaloU
Vida Lajos
Horthy Mlklös-ut
is cégeknél.
Bortermelők figyelmébe I
A Dunántull Oazdaaágl Szeszgyárosok Szeszfinomitó Részvénytársasága nagykanizsai cég ezennel közhírré teszi, hogy Erzsébet királynétér 12. szám alatti központi szeszfőzdéje borlepárolásra kapóit engedélyt és borbevásárlási területéhez csatoltatott Nagykanizsa város Is. A központi szeszfőzde a Pénzügyminisztérium rendeletének megfelelően
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7.
Alapíttatott 1862.
Telefon 597.
A NAGYKANIZSAI SEQÉLYEQYLET SZÖVETKEZET
1932. Január hó l-én nyitja meg
71. évtársulatát.
Egy heti üzletrész után hetenkint I pengő. Egy havi tlzletré-z ulán havonkint IO pengő fizetendő. A heti könyvek 4 évre, a havi könyvek 20 hónapra szólnak, de kívánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a befizetett tőke kamatul együtt folyóslttatlk.
Uj könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengery ul 7, dr. Rapoch ház) mindenkor kaphatók.
"u Ax IdugatAaAg.
Vásároljon bizalommal
m
C 7C 1/ C I V IIII IAAC eli9n,(!rt<!n lóhirnevu
jllIVlLT VILFIUj batortelepében,
hol garantált jó bUÍOFÍ kap a legolcsóbb árak mellett. Hagyktnlma, Eruéket-lér 18. szám alatt (volt Sxtnas-Málloéa).
ElaArandO saját kárpitos ás asztalos műhely I
Jt legketlvexöbb llxeiésl fel/é/elek /
mm,
birtokrendezés, pircetlá/ii.
Épületek és birtokok telije, kölcsönsieriés.
IMIM éa gazdasági épületek terve-
zése és negíplttn.
Díjtalan tanácsadás szóval <i Iráibin :
Székely Hándor
oki. méntök
Nagykanizsa, Cteagery it 37/a.
M"
a bort malligand lokonként 1 — 1 filléres árban veszi át seprőről fejtve nagyka: izsai telepére beszállítva, ott átadva és azonnal fizetve. Felhívja tehát a főzde a termelöket, szíveskedjenek Szeszfinomitó r. t. Nagykanizsa címre bejelenleni, hogy mennyi bort kívánnak a fennti feltételek szerint eladni, beszállítani Nagykanizsára ; a bejelentések vétele ulán a főzbe közölni fogja a termelőkkel, hogy mikor és mennyi bort hozhatnak be. Megjegyzi a fö*de, hogy a miniszteri rendelet értelmében csak aránylagos bormennyiséget vehet át abban az esetben, ha az eladásra bejelentett mennyiségek a síükséges mennyiséget túlhaladják.
HtpMpiiztlr BÉCTÉijtn
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bsnk Leányintézete
Alapíttatott az 1906. évben. •••
BETÉTEKET
a legjobban gyümölcsöztetünk Foglalkozunk
A BANKÜZLET
minden ágával Ha ••» Ily" jajjá* ka
ClmSnki NlKykanlxu, CMOItr^-il 4. •xAm
Titilmiliial i Hanrkmo* \'» Tá.lrildmlUk i Nipt.k.it* Uotulia.

Jan. 8. A LeányMub müaoroa teája a Missziós-hátban 6 órakor.
Pásztorjáték Kiskanlxaán ■ Folg. Olvasókörben 4 órakor.
Marócxy Sakk Kór közgyűlése (él 4-kor.
Harmadrend mQsoroa teája a plébánia Fehér-termében (él 5-kor jan. 5. Ai Ev. Nőegylet teija 9 órakor ■ Centrálban. jan. ». Az NTE tinc teája ■ Polgári Egyletben\' ette 8 órakor.
Jan. 10. Oltáregyeefltet mOeoro* teája a plébánia l\'cliértermében (él 5-kOr.
MaKántls*tvUelók Irodalmi matinéja (él 11 órakor a Vároel Színházban
Uceálls előadás (dr. Somogyi látván) a város-házán 6 órakor.
Leventék axinlelóe Klskanlxsán i órakor ax Olvasókörben. Jan. 10. A Keresztény Jótékony Nőegylet lea-estélye a Cenlrálban.
Ixr. Nőegylet (eketekávé-eatje a Caalnóban 9 órakor.
Febr. 1. Az IparteslBUt bálja a Kaszinóban. Febr. 6. A Szanatórium Egyesület mftaoroa teija. Fcbr. 8. A Ke es/Uny Jótékouy Nécgylet (araang-bucauxtató eatélye a Cenlrálban.
A közkedvelt, köhögés, rekedtség és hurut ellen igen hatásos bonbonok minden gyógyszertárban és drogériában újra kaphatók I 80 fillér, I émho* P 1-80
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Uritkl tárlat
Pária 20*10, London 17*38, Newyork ,1,-50 BrilMd 71*20. Milano 25*94, Madrid 43*25, AmaWrdam 205*55, Berlin 121*60, Wien —, Szóda 3*71, Prága 5Í0 Varsó 57*70, Budapest 90*02\'/2, Belgrád 9<AfBukarest 3*07.
Buza tiszsv. 77-e« 13*00-13*50, 78-as 13*25-13*75, 79-es 13*40—13*90, 80-as ■ \',.50—14*00, dunánl. 77-ca 12*15—12*35, 78-as 12*40-12*60. 79-es 12*55-12*75, 80-as 12*66-12*85, rozs 14*00—14*10, lak. i™ 17*25-17*50, zab 22*15-22*40, lenged 13*95—14*15, korpa 12 30-12*55.
i lemietl Bilik deTlza-árfolyml
VALUTÁK DEVIZÁK
Aneoll. 1920-1960 Antal. 228-95-230*15
Bereafr. 79*20-7980 Belgrád 1013-10*19
Csekk. 1694-17 04 Berlin 135*55-136*25
Dán k. 10710 108* 10 Brüssei 79*30-79*80
Dinár 10*13-1021 Bukarest 3*43-3*47
Dollár 570*50-573*50 Kopenh.l07*30-108*l0
Prandaf. 22*35-22 55 London 19*40-1960
Holl. 228*75-230*1,1 Madrid —•-•—
Zloty 64*05-64 55 Milano 28*90-29*10
Ld 3 48-3*54 Newy. 571*00-574*00
Le,, 4*10-4 20 Oszló 106*45-107*25
Ura 28*80-29 10 Párta 22 30-22 50
Márka 135*45-136 25 Prága 16*92-17*00
Norvég 106-2W07-25 Szófia 4*13-4*17
Peseta -*--•— Stockh. 107*70-108*50
Schill. -*--*— Varsó 64*15-64*55
Svájcit. 110*70-111*40 Wien —•---•_
Svéd k. 107*50-108 50 Zllrlch 110*80-111 40
i: Mulli lyoatm M LapkUM Vállalat, Sankaalssáa. kiadd: Zalai Károty. taáetoai kipÉiihi Ú. aa.
APHÓHTCfiETÉSEK
HlrlMHk 3 CO Mnga a |alMle0<u MayinlSa, MdMUhnH
fllhorQI«*fl vSoon ol«ro /íte/<
Habtsjsxls állandóan kapható Sípos Andor, Muszel éa Frledenthal, Teutach OuBitáv, vitéz Tóth Béla. Muatoe Ferenc kereskedőknél és s Köztisztviselők Ssö-vetkeseténél. — Tejközponl. 5119
Ffl-at 11. az. a. (Bogenrleder-ház) két modern üzlethelyiség, Csengery-ut 13. sz. s. udvari iakáwk, Zrlnyl-ucca 6. sz. alatt uccsl egyszobás lakás kUdó. 60M
Salát termésű homoki édes rizling arain, literenklnt 48 lillér, 10 liternél 44 fillér. Orosz, Sugár-ut 41/b. 10
aalnár laaa ellátással felvétetik. Clm a kiadóban. 7
QSaaaalom, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, esetleg bérbeadó. Clm a kiadóban. S600
Kladé Sugár ut 12. emeleten egy elegánsan bútorozott utcai szoba egy vagy kél ur részére fürdőszoba használattal. -6120
Kis 0-áa p\'aaaaakréayt keresek megvételre. Clm a kiadóban. 6104
Használt bátort veszek és eladok. Erzsébet-tér 15. Fényképész üzlet. 5810
Négyszobás, fürdőszobás la kés kiadó május l-re Csengery-ut i. 5891
Karsaab 5 éves fiamhoz németol beszélő nőt Jelentkezni lehet Migyar Divatcsarnok, Fó ut 6. 6045
Fe\'es ksrtéaat keres Nagyrécsel Uradalom. Nagyrécae. 6069
Bátor eladó, 1 tele háló, gaiderob rakrtny, I garnitúra, Erzsébet-tér 15. Féayképéaz Üzlet. 5811
KavAoamaatart keres Nagyrécsel Uradalom, Nagyrécse. 6068
Konvención bognár és parancsoló ■ajorhajáa (elvételnek. — Jelenlkezéa Kisfaludy-utca husz. 6113
Oasngsry-st 17/s. azámu házban ■BT négyszobás éa két háromszobás fakéa lUrdőszoba, cselédazobs, előszoba, összes mellékhelyiségekkel egyült Májas l-ra kladé. Bővebbet a házmesternél. 13
Főzni tudó Jó bizonyítvánnyal rendel------* rétetik. Clm a ki-
kezd mlndsass telv adóban.
-14
Egy Jó átlipotban levő télikabát eladó. Bővebbel Kislaludy u, 17/a lödszlnt 5
Héaak, 5, 4 és 3 szobás nsaoéa-
hésak, több nsgyobh éa kisebb Jövedelmező bérhéxab, smslstss- éa ti-Istlséaak, wsaaéalAk. Birtok Zalában 300, 250, 140, 22Í, Somogyban 800, W0, 300, F«rsd mellett 60 hóid, minden birtok megtelelő épttlstskksl, ftaabad-hagyas 12, 8, 5 és 2 hold blrlok épülettel, Fflrtiéaoan 10 és 2 hold aaSIS-blrtok, Oasrian 2 és 1 hold szőlő, pincével, sasatgyBrgyvári és bsgolsl hegjen 6, 5, 3 és I, hold pincével. VI. I-malasss somogyi nanykőzségben, uj hás-asl és 10 hold tőiddel, g8«anslom Jól Jövedelmező. Héatslksk a belvároiban olcsó árban eladók. Bővebbet: Dnkésx Mlkaa Nagykanizsán. Szemere utca 3. sz.
örháa u. II. saátas háa rzabadkéz-eladó. Bővebbel Mercz István Király u.49 azám alalt. 12
25 éve fennálló dl»stsaslon vezelé téré önálló munkaerőt esetleg lárs kereste tik. Ajánlatokat a kiadóhivatalba .Sldjed Jeligére*. <
Modern sxalangai Klsfiludy Sándor ulca I
és vitrin 2
F0rd5aaobáa lakásba azonnalra tel |es ellátási nyerhel. Clm a kiadóban. 6
Petermann József (érje, Józsaf és Károly fiai, özv. Róth Mlksáné sz. Janda Hedvig nővére, Janda Károly livérc és az összes tokonság nevében, Isten akaratában megnyugodva Jelentik, hogy a drága hitves, legjobb édesanya és testvér
lanla Margit
áldásos életének 53-ik, boldog házasságának 25-lk évében rövid szen e-dés után felszállt Istenéhez
Drága hamvait folyó hó 3-án d. u. 3 órakor temcljük a róm. kalit, sírkert ravatalozó terméből.
Az engesztelő szentmise a megboldogult lelkiudvéért folyó hó 4-én délelőtt 9 órakor log a szcndercnc-rendiek pl\'bánla templomában a Mindenhatónak bemutaltalni. Nagykanizsa, 1832. január hó 2-án.
MvM u élet, hogy neftlrtnuk!
A nagykanizsai Oltáregyesület
mélységes megrendüléssel, de Isten akaratába alázattal beletörődve jelculi, hogy nagyon szerelelt elnöknője
január 1-én hajnali 4 órakor az örOk Hazába költözött.
Évllredcn ál volt hitbuzgó és fáradhatatlan vezetője egyesületünknek. Mindnyájunk szeretete és őszinle, fájdalmas részvéte kiséri őt korai sirjába, amely felelt örökké élni fog a jól végzeit islenes munka és emberi kötelességteljesítés áldott emlékezete. ,
A tagok a temetésre V<3-kor gyülekezzenek a temetőben.
özv. Frank Vilmosné szül. Rothschild Amália ugy
a saját, mint gyermekei Ottó, Sándor és Margit, valamint az összes rokonság nevében szomorodott sziwel tudatja, hogy a legjobb férj, atya, nagyatya és rokon
Frank Vilmos
69 éves korában rövid szenvedés után csendeáen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 4-én délután 3 órakor a Fő-ut 23. számú gyászházból fogjuk örök nyugvóhelyére kisérni.
Nagykanizsa, 1932. január hó 2-án.
Áldás és béke poraira I
fa
Dr. Frank Sándorné menye Dr. Miklós Sándor veje
Kohn L. Lajosné szül. Frank Szidónia és Frank Mané testvérei Miklós Dezsóke unokája.
Eladó ingatlanoki
600 holdas somogymegyel birtok igen szép urilakkal
260 holdas zalamegyel birtok, rajta Igen jó gazdasági épületekkel.
100 holdas Somogymegyében igen szép lakóhásxal és gazdasági épületekkel
50 hold közel Nagykanizsához országút mentén.
16 holdas szántó, rét és sióiöböl álló birtok, Igen síép értékes lakóházul közeli nagyközségoen.
10 hold szőlőbirtok nagy épülettel a lör-héncl hegyen.
10 ho d szántó, rét és gyümölcsös Szabidhegyen, rajta lakóház éa istállóval.
5 holgas szóló és gyümölcsös Igen szép épülettel a bagolai hegyen.
4 hald szőlő, Igen szép épülettel a szenlgyörgyvárl hegyen.
2 hold szántó a temető utmenti dűlőben.
A város minden utcájában több kisebb-nagyobb emeletes é« földszintes bér- és lakóházak, közöttük Üzlet éa magánházak ma még nagyon olcsóért — a környékező városokhoz viszonyítva — Nagykanizsán ma|dnem a feléért lehet még vásárolni, estéit a|ánlalos az Ingatlan vételekkel sietni, meri az áremelkedés már Itt is észlelhető,
Megvételre keresek 4—500 holdas zalamegyei birtokot.
Bővebbet: Aoxél Igsséo ingatlanforgalmi irodája, Nagykanizsán, Horthy Miklós-ut ?. szám. 5989
8—12 éves gyermekek részére
GOMBOS ALBIN
Há as Hoki a láááfcaa P 120
A égvilág rejtélye . . „ 1-20 Bn ócika a tengeren . „ 1*20 A ángbao 1114 Adrián ,, 120 Magyarok a jégországhaa 120
Képes és msséakDayvak már 50 miértéi kaphatók: IFJ. WAJDITS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK VILMOS
kllnyv-, papír- éa iráazerkareakadáaébea N * O VKANIZSA.
Aki az igazán jót, kiváló finomat, megbízhatót é« olcsót szereti, az kizárólag az
Esterházy hentesárut, felvá
Alkalmi tálak,
zsúr szendvicsek készítése. Oloaó árak I
Herceg Esterházy Hentesflzlet
Telefoni 5-43, Nagykanizsa, Horthy Miklós-nt 2.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető a tyúkok tojáabozama. Egy lyukaak naponta csak 6 dekát kdl adni. 1 kar. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husllazt, vérllsst, csukamájolaj, soyabab-dara, köles, buza, zab, árpa, tengert, buzakorpa stb.)
Madáreleségek
(Kevert madáreleség, kendermag, hámo-zottzab, fénymag, édes repce, saláta-mag stb.)
Futor
vegytiszta, konyhasót tartalmazó szénsavai takarmánymész.
Pekk
„D* vitamin készítmény. Kicsinyben éa zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény és nővény-védószerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 13a
Fk. /64/1931. sz.
1931. vghtól 764. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Mslek László nagykanizsai ügyvéd állal kénviselt Mlltényl Sándor és Fia nagykanizsai cég Javára 41 pengő tőke és több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évt 3425. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus 10-én lefoglalt 3750 P re becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú végzésével aa árverta elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. t-c. 20 §-a alapján a lent megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tUnó máa foglallatók javára la az árveréa megtartását elrende lem, de csak arra as eiefre, ha kielégítési loguk ma la fennáll és ha ellenllk halasztó hatályú Igénykereset lolyamatba nincs, végrehajtást szenv. lakásán Mor-luiztan, a Nzetelt összeg levonásával ló megtartására határidőül 1932. évi Január hó 8. napjának d. u. 3 órája tűzetik kt, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsiion alul ís — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — e! fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyeaer pengőn leHU van, az 5.6I0/P3I. M. E. azámu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási Sr egytliedrészél bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1931. évi december 10-én.
Elek László s. k.
klr. btr. végrehajtó, > mint bírósági kiküldolt.
gánypu lecnaő
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 3
Régi bármilyen rádióját vagy gramofonját
70 pengAért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3"
rádiót
oonutz hangszóróval,
havi részletre
Szabó Antal
nMlóoazUlyébaH.
Nagykanizsaiak találkozóhely* ax
István király Szálloda
Biriapaat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: H0TEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. G lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és araerlcan bar
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Qalttntr vil/amos-és rádiószaküzletéhez I ft iegönzelleneb-bul azt a készülékel fogja kiszolgálni, mely az ön igényeinek és erszényének legjobban megfelel I Qalttntr minden jó gyártmányi tart, nem lerakata, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Qalttntr-nél igénybeveheti az összes gyári csert- és részlet-kedvezményeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot QuIHntr-nél, de minden más villamossági cikkekben is. Qulttnar a legrégibb villamos magánvállalkozó Nagykanizsán. Gondos, szolid és olcsói
Quittner
villamos- és rádiószaküzlete Csengery-ut 1. Telefon 3-94.
Keresek
megvételre a város belterületén egy 4—5 szobás, komfortos, lehetőleg adómentes házat. Cint a kiadóhivatalba kéretik.
Hévízfürdő
legforgalmasabb helyén, a Friedrich szállóval szemben
250 D-OI telek eladó.
Kisgazda és Kisiparos Takarékpénztár R. T. Kaposvár.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERÁN SZÁLLODÁBAN
BERLINMIÉR 7.
Budapealnek legjobb helyin fekvő modern szállja. Lift. Központi lutís. Hideg-meleg folyóvíz. Fürdők. Teleionos szobák. Kávéház-étterem.
Szobák P 4*50. Penaió 8-— P-től.
Egyágyas szobáknál 1C0/0, kétágyas szobáknál 200 o angadmény a „Zalai Mxiany" felmutatóinak. A DV. állomástól direkt vllamol (M-es) a szállójáig
Dnna-Száva-ádrla Tasnltársaság liiítlt IMI totíiiMd
MENETRENDJE
HigykuiiM álló máira érkező él ai onnan Mtló vonatokról. Érvényss ■ 1931. ávi október HA 4-tAI.
Budapest—Nagykanizsa
VOMl A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Vout ulu A vonat neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
216a Szem. v. 21-20 4-2S 211a Szem. v 0-15 7-20
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 6-25 10-15
212 Szem. v. 6-40 13-20 213b Szem. v. 9-20 1705
2l4tJ Szem. v. 14-30 21-25 215 Szem. v. 14-25 21-00
204 | Oyv. 18\'IS 22-14 203 Oyv- | 21-40
A 214/b. számú vonat Budapesttől Székesfehérvárig mint 226. sz vonat közlekedik
Közvetlen kocsik: A 201—204. számú vonatokkal: Budapest—Nagykanizsa között, étkezókocsl, Budapest—Trleste között LII. III. o. kocitk, . —Róma . L ll.o. kocsi, . — Venezta . hálókocsi.
A 202—203. számú vonatokkal: Budapest-Veszpria között, I. II. III. o. kocsi, Sséktslehérváron át, —Pragersko , itkezókocsl és egy III. o kocsi, . -Nlce-Cannes . hálókocsi, Xlf 15-töl—1B3Í. V/14-lg. , —Venllmlglla , I. II. 0. kocsi, 1932. V/21-lg,
Nagykanizsa . II. III. o. kocsi, de csak vasár- is Ünnepnapokon. A 216/a—211/a. számú vonatokkal: Budapest—Zalaegerszeg között IL III. o. kocsik, Budapest—Barcs között, I. II. III. o. kocsik
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
IIBalatonszenl- II Nagykanl-Jgyörgjrról ind.|| zaára érkezik
1\'Vegves jl lé-lÓ j 20 33 [ 236a|| Vegyes
Nagykanizsa—Szombathely—Ágj\'^lva O. H—Wien S. B.
"W
Sityki^isá- Suafcst- wlyrsMuU Wcsb. érkezik Bécsbil indul 8™»kst-Wyfíl Mai Nsnka«l-itáis faluik
318 Szem. v. 500 7-30 317 Szem. v. 5-10 7-45
312 Szem. v. 7-00 9-30 14-44 301 Oyv. 8-10 11-30 13-25
32(1 Szem. v. 13-50 16-25 — 311 Szem. v. 10-55 14-49 17-25
302 Oyv. 16-20 18-20 21-40 313 Szem. v. 1640 21-33 2400
Közvetlen kocsik: A 301—302. számú vonalokkal: Wien- Susák közölt, II III. o. kocsik, Wlen-Pécs közöli, 1. II. III. o. kocsik.
A 318—311 számú vonatokkal: Budspeat—Zalaegerszeg között, 11. III. oszt. kocsik.
A 312-313. számú vonatokkal: Nagykanizsa—Wien között, II. III. oszt. kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
NagykMlui- cil Indul ! Barcsra \'érkezlkj Pécsre érkezik Picsríl Indul | Barcsról Indul Nigyktnl-uá/i Mnlk
912 Szem. v. 902 l| Oyv. 932 || Vegy. v. A 912-91 Budapest—Péc A C0I-902 sz. Szombslhely—A( Nc 4-41 13 46 1805 5. számú s közöli, vonatokka falva oh.- gykanizi 6-42 15-37 21-25 K vonatokk 1. II 111. ugyanő -Wien S a—Csd 8-4« 17-43 özvetli sl: oazt k yan vls B. von ktornyt 911 (Lem. v. 901 |0yv. 915 Szem. v. in kocsik: xslk. zonylatu kocsik alon közlekedő i (Cakovec)— - II 4-38 6-43 1221 1 1414 | 16-05 18-15 20-45 || 22*50 futnak, mint a Nagykanizsa— 301—302. siámu vonatokkal Maribor gl. k.
"552\' 202 224 204 _J Szem! v7! Szem. v. | Oyv. || agykani-sáról Ind. Csáktor vára érk M.ílb érk Marlb i( Ind. 1 3sáktornyá-[| Hsjjki/il-ról Indul Ullárs irksilk
4-55 11-55 13-30 22-44 1 6V8 « 9 11 13 15 >1 15-ro 14-55 || 17\'4C 014 | 3-25 * 201 221 203 223 Oyv. n 3 18|| Szem.v. !l 5.1.1 Oyv. i I4 23ÍI Szem.v. : 17-00| 4-.H 8-06 16-10 19-30 605 9-34 17-24 20-55
Közvetlen kocsik:
A közvetlen kocsik a 201, 202 , 203 , 204 azárau vonatoknál ugyanazok, mint a Budapest—Nagykanizsa viszonylat alattlak.
A 221., 222., 223., 224. számú vonalok közvetlen vonalok Nagykanizsa—Marburg (Maribor glk.) között. \'
KIADÓ
4b azonnal elfoglalható a város belterületén cirka 40 méter hosszú, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyisig. Esetleg hét részben Is. Clm a kiadóban.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 3 szám
Nagykanizsa 1992. január 5, kedd
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Sserkeutteg te kiadóhivatal: Ffint 5. izim. KeuüKl;l fldkkiidóhlvital: Kouuth-utca 35.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetés! ára: egy hóra * pengó 80 Hll SzukuztMgl ix kiadóhivatal! teleion: 78. i
Az ergerberger-ügy
(bl) Nem szabad, de nem Is le-bei videlembe venni semmi olyan kltérletet, ami alkalmas egy város felekezeti békéjének megbontására. Akár boros valaki, akár józan, akár féktelen jókedv, akár feltűnni vágyás, akár karakánkodás, akár meggondolatlanság ragadtat valakit — legyen az bárki I — ergerbergeres kirohanásra, egyaránt nincs reá mentség.
Ebben a szerencsétlen országban, ebben a magyar martlromság minden keresztjét kétszeresen vérzó Kanizsában, ezen az ereszlékeiben re-csegfi-ropogó egész világon soha ekkora szűkség nem volt a lelkek békéjében gyökerező erőkre, mini ma. A történelem katlanában veszett próféciák gőzölögnek, forrnak. Az ember mammutnál óriásibb ellenségekkel, arannyal, géppel, búzával, gázzal áll szemben tehetetlenül. A termelés, technika és ludomány feliáruló uj és uj területei soha nem ismert apokaliptikus szörnyetegeket szabadítottak a világra, amely a pusztulás árnyékában remegve keres biztató jeleket és — valljuk meg — mindmáig nem sokat talált. Pedig csak at keltene,- hogy ember «z emberre találjon. Hogy minden aszerint és azérl Intéződjék a világon, ahogyan és amiért az az ember sorsát lordltja Jobbra. Az öncélú termelés, az öncélú gép, az öncélú arany thezauromániája helyett az öncélú emberi élet felé kellene végre fordítani a vllág-nagyok inlézö hatalmának és érdeklődésének minden reflektorát.
Az embernek pedig össze kell bujnl ebben a rettentő viharban és vállat a vállnak feszítve, kart a karban szorosra fűzve, állva kell maradni, mig a vihar elvonul valamerre. Az Isteni parancs normális időkben is csak egy: az emberszeretet. A ma válságos óráiban pedig ennek a parancsnak százszoros a kölelező ereje.
Kanizsán Igy Is éreztük mindeddig. És éreztük és tudiuk azt Is, hogy ha valaki ebben a keservesen küzködő városban meg akarja billenteni a próbás Időkben is szerencsésen helytállott felekezeli békességet, annak eleve számolnia kell azzal, hogy szemben találja magát " egész város társadalmával.
Nézzük már most, mi történt u|év reggelén Nagykanizsán?
Reggel 9 órakor egy asztaltársaság pezsgőzött a kávéházban. Egyebekben a kávéház üres volt, csak néhány reggeliző Idősebb vendég üldögéli ott. A pezsgőző társaságból valaki az ergerbergert rendelte meg a cigánynál. Hogy kl rendelte a rosszemlékű nótát, azt maguk a lül- és szemtanuk sem egyöntetűen mondják el. Denique: — valaki rendelte (hogy ki, azt majd a bíróság eldönti rövidesen I) és a cigány látszani kezdte. Notabene: a cigány 8 ittas volt A harmadik taklusnál felállt egy a reggeliző vendégek kö-zUl és rákiáltott « cigányra, hogy
hagyja abba. A cigány azonnal abbahagyta. Senki egy szóval nem követelte lovább az ergerbergert, senki senkivel nem szállt vilába felette, hangos szóváltás sem esett miatta, a cigány elhallgatott, — vége volt. Nem Is ludotl róla senki, csak az az egy-két Idős vendég és a személyzet.
Ez történt.
Aki húzatta — akárki volt I — nem helyesen lelte ét megérdemli a konzekvenciákat.
Szomorú lenne azonban, ha Nagykanizsának Igensok városénál jobban megalapozott felekezeti békéjét (amit a kalhollkus hllközség minapi közgyűlésében maga a plébános támasztott alá Istennek és embernek egyaránt tetsző mödon) egy ilyen reggeli kávéházi Incidens, aminek
egy-két öregúron kívül még csak közönsége sem volt, — megzavarhatná. Nagykanizsa felekezeti békéje ennél sokkal szilárdabb felekezeti alapokra épült.
Természetesen akárki vallásának eyalázására Irányuló kísérletet még Szilveszter boros hajnalán ia el lehel ét el is kell Ítélni. Le kell azonban szögezni, hogy ezesetben nem csak a magáról súlyosan megfeledkezett pezsgőző vendég hibája felett kell Ítélni, nanem meg kell vizsgálni azt is, hogy vájjon a 8—10 ember .nyilvánosságára" elszigetelt 2—3 taktus ergerberger let-e nagyobb kárt a kanizsai felekezetközi békében, vagy pedig az a tény, hogy alapiában véve minden jelentőségei nélkülöző kávéházi kirohanást antiszemita botránnyá dagasztottak. Érthető
A tönkrement kávéháztulajdonos hétfőn este agyonlőtt egy budapesti ügyvédet
Három gyilkosság történt hétfőn Budapesten
Budapest, Január 4
(Éjszakai rádiijelentés) Héttőn este \'»ÉPT« óra tájban KreUttXmn 38 éves budapesti kávéháztulajdonos a Teréz- kOrulon agyonlőtte dr. Bdder József ügyvédet, aki kevéssel a kórház baszállltása után belehalt sérüléseibe. A gyilkosságnak az volt az oka, hogy a kávés teljesen tönkrement és anyagi romlásáért az ügyvédet tette felelőssé.
A gyilkos merénylet a Teréz-körut 18. szám elfilt, annak a háznak kapujában lörlént, amelyben Báder ügyvéd lakik. Báder dr., aki a Rókus kórházba való beszállítása után pár perc múlva meghall, a jobb felsőcombján sebesült meg. Egy ütőerét roncsolta szét a golyó. A merénylet hátterében válóper, cts-ládl viszály és anyagi termésretü bajok rejlenek. Báder dr. évekig volt ügyvédje Kreiner Imrének, akit a merénylet után őrizetbe vettek.
A sir ásó baltával agyonverte a „feleségéi"
Budapest, Január 4 Az Auguszta barakktelep egyik lakásában ma reggel Kős/egt Károly tirátó baltával agyonverte a vele közös háztartásban élő Zsadányl Júlia munkásnöt. A gyilkost elfogták. Tettét azért követte el, mert az asszony egy héttel ezelőtt otthagyta és nem akart hozzá visszatérni.
FSbelMe a leányát és Snmagát a nem szívesen látott udvarló miatt
Hudnpoet, január 4 A Szekszárdi-til egyik házában ma reggel Halász Károly vasmunkás revolverből rálőtt 17 évet Mária nevü leányára, majd maga ellen fordította a fegyvert és golyót röpített a fejébe. A leányt is fején találta a lövés. Mindkettőjüket válságos állapotban a Rókus kórházban ápolják. A családi tragédia valószínű oka az, hogy Halász nem látta szívesen a leány udvarlóját, akit viszont a leány nem akart elküldeni.
Korányi a közterhek mérséklésére gondol,
ha sikerül a költségvetést 820 millió pengőre leszorítani
Budapoat, Január 4 Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter hlr szerint 820, sőt eselleg 800 millióra akarja csökkenteni az uj költségvetést, amennyiben erre iehclöség nyílnék. Míg a mull héten megkezdődlek azok a tárgyalások, amelyeknek célja a közigazgatás racionalizálására vonatkozó javaslatok megvalósításával, intézmények megszüntetésével éa más radikális eszközök igénybevételével a legmesszebbmenő megtakarítások el-
érése válik lehelövé.
Amennyiben legalább 820 millió pengőre sikerül Ily módon a költségvetés csökkentése, feleslegessé válnék ujabb adóterheknek a magángazdaságra való hárítása, sőt eselleg megkezdődhetnék a kOzterheknek bizonyos mértékig való enyhítése ts.
Egyébként Korányt Frigyes báró és Walkó Lajos miniszterek genfi utazásának időpontját véglegesen a szombati napban állapították meg.
és jogos, zsidó és keresztény részről egyforma a felháborodás az erger-berger-éra minden visszajáró emléke ellen. Éppen igy kell azonban tiltakozni — és ez Is egyforma érdeke zsidónak és kereszténynek — az ellen, hogy a kanizsai .zsidóság .megvédésének" örve alatt Ijeszlő szenzációvá léptessenek elő egy kávéházi tlikli hálásán tul nem érő, alaposan borközi jelenelet.
A kanizsai zsidóság nem szorul megvédésre, mert nem vétett tenki ellen. Megvédésre csak egy szorul: a közérdek, a város érdeke és eme érdekek közt eminenter: a felekezetek és osztályok békessége. Ezek megvédése ma mindennél elsőrendübb feladat. Ezek szolgálata ma a legfőbb közérdek. Csakhogy ezeket nem botrány-lesen lehet szolgálnL Hanem |ózan mérséklettel, megfontolt előre-látá-sal és — szenzációkról való lemondással. Egy gúzsban kínlódó, napról- napra pusztuló városban egy-egy Ilyen lemondás igen toktzor több közérdeket szolgál, mini a leg-kerekebbre hízott szenzáció.
Mert rendjén van: aki még ma it ergerbergerez, az viselje a következményei! és a közvélemény Ítéletét, De az Istenért, ne ordítsuk mindjárt veszett-hírűnket I Ne hirdessünk világgá botrányt, ami ugyan lehetett volna, de szerencsére nem lett. Ét ne kiáltsuk fegyverbe a felekezetek nyugalmát az antiszemitizmus ellen, ami — nincs Nagykanizsán. Nem csak hogy ninca, de tem apró-cteprö borközi nekirugatzkodátok, sem a belőlük kitenyésztett botrányok nem fognak sohsem felérni addig a nagy viharokat kiállott pledeszlállg, amire Nagykanizsa közönsége helyezte ennek a városnak drága vagyonként őrzött társadalmi, vallási békességét.
Az ergerberger-mentalltás utolsó nyomainak kósza hajnali fellángo-lasára — ismételjük — nincs mentség, sem a bor felelőtlenségében, sem a zárikör intim hangulatában, — semmiben. De ha már az az incidens — ha csak 2—3 taklus erejéig is — megtörténhetett, akkor minden városát és polgártársait szerető embernek csak egy kötelessége lehet: — az objektív és józan szemlélet erejével kellő éitékére szállítani a történteket. Nem arra kell helyezni a kérdés súlypontját, hogy .ki rendelte?" (ami e pillanatban úgyis teljesen bizonytalan), hanem arra, hogy a sajnálatosan megtörtént eset-böl kerekített botrányhangulatot vissza lehessen szorítani, hogy ne zavarhassa meg ennek a varosnak féltve őrzött jóhlrét az országos közvélemény előtt.
Sem az ergerbergerezök, sem az ebből botránykövet fujók nem tesznek jó szolgálatot sem városunknak, sem felekezetüknek, sem annak a közélelnek, amelynek porondján keresztény és zsidó egyakarattal veri-tékezlk gondban, munkában és szenvedésben egy szebb, egy jobb, egy megértéssel teljesebb magyar és kanizsai életért.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január S.
A nagykanizsai Maróozy Sakk-KBp V. rendes kftz-gyOlése
Nagykanizsa, Január 4 A Sakk-Kör közgyűlését vaaárnap délután fél 4 órakor nyitotta meg Pintér Sándor űv. elnök és bejelentette, hogy Kelemen Ferenc elnök nagy elfoglaltsága miatt lemondott elnöki tisztségéről. A közgyűlés Jegyzőkönyvi köszönetet szavazott Kelemen Ferenc elnöknek és sajnálkozását fejexle ki az elnök távozása fOKMI, bár támogatását ezenlul sem lógja a Kör nélkülözni, mert lemondó levelében biztosítja a Kört lovábbi támogatásáról. Az elnöki szék betöltetlen marad és ideiglenesen Pintér Sándor üv. elnök látja el az elnöki leendőket.
Weiszfeld Ferenc főtitkár beszámolt az év jelentősebb eseményeiről és kitartásra szólította fel a tagokat, hogy e halárvárosban a sakk-kullma tovább is ilyen szépen virágoziék. Felemiitette, hogy a Magyar Sskk-szövetség a vidéket nagyon elhanyagolja éi nem vesz tudomást arról, hogy vannak a vidéken Is erős játékosok és nem hívja meg őket, (egy pár kivételével) a szövetségi fótornára.
A közgyűlés elhatározta, hogy felszólítja a Sakkszövetséget a vidéki lakkozás támogatására, mert ha ezt nem leszi, ugy kilép a Kör a Szövetségből.
Wagner Jenő pénztáros pénztári jelentését a Kör egyhangúan elfogadta és elismerését fejezle ki a pénztárosnak odaadó munkájáért.
Pintér Sándor üv.. elnök megköszönte az eddigi bizalmat, majd a közgyűlés az uj tisztikart a következőkben választotta meg:
Elnöki szék betöltetlen, társelnök dr. Králky István, űv. elnök Pintér Sándor, alelnök: Mayer Károly, űv. alelnök dr. Maki Gábor, főtitkár: Welszfeld Ferenc, titkár: Röhm József, pénztáros Wagner ]tn6, ellenőr: Bory Ferenc és háznagy: Argeni János. w. r.
Viz hslystt lugkóoldatot ivott agy 3 éves kislány
Nagykanizsa, Január 4 Súlyos kimenetelű gyermekszerencsétlenség történt vasárnap délelőtt a Magyar-utca 110. számú ház egyik szobakonyhás lakásában.
A kis lakásban Végh Erzsébet, egy napszámosasszony 3 éves leánykája vasárnap délelőtt egyedül tartózkodott. Édesanyja bement a városba és csak órák múlva tért haza. A magára maradt kislány Időközben megszomjazott. Egy bögrében folyadékot találl, amit abban a hi-sxemben, hogy viz, felhajlott A következő pillanatban irtózatos görcsök fogiák el a szerencsétlen gyermeket, akit a hazatérő édesanyja a fájdalomtól már félig eszméletlen állapotban találl meg. Rövidesen kiderült, hogy a vizesbögrében iugkőoldat volt, amit a kislány az utolsó cseppig felhajtott.
A mentők súlyos, életveszélyes állapotban szállították be Végh Erzsikét a közkórházba. A szerencsétlenség ügyében a rendőrség nyomozást indított
A kisgyűlés letárgyalta a kormányhoz intézendő feliratot
Zalában 3670 hektóliter tzetzt főznek borpárlattá, ebből 1000 hektólitert a nagykanizsai tzetzfízde
gyűlés elfogadta a feliratot — A feliratot küldöttség viszi a kormányzóhoz, amelyet a főispán vezet, a küldöttségben részt vesznek az alispán, a szerkesztőbizottság öt tagja és a törvényhatóság öt tagja.
Majd letárgyalták a rendes tárgysorozatot. Nagykanizsa határozatát a tüzérségi gyakorlótér biztosítására jóváhagyták, a fellebbezést elutasították.
A Nagykanizsái Oyümölcsértéke-sllő és Központi Szeszfőzde 1000 hektóliter borpárlat főzésére kapott engedélyt. Idetartoznak a nagykanizsai és a csurgói járás községei is. Ezzel Zalában 3670 hektóliter szeszt főznek borpárlattá.
Zalaegerszeg, Január 4 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Ma délelölt OyOmörey György főispán elnöklete alatt a kisgyűlés rendkívüli ülésében tárgyalta a kormányzóhoz intézendő feliratot Brand Sándor dr. főjegyző ismertette az általa szerkesztett terjedelmes feliratot, amit az ötös szerkesztő bizottság már részletesen le is tárgyalt és elfogadott. A felirat lényege az, hogy magyar közgazdasági és pénzügyi politika gerincébe a mezőgazdaságot kéri beállítani és a kormányzót teljes bizalommal és hódolattal egységes nemzeti front alkotására kéri fel a világválság szülte különféle áramlatokkal szemben —
Számos hozzászólás után a kis-
Vélemények a szilvesztert ergerberger-botrányról
Szüksége volt-e a kanizsai közéletnek és felekezeti békének erre a .szenzációra"?
házi Jelenet — bármily mlnisithe-tetlen is — Nagykanizsa felekezeti békéjét semmi szín alatt nem érintheti. Azt kell megbélyegezni csupán, akiről biztosan meg lehet állapítani, hogy elkövette. De a legjobb lett volna, ha a lapok egyáltalán nem foglalkoznának vele...
Dr. Fábián Mlfua, az izr. hitközség titkára mondta:
— Végtelenül sajnálni lehel csak, hogy ma Ilyen incidens történhetett. Nem tudom másként elképzelni, csak ugy, hogy tette, nem. volt jffou.
— Helyesnek, nagyon helyesnek tartom, hogy — bár szerkesztő ur Is elítéli a történteket — mégsem foglalkozott vele a Zalai KBzlöny hasábjain, mert ugy vélte, hogv Igy lesz szolgálatot a város békéjének és annak a felekezelnek, amely úgysem szorul arra, hogy megvédjék Ilyen alacsonyrendü .támadás\' ellen.
Nagykanizsa, Január 4
A Zalai Közlöny a szilvesztert követő számában nem foglalkozott az azóta botránnyá szélesített ergerber-ger-Qggyel. Nem foglalkozott azért, mert ugy vélte, hogy akkor tesz igazán szolgálatot a város ügyének és a felekezetek békességének, ha napirendre tér a hatásában amúgy sem jelentős történtek felett, melyeknek különben is a helyszínen azonnal megtett klmagyarázások is nagyban elveilék az élét.
Különben is személyeket még ma sem lehet megnevezni, hiszen msguk, akik ott voltak is, a leghotnlokegye-nest ellenkezőbben mondják el, hogy ki rendelte az ergerbergert és ki hagyatta abba.
Minthogy azonban az ügyből már a pesti sajló hasábjaira is eljuttatott tipikus .héttői szenzáció\' lett, közérdekűnek véljük a rémhírekkel szemben, a kedélyek megnyugtatása végett, egy két legautentikusabb ur véleményét közölni az Oggyel kapcsolatban.
Dr. Wtnkler Ernő félrabbi egyebek közt a következőket mondta munkatársunknak:
— Nagykanizsán a legnagyobb kurzus idején is megvolt a keresztény és zsidó egyetértés ugy közéleli, mint társadalmi érintkezés terén, vagy a közérdekű intézményekben. Jajannak, aki ezt a békét ma feldúlni akarja I
— örvendetes azonban, hogy az ilyen szilveszterihez hasonló esetek csak Igen ritka kivételek Kanizsán.
— Kár, hogy az egészből olyan nagy szenzációt növesztettek. Nem érdemes sokáig idizni a dolognál. Ma, amikor annyi a gond, a baj, a tennivaló, nem szabadna a közérdeklődést Ilyen Irányba terelni A zsidóság nem szorul védelemre. Az szégyelje magái, aki elkövette-■■
Hirtchler Sándor
vezérigazgató, az izr. hitközség alelnöke mondla beszélgetésünk során:
— Súlyosan elitélendő, ami történt. Pláne a mai világban. Akárki vQlt Is... Ma minden osztály és minden felekezet egyetértésére és összetartására van szükség. Jobban, mint bármikor.
— De nem kelleti volna nagy dolgot keríteni belőle. Egy ilyen kdvé-
Hlggadt, józan ember csak igy foghatja fel a dolgot. Nem tesz Jó szolgálatot az ügynek, aki felfújja a történteket.
Megkérdeztük végül — minthogy városi közérdeket támad meg a felekezetek közti minden békebontás — a város világi vezetőjét is,
dr. Kráiky Ittván polgár-mattért,
aki a következőként válaszolt:
— Semmi körülmények közöM nem tartom helyesnek, hogy az ügyet .antiszemita botránnyá* fújták fel egyes újságok. Legteljesebb mértékben elítélem ezt. egész dolog éppen azzal leli botránnyá, hogy Igy felfújták. Ugy tudom : teljesen jelentéktelen dolog volt az egész, sérti szándéka senkinek nem volt és mint hallom: ezt ott rögtön kl Is Jelentették.
— A botrányt lehál azok csinálták, akik a történteket Ilyen tónusban felfújták. Az, hogy valaki egy átmulatott! éjszaka után kisiklik, nem lehet veszedelem egy város békéjére. Ez kell legyen a véleménye minden vallású, józanul gondolkodó embernek. ,
Ezekhez a véleményekhez felesleges kommentárokat fűznünk. Anélkül is elegendők lehelnek ezek a józan megítélés kialakításához és a háborgó hullámok elcsllltásához. Ha ez sikerül, a Zalai Közlöny ezügyben a sajtó igazi misszióját teljesítette.
Egy háztulajdonos és egy lakó panasza
Érdekes véletlen, hogy a posta egyugyanazon a napon hozta szerkesztőségünkbe az alábbi két levelet.
I.
Igen tisztelt Szerkesztő Url
A .Zalai Közlöny"-tm\\ minden igaz álláspont kellő védelemre talál és Igy azt hisszük, ha az alábbiak egy kisebb csoporl érdekel ellen szólnak, a háztulajdonosokért, a köz érdekében nyilvánosságra hozza.
Háztulajdonos és lakó — tisztelel a kivételnek — mindig kél ellentétes tábor volll A jelenlegi súlyos gazdasági viszonyok, azt khet mondani, a magas kamatláb mellett, a rendes és rendkívüli adókkal a háztulajdonost sokkal jobban sújtják, mint a lakót, ennek dacára — szemben a p. ü. adminisztráció álláspontjával — a lakbérek csökkenő tendenciát mutatnak. A legtöbb háztulajdonos, nehogy a lakás üresen álljon, inkább enged a bérből,
azon reményben, hogy a bért, ami a közteher alapja, — meg is kapja. A lakbér elérése és abból a netán! kamatok és közteher megfizetése minden háztulajdonos elsődleges célja és ily viszonyok mellett Nagykanizsán is nagy azok száma, akik hosszú hónapokon, sőt éveken keresztül lakbért nem fizetnek, s felmondás és fizetés nélkül néhs erőszakkal, máskor a sötétség leple alall kiköltöznek.
Tudunk arról, hogy intelligens ember vásárolta meg egy ilyen szökő lakó törvényes zálogjoggal terhelt bútorait és azokat asszisztencia dacára elvitette, hogy nemcsak szegény napszámosok, hanem képesítéssel és igy mégis keresettel biró lakók lógnak meg s a kiköltözéssel lefoglalható vagyon hijján — menekülnek nagyobb összegű lak bér tartozástól.
Ez ellen kívánunk védekezni I A védekezés azonban nem olyan egyszerű, mint az első pillanatra látszik. A háztulajdonosok szövetsége nem működik s Igy magánbeszélgetés alkalmával felmerüli az a terv, hogy az Ilyen nem fizető lakónak a másik háztulajdonos csak ugy adjon lakást, ha a korábbi háztulajdonos közli a bérhátralék rendezését Ámde melyik háztulajdonos fogadná be azon lakói, aki korábbi lakása bérével adós és ennek az lenne a következménye, hogy amennyiben ki nem lakoltatják, ugy a nagyobb bérhátraléka még mindig növekszik. A háztulajdonosok nincsenek olyan jó körülmények közöli, mint a biztosilók, akik alűz-blztosltásl díjjal adós üzletfeleikkel kötött biztosítást törlik, az Ilyen fél nevét a többi biztosítóval közlik s az Ilyennel senki tűzbiztosítást nem köt.
A háztulajdonosok az államnak a házbéradó behajtói, akik a mai álla-
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
pot melleit a nemflzető lakd után Is ház béradót fizetni kötelesek s a fentiek szerint lehetetlen az, hogy amikor a háztulajdonos bért nem kap, mégis a házbéradót &z elicn-érték nélkül használt helyiség után Is megfizessék. Éteren sürgős segítségre van a háztulajdonosoknak szükségük annál is inkább, mert lakással való Ingyen ellátás nem lehet sehol sem háztulajdonosi fel adat, Illetve kötelesség.
A fenti állásponttal meróben ellentéles Budapestről kiindult és itt is javasolt az a nézet, hogy a háztulajdonos az üresen álló helyiség után Is fizessen adót. Ez az elv nem állhat meg akkor sem, ha ez azok óhaja, akiknek a háztulajdonos az flzletbért le nem szállítja és a bérifi kiköltözése esetén sem hajlandó olcsóbban adni az üzletet, mint amennyibe neki van.
Nagy a szegénység, nagy a nyomorúság, nehéz a lakbér megfizetése, de ez még nem adhat jogot ahhoz, hogy a bérlő fizetés és bucsu nélkül távozzon és ha akad ilyen Ukó, hogy ennek minden következménye a háztulajdonost terhelje.
Kiváló tisztelettel A/álrátok.
II.
Igen tisztelt Szerkesztő Url
A .Zalai KOzlöny" mindig szószólója a tisztviselő karnak és nyűg dijasoknak.
A mostani fizetés és lakbérreduk-clók szükségessé\'tennék, hogy igen tiszted Szerkesztő Ur ismét mellénk álljon a házigazdákkal szemben, mert sok háztulajdonos (tisztelet a kivételnek) nem hajlandó a lakbér csökkentésére.
Kérdem, Uram, hogyan tudjunk ugyanannyi lakbért fizetni, mint eddig. A fizetéscsökkentést a szánktól és ruházatunkon megvontakból hozzuk be, de a lakbért ugyan honnét pótoljuk? Lakásainkat csak májusban ludjuk olcsóbbal és kisscbbel felcserélni, tekintve, hogy előbb nincs költözködés! Idő, igy már februári negyedben kevesebb lesz a lakbérünk, tehát a házigazdáknak már februártól le kellene szállítani a lakbért.
Több társam nevében kérem ez-Irányban segítségét. Azt hiszem, ha Szerkesztő Ur nb. lapjában mozgalmat Indítana a lakbérek csökkenésére, meg lenne a kellő eredménye. A háztulajdonosok Is jobban járnának, ha régi lakójuknak engednek a Wrböl, mintha u| lakónak adják a lakást olcsóbban, vagy esetleg üresen maradjon. Budapesten már sok háztulajdonos a tavalyihoz képest egynegyedével leszállította a lakbért.
Kérjük szíves közbenjárását
Több tlktsendett tisztviselő.
Az ablakból való porrongy-rázásokról
Igen tisztelt Szerkesztő Url
Volt idő, mikor napirenden kellett tartani a mindennap reggel az ablakokból, takarításkor történő rongy rázásokat. A rendőrség akkor foko-
zott éberséggel ügyelt Is, nehogy a járdán békésen tovahaladó emberek arcába szórják és rázzák a sok port é« piszkot a portörlő rongyokból. A rendőrség akkor erélyes fellépésünkre radikálisan intézkedett. De egy idő óla, mintha elfelejtették volna a háztartási alkalmazottak, hogy az ulcal ablakokból való porrongyrázás tilos. Rendőrileg. Hogy ezért büntetés jár. Példátlan vakmerőséggel grasszálnak ismét és bizony nagyon kevés ember lehet Nagykanizsán, akinek ebből a kis reggeli intermez-zóból nem jutott volna ki valamely ablakból. És Ja] annak, aki szólni, vagy tiltakozni mer, még az taUlja a rövidebbet huznl. Hát elég volt Ismét a Márik és Julik grasszáiásá-ból. Akinek nem elég az, hogy tilos és nem szabad: az érezze a kihágás megtorló kezét. Mert másképpen Ismét nem lehet Itt rendel teremteni, az ulcal ablakokból való reggeli és délelőtti rongyrázás dzsungellében.
A rendőrség hivja fel fokozott éberségre a rendörőrszemekel, hogy kísérjék figyelemmel az ulcal abla-
kokat és ahol ilyesmit látnak, ott nyomban írják fel a lettes, vagy a lakás bérlőjének nevét és tanítsák végre rendre alapos pénzbírsággal a bakakorzó tündéreit, hogy ne tévesz-szék össze a járókelők arcát vagy kalapját a szemétgödörre!. Radikális Intézkedést kérünk. Alilri$
Kiskanlzsal panasz
Nagyságos Szerkesztő Url
Kérjük, Írja meg, hogy Kiskani-zsán az Országút 15. sz. alatti városi telek évtizedek óta bacllluste-nyésztő szeméidomb. Megszűnteié-léért hiába törtetnek a szomszédok, beépitő érdekeltségei is ajánlottak, de hiába minden, még sok évig kell várni, mlg az onnét elkerül, akár ugy, hogy be lesz építve, akár magasan bekerítve vagy eladva. Miután tovább nem bírjuk a bűzt, sem a kárt, amivel a parlagon fekvés jár, kénytelenek vagyunk az alispáni hivatal egészségügyi hivatalához intézkedéséit fordulni, mely célból a panasz aláírása folyamatban van.
Tisztelettel: a. a.
Két ingyen nap
Scf)ütx Áru&ászban
Djabb 52 teljesen lerongyolódott magyar munkáscsalád érkezett vissza Franciaországból
Nagykanizsa, Január 4
Csütörtökön reggel ujabb szlvbe-markoló jelenetek játszódlak le a nagykanizsai pályaudvaron. A Franciaországból érkező reggeli gyors 52 magyar munkás családot hozott vissza Ismét A nyomor kiáltó képe volt ez a 130 leljesen lerongyolódolt magyar. Sokan télikabát nélkül, vékony, szakadozott zeig-ruhában didereglek a perronon és várták a szombathelyi vonalot, hogy hazautazzanak Sárvárra, ahonnan 2—3 évvel ezelőtt az állami akció révén kerüllek ki a franciaországi selyemgyárakba dolgozni.
Négyhetes csecsemőtől kezdve 70 éves, fehérhajú öreg munkásig min-
den ku.osztály képviselve volt ebben a szomorú karavánban. A legtöbbje Orleansból jott. Három évvel ezelőtt még naponta 40—70 frankot kerestek az ottani selyemgyárban. Egy év óta azonban csak 15 frankot kaptak naponta. Legutóbb pedig hetenkinl már csak 2 napot dolgozhattak. Erre elhatározták, hogy hazajönnek. Már egy év óta készülődtek, gyűjtötték a pénzt, részben kölcsönt
kértek, részben eladták mindenüket az ulolsó fehérneműig, flymódon nagynehezen sikerült összekuporgat-niok az útiköltség felét. A párisi magyar követségen pedig kijelentették, hogy nem segíthetnek ra|tuk, nincs pénz a hazaszállításukra.
öl nappal ezelőtt szállt vonalra az 52 magyar család. Az olasz határállomáson, Postumlában azonban az olaszok nem adtak elég kocsit és igy reggeltől estig kellett várnlok, hogy felférjenek a vonalra. Este nem kapták meg az Ígért kocsikat, mire a lerongyolódott magyarok apró motyóikkal, zörgő lábosaikkal, konyhaedényeikkel, siró apróságaikkal és III. osztályú Jegyeikkel betelepedtek az I. és II. osztályú Pulmann-kocsikba. Erre mindnyájukat megbüntették. Az olasz-szerb baláron ismét leszállították a magyarokat, mert soknak már nem volt pénze a továbbutazásra. Másnap aztán mégis tovább engedték őket, de a magyar—szerb határon újra kezdődőit a herce-hurca, ugy, hogy 5 napos hányódás ulán érkeztek meg Kanizsára.
A kanizsai pályaudvar hideg per-ronján fagyoskodtak a szerencsétlenek. Várakozás közben előkerültek a darabka fekete kenyerek a kis mo-tyókbrtl. Egy anya a restiben egyetlen csésze kávét vásárolt 3 gyermekének. ö, meg a férje nem ettek sammil. Mellettük áll másik család. Vékony, sovány, sápadt asszony. A gyermekét szoptatta. A négyhetes kis csOpség kétségbeesetten Igyekezett néhány cseppnyi tejet kipréselni a szánalmasan leromlott fizikumu anyából. A szülök éhes szemekkel, szótlanul nézték, mint tűnnek el a kis falatok az apró szájakban, ók még csak bírják valahogy, de a gyermekeknek enni kell.
Egyik-másik hazaérkezett néhány frankot szeretett volna beváltani a pályaudvaron. Nem lehetett, mert nincs hivatalos pénzbeváltó-Ozlet. Ilyenkor látszik csak meg, hogy a határállomás Nagykanizsán milyen nagy szükség lenne egy ilyen intézményre.
A hazaérkezetlek szerint, akik reggel 7 órakor már tovább utaztak a szombathelyi vonattal, még 800 magyar munkáscsalád él kinn Franciaországban, akikel szintén rövidesen ki fognak utasitanl.
D. M. J.
IdAIIrts
A nagykanizsai meteorológiai tneg-flgyelfi Jelentéeek: Hétfón a MmirM-let: Heggel 7 órakor +2-2, délután 1 órakor +1, este 9 órakor +3 4. PtlMut: Egész nap borult égboltozat SUUrdny: Egész nap délnyugati azét (BJtxakai rúdlójtknUt) A ■•tMrelá-fllal laMaat JalMrtt aata 10 érakar ■ További olvadás sárbat*.
S&sMt&me^eÁtiy
hangszóróját Igényelnek megfelelőbb Orion dinamikus hangszóróra cseréli kl
■Sydrrlfa: Orion izzólámpa.jydj>
ZALAI KÖZLÖNY
i932 január 5.
NAPI HÍREK
NAPIREND Január B, kedd
Hón. katolikus: Teleaitoi. Proleitáni:
Simon. tz/aell|« : Tcb. hó 28 ■
Városi Mnzsam és Könyvtár nyitva catltőr tökön és vasárnap délelölt 10-töt 13 órilg.
Oyógyazwtárl éjjelt aiotgálat i I hó végéig a .Fekete us" gyógysitrlái Fó-ut 6.
Városi Mozgó. .A hercegnő adatának* Nagy Kató él WlUy Frtlích paládéi uerepléiével.
Oóitttrdó nyitva reggel 6 órától este 8 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. J—13.

Ju. 5. Ai Ev. Nóagylal Uája 0 órakor a Cmlrálban. Jan. I. A> NTE vidám llncaalálya < Polférl Korlatban 1 órakor. Jan. H. Olláraayaaalat mOaoroa Itéja a plébánia Paliárt annában lál 5-kor.
Magánllaatvlaalók Irodaira! matinéja Kl II órakor a Vároil Salabálban
Lkrétli alAadáa (dr. Somofyl látván) a vároa-háaán á órakor.
Uvanták aalnlalóadáaa Klakanliaán 4 árakor ai Olvaaákdrban. Jan. IS. A Karaaatény Jótékony Nóagylat laa-aalélya a Canlrálban.
In. Hóafylcl Irkalakávé-aatje a Caalnóban » órakor.
Jan. M. Aa Itt. Laányafylal plknlkja a Kaaalnóban 9 órakor.
f«br. I. Ai Iparlaalfllcl bálja a Kaailnóban. Pabf. L A Sianalórlum Kryaioltl müiotor l«á|a. Pabr. a A Ktrwllny Jótékony Nóaflrlat laraani-bucauatató aalálya a Canlrálban.
— Megkezdődnek a llceálls
előadások. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör lolyó évi előadássorozata az ünnepi szünet után január 10-én újra kezdődik. Ezen a napon dr. Somogyi István szolgabíró tart előadást ,A világháború okai és a világháború diplomáciai előkészítése" cimen. Ezt követőleg minden vasárnap lesz llceálls előadás, a programot dr. Tholway Zsigmond elnök már összeállította.
— Halálozás. Vadas Oyula rel. lelkész 69 éves korában Nemes-pécselyen elhunyt.
— Két temetés. Nagy részvét mellett temették vasárnap délután Petermann Józsefnét, az Oltáregye-sület tragikus hirtelenséggel elhunyt elnöknöjét. A temetési szertartást P. Mátés Hilár bucsuszentiászlól ferences-házfőnök végezte, mint a nagykanizsai Oltáregyesület egykori igazgatója, annak idejében az elhunyt már elnöknője volt az egyesületnek. A trthetés mutatta meg igazában, hogy az elhunyt milyen köztiszteletnek örvendett az egész városban. — HéffőH délután kisérték ki Fő-utl gyászházából a város társadalmának nagy részvételével Frank Vilmost, a nagykanizsai kereskedői társadalom kilünő tagját. A temetési szertartás zsolozsmáit Abramovlcs Márk főkántor, a szónoklatot dr. Wlnkler Ernő főrabbi tartotta. A megjelent előkelőségek között ott láttuk a város vezetőségének tagjait, a kereskedelmi világ Jeleseit és a gyászolók nagy tömegéi.
= Kóstolta a Vlda ujborát?
— Hans Schwarz rendező, Werner R. Helmann zeneszerző, Wllly Frllsch, Nagy Kató, Reln hold Schünzel, Paal Hörblger „A hercegnő adjutánsa" Ufa zenés vígjátékban.
A vasárnapi ólmoseső
vasárnap délután szinte megbénitolta a gyalogközlekedéBt a kanizsai utcákon. Amerre csak ment az ember, potyoglak a járókelők, ki könnyeo-ben, ki súlyosabban úszta meg a tükörsimára fagyott ólmoseső veszedelmeit. Több kisebb balesel is történt. Igy Perlsz Dezső divatáruke-reskedő is súlyos zuzódásokat szenvedett. A Rosenfed-ház házmesternője agyrázkódást kapóit az eséstől. Ereken kívül is se szeri, se száma a kisebb baleseteknek.
= Dr. Kőnlg fogorvos külföldi szabadságra utazott, január 18-án újból rendel.
— Jól sikerült a Leányklub mDsoros teaestje. A Szent Ilona Leányklub január 3-án rendezett műsoros teaestje a szokásos, széleskörű érdeklődés és a teljes siker jegyében zajlott le. Ezalkalommal is szépszámú közönség töllölte meg a Missziósház nagytermét A műsor első számában Arnberger Rudolf és tanitvár.ya, Llcsár Tercsike Böhm négykezes Szonátáját adták elő precíz felkészültséggel, őszinte siker mellett. Kanyar Imta, Markó Lujza, Hajas Kornélia, HbrVáth Anna, Klein Viki és Taschner Annus egy vidám jelenetben nyújtották tudásuk legjavát, Markó Lujza, Somogyi Mária, Pertaky Oaby, Kulcsár Micl; Mtalkár Sándor és Markó Jenő, Szabó István ügyes betanításában egy nagy hstást kiváltó tiroli táncot mutattak be. MBsor után tea következett, a vidám fiatalság a legjobb hangulatban maradt együtt.
— Házasság. Dr. Szöllősl Pál és Welsz Magda házasságot kötöttek.
= Kedden 5, 7 ét 9 ónkor, szerdán 3, 5, 7, 9 órakor kezdődnek A hercegnő adjutánsa zenés-film előadatat
— A toghác kurácaonySra a már közöli adományokon ktvlll még a követ-kozók adakoztak Pénzbeli adományuk:
dr. Krelner Zsigmond kórházi oaztály-tőorvoH, dr. Málék Lántó ügyvéd, dr. KAnlg József fogorvos, Lukács Vilmos
főorvos, dr.
gyógyszerész, Református Nflegylet, Ifi. dr. Tamás János Ügyvéd. Természetbeni adományokkal: Makovlozky Qyula 1 tálca karácsonyi cukorka, Stampt Zsigmond tél kg. keksz, 1 kg: szentjánoskenyér, Schleslnger Zoltán Corvin bazár 36 darab mosdfazappan, I\'etrlos Oyula 18 kg. hus. Ismeretlen adakozó 36 drb. alma, dr. Kotschlld lléla ügyvéd
a UgyW
1 kg. keksz, 16 drb alma, dr. Etlényl d 4 koez< kg. mali
Franci-kávé, Transdanubia Rt 60 kg.
_ r. ntlenyl
Géza ügyvéd 4 koszorú füge, Franok-kávégyár 2 kg. malátakávé és 2 kg.
Unom liszt és 26 kg. dara, Sörgyár 100 üveg szalon-sör, Dunántúli Szeszgyárosok b üveg mm éa 5 üveg konyak, Cseh Lajos sütőmester 100 sütemény stb Másokkal Jót tenni a legszebb cselekedet, a legnemesebb erény. Ezt cselekedték azok, akik a fogház bUnbánó rabjainak Is lehetővé tették, hogy Karácsonyt ünnepelhessenek.
= Halálozás. özv. Schretber Mórné január hó 3-án Nagykanizsán elhunyt. Temetése ma délután Vz4 órakor lesz az izr. temelő halót\'.jsházából.
— Nyolchónapl fogházat kapott egy klskanlzsai. Jámbor György kiskanizsai kisgazda annak idején a cserfői hegyen Vellák nevű gazdatársát, akire már régebben haragudott, karóval alaposan helybenhagyta. Jámbort a törvényszék 8 hónapi fogházra és 80 pengő pénzbüntetésre Ítélte.
Erii, vérM, kifér emberek számára a természetes „Fereno lóuet keserűvíz naponként való ivasa a kisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködést biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Fereno lixiel vlz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek nagyon jól tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Fereno liltef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzletekben kapható.
Ma: evangélikus tea
Ma este van a Centiáiban a lázas készülődéssel várt Evangélikus Nőegylet-! tea. A legnagyszerűbb farsangi élménynek ígérkezik. — A büffé-adományokat délután 5-től kéri a rendezőség a Centrálba küldeni.
— Az NTE vidám tánccstélye.
Január 9-én este 8 órai kezdetlel tailja az NTE az idei szezon második táncesténél a Polgári Egylet földszinti helyiségében. A tánceslély iráni olyan nagy érdeklődés nyilvánul meg, hogy a biztos siker nem maradhat el.
— A nagykanizsai asztalosmesterek szakosztálya ma este fél 8 órakor lait|a rendes havi ülését, melyre a tagokat meghívja és pontos megjelenési kér Balogh Károly elnök.
= Igaz értéket kap pénzéért, ha bundát nálunk vásárol. — Sctifltz Áruház.
— Rejtélyes családi perpatvar a Rákóczi-utcában. Vadász István nagykanizsai kőmüvessegéd vasárnap délután kirándult Bsgolára, ahonnét este a legjobb hangulatban tért vissza szülei lakására. Este fél 10 óra tájban telefonon hívták ki a mentőket Vadászék Ríkóczl-utcai lakására, ahonnan a fiatal kőműves-segédet, a fején két szúrt sebbel, beszállították a közkórházba. A sérült csak annyit volt ha|landó bevallani, hogy Bagoláról minden baj nélkül ért haza, otthon azonban c«aládi perpatvar volt, melynek hevében ő megsebesüli. Vadász Islván könnyebb természetű sérüléseket szenvedett.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 126 P-ért SchOtznél.
— A kutgémet ráeresztette a szomszédasszony fejére. Letenyén történt, hogy egy gémeskulnál, amit 13 szomszéd használt, olt álldogált Ferecskó Kálmánné, korcsmáros felesége Már alkonyat volt, igy nem látta, hogy Boros Jánosné szomszédasszony vizet akar húzni és leereszti a gémet. Igy történt, hogy a gém súlyosabb vége teljes erővel Kerecs-kóné fejére esett, ugy hogy a szegény asszony eszméletlenül esett össze. Mivel Borosné egyébként is haragosa volt, feljelentette súlyos lestlsértésért. A törvényszék Boros Jánosnét 3 hónapi fogházra Ítélte, de annak végrehajtását felfüggesztette.
~ Ihre Hohelt beflehU. A hercegnő adjutánsa Nagy Kató, Wllly Fritsch, Relnhold Schünzel, Paal Hörblger kiváló ze-nisfllmje.
Nyilt-tér*)
A ,Zalai UJság" elmü hetenklnl megjeleni sajtótermék 1932. évi ju-nuár hó 4-lkl számában személyemmel kapcsola ban egy cikk jeleni meg, melynek tartalma elejétől végig valótlan.
Méltóságomon alulinak tartom, hogy a cikk előttem Ismeretlen írójával hírlapi polémiába szálljak, ezért Is a sajtótörvényben lefektetett helyreigazításra irányuló jogommal sem kívánok élni, hanem a cikk írója és a sajtójogtlag felelős személyek ellen vádindltványomat a klr. ügyészségnél a mai napon megtettem.
Kelt Nagykanizsán, 1932. évi január hó 5 én.
Dr. Hajdú György
ügyvéd.
•) E rovat alatt költöttekéit sem a sier-keulóség, sem a kiadóhivatal nem vállat leletőuiget.
SPORTÉLET
Magyar csapatok turaered-ményei
ispest—Dnnesi francia kerületi válogatott 4:1 (1:0). Ferencváros-Düsseldoifl német válogatod 2:2 (2: 1). S C. Nlmois (olasz)—Budai II 2 : 1 (2 :0). Középnémetország— Hungária 4:1 (3: 1). A. C. Lecco (olasz)—Szeged FC 3 : 1 (0:0).
Közgazdaság
Megindult a vad-export Nagykanizsáról
Nagykanizsa, Január á
A vadás ali szezon intenzív megindulásával a környékről nagyobb mennyiségben kerül lőtt vad Nagykanizsára. Főképen nyul, fácán és szarvas kerül terilékre. A kanizsai kereskedők az igy összegyűli árut hetenként egyszer vagy kétszer elszállítják vagy a fővárosba, vagy külföldre. Az export főképen Olaszország felé irányul. Az elmúlt héten Is két vagon vadat szállítottak el Nagykanizsáról Trlestbe és Udlnéba.
Negyven filléres hus Pécsett
Pécs, Január á
Egy pécsi mészáros olcsó hus-széket nyitott a napokban. Negyven fillértől nyolcvanig méri a husf, öregebb marhából s az üzlet forgalma igen nagy. Ha figyelembe vesszük, hogy Pécseit a rendes húsárak 1.20 —1.40 között mozognak, érthető az olcsó mészárszék nagy forgal.ua.
ÍCislábakaí kerestlnKt
35, 36-os női hócipő és posztó betétes sárcipő
P 3.50
Sszabó
clpöúru&a*. Hortby Miklósul 1. axdm ^
1932. január 12.
MrioU zárlat
Pária 20-11, London 17-28, Newyork 512*37 Brütscl 71-20, Milano 2585, Mallrid 43-25, Amsterdam 205 25, Berlin 121-30, Wien -•-, SkSIU 3 71, Prága 1517\'íl, Varsrl 57-50, Budapest 9002V2, Belgrád 9-10, Bukarest 3-07.
Terméaytóisda
Buia tltzav. 77-es 13-00—13-50, 78-as 13-25-13-75, 79-ra 13--40—13-SO, 80-as ,3 60-1400, dunánt. 77-ea 12-15-12-35, 78-as 12-40-12-60. 79-ea 12-55-12-75, 8(hib 12-65—12-85. roia 1415—14 45, Uk. áron 17-00-17-25, zab 22-15-22-40, tengert 14-25—14*50, korpa 12 30-12-55.
A HsbumU Báik áwlia-árioiTainal
VALUTÁK Angolt. 19-00-19*40 Betafr. 79*10-79*70 Caahk. 1694-17 04 Dánk. 106*00-107*00 Dinár 10-13-1021 Dollár 570 50-573-50 Francia í. 22*35-22*56 Holl. 228 90-230-30 Zloty 6405-64-55 - * 3*48-3*54 4*10-4*20 28*65-28 95 Márka 135*45-13625 Norvég 105*10-106* 10
Peseta —*--\'—
Schlll. ----■—
Svájcit. 110-70-111*40 Svéd k. 107*50-108 50
Lel Léva
Ura
DEVIZÁK Amst. 229-10-230-30 Belgrád 10*14-10*20 Berlin 135*55-136*25 Brüsael 79*20-79-70 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.l06*20-107*00 London 19*20-1940
Madrid -•-*-
Milano 28*75-28*95 Newy. 571*00-574*00 Oszló 10530-106-10 Párls 22-41-22-53 Prága 16*92-17*00 Szófia 4*13-4-17 Stockh.KI7*70-l08*50 Varsó 64*15-64*55
Wien -•-
Zürich 110*80-111*40
ItriátrAiár
Felhajtás 3846, eladaUan 70. - Elsőrendű 098-1-02, azedett 092—095, atc-dett kózép 0*88—090, kOnnyfl 080-0*84, I-ső rendű öreg 0*84-086, ll-od rendű öreg 076—0*80, angol tüldő 080-090, szalonna nagyban l\'I6—1-20, zalr 1 30 — 1-35, hus 116-1-36, félsertés 1-16-1*28.
Ua4)>: Mitaiai lyvataa m U|kiM
T Siklat, Ucrkuüisám. ^Mdh MadőTlMal^KAro^.
Automata-eleség
etetésével lényegsten emelhető a tyúkok to|áshozanu. Egy lyuknak naponta csak
6 dekát kell t kgr. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halliszt, husltszt, vérliszt, csukamájolaj, toyabab-dara, köles, buza, sab, árpa, tengeri, buzakorpa stb.)
Madáreleségek
(Kevert madáreleség, kendermag, hámo-xottxab, fénymag, édes repce, aaláU-mag stb.)
Futor
wgytlizti, konyhasói tartalmazó szénsavai takarmánymész.
Pekk
„D" vitamin készítmény. Kicsinyben és zsáksiámra kapható:
orszAo József
mag, műtrágya, termény át növényvédő ez erek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett Telefon 130.
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden házilag készült
friss hurka kapható.
Adler hé»te«áni«Tár.
ZALAI KÖZLÖNY
apbóhibpetések
|tieMn tett „,1, nölgyet. keresek tanításra. - Leveleket • Mennyiségtanból\' a kiadóba. -S0
Sarok Oxlathalylaéa kUdó, Üzleti be-rendezés eladó Magyar-utca 125. 32
bllnu, bútorozott kla aaoba kUdó Sugár-ut 38/«. n
Teaaerl, zab éa egyéb állandóan és letoksobban nálam kapható, bálhoz szál-tltom. Szerecs, telefon 330. -33
ElseaaeH a város belterületén egy arany lánckarkötö szines kövekkel. Becsű-letea megutáló (utalom ellenében Neu és Klein cégnél ad|a le. -36
Évea príma aalraartéaak eladók -
Kossuth-tér 20. szám alatt. 37
Háromlámpáa hálózati rádlá olcsón eladó Rákóczl-u. 62b. alatt. 38
Jókaiban levő Slnger larröaéa olcsón eladó Zrinyl Miklós ulca 50. 42
Klarió egy háromszobás utcai és egy udvari lakáa lebruár elsejére — Klrály-uica 13. 44
Roaenbepg Salamonná szül. Bohraiban Katalin és Sobralbar Etalka fájó szívvel tudatják, hogy szeretett édesanyjuk, a legjobb anya, anyós, nagyanya és dédanya
folyó évi január 3-án, vasárnap este csendesen elhunyt.
A boldogult hült tetemeit kedden délután >/s4 órakor temetjük az Izraelita temető halottasházából.
■fiiflodjék békébanl
A keszthelyi kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
4622/1931. szám.
kisül IIM-kimit.
Oroszlán Jáuotné keszthelyi lakói végre-hajtaténak Szl Benedek Ferencné sz. Nagy László Rozália örököset: Szl Benedek Ferenc. Szl Benedek Oyöző és Szl Benedek Teréz végrehallist szenvedők ellen indított végrehajtási agyében a telekkönyvi halótág s véráheltáti árverést 300 pengő tőkekövetelés és járulékai behajláaa végett a keszthelyi kir. Járásbíróság területén levó, Feltózaid községben és haUrábui tekvó, s a Idsózaádi 87. sztjkvben 1607. hrszámu Kurgyalüű szántóra 80 P, a 845. hraztmu beüsfl kávölgyt szántóra 860 P, a 860—878. hrsz beltó kávölgyl kert és parlagra 340 P kikiáltási árban, a leltőztldl 1067. íztkvben 1805 hrszámu kurgyiljai szántó l/s részére 88 P kikiáltás! árban, a tetiózildl 812. tztkvbaa 1606. hm. kurgytljal szántó >/5 részére 24 P kikiáltási árban, a (elsőzaldl 1031. sztkvbsn 1401. hrsz. klalázaljal puazia mezőt szánté \'</» részére 520 P, az 1402. hrsz. klalázaljal pdastamezól árok \'«,\'» részére 20 P, a Mttaá* 1075. sztkvben 1328. hrsz. klilázálkl szántó II részére 120 P, a tclsőzsldl 164. tstkvben 627. hrsz. keleti kerttöldl szántó U részére 30 P kl-ktáltásl árban elrendelte.
Az árverést 1832. évi laauár hó 7. napján délelőtt 10 őrskor Fsitócsid községházánál fogják megtartani.
Az árverés alá kerülő Ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók eL
Az árverelnl azándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100*>-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképei értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vagy > bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átsdnl és az árveréal teltételeket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. &§., 1908:XL t.-c. 21. 5.).
Az, aki sz Ingatlanért a kikiáltást árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem iktr, köteles nyomban s kikiáltási ár százsléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908:XLL 25. §.).
Keszthely. 1931. évi október hó l. napján.
Dr. H«ám a. k. ktr. Jb. elnök.
A kiadmány hiteléül: (Olvashatatlan alálráa)
M kir. Ur.Mtté
özv. Herczog Sándorné ugy a saját, mint gyermekei Juliska, Mária, Böske és Blanka, valamint alul-l Írottak és az összes rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett jó férje, édesatya, após és nagyatya
Herczog Sándor
.folyó hó 4-én délelőtt 9 órakor családjának szentelt élete 60-ik, boldog házasságának 35-ik évében Budapesten elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 5-én fogjuk a rákoskeresztúri izr. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Kiskomárom, 1932. január 4.
Nyugodjék béftélMWB.I
Klugcr Ignác, Krautz Vilmos 4s Huszár Károly vói. Krautz Endre, Huszár Kató áa Oyörfyi unokái.
A legszebb alkalmi ajándék
a már f«galoiw>á vált nagyszerű
nraifiiffli
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselönél:
LSzabó Antal
legyter- él lyartixlet, rtftt- és granofoa osztályáa.
Aki az Igazán jót, kiváló linómat, megbízhatót és oloaót szereli, az kizárólag az
Esterházy hentesárut, fetvá-
mttat vlntlit, kolbászárut
Alkalmi tálak,
zaur szendvicsek kéezltáse. Olnaó árak I
veszi.
Herceg Esterházy Hentesüzlet
T.uio.i t-n. Nagykanizsa, Horthy Mlklót-at 2.
A ketzthelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
47(8 Ik. 1931. szám.
Árverési birietmétHI»nat.
A Keszthelyt Ipart ét Oizdtiági Hitelszövetkezet vegreha|tatónak özv. Ma|ltnger Ferencné sz. Adorján Rozália, úgyis, mint ktsk. Majlinger Irén, Ferenc, Mária éi Anna gyámla, továbbá Molnár Józielné ss. MaJHn-ger Ilona éa Bontó litvánné sz. Majlinger Teréz alsózsidl lskós végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehijtásr átverést 40 P hátrslékos tőkekövetelés és lárulékal behajlása végeit a keszthelyi kir. |árát-blróság területén levó, Alsózsld köztégben fekvő, t az alsózsidl 494. sztkvben Afl. sorit, alatt foglsli 141. hrsz. beltelkt ház, udvar éa kert lelerészán 600 P, az altóatldl 414. sztkvben Afl. törsz. a. tog-Itlt 528. b\'tz. csutori tzólö, rét ét pince >rt részére 580 P, az alaózatdt 833. sztkvben Afl. soria. a. foglalt 189. hrsz. kápotz-táskert teleiészérc 6 P kikiáltási árban éa pedig a 494. satkvben özv. Tóth Iháaz f.ászlóné Javára bekebelezett lakás és eltartási kikötmi.yl Jog tanUrUsával el-
rendelte. 1 M
Az árverést 1932. évi Január hó 11 napján délelőtt 12 órakor Aitóztld Ut-téghátánál fogják megtartani.
Az érverés alt kerülő Ingatlanok ét Máág a 141. hoz. hát Ingatlan a ktkláltrUi ár isiénél, a többi laeilltnak a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók köteletek bá-
natpénzül a ktkláltáil ár 100 e-át készpénzben, vagy tt 1881 : LX. t-c. 42. MUea megh itározott árfolyammal számított ímr déklrépes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy l bánatpénznek előleget blról letétbe helyezéséről kiállított letétfel-tsmervényt a kiküldöttnek átadni ét az árverési feltételeket aláírni (1881: LX. t-e. 147., 150., 170. 1908. XU. t-c. 11.i.)
Az, akt az Ingatlanéit a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet leérni senki sem akar, köteles nyomban a Imdál-tátl ár tzásaléks szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár iigyaniimyi százalékáig kiegészíteni (1908ÍXU. 25. «.)
Ketzíhely, 1931. október hó S. napján.
Dr. Haám t. k. kir. Jb. elnök.
A kiadmány hlWóai: (Otvaahatstlan lláárát) IS Mr, .........
HERCEGNŐ ADJUTÁNSA
(Ihre Hoheit befiehlt)
Nagyszabású filmi az uj szezon egyik kimagasló slágere.
Január 5-én,
Kedden.
Főszereplői: Nagy Kató, Willy Fritsch.Reinhold Schllnzel, Paul Hörbiger. — Rendezte: Hans Schwarz.
Január 6-án, szerdán.
Bemutatja:
A VÁROSI MOZGÓ
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 4. izáni
Nagykanizsa 1992. január 6, szerda
Ara 14 n«tr
ZALAI KÖZLÖNY
SurkcutMf ét kiadóhivatal: Fótit 8. uim. KtuttKlji flókkladóhlvatal: Koaauth-ulca 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóHietézt ára: egy hóra I pengó •• Iliiéi. Sierkeutóaígl éi UadóhtvaUll telelőn: 78. u.
Hitelszervezetflnk szolidsága
Irta; dr. Schandl Károly ny. államUtkár, orszg. gyűl. képviseli
A magyar gazdasági élet nem vonhatja ki magát, mint egy kis sziget, a külföldi gazdasági életnek eseményei elő1, nem elsősorban azért, mert a nyugati pénzpiac Németországgal együtt az Összes közép-európai országokat egy tekintet alá veszi és apely pillanatban a Kredit-anstalt és a Danat-bank nehézségei kiderüllek, egész Középeurópát hátrányos megítélésben részesilette.
A magyar pénzpiacnak igazán nem lehet szemrehányásokat lenni, hogy rövidlejáratú hiteleket vett csak fel és nem iparkodott hosszúlejáratú hiteleket szerezni. Ez a törekvés megmutatkozott mindenkor és azt íb le kell szegezni, hogy még az Idei tavasszal Is jOlt be hosszúlejáratú kölcsön két nagyobb pénzintézet révén ebbe az országba, de arról igazán nem tehet a magyar gazdasági élet, hogy a világbékébe és Középeurópa stabilitásába vetett hil a nyugati tökében nincsen meg és étért követni kellett Németorsiág példáját éa rövidlejáratú bitetekkel kellett beérni. Meg kell emlékeznem a cseh félhivatalos sajtó bizonyos ellen propagandájáról, amely amikor az első 7 millió fontos magyar köl-csöntárgyalások voltak, már akkor iparkodott ellenhangulatot szervezni egész Európában, azt Írva, hogy Magyarországnak nincs is szüksége küllöldi kölcsönre, mert gazdasági alapjai egészségesek. Ebben van is igazság, de viszont azt is meg kell állapítanunk, hogy hl rendes és normális gazdasági viszonyok lennének, különösen a külkereskedelmi forgalom terén Európában, akkor az agrár Magyarország nem is szorulna erre a segítségre, de mivel az elzárkózás a vámpolitika terén olyan erős és ebben éppen a csehszlovák köztársaság vezet, kénytelen az agrár Magyarország is rendkívüli eszközökhöz fordulni.
Igaz az is, hogy a mi helyzetünk sokkal egészségesebb alekintetben is, hogy külföldi rövidlejáratú kölcsönöket sem vettünk fel olyan mérlékben ét arányban, mint egyes más középeurópai országok. Annak « óriási hitelállománynak, amelyet például Németország vett fel a különböző piacokon, a magyar rövid-lejáralu hitelállomány úgyszólván századrészét sem leszi ki. Arra a néhány azázmilliónyl külföldi rövid lejáratú hitelre egyáltalán nem lehel azt mondani, ho«y ezzel azulán az ország lul van telítve.
Hitelizervezeteink szolidságát a Népszövetség pénzügyi albizottsága a Nemzetközi Mezőgazdasági Bank megszervezésére irányuló tanácskozásai során isterte el, amikor a mi hlldszervezeteink szolid berendezéséről és magatartásáról szólottak sok más országéval szemben. Maguk az angol pénzügyi lapok még a legújabb iaóben is megállapítják azt, hogy
pénzintézeteink és hitelszerveink külföldi esedékességeiknek pontosan tesznek elegei. Valóban, mig az összes európai, de a tengerentúli országokban is a bankbukások egész sorozata rengette meg a közgazda-aági életet, addig nálunk hasonló arányú bankbukások nem vollak. Rá kell mutatnom, hogy magában Amerikában több, mint 800 bank bukott meg a mull esztendőben. Amikor Németorszában a legnagyobb bank, a Danat-bank válságba jutott, ez Svájcra, de még Egyiptomra it
visszahatott. De ott van maga Franciaország, ahol az Oustrlc-bank bukása közbotrány volt, ami azután több bankház fizetésképtelenségét vonta maga után.
Magyarországon az ulóbbl kél eaztendöben a második kúriába lar-lozó két és a harmadik kúriába tartozó néhány kislnlézet likvidálásán kívül, nagyinlézet válságával egyáltalán nem kelleti foglalkozni. A ml hiteléletünk alapjában tehát méltán mondható egészségesnek s a külföld és belfold bizalmára érdemesek.
A minisztertanács ugy döntött, hogy Magyarország nem vesz részt az idei olimpiászon
Budapest, január 5 (Éjszakai rádiójelentés) A kormány tagjai kedden délután 5 órakor minisztertanácsot tartottak gróf Károlyi Oyula miniszterelnök elnöklele alatt. A minisztertanács a folyóügyeken kívül letárgyalta a társadalombiztosítói bíráskodásról szóló törvényjavaslatot és foglalkozott az idei Losangelesben lezajló olimpiai ver-
senyeken való részvétellel It.
Bármennyire tudatábsn is van a magyar kormány annak, hogy játékosaink az Idei versenyen is győzelemre vinnék a magyar színeket, mégis, a gazdasági helyzetre való tekintettel, arra az álláspontra helyezkedett, hogy Magyarország az Idén nem vesz részt az 1932. évi los-angelesi olimpiai mérkőzéseken.
Stattrtun helyett elmegyógyintézetbe viszik a terózkörntl Ügyvéd gyilkosát
Budapest, január 5 Kreiner Imre a rendőrségen ma bevallotta, hogy dőre készüli Bűdet ügyvéd meggyilkolására, akit élete tönkretevőjének mondotl. Tettét nem bánta meg.
Elmeállapotát törvényszéki elmeszakértők vizsgálják meg, mert az a
gyanú, hogy nem volt beszámítható, amikor elkövette a gyilkosságot. Kreiner nem kerül statárlálls eljárás elé, mert a vizsgálat hostzabb időt vesz igénybe. Már az ideiglenes vizsgálat Is megállapította, hogy az ügyvéd-gyllkot exallált ember. Valószínű, hogy elmegyógyintézetbe viszik.
Korányi az uj tisztviselői fizetésredukcióról
A pénzügyminiszter genfi utja miatt halasztást szenvednek a tárcák keretében folytatandó tárgyalások
Budapest, január 8 Elterjedt az a hir, hogy a köztisztviselők fizetéséi újra redukálják. Erre vonatkozóan Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter munkatársunknak a következőket mondotta : — Hivatalom átvételével j .ró számos leendő folytán nem volt még alkalmam a költségvetés 0,«es részielével olyan behatóan foglalkozni, hogy számszerűen megállapíthattam volna, lesz-e szükség vagy sem ily
rendkívüli intézkedésekre. Az egyes tárcák előzetes költségvetési tervezetei is csak a legutóbbi napokban érkeztek be a pénzügyminiszlérlumba. Ennek tanulmányozása után még mindenesetre részletes tárgyalások fognak folyni a tárcák vezetőivel. A napokban Oenfbe kell utaznom a Népszövetség pénzügyi bizottságának ülésére, ami viszont ezeket a tárgyalásokat elodázza.
Bartos János volt pacsai képviselő elővezetését rendelte el a törvényszék
Budapest, január 5 A büntetőtörvényszéken Messlk Lajos egyesbíró ma délelőttre tűzte ki Bartos János voll pacsai országgyűlési képviselő többrendbeli csalási és sikkasztási bünperének főlár-gyalását.
A bünlelőlörvényszékcn már többször voll terminusa ennek az ügynek, de Bartos János betegségére hivatkozva, mindig elnapollalla a tárgyalásL Bartos december 31-én újból orvosi bizonyítványt adott bc
a bírósághoz, amelyet a IV. kerületi tisztiorvos állitolt kí. Ebben a bizonyítványban Bartos súlyos Igegessé-gére való tekintettel kérte a tárgyalás újbóli elnapolását. Miután Bartos János orvosi bizonyítvánnyal már többször elnapollalla ebben az ügyben a főtárgyalás), Messik Lajos bíró dr. Minlch Károly törvényszéki orvosszakérlőt kiküldötte a vádlott lakására, hogy vizsgálja meg a volt képviselőt. A ma délelőtti tárgyaláson Ismertette Messik Lajos a tör-
vényszéki orvotszakértő véleményét.
Minich Károly leienlésében előadja, hogy Bartos János ideges ugyan, de ez az idegesség semmivé! sem nagyobb, mtnl minden más szellemi munkával foglalkozó emberé.
Kurovszky Lajos ügyészségi alelnök, miután a vádlott nem Jelent meg, kérte a mai tárgyalás elnapolását és Bartos János elővezetését. Metslk Lajos bitó ugy Intézkedett, hogy a mai tárgyalást elnapolja, hivatalból lüz ki uj tárgyalási napot és erre az uj fölárgyalásra detek-tivekkel vezetteti elő Bartos Jánosi.
Megszüntetik a nagykanizsai OTI kirendeltséget
Budapest, január 8 Az OTI szanálásáról szüktégrrn-delelben intézkedett a kormány. Értesülésünk szerint Huszár Károly elnök és az alelnök fizetését le lógják szállítani, számos alkalmazottat el-bocsájlanak és a vidéken megszűnteinek lObb OTI pénztári és kirendeltséget. Igy többek közölt s zalaegerszegi kerület nagykanizsai kirendeltségét.
Az n] szerb kormány
Belgrád, Január 8 A király elfogadta a. kormány lemondását és az uj kormány megalakításával Zsivkovlcs Péler lemondott miniszterelnököt bizta meg.
Belgrád. Január 8 A király ma kinevezte az uj Zsivkovlcs-kormányt Zsivkovlcs ml-niszle elnOkOn kívül a régi kormány tagjai közül a külügyminiszter és hadügyminiszter lett tagja az uj kormánynak. A belügyi tárcát Szrszklcs voll kultuszminiszter, a pénzügyminiszteri táríát pedig Gyorgyevlcs veszi át.
Fegyelmi a népjóléti St fAtisztviselAJe ellen
Budapest, Január 8 Illetékes helyen a népjóléti minisztérium egyes tisztviselői ellen elrendelt fegyelmi vizsgálatokkal kapcsolatosan munkatársunkkal a következőket közölték :
— A népjóléti és munkaügyi minisztérium vezetésével megbizolt miniszterelnök a lefolytatott vizsgálatok folyományaképp dr. Kávdssy Béla miniszteri osztálytanácsos, dr. Várady Miklós miniszteri titkár, Pál-házy József számvevőségi főigazgató, Garam Vilmos számvevőségi tanácsos és Bors La|os miniszteri számliszt ellen a fegyelmi eljárást elrendelte. Ennek befejezése előtt közlést nem adnak ki. **
A Royal Orfeum igazgatójának " öngyilkossága
Budapest, Január 8 Beck Vilmos, a Royal Orfeum 70 éves igazgatója az Orfeum épületében levő irodahelyiségben az elmúlt éjszaka főbelOlte magát. -Ma Mggei holtan talált rá a takarítónő.
Zalai kÓzlÓnv
A magyar intelligencia és a néptömegek összefogása
jegyiben kommentálták a rendkívüli megyegyülés szónokai a vármegye feliratát
Zalaegerszeg, január 6
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalamegye törvényhatósága ma délelőtt Gyömörey Qyörgy főispán elnökletével rendkívüli közgyűlésen foglalkozott a kormányzóhoz Intézendő felirattal.
Dr. Biand Sándor vármegyei főjegyző ismertelte a memorandumot, amely megfelelő bevezetés után kéri a kormányzót, hogy adjon olyan irányítást a magyar alkotmányos és politikai éleinek, hogy a gazdasági válságot minél kevesebb szenvedéssel és veszteséggel élhesstlk ál. — Rámutat a felirat, hogy a magyar földet és lakosságát nagy veszedelem fenyegeti. Kéri a válságba jutott mezőgazdaság megsegítését, kért a közgazdasági élei és pézügyl politika olyan irányítását, amely tengelyévé a magyar mezőgazdaságot teszi. Egységes magyar nemzeti front meg-teremtését tartja szükségesnek a vármegye, amely nem gyakorol semmiféle kritikái, de sUrgös orvoslást kér a súlyos helyzetben. Elismeri a kormány legjobb szándékait, de a lelkek megnyugtatására intézkedéseket kér.
Farkas Tibor kikelt a karteltek hatalma ellen, ami alatt nyög az egész politikai élet. Lehetetlennek tartja, hogy Így a nemzetet fenntartó gondolat kellő erővel szembe tudjon szállni azokkal az irányzatokkal, melyeknek éppen a \'inal gazdasági rendszer hibái adnak alapot. Egyebekben optimista és első kötelességnek tartja az Igazság, keresztényi szeretel és magyar szolidaritás alapján egyesíteni az erőkel, a magyar intelligenciát és a néptömegeket.
Mesterházy Jenő törölni kérte a feliratból a gyülekezési és sajtó-
szabadság korlátozásainak megszüntetésére vonatkozó részt.
Szabó Károly kisgazda hangsúlyozta, hogy az Intelligencia ereszkedjék le a bujkáló Izgatókkal behálózott néphez.
Pálffy László és Bosnyák Andor lelszólalása után a közgyűlés a feliratot változatlanul elfogadta.
A memorandumot a következő küldöttség viszi Budapestre: Oyö-mörey György főispán, Bődy Zoltán alispán, Mázy Engelbert tihanyi apát, Farkas Tibor orszgy. képviselő, Bosnyák Géza és Matatlnszky Ferenc felsőházi tagok, Horváth Qergely kisgazda, Mesterházy Jenő, Thassy Krlstól földbirtokosok, Pdljfy Zsigmond községi bíró.
A közgyűlés ezzel végétért.
Pótadó és relativitás
Nagykanizsa, Január S
Érdekes képel nyújt a magyar városok anyagi helyzetiről a Városok Lapjában most megjelent statisztika. Kiderül ebből, hogy nem mind arany, ami fénylik. Di viszont kiderül az Is, hogy — nlnt pl. Nagykanizsán — nem olyan fekete az ördög, mint ahogyan a falra festik.
Meri az 56 magyar város közül több mini a fele: 31 még mindig abban a szerencsés helyzetben van, hogy a pótadója 50 százalékon, tehát a megszokott kulcson alul marad. A legboldogabbak Pápán az adófizetők, ahol mlndösue 38 százalék a pótadó. A magassági rekordot Hódmezővásárhely tartja 134 saza-lékkal. Nem marad tőle messze Kiskunfélegyháza 120, Makó 116, Tiu-keve 111, Hajdúnánás 110 százalékkal. Lám: — a híres gazdag" alföldi városokban sem fenékig tejfel.
Ezzel szemben Nagykanizsán 49 százalék a városi pitadó. Ez azon-
_Í__
A Zrínyi Irodalmi é» Művészeti Kör folytatólagos programja
Nagykanizsa, Január 5 Dr. nolway Zsigmond posta-távirda főfelügyelő, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör elnöke összeállította a Kör folytatólagos programját. E szerint:
Január 10-én dr. Somogyi István szolgabíró tart előadást: A világháború okai és a világháború diplomáciai előkészítése cimen. Előadás kezdete 6 órakor a városháza dísztermében.
Január 17-én nagy sportesemény. Dr. Fülöp György ügyvéd a modern sportokat Ismerteti. Erre az alkalomra lejön Kanizsára Budapeslről dr. Kiss József postavezérigazgatósági igazgató, mint a MOTESz társelnöke, aki magával hoz több elótomászt, akik 16-án délután és 17-én délelőtt tornagyakorlatokat mutatnak be a polgári iskola tornatermében, amikor ünnepélyesen megnyílik a nagykanizsai lornaegyletek tornatanfolyama.
Január 24-én Rákosi Jenő emlékünnepély, melynek ünnepi szónoka dr. WlnkUr Ernő főrabbi.
Január 31-én londoni tanulmányi uljáról beszámol Balog Dávid, a felsőkereskedelmi iskola Igazgatója.
IiUHiris
A aaaykanlml rasteurológlsl meg-tlmlt) Jalsntések: Kedden a Mmtrük-M: Rtml 7 órakor +1-7, délután 2 ónkor +5\'8, tata 9 órakor -02.
PttMui: Reggel bomlt, délben tiszta, ette borult ((boltozat.
Szélirány: Reggel kelet, délben dél, esti északkeleti saél.
tBjaakai rádtiJtknUtl « ■stosrsta-■tal laláait |«Im>U sats. 10 ára-kar ■ lasH> •fka, aUHUt IM wirkalé.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 126 P-ért Schfltznél.
A gombócok
Irta: BRA88ANYI GYULA . . . Kora reggeltől késő estig mindenütt ott volt,. A konyhában, a szobában, az udvaron, a padláson. Azután hol az egyik .rosszcsontot" helyezte üzemképes állapotba, hol a másiknak intézte el csalafinta konfliktusát... Mert hát kiről is lehetne szó, mint a Liza, az Elvira, a Böske és a Gyurka mamájáról. A sápadt, a köhögős, a szomorú szemű kis asszonyról, a városi irnok feleségéről. Mert hát ennek az agyondolgozott, kérges kezű asszonynak aranyból volt a szive, sápadt, nemeslüzü aranyból. Gyermekei: a Liza, az Elvira, az Erzsike és a Gyurka azonban már nem örökölték tőle ezt a nemes tüzet. Tüz ugyan még lelt volna bennük, azonban ezek a gyerekek inkább gonoszak, erőszakosak és agyafúrtak voltak, .flképzelhelet-len formában használták ki anyjuknak nemesszivüségél. Pedig a Liza már férjhezmehető állapotban billegett o\'ykor végig a korzón és az Elvira is, ez a kis nyávogó macska, kezébe foghatta volna már a seprűt, hogy összekotorja olykor az általuk teieszemetelt szobát, amelyet hetenként ennek a szomorú szemű asz-szonynak kellett fölhasogatolt körmű |
kezeivel felsúrolnia.
A három, illetve négy jómadár közül — mert Böske sem maradi efajla erények dolgában a többiek háta mögött — a Gyurka külön fejezetet érdemel a rövid kis riportban. Ez a minden hájjal megkent fiók Sobri Jóska valahányszor észrevette, hogy agyondolgozott, holtfáradt édesanyja leszédül egy véletlenül üresen maradt székre, azonnal megrohamozta és annak reszkető térdeire valóságos indián-bravurral velelte magát és nyakába akaszkodva nyúzta, kínozta a szegény, elgyötört asszonyt, aki az anyák szent türelmével, rajongó, fanatikus szeretelével dédelgette ezt a vásott kis fickót. És ilyenkor ez a szomorú szemű, ványadt arcú asszony megszépüli. Nagy, szomorú szemeiben valami csodálatos lángok gyúltak ki. Sápadt ajkain rubinosan csillanlak meg az anyai szeretet forró tüzű csókjii. Cipelte, dédelgette szeretetével a jóságával mindenképen visszaélő, azt mindig csak kihasználó, gonoszkodó gyermekeit...
A hosszú háború nyomorúsága után, idegen vidék ismeretlen környezete, kicsi vagyonkájuknak kényleien elkótyavetyélése folytán beállott szűkös, nincstelen napok kétszeres teherrel szakadlak ennek a szegény
asszonynak a nyakába. A rohamosan növő gyermekek gondtalan, a körülményekkel még számolni nem tudó, nem akaró igénye sokszor késő éjszakába kergette a nappalát. Vagy a stoppoló fával a kezében, vagy a varrógép mellett görnyedve, a jobb időkből visszamaradt öreg holmik szabása, foltozgatása és varrása közben gyakorta érte az éjfél és az a pár óra, amit kora reggeli felkeléséig az ágyban töltött (mert hiszen iskolába mennek a lelkeim és el kell Okét idejében készíteni) sohasem jelenthette nála a pihenést, ugy, hogy ez a szegény asszony mindennap sápadtabban riadt fel reggelenként vankosairól.
És gyakran megesett, hogy amikor éjfél tájban aludni tért, órák hosszat kerü te szemeit az álom, mert folyton azon töprengett, hogy hogyan is kellene a nagyobbik kis leányának uj kabálot venni, a Gyurka széttiport cipője helyeit ujjal csináltatni. Mert hiszen a fizetésből még a kenyérre is alig futottá.
Mert hát enni és az ételekben válogatni mind a négy imposztor eminensül tudott.
Ha teszem azt; leves és főzelék volt pirilott hagyma föltéttel ebédre, akkor a tálalásnál egy pillanatig néma csend ülte meg a kis szobit,
_1932. január 6.
ban még Zalában Is kivételes helyzet, mert pl. Zalaegerszegen már 87 százalékot fizetnek.
Aki optimista, felderülhet ezeken a számokon. A pesszimista felsóhajt: — Kanizsán próbálna meg valaki 134 százalékot kivetni...
Mozgószinház
A hercegnő adjutánsa
Nemcsak szüzséjében arisztokrata a Városi Szinhix legújabb filmje, hanem az utóbbi évek filmtermésében Is kilencágú koronával foglalja el a megfelelő pozíciót. Egyébként Is testvérfilmje a Királynő férjé-nek. Játékban, kiállításban, zenében és rendezésben semmivel sem marad a másik mögött, sőt a szimpatikus és lehetséges Nagy Kató révén még közelebb is áll a szivünkhöz. Az egyszerű kis hadnagy és a hercegnő szerelmének minden Időben hálás témáját sok szeretettel és jólzü humorral dolgozták fel a szerzők. Nagy Kató és Wllly Frltsch játéka értékes erősségei a kitűnő filmnek, amellyel uj éra bekös [öntéséi jelzi a mozi igazgatósága. Ha ezen az uton szolgálja az Igazgatóság továbbra is a kanizsai közönség igényelt, ugy Igen szép jövőt Jósolhatunk a látogatottságot Illetőleg. A hercegnő ad|utánsa már a bemutatón Is nagyszámú publikumot vonzott, bizonyítékát adva annak, hogy a kitűnő lilmeknek még a legsúlyosabb gazdasági helyzet dacára is akad nézőközönsége.
D. M. J.
ScQUixnél.
a négy gyerek összenézett és a kanalak, mint veszedelmes fegyverek meredlek a szomorú szemű asszony felé: Már megint csuszpájz az ebéd ?
Este pedig hangos csatakiáltással rohamozták meg a szegényszagu konyhát: Mi a vacsora? Ilyenkor valami ijedt mentegetődzés, valami félénk védekezés csillant meg a szegény asszony szemében, hogy hát bocsásson meg neki mindenki, de ö igazán nem tehet arról, hogy csak egy kis zsiros kenyér, vagy egy csésze kávét tud adni vacsorára és hogy nem adhat mindenik lurkója kezébe jó darab füstölt kolbászt, vagy egyébb gyerekvigaszlaló, izomerösitő falatot.
Legtöbbször azonban szó nélkül hallgatta végig az erőszakos koszto-sok veszekedését. Az egyik esetleg valamivel vastagabbra szabott kenyeret kapott a másikénál. Véletlenül, mert Isten ments a szándékosságtól. Az e fölölt kerekedő lármában habozás nélkül fogta a saját részére leszelt karaj kenyeret és azt adla oda az elégedetlenkedőnek, ő maga pedig elfogyasztotta a kisebb darabol. És a negy lurkó szó nélkül nézle, hogyan éri be az édesanyjuk a kisebb karaj kenyérrel.
Egyik őszbeszaladt nyári napon, amikor már noszogatta kifelé a mag-
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Az evangélikns bál
Megfakullak a viharok szántotta magyar löldön szerte a farsangi izinek. Meggyérüllek a téi vidám fényei a kanizsai társaséletben is. A nagy bálok forgataga elmarad az Idén mindenütt. Az évtizedes tradíciókat ápoló egyesületek azonban mégsem adták fel a régi kapcsolatokai, hanem, ha szűkebb keretek között Is, ha nem is annyira a ne-mescélu anyagi sikerért, mint Inkább a társasélet folytonosságának fenntartásáig, — megrendezik az idén Is a maguk farsangját.
Az Evangélikus Nőegylet volt az első, amelyik a farsangnyiló nagy álarcosbáljának tarka szlnzuhataga helyeit ezldén egyszerű keretek közt adott teával indult Csrnevál őmagas-sága szolgálatára. Meg kell azonban állapítani, hogy ez a tea sem hangulatban, sem erkölcsi fényben nem maradt el az elözó évek nagy evan-gílikus-báljailól. Csupán a fényesebb, nagyobb külsőségek maradtak el, amisért azonban bőven adott kárpótlást az Intimebb hangulat és a mai gondkeresztes napokban nem utolsó helyen: — az anyagiaknak igy mindenki számára való kOny-nyebbsége.
A Cenirál termei már Hz óra körül teljesen megteltek a kanizsai kálónál és polgári társadalom színe-javával. A fényes atillák, frakkok, ragyogó estélyi toalettek mozgalmas képet mutattak. A táncol dr. Krátky Islvánné, a rendező egyesület melegszívű, odaadó elnOkasszonya nyitotta meg Csuka Béla clgányva|dá-val, majd sorra léptek a parkettra a párok és megindult a legvidámabb hangulalu, gondfelejlő, röpke órákat szinesitő, szép és jó vigadozás és tartott klvilágos virradatig.
A vonat elé vetette magát
Miskolc, Január 5
Tegnap délután a miskolci rendezőpályaudvar mellett egy Ismeretlen, 23 év körüli, kopottas öltözetű nő a Budapest felöl jövő tehervonat elé vetette magát, amely a felismerhetetlenségig összeroncsolta, fejét és mindkét karját levágta. Személyazonosságát eddig megállapítani nem sikerűit.
flindhárom fórumon felmentéssel végződött egy családos tisztviselőnek „a harmadik" miatt a „Zalai Közlöny" eüen indított sajtópere
Három Ítélet állapította meg, hogy a törvényszéki tudósítás hív szellemben íródott
Nagykanizsa, Január 5
1931. január 15-én történt, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróságon Szabó Qyőző járásblrósági alelnök elölt egy tárgyalás folyt le, amely körülményeinél és szomorú héttőénél fogva érdekes volt arra, hogy a .Zalai Közlöny" másnap erről a tárgyalásról beszámoljon.
Szomorú történet egy háromgyermekes családról — ,a harmadik\' miatt volt a elme a bírósági tárgyalásról szóló tudósításunknak, amelyben megírtuk, hogy Sz. F.-né nagykanizsai tisztviselő ne|e beperclle férjét. Egy napon ugyanis a férj telefonált a rendőrségre, hogy intézkedjenek feleségének kórházba szál-liiása Iránt, mert megőrült. Ar ügyeletes rendőrtiszt felkérésére dr. Fodor Aladár városi tisztiorvos azonnal kiment a lakásba, ahol Sz. F.-né elpanaszolta neki, hogyan brutatlzálta őt férje, hogyan rugdosta meg ót Az orvoj azonnal látta, hogy az asz-szony nem elmebeteg, csupán feldúlt állapotban volt, de nyomát sem találta a testén rúgásnak. Indignálódva odaszólt az odaérkezett dr. Pelrlcs László rendőrfogalmazónak, hogy hatóságok félrevezetéséért meg kellene büntetni azt, aki a mentőket és a rendőrséget kihívta az asz-szonyhoz.
Megírtuk továbbá azt ls, hogy a bírósági tárgyaláson Szabó alelnök a két házasfelet arra kapacitálta, hogy állítsák vissza a házassági életközösséget már a három gyermek miatt ls. De a férj nem volt hajlandó. Az asszony viszont a történtek ellenére Is hajlandónak mutatkozott a házassági kötelék újból való felvételére. Sromcruan mondotta az ügyvéd melleit, hogy az egészet a .harmadik" idézte elő...
Nagyjában ez volt, amit a Zalai Közlöny 1931. év január 16-1 számában megírt. És hogy a férjnek az eset ulán ne legyenek kellemetlen konzekvenciái, anélkül, ho^y erre
vát a besztercei szilva, szilvásgombóc készült Csalkócziéknái (mert igy hivták őket) ebédre. Köményes leves volt pirított kenyérkockákkal és szilvásgombóc.
Tiz órától tizenkettőig Csa|kóckyné egyebet sem csinált, mint a kétllter szilvát gyúrta gombócokba.
Az ebédnél számításon felül fogyott el a gombócokból, ugy, hogy a vacsorára megmaradó mennyiség már számbelileg nem tette ki azt a kvantumot, amely egy ilyen tisztviselői család éhes fiókáinál képviselni legyen képes a békés kielégítési. A vacsoránál való szétosztáskor már csak öl-öt gombóc jutott a nebulóknak fejenként, az öreg Csaj-kóczynak négy, az asszonynak pedig csak három.
Hogyan és hogyan nem, a Oyurka tányérjában mégis csak négy gombóc* pöffeszkedett az ötből. Lehet, hogy az édesanyja azt hitte, ennyi ls elég lesz neki éjszakára, lehet azonban, hogy elszámította magát. Denique, ezen az egy gombócon aztán felborult az azesti vacsorázás minden nyugalma. Hatalmas, tclitorku tiltakozással rohant neki Oyurka az anyjának:
— Anyukám, ez nem járja, az Livinek öl van, az Ilinek is öl van és mindenkinek öt van, nekem íre-
dig csak négy van I...
— Nézd, fiam, — igyekezelt csendesíteni az anyja — te kisebb vagy, mint az Elvi és Ili, azoknak több kell, azok nagyobbak ésatöbbi...
De Oyurka nem tágított.
— En nem bánom, akkor ne adjon nekik se ölöt, csak négyet. Nékem akkor nem kell, én nem eszem meg az enyímet... Miért kapjanak ők többet, már én is olyan nagy vagyok, mint ők...
És ekkor a sápadt, szomorú asz-szony a maga részére félretet három gombócból (mert addigra az öreg Csajkóczy a maga négy gombócát bekebelezte) egyet odacsuszlatott a Oyurka tányérjára ötödiknek. És pa-nasznélküli egykedvűséggel, mintha igy volna a legrendjén, fogyasztotta el a neki megmaradt két gombócot...
...Fönn az égen nem volt ezen az esten egyellen felhő sem. Az esthajnal csillag sziporkázó fénnyel szórta szét vakító tüzű sugarait. És mintha ezen az estén az őszbesza-kadl nyárvégi éjszaka valami puha szereteiet hintett volna szét a földre... Ezen az estén olyan volt ez a nagy, fényes csillag, mintha az Isten szeme lett volna, amely felhőtlen éjszakákon vakiló fénnyel szórja ragyogó sugarait sok szomorú szemű magyar anyára, Trianon fekete felhői alatt.
bárki kért volna bennünket, a nevét nem irluk ki, csak Sz. F. belükkel jeleztük.
A felesége állal feljelentett Szűcs Ferenc állampémtári tisztviselő bepanaszolt fér| a Zalai Közlönynek erre a figyelmességére ügyvédje, dr. Berlin József ulján sajtó utján elkövetett rágalmazás elmén pert indított a Zílai Közlöny, illetve a cikk Írója, Benedek Rezső, a törvényszéki rovat vezetője ellen.
A nagykanizsai törvényszék dr. Mulschenbacher-tanácsa 1931 ápril 13 án tárgyalta az ügyet.
A tárgyaláson kihallgatták Szűcs Ferencnél Is, aki bevallotta, hogy igenis mondotta a bíróság előtt, hogy sz egész dolog „a harmadik miatt" történt. Ds a többi kihallgatott tanuk vallomásaiból és a járásbíróság jegyzökönyvéből is kitűnt, hogy a Zilai Közlönv híradása mindenben hü volt a lefolyt tárgyaláshoz. Tehát a Zalai Közlöny igazat irt A biróság ennek alapján felmentette Benedek Rezsőt a vád és következményei alól. Indokolásában kimondotta a bíróság, hogy a vádlóit újságíró a járásbíróság! tárgyaláson törtéi teket tárgyilagosan és minden célzat és Irányzalos szándék nélkül közölte le. SzUcs Ferenc állampénztári liszt azonban nem elégedett meg ezzel, ö megfellebezte az ítéletet.
Erre a pécsi tábla dr. Simon Rudolf lanácsa is megállapította, hogy vádlott a járásbíróság! nyilvános tárgyalást hlv szellemben, ne.h célzatos elferdiléssel és nem rosszindulalu célzattal, továbbá Igazán közölte, mert cikke és annak elmei Is megfelelnek a történeti valóságnak és igy a felmentő ítéletit helybenhagyta.
SzUcs Ferenc a tábla felmentő Ítéletével szemben semmiségi panasz-szal élt a klr. Kúriához, amelynek dr. Osvald Islván lanácsa nemrégen foglalkozott az üggyel és megállapítja, hogy az újságíró a bíróság eőtt lefolyt tárgyalást hlv szellemben és az Igazságnak megfelelően Ismertette és ebből folyólag az alsó-biróságok nem tévedtek, amikor a vádlottal a rágalmazás vádji alól felmentették. Ennél fogva a semmiségi panaszt el kellett utasítani.
A felmentő Ítélet tehát jogerőssé lelt.
Mindhárom fórum kimondotta, hogy a Zalai KOzlöny az igazat irta, hiv szellemben közölte tudósítását, célzatosság nem volt közleményében. Ennél szebb elégtételt nem kaphatott a Zalai Közlöny, de a kötelességét híven teljesítő, vádlottak padjára állított újságíró sem ...
— A kórházi kápolnának magát megnevezni nem akaró úriasszony egy kis szent Teréz szobrot ajándékozott 160 pengő értékben. Szentett-viztartókra egy úriasszony 50 pengőt, belső fölszerelésre Török Róza, N. N. 5—5 pengői adományozott.
Szerdái
lu. 6.
Nagy Kat&, Wllly Frltsoh
főszereplésével:
Fülbemászó zene, elbtlvOlő Játék, psisr kiállítás.
Előadások S, 5, 7 és • érakor.
NAPI HIRIK
NAPIREND
Január 6, szsrds
Kém. katolikus: Vlzkeresit. Protestáns:
VUkeresst, Izraelita: Teb. hó 77. •
Városi Muzaum ás Könyvtár nyitva csütörtökén és vasárnap délelőtt 10-UM 12 éráig.
Gyógyszertári <11*11 noffállt t f. hé végiig s .Fekete sas\' gyógyszertár
Fí-ut6
Várost Mozgó. ,A hercegnő ad|u-lánia" Nagy Ksté és WUly PHtich parádés szereplésével.
Oőstflidé nyitva reggel 6 érától este 6 éráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 1—13.
Január 7, osOtttrlSk
Római katolikus: Ludán. Protestáns: Attila. Izraelita: Teb. hé 28.
— Kitüntetés. Oróf ROdt-CoUen-berg Lajos murarálkal nagybirtokos feleségét a háború alatt lanusitott bátor magatartása éa honleányi kötelességeinek lelkiismeretes teljesítése elismeréseül a badeni Feld-Ehren-Kreuz 1917/18 , a szász Kriegs-Ehren-Kreuz 1914/18. és a porosz Kriegs-Erlnnerungs-Kreuz 1914/18. érdemrendekkel tüntették ki.
— Az uj pacsal plébános be-Iktatása. Pacsáról jelentik: Vasárnap szenlmise után a rk. Iskola dísztermében iktatták be Kovács Imrét, Pacsa uj plébánosát. Elsőnek Szentmthályl Dezső világi elnök, majd Kohn Sándor izr. hitközségi elnök, ulána dr. Horváth Vilmos főszolgabíró, Szalay Oyula az iparosság, Landl Ferenc igazgató a tanitói kar, Vadász Erzsébet VI. o. t. társai nevében köszöntötték. Az uj plébános meghatottan válaszolt. A pápai himnusz eléneklése után befejeződött a szép ünnepély.
= Az uj évben i8, jó rádió: Transdanubla.
— Megfellebbezték az 1932. évi vlrllls névjegyzéket. Nagykanizsa 1932 évi vlrllls névjegyzéke ellen eddig két fellebbezés érkezett a polgármesteri hivatalhoz.
Jk-
milyen rádiót vegyen ? Az 5 lámpás 7050-es Orion rádió tulajdonosa felvilágosítja Önt.
Gyártja 1 Orion Izzólámpagyár
ZALAI KOZLONV
— A kéményseprőkeröletek Ugye. A nagykanizsai kéményseprő-munkások küldöttsége nemrégiben tisztelgett a városházán, ahol azt a kérelmüket terjesztették elő, hogy a város vezetősége legyen tekintettel azokra a kéményseprömunkásokra, akik már hosszú éveken keresztül dolgoznak a mestereknél és a cse-kélyszámu kerületeknél lógva nem tudnak önállósághoz jutni és legye lehetővé számukra a kerületek sza-poritását. Illetékes helyen most kijelentették, hogy s mai viszonyok között a kéményseprökerűlelek szaporítása nem Időszerű.
- A Városi Nőikar csütörtökön esle 9 órakor Osszpróbát tart. Egy küszöbön álló fellépésre való tekintettet az énekkar vezeáöta az összes közreműködők pontos megjelenésére «zámiL
Nem ériem, hírem,
abszolúte nem ériem,
hogy mer valaki Ilyesmire vállalkozni ? Olvasom, hogy Brown Whlte ur, aki foglalkozására nézve texasi farmer, egy óriás-teknős, béka hátán akar ellovagolni a birtokáról Newyorkba. Erre a célra tptdáUs nyerget csináltatott, szépen felkantározta a furcsa táltost és útiak Indult. Ugy számit, hogy 1940-re elér Newyorkba. Számítása egész reális. Egy-két esztendőnél nagyobb tévedés kizárva.
Meglátják, kérem, ez a texasi farmer meg fog gazdagodni az ötletén.
Armyí mostanában a Jóvátételi, leszerelési, világgazdasági meg Ilyen és olyan konferencia, hogy az ember már a szerit-számát se tudja. Menynyivel kevesebb Izgalommal Járna minden, ha a konferenciák minden résztvevője kibérelne egy-egy ilyen teknősbéka pegazust és azon Indulna el Oenfbe, Lausanne ba, Hágába és egyebüvé. Addigra ők Is célhoz érnének. mire Brown Wllhe ur kikül Newyorkban.
Vagy talán, ha az orlent-expresz-tzen utaznak, hamarabb lesz világ béke és gazdasági együttműködés?
_ <f)
- Dr. KOnlg fogorvos külföldi szabadságra utazott. Január 18-án U,ból rendel.
- A Magántisztviselők Egyesülete e hó 10-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Városi Színházban irodalmi matinét rendez. A matiné fénypontja — mint értesülünk — dr. Faragó László .A kilencszázas évek Irodalma" c. előadása lesz. Dr. Faragó, a Magántisztviselők Országos Szövetségének alelnöke, az irodalmi élet avatott Ismerője, akinek előadása elé az irodalom iránt érdeklődő közönség nagy várakozással. tekint. Az előadás keretében kanizsai magántisztviselők szavalatai és zeneszámai szerepelnek. Belépődíj nem lesz. Meghívókat a rendezőség nem küld szét, ellenben az egész város érdeklődő közönségét szívesen látja.
1932 január 6
Vásároljon
J&fifllAR
árusításunkon.
Áru&áx.
— össztánc. Ma esle 50 fillér belépll-dlj melleit össztáncot tart a Polgári Egyletben Blagusz Elek.
— Az NTE táncestélyel. Január 9-án, szombaton este 8 órai kezdettel tartja az NTE .a Polgári Egylet földszinti helyiségében az idei táncszezon második táncestélyét, amelyet még a farsangban két tánceslély fog követni. A tiszta bevételt az NTE fotball-szakosztály fenntartósára fordítják, melynek fennmaradása a súlyos gazdasági viszonyok következtében nagyon kétessé vált. Amennyiben e táncestélyek tiszta jövedelméből nem lehelne a tavaszi szezon megkezdéséhez szükséges összeget előterem-leni, ugy Magyarország legrégibb vidéki sportegyesületének, a Nagykanizsai Torna Egyletnek a megszűnését vonná maga után.
— Sakk hlr. A Nagykanizsai Maróczy Sakk Kör „Nagykanizsa város sakkbajnoksága" versenye 6 án d. u. 3 órakor kezdődik. Ezen a versenyen a Kelemen Kupa az első-
díj, e vándordíjon kívül a 4 első helyezett értékes tiszteletdíjat kap A versenyen a következők vesznek részt: Argent János, Bory Ferenc, Bötim József, Qumllár Mihálv, Hritz Béla, dr. Könlg Zoltán, dr. Llchlen-stein Sándor, dr. Makó dábor, Pintér Stndor, Pollák Oyula, Seku ja Jakab é> Welsifeld Ferenc. A résztvevők közül négy játékos már versenyeket nyert, Igy előre is látható, hogy a verseny magasnlvő|u lesz. A játéknapok vasárnap és ünnepnapokon vannak d. u. 3 órai kezdettel.
— Werthelm-szekrény a vízben. Csömödér község határában a jégvágó munkások ejy üres, megrongált Werlheim-szekrényl találtak a vízben. Rövidesen megállapították, hogy a páncélszekrényt egy betörő-társaság még 1930. Julius 2 án vitte el 150 pengő készpénzzel a herceg Eszterházy uradalom csömödécl tü-résztelepén levő Irodából. A csendőrség ismét nyomozást Indított az ismeretlen tettesek felkutatására.
Hócipő
mi; férfi- és gyermek-hócipők nagy választékban kaphatók:
SStabó cipóáruházban
HortQy Mllklós-uí
(Városház-palota)
N*m*n nofl kirakataimul, meo toa győMödaJ olcéö araimról.
TÚzhalált szenvedett egy tomaji kislány
Badacsonytomaj, Január 5
Halálos kimenetelű gyermekszerencsétlenség történt Badacsonytomaj községben. Kolop Mária 10 éves lomaji kislány a szülei távollétében a tűzhely mellett játszadozott, miközben egy kipattanó szikrától lángra lobbant a ruhája. A szerencsétlen gyermek sikoltozva rohant ki az udvarra, ahol az elősiető szomszédok oltották el az égő ruháját. Kolop Mária olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy pár óra múlva belehall sérüléseibe. A csendőrség megindította a vizsgálatot.
— Az Oltár egyesület teáját
vasárnspról az elnök halála miatt Január 17-re halasi\'otlák.
— Zalában Ismét megindult az országúti forgalom. A szllvesz-teréji ors ág\'« hófuv. s ulán tegnapra az egísz megyében befejeződtek a hóe\'takaritásl munkálatok, ugy hogy az Egerszeg—keszthelyi és a Letenye—kanizsai autóbusz újból akadálytalanul közlekedik.
— „Lelepleztek egy öttagú beteges társaságot" c. minap) híradásunk kapcsán félreértések elkerülése végett annak közlését kérik, hogy a cikkben szereplő ötödik egyén egy sokgyermekes Klrály-ulcai mesterember.
— A hadlkölcaönblztoeltáaok nem valorizáltatok, azoknak máa uton való értókmegállapltáal ée érvényesíttet le hetöaégéról a legtöbb érdekeltnek nlnoa tudomása, e tekintetben a Pisait Takarék TUztvUelfl Egylet kéraéggel nyűtt támogatást, ha az érdekeltek a hadi-kölcaönblztoaltáal kötvényeiket itrlia-gáláa végett, az utolsó Vltl»tett díj
nyugtával együtt — válaszbélyeg csatolása mellett — egyazerü levélben, tentl címre beküldik.
Ont Is érdekli!
I kg. akácméz ......... P
>/! . pörk. kávé .Hindu* P kattS
1 . cacaó ............ P hám
I . emmentháli ...... P aégy
Bfanss Lajos
VárosMzpalota
VI d a Lajos
Horthy Mlklói-ut
is cégeknél.
Hócipők.
Női, férfi- és gyermek-hócipők
nagy választékban, leSZÓIIftOtt ÉrOVI
\\
Mítl tényt Sándor és Fia cipölixletében. Főúton, Városházpalota.
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
t£islábateai Keresünk 1
35, 36-os női hócipő is posztó betétes sárclpö
P 3.50
Szabó
ctpfitlruOd*. Hnrtöy Mlklói-UÍ i. BMÖm -r

Jan. 10. MaaántlutvUalók Irodalmi matinéja fél lt órakor a váfoil Színházban
l.lreálla alóadie (dr. Somogyi Utvin) ■ váró«• hátin i órakor.
Leventék aalnlelóadáta Klikanlziin 4 órakor ix Olvatók Orbán.
Jan. 16. A Keresztény Jótékony Nőegylet teá-rstélye a Centrálban.
Itr. Nóegylet feketekávé-estje a Catlnóban 9 órakor.
jan. 17. Oltáregyaaület mQtorot teája a plébánia l .hértermében léi 5-kor.
Lkeállt elóadái a városházán < órakor (dr PÚ-lóp Cy.: A modem aportok).
Jan. 24. I.lceália alóadáa a városházán 0 órakor (dr. Wloklar E.: Rákoal Janó).
Jan. Ai Isr. LeinyegyUt piknikje a Kaezlnóban 9 órakor.
Jan. 81. LlceilU alóadáa a viroahizán 6 órakor (Rdofh Dávid). Uányklub mdtoroi teáji a Mlaulóthixban l-kor.
Fcbr. 1. Ai Ipartcatfliet bálja a Kaiilnóban.
Febr. 6. A Szaiutórlum KgyesQlct mOioroa teája.
rabr. 8. A Kcraaatény Jótékony Nócgylat faraang-buuuztató ettélye a Cantrálban.
= Kóstolta a Vldu ujborát?
65 éves a Borsszem Jankó. Az országszerte népszertl Borsszem Jankó ulesztondel szamával 65-lk évébe lépett. Minden Időben, az élet, a politika, a viszonyok minden változásában trlsse-aég, aktualitás, a humor eleven szárnyalása, őUet és téma-gazdagság Jellemezték a magyar társadalomnak ezt a kedves élclapját. Mindeme tulajdonsán
Íal csak fokozódtak a Jelenlegi szer-esztő, dr. Molnár Jenő kitűnő tolla é« rátermettsége áll a lap élén A tenger kacagást tartalmazó ujévt szám Is minden ujságárudában kapható
Székrekedéinél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulás nál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános ro8szullítnét igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Fereao Jóxief" keserüvlzet. A belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok szerint a Ferenc lAue! viz az ideális haBhaJló minden jellemző tulajdonságát egyesili magában. A Ferenc Jóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lUszer-Uzletekben kapható.
Uriekl tárlat
Páris 20*13\'/4, London 17 22, Newyork 912-25, BrUsael 71-30, Mllino 25-02VJ, Madrid 43\'30, Amsterdam 206-00, Berlin 121-20, Wien -■-, Szófia 3 70, Prága 15-17, Varsó 57-50, Budapest 90-02\'i, Belgrád 005, Bukarest 3-07.
Tenaáaytftsiáe
Bura tlszav. 77-es 12-95-13-45, 78-as 1310-13-60, 79-es 13-25-13-75, 80-as 13-35-13-85, dunánt. 77-ez I21O-1230, 78-as 12-25-12 45. 79-es 1240-12-60, 80-as 1250-12-70, roza 1415-14-25, Uk. árpa 16-75-17-00, zab 2200-22-25, tengeri 14-20—14-40, korpa 12-10-1230.
VALUTÁK Angolt. 18 95-1035 Belga tr. 79-10-79-70 Csehk. 1694-17 04 Dánk. 106 00-107-00 Dinár 10-13-1021 Dollár 570 50-573 50 Francia 1.22-35-22 55 Holl. 229-45-23085 Zloty 64 05-04 55 Lel 348-3-54 Léva 4-10-4-20 Ura 28-70-2000 Márka 135-45-136 25 Norvég 10510-106 10
Peseta —•--•—
Schlll. —•-•—
Svájci f. 11070-111-40 Svéd k. 107-50-108 50
DEVIZÁK Amat. 229-65-23085 Belgrád 1014-10-20 Berlin 135-55-136-25 BrQsscl 79-20-79-70 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.106-20-107-00 London 19-15-1035 Madrid -•—•■— Milano 28-80-2000 Newy. 571-00-574-00 Oszló 105-30-106-10 Pária 2243-2255 Prága 16-92-17-00 Szófia 413-4-17 Stockh. 107-70-108-50 Varsó 64-15-64*55
Wien —■•-
Zürich 11080-111-40
leriáfTátár
Felhajtás 1214, eladatlan 23 - Elsőrendű 098—1-00, szedett 090 -0-92, szedett közép 086-0-88, kónnytl 080-084, l-só rendű Oreg 084 086, ll-od rendű öreg 076—080, angol atlldő 080-000, szalonna nagyban 1 "16—000, zsír 130— 1-35, hus l%-l-40, félsertés 118—1-30.
Uaáje: Miialal IjtMh áe U»kiüá* Vállalat, laeykaaltsáa. PekUs UadóTzalal Károtj.
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7.
Alapíttatott 1862.
Telefon 597.
* láQTMIIZMI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
1932. január hó 1 én nyitja meg
71. évtérsulatát.
Egy heti üzletrész után hetenkint I pengő. Egy havi üzletrész után havonkint 10 pengő fizetendő. A heti könyvek 4 évre, a havi könyvek 20 hónapra szólnak, de kivánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a befizetett töke kamattal egyUtt folyósittatik.
Uj könyvecskék a szövetkezel helyiségében (Csene»ry-ut 7., dr. Rapoch ház) mindenkor kaphatók.
"" Az Igazgatóság.
Vúsároljon bixalommal
C7CI/EIU III I lift C elismerten JóhirnevU
JLCKtLY VILMUj batortelepében,
hol garantált jó 2>ll/OJT/ kap a legolcsóbb árak mellett. Hagykanlzst, Enséket-tér 18. ttáa alatt (volt gtarrat-itálloáa).
EU&renda uját kárpitos ás asztalos műhely I
^ a legKcdvexöbb rtxetésl teltétele* t
Nyilt-tér.*)
A Budapesten megjelenő „Reggel" c. lap f. hó 4-lkl számában személyemmel kapcsolatban, bár nevem közlése nélkül, valótlan híradás látott napvilágot. Nevezeit lap, illetve a felelős személyek ellen sajtó ul/án elkövetett rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt a bűnvádi feljelen ■ tésl az illetékes budapesti királyt ügyészségen a mai napon megleltem.
Kell Nagykanizsán, 1932. évi Január hó 5 én.
Dr. Hajda György
•) E rovat alatt közlőitekért sem a szerkesztőség, aem a kiadóhivatal nem vállal fetelősaéget.
APRÓHIRDETÉSEK
ki .pcUlrMtat ll|» 11) uOt< » lliar. KÉIi.
UrtkM ui OtJ. 3 Hll«r. V—át- U IHI|II» W
50 W*r. alaáoa WrOMJ fi ai|« • SiwOSa U p4»UhM 10 M«a •• JUlár,
lo.ibW »ró dl}« • fllíór. Cümtió iif.bb h.miWi M4 t.O k« ..Ott)
Auiil hWMSkHk Hl* iipiatir.
25°/o-ot Jövedelmező kisebb és egy nagyobb bárha* aQrgőaen olcaón eladó. Cím kiadóban. 5931
rl-at la. az. a. (Bogtnrleder-háa) kit modern flzletbelyisfa, Csengery-ut 13. sa. a. udvari lakásos, Zrlnyl-ucca 6. az. alatt uccat egyszobás lakás kiadó. 6094
Habtajaala állandóan kapható Sípos Andor, Masaet és Frledenthal, Teulach Qusatáv, vitéz Tóth Béla, Mustoa Ferenc kereskedőknél éa a Koztloztviaelök Ssö-vetkeaeténél. — Tejkőzpont. 5113
Qa«sasaloM| 5 Járatú, nagy kőraettel nagyobb város közelében eladó bérbeadó. Cim a kiadóban.
eseUe
leUeg
5600
lator eladó, 1 tele háló, garderob szekrény, 1 garnitúra, Erzaébel tér 15. Fényképész Szlet. 5811
£ves prfma aaleaartéaak eladók — Kossuth tér 20. azám aUtt. 87
Használt batart veszek és eladok. Er uébet tér 15. Fenyképéss Dalét. 5810
Taagarl, zab éa egyéb állandóan éa legolcsóbban nálam kapható, háihos szállítom. Ssereci, teleion 330. -33
Rájaégy eladó Horthy Miklós-ut 55 , emelet. 63
Irodának, vagy lakásnak alkalmai 3 szobából éa előszobából álló löldaztnU helyiség aaonnal kla44- Csengery-ut 4. 52
ClvaaaatS a város belteraletén egy aranylánc karkötő színes kövekkel. Becsületes megtaláló Jutalom ellenében Neu éa Kletn cégnél adja le. 36
Klntzal utca 87. számú háa alea4a ataMlé. 62
Jólmenő női Slvatszaloa vezetéséhez hozzáér ló urlnö társul kerestetik. 10.000 pengő késapéns megklvinlatik. Házasság lehetséges. Ajánlatokat a kiadóhivatalba .Szeged- Jeligére.
Folyó évi január 11 én ujrend-szerü angol nyelvoktatási tanfolyam kezdődik. A kiejtés tökéletes elsajátítását biztosítja az az ujitás, hogy minden tanóra utolsó harmadában a tanított anyag Mr. Watfer Ripman, a londoni egyetem pho-netlkai tanárának gramophon lemezein \' kerül közvetítésre. Ezzel az eredeti hibátlan irodalmi, londoni kiejtés biztosítva van. — A teljes tanfolyam 6 hónapig tart, oktatás heti két órában. Egy órán legfeljebb öl tanuló vehet részt. A teljes tanfolyam díja 30 pengő.
Bővebb felvilágosítást Erzsébet-tér 18., II. emelet, jobbra
(volt Szarvas szálló).
Kisráló azama*a(|ak
uD Tálasatokban kaphatok lefOksábWui
ZSOLDOS GYULA
órás, ékszerész és LAT8ZeRÉSZNÉL
po-trr 14. biztosító palota Orvosi receptek elkészítése. 4/si Szakszerű Javítások.
Eladó ingatlanok.
Zalasasaafébaa s Kanizsához köael
76. 115, 600 kh. (utóbbi esetleg bérba). 140 kh. príma termőfölddel, kastéllyal, parkkal, gyümölcsös, villany, élő-, holtul. 160 kh. fele erdő, város 5 kim 55 ezer P.
Sasosambaso s saségaáablrlah 2779 kh. 1400 erdővel. 100 hold halastóval, eaet leg kisebb télelekben ls) U( Somogyban mágnásblrtok 780 I kastéllyal, parkkal, parkban hal lany, vízvezeték stb Balaton aaalla\'t fürdőhelyen mágnásblrtok 1240 kh. 800 kh. halastóval, nagy kaatéllyaL MsnaMaa Balataa mellett, lürdóhefyen 380 kh. Igen azép 6 szobás uillakkal, parkban, vlzveze-ték,villannyal. Samagfbaa300m.h. pelma felszereléssel 140 ezer, kedvező Hteléaael.
Falérbaa 3030, melyből 2(00 erdő,
Uafassaaak
80 kh. gyönyörű halastóval, vll-
mlntzgazdaaig, 500, 350 tt 260 ho\'d. lériatok i Sasasaaybaa, Kaalzaá-
K.m közel, lővonal mellett, 836 kh., melyből 420 sUntó, 416 rét, legelő és 620 kh. erdei legelő vadáazatl Joggal. Balataa ktaoatlaa közelében 60 I mh príma, ksd-vező feltétellel. Kanlzaéha* 16 kim., kő-vesut melleit 660 khold. Waaa|iraaaaaa-ayibaoa 12C0mh.és260mh príma bélietek.
■araaak bárba 1U> holdtól 1000 holdig buzatalaljal biró birtokokat és megvételre kisebb birtokokat.
Eladók Nagykanizsán, a vároa bármely részén klaebb nagyobb magán-, bér- és üzletházak, kedvező lizelést letlétellel. -Elaáá öregség miatt a Vaskapu vendéglő és szálloda Bővebbet HaohraHar DaxaS ny. |ó-
56
sztgtelBgyelő IngatUn Irodájában, Nagyka nlzsa, Batthyány-u. 10.
Oparnlcza Ferenc és neje szül. Kunzerits Mária szülei, Ferenc, József, Lili, Oyuszl, Anna, Vilma, Sanyi testvérei és az összes rokonság nevében, Isten akaratában megnyugodva jelentik, hogy drága |ó leányuk, testvér, illetve rokon
Oparnicza Olgica
életének 19 ik évében rövid szenvedés ulán megtért Istenéhez.
Drága hamvait folyó hó 6-án délután 3 órakor temetjük a róm. kath. sírkert ravalalozó terméből. ^
Az engesztelő szentmise a megboldogult lelkiüdvéért folyó hó 7-én d. e. 8 órakor fog a városi felsőtemplomban a Mindenhalónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1932. január 5-én.
SzspottQnk mig áltál, slratank míg álflakl
6
ZALAI KÖZLÖNY
1932 január 6
10249. B/1931. 6383.B./1931. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások tejében lefoglalt ingóságoknak az 1923. évi VII. tc. 56—58. §-al értelmében eszközlendő nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Major Boldizsár.
Lakása: Nagykanizsa, Magyar-u. 123
Az első árverés helye: Nagykanizsa, Magyar-ulca 123.
Az első árverés Ideje (nap és óra): 1932. évi január hó 9-én d. e. 10 óra.
A második árvetés helye: Nagykanizsa, Erzsébet-téri piacon.
A második árverés ideje (nap és óra): 1932. január 20-án d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
1 darab pej herélt 18 60 pengő
1 darab lőcsös kocsi 40 pengő összes becsértékben.
Árveresi feltételek.
1. Az első árverésen sz egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni ha a qecsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik.
2. A második árvetéaen azonban az kigóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindeneseire eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő, vevő által fizetendő a forgalmi adó es az eseti eges fényűzési adó Is.
Kelt Nagykanizsa, 1931. december hó 29. napján.
Kengyel s. k. 60 városi végrehajtó.
Mm a Zalai KiMo.
A keszthelyi klr. Járásbíróság, mint telskMnyvI hatóaág.
5175/lk. 1931. aaám.
M ttttMtflniit.
Dr. Bírta Károly keszthelyi ügyvéd által képviselt Hegedűs László borkereskedő keszthelyi lakóé végrehajtatnak Lázár Péter azentpáterud lakós végrehajtást szenvedő ellen Indítod végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság s végrehajtási árverési 301 P 79 flIL tOkekOvetelés és Járulékai behajlása végeit a kcsathelyl klr. Járásbíróság területén levő, Saenlpéterur községben fekvő, s a szenlpéteruri 180 sat|kv-ben Af5. sorsz. a. foglalt 246/1. hrsz. bellelki ház, udvar éa kert leleréssáre 1000 P, az 1097/2- hraz. gyertyánoal szántó felerészére 127 P 50 t. Slkláíláit árban éa padig mindkét Ingatlanra özv. Tóth Sán-dorné sz. Varas Anna Javára bekebelezett haszonélvezetljog íenntsrlásával elrendelte. A lenU Ingatlanokra, amennyiben az 1920: XXXVI. Lc. 17. J. 1-4. pontjaiban Irt körülmények valamelyike nem Igazoltatik, as államot elóvásárlásljog Illeti.
Az árverést 1932. évi Január hó 30. napján délelőlt 10 órakor Szentpéterur községházánál lógják megtartani.
Az árverés alá kerülő ingatlanok éa pedig a 246/1. hraz. hál Ingatlan a kikiáltási ár telénél, a máalk ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem ad-ható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o-át készpénz, ben, vagy az 4881 : LX. t.-c. 42. §-ábnn ntegh átárazott árfolyammal aaámltolt óra-déhképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges btról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési lettételeket \'aláírni (1881: LX. l.-c. 147., 150., 170. §§.; 1908: XLI. t.-c. 21.§.)
Az. aki az Ingatlanén a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bá-útpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. §.)
Keszthely, 1931. október hó 22. napján.
Dr. Haám s. k. klr. Jb. elnök.
A kiadmány hiteléül : (Olvashatatlan aláírás)
A legszebb alkalmi ajándék

a mér fogalommá vált nagyszerű
mi ia i
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
legyrer- éa sportüzlet, rádió- él friaoisi osstályáa.
Talekl F. C.
táncmulatságot
r&ndex a Sluitner-féle vendéglőben.
Szíves pártfogást kér a M RanisaAséfl.
2173/1931.
Hirdetmény.
Újudvar község vadászati jogát 1932. január 26-án d. e. 10 órakor Újudvaron a biró házánál tartandó nyilvános árverésen bérbeadjuk.
Árverési feltételek Palinban a jegyzői irodában megtekinthetők.
„ Elöljáróság.
66/1932.
Tárgy : Az 1932. évi ebadó kivetés.
Felhívás.
Az érvényben ie-.-ö vármegyei eb-tartási szabályrendelet 6. §-a alapján felhívjuk az összes nagykanizsai ebtulajdonosokal, hogy a birtokukban leyő ebeket összeírás végett a városi adóhivatalban folyó hó 25-lg a hivatalos órák alalt bejelentsék, mert a határidő letelte után hatósági közegekkel házról-házra járva fogjuk az eb bejelentéseket ellenőriztetni és a bejelentellen ebeket kilógjuk irtatni.
Aki (ledig a fenli határidő letelte után szerez ebadó alá tartozó ebet, vagy akinek ebe ezen idő lelelte után lesz elválaszlva, az a bejelentést a szerzés, illetve elválasztást követő 8 napon belül színién tartozik megtenni.
Nagykanizsán, 1932. évi január hó 5-én.
« Városi Adóhivatal.
Alkalmi tálak,
zaar szendvicsek készítése. Oloaó árak I
Aki az igazán jót, kiváló finomat, megbízhatót és olaaöt szereli, az kizárólag az
Esterházy hentesárut, felvá gottat virstlit, kolbászárut
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Talstoiu 5-93. Nagykanizsa, Horthy Mlklóa-nt 2.
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Quittner villamos-és rádiószaküzletéhez I A iegönzetleneb-biil azt a készüléket fogja kiszolgálni, mely az Ön igényeinek és erszényének legjobban megfeleli Quittner minden jo gyártmányt tart, nem lerakata, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Qaittner-nél igénybeveheti az összes gyári csere- és részlet-kedvezményeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot Qalttner-nél, de minden más villamossági cikkekben is. Quittner a legrégibb villamos magánvállalkozó Nagykanizsán. Gondos, szolid és olcsói
Quittner
villamos- és rádiószaküzlete
Csengery-ut 7.
Telefon 3-94.
Automata-eleség
etetésével lényegesen emelhető s tyúkok toláshozama. Egy tyúknak naponta csak 6 dekát kell adni. 1 kgr. ára 30 fillér.
Erőtakarmányok
(Halltsat, husllszt, vérUsaf, caukamájolaj, soyabab-dara, köles, buza, zab, árpa, tengeri, buzakorpa stb.)
Madáreleségek
(Keveri madáreleség, kendermag, hámo-zottzab, fénymag, édes repce, salátamag atb.)
Futor
vegytiszta, konyhasói tsrtslmszó szén-savaa takarmányaién.
Pekk
„D* vitamin készítmény. Kicsinyben és zsákszámra kapható:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, termény ás nllvóny-védőszerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzséb^ttér 10.
A bíróság mellett. Telefon 13a US!__
Pk. 14338 931. sz. 1931. vghtól 1028. sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Mező Ignác nagykanlzaai ügyvéd álul képviselt Potocnlk Iván breznól lakói Javára 400 pengő tőke és több követel és és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évi 5325. számú végiésével elrendelt kielégítési végrehsj-lás folytán végrehallást szenvedőtől 1931. október hó 23-án lefoglalt 3934 pengőre becsült Ingóslgokrs s nagykanizaal klr. Járásbíróság lenti számú végzésével sz árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL L-c 20. § a alapján a lent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tünó más foglaltatók Javára Is az árvetés megtiltását elrendelem, de csak ao»az esetre, hs kielégítési Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasiló hatályú Igénykcre. set folyamatba nlnca, végr. szenv. lakásán Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 23. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi Január hó 20. napjának d. e. 12 órála tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, hordók, deszka, gyümölcsládák, szólőkoaarak. fagjapol, a egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is — ds s klkláltá\'.i ár kétharmsdánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak siók árverezhetnek, sklk s kikiáltási ár egytliedréizét bánat-pénzül leieszik.
Nagykanizsa, 1931. évi december 29-én.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehajló, ss mint bírósági klküldOII.
------I
3370. sa. .1931.
Árverési hirdetmény.
Dr. Ripoch Aladár ügyvéd által képviseli Schell Kőolaj R. T. Javára 514 pengő 58 flU. tőke és több követelés és Járulékai erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évi 13913. sz végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást azenvedótól 1931. évi nov. nó 25-én lefoglalt 1360 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járáabiróaág lenti számú végzésével az átverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. g-a alap|án az alább mágnesezett a a foglalási jegyzőkönyvből kl nem tűnő mis loglallatók Javára la az árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítési Joguk ma 1, fennáll és ha ellenük halasaló hatályú Igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Nagykanizsán, Rozgonyl-utca 21. azim alatt, a netán fizetett oazeg levonásával leendő megtartására határidőül 1932. évi január hó 7. napjának délután 5 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, ezüst evőeszközök stb. s egyéb Ingóságokit a legtöbbet ígérőnek kéizpénz-lizelés mellett, esetleg becsáron alul la el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő féí a helyszínén nem Jeáennékl meg, hs csak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít.
Nagykanizsa, 1931. évi december 11-én.
Haán Gyula a. k.
klr. jblr. végrehaltó y mini bírósági kiküldőit.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 5 szám
Nagykanizsa 1932. Január 8, péntek
Ara 14 HHér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőiig és kiadóhivatal: főút 5. sxlm. Keizthclyl ffókktadóhlvatal: Kouuth-ulca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ira: egy hóra * pengó 80 fillér. Szerkesztősig! éa kiadóhivatalt teleion: 78. u.
II legyen akoltnránkkal ?
Irta: dr. Kornlas Oyula államtitkár
A liberális jogállam helyzete míg néhány éviizeddel ezelőtt Is az volt, hogy az állam a maga löleladalát csak a jogrend fenntartására Irányította, egyébként a laisser falre álláspontján volt és a sok kulturális és szociális feladatot a társadalomra, a felekezetekre, a kisebb, nagyobb közösségekre bizta. Amióta azonban — bár, ha lassan is — a demokrácia uljára tértink, pláne a trianoni nyomorúság közepette, a nagy néptömegek mindig több védelmet, népjóléti intézményt, kórházat, jobb és több iskolát követelnek, másszóval, az állam kulturális és szociális lerhei annyira megnövekedtek, hogy ezeknek redukálása a legnagyobb nehézségekbe Ütközik.
Lássuk először a helyzetet a szociális állam szempontjából. 40 millió pengőt költöli az előző kormány kórházakra, hadlrokkantlnléz-ményekre, hadiárvaintézményekre, a gyermekvédelemre, azután vagy 70 millió pengőt a falusi és a városi lakásépítésekre. Csontig lefaragták a költségvetést. De hogyan képzeljük majd a további redukciókat, ha az adójövedelmek befolyását tekintve, még a 800 milliós költségvetési keret is tul nagy lesz, ha 650, vagy 600 millióban icell majd a normál-köllségvelést megállapítani? Már most mii csináljunk a mi humanitárius érzésünkkel és kötelességérzésünkkel: a hadirokkantak, a hadiárvák, bete-
f;ek ügyével szemben? Hogyan ogjuk a modern szociális államnak ezeket a feltétlenül kötelező terhelt rendezni? Amikor a magán-karltász lassankint, a társadalom elszegénye-sedése folytán, kl fog apadni, ugyanakkor az állam a maga szociálpolitikai költségvetését a minimumra fogja csökkenteni.
De kulturáltammá is fejlődtünk, az államnak szükségképpen kulturális kiadásai is hihetetlenül megnőttek, de nemcsak nálunk, hanem az egész világon. A nemzeti eszme, éppen a világháború következtében, világszerte megerősödött. Ami a nemzeteket egymástól megkülönbözteti, az a lelkiségük, a kullurájuk, ugy, hogy a nemzet nem lajl kategória, hanem elsősorban szellemi princípium. A nacionalizmus megkétszerezte a kulturális költségvetést mindenütt, még Angliában is kétszeresére emelkedett a költségvetés a világháború után. Minden ország-Bán felemelték az iskolakötelezettség halárát, mindenütt rengeteg uj Isko-Wl. uj könyvtárakat, muzeumokat, egyetemeket és kutató Intézeteket állítottak fel.
Demokratikus, népbarátpolitikát az folytat, aki a tömegek iskoláztatását előmozdítja, meri ha egészséges politikai demokráciái akarunk, annak «akis a műveltség, a kulturális demokrácia lehet csak az alapja. Mihelyt a világválság szele 1928 Iáján bennünket is kezdett érinteni, a következő két évi kulturális költ-
Franciaország két és fél éves moratóriumot ad Németországnak
Az elvi döntés a feltétlen jóvátételekre nem vonatkozik
Budapest, Január 7 Páriából jelentik, hogy a francia kormány elvben hajlandó Németországnak 1934 jullus 1-én tul nem
terjedő moratóriumot adni azzal a feltétellel, hogy Németország tovább fizeti a feltétlen jóvátételi részleteket.
Titokzatos rablótámadás egy budapesti rendőr lakásán
A rendőr feleségét ammóniákkal elkábították és megkötözték az Ismeretlen tettesek
Budapest, Január 7 A zoborhegyi uton egy rendőr lakásába távolléte alatt Ismeretlen tellesek behatollak, a rendőr feleségét elkábították, majd a lakást kirabolták. A nyomozás megindult.
Az eszméletlen állapotban talált asszonyt, Varga Rezső rendőrlörzs-őrmesler feleségét, a rendőrorvos magához térítette. Az asszony elmondotta, hogy délelőtt két férfi toppant be a lakásba, akik lelógták, bevitték a szobába, megkötözték, majd rongyot tömtek a szá|ába, amelyről érezte, hogy valamilyen át-
ható szagú folyadékkal Itatták tele. Megvizsgálta a lakást és megállapította, hogy 80 pengő pénzét elrabolták.
A rendőrorvos megvizsgálta az asszony száját, kijelentette, hogy valószínűleg ammóniák volt a kábítószer, de Igen furcsának tartja az egész történetet, mert ha tényleg olyan sokáig lett volna az asszony szájában ammóniák, akkor fel kellelt volna marnia az asszony száját, ilyenféle sebnek pedig a nyomát sem találta.
Brüning kancellár Hindenburg hivatali idejének meghosszabbításáról tárgyalt Hitlerrel s a szocialistákkal
Berlin, Január 7 (Éjszakai rádtójelentés) Brüning birodalmi kancellár, Qröner birodalmi védőrségl miniszter és Hitler Adolf, a nemzeti szocialista párt vezére között csütörtökön délután beható tanácskozás folyt, amely másfél óráig tartott. A tanácskozás után Hitler érintkezésbe lépeti a nemzeti ellenzékhez tartozó többi szervezel vezetőivel, akiket a Brünlngékkel foly-
tatott megbeszélésről tájékoztatott. A tanácskozásokon Hindenburg birodalmi elnök hivatali Idejének meghosszabbítása került szóba.
Brüning kancellár csütörtökön este magához kérette Els és Brettscheld képviselőket, a szociáldemokratáért vezetőit, akikkel, a politikai körök szerint, színién Hindenburg hiva-tsll Idejének meghosszabbításáról tárgyalt.
NWWVWMMMWWIMWVIMWMWIMWMMMMMMMMMMMMI
ségvelésünk már 12 millióval csökkent.
A lavalyl kultuszköltségvetés 120 millió pengős volt és ebből 46 millió pengő a népoktatás céljaira ment. A kultusztárca költségvetését most két és fél millió pengővel csonkitot ták; vájjon ha majd az a bizonyos 650, vagy 600 millió pengős normál-köllségvelés szakad a nyakunkba, hol lehet még tovább nyirbálni a kuljuszköltségvetést ? Hát lehet a kisdedóvókat megszüntetni? Hiszen azok a legnagyobb szociális funkciót leijesitik. Akár a vidéken, ahol a mezőgazdasági munkások gyermekei vannak, akár az ipari centrumokban, ahol a munkás anya gyermekéi óvódába viheti. Arról se mondhat le a nemzel soha sem, hogy fiait legalább az elemi müvellségben kivétel nélkül ne részesilse. A középiskolák!? Ez a kormányzat liz év alall egyetlen egy uj középiskolát sem állitolt fel, hololt annyi város követelte. Az egyetemek körül nagy paradoxonnal állunk szemben. Sokkal kisebb lakosságú országoknak sokkal több egyetemük van. Ha viszont azt nézzük,
ml az ország leherblróképessége, akkor meg kell állapítanunk, hogy sok nekünk ez a főiskola. De megszüntetni valamelyiket, Igen súlyos probléma, mert egyiknek a megszüntetése sem hoz különös basznol. A külföldi ösztöndíjakat és kollégiumokat azonban okvetlenül redukálni kell.
Most léhát elénk mered a tragikus probléma, hogy mit tegyünk. Mert vagy kullurállam akarunk maradni és akkor nem lehetünk egyebet, mint soványltsuk a keretet, de meg ne szüntessük, vagy pedig lemondunk a kulturális igényekről és akkor megszüntethetjük ezeket az iskolákat, egyetemeket slb. Aki a nemzeti élet lényeges elemének tartja a kuliurát, annak rokonszenvesebb ebből a dilemmából az első megoldás, tudniillik, hogy amennyire tudjuk, szűkítsük, soványltsuk a keretet, de meg ne szüntessük, mert ha megszüntetjük, akkor a magyar kulturális élet történeti folytonossága megszakadás évtizedek alatt nem lesz löbbé alkalmunk ezt visszaállítani.
A legkomolyabban készül a bíróságok reformja
Az Összeférhetetlenségi törvénytervezet a mai minisztertanács elé kerül
Budapest, Január 7 A péntek délutáni minisztertanácson Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter ismertetni fogja azt az anyagól, amelyet a genfi népszövetségi tárgyalásokon fog a magyar kormány nevében előterjeszteni.
Egyébként a minisztertanácson egy másik igen fontos kérdés vár még lisztázásra. Ugyanis Zsltvay Tibor Igazságügymlniszler a ké|>-viselőházban több felszólalásra válaszolva hangoztatta, hogy a képviselői összeférhetetlenség reformjáról szóló törvényjavaslatot sürgősen megalkotja. Értesülé>ünk szerint az igazság-ügymiuiszterlumban már elkészült az összeférhetetlenség reformjáról szóló törvényjavaslat és azt a holnapi minisztertanács fogja tárgyalni. Az uj javaslatot Zsltvay előreláthatólag a január 14-én összeülő képviselőház
egyik legelső ülésén terjeszti elő. *
A közigazgatási biróság mai évnyitó teljes ülésén Wlassks Qyula báró elnök bejelentette, hogy a kormány illetékes tényezői a legkomolyabban foglalkoznak az alsófoku és közigazgatási bíróságok tervezett
reformjának elkészítésével.
*
Pi 33 as országos bizottság szombaton délelőtt ülést tart.
Genfben bizottságok tömege kezdi mog a világ sorának tárgyalását
Genf, Január 7
A Nemzetek Szövetségének tanácsa január 25-én kezdi meg 66-lk ülésszakát. Az ideiglenes napirenden körülbelül 30 különböző kérdés szerepel, mindenekelölt a klnal kormány megkeresése a népszövetségi alapokmány 111. cikkelyének alkalmazása ügyében. A kisebbségi kérdések során tárgyalják az erdélyi székely határőrök leszdrmazottalnak panaszát a román kormánnyal szemben, amelynek ügyében a tárgyalások a román kormánnyal már régóta folynak.
A tanácson kivül a bizottságok egész sora tart UlésL Ezek között igen nagy jelentőségűek a gazdasági tanácskozások. Időrendben első az úgynevezett aranydelenácló ülése, amely az arany vásárló erejének kérdésével, az aranytermelés helyzetével és az arany megoszlásával foglalkozik. A tulajdonképpeni gazdasági bizottság vitája egyebek közt felöleli az európai tanulmányi bizottság gazdasági tanulmányairól szóló jelentést. Az európai tanulmányi bizottság külön bizottsága tanulmányozás alá vette a szovjet kormány által javasolt gazdasági meg nem támadási szerződéstervezetet és az
_ZALAI KÖZLÖNY__
Csendőrökkel kell kilakoltatni a szülői házból a fiút,
aki nem tudja türelemmel kivárni, mii rákerül a juss
»
ajánlott módosításokat és észrevételeket szintén januárban tárgyalja. Szó lesz a mezőgazdasági termékek preferenciális kezelésének kiterjesztéséről a gabonanemtlekre Is. Tanulmányozni lógja továbbá azt a kérdést, hogy a Népszövetségben levő államok milyen feltételekkel csatlakozhatnak a nemzetközi mezőgazdasági jelzáloglntézel megteremtéséről szóló egyezményhez.
A Nemzetek Szövetségének pénzügyi bizottsága január 11-én kezdi meg 44. Ülésszakát. A pénzügyi bizottság tudomásul veszi a bécsi, illetve budapesti képviselőinek Ausztria, illetve Magyarország pénzügyi helyzetéről szóld első negyedévi Jelentését.
Nem lehet pengőért utazni külföldre
Budapest, Január 7 Az utóbbi Időben olyan hirdetések jelentek meg, amelyekben külföldi utazásokra toboroztak résztvevőket olyanformán, hogy a költségeket Budapesten pengőben lehet kifizetni. Ez az eljárás beleütközik a devizaforgalom korlátozásáról szóló rendeletekbe, ezért rövidesen rendelet jelenik meg, amely megtiltja a külföldre való utazásnak ilyen módját.
Bérházat éptt az ipartestület a Hangya-ház helyére
Az építkezés kb. 50 000 pengőbe kerülne, •mihez 20.000 P kölcsönt kellene felvenni Nagykanizsa, Január 7 A Zalai Közlöny részletesen ismertette a nagykanizsai ipartestületnek a Hangya-házvétellel kapcsolatos tervezelét. Mint ismeretes, a Zerkowltz-objektum vétele egyrészt azért is történi, hogy az ipartestület megindíthasson egy kis építkezést ebben a városban, ahol minden építkezés teljesen szünetel.
Az ipartestület az építkezésre két alternatívát (elolt meg, az egyik szikház és bérház építése a megvett objektumon, a másik pedig csak bérház épilése. Ez utóbbi mellett van a legtöbb kilátás. Mert székházépítésre az ottani rayon, amelyben kevés az Iparos és már kívül van a város szivéből: nem alkalmas, ellenben bérházzá való építésre épen a Hurthy-ut teszi Igen alkalmassá.
Az Ipartestület megkérte Vécsey Barnabás városi mérnököt, hogy mindkét alternatíva számára készítse el a megfelelő terveket és költségvetést. Az egész építkezést cca 50.000 pengőben kontemplálják.
A tervek és költségvetés az ipartestület rendes évi közgyűlése elé kerül, amely véglegesen dönt afelett, hogy a két terv közül melyik kerüljön kivitelre.
A bérházépilés — értesülésünk szerint — bizonyos kölcsönt Igényelne, kb. 20.000 pengőt a meglevő összegen kívül és kilátás is van arra, hogy az ipartestület ezt az összeget kedvező feltételek mellett meg fogja kapni.
Bármilyen terv mellett is döntsön a közgyűlés, egy bizonyos, hogy az épilkezésl munkák a tavasszal megkezdődnek és sok iparoskéz, amely különben tétlenségre lelt volna kárhoztatva és a legnagyobb kétségbeeséssel nézett volna a közeledő tavasz felé : munkához és megélhetéshez fog jutni
Egyébként az Ipartestület legközelebbi elöljárósági ülésén előkészíti már a rendes évi, tisztújító közgyűléséi és a kandldálások is sorra kerülnek. Az évi közgyűlés január végén vagy február 2-án lesz.
Nagykanizsa, Január 7
Valami nagyon szomorú és megrázó voll az a tárgyalás, ami minap délelőtt a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher egyesblrósága előtt folyt le. A vádlott Ifj. Takács Oyörgy fiatal nagyrécsei gazda, akli saját édesapja jelentett fel azért, mert őt véresre verte. A durvalelkű fiatalember édesapja házában lakik. Édesapja tartja el Őt és család|át. Nemrégen egy csekélység miatt fojtogatni kezdte és megverte az apját. Ez nem az első eset volt, ugy, hogy az Idős apa már nem tudott mást tenni, mint a bíróság védelmét kérni fia ellen. Számtalanszor megverte öt a fia — vallotta az édesapa. Nem egy ízben kijelentette azt is mások elölt, hogy ha az apja megdögölne, de nagy lakodalmat csapna akkor.
— Kívánja fiának a megbüntetését ? — kérdezi tőle Mutschenbacher tanácselnök.
— Csak a házamtól menjen el, — mondja szinle remegve és rimánkodva az édesapa, — mert még agyonver bennünket
Nagykanizsa, Január 7 Még 1927-ben történi, hogy Keszthely vidékén az egyik szőlőhegyen Ismeretlen tettes falbontás utján be tört egy gazda pincéjébe és onnét több dolgot, főként ruhanemüeket ellopott. A csendőri nyomozás megállapította, hogy a falbontó betörő Zaleczky Emö nevű fiatalember, akit a klr. ügyészség azóta körözött — Néhány nap előtt a keszthelyi csendőrség felismerte a körözés stapján
A tárgyalás folyamán kiderül, hogy mindez a vagyon miatt van. A fiu nem ludja mar kivárni, hogy szülei meghaljanak és a birtok az ő kezére kerüljön.
A bíróság négy hónapi fogházra ítélte Ifj. Takács Qyörgyöt, aki megfellebbezte a bíróság Ítéletét. Az ítélethirdetés után dr. Mutschenbacher szigorú erkölcsi oktatásba részesítette a durvalelkű embert, akinek szintén gyermekei vannak és akiket az öregszülök szeretve becéznek.
Érdekes, hogy a nagykanizsai klr. járásbíróság itéletlleg elrendelte tfju Takács György kllakoitatását édesapja házából és birtokából. Dí sem a végrehajló, sem az Ugyvég nem merik az ítéletet végrehsjianl, mert félnek a durva ember brutalitásaitól. Most értesülésünk szerint csendőrt karhalaimat fognak kérni, hogy a Járásbíróság! iteletnek érvényt szerezzenek s Takács portára, ahol a két öreg szülő életéért remegve kell hogy meghúzódjon fia elől. ..
Zileczkyt és behozta a nagykanizsai fogházba.
A gyorsított eljárás alapján most volt ebben az ügyben a főtárgyalás dr. Mutschenbacher Edvln törvényszéki tanácselnök előtt, amikor viléz Cslllaghy Oyörgy klr. vezetőügyész szóbelileg terjesztette elő vádlndit-ványát, Zaleczky beismerte bűncselekményét. A törvényszék hat hónapi börtönre ítélte. — Az elítélt fellebbezett.
_ 1932. január 8
dékek, a tapolcai járás lakói vannak a legrosszabb anyagi helyzetben. A borból való szeszfőzéB remélhetőleg előnyös változást fog hozni a borvidékeken Is. Általában nincs nyomor a megyében. A kanizsai járásban csak 85 q inségllsztre van szükség havonklnt. Ezzel szemben Igen rossz adófizető a Járás lakossága.
Közmunkák a megyében
A megyében eszközlendö közmunkákkal kapcsolatban kijelentette Bődy alispán, hogy Jelenleg kizárólag Tapolca vidékén folyik az útépítés, Illetve a kőhordás és kőtírés. Máshol egyelőre megakadt a munka a fagy miatt. Amint az idő megengedi, Göcsejben, Nagylengyel vidékén, Sőj-tör és Hahót között, valamint Mura-kereszturon fog megindulni a közmunka. Söjlör és Hahót között egy nagy dombot fognak leszállítani, Murakereszturon pedig a sorompót fogják áthelyezni.
Nagykanizsa rövidesen ujabb pénzsegélyt kap Egerazeg-gel és Tapolcával egyetemben,
mert e három városban van a legtöbb ellátatlan. Nattykanizsa polgármestere jövö hétfőn az Egerszegen tartandó Inséggyülésen fogja bejelenteni az igénylést. Zalavármegye Inséggabona szükségletét az egész tél! szezonra 120 vagon búzára kontemplálták. Ugylátszlk azonban, hogy ez az előirányzott mennyiség nem lesz teljesen elegendő és Igy kiegészítését kérik a kormánytól.
— Hogy áll az a vizsgálat, méltóságos uram, amely az
egyik lentll uradalomban folyik az eozlnált búzából készült kenyér
tárgyában ?
— A vizsgálatot annakidején elrendeltem és falán már meg is vsn benne az elsőfokú Ítélet. A lentll főszolgabiróság ítélkezik elsőfokon ebben az ügyben. Azután kerülnek csak hozzám az akták. Ha eozinált búzából is készilették a kifogásolt kenyeret, az nem ártalmas az egészségre, bár igaz, hogy nem szabad ezt a búzát kenyérkészllésre felhasználni.
— Vannak-e jelek a gazdasági helyzet javulására?
— Errevonatkozólag határozott kijelentést tehetek — mondta az alispán.
A vásári állatárakban ugyanis Isssu, de fokozatos emelkedés mutatkozik.
A szomorú azonban az, hogy mire elég magasak lesznek az árak, addigra Igen kevés gazdának lesz csak eladó JószágJa, meri a legtöbben a drága takarmány miatt nem tudják tovább tartani az állatalkat és vagy elkótyavetyélik polom áron, vagy pedig leölik.
Bődy Zoltán alispán és kísérete a hivatalvizsgálat után Ismét autóba ültek és visszautaztak Zalaegerszegre.
D. M. J.
Sc&Utscnél.
Bődy Zoltán alispán aktuális megyeháztartási és gazdasági kérdésekről nyilatkozott a „Zalai Közlöny" munkatársának
Nagykanizsa rövidesen lemét kap pénzsegélyt — Amint az id6 engedi, megindulnak az útépítési közmunkák — A megyében aránylag még a kanizsai járás lakói vannak a legfőbb helyzetben — A gazdag községekben van a legtöbb adóhátralék
Nagykanizsa, Január 7 Csütörtökön délután pontban 2 órakor sártól boritolt Bulck-kocsi állt meg a nagykanizsai főszolgabiróság épülete elölt: Bődy Zoltán, Zalavármegye alispánja vitéz Márk Ferenc vármegyei számvevőségi főnök és Tomka János dr. vármegyei tb. főjegyző kíséretében érkezett Zalaegerszegről, hogy megejtse szokásos évi hlvatalvizsgálatát a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban.
Az érkező vendégeket dr. Laub-halmer Alán főszolgabíró fogadta és kalauzolta végig a hivatali helyiségekben, miközben beszámolt a főbírói hivatal egészévi ügv- és pénzkezeléséről. Ugy Bődy Zoltán alispán, mint kíséretének tagjai a legalaposabb vizsgálatnak vetették alá a főbírói hivatal ügykezelését A vizsgálat végén Bődy alispán a legnagyobb megelégedését nyilvánította Laubhalmer főszolgabírónak és a hivatali személyzetnek.
A Zalai Közlöny munkatársa több aktuális kérdést intézett a vármegye alispánjához, aki a következőket mondotta. — Ami a megyeháztartást illeti,
sok nehézségei kell megküzdenünk, bár
Zalamegyében még mindig jobb a gazdasági helyzet, mint más megyékben.
Nehéz helyzetünk egyik legmélyebb oka az, hogy egyes községekben Igen gyenge lábon áll az adómorál. A legnagyobb nehézségek árán tudjuk csak behajtani az adókat. Érdekes tűnél, hogy a legtöbb bajunk az u. n. .gazdag" községekkel van. A szegényebb községek la^ kossága teljesíti még a leghívebben az adófizetési kötelezettségeit.
Igy az Igazán szegény Bajcsa köz-ségben 100 százalékban befizették az adókat. Ezzel szemben a nagybirtokoktól, nagy uradalmaktól és valóban jómódú községektől alig lehet behajtani valamit. A városokhoz közel eső községek lakossága igyekszik még leginkább befizetni az adói. Ami a lakosság helyzetéi illeti, az egész megyében
a kanizsai járás lakói vannak a legjobb és a boryldé-
Egy Keszthely-vidéki plnoe falbontó betörőiét
négy év után elfogták és gyorsított eljárással félévi börtönre Ítélték
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Kozma Miklós:
Egy csapattiszt naplója
A háború bofelezése óta ül.elt 13 élendő alatt ormi so. olyan memoár jelent meg, amely a nagy világégés eseményeit, tapasztalatait és szenvedéseit kivénta megrSgzltenl az utókor számára, nem l« szólva ezúttal arról a nagyarányú regényirodalomról, amely e téma körül kifejlődött. Azonban tálén még egyetlen nemzőt irodalmában sem találkoztunk olyan miivel, amely a világháborút a csapattiszt szemszögéhói nézve, az akkori orodeil naplólogyzetek alapián vonultatta volna el a mai olva>ó előtt. Ez az egyik szempont, amiért Kozma Miklós hndlnnplója, nemcsak magyarországi, de európai vonat kozásban ls elsőrendű érdeklődésre számíthat.
A mo«t megjelent, mintegy fKXI oldalas mll azonban nomcsak végtelenül változatos éa mozgalmas eseményanya-gáuál fogva, bánom a szerző egészen eredeti ember — és világszemlélete miatt ls elejétől végéig lenyűgöző érdekeltségű olvasmány. Ezek a gyakran lapldérla tömörségű feljegyzések, melyekben a naplólró egykori huszárkapitány — minden különösebb Irodalmi hatásra való törekvés nőikül Is — mindig meglepő orlglnalltásaal látja meg az események lényegét és roppant szemléletesen vonul el a négyéves óriási tusának nemcaak súlyos eseménysorozata, de « háború ogéaz pszichológiája is. Valójában nem ls hadinapló ez n inti: sokkal több annál. Egy fiatal magyar huszártiszt utja Idegen országok véres csatatorcin At, eleinte lovon, majd gyalogos sorban u háború elejétől annak befejezéséig és ennek az útnak során megfigyelésének körébe kerülnek nem pusztán a vele történő hadiesemények, hanem mindazok az idegen országok éa az Idegen népek világa, amelyeken véglgsooorja őt a nagy orkán.
Egyre tisztábban látja a magyarság hibáit, faji ós földrajzi hibáit éj) keresi legalább elméletben a kibontakozás útját. Ezért valósággal politikai és szociális művé ls válik a feljegyzések sorozata. unélktll, hogy egy pillanatra Ib klkertllne a kurta naplójegyzet formájából, ékee bizonyságául annak, hogy ezek a gondolatok csakugyan mind ott vetődtek fel egy-ogy eseménnyel kaj>-csolalosan a lövészárkok odúiban. Hitvallás ez a könyv, a magyar faji erő legyőzhetetlen hitvallása, amely a leg-lesujtóbb események hatása alatt sem veszti el a Jövendőben való reménységét. híven ahhoz a szellemhez, amely a front katonáit annakidején eltöltötte.
Annak ellenére, hogy a feljegyzések során egyoUen monaat sem árulja el az irodalmi hatásra való törekvést. Kozma Miklós híven családja nagy Irodalmi tradícióihoz, a napló egyes helyein, még a kurta (eljegyzések ke-retoln belül is olyan képeket rajzol meg, amelyek a legmagasabb szépirodalmi kritika igényein Is folUlemctked nek. Különösen áll ez a megállapítás a zalescykt csata, a vaschkoutzl tAma dássorozat, a I.uck környéki napok, ma|d az aalagól pokol tömör és költői rajzára és a magyar huszárezredeknek a lovaktól való megfosztásakor történi utolsó lovas-kivonulásának képére.
Kozma Miklós munkája határozott\' eseménye a magyar hábonis memoár-Irodalomnak, de bizonyosan számottevő értéke lesz a háborúról megjelent minden IrAsmUnek Is.
Maginot meghalt
Párls, Január 7 Maginot hadügyminiszter meghalt.
Sortűz a zavargókra: 5 halott
Madrid, Január 7 Arnedóban a csendőrség a zavargók közé löt!. Hat lelölt tüntető kö-zül, ^ 4 asszony és egy gyermek,
Bécsben drágul a kenyér
Bécs, Január 7 A bécsi kenyérgyárak elhatározták a "nyír árának felemelését és pedig abban a formában, hogy a szabványos kenyér árát változatlanul hagy-wlyíl azonban 1210 grammról "W grammra csökkentik. Az áremelést a rozsliszt árának emelkedésével Indokolják.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Január 8, péntak
Rém katolikus: Szever Protestáns: Szörény. Iiraeilla: Teb. hó W
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl 12 éráig.
Oyóayszortérl éjjeli szolgálat: f
Fó uí*6<lg " "Fckele SYégysiertár
Qöittlrdő nyitva reggel 8 érától este 6 óráig (hétfő, szerda, pénlek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 2—13.

Jan. S. A, NTE vidám Itocaatélva a Polflrl Eolal-ban 8 órakor.
Jan. 10. Mai4nlliitvi«alók Irodalmi matinéja Ul l| Arakor a Vifoal Kilnhiiban
Utellla al&adái (dr. Somoryl latvan) a vároa-blalo S Arakor
l.avrnlík nlnlalóidiu KUkanlaaln 4 Arakor aa Olvaaókórbao. Ja". IS. A KtrttrUny JÓUkooy Nóafylal laa-aalllya a Canlrálban.
lar Nóagylal Iakdak4vé-aat|a a Caaloóban » Arakor.
Jan. 17. OlláiacvaaOlel aiSaoroa tai|a a pUbtnla rabhlarméban Itl S-kor.
Lkaálla alóadáa a v4roah4iin I Arakor (dr. Í\'O-löp Or.: A raodain aportok). Jan. M. Lkailla alAadia a viroabiiin • Arakor (dr.
WlnkUr B.: K4koal Janói. Jan. SS. Aa lar. Laioyafrla! plknlk|a a Kaaalnóban 9 órakor.
Jan. Sl. Llcailla alóadia a vároakiaán • Arakor
(8ali«h Dávid). I.aínyklub indtoroa laija a Mlaaxlóaháaban S-kor. fabr. 1. Ai ipaitaatfllat bál|a a Kaajinóbaa. Pabr. B. A SianalArlum Ejnraanlat mBaoroa U4|a. r*br. 8. A KeraaiUnjr JÓMkonjr NóafTlat laraans-bucaurlaló aatéljra a Cantrálban.
— A vasárnapi llceálls előadás
rendkívül érdekes lesz témájánál fogva. A világháborút előidézett okok boszorkánykonyhájába fog|a elvezetni dr. Somogyi István szolgabíró az Irodalmi és Művészeti Kör közönségét. Be lógja mutatni, hogyan ké-szüetie elő a magas diplomácia a nsgv háború útját. A műsoron a Vasutas Dalkör szerepel énekszámokkal,
— A NTE vldámestélye szombaton. Az NTE agilis rendező gárdája holnap, szombaton este 8 órai kezdetlel a Polgári Egylet földszinti helyiségeiben nagyszabású vidám-estélyt rendez, amelynek gazdag műsora csupa kacagás, jókedv és szórakozás lesz Kiemelkedik a rumba-tánc Bzlm. Zenehumoristák, tót kupiésok, kacagtató jeleneteknek se szeri, se száma.
— Belratások a pécsi egyetemen. A pécsi egyetem jogi-, orvosi-és bölcsészettudományi karán az 1931—32. tanév II. felére szóló rendes beírások január 25-től február
3-ig bezárólag eszközölletnek. Azok, akik nem voltak még az egyetem hallgatói, kérvényezés utján nyert felvételi engedély alapján iratkozhatnak be. Ezek az illető kar tanártestületéhez címzett felvételi kérvé nyüket január 15-lg nyújthatják be. Félévi tandll 102 pengő. Az 1931 — 32. tanév II. félévi előadások február
4-én kezdődnek.
— Onnepi külön kiránduló vonatok beállítását kérte a Balatont Szövetség a Balatonra, melynek célja volna, hogy az olasz példa nyomán vasár- és ünnepnapokon tízezres tömegeket hozzunk le különleges olcsó viteldijak mellett a Balatonra. Ha tekintetbe vesszük, hogy a főváros alig száz kilométerre van a Balaton Iteleli felében levő fürdőhelyekhez, be kell látnunk a kérdés nagy fontosságát. Siófok több ezer vasárnapi kiránduló ellátását Is ludja vállalni Kisebb, néhány százas csoportok ellátását Kenese, . Almádi, Balatonfüred is vállalhatják. Ezek a különvonatok az iskolai kirándulások és a lurlstaklrándutások szempontjából Is nagyjelentőségflekké válhatnak, mert hiszen mindinkább gyarapodik azoknak a száma, akik az ünnepnapokat a városhelyeken kívül, a szabad természetben igyekeznek e\'töltenl.
<= UJ tánctanfolyam. Blagusz Elek lánciskolájában január 11-én, hétfőn uj tanfolyam kezdődik.
— A Színházi Élet most megjelent számának érdekességei: Bol-váry Oéza nyilatkozata arról, hogy milyen karriert csinálhatnak a fllm-szinészpályázat győztesei. Beszámoló a heti szinházi aktualitásokról. Mister rejtélyes jóslatai. Bibó Lajos, Kálmán Jenő, Zsolt Béla. Nagy Endre, La-kalon László, Vészi Margit, Szép Ernő, Tábori Kornél, Varsányi Irén, Csortos Gyula cikkel. Darabmellék-letül a héten a Szinházi Élet a szezon egyik legnagyobb sikerű operettjét, a Mayát adja. Rengeteg érdekes cikken és képeken kivfll gyermekújság, kotta és kézimunkameliéklet van a Szinházi Élet uj számában, amelynek ára 1 pengő.
Vúm4n>ltuml[lttQom.n*> kOd
Hócipő
NU-, ftrfi- is gyermek hócipők nagy váláiztéhban kaphatók:
Sxabó cipőáruházban Hort&y Mllclóa-ui
(Vdroshdz-palota)
Níaaa mag Iclralcalalmal. mg
gyöMöaal olead araimról.
Újból falai vizsgálják a salai traohomáaokat
Nagykanizsa, Január 7 Több Ízben beszámoltunk arról a nagyszerű munkáról, amivel a népjóléti minisztérium annak Idején lehetővé tette a zalai trachoma-veszély izolálását és elhárítását. Dr. Schiller Vilmos nyug. állami szemkórházi Igazgató főorvos, mint ellenőrző orvos vezetése alatt folyik ez a munka. Kőzségről-községre jár mír három év óta és sok száz trachomás beteget kezel és operál nap-nap után. Szebb nemzeti missziói nem tudunk elképzelni etéren, sem nagyobb áldozatkészséget, mint amit ezek a minisztérium által megbízott orvosok és ápolók végeznek a nehezen megközelíthető községekben, visszaadva a betegeket családjuknak, a kenyérkeresetnek és a termelő munkának. Most szükségessé vált az egész beteganyag újból való felülvizsgálata, hogy teljes és tiszta képet lehessen alkotni arról, milyen mervü a javulás, milyen egyáltalán az eredmény, hot és milyen községben szükségesek a további intézkedések. Ezért dr. Schiller főorvos a legközelebbi nspokban újból felülvizsgálja és ellenőrzi az összes trachomás községeket. és tapasztalatairól részletes jelentésben számol be a megye alispánjának.
Németországba I* elviszik Matuikát
Berlin, Január 7 Berlinben az egyik déli lap azt a hírt közli, hogy Maluska Szilvesztert bécsi elitéltet&e után a német birodalmi külügyminisztérium megkeresésére az Igazságügyi halóság néhány napra át\'fogja engedni a potsdami vizsgálóbírónak, hogy a német birodalmi igazságszolgáltatás kihallgatásával befejezhesse a vizsgálatot. Ezután Matuskát visszaküldik Bécsbe, hogy megkezdje büntetésének kitöltését. _
= Kóstolta a Vlda ujborát?
Mdtfrás
A nagy kanizsai elete orológUJ m»f figyelő Jelentések : Csütörtökön a kőmtr--*kt : «e«ü«l 7 jr.sor -H\'8, délután 2 órakor +7-8, este 9 órakor +5 8.
ftlhóut: Egész nap borult égboltozat.
SMlrűty: Reggel dél, délben és este délnyugstl ssil.
(Hjtiakai rádióJeltnUst A Meerelé-glsil tatásét Jeleastl este 10 éqp-ksri MKsaéke>f,JsMéra mmjkm ás M« várfiat A.
ZftrieU zártat
Páris 20-1 l\'/d, London 17-23, Newyotli 512-37. Brilssel 71-25. Milano 26-04, Msdrid 43\'30, Amsterdam 20578, Berlin 121-55, Wien --•-, Szófia 371, Prága 15\'17\'a, Varsó 5745, Budapest: 9002"£ Belgrád 9-10, Bukarest 3-05.
VÁROSI MOZGÓ
Sxombat, vasárnap Január 9. és lO-én
Ax Igazi gondflzí mfaor. Kát hangot kacagó sláger efj attorkai.
ONB^ jy

és
CfR.

a Icgtemperamenlumosabb filmcsillag és a legfélszegebb figura főszereplésével:
KICSERÉLEM A FELESÉGEM
Irta: Nótl Károly. Szellemes hangos vígjáték 10 felv.
ZORO é. HURU
barátunk falrengető slágere:
TELL VILMOS ÉS FIA
Csevegő, remegő, fecsegő bonyodalmak 8 hangos fejezetben. ElSadáesk ■ Simbatsa 5, 7, I, weejámaap S, S, T, 9 éraksr,
4
ZALAI KÖZLÖNY
1432 i»nuár 8
IC.islábakai keresünk/
35, 36-os n6i hócipő is posztó betites Bárcipő
P 3.50
Sszabó
cipőáruba*. HoríOy mikm«-
uí 1. szdm —
— Jótékonyság. A Missziósház Napközi Otthona Javára deoember hóban a következő adományok tolytak be: Magy. Nemzeti Bank 50. Szent Fereno III. rendje 60. Ker. Jótékony Nőegylet 60, Ker. Tisztviselőnők Egyesülete 52. Ébredő Magyarok Egyesülete 100, tlrlnők Mária Kongregációja 10, Woltort Béláné 10, Francsics Istvánná 10, Száva Nándorod, Szabó Istvánné, May Margit, N. N., Rigó Antalné, Bremzer Gusz-távné, N. N., dr Mutsohenbaeher Edvlnné 6—5 pengő, Harsay Oyörgynó. Várady Irénke, N. N.. N. N. 2-2 pengő. Petrl Istvánné 160, Szabady Jo-lánka 1 pengő. — Természetben adakoztak: Béllyey Teréz, Pruachek Fe-renoné, Kovács 8ebeatéuy Ttborné, Szombathelyi József. Báró inkey József. Horváth Istvánné, Petrestta Kálmánné. N N., Markó Lujza, dr. Tamás Jánosod. Papócsl Jánosnó, Deák Istvánné, dr. Malek I-áazlóné, dr. Kuhár Ottóné, özv. Kuhár Ferencné. Kapossy Gésáné, Pet-reslta Kálmánné, Frltz Celestln. Kár páty Józsetné. Száva Nándor. Surányl Gyuláné, Pintér Istvánné, Baus Regina, Zala Józsetné, Dreven I*aJomié, Harsay Oyörgyné, Ker. Jót Nőegylet, N. N., Kzmodlts Vlklorné, Heffer Gyula, Ka-polyl Istvánné, Szabady Lőrlnoné, Kiss Olga, I.ábay Józsetné, Szabó Győzőné, íizepeay Dántelné, özv. Türk Gyuláné. Kapoay Marietta, Sörley Kázmér, N N , Vagnay Jánosnó, Kelemen Ferencné, 8omogyl Oyula (helyben), Neuwlrt György, Kautmann Károly, líltter András, Szabó Antalné, Szállnger Antalné, dr. Krátky Istvánné, N. N., Benedek Kezsóné, Barabás Kálmánné. Kaán Irma, gróf Batthyány Pálné. Kotranek Ven-delné, dr Mutschenbaoher Edvlnné, Kaszler Ijilosné, Acs Józsetné, Singor Áruház, Schüfz Ariiház, Baksa Jánosné, N. N., dr. Szlgethy Károlyné, Varga Ottóné. Török Olzella, Vlezenty Arpád-né, Sió Józsetné, Berlin Agoatnnné, vitéz Baranyai Jánosné. Németh Jenőné, Megylmoreez Tamás, báró Inkey Pálné, Dávldovlcs Ferencné, Oózony Sándorod. Gyenea Lnjoané, Makovltzky Gyuláné, Józsa Fáblánné, Surgoth Mlkaáné. Rubint Károlyné, Csákányi Mária. Vörös Károly, Sípos Lajosné, Ifj. Vtozenty Arpádné, Vlda l-ajon. Somogyi Ovuláné (Palin". Száva Nándorné, Véber károlyné, Sebestyén Gézáné-(Gelse).Urloányok Mária Kongregációja. N N., Gódor Sándor. — A Napközi Otthon karácsonyi ünnepélyén 74 gyermek én 58 felnőtt. Illetve család részesült ruha és cipó-segélyben, kiknek mindegyike kapott meg élelem-csomagot la és a gyermekek játékszert. A fogház karácsonyán 100 drb. csomagot osztottunk szét a rabok között. December hóban a Napközt Otthon gyermekkonyháján 1223 adag ebédet osztottunk kl. Ezúton mondok hálás köszönetet mindazoknak a nemesazlvü adakozóknak, kik szeretet-adományaikkal mindig, de különösen karácsony előtt nagy segítségemre voltak a kiknek szlvea támogatásával a fent emiitett karácsonyi felsegélyezéee-ket eszközölhettük. Továbbá hálás köszönetet mondok Kapossy Oézáné, Polgár Ilonka, Fekete Margit, Kllter Magda, Katz Adoltné. Mnlr Tlnku. Barabás Kálmánné úrhölgyeknek, kik fáradhatatlanul segédkeztek a szegényekruk kt-oaztandó ruhák varráeában, Javításában. Hálás köszönet a polgári fiúiskola igazgatóságának a sok szép Játékszerért, továbbá a Szent Ilona Lcányklub tagjainak, kik a karácsonyi előkészületeknél oly szorgalmasan dolgoztak. Kérem mindazokat, akik eddig Is szeretettel támogattak munkánkban, Jóindulatukat a Jövőben se vonják meg tőlünk. — Főnöknő.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 126 P-ért Schfltznél.
Közgazdaság
Megcsökkent a zalai „drótrajárók" száma és Jövedelme is
Nagykanizsa, Január 7
A technikai vívmányok is előidézhetnek válságot — mondják a közgazdászok. Különösen áll e tétel a mai viszonyok között. Érdekesen látszik ez bebizonyítva a közeli Sze-petnek, Eszteregnye, Bajcsa, Filyeház slb. községek esetében.
Kevesen tudják talán a kanizsaiak közül is, hogy pl. a közeli Szepet-nek község majdnem minden épkéz-láp férfitagja telefon és táviró szerelési és ezeknek vonalfenntartási munkálataival foglalkozott, s mint a posta, óradíjas munkásai dolgoztak.
Ugy, hogy ha az ember a fent-emlltelt községek valamelyikébe, főképen Szepetnekre — még néhány hónappal ezelőtt elkerüli — feltűnhetett néki, hogy munkabíró férfit keveset lát az ulcán. Bármilyen hihetetlennek látszik, de ugy van, hogy ezek az egyszerű falusi emberek a legegyszerűbb szereléstől kezdve a legkomplikáltabb technikai munkákat precízen el ludjlk végezni. Ezt ml sem bizonyltja jobban, mint az a körülmény, hogy zalai munkásaink égisz Budapestig eljárnak a posta megbízásából szerelést és vonat-fenntartáslmunkálatokal ellátni.
Mlg a férfiak távol voltak, addig a nők végezték az öregekkel és gyerekekkel a mezei és házimunkákat.
E családoknak fő jövedelmiforrása azonban a férfi fent Ismerteteti keresetéből kerül kl. Ugy hívják az Ilyen embereket .drótra tárók".
Ma érlesüllünk arról, hogy a helyzet e téren is lényegesen megváltozott. Amióla a felső u. n. légvezetékekel nagyrészben átszerelték alsó kábelvezelékekre, azóta kevesebb munkásra van szükség, különben Itt Is mint mindenütt nagyobb leépítést vezetlek keresztül, ugy, hogy sok család eddigi jelentős jövedelmétől eleseit.
Mondanunk sem kell, hogy az idegravltáló szomszédközségeink jövedelemcsökkenése a helyi Ipart és kereskedelmet is közelebbről érinti.
__M.J.
(—) Kényszeregyezség. A nagykanizsai kir törvényszéknél Kálmán La|os és neje keszthelyi cég, ugy színién Frledrlch Frigyes keszthelyi kereskedő a csódönkivüli kényszer-egyezség megindítását kérték.
Oafr: MbaU lysaás ét Upkiaát TáBatat, fankulssáa.
Felelős UadóTZalsl Károly. s»i■■>■■ Mám r .......... I ik m.
BIZTOS
eredményt csak ugy ér el, ha hirdetéseit a naponta többezer példányban megjelenő, messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja fel. Kiadóhivatal Fó-ut 5. (sz udvarban.) Tel. 78.
TeméaytAxsds
Buza tlszav. 77-es 12-85—13-35, 78-as 1300 13-50, 79-es 1315—1365, 80-as 13-25—13-75, dunánt. 77-es 12-00-12-20, 78-as 12-15-12-35, 79-es 1230-12-50, 80-as 12-40—12*60, rozs 14 00—14-15, tak. árpa 16*75—17*00, zab 2Í00—22*25, tengeri 14*30—14*45, korpa 12*10-12*30.
A lemet! Baak deviza-árfolyamai
valutAk
Angolt. 1905-19-45 Belga fr. 79*20-79-80 Cseh k. 1694-1704 Dánk. 106*10-107-10 Dinár 10-13-1021 Dollár 570 50-57350 Francia f. 22-35-22 55 Holl. 229-10-23050 64*05-64-55 3-48-3-54 410-4*20 28*80-29*10 Márka 135*45-13625 Norvég 105*10-106*10
Peseta —■*--*—
Schill. —•-•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svédk. 109*10-110*10
Zloty Lei Léva Ura
devizAk
Amsl. 229*30-23050 Belgrád 10 14-1020 Beriln 135*55-136-25 BrUssel 79*30-79*80 Bukarest 3*43-3-47 Kopenh.106\'30-10710 London 19*25-1945
Madrid —•-•—
Milano 28*90-29*10 Newy. 571*00-574*00 Oszló 105*30-106*10 Páris 22*41-22-53 Prága 16-92-17-00 Szófia 4*13-4*17 Stockh.109-30-11005 Varsó 64*15-04*55 Wien -•—_•_ Zürich 110*80*111*40
hriiniiár
Felhajtás 6827, eladatlan 3000. - Elsőrendű 090-094, szedeti 0*84-088, szedett közép 080-082, könnyű 0*76 - 0-80, i-s« rendű öreg 078-082, ll-od rendű öreg 070—014, angol süldő OV - 0*90, szalonna nagyban 1*16—000, zsir l<0— 000, hus 1T2—1-34, félsertés 1*14—1*26.
IPBÖBntDETÉSEK
K
25°/o-ot Jövedelmező kisebb és egy na-■obb bárháa sürgősen olcsón eladó, m kiadóban. 5938
Etvaaaatt a Főtéren egy kutysöv márkájával. Becsületes megtalálót kérjek leadni dr. Kőnigéknd. 82
Irodának, vagy lakásnak alkalmas 3 szobából és előszobából álló földszinti helyiség azonnal kiadó. Csengery-ut 4. 52
Használt katari veszek és eladok. Er-zaébet-tér 15. Fényképész üslet. 5310
400 U-öl falak nagy ulcal frontfal, a város belterületén eladó. — Bővebbet Batthyány- u 29. 79
Tangarl, zab és egyéb állandóan és legoksóbban nálam kaplialó, házhoz szállítom. Sserecz, telefon 330. 68
Bútor eladó, t tele háló, garderob szekrény, 1 garnitúra, Erzsébet-tér 15. Fénykéoész Üzlet. 5811
Masnlam, 5 Járatú, nagy körzettel, nagyobb város közelében eladó, eaetleg bérbeadó Clm s kiadóban. 6161
Mély megilletődéssel és megtört szívvel, de a Mindenható akaratiban megnyugodva tudatjuk, hogy felejthetetlen jó gyermekem és szeretett testvérink
Margitkánk
f. hó 6-án. életének tavasaán, 20 éves korában nosszu és kínos szenvedéstől meggyötört nemes lelkét — s halotti szentségek buzgó felvétele után — visszaadta Teremtőjének.
Kedves halottunkat tolvó hó 8-án délután 4 órakor IdsérJUk nyugvóhelyére a róm. kath. temető ravatalozó terméből.
Az engesztelő szentmise f. hó 9 én d. e 9 Örskor lesz a szenllerenaendl plébániatemplomban az Egek Urának bemutatva. Nagykanizsa, 1932. Január hó 7-én.
lataa Valad I - lataa HastxAd I SsaralatOnk Valad marad I
Ösv. Ivaacalts Jánosné unt. Bognár Ella Mhip>|i.
Tárni, BSsst, Márta (i Jancsika u.lvir.l Bognár Bála Margit nigybácil]*. Illttvt n«syní nj, él ni mot rokon.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó leányunk, illetve testvérünk
Oparnioza Olgioa
temetésén jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Alkalmi tálak, -
zaur szendvicsek készítése. OIoaA árak I
Aki az igazán jót, kiváló finomat, megbiz-hatót és oloaftt szereti, az kizárólag az
Esterházy hentesárut,felvá flottat, virstlit kolbászárut
Herceg Esterházy Hentesüzlet
Telefont 5-«3. Nagykanizsa, Horthy Mlklós-ut 2.
A legszebb alkalmi ajándék
a már fogalommá vált nagyszerfl
non in i
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
fegyver- ás ijportixlet, rádió- él gramofon oiitályái.
Nyomatott a DélzhJai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 6. színi
Nagykanizsa 1932. január 9. szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Szerkeazlíség éa kiadóhivatal: Fönt 5. nám. Keszthelyi tlókkladóhlvatal: Koasulh-ntca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Qóflzctést éra: egy bóra 1 pengd 80 Szerkeaitóaégl és kiadóhivatal! telefon:
Állástalan fiatalok
Irta: Prtkwtrto Mátyás orezgy. képv.
Az utolsó években a háborús nemzedék soraiban élénk mozgolódás vehető észre. A közvélemény az úgynevezett harmincévesek mozgalmai ámen ismeri a fiatalságnak kezde-nényezéseiL Most Ismét fellobbant az állásbalmozás kérdésével a fiatalság tiltakozása.
A harmincévesek mozgalmának nagyrészt anyagi okai vannak, azonban kétségtelen pszibologiai és közéleti okokat Is fel lehet fedezni. Nagyon szomorú látvány, hogy tanult fiatalemberek, több diplomával rendelkező érett emberek kénytelenek szülők nyakán éldegélni, vagy pedig nagyon egyszerű, szerény jövedelemmel, fizetéssel megelégedni a családalapításnak minden kflátástalanságá-val. Nagyon nyugtalanító állapot a diplomás utcaseprő, a tanári, vagy Ojrevédl oklevéllel bíró díjnok. Olyan jelenségek ezek, amelyekre rövidesen kdl megoldást találni a magyar társadalomnak. Ismerjük a számokat ls, amelyek megvilágítják azt a nagy nyomorúságot, amely különösen az értelmiségi fiatalság között vaa Ez a nemzetnek egy óriási problémája, amely elől nem szabad slruc mód-Iára a fejőnket a homokba dugni, hanem nagyon komoly és elszánt lépéseket kell lennflnk a kérdés megoldására.
Egyik statisztikusunk kimulatta, hogy a 15 és 60 év közötti lakosság között több, mint 1 millió emberrel több áll a kenyérkereső és termelő munkában moat, mint állt 20 évvel ezelőtt és a háború elején. Különösen sok leány és asszony vonult be a gyárba, a műhelybe, az Irodába. Valamikor a kenyérkeresők között csak 12% volt nő, most azonban már közel 40%-hoz jár a nőknek az arányszáma a kenyérkereső pályákon.
Olcsóbb a munkájuk, egyik-másik szakban alkalmasabbak is, mint a férfiak és ennél lógva a nők legnagyobb versenytársai a férfiaknak. A háborúba bevonult fiatalság sok munkahelyei és munkaalkalmat hagyott üresen, amit öregek és nők töltöttek be és mikor a háborúnak vége volt, a sok 100 és 100 ezer ember, aki férfikorának leijében volt, elfoglalt munkahelyekre talált. Azóta pedig uj és uj segédcsapatok nőttek ki, akik még a munkanélküliek számit még inkább lokozták. Most már Ott állunk, hogy sok 100 és 100 ezer olyan ember van bent a termelő munkában, aki békében nem ls gondolt a kenyérkeresetben való részvételre.
Természetesen az Is nagy ok, hogy a gazdasági helyzet oly nyugtalan, oly bizonylalan, hogy az Idős emberek sem tudják letenni a lantot. A kenyérkeresőknek a nagy felsza-poiodása nemcsak háborús örökség, hanem a kevés jövedelem is. Valamikor a családfő normális körülmények között annyit keresett, hogy ««)ől az egész családot el tudta
tartani. Most azonban az apa mellett a felnőtt liunak és leánynak, de sokszor az uszonynak is be kell állnia a kenyérkereső munkába, hogy igy közös munkával tarthassák lenn Bajátmagukat. A háborús nemzedék tehát igen kézenlekvö okok miatt mozgolódik és a nemzet vezéreinek nagyon erélyes kézzel kell hozzá-látnlok, hogy a leiszabaditható mun-kaalmakat szabaddá tegyék a háborús nemzedék részére. Erélyes, de igazságáé módon kell benyulnunk a
nagy jövedelmek és jövedelem halmozások és munkanélküli jövedelmek berkeibe. Bele kell nyúlni ebbe a kérdésbe olyképpen, hogy méltányosságot és igazságot tegyünk, de legfőképpen az vezérelje a nemzetet, hogy az állásnélküliséget minél kisebb lókra csökkentse le. A háborús nemzedéknek tehát csak akkor lesz megnyugvása, ha a nemzet meglátja azokat a nagy okokat, amelyeknek a megszüntetésére minden becsületes magyar embernek törekednie kell.
MAMMMMMMMtMMMMNMMMM
Az összeférhetetlenségi törvényjavaslat a minisztertanács elAtt
A kormány szabályozza a közalkalmazottak mellékjövedelmét
Budapest, Január 8 (Éjszakai rddiójelentés) A kormány tagjai pénteken délután 5 órakor minisztertanácsot tartottak gróf Károlyt Oyula miniszterelnök elnöklete alatt. A minisztertanácson az összeférhetetlenségi törvényiavaslat nagyrészét letárgyalták, a még le nem tárgyalt rész pedig a legközelebbi minisztertanács napirendjére kerül.
Az áttérni bérbeetdta a párád! üveggyárat
Budapest, Január 8 A földművelésügyi kormánv a pii-rádi állami üveggyárat és a Csevice-torrást Kuhlnka Oyula vállalkozónak évi 26 000 aranypengőért bérbeadta. A gyár újból való üzembehelyezésével 240 munkáskéz jut kenyérhez. Legközelebb sor kerül a lillafüredi
bérlet perfektuálására és szó van egyéb nagyobb üzemek bérbeadásáról.
Az állami alkalmazottak mallihjáralikatt szabályozza a kormány
Budapest, január 8 Értesülésünk szerint, azoknál az állami alkalmazottaknál, akik több elmen húznak jövedelmet, azt a relormot hozzák be, hogy a mellék-járulékok a rendes Illetmények 50 názalékát nem haladhatják meg.
Harkányi lemondott miniszteri nyugdijáról
Budapest, Január 8 Harkányt Jánoa báró volt miniszter, a Magyar Általános Hitelbank elnöke levelet intézett a központ] llletményhivatalhoz,amelyben közölte, hogy miniszteri nyugdijáról lemond.
Meghosszabbítják a moratóriumot és végleg leszállítják a jóvátételi összegeket
Az Összes háborús adósságok és jóvátételi kötelezettségek törlését hangsúlyozza Lloyd Oeorge
Budapest, Január 8 Londoni jelentés szerint Lloyd Oeorge Angliába való visszatérésekor ugy nyilatkozott, hogv valamennyi háborús adósságot, Jóvátételi kötelezettséget törölni kell.
London, január 8 A Flancial News teljesen megbíz-
hatónak jelzeit forráB nyomán azt Írja, hogy a lausannei konferencián a moratóriumot két évvel meghosz-szabbltják a Yung-terv alapján és junlusban uj konferenciát hívnak össze a |óvátételi összegek végleges leszállítása céljából.
A katonai díszszemle ntán bombamerényletet követlek el a japán császár ellen
A merénylő egy koreai ember volt, akit a kommunisták bujtottak fel az uralkodó elleni merényletre — A kormány beadta lemondását
Toktó, lanuár 8 A japán császár ellen az uj év alkalmából rendezett katonai díszszemle ulán egy Rihoshe nevű koreai ember bombamerényletet követett el. A bomba a császár után haladó kocsi közelében robbant fel, de senkit sem sebesített meg. A merénylőnél még egy bombát talállak. A rendőrség mecállapilotta, hogy a merényletre a leltest a koreai kommunista párt bujtotta fel. Japánban a merénylet nagy felháborodást kel-
tett. A diplomáciai képviselők nyomban kifejelték szerencsekivánataikat a merénylet meghiúsulása feleli.
Egy diák merénylete a párisi olasz konzol ellen
Pária, Január 8 Genlill párisi olasz konzul ellen ma délben egy fiatalember revolveres merénylelet követelt el. Amikor a konzul a konzulátus épülete előtt kiszállott az autóból, egy fiatalember hozzáugrolt és rdlótt. A golyó a
konzul felső lábszárát eléggé súlyosan megsebesítette. Mig a konzult a személyzet első segélyben részesítette, a merényló elszökött és csak hosszas üldözés után tudták elfogni, miközben többször visszalőtt Üldözőire. Kiderült, hogy Rlchlchl paier-(BÓi születésű, 32 éves diák a merénylő. A merénylet okául azt adta elő, hogy a konzul lehetetlenné tette számára kedvezőtlen információk adásával magánórák adását.
A japán kormány lemondott Tokié, január 8 A miniszterelnök benyújtotta a kormány lemondását. Hir szerint a kabinet aiért mondóit le, mert azzal a szemrehányással Illeti magát, hogv nem tudta megakadályozni a császár elleni merényletet.
IsmAt rablótámadás volt a fővárosban
Budapest, Január 8 (Éjszakai rddiójelentés) Pénteken este Ismét vakmerő rablótámadás volt a fővárosban. Ismeretlen lettesek a Népazinbáz-utca 18. számú ház előtt leütötték Zahler László 35 éves siketnéma betűszedőt, akinek zsebéből 400 pengői raboltak el. A rablók elmeneküllek
A vérzófejü embert, akit a járókelők találtak meg, eszméletlen állapotban beszállították a Rókus kórházba.
Báder ügyvéd gyilkosa
elkerüli a statáriumot
Budapest, lanuár 8 Bdder ügyvéd gyilkosát, Kreiner Imre kávést nem állítják statáriália bíróság elé. Ugyanis a merényló megfigyelése hosszabb ideig fog tartani, ugy, hogy lejár az a határidő, amelyet a törvény a statáriálls eljárás számára előir. Amennyiben az orvosi szakvélemény megállapítja a beszámiihalóságot, rendes bíróság vonja felelősségre gyilkosság miatt. Ellenkező esetben megszűnik ellene a bűnvádi eljárás.
Vasúti katasztrófa
40 halálos áldozatul
Vareó, január 8 Moszkvai jelentés szerint a város közelében nagy vasúti szerencsétlenség történt. A munkásvonalba belefutott egy expressvonat és a romokba futott egy tehervonat Is. A hatollak száma legalább 40-re lehető.
Egy magyar artista lelőtt egy német kereskedőt
Berlin, január 8 A rendőrségnek a mai nap folyamán sikerűit letartóztatni azt az egyént, aki ma éjjel 2 órakor lelőtte Oerl állítólagos kereskedői. A tettes egy Arba nevű 21 éves magyar artista, aki azt állilja, hogy Önvédelemből lőtte le Oerlt. A gyilkosság hátterében valószínűleg féltékenység áll.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 9.
önálló marad a paliul íiók-egyházkOzsóg
Nagykanizsa, Január 8 Csütörtökön délután tartotta pallnl róm. kath. egyházközség nagy érdeklődés közepette évi közgyűlését. Jelen voltak Palinból: Somogyi Oyula földbirtokos, az egyházközség elnöke ás gondnoka. Borbély Oyula tanító, az egyház jegyzője, Rubini Károly földbirtokos, vitéz Horváth Sándor körjegyző, Ujnépt Elek Ernő földbirtokos, a pallnl egyházközség képviselői és az érdeklődök P. Deák Szulpic plébános egyházi elnök üdvözlő beszéde után a képviselőtestület azonnal rátért a közgyűlés összehívásának egyedüli céljára : Két dolgot kellett eldönteni, vagy önátó fiók-egyházközség msrad vagy beleolvad a nagykanizsai egyházközségbe. A közgyűlés egyhangúlag ugy határozott, Tiogy az egyházközség fiók-egyházközség marad továbbra Is. Az adózásra vonatkozóan ugy határozott, hon az egy pengő alapot minden kereső családfő fizesse, á gazdasági cselédek konvenciónként 1 pengőt, a 20 éven felüli nem családfők 20 fillért fizetnek. A vagyonos osztály ar egy pengős alapon fivfll hás, föld és általános kereseti adójának 1%-át. A nem PaHnban lakó ház, föld tulajdonosok csak a birtokaik adója után |áró 1%-ot fizetik. Az egyházi adói a vagyonosoktól a Jegyző, a konvenciósoktól a földbirtokos, a fejadói pedig a biró szedi be az adózóktól.
Mindezen kötelezettségekért a palin! egyházközség kap évente 2 szentmisét, karácsony és húsvét ideién, évi 4 szer a hitoktatás ellenőrzését és a lelki szOkségletek teljes kielégítését. (Beteglátogatás, áldoz-tatás stb.) A pallnl egyházközségben választás nem lesz, teljes egészében a régi képviselőtestület marad.
Buday DezaA meghalt
Budapest, Január 8 Buday Dezső országgyűlési képviselő ma éjszaka (Híves korábán meghall. A mait napokban torokgyulladásban betegedett meg, amihez később Orbáhc járult, amely trombózist okozott. A halál közvetlen oka szivgyengeség volt. Buday Dezsőt január 10-én délután 3 órakor temetik a Kerepesl-uti temető halottasházából és díszsírhelyen hantolják el. Halálával megüresedett a déli kerület egyik képviselősége.
Országos tOzoltótisztJcépzö-tanfolyam
Budapest, Január 8 A belügyminiszter kellő számú hallgató jelentkezése esetére engedélyezte a magyar országos lüzoltó-UsztképzŐ tanfolyam negyedik évfolyamának Budapesten 1932. március 1-étól hat hónapon ál való megtartását A kérvényeket február 20-ig kell a tanfolyam parancsnokságához (Budapest, VIII., Kun-ulca 2.) benyújtani.
A német birodalmi elnök hivatalos működésének meghosszabbítása
Berlin, Január 8 A gazdasági párt birodalmi gyűlési frakciója ma délben ülésre űlt össze, amelyen többek között foglalkoztak azokkal a tárgyalásokkal, amelyek a birodalmi elnök hivatali működési idejének meghosszabkltá-sáról folynak.
Iparos-klnb, elnökválasztás és a Zerkowitz-báz lebontása
szerepeltek a nagykanizsai ipartestület elöljáróságának napirendjén
Nagykanizsa, Január 8 A nagykanizsai ipartestület elöljárósága csütörtökön esle elöljárósági ülést tartolt Samu Lajos elnöklete alatt. Napirend elölt
10 felszabadított segédnek adták át a segédi levelet, miközben Samu Lajos hazafias beszédben Intette az életbe lépő Halai segédeket arra, hogy mindenkor a nemzeti gondolat legyen vezérfonaluk és munkásságuk kiválóságával szerezzenek becsületet és elismerési a nagykanizsai iparosságnak. Bazsó
etl ipartestületi jegyző pénztárt lése után Samu elnök bejelentette, hogy
a Zerkowitz-objektumot illetőleg megkötötték a vételi szerződési. Az épület lebontására a városi hatáság záros határidőn belül kötelezte az Ipartestületet. Bejelentette, hogy az u| székház illetve bérház terveinek elkészítésével megbízott Vécsey Bsnlabás városi mérnök a terveket már elkészítette és néhány napon belül elkészül a költségelőirányzat is, ami további tárgyalás alapját fogja képezhetni. Több hozzászólás hangzott el s tárgyhoz, végűi is az elöljáróság tudomásul vette s Jelentést.
Bazsó József vezetőjegyző a nagykanizsai Iparosság társadalmi téren való összeforrásának szükségességét hangoztatta, azért célszerűnek véli
az IpartestBietnek klubszerű berendezését,
hogy oda minden nagykanizsai iparos mint olthonába térhessen meg és jól éhezze magát.
Hoffmann Henrik pártolta Bazsó gondolalát, csak a helyiségei nem tartja erre alkalmasnak. Az
Iparoskőr megalakítását hangsúlyozza.
Többen szóltak fel a rokonszenves eszméhez, azonban az elöljáróság ennek kivitelére s szükséges anyagi fedezetet a jövő évi költségvétésben gondolja előteremteni.
A mai Iparos nyomorról
tett ismét tanúságot a beérkezett segélykérvények halmaza. A elöljáróságot az az elv hatotta át, hogy minél lobban kell segíteni azokon, akik erre rászorultak és pedig smeoy-nylre ezt a testület anyagi körülményei lehetővé teszik.
A rendes évi, ,
tisztújító közgyűlést
és terminusát az elöljáróság most még nem állapitotta meg, azl egy rendkívüli elöljárósági ülés fogja megállapítani, amikor a kandidá-lásokra is sor kerül.
Az eddigi hangulat szerint az elnökválasztás Samu Lajos és Kalmár Zoltán között fog lefolyni.
A nagykanizsai törvényszék egy évi statisztikáié
A törvényszék 1932. évi Uj beosztása és ügyvitele
Nagykanizsa, Január 8 A nagykanizsai törvényszék elnöki irodájában most készüli el az évi statisztiks, amelyből megállapítható, hogy milyen nagyarányú munkát végzett a lecsökkentett létszámú nagykanizsai törvényszék. Lecsök-
kenteit létszámú, mert az évek folyamán a bírói és tisztviselői létszám lassacskán bizony majdnem felére olvadt, ezzel szemben azonban az agydarabok száma évről-évre emelkedett. A biról kar és a tisztviselők ilyen körülmények kö-
Szombaton és vasárnap kerül bemutatásra a
Városi Színházban az igazi gondűző műsor. A nevetés fiatalit és szépít. A nevettetésröl nem kisebb egyének gondoskodnak, mint
Anny Ondra, Félix nressart, Siegírled Arno, ILOTtO és HVHV
i.
Nóti Károly brilliáns vígjátéka:
kacagó orkán 10 lelvonásban. II.
ZORO-DVRV
sláger vígjátéka:
Teli Vilmos és fia
csevegő, remegő, fecsegő bonyodalom 8 fejezetben.
Előadások kezdete: Szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
zött olyan munkál végeztek, amely elölt mindenkinek meg kell hajolnia.
A statisztika szerint az elmúlt esztendőben a fiatalkorúak birája (dr. Mulschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök) 98 esetben tartott tárgyalást, mini egyesbiró pedig 256 esetben tárgyalt ás hozott Ítéletei (az előző év 203 ügyével szemben). Büntető főtárgyalás volt a lefolyt esztendőben 277, az előző év 255 esetével szemben. Büntető fellebbviteli tárgyalások 133 esetben (az előző év 99 esetével szemben.
Polgári tárgyalások (dr. Szabady Lőrinc kir. törvényszéki elnökhelyettes) 369 és 189 ügyben, az éWzó év összesen 318 ügyével szemben. Polgári fellebbviteli ügyek (dr. Hen-ntg Alfréd törvényszéki elnök) 748 agy, ar előző év 589 ügyével szemben. Polgári per 476 űgy, az előzfl évi 482 perrel szemben. Vádtanács 161, az előző év 268 ügyével szemben. A vizsgálóbíró (dr. Almássy Oyula) 116 ügyben járt el, ar előző év 228 ügyével szemben. Polgári tárgyalása volt dr. Almássy Oyalá-nak 142 és egyesbirósági tárgyalása 7 esetben. Beérkezett kénvszeregyez-ség volt 52 az előző 58 esetével szemben, csőd viszont 6 esetben az előző év 11 esetével szemben.
Az uj beosztás
A nagykanizsai törvényszék elnöke, dr. Hennlg Alfréd az 1932. esztendőre a következő beosztást és ügymenetet rendelte el:
Munkaügyi bíróság: Tanácselnök dr. Hennlg Alfréd törvényszéki elnök, helyettese dr. Szabady Lőrinc, biról Makáry Vilmos, Imreffy László, tanácsjegyző dr. Molnár Imre. Tárgyalási nap kedden és csütörtökön.
Haszonbérfelemelési ügyek fellebbviteli tanácsa: Tanácselnök dr. Szabady Lőrinc, helyetlese Makáry Vilmos, bírók Makáry Vilmos, Imrdfy László dr, jegyző dr. Csík Liszló Tárgyalási nap pénlek.
Halászati jog haszonbérfelemelési. Ipari és egyéb vállalatok haszonbérleti ügyben eljáró tanács-. Tanácselnök dr. Szabady Lőrinc, helyettes Makáry Vilmos, birók Makáry Vilmos, dr. Imreffy László, jegyző dr. Csik László. Tárgyalási nap pénlek.
Kerületi gazdasági bíróság: Tanácselnök dr. Szabady Lőrinc, hehret-tese Makáry Vilmos, jegyző dr. Csik László. Tárgyalási nsp péntek.
Csádbnklvüll kénysuregytzségek fellebbviteli tanácsa:Tanácselnök dr. Hennlg Alfréd, helyettese dr. Szabady Lőrinc, bírók dr. Szabady Lőrinc, Makáry Vilmos, jegyző dr. Molnár Imre. Tárgyalási nap kedd.
Elsőfokú büntető ügyek tanácsa: Tanácselnök dr. Mulschenbacher Edvin, helyetlese Makáry Vilmos, birók Makáry Vilmos, dr. Ioceffy Lászlók jegyzők dr. Lukács Béls, dr. Molnár Imre, dr. Csik László, dr. Mispál Ferenc. Tárgyalási napok hétfő és szombat
Vádtanács: Tanácselnök dr. Hennlg Alfréd, helyettese dr. Szabady Lőrinc, birók dr. Szabady Lőrinc, Makáry Vilmos, dr. Imreffy László, előadó dr. Szabady Lőrinc, jegyző dr. Molnár Imre. Tárgyalási nap kedd.
Büntető fellebbviteli tanács: Tanácselnök dr. Mulschenbacher Edvin, helyettese Makáry Vilmos, bírók Makáry Vilmos, dr. Almássy Oyula, dr, Imreffy László, jegyzők dr. Lukács Béla, dr. Molnár Imre, dr. Csik László, dr. Mispál Ferenc. Tárgyalási nap szombat.
Fiatalkorúak törvényszéki tanácsa: Tanácselnök dr. Szabady Lőrinc, helyettese Makáry Vilmos, birók
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Makáry Vilmos, dr. Imreffy László, jegyzők dr, Molnár Imre és dr. Csík László.
Uzsorablróság: Tanácselnök dr. Mulschenbacher Edvln. helyettese dr. Szabady Lőrinc, bírók dr. Sza-bsdy Lőrinc, Makáry Vilmos, pót-biró ur. Imrefly László. Jegyzők dr. Lukács Béla, dr. Molnár Imre, dr. Csík László, dr. Mlapál Ferenc — Tárgyalási nap hétfő.
Röglönbtriskodó tanács: Tanácselnök dr. Hettnlg Alfréd, helyettese dr. Mulschenbacher Edvln, bírók dr. Mulschenbseher Edvln, Bertln Ágoston, Makáry Vilmos, dr. Imreffy László, pótblró dr. Szabady Lőrinc, jegyző dr. Lukács Béla.
Bírósági fegytlml ügyek tanácsa: Tanácselnök dr. Hennig Alfréd, helyettese dr. Scabady Lőrinc.
Polgárt egyesbirák: dr. Szabady Lőrinc, tárgyal hétfó, szerda, péntek. d>. Almátsy Qyula, tárgyal kedden és csütörtökön.
Hitbizományi ügyekben: Eljáró biró dr. Szabady Lőrinc, helyettese dr. Imreffy László. Csódügyekben: Eljáró bíró dr. Almássy Qyula, helyettese dr. Imreffy László, csődblz-los dr. Molnár Imre. Cégügyekben: Cégelőadó Mikáry Vilmos, helyettese dr. Imreffy László. Cégjegyzék-vezető Slpútt Mózes törvényszéki Irodalőtiszt.
A Kaszinó tisztújító választmányi llása
Nagykanizsa, Január 8
A nagykanizsai Kaszinó tegnap este tartotta szokásos évi tisztújító választmányi ülését dr. Rapoch Aladár elnöklete alatt, a tagok élénk részvétele mellett. Titkár letl Balog Dávid felsőkereskedelmi isk. igazgató, Ügyész dr. Halphen Jenő ügyvéd, háznagyok dr. Rapoch Aladár Ügyvéd éa div Prack Isiván közigazgatási tanácsnok, pénztárnok Kteln-fcld Ignác takarékpénztári igazgató, ellenőr dr, Sekkifftt Imre ügyvéd. Majd megalakultak a könyvtár, a hangversenyrendező stb. bizottságok. A kaszinói társasélet mélyítésére elhatározta a választmány, hogy legközelebb bankettet rendez.
Betörtek a kriptába
és kifosztottak egy halottat
MagyarbánhegyM, Január 8
A. - ■\' _ W.. - , ...
rcmciuoCT n i emesvary-reie kripta egyik ablakát ismeretlen tet-
pffSSps&tu
és a zi/Oragben három érckopotsó tetejét feltörve, a sírboltot kifosztották. A tettesek az ezelőtt 14 évvel elhunyt Temesváry Mária holttestéről egy arany nyakláncot és egy arany gyürüt loptak el. k nyakláncon perec aiiku fttggő van, amely ériékes ötvösmunka, a gytltun pedig igat-CTŐngy volt. A rendőrség a nyomozást megindította.
MOfártt
A nagykanizsai os.tanrológlsl m«i.
JetantáMk i Péntken a hómtr-sékUl Regjei 7 4„kor 6 diluttii 3 étikor +8, este 9 órakor +7"9.
PtiMtti: Egész nap borult égboltozat.
düktl"\' <klb" éí
(É/aakal ridlijtUnH,) A lalMnli-••■I latiad latMtl mmtm 10 érakar. HSaaityadéa 4. haly.ssklsst "»»«•«. art na, hé oáHut*.
A várföldei cigányok még most is rettegnek a falusiak bosszújától
A vizsgálat a végére ért, közeleg a főtárgyalás — Megtalálták ax erdőben a gyilkos fegyver helyét — Két löv& ölte meg a 3 cigányt
Várfölde, Január 8
(Saját tudósítónktól) Hetek, sőt hónapokig tartó vizsgálat után, amely alatt ugy a csendőrség, mint á vizsgálóbíró emberlelettl munkál végeztek, a várföldel cigányok ellen Inditott büntető-expedíció ügyében a nyomozás befejeződött.
Megállapítást nyeri, hogy a két gyanúsított közül melyik adta le at első három lövést. Ez azért fontos, mert ezek közül a második lövés volt az, amely Kolompár Vilma 26 éves cigányasszony mellébe fúródott éa egyben fején találta annak az ölében tartott 3 éves fiacskáját is. A másik gyanúsított ezután 17 lövést adott le. Ezek közül egyik találta Kolompár Erzsébetet, Horváth Qvor-gye cigánynak fiatal féleségéi. Megtalálták a csendőrök azt a helyet Is az erdőben, ahová a gyanúsítottak
a halálos fegyvert elásták és gályákká! és avarral betakarták. Mire azonban felásták a helyet, a fegyver eltűnt. Valószínű, hogy a friss nyomok valamelyik falubelit figyelmeztethették arra, hogy valami el van ott ásva és az illető elvitte a fegyvert magának. A várföldlek L I. nagyon szeretnek vadásznL
A vizsgálat most még néhány községbell kihallgatására szorítkozik és akkor az Ogy aktái átkerülnek a nagykanizsai klr. ügyészségre.
Érdekes, hogy a két község cigány népe azóta Is állandóan rétiig a falu bosszú jitól. Félnek, hogy a vár-földiek valamilyen formában elégtételt szereznek rajtuk azért, amiért Szőke József és Keie Qéza a fogház lakói lettek és súlyos ítélet Vár rtjttk a közeli hetekben összeülő törvényszéki főtárgyaláson.
Miért maradt el a Délivasut állami kezelésbe vétele
Megindult a nemzetközi spekuláció a Déltvasut részvényeiben
Nagykanizsa, Január 8
Ma már teljes bizonyossággal meg lehet állapítani, hogy a Délivasut államosítására belátható időn bdOI nem kerál sor, a DV tehát megmarad továbbra Is a maga önállóságában.
A január l-re teljesen előkészített tranzakció elmaradásának, mint azt a Magyar Mezőgazdaság-nak leientik, oká az, hogy időközben bekövetkezett a transzfermoratórium kimondása. Ez tette lehetővé. hogy Ét állam uj befektetést vállaljon a Déllvasul átvételével. Ennek ellenére természetesen Jogában áll a kormánynak, hogy bármikor kereszMIvtflesse a vasúti tarifák egységesítése szempontjából Is oly fontos tranzakciói Az államnak ezt a jovát tulajdonképpen az 1933. évi XXXVI. törvénycikk szabályozta, amely a Déllvasul ügyében létrejött római konkordátumnak becikkelyezése volt A Déilvasutnál érdekelt államok és pedig Olaszország, Mi-gyarország, Ausztria és Jugoszlávia magegyeztek a Délivísulial, hogy a vállalt állami hozzájárulás rekom-penzáclója fejében a Déltvasut vonalalt flx bérösszegért, az 1964 ben történő elszámolásig bérbevehellk, mikor Is a Délivasut elsőbbségi kötvényeit kWorsotJák és a Délivasut részvényesei vagy a 40 aranyfrankul névértétet kapják meg, vagy pétiig a részvényvagyon felosztásra
A transzfermoratórium kimondása után a kormány már csak elvi szempontból Is lemondotta Délivasutnak a Máv-val való egyesítéséről és a tranzakciót kedvezőbb időre halasztotta.
Érdekes, hogy ezt a fordulatot a nemzetközi spekuláció már napokkal előbb eskomptálta Is. A Délivasut elsőbbségi papírjaiban, a bécsi tőzsdén jegyzett, úgynevezett régi Juli Süd" kötvényekben, erős megszilárdulás következett be. A Déli-
vatutrészvények árfolyama Is megszilárdul! és ma Bécsben 17 slllln-gen áll.
A Délivasut elsőbbségi részvényei u|«bban lassanként úgyszólván teljesen kiszivárogtak a középeurópai piacokról.
Amikor megkezdődött a külföldi piacok által felvett középeurópai részvények vissza vándorlása, elsőbbségi kötvényekre külföldi visszakl-nálás egyáltalában nem történt. Erinek magyarázata az, hogy a kötvények kamatszolgáltatása dollárban történik és ezt a Catsse Commant garantálta. A magyar piacon, Illetve a budapesti tőzsdén ezeket a Délivasut elsőbbségi kötvényeket egyáltalán nem jegyzik, jóllehet a papírokban különösen néhány esztendővel ezelőtt nagy forgalom alakult ki. Még emlékezetes az. hogy a kommün alatt Budapestre titkos kezek nagyobbmennylségü Délivasatelsőbbségi részvényt slbottak át, amelyeket azután kék pénzért adtak el. Ez a mennyiség cirkulált egy Ideig a budapesti piacon és nagyobb üzletet bonyolítod le bennük a párisi közismert Blumensleln bankár.
A Déllvasut-réazvényekben viszont egészen a tőzsde hivatalos forgalmának megszűnéséig nagyobb üzletet bonyolítottak le. Ma azonban áz a helyzet, hogy a Délivasut-részvé-nyek a budapesti piacon egyáltalán nem cirkálnak. A budapesíen uszó darabokat ugyanis — ftfr szérlnt — Maga a Déltvasut vásárolta vissza. Ezek a visszavásárlások most a bécsi piacon folytatódnak, ugy, hogy a 17 silllnges visszavásárlási árfolyam Is, amelyet magas kurzusnak kell tekintani akkor, amikor a hírek szerint a Déllvasut-részvények alán az Idén sem fizetnek osztalékot. A Délivasul magyarországi megváltásának az elmaradása Igy egyelőre csak azzal a következménnyel járt, hogy ismét megindította a nemzetközi spekulációt.

NAPI HÍREK
ajánlanak, de amíg a 2-lámpás 7016-os Orion rádiót meg nem hallgatta, ne vásároljon.
QVárija : Orion Izxólémpagyár
NAPIREND JanzAr 9,
Kön. katolikus: Julián vt. Protestáns:
Marcell. lira.UU : Teb. hó 30 •
Várost Huzatuk és Mavvl* nvttvs csttgrtWa és vasára* dáWSU IMM
Oyógysz.rtárl IJJ.ll szolgálat t f. hó végéig • .Fekete sas\' gyógyszertár
Városi Mozgó. .Kicserélem a tele-ségetn", sxellemes hangos vtgjáttk — .Telt Vilmos és fla\'7zön-Httru film.
űöatflrdö nyitva reggel 6 órától ette 6 óráig (héttó, szerda, péntek délalán, kedden egész nap MaM). T«. 1—13.
- Betöltik dr. FÖIdl János helyét. Dr. Földi János, a tragikus véget ért mgykanlzsai kórházi alorvos tulíjdonképen a kiskomáromi körorvos helyettesilésére kirendelt dr. Oéber Ödön nagykanizsai kórházi alorvos helyén működött, ugy hogy most szükségesté vált á vakanssá lett orvosi állás sürgős betöltése. Dr. Krdtky István polgármester és dr. Takács Zoltán kórházigazgató megtették a szükséges lépéseket az orvosi állás mielöb&i betöltésire.
- A Baumgarten-dlJ kHflntettjei öl írónak Ítélte oda ai idei dijat a Baumgarten-dij Kuratórium. Örömmel jegyezzük fel, bo«y a díjazott irók kőzi van dr. Halász Oábor, Révész Lajos ny. munkáspénztári
rgató Budapesten lakó nővérének . akiről az ,U|ság" következőkép emlékezik meg: .Halász Oábor nevét a lexikon még nem jegyezte fel. Szekfü Oyula keze alól került kl s az uj történész generációnak egyik komoly Ígérete. A Szépművészeti Muzeumban teljesít szolgálatot és történelmi és esztétikai tanulmányai tereilék reá a zsűri figyelmét. Egészen fiatal ember, aki előtt valószínűleg szép és sikerekben gazdag jövő áll.\'
Nem értem, kérem,
abszolúte nem értem a kozmetikasokat. Valósággal csodával hátáros, mt mindenre rá tudják venni a nőket. Ha teszem fel, egy divatos mozgásmü-vészett iskola reklámot csinálna annak, hogy az elegáns nő mindig előbb az egyik lábával kettőt és ugy lép utána egyel a másikkal 1$, — akkor rOvldesen a nagyvilág Összes hölgyei bakugrálva Járnának ax utcán. Azt persze mondánI Is felesleges, hogy minden kOlön összebeszélés nélkül Is valamennyien a ballépéseiket kettőznék meg...
Londonban most — ha hinni tehet a lapoknak — viaszba mártogatják a nőket. Ez a legújabb és állítólag leggyorsabb fogyókara. — Először belemártjuk a molett dámát meleg viaszba, aztán bekötözik az egészet zslrhatlan papirosba és Igy becsomagolva félreteszik. Félóra múlva őnagysága egy-másfél ktlóval könnyebb.
Egész érdekes lehet egy ilyen kozmetikát szalon I A becsomagolt hölgyekkel. ■■ S2ázkllós Vénuszok sorba rakva a stelázstn... egyforma csomagokban ... ruhatár! számokkal, hogy mégis meg lehessen külOnbOztetnl őket...
íme, a nő, akarna már nem csak szimbolikus értelemben, hanem a legkomolyabb valóságban Is — zsákbamacska. __(T)
. Ha éa Holnap Kloaréleai a felestgemer a Utrasl Smtm-(klxhan.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 január 9.
it
Sc&Uixnél.
= Ma és Holnap Kicserélem a feleségemet a Városi Sxln-(tdxlKiii.
— A vasárnapi matiné. Nagy érdeklődés előzi meg a Magántisztviselők Egyesülelének e hó 10-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Városi Színházban megtartandó irodalmi matinéját. A műsorszámokról ebelyOtt csak annyit, hogy dr. Faragó (Budapest) előadásán kívül két zeneszám (Berlol, Schubert), lőbb szavalat (Ady) kerül előadásra. A műsor nívóját és a máris megnyilatkozó széleskörű érdeklődést tekintve minden jel arra vall, hogy a színház zsúfolva lesz. Belépődíj nem lesz. Részletes műsort közvetlenül a matiné kezdete előtt a színházban ad ki a rendezőség.
=» Kóstolta a Vida ujborát?
— Ma: NTE táncestély. A Polgári Egylet földszinti termében ma este 8 órai kezdettel tartja az NTE műsoros táncestélyét. Az NTE 40 tagu rendezőgárdája már hetek óta dolgozik az estély sikere érdekében. Az estély műsora a következő számokból áll: Zenehumorista trió, magyar népdalok cigányzeneklséret-tel, rumba tánc és tót kuplék. Az estélyre meghívókat nem küldölt szét a rendezőség, mivel a tiszta bevétel az NTE futball szakosztály fenntartására lesz fordítva, ezulon hívja meg a rendezőség a táncked-velö ifjúságot és mindazokat, akik az NTE sorsát szivükön viselik. Belépődíj 80 fillér.
Ha éa holnap Kicserélem a feleségemet a Városi Sxin-Odstl>an.
— Elmarad a .Tépett rózsa" előadása. A Kiskanizsai Levente Egyesület műkedvelő előadásának, a .Tépett rózsá"-nak vasárnapra hirdetett megismétlése elmarad.
— Az asztalos mesterek szakosztálya tegnap tartott szakosztályi ülésén a régi vezetőség lemondott és helyébe egyhangú lelkesedéssel megválasztattak: Elnöknek Muzlkár Vince, alelnöknek Pálft Sándor, jegyzőnek Lakdcsy Qyula és pénztárnoknak Dukász Ferenc asztalos mesterek.
— Frontharcosok figyelmébe. Az Országos Magyar Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja folyó hó 9-én, szombaton este 5—8 teáig a Wollák-féle vendéglő hátsó termében a bajtársak részére inspek-dós szolgálatot larl.
— Ma é» Oolnap Kicserélem a feleségemet a Városi Sxln-tKtzbon.
— Népművelés Kollátszegen. A kollálszegi ismerelterjesztö tanfolyam hallgatói Igen kellemes és jól sikerült műsoros előadással szórakoztatták 6 án délután az egybegyűlt nagyszámú érdeklődőt. Herval Pál és Vargh Józstf kiváló szereplésén kivűl különösen a hallgatókból alakult énekkar aratott nagy sikert kitűnően előadott szép számaival. Az előadás után a közönség meleg ünneplésbe-, részesítette Szőke István tanítót, a betanítás és rendezés buzgó munkását.

Ju. ». Ai NTE aldim liataalilya • Polflrl EfrlX-fatn I ónk Di
Lkailla alóadia (dr. Somogyi lityin) a várot-kijio s órakor
Lavanlík ailoltlAadiaa Klskanliiia 4 órakor u Olvaaókóibaa. Jan. 18. A Karaaitény Jólikony NóagyUt taa-aalilja a Canüilban.
la/. Hóa0lal lik.l«kivi-a»l|t a Caaluóban • Urakor.
Jan. 17. OlliratyaaQlal MOaoroa laija a pUbinla Pabirtarmibaatil .Vkw.
UcaiU! alóadii a viroahiilc I ólakor (dl. P>-lóp Oy.: A modem apoitok). ju. M. Llcailla alóadia a vireahiijb a órakor «lr.
Wloklay H.: Rikoal Janó). Jan. H. Aa Ur. Uiuyifylal piknikje a Kaaslnóban • órakor.
Jaji. II. Lkaálla alóadia a virosbiain • órakor (Saloéb, Dávid). Laanyklub toftaoroa laija a MWalóahiaban i-kor. Fabr. 1. Aa IpartaatSkt bllja a Kalilnóbao. Pebr. I Kar. Tlulylaalónók lai|a a folfírl írtaiban Ml s órakor. Fabr. 1 A Sranalórtum Eoaadlal rallaoroa laija. Fabr. S. A Karaaaliny Jotlkony Nóagylal lajsanf-bttcaualald aalilya a Caottilban.
— Szép csikó bundák, crepe de cblne béléssel már 126 P-ért Schfltznél.
n*(Rövidítések) H — kirak. kSnuda-ság. Hangv. — hangverseny. 8 — előadás Oy — gyermekeknek. A — ssszoaiyofe-usk. Z — zene. Mg. — n» riazjatj m. - Ifjúsági előadás. F - felolvmaéa. G — gramofonxene. Jb — jau-baaé. K — kabaré. nZ. — népszerű zene.
Január 9 (szombat)
Budapest 9.15 Az Országos Postászenekar hangversenye. 9.SJ Hírek. 11.10 NemsatköxJ vtzjeliósiolgálat. 12.00 Déli harangszó, 1100 A Máodit.-szalonzenekar hangversenye. 12.25 Hitek. 13.0 j Időjelzés. I4.4S Hírek. 16.00 A „Rádlóélet" gytrmek-lálszóórájs. 16,« Időjelzés. 1730 Az Első Budapesti Clterakör hangversenye. 18.30 Rádió amatőr posta. 19 A .Rádióélet\' vidám mtlaoroa esije. 31.00 Időjelzés. Majd 21.20 Szabó - Ouy László jszz-zenekaránsk hangv. Közben 22.10 Idöjárasjelenlés. 22.30 A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangveraenye.
Bécs 11.30 és 13.10 Zenekart hangverseny. 13.45 és 15 25 O. 17 HangvTTftaS Az álom dalai. 20.15 Operett E. 22.15 Zenekari bugv.
Prép 11 is 14.10 O. 18.15 Klós dia zongora példákkal 19 10 O. 20 Revü. 23 A csehszlovák újságírók szindikátusának vidám estje.
Közgazdaság
Kedvezményes fflmagbeszer-zésl akció
A m. klr. földművelésügyi minisztérium a megalakult legdietési társulatok, a közbirtokossági legelök és községi közlegelök gyepesítése, vagy Ily legelök létesítésére az 1932, évre tavaszi és 1932. évre őszi vetés céljára a magkercskedelmi áraknál 40 százalékkal olcsóbb, lehetőleg hazai termésű jómlnöségü fűmagot bocsát rendelkezésre.
Az egyes jelentkezők által igényelhető összes vetőmag-szükséglet 100 kg.-nál kisebb mennyiség nem lehet, klsebü igénylőknek tehát csoportosan kell fűmag igényiésüket bejelentenek.
A fümagvak fajtájára, az igénylés módozataira vonatkozóan a kerületi mezőgazdasági kamara, vagy az Illetékes vármegyei gazdasági felügyelőség részletes felvilágosítást adnak.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-Usta a szerdal hetivásárról) Zöldségfélék tkllogrammonkinl) : bab uj •22. mák 0 90, fokhagyma —-50, vörös-
hagyma 28. zöldség 211, burgonya 8—12, saláta (drb) 00, tejeekáponzto 12,
, ugorka
Kjslábalcai keresünk!
35, 36-os nőt hóclpó és posztó betétes sárcipó
P 3.5©
Sxabó
dpMnrfidx. HorlOy Miklós-ut 1. sscám -
00, kelkáposzta 10, paradlosom 00—00 f.
Baromfi (daraöonklnt) tyúk 200—3 50, osirke 90—2-00, pulyka 4-00—8-00, sovány kacsa 1-60-200, hízott 3-00-4-00,sovány liba 8-00-4-00, hízott 8 00—12-00, azop<4 malac 2-00—4 pengő.
Termények (mitermdudnklnt): buza 11-00-, rozs 11.60, árpa 00, zab 0000, csövise tengeri 00, szemes tengeri 16—17, széna 6-00-7-60, lóher ODO-7 BO, lucerna 8-00- 0-00, alomszalma 8-80, zeupp-axalma 0—4-60 pengő.
Tejtermékek: tel It 18—20, tejtel It
• * r. 30—r" ......
01)0—2-80 pengő, tojás drbjo
40-i
tűrő
-00 flllér. vaj kg.
1Í-0Ö tin.
Gyümölcs (kilogrammonklnt) i dió 080 *ő, alma 80-80, körte 00—00, szilva szőlő 00-00, borsok 00, cseresznye - flllér.
Húsárak (kilo*. .„imonktnl\'): marhahús eleje 0-80, hátul]i 1-00, borjúhús eleje 1-40, hátulja 1-80, sertéshús 100—1-20, sir 1-80, háj 1-80, zalrezalonna 1-60, birkahús 000, kolbászfélék 2-00-4-00 P.
Élőállat (kilogrammonklnt) 60—66, n-o marha 40—46, vlrsüls marha
I-a marha
20-80, zalraertée 0-00- 0-90. hússertés 0-60-0-70, borjú 50—0*68, bfrko O-OO P.
StrleU tárlat
Páris20-IÜVi, London 17571 h, Newyork 5l2-87"/j, Brttsset 71-29, Milano 25-10, Madrid 43-20, Amsterdam 206-60, Berlin 121-60, Wien —•-, Szólta 3-72, Prága 1514, Varsó 5745, Budapest 90-02Vr, Belgrád 9-10, Bukarest 3-08.
i Hesuetl Eaik ayrixi-árfolrfal
valutAk
Angolt. W30-19-70 Belga Ir. 79-20-79-80 Csehk. 16-94-1704 Dánk. 10700-10800 Dinár 10-13-1021 Dollár 670-50-573-50 Francia I. 22-35-2256 Holl. 228-80-230-20 Zloty 64 05-64-55 Lel 3-48-3-54 Léva 4-10-4-20 Ura 28-85-2915 Máriai 135-45-13825 Norvég I05-70-I06-70 Peseta -•-—-•_
Schlll. -■--■—
Svájci I. 110-70-111-40 Svéd k. 108-80-10980
DEVIZÁK Amst. 22900-230-20 Belgrád 10-13-10-19 Benln 135-55-136-25 BrOssd 79-30-79-80 Bukarest 343-3-47 Kopenh.107-20-108 00 London I9-50-1970
Madrid -•-•—
Milano 28-95-29-15 Newy. 571-00-574-00 Oszló 105-90-106-70 Párls 22-38-22-50 Prága 16-92-1700 Szófia 4-13-4-17 Stockh. 109^)0-109-80 Varsó 6415^4-55 Wien -•_•— Zürich 110^0-111-40
TermíinTtö«sde
Buza tiBzav. 77-es 12-70—13-20, 78-«»
12-85-13-35, 79-es 13-00—1350, 80-a»
13-10—13-60, dunánt. 77-« 11-90—1210, 78-as 12-05-12-25, 79-es 12-20-12-40, 80-as 12-30-12-50, rozs 14-00—14-1Q tak. árpa 16-75—17-00, zab 22-00—22-25, tengeri 14-30-14-40, korpa 1210-12-30.
Felhajtás 3031, eladatlan 2460 - Elsőrendű 0-90-094, szedett 0-84-0-88, szedett közép 0-80-0-82. könnyít 0-76-0-80, l-ső rendit öreg 0-78 -0-82, Il-od rendtt őreg 0-70—0-74, angol süldő O-SO-OSO, szalonna nagyban 1T&-000, ulr 130— 0-00, hus 1T2-I 30, félsertés 114—1 22.
NlaaM fysarfa t« Uyklaáé Vállalat, lankaainéa.
FdeUa kiadó: Zalai Károly. —........ WiMáinhiii *. m.
APRÓHIRDETÉSEK
Aa asribkdaiiaah dlfa 10 aaóte » . toYibW dl). 5 lUMr. VaaAr- <a «if 10 „|ll is fillér, alaSia I Saardio M 10 SO 0tl*T,
UrribW uó dl|a • SHAr. Claaaió a lilli »aa-lasabb balSkbíl Ua aaó uiaai
AlUal karaatk^ir Wf. < WrdaMaak 3 OU) yxaaagö I a rer«aiD0iia kSayMlóa, aartwliirta olkorsriaa vtaotl alSra SWsaMU
Sugár-ut 12, emeleten, két egy-má^ be nyitó, mindegyik külön bejárattaTIs ellátott elsőrendűen bútorozott utcai szoba együtt, vagy kHlön-kUlöa. 90
Hahtajuls állandóan kapható Slpoa Andor, Musiel éa Frledenthal, Teutsch Ousstiv, vitéz Tóth Béla, Mustoe Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont. 5113
cssládl 88-
Sugár ul 41/c. sz. sasié ház eladó. Bővebbet ugyanott.
Egy szerény nalsaalai felveszek Sugár-ut 37.
bejáró leánvt
Siir|SMllráM
8. szám alatt.
eladó Alsótemető-ut
ErdASrl, vadőrt, vagy erdökltermelésl állást keres azonnali belépésre, )ó bizonyítványokkal, szerény \'Igényli. Clm a kiadóban. 94
complett hál* és ISbbléle bútorok :. Eötvös-tér 26. 94
elalf/k
A Városi Színház felhívja a hadi-árvákat és hadiözvegyeket, hogy jsaisieátain állásra
jelentkezzenek naponta délelőtt 10-12-ig a Színház igazgatóságánál „
A legszebb alkalmi ajándék
a már fogalommá vált nagyszert}
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
ő Antal
fegyver- és iportüilet, rádió- és gramofon osztályán. I
^■I^MIMM | _«W I -
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
73. évfolyam 7. szám
Nagykanizsa 1982. Január 10, vasárnap
Ara 14 flllér
ZALAI KÖZLÖNY
gzerkesaMg és kiadóhivatal: Póul S. ezám. KcattuJyl lólüuadéhlvalal: Koa.uth-utca 81
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
EMflaetésI ára: egy bóri I pengi •! Szerkesztőségi éa kiadóhivatal! teleion:
I flllér.
78. u
Vlrrad-e már?
(bl) Soha Ilyen mohó kíváncsisággal, soha Ilyen reszkető reménykedésül nem forgattuk az u|ságok lapjait, mint ma. Táguló szemmel, laütetO szívvel, felszabadu\'ó lélegzettel keresünk a sorokban meg a sorok között nyill hitvallást az el jövendő |ó mellett, vagy titkos üze-netel, ami holnapra nyugodtabb álmot, jobblzü falatot prófétáL Tudunk örülni minden kis hírnek, amit ■oha azelőtt észre sem vettünk, de ami most azt hl.deli, hogy az események és antaichlkus államérdekek kusza szövevényében, valahol, akármilyen messze Is, egy kapocs megoldódott, egy láncszem kinyílott és egy atomnyi a világot megülő nagy leszültségböl megenyhült. Sokszor csak egy távoli ország piacának valamely jelentéktelen híre az, ami bizakodást Ont belénk, sokszor csak elröppent szó, amit a világ sorsát Intéző vagy ludós nagyok mondtak... mindegy mi: csak a remény olajágit nozza felénk s mi boldog bizakodással, mohón feltörő hillel olvassuk az ujságlepedőket.
Ilyen örömteljes volt olvasnunk a pá\'tll tőzsde hivatalos lapjának, a „Cote Desfossés" c. tőzsdei újságnak egyik cikkét. Ez a cikk két hasábon foglalkozik Magyarország pénzügyi helyzetével. Részletesen ismerteti a transfermoralórlum publikálása előtti állapotokat és a súlyos kényszerhelyzetet, mely a magyar kormányt a moratórlu n elrendeléséhez vezette. Kiemeli a lap, hogy Magyarország súlyos helyzetének legfőbb okozója a régi |ól bevált gazdasági egység erőszakos megbontása. Elismeri, hogy a magyar kormány a külföldi hitelezők érdekében mindent megtett s természetesnek tartja, hogy az ország lélérdekét sem tévesztette szem elől.
Korányi báró kinevezésével — Így folytatja a közlemény — a korábbi Ideges nyugtalanság eltűnt s megkönnyebbülés szállla meg a magyar lelkeket. Erre eklatáns bizonyítéknak említi meg, hogy a külföldi valuták Iránti zugkereslet erőzen megcsappant. A defetlzmusl bizakodó hangulat váltotta fel. Továbbiakban Ismerteti a lap Korányi báró pályafutását és a nagy szolgálatokat, melyeket hazájának érdekében teljesített.
A közlemény befejező szakasza szerint, a bizalom megerősödése könnyen előidézheti, hogy éppen az agyonsanyargatott Magyarországból fog kiindulni az uj lelki mozgalom, mely a világ gazdasági fellendüléséhez fog vezetni. Ez a fordulat kialakulhat abból a közeledésből, melynek útjait most egyengetik Magyarország és a szomszédos államok között. A dunai államok gazdasági egysége, francia felfogás szerint is, nemcsak Migyarország, hanem egész Európa boldogulását jelentené.
Öröm volt olvasni a párisi tőzsének, ennek a világ minden részével minden pillanatban összekötőit
szeizmográfnak ilyetén vélekedését a magyar sors készülő fordulatáról. A világ aranyának kalmárlelkü piacáról jólesik hangot hallani, ami reményt hirdet a világot pusztító vízözön
bárkáján eszméletlen Ijedtséggel hányódó ország felé. jólesik hinni, hogy a párisi újság szava az uj magyar lövendő virradó hajnalinak beköszöntő harsonája.
BrOning szerint Németország nem tudjs tovább folytatni a fizetéseket
Párlsban óriási Izgalommal fogadták a kancellár kijelentését —
Berlin, január 9 (Éjszakai rádlóje\'.entés) A lausannei konferenciára kiküldőit delegáció névsorának közzététele alkalmából BrUnlng kancellár fogadta a Wolff Iroda főszerkesztőjét, aki előli hangoztatta a konferencia nagy jelentőségéi Hangoztatta, hogy most már egyedül az érdekelt nagyhatalmak feladata, hogy a bázeli szakértők Jelentéséből levonják a végső következtetést, vagyis azl, hogy Németország helyzete lehetetlenné teszi a politikai fizetések folytatását Erősen hiszi, hogy ma mar seholsem hiányzik ennek a belátása.
Izgalom Párlsban
Párta Január 9
AlBffi
vonatkozó nyilatkozatával kapcsolatban Flandin francia pénzügyminiszter a sajtónak kijelentette, hogy ha a kancellár ezt a nyilatkozatot valóban megtette, akkor ez azt jelenli, hogy Németország végei akar vetni a Yung-tervben és a versalllesl szerződésben foglatt megállapodásoknak. Nyilvánvaló, mondoila Fiandln, hogy egyetlen francia sem fogadhatja el a szerződések egyoldalú felbontását, ami a francia jóvátételi |ogok eltörlését jelenli. Elismeri, hogy a nemzetközi fizetések rendszere módosításra szorul, de Franciaország épp most dolgozik ezen a módosításon, hogy megkönnyítse a válságot Egyébként a nehézségek leküzdhe-lellenek lennének, ha a szerződések ellen ujsbb támadásokat Intéznének.
Ha a lausannei konferenciát Ilyen nyilatkozatok előzik meg, akkor teljesen felesleges a konferencia összehívása.
A francia politikai életben is súlyosnak ítélik meg Brünlg kancellár kijelentését. Az az általános vélemény, hogy szükségtelen a lau sannel értekezlet összehívása, mert Németország azon szándékának ad kifejezést, hogy kivonja magát a fizetési kötelezettség alól.
A hangalat Londonban
London. Január 9
(Éjszakai rádlőjelentés) .Németország kijelenti Nagybritanniának, hagy nem tud fizetni*, „Németország fizetésképtelenségi ultimátuma- is hjttonló clmtfc alatt közük :S londoni esti lapok a Reuter Iroda berlini tudósítódnak cikkét, amelyben Brdning kancellár kijelentéseiről számol be.
Az esti lapok azonban közlik Alexander Shawnsk, az Angol Bank e*yik Igazgatójának Liverpoolban el hangzott beszédéi Is, amelyben leszögezi a jóvátételi kérdésekkel kapcsolatban, hogy vagy a fizetések törlése, vagy a teljes káosz között kell választani.
Január 25 re halasztották a lausannei konferenciát
Berlin. Január 9
A lausannei konferencia Időpontja tekintetében megtörtént a megegyezés. Eszerint a konferencia január 25 én kezdődik. Az időpont elhalasztása Franciaország kívánságára történt, amihez Anglia és Németország hozzájárullak.
Fegyveres merénylet két gazda ellen a szerdahelyi hegyen
Az egyik gazda súlyosan megsebesült — Az ismeretlen tettesek elmenekültek — Statárium vár a merényiekre
Magyarszerdahely, január 9 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Vakmerő merénylet törlénl tegnap délulán 6 óra tájban, amikor besötétedett, Qelse es Mtgyarszerda-hely közölt.
A szerdahelyi szőlőhegyről hazafelé Igyekezett Tóth Péter 72 éves magyarszerdahelyi gazda és ismerőse, Jakab István 32 éves kacorlakl gazda. Amikor a sölélséiíben már köiel vollak a faluhoz, a bozótból hirtelen zajt hallottak. A következő pillanatban
két lövés dördült el, az öreg Tóth Pétert a serétek a nyakán, karján, villán, combján súlyosan megsebesítették,
mig Jakab Istvánt nem érte serét. Tóth vérében összeesett, Jakab pedig fúlva menekült a községbe, hogy segítséget hozzon. A sötétség leple alalt a merénylőknek sikerült elmenekülni, mire Magyarszerdahelyről Tóth Péler hozzátartozói és több községbell a helyszínre érkezeti, hogy a vérző öreg gazdái bekötözzék és lakására szállilsák. Tóth állapola súlyos, de az orvosok bíznak, hogy sikerül őt megmenteni. Jakab Istvánnak az Ijedtségen kívül semmi baja nem történt.
A községbellek azonnal jelentést teltek a titokzatos merényletről Gyutay Islván körjegyzőnek, aki még azon órában küldöncöt menesztett a
ÍEelsel csendőrörsre, ahonnan egy árör sietett Magyarszerdahelyre.
Az esózéi teljesen elmosta a merénylők lábnyomait
a hegyen, ami nagyban megnehezítette a nyomozás munkijif. Mégis sikerült olyan adatokra szert tenni, hogy a titokzatos merénylők elfogatása már csak irák kérdést.
Kérdést intéztünk Oytttay Istvin körjegyzőhöz a merénylet ügyében. Kijelentette, hogy Tóth és Jakab két közbeesőit gazda, akiknek ellenségük sincsea
Lehet, hogy orvvad iszok voltak, de lehet, hogy a merénylők valaki misT lestek és a várt ember helyett ez a bét ártatlan ember került fegyverük elé.
A körjegyzó jelentést lett az esetről a nagykanizsai jiris föszolga-blrájának, úgyszintén a nagykanizsai Mr. ügyészségnek.
Feltétlenül autentikus vélemény szerint
az eset kétségtelenül rögtőn bíráskodás alá esik,
mert a lőfegyverrel történt emberölés kísérletére ls áll a statirlum.
Meghalt Batthyány Elemér gróf
az első magyar vértanú mlnlaztarelnök fia Budapest, január 9
(Éjszaka! rddlójeltntés) Batthyány Elemér gróf felsóházl tag szombaton este meit-h&lt. Az elhunyt fia volt a vértanúhalált halt Batthyány La]os grófnak, Magyarország első miniszterelnökének Többször Beutazta a világot és különösen Indiában tartózkodott hosszabb Ideig. Folaóházl taggá n kormányzó nevezte kl.
Rablótámadás
a toponári országúton
Egy korcsmárosnak levágták négy ujjat Kaposvár Január 9 Kovács Gyula loponiri korcsmáros pénteken esle a kaposvári vásárról Igyekezett haza Toponárra. A községtől egy kilométernyire elébe ugrott a süléiben egy Ismeretlen ember és pénzt követelt. Mivel Kovács nem akarta odaadni a lárcá|át, dulakodás kezdődőit, melynek hevében a rabló éles késsel levágta a korcsmáros jobbkezének négy ujját, majd elmenekült. A csendőrség erélyes nyomozást indított a rablótámadás ügyében.
Hathónapi börtönre ítéltek egy fővárosi ügyvédet
Budapest, Január 9 (Éjszakai rádiójelen lés) A budapesti törvényszék szombaton vonta felelősségre Bllrftözdy Nagy Zoltán dr. ügyvédet, aki ollen magánokirathamlsitás és idkkasztás büntette elmén emelt vádat az ügyészség. A vádlottat egy másik ügyvéd, Hittner Endre dr. évekkel ezelőtt több polgári perének vltejével bízta mog. Hittner nr. később visszavonta ezt a mogbizást. Ennek dacára a vádlott kielégítési végrehajtást kórt Hittner egyik perbeU ellenfele ellen, akitől kapott Is 210 pengőt és ezt a nalát oél-Jalra használta fel. A törvénvsjíék hat-hónapi börtönre ítélte Bilrgiizdy Nngv Zoltán dr.-t.
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
Végállomás
A Rákóczl-uton szalad a "szürke kis taxi a Keleti pályaudvar feli. A kocsi ablakát veri a novemberi eső. Bent, kis kézi bőröndök mellett magános asszony üt. Kesztyűs kezével megtörli a párás ablaküvegei, hogy mégegyszer teleszívja lelkét a nagy világossággal, mely a főváros kirakataiból, reklámtábláiról tarka fényárban belopództk hozzá. A Rókus-kápolnánál megállítja a kocsit, s gyors léptekkel befordul a Fekete-Márki oltárhoz, ahol a gyertyák bágyadt fénye mellett két könnycseppet morzsol szét szomorú szemein. Hányszor Indult el nagy, messzi utakra, fénybe, csillogásba, — de a vasúthoz vezető útját Itt mindig megszakította, hogy fáradt! agyonhajszolt lelkét forró Imában a Szűz-Mária képe előtt megcsltttsa. Most is szükségéi érezte, hogy elmondja az Üd-vözlégyet. Aztán repül tovább, hogy minél előbb elhelyezkedjék egy.nemdohányzó» fülke első ülésén. A vonat eltnduU. Az esőcseppek lassan pereglek I* a vonat ablakain, me-
S Chopin , Regenlropfen" prelude-•k bus dallamát juttatták eszébe. A késő őszi szürkületben a mozdony füstjéből sziporkázó szikrák, mint Szentjános-bogárkák ezrei kisérték utján. Lassan elmaradtak a nagyobb állomások — már csak Imitt-amott, kis falusi házakból szerény, gyér világosság s elhagyott állomásokon szomorúan pislogó petróleum lámpa világit. A lombtalan fák a sötétben kísértetiesen merednek a vonat mentén, sehol nincs vigasztaló momentum a kopár tálakon. S mégis, mikor a kis bakterháznál a nagy, cuppogó falusi sárba kiszáll, majd az ura mellett ott ül a hideg, nyirkos estén a kis nyitott jármű ülésén, belekapaszkodik az érit, tá-masztnyujtó karba, derűsen ntz bele a tanyai sötétségbe. Az esőcseppek melódiája nem szomorú többé, mert érzi a meleg, becsületes kéz szorítását.
Bent a házban pattog a tűz a kandallóban, az öreg tacskó boldog ugatással rohan fel s alá: melegség, szeretet az otthon levegőjében.
S az asszony valami olyasmit érez, hogy szégyenít magát azért a mohóságért, mellyel a nagyváros fényét a búcsúzásnál magába szívta, s a két kOnnycseppérl, mely a Szüz-anya oltáránál szemelt elhomályosította. Egy belső fénv villant fél lelkében, mely visszavilágított a megsiratott muttra és temutl régi élete kérdőjelként tolakodott eléje" Látta a tülekedő, rohanó nagyvárost, cstl-logóruhás, gazdag büffés estétyeket, fényes plasztronu, frakkos hódolókat, rést stukkós-mennyezetü szalonját telve hervadó üvegházi virággal, melyből sohasem fogyott ki, hallotta a telefoncsengőt, mely hírűi hozta a medisanceek és dicsőítések délibábjait. Forró színházi esték, pezsgős hotelvacsorák, Idegen országok át-száguldása, nagy fürdőhelyek jazz-zenéje — s mindezek közepette ő elveszve, társtalanul, hajszolva az élet gyönyörűségeit, hogy meneküljön önmaga elóL Az úttól és emlékektől elfáradva, fejét kezeibe temetve szeretne önmagának felelni mindazért, ami volt — és ami ma van, de kusza gondolatait nem bírja eligazítani. Eletünk és Önmagunk örök rejtély, mlg fOldi pályánk tart; titkos belső rugók és láthatatlan külső éterhutld-mokegy rajtunk kívül áUó, önműködő hatalom által vezetve dob ide s tova — . Mialatt azt hisszük: szárnyainkon repülünk, csak tehetetlen falevelek vagyunk, melyeket elsodor egy forgószélt"
A fáradt asszony nem kutat tovább, csak érzi, hogy végre hazaérkezett. v!Hz Bikty Bélíné
Kik maradtak ki és kik kerültek be a megyebizottságba ?
Zalaegerszeg, január II Zalavármegye igazoló választmánya megejtetle a vlrilis-lisla szokásos felülvizsgalatát, megállapította, hogy kik azok, akik adójuk elégtelensége miatt kimaradnak a törvényhatósági bizottságból, egyben kijelölte a bejutó uj tagokat.
Kimaradnak a virillsek közül, a II. csoportból: Koller Károly (Balatonfüred), Frank Jenő (Nagykanizsa) ; a Ili. csoportból: Melancsek Ferenc (Szentgyörgyvölgy), Baeder József (Nagykanizsa), Papp István (Nagykanizsa), Petrlch Oyörgy és Fischer Károly (Nagykanizaa).
Helyükbe a póttagok II. és III csoportjából rendes tagokként kijelöltettek : dr. Lukács Béla (Nagykanizsa), Bem Józsel (Zalaegerszeg), Tóth György (Sümeg), Mayer Lajos
(Nagykanizsa), Kovács Ferenc (Nagykanizsa), Marton Józset (Zalaegerszeg) és Hoftmann Miksa (Keszthely).
Bogenrieder Frigyes és Blumen-schein Jakab elhaláloztak, de ez bejelentve nem lett. Dedovátz Béla választott tag lemondott, lemondtak továbbá Kemény János és Bazsó Józsel Is. Valamennyiük helyébe az alispán fog behívni a saját hatáskörében póttagokat.
Vitéz Keresz tény szlgethy Sándor póttag lemondott. Helyébe a vitézi szék vitéz Horváth Bertalant jelölte. Nóvák Jánoa (Nagykanizsa) helyére dr. Horváth Ferenc (Zalaegerszeg) lön be. A volt letenyei plébános, krepsz Ágoston helyett az u| plébános, Krutzier József lesz a törvényhatósági bizottság tagja.
Ilért nem fejthetett kl eddig Intenzivebb működést a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége ?
magyarázzák, fóleg azok, akik Nagy-kanizsára, mint vezelóvároara eddig is mindig lerde szemmel néztek és bármit is csinált Nagykanizsa: mindig kifogásolni valót talállak rajta. Legutóbb a Zalavármegye laptársunkban jelent meg a zalaegerszegi Iparosság számonkérése a szövetség működését, helyesebben a működés elmaradását Illetőleg.
Tény, hogy a szövetség vezetősége már a mult év Őszén bizonyos személyi változások eszközlése végett a Kitkomáromban tartott székház-
Nafykaniiaa, január e A Zalavármegyei Ipartestületek Szövetsége megalakulásakor nagy célokat tűzött ki a zalai Iparosok érdekeinek előmozdítására. Igy nevezetesen a szakmánkénti tömörülést is feladatául tűzte ki és sikerült is több szakma megyei szövetségéi létrehozni.
Egy idő óta azonban, mintha a zalai szövetségben nimi stagnáció állott jvolna be, mintha annait idején megkezdett erőteljes akciói alábbhagytak volna. Sokan ezt félre Is
Vásárolja nálunk
menyasszonyi kelensvélét!
Fehér árusításunk során a legfinomabb saját kikészítésű vásznakat a legolcsóbb árban árusítjuk.
Tavalyi fehér árusításunk során:
nagykanizsai üzletünkben 38 vevő zalaegerszegi üzletünkben 34 vevő kapta vissza a teljes vételárat.
Aru&asc.
Dunéntul legnagyobb éa lagoloaébk áruháza,
szentelési ünnepélyen választmányi gyűlést akart tartani és ezt bejelentette a hatóságnál, amely azonban utalással a fennálló rendeletekre, nem adta meg az engedélyt a gyűlés megtartására. Azonkívül a kereskedelmi miniszter az alapszabályoknak három évvel ezelőtt történt felterleaztése után most nemrégiben arról értesítette a Zalavármegyei Ipartestületek Szövetségét, hogy (miulán a vezetőség a zalai szövetséget mintáz IPOSz alcsoportját Jelölte meg)", mivel a kereskedelmi miniszter nem hagyta jóvá az IPOSz alapszabályalt, a zalamegyei csoport sem alakitható meg addig, amis az IPOSz megfelelően nem módosltja alapszabályait és azok jóváhagyást nem nyernek.
Az IPOSz vezetősége azonban időközben intézkedett alapszabályainak módosítása és azoknak jóváhagyása Iránt, Így a legrövidebb idő kérdése, hogy a Zalamegyei Ipartestületek Szövetsége ls újból megkezdhell működését, amit eddig ls nagy ügyszeretettel és odaadással végzett a zalai iparosság érdekében.
Mihelyt isméi megkezdheti működését, mindjárt a nagyarányú akciók egész sorozata áll készen.
Tehát nem egészen a szövetség vezetőségén múlott, ha nem tudott eddig ugy dolgozni, mini ahogyan szeretelt volna.
Hihetőleg rövidesen a szövetség — mihelyt alapszabályának ügye rendeződik — ismét hallatni lóg magáról ugy, ahogyan ezt a zalai Iparosság teljes Joggal el Is várja tőle.
Mozgószlnház
Kicserélem a feleségem
lóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy a Városi Mozi igazgatósága a tőle telhető legjobb igyekezettel akarja beváltani a közönségnek tett azon ígéretét, hogy kizárólag elsőrangú Hímekből állítja össze az uj esztendő műsorát. Erre az ígéretre vezethető visaza,hogy A hercegnő adjutánsa után most Ismét egy kiváló zenés vlgjálék, Kicserélem a feleségem pereg a Városi Mozi vásznán. Ezzel a filmmel az Ufa ismét bebizonyítja, hogy Hollyvoodnak a legkomolyab ban kell számolnia a német filmgyártás egyre erősbödő konkurenciájával. A legpazarabb vígjátékok közül való a Kicserélem a feleségem. Ezzel a Hímmel kizárólag az volt az Ula célja, bogy máslélórán keresztül vidám hangulatban tartsa a publikumot és ezt a célt tökéletesen el is érte. Ezen nem is lehet csodálkozni, ha három olyan kiváló erő, mint a boszorkányos Anny Ondra, az élhetetlen Slegfrid Arnó és a kiváló jellemkarikaturista Félix Bressart áll az uj magyar színpadi Irodalom egyik legkiválóbb írójának, Nóti Károly darabjának a központjában.
D. M.J.
Időjárás
A natvkiotnal m.t.orológlal rw figyeld leientétek: Szombaton a Mmir-aéklei: Rtg*el 7. érakor +<2. \'délutln 2 órakor -fl\'6, e«te 9 órakor -j-3 4.
ftlMxd: Egéaz nap borait égboltozat.
SüUrdny. Reggel délkelet, délben é< nte északnyugati uél.
(£Inakat rádld/tltnlH) a ■•Se.r.U-
Slal lntéaret JeUatl este 10 énen Ea*k magtallaéaa éa teke-mmtt kUkésaHéa oárfcatá.
= FDszerkerc-skedők Egyesülete közleménye. Ínségakció szám? Iák ellenértéke felvehető folyó hó 12-én, kedden Neu Pál egyesületi titkárnál. Az Elnökség.
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Ahol borral él az eleaishr gyermekek 84 százatéka
— Le te nyel
Nem igaz ám ar. hogy Letenye Nagykanizsától huszonöt kilométerre ekszik. Ne méltóztassanak felülni a i/eoerafusoknak. Letenye Nagykanizsától legalább is huszonötezer kilo-méterre fekszik. Pontosan az isten háta mögött. (Oreenwichlöl számitva a földrajzi hosszúságokat.) Jaj, de hiányzik Is az a párhuzamosan haladó kél acél rud, amely az életet, a fényt, a tudást, a kulturát továbbiig- T „i u
Ámbár ebben a szomorú világban
talán jobb a teljes sötétség.
Kanizsától a földgólvóbis le a Muráig negyvenhárom községen át Ugy folytatódik, hogy nem szeli keresztül, de csak egy méter vasúti sin sem. Ide jöjjön Matuska vasutat
robbantani, ha olyan nagy legény 1 *
Vasátnap délelölt van. Szép léli nap. Az emeletes nagyvendéelö elölt, mely — állítólag — egykoron a
a vendéglő ták igy vasárnaponkint kihirdetni a halósági akaratot. Igaz, hogy mostanában nem nagy gyönyörűsége telik az embernek ezekben a hirdetésekben, mert mindig azzal a fenyegetéssel végződnek, hogy: aki pedig az adóját nem fizeti ki, annak hátrakötik a sarkát.
Fizetnénk mi uram, de miből?? Még ha a bornak ára volna I De se bornak, se marhának nincs ára. A bor sehogyse kell. A marhát pedig potom áron szedik a mészárosok.
Hát ez igaz. De az is Igaz, hogy Le\'enyén még most is egy pengő a marhahús kilója. Még szerencse, hogy a polgárságnak nincs pénze húsra, mert megenné a méreg ilyen hallatlan uzsora láttára. Igy csak a redukált fizetésű tisztviselők redukált konyhapénzü feleségei pörölnek az cgypengös marhahúsért.
Hisz ennyiéri már Pesten is lehet kapni, nem ezen az átkozott Letenyén I

Szokni kell a szögedi beszédhez idomult fülnek, amig ezeket a félig elharapott, gargalizálásszeiüen kilökött szavakai megemészti.
No, no, azért megértjük egymást. Hiszen magyarok volnánk mindnyájan. Csak mintha a népek urai nem akarnák megérteni ezt a nagyon magyar népet
Pedig igazán jóindulatu nép. N.em az a revoíucióra könnyen kapható Duna—Tisza közi kun-tatár fajta. Sem pedig a Csongrád—Orosháza-Vásárhely vidéki, vitatkozásra mindig kész agrárszocialista, aki lobban tudja és jobban számonlartja a kiadott rendeleteket, mint a jegyzője.
Ebből a népből még az uj idők
-mozaik —
sem irtották ki a jobbágyság szellemét.
De azért már az ő lelkükben is buttog valami:
„Az 5«7.l ködben láthatatlanul
Sötét lován )6 büszkén Dőzaa ur..."
Jó leene ezzel a néppel többet foglalkozni. Nem éppen csak a képviselőválasztások idején.
*
Ezek az urak? Teljesen elkülönítve élnek, nemcsak a polgárságtól és az iparosságtól, de egymástól is. Mindenki él magának. A liz ujján megszámlálhatja az ember azokat, akik naponta egy-két órára a Kaszinóba mennek inkább kártyázás (pardon I filléres alapon), mint a Kaszinónak járó három újságból nyerhető szellemi abrakolás végett. Este nyolc órakor már koromsötét a Kaszinó minden ablaka. Flaial házasoknak való hely. Itt ugyan férjuramnak nincs alkalma a hitvesi hűségtől eltántorodni I
írjam, ne ir|am ? Félek, hogy valamelyik tanügyi bácsika beleüti az orrát. Arról van szó, hogy az elemi iskola tanulóinak 84 százaléka él rendszeresen alkohollal. Négyszáz 7—12 éves gyermek közül csak hetven találkozik olyan, aki nem iszik viznél egyebet. Még szerencse, hogy néhány százalék kivételével, csak bort isznak.
Igen tisztelt Írástudók, ne méltóztassanak kezeiket a szörnyülködéstől összecsapni I Mert csak arról van szó, hogy Letenyén nem mindenkinek termett kenyérnek valója, bora ellenben majdnem mindenkinek van ebben a potyaboros világban s ha már kenyérrel nem tudják csillapítani a eyomrocskák követelődzéseit, azzal próbálják kielégíteni, ami van. Nem igaz? Hiszen itt a szomszédban — alig ötszáz kilométerre — nemes Makó városában rég megmondta BOrcsOk Gergő városatya és csizmadlamesler: „Áhun nem táplálják a teslOt, mOgöszl a Jene a lelköf
Ni, ni I Mintha a szomszédnak igaza volna.
Zimbory Lajos
W-, férfi- és tíytrmtk-hóeipik
nagy választékban kaphatók:
Sxabó cipőáruházban Hort&y MIKlós-ut
(Városház-palota).
\\
***** mm<t bJratiulalmal. uinu \'OII OWtx adni OICMÚ laralmrOI.
Főözletében berendezett
kabátosztélyék
SINGER DlVflTÁRUHÁZ
a napokbantmagnpttjd, amely alkalommal kabátokbatmés -méteráruban nagyon
olcsó vásárt rendez.
A megnyitás napját a cég a keddi számban közli.
Tegnap este rajtaütött a budapesti rendőrség tüntetést szervező munkanélküliek gyűlésén
Budapest, lauuár 9 (Éjszakai rádiójelentés) Szombaton ette az egyik józsefvárosi kaszinó helyiségében gyűlést tartottak a munkanélküliek, amelyen elhatároz-
ták, hogy Január 13-án munkanélküli tüntetést rendeznek. A rendőrség rajtaütött a gyülésezőkön, akik közül 30 at előállítottak a főkapitányságra.
.TVVrUTtrkrtri"!!"^ - ~ — ■ ■
Felfüggesztették a volt nemestördemici állomásfőnököt
i" Zalaegerszeg, junuár 9
Petrásovlls Béla Máv. állomásfőnökkel kapcsolatban még az elmúlt év őszén furcsa dolgokról kezdtek suttogni Nemestördemlc községben. A tapolcai csendőrség nyomozást Is indított, amely megdöbbentő adatokat produkált Petrásovlls ellen a kis mostohalánvával kapcsolatban.
Egy későbbi, alkalommal Pelráso-vil8né a lakásban letlenért két serdülő fiatalembert, akik leánya körül olyan viselkedést tanúsítottak, hogy a legmélyebb felháborodást váltották ki az asszonyból. Mikor kétségbeesetlen kiutasította őket a lakásból, a fiuk sírva vallották be, hogy Petrásovlls bérelte fel őket. Így akarta elterelni magáról a gyanút.
Az állomásfőnököt letartóztatták, de néhány nap múlva szabadlábra került. Felettes hatósága Is nyomban áthelyezte Sárvárra, egyben megindult ellene a fegyelmi vizsgálat, amely mosl fejeződött be. A fegyelmi bíróság Petrásovitsot felfüggesztette állásától és félhónapi fizetéssel nyugalomba küldte.
A zalaegerszegi törvényszéken is rövidesen sor kerti! a volt állomásfőnök ügyének főlárgyalására.
— Az Evangélikus Nőegylet elnöksége ezúton fejezi ki hálás köszönetét mindazoknak, akik természetbeni adományaikkal és egyéb módon hozzájárullak az estély sikeréhez és a jó Ugy szolgálatához.
SUPERREX
Rablók támadták meg az inkái kisbirót
Nagykanizsa, Január 8 Néhány nappal ezelőtt Faggyas
Íános Inkei kisbíró hivatalos ügyben ünn járt a pusztán. Hszafelé Jövet, a délutáni órákban, két gyanús alakkal találkozott az erdőben.
Az ismeretlenek felszólították Fagy-gyast, hogy adja át nekik szépszerével a télikabátját. A kisbíró természetesen nem volt hajlandó erre, mire az ismeretlenek megtámadták és erővel le akarták vetkőztetni. Elkeseredett dulakodás kezdődött, de a rablók nem boldogultak a kisbiróval, aki hősiesen védte magát
A kisbíró ennek dacára látta, hogy nem tudja soká tartani magát a túlerővel szemben és segítségért kezdett kiáltozni. A rablók féltek, hogy még elcsípik őket, mire elmenekültek a támadás színhelyéről. A kitbiró pontos személyleirá8a alapján az inkei csendőrség országos körözést adott ki a rablók ellen.
Vuáruy
lu.lO-éa
Az Iga ti goadüző műsor. Két hangos kacagó sláger egy műsorban.
ANNY ONDRA SIEGFR. ARNO
a legtemperamentumosabb filmcsillag és a legfélszegebb figura főszereplésével :
Kicserélem a feleségem
lita: Nétl tárol,. — Szellemes hangos vígjáték 10 felvonásban.
ZORO*HURU
barátunk falrengető slágere^
TELL VILMOS ÉS FIA
Csevegő, remegő, fecsegő bonyodalmak 8 hangos fejezetben.
Előadások S, 5, 7 és 9 órakor.
— Szép cslkő bundák, crepe de chlne béléssel már 125 P-ért Schdtzoél.
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
NAPIREND
Január 10, vasárnap
Róm katolikus: Sz. csal. tlnn. Proteit.: Melánia. Izraelita : Sebat hó 2
Városi Muzeum és Könyvtár nyllvt otltOftökOn ás vasárnap délelőtt 10-161 12 úréig.
Oyóry szertárt éjjal! szolgálat. I. hó vígéig ■ .Fekete sas\' gyógyszertár
Pó-ut 6.
Városi Mozgó. .Klcitrélein a feleségem", tiellcmes hangos vígjáték. — .Teli Vilmos és Ha*, ZoroHuru Ilim.
Oóittlidó nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, szerda, pénlek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
Január II, hátfft
Köraal katolikus: Hlgln. Protestáns: Ágota. Izraelita: Sebat hó 3.
ÉLETEM
Először jött a tavasz...
Soha nem érzett Illatot,
tealő bimbókat, rtlgyeket hozott.
Hám permetezte a boldogság vizét,
meglueltette a csókja Izét,
szemembe kacagott
é* elment Elhagyott...
Aztán ]Stt a nyár...
Érett gyümöloaöt plroe virágokat
hozott éa Izzó vágyakat
Hám permetezte a boldogság vizét
megnyitotta a szerelmes szivét
szivemre csókolt forró álmokat
s amíg álmodtam, — elszaladt...
Majd Jött az ősz... Szomorú, álmos lényeket kínált a hervadó reményeket. Rám permetezte a boldogság vizát — már ólig éreztem az Izet, — csókot adni elfelejtett s szégyenkezve, lopva elment
Végül Jött a tél... Szivemre Jégvirágokat lejemre fehér havat éa csendet örök csendet hozott — a boldogság vlzo megfagyott, — megölelt Jégkönnyekre fakadt és örökre nálam maradt...
WHde Endre
— Vizsgálat a Szanatórium Egyesület ben. Dr. Nádassy Ousztáv ny. pénzügyminiszteri főtanácsos, a Szanatórium Egyesület központi fő-számvevője tegnap Nagykanizsára érkezett és az egyesület Itteni fiókjánál megejtette a szokásos minden-évi számvizsgálstot. A főtanácsos munkája végeztével az ügykezelés és számsdások vezetése terén lapasztalt mintaszerű rend és pontosság felett legteljesebb elismerését nyilvánította kővesdi Boér Ousztáv-nénak, a fiók önzetlen, áldozatos odaadással tele elnökasszonyának és Martinék Oyula banktisztviselőnek, a fiók ügybuzgó és gondos pénztárosának,
— A kórházi bizottság Ölése. A kórházi bizottság szombaton délután Babochay Oyörgy elnöklete alatt ülést tartott, amelyen többek között dr. Géber Ödön kórházi alorvos szabadságának további meghosszabbításának Ugye is szerepeli. Dr. Qéber ugyanis már hónaik óta a kiskomáromi körorvosi helyettesíti. Tekintettel a kórház sebészeti osztályán rendkívül megszaporodott munkára, a bizottság nem járult hozzá dr. Oéber szabadságának meghosszabbításához. Szönsregre kerüli a kórházi ápolási dijak ügye Is. A bizottság nem tartotta szükségesnek az azokon való változtatást.
— Az Izr. Nőegylet feketekávé estje. Január 16-án este 9 órai kezdettel lesz a nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet szokásos hangulatos feketekávé-estje. Háziasszonyok özv Rosenfeld Józsefné elnökasszony és Bader Józsefné. I
— A Magántisztviselők Irodalmi matinéja ma délelőtt pont fél 11 órakor kezdődik a Városi Színházban a már ismertetett gazdag programmal. Belépés díjtalan.
— A Keresztény Nőegylet farsangi teaestje a Centrálban. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet jat uár 16-án este 9 órakor tartja tradicionális intim tónusu farsangi teaestjét tánccal egybekötve. A közönség figyelmét előre felhívjuk a rendkívül sikeresnek Ígérkező tea-és táncestre.
— Az NTE tegnapi táncestélye valóban meleg sikerrel zajlóit le, amiről jóleső örömmel emlékezünk meg a tiszles és dicsőséges mullu, de anyaglak hiányában sivár jelenü sportegylettel kapcsolatban. Nagy és szép közönsége volt sz egylet színei vei pompásan dekorált Polgári Egylet termének és vidám, derűs hangulat uralkodott végesvéglg. Megjelen! a mulatságon dr Králky István polgármester, az NTE elnöke is. A gondos és fáradatlan rendező-gárda nagyszerű műsorról is gondoskodott. Szabi Pista betanításában Varga Orécl és Engelleller Zollán rumbál táncollak, meg kellett Ismételni. Jerauschek Jenő alig gvözte a ráadást magyar nótáival. Ütő és társai zenebohócok voltak az est szenzác ójs. Próbára tették a nevelő-Izmokat Koslein Ignác egészséges humoru tót-kupiéi. A konferánsz tisztét Ofenbeck Károly löllötle be ügyesen. Az estély hangulata biztosítéka a 23 ikára tervezett megismétlés sikerének.
= Kóstolta a Vlda ujborát?
Nem ériem, kérem,
abszolúte nem ériem az amerikai bíróságot. Ideát Európában az emberölésnek, házasságnak és egyéb szerencsétlen ségeknek csak életfogytiglan járó következményei vannak Odaát azonban még a halálán tul Is nyögheti pár évtizedig, aki egy elhibázott házasságot kötött. (Viszont ha minden elhibázott házasság a halál után Is nyögéssel Jár, akkor köszönöm szé pen azt a .temetői csendet", ami az amerikai yenkik halóporai feleli lengedez I)
Szóval Amerikában még az élei fogytlglannál is szigorúbban büntetik a házasságot.
Itl van Dániel Bealbe csikágói lakos esete. Egy amerikai újságban olvastam
Ez az ur valamikor dúsgazdag volt ló módjában nem tudta, mit csináljon : — megnősült Mikor aztán rövidesen jobb belátásra tért, elvált a feleségétől. A bíróság megállapított az asszonynak egy /ókora tartásdijat (mint az amerikaiak Igen találóan nevezik: .szhbalzsamot"). Barátunk fizette Is az esedékes ösz-szegeket, egészen addig, amig tönkre nem ment. (T. I. kivételes esetekben házasságon kívül is lehet tönkremenni.) Csődbe kerülvén, hátralékban maradt 24.800 dollár tartásdíjjal Az asszony persze perelte érte A volt férj igazolta a bíróság előtt, hogy ennyi pénzt mén a bőre alól sem tudnak kisajtolni. Erre az ítélet a következő volt: a volt férj tartó zik a volt feleségének az ítélettől számított 90 (kilencven I) esztendőn át heti 5 dollár1 fizetni részlet-törlesztés gyanánt.
Dániel Bealbe ekkor kerekesen 55 (ötvenöt 1) éves volt.
Tehát 145 éves koráig...
Nem! Ez mégis kissé lulszigoru büntetés volt...
Vájjon ki fogja-e bírni, szegény ?
(?)
Akiknek sslmUUéie rendetlen,
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természetes „Fereno JÓHef\' ketcrUvi-zet. Szivszakorvosok megállapilollák, hogy a Ferenc lAiief viz szivelzsi-rosodásnál és billentyUhibák nál is enyhén, biztosan és kellemesen hat. A Ferenc lóliel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-üzletekben kapható.
— Missziós hir. A Szociális Missziótársulat helyi szervezetének gyűlése nem 11-én, hanem közbejölt akadályok mialt 12-én, kedden délután 6 órakor lesz. Főnöknő.
= Tánciskola. Érlesitem a n. érdemű közönséget, hogy tánciskolámat január közerén Ismét megkezdem. Tiszteletlel 0 Gábor tánctanár.
— A Városi Népkonyha megnyílt a Keresztény jótékony Nőegylet vezetése alatt. A vezetőség felkéri a hölgyeket, akik a napi soros felügyeletei vállalni szívesek voltak, hogy a felügyeletet hétfőtől kezdve pontosan gyakorolni szíveskedjenek.
— A 18 évesek jelentkezési kötelezettsége. A m. klr. rendőrség nagykanizsai kapitányság a m. kir. Belügyminiszter Ur 634)0/1930. B M. sz. rendelete érteiméhen figyelmezteti mindazokat a férfi és női egyéneket, akik 1914. évben születtek, hogy 1932. év január hó 1-től Január hó 31-ig magukat bejelenleni tartoznak, akár voltak eddig bejelentve, akár nem. A bejelentési kötelezettség elmulasztása kihágást képez_
A közkedvelt, köhögés, rekedtség és hurut ellen igen hatásos bonbonok minden gyógyszertárban és drogériában újra kaphatók I I lanM ao fillér, I dabOM P 1-20
— Sakk-hlr. A Nagykanizsai Ma-róczy Sakk Kör Nagykanizsa város sakkba|nokságáért folyó verseny.\' I fordulójának eredmény: dr. Makó győzött Pollák ellen. Weiszfeld Argent ellen, Pinlér Qumllár ellei, dr Könlg Bory ellen, Sekulja Böhm ellen. Dr. Lichtcnsleln—Hrltz játszma dönlellen (remis) leli. A verseny állása az 1. forduló ulán: dr. Kőnig, dr. Makó, Pintér, Sekulja és Weliz-feld 1, dr. Llchtensteln és Hrltz \'/a, Argent, Bory,\'Böhm, Qumllár éa Pollák 0 pont. Ma 10-én délután 3 órakor kezdődő li. fordulóban a következő párok Játszanak: dr Könlg—Oumilár, Argent—Pintér, Hrltz —Weiszfeld, Böhm—dr. Llchtensteln, Pollák—Sekulja, Bory—dr. Makó.
— Meghalt a gyermek, aki marólúgot ivott. Végh Erzsébet 3 éves Magyar-utcai kisleány egy héttel ezelölt édesanyja távollétében viz helyelf marólúgot Ivott. A szerencsétlen gyermek, akit beszállítottak a közkór házba, egy hélig tartó borzalmas szenvedés után szombaton meghall. Az ügyészség megadta a temetési engedélyi.
= Uj tánctanfolyam. Biagusz Elek tánciskolájában január 11-én, hétfőn uj tanfolyam kezdődik.
Lestrapált lábaknak
jótétemény meleg láblürdő, melyben előzőleg egy evőkanálnyi
SZENT RÓKUS LÁBSÓT
i^-.üsíELI felold. ÜIW
r E H i- J A N U
L R ll A R
Sc&Utxnél.
Ott voltak a születésénél és mégsem tudják, hol született
Nagykanizsa, Január 8 Egy újszülött honleány nehéz feladatot adott fel a nagykanizsai anyakönyvvezetőnek. Szombaton történt ugyanis, hogy a délutáni személyvonattal egy fiatal leányanya Igyekezett Nagykanizsára, hogy a köz-kórh-lzba felvétesse magái. Oőlya néni azonban gyorsabb volt és a fiatal anya Nagyrécse és Nagykanizsa között világrahozla a kislányát. A nagy zűrzavarban azonban senki sem figyelt az utasok közül arra, hogy a Nagyrécsét és Kanizsát elválasztó határvonalon Innen, vagy tul látta-e meg az újszülött a nap-vi!áno\'. Igy azulán az anyakönyvvezető most dllemmiban van. Viszont az u|szülött is elmondhatja majdan, hogy még a Bzületése szemtanúi sem tudják, hogy hol szüléiéit.
Jan. 10. Magánllaztvlulfik Irodalmi matinéja léi II órakor a Vároil Szlnhiihnn
Uceílis előadás Mi. Somogyi litván) a városházin I órakor.
Jan. IC. A Keresi.é.ty Jótékony Nóegyltt lea-e«tély« a Centrilbaii
Izr. Nőegylet feket«kivé-r«tje a Cailnóban * órakor.
Jan. 17. Olláregyeslllet müsoroi leája a plébánia Fahértermébeu léi 5-kor.
Llctállá elöailis a városházán < órakor (dr. Pü-löp Gy.: A modem sportok).
Jan. 24. Llc«4H« tlótdáa a viroiháián » órakor (dr. Wlnkler E.: Ráko.i Jenó)
Jan. 90. Az Ur Leá.yegylel piknikje a Kaeilnóban 0 órakor.
Jan. 31. LlceilU élóudái a városházán 0 órakor (Balogh Dávid): l.efnyklub taütoros teája a Mltazlósházban «-kor
Febr. 1. Az Ipartestület bálja a Kaulnóbau.
Febr. 8. A Szanatórium EgyeeOltt műsoros (eija.
Febr. 7. Ker. TltztviMlónók álarco* aaljc a Polgári Egyletben (él l órakor.
Febr. s. A Kere»«t*ny Jótékony Nóegyltt farsang buctuztató eitélye a Ctnlrélbao.
ítrlckl zárlat
Párls 20\'13i/t, London 17*50, Newyork 514-00, Brtlssel 71-27, Milano 2610, Madrid 43-30, Amsterdam 205 85, Berlin
121-85, .Wien---, Szólta 3-72, Prága
1520, Varsó 5745, Budapest 9002\'rt, Belgrád 9-10, Bukarest 3-08.
1 Hemzeti Bank derlza-árfolyamal
valutAk
Angol I. 19-20-19-60 Belga Ír. 79-10-7970 Csehk. 16-94-1704 Dánk. 106\'80-107-80 Dinár 10-11-10-19 Dollár 570-50-573-50 Francia f. 22-30-22-50 Holl. 228-60-230 00 Zloty 6405-64-55 Lel 3-48-3-54 Léva 4-10-4-20 Ura 28-80-29-10 Márka 13545-13625 Norvég 105-70-106-70 Peseta —•——•— Schlll. _•_—•— Svájci f. 110-70-111-40 Svéd k. 108-20-109-20
DEVIZÁK Amst. 228-80-230-00 Belgrád 10-10-10-16 Berlin 13555-136-25 Brtlssel 79-20-79-70 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.H)7-00-l07\'8n London 19*40-1961)
Madrid -•-
Milano 28-90-29-10 Newy. 571-00-574-00 Oszló 105*90-106*70 Pária 22-37-22*49 Prága 16-92-17-00 Szófia 4-134-17 Stockh. 105-40-109 20 Varsó 64 15-64-55 Wien -•_—•-Zürich 110-80-11140
Terménytőzsde
Buza tiszav. 77-es 12-50-13-00, 78-as 12-65-13-15, 79-es 12-80-13-30, 80-as 12*90—13\'40, dunánt. 77-es 11*80—12*00, 78-as 11*95-12-15. 79-es 1210-12-30, 80-as 12-20-12-40, rozs 13*90—14*03, lak. árpa 16*50—16*75, zab 21*60—21*90, tengeri 14*30—14*40, korpa 12*10-12*30,
1932. január 12.

ZALAI KÖZLÖNY
darmol
Közgazdaság
A gflmőkór elleni küzdelem
Nagykanizsa,.Január 9
Már sok államban törvénybe iktatták a szarvasmarhák gümökórjának gyógyítását. Igy pl a legutóbbi napokban tudomást szerezhettünk a napilapokból arról, hogy Olaszország csak olyan szarvasmarhát enged be külföldről, amely a haláron megvizsgálva és két napig megfigyelve teljesen gümökórmentesnek bizonyul, be a szarvasmarhák gümökórjának koteezö irtása benne van a mi legújabb állategészségügyi törvényünkben is. A Zalai Közlöny multévi egyik számában már ismertellem, hogy a földművelésügyi kormány még a törvény életbelépése elölt milyen intézkedéseket teli e téren. Ismertetlem, hogy nagyobb tehené szettel bíró gazdaságok állami támogatással kllrthalják szarvasm rha-állományukból a gümókórt és akkor tejüket, valamint tejtermékeiket .állami ellenőrzéssel gümökórmentesnek bizonyult\'tehenészetből származó tej" jelzéssel hozhatják forgalomba.
Említettem, hogy a honvédelmi minisztérium a katonaságnak, a népjóléti minisztérium pedig a kórházaknak adott kl rendeletet, amely szerint tej- és lejtermék szükségleteiket elsősorban, még ha valamivel drágábban is, Ilyen tehenészetekből szerezzék be. Ennek alap] in országszerte megindult a tehenészetekben a gümókórirtás és már akkor több, mint 10 000 db. tehén állolt Ilyen állami ellenőrzés alatt. Nagykanizsa vidékén, sajnos, sokáig nem szánták rá magukat erre a lépésre a birtokosok.
Annál nagyobb örömmel közölhetem, hogy most már nálunk Is megtört a Jég. Kovács Sebestyén Miklós becsehelyi földbirtokos az első, akinek gazdaságában megkezdtük a gumőkórirlást. Kertész La|os állategészségügyi tanácsos vezetésével a mult héten ejteltük meg az első tuberkullnos diagnosztikai eljárást, amely nagyon jó eredménnyel
végződött.
A vizsgálat teljesen díjtalan és igy a gazdáknak saját érdekükben áll, hogy azt mielőbb kérjék az Illetékes hatóságoktól.
Dr. Wo 1/ Sándor
m. klr. Jiillalorvos
Ingatlanforgalom
(A nagykanizsai telekkönyvből 1931. december 30-tól 1932. Január bó 9-lg)
A nagykanizsai 2952 sz!|kvben foglalt 263/b 2. hrszámu házal és belsőséget Schwartz Oyulánétól megvette Lackenbacher Melánie 4000 pengőért. A nagykanizsai 7645 szt|kv-ben 9330 hraz. alalt felvett Ingatlant és a rajta levő Sugár-utl házal
cLr uj
újlaki1
FELOimÚLHRTRTLPn
n R gvböto nv-u J LflKl\'
ECrttSÖLT IPfiRITlÖVFK RT BuofiP£sn:.v.wmos<3ftszflR utí? Képviselet: Sartory Oszkár Utóda Nagykanizsa, Klrátv-utca 39.
Marton Oyuláné Weisz Ella és társaitól >1500 pengő vételárért megvették Csősz Ferencné Szabó Erzsébet és Szabó Kálmán állal képviseli Szabó Msgdolna kiskorú. — A nagykanizsai 10911 sztjkvben foglalt 8388/a. 2. a, 2. b. hraz. klskanizsai Szent Rókus-ulca 44/b. számú h zat és telkei Peti József és neje Dolmányos Rozália szülök ajándékba adlák Peli Mária és Peti Anna kiskorúaknak. A nagykanizsai 3174 sttjkvben 482/8 a. hrszámu házal és telkei Mihók János éj neje Tóth Rozália eladlák Poós Jánosnak 2500 pengőért. A nagykanlzsat 29 szljkvi 32. hrsz. házal és telket dr. Ország Lajos és Ország Jizsef eladlák Hot-vdlh Mihály és neje Durgó Katalinnak 18.500 pengőéri A nagykanizsai 213 sztjkvben 231—231. hrsz. alalt felvett Migyar-utca 7. számú házat és telkei Strém Dénes elad a 25 500 pengő vételárért Somogyi Samu és neje Koszlolllz Nellynek. A nagykanizs .1 2653. sztjkvben foglalt 8062 hrsz. ház felerészéi 1175 pengő vételárban eladta Tenk József és neje Plander Anna Törő Oyörgy és neje Horváth Annának. A nagykanizsai 7946. sztjkvben foglalt 3671. hrsz. Péprskeresztl szántóföldet Horváth lslván flof/Qyörgyné Imrei Apollóniának eladla 385 pengő vételárban. A nagykanizsai 10923. szi|kvben 596/b. hrsz. Atilla utcai 59/a számú házat és lelket Benedek látván és neje Varga Margit eladla Tóth Péler vasutasnak 12 800 pengő vételárért. A nagykanizsai 3303. sztjkvben 763/a hrsz. ala\'t felvett ház, llleive leikel Köves Jeuőné Ra|kt Irma eladla 4400 pengő vételárért Roland Máriának. A nagykanizsai 785. sz. Ijkvben foglalt 900 hrsz. ingatlant és házat 19.000 pengőért Kobler Lropoldina özv. Relchenfeld Sziglridné eladla Kohn Ida, Jolán és Olzellának. A nagykanizsai 9161 szljkvben 9296/c 1. a. hrsz. alall felvett házal 12.^00 pen^j vételárért Lurla Sándor és társai eladták Deulsch Arankának.
~i ii. 11 - i\'m a I\\IIÍ 11 I\'II
APRÓHIRDETÉSEK
i urikHXiMk dl|a II) uela M *U*r.
W.IM Sl|. S »irer. Vsait- X lam 10
„61. SO HU ér, alajaa toWkW st4 dl|a« 0IL
Siwdla fc ptaM- 10 uMl OO OtrOr. miaim
Uivábbl ul álja • m\'*r. CImmí • mlntUa rf t,i«bb b«IBkW«l 4M mó t>« t.AMk ..i-.Kl.tiX
Aliin k«<«áaiaa 50* mfimUy.
nlrtUlWk s (00 aaa«« feuegaa almi
u /oItMlqriu Ma^vfljaa, «a»W«da rtlkcríireao iflflrn olOro t^aiendafc.
(Bogenrteder-ház) két lyiség, Csengery-ut 13. az. a. udvari lakilOk, Zrlnyl-ucca 6. az. alatt uccát egyszobás lakás kiadó. 6094
ra-ut i>. sz. a. (
modern Uzlelhel;\'
25°/o-ot Jövedelmező kisebb és egy nagyobb Mrhi\' Cint kiadóban
rbájs sllrgósen olcsón eladó.
5931
Modern axafeaaarssltúra és vitrin eladó Kisfaludy Sándor- utca 9. 2
Jobb női háztartásbeli alkalmazollakkal és bejárónőkkel rendelkezem. Matlersdorler Ignác elhelyező Rákóczi-utca 16, 112
Saját termésű homoki édes rizllni boraim llterenklnt 48 tillér, 10 llterni 44 tillér. Orosz, Sugár-ut 41/b. 6170
OSxssaalasss, 5 Járatú, nagy körzettel, isgyobb város közelében eladó, esetleg >érbeadó. Cím a kiadóban. 6161
Haaaaált lábbelit veazek és eladok. Kívánatra házhoz megyek. Fiacher, Király-utca 49. 102
Bagoial-sor 5. saimu ház alad*. Bővebbet ugyanod. 87
Egv príma aalr
lőherceg-ut 11.
artáa eladó Józset
Kiadó egyszobás u) lakás mellékhelyiségekkel február egyre Attila-utca 17.
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7.
Alapíttatott 1862.
Teleion 897.
A NAGYKANIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
1932. Január hó I-én nyitja meg
71. évtársulatát.
Egy heti üzletrész után hetenkint I pengő. Egy havi üzletrész után havonkint 10 pengő fizetendő. A heti könyvek 4 évre, a havi könyvek SO hónapra szólnak, de kívánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a tjefizetett töke kamattal együtt folyósittatik.
\' Uj könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengery-ut 7., dr. Rapocli ház) mindenkor kaphatók.
"" Ax Igazgatóság.
HZisldbakai 2c eresUnk I
35, 36-ot n6i hócipő ét potzió betétes tárcipS
P 3.SO
Sxabó
cIpödru&óK, HorlOy Mlklós-ut 1. sídm
Eladé Eötvös-tér .18. számú ház, több mint egy hold gyflmöksös és konyhakerttel, igen nagy Idlrikeres udvarra/, nagy raktár, vagy mQhelyhelytségget és egy 3 szobás, kit 2 szobás éa négy 1 szobás lakással. Mintán az Ingatlanon több ház vsa, minden külön költség nélkül kétfelé osztható és Igy ketten is megvehetik. Tóke befektetésnek a legjobb alkalom, mert tisz-
tán több, mint 120/oot Jövedelmez Bővebbet: Aoaél laaáo ingatlanforgalmi irodája, Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 2. azárn. 119
Eladé Sand község határában 15 holdas birtok, szép lakóház éa gazdasági épületekkel éa egy Jól Jövedelmű* vízimalommal, - Miháld község határába ugyancsak 16 hold szántó, rfl, szőlő Is erdőből álló birtok présházzal, a benne levő azólőpréa és wa 90 hl. bordóval Bővebbet: ftoaál Igaéo ingatlanforgalmi Irodája. Nagykanizsán, Horthy MIUós-at 1 szám. 120
jaryat 17/a. száma házban án ÜsasMa, aay sánsaabáa éa hit hárasMaaabaa, MJh kan
(arlaa Ukás asájaa t-ra kiadó. Bővebbet a házmesternél. ISO
Kladé február! 1-től háromszobás utcai lakás és egy ktliönálló szoba. Ugyanott egy ebédlőberendezés bóniékekkel tb különféle bátorok eladók. Klrály-u. IS. 123
5 darab kövér aartéa elsdó utca 4.

4 aaobáa lakás mellékbelyMgekkei kiadó má|us hó l-re Batthyány u. 10. 12S
2 szobás labda olcsóért kiadó Kinizsi-utca 21. 128
Baqaár konvencióra kerestetik, Jelentkezés Ktsfsludy-utca husz 118
KarfásaOvs^sl olcsó árakon vásárol\'
hat Stera üvegeanél, Erzsébet-tér 14. DS
\' Báthory-utca 10 szánt egy ml laéssy felvétetik.
Kiskatiizsán, Ország-ut 19. azárau hál aladé. 118
Pogányvári fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt , 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel 8 25 It Megrendelésre házhoz küldöm. Braaa Karoly, Batthféav-a. II.
Jótmcnő nőt dlvataataloss vezetéséhez hozzáértő urlnő társul keresleUk. 10.000 pengő készpénz megkívántatik. Házasság lehetséges. Ajánlatokat a kiadóhivatalba
iséges.\' Ajánlató] Szeged\' Jeligére.
■■tar eladó, 1 tele háló, garderob szekrény, 1 garnitúra, Erzsébet-tér lő. Fényképész üzlet 5811
■lad* Sugár-ut 12, emeleten, két egy-másbanylló, mindegyik külön bejárattal 1a ellátott elsőrendűen bútorozott utcai szoba együtt, vagy külön-külön. 90
Egy complett hál* és többféle tantorok eladok Eötvös-tér 26.
94
Sugár-ut 41/c. az. adéaaaataa családi ház eladó. Bővebbet ugyanolt. 88
Használt bátort veszek és eladok. Er-zsébet-tér 15. Fényképész üzlet. 5810
Irodának, vagy Islcásnsk alkalmas 3 szobából és előszobából álló földszint! helyiség azonnal bladó. Csengery-ut 4. 52
-117
•zabalaásar, gyakorlott, Jó Msooyit-ványokkal, urlházuál ftlvéteUk. Erzsébet-
tér 17., |. em.
110
Ma, vaaáraap
nagy táncmulatság
disznótoros vacsorával a Feltata aaa vandégWbwa
Jó ételekről és tulokról gondoskodva van.
KltfiaA SSHS.
Szíves pártfogást kér
a ItaadaaKaág.
ErdBfirl, vadőrt, vagy erdókltermelésl álláat keres azonnali belépésre, Jó bizonyítványokkal, szerény igényű. Clm a kiadóban. 94
Habtajaala állandóan kapható Sípos Andor. Muazel és Frledenthal, Teutsch Gusztáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Fenac kereskedőknél és a Közttsztvlaetők SaO-vetkezeténél. - Tejkflzpont. 5113
UJ aaalaa, uáayag eladó. Clm a kiadóban. 109
Árpád-utca 40. számú ház április l-re ladé. 119
hla
HASZNOT HAJT
a baromfitenyésztés
„KÜHNE"
KELTETÓGÉPPEL!
Kérjen dijtalan ismertetést:
„KŰHNE"
Badapeit, I . filui utait-it 59.
Képviselet:
Schlittler Jakab
cég-
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 10
Vásároljon bizalommal
elismerten jóhlrnevl)
bntortelepében,
SZEKELY VILMOS
hol garantált jó bútort kap a legolcsóbb árak mellett. HipfcMtow. Eroéht-tér 18. ttám ilatl (wM townáMoto).
EJsOrandO uját kárpitos ás asztalos műhely I
A te0ke<lvesAM> OseMsJ AiIMMek /
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó
■irgttkánk
elhunyta alkalmával mély fájdalmunkat bármily módon enyhíteni Igyekeztek, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
Ivancslts család.
A Városi Színház felhívja a hadi-árvákat és hadiözvegyeket, hogy JoayaaoriSnin állásra
jelentkezzenek naponta délelőtt 10— 12-ig a Szinház igazgatóságánál. n
Kiváló szamflwegek
u|T riluntttu kaphaUk l.|ok.óbka.
ZSOLDOS OYULA
ÓRAS, ÉSSZERÍSZ t* LATSZERéSZNÉL
rö-ut ií. biztosító palota Orvosi reeeptek elkészítése. 4M| Szakszeri javítások.
Meghívó.
A Nagykanizsai Közművelődési Egyesület 1932. évi január hó 17-én, határozatképtelenség esetén pedig január 24-én d. e. »M2 órakor a városháza tanácstermében
évi rendes közgyűlést
fart, amelyre az egyesület tagjait ezúton hívja meg az
Elnökség.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jelentés az egyesület elmúlt évi működéséről.
3. Az 1931. évi zárszámadás és az 1932. évi költségelőirányzat bemutalása.
4. Szerződés kötése Magyar Jánossal.
5. Tisztikar és számvizsgáló-bizott-ság választása.
6. Netánl indítványok. u<
Köszönetnyilvánítás.
Petermann Józsefná
tragikus halála alkalmával a jóleső részvét annyi jelével találkoztunk, hogy képtelenek vagyunk azt külön-külön megköszönni. Fogadják ugy az egyesületek, valamint mindazok, kik részvétükkel mérhetetlen fájdalmunkat enyhíteni óhajtották, ezúton hálás köszöne ünket.
_A gyászoló család.
Eladó ingatlanoki
600 holdss somogymegyel birtok Igen szép urllskkal
250 holdsa zalamegyei birtok, rslia Igen |ó gazdasági épületekkel
100 holdsa Somogymegyében Igen izép lakéhászal és gazdasági épületekkel
50 hold közel NsgykanUtához országul mentén.
16 holdas szánté, rét és izőlóból ál tó birtok, Igen ssép értékes lakóházzal közeli nagykösségoen.
10 hóid uöloblrtok nsgy épülettel s iör-bénd hegyen.
10 hold szánté, rét és gytlmOlcsöi Szabadhegyen, rajta lakéház és Istállóval.
5 böigas szőlő él gyGmölcsöl Igen izép épllleltel a bagolal hegyen.
4 hold szóló, Igen izép épülettel a ■zenlgyörgyvár! hegyeit. 2 hold szántó s temető utmentl diliében A vároe minden utcájában több klaebb-nsgyobb emeletes és lóldirlntei bér- és lakóházak, kölötluk üzlet és nugánháiak ms még nagyon okiéért — s környékező Városokhoz vtsionyltvs — Nagykanizsán msldnem s felééri lehet ínég vásárolni, ezért s|ánlstos az Ingatlan vételekkel sietni, mert az áremelkedés mái Itt is észlelhető, Megvételre keresek -1-500 holdas zsls megyei birtokot.
Bővebbet : aoeél Igáim Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Horthy Miklósát 3. szám. 59S9
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
31/1932.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 12. és 14-én,
kedden és csütörtökön, mindkét napon reggel 9 órakor
a Békástónál megkezdődő árverésen 178 halom ágfát eladok.
Nagykanizsa, 1932. január hó 6-án.
m Polgármester.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Potlmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett.. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Közpionti fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
Uj rendszer
a Korona éttermében
/UWllWU\'tlVS\'t\'l\'i\'i*!\' i \'l..............*********......
1 pengő klsmenfl: leves, főzelék, sült feltéttel, tészta. 1 P 60 flll. nagymenő: leves, bármely étlapon, levő sült, a legdrágább is, saláta, tészta, v. sajt, v. feketekávé, általánosan az étlap árakat leszállítottam, úgyszintén ugy
a Korona, mint a Pannónia szállodámban a
kávéházi árak a mai naptól a következők:
Príma feketekávé .... 30 fillér fehér kávé habbal ... 40 fillér tea rum v. citrom ... 50 fillér
A szállodai szobaárakat is a legméltányosabban állapítottam meg
A mélyen tisztelt közönség látogatását kéri
Kiss Erntt.
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Qulttner villamoséi rádiószaküzleléhez / A iegönzetleneb-bül azt a készüléket fogja kiszolgálni, mely az Ön igényeinek és erszényének legjobban megteleli Quttner minden jó gyártmány! tart, nem lerakala, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Quittnernél igénybeveheti az összes gyári cinre- és rénzlet-kedvezményeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot Qalttner-nél, de minden más villamossági cikkekben is. Qulttner a legrégibb villamos magánvállalkozó Nagykanizsán. Gondos, szolid és olcsói
Quittner
villamos- és rádiószaküzlete Csengery-ut 1. Telefon 3-94.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
HÉRÁN
BERLINI-TÉR 7.
Budspestnek leg|obb helyin lekvó modern szállója. LM. KöaponU Itltés. Hideg meleg folyóvíz. Fürdők. Telefonos izobák. Kávéház-éttersm.
Szobák P 4-BO. Ponaiá «•— P-töl.
Egyágyai szobáknál ICo\'o, kétágyas szobáknál 200 0 engedmény a „Zalai
■BxISnj" felmutatóinak. A DV. állomállót direkt vilsmoi (\'l-es) s szállodáig
A legtökéletesebb vevő
a már fogalommá vált nagyszerű
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
fegyver- és sportüzlet, rádió- és gramofon otztáljáii.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős, Uzletvez<"5: Zalai Károly).
72. évfolyam 8 *Lim
Nagykanizsa 1982. január 12, kedd
Ara 14 lUlér
lAiaisf
i*bF«Ufe szerkesztő: Barbarlft^jo. ©tOl V
Páriától Newyorkig visszhangzik a világpolitika x állítólag „nem nyilvánosságnak szánt11 BrOning-
nyilatkozat kfipQI
Pátiéban pénzügyi megtorlást követelnek — Amerika a moratorlum mellett — Berlin bizakodik — Róma nagylelkűséget sürget — Belgrád tdeges — Báseloen meghosz-
szabbltották a lejáró hiteleket
és most is, mint mindig, hangoztatja a jóvátételi és háborús adóssági kérdések teljes radikális és nagylelkű megoldásának szükségességét.
Indiszkréció történt ?
Több francia lap Írja azt, hogy
/I ölielmegOoasxabbltda megtagadása fenyegeti a Birodalmi Bankói ?
Brünlng kancellár nyilatkozata nem volt a nyilvánosságnak szánva és csak Indiszkréció következtében került köztudomásra Az Indiszkréciót állítólag egy berlini lengyel diplomata követte eL
Bázel, január 11
A Nemzetközi Fizetések Bankjának igazgatótanácsa elhatározta, hogy a bank elnökét felhatalmazza a német birodalmi banknak nyújtott, 1932. február 4-én esedékes 25 millió dolláros hitel három havi meghosszabbítására, ha a kölcsönben érdekelt Jegytwnkok az általuk meghatározott Vészesedért is hasonló feltételek mellett meghosszabbítják. Mint ismeretet, 11 Angol Barik, a francit Bánk és newyorki Federal Reserve Bank vettek részt egyenkint 25 millió dollárral az összesen 100 milliói kitevő kMctönben.
A Nemzetközi Fizetések Bankjának igazgató tanácsi hasonló értelemben határozott a Magyar Nemzeti Banknak nyújtott január 18 án lejáró
hitel <s az Osztrák Nemzeti Bank-na« nyújtott január 13-án esedékes hitel három hónapos meghosszabbítása kérdésében.
Az olasz sajtó Brünlng nyilatkozatáról
Itóma, január 11 (Éjszakai rádlójelentés) Az összes lapok részletesen kOzlik Brflning .....11, amelyhez szánban nea
kommentárt. Egyedül t Trl-buna emeli ki, hogy
a nyilatkozat nem jelest államcshayl,
mint ahogy azt egyetek hangoztatják. Minden német politikai párt egyetért abban, hogy a jóvátételekkel végre már végezni kell.
Jlx. NFB meflöossiabbttotta a német, magyar osxtrák kölcsönöket
Hitler n«m Járult hozzá Hindenburg hivatali idaj6n«fcmeghosazabbitáeához
Brünlng nyllitkozala arról, hogy Németország nem képes jóvátételt fizetni, foglalkoztatja az egész világ •közvéleményét.
A francit sajtó leimészetesen éles támadással felel és a lapok egy része Németországgal szemben pétuOgyi megtorlást követel.
Az angol tajtó ./étért abban, hogy Németország íénleg nem lud fizetni, a kancellár :i|e!entésénck Időpontját és hangját azonban nem tartja szerencsésnek, mert veszélyezteti a lausannei konferencia sorsál.
A Ntwyork Herald Tribüné hangoztatja, hogy
az amerikai közvélemény nem otzfja azt a néffie?\' feltevési, hogy a jóvátételeknek örökre vége van, Németországot azonban egyelőre fel kell menteni a politikai tartozások fizetést alól.
A jugoszláv sajtó
hangoztatja, hogy BrQning nyilatkozata igen közelről érinti Jugoszlávia érdekeit, mert a jóvátételt fizetések beszüntetése erósen megrendítené az ország pénzügyi helyzetét. Jugoszlávia nem fogadhtt el Ilyen álláspontot, tmely a fennálló nemzetközi helyzet megzavarására alkalmat.
Berlini politikai körök ugv látják, hogy a francia közvéleményben eleinte megnyilatkozó rendkívüli Ingerültség hagnja bizonyos mértékig nyugodt megfontolásnak adott he.lyet. Valóban meg kell állapítani, hogy bizonyára nem voltak tuikomolyak azok az eleinte felmerült fenyegetések, hogy Franciaországnak ezekután semmi oka sincs a lausannei értekezleten való részvéteire. A további fenyegetésekre nézve, amelyek szerint Franciaország nem fogja meghosszabbítani a visszleszdmllolási hitelt, itteni politikai körökben az a Vélemény alakult ki, hogy a döntés e tekintetben nem egyedül Franciaországé, mert hiszen Franciaország a 400 millió márka összegű vissz-leszámitolásl hitelnek csak egynegyed \'észét bocsátotta rendelkezésre.
Rómában rámutatnak arra, hogy Olaszország mindig nagy megértést tanúsított Némeiországnak a Jóvátételi problémából kifolyó nehézségeivel szemben. Igy tehát Rómában Idegesség nélkül vették tudomásul a birodalmi kancellár nyilatkozatait. Római politikai körökben - rámutatnak arra, hogy Olaszország felfogása nem változott
Párls, Junlua U (Éjszakai rádlójelentés) A Havas iroda bázeli tudósítója a német Birodalmi Bank hitelének megújítására vonatkozó határozatokhoz a következőket fűzi: Ha a Francia Bank megtagadja a 25 millió dolláros hitel meghosszabbítását, akkor a Nemzetközi Fizetések Bankja sem hosszabbítja meg az általa engedélyezett 25 milliós hiteit.
A német nagykövet Loval miniszterelnöknél
Párls, Január 11 (Éjszakai rádlójelentés) Laval mi-
niszterelnök hétfőn délután logadta Hoesch német nagykövetel. A megbeszélésről, amely háromnegyed órán át tartott, nem adtak ki hivatalos közleményt.
Németországban a magánadósságokat ugyanaz a veszély fenyegeti, mint a politikai adósságokat
Párte, január 11 (Éjszakal rádlójelentés) A Tem, hétföl vezércikkében btngozlalj
hogy Németországban t magár ságoktt ugyanolyan veszély fenyegeti, mint a politikai adósságokai, mert
Csehország taktikázik a magyar szerződéses tárgyalásokkal
Budapest, január 11 A magyar-csehszlovák lárgyalasok ügyében jólinformált körök a következőket lélentették ki:
Közvetlenül Karácsony elölt abban állapodolt meg a kél delegáció, hogy január elején Budapesten folytatják a tárgyalásokat. A magyar delegációnak arra a kérésére, hogy tekintettel a január 11-én kezdődő genfi tanácskozásokra, minél előbb küldjék Budapestre a cseh delegációt, azt felelték, hogy Beues szabadsága folytán visszaérkezéséig nem ludnak dönteni, majd később január 11-ére
Jelezték a cseh delegáció megérkezését. Magyar részről természetesen leheletlen volt ebben az időpontban tárgyalni és ezért kérték a cseheket, hogy mivel tmugyis Genfben lettnek, otl folytassák a tárgyalást a gazdasági szerződésről. A tárgyalásoknak ilyen elhúzását azok a körök, amelyek a Csehszlovákiával való megegyezést állandóan figyelemmel kisérik, a csehszlovákok részéről belpolitikai sakkhutisnak tartják, ami lényegében nlhcs összefüggésben a megegyezésnek egyébként széleskörű óhajával.
semmi tem biztosiijt a német hitelezőket arról, hogy ha a német állam az adósok helyébe lép, akkor nem ugy jár-e el a hitelezőkkel tzembet), mint ahogy most jár el a politikái hitelezőivel.
Párisban egyébként felocsúdtak már az első percek okozta meglepetésből. Franciaországban Brünlng nyilatkozatát ma már higgadtabban ítélik meg.
Hitler nem járati hozzá a Hindenburg maradását célzó alkot-márty módosításhoz
Berlin, január 1} (Éjszakai rádlójelentés) Hétfőn délután Hitler és Hugenberg dr. hosszas megbeszélést folytatott, amely ál Utólag megegyezésre vezetett. — Levélben fogják közölni Brünlng kancellárral, hogy az alkotmánymódosításhoz, amely Hindenburg birodalmi elnök hivatali idejének meghosszabbítását célozta, nem járulnak hozzá. Ez a nyilatkozatuk viszont nem zárja még Ű azt, hogy Hindenburg ne maradjon t helyén.
Bethlen Bécsben
Budapest, január 11 Btikkn litván gróf legntp délután Bécsbe utazott. Mint mondotta, magánügyben löl! több napot külföldön.
Csllléry András .összeférhetetlensége"
Budapest, Január 11 Az OTI elnökségének utatifáta alapján Papp Oéza államtitkár felszólította dr. Csllléry András igazgató-főorvost jelentse be, hogy az Országos OrvosszOvetaég elnikt tisztéi vagy az OTI igazgató-főorvosi állását óhajtja-e megtartani, meri a két tisztségei „összeférhetetlennek" tartja.
Nagy Influenzajárvány dühöng Londonban
London, Január 11 (Éjszakai rádlójelentés) Borzalmat influenzajárvány dühöng Angliában és különösen Londonban. A rossz időjárás miatt csökkenés helyett tovább erősödik. Az Összes kórházak zsúfollak. Az elmúlt héten ötszáz halálos áldozata volt a járványnak.
LeHrtózt«M*k a Bózsó-házaspár gyilkosát
Szeged, január 11 Juhász János dorozsmai földművest a csendőrség letartóztatta, meri ö gyilkolta meg a Bó/só-házaspárt.
Idóiárás
A narytranlKMl meteorológiai n«#-ttgyeló jelentések : Hétlón a himirstk-ItT: Reggel 7 ónkor —3, délután 2 órskof*-f3 6, eate 9 órakoi +08,
WWkI - Reggel és délbea leibős, este tiszti égboltozat.
SMrány : Reggel dél, délben délnyugat, este déli isii.
(Élmtknl r-MIÓJtltnUt) A Malwsrolé-gtal Intémat UlanlI aato 10 Örskor i Gyöngén I.IKt. laÍ8 várhat* némi anrlltlésaal.
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
Zalában a nagykanizsai kerületben a legkisebb, a tapolcaiban a legnagyobb az adóhátralék
Közigazgatási bizottsági Ölés éa kisgyűlés a vármegyén
szólal! fel ez-
Zalaegerszeg. Január II (Salát tudósítónk telefonjelentése) A közigazgatási bizottság hétfőn tarlotla januári ülését OyOmOrey György főispán elnöklete alatt főispán rendkívül meleg szavakkal méltatta
Csóthl Oéza murakereszturi apát
érdemeit a magas pápai kitüntetése alkalmából. Nemcsak azért OrDI, mert olyan kiváló pap kapta, mint Csóthl Oéza, hanem azért is, mert Csóthl a közéletben is mindenkor becsülettel és önzetlenül dolgozott a vármegyéért és a hazáért. A bízott ság nagy melegséggel ünnepelte a kitüntetett löpapot, aki meghatva móndott köszönetet és Ígéretet tett hogy továbbra is mindenkor a köz érdekében kiván munkálkodni.
Dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző ezután beterjesztette az alispánt jelentést.
Dr. Farkas Tibor szóvátette azokat az intézkedéseket, amelyekel esetleges
légi, illetve gáztáasadÁsókkal
kapcsolatban elrendeltek. A főispán kijelentette, hogy egyszerű gáz- és légvédelmi Intézkedésekről van szó, de ezekről a közigazgatási hatóságok nem tudtak. A bizottság arra kéri a belügyminisztert, hogy hasonló esetben értesítsék az alispánt.
Nincs fedezet... Brand löjegyző a népjóléti minisztérium leiratát Ismertette, mely szerint a nagykanizsai és zalaegerszegi kórházak, a zalaegerszegi szegényház és a tapolcai járványkórház építése ügyében kért előterjesztést nem tudja hooorálnl, mert ntncs reá fedezet.
Dr. Thassy Gábor vármegyei tiszti főorvos a vármegye egészségügyi állapotait ismertette, amelyek elég kedvezőek voltak. Jelenleg 6 orvos és 8 kezelő működik a trachomás kerületekben.
A letenyel járásban 440 beteggel apadt a trachomások száma,
de még mindig 2411 a betegek száma.
Dr. Bruzsa Oyula pénzügyigaz-gató jelentése szerint az adóhátra Uk összege 6,440 766 pengő. A legnagyobb az adóhátralék a tapolcai kerületben, ahol 132 százalék, mig legkisebb adóhátralék a nagykanizsai kerületben van: mindössze 65 százalék.
Szükségadóban tényleges tartozás 440 000 P. Hosszabb vita folyt a borpárlat feldolgozása
ügyében. A bizottság elhatározta, hogy leikéri a pénzügyigazgatót, hogy felmerülő panaszok esetén, mindig a zalai viszonyok szemmeltartásával tegyenek Jelentést.
Sándor Zsigmond főtanácsos, az áilamépltészeti hivatal főnöke beje-.lentetfe, hogy a rendelkezésére bocsátott
10.000 pengőből útépítések folynak a megyében.
Figura György gazdasági főfelügyelő nagy takarmdnyhiányról számolt be. Az a véleménye, hogy
a marhaállomány nagyon apadni fog.
Dr. Farkas Tibor után a marhaexport érdekében. Vitéz dr. Barnabás István lanlelügyelő végül a tanügyi Jelentést terjesztette be.
A kisgyűlés
Zahvármegye hétfői klsgyülésén is OyOmOrey György főispán elnökölt. A targyporon 21 targypont szerepelt. Köztük hozzájárult a kisgyűlés még a Nagykanizsa képviselőtestülete által az izr. hitközség részére a felsőkereskedelmi Iskola fenntartására megszavazott évi 10.000 pengős szubvencióhoz is.
A KeglevicO-csaláá perrel támadta meg gróf Batthyány Elemér &agyatéHát
támadták
Budapest, január 11 Batthyány Elemér gróf végrendeleiét szombaton este bontották lel. Ma délelőtt már megindult a per a hagyaték felett. Keglevlch Pál gróf
és Ilona grófnő támadták meg a végrendeletet.
Azl állítják, hogy a Kaas Ivor-utcal pilóta műkincseivel együtt őket illeti meg.
Decemberben 28.000, januárban 35.000 Ínségesről kell gondoskodni Zalában
Egy takarékpénztár két pengőt adott a vármegyei inségakciőra Zalaegerszeg, január 11 (Saját tudósítónk telefonje.entése) A vármegyei segitöblzottság héttőn ülésezett OyOmOrey Oyörgy lőlspán elnöklete alatt. Nagykanizsáról dr. Krdtky István polgármester volt jelen.
Dr. Brand Sándor vármegyei ló-jegyző ismerlelte a bizottság eddigi tevékenységét. A nagykanizsai Járás ban 85 q lisztet, 95 pár cipőt, 20 drb. ruhát osztoilak ki decemberben.
Íanuárban még 65 q lisztet osztanak I. Nagykanizsa varosában \' 305 q lisztet! osztottak ki és 6000 pengőt decemberben. Januárban kifognak oszlani 300 q lisztet. A népjóléti miniszter Januárra
18.000 pengit küldOtt Zalamegyinek.
A gyü|tés eredménye igen szomorú. A nagykanizsai járásban mindössze 20 pengő folyt be. Ez a legkevesebb az egész vármegyében. t/agvkanlisa városában 685 pengő Hí élelmiszer és burgonya, slb. — Magánosok gyű|tőivén befolyt 306 pengő és élelmiszerek.
A földművelésügyi miniszter decemberben 35, januárra 25 vagon gabonát utalt ki a megyének az ellátatlanok részért Az Ínségesek ezzel szemben folyton szaporodnak a megyében. Decemberben 27 934 ínségese volt Zalának, januárban 35.173 volt bejelentve. A két város-
Saceráa Csütörtök
VÁROSI SZÍNHÁZ
igy kis ballépés
RENATE MÜCCER
Szellemesen pikáns vígjáték 10 felvonásban. Naponta 3 előadás 5, 7 és 9 órai kezdettel. Jegyelővét naponta d. e. 10—12-ig.
MOSOLY ORSZAGA
péntek—sxoiAbat—vasárnap
RICHÁRD TAUBER
főszereplésével.
ban még 2—3000 lőnyi emelkedés várható.
A népjóléti miniszter által küldött segélyből Nagykanizsa 7000, Zalaegerszeg 4000, Keszthely 1000 Pacsa éa Lelenye 500—500 pengőt kapott, mig a nagykanizsai járás semmit sem.
Dr. Krátky István polgármester a 7000 pengős segélyt 10.000 pengőre kérte leiemelni, tekintetlel arra, hogy Nagykanizsán a munkanélküliség folyton eraelkedlk és 2000 ellátatlan családot kell már most segélyeznL A januári szükséglete Nagykanizsának 16382 pengő, ette 7000 pengő a fedezet.
Majd Czobor Mátyás zalaegerszegi polgármester kérte a segély felemelését, vázolva a zalaegerszegi állapotokat.
Érdekes, hogy a bizottsági ülésen szóvá tették, hogv egy zalaegerszegi takarékpénztár 2 pengőt adott az Inségakcló céljaira.
OyOmOrey Oyörgy főispán ezután még utalt arra, hogy a társulati tanllémek ulánl\' Inségadóból, ami Zalamegyéből befolyt, visszakéri a megyének, hogy ebből biztosítani tudja ugy Nagykanizsa, mint Zalaegerszeg szükségletelt, illetve hiányát.
A magántisztviselők Irodalmi matinéja
Nagykanizsa, január 11
irodalmi matinét rendezett vasárnap délelőtt a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének nagykanizsai csoportja. Valami felemelő, jó érzés volt a mai zaklatott, fáradt világban a magántisztviselők matinéjának finom kultur-levegője, csupa irodalom, csupa muzsika műsora. Fehér holló volt ez a műsor a kanizsai téli szezon rendezéseinek naptárán, ahol a kultura — mint az egész mai magyar életben — mindinkább kénytelen háltérbe szorulni az anyagi gondok órjilö hajszájában. A Magántisztviselők is csak belépődíj nélkül mertek megreszkiroznl egy ilyen rendezést s meri Igy is vállalkoztak s mert igy is csupa értéket nyújtottak, — sokszoros az érdemük és sokszoros az elismerés, ami fáradságos és sikeres munkájukért kijár.
Mélyenszántó, komoly prológgal köszöntötte a Városi Szinház nézőterét megtöltő diszes közönséget Grünfeld László. — Ulána Artner Margii, Brand Sándor, Lustgarten Miklós mutatkozott be, a kitűnően összetanult trió ebben és műsorzáró számában is megérdemelt sikert aratott. Stotzer Emil Ady és Kiss Józsel verseket interpretált erőteljesen, elmélyedéssel, okosan. A melodrámát finoman, rátermetten Oold-schmled Rózsi ka kisérte. Inlelllgens, meleg lónusu előadója volt Adynak BOlcsfOldy Sárika.
A műsor középpontja és az egész kanizsai kulturéletnek kimagasló eseménye volt dr. Faragó Lászlónak, a Szövetség központi ügyvezetőjének előadása ,A kilencszázas évek irodalmi"-M. Az irodalmi européer teljes kulturális vértezelében, az élvezetes előadó rutinjával a magyar irodalom történet utolsó, még khaotkus fejezetének egész világát terítette ki hallgatói elölt és biztos kézzel, tiszta aggyal, a mai ember u| hitével és útmutatásával vezette el hallgatóságát a magyar irodalom mai nagy stagnálásának kérdőjeléhez. Okosabb, maibb, igazabb, érdekesebb és szebb előadást nem egyhamar hallottunk Nagykanizsán.
= Igaz értéket kap pénzéért, ha bundát nálunk vásárol. — Schütz Áruház.
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
A Revíziós Liga
helyi szervezetének kérelme Nagykanizsa város pénzintézeteibe* és vállalataihoz
A világesemények rohanó áradatában, a közeledő nagy változás kaolikus zűrzavarában a trianoni szerződés által megciokitott és koldussá lett Magyarország jelene és jövője is kockán lorog. Európa népeinek ebben a gigantikus érdekharcában halaszthatlan érdekünk, hogy a külországokban jóindulatú sjéuólólnk legyenek. Most léhát még jobban, mint a múltban, a legszélesebb kOrü agitáció! kell kifejtenünk, hogy jogos igazunkat a világ megértse és igazságtalanul elszenvedd) lérekneinket a békeszerződések revíziójával jóvátegye.
A Magyar Revíziós Liga évek óta szjvós küzdelmet folytat a magyar igazságért. Európa és Amerika minden nagy államának nyelvén fe-vílágoslió munkákat küld a politikai köröknek, a trianoni szerződés revíziójának szükségessévét hirdeti a vlltgbéke érdekében is, kiküldöttjei felvilágosító előadásokat tartanak a világ nagy metropolisaiban és a Liga irodákat tart fenn ezekben a városokban a nagy cél szolgálatában. Mindezeken klvfll a revízió megvalósulása Iránti hit és bizalom lenn\'artisa érdekében helyi szervezeteket alkotott Csonkamagyarország minden nagyobb városában.
Mindezekhez azonban anyagi eszközök szükségesek. Az állam nem támogatja hivatalosan a Revíziós Ligát és Igy ennek a nagy eszmének diadalra vitele a társadalom áldozatkészségére szotul. A jelenlegi sanyarú viszonyok között nehézzé vált az egyénenkénti adakozás. Azért most az évzárlat Idején a Revíziós Liga nevében Nagykanizsa város pénzintézeteihez és vállalataihoz fordulok és közismert hazafias gondolkodásukra apellálva, arra kérem őket, hogy évi melegükben a közcélokra adoll adományaikban ne feledkezzenek meg a Revizlós Liga megsegítéséről. Ugy tudom, hogy a leszegényedett és halárszéli várossá lett Nagykanizsa városa régi hazafias tradíciójához képest nem fog elzárkózni a Revíziós Liga megsegítésétől és ezért arra kérem a Pénzintézeteket és vállalatokat, hogy adományaikat Nagykanizsa városához utalták 41- Hazafias Üdvözlettel
Dr. Szsbó Zsigmond a RtvUiós Uga ügyv. elnöke

Vasárnapéjjell csendélet a Petöfl-uton
Nagykanizsa, Január 11 Vasárnap éjjel hangos botrány játszódott le a Petöft-ut elején, az Eötvös-tér közelében. Az utcán egy házaspár igyekezett hazafelé. Mindketten kissé illuroináltak voltak. Egyszer csak valami miatt összeszólalkoztak és kitört a botrány. A harcias feleség nekiesett a férfinek, akit végül Is egy arrahaladó katona vett a védelmébe. A kalona ki akarta békíteni a házaspárt, de megjárta, mert a harcias asszony nekiesett és bizony nem sok hl||a voll, hogy mind a két félfi meg nem járta a feldühödt amazon ökleinek pőrölycaapásai alatt. — Nagynehezen végre sikerült lefogni a dühöngő asszonyi, akit végül Is a helyszínre érkező rendőr a férjével együtt feljelentett, éjszakai csendhá-borilás címén.
Fehete-lístát terveznek a nagykanizsai háztulajdonosok
Vi/ásztrvtzik a Nagykanizsai Háztulajdonotok Szövetségét
Nagykanizsa, Január 11 A Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége annak idején mindenütt sikra szállt, ahol a háztulajdonosok érdekeiről volt szó, egy idő óta azonban a szövetség éleiében stagnáció állott be, ami nagyrészt a súlyos viszonyok okozta hangulatban is leli magyarázatát. MIulán azonban napról-napra nehezebb a háztulajdonosok helyzete is, elhatározták, hogy újjászervezik a nagykanizsai szövetséget és a legközelebbi napokban
nyilvános gyűlést tartanak. Egyebek közt feketelista bevezetését akarják elhatározni azokkal a lakókkal szemben, akik habár módjukban van megfizetni a lakbért, még sem fizetnek és egyik házi u lapionost a másik ulán kijátszik. Szó van arról is, hogy a folyton növekvö közterhekkel szemben, amik a háztulajdonosokat iu|t)ák, sürgős feliratban fordulnak a kormányhoz és megtelelő intézkedést kémek.
Mától fogva csak 50 pengő valutát kapni útlevélre
Budapest, Január 11 A Nemzeti Bank intézkedése alapján mától fogva már csak 50 pengőnek megfelelő valutát adhatnak
útlevelekre.
Az intézkedést a valuták kiutalásánál történt visszaélések tették szükségessé.
SINGER DIVATARUHAZ
kabát éf szönyegosztálya
f. hó 18-án, hétfőn
m eg nyílik,
amely alkalommal a t. vásárlók sok kellemes meglepetésben részesülnek.
Bővebb értesítés e lap f. hé 16-iki és 17-iki számában.
Elcsúszott a hegyen, lezuhant vasárnap reggel találtak rá holtan, vérbefagyva
Halálos szerencsétlenség a binokszentgyörgyl szőlőhegyen
vedett. Miután a halálos szerencsétlenségért mást nem terhel felelősség, a nagykanizsai kir. ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
Nagykanizsa, Január 11 Bánokszenlgyörgy község neve az utóbbi időben mind gyakrabban szerepel halálos katasztrófák és szerencsétlenségek kapcsán. Ma ismét egy halálos szerencsétlenségről kell beszámolnunk, ami egy családos, többgyermekes gazdit ért
Kovács István 52 éves gazdaember szombaton az egész napot a szőlőhegyen töltötte, ahol pincéjében dolgozott. Esle, amikor már sötét volt, dolgavégeztével hazafelé indult. A sötétségben nem látta meg, hogy hova lép és igy történi, hogy Kovács a síkos hegyen megcsúszott olyan szerencsétlenül, hogy lezuhant a hegyről 3 méternyi magasságból és beleesett az útszéli árokba, miközben olyan súlyosan összezúzta magát, hogy ott a helyszínen kiszenvedett A falubeliek vasárnap reggel találták meg vérbefagyva, teljesen összezúzva.
A községi jegyző jelentésére a nagykanizsai járás főszolgablrósága részéről orvosrendöri hullaszemle ment kl a helyszínére, amely meg-állapltolta, hogy Kovács Istán agyrázkódást és belső sérüléseket szén-

Jan. IC. Ixx. Nőegylet feketekávé-estje a Caslnóbiu b órakor.
Jan. 17. OIUr*fY«OI«t mOsoros teája a plébánia Fehértermében fél 5-kor.
Liceálls előadás a városházán • Arakor (dr Fülöp Qy.: A uiodein sportok).
Jan. 23. NTE Uncestélye a Polgári Egyletben »-kor.
Jan. 24. LlccáUs clóadáa a viroiháxán I órakor (dr. Wlnkler E.: Kákoal Jenő)
Jaa. 30. At Izr. Uányegylel piknikje a Kaszinóban 9 órakor.
Jan. 31. Uceálls elóadás a városházin 6 órakor (Balogh Dávid).
I.einyklub műsoros teája a Mluziósházban *-kor. ! Ipaileatület bálja a k Polgári
F«br. 1. Az Ipartestület bálja a Kaszinóban. F«br. 2. A Polgári Egrlcl közgyűlése és vacaorála Nyomdáitok családias eaUlyt a Wollák-vendégló különtermében.
NAPI HÍREK
NAPIREND
JaauAr 18, hadd
Kön. katolikus: Árkád vt Proteat.:
Emi. Izraelita: Sebat hó 4 •
Városi Muaaa is Könyvtár nyitva csütörtökön ás vasárnap délelőtt 10-UM 13 óráig.
Oyóayaxartárt ájjetl azolgátat ■ f. hó végé% a .Pekate sas\' gyógyszertár
Fö.rtl
Oözfflrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész asp nőknek). Tel. 3—13.
— A fOlspán Nagykanizsán.
Oyömörey Qyörgy főispán ma, kedden reggel Zalaegerszegről Buda-pestre utazott, ahol szombatig tartózkodik. Szombaton a főispán Nagykanizsára érkezik.
— A vasárnapi llceálls elóadás témájának érdekességével és az előadó nagyszerű készültségével kiemelkedett a liceálls műsor mindennapjainak kereteiből. Uj ember Olt az előadói székben: dr. Somogyi Istvin szolgabíró A világháború okairól és annak diplomáciai elikészitéséril tartót szabadelőadást, readaívül érdekesen világítva bele a nagy vllig-rengés kulisszáiba, köztük sok olyan területre, ami eddig sokunk elótt Ismeretlen volt. Megismertetett a diplomácia néhány szükséges alapfogalmával, a vllágháboiu előtti Európa hatalmi viszonyaival és aspirációinak szövevényével, a belőlük fakadt ellentétek és szövetkezések boszorkánykonyhájával, a világháborúnak mindezekből logikus szükségszerűséggel bekövetkezett megoldásival A közönség végig lekötött figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta az értékes előadást. A városháza dísztermét teljesen megtöltötte a hallgatóság, soraiban a városi közélet nolabiíilisaival. Az elöadishoz a szorgalmas Vasutas Dalkör énekszámai szolgillaltak keretet Ltnz Oyula karnagy vezetésével.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet január 16-ra tervezett teilát, a gazdasági viszonyokra való tekintettel, nem fogja megtartani. Igy a február 8-lld nőegylet! farsangbucsuz-tató estély sikere annil fényesebbnek Ígérkezik.
— A Szanatórium Egyesület nagykanizsai fiókja |anuár 14-én, csütörtökön délután 5 órakor a vi-roshiza tanácstermében vilasztminyi ülést tart folyó ügyeinek és a február 6-lki estélynek megbeszélése végett.
— Az Oltiregyesüíet műsoros teája Január 17-én délután lesz a plébánia fehértermében. A kedves műsoron egyebek közt egy kis színdarabra Is folynak a buzgó készülődések. Egy tea 80 fillér lesz.
— Bankosok estéíye. A nagykanizsai banktisztviselők február 6-ln, a Kaszinóban humoros műsoru tánc-estélyi tartanak.
— Az Irodalmi Kör Vegyes-karának összes női és férfi tag|ait ma este fél 9-re fontos értekezletre kéri az elnökség.
— A Zrínyi Torna Egylet választmánya ma, Kedden deiután fél 6 órakor, a városháza tanácstermében választmányi ülést tart.
és tanácsot nyújt lakásában a rádió. Ha még nlnosan, szerezzen be magának Orion 7033-as, hangszóró* Európavevöt.
Qyértja: Orion lazólámpagyár
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
.akikés
JU,\' az eniésztétf* zavarok és különösen a végbélbajok teszik az életét jtíhézWS, igyanak reggel és este egynegyed pohár természetes „Fereas láziét" keserttvizet. Klinikai vezetőorvosok „igazolják, hogy a Ferete József viz műtétek előtti í és utáni időszakokban ls nagy-Jkgfhajiónak bizonyai. — A V keserűvíz » gyógy^tej-
drpgíriákhan \' Felhivís \'
■ róm.kath. egyházkízaégl választókhoz
Miután az alapszabályok 8. szakasza szerint az egyházközség választói körül azok, akik a reájuk kivetett egyházközségi adóval egy évnél hosszabb idö óla hátralékban vannak, mindaddig, mig tartozásukat meg nem lizelik, egyházközségi választól jogukat nem gyakorolhatják, ha pedig meg volnának választva, tisztüktől elmozdllandók, — felkérem mindazokat az egyházközségi választókat, akik sz 1930. évre reájuk kivetett egyházközségi adót meg nem űzették, hátralékos tartozásukat a közelgő egyházközségi választásokra való tekintettel legkésőbb e hó 16-ig bezárólag jogaik megóvása végett az egyházközség Irodájában megfizetni szíveskedjenek. Egyhdzközs. elnök.
— Az lzr. Leányegylet vasárnap tartotta választmányi ülését, a melyen elhatározta, hogy január 23-án rendezi meg tervbevett piknikjét. A mai rohanó lempóju világban azonban, amikor percről percre változnak az események, ez a határozat sem volt egy napnál tovább érvényben. Ezért ezúton hozzuk a Leányegylet taglalnak tudomására, hogy a tervezett piknik nem január 23-án, hanem január 30-án lesz.
ít
Sc&Uíxnél.
— Kettévágta fejszével a lábfejét Súlyos kimenetelű szerencsétlenség törjént hétfőn délelőtt a so-mogybükkOsdl erdőben, ahol Szűcs Imre 27 éves uradalmi cseléd több társával fát vásott Szűcs éppen sújtani akart a fejszével, amikor a sikos hegyoldalban véletlenül megcsúszott és a célját tévesztett fejsze kettészelte a szerencsétlen ember jobb-lábfejét. A szerencsétlenségről nyomban értesítették a nagykanizsai mentőket, akik Szűcs Imrét súlyos sérülésével beszállították a kanizsai kOz-kórházba. A sérült állapota igen súlyos, mert a fejsze az összes inakat, ülöeret elvágta és igy a mentők kiérkezéséig igen sok vért veszteit.
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden házilag készült
friss hurka kapható.
Adler henteiárogyár.
Rianásba veszett egy Ismeretlen „fakutyás"
Tápok*, Január 11 Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt a Balatonon. Akaii közelében egy rianásban szakad meg a Balaton jege, Egy lsmereflen férfi ól „fakutyával\' akart átmenni
nem vette észre a szerencsétlen ember Wlflfütott. a segélykiál-ísieiő akáliak már csak ,«, gaziwvnfakufrát találták meg.
Szép ttíkT^tundák, crepe de chlne béléssel már 126 P-ért SchOtznél.
Hs
BUDAPEST-
re utazik,
szálljon meg, mert a szálloda igazgatósága me
ieg, i
eg kívánja könnyíteni
olcsotéli tartózkodását
1 heti teljes ellátás
az
újonnan renovált, hideg-meleg folyóvízzel ellátott szobával és napi 3 étkezéssel
7 napra már P 65-tAI
Is kapható.
Borravaló 10°A>-al megváltható.
Wövldtbb lutdikodái mtéi hlvinatra tallaa panald. vagy (tik uablfi voaalkoié kjokaíbb •iloUtUI kéu*4u*l tiolgilunk
rnmmmm
SPORTELET
Műkorcsolyázóink Indulnak a világbajnoki versenyeken
A kormányzó a koicsolyázóegylet elnökségével közölte, hogy a páros műkorcsolyázók olimpiai kiutazásának költségeihez 6 maga is hozzájárul. Elhatározásáról szárnysegédje utján lógja a BKE elnökségét értesíteni. A magyar sportolók hitalmas tábora nevében örömmel köszöntjük Magyarország kormányzójának a sport iránt kifejezett ujabb jóindulalu támogatását.
Magyar profi válogatott— Mannhelml válog. 3:2 (3:2) Nagyszerű kezdés után fölényes |átékban szerezte góljait a magyar csapat A stuttgarti lidércnyomás az első percek jó játékával eltűnt a játékosokról. A 10. percben Teleld, a 15-lkben Brunecker s a 36-ban ismét Teleki szerzett gólt A mann-helmlek gólját Theobald és Siffling lőtte. Hida nagyszerű játéka ellensúlyozta a német csatárok roppant nagy gólratörését. Nagy sikert aratott a védelemben Nagy, a csatársorban Teleki és a balszárny. A második félidőben Werner, majd Háda sérülése miatt átcsoportosították a csa-patot
Újpest—Tennis\'Borussia, BSV 1892 komb.*4:1 (1:1)
Újpest ragyogóan játszolt Berlinben. Már az első félidőben remekeltek, a vezetést azonban a németek értek el, de még szünet dőlt történt az egyenlítés, hogy aztán a II. télidőben teljes erővel bonlakozzék ki Újpest tudása.
111. ker.-Sabarla komb.— SC Lorlent 11:1 (5:0) Oólzáporral győztek a magyar fiuk az olasz csapa\' ellen.
líislábalcai kerekünk/
• .................... ihüíMi^vji!-;\' ».
35, 36-o» ntt hócipő ét pont* betéten *árcipő
. itPuii^V^r \'^\'\'\'íW\'v U-ll .- lüsflri\'rijíri1 ÍIIIH iwJls
ir i\'mlU\'HII\'ll Hl\'-\'O^\'* HOTJfUHílV
lm ui\'ítiqxB ni
clpVáruCOm. ItortOyMJklOs-at I. aadm
Szeged FC-UC Vlcenza 2:0<1 |Q) Kemény küzdelem után megérdemelt győzelem ugyancsak olasz földön.
Stade Rennals— Budai 11
3:2 (2:1) öngóllal veszitett a magyar csapat
Somogy—Astlr 10:1 (6:0) Somogy ugylálszlk végigveri egész OörögOrszágOt.
Korcsolya
Magyarország mllkorcsolyáiói bajnoksága vasárnap zajlott le. melyni k eredménye a következő: Férfi műkorcsolyázó bajnok: Vadas Márton, hölgy műkorcsolyázó bajnok: Imrédy Magda. A páros műkorcsolyázó bajnokságot Roller Baby—Szollds László pár nyerte meg.
ttrtaW tárlat
Pária 20*121/1, London 17 35, Newyork 513-37, Brüssel 7130, Milano 26lfc\'/i. Madrid 43-30, Amalenlam 20580, Berlin
12130, Wien---, Szólta 372, l\'rágs
1521, Varsó 57-45, Budapest «H»\'.i, Belgrád EK», Bukarest 3<B.
á letzetl Baak áarlza-áriolytaai
VALUTÁK . Angolt 1905-1945 Belga (r. 79-10-7970 Csuk. Ifr94-I704 Dánk. 105-90-10090 Dinár 10-12-10-20 Dollár 57050-573 50 Francia L 22-30-22-50 Holt. 228-80-23020 Zloty 64U5-6455 Let 3\'48-3-M Léva 4-10-4-20 Ura 28-70-2900 Márka 135-45-136-25 Norvég Kö-10-10610
Peseta —<---•—
Schllt —•-•—
Svájcit. 1)070-111*40 Srádk. 107-70-108 70
DEVIZÁK Amst. 22900-530-20 Belgrád 1012-10-18 Bsriln 135-55-136-25 Brüssel 79-20-7970 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.106-10-106 90 London 19-25-1945
Madrid -•-■-
Milano 28-80-2900 Nawy. 571-00-574-00 Oszló 106*30-106-II) Pária 22*3ft-22*50 Prága 16 92-1700 Szófia 4*13-4*17 Stockh. 107*90108*70 Varsó 64-15-64-55
Wien —•••---••—
Zürich 110-80-111-40
TervénytAztde
Buta tíszav. 77-«s 12*75—13-25, 78-as-13*40, 79-es 12*90-13-40, 80-as 13% dunánL 77-es 11*85—12-06. I2fl0-im 79-es 12*15-12*35, _____2*25-12*48, rozs 14*06-14*15, lak.
Felhajtás ait», eladatlan 2369. - Elsó-
0-00, hus
írarór__
■>-To—1*I4j air 1*26, félsertés 1-16—1*22.
nagyban
is HÍI-I*
XlMUa: Báltatai lytaáa ét Lapklaáá Tátlatat, lankaatatáa.
^ ^ FeáeMa kladóVZalal Károt^.
APHÓHJBDETÉSEK
■ IsmM lebmárt 1-161 háromszobás utcai lakás éa egy különálló szoba. Ugyanott agy ebédlAberendesés hórtzékrkkel és kí-lOnléle bototok eladók. Klrály-n. 19. 123
liskslsásn gyakorlott, k) blsonylt-ványokkal, ntlhtinál (elvétetik. Erzsibel-tér 17 , I. em. 110
8!
25°/o-ol Jövedelmező kisebb és rgy na-obb b«rh*a sürgősen olcsón elsdó. m kiadóban. 593Í
PoflAny véri fajboraim
árusítását megkezdtem, literenkint . 20 és 30 fillérért. Legkisebb téléi 2 25 It Megrendelésre házhoz küldöm. SrMis lártl,, taHM>,-s. IS.
K«r«aak 2—3 szobás lakisi a város belterületén, május l-re. Ctm a kiadóban. 141
Egészen áiaiaalsaj4ratsi bútorozott szoba kiadó Deák-léi 4. 144
MBhalymk, Ivagy raktáruk alkalmas
nagy helyiség, mellette lakószobával, olcsón klüló február I-n Déáktér 4. 145
■irálg-alsa ai. szán alatt Ozkt-he.y ség, Iskás, raktár, lélizer kUéá.
SlnlsslHitos Sl. számú háromszobás magánház szsbadkésbál alaáá. 146
329/1931. .
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Nagykanizsa megyei város Oyümölcsértéíesltö és Központi Szeszfőzde Vállalata seprő-
ről lefejtett bort telepre szállítva malli-gand fokonként 11 fillérért vásárol.
Azok a szőlőtermelők, akik hort eladni akarnak, készleteiket 8 napon belül jelentsék be a városi szeszfőzdénél.
Nagykanizsa, 1932. január 8. io Polgármester-
A legtökéletesebb vevő
a már fogalommá vált nagyszerű
mm d i
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
fegyver- ét sportüzlet, rádió- éi gramofon osztályán.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 9. szám
Nagykanizsa 1932. január 13, szerda
Art 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkeai lóság éi kiadóhivatal: Főút S. szám. Keuthelyt nókkladóhWaUI: KoMutb-uta 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Szerkesztőségi ét
egy ht kiadói
hivatali telefon: 78. u.
Két pengó meg két fillér
(bl) Mérhetetlen arányokban bont|a kl szörnyű rongy-pafásllát Eutópa-szerle a nyomor. Nem kivétel alóla a magyar vidék lem. A zalai lankák áldott öle is mind többet és löbbet (cd lel az eddig bSszkén lakart nyomorúságból. A vármegyeházának történelmi idők zajlásál látott terméből döbbenetes erővel szakadt kl tegnap a |a|kláltás: — egy hónap alatt 7000 zalai ínségessel leli több, egy hónap alatt 28.000-ről 35 000-re emelkedett azoknak a száma, kiknek szájába a hatóságoknak kell falatról, kezűkbe munkáról gondoskodni. Hétezer pár kéz hullott lehetetlenül Ölbe egy hónap alalt a többi 26.000 mellé. Hétezer tenyérből szorul keserves ököl és bélezer éhes szá|on fakad a kétségbeesés segítségkérő moraja. Zalában 35.000 ember éhezik és fűtetlen lakásban, rongyokban didereg magatehetetlenül. Egy egész városnyl lélek felett kong a kenyértelen holnapok vészharangja. Több ember, akinek nincs falat kenyere, mint amennyi egész Nsgykanizsa.
És annak a vészharangnak folyton erősbödő jajkiáltása nem csak azoknak sz álmaiba sikolt bele; akik éheznek és dideregnek. Annak a szava mindnyájunk ágya feleli megöl és denevérszárnyu árnyékokai libbent az álmaink, a gondterhes virrasztásunk fölé. Mert hiszen akinek ma még van mit ennie, az Is gonddal fekszik és gonddal ébred, annak is le kellett redukálnia az élete minden Igényéi, a falai kenyerét Is. Mert hiszen a nagy kataklizma gazdagot és szegényt sránylsg egyformán ostoroz. Hovatovább kivétel i« alig akad. S akinek van még egy darab kenyere, egy rend ruhlja, az nem csak a maga gondjával virraszt, hanem azéval Is, akinek semmije sincs. Sajnos azonban, itt már vannak kivételek Vannak, akik ezt a közösségei nem érzik. Pedig ha valaha, ugy ma mindenkinek Isteni és emberi törvényen kívül a saját maga törvénye kell hogy diktálja parancsoló szóval a nélkülözőkről, az ínségbe sodortakról való gondoskodást, a hibájukon kivül lehetetlenek megsegítését. Ha valaha, ugy ma kellenek a karllász hösel, szent Erzsébetek ás sssiszi lélekkel áldott jótevők, mindenütt a magyar földön, amit isten igy még sohasem látogatott.
és vsnuak is. De bármennyien vannak Is, sajnos: a szaporodó nyomorral a számuk fordiloll arányban le»* egyre és egyre elégleleriebb. Ma a zsebébe nyul mindenki, ma a kél la álból egyet a nyomornak adózik mindenki, ma akinek szive van, fel-wja az ínség kopogtatása elölt és a« — ad, héroszi erőfeszítéssel ad « egész magyar társadalom, amely a va udó történelem kinyilatkoztatásai érzi, hogy nem csak az Irgal-Szamaritánus kötelességét teszi "áldozattal, nem csak elesett em-pereken segit, hamm egy hazát, egy egy világot segit át az tmherlség évezredes épületét rázó
földrengés óráin.
Ijesztően szomorú és mélységesen megdöbbentő, hogy ilyen válságos Időkben, a társadalom áldozatkészségének ilyen bósi neklfeszűlése napjaiban akadt egy jelentős vidéki pénzintézet (hála Istennek, nem Kanizsán I), amely a balóságok (éli Inségakciójára 2 (keltő) pengői .adományozott." Egy pénzintézet... Ugyanakkor, amikor más pénzintézetek áldozatos megértéssel töltötték kl ezidén Is a mértsgük, a soron-klvűll lótékonyság ésközadakozásalk-nak sokat ostromolt rubrikáit. Ugyanakkor, amikor a száz meg száz tisztviselő a leépített Ugatáséból, a kereskedő a tönkrement üzletéből, az Iparos a hideg műhelyéből, a gazda az üres éléstálából, az lakolás-gyermek az ozsona-pénzéből, a kis masamód a borravalójából, az édesanya a gyermekei karácsonyfájának örömeiből csip le egy-egy darabot az éhezőknek. Ugyanakkor, amikor
templomajtóban öreg koldusasszonyt láttam a vasárnapi mise csengetyüa perselyébe dobni egy kétfillérest abból, ami mise előtt az Irgalmasság nevében az ölébe hullott.
Ha van, aminthogy van, egy osztó igazság, amely a világot teremtése óta rázó egyenlőtlenségeket egyszer isteni nyugalommá simítja, — akkor ezt a kétpengöt is, azt a kétfillért is fel|egyzlk ott, ahol az embernek és minden alkotásának sorsát mérik.
Aki pedig olvasta ezt, ne ítéljen szivében addig, mlg önmagába nem nézett. És ne ítéljen azután sem, — nem emberé az Ítélet, — hanem lássa tf tudja a példák szomorú paradoxonéból, hogy mekkora a nyomorúság és lássa, hogy mennyivel, hogy mfeszorta nagyobb a lelkek Ínsége, amiben nemcsak a vidéki Inségakció apró keretei, hanem országok és világrészek dideregnek a maguk „tlét pengőinek" fagyautó cinizmusában.
A kereszténypárt 13: 9 arányban a kormánytámogatás mellett szavazott
Hudapeet, lanuár 12 (Éjszakai rádtójtlentéij A\'Kereszténypárt kedden esle pártértékez\'etet tartolt. amelyen a pártnak a kormányhoz való viszonyát és a 33-as bizottságban való további szereplését beszélték meg. Élénk vita után Iá: 9 szavazat irányban kimondotta
a párt, hogy továbbra is támogatja a kormányt és ennek megfelelően
risztvtsz a 33-as bizottság munkájában Is.
Kimondták, hogy a tisztviselői fizetések további csökkentését mellőzni kívánja a párt és ennek érdekében mindent megtesz.
A kormány ellenőrizteti az Iparcikkek áralakulását
Budapest, Január 12 (Éjszakai rádiójelenlés) A kormány tagjai kedden délután 5 órakor minisztertanácsot tartottak, amelyen letárgyalták a rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló, a földbirtok-
rendezési törvénymódosításáról szóló, végül az összeférhetetlenségi törvényjavaslatot. A minisztertanács végül elhatározta, hogy egy 3 tagu bizottságot küld ki az egyes iparcikkek áralakulásának ellenőrzésére.
Kommunista zavargás a párisi utcákon 3700 előállítással
Lázong a nyomor a párlal aranyhegyek árnyékában
PárU, Január 12 (ÉJszakat rádiójelentés) A kommunisták felhívására kedden nagy tüntetést rendezlek a parlament előtt a párisi munkanélküliek, a rendőrség azonban szélverte a zavargókat. —
Ebből az alkalomból 700 tüntetőt állítottak elő a rendörségre. Délután ismét tüntetést kísérellek meg a parlament környékén Ekkor 2500 előállítás történt A város más részéből 500 tüntetőt állítottak elő.
Laval nem tudott megegyezni a radikálisokkal, estfe 10 órakor az egész kormány lemondott
Párts, Január 12 (Havas) A kormány tasjal minisztertanácsra ültek össze Laval elnökielével. A kormány tagjai tárcájukat a miniszterelnök rendelkezésire bocsátották.
Ez nem jelenti a kormány de facto lemondd ál. Ez csak abban az eset-
ben következnék be, ha Lavalnak sikerülne a különböző kormánylá-mogaló pártokkal a széles alapokon alakítandó kormány ügyében megállapodni. Ma délután Laval tárgyal a radikálisok vezérével, Herrlot-val. Ha a tárgyalás nem vezelne eredményre, akkor Laval megtartja vala-
mennyi eddigi munkatársát.
Párts, Január 12 (Éjszakai rádiójelentés) A keddi minisztertanács halározala következtében Laval miniszterelnöknek teljesen szabadkeze van arra, hogy vagy benyújtsa a köztársasági elnöknek az egész kormány lemondását, vagy pedig csak a kormány átalakítására szorítkozzék.
Az eseményektől függ Francta-orszájf hozzájárulása a Jóvátételi konferencia terminusából
London, Január 12 A Reuler iroda értesülése szerint Franciaország beleegyezett a Jóvátételi értekezlet időpontjába, mindamellett végleges állásfoglalását az események alakulásától teszi függővé. A francia nagykövet tegnap hosszasan tanácskozott Simon külügyminiszterrel
Lemondás
Párts, Jahuár 12 (Éjszakai rádlijelenlés) Laval este 8 órakor kijelentelte, hogy a miniszterek és az államtitkárok éjjel Í0 órakor az Elyseébe mennek, ahol Doumer elnöknek átnyu|lják a kormány lemondását.
A radikális párt elhatározta, hogy nem foglal helyet Laval kormányában.
Bulgária is fixstáskáp-talaasáflat jalsntsH
SzóHa, Január 12 (MTI) Musanojj miniszterelnök a bolgár sa|tó képviselői elölt tett nyilatkozatában kijelentette, hogy Bulgária számára lehetetlenség a Jóvátételek fizetése. A bolgár kormány a népszövetség pénzügyi bizottsága és a jóvátételi konferencia számára készített jelentésében lefesil Bulgária súlyos gazdasági és pénzügyi hdty-zetét, nevezetesen a Nemzeti Bank helyzetét, amelynek külföldi devizatartaléka *//7ierű//.Ez|megakadályoMa, hogy a külföldi adósságokat aranyban fizethessék. A bolgár kormány, anélkül, hogy moratóriumot kérne, gyors és hatásos rendszabályok\' alkalmazását kéri, amelyek melleit fizetési mérlegét egyensúlyba hozhatja. A kormány ilyen rendszabélyektiak tekinti a fizetések bizonyos ktfhhjrt-tését, vagyis a külföldi kHésSntör-lesztések elhalasztását. Mivel a bolgár költségvetésnek majdnem felét külső adósságok emésztik fel, esek az inlézMdések\'remMivfll nagy jelentőségűek, mert az ország összeroskad a terhek súlya alalL
Olaszország, Anglia ér ftaiWa-ország közölte, hogy kormányak eMgv tétellel fogadja BUtgíMtttf azT\'a
a
ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
Megjelent az olcsó tankönyv rendelet
öt évig nem lesz tankönyv-változás — Minden tankönyv 25%-kal olcsóbb lesz
kérését, hogy részt vehessen a lausannel konferenciában, hivatalos meghívás azonban még nem érkezett Bulgáriának.
Bathlen Olaszországba utazik
Kóma, január 12 (Éjszakai rádiójelentés) A római olasz lapok Bethlen István gróf külföldi utazásáról írnak és a politikai körökben is megerősítik azt az elterjedt hirt, hogy a kiváló magyar államférfi rövidesen Olaszországba utazik.
Meghosszabbították az olasz-román barátsági szerződést
Kóma, január 12 (Éjszakai rádlijelentés) Félhivala-los közlemény tudatja: Az olasz és román kormány közösen megállapodott abban, hogy a most lejáró barátsági szerződést a két nemzet között további hat hónappal meghosszabbítják.
Snlyos balesetek fadöntés közben
Nagykanizsa, január 12 A keddi nap folyamán két súlyosan sérült napszámost szállítottak be a mentők a kanizsai közkórházba. Mind a ketten kinn áz erdőben favágás közben sérültek meg.
Az egyik szerencsétlenség hétfőn a késő délutáni órákban történt a somogybtlkkösdl erdőben, ahol Pozs-vári Imre 30 éves napszámos nem tudott idejében elszaladni egy ledőlő fa közeléből és igy az teljes erővel rázuhant a szerencsétlen ember fejére. Pozsvári Imrét kedden délelölt a kanizsai mentők súlyos agyrázkódással szállították be a városi köz-kórházba.
Az erdő másik áldozata Deák Károly 28 éves nagykanizsai napszámos, aki az Alsóerdöben vágott tál. Egy társával együtt fejszészte a hatalmas törzset, amikor a társa fejszéje véletlenül félrecsúszott és Deák Károly jobbtérdén egy 15 cm-es csontig hatoló vágást ejtett.
Mindkét ügyben megindult a vizsgálat.
INGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOSt előfizet.
mmmmmmm
Budapest, Január 12 (MTI) A vallás és közoktatásügyi miniszter méltányolva a szülőknek a mai gazdasági viszonyok következtében előállott nehéz anyagi helyzetét, megtette a szükséges Intézkedéseket arra, hogy a tankönyvek ára mielőbb mérsékeltessék. Ezért a miniszter rendeletet adóit ki, amelyben felhívta a tankönyv kiadókat, hogy az engedélyezett iskolai tan-és segédkönyvek árát általában 25 százalékkal szállítsák le. Felhivta különben a könyvkiadókat arra Is, hogy az elemi iskolák számára ugyan-
. Nagykanizsa, auuár 12
Nem csak Nagykanizsán, hanem a környéken is ominózus nevezetességre lelt szert dr. Eckenberg Imre pesti orvos, aki előbb a Centrálban, majd mikor onnét hatóságilag kilakoltatták, magánházban Zeileis-ren-delőt nyitott.
Az .orvosi vállalkozás" nagy reklámmal érkezett és erre főként a a Zalai Közlönyt használta fel, mint természetszerűleg mindenkinek rendelkezésre álló hirdetési orgánumot. A dolog historikumához tartozik, hogy Érdi László mérnök (helyesebben Zeüels-impresszárió) lelkiismeretlen félrevezetéssel olyan megállapodást íratott alá, melynek értelmében a lapnak 5000 pengő pönálét kellelt volna fizetnie, ha a Zeilelsről mást is irt volna, mint amit ők hirdetés gyanánt (akár Érdi László állal irolt és soronként fizetett kommüniké formájában is) közreadtak. Különben meptudtuk, tiogy minden városban ugyanezzel fi metódussal
egy tartalmú, de egyszerűbb kiállítású könyvekről is gondoskodjanak. Ezeknek a könyveknek ára a csökkentett árnál Is jóval alacsonyabb lesz. A szülők anyagi helyzete által megokolt további ármérséklés keresztülvitele céljából egyidejűleg azt is elrendelte a miniszter, hogy a bevezetett tankönyveket és segédkönyveket 5 éven át nem szabad változtatni. Ezekkel a szociális érdekű rendelkezésekkel a miniszter a gyermekeiket iskoláztató szülök súlyos terhein kivánl könnyíteni.
| vezették félre a lapokat.
A .Zalai Közlöny", dacára a súlyos anyagi konzekvenciákkal Járó és utólag nem stornírozható megkötöttségnek, minden egyes hatósági lépésről és a körülötte meginduló perekről tájékoztatta a közönségei, — más módja nem lévén — igy akarva felhívni a figyelmet arra, hogy a komoly orvosi kar és a hatósági fórumok megítélése szerint a Zelleis-űgy mindennek tekinthető, épen csak közhasznúnak nem.
Zeilelsék a végén itt hagyták Kanizsát, nem mulasztván el megfenyegetni a Zalai Közlönyt, hogy beperelik kártérítésért és a megállapodás megszegéséért. A per eddig nem Indult meg.
Most, amikor az Ugy hullámai már elültek Nagykanizsán és Eckenberg már régen más tájakra tette ét működése színhelyét, most (I) érkezett Kanizsára a népjóléti miniszter vég-határozaia. Ebben a miniszter értesül az alispánt, hogy dr. Eckenberg
Imre orvosi rendelését nem engedélyezi.
.Igy kellett határozni, indokolja a miniszter, mert Eckenbergnek az engedélyezési kérelemhez csatolt oki ralok alapján gyógyintézel fenntartására, illetve vezetésére az 1883:1. tc. 3. pontja szerinti törvényes minősítése hiányzik, továbbá, mert az engedélyt kérő állal közölt hangos és a közönség félrevezetésére alkalmas hírlapi hirdetések és rőpcédulák folytán orvosetikai szempontból Is aggályosnak tartom a kérelmezett rendelőintézet engedélyezéséi."
D] szelek fnjnak a Városi Szlnbáz felől
Nagykanlzaa, Január 12
Városunk egyetlen szórakozóhelyének, a mozinak, régen vajúdó ügye, a polgármester eredményes közbelépésére végre olyan megoldást nyert, amely remélhetőleg minden Igény kielégítésével a város közönségének teljes megelégedésével fog találkozni.
Az Uránia R T. érdekében megindítóit szanálási akció nem utolsó sorban a mindig súlyosbodó gazdasági helyzet következtében meg-hlusult, ugy, hogy a R. T. felszámolását kellett kimondani. A polgármester a város kezében levő értékes engedély kihasználása s ezzel számottevő bevétel biztosítása végett leszerződtette a Városi Mozi vezetésére Magyar Jánosi, a kaposvári mozgóképszínházak Igazgatóját Máris biztosra vehetjük, hogy szakavatott irányítása mellett a Városi Mozi Nagykanizsa közönségének egy kellemes szórakozóhelye s nívós kniturintézménye lesz.
Alkalmunk volt az uj Igazgatóval beszélgetni s érdeklődtünk tervel a programját Illetőleg.
Magyar János kifejtette, hogy legfőbb törekvése lesz, hogy Nagykanizsa részére a budapesti premier színházak teljes műsorát szerezze meg, lehetőleg Pesttel egyldSben, de legkésőbb közvetlen utána. Legközelebb megvalósítandó feladatának tekinti, hogy a Városi Mozit oly tökéletes technikai felszereléssel lássa el, mely ugy szinkronizált, mint hangszalagos filmek teljes illúziót kellő leadására ugyanazt kapja — sőt jobbat — olcsón, mint amit a a fővárosi nagy mozik nyújtanak
Klslábakat ReresIlnRl
35, 36-os nőt hócipő és posztó betétes sárcipó
P 3.50
Szabó
Clpöaru&a*, HorlOy Aílklóu-
Schütz vászon
minősége kiváló, éra a legolcsóbb.
i
Fehér árusításunk keretében a legkedvezőbb árak mallett szerezheti be mindenki szükségletét.
4ruf}dx.
Dsinántial legnagyobb éa Isgslosébb áruháza.
A kanizsai Zeileis-orvosnak hiányzott a törvényes minősítése
Utólag a népjóléti miniszter sem engedélyezte dr. Eckenberg Imre működését
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
három-négyszeres árért.
A hangos lllmek nyelvi nehézségei! azzal akar|a kiegyenlíteni, hogy ,z amerikai nagy slágerek németnyelvű változatain kívül a ma már teljesen versenyképes, sőt az amerikai filmeket, ugy szüzsé, mint rendezés és kidolgozás tekintetében messze felülmúló német (Ufa) filmekre fekteti a fősúlyt, melyek kiválóságát s Berlin, Bécs és budapesti nagy színházak 4—12 hetes állandó műsorontartása igazolja legjobban.
A mai nehéz gazdasági helyzetben, amikor a mindennapi kenyér megszerzése Is csak súlyos gondokkal lehetséges, óriási felsdat egy szórakoztató kultúrintézmény vezetése, azonban számítva arra, hogy a város közönsége odaadó munkáját méltányolva támogatni fogja, az országban Ián legalacsonyabban megállapított belépődíjért teljes tUeoér-léket, néhány dsrüs ótál, tartalmas i művészi fllaelftadáil fog adni. Igyekezni fog olcsó zónaelőadások, kedvezményes bérlelfüzetekkel a mo-zil, a ma emberének ezen nélkülözhetetlen kultúrintézményét mindenki számára hozzáférhetővé tenni.
A fenti nyilatkozat egy célluJalos, komoly szakember kijelentései s mint azt Kaposvárról is halljuk, Magyar nemcsak Ígér, hanem ad Is, sőt többel is ad, mint amit Ígért. A városi felől fújdogáló uj szelek hozzák meg nem csak a mozi felvlrágozását, hanem az általános gazdasági élet kiszikkadt mezejének is az annyira s rég várt életet fakasztó aranyesőjét.
Jaa, 18. Izx. Nőegylet [tk«Ukávé*atJ« a Cailnóbati > órakor.
J«o. 17. OllárcgyaaQlet műsoros teája a plébánia Fthérttrraébca Ml 5-kor.
UcsAllá előadás a vároabáxán 8 ónkor.<ór. Fülöp Oy.: A modatn sportok).
jaa. 23. NTE tánceslélye a Polgári EgylsH** «*or
Jan. 14. Llc«álls tlóadás a városházán « órakor (dr Wlnklír K.: Rákosi JsnA).
Jln. Kx Ur. l.eáuyegylet plknlk)« a Kaailnóban 9 órakor.
Jan. >1. Uceális elóadis a városházán 6 órakor (Bák^th Dirid).
I.tányklub műsoros teija a Mlaaxlóaházban «-kor.
F«br. 1. Az Ipartestület bálja a Kaszinóban.
Ftbr. 2. A Polgári ügylet kÓtgyfll*M t* vacsorája.
febr. 8. A Szanatórium Egyesület mtUoro* teája. A banktisztviselők műsoros táncestélye a Kaszinóban.
P«br. 7. Ker. TUztviaalónók álarcos estje a Polgári
Ejfyltlben (él I órakor. P«br. 8. A KercatUay JÓUkoay Nóegylct lariang-búcsúztató estélye a Caatrálbaa.
Hócipő
Női-, férfi- és gyermek-hócipők
nagy választékban kaphatók:
Sxabó cipőáraházban HortQy Mfkfőfl-u/
<Vőrotház-palota).
■Ví"e \'aao UnUolulual. agg lou oytMktal olctö araimról.
Megülte a saját halotti torát
Egy 90 éves asszony temetése után részegen a patakba fulladt egy gazdálkodó
Nova, Január 12
Halálosvégű szerencsétlenség történt Páka községben. Csütörtökön elhalálozott Völgyi János korcsmáros 90 éves édesanyja. Hozzátartozói és az ismerősök híloltl torra gyűltek össze ez alkalommal Völgyiéknél. Többek közölt megjelent Tóth Ká-
roly 48 éves gazdálkodó is. Éjféltájban Tóth hazaindult, de boros állapotban nem talált a helyes ufrs és a szerencsétlen ember az alig félméteres mélységű Vállcka-patakba zuhant, ahol másnap reggel megfulladva, holtan találták meg. Haláláéit senkii sem terhel felelősség.
A nyomorúság miatt kútba ölte magát egy ötgyermekes anya
Zalaegerszeg, Január 12 özv. Horváth Islvánné ságodi löldmüvesasszony nehéz anyagi helyzetben volt és sokszor panaszkodolt ismerőseinek, hogy nem ludjn ellar-tani a gyermekeit. A nélkülözés ugy
elkeserilctte özv. Horváthnét, hogy tegnap hajnalban a szomszédja kútjába vetette magát. Holttestét az egerszegi tűzoltók emelték ki. — Ol gyermek gyászolja a halálba menekült anyát.
SINGER DIVATÁRUHÁZ
kabát öl szőnyegofztálya
f. hó 18-án, hétfőn megnyílik,
amely alkalommal a t. vásárlók sok kellemes meglepetésben ré-zesQlnck.
Bővebb értesités e lap f. hó 16-iki és 17-iki számában.
Az egerarac8al szerelmes anyós megdöbbentő vallomása
„Annak Idején a férjem ls ugy csinálta az édesanyámmal" — mondotta mentségére
Nagykanizsa, Január 12 Egész Zalamegyében nagy megdöbbenést keltett az a dráma, ami a kis Egeraracsán történt, ahol Hancz Oyörgy 26 éves fiatal gazda egyetlen késszurással megölte apósál, a 60 éve felé közeledő Szűcs János gazdát. A csendőri kihallgatása alkalmával Hancz bevallolta, hogy anyósa, a 40 éves Szűcs Jánosné tüzesvérü asszony, akinek nem kellett már az öregedő férje és azért saját vejére vetett szemet és azzal bizalmas viszonyt folytatolt, mö|d arra ösztökélte vejét hogy végezzen „az öreggel". A teljesen az asszony halalma alá került fiatal gazda végül is valóban megölle az öregembert. Petsze Hancz G.örgy fiatal felesége, Sztlcs Jánosné leánya nem tudott a förtelmes dologról semmit, ő azt hitte, hogy az ura veszekedés hevében ölte meg édesapját. Mikor az
.öreg" asszonyt kihallgatták, eleinte tagadla, hogy viszonya lelt volna saját vejével, később annyit bevallott, hogy jól szívlelték egymást a vejével. Azt azonban, hogy ö bujtotta volna fel, késhegyig tagadta
A vizsgálat megindult és számos községbelit hallgatlak ki, kik megerősítették mindazt, amit a gyilkos Hancz György elmondott.
A vizsgálóbíró ismételten kihallgatta ezután .özvegy" Szűcs Jánosnál, aki Itt már elmondotta, hogy igenis viszonya volt fiatal vejével. Elmondotla azt is, hogy leánya előtt
szigorúan örködölt, hogy az ne tudjon meg semmit, ami közte és a leányának férje között történik. Itt is tagadta azt, hogy ö bujtotta volna fel gyilkosságra a vejét.
Mikor ezután elébe tárták cselekményének förlelmességét, a 40 éves asszony egykedvűen azt felelte:
— A férjem annak idején az én anyámmal ugyan igy csináltál...
Egeraracsán a falu népe az esettel kapcsolatban sok mindent mond. Igy beszélnek arról is, hogy Hancz Oyörgy egy alkalommal azt a kijelentést tette apősa elölt, őt megfenyegetve, hogy ,ő Is ugy fog járni még, mint a dlóskáll göncOI", amit ugyanis agyonvertek.
Ugy a gyilkos, mint a felbujtás-sal vádolt asszony belenyugodtak letartóztatásukba.
A szerelmes szivü 40 éves menyecske védőjéül lf|. dr. Tamás Jánost, Hancz Üyörgy védőjéül pedig dr. Sabján Gyula ügyvédet rendelte ki a nagykanizsai törvényszék.
Séta a pénzhiány körül
Pénzhiány van I A defláció tönkreteszi a gazdasági élotot I Miért nem Indítják meg a bankóprést? - halljuk az Infláclópártl oldalról.
Nézzük csak, hogy vélekednek a ktl-lönbözö foglalkozásúak e kérdésről.
Miután magam a pénznélkűllek pártjához tartozom, Igyekszem körsétámon szerzett tapasztalataimat tárgyilagosan megírni.
Kls« utam egy hozzám közelálló üzlethez vezetett: az édesapámhoz, abban a feltovésben, hogy tőle egész biztosan őszinte adatokat togok kapnL Caak-
an. Az Őszinteséget az Üzlet feltflhő _ yén elhelyezett tábla Jelképezi: — Árut csak készpénz ellenében szolod-
hely
lünk klr Kérdezem: miért? Hja, — a kartellek, hangzik a panaaz. Azok 1» csak készpénzért adnak. Kénytelen a kiskereskedő ls.
Egy gyógyszertárba nyitok. A szimpatikus gyógyszerész belekezd az Iámért panasz!
— NI
lnca az embereknek pénzűk orvosra. Ha pedig mégis Jönnek recepttel, azt csak ritkán fizetik kl. Hiába lóg a Natlonal-kaaazán a figyelmeztetés: „duóul/szereket csakis készpénzért .izolálunk kl r
Amíg beszélgetünk, két hölgy Jön be „méretkezni." Az egyiknek «W>t mutat a mérlegnyetvo. Dühösen mond|a a csinos gyógyszerészsegédnek: „ugu-Idiszik, elromlott u mérlegük." liöazön éa elmegy.
— lju>a& kérem, ez az Üzlet, még megy...
Nagy betűkkel van kiírva a kirakatba: Jnuyen lestsulumérés."
Betérek egy trafikba bélyeget venni. Itt nem Is érdeklődöm, gondolom Itt ugyls mindenki készpénzért vesz. De megakad a szemem a következő rövid, de velős feliratú táblán : „HUtl nincs."
Ugy látszik mégis oka volt a traflkos-nak kiírni.
Történelmi hűség kedvéért meg kell lmom, hogy egy hitelforrás van még. A kávéházi főpincér. Nála még van hitel. De mér o ls panaszkodik, hogy sok a dublóz.
— A legtöbb pénzintézet beszüntette a hitelezést, — mondja a szabóm, — hát hogyan kívánhatja n „kuncsaft" tőlem, hogy én a munkadíjamat hitelezzem? Pedig Igon sokszor megtörténik velem, hogy mikor készen van a ruha, csak — ígéretet kapok. Engedjék meg egy kicsit azt a bankóprést, hadd Jusson a pénzből mindenkinek.
Hiába magyarázom nokl fiz Intláctó következményeit, ő kitart álláspontja
ás még nlnos rádiója ? Érdeklődjék mit nyújt az Orion 7033-as, hangszórós Európavevfl.
Qyártjs í Orion lizélémpafyir
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
mellett. Lehet, hofry neki van Igaza!
Diplomatikusan hívja fel a figyelmet a hitel beszüntetésére, az egyik tőuti keretkedő Ilyen feliratokkal: „Csak készpénzért vehel olcsón" és „áraink készpénz vásárlásra vannak kalkulálva."
Nem sokkal rózsásabb a holyzet a szabadnáJyákon sem.
— Kerem — panaszkodik az orvos ma már lojrtöbb ember valamelyik betegsegélyzo pénztár tagja. Kevés csatul tarí háziorv ont. Pedig ml sokszor éllel,. hidegben, fagyban, esőben, magunk egészségét nem kímélve siettlnk a beteghez, kötelességünket teljesíteni. S eljön az újév, bizony nagyon sok helyen elfelejtették a honoráriumot kifizetni. Nem ls annyira ellelejtették, — helyesbíti — hanem Inkább, nem tudták. Nincs senkinek pénze, az a baj I
Pár perc múlva egy kliensektől zsúfolt ügyvédi Irodában vagyok.
Nehezen tudok a principálissal beszélni. mert minden pillanatban ujabb és ujabb ügyfelek Jönnek.
— Ez Igen, — mondom, — ez aztán üzleti Hála Isten, hogy már valahol látok egy kis forgalmat.
— Ne htgyl . mindegyikből klteis lesz. Az uj Illeték törvény szerint a bélyegek horribilis költséget tesznek kl s ast a mai pénztelen világban az ügyvédek nem tudják a aalátlukból előlegezni. Tehát már e tételnél u kénytelen vagyok az esetleges keresetemet magamtól elhárítani.
Nem is zavarom tovább. Tisztviselője veszi át a szót. 0 Is panaszkodik. Redukáltak neki. Nem tud semmit visá rolni Eddig Oak vehetett, ha kellett valami részletre, ma ez ls megszűnt
Megszűnt a hltelüzlet I
Oda a bizalom 1
Betérek az egyik Csengery-utl III-szertlzletbe.
Ez volt a körsétám legérdekesebb állomása A kereskedőnek a szellemességénél csak az őszintesége és a lokálpatriotizmusa nagyobb. Az üzlet közepén ugyanis egy táblán a következő olvasható:
forral
e, kérem, hogy ezekből
Utazó éa Ügynök urak Figyelmébe I
Csakis helyi utazóktól 6s ügynököktől veszek I Köszönöm, Jól vagyok 1 Árura nincs szükségem 1
Pénzem nincs I Csak keveset beszélni!
Ha Korányt pénzügyminiszter ur ls tenne egyszer egy Ilyen körsétát Nagy-kunlzsán, akkor talán megindítaná azt a btlvös masinái I Hadd Jutna ennek a sok panaszkodó embernek a gyártmányából 1
Hlrtchl Jonő
Időjárás
A narvfcatolxssl ««taorolócl*> mc«-flgyelS Jelentétek r Kedden a himérsék-IzT: Rejgel 7 órakor -0-3, délután 2 órakor -f-S-2, elte V órakor +1 6.
fMMnf .\' Reggel és délben felhős, ette Unta égboltozat.
SHUrdm: Reggel délkelet, délben kelet, e»le délkeleti azét
(ÉlvaJral rátUóJtUnHsl « Mala-r.M. glal Intései lelaatl aata 10 ára-kor ■ Sxérax Mi várhat* a hMa« bktaéSitával.
— Ha Budapestre utazik elsó utja legyen a fényesen átalakított éa kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak t* 1.40 pengőért nemcsak megfürOdhet, hanem jól meg ls reggelizhet.
NAPI HIRiK
NAPIREND Január 13, szarda
fóra. katolikus: B Veronika.Proleat.: Vidor. Izraelita : Sebat hó 5.
Városi Muzeum ét KönvvUr nyitva C«ütört0k0n és vaairnap délelőtt 10-től 12 óláig.
avóarjtzerttrl éjjeli ezotgáUt • I hó végéig a .Fekete tas\' gyógyszertár
Pó-ut 6.
Várotl Mozgó. .Egy kla ballépés-, szellemesen plkina vlcliték 16 éven letétieknek. Remek kitérő mtlior.
Oőilürdő nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 2—13.
— Csóthl Oéza köazönete a polgármesternek. Megírtuk, hogy a Pápa őszentsége Csóthl Oézs murakereszturi apálol pápai prelátussá nevezte ki. Ebből az alkalomból dr. Krátky Islván polgármester meleghangú levélben köszöntödé a közéleti tevékenységeért köztiszteletben álló főpapot. Csó\'hl prelátus ma hosszabb levélben megköszönte a polgármesternek és a város közönségének a szívélyes megemlékezést. „NJgykanizsa város érdekeli mindig szivemen viseltem — irji Csólhi prelálus — és a lövőben is tőlem telhetőleg mindenben javára kivánok lenni, mert értem és érzem |ogos és méltányos kívánalmai!, létlennlartó szükségleteit, a szoros szomszédi viszonynál lógva, ami lelkemből testvéries együttérzést és munkás, áldozatra kész nagyrabecsülést váltott ki. A megemlékezés a város polgármestere és közönsége részéről még jobban fog arra ösztökélni, hogy Nagykanizsa és érdemes közönsége javára munkálkodom."
— Ügyforgalom a vármegyénél. A rnult év lolyamán a vármegyei nagyiktatóba érkezel! 32 822, a közigazgatásiba 4332, a kihágásiba 1321, a központi válaszlminyhoz 153, az árvaszékhez 37 381 ügydarab.
— Egy év alatt ezerötszázzal csökkent a Zalában kiállított útlevelek száma. Az „llspánl hivatalnál az 1931. évben 925 u| útlevelet állítottak ki, 1328 régi útlevélnek pedig meghosszabbították az érvényességét. Az 1930. évben 1142 uj útlevelet állítottak ki, 2652-t pedig meghosszabbítottak. Vagyis 1541 útlevéllel kevesebbel váltottak kl 1931-ben, mini az előző évben.
— Renate Müller a Mesék az írógépről bájos alakitója legnagyobb sikerét az Egy kis ballépés ben aralta.
Vásároljon bizalommal »
C7Clf Cl¥ HlllflflC elismerten jóhirnevü
jLCRCL! VILnUj bntortelepeben,
hol garantált jó buíorí kap a legolcsóbb árak mellett.
Magykaalzsa, Erzsébet-tér 18. szám alatt (volt faarna-Málloja).
Elsőrendű saját kárpitom és aaxtaloa műhely I
A legKeövextibb Itee/étl te Ítéletek I
— A glmnázista cserkészek
ezldén Is február 2-án rendezik műsoros előadásukat, délután 4 órai kezdettel, a gimnázium tornatermében. A tanulóifjúság ünnepén minden évben túlemelkedő jelentőségű, kedves előadás, az idén Is a város reptezenláns közönségének lesz találkozója.
= Csak felnőtteknek való Egy
kis ballépés.
— Testvérek közelharca a Petőfi uton. Hétfőn éjjel fél 12 óra tájbin ismét hangos éjszakai botrány látszódott le a Petőfi-ulon, ahol V. Antal és az öccse összeverekedett K Li|ossal és bátyjával. A V. testvérek és K. Lajos egy Petőfi-uli korcsmában Iszogattak külön aszlal mellett Féllizenkellö tájban K. Lajos felállt és eltávozott. A V. testvérek u\'ána eredlek és K. Lajos bemondása szerint kinn az u\'cán szó nélkül megtámsdták őt. K Li|os jivá-ban védekezett a túlerővel szemben, amikor véletlenül figyelmes lelt a zajra a bátyja Is, aki épp hazafelé Igyekezett. A két testvérpár ezután kölcsönösen helybenhagyta egymást. A verekedőket a rendőrök választolták szét. Az é|szakai botrány ügyében eljárást indítóit a rendőrség.
«= Tánciskola. Értesítem a n. é. közönségei, hogy 20 án a tánciskolámat megnyitom. Különóra egész náp és a .Rumba" tanítása. 0. Odbor tánctanár.
Szombaton nyílik meg ünnepélyesen a nagykanizsai Stefánia bölcsődéje
Szombaton nyílik meg a nai;y-kanizsri Stefánia-intézet bölcsődéje-, amelyet már több Ízben részletesen Ismertellünk. Az ünnepélyes megnyitáson részt vesz a népjóléti minisztérium képviseletében Szandtner államtitkár, a vármegyét OyOmOrey György főispán képviseli, lejön a Stefánia körpjnti vezetőségének kiküldölte is.
= Kóstolta a Vlda ujborát?
r E H r J A N U
£ R !l A R
Sc&Utxnél.
— Napi 3 előadásban kerül bemutatásra Rentle Müller szellemesen pikáns vígjátéka, az Egy kis ballépési
— Szép csikó bundák, crepe de Chine béléssel már 125 P-ért SchQtznél.
Szerda Csütörtök
VÁROSI SZIMHÁZ
igy kis ballépés
RENATE MtJCCER
Szellemesen pikáns vígjáték 10 felvonásban. Naponta 3 előadás 5, 7 és 9 órai kezdettel. Jegyelővét naponta d. e. 10—12-Ig.
MOSOLY ORSZAGA
péntek—sxombat—vasárnap
RICHÁRD TAUBER
főszereplésével.
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Klwáló ■i»mfl»>BBk
natúr választékban kaphatók lagolcaóbbaa
ZSOLDOS GYULA
ÓHáa, feKSZEBtSZ É8 LáTSZERÉSZNÉL rft.UT li. BIZTOSÍTÓ PALOTA Orvosi receptek elkéazltése. ,„, Szakazerfl Javltáaok.
— Tudják már, hogy kik az inkei kisbíró támadói. A Zalai Közlöny beszámolt pár nappal ezelőtt arról a vakmerő rablótámadásról, melynek Fagyas jános Inkel kisbíró a szenvedő hőse. A kisbíró hivatalos uton járt kinn a pusztán s amikor hazafelé igyekezett, két alak megtámadta az erdőben, hogy elvegyék tőle a télikabátját A kisbíró azonban bátran szembeszállt a támadóival, akiket sikerült is megfutamítania. Az eredménytelen rablótámadás ügyében nyomozást indított a csendőrség. Megállapítási nyeri, hogy a támadók Domtnkó József 67 éves sőjlőri és Miiek János 42 éves szepelneki munkásokkal azonosak. A támadók ugyanis Nagyatád felé menekültek, de olt a községben Igazoltatták a két gyanús alakot. Igazoltatásuk után elengedték őket és csak később, amikor megkapták a körözést tudták meg, hogy az Inkei rablókat bocsáj-tották szabadon.
— Az OJaág uj aiáma Borgele-Laohele elmen egy mélyenszántó közgazdasági alaptanulmányt közöl. Loa von Los Angees. Woltner András báró és a Bzl.oru diéta. A kis Tasziló ós a kis Mórioka beszélgetnek. Megalakult a HAB. Mennyit takarítottunk volna meg, ha a Takarékossági Bizottság meg sem alakul. Mlnlemannok kerestetnek a 33-as bizottságba. A leguj bb arisztokrata viccek, a hét legkóeerebb viccel éa még rengeteg tréfa, móka, vicc, aktualitás ésIntimitás Nagy Imre kitűnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingyen ............ Budapest VI.,
küld a kiadóhivatal,
O-ui
>-uooa 12.
Xtriekl zárlat
Pária 20-12, London 1737W, Newyork 51312, Brüssel \'71-22, Mifsno 25-86, Madrid <3 25, Amsterdam 205 85, Berlin 12090, Wien ——, Szóila 3-71, l\'rága 15-20, Varsó 57-45, Budapest «ME\'/», Belgrád 9-10, Bukarest 3-05.
á Icunxetl Bank ieTlia-áriolyiaai
VALUTÁK Angol I. 19-15-19-59 Belga fr. 79-10-79-70 Cseh k. IW+-1704 Dánt 106 40-107 40 Dinár 10-12-10-20 Dollár 570-50-573 SO Prandat. 22-30-2250 HoU. 228-86-230-25 Zloty 6405-64-55 Lei 3-48-3-54 Léva 4-10-420 Ura 28-60-28-90 Márka 13545-136 29 Norvég 10560-106-60
Peseta —•--•—
Schlll. —•-
Svá|dl. 110-70-111-40 Svéd k. 108-00-109-00
DEVIZÁK Amat 22909-230-29 Belgrád 10-12-10-18 Berlin 13559-13629 Brllssel 79-20-79-70 Bukarest 3-43-3-47 Kopeoh.106-60-10740 London 19-35-1955
Madrid -■-•—
Milano 28-70-28-90 Newy. 571-00-574-00 Oszló 105-80-106-60 Párls 22-38-22-50 Prágs 16-92-17-00 Szóns 413-4-17 Stockh. 108-20-109-00 Varsó 64-15-64-55 Wien -•—-•-zitrich naso-i u-40
Tenoéaytózsá*
Buza Uaiav. 77-es 12-79—13-25, 78-aa 2-90-13-40, 79-ea 12-90-13-40, 80-aa 12-75-13-25, dunánt. 77-ea 11-85 -12-05, 78-as 1200-12-20, 7S-es 12-19-12-35, 80-as 12-29-12-49, rozs 14-05—14-15, Uk. irpa 16-50—16-75, zab 21-60-2190, tengeri 14-40-14-50, korpa 1210-12-30.
Isctésvásár
Felhajtás 2587, eladatlan 1168. - Elsó-tendtl 084-0-87, szedeti 0-82-0 86, szedett közép 078-0-80, könnyű 0-74-0-76, \'-oó rendil öreg 0-76 -080, ll-od rendű 0-72-O-7f, angol aüldó 080-01)0, \'Pontúi nagyban 1-fO-O-OO, zsír 1 29-hus lTO-1-24, télsertés I 0&—118.
KÖZGAZDASÁG
Visszasürgönyözték Zalából az olasz állatkereskedőket
Ausztriába jelentéktelen a marha-export — Svájc \\rekompen-záclós alapon vesz fel magyar marhát
Nagykanizsa, Január 12
A Zalai Közlöny állandóan napirenden tartja a magyar gazdák, mint állatkereskedőket egyaránt érdeklő fontos problémát — a magyar állatkivitel ügyéi. Kérdési Intéztünk most Dukász Lajos nagykanizsai exportőrhöz, aki maga is gyakran jár Olaszországba, hogy hogyan látja az uj esztendőben a magyar állalexport lehetőségeit ?
Dukász Lajos nagyon komolynak látja e léren a helyzetet és többek közölt kijelentette, hogy Olaszországnak az az intézkedése, hogy jsnuár-tól kezdve Magyarország, Jugoszlávia, Románia és Lengyelország részéről csak 15 százalékos kontingenst enged be a marhákból, Magyarország számára teljesen lehetetlenné teszi az állalkivllelt. Legalább is egy jó időre. Addigra, mlg az olasz marhaállomány, amelynek védelmében ez az intézkedés történt, annylre megcsappan, hogy az olaszok ismét kénytelenek lesznek megszorító Intézkedéseiket hatálytalanítani.
— Ami a Svájcba való állat-exportot illeti, — úgymond — e pillanatban még nincs kivitel, de a svájclak valószínűleg ezt ls rekompenzáció* alapon gondolják, vagyis, hogy a bevétellel szemben Magyar-
ország valószínűleg tenyészállatokat kell hogy vegyen.
— Ami már most Ausztriát Illeti, elég, ha meg|egyzem, hogy Bécsbe havonta 8—10 áUatot tudok szállítani és ezzel mindent meg is mondottam.
— Visszatérve az olaszországi exportra, rá kell mutatnom csak a mult napok eseményeire. Keszthelyen erős volt a felhajtás, de nagyon kevés állat cserélt gazdát, ugyanez áll a tegnapi zalalövői vásárra, mert sehol egy olasz kereskedő nem vett részt. Sőt, a mult napokban, több olasz kereskedő volt Nagykanizsán, akik már néhány vagont akartak kiszállítani, amikor sürgönyt kaptak, hogy tartózkodjanak a vételtől és jöjjenek sürgősen vissza.
A magyar állatkivllel 1932. esztendeje Ilyen szomotu kilátásokkal Indul.
Élénkül a déligyümölcs behozatala
Murakeresztur, Január 12
(Saját tudósítónktól) A karácsonyi Ünnepek utáni stagnácló a bevitel éa kivitel terén az utóbbi két napon mintha megszűnt és az import felélénkült volna. Igy tegnap éa ma a murakereszturl határállomáson ösz-szesen 18 vagon déligyümölcs, jobbára narancs és citrom érkezett be az országba. Ugyancsak 25 vagon
KanízsaszenzácíóK
Lehár Ferencnek,
az egész világot diadallal bejáró
arany éremmel kitüntetett
operettje filmen:
r
TAUBER RICHÁRD
főszereplésével.
Elővételi pénztár naponta d. e. 10—12-lg és este a rendes pénztári órák alatt. „
Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni!
korpa rákospalotai rendeltetéssel, tengerentúlról. Cseh és román állomásokra való rendeltetéssel átmeneti forgalomban 20 vagon rizs és déligyümölcs, narancs, citrom. Mig az élőállat kivitel Olaszországba 60 vagont tett kl.
(—) A gazda-árverések Ugye.
Oyömörey Qyörgy főispán rendeletet adotl kl, hogy az Ingó és Ingatlan árverésekről szóló rendeletek és törvények, melyek a gazdaközönség érdekeit vannak hivatva megóvni: a legszélesebb körben közhírré tétessenek. Erre a polgármester ezeknek a törvényeknek és rendeleteknek újbóli közhirré tételét, Ktskanizsán három egymásután következő vasárnap az istentiszteletek után élőszóval való kihirdetéséi elrendelte és külön is felhívta a gazdaközönség figyelmét arra, hogy akinek akár magánkövetelés, akár köztartozásból kifolyólag árverési ügye van, felvilágosításért fordulton a városháza, I. emelet 9. ajtószám alatti ügyosztályhoz.
(—) Szomorúan kilátástalan a bazaltbányászok helyzete. A balatonkörnyéki bazallbányák sorsa igen bizonytalan. A kőszállítás egyre csökken s könnyen lehetséges, hogy a munkások, akik most is munka nélkül vannak, még a tavasszal sem Jutnak munkához.
— Nők tanuljatok I Férjek okuljatok I Renate Malter és Hermann Thlmig példáján sz Egy kis ballépés-ben.
Nyilt-tér.*)
Ezennel értesítek mindenkit, ki István nevű fiamnak bármit elad, vagy esetleges rendeléseit vállalja, hogy neki hitelt ne adjanak, mert érte felelősséget nem vállalok és ki nem fizetem.
Vadász István
épltó Iparos.
•) ti rovat alatt közlöttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
Ilaája: Misafad lyss Vállalat, lagyl PefcMs UadóTZi Mnaka talaáaai Ha aáaésUfklsáá - « -\' HVSNDL Hal Károly.

Kováts Mária özv. Mtglssz Adoltné, Ferenc, János és Antal ugy a maguk, valamin! az .alulírottak 5 az ösazea rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel, de a Mindenható akaratában való megnyugvással Jelentik, hogy forrón Mereteit édesapjuk, após, nagyapa, dédapa, illetve rokon
Kováts György
éleiének «4 lk évében f. hó 12-én rövid atenvedéa és a halotti aientaé-gek ájiatoa felvétele után az Úrban caendeaen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványalt folyó hó 14-én délután 4 órakor fogjuk a temető kápolnájánál a róm. kath. egyház szertartása aaertnt beszenteltetni éa örök nyugvóhelyéte kísérni.
A megboldogult leikindvéért az engesztelő azentmtaeáldozatot folyó hó 14-én reggel 9 órakor fogtak a szent-ferencrendlek plébániatemplomában a Mindenhatónak bemutattatnl.
Nagykanizsa, 1931. Január 12.
áMéa éa béka paralra 1 ■yiagadjék Mkékaal
Maajral, aaokál. dMasoUja áa btt.rj.dt
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
APRÓHIRDETÉSEK
ki IffMMIm» UIa 10 u«( » n
MIM u4 «fa » WMr. Vssir- «• ■■■»!■■ W m4Í« M flÜr. mIM MM ail«l«a
W4MI Mi iüi • /UMr. Om*4 > IW« nf U(I» Mttsil WulU udMk ..l.»W»
Allisl kmrfkHk 30*
fUmté Sugár-ut 12-, emeleten, kél egy-máabenylló. mindegyik klUOn bejántufls ellátóit elsőrendűen bútorozott ulcal szoba együtt, vagy klllön-kUlOo. 90
Kfadari-utci 43. tz. háahea Itéf utol lakás február l-re kiadó. 161
24<¥s-ot Jövedelmezi kisebb és < gyobb HrUi itlrgóeen olcsón Clm kiadóban.
egy nádadé. 143
HaMtoluIss állandóan kapható Slpoa Andor, Muszel és Friedentiuű, Teutsch Quaatáv, vita Tóth BéU, Mustos Ferenc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Szövetkezeténél. - Tejközpont. 6119
■■tor eladód 1 tele háló, garderob izekrény, 1 garnitúra, BrzaébeMér 15. Fényképész Üzlet. 6811
B>waa»l«l, 6 járatú, nagy körzettel, robb város közelében eladó,
nagyobb bérbeadó.
Clm a kiadóban.
6161
Használt bátort veszek és eladok. Er-zaébet-tér 16. Fényképfsa Baiet. 6810
Pogányvár! fajboraim
- 90 és 30 ftllfeért. LegklsSb\'tétd 3 25 ILMagrtnMésn késhoz küldöm. Inu ■árain ■aMHvéaeyHa. SS.
Egy conplett háté és ttbbléle bútorok eladok Eötvös-tér 26. 94
Bagolsl-sor 5. számú ház alaáé. Bővebbet ugyanolt 87
KlrAty-MtoaSl. azéesalstt Szlet-helviség, lakás, raktár, félszer kimé*.
S.lafsel sstosi Sl. számú bárenssobáa msgánbáz asabadkézbll aladé. 146
. .. raktárnak alkalmsa _!, mellette lakószobával, olcsón február l-re Deák tér 4. 146
Egészen kSISakalárato bútorozott szoba klatf Deák-tér 4. 144
Jobb házból való, Ismétlő Iskolát végzett 162
laássyt MM
ixsk. Neumann
lotótnllluem.
Egy oki. ápaláai beteg meUé elmenne nltár vidékre la. Cl in « kiadóban. _ U4
WaM 1 szobás lakás Összes mellékhelyiségekkel Király-utca II. Bévebbet iái. 168
rllállást keres nős, gyermek-telén kőműves. Zrínyi Miklós u. 18. 159
Király-utcában, vtzvezetékes, báron, esetleg 2 szobás Iskás. Ugyanott fatetop, építkezési anyag helyiségek, raktárak, kocsiszín, Istálló stb. május dae-lére. Bővebbet Rózaagyár, Erzsébet-tér. 162
VhlartéMl, legalább 601 litereset vennék házi vízvezetékhez. Tóti) mérnök, Folyuwéaökség. 163
J sezlon, saönyeg, keleti ta-ksrók (zongorárs, díványra, asztalra, Mra), sllfeunda, valódi bermeUn nyskksl eladók, e héten Deák tér 10., löMsstat 5. 164
Hsrtky Mikiéi várssl kizkárkáz Nsiyksalzsa.
10/1932. ikt. szám.
Versenytárgyalási hirdetés.
A nagykanizsai Horthy Miklós városi közkórház nyilvános Írásbeli versenytárgyalási hirdet
20 q. mosópor szállítására. Az ajánlatokat zárt, lepecsételt bqsitékban a v. közkórházhoz 1932. jaauár bó 30 án déli 12 óráig kell beküldsni. Ezen határidőn tul beérkezett ajánlatok nem vétetnek fijjrelembe. A szállítási feltételek a kSkórháztól díjtalanul beszerezhetők. Nagykanizsa, 1932. január 11-én.
HsrihT likUs városi Uskérkfa
f Iwkului._
30/1932.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglalt ingóságoknak az 1925. évi 600/P. M. számú Hivatalos összeállítás 67—69. §-ai értelmében eszközlendő nyilvános elátvereléséröl.
A végrehajtást szenvedő neve: Valkó Ágoston és Fial uradalma. Lakása: Balatonmagyaród. Az első árverés Helye: Balatonmagyaród község.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1932. évi január hó 16-án d. e. 9 óra.
A második árverés helye: Nagykanizsai vásártér.
A második árverés ideje (nap é8 óra). 1932. február 1-én d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
11 drb. ló 550 P, 3 drb. csikó 100 P,
1 drb tehén 50 P, 65 drb. anyaserlés 3250 P, 97 drb. választó t malac 1450 P, 40 mázsa csOves tengeri 280 P, 12 mázsa hajdina 96 P, 15 mázsa köles 120 P, 3 és fél kazal bereksásos széna 150 P, 2 és fél kazal szalma 200 P, 2 kazal takarmány répa 100 P, 2 és fél kazal takarmány burgonya 120P, cca 200 ürm. égerhasáb tűzifa 500 P, 2 készlet 8 HP. cséplőgép 700 P, 1 drb. Fordson traktor 200 P, 2 drb. traktor eke 100 P, 3 drb. igáskoosl 60 P, 3 drb. futó kocsi 80 P, I drb. marhamérleg 50 P, 1 drb. velőgép 40 P,
2 drb. nyereg kantárral 34 P, gazdasági kisebb eszközök (eke, taliga, borona fogas, szerszámok síb) 110 P, lakásbeiendezés, bútorok 200 Pengő összesen 8540 Pengő becsértékben.
ÁrveresI feltételek.
1. Az első árverésen sz egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része
megígértetik
2. A második í\\verésen azonban az Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul Is, a legtöbbet ígérőnek mindenesetre eladattuk.
3. A vételár készpénzben azonnal fizetendő.
Kelt Balatonmagyaród, 1932. évi |anuár hó 7. napján.
Hajdú József (01 vashatatl. aláírás) bíró. ICá Jegyző.
HIRDESSEN
■ „Zalai KBaMny"»baaa.
A keszthelyi klr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
6099/lk. 1931. szám.
íntól MiMImat.
Berényl Béla keszthelyi lakón vtorebal-taáónak Király (tábor esetergályl Iskós végrehajtási szoavedö ellen Indított végrehatási ügyében a telekkönyvi hatóság as ujabb vSmhajtásI árverést «M F 68 fllT, tőkekövetelés, továbbá özv. Holfraann Mérné és Fia keszthelyi cég 486 P 43 f-tökekövetelése, ennek 1926. június 20 tót az 1923:39. t -c- 2 § I. bek. tzerlnt |áró kér kamata, 300 P & f. eddigi köUség, Lázár Józsel keszthelyi cég 139 811. tőkekövetelése, ennek 1926 március 12-101 sz 1923:39. t.-c. 2. §. 1. bek. szerint |átó kárkamata, 151 P 01 I eddigi költség és 8 közös árverést kérvényért ezutlsl meg-állspltolt 42 P 10 I. költség, továbbá a 384<Vtk. 1931. sz. alatt előterjesstett kérelem folytán Berke Oyörgy keszthelyi Iskós 96 P 50 I. tőkekövetelése, ennek 1930. dacember 21.tót Járó 5olo kamata, 12 P 20 I. per és végrehsjlásl és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 7 P 35 I. költsd, valamint a csatlakozottaknsk Mmon dott Regensperger László keszthelyi lakós
B00 P 61 I. tőke áa Jár., Szabó Ferenc keszthelyi lakós 144 P lő il
őkekövetelés és
Maiiéira! behajtása végett a keszthelyi klr. láMsblróság területén "evő, Keszthely köz-
ségben fekvő, s a keszthelyi 3228. sztjkv-bea Af 1. sorsz. alatt foglalt 2244/139. hrsz. ház Ingatlanból Király Oábor nevén álló leleréuéte 4000 P kikiáltási árbsu elrendelte.
A lenti Ingatlanra as államot elővásár-lásljog nem Uleil.
Az árverést 1932. évi január hó 28. napján délután 3 órakor a telekkönyvi hstóeág hivatalos helyiségében fogják meg-tsrlanl. 1
Ai árverés slá kerülő Ingstlsnt s fedezeti elv figyelembe vétele mellett megállapított 8913 peugőoél alacsonyabb áron nem sdbató el.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár íomo-át készpénzben, vagy is 1881 : LX t<. 42. fiában megh atározott árfolyammal számított óva-
dékképes értékpapirosban i kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kfálHtotf letétrel-ismervényt • klköMötinek átadni és az árverési íeltélsieket aláírni 11881: LX. t.-c. 147., 150., 170T§§.; 1908: XL1. L-c. 21. J.)
Az, aki u Ingatlanért a kikiáltási árnál nugasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiál-
tási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt as általa Igén ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :XU. 24. }.) Keszthely, 1931. december hé 12. napján.
Dr. Haám s. k. klr. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül : (Olvashatatlan aláírás) ISI lkwtz«lfl.
A legtökéletesebb vevő
a már fogalommá vált nagyszerű
lEUfUIIRBI 1211
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
fegyver- és lyorttslet, rádió- éi paaoiss outáljáa.
Uj rendszer
a Korona éttermében
1 pengd klsmenD: leves, főzelék, sült feltéttel, tészta. 1 P 60 flll. nagy menü: leves, bármely étlapon levő sült, a legdrágább is, saláta, tészta, v, sajt, v. feketekávé, általánosan az étlap árakat leszállítottam, úgyszintén ugy
a Korona, mint a Pannónia szálIsdáfRbait a
kávéházi árak a mai naptól a kővetkezők: Prima feketekávé .... 30 fillér fehér kávé habbal ... 40 flllér lea rum v. citrom ... 50 flllér
A szállodai szobaárakat i« a legméltányosabban állapítottam ms|
A mélyen tisztelt közönség látogatását kéri
Kiss Ernő.
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Qatttner villamosén rádiószaküzletéhez I A iegönzetleneb-bül azt a készüléket fogja kiszolgálni, mely az ön igényeinek is erszényének legjobban megfeleli Qatttner minden jó gyártmányt tart, nem lerakata, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetikét. Qnitiner-nét iginybeveheti az összes gyári caere- és risxlet-kedvezminyeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot Qulttner-nél, de minden más villamossági cikkekben is. Qatttner a legrigibb villamos magánvállalkozó Nagykanizsán. Gondos, szolid és olcsói
Quittner
villamos- és rádiószaküzlete Csengery ut 1. Telefon 3-94.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 10 szám
Nagykanizsa 1932. Január 14, csütörtök
Ara 14 fUMr
ZALAI KÖZLÖNY
SatrkeuKMf kiadóhivatal: Fönt 8. azárn. Kealthelyl ftokktadóhivaUl; Koaauth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarltm Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 2 pengő SO fillér. Sserkeaatóaégl éa Sadóblvatali telelőn: 78. u.
A nagy probléma...
Irta: Kelemen Ferenc
Az élet tele van problémákkal. A napi munka szltrke robotosa, vagy a szárnyaló genle szünet nélkül a problémák bevehetellen vára elölt vergődik. Itt a mindennapi kenyér, a nyugodt polgári légkör, a relatív családi lóiét, — ott az egeket citromlé művészi vágy, alkotó képzelet dobálja az élet utjai leié a maga problémáit. Az élet célja: ezeknek a problémáknak megoldása.
A koldus és a király, a kubikos és a szellemi élei stratosférájában élö européer mind-mind a maga kdlön-külön problémájának megoldásán |X>bololJa le ephemer éleiéi. Ezekben a problémákban nincs kezdet és vég, csak maga: a probléma van meg. Ha az élet bőse levágja a hidra egyik tejét, a problémák egész u| hldralömege nö kl a helyén, igy azután egész életünk a problémák megoldásának szünetnélküll láncolata.
De nemcsak az egyes embernek, hanem a nemzeteknek, népeknek, sót az egész világnak is megvannak a maga külön problémái.
Napjaink legégetőbb, univerzális problémája: a megélhetés problémája. KOzel százmillió ember tengődik munka néiktll a told u. n. kulturált (elén, s a többi tieregynéhány millió ii egyre szűkebbre adagolja a napi kenyérporclől. Az általános jóiéi leié törő emberi Ideál nagyol zuhant. Bátran feltehetjük Franchel D\'Esperaytel a tragikus kérdési: .Comraent etes-vous tombes sl bas ?" (Világ, hogyan sülyedhetlél ilyen mélyre?) A természel Ole gazdag kincseket rejteget, Inss karok, munkára éhes kezek milliói glédában állanak, az emberiség munka és kenyér után kiáll (a rómalak kénye rel és cirkuszt ordítottak), az éhes, korgó gyomrok harsonája véglgsüvlt • globuszon és sehol semmi segítség, semmi biztatás. A tullömöl! magtárak, az agyonzsuloll raktárak, a milliónyi levágni való állat kacag a lulprodukció gazdag tömegében, s mellette, alatta, felelte százezrek ostromolják az Eget: egy darab kenyérért, egy melegilö cipóért, egy tápláló kis husdarabért I
Igen: „Comment etes-vous tombes «l bas?" Micsoda süllyedés lefelé a lejtőn I S mindez egy olyan korban, mely technikai találmányaival, művészi alkotásaival, tudományos eredményeivel, a felhők felett liónoló \'slen mindenhatóságával próbálja összemérni véges (óh, mily véges I) ereiét.
A kuitura legmagasabb fokán legmélyebb pontra süllyed az általános lóiét. A rádió elektromos szikráján éhező embertömegek kenyérkönyör-gése rezonál I Micsoda világ ? I Sok " kenyér, de még löbb lelt tőle az \'néző ember. Vakitó fény és a nyomor kétségbeejtő söléts&e mindenfelé I Hogy lehet ezen a szomorú helyzeten segíteni? Hogy lehel az éhező millióknak kenyerei, a mun-"an tömegeknek munkát biztosí-
tani? Nagy probléma, meri megoldásának a legnagyobb akadály, az emberi megértés hiánya áll az útjában I
Az egész mai élet csakugyan egy fátumszerü .bellum omnlum, conlra omnes." Mindenki harca, mindenki ellen I Tudjuk, az élet ősi törvénye: az örök harc. A természel .lágy" ölén gyilkos férgek pusztítják egymást, az állatok élete szünetnélküll öldöklés. Egyik élei a másikból tartja fenn magái.
így volt ez az embereknél Is. De-hál Igy kell-e maradnia?! Ml az ember? Felsőbbrendű állat, vsgv csakugyan a teremtés koroná|a? Homo sapiens, vagy a kultúra mezébe bujt őslény ?l Ml a sorsunk ezen a földön ?: öljük meg egymást, vagy a magasabb .emberi" (elfogás, a nemes humanizmus szent szavára segítsünk az eleseti felebarátokon? És kl a felebarát ? Csak aki nyelve-oel érti, aki hangodat megismeri,
akivel az ifjúság szent hevülete, a haza misztikuma összeforraszt? A nemzet kinal falán lul ne lenne emberi szolidaritás? A vak sovinizmus ulját állhatja-e a halárok fölött terjeszkedő embeiiségnek? Nemi Értsük meg végre: a világ nemcsak az anyagi javak termelésének és széloszlásának válsága mlall szenved, a baj gyökere mélyebben fekszik. Nemcsak az öncélú nemzeti gazdaságpolitika, de az európai államok lelki anaichlája okozza a világ mai katasztrófáját. Amíg a nemzetközi megértés és együttműködés, a népek igazi szolidaritása csak retorikai frázis, locarnoi síines rakéta s nem becsületes, Igaz szándékkal összekovácsolt valóság, mindaddig nincs komoly alapja annak a hiu reménykedésnek, hogy majd csak megváltozik minden.
A változásnak innen, a népmllllók lelkéből kell elindulnia diadalmas útjára. Addig hiábavaló minden gaz-
dasági kísérlet: Anschluss, vagy dunai konföderáció csak flres szemfényvesztés, theoretikus kísérlet, papírmasé gép. Kl kell szedni a tüskét a népek lelkéből. Francianémet megértésre, az utódállamokkal való őszinte baráti megállapodásra van szűkség, hogy megteremthessük a nagyobb gazdasági egységekre méretezett, modern Planwlrtschaftot. Enélkül nem oldható meg a nagy probléma: az éhező világ kenyér-problémája. Enélkül nincs leszerelés és nem lehet béke, ellenben van egy uj háború, amelyhez ma már, mint ezt a napokban egy kiváló volt hadvezér mondta, csak a pénz hiányzik. A lelkeken keresztül fognak meggyógyulni az üres zsebek, csak nemzetközi együttműködés ut-jtn gyógyítható meg ez a beteg világ, csak ethlkal eszközökkel lehel legyőzni az anyagi világ válságát. A szellem legyen úrrá a matérián I
A miniszterelnök bejelentette a jegybank kamatlábénak rövides leszállítását
A transfermoratórium módosítása az Itteni érdekeltek érdekeit fogja szolgálni
> Budapest, Január 18
(Éjszakai rádlójelentés) Az egységespárt szerdaesti értekezletén Karolyi Qyula gróf miniszterelnök részletesen foglalkozott azokkal a leendőkkel, amelyek a közeljövőben lesznek a kormány feladatai. Foglalkozott az ujabban Ismét kiéleződött német francia helyzetlel. Jelenleg senki sem lud|a, hogy Németországnak a Franciaországhoz való viszonya miként fog kialakulni. A magyar kormánynak figyelemmel kell kísérnie a helyzetet és ugy kell abba a kellő pillanatban bekapcsolódnia, ahogy azt a változó viszonyok kívánatossá teszik.
Korányi pénzügyminlszler visszatérése után olyan intézkedéseket bo-csájt ki a kormány, melyeket törvényhozási uton nem ludna keresztülvinni. Ilyen elsősorban a transfermoratórium, amely reformra szorul.
Ezzel kapcsolatban olyan tatérirtdé*
készül, amely az itthoni értékellek javára szolgálna. Ezekel *-. Intézkedéseket a külföldi hitelezőkkel egyetértve csinálja meg a kormány. Reméli, hogy a jegybank mielőbb elrendeli a kamatláb leszállítását Is, ami nagyon kívánatos már.
Németország egészen más helyzetben van, mlnl mi, erősebb lépéseket lehel, amihez ml gyengék vagyunk. Külföldi hitelezőinkkel egyébként úgysem állithatjuk magunkat ellenséges állapotba. A losangelesi versenyzők részére nem adhat valutái az állam, de viszont nem gördít akadályt a kiutazás elé, ha az külföldi támogatással lehetővé válik.
Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter ismertette a rendőrség fegyverhasználatával kapcsolatbantervezeti módosllásl, amely szerint akkor is használhatnak fegyvert, ha
egy etőtőteg betiltott gyűlés feloszlatásáról van szó, ami a közbiztonság megóvása érdekében szükséges.
A kereszténypárt szintén értekezletet tartott szerdán eale, amelyen a háznagyl tisztségre egyhangúlag Putnoky Móricol, a 33-as bizottságban megüresedett helyekre Bessenyei Zénót, Hajós Kálmánt és Farkas Qézát, az egyes bizottságokban megüresedett helyekre pedig Scltovszky Bélát, Klebelsberg kunó grófot és Bethlen István grófot jelölték. Vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter bejelentette, hogy a közigazgatási bíróság modernizálására vonatkozó törvényjavaslat már elkészült, ami a középfokú közigazgatási bíráskodás megvalósulását Jelenti.
Ezulán Kenéz Béla kereskedelmi és /vddy földművelésügyi miniszter szóla t fel.

Ismét Laval kapott megbízást kormányalakításra
A francia—angol ellentétek egyre jobban kiéleződnek — Amerika hajlandó a szövetségesek
háborús tartozásának elengedésére
Párls, Január 18 A kormányválság pillanatnyilag háltérbe szorította a jóvátételek kérdésében kelelkezelt kavarodást, amelynek elsimítása a felelős kabinet megalakulása elölt nem várható.
Doumer köztársasági elnök ma délelőtt megkezdte a kibontakozásra irányuló tárgyalásokat. Első nap szokás szerint a szenátus és a képviselőház elnökét fogadia Utánuk a pártvezérek következnek. A radikális párt parlamenti frakciója ma délelőtt elhatározta, hogy a radikális párt egyetlen tagja sem fogadhat el mi-
niszteri tárcát a párt hozzájárulása nélkül.
lemét Laval kapott megbízást
Párls, Január 18 (É/szakai rádlójelentés) A kihallgatások befejezése után Doumer köztársasági elnök Lavalt bízta meg az uj kormány megalakításával.
Anglia ragaszkodik a moratórium meghosszabbításához
London, Január 18 (Éjszakai rádlójelentés) Beavatott sajlókörökben hangoztatják, hogy a francia-angol ellentétek a jóvátéte-
lek tekintetében egyre fobban kiéleződnek. Anglia szlklaszllárdul ragaszkodik ugyanis az 5 éves moratórium meghosszabbításához.
Amerika elengedl a háboras tartozásokat
Washington, Január 13 Itt az a meggyőződés, ha Németország kitart azon álláspontja mellett, hogy nem tudja folytatni a jóvátételi fizetésekel, akkor Amerika eltörli a szövetségesek valamennyi adósságalt. Amerika vesztesége akkor 22 milliárd dollár lenne.
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
Bizottság vizsgálja felfll az Ipari cikkek áremelkedését
A képviselőház mai ülésén szóváteszik az olimpiai kiküldetések és a népjóléti minisztérium fegyelmi ügyelt
Budapest, január 13
A kereskedelem ügyi miniszter bizottságot küldőit ki, melynek fel-adstB, hogy oly konkrét esetekben, amelyeket a miniszter a bizottság elé terjeszt, vagy amelyeket a bizottság saját kezdeményezéséből meg-vizsgálandóknak ilél, legye vizsgálat tárgyává azt, hogy valamely Iparcikk áralakulása a figyelembe veendő Osz-szes árképző tényezőknek megfelelően Indokolt-e, a helyes áralakulás érdekében folytasson a termelökkel tárgyalásokat és ha ezek a tárgyalásokat és hs ezek a tárgyalások véleménye szerint kielégiló eredményre nem vezetnek, további leendőket Illetőleg legyen a kereskedelemügyi miniszternek Javaslatot. A bizottság elnöke dr. Varsányi Emil felsőházi tsg, tagjai Kal(ós Bertalan nyugalmazott helyettes államtitkár és dr. Krúdy Ferenc ny. főispán.
Értesülésünk szerint a kereskedelemügyi miniszter Intézkedése csak azt célozza, hogy ott, ahol Indokolatlan áremelkedés mutatkozik, a kormánynak meg legyen a módja, hogy az árdrágításnak gátat vessen. Vexatortkus intézkedésekről egyáltalában nem Is lehet szó.
A képviselőház mai ülése
Budapest, Január 13
A képviselőház karácsonyi szünete után holnap tartja első ülését. Napirenden a 33-as bizottság kiegészítése és uj háznagy megválasztása, valamint az Időközben megüresedett bizottsági tagsági helyek betöltése szerepel. Napirend előtti felszólalások is lesznek. Homonnay Tivadar az olimpiai kiküldetések, Fábián Béla pedig a népjóléti minisztériumban folyó fegyelmi vizsgálat ügyét leszi szóvá. A szociáldemokraták valamely formában szóvá kívánják lenni a legutóbb betiltott munkanélküli gyűlések ügyét, ugy hogy a Háznak holnap érdekes ülése lesz.
Munkanélküliek tüntetése a fővárosban
Ma délelölt-a Váci-uton mintegy 60—70 főnyi munkanélküli verődött össze és tüntetni kezdett. A tömeg kenyeret és munkát követelve zajongott, majd bedobálták a Wörner-gyár néhány ablakát. Ezután a tüntetők szétfutottak. Később a Nyugati pályaudvar táján egy kisebb csoport újból tüntetni kezdett de a rendőrség hamarosan széjjelszórta a tüntetőket. 8 embert előállítottak a kapitányságra.
A szociáldemokraták mára 15 munkanélküli gyűlést hirdettek a főváros különböző helyein. A főkapitányság a gyűléseket betiltotta. A Népszava mai szárnál az ügyészség intézkedésére elkobozták.
Jubilál és megnyitja bölcsödéjét a nagykanizsai Stefánia
Országos notabilitások érkeznek a szombati ünnepségre
Nagykanizsa, Január 13 Szombaton délben a budapesti A szegény csecsemők és édesanyák gondozása és megmentése terén oly áldásosán működő Stefánia Szövetség legnívósabb vidéki intézete a nagykanizsai Intézel, amely úgyszólván teljesen önerejéből küzdötte fel msgát a magyar vidék első ilynemű intézetévé.
Ennek a nemes emberbaráti intézménynek szombaton nagy napja lesz. Akkor nyijja meg hivatalosan a nagy áldozatkészségből felállította bölcsődét, ahol eddig is már 25 apró honpolgár gögicsélése veri fel a csendet a három ragyogó tisztaságú teremben. A nagykanizsai Stefánia-Intézet vezetősége, élén dr. Krátky István polgármesterrel, a Stefánia elnökével nagyban folytatja a megnyitó ünnepélyre való előkészületeket
gyorsvonattal érkezik Nagykanizsára dr. Szandtner-Pettkó népjóléti államtitkár, dr. Kállay Tibor nyug. pénzügyminiszter, Nagykanizsa országgyűlési képviselője, dr. Tóth István egyetemi tanár, a Kir. Orvosegyesület elnöke és a Stefánia orvos-elnöke, OyOmOrey Oyörgy főispán és más előkelőségek, kiket dr. Krátky István polgármester élén a Stefánia-vezetősége az állomáson fogad. Az állomásról egyenesen a Stefánia-intézethez hajtatnak, ahol megkezdődik a hivatalos megnyitási ünnepély a város társadalmának élénk részvétele melleit. 12 órakor pedig a llzéves fennállását ünneplő Stefánla-flók Jubiláris díszközgyűlése lesz a városházán.
Eszterházy Pál hercegtől várják a letenyel járás földnélküli magyarjai nyomorok megváltását
Azt kérik, hogy ebben az évben már ne a nagy, hanem a kls-haszonbérlóknek adják bérbe a hitbizomány földjeit — A nyomorgó kishaazonbérlők mégegySzer több bért ajánlanak fel, mint a nagyhaszonbérlók — A vármegye segítségét kérik a gazdák
a béried szerződés alkalmával minden megbízható kisgazda kishaszon-
Nagykanizsa, Január 13
A nagykanizsai főszolgablróságon végzett hivatali látogatás során Bődy Zoltán alispán kimerítő megbeszélés tárgyává tette s munkanélküliség elleni küzdelem kérdéseit. Ennek során Vass Zoltán dr. gazdasági fel-ügye\'ö előadta, hogy a ieglObb munkanélküli a letenyel járás községeiben van. Ezekben s községekben most mód kinálkozna arra, hogy a munkanélküli lakosság részére foglalkozás és Igy megélhetés biztosíttassák.
A letenyel járás kerkaszentmiklósi, szemenyel és bánokszentgyörgyi körjegyzőségeiben a herceg Eszterházy-féle hitbizományi uradalomnak nagykiterjedésű mezőgazdasági területei évtizedek óta bérben vannak. E?ek a bérletek 1932. év őszén járnak te. A fenntl körjegyzőségek lakossága már a régi bérleti szerződések megkötésekor is kérelmezte ezen területek klshaszonbérbe adását és a hercegség kisebb-nagyobb területeket, különösen a bánokszentgyörgyi körjegyzőséghez tartozó községek határában át Is adott a kisgazdáknak.
Azóta azonban az Itteni vidék lakosságának nagyrésze hiába keres munkaalkalmat, mert a cukorrépatermelés nagyarányú csökkentése következtében munkát egyáltalában nem tudnak kapni. A trianoni szerződés a gxzdák földjének nagyrészét elszakította, az ezeken való gazdálkodást pedig a szerbek mindenképen igyekeznek megnehezíteni. Ezeknek a községeknek a helyzete ma annyival íb inkább a legnehezebb, mert bennük a 9—10 gyermekes család egyáltalában nem ritkaság. A legutóbbi képviselőválasztáskor is Ígéretet kaptak a választók arra, hogy
bérlethez fog jutni a hercegi birtokból. Ezért a községek lakossága az akkor még jó áron értékesíthető állatáltományát a lehetőségig visszatartotta (ma a 3 holdas kisgazdának is van 5—6 darab marhája).
Erre a vidékre valóságos életkérdés mosI már, hogy hozzájusson a megígért klshaszonbérlelekhez.
A hercegségre már csak azért Is előnyös lenne ez a megoldás, mert a kishaazonbérlők nem lévén Idegen munkásokra szorulva, jóval több haszonbért (értesülésünk szerint a nagybérlő 40 kilójával szemben 1 mázsát ajánlottak fel) képesek fizetni, mint az idegen munkásokkal dolgozó nsgyhaszonbérlö.
Az a kifogás, hogy az uradalmi épületek a kishaszonbérlés esetén nem használtatnak ki, nem lehet ok a klshaszonbérletek megtagadására, mert hiszen ezen épületek részben sz úgyis túlzsúfolt községi lakosok egyrészének idetelepülésével, részben azáltal volna könnyen kihasználható, hogy minden majort egy—egy olyan okleveles gazdabérlőnek adnának ki, aki nemcsak az épületek kilogásta-lan gondozását vállalná és ellenőrizné, hanem egyúttal elvállalhatnák a kisgazdák gazdálkodásának vezetését és Irányítását Is.
A másik ellenvetés az, hogy ml legyen azokkal a területekkel, amelyek sem szántó, sem rétmüvejésre nem alkalmasak ? Ez sem lehet akadálya a klshaszonbérletbe adásnak, meri ezen területek legeliként hasznosíthatók, mivel több olyan község van ezen a vidéken, amelyeknek nlncsyn legelőjük.
Azon harmadik akadály, hogy a
kishaszonbérlőklől a bérleti dijak beszedése nagy nehézségbe ütközik, szintén könnyen áthidalható, mert hiszen az okleveles gazdabérlök készséggel vállalnák a bérleti összegek idejében való összeszedését és beszolgáltatását Mivel pedig lényleg előfordulhat, hogy egyesek nem lennének eleget idejében a fizetési kötelezettségeiknek, minden község legvagyonosabb polgáraiból alakított bizottság gondoskodnék arról, hogy a pontosan nem fizető bérlök kitétessenek és helyetlük megbízhatóbbak kerüljenek a bérletbe. Egyébkén! a a bérlet egyrésze kaucióként lenne előre befizetendő, igy a hercegséget ily esetből klfolyólsg semmiféle károsodás nem érhefné.
Ha sikerülne ezen birtokok klshaszonbérletbe való kiadása, ugy nemcsak & munkanélküliség szűnne meg ezen a vidéken, hanem szövetkezett alapon ugy a termelés Irányítása (egyöntetű termények előállítása, azok megfelelő előkészítése és piacra vitele) mini a szövetkezeti utonvaló értékesítése is könnyen keresztülvihető volna.
Ez, a ma talán legszegényebb határszéli vidékünk pár év mulvs talán a legboldogabb vidéke lenne a letenyel járásnak és éppen ezért arra kérte dr. Vass Zoltán gazdasági felügyelő Bődy Zoltán alispánt és rajla keresztül a vármegye vezetőségét, hasson oda Eszterházy Pál hercegnél, hogy ezen birtokait adja kl klshaszonbérletbe. ... lfM . ..fák „ *«Uni|in
Ismerve a fiatal herceg kiváló szociális érzékéi és hazafias gondolkodását, nem kételkedünk abban, hogy megfontolja ezen határszéli, jobbsorsra érdemes lakosság\'kétségbeesett kérelmét és segítségére fog sietni a munkanélküli lakosságnak. Értesülésünk szerint a bánokszentgyörgyi körjegyzőséghez tartozó községek lakossága már ígéretet kapott arra, hogy bizonyos területeket meg fog kapni klshaszonbérletbe. Soksokszáz szerencsétlen, földhözragadt derék magyarnak lehelne ezzel a gesztussal visszaadni már-már elveszni készülő hitét és sokszáz jóllakott ember áldaná érte Eszterházy Pál herceget
Pirid Hegysr József

\'órákor** tÍ6*tyi,[ feketekávé-Mije a Caatnóban
Jaa. 17. Oltár egyesület műsoros teája a plébánia Fehértermében (él 5-kor.
Lkeálls clóadás a városházán « órakor (dr. Fülöp Oy.: A modern sportok). Jaa. B. NTE tánceatélye a Polgári Egyletben »-kor. Ja*. 24. Llcaálla elóad 1$ a várotházán 0 órakor.
J*,1!; .8I: U"ÍU< eWádi* • "ároaházán 8 órakor (Balogh Dávid).
Leányklub mOtoroi teáji. a MUáxióabázbao l-kor. febr. I. Az Ipartcatflltt bálja a Kaszinóban.
9 órákor\'^* f\'ÍMnt\' ■ Pol*4r1 Efy»*lb«n
Fabr. a. A Palgárl Egylet közgyűlése éa vacaorája. A gimnázium cserkész-ünnepélye a tornateremben 4 órakor. Fobr. C. A Szanatórium Egyeaület műsoros teája.
Ftbr. 7. Ker. Titzlvladónók álmos estje a Polgári
Egyletben fél • órakor. Ftbr. 8. A Keresztény Jótékony NóegyW álarcoa jelwezestélye a Caalooban.
1932 l»nuár 14
ZALAI KÖZLÖNY
t
Hlslábakat KerestlnKl
35, 36-os not hócipő it posztó betétes tárcipó
P 3.50
Sszabó
clpöttru0öM. HoriCy MlIcMa-
ut 1. Mdn
Korányi és Popovics beszámoltak Genfben a magyar pénzügyi helyzetről
IsmtrltHik a külföldi hitelek visszafizetése ügyiben tervezeti rendszabályokat it
London, Január 13 (Éjszakai rádlójelenlis) Ai Exchange Telegraph tudósítója jelenti (Jeniből, hogy Popovics Sándor dr., a magyar Nemzeti Bank Igazgatója Genfbe utaztában Zürichben találkozott Bachmannal, a svájci Nemzeti Bank Igazgatójával, akivel a Svájcban kibocsájtott magyar kölcsönről
tárgyalt.
Oenlben báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter és Popovics Sándor dr. a Népszövetség pénzügyi bizottsága, elölt ismertették a magyar pénzügyi helyzetet és a hitelek visszafizetése ügyében tervezeit rendszabályokat.
SINGER DIVATARUHAZ
kabát él izőnyegoiztAlya
f. hó 18-án, hétfőn megnyílik,
amely alkalommal a t. vásárlók sok kellemes meglepetésben részesülnek.
Bővebb értesítés e Isp ff. hó 18-iki és 17-lki számában.
Jogerős a magyargyalázó moháosl pópa mágfól-óvl börtönbüntetése és klntasltása
Nagy sport és tornaünnepély
lesz szombaton Nagykanizsán, vasárnap sport-tárgyu llceálls előadás
Nagykanizsa, Január 13 Nagykanizsa sporttársadalma nagy eseményre készül. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti KBr elhatározta, hogy a vasárnapi liceális felolvasását megelőzően, szombaton délután a gimnázium tornatermében torniünnepélyt rendez a helybeli tornászok bevonásával. A programmol mosl Állította össze dr. Tholway Zsigmond elnök. Eszerint a tornaünnepélyén részt vesznek a Magyar Országos Torna Szövetség (MOTESz) társelnöke, egyszersmind az Országos Postás Sportegyesület (PSE) tornaszakosztályának elnöke, dr. Kiss József posta-távirda Igazgató, aki szombaton dél-b-n érkezik Nagykanizsára két magyar reprezentatív csapat tagjával: Kende Rezsővel, ald részt vett az amszterdami, luxemburgi, párisi, olaszországi stb. tornászmérközése-ken és minden viszonylatban második helyezést kapott, úgyszintén Tttoll Vilmos, a magyar reprezentatív csoport póttagla. Mindkettő mint postatlsztviselO tagja a Postás Sportegyesületnek és a MOTESz-nek.
A rendezőség ezúton is felkéri Nagykanizsa htzaflas közönségét, az összes nagykanizsai sportegyesületeket, hogy ezen a szép és nagyszabású, a magyar nemzeti gondolatot szolgáló tornaünnepélyén minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
A nyújtón, korláton, lovon és gyűrűhintán teljesen és részben gyakorlott tornászokat felkéri a rendezőség, hogy dresszüket is hozzák magukkal, hogy ők Is bemutathassák az eddig eléri eredményeket A belépés díjtalan. A sporteseményeknek folytatása lesz vasárnap délután 6 órakor a városháza dísztermében, amikor a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében liceális előadási lírtanak, amelyen a megnyitó beszédet Kelemen Ferenc társelnök mondja.
Dr. Fülöp Qyörgy ügyvéd előadása " modern sportokról, a Levente Dalkör énekszámai és Hegedűs Endre «lmn. VIII. o. t szavalata szerepelnek még a műsoron. A belépés. Ide is díjtalan.
Páca, Január 18 A pécsi törvényszéken most hirdették kl Orlgorlevlcs Miklós, a magyargyalázó mohácsi görögkeleti esperes bűnügyében a kir. Kurip Ítéletét Orlgorlevlcs Miklós a legszemér-metlenebb pánszláv agitáció! folytatta Mohácson. Féktelen magyar-gyülölelében még a kormányzó személyét sem kímélte, miközben állandóan hangoztatta, hogy Mohács szerb terület is azt rövidesen Jugoszláviához csatolják. Origerievics egyébként tiltakozott a görögkeleti magyar egyház megalakítása ellen, állandóan Szerbiái éltette, ugy, hogy magatartása miatt a szerb király a Szent Száva renddel tüntette kl.
A kir. ügyészség kormányzósértés és nemzetgyalázás elmén emelt vádat a pópa ellen, akit a törvényszék másfélévi fogházra és az ország területéről való ktttltásra ítélt. Ezt az ítéletet a tábla Is helyben-
hagyva, a kir. Kúria pedig most jogerőre emelte.
A pánszláv agitátor már május óta a pécsi fogház lakója és valószínűleg ott Is fogja kitölteni a büntetését, ha időközben Id nem adják cserébe Jugoszláviának egy magyar politikai elitéltért.
1464 árás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések i Szerdán a hőmérséklet: Reggel 7 árakor —1-5, délután 2 őrskor +3, este 9 Örskor —0 2.
MM.\' Reggel éa délben tiszta, este borult égbs, ;3zat
Szélirány: Reggel északkelet, délben és este keleti szél.
(Éfnakal rádüjtknHt) A ■slisnlá. (lat latéasl lalaatl asts 10 ára. kari Tafnyomdán Sarillt, aaáraa IM vártlaté ar4a lahUMaaal.
= Igaz értéket kap pénzéért, ha bandát nálunk vásárol. — Schfltz Árnház.
Nem Mm, kérem,
abszolúte nem értem, minek tartanak fenn olyan hivatalos apparáiasl, aminek senki sem veszi a hasznát ? Ilyen például az a kőnyomatos, ami .sajtóközlemény" elmen megy síét Időnként az egyik dundnlull váraiból a lapok szerkesztőségeibe. Hatóság adja kl ezt a kőnyomatost, munkái, anyagól, portőt fordít reá, Jobb ügyhöz érdemes lelkiismeretességgel.
A 124. sz sajtóközlemény mindjárt kezdődik:. Őrizetbe vett baromfi*. Igy folytatódik: .Elveszett ponyva". Több nincs. Ez a két hir volt érdemes a 124-lk kőnyomatos elkiszlié-tésére és szitkaidisire.
De a többi 123-ban sem volt igen egyéb. Ha meg ritka kivételként van, akkor ugy Jár vele az ember, mint a nemesvldl postarabló esetével. Tegnap reggel megjött a kőnyomatos, hogy elfogták. Délután már hozta a rádió a hírt, hogy 3 és fél évre elítélték.
Tessék elképzelni, hogy mikor fogiák ell
Ha Jól megy, husvüra megjön a kőnyomatos, hogy Nemesvidon postarablás történi.
Meg kell azonban hagyni: — amit közöl a kőnyomatos, dermesztő pontossággal közli. Például az .őrizetbe vett baromfi" Igy van körülírva a lapoknak szánt tudósításban: .4 vasvári őrs járőre f. hó5-in Vasvár közsigben gyanús körülmények között 2 darab sárga tolla tyúkot (Isten ments: dehogyis .sárga tyúkot". Fő a precizitás I Nem a tyúk voU sárga. A tolla volt sárgái) 3 drb. sárga és 1 drb. fekete tollú cslrkit vett őrizetbe... (Furcsák ezek a M-vata\'os kifejezisekl Vaj Ion az .őrizetbe veit" csirke nem felfotyanwdoli?) Állítólag a zalaegerszegi hetivásáron lettek véve, (szegény magyar nyelv I) de feltehető, hogy lopásból származnak".
Rémes szenzáció...
Hát én megmondom, honnan származnak azok a tyúkok. Én kinyomoztam.
Tojásból
A tolásból, ami Igen hasznos dolog. Abból csinálják ugyanis a Ko-lumbus-tojását.
Ha egyszer ez a hatósági sajtó-Itirszolgalat kőnyomatosa megpróbálna híreket közölni az újságokkal, — ez Is Kolumbus-lo/ása volna. A kőnyomatos létjogosultságának a Kolumbus-tojása. Amiből sohasem kelnének kl gyanús körülminyek között .őrizetbe vett" — kacsák, (t)
Mozgószinház
Egy kis ballépés
Az utolsó idő fllm-lermésének legjavából való az .Egy kis ballépés3. A sokszor bohózatba hajló vlg|áték franciás bonyodalmai a maguk finom kis pikantériájával, a német rendezés utolérhetetlenül gondos szépségével, a gyönyörű Renate Müller meleg asszonyságával, közvetlen játékával, kellemes orpanumával, valamennyi szereplő utolsó tapőrlg és Inasig a maga nagyszerű kiválasztottságával: — mindez együtt teszi slágerré eit a filmet Derű, vidámság a helyzetekben, de ugyanez az egyes alakokban is.
A kísérő műsoron egy bohókás Miki-film és két kitűnő és felvételeiben is nagyon szép oktató-film (cowboyok oravurlai és fauntatás Erdélyben) szerepeinek.
A műsor megérdemelte a zsúfolt házat, ami — ha sok ilyen műsor lesz még — nem lesz többé rllka vendég a kanizsai moziban. (—s)

állomást mind meghallgathatja az Orion 7033-as hsngszórós Európavevőn
Qy ártja : Orion Izzólámpagyár
ZALAI. KÖZLŐN V
napi hírek
NAPIREND
Jamir 14, oaOtftrtftfc
ma katolikus: Hllár pk Protestáns:
Bádog. Izraelita! Se hat hó 6 «
Városi Mautia éa KSnyvtár nyttvi cstltfelökoa áa vasárnap délelőtt 10-161 11 éráig.
OyórrsxarlSrl éflett szolgálati f. hé wtfUg a ,f«ktfe sas* gyégysssrtér P«-ul 6.
Városi Moxffó. .Egy kis ballépés-, saeUemcttn pikáns vlgtáték 16 éven IdlIkkiKk. Remek klsérö műsor.
Oösfttrdé nvltvs reggel 6 érától eate 6 óráig (bétló, szerda, péntek délután, kedden qte nap néknek). Td. 2—1).
— Kitüntetés. Vitéz Békéssy Rudolf tüiéralezredesnek, Zalavármegye vitézt síékkapitányának a Mária Te-rásla Rend káptalao|a a lisitl arany vitézségi érmei adományozta.
— Halálozás. Keszthely társadalmának súlyos veszteséget jelent, hogy közéletének kimagasló, érdemes slakja, Práger Tivadar, hosszú betegség után, 67. évében elhunyt. Tevékeny tagja volt sokáig a város elöljáróságának, képviselőtestületének, a vármegyei törvényhatóság\' bizottságnak, elnöke az izr. hitközség alapítványi bizottságának és hosszú IdAn M elnöke a Keszthelyi Kereskedők Társulatának, választmányi tSg)a ax OMKE-nak. Jellemszilárd-ság ás a város fejlődése iráni való értsék voltak H tulajdonai. A legrégibb, száz esztendőt meghaladó keszthelyi üzletnek volt a tulajdo-
nosa. Családja iránt, amely a legtekintélyesebbekhez tartozik, általános és benső részvét nyilvánul meg. Szerdán temették el a közlisztelet és együttérzés Impozáns megnyilvánulása mellett.
— Magyar dalpropaganda Zalában. Vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelő akciót indított a magyar dal népszerűsítésére. Vitéz Barnabás István községről-községre jár és mindenhol előadásokkal, valamint gramofon segítségével igyekszik propagandát csinálni a magyar dai-kullurának. A tanfelügyelő a hét második felében a letenyel járás déli községeiben tart előadásokat,
— Németh Mária földbirtokot vásárolt Vasmegyében. Grünauer-né Németh Mát la, s zalaszentgrótl szármttásu világhírű magyar operaénekesük a vasmegyei Kotla községben birtokot vásárolt A kollai birtok valamikor a Czlrdky grófoké volt. Több ynlnt 30 évvel ezelőtt Schrelber Ignác bécsi lakos, ax Osztrák Magyar Bsnk főtanácsosa vásárolta meg s most tOle vette meg Némelh Mária. A birlok terjedelme körűibe]Ói 100 kst. hold. Gyönyörű kastély ét 50 holdas park vaMKjta. A birtok kitűnő karban van. A vételár 350 000 pengő volt; de néhány év előtt még egy millióért sem lehetett volna megvenni. Németh Mária ugy tervezi, hogy nyári szünldejél a kollai birtokon tölti.
— Sfép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 125 P-ért SchUtznél.
EUiájasodátaál, kSssvéajaél ét cukorbetegségnél a természetes „Férése lóstel" keserűvíz jivhja a i yomor és a belek fnüködé=ét és előmozdítja az emésztést. Az anysgesere-bántalmak gyó»yitó eljárásainak tubD kutatója megállapította, hogy a Perese lóuef vlz-kura nagyon szép eredményre vezet. A Ferenc !6i«M keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Feketekávé-estély. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet folyi hó 16-án, szombaton tartandó fekele-kávé-estélye előreláthatólag ismét a teljes siker jegyében fog lezajlani. Együtt lesznek Ismét ezen humánus egyesület áldozatkész tagjai és barátai, hogy elismeréssel adózzanak a nagy népsttrűságnek Örvendő házl-asstonyokntk; RostnfeU Józtelné egyleti elnöknek ét lelkes tnttnka-társánsk, Büder Józsefné, a szegényügyi bizottság társelnökének, kik válvetve buzgólkodnak, hogy a vendégeknek egy kellemeB estélyt, az egy tel szegényeinek pedig nyomorukban némi enyhülést teremtsenek.
— A rOgzitett adók felmondása. Ar jctofitg tárvényben !«*• törvényes
rendelkezések érteimében mlnda? oknak az adózóknak keresed, Illetőleg jövedelem- és vagyonadója uj kivetés mellőzésével változatlanul fenn-tarlandó (rögzítendő), akiknél a kereseti adóalap a 10.000 P-l, & jövedelmi adóalap a 10 000 P-t és a vagyonadóalap a 200.000 pengőt meg nem haladja. Azok az nfüCiiót
1P32 Január 14.
.-.>. vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó ■ város kAxapán, azonnal, dm a kiadóhivatalban.
ikonban, \'akik az előző — tehát most az ,1931. — ávre rájuk kirótt kereseti, llletöjeg Jövedelmi és vagyonadót vltnonysikhoJ képest aránytalanul magasnak tartják, a rögzítést folyó évi január yégéig szabályszerű adóbevallás benyújtása melleit felmondhatják, illetőleg a magyar klr. adóhivataltól adójuk uj megállapítását kérhetik. Nyomatékosan hang súlyozzuk, hogy az uj kivetést legkésőbben január 31-lg kell uj adóbevallás benyújtása melleit Írásban kérni, nert aki ezt a határidőt el-muláSilj?, annak terhére végérvényesén megmarad az 1931. évre kiveted adó. Az adóalap újból való megállapításának Indokolásául szolgálhat s forgalom lényeges (legalább 20%-os) csökkenése, meg nem térült káreset, üzemszünetelés vagy a viszonyokban beállott más számottevő változás, esetleg az a körülmény Is, hogy az adóalap a megállapítás Idején aránytalanul magas valt
lehár ferenc
aranyéremmel kitüntetett operettje:
tauber richárd
a világhírül tenorista főszereplésével.
iiArosi mozgó
Csütörtökön, Január 14-én Napi Odrom előadásban
Renate MUller és Hermann Thimig
alakításával: . .
Egy kis ballépés
Szellemesen pikáns vígjáték 10 felvonásban,...
Fényes kisérő műsor
16 éven aluliak még szftiői kísérettel sem bocsáttatnak be.
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY

NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha
mOSt előfizet.
- Autóbusz-hír. Folyó hó 16-tól, (szombattól) a letcnyel autóbusz csak reggel 6 óra 45 perckor Indul Le-lenyéröl Kanizsára és Kanizsáról
Lelenyére csak 15 órakor. A gyenge lorgalom és gödrös ut mialt Kanizsáról a 9 30-as és Letenyéröl a
12\'30-as járat ideiglenesen szüneteltetni fog. Újból való Uzembehelyezét hirdetve lesz.
— A .Magyar Kultura" uj száma Bangha Béla vezető cikke után Blazovlch Jákó bencés tanárnak „Nietzsche tragédiája" c. rendkívül érdekes és nagyértékU tanulmányát hozza. Nem kevésbbé érdekes és aktualitásánál fogva kiemelkedő közleménye a füzetnek Pozsonyi László cikke: „Két világ harca a Rajnán innen és tul." A Pajzs és Kard rovatban zalai tollból, Kukulfevlc József keszthelyi gazdasági akadémiai tanártól találunk a mai problémák egyik legnagyobbikával, a szekularizációval foglalkozó tanulmányt. A katolikus nézeteknek, a tiszta, emelkedett világfelfogásnak ez a bátor-szavu, tudományos alapossággal és a közporond hlvatotlságával szerkesztett folyóirata mutatványszámot szívesen küld, Budapest, V., Honvéd-u. 10.


ÍpAR
Január 14 (csütörtök)
BwUnttt 9.16 Q. hangv. 9.30 Hírek. \'•1° Nemietköal vlzjelzóaaolgálat. 12.C0 WU hitsngní. 12.05 Cigányzene. 13.23 Hírek. 13.0J Idóleliés. 14.45 Hírek. 16.OO KuWn Ede mesél. 16.45 E. 17.30 A rádUS bázlkvlntetljének hangversenye. 18 30 Angol nyelvoktatás. IftuO A Malclner Jszz-"nekar hangversenye. SO FrincianyelvU E. •w-*) Aa európai mUsorcsereaorozatban a lugOMUv rádióállomások müaorának közv. UUna kb 2230 Időjelzés, Idójáráíjelenlés. ™Wvtlgányzene. és argentínai tangó band
í.^.\'n"\'30 Zenekari hangverseny. 12.40 mJ3:10 1630 """í\'\' » Sall.pln leniezek. I9 J5 Zene. 21.10 Vonóinégye.. "•15 Zenekari hangv. „íj,4** \'1 és 12.20 Q. 17.35 Qyermekek ^"\'k 19 20 Katonazene. 2Z10 Zene. « Orsütéa.
Temteyttuás
Uszav. 77-es 1240-12-90, 78-as >*M£5\' 79-e« 12-70—13-20, 80-as tÍ. ,3,30.\' d"n»nt. 77-es 11-70-11-90, Sr" 1I-85-I2-05, 79-es 12-00-12-20, Ami iíi ra \' ro" >3-90-1400, lak.
\'6^>-16-75, zab 21-60-21-90, leniért 14-30-14-40, korpa 1210—12 2Í.
KÖZGAZDASÁG
Szakmabeli faztókaf ajánl a Ifiszerkereskedők elnöke
A Nagykanizsai FOtszerkereskedők Egyesülete programja 1932-re
Nagykanizsa, Január 18
A Nagykanizsai Füszerkereskedök Egyesülete 1932 re nagy gazdasági program megvalósítását tűzte kl feladatául, hogy minden erejével segítségére lehessen tagjainak és raj\'uk keresztül a nagyközönségnek. A progtamról Friedenthal László elnök a következőket mondta:
— Az első és legfontosabb teendőnk az volna, hogy inlképen tudnók füszerkereskedö kartársslnk megélhetését biztosítani. Mert sajnos, ma már a fogyasztó közönség vásárló-képesége annyira megcsappant, hogy még a legszükségesebbet sem tudja beszerezni. Ezzel szemben a közterhek, a házbér, slb. nem hogy csökkennének, hanem állandóan emelkednek. Nagyon fontos lenne az üzletbérek leszállítása, meri a rendkívül megcsappant üzleti forgalom mellett lehetetlen a mai üzlelbérekel fizetni. Sok kereskedőknek iönkre-menése nem egy esetben a magas üzletbérrel van összefüggésbe. Sajnos, vannak, akik nem akarják meglátni a változott viszonyokat, a nagykanizsai kereskedők lehetetlenül súlyos helyzetéi. A mai válságos napokat csak ugy lehel keresztül böjtölni, ha az üzletbérekel Is leszállítják. Más már ugy sincs mit leszállítani, az összes kulturigényelnkröl már úgyis lemondottunk.
— Az üzletbérek leszállítása mellett másik, szerintem Igen hatásos mód lenne a védekezésre, hogy több egyszakmabell kereskedő egyesülne és Igy együttesen folytatnák üzletelkel. Mindegyik hozná magával áruraktárát, vevőkörét, slb. az űzlelbér ét egyéb költségek pedig egyötödére redukálódnának. Ezt az egyesülést a most életbelépett korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvény amúgy ls megkönylll.
— A Nagykanizsai Füszerkeres-
kedök Egyesülete, mint eddig is továbbra is rendületlenül fog küzdeni a teljes fázisrendszer bevezetése, a szövetkezetek és árudák illegitim versenye, a túladóztatás minden formája ellen.
— A közelmúltban sikerüli az Ínségesek ellátását városunk polgármesterének hozzájárulása folytán szociálisabb-módon elosztani olyképen, hogy az az ellátás lebonyolításának Is csak előnyére válik s emellett ebben nem egy, hanem 40 kartársunk részesül. Kl kell jelentenünk, hogy a helyi halóságok, közhivatalok, de legfőképen és elsősorban dr. Krátky István polgármester ur mindig megérléssel, a legnagyobbfoku előzékenységgel és szeretettel van egyesületünk iránt.
— Legközelebb gyűlésre Jövünk össze, ahol az összes nsgykaniztai érdekeltségek bevonásával a ma legégetőbb kérdéseit fogfuk tárgyalni. És hl az illetékes tényezők is meghallják izavalnkit, hisszük, hogy mégis csak fog sikerülni egy kiveteiö utal vagy legalább Is enyhítő módot találni. És ebben a törekvéseinkben kérjük a Zalai Közlöny szerkesztőségének annyira bevált és tapasztalt előzékeny támogatását és segítségét.
A kanizsai piac árai
(Htvalak* ár-Ma a szerdal het/vátárröl)
Zöldségfélék ikllogrammonklnt): bab uj -•17, mák 0-90, fokhagyma - 40, vi)rö»-bagyma 90, zíldaég 20, burgonya 8-10, saláta (drb) 00, teleikáposzta 10, ugorka 00, kelkáposzta 08. paradicsom 00-00 L
Baromfi (daraboMnt) tyúk 1\'50-2-00, csirke 80- -1-20, pulyka 4-00-6-00, sovány kaoaa 1-60-200, hízott 8-00-4-00.sovány liba 000—400, hízott 6 00-800, szopós malao 3 00—4 pengd.
Termények (métcrmáisinklnt): buza 12-00-, rozs 12.00, árpa 00, zab 00*00, osővea tengeri 00, szemea tengeri 16—17, széna 600-700, lóher 000—7-60, lucerna 000 - 000, alomszalma 3-60, zsupp-szalma 0—4-60 pengd.
Tejtermékek r te) IL 00-20, tejtel It. 40-50, turó kg. 30-00 fillér, vaj kg. 000—2-80 pengi, tojás drbla 08—09 MII.
Gyümölcs (íllogrammonklnl) 1 dió 0 00
N
t\\ R
ScQUíxnél.
í, alma 80 -80, körte 00-00, oltva szóld 00—00, barack 00, cseresznye —\' flüér.
mar haliul ius eleji
00—1-20,
zsír 1-80, h\'áj 1-80, zstmalonna 1-60, birkahús 000, kalbáazfélék 2-00-4-00 P.
Élőállat (kUogrammonklní): I-a marha 40—46, n-a marha 30—35, vlrstlls marha 20—26, zslraertéi 0-70-0-80, huaaerté* 0-60-0-70, borin 80-0-76, birka OOO P.
Húsárak (klloerammonklnt): marh eleje 1-00, hátulja 1-20, borjúhús 1-60, hátulja l-t«, sertéshús 100-
UrítU tárlat
Párls 20 tlVs, London 17501 Newyork 513-37, Brüsset 71-30, Milano 25\'87V», Madrid 43-35, Amsterdam 20600, Berlin 121-30, Wien ——, Szólta 3-70, Prága 15-20, Varsó 57 35, Budapest 9002\'rj, Belgrád 9-10, Bukarest 306.
i HsomU Batk ieriu-árfolytaal
VALUTÁK col f. 19 20-1960 Ir. 79-10-79-70 k. 16-94-1704 Dánk. 106-40-107-40 Dinár 1011-1019 Dollár 57050-573-50 Franda 1.22-30-22 50 lloll. 229 00-230 40 Zloty 64 05-64-55 Lel 3-48-3-54
Léva 4-10-4-20 Líra 28-60-2890 Márka 135-45-136 29 Norvég 105 60-106-60
Peseta —•--•—
Schlll. -•-•—
Svájdf. 11070-111*40 Svéd k. 106*30-10930
DEVIZÁK Atnst 229-20-23040 Belgrád 10-12-10-18 Berlin 135-55-I3625 Brtlssel 79-20-7970 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.106-60-107 40 London 19-40-19-60
Madrid -•-—
Milano 28-70-28-90 Newy. 57100-574-00 Oszló 105-80-106-60 Pária 22-37-22-49 Prága 16-92-17-00 SzüRa 4-13-4-17 Stockh. 108-50-109-30 Varsó 64-15-64-55
Wien —•-■-
Zllrlch 11080-111-40
Itrlátrátár
Felhajtás 2888, eladatlan 1147. - Elsőrendű 084—087, szedett 082—086, szedett közép 0-76-0-80, könnyű 074-0-7Ö, 1-ső rendű öreg 078-082. Il-od rendű öreg 072—074, angol süldő 080—090, azafonna nagyban 1-10—000, zsír 125— 1-30, hus HW-1-20, félsertés 1-Q6-I I6.
Klaála: JMlttltl lyeata ét Ltf kltáé Vállalat, lagvktalttáa.
■ kiadó: Zalai Károly. Wcksi Maajlsaa^ss JÉ. m.
KSzgazdttáfli Rétzvénytártatág
Gutenberg Nyomda te Dm Lapkiadó Odllalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, Ozletl könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai Közlöny" politikai napilap inrkeaitBiéBe éa kiadóhivatala
Készítünk i
TELEFON:
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket,
meghívókat, eljegyzési cs esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
78J
Gyártunk 1
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
ZALAI KÖZLÖNY
III
BIZTOS
eredményt csak ugy ér el, ha hlrdetéielt a naponta többezer példányban megjelenő, meaaze vidéken la elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja fel. Kiadóhivatal Pó-ut 5. (az udvarba nyel. 78.
APRÓHIRDETÉSEK
11 vttuu díj. 10 udla M 0n*r. «"■*»
WrlM UHUM a fiit*.
udfe M MlMr, mUd-o MM ui dl), a Ul.
Erti. I. (4.UÍ- 10 » *lMr, ml*m tovibbl dl). • (Uiar. OmtMi • »1«U. <J» u.ibb b*skbi Uloltll s«í»«»
AlU» 30*
HlrdefdMk 9 («0 «»«■■»•■ alal
a frrle.Iwyo. HaynlM «»<a»M«««
.IherflldH végatt vlörw
Egészen kltlstajársli bútorozott szoba kiadó Deák-tér 4. 144
Szerény mladaaaa bejárónőt felveszek egész nspra. Qyár-ntca 37.
Karaaak 2—3 szobás lakást a város belterületén. május l-re. Clm a kiadóban 141
PogAnyvAri fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt „ ao és 30 filterért. Legkisebb tétel 2 25 It Megrendelésre házhoz küldöm. Irsu Uralj, lattkriar-a. II.
MSIaalgaak, vagy raktárnak alkalmas
nsgy helyiség, mellelte lakószobávst, olcsón kiadó lebruár l-re Deák tér 4, 145
Használt ayaraiakkaoalt keresek megvételre Cirpel a kiadóba kérek. 176
MAKULUTUR
papír
nagyban és kicsinyben olcsón kapható a kiadóhivatalban
1932. január 14
Vh. 239. sz. 1931. 1931. vghlól 980. sz\'
Árverési hirdetmény.
Dr. Hochslüdter Sándor Ügyvéd álul képviselt Keszthelyt Ipari és Oazdsságl Hitelszövetkezet Javára 82 pengő 54 I. költséa és kamatok és járulékai erejéig s keszthelyi klr. járásbíróság 1931. évi lenti számú végzésével elrendelt kielégítési vég-rehsjlás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi sugusitus hó 4-én leloglstl 1736 pengőre becsült Ingóságokra a keszthelyi klr. járásbíróság lenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak aa 1908. évi XL1. t-t 20. J-a alapján a lent megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tűnő más loglsltslők javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak srra az esetre, ha kielégítési joguk ma ls fennáll és ha ellenük Halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, vég. szenv. lakásán, üzletében Restben 27., 32. és 15. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1932. évi Január hó 19-lk napjának d. u. <ht órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt üzletberendezés, áruk, sertések, lovsk, tehenek, borjú, ökör s egyéb Ingóságokat s legtöbbet ígérőnek kőzpénztlzetéa mellett, esetleg a kikiáltást ár »/s részéért Is el logom adni.
Keszthely, 1931. évi december hó 22-én.
Varjú József s. k.
klr. blr. végrehaltó, ÍM mint bírósági kiküldött.
HIRDESSEN
■ „Zalai KB>IBny"-ben.
Pk. 615. sz. 1931. 1932. vghtól 3. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Hochstadler Sándor ügyvéd által képviselt ösv. Holfmsnn Arnoldné javára 450 és 350 pengó tőke és több követelés a járulékai erejéig a keszthelyi klr. járásbíróság 1931. évt lenti sz. végzésével elrendelt kielégítést végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1931. nov. hó ll-én lefog lati 2256 P 95 f. becsült Ingósá gokrs a keszthelyi klr. járásbíróság lenti számú végzésével az árverést elrendelte, snnsk ss 19U\'. évi XLI. 20. 6 a és az 5610/1931. M. a rendelet 24-25. § al alapján Vh. 814/931. dr. Szentgály F. Aurél által képv. Ilj. Horváth János 1764 P, Vh 6/931. dr. Simon Uéza á. képv. Bp Pamutárugyár rt. 281 P 15 L, Vh. 817/1391. dr. Pál János 79 P 61 !., dr. Sienlgály F. Aurél á. képv. dr. Osrs Jenő 300 P köve telése és Jár. erejéig és s foglalási jegyző, könyvből ki nem tünó más fogtaltatók lavára Is, ha kielégítési joguk ma Is lennáll és ha ellenük halasztó nalályu Igénykere set lolysmstban nincs, végr. szenvedőnél. Keszthelyen, Kossuth Lsjos-utcs 14. házsz. alatt teendő megtartáaára határidőül 1932. évt Január hó 23. napjának d. e 9 óráját tűzöm kl. smlkor s bíróilag lelóg-lalt üzletberendezés, áruk s egyéb Ingóságokat a teglöabet Ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eselleg s becsérték \'/s részéért is el lógnak adatni
Keszthely, 1932. évi Január hó 5.
Varjú József s. k.
klr. blr. végrehajtó,
A legtökéletesebb vevő
a már fogalommá vált nagyszerű
egyszerű beállifás páratlan hangtisz-taság 12 havj részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
. fegyver- ól sportüzlet, rádió- és gramofon osztályán.
Dnna-Száva-ádria Vasnttársaság (azelítt Déli Yaipiljatírsatig)
MENETRENDJE
Hagykanlna álloméira érkesí és u oanaa Induló vonatokról. Érwényas i 1931. évi október hó 4-151.
Budapest—Nagykanhsa
Voast •láma A vonat neme Budapestről Indul Nsgy kámzsára érkezik Vonat ■sima A vonal |Na neme | gykanlzsá-ól Indul Budapestre érkezik
216a Szem. v. 21-20 4-25 211a Szem. v.ll 0-15 7-20
202 Oyv. 7-50 11-35 201 Oyv. 8-25 10-15
212 Szem. v. 6-40 13-20 atat Szem. vJ 9-20 17-05
214b Szem. v. 14-30 21-25 215 Szem. vJ 14-29 21-00
204 Oyv. 18-15 22-14 2U3 Oyv. ] 17-45 21-40
A 214/b. számú vonat Budapesttől Székesfehérvárig mint 226. sz. vonsl közlekedik
Közvetlen kocsik: A 201—204. számú vonatokkal l Budapest—Nagykanlzss között, étkezókocsl, Budapest—THeste között I. II. III. o. kocsik, , -Róma . I. II. o. kocsi, . — Venezls , hálókocsi.
A 202—203. számú vonslokkat: Budapest—Veszprém között, 1. II. III. o. kocsi, Síékesfehérváron ál, -Prsgersko . élkezőkocst és egy III. o kocsi, , —Nlce—Csnnes . hálókocsi, XI1/I5-IÓI-I932. V/14-lg. . —Veutiuilgils . I. II. o. kocsi, 1032. V<21-lg,
— Nagykanizsa , II. 111. o. kocsi, de cssk vasár- és ünnepnapokon, A 216/a—211/a. számú vonatokkal: Budapest-Zalaegerszeg közöli IL Hl. o. kocsik, Budapest—Barcs közöli, I. II. 111. o. kocsik
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
J« Nagylu.nl- | Balatonéiért-1 zsáSI Indul | györgyre érk | || Balatonszent-II Nagykanl-györgyrőllnd,|zsára érkezik
235 | Vegyes 18-Vö 1 MOA rUSajj Vegyesi ls || 649
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva O. H.—WIen S. B.
Nlfyk Bálnáról InM irookat- h.l,r sírt. Mik Bicab. érkezik lUcsbíl Indul Sreobst- 1 MyrÜ kidvl | Nasyltsfll-nára fctulk
318 Szem. v. 5-00 7-30 317 Szem. v.
312 Szem. v. 7-00 9*30 14-44 305 Sinautó — 7-31 9-35
320 Szem. v. 13-50 16-25 — 301 Oyv. 8-10 11-30 13-25
302 Oyv. 16-20 18 20 21-40 311 Szem. v. 10-55 14-49 17-25
306i Sinautó 18*00 20 25 — 313 Szem. v. | 16-40 21-33 2400
Közvetlen kocsik: A 301—302. azámu vonatokkal: Wien- Suaák közölt. II Hl. o. kocsik, Wlen-Pécs között, I. II. IU. o. kocsik,
A 318-324-311 számú vonslokkat: Budapest—Zslsegerszeg közöli, II. Ul. oszt. kocsik.
A 312 -313. számú vonstokkal: Nagykanizsa—Wien közöli, 11. Ul. oszt. kocsik.
Nagykanizsa—Barcs—Pécs
Hscykaairtá- rll Indul Barcsra érkezik Pécsre érkezik l! Pécsről Indul Barcsról Indul "•nk-i- rsára Marik
912 902 932 Szem. v. Oyv. Vegy. v. 4-41 13-46 1805 6\'42 15-37 21-25 8-48 17-43 911 901 915 Szem. v. Oyv. Szem. v. 1221 18-15 438 1 1414 20-45 6-43 16-05 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—915. számú vonstokksl; Budapest—Páca közöli, I. 11. Ul. oszt kocsik. A SOI—902. sz vonalokkal ugyanolyan viszonylatú kocáik futnak, mint a Nagykanizsa-Szombathely—Aglálva oh.—Wien S. B. vonalon közlekedő Ml—302, számú vonatokkal
Nagykanizsa—Csáktornya ((akovec)—Maribor gl. k.
l|Nagykant-|| Csáktor- liMsrib. Izaáról Indjnvára érkil érk. 1 Csáktornyáról Indut tbokaal-rsirs Maiik
■m 202 224 204 Szem. v. I 4-55 J 678 Oyv. 1155 II 13-15 Szem. v. | 13-30 14-55 Oyv. || 22-44 0 14 9 11 15*10 17-49 3-25 201 llüyv. | 318|| 4-M 221 BSzem.v. 1 5.15 80fi 203 Oyv. |i 14 2311 I6\'I0 223 llSzem.v. [ 17-001 19-30 9-34 17-24 20-55
Közvetlen kocsik:
A közvetlen kocsik s 201, 202, 503 , 204. számú vonstoknál ugyanazok mint a Budapest—Nagykanizsa vlszonylst alattiak.
A 221., 222., 223., 224. szimu vonatok közvetlen vonalok Nagykanizsa—Marbure (Maribor glk.) közölt
kiamó
is azonnal elfoglalható a város bei-területin clrha 40 méter hossza, világos, műhelynek vagy raktárnak használható szép helyiség. Esetleg két részben ls. Clm a kiadóban.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős ü?letvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 11. szám
Nagykanizsa 1U32. január 15, péntek
Ara 14 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fóut 5. axím. Keszthelyi fTókkladóhlvatal: Kosauth-utca 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési áia: egy hóia a pengó SO IlUtr. Szerkeazfőiégl éa f [adóhivatali telelőn: 78. az.
Zajos viharok a Házban a ffranoia orientáció, Mussolini üdvözlése, a „politikai méregkeverés és hamiskártyázás", Bethlen utazásai és a házelnök
médszere körül
Megvonták a szót Buchlngertől — Farkas Istvánt mentelmi elé utasították — Megválasztották a 33-as bizottság uj tagjait — Az olimpiai kiküldetések ügye a képviselőház előtt
Budapest, Január 14
KOzel nágyhetea karácsonyi sídnél után a képviselőház ma tartotta első Ülését Az Ölés Iráni Igen nagy érdeklődés nyilvánult meg.
Ax olimpiáét és a politikai bukfencek
Napirend előtt Homonnay Tivadar tzóválette « minisztertanácsnak azt
a határozatát, amely lehetetlenné lette a magyar olimpikonoknak az ollmpiászon valő részvételéi.
Buchinger Manó: A Woltt-párt politikai bukfenceit mutassák olt, rekordot fog elérni.
Homonnay Tivadar: Ami a politikai bukfenceket illeti, arra csak az a válaszom, hogy az Önök segítségével ezt az országot már majdnem a sirba bukfencezték.
Homonnay végűi kérte a kormányt, változtassa meg határozatát és adjon lehetőséget arra, hogy versenyzőink kimehessenek az ollmplászra.
Szilágyi Lajos hasonló értelemben szólalt tel.
Károlyi Qyula gróf miniszterelnök válaszában kijelentette, kogy amikor a kormány kénytelen volt külföldi tartozásainak fizetését ts részben felfüggeszteni, ugyanakkor nem bocsáthat devizát versenyzőink rendelkezésére. Semmi akadálya sincs azonban annak, hogy versenyzőink az olimpiai versenyeken részt vegyenek, ha erre a célra olyan devizáról lehetne gondoskodni, amely felelt a kormánynak nincs ellenőrzési foga.
Peyer Károly napirend előtt
az OTI szanálása ügyében kiadott rendeletet tette szóvá. Felfogása szerint a rendelet sérti az intézet önkormányzati jogát. Kifogásolta, hogy a túlméretezett igazgatási a kihalási rendszer segítségével kivánják csökkenteni.\'
Áttérve a napirendre, háznaggyá Putnoky Móricot választolták meg. Meskó Zoltán 57 szavazatot kapott. A többi bizottsági helyre a hivatalos jelölteket választották meg.
A 33-as bizottság a] tagjai
lellek Bessenyei Zeno, Eszterházy Móric gróf, Farkas Qéza, Oyömörey Sándor, Hajós Kálmán, Eötvös Lajos, Szilágyi Lajos, Kun Béla és Wolff Károly. Az elnök ezután napirendi javaslatot lelt és indítványozta, hogy a Ház legközelebbi üléséi holnap tartsa és napirendjére tűzzék ki a mentelmi ügyeket, ezek közölt Dréhr Imre mentelmi ügyének tárgyalását.
Bródy Ernő Fábián Bélának a népjóléti minisztériumi vizsgálat ügyében benyújtod indítványának napirendre tűzését kérte.
Buchinger Manó a választójogi reformtól azóló szociáldemokrata Indítvány napirendre tűzését javasolta.
Kiiör a vihar
Indítványának megokolása során élesen bírálta a kormány kül- és belpolitikai működését. Kifogásolta, hogy amidőn a miniszterelnök bemutatkozása alkalmával a francia orientációról beszélt, ugyanakkor uj év alkalmából csak Mussolini üdvözlését tartolta szükségesnek. A kormány zatnak Ilyen vitele nem egyéb mint politikai hamlskártyázás.
Az elnök ezért a kifejezésért rendreutasítja Buchinger Manói.
Számegttonás, mentelmi
Buchinger beszéde további folyamán Igen nsgyjelentöségűnek mondja Benes cseh külügyminiszter karácsonyi nyilutkozalát. Éles bírálatban részesilefte Bethlen István grófot, aki felelőtlenül válaszolt a cseh külügyminiszternek. Nem fogadia a kinyújtott kezet, hanem bottal állt eléje. Ez politikai méregkeverés.
Az elnök Buchinger Manót ufból rendreutasítja.
Beszéde további folyamán azt mondja Buchinger Manó, hogy gróf Bethlen István külpolitikai Elnzel-relsender és nem az ország érdekében utazik, különben is alkalmatlan külpolitikai kérdések megoldására.
Zajos ellentmondátok a jobboldalon, zaj a szocialistáknál: . — Bethlen István levitézlett politikusi
Puky Endre: A képviselő ur többszörös figyelmeztetés ellenére továbbra is sértő kifejezést használt,
ezért megvonom a szót
Óriási zaj fogadta az elnök Intézkedéséi. A szocialisták kóiusban kiabálták : — Ml volt a sértés ? Farkas Istvánt az elnökkel szemben használt sértő kife|ezése miatt a mentelmi bizottság elé utasítják.
Jánossy üábor a nagy zajban csak sokára ludja beszédét megkezdeni. Beszédében visszautasllolla a Belhlen István gróf ellen intézett támadást
Milyen legyen az elnökiéi?
Propper Sándor a házszabályokhoz szólva kifogásolta Puky Endre elnöklési módszerét, hangoztatva, hogy az nem biztosítja a parlamenti szólásszabadságot. Az elnöklésnek Ut a módját a szociáldemokratapárt nim hajlandó türnt. (Zcl az egész Házban, ellentmondások a jobboldalon.)
Oyörki Imre és Kétty Anna haaoaM értelemben szólallak fel.
Puky Endre alelnök felszólalásában hangoztatta, hogy az elnöknek nemcsak a szólásszabadság, hanem a parlament tárgyalási rendjének biztosítása is kölelessége. Buchinger többszöri figyelmeztetés ellenére séftA kifejezéseket használt, ezért volt kénytelen vele szemben a szómegvonást alkalmazni, A többség tünlelell az elnök melleit. Kabók Lajos sürgős inlerpelláció-jában
a devizakorlátozásnál
kapcsolatban az Ipari termelés hátráltatásával foglalkozott és utalt arra, hogy ez fokozza az amúgy is növekedő munkanélküliségei
Az ülés fél 3 órakor ért véget.

Brflolng nyilatkozata egy Berlin—Meni telefonbeszélgetés kihallgatása utján latolt pyilvlnosiágra
London, Január 14 (Éjszakai rádlójelenUs) A Star ugy tudja, hogy Brünlng kancellár nagy szenzációi kellelt nyilatkozata egy Berlin—London SKíli telefonbeszélgetés kihallgatása utján került
fijijurnrnrinrri-ri-r^i"""-\'-""-"\'-^-^
Dréhr államtitkár lemondott a nyugdijáról
nyilvánosságra. Eddig még nem lehetett megállapítani, hogy ki volt a hallgatódzó. Annyi bizonyos, hogy egyes európai fővárosokban hamarabb elterjedt a hir, mint Londonban.
és parlamenti bizottságot
Budapest, Január 14 Dréhr Imre nyugalmazott állam titkár Almássy László képviselőházi elnökhöz levelet intézett, amelyben azt hangoztatja, hogy kizárólag politikai vagy köztörvényi uton felel mindazért, amit mondott vagy tett. Mindig a legteljesebb és legnyil-vánosabb felelősségrevonást köve-
kér a vádak kivizsgálására
telte. A mentelmi bizottság azt az álláspontot foglalta el, hogy öt, mint közhivatalnokot lehet felelősségre vonni. A blzoliság ezt az álláspontját azzal okolta meg, hogy mjnt volt közhivatalnok, nyugdi|al élvgjt.
Éppen ezérl bejelenti, hogy a részére biztosított havi 258 p^twö nyugdíjról lemondott. Dréhr Imíe
kéri, hogy ügyében parlamenti bizottságot küldjenek ki, mint amely ille-tékea fórum, hogy megvizsgálja a vádaskodásokat.
Be/efea/ék Genfben a magyar UUUaégveiés tárgyalását
Uenf, Január 14 (Éjszakai rádiójelentés) A Nép, szövetség pénzügyi bizottsága bele. jezte a magyar költségvetés és de* viza-kérdés tárgyalását Ezen a tár-
magy
lak jelen.
FalakaastoHák a IBS éwm» Sara mgm gyilkos Impraaa-•xárlójét
London, Január 14 Még emlékezetes, hogy Saro agát, a 156 éves lörök matuzsálemet, a világ legöregebb emberét, Amerikába vitték, hogy élő reklámja legyen a prohtblciónak, mert az aga azt Állította. hogy életében egy csepp szeszt sem Ivott. Az agának Amerikában két naluralizált amerikai, Eddle Oul-lens és Mussa volt a menedzsere. A.kát vállalkozó egyszer aztán összeveszett a jövedelem felett és Ouliens hirtelen haragjában megölte Muss4(, majd Londonba menekült A gyilkost elfogták, balálra ítélték és ma felakasztották.
Hagykanlxsánalt Ismét tcéimoxU engedélyezett a belügyminiszter
Budapest, Január 14 (Éjszakai rádiójelentés) Három nappal ezelőtt írta alá a belügyminiszter a letárgyalt filmkontingens rendeletet, amely szombaton jelenik meg a hivatalos lapban. A rendelet szerint Nagykanizsának 2, Zalaegerszegnek egy mozit engedélyezett a belügyminiszter.
Marad az angol kamatláb
London, Január 14 Az angol bank ülésén a kamatlábat változatlanul 6%-ban állapította meg.
A Röser-ügy tárgyalása
Budapest, Január 14 Az iskolai bizonyilvány hamisítási bűnűgyben Báder Miksa a mai tárgyaláson lagadla bűnösségét és azzal védekezett, hogy beismerését túlfeszített Izgalmában tette a rendőrség előtt Az elnök eléje tárta »z összes vádpontokat, de Báaer megijiaratJt tagadása mellett A tárgyalási holnapután folytalják.
Albertus Magnust szentté avatták
Koma, Január 14 XI. Plus pápa a szentek sorába emelte Albertus Magnust, a katholikus egyház egyik legnagyobb tudósát.
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
& Stefánia szombati flnnepségénekprogramja
Nagykanizsa, Január 14 A Stefánia anya és csecsemövédő intézet nagykanizsai fiókjának szom bati jubiláris Ünnepségére a budapesti előkelőségek déli fél 12 ó akor érkeznek. Fogadtatásuk és a Stefánia házának megtekintése útán a városháza dísztermében 12 órakor kezdődik a Stefánia X. évi jubiláris díszközgyűlése.
itt dr. Krdtky István polgármester a Stefánia elnöke Ünnepi beszédet mond, dr. Winkler Ernő főrabbi ügyvezető Igazgató a lefolyt 10 éves tevékenységet fogja ismertetni.
A megérkezésüket beígért előkelőségek : dr. Szandter-Pettkó Aladár népjóléti minisztériumi államtitkár, dr. Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter, dr. Tóth István egyetemi tanár, a világhírű nőgyógyász és a Kir. Orvosegyesület elnöke, Oyömörey Oyörgy főispán, Nledermeyer Qellért, a szombathelyi állami gyermekmenhely igazgatója, stb.
A Stefánia jubileuma és bölcsődéjének hivatalos ünnepi megnyitása voltaképpen nemcsak a humanisztikus intézmény ünnepe, hanem ünnepe a város kötönségének, ünnepe mindenkinek, aki nagykanizsai. Mert a Stefánia helyi fiókját a helyi jótékonyság és a helyi emberszeretet hozta és fejlesztette azzá, ami ma az ország egyik első ilynemű vidéki intézményévé.
A rendezőblzottság és a Stefánia vezetősége azért felkéri ezúton is a város közönségét, az orvosszövet-sée tagjait, a közhivatalok és intéz mények vezetőit, egyesületeket, stb., hogy a városházán 12 órakor kez dödö díszülésen pontosan meg|elenni és azon résztvenni szíveskedjenek.
Nagykanizsa aki&á gásl bíróság számadatainak iUlcrébcn
Nagykanizsa, Január 14
A nagykanizsai városi rendőri büntető bíró, Szónyl Sándor árvs-székl ülnök elkészült az elmúlt esztendő statisztikájával. A részletes kimutatás számai nem annyira a bűnözés vagy gonoszság tükörképét, hanem inkább a folyton erösebbé váló gazdasági válság és megélhe tési nehézségek árnyékát vetik elénk. A zárjelben foglalt számok az 1930. évi adatokat tüntetik fel.
Közegészségügyi kihágás volt 114 (43). Mezőrendőri kihágás 119(51), Piaci kihágás 30 (67). Erdei kihágás 12 (289), a visszaesés a szegénységnek az erdei munkáknál való alkalmaztatásában leli magyarázatát. Sütőipari kihágás 53 (31). Tejhaml-sltási kihágás 59 (106), etéren a jobbulás a gyakori tejrazziáknak és ellenőrzésnek tudható be. Utrendőri kihágás 48 (1). Záróra kihágás 24 (21), Építési szabályrendelet elleni kihágás 19 (30). Hitelesítetlen mérték es sulyok használata 95 (22). Az uj rendelet alapján való lejáru-sitási kihágás 44. Népiskolai mulasztás 119 (10). Tanonciskolái mulasztás 55 (10). Ipari kihágások 56 (62). összesen 307 Ítélet hozatott
(426), 247 esetben büntetőparancsot adtak ki, 304 ügy végzéssel nyert elintézést (83), fellebtx .-és alá került
19 ügy.
Az ügyosztály, mint ezekből a számadatokból is kitűnik, nagyon erős munkát végzett kis apparátusa mellett, viszonyítva más hasonló városok ilynemű apparátusaihoz.
Vörös diák-szervezkedést lepleztek le Bndapesten
Az Ismeretlen forrásból pénzelt diákok „Vörös Diák" elmen újságot Is adtak ki
ki. A rendőrség most azt kutatja, hogy az őrizetbe veitek honnan szerezték a pénzt a szervezkedéshez. A főkapitányságról elbocsátott diákok ügyében az egyes iBkoiák fegyelmi hatóságai fognak dönteni.
Budapest, Január 14 A rendőrség fiatalkorú diákok kommunista szervezkedését leplezte le. Megállapllolták, hogy a szervezkedés élén két liatalkoru és egy telles-koru diák állt. Ezek, Vörös Diák címmel kommunista lapot ls adlak
A hazájára hagyta tele birtokát egy zalai gazda
„Minden becsületes honpolgárnak kötelessége a hazájára gondolni"
Zailegerszeg. Január 14 A hazaszeretet megható tanújelét adta Szabó Ferenc 72 éves szepezdi gazdálkodó, aki nemrégen meghalt Az elhunyt végrendeletét most bontották fel, melyből kitűnt, hogy az
Nagykanizsa, Január 14 Tudvalevő, hogy 1934-ben lejára Transdanubia Egyesűit Oüzmalmok R-T. villamostelepének Nagykanizsa várossal kötölt szerződése a városnak villanyvilágítással és árammal való ellátására. Hogy hogyan dönt a városi képviselőtestület ebben a Nagykanizsa város közönsége szempontjából rendkívül fontos kérdés-
VÁROSI MOZGÓ
Péntek—szombat—vasárnap Január IS., 16. és 17-én
A nagy színpadi és filmsiker!
LEHÁR FERENC
i-nek
az egész világon diadalmas sikert aratott s babérkoszorúkkal jutalmazott operettje
TAUBER RICHÁRD
a világ legjobb hangú tenoristájának aranyéremmel kitüntetett hangos világfilmje
Énekes, zenés filmoperette 2 rész, 14 felvonásban.
„Vágyom egy nő ntán..." cimll
nagy áriát ,
a világhírű RICHÁRD TAUBER énekli.
lesz!
Előadások kezdete: Pénteken 5, 7 és 9 órakor, szombat—vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
idős gazda 13 holdas birtokának le-lét a magyar kincstlrra hagyta azzal az indokolással, hogy a mai rossz gazdasági viszonyok között minden becsületes honpolgárnak első kötelessége a hazájára gondolni.
a város vezetősége a legközelebbi napokban összehívja a kéviselólestület jogügyi és villamos ellenőrző bizottságait, hogy együttes ülésen tárgyalják meg a kérdést, mert a városnak 1932 lullusáig ebben az ügyben feltétlenül nyilatkoznia kell.
Értesülésünk szerint a polgármester legkésőbb március végefelé fogja a pályázatot kiírni a város villannyal való ellátására, ugy, hogy jullusig elég ideje legyen a beérkezett pályázatok telelt tanácskozni és a város közönsége legjavára dönteni.
Érdeklődlünk ebben a kérdésben dr. Krdtky István polgármesternél, aki kijelentette, hogy a város villamosítása kérdésében csak egy szemszög vezeli és pedig az, hogyan szolgálhat legjobban a város közönsége érdekelnek. Mert csak ez lehet a mérvadó.
A polgármester rövidesen hiirja a pályázatot Nagykanizsa villannyal való ellátására
összeül a jogügyi is vlltamosellenőrzó bizottság
ben, még hozzávetőleg sem lehet tudni, tény, hogy dr. Krátky István polgármester ugy a szakkörökkel, mint kompetens tényezőkkel folytatott tárgyalásokat és orientálódott, egyben érdeklődöli a Traui-dsnubla vezetőségénél is a jövőt illetőleg. Miután a koncesszió lejártának ideje közeledik és a városnak villannyal való ellátását jó előre blztositani kell,
!fr
Scőiltxnél.
Megkexdfidtftt a jártai oipö é« ruhaakoió lebonyolítása
Megyeszerte felülvizsgálják az Inség-skcló lefolytatását
Nagykanizsa, Január 14 Oyömörey Oyörgy főispán közbenjárására a népjóléti minisztériumból a mult héten érkezeti le a kanizsai föszolgablróságra a járás szegényei részére kiutalt ruha és cipőadomány. A járási segltóbizotlság a cipő és ruhaakcióból a következő községek lakosságának juttatott:
Murakeresztur kapott 10 pár gyermekcipőt, 10 rend gyermekruhát é8 40 pár bakancsot; Fltyeház község 4 pár gyermekcipői, 4 rend gyermekruhát és 10 pár bakancsot; Bajosa község 2 pár gyermekcipőt, 2 rend gyermekruhát és 6 pár bakancsot; Klskomdrom és Komdrváros egyenkint 2—2 pár gyermekcipőt, 2—2 rend gyermekruhát és egy pár bakancsot. A járás többi községeinek színién jutott egy-egy pár bakancs.
A cipők, ruhák és bakancsok ki-oszlása már megkezdődött.
A törvényhalósági Inségbizoftság hélíői ülésén Brand Sándor fő|egyző bejelenlelte, hogy a járási székhelyeken és a nagyobb helységekben felülvizsgálják az Ínségesek segélyezésének munkáját. Az első Ilyen helyszíni vizsgálatra már kl is utazott a főjegyző és vitéz Márk Ferenc számvevőségi főnök Lentibe és Novára.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai m«-figyelfl Jelentések : CalllortOkOn a hőmérséklet : Reggel 7 ó-akor —0-6, délutln 1 órakor -0-4, eite 9 órakor -1. Ptlhóztí: Egész nip borult égboltozat. SliUröay : Reggel dél, délben éa eate délkeleti izél.
(Étaakal rádlúJííenUt) A lalMralé. glal IsMial Jelenti aata 10 árakor i Irt. éjjeli lehlkléa, klaaá falhSaebb, aayáfckint a«*ra> léé várható.
1932. január 12.
ZALAI KÖZLÖNY
Amikor még amerikai himnusszal köszöntötték, majd a Gotterhalteval engesztelték ki a győztes magyar olimpikonokat
Dr. Mező Ferenc érdekes előadása a losangelesi magyar esélyekről
liudapest, Január 1-í
Dr. Mező Ferenc, az amszterdami olimpiász győztese nagyérdekes<égü előadást tartott\'az Ujpesll Közművelődési Körben „Olymplától Los Angeleslg" címmel Színesen és érdekesen beszélt a 3000 éves olimpiai gondolatról, majd rátért a modern olimpiai játékok fejlődéstörténetére.
— A sport Magyarország egyik legnemesebb valutá|a. és a sporton keresztül Jobban ismerik Magyarországot világszeile, mint a magyar politikán és a magyar államférfiakon kérésziül.
— Az 1900-as párisi olimplászon még annyira ismeretlenek voltunk a világ előtt, hogy Halmay olimpiai győzelme ulán az amerikai himnuszt, utána pedig rekllflkácló gyanánt a Gotlerhalle-I Játszották el Amikor három évvel ezelölt lent jártam Görögországban, Krétában, Patrasban és más helyeken, kiderült, hogy ők kizárólag csak a sportembereinkel Ismerik
Mező dr. ezután részletesen fejtegette azokat a szempontokat, amelyek indokolttá teszik a losangelesi olimpiai játékokon való részvételünket, majd érdekes és bátor kritikát mon-dolt losangelesi esélyeinkről, némileg pesszimista szemszögből nézve a dolgokat. Kijelentette, hogy birkózó- és boxoló-sportunk visszaesett az amszterdami olimpiá8z óla. Fenntartással fogadja az atléták optimista bizakodását is, nem hiszi, hogy az amerikai klíma alatt és az idegen miliőben atlétáink szóhoz juthatnának.
Annál Inkább esélyesek Bárány, a vlzlpólózók, valamint a vívók. Bárány eddig negyvenháromszor javított rekordot, eközben harmincegyszer ma-
\'ar és kilencszer Európa-rekordot.
50 versenyen indult és 200 versenyen győzött. Ha csak meg nem ártanak neki a sűrűn rendezett vidéki felolvasó-körulak, akkor sikert remélhetünk tőle. A magyar vlzlpólózók 67 válogatott mérkőzés közül 56 ot megnyertek, háromszor eldön-tetlenül végeztek és nyolcszor szenvedlek csup»n vereséget. Qólarányuk 498:138. őket feltétlenül ki kell küldeni s felveti azt az eszmél, ne adjunk-e kl olimpiai bélyegekel, amelyeknek külföldi terjesztése révén a magyar vizlpólózókat mégis csak kisegíthetnénk Amerikába. A magyar vivókat nem félti az olasz mumustól, egy Pillér—Petschauer—(Dombos— Qerevich—Kabos összeállítású csa-

fcükir Nagyiét feketekávé-estje • Kaszinóban •\'"2\'v!7: Óltártgyaaülel műsoros teája a plébánia
Feh ét termében (él 5-kor.
ia U"4M» «Wtdáa a városházán • órakor (dr Pű-\'ÖP Oy.: A modem sportok).
a i" NTE UncwUlye • Polgárt Bgylelben 8-kor. I. \\,KVzlnó v»<»or*Í«-
Llceilla elóadla a vároabáxán I órakor.
%
viroibáián 6 ótakor
l«». 31. Uciálli (Balogh Divtd). F.t. "W"\' U1Ü,0(1J\' l«*Ja a Mli.ili.hiib.il *-kor. "br I. Ai lp,,t„iol,| bitta ■ Kaulnóbaa.
* SfakSr \'",1UKÍ «,lí\'r< ■ PolZ*H EgyUtb.0 ""•br 1 p,|slri B kSl„íl(ll »<(K)Ií|,.
f S*"ko c"í\'t*4l-nt,l1eP*lr• ■ lo<na«\'am-P*K«if;4b.S"°"4\'\'Um Kzy«»ül<t mOiotol citalyc a
P p\'.\'.\'i\'.V K"-, rtl>lvt»,lín4k álmoa «!]• a Pot«i.l eiyltlb«a Ifi , örakw.
. AKtr"lle<Jalml AUutmaiolUk ilutoa ],lmci-,"\'«»« • K.i.loóban,
l!,r- a KdtaiUny JiUkooy Nóagylat ilarcoi fik. * Kaulaibao.
Kaiilnóbaa. klUllvl**l6X B,üw">\' «
palot nem bírnak megverni az olaszok.
Végül a szellemi verseny esélyeire tért át Mező.
— Ha két méter öl centimétert ugranék magasba vagy nyolc métert távolba, biztosra mennék, igy azon-
ban nincsen semmiféle mérőzsinór, amellyel az esélyeimet lemérhetném. Sok függ az Idegen zsűritől is.
Mező végül emlékeztetett arra, hogy Magyarország eddig nyolcolimplászon vett részi, husz olimpiai bajnokságot nyert és az ollmpiászokon résztvett 64 nemzet közül a tizedik helyet foglalja el. Csupán Amszterdamban öt olimpiai bajnokságot sikerült kiharcolni és éppen ezért fájdalmas volna, ha legesélyesebb versenyzőink nem jelenheinének meg Los Angelesben.
Három hétre elnapolják a képviselőházat
Szűkebb bizottság elé kerfli az összeférhetetlenségi javaslat
Budapest, Január 14 A képviselőházat a holnapi ülés végén február 4-ig elnapolják, mert igen sok javaslat van, amelyeknek bizottsági tárgyalását el kell intézni a két hetes parlamenti szünet alatt. Értesülésünk szerint az összefér-
hetetlenség reformjától szóló javaslatot mlelötl a képviselőház elé kerülne, szűkebb ankét elé terjeszti az Igazságügymlniszter. Ebbe a szűkebb bizottságba a képviselőház és felsőház tagjai közül fognak többet meghívni.
SINGER DIVATARUHAZ
kabát éi izőnyegoiztálya
f. hó l8-ánf hétfőn
megnyílik,
amely alkalommal a t. vásárlók sok kellemes meglepetésben részesülnek.
Bftvebb értesitf&s e lap f. hó 16-iki éa 17-íki számában.
Kifosztottak egy Király-utcai trafikosbódét
Elvitték a legjobb cigarettákat és párszáz levelezőlapot
Nagykanizsa, Január 14 Csütörtökre virradóra Ismeretlen tettesek kifosztották a Schiller nővérek Király-utcai trallkosbódéját, melyet 3 héttel ezelőtt nyitottak meg. A tettesek lefeszítették a külső ajló keresztvasát majd behatolva a bódéba, ott összeszedték a legértékesebb cigarettákat. A betörök még
párszáz levelezőlapot is magukkal vittek. Távozásuk alkalmával a keresztvasat isméi helyére telték, ugy, hogy a betörést csak akkor fedezték fel, amikor reggel ki akarták nyitni a bódét. Az összes kár 100 pengő.
A tettesek kézrekerllésére nyomozást Indított a rendőrség.
Ellopták a szentségtartót a szentléránU templomból
Vasvár, Január 14 Megdöbbentő elvetemüliséggel végrehajtott betörés foglalkoztatja a vasi nyomozó hatóságokat.
Apró kis falu Vasmegyében, a vasvári járásban Szentléránt. Alig 400 lakosa van, majdnem mind katholikusok. A falucskának szegényes kis templomában tegnap reggel feltörve találták az egyetlen oltár labernákulumál. Durva kezek felszakították a szentségháza ajtaját és amit ott talállak: az arany monstran-dát és két arany ártloztató-kelyhet elraboltak. Az elvetemült gonosztevők — mert a jelek szerint kellen követték el a példátlan gaztettet —
a templomban talált perselyeket is felfeszegették és tartalmukat magukkal vitték.
Minthogy a betörőknek nyomuk veszett, a legszélesebb mederben megindulta nyomozás. A zalai nyomozó hatóságokhoz Is megérkezett körözésük.
NAPI HIRiK
NAPIREND Január 15, péntek
Ram. katolikus: R. Sz. Pil. Protutáni: Lóránt. Izraelita : Sebat hó 7.
Városi Mazcum és KOnyvttr nyitva olllötlókOn és vaaánup délelőtt 10-tói 13 óráig.
OyonsurMrl éjjeli notgátal: I. hó végéig a .fekete aas* gyógyszertár
Fó-ut 6.
Városi Mozgó. .A mosoly országa" Lehár Ferenc énekes, zenés ftlmopcrett-Je. Remek ktséró mlltor.
Oóatürdó nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. a—13.
— A kanizsai járás tisztikara üdvözölte Csóthi preiátust Csütörtökön délelőtt járási tiszti értekezlet volt a nagykanizsai főszolgabírói hivatalban, ahol Lauhalmer Alán dr. főszolgabíró indítványára a j áráé jegyzői és tisztiorvosai meleghangú átiratban üdvözölték Csóthi Oéza murakereszturi apától pápai prelálussá történt kinevéztetése alkalmából. A szereleiteljes átiratban ugy egyházi, mint a muraközi irredenta eszmék érdekében kifejtett munkásságál méltatták a főpapnak, akinek munkásságára továbbra is Isten áldását kérték.
— Torna-Ünnepély és sport-tárgyu liceálls előadás. A szombat délután 6 órakor a piarista gimnázium tornatermében lefolytatandó torna-ünnepre dr. Tholway Zsigmond posla-távlrdai főfelügyelő, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör elnöke nagy körültekintéssel végezte a rendezés és megszervezés munkáját. A pesti vendégek a szombat déli gyorsvonattal érkeznek Nagykanizsára Minden sportkedvelőnek igaz gyönyörűségei jelent ez a sport-ünnepély, amelyen kél európai nevü sportsman: Kende Rezső és Tholt Vilmos mulatják be tudásukat. A belépés díjtalan. — Ezt az ünnepélyes bemutatót köved vasárnap délután dr. Fülöp György liceálls előadása a modern sportokról.
— Meghívó. A nagykanizsai Stefánia Szövetség folyó évi január bó 16 án az anya és csecsemőotthon ünnepélyes átadása és tiz éves fennállása alkalmából jubiláris díszközgyűlést tart, melyre a Szövetség tagjait tisztelettel meghívjuk. Dr. Krátky István s. k. elnök.
— Kántor-tanitó választás. A
Probszt Ignác igazgató kántor-tanitó nyugalomba vonulásával megüresedett sármelléki kántor-tanltói állást 9 pályázó közül Müller István mlkd (Somogyin.) tanítóval töltötték be.
— A banktisztviselők estélye a február 6-lki dátum foglaltsága miatt február 9 én, húshagyókedden lesz a Caslnóban, nagyszerű műsorral. Az idén ez lesz az egyetlen húshagyókedd! mulatság Nagykanizsán.
— Az Oltáregyesület vasárnapi teája pontosan fél 5-kor kezdődik a plébánia fehértermében. Műsoron az egyesület énekkara, zenekara, monolog és színdarab szerepel. A kedves hangulatot Ígérő teaeatély iráni a testvéregyesületek körében is élénk érdeklődés nyilvánul meg.
Jfem/\'CC ruxgy&do&M,....
sem a kisgazda nem nélkülözheti otthonában a rádiót. Érdeklődjék az Orion 7033-as, hangszórós Európa-vevő teljesítményéről.
Oyártja : Orion lzsólánf«»ár
a ZALAI KÖZLÖNV
1932. |anuár 13.
— Vízvezetéket kér a Nádor-utca. Kaptuk a következő levelet: Igen lisztéit Szerkesztő Ur I Nem ludom elképzelni, hogy lehetséges sz, hogy mi, Szent Imre herceg volt (Nádor)-ulcai lakosok teljesen a lékeié listára kerllltank a gondoskodás tekintetében, holott a közterheket mi is egyenlő mértékben viseljük. Valahogyan nincsen ez Így rendjén, ahogy van. Mert mlg a varos többi szom-szédulcálban a lakosságnak megvan a vízvezeték nyújtotta kényelme és előnye, addig ml, Szent Imre hercegutcaiak csak a terhes oldaliról ismerjük a nagykanizsai vízvezetéket. A helyzet ugyanis az, hogy nektlnk is kell csatorna és vízdíjat fizetni, de vízvezetéki vizet csak álmunkban látunk. Nagyon szeretnők, hogyha a hivatalos tényezők valahogyan módlát ejtenék, hogy a város vezesse be a vízvezetékei a Szent Imre hercegutcába is. Elvégre ez aránylsg csekély költséggel |áma, tekintettel arra, hogy a Horthy Mlklós-ulon és a Csengery-utcában le van fektetve a fővezeték. Mély tisztelettel: K. J.
— Szép csikó bundák, crepe de chlne béléssel már 126 P-ért SchütznéL
— Botcsinálta vőlegény. Lebilincselő és lélekzetállltóan izgalmas, fordulatos Blbó La|osnak a NyII következő számában megjelenő .Botcsinálta vőlegény" c. regénye. A csupa élő alakot, ismerős típust rajzoló regény llszla, üde levegö|ét a legfinomabb humor lengi ál. Nevette*, majd könnyet csal a szemünkbe, hogy a végén a mindent kiengesztelő költői Igazságszolgáltatással tegyen hitet az erkölcsi világrend meglngat-hatatlansága mellett. A teljes regény ára 10 fillér, minden újságárusnál kapható.
— Autóbusz- hlr. Folyó hó 16 lói, (szombattól) a letenyei autóbusz csak reggel 6 óra 45 perckor Indul Le-tenyéről Kanizsára és Kanizsáról Letenyére csak 15 órakor. A gyenge forgalom és gödrös ut miatt Kanizsáról a 9 30-as és Letenyéröl a 12\'30-as járat ideiglenesen szüneteltetni fog. Újból való üzembehelyezés hirdetve lesz.
— Fehér Időleges Igazolványok érvényesítése. A Ksnsz. helyi törvényhatósági választmánya által évekkel ezelőtt kezdeményezett és a Duna-Száva-Adila Vasúttársaság valamennyi magyar vonalára érvényes fehér Időleges arcképes Igazolványok érvényesítései dija I. évre 10 pengőben állapitlatolt meg, ezzel szemben ugyanazon kedvezményt nyujta, mint a Máv., vagyis ugy a személy, valamint a gyorsvonat megfelelő kocsi osztályában fél menetjegy váltására fog jogosítani. A Kansz. elnöksége felkai mindazokat, akik igazolványukat a f. évre érvényesíteni óhajtják, hogy régi igazolványaikat, akik pedig igazolvánnyal még nem rendelkeznek, a Máv. igazolványhoz hasonló tényképet 10 P 06 fillér postaköltséggel együtt mielőbb juttassák el dr. Tholway Zsigmondhoz, a Kansz. elnökéhez.
= Igaz értéket kap pénzéért, ha bundát nálunk vásárol. — Schütz Áruház.
— Leesett a lépcsőről, eltörte
a lábát. Súlyos baleset történt délután fél 2 óra tájban a kanizsai Transdanubla malomban. Plrlll János 30 éves molnár le akart menni az emeletről, miközben megcsúszott a lépcsőn és lezuhant. A szerencsétlen embert, aki jobb alsólábszár-tOrést szenvedett, a mentők részesítették első segélyben, majd beszállították a közkórházba.
RÁDIÓMŰSOR
Január 15 (péntek)
Budapatt 9.15 A BudapesU Koncert Szalonzenekar hangversenye. 9.30 Hírek. 11.10 Nameetközi vIzJelzőszolgálaL 12.00 Déli harangszó, 12.05 Hangv.12.2S Hűek. 13.03 Időjelzés. 14.45 Hírek. 16.00 E. 16.45 Időjelzés. 17 Cigányzene. 18.45 O. hangv. 19130 Németnyelvű B. 20.00 A Mándlts-szslőnzenekar hangversenye. 21.00 Kiss Ferenc előadóestje. 21.45 Időjelzés, Idóláráajelentéa. 22.00 Szatmári Tibor zon-gorahangveraenye. 23.00 Cigányzene.
Báca 11.30 Zenekari hangverseny. 12.40 éa 13.10 O. 15 35 Zenés hangjáték. 17.00 Hsngv- 19.40 O. 20.15 Opera E. 22.45 Zenekari bangv.
Prága 11.00, 11.55 és 12.20 Q. 12.35 Brtlnn. 15.30 0. 17.05 Négyes. 19 20 Hangverseny. 20.55 és 21.30 Zene. 23.00 ÓradtS.
Szerkesztői üzenetek
Barakklakó. A Imrakktolopen rendszeresített közös vízszolgáltatás Ügyét a lakók együttesének deputáclója tárja a parancanokság elé, amely esetben nem kétséges, hogy panaszukat az egészségügyi szempontok éa a lehetőségek figyelembevételével orvosolni lógják.
H. J. (Balatonmária). Panasza ügyében a megtelelő lépéseket megtettük.
V—a A közlendők közé soroltuk.
1096 Előfizető. A fogadáat elveszítette. Velence alapítást éve Kr. u. 452. Azért építették az Aqulleja vidékéről menekülők a lagúnák vizére, mert léitek a hunoktól.
Dr. Kunfl Zsigmond 1918. okt 31-től 1918. nov. l-ig volt munkaügyi és népjóléti minisztere a torradalomnak, majd tényleges mlniazter 1918. nov. 1-től 1919. Jan. 18-lg.
KÖZGAZDASÁG
Közel ötmillió értékű vasnllkocsl-rendelést
engedélyezett a kereskedelemügyi miniszter
Budapest, Január 14 A kereskedelemügyi miniszter a kérdés nagy közgazdasági jelentőségének tudatában engedélyt adott arra, hogy az államvasutak igazgatósága a hazai vasúti kocsigyáraknál 4,700 000 pengő értékben vasúti kocsikat rendeljen meg és pedig 2—3 tengelyű motoros kocsikat modern nyersolaj motorokkal, továbbá motoros kocsikhoz tartozó mellék-
kocsikkal ezenkívül hűtő és gyü-mölcsszálllló teherkocsikat. Az engedély alapján a rendelés már meg is történt. A kiadott vagonrendelés munkafoglalkoztatás szempontjából tekintve körülbelül 3 és fél millió munkaórát tartalmaz és 20 fajta belföldi Iparágban foglalkoztatott munkások százainak ad hosszú Időn át kenyeret
Fizetési felhívások postai
bérmentesítése
A posta Vvatal közli: Egyes cégek, vállalatok sib. mlndgyakrabban adnak fel nyomtatványként bérmentesítve olyan nyomtatott vagy más módon sokszorosított fizetési felhívásokat, melyekben a fizetendő ösz-szeg vagy az esedékesség napja alh. utólag van bejegyezve A jxistaüzlell szabályzat szerint a posta nyomtat-ványdijtzabás mellett nem szállít olyan nyomtatott, vagy egyéb meg-eng?dett módon sokszorosított fizetési felblvásokst, melyekbe a számla kelte vagy a követelés elme, esetleg keletkeznének Ideje, vsgy s fizetendő összeg gépírással, kézírással, vagy bélyegzőlenyomattal van bejegyezve. Az Ilyen szabálytalan nyomtatványokat elégtelenül bérmentesített levélként vagy levelezőlapként kell kezelni. Mlnihogy ilyen fizetési felhívások ujabban mind nagyobb tömegben kerülnek feladásra és megpor-tózásukkal a címzettek elkerülhető, felesleges pótdijat kötelesek fizetni, azért a kir. hivatal felhívja a gyárak, cégek, vállalatok figyelmét arra, hogy az olyan fizetési felhívásokat, melyekbe az összeget, lejárati időt, stb. kézírással vagy másként utólag jegyezték be, levélként vagy levelezőlapként bérmentesítve adják postára, mert különben azok megportózva további Itatnak.
Megszűnt az utánvételes forgalom Svájc felé
Budapeat, Január 14 A postavezérigazgatóság közlése szerint a Magyarországból eredő és Svájcba szóló utánvételes küldemények és postai megbízások forgalmát ez év január 13-tól kezdődően megszüntette.
Uj gyémánt-mezőket találtak
London, Január 14 Keletafrikában Tanganylkában rendkívül gazdag gyémánttelepet fedez-
tek fel, amelynek értéke messze felülmúlja az összes eddigi afrikai gyémánttelepeket.
<—) Kéayszeregyeiség. Holczer Samu keszthelyi kereskedő ma a nagykanizsai törvényszéknél csődön-kivüll kényszertgyezség megindítását kérte _
A lemxeti Buk deviza-árfolyamai
valutAk
Angolt. I9-2Ö-1&6S Belga fr. 79-10-79-70 Cseh k. 16-94-17 04 Dánk. 108 80*107 80 Dinár 1010-1018 Dollár 570 50-573-50 Francia f. 22-30-22-50 Holl. 228-85-230-25 Zloty 63 95-64-45 Lel 3 48-3-54 Léva 4-10-4 20 Ura 28-70-2900 Márka I3545-I36 2S Norvég 105 80-106*80 Peseta —--——•_ Schtll. —•—•_. Svájci I. 110-70-111-40 Svéd k. 108-20-109-20
DEVIZÁK
Amst 229-05-23025 Belgrád 1011-1017 Bénin 13555-136-25 Brtlssci 79*20-79*70 Bukarest 3-43-3-47 Kopantt.107 00-10780 London 19-45-1965
Madrid -•-—
Milano 28-80-29-00 Newy. 57100-574-00 Oszló 106 00-106-80 Páris 22-37-22*49 Prága 16-92-17-00 Szófia 4-13-4-17 Stockh. 108-40-109 20 Varsó 64 05-64-45
Wien —•--•-
Zürich 11080-111-40
UrteU tárlat
Páris 2013, London 17 55, Newyork 513-62, BrUasel 71-30, Milano 26-00 Madrid 43-35, Amsterdam 206 00, Berlin
121-50, Wien---, Szófia 3-72, Prága
1521, Varsó 57-35, Budapest -•_, Belgrád 9-10, Bukarest 306.
Tenaéaytőzsde
Buza tlszav. 77-ea 12-50—13-00, 78-as 12 65 -I3-I5,i;79-«S 12-80-13-30, 80-as 12-90-13-40, dunánt. 77-ea lWO-11\'90, 78-as 11-85-12-05, 79-ts 12-00-12-20, 80-aa 12-10—12-30, rozs 13-90-14-00, tak\' árpa 16-50-16-75, zab 21*50—21*75, tengert 14*30—14*50, korpa 1220-12-^0.
Felhajtás 3391, eladatlan 1342. — Elsőrendű 0g2-084, szedett 080—084, szedett közép 074-0*78, könnyű 074-0*74, l-só rendit öreg 0*74-077, ll-od rendű öreg 008—0*72, angol süldő 070-075, szalonna nagyban 1-08—1*10, zalr 125— 1*30, hus 1*10—1-20, léisertéa 1*06—1*16.
IMJa: Mlsalal lysaáa *s Lapktaáá T általat, lagrkaalzsáa.
M» ktadóTZalai Károty.
ka. hUar ütfiÉnta.
APBftBTKDETÉSEK
Kls-ály-atoa 81. szám alatt üzlethelyiség, lakás, rsktár, félszer kiad*.
■ lalaal-ntoa 81. számit háromszobás magánház szabadkabál almié. 146
Kinizsi ulca 43. sz. házban kátaaabáa utcai lakás (előszobával) február l-re kiadó. |6I
Egy oki. ápalást* beteg mellé elmenne akár vidékre Is. Clm a kiadóban. 154
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt , 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel 2 25 it. Megrendelésre házhoz küldöm. Sraaa Urslf, Batthjáay-a. 88.
HársMsasbáa utcai lakás kiadó május l-re, Cseogery-at 42., sarok. 182
Bármilyen használt tarákaáH vásárol magas áron — Csepel fölerakat, Király "tea 34.__184
Hízott kássr blrkshua kapható Slnger és Satllernál. 186
OsAdtBmeg kiárusítás I
Aaatalt8ahalyak, klllafála kályhák, tilzhelyaikatrészek, háztartási felszerelések, vas- és fémipari szerszámok, vízvezeték alkatrészek, mezőgazdasági cikkek, épület- és butorvasaláaok, zamsao és paaiaiakkek, porfestékek, műszaki anyagok, köszörű ét fenőkövek stb. stb. vasáruk a Köhler Testvérek utóda Kulaasy-féle vaskereskedésben Nagykanizsa, Eötvös-tér 30. szám alatt olcsó áron kláru-alttatnak.
A legtökéletesebb vevő
t.a.aaa.a........ ........^.,.,.,.,.Vi-^ri-irwUXriJWLIUW
a már fogalommá vált nagyszerű
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
legyrer- és iforttilst, rádió- és gramofon outáiyái.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Váltalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 12. szAru
Nagykanizsa 1U32. január 16, szombat
Ara 14 illlér
ZALAI KÖZLÖNY
Sseikesstóség és kiadóhivatal: P6nl 5. film. Kcuthelyt flókkladóhlvstal: Kowuth-utci 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési Ars: egy bóri 1 pengő aa fillér. Szerkesztőségi és kíadóhlvat»ü teleion: 78. s).
Izgalmas vita után a Ház kiadta Dréhr Imrét
Fábián Béla további vádjai a népjóléti minisztérium ellen — A kisebbség parlamenti bizottság kiküldését Javasolta — Február negyedikéig elnapolták a Házat
KArolyi ■ „Tökehiányon inflációval nem lehet segíteni I"
Budapest, Január 15 A képviselőház ms délelőtt nagy érdeklődés mellett megkezdte a mentelmi ügyek, ezek között elsősorban Dréhr Imre mentelmi ügyének tárgyalását.
Napirend előtl Kiródl-Katona János az optált és Jugoszláviából klQldOxOtt 60 magyar vasutas
(lgyét tette szóvá, akik sehonnan nem kapnak fizetést vagy nyugdijat. Kérte, hogy a MÁV vegye viasza őket a szolgálatba. Fábián Béla napirend előtl
a népjóléti minisztérium ügyét
tette szóvá. Ismertette 1930. decemberében a parlamentben elmondott beszédét. Akkor még nem ludia azt, hogy a menekültek számára megszavazott pénzösszegeket nem a menekültek kapták, hanem valahányszor dug segély célokra szükség volt pénzre, elővették a telefonkönyvet és az abból kiszedett átmenekültek nevére utaltak kl összegeket, amelyeket más célokra fordítottak. A dug-segélyek egyik formája voll az Is, hogy kiküldetési dijakat és vasúti jegyet felszámítottak akkor is, ha állami autókon tették meg az utal. Másik formája a dugsegélynek volt a borllékrendszer és jutalmak osztogatása. Sok tisztviselő elitélte ezt a rendszert, amikor tudomást szerezlek arról, hogy a hadirokkanlak pénzét dugsegélyekre használják fel. Ez ellen előterjesztést is teltek a népjóléti miniszternek. Amikor a legelső parlamenti felszólalás elhangzott, a népjóléti minisztériumban megindult az ellustolátl eljárás és az eljárás azok ellen is, akik állítólag adatokat szolgáltattak parlamenti felszólalásához.
Megállapítást nyert, hogy a mátrai szanatórium épitésére, amelyre 4 millió pengő voll előirányozva, 8 millió pengőt köllöltek el még akkor, amikor ax még fel sem épült. Megállapították, hogy a hadirokkant kisiparosoknak szánt segélyt teljes ősz-szegében dugsegélyre fordították. (Nagy zaj az egész Házban. Hallatlan I felkiáltások s baloldalon. Hol az ügyész? kiállja Lázár Miklós. Be kell csukni őket I és ehhez hasonló közbeszólások hangzanak el.) A legyeimi vizsgálat eredménye ismeretlen. Váradi feljelentését Vass miniszter személyesen adla át Hankó Elemér miniszteri tanácsosnak, azonban nem történt semmi.
Angyal Kálmán, Váradi főnöke, e jelentések miatt felelősségre vonta vársdil, mire ö a következőket válaszolta :
Kálmán, te panamista vagy, tn ebben a dologban nem fedezlek I
Angyal házi vizsgálatot kért mága ellen, amelynek eredménye az volt, hogy Pettkó Szandtner államtitkár egy nyilatkozatot akart aláíratni Va-radi Miklóssal, amelyben az kijelentette volna, hogy ö Angyalt tisztességes és becsületes embernek tartja. Váradi erre kijelentette, hogy a nyilatkozatot aláirnl nem ha|landó, mire az államtitkár megjegyezte:
— Miklós, Miklós, a te önfejüsé-ged lesz a veszted I
Később fegyelmi vizsgálat indult meg Váradi ellen azon a cimen, hogy Idejében nem emeli kifogást a visszaélések ellen.
Fábián végül azt hangoztatta, hogy az ügy nem fegyelmi ügy, az Idetartozik a parlamenti vizsgálóbizottság elé és ezért kéri parlamenti vizsgálóbizottság kiktlldisét.
Dréhr államtitkár montalmi ügy
A mentelmi bizottság jelentését Qréhr Imre mentelmi ügyéről Véty Albert ismertette. Rámulatott arra, hogy a népjóléti miniszter Dréhr Imre mentelmi ügyének felfüggesztését kérte, mert ellene, mint nyugalmazott államtitkár ellen a nép-Jóléti minisztériumban politikai államtitkári szolgálata alatt állítólag elkövetett fényeim! vétségek miatt fegyelmi eljárást kíván Indítani. Hankó Elemér és Angyal Kálmán miniszteri tanácsosok az ellenük lefolytatott fegyelmi eljárás során azt adták elő, hogy a fegyelmi vétségek legnagyobb résiét felsőbb utasításra követték el és legtöbb esetben Dréhr Imre utasítására. A fegyelmi bizottság megállapítása szerint Dréhr Imre nyugalmazott államtitkárral szemben egy esetben egyszerű szolgálati vétség, 5 esetben súlyos és 10 esetben legsulyosaab szolgálati vétség alapos gyanúja merült fel Váry ezután kifejtette, hogy a politikai államtitkárt a felelŐsBégrevonás szempontjából köztisztviselőnek kell minősíteni. Kéri Dréhr mentelmi jogának felfüggesztését.
Parlamenti vizsgálóbizottságot követel a kisebbségi vélemény
Vázsonyl János ismertette ezután az egyik kisebbségi véleményt, amely parlamenti vizsgálóbizottság kiküldését kéri. Ha Igazak azok a dolgok, amelyeket a vád Dréhr Imrével szembe felsorol, akkor itt nem fegyelmi ügyről van szó, hanem többszörös bűnvádi eljárásról.
Proppei Sándor a másik kisebbségi vélemény előadója szintén parlamenti vizsgálóbizottság kiküldését kérte. Felemlítette, hogy Vass miniszter halála ulán édesanyja részére Is kiutalt a minisztérium bizonyos
összeget, azonban ezt a pénzt nem kapta meg. (Zaj a baloldalon.)
Javaslat a rendőrség fegyverhasználatáról
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter ezután benyújtotta a rendőrség fegyverhasználatáról szóló törvényjavaslatot, amelyei kiadtak az illetékes bizottságnak.
A |avaslat szerint a rendőrök fegyvert használhatnak támadásnak vagy a támadás közvetlen veszélyének elhárítása végeit életet, testi épségei, vagy személyes szabadságot veszélyeztető fenyegetésben, vagy tettlegességben nyilvánuló ellenszegülés legyőzése végeit, olyan felfegyverzett egyén lefegyverzése végett, akit el kell fogni, súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vagy amiatt elítéli olyan egyén kézrekeritése végett, akit el keli fogni, olyan néptömeg szétoszlatása végett, amelynek szétoszlatását hatóság elrendelte, vagy amelynek siétos>lati«« a közbiztonság érdekében szükséges.
A Hát felfüggesztette Dréhr mentelmi fogát
Rassay Károly nem fogadja el az előadó indítványát, mert a mentelmi-bizottság Jelentése hézagos és a lényállas nincs tisztázva. Ángyán Béla szerint a mentelmibizottság Jelenlése a tényállást kellóképpen tisztázta. S fegyelmi vizsgálat fogja megállapítani, hogy van-e kriminalitás vagy nincs. Ha van, akkor nem fegyelmi, hanem büntető eljárásnak van helye. A Ház ezután nagytöbbséggel a menteim/bizottság Javaslatit fogadta el, az összes többi Indítványokat pedig elutasította.
Mégegyszer Dréhr Imre mentelmi Bgye
A kiadatás Ugye ezulán mégegyszer szóba került, mert Oál fenő Dréhr Imre mentelmi Jogának megsértését Jelentette be azon a dmen, hogy öt a népjóléti miniszter kikérte a Háztól és a Ház határozatát meg sem várva, a fegyelmi eljárás során kihallgatta. Az ügyet a mentelmi bizottság elé utalták.
Majd a többi mentelmi ügyeket tárgyalták le. A Ház legközelebbi ülését február 4-én tartja.
Inflációval nem lehet segíteni/
Ezután felolvasták a miniszterelnök írásbeli válaszát Hegymegl-Kiss Pál interpellációjára a pénzügyi Intézkedések miatt, üról Károlyi ulal arra, hogy a tőkehiányon inflációval nem lehet segíteni Arra kell törekednünk, hogy a gazdasági életben a meglevő tőkék arányosan alkalmaztassanak.
Uj tőkékre a gazdasági élet
ezldőszerlnt aligha számíthat.
Adott helyzetben a kormány tOrek-vé»e csak az lehel, hogy s rendelkezésre álló tőkék s gazdasági étet számára továbbra is biztosíttassanak.
A békerevizlónak nincs belpolitikai előfeltétele
Mojzes János interpellációjára a miniszterelnök kijelenti, hogy s kormánynak a trianoni békeszerződés tekintetében elfoglalt álláBponlj* eléggé ismeretes. Annak a nyomasztó gazdasági helyzetnek, amelyben élünk, a trionpnl békeszerződésben van,\' M fogási azonban, hö nak bizonyos belpolitikai változások volnának az előfeltételei. Ha enrtek ideje elérkezik, a kormány nem fog késlekedni, hogy e változtatásokat keresztülvigye.
Nem függeszthető fel a gyülekezési tilalom
Hegymegl-KIss Pálnak éa Fsrkss Tibornak a gyülekezési szabadság visszaállítására Károlyi írásban kijelenti, hogy miután a gazdasági helyzetben kétségtelenül rosszabbodás állott be, a kormánynak kétszeres óvatossággal kell kezelnie a gyülekezési szabadság kérdését. A mai Izgatott atmoszférában a gyülekezési tilslom felfüggesztésére semmi körülmények között sem hajlandó. Nem találja teljesíthetőnek a statárium rendelet hatályonklvül helyezését.
Hegymegl-KIss Pál viszonválasxá-ban élesen biráljs s kormány politikáját és felszólítja a miniszterelnököt, távozzék helyétől.
A Ház többsége a miniszterelnök válaszát tudomásul vette. Több Írásbeli válasz felolvasása után áttértek a sürgős interpellációkra. Az ülés fél 5 óra tájban végei ért.
Az ellenzék a Hát össze-hfvásást kéri
Az ellenzéki pártok mozgalmat indítottak, hogy az elnapolás után sürgősen adják he a Ház összehívását kérő indítványt. Hlr szerint a szükséges 50 aláírás már biztosítva van és amennyiben ez tényleg meglesz, a házszabályok értelmében az elnök 10 napon belül köteles a Ház összehívása dolgában intézkedni.
A magyar kérdésben
teijes a harmónia Genfben
A magyar kétdásről folyó tanácskozásokban, amelyeket tegnap Tyler tanácsadó jelentése alapján megkezd-lek. teljes harmónia mutatkozik. Semmiféle elleniéi nem merült fel a magyar delegáció felfogáfa és a népszövetség pénzügyi bizottságának tag-jai közölt. .................
UUHárfs
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő jelentések t Pinteken a hómir-üékU: Kcíiiel 1 órakor -2, délután 2 órakor — 0-STeile 9 ómkor —1-9.
felhőzet: Egész nsp borult égboltozat.
(Élszaknl radlójeteraiz) A ■•Iserelé-glssl Intéxat laUlrti ssts 10 *rm-ksri Lényeges IMléttssée MM várhaté.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 17.
A magyar olasz viszony
a külügyi bliottiís tUétéa — Appoayt Magyaromig bftés álliipoitjárjl
A képviselőház külügyi bizottsága pénleken délelőtt 10 órakor Ptkdr Oyula elnökletével ülést tmttott. Peyer Károly több pontban összefoglalva ismertette azokat az Indokokai, amelyek a szociáldemokrata pártot arra késztették, hogy a külügyi bizottság összehívását Indítványozza. Károlyi a magyar-ólait kap-
Óról Károlyt Oyula miniszterelnök Buchlnger Manó képviselő tegnapi megjegyzésére retlekiálva hangsúlyozta, hogy az Olaszországgal való baráti viszony változallanul fennáll. Soha nem volt alkalma tapasztalni, hogy Franciaország nem tartaná kívánatosnak, a magyar-olasz baráti kapcsolatok fenntartását és ki mélyítését, viszont Olaszország is természetesnek tartja, hogy Franciaországgal való viszonyunk minél leijesebben kiépüljön.
Egyet képviselőknek nem volt megbízatásuk külföldi utazásokra
Walkó Lajos külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar parlament egyes tagjai a kormány részéről nem kérettek Tel arra, hogy külföldi utazásokat tegyenek és a kormánytól hivatalos megbízást nem is kaptak. A Jóvátételt kérdés fejleményeit a legnagyobb figyelemmel kísérjük és amint az szükségesnek és lehetségesnek mutatkozik, abba belekapcsolódunk. A szomszédállamokkal való gazdasági összműködés kérdésében a miniszterelnök újévi beszédében már preclzirozta a kormány álláspontját. A kormánynak szándéka a külügyi bizottság tagjait minél részletesebben tájékoztatni az aktuális kérdésekről, ezért február első napjaiban szintén összehívják a külügyi bizottságot.
Buchlnger Manó azt hangoztatta, hogy az olasz és Irancia orientáció egymással nem egyeztethető össze. Walkó Lajos külügyminiszter kijelentette, hogy külföldi tárgyalásai és bMzélgetései folyamán állandóan azt tapasztalta, hogy Buchlnger Manó felfogása téves. Hunyady Ferenc gróf az olasz barátság szükségessége mellett szólalt fel.
Szomszédaink nyilatkozatai
nem felentik a közeledés politikáját
Oróf Appoeyl Albert tiltakozott az ellen, hogy kélszlnüségnek minősítsék a magyar kormánynak azt a politikáját, hogy ugy Olaszországhoz, mint Franciaországhoz közeledni óhajt. A leszerelési konferenciára ő vállalta a magyar delegáció vezetését. Mindent meg fog tenni, hogy Magyarország lealázó helyzetén könnyítsen. Magyarország a magasabb szempontból való békés álláspontot képviseli a Jelenlegi álbékis állapottal szemben. Ami a szomszédállamokhoz való közeledést illeti, az elhangzott nyilatkozatok nem jogosítják fel arra, hogy azt hlgyje, hogy az időpont közel van.
Peyer Károly hangsúlyozta, hogy a békének nevezeti békét a szociáldemokratapárt soha nem ismerte el és soha nem is fogja elismerni. Oratz Ousztáv hangsúlyozta, hogy a kormánytól nem volt megbízatása külföldi látogatásaira. Károlyi Oyula gróf miniszterelnök kijelentette, hogy na a csehekkel folytatandó tárgyalások folyamán lehetőség mutatkozik gazdasági közeledésre; ennek gátat vetni nem akarunk, hanem örömmel fogjuk üdvözölni.
Női ruhába öltözött haramia ki akart rabolni egy nyirádi gazdát
A gazda egy baltacsapással végzett a rablóval — A halottnál
egy
talalt slp segítségével ujabb
Veszprém, január 15 Vakmerő rablótámadás történt csütörtökön Devecser közelében. Idős Sokoral Mihály nyirádi gazda szekerén Igyekezel! haza Devecserből. Útközben egy erdős résznél parasztruhába OltOzOtt nó kéredzkedett fel a szekérre, ahol a saroglya szalmáján helyezkedett el.
Már az erdő közepén járt a szekér, amikor a gazda észrevette, hogy
a nő hosszú kést vesz elő és meg akarja öl támadni. Nem vesztette el lélekjelenetét, hanem felkapta a lábal előtt heverő baliát és hirtelen hátrafordulva, fejbevágta az asszonyt, aki eszméletlenül zuhant a szalmára.
Sokoral Mihály nyomban visszafordult és a devecseri csendőrségre hajtott, ahol megvizsgálták a még mindig mozdulatlanul lekvö nőt.
a
hat rablót fogott a csendőrség Ekkor derült ki, hogy \' az illető nem nő, hanem férfi,
aki csak női ruhába öltözött. A közben megérkezett orvos megállapította, hogy az illetó halott, mert
a baltacsapás azonnal megölte.
Az ismeretlen férfinél sípot találtak, ami érdekes ötletet adott az egyik csendőrnek. Több társával együtt kivitette magát szekéren a támadás szinhelyére, ahol elrejtőzött, majd megfújta a sípot.
Ebben a pillanatban 6 csavargó buft eló az erdóból, akiket a csendörök ezután ártalmatlanná tettek.
A devecseri csendőrségen most állítják össze az elfogott rablóbanda nli
bünlajstromál.
Lefejezte a gyermekét egy bestiális leányanya
Az elvetemüli cselédleányt letartóztatták
Szigetvár, Január 15 Bestiális gyermekgyilkosság tartja Izgalomban Szigetvár lakólt.
S. Erzsébet szigetvári cselédlány a napokban gyermeknek adott életet gazdái távollétében. Hogy megszabaduljon a szégyenétől, kivitte az újszülöttet az illemhelyre, ahol egy konyhakéssel a szó szoros értelmeben levágta a csecsemő fejét, majd a kis holttestet bedobta.
A gyilkosság után S. Erzsébet
visszament a konyhába, ahol le feküdt. Oazdája és annak felesége éjfél tájban érkeztek haza és észrevették, hogy a leány nagyon rosszul van. Azonnal orvost hívtak, aki természetesen nyomban látla, hogy mi történt és megkérdezte, hogy hol az újszülött. Hornos faggatásra a bestiális leányanya nvallotla, hogy meggyilkolta a csecsemőjét.
A gyermekgyilkos anyát azonnal letartóztatták.
öngyilkos akart lenni asszony, aki károm
fiagykanlzea. Január 15 Pénteken délelölt 10 óra tájban a kanizsai mentők egy életveszélyes állapotban lévő Idősebb asszonyi szállitottak be a városi közkórhazba. Bardth Ferencné 54 éves bagola-sáncl lakos akarta nagy nyomora miatt ?ldobni magatói az életet és ezért Ismeretlen méreggel megmérgezte magát.
Baráih Ferencné Bagolasáncon lakik a férjével együtt. Szegény, munkanélküli napszámosemberek, a kiknek egész élete örömtelen, kérges munkában telt el. Az utóbbi hónapokban már egyikük sem tudott keresni, hiszen még a náluk jóval erösebb fiatalok sem kapnak munkáL Elmaradtak a házbérrel is, ugy, hogy a házigazdájuk február l-re felmondta a lakásukat.
Tél közepén. Lakás és munkanél-kfll. Két öregember...
Három nappal ezelőtt már az utolsó darabka száraz kenyér is el fogyott. És Baráth Ferenc hiába szaladgált egyik ismerősétől a másikig, azok sem tudtak segíteni rajtuk, mert nekik is szűkösen van. A szerencsétlen házaspár már a har-
egy kilakoltatott sánol nap óta nem evett
madlk napja egy falatol sem eveit. Az asszony annyira legyengült, hogy pénleken reggel már fel sem ludotl kelni az ágyból. A koplalás még csak ment volna valahogy, de az a tudat, hogy elsejére az utcára kerülnek mind a ketten, a végsőkig elkeserítette a szerencsétlen asszonyt. Baráth Ferencné elhatározta, hogy végez magával.
Pénteken reggel elküldte otlhonról a lérjét a biróhor, hogy próbálja megsemmisíteni a felmondást. Tud\'a ó Jól, hogy ezen már nem változtathat, dehát neki csak az volt a fontos, hogy eltávolítsa otlhonról a férjét. Hogy azután magára maradva mit csinált Baráth Ferencné, arra legfeljebb csak következtetni lehet.
Az egyik szomszédasszony délelőtt tél 10 óra tájban benyitott a lakásba
és az ágyban fáidalomtól eltorzult arccal ott látta feküdni az asszonyt. Faggajnl kezdte, hogy mi a baja.
mire Barátné csak annyit mondott, hogy meg akart halni és megmérgezte magát. A házbellek nyomban oetelefonáltak a kanizsai mentőkért, akik az életuntat beszállították a közkórházba.
SzeltzAoíó 1 SioMbaton é. .aaéraap Szenzéoié I , Nagy műsoros est a Központ széllóban 1
Több fővárosi művész közreműködésével. Négy évi külföldi körutjukról hazatérve, első magyarországi szereplésük a
iu Jusiln iluo
emelős szám és acrobatlcus duett
Tóiő Irén Váram Ica
énekesnő, a bpestl Moulln Rouge tagja balett táncosnő, a bpesti Femlna tagja
RIsetie-Gumberilni Tfíca "Dorlna
eredeti spanyol tánckettös elöadómQvésznö, a Kék Egér tagja
Belépőd-J I pengd. Elsőrangú konyha és Italok. (aaSala tórakor. Hangulat. Z a a a. Móka.
\\k
Sc&Uixnél.
Mosoly országa
Kacsalábon forgó, a mesebeli Kelet tarka színeivel körülvett, kedves történél. Cseresznyevirágos, finom romantika lengi át az egészet és valami ólomsulyu misztikum, ami évezredek tradícióinak kérlelhetetlenségét szegezi szembekét ember szivében kinyiló szerelemmel. Az ősi ház törvényei nem ismerik a happy-endet: — a sárga férfi és fehér asszony szerelme egy könnyes, szomorú akkorddal Buddha ölébe hullik áldozatnak.
Lehár Ferencnek ez a gyönyörűséges operettje (operának beillik I) a hangosfilm világába is diadalmasan vonult be. Nagyszerű színészeknek adott kitűnő alkalmat, Igy Richárd Tauber pompás, nagy, sokregiszterü tenorjának és női partnerének Ezek \' ha nem is adták épen, sem Richárd Tauber a kinai hercegnek, sem együttesen a perzselő szerelemnek illúzióját, de énekükben és az amúgy ls bűbájosán szép Lehár-muzsikában nyerte el a világsikert futott darab hangosfilmre- vételének létjogosultságát. Kiemelkedően kedves és ló szinészi figura és alakítás Mi, a kis kinai leányé. A film, mint olyan, rendezés éa dúsgazdag szinpadi dekorációban a nagy német attrakciók gondosságát viseli magán, néhol a keleti stilizáltságban nem Is hibáztatható zsúfoltsággal és kaslrozollsággal.
Ha a leadás ügyel a hanghatások megfelelő kihozására és szabályozására, (a tegnap esti előadás etekin-tethen nem volt kifogástalan) ugy zenei élménynek ls kimagasló lesz a Mosoly országa minden további előadása. (bi)
Bsoabat, vasárnap íaa. 16. fti 17.
a sasi aalapatfl éa ftlaaalkarp t
£efldr Ferenc
aa egész világon diadalmi! ilkert aratott s babérkoszorúkkal jutalmazott operettje.
Tauber Hlcfiard
a világ legjobb hangú tenorlatijinak aranyéremmel kitüntetett hartgoi vtlágfllmje
énekes, zenés ftlmoperette 2 rész, 14 lel/.
iiVAgyom agy nö után..."
dmü nagy áriát Richárd Taabar énekli.
A kiegészítő műsor kOISn meglepetés leszi
Előadások: Szombaton 3, S, 7,9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 él 9 órakor.
1932 január 24
ZALAI KÖZLÖNY

Né&ány sscó egy csecsemőfföx
Egy évtized fordulójánál, kicsi ember-palánta, aki itt gógicsélsz a fehér bölcső rácsai közöli, hadd szóllak egy-két szót veled!
Nem tudom: hol láttad meg ü napvilágot? Nem tudom: pirosan lobogó szerelem izzása vagy a bűn fekelüló parazsa csókolt-e világra ? Nem tudom: kié vagy, kt sir utánad? Nem tudom: tiszta öröm volt-e születésed vagy mardosó tilók ?
Nem tudom és nem keresem Te vagy s mert vagy: Isteni parancs, hogy élj és a palántából virág legyen.
Nézd, kicsi ember, aki lestvérem vagy s akire már megszületése előtt ásított a teremtés óta telhetetlen nyomorúság: — kicsi fehér bölcsót adott neked a hozzád Idegen nagyok gondoskodása. Ugye érzed, hogy a szeretet ül emellett a kis bölcsó mellett, az öltöztetett fel téged, az adott Játékos csörgőt is a kezedbe, puha párnát a szöszke fejecskéd alá ? Érzed, ugye, kicsi testvér?
Lásd: a nagyok százezrei éheznek. Van egy nagy, nagy föld-darab, ugy hívják, hogy Németország. Abban az országban százeter meg százezer éhező ember járja az országutakat télben, fagyban, sárban, betevő falat, kézemeíésnyl munka nélkül. Sokan ott fagynak, ott hullanak el az árokpartokon Te meg, kicsike ember-Jövevény, meleg, puha fészekben rugdalózol és nem tudod, hogy neked is az éhség minden gyötrelme voll csak az utravalód, amivel eddig a szép fehér szobáig, eddig a rácsos kicsi bölcsőig eljutottál.
Te még nem tudod, hogy neked is van egy hazád. Van. Szomorú, kínoktól szántott föld. Az éhezők még nem lepték el az országutakat, de a gondok és jajkiáltások talán már elűzik az álmot azok szeméről Is, akiknek a Jószlve a te kis életedet tenyerére vette.
Belőled nagy ember lesz majd egyszer. Lesz munkás két kezed. Lesz hangos, erős szavad. Lesz kinyíló, röppenő lelked. Lesz virág-pompába fakadó szived.
Kicsi ember-testvérem, akkor majd gondolj arra a kis fehér bölcsőre, annak a fehér szobának a levegőjére, annak a tejnek az ízére annak a kéznek a melegére, aminek az életedet köszönheted. QondolJ akkor majd arra, hogy csöppnyi életed pisla lángjához Igy, durván és egy-szertlen : pénz kellett. És neked nem volt a vézna testeden kívül semmid, csak egy szomorú tény: hogy vagy. eljegyezve a nyomornak. QondolJ akkor majd arra, hogy egy napon, amikor te még nem tudtad, miért zavarja édes álmodat sok feketeruhás, cvikkeres, bajszos, komoly nagyúr, meg melegszemű, szépruhás, Idegen asszony, — azon a napon egy évtized mérlegéi zárta le és a le kis életed lángjának ápolásával uj évtized szélesebb munkaporondjá-nak uj alapjait rakta le pár aranyszívű és aranykezű ember és egy aranyszívű társadalom, akiknek te voltaképpen teljesen Idegen, senki voltál, mikor betoppantál a gondoskodásukba Ezt az otthont, amit ne-bd építettek, ugy hívják, hogy Stefánia. Tiz év eddig vezetett útját "gy hívják, hogy : áldozatos lélek és r""nko- A mai évfordulót ugy hívják, hogy.: öröm és büszkeség. A holnapot Ugy hívják, hogy: magyar Jovó.
Kicsi testvérem, akit talán egy *°Pf szögletéből emelt fel az embert lóság, ha megnősz és nagy ember "" belőled, ne feledd soha, hogy
egy életet kaptál a társadalomtól Ne feledd soha, hogy mennyi jóság tartott meg téged ennek a bús magyar életnek Ne feledd soha, hogy ez a keresztre szabdalt magyar haza és ez a véresre ostorozott társadalom anyád helyeit anya, apád helyett apa volt neked.
Én tudom, én értem kiest testvér, hogy a te gőglcsélő szád, égtlszla szemed most azt Ígéri fetém, hogy így lesz, — hogy mindig hű fia
maradsz annak a hazának, annak a társadalomnak, amely halálraszánt kis életeddel megajándékozott.
Én azt kívánom neked, csöpp ember-pajtásom, hogy mire kinősz a rácsos bölcsőből és belenősz majd az élet nagy sodrába, addigra süssön kl u/ nap az emberiség egén, hogy neked ne legyen okod soha megátkozni azt a kezet, amely halálraszánt kis életedet leemelte a nincs kegyetlen Tajgetoszáról. Bsrbsrlti LsJom
NAPI HIRiK
NAPIREND
Január 16, szombat
Róro. katolikus: Marcell p ProtesUiu:
Qusxtiv. Izraelita : Sebat hó 8 •
Városi Muzeura él Könyvtár nyttvs csütörtökön és vasárusp délelőtt lÖ-től U úréig
Oyóryszwrtárl éjjeli szolgálat l I. hó végéig a .Pekele sas\' gyógyszertár
Fó-ut 6.
Városi Mozgó. ,A mosoly országa* Lehár Ferenc énekes, zenés nlmopcrett-je. Remeit kísérő mOsor.
Oösffirdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). TeL J— IS.
— Városi közgyűlés ■ jövő héten. Nagykanizsa város képviselőtestülete ebben az esztendőben a jövő héten tartja első közgyűléséi
— Ma és holnap délután az irodalmi és Művészeti Kör liceális programjának a magyar sport a vendége. Ma délulán 6 órakor lesz a gimnázium tornatermében a nagyszabású tornabemutató, díjmentes belépéssel, a fővárost atlétika nem tagjainak közreműködésével Holnap, vasárnap délután 6 órakor pedig a rendes liceális előadás, ünnepélyes keretek közt. Megnyitót mond Kelemen Ferenc, előadást tart a modern sportról dr. Fülöp Oyörgy. Szavalat és énekszámok. Belépődíj itt sincs.
— Kitüntetés átadás. Mint jelentettük, az Országos Testnevelési Tanács Flló Ferenc eL isk. Igazgatót, Spttzer Antal banktisztviselői, a Zalai Közlöny sportrovatvezetöjét és vitéz Bujdosó Qyörgyöt a leventeagy érdekében kifejtett munkásságuk elismeréséül okiratokkal, illetve érmével tüntette ki A kitüntetéseket dr. Krátky István polgármester, mint a városi testnevelési bizottság elnöke folyó hó 17-én, vasárnap aételőtt 11 órakor a Rozgonyl-utcal Iskola tornatermében fogja a kitüntetetteknek rövid ünnepély keretében átnyu|tani.
— A nagykanizsai törvényszék tárgyalásai Keszthelyen. A nagykanizsai törvényszék büntető bírósága folyó hó 20-án kiszáll Keszthelyre; ahol az összegyűlt büntető ügyeket fogja letárgyalni.
— Netn támadták meg perrel Batthyány Elemér gróf végrendeletét. Batthyány Elemér gról temetésével kapcsolatban az egész ország sajtófát bejárta a hlr, hogy az elhunyt végrendeletét megtámadták. Tóth Miklós dr. ügyvéd most ügyfele; Bárczay Ferencié, született Keglevkh Ilona grófnő nevében nyilatkozatot tett közzé az összes fővárosi lapokban, hogy ügyfele nem támadta meg a végrendeletet, azt sem tudja, hogy a megboldogult végrendelkezett-e.
— Frontharcosok figyelmébe! Az Országos Magyar Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja ma, szombaton este 5 és 8 óra közt a Horthy Miklós-uti Wollák-vendéglő hátsó termében a bajtársak ügyes-bajos dolgaiban felvilágosítás, tanácsadás stb. végett ügyeletes szolgálatot tart.
= Kóstolta a Vlda u]borát?
SInser Divatáruhoz
uj holyiségében lehet olcsón vásárolni.
Ax olcsó vásár Qétfön, 18-án reggel 8 órakor kezdtfdlk.
Hői kabátok saison után rendkívül olcsó árban. Férfi és\' női divatszövetek,
szőnyegek, takarók, függönyanyagok, kordbársonyok, müselymek, pargetok, flanellek, vásznak, siffonok, zeffirek ez alkalommal mélyen leszállított árban.
Mindenki ragadja meg a soha többé nem létezd alkalmat.
Slx olcsó vásár február 5-lkélg tart.
Szenzációs fordulat az egyedutai „apagyilkosság" ügyében —-----
Az Igazsétgügyi orvosi tanács megállapította, hogy a két őrizetbe vett gazda teljesen ártatlan apjuk halálában
Nagykanizsa, Január lő
Annak idején nagy izgalmat keltett Egreduta községben, hogy egy napon holtan találták a szőlőhegyen sa|á\'. pincéiében Varga József öreg gazdát. A megindult nyomozás kül-sérelml nyomokat talált. A kihallgatott falubeliek vallomásai szerint az öreg gazdának fiaival. Varga Qyörgy és Ferenc gazdákkal öaszeszólalko-zása volt, amelynek hevében állítólag a fiuk bántalmazták volna édesatyjukat. Egyéb látszat folytán Is a gyanú a két gazdára irányult, akik tagadták ugyan, hogy bármi közük lett volna édesapjuk halálához, de a fennforgó adatok alapján mindkettőt őrizetbe vették, majd szabadlábra helyezték. A holttestet Letenyén felboncolták és a jegyzőkönyvet beküldték a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbírójának. Az őrizetbe vett két Vargti védője, dr. Hoch Oszkár a boncjegyzökönyv adatai dacára, saját körében tovább kutatott és csakhamar sikerűit a faluban megállapítania, hogy a tragédia előtti napon az öreg Varga József gazda egyik ismerősivel, Imre József nevü gazdatársával birkózott és birkózás közben ez az Imre olyan szerencsétlenül eselt az öreg Varga altestére, hogy az hashártyagyulladást kapott és valószínűleg ez okozhatta Varga József halálát. Ki is hallgatták Imre Józsefet, aki be is vallotta, hogy jókedvűkben birokra keltek egymással. Az adatok alap|án a két Vargát szabadlábra helyezték, de a a vizsgálat tovább folyt Az igazságügyi orvosi tanács a minap hozta meg ebben az ügyben határozatát.
Megállapította, hogy Varga József gazdát nem olyan behatások ölték meg, amik a Jegyzőkönyvben fel vannak tűntetve, hanem valószínűleg
meg, amit*akkor szerezhetett,amikor Imre József bakot ugrott reá,
A nagykanizsai klr. ügyészség ezek alap|án megszüntette az eljárást az apjuk agyonveretésével vádolt Varga Oyörgy és Ferenc egyedutal gazdák ellen, akiknek ilykép teljes ártatlanságuk Igazolódott.
Z^JtikílaÉdo\'
Jan. 18. Ixr. Nőegylet feketekávé-estje a K»"lnóbsn • órakor.
Jan. 17. Oltár egyesület műsoros teája n plébánia FeUértermébenfél Mm.
Liceális elfedi* a városházán 6 órakor (dr. Pfl-löp Oy.: A modern sportok).
Jan. 13. NTE táncestélye a Polgári Egyletben S-kor.
A Kaszinó vacsorája
Jaa. 24. Liceális előadás a városházán • órákor.
Háztuladonoaok gyűlése a városházán S órakor.
Jan. 3$. Az Izr. Leányegylet piknikje a Kaszinóban 9 órákor.
Jaa. Sl. LiceáUa elóadás a városházán 6 órakor (Balogh Dávid).
Leányklub műsoros teája a Misaxlósbázban •-kor.
Pebr. 1. Az Ipartestület bállá a Kaszinóban.
A tanítók farsangi estélye a Polgári Egyletben
. » órakor.
Pebr. 1. A Polgári Egylet közgyűlése ís vacsorája.
A gimnázium cserkész-ünnepélye a tornateremben ? órakor.
Pebr. 6. A Szanatórium Egyesület műsoros estélye a Kaszinóban.
Pebr. 7. Ker. TiutviMlfaók álarcos estjo a Polgári Egyletben fél > órakor.

Erről és más hírekről nsponta értesülhet s rádió utján. Cssládjánsk maofelelő állandó szórskozást biztosit. Hallgassa meg, mit nyújt az Orion 7033-as, hangszórós Európavevö.
Oyártja: Orion Ixxólámpagyár
ZALAI KOZLONV
1932 január 16.
Fisthel könyvkereskedés
megnyílik hétfőn, f. hó 18-án
Horthy Mihlóa-ut I. szám alatt,
Várvibái palalábaa.
Az ideiglenes helyiségben (Csengery-ut 6. szám) visszamarad! könyvek éa egyéb áruk minden elfogadható áron eladatnak.
Nim ériem, kérem,
abszolúte nem értem, miért nem Jöttünk rá erre már; régen 7 Talán éppen azért, mert nagyon egyszerű.
Warbourg professzor egy svéd orvos és arról nevezetes, hogy legalább i kapta meg az orvosi Nobel-dijat.
Ez a tudós professzor a minap érdekes nyilatkozatot tett. Még hozzá politikai nyilatkozatot. (Hogy mi köze az orvosi Nobel-dijnuk u politikához ? Ugy látszik a politizálás Svédországban ts — ragadós betegség.)
Szóval Warbourg doktor kijelentette, hogy a politika a tudománynak a legnagyobb ellensége. Egyben kijelentette azt Is, hogy ha neki kelleene orvosolnia a politikának ezt az alapvető hibáját, ugy 8 menten felakasztatná az összes politikusokat.
igy ...
Ilyen egyszerűen. Mint a Kolum-bus tojása.
Hogy ez nekünk nem Jutott eszűnk-_ (t)
— Ma van az Izr. Nőegylet feketekávé-estje. A nagykanizsai lzr. jótékony Nőegylet ma este 9 órakor rendezi feketekávé estjét a Kaszinó termeiben A háziasszonyok szorgalma, áldozatkészsége és gondos fáradozása a legkellemesebb szórakozást Ígéri.
— Anyakönyvi kirak. Nagykar
a mull háton 14 gyermek uiüeteit. 8 Hu éa 6 leány: Szerdahelyi György kímü-veaaegéd éa Farkas Viktóriának rk. leánya, Krajceovita Lajos téglagyárt munkás és Horváth Annának rk. leánya, Cseh Antal kórházi szolga és Szabó Máriának rk. leánya Horiíg Károly laka-toasegéd és Bodn Jankának rk. két tta, Dezső Józael városi számllazt ée Wlrth Margitnak rk. Ita, Meskó Oésa rendőrségi a. tiszt és Bihál Etelkának, rk. fia, Dávidovlcs Józsot kereskedő és Borsos Kr»*W>etnek rk. Ita. Uaksa Jóssal szabó mester és Mallz Krisztinának rk. Ua, Kiss György Mldm. és Pőka Veronikának rk. Ua, Tamás Józael elpéatmeeter éa 8zever Annának rk. leánya Házas ságon klvlll született 1 tlu éa 2 leány. — Hauüozús U történt: özv. Schrelber Mómé fichrelber Fanni lzr. 92 éves, Frank Vilmos kereskedő lzr. 60 óves. özv. FreszJI FUlöpné Tánozos Rozália rk. 74 éves, Lendval Józsel töldmüvea rk. 51 éves (Kerecaen), Vágó Józaet rk. 3 napos (CBurgő), Oparnlcza Olga rk.„ 19 éves. Szívós Ignác városi szegény rk. 92 évea, Iváncalts Margit rk. !0 éves, özv. VUosek Ferenoné Plmpár Jozela rk. 52 éves, Tóth György ácssegéd rk. 33 évee (Porrogszcntklrály), Vég Erzsébet rk. 2 évea. - Hámságtit klrtm 3 alr: Gylmóthy János honv. tűzmester és Szabadi Erzsébet rk. Hári János vendéglős és Koller Mária rk., Molnár János laka-toseegód és Farkas Jolán rk.
— Befejeződik a kiskanlzsal leventék népművelési tanfolyama. Kiskanlzsán hat hetes népművelési tanfolyamot rendeztek a leventék részére, amelynek vezetője Kovács Illés igargató-tanító. A tanfolyam a jövő héten befejeződik és vasárnap, január 24-én mtgfelelő keretben zárul.
— Asztalosmesterek figyelmébe. Az aszlalosmeslerek folyó hó 16-án, szombaton este 8 órakor az ipartestület helyiségében rendkívüli gyűlést tartanak, melyre a tagok szives megjelenését kéri Lukácsy Qyula jegyző.
— Autóbusz-hlr. Folyó hó 16-tól, (szombattól) a le tényei autóbusz csak reggel 6 óra páckor Indul ívfényért! Kaoisstra és Kanizsáról Leleavére csak 15 órakor. A gyenge forgalom és gődrős ut miatt Kanizsáról a 930-as ét Letanyéról a 12\'30-as járat ideiglenesen szüneteltelni fog. Újból való űzcmbchelyezés hirdetve lesz.
— Kérelem. Ezúton fordulok jótevőinkhez, hogy ahol használt férficipő és tuha volna a családban, a téli inségakció keretében szívesen dolgozó szegény emberek részére juttassák el a Missziósházba, hol nap-nap ulán jönnek a teljesen lerongyolt ruháju éscipójű Ínségesek kérelmeikkel. A Missziósház főnöknője.
— Mai naptól lógva Bakó Polgári Egylet-1 éttermeiben már hatvan fillérért megvacsorázhat étlap szerint.
— A DSzA nyugdíjasok arcképes igazolványaiknak 1932. évre való érvényesítését a legrövidebb időn belül foganatosítsák, mert a közeli napokban azoknak meghosz-szabbitásáért darsbonkint 1—2 pengői kell fizetni.
— Fatolvajok összeszurkálták a zaranypuaztai erdőőrt éa bátyját Mákonyi Lajos erdöór csütörtökön délután a nála látogatóban tevő bátyjának meg akarta mutálni az erdőt. Séta közben váratlanul öt férfivel találták szembe magukat, akik épp el akarták szállítani a lopott fát Az erdöór, aki fegyver nélkül volt, rákiáltott-a fatolvajokra, akik mikor az erdöór ti a bátyja közelükbe értek, bicskát rántottak és megtámadták a két védtelen embert. Elkeseredett küzdelem folyt le az erdőben, melynek során a fatolvajok több helyen összeszurkálták az erdőőrt ét a bátyját. Mind a kelten olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy be kelleti őket szállítani a kapotfvirl közkórházba. A vakmerő falolvajok kézrekeritésére nyomozást Indított a csendőrség.
— Nagy legényből csendes kisfia. Matola Oyörgy semjénházal fiatal gazdalegény azért állott a nagykanizsai törvényszék elölt, mer l egy alkalommal erőszakkal akart behatolni az Istállóba, ahol Nóvák Anna tartózkodott. A biróság a legényt ezért két heti fogházra Ítélte. Mivel halasztást kért büntetésének kitöltésére, az ügyész átkísértette a teremőrrel az ügyészségre. Utána mentek Malola hozzátartozói Is. —-Miközben az irodába klaíiték, a lebüntetetl legény nagy dühösen odakiállolta horvátul a Nóvák Anna édesanyjának. .Mielőtt bemegyek a fogházba, agyonzúzom azt a leányt". Nóvák Anna édesanyja jelentette a legény fenyegetéséi viléz Cslllaghy György klr. vezelőügyésznek, aki nyomban szóbeli vádal emelt a legény ellen fenyegetése miatt. A bíróság a durva legényt ujabb négyheti fogházzal sújtotta, egyben azonnal a fogházba vitette. Matola Oyörgy erre nagyon csendes legény lelt Egy szót sem szólt többet, mig a fogház kapuja be nem záródott mögötte.
RADIÓ-MŰSOR
Január 16 (szombat) Budapest 9.15 Az Országos Postászenekar hangversenye. 9.30 Hírek. 11.10 Nemsetköal vlztelzőuolgálaL 12.00 Déli harangszó. 12.09 A Városi Színház kamara-kóraiaférfikvartetliének hangversenye. 12.25 Hírek. 13.00 Időjelzés. 14.45 Hírek. 16.00 A .Rádlóélef gy eimek JátazóóráJa. 16.45 Időjelzáa. 17 E. 17 30 Cigányzene. 18 30B. 19 Mit üzen a rádió. Ift45 A Budapesti \' Hangveraenyzenekar hangversenye. A zzü-netben kb. i0.45 A rádió ktuugyl negyedórája. A hangv. után kb. 22.00 Időjelzés, ldójárásjclentés. Majd cigányzene. 23.15 O.
b*ea 11.30 Zenciuul hangverseny. 13.45 a 16.16 Hangv. 19.05 Zenekart hangv. 30.05 Operett E. 23.20 Jb._
UrtsU tárlat
Páris20I2>/1, London 17-9(1 Newyork 513-50, Brtlssel 71-30, Mllsno 261)0. Madrid 43-35, Amsterdsm 205-90, Berlin 121*65, Wien —•-, Szófia 3 72, Prága 15-21, Vsrsó 57-45, Budapest ——, Belgrád »10, Bukarest 3-06.
Tenaéaytőxide
Buza ttssav. 77-es 12-80-13-20, 78-aa 12-95—13-30, 79-es 13-10—13-50, 80-as 13\'20—1360, dunánt. 77-ís 11-90 12-10, 78-ss 12-05—12-25. 79-es 12-20-12-40, 80-ss 12-30-12-50, rozs 13-90—1400, tak. árpa ta-ep—te-75, zab 21^0—21-75, ten-gerf 14\'5Ó—14-75, korpa 12 20-12-30.
A Beássa Itsk ástlu-árlolyamal
VALUTÁK
Angolt I97»-»l» Belga fr. 79-l5-7»7B Cseh k. 16-94-1704 Dánk. 10890-10990 Dinár 10-10-1018 Dollár 570-50-573-50 Francia f. 22-30-22-50 Holt. 228 75-230-15 Zloty 6395-6445 Lel 3-48-3-54 Lsva 410-420 Ura 28-7O-2M0 Márka 135-45-13625 Norvég K»«>-K»60
Peseta —•--■—
Schlll. -•-—•— Svájdf. 110-70-111-40 Svéd k. 110-10-11110
DEVIZÁK Amst. 228-95-230-15 Belgrád 10-11-10-17 Bénin 135-55-136-25 Brllssel 79-25-79-75 Bukareal 3-13-317 Kopenh.109-10-10990 London 1995-20-15
Madrid —•-•—
Milano 28-80-2900 Newy. 571-00-574-00 Oszló 107-80-108-60 Pária 22-38-22-40 Prágs 16-92-17-00 Szófis 413-417 Stockh. 110-30-111-10 Varaó 64-05-64-45
Wien —•-■-
Zürich 110-80-111-40
FeUuJtáa 1407, aladatlan 1010. - Elsőrendű OÍ2—0-84, azedett 0-80—0-84, aze-datt közép 0-74-0-76, könnyű 0-74-0-74, l-ső rendll öreg 0-74-0-77, ll-od rendű öreg 068—(TTL, angol adldő 0-70-0-75, szalonna nagyban 1-06—000, zalr 125— 1-30, hua VM-118, lélsertéa 1-04-114.
: BébaW lysssáa is Uyklaáé
TJM-l . 1 — - .1. J
auaiat, aagyiaaixsaa.
áös kladóTjtalal Káns^.
Pogányvár! fajboraim
áruaitását megkezdtem, literenkint 2 20 és 30 filter éri. Legkisebb létei - 29 It Magrendelésre házhoz küldőm. tMSa lársly, BaHky>a.
IPBÓgTBDCTftSEK
■laáá Sugár-ut 12., emeleten, két egy-máabanylló, mtndegvik külön bejirattal is ellátott elsőrendűen bútorozott utcai azoba együtt, vagy kUlőn-kltlOn. 155
~ÜabMaala állandóan kapható Sípos Andor, Musael és Friedentbal, Teutsch Qosztáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejközpont__5113
Tasssrl, Igen szép, szársz, mindig a legolnobban nálam kapható, házhoz szállítom. Saerecs, telefon 330. 193
~~ lalwaHéaak alaátá Barakk 44/b-__194
Házilag aolykolt és aavanyitotl kápssato kilója 32 Hllér Oyenea és Vlda fltszer-üzletekben. _ 15
Nagyobb klttat* fiút azonnal felvesz Hungária Kefegyir, Király-utca 28. 192
Bárműyan haaanált k.r4k»*rt vásárol magaa áron — Csepel főlerakat, Királyutca 34. _lo4
•UraaaajraMa, tOrdóizoháa lakás. város belterületén, május l-re kiadó. Clm ..........1W
Egy mlaafaaaa, kl a tőcéshes U ért, azonnal telvélettk — Molnár étkaadében, Erzsébet-tér 2. 200
Meghivó.
A Nagykanizsai Polgári Egylet
f. évi január hó 23-án este 6 órakor
rendes évi közgyűlést tart
Tárgysorozat: (
1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Az 1931. évi zárszámadás és 1932. évi költségelőirányzat előterjesztése. 4. A Polgári tígylet Ingatlanának a város részére leendő átadás tárgyában ajánlat. 5. Tagdíj leszállítása. 6. Elnök, alelnök, tisztikar, választmányi tagok és számvizsgáló bizottsági tagok választása. 7. Netání Indítványok. 8. Határozatképtelenség esetére a közgyűlés f. évi február hó 2-án délelőtt II órakor lesz megtartva. ElnOk.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1009/1932.
Hirdetmény.
Folyó évi január hó 17-én d. e. 7 órától 11 óráig a
villamos áramszolgáltatás szünetelni fog.
Nagykanizsa, 1932. január hó 15-én.
Dr. Krátky s. k.
199 polgármester.
A legtökéletesebb vevő
a már fogalommá vált nagyszert)
mini
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó üntal
fegyver- és iportfizlet, rádió- it gramofon outályáa.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 13 szám
Nagykanizsa 1982. január 17, vasárnap
Ara 16 tllMr
ZALAI KÖZLÖNY
Sitrke«ltó«<g kiadóhivatal: Főút 5. uim. Keszthelyi iTókkladóhivaUI: Koaauth utca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Peleifis szerkesztő: Barbarita Lajos
Etóllzetáal ára: egy hóra a pengő BQ Iliiéi. Szerkeaitőaégl éa kladóhlvaUU teleion: 78. aa.
Fekete lista
(bl) Fekete lista terve érlelődik a kanizsai háztulajdonosok körében. Azokat a lakókai akarják nyilvántartásba venni, akik rosszakaratú nemfizelök. Igy Szerelnék a házigazdák elejét venni annak a mind sűrűbben mutatkozó gyakorlatnak, hogy egyes bérlök, mikor tgy házban már nem maradhatnak tovább a felgyülemlett és kilátástalan lakbér-tartozásuk miatt, akkor egyszerűen keresnek más lakást és a gyanútlan uj háztulajdonossal, aki minderről nem tud semmit, kezdődik elölről, inig a végén az is tul nem ad az ingyen lakóján.
Természetesnek kell elismerni, hogy a háztulajdonosok anyagi érdekeik megvédésére megoldáson törik a fejüket. Aminthogy természetes az is, hogy a védekezés módjaiban túlságosan válogatósak nem lehetnek s bármennyire unszinpali-kus is a „fekete lista" mumusa, mégis valami ilyesmit kell kitalálniuk, aligha lévén más mód a rosszakaratú házbéradóssal szemben, akin legtöbb esetben peres uton sincs init behajtani Azoiibatf...
Feltétlenül szükség van azonban az egyelőre embrionális állapotban levő terv kiformálása és megvalósítása közben a legmesszebbmenő józan megítélésre, sok-sok jóindulatra és legeslegtöbb mérsékletre. Nem csak a lakók, hanem a háztulajdonosok érdekében is.
Meri rendben van: kerüljön fekete listára és ismerje meg minden háztulajdonos annak a lakónak a nevét, aki meg tudná fizetni a lakását, de halogatja egyik hónapról a másikra, mondván, hogy „a házigazda örüljön, hogy háza van és nem szegény ember, aki más házára szorul". Mert sajnos, ilyen lakók is vannak, és olyanok is, akiknek mindenre előbb lelik, cilra ruhára, korcsmára, szórakozásra, semmint lakbérre. Vannak lakók, akik aránylag nagyszerűén élnek ingyen abban a házban, amit az a házigazda esetleg egy élet veritékes munkájával és takarékosságával kuporgaloit össze. Vannak, akik ugy érzik és ugy hirdetik, hogy a lakbér valami olyan fizetség, ami haszontalanul esik ki az emtier zsebéből, csak azéit, „hogy a háziurak gazdagodjanak."
Sajnos vannak ilyen lakók. Ezekkel szemben nem goromba eszköz a fekete lista. Az ilyh: lakó megérdemli, hogy a háztulajdonosok frontot álljanak ellene és né fogadják be a házaikba addig, inig a nekik járó anyagi és erkölcsi ellenérték garanciáját nem látják.
Meg vagyunk róla győződve, hogy a kanizsai háztulajdonosok, kiknek zöme mindenkor alkalmazkodott a változó viszonyokban a bérlők teljesítőképességéhez, — nem is akarnak mást a fekete listával, csak azok ellen védekezni, akik a lakók fenti katctóriájába tartoznak.
Van azonban az éremnek másik
Angliában a lausannei konferencia ós ujabb Jóvátételi moratóriumra
elhalasztására i számítanak
London, Január 16 (Éjszaka! rádlójelentés) A Sunday Times szerint angol körökben a lausannei konferenciával kapcsolatban a következő javaslatok számíthatnak rokonszenves fogadtatásra: a konferenciát Illetőleg rövid moratórium adandó, ugy hogy az év későbbi szakában összehívandó konferencia tárgyalná a leszerelési és
jóvátételi kérdéseket. Jelenleg a francia, angol és olasz álláspontok közt olyan nagy eltérés van, hogy rövidesen alig lehet remélni a jóvátételek fizetését és ezért csak ujabb moratórium lehet a gyakorlati eljárás
London, Január 16 (Éjszaka! rádlójelentés) Beneduce és Bull olasz pénzügyminisztériumi szakértők, akik a jóvátétel ügyében tár-
gyaltak Chamberlain kincstári kancellárral, szombaton visszautaztak Párlsba. Lellh Ross, az angol kincstár megbízottja, aki kikísérte a vendégeket az állomásra, kijelentette a sajtó képviselői előtt, hogy a megbeszélések a legbarátságosabb mederben folytak és ugy az olasz, mint az angol pénzügyi körök közt a legszorosabb összhang uralkodik.
1 * ............"-yrv-i-ivvrY-rYYYvryiriivinA
Felakasztották a kistestvérüket, mert nem bírták hallgatni a sírását
Egy máetk szegedi tanyán egy 13 éves diák agyonszúrta a pajtását
Szeged, Január 16
A napokban majdnem végzetes gyermektragédla Játszódott le Alsó-tanyán, Muha János napszámos házában. Amikor a férj és feleség a délelőtti munka végeztével hazatértek, észrevették, hogy a két Idősebb gyermek éppen akkor lépett ki az isiállóból. Muháné ösztönszerűen az Istállóba ment, hogy megnézze, mit műveltek a gyermekek. Amint belépett megdöbbenve látta, hogy a legfiatalabb, alig egy éves Pisla gyermeke zsinóron a gerendára van felakasztva.
Az anya rögtön gyermekéhez rohant és kiemelte a hurokból. A kisgyermek rövid Ideig tarió aléltság után magához tért. Az idősebb gyermekek beismerték, hogy kis testvérDket ők akasztották fel és pedig azért, mert nem bírták OrOkös sírását - hallgatni
és másképpen nem tudták elcsitltani.
December elején gyermekgyilkosság történt Pusztamérgesen. A tettes egy 13 éves kis diák volt, áldozata pedig Kovács István 14 éves tanuló. Kovács Islván göröngyökkel dobálni kezdte a kis diák húgát, majd rá is ütött Bátyja segítségére sietett, mire
oldala Is. Van nagyon sok lakó, —• és ezeknek a száma ma szomorúan mindegyre növekszik — akik min-, den erkölcsi felfogásukkal, minden köletességérzetükkei, minden anyagi erejükkel azon vannak, hogy már csak saját nyugalmuk érdekében is, minél pontosabban tegyenek eleget a háztulajdonossil szemben fennálló kötelességeiknek, azonban — minden erejük megfeszítésével sem hídnak eleget tenni. Vannak, akiknek a terhek tömkelegében való vergődéséből kiforrhatja magát a megtámadott existencia uj alapvetése, ha a szociális türelem és jóakarat levegőjében folyathatják veritékes birkózásukat. Vannak, akik nem hibásak semmiben, még gondolatban sem és — mégsem tudnak fizetni.
Mi történjék ezekkel?
Mi történjék a tisztviselővel, akinek leszállították a fizetéséi? Mi történjék a kereskedővel, akinek minden napja uj élet-halál harc? Mi történjék az iparossal, akinek a mfl-helyfben a végrehajtó az eeyettcn látogató? Mi történjék a földművessel, aki ingyen adja oda a tehenét, csak hogy a bőréért pár pengői lásson? Mi történjék a munkással, akinek a két kezébe nem tud kenyeret-termő munkál adni a lerongyolódott társadalom ?
Ezekre a sebekre a fekete lista nem orvosság. A minden vonalon
kíméletlenül leépített élet a fekete listából sem fog pénzl előteremteni. Ezekre a sebekie egy orvosság van:
— aránylagosan leépíteni valamit a házbérekből is.
Nehéz, kemény dolog ezt kimondani ma, amikor a háztulajdonosra a közterhek szinte hihetetlen suly-lyal esnek, amikor ha csinál atni kell valamit a házon, egy kis vagyon néz utána. De ki kellett mégis mondani, mert a bérlő közterhei is megsokszorozódtak. a bérlő élete is éppen uíy a pénz kálváriája lelt. A bérlő-tömegek leromlott anyagi helyzetéhez alkalmazni a lakbérlerheket, ez az egyetlen módja annak, hogy a bérlőt Is meg lehessen menteni a gazdasági örvényben való elrnerü-léstől, meg a , háztulaldonnak is lehessen biztosítani legalább nénti,
— a viszonyokhoz mért jövedelmezőséget.
A kanizsai háztulajdonosok nagy része magától is rájött erre a gazdasági törvény erejével jelentkezett szükségességre és máris mérsékelte a lakbéreket. Főként jelentkezik ez az újonnan kiadott helyiségeknél. Jelentkeznie kell azonban ennek a régebbi bérleteknél is. Még pedig addig kell jelentkeznie, amíg nem késő. Amíg nem következik bc a lakásigényeknek tömeges leépítése. összeköltözködések, összehúzódások, az üzleteknek már megpendített
Kovács öt is bántalmazni kezdte, mlg végül is a kisfiú apjának ott levő mellényéből kikapta a bicskát és azzal hasbaszurta Kovács Istvánt, aki azonnal meghalt
A csendőrség őrizetbe vette a kis-fltir ér a szegedi ügyészségre szállította. A fiatalkorúak birósága most Ítélkezett felette. Több tanú kihallgatása után a bíróság megállapította, ho-y a gyilkos fiu felháborodásában és nem lelki romlollságában követte el teliét és ezért ítéletében próbaidőre bocsátotta A gyermeket szülei hazavitték Pusztamérgesre.
fúziója rezsi-megtakaritás céljából, sőt — Ilyent is hallottunk — a falvakba való kihurcolkodás.
Nagykanizsán házigazda és lakó között sohasem volt szükség éles front kialakítására. A lakók lulnyomó része tisztában van kötelességeivel s a házigazdák lulnyomó része, ahol a lakó önhibáján kívül bajban vergődik, tőle telhelö megértési tanúsít. Blz-t san hisszük, hogy a lakbér-viszonyok mostani országos forrongásában is megtalálják a kanizsai házak gazdái és lakói azl a középutat, amelyen a tisztessége bérlők sohasem juthatnak abba a helyzetbe, hogy fekete listára kerüljenek.
Ma minden igény leszállításának keserves nagyböjtjét éli az egész világ. Kibírni csak ugy tudjuk, ha egymáson s ezzel önmagun-on segítünk. Ebben a harcban a rosszindulatú lakó pellengérre érdemes ellensége a megtámadott gazdasági gépezetnek. A terhekkel amugyis roskadásig megrakott háztulajdonos pedig a legsikeresebben ugy védekezik ezek ellen az ingyen-lakók ellen, ha bármilyen keserves ujabb áldozat árán is, átmenetileg legalább, olyan házbér-politikát inaugurál, amely mellett a házigazdának megüresedett lakását nem kell az első feketelista-gyanús jelentkezőnek kiadnia csak azért, hogy esetleg üresen ne maradjon.
_ZALAI KÖZLÖNY__
Bölcsődéje és anya-otthona megnyitásával ünnepelte tizéves fennállását a nagykanizsai Stefánia védőintézete
TIz esztendő munkája és eredményei a számok világában és a társadalom megbecsülésének tükrében
_jt_
Korányi nagy expozéja Genfben
Január 26-ára Összehívták a Házat
Budapest, Jsnrár IS Ma délelőtt négy képviselő 50 aláírással ellátolt kérvényt nyújtott be a házszabályok értelmében a Ház elnökéhez, kérve a képviselőház ösz-szehlvását. A képviselőház elnöke a képviselőházat január 26-ára egybehívta.
Korányi befejezte tanácskozásait Genfben
Budapest, Jaiiuár 16 Korányt Frigyes báró pénzagyminiszter befejezte genfi tanácskozásait és néhány nap múlva visszatér Budapestre.
Korányi (Jeniben beszámolt • Ma-gyarország mai helyzetének lulaj-donképenl okairól és kijelentette, hogy Magyarország férfias eréllyel ki log tartani és a legnagyobb önmegtartóztatással fog a válságra berendezkedni, de olyan mélyreható megszorítások, mint amilyeneket magára alkalmazni fog — hosszabb Időre nem bírhatók kl, csak átmenetileg. Azérf szükséges, hogy a nagy európai gazdasági problémákat az erre illetékesek sürgősen törekedjenek megoldani.
Kedden döntenek a kamatláb leszálHiásáról Popovlcs Sándor, a Nemzeti B~nk elnöke (leniből ma utazott el és vasárnap este érkezik Budapestre. Popovlcs Sándor hétlön megjelenik hivatalában és igy kedden elnökölni fog a Nemzeti Bank főtanácsának ülésén, amelyen a kamatlábleszálll-tásról fognak dönteni.
A kormány segit a munkanélkülieken
Budapeat, január 16 Károlyi Oyula gróf miniszterelnök tegnap délben fogadta a parlamentben a szociáldemokrata szakszervezetek munkanélküli részének képviselői!, akik 17 szakma részéről Ismertették s miniszterelnök előtt a munkanélküliség kérdéséi és a munkanélküliek számának állandó növekedése következtében a kormány sürgős segítségét kérték A miniszterelnök holnap délben közölni fog|a, hogy milyen módon kiván a kormány segiieni a munkanélkülieken.
Halálos szerencsétlenség
az Üllöl-utl sorompónál
Budapoat, január 16 (Északai rádiójelentés) Szombaton délután 5 óra tájban halálos kimenetelű szerencsétlenség történt az Úllöl-uti sorompónál. Kispestről délután 5 órakor indult ki a 3723 számú személyvonal. Amikor a vonat az Ollől-uti lezárt sorompóhoz ért, ugyanakkor ért oda egy postateher autó is, amely nekirohant és áttörte a kivilágított sorompót. Egy Ismeretlen férfit, aki a leeresztett sorompóra támaszkodva várakozott, a vonat elé lökött a postaautó és a vonat halálra gázolta a szerencsétlen embert. A soffőr mellett űllö ugyancsak ismeretlen férfit, életveszélyes állapotban szállították a kórházba.
Nagykanizsa, Január 16
Szebben nem ünnepelhet ma magyar Inlézmény egy évfordulói, mint ahogyan a nagykanizsai S\'efánia-fiók ünnepelte meg fennállásának decenniumál bölcsődéjének és anyaotthonának hivatalos megnyitásával.
Az ünnepségre megérkezett Oyö-mörey Oyőrgy főispán, Bődy Zoltán alispán és dr. Tóth István egyetemi tanár, a nagynevű nőgyógyász és szülész, a Stefánia orvos-elnöke.
Délelőtt 12 órakor a Stefánia vezetőségének, választmányi hölgyeinek és a város notabililásainak jelenlétében az illusztris vendégek megtekintenék a 30 göglcséló, siró, sivalkodó, édesen alvó aprósággal népes bölcsődét és a 10 anyát ápoló anyák otthonát. Tisztaságtól, rendtől, szorgalomtól és szereidtől ragyogott az intézmény minden talpalatnyi helye, ápoltjainak éa ápolóinak arcán ott vibrált a szeretet, az embermentés őrömének glóriája.
A megnyitás után a városháza dísztermében megkezdődött a Stefánia-fiók tizedik évi jubiláris díszközgyűlése. A padsorok zsúfolásig lelve voltak a városi köz és társadalmi élei, egyesületi világ képviselőivel. Egy ritka alkalom, amikor el lehetett mondani: az egész város társadalma otl voll rang, felekezet, társadalmi különbség nélkül és mlndnyá|a ünnepeli lelkében különbség nélkül.
A Magyar Hiszekegy elmondása után
dr. Krátky István polgármester, a fiók elnöke, akinek szociális megértéssel tele lelkülete és állandó gondoskodása se-gill a Stefániát fejlődése utján, mondott megnyitó beszédet. Szónoki erővel vázolta a sötét gondok és ideges nyugtalanság és leépítések mai mindennapjai közepette a szociális alkotó munka jelentőségét. A város és a Stefánia összefogása, áldozatkészség, takarékosság, körültekintés, lelkes munka és a cél iránti nagy szeretet hozta léire az intézmény uj ágait.
— A szociális megértés és az áldozatkészség szűkre szabott lehetőségei azonban nem voltak és nem lesznek elegendők a létesítéshez és
fenntartáshoz. Kelleti és kell ehhez az a társadalmi összefogás, amely felekezeti tekintetek nélkül veit és vesz részi az áldozatban és a munkában.
A közönség szerelettel tűntetett a nagynevű professzor, a vármegye főispánja és alispánja melleit, mikor dr. Krátky beszéde során őket üdvözölte.
— Ma, Igaz, nincs helye fényes ünnepléseknek, — fejezte be beszédét — de a magyar életerőnek, a szebb magyar jövő hitének utját egyengető és a mai leihargla ködéit felszakító ünnepekre soha nagyobb szükség nem volt, mini ma.
Dr. Wlnkler Ernő főrabbi, ügyvezető elnök, aki egész ember egész lelkével és egész agilitásával vezeti a fiók ügyeit, a számok beszédes seregével világított bele a fiók múltjából és jelenéből adódó tanulságokba.
A 224 védölntézet közül 42-ik voll a kanizsai. 1913-ban még 25 százalék volt a magyar csecsemőhalandóság (Norvégiában s más államokban ekkor már csak 68 százalék). Oroszország és Románia vezettek ezen a szomorú statisztikán s rögtön utánuk Magyarország következett. Ma már Nagykanizsán is csak 128 százalék a csecsemőhalandóság, az intézet gondozottal közül pedig 2 8 százalék.
— Nagykanizsa mintegy 1000 hősi halottat adott a hazának. A Stefániafiók tiz év alatt mintegy ezer lelket adoll Nagykanizsának
A fiók 10 év alatt 226 millió koronát és 121.000 pengői költött el. 1931. évi költségvetésében 27.620 P a kiudás. Ennek egyharmadát a népjóléti minisztérium, egyharmadát a város, egyharmadát a társadalom adja. A városi segély ma 10 000 P évente helyiségen, fűtésen és világításon felül.
Melegen emlékezeit meg dr. Sab-ján Gyula kormánytanácsosról, akinek polgármestersége idején szerető gondoskodása tárgya voll a Stefánia felvirágoztatása.
Megemlékezett az intézel volt vezető orvosairól, dr. Szabó Istvánról és dr. Nlsponszky Béláról, valamint dr. Haba Antal jelenlegi vezetö-fö-
_1932.január 17.
orvosról (aki szerető gondoskodással építette ki az Intézet orvosi működéséi, ebben a terhes anyák am-bu\'ancláját) és dr. Welwarth Rezsőről, (aki az intézetnek fennállása óta gyermekorvosa és ebéli hivatásának lelkes apostola).
A bölcsőde és az anyák otthona 10.500 pengőbe került.
A védőnők a 10 év alalt 83.000 látogatási lettek. A tejkonyha 1927. novembere óta 84.300 liter tejet, 1370 kg. cukrot slb. dolgozott fel. Naponta 68 csecsemőt táplál 32] recept szerint.
— Négy felekezet papjai, — fejezte be beszámolóját — az osztatlan társadalom vezetői ülnek egy asztalnál intézetünk vezetőségében és éppen ez a szeretet és összetartás tette lehetővé munkánk eredményességét.
Oyömörey Oyőrgy főispán,
megyéiének minden terrénumon atyai gondviselője, állt szólásra.
— A modern szociológia — mondta egyebek közt — uj tanokat hirdet a társadalom irányításának helyes eszközeit illetőleg. Azt állapítja meg, hogy az emberek bizonyos rétegének már születésénél fogva adottsága van a jóra vagy a rosszra. Mikor egy szociális intézményi létesítünk, nem csak az emberbaráti célokat vizsgáljuk, hanem azt Is, hogy a társadalmi rend megóvása szempontiából a jövőre nézve helyesen cselekedtünk-e, a túlméretezett szociális gondoskodás később nem zu-dlthat-e rossz következményeket a társadalomra ?
— A most avatott inlézmény kibővítését a modem szociológia szemszögéből is csak helyesnek és hasznosnak Ítélhetjük. Meri vannak felforgató rétegek, de túlnyomó az a réteg, amely helyes vezetés mellett mindig a jó Irány mellé áll. Az anya és elhagyóit gyermek gondozása olyan társadalmi cselekedet, amely a jóra hangolja azokat a rétegekel, mikor megmutatja nekik, hogy vagyonunk, munkánk, törődésünkből hozott áldozatokkal is felkaroljuk őket, c;ak hogy jöjjenek egy uton velünk a kuliuráért és a társadalom életéért.
Dr. Tóth István egyetemi tanár,
a Stefánia orvos-elnöke rajongó zenész lehel, mert főként néhaivaló dr. Balla Jánoson keresztül ismerte Nagykanizsát, mint zenei centrumot és ezekkel a reminis-cenciákkal volt tele kedvea beszéde Is. Szeretettel emlékezett meg dr. Haba Antalról, voll tanítványáról, a kanizsai Intézet vezetöföorvosáról, majd Igy fejezte be beszédét:
— A férfi még a csatatéren sem áldoz annyit, mint a nő az anyaságban. A nők hozzák országuknak n legnagyobb áldozatot, amikor fiakat adnak neki. Isten áldása legyen a kanizsai anyákon.
A díszközgyűlés dr. Krátky István zárószavaival ért végei.
Szcenatáoi6l H>| MSén>ap Szensáoiól
Hagy műsoros aat a KOzpont szállóban!
Több tóvárosi művész közreműködésével. Négy évi külföldi köruljukról hazatérve, első magyarországi szereplésük a
lU Justln duo
emelfts szám és acrobaticus duett
Tó/fi Irén Váraöi Ica
énekesnő, a hpeati Moulln Rougc tagja balett táncosnő, a bpesti Femlna tagja
mseiie-Gumbertini Tfiea Dorlna
eredeti spanyol lánckettős előadóinOvésznó, a Kék Egér tagja
■•léped | I pangó. Elsőrangú konyha és itatok. K«s4*t« 9 érakor. Hangulat. Zen.. Móka.
1932 január 24
ZALAI KÖZLÖNY
Nem értem, kérem,
abszolúte nem értem,
ml van azon olyan különös, hogy még egy budapesti lap is rászánt llz sori, amikor egy párisi fiatalember egy csomaggal a hóna alatt taxiba száll, kiszálláskor pedig előhúz a csomagból egy bor/ulábat és azzal fizeti kl a soffört. Illetőleg csak fizetné. Mert a soffőr más véleményen volt a gazdasági Javak kicserélődését Illetőleg. Fiatalemberünket pedig a végén egy napra elzárták merőben ujrendszerü valuta-ala-pttásl kísérletéért.
Pedig szegény nem lett egyebet, csak amit mostanában az országok ls tesznek. A .hoci-nesze" gazdasági elvéi akarta alkalmazni, amihez — gondolta — ugyanannyi Joga van, mint amikor Magyarország arról tár-
gyal Amerikával és más országokkal, hogy péaz helyett árucsere utján bonyolítsák le egymással a kereskedelmüket. Ausztria szállítson nekünk, mit tudom én, zlhereiclül, ml meg adunk érte cseribe hízott disznót. Mondván, hogy mindenki azzal fizet, amivel tud Ki hízott disznóval, ki borjúval. Kinek mije van.
Ez lenne az Indlvlduál-valuta.
Hogy az újságíró, aki a borjúlábai megénekelte, mivel fizetne, ha ezt a rendszert bevezetnék ?
Az Is azzal, amije van.
Hízott kacsával. (?)
Január 84-én Imi a nagykanizsai háztulajdonosok aagyflfflláss a városházán
Nagykanliaa, január 16
Megittuk, hogy a nagykanizsai háttulajdonosok érdekeik megvédése végett újjászervezik a Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetségéi és ebből az alkalombői nagygyűlést tartanak, amelyen sérelmeiket és pans-szalkat teszik szóvá és a kormányt leiiratban arra kérik, bogy sürgősen segítsen bajalkon megtelelő rendelet életbeléptetésével, stb.
A háztulajdonok nagygyűlését f. hó 24-én, vasárnap délután pont 3 órakor a városháza közgyűlési termében tartják meg, amelyen minden nagy- és klsksnlzsai háztulsjdonos részt fog venni. A nagygyűlés felöleli az Összes háztulajdonosok sérelmeit és panaszalt, helyi vonatkozású kívánságait és a lakók fekete listája felett Is dOnlenek.
Uflárás
A nagykanizsai meteorológiai mao-tlgyeló Jelentések t Szombaton a hőmir-«lltt; Reggel 7 érakor -18, délután 2 étikor -ft, este « érakor -H.
WM: Egész nap borult égboltoiaL
SHUrány : Egéss nap déli ssél.
(A Inakat ridliftkntit) A ■ataaralé-■lal látását hhstl ssts 10 éra. kari A falhOaet némi oaákka-"\'»• éa laaaa hSamalkadéa vér-kaié.
bzdasAgowAgp JLHffTRTLnn
nRcvBrtTonv-ujwKi
ECAtSOÍT IPPPm0VFK RT Buofl^.vwnajcsfoflR-uri? Képviselet: Sartory Oszkár Utóda Nagykanizsa, Király-utca 38.
Jövő vasárnap lesz a katolikus hitközségi választás
Több mint 7000 szavazó 69 tagot választ az egyházközségi képviselőtestületbe
Nagykanizsa, Január 18 | igy tehát a képviselőtestületnek áll-
A nagykanizsai római katolikus egyházközség képviselőtestületének felél, lejárván a hároméves mandátumok, kisorsolták. Az uj választás január 24-én, vasárnap lesz, egész nap, a plébánia tehértermében.
A jelöléseket öttagú kandidáló bizottság kél ülésen végezte el, beható mérlegelés tárgyává téve minden egyes mandátumot. A bizottság tagjai voltak: Deák P. Szulplc plébános, egyházi elnök, dr. Fábián Zsigmond kormáuyfötanác80s, világi elnök, dr. Krátky István polgármester, dr. Dómján Lajos hilközségi gondnok és Barbarlts Lajos, a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője.
A hitközség alapszabályainak előírása szerint a képviselőtestület taglétszáma kibővül. Az első 2000 választó után ugyanis 30, minden következő 1000 választó után 10—10 rendes tagot kell választani. Jelenleg a választók száma 7600 körül van,
nia kell 80 rendes és 27 póttagból. Vagyis a 42 kisorsolt tag helyének betöltésén kívül 25 uj helyre is kandidálni kellett. Választandó lesz tehát 69 tag, kik közül 45 lesz rendes (a megmaradt 42-vel együtt 80), a többi póttag a szavazatok arányában. .
A hivatalos lisl^ elkészült, más lista ugy látszik, nem ls indul, mert a kandidáló bizottság a legteljesebb és legjobb tudása szerinti lelkiismeretességgel és alapossággal Igyekezett minden kívánalomnak megfelelni a képviselőtestület összeállításában. A hivatalos névsor garancia arra, hogy ez a törekvés sikerűit és eredményes hitközségi élet folytatását fogja lelt .-tővé lenni.
A szavazás titkos lesz. Mindenki élhet szavazati jvával, aki 24 évét betöltötte és egyházközségi adóját 1930-ra is megfizette. Szavazólapot mindenki a helyszínen kap.
Slnierkobiitosztályiínak
megnyitó olcsó vására
Holnap reggel 8 órakor kezdődik.
A sok közül egynéhány olcsó ár:
Tennisflanellek.........—.80 fillér
Zeffirek............—-60 fillér
Kordbársonyok .........2-— pengő
Szövet 140 cm. széles.......2-50 P
Műselyem mousseline.......1-60 P
Nöi kabátok saison után rendkivlil olcsó árban. Férfi és női dlvatszövetek,
szőnyegek, takarók, függönyanyagok, kord bársonyok, müselymek, pargetok, flanellek, vásznak, siffonok, zeffirek •x alkalommal mAlysn leszállított árban.
Mindenki ragadja meg a soha többé nem létező alkalmat.
Ax olcsó vásár február 5-llcélg tart.
Nem ]ó fiatal férjnek egyedül menni koszornoskára
Oyőrfl Jóska esete az anyósával meg egy Ismeretlen lakodalmassal, aki ugy összeharapdálta, hogy kórházba kellett szállítani
nem vitte magával. Ez az önállósítás már egy félóra múlva az anyós, Dömötörfl Józsefné fülébe Jutott, aki nyomban felkerekedett, hogy megmagyarázza vejének férji kötelességeit.
Oyőrfl József már épp kifelé tartott a korcsmából, amikor az utcán
Nagykanliaa, Január 18 A kórházi annalesekben is ritkán előforduló beteget kezelnek néhány nap óta a nagykanizsai kórházban. A sérüli: Oyőrfl József 28 éves nemespátról gazdálkodó, akinek Ismeretlen tettes összevissza harapdálta a száját és le akarta harapni a fülét ls.
január 10-én este koszorúcska volt Nemespátrón a községi korcsmában. A koszorúcskán résztvett Oyőrfl József kis huga Is. Oyőrfl kíváncsi volt arra, hogy a huga mennyil sajátított el a táncművészeiből és ezért színién elment a ko-szotucskára, a feleségét azonban
VIDÁM NAPSUGÁR
\' v v a lakásban
>ki. t-
Standardba!
CSEREAKCIÓ
szembetalálkozott az anyósával. A fiatal férjnek rossz sejtelmei leheltek, mert észrevétlenül kl sksrt lérnl s fenyegető vihar elől. Az anyósa azonban rátámadt és meggyanúsította, hogy megcsalja a feleségét. Oyőrfl természetesen tőle telhetőleg védekezett sz snyósl rémlátások ellen és visszautasította a vádakat.
Szóváltás közben egy lakodalmas ház előli is elbaiadtak, amelynek egyszer cuk váratlanul felpattant az utcai altaja és a sötétben egy Ismeretlen alak nekirontott Qyőrfi Józsefnek. Még msgához sem térhetett a meglepetéstől, amikor a támadója már le u teperte a Kidre is odahajolva a szájához, brutálisan beleharapott az ajkaiba. Az Ismeretlen ezután a fájdalomtól félájult ember jobbfüléhez bajolt és háromszor keresztül harapta érthetetlen dühében Oyőrfl József faiclmpájdt.
A harcias snyós már a támadás első pillanatában kerekei oldod és futólépésben hagyta el a küzdelem szinbelyét Oyőrfl Józsel talán 8 percig feküdhetett ájultan a földön, amikor a hideg levegő magáhos téritette. Ekkor nagynehezen hsza-vánszorgott, majd másnap kocsin behozatta magát a kanizsai kórházba.
A kanizsai rendőrség már kl ls hallgatta a sérültet, aki azonban nem tudja biztosan megnevezni a támadóját, mert nem ismerte lel határozottan a sötétben. Egyik ismerősére gyanakszik, aki ezelőtt 2 évvel már ült ls 3 hónapot, mert egyik haragosának késsel akarta elvágni a nyakát.
A kanizsai rendőrség a vallomás! Jegyzökönyvet megküldte a somogy-szentmlklósl csendőrségnek, hogy próbáljon világosságot deríteni a rejtélyes harapdálás hátterére.
füveden,
rádiót, ha vásárol agy jó készüléket. Érdeklődjék az Orion 7033-as, hangszórós EurópavevS teljesítményéről,
Gyártja t Orion lssél«mf*«yár
ZALAI KÖZLÖNY
EGY „FEJSZELLŐZTETÖ" SÉTfl TANULSÁGAI
flmi jelenleg a lutrinál is jobban izgatja a kanizsaiakat
1932. január 17.
Elég hideg januári délután volt. Az emberek Inkább siettek, mini bandukoltak az utcán. Ugylátszik csak éppen én voltam kivétel, mert délutáni .fejszellözteiö" sétámat végeztem. Egyhangú kis séták voltak ezek, ritkán volt részem ilyenkor valami kellemes meglepetésben, öl óra is elmúlt, az utcákon vígan églek a villanylámpák, aranysárga lényt hintve maguk kóré. Haza felé igyekeztem s épp azon gondolkodtam, vájjon mivel Is fogom az estém elülni, mikor régi jó barálnóm alakját pillantottam meg a Schtltz Áruház kirakatai elölt. Körülbelül 20—30 ember gyönyörködölt, gyermek, felnőtt és öreg vegyesen, az elegánsan berendezel! miniatűr bár-ban, a táncoló elegáns párokban, a 6 lagu néger jazz band-ben. A másik ki-klrakalban egy mosónő hatalmas teknőben mosta a Schülz-vásznat s elég barátságos képet vágott ehhez a munkához, ugylátszik a Schttlz-váazon mosásban is méltóan viselkedett hírnevéhez. Barátnőm épp akkor akart bemenni Schützékhez, mikor megszóllilottam. Örömteli kölcsönös üdvözlés, sablonos kérdések következtek. Hogy vagy? Mit csinálsz? Miért mutatkozol oly ritkán ? Drágám I mondja a barátnőm, nagyon őrülnék, ha bejönnél velem Schützékhez ét segítenél venni egy vég jó vásznat. Szívesen letlem eleget a-kérésnek, meri még nem volt alkalmam az áruház belső .Fehér Január" dekorációját megtekinteni. Már az ajtóban egy hatalmas jegesmedve kötötte le figyelmemet, mely megtévesztésig hasonlított t pesti állatkertben lévő élő
rokonaihoz. Az áruház egy forgalmas délután képét mutatta, vevők jöttek és távozlak el Schűtz-csoma-gokkal. A .Fehér Január" híréhez méltóan voll az áruház dekorálva. Állványok, tükrök fehér vászonnal bevonva. Az állványokon damaszt-áruk, saját kikészítésű vásznak Ízléses kiállításban. Minden vég vásznon az arany sárga — már közismert — Schülz-védjegy díszeleg. Szívesen nézegettem volna még tovább Is, ha barálnóm blvó szava meg nem zavar, ó már végzett a bevásírlással. Nem egy vég vásznat veit, mint eredetileg tervezte, hanem kettői.
Meg is magyarázta mindjárt. .Kérlek szépen, sokkal olcsóbb a vászon, mint ahogy számítottam. Azonkívül most van a legjobb alkalom a vászon vásárlásra. Az áruház elhatározta, hogy két kedvezményes nap lesz januárban, vagyis lanuárhó 31-én este kl fognak sorsolni kél napot s akik e mpokon Schütz védjegyű vástnal vásárollak, aroknak visszatéríti az áruház a kifizetett vételárai." A Zildi Közlöny lógja februir hó 1. és 2-án a nyertes napokai, i\'lelőleg a nyertesek neveli közölni. Az eladó még barátnőm magyarájalához hozzáfűzte, hogy tavaly 45 vevő kapta vissza igy a pénzét. Eltávozásunk elöl még sok szerencséi kívántak az áruházban a megígérték, hogy közbenjárnak Fortuna Istenönéi, hogy ml is szerepeljünk a nyertesek között.
Elbúcsúztam barátnőmtől, kl már ég a kíváncsiságtól s türelmetlenül várja a február else|ét. mikor a Zalai Közlöny közli t nyertesek nevelt.
A mozi pályázatot hirdet legközelebbi műsoronák megfejtésére. A szerencsés megfejtő 2 drb. páholyjegy jutalomban részesül.
A pályázatokat f. hó 17-én d. u. 5 óráig
személyesen zárt borítékban, vagy posta utján lehet benyújtani a név, utca és házszám pontos megjelölésévé!.
Amennyiben többen fejtenék meg helyesen, ugy sorsolás utján lesz eldöntve, hogy ki kapja a dijat.
NAPI HÍREK
NAPIREND Janiiár 17, w«>Arnap
Köm. katolikus: Antit apát ProleaUns: Anta\'. Izraelita: Scbat hé 9
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vaaárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertári éjjall szolgálat r f. hó végéig a .Fekete sas\' gyógyszertár
Pő-ut fi.
Vtroal Mozgó. .A mowly országa* Lehár Ferenc éne\'es, zenés tllmoperelt-|e. Remek klaérő mllior.
OOaltlrdó nyitva reggel 6 órától esle 6 óráig {héttő, azerda, péntek délután, kedden egéaa nap nőknek). Tel. 2—13.
JamuAr 18, hétfő
Kómát katolikus: Piroska. Protestáns: Piroska. Izraelita: Sebat h-i 10.
-Csodát vártak Pannóniában
Fllstőlnl kezdtek a távoli hegyek. Az embereket falkába verte a kíváncsiság és a borzalom. Talán Pompéjl lakói nézhettek Igy. mikor megjelentek az első ftlslcslkok. Ilyen tűzijáték még nem volt Pannóniában, lvddlg még nem unatkozott a föld, hisz évszázadokon át véresebb Izgalmak szórakoztatták. UJ élmények Izgalmát remegték u falkába szorult riadt lelkek. Akadt olyan Is, aki Utókban keresztet vetett és Imádkozott. Mikor legnagyobb volt a várakozás, megjeleni köztük egy vándorlegény. Nagy szive volt és sok sok nótája, melyeket még az ajkairól raboltak el
az országúti kóaza szelek. A tüslötgő csúcsok felé tartott, dc rákiáltottak a többlek : maradj,
mert rosszat forralnak a hegyek; maradj, mert roasz sejtelmek óvnak minket Is a közeledésiéi; maradj, mert a halál elé Indulsz, akt ott trónol a füstölgő hegycsúcsokon. A legény legyintett s elindult mégis, tl tudta csupán, hogy fázó pásztorgyorekek gyújtottak tüzet
s ezért pipáznak vígan a hegyek.
Dirid Magyar Jóltef
— Ma: llceálls előadás délután 6 órakor t városházán. Tárgy: a modern sportok. Előadó dr. Fülöp Uyörgy.
— Névmagyarosítás. A belügyminiszter RodUs Ferenc zataszent-mihályi állomásfőnök családi nevének Bodó-ra változtatását megengedte.
— Az Oltár egyestllet mai teáján a nagyszerű műsor és Ígérkező kellemes hangulat a kr.tollkuj társadalom széles köreit fogja fél 5-re a plébánia fehérlermébe vonzani.
— Házasság. Egyed Mária és Keszler Márton folyó hó 16-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett).
— A Keresztény Jótékony Nőegylet estélye lesz az idei farsangnak rövid időre zsúfolt programjában az első álarcos estély. Ez Is farsangbucsuzlató lesz: — februir 8-án. Az előkészületek Izgalmai nagyok. A verseny nem csak azért folyik, hogy a Jelmezek ötletesek legyenek, hanem hogy ki tud olcsóbban jobbal előállítani. Az estély különben a Kaszinó termeiben fogja magába gyűjteni a város és környék reprezentáns társadalmát.
Kóstolta a Vlda ujborát?
— A nagykanizsai Izr. hitközség kis\'.emplomábin hétfőn esle megtartani szokott bibliai előadás folyó hó 18-án elmarad.
— Nemzeti munkavédelmi tagok összejövetele Nagykanizsán. A nemzell munkavédelmi tagok egy részével megbeszélést tartolt szombaton esle a Rozgonyl ulcai Iskola egyik tantermében Mlkovtch László ny. ezredes, hivatalvezető. A megbeszélésre a tagok a gimnáziumi lanulólfjtiság közbejöltévef leltek ösz-szehlva, kik példás buzgósággal végezték feladatukal. Dacára annak, hogy az összehívás a késő délutáni órákban történt, a tagok csaknem teljes számban megjelentek, eklatáns bizonyítékát adva ez által annak, hogy önként vállalt kötelezettségeiknek nemcsak teljes tudatában vannak, hanem igyekeznek is annak a legteljesebb mértékben megfelelpl és hogy az Intézmény, mely eddig is minden alkalommal megfelelt céljainak egy esetleges bekövetkezendő munkába szólitás esetében ismét meg fogja helyét állani.
Sc&Utnnél.
— Holttányllvánltás. Selek József murakereszlufl. földművest, aki a 48 gyalogezredből 1915. májusban eltűnt, a nagykanizsai kir. járásbíróság holttá nyilvánította.
— Tánciskola. Értesítem a n. é. közönséget, hogy 20 án a tánciskolámat megnyitom. Különóra egén nap ét a .Rumba" ttniláta. O. Odbor tánctanár.
Vuársaj Január 17.
a nagy axtsspadl éa IHissalkar I
feflrlr Ferenc
aa egéaa világon dledalmsa sikert alított a babérkoszorúkkal Jutalmazott operett|e.
Tauber nic&arö
a vllig legjobb hangú tenoiistájinak aranyéremmel kitüntetett hangos vlláglIMt
énekes, zenés lllmoperette 2 résa, 14 tel „Vágynm agy nft után..."
clmü nagy áriát Rlohard Taabar énekli.
A kiegészítő műsor külön meglepatéc lest\'
Előadások t, S, 7 és t órakor.
1932 január 24
ZALAI KÖZLÖNY
Az I tr. Nőegylet etlélye
szombaton .nagyszámú ét díszes közönségei vonzott • Kaszinó kellemes, otthonos termeibe. A fiázlasz-szonyok, 0«v. Rosenfeld jözsetné elnökasszony és Bdthr Józsefné szeretetteméi 16 gondossággal tettek ismételi tandblWBtyságot, hogy nem csak a Caritas gyakorlásában élenjáró a működésük, hanem a társasélet vidám, meleg hangulata is otthont talál a környezetükben. A lánc teremben vlg élet járta, tarkán kavargott a tánc záróráig. A cialá-diasan intim hangulalu, igen kedvesen sikerOII estély a jótékonyság oltárára is meghozta a maga eredményét. _
— Az NTE vidám tánceatélye.
január 23-án este 8 órai kezdettel tartja az NTE az idei szezon harmadik láncestélyéL Az első két igen jól sikerAlt láncestély biztos sikert igér a 23-án megtartandó estélyre.
Farsangi mulatságokra legjobb tánozenét a gramofon adja. - LemezkOl-C80n*ós : Transdanubia.
= össztánc Ma a Polgári Egyletben 50 filléres beléptidíj melleit össztáncot tart Blagusz Elek.
— Jól táncolni csak Blagusznál tanulhat. Két magánóra alatt elsajá-tilhatja az összes modern táncokat.
— A kórházi kápolnára Borbds Mihály 10 pengőt adományozott.
fjasxtiCCa)
Ahogyan Miháldon intézik el a lovagias ügyeket
Vérbefagyva találtak
a bál után egy legényt, aki nem akarta i tjét
átadni a táncolni
Nagykanizsa, Január 16
Csalörtökön este táncmulatság volt Mlháld község egyik korcsmájában. Résztvett ezen Hermann Kálmán 23 éves földmaveslegény ls, aki már régebb idó óta udvarolt egy falubeli leánynak. Hermann egész éjszaka ezzel a leánnyal táncolt. De ott volt Hermannak egy régebbi haragosa is, aki állandóan elkérte töle a táncosnőjét. Emiatt szóváltás lámadt, amely azonban elsimult.
Hermann Kálmán a hajnali órákban egyedül Indult hazaf.\'lé. Alig haladt a korcsmától 100 lépésnyire, amikor a sötétben elébe ugrott valaki és szó nélkül agyba-főbe verte a bo!|ával. A legény súlyos fejsérüléseket szenvedeti. Órákkal később vérbelagyva eszméletlen állapotban akadlak Hermann Kálmánra, akii másnap kocsin szállítottak be a
kanizsai közkórhizba. Az életveszélyes és még mindig eszméletlen állapotban lévő sérOllen azonnal operációt hajtottak végre az orvosok, majd értesítették a vizsgálóbírót is, aki még az éjszaka folyamán kihallgatta.
Arravonalkozólag, hogy ki volt a támadója, semmiféle felvilágosításul nem tudott szolgálni. Igy a csendőri nyomozás egyetlen támpont nélkal kénytelen megindulni. A szombati nap folyamán annyira javult sz állapota, hogy az orvosok bíznak a felépülésében.
— Ez az év la Jól kezdődik
azoknak, kik csatakos, nedves, egészségtelen időben az évtizedek óta bevall Dr. Egger mellpaszlllldt használják. Rekedtséget, köhögést, huru-tos bántalmakat megszünteti. Gyógyszertárakban és drogériákban kapható.
UTirok, bélgörcs, puf-romorszédalés, izgalmi
fadtság, gyomoi állapotok, szividegesség, félelemérzés, bódullság és általános rosszullét esetén a természetes „Pmcm lóssef" kesertlviz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélkül kltlrill, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk legkiválóbb orvosai -a rerese József vizet ugy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák. — A Fereac lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben kapható. ----
Egy számmal kisebb ciptit
hordok Unyalnues.
amióta mindennap i \' lábttlrdót vessek, i ben elóeWe,
ss^tásr^,
Konnyeu |uiUt. I
— Megszűnik tavasszal a Kaposvár— budapesti légiforgatom. A nyolszáz millióra csökkentett állami költségvetés tételei között wn sasié pel s magyar légiforgalo*! támogatása A kényszerű tabftákosság tehát teljesen megszűnteti AcflMgfar polgári légiforgalmat, amdy MiáUtai és a városok támogatásával bíiiató fejlődésnek Indult. Igy értesWésttnk szerint május 1-én megszűnik Kaposvár—Budapest közötti reptllö-forgalom is. A Budapelt—bécsi repülőjáratot a német Lufthansa lógja lebonyolítani.
^msoiH
íffífííSIT"
— két kedvezményes nappal — 0>
árusításunk során a kővetkező kiváló Schütz minőségeket, az alant jelzett legolcsóbb árak mellett árusítjuk: \'7,\'\'
Délzalal vászon középszálu.................P —
ZalagyÁngya, minden fehérneműre alkalmas...........P 1*20
Hableány különlegesség tömött vékonyszálú, ágyneműre.....P 1«>60
Hajnalka, extra finom, lenvászonszerü kikészités, finomabb fehérneműre . . P 2\' —
SchOtz macco, fehér selymes szálú........... . . . P 2*20
Schütz Creton, válogatott fonálból, finomabb ágyneműre és himzésre,
90 cm. széles.....................P 2-4Ó
Selyemfényű damaszt, ágyneműre.............P T2-40
, „ . SchOtz selyem Madapolán 90 cm. széles, tartósabb, mint a batlszt
))) ) \\ siffon, legfinomabb ágyneműre és fehérneműre..........P 2*00
Paplanlepedő, középszálu, 176 cm. széles ...........P 4« —
r , _ Lepedővászon vastagszálu, jó minőség .*\'......... . . . P 2*40
LlW Lepedővászon extra príma..................P 3*60
Damaszt abrosz komplett 6 személyes, 150X150, erős szálú, hófehér
selyemfényű......................P 5*80
Damaszt abrosz ..kompiéit 9 személyes 150X175, finomszálú, hófehér
selyemfényű . ......................P Ö- —
Damaszt szalvéta ...................90 flll.-töl
.. ■ I ■ ii. .; lllf
■lljlll\'j
Aru&áx.
ZALAI KÖZLÖNY
— Sakk-hlrek. A Nagykanizsai „Maróczy" Sakk Kör városi bajnoksága II. fordulójának eredménye; Böbm nyert dr. Llchlensteln ellen, Sekulja Pollák ellen, Hrilz Welszfeld ellen és Qumllár dr. Könlg ellen. A Bory—dr. Makó és Argent—Pintér jélsztmák remisvei végződtek. A verseny jelenlegi állása: Sekulja 2, Hrttz, dr. MakóésPintér li/s,Böhm, Oumllár, dr. Könlg és Welszfeld 1, Argent, Bory és dr. Llchtensleln i/s, Pollák 0 pont A ma délután 3 órakor kezdődő III. fordulóban a következő párok játszanak: dr. Makó— dr: Könlg, Sekulja—Bory, dr. Lich-töuleln—Pollák, Welszfeld—Böhm, Pintér—Hrilz és Oumllár—Argent. wn Február hó egyik vasárnapján a Zalaopdtlt Sakk Kör meghívására a Nagykanizsai ,Maróczy" Sakk Kör üttagM csapattal összeméri erejét az ottani Sakk Körrel. A fiatal zala-apálil egyesületnek ez lesz az első klubközi mérkőzése.
— Adomány a nyomorgó sánci házaspár részére. A Zalai Közlöny üótabatt cikke nyomán, amelyben a télvi* Idején kilakoltatott sánci házaspár tragédiájáról és Bardth Ferencné öngyilkossági kísérletéről számoliunk 6*1 szombaton este egy jószívű kanizsai úriasszony 6 pengőt küldött UerktssUMégOnk ulján a nyomorgó házaspárnak. A pénzt rendeltetési
■ ..» ■ M -■- lasié^JállL"
itclycre ]uiiaiiutt.
ltiMás, esixoi és köményei
bántalmak allén egyedüli azer
Salvator masslrozó
SsálUtáa utánvét meUett egy üveg ára S
ügy üveg használata erodményt
produkál. Készítője: \'N
DREVSCHOCK ÉS TÁRSA
Budapest, VI., kartács-!. ■»- Tal.tt-SO.
»»
dító 3>itWttM lógtak Kanizsán.
Vámosát Lászlóné pogányszentpéteri lakostól január 13-án F. Kozál 19 AmU leány,több ruhaneműt ellopott, hogy ilymódon kiöltözve jöjjön be (Nagykanizsára szolgálni. A csendőrség körözése alapfán szombaton esle agy nagykanizsai rendőr igazoltatta P Rózáit, akit előállítóit a rendőrségre. A leányt őrizetbe vették.
— Szigorúan büntetik a nem Jelentkező 18 é\'ve««ket. Lapunk (iwsábjaiu többször feihivluk már a közönség figyelmét arra a belügy-, mini literi rendelelre, amely szerint 4ftuien 1914. évben született leány és liu köteles legkésőbb japuár 31-ig fj^elpnleril magát a nagykanizsai rendőrség bejelenlőhivatalában. Ez a bejelefliés.piindenkire kötelező annál ,js inkább,(tpert annak elmulasztása \'kihágást képez és 20Ó pengőig terjedő pénzbüntetéssel büntethető. Saját érdekükben hívjuk fel az 1914. évben születetlek ((gyeimét erre* körülményié?- Félreértések elkerülése végeit a bejelenlés még azötoa is kötelező, akik már be vannak egy-iier jelentve a bejelentőhivataiban.
— A Deák-téri motorkerékpár karambol ügyében megszüntették az eljárást. Annak idején megírtuk azt a motorkerékpár és kerékpár karambolt, ami Nagykanizsán a Deáktéren tötlénl, amikor Hrazdlna Oéza és Szántó Oéza nagykanizsai fiatalemberek motorkerékpárja elütötte a kerékpáron haladó Qyöngy Mihály rendőrfőtörzsörme8tert. Az ügyben megindult az eljárás Hrazdlna Oéza
ellen gondatlanság miatt. Miután megállapítási nyeri, hogy a motorkerékpárvezetőt nem terheli semmi féle gondallanság, a kir. ügyészség elejtette vele szemben az eljárást.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyílnak és 1.40 pengőért nemcsak megfllrödhet, hanem jól meg Is reggelizhet.
S PORTÉLÉT
A „Zalai Közlöny" akciójának szenzációs eredménye: keltéosztották a pécsi alosztályt
Lspunk korábbi számaiban rámutattunk a délnyugatmagyarországi labdarugó alszövetség beosztásának tarthatatlanságára. Az érdekelt városok (különösen Nagykanizsa) futball-sportjának elsorvadását megakadályozandó, uj alosztály felállítását sürgettük. Cikkeink ugy az érdekeli dunántuli városok, mint a fővárosi sportsajtóban élénk visszhangra találtak.
A Magyar Labdarugó Szövetség országos elnöksége és a délnyugati tanács is behatóan foglalkozott e javaslatunkkal és belátta a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát.
Akciónknak már meg is van a pozitív eredménye, amennyiben a délnyugati alszövelj-V, tanácsa tegnap esle többek hozzászólása és a .Zalai Közlöny" cikkének ismertetése
után batározatllag kimondotta, hogy az 1932—33. bajnoki évben a pécsi alosztályt kettéosztja és pedig pécsi és kaposvári csoportra. Az egyesületek beosztásáról a nevezések beérkezte után dönt az intézőbizottság.
Előreláthatóan az újonnan megalakítod csoportban a következő városok csspatai vesznek részt: Kaposvár 3 egyesület, Nagykanizsa 2 (NTE, Zrínyi TE). Dombovár 1, Szigetvár 1, Simonlornya 1, Nagyatád 1. Ugyancsak e csoportban vesznek részt azok .íz egyesülelek Is, melyek az uj területi beosztás következtében Ismét megkezdhetik működésűkéi (Barcs, stb.)
Akciónk eredményeként örömmel regisztráljuk e hirt, meri az uj területi beosztás megmenti egyesületeinket a pusztulástól.
1932. január 17.
Hatalmas propagandának bizonyult a tegnapi tornabemutató
Nagykanizsa, Január 16 A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör nagy sikerrel kapcsolódott a testnevelés szolgálatába. Dr. Tholway Zsigmond poslafönők, az Irodalmi Kör elnöke és a Postás SC helyi vezetője, fáiadhalallan munkásságának és űgybuzgóságának köszönhető a fényesen sikerült tornabemutató.
A (öglmnázlum lornacsarnokában meglepően nagyszámú, lóképpen szakemberekből álló közönség sereglett egybe a bemutalóra. A közönség soraiban ott tálluk dr. Kritky laiván polgármestert, vitéz Barlay János állomásparancsnokot, az összes in-
tézetek Igazgaióll és még számos előkelőséget. A Magyar Országos Tornász Szövetség képviseletében dr. Kiss József társelnök jelent meg.
A bemutatón rtszt vetlek Kende és Tholt, a Postás SC két Ismert tornászkiválósága, a helybeli kar-paszományos Iskola és a felsőkereskedelmi iskola tornászcsapatai.
A lövárosi tornászok a különböző szereken oly mintaszerű tökéletességgel végezték gyakorlatalkat, hogy a közönséget bámulatba ejtették. Különösen Kende nyújtón végzett produkciói váltották kl frenetikus tapsorkánt s szinte lebilincselték a közönség érdeklődését.
A két iskola csapatában néhány igen lehetséges tornászt ismertünk meg, kik szintén szép sikert arattak.
Nagykanizsai Segélyegylet Szö?etkezet
Csengery-ut 7.
Alapíttatott 1862.
Telefon 597.
A NAGYKANIZSAI SEGÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
1932. január hó l-én nyitja meg
71. évtársulatát.
Egy heti üzletrész után hetenkint I pengő. Egy havi üzlelrébz után havonklnt 10 pengő fizetendő. A heli könyvek 4 évre, a havi könyvek 20 hónapra szólnak, de kívánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a befizetett töke kamattal együtt folyóslttatik.
Uj könyvecskék a szövelkezet helyiségében (Csengery-ul 7., dr. Rapoch ház) mindenkor kaphatók.
A* Igazgatóság.
a használatban a legolcsóbbak.
Az élvezetes bemulató után — mely a nemes tomasportnak lényként megállapíthatóan sok hlvel szerzett — a közönség melegen ünnepelte a nagyszerű lomászgárdát, dr. Kiss MOTESz társelnököt és az Irodalmi Kör nagyszerű elnökét, dr. Tholway Zsigmondot. (Spiró)
Sorsoltak Délnyugaton
Nagykanizsa, Január 16 A Délnyugati Labdarugó Alszövetség megejtette a tavaszi bajnoki forduló sorsolását, mely az NTE-re kedvezőnek mondható. Az NTE tavaszi mérkőzései a következők:
II. 28. KRSC—NTE (Kaposvárott),
III. 6. KTSE—NTE (Kaposvárolt), III. 13. NTE—DVOQE (Nkanlzsán),
III. 20. PSC-NTE (Nagykanizsán),.
IV. 3. NTE—DPAC (Nagykanizsán), IV. 10. NTE—DVAC (Nagykanizsán),
IV. 24. NTE-PEAC (Nagykanizsán),
V. 8. NTE-PVSK (Nagykanizsán),
VI. 5. PAC—NTE (Pécseit), VI. 12. SzAK—J*ITE (Szigetváron).
A műkorcsolyázás európai bajnokságának eredményei
Pária, Január 16 Női bajnok: 1. Henni Sonja (Norvégia), 2. Mlcl Burger (Ausztria), 3. Huller (Svídország), 4. Holowsky (Ausztria). Férfibajnokságban: 1. Schefler (Ausztria), 2. Mayer-Laberge (Németország), 3 Erdős (Ausztria), 4. Dlstler. A magyarok e versenyen nem veitek részt.
(Ma, vasárnap) az NTE jégpályáján kedvező Idő estén d. u. 5 órától zene lesz.
(Kelemen és Csász az NTE-ben) A Tornaegylet futballcsapata a tavaszra lényegesen megerősödik, amennyiben Kelemen és Csász, a Zala-Kanizsa volt profijátékosai vissza amalörlzálásukat kérték. Kérésüknek az amatőrzsürl minden bizonnyal helyt is ad, miáltal az NTE csapnia a két kiváló csatár bevonásával nagyszerű együlles lesz. A vlssza-amatörlzálás ügyében ma dönt a zsűri.
Értesitem
a nagyérdemű közönségei, hogy a
„Margit ffirdó"-ben
Csengery-ut 19. sz.
a fürdöárakat leszállítottam: Márvány kádíürdö I szem. P 120
kiszolgálás............... p —-20
lyukszemvágás, masszás I\' —40 10 márvány kádfürdő (egy
személyre) ............ p g-—
igénybe vehetik családok, egyesülelek éa vállalatok is.
1932 lanuár 17
ZALAI KÖZLONV

lan 17. Oltáregyeeütel raOíotoa teij« a pUMflla J pibírterraében fél 5-kor.
Llcíilli elöadái á vároetaáxán 0 ónkor (dr PQ-lóo Or.: A modem sportok). I,7ö. NTE Unc««Ulye a Pogárl Egylelben 8-kor. 1 A Kíiilnó vecáOfála.
lau M. Llceálil ei4adá» ■ váro»há*án • órakoi.
Hii(ul«doao«ok gyüláse a vároeházán a órakor. Un. 30. Ai Uányegylet piknikje i Kuxlnóban 9 órakor.
j»n. 31- 1-lccilU ilöadái a városházán 6 órakor
^nf/nyklub mBwroi teája a Mleixlóiháibin l-kor. K#br ». Ai Iparteitfllet bálja a Kaulnóbaa.
A unllók Uttaogl eetllye a Polgári Egyletben 9 ónkor.
-rhr. t. A Polgiíl C«7lel köisyUlíaa él vacaotlja. A jtmnéilum caacfcéar-aaoeptlyé a lorn»tcr»«-
fi1?" 9. A Siaoatóclua EgyaiDIct mOtoroa „tétya a
fabr"?4*"- Ttiilvlaalí»ök ét.rcoa tal|a a Holjirl EíTl»ib*n tél » órakor. A Kctíikédelml Atkalmaiottak álarcot Jílmei-
a K.raaitéay Jótékony Nóanlat élarcoa l.lm.ieitélra a KmlsóUn. ftbt. 0. a banVtUítvIaelók mlaocoa Uncaatélya a Kniioóbaa. _
Aközkedvell,köhögés, rekedtség és hurut e 11 e n igen hatásos bonbonok minden gyógysztr-tárban és drogériában újra kaphatók I
I iioakn
Közgazdaság
(-) Meghosszabbították a Balatoni Halászati RL szerződését,
A Balatoni Halászati Rt. a balatoni parltulaldonosokkal, a Balatoni Halmali Társulattal fennállott szerződését hosszabb Időre meghosszabbította s ezi az illetékes kormányhalóság is jóváhagyta. A bérlő részvénytársaság a halállomány felfrlssl-lésére és fenntartására évenként száz métermázsa pontyot kötetes a Balatonba áttelepíteni. A halat különléle belföldi tógazdaságokból szerzik be.
( ) Az tíazlbaraekta metszését ismerteti n Növényvédelem és Kertészet most megjelent legújabb száma. Cikkeket közöl a melegagykészltés hibáiról, h gyümölcsfáknál alkalmazható műtrágyákról, » gyUmölcslaültetést tervek készítéséről, az alma- 6s körtefák permetezéséről, a mák termesztéséről Btb. A dusan Illusztrált két szaklapból a Növényvédelem kladóhlVAala [Budapest, l\'öldmtlvolésUgyl Minisztérium) e o lapra való hivatkozással
lommal dljtalanUl
számol.
küld
egy alka-mutatvány-
Itriokl tárlat
Páris2013\'/é, London 1785, Newyork 51202, hrüssel 71-30, Milano 2585,
Madrid 43 30, Amsterdam 20590, Berlin
12145, Wien <-■-, Szófia 3\'7I, l\'rága
1519, Varsó 5740, Budapeit —•—, Belgrád 9-10, Bukarest 3-08.
Terménytőzsde
Huza tiszav. 77-es 12-80—13-20, 78-aa 1295-13-35, 79-es 13 10-13-50, 80-as 1320—13-60. dunánt. 77-es 11-90-12 10, W-as 12-05-12-25. 79-es 12-20-12-40, 80-as 12-30-12-50, rozs 13-80—13-90, tak. árpa 16-50—16-75, zab 21-60—21-75, ten gert 14-40-14-60, korpa 12-20—12 40.
A Semzetl Bank
valutAk
-igol t. 19 65-2008 Belga lr. 79-15-79-75 Cselt k. 16-94-17 04 Dánk. 108-90-1C9 90 Dinár 10-11-1019 Dollár 570-50-573-50 Franciái. 22-40-2260 Holl. 229-00-230-40 ™ty 63 95-64-45 Le\' 3-48-3-54 «»• 4-10-4-20 urs 28-65-28-95 Járka 135-45-136 25 Jírvég 107-60-108-60
Peseta _•_
khlll. _._
Sviiett. 110-70-111-40 »vé<l k. 109-70-110-70
iéTlu-árlolyaiaal
devizAk
Amst. 229-20-23040 Belgrád 1013-10-19 Berlin 135-55-136-25 BrUssel 79-25-79-75 Bukarest 343-3 47 Kopenh.109-10-109-90 London I9-85-2005
Madrid -
Milano 28-75-28-95 Newy. 571 00-574-00 Oszló 107-80-108-60 Párta 22-47-22-59 Prága 16-92-17-00 Szófia 413-4-17 Stockh. 109-90-11070 Varsó 64 05-64-45
Wien —•-•-
Zürich 11080-111-40
APRÓHIRDETÉSEK
Aj aaaiurawnk dl(a 10 uótj ]• fillér. MWm loribW aai 4t|» J 011 ér. Vaalf- éa laifai) 10 "ót* se Hllér. >l>l« tovébbl uó dija S 0IL Sí.rUiu éa péntekaa 10 uót« éO fillér, vUdaa tovébbl aló dlla é flllAr. Cioiiaó * ratajaa vaa-tafabb batflkbót élM mó két iiótuk iiáatttUUk.
AtUat kaiMókaak 50* trtntaMMb !f (ét) péagü Saanflaa atet a /elMlBOM MBmyvéléé. udaildada aUtardUMi bóffarr elére tl^ataaáOk-
BópIrónAt cca egy hónapra vidékre keresnek. Címet hétfő délig Unger vív kereskedésben lesdnl. -228
Kát, aaatlaa hóromsarobóa lakást karas kis csalid május elitjére. Címet s kiadóba kérem leadni.
Házilag sulykolt éa savanyított képeajrta kilója 32 Iliié, Qyenes éa Vlda lüszer üzletekben. IS
Maeyar-ntca 92. stimu hós eladó. — Bővebbet ugyanott. 214
Ktnlzal utca 43. sí. házban kétaaahéa utcai lakás (előrzobával) február l-re kiadó. 161
Jé állapotban levő aaababular otcaón eladó. Clm a kiadóban.
Egy oki. épelénS beteg mellé elmenne akár vidékre ts Clm a kiadóban. ÍM
Hafetaiexla állandóan kapható Sípos Andor. Mnszel és Prledenthal, Teutsch Uusitav, vitéz Tőül Béla, Mustos Pererlc kereskedőknél éa a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejkftzpont. 5113
25°/t>-ot jövedelmező kisebb és egy na-
Sobb kérháa sürgősen olcaőn eladó, m kiadóban. 143
Taagerl, Igen stép, száraz, mindig a legolcsóbban nálam kapható, báihoi szállítom. Sierrci, telefon 330. 193
Egy öreg ur teljes atlétáét és lakást keres kliebb Irr családnál, hol kellemes otthonra számíthat. Clm a kiadóban. 217
Saját termésű homoki édes rizling ralM lllerenkint 48 fillér, 10 liternél 44 fillér. Orosz, Sugár-ut 41/b. 6170
400 D-öl telek, nlgy utcai fronttal, a város belterlilén eladó. Bórebbet Balthyány-utca 29. 197
Po|ánfÉári fajboraim
árusítását megkezdtem, llterenklnt . 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel S 2511. Megrendelésre házhoz küldöm, árasa Károly, Satthyéay-i*. tB.
Eladó Eötvös tér 18. szátttu ház, több mint egy hold gyümölaoi és konyhakerttel, Igen nagy kllnkerei udvarral,

raktár, vagy mOhelyhelytiéggel és egy 3 uobáa, két 2 szobás és négy I szobái lakással. Miután az Ingatlanon több ház van, minden külön költség nélkül kétfelé osilható és Igy ketten Is megyehetik. Tőke befektetésnek a legjobb alkruom, mert tisztán több, mint llo/o ot jövedelmez Bővebbet: Aozél Igaóo Ingatlanforgalmi irodája, Nagykanizsán, Horthy Mtklóa-ut 2. szám. 119
Bármilyen használt karókpórt vásárol magas áron — Csepel tólerskat, Ktrálv-utca 34. 184
Elaóó Jatóayoe óron gramofon, mosógép, Jégszekrény, takaréktűzhely. — Fürdőkádak készen kaphatók Baksa bádogos, Klnlzsi-utca 15. 215
Prlwétpéax diszkréten, csakis biztos helyre. Clm a kiadóban. 216
Eladó Sand község határábin 15 holdsa birtok, szép lakóház és gazdasági épületekkel éa e«y tői jövedelmező vízimalommal. — Mlháld község balárában ugyancsak 15 hold szántó, rét, siólő és erdőből álló birtok présházzal, a benne levő szólőpréi és cra 50 bl. hordóval. Bővebbet: Aoaról Igaóo Ingatlanforgalmi Irodája. Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 2. szám. 120
Kiadó Sugár-ut 12., emeleten, két egy-másbanylló, mlndegvik külön bejárattalla ellátott tliőrendtlen bútorozott utcai szoba együtt, vagy ktllön-kalön. 155
Póaat takarít m/g, ha ktekeretelt Stern üvegesnél csináltatja - Erzsébet-tér 14. _224
Klrólyutoa af. szám alatt tlzkt-hely\'aég, lakás, raktár, félszer kUdó.
Klalaal\'utoa ai. számú háromssobáa magánház szabadkézbU aiadé. 146
Hóromaaobóa utcai lakás kiadó
május l-re, Csengety nt 42., sarok. 182
HóroiasMobóa, fardőizobás lakás, a
város belterületén, május l-re kiadó. Clm kiadóban. 195
léUalal tyaaáa m Lacklaáé
P "mkailzsáa.
kiadó: Zalai Károty.
t HanrtaaoéaM A ~
Bagotal-sor 5. aaámu ház aladó. Bővebbet ugyanolt. 87
ra-Mt la. sz. a. (BMtnrleder-ha) két modern üzlethelyiség, Csengery-ut 13. sz. a udvart lakások, Zrlnyl-uccs 6. íz. alatt utxal egyszobás Iskis kiadó. 6094
Haaaaátt lábbelit veszek és eladok. Kívánatra házhoz megyek. Fischer, Királyutca 49. ÍM
Zelreertóaek aladók Barakk 44/b.
194
A város belteratetén 3 szobás taa lakást keresek, nagy kocatazlrrnel éa Istállóval. Clm Deák tér í 218
Csengerv ut 27/a szánra háiban ftt-, aósy- éa hóraaa*a*bóaH laljoa kaaalartoa, aarkattóa lakások aaib-Jaa l-ra kiadók. Bővebbel
térnél.
háxmes-232
Négy azűbáa utcai lakóa mellékhelyiségekkel május l-re ktadé Batthyány-
utca 10. -2M
Egy pir lekete uj 42 ea férfi tétolp* és korcsolya 40-es mértékig olcsóért eladó Batlhiny u. 10. -235
Két szobás udvari lakóa mellékhelyiségekkel, disznóól haiinálattsl február l-re 39 P-ért klsdó Kinizsi u. 21. Bővebbet Batthyány u. 10. -233
Kiadó vizvezetékes 2 izobás lakás, jyanott fatelep és egyéb raktárak, Istilló stb. Klrály-u. 4. 162
Eladó Báthory utca 22. sz.\' alatt egy tsjllszta emdenl gunár él egy fiatal mangalica gőbe. -221
Jókaiban lévő modern (ramiakkaoalt vennék. Clm a kiadóban. 225
Három szobái lakóa fürdőszobával kiadó Józsel főherceg u. 87. 240
HirdeuM a IM KWm.
Ma, 17-én az als6
agglegénybál
a Báránjf wendéglftban.
Kibővített uj zenekar. Szives pártfogást kér
a RendazBaAg.
Kiwáló eiemPiiegek
aio vátaiatákban kaphatók lafoleaébbaa
ZSOLDOS OYULA
órás, ékszerész és UTSzeatszNéL ró-uT 14. airrosnró palota Orvosi receptek elkészítése. 4)41 Szakszerű Javítások.
Eladó Ingatlanok i
600 boldas somogymegyet birtok Igen szép urtlskkal
250 holdas zalamegyel birtok, rajta Igen jó gazdasági épaletekk^l.
100 holdaa Somogymegyében Igen szép lakóháaxal és gazdaaágl épQletekkel
50 hold közel Nagykanizaihoz országút mentén.
50 holdaa baUlontsenU eliőrendü szántó, rét és szőlőből álló birtok, ralta Igen szép urllakáa (a gazdasági épületekkel, eseUeg teljes élő és holt felszereléssel együtt.
16 holdsa szinté, rét és szódból álló birtok. Igen szép értékes lakóházzal kézét! nagyközaégoen.
10 hold szőlőbirtok nagy épülettel a HM-hénct begyen.
10 Itód szántó, rét és gyümölcsös Szabadhegyen, ralta lakóház és istállóval.
5 holgas szóló és gyümölcsös Igen szép épülettel a bagolal begyen.
4 told izólö, Igen szép épülettel a szentgyörgyvári hegyen.
2 hold szántó a temető utmentl dűlőben.
2 hold szőlőbirtok csertől hegyen, rajta Igen |ó épülettel.
A vároe minden utcájában több kisebb-nagyobb emeletes és földszintes bér- és lakóházak, közöttük üzlet és magánházak ma még nagyon olcsóért — s környékező városokhoz vlsaonyltva — Nagykanizsán ma|dnem a feléért lehet még váaárolai, ezért ajánlatos az ingatlan vételekkel aletnl, mert az áremelkedés már Itt Is észlelhető,
Megvételre keresek 4—500 holdas zala-megyel birtokot.
Bővebbet: éloaól Igaóo ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanizsán, Horthy Miklósát 2. szám. 59*9
Hóroai ütőóra nyíló 4 szobás, egy üzlethelyiség, rsktár, külflnépltelt pince, litáttó éi pajta, 2 udvarból álló modern ház eladó. Bővebbel l\'etőtt-ut 40. 223
EPITTETOK
Szives figyelmét van szerencsém felhívni, hogy llorválh és Vas, Kalmár Zoltán és Kertész Béla építész urak alkalmazásából kiléptem, s mint
épitési vállalkozó
önállósítottam magam.
Sok esztendős épitési vezetői működésem alatt gazdag tapasztalatokra teltem szert, melyek folytán az igen tisztelt megbízóim igényt it a legpraktikusabban és leggazdaságosabban tudom kielégíteni. Szabad legyen az eddig általam vezetett nagyobbszabásu munkálatokra rámutatni: Zalaegerszegen 16 városi kislakás építés s lakásépítés, vármegyeház emelet ráépítés s vele kapcsolatos munkák, róm. kath. templom renoválási munkálatai, számos családiház. Zalalövón 9 tantermes Iskola, tanítói lakásokkal.
Nagykanizsán: Szemkórház épület már elvégzett munkái és a tüzérlaktanya II. rész és III. rész elvégzett munkái. Az utóbbiakat a fenti vállalkozó urak alkalmazásában végeztem. Mindezen munkálatoknál az épiltetők legnagyobb megelégedését érdemeltem ki.
Vállalom családi házak, villák, gazdasági épületek tervezését,
építését s karban tartását, valamint nedves laká80k szigetelését legmesszebbmenő jótállással.
A fentiek alapján is kérem a I. építtető közönség szives pártfogását,
bizalmát és megkereséséL
Hazafias tisztelettel
TÓTH GYULA
képesített kőműves-mester WBrSamarty-iatoa BO. az.
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
Tctaki F. C. faatwtloaay.t.
na, vasárnap 8 órai ketdetttl
táncmulatságot
rendez a Horváth veadéglóbsi Telekl-ut
Szivet pártfogást kér • út SmáHMr
736/1932.
Hirdetmény.
A lovakra- az idén is haszonállatvizsgálati lapokat kell kiállítani. Ezek a lapok átvehetők az I. és II. kerületben a városházán a marhalevél kezelőnél, Klskanizsán Gozdán József közrendészeti altisztnél. A lapok minden lóra kQlön kiállítva január 30-ig visszaszolgáltatandó oda, ahonnan az üres lapokat kivették.
Nagykanizsa, 1932. január hó 13-án.
Polgármester.
Elsőrendű ta|át termésű
karaoianiiboráraimi
uztáll tehér bor literenként ... P - 40 isztill tehér bor , ... P —\'50 asztalt Schiller trtto.)bor . ... P —-50
Böhm Jenő, Batthyány-u. 10.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
1089/1932.
Árverési hirdetmény.
Folyó hó 21-én reggel 9 órakor a Békástó melletti .Nyerges" eidőrésznél megkezdődő árverésen 132 hatom galyfál eladok.
Nagykanizsa, 1932. január hó 16-án.
„ Polgármester.
1090/1932.
Árverési hirdetmény
F. hó 19-én reggel 9 órakor a Kisförhénci felső hegykapunál megkezdődő árverésen 100 halom galyfát olcsó áron eladok.
Nagykanizsa, 1932. január hó lfr-án.
M Polgármester.
rj
Hat darab elBÓrendll importéit fehérhajú, aárgi
belga mén
érkezett a Itécaey-gazdaaágba SvaMooynagyliaJ.mil..
Kedvezd fizetési leltételek mellett, réaMlotflaatSara Is Jutányos áron
eladók. Bővebb felvilágosítással Mim J.aiS Batthyány-u. 10. azolgát
OaAdtSmag kiárusítás I
(•Ilalltlluliak, kalliifáU kál,-hék, tüzhelyalkatrészek, háztartási tel-tzarelétek, vas- éa fémipart szerszámok, vízvezeték alkatrészek, mezőgaidaaágl cikkek, éplllet- éa butorvaulátok, aamann át saáialakkak, porlettékek, müazakl anyagok, kószfirU és fenókSvek slb. tlb. vatáruk a Köhter Tettvérek utóda Kutassy-féle vatkeretkedétben Nagykanizsa, EőtSfe-tér 30. tzám alatt olcsó áron kláHk •Utalnak.
te CaMtSm.giondnak.
Kopott HáoipAJát ás
OSÍXmá|át tartóttá ét ujjá lakkozom.
Lénért bSrk.r.akadéa.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
27676/1931.
Tárgy: Rokkant jelvény alapszabályainak végrehajtása.
Felhívás.
A m. kir. népjóléti és munkaügyi Miniszter Ur 175.000/1931. számú rendelete folytán felhívom a Nagykanizsa városban tartózkodó mindazon hadirokkantakát, akiknek a sebesülési érme, vagy a háborús emlékérme meg van, hogy folyó évi január hó 25., 26., 27. és 28. napján délelőtt 8—12 óráig jelentkezzenek a városházán, a rokkant hivatalban II. emelet, 37. ajtó alatt és hozzák maguk kai az érmekre vonatkozó iratokat.
Akiknek pedig ezen érmek közül egyik sem volna meg, azok Igyekezzenek ezen érmeknek legalább egyikét sürgősen megszerezni.
Nagykanizsa, 1932. évi január hó 13-án.
313 Polgármester.
FONTOS BUDAPESTRE UTAZÓK RÉSZÉRE!
Szálljon meg a
MERAN SZÁLLODÁBAN
BERLINI-TÉR 7.
Budapetlnek legjobb helyén tokvó modern szállója. Ltlt KóiponU Iliiét. Hideg-meleg loTyóvIz. Fürdők. Telelonot izobák. Kávéház-éltereni.
SzobákIt P 4-BO.
PanslA 8-— P-töl.
Egyágw szobáknál lOo/o, kétágyas nobáknál 200 o engtámáni a „Zalai
KSxISny" lelmulitólntk. A DV. állomáttól direkt vltamoi (71-et) t tzállodálg
1932. január 24.
UJ rendszer
a Korona éttermében
1 pengő klsmenQ: leves, főzelék, sült feltéttel, tészta. 1 P 60 flll. nagymenü: leves, bármely étlapon levő sült, a legdrágább is, saláta, tészta, v. sajt, v. feketekávé, általánosan az étlap árakat leszállítottam, úgyszintén ugy
a Korona, mint a Pannónia szállodámban a
kávéházi árak a mai naptól a következők: Prima feketekávé .... 30 fillér fehér kávé habbal ... 40 fillér tea rum v. citrom ... 60 fillér
A szállodai szobaárakat is a legméltányosabban állapítottam mag
A mélyen tisztelt közönség látogatását kéri
KIM tirntí.
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Quitlner villamos-és rádiószaküzletéhez 1 A iegönzetleneb bül azt a készüléket fogja kiszolgálni, mely az Ön igényeinek és erszényének legjobban megteleli QaHtner minden jó gyártmányt tart, nem lerakata, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Qalttner-nél igénybeveheti az összes gyári csere- és réazlet-kedvezményeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot Qalttner-nél, de minden más villamossági cikkekben is. Qulttner a legrégibb villamos magánvállalkozó Nagykanizsán. Gondos, szolid és olcsói
Quittner
villamos- és rádiószaküzlete Csengery-ut 1. Telefon 3-94.
■agykanizsaiak találkozóhely* sz
István király Szálloda
Budapoat, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294 -34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
A legtökéletesebb vevő
a már fogalommá vált nagyszerű
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
zabó Antal
fegyver- és sportüzlet, rádlé- én gramofon osztályán.

Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (F.elelös üzletvezető; Zalai Károly).
72. évtolyam 14 szám
Nagykanizsa 1ÍJS2. január 19, kedd
Ar« 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség ti kiadóhivatal: Pőul 5. szám. Keszthelyt flókktsdóhlvstal: Kossuth-utes 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áfa: egy hón a pengő 80 II! Sserkesztóségl éa Hadóhlvstsll telefon: 78.
IlUéf.
Korányi hazaJBn, WalkA Genfbe utazik
BathlaB mmm n>H SelgrMbn
Budapest, január 18 A hétfői lapok külföldi sajtóforrá-tokra való hivatkozásokkal azt a hírt közölték, hogy Bethlen István gróf volt miniszterelnök szombaton elutazott Rómából és alkalmasint Belgrádba meni, hogy olt Zslfkovlcs miniszterelnökkel tárgyaljon.
A kormányhoz egész közelálló helyen szt az Információt adták ezekkel a hírekkel szemben, hogy a belgrádi utazásról szóló hírek minden valószínűség szerint tévesek. Jól informált helyen kijelentették, hogy nem tudnak arról, mintha Bethlen István gróf Belgrádba készült volna, vagy pedig mintha ott tartózkodnék.
Walkó Lajos külügyminiszter január 20-lka körOl Oenfbe utazik, ahol Informatív tárgyalásokat fog folytatni Magyarországot érintó különböző külpolitikai és gazdasági kérdésekben. Korányi pénzügyml-nlszler, aki január 10-én utazott ki Oenfbe, ma eate hazaérkezik.
Egy kirabolt kereskedő meztelen hulláját találták meg a Mogyoródi-erdőben
OMftlIfl, január 18 Néhány nappal ezelölt a Mogyoródi-erdőben egy levetkőztetett férfi hullájára akadlak. A nyomozás során megállapították, hogy az erdő ismeretlen balotlja Horváth János pesterzsébeti kereskedő. Nyomozás folyik a haláleset körülményeinek megállapítására, minthogy löbb jel arra mulal, hogy a kereskedőt megfojtották és kirabolták.
Ausztria fizet, — de osak kamatokat
Genf, január 18 Dr. Buresch osztrák szövetségi kancellár elutazása elölt a Wolff Iroda genfi tudósítójának nyilatkozatot adott, amely ezeket mondja: — Nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy az osztrák kormány kész kötelezettségeit hiánytalanul teljesíteni és erre képes is. A rövidlejáratú kötelezettségeknél elhatározott szándékunk kamatokat fizetni. A töke visszafizetésre azonban Igénybevesz-szflk valamennyi hitelezővel szemben az egyidejű hitelfenntartás kedvezményét. Eljárásunkat a pénzügyi bizottság helyeselte.
IdAiárás
A nigykinlzul m.teorológUI me«-llgyeia jelentések : Hétlón a Mmirük-™ R««*l\' 7 órakor -T*, délután I órakor -fi, este » órakor +0-2. Ptlhőxtt: Égési nap borult égboltozat. SUUrúny: Egésa nap délnyugati azét. (ÉJtzakat rádióJtUníét) * ■slsarslá\' 1 ■»*«•« lalwatl ..1. 10 ára-kwi «Ua*k laoaapédások >árkaié k.
A dombovári szegényház ápolónője eltette lábaló! a. rábízott szegényeket
Dombóvár, január 18 Freznlk Ferencné 54 éves asszony, aki a dombovári szerelelháznak volt a vezetőnője, az elmúlt évben, november 17-én beléndekmagos mákos-tésztával megmérgezte Boksa Katalin 81 éves szegényházi ápoltat. — Baksa Katalin halála okát annakidején nem tudta biztosan megállapítani az orvos. Misféléwel ezelőtt, 1930. augusztusában ugyancsak egy emberélet esett Freznlkné ielkellen-ségének áldozatául. Akkor egy zománcozott pohárral ugy fejbeverte
Színesek Mihály 81 éves ápoltat, hogy a szerencsétlen ember rövidesen belehalt sérüléseibe.
Az elmúlt napokban egyre jobban elterjedi az a hír a községben, hogy mind a két áldozatot Freznlkné lelte el lábaló I. A csendőrség nyomozása beigazolta ezt a gyanúi, mire az asszonyi őrizetbe vették. Freznlk Ferencné a szegények gondozásáért teljes ellátást kapott a szegényházban és hogy megszabaduljon a kellemetlen munkától, ellette lábalól az ápoltakat.
Aktiv kommunisták voltak a Dnyeszter jegén agyonlőtt szőkevények
A 6 román szökevény közül több a katonai szolgálat elöl menekült Szovjetoroszországba
határőrök jogosan használták fegyvereiket. Az átkelők ugyanis nem álllak meg az őrök felszólilására, mire azok agyonlőtték őket. Mind a hat agyonlőtt akllv kommunista volt,
szólgálaf dőíaltartak jffiríi StóVjít-oroszországba.
Bukarest, Január 18 (Éjszakai rádiójelentés) A sorokai incidenssel kapcso\'alban, melynek során a román határőrök 6 embert, 4 férfit és 2 nőt agyonlőttek, mert azok a Dnyeszter jegén Htokban ál akartak szökni Szovjetoroszországba, megállapította a vizsgálat, hogy a
Dréhr bűnvádi feljelentést tett mindenki ellen, akinek neve a népjóléti visszaélések körül szerepelt
Budapest, Január 18 Dréhr Imre voll népjóléti államtitkár, akinek mentelmi jogát a képviselőház legutóbb felfüggesztette, ma Pesthy Pálhoz, az egységespárl elnökéhez levelet intézett, amelyben bejelentette a pártból való kilépéséi, miután a képviselői mentelmi jog felfüggeszlésél pártkérdéssé tették. Ezzel egyidejűleg a királyi ügyészség elnökéhez intézett levelében bűnvádi feljelentést telt mindazok ellen, akik
a népjóléti fegyelmi Ítéletekben és parlamenti feluólalásokban mini a bűncselekmény tettesei, vagy részesei meglelöiielnek. De kéri a nyomozás megindilását mindazokkal szemben is, akiknek a megejtendő kihallgatások és beszerzendő bizonyító adatok folytán bűnvádi felelőssége megállapíthatónak mutatkozik. A bűnvádi fel jelenlés szövegét Dréhr lm\'e elküldte a miniszterelnöknek is, akitől a hivatali titoktartás alól felmentést kért
Csak a francia és német választások alán döntenek véglegesen a jóvátételi kérdésekben
Jugoszlávlát nyomasztó helyzetbe hozta a fizetések szünetelése Hat hónappal elhalasztják a lausannel konferenciát
London, Január 18 (Éjszakai rádiójelentés) A Press Associaclon valószinünek tartja, hogy a Iausannei konferencia csak formális jpllegü lesz és csak a jóvátételi moratórium rövidtartamu meghosz-szabbilására szorítkozik. A jóvátételi problémák végleges elintézését valószínűleg a francia és német választások utáni időre halaszt|ák el.
MacDonald valószínűiéi nem jelenik meg a jóvátételi konferencián
l.omlon, Január 18 (Éjszakai rádiójelenlés) MacDonald miniszterelnök hétfőn hosszabban tanácskozott Simson külügyminisz-
terrel a jóvátételi konferenciáról.
Beavatott körök ugy tudják, hogy MacDonald minden valószínűség szerint nem lesz jelen a jóvátételi konferencia megnyitásán, legfeljebb csak a későbbi üléseken vesz résrt, amelyeken Ismertetni fogja Anglia álláspontját.
Sándor király trónbeszéde a jóvátételi kérdésről
Belgrád, Január 18
A parlamentet ma a király Irón-beszéddel ünnepélyesen megnyitotta. A király vázolta azokat a belpolitikai küzdelmeket, amelyek 192b-ben a diktaiura életbeléptetését telték szükségessé. A Jóvátételi kérdésről
a király kijelentette, hogy Jugoszláviát a fizetések szünetelése nyomasztó helyzetbe hozla. Jugoszlávia nem viselhet egyik oldalon győzelemért és szabadságért és a jog általános elvelért áldozatokai és terheket, ha a másik oldalon még a lehetőségétől is megfosszák annak, hogy a háborús károkért való kártalanítással behegessze sebeit. Jugoszlávia álláspontját érdekei diktálják, valamint az a körülmény, hogy leheletlen másként cselekednie.
Hat hónappal meghosszabbítják a Hoover -moratóriumot
Párta, Január 18 A Iausannei konferencia ügyében Franciaország álláspontja félhivatalos közlések szerint az, hogy az érdemleges tárgyalásokat öt—hat hónapra tl kell halasztani és ez idö alatt az érdekelt hatalmak a francia Jóvátételi javaslat alapján valamilyen megegyezésre juthatnak. Ha január 25-én össze is ül a konferencia, akkor is tanácskozásai csak néhány napig tartanak és a delegátusok munkája abban meiülne ki, hogy tudomásul vennék a szakértők elő-készítő munkálatait és megállapodnának ujabb értekezlet időpontjában. Egyidejűleg közös jegyzékben a Hoover-moratórium hat hónappal való további meghosszabbítását javasolnák az amerikai kormánynak.
114 tüntotA munkanélkülit állítottak alt Buda
Egy tűnteti megszúrta ■ rendőrt — Sok eioál II tóttal tiz tíz pengőre megbüntettek
Budapest Január 18 Ma délelőtt a nagykörúton munkanélküli Tüntetők verődtek össze, alrik közül az egyik a rendőrt megszúrta. A rendőr kardjával védekezett és a tüntető könnyebben megsérüli.
A tüntetés alkalmával különböző kerületi kapitányságokra összesen 114 embert állítottak elő. Nagyrészüket elengedték, számosakat fejenként 10—10 pengő pénzbüntetésre Ítéltek, mlg kél tüntető ellen hsló-ság elleni erőszak elmén eljárás indult.
Brland búcsúzik
Párls, Január 18 (Éjszakai rádlójelentés) Hélfőn délben Brland bucsulátogatást tett Doumer köztársasági elnöknél.
Románia határai sérthetetlenségét és garanciát kér a Szovjettől
(Éjszakai rádiójelentés) A hétföl minisztertanácson Jorga miniszterelnök beszámolt minisztertársainak a Rigában folyó szovjet-román megtámadási szerződés tárgyalásairól. Minisztertanács után Jorga miniszterelnök kiielentette a sajtó képviselőinek, hogy Románia határozottan kitart álláaponlja mellett és mindenkép követeli határai sérthetetlenségének és garanciájának elismerését.
ta- Más alapon nem tárgyalhatunk, mondla a miniszterelnök.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 január 19
t
N. Szabó Gyula:
Hévíz monográfiája
Amikor az ember kezébe veszi ezt a könyvet, az az érzése, mintha keleti mesevilág csodálatos repülő szőnyege vinné, ragadná pazar, színpompás tájak felett, végtelen Időkben, évmilliók hátborzongató horizontján. Térben és időben, tudásban és rajongásban egyaránt hatalmas dimmenziók bontakoznak ki a sor jázó lapok közül, amiket — ha valaki a Balaton tündéri vizét, nyörü táját szereti — nem tud letenni, mig végig nem olvasta.
N. Szabó Oyula a Balaton-vidék nek ma már országos nevű polihls tora. Nem Íróasztal mellett tanulta meg ismerni az Istennek magyar földre ejtett, gyönyörűséges könny-cseppjét, annak minden szinét, minden mozdulatát, partjának minden darab kövét, fűjét, fáját, a foldj gyomrát, a népe virágos ruháját még virágosabb lelkét, mesékkel tele világát. N. Szabó Oyula mindezt a Balaton életéből tanulta é» tanulja folyton, mert N. Szabó Oyula maga is olt él esztendők sora óta a Balaton partján s csak annyi időre lud el szakadni élete legnagyobb szerelmé 101, amig a könyvei és tanulmányai Íróasztal mellé, meg a városba szólítják.
Hévizet, a világnak ezt a ritka gyöngyszemét N. Szabó Oyula nagyon helyesen a Balaton pompás, káprázatos miliőjében mulatja be. Aminthogy a ketió össze Is tartozik A kettő egyült olyan kincse a magyar földnek, amihez fogható Európa-szerte nincs. És éppen az az egyik fő érdeme N. Szabó könyvének, hogy nem a statisztikus szárazságával, nem a szobatudós okfejtéseivel, nem az irodai Balaton-rajongó okoskodásaival, nem a dilettáns üres lerendezésével, hanem a széplró meleg, ragyogó színeivel, rajongás tói fűlött szivével, dúsgazdag ere|0 tollával, a tudós alaposságával és a természetbúvár lelkesedésével irta meg Héviz fürdő monográfiáját.
Égy egész bslatoni kalauz, egy pontos hévízi utmutató ez a könyv, a hasonló könyvek szárazsága és elvont, lélektelen betű- és számrengetegei nélkül. Szépirodalmi olvasmány, káprázatosan pergő film, szakszerű balneologiai értekezés, bájos mesemondás, történetírás, geologia, földrajz, elnografia, — minden együtt ez a könyv. És mindez a kutató elmének a természetrajongó sziveleikének, az avatott tró tollának olyan feltálalásában, ami nem csak a Hévizre kíváncsiak szemében teszi értékessé és hasznossá a könyvet, hanem mint önálló olvasmány is gyönyörködtet és okulásul szolgál. Igen nagy a könyvnek a propagativ értéke a hazai fürdők érdekében. Ez külön nagy érdeme N. Szabó balatoni irodalmi munkásságának.
Héviz sokat nyert azáltal, hogy N. Szabó Oyula tolla és szakértelme adott publicitást múltjának, tudományos és fürdőügyi értékelnek. A magyar fürdőpropaganda érdekében terjeszteni kellene ezt a könyvet itthon és tanítani iskolákban, hogy minden gyermek a hazája természeti kincseinek szeretetét és a nemzeti vagyon köteles megbecsülését szívja magába belőle.
Ha ezt a könyvet valaki egy Ids svájci lóról irta volna, pár hónap múlva Európa minden kulturnyelvére lefordítva százezerszám küldenék szél a szélrózsa minden tája felé...
m
Pár napon belül kiírják a pályázatot a villanyos-koncesszióra
Március vége lesz a pályázat határideje
Nagykanizsa, Január 18 Jelentettük hogy a városházán elhatározott dolog a villanyos-koncesszió mielőbbi meghirdetése.
Dr. Krdlky István polgármester közlése szerint s villanyos-ellenőrző bizottság és a jogügyi bizottság már a legközelebbi napokban összeül, hogy kiírja a versenytárgyalást. A
kiírás haladék nélkül megtörténik és a pályázatok benyújtásának határideje március vége lesz.
A polgármester egyébként kisebbfajta husmérgezéssel pár napig az ágyat kénytetsn őrizni, de mihelyt felépül, azonnal összehívja az emiitett bizottságokat.
Jégbefagyott öregembert találtak a Zalasomogyi határcsatorna sáserdejében
Halászok akadtak az áldozatra, aki valószínűiéi át akart menni a légen és az beszakadt alatta
Nagykanizsa, Január 18
Balatonmagyaród határában húzódik el a Zala—Somogy-i halárcsalom a.
Vasárnap a kora reggeli órákban kiment töob balalonmagyaródi halász s határcsatornához. A vékony jégrétegbe baltával törlek utat a csónaknak. Mir a viz kOzepe felé járhattak, mélyen benn a sás kOzött, amikor közvetlenül a csónak orra előtt egy öregember holttestére bukkantak, befagyva a Jég kOzé.
Az Ismeretlen holttestet a halászok kiszabadították a jég közül és kivontatták a partra, majd értesítették a csendőrséget. Laubhalmer Alán
dr. a nagykanizsai járás föszolga-birája és Siabó Zsigmond dr. Iá-járási lisztlfőorvos még vasárnap délután aulón mentek kl Balawn-magyaródra, hogy megejtsék az or-vosrendörl hullaszemlét. Az ismeretlen öregember vélelleu szerencsétlenség áldozata. Valószínűleg át akart menni a jégen, amely beszakadt alatta és a szerencsétlen ember belefulladt. A szerencsétlenség pénteken vagy szombaton történhetett.
Az áldozatnál, aki 66 éves lehet, 180 cm. magas, ősz, földműves ruhája van, semmiféle olyan Írást nem találtak, amiből meg lehelne állapítani a személyazonosságát.
Betörtek Balatonnárián a Szlgetby-fldaiőbe
MunkakeresO vándorlegények voltak a betörők, akik Révfülöpön ls kitosztottak egy villát
Balatonmárla, Január 18 (Saját tudósttónk telefonjelentése) Vakmerő betOrés történt tegnap virradóra Balatonmária községben. Ismeretlen tettesek betörtek dr. Szl-gethy Károly nagykanizsai orvo* szanatóriumába. Nagyban dolgoztak az éjszaka leple alatt és rakták csomagokba a talált fehérnemfleket meg egyebet, amit sikerült találniuk, amikor arra|áró emberek megzavarták munkájukban, ugy hogy a betörök menekülésre kényszerültek.
A balatonberényi csendőrség csakhamar kinyomozta a tettesekel Hodo-ba Imre öcsödl gépi ikatos és Kovács Jtnos asztalos személyében, akik be-vdlották, hogy munkát JOltek keresni a Balatonmentén, de sehol nem sikerűit kapniuk, ugy, hogy Balaton-miriara érve, behatollak a szanatóriumba.
Megállapítást nyert, hotjy ők fosztották ki teljesen Hlrsch La|os tapolcai kereskedő villáját Révfülöpön. Átadták őket a klr. ügyészségiek.
Nyulvadászat közben érték a lövések a magyarszerdahelyi gazdát
Nagykanizsa, Jauuár 18 Jelentettük, hogy az elmull napokban Magyarszerdahelyen a szőlőhegyről hazafelé Tóth Péler öreg magyarszerdahelyi gazdát a bozótból Ismeretlen "tettes lövése találta, ugy, hogy súlyos sérüléssel a nagykanizsai kórházba kellett szállítani. Társa, Jakab István kacorlak! gazda elmenekült és Igy nem érték lövések. Az esős idő teljesen elmosta a lábnyomokat a hegyen és igy a csendőrségnek több napra volt szük-
sége, hogy tiiegállapilh tssa a lettesek kilétét.
A gelsei csendőrség jelenlése szerint merényletről nincs szó, hanem két gazdáról, akik az esti órákban nyulvadászatra indultak. Amikor egy nyúl felbukkant előttük, lőttek. Abban a pillanatban értek oda a gazdák és igy a serétek az öreg Tóth testébe fúródtak. Merényletről szó sincsen. A gazdák bevallották a nyulvadászatukat. Gondatlanság miatt folyik ellenük az eljárás.
Beszakadt a Jég a lakodalmasok; alatt
Izgalmas életmentés a Balatonon
Keszthely, Január 18 (Saját tudósítónk telefonjelentése) izgalmas életmentés játszódott le tegnapelölt Oyenesdiás előtt a Balaton jegén.
Három dióskáli lakos, névszerint Tafota Ferenc, Szép János és Szép József lakodalomba voltak hivatalosak Balatonszárszó községbe. A három ember fakutyákkal Igyekezett az utat a Balaton túlsó partjára megtenni. Amikor Vonyarcvashegy alá érlek, a Balaton jege az úgynevezett
Szárazlábhegyi-tlsztásnál beszakadt alattuk és mindhárman a két méler mély vizbe estek. Velőtrázó segélykiáltásaikra a közeli parton dolgozó nádverők csakhamar segítségükre siettek és sikerült is a három embert a jeges vizből kihúzni, amelyben már teljesen megdermedtek. Beszállították őket Keszthelyre, ahol hosszabb élesztgetés után sikerült őket magukhoz téríteni és visszaszállítani köz-ségűkbej

II
Scöütxnél.
Az alsólendvai választás epilógusa
Felmentettek egy tiszttartót, akit visszaéléssel vádoltak
Győr, Január 18 Az egerszegi ügyészség választójog meggátlásának vétsége cimén emelt vádat Szommer István 36 éves tiszttartó ellen, aki állítólag megparancsolta volna az alsólendvai választókerületben munkásainsk, ho Csák Károlyra szavazzt munkását, mivel ennek a parancsnak nem tettek eleget, elbocsátotta. Szommer azzal védekezett, hogy a munkásokat nem a választásokból kifolyóan bocsátotta el, hanem azérl, mert rosszul ment a fűrésztelep. A törvényszék elfogadva ezt a védekezést, a vádlottat fölmentette és ezt a felmentő ítéletet most a győri tábla is helybenhagyta.
Tréfából a kútba ölte legjobb barátját
Kaposvár, Január 18 Halálos kimenetelű baráli Iréfa áldozata lett Csebei János alsóse-gesdl földműves. Mátyás József és Csebei János-, a két régi jó barát együtt mentek ki a napokban a szőlőhegyen levő présházukba. Amikor kiértek, Csebei nyombárt a kúthoz ment vizet inni, miközben Mátyás József tréfából meglökte. Csebei megcsúszott a síkos talajon és a kulba zuhant. Mályás nagynehezen kihúzta a barátját, de az a jéghideg víztől tüdőgyulladást kapott és szombaton meghalt. A kaposvári ügyészség gondatlanságból okozott emberölés vétsége cimén eljárást indított Mályás József ellen.

Jan. 23. NTE táncestélye a Polgári Egyletben 8-kor.
A Kaszinó vacsorája Jan. 24. Llceálla előadás a városházán « órakor.
Háztuladooosok gyűlése a városházán á órakor. Jan.^30, A* Izr Leányegylet^plknlkje a Kaazlnóbaa
Jan. 81. Llceilit elóadát a városházán 6 órákor (Balogh Dávid). Leányklub műsoros Icája a Mlsixlósháxban *-kor. Febr. 1. Az ipartestület bálja a Kaszinóban.
A tanítók farsangi etlélye a Polgári ügyletben 9 órakor.
Febr. 2. A Pslgárl Egylet közgyOiéta át vacaoráji.
A gimnázium cwrkátz-0-----" " " \'—""
ben 4 órakor.
(•ünnepély* a tocnatereoi-
Egy leiben fél * órakor.
A Kereskedelmi Alkalmazottak álarcot jelmex-eatélye.
Febr. 8. A Keresztény Jótékony Nóegylet áltrcoi
Jclrnexcstélye a Kaszinóban. Febr. 9. A banktisztviselők motoros táncestélye > Kaszinóban.
Értesítem a t. vevőközönséget, hogy ezután minden kedden házilag készült
friss hurka kapható.
Adler heatatárigyár.
1932 január 24
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jpnuár 19, kadd
Kóm katolikus: B. Margit ProteaUna:
sira. Izraelita : Sebat hí> II «
Városi Muzeum ál KSnyvtár nyílva
cilltörlökön ás vasárnap délelőtt 10-től 12 ériig.
nvéirysurtárl éjjeli szolgála\': I. hó végéig a .Fekete sas- gyógyszertár
Fó-ut 6.
aöitdrdó nvltva reggel 8 órától este
6 óráig {hétfft, szerda, péntek délután, kedden egéss nap nőknek). Tel. 2—13.
SZERETEM,..
Szeretem a haldokló, buja ősz szagát. Temetőt, temetést, sírhantot, keresztet. (A villogó öröm. a tánc, csók zenére, Közömbős, fásult szemeket meresztek.)
Szeretem a vergődő ártatlanok jaját, A gyávát, a butát, (élénket, a rabot, A sötét, sejtelmes, suhogó éjszakát... (Fényt, pompát, ragyogást megtagadok.)
Szeretem a fekete, gyászoló menetet, A szótalan révedő, könnyező sok arcot. Beteget, bénát, bárgyút, koldust, vakot. Kik némán türtk, vívják az étet halát-| harcot.
.Engedj már tel szivem!... Te Jéggé fa-[gyott bábuI... Hogy szeretni tudjak... mindent, ami éled. Nem dobban a válasz... viszem tovább [busán,
E kicsi, apró, vórxő, fájó semmiseget!...
Krámer Endre
— A nagykanizsai Oltáregyesület teaestélye. Szépen sikerűit műsoros teaeslelyl rendezett vasárnap délután a nagykanizsai Oltár-egyesület P. Jámbor András igazgató és Pelrlcs Vilmosné alelnöknö rendezésében a plébánia fehértermében, amely ebből az alkalomból zsúfolásig meglelt. Venczel Anna egyesületi jegyző felolvasta a megyéspüspök leiratát, amelyben legteljesebb elismeréséi fejezte kl az egyesületnek eddigi buzgó és lelkes tevékenvsé-geérl Az egyestllet énekkara Rdcz János főkántor vezénylete alatt a Barcarolát és magyar dalokat adott elő általános tetszés mellett. Az egyesület pártolóinak zenekara szebbnélszebb magyar nótákat adott elő. Majd egy nagyon sikerült színdarab kerüli előadásra, amelyben Buza Mici, Kiss Erzsébet, Horválh Katalin, Heller Margit és Venczel Anna egyesületi tagok elismerésreméltó buzgósággal tevékenykedtek. Előadás után a nagyszámú közönség teához látott, majd kellemes hangulalban sokáig egyült maradt. Az estély ugy erkölcsileg, mint anyagilag nagyon szépen sikerült.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációjának tagjai felkéretnek, hogy folyó hó 19-én, kedden délután 5—6 óra között az alsótemplom gyónóhelyiségében szenlgyónásukat elvégezni szíveskedjenek. A szentmise szerdán reggel 8 órakor lesz a főoltárnál bemutatva. Vezetőség.
— Az Iparosbál február 1-én lesz a Kaszinóban, egypengős belépődíjjal, az elaggott Iparosok segélyalapja javára.
— A Magyar Kultura uj számában br. Brandsteln Béla a társadalmi válságról és legvözésének lelki feltételeiről értekezik, IJjas Antal Slk Sándorról, Balla Borisz az u| világ uj típusairól Ir. Qazdsg a szépirodalmi rovat. A szám külön érdekessége Bangha Írása a .viszonylagos" Istenről. A Pajzs és Kard rovatban » fogyasztók ligájáról és az urgyü-[ólelröl írott cikkek a legérdekesebbek. Kiadóhivatal: Budapest, V., Hon-véd-u. 10.
— A községeknek számadási évet pénztári tulkiadással lezár-nlok nem szabad. A belügyminiszter felhívta az alispánt, hogy szigorúan utasítsa a községek elöljáróságalt a költségvetések hitelkereteinek szigoiu betartására. A belügyminiszter leirata szerint az alispánnak a jövőben összefoglaló leienlésében arra Is kl kell terjeszkednie, hogy a zárószámadás szenvedő eredményét milyen körülmények okor.ták, hogy ezek megszüntetése Iráni milyen Intézkedéseket telt. Figyelmeztetnie kell végül az alispánnak a községeket arra is, hogy a számadási évet pénztári tulkiadással lezárnlok nem szabad. Ha a község háztartási pénztárában fedezet nincsen, az utalványozásokat be kell szüntetnie és pénztári fedezetről kell gondoskodnia
— Dr. Kőnlg fogorvos szabadságáról hazaérkezett s újból rendel.
— Az Irodalmi Kör Vegyeskarának férfltag|ai ma este próbát tartanak. Vezetőség.
— A Tisztviselőnők farsangja
ezldén sem marad eseménytelen. Február 7-én rendezik családias Jel-mez-estélyflket a Polgári Egylet emeleli termében, fél 9 órai kezdettel. Az estély ezidén Is igen kellemes, meleg hangulatúnak ígérkezik. A rendezőség igyekezete garancia erre.
— A jugoszláv vízum dija január hó 16-tól kezdve 14.50 pengő. A fürdő vlrum, amely lugoszláv fürdő és üdülő helyeken 90 napi tartózkodásra jogosit egy pengő. A klr. magyar külügyi képviseletek 1931. december hó 1-én a lugoszláv beutazási vízum diját 140 dinárban állapította meg.
— A Szanatórium mOsoros es-télye ezidén csupa helyi kvalitásokat állit dobogóra. Zene, ének és irodalom lesz a gondosan összeállított műsoron. Az estély 27-lk az egyesület életében s tradicionálisan reprezentatív eseménye ezidén is a város társaséielének. Az estély a Kaszinó termeiben lesz.
flnierkoblítosztlílvlínak
megnyitó olcsó vására
naponta reggel fi-t ól esle 6-lg.
Minden wevö elégedetten távozik,
A sok közül egynéhány olcsó ár:
Tennisflanellek......... —.50 fillér
Zeffirek .............—-50 fillér
Kordbársonyok.........2"— pengő
Szövet 140 cm. széles.......2-50 P
Műselyem mousseline.......1-50 P
Női kabátok saison után rendkivUl olcsó árban. Férfi és női divatszövetek,
szőnyegek, takarók, függönyanyagok, kordbársonyok, müselymek, pargetok, flanellek, vásznak, siffonok, zeffirek ez alkalommal mélyen leszállított árban.
Mindenki ragadja meg a soha többé nem létező alkalmat.
Asz. olcsó vásár február S-ÉRélg tart.
276-an pályáztak
a Városi Színház álul közzétett rejtvény megfejtésére
A Zilál Közlöny folyó hó 17-iki számaban a Városi Mozgószinház regénypályázatot hirdetett, amelyre 276 megfejtés érkezett. Ezek között helyes megfe|tés volt összesen 12. A helyes megfejtés egy jobb család.
Mint a pályázatban közzétételit, mivel a rejtvényt többen helyesen fejtették meg, a nyereményt sorsolás utján ítéltük oda. A megejtett sorsolás alapján a nyerő Molnár Oyőrgyl urleány (Csengery-ut 71.) lett.
A mozi vezetősége méltányolni kívánj 1 a közönség nagyfokú érdeklődését, amit a megfejtés iránt tanúsított, elhatározta, hogy a megmaradó 11 pályázó közöli egy ujabb sorsolást ejt meg. Ennek a második sorsolásnak az eredménye szerint a nyerő Relsz Erzsike urleány (Horthy Miklós- utca 5)
A nyeremény tárgyak átvehetők a színház pénztáránál délelőtt 11—12 óra közölt, vagy az esti pénztárnál. (—)
— Jótékonyság. A Barát-családnak N. N. 2, H. C. 1 pengőt, N. N. a kórházi kápolnára 5 pengőt adományozott.
— Megkerült az eltűnt flu.
Imrei László kanizsai mpszámos még az elmúlt év őszén bejelentette a rendőrségnek, hogy Ferenc nevű fia eltűnt a lakásáról. Hónapokig tarló keresés után most találták meg az eltűnt Imrei Ferencet Zalaszentbalázs közelében a Klnlód-pusztán, ahová béresnek szegődött
= Anny Ondra és Slgfried Arno játszik szerdán és csütörtökön a moziban.
— A zákányi bisbfró balesete.
Horváth János 42 éves zákányi kisbíró vasárnap kinn volt a szőlőhegyen, ahonnan éjjel 1 óra tájban Indult hazafelé. Útközben a síkos ulon megcsúszott és eltörte a jobtv lábáL A kanizsai menlök részesítették első segélyben Horváth Jánost, akit beszállítottak a nagykanizsai köz-kórházba.
■egHlénil, náthaláznál, man-dolalobnál, torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknál és szaggatásoknál naponta fél pohár természetes „Pereas József" keserűvíz rendes gyomor- és bélmüködést biztosit Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Fereic lóxsei viz hatása gyors, kellemes és megbízható. A reme lóxsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és faszerüzletekben kapható.
— Kedélyes Invitálás pofonokkal és éjjeli csendháboritással.
Szombaton este 9 óra tájban botrányos Jelenet játszódott le a Teleky-utca 25. számú ház előtt, ahol egy pofozkodó-szllkozódó párra akadt az ellenőrző útját végző rendőrőrszem. A rendőr választotta szét a pofoz-kodókat akik közül a nő előadta, hogy verekedő partnere, akit életében sem látóit, megszólította ót az utcán és arra kérte, hogy menjen vele mulatni. Ajánlatának volt ennél kevétbbé tisztességes része is, ami annyira felháborította, hogy pofonnal válaszolt. Az Ismeretlen lovag ezután nekiesett és visszaadta a pofont. Az éjszakai c-endbá borítás szereplői ellen eljárást Indítóit a rendőrség.
— Egy jobb család a dme a mozi szerda—csütörtöki vígjáték világa ttrakclójának.
— Nagy jótétemény ma, ha valaki meg ludja kacagtalnl az embereket. Ezért klncietérö a Borsszem Jankó-nak, a dr. Molnár Jenő kitűnő humoristánk szerkesztésében meg|elenő nagyszerű magyar élclap-nak minden száma. Különösen kitűnő a legújabb szám. Minden uj-ságárudában kapható.
— Hat hónapi börtön gyorsított eljárás alapján. Csak nemrégen adtunk hírt arról, hogy ifjú Nagy Kálmán 20 éves örtilosi legényt a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher-lanácsa kerékpár-\' tolvajlás miatt már fél évi börtönre ítélte, ld. Nagy Kálmán a Jogerős büntetését most tölti ki a nagykanizsai fogházban. Nagyról időközben kiderült, hogy lelkiismeretét más lopások is terhelik, amiket Kaposváron követett el. Azért a gyorsított eljárás alapján tegnap vonta ismét felelősségre a nagykanizsai törvényszék. A bíróság a bizonyítási eljárás befejezése után bűnösnek mondotta kl Ifjú Nagy Kálmánt lopAs bűntettében és azért hat havi börtönre Ítélte. Az Ítélet Jogerős.
A Hemzetl Baak deTiza-árfolytaal
VALUTÁK Angolt. 1965-2006 Belga fr. 7935-7SM» Csehk. 16-94-17 04 Dánk. 108-80-109 80 Dinár 10-11-1019 Dollár 570-50-573 50 Prandat 22-40-22 60 Holt. 229-50-23100 Zloty 63 95-64 45 \'jó. 3-48-3-54 Léva • 4-10-4 20 Ura 28-60-28 90 Márka 135-45-136-25 Norvég 107 50-108-50
Peseta ----■-
Schlll. -•-•-
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 109-60-110 60
DEVIZÁK Amst. 229-80-23100 Belgrád 10-13-10-19 Bellin 135-55-136-25 Brllssel 79-45-7995 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.tOMO-IOÍSO London 19-85-2M6
Madrid —•-—
Milano Í87Ó-28-S0 Newy. 571-00-574-00 Oszló 107-70-108-50 Pária 22-45-22Ü7 Prága 16-92-17-00 Szófia 413-417 Stockh. 109 80-11060 Varsó 64-05-64-45
Wien —•-■—
Zürich 110-80-111-40
bent a faluban és a városban, egyaránt nélkülözhetetlen • rádió. ízléses \'külseje és kellemes hangja van az Orion 7033-as, hangszórós Európavevónek. Hallgassa mag.
Gyárija : Orion tartUmpaayár
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 24.
SPORTÉLET
Ünnepélye* keretek közt adta át a polgármester az OTT kitüntetéseit
Nagykanizsa, Január 18 Lélekemelő, utmulató (lnnepe volt a kanizsai sport-közéletnek az Országos Testnevelési Tanács kltünle-téselnek vasárnapi kiosztása a Roz-gonyi- utcai tornacsarnokban.
Megjelent az ünnepségen vitéz Barlay János ezredes, állomásparancsnok, Kiss József, a MOTESz társelnöke, Gyömörey István, a Zrínyi TE elnöke, dr. Tholway Zsigmond postafőnök, Bremser Ouszláv testnevelési veiető, az iskolák igazgatói, az elemi iskolai tantestületek, a levente-élet vezetői és nagyszámban a levente-ifjúság.
Az ünnepséget Schiller János zeneiskolai tanár vezetésével a szépen baladó, fiatal Levente Zenekar nyitotta meg a Himnusszal. Dr. Krilky István polgármester, az NTE és a testnevelési blzoliság elnöke az öntudatos magyar ifjúság testi nevelésének nagy hordetejét és a nemzet fennmaradásában sorsdönlö jelentőségét vázolta beszédében, majd méltatta a kitüntetettek érdemelt a levenle-ifjuságnak hazafias szellemi és lesti nevelése terén.
Viléz Bujdosó Oyörgy a zalaegerszegi éa letenyei járásokban működött, az ö munkájának eiedménye azokban a járásokban a levente-intézmény megszervezése. Jelenleg Nagykanizsán fejti ki munkásságát. Bronzérmei kapott.
Flló Ferenc elemi iskolai Igazgató a kiskanizsal leventemozgalmak lelke és az ott kialakult, országosan Is mlntsszerü levente-élet egyik megalapítója s a levente-ügyeknek, mint száz más közügynek, állandó harcosa. Díszoklevelet kapóit.
Spllur Antal banktisztviselő, a Zalai kOzlöny sportrovalvezetöje, az első volt az országban, ski a labdarúgást a levente-intézmény keretében kiépítette ugy, hogy ez az egész országban mintául szolgált. Külön ben is minden téren önzetlen munkása és egész odaadása mellé egész eredményeket produkáló élenjárója a zalai sportvirágnak. Díszoklevelet kapóit.
A közönség háromszoros éljen-kiáltása és tapsa közben nyújtotta át a polgármester a kitüntetetteknek az érmet, illetve okleveleket.
A kitüntetetlek nevében Flló Ferenc igazgató mondott köszönetet, majd a bensőséges, példaadó erejű ünnepség a levente-indulóval végetért.
Dr. Fülöp Oyörgy előadása a modern sportokról
Nagykanizsa, Január 18 A városháza dísztermében, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében, szépszámú közönség elölt tartolta meg szabad-előadását az Ismeri sporttértiu, dr. Fülöp Oyörgy ügyvéd.
Ismertette kimerítően az összes sportágakat, részletesen kitért a torna, atlétika és szabadjátékok ösz-szes válfajaira, valamint azok történetére. Előadása mindvégig magas színvonalon mozgott és értékes sporl-propagandául szolgált, bár annak vezérfonalával nem érthetünk egyet. Lehetetlen ugyanis csak a tornát abszolút értékű sportnak feltüntetni, de különösen nem azonosiijuk magunkat azzal a törekvéssel, amellyel a torna és a löbbl sportág közölt éles határvonalat kívánt húzni.
Elismerjük, hogy a torna a testedzés terén óriási értéket képvisel.
Tény, hogy az volna az ideális állapof, ha az egyén kedvenc sporlián kivül rendszeres tornagyakorlatokat Is végezne, azonban torna nélkül is lehet kiváló teljesítményt elérni, amellett a testet ideálisan fejleszteni. Hogy helyi példával éljünk, lásd Marvalltsot, aki sohasem volt rendszeres tornász. A futball-jálékol az előadó olyannak jelölte meg, mely alkalmas volna az általános testlejlesztésre, ba a küzdelem nem az eredmény elérésére tendálna. Ezen okfejtését is cáfoljuk, mert eredmény elérése nélkül viszont küzdelmet nem tudunk elképzelni.
Mindeneseire érdekes és ériékes az a kritikai hang, mely dr. Fülöp előadásán végigvonult, amit a hallgatóság azzal honorált, hogy az előadás végeztével az előadót melegen ünnepelte.
Az előadás előli Kelemen Ferenc társelnök mondott bevezetőt. Hegedűs Endre nyolcadikas gimnazista szavalata és Lencz OyuTa vezetésével a Levente Dalkör énekszámai tetszést aratlak. (Splró)
Külföldi eredmények
A külföldön lurázó csapatok fényes sikert arattak.
Újpest—Dresdner SC 2:1 (1: 1). Nagyszerű küzdelemben harmadik mérkőzését Is megnyerte Újpest Németországban.
111. ker. Sabária komb.—Sochaux FC 1:0 (0:0). Hajnalban Indult, közvetlenül a mérkőzés előtt érkezett meg a csapat és mégis győzött. 6:1, 11:1 és 5: l es győzelem után a legnehezebb ellenfelét is, bár nehezen, de legyőzte a kombinált csapat.
Somogy—Asderlspar 5:0 (1:0). A Somogy Görögországban ismét ontotta a gólokat. Jakube 3, Oalam-bos és Körösi 1—I góll ingtak.
Bárány István Keszthelyen
Keszthely, Január 18
(Saját tudósítónktól) Dr. Bárány István, a világhírű uszó vasárnap dr. Kőszegi Imre sportlró társaságában Keszthelyre érkezett, ahol a városházán Relschl Imié városbíró üdvözölte öt, majd utána a város tiszteletére a Hungáriában ebédet adott. Délután az Urániában bemutatták a párisi szereplésük sportfilmjét Dr. Kőszegi ismertető beszédet mondott, mig dr. Bárány István az úszósport Jelentőségéről tartolt előadást.
Pária 20-15, London 17\'87\'M Newyork 512-50, Brlíssel 71-40, Milano 2580. Madrid 43-30, Amalerdam 208-10, Berlin
12130, Wien----, Szófia 3-71, Prága
I517\'/i, Varsó 5740, Budapest —•-, Belgrád 9-10, Bukarest 3-08.
Teraéayttude
Buza ttazav. 77-es 12-80-13-20, 78-as
12-95-13-35, 79-es 1310—13-50, 80-as
13-20—13-60, dunánt. 77-es 11-90-12-10, 78-as 12-05—12-25. 79-ea 1220-12-40, BO-as 12-30—12-50, rozs I3 66—13 75, lak. árpa 16-50-16-75, zab 21-40-21-65, len-gerl 14-40-14-60, korpa 12-20-12-40.
Itriisvátár
Felhajtás 5408, eladatlan 1647. — El»ő-rendu 080-0-84, azedett 0-78—0-82, sze-dett közép 0-74-0-76, könnyű 0-70-0-74, l-sö rendű öreg 0-74 - 0-76, ll-od rendU öreg 0-68—0-72, angol süldő 080-090, szalonna nagyban 1-00- 0-00, zsír 120— 1-25, hus 108-1-16, lélserlés 1-04—1-10.
Bthalai lyoaáa és Ufklaáá
------- " ■ tsáa.^^
Táilalat, larrkaaizsás.
Pddía kiadó: Zalai Kárt
Nyilt-tér.*)
Varga Mariska esztergályi (Zala m.) üzletberendezés! tárgyát áruraktár nélkül megvenni szándékozom. Felkérem a hitelezőit, hogy követeléseiket 8 napon belül nálam Esztergályban jelentsék be.
Kurucz Lajos kereskedő.
*) E rovst alatt közlőitekért aem a sser-keaatóaég, sem a kiadóhivatal nem vállal felelőaaéget.
APBÓHIBDETÉSEI
Házilag sulykolt éa aavanyltott kápsaata kilója 32 fillér Oyenea és Vlda laazír-
Uztetekben.____16
Htrmmmmmbém, Urdószobás lakás, s város belterületén, május l-re kiadó. Clm
a kiadóban.___ÍM
Tastaarl, igen azép, azáraz, mindig a kgoksébban nálam kapható, házhoz szál-
Htom. S.erecz, telefon 330_193
Mvátpáaa diszkréten, csakla biztos belyre. Clm a kiadóban. _216
Pogány vári fajboraim
árusítását megkezdtem, Uterenklnt , 20 és 30 fillérért. S 25 it Braai Kéraly,
Legkisebb tétel
Uzbozktík
Megrendelésre házhoz kuk lárslf, Saitk|áafa.
küldöm.
te.
klvaaaatt egy patkóalaku pénztárca Hunyadi-utcától Főút 5. aaámlg, kevés pénzlartalommal. Kérem a becauleles meg találót, adja le e lap kiadóhivatalában, hol ÜI6 Jutalomban réeseaU.
Klvaaaatt Józael tőberceg- ét Sugár ul taroktól Rákóczi-utcáig egy pénztárca P 10 37 tartalommal BectOleltt megtalálói k/rem adia le e lap kiadóhivatalában. 260
Klrály nlca 47. azámu ház szabadkézből eladó._____259
~ Használt Ir4g«»at és tgy tizedet mér-leget 1000 kgra vennék. Magvar-u. 19. 262
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon ismerőseinknek és Jó-bsrátslnknsk, kik felejthetetlen Jó édesapánk, após, nagyapa, Illetve rokon
Ksváts Gylrgy
catimadta.m<it«r
temetésén megjelenni szivetek voltsk és tájdslmunkst bármi módon enyhíteni igyekeztek, fogad|ák ezulon ia hálás köszönetünket.
Kovács Ferenc ét Antal valSMlit a zrtaiolA rokoaság
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Uránia Mozgóképszínház r. t. felszámolása kimondatván, a Kt. 202. §-a értelmében felhívjuk a társaság hitelezőit, hogy igényeiket 8 napon belül jelentsék be.
Nagykanizsa, 193Í. január 18-án.
Uránia r.t. feltxáatlál ílatL
OafidtSmeg kiárusítást
AaataltOxhalyak, kfllSnfála kélj. ti*k, tüzhelyalkatrészek. háztartási lel-tzereléaek, vas- és fémipari szerszámot vízvezeték atkatréazek, mezőgazdaság cikkek, épület- és butorvsssiások, zantao és paaiaiakkok, porfestékek, műszaki anyagok, köszörű és fenőkövek stb síb. vasáruk a Köhler Testvérek utóda Kutassy-félc vaskereskedésben Nagykanizsa, Eölvös-lér 30. szám alatt olcaó áron kláru-slttatnak.
M OttátBaiaggoaánok,
13.354/B. 1931.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Mlihoffer Géza nagykanizsai, Petőfi-ut 48. sz. alatti lakásán köztartozások fejében lefoglalt üzleti berendezés és szobabútorok folyó évi január hó 20-án, Illetve 28-án d. e. 10 órakor az Erzsébet-lérl piacon általam elfognak árvereztetni.
Nagykanizsa, 1932. évi január hó 18-án.
Kengyel s. k. 255 V. végrehajtó.
A keszthelyi klr. járáabtröaág, mint telekkönyvi hatóságtól.
5306/tk. 1931. szám.
M MlMj-HflHt.
Ketzthely vidéki Takarékpénztár R. T. vég. rshajtslónsk Rajkó András és neje Varga Anna z.laapátll lakósok végrehajtáat azenl védők ellen Indított végrehajtási Itgyében a telekkönyvi hatótág a végrehajtáal árve-réat 670 pengő tőkekövetelés ét Járulékai bebajtáaa végeit a keszthelyi kir. Járásbíróság teiütelén levő. Zalaapáti községben fekvő, a a zalaspáűl 544. aztjk/ben Af1. 3 törsz, alatt foglalt 1143. hraz. patakvölgyi szántóra 100 P kikiáltási álban, 1338/0-2 hrtz beltcikl ház éa udvarból álló Ingat-Urna 800 P kiáltást árban elrendelte.
Az árveréat 1932. évi február |hó 3. napján délelőtt 10 órakor ZalaapáU községházánál lógják megtaitanL
Az árverés alá kerülő Ingatlanok éa pedig az 1338/b-2. hrtz. hát Ingatlan a kikiáltási ár felénél, a másik a kikiáltási ár kéthar-
madánál alacsonysbb áron aem sdhitó el.
Az átveretni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100fc-át készpénzben, vsgy az 1881 :LX t-c. 42. J-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképet értékpapírban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegez blról letétbe hefyezétéról kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverétl feltétele, ket aláírni (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., !908:XL. t.-c. 21. §).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magatabb ígéretet tett, ha többel IgémI senki sem akar, köteles nyomban a klkUI-táti ár tzázaléka tzerlnt megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészítem (1908: XXL 25. §.)
Ketzthely, 1931. évi október hó 27 nap|án.
Dr. Haám a. k. kir. jb. elnök.
A kiadmány hiteléül: (Olvathatallan aláírás)
A legtökéletesebb vevő
a már fogalommá vált nagyszerű
egyszerű beállítás páratlan hangtisztaság 12 havi részlet
Kapható a Telefunken körzetképviselőnél:
Szabó Antal
fegyver- ét iporttalet, rádió- ét gramofon osztályán.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (F.elelös üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 21. uám
Nagykanizsa 1082. január 27, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sierkeutteg << kiadóhivatal: Pfiut S. ui Kuitlrelyl flókldadóhlvíUl: Kouulh-utca j. Felelős szerkesztő: Barbarlé* Lalnx Előfizetési ári: egy hóra 2 pengő »0 Iliiéi, uaruarns l_ajO» Sierkeutórógil éa Uadóhlvatali telelőn: 78. u
áz Ipartestületi elnökség Csütörtökön Ul össze a nagykanizsai ipartestület elöljárósága, hogy megejtse jelöléseit a Jövő hónap elején esedékes tisztújításra. Az Ipartestületi elnökválasztás olyan probléma a város életében, bogy általános városi szempontból sem lehet mintegy, kii választ az csendesült műhelyekben Isméi hangos legyen a munka dala, hogy Nagykanizsán az Iparosoknak jusson a közmunkákból, a közszállltásokból, hogy a munkanélküliségben el-petlyhüdt izmok isméi acélinakká váljanak rendszeres munkában, hogy az a sob iparoskérdés, ami Nagykanizsán megoldásra vár, végre lassan kibontakozáshoz kerüljön. Ha tehát most az elnök személyéről lesz bzó akár az elöljáróság rendkívüli ülésén, akár magában künn a nagy iparostáborban, mindezeket figyelembe kell venni és olyan elnököt választani, aki mindezeknek a kívánalmaknak megfelel. Csituljanak el a szenvedélyek, halkuljanak el a különböző .pártok\' hangjai, más nem lehet az Irányadó az ipartestület elnökválasztásánál, mint az Iparosság nagy egyetemes érdekei, a megdöbbentően súlyos helyzetből való kiul, egy telhetőleg jobb légkör megteremtése és az iparosság védbástyálnak megvalósítása. Akinek személye eteket biztosítja, az legyen a nagykanizsai IparfeBtülel uj elnöke. (B. R.)
Iparosság vezéréül. Ez a választás jelenti a nagykanizsai Iparosság sorsán való lendítést, a letargiából való felébredést, a nagy erkölcsi erók Összegyűjtését, az iparostábor nak egybeforrását, számarányának megfelelő képviseletet, az iparos-érdekekért való szüntelen küzdést, a munkanélküliség enyhítésére folytonos kísérletet és a többi iparos-ügyeket, melyeknek száma légió.
Azért mikor holnap az elöljáróság rendkívüli ülésén szóba keríti az elnökség és az uj tisztikar kérdése, s párthangoknak el kell csitulniuk és csak a nagykanizsai Iparosság egyetemes érdekeinek szabad előtérbe nyomulnlok. Nem lehel a kérdést puszta szimpátia szemüvegén keresztül sem latolgatni, hanem lelkiismereti kérdést kell csinálni az elnök-problémából. A lelkiismeret szava mindenkinek megfogja jelölni az elnöki tisztségre legalkalmasabb személyi
Az Ipartestületi elnökség kétségkívül nagy megtiszteltetés, hiszen egy 1200 tagu ipartestületnek a felét jelenti. Jeleni! egy hatalmas érdekeltségnek a szellemi vezéréi, jelenti egy nagy tábor irányítóját. Jelent köztiszteletet és közbecsülést, de je lent rendkívül nagy áldozatosságot, jeleni sok-sok emberszerelelel, jelent szüntelen rendelkezésre állást, jelenti az egyetemes iparosérdekekért való szünetnélküll harcol, jelenti a család-lói a nagy Iparoscsaládnak, jelenti az iparos számára a ma Mózesét, aki a Trianon okozta pusztából legalább helyi vonatkozásokban és lehetőségekben kell hogy kivezesse a sok-sok nagykanizsai vértelen lparo8vértanut, akik egyedül az optimizmus fáklyafénye mellett kénytelenek irtózatos tusát vivni övéikért, a holnapért.
Nagy és súlyos feladatokat, kötelességeket és áldozatokat ró az Ipartestületi elnökség ma arra a férfiura, akit a nagykanizsai Iparosság az Iparosság atyja jelzőjével megtisztel, ami sokszor nem csekély anyagi áldozatot is Jelent a szegény nagykanizsai ipartestületnél.
Az uj elnökinek nem lesz rózsás a helyzete, az uj tisztikarnak nehéz a feladata, azért kétszerte fontos, kl lesz az a férfiú, aki a nagykanizsai hatalmas Iparostábornak élére kerül.
Értesülésünk szerint öt név van forgalomban az elnöki lisitségre. Mindegyik név viselője köztisztelet és becsülés tárgya, mindegyiknek meg van a maga kisebb-nagyobb tábora. De a nagykanizsai Ipartestületre fonlos feladatok várnak. Segítenie kell abban, hogy az el-
A Magyar Nemzeti Bank fAtanáosa egy százalékkal leszállította a kamatlábat
A maga részéről llymódon akar a Nemzeti Bank hozzájárulni a gazdasági terhek enyhítéséhez Budapest, JaÉár 19 jövedelme 8,739.000 pengő volt, (ÉJsxakai rfidlójelentés) A Magyar Elhatározta a főtanács, hogy január
20-tól kezdve a váltó, közraktári zálogjegyek és értékpapírok leszámítolásánál 8 százalékról 7 százalékra, a népszövetségi kölcsön kamatlábát pedig 8 és fél százalékról
Nemzeti Bank főtanácsa január 19-ikl ülésén elhatározta, hogy a február 1-én összeülő közgyűlésnek 12 százalékos osztalék kifizetését fogja javasolni A bank elmúlt évi tiszta
7 és fél százalékra szállítja le.
Ebben a kamatláb-leszállításban az a megfontolás vezette a főtanácsot, hogy a gazdasági terhek enyhítéséhez a lehelőség szerint hozzájáruljon.

az
A Népszövetség ebben az esztendőben egész európai helyzetre kedvező fordulatot vár
OenfDen teljes megértéssel fogadták a magyar transfermoratórlumot Korányi optimiáta benyomásokkal erkezett haza Oenfből
Budapest, Január 19
0Éjszakai rádiójelentés) Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter kedden este Oenfből visszaérkezett Budapestre. Útközben a vonaton fogadta a Magyar Távirati iroda munkatársát, akinek kijelentette, hogy nagyon elégedett genfi útjával abból a szompontból, hogy szívesen fogadia a pénzügyi bizottság, amely a kérdések megbeszélésénél komoly érdeklődést é» megértést tanusilott.
— Azt nem lehel várni — mondta a pénzügyminiszter — hogy Géniben olyan fordulat történhessék, amely kérdéseink végleges megoldá-
sát segítené elő. Ez csak aiit&ópal helyzet végleges szanálása keretében történhet meg. Csak arról lehet szó, hogy az adós nemzetek a további károsodásokai elkerüljék és háztartásukat u|abb megrázkódtatások nélkül hozhassák rendbe.
— A genfi megbeszélések két Irányban folytak: egyik a deviza-helyzetünk, másik az.államháztartás kérdése. Teljes megértéssel fogadták azt az Intézkedésünket, hogy a iransfer-moratórlnm elkerülhetetlen volt.
— A NépsiövetBég pénzügyi bizottságában általános az a felfogás, hogy ebben az évben az egész
európai helyzetben kedvezi fordulat lesz, ami a legüdvösebb kihalással lenne minden ország, igy természetesen Magyarország gazdasági helyzetére Is. A magyar Jelentést a legközelebbi napokban terjesztI a tanács elé a pénzügyi bizottság.
Kijelentette a pénzügyminiszter, az adósságok rendezése ügyében az az elgondolása, hogy minden állam alakítson egy nemzed bizottságot, amely küldjön delegálusl egy nemzetközi bizottságba és ez tárgyalja le velünk az adósságok végleges rendezését.
Caval: Franciaország nem enged&eil elévülni a fóváiéielffex való fogali
következményekkel járna
A lausannel konferencia
Pária, január 19 (Éjszakai rddiójelentés) A irancla kamara délutáni ülésén Laval miniszterelnök felolvasta a kormány programnyilatkozatát. Hangoztatta, hogy a kormány nem a bizalom hiánya miatt mondott le. A jóvátételekről szólva kijelentene Lival, hogy Franciaország nem engedheti elévülni a jóvátételekhez való jogait. A leszerelés tekintetében a kormány politikáját a mult év június 15-lki emlékirat jelöli meg. Minden párl egyetért abban, hogy sikerre csak akkor lehel számítani, ha llszlclet-
elhalasztása a legsúlyosabb Németországra nézve
ben tartják a szerződéseket; ha szabatosan megjelölik, hogy ki tekinthető támadó-félnek; ha gondoskodnak a kölcsönös támogatásról és ha eleget tesznek a biztonsági követelményeknek.
A jóvátételi értekezlet elhalasztása súlyos kihalással lenne
Berlin, Január 19 A jóvátételi konferencia elbasztá-sáról szóló Havas-nyilatkozattal kapcsolatban a legtöbb berlini lap foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy Németország és a világgazdaság szemponljából milyen hatása volna
az elhalasztásnak. A lapok általában arra a hivatalos körök állal is elfoglalt álláspontra helyezkednek, hogy a jóvátételi értekezlet elhalasztása Németország számára a legsúlyosabb következményekkel járna.
„Nem fizetünk r mondják a nacionalisták
Pária, Január 19 (MTI) Perreux, a Paris Midi szer-keszlöje Berlinben megbeszélést folytatott több német Jobboldali politikussal.
Quaatz képviselő, a német nacionalista párt alelnöke a következőket
_ZALAI KÖZLÖNY_
Két falában három napig tartott a mnrakeresztnrl bíró fiának a lakodalma
_»_
mondotta: Ml nem tudunk és ntm fogunk fizetni jóvátételi soha. Feltételhez nem kötött részt sem ? kérdezte a szerkesztő. Se az egyiket, st a másikat. Brüning írhat alá, amit akar Lausanneban, ml nem fogjak elismerni megállapodásait. Gmf beismeri tehetetlenségét Qent, Január 19 (Éjszakai rádlójelentés) A Népszövetség gazdasági és pénzügyi bizottsága kedden befejezte a tanácskozásalt. A Népszövetség tanácsához intézett levélben megállapítja a bizottság, hogy ntm került abba a helyzetbe, hogy hasznos direktívákat állítson fel az egyes á\'lamok által követendő kereskedelmi politikát Illetőleg
AgyonlAttekés kiraboltak egy gazdag vendéglőst
A rémtett elkövetésével egy
nemrég szabadult fegyencet gyanúsítanak
Budapest, Jauuár 10
Kispesten Lukács Béla vendéglőst lakásán Ismeretlen tettes revolverlövésekkel meggyilkolta, majd aWert-helm-szekrényben és a lakásban talált pénzt összeszedte és megszökött. Kenyeres Balázs egyetemi tanár felboncolta Lukács Béla holttestét és megállipltottá, kogy a szerencsétlen ember halálát kát revol-verlövés okozta. A két folyó közvetlenül egymás mellett fúródott a koponyába és mindkettő azonnali halálos sérülést ejtett.
A gyilkosság valószínűleg ugy történi, hogy teljes közvetlen közelről, a hálószoba sarkából lőtt rá a tettes Lukács Bélára, aki abban a pillanatban éppen a sarokban levő villamoskapcsoiót akarta elfordítani, hogy Világosságot gyújtson. Megállapították, hogy a Lukács-féle vendéglőben már három ízben tOrlént betOrés. Upylátszlk a tettesek ekkor a lakásba is behatoltak, tehát több bűnözőnek feltétlenül tudomása volt arról, hogy a lakásban páncélszekrény van.
A detektívek egymásután állították elö Budapestről és környékéről azokat, aldk a gyilkosság és betörés elkövetésével gyanusithatók. Ezenfelül máa iránybatf is kutat a rendőrség. Jelentkezelt egy tanú, aki elmondotta, hogy tegnap látott a vendéglőben egy fiatalembert, akiről tudja, hogy néhány napja szabadult kl a fegyházból. Azonnal megállapították a szóbanforgó fiatalember adatait és a detektívek aulón robogtak Budapestre, ahol a nevezeti fiatalember lakik, hogy a főkapitányságra vigyék, ahol pontos alibit kell majd Igazolnia.
Murakerosztur, Január 19 (Saját tudósítónktól) Nem mindennapi lakodalom volt Murakereszt-uron, amit nem is egy, de kél községben tartottak meg egyszerre és szombattól lógva teljes bárom napig tartott.
A murakereszturi községi bíró, Sánta Oyőrgy (István) jómódú és teklnlétyes gazda leányát, a 16 éves, igen csinos Júliát oltárhoz vezette Kollátszegről a 18 éves Sánta János, aki ugyancsak olyan család fia, akinek van mit aprítania a lejbe. A két jegyes fiatal volta miatt alispáni engedéllyel kellek egybe.
Maga az esküvő Murakeresztaron történi. Utána volt a nagy lakodalom, amelyre 120 vendég volt hivatalos, de ennél több Is voll a részi-vevő\' vendégsereg teljes létszáma.
Az egész környék intelligenciája is jelen volt. A násznép rengeteg ajándékkal halmozta el a fiatal párt. Volt olt az egyszerű boros pohártól a finom ébenfa bútorig minden, ami egy fiatal párnak értéket képvisel. A lakodalomban pompás volt a hangulat, ami érthető, mert 2 tehén, egy bor|u, egy hízott sertés, 120 pár baromfi, 20 üveg pezsgő, rengeteg sütemény, tészta, torts, rétes és hslomszámra gyümölcs és több hordó bor fogyott el. A lakodalom teljes három napig tartoli, felváltva Murakereszturon a bíró házánál, másrészt a vőlegény szüleinél Kol-látstegen. Az egész környéken ma nem beszélnek másról, mini s murakereszturi biró fiának pompás lakodalmáról, amely teljes három napig tartott egyfolytában.
_ 1932. január 20.
hanem áttéri a hatóság előtti rágal-magásra, amit Horváthné kövelelt el azzal, hogy két ízben feljelentette Ungár Sándort azon a elmen, hogy az agyonverte volna az édesapját.
Szabó alelnök ezt is békés uton szerette volna elintézni, ezért felszólította Horváthnét, hogy kérjen bocsánatot Ungártól.
— Áltól az embertől kérjek bocsánatot, aki az én megrontásomra töri ? Inkább meghalok I — mondta Horváthné.
Dr. Dómján Lajos védő Itt szóvátette, hogy ügyfele, Horváth Dassöné a végrendeletet megtámadta és ebben az ügyben szereplő holttestek exhumálását kérte. Azért mindaddig kérte a mostani per felfüggesztését, amig ebben a kérdésben nem dönt a polgári bíróság. Mert az egész ügynek az ódiuma az elhall öregasszonyra, Hlatkónéra háramlik
Dr. Rapoch Aladár (Ungár Sándor jogi képviselője) kijelentette, hogy a temetői ügyet simán el lehetett intézni, de a másik vádpontot nem lehel.
Dr. Dómján Lajos: Az egész ügyet nagyon egyszerűen lehet elintézni. Méltóztassék a holttesteket exhumálta/ni és amennyiben a vád nem nyer belgazolást, védencem a legnagyobb büntetést hajlandó
elszenvedni, Dr. Krausz Aladár ügyészi megbízott hangsúlyozta, hogy ez az ügy semmi összefüggésben nincs az Itteni váddal, az egy különálló dolog.
Dr. Dómján Lsjos védő: Ungár Sándor saját érdeke, hogy ez az ügy tisztázódjék, tessék a holttesteket exhumáltatnl.
Dr. Krausz Aladár: Tehil özv. Horváthné fenntartja azt a vádit, hogy Ungár Sándor voll az, aki Hlatkót eltette lábal-M. Ez a pletyka.
Dr. Dómján Lijo:. Ha valakit a csendőrség letartóztst Ilyen ügyben, az nem lehel pletyka...
Szabó Oyőzö alelnök ezulán pre-clzirozza a vádpontokat:
1. Ungár Mártonná és Hlatkó Jánosné sérelmére elkövetett halolt-gyalázás, 2. ugyanaz Ungár Márton sérelmére, 3. Ungár Sándor terhére elkövetett hatóság előtti rágalmazás.
Dr. Krausz Aladár ügyéül megbízott mondotta el ezután vádbeszédét. A lefolyt bizonyítás tisztázta az egész ügyet és meg is szüntették az eljárást. Ilyen súlyos vádakat emelni és pletykálni és éli és holt embereket meggyalázni nem lehet azért, mert a terhelt az i OrOkségétől, amit 6 biztosnak hitt, elesett.
A feljelentés a pletykáknak halmazát tartalmazza és azért, mivel anyagi indokból tette, a törvény teljes szigorát kéri alkalmazni.
Dr. Dómján Lajos védő védbe-szédében rámutatott arra, hogy két ízben volt feljelentés
45 vevőnknek
téritettük vissza tavalyi fehér árusításunk alkalmával a teljes vételárat.
Még csak 10 napig tart fehér árusításunk, mely idő alatt a legkedvezőbb árakon árusítjuk a közismerten jó minőségQ «aját kikészítésű vásznainkat
ScfiUtss Aru&dx
Dunántial legnagyobb éa lagolosóbb áruháza.
Halottgyalázás lett a sírkövekre ragasztott gyilkosság vádjából
Dr. Dómján Lajos védő a járásbíróság előtt Is a három holttest exhumálását kérte — Az utolsó szót a polgári bíróság fogja ebben az ügyben kimondani
Minisztertanács
Budapeat, Január 19 (ÉjszakaI rádiójelentés) Kedden este a kormány tagjai minisztertanácsot tartottak, amelyen a képviselői összeférhetetlenségről szóló tör-vényja vaslat-tervezetet letárgyalták. A tervezetet különben egy szakértőkből álló bizottság Is le fogja tárgyalni.
Nagykanizsa, január 19 November 29-iki számunkban egy járásbíróság! per kapcsán beszámoltunk arról a kanizsai temetőben történt esetről, amikor a temető gondnokai egy reggelen kél slrkOvOn két felragasztott papírlapot talált, amelyen a következő súlyos vádak vol-ak fdsorolva:
„U. M megölte a feleségét, hogy szeretőjét elvehesse.
H. J. né megölte a férjét és a fia, U. S. agyonütötte az édesapját".
Miután özv. Horváth Dezsőné nagykanizsai lakos nemrégen a rendőrségen és az ügyészségen hasonló feljelentést adott be U. S. ellen, az ügyészség azonban beszüntette az eljárást, azért most U. S. feljelentette Horváth Dezsőnél, mert valószínűnek látta, hogy ő leheteti az, aki a cédulákat a sírkövekre ragasz-
totta, egyben feljelentette őt hatóság előtti rágalmazásért a feljelentések mialt is.
özv. Horváthné tagadta, hogy 6 irta volna a cédulákat, ellenben a feljelentéseit fenntartotta. A bíróság t tárgyalást akkor elnapolta és elrendelte Oyurácz Ferenc piarista gimnáziumi tanárnak, mint írásszakértőnek a kihallgatását.
Most voll ebben az ügyben a második tárgyalás Szabó Oyőzö já-rásblróságl alelnök elölt, aki ismét békéltetési kísérleteket tett. Ungár Sándor hajlandó ii volt erre, mire özv. Horváthné kijelentette, hogy a cédulák klragasztásához semmi kOze és sajnálta, hogy a dolog biról útra terelődött. Ezzel a vádnak ez a része békésen elintéződött.
A biróság nem is hallgatta kl ez-
után Oyurácz Ferenc írásszakértőt,
1932. laHU*"- 20-
ZALAI KÖZLÖNY
Hlatkóné ellen még életében, hogy megmérgezte az urát, de az Ogy meg lett szüntetve.
Rendkívül fontos volna a holttestek txhumdldsa. A nyomozó hatóságok uzal szüntették meg az eljárást, hogy a feljelentő Horválhné nem sértett, hanem csak feljelentő. Mivel nincs belgazolva, hogy a bűncselekményt nem követték el, mivel a három holttestet nem exhumálták és az ügyet nem tisztázták, nem bizonyították be azt, hogy a dolog nincsen ugy, mint ahogyan a feljelentés azl állítja. Ha a polgári perben aiu\'án igazolást nyer, hogy az öreg Hlalkó mérgezés ulján hunyt el, akkor majd vizsgálat a\'á kell venni a többieket. Azért kéri a bíróságot, hogy a mostani ügyben mindaddig függessze fel az eljárást, smig az az Ogy nincs tisztázva. Miután a súlyos vádak ellenkezője nincsen bizonyítva, kéri védence felmentését. A bíróság
özv. Horváth Dezsőnét bűnösnek mondta kl két rendbeli halottgyalázásban és egy rendbeli hatóságelőtti rágalmazásban és eiért össz-büntetésül 14 napi fogházra és a perköltség megfizetésére Ítélte, azonban az Ítélet végrehajtását felfüggesztette.
Horválhné és védője megfellebbezték az ítéletet, amely igy rövidesen a törvényszékhez, mint fellebbviteli bírósághoz kerül. De az utolsó szót ebben az ügyben valószínűleg a polgári bíróság fogja kimondani, ahol most a végrendelet hatálytalanítására folyik az eljárás és nem leheletlen, hogy itt el fogják rendelni a holtteste^ exhumálását.
» bBlosAben halálra
égett egy gyermek
Az asztalról magára rántotta az égő gyertyát |
Zalaegerszeg, Január 19 Borzalmas szerencsétlenség történt Vupör községben.
Dervarlcs Jánosné földmüvesasz-Hony esle néhány percre őrizetlenül a szobában hagyta 16 hónapos Teréz nevü kislányát A bölcső olt állt az asztal mellett, amelyen gyertya égett. A kislány játékból addig húzgálta a lecsüngő asztalterítői, mig " égő gyertya beleesett a bölcsőbe. A pirna és a csöppség ruhája lángra Byult és mire a konyhában tartózkodó édesanya figyelmes lelt a kisuny sikoltozására, addigra halálra égett a szerencsétlen gyermek.
Az anya ellen gondallanság elmén megindult a bűnvádi eljárás.
A fogdában felvágta az ereit a csurgói templomrablás gyanúsítottja
Dréhr feljelentésére az ügyészig megindította a nyomozást
Budapeat, Január 19 Tegnap délután megérkezeti a ?!.\'• ügyészségre Dréhr Imre volt államtitkár beadványa és a helyzet most az, hogy a kir. ügyészség az \' yen bejelentéseknél megszokott mó-jár el és megindítja az ügyben a nyomozást.
Alibit Igazolt, de három
Kaposvár, Január 19 A Zalai Közlöny Is beszámolt arról a két templomi betörésről, amely Szenllóránt községben és Csurgón történt. Mind a két templomba álkulccsal hatoltak be a tettesek, akik mindkét helyről ugyanazokat a kegyszerekel vitték el.
A csurgói csendőrség a templomrablás gyanúja miatt őrizetbe vetle Hajdinák Ferencet, aki azonban errevonatkozólag alibit igazolt- A napszámos csupán annyit ismeri t-e a vallatás során, hogy hónapokkal ezelőtt három betöréses lopást köve-
mét betörést beismeri
tett el Csurgón. Először egy füszer-üzlet pincéjét, kétlzben pedig a Korona-szálló borospincéjét dézsmálta meg. Mindkét helyről italokat lopott, amll a barátaival együtt fogyasztott el.
A kihallgatás után Hajdinák öngyilkosságot kísérelt meg. Kilátszva a két csendőr éberségéi, egy üveg-darabbal balcsuklóján felvágta az ereit. Tettét Idejekorán észrevették és beszállították a kaposvári törvényszék fogházába,
A templomrablás ügyében tovább nyomoz a csendőrség.
flnjerkowtojzwiviínDh
megnyitó olcsó vására
naponta reggel 8-iól este 6-ig.
Minden vevA elégedetten távozik.
A sok közül egynéhány olcsó ár:
Tennisflanellek.........—.50 fillér
Zeffirek............—-50 fillér
Kordbársonyok.........2-— pengő
Szövet 140 cm. széles ........2-50 P
Műselyem mousseline.......1-50 P
Nöi kabátok saison után rendkívül olcsó árban. Férfi és női divatszövetek,
szőnyegek, takarók, függönyanyagok, kordbársonyok, mllselymek, pargetok, flanellek, vásznak, siffonok, zeffirek ez alkalommal mélyen leszállított árban.
\'Mindenki ragadja meg a soha többé nem létező alkalmat.
jisc olcsó vásár február 5-tltélg tart.
Két év alatt duplájára ugrott a kanizsai rádiók száma
Jtltnltg 1260 rádlótlSflztlS van a városban, dt már most januárban Is 60 aj előHzető jelentkezett
Nagykanizsa, Január 19 Hogy teljes képet nyerjünk a nagykanizsai rádióviszonyokról, felkerestük a főpostán Hutler Géza postafelügyelőt, a rádióügyek intézőjét. Az elmúlt hat év statisztikája igen érdekes dolgokat árul el.
Amikor 1925. december 1-én életbe lépeti a kereskedelmi miniszter rendelete, még csak 55 rádiólulajdonos volt Nagykanizsán. Qoda Lipót dr. városi tiszti főorvos és Hemmert Károly városi főszámvevő jelentették be elsőnek készülékeiket. A statisztika igy alakult:
1925-ben 55
1926-ban 140
1927-ben 197
1928-ban 385
1929-ben 640
1930-ban 946
1931-ben 1260
volt a nagykanizsai rádiólulajdono-sok száma.
Ebben az évben, január 11-ig
egyszerre 60 uj rádlótulajdonos jelentette be a készülékét.
Az orvrádlózókat természetesen szigorúan büntetik. Egyszerű kihágás esetében 20—200 pengőig és és 2 hónapig terjedhető elzárással büntetik azt, aki engedély nélkül létesít rádióberendezést, vagy ha titokban felfogja az állami beszélgetéseket, morzét stb. és azt terjeszti.
Az elmúlt 6 év alatt csak 10 esetben indult eljárás rádiókihallgatás miatt. Ilyen esetben elkobozzák a készüléket is, amelyet a posta-vezérigazgatóság rendelkezésére bocsájla-nak. Az igazgatóság azután vagy a vakok intézetének ajándékozza, vagy
pénzért értékesíti az elkobzott készülékeket,
Ha valaki feljelent egy orvrádlózót a postán, az 5 pengi Jutalmat kap. Ilyen feljelenlés még nem fordult elő Nagykanizsán.
A rádióelőfizetés dija havonkint 2-40 pengő. A vakok és a 100 százalékos rokkantak azonban teljesen díjmentesen használhatják a készülékeiket. Jelenleg Nagykanizsán, Kls-kanlzsán és Palinban van egy-egy Ilyen rádiótulajdonos. Minden újonnan belépő rádióelötizelő 6 hónapig minden körülmények között köteles fizetni a 2 40 pengős előfizetési dijat. Hat hónap után fel lehet mondani. Akkor az illető vagy eladja a készüléket, vagy pedig egy dobozban elviszi a főposlára, ahol lepecsételik a dobozt. A pecsételés dija 2 pengő.
Nagykanizsán jelenleg 3 gazdának, 279 keíeskedőnnk és iparosnak, 603 köz- és magántisztviselőnek, 84 munkásnak, 15 tanulónak, 17 nyilvános helyiségnek. 256 egyéb foglalkozásúnak és 3 iskolának van rádiókészüléke.
Régebben elkeseredett harcok dúltak a szomszédos rádiótulajdonosok között az állandó visszatolások miatt. Ma már annyira tökéletesek a készülékek, hogy ilyesmi a legritkább és csak igazán a legrosszabb akarat mellett fordul elő. Jelenleg Inkább a miniatűr magasfrekvenciás villanyozó készülékek hatnak zavarólag. A készülékek állandó szikrázásai, kisülései 500 méter körzetben keserítik meg a rádiózók életét.
Tan. ö. NTE liataatélya a Po!|ixl EjyUtt*. S-kor
A Kaaiinó vacsorája. Ja.. 14. Llctálle aUadáa a vároaMaia « órakor (Barbailla La|oa: Mti ■ mafyar Irodalom per(-lárlála)
Hiituladoaoaok fj-nUaa a .ároUUUn I órakor. Hóm. lutb. bltkózaátl válaaJrtiaok. Ja.. M. As tar. LalayezyUI plk.lk|a • Kaulaóía.
9 órakor.
Jaa. Sl. UceiUa alóadte a vároebiiin fl 6tlko^ Lainyklub raSuiio. Iel|a a MiuzUalilaba. i-kor Pebr. I. Ai IparlaelSkt bál|. a Kaaalnóbao.
A Hollók larmaa|l aaUlya a Pollid Egylelban
9 órakor.
Fabr. 1. A Palzárt Eíylet kó>(yllMa< ta -racaoráje. A zlmnlilum ca«rk*M-Biinep4lya a tornatararn-ban 4 órakor. Fabr. á. A Sranatórlum EfrywQlal mlaoroa aaUlya a Kaaaloóban.
Fabr. 7. Kar. TUatvIsaló.ók álarca «al|« a PoljÉrt Egy leiben léi I órakor.
A Kareakedalml AUulmaroUak álarcoa bálja a Kaaalnóbaa.
Fabr. S. A KermUny JóUkony Nóagylat álareoa
lelmeiaaUlya a Kaaalnóbao. Fabr. S. A banktlaitvUalók müeoroa táncaattlya a Kaaxlnóban.
Időjárás
A nagykanizsai raotsorotógtsl mag-tlgyelö Jelentések : Kedden a hőmérséklet . Reggel 7 ólakor —14, délután 7 érakor —1-3, este 9 órakor —1-7.
Felhőid: Egész nap borult égboltozat
Szélirány: Egész nap északkeleU szél.
(Éjtxakai rádUHkníis) ál Mssrstá. glal latáaal ialaartl sats 10 Arakar l Boraalt M« .áa-haték Uay.g-talan hS«4ltai*aaal.
Sok vidám és kellomes órátj\'szarez a Rádió. Hallgassa meg mit nyújt az Orion 7033-as, hangszórós Európavevö.
Qyártja: Orion Izzólámpagyér
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 17.
NAPIREND
Január 80, anrda
Kóoi. katoHkua: Flb. ét Seb ProtesL:
Fáb. ét Seb. Izraellts: Sebat hó 12 •
Várotl Múzeum éa Könyvtár nyltvt dü tör lökön és va tél ruip délelőtt 10-től 12 ötéig.
Oyónaxertérl éjjeli szolgálat. I hó végéig a „Fekete sas\' győgyazertár Pő-uta i
Városi Most. .Egy I bb ctalád-, sz Idei évad legizellemtsebb vígjátéka -.Ugaton a helyzet változatlan- kulya-lilm Oöifthdó nyitva reggel 6 órától esta 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tsl. 2—13.
A vasárnapi liceális előadást
Barbarlts Lajos, a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kor főtitkára tartja .Séta a magyar Irodalom perifériáin" címmel. Az érdekes előadás ax Irodalmi és ál-Irodalmi életnek, valamint a könyvkiadásnak sokszor humoros, még löbbszOr szomorú ferde-: ségeiből megrajzolja azt ax Irodalmi alvilágot, amely esztendők óta zsarolja a vidéki középosztály kulturális és könyv-éhségéi.
Az előadást kitérő műsoron Dávid Magyar József, a Kör titkára költeményeiből szaval, a Munkásdalárda éneke). Belépődíj nincs.
— A polgármester betegsége.
Jelentettük, hogy dr. Králky István polgármester husmérgezésben megbetegedett. Eleinte csak egy-két naposnak látszott *r betegség, tegnap azonban közölte az orvos a polgármesterrel, hogy előreláthatólag 10— 12 napig az ágyat kell őriznie. (Ennek következtében a polglrmesterék csütöriökl fogadónapja Is elmarad.) A városházán a polgármestert dr. Hegyi Lsjos főjegyző helyettesíti.
— A kórházi bizottság Ölése. A városi kórházi bizottság ma délután 5 órakor a városháza tanácstermében Babochay Oyörgy elnökleté alatt ülést tart.
— A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága holnapi csütörtök esle 8 órakor rendkívüli ülést tart.
— Lelkészmeghlvás. A balaton-arácsi református hitközség a megüresedett lelkészi állást Bakos Lajos, jelenleg Utrechtben Időző segédlelkésszel töltötte be meghívás utján.
— Nőnevelés! tanfolyamok. Bárány Karolina kővágóőrsi róm. kath. tanítónő nőnevelés! tanfolyamot nyitóit a községben. A tanfolyamnak 48 hallgatója van Hir szerint erre a mintára más községben is lesz rövidesen hasonló tanfolyam,
— Szivárvány január kOzepén. Hétfőn délelőtt ritka természetű tünemény volt látható Szombathelyen. Az éjszakai fagyot reggelre enyhe idő váltotta fel, délelőtt fél 11-kor megeredt az eső, majd kisütött a nap. Valóságos tavaszi idő ömlött el a városon, amely felelt egyszer csak pompás színeivel egy hatalmas szivárvány jelent meg. A rövid ideig tarló ritka természeli tüneménynek sok csodálója akadt.
— Az NTE vidám táncestélye. Az NTE fotballszakosztályának fenntartása javára tartja az NTE vigalmi gárdája az idei táncszezon harmadik tánceslélyét folyó hó 23-án, szombaton esle 8 órai kezdettel s Polgári Egylet földszinti termében. Ezen táncestélyek anyagi eredményétől függ, hogy a 66 esztendős múlttal rendelkező NTE fenntudja e tartani fotballszakosztályát, Illetve folytat-hatja-e tavasszal az ősszel megindított győzelmi sorozatát. Az első kél tlncestély olyan inllm családias hangulatot varázsolt a Polgári Egylet földszinti termében, hogy ezen tánc-estély is biztos sikerűnek Ígérkezik.
— A Vas- és Fémmunkás Dalárda ma, szerdán este 8 órakor próbát tart. Pontos megjelenést kér a Vezetőség.
= Műselyem crepe de chlne és georgette az összes dlvatszinekben, báli és estélyi ruhára, métere csak 4-80 pengő Schütznél.
Oyermekágyas anya az égő házban
Tapolca, január le
Az elmu\'t napokban bravúros életmentést végzett a tapolcai tűzoltóság. A kora reggeli órákban kigyulladt éa leégett Tapolcán özv. Mayer Islvánné zsuppfedeles háza. Az égő házban benn feküdt a tulajdonosnő leánya is, akit három nappal ezelőtt látogatott meg a gólya. A szerencsétlen asszony kétségbeesett sikoltozással várta a borzalmas lüihalált, amikor életük kockáztatásával behatoltak a tűzoltók a szobába és gyermekével együtt kimentették a fiatal anyát.
— Dr. Kónig fogorvos szabadságáról hazaérkezett s újból rendel.
— A báli Idény legsikerültebbjének a banktisztviselők február 9-lkl, hushagyókeddi humoros mű-soru táncestélye ígérkezik. Ez lesz az egyetlen hushagyókeddi bál.
— Menyasszonyok Ideálja a Schütz vászon.
— Előadások a Leányklubban és a fogházban. Vasár ne p délután a Szociális Missziótársulat rendezésében Kerezsy Oéza polg. lsk. tanír tarlóit értékes természelrajtl ismeretterjesztő előadást a fogházb-tn. Hétfőn délután a Sient Ilona Leányklubban Kolla János kegyeirendi tanár tartolt mélyértelmü, krisztusi gondolatokkal telített erkölcsi előadást .A nő, ha elveszti élelldeáljál" elmen.
— A Nyugat Január 16-1 száma megjelent. A Bzám közit Móricz Zelumond Babits Mihály, 8chöptlln Alsdár, I.acr.kó Gózn, Tersánszky J. Jenő. Pap Károly, Gellért Andor Endre éa Németh Lászlónak a Nyugat jubileumi nagygyűlésén tartott előadásait, továbbá Móricz Virág novelláját, Illyée Gyula, Fekete I-alos, Lili András és Török 8ophle verselt. E szám kezdi meg Vasa Tamásnak, a világháborúban századosként bevonult aktív katonatisztnek „Elvemaradottak utja" című regényes korrajz közlését Negyedévi előfizetés lü pengő. Kiadó hivatal V. Vilmos caáazár-ut 3á.
— Beszüntetett vonatok. A Duna—-Száva—Adria Vasul közli, hogy csekély kihasználásuk mislt mától kezdve a Nagykanizsa és Szombathely közölt a 312, és 317. számú személyvonalok közlekedését beszüntette. U óbbl vonat helyett Zalaszentlvánlól Nagykanizsáig a menetrend-hirdelményben közölt menetrend szerint a 335/b. sz. vonatot személyszállítással közlekedteti
— Megdobálták a vonatot. A Badacsonytomajról délután 5 órakor Tapolca (elé induló személyvonat ablakalt a minap a toma|i fürdő-strand irányából eddig ismeretlen tettesek kővel bedobálták A nyomozást a csendőrség megkezdte.
— Jótékonyság. A Barál-családnak Bremser Baba 5, N. N. I 50 pengőt adományozott szerkes?tőségünk utján.
—\' Az OJaág ul száma Bzenzáclóa külpolitikai tudósítást közöl Brünlng és Laval megegyezéséről. Bothlen Rómá-
ban. Jön á térképéé átszállójegy. Miután Oandhl (eleséget Is bezárták, kinek a nevén tog az Üzlet tovább monnl ? Nagy öröm a Dob-utcában, egy Móricz lett a háznagy. KI menjen kl az Ollmntászra és még rengeteg tréfa, aktualitás éa Intimitás Nagy Imre kitűnő vicclapjában Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budnpeet VI. ó-uten 12.
VÁROSI SZÍNHÁZ
Scerda, csUfítríatc Január 20. és 21-én
Pályadijat nyárt vigjAtékattrakoiAl
>ANNV ONDRA
a legtemperamenlumosabb szőke csillag elbűvölő játékával
Az idei évad legszellemesebb vlg|átékattrakclója. A férfi főszerepben: SIEGFRIED ARHO. Ext megelőzi a közkedvelt „Clnol" legújabb kalandja.
Mindent felülmúl
s külön élményt nyújt
PQATON A HELYZET VÁLTOZATLAN
Előadások kezdete 7 ás t órakor.
Kéthónapi fogházra Ítélték a sikkasztó gamásl községi írnokot
Kapoavár, Január 1(1
A kaposvári törvényszék most tárgyalta Takács László gamásl községi írnok bűnügyét, aki ellen hivatali sikkasztás vétsége miatt emelt vádat a kir. ügyészi ég.
A vádirat szerint Takács László az elmull év ősién Somogyvárl István gamásl lakostól átveti 70 pengő kórházi ápolási dijat azzal a megbízatással, hogy ezt a pénzl befizeti helyette a községi pénztárba. Takács az összegei nem fizette be, hanem azt saját céljaira felhasználta.
A főtárgyaláson a vádlott lmok beismerte, hogy átvette a 70 pengőt, azonban azzal védekezett, hogy a pénzt nyomban át is adla Fischer Qyula községi jegyzőnek. Ez a védekezés e lanuk kihallgatása után megdőlt és igy a bíróság hivatali sikkasztás vétségében mondva kl bűnösnek a vádlottat, a 92 §. alkalmazásával kélbónapl fogházra Ítélte. — Takács fellebbezési Jelentett be a bűnösség megállapítása miatt.
= Kóstolta a Vlda ujborát?
— Prolongált betörés Badacsonytomajon. Az elmúlt napokban kétszer egymásután betörlek a badacsonytomaji Iparosok és Kereskedők helyiségébe. Az első alkalommal pénzt, a másodiknál pedig bort vittek el a tettesek. A betörök ráadásul még vandál módon súlyosan megrongálták a helyiség berendezését is. A csendőrség erélyes nyomozást indított.
— Tssnádv Fekete Mária filmkarrierje Berlinben. A .Színházi Élet" uj száma érdekes olkkben és képekben számol be Mlss Magyarország 1931 - Tasnády Fekete Mária berHol filmkarrierjéről. A tavalyi Mlss Magyarország főszerepet Játszik egy hangosfilm német ée francia verziójában. Inoze Sándor heUlapjának ul száma közli a január 24-lkI Mlss Magyarország váasztás részletes pro gramját Jan Klepura nyilatkozik házasságáról. Grcta Garbó cikket Irt „Kihez mennék feleségül ?■ olmen. Pesti Hollywood olmen az újjáéledő magyar filmgyártás friss eseményeit mutatja be a
Színházt Elet Iránban és képekben. — Gyermekújság, kotta, kézlmunka-mol-léklet égésim kl n Sxluliázl Elet uj számát
— Revolver és kőtél. Szabó Ferenc 25 éves szigligethegyl lakos revolverrel mellbelötte magát és azonnal meghall. Teltének okát nem Ismerik. — Kárer Pál szöcl lakos a szőlőhegyen felakasztotta magát és mire rátaláltak, már halott volt. Oyó-gylihalatlan betegsége miatt menekült a halálba.
— Ha Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-u. 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyílnak és 1.40 pengőért nemcsak megfürődhel, hanem Jól meg is reggelizhet.
MAKULOTUR
papir
nagyban és kicsinyben
olcsón
kapható a kiadóhivatalban
1932 január 24
KÖZGAZDASÁG
12 vagon exportburgonyát utasítottak vissza a határon
A marakeresztari határállomáson szünetel az exportforgalom
ZALAI KÖZLÖNY
Murakereaztur, Január 19 (Saját tudósítónktól) A murake-reszturi határállomáson, amely mini érzékeny szeizmográf jelzi mindenkor az ország külkereskedelmi helyzetéi, az utóbbi mpokban szinte tel |esen szünetel a forgalom. Alig megy Itl valami az országból, de viszont alig jön be Is egy-egy vagon külföldi áiu.
Az utóbbi napokban magyar ex-porikereskedők 16 vagon burgonyát adlak fel olaszországi rendeltetéssel. Éi noha az illetékes szervek nem győzik eléggé hangoztatni a gazdáknak és kereskedőknek, hogy csak megfelelő, gondosan válogatott és berakolt burgonyái lehet kivinni az országból, mégis a 16 vagonból 12
vagont vissza kellelt tartani, mert rendkim silányak voltak, emberi élelmezésre és Weg kivitelre alkalmatlanok, ugy, hogy az ország hírnevét és a magyar burgonya márkáját károsították volna. Azért a halárállomáson a m. kir. növényélet és biokémiai intézet kirendeltségének közegei nem engedlék át a haláron, hanem visszairányították feladási állomásukra, ami vagononként 2—300 pengő károsodását jelent ugyan a feladó kereskedőknek, gazdáknak, de országos érdekből kellelt ehhez a rendszabályokhoz nyúlni. A burgonyák jobbára Veszprém és györ-vidékl gazdáktól erednek és onnét kerüllek feladásra.
Az elmúlt évben 6 zalai
tehenészetet tüntettek ki
Az Al8Ódunántuli Siarvasmarha-tenyésztő Egyesületek Szövetségétől szerzett Információk szerint az elmúlt évi versenyen a zalai\' gazdaságok közül az alábbiakai tüntették kl:
Oróf Teleki Tiborné (Pölöske), II. ezüstérem, állami oklevél, Szentkirályi litván (Bucsutahegy), bronzérem, Alsódunántuli Ksmara oklevele ; herceg Eszterházy Pál (Oyulakeszl), bronzérem, Alsódunánlull Kamara oklevele; herceg Pestetlcs Tasziló (Keszthely), bronzérem, Alsódunántuli Kamara oklevele.
Versenyen kívül díjazott tehenészelek : M. klr. Oazdasági Akadémia (Keszthely), aranyérem, Alsódunántuli Kamara és OTB oklevél; M. klr. Mezőgazdasági Szakiskola (Kehida), ezüstérem, Alsódunántuli Kamara oklevele.
Mit nem lehet lefoglalni?
A közadók kezeléséről szóló 600 izámu Hivatalos összeállítás 55. szakasza Intézkedik az adóvégrehajtás alóli mentességekről. E szakasz szerint a végrehajtás alól kl vannak véve és még a végrehajtást szenvedőnek beleegyezésével sem foglalhatók le többek közölt: a mezei gazdálkodással foglalkozók részére " általuk müveit vagy műveltetett, de legfeljebb 12 kát. holdnyi szántóföld müveléséhez szükséges vetőmag, igavonó jószág, félévre szükséges takarmány, szalma és alom, továbbá gazdasági eszköz és trágya. A fizikai munkával foglalkozóknak a keresetük lolytatásához szükséges szerszámok, eszközök, műszerek, állatok, továbbá a kisiparosok és kézművesek feldolgozható anyagkészlete 500 pengő «e|élg. A végrehajtást szenvedőknek és háznépének háztartáshoz szükséges házi és konyhabútorok, edények, varrógép, főző- és evőeszközök, kályhák és tűzhelyek, a ruházkodáshoz szükséges tárgyak, a szükséges ágy- és fehérnemű s végül a végre-
hajtást szenvedőnek és házanépinek egyhavi Időtartamra szükségei élelmi, tüzelő- és világitószerei.
(-) Szitárdulás és zalai borpiacon. A zalai borpiacon némi 8zllárdulás észlelhető, részben — ugy látszik — a szeszpárlat rendelet hatása alatt. A kereslet azonban, bár az árak valamit javultak, továbbra is csekély. Badacíonybsn 25—40 fillérig kellek el az ujborok néhány tételben.
(—) Emelkedtek az állatárak a balatonfüredi állatvásáron.
balatonfüredi téli országos vásárra a minap 500 darab állatot hajtottak fel. örvendetes jelenség, hogy sz árak emelkedő Irányzatot mutattak és igy nagyobb volt az eladási kedv Is.
Teraáartássáa
Buia ttszav. 77-es 1295—13-30, 78-al 1310 —13-45, 79-ea 13-25-13-60, 80-as 13-35—13-70, dunánt. 77-es II 90—12M0, 78-as 12-05—12-25, 79-es 12-20-12-40, 80-ss 1230 12 50, rozs 13-65 13 75, tak. árpa 16-25—16-75, zab 21-40—21*65, ten gerl 14*40—14*60, korpa 1220-t2*40.
NGYEN
kapja
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOSt előfizet.(Rővlditéaek) H - hírek. közgazda-\', sás. Hangv. — hangverseny. B — előadás Oy — gyermekeknek. A — asszonyoknak. Z — zene. Mg. — meróttidaság. Ifj. - Ifjúsági előadás. F — felolvasás. O — gramofonzene. Jb — jaxz-band. K — kabaré. aZ. — népszerű sasa.
Január 20 (szerda) Budapest 8.15 A rídtó házlkvaitstljt-nek hangversenye. 9.30 tttrek. II.1Q Nemzetközi vuielióssolgálai 12.C0 Déli ha-tangszé. 1106 A Mándlls-izaloMenekar hangversenye. 1X2S Hírek. H.00 kMJelzéi. 14.46 Hírek. 16.00 Az Országos Postászenekar hangversenye. 16.45 Időjelzés 1 \'.25 a 17.40 Hangverseny. 19.10 F. 19.40 Bé-ketty-cst 20.40 Cigányzene. 2iM B 22.00 Időjelzés, ldójárásjelentés. 22.15 A Wsld-hauser—Keipely vonósnégyes hsngv.
Bécs ll.il Zenekari hsngverieny. 12.40 és 13.10 0. 17.00 Hangv. 1930 Zenekari hsngv. 21.05 Hangjáték.
Prága 11.00 a 1100, 1130 és 15.30 Hsngvencny. 17.10 Bábszlnbás. 18.00 0. 19 tlaagv. 19.25 Opera B. 22.00 és 2150 Hangv.
SMaM tártai
Páris 20I6V4, London 17-81, Newyork
512-37\'/!, Hrűssel 71*37, Mllsno 25*63,
Madrid 43*30, Amsterdam 206*15, Berlin
120-70, Wien---, Szófia 371, Prága
1517, Varsó 57*40, Budapest -*-, Belgrád 9*10, Bukarest 3*08.
VALUTÁK Angol f. 19 55-19% Belga fr. 7935-79 95 Csehk. 1694-17 04 Dánk. 108-40-109*40 Dinár 10*11-1019 Dollár 57050-573 50 Frindil 22-40-22 60 Holl. 229-70-231*10 Zloty 6395-6445 Lel 3*48-3*54 Léva 4*10-420 Ura 28*40-28 70 Márka 135*45-136*25 Norvég 107 20-108*20
Peseta —*--*—
Schlll. -*--*—
Svájdf. 1)0*70-111*40 Svéd k. 10990-11090
Uaája: Mlxslal fywsáa ét Upklatá
■ágyj m a ..,.! ii t,_ „ i
▼flUfliAV BsmasixuA.
eU* UimwTzhUI Károly.
taw IIMM | M^MyÉi^^hMM ML

APRÓHIRDETÉSEK
u vMMfh Z1H 10 Mötj M snu M> nlM íl|. a 011*r. V»fc- fc »■"»—» M ao 011 *r, aisfea MM Sl|> a |UZ-- ptaua«i 10 »*t« *0 011 *r, «tnS«i
lovlbbl >>ó dl), • 011*r. Cl-uí • ■ >»
t.(,bb MSkSÜ lantul iiimltUUk.
AlUlt k«»6fcMfc Sím Ml^^ar. irinreMMk 5 (90 p«anű suMffas sr«i a fülsaleiei Uayver^ udaildJida fikoralA** MSoan oltfre sseJwSSK.
Mstlpáas dlaskrélen ksphaté, csakis
biztos helyre. Clm a kiadóban. 216
Kitti né hsngu rövid Stlngl ssagsrs bérbeadó. Ctm a kiadóban. 271
Náraasuafcáa utcai lakás kistó
május t-re, Csengery-nt 42, sstok. 112
DEVIZÁK Amst 22090-231*10 Belgrád 1014-10-20 Bertln 135*55-136-25 Brflssel 79*45-7996 Bukarest 3-43-3*47 Kopenh.l08*60-I0940 London 19*75-1995
Madrid -•-
Milano 28-50-28-70 Newy. 571*00-574*00 Oszló 107*40-108-20 Páris 22*47-22-56 Prága 16-92-17-00 Szóns 4-13-4-17 Stockh. II 0*10-110*90 Varsó 6405-64*45
Uyjg] _■_
Zürich 11080-111*40
ÜtriátTátir
Felhajtás 1793, eladatlan 584. - Elsőrendű 0*80—0*84, szedett 0*78-082, sze dett közép 0*74 —0*76, könnyé 070-0*74, 1-ső rendű flreg 074 -076, ll-od rendű Oreg 068—0*71 angol süldó 080-090, szalonna nagyban 100—000, zsír 1 20— 1*23, hus V08-1-I6, félsertés 1-04-1-12.
Két szobás udvsrl
légekkel, disznóól használattal február t-re 30 P-ért klsdó Ktnlzal-u. 21. Bőveb-
bet Batthyány-u. 10
Házilag sulykolt és savsnyilott ká|<szts kilója 32 llHér Oyenes és Vlda IttsKr-üzletekben. 15
25%-ot jövedelmező kisebb és egy na gyobb blrháx sürgősen olcsón eladó. Clm kiadóban. 2i5
HaMaJaala állandóan kapható Sípos Andot, Musiel és Friedenthsl, Teutsch Ousztiv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és a Köztisztviselők Szövetkezeténél. — Tejköspont. 5113
mellékbelyl-
-233
Emalstl két szoba, meUékbeMiégck-kel és egy aDliely február t-re klsdó — Főút 24. 272
Poginyvári fajboraim
árusítását megkezdtem, literenklnt - 20 és 30 fillérért. Legkisebb tétel 5 25IL Megrendelésre házhoz küldőm. «r—sr táselr, BaHliTtay-a. SS,
Társat, vagy ttasnderosót keressk 7Vi—3000 r-vel egr meglevő Qzlet Idbő-
vítéséhez. Havi a Mádéban.
biztosítva. Cin 274
KtMfck*URf*tttlrt báron szoeás sdó-rnentei kását szocmII készpéaafl.etta mellett. Ajánlatokat Hadéba kérek. Ogv-noköt nem díjazok. 275
TIizUkJ sezlon 70 pengfi.l nagytakaró 100, gobelaasOvés lalvédó 30, u| pokróo szőnyeg elsdók Deák tér 10. tóldsz.5. M8
KiwálA íz*
mOvagaljl
fcaUk UltMHHI
aagy válassléktaa kapkaUk
ZSOLDOS BTUCS
órAs. tsszsRtsz ta LáTsnatKNÉi. rő-or 14. SSZTMTÓ TáMTA Orvosi receptek elkészítés*. «r«i Szakszert Javítások.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Uránia Mozgóképszínház r. t. felszámolása kimondatván, a Kt. 202. §-a értelmében felhívjuk a társaság hitelezőit, hogy Igényeiket 8 napon belftl jelentsék be.
Nagykanizsa, 1931 január 18-án.
Dráalar.l. felszámolás alatt.
Itta lgértak sokat, sehogy kevssskket kelljen lássál
PENOÖÉRT AD A HAVONKÉNT MEOJELENÓ
HANGULATI
10 oldalon 14 pengő értékű nyolc újdonságot, uj operettmuuDrál, külföldi és hasal láncsiámot. etnlt,* magyar nótát, előadási darabot ér külföldi nagy sikert a zenetermés legjavából.
EMlztUsbtn csak 13 JiUtrbt kerül egy-egy zendzdm. \'
HANGULAT
s dme annak a havonként 16 oldalon megjelenő u) zenei folyóiratnak melyben egy-egy zeneujdonságot előfizetési árban átlagosan 12 fillérért bocsájt közre a 82éve fennálló ROZSAVÖLOYI ES TAR8A zeneműldádó cég.
A HANGULAT kulturális vállalkozáa, mert a zenében legjobbat, legolcsóbban, a legszebb kiállításban juttatja el kö-
zönségéhez.
AHAN0
i
.. ___,\'OULAT a zeneirodalom
donságalt visz! el a zenekedvelő ki zönaéghez.
A HANQULAT a legkitűnőbb hazai és Irtltfflldl szerzők legfrissebb termékeit szólaltatja meg lapjain.
A HANOULAT havonként 16 oldalon 8—10 teljes zeneszámot sd. A legtöbbnél az énekhangot Is közöljük és ennek következtében majd az összes számok játszhatók hegedűn, vsgj pengető haGwszereken Is.
A HANOULAT-tat egy egész hónapra való hangulatot viszünk otthonába: a zenének legelemibb, legérthetöbb, legtermészetesebb művészt megnyilvánulását.
kov-eov is oldalas füzet aha i--
Kistutd ft kSiyv «• ii.islkinikidtMkkf, Y.fJ ■ StlSSMt t
RÓZSAVÖLOYI ÉS TÁRSA
cégnél
BUDAPEST, IV., SZERVITA-TÉR S.
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
KOzponti VILLATELKEK 60 havi részletre Balatonfenyvesen
(Mártatelep) Közvetlen a pályaudvar előtt. Klimatikus (enyvet levegő I Bársonyos homokstrand I
Érdeklődni: SzabÓ Antal sportüzletében
[
80 fillérért
az Ensábat-tfc J. szán alatti
4 fsgáal ebédelhet Molnár-Étkezdében.
1
Nem tudja, milyen rádiót vegyen?
Forduljon bizalommal Quittner villamoséi rádiószaküzletéhez / A iegönzetleneb-bül azt a készüléket lógja kiszolgálni, mely az Ön igényeinek és erszényének legjobban megfelel I Quittner minden jó gyártmányt tart, nem lerakata, vagy képviselete egyik gyárnak sem. Gondosan szereli antennáját és villamos vezetékét. Qulttner-nél igénybeveheli az összes gyári ctere- és ráillet-kedvezményeket. Nemcsak rádiókban talál nagy választékot Quitlner-nél, de minden más villamossági cikkekben is. Quittner a legrégibb x villamos magánvállalkozó Nagykanizsán.
Gondos, szolid és olcsói
Quittner
villamos- és rádiószaküzlete Csengery-ut 1. Telefon 3-94.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
27676/1931.
Tárgy: Rokkant jelvény alapszabályainak végrehajtása.
Felhívás.
A m. kir. népjóléti és munkaügyi Miniszter Ur 175.000/1931. számú rendelete folytán felhívom a Nagykanizsa városban tartózkodó mindazon hadirokkantakat, akiknek a sebesülési érme, vagy a háborús emlékérme meg van, hogy folyó évi január hó 25., 26., 27. és 28. napján délelőtt 8—12 óráig jelentkezzenek a városházán, a rokkant hivatalban II. emelet, 37. ajtó alatt és hozzák maguk kai az érmekre vonatkozó iratokat.
Akiknek pedig ezen érmek közül egyik sem volna meg, azok Igyekezzenek ezen érmeknek legalább egyikét sürgősen megszerezni.
Nagykanizsa, 1932. évi január hó 13-án.
311 Polgármester.
HIRDESSEN
■ „Zalai Kfizl8ny"-ben.
1932. január 24.
MEGHÍVÓ.
A Dunántull Gazdasági Szeszgyárosok Szaazflno-mltó Rászwétaytársssága Nagykan zaán 1932. Január hő
29-én délután 2\'/s órakor a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalai Takarékpémtár R -T. helyiségében
XXVIII. évi rendes közgyűlését
tartja, melyre t. részvényeseit ezúton is meghívja Nagykanizsa, 1932. január 8-án.
Tárgysorozat i
ai Igazgatóság.
1. Az igazgalóság jelentése.
2. A felügyelőbizoltság jelentése.
3. A lefolyt üiletévl zárszámadások megállapítása és a nyereség felosztása iránti határozathozatal.
4. Az igazgatóság és felügyelőbizoltság felmentvénye Iránti határozathozatal.
5. A felügyelőbizoltság díjazásának megállapítása.
6. Az Igazgatóság választása.
7. A felügyelöblzottnág választása.
8. Hivatalos lap kijelölése.
9. Indítványok.
■árleg-számla i
Vagyon: Qyárépületek P 63.443 12, Oyárberendezések P 253.63263, Központi szeszfőzde P 23.229 62, Ingatlan P 1200 -, Iparvágány P 3000-, Hídmérleg P 2.400-, Tartánykocsik P 62 892 —, Értékpapírok P 15.468 —, Anyagok P 13.961-24, Hordok P 40.914 48, Siesz, szcszáruk P 306.994 95, Pénztár P 1.855 54, Adóklncslár P 1.1 II\'68, Váltók P 5.700-91, Fogat P 1.200—, Adósok P 52 385-38, összesen P 849 389 45
Teher: Részvénytőke P 190.000—, Tőketartalék P 151 203 08, Értékcsökkenési tartalékalap P 94 000 —, Tartalékalap P 33.260 —, Értékpapír tartalékalap P 800 -, Nyugdlj-alap P 24.000 —, Elfogadványok P 20.000 -Átmeneti lételek P 12.73253, Fel nem veit osztalékok P 1.52640 Forgalmi adók P 837 86, Hilelezők P .303,549 58, Nyereség P 17.480 — összesen 849.389 45. Az Igazgatóság
Megvizsgálta és rendben találta a FeMgyelőblzottság
Veszteség- ás nyareság-rfzámla ■
Tartozik: Általános "Üzleti költségek P 55.667 92, Tiszti fizetések és napszámok P 57,105 51, Jelenléti jegyek P 625-—, Adók P 7.884-25, Biztosítási dijak P 4.644-48, Kamatok P 355 19, Jutalékok P 6.168 92, Be-hajihatatlan követelések 6.70785, Értékcsökkenési tartalékalap P 18.000—, Nyugdijalap P 3.000 —, Közművelődési és közjótékony célokra (Átmeneti tételek szia) P 1500, Nyereség P 17 480.—, Összesen P 179.139 12.
Követel: Nyereség-áthozat P 2.040 61, Szesz, szeszáruk P 177.098-51, összesen P 179 139-12 Az Igazgatóság.
Megvizsgálta és rendben találta a Felügyelőblzottság.
KIADÓ
éa azonnal elfoglalható a váron belterületén cirka 40 méter hottza, világot, műhelynek vagy raktárnak hatz-nálható tzép helyitég. Etetleg két rétz-ben l*. Clm a kiadóban.
Közgazdasági Részvénytársaság
Gutenberg nyomda és Délzalai LopMndó Uffllalota
Nagy kani;
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
KészitUnks
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentésekel, névjegyei, falragaszokat, körlev, leket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákal, naptárlömböket,\' falinaptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (F.elelös üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 16 szám
Nagy kan Izaa 1982. január 21, csütörtök
Ara 14 "llér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkeutóatg é» kiadóhivatal: Fönt 6. uim. Köitbtlyl MkMadóhlvalal: Koaauth-ntca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ISWlMtai bt: egy hón * pcuó a* ül SKikeotóatgl ét kUdóhlvitall leleloa: 78.
tllKr.
A bün a templom ajtajában
(H) Szörnyű bünhullám söpör át sí egész világon. Mintha kiöntötték volna Newyork alvilágának csatornái és elárasztották volna a bün mlaz-máival az összes országokat. Pokoli fantáziával kieszeli gyilkosságokon, borzalmas merényleteken, rothadt levegőin panama-dzsungeleken, rablások és betörések légióján kell átbukdácsolnia naponta az embernek, aki nem akar kikapcsolódni a világ sorából. Az njságok, a rádiók, a parlamentek, az utcák tele vannak a bűnök hirdetésével, mindennap ujakkal, másokkal, friss szenzációkkal. Elborul, beszennyeződik tőlük a lélek. Piszkos leheletük behatol az Irodalomba, az üzletbe, a családba, a politikába, találkozunk vele a színpadon és a gyermekszobában is.
Ennek a bün-özönnek szennyes hullámai ma már a templomok ka-pult nyaldossák. Ma már a templom sem szent hely, a templom sem biztonság többé. A tabemákulum előtt sem döbbenik vissza a bün hullámverése, hanem szentségtelen kezek feltörik az Isten házának kapuit és kifosztják az oltárok leg-szentebbjeit. Szentségtartók, kelyhek, paténák és feszületek szerepelnek a bűnlárgyak jegysékén és Mentetett zslbárusok piszkos zugaiban reszkető kézzel mérik grammra, dekára a kétezer év óta szüntelen újjászületés szent misztériumának aranynyal ékes hordozóját.
Az utolsó napokban egymás után kél vandál templomi betörés döbbentette meg az újságolvasót. Két szomszéd megye két községének szegény templomait rabolták meg elvetemült emberek. Bünük Irtózatos súlya hátborzongató erővel 01 meg a gondolkodó ember lelkén, mialatt a szentelt tárgyak talán már guruló garasokon vett részeg mámorrá olvadlak valamely ócska korcsma-asztalon.
Irtózatos a bün vakmerősége, amely sz aránylag nem is nagy haszonért (hiszen a templomi kegyszerek legnagyobb részben még városhelyen is csak ezüstből vannak, aranyozva) ilyen állati nekifeledke-zéssel lud levetni az emberről minden emberit. Szörnyű a* erő, ami a kézbe, melyet valamikor egy édesanya Imára összetenni tanított, feszitő-vasat tud adni, hogy bezúzza vele az Oltáriszentség hajlékának ajtaját
Meg kell itt állni a gazdasági világháború retteneteibe szédült emberiségnek és a legörjllöbb zajlás közepette Is kell lenni egy pillanatnak a lel figyelésre.
A bünhuTlámnak, ami templomaink oltárlépcsöln is átcsap, a másik vége az Iskolák termelt ostromolja. Nem «ak betörök, kasszafurók kedvelt működési tere lett az Iskola, hanem a legocsmányabb bűn, a lélekmér-gezés lopta be magát falai közé.
Csak a minap ütöttek rá Budapesten a középiskolás Ifjúság egy kis kommunista sejtjére, amelynek titokzatos eredetű pénzekből még arra is futotta, hogy .Vörös Diák*
elmen újságot csináljon a gyermeklélek lerombolására. Ez a vörös llliomtlprás kl tudja mióta mételyezte az iskola fiatalságát és ki tudja, hol működnek még hasonló sejtek országszerte az Iskolákban?
Nem borzong-e át ugyanaz a megdöbbenés az emberen, mint az oltári szentségház kifosztásának hírére, amikor az iskolában a gyermekeink lelkéhez nyúlnak a vörös politika feszltövasával, hogy elrabolják belőle * legszentebbet: a jövö tiszta álmait?
Nem a kor gyilkos stigmája nyl-latkozlk-e meg abban a kanizsai
Xdlkes elemista gyerekben, aki, a pajtásai heccelték, hogy „a te apád kommunista volt", — a mellére ütött és Így felelt: — Én is az leszek I Tud-e még az iskola becsületes, vlharálló szálembert nevelni ebből a gyermekből? Tud-e a magyar tanító minden hősi erőfeszítése és oda-
adása megküzdeni azzal a vörös
szellemmel, ami ezt a gyereket odahaza naponta füröszti meg a hazája ellen való gyűlölködés szennyében ?
Uraink I — meg kell állni egy pillanatra ezeknél a jelenségeknél és a templomunk, az Iskolánk kapuját nyaldosó bünhullámnak, ennek a nagy lelki Bakonynak, a benne lépten-nyomon útonálló vörös betyár-világnak gátat kell emelni mielőbb és mindenáron. Akár a tabemákulumain-kal fosztják ki a világrengés tiara-mlái, akár a gyermekeink lelkét bccs-telenltlk meg, egyaránt szentségtörés a munkájuk.
Kezdjük a védekezést elsősorban kevesebb nyomorral, több kenyérrel és tobb szeretettel. Kezdjük a tizenkettedik órában a megtámadott polgári társadalom öntudatos frontbs-állásával. De ha kell, folytassuk s jogrendnek a legszigorúbb eszközeivel, amik a duvadak ellen állnak rendelkezésre.
Három hajszál alapján nyomoznak a kispesti vendéglős gyilkosa után
Budapeat, Január 20 A meggyilkolt Lukács Béla kis-pesti vendéglős gyilkosának egyelőre nincs nyoma. A rendőrség ujabb helyszíni szemlével és általános razziával igyekszik felderiteni a rablógyll-
kosság rejtélyéi.
A tüzetes vizsgálat során az ágyon három hajszálat találtak a_4sáel»w«k. Ennek a leletnek fontos jelentősége lehel, ha kiderül, hogy Idegen hajról van szó.
767 álláshalmozó van a fővárosnál
Sortokról legközelebbi ülésén dönt a főváros tanácsa
Budapeat, Január 20 A főváros elnöki ügyosztályának 767 nyugdiias
kimutatása szerint 767 nyugdíjas állami, vagy városi tisztviselőnek van
a fővárosnál legalább kétszeres fizetése, vagy nyugdija. Ezek sorsáról a legközelebbi tanácsülésen történik döntés.
Nem ül össze hétfőn a lausannei konferencia
Amerika nem aj aj moratóriumot — Brüning nem elégszik meg egy af Hoover-éwel — Párts míg ha egyedül marad, akkor sem ad haladákot amerikai moratórium nélkül
Berlin, Január 20 A Vosslsche Zeitung jelenlése szerint az angol kormány berlini nagykövete utján megkérdezte, hogy
a német kormány beérné-e azzal, ha a Hoover-morató-riumot egy évvel meghosz-azabbltanak. Brüning kancellár tagadó választ adott.
Pária, lanuár 20 Az amerikai kormány megbizla párisi nagykövetét, hozza tudomására a francia kormánynak, hogy nem kötelezheti magát ujabb moratórium meglgérésére. Mint beavatott körök hozzáteszik, Európának saját magának kell rendeznie az adósságok problémáját, tehát az Egyesült Államok közbelépése nélkül.
Amerika magatartása élénken foglalkoztatja a lapokat. Az amerikai politika a lehelő legvisszásabb helyzetbe hozza Európát — írja az Excelstor. Nem lehet olyan moratóriumot létesíteni, amely az egyiknek
javára, a másiknak kárára van. Megengedhetetlen, hogy különbséget tegyenek kereskedelmi és politikai adósságok közt.
Az Echo de Paris Igy Ir: Amerika ragaszkodik szerződéseihez, de ugyanakkor arra törekszik, hogy tönkretegye azokat a szerződéseket, amelyeket «l kötöttünk Németországgal. Már pedig akár egyedül marad Franciaország, akár London fi Róma ls csatlakozik a Washingtonhoz Intézendő nyilatkozathoz, annyi bizonyos, hogy Németországnak csak akkor adhatunk moratóriumot, ha Amerika is haladékot ad követelésére.
London,lanuár 20 Itteni jólértesüll körökben a francia kamarának csütörtökre való elnapolására való tekintettel azt hiszik, hogy a konferencia Laussnneban
hétfőn valószínűleg nem ül
London, Január 10 (Éjszakai rádiójelentés) Londonban még mindig nem tudnak semmit a lausannei konferencia sorsáról, de hangoztatják, csekély kilátás van arra, bogy a konferencia hétlön megkezdődjék.
Lansbry, az ellenzék vezére a háborús adósságok és a jóvátételek teljes eltörlését sürgette, mint a világgazdasági rekonstrukció legfontosabb feltételét. Hangoztatta, hogy nem ezektől függ a győztes nemzetek jobb sorsa, mert hiszen ugy Franciaországnak, mint Angliának nagy aranykészletei vannak és mégis napról-napra növekszik a francia és angol munkanélküliek száma.
Párta, január 20 A Havas Iroda értesülése szerint Laval miniszterelnök fel akarja kérni Paul Boncom szenátort, hogy a Népszövetség tanácsának január 2S-én kezdődő legközelebbi ülésszakán öt helyettesítse, mivel maga parlamenti kötelezettségei miatt kénytelen maradni.
A szovjet a leszerelési konferencián
Oeal, Január 20 (Éjszakai rádlójelentés) A szovjet kormány közölte a Népszövetség főtitkárságával, bogy a leszerelési értekezleten Lltvlnov külügyi népbiztossal képviselteti magát.
Biztos, hogy elhalasztják a lausannei konferenciát
London,lanuár 20 (Éjszakai rádlójelentés) Az angol külügyi hivatal jelenlése szerint a lausannei konferenciái Illető megbeszélések az érdekelt államok között, még nem értek véget Kétségtelen, most már, hogy a kónferea* clát hétfőn nem lehel megkezdeni. A további megbeszélések folynak. Az angol kormány reméli, kogy néhány napon belül sikerül kielégítő megállapodásra jutni.
Bethlen BáoabAI, felesége Amerikából hazatér* tok fiuk betegágyéhoz
Budapest, Január 10 (Éjszakai rádlójelentés) Bethlen István gróf Bécsből szerdán este 10 árakor Budapestre érkentt. Minden nyilatkozat elöl elzárkózott. Egyenest a Fasor-szanatóriumba ment, ahova tegnap délután tüdögyulladáisal szállították be Hát, ifj. Bethlen Istvánt. Bethlen Margit grófnő is vigaszaiért amerikai útjáról s már megérkezett Parisba, honnét útban van Budapestre.
Féijes asszony nem lehet köztisztviselő Lengyelországban
Varsó, Január 20 A lengyel kormány rendeletet bocsátott kl, amely szerint férjes nők nem lehetnek k&itisitviselök. Néhány nap alatt 10.000 férjes tisztviselőnőt bocsátottak el.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 17.
Ujabb lcamat-mér-aéklés előtt
Egy vagy fél asdKalékos Ieme am ul umaUdA\'OSkksBlá*
Budapest, Január 20 Bankkörök számolnak azzal a lehetőséggel, hogy a mostani kamal-lábleszállltást ujabb csökkentés követi. Rövid időn belül egy vagy fél százalékos kamatláb-mérséklés következik be. Gazdasági tényezők kijelentése szerint ugyanis a most történt 1%-os kamatláb-csökkentésnek nagyobb gazdasági etedményére nem lehet számítani.
A Pénzintézeti Központ követve a Nemzeti Bank kamatlábleszállltá-sát, ma az egész vonalon 1%-kal leszállította a hitelkamatokat.
A hitel ügyi tanács holnap foglalkozik a kamatláb mérséklésének tlgyével.
Sertésért gyapot
Budapest, Január 20 A Magyar Szövögyárasok Szövetségének megbízottja ajánlatot tett az egyik legnagyobb lancashlrei fonalgyárnak gyapotfonalnak magyar sertétek ellenében való szállítására, mert a magyar cégek a valutakorlátozások miatt nem fizethetnek devizában. A Datty News szerint ez a szokatlan ajánlat ujabb tanújele annak a tragikus helyzetnek, amelyet az európai összeomlás előidézett.
Pengíben (a el k«U fogadni a dollártartozást
Budapeat, Január 20 A budapesti törvényszéken érdekes Ítéletet hoztak ma egy dollártartozás ügyében. A törvényszék ugyanis kimondotta Ítéletében, hogy a hitelező tartozik pengőben elfogadni a fizetést és köteles töröltetni az Ingatlanon levő terhet és a váltót ls U kell szolgáltatnia.
Ma déletölt lesz ítélet utolsó fokon a nyíregyházi gyilkos ügyében
Budapest, Január 20 A Kúria ma délelőtt kezdte tár-
Balni Klein Sándornak, a nylregy-zi könyvelő gyilkossági bünügyél. Klein Sándort, mint ismeretes, a nyíregyházi törvényszék 12 évi, a debreceni tábla életfogytiglani fegyházra Ítélte. A Kúria befejezte az ügy tárgyalását ítéletét holnap délelőtt 11 órakor hirdeti ki.
Rablótámadás Keszthely határában
Eszméletled leányt találtak a QyöngyOsI csárda közelében
Keszthely, Január 20 Vakmerő rablótámadás történt Keszthely halárában, a Gyöngyösi-csárda közelében. Szekeres Anna 17 éves karmacsl leány egy kosár gyümölccsel Igyekezett Keszthelyre, amikor a Oyöngyösi-csárda közelében megállította egy 30 év körüli férfi, aki pénzt követelt tőle. Szekeres Anna segítségért kiálto-
zott, mire támadója a földre teperte, rongydarabbal betömte a száját és ugy a gyümölcsös kosarát, mint a 10 pengőt tartalmazó pénztárcáját elrabolta. A később arrajárók akadlak rá az eszméletlen leányra, akit kocsira teltek és beszállították Keszthelyre. A leánytól kapott pontos személyleírás alapján országos körözést adott kl a rabló ellen a csendőrség.
Egy gráoi műszerész követte el a sorozatos Iskola-betöréseket Donántolon ?
A gyanúsítottat elfogták, az
Szakazárd, Január 20 Az elmúlt hetekben több betörés lörlént a Dunántulon. Ezeknek a betöréseknek az az érdekessége, hogy valamennyit iskolákban követték el.
Igy betörtek a dombovdri gimnáziumba, a kaposvári gimnáziumba, ahol a Werthelm-szekrényt is megfúrták és f. hó 16-án éjszaka a szekszárdi gimnáziumba és polgári
egyik betörést beismerte
leányiskolába követtek el betörést.
A szekszárdi csendőrség erélyes nyomozás után most el is fogta a tettest Wltíerer János 38 éves gráci műszerész személyében, aki azonban egyedül a dombovári betörést Ismerte be. Mivel az a gyanú merült fel, hogy Wltterer tört be annak idején a kaposvári gimnáziumba is, néhány nap múlva Kaposvárra viszik, ahol helyszíni szemlét végeznek vele.
13 év múlva került csendőrkézre a muravidi erdő halálos drámájának tettese
A jugoszláv hatóságok megkeresésére a letenyel csendőrség vacsora közben fogta el a vadSr gyilkosát — Megindult a kiadatási eljárás a jugoszláv hatóságok részérái — Egyszer minden napfényre kerül. ..
Nagykanlzaa, Január 20 Mozivászonra kívánkozó, izgalmas bűnügyi történél, amilyent csak maga az élet tud rendezni és amelynek alakjai húsból éB vérből valók.
A történet vagy helyesebben a szomorú bűnügyi dráma még 1918-ban kezdődött a zalamegyei Mura-vld község melletti erdőben, amikor még magyar zászló lengett a kis községházán Szent István ünnep napján. A borvátajku lakosság akkor meg nem hirdette olyan büszkén, hogy magyar, mint ma, amikor ott már szurony és börtön jár a magyar hitvallásért. Akkor még magyar impérium alatt állott a kis zalai község, amelynek népe dolgos, munkás földműves nép volt.
A kis községben lakott akkor Musztács Iván János, aki hírhedt orvvadász
VÁROSI SZIWHÁZ
CaUtöríöK Január 21-én
Pályadíjat nyárt vigjátékattrakoió I
ANNY ONDRA a legtemperamenlumo8abb szőke csillag elbűvölő játékával
EGY JOBB CSALÁD
Az idei évad legszellemesebb vlgjátékattrakciója. A férfi főszerepben: SIEGFRIED AMO. Eri megelSzi a közkedvelt „Cinci" legújabb kalandja.
Mindant falaimul
s külön élményt nyújt
PflATON A HELYZET VÁLTOZATLAN
^mmt^^rnamm^^^^m^mmmmtmmmmm^ammi Előadások kezdet* 7 éa 9 Arakor.
hírében állott. Nem volt rászorulva, de szenvedélyes vadász volt és a vadak réme. Fegyverében mindig dum-dum golyók voltak, amelyek Iszonyú pusztítást végezlek a vadban.
1918. november 2-án Musztács Iván ismét vadlesre ment egyik társával a muravidi erdőbe. Éppen eldördült Musztács fegyvere és egy vigyázatlan nyul bukfencet hányva fordult a havas avarra, amikor szinte végszóra felhangzott az erélyes kiáltás :
— Állj meg, add Ide a fegyvert I A vadőr Pongrácz Ferenc volt, aki már hosszabb időn át figyelte és most tetten érte az orwadásrt. Pongrácz, hogy felszólításának nyomatékot adjon, puskáját felemelte és célbavette a vadorzót, aki a fegyver elől a fák közé vetette magát, ott lekapta fegyverét és mielőtt a vadőr fegyverét használhatta volna, Musztács puskájának golyója ke-resztülfurta melléi. Egy jajszó nélkül, holtan bukott le az erdóór az erdó vértói borított földjére, ahol a becsületes kötelességteljesítés áldozata lett A gyilkos vadorzó elmenekült, senki sem látta, csak az, aki a szivekbe és a vesékbe lát.
Megindult a vizsgálat és több gyanús egyén kihallgatás alá került, Így többek közölt a gyanú egy Buján József nevű vadorzóra ellen Irányult, aki ellen megindult az eljárás. Időközben azonban Jött a jugoszláv megszállás
és Csáktornyából „Cukovec" lett. Az eljárást a jugoszlávok ls folytatták Buján ellen, de csakhamar kiderült, hogy Bu|án, noha orvvadász, a bűntényben teljesen ártatlan, ellenben sikerült megállapítani, hogy a vadőrt senki más nem löhette agyon, mint Musztács Iván János.
Mikor MuBztács a gyanúról értesült, eltűnt a szerb megszállás alatt leyő magyar községből. Mintha csak a föld nyelte volna el. A Jugoszlávok ls mindent tQvé lettek kézne-
keritésére, körözték is és sürgöny-váltások ls folytak a magyar hatóságokkal, azonban Musztács hollétét nem sikerült többé megállapítani. A kötelességteljesítés áldozatának nővére, Seszták Ivánné szül. Pongrácz Regina, aki szintén Muravidon lakott, nem tudott abba a gondolatba belenyugodni, hogy az ártatlanul kiontott embervér megtorlatlanul maradjon. Mindenütt kérdezősködött és kutatott, vájjon hová menekülhetett a gyilkossággal gyanúsított falujabettje, Musztács Iván? Éveken át folyt a kutató munka példátlan szívóssággal és emberfeletti kitartással és már ugy látszott, hogy a muravidi erdő véres drámája örök titok marad, amikor egy napon az áldozat nővére megtudta, hogy a gyilkossággal gyanúsított ember 10 év óta a zalamegyei Murarátka községben lakik családjával együtt és senkinek sincsen arról tudomása, ml titok lappang a komor külsejü és Ijedt nézésű ember körül. Mikor megbizonyosodott arról, hogy a hir megfelel a valóságnak és a mura-rátkal ember azonos azzal a gyanúsítottal, akit annak idején a Csáktornyái szerb hatóságok i\' köröztek, megtelte a feljelentési, egyben megbízta dr. Reményi Zoltán csáktornyai ügyvédet, hogy a szükséges lépéseket megtegye a gyanúsított kiadására. Dr. Reményi dr. Lakó Imre letenyel és dr. Wetsz Lajos nagykanizsai ügyvédeket bizta meg az ügy elintézésével, akik a kezeik közöli levő adatok alapján feljelentést tettek a nagykanizsai bűnügyi hatóságoknál és kérték a gyilkossággal gyanúsított és magyar területre szökött és Itt 10 év óta élő Musztács Iván János letartóztatását és s jugoszláv uatósápok részére való kiadását.
Dr. Almassy Gyula, a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája nyomban elfogató parancsot adott kl a gyanusiiou Muszlács ellen, amelynek foganatosításával a letenyel csendőrséget blzlák meg.
Musztács Iván tegnap este éppen családjával egyűlt mit sem sejtve, a legteljesebb biztonság érzetével vacsorázott, amikor a sötétségben megvillant két csen-dórszurony a portája előtt és két erélyes hang bebocsátást követelt A férfi sietve nyitott ajtót, ám a következő percben kiesett a kanál a kezéből.
— Musztács Iván, maga foglyunk I — kiáltotta reá a tiszthelyettes és máris bilincsben volt mind a két keze, mielőtt magához tért volna meglepetéséből.
Musztácsék házában a vacsora ezek után elmaradt, a szegény, mit sem ludó asszony eszméletlenül vágódott el a földön és mire a lépések zaja az estben tovatűnt sirás verte fel a kis polgárházat...
Musztács Iván Jánost ma reggel átadták a nagykanizsai törvényszék vizsgálóblrájának és egyben megindult a jugoszlávok részéről a kiadatási eljárás, ami hetekbe kerül. Addig Musztács a törvényszék foglya. Muszlácsot a murakereszturl határon fogják átadni a szerb hatóságoknak.
Ismét bebizonyosodott a régi magyar közmondás Igazsága: Egyszer minden napfényre kerül— (B. R)
ideiáras
(Éítxakal rddióJeUntét) a M»
■■•I la<é«at MmHI aata 10 Ara-kan L4aiagaa váltaxAara alaoa kilété*.
1932 január 24
ZALAI KÖZLÖNY
Előkészületek a feény-
liceum fokozatos kiépítésére
Hogy mit Jelent Nagykanizsán egy leányiskola, csak azok a szülök tudnák megmondani, akik leánygyermekeiket eddig, megfelelő tlpusu Iskola hiányában, kénytelenek voltak felsőbb oktatásra idegenbe küldeni, nem ritkán erejűket felülmúló, súlyos áldozatokkal. Most, hogy a nagykanizsai leányliceum mustármagja kikelt, rövid pár hónapos lennáilása után nemcsak tanügyi körök nyilatkoznak róla a legteljesebb elismerés bangján, hanem a szülök is, kiknek most már adva van az orientáció a legköielebbi Iskolaévadra.
A jövő belratások alkalmával várható tömeges Jelentkezésekre való teklnletlel a Nagykanizsai Iskola-egyesület elnöksége már most folytatja az előkészítő munkákat, melyek az őszi iskolakezdéshez szükségesek. Mert az ősszel már nemcsak két osztályról lesz szó, hanem .az I, II., V. és VI. osztályok megtelelő elhelyezé séról. Tekintettel kell lenni arra is, hogy az uj Iskolaévben a sikerült premiér után valószínűleg nagyobb számban fogják felkeresni a leány-liceumot a vidéki szülök leánygyermekei Is.
A polgármesternek minden igyekezete, hogy őszre ennek a négy osztálynak a szükséges helyiségeket biztosítsa, már most tekintettel a jövő évek ujabb fokozatos fejlődd sére és a szükséges kiépítésre. Nem lehetetlen, hogy a nem kis kihatású problémát apácákkal kapcsolatban sikerül megoldani, ami a város egész közönségének osztatlan kívánsága, leánynevelés szempontjából.
Minden remény megvan arra, hogy rövidesen a Nagykanizsai Is-kolaegyesület és a város vezetőségének sikeres munkájáról tudunk betzámolhl.
Mozgószinház
Egy Jobb osalád
Anny Ondra, ez a bájos, szuggesztív vidámságot sugárzó film-szlnésznő és a groteszk humorával kacagtató Slgfrled Arno dominálják ezt a csupa derű és ötletesen felépíteti vígjátékot. Jótétemény ma egy-egy Ilyen jókedvet fakasztó darab a mozi műsorán.
Különben ez az egész este a vidámság legyétjen áll. A klsérö műsoron két rámpás uj Mlklmaus-fllm és egy jobb ügyhöz méltó buzgalommal megrendezett, de Igen mulatságos és kedves kutya film szerepel.
Közönség már az első estén Is szép számban volt, bizonyságául, hogy méltányolja a mozlvezelőségnek az elsőrendű műsorok összeállítására irányuló és ezldelg valóban eredményes Igyekezetét. f-jj
Ismét egy háromnapos lakodalom
A törkölyfürdőjéröl híressé lett somogyi Ecsiny községben még nem «en fáj a gondoktól és nélkűlözés-101 az emberek feje, mert mulatni nagyon jól tudnak. A napokban például 3 napig tarló lakodalmat ültek, jmlkor Schmtdt János vezette oltárhoz Fischer Anna Márlát. A jómódú «|u pár lakodalmán két zenekar felváltva huzla, úgymint.hegedűs cigányok és fuvÓ8zer8zámos hangászok. Elfogyott a 128 vendég között: 1 tehén, 1 disznó, 60 tyúk, 450 liter bor, 8 |ll*r pálinka, 75 kuglól, 25 nagy kalács, 40 kenyér. A menyasszony az esküvőn fekete selyem ruhát és kashmir kendőt viselt.
NAPI HIRiK
• NAPIREND
Január 81, oadtBrtBk
Kcro katolikus: Ágnes is Hrotest.: Ágnes. Izraelita : Sebat hó 13
Vérosl Muzeum és Könyvtár nyitva
ctfllörtökOn és vasárnap délelőlt ItMÖI 12 óráig.
Ovógyazsrlárl tJJ*ll szolgálat t f. Ix"> végéig a .rekete sas\' gyógyszertár
Fő-ul 6.
Városi Moal. .Egy | bb család\', az Idei évad legszellemesebb vlgfátéks -.Ugaton a helyzet záltosatlsn" kutya-film OAilOrdó nyitva reggel Ö órától este 8 óráig (hétlí, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 3—13.
— Rothermere levele Rott püspökhöz. Az uj év alkalmával Rott Nándor veszprémi pQspOk, a Zsófia Oyermekszanatóriumok elnöke üdvözlő bálairatot intézett Rothermere lordhoz, a gyermekszanatóriumok fővédnökéhez. A lord Rott Nándor püspökhöz i ítézett meleghangú válaszában köszönte meg az üdvözlést s többek kőzött ezt irta: .Táplálom a reményt, hogy az Idei év meg fogja hozni a magyar népnek mindazokat a könnyítéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy közgazdasági helyzete ls megjavuljon, ahogy az egész világ helyzetinek közös megértéssel végre is Jobbra kell fordulnia."
— Hlr az Iparosbálról. A nagykanizsai ipartestület február 1-én a Kaszinóban tartandó táncmulatságára a meghívókat szétküldték. A vigalmi-bizottság ezulon is kéri a közönséget, hogy ha valaki tévedésből meghívót nem kapott, de arra igényt tart, ugy ezt az óhaját az ipartestületi irodában szíveskedjék bejelenteni. Iparostársainknak ez évben aem küldünk meghívót, őket ezúton tisztelettel meghívja a rendezőblzottság. A rendezöMzoltság mindent elkövet, hogy az iparosságnsk tíz a szokásos évi mulatsága az idén is egyik legsikerültebb estélye legyen a kanizsai farsangnak.
— A tapolcai kórházigazgatói állás Ugye. Tapolcáról Jelentik: A községi képviselőtestület most tárgyalta éa hagyta jóvá a kórház-bizottság azon határozatát, mely szerint a megüresedett tapolcai kórház Igazgatói állásnak külön orvossal való betöltését mellőzendőnek tartja, az Igazgatói teendők ellátásával pedig a jelenlegi aebésztőorvost kívánja megbízni. A képviselőtestület alig néhány kivétellei együtt volt. Ilyen szokatlanul népes gyűlésre még a legöregebb tagok is csak párra emlékeznek és a testület a kórházbizottság javaslatát egyhangúlag és lelkesedéssel fogadta el. Mindezt egyrészt a jelenlegi sebész-főorvos : dr. Steiner Lajos Iránti megbecsülés és munkájának elismerése magyarázza, amit a község már
Sllterkobiitosztiílyiinak
megnyitó olosó vására
naponta reggel 8-tól este 6-lg.
Minden vev6 elégedetten távozik.
A sok közül egynéhány olcsó ár:
Tennisflanellek.........—.50 fillér
Zeffirek..................—-50 fillér
Kordbársonyok.........2-— pengő
Szövet 140 cm. széles.......2-50 P
Műselyem mousseline.......1*50 P
Nöi kabátok saison után rendkivlll olcsó árban. Férfi és női dl vatszö vetek,
szőnyegek, takarók, fűggönyanyagok, kordbársonyok, müselymek, pargetok, flanellek, vásznak, siffonok, zeffirek az alkalommal mélyen leszállított árban.
Mindenki ragadja meg a soha többé nem létező alkalmat.
Ax olcsó vásár február S-Ukélg tart.
— Séta a magyar Irodalom
perifériáin cimmel tartja liceálls előadását vasárnap délután 6 órakor Barbartts l.a|os, az Irodalmi és Művészeti Kör főtitkára. Dávid Magyar József, a Kör titkára saját költeményeiből szavai. A Munkdsdaldrda (karnagy Lehrmann Ferenc) énekel. Belépődil nincs.
— Végleges a vlrllls-névjegy-zék. Az 1932-ik esztendőre a városi vlrillsek névjegyzéke végleges. Az uj vlrillsek már a legközelebbi közgyűlésen részt vesznek.
— A Leányklub teái igen kedvelt házias szórakozást jelentenek a kanizsai keresztény fiatalságnak. A legközelebbi tea január 31-én lesz a MÍ88ziósh<!zban. A műsorból már most kiemeljük a japán tánc-csoportot.
— Jótékonyság. A Barát-család-nak N. N. 3 pengőt küldött szerkesztőségünkbe.
a múltban is többször jegyzőkönyvi köszönettel méltatott es most is valamennyi felszólaló aláhúzott, másrészt pedig a javaslat világos és a viszonyokhoz mért Indokolása, amely a község képviselőtestülete előtt világosan feltárta, hogy a kórház anyagi helyzete a legszigorúbb takarékosságot követeli, amely körülmény minden mástól eltekintve is feltéllenül szükségessé tette a javaslat határozattá emelését.
— Dr. Könlg fogorvos szabadságáról hazaérkezett s újból rendel.
— Az erdókltermelési határozatot a miniszter Jóváhagyta. Tegnap érkezett meg a földművelésügyi miniszter határozata, amely Nagykanizsa város képviselőtestületének az erdökilermelésre vonatkozó határozatát jóváhagyta.
— A kórházi kápolnára N. N. 5 P-l adományozott.
Nem ériem, kérem,
abszolúte nem értem,
hogy miért szidják annyit az emberek ezeket a mai viszonyokat ? Hiszen valósággal a paradicsomi állapotokhoz közeledünk ezzel a gazdasági válsággal. Olyan édenl sorsunk lesz rövidesen,mint az elsó emberpárnak, akinek a dolgát a teremtés óta Irlgyelgetjük.
Avagy nem a paradicsomi állapothoz való visszatérési jelenti e az, hogy maholnap a ruhánk utosló foszlányai ls leszakadnak rólunk ? És nem paradicsomi állapot az, hogy táplálékunkat hovatovább újra kizárólagossági joggal a föld egyszerű gyümölcsei (krumpli, káposzta, lóvirsll, etcetera) szolgáltatják? És fikint nem a paradicsomi gondtalansághoz való vlsszaliris mutatkozik-e abban, hogy egyre több is több a földön az ember, aki nem keresi kenyerit arcának verejtékével, hanem munka nélkül él ? Nem a paradicsomi boldog idók visszatérését Jelenti-e az ls, hogy a teremtett lények bikis barátságban férnek meg egymás mellett: — a szerelmes kislány az elefánttal, az asz-szonynip az agancsosok különféle válfajaival, a politikus a kaméleonnal, a síró hitelezi a krokodttuisai, a divatos zsurftu a többi majmokkal, az adófizető polgár — a kenguruval, amelynek a zsebéből a kis fial éppen sétálni mentek... (T)
— Magyar dal-propaganda a Ietenyei járásban. Vitéz dr. Barnabás István kir. tanlelűgyelő nem csak kiváló pedagógus, hanem a magyar dalnak ls lelkes apostola. Most a ietenyei járásban megjárt körútján végzett eredményes missziót a dal-propaganda terén. Letenyéról kiindulva sorra járta a községedet, mindenütt lelkesedéssel éa örömmel fogadták. Különös eredménye u já-nak az a szeretet és érdeklői él, amivel a Mura-menti horválajku községekben fogadták a magyar nótát és a tanfelügyelőnek ezekről szóló értékes előadását. Szepetnek, Tótszentmárton, Tótszerdshely, Molnári, Murakeresztur községekben is zsuloll terem elölt zajlott le az előadás. Kedves dolog voll, amikor a horválajku Tótszerdahelyen és Molnáriban a falusi dalárdák az előadás végén magyar népdalokat énekeltek. Egyenesen meghaló volt, mikor a molnárit bíró köszönetet mondott a horvát-ajkú lakosság nevében és logadal-mat lett, hogy ezután nem csak szívben és lélekben, hanem hangos szóval és dallal ls igyekeznek kifejezni a magyar haza Iráni érzett szeretetüket.
— Mérséklik a kéményseprési dijakat Még az 1932. évi költségvetés tárgyalásánál a pénzügyi bizottságban az az óhaj nyilvánult meg, hogy a nagykanizsai kéményseprődíjakat a változott gazdasági viszonyoknak megfelelően arányosítsák. Dr. Krdtky István polgármester informálódott a többi városoknál a kéményseprési dijakat Illetőleg és már elkészítette az uj javaslatol, amely a legközelebbi közgyűlés elé kerül és azt célozza, hogy a háztulajdonosoknak a kéményseprésből folyó terhel könnylttessenek.
— „Halottgyalázás lett a sírkövekre ragasztott gyilkosság vádjából* clm alatt tegnapi számunkban beszámoltunk a járásbíróság előli lezajlott tárgyalásról. Ennek kapcsán a következők közlését kérik: .Az ügyben senki soha letartóztatva nem voll. Az Ítéletet, — mellyel özv. Horváth Dezsőné 14 napi fogházbüntetésre ítéltetett — sulyosbbltás végeit az ügyészi megbízott is megfellebbezte" •
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
— Mit hoz az 1932-ea év? Az év elején uj reményekkel lét hozzá mindenki, hogy sorsát az elmúlt esztendő tapasztalatai alap-Ián Jobbra fordítsa. Gazdasági helyzetünk, a termények világpiaci árai éa a kereslet csökkenése folytán, sajnos, nem a legbiztatóbb. A közelmúlt tapasztalatai azt mutatták, hogy az eddigi termelési módszerekkel ms már megtelelő eredményt nem érhetünk el. Az egyes cikkekben előállott többlet és az ebből keletkezett ár Ingadozások kritikusáé tették a termelők helyzetét, amihez még sz egyéb súlyos terhek la hozzájárultak. A termelés módosításait, a piaci árakat állandóan, napról-napra figyelemmel kell kísérni annak, akt számítását meg akarja találni. Hogyan szerezhetünk mindezekről megfelelő értesüléseket? Egész egyszerűen, a rádió utján. A rádió ms már nem luxuscikk, hanem mindenki részére szükséges ét nélkülözhetetlen eszköz. A rádió nemcssk arravaló, hogy előadásokkal, muzsikával szórakoztassa hallgatóit, hanem hírszolgáltatásával, tanácsaival, hasznos tudnivalókkal a közönség tzolgálatára legyen. Na zárkózzék el tenld a kulturátólT akinek még nincs rádlójs, Igyekezzék magának mielőbb beszerezni. Bármely rádlóUzlet díjtalanul bemutatja az Orion 7033. sz. hsromlámpás, hsngszórós Eürópavevőt, mely kellemes hangjával és ízléses külsejével, állandó, Igaz örömet szerez a család minden tagjának.
— Műselyem crepe de chlne és georgette az Összes divatszinekben, MII és estélyi ruhára, métere csak 4-90 pengő Schfltznél.
— A mulatozókra gyújtották a présházat Csak a Gondviselésnek köszönhető, hogy nem történi tömeges haláleset Ecsény község határában, a Csutora-hegyen. Lapp Konrád szőlőbirtokos uj pincéjét háztbát keretében avatták fel Mintegy 20—25 rokon és Jőbarát jölt össze a házszentelérre. A résztvevő sógorok egyike, Becker Henrik az egész társaságot meginvitálta az ö pincéjéhez, mely ott van a közelben. Esti 9 órakor át is mentek a meghívottak. De alig időzlek ott e?y fél óiéig, amikor észrevették, hogy a pince zsuppfedele lánggal ég a fejük fektt. Oltani természetesen leheletlen volt, Igy a présház, amelyet valaki nyilván bosszúból gyújtott rá a mulatozókra, teljesen lelett.
— Tényleges, blrtos nyereség, még pedig azonnal, ha Slnger olcsó árusításában vásárol. Olvassa el hirdetésünket!
Ha UJ i feje él nélll, ha teit-ségel, bélizgalmat, gyomorégést, mellszorulást vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi Fsrsac József keserű vizet. — Gyomor- és bél-szakorvosok bizonyítják, hogy a Pereio József viz remek természetalkotta hashajtó. A Farasa láziét keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben kapható.
Kést fogott az édesanyjára
Családi háborúság a kl sem adott rész miatt Nagykanizsa, Január 20 Vasas Gergely nemesbűkki fiatal gazda már régebben arra kérte az édesanyját, hogy adja kl neki az öt megillető fél házrészt. Az asszony azonban megtagadta a kérést. Gergelyt ez annyira Indulatba hozta, hogy kést fogott és életveszélyesen megfenyegette édesanyját és hozzátartozóit Vasasné erre feljelentette a fiái és a hévlzszenlsndrásl csendőrség szándékos emberölés kísérlete, illetve életveszélyes fenyegetés elmén őrizetbe vette és behozta a kanizsai törvényszékre. Vasss azzal védekezett, hogy csak mérgében fenyegette övéit, de nem akarta őket bántani. Dr. Almássy vizsgálóbíró Vasast azonnal szabadlábra helyezte, de az eljárás tovább folyik ellene.
— Menyasszonyok Ideálja a Schütz vászon.
RÁDIÓ-MŰSOR
Január 21 (csütörtök)
Budapest 9.15 Hangverseny. 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközt vizjelzötzolgálaL 12.00 Déli bsrtngtzó. 1206 Orosz btlalajluzene-ksu hangversenye. 11.29 Hírek. 13.00 Időjelzés. 14.45 Hírek. 18.30 E. 16.00 Gyermekmesék. 16.45 Időjelzés 17.00 E. 17.30 Énekes, zenés jelenet. 18 30 Angol nyelvoktatás. 19.00 Hangvertenykeringók. Q. 19.30 Az Operaház előadásának közvetítése. .Manón-, dslmu 5 lelv. 6 képben. A U. felv. után Időjelzés. Az elóadáa után Idó-Járásjelentés Majd cigányzene.
Bécs 11.30 Zaeekarl hangverseny. 12.40 G. 13 Hangv. 18.10 O. 17.0J Jb 18.30 A .Ntebelungok gyllrtllének- ünnepi Játéka. 21.25 Hangv. iíii Zenekartbangv.
KÖZGAZDASÁG
Potom áron cseréltek gazdát a balatonmagyarodl árverésen a Valkó-nradalom ingóságai
Nagykanizsa, Január 20
A 7000 holdas Valkó uradalom szomorú tragédijának egy ujabb falsa zajlott le tegnapelőtt délelőtt Balatonmagyaród községben.
Ezen a birtokon ugyanis már az Országos Hitelvédő Egylet gazdálkodott, abban a reményben, hugr a hitelezők részére talán méflt iikerül megfelelő anyaglakat előteremteni. Azonban a mai alacsony terményárak mellett csakhamar feladták a gazdálkodást és a mintegy 2400 Holdas birtok Ingóságalt a községi elöljáróság rendelkezésére bocsáj-tották, amely azokat adótartozás fejében árverés alá bocsáftotta.
Az árverésen meglehetős nagyszámú érdeklődő közönség vett részt. Nagykanizsáról is voltak künn többen. Az árverésen, összesen befolyt 8.500 pengő. Ebből 7.600 pengőért Huba Elemér volt budapeali bankigazgató neje, akinek a felesége Valkó-leány, a következő ingóságokat vette meg: 1 gözcséplőgar-nilurát, 11 lovat, 7 kazal szalmái, 3 kazal szénát, 200 köbméter tűzifái, az egész gazdasági raktárfelszerelési, az összes kocsikat és szekereket, 2 nagy rakás burgonyát, 2
nagy rakás takarmányrépát, 20 q zabot, 5 q kölest, 40 q tengerit, slb. A traktorra nem kínálkozott vevő. Ellenben a Kaposvári Takarék 65 anyasettést és 93 süldőt vett meg. Kisebb vételt eszközöltek Nagykanizsáról Luszttg Ödön és Tóth Péter.
Áprilisban lesz a szanált So-mogymegyel Takarék részvényeseinek közgyűlése
A kibocsátott 22.000 uj részvényből már 14.000-et leiegyeztek
Kaposvár, Január 20 Teljes erővel folyik a Dunántul válságba Jutott legrégibb és legnagyobb pénzintézetének, a kaposvári Somogymegyel Takaréknak szanálása. Mint ismeretes, a közgyűlés olyan határozatot bozolt, amely szerint nem engedi meg a likvidálást, hanem uj részvények klbocsájíásával próbálja megmenteni ezt a szép-multu pénzintézetei a közgazdasági élet számára.
A betétesek bekapcsolódására kibocsátott 22.000 drb. uj részvénynek máris mintegy kélharmada, azaz 14 000 drb."van lejegyezve. Előreláthatólag áprilisban már össze
is hívják a részvényesek közgyűlését, amelyen a többségben levő uj részvényesek már érvényesíthetik is akaratukat a pénzintézet irányításában.
BrieU sárlat
Párls20T6Vi, London 17-62\'A, Newyork 512-50, Brttssel 71-40, Milano 25T7\'/í, Madrid 43-20, Amsterdam 206 30, Berlin 12055, Wien —■-, Szóda 371, Prágs 15-18i/l, Varsó 57-35, Budapest ——, Belgrád 9-10, Bukarest 3-08.
Buza ttszsv. 77-es 12-95-13-30, 78-is 13-10-13-45, 79-es 13-2S—13-80, 80-as 13-35-13-70, dunánt 77-es 11-90—12-10, 18-st 12-05—12-25, 79-es 12-20-12-40, 10-ss 12-30-12-50, rozs IÍ65-13-75, tak. árpa 16-25—16-75, zab 21-50-21-75, tengeri 14-40—14-60, korpa 12 20-12-40.
á lesutsd lask éevtza-áriolyaMsI
VALUTÁK Angolt. 19-40-19-80 Belga tr. 79-45-8M6 Csekk. 16-94-17 04 Dánk. 107-60-10860 Dinár 10-11-HN9 Dollár 570-50-573 50 Francia L 22*40-2240 Holt 229-60-23 T00 Zloty 63 95-64-45 Lel 348-354 Léva 4-10-420 Ura 28-88-28 86 Márka 135-45-136-25 Norvég 106*40-107-50
Peseta —*--*—
Schlll. -•— Svájc! I, 110-70-111-40 Svéd k. 110-70-111-70
DEVIZÁK Amst 229-80-231-00 Belgrád 1013-10-19 Beriln 135-55-136-25 Brllssel 79-55-8005 Bukarest 3-43-347 Kopenh.W7-80-l08 60 London 1960-1980
Madrid -•-•-
Milano 28-65-2886 Newy. 571-00-574-00 Oszló 106-60-107-40 Pária 22*47-22-59 Prága 16-92-1700 Szófia 413-4-17 Stockh. 110*90-111 "70 Varsó 6405-64-45 Wien —••—-•— Zarich 110-80-1 11-40
Wien dearing árfolyama : 80.454.
Misvásár
Felhajtás 2351, eladatlan 64S. — Elsőrendű 0-82-0*85, szedett 0-80—0-83, szedett közép 0-74-0-76, könnyű 0-68-074, 1-sö rendil öreg 014-0-76, ll-od rendű öreg 0-70-0-72, angol süldő O-flO-OOO, szalonna nsgyban 1-00—0-00, zsír 120— 1-2S, bus 1-14, félsertés 1-02—110.
: Bélatai lyaaéa ás La WUakt, Isnkaalssáa.
MsUadéTzalal Kán
> ásásáé, i
iroty.
m ik mm.
PogAnywári fajboraim
árusítását megkezdtem, Uterenklnt ~ ÜO és SÓ fillérért. Legkisebb tétel - 25 It Megrendelésre házhoz küldöm.
Ufslfi Bsttliyéay*Ms ll<
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Uránia Mozgóképszínház r, t. felszámolása kimondatván, a Kt. 202. § a értelmében felhívjuk a társaság hitelezőit, hogy igényeiket 8 napon belül jelentsék be.
Nagykanizsa, 1932. január 18-án.
Oráali r. t. felssáaolái slstt
1932. január 24.
APHÖHTFBETÉSEK
MlrdaMMS 3(W0 |M a ferssrsgss kSnypolt*.
flrkerdMM v+aatí altira ^wlseStie-

Teljesen kMIsMésrie islsssss
bútorozott szoba kiadó február l-re. Qn a kiadóban.
Házilag sulykolt és savanyított kápsaats kilója 32 fölér Oyenes és Vlda ftlsier-üz letekben. ____15
Keresek megvételre három szobát adó mentes hant azonnali készpénzfizetés mellett Ajánlatokat Idsdóbs kérek. Ügynököt nem dijstok. fii
Társat, vagy flnsnderozót keresek 71/1-8000 P-vet egy meglevő üzlet kibő-
vítéséhez. Havi 80—10 a kisdóbto.
1 biztosítva. Clm 274
Egy rendes haláré leány
Sugár-ut IS, 1. ejtő.
felvétetik
-m
GsAdtBmeg kiárusítást
HsatalWllMlysk, UltaMIs kályhák, tűzhely alkatrészek, háztartási (elszerelések, vas- és fémipari szerszámok, vízvezeték alkatrészek, mezőgazdasági cikkek, épűlet-és butorvasstások, ummtémo és tutisiéiskkak, poriestékek, mászald anyagok, köszörű és fenökővek stb. stb vasáruk a Köhler Testvérek utóds Kutassy-féle vaskereskedésben Nagykanizsa, Eötvöstér 30. szám alatt olcsó áron kiáru-slttatnak.
Pk. 754/1931. sz. 1931. vghtól 754. tz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Tamás János nagykanizsai ügyvéd által képviselt Magyar Általános Hitelbank budapesti be), céc Javára 2000 pengő tőke és több követelés 6 Járulékai ereiéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évf6765. tz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi augusztus 8-án lefoglalt 3750 P-re becsült Ingótágokra s nagykanizsai klr. Járásbíróság tenü számú végzőiével as árverés elrendeltetvén, annak sí 1908. évi XU. t-c 20. §-■ alapján a fent megnevezett a • loglslásl Jegyzőkönyvből kl nem ttüső más foglsttstók tavára Is ax árverés megtartását lem, de csak arra sí esetre, ha L. Joguk ma is lennáll és bt ellenük I tsz tó ht tátva Igénykeraset folyamatba nincs, végrehajtáat szenv. lakásán Mor-gánypusztsiL s fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 19X1. évi Január hó 30. napjának d. u. 3 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefogtak bútorok, s egyéb Ingótágoktt a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul Is — de s kikiáltási ár káf bsrmtdánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn l?ltll van. az 5.bl0/93l. M. E. taámu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egyllzedressét bánatpénzt! leteszik
Nagykanizsa, 1932. évi január hó Ma
Elek László s. k.
klr. blr. végrehajtó, ■tu mint birőságTklkaidött.
Központi VILLATELKEK 60 havi részletre Balatonfenyvesen
(Máriatelep)
Közvetlen a pályaudvar előtt. Klimatikus fenyves levegő 1 Bársonyos homokstrand 1
Érdeklődni: Sxabó Antal
sportüzletében
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (F.elelös üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 17 szára
Nagykanizsa 1932. január 22. péntek
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
k£íí£3ÍMSM<
ía kiadóhivatal; P«nt 5. uiu. iktadóhlvstal: Koaautb-nlca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KWtaetéal in : egy hóra a pengó SO tittér. SierkesaWsígl ti kiadóhivatal! telelőn: 78. n.
Pirul az arcunk.,.
(bl) Újságírónak lenni nem csak mesterség, hanem hivatás és küldetés Is. Hi a bit sodort bennünket és ez tart bennünket ezen a pályán.
Piruló arccal, szégyenkezve áll ma mégis az újságíró-társadalom a közvélemény előtt. Nem Önmagáért ég arcán a szégyen pirja, hanem azok miatt, akik az újságírás szent hivatását a haszonlesés olyan lerlójében hurcolták meg, ahonnét a tegnap leleplezett .Nemes szerkesztők" és le nem leplezett sok társuk nőtt kl.
Nemrs szerkesztő ur csak egy Hpus. És csak véletlen, hogy pont rajta teljesedett be a balszerencse. Nemes szerkesztők százával lutkos-nak a pesll sajtó-dzsungelben, de gyakran találkozni velük a vidéki bankok és vállalatok előszobáiban és pámázott ajtói mögött Is.
Nemes szerkesztő ur éppen ugy csinálta, mint a többi revolver-ujságiró. A recept egyszerű. Ahogyan a tegnapi leleplezésről szóló riportokban áll.
Először egy lapot kell gründolnl.
Másodszor a lapban meg kell indilanl egy sorozatos támadást valamely olyan vállalat ellen, ahonnét .pénz néz ki.-
Hirmá\'dszor fel Kell ntennl a vezérigazgató úrhoz és ügyesen tudtára adni, hogy .lehet a dologról beszélni.\'
Negyedszer éa ötödször és századszor (ha sikerül) zsebre kell tenni a pénzt, emeletes házat kell venni, elegánsan kell élni, mini lette Nemes szerkesztő ur és mint szeretnék lenni összes tanítványai.
Százegyedszer pedig (ha nem sikerül) detektívek kíséretében be kell vonulni a rendőrkapitányság fogdájába és bűnhődni kell. Mini Nemes szerkesztő ur. Aki azt hitte, hogy mindig sikerül. És tévedett. Mint ahogyan téved sokszor sok tehetséges tanítványa, akik addig Járnak a Sutra, mlg beteljesedik rajluk is az egyszeri korsó sorsa.
Pirul az arcunk, mikor a soraink közül valóról kell újságok hasábjain olvasni a szégyenteljes leleplezést. Pirul az arcunka magunk fajtájából valóról ilyen szennyet kiteríteni De meg kell tenni, mint ahogyan nem gyakorolt kíméletet a főváros napisajtója sem, mert amig vannak a magyar újságírásnak Ilyen parazita vadhajtásai, addig világgá kell kiállani azt ls, hogy semmi köze ezekhez a becsületes magyar újságírásnak. Semmi köze ezekhez a sovány kenyerét, kopott kabálját, elsejei gondjait nem szégyenlő magyar ujságlró-löbbségnek, melynek a|la|án a gond és a szegénység a mindennapi vendég, dt az a gond, az a szegénység makulátlan becsülettel és tiszta hofploku Intaklsággal 01 egy asztalhoz.
Könnyű a Nemes szerkesztő uraknak .újságírásból" emeletes házat szerezni, autót tartani, nagyúri allűrökkel nagy éleire berendezkedni. Könnyű nekik aztán az összezsarolt
vagyon néma pledesztálján elevenek és holtak felett nagyhangon Ítélkezni. Könnyű nekik a töltött revolvert a a betyár-népszerűség .tekintélyévé" gyümölcsöztetni és ezzel a hatalommal (mert kétségtelenül azl) egy Vacuum Oii, egy másik, egy harmadik nagy és Usztes vállalatot árra kényszeríteni, hogy leül|ön tárgyalni Nemes László úrral és addig tárgyaljon vele, mlg a kért 3000 helyeit 150 pengőért kialkudott hallgatási igér.
A hibát etéren kétségkívül azok Is elkövették, akik leülnek tárgyalni és súlyos pénzeket adnak a magyar újságírás eme szégyenfoltjslnak. Bár minden\' vállalat és minden bank és minden ilyesfajta helyzetben megkörnyékezett üzlet, magányos vagy közület Vajda vezérigazgató bátorságával csapna le a hirlapiró nevet megbecstelenilő .Nemes főszerkesztő urakra." Érdeke lenne a legradikálisabb tisztogatás etéren nem csak — és főként — a hovatovább rendszeresen zsarolt intézményeknek, vállalatoknak, hanem igen melyreható és mindenek felelt való érdeke lenne a tisztesség utjain veritékcs kenyeret evő újságíró társadalomnak. Annak az újságírónak, aki tolla és agya erejével, munkájával erkölcsi
vagyonokat halmoz össze a közélet porondján, a köznek adja minden idegszálát, minden tudását, egész lelkét és egész hivatásérzetét, a pálya egész rajongását, — mellette pedig maga szegény marad, feje felett minden nap egv, talán csak elírt szóéri a börtön Damokles-kardjával, amig a másik oldalon Nemes szerkesztők a becslelenségükkel büntetlenül és a jölszlluáltság fölényes biztonságával loholnak mindennap ujabb és mindennap piszkosabb, de egyedül boldogító üzletek után.
Pirul az arcunk, amikor az oltár áhítatával szeretett hivatás utjain Ilyen pocsolyák felelt kell megtorpannunk. De piruló arccal, szégyentől salgó lélekkel, nagyon keserű szájunklzével Is kiállunk a nyilvánosság elé és mielőtt az általánosításra etéren a szokottnál is jobban hajló közvélemény Ítéletéből minden ujsáb Íróra árnyék esne, a becsületes magyar újságírás nevében országgá kiáltjuk mélységes undorodásunkal minden nemeslászlóval szemben. Nem újságírók ezek, hanem élősdlek a nagy újságíró-közösség gyökerén, kelevények annak a testén, amiket ki kell vágni és meg kell bélyegezni az egész magyar társadalom megvetésével.
MWMAMHMí
MMAWM
A csendőrség ártalmatlanná tett négy kommunista agitátort Baranyában
Az egyiknél röpcédulákat éa
Pécs, Január 21 (Éjszakai rddlójelenlés) Szerdán esle a dombovári állomáson a csend őrség őrizetbe vélte Haracst Mihály 30 éves kaposvári állásnélküli szabósegédet, aki Budapestről érkezeit Dombovárra. Haracsi Mihálynál 5000 röpcédulát és u. n. vörös segélybélyegeket talállak. Ezekről azt állította, hogy Budapesten kapta, a
vörös segélybélyegeket laldhak
munkanélküli szabók segélyegyletében. Haracsi egyébként kél évvel ezelőtt már 8 hónapot ült hasonló bűncselekmények miatt.
Ugyancsak Pécsről jelentik, hogy a szászvári csendőrség őrizetbe vette Pap Antal, Oyenes Ferenc és Nagy Sándor csavargókat, alflk a baranyamegyei községekben kommunista agltdclikat folytattak.
Az uralkodó rendszer ós Zslvkovics miniszterelnök ellen tüntettek a belgrádi egyetemisták
A szabadság és demokrácia visszaállítását követelték
tdson alapuló nemzetgyűlés kikényszerítése a céljuk.
A tüntetőknek mind a három fészkét erős rendőri kordon vette körül. A műegyetemről és a központi egyetemről kihatoló diákoknak sikerült áttörniük a rendőri kordont, a diákotthon épülete azonban még ostromzár a lati áll. Az intézel igazgatóját, Marcslcs ny. tábornokot eltávolították a diákotthonból.
Belgrád, január 21 (Éjszakai rddlójelenlés) A belgrádi egyeiemlsták csütörtökön ismét folytatták a tüntetést A központi egyetemen, a műegyetemen és a diákotthonban több lázító beszéd hangzott el az uralkodó rendszer és Zslvkovics miniszterelnök ellen. A diákság Bzónokal hangoztatták, hogy a szabadság és demokrácia visszaállításának, valamint a szabadvdlasz-
Anglia és Franciaország elhalasztották a lausannei konferenciát
Ausztria nem fogja bejelenteni a moratóriumot
ülésén egy szocialista képviselő hangoztatta, hogy a jóvátételi követelés szent |oe, amelyről csak akkor mondhatnak le, ha Amerika ls csökkenti a Franciaországgal szemben fennálló követelését.
London, Január 21 (Éjszakai rddló/elentés) A berni angol követ csütörtökön közölte a svájci kormánnyal, hogy bizonytalan időre elhalasztják a lausannei konferenciát.
Ausztria pontosan fizet
Bécs, Január 21 (Éjszakai rddlójelentés) tiuresch dr. szövetségi kancellár csütörtökön beszédet mondott sz egyik tartományi gyűlésen. Kijelentette, hogy Ausztria nem fogja bejelenteni g moratóriumot, mert ugy a hosszúlejáratú községi hitelek kamatait, mint az annuitásokat pontosan fogja fizelni. Az osztrák kormány javasolni fogja Qenfben, hogy Ausztria gazdasági éleiének nagyobb mozgási szabad ágot adjanak Közép-európában. Reméli, hogy a Népszövetség ebben a kérdésben megértő lesz és segédkezet nyújt.
Elmarad MacDonald párisi útja ( London, Január 21
(Éjszakai rddlójelenlés) MacDonald miniszterelnök a párisi angol nagykövet utján arról értesítette Loval miniszterelnököt, hogy legnagyobb sajnálatára nem tehet eledet a hét végére szóló meghívásának.
Lukács Béla gyilkosának iában
nyomáb
Pária, Január 21 (Éjszakai rddlójelenlés) A brit és francia kormány elhatározta, hogy a lausannei értekezletet elhalasztja. Az
elhalasztás oka, bogy a hitelező hatalmak nem tudják január 24-ig befejezni az elózelcs tárgyalásokat. A francia képviselőház csfllödQki
Budapest, Január 21 Lukács Béla gyilkosának kézrekerítésére megindított nyomozás súlypontja most a beteges hajlsmu férfiak felé fordult. A rendőrség azt Igyekszik megállapítani, hogy kit voltak azok, akikkel az utóbbi időben Lukács Béla különös barátságát fenhtanotta. Az előállítások során egy Ilyen fiatalembernél noteszt találtak, amelyben megvolt a névsora azoknak a férfiaknak, akik Ismeretségben voltak a tragikus végű vendéglőssel. A fiatalember elmondotta, hogy valamikor baráti viszonyban volt Lukács Bélával, aki később azonban elpártolt tőle és ezért ő:fi* gyelemmel kísérte mindazokat, akik Lukács Bélánál megfordullak. A notesz adatalt rendkívül nagyjelentőségűnek tartja a rendőrség
Már megkezdték a feljegyzett férfiak előállítását. Mindegyiküknek Igazolni kell majd, hogy hol vollak a gyilkosság éjsjtaWján. Az alibi Igazolásokból és az egyre szüküKS körben az előállítottaktól nyert felvilágosításoktól reméli a rendőrség, hogy megtalálja a gyilkost, mert bizonyosra vehető, hogy csak ilyeti ember követte el a véres tettet.
Lukács Béla sógora, Lobozsilnyl belgrádi repülögépgyáros 2000 pengő jutalmai tűzött ki a gyilkos kézre-keritésére. \'Ti
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 17.
A magyar-oseh kereskedelmi tárgyalisok
Budapest, Január 21 Ma délután a kereskedelemügyi minisztériumban megkezdődött a tárgyalát a magyar és csehszlovák kormány képviselői közölt Diplomáciai körökben az a (elfogás, hogy a magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalásoknak ez az uj fázisa előreláthatólag közelebb fogta hozni a két államot a végleges szerződés megkötéséhez. Értesülésünk szerint a mostani tanácskozások csak néhány napig tartanak és azután rövid időre Ismét elnapolják a tanácskozást.
A nyíregyházi gyilkos
hMmtémét a Karfa aa) hitette
Budapest, Január 21 Klein Sindor, a nyíregyházi gyilkos bünügyében ma hirdetett Ítéletet a klr. Kúria Szöke-tanácsa. Első fokon 12 évi fegyházra ítélte Kleint a törvényszék. A tábla életfogytig tartó fegyházra ítélte. A Kúria most szándékos emberölés büntette miatt 14 évi fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre ítélte a gyilkost.
Kiviteli többletet
■itat « ■agyar kereskeáelal Mérleg
Bádapeat, január 21 A statisztikai hivatal közli: decemberben a behozatal értéke 404 millió, a kivitel értéke 43 8 millió pengő. A december bavi mérleg léhát 34 mlUó pengő kiviteli többletül zárult. Az egész evi behozatal 1931-ben 543 7 millió, a kivitel 570 6 millió pengő értéket képviselt. A kereskedelmi mérleg egyenlege tehát 269 millió pengő kiviteli többletet mutat az előző évi 88 3 millió pengős kiviteli többlettel szemben.
Krokodilnsok falták fel
a híres afrikai kutatót
Budapest, Január 21 Kairóból Jelentik, hogy Klrch-lechner Alajos mérnököt, az Ismert afrikai kutatót és vadászt a kék Níluson katasztrófa érte Krokodilvadászaton volt, csónakját a krokodllusok felfordították ét a mérnököt a szó-szoros értelmében széttépték és felfalták.
Révész Kálmán utóda Farkas István alsóborsodi esperes
Miskolc, Január 21 Ma bontották fel a miskolci református leánygimnáziumban a Révész Kálmán halálával megüresedett tiszáninneni református egyházkerület püspöki székének betöltésére beérkezett szavazatokat.
Farkas István kormányfölanácsos, alsóborsodi református egyházmegyei esperest 134 szavazattal, abszolút többséggel a tiszáninneni református egyházkerület püspökévé választották meg.
Az uj püspök a szabolcsmegyei Berezel községben születeti 1873. augusztus 3-án. 1905-ben mlskolczi segédlelkész, majd Lsdházán lelkész lett. — 1912-ben tért vissza Miskolcra és 1923-ban választolták meg esperessé. A kormányzó 1930. októberében kormányfőlanácsossá nevezte Id.
Klskanlzsán megoldották a hitközségi adó kérdését
Miért vannak szombathelyi nevek a klskanlzsal templomablak feliratán ?
Nagykanizsa, Január 21 A kiskanizsai katolikus egyházközség megalakulása óta keveset hallatott magáról. 1840 családban 7398 lelket számláló kiskanizsai kalolikussig eddig 10 százalékos hitközségi adót fizetett. Helyesebben csak ennyi volt kivetve: mintegy 5000 pengő. Ebből azonban alig 200 pengő folyt be egy esztendőre. Most okosan segített ezen a kiskanizsai katolikus egyházközség.
P. Deák Szulplc plébános, egyházi elnök összehívta a képviselőtestület Klskanlzsán. Kimondták az ülésen, hogy ezután nem százalékosan fizetik az egyházi adójukat. Hanem minden család fizet 1 pengőt. Akinek a családon belül önálló keresete van, az is fizet 1 pengőt. Minden 15 éven felüli gyermek után 20 Nllért kell ftzelnl. Aki igy sem fizet, az a stóla tízszeresét fizeti. A megoldásnak ez a módja lénye-
ges könnyítést és befolyt adókban lényeges többletet jelent. Amellett általános Klskanlzsán az elégedettség. A pénzre pedig szükség van, meri még vagy 5000 pengő van az orgona váltóján és a templomtelő is roskadozik, nem birja már soká renoválás nélkül. Azt pedig, hogy megint szombathelyiek adják össze a kiskanizsai templom renoválási költségeinek a nagyrészét, ma már nem lehet megcsinálni. Szégyen is volna ma már, amikor van egyházközség. Különben Is csak P. Czlrjék tudta ezt megcsinálni, mikor ö volt a kiskanizsai lelkész, ö t. i. korábban Szombathelyen volt házfőnök s igy kérő szavára sok adomány jött onnét a kiskanizsai düledező templom céljaira. A derék, vallásos sátkák szeméi azóta is bánt|a, hogy a klskanlzsal templomablakokon Idegen, szombathelyi adományozók nevei díszelegned.

A nyomorgó magyar munkáscsaládok 40.000 frankért adták el fiúgyermekeiket gyermektelen franciáknak
Szerdán este ajabb 130 selyemgyári mankáscsalád érkezett vissza Franciaországból — A nyomorgó magyar lányok Ingyencselédnek álltak be, csakhogy enni kapjanak — A Vabzx-en Velin-i selyemgyárat lőporgyárrá alakítják át — Erős háborús hangulat Franciaországban
I
Nagykanizsa, Január 21 Szerdán délután az 5 órai gyorssal ismét 130 selyemgyári munkás menekült vissza Magyarországra a Franciaországban rájuk leső nyomor elöl. Magukkal hozott poggyászaik hatalmas hegyekben sorakoztak az állomás perronján. Aztán ellepték a 11. és III. osztályú várótermeket.
Valamennyien Lyon mellett, a Va-lux-en Velin-I selyemgyárban dolgozlak. ahonnan most, január 1-én elbocsájtották őíet. A Zalai Közlöny munkatársa hosszabban elbeszélgetett a hazatérő csoport vezetőjével, Pétz Gézával, aki a Sárvár melletti Oércére való. Szinte hihetetlen dolgokat mesél a francia selyemgyárakban dolgozó magyar munkások szenvedéseiről.
Pétz Oéza a „filalur- műhelyben dolgozott 105 magyar munkással együtt. A „filatur" műhely
a selyemgyár pokla, itt kezdődik a selyemgyártás. A munkások gázokkal és lugkövel dolgoznak. Mind a kettő borzalmas rombolást visz végbe a szervezetükben. Egyetlen francia munkás nem vállalkozik erre a munkára, mert tudja, hogy az egészségét dobja oda a gáz áldozatául.
Egy szerencsétlen magyar munkás, az 50 éves Oörög József, ald bal gyermek apja, megbénult a gázmér-gezéstől. Egy hétnél tovább különben senki sem birja Id egészségesen.
A most hazaiért csoport 3 évvel ezelőtt ment kl Sárvárról. Akkor
kéthetenklnt 400 frankot (88— 89 pengőt) kerestek, viszont 128 órát kellett dolgoznlok.
Amint beszélgetünk a csoportvezetővel, egybe többen gyűlnek az asztalunk köré.
Palkovlcs Ferenc fonómunkás a feleségével együtt dolgozott Az utóbbi
80 flllórórt
az Erzsébet-tér 1. síim alatti
4 faflAat ebódelhet
Molnár-Étkezdében
Ml. [
Időben kéthetenklnt már csak 180-200 frankot tudtak keresni 60 óra alatt. Palkovicsiól tudjuk meg, hogy a Valux-en Velln-I selyemgyárnak 3 filalur műhelye volt. Az egyik már egy évvel ezelőtt leállt, a másodlkat pedig most szüntették be Január 1-én. Még csak a harmadik dolgozik néhány olasz, spanyol, örmény, lengyel és orosz munkással. Egyetlen francia munkás sem kapható erre a munkára.
Polgár Lajos mosómunkás egyedül ment Id dolgozni 3 évvel ezelőtt. Egy kinn dolgozó magyar munkáa-nöt vett feleségül. A sáppadt fiatalasszony ott Ql a mellettünk levő asztalnál és épp álomba ringatja 7 hónapos csecsemőjét. Polgár Lsjos elmondja, hogy
• francia hatóságok egyetlen volt ellenséges nemzet fiának sem adnak munkanélküli segélyt.
Ha egy olasz, orosz vagy lengyel munkás állás nélkül maradt, akkor az apa 12, a családtagok pedig 6 franknvl segélyt kaptak. A német, osztrák és magyar munkások azonban nyugodtan éhenhu ihattak volna.
A magyar munkásokkal kutyául bántak odakinn. A gyárakban orosz emigráns tábornokok ültek a vezető pozíciókban, akik még mindig a régi kancsukás idők urainak képzelik magukat. Valósággal a bőrét nyúzták a szerencsétlen magyar munkásnak.
Rosmann István, fiával és leányával együtt dolgozott a selyemgyar-ban. A többi magyarral együtt egy városi bérházban lakott. A gyár fizette a lakbért. Egy háromszobás lakásért 50 frankot (11 pengőt) fizettek havonta. De ugyanennyibe került egy szobakonyhás lakás Is, mert a kislakások Igen drágák és keresettek Franciaországban. Rosmann István
néhány árat torol fel a megélhetési viszonyok jellemzésére. Egy kiló disznóhús 18-20 frank (4—5 pengő). A kenyér kilója 2.40 frank (55 fillér). A
burgonya 55—60 cent (15 fillér). A háj kilója 8 frank (1.80 pengő). Ezzel szemben az iparcikkek aránylag igen olcsók. Egy vadonatúj kerékpár pl. magyar pénzben {60 pengő, használt állapotban pedig 10—15 pengő. Hol van ez a magyarországi kerékpírok 160—240 pengőt ára mögött. Minden munkás-nsk van odakinn kerékpárja. A hazatérők Is majdnem mind hoztak magukkal.
Nagy Imre 21 évet selyemgyári munkás a nővérével együtt dolgozott Idnn. Elmondja, hogy Bedeaux-reod-szerben, három csoportban dolgoztak -a munkások: reggel 6—2-ig, délulán 2—10-ig és éjjel 10—6-ig. A francia munkások azonban nem engedték Igy kihasználni magukat. Jellemző, hogy mindnyájan erősen isznak. Egyik-másik 3—4 liter műbőrt Is elfogyaszt naponta. A magyar gyomor azonban nem vette be ezt a gyanús lőrét. A francia munkás csak ugy áll munkába, ha a keresetéből a családfenntartáson kivtll még naponta 4 liter borra is futja. (Egy liter mübor 2 15 lr.,
Tar pénzben 46 fillér) Zalai Közlöny munkatársa több fiatal munkással beszélt, akik elszomorító képet adtak egyes magyar családok és leányok lezOlléséröf. Ami a francia nóket Illeti, azok szóba sem álltak egy magyar fiúval. Nagyon rátartiak ét olyan elegántan öltözik a legegyszerűbb munkás-lány is, hogy az Ismeretlen valami elöielő kisasszonynsk nézné. Nagyon sok magyar lány elzüllött odakinn, amikor munka nélkül maradva, megunta már a nyomort és a koplalást. Egyik-másik Jobbétzésü
magyar leány még Ingyea ls beállt cselédnek, csakhogy ne éhezzen. Volt olyan munkanélküli magyar munkáscsalád, amelynek tagjai már hónapok óta koldulásból tartották fenn magukat
De csak a magyaroktól koldultak, mert a francia lakosság ridegen elzavarta őket az ajlól elöl. Több ilyen nyomorba Jutott család egyszerflen eladta a gyermekét Jómódú gyermektelen francia házaspárnak. A francia családok nagyrésze gyermektelen ét igy nlveten adoptálnak idegen gyermekeket Különösen a fiúgyermekek Iránt nagy a kereslet. Egy családtól 40.000 frankért vettek meg egy kisfiút
A Nagykanizsára érkezett magyaroknak már nem volt pénzük a továbbutazásra, mire Solymossy László rendőrtanácsos távirati uton értesítette erről a belügyminisztériumot. A minisztérium már egy félóra múlva táviratban utasította a rendőrséget, hogy kényszerű/levéllel bocsássa útnak a szerencsétleneket Egyben a minisztérium arról is gondolkodott, hogy a restiben vacsorát adjanak 130 személy részére. Solymossy rendőrtanácsos a késő hajnali órákig kinn tartózkodott az állomáson, személyesen ügyelve arra, hogy minden rendben menjen.
Amikor bucsut vettünk a csoport vezetőjétől, Pétz Oéza bizalmasan elárulta, hogy erősen német-ellenes hangulat van Franciaországban. Az általános közhangulat, hogy
nem engednek a németeknek, még egy ujabb háború árán sem.
Hogy mennyire komolyan vetzik ezt, arra legjobb bizonyíték, hogy
1932 január 24
a Valuxen Velln-i selyem-gyárat lőporgyárrá fogják átalakítani.
A gépeket már szerelt Is te, hogy mielőbb megindulhasson a lőporgyártás.
önkéntelenül Is keserű, gúnyos mosoly ül as ember szájára, ha eszébe jut Lausanne... a leszerelés...
ZALAI KÖZLÖNY
és a jóvátételi konferencia.
Vájjon akkor is átalakítanák löporgyárrá a Valux-en Valin-I selyem-gyárai, ha a politikusok és hadl-anyaggyárosok kerülnének az első rajvonalba ?
Akkor talán nem sietnének ilyen nagyon és bizonyára alább hagyna a lelkesedés Is.
Dávid Magyar József
Kommunista röpiratokat szórtak a kanizsai gyorsvonat ablakából
Ismeretlen utas dobálta a szerb kőnyomatos röpcédulákat Murakoresztur, Január 21 (Saját tudósítónktól) Fellünö kom-munisia-flgybcn Indították meg a nyomozási a határmenti hatóságok A minap, nem sokkal azután, hogy a Jugoszláviából befutott gyorsvonat menetrend szerinti tarlózkodása
ulán kiindult a murakereszturl állomásról Kanizsa felé, a szolgálatol teljesíti vasutasok gyanús cédulákat talállak elszórva a vágányok közölt. A vámőrségen asonnal megállapították, hogy a papírdarabok kőnyomdal uion előállított, szerb nyelvű kom munista rOpcédulák, amelyek csak
* * *.............i ■i-,-i-,wy.(Wwy>nmi.-wmj>
A jugoszláv hatóságok exbnmálták a muravidi erdei dráma áldozatát
ugy kerülhettek a sínek közé, hogy a gyorsvonatnak valamelyik Jugoszláviából érkezett utasa kiszórta a vonal ablakán.
Azonnal megteltek minden intézkedést, az Ismeretlen utast azonban elcsípni már nem sikerűit. Nem lehetetlen, hogy Nagykanizsán leszállt a gyorsvonatról és más vonattal utazott viuza, vagy tovább.
As esetről értesítették a kotorti jugoszláv hatóságokai is a nagykanizsai rendőrséget.
A nyomozás folyik.
Nagy megdöbbenést kellett lapunk tegnapi számában foglalt jelentésünk a muravidi erdei dráma szövevényes bűnügyéről, amelynek ma ujabb izgalmas részielei kerültek napvilágra.
Dr. Welsz Lajos nagykanizsai ügyvéd, az agyonlőtt uradalmi vadőr hozzátartozóinak jogi képviselője ugyanis meglette feljelentését a nagykanizsai törvényszéken a gyilkossággal gyanúsított Musztács Iván János muravidi gazda ellen. Ugyanakkor fnegtörlént dr. Reményi Zoltán muravidi ügyvédnek a közbelépése a jugoszláv bűnügyi halóságoknál is, akik a nyomós okoknál fogva elrendelték a vadőr holttestének ex-humálását. Ez Muravidon a zom-borl ügyészség Csáktornyái kirendeltségének vezetője jelenlétében meg Is történt.
Megállapítást nyert, hogy a szerencsétlen áldozat, Pongrácz Ferenc vadőr testébe mintegy 30 löveg hatolt be, részint vágott végű dum-dum golyók, részint pedig nagy vadra való serélek, amelyek nagy pusztítást vittek véghez a kötelességét teljesítő vadőr testében. Az exhumálás Jegyzökönyvét még ma átküidik a magyar hatóságoknak, egyben elrendelték a fennforgó\'gyanú alapján Buján József uradalmi erdő-őrnek, az elhunyt Pongrácz társának őrizetbevételit. Ugyanis a jugoszláv nyomozó hatóságok megállapítása szerint Buján, skiPongrácczzalegyütt volt utolsó utján, régi haragosa volt Pongrácznak. Persze Buján tagadja, hogy neki bármi része is lenne s bűnügyben.
A gyilkosság az Alsódomboru és Muravid között elterülő és Hlrschler nagybirtokos tulajdonit képező muravidi erdőben történt.
A nyomozás szerint a gyilkosság uan Musztács állítólag elmenl a községi bíróhoz és elmondotta neki, nogy Pongrácz reá lőtt az erdőben, f ő elmenekült, majd visszalőtt rá és eltalálta. A biró ekkor lelkére «ttélt neki, hogy jelentse fel ma-Kát. Musztács el Is indult a községi bíróval Perlakra, ám amikor a járásbíróság épületébe értek, eltűnt a bíró oldala meüöl és azóta mm lát-mlg most kiderült, hogy több mint 10 év óla lakott Murarátkán családjával.
Musztács nővére pedig állítólag kijelentette, hogy fivére egyszer bevallotta neki, hogy igenis ő lőtt Pongráczra.
Miután a gyilkosság megszállott területen történt, noha a megszállás előtt, mégis a jugoszláv bíróság Illetékes az ítélkezésre.
Érdekes, hogy Muutácsot, aki nem magyar állampolgár, » magyar hatóságok nem régen kl akarták utasítani magyar területről családostul együtt.
Értesülésünk szerint a csendőri kihallgatás alkalmával Musztács tagadta, hogy ö fegyvert emelt volna Pongrácz ellen. Ám ez a kérdés most már nem is tartozik a magyar bűnűgyi hatóságok elé. A kiadatása iránt megindult eljárás néhány napon belül befejeződik és Musztács Iván Csáktornyára kerül, ahol ma|d szembesitik Buján Józseffel. Addig a nagykanizsai fogházban várja a sorsát. (8. R.)
Érdekes számadatok
a kanizsai főszolgablróság raultévi munkásságáról
Nagykanizsa, Január 21
A nagykanizsai főszolgabírói hivatalban most állították össze az elmúlt év hivatali statisztikáját A statisztika legnagyobb része az 1930. évihez viszonyítva, csökkenő tendenciát mulat. A statisztika érdekesebb adatai a következők. Zárjelben az 1930. évi adalok.
Az elmúlt esztendőben 4258(9013) közigazgatási és 787 (918) kihágáal ügydarab fordult meg a föazolga-bíróságon. Jogerős Ítéletet 1164 esetben hoztak. Bünleléspénzból befolyt 2507 (4305) pengő; Iskolai bűnte-téspénz volt 290 (362) pengő. Felmentő ítéletét csak 29 esetben hozott a főszolgablróság. Elzárásra 37 delikvenst ítéllek.
Ugy 1930-ban, mint 1931-ben 30—30 házlcselédnek adtak ki cselédkönyvet Tanoncszerződést 26 (45) esetben kötöttek. Segédfelszabadltás 25 (33) volt.
Érdekes emelkedés észlelhető a vadászati és> fegyvertartási, valamint az Ipari és kereskedői rovatban. Igy 52 (43) fegyvertartási engedélyt adtak kl tavaly. Képesítéshez kötött iparlgazolvinyt 43 (30) esetben állítottak kl. Egyéb igazolványt és Iparengedélyt (kereskedő, korcsma, vendéglős, szatócs, élöállatkcreskedö stb.) 55 (51) kérelmező kapott, őrizetbe vétetett 52 drb. (26) vadászfegyver, reyolver és 13 (8) egyéb bűnjel (hamis mérleg, hamis sulyok, orvhalász hálók, hamis faköbözö, nyutbör slb.) A járás területére 78 (63) vadászkártyát adlak ki.
Az elmúlt esztendőben 25 tűzeset volt a járásban. Présházak, pajták, lakarmány ét gazdasági eszközök hamvadlak el 15 000 pengő érték ben. Ebből biztosítás révén 7—8000 pengő térüli meg. A tüzet gondatlanig, gyújtogatás, villámcsapás és játszadozó gyermekek idézték elő.
A statisztikai kimutatás utolsó rubrikája ja Jugoszláviában földdel biró gazdik részére kiillilott határátlépési igazolványok számát tünteti fel. Az elmúlt esztendőben 175 határátlépési igazolványt adott kl a főszolgabírói hivatal.
SInierkoblítosztMak
megnyitó olosó vására
naponta reggel 8-tól es/e 6 -lg.
Minden vev6 elégedetten távozik.
A sok közül egynéhány olcsó ár:
Tennisflanellek.............— .50 fillér
Zeffirek............. —-50 fillér
Kordbársonyok.........2«— pengő
Szövet 140 cm. széles.......2-50 P
Műselyem mousseline.......1-50 P
Női kabátok saison után rendkívül olcsó árban. Férfi és női divatszövetek,
szőnyegek, takarók, függönyanyagok, kordbársonyok, müselymek, pargetok, flanellek, vásznak, slffonok, zeffirek ez alkalommal mélyen leszállított árban. Mindenki ragadja meg a soha többé nem létező alkalmat. jtx olcsó vásár február 3-lKélg tart.
NAPI HÍREK
napirend
Január 22, péntek
Róm. katolikus: Vlaee vt. Protest: Artúr. Izraelita: Sebat hó 14
Városi Maxaara ás Könyvtár nyitva ctü törtökön és vaaáraap délelőtt 10-tót 12 áráig.
Oyónszartárt éjjeli szolgálat t f. hó végéig a „Pekete aaa* gyógyszertár
Fó-ntí.
Gőzfürdő nyitva reggel « őrétől este 6 óráig Orétfo, szerda, péntek délatáa, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 2—13.
— A Balatoni Társaság elnöki tanácsát ízért Izsák Oyula egyetemi tanár, ű. v. alelnök szombatra hivta össze a folyó ügyek és a zárszámadás letárgyalására. Báró Wtassks Tibor elnök halála óta ez az első ülése a Balatoni Társaságnak.
— Februárban választják meg az árvaszéki elnököt. A belügyminiszter a Zalavármegyénél megüresedett árvaszéki elnöki állás betöltését megengedte. A válssztást a februári közgyűlésen tartják meg.
— A nagykanizsai lzr. Leány-egylet nagyszabású pikniket rendez, amelynek Idejét január 30-ában állapitolták meg. A pikniket a Kaszinóban tartják és egyik kimagasló eseménye lesz az Idei farsangnak.
— Az iparosdalárda serleg-avatója. A nagykanizsai Iparosdalárda, amely annyiszor adta tanújelét kitűnőségének, február 7-én serlegavató ünnepélyt rendez a Koronában este 8 órakor. A dalárda ebből az alkalomból legszebb darabjaival lép a kanizsai közönség elé.
— Missziós hlr. A szervezeti hölgyek konferenciája ma délután pontosan 6 órakor kezdődik a Mlsz-szlósházban. FőnöknB.
— Az NTE vidám táncestilve. Január 23-án, szombaton este 8 órai kezdetfel tartja az NTE harmadik műsoros táncestélyét a Polgári Egylet földszinti helyiségében. At estély az ötletesen összeállított műsor, valamint a nagy érdeklődés ulán ilélve elsőrangúnak Ígérkezik. Belépődíj 80 fillér.
— Tényleges, biztos nyereség,
még pedig azonnal, ha Slnger olcsó árusításában vásárol. Olvassa el hirdetésünket I
— A kanizsai asztalos-szakosztály rendkívüli laggyflltst tartott, amelyen bizalmatlanságot szavazott a tisztikarnak és helyébe ujat választott. Az uj tisztikar: elnök Tüskés József, alelnökök Oábor Imre és Vodinák János, jegyző Lukátsy Qyula. pénztáros Zákonyl Nándor, ellenőrök Marilncsevlcs Imre és Véber Dezső. A gyűlésen Samu Lajos ipartestületi alelnök elnökölt
— Táncmulatságok Kiskanl-zsán. A Kiskanlzsai Kath. Ifi. Egyesület január 24-én és 31-én, két egymást követö vasárnap, a Polgári Olvasókörben táncmulatságot rendez.
— Menyasszonyok Ideálja a Schütz vászon.
— Sonkalopás közkereseti alapon. Petrks Vilmos nagykanizsai hentes és mészáros feljelentést tett a rendőrségen, hogy ismeretlen tettesek lopkodják a drága, finom csemege-sonkákat az üzletébőt A nyomozás csakhamar megállapította, hogy az üzlet 3 fiatal alkalmazottja szövetkezett egy negyedik kollégával és igy kelt lába a sonkáknak. Kiskorúak lévén, a fiatalkorúak bírósága elé kerül az űgy.
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 24.
Ntm értem, kérem,
abszolúte nem értem, hogyHelene Oranltsch asszony, az osztrák feministavezér miért nem ellensége a férfiaknak ?
Ö ugyanis tegnap megérkezett Budapestre, ahol első dolga volt nyilat• IroznL
— Nem vagyok ellensége a férfiaknak — mondd — és az a véle ményem, hogy a férfiakkal együtt kell a világ mostani nagy problémáit megoldani...
Igy mondta, szórói-szóra. \' Hogy ,a férfiakkai együtt.\'
Ilyen lojálisán, Ilyen engedékenyen, Ilyen eléggé meg nem hálálható Jóindulattal a férfiak Iránt. Akikkel .együtt-... -\'cl
Meri elvégre mondhatta volna azt Is, hogy nélkülük.
És ugyebár, az mégis csak borzasztó lett volna...
Vagy talán nem Is lett volna olyan borzasztó. Sőt talán éppen ellenkezőleg 1 Talántán éppen az a kár, hogy Oranltsch asszony nem ellensége a férfiaknak
Igazán kár...
Meri hátha akkor beváltanák a fe mlnlsták a fenyegetésüket és a férfiak nélkül oldanák meg a világ problémáit.
Mert hogy megoldanák, az biztos...
Meg őkl __(T)
— Magyar Lányok a legszebb, legérdekesebb. legrégibb szépirodalmi lap, Natal lányoknak. Szerkesztője Tutsek Anna, munkatársai a legkiválóbb magyar Utók. De bemutatja olvasóinak a külföldi Irodalom legszámottevőbb alkotásalt Is. Rovatai mindennel foglalkoznak, amit fiatal lányoknak tudni kell, ami érdekli őket Beezámol az Iskolai életről, színházról, művészetről «s a világeseményekről la. Háztartá*-, kézimunka-, sport- ét rejtvényroval egéeztt kl minden egyee számot Előfizetési ára negyedévre 2*40 pengő. Mutatványasá-mot küld a kiadóhivatal, Budapest, VL Andráaay-ut 16.
= Száz kilométerről Is érdemes bejönni SInger olcsó vásárába. _*
Jaa. tt. NTB tincestélyo a Polgári EgyUib«n t-kor
A Kaulnó varsotája "
Jan. 24- U<tiIII «lő.dái a városházin « ónkor (Barbarlts La|o«: Séta a magyar Irodalom p«ri-íérláin).
MAituU4(H>o4ok fyülést a váró.házán 1 61tkot.
Róm. kath hitközségi választások. ^ A^Kath. Uj^E|y«sül«( táncmulatsága Klakanizaán
Jaa. 80. Al Ur. Uá^fjM piknikje a Katiinkban 9 órakor.
Jao. ||. Uceálii előadás a vároihárán 6 órakor (Ktléven Ferenc),
Uá&yklob műsoros Icája a MUaslóshátban 6-kor.
r.bf. I, Ai Iptrt.tláWt bállá ■ Kaatfaöbas. • A lk\'"6k UnUK\' 1 forf^1 KsyWlbto
Jobe. I. Á PXtSrl EpIW kOigrOUt. «• vtttoríjt. Fcbr. S. A Stasilóriaa, Kry.iOU! mDioio. nUly. ■
r«M. 7. Kl. Tl,f IvfulJoSk áltató, wt], ■ Pofcárl Ertlafbtn Hl * árikor. A K«Mk.dtlml Alkaimaiotlák lltrcot bilji a
A ilanáilum curUtt-Oantpályt a toraalciM. bto . 6c.kor
Al IparltitfiUtl Dalirdi WTl.|iYit<5 Dno.p. a Koronában 8 órakor. A Polgár! Olraa6fc&r uluUlAadUi KUkanliián. Pebf. L A Ket«*xMov Mlákooy Nóígyt.l álarcon ItlrauMtflj. a Katitokban.
A nagykanizsai meteorológiai mEt-flgyelő jelentéack : CiütörtökOn a himir-sektet: Reggel 7 ónkor —16, délután 1 órakor —(rí, eite 8 ónkor —02.
SiMrány: Reggel délnyugat, délben és este déli uél,
(Éltzakal rődlójiltnlti) A ■•t-.or.M-glal lnté.et l.l.att mml* .0 irm-kwi Uqmn láltaaáara MH. ■Sr. iilaioa kilété*.
Pogány vári fajboraim
árusítását megkezdtem, literenklnl h 20 éa 30 fillérért. Legkisebb létei - 25IL Megrendelésre házhoz küldöm. Broaa Károly, B.tth»*«y-«. SS.
Jogeróa a hévízi vendéglős kétévi fegyházbüntetése
Budapest Január 21 Ferenczt Lajos hévlzsténlandrásl szállodás-vendéglőst a zalaegerszegi kir. törvényszék még 1930. február havában szándékos emberölés bűntettéért 2 évi fegyházra Ítélte. Fe-renczi Lajos, mint ismeretet, a Zala-lövő melletti Irsa-pusztán vadászolt egy lársaaággal s agyonlőtte az orv vadásznak nézett Szabó Gyula mun kásembert. A győri kir. Ítélőtábla a törvényszék Ítéletét helybenbsgyta. A kir. Kúria a napokban mondott Ítéletet az ügyben és erős felindulásban elkövetett emberölést állapilon meg. A 2 évi fegyházbüntetést azon ban jogerőre emelte.
— Műselyem crepe de chine és georgette az összes divatszlnekben, báli es estélyi ruhára, métere csak 4-90 pengő SchDtznéL
Telleeen___
Sátorozott szoba kiadó lefcnár l-re. Clm a kiadóban.
Január 22 (péntek)
Í.15 Az államrendőrség zenekarinak\'hangversenye. MO Hírek. 11.10 Nemsetkóei vlzjelzóssolgálal 12.00 Déli harangszó. 1300 O. hangv. 12.25 Hírek. 18 Időjelzés. 14.45 Hírek. ,6.00 E. 1848 Időjelzés 17.00 A Bndspestl Koncert Szál n-zenekar hangversenye. 1848 Cigányzene. 19.45 E. 20.IS Mocsányl éa Lskoa hangversenye. 21 A rádió külSgyl negyedórád. 31.18 Az Operaház lag|slbó( alakult zenekar hangversenye. Szünetben kb. 32.00 Időjelzés. A hangverseny után kb. 33.45 IdőjárásJdentés, H. Maja dgánysene.
Bécs 11.80 Odger-négyea 12.40. 18.10 a 16.60 Zenekari hsngvuseny. 1930 Dalok. 20.15 Szinmü E. 2J.t0 Jb.
Berlin 18 40 Zenekart hangverseny. 18J0 Dalok. 31.38 Zenekari hsogveiseny. 23.30 Hangv.
Brit országos máaor 17.30 Zenekari hangverseny. 18.16 Oyeraekón zenével. 1980 Műdalok. 21.00, 23.05 és 24.00 Zenekari hangverseny.
Prága 11.00, 1188, 12.20 és 15.80 a 17.05 Hetedllszonálák. 19.00 OrsBtfs. 19.15 Dalest 3U0 Zongorahangveraeny. 23.30 0. 23.00 ÓraOiéa.
Róma 173) Opereltdalok 14.45 Zenekari hangverseny. 30 00 O. 31.00 Operett B.
Varsó 15.50 Oramoton. 17.35 Puvószene. 19.35 O. 20 Zenei csevegés. 30.15 Fllhar-mónikasok baagreraeaye. 2250 zenekari hsngveraeay.
Közgazdaság
Zalai péazlntézetek értekezlete Nagykanizsán
Dr. Nynláazy János TÉBE Igazgató Kanizsára érkezik
Nagykanizsa, Január 21
Ujnépi Elek Ernő, a Nagykanizsai Takarékpénztár elnöke, mint a szombathelyi TÉBE-körzet társelnöke, aktuális pénzintézeti kérdések megbeszélése végeit értekezletre hívta Össze Nagykanizsára Zala összes pénzintézeteinek képviselőit. Az értekezlet vasárnap délelölt fél 11 órakor lesz a Nagykanizsai Takarékpénztár tanácstermében. Megérkezik arra dr. Nyulászy jános TÉBE igazgató, kincstári tölanácsos és valószínűleg a főváros más pénzügyi kapacitásai Is. Vidékről sokan jelentették be részvételűkéi.
A gyűlés ulán, amely nem nyilvános, társasebédre jönnek össze az értekezlet résztvevői.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos ir-Usta a mrdal hetMutrril) Zöldségfélék (kUogrammonklnl) : bab 18*20, mák 0-90. tokhagyma —\'40, vöröshagyma 30, xöldaég 20, burgonya 6-12, uűáta (drb) 00, feleekápoezta 12. ugorka 00. kelkáposzta 10, paradloaom 00—00 I.
Baromit (daraborödnt) tynk 2fl0—4-00, celrke 1-3-00. pulyka 4-OO-MO, eovány kacsa l\'60-2<)0, hízott 3-00-4H0, sovány liba a-OO—4-00, hixott 6 00—12-00, azopóe malac 000-0 pongó.
Termények (mftermáisdnklnt): buza il-OO—, roaa 12.00, árpa 18, sab 18-00, caövea tengeri 00, nemes tengert 16-17, srtna 6-00 -7-00, lóherlTOO—7-00, luoer-na 000-7-50, alomszalma 8-50, zsupp-
"ITeJtemMt«*fetTit 00-20, tejfel lt 40-50, túró kg. 80—00 Bllár, vaj kg.
0-00-2« pengő, tojás drbja 07-06 ÖH. OyOmölea (kilofmmmonkht) i dió 0\'70
pengő, alma 40-80, körte 00—00, szilva 00, szőlő OO—00, barack 00, oaereainye - BUér.
Hasárak (ktlogrammonJcM): marhahús eleje 090, hátulja 1-20, borjúhús eleje
1-80, hátulja 2-40, sertáahu* 100—1-20, xslr 1-80. hál 180, sairszalonna 1-60, birkahús 000, kalbáazlélék 2D0-4-00 P.
Előállat (ktlogrammonkint): I-a marha 45-50, D-a marha 36—40, vlrsttls marha 15—20, zalraertéa 070-0-80, husMrtéa 080-070, borjú 80-0-75, birka 000 P.
Páris 20- IWl, London 1775. Newyork 512-90, Brtlssel 71*40, Milano 29*80, Madrid 43-20, Amsterdam 206-20, Berlin 120-80, Wien ——, SzóHs 3-71, Pr^a 15-18, Varsó 57-40, Budapest Belgrád 9-10, Bukarest J0a
Buza Hszav. 77-es 13*10-13-70, 78-as 13-25-13-85, 79-es 13-40-14-00, 80-as 13-50- -1410, dunánl. 77-es 12*30—12-60, 78-as 12*45-12*75. 79-es 12-00-12-90, 80-aa 12*70—13-00, rozs 13*75-14-001 lak. árpa 16*25-16-75, zab 21*75-2200, tengeri 14 80-14*79, korpa 12-40-12-60.
á lenzatl laak áoTtza-áTtolTsaal
valutAk
Angolt. 19-50-19^0 Belga fr. 79*50^0*10 Caen k. I6«4-1704 Dánk. 10600-109*00 Dinár 10*11-1019 Dollár 570-50-573-50 Prsndal 22*40-2260 Hott 229*45-230-86 Zloty. 63-95-64-45 Lel 3-48-3-94 Léva 4*10-4-20 Ura 28*96-28 86 Márka 135*45-136*29 Norvég 106*90-107-90
Peseta —*--•—
Sebül. -•-*—
Svájdf. 11070-111*40 Svédk. 100-70-11070
devizXk
Amst 22^69-23089 Belgrád 1013-1019 Beriln 139-59-136*26 Brflsaet 79*60-8001 Bukarest 3*43-3*47 Kopenh.KM-20-10900 London 1970-1090
Madrid -*-•—
Milano 28*66-28*89 Newy. 571*00-57400 Oazlo 107*10-107*90 Páris 22*46-22*58 Prága 1692-17*00 Szófia 4*13-4*17 Stockh. 10990-1IO70 Varsó 64-09-64-49
Wlén —•-•—
ZOricb 11080-111*40
Wien deaiing árfolyama : 80.494.
áatafUaéé
TÉUÉ. iMVks^tiá/
Jts ^TzSanc&o^.
Felhajtás 3070, eUdaUan 244. - Elsó-rtndu 082-089, szedett 080—0-82, sie-dett közép 074—076, könnytl 066-072, l-sö rendil öreg 072—074, ll-od rendU öreg 066—070, angol sOldö 085-100, szalonna nagyban 096—1*00, zalr 120— 1*25, hus HÍ4-1-I6, lélsertés 1*02—i\'10.
A nagykanizsai Ur. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
13670/tk. 1931. szám.
Árverési hirdetmény és árverési feltételek.
Varga Ferenc (Penész) nagykanizsai lakós végrthajlatónak IfJ. Varga József (Penesi) u. o. lakói végrehajtást aseavtdö ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az I88Í:LX t.-c 144. 146. éa 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 135 pengő tőkekövetelés, ennek 1930. évi november bó 12. napjától Járó 90A kamata, 22 P 80 flll. eddig megállapított per és végrehajtási és az incrési kérvényért megállapitott 12 P költség tőkekövetelése és) Járulékai beha|tása végett, a nagykanizsai kir. Járásbíróság teialetéa levő, Nagykanizsa megyei városban tekvó s a nagykanlzasl 563a sztjkvben 1542/il I. és 1543/b. I. hrs*. a. foglalt száaM a malomi dűlőben egén Ingatlanra eátOfteaen 600 P, 9333. ssitkvben 8456. Ina. a. foglalt szántó és rét a Dávid dfllóben egáss Ingatlanra 400 P és 6 u. o. 1458. sztjkvben 6260/b. hrsz. a. Icglalt iát a Császár réten egész Ingatlanra 100 P; ktkiáttáil árban és pedig aa 1541/a I. és 1542%. 1. hm. Ingatlanok a megállapított 417 P legkisebb vételáron alul, a 6360/b. hm, lngat-Isn 414 P alul, a 8333. sstjkvben 6459. hrss. foglalt ingatlan 86 P alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hstóság sz árverésnek a kl/. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota, lőldaz. 11. ajtó) megtartására lífe évi február hó 24. nap-Iának délelőtt 10 óráját tüll kl éa sz árverést fettételeket az lSi: LX. t-e. 150. § s alapján a következőkben állapítja meg: I. Aa árverés alá eaó IngstUnoksI s legkisebb vételáráét alacsonyabb áran elaSi nem Ithet.
Az árverelnl szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben. vagy az 1881: LX. t-c. 4Z §-ában megbatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen biról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa sz tí-verésl fdtéteieket aláírni. (1881; LX. t.-c. 147, 150, 170. 1908: XU t-c. 21. §.> Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretei tett. ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kl-kláltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt ax általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: ÍU. 25. £> Nagykanizsa, 1932. évi Jennár hó II. napján.
Dr. Bentxik a k. kb. (biró.
A kiadmány hiteléül r MIkó s. k.
Mutit.
Központi VILLATELKEK 60 havi részletre Balatonfenyvesen
(Máriatelep) Közvetlen a pályaudvar előtt. Klimatikus fenyves levegő I Bársonyos homokstrand I
Érdeklődni: Szabó Antal spoctűzletében
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (F.elelös üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 93. szAru
Nagykanizsa 1U32. január 16, szombat
Ara 14 illlér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SnriuutMz <• kiadóhivatal: PSnt S. axim. Keajtoetyl fiókkiadóid vatal: KoMuthutca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ElófUetéal in: egy hóra * pengő 80 ttllti Saerkeaitóiégl é. Hadóhlvatall telelőn: 78. u
„Kezdetben volt a tett"
Irta: dr. SOpkéi Sándor mUeeyeteml tanár, oraz. gytlt. képviselő
A jövőt csak a mult eredményeire építhetjük. Megszűnnék minden haladás, megszűnnék minden fejlődés, bs nem vesszük ludomásul, vagy éppen letagadjuk a mult értékes alkotásalt. Apponyl Albert grófasm-réglben azt mondotta, hogy mutassunk ennek a nélkülöző, ennek a szűkölködő magyarnak egy kis napsugarat. Noa, éi a múltból hoznám ezt a kis napsugarat, hogy ennek reflexe a ma ködös jövőt megvilágosítsa.
Állandóan hallottuk a volt kormány Idejében és ez nspról-napra Ismétlődik, hogy .átfogó gazdasági programot" adjon a kormány. A gazdasági élet ilyen hisztérikus változásai közben pedig ilyen program-raot adni csaknem lehetetlenség. Qondoljunk csak a mult nyári, máról-holnapra bekövetkezett bankzárlatra, a magyar követeléseknek Jugoszláviában való zárolására, a Csehországban való zárolásokra, gondoljunk arra, hogy be kfll rendezkednünk, ba Így megy ez tovább, internacionális péíiz hiányában egy internacionális cserekereskedelemre. Ilyen viszonyok között hosszú Időre szóló részletes programot adni, igénytelen nézetem szerint, csaknem lehetetlenség. Sőt, talán még azt is mondhatni, hogy az az egyéves költségvetési előirányzat, amelyre esküszünk és amelynek betartását feltétlenül megköveteljük, a mai viszonyok között illuzórius. Ami pedig a jövő programját illeti, ezt nsgy vonásaiban Kiérlelte már a józan magyar közvélemény. Mindannyian tudjuk, hogy devizánkat elsősorban a gazdasági .életnek a fejlesztésére kell fordítanunk. Tudjuk, hogy külföldi hitelezőinkkel meg kell becsületesen egyezni, már azért is, mert a jövőben is szükségünk van rájuk. TUdjuk, hogy exportunkat növelni kellene, hogy az államháztartást rendbe kell hozni, hogy a közgazdasági életet bénl\'ó és az életet meglendítő közterheket csökkenteni kell, amint lehet. Ezl mind bölcsen tudjuk, ezeknek teljesítése azonban nem rajiunk és nem egyedül a kormányon múlik, de rajtunk, pusztán rajiunk múlik az, hogy óvakodjunk a lomegek felelősség nélküli izgatásától, óvakodjunk minden szélsőséges politikától. Nekünk egy bizalmi atmoszférát kell megteremtenünk nemcsak az országban, de az egész világon a mi kis országunk iránt.
A mull kormányt is állandóan programtalanBággal vádolták. Ha nem is adott hosszú időre szóló részletes gazdasági programot, alkotott, csele kedett. Qoelhe Faust-ját idézem, aki amikor hozzáfog János evangéliumának fordításához, már az első mohdalnál, — amit igy fordít le: ,Im Anfang war das Wort" — fennakad azon, vájjon lehetséges-e az egész mindenséget, a leremlést a szónak, az „Igé" nek tulajdonítani.
»zza egyes áru*
Mától fogva rendelet korláto
cikkek behozatalát
A behozatali engedélyekhez fél százalék vámkezelési illetéket kell fizetni — OyOrtiöics, fa, papir, piperecikk, selyem, üvegáru, rádió és kerékpáraz engedélyhez kötött importcikkek listáján
Budapest, lanuár 22 csöyek, végűi kerékpárok. (Éjszakai rddlójclerités) A hivata- A behozatali engedély kiszolgál-los lap szombati száma kormány- tatása alkalmával az áru értékének
rendeletet közöl, amely az egyes áruk behozatalát a holnapi naplói kezdve a kereskedelemügyi miniszter engedélyhez kötL A szóbanforgó fonlosabb áruk a kövefkezők:
Sajtok, alma, mazsolaszőlő, banán, tűzifa, faszén, pácolt és fűrészeli fa, kozmetikai készítmények, illatszerek, egyes faáruk, közönséges papiros-lemez, csomagolópspiros, nyomópa-plros, (rotációs nyomópapírok kivételével) irópapirok, egyes papíráruk és dobozgyártmányok, selyem és félselyem, szövetek, cipők, egyes ál-telsző öblös üveg és közönséges táblaűveg, rádiókészülékek és vevő-
fél százalékát tevő vámkezelési Illeték lefizetendő, amely az Ínség enyhítését célzó akció költségeihez van hivatva hozzájárulni.
A kormány a viszonyok kényszerűsége alatt ezzel az elhatározással eltért a behozatal szabadságának arról az útjáról, amelyei Magyarország 1924. óta követeli A Nemzetek Szövetsége pénzügyi bizottságának jelentése ls nagy nyomatékkal emelte ki, hogy Magyarországnak olyan gazdasági politikát kell követnie, amely kereskedelmi mérlegének aktivitását biztosítandó a behozatalt a legszükségesebb mértékre korlátozza.
A kormány elhatározásának indoka az egyre tornyosodó nehézségek, amelyekkel az európai országok szinte valamennyiében a behozatal ujabban találkozik. Mivel ezek a nehézségek egyre nehezebbé teszik a magyar kivitel fenntartását, vagy éppen fokozását, kényszerűen gondoskodni kelleti arról, hogy a magyar kereskedelmi mérleg aktivitásának biztosítását a behozatal részleges korlátozásának utján Is elérhessük. A behozatali engedélyének megszerzési módja ugyanaz, amely ez Idő szerint is alkalmazásban van, ama áruk tekintetében, amelyek a velünk szerződési viszonyban nem álló országokból származnak. Ezérl csak külön engedélyek ellenében hozhatók be.
Az ellenzők több minisztérium figyelnek tlz évre vissza-
ktvlzsgálásftt Indítványozza
menü
Budapest, Január 22 A pénzügyminisztérium fegyelmi bizottsága megkezdte a vizsgálatot Dréhr Imre ügyében. Varga Imre államtitkár a vizsgálóbiztosi teendők ellátásával Kneppo Sándor miniszteri tanácsosi bízta meg.\' Dréhr Imrének a miniszteri tanácsos aláírásával ma délelölt Idézést kézbesítettek, hogy hétfőn, 25 én délelölt jelenjék meg a pénzügyminisztériumban kihallgatás végett. Dréhr Imre
az IdézéBt átvette, azonban eredeti álláspontjához hiven, nem jelenik meg a vizsgálóbiztos előtt Az ellenzék — hlr szerint —arra
készül, hogy a fegyelmi üggyel kapcsolatban a többi minisztériumoknak az elmúlt 10 év óta folytatott ügyvitelének megvizsgálását fogja Indítványozni. Az ilyentárgyu indítványban állítólag.
, \'.érni fogják a parlamenti vizsgálóbizottság kiküldését nemcsak a népjóléti, hanem más tárcák ügyének megvizsgálására is. Dréhr Imrének a sa|lóban lett az a nyilatkozata, amelyben közli azt a bead/ányt, amelyet a fegyelmi el-jtrás megindítása ellen nyújtott be a miniszterelnökhöz, nagy feltűnést kellett. Politikai körökben ugyanis ugy látják, hogy aki az ügyet komo
tyan tisztázni akarja, nem kifogásolhat semmiféle fórumot, amely hivatva lehet tisztázni az ügyet. Egyébként ls a fegyelmi eljárás megindítása, annak lefolytatása nem zárja ki azt, hogy amennyiben olyan jelenségek is merülnek fel, amelyek további eljárási igényelnek, a törvényben, Illetve fegyelmi szabályzatban meghatározott módon vigyék tovább az ügyet. Nem helyiálló Dréhr Imre beadványának az a része, hogy az ellene indított eljárás precedens nélküli eljárás. Annak idején Matlekovlcs Sándor politikai államtitkát* ellen fegyelmi eljárási m-dilotlak és art be is fejezték, tehát politikai államtitkár ellen is indítottak fegyelmi eljárást a múltban
Caval bizalmat Kapott és Londonba utazik
Amerika csak Angliának és Olaszországnak ad további moratóriumot, de Franciaország fizessen akkor ls, ha nem kap német jóvátételt
Pária, Január 22 (Éjszakai rádiójelentés) A képviselőház pénteki ülésén Lnvat mi-
niszterelnök a Jóvátételi kérdéssel kapcsolatban kijelentette, hogy a mérséklésben csak addig a határig haj-
landó elmenni, ameddig Franciaországnak ls csökkentik a háborús adósságát. A leszerelésről szólva azt
JTJV.TJ-J--.---------------------- ...........................................in
Nincs megelégedve a fordítással, újból fordítja a mondatot és igy irta: .lm Anfang war der Slnn." Ez sem telszlk neki, de a következő sem: .lm Anfang war dle Kraft." Végre megszállja az Ihlet és meggyőződéssel, megelégedéssel ir|a : ,lm Anfang war dle Tal" — .Kezdetben voll a tett."
Valahogy ugy érzem, hogy a magyar közvélemény is igy gondolkozik és azt tartja, hogy sem a szó, sem az ész, sem az erő egymagában
nem elég az alkotásra, telieket, a mindenkori viszonyokhoz alkalmazkodó tetteket kiván. Én bizom abban, hogyha azok az Intézkedések, azok a tettek — természetesen most már a gazdasági élet fejlesztése terén, amelyekről különben naprólnapra hallunk, hogy tárgyalások folynak — folytatódnak, kilábolunk ezekből a nehézségekből, amint kiláboltunk liz esztendővel ezelőtt sokkal súlyosabb helyzetből. Bízom ebben annál Is inkább, mert nem
emberi alkotás, hanem örökéletű természeti törvény, hogy minden akció reakciót szül. Ma közös nyomomságban él a gazda, az iparos, a tőkés, a munkás, a kereskedő és minden rendű alkalmazott. Ebből a közös nyomorúságból kell kifejlődnie egy közös és nem egymás ellen Irányuló küzdelemnek a közös nyomorúság ellen és ebből a reakcióból fakadó erővel fogjuk legyőzni a mai nyomorúságot és meg Indítani a gaz-^ságl élet fejlődését,
Zalai kQzlOnv
Elrendelték a bizonyítást az alsólendvai petíció ügyében
Budapeat, Január 22 Az alsólendvai kerületben kisebbségben maradi független kisgazdapárti Nénuthy Vilmos hivei petíciót adtak be Csák Károly mandátuma ellen. — A közigazgatási bíróság
pénleken hirdette ki döntéséi, amelyben a petícióban felsorolt állításokra vonatkozólag elrendelte a bizonyítást és annak foganatosítására egy táblabírót fog kiküldeni, aki rövidesen megkezdi munkáját.
_L -.-l-L-i.-.-U- - -.-i-i---------...... . . ■ ■ . ■ . - « ^
lusztáos Iván tagadja, hogy része volna a mura-vldl vadór meggyilkolásában
Nagykanizsa, Január 22 Dr. Almdssy Oyula, a nagykanizsai törvényszék vlzsgálóblrája ma kihallgatta a murarátkal Musztdcs Iván Jánost, akli tudvalevőleg a onuravldl Hirschler-uradalom vadőrének, Pong-rdcz Ferencnek agyonlövésével gyanúsítanak. Klballgaláu során Musztdcs kijelentette, hogy nem 6 ölle meg az uradalmi vadirt. Ezzel szem-
ben a vizsgálóbíró kezei közölt vannak a régi jugoszláv eljárás aktái, amelyekben terhelő tanúvallomások vannak Muszláccsal szemben. De Musztács vallomása nem ii számit a magyar bűnügyi hatóságok elölt, mert ügyében a csáktornyai ügyész Illetékes eljámi.
A muravidi erdei dráma Ugye még sok izgalmas részielei rejt magában.
Kanizsa jobban viselte magát 1931-ben, mint az eíőző esztendőben
Beszédes számok a rendőrségi statisztikából
% _
hangoztatta, hogy Franciaország nem járulhat hozzá olyan döntésekhez, amelyek csorbítanák a biztonságát.
Loval bizalmat kapott
Pária, január 22 (Éjszakai rddiójelentés) A kamara pénteki ülésén Franklin Boultoa hangoztatta, hogy Németország rosszindulatával szemben pozitiv politikát kell fojytalnL Ezután Lavalt támadta, mert nem tudta létrehozni a nemzeti egységei. Lavai vállaszol t, majd lelvetette a bizalmi kérdést. A kamara 312:261 arányban Laval mellett szavazott
Salyos retorziók
Pária, Január 12 A Malin azt javasolja, hogy ha Németország beszüntetné a jóvátételi fizetéseket, a Francia Bank ne hosszabbítsa meg a február elején lejáró, a Német Birodalmi Banknak nyújtott 25 millió dolláros kölcsönt, a trancla-német kereskedelmi szerződést pedig azonnal mondják tel.
Vagy — vagy l
Newyork, Január 22 Mérvadó amerikai körök szerint újból Franciaország lesz a központja a jóvátételek és a háborús adósságok problémájának. A helyzet hétről-hétre való súlyosbodása rövidesen vagy konstruktív kormányakcióhoz, vagy destruktív politikai fejleményekhez fog vezetni
Washington valószínűleg teljesíteni lógja Angliának és Olaszországnak a Hoover-moratórium meghosszabbítására vonatkozó kérését, Franciaországgal szemben azonban megtagadja ezt a kérési, mert Franciaország fizethet akkor ls, ha nem kap jóvátételeket Németországtól.
Laval Londonba ataxtk
Párta, Január 22 (É/szakal rddiójelentés) Az esti lapok élénk örOmmel fogadják a hírt, hogy Laval miniszterelnök MacDonald meghívására rövidesen Londonba utazik.
Vámtarifa-törvény készül Angliában
London, Január 22 (É/szakal rádiójelentés) A kormány pénteki vámpolitikai döntése következtében a kabinet haladéktalanul vámtarifa-törvényjavaslatot fog kidolgozni, amely rövidesen a parlament elé kerül.
A kabinetben 12 konzervatív, 6 liberális és 4 nemzeti szocialista foglal helyet. A kormány a vámtarifa törvénytől várja a kereskedelmi élet javulását.
Időjárás
A nagykanizsai mstsorolégtat megfigyelő Jelentések i Pénteken a hó mérséklet: Regjei 7 ónkor —2-6, délután 2 órakor —3-2. este 9 órakor —2 6.
PelMzct.- Egész nap bomlt égboltozat.
Sttíiriny : Reggel délnyugat, délben és sala északkeleti síéi.
(Éjtxakai rádlójtltniit) • ltb.r.11-■Isal IsUasI lalaatl sala 10 ára-kar ■ Csapadékhajlam „érháté ssáaal ss|ktláss«li
Nagykanizsa, Január 22
Most készült el a nagykanizsai rendőrkapitányság 1931. évről szóló statisztikája, amely élénk fényt vet a rendőrség elmúlt évi tevékenységére. összehasonlítva az 1931. évi kimutatást az 1930. évi statisztikával, örömmel állapltjuk meg, hogy a bűncselekmények számában Jeleníts visszaesés álU be, amit kétségtelenül rendőrségünk ügyes, gyors és megbízható munkájának kell betudnunk.
A statisztikából az alábbi érdekesebb számokat ragadtuk kl. Zárjelben hozzuk az 1930. évi adatokat
Az elmúlt esztendőben összesen 13.672 (14.579) Ugydarabot iktattak a kanizsai rendőrkapitányságon. Ebből 9768 (10.779) volt közigazgatási ; 2385 (2645) volt bünügyi; 1204 (929) volt klhágási és 315 (226) volt más természeli ügydarab. A lefolytatott 703 (1044) nyomozati ügyből 236 (426) volt magánindlt-ványos, 467 (618) pedig hivatalból üldözendő bűncselekmény. Tavaly összesen 514 (669) magánfél tett feljelentést.
A rendőrség 703 (1044) nyomozásából 584 (919) volt eredményes és 119 (125) volt eredménytelen. A bűnügyekben feljelentett egyének száma 761 (928) volt. Tavaly ösz-szesen 75 (82) személyt vettek őrizetbe. Ezek közül 5 (16) volt fiatalkorú. Az előzetes letartóztatásba helyezettek száma 9 (40) volt. Kormányzósértés miatt 4 (4), izgatás miatt 3 (1) esetben indult eljárás.
Házkutatást 62 (78) esetben végeztek a detektívek. Rendőri boncolás sem tavaly, sem tavaly előtt nem volt Kanizsán. A kihágási biróság jogerős ítéletei alapján 7924 (5089) pengő folyt be. Behajthatatlan maradt 3868 (3329) pengő. A rendőri fogdában tavaly 436 (371) egyén volt őrizetben.
Nagykanizsán 75 (72) személyautó, 5 (8) teherautó és 27 (55) motorkerékpár szaladgál. A bérkocsi standon viszont 14 (16) kétlogatu búslakodik a letűnt szép időkön. Tavaly 1581 (2501) külföldi bejelentés és 7800 (8100) belföldi bejelentés volt. A be- és kijelentő lapokból összesen 3608 (4625) pengő folyt be. Fegyvertartási engedély 51 (85) van csak forgalomban. Ezzel szemben 17 (3) ujságárusl igazolványt adtak ki. Erkölcsi bizonyítványt is csak 456 (698) esetben adtak kl. Cselédkönyvet 80 (94) darabot adtak kl.
Az őrszemélyzet! osztály tagjai közül 3 beszél németül, 3 románul, 1 olaszul, I oroszul és 1 horvátul. A rendőrtisztek és tisztviselők közül II beszél németül, 2 tóiul, 1 olaszul, 1 szerbül, I horvátul és I franciául.
Az elmúlt évben 108 (79) talált tárgyat szolgáltattak be és 249 (167) bűnjelet vetlek őrizetlbe.
Dlskal József minden vasárnap rádióhangversenyt ad Hollywoodban
Nagykanizsa, január 22 Foglalkoztunk már lapunk hasábjain hazánkiia Dlskal József, a világhírű tenorista amerikai szereplésével, aki művészi tevékenységével az egész Unió-ban becsülést szerzett a magyar névnek és mindenütt, ahol megfordult, a legnagyobb űn-nepeltetésben részesült. Dlskal József most hosszabb levelet irt fivérének, dr. Dlskal Imre nagykanizsai orvosnak, amelyben beszámol karrierjének továbbiveléséről. Már több Ízben ismertetett művészi tevékenysége mellett most Hollywoodban lakik állandóan, ahol amerikai stílű énekiskolát és rádióintézetet nyitott, me-
__1932 január 23.
lyekben rengeteg növendéke van. Különben Diskai minden vasárnap délelőtt 10 órakor a hollywoodi rádióban hangversenyez, amit ma már Európában is lehet fogni, akinek megfelelő apparátusa van. Azt is Írja Diskai, hogy most meghívást kapott Frank Schofftekt admirálistól, az amerikai haditengerészet főparancsnokától, hogy látogassa meg a Pennysylvania nevű hadihajóján. Diskai József egyébként az olympiai bizottságnak is egyik nagyrabecsűlt tagja. Diskai József ma az Unióban egyik legjobban ismert művész név, aki művészi kvalitásaival már számtalan esetben ráirányította figyelmét guzsbakötött, szegény hazájára.
is
Panasz a korcsolyapályáról
Kedves Szerkeszti Url Többen kérjük, szíveskedjék panaszunknak helyei adni nb. lapjában.
A korcsolyapályán tudvalevőleg kísérőknek Is kell jegyei váltani. Ez rendjén is van. Csakhogy mikor este
7 órakor elmegy az ember a kisgyermekéért, akkor azért a pillanatért, mig kihozza a gyermeket, jegyet követel a jegyszedő. Az NTE, amelyé a pálya, bizonyára nem lud erről, vagy nem ls gondolt még rá, de biztosra vesszük, hogy sem azt nem kívánja tőlünk, hogy este kislányaink egyedül botorkáljanak haza, sem azt, hogy egy ilyen félpercért naponta jegyei váltsunk. Kérjük az NTE vezetőségének szíves Intézkedését, hogy Ilyen esetekben, mikor a késő este odaérkező szülő már úgysem tartózkodhatna a pályán, ne kelljen a klsérőjegyet megváltani Cgy uyt
Vigyázzunk az utca erkölcsére!
Mélyen tisztelt Főszerkesztő Url
Egy problémával szeretnék b. lapja, a .Zalai Közlöny\' hasábjain foglalkozni, mely bár kissé kényes, de — véleményem szerint — annál fonio-sabb, elsősorban közerkölcs! s nem-kevésbbé egészségvédelmi szempontból Ha az ember sokat van az utcán és kisebb-nagyobb megfigyeléseket lesz, ami egy llatalembertől nem csodálható, akkor megdöbbenve vehet! észre, hogy napról-napra több a titkos prostituállak száma, mintha a földből nőttek volna kl. Azokról a fiatal leányokról akarok beszélni, akiknek egyik kezét a nyomor, másik kezét a nevelés és az erkölcsi önludat hiánya lógta meg, hogy vigye lejjebb, minél lejjebb azon a lejtőn, ahonnan már nincs visszatérési
Igen, elsősorban a nyomor, amely minden bajnak, minden rossznak az eradöje lehel. Azonban azt, akiben még él az erkölcsnek s a bűntől
_jt 1932.január 23.
zalai közlöny
való félelemnek egy parányi kis szikrája, azt a legnagyobb nélkülözés sem lérilheti erre az útra.
Nem akarok erkölcs-csősz lenni, tudom, hogy egy nagy, általános és nem kis mértékben a mai idők okozta rákfenéről van sző, ami azonban sajnos, már erőteljesen kezdi felütni fejéi városunkban ls, Igy tehát lokális szempontból sem higyható figyelmen kívüli
Jó lenne ezzel a kérdéssel jobban it nyíltabban foglalkozni, főleg, hogy visszariasszuk a ;válasz-uton lévőket, részben, hogy ha lehet észre-térllsük a bűnözőkéi és nem kis részben, hogy védjük egészségüket!
Amidón e cikkem közzétételéért előre ls köszönetet mondok, vagyok nagyrabecsülésem kifejezése mellett kiváló tisztelettel
Benci* László
Kutya-pánik
Szegény kutyák, II.., Akik évezredek óta a folyton kulturálódó ember leghűségesebb barátai voltatok, most Itt álltok a kipusztulás előtt Nincs már annyi pénze az embernek, hogy a II megértő barátságtokat megtarthassa magának. Vájjon mivel vivtálok kl mapatok ellen az emberek haragját? Nem tudjátok... És nem csak tl nem tudjátok, de nagyon sok ember sem tudja.
Huszonnyolc pengőt kell minden évben fizetni szegény gazdáitoknak, hogy élvezbes\'ék a 11 meiankólikus zengésleket, mellyel versenyre keitek egymással holdas éjszakákon. Szegény kutyák, tl. Ha még legalább szőrötöket lehetne használni valamire, mint a kacsa tollát, vagy meg lehetne fejni benneleket, mini a kecskéi... De nem lebet ilyesmi hasznotokat venni és mégis fizetni kell értelek, sokkal többet, mint más nagyhasznu háziállatért.
Nem Is rossz ötlet Ha már a kutyák Ilyenformán úgyis kipusztulnak, az államháztartás érdekében sor terülhet a macskák, tyúkok és háki-galambok megadóztatására.
De maradjunk csak nálatok, szegény kutyák és sirassunk el benneteket ugy, mint ahogy egy évezredes emberbarát méltó erre. Itt állunk a sirotok szélén és visszagondolunk, hogy hajdan is micsoda fontos szerepet vittetek a ml városunkban. Sok-sok vándor elment volna e várói mellett, hogy észre sem veszi, ha a ti ugatástok magára nem vonja a figyelmüket.
• ••Most már a kutya sem ugat
ebben a mi városunkban... •
Most még csak a kutyák; de félünk, hogy lassan minden, ami szép, minden évezredes szokás, minden érzés kipusztul.
S ha ma|d egykor a késő Bzáza-dok unokái kőlenyomalokban ezt, amazt találnak, érthetetlenül fogják csóválni a fejűkéi felelte. a. K.
= Menyasszonyok Ideálja Schntz vászon.
Tudnivalók a vasárnapi bitközségi választásra
Három bizottság előtt reggel 8
Nagykanizsa, Január 22 Vasárnap lesznek a választások a nagykanizsai római katolikus egyházközségben. A válssztások technikai lebonyolításának részletes megbeszélésére legnap délulán szűkebbkörü értekezlet volt a plébánián P. Deák Szulpic elnöklésével. Megállapodlak abban, hogy a szavazást három szavazalszedö bizottság bonyolítja le a plébánia fehérlermében. A bizottságok elnökei: dr. Htgyi Lajos vá-roil fö|egyző, Koslein Ferenc biztosítóintézeti főnök, Nimeth Mihály ny. polgári iskolai igazgató. Minden
tói délután 5 lg tart a szavazás asztalnál jelzőtábla mulatja, hogy a neve kezdőbetűi szerint ki melyik bizottságnál szavaz.
A szavazójogát minden választó csak személyesen gyakorolhatja. Aki 24. évét nem töltötte be, vagy aki 1930-ra hitközségi adójával hátralékban van, az nem élhet szavazatával. Nőknek ls van szavazati joguk, ha önálló hitközségi adófizetők.
A választás reggel 8 órakor kezdődik és déli 1 óráig, délulán pedig 3-tól S óráig tart. öl órakor a szavazást lezárják és megkezdődik a szavazatok összeszámlálása.
SinSerkabútosztiilyiínak
megnyitó olcsó vására
naponta reggel 8-tól este 6-lg.
Minden vevfi elégedetlen távozik.
A sok közül egynéhány olcsó ár:
Tennisflanellek..........—.50 fillér
Zeffirek............ —-50 fillér
Kordbársonyok.........2*— piengő
Szövet 140 cm. széles.......2-50 P
Műselyem mousseline.......1-50 P
Női kabátok saison után rendkívül olcsó árban. Férfi és női divatszövetek,
szőnyegek, takarók, függönyanyagok, - kordbársonyok, müselymek, pargetok, flanellek, vásznak, siffonok, zeffirek ez alkalommal mélyen leszállított árban.
Mindenki ragadja meg a soha többé nem létező alkalmat. Asc olcsó vásár február 5-lkélg tart.
Kanizsán csináltatta betörőszerszámait a dunántuli iskolai betörések tettese
A dombóvári is szekszárdi betöréseket már beismerte
Pénteken délelőtt Kaposváron tartottak a detektívek helyszíni szemlét Vltecek Jánossal, aki azonban tagadja, hogy ő kísérelt volna meg belörésl a kaposvári gimnáziumba, bár a betörószerszámok pontosan beleillenek a megfúrt Werthelm-szekrény réseibe. Azzal védekezik, hogy a betörés é|szaká]án Pécseit tartózkodott. Kél detektív a délutáni vonattal Pécsre kisérte a betörőt, hogy ott ellenőrizzék a védekezését.
Pécs, Január 22 A Zalai Közlöny Is megemlékezeti arról, hogy néhány nappal ezelőll a szekszárdi rendőrség őrizetbe velte Vltecek János 38 éves bécsi építési rajzolói, aki beismerte, hogy 6 fúrta meg a dombóvári reálgimnázium és a szekszárdi polgári leányiskola Werthelm-szekrényét.
A szekszárdi rendőrség részletesen kihallgatta Vileceket, mert felmerült az a gyanú, hogy a zalaegerszegi polgári fiúiskolába és a törvényszékre, továbbá a kiskunhalasi, deb recenl, kiskunfélegyházi gimnáziumokba is 0 hatolt be és ő fosztotta kl a pénzszekrényeki.i.
Vltecek állhatatosan tagad és azt állítja, hogy csak január elején jött Qrácból Magyarországra s azelőtt sohasem járt magyar földön.
A szekszárdi rendőrség közlése szerint Vltecek azt vallotta, hogy a betöröszerszdmokal Nagykanizsán csináltatta, január ll-lkl ott tartózkodása alkalmával. Nagykanizsáról Pécsre, Bátaszékre, Barcsra és Mohácsra utazott.
—• Ka Budapestre utazik első utja legyen a fényesen átalakított és kibővített Hungária Fürdőbe (Buda-pest, VII., Dohány-u. 44.) menni Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengőért nemcsak megfűrödhet, hanem Jól meg is reggelizhet.
NAPI HÍREK
.............T--"
napirend
Január 83, szombat
Hóm katolikus;: P. Ralmund. Protest.:
Zelms. Izraelita: Sebat hó IS. •
Városi Muzattm éa Könyvtár ayttva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl 11 óráig.
Gyógyszertárt ájjtll szolgálati f. hó végéig a .rekete sas\' gyógyszertár
Pó-ut 6.
»Városi Mozgó. „Kéinazolgálat", Izgalma b nagy Uls lllm — Remek ktsáró-mSsoa Elóadások 5, 7 éa 9 órakor.
Oösttrdó, ayttva reggel 8 órától sete 6 óráig (bétM, szerda, péntek délután, kedden egáai nap nőknek). Tat. >—13.
KÖD AZ UCCÁN
Olyan turoeák az emberek máma. Azt ae tudni vígak, vagy szomorúk, szemük ez inét, ruhájukat se látom, de megoeókolnám a nyirkos homlokuk.
Olyan senki mindenki máma.
Ködbfll Jönnek, ködbe vesz a léptük, sorban mind, mind elmegy mellettem, hiába nyújtom a karom értük.
Fűtött azobák langy Illata csurog a tóoyea-azemü ablakok mögött; egy halk kacaj, mint csöpp ezüst-golyó szivemnek gurult — a ott öeazetörött
A villanylámpák: sárga rézgombok. A tépett ködrougyoo egyetlen ék, mint roesz kis gyerek utánukkapok éa nem tudom, — de almi szerelnék.
Udltt Julit
— A miniszterelnök köszönete Krátky polgármesterhez. A Stefánia jubileumi dlszülése alkalmából dr. Krátky István polgármester, mint a fiók elnöke táviratban köszöntötte gróf Károly! Oyula miniszterelnököt, mint a népjóléti minisztérium vezetőjét, aki szívélyes hangú levélben köszönte meg a figyelmet éa jó-kivánalokat.
— Elmarad a háztulajdonosok gyűlése. A nagykanizsai háztulajdonosok gyűlését, amelyet a szervező bizottság vasárnap délutánra tervezett, technikai okokból néhány nappal elhalasztották. A gyűlés pontos Idejét ehelytllt teszik közzé.
— Frontharcosok figyelmébe. Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja ma, szombaton este 5—8-lg a Hoilhy Miklósul! Wollák vendéglő hátsó termében a bajtársak részére Inspekciói szolgálatot tart.
— Olcsóbb lett a kamat .Épen Ideje*, — sóhajtják az adósok, legalább a mindennapi küzdelmes életben egy kis szórak"zásra is jut néhány pengő I A banktisztviselők elhatározták, hogy húshagyókedden megmutatják, még ma Is lehel mulatni, csak hangulat kell I Olyan kltünö, hangulatos kabarémüsort állítottak össze, hogy vidám kacagástól lesz hangos a Kaszinó. A nagyszerű műsor ulán kél zenekar közreműködésével regeiig larló tánc lesz.
/nőj
kifizetődjék, s gazdák részére sok hssznos tudnivalót közöl a rádió és amellett a osaládnak állandó szórakozást nyújt. Érdeklődjék az Orion 7033-as, hangszórós Európavevő feljesltményéről.
Gyártja : Orion Izzólámpagyár

ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 17.
Ithlly Frtíscö a sneidig fiu Rrf&ttte Helm az érzéki nő
viszi diadalra az Ufa legnagyobb sikerű filmjeinek egyikét a
ENSZOLGALAL
Bemutatásra kerül: amomtrat-vaaártHifi, január 23—24-én
„Ste m InmMom perifériáin"
lett a elme a vasárnapi llceáfltelő-adátnak, amtt BarbarUs Lajos, „ZaW Káslönj" leMős sseristsstője tart Ht Irodstml elfajzásokról szóló előadás együtt lst» s llcaálts sorozat legéfdítsseWl előadásainak. A kísérő mOSOftn DárU Magyar józ tel, „ZWSI KOklőny* munkatársa saját verseiből szaval és a Munkásdaldrda éfiekél. Belépődíj nincs.
ffagykantrján
a rmilt héten \'5 gyermek szüleiéit, 3 tlu éa 2 leány: Fléseh Láazlö magánttazt-VHMD és Ptlostrr Arankának lar. Ha, Szekrény Jtemt vaauU kómllves és Né-lúeth Máriának rk. leány, Kőbán Oyula ctltMeMMMMStlU) éa Torna Idának rk. leánya. Botlás Oyörgy naperámoe és Herasenyák Máriának rk Ha, Hetyei Irátfo atalafceiBwteniek é* Tánoaoe Ilonának rel. fia. — Halálozás II történi : özv. BaJáza Istvánné Galambos Mária rt, ?6 évee, Németh Istvánné Horváth Juliánná rk, Ái évee, Markotán János dtVéUflrtw rk. 90 évéé, Kovács György oWznmdlaraeeter rk 83 évee, Ssell Jé-zsetné Beok Katalin rk 76 évee, Kovács IstVátt A. 16 éves (Habét), Bagyari Jánosné Geróoe TerésU rk. 88 élet, BlrO József rk. t2 hónapos. VInczok Jétaéf napétábree Vk. 66 évee, Sobmolcz Anna azakácsné 82 évee, Varga Mária
Magdolna rk. i hénapoe. — Házasságot Wfl* « pfr: Itoévátk BoMluár clpéaz-segéd ée Hfhalecz Erzeébot rk., Hlllel
-MEsét\'fölíhnavea és Szerdahelyi Terézia rk , flkolár Oyörsy fötdmtlvee ée Nel-mater Anna rk, Kovács Jézaet ée Nel-rrtKjér Márta rV., FrankOéza napezámoa ée Perkó Anna rk, Keezler Márton urad. Ispán és Egyed Mária rk.
Jan. a. NTE tánctatálya a Pofcári Egyletben Ikor
A^Kálxfnó Váesorája. jHBt 24. Llcaátta elótdáa a városházán « órakor fflfrbarlti Lajos: Séta a magyar irodalom peri-
Rt)ra. kalh hltköxs4f1 választások. A Kalh. IfJ. BtttáOWt táncmulatsága Klskanlzsin a Polf. Olttoiókörben. Jrt. 30. A* Ixr. Leányegylet piknikje a Kaszinóban
0 órakor.
Jin. él. l.lctátls előadás a városházán 6 órakor ^/ilhykl^bíowroa Ulja a MUxxIósházban t-kor.
Febr. t, Ax IpartwttW\'bálU a Kaszinóban. A tanítók faraáogl estálye a "»--•"-• — » órkkor.
Polgári Egyletben
Febr. 2. A Polgári Egylet közgyűlést ét vacsorája.
rebr. 7. Ker. Tltitviatlónók álmot eitje a Polgári Egyltlban fái • órakor
Az Ipartaatültt HutuJItó közgyülétt a városházán d. u 3 órakor.
A Keretig de Itiil AtkíImizöUtk álarcos bálja a Kfcazlnóbac?
cserkész-ünnepélye a tornaterem-
^k^MM\'SÜtlD4Uf*1 **,,e«iva,d «
Jl-Piltrárl OMtütbr •etfnleWttdá is Kitksni*aán.
Febr. fl.A bankllizlviirlók inOioroj tánceitélye a Kfirtfo-ótttn-
— Ma: NTE táncestélye. Ma este 8 őrai kezdettel tartja az NTE a farsang utolsó táncestélyét a Polgári Egylet földszinti termében. A milsor zene, magyar nőta és kuplék bői fog állani. Belépőjegy 80 fillér.
— Missziós hlr. A „Proháftzka" kathollkus kölcsönkönyvtár olvasói felkéretnek, hogy kOnyvlárrevidlálás végetf a Hnllevő könyveket a leg-sflrgősebben hozzák be a Missziósházba. Főnöknő.
— Kóstolta a Vlda ujborát?
— A kórházi kápolna belső berendezése. A nagykanizsai kórházi kápolna az idén májusban teljesen készen ás berendezve fog állani. Most a kápolna belső berendezéséhez szükséges anyagiak megszerzésére folyik s nagy munka, amit a legtisztább szeretet sarkal és ösztönöz, jelenleg a kápolna 12 padját készíti az egyik nagykanizsai asztalosmester tölgyfából. A művészi ablakokat a budapesti Palkó tlveg-festészetl vállalkotó készíti. A belső berendezés komplelt megszerzése még nagy gondot okoz a fáradhatatlan Longaaer Imre kórház-lelkésznek, azonban btztk abban, hogy a mai Idők dacára még akadnak áldozatos lelkek, akik filléreikkel segítik teljessé tenni a nagy müvet, hq^y néhány hónapon beffll a megyéspüspök által felszentelendő kápolna hirdesse az Ur dicsőségét és a kanizsaiak vallásos lelkületének áldozatkészségét
= Száz kilométerről Js érdemes bejönni S Inger olcsó vásárába.-
— Gyújtogattak Merenyén. Kettős gyújtogatás ügyében nyomoz néhány nap óta a merenyei csendőrság. Mind a két tüzeset egyetlen éjszaka történt/Először Sdrosl István gazdálkodó szalmafedeles Istállója és pajtája gyulladt kl. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy nem lehetett megmenleni az épületet. Még el sem oltották a tüzet, amikor a közelben ugyarcsak egy másik istálló tetőjele gyulladt, meg. Ez is leégett a benne-volt takarmánnyal együtt. A csendőrság myomoaást indított a keltős gyújtogatás ügyében. A kár biztosítás révén megtérül.
Ntm írtam, hírem,
abszolúte nem ériem, hova fog ez vezetni. Ha nekem ma azt mondja valaki, hogy kitalálták a nadrágtartót, amit éjjel vekkernek lehel használni, — zavarba Jövök. Nem tudom nevessek e, mert ez egy vicc, vagy csináljak e nagyon értelmes arcot, olyanformát, mint aki lelki szemeivel máris látja, hogy a korszakalkotó találmány milyen forradalmat okoz a világrend ben, lévén ettől a találmánytól már csak egy lépés az olyan pásztoróra, amelyei szűkség esetén egy gombnyomással gyorsjáratú postagőzössé lehet átalakítani.
Félre azonban a tréfával.
Meri most megint komolyon klla Itllluk valamit.
Egy francia orvos, dr. Marcel Clary, kitalált egy olyan készüléket, amivel látni lehet a hangol.
Ha ez Igy megy, holnap kitalálnak valamit, amivel rádión jogjuk hallgatni — a képkiállítás!.
A fokhagyma-szag ellen meg fekete szemüvege! fogunk hordani.
Éppen csak az! nem találják ki, amit a legjobban szeretnénk lálnl.
Mert szagot látni, meg hangot lálnl... Szép, szép!
De pénzt lálnl! Pénzt...
Erre tessék valamit kispekulálni, feltaláló uraki ___(?)
— Ezüstl\'i\'xdalom. Császár Imre nagykanizsai Ukos, a DSzA vasul műszaki altisztje és neje, Sab/án Rozália ma ülik boldog házasságuk 25-lk évlordulóját.
— A kereskedelmi alkalmazottak febtuár 7-én tartják tradicionális leimezes eslélyüket a Kaszinó intim hangulalu termében. A gazdag műsorból annyit már most is elárul-halunk, hogy az est fénypontja 35 pár tiroli lánca lesz.
— Tényleges, biztos nyereség, még pedig azonnal, ha Slnger olcsó árusításában vásárol. Olvassa el hirdetésünket I
— Kedélyes rovarirtás az alsóerdei borpincék kOzelében. Néhány nappal ezelőtt történ: a nagykanizsai városi alsőerdőben, hogy napszámosok rovarpelél Irtottak. A munkások az erdőben szétszéledve végezték munkájukat, ami az ellenőrzést majdnem lehetetlenné lette. Négy napszámos a munkafeldgyelő eltávozása ulán Illókban elszökött a közeli szőlőhegyre borozni. Majd az egész napol egy pincében töltötték, ahonnan az esll névsorolvasásra ittasan térlek vissza. A felügyelő kijelentette, hogy nem hajlandó kiutalni a napszámot. A négy Utas ember erre bicskát rántott, ugy hogy csak a többi munkások közbelépése mentelte meg a felügyelőt egy esetleges megkéseléstöl. A felügyelő azonnal jelenlette az esetet felettes hatóságának, amely a veszedelmes munkások ellen meglette a bűnvádi feljelentési.
VÁROSI IMIOZGÓ
Szombaton 3 előadás 5, 7 és 9 órakor Vasárnap 4 előadás 3, 5, 7 és 9 órakor
a hódítóan elegáns ÍUIlly FrítSCÍ}
a férfi ideái ürigitie Helm
hallatlanul izgalmas filmje:
KÉMSZOLGÁLAT
A fegyveres világháború kulisszái mögött egy másik vad küzdelem folyt:
A kémek világháborúja
A film ezt mutatja be, s mindazt az emberi jndulatot, ami a kémszolgálat embereit füti az eszményi szerelemtől egészen az aljas tőrbeejtésig.
Remek kisérő műsor.
, bmbbbbhM I
1932 január 24
A szerelem vége
Tettleges féltékenységi botrány az
Hrzsébet-téren és következményei • rendőrségen
Nagykanizsa, Január 22
.Mindenféle szerelemnek vége szokott lenni", mondja a nóta. Hál ez igaz is, ml csűrés-csavarás, a különbség csak az, hogy az egyik simán végződik. Már kinek hogy sikerűt. /. Ilonának nem a legsimábban sikerüli.
A fiatal, 24 éves és cseppet sem csúnya lánynak, ho szabb Ideig udvarolt G. Oyula, aki azonban csak 23 éves volt. Egy nap vége szakadt az udvarlásnak és a fiatalember már másnap uj Ideállal sétált viglg a korzón. Ez nem lelt volna még olyan tragikus, de a baj olt kezdődött, hogy pont akkor I. Ilona is kinn volt a korzón. De egyedül. Az egyedüllét pedig nem mindig a legjobb lanácsadó.
Amikor 0. Oyula u] Ideáljával hazafelé ment, I. Ilona utánuk eredt. Az Erzsébet-téren utói is érte őket és szégyen Ide, szégyen oda, parázs féltékenységi Jelenetet csapolt. Az u| Ideál gyorsan elkámforolt a Jelenet színhelyéről, 0. Oyula azonban nem ludotl megszabadulni, mire a maga módján siószerint követte a „pénz számolva, az asszony verve Jó" közmondást.
Mindkettőjüket ulcal bolrányoko-tásért és botrányos verekedésért pénteken délelótt vonla felelősségre a rendőri klhágásl bíróság. A bíró 0. Oyuiát 20, I. Ilonát pedig 6 P pénzbüntetésre Ítélte. 0. Oyula fellebbezést jelentett be az ítélet ellen.
Műselyem crepe de chlne és georgette az Összes dlvatszlnekben, báli és estélyi ruhára, métere csak 4W pengő SchOtznéL
— Téli sport-vonatok a Balatonra, A Máv. a téli sportolók utazásának megkönnyítése céljából szombaton Budapestről Balatonfüredre lndlt|a az 1.114 számú vonatot, amely Balatonfüredről vasárnap esle 18 óra 48 perckor indul vissza. Ha az idó-járás kedvez a léli sportoknak, akkor a Máv. a következő szombatokon és vasárnapokon is járatja ezt a vonatpárt.
— Az adósnak fizetni kell. Nemrégiben Molnár Ferenc bánok-szentgyörgyl gazda lObb szarvasmarhát vett a kanizsai vásáron, igy többek között Gábor Ferenc kanizsai gazdától vett egy hatalmas bikát, amit Oábor 345 pengőre tartott. Molnár a vételre 50 pengő előleget »dolt, a vételár többi részét állítólag nem fizette meg, mígnem a végén Oábor gazda csalásért feljelentette Molnár Ferencet. Tegnap volt ebben « ügyben a tárgyalás, amelyen Molnár váltig azt hangoztalta, hogy Igenis megfizette a teljes vételárat. Sok tanút hallgattak kl ebben az ügyben, majd dr. Mezi Ignác védelme után a bíróság Molnár Ferencet 8 napi fogházra és 60 pengő Pénzbüntetésre ítélte csalás miatt. Az ügyész súlyosbításért, a vádlott a bűnösség kimondása miatt fellebbezett.
ZALAI KÖZLÖNY

NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ha mOSt előfizet.

Január 23 (szombat)
Budapest 9.15 Szalonzenekart hangverseny. MO Hírek. 11.10 NtmaaUUKl viz-
Élzösaolgálat 12.00 Déli harangazé, 13.09 igányztne. 1129 Hírek. 18.00 ldő|elséa. 14.48 Hírek. 16.04 A Rádlóélet gyermek-játazóórája. 16.45 Időjelzés 17.00 A Kis-laludy-Társaaág Irodalmi délutánja. 18.00 Tlmkó Margit magyar nótákat zongoráalk. 18.35 E. 19.00 Szekely Mihály áTta- és dalestje. 1930 Rádlóamalórposta 20.10 Erdélyi est. Utána kb. 22 25 Időjelzés, Idöjáráajeltnléa. Majd clgányaeae.
Bécs 11.30 és 1810 Zenekart hangverseny. 18.46 O. 15.25 Hangjáték. 16.15 a. 1930 Vonószene. 20.19 Operett B. 22.30 Zenekart hangverseny.
Berlin 16 OS Zenekari tungveraeny. 18.40 Népdalok. 20.40 Zenés rádióegyveleg. 22.15 Zenekari hangverseny. Közben a képzi mQféazek jelmezbáljának helyszlai Vn-
Brlt országot műsor 17.45 Chgooa-
«Mk. 1B.15 Oyermckóra zenével. 19 80 alesl Ara. 30.3U, 22.40 éa 28.45 Zene-kád hangverseny.
Prága 11,00 0. 15.30 Hangveraeny. Id Óralttés. 19.20 Vidám lélóra. 23.30 0.
Róma 17.30 Dalok. 14 <5 Zenekari hangverseny. 2000 Q. 21 00 Opera E.
Varaó 19.50 Oramolon. 17.35 Hangv. 18.05 Qy. 18.30 Oyermekkar. 19.30 O. 20.15, 22.10 éa luho Zenekari hangverseny.
Közgazdaság
Az adóalanyok száma emelkedett,
a dohányárudéké csíkként a megyében Zalaegerszeg, Január 22 A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság múlt évi működésének statisztikája érdekes adatokat tartalmaz.
Zalamegyében a klr adóhivatalok száma változatlanul 9. A forgalmi-adóhivatalok száma 11-ről 10-re csökkent, mert a mull évben a hévlzszenlandrásl forgalmiadóhivatalt beolvasztották a keszthelyibe.
Az általános kereseti adókötelesek száma egy év alalt 11.272-ről 11.347-re emelkedett.
A jövedelem és vagyonadó kötelesek száma 14.850, ami szintén lényeges emelkedést jelent az előző évi helyzettel szemben.
A termelési adó alá eső szeszfőzdék (kisűst, stb.) száma 100, vagyis a csökkenés egy. Az ipari ét mezőgazdasági szeszgyárak ét raktárak tzáma változatlanul 13. Az ecetgyS rak és denaturáli telepek száma továbbra is 6. Sörgyár ét sörfőzde 2 van a megyében.
Az italmérések tzáma 1930-ban 1294-re emelkedett, azóta ez a szám változatlsn. A dohányárudák száma 930-ról 858-ra eseti.
Hogyan áll az Ingatlan-piac?
Nagykanizsa, Január 22 Az ulóbbl időben Nagykanizsán is megélénkült kissé az ingatlan forgalom, azonban a néhány hetes nekilendülés ulan ismét bizonyos stagnádó tapasztalható. Alkalmunk volt egy a helyi viszonyókat ét az ingatlan piacot legjobban Itmerö nagykanizsai hivatásos közvetítővel beszélgetést folytatni, aki kijelentette, hogy vételkedv elég mutatkozik, sokan igyekeznek pénzük* ingatlanba fektetni, azonban jelentősebb vételek még sem történtek, mert az Ilyenfajta ügyleteknél szokátot pénzügyi lebonyolítástól, kölcsönügyletektől a pénzintézetek tartózkodnak.
Legtöbb esetben azok igyekeznek ingatlanaiktól szabadulni, akiknek háza, földje erisebben meg van\' terhelve, vagy akik mát kénytzerllö körülmény folytán kénytelenek ingatlanukat eladni.
Ami az árakat Illeti, nem mutatkozik emelkedét. Általában nem drágák a házak Nagykanizsán. A szántóföldek ára négyszögölenként 50-60 fillér között váltakozik, ami közepesnek mondható ahhoz képest, hogy a termények ára mennyivel leszállt.
Ingatlanforgalom
1932. Január lt-tot január 20-lg
A Katonaréten Szekeret József-utca 20. tzám alatt levő beépitletlen telekből 138 négyizOgölet 1050 pengőért Turján Juliánná eladta Horváth Látzló ét neje Hitter Szidóniának. — Oodina OyOrgyné Kálovict Rozália eladta a Varasdl ut 37. tzám alatti házat és telket 2900 pengQ vételárban Ország József és neje Perkó Katalinnak. — Szomolányi Oyula eladta Varga Károly ét nejének Plander Julinak a Temetői dyugott dűlőben fekvő szántóföldet 300 pengőért. - Horváth Józsefné Korváth Mária eladott Fekete Ferencnek kát darab kiskanizsai rétet 360 pengőért. — A Hidegkúti dűlőben fekvő szántó fold 190 pengő vételárban Szollár Józsefné Hokmann Annáról Hokmann Józsefné Krisztián Rozáliára. —Hajdú Ferenc és neje Kuzsner Anna eladták Sneff Erzsébet Varga OyOrgyné vevőknek szántóföldüket 493 pengő 20 fillér vételárért
Horváth Lisiló D. Sz. A. vasúti lakatot eladta Tamás Oyörgy posta-altisztnek s Tavasz-utca 10. szám Katonaréti házat és telket 6800 pengó vételárban.
Ifslct László eladta IfsJcs Józsefnek a Jadal dűlőben fekvő rétet 200 pengó vételárban. — Ifslct László
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, Utercnktat „ SO és 30 fillérért Legkisebb tétel 2 291L Megrendelésre háznoz küldöm, firaaa Uralj, lattkiáar*. is.
Közgazdasági Részvénytársaság
Gutenberg Nyomda és Dm LapKIadá Vállalati
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, Ozletl könyvek • és dobozok gyára 4 a „Zalai Közlöny" politikai napilap szarkasztfiséga ás kiadóhivatala
Készítünk:
TELEFON: 78. |
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékékel, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
ÍO ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 24.
eladta a klcaapoll-kerti szántóföldet 450 pengőért Szarka János és neje tfsjcs Máriának. - Tóth Károly vasúti kalauz eladta Seidl Gyula és neje Helfert Katalinnak a Teleky utón levő Ingatlanból 33 5 négyszögölet 600 pengőért. Tornyos Ferenc és neje Banekovlch Lujza e\'adta a Kinizsi-utcában levő házat és telket 14.000 pengőért Blttner Oizella vevőnek.
Tillinger József és Szánló József eladták a házat ás kertet Klein Pálné Schwartz Karollnnak 5750 pengő vételárért.
iwyork 25*75, Berlin Prága
sáriai
Pária 20- l7Va. London I7\'73, Nei 512-50, Brüaael 71-40, Milano MSdrid 43-25, Amsterdam 206 20, líl-00, Wien , Szófia 371, 15-17, Varsó 5740, Budapeit Belgrád 9-10, Bukarest 3-06.
Tiraáaytáxsás
Busa ttssar. 77-es 12-90-I350, 78-aa 1305-IÍ65, TB-es 13-20—1380, 80-aa 13-30—13«, dunánt. 77-es 12"30-l2-fl0, 78-as 12-45—12-75. 79-es 1260-1290, 80-as 12-70-13-00, rozs 13-70-13-9(1 tsk. árpa 16-25—16-50, rsb 21-80-21-80, tengeri 14-50-14-60, korpa 12 40-12-50.
A lUMstt luk derlu-árfolTiil
VALUTÁK
j|f. 1950-1990 afr. 7»4MO«5 hk. 1694-17 04 Dánt 106-20-109-20 Dinár 10-11-1019 Dollár 57050-573 50 Pranda f. 22-40-22-60 Holl. 229-45-23085 Zloty 63 05-64-45 Lel 3\'48-3\'54 Lsva 4-10-4 20 Ura 28-50-2880 Márka 136-45-136-25 Norvég 106^0-107-90 Peseta —■•--■•—
Svájcit. 11070-111\'40 Svéd k. 11000-11100
DEVIZÁK Arait. 229-75-23095 Belgrád 10-13-10-19 Berlin 135-55-136-25 Brtlssel 79-55-8005 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.108-40-10920 London 19-70-1990
Madrid —■•-•-
Milano 28-60-28-80 Newy. 571-00-574-00 Oszló 10710-107-90 Pária 22-47-22-59 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-13-417 Stockh.110-20-111-00 Varsó 64-05-64 45
Wien —■-■—
Zllrlch 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Felbajtáe 479, eladatlan 102. — Elaö-rendO 0-82-0-85, szedeti 080-0-82, aze-dett közép 0-74-0-76, kOnnyU 0-66-072, 1-sö rendi Öreg 0-72 -0-74, ll-od rendo Öreg 066-0-7Ű, angol süldő 0-85-1-00, szalonna nagyban 0-96-1 00, zalr 1 20— 1-2S, huzl-W—1*16, félsertés J-Otí—1-10.
Uaája: Bélzalai lyoaáa ás UfkUiá
Vállalat, lagykaaizsáa.
Felelős kiadó: Zalai Káról
t.
APRÓHIRDETÉSEK
A, I>au<u.t «|. IU.WIS pn*r. Hímén
IMM uí 41). S fil«r. V-k- K
U4H SO aiHr, alaSu 10.1a* M at|< a P1L
Wta U p4.uk.. 10 »"*\'■
lo.ibvi Ut S <urer. dau« ■ «t«a« Unbb HtOkki HM ut k« uU* uí.UUUk. Aiu.1 I«>II>I m
25°/o-ot Jövedelmező kisebb és egy ns-kSrháa i9rgóaen olcsón elsdó.
lm kiadóban.
Teljesen kOISnkaMrat
bútorozol! szoba kiadó február a kiadóban.
-re. űm
HaMaJaala állandóan kapható Sípos
Andor, Mttszel és Friedenthal, Teutsch Ousztáv, vitéz Tóth Béla, Mustos Ferenc kereskedőknél és s Köztisztviselők Szövetkezeténél. - Tejközpont 5118
I Keresek megvételre bárom izobáa adómentes háaat azonnali kéirpénzflzetés
mellett. Ajáslstokat kiadóba kérek. Ügy-aókőt nem díjazok. 275
Öilorony-nlca 35. azámu adómentes Ma, szábsdkézból eladó. — Bővebbel ugyanott. 288
iBtaltlasna Halai leány orvoal rendelőbe kasdóilzeiéssel keresteük. Clm a kiadóban 292
8—12 éves gyermekek részére
GOMBOS ALBIN ^S^!,.,
Há u Kaki a ládában P 120 A égvilág rejtélye . . ,. 120 Bs óoika a tengerei . „ 120 á áagban álló Adriin ,. 120 ■agyarok a légországban 120
Képes (a ataiéikönyvak már 50 fillérül
kaphatók:
1FJ. WAJD1TS JÓZSEF UTÓDA
OFENBECK TILIOS
klayv-, papír- ia Iréazsrkarsskatliaéksa NAOYKANIZSA.
Árverési hirdetmény.
Eszteregnye község erdejében 1932. Január 28. és 30-án délelőtt 9 órakor nyilvános árverésen, készpénzfizetés mellett eladásra kerül 130 öl gömb tűzifa.
Felvilágosítást az elöljáróság nyújt. Telefon: 418.
Régi bármilyen rádiéjét vagy gramofonját
70 pengAért
megveszem, ha vesz egy nagyszerű
Standard 3"
rádiót
oonusz hangszóróval,
havi részletre
Szabó Antal
rádlóoBXtátyátran.
Duna-Száva-Adria Vawttársaság (atáitt Mi VüMruig)
MENETRENDJE
Nagykaalsta állomásra érkező él u onnan lndnló voaalokról. Érvény** ■ IMI. október hó 4-tBI.
Budapest—Nagykanizsa
Voul
216a 202 212 2l4k|
204
A vonat neme
Budapestről I Nagykam-lodal Izstra érkezik
vonat neme
| Budapestre érkezik
0-15 625 9-20 14-25 17-45
7-20 10-15 17-05 21-00 21-40
Szem. v. 21-20 J 4-»
Oyv. 7-50 I 11-35
Szem. v. 6-40 I 13-20
v. 14-30 1 21-25
Oyv. 18*15 | 22-14
A 214/b. azámu vonat Budapesttől Székesfehérvárig mint 226. az. vonat kóllekedik
Közvetlen kocsik: A 201—204: azámu vonatokkal: Budapest—Nagykanizsa közöli, étkezőkocsi, Budapest—Trleate között I. IL III. o. kocsik, . -Róma . L 11.0. kocal,. . — Venezta . hálókocsi.
A 202—203. azámu vonatokkal : Budapest—Veszprém kőzött, 1. II. III. o. kocsi. Székealehérváron át, — Prigenko . étkezőkocsi és egy III. o kocsi, . -Nlee-Cannea . hálókocsi, XII/15-IŐI-1932. V/14-lg. . -Ventlmlgtla . I. II. o. kocal, 1932. V/21-lg, , Nagykanizsa . II. III. o. kocal, de csak vaaár- éa Ünnepnapokon. A 216 a 21 l/a.- azámu vonatokkal: Budapeat—Zalsrgaraaag közstt IL Ul. o. kocáik, Budapeit—Batca közöli, 1. IL III. o. kocsik
T®"! Vegyes f Ifrl\'í"
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
Nagykanizsára indul
Balatonuent-I | ItBslatoilsi
Siazent-1 Nagykanl-róllnd. zsárs érkezik
\' Mi
Nagykanizsa—Szombathely-Ágfalva 0. H.—Wlen S. 53.
Nifytutni. rtt U.I ItoaW- Bécsb. érkezik bécUi Indul Sithioril Indul ii.~l.t-Wytll M. •■Oka-I-»!>• trt.
318 Szem. v. 5-00 7-30 14-44 »5b Vegyes 525 _ 4-70
320 Szem. v. 13 60 16-25 — 305 Slnautó — — 7-31 9-35
302 Qyv. 16-20 18 20 21*40 301 Oyv. 8-10 — 1130 13-25
206» Slnautó 1800 20 25 — 311 Szem. v. 10*50 — 14*49 17-25
313 Szem. v. 1640 — 21*33 24*nn
Közvetlen kocsik: A 301—302. azámu vonalokkal: Wien- Suaák kőzött, II UI. o. kocáik, Wlen-Péca között, I. II. III o. kocsik.
A 318—3131 azámu vonatokkal: Budapest—Zalaegerszeg között, II. ül. oszt kocáik.
Nagykanizsa—Barcs—Pics
z k^jVulni- t<l írjál Barcaral érkezik íPéSr; érkezik IASZKJLZEJÜJ IMISBI Mull
912 902 932 Szem. v. Oyv. Vegy, v. 4*41 13 46 1805 6*42 15*37 21-25 848 1743 911 901 915 Szem. v. pyv. Szem. v. | 1221 18-15 4-38 14\'t4 20-45 6-43 16-05 22-50
Közvetlen kocsik: A 912—915. azámu vonatokkal: Budapest—Batcz közö l, I. II. UI. oizl kocsik. A (.01-902. az vonatokkal ugyanolyan viszonylatú kocáik lutnak, mint a Nagykanizsa-Szombathely—Aglalva oh—Wien S. B. vonalon közlekedő 301—302. azámu vonatokkal.
Nagykanizsa—Csáktornya ((okovec)— Maribor gl. k.
3 SNagykanl-ll Cláktor- M.rlbl jj TCGrib
IJzaáról ind nyára érk érk. ■ 11 •-■>
W&.v.f 4-á | \' 202 |0yv. I 1155 || 13 15
224 ISzem. v. I 204 lOyv. ||
13-30 22-44
14-55 0*14
TTír:
15-CO I7-4P 3-25
iktornyá
____^ . ról Indul
ÍÍŐI üyv. rrrt1 TÍT
221 l|Szem.v. 5.151 806 203 Qyv. i; 14 23 16-10 223 llSzem.v. \' 17-001 19-30
Közvetlen kocsik:
A kózvellen kocsik a 201, 202 , 203 , 204. izámu vonatoknál ugyanazok, mint a Budapest- Nagykanlzaa vlazonylat alattlak.
A 221, 222., 223 , 221. izámu vonatok közvetlen vonalok Nagvkanizss-Marburv (Maitbor glk.) közMt.
kiadó
is azonnal elfoglalható a város bei-területin clrha 40 miter hossza, vilá gos, műhelynek vagy raktárnak használható szip helyisig. Esetleg hü részben is. Cim a kiadóban.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (F.elelös üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 19 szám
Nagykanizsa 1882. Január 24. vasárnap
Ara 16 HU*
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkesatóaéí éa kiadóhivatal: l\'öut 5. uim. KtMlhelyl ffókkladóhlvatal: Kojiuth-utca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElóHaetéal ára: egy bóra 1 pengő 80 Ul Saerkeaatéaégl és kladóhlvatall teleion: 78.
tllKf.
Az uj ember...
Irts: Kelemen Ferenc
A lázban fetrengő világ ágya melleit tudói professzorok tartanak naityképU orvosi konzíliumot. Mln-denegyik más és más diagnózist állapit meg, minden tanár más-más receptre esküszik. És a beteg világ ?! A lázmérö Idegesen ugrál fel-alá. Hoover moratórium: a beteg közérzete |ó, láza csökken, Párls- London-római tanácskozások: a hőmérséklet változó, Lsval amerikai ulja, Borab szenátor revíziós kijelentései: s beteg nyugtalanul töllOlte a». éjszakát... Brland visszavonul, Hitler jobet, ujabb izgalmak a világ számára s végre Brüning világraszóló bejelentése: Németország nem fizet, i a láz a háborús feszültség kritikus fokáig felszökik, de aztán hlrteleu leszáll s a beteg hőmérséklete nem ad többé sggodalomra okot.
A láz elmúlt, csak kisebb hő-emelkedést mutat a lázlap. Igy megy ez nap nap után. Csupa világszenzáció minden óra. Türelmetlenül nyulunk a lapok után s unalmasan dobjuk el maiunktól, ba nincs bennük világesemény.
Az. emberiség valóban sorsdöntő, nehéz Időket el. Prlnclp golyója az emberilég történelmének egyik legdrámaibb fe|ezetét nyitotta meg. Ami 1914 junlus hó 28-a óta történt ezen a glóbuson, az mind-mind szenzáció. A nagy világháború milliós hadseregekkel, ar. ágyuk, tankok, repülő és gázbombák pokoli koncertjével és tízmilliós halottakkal, a nagy lelki és anyagi összeomlás a háborti ulán, királyi trónok bukása, a mindenható pénz válsága, a nagy Oroszország vergődése, az immár évtizedek óta ( a tartó kommunista kísérletezés, a lóké pusztulása, országok és világrészek megingáia, a fogyasztás és termelés csődje, a tízmillió halott után ugyanannyi munkanélküli és közel százmillió kenyérn\'lkűll...
Ime egypár megrázó jelenet, egykét sötét kép a világtörténelmi filmből, mely e generáció előtt, nem egészen két éviized alalt lepergett.
Mennyi világcsoda I
Krisztustól Lutherig: másfélezer év. A jobbágyságtól a felszabadult polgárig: kétezer év. 1 karostól Blé-rlotlg: háromezer év. Az inkák arany kincsétől a francia bank túlzsúfolt aranytartalékáig : többezer év. Minden nagy históriai lörlénés a mullban évszázadok és ezredek alalt ért letté. Az u| kor szabad gondolata és eleven lelkiismerete sötét korok és idők évszázadain keresztül tört a XX "ázad napfénye felé. És ma?l To-valünő percekből örökéletű csodák születnek. A technika, a ludomány, a politika, a közgazdaság szinte tobzódik uj felfedezésekben, eredményekben, elméletekben, klaérletek-bcn. melyek a megrettent embert egyik bámulatból a másikba sodorják. Egy nagy kaletdookop lett az élei. Ismeretlen erők forgatták előttünk a világ képét, mely minden mozdulónál ujabb és ujabb köntösben
Isten, haza, vallás és a családi élet szentsége legyen vezető-motívumunk
— mondotta Károlyi miniszterelnök a székesfehérvári beszámolóján
Székesfehérvár, Január 23 (Éjszakai ■ rádlöfelentés) Károlyi Oyula gróf miniszterelnök szombaton délután 6 órakor tartott nagy érdeklődéstől kísért beszámolót székesfehérvári választól előtt. A világpolitikával kapcsolatban megállapította, hogy Magyarország csak a csOndes szemléli szerepét kénytelen Játszani, mert nincs beleszólása az eseményekbe. Nehéz feladat most kedvező gazdasági szerződéseket Is kötni, mert minden ország ügyel a
behozatalára. Remélhetünk a viszonyok rflvldes jobbrafordultában, mert a jobb belátás napról-napra erősödik külföldön. Érthetft, hogy a mai nehéz kelyzetben elégedetlenség üli fel a fejét, de óva Int mindenkit ettől, mert helytelen uton jár, akt meggondolás nélkül hangulatot akar kelteni. Nem az a baj, hogy sok töke van, hanem épp ellenkezőleg: az a baj, hogy nincs tikénk. A kormány olyan Intézkedéseket tervez, melyek a mezőgazdasági lakosság
Bzámára előnyt és megkönnyebbülést jelentenek. Ezek a tervek még nincsenek kidolgozva és ezért nem bocsátkoztak bővebb fejtegetésükbe.
Helyteleníti a földbirtok reformot, mert a tulajdonjog széntségét tartja a gazdasági élet alapjának. Isten, haza, váltás és a családi élet szentsége legyen vezetőmottvamunk — mert ezek hivatottak a bajok elhárítására.
A miniszterelnök beszédét zugó taps fogadta és a jelenvoltak hosszasan ünnepelték Károlyi Qyula grófot.
Budapest. Január »J. ftápuiatplj. a páozOgyi bizotlaág dótt^
„Genfben remélik, hogy rövidesen változás következik, mert az enrópal helyzetet Így fenntartani nem lehet"
Korányi Qenfről, a transzferinatórlumról, a Magyarország talpraállásához fűzött genfi reményekről beszélt a 33 as bizottság ülésén — Letárgyalták az aranyban való fizetés felfüggesztéséről szóló rendeletet
«IMt a* ország hitelszervezetét is,
amelynek keretében a pénzintézetek Is a mezőgazdasági átalakulás miatt nehézségekkel küzdenek. Emiatt szenved azután az Ipar és kereskedelem ls. A pénzügyi bizottság Oenfben elismerte s kormány erőfeszítéseit és az a véleménye, hogy
Magyarország Is azonnal lábra tud állani, amlat megjavul a világhelyzet. A Népszövetség pénzügyi bizottságában folytatott tárgyalásai során nagy megértéssel találkozott, mert
a Jelenlévő szakfértlak mindannyian meg vannak győződve arról, hogy belső erűink megmaradtak, de ezek teljes kifejtése csak a normális gazdasági viszonyok vlssza-
A 33-as bizottság mai ülésén Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter beszámolt genfi útjáról. Kifejtette, hogy a népszövetség pénzügyi bizottságában ismertette az ország helyzetéi. Az általános gazdasági helyzet az oka, hogy Magyarország nem tud váltalt kötelezettségeinek megfelelni. Amikor kölcsOnelt felvette, a buza körülbelül 36 pengőn állott és akkor megvolt a reményünk arra, hogy a követelményeknek mep tudunk felelni. Azt a benyomást nyerte,
hogy Oenfben az ottani tényezők mind remélik, hogy rövidesen változás fog bekövetkezni, mert az európai helyzetet Igy lenntartani nem lehet.
arra, hogy Magyarország lakosságának irtás! közterhekkel kell küzdenie.
A nemzeti jövedelemnek körülbelül 30 százalékát emésztik fel a közterhek,
akkor, amikor a nemzell jövedelem már ugy ls lecsökkent. Ezenkívül a magas kamatok ls erősen terhelik közgazdaságunkat. Hozzájárul ehhez az, hogy jóllehel az egész világon kooperációról betzélnek, az Irányzat egészen ellenkező és általános elzárkózás mutatkozik éppen akkor, amikor az összes gazdasági energiákat a legmagasabbra kellene fokozni és lehetővé kellene lenni, hogy mindenki nyugodtan dolgozhassák. Ismertette a népszövetségi bizottság
jelenik meg a csodálkozó ember előtt. S a mai éleinek ez a tcmpó|a, a viltozásnak ez a rohama valósággal viharszárnyakon rOplli az embert élete göröngyös u jain. Percekben több történés lö\'jb élmény akad, mint a harmincéves háború alatt. Ez a rohanó ár ugy sodor bennünket előre, mint a szélvész a falevelei; megállás, pihenő, lélegzetvétel nélkül száguldunk ál a földi léten, mely abszolút évszámokban alig tér el a neandervölgyi ősembertől, de a komprimált világesemények fajsulyá-ban generációk életével ér fel. Idegrendszerünk kifejlődött, gondolkodásunk, cselekvéseink gyorsak, az ütem napról-napra fokozódik, a világ a rohanó, száguldó történelemhez aklimalizAlódik. Világ és ember ver-senvt futnak egymás mellett.
De ebben az őrüli iramban előbb-utóbb kidől mlndakellő. A vi\'ág
máris emésztő lázban felreng, s az embert ez a túlhajtott tempó, ez a gyilkoB Iram, az életnek ez az ellenállhatatlan sodra tesll és lelki megrokkanásba dönti. Lassítani kell a menetel I
A történelem ütemét gondolkodó, egymást megértő,világszolidaritásban egyesülő emberek állapítsák meg. Le kell donleni a népek egyesülésének vámsorompóit, közös nevezőre keli hozni a világtermelés és fogyasztás összes tényezőit, szét kell osztani az élet nagy szerepét a különböző népek között, faji, klimatikus és kulturális körülményeik gondos mérlegelése alapján s ezzel megállítani azt a tomboló nemzetközi versenyt, amelyben minden nép a gazdasági és kulturális önelláláB bűnös igéinek mormolásánál vesztére rohan egymás mellett.
Józsua megálliloita a napát I
Állítsuk meg egy időre a rohanó embert. Ámokfutók helyett megfontolt, nyugodt, az élei igazi értelmét és feladatalt kereső, önludalos polgárokkal próbáljuk újjáformálni a világ képét. Legyen ez a világ a |ózan számítások, a bölcs megfontolások, a nyugodt alkotó munka és a testvéri összefogás eredménye, s ne vak gyűlölet, őrült versengés, rövidlátó sovinizmus, gőgös törletés, mámoros gloire és hidegfényű arany determinálják benne az ember sorsáll Az .ember* legyen úrrá a világ teleti s ne a „világ" árja sodorja az embert. Atlasz vállán hordta az egész glóbust, a mai beteg, haldokló világot csak az ,uj ember" céltudatos, herkulesi ereje fogja kiemelni a pusztulás feneketlen szakadékából. A ha|ó léket kapott, mentsük meg a világol I Minden ember a hajófedélzetre I
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 17.
térésekor lesz lehetséges.
Lakatos Oyula sürgős Intézkedést kélt a kormánytól, hogy a magyar zdloglevéHulajdonosok esedékes szelvényei pengőben bevdltassanak, mert lehetetlennek tartja, hogy a magyar kotvényblrtokosoknak magyar pénzintézettel lenálló követelése transzfermoratórium alá essék.
Korányi pénzügyminiszter válaszolva hangsúlyozta, hogy a belföldi tulajdonban lévő címletek szelvényeinek pengőben történő beváltását lehetővé kivinja tenni.
Szterényl Józsel báró hangoztatta, hogy megnyugvással logadla a pénzügyminiszter közléseit, különösen pedig azt a kijelentését, hogy a Népszövetség pénzügyi bizottsága a transzfer moratórium kimondásának szükséges, megokolt voltát elismerte.
Wotff Károly kijelentette, hogy a transzfer-moratóriumot nem tartja elegendőnek, ez csak az első lépés. Mi nem tudunk kamatot fizetni.
Korányi pénzügyminiszter ujabb felszólalásában hangoztatta, hogy a Nemzeti Bankhoz a külföldi tizelések alapjába befizetett összegek felhasználásának kérdésénél a legnagyobb gondot kell lordltanl arra, hogy az alap likvidi láss feltétlenül biztosítva legyen. A rövidlejáratú hitelek meghosszabbításánál meg kell akadályozni azl, hogy a hitelezők kamatemelést erőszakoljanak kl.
Ezután áttértek az aranyban teljesítendő fizetésekről szóló rendelettervezet tárgyalására. Kimondja a rendelet, hogy minden olyan pénztartozást, amelyet a valóságban aranyban vagy aranyérmékben kell fizetni, az adós a rendelet hatályának tartama alatt a pengőérték törvényes fizetési eszközeivel fizetheti.
Örffy Imre és Tury Béla követelik, hogy a budapesti nagyintézetek vlsszleszdmltolásl politikáját enyhíteni kell a vidéki Intézetekkel szemben.
Korányi Frigyes báró válaszában hangsúlyozta, hogy ha a visszleszá-mitolásoknál egyes pénzintézetek részéről nehézségek merültek is fel, a Pénzintézeti Központ mindig szívesen és sikeresen Jár közbe az lUető vidéki Intézet érdekében. A magánkölcsönök tekintetében tőkekamatadó alkalmazása révén szándékozik a kormány befolyási gyakorolni. A bizottság a rendeletet eltogadta.
Nagykanizsa a megszüntetett DSzA vonatjáratok visszaállítását kéri
Krátky polgármester a vasút Igazgatóságánál való közbenjárásra kérte fel a főispánt
Nagykanizsa, Január 23 Röviden megemlékeztünk arról, hogy a DSzA vasút igazgatósága beszüntette lolyő hó 20-tól kezdve a Nagykanizsa—Ágfalva és Szombathely—Nagykanizsa viszonylatban a 312-es, Illetve 317-es számú vo-naljáratokat.
A DSzA vasuligazgatiságnak ez az intézkedése erősen érinti Nagykanizsa város közönségét, de érinti Zalaegerszeget Is, azért dr. Krátky István polgármester a mai napon megkérte Gyömörey Oyörgy főispánt, hogy interveniáljon ebben az ügyben a DSzA vasul Igazgatóságnál, mert a régi járatok visszaállítása nemcsak Nagykanizsa és Zalaegerszeg kívánsága, hanem üzleti érdeke magának a DScA vasútnak Is.
Utalt dr. Krátky István polgármester a főispánhoz intézett kérelmében arra, hogy a vidékről Nagy-
kanizsára iskolába bejáró löbb növendék, minthogy lehetetlenné vált számukra a vonalbeszüntelés állal, hogy az iskolákba bejárhassanak, máris bejelentette kimaradását.
Rámutat a polgármester arra, hogy a 312. sz. személyvonat megszüntetése következtében a nagykanizsai, de löleg a Nagykanizsa-vidéki la-kosságnsk reggel 3—4 órakor kell felkelnie, hogy az 5 órakor Induló vonattal Zalaegerszegre ulazhassék, viszont a 317. sz. vonal megszüntetése a vidéken lakó tanulóifjúságnak az Iskolalátogatási lenné lehetetlenné és az általános személyforgalmai Is megnehezítené. Kéri tehát
a megszüntetett vonalok vlsszadllllásdt. *
Mint Ismeretes, a DSzA Vasul a két vonaljáralol azért szüntette be, mert azokon nem volt megfelelő számban utazóközönség.
Szombaton esedékes váltója öngyilkosságba kergetett egy Telehi-uti hatgyermekes csizmadiamestert
küdte meg a szombaton esedékes váltó, mert azzal tisztában volt, hogy nemllzetés esetén aztán az óvalolás, sőt az árverés következik. Mé|j az utolsó pillanatig ls remélte, hogy sikerülni log simán elintéznie a váltóügyet, azonban eredménytelen maradt minden mentési kísérlete.
Pénteken este már alig leheléit egy szavát venni, hozzátartozói azonban még csak gondolni sem merték, hogy milyen végzeles terveket forgat az agyában.
Szombaton reggel rendes időben, 7 órakor kell fel. Síelve felöltözöl!, majd nyugodt, Ibbsu léptekkel kiment az éléskamrába, ahonnan negyedórával később már csak a holtteste került elő.
Rejlhofferék éléskamrájából egy lépcső vezet fel a padlásra. A szerencsétlen ember egy kötelet kötött a legfelső lépcsőre, a kötél másik végét pedig a nyakára hurkolta.
Már vagy negyedórája lehetett távol, amikor a feleségének fellünt, hogy milyen sokáig tartózkodik férje az éléskamrában. Az egyik kisfia be Is nyitott, hogy megnézze, mii csinál az apja, de a következő pillanatban már holtsáppadtan tántorodott visz-sza, amikor megpillantotta édesapját a kötélen. Abban a reményben, hogy még élet van benne, gyorsan kiszabadították a hozzátartozói Rejthof-fer Lajost a kötél halálos szorításából és nyomban orvost hivtak. A kiérkező orvos azonban már csak a beállt halált könstalálla.
Délelöli 9 órakor rendőri bizottság szállt ki a tragikus eset színhelyére, ahol kétséget kizáróan megállapította, hogy öngyilkosság történi.
Nagykaoizaa, Január 23 Megdöbbentő öngyilkosság történt szombaton reggel 7 óra tájban Nagykanizsán. A szomorú tragédiáról, melynek hátterében anyagi okok húzódnak meg, a következőket jeleni i munkatársunk: ., smí •
A Telekl-ut 40. szám alatl lakik Rejthoffer Lajos csizmadiamester a feleségével és hsttagu családjával. A valamikor meglehetősen jómódú cslzmadiamestert színién nem kímélte meg a gazdasági válság. Mind kevesebb és kevesebb megrendelés érkezett a kis műhelybe, a családnak viszont kenyérre volt szflk-sége. .
Szombaton délben egy 540 pengős váltó kifizetése voU esedékes. Ennek kiegyenlítéséről természetesen szó sem leheteti, hiszen még a kamatalt sem tudta már régóla lizelni a szerencsétlen ember.
RejlhoHer Lajos becsületes lelkét már hetek óta lidércnyomásként fe-
Az özvegy és a hal gyermek iránt általános részvét nyilvánul meg.
OTTHONÁBAN
EURÓPA FARSANGJA
dtandaid
5UPERREX
CSEREAKCIÓ
Febroár 7-ón lesz az Ipartestületi ttsztnlltás
Nemcsak a tisztikar, hanem az egész elöljáróság választás alá kerül
Nagykanizsa, Január 23 A nagykanizsai ipartestület csütörtök este rendkívüli elöljárósági ülést tartott, amelyen Samu Lajos alelnök távollétében Kertész Béla alelnök, oki. építészmérnök elnökölt. A rendkívüli Ölés az évi közgyűlést készítette elő.
Kertész alelnök bemulatta az Ipartestület multévi zárszámadását, amely legpregnánsabban tükrözteti vissza a mai gazdasági helyzetet, amely legföképen az iparosokból szedi áldozatait és ami leginkább abban domborodott kl, hogy nagyon sok iparos még a legmlnimállsabban megállapított testületi tagdíjat sem képes megilletni. Az elöljáróság megértéssel és megdöbbenéssel vette tudomásul a nagykanizsai Iparosság szomorú sorsának adatalt
A testűid jövő évi költségvetéséi ennek megfelelően kellelt összezsugorítani. A lolyó évi 9.400 pengővei szemben a jövő évben 7 500 pengő van mindössze előirányozva. Sok olyan karitatív dolog nem került belé, amelynek megvalósítására emberiességi szempontokból szűkség volna, de amiket a testület vagyonából lesz kénytelen ledezni.
A rendes évi közgyűlési az elöljáróság február 7-ben állapította meg, amikor nemcsak az elnökség és tisztikar, de az egész lemondott elöljáróság választás alá kerül.
Az elöljáróság kandldálóbizottságot küldött ki a jelölések megejlésére.
A közkedvelt, köhögés, rekedtség és í u r u t ellen Igen hatásos bonbonok minden gyógyszertárban és drogériában ujra kaphatók I
laoskó S0 fillér, I dobox P 1-80
1932 január 24
ZALAI KÖZLÖNY
F\\ magyar viselet és népművészet feltámasztása Zalában
Nagykanizsa legyen a kiinduló állomás -— Rendezzünk népviseletes bálokat
népművészetet egész
Elődeink, hosszan, sokáig vándorollak amig eljutottak mai hazánkba. A vándorlás évszázadaiban a folyamok melletti dus legelökön patallé-rozlak paripáik. Néha azonban sivatagokon ügettek keresztül. Kövér füvek, édes vizek után száraz körök és homokos területek következtek. A nomád magyar tehát gyakran találkozott az ellentétekkel. Folyamparti ffl, homoki kóró, árnyékos erdő, sárga homoktenger, halban, vadban gazdag vidék és Kihalt löszös, anyagos sivárság között vigasztalanul nagy íz ellentét.
Milyen nagy az ellentét éjszaka és nappal között... Hát még a sivatagokban I ? A sárgás szineket hirtelen váltja föl a legvakabb sötétség.
Ez ellentétekkel való folytonos lalálkozás nagy nyomot hagyott a magyar lélekben: megszerette az ellentéteket. Bizonyítja ezt a csudálatos népművészet is. Nézzük meg a magyar szűrt, a magyar ládát, a magyar kötényt, a csutorát. Nagy síkokat találunk ezeken a tárgyakon, egyes helyeken azonban pl. a gombok és szegélyek a sarkok és kulcslyuk mellett gazdag, káprázatosan pompás a díszítés. Ez jellemzi a régi magyar psraszlházakat is. A gerendák közepén semmi disz, de a végek cifrák. A kapuk alja dísztelen, de a tető gazdag. Egyszerű a torony, de könyedén, királyi pompában nyugszik rajta a harangház.
Az ellenlétek szeretetével léptennyomon találkozunk a magyar népművészetben, de a gyökeresen magyar művészeiben is. Nagy költőink, nagy íróink müveiben ls megtaláljuk ezt. Azokéban, akik a magyar népből vagy a tőle alig különböző kurta nemes rendből sarjadtak. Népmeséink, népmondáink alakjai tisztán ellentétesek. Mily nagy az ellentét a világ legnagyobb mesélöjénél — Jókainál. Alakjai vagy felistenek, ember feletti emberek vagy gonosz, rondabugyrodi söpredékek.
Az ellentéteknek színpompás, gazdag, néha buja hemzsegése teszi a magyar viseletet a világ legszebblévé. A magyar népviseletből fakadt a gyönyörű huszárnadrág, a mente, a csizma, a csákó. Amely nemzet azt akarta, hogy lovaskatonája mulasson, az a magyar huszár ruhájából lopta el a motívumokat.
Vilmos császár a legfőbb parádékon a magyaros szabású, diszitésü ruháit, csizmáit viselte.
Amilyen nemesen, lavaszi mosolyként szép a magyar ruha, olyan bájos, annyira gyönyörüségillatos a magyar menyecske, a magyar lány ruhája. Ebből is sokat lopott a román, a tót, a rutén, a lengyel, a szerb sőt a cseh is. A cseh etnográfia ugyan szemérmetlen a tagadásban, de az ősi magyar motívumokat épugy nem tudja elrejteni, amint a mai kulturából nem lehelne száműzni a római,, a görög hatásokat. 8 8
Az ábránd, a szerelem, a tisztaság, az öröm, a sirvavigadás, az anyagszerüség, a tartósságra, a célszerűségre való törekvés (ez az utóbbi igen lontos), a szellemes, a sokszor furfangos szerkezet, az ízlés, a romantika mind, valamennyi ott található a magyar ruhán, a magyar tárgyakon. És még valami — a Ke-et derűje. Ez a hatalmas vonás a legelső helyre emelte a magyjtr ru-
hái, a magyar Európában és.
... és nincs egy olyan nemzet Európában, amely annyira elhanyagolná, semmibe sem venné népművészetéi, nemzeti ízlését, mint a magyar.
Faragó művészeink rohamosabban pusztultak, vesztek el a menyasszonyruhás nemeskócsagnál és az udvarházak egyik díszénél a darumadárnál. A falusi kalapokról eltűnt az árvalányhaj, a rozmaring. Az ekeszarva közt már nem pipát tömnek, hanem cigarettát pödörnek. A Hortobágyon lassanként nem tüzes méneken űzik a fc\'lvad csikót, hanem biciklin.
Mennyire konzervatívabbak a svábok. Ezek minden évben megtartják népies jelmeze8télyüket. Mennyimennyi erő rejlik abban I És mennyi konzerválódás I
Klskanlzsa derék lakossága nagyjában még megőrizte régi viseletét. Micsoda szép volna, ha Nagykanizsa lakossága egy-egy báljál a kiskani-zsai viseletben tartaná meg I Es mennyire kedves volna, ha egy tavaszi vagy egy nyári napot igy lennének igen-igen bájossá Nagykanizsa leányai és hölgyei, ha Klskanizsa festői ruháiban jelennének meg a korzón.
Balatonmagyaród, Klskomárom, Komárváros, Galambok majdnem zárt néprajzi területet képeznek. Az is kedves volna, ha ennek a vidéknek a népviseletére is gondolna Nagykanizsa.
Kérem Nagykanizsa hölgyeit, vegyék ál ötletemet és .yalósiWk meg, Követni fogja a nemes példát majd az egész ország.
Tudom, sokan most azt mondják : ehez más Idők kellenek... más idők, nyugodt idők, sok pénz...
Tudom, de Lengyelország, amikor három darabra volt szakítva, akkor csinálta meg a lengyel népviselet reneszánszát Csehország leányai és asszonyai Prágában, Pi\'senben, Bud-welsben a háború utolsó két évében vasárnaponként tüntetően korzóztak a néples viseletben. Ezek már akkor tudták, hogy a nemzet megmaradása,
m

sporteseményekről szóló tudósítást leghamarabb a rádió ad és állandó szórakozást biztosit s osalád minden tagjának. Hallgassa meg sz Orion 7033-ss, hangszórós Európavevőt.
Qyártja: Orion Iziólámpagyár
a nemzet léte, nemcsak a nyelvben, a szokásban, hanem a népviselet és a népművészet megbecsülésében, szeretetében ls rejlik.
Talán akad valaki, aki kételkedik: valóban a magyar népművészet, á magyar népviselet annyira szép, any-nylra érdekes és értékes? A kételkedőnek csak ennyit mondok: Európa minden néprajzi muzeumában a legtöbb a magyar népviseleti és népművészeti tárgy. Ebből gyűjtöttek a legtöbbet, mert a legértékesebb.
Kis nemzet vagyunk. Ki kell tehát használnunk ezt a nagy kincsünket. Csak a magyar viselet, a magyar népművészet, a magyar stílus reneszánszával tudjuk visszaadni falvaink régi zamatát, báját. Egész Magyarországnak Sárközzé, Malyóföiddé, Kiskanizsává, Buzsákká, Torontállá, Kalotaszeggé ke I átszíneződni. Ha majd a falusi házak előtt ismét virágos kiskert, a kiskert előtt pad, az
udvaron galambdúc, a fehérre meszelt, kontyos, üstökös, tornácos, pitaros, gádoros házakban csutora, muskátli, rezeda is lesz és ha a kapuk fölött diszes tető is hiogat, akkor annyi derű lesz ebben az országban, hogy az Idegenforgalom megerősödik. Es mindennek kezdete a hagyományok lisztelete, felébresztése, a gyilkos antisovinizmus le-bunkózása és a népviseletes lélek és korzók. Azok a hölgyek, akik az első ilyen bálát megrendezik, any-nyit tesznek az országért, mint a testörirók a magyar nyelvért és szellemért. (Ha én azt megérhetném, hogy az első ilyen bálon én mond-hanám a bevezető beszédet!)
Nagykanizsa valaha Középeurópa legfontosabb vára volt s mosl legyen az uj szellem kiinduló, hódító állo \'
iílomása. Ugy legyen!
n Szabó Qyuts
Istenkáromlásért elitéltek egy kiskanizsai fiatalembert
Egy toborzás-utáni xafot AilaUtt epilógusa
Nem a büntetés nagysága, mint inkább annak erkölcsi jelentősége miatt közöljük az alábbi Ítéletei. Szolgáljon tanulságul, hogy akárki akármilyen vallású legyen is, az Istene mindenkinek egy .és azt mosdatlan szájjal senki büntetlen ne káromolja, bármilyen felekezethez larlozó embertársait senki ne botránkoztassa.
Még iiovember elején történt, hogy a toborzásról vidám fiatalokból álló társaság haladt a töltésen Klskanlzsa felé. Felszalagozott légények, borosüvegekkel, nótaszóval masíroztak hazafelé. Az egyik közülük, Tlschlér József 26 éves ácssegéd különösen
SinierkobiiMiinak
megnyitó olosó vására
naponta reggel 8-tól eaie 6-1 g.
■Inden vevA elégedetten távozik.
A sok közül egynéhány olcsó ár:
Tennisflanellek.........—-SO fillér
Zeffirek............—\'SO fillér
Kordbársonyok.........2-— pengő
Szövet 140 cm. széles.......2-SO P
Műselyem mousseline.......1-50 P
Nöi kabátok saison után rendkívül olcsó árban. Férfi és női dlvatszövetek,
szőnyegek, takarók, függönyanyagok, kordbársonyok, müselymek, pargetok, flanellek, vásznak, siffonok, zeffirek ez alkalommal mélyen leszállított árban.
Mindenki ragadja meg a soha többé nem létező alkalmat. Ax olcsó vásár február S-lUélg tart.
hangos volt és teli torokkal nyomdafestéket nem tűrő, cifra káromkodást kurjantott. Meghallotta ezt az éppen közeledő kiskanizsai lelkész, Kocsis P. Ödön, aki szelíden figyelmeztette a nős, családos fiatalembert, hogy az éppen akkor forgalmas uton ne hozzon szégyent szörnyű istenkáromlásával Kiskanizaára.
— Mi köze hozzá ? Magához nem szóltam I Menjen maga a dolgára I
Ezek voltak a legszelídebb kifejezések, amiket a nekivadult legény a papjának mondott De mondott még olyant is, ami itt teljességgel reprodukálhatatlan.
A lelkész a megátalkodott embert, minthogy az esetnek sok szem- és fflltanuja volt, feljelentette a rendőrkapitányságon. Tlschlér. mikor megindult ellene a kihágást eljárás, bocsánatot kért a papjától, aki vissza Is vonta a feljelentést akkor azonban a dolog már hivatalból ment a maga utján, minthogy a nyilvános botrányokozás hivatalból Is üldözendő.
Dr. Lakatos Ferenc fogalmazó, rendőri bdntetöbiró most hozott Ítéletet ebben az ügyben. Az ácssegéd ittasságával védekezett és éppen ezt mentökörülményül betudva, meg azért ls, mert munka nélkül van, a legenyhébb Ítéletet mérte rá a rendOr-biró: 10 pengőre Ítélte botrányt okozó káromkodás elmén.
Két koosl lőcse közé szorult, meghalt
Zalaegeraxeg, Január ES Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt Hámos József zalalstvándi malomtulajdonos portáján. Bogdr József kocsis a kocsiszínben foglalatoskodott. Két kocsi között állt As egyik szekérbe voltak fogva a lovak,
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 17.
DAPMOL
■melyek valamitől megijedtek éa hirtelen egy lépéasel arrébb rántották t kocsit. Bogár oly szerencsétlenül szorult kél lőcs közé, hogy mire kiszabadították, addigra megfulladt. A szerencsétlenség ügyében vizsgálat indult.
Mozgószinház
Kémazolgálat
Tele van ez a Mm lélegzetállító Izgalommal. Háttere a világháború ogylk nagy fontosságú összecsapása, amit tt kémszervezet nyert meg Németország
Hzámára. A német kém: Willu Fritsch. A térti és n Játék elegáns, minden legkisebb róeztetében finoman kulturált.
Segít
BrlgUie lielm, a klgyó-szépségU germán. A BziivotségcB, az Ochrana titkos megbízottja: ar. orosz szovjet fanatikus előfutára. A kém a hazájáért, nz iu«-hzony a szerelméért, a szövotségea a vörös eszsiéért válik eszközévé annak n gránátrobbanásoknál, tank-ostromnál, rcptliőtánl ad ásnál (ezek Is nagyszerű Jelenetel a Ilimnek) Izgalmasabb háborúnak, ami emberek lelkében, agyában és Idegszálaln zajlik le, az Igazi frontok mögött, koncert-dobogókon, szalonok sarkaiban, ttlstös korcsmákban, titokzatos butikokban, hóförgetegbon, vérnyomokkal hintett éjszakai utcán, a Néva beszakadt Jegén. A kémok hábo-etlojtó, nagy élethalé
_______,______dnden Izgalmát a nagj
szerű rendezés effektusain felerÖBltve adja a legjobb és legartlszttkussbb hatású technika, a pazaron dekorált és gyönyörtlen fotcgrafált képek, melyeken a cselekmény az első pillanattól
llőtársa az orosz tábornok felesége:
ruja ez. Ulegzetfojtó, nagy élethalál harc, aminek minden Izgalmát a nagy-
nz utolsóig Tolyton emelkedő lüktetéssel pereg a kifejlet felé, pillanatnyi megtorpanás nélkül. Kitűnő alakjai közlll csak a női főszerep lélektani analízisével marad adót s izcenárlum-Iró. annál biztosabb azonban a többié.
A kísérő műsoron érdekes híradó és egy görögországi klrándslás ritka szép kulturftlmje van. <NJ
Mikor a pósta jön
Amióta a szerelmes lovagkor letűnt, azóta nem várjuk olyan sziv-repesve a póstát, mert szlvhezszóló levelek helyett mostanában inkább felszólító leveleket hoz a póstás. Kl hitte volna, hogy ebben a sivár világban újból visszatér az öröm, mikor a levélhordó közeleg a házitól És milyen öröm ? — Igaz öröm I A gyermek öszlnle öröme: csokoládé, finom kakaó, édességek, stb., egy kis csomagban, aszerint, hogy ki mit érdemel. De ki az, vagy kik azok, akik ilyen csomagot kapnak? A gazdagok? Nem, nem a
gazdagok és nem a szegények, hanem mindazok, akik Szent István cikóriát fogyasztanak és semmiféle megerőlteti munkát nem végezve, önmaguk, vagy gyermekeik összegyűjtik a Szent István cikória dobozainak fedeléről kivágva a Szent István fejeket, melyeket e célra \' szolgáló levelező-lapra felragasztva, beküldenek a gyárnak, ahonnan azulán a beküldőknek a Szent István csokoládégyár kiváló késritményei-ból küldenek mulatóba csokoládéi, kakaót, édességeket, aszerint, hogy ki mennyi Szent István cikória fogyasztását igazoló Szent István fejet gyűjtött össze és küldölt be. Ezekért a csomagokért fizetni nem kell, mert kóstolónak szánta a Szent ls!ván gyár, hogy htftéges fogyasztói megismerhessék a Szent István csokoládégyár kitűnő készilményeit, a Szent István kakaói és csokoládét is. Igy érthető, hogy ntind több és több fogyasztója van a Szent István cikóriának és napról-napra nagyobb az öröm városszerte, mikor a pósta jő. (-)
Nagykanizsa, 1932. Január hó 2\'.
Kedves Bözs ik6m 1
Remélem nem veszed rossz néven tőlem, hogy a nagy nyilvánosság előtt válaszolok kedves soraidra. Részben közérdek, részben pedig a takarékossági szempontot tartottam szemelőtt, mikor erre magam elhatároztam.
A Főszerkesztő Ur nagyon Jó ismerősöm s osak egy s?ép mosolyomba került, hogy levelemet leközölje, igy sikerült mindjárt 20 fillért megtakart tanom. Hogy mi a közérdeke levelemnek, ezt is mindjárt megmondom. Kap-nap után egyébről sem hallok, mint gazdasági válság így, gazdasági válság ugy, fizetésleszál-1 i tás stb. A fene vigye ezt a válságot, én látom, hogy van azért az embereknek hangulata még mulatni, most talán Jobban, mint azelőtt. A farsangban minden héten van Kanizsán bál, vagy tánoestély. Eddig a lányok mindig azzal érveltek, hogy azért nem megyünk bálba, mert sokba kerül — elsősorban a ruha. Ez most megszűnt. A Sohütz Áruház — hol tavaly a Te ka-bátodat is vettük — nagyon ügyesen oldotta meg a gordiusi csomót. A napokban bent Jártam az üzletben és vettem magamnak egy báli ruhára valót. Nagyon kellemes meglepetés ért, mert elsőrangú minőségű orepe de ohinet és geor-gettet az összes divatszinekben már 4.50 .P-ért ajánlottak. Azonnal vettem Keked is egy ruhára valót. 4 métert vettem, mely 18 P, a csi-náltatás körülbelül 10 P lesz, tehát 28 T-ért van egy nagyon szép báli ruhánk, melyben az összes bálokra elmehetünk. Ami tavaly 60—70 P-be került, azt most pont afeléért vettem meg.
Kedves Bözsi kém/ Megbeszélésünk szerint szerda ette várlak a vonatnál. Az idén sokkal több leány lesz a bálokban, mint tavaly volt, nekünk azonban ez nem konkurrenoia.
Viszontlátásig sokszor csókol
M a n • i d.
Korábban akarják kezdeni Fodorék a színi-szezont
Nagykanizsa, Január 23
Erős reakciót váltott ki nemrégen a hir, hogy Fodor Oszkár pécsi szinlgazga\'ó járt Nagykanizsán és kérte a polgármestertől a játszási engedély megadását.
Fodor Oszkár mosl hosszabb levelet Irt dr. Krátky István polgármesternek, amelyben ismételten hang-tulyona, hogy semmiféle hivatalos értesülés sincs arról, hogy 1932. évi koncesssiőflból Nagykanizsa városa töröltetett volna. Viszont leszögezi, hogy joglemondás részérái sem szóban, sem írásban nem történt.
Kéri Fodor direktor a polgármestert és s közművelési bizottságot, hogy társulatának anyagi éleiét biztosítandó, alkalmasabb Időpontban bocsássa a szinhízat a társulat rendelkezésére. Ugy kéri, hogy az idén
április hó 20-tól kezdódó, mintegy kéthónapos színházi évadot állapítson meg a város. Ez az idő alkalmasabb a színház anytgl sikerének biztosítására, mint az erősen nyárba szt-Isdó hónapok.
Végül bejelenti Fodor igazgató, hogy az idén is teljes művész-személyzetével kívánja Nagykanizsa város közönségét szolgálni és mivel csak személyzeti kiadásai bavonta 12.000 pengőre rúgnak, kéri a város vezetőségét, hogy anyagi, de főleg erkölcsi támogatásb- n is részesítse a társulatot.
ládlárás
(É/uakal rddló/tUnUi) ■ lUtaaralé-glal latáiat Jalaatl aata 10 óra-kar ■ Uayt|ss váHesás aam laaa.
SztUrány: Reggel délnyugst, délben ét
ette északkeleti szil.

5aSXtiC(u) A^JMasdUh
NAPI HÍREK
NAPIREND
Januir 84, vaaárnap
tóm katol.: Hetvenedvasárnap Protetl.: Tádé. Izraelita: Sehat hó 16
Várost Mszeum és Könyvtár nyílva
csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 13 óráig.
Ovócysxertérl éjjeli szolgálat: f
hő végéig t .Pekete tas" gyéfystertár
Pó ut 6.
Várost Mozgó. „Kémtzolgálat", llgal-mss nagy Ulalllm — Remek kltérö-müsor. Előadások 5. 7 ét 9 órákor.
Oőtltlrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hátra, szerda, péntek délután, kedden egész nap női nek). Tel. 2—13.
Január 25, hátfft
Római katolikus: Pál lord. Protestáns: Pál lord Izraelita: Sebal hó 17.
Dr. Kállay Tibor Nagykanizsára érkezett
Nagykanizsa, Január 23
Dr. Kállay Tibor nyug. pénzügyminiszter, Nagyksnizsa országgyűlési képviselője szombat délben a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett. Fogadására az állomáson megjeleni a beteg polgármester helyeit dr. Hegyi Lajos fö|egyző, akivel együtt Kállay Zrínyi Miklós-ut 43. szám alatti szállására (Kovách Oyuia nyug. jirásblrósági elnöknél) hajtattak. Dr. Kállay Tibor a válaszló-polgárságot minden ügyes bajos dolgában ma délelőtt 11 órától kezdve srlvesen fogidja Zrínyi Mlklós-ulcai lakásán.
— A mai llceáHs előadás délután 6 órakor kezdődik a városháza dísztermében. Barbarlts l.ijos előadása a mai Irodalom és könyvkiadás ferdeségeit és alvilágát tálja feL Dávid Magyar József versei és a Munkásdalárda énekszámai vannak még műsoron. Belépődíj nincs.
— Slpőcz polgármester a Zalai Közlönyhöz. Kaptuk a következő levelet: Tekintetes Szerkesztőségi A székeslőváros gyermeknyarailaláaa érdekében kifejlett megértő és mesz-szemenő támogatásáéit, mellyel a szegénysorsu fővárosi gyermekek üdültetését ek akcióját előmozdítani szíves voii, fogadja a Teklnles Szerkesztőség odaadó munkásságáért hálás köszönetem nyilvánítását Budapest, 1931. december 2. Stpócz Jcnfl polgármester.
— Elmarad a bibliai előadás. A nagykanizsai Izr. hitközség Us-lemplomában a bibliai előadás holnap hétfő este elmarad.
Képviselet: Sarfory Oszkár Utóda Nagykanizsa, Király-utca 38.
____ ZALAI KÖZLÖNY
Utolsó hét
utolsó alkalom! s befejeződik Januári fehér árusításunk.
Több száz vég kiváló minőségű saját kikészítésű vásznat adtunk el rövid 3 hét alatt s ezzel bebizonyítottuk, hogy a Schütz vászon ma már minden háziasszony számára nél-külözheteÜen.
Több SZéZ vevőnk türelmetlenül várja a „Zalai Közlöny" február hó 2-iki számát, mikor közölni fogjuk a kedvezményes napokat s a szerencsés nyerők névsorát.
Használja ki az utolsó hetet! Vegyen.
vásznat a
v v-11*V r.-v; v; • ■--1 - • x ■ ■ • •
■lnden szerencsés nyerőt kfllön értesítünk.
1932 január 24_
Halálraítéltek
járnak, élnek, szenvednek sorainkban. Arcukon a gyilkos kór penészével, szemükben a láz soha kl nem hunyó parazsával, homlokukon a halál stigmájával.
A tüdőbetegek ók, u halálra szánlak. Seregük napról-napra nö. A szörnyű tábor végtelen sorba verődve masírozik a tátongó bizonyosság leié: — „holnap vagy holnapután, mindegy, meg kell halni..."
Aztán itt marad a család. A gyerek. A sok gyerek. Azokból is a legtöbb eljegyzettje már a halálnak.
Ezeken segíteni a társadalom legnagyobb missziója. Letéteményese pedig ennek a missziónak a Szanatórium Egyesület, melynek melegszívű hölgyei mott járnak utcárólutcára, hogy az egyesület évi egyetlen nagy gyűjtéséből megalapozzák az egész esztendei Ingyenes betegápolás, embermenlé8 anyagi lehetőségeit.
A február 6-lkl Szanalórlum-eslély a Kaszinóban rendkívül értékes műsorral és egy farsangi este vidám hangulatával ugyanazt a célt fogja izolgálnl, mini a mostani gyűjtés.
Legyen a kanizsai társadalom a nemes eszme szolgálatában a viszonyokhoz mérten áldozatos utmutatója annak a héroszi küzdelemnek, amit a Szanatórium Egyesület a legnyo-morultabbak érdekében folytat — az életért a halállal.
- A Kiskanizsai Polgári 01-vasókOr vigalmi bizottsága február 7-én farsangi eslélyt rendez, alkalmi színdarabbal egybekötve. Utána táncmulatság reggelig.
Jan. M, Uttilto ettadia a vároaházán • órákor Rarbarlts t.ajo*: Sála a magyar Irodalom pert-áriáin).
Mui. kalli hitközségi választások.
A Katii. II). Egyért let táncmulatsága Klskanlzsán « Poig. Olvasókörben.
Ev. Nőegylet teája agyHiekeseti otthonban 1-liOr.
Jaa. ». Az Ur. Laiaytfylat piknikje a Kasztodban » órakor.
Jaa. II. UcaálU aidadia a városházán fl órakor (Kelemen Ferenc),
Leányklub mdaoroa teája a Mlsaalósházbau t-kor.
A Kath. H). Egyesület táncmulatsága Kiakanisaán a Polg. Olvasókórben.
Fabr. I. Az Ipartestület bállá a Kaszinóban.
A tani tök farsangi estélye a Polgári Egyletben 9 órakor.
Fabr. «. A Polgárt Egylet kö»gyüláe« tt vataorjija.
Fabr. 6. A Szanatórium Egyesület mOaoroa esUlye a Kanlnóbaa.
Febr. 7. Ker. TUstvlaelónók álarcoa eetje a Polgári Egyletben fél I órakor.
Aj IpazleatOlet tisztújító kósgyBléae a városházán d. u. 3 Órakor.
A Kereskedelmi Alkalmazottak álarcoa bálja a Kaaaloóban. «
A gimnázium cterkász-Ünuepálye a tornaterem-ben S órakor.
At Ipartestületi Dalárda serlegavató ünnepe a Koronában 8 órakor.
A Polgári Olvaaókór szinlelóadása Klskanlzsán.
F«br. 8. A Keraaitány Jótákony Nóegyiet áUrcoa Jairaezeatálye a Kaaalnóbau.
Febr. í. A banktisztviselők műsoros tincestálye a Kaszinóba*.
^A^^Kalh. l egényegylet müsoroa eatja sajat helyi-
Ma este egy jó lábfUrdő Szent Rókus I á b s ó v a I
A láb újjászületik és tökéletesen rendbejön. „m
— Halálozás. Súlyos csapás érle dr. Wlnkler Ernő nagykanlzssl főrabbit. Édesanyja, özv. Wlnkler Árminné, kereskedő özvegye, Balassagyarmaton 69 éves korában vlssza-adta lelkét az élet Urának. Férje mintegy 2 év előtt költözött el az élők sorából Wlnklerné hosszabb Időn át betegeskedett, fia csak csütörtökön jöll vissza betegágya mellől s már a szombat délutáni gyorsvonattal utazóit is vissza édesanyja temetésére. Az elhunyt édesanyái
nemcsak buzgó vallásosság Jellemezte, hanem Bzlvjóság és a legtisztább emberszeretet. Mintaképe volt az áldozatos hitvesnek, a példás családanyának. Temetése ma délután 4 órakor lesz Balasssgyarmalon. Dr. Wlnkler Ernő gyászában egész Nagykanizsa közönsége osztozik.
= Standard Superrex-osereako t 6: Trans-danubia.
amit Itt Mendiik, aarad. fon a vdrvsjbaa.

Nem ériem, kérem,
abszolúte nem értem
azt a batlonyal kereskedőt, aki tönkrement s amikor kitűzték ellene az utolsó árverést, előző napon beállított az üzletébe egy cigánybandát és húzatta... húzatta velük mindegyre csak a Rákóczi-Indulót, közben meg dühödi ököllel törte-zuzta az üzlele minden összetörhető, mlndei\\ elmozdítható portékáját, berendezését. A kezéből már csorgott a vér, az ajkán tajtékzott már az önkívület, a szeméből kllo-bogolt már a nlcsevó keserű örUktt. És 6 csak tört, csak rombolt tovább, mlg egyetlen romhalmaz lett az üzlet és Ijedten surrant odébb a cigány, csend lett s a romok felett ott maradlak egy munkás emberéletnek, egy csaláá holnapjainak, egy elpusztult exlstenclának a roncsai... Felettük a Rákóczi-Induló pattogó muzsikájából, a tört pult alá elszóródott, a gúnyosan, szélesen tátogató kassza üres öblében megbujt visszhang-töredékek simogatnak Össze mindent az összeomlás, a megmaradt semmi nagy csendjébe
Nem értem... nem értem, hogy nem fog a tollam és bárhogyan ösztökélem a megszokott pajzán sorokra... ne Is haragudjék senki érle... nem talál vidám poénre... (T) .
— Táncest Ma este 8 órakor a
Kaszinóban össztánc. Rumba tanítás és különóra egész nap. Q. Oábor tánctanár.
-- Az Ev. Nőegylet ma, vasárnsp
este 6 őrsi kezdettel az ev. gyülekezeti otthonban tea-összejövetel! tart, amelyte az érdeklődők ezúton is meghívatnak. A tea ára 50 fillér.
— Nincs párja a Jó szivarnak. Uj erőre kapott a szlvarozás. Mióta a Dohányjövedék kihozta a bámulatosan olcsó és jó Nikofezes-Faintoi szivart, amelyet még Ízléses gyflrfl is dlszll, azóta a dohányzók megint rákaplak a szivarozásra. A pompás Nlkotex-Falntos valóban megérdemli rendkívüli népszerűségét, mert köoy-nyü, finom, zsmstos és emellett még mutatós is. Városunkban is kapható már a trafikokban.
— Az . izraelita Leány egylet hetek óta a legnagyobb gonddal végzi a 30-lki piknikének rendezési munká|át. Ez a farsangi esemény csupa hangulat, csupa szin és melegség. A zenét jazzband szolgáltatja. A házikisasszony! tisztet az egyestllet bá|os tag|ai tölllk be.
= Száz kilométerről Is érdemes bejönni SInger olcsó vásárába.
BIZTOS
80 fillérért
az Ertifbet-tér 3. szám alatt]
4 fogást ebédelhet
Molnár-Étkezdében.
Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Csengery-ut 7.
Al-^lltatott 1862.
Telefon 597.
« NAGYKANIZSAI SEOÉLYEGYLET SZÖVETKEZET
1932. január hó 1-én nyitja meg
71. évtársulatát.
Egy heti üzletrész után hetenkint I pengő. Egy havi üzletrész után havonkint 10 pengő fizetendő, A heti könyvek 4 évre, a havi könyvek 80 hónapra szólnak, de kívánatra minden év végén felszámolhatók, mely esetben a befizetett tőke kamattal együtt folyóslttatik.
Uj könyvecskék a szövetkezet helyiségében (Csengery-ut 7., dr. Rapoch ház) mindenkor kaphatók.
"" Az IgazgartAaág.
eredményt csak ugy el, ha hlrdetéaelt a naponta többezer példányban megjelents, meaaze vidéken Is titerjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja lel. Kiadóhivatal F4-ut 5. (aa udvarban.) TeL 78.
III
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 17.
leánynak, három ökör. szép a men± rtlmts a szerelem is akkor ői hogy az Ij kl a \'
Nem ériem, kérem,
abszolúte nem irtem ml van azon olyan sajnálni való, hogy a gazdasági depresszió hullámai a dilafrlkal bennszülöttek mindennapi gondjait any-nylra megsokasították, hogy ma már, szegények, részletre vásárolják mig a feleségüket Is.
Okos emberek azok, kérem I
Mert agy olvasom az újságban, hogy arrafelé a vőlegénynek meg kell venni a menyasszonyt az idesapjálól. Gondolom: bizonyos taksája van a Igy ökör — kit ökör ttól függ, hogy milyen onyis milyen szegény. Ha aztán nagy a kicsi az ökör-létszám, i papája megenged!, írj részletekben fizesse ge\' vitelárát. A teljes klfl-azonban az uj pár gyermekeit az após zálogul magához veszi.
Hogy ez miért nagyszerű ? Tessék csak elképzelni: — egy risztet elmulasztása esetén (mint az már Ilyen üzletnil szokás) a befizetett részletek elvesztése mellett vissza lehet adni a portikát.
Azt persze nem tudom biztosan, hogy már egy-kH-három ökörirt kapni-e ott asszonyt, vagy többirt. Ntm tudom, hogy irtikellk ott a nősülést.
Nálunk a hatökörnél kezdődik.
__(T)
— Az NTE műsoros táncestélye szombaton U a szokott siker és érdeklődés jegyébea zajlott le. A Polgári Egylet földszinti termelt zsúfolásig megtöltötték az est résztvevői, akiket kedves meglepetésként .NTE lapkákkal* ajándékozott mag a fi gyiumea rendezőség. Az Ízléses műsorban Babits Ferenc Ooktschmldt Rózsika zongoriklsérete mellett szép magyar nótákkal aratott meleg sikert. Nagy tetszés togadta Ott Sándor ssagánszámát, aki mint zent humorista mutatkozott be. Kosiéin Ignác \' aktuális kupiéinak Is sokat tapsolt a közönség. Jakabecz István a konle-ranaz szerepét töltötte be ügyesen. Az estély megrendezésében Harangozó Lajosnak vannak érdemel. Az est hangulatát nagyrészben emelték a Polgári Egylet agilis bérlőjének, Bakó La|osnak kitűnő italai és ételei, amelyek közül különösen a finom halászlének voll nagy sikere.
— Kóstolta » VIda ujborát?
ERZSÉBETSÓSFÜRDŐI BUDAPEST
vilAohirO fündói
páritlao gjógjbatiSHftlr
k»o*lftu»>ftŐHefl«ségeka«lv tswébM rfteuitttllMtfe MIM,
Ischlás, gyomor, bél, epebán-
talmaknál, elhájasodás, érelmeszesedés eseteiben.
Saját szálloda központi fűtéssel.
Teljaa pentio
kiszolgálással, ■api atszSri ét*«aéa«sl,
szakazérti orvost kezelteti
napi 8 paitglMl.
Saobarendetések:
Kmíbet SósMö, Badipes), IJMnjl-lt

„NIKOTEX-FAINTOS"
Elegáns, könnyű, olcsó gyűrűs szivar Darabonként Is kapható minden trafikban .
Többet ér az áránál
Ara 8 fillér
= össztánc. Ma a Polgári Egyletben 50 filléres beléptidíj mellett össztáncot tart Blagusz Elek.
— A Jégpálya ma, vasárnap délelőtt léi l\'í-tftl fél l-ig kedvező idő eselén nyitva lesz.
=» Menyasszonyok Ideálja a Scbfltz vászon.
— Sakk-hlr. A most lolyó sakkverseny III. fordulójának eredményei: dr. Llchten8teln nyert Pollák ellen, Oumllár szép játékkal\' gyflaött Argenl ellen, Sekulja Bory ellen és Pintér Hrltz ellen, d». Makó—dr. Könlg játszmában dr. Makónak nyert állása volt, de eltévesztette a nyerő folytatását és\' Igy a Játszma\' remis lett. Remis lett a Wdszleld—Böhm játszma ls. Ezen játszma 2 egyenlő erős elleniéi játéka volt. Böhm Welszfeld támadásait precíz játékkal állta és Így, mivel egyik fél sem kövelelt el hibát csak döntetlen
lehetett a parlla. A verseny Jelenlegi állása Sekulja 3, Pintér 2 és fél, dr. Makó és Oumllár 4 WíiszloW-SöIim, dr. Könlg, Hritz-és dr. Uettfcmteln 1 és fél, A igent éa Bory léi, Pollák 0 pont. Ma a következő párak játszanak: dr. Kőnlg—Argent, Hrltz— Oumllár, Böhm—Pintér, Pollák— Welszfeld, Bory-dr, Lichtenstein, dr. Makó—Sekulja.
&ATI6NAL KASSZÁT
(kontroll kassza)
kasxaáltat éMjorsBértegat veuek.
A|inlatok Haaaafal* Mártsa
piáajwst, VIM,Ná^sz|skáz-«.3l.ia<*i«wiSk
— Menyasszonyok és vőlegény,.1 helyesen cselekszenek akkor, ba la kásuk berendezése előtt díjtalan szaktanácsot és felvilágosítási kérnek az országszerte előnyösen ismert Ebner lakberendező cégtől (Budapest, VIII., Karplensteln-u. 2/a), hogy hogyan rendezhetik be legolcsóbban és legcélszerűbben lakásukat.
VÁROSI INOZGÓ
Szombaton 3 előadás 5,7 As 9 órakor Vasárnap 4 előadás 3, 5,7 és 9 órakor
A hódítóan elegáns Wllly Friiscő
A férfi ideál &TlQÍtte HdUl
hallatlanul izgalmas filmje:
KÉMSZOLGÁLAT
A fegyveres világháború kulisszái mögött egy másik vad küzdelem folyt:
A kémek világháborúja
A film eit mutatja be,. 6 mindazt aa emberi indulatot, ami a kémswlgálat embereit ftltl az eszményi szerelemtől egészen az aljas tőrbeejtésig.
Remek kisór6 műsor.
Étvágrlalaniáglál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Pereao lóuel" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több úttörője megállapította, hogy a Fereao lóxsef viz abszolút megbízható hashajtó. A Fereao Mzsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
— Tényleges, biztos nyereség,
még pedig azonnal, ha Slnger olcsó árusilásában vásárol. Olvassa el hirdetésünket I
— Kanizsai sakkqzó Budapesten. A t Budapesti Hírlap* sakkrovata írja, hogy a február 8-án kezdődő országos válogató-versenyre a nagykanizsai Maróczy Sakk-körből meghívták Welszfeld Ferencet, aki — igy Írja a lap — .nagy eséllyel képviseli Kanizsát a Budapesten lezajló versenyen". Ehhez még annyit füzünk hozzá, hogy a. valóban kitűnő kanizsai játékos meghívása az első eset, hogy városunk valamely sakkozója budapesti versenyen indu1.
— Műselyem crepe de ehlne és georgette az összes dlvalszlnekben, báli és estélyi ruhára, métere csak 4-SO pengő Sehfltznél.
Közgazdaság
Oloaóbb a kamat
Hosszú hónapok óta az első enyhülést hozó Jelenség a magyar gazdasági éld láthatárán a most életbelépett bankkamatláb-mérséklés. A kibírhatatlan kamatterhek egy százalékkal megciökkentek. A közgazdaság adós-rétegei ugyan ennél többd vártak s nem ls lehetdlen, hogy ujabb mérséklés következik (aminek ma már nem állja útját a külföldi tőkék beáramlását védő magasabb kamatpolitika), mindazonáltal már az a csökkentés Is |dentös mértékben fogja előmozdítani a tőkék törlesztését, ezzel a közgazdasági élet vérkeringésébe uj tőkék mozgósítását A rendelet legfőbb eredménye a magánkamatláb aránytalanságainak kiküszöbölése a HllelOgyl Tanács megalkotásával.
Budapest, Január 23
A Hilelügyi Tanács tegnapi tárgyalásán ugy döntött, hogy a maximális kamatlétei vidéken 11 százalék, a fővárosban pedig 105 százalék lesz. Ennél magasabb kamatot semmitéle elmen sem számíthatnak fel a hilelezök, akár magánosokról, akár Intézetről van szó.
vagy
műhelynek
alkalmas 2 helyiség olcsón kiadó ■ váras közepén, azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
1932 január 24
ZALAI KÖZLÖNY
Xlrfeki lárUI
Páris 20 18% London 17 63, Newyurk
512 rso, Hrüssel 71-45, Milano 25\'72,
Madrid 43-70, Amsterdam 206-35, Berlin
12110, Wien—--, Síófi. 3-70, Prága
15-18, Varsó 57-50, Budapesl —■—, Belgrád 910, Bukarest 3-08.
Teraéaytflzids
Buta llaiav. 77-es 1280-13 40, 78-as
12-05 1355. 70-es 1310-13 70, 80-aa
13-20-13 80, dunánt. 77-ea 12 30-1260. 78-as 12-45-12-75, 79-ea 12-60-1290. 80-aa 12-70—13*00, rozs 13-70—13-90, lak. árpa 16-25—16-50, zab 21-60—21-80. tengeri 14-50-14-60, korpa 12 35-12-50.
k IwmóH Bank lariia-árfolyiatl
VALUTÁK
Angolt. 19 35-19 75 Belga Ir. 79-45-80-05 Csen k. 1694-17 04 Dánk. 108-20-109-20 Dinár 1011-10 19 Dollár 57050-573-50 Pranctat. 22-40-22 60 Holt. 229-45-230 85 Zloty 63 95-64 45 Lei 3-48^3-54 Léva 4-10-420 Líra 28-50-28 80 Márka 135-45-136 25 Norvég 106 90-107 90
t\'eseta —•--•—
Schill. -•--•—
Svájcit. 11070-111-40 Svédk. 11000-111 00
dbvizAk
Amat. 229-75-23095 Belgrád 1013-10-19 Berlin 13555-13625 Brüssel 79-55-80 05 Bukarest 3-43-3-47 Kopenh.108-40-109 20 London 19-55-19 75
Madrid —■-■—
Milano 28-60-í8-80 Newy. 571 00-574-00 Oszló 107 10-107-90 Pária 22-47-22-59 Prága 16-93-17-01 Szófia 4i3-4-17 Stockh.l 1020-1 troo Varsó 64-05-64-45
Wien —•--•-
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
IIadja: Délzalal !fyomáa é» Lapklaáó
Vállalat, lank
Felelős kiadó: Zalai Károly. Inlentrhan teldon t Nagykanizsa 78. ai.
Kiváló azemflvogek
nagy válaaxtékbaa kaphatók Irgolcaóbbaa
ZSOLDOS OYULA
ÓnAs, ékszerész és utszerésznél
FŐ.ÜT 11. BIZTOSÍTÓ PALOTA
Orvosi receptek elkészítése. 4-41 Szakszerű Javítások.
áPFÖmnnETÉSEK
25»/o-ot Jövedelmezd kisebb és egy na. evnbb bérház lUrgőien otcaón eladó. Clm kiadóban. 258
Maeyar-utca 92. stámu ház eladó. — Bóvebbet ugyanott. 214
Teljesen katAnbajárataa ostnaaaa
bútorozott szoba kiadó lebruár l-re. Cím a kiadóban.
Prlválpáaa diszkréten kapható, ctakla blzloa helyre Clm a kiadóban. 216
HaMaJaala állandóan kapható Sípos Andor, Muuet éa Prledenthal, Teotsch Onaitáv, vltét Tóth Béla, Muatos Ferenc kereskedőknél éa a KOztlszIvtielók Stö-vetketelénél. — Te|kfltpont 5113
Saját termést] homoki édes rizling boraim tlterenklnl 48 Iliiét, 10 liternél
44 fillér. Oroéz, Sugár-ut 41/b.
6170
Eaialati -két atoba. mellékhelységek-ket és egy műhely február l-ie kiadó -
Fóut 24.
272
Haazaáll Lábbelit veauk 4a eladok. Kívánatra házhoz megyek. Fischer, Király-utói 49. 102
Hátak, i, 4 éa 3 aiubáa
hézak, lObb nagyobb éa klKbb Jövedelmező bérházak, amalataa- éa Ba. tathózbk, zaadéglék. Bírlak Zatá
ban 300, 250, >40, 224, laaankai 80(<, .\'00, 300 éi 80 hold megtelelő áplla-takkal, Kanizsa halárában I) bold (.tép épülete kel •zabadhagyata 12, 8, 5 éa 2 hold birok épületekkel, FOrhéa-oaa 10 éa 5 hold pincékkel, Oaartin
2 éa I bold s ótó, pincével, aaaat-gydrgyvérl éa bagolal hrgyen 6, 5,
3 és 1, hold pincéi-kel, Bóapórbagyaa
4 hold szántó, lakóházzal. — Vlzl-maltM somogyi nagyközségben, uj házzal éa 10 bold földdel liéztalkak a Mvároiban olcsó árban elaoók. Bóvebbet Oukáaz Ntbaa Nagykanizsán, Szemete-utca 3. ai. 355
Zalraartáa eladó Báthory-utca 24 az alatt. 3Ó7
Két szobáa lakóat keretek mellékht-lyltégek nélkül. Clm a kladóhlvaUlban 30S
HALLÓ 11 24-én vasárnap a „BÁRÁMY"-ban
Duci-Bált tartunk.
jaj de hamis a maga szeme,
a maga szeme, A „BÁRÁNY"-ba kacsintgat vele .
kacsintgat vele, De miért? Mert: Fel Is ut, le is ut, Özckér mellett gyulog ul. , ŐHIDY"-hoz a „BARÁNY-\'-ba
Legjobb most az ut 1
Térjünk ejysztr már t legjobb ilra I
»l Raaáazlaáfl.
Eladó Eőlvös-tér 18. számú bál, több mint egy hold gyümllctOt ét konyhakertiét, igen nagy kllnkeret udvarral, nagy raktár, vagy mUhelyhelylséggel éa egy 3 atobáa, kei 2 itobáa éa .négy I szobás lakáatal Miután az Ingatlanon több hál van, minden külön költség nélkül kétl«té oaithtló éa Igy ketten la megvehetik. Téka befektetélnek a legjobb alkalom, mert tlaz-Un lobb, mini liO/oot Jövedelmez. Bóvebbet : Aozól laaáo Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykarnssán. Hotíhy MlkJót-ut 2. tzám. 119
■laté Király u. 49 tiámu bálban k(-tebk 2 acobát lakás, egy aagyokb I szo bás, egy nép I atobáa alóaiobái Ptltibe-lytaéggel vagy anélkül éa 2 kisebb üzlet helyiség május I-re. Bővebbet Zwdg Imrénél, Erzsébet-tér I. 3M
Keresek kétszobás vlzveaetékea lakáat májúira .Gyermektelen kOztltilvlaeló\'. Címeket a kiadóba kérek. 304
Háromtzobáa utcai laltáa fürdőszobával kiadó. Jóaael lőherceg u. 87. 360
Kiadó Sand kötaég halárában 15 bol-dtt birtok, tzép lakóhát és gazdasági épületekkel éa eey |ól |övedelmtiő vízimalommal. — Miháld község határában ugyancaak 15 hold atán\'ó, rét, atólfl éa erdőből álló birtok présházzal, a benne levő szólóprét és ca 50 hl. hordóval. Bóvebbet: Aozól Igaáo Ingatlanforgalmi Irodája, Nagykanltaán, Horthy Mlklóa-ut 2.
alám. 120
Láailó herctg-utci tl. ax. ház és Bagolal tor 51. ai. hithely óladé. 301
Ház, gazdasági épületekkel óladé
Pelőtl ut 30. >46
Pogányvár! fajboraim
árusítását megkezdtem, Werenkint - aOéa 30 fillérért Legkisebb tétel 5 251L Mégrandeléara hátast MUdöm. Imu KAralj, »attllad»an"- Mi
Eladó ln«atf«uioki
600 holdat aonogyratgycl blrlA Igen atép urtlikkal
300 ho\'daa elaórnidü talamtpel Mrlok, eUgeadó ápaktekkel, vaiut éa nlotiMn én.
250 holdat tálam egyet birtok, rajta Iccx |ó gazdasági értltttkacl.\'
100 holdat Somogymegyében Igen uép lakóházzal át gazdasági feeWJtkal
50 hold kfltel Nagykatiltaábot (xwágut mentén.
50 holdaa btlatsn nenll eltőrendü ttánló. rét éa azóMből álló birtok. ia|» Igen azép urllakáa éa gazdásági éptmiekkel, taetleg teljes éló ét holt IcWelétKl egyttL
(1 holdaa szántó, rét é> itőlőból álló birtok, Igen atép értékes lakéháttal kö-teli n agy községben, lu hoki uó!o3lrtok nagy épülettel t lOt-
hénct hegyen.
10 ko d aaiató, rét éa gyümOlcaSa Saa-badhegyen, rajta lakóhát éa lllállóval.
6 bolgas azóló éa gyUmOkaóa Igaa nép épUletlel a bagolal hegyen.
4 hild tzölo, Igen txéf épülettel a uenigyörgyvárl begyen.
2 hold azántó a temető utmenH dülőbsn.
2 bold aiőlőblrtok caerlól begyen, rajta igen Jó épülettel.
A vároa minden ulcájábu több klaebb-nagyobb emeletea át MMtrinlea bér- ét lakóházak, kOzStlük Mai ét IMgánháttk ma még nagyon olcsóért — a környékető vároaokhoa vlaaonyltva — Nagykanltaán majdnem t feléért lehet még váaárolal, ezétt alánlatos at Ingatlan vételekkel alttal, mert az áiemelkadés már Ht la éizlelbető,
Megvételre keteaek 4-500 holdas tala-megyel birtokot.
Bővebbet: aozél l«a*o IngtUanlor-gMtnl Irodája, Nagykanltaán, Horthy M\'kléa-üt 2. stánt. M*9
Raktárleépités miatt
nagy tétel férfiszövetet árusítok ki
rendkívül olcsó áron. Egy teljes öltönyre való
3 méter, már
20 pengőért kapható.
Férfiszövetek a legolcsóbbtól a legfinomabbig, vételkényszer nélkül megtekinthetők
KIRSCHNER MÓR
divatáruháaeában.
Tekintse meg a kirakataimban feltüntetett olcsó árakat.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. lanu\'r 24.
Kiibiiilt ímiimi
Szekrény bl/omsllót K-nv«i«tl, caUzoU tükörrel P 150.-Recamler Unyezett ke-tnényfalllviny, ágynemű-larlót, U huzattal . . . P M30.-I karszék lényezell keményfa állvány. Iá huial-
UI kárpitozva......P «0.-
T\\ 1A A Awrt»lMoytz«tt 2 lappal P 20.-
i 41) U" értHan<,i>i pi1 <<ny*\'«ttpao-~
P -400.
EgyM darabok külön U kaphatók Kívánatra ralaot díjtalanul kOldOnk. — Enéb bútorok l«ntl olcsó lton 115 Vni., lUrpfenat.ln-utca l/m.
Meghívó.
A néhai Hlld István Emlékére Alapított Temetkezési Egylet 1932. január 31-én d. u. 3 érakor latija
a volt Szarvas szálló . Világ Mozgó-helyiségében Erzsébet-lér 18., melyre tiszteletlel hívja meg tagjait.
Határozatképtelenség esetén február 7-én d. u. 3 órakor ugyanolt újból kózgytllést tartunk, amikor a tagok számára való tekintet nélkül határozunk.
Tisztelettel u a Vazsttsig.
I«a Ifértak tokai, lekogy kevesebbet kelljea sásuk
PENGŐÉRT AD A HAVONKÉNT MEOJELENÓ
HANGULAT
16 oldalon 1-4 pengő értékű
le újdonságot, uj operettmuzsikát, Földi és hazai láncszamot, dall, magyar nólát, előadási darabot és kűllöldl nagy sikert a zenetermés legjavából Előfizetésben csak 12 ]Mér be kerül egy-egy zeneszám.
HANGULAT
a címe annak a havonként 16 oldalon megjelenő u| zenei folyóiratnak melyben egy-egy zeneujdonságot előfizetési árban átlagosan 12 fillérért bocsájt közre a B2 éve fennálló RÓZSA VÖLOYI ES TÁRSA zeneműkiadó cég.
A HANGULAT kulturális vállalkozás, mert a zenében legjobbat, legolcsóbban, a legszebb kiállításban juttatja el közönségéhez.
A HANGULAT a zeneirodalom újdonságait viszi el s zenekedvelő kö-
zönséghez. A HANGI
ULAT a legkitűnőbb hazai éa külföldi szerzők legfrhsebb termé keit szólaltatja meg lapjain.
A HANOULAT havonként 16 oldalon 8—10 teljes zeneszámol ad. A leg-többnél az énekhangot is közöljük és ennek következtében msjd az összes azámok Játszhatók hegedűn, vágj pengető hangszereken is.
A HANOULAT-tal egy egész hónapra való hangulatot viszünk otthonába: a zenének legelemibb, legérthelőbb, legtermészetesebb miivészl megnyilvánulását
eOY-COY IS OLDALAS PÖZBT áRA 1" p.
II rOZET KEOVEZMeNVeS RLOfl/ET&SI DUA POSTAI KEZBESITESSEL 8 - PENOO.
Kapkató . könyv- Í1 x.ncmQk.re.ktdlickbcn
**ay ■ kl.dónai RÓZSA VÖLOYI ÉS TAHSA
cégnél
BUDAPEST, IV., SZERVTTA-TÉR 5.
13354—1931. B.
Árverési hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Petöli-utca 48. sz. a. köztartozások fejében lefoglalt üzleti berendezés és szobabútorok f. év január hó 28-án d. e. 10 órakor