Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.12 MB
2010-03-05 16:22:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1941
5112
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Zalai Közlöny 1932. 121-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


21. évfolyam 121. uim
Nagykanizsa 1982. Június 1, szerda
Ara 14 BHír
ZALAI KÖZLÖNY
giukeuUMg él ktsdóhlvitil: Fóut 5. izlm. Keutbetyl ffókklsdóhlvsUI: Kouuth-rtcn 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfizetési ára: egy hóm 2 pengő 80 fillér Sierkesitóiégi él ííidóhlvstsll telelőn: 78. u
Koncentrációs kabinet alaknl Németországban
l\'appen centrumpárti képviselő kapott raegbizást koncentrációs kabinet alakítására

Berlin, május 31 (Éjszakai rádiójelentés) A birodalmi elnök ma fogadta Pappent és megbízta! adott neki koncentrációs kormány alakítására. Pappen cent-
rumpárti képviselő, akit 1921-ben választották be az országgyűlésbe és azóta tagja e centrum jobb szárnyának.
Pappen holnap érintkezésbe lép azokkal a politikusokkal, akik kor-
mányalakítás szempontjából számba-jöhelnek, ugy, hogy valószínű, hogy holnap vagy holnapután Pappen már benyujlja a birodalmi elnöknek az u) kormány listáját.
m ..............................................i* vvivrnvvinrinnnnnjvívmf/Laruvuvuw
A román kormány az ország súlyos pénzügyi nehézségei miatt beadta lemondását
Románia nem tudja, tisztviselőit fizetni — A király elfogadta a kabinet lemondását — Az uj kormány alakítására Titulescu kapott megbízást
donból.
Bukarest, május 31 (Éjszakai riidlójehntés) A királyi palotában ma a király elnöklete alatt minisztertanács volt, amely egész este 8 óráig tartott. Jorga a tanácskozás után a sajtó
képviselői elölt kijelentette, hogy a kormány benyújtotta lemondását a királynak, amit az el Is fogadott.
Hir szerint állítólag Titulescu kapott megbízást kormányalakításra, akit táviratilag hazahivlak Lon-
Megbizható helyről vett érlesülé-sUnk szerint a kormány a súlyos pénzügyi nehézségek miatt, főleg pedig azért mondott le, mert nem tudja a tisztviselőket fizetni.
Fontos francia-olasz tárgyalások kezdődtek Rómában
A tárgyalás célja: közeledést létrehozni a két nagyhatalom között
l\'áris, május 31 Beavatott politikai kOrOkben nagy érdeklődéssel beszélnek egy rendkívüli jelentőségű külpolitikai Akcióról, amely ezekben a napokban indult meg Franciaország és Olasz ország kőzött. Informátorunk megerősítette azt a
hírt, hogy a Quay D\'Orsaynak egy rendkívül előkelő magavangu tisztviselője teljes mandátummal Rómába utazóit, hogy előkészítse a francia-olasz tárgyalások anyagát.
A tárgyalások cél|a: közeledést létrehozni a két nagyhatalom között.
A tárgyalások érintenék Jugoszlávia
külpolitikai elhelyezkedését is, mert arról van szó, hogy Olaszország és Jugoszlávia között megteremtsék a békülékenység atmoszféráját.
A tárgyalásoknak, melyeket a német események Is aktuálissá teltek, rendkívül nagy fontosságot és jelentőséget tulajdonítanak.
A mentelmi bizottság 15 napos kizárási indítványával szemben a Ház Peyer Károlyt csak 1 napra zárta ki az ülésről
A művészetek pártfogását, Ingyenes állami népoktatást, a katolikus középiskolák részére önkormányzatot követeltek a kultusztárca vitájának szónokai — A kultuszminiszter jóindulattal foglalkozik a papság és tanítóság anyagi helyzetével — A Ház általánosságban elfogadta a kultusztárca költségvetését
Budapest, május 31 A képviselőház mai ülésén folytatták a kultusztárca költségvetésének tárgyalását.
Éber Antal azt fe|tegette, hogy Magyarország mai helyzetében nem bírja el a tárca UO milliós költségvetését. Tiltakozott az ellen, hogy szerinte felesleges kulturális intézményeket lámogassanak állami pénz-Mi. Andreettl Károly hangoztatta, hogy nagy, kulturális értékek vesznének el, ha a zeneművészeti éj képzőművészeti főiskola támogatá...