Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.92 MB
2010-03-03 21:23:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
726
7241
Rövid leírás | Teljes leírás (1.22 MB)

Zalai Közlöny 1932. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 26 szám
Nagykanizsa 1892. február 2. kedd
An 16 fiUfe
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SattksnlMg é> kiadóhivatal: Fó»t 5. uim. Kenthelyl tlókkUdólriváUl: Konatta-utea 3X
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
emxtUal ára: egy hóra a peng* M MK>. SurkculMgl é. tL.MUIv.UU Ukfcxt: 78. m.
Felmondások özöne
Körülbelül kél héttel a mai lakbérnegyed előtt ehelyütt sióialtatta meg * .Zalai Közlöny- a kanizsai bérlők hatalmas táborának azt a kívánságát, hogy Ihol er méltányosnak mutatkozik, ariUitfák le a magas házbéreket, hozza meg a ház-tulajdon ezt a, — el kell Ismerni nehéz ét szomorú áldozatot. A napokba aztán már arra is rámutattunk rOviden, a közönéig körében itt-ott hallottak alapján, hogy rendkívül tok felmondás kéiztll Február elsejére.
Avizóink a háztulajdonosok hagy része körében megértéssel találkoztak él méltányossági, belátást váltottak ki ■ lakások és üzletek bérlőivel szemben, akik a februári negyedkor az egyre súlyosabb gazdaság i krizia következtében, az egyre pusztuló üzleti élet utolsó erőfeszítésével a háztulajdonosokhoz fordultak segítségkérő szóval Nem lázítottunk senkit u báiiurak ellen ét nem Is fogluk axt tenni soha, de mégia vészjeleknek szántuk, amit irtunk s hogy az SOS-kláltás eljutott oda, •bova keltett, bizonyltja az a tok etet, ahof a házigazda hozzájárult
^MÍiéht*.
Hogy i csökkentét sohasem elég, az cuk természetei. Természetet azért, mert a több csökkentés mindig jobb ét természetet azért Is, mert ma ■ háztulajdon is ugyanolyan katasztrofálisan roskadozik a terhek alatt, mint a gazdatágl élet bármely mát ága, Igy tehát a bérletzállllások valóban n«m Is lehettek minden etetben ofyan méretitek, hogy a bérlőn ctupáo ezzel az egy tétellel tegltenl lehelne. Tisztában van azonban a bérlő la azzal, hogy maga a házbér nem fog segjleni senkin. A házbér csak könnyíthet, de — eltfl-sorban .ét leghathatótabban könnyíthet a bérlő helyzetén. Ehhez a könnyítéshez az élet minden vonalán céttudatoa, fokozott takarékosságnak, mindenről való, bármilyen fájdalmas, de a holnsp hitével elviselhető lemondásnak, • legutolsó izomig, a leguloltó vérctepplg való erőfeszítésnek kell ma lártulnla, hogy a ház-bér-keretzt terhének megkönnyítéséből a haldokló existencllk feltáma-\' | dáta legyen.
Nagyon szomorú azonban, hogy a házigazdáknak egy része nem mutatkozott hajlandónak arra, hogy bérlőit átsegítse a krízisnek ezeken a mindenkit Összeroppanással fenyegető napjain, amikor pedig kölcsönös segítéssel, egymásba kapaszkodva mégis és blztotan remélhette szörnyű napok terhei alatt vergődő minden exislencla jobb napok, biztosabb kenyér, eljövetelét.
Szomorú, hogy mára csak a főutl Üzletek sorában 10—15 felmondás történi, mert a bérlők a háztulajdonosokkal nem ludlak megegyezni a bérek dogában. Szomorú, hogy a legnagyobb Üzlet-házak földszintjei készülnek sorra megürülni és ma és
holnap talán még ujabb elhatározások bővítik az eddigi felmondások Ijesztően nagy számit.
A lakbérnegyed terminutának utolsó negyedórájában ismét felemeljük ehelyütt szavunkat és a város seny vedő kereskedelme, Ipara, romladozó egétz élete nevében belátátra ét méllányottágra kérjük azokat a háztulajdonosokat, akiknek a kezében ma sorsok, évtizedes múlttal rendelkező üzletek, embeiek, sok ketervet munka ét gond eredménye felett való döntés joga éa módja var: — kérjük őket, a legsajátabb érdekükben is kérjük őket, állítsanak gátat a felmondások Özöne elé és fordítsák vissza a már megtörténteket, amíg lehet ét nem kétő. Nem ve-Bzünk védelembe senkit, akt aránytalan és túlzott követeléttel lép fel a házigazdával szemben, de könyörületet kérünk azoknak, kiknek be-
csüleles életük ét becsületet munká...