Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
28.7 MB
2010-03-05 16:19:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1643
4991
Rövid leírás | Teljes leírás (1.37 MB)

Zalai Közlöny 1932. 098-120. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 98 szám
Nagykanizsa 1982. május 1, vasárnap
Ara 16 UUr
ZALAI KÖZLÖNY
Sitfkuitfete é» kladóhlvitil: Ftut 5. iiim. Keattaclyl flokldadóblviUl: Kountb-atca 3Z
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Síukcutfeégl it
egy hóf KUdóbl
lviUll telelőn: 78. u
A magyar kisiparos sorsa
Irta: dr. OYÖRFFY IMIIK orezággy. képviselő
A magyar földmives és kisiparos édtí testvérek. Hogy egymás nélkül nemlehetnek meg és hogy az esylk-nek a baja mennyire haja a másiknak is, azt a mostani szomorú állapotok bizonyítják legjobban: a magyar földmivesnek példátlan anyagi gondjai teljes erejükkel átterjedtek a vidéki kisipar minden szakmá|ára.
Legutóbb tárgyalta a képviselőház az ipartestületek reformjáról és az ul országos kisipari központról szóló törvényjavaslatot. Ez Időszerűvé teszi, hogy egy kis szemlét tartsunk a magyar kisiparosság különleges bajai fölött. A nagyipar a nagyvárost, a kisipar a kisvárosi és még Inkább a falul jelenti általában az egész világon,
A magyar kisiparos mindig előharcosa volt a független nemzeti állam gondolatának és oszlopa volt a polgári társadalomnak. Éppen ezért politikailag is nagy érték volt mindig és ma, mikor a nemzeli, valamint polgári gondolatot a nemzetközi szociáldemokrácia szüntelenül támadja, kötszeres kötelessége az államnak, hogy a mindegyre jobban pusztuló kisiparnak a hóna alá nyúljon. Jaj annak a polgári társadalomnak, mely nem tudja megóvni egyes polgári rétegeit a teljes elszegénye-deslöl, vagy amint azt mondani szokás, az elproletáriallzálódástól! A kisiparosság tekintélyes része is erre a szomorú le|töre jutott s az államhatalomé k minden eszközt igenybe kell vennie, nemcsak az irányban, hogy ez a folyamat megálljon, hanem, hogy fordított társadalmi mozgalom induljon meg: a proletár-sorsba jutott kisiparon újból független polgárrá váljék Melyek erre az eszközök ? A nagy bajokat sohasem lehet egyetlen müfogással vagy egyszerű kezeléssel meggyógyítani. Sok irányú, lényegig haloló intézkedésekre van szükség a kézművesség megmentése érdekében is.
A kisipart hitelnek a fővárosba központosított rendszere tovább nem tartható fenn, a vidéki pénzintézetek s még inkább szövetkezeteknek a hi-telszervezetbc való bevonása tehát igen sürgőssé vált. Az egyforma szakmák termelésének észszerű, gazdaságos és egységes vezetése általában a termelés okos írányilása még talán a hitelkérdésnél is fontosabb és a megújhodó ipartestületekre, valamint az uJ országos szervre nagy hivatás vár e téren. A forgalmiadó terén a fázisrendszert nagyon óvatosan keli fogadni a kisiparnak, mert az kétélű fegyver, Inkább az átalányok méltányos csökkentése legyen a követelmény.
A közmunkákban való fokozottabb részvételt, különösen a kontárok elleni törvény mielőbbi meghozatalát minden iparosnak és iparosbará! Politikusnak erélyesen kell sürgetnie. Utóbbi tekintetben komoly eredményt csak akkor lehet elérni, ha a\'
törvény a kontárokkal dolgoztató közönséget Is valamely hátránnyal fogja sújtani. A Társadalombiztosító terhei a kisiparra egyre elviselhetetlenebbé válnak. Ezek csökkentését és az öregség esetére szóló biztosítás felfüggesztése általános kisipari kívánalom. A tanoncoktatás újjászervezésénél a kereskedelmi szellemre kell nagy
súlyt fektetni, hiszen a kisiparos kereskedő is. Hányszor látunk éppen a kereskedői képesség hiánya miatt kitűnő iparosokat tönkremenni 1
Az itt érintett legfontosabb gazdasági és pénzügyi feladatok mellett egy percig sem szabad a kisipari szervek szerepéről megfeledkeznünk. Amint a most letárgyalt törvényjavas-
lat mutatja, az állam itt sokat, Igen sokat tehet. Meggyőződésem, hogyha a javaslat törvénnyé válik is az Iparosság, erőt, tudást...