Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.32 MB
2010-03-05 16:14:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2477
7972
Rövid leírás | Teljes leírás (1.39 MB)

Zalai Közlöny 1932. 073-097. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 73 uátn
Nagykanizsa 1982. április 1, péntek
Ara 14 BlMr
ZALAI KÖZLÖNY
SurktttlMg klxMhlvaUI: Fóut 6. Mám. KeutbcJyl SókUidóhtvatil: Komth-atca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajoa
CldflMtéJl in: egy hói. a pengi M Miét. Surteutfeígl é< EbdAbiviUU tdelon: 71 u.
Haydn József
Az egén kuliuivilág tekintete a mai napon u alsó-ausztriai és Lajta-menti kii Rohrau község feli fordul, hol ma kétszáz éve az a zenei lángelme tzdlelett meg, melynek teremifiereje a zenekultúrában egyik uj és jelentőségében talán legnagyobb korszak kezdetét eredményezte Hosszú éleiének magyarországi vonatkozásai (mintegy 34 évin élt magyar (OldOn, mint a herceg Etzterházvak udvari karmestere és komponistája) a kultur-vllág figyelmét hozzánk is eljuttatják és mi baszké Örömmel vallhaljuk, hogy magyar földön, magyar levegőben nőtt naggyá mövészete, ami annak a kornak és irányzatnak nyitott utal, mely Mozarton keresztül Beethovenhez vezetett és amely stilust második klasszlclsmusként Ismer és méltányol a zenetörténetem.
Az emlékezés ereje fokozott mértékben hozza előtérbe muzsikáját és ma a világ Összes kulturcentrumal a történelmi érték jelentőségével szólaltatják meg a derűs, nyugodt és sokszor patriarchallsan kedélyes és gyermekien naiv, de temperamentumtól, komor tépelődéstol, érzelmesség-lől és drámai erőtől is álltatott Haydn-muzsikét. Hossza élete gazdag mtlvéiii eredményeiben bő leletekre talál az emlékezés, ami legszívesebben azoknál a csúcsteljesítményeknél időzik, melyek ugy a külső forma újszerűségében, mint a belső tartalom nagyszerűségében a leg karakieri zálóbbak.
Ezek révén ma sürün hallhatjuk oratóriumait: a Teremtést és az Évszakokat, vonósnégyeseit és szimfóniáit
Munkásságának és teremtőerejének Igaz nagysága és jelentősége minden bizonnyal a hangszeres zene területin |elenIkezlk, hol a képzelet és hangulatvilág gazdagsága maradéktalanul jutott kilejezésie. ö a hangszeres zene mai világuralmának megalapítója.
Színpadi müveiről képünk hiányos, mert áttekintésük ezidőszerlnt csaknem legyőzhetetlen akadályok megküzdését feltételezi, hisz müveinek hatalmas listájából még igen sok ntü, igy színpadi munkái Is, mindeddig nem láttak egyetemes kiadást.
Hlydn a komponistája a Qott erhalle himnusznak is, de legnagyobbrészt ö irta azokat a katonai kürt-jeleket is, melyek a Monarchia hadseregében évszázadnál hosszabb Ideig voltak használatosak, de amelyeknek egyréazét a mai honvédség is átvette Teremtő géniusza a zeneművészet akkor Ismert minden területire elvezette a képzeletű, amiből elsősorban az a derű és hangos kedily árad ki, mely Haydnt az egyetemes zeneirodalom legkedélye-»ebb tréfálójává avalta.
Az egyszerű falust kádármester sieginy és sok nélkülözésen keresztül ment gyermeke világhírrel és Igen jelentós anyagi javakkal szállott sirba, eredményekben igen gazdag is jelen-ifiségben Igen mély élet után, melynek
messzevilágiló fáklyája nélkül a mai muzsika fejlettsége és a mai szabad és széleskörű zenilés vigtelenül sokféle Iránya bizonyára nehezebben
is hosszasabban bonlakozott volna kL Ebben rejlik Haydn zeneszerzői munkásságának jelentősége, mely előtt igaz nagyrabectűlissel és
ugyanolyan hódolattal haltjuk meg a jövőbe néz« de a múltba Is látó hálás utókor elismerésének zászlaját.
Vtnnay Jánot

Franciaország 800.000 métermázsa magyar bnza bevitelére ad nagy kedvezményt
Ellenértékül mérsékelni
Budapest, március 31 Károlyi Oyula gróf miniszterelnök a képviselőház mai üléién törvényjavaslatot nyújtóit be, amely az ország törvényei közé iktatja a Franciaországgal 1925. október 13-án kötött is kiegészítéseként 1931. szeptemb...