Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.13 MB
2010-03-05 16:22:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
690
5580
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Zalai Közlöny 1932. 121-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


21. évfolyam 121. uim
Nagykanizsa 1982. Június 1, szerda
Ara 14 BHír
ZALAI KÖZLÖNY
giukeuUMg él ktsdóhlvitil: Fóut 5. izlm. Keutbetyl ffókklsdóhlvsUI: Kouuth-rtcn 31
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
Előfizetési ára: egy hóm 2 pengő 80 fillér Sierkesitóiégi él ííidóhlvstsll telelőn: 78. u
Koncentrációs kabinet alaknl Németországban
l\'appen centrumpárti képviselő kapott raegbizást koncentrációs kabinet alakítására

Berlin, május 31 (Éjszakai rádiójelentés) A birodalmi elnök ma fogadta Pappent és megbízta! adott neki koncentrációs kormány alakítására. Pappen cent-
rumpárti képviselő, akit 1921-ben választották be az országgyűlésbe és azóta tagja e centrum jobb szárnyának.
Pappen holnap érintkezésbe lép azokkal a politikusokkal, akik kor-
mányalakítás szempontjából számba-jöhelnek, ugy, hogy valószínű, hogy holnap vagy holnapután Pappen már benyujlja a birodalmi elnöknek az u) kormány listáját.
m ..............................................i* vvivrnvvinrinnnnnjvívmf/Laruvuvuw
A román kormány az ország súlyos pénzügyi nehézségei miatt beadta lemondását
Románia nem tudja, tisztviselőit fizetni — A király elfogadta a kabinet lemondását — Az uj kormány alakítására Titulescu kapott megbízást
donból.
Bukarest, május 31 (Éjszakai riidlójehntés) A királyi palotában ma a király elnöklete alatt minisztertanács volt, amely egész este 8 óráig tartott. Jorga a tanácskozás után a sajtó
képviselői elölt kijelentette, hogy a kormány benyújtotta lemondását a királynak, amit az el Is fogadott.
Hir szerint állítólag Titulescu kapott megbízást kormányalakításra, akit táviratilag hazahivlak Lon-
Megbizható helyről vett érlesülé-sUnk szerint a kormány a súlyos pénzügyi nehézségek miatt, főleg pedig azért mondott le, mert nem tudja a tisztviselőket fizetni.
Fontos francia-olasz tárgyalások kezdődtek Rómában
A tárgyalás célja: közeledést létrehozni a két nagyhatalom között
l\'áris, május 31 Beavatott politikai kOrOkben nagy érdeklődéssel beszélnek egy rendkívüli jelentőségű külpolitikai Akcióról, amely ezekben a napokban indult meg Franciaország és Olasz ország kőzött. Informátorunk megerősítette azt a
hírt, hogy a Quay D\'Orsaynak egy rendkívül előkelő magavangu tisztviselője teljes mandátummal Rómába utazóit, hogy előkészítse a francia-olasz tárgyalások anyagát.
A tárgyalások cél|a: közeledést létrehozni a két nagyhatalom között.
A tárgyalások érintenék Jugoszlávia
külpolitikai elhelyezkedését is, mert arról van szó, hogy Olaszország és Jugoszlávia között megteremtsék a békülékenység atmoszféráját.
A tárgyalásoknak, melyeket a német események Is aktuálissá teltek, rendkívül nagy fontosságot és jelentőséget tulajdonítanak.
A mentelmi bizottság 15 napos kizárási indítványával szemben a Ház Peyer Károlyt csak 1 napra zárta ki az ülésről
A művészetek pártfogását, Ingyenes állami népoktatást, a katolikus középiskolák részére önkormányzatot követeltek a kultusztárca vitájának szónokai — A kultuszminiszter jóindulattal foglalkozik a papság és tanítóság anyagi helyzetével — A Ház általánosságban elfogadta a kultusztárca költségvetését
Budapest, május 31 A képviselőház mai ülésén folytatták a kultusztárca költségvetésének tárgyalását.
Éber Antal azt fe|tegette, hogy Magyarország mai helyzetében nem bírja el a tárca UO milliós költségvetését. Tiltakozott az ellen, hogy szerinte felesleges kulturális intézményeket lámogassanak állami pénz-Mi. Andreettl Károly hangoztatta, hogy nagy, kulturális értékek vesznének el, ha a zeneművészeti éj képzőművészeti főiskola támogatására előirányzott összeget még lobban csökkentenék. A magyar művészek külföldön is nagy eredményeket érlek el és dicsőséget szereztek Magyarországnak. Beck Lajos\' az állami szinházak kérdésével foglalkozott. Kocsin Károly utalt arra, hogy a községi és felekezeti Iskolák tanítói hónapokra visszamenőleg nem kap|ák meg fizetésüket. Eck-hardl Tibor a fiatalság elhelyezkedését lette szóvá. Tízezerre becsDII az áJlásnél-kOll főiskolát végzett fiatalok számit, legelső feladat az álldshalmozások gszllntclése. Söpkfo Sándor ránui
tátott arra, hogy az egyetemek költségvetésének további csökkentése megbénítaná az egyetemek munkáját. Indítványozta, hogy a kBzgazda-sdg- tudományi kart olvasszák be a műegyetembe.
Sándor Pál hangoztatta, hogy a magyar állami szinházak mintaszerűen működnek és a szerény dotáláshoz mérten elsőrendű eredményeket érnek el. Fltz Arthur
a katolikus középiskolák részére önkormányzatot kívánt, majd az Iskolai rostavizsgák ellen emelt kifogást.
(Éjszakai rádlójetent(s) Kéthty Anna helyeselte azt a kultúrpolitikát, amelv 5000 népiskolát állított fel. Vázsonyl János az Inqvenes állami népoktatást sürgette. Ulaln Ferenc határozati javaslatot terjesztett he, hogy a kultuszminiszter terjesszen be kimutatást arról, hogy az utolsó 10 esztendő alatt hogyan gazdálkodtak az alapokkal.
Karaffidth kultuszminiszter ezután válaszolt az egyes felszólalásokra. A rostavizsgánál a tanár csak kiegészíti a tanulóról az egész éven át alkotott véleményét — mondja. Jóindulattal
foglalkoiik a papság és tanítóság helyzetével. A gyorsírást bevezetteti a középiskolákba.
A Ház a költségvetést általánosságban elfogadta.
Krtlger Aladár a mentelmi bizottság jelentését terjesztette be, mely szerint Peyer Károlyt és Ulaln Ferencet a Ház jegyzőkönyvi megrovásban részesítse. A Ház a javaslatot elfogadta. Peyer Károly másik ügyében a bizottság azt |avasnl|a, hogy hogy 15 napra zárják kl a Ház üléseiről Propper Sándor ezzel szemben kisebbségi véleményt terjesztett elő. hogy csak 1 napra zárják kl. A Ház Propper iwlllványSt fogadta el, a mentelmi bizottságét pedig elutasította. A Ház holnap folytatja üléséi a mai\' napirenddel. A mai ülés este 7 órakor ért véget.
IdAürii
A n«?vW*nlx*«l met«nrotögl»l mea-elő Jelentések : Kedden a hömérsék-Hencei 7 ólakor +UÍ. délutin 3 ónkor +20 6, e«te 9 órslcor +I2-8.
(Éhzakat ridló/tltnUt) * ■ r»IA-glal IntAxat jalantl aata 10 Arakon VAltovékony ld«, nyugall axAI, agya a Halyekan (ffibént « Dunántulon) még aaAfc, a hftmér-aAktet ujabb aOllyartAae nélkül.
(Igye
lei: l
Az utolsó arzénper
a kir. Kurta elótt
Budapest, május 31 (Éjszakai rádiójelenlés) A klr. Kurla ma tárgyalta a vésztői arzé-nes asszonyok : Szabó Istvánné és Tóth Józsefné bűnügyét. A Kúria (ogerőre emelte a két asszony életfogytiglani fegyházbüntetését. Ezzel az utolsó arzénesper is lezajlott. Szabónét és Tólhnél a legközelebbi napokban egy női fegyházba szállítják át, ahol büntetésüket fogják tölteni.
Valntacsempészés miatt
súlyos szabadságvesztésre ítéltek két nagyvágót
Budapest, május 81 A büntető törvényszék ma tárgyalta LSwIger Dávid és Rezső sárvári mészáiosok, nagyvágók bűnügyét, akik 180.000 pengő értékű kiviteli valutát nem szolgáltattak be a Nemzeti Banknak és ezáltal a magyar közgazdaság érdekelt súlyosan sértelték. A törvényszék a perbeszédek elhangzása után Löwlnger Rezsőt két évi és három hónapi (egyházra, LOwInger Dávidot pedig 6 hónapi börtönre Ítélte, egyúttal kötelezte Lflwinger Réztől 500 pengő, Löwlnger Dávidot 1000 pengő vagyoni elégtétel megfizetésére.
Ruttkay százados titokzatos halála ügyében ma dönt az ügyészség
Budapest, május 31 Értesülésünk szeiint Ruttkay Qá-bor volt koronaőr százados rejtélyes halála ügyében holnap dönt az ügyészség. _
A középiskolai tanulmányverseny eredménye
Budapest, május 31 A 10. országos középiskolai tanulmányversenyben első lelt a budapesti állami Bolyay Farkas reáliskola, amelynek növendékei 17 pontot szerezlek. Második a budapesli állami Mátyás Király reálgimnázium, 3. a budapesti református gimnázium, 4 a debreceni állami reáliskola, a budapesti kegyesrendi gimnázium és a budapesli állami Berzsenyi reálgimnázium. A többi hat helyet is fővárosi középiskola szerezte meg. Értékes helyezési ért el Debrecen, Kaposvár, Pápa, Szeged, Szombathely, Vác és Veszprém középiskolája. Az egyéni győztesek a matematika kivételével mind fővárosi diákok. A malematikai versenyt Gál Imre debreceni reáliskolai tanuló nyerte.
Sanghalból kivonták az expedíciós haderőket
Budapest, május 31 Londonból jelentik, hogy Sanghalból a japán expedíciós haderők utolsó maradványai! is visszaszállították hazájukba.
*AU\' KOZIONY
áz íparostanonoiskola munka és rajxkiállitása
Nagykanizsa, május 31
A nagykanizsai szakirányú iparos-tanonciskola Űrnaptól kezdve munka és ra|zklállílást rendezett a tanonciskola rajztermében. Minden ilyen kiállításnak rendesen kettős célja van : bemutatni a nagyközönségnek az ifjú iparosgenerácíó előiehaladott-ságát, tudását, képességét, másrészt az ifjú ambícióját acélositanl, fejleszteni, növelni.
A nagykanizsai Iparostanonciskola munka és rajzkiállitásaí mindenkor eseményszámba mentek, ipari és tanügyi körökben komoly figyelmet kellettek. Az idén is. De mintha a mostani kiállítás a mai súlyos gazdasági válság bélyegéi viselné magán. Az elózS éveken kiállított gazdag anyagának csak csekély részét láttuk az Idén a teremben kiállítva. Szinte azt mondhatnak, hogy a ml trianoni szegénységünk rlt le róla. Nem a kiállított tárgyak és rajzok szegénysége, ó, azok nagyon szép tel|esilmények. Az embernek felüdül a lelke és uj reménysugár éled fel benne, ha nézi és figyeli mindazt, amit az ifjú Iparosgenerácirt ismét produkált rajzban és munkákban egyaránt. De nem erről van szó Hanem arról, hogy a lábbellkészitó iparosok kiállított anyagán kivül a többi szakmák kiállítása mennyiségileg nagyon szegény. Évről-évre kevesebb a kiállított tárgyak száma Máskor valódi divatkiálUtás volt a nöiszabók és fehérnemtlvarrónök tanulóinak kiállítása. Ma nagyon kevés tárggyal szerepeltek Ugyanez áll az asztalos, kalapos, férfiszabó stb. Iparra. Van olyan iparág, amely egyáltalán nem állított ki egyetlen darabot. Persze üres a műhely, nincsen munka, nincsen hangulat.
És mégis, ahogy végig megyünk a termen és megnézzük a kiállított tárgyakat, mintha a jövő üzenetét hallanók, mintha a magyar holnap igéretét néznők, mintha ebből a szegényes, de rendkívül szép és a magyar ifjúság élniakarását hirdető munkákból kicsendülne a jobb jövő, a szebb magyar élet zenéje, a holnap szivárványa, a vlsszalérő Muraköz fuvalata... (B. R.)
-= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern lerendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Az alispán a Keresztény Társas Temetkezési Egylet közgyűlésének sürgős összehívását rendelte el
Egyben elrendelte a vizsgálat jegyzőkönyvének felolvasását a közgyűlésen — Az alispán rendelkezése nagy megnyugvást kellett
olvastassék fel.
Á vármegye alispánjának rendelkezése minden ^yesülell tagot teljesen megnyugtathat, mert a felolvasandó vizsgálati eredményből a közgyűlésen résztvevők tiszten fogják
Nagykanizsa, május 31 Ismeretes, hogy a Zalai Közlöny nemrégen rámutatott a Keresztény Társas Temetkezést Egyletnél történtekre, amelyek általános megdöbbenést váltottak ki, nemcsak a több mint 4000 főből álló tagok, de a város közönsége soraiban is.
A hivatalos vizsgálat jegyzőkönyvét a város vezetősége felterjcsatelte a vármegye alispánjához, kérve ez ügyben további intézkedéseit.
Ma azután meg|ö!t Bödy Zoltán alispán értesítése a város polgármesteri hivatalához, amelyben felkéri a város polgármesterét, intézkedjék, hogy az egyesület vezetősége sürgősen hívjon össze közgyűlést és azon a lefolytatott vizsgálat eredményt
látni a valóságot.
A polgármester — értesülésünk szerint — még a mai napon felszólítja a Keresztény Társas Temetkezési Egyletet, hogy a közgyűlés összehívása Iránt legye meg sürgősen intézkedéseit és azt jelentse be.
Felkéri még az alispán a polgármestert, hogy a gyűlést vagy ö, vagy helyettese folylassa le és az olt történtekről és hozandó határosokról tegyen neki haladéktalanul jelentést.
Nagyerejü villámcsapás érte a mura-keresztúri templomot
Murakereratur, má)us 31 (Saját tudósítónktól) A vasárnap hajnali viharból bőven kijutott a közeli Murakereszlur községnek is. Az egyik villámcsapás igen nagy puszlilást vitt véghez a katolikus templom épületében, melynek a déli tetősikját beszakította, egy négyzetméternyi területen feldúlta a pala-tetőzetet, egy útjába eső vastag tölgyszarulát eltört, majd szétforgácsolta. A borzalmas erejű villámcsapás a templom egyik oldalfalának ugy a külső, mint a belső részén
több helyen leszakította a vakolatot, majd mint a jelek mutatják, a szellőztető ablak huzó sodronyán lefutott a földbe.
A villám szörnyű pusztításának hire már a kora reggeli órákban szétfutott az egész községben, melynek apraja-nagyja egész nap szinte bucsujárásl rendezett a villámsujtot! templomhoz. Értesülésünk szerint Csóthi Uézr. pápai prelátus már megtelte ú szükséges lépéseket az illetéke; helyeken a villám okozta károk kijavítása érdekében.
Emberhalál a falusi bálkirálynő miatt
Az egeraracsal farsangi sxurkálás és a halállal végződött országúti les a bíróság előtt .
elbocsátotta.
Két hétlel az eset ulán Pék Gyula és Varga András kerékpáron a szomszéd Dióskálból hazafelé tartottak, amikor a két Vastag fivér utjukat állta és karókkal megtámadták őket. Vastag Ferenc Pék fejére oly erős
Nagykanizsa, május 31
Február havában Egeraracsa községben a falu fiatalsága az egyik korcsmában táncmulatságot tartóit. A mulatozók között többek között ott volt Vastag Ferenc és fivére, István, Mlllel László, Pék Gyula, Salamon János, Varga András Is.
Az egyik leánnyal sokat táncolt Salamon János ácssegéd, aki szomszéd községből jött át az aracsalak táncmulatságára. Pék Qyula átkérte tőle a leányt, de Salamon visszakérte, a leány pedig a községbe!! Millelvel azt üzrnle Péknek, hogy hagyja békén. Mlllel meg Is mondla szép táncosnőjének üzenetét a címzettnek, amibll szóváltás keletkezeti, majd karbirok, pofonok csatianása, sőt Pék megblcskd2ta Vastag Istvánt. Mikor ezt megtudta Mittel ácsmester, akinél Pék dolgozott, állásából
1932. junlus
üléseket mért, hogy az véresen el lerült az országúton és másnap su lyos sérüléseibe belehalt. Varga And rásnak Is kijutott a verésből, de az néhány heti gyógykezelés után mes-gyógyult. ^
A két Vastagot rövidesen behozták a nagykanizsai ügyészségre, későbben szabidlábra helyezték őket A klr. ügyészség Vastag Ferencei halált okozó súlyos tcslisértés miau mint tettest fogta perbe, fivérét, l«|-vánt, mint bűnrészest, ma|d mint felbujtói Mlllel Llszlót és Valtai Istvánt. ^
Ma tárgyalta ejt az ügyet a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschen-éűc/ier-tanácsa.
A tárgyalás mind a két fővádlóit töredelmesen bevallották tettüket, bevallották azt Is, hogy bosszul skar-tak állni azért, mert Pék egyikükéi mcgtycskázta a korcsmai mulatság után. Dj tagadták azt, hogy Miilei felbujlotta volna őket.
Vitéz Cstllaghy György vezető-ügyész vádbeszedében balált okozó súlyos testisértés bűntettében Irtrlt Vaslag Ferencet bűnösnek kimondani, mlg Varga Istvánt súlyos tcslisértés vétségében, ellenben a lelbu -tás vádját elejlstte ugy MUM László, mint Vastag Istvánnal szemben.
A bíróság Vaslag Ferencei kétévi fegyházra, Vastag Istvánt egyhónapi fogházra Ítélte, mig Mlllel Lászlói felmentette. Az Ítélet jogerős.
Szummer József 10 hónapi börtönt kapott
Nat.\'ykanlzsa, májút 31
Megirtuk, hogy Szummer József nagykanizsai 27 éves lakatost nemrégen letartóztatták, mert Kuzma György lakásába behatolt és onnan több Ízben pénzt lopo t. Most volt ügyében a büntető főtárgyalás a törvényszéken. Szummer tagadta a terhére rótt cselekményt, aionban az eskü alatti terhelő vallomások eldöntötték sorsát. Szummer már vagy ötször ütközött össze eddig is a BTK-val. Jelenleg is 8 napos büntetését tölti csalás miatt. M< is a járásbíróság elé kerüH más ügyből kifolyólag. Tehát egész szép forgalmat csinál a bűnügyi hifóságok elölt. — A törvényszék Szummer Józsefet tíz hónapi börtönre Ítélte.
— NŐI panama ruhák a legszebb színekben 8— P-ért kaphatók SchOtznél.
Sok pénzt takarít meg, tia Bakónál, a Polgári Egylet vendégeiénél Mrlctfiulet vesz. Egy ttliet 12 pengő értéket képvisel, ára .10 pengő Így 200/o-ot takarít meg ugy az étkezésnél, mint az Halnál, a sor kivételével. A mai naplói kezdve nemciak zónarsfgell, de zóna ozionnl
- • ■ • -....... t, KJ,[.....
Is kapható Habos kévé sQteménn1
Polgári Egylet éttermeiben eménnyel P —— Sonkás zsemlye, vagy pariser, vagy sajt kenyérrel, 1 sörrel vagy fröccsét
helyiségében.
1 aár vlrstll, —•56.
Minden pépfcfccp w/e flqldsglé é« turóacauiuKi V V
Kitűnő ételek. Olcsó árak. Balatonmellékl borok. Király sörfőzde kiváló sörei. Szíves támogatási kér Bakó Lajos vendéglős.
kabát,
szőnyeg,
bútorszövet
osztályunkon
10—30% engedmény.
1932. iunlm 1.
Filléres kirándulóvonat Pécsre
jjjgykanlzsáról Pécsre és vissza 370 pengő a vasúti Jegy
A Duna Száva Adiia Vasúttársaság igazgatósága f. évi junlus hó 5 én kiránduló vonaloi índll Sopronból Pécsre. Elegendő jelentkező esctín a vasul Igazgatósága a Nagykanizsáról Pécsre kirándulói részére a vonalot megfelelően megerősítené A menettérti Jegy ára Nagykanizsáról Pécsre <« vissza 3 pengő 70 fillér. A vonat Nagykanizsáról 8 óra 5 perckor fog Indulni és 10 óra körül érkezik Pícsre. Pécsről a vonat 20 óra után Indul és Nagykanizsára 22 óia 33 perckor fog megérkezni.
A nagykanizsai Menetjegyiroda a menel|egyek kiadását f. hó 30-án fogja megkezdeni, de jelentkezéseket már most Is elfogad. A kirándulás ban részlvennl óhajlók f. évi junius hó 2 án estig feltétlenül jelentkezzenek a Meneljegyirodánál, mert a liésöbb |elentkezők részére a vonat-bjn hely nem leiz biztosítható.
BÉRMA-AJÁNDÉKUL
nemcsak emlékei, de OrOk értékel is ad, ha ezt
Schnitzer és OöndOr
éktzeriMZ cégnél Deik-tir li.tt.
alatt szerzi be, hol ékszerek és órák napy választékban legolcsóbban vásárolhatók.
Pedagógiai szeminárium Kis-kanlzsán
A klskanizsai pedagógiai szeminárium holnap, csütörtök reggel 8\'30 órakor veszi kezdetét a Polgári 01 vaiókOr nagytermében. Programja a kóvelkező:
1. A kir. tanfelügyelő megnyitója.
2. Zsigmond József áll. el. Isk. igazgató- tanlló előadása : Módszeres előadás a természeti és gazdasági Ismeretek tanításáról, a) Megbeszélés.
3. Grastyán István áll. el. Isk. tanító előadása : A gyümölcsfák szaporítása, nemesítése, mlntatanllás a VI. osztályban, a) önbírálat, b) Hozzászólások. 4. Ftix Margit ál-lámi tanítónő előadása: A kézimunka taniiás módszere, a) Megbeszélés. 5. helx Margit állami tanítónő: Kézimunka tanítás a II. osztályban, a) önbírálat, b) Hozzászólások. Síü-neL 6. Rajz- és kézimunka kiállítás megtekintése a Templom-téri Iskolában. Rendezi a 111, körzeti áll. iskola tantestülete. 7. Tornaünnepély, Uhoczky Mária és SzépudvartL&»i\\6 állami tanitók vezetése mellett. Résztvesznek a klskanizsai. állami elemi Iskola összes növendékei. 8. Tornabemutató a semjénházal, bocskal, magyarszerdahelyi, nagyrécsel Isk. tanulók Által tanítóik vezetése mellett. Autóbusz a Centráltól indul délelőtt 8 óra 15 perckor. A pedagógiai szemináriumra, rajz és kézimunka kiállításra, mint a tornaün-nepélyre az érdeklődőket és a tan-URy barátait ezulon tisztelettel meg hívja az Igazgató.
ZALAI KÖZLÖNY
A kereskedelmi és ipari árusítás vasárnapi munka-szünetének, részleges felfüggesztése,
tekintettel a junlus 5-1 filléres gyorsvonat közönségére
Nagykanizsa, május 81 Abból a célból, hogy a közelmúltban rendszeresített, vasárnapon olcsó kirándulóvonatok az
Induló
úgynevezett filléres gyosvonatok közönségei vidéken abban a városban, amelynek megtekintését a kirándulás célozza, helyi különlegességeket beszerezhessen, az 1891. XIII. te. 3. §-a alapján a belügyi és földművelésügyi miniszterrel egye:érlőleg a kereskedelmi miniszter elrendeli, hogy
azokban a törvényhatósági vagy megyei városokban, ahová vasárnapon vagy Szent István napjín filléres gyorsvonat érkezik, az illető munkaszüneti napon a polgármester állal kijelölt téren vagy uton, bódéban, sátorban, az asztalon, talapzaton vagy puszta földön az erre jelentkező kereskedők vagy iparosok kizárólag belyl különlegességeket este 6 óráig árusíthatnak.
Minthogy a rendelkezés szerint a
Tekintettel a nagy áruraktárra és a vevőközönség csökkent vásárlóerejére
5INGER
divaté ruház
árait nem emeli és junius hóban is, mig a készlet tart, olcsó árban árusit.
Nagy választékban s
Nyári ruhakelmék, női- és férfiszövetek, selymek, míiselymek, siffonok, vásznak, damasztok, anginok, női és férfi fehérnemüanyagok, frottierkelmék, szőnyegek, ágy-gamiturák, diványteritők stb.
Kabátok leszállított árban! Maradókok fólérbanl
Ruhafe8té8iti8ztitá8
legszebben, legolcsóbban
Varsa MniM
Gallértiaztitáaban vezeti
■Kftinr HlkiÉs-fet 8. Bujáin 19.
munkaszünet csupán a helyt különlegességeknek és csak a kijelölt téren vagy ulcán való árusításra függesztette fel, a városnak más téren vagy utcáján valamint a nyílt árusítási üzletekben folytatott á^i-sitásra nézve a vasárnapi munkaszünet tekintetében irányadó rendelkezéseket azokon a munkaszüneti napokon is változatlanul érvényesíteni kell, amelyeken a fillérei gyorsvonat érkezik.
Mindazok, akik tehát junlus 5-én a Budapestről Nagykanizsára (övő filléres gyors érkezése alkalmával árusítani akarnak, azok jelentkezzenek Pottyondy József dr. városi aljegyzőnél, ahol bővebb felvilágosítást fognak nyerni.
— A sümegi i.írási Ipartestület
Izgalmas lefolyású gyűlést tartott a napokban. A kisebbség le akarta szavazni a vezetőség néhány tagját s mikor ez nem sikeralt, kivonultak. Valószínűleg megfellebbezik a közgyűlési határozatokat.
= Szeplő <s mállóit ellen használjon Fördós féle BSrhdmlautót. Ma már a szépség nemcsak hiúsági kérdés, hanem általános társadalmi probléma, ezért ápolja ön Is arcbőrét Legyen Ön Is szép és megnyerő külsejű. Ezt eléri, ha Fördős-féle Bőr-hámlasztót használ, mely az arcbőrnek természetes, üde szépséget ad. Észrevétlenül hámlaszt. Két hét alatt elmulasztja a szeplöket és májfolto-kal Ára 2 pengő. Kapható Teutsch Gusztáv drogériájában Nagykanizsa.
Laboratórium Védőanyagok Termelése R. T.
értesíti a m. t. gazdakőzfinséget, hogy az általa termelt és közismerten elsőrendű szérumok eladására is terjesztésére laratcatot lé.tositett,
hogy mindenféle állatgyógyászati oltóanyagok helybe\' gyári áron beszerezhetők legyenek.
Sertéspestis Sertésorbánc
Sertéspestis + orbir.c dupla hatás..
Lépfene Baromfikolera SertésseptlkSmla J01 Mlrlgykór
Egérlrtó kultura és minden egyéb szérum gyári áron
Beszerezhető Lerakat: Demeter László gyógyszerésznél Práger-téle .Fekete Sas" gyógyszertár, Fő-ut 6. sz. Telefon 2-29. Beszerezhető az .Őrangyal" és ,Mária" árakban is.
gyógyszert;
Kislábu hölgyeket érdekli, hogy 35-36 os visszamaradt divatcipőket és sandálokat már 8 50 P-órt kaphatnak
Bérmálásra
lack pántos cipők 31—35-lg P B-50 és feljebb
36-41
Fehér vAesonoipA
P 12-80 és feljebb P 2-50 és feljebb
NŐI divat lack és antilop cipők P 12*80 és feljebb, férfi félcipő P 12-80 és feljebb
HICTÉNYI S4JVDOH ÉS FIA cipöUszlete, Fö-uton, Városház-palota.
4
ZALAI KÖZLÖNY
\'932 junius \\_
AKI SZÉP AKAR LENNI
ISABEY ARCNIOSDÓPOR
(Poudro * U«»r laabey)
haianilitlvil Wilo„ti tUH (,\'l]ll LehtlAUg Ungyft* vlml a Ku«k«l tt ai arcoi iai benídveillenl. tM kavíi IS \\BEY arfnioídrtport a unyiíb* önlvt, anal ia artol |/.i ItdOrMfllnl. Enyhén ci.iaolA halála íi (mcncit! OiiicUtrlfn*! fotva n arcbAil bárinnv (Imávi, Odévl vaiiiaolja. ültOnlcI minden bóitlutétljRiágot (patunii, aitnlő inll....^ alb.) Mír *fy,iorl mlkMlmiái útin /a MlOn/S oAsdmioy. p \' """ Nacy doboa lia a ponlot ulailliiul egyflli .............p l.SQ
ISABEY PARIS, szépitőszersi i
ISA BE Y loaUt krém (Crtm* de TolUtU) pud«r iU, ISABEY »i4p»*í krém (Oím« d« BmuU) islroa i
cli«n. n»n luoui.......\'.......... \' ,
ISABEY f»Iío« kr4m (Cold Cicim) ixáiai arcbőtre, sitplO pattanás «lí«n.
vF ibört*,
tubus .....
»««pl& pattanás
130 140
nagy tubui . ........... r
ISABEY kr<m«*appan (SÍvon k la Crimt) dúihabxiau bórflnonilö\'darabja P 0 80
Nagykanizsai főraktár : VÁGÓ ENDRE IIU«**«i»lára, FÖ-ut 14.
Ingyen ad ixép«4gápoUil tanácsot ét alntát a fenil kíultményekból minden cafltörtökön
SZÍNHÁZ
A mosoly országa
Forró ünnepi esi, amilyon régóta nem volt a kanosai szlnháztian. Akik Richárd Tauber emlékezetes fllmiét látták, azok bizonyos szorongó dőérzeltel Ültek be a tegnapesti premierre, hogy azután jelenetről jeleneire egyre fokozottabb extázlssal essenek rabjául Lehár csodálatos muzsikáiénak, Haisányl Zsolt 1-ilOnö magyar fordítása na k, a ragyogó riarab-kiáfíilásnak és mindezek betetőzéséül a pécsi színtársulat brlllláns előadásénak. Az elóadás távolról sem hasonlítható Össze a filmváltozattal, amelyet minden tekintetben messze maga mOgöit hagy.
Az előadás művészi nivó|a már-már az operai határokat döngette, amiben egyaránt részes volt Lehár komoly muzsikája és színészeink lelkes, minden mdvészi kvalitást a darab szolgálatába állított játéka.
Viola Margit és Galella Ferenc (aki mint szerző és mini silnész most aratott jelentós sikert a napokban a szegedi színház deszkáin) minden együttes feltépése már egymaga különleges élményt Jelent a közönség számára. Ezt a mtlvészl élvezetei a végsókig fokozla az az elókelö környezel, amelyben A mo-ioly országa adoll ujabb alkalmat a két kiváló énekes-mUvész találkozására. Értékes hanganyagjukkal köny-nyedén szárnyalták ál a partitúra leigmagaiabb, legveszélyesebb regiszterei! is. Csodalatos, súlyos, maradandó emlékű, a közönség állandó tomboló lelkesedésétót kisért játékot produkáltak.
Harczos Irén és Nagy Qábor szimpatikus, disztingvált lalékkal is kellemes hanggal támasztották alá a premier siker-turró hangulatát. Danis, Krimtf, vitéz Bdnky, Vass Irma, Kismúrky és Ajtay kilóg tslalanul t&iluilák porciójukat.
Kltlönüs elismeréssel kell&zólanunk uról I bókerü áldozatkészségről, amellyel a Fodor-társulat káprázatos köntöst adott erre az operettre Végül IQzzUk az elismerés nagykeresztjét viléz Jakabffy fórendezó mellére, •ki hadvezére, irányitója, tűzmestere és láthatatlan azálláscsinálója voll a Nagykanizsára győztesen bevonult Lehár operettnek. Bethlen karnagy és a kitűnő, bővített, összetanult zenekar ériékes főszerepet vittek ennél a btvunulá&uál. Erre az estére a kaousaí közönség is kiesett rezer-vállságából, mert megtöltötte, igen, tessék csodálkozni, megtöltötte a színházai. t o. M. J.
A színházi Írod* hlrel
(•) Mosoly orazjfcga Lehár Ferenc vtUalUztl romantikus daljátékának tegnap esti bemutatója minden színházlátogatót fényesen mef?Ky6»heteU a társulat országosan elismert etsórendtlBÓ-Kérőt. Knnél tökéletesebb előadást vidéki színpadokon alig találhatunk. A Mosoly országát nézze meg mindenki, akt egy feledhetetlenül értékes színházi ontében gyönyörködni kíván. A Mosoly országa szerdán, péntekiül és szombaton van műsoron.
C) THunadár, déltUAnl taelyárak-kal. Csütörtökön «ete Zltahy Lnjoa Irodalmi szeutáelója, a Tiltuiudár kerül megismétlésre ezldéuyben harmadszor és utoljára, mérsékelt délutánt holy-árakkat. A népszerű színjáték bizonyára ezúttal Is zsúfolt házat fog vonzani.
(") Harapós tért, délutánt helyárakkal. Vasárnap délután tél 4 órakor az évad nagyoporettte, a Harapós tér] ope-rettuidonság kerül színre tlarozoa Irén, Orbán Viola, Gatolta Korenc, Markovtes Bandi, Xrémer Fereue, Danis .Jenő, v. Bftnky ttóberttet a főszerepekben.
Heti műsor:
Szerdán, pénteken, szombaton éa .vasárnap: Mo.noly országa.
Csütörtök: Tűzmadár.
NAPI MIREK
NAPIREND
Junlua I, szerda
Római katolikus: Pamftt vt. Protest.:
Pamttl, Izr.: Ijnr hó 26.
*
Városi Muzsum és Kfinvvtár nyitva ciütörtökön és vasárnap délelőtt tO-tól 11 óráig.
OvófQrsxertárl i|)«M .lotRáln\' r a -Mária\' gyógyszertár Kllály utca 40 Iz. és a klakanlital gyógysaertir.
QőaNtrdő nvttva rtggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden égési nap nőknek). Tel. 2—13.
— A város vlllanyszakértője beterjesztette jelentését a pályázók ajánlatairól. Hollós József ny. államtitkár, a város vlljanyszakérlője kedden Nagykanizsára érkezett és beterjesztene szakértői jelentését a polgármesternek a villamoskoncesz-szióra beérkezett pályázatokról.
— Bérmálások. Roll Nándor dr. megyéspüspök az elmúlt napokban a következő helyeken oszlolla kl a bérmálás szentségét: Balatonkenesén, Lepsényben, Dégen, S/ilasb»lhison, Lajo$komáromban, Mezőkomárom-ban, Enylngen, Balatonszabadiban és Siófokon. Amerre csak járt a közszeretetben álló megyéspü%pök, mindenütt lelkesen fogadiák hívei.
— Az egyéves női kereskedelmi szaktanfolyam megnyitása. Városunk közoktatásügyi intézményei közölt a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolával kapcsolatos egyéves női kereskedelmi szaktanfolyam hézagpótló voll, inert a polgári iskolát végzel! leányoknak lehetővé tette, hogy gyakorlat és kereskedelmi itányu ismereteket szerezhessenek. A ieányllceumnak az elmúlt iskolai évben történt megnyitása következtében azonban a tanfolyamra oly kevés tanuló jelentkezett, hogy az 1905. óla fennálló iskola az 1931/32 tanévben nem működhetett. A leány-llceum egészen más irányú céljai és rendeltetése folytán természetes, hogy ezt a tanfolyamot nem pótolhitfa. Ez a meggondolás és az a körülmény, sok szülő leánygyermeke továbbképzésénél bizonyára a gyakorlati célokat szolgáló és sokkal szerényebb keretű kereskedelmi szaktanfolyamot is megfelelőnek tarljs, az Iskolát fenntartó nagykanizsai izr. hitközséget arra indította, hogy az átmenetileg szünetelő tanfolyam új-
ból való megnyílására engedélyt kérjen. A nm Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ur 38.192/1932, sz. rendeletével erre az engedélyi megadta. A tanfolyam tehát megfelelő számú jelentkező esetén az 1932/33 Iskolai évben ismét megnyílik. A szaktanfolyam megnyitása érdekében szükséges azonban, hofcy az érdekelt szülők gyermekeik beiratására vonatkozó szándékukat a felsőkereskedelmi iskola igazgatóságinál minél előbb jelentsék be. Igazgatóság.
— Kray István báró kerületében. Kray István bárt) országyűlési képviselő kerületének meglátogatása céljából Zulaesenweerr érkezett.
= Melege van t Vegyen ventillátort 1 Trans-danubía, Csengery-ut 6.
— A tapolcai Csobánc-dalkOr zászlószenteláse. A tapolcai Csobánc dalkor junius 19-én tartja nagy zászlószenlelési ünnepségét. A zászló-anyai tisztséget a dalkör felkérésére Eszterházy Móricné grófnő vállalta.
• Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkivül nagy választék Slnger divatáruházban.
— A levente futball biró festőiéi fegyelmi bizottsága ma fegyelmi bizottsági Ülést tart a Roz-gonyi-ulcal iskolában este fél 9 órakor. Felhívja a bírók figyelmét a Schnitzer és Oöndör cégnél kifüggesztett hirdetményre.
— Schütz Áruház a raktáron levő női kabátok, szőnyegek és bútorszövetek árát 10—15% engedménnyel ántsllja.
— Kis kockázat, nagy esély. A kockázat 3 — P 17.000 nyerő között, ön is benne lehet. Vegyen még ma Államsorsjegyet és egy csapásra meggazdagodhat.
— 50 éves találkozó. A nagykanizsai kegyesrendl gimnáziumban Olven évvel ezelőtt, 1882 ben érettségizett volt növendékek junius hó 29-én, Péter és Pál napján Nagykanizsán, a gimnázium épületében találkozóra JOnnck össze. Az éleiben levő voll Iskolatársak hollétükről értesítsék dr. Kovács Henrik nyug. tb. járásorvost (Csurgó), dr. PUhdl Viktor földbirtokos, felsőházi lagot (Nagykanizsa), vagy pedig dr. Luszllg Alfréd Aladár fürdőorvost (Meran, Itália), t
— A Városi Vegyeskar ma este pontosan 9 órakor Osszpróbál tarl. A férfikar már fél 9 órakor próbál.
BérmáMara
legértékesebb emlék az ékszer és óra Nagy választékban, a rendkívüli viszonyokhoz mérten leszállított árban kapkatók 2111
ZSOLDOS OYULA órás, ékszerész éi
látszerésznél Fó ut 14. Biztosító paloU
— Szeptemberben leplezik le a 44-esek hősi emlékművét Szeptember első napjaiban országos ünnepség keretében leplezik le Kaposvárott a 44-esek hősi emlékmiivét. A leleplezésre meghívják Horthy Miklós kormányzói, József főhercegei és OSmbös Oyula honvédelmi minisztert ts.
— Kirándulásra vigyen magával gramofont I — Tran8danubla.
— Tflz Szentbékállán. A napokban Szentbélcálla községben kigyulladt özv. Berta Jánosné Örököseinek lakóháza és hamarosan elégeti 3 ház a gazdasági épületekkel együtt.
Bourott öltöny
férfiriifyciárufpííz,
nyári vásárának
rendkívüli árajánlata: P 11-80 W*ek-end színes mosóruha
Prima garantált minőség
olsőrendtt munka, saját gyártmány, méret után
IS\'
saját gyártmány, méret után is
ZÖM „Vadász-vászon" Mrerös öltöny
— saját cyártmány
B3-
Mosóruhák nagy választékban. Saját gyártmányú elsőrendű minőségi nri él polgári, férfi, Ilit és gyeraekrahákbu leisállltott árak. Munkás ruhákban nagy választék.
HAVASI SANDOR, NAGI^KJINIXSA Bazár-épület.
|C>3Ü juniu?..
ÉWtyUluMÍffiil, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztés-n\'l, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a terraé-stetes „Fereno lóaael" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több uttörö|e megállapította, hogy a Fereic lóiul viz abszolút megbízható hashajtó. A fíríno I6««l keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
ZALAI KÖZLÖNY
_ A külföldön nyaraló köztisztviselőknek nem kézbesítik a fizetésüket. A pénzügyminiszter elejét akarja venni annak, hogy a köztisztviselők szerencsésebb helyzetbe kerül|enek, mint a többiek, akik a devizakorlátozás! rendelet folytán nem nyaraltnlnak külföldön és ezérl, bár a rendelet még nem jeleni meg, de már most utasította az llietményhlvatalt, hogy azonnal szüntesse be a külföldre való utalásokat.
— Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger divatáru-házába.
— Szülésznői tanfolyam. A szekszárdi szülészkerület főorvosa leikérte az alispánt, hogy az alsó-lendvai és novai |árásból rendeljen ki 15 szülésznőt a Szekszárdon junius 15-től juliui 5-ig tartó Ismétlő lanlolyamra.
= Valóban pehelykönnyű, higiénikus, divatos anyagokból készíttesse nyári ingeit. Nagy válaszlék SchüUaél.
— A légionista kereszt igénylésének határideje lejir. Azok, a kik a világháború alait a lengyel
rban szolgáltak, továbbá azokat, 1919—1925 között, Jordanów, Nowy Saci, Czarny Dunajec, Stryj, Kraków stb.-ben voltak beosztva, illetve részt vettek a lengyeleknek a bolseviklek elleni harcaikban, felszó Híják Prldeczky Alfréd, Muntyán Oá-bor, Hunyady Miklós és vitéz Falvay Oyurián Dezső, hogy elmeiket, a lennel léglóknál vd\'R beosztásukat és életrajzi adataikat jelentsék be Buda pest X Szabóty-utca 58. elmen Popu\'h Árpádnak. Ez a felhívás azoknak szól, akik eddig még nem jMent-kezttk, tehát a Stefán, Bobula, Gal-lolslk, Olekstk és Rácz-féle volt alakulatok tagjainak Is. A felhívás szélküldői figyelmeztetik a fentiekben érdekelteket, hogy IgényjogosultsáRUk a lengyel légionista keresztre lejár, úgyszintén egyéb lengyel kilűntelésre i« a jövő hónapban. Azok tehát, akik a líglonista kereszt kérelmeibe ésére vonatkozó blankeltákat még nem küldték be, ugyancsak fenti címre küldjék vissza. Ugyanitt megkaphatok igazoló könyvecskéiket is.
= Indanthren frottierkelmék Mgy mennyiségben Singer Divatáru házban.
Közgazdaság
A magyar méz értékesítése
Köztudomásu, hogy az európai államok nagyobb része -■ közvetlen nyugati szomszédaink is — sokkal több mézet fogyasztanak, mint ameny-nyit termelni tudnak és hogy ennek dacára mézünk iránt a külföldi vonatkozásban alig mutatkozik érdeklődéi, ennek okát abban kell keresni, hogy termelési rendszerünk maradi, elavult. Az egész külföld újjátervezett méhészetének minőségi termelésével szemben, hazai, silányabb árunk lemaradt a világpiacról. El veszítette mézünk versenyképességét. Méhészetünk ezen fogyatékosságait, hibáit kell kiküszöbölni, méhésie-tünk átszervezése, a minőségi és csentegeméz tirmelés bevezaléte él az egységes értékesítésnek szövetkezeti utón történő keresztül vitele állal.
Szövetkezel hiányában a méhészek ezeket n sürgős kintiatokat képtelenek megoldani
Ezt érezve, alakult meg dödöllö székhellyel a .Magyar Méztermelők Országos Szövetkezete".
Aki a gödöllői határozatot és a felhívást elolvassa kell, hogy átérezze a szövetkezet alakításának nagy jelentőségét, átérezze azt, hogy szövetkezet hiányában egységes minőségi áruval nem tudunk a nemzetközi mézpiac forgalmába beilleszkedni és nem tudjuk termelésünket a határon átjuttatni.
Vajba a méhészek lelkét gazdasági megszervezésük jelentősége, egyszeri megvilágítással ugy meg tudná ragadni, mint ahogyan nagy horderejét az éber üzleti szellem éles látása, a kereskedelemmel és a tőkével észrevétette, ami mint az $l«ő gödöllői összejövetel meglepő érdekessége abban nyilvánult mqg, hogy egyben a tagok minőségi termelésének az értékealtését, máiban pedig a szükséges szövetkezeti forgótőke rendelkezésre bocsátását ajánlották fel.
Csak a szövetkezeten át ie||esed-hetik a méhészeknek az a vágya Is, hogy mézük áll. szavatossággal, ál\', védjeggyel kerüljön forgalomba és hogy a klgrkénti 10 fillér állási! kiviteli jutalom, a termelő zsebébe jusson el.
A 25-30 klgr. méz értékél tevő — méhlermékekkel Is leróható — részjegyekkel az alaptőkéhez való hozzájárulás csekély áldozat, de általa valósulhat meg a méhészeknek évtizedek óla égő szövetkezeti vágya, hogy ezen, az ö kezükben álló, minden más önző érdektől mentes gazdasági alakulatuk utján, termelésük a külföldi piacok vissza-hódllására elindulhasson.
Qödöllőn a méz-aktár, megfelelő üzemi helyiségekkel és felszereléssel, már évekkel ezelőtt azjtai építtetett fel államilag, hogy az tgy megfelelő szövetkezet rendelkezésére bocsát-lassék.
Flrenn Zoltán Z. V. MtMutgyaiHrtt llgyv. tlnlkt
>« é> félti puháit
festesse, / tisztitassa
t-núl
■asykasizsAm.
ElsörendU síakfamerelek.
Legolcsóbb és leghasznosabb bérmutfáadikok.
Bourett eltöDi reklánírbai ÍZ pbhqb.
Nagy választék nyári újdonságokban
ÖRÜNFELD ruhaárntaázbin

Háromszáz tenyészkakast osztanak kl Zalaniegyében
A földművelésügyi miniszter a hazai baromfitenyésztés fejlesztése és minőségének további javítása érdekében az előző évekhez hasonlóan Idei kelésü és kitenyésztett állományokból származó rhvde Izland te-nyészkakasoknak kiosztását ez évben Is folytatni fogja. A kakasok szállítási Ideje augusztus 15-től december 15-lg fog megtörténni. A kiutalásra kerülő kakasok a mutt évihez hasoló feltételek mellett kerülnek kiosztásra, vagyis minden rhode Izland tenyesz-kakas ellenében egy-egy parlagi kakas lesz beszállítandó, amit azonban a kiosztásban részesülő, levágott állapotban 1 (egy) pengő léritésl árellenében köteles visszavenni. A kakasok elsősorban klsgudák között osztandók kl. A kakasok csakis készpénz ellenében adhatók ki.
Hering Dezső gazdasági felügyelő már szél Is küldte az akcióra vonatkozó felhívásokat a jegyzőknek, akiknek a legrövidebb Időn betol junius 15-lg össze kell Irníok az igényléseket.
58 Jótékonycélu M Klr. Állami
sorsjáték
Főnyeremény:
á O.OOO aranypengő
azonkívül ao.ooo arany pengő lO.OOO aranypengő S.OOO aranypenaő összesen IT.OOO különböző nyeremény. Egész sorsjegy ára:
3 aranypengő.
Fél sors|egy ára :
1-50 aranypengő.
Húzás 1932
délután
junius hő 7-én
3 órakor.
Párti 30-16, London 18*86, Newyork 51050, Hrtluel 71-50, Milano TfrWti, Madrid 42-201 Amsterdam 207 12, Berlin
121-701 Wien---, Szótla 3-711 Prága
IMA Varsó 5735, Budapest -•-, 905, Bukarest 3-06.
VUSUTAK
f. 2t\'lí>-21-55 Belga Ir. 8005-8065 Caehk. 17-00-17 10 Dánk. 115-20-116 20 Dinár &Ü6-101J8 Dollár 570-30-573-50 Frandaf. 22-30-22-50 Holl. 231 "55-232 95 Zloty 64 0Ő-6450 Let 3"4«-S*56
Uva 4 06-419 Ura 29-15-2945 Márka 135-70-136-60 Norvég 106-00-KX>00 Beseta —•—-•-
SchUl. -•--•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 107-80-106-80
DEVIZÁK Amst. 231-75-232-95 Belgrád 10-04-10-14 Ben In 13580-136-60 Brüssel 80-15-80-65 Bukarest 3-42-3-50 Kopenh.H6*H1620 London 21-06-21-26
Madrid -•-•-
Milano 29-25-29-45 Nowy. 57IOB-ST400 Oazlo 105-20-10600 Párts 22-33-22-47 Prága 16-86-17-04 Szórta 4-06-419 Siockll. 10600-10fi-80 Varsó 64 10-64-50
yj^i . _
Zürichi 10-80-111-40
Twr*á«ytíx«4e
Bum tv. — fitt, dt. 10-15 /Itt emelk., a rozs változatlan.
Buta ttsxav. "Nf-es 12-60—13-10, 7S-a» 12-75 —43*20, 79-Sa 12*90—1340, 80-aa 13*06—IS-ÖO, dunint. Tt-a 12-60-1*75, 78-as l«8-12-«. 7»-t« 12 85- 1MO, m-as 1M5^I31Í roza 1450-13*80. tak. árpa 14*30—14-.75, zab 1760-1800, tengeri 3-60-16*70, korpa 41-75-11*90.
felhajtás 895, eladatlan 504. — Elsőrendű . 06-106, aiedeü 1*06 t-08, u* delt fcfliép 090-1-00, konnyil 0- 76 -Ü-84, l-só rtndll öreg 090-094, ltod rendű Öreg OW-ŐW, aagol sQMt I. 1*00-1-20, uakmna nagyban 1-20-000, «alr 1-18-I 26, kusTSb-1-64, tétaertéa 1-K-iüO.
Wien cleartng árfolyama: 80.454.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és mdfestögyár
Kapoavár.
pénzért
ujjá varázsolhatja otthonát, ha butorkelméjét, függönyeit, teritölt vegyileg tlsstttutja, vagy más színre álfesteti a „Rózaa-Qyárban"
Oyüjtötelep:
Nagykaofm, Erzsébet-tér 5,
Régi posta-épület
Kombinált artín-rámgytietet tartalmazó
Komb. léikén-arzénvegyületet tartalmazó r- Tutokll
mindkettő egyeilktt permttezá anyag
egjlde)U védekezésre ayQmOlcsOaban i OySmölcspeaész
(Monllla), varasodás, rttgvfurókotár, •Imamoly, szilvamoly 4a a t Ml gomba
H rovar kártevők ellen SsSMSban i Peroaoapori, riólómotj, izólóllonca, tókebeinyó trtiaára. Bordói léhez keverve: Araola, Darxln tizén tartalmú pennetezóaierek (rágókirtevók trtiaára). ■ losal, Sultarol llszűiarmat. gombakiitevök lrtáaihoz.
Almola, Pomrln (vértettlkitrin^) vWftvei sebhelyek
Harnyóanyv megakadilyozaa a nánókáilevókel és hangyáiul, hogy a róaiala vagy gyflmStcala koron------- -----------
korooéláhaz teljuaaanak. Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér ML
(A bíróiig! palota mellett).
ZALAI KÖZLÖNY
1982 |unlui 1
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
Üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet klrályné-ut.
Sopron:
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
IHÖIÍHMTÉSEI
«W»llll>IW>H|l«l
a falHjAgH ktarMI««p •IkwOAa* pdfatf >l«n
egy pír ló Sugir-ut
:li, egy szánkó és 2748
■hí golyó* csapágyak autóhoz, ipeciáll-un olctin Ford- M Fordaonhoz Unger Ullmsnn és Tóth viskereskedésében. 4
Pacsa mellett, Nemearádón, u6l»-blrtek olcsón eladó, vfgy elcserélem Kanizsa mellettivel. Clm a kiadóban. 7
■iikmluM jutányos áron válla-lunk. Araurih Bazil-udvir. 2
Héaat keresünk megvételre ügynökök nem dl|aitatnik. Bővebbet: Hlld temetkezési egyletben. 2378
IlaanlM 5 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó, vagy bérbeadó Jullua l én átvebetó. Villa B-l»to»-mérlán 1900 01 beültetett szóidvei, villa-telkek kedvezd Hzetétl leltétellel eladók. Clm a kiadóhivatalban. 3
Asztali- és fajborok
B0 literen kint 10 MI. kapható
Dr. UCHT8CHEII borkereíkedéi,
l Cseng.ry-ut 81.
tpllwa aa|á< etlliaat, lel nem
mondható hosszule|áratu kamatmentea kölcsönből. — Felvilágosítás Szántó, Sugárul 6- ____J5M
Balatonkereszturon villa m\\m4é, esetleg 2 részben Is vagy bérbeadó. Bővebbel özv. Orenes La|osni Nádor-u. «. vagy Városház palota. 13
Háromaaobás utcai lakáa és udvari Iskások mellékhelyiséggel azontulra éa aug l-re kiadók Deák-tér <T sz. alatt. Bóvebbet Házmesternél. 2441

■ lécért
I lm
Elvsaaatt egy posatótokban 2 borotva, 1 léslt és 1 olló a Király-utcától • Teleld-utl iskoláig. Tekintettet arra, hogy egy árva kU Inas vesitette el, két|Qk a megtalálót adja le lapunk kiadóhivatalában, vagy Bró\'l borbélyhoz. •
ly-u. azonnal, kiadó.
egy Ojstalaalylaéai
1736
Balatoafasayvasan, állomás közelében kiadó négyszobás, verandás villa Bóvebbet Klaszán Sándor, Eotvostér 15. 2737
Hollherr 1350 dob azéleaségtl Jó o>4»-\' 1|a SOCOpengó. Faszenet elsdok, hely-7 pengő 3—i szárss »».p.p*«orl,
haaznaltst veszek. — Szentadorlánl
ben 7
alig___
gazdaság.
2738
Szép 3 izobáa udvari lakáa türdószo-bával éa Összes mellékhelyiséggel kiadó Horthy Mlklós-ut 49. az. 25M
Háznliilaak, vagy gyermekek mellé ajánlkozom. EOtvOs-tér 5. 2727
POGklTVÁ~R |
uradalmi ta|boralrn kaphatók llterenktnt már SO líllérért. Legklwbb télel 25 liter. S ■ O • ■ KAROLT földbirtokos _Batthyáay-utcs 28. szám.
Hosszú bizonyítvánnyal, azonnali belépésre mladaaaat keresek. Cím a kiadóban. 2739
Jafeb szakácsnőt és mindenest közvetítek vidékre Is. özv. Poszoveczné, Kölcsey-utca 9. 2741
Egy önállóan főző alaáHM aza-kácsnö l ére kivétetik. Clm a kiadóhivatalban. 7749
Fagylattgip, ötliteres uj fagylallhlltő három tartállyal eladó Szemere-u. 21. 2758
OalathalylMáa iüszerUzletnek, berendezéssel, esetleg más üzletnek is azonnal kiadó Fout 15. aUtt. 2760
Aaagaaataa l-es kiadó Nagykanl-zsán, Király-utca 34. alatt, fogorvoal rendelő helyiségei. 2761
Az Amtmnvannb Mm puhították volns nyereg alatt s »»«"«8faPOK huat, ha tudlák volna hogy ao liilérért négytogizoa .hód.i kapnak a Molnár-Atkudéban,
ahol a tiszti étkezde volt lószskicsa lóz.
í
vigyázzon egészségére és igyék
Refiedel vizet.
mely hólyag, vese és gyomorbántal máknál kitűnő hatású.
falka té ■!»!«■ HmrliltltM.
F Irak tár: WEI8Z MÓR, Nagyksalzsa
Klráty-atea 34. Talsfss 810. ■ _
2912/1932.
Felhivás.
Alulírott városi Adóhivatal felhívja mindazon helybeli lakos adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyó évi ll-ik negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt jelen felhivás közzétételétől számított 8 nap alatt okvetlenül befizessék, mert e határidő le telte után a hátralékosok ellen a végrehajtás haladéktalanul folyamatba lesz téve.
Nagykanizsa, 1932. évi május hó 31-én.
m, Városi Adóhivatal.
Ne törje fejét...
hogy mit vegyen bérmaajándékul.
Egy fényképezőgép, futball, légfegyver, flóbert, kerékpár a legszebb és praktikus ajándék, mellyel a legtöbb örömet szerezheti.
Olcsón beszerezhető:
Szabó Antal mmm.
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 122 arám
Nagykanizsa 1982. jtinius 2, csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
SxeikoitőfíR ét kiadóhivatal: I\'óut 5. uim. Keaithelyl líókkUdóhlvatal: Konuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy liOm 2 pengő 80 Iliiéi Szerkeaatőaégl éi ((adóhivatali telelőn: 78.
Baclonalizálásés szellem
Irta: dr. Kelemen Kornél orez. gyűl. képv.
Ameddig költségvetésünket teljesen rendbe nem hozzuk, amig államháztartásunkban teljesen nem tudunk eligazodni, amíg nem kapunk per-spektivát arra, hogy mi legyen a teendő, addig a legeUö teendő az, hogy államháztartásunk rendje tökéletesen helyreállittassék. Kétségtelen azonban az is, hogy az államháztartás egyensúlyának helyrehozatala magában véve még nem jelent gazdasági politikát, mert hiszen a takarékosság éppen ugy, mint a tékozlás, nem lehet öncél. A takarékosság és az esetleges tékozlás mellett, mind a két esetben, párhuzamban egy koncepciózus gazdasági politikának kell létesülnie, amely az állam gazdasági életét előbbre viszi.
Nagy sajnálattal litom a költségvetésben, hogy a beruházási tételek nagyon kicsire vannak szabva, nagyon le vannak szorítva, már pedig ha a beruházásokat olyan mértékben, mint amilyen mértékben az elmúlt Uz esztendőben csináltuk, nem is folytathatjuk, de legalább a folytonosságot valamiképen meg kellett. volna tartani. Szerintem ezek a be-ruháiási célokra (élvett összegek még arra sem elegendők, hogy elvégezzük az előkészítő munkát, ugy, hogy ha gazdasági életünk Ismét helyreáll, nyomban hozzálehessen fogni ezeknek a beruházásoknak a megvalósításához.
Ezek alatt az előkészítő munkák alatt értem a szervezési, a szellemi munkákat, amelyeket mind meg lehet csinálni nagyobb költségek nélklll, ugy, hogy abban az időpontban, amikor a beruházások megvalósításának ideje elérkezik, ezekkel a kész tervekkel sokkal gyorsabban lehet ma|d haladni. Hiszen elérkezhetnek időpontok, amikor nekünk máról-holnapra keli biztosilanunk munkaalkalmakat a magyar munkásságnak. Ha ezek az előkészítő munkálatok sem történnek meg addig, akkor ez a máról-holnapra való munkaalkalomblztositás nem történhetik majd meg.
A racionalizálás kérdése is szorosan egybekapcsolódik az államháztartás rendbehozatalával. Nálunk a racionalizálás fogalmával a közvélemény nincs egészen tisztában; M egyik rész nagyon pesszimisztikusan itéll meg és azon a nézeten van, hogy a racionalizálás munkaalkalomcsökkentést jelent, mert elveszi a munkások kenyerét, a másik rész Pedig azt hiszi, hogy a racionalizálás valami csodaszer, amely egyBzerre mindent meggyógyít.
Nálunk a racionalizálást ugy képzelik és a gyakorlatban ugy viszik keresztül, hogy racíonálisin megszüntetnek üzemeket, azután racionálisan máról-holnapra elcsapnak egy csomó tisztviselőt, máról holnapra lebontanak egyet 8 mást. Az állami adminisztrációban is — például az Igazságügyi adminisztrációi hozom le\' — amikor racionalizálni, egy-
szerűsíteni akarnak, akkor a racionalizálást abban látják, hogy megkur-tilják a határidőket, hogy az ügyvédeknek kevesebb Idejük legyek arra, hogy fellebbezéseket benyújtsanak, nem lr|ák le és rfem kézbesítik az Ítéleteket, mert ez bizonyos munkamegtakarítást jelent, továnbá, a jogállamnak sok tekintetben bizonyos
biztosítékát jelentő biról fórumoktól elvonják az ügyeket és ezzel meg akarják rövidíteni az ügyek intézésének tartamát.
Pedig a racionalizálás lényege lulajdonképpen nem ez. A racionalizálás lényege az, hogy magának a szellemnek, nz ügyek intézése szellemének kell megváltoznia.
Hindenburg részben már kinevezte a Papen-hormány tagjait
Berlin, június 1 (Éjszakai rádiójelentés) Hindenburg birodalmi elnök szerdán délután Papén dezignált miniszterelnököt birodalmi kancellárrá, Gayl bárót belügyminiszterré, Schleicher tábornokot hadügyminiszterré, Warmbold dr.-t gazdasági miniszterré, Braun bárót közélelmezési és földművelés-
ügyi miniszterré nevezte ki.
A kabinet többi tagjainak kinevezése ma, csütörtökön történik meg.
A bajor néppárt Izgalmas gyűlésen megvonta támogatását a Papen-kormánytól. Egyes hírek szerint, ha az uj kormány a birodalmi ülésen nem rendelkezik többséggel, akkor az ülést a jövő héten feloszlatják.
Az ügyészség szándékos emberölés bűntette elmén kéri Llttkéné ellen a vizsgálat elrendelését
A vizsgálóbíró ma hozza meg döntését az ügyészi Indítványra
Budapest, JudIuö 1 Ruttkay üábor koronaőrszázados halála ügyében az ügyészség elké-szilette a vádinditványi, amelyben szándékos emberölés büntette címén kéri Llttkéné ellen a vizsgálat elrendelését. Lilikéné a vizsgálóbíró előtt ma délelölt ártatlanságát hangoztatta. Délben ujabb vizsgálatot tartottak az asszony lakásán.
A Llttkéné lakásán tartott helyszíni szemlén a vizsgálóbíró és az ügyész újból részletesen megvlzs-
A tanítóság helyzete és adolgozó nő problémája
gálták az egyes lövési nyomokat a falban és a karosszékben. A leienvolt fegy vej szakértő bevonásával ujabb megállapításokat tettek. A helyszíni szemlén Lilikéné löbb kérdésre adott felvilágosítást. Holnap ismét kiliallgal|ák Lilikénél és rajta kívül több tanút is. Enyedi Róbert vizsgálóbíró Llttkéné holnapi kihallgatása ulán hozza meg végzését a királyi ügyészség Indítványa felelt.
n kultusztárca költségvetésének a kultusztárca
Budapest, janlus 1 A képviselőházban a kultusztárca viláján Pintér László visszautasította a szociállsláfcnak a katolikus egyházzal kapcsolatban telt kijelentéseit, majd azt fejtegette, hogy a mai szociális és gazdasági válság gyökere az erkölcsi válság. Meskó Zoltán hangoztatta, hogy utat kell nyilni a fiatalságnak. Nagyon könnyű kiadni a jelszót, hogy a nő menjen vissza a családba.
A nók legnaeyobbrésze azért megy kereső pályára, hogy családját fenntartsa, vagy mert nem tud férhezmenni. A helyzet az, hogy a női munkaerőt kiuzsorázzák és azért alkalmaznak nőt, mert kevesebbet kell fizetni neki.
Turchányi Egon a Nemzeti Színház vezetőségét támadta. Olyan darabokat adnak elő mondotta, amelyeknek fzerzői a legélesebben támadták Magyarországot. Végül Kle-belsberg kullurpolilikájál bírálta, azt állítván, hogy a volt kultuszminiszter politikai ellenfeleit ellenségnek tekinti.
Ktebelsberg Kunó gróf válaszában
vitájában — A Ház elfogadta költségvetését
kijelentette, hogy soha nem vitt be a politikai életbe személyes ellen téleket.
Gál Jenő azt kívánta, hogy a gyermekeket mihden felekezeti megkülönböztetés nélkül minden iskolába fel lehessen venni, majd a zsidó hitközségi választás kérdését tette szóvá, arra kérve a minisztert, hogy amint megkapja a petíciót, sürgősen döntsön.
Tóth Pál a néptanítók helyzetét ismertette. Hegymegl Kiss Pál szintén a tanítók helyzetének javítását sürgette.
Karafiáth Jenő: Megígértem, hogy két héten "belül értekezletet hivők egybe.
(Éjszakai rádiójelenlés) A képviselőház délután befejezte a" kultusztárca köllségvetésének tárgyalását, amelyet részleteiben is elfogadott. Ma, csütörtökön 12 órás ülésben a földművelésügyi tárca költségvetését tárgyalják.
Turchányi Egon élesen támadta Hevesy Sándort, aki, szerinte felelős a Nemzeti Síinház hanyatlásáért. Almássy Alajos gróf nagy elismerés-
sel szólott a levente-Intézményről.
Az interpellációk során Meskó Zoltán a parbajok megakadályozását követelte. Interpellációját kiadták az illetékes miniszternek. Az ülés 9 órakor ért véget.
Az összeférhetetlenségi javaslat
a képviselőház bizottságai előtt
Budapest, lunlus 1
A képviselőház közjogi és igazságügyi bizottsága igen nagy érdeklődés mellett m.n délelőtt kezdte meg az Összeférhetetlenségi törvényjavaslat tárgyalását.
Űstör József előadó rámutatott arra, kogy a javaslat a kimerítő rendszeren épül fel, vagyis ami nincs összeférhetetlenségi esetnek felvéve, azl az általános elvek alapján Ilyennek kijelenteni sem lehet. A törvény a legközelebbi ülésszak megnyílásakor lépne éleibe. Köztisztviselők képviselővé választása ezulán is lehetséges lesz, de mégis bizonyos szigorításokkal. Egyéni ügyben a Házban senki n:m szólalhat fel, képviselő felelős szerkesztő nem lehel, vállalatokban helyet foglaló országgyűlési tagok igazgatósági és egyéb elhelyezkedését lenyeges szigorítások korlátozzák. Ugyanez áll a közbenjárásokra hasonlóképpen az állammal, vagy általa túlnyomórészt támogatott vállalatok közötti jogviszonyokra.
Nagy Emil alkotmányjogi aggályokat juttatóit kifejezésre azért, mert a törvényjavaslatot a kormány készttette, nein pedig a törvényhozás külön kiküldött bizottsága. Helyesebbnek tartotta volna, ha a mostani törvényt kiegészítik. Az uj ösz-szeférheletlenségi törvényt az uj választójogi törvénnyel kellette megalkotni. Az ügyvédszakaszt sem tartja helyesnek, mert ok nélkül csökkenti az ügyvédi képviselet terét. Farkas Tibor a választójogi reformot előbbre valónak tartja az összeférhetetlenség szabályozá8ánáL Tury Béla szerint a képviselőség jóformán ügynökséggé vált a választók egyéni ériekében. Rassay Károly általában elfogadta a javaslatot. A vitát holnap folytalják.
Halálos szerencsétlenség a békési országnton
Békéacaaba, Jualus 1
(Éjszakai rádiójelentés) Szerdán délelőtt egy fuvaros piaci árusokat szállított kocsiján Békéscsabáról Békésre. Útközben az egyik kanyarodónál a lovak ugy megijedtek a szembejövő motoros vonattól, hogy a kocsit utasaival együit befordították egy vizzel telt árokba. Nagy Júlia 25 éves leány a kocsi alá került és belefulladt az alig egy méteres vizbe.
Itllttnkal rddlójrlentisl A Malwr>:4-qlal latéul iolar.il aate 10 éra-Inri A hfiméraéklet laaau amal-tiMéaa várható klaabb oaSkkal.
ZALAI KÖZLÖNY
Kósza hírek \' az alacsony Balatonról
Téves hírek terjedlek el arról, hogy baj lesz az Idei fürdőzéssel, meri a Balaton tul alacsony. Az efajla hírek egyrésze éppoly laikus pletyka, mint tavaly (tavasszal) a .borzasztó magas, vízállásról fölme-rllll vészhírek sorozata. A mult tavasszal valóban a vlzáradás veszedelme fenyegette a mélyebb fürdő-lelepeket és akkor némelyek azt hitlék, hogy éveken át baj lesz. Da nem kellett hozzá más, csak egy száraz tél, amilyen az idei volt és ma az a helyzet, hogy mivel az erösebb tavaszi esőzések elmaradtak, a Balaton kisebb lesz, mint amekkorát kívánnánk. A tavalyi és a mostani vízállás közt a különbség kb. 70 cm. Ez óriási vízmennyiséget jelent és a nagyon meleg nyárban, amikor n felszívódás Igen erős, könnyen megeshetik, hogy az alsó-parti fürdőkön egy-két száz métert kell gyalogolni a vizig. Egyéb baj azonban nem történhetik.
Kétségtelen, hogy a Balaton víz-szinét mesterségesen nehéz egy magasságban la\'tori s az időjárás szeszélye kérésziül húzza, vagy fölborítja a mérnöki számításokat. — Amint már a néhai jeles Kvassay Jenő megmondta, a B.dalon vizszinét csak akkor tudjuk a kellő színvonalon tartani, ha a Sió átjdn nemcsak megfelelő levezetésről gondoskodnak, de a másik irányból gondoskodnál: arról is, hogy amikor a viz kicsiny, a Mura folyóból kaphassuk azt a mennyiséget, ami a Balatonnak egy színvonalon tartásához szükséges. — Egyelőre meg kell elégednünk azzal, hogy a Sió szabályozásának véghezvitele legalább a nagv viz ellen, a vizátadás ellen megvédjen. (Idegenforgalmi Tudósító).
BUnfény, vagy termé-sze/es Óalál ?
Keszthely, június 1
(Sajdt tudósítónk telefonjetentése) Sármellék községben tegnap gyanús körülmények között hirtelen meghall Boncföldi Vendelné 35 éves asszony, ugy, hogy a hullaszemle ulán a holdestet beszállították Keszlhelyre, hogy azt felboncolják. A boncolás fogja megállapítani, hogy bűntény forog e fenn. A csendőrség egyben megindított: a nyomozást.
— Junlus végén lesz a lentll választás. Ai alxólcudval választások felöl még mindig nem történt intézkedés. A vármegye alispánja ugyanis a belügyminiszter rendeletét várja, de az még a mai napig sem érkezett meg. A miniszter rendeletének megérkezése után az alispán összehívja a vármegye központi választmányát 8 ez a választmánv dönti el a választási terminust. Tekintettel arra, hogy a rendelet megérkezése után néhány nap a választmány összeüléséig i< eltelik, a lentll választási nap már csak junius 20-ika ulán lesz.
Szeptember eleién Indal meg a nagykanizsai református templom építkezése
Nagykanizsa, Junlus 1 Németh Károly református lelkész, esperes helyettes, Keszthelyről egyházlátogatási tett a nagykanizsai református egyházközségnél. A hivatalos látogatás ulán értekezlet voll az építendő református templom ügyében, amelyen Németh Károly esperes-helyettes, a presbitérium tagjai és
Kádár Lajos lelkész veitek részt.
Az értekezlet kimondotta, hogy megépül a templomot és pedig a rendelkezésre álló régi telken, a Rozgonyi és Hunyadi-utca sarkin és az építkezési szeptember elején megkezdi. Egyelőre a templomot építik, a templom mellett levő paplakra később kerül sor.
ötven százalékos utazási kedvezmény Nagykanizsáról a Balatonra
A kedvezmény junlus 19-tól szeptember 4-lg érvényes
Nagykanizsa, Junlus 1
A nagykanizsaiak balatoni kiránduló-forgalmának megkönnyítését célozza a Duna-Száva-Adria Vasútnak az a rendelkezése, amely a balatoni utazásban 50\'Aj-os kedvezményt biztosít a vonal minden állomásáról, egészen az utolsó balatoni megállóhelyig, Balatonaiigálg. Az erről szóló hivatalos értesítést most küldték meg szerkesztőségünknek s azl u következőkben közöljük.
.Hirdetmény. Értesítem az utazó közönségei, hogy a sopron—nagy-knnízsa—sávolyi vonal állomásairól és megállóhelyeiről a Balaton mellé, és pedig balalonszenlgyörgy—bala-
tonaligaí vonal állomásaira és megállóhelyeire folyó évi junlus hó 19 tói szeplember hó 4-ig, csak vasár- és ünnepnapokon egy napiári napig érvényes 50%-al mérsékelt menetjegyekei adunk ki. E menetjegyekkel a sopron—ujnéppusztai vonatról Nagykanizsán át az odautazáskor csak a 305/213 sz. és az ugyan-aznapi visszautazáskor 214/318 sz. személy illetve motorvonatokkal lehet utazni.
Nagykanizsa—sávolyi vonalrész állomásairól az odautazáskor a 213 és 215, az ugyanaznapi visszautazáskor a 214 sz. személyvonat vehető igénybe. Az állomásfőnök".
Egy gazda tragikus halála Hévizén
Agyvérzés érte fürdés hözben Kesztúoly, Junlus I (Saját tudósítónk telefon jelentése.) Alig indult meg a fürdőélet Hévizén, máris halálos kimenetelű fürdőzés történt. Ugyanis Gergály György 45 éves pusztaszcntlászlói gazda, aki csak május 30 án érkezett Hévízre,
tegnap a III. osztályú fürdőben fürdött, fürdés közben hirtelen rosszul lelt és elmerült a vizben. Mire segítségére sietlek, már halolt voll.
Az orvosi vizsgálat szerint a gazdát fürdés közben agyvérzés érte.

á nagykanizsai sorozatos betörések tetteseit a törvényszék vizsgálóbírója letartóztatta
Egyik sem folyamodta fel letartóztatását
és milyen zsákmányt eredményezett munká|uk. Mikor megkérdezte tőlük a vizsgálóbíró, miért követték el súlyos cselekményüket és miért lelték maguknak a jövőt lehelellenné, egvlk sem tudott magyarázatot adni.
Dr. Almássy mind a három elölt kihirdette ezután a ielarlózlatásukről sróló végzést.
A vizsgálóbíró határozata ellen egyik sem élt felfolyamodással, így mindegyikük a főtárgyalásig fogva marad.
• Nagykanizsa, Junlus l Dr. Almássy Qyula, a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirá|a tegnap délelőtt a fogházból maga elé vezettette az érettségizett betörő triászt és egyenként kihallgatta őket. Először T. J. került sorra, aki őszintén bevallóit mindent, ugy, ahogyan a rendőrség előtt tette és a „Zalai Közlöny" megirls. Mijd B. I. és végül K. I. került sorra. Mind a három elmondotta a vizsgálóbírónak, hol követték el a betöréses lopásokat
Az Ungár-hagyaték ügyében a polgári bíróság elutasította a végrendelet érvénytelenítésére vonatkozó kérelmet
Nagykanizsa, Junlus 1 Több Ízben foglalkoztunk özvegy Horváth Dezsőné nagykanizsai lakai ügyével, aki tudvalevően megtámadta Ungár Mártonné (első férje után Hlatkó Jánosné) végrendeletét, mert
az halála előtt vagyonának legnagyobb részét mostohafiára, Ungár Sándorra hagyla és mint oldalági rokon kérte a végrendelet megsemmisítéséi. Kérelmét azzal Indokolta, hogy az elhunyt Ungár Mártonné a végrendelet
1932. junlus 2.
szerkesztésénél és megszövegezésénél nem volt akaratának szabad elhais rozásában.
özvegy Horváth Dezsőné looi képviselője dr. Dómján Lajos nagy kanizsai ügyvéd volt, mig Unsár Sándor (az örökös) Jogi képviselőié dr. Rapoch Aladár ügyvéd. Ebben az ügyben már volt tárgyalás dr Szabady Lőrinc törvényszéki tanács^ elnök polgári bírósága előtt. Most volt a második tárgyalás, amelven ítélethozatalra került sor.
A polgári biróság elutasította özvegy Horváth Dezsőné kérelmét mert nem látja fennforogni azl, hogy a végrendelkező befolyásolható lett volna és a tanuk, akik ott voltak a végrendelkezésnél és a végrendeletet aláírták, eskü alatt vallották, hogy a végrendelkező teljes öntudatában vég. rendelkezett Ungár Sándor javára. A törvényszék Horváth Dezsőnél 180 pengő perköltség megfizetésére kötelezte.
Izgatás miatt került a vádlottak padjára Qarabono község leggazdagabb polgára
Nagykanizsa, Juniua 1 Garabonc község leggazdagabb és legtekintélyesebb gazdája, Molnár Ferenc állt tegnap a mgykanizsai törvényszék dr. Mulschenbacher-lanácsa előli. Az volt ellene a vád, hogy a körjegvzöl írodábm, többek jelenlétében állítólag azt a kijelentést tette, hogy „a régi adót nem kell megfizetni, mert ennek a rendszernek úgyis el kell tűnni. Mijui elsejére megváltozik minden. At lesz felül, aki most alul van!" Csizmadia Sándor körjegyző meg is intette Molnár gazdát, azonban ugy látszik a szó nem fogolt rajla. Mert délután a korcsmában viszont állítólag azt a kijelentést tette: .ezentúl nem kell fizetni egyházi adói Elég lesz egy pap és egy harang. A többit agyon kell ülni. Rádiót kell felszerelni és azon misét hall-galni és akkor nem kellene fizeinl. Síb."
A kijelentések a csendőrség füléhez jutottak\'\' és a klr. ügyészség perbefogla Molnár Ferencet, aki izgatás büntette miatt került tegnap a vádlottak padjára. A vádlott gazdát dr. Krausz Aladár ügyvéd védte.
Molnár gazda a tárgyaláson nagyon csendes ember voll. Tagadta, hogy Izgatott volna, vagy hogy ilyen szándéka lett volna. Az adózásról, meg a nehéz helyzelrő! beszéltünk — mondta. — De nem Is izgalhat-tam, hiszen amikor a kommunisták a nagybakónakiak ellen eljártak, én akkor is ellenük voltam.
Csizmadia körjegyző, tanú, nem emlékszik már pontosan a gazda kijelentéseire. Molnárt egyetlen mondattal jellemzi: Jómódú, gondtalanul élő ember, aki szerel .beszélni" ..
Majd a többi tanukat hallgatják ki. Egyik-másik halványan visszaemlékezik némely kijelentésére: Dr. Krausz Aladár szépen lelépi-
kabát,
szőnyeg,
bútorszövet
osztályunkon
10—30% engedmény.
1932. junim 2.
lelt véd beszédében utal arra, hogy az egész csak beszélgetés voll, nem pedig elégedetlenségre való felbuj-tís vagy Izgatás. így bűncselekmény nem forogván fenn, felmentést kér.
A bíróság Molnár Ferenc gazdát bűnösnek mondotta ki Izgatás vétkében, de tekintettel az enyhítő körülményekre, mindössze 14 napi fogházra Ítélte és ennek a végrehallását is felfüggesztette. Az ítélet jogerős.
Egy fiatal nagykanizsai
cselédleány különöa kalandja Magyarszent-miklfason
Nagykanizsa, Junlus 1
Néhány nappal ezelőtt a korpavári csendőrség CRylk járőre, amint szokásos ellenőrző útját végezte, kinn a halárban, a gabonaföldek közölt egy bujkáló leányra lett figyelmes, akii őrizetbe veti, majd csavargás iniall előállított a nagykanizsai fő-szolgabiróságra.
Az előállított leány, Sz. Mária 23 éves cseléd előadta a kihágási rendőrbiró elöli, hogy nemrégiben még Nagykanizsán szolgáit. Május 27-én, pénteken megismerkedett egy magyarszentmiklósi fiatal gazdalegénnyel, aki kocbiu jött be a kanizsai hetipiacra. A legény rábeszélte, hogy menjen el vele a falujába, ahol megkéii a szüleit, hogy alkalmazzák.
— Én össze Is szedtem a ruháimat — mondotta Sz. Mária — és felüliem a kocsira. Magyarszentmiklóson azonban kellemetlen meglepetés ért. A legény szülei hallani sem akarlak rólam, söl be sem eresztettek a lakásukba. Épp esle voll, sehová sem tudtam már elmenni, mire az ismerősöm elvill egy korcsmába, ahol bánatában, mert a szülei nem fogadlak fe1, nagy mulatást rendezett. Jiváb..n mulattunk, amikor beállított a legény anyja és magával vitte haza a fiát. Így tel|esen egyedül maradiam, ma|d gyalog nekivágtam, hogy hazajöjjek Kanizsára. A korpavári halárban azért bújtam el a csendőrök <151, mert féltem, hogy őrizetbe vesznek.
A rendőri bünletfiblró egynapi elzárásra ilélte Sz. Máriát, akit azonnal álkisértek az ügyészség fogházába.
— Angol nyaralás a Balaton pariján. A Mefhosz, a jelenlegi valutaklvlieii tilalom dacára is eleget óha|lván tenni azon magyar családok kívánságának, amelyek gyermekeiket angol környezelben szoklák nyaraltatni, az idei vakációhin Balatonszárszón az angol Summer Cam-pek mintájára nevelésben, tanitásban és szórakoztatásokban gazdag nyaralást rendez, egyelőre leányok részére. Az oktatást, nevelést és felügyeletei szakavatott angol tanerők lálják el. A napi beosztás: 1 óra torna és orchestika, állandó angol társalgás, lennisz-oktatás, fürdés, kirándulások, 5-szörl bőséges étkezés, állandó orvosi felügyelet. Érdeklődés és jelentkezés a Mefhosz információs és propiganda-irodájában Budapest IX Ráday-u. 33.
ZALAI KÖZLÖNY
Kifosztotta, majd felgyújtotta apósa házát \'egy ebergényl földműves
Zalaegorszeg, Junlus 1 Tegnapelőtt virradó éjszaka ki-gyuladt Lőrincz József rámi lakos lakóhá/a. A hazigazda majdnem bennége\'t a házban, amelyet megfeszített erővel sikerüli eloltani, de ekkor részben már leégeti.
A Itlz eloltása után kiderüli, hogy előzően betörés történt az épületben. A lettes betöri Lőrincz József kamrájába és onnét különböző élelmiszereket elvill.
A csendőrség erélyes nyomozást indilotl és ennek során elfogia Lőrincz József vejét, Doszpot Jenő ebergényl földművest.
Doszpot kihallgatása során beismerte, hogy ő követte el a betörést, azután felment a padlásra és felgyújtotta a házal, hogy a betörés nyomalt eltüntesse. Később Djszpot niódosllolta vallomását. A belörést akkor Is beismerte, de a gyújtogatás! lagadla. A csendőrök a lopott tárgyakat megtalálták.
Doszpot Jenőt beszállították a zalaegerszegi törvényszék fogházába.
=■ NŐI panama ruhák a legszebb 6zinekben 8 — P-ért kaphatók SchOtznél.
NAPI HÍREK
Tekintettel a nagy áruraktárra és a vevőközönség csökkent vásárlóerejére
5INGER
divaté ruház
árait nem emeli és junius hóban is, mig a készlet tart, olcsó árban árusit.
Nagy választékban:
Nyári ruhakelmék, női- és férfiszövetek, selymek, müselymek, siffonok, vásznak, damasztok, anginok, női és férfi fehérnemüanyagok, frottierkelmék, szőnyegek, ágy-garniturák, diványteritők stb.
Kabátok leszállított árban I Maradékok félárban I
NAPIREND
Junliaa 2, oalMpUk
Római katolikus: Erazmus. Protest.:
Anna Izr.: Íjai hó 27.
*
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vanimip délelStt 10-töl 13 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: • ,l\'ekete sas\' Hyógysaertir Fö-ut 6. íz. és a klskanlisai gyógyszertár.
Oöitűrdó nyitva reggel 8 óritól este 6 óráig (héttő, szerda, pintek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 3—13.
— A Budapestről Nagykanizsára Induló filléres gyorsvonat
iránt váratlanul nagy az érdeklődés. Értesülésünk szerint a rendelkezésre álló 13 Pullmann kocsi helyeire a jegyek teljesen elkeltek ugy, hogy u| kocsikat kell a déllvasulnak beállítani, mert számos jelentkező jegyigényét nem lehetett kielégíteni. A Budapestről Nagykanizsára jövő filléres gyorsvonal-akció tehát pompás sikerrel kecsegtet. A budapesti vendégek fogadtatása és a leza|ló programról holnapi számunkban részletes tájékozódást nyujlunk.
— Missziós hírek. A Szociális Mi68zlólárc!ilai szervezetének vezetősége felkéri a tagokat, hogy holnap, pénteken délután 5 órakor a Missziósházban tartandó taggyűlésen minél nagyobb számban szíveskedjenek meg|elenni. — A Szent Ilona Leánykim) felhívja az énekkar tngiait, hogy ma, csütörtökön délután 5 órakor a Missziósházbnn tartandó énekórán teljes számban megjelenni szíveskedjenek.
— Himlőoltás Klskanlzsán. A kedvezőtlen időjárás miatt vasárnap elmaradt kiskanizsaí himlőoltást most vasárnap délután 2 órakor az ovoda helyiségében lógják meglartani.
— Halálozás. Ozv. Haba Pálné életinek 77. évében hirtelenül elhunyt. A megboldogult tegnap autón Budapestről Kanizsára indult itteni rokonaihoz, azonban az ulon hirtelen meghall, ugy, hogy holtteste érkezett már csak Nagykanizsára, özvegy Haba Pálnét kiterjedi rokonság gyászolja. Igy többek között a Haba, Jandl, stb. családok. Temetése pénteken délután fog végbemenni a róm. kath. sírkert halottasházából. — Neumann Jakab magánzó szerdán reggel 95 éves korában aggkori vég-kimerülésben meghalt. Fiatal éveiben szűkebb hatáskörben a kereskedelmiben fejlett ki hasznoB tevékenységet. Régebben a Neumann Testvérek vaskereskedő cég beltagja volt s mikor a cég megszűnt, mint könyvelő tevékenykedett. Életének utolsó két évtizedet csendes vissza-vonullságban, unokaöccséi szeretetétől környékezve, töltötte el. Az elhunyt dr. Neumann Henrik orvos nagybátyja volt. Ma délulán temetik az izr. temető halottasházából.
= Bútorvásárlás — nem gond 1 Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
•= Szép mintás cordbársonyok métere P 1-50 a Schfltz Áruházban.
Kislábu hölgyeket érdekli, hogy 35-36-os visszamaradt divatcipőket és sandálokat már 850 P-ért kaphatnak
lack pántos cipők 31-35-lg 36-41 Fehér vừonoip6
oermaiasra p a-so ^ feljebb p 12-50 és fe^bb p z-ao éS fe^bb
Női divat lack és antilop cipők P 12-80 és feljebb, férfi félcipó P 12*80 és feljebb
MIETÉNYI SÁNDOR ÉS FIA cipöilszlete, Fő-uton, Városház-palota.
ZALAI KOZLONV
Ssenvedo nőknél a természetes „rerenc Jóuel" keserűvíz könnyű, erölködés nélkül való bélklürülést idéz elö és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre. A nói betegségekre vonatkozó tudományos irodalom több megalkotója, Írja, hogy a valódi Ferenc József viz kitűnő hatásáról a saját kisérletei alapján volt alkalma meggyőződni. A Fsreio Jóiief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzietekben kapható.
A színházi iroda hírei
(*| TUzmatlilr, délutáni helvárakkal
Zllaliy Lajos Irodalmi remekművét, mely az egész országban nagy sikert aratott s Nagykanizsán eddig két zsúfolt ház gyönyörködött végig, csütörtökön esto délutáni helyárakkul hozza színre a prózai együttes, a premier elsőrendű szereposztásában.
(•) A Mosoly országa, az évad leg nagyold) sikere. A színház hivatalos kommünikéinek Igazságát, mollyel I^hár Ferenc világhírű daljátékát, a Mosoly országát beharangozta,mindennél fényesebben bizonyltja az a közönségsiker, mely a premieren kifogyhatatlan, Ifiken tapsorkánban nyilvánult meg. A Mosoly országa előadása valóban minden kritikát megálló brlllláos teljesítményű a kaDlzaal szlnészgárdának. A kiállítás nagyszerűsége, káprázatos jelmezek, stílusos\'endezés, pompás, precíz összjáték az évad egyik legértékesebb szín llázl eseményévé avatják a Mosoly országa előadásait. I,ehár csodás szépségű romantikus operettjo a premier elsőrendű szoEeposztájsában peutoken, szombaton és vasárnap este ls műsoron marad.
("> Vusárnap három előadás. A színház. vezetősége vasárnap délután két toljeson olcsó holyáros előadást Iktatott a műsorba. Vasárnap déluláu fél 3 órakor Csókosreglujent, operettujdonság 22 fillértől 160 fillérig teriedő helyárnkkat, délután té^l (I órakor Móricz Zsigmond irodalmi remeke, a l^gy jó mindhalálig szintén 22-150filléres fielyárakkal kerül színre. Vasárnap este rendes helyárakkal Mosoly országa.
(*) Harapós férj 22- 150filléres helyárakkal. Réttőn esto a nagysikerű Harapós térj operettujdonság 22—150 filléres helyárakkal keríll színre a bemutatóelőadás teljes szépségében. ^
— Újból lesz Keszthelynek újságja. A hónapok óta szünetelő .Keszthelyi Hírek" vasárnap Tamás János dr. gazd akad. tanár szerkesztésében újból megjelenik. A lapnak állandó munkatársa lesz dr. Gárdony! Lajos Is.
= Indanthren frottlerkelmék nagy mennyiségben Slnger Divat-áruházban.
— Tűzoltók junlállsa vasárnap a Polgári Egylet kertjében. Dt.ék tűzoltóink mar helek óla lázas buzgalommal készülnek a junius 5-iki nagy juniáiisukra, amit kedvező idő esetén a Polgári Egylet kertjében tartanak meg, kedvezőtlen idő esetén pedig benn a termekben. A tűzoltó juniális egy igazi kedélyes mulatság, amelyen mindenki jói érzi magát, mert a rendezőség oly gazdag szórakoztató programról gondoskodott, hogy mindenki jól !og|a magát érezni. Emellett pedig aki részt vesz a ju-málison, filléreivel ezt a fontos intézményt, a nagykanizsai tűzoltóságot támogatja. Az idei juniális az eddigieket messze felül fogja múlni szórakozási program és megrende-zellség tekintetében.
— A leventelabdarugók intézőbizottsága ma este fél 9 órakor ülést tart. A tárgysorozat fontosságára való tekinteltel az intézőbizottság teljes számú megjelenését kéri az Elnökség.
— Egy pár férfi keztyüt találtak. Jogos tulajdonosa átveheti az 1. számú postahivatalban.
= Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger divatáru-házába.
A polgári leányiskola tornavlzsgája
szerdán délután zajlott le nagyszámú szülő és érdeklődő közönség jelenlétében, Kenedyni Ralfaelli Annila és Fritz Celestin tanárnők vezetése melleit. A nagyon szépen lefolyt tornavlzsgán többek között bemutatásra kerüllek.- szabadgyakorlatok, padgyakorlalok, mozgásgyakorlatok, kötélhúzás, magyar táncok. Különösen szép volt a „Tavasz ébredése" clmü ylrágtánc bemutatása. A lefolyt tornavizsga ujabb bizonvitéka annak a kitűnő tanítási rendszernek és nagyszerű szellemnek, amely ezt az intézetet Polónyl Oyörgy igazgató vezelése alatt jellemzi.
— Zalai faragványok értékesítése. A Bidy Zollán alispán elnöklete alatt müködö Vármegyei Iskolán-kivüli Népművelési Bizottság a Zalamegyei Háziipari Termelő és Értékesítő Szövetkezettel karöltve tervbe vette az úgynevezett ősi háziipar életrekeltését. A háziipar ezen ágának nagyobbmérvü kifejlesztése azonban nem lehetséges, ennek jellege Inkább etnográfiai. Dc hogy ez az ősmagyar foglalkozás feledésbe ne men|en, a Népművelési Bizottság és a Háziipari Szövetkezet, az alispán kezdeményezésére elhatározta felkarolását. Az alispán most rendeleii uton értesül a főszolgabirákat és polgármestereket, hogy az ősi háziipart űző, leginkább pásztorkodással foglalkozó csikósok, |uhászok, gulyások, kondások értékes faragványait (bot, tükörhátlap, kulacs, sótartó, pipaszár, fokosnyél, késnyél, képkeret, stb.) összegyűjtik és ezeket az 1933. év nyarán Gödöllőn tartandó cserkész Jamboreen érlékesiiik. Az alispán felhivja a polgármestereket és lőszolgabirákat, hogy állapítsák meg, kik azok, akik Ttatóságuk lerületén ilyen faragások készítésével foglalkoznak, vagy foglalkoztak és a sikerültebb faragványokat a készítő pontos Hevével, címével együtt küldjék be a Vármegyei Népművelési Bizottságnak.
— Egy hadirokkant kérelme. Fllrdös Oyörgy hadirokkant, R4-kóczi-ut 26 szám alatti lakos hétfőn délelőtt a lakásáról Kiskanizsára ment, útközben azonban elvesztette börtárcáját, amelyben több fonlos igazolványa volt. Kéri a becsületes megtalálót, hogy vagy a szerkesztőségbe, vagy a lakására juttassa el a másokra nézve értéktelen, de neki igen fonlos iratokat.
= Bérmaruhákra finom és olcsó ffflér anyagokból rendkívül nagy választék Slnger divatáruházban.
ShrkU tárlat
Páris 20-16, London 1879. Newyork
51062, Rrüssel 71-45, Milsno 26-20,
Madrid 42-15,-"Amsterdam 207-10, Berlin
120 5a Wien---, Szófia 3-711, Prága
15 15, Varsó 57 25, Budapest , Belgrád 9-05, Bukarest 3-06.
1 Hemieü Bank derlaa-árloWamal
VALUTÁK Angolt. 2110-2150 Belga fr. 79 85-30 45 Csen k. 17 00-17-10 Dánk. 114 60-115-60 Dinár 996-10 08 Dollár 570-50-573-50 Francia f. 22-30-22-50 Holl. 231-40-232-80 Zloty 64 00-64-50 Lel 3-46-3-56 Léva 4 06-419 Líra 29-17-2947 Márka 135-70-136-60 Norvég 104-50-105-50 Peseta -•—-•-
Schill.. -■-•—
Svájcit. 110*70-111-40 Svéd k. 107 60-108-90
Teraáiytfcide
Buza tfflzav. 77-es 12-60-1310, 78-aa 12-75 -13-20, 79-es I290-13-40, 80-as 1300-13-50, dunánt. 77-es 1260—12-75, 78-as 12-75-12-85. 79-os 12&V- 1300, 80-as 12-95—1310. rozs 13-70-13-80, tak. árpa 14-50—14-75, zab 17-25-17-75, tengeri 16-60—16-70, korpa 11-75-1200.
fcrtéfTáfár
Felhajtás 2152, eladatlan 437. - Elsőrendű 1-09—1-10, szedett 108—112, szedett közép (HM— 1 "02, könnyű 0-76 -0-86, l-ső rendű öreg 0-90-0-94, ll-od rend" öreg 0-82-088, angol süldő I. 1-00—1-20, szalonna nagyban 1-20- 0-00, zsír P18-1 29, hus P30-1-64, félsertés 1-26-1 42.
EMU: Kiutal Ijf«a4a <• LapktaM Táltatat, lintulati
Felelős kiadó: Zalai Károly, brfwatta. l)M« i NwkuhM *. ah

Ctepp vájja a követ E
A vese, hugy és epehólyagban történő kezdetleges lerakódásokat senkisem veszi észre; amidőn a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kőképződés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha naponta egy-két pohár regedet vizet Iszik. iu
APBÓHTWrrÉSEK
DEVIZÁK Anist. 231-60-232-80 Belgrád 10 04-10-14 Berlin 135-80-136-60 Brűssel 79-95-80-45 Bukarest 342-350 Kopenh.l 14-80-115\'60 London 20-98-2118 Madrid Milano 29-27-29-47 Newy. 571-00-574-00 Oszló 104-70-105-50 Pária 22-33-22-47 Prága 16-96-17-04 Szófia 408-4-19 Stockh. 10810-108 90 Varsó 64 10-64-50 Wien -• Zürich 110-80-111-40
Wien clearing árfolyama: 80.454.
Házbárá.el tudja fizetni általunk nyújtandó hosszúlejáratú kamatmentes kölcsönnel felépítendő uját otthonát. Felvilágosítás Szántó, Sugár ut 6. 2564
Legújabb gyermekkocsik mélyen
lea*állított árban rakiárra érkeztek Armuth haiár ámításába 2759
FSIBifitt taj házhoz szállítva Is, Ismét kapható TeJkOzpontnál. Teleion 349. 9
láromaxobáa utcai lakás is udvari lakások mellékhelyiséggel azonnalra éa lug l-re kiadók Deáklér 6. az alatt. Bóvebbet Házmesternél. 2441
Jobb szakácsnét és mindenest közvetítek vidékre is. özv. Poszovecsné, Kölcaey-utca 9. 2741
Balatonfenyvaeea, állomás közelében kiadó négyszobás, verandás villa. Bóvebbet Klaszán Sándor, BOtVtto-tér 15. 2737
Peifekt azakáo.nó ajánlkozik jobb házakhoz. Földbirtokos családhoz és lllr-döre fa elmenne. Clm a kiadóban. 2766
1932 junius 2.
1.^\'MÍgyT-rT^
Rózsa wendégltt éa aiálloda novemh.,,, kiadó Dr. Knausi László ügyvédnél. 37m
■arákpárt, használtat keresek mrnv! telre. Clm a kiadóban. 276g
Élénk forgalmú élelmiszerüzletbe Urast keresek cca 5000 pengővel. Jellse- Tik. hiány- a kiadóba. \'\'
Dr. Neumann Henrik és Hoffmann Barnát ugy
a saját, mint az egész rokonság nevében mély fájdalommal tudatják, hogy szeretett nagybácsijuk
Junius 1-én 94 éves korában elhunyt.
Temetése junius 2-án déli^tán 5 órakor lesz az izr. temeló halottasházából. Nagykanizsa, 1932. junius I.
Nyugodjék békében!
Csendes részvétet kérünk.
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Műtrágya-félék,
(kg-os mennyiségben is kapható termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására).
\' Oltóviasz.
Gyümölcsfa permetezi-szerek.
(Nosprascn, Tutokil, Arzola, Sulisról, Rézgálic stb.
Hernyóenyv-iyűrü
(kuszórovarok és hangyák ellen)
Zsely-féle „Zala" magasnyomású háti, szőlő- és gyQmOlcsfa permetezőgép. (Ár* i 40 penj^őJ.
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
magksreskadésébau
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett. Telelőn 130.
Ne törje fejét...
hogy mit vegyen bórmaajándékul.
Egy fényképezőgép, futball, légfegyver, flóbert, kerékpár a legszebb és praktikus ajándék, mellyel a legtöbb örömet szerezheti.
Olcsón beszerezhető:
Szabó Antal
liltll
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 123 uám
Nigykulxu 1082. junlus 3, péntek
Ara 14 (NT
ZALAI KÖZLÖNY
SaeíkeaaUWg éa kiadóhivatal: Póut 5. uim. Keuthciyl flókkladóhlvatal: Kouuli, utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóHzelétl ára : egy hóra 2 pengő 80 llllér SierkeaiMiígl éi kiadóhivatal! telelőn: 78. aa
Zsarolási epidémia
(Egy levél margójára) Soha még Ilyen hangosan, Ilyen Általánosan nem zudult fel a magyar közvélemény a magyar sajtó berkeiben elburjánzott zsarolások szisztematikusan Jelentkező (rontja ellen, mint az utóbbi hónapokban ismélíő-dólt IlynemU szomorú szenzációk nyomán. Parlamentben, gyűlések forró levegőjében, a sajtó hasábjain és a btindgyi halóságok akta-renge-I egében nap-nap után a magyar újságírás szennyesét teregetik. A szegényes kenyéren élö, kopott kabátos, de emelt homlokú, tiszta kezű, becsületes újságíró léptei mögött is olt settenkedik a becslllelröl megfeledkezel! .kolléga" ragadós árnyéka és beszennyezi a lisztes ujságirás hitelét, mert a feddhetetlen újságíró is csak újságíróként kerül a kOz-ludat általánosító reflektorába, újságíróként, aki revolverez, fenyeget, zsarol, hiszen: Íme, egyik leleplezés a máslkat éri. És a becsületes újságírásnak nincs más fegyvere ez ellen a megbélyegző bdnhullám ellen, mint hogy tiltakozik az egy kalap alá kerllés ellen és amilyen sodró erővel dőngeii falait a hun, olyan hangosan követeli annak kiirtását a magyar sajló hatalmával özötl visszaélések minden területén.
Megszívlelésre érdemes és minden tisztességes magyar újságíró együttérzésével találkozik az a levél, arr.it egy előkelő állású férfiú Intézett ebben az ügyben Lázár Miklóshoz, A Reggel főszerkesztőléhez. A levél a következő:
Igen tisztelt Szerkesztő Ur I A mi fásult napjainkban bizony ritkaság: az ön felszólalása a képviselőházban, a fővárost és a vidéket fertőző zsarolási epidémia ellen, fellünést, érdeklődéit éi együttérzést kellett. Állásom és hivatásom kapcsán közvetlen betekintésem van pénzintézetek, Iparvállalatok, közüzemek, gazdasági érdekeltségek ügyvitelébe és így, mint érdektelen szakérió, leszek hitet arról, hogy á parlamenti beszédének minden szava igazság, hogy a szennyes áradatnak gálát emelni eminens közérdek. Érdeke nemcsak a komoly lapvállalaloknak és a hívatásos ujságirótársadalomnak, hanem érdeke a pénzintézeteknek, kereskedelemnek és Iparnak egyaránt. Az a megrázó kép, amelyet Ón leslelt beszédében a gazdasági élet kibült csatateréről, ahol zsebrákok fosztogatják a sebesülteket és az eleseitekei, élelhü festmény, nem túloz egy jottányit sem. Ausztria, Németország, Qörögország, Anglia éppen a gazdasági, erkölcsi és hitelválság kapcsán megszigorították e nemtelen bűncselekmények megtorlására vonatkozó törvényeiket és ezzel, néhány Irgalmatlan precedens után, csirájában sikerült elfojtaniok a zugsajtő utján elkövetett fenyegetés!, zsarolási kísérleteket. Londonban a múlt év őszén a .The Street" clmü .gazdasági és kritikai szemle" egyik áru-bitül hlntelést kért és meri az meg-tapadta, ktmétetten cikksorozat Jelent
meg ellene a szemle hasábjain. Az áruház fel|elenlésére a bíróság egyévi su\'yoB börlönre Ítélte a lap szerkesztőjét. Tanulságos egy német (hamburgi) biróság Ítéletének Indokolása, amely e napokban foglalkozatta a birodalmi sajtót. Ez az indokolás pálcát tör a zsarolással vádolt újság szerkesztője felett, .akinek lapját az első oldaltői az utolsóig szemérmetlenül önző, kizárólag hará-csalási tendenciák vezérelték", de az
Indokolás felsorolja és megbélyegzi azokat a részvénytársaságokat is, amelyek .a kétes és hírhedt egzisztenciák jenyegetődzéselnek és támadásainak engedve, részvényeseiket terhelő pénzáldozatokkal módot és lehetőséget adtak arra, hogy zsarolási területeiket kiszélesítsék és közérdekellenes üzemeiket fenntarthassák." Hazánkban másik, eléggé nem kár-hoztathaló epidémia a befolyásos tényezők azon geszlusa, hogy oly
játszi könnyedséggel protegálnak közhatóságoknál anélkül, hogy mérlegelnék eljárásaik káros következményeit. a miniszterelnökségi bürókban kétségtelenül ezek a tekintélyes kljárók nehezítik meg még a magasabbrangu tisztviselők állásfoglalásalt Is. Ha egyszer közreadnák, hogy némely zuglapnak és notórius álhlrlaplrónak kik a protektoral, -elámulna a közvélemény. Kitűnő tisztelettel (teljes cim és névaláírás).
A vizsgálóbíró elrendelte Littkéné ellen a vizsgálatot
Budapeat, junlua 2 Enyedy Róbert vizsgálóbíró ma délelőtt isméi hosszasan hallgalta ki Littke Kálmánnét a rejtélyes eset alatt tanúsított viselkedéséről. Littkéné elmondotta, hogy Ruttkay Qá-bor százados már hosszú Ideje készült öngyilkosságra, mert nem talált anyagi ügyeinek rendezésére más kiutat, de ö állandóan lebeszélte és erről folyl a szó az ulolsó dél-
után Is, amikor Ruttkay már zokogva állapította meg, hogy egyetlen kivezető ut maradt csak meg számára. Néhány pillanatra a másik szobába ment és ekkor történt az öngyilkosság.
Miközben Llttkéné kihallgatása folyl, jelentkezett özv. Czuczor Fe-rencné és elmondotta, egy alkalommal májusban a Szent jános-léreu járt, ahol Ruttkay Oáborl Llttkénével
hallotta beszélgetni, aki a következő kijelentést telte: .Nem lehet tovább húzni a dolgot, mert minden pillanatban történhet feljelentés." Csak a tragédia után jutottak eszébe e szavak. a védelemnek e tanuját a vizsgálóbíróhoz vezették, hogy mondja jegyzőkönyvbe a hallottakat.
A több óra hosszat tartó kihallgatás ulán a vizsgálóbíró elrendelte Lillkénével szemben a vizsgálatot, de a vizsgálati fogságot mellőzte.
Argetoianu hamis jelentése okozta részben a román kormányválságot
Bukarest, Junlus 2 (Éjszakai rádiójelentés) Az Adave-rul szerint Argetoianu hamis jelentése is oka volt részben a román
kormány bukásának. Argetoianu ugyanis hamis jelentést lelt a királynak arról, hogy a katonatisztek és a legénység rendesen megkapták il-
letményeiket. a király Brailában véletlenül arról értesült, hogy ez az állítás valótlan és így megvonta bizalmát a kormánytól.

Pnrgly miniszter reméli, hogy az Idén annyi munkát tad adni, hogy nem kerül sor Ínségmunkára
A kormány nagy mértékben leszállítja a borfogyasztási adót
politikával
Budapoat, Junlus 2
A képviselőház ma megkezdle a földmüvelésügyi tárca köllségvelésé-nek tárgyalását. Olyan sok srónok jelentkezeti, hogy elhatározták, hogy a mai ülés 12 órás lesz.
Marschall Ferenc előadó rámulatott arra, hogy a földművelésügyi lárca ellátása emelkedett, de ezenfelül a mezőgazdaság a tárca keretén kivűl Is támogatásban részesül, ugy hogy lulajdonképen a kormány sokkal nagyobb összeget fordit mezőgazdasági célok\'a, mint amennyit a költségvetés feltüntet. Beszédét azzal fejezte be, hotry az agrárválság nagy veszedelmet jelent a polgári társadalom szempontjából is és ezért egész Európának érdeke annak megszüntetése.
A vita első szónoka, Kun Béla azt hangoztatta, hogy a magyar politikában lis -:1a agrárirányzalnak kell érvényesülni. Killay Miklós nyomatékosan hangsulyozla, hogy sürgős kamatcsökkentésre van szükség. Hangoztatta, hogy a tőkének Is dolgozni kell, a tőke nem sztrájkol-
hat, mint ahogy a munkásnak sem szabad sztrájkolnia. A bankok ne-csak saját érdekeiket nézzék. Minden tényezőt a nemzeti munka szolgálatába kell állítani.
Inkey Pál báró azt a felhlvíst intézte a kormányhoz, hogy a magyar fabehoiatall Ausztriából és Csehországból eszközöljék, mert a fabeho-zatal ellenében élelmiszert tudunk kiszállítani.
Oyömörey Sándor a bolettával való visszaélésekről beszélt és sürgette a löldleherrendezésl, a földmunkaváltság kérdésének elintézését. Somsslch Antal gróf a földhözjulla-tottak sorsát ajánlotta a kormány figyelmébe.
(Éjszakai rádiójelentés) Apponyl Oyörgy gróf kifogásolta a Nemzeti Bank deviza-politikáját. Sürgette a termelés átszervezését. Egészséges földbirtokpolitikátói és telepítéstől várja a mezőgazdaság helyzetének jobbrafordulását. Marton Béla népművelési kormánybiztosság felállítását sürgette, mert szerinte a nép között pusztító lázitást és izgatás!
csak helyes népművelési lehel ellensúlyozni.
Purgly Emil földművelésügyi miniszter válaszában azt hangoztatta, hogy minden erővel Igyekszik előmozdítani a termelési lehetőségeket. Tervbe vette, hogy kísérleti állomásokat állit fel a vidéken, amelyek tanácsaikkal segítenék a gazdákat. Ebben az évben \'500 vagon nemes vetőmagot akar kiosztani, mert a búzának meg kell maradnia a fő termelési ágnak. A kormány tervbe vette a borfogyasztási adónak nagymérvű leszállítását. Az erdősítést tovább folytalja. A birtokpolitikáról szólva kijelentette, hogy a földet azok kezébe kell adni, akik azt szeretik. A földbirtokpolitikát ugy kell megalapozni, hogy aki földet kap, az meg is találja a megélhetését. Reméli, hogy az idén annyi munkát tud adni, hogy nem kerül sor inségmunkára.
A Ház általánosságban elfogadta a földművelésügyi téres költségvetéséi. Az ülést, amely éjjel fél 12 órakor éri véget, holnap folytatják.
ZALAI KÖZLÖNV
1&32. junius ÍV
A magyar tanítóság nemzeti munkájának ujabb gyönyörű megnyilatkozása volt a a kiskanizsai pedagógiai szeminárium
A magyar elemi oktatás az életre neve! — Oyakor-Ikil előadások és mintatanitások — Lélekemelő tornaünnepély a semjénházal, récsei és bocskai ifjúság bevonásával — A Hl-ik körzet különösen gazdag kézimunkakiállitása — Kovács Illés Igazgató-tanító működési jubileuma
Csütörtök regsjel 161 9 órakor vette kezdetét a pedagógiai szeminárium Kiskanlzsán, amit a Polgári Olvasókörben tartottak meg, nemcsak a helybeli, de az egész Járás tanítóságának élénk részvétele melleit. A kir. tanfelügyelÖ8éget Paizs György kir. tanfelügyelő képviselte. A hivatalos város részéről dr. Krátky István polgármester és dr. Hegyi Lajos főjegyző jelentek meg. A megjelent érdeklődő közönség soraiban olt láttuk Rumpf J. testnevelési tanácsnokot, Bremstr Qusztáv járási testnevelési vezetőt, dr. Sárközi Oyula kiskomároml esperest, P. Kocsis Ödön és P. Mlholcsek Miklós ferencesrendi szerzeteseket, Somogyi Oy. polgári fiúiskolái igazgatót, Kádár Lajos ref. lelkészt, az összes iskolák igaigatóit és számos tanügy-barátot.
A kir. tanfelügyelő megnyitója
Paizs György kir. tanfelügyelő megnyitó beszédében lelkes szavakkal üdvözölte a megjelenteket és kérte a tanítóságot, hogy az uj tanévben ne dobják teljesen sutba a régi rendszert Hiszi és vallja, hogy a tanterv a régi utasításnál jobb nem lehet. A régi, az egyéni módszert ajánlja a tanítóság figyelmébe.
Bejelentette ezután, hogy Draskovics Márton komirvárosi Igazgató-tanttót 40 éves működése alkalmából a miniszter elismerő oklevéllel tüntette ki. Hosszabban méltatja Dras-kovics működését a nemzetnevelés terén.
Vastag Ferencné komárvárosi tanítónő köszöntötte ezután lendole-tss szavakkal és búcsúztatta Dras-kovlcs igazgatót a karlársak nevében, aki meghatottan köszönte meg az elismerést.
Zsigmond József igazgató előadása
Zsigmond József állami elemi iskolai Igazgató előadása következett ezután .A természeti és gazdasági Ismeretek tanításáról".
Zsigmond igazgató-tanító a hivatott pedagógus nagyszerű rutinjával tartotta meg mindenben tartalmas, tömör előadását, amelyben mindenekelőtt kitért a nemrégen itt elhangzott ama bírálatra, hogy az iskolában mindenre tanítják a gyermekeket, csak egyre nem: a kenyérkeresetre. Állítja, hogy igenis az elemi Iskolából kikerülő gyermek ismeretei olyanok, amiket az életben használni tud.
A Jelen Iskolája a munka Iskolája. Az uj lanlerv a gyakorlati életre való nevelésre készült, amely a földi munkában látja a boldogulás ulját. Majd kiiért arra, hogy a gazdasági oktatás, a tudnivalók gyakorlatiak legyenek. Rámutat arra, menynyi kihasználatlan kincsünk van még, amit ki lehelne használni a gyümölcs, méz stb. terén, amiből jelenlékenyen lehetne pénzelni.
Tartalmas előadásáért Paizs kir. tanfelügyelő elismerését és köszönetét tolmácsolta.
Graatyán litván állami lanttá előadása
A következő előadás Orastyán tanító előadása: „A gyümölcsfák szaporításáról, nemesítéséről". Majd külön mlntalanllásban mutatta be a VI. osztály növendékeivel nagyon praktikus, könnyen érthető és szemlélhető módon az ojtást, szemzést, stb. Az Így oktatott elemista növendék már segítségére lud lenni szüleinek a munkában.
Orastyán önblrálala ulán Polónyl komárvárosi taniló bírálta felül az elhangzottakat.
Paizs tanfelügyelő meleg szavakkal köszönte meg Orastyán tanítónak sikerüli előadását és mlntalanl-tását, hangsúlyozván, hogy a tanító leginkább az osztatlan Iskolákban tudja megmutatni rátermettségét.
Ftix Margit tanítónő előadása
Felx Margil állami tanítónő előadása következett ezután a kézimunka tanítás módszeréről. Nagyon szépen felépített és tömör stílusban kidolgozott előadása nemcsak a tanítóságnak, hanem a laikus hallgatóságnak is legteljesebb tetszésével találkozott, mert a gyakorlati élet értékes leszürödései voltak. Hangsúlyozta, hogy az iskolai kézimunka oktatásnak nem az Iparra való nevelés, hanem a kézügyesség fejlesztése a célja. Külön osztályozza a flu és külön a leány kézimunkákat:
papír-munkákat, papir-klvágásokat, bababutorokat, játékokat, stb. Nagy súlyt helyez a leányoknál a kézimunkára, csipke, kendő-horgolás, ruhakészités, mig a fiuknál a kosárfonás, a mezőgazdasági szerszám készítése. Majd a II. oszt. növendékekkel mintatanitásban végeztelelt papírmunkát. Felx Margit tanítónő előadása és mintalanitása komoly figyelmet érdemelt. A hallgatóság frenetikus tapsban részesítette. A tanfelügyelő különös elismeréssel adózott munkájának.
Rövid szünet után a rajz- is hizimunhahlállUás megtekintésére került sor a Templomtéri Iskola termeiben. Klskanlzsa a rajz- és munkakiállitás terén mindig kitett magáért, de amit a tantestület növendékeivel most produkált, az egyenesen meglepi. Az 1. osztály kedves Igyekezesétől a VI. oszlályo-sok komoly kézimunkájáig, a papírkivágástól, agyagmunkán keresztül egészen a szőnyeg, gobelin, dlszpár-nák készítéséig, iuxusfehérnemüig ... mindent talál az érdeklődő szülő és tanügybirál. Érdemes azért a növendék-kiállításért Nagykanizsáról kigyalogolni Kiskanlzsára. Éi gyönyörködni. Mert itt látható igazán, mit végez a magyar tanító és tanítónő a 10 hónapon át, minő nemzetnevelő munkái fejt ki, hogyan neveli a gyakorlati életre, az éleinek kis tanítványait. És hogyan készülnek ezek a munkák? A legtöbb női kézimunka ugy készüli, hogy az osztálytanilónő saját pénzén vett anyagot, pamutot, fonalat, jelentős összegekért és ezt az anyagot dolgozták fel növendékei, akiknek szegény szülői nem tudták volna előteremteni a drága nöi kézimunka anyagot A nöi kézimunkakiállitás mindeu egyes darabja figyelmet érdemet (Egyszerű polgárleánykák kézimunkájáról van szól) De különösen ki kell emelnünk a felsőbb osztályok: Böjczt Antalné (IV. osztály), Berlin Olzus (V. osztály) és Lehoczky Mária tanítónőnek (VI. osztály) növendékeinek szabatos, szép Ízléses női kézimunkáit A kiállítás remek tárgyai között feltűnik Böjczt Antal tanító hazafias elgondolásu .Feltámadásfalva" csoportja magyar Kálváriával, amit növendékei készítettek. Ilyen a magyar tanítóság I A kiállítás még néhány napig a közönség előtt nyílva áll a Templomtéri iskolábin. Aki valami nagyon szépet akar látni: menjen Klskani-
Sok pénzt takarít meg, ha Bakónál, a Polgári Egylet vendéglősénél bérletfüzetet vesz. Egy lUzet 12 pengő értéket képvisel, ára 10 pengő. Igy 20°/o-ot takarít ineg ugy ar. étkezésnél, mint az Italnál, a sör kivételével A mai naptői kezdve nemcsak zónareggeli, de zóna uzsonna Is kapható a Polgári E|ylet éttermeiben és kerthelyiségében.
Polgári Habos kávé sdterai
Igári Egylet lénnyel P —•
vagy pariser, vagy sajt kenyérrel, 1 *Arrel vagy frócciel P —-66. Minden pénteken ea/e goMaagé és /nróscsnsw p i
46. — Sonkás zsemlye, vagy 1 pár vlrstll, frőccsel L "
Kitűnő ételek. Olcsó árak. BaUtonmellékl borok. Király sőrfőzde kiváló sfirel.
Szíves támogatást kir lUlKÓ EafOS vendiglis.
zsára és tekintse meg az elemisták kézimunkáit és rajzait. Nagyon sal náljuk, hogy szűk terünk miatt nem tudunk ezzel ugy foglalkozni, aliosv megérdemelné, az egyes tanítónő és taniló és növendékeinek speciális teljesítményével. A kiskanizsai tanítótestület büszke lehet teljesítményére D; büszke lehet az az ország Is amelynek ilyen oktatói vannak.
Tornaünnepily
Kiskanlzsán lornaünnepély I U/ye mindenki ludla, mit jelent ez I Az évek folyamán fogalommá lön PompSs katonaanyag a klskanizsai. Az idén Semjénháza, Bocska, Récse iskolásaival is gyarapították a torna-ünnepélyt. Szipudvary László taniló lelkét-szlvét viszi bele a fiuk testnevelési oktatásába, úgyszintén Lehoczky Mtria a leányoknál és igy isméi szemetgyönyörködtető teljesítményt mulattak be. Az Idén számos u| alakulatot, figurát -és gyakorlatot. Nagy tetszést aratott „a vár megrohamozásáénak jelenete. Roham az e lenséges állások felé. Elől a zászlótartó diadalmasan előretör, de golyótól találva esik össze, kezéből kihull a zászló. Ám villanásszerűen olt terem a pajtása, felkapja a piros-fehér-zöld zászlói és lovarohin vele: Előre I Az ellenség felé. Az eleseit zászlóst angyalok koszorúzzák meg. Óriási lapB és éljenzés. A magyarruhás leánykák szebbnél-szebb tornagyakorlataikkal, sportszerű magatartásukkal vonták magukra a II-gyelmet
De |önnek a semjénházaiak. Sllngl János tanító vezetésével a fiuk, Czeglédyné Honli Juliska tanítónő vezetésével horvát viseletben a leánykák. Tornagyakorlatuk, sportszerű, elsőrendű magatartásuk feltűnést kelletlek. A récseiek Kelemen János tanító vezetésével, a bocskalak Koronczay Rudolf tanító vezetésével nagyon kedves tornagyakorlatokat mutattak be.
Paizs tanfelügyelő a tanítók mindegyikének külön is elismeréséi fejezte kl, majd Semjénháza, Bocska és Récse iskoláinak dicsérő oklevelet nyújtott át.
Kovács IlUs Utazgató jubileuma
A megjelent előkelőségek Paizs György tanfelügyelővel az élén és a tanítóság ezután ebédre üllek össze, amelyen az első felköszöntöt Paizs tanfelügyelő mom\'olta Kovács Illés klskanizsai állami elemi iskolai Igazgatóra, a kiskanizsai pedagógiai szeminárium rendezőjére, aki
tanítói szolgálatának 25 éves
jubileumát OIL Meleg szavakban méltatta hervadhatatlan érdemeit és a jó Isten áldását kívánta reá. Zsigmond József Igazgató a kartársak nevében köszöntötte Kovács Illési és átnyújtotta neki a tantestület ajándékát. Kovács illés, aki nem ludolt az egész készülő ünneplésről, meghatottan köszönte meg a kartársak figyelmét. Felköszöntőt mondottak még P.
AruhAZ
kabát
szőnyeg,
bútorszövet
osztályunkon
10—30% engedmény.
1932. Junlus 3-
Kocsis Ödön ferences lelkész, aki a lelkiség szavaival köszönlölle a tanítóságot és a tanfelügyelői, mejd Kovács József (Oelse) és I VÓ Ferenc
igazgató.
A kedves meghitt tanító család sokkáig maradt együtt, lelkesen ünnepelve az érdemes, jubiláló Igaz-siló Kovács Illést.
A klskanizsai pedagógiai szeminárium a magyar lanitóság nemzeti munkájának gyönyörű megnyilatkozás volt.--
(8. R.)

Olasz konzulátus Nagykanizsán
Az utolsó évek gazdasági leromlásba sok fejtörést okozott a magyar polgárság minden rétegének. A gazdasági lehetetlenülés páratlan, eddig soha ilyen elementáris erővel ki nem tört pusztítása mindenkit ujabb és ujabb megoldások elé állttolt . Mind az egyes ember, mind pedig a társadalom Kisebb-nagyobb csoportjai, a saját maguk javára igyekeznek ugy-abogy megoldásokat kereiziülhajtzolni.
Vannak városok, amelyek a gazdasági válság lolylán mesterségesen Igyekeznek vérveszteségüket pótolni - esetleg más városok terhére I
Nagykanizsa azok közé a szerencséden városok közé tartozik, amelyek a nagy világégés következtében a legtöbbel vesztették. E nagy vesiteségel, melyei a város gazdasági Hlnterlandjának elrablása által szenvedett, tetézte, hogy számos Intézményt elvittek, illetve el szándékoznak vinni, ami e végváros gazdasági (letét tovább bénítja.
Most kivételesen nem arról lesz izó, hogy valamely intézményt elvisznek, hanem arról, hogy miképpen tudnók — más városok sérelme nélkül — erőnkel gyarapítani I
A Gondviselés jóságából Nagykanizsának kitűnő földrajzi fekvése van. Sajnos, pillanatnyilag a nemzetek egymástól való elzárkózás! politikája miatt teljes egészében nem ludja eil kihasználni, azonban reméljük, hogy ez a helytelen — minden államot elsorvasztó — politika nem lesz hosszú életű s akkor Jugoszláviához, Ausztriához és Olaszországhoz való közelségünket, kitűnő direkt vasúti összeköttetéseinkkel módunkban lesz kedvezően kihasználni I
Nagykanizsa olasz relációban máris "tép eredményekel ért el. Az olasz állatkereskedők mind gyakrabban látogatnak el hozzánk, ugy, hogy löbb foglalkozási ág ennek köszönheti — a válság ellenére — létezé-. sél. Az olasz nemzetlel való barátiunk klmélyltése, valamin! gazda-és politikai érdekeink kölcsönös gyors és sima lebonyolítása érdekében mindnyájunknak, akiknek e város sorsa szivén fekszik, oda illene hatni, hogy Olaszország első és egyetlen vidéki konzulátusa Nagykanizsán létesíttessék! Ha Pécsnek sikerült a jugoszláv konzulátus megszerzése — bár Jugoszláviával nincs meg az a belső viszony, mint
ZALAI KÖZLÖNY
Olaszországgal — miért ne sikerülhetne Nagykanizsának?
Az olasz konzulátussal kapcsolatban egyidejűleg meg lehelne ala-kilanl az olasz-magyar kereskedelmi kamara nagykanizsai fiókját, valamint a jugoszláv magyar kereske-
delmi kamara fiókját, melynek elnöke dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa országgyűlési képviselője.
Mutassa meg Nagykanizsa, hogy ha kell szerezni is tud, nemcsak elveszíteni I Hlrschl Jenő
A megyéspüspök fogadtatása és a bérmálás sorrendje Nagykanizsán
Nagykanizsa, junlus 2 A nagykanizsai hitoktatók és az iskolák vezetői együites értekezletet tartottak a plébánián, amelyen a |u-nlus 7-én délelölt fél 12 órakor megérkező megyéspüspök fogadását és a bérmálás sorrend|ét illelőleg a következőkben állapodlak meg.
A fogadás sorrendje: Az állomás épülelélöl a sorompóig az ulvonal két oldalán a cserkészek fognak sorfalat állani a kövelkezö sorrendben : elemi, polgári, gimnáziumi,
77-esek, s az öregcserkészek.
A sorompólól egész a clnktorlum bejáratáig az utvonai két oldalán foglalnak helyei az iskolák növendékei a kövelkezö sorrend szerint: I. körzeti elemi iskolák, II. körzeti elemi Iskolák, polgári fiu és leány iskolák, llceumisták, gimnazisták. A fiuk a major felöli oldalon, a leányok a város felöli oldalán fejlődnek föl, oly módon, hogy a nekik kijelölt ulvonal szakaszt egészen kltöltsék.
A cinktorlum elején levő diszka-
Tekintettel a nagy áruraktárra és a vevőközönség csökkent vásárlóerejére
5INGER
divaiáruház
árait nem emeli és junius hóban is, mig a készlet tart, olcsó árban árusit.
Nagy választékban a
Nyári ruhakelmék, női- és férfiszövetek, selymek, müselymek, siffonok, vásznak, damasztok, anginok, női és férfi fehérnemQanyagok, frottierkelmék, szőnyegek, ágy-garniturák, diványteritők stb.
Kabátok leszállított árban I Maradékok félárban!
púnál a gimnázium énekkara köszönti a megérkező főpásztort, majd a plébános és két kis elemista, egy leány és egy fiu mondanak üdvözlő szavakat. A hivek a cinktoriumban gyülekeznek a díszkapu mögött. Az üdvözlések ulán énekszóval kísérjük be a főpásztort a templomba.
A bérmálkozás sorrendje: junlus 8 án a férfiak bérmálása. A 8 órakor kezdődő püspöki misére ugy a felnőtt, mint a fiu bérmálkozók bérmaszülők nélkül Jelennek meg. A mise ulán 10 óráig bérmálkoznak az I. és a II. körzet elemi és ismétlő iskolák növendékei. 10-tól fél 11-lg a klskanizsai elemi és ismétlő iskolák növendékei. Fél ll-löl 11-lg a polgári Iskola, a kereskedelmi Iskola és a tanonciskola növendékei. 11-161 12-ig a gimnázium növendékei és a felnőttek.
Junlut 9 én a nők bérmálása. 8 órakor is részt vesznek bérma-Fzülők nélkül a püspöki szentmisén. Mise. után 10 óráig bérmálkoznak aí I. és II. körzet elemi ét ismétlő iskolák növendékei. 10-161 fél ll-ig a klskanizsai elemi és ismétlő iskolák növendékei, fél ll-tól ll-ig a polgári Iskola, a líceum, a gimnázium és a tanonciskola növendékei, 11-től 12-ig a felnőttek.
Kedvező idő esetén a bérmálkozók mindkét napon kettős sorban állnak fel a templom szeniélyétől egész a cinktoriumban levő díszkapuig. Kedvezőtlen Idő esetén a templomban és a zárda, illetőleg a plébánia alsó folyosóján egész a fehérteremlg. A főpásztor minden óra eltelle után áldási ad, melyen az addig meg-bérmáltaknak Jelen kell lennlök.
SZÍNHÁZ
A színházi iroda hirel
(*) A Mosoly orsiága, az évad leg nagyobb sikere. Pénteken, szombaton és vasárnap esto tél 0 órakor van mU-soron I,ehár Korono diadalmas vllág-ulkoro, a Mosoly országa. Hsrcios Irént, « kllzkodvelt szubreltprlmadonnát a Mosoly országa legutóbbi előadásán súlyos betogségo gátolta a fellépésben, do ma és a további előadásokon már Ismét Játszik.
(*) Vasárnap három előadás. A színház vezetősége vasárnap délután két teljesen olcsó holyáras előadást Iktatott a műsorba. Vasárnap délután lél 3 órakor Csókosreglment, opercttujdonság 22 fillértől 160 fillérig terjedő helvárakial, délután lél 6 órakor Móricz Zsigmond Irodalmi remeke, a l.égy Jó mindhalálig szintén 22—löOMlérw Helyárakkal kerül nzinro. Vasárnap oate rondos helyárak-ka! Mosoly országa.
(*) Harapós téri 22-tS0tllléres helyárakkal. Héttőn osto a nagysikerű Harapós tér] oporettuldonság 22—150 filléres holyárakkal korul színre a bemutatóelőadás teljes szépségébon.
(*) fales ellenség, délutáni hely-árakkal. Bónyl Adorján, az Elcserélt omber Bzlnmll szerzőjének logulabb színjátéka, az Édos ollonség kerül bemutatóra keddon a prózai együttes olsőrondü olőadásában, délutáni helyárakkal.
O legközelebb MAYA, a fővárosi Operettszínház szenzációja.
Heti műsor:
Pénteken, szombaton és vasárnap: Mosoly országa.
Vasárnap délután lói 3 órakor: Csókos regiment.
Vasárnap délután fél 6 órakor: Légy Jó mindhalálig.
Ilétlőn: Harapós férj.
Kedden: falca ollonség,
ZALAI KÖZLÖNY
1932. |unliig 3
A Francia Bank meghosszabbította a németek kölcsönét
Párls, Junlus 2 (Éjszakai rádiójelentés) A Francia Bank 3 hónapra meghosszabbította a Német Birodalmi Banknak nyujtoll nemzetközi dollárkölcsönnek reá eső részielét, amely jun. 6-án járt volna le.
Nemzetközi brldgeverseny Bécsben
Az idei bécsi két ünnepi hét keretébea junlus 17—24 ig nemzetközi brldgeverseny fog rendeztetni, amely két részből fog állani és pedig a nemzetközi versenyből és az ausztriai ctHmplon-versenyből. A nemzetközi bridgekörökben igen nagy érdeklődés mutatkozik eme nagyszabású mérkőzés iráni.
Erne nemzetközi brldgeversenyen a rendezők azl a kérdést óhajtják eldönteni, vájjon Culberlson amerikai »brldgepdpa" módszere a bécsi módszert feldlmulja-e, vagy sem.
1500 vezető bridgejátékos és az egész világ brldge- klubjai meghívót kaplak a versenyre, abova Culbertson mestert Is várják, akinek alkalma lesz hírnevét dr. Tafler György bécsi mesterrel szemben megető-sllenl.
Az elsőbbségi versenyben azl a kérdést kell majd eldönteni, hogy vaj|on a bécsi team főerőssége, a fantázia és az alkalmazkodóképesség vagy pedig az amerikai Culbertson metódusa, mely a logikus organizáción és a brldgellcltácló mecha-nlzálásán és a raciónlzálásán alapszik, viszi el a győzelmet. Amíg a bécsi metódus az egyes játékosok fantáziájának és Inlciativájának tág tért nyújt vagyis individuatisztikus alapon áll, addig Cutbertion módszere egy bizonyos elmélet szabályszerű megtanulásában rejtik. Vagyis azt lehetne mondani, hogy a bécsiek a bridgejátékot mint művészetet művelik, "míg az amerikaiaknál a brld-gejáték tudományt jelent. Annál érdekesebb len tehát megállapítani, hogy melyik félnek van Igaza.
Culbertsonon kivül más nemzetközi bridgeklválóságok Is részt fognak venni a bécsi versenyen, elsősorban Emánuel Lasker, a sakk volt világmesterre, aki bucsut mondva a sakkjátéknak, teljesen a bridgejáték-nak szentelte magát és Londonban mint brldgeteoretiku8 és gyakorlati bridgejátékos nagy diadalokat arat. Mindenesetre bizonyos, hogy a bécsi Ünnepi hetek bridgeversenye a világ brídgejálékosti százezreinek figyelmét fogja Béci felé Irányítani.
0ÉRMA-
AJÁNDÉKUL
nemcsak emléket, de ölök értéket is ad, ha ezt
Schniizer és Göndör
ékszerész cégnél Deák-tér Í5.sz
alatt szerzi be, hol ékszerek és órák nagy választékban legolcsóbban vásárolhatók.
MAPI HÍREK
NAPIREND
Jsiniua 3, péntek
Római katolikus: Jézui u. Sz. Protest.:
Klotild. Izr.: ljar hó 28.

Várost Muzeum ós Könyvtár nyitva cailtöttökOii és vasárnap délelőtt 10-101 12 Aráig.
OyOgyazortárl éjjall szolgál-t: a .Fekete sas\' gyógyszertár Fó-ut 6. az éa a klskanlasal gyógyszertár.
Oőzíürdó nyílva reggel 6 órától este 1 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, : kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13. I
Jézus szentséges szivének flnnepe
Ma, Umap nyolcadd utáni pénteken üli a katholílrua anyaszentegyház Jézus szentséges szive föllnnepét. A szent Sziv társulat tagjai ez alkalommal tömegcsen járulnak a szentségekhez. A társulat székhelyén, a ferencesek templomában — mint minden hónap első péntekjén — ugy ma is 8 órakor van az Ünnepi szent mise a szentséges Síivel megkérlelő ájlatossággal. Az ünnep nyolcada alatt délulán 6 órakor naponkint megismétlik az engesztelő ájtatossá-gol. Vasárnap délelőtt 10 órakor Molnár P. Arkangyal plébános szentbeszédet mond, uiána dr. Simon György prelátuskanonok fényes asz szisztenciával főpapi misét celebrál, melyen az Oltáregyesület kara énekel. Ennek befejeztével Simon prelátus a fehérteremben a névszerlnt meghívottak jelenlétében a megyés-püspöktől megbízva megáldja az Olláre^yesület és a Ferences III. rend buzgó tagjai által városunk templomai és a vidéki kegyhelyek számára készített egyházi ruhákat és a főpásztor nevében megnyitja a kiállítást. A kiállítást junius 5-én délután 2 órától 10-én délután 6 óráig (a hétfőn fél 5 órakor kezdődő kongregáclóa és a kedden 5 órakor kezdődő egyházközségi gyűlés kivételével) naponta délelőtt 8 órálól délután 6 óráig bárki díjtalanul megtekintheti. Vasárnap délután 6 órakor a plébánia templomból ugyancsak dr. Simon György pápai prelátus vezelésével körmenet indul a felső-templomhoz, mely az itt tartott szentbeszéd és litánia után tér vissza a ferencrendlekhez.
— Inkel bucsu. Siombaton, junius 4-én délulán 1 ótakor a felső tem\'plomból indul a zarándokcsoport Lukács József hitoktató vezetése alatt Ilikére. Vlsszajövetel vasárnap este 8 órakor.
Legolcsóbb és leghasznosabb bérmaajándékok.
Nagy választék nyári újdonságokban
6BÜNFELD rnhaáruházban K"Anr
-r A Keresztény Jótékony Nőegylet teadélutánja nagy érdeklődés jegyében zajlott le csütörtökön délulán 6 órakor Kelemen Ferenc takarékpénztári igazgató vendégszerető Sugár-utl házában, ahol a város hölgytársadalrrtának szine-java gyűlt egybe. Kelemen Ferencné lekötelező kedvességgel töltötte be a háziasszonyi lisztet és ennek tudható be, hogy a nagyszámú ríszlvevő csak este 8 óra tájban fqgidott a távozásra. A teadélulán, melynek tiszta jövedelmét a nyomor enyhítésére fordítja az egyesület, ugy anyagilag, mint erkölcsileg a legteljesebb siker jegyében zajlott le.
Hívnak a hQiltő habok, — gondoskodjunk fürdőruházatunkról és válasszunk egyéniségünkhöz Illő színeket még fflrdőköpeny-ben Is. ScOUtxéH kirakatában megtaláljuk mindig a legújabb mintázatú frottler anyagokat.
— A piarista gimnázium évzáró ünnepélye. A piarista gimnázium növendékei most vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel rendezik évzáró Ünnepélyüket az Intézet tornatermében. Az ünnepély műsora, melyre az érdeklődőket ezúton hívja meg a rendezőség, a következő: I Marchner: A vámpir. Nyitány. Előadja a gimnázium zenekara. 2. Sajó : E rabföld mifid az én hazám. Szavalja Antmsnn II. o. t. 3. Beszámoló az Önképzőkör ez évi munkásságá-
ról és búcsúbeszéd a maluranduiok nevében. Mond|a Ortulay Gyula VIII. o. t. 4. Dürer: A viharban. Énekli a gimnázium énekkara. 5. Sík; Kelten a Mesterrel. Szavalja Hegedűs E. VIII. 0. t. 6. Rákóczi imája. Énekli a gimnázium énekkara. 7. A gimnázium igazgatójának záróbeszéde. Jutalmak kiosztása. 8. Auber: Diavolo. Nyitány. Előadja a gimnázium zenekara \'
— Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkivűl nagy választék Slnger divatáruházban.
— A klskanlzsal tornaünnepély, A nagykanizsai állami elemi Iskola III. körzele (Klskanizsa) vasirnap délulán fél 4 órai kezdettel a Templom-téren tornaünnepélyl rendez, melyre a szülőket és tanügy-barátokat meghiv|a a Tanítótestület. A lornaünnepély műsora : 1. Felvonulás, Hiszekegy éneklése. 2. Leányok szabadgyakorlata. 3 Fiuk keresztezett ellenvonulása és szabadgyakorlata. 4 Leányok magyar tánca. 5. I—III. osztályos fiuk birkózása, 6 Fiuk zászlós gyakorlata. 7. Ml. osztályos leányok szabadgyakorlati. 8 Talajtorna akadálystaféla. 9. Nyilazás, célbado\'oás, kölélhuzás, távolugrás. 10. Játékok. II. Fapuska-gyakorlat. 12. Fiuk gulaalakilása.
13. Roham I a „Csiladal" c. versre.
14. Himnusz. Elvonulás. Belépődíj: Fennlarlott hely 1 pengő, ülőhely 40 fillér, állóhely 10 fillér. A liszta jövedelem a szegény gyermekek segélyezésére és Iskolai felszerelések beszerzésére lesz fordítva. Autóbusz a Központ kávéháztól 3 óra és 3 óra 30 perckor indul Klskanizsára. 5 óra 30 perctől kezdve ismét a közönség rendelkezésére áll Klskv nizsárói.
Bourett öltöny
férfirubaáru&áa:
nyári vásárának
rendkívüli árajánlata: P 11-80 Week-end szinea moiAruha
saját gyártmány, méret után is
19-
Zöld „Vadász-vászon" bóreröa öltöny
Prima garantált minőség _________________________
elsőrendű munka, saját gyártmány, méret után is W\'— saját gyártmány .
Mosóruhák nagy választékban. Saját gyártmányú elsőrendű minőségű nrl és polgári, fértl, Un és gyermekruhákbau lusillttolt árak. Munkás ruhákban nagy választék.
HAVASI SÁNDOR, NAGYKANIZSA Bazár-épület.
IÖ32lunluí_a_
zalai közlöny
A
A pécsi filléres-gyors utasainak figyelmébe
Mini ismeretes, most vasárnap Sopronból, Szombathelyről és Nagy-Kanizsáról filléres-gyors indul lőcsre. A késői beérkezésre való lekintetlel 11 óra 45 perckor lesz az énekes mise a székesegyházban. Dílelőlt 11 órakor leplezik le a volt pécsi házi-ezredek emléktábláit a Széchenyiben. Az 5 órai láncos tea a Pécsi Nemzeli Kaszinó nyári termében és parkjában lesz. Délután 3 órakor a Pécsi Polgári Daloskör a\'Teltyén tartja népünnepélyét, ahová a vendégek a vasull jegy felmutatása ellenében díjtalanul beléphelnek. — Délulán 2—6 óra közölt 10 fillérért megtekinthető lesz a pécsi egyetem könyvtárának ex librisek, régi pécsi könyvek és nyomtatványokból rendezett kiállítása.
- SzDIŐI értekezlet a gimnáziumban. A csütörtöki szülői értekezleten nagyszámú érdeklődő töl-lOlle meg a gimnázium tornatermét. Wagner László cserkész szavalala után liarta István kegyesrendi tanár, a cserkészcsapat parancsnoka tájékoztatta a megjelenteket az idei táborozásról. A tábor pedagógiai éltékelnek kifejtése közben rámutatott arra, hogy ml mindent kap a cserkész a táborban. Szociális nevelést, akarat, jellemfejleszlésl. A tábor az élet iskolája, amely meglanilja a cserkészt a felelős, ponlos, becsületei és áldozatos munkára. Szeressük i magyar cserkészeket és áldozzunk táborozásukra, meri a cserkésztábor Magyarország kicsiben. A piarista cseikészeket az idén a magyar kegyes lanitórend hivla meg láborozásra Tatzárra. Az előadás ulán cserkész-avatás és fogadalomtétel volt.
- Ma, péntek ea/e Oangula-los, nojysioru u/ nölxcncKar mellett balösxlé (urDicsu-«dwil a Cetliről ét/eremben.
- Két helyen zajlik le a tűzoltók vasárnapi juniállsa. A kanimi tűzoltótestület a várható nagy érdeklődésre való tekintettel ugy döntött, hogy a |unlus 5 iki junláli-«it kél helyen rendezi meg. Délulán 3 órától eite 8 óráig kinn a Séla-Wren zajlik le a juniális bohókás \'öze, ahol szerencsesálor, halászkor, karikadobás, medvedobás, "ligposla és konfetlicsata fogják emelni a vidám hangulatot. Külön szenzációja lesz a juniálisnak, hogy
rendezőség Sludlót állit fel, mely-ntk üzeneteit hatalmas hangszórók továbbítják a Sétakert különböző tésxeibe. Belépődíj 20 fillér. Zenét a Uventezenekar és a rádiógramofon szolgáltatja. Pénztár csak a Csen-Wy-uti és a temetői bejáiatnál lesz. Eleiekről és Italokról bőven történik gondoskodás. Egy pohár sör 20 llllé\'- A juniális második része esle lfl 9 órakor kezdődik a Polgári Wet összes termeiben, ahol táncmulatság lesz. Belépődíj 50 fillér. . re8gellg. Szépségverseny is lí,z- A tiszteletjegyek mindkét helyen Cwk egyszeri belépésre jogosítanak.
KIRSCHNER
árai mindig olcsók voltak és ma is
olcsók maradtak.
A nagy raktár lehetővé teszi, hogy a bérmálás utolsó hetében, amig a
készlet tart, jóminőségü férfi gyapjúszövetet mtr.-ként P 10.50
Fehér- és színes georgettet
változatlanul méterenként 3.50 pengőért
vásárolhassunk
Kirschner Mór
divatáruházában.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán
az olmull héten 13 uyermek szilt,tett, 4 Ilii óa tl leány. Tflke Jeni v. Jövedéki ellenőr és Sprung Idának rk. fin, Szmo-dlca László foldin. 6« Balogh Juttanná-nnk rk. leánya, Mátyáa Béla tUzoltó 6a (ieróca Krzsébotnek rk. leánya, Kancaa-HöKíyiirgy napszámos 6a Holleder Máriának rk. leánya, l\'lnlór .ítfzaet napszám oa 6a Kzöku Máriának rk. leánya, Tóth Józiioí napszámul ós Sós Ilonának rk. leánya. Péter Józset piaci árus ó« Horváth Erzsébetnek rk. leánya, Németh l\'óter vasúti kalauz 6a Dezséuyi Rozáliának rk leánya, Kálovlca Antal löldm. 6a Kovács Katalinnak rk. leánya, Nlczlnger Károly bérautó tulajdonos 6a Bodóca Katalinnak rk. fia. Házasságon kívül született 2 tlu és 1 leány. — Ha-UUozdsok: Kisházi László rk. 28 napos, Kszter l\'ál váronl azexény rk. 76 óves, Steazlln György töldm. rk. 45 éves, Bálint Ferenc nyűg. vasúti kalauz rk. 52 6ves, íízv. Horváth Jánoané Kopácsi Anna rk. 81 óves, Péter Anna rk. i na-özv. Bukovlca Imrénó Gelencsér rk. 42 óvea (I.lazó), Sárközi J6-zaet calfmadlainostor rk. Hl éves.
poa, bzi katallii
lliizassánol kötöttek: Mltel .József földra. 6s Karkaa Anna rk.. Kálovica János t ildm. és Dani Anna rk., HorváUi 1-ánzló zenész éa Horváth Márln rk., Horváth Vince kórházi ápoló ós Hotor Hona rk.
— Autóbusz hlr. A lilléres gyorssal érkező utasokra való tekintettel az autóbusz vállalat a filléres gyors érkezése ulán ca fél órával a Koronától különmenelet indit Letenyélg. A kűlönmenet a lilléres gyors Indulásához érkezik vissza Kanizsára. A letenyel vonalon, kik vendégel várnak, értesítsék azonnal erről hozzátartozóikat.
— Ma, péntek es/e Qangula-loa, naejymxcrU u/ nölzenekar melle// Oaldiilé turóacau-udual a Centről étteremben.
— Villámcsapás. Kerkaszent-mlklóson a villám becsapott a telefon vezetékbe a postahivatalban, ahol megrongálta a csendőrség és posta vezetékét. A vlllamosársm végigszaladt a vezetéken szemmellátható szikrázással és a Letenyére vezető egyik oszlopot az országúton apró szilánkokra tördelte.
= Divatos női és férfi fehérnemüanyagok érkeztek Slnger divatáruházába.
— Pótvásár Kapolcson. Kapoics községnek a május 110. napjára esett országos vásárja helyett, amelyet az alkalmatlan Idő miatt nem tartottak meg, junlus 13-án pólvásárt engedélyezeit az alispán.
— A Polgári LflvészegyesDIet tagjai felkérelnek, hogy a junlus 12 én a József főherceg laktanya melletti uj kispuska lőtéren tartandó városi cíllövöversenyen való sikeres működés érdekében a minden kedden és szombaton d. u. 4—6 óráig tartó céllövő gyakorlatokon a Petöfi-ut végén levő téglagyárnál minél nagyobb számban jelenjenek meg. Elnökség.
Idölárás
felhőzet: Reggel borult, délben ét elte tiszta égboltozat.
(É/ookal rddldjtlenUi) a ■•laor.lé-gl.l Intézőt i.l.ntl aate 10 érakor ■ Malag, zivatarra hajié M* várható.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Uorsn MtotMI
Callérlisztitámban vezet I
Bortby Kium-It a. Hunyadi u. 19.
ZALAI KÖZLÖNY
Ha szereti éa fáltl ruháit
festesse, # tisztítássá
-ndl
■aqykahizsAm.
Elsőrendű sxaJklsmereiek.
— Baleset a Szentgyörgyvári hegy alatt. A menlök csülörtökön combt0ré88el és klficamodással beszállították a lakásáról özv. Bedeko-vlcs Istvánné 88 éves, Eölvös-tér 24 szám alatt lakó magánzónöt. Bcde-kovlcsné szerdán este Ismerőseivel együll kocsin jött haza a Szenlgyörgy-várl-hegyröl, amikor a Blau-vllla közelében a lovak váratlanul felborították a kocsit. Egy fiatalasszony, aki háromhetes csecsemőjével szintén a kocsin tilt, rázuhant Bedeko-vicsnéra, aki ilymódon szerezte sérüléseit.
= lndanthren frottlerkelmék nagy mennyiségben Slrtger Divat-áruházban.
— Menetdijkedvezmény a Déli-vasuton. A DSzA Igazgatósága az Országos Közponll Hitelszövetkezet Kongresszusa alkalmával az odauta-zók részére 33°/o-os menetdijkedvez-ményt engedélyezeit. Az odautazás junlus 12—14-lg, a visszautazás jun. 14—16 lg lehető meg. — A Magyar Oazda és Erdöllsztek Országos Szövetsége részére a tartandó Kongresz-szusa alkalmával 33%-os menetdijkedvezmény engedélyeztetett. Az odautazás junlus 3—5, a visszaulazás junlus 5—7-ig tehető meg. Az állomásfőnök.
— Női panama ruhák a legszebb színekben 8— P-ért kaphatók SchOtznét.
A bolgár ksrUsiak
értesitik a n. é. közönséget, hogy piac áthelyezés végett a halaaaorba lettek áthelyezve. Tisztelettel
Bolgár heriitzek.
•=• Még nem késett el. Siessen a legközelebbi trafikba és vegyen Államsorsjegyet. A húzást június 7-én minden körülmények között megtartják.
A takarékosság hulláma. Erről a most felettébb aktuális kérdésről olvasunk érdekes cikket a „Tűzhely" ciruü folyóirat legújabb számában. Az alig pár hónapja útnak Indított képes újság rengeteg Irtsa és szellemes cikkével, képeivel, a mat család legizgatóbb problémáit Igyekszik megoldani. A háztartás, a tHkarékos gazdálkodás, n boldog házasélet, a nevelés, a kcrtápolás, a szo-haberendezés. a konyhai s kerti változatosság, a testi és szellemi kultúra minden vonatkozását telölellk a legjobb Irók cikkel A 9.00 pengős előtlzotéal árért a „Tűzhely" nemcsak, hogy ögy gazdag lolyólVatot ad egés7. éven ál, do nyomban ajándékoz minden előfizetőnek egy zsuraszlalterltőt négy szalvétával, kézzel hímezve. Rejtvényversenyt is Indított a „Tűzhely". A hatszáz dli nyertese leié mtnt első díj: egy Llngel-lélc urtszoba integet, a második díj gyanánt pedig tegy teljes menyasszonyi kelengye. A .Tűzhely" kiadóhivatala Budapest IV. Szervita-tér 3.
= Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban C6akis Kopsttin bútorátuházban vásárolhat! Horthy .Miklós-ut 4.
RÁDIÓ-MŰSOR
Junlus 3 (péntek)
Budapest 9.15 Hangverseny. Kőiben 9.30 Hírek. 11.10 NlinietkOiI viz|elzőuol-gálat. 12.00 Déli harangszó. 12 05 A Városi Színház kamarakórusanak hangversenye. Közben 12.25 Illrek. 13.00 ldő|elaét, Idő-járásjelentés. 14 45 Hírek. 16 00 Divattudó-airás. 16.45 IdAJelzé., ldő|áriijelentés, H. 17.00 E. 17.30 Szalonzenekar! hangverseny. 19.00 Kuruc dalok. Előadja Caelényl József tirogatóklsérellel. 19.45 E. 20.10 A Nemzeti Zenede növendékeinek évzáró hangv. A hangv. ulán kb. 22.00 Időjelzés, ldő|áras-jeleulis. Majd 23.00 A Broadwaya üoya zenekar hangv.
Béca II 30 Négyes. 12.40 Q 13.10 Han-goalllmréazlet 17.05 Zenekart hangverseny. 19.40 Svéd népzene. 20.30 Salmt. hangv. 22 10 Jb.
Berlin 16 30 Zenekail hangv. 18.15 Karének. 19.10 Zene. 21.00 Hangv 21.10 Schubert: C-dur őtőa. 22.20 Hangv.
Prága IU5-7.30 Zenée ébresztő. 11.00 Q. 11.05 Zene. 11.55 éa 13.35 O. 19.45 Opera L. 22.35—23 00 O.
Róma 17.30 Voká! bangv. 17.45 Zenekari hangverseny. 19.S0 O. 20.45 Hangv.
Varsó 16.40 O. 17.35 Zenekari hangverseny. 19.35 O 20.15 A illharmónlkusok silmf. hangversenye. 22.50 Zene.
Közgazdaság
A kanizsai piac árai
(,Hivatalos úr-lista a szerdal hetivásárról)
Zöldségfélék (kllogrammonklnt) : bab —■—, mák 0 00, fokhagyma uj 20, vöröshagyma 20, zöldség 2(1 burgonya 08-12, saláta (drb) 02, tejeskápossta 00, ugorka 00, kelkáposzta (10, paradicsom 0O-OO f.
Baromfi (darabonkint) tyúk 1\'60—2-50, csirke 1.00-200, pulyka 500- 71*), sovány kacsa 200 -2M, hízott 4\'00—6-00,sovány liba 21)0—100, hízott 6 OO-IO\'CO, azopős malac 1-50—3. 0 pongő.
Termények (miltnnáziánkint): búza
00-19-0O, rozs 19.00, árpa 00, zab 00 00, csöves tengeri 00, szemes tengeri 18-00— széna BOO—10U0, lóher 0-00, lucerna 0-00-00-00, alomszalma 4 00, zaupp-azalma 0—O\'OO pengő.
Tejtermékek: tej II 12-14, tejlel It. 60-70, túró kg. 35-40 fillér, vaj kg. 2*40—2-60 pengő, tojás drbja 00-07 tlll.
Oyümölca (kllogrammonklnt) i dió 0-40 pengő, alma00 -00, körte 00-00, azllva 00, szőlő 00—00, barack 00, cseresznye 100 űilér.
Húsárak (kllogrammonklnt): marhahua elejo 100, hátulja J\'20, borjuhua eleje
1-4(1, hátulja 100, sertéshús 1 20—1\'40, zatr 1-80, háj 1-70, zslrazalonna 1-60, birkahús 000, kalbásztélék 100-400 P.
Élőállat (kllogrammonklnt): I-a marha 50—55, ll-a marha 40—46, vlratlls marha 30 -35, zslrsertés 0-811-0-1)0, hússertés 0.70-0-80. borjú 50-0-65. birka 000 P.
vigyázzon egészségére és igyék
Reiedei vizet,
mely hólyag, vese é8 gyomorbántalmaknál
kitűnő hatású. -
Kapható minden lösznrílzlelbcn.
Firaktár: WEISZ MÓR, Nagykaolzsa Klrály-uloa 34. Talaroa 310.
1932 juniusa
ItrWW sárlat
Pária 20-16, London 18\'81\'A, Newyork 510-50, HrUsscl 71-35, Milano 26\'í2Vs, Madrid 42 20, Amsterdam 20705, Berlin
120(55, Wien---, Szólla 3-70, Prága
1515, Varsó 5735, Budapest —•-, Belgrád 9-05, Bukarest 3-00.
A líemsetl Bank deTlia-ártolyamal
VALUTÁK Angol f. 21-10-21-50 Belga It. 79-85-80 45 Caen k. 1700-17-10 Dánk. 114-70-115-70 Dinár 9Ü6-10H8 Dollár 570-50-573\'50 Francia 1.22*30-22\'50 Holl. 231-20-232 60 Zloty 84 00-64-50 Ul 3-46-3-56 Léva 4-06-419 Ura 29-19-29 49 Márka 135 70-136 60 Norvég 104-50-105-50 Peseta —■— •—
Schlll. -•----
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 107! 0-108 90
DEVIZÁK Amat. 231-40-232-60 Belgrád 1004-1014 Berlin 135-80-136-60 Brüsael 79-95-80-45 Bukarest 3-42-350 Kopenh.114-90-115-40 London 20-99-2119 Madrid _•__•_ Milano 29-29-29-49 Newy. 571-00-57400 Oszló 104-70-105-50 Pária 22-33-22-47 Prága 1606-1704 Szófia 408-4-19 Stockh. 10810-108-90 Varsó 64-10-64-50 Wien —•—•-Zürich 11Ö80-111-40
Wien clearlng árfolyama 80.454.
Tainéiytfttsdo
Buza tv. 10 flU, dt. 05—10flll., a rozs 10 fltl. esett.
Buza tlszav. 77-es 12-50—1300, 78-«a 12-65 1310, 79-ss 12-80-1330, 80-as 12-90-13-40. dunánt. 77-es 12-55—12-70. 78-as 12-65-12-80. 79-ea 1280 1295, 80-as 12-55—13-00, rozs 13 60-13-70, tak. árpa 14-50- 14-75, zab 16-75—17-25, tengeri 16-60-16-70, korpa 11-65—1190.
Pelhajlás 2905, eladaűan 115 - Elsőrendű 1-08-110, szedett 1-10—1-14, szedett közép 096-104. könnyű 0-72—0-86. l-ső rendű öreg 0-92 0-9*1, Il-od rcndU öreg 0-84 - 088, angol süldő I. 100-1-25, szalonna nagyban l-20-(K)0, zair 1-20— 126, hua 1-30 -1-64, félsertés 130-144.
llaíji: NfauÜH lyoaia ét Lapklatf Tállál«t, IitTkuluáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly, latcnirban t.l«r.,. • H^rk.uln. ti. m.
Asztali- és fajborol^
50 llterenklnt BO Bl). kapható
Dr. LICHTSCHEIS borkereikedéi,
rssr Csengery-ut 31.
EIv.m.M 20 pengő Caengery-ut éa Píut ssroktól Junth László Uzlellg. Kérem a becsületes megtalálót adja le e lap kt> adóhivataliban 2! 75
APBflgTKT\\FTÉSg
Ullmann és Tóth vaskereskedéaíben
Pacsa mellett, Nemesrádón .agia birtok olcsón eladó, vagy e\'caerél,» Kanizsa mellettivel. Clm a kiadóban ,
ClpSk nsélyon laiaréltltoll t,h.„ kaphatók Armuth Bazár-Udvar. 27M
Saját otthon 4plMa«h.< telket és hosszúlejáratú kamatmentes kölcsönt aztr zek. Felvilágosítás Ssántó, Sugár-ut 6. 2S6<
Bflamalom 5 Jiralu, nagyobb viro. közelében, nagy körzettel eladó, vagy bért» adó. Jullus 1 én átveheiő. V.llai mái-Ián 1600 öl beültetett szőlővel vflU telkek kedvező itzeléil leltétellel eladók Clm a kiadóhivatalban. 2Í56
AuQuaxtHa Ura klodó NsovkiJ zián, Klrály-tlca 34. alatt, Ingorvoií rea deló helyiségei._
KladA azonnalra egy, esetleg kétiznbli lakás Magyar-ulca I l/a. 27^
■oJérónS azonnal felvételik Eőtiís-tér 16. Ugyanlll 2 udvari szoba surui,. tusra kiadó. 277)
Bejárén!), aki lőséat Is vállal)* vétetik. Horthy Miklós-ut 6. kalapüzl I.
Kombinált árién- rézvegytlletel tarlalmszá
Nospraaon Komb. réskén-arzénvcgydletet tartalmazd Tutokll
mindkettő egyeilteu permetező nnyíj
egyidejű védekezésre. GyOmölcsésban i UyUmölcspentu (Montlla), varaaodás, rUgvIuióbojir, almamoly, aziivamoly és a tóbbi gomta
és rovsr kártevők ellen Baőlöban i Peronoapora, szólómolj, szölőilonca, lökehernyó Irlásiis. Botdól léhez keverve: Arzolar, Oariln arzén tartalmú rermelezőszerek (lágókirtevők Irtására). ■ tornai, Sutfarot llsztharmat. gombakáitevök IrlbihaL
Almola, Pomrln (vértelUkálrány) vérlrtves sebhelyek bekenéaéhez Hornyóonyv megakadályozza a máizókárterőkel él hangyákai, hogy a r(*ztalq vagy gyümölcsfa koronájához feljusaaiuk. Kaphatók:
Ország József
cégnél ,4 Nagykanizsán, Emébet-tér Ift
(A btrőaáel palota mellet!).
I
H— ftsninnaannk sem puhították volna nyereg alalt a I
osniagjapoil huit) h, lmlUk VOin<i hogy ao m-1
térért négyfogásos obéalot kapnak a Molnár étkezdében,
in ahol a tisalt étkezde volt főszakácsa lói. j
Ne törje fejét...
hogy mit vegyen bérmaajándékul.
Egy fényképezőgép, futball, légfegyver, flóbert, kerékpár a legszebb és praktikus ajándék, mellyel a legtöbb örömet szerezheti.
Olcsón beszerezhető:
Szabó Antal
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 124 azám
Nagykanizsa 1SS2. junius 4, szombat
Ara 14 Nlér
POLITIKAI NAPILAP
Sjűkeutőséí ti kiadóhivatal; Póut 5. izim. Kcutbclyl HókkladóhtvaUI; Koiiuth utca 33.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést áia : egy lióia 2 pengő BO Iliiéi Sierkcjitőségt él kiadóhivatalt teleion: 78. u
Jugoszláviában elkerülhetetlen a forradalom kitörése
London, Junius 3 A Reuter Iroda Jelenti, hogy a jugoszláv helyzet annyira súlyos-
bodott, hogy ha a kormány nem szakit az aulonomisla és a politikai szabadságtörekvésekkel szemben ed-
dig tanúsított merev tagadó álláspontjával, akkor a forradalmi mozgalom kirobbanása élkerülhetetlen lesz.
......\'"""...............**•............. . — i-i-i •i-i*,l-ltn.-u-.\'tr.x\'.\\i v^imnaaitoruutu.
Na dönt Hindenbnrg, hogy feloszlatja-e a parlamentet
Berlin. Junius .1 (Éjszakai rddlójelentés) A minisztertanács délután fél 5 órakor alt össze, hogy a birodalmi ülés fel-
oszlatásáról lanácskoizék. A mlnlsz-tertanács ugy döntölt, hogy a birodalmi ülés feloszlatását fogja indítványozni Hindenburg elnöknek, aki-
nek erre vonatkozó rendelkezését ma, szombaton hozzák nyilvánosságra. Ugy hírlik, hogy a választásokat Július második felében tartják.
HVíV"..................l
Titu/escu vasárnapig megalakítja koncentrációs kormányét
Bukarest, Junius 3 (Éjszakai rddlójelentés) A király pénteken délben kihallgatáson fogadia Tllulesait, akit később ebéden látott vendégül. Az ebédről lávozó Tllulescu közölte az újságírókkal,
hogy a királytól kormányalakításra ezt a megbízási.
Tllu\'éscu már délután a tárgyalásokat a pártok A Lupta szerint szombat
megbízást kapoll és ö vállalta Is
megkezdte vezetőivel, estéig, de
legkésőbb vasárnap esléig megalakul az uj kormány. Tltulescu igen rövid Időt kapóit arra, hogy koncentrációs kormányt alakilson, ennek oka azonban az, hogy a válságot rövidesen meg kell oldania.
ijiiB_i--i.il*- --r*i~i.<•- iT i - — - —i ,-i — ^ \' t
Feltűnő incidens a képviselőház folyosófán Lakatos Gyula és Andaházy-Kasnya között
A képviselőház folyosó|án a délutáni órákban feltűnő incidens ját-uódolt le Lakatos Qyula és Andaházy-Kasnya Béla képviselők közölt. Az Incidensre Kasnya Bélának az egyik közbeszólása adott okot, aki néhány nappal ezelőtt, amikor Eckhardt Tibor a Llchtensteln hercegségben létesített Holdingokról beszéli, közbe-klállolt és azt kérdezte, hogy ki az a dr. Görög. Eckhardt Tibor nem válaszolt erre a közbeszólásra és cuk később derüli ki, hogy Andaházy Lakatos Uyuldra célzott, akldllltólag Uytn névre kiállított útlevéllel utazott volna külföldre.
Likatos Gyula ma a baloldali folyosón felkeresle Andaházy-KaBnya Bélát és éles hangon kérdezte meg tőle:
— Igaz-e, hogy le terjeszted rólam azl, hogy én dr. Qörög volnék ?
— Én ezt nem., terjesztem, de valakinek valóban mondollam — válaszolta Andaházy-Kasnya.
Lakatos Oyula erre megkérdezte Andaházytól, hogyan kerüli ez a dolog egyáltalán szóba.
Andaházy : Itt én erről szélek, majd a Házban szó róla.
— De mire bazirozod
nem belesz még
ezt? —
kérdezle Lakatos Gyula.
Andaházy erre noteszt veti elő és két nevel említett, akiktől az Információi kapta.
— Nem Ismerem őket — mondta Lakatos Qyula. — Aki ezt állítja, hazug csirkefogói
Nagy csend lámadt Lakatos Gyula e kijelentésére, amll aztán Andaházy ezzel a kijelentéssel szakított meg: Én téged annak tartalak I
Lakatos Gyula Andaházy e kijelentése után megfordult és eltávozott az incidens helyéről. Valószinü, hogy az ügynek lovagias folytatása is lesz.
Purgly: Nem földbirtokreformra, de pénzügyileg kellőkép alátámasztott, céltudatos földbirtokpolitikára van szükség
A Ház elfogadta a földművelésügyi tárca
Budapest, Junius 3 A képviselőház ma a földművelései tárca rés;leles vitáját kezdte meg- Pintér László a földteherrende-zés kérdésének megoldását sürgelte. Zsilinszky Endre egészséges birtok-megosztás érdekében szólall fel. Kocsdn Károly azl fejtegette, hogy a letmelő szövetkezeleknek kell irá-"yitaniok a termelés átszervezéséi. Vdzsonyl János a mezőgazdasági szakoktatás, Tury Béla az áriéri járulékok csökkentésének kérdésével foglalkozol!. Dukál Takács Qéza a gazdabajokról beszélt. Farkas Tibor a» indítványozta, hogy a luxuscikkek ^hozatalából származó devizatöbb-
Ielet fordítsák a mezőgazdaság céljaira. Inkel Pál báró a faimporl kérdésével foglalkozott, Fábián Béla állatklvitelünk nehézségeiről beszélt. Navratll Dezső a természet szépségeinek védelmére kérte fel a földművelésügyi minisztert. Rámutatott arra, hogy olyan vidékeken, ahol vizlecsapolási munkálatok folytak, a madár és halállományban nagy pusztulás állolt elő. A Kisbalaton környékén a nemeskócsag már kiveszőben van. Sürgette a természet védelmi törvény mielőbbi beterjesztését.
(Éjszakai rddlójelentés) A felszólalásokra Purgly Emil földművelésügyi miniszter válaszolt, hangoztatta,
költségvetését
hogy nem földblrlokreformra, hanem céltudatos, előrelátó, pénzügyileg kellőkép alátámasztolt földbirtok-politikára van szükség. Annyi földel kell adni a kisembereknek, ameny-nyit azok a legkisebb üzemköltséggel rentábilisan meg tudnak mllvelni. Ami az állatexportunkat illeti, reméli, hogy az olasz reláció megfelelő kiépítésével ugy az olaszországi, mint a svájci állalpiacainkat is vissza tudjuk szerezni.
A Ház ezután a földművelésügyi tárca költségvetését részieleiben is elfogadta. Ma, szombaton a kereskedelmi tárca költségvetését tárgyalják.
Lakatos Gyula és Andaházy Kasnya Béla éles formában letlék szóvá azt a jelenetet, amely kettőjük között délben a folyosón lejátszódott. Lakatos elmondotta, hogy sohsem utazott hamis útlevéllel abból a célból, amivel Kasnya öt gyanúsítja.
Andaházy Kasnya Béla kijelentette, hogy nem Lakatosra érlelte a kijelentéseit. Az ülés fél 7 órakor ért véget.
hercegprímás körlevele
„A nyomor és Ínség világszerte általános lett" — állapította meg Serédl
Esztergom, Junius 3 Serédl Juszttnlán bíboros hercegprímás legújabb körlevelében felhívja papjait és hivelt a még lelkesebb önfeláldozó munkára, a szűkölködők megsegllése és az általános nyomor enyhitése érdekében. A nyomor és Ínség — mondja a hercegprímás — a tél elmultával nem szűnt meg, sőt világszerte általánosabb lett. Nincs ma állam, város, vagy család, amely nem érzi az anyagi gondok súlyát. Sőt már azok lsF akiknek lelkiismeretlensége és kielégíthetetlen kapzsisága előidézője voll ennek a súlyos helyzetnek, maguk Is megérezni kénytelenek önzésüknek következményeit. Segítségért és orvosláséri kiált a küzdő emberek milliója.
Herriot vasárnapig megalakítja a kor-mányát
Pária, Junius 3 (Éjszakai rddlójelentés) a köztársasági elnök pénteken rövid megbeszélés után Herriot-1 bizta meg kormányalakítással, aki el is vállalta a megbízási. Az uj kormány már valószínűleg ma, vagy holnap megalakul.
Littkéné ügyében
30 tanút hallgat kl a vizsgálóbíró
Budapest, Junius 3 Llltke Kálmánné ügyében egymásután jelentkeznek a tanuk, akik részben terhelő, részben mentő vallomást akarnak tenni. A vizsgálóbíró mintegy 30 tanul fog kihallgatni. Enyedy Róbert vizsgálóbíró valószínűleg holnap küldi el az ügyészség-" nek azt a végzését, hogy a vizsgálatot elrendeli, a vizsgálati fogságot azonban nem. Ezt kövelőleg foglal állást az ügyészség és amennyiben nem nyugszik meg a vizsgálóbíró fogságot el nem rendelő végzésében, ugy másodfokon a vádlsnács dönt a kérdésben. Ma több olyan lanu jelentkezett, akjk szerint liuttkay öngyilkossági szándékát emiitette.
ZALAI KÖZLÖNY
Nem lesz Egerszeg—letenyei autóbusz
A rossz utak és a gazdasági viszonyok miatt a postavezérlgazga-tóság elutasított* a kérelmet
Zalaogerezeg, Június 8 Lelenye község azl kérte a posta-vezérigazgatóságtól, hogy indítsa meg a \' Zalaegerezeg-Söjlör-Bánoktzenl-györgy-letenyei postaaulóbuszjáralol, mely naponként egyszer közlekednék, valamint a naponként kétszer közlekedő Nagykanizsa-letenyei járatot.
A kérelem ügyében Zalaegerszeg polgármestere most érdeklődött a postavezéi Igazgatóságnál, ahonnan ált a választ kapta, hogy részben az elhanyagolt ut, részben pedig a jelenlegi pénzügyi helyzet miatt egyelőre sző sem lehet az autóbuszjáratok beállításáról.
Strandfürdő lesz a Herkules téglagyár . medencéjéből ?
Ideiglenea megoldást tervezet a nagykanizsai strandfürdőre
*
1200 pesti vendége lesz Nagykanizsának
Az egyik urlcsaládnak 18 rokon-vendége lesz
Nagykanizsa, Junlus 3 A vasárnap Budapestről Nagykanizsára érkező filléres gyors iránt az érdeklődés olyan nagyarányú, hogy a jegyelővételek után Ítélve 1200-ra tehető azoknak a száma, akik vasárnap Budapestről Nagykanizsára érkeznek. Legtöbbjük persze olyanok, akiket rokonsági szálak, ismerősök kötnek Nagykanizsához, vagy akik ilt pihenő szerelteik sirját jönnek meglátogatni. Azonban sokan jönnek természetesen azért is, hogy Nagykanizsái megnézzék. Ilyenformán a vasárnap igen mozgalmasnak Ígérkezik. (Egyik családnak 18 pesti rokon-vendége lesz vasárnap).
A gyorsvonat 10 óra 10 perc körül fut be a nagykanizsai állomásra, ahol ünnepélyei fogadtatásban ré-szesitik a budapesti vendégeket. Az állomáiról bevonulái a Polgári Egylet kertjébe, ahol olció tízórai várja őket. Ennek befejeztével körséta a váróiban. Fél 12 órakor zenés nagy-mise a ferences plébánia templomban, amelynek zenei részét Vanriay János zeneiskolai Igazgató dirigálja. Majd ebéd. Délulán juniális a Sétatéren 3 órai kezdettel, arait a Tűzoltó Egyesület rendez gazdag szórakoztató programmal. Ide a belépti dij 20 fillér. Kedvezőtlen idő eielén lánctea a Polgári Egylet termeiben. Ugyancsak délulán 2 órakor lovasversenyek a Zrínyi sportpályán.
A tűzoltók, juniáliia este a Polgári Egyletben folytatódik tánccal, hová 50 fillér a belépődíj. A tiszteletjegyek a sétatérre is és a Polgári Egyletbe a táncra ii érvényesek.
A városvezelőség a budapesti vendégek részére részletes programot ét tájékoztatót adott kL
Idői árás
A nagykanlzaat meteorológiai megfigyelő lelentéaek: Pénteken a hómir-síklet: Reggel 7 ónkor +15, délután 2 órakor +17 2, elte 9 órakor +lí>\'8.
FtlMui: Reggel borult, délben felhői, elte tiszta égboltouL
SUUrdny: Reggel délnyugat, délben é« este déli síét.
(Éjuakal rdcUóJtknlii) * SUtaaralé-aial lnté»t lalaatl aata 10 ára-kari Váltaiékaay várható
kisebb lahMáaaal éa eaatlcg zivatarral.
= Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger divatáruházába.
Nagykanizsa, Junlus 3 A nagykanizsai strandfürdő megoldására felmerült különböző tervek során a Zalai KOzlöny felvetette azt a gondolatot, hogy a Herkules légiagyár mellett lévő vízmedencét, mint ideiglenes megoldási módot vegyék illetéketek figyelembe, tekintettel arra, hogy egy modern iporluizoda építése a mai viszonyok közöli egyhamar aligha lesz lehetséges. ,
Miután a nagykanizsai strandfürdő problémája mind égetőbbé válik, már egészségügyi szempontból Is, a kérdés a polgármester fokozott gondját képezi. Érteiüléidnk szerint dr. Krátky István polgármester tegnap künn járl a Herkules téglagyárnál és megtekintene a népfürdőnek alkal-
Nagykanlzaa, junlus 3 A budapesti törvényszék nyomozólevele alapján a rendőrség csütörtökön éjjel az egyik kanizsai szállodában őrizetbe vette J. Jánoit, egy budapesti mérleggyár utazóját, akinek örizetbevételét magánokiratha-misilás, sikkasztás és csalás bűntettének gyanúja miall kérte a törvényszék. Kihallgatása alkalmával előadta, hogy a feljelentési egy má-Bik mérleggyár telte ellene, amelynek két évvel ezelőtt volt az utazója. Volt gyára azzal vádolja, hogy még 1930 ban egy megrendelő levélre ráhamlsilotta egy sdsdl mészáros nevét és fel Is vette a megrendelés után járó jutalékot. Ezzel követte volna el a magáuokirathamísl-tás ét a csalás bűntettéi. Sikkasz-
mai hatalmas medencét.
tény, amll a múltban is hangsúlyoztunk e hasábokon, hogy ha nem lehel megépilenl a sportuszodát, ugy feltétlenül addig is egy olcsó népfürdőt kell felállítani, ami ebben a víztelen városban a nyári időszak alatt megbectülhetellen jótétemény lenne.
A polgármester hajlandónak nyilatkozott a tervvel komolyan foglalkozni, mint Ideiglenes megoldásul. Moit csak a Herkulessel kapcsolatot megoldát anyagi részéi kell tisztázni ét megfelelő tervel és költségvetési készíteni, ezután dől el, hogy legközelebb megindul-e a népfürdő létesítésének munkája.
tásért pedig azért vádolják, mert Dunaföldvdron kölcsön adott három hétre egy mérleget egy oltani fes-tékkereskedönek. Ugyanekkor elfogyott az autójából a benzin és ettől a cégtől 10 liter benzint kért hitelbe. Az előbbi gyár azonban ctak azért tette meg ellene a feljelentést, mert később átment a konkurrens gyárhoz, amelynek ma it a tzol-gálatában áll.
A nyomozólevél utasllása tzerint a rendőrtég kölelettégszerűen őrizetbe vette J. Jánost, akit pénteken délelőtt márat isszállltotlakar ügyészségre, ahonnan Budapestre vijzik.
= Női panama ruhák a legszebb spinekben 8— P-ért kaphatók SchDtznél.
_1932. Junlus 4.
ítéletidő Bralla közelében
Bukarost, Junlus 3
(Éjszakai rádiójelentés) Bralla közelében Maciu és Jljlla községek felett mintegy félóráig lartó borzalmas orkán vonult végig. A diónagyságu jégdarabok méteres magasságban fedték a völgyet.
Az egyik szőlőben 15 munkás bemenekült egy kunyhóba, amelyet azonban percek alatt elborított az árvíz Tíz munkás megfulladt a kunyhóban, ölöt azonban nagyne-hezen sikerült élve kimenteni. Több házat villámcsapás ért és halálos áldozatot is követeli.
Egy kis nyelvészkedés
Az ember, aki foglalkozására nézve az állam pénzügyi egyensúlyának helyreblllentésére hivatott köztisztviselő, mikor látja, hogy sehogyse akar az egyensúly helyrebillenni, ha vérmesebb természetű, azt mondja, amit Bercsényi uralmék az ónodi gyűlésen: „Eb ura, fakói" és erős-kegyetlenül megfogadja, hogy szavazatával soha többé nem fogja ■ kormányt támogatni. Az olyan flegmatikus természetű ember pedig, mint én is vagyok, ráveti magit valami egyáltalán nem jövedelmező szamárságra és abba fojtja a keserűségét. Tetzem fel a nyelvétzke-désre.
Még szinte hálát érzek a különböző al-, közép- és főbizottságok iránt, mert mult év szeptember óla sikerült egy egész füzeire való filológiai megállapítást öttzetzednem. Ezekből adok ilt néhányat.
A fukar szó a Fugger családnévből tzármazik. A Fuggerek pedig, amlnl tudjuk, II. Ulászló ét II. I> jos kincstárnokai voltak. Fene fui-gerek leheltek, hogy nevűket a nép a fösvény tzó fokozátára átvette.
Findzsa törOk tzó. Táca (ét nem tálca) az olasz tazza szóból alakult. A szamár olaszországi Import. Az olasz tzamaral tomaro-nak hívják. A viganő sem magyar izó. Arról a Viganó nevű olaiz táncosnőről van elnevezve, akinek bécsi feitör korában a mi halhatatlan Kisfaludy Sándorunk ugyancsak csapta a szelet.
Caesar katonáit solldus-sal fizette. A solldus aranypénz volt. Azért ii nevezték tolidusnak, szilárdnak, mert szilárd értéket képviselt. A solidus szóból származott a német Sóidat, a magyar tzolid, a szintén magyar zioldot és a francia sou. A curro latin ige is, ami azt jelenti: szaladok, elég változaton ment ál, amíg egyik legjelentősebb szavunkká, a huszárrá fejlődött. Currare a. m. szaladni. Ebből lelt a kurzus. (Nőmén est omen). A curtarlus latin alakból lett a csatangoló!, portyázó!, zsákmányolót jelentő szerb gurzár, guzár és ebből a magyar huszár.
Untatónak ma azt hiszem ennyi
őrizetbe vették Kanizsán egy budapesti mérleggyár ügynökét
Amikor átlépett a konkurrens gyárhoz, az előbbi munkaadója magán-oklrathamlsltás, sikkasztás és csalás elmén feljelentést tett ellene
kabát,
szőnyeg,
bútorszövet
osztályunkon
10—30% engedmény.
az
1932 junlus 4
fl George Phillippard üres oltó-bombáitól, _ ördögkatlan krokodilusrengetegétől, a kongói paprikáscsirkétöl a kanizsai újságíró ceruzájáig
Érdekes beszélgetés a Tisza tengerjáró első tisztjével, aki agy hónapra hazajött Kanizsára Nagykanizsa, Junlus 3 Mintegy másfélévvel ezelőtt egy lelkes trieszti magyar vállalkozó, garía József megalapította a Trans-éctini Társaságot azzal a céllal, hogy lObb hajót hozzon magyar lobogó alá és ezeken lehetővé tegye az egy
ZALAI KÖZLÖNY
kori magyar hajóstiszlek elhelyezkedését. A vállalat hajói: Rákóczi Ferenc, Tisza, Balaton, Badacsony, Csárda és Puszta rövidesen Ismeri h keresel! hajói lellek a világtengereknek. Valamennyien magyar tisztek és magyar legénység nyertek elhelyezkedést. Ezek közUI a hajós-lisztek közül való Potzner Frigyes, i Tisza első lisztje, aki most néhány nappal ezelölt jött haza, hogy meglátogassa Nagykanizsán lakó
Azlán olt vannak az úgynevezett olló-bombák Is. Veszély esetén ezeket a lüzbe vágjík és akkor a bennük levő gázanyag elfojtja a tüzet Amikor ezeket a bombákat használatba akarták venni, valamennyi üres volt. Előzőleg valaki kiengedte belőlük az oltóanyagot.
Paprlháscslrhe a legsötétebb Belga Kongóban
Azelőtt hosszabb Időn ál állott Potzner a Belga Kongó Társaság szolgálatában, melyn.\'k hajóin az afrikai Kongó folyamon szállítottak állandóan cipőket, Rummilabdákat, összeállítható házakat és szétszedhető raktárépületeket, valamint szétszedhető hajókat.
—, Egy ilyen afrikai ulam alkal-
francia személyszállilóhajó bekerült véletlenül az Ördögkatlan egyik örvényébe. Az örvény félig megforgatta a hatalmas hajót a tengelye körül, majd hihetetlen erővel ugy nekivágta a partnak, hogy napokig tartott a kijavítása.
Hajósbabona
— Igaz, hogy babonás a hajósnép? — kérdeztük.
— Igen, feleli nevetve. Nem szabad például macskát kidobni a hajóról, mert ez a hajósok szerint nagy szerencsétlenségei okoz. Az egyik matrózunk véletlenül Antwerpenben kidobott egy macskát a hajó Indulása előtt. Ahogy megindultunk, az első 5 percben már elszakadt a géptelegráf lánca, ami a kapitány parancsait továbbítja a gépházba. Négy órába került a kijavítása. Ezután a bajok egész sorozata zudult a hajóra. A l.a Manche csatornában olyan viharba kerültünk, amilyen évtizedek óla nem voll. Aztán lefutott a horgonyunk, mert elszakadt a kapocs. Mindezt
ismeretlen messzeségbe révednek, szinte öntudatlanul szorítja meg feléje nyújtott jobbunkat. Erős, fájdalmas Bzorltás voll, mintha hajókötelet ragadott volna meg.
Magyar tengerészliszt... 1932 .,, a tenger szerelmese ...
Dávid Magyar József
Ilndennek a klskomá-roml hegy leve az oka
Nagykanizsa, junlus 3 Nagycsütörtökön történi, hogy Kafka Oyörgy klskomároml gazda szekerén alkonyattájt a hegyről hazafelé tartolt. Már Klskomárom előtt Járt, amikor Nagy Hajdú Oyörgy balalohmagyarodi gazda felkérezke-dett a szekérre. Útközben Nagy, aki már boros állapotban Is volt, rángatni kezdte a lovak istrángját. Kafka előbb rászólt, majd dühbe gurulva, ugy mellbevágta a balaton-magyarodl embert, hogy az az árokba eeelt. Nagy Hajdú feltápászkodott,
Szövetvásár.
Egy nagy tétel jóminöségü
férfiszövet
olcsó árusítása megkezdődött
SIN G E R divatáruházban.
Női kabátok leszállított árban.
Maradékok félórban.
nővérét és bátyját, aki az Angol-Magyar Bank itteni fiókjának helyettesigazgatója.
Markáns arcú 33—35 év körüli, Izmos, apacsinges férfi Potzner Frigyes. Erőteljes kézszorítással fogadja »z újságírót.
A George Philltppard katasztrófája
Mint legközelebb eső, közösen Ismert téma, nyomban a Oeorge Phillippard katasztrófája kerül szőnyegre. Mlnl ismeretes, ez a francia hajó alig másfél héltel ezelölt a nyill tengeren kigyulladt és elsüllyedi, utasai közül sokan vizbefultak.
— Gyönyörű, uj hajó voll a George Phillippard, mondja Potzner Frigyes. Akkor láttam, amikor első útjára kifutott a marseillei kikötőből. Mi épp ott vesztegeltünk a Tiszával. Véleményem szerint mindenkép merénylet történhetett, meri szinte elképzflhelellen, hogy a lüz, mondhatni ugyanabban a pillanatban mindazokon a helyeken egyszerre törjön kl, amelyek Igen fontosak leltek volna mentési szempontból.
mával feledhetetlen, kedves meglepetés éri. A legsötétebb Belga Kongóban összetalálkoztam két magyarral, akik közül az egyik ott hajóállomásparancsnok, a másik pedig egy nagy petróleumvállalat alkalmazottja voll. Az állomásparancsnok felkeresett a hajón. Meghlvoll vacsorára, amelyen olyan valódi paprl-káscslrkét kaplam, hogy itthon sem eltem jobbat. A másik afrikai magyarnak igen nehéz szolgálata voll. Ango-Angoból ugyanis egy 500 kilométeres csővezetéken vezetik el a petróleumot Klnshasáig. Ismerősömnek ezt a hatalmas ulat egyszer gyalog végig kelleti ellenőriznie minden hónapban.
— Voli-e Afi lkában valami emlékezetes kaland|a?
— Volt. A Kongó folyamnak van ugyanis egy Űrdögkallan nevű kiszélesedése. Veszedelmes, örvényes hely, melynek mélységét eddig még nem sikerült megállapítani. Ezen a részén a Kongó szinte hemzseg a kwkodllusoktót. Egyszer szemtanúja vollam, air.int egy 12.000 tonnás
pedig betetőzte egy dugattyutörés. Nemcsak a legénység, de ml tisztek is olyan túlfeszített idegállapotba jutotlunk ezen az uton, hogy már közel jártunk az örüléshez. Mint intelligens emberek tudtuk, hogy a vizbedobott macskának semmi köze sem volt ezekhez a sorozatos balesetekhez és mégis... megfogadtuk, hogy többé nem engedünk macskát kidobni a hajóról
A Tisza jelenleg Rotterdamban horgonyoz. Tisztjel és legénysége szabadságra menlek. A hajónak ösz-szesen 28 főnyi személyzete van. Háromhónapi üzemköltsége 21.600 pengő, ebben benne van a személyzet fizetése, az élelmezés, szén, olaj és a biztosítási összeg.
— Alig néhány napja vagyok itthon, mondja Potzner Frigyes a búcsúzáskor, de már szinte fullasz-tóan szorongatnak ezek a falak. Pedig hét évig vollam lávol. De egy-két hónap múlva már megint a tengeren leszek.
Csillogó szemekkel ejli ki az ulolsó szavakat és míg a szemei valami
előkapta kését és azt Kafkába mártotta ugy, hogy a szúrás a szerencsétlen ember májába hatolt és kórházba kellett szállítani. Nagy Hajdú Is megsérült. Mikor Kafka feljelentette súlyos testisértésért Ismeretlen utasát, Nagy Hajdú Oyörgy viszon-vádat emelt Kafka Oyörgy ellen. Ilyen stádiumban került az ügy ma a nagykanizsai törvényszék elé.
Nagy Hajdú tagadta, hogy bántotta volna Kafkát, azt mondotta, annyira boros volt, hogy nem emlékszik semmire. Viszont Kafka is büntetlennek érezte magái. Tekintettel arra, hogy mindkél gazda becsületes, szorgalmas ember egyébként, a bíróság a bizonyítási eljárás befejezése ulán Kafka Györgyöt 6 heti, Nagy Hajdú Oyörgyöt 3 havi fogházra Ítélte, de annak végrehajtását felfüggesztette. A védők és az ügyész fellebbezlek.
0|I0N-RA9I0
ZALAI KÖZLÖNY
1932 |unlu» 4.
KQlön autóbusz Letenyére
Nagykanizsa, junlus 3 A vasárnapi filléres gyorssal Nagykanizsára érkező utasokra való tekintettel az Autóbusz Vállalat a filléres gyors érkezése után cca félórával a Koronától különmenetet indít Letenyélg. A ktllönmenet a filléres gyors indulásához érkezik vissza Kanizsára. A Ictenyei vonalon, Hk vendéget várnak, értesítsék azonnal erről hozzátartozólkat.
SZÍNHÁZ
A színházi Iroda hirei
(*) Mosoly országa, a legszebb operett. Lobár Fereno világhírű mUvének lővóroal színvonalú előadásairól elragadtatással nyilatkozik a nagykanizsai közönség. A szűnni nem akaró tapsviharok azt bizonyítják, hogy a Mosoly országa utat talált Közönségünk szivéhez s éppen ecért alkalmat ad a színház vezetőségé, hogy szombaton éa vasárnap eate mindenki megnézhoasp. Mindkét estén a pramlor teljen népségében kerUl színre a Mosoly országa viola Margit. Ilnrczoa Irén, Qaletta Fereno, Nagy OAbor, Krémer Ferenccel a főszerepekben.
(*) Csókos regiment 22-160 filléres helyárakkal. Va«árnap délután fél 3 ÓKWpr az Idény pompás huszároperettje a Osékos seglment kerül aztnro a premier cl#ő rendű szereposztásában.
(*) Légy ló mindhalálig 22-180 Bl-léres helyarakkal. Vasárnap délután fél 0 órakor Móricz Zsigmond hatalmas sikert aratolt dlákszlnjátákv, a Légy Jó mindhalálig van mUsoron téllenen olcsó hslyáiakfcn.
(*>tllMMP*8 ttfJB—HOtlIléree hely Arakkal. aMfőn este ax „Ipa fal .taplpa" né\'.AJArál országosan híres Harapós férj operettujdonság kerül színre szintén teljesen olcsó heiyárakkal.
(*) ídes elleaaég délutáni holviirak-fcal. A színház vwUbégt\' íuimloukép
Ífn igvokezlk lehetővé taanl, hogy a őzönség legszélesebb rétegei Is élvezhessék mindazokat az Irodalmi és művészeti értékeket melyeknek Ismerete a kultúrember részérő szinte nélkülözhetetlen. Kedden este Bőnyl Adorján színjátékát a budapeaU Nemzeti Színházban hatalmas alkart aratott Kdea ellenséget mutatja.be • prózai együttes elsőrangn előadásban, mérsékelt délutánt helyárakkal.
(\') Szerdától kezdve MAYA ope reilszeiuMtció 1
NAPI HIRiK
Szombaton és vasárnap: Mosoly or-
"vSárnap délután fél 3 órakor: Csókos regiment,
Vasárnap délután tél 0 órakor: Légy jó mindhalálig. Héttőn: Harapós férj. Kedden: Édes ellenség.
A Pécsre utazó kirándulók ügyeimébe
Nagykanizsa, Junlus 8 Mint ismeretes, vasárnap junlus 5-én flíiéres-gyon megy Sopronból Pécsre. Útközben Szombathelyen és Nagykanizsán Is vesz fel utasokat a gyors. Nagykanizsáról az útiköltség oda-vissza 3 pengő 70 fi)lér. A gyors vasárnap reggel 8 óra 6 perckor indul Nagykanizsáról és 11 óra 24 perckor érkezik Pécsre. Pécsről visz-sza 7 óra 20 perckor Indul és 10 óra 28 perckor van Nagykanizsán. A Menetjegyirodától (Városbázépület) nyert értesülésünk szerint péntek délig Nagykanizsáról 121 jelentkező van a filléres gyorsra.
fillérei Esterházy Weekeidciomag
15 dkg. Woofcond kolbási . JO dkg trappista sajt illuHn
10 dkg. ■■tarfcáiy sialAml I
8 dkg. Kstarháiy sonka I 4 f\\f\\ 1 drb uborka vigy 1 UU
1 (loaó haiymn I (Illír
NAPIREND
Junlus 4, szombat
Római katolikus: K. sz. Per. Protest.:
Kerény. Izr.: IJsr hó 29.
«
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Gyógyszertár! éjjeli szolgálat: a .Fekete sas\' gyógyszertár Fő-ut 6. sz. ás a klsksalssal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek déluUn, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Templomszentelés. Nagy Un • nepe volt Baldtonszárszó községnek. A nehéz időkben tényleg dicséretes módon uj templommal gazdagodott a csinos kis község, amelyet Kott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök szentelt most kl ünnepélyes keretek közötL Az uj róm. kath. templom sok száz hivő áldozatkészségéből épült és megépítésével Balatonszárszó és környéke buzgó híveinek régi óhaja teljesült.
— A polgári leányiskola évzáró-ünnepélye és kézimunka kiállítása. A nagykanizsai Zrínyi Ilona polgári leányiskolában mosl folynak az összefoglalók. \'Az évzáró ünnepély junlus 13-án lesz. A magánvizsgák 21-től 24-Ig tartanak, amelyekre lejön a közoktatásügyi minisztériumból dr. Wuidhtgtr József miniszteri tanácsos. Vasárnap nyílik meg a polgári leányiskola kézimunka és rajzkláilitása, amely az egész év •tunkátságáaak bemutatója lesz. A női kézimunkaoktatás legszebb darabjai kerülnek kiállításra, amit az Iskola növendékei a 10 hónap alatt Csöke Erzsébet tanárnő vezetése alatt elkészítettek. A női kézlmunka-kiállitás nemcsak a szülők, de minden melegszívű tanügybarát és a nagyközönség fokozott érdeklődésére Igényt tart. A ttlllilás vasárnap dél-
előttől junlus 13-ig bezárólag nyitva áll és teljesen díjtalanul mogleklnt-hető.
— A Kath. Férflllga ma, szombaton este 7 órakor taitja rendes gyűlését. Felkéretnek a régi tagok is, hogy megjelenni szíveskedjenek, mivel P. Molnár Arkangyal plébános, a liga alapítója vezeti ismét az egyesületet.
— Nem lesz statáriálls eljárás az ebergényl gyújtogató ügyében. Zalaegerszegről Jelentik: Az ügyészség dönlölt Doszpot Jenő ebergényl földműves ügyében, aki betört egy ráml gazdához, majd — a gyanú szerint — felgyújtotta a házat. Az ügyészség nem indítványozta a slatárlális eljárás lefolytatását, tekintettel arra, hogy Doszpot a gyujlogalást Illetően tagadásban van. Az ügyben a rendes vizsgálatot folytatják le.
Hívnak a hflsltó habok, — gondoskodjunk fDrdőrntiázatunkról és válasszunk egyéniségünkhöz Illő színeket még fflrdőköpeny-ben ls. ScOUtxék kirakatában megtaláljuk mindig a legújabb mintázatú frottler anyagokat.
— Fonyódon Öngyilkos lett egy kanizsai kőműves, Hoffmtmn Ferenc 60 éves kanizsai kőműves, aki már hetek óta dolgozol! egy Fonyódon épülő villa munkálatainál, néhány nappal ezelőtt az általa épitetl villában leiakasztotta magát. Tettének oka Ismeretlen.
Bérmaruhákra fínörti éa olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy választék Stnger divatáruházban.


Három hónapot kapott a fiatal férj,
aki éjjel hazament aludni a különváltan élő felesége lakására
Nagykanizsa, Junlus 8
Mintegy három hónappal ezelőtt Bedi Oyörgy és Szabó Károly rend-őrfőtörzsőrmeslerek hajnali ellenőrző útjuk alkalmával figyelmesek lettek Kiskanizsán, a Hunyadi-téren egy gyanús alakra, aki óvatosan beosont a 26. sz. házba. A rendőrök észrevétlenül követték, azonban a sötét udvaron eltűnt a szemük elül.
A rendőrök, miután történetesen esős idő volt, zsebvillanylámpa segítségével kutatták a sárban a rejtélyes éjszakai látogató lábnyomait, melyek az egyik udvari épület ablakához vezeltek. A rendőrök bevilágítottak a zseblámpával az ablakon és nagy meglepetésükre az egyik ágyon egy ruhástól fekvő alakot pillantottak meg, akiben az éjszakai látogatót vélték felismerni Nyomban felkeltették a lakás tulajdonosát is, Fuksz János zenészt, aki bemenve a másik szobába, megállapította, hogy leányának különváltan élő férje, Tarsoly Oyörgy 23 éves nagykani-
zsai lakos fekszik az ágyon erősen Ittas állapotban.
Miután Fuksz János azt állította, hogy vejének nincs joga éjfél behatolni az ö lakásába, a rendőrök eltávolították a fiatal férjet, aki ellen az apósa másnap magánlaksértés vétsége elmén megtelte a bűnvádi feljelentést.
Mutschenbacher Edvln dr. kir. törvényszéki tanácselnök, mint egyes-biró most vonta felelősségre Tarsoly Györgyöt. A vádlóit azzal védekezett a főtárgyaláson, hogy neki, mint férjnek joga volt behatolni a felesége lakásába, akitől egyébként sem élt akkor még teljesen különváltan, csak ritkán járt haza, mert igy hozta a munkabeosztása.
A biróság nem vette tekintetbe a vádlott védekezését és vitéz Cslllaghy Oyörgy vezetőügyész vádbeszéde után háromhónapi fogházra ítélte Tarsoly Oyörgyöf, aki az Ítélet ellen fellebbezést jelentett be.
Elrontott gyomor, bélzavarok, kellemetlen szájl\', homlokfájás, láZ| székszorulá6, hányás vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes „Ferenc lóxset" keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hal. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Fereno lóztef viz használata a sok evés és Ivás káros kövelkez-ményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. — A Ferenc lólief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Olaszország ajándéka Endresz özvegyének
Arlotte budapesti olasz követ meglelem a pénzügyminisztériumban és átadott 100.000 és 50.000 líráról szóló csekket azzal a kéréssel, hogy azt megfeló módon juttassák el özv, Endresz Oyörgynének, Illetve Blllay Oyula édesanyjának.
— Üldözik a zugOgynökőkef. Sem a közönség, sem a kincstár nem jár jól a zugügynökök számá--nak mind nagyobb emelkedésével. Oyakorlat és szakismeretek nélküli emberek vevőnek és eladónak, de meg az Iparigszolványos, adófizető Ingatlanközvetítőknek Is sokat ártanak. Ezért az 1981. 35. tc. januir 1-től eogedélyhea Mtötte az ingat-ianközvetítést. PastM a rendőrség nyomozza kl a zugügynOköket és átadja őket a büntető bitóságnak. De megkezdődölt az üldözésük vidéken is. Az ingatlant vásárló vagy eladó közönség jól teszi tehát, ha a közvetítés igénybevétele előtt az ügynöktől engedélye Igazolását kívánja,
Alkatrészek
Citroen és amerikai autókhoz
Pneumatikok
garanciával ftatéfelszarslési oikkek
legolcsóbban: MW
w\\ jtoEf
— önbetőrést követtek el, hogy megszabaduljanak a gondjaiktól. tCtUKms Gergely soswpicsl lakost, akinek felesége az ottani Hangya szövetkezet vezető|e, önbetörés miall letartóztatták. Kemenesné ugyanis nemrég rájött arra, hogy nagyobb hiányok vannak a szövetkezelnél. Hogy ezen valamikép segítsen, rábeszélte állítólag a férjét, hogy kövessen el öobetörést. Kemenes Qer-gely a mult hó 26-án éj|el be is tört, de a csendőrség rövidesen kiderítette a turpisságot. A vizsgálóbíró előtt Kemenes mindenért a feleségét okolja, akit annyira megviseltek az Izgalmak, hogy jelenleg súlyos betegen a kórházban fekszik.
= Indanthren frottierkelmék nagy mennyiségben Slnger Divat-áruházban.
Szombaton és vasárnap
lóloroi vacsora
olgiayiMé»al
t Markó féle vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
OlMnOtoros vacsora ara BO fillér-
1932 )u"lm 4
ZALAI KÖZLÖNY
N
SPORTÉLET
Csillaghullás a leventeblróknál
Nagykanizsa, Junius 3 A nagykanizsai levente lutballbirók minősítő bizollaága a következő leventelabdarugó bírókat léptette elő: III. fokuak: Kaszll Árpád, BOhm József, Schwelger István és Wolff Mihály. II- fokuak: Czvetkő Lajos, Fischer Ferenc II., Waldmann László, Lackenbacher Andor. /. fokuak: Bárány, Flumborl, Kluger, Sómogyl, Szirtes. Gyakorló bírók-. Fenyvesi, Cterján és Szép.
Szigorú ítéletek a leventelabdarugóknál
Nagykanizsa, Junius 3 A KAOSz és az Egyetértés leventelabdarugó csapatok az Intézőbizottság engedélye nélkül Keszthelyen szerepeltek. Tegnapi ülésén vonta lelelősségre a két egyesületet a fegyelmi bizottság. Mindkét egyesület intézőiét örökre eltiltotta az intézői tisztség viselésétől, az Egyetértés szereplő játékosait 6 hónapra, mlg a KAOSz játékosait 3 hónapra tiltott* el a játéktól. Azonkivül az Egyetértés vidéki szereplési jogál egyévre felfüggesztette, a KAOSz-t pedig megfosztotta éremjogosultságától.
A levenlelabdarugók fegyelmi bizottsága e szigorú Ítélettel megakadályozni kívánja, hogy városunk leventesportját arra nem alkalmas csapatok képviselhessék a vidéken.
Keszthely nyerte a gazdíszbajnokság pontversenyét
Nagykanizsa, Junius 3 Az idei gazdász sporlba|nokl küzdelmeket szerdán és csütörtökön tartották meg Budapeslen a BBTE sportpályáján. Ezen a versenyen az „jWiág összes gazdasági főiskolái részt veitek. A pontversenyt Keszthely gazdászal nyerték, melynek színeiben Kórössy Dániel öt első és kit második helyet ért el.
A gazdászok állal nyujtott eredmények mérsékellek voltak. A pontverseny eredménye: 1. Keszthely 61 ponl, 2. Debrecen 35 ponl, 3 Ma gyaróvár 21 pont.
(Lövészverseny és lövöldeavatás Letenyén.) A lelenyei járási IOvészegyesületek lőversenye Junius 12-én lesz. Ugyanekkor avat|ák fel ünnepélyes keretek közi a Polgári Uvészegyesület és a Levente Egyesület uJ lövöldéjét. Az ünnepi beszédet dr. Pozsogár Rezső v. országgyűlési képviselő, a járási polgári IOvészegyesületek elnöke mondja. A dijakat dr. Pozsogár Rezsöné osztja ki. (Elegendő jelenlkezés esetén Nagykanizsáról reggel 9 órakor Legyére és délután vissza autóbusz indul.)
(A Klakanlzsal Polgári Lővész-
egylet) vasárnap, junius 5-én reggel 8 órai kezdettel a ievenle-Iőtéren (Ország-Ut végén) tartja háziversenyét ■helyre a tagokat minél nagyobb •iámban ezúton hívja meg a Vezetőség.
— A Polgári Lövészegyesület
tagjai (elkéretnek, hogy a junius 12-én a József főherceg laktanya melletti uj kispuska lőtéren tartandó városi céllövőversenyen való sikeres működés érdekében a minden kedden és szombaton d. u. 4—6 óráig lartó céllövő gyakorlatokon a Petófi-ul végén levő téglagyárnál minél nagyobb számban |elenjenek meg. Elnökség.
Bér mái ás kor
> elaftaorban
imakönyvet
ajándékozzon.
Legolcsóbb árak mellett szép választék
FISCHEL
könyvkereskedésben
Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 1
= Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
vigyázzon egészségére és igyék
ReM uizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántal máknál kitűnő hatású.
Intett alita Itowültttw.
fáraktár: WEISZ KÓH, Najykaslzaa KMly-atoa S4. T«l«f»« 310.
Ny 11 Mér.*)
Kovács Ferenc hentea,
Teleki-ut 43. sz. alalti üzletét átvenni szándékozom. Felhívom nevezeit hitelezőit, hogy követeléseiket nálam 3 napon belül mellőzés lerhe mellett jelentsék be.
Schwelczer Józset Telckl-ut 67. szám.
*) E rovat alatt kOzlOttekért sem a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal nem vállal felelősséget.
tárlat
Pária 20)6, London 1884, Newyork 510-50, BrUsael 71-40, Milano 26-23, Madrid 42-201 Amsterdam 207 07"/i, Berlin
120 70, Wien---, Szófia 3-71), Prága
15-15, Varsó 57 35, Budapest -■-, Belgrád 9-05, Bukarest 3-06.
A Seaietl Bank deviza-árfolyamat
devizAk
Amst. 231-40-232-60 Bolgrád 1004-10-14 Berlin 135-80-13860 Brüssel 79-95-8045 Bukarest 3 42-350 Kopenh.114-90-115-40 London 20-99-2119
Madrid —•-•—
Milano 29-2^-29-49 Newy. 57100-574-00 Oszló 104-70-105-50 Párls 22-33-22-47 Prága 16-96-17-04 Szófia 4 08-4-19 Stockh. 10610-108-90 Varsó 64 10-64-50
Wien —■--•—
Zürich 110 80-111-40
VALUTÁK Angolt. 2110-2150 Balga Ir. 79-8^80 45 Csehk. 1700-17-10 Dán k. 114-70-115-70 Dinár 9*96-1008 Dollár 570 50-573 50 Francia f. 22-30-22-50 Holl. 231-20-232 60 Zloty 6400-64-50 Ut 346-3-50 Léva 4-06-419 Líra 29-19-2949 Márka 135 70-136 60 Norvég 104-50-105 50
Peseta\' —•--•—
Schlll. -•-•-
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. KT/-SO-I08-90
Wien dearlng árfolyama 80.454.
T»n»6iyt6uée
Buza tv. 10 fUi, dt. 10 fitt., a rozs 10 flll. nett.
Buza Uazav. 77-ís 1240-12-90, 78-as 12-55-1300, 79-w 12-70 -13 20, 80-as 12-80—13-30, dun\'ánl, 77-es 12-45-1260, 78-as 12-55-12-70. 79-es 1270- 12-85, 80-as 12-75-12-90, rozs 1350-1360, tak. árpa 14-50—14-75, zab 16-50-1700, tengert 16 60—16-70, korpa 1155-1190.
Felhajtás 298, eladatlan I0d. - Elsőrendű 108-110, szedett 110-114, szeded közép 096—1-04, könnyU 0-72-0-86, l-sí rendO öreg 092 096, ll-od rendU 084-0-88" angol sllldó I. IW-I-25,
öreg szalon
lonna nagyban 1-20—1-30, zsír 1-24— 130, hus l30-|-66, télsertés 1-32—-1-46.
Eladja: Bélxalal Hyoaiti él Lapklaáé
Tállala t, lant
Felelős kiadó: Zalai Károly.
laUnrisa* tcieton i NaejkaaUu 7». aa.
tovJbbl iii dili < flllér. CLméiá ■ mtad*m ym-Ugibb h.fOkbát íaa nó kit tiíiik \'
APRÓHIRDETÉSEK
a> UIUIiUU 41(1 IU I.OU ja glMr. NUSI. to.ibw ua <1)1 a nn*r. Vmí.- fa a.m.if io «0 piur. -I.I.I l.rikbl mi álja • *U
Si.rdáu fa [>IiMm 10 »*>! <"> P"*r.
. ;....
ÁlMil k«w4ka«k 5CN HirdaMMS 3 f«Q pmngo assaagsa Mimi a felealeffo* kBnyi-elía. HáaUada mlterüMMi vS0off artfra
8ayv4dl Iroda álh.lyazéa. Dr.
Etlényl Qéaa ügyvédi Irodáját Zrínyi Mik lós utca 50. számú házba helyezte; 2796
Kóakarataxóat jutányos áron vállalunk. Arstiafh Bázár-udvar. 2759
FBIBzatt la] házboa szállítva Is, Ismét
kapható Tejkozpontnál. Telelőn 349. 9
Háromfszobás utcai lakáa Szemere-utca 2/c alall kiadó. Bóvebbet Vlda kalapUz-lelben. 11
Hóatót tarhalfi kamatos kölcaöoét, kamatmentes hossautejáratu kölcsönné átalakítom. - Felvilágosítás Szántó, Su-gár-ut 6.__2864
poe ahyvAiTí
uradalmi tájboraim kaphatók llterenklnt már 10 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter.
anosa ■ A n o l t toidbirtoia*
_Balthyány-utca 26. atám.
)
Kiadó azonnalra egy, esetleg kétszobás
II7a. --
lakás Magyar-utca
2767
Enwaobéa utcai lakás kiadó jullus l-re Magyar- utca 40. 2782
l-\'lalal vagraakaraakadtaagód állást
keres. Vidékre Is elmegy. Eszter Károly, Söjtör. 2783
Tlaataaaógaa asszony délelőtti órákra takarítást keres. Clm a kiadóban. 2784
Badacsony-Lábdl legazebb villatalkót 404 □ öl strand melleit Jutányosán eladom. Clm: Viola, Központ szálló, Nagykanizsa. 2786
Eladó magánház, augusztus l én beköltözhető lakással. - Felvilágosítást ad Vlncze Oyuláné, Sugár ut 4C/i. borbélyüzlet. 2809
Megbízható sasladassaalaóajr boasau
bizonyítvánnyal felvétetik Sugár ul 34. 2810
■arókpárt, használtat keresek megvételre. Clm a kiadóban. 2769
Halló I Flgyalam ■
Elsőrendű jó liaiai marhatnia legolcsóbb árért kapható a piacon.
I kgr 0B 80 88 fillér.
Csak jó fiatal hust tartok éven át, amelyet nem kell egy napig löznl.
Tisztelettel
Simon IstvAn hentes és mészáros a piacon, közel a halas mellett.
KBzgazdaaégi Részvénytársaság
Gutenberg nyomda és DélzaJal Lapkiadó Udllalata
Nagykanizsa
• KOayvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, Bzlcti könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KSzUSny" politikai napilap szerkeaztAaAge éa kiadóhivatala
Készítünk a
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési es esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle C Ízléses kiátlitásu nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyvekel, rajzfüzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon. -■
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt
ZALA! KÖZLÖNY
1932 |unlu« 4.
A nagykanizsai klr. Jiriibiróaág, mint telekkönyvi hatóságtól.
4576/tkv. 1932. uám.
Árverési hirdetmény <s árverési leltételek.
A Nagykanizsai Magyar Bank R T. vég-rehajtatonsk öiv. Tóth Perencné iltal képviselt kiskorú Tóth Antal, Tóth János, Tóth László nkoiuak, Tólh Józsel ugyls mint kiskora Tólh Mártha él Erisébe! gyámja végrehajliit szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóiig a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. t. c. 144, 146. és 147. 5-al értelmében elrendelt a végrehajtat árverést 2200 P tőkekövetelés, ennek 1930. évi március hó 21. nip|ától Járó 71A0/0 kamata, 168 P 90 f eddig megállapító;! per és végrehajtási és ai árverési kérvényért megállapított 98 P, valamint a csatlakozottaknak kimondott Nagykanizsai Segélyegylet SzOvetkeiet 600 P, dr. örtey OyörgyTrlr. közjegyző 119 P 78 I tőkekövetelés és Jirulésat bebajláia végett a nagykanizsai klr. Járásbtróiig területén tevő, Kerecaeny községben fekvő a a kere-csenyl 396. lltjkvben fogUlt 793/b. hm. szótő a Törökcsapisi dü:öben égési Ingat, tanra 1301 P, s 793/a. 2. hm. izőtó éi pince ugyanolt egéii Ingatlanra 670 P éa a 792. nraa. szőlő ugyanott égési Ingatlanra 1328 P ktkláttáal iiban éa pedig a 793/a. 2. és 792. hnz. Ingatlanoknak l/ll réaiére a 777/tk. 1924. uáratr végzéssel Kálócxl Rozália özv, Bőröndl Péterné tavira bekebelezett özvegyi haszonélvezeti szolgalmi Jognak fentartisival.
A Nagykanizsai Magyar Bank érdekében az Ingatlanok a ktkUfliii ár 1 a áriát alacsonyabb áron cl nem adhatók.
A Nagykanlzaat Segélyegylet Szövetkezet érdekében a 793/0. hm. ingatlan 3100 pengőn alul, dr. Orley György érdekében 4760 pengőn slul, a 793/a. 2>iriz. Ingatlan a Nagykanizsai Segélyegylet érdekében 3100 pengőn alul, dr. Orley Oyörgy érdekében 4760 pengőn alul, a 792 hm. Ingatlan a Nagykanizsa! Segélyegylet érdekében 8100 pengőn alul, dr. Örley Oyörgy érdekében 4/60 pengőn alul, mint megállapított legkisebb vételáron alul el nem adhatók.
A telekkönyvi hatóság ai árverésnek a kerecaeny! közaégl bíró házánál megtar-tiiira 1932. évi Junlua hó 23-lk nap-Iának délelőtt 10 ó rá tál tüll kl éa az irverést fettételeket aa 1881 : LX. l.-c. ISO. §-a alapján a kővetkezőkben állapítja meg:
Az árverés alá eső Ingatlanokat a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908. XLI. t.-c. 26. §.)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá-
natpénzül a kikiáltást ár tOTo-it készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpaplrosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési leltételeket aláírni. (1881; LX. t.-c. 147., 150., 170, §§.; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási Írnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. 25. s.)
Nagykanizsa, 1932. évi május hó II. napján.
Dr. Bentztk s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. 279a turul.
Pécsin a filléres gyorssal
érkezők keressék fel a
CSOHOF
Király ii lufttj-i. (I. n) unt i\'itl
Apolló mozival szemben. Kiváló konyha. Pácai mlntaborok.
Kőbányai sőrők. Legszebb kert. Oaxiai m wsd P 1-20
(Borravaló nincs.)
■•(fkMlzulak találkozóhelye u
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podraanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim : HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. G lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Telje* komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Ne törje

hogy mit vegyen bérmaajándékul.
Egy fényképezőgép, futball, légfegyver, flóbert, kerékpár a legszebb és prak tikus ajándék, mellyel a legtöbb örömet szerezheti.
Olcsón beszerezhető:
Szabó Antal
SPOttfl
Dnna-Száva-Adrla Vasnttársaság (iiiWt Dtll TanflyattoaM
MENETRENDJE
Rankaalxia állomáira érkeií él az onnan lsdttló mátokról. Érványea i 1938. éwl május hó 22-tfll kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Voast A vonal Budapestről Nagykani- Votur A vonal Nagykanizsát Budi pestre
uima neme Indul zsára érkezik uámi neme rőt Indul érkezik
216 Szem. v. 20-10 4-05 211 Szem. v. 0-50 8-35
202 Oyv. 7-40 11-27 201 Ojrv. 610 10-00
212 Szem. v. 6-25 1315 213 Szem. v. 8-25 1615
214 Szem, v. 1415 20-40 215 Szem. v. 14-29 21-20
204 Oyv. 18 25 22-19 203 Oyv. 18-35 22 25
201/204 II.
2C4 ,
201 .
201/204 .
201/204 .
202/203 .
202/203 .
202/203 .
202/203 .
202/203 .
202/203 202/203
216/211 216/211
Közvetlen kocsik:
vonatokkal Budapeat—Nagykanizsa étkező kocsi,
, —Aurtslna—Blvlo—Venezta hilókocal és ugyaneien irányon át 1. II. o. kocsi Rómába, . —Abbazta—Mattugtle—Fiume hilókocsl V/22-IX/14.
indul Bpestról minden szerda, pénlek éi vaiirmp. Fiume—Matlugtle—Abbazla - Budapestre hilókocal V/23—IX/15.
Ind. Fiúméból minden hétló, csütörtök és ssombaton. Budapeat Trleate II , III. o. kocal IX/15 tói,
-Orarto IL. III. o. knest V/22-IX/14-lg. -Pragerako élkelőkocsl V/22-VI/24-lg és IX/5-től, -Prageisko III. o. kocsi IX/1MŐI. —VltUch élkezókocil V /25-IX<4 tg, —Maribor—Klagenlurt—Vlllacn IL, 01. o. kocsi VI/2S-IX/4-lg.
—Maribor—Klagenfurt—Villach—Splttat —Mttlitsitersee
L, II., 111. o. kocil VI/25—IX/4 lg, —Postumla-Venezta—Milano— Ventlmlglta—Cannei minden kedden, csütörtökön, vasárnap Indul Boda-pealról hálókocsi, Cannea -Venllmiglla Milano Veneila - Postumla Budapest
hilókocsl, Cannesból Indul minden kedden, csütörtökön él szombaton Budapeit—Trleale—Venezta—Milano—üenova—Ventlmlglta
I, II., 111 o kocsi V/22—IX/14-ig, Budapeat—Trleale—Venezla—Milano—Genova—Ventlmizlia I.. II, III. o. kocsi V 22—[X/14-lg, I., II. o. kocsi IX/I5-IŐI. —Rogaaka—Slallna (Rohltsch fürdő) 1., II UI. o. kocil
VI/15—IX\'15-lg. - Zalaegerszeg II, III. o. kocal, —Barcs I., II , Itt. o. kocsi.
Nagykanizsa—Siófok
l| Nagykani j Siólukra | ]! zsírói Indul I érkezik || Síelőkről i| Nagyksnl-tndut 11 zsirs érk.
I23| motor | 12-10 |) 14-4U 1 12a || motor !| 20 38 -J 2252 A 128 és 123 az. motorvonatok csak VI/18— IX/9-lg közlekednek. NagykanlztavBalalonszeolgyBrgy
Nagykani- I Balatonixent* zsárol Indul Jjgyörgyre érk llBalatonszent- |j Nagykanl- \'igvőrgyrőt lnd.|[ zsára érkezik
~ÍS5f Vegyes Nagykanlzsa- laarknl. ISzoaSst-lt Sosruiiu WittU Szor Vegyes f MÍ f---TK \' nbalhely
13 45 16-20 18-30 20-50
16-25 í —
18-21 I 195S
20-&7 2300
2312 ., 0 43
ÍTm
21-35
Töiin
Motor] — II 43Ő 30 |i Motor I — I 5 50 30l| Oyv. 8 00 » 1010 311} Sz.v. .\'|0S5 13-15 313J Sz.v. >\'|6\'I0| 19-45
"ToT
7-38 11-30 14-49 21-32
"TiT
MO 13-25 17-25 24 Oü
310 sz. molor Nagykanizsáról Ind. 731, Zalaszentlvánra érk. »■: 335 , vegy. Zaiaizenlivinról . 500, Nagykantzsira . 7-1
A 305 íz. motorvonat Szombathely-Nagykanlzsilg Vt/19— tX/8-lg csak vaui- és ünnepnapokon közlekedik ; a 3ü7 sz. motorvonat Szombathelytől—Zslaszenttvinlg VI/19 -IX/á-íg vasár- és ünnepnapokon nem, egyébként naponta köziekedig. A 306 sí. motorvonat Vl/lv—IXtó-lg vasár- és ünnepnap nem, egyébként naponta közlekedik. A 308 sí motorvonat VI/.9—IX/3-lg csak vaiir- éa Himepnap kőitekedik.
Közvetlen kocsik:
216/312 (513) 211 sz. vnnatok\'sl Budap«st-Zalaegersieg között II., III. o. kocil, 313/312 II. vonatokkal Wien Sli Nagykanizsa között II.. III, o. kocsi, 301/302 . \' . . -Péefc-Osl|ek . I, II., III. o. kocsi, 301/302 . . „ —Szombathely—OyékényeB-Zagreb—Susak
U., III. o. kocsi.
Nagykanizsa—Barcs
ÜL—J N.gjlul. IjCjilMjM Hárít Indwljl tck. fkirs Mi. Píciríl ind. Bircrít Ind. Kizyhini-Ilirs ári.
stíTsz-v. i 9C6.i Molor 902!\' Oyv. 9»: Vegy. 4 á.5 6 25 11-31 1215 13-46 11 14 25 17-SO II 18-64 6-3H 15 37 21-16 17-34 9H1! Sz. v. 90t1 Motor 901 Oyv. 931 Vegy. 12~22 1815 4 33 " 5 52 — 1240 14 14ii 15 30 20 -30 || 21-58 - -rai 13 23 1610 22 49
301/802 sz. 901/302 .
912.931
Közvetlen kocsik: vonatokkal Wien SB,-Pécs-f-Osl|ek I.. II., Itt. o. kocsi,
—Szombathely- Gyékényei— Zsgreb—S-jaak között II. ilL.o. icoesl. Nagykanizsa—Pécs között I., II., III. o. kocsi.
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 12S. uám
Nagykanizsa 1982. junlus 5, vasárnap
Ara 16 fUMr
ZALAI KÖZLÖNY
tiaktutötit éi kladóhlvatil: Főul 5. utm. r„1o1*_ Q..k..ll. I El<5ftze!é«i it> : egy héra 2 ptngí •• fillti
Keuthelyl nókkládóhtvnUI: Kouuth-utca 32. relelOS szerkesztő. MarDarltS LajOS SKrkeutfeégt é. H«d<Shlv«Ull telelőn: 78. u
Ének az országotakról... Irta: PAÁL JÓB latrla. útban Postumla felé A hegyek oldalában zugó patakok között kigyózó és a végtelen rónaságokon fehérvirágu gesztenyefáktól ölelt országutaknak is lehet romantikája és ennek a romantikának is akadhat egyszer hegedűse... Repedezett telegrafoszlopok vékony drótján, sziklákba rakolt inadárfész-kek mellett, tarka réti virágok birodalmán keresztül szomorú és vidám hírek szállnak országról-országra és fekete számok fehér kőoszlopokon jelzik a kilométerek végéi. Kat...kat...kat... mondják kőtörő masinák jobbról és balról és dagadó izmu legények hosszúszárú keskeny kalapáccsal repeszlik kavicsokká a Karszt Idomlalan, sárgafollos szikláit. A masinák sebesen forgó kerekei fehérek a sziklák mészporától. Vékony acélcsövek sisteregve fúrják be magukat a hegyek oldalába, pöfékelve szaladnak a barna szlj|ak a kerekek vékony peremén, keskeny sínek fúlnak a hevenyészelt töltéseken és akatulaformálu apró vagonokban Idomlalan ködarabokat görgetnek előre az országutak névtelen falónál. Hosszú bádogcsövcken füst száll ki a lokomobiiok gyomrából, idomlalan hengerek táncolva lejtenek a frissen rakott kavicsrétegen... A régi, forgalomból elvont görbe utak jobbról és balról szégyenkezve adnak otthont a gaznak, amely felveri őket. Emitt az utak színijére hordták le a hegy oldalát, amott hatalmas kockákból raktak viaduktot a völgyek nyílásaira. Az országutak hadserege leBzelle a kanyargókai, hidakat rakott sebesfolyásu patakok kígyózó medre fölé, közelebb hozta az egyik falut a másikhoz és mire leesik az első hó a Karsztok lejtőjére, Fiúméból másfél óra alalt lehet majd eljutni Triesztig. A régi monarchia fénykorában ez az ut gyorsvonaton öt óra hosszat tartolt. Hónapok óta járom Itáliát és mindenütt szembe találom magamat az országutak névtelen, dicső, nótázó hadseregével. Mindenütt, amerre csak járok glédában sorakoznak az országutak mentén a frissen rakolt kavicsrakások és széles hengerek simogatják egyenesre a nedves kavicsrétegeket. Másutt: tüntető tömegek szitko-lódva zúzzák szilánkokká hegyes kavicsokkal fényes üzletek kirakatait, "I: a hegyes kavics oda kerül, ahova való :azországulra. Nagy metropolisok széles boulevardjain munkátalanok légiói vonulnak lűn\'etésre és barri-kádokat emelnek gránitkockákból, jtt: a gránitot dalolva formálja kocára a szicíliai, vagy a nápolyi munkás és a gránitkocka is odakerül, Jhova a hivatása viszi: az utak Szépére. Megnyugvást, áldást,\' békességet viszen a hegyek sziklája a gondtalan viskókba, cipellőt a gyerekek vékony lábára, ünneplő ruhát az asszonynak, tüzelőt téli nal>okou a kandallóba és piros bort a keskenynyaku üvegbe. Mosolyt viszen a bölcsökbe, elkergeti a gondok felhóit és barázdáit a homlokok redőlről, derilssé leszi a vasárnapok délutánjait. Kérges tenyerű kezek vigyázva emelik ölükbe az apróságokat és tanítják járni májusi estéken. És a takarékpénztárak betétkönyveinek rubrikáiban ujabb és ujabb-betéteket jegyeznek be a Cassa dl Plsparmlok raggionercl. Béke, megelégedettség, jólét van Itáliában . . . Én nem vagyok közgazdász, nem értek az útépítéshez, nem tudom azt sem, vájjon szükség van e ennyi sok muákára. Bizonyos, hogy Italia akkor Is Joggal elmondhatná, hogy legjobb utjai vannak egész Európában, ha kevesebbet költene az utak épi- lésére. De az utak építésére költött milliók, vagy milliárdok többet jelentenek itt, mint azt, hogy ezenlul kényelmesebben és gyorsabban száguldhalnak az aulók a hegyek közölt és a rónaságok nyílegyenes alléin. Ezek a milliárdok százezer meg százezer csatornán keresztül lüktetve rohannak a falvakba, a nagy városok munkáslakásai felé. Ismeretlen fogalommá teszik a munkanélküliséget és jólétet teremtenek. Mosolyt varázsolnak a szájak szögletébe és hálaadó imára nyitják ki a<. ajkakat csöndes májusi vasárnapok napsütéses délelötljein . . . Följegyzi a történelem, hogy minden korok nagy emberei hatalmas utakat épittettek birodalmuk halárai közölt. Salamon, a zsidók királya, aki fönséges zsoltárokat irt az Isten dicsőségére, kőuttal kötötte össze országát Phoenlclával, Julius Caesar messze vidékekre küldötte útépítésre légióit, Trajánus táblái ma is fennmaradtak az Alduna mentén és utjai ott kanyarognak, ahol merész sziklák fölött rohan tovább a Duna, római imperátorok oszlopaival találkozunk az Alpesekben cs Britannia csipkés partjain; a fassista Italia Duce-ja ezen a téren is méltó azokhoz, akiknek dicsősége dalolva kel szárnyra a fórumból és a porladó paloták oszlopai tövén illatozó ibolyák Illa szirmairól... ...Kalapáccsal a vállukon nótázva mennek haza napnyugtakor az országutak légióinak névtelen hősei, róluk szólott ez az énekem...
Hindenburg eln a Indokolás: N Berlin, Junius 4 Az a rendelet, amellyel Hindenburg birodalmi elnök junius 4-ével feloszlatta a birodalmi gyttlést, szó szerint a következőkép hangzik : Sk azonnali haté birodalmi gyOlóa em felel meg többé a német n A birodalmi alkotmány 25. §-a alapján azonnali hatállyal feloszlatom a birodalmi gyűlést, tekintettel arra, hogy az utóbbi hónapokban tartott országgyűlési választások meg- * Ilyal feloszlatta lt V ép akaratának mutálták, hogy a birodalmi gyűlés nem felel meg többé a német nép akaratának. Berlin, 193?. junlus 4. Hindenburg elnök, Oeyl birodalmi belügyminiszter és Papén birodalmi kancellár.
Hitlerizi Túlzott nacionalizmussal I-ondon, Junlus 4 (Éjszakai rádlójelentés) A Reuter Iroda belgrádi tudósítója a Jugoszláv sajtó szemelvényeivel Igazolja, nus készfii Jugoszl akarja a kormány levezetni hogy az egyre feszitöbb forradalmi hangulatot a túlzott nacionalizmus csatornáján akarja levezetni a szerb kormány. A biztosító szelepet egy, a áviában a forradalmi hangulatot Hitlerihez haBonló fasclzmus töltené be, amelyben Kurtts tábornok játszana nagy szerepet. A király Jelenleg Nisben tárgyal Kurtis tábornokkal.
Este kilenc óráig tart az útépítések és az ola Budapest, Junlus 4 A képviselőház szombaton délelőtt megkezdte a kereskede\'emügyi tárca költségvetésének vitáját. Görgey István előadó rámutatott arra, hogy a kereskedelmi kormány a lehető legnagyobb takarékostággal Igyekszik megvalósítani a reá váró feladatokat, vigyázva mégis arra, hogy le ne bontson olyan Intézményeket, amelyeknek újbóli életrekeltése a normális viszonyok beállta után sokkal többe kerülne, mint amennyit most a megtakarítás jelent Magyar Pál, Pekdr Qyula és Propper Sándor felszólalásai után J(enéz Béla kereskedelemügyi miniszter hangoztatta, hogy az ipar visszafejlesztése nem válna javára a mezőgazdaságnak, mert mintegy 100 millióval csökkentené a nemzeti jövedelmet és óriási összegű Ipari behozatalt tenne szükségessé. ó iilésert az ipar, a kc sz-magyar kereskedeln a Ház vita-rendjén A mezőgazdaság döntő jelentőségű elismerése mellett az Ipar észszerű gondozása életbevágó feladatunk. A kisipari hitelellátás tekintetében határozott szándéka a vidéki kisiparosság hátrányára kétségtelenül mutatkozó diszparltás megszüntetése. Részletesen foglalkozott ezután a kereskedelem problémáival. Hangoztatta, hogy igyekszik a kereskedelem mozgási szabadságát biztosítani, amennyire ez a forgalmi és devizakorlátozások mai korszakában lehetséges. Az árelemző bizottság működéséről szólva, felsorolta az árleszállításokat. Kimutatta, hogy a megélhetési Index Magyarországon alacsonyabb, mint Ausztriában, Csehszlováklá- rtellek, a vasutasság, li szerződés szerepeltek ban és sokkal alacsonyabb, mint Németországban vagy Angliában. Elmondotta még, hogy a kartelttörvény máris üdvös hatást gyakorolt a gazdasági életre és az árak alakulására. A mezőgazdasági termények elhelyezése érdekében készek vagyunk minden észszerű együttműködésre. Az államvasutakról szólva örömmel állapítja meg, hogy a filléres-gyors bevezetése minden várakozást felülmúlt. Kijelentette, hogy az idegenforgalom emelése érdekében az IBUSz átvétele iránt kedvező tárgyalások folynak egy világcéggel. Somssich Anlál gróf arra kérle a minisztert, hogy a mozdonyvezetők, valamint a tényleges szolgálatban levő forgalmi hivatalnokok és altisztek fizetéséi, mivel ők a iegfeleiős-
ZALAI KÖZLÖNY
1932. |unlui 5.
ségteljesebb szolgálatot végzik, kivételes elbánásban részesítse. Erélyesebb elbánást követelt a kartellekkel szemben.
(Éjszakai rádiójelentés) Homonnay Tivadar kérte a kereskedelmi mlniu-tert, hogy minél löbb ulat építtessen és erre a célra tárcája pólhitelét is vegye igénybe. Vegyék fel a programba a
transkontlnentália autóutak kiépítését Is. A munkaalkalmak teremtése céljából is nagy szükség van ai útépítésekre.
A vasutasok kérdésével foglalkozva kijelentette, hogy most nem szabad megalkotni a nyugdíjtörvényt, mert ez sok emberre méltánytalan lenne.
A Ház ezután általánosságban elfogadta a kereskedelmi tárca költségvetését. Az Ölés végén Fábián Béla aggodalmát fejezte ki
az olasz—magyar kereskedelmi szerződés felett, amely szerinte katasztrófálts lenne állatklvItelUnkre.
Ebben a kérdésben nyilatkozatot kért a kormánytól.
Az ülés 9 órakor ért véget. A Ház legközelebb hélfön délelőtt 10 órakor dl össze.
Az n] román kormány
a király személyes tárgyalásai ellenére Is nehezen tud megalakulni
Bukarest, Junlus 4
(Éjszakai rádiójelentés) TUulescu szombaton délelőtt kijelentette ai újságíróknak, hogy egyelőre nem fogadott el semmi mandátumot _ királytól, meri türelmet kéri, hogy a pártok vezetőivel való tanácskozás ulán dönthessen, elfogadja-e a koncentrációs kormány megalakítására való megbízást.
Tltulescu délben ebéden volt _ királynál, akinek beszámolt informatív jellegű tárgyalásairól. Távozása után a király személyesen kezdett tárgyalni á pártok vezetőivel. A tárgyalások után Duca kijelentelte az u|ságlróknak, hogy a király ugy őt, mini pártját felszólította a koncentrációs kormányban való részvéteire, de ö kijelentette, hogy ez akadályokba ütközik és inkább más megoldást ajánlott a válság kiküszö-
Magyar-cseh fürdődevlza-egyezmény
Budapest, Junlus 4 Prágából jelentik, hony Csehszlovákia Magyarországgal olyan értelmű szerződést kötött, hogy Magyarország 10 millió cseh koronát utal ki fürdőzési célokra és ezzel szemben Csehszlovákia ugyanily ősszeg erejéig magyar árucikkeket vásárol.
ÉRMA-AJÁNDEKUL
nemcsak emléket, de örök értéket is ad, ha ezt
Schnitzer és Qöndör
éktznréaz cégnél Deák-tér 15.11
alatt szerzi be, hol ékszerek és érák nagy választékban legolcsób-
Kedden délben a budapesti gyorsvonattal érkezik Nagykanizsára a megyéspüspök
A pályaudvaron a város nmében a polgármester hivatalosan fogadja a főpásztort — A püspök-napok és bérmálás programja
Nagykanizsa, Junlus 4
Még két nap és dr. Rott Nándor megyéspüspök ismét Nagykanizsa falai közé érkezik, hogy híveinek a bérmálás szentségét kiossza. Közel 3000-re tehető azoknak a száma, akik bérmálás alá kciDlock az idén. A megyéspüspök érkezése nemcsak a 27.000 főnyi nagykanizsai katolt-kusság ünnepnapja, de ünnepnapja az egész városnak. Dr. Rott Nándor megyéspüspök folyó hó 7-én kedden délben a 11.27 perckor Nagykanizsára érkező budapesti gyorsvonattal érkezik meg, A pályaudvaron P. Molnár Arkangyal plébános, a papság élén fogadja. A hivatalos város nevében dr. Krdtky István polgármester köszönti. Majd következik az ünnepélyes Levonulás harangiugás közepette. Az állomás épületétől a sorompóig ai útvonal kél oldalán a cserkészek fognak soifalat állani a következő sorrendben: elemi, polgári, gimnáziumi, 77-esek, s az öregcserkészek.
A sorompótól egész a clnktorlum bejáratáig az útvonal két oldalán foglalnak helyet az Iskolák növendékei a következő sorrend szerint: 1. körzeti elemi Iskolák, II. körzell elemi iskolák, polgári fiu és leány iskolák, liceumislák, gimnázisták. A fiuk a major felöli oldalon, a leányok a város felöli oldalán fejlődnek föl, oly módon, hogy a nekik kijelöli útvonal szakaszt egészen kitöllsék.
A clnktorlum elején levő díszkapunál a gimnázium énekkara köszönti a megérkező főpászlorl, majd a plébános és két kis elemista, egy leány és egy fiu mondanak üdvözlő szavakat. A hívek a cinktoriumban gyülekeznek a díszkapu mögöft. Az üdvözlések után énekszóval kísérjük be a főpászlort a templomba.
A bérmálkozás sorrendje:
Junlus 8-án a férfiak bérmálása. A 8 órakor kezdődő püspöki misére
ugy a felnőtl, mint a fiu bérmálko-
zók bérmaszülök nélkül jelennek meg. A mise ulán 10 óráig bérmálkoznak az I. és a II. körzet elemi ás ismétlő Iskolák növendékei. 10-101 lél 11-lg a klskanizsai elemi és Isméliő Iskolák növendékei. Fél Il lői ll-ig a polgári Iskola, a kereskedelmi iskola és a tanonciskola növendékei. 11-től 12-ig a gimnázium növendékei és a felnőttek.
Junlus 9-én a nők bérmálása. 8 órakor is részt vesznek bérmaszülök nélkül a püspöki szentmisén. Mise
után 10 óráig bérmálkoznak az I. és II. körzet elemi és ismétlő Iskolák növendékei. 10-101 fél ll-ig a klskanizsai elemi és ismétlő Iskolák növendékei, fél 11-101 ll-ig a polgári iskola, a iiceum, a gimnázium és a tanonciskola növendékei, 11-101 12-ig a felnőllek.
Kedvező idő esetén a bérmálkozók mindkét napon kettOs sorban állnak fel a templom szentélyétől egész a cinktoriumban levő dinkapuig. Kedvezőtlen Idő esetén a templomban éi a zárda, Illetőleg a plébánia alsó folyosóján egész a fehérleremlg. A főpásztor minden óra ellelte után áldást ad, melyen az addig meg-bérmáltaknak jelen kell lennlöh.
Zászlódlszben fogadja Nagykanizsa Táros a filléres gyorsvonattal ma délelőtt érkező pesti vendégeket
Nagykanizsa, Junlus 4
A város minden rétegéből óriási érdeklődés nyilvánul meg a ma délelőtt 10 óra 20 perckor érkező budapesti filléres gyorsvonattal Nagykanizsára érkezó budapesti vendégek iránL A rendezőség minden emberileg lehelőt elkövetett, hogy mindazt nyújtsa, amit csak nyújtani képes és a budapestiek jól érezzék magukat néhány órán át Nagykanizsán. A rendezőség felkéri a város kö zönségét, hogy ebből az alkalomból lobogózzák fel házaikat, hogy budapesti vendégeink érezzék trianoni Nagykanizsa polgárságának testvérszeretetét. A rendezőség gondoskodott arról is, hogy megfelelő kalau-zolók álljanak a budapestlek rendelkezésére és külön tájékoJaló programot adott ki az érkező vendégek részére.
A vonat étkezésekor a budapesti vendégeket a város vezetősége fogadja. Majd az állomásról bevonulás a Polgári Egyletbe, ahol tizóraizás lesz. Utána körséta a városban. Zenés szentmise a plébánia templomban fél 12 órakor. Az énekkarokai Vannay János zeneiskolai jgazgaló vezényli. Majd ebéd. Az össres kanizsai vendéglőkben egy pohár sör 20 fillér. Ebéd ulán megkezdődik a
| Halló! Figyelem! Halló!
A Wollák vendéglő kerthelyiségében
1 pohár gflr 20 flll. Zóna reggeli 24 flll.
I
Ebéd menti; leves, sült körítve, tészta, saláta P 1-20
Kitűnő balatoni borok.
Kellemes árnyas kerthelyiség. Állandóan Sárközy Jani zenekara muzsikál.
Szolid, pontos kiszolgálás. ^Szíves pártfogást kér Wo),ák Jenö ^^
t
juniális, amely tekintettel a budapesti vendégekre, olyan gazdag műsoru lesz, amilyen » eddigi hasonló mulatságokat messze felül fogja mulnl. A lovasmérközések már 2 órakor kezdődnek a Zrínyi sportpályán. Este 9 órakor nagyszabású táncmulatság a Polgári Egyletben, amely reggelig tart.
Akinek vendége jön, vigye el a juniálisra vagy a lóversenyre. A rendezőség minden tekintetben gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát.
SZÍNHÁZ
A színházi
(*) Csókos r
iroda hlrel
íimenlis 150 nllérea asárnap délután 161 !
helyárakkal.
órakor az Idény pompás huszároperettjo a Csókos reglmunt kerül szlnro a premier elsőrendű szere^osztásában.
(*) Légy ló mindhalálig Hi lM filléres helyárakkal. Vasárnap délulán fél 6 órakor Móricz Zsigmond hatalmas sikert aratott dlákszlnjálóka, a Ugy Jó mindhalálig van műsoron teljesen olcsó helyarakkal.
(*) Mosoly országa, délutánt hely árakkal. Vasárnap este lói 0 ómkor délutáni helyárakkal körül színre Lehár Ferenc világhírű romantikus operottjo, a Mosoly országa,
(*) Harapós féri Hü-150 filléres hely árakkal. Hétfőn este az „Ipafai lapipa" nótájáról országosan híres Harapós fórj operettujdonság kerül színre szlntón teljesen olcsó helyárakkal.
(*) Édes ellenség, félhelyárakkal. Kedden este félhelyárakkal kerül be mutatóra Bóüyl Adorjánnak, az Elcserélt ember szerzőjének legújabb remekműve, az Édes ellenség, — Ezen előadásra egy szelvénnyel két személy válthat Jegyet
(*) MAVA, operettbemutató. Szerdán este Harmath Imre és Fényes .Szabolcs operettjét, a Fővárosi Operettszínház nagy szenzációját mulatja be az együttes. Az operett az elmúlt évben a
budapesti operettslker volt. bb mint azáz előadást ért meg. Káp-
rázatos uj kiállítással és pompás uj jelmezekkel a MAYA valóban szenzációja lesz a kanizsai szlnlldénynek. A darabot v. Jakabffy Dezső rendezte, mlg a zonet előkészítés Bethlen a László karnagy munkája. A lőszerepeket Viola Margit, Harozos Irén, Feleky Klári. Oaletta Ferenc, Markovlts Bsndl, Nagy Gábor. Krémcr Fereno, v. Bánky Róbert. Danis Jenő. Bendn László, AJlay György, Késmárky Kálmán Jálszálr. i (") Pénteken 22-150 filléres helyárakkal a diadalmas sikerű Torockól menyasszony kerül színre Hatczos Irénnel a címszerepben.
jtmU Itt mnlliik, mtara<b _
*m m i
>932. Junim S.
ZALAI KÖZLÖNY
flhol a kormány „kávépolitikát" üz, a szegényemberek bádogházakban laknak és a banánfák termésével csillapítják éhségüket
Beszélgetés a legnagyobb brazíliai kávé-export nagykanizsai születésü fótisztviselőjével
ceg
Nagykanlzsu, Junlus 4
Ki ne emlékeznék vissza Vérles Bélára, Vértes Antal köztiszteletben álló polgártársunk jeles liára, aki még csak néhány évvel ezelőtt telte le az érettségit a felsőkereskedelmi iskolában. Vértes Béla most Rio de Janelroból jölt haza néhány hétre több évi távoliéi után szülei látogatására. Vértes Béla a legnagyobb brazil kávéexport cég főtisztviselője, a Rio de janeirol J. Ouarlno világcég főnökhelyeilese. Mig főnöke a kávéi az Ultetvényesektől beszerzi, addig Vérles az eladást és expediálást eszközli. A fiatal Vértes a magyar és német nyelven kivül az angolt, olaszt, spanyolt, portugált, franciát Is tökéletesen bírja és telj-hatalmulag bonyolitja le főnöke nevében az üzleteket. Ahogy most előttünk 01 napbarnított arcával és egén külső megjelenésével, senki a világon nem mondaná, hogy bölcsője nem Rio de Janelrőban ringott. Valahogy az ottani levegő és környezet teljesen brazillá változtatta a mi fiatal Vértesünket. De a szív: az magyar marat1 és magyarul dobog és magyarul gondolkodik.
Mindenekelőtt az ottani viszonyok-ról kérdezzük meg.
— A brazil állam léte a kávétól ét annak árától függ — mondja.
A brazil hormány „kávé-politikája
— Ha a kávé ára zuhan, az állam-kaUiztrófát jelent. Jelenti az állam költségvetésének megrendltését. Jelenti az áll^m unaktivitását. Azért a kormánynak minden gondja — olyan „kávépoliUkát" folytatni, amely a kávé normális árának felszínen tartását biztosítja. A legutóbbi kávé-debacle után a kormány — miután nem kapott külföldi kölcsönt — kénytelen volt olyan rendszabályok-
hoz nyúlni, amely a megbillent állami egyensúlyt és költségvetést némileg rendbehozni van hivatva. Minden egyes zsák kávéra 15 aranyslltlng vámot vetett kl. Mlulán Brazília évente 16-18 millió zsák kávét termel, elképzelhető, hogy vámpolitikája milyen eredményt jelent.
És ma az a helyzet, hogy mig a mull esztendőben a kávé fontja (llbra) 4 5 északamerlkai centen ál-lotl, addig ma már 7 centen jegyzik a tőzsdén. Ami egyrészt a kormány vámpolitikájának, másrészt a hároméves moratórium kimondásának köszönhető. Ennek folytán a brazil pénz értéke is erősödik.
Mit exportál egy brazil kávé-cég?
Kitérünk az ottani üzlell életre is. Saját cégére. A J. Ouarlno cég évente kb. 80.000 zsák kávét exportált azelőil A piacnak erős meg-megszervezése folytán, amit Vértes vége? és aminél nagyon jól jön neki a nyelvismerete, ma már évi 120.000 zsákra fokozódott az export. Az export Angliába és Indiába irá-nyltódik, de most az olasz és francia piacokat is favorizálják. Vértes Nagykanizsáról a hazai látogatást, mint üzleti utat folytatja Olasz és Franciaországba.
A magyarok Brazíliában Brazíliában Is van munkanélküliség. De nem európai értelemben. Főleg a nagyvárosokban van elég-számu munkanélküli ember. Főleg Sao Paulóban sok a munkanélküli. De ilt könnyebben jutnak munkához Is. Magyarok nincsenek künn sokan. De legtöbbjük tűrhető pozíciót vivott ki magának. Van iparos, földmunkás, kereskedő, mérnök, orvos. Főleg jól keresnek az orvosok. De túlsúlyban mégis az Iparosok vannak.
A magyarok egy speciális Ipart honosítottak meg Brazíliában,
ami rövid idő alatt a legnagyobb kedveMségre tett szert Kifejezeti neve nincsen, de az iparművészeinek egy válfaja. Az ottani egzotikus, kOIBnOs ragyogó és színpompás pillangóknak művészeti módon dísztárgyakká való feldolgozása. Vértes hozott is egy ilyen dísztárgyat az édesanyjának, ami valóban csodálat tárgyát képezi és dicséretére válik a magyar kéznek. Ebből a speciális magyar iparból ma már exportálnak Braziliából Északamerikába, Spanyolországba és mindjobban keresik a kereskedők Is. Van künn egy magyar falu: Szent Istvánfalu,
amely kivándorolt magyar földművesekből alapíttatott. De a mezőgazdasági árromboléBok folytán magyarjaink Is krízisüket élik. Rio de Janeiróban nincsen magyar egylet, de Sao Paolóban több van. Magyar Egylet, Munkáskör, két sportegyesület, Köztársasági Kör, amely mind a magyarokat egygyéforrasztja. Braziliában több magyar hetilap van, köztUk egy magyar napilap. A megélheti* Brazíliában A megélhetés Braziliában elég olcsó és tűrhető. Érthető, mert a mezőgazdasági cikkek és élelmiszerek igen olcsók. A klíma is megkönnyíti az életei. A legnagyobb tél ott olyan, mint a mostani Időjárás Nagykanizsán. A munkások egy-egy hegyoldalon bádogházakat építenek lel maguknak (lemez kunyhók) és azokban élnek, nem kell sem házbért, sem adót utánuk fizetniük és ha a gyomor köveleli jogait, ugy arról is a hatalmas banánerdók vagy banánfák gondoskodnak. Tehát Itt senkinek éhenhalnl nem kell. Az Itteni banán (amely a legjobb) Északamerikába és Angliába szálll-tódlk, mig a Magyarországba bevitt banán keletindiai és északalrikai. Van BraziUának egy nagy kiviteli cikke, a narancs. Mikor az olasz
Nem kell hálószoba...
Mert: 2 ágy + I szekrény — I (Mit*
Szekrény, fejpárna, lábtáms- DU szók és kárpitosát nélkül I Szekrényt, fejpárnát, l*btámauoM4» a kárpitozást mgyonnMasóárbsn ssÉttkjuk
BEIOHIEL
Budapest,
MM
VI, VIIbmi oiáizár-nt ttliasM.

nsranci ideje lejárt és letűnt a piacról, akkor Jelenik mag a brazil narancs. Főleg Angliában keresett cikk. Nagy export van nfe gummlböl, gyapotból és cukorból.
Elmondja még Vértet Béla, hogy a Conte Verde newd otatz luxushajón utazott a tengeren át és a Kanári szigeteket is érintette útjában. Az olasz személyzet ezenkívül is udvarias voll és főleg a vámvizsgálatnál tanúsított nagy előzékenységet.
Vértes Béla augusztus elején búcsúzik a szülői háztól, búcsúzik Nagykanizsától, hogy ismét visszamenjen — olasz- és francia üzleti utja ulán — arra a földre, ahol a szegény emberek lemezházaikban laknak a hegyoldalon és éhségüket a legpompásabb banánnal csillapíthatják. (B. R.)
ORION * RADK0
A színház heti műsora:
Vasárnap délután tél 3 órakor: Utókim regiment.
Vasárnap délután tél 8 órakor: Légy Jó mindhalálig. Vasárnap este fél B órakor: Uuaoly
Hétlón : Harapós férj. Kedden: Édes ellenség. Szerda ós csütörtök: MAYA Péntek: Torookét menyawrony. Szombat: Mosoly országa.
Szövetvájár.""
férfiszovet
olcsó árusítása megkezdődött
SIN G E R divatáruházban.
Hői kabátok leszállított árban.
Maradékok félérban.
ZALAI KOZLÖNV
1932 junlus 5.
Bérmálásra
imakönyvet, kegy-tárgyakat és különféle emléktárgyak
nagy választékban a legolcsóbb áron,
Waidits
kBnyvkereskedésben
szerezhető be.
A keszthelyi csendőrség megkezdte a nyomozást a gazdasági akadémián eltfint 30.000 P ügyében
KMzthely, Junlus 4 (Saját tudósítónktól) A keszthelyi gazdasági akadémián eltűnt 30.000 pengő ügyében a keszthelyi csendőrség megkezdte a nyomozást. Először is Sztankovlcs akadémiai igazgatót hallgatták ki, majd a gépíró-kisasszonyt, skl Ztmay Oyözö titkár mellett dolgozott. Ugyanis a csendőrség! nyomozás feladata kideríteni, hová tflnt el Zimay Qyözö Íróasztaláról a földművelésügyi minisztérium által küldött 30 000 pengő, mialatt Zimay titkár néhány percre irodájából eltávozott A csendőrség ezen-klvül még számos kihallgatást eszközöl, hogy a pénz eltűnésének ügye mielőbb tisztáztassék. Nemcsák Zala-megyében, de az egész országban érthető érdeklődéssel várják most a csendőrség nyomozásának eredményét.
Időjárás A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő leírattuk ■ Siombaton a hőmér-UkUt: Reggel 7 órakor+1J4, déluUn 2 órakor +24 2, este 8 órakoi +18 6.
ftíhiut: Reggel tiszta, délben is este lelböi égboltozat
Szillriny: Reggel délnyugat, délben déli szél, este délnyugati síéi.
(Éltlakat rádiájeleníétl A Bataaral*-glat Intézet lalaatl aala 10 *rm-kari Villásé UlhSiat .érható méraékalt malaggal éa aaetlag zlaalaroa aaSkkal.
= Előkelő ízlés, fővárosi szabás, legjobb minőség jellemzik a SchOtz-ruhát.
Szerb batárórOk elfogtak és visszatoloncoltak Inrakeresztnrra két ntlevélnélkflll német világjárót
Éjjel akartak átszökni Jugoszláviába, de a szerb határőrök karjaiba futottak
Nagykanizsa, Junlus 4 Néhány nappal ezelőtt két fiatal, német .világjáró" fiút vettek őrizetbe a szerb határőrök. A németek ugyanis éjjel akartak Murakereszturnái átszökni a haláron Jugoszláviába és egyenesen a szerb Járőrök karjaiba futottak.
A két világjárónak nem voll megfelelő útlevele és igy a szerbek minden további nélkül, csakhogy megszabaduljanak lölük, Ismét visszadobták őket a határon. A mura-kereszluri csendőrség nyomban őrizetbe vette a világjárókai, akiket beszállított a nagykanizsai főszolga-biróságra.
A főszolgabiróságon a rendőri bOfllelöbiió elé kerültek, akinek be-
vallották, hogy három hónappal ezelölt útlevél és minden igazoló irás nélkül indultak el Némelország-v ból, hogy bejárják a világot. Ausztrián keresztül három hétfel ezelőtt szöktek át Sopron közelében Magyarországra és azóta itt kószáltak a Dunántulon. Ha csendőrt láttak, mindig elbújtak, nehogy Igazoltatásra kerüljön a sor. Most tovább szerettek volna menni Jugoszláviába, azonban véletlenül a szerb határőrök elfogták ökeL
A rendőri bűntetöbiró kétnapi elzárásra ítélte az utlevélnélkűll világjárókat, akiket a büntetés kitöltése után tolonc uton szállítanak vissza Németországba.
Kisváros
Az utcákon kövér porfelhő gomolyg, néha egy lassú szénásszekér cammog, vagy mint megkergült darázs az ablaküvegen autó cikáz
a nem rég aszfaltozott Fő-uton.
A sarkon egy csődbe-bukott üzlet
lehunyt szemekkel álmodoz
Igaz se voll, ha/rás világról.
Pénzbeszedők Járnak lepelyhüdt kedvvel.
A cukrászdából édes Illat terjeng,
a Rádió Szalonban dühöng egy Philips.
Most piros csókkal csókol a városba a falu:
paraszt asszony cseresznyét kínál.
A Sugár-utról hangos gimnazisták jönnek;
diákkorom lenget emlék-kendői felém.
Csűngős-szoknyás dámák pompáznak a korzón,
méz-szlnü mosolyban fürdik szavuk,
A plalzon keshedt, rossz gebék között
káromkodnak a kocsisok.
Valakiből most jaj feszül az égnek:
a mentőautó véreset slklt.
Az Eötvös-térről mulatóson robog
egy sáncl paraszt lakodalmas menet.
Borlzü Illat kúszik utánuk
A Temetkezést Egylet elölt
kék és sárga, arany, ezüst koporsók
virítanak a kövezeten
A Fasorban szerelmes pár sétál.
Karjuk a válltól csuklóig simul,
sóvárgón néznek utánuk egyre
ábrándos-szemű bakfisok.
A Deák-téren Javítják a Járdái,
a kopácsolást bősz nóta kíséri:
,Olt fogsz majd slrnl, ahol senki se lát.\'
Elém nyújtózik lustán a város.
Részeg szépséggel andalgom b nned,
minden kis rögöd szivemre simul,
szemem a képed mohó szomjjal Issza,
kopott, rozzant, örökifjú város:
Nagykanizsa. uditt Julit.
Laboratórium Védőanyagok Termelése R. T.
értesiti a ra. t. gazdakőzönségel, liogy az Általa termelt cs közismerten elsőrendű szérumok eladáséra és terjesztésére lerakató! létesített, hogy mindenféle állatgyógyászati oltóanyagok helyben gyári áron beszerezhetők legyenek. Sertéspestis Sertésorbánc Sertéspestis + orbánc dupla hatású L.éplene Baromfikolera SertésseptlkSmla J 01 Mlrlgykór
Egérlrtó kultura és minden egyéb szérum gyári áron
beszerezhető Lerakat: Demeter László gyógyszerésznél Prágcr-téle „Fekete Sas" gyógyszertár, Fő-ut 6. sz. Telefon 2-29. Beszerezhető az .őrangyal" és .Márta" gyógyszertárakban Is.
Ablakon át menekült ■ rendőrségi** egy SikAtor-utcai takA, akit gulyAssA akart aprítani a szomszédja •
Nagykanizsa, Junius 4 Pénteken este 8 óra tájban hangos veszekedés zaja verte fel az egyik Sikátor-utcai: ház csendjét. A szóváltás, amely majdnem tettlegességgé fajult, a ház két lakója között löiténL A lakók, L. J. és B. ö. már közel egy év öta vannak haragban egymással. A harag oka állítólag az, hogy L. J. mindenáron ki szeretné tenni B. ó-t a lakásából, mert az sokkal tetszetősebb és megfelelőbb Is, mint az övé. B. ö. viszont nem akarja elhagyni a lakását, amelyet nemrég nagy költséggel u||á festetett.
A péntekesti szóváltással kapcsolatban a Sikátor-utca járókelői egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy B 0. erősen felindult állapotban kimászik az utcára lakásának egyik nyitott ablakán és azonnal a rendőrségre megy, amelynek védelmét kérte. Életveszélyes fenyegetés cimén nyomban feljelentést is tett a szomszédja ellen, aki szerinte azt a kijelentést tette volna, hogy .gulyássá aprítja".
A feljelentés után nyomban rendőr ment ki a Sikátor-utcába, hol felvette a tényállást. A lakók perpatvara ügyében eljárást Indított a rendőrség.
Valutacsempész magyar báró
Budapest, Junlus 4 A rendőrség a Nemzeti Bank be-elentése alapján valutacsempészés
miatt vizsgálatot indítóit Oerllczy Félix báró ellen, aki most lichlen-stelnl állampolgár.
Sok pénzt takarit meg, ha Bakónál, a Polgári Egylet vendéglősénél bérletfOzetet vesz. Egy tüzet 12 pengő értéket képvisel, ára 10 pengő Igy 200/o-ot takarit meg ugy az étkezésnél, mint az italnál, a sör kivételével. A mai naptól kezdve nemcsak zónareggell, de zóna ozsonna Is kapható a Polgári F.gylet éttermeiben és kerthelyiségében. Habos kávé süteménnyel P —-46. — Sonkás zsemlye, vagy 1 pár virslii, vagy pariser, vagy sajt kenyérrel, 1 sOrrel vagy Iröcciel f> —-66.
Mlnacn pénleken eafe flqldszlé «s turóacauaxa P »-—
Kltflnő ételek. Olcsó árak. Balatonmellékl borok- Király sörfőzde kiváló sörei.
m, Sliv" ,tmoí*,á" k6r . Balcó Lajos
Legolcsóbb és leghasznosabb bérmaajándikok.
Bourett öltöny rsklimárban ÍZ pengő.
Nagy választék nyárI újdonságokban
GBÜNFELD rnhaárnházban K«r
1932 junius 5.
ZALAI KÖZLÖNY
S
NAPI HÍREK
— A Zrínyi Irodalmi Kör Haydn-hangversenye. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara Haydn József születésének kél-százsdik évfordulója alkalmából folyó hó 11-én a Polgári Egylet nagyler-mében hangversenyt rendez. Előadásra kerül a halhatatlan zeneköltő 93. szimfóniája, melyet ez alkalomra szervezeit 40 tagu zenekar ad elő. Az emlékbeszédet dr. Kerkay József kegycsrendi tanár mondja. A mtlsor további számát az .Évszakok" clmll oralóilum képezi, melyből a tavasz és a nyár kerUl bemutatásra. A hatalmas erejű mtl szóló részeit Domdny Sári énekművésznő, Abramovlcs Márk főkántor és Csuka Béla énekelik.
— Személyi hlr. Neumann Frigyes, a Banca Commerciale Hallana cégvezetője Nagykanizsára érkezett. Neumann Frigyes testvéröccse dr. Neumann Henrik nagykanizsai belgyógyásznak.
— Országzászlós hlr. Az országzászló ügyében a munkálatok a legnagyobb agilitással folytalódnak. Junius II-én, szombaton összeül a kanizsai szervező bizottság, hogy a mozgalom további kiépítése és Ur-mánczy Nándor levele ügyében tárgyaljon.
— Megakadt a Héviz-fürdől Izr. templom építése. A mult év tavaszán nagy ambícióval kezdte meg a fOrdövendégekból alakult vezetőség az uj izr. templom építését, mert a régi templom nem volt képes befogadni a nagyszámú fürdővendégel, sem egyébként nem feleli már meg a magasztos eszméknek. Az általánosan ismert rossz gazdasági viszonyok ezen a léren is éreztették hatásukat, mert anyaglak hiányában a lemplom építése félben maradt. Aki a templom építését egy-egy téglával előmozdilani segítené, küldje
el fillérjeit a Keszthelyi Takarékpénztár r. I. 33—34. számú csekkszámláján a Hévíz-fürdői izr. temp-lomegyesülel építési számlájára.
— A Balatoni Társaság közgyűlése. A Balatoni Társaság Irodalmi, művészeti és tudományos egyesület junius 10-én délután 6 órakor Budapesten (Országháza, XI. kapu) rendes közgyűléséi lartja, amelyen vitéz dr. József Ferenc klr. herceg országos elnök elmondja székfoglalóját
6LEICHENBER6 FÜRDŐ
300 ra. .Stájerország
Fényes gyógyeredmények: hurutoknál, aiztmánil, tQdatágut Ásnál és szívbajoknál.
Háromhetes pattsálkurák
ti (16- tt ulóMínjbfn, aiobival. Itll.i allátiual í. KyduvtiiiiDáliltil aaamélyanklnl 373 Schilling űivoil Dlionyltvlny alipjln ■ M»gr»r Namiail n.nw Mvalaloa J,folyamon «Nf.dtlj.al a ty^KJ-tarlóikodáara, valamint ncmílyct kladáiokia uQkalgea Oaisagat. aCU
FalvlUioalUa: O.altrralchlachea Vcriuhra-bureau, Hudapeal, VI . Andráaay.ul 28.
A kanizsai urlovasverseny tegnapi eredményei
Díjugratás: 1. Meslerházy kp. huszártizedes, 2. Radó kp. tüzér-tizedes, 3. báró Inkey Lajos huszárhadnagy, 4. Morandini gyalogosszázados, 5, Szabó István tüzér-főhadnagy.
Díjlovaglás: 1. Schneider lüzér-hadnagy, 2. Soltfried tüzérhadnagy, 3. Saáry tüzérszázados.
Díjugratás A) kategória: 1. Németh Tibor tüzérszázados, 2. Krekcy huszárszázados, 3. Hencz László urlovas, 4. Nelky huszárhadnagy.
Nincs kémkedés a Ruttkay-Qgyben
Budapest, Junlus 4
A MTI. ulján közlik, hogy Ruttkay százados halálesetével kapcsolatban a nyomozás semminemű kémkedési ügyre nem szolgáltatott adatokat, Llttkéné kémelhárltó szolgálatban soha nem működött közre. Szömötör alezredes sem áll Ilyen szolgálatban.
rtElftALEGlOBB ULJU MAGYAR
i LÉGY*\' POLOi KAI RTÓj
MINDEN ROVART MEGÖL
\'mt-rn&geze&is K\'ilFOLDRE v-íty^\'i PENGŐT?
— A nagykanizsai törvényszék kiszállása Keszthelyre. A nagykanizsai törvényszék bUntető tanácsa hétfőn négy napra kiszáll Keszthelyre, ahol számos bűnügyi tárgyalást folytat le.
— A hősök emlékünnepén rendezett gyűjtés eredménye. A hősök emlékünnepe alkalmával rendezett utcai gyűjtés eredménye 237 pengő 27 fillér volt. Ezért a gyűjtést rendezők a gyűjtésben résztvevő hölgyeknek, uraknak és gyermekeknek ezúton is köszönetet mondanak.
Alkalmazkodjunk a meleg időjáráshoz!
Nemcsak a kellemes viselet szempontjából, hanem egészségi okokból is mindenkinek érdeke, hojjy könnyű, szellős ruhát viseljen, mely feledteti a nyár melegét.
Olcsó nyári újdonságaink közöl néhány tájékoztató:
Selyemfényű Bourette
női és férfi ruhára egyaránt alkalmas........P 1*20
Műselyem Panama
a nyári szezon slágere, divatszinekben........P 3*—
Samum 140 cm. széles gyapjú
férfi szövet, szép csikós mintákban, feltétlen olcsó , . . . P 7-90
Riva 140 cm. széles, világos
nyári gyapu szövet, elegáns, kellemes viselet .....P 8-90
Creppeit, phnamaszövésü, selyemmel átszőtt férfi ruhavásznak az összes színekben és árban.
Női panama és Bourette anyagok a legszebb divatszinekben. Szép mintázatú frottier anyagok, lepedők és törülközők, strand pijama anyagok hatalmas választékban.
Tavaszi kabátok 10—30% engedménnyel.
Imakönyv
a legalkalmasabb btrmá-lásl ajándék, gyönyörű választékban, a legolcsóbb árban kapható
Schless Testvérek m
papirkcrcskedésébeit Deák-tér 10. Horthy Mlklóa-ut 8.
Áruház.
Tekintse meg\'fővárosi Ízléssel dekorált kirakatainkat.
NAPIREND
Junius 5, vasárnap
Római katolikus. Bonllác pk. Protest.: Bonifác. Izr.: Szív. hót.
Városi Muzeura él Könyvtár nyitva ciUtőr tőkön és vasárnap délelőtt lO-től 12 óráig.
OyótfyazerMrl «ii«H szolgálat : a .Fekete saa* gyógyszertár Fő-ut G. iz. és a ktikinlxsal gyógyszertár.
Oöitürdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héllő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
Junius 8, hétfő
Kóm katolikus: Norbert pk. Prolest.: Norbert. Iziaellta: Szív. hó 2
«
ZALAI KÖZLÖNY
Hívnak a hflsltő habok, — gondoskodjunk fűrdőrutiázatunkró! és válasszunk egyénlségDnkhOz 1116 színeket még (QrdökOpeny-ben Is. ScOUíxéh kirakatában megtaláljuk mindig a legújabb mintázatú frottler anyagokat.
— A tűzoltók mai juniállsa délután 3 órakor kezdódlk a Sétatéren. A Stúdión reklámüzenetek Is eszközölhetők csekély díjazás mellett. Este fél 9 órai kezdettel táncmulatság a Polgári Egylet kerlhelylségé-ben, kedvezőtlen idő esetén a termekben.
. mm Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Stnger divatáruházába.
inisi emléknek
legszebb a
szép fénykép
■■■iMaBaaBM
Fitos Gyula műterméből
Horlhy Miklós-ut 3.
Mélyen leszállított árak.
Mt _
— Egy kanizsai szobafestő áldozatkészsége. Jóleső öröm vezeti az ujságiró tollát jelen sorai megírásában, mert ebben az anyagias világban ritkán adódik olyan alkalom, hogy a csendes, minden elismerési vágytól menles, önzetlen emberi áldozatkészséget állítsa oda követendő mintaképül a többi emberek elé. Oeróts István nagykanizsai szobafestőről van szó, aki néhány nappal ezelőtt a saját költségére rendbehozatta és kifestette a kathoHkus temető időrágta, esőverte nagykapuját. Nem hangoskodott a tettével, ugy tudtuk meg véletlenül és épp ezért kétszeres elismeréssel kell adóznunk ennek a derék kanizsai Iparosnak.
Értesítés I
Tisztelettel értesítjük a m. t. Gazdaközönséget, hogy intézetünkben termelt
SertéapMtis
Duplapestia
(sertéspestis és sertésorbánc ellen egyaránt hat)
Sertésorbánc Lépfene <>»
Septikaemia Baromfikolera MirigykAr
és egyéb nagyértékü szérumok 1
eredeti gyári áron, állatorvosi rendelésre állandóan beszerezhetők:
Dr. Bogdán Aladár ur .Megváltó-gyógyszertárában.
Hungária Szérumművek R.-T. Budapest, VI. Szondy-utca 76.
1836. ion. 24. —1932, ián. 24.
-^"IP"8"^-
Üzletünk
96 éves
fennállása alkalmával
bérmálásra
mélyen leszállított árban árusítunk legszebb kivitelű
arany és ezüst emléktárgyakat
Kérjük vevőink további nagyrabecsült bizalmát és támogatását.
ékszerész
Nagykanizsa. Telefon: 265.
1932. [unlus S
ZALAI KÖZLÖNY
Ma nyílik meg a polg. leányiskola kézlmunkaklállltása
Nagykanizsa, junlus 4 A nagykanizsai Ztlnyl Ilona polgári leányiskola növendékeinek kézimunka- és rajzklállltása ma délelőtt nyílik meg az Intézet termében, ami nemcsak a szülőket, hanem a tanügy minden melegszívű barálfát és a nagyközönséget is érdekelni fogja. Különösen a hölgylársadalmat. Amit a növendékek az egész éven át dolgozlak, mind bemutatásra kerül. A kiállítás legszebb bizonyítéka annak a szép munkának, ami a polgári iskolában folyik, ami mindarra tanttja a leánygyermekei, amire neki az életben mint nőnek szüksége leuz. A kiállításon bemutatásra kerülnek az összes női kézimunkák a legkülönfélébb változatban, nőt ruhák, fehérneműk, Elb., ami a nőközönsé-get a legnagyobb mértékben érdekelni fogja. A kiállítás megtekintése teljesen díjtalan és junlus 13-lg nyitva áll. A kiállításról legközelebb részletesen beszámolunk.
Hí küldjük gyermekeinket Uifilfri,
mert pótolja a Klssvábhegyl Iskola Egyesület
(Budapest I, Klssvábhegyl-ut 21.) nyllyá-nosjogu elemi és középfokú, német-angol iskola fiuk és leányok részére. Internátus. Péllnternálu). Bejárók Nyaralás junlus 15-161 augusztus 31-ig. Gyönyört! 4 holdas park, ózondua levegó, szabad uszoda.
Prospektus vn
— Indanthren frottlerkelmék
nagy mennyiségben Slnger Divatáraházban.
— Áram-szünet. Junlus 7-én és 8-án délelőtt 7—12 óráig vlllany-áram-szűnet lesz a Horthy Mlklós-ut, Szemere-utcától a Szent Imre her-ceg-ulcilg.
= Melege van ? Vegyen ventillátort / Trans-danubla, Caengery-ut 6.
=™ A nyári meleg a faggyuml-rigyek működését fokozza, miáltal az arczslrosság és az ezzel járó arcfisztállanBág gyakori. A kellemesen illatosított Sulfamyl kénpuder rövid használat ulán megszünteti az arc zsirosságát, mitesszereit és pattanásait. Minden szaküzletben kapható testszln, rózsaszín és barna szinekben.
Bérmál ás kor
elsősorban
imnkönyoel
ajándékozzon.
Legolcsóbb árak melleit szép választék
FISCHEL
könyvkereskedésben
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 1
KIRSCHNER
árai mindig olcsók voltak és ma is
olcsók maradtak.
A nagy raktár lehetővé teszi, hogy a bérmálás utolsó hetében, amig a készlet tart,
jóminőségü férfiszöveteket méterenként
5, 6, 8, 10*50 P-ért,
gyermekruhának alkalmas szövetmaradékokat méterenként 3 P-ért, fehér és szines georgettet méterenként 3*50 P-ért vásárolhassunk.
Kirschner Mór
divatáruházában.
gyengélkedés Idején, különösen, Ita a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „Perese lózsef" keserűvíz fájdalommentes székürülést és kielégítő emésztést hoz létre. Híres nőorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc lózsef vízről, mert ez a kritikus korban is hosszabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy kitűnő eredménye változnék. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben kapható.
— Követ dobtak be a boc-földel tanító ablakán. Az egyik elmúlt éjszaka Ismeretlen tettes követ dobott be az utcáról Mészáros Jenő boncföldei tanító hálószobájába, ahol majdnem megsebesítette a tanító kisfiát. A csendőrség megindította a nyomozást.
■= Bíró Kató a szünidőben és a jövő tanévben havi 8 pengőért fog zongorázni tanítani. Jelentkezni lehet junlus 7., 10. és 14-én déli 12 és I óra között Bíró Ernő lakásán, Kossuth Lajos-tér 14. sz., városi bérház, I. em., 4. sz. aLatt.
— Szép mintás cordbársonyok métere P 1-90 a Schütz Áruházban.
— Eltűnt fOldmüveslegény. Keresztes István 17 éves klsőrsszőllősi fOldmüveslegény néhány nappal ezelőtt a szülei távollétében Összeszedte a ruháit és eltűnt hazulról. A csendőrség keresi.
= Szeplő és májfolt ellen használjon Főráősíéie Bőrhámlasztót. Ma már a szépség nemcsak hiúsági kérdés, hanem általános társadalmi probléma, ezért ápolja ön Is arcbőrét. Legyen ön is szép és megnyerő külsejű. Ezt eléri, ha Fördős-féle Bőr-hámlasztót használ, mely az arcbőrnek természetes, üde szépséget ad. Észrevétlenül hámlaszt. Két hét alatt elmulasztja a szeplöket és májfolto-kat. Ára 2 pengő. Kapható Teutsch Gusztáv drogériájában Nagykanizsa.
— Kedvezményes utazás. A Duna Száva-Adria Vasúttársaság Igaz galósága a Vármegyék és Városok Országos Mentőegyesűlete részére a Budapesten rendezendő kongresszus és naggyűlés alkalmával az Összes állomásról Budapestre 33°/o-oj menetkedvezményt engedélyezett. Az odautazás junlus 8 -től 12-lg, a visszautazás junlus 11-töl 15-ig tehető meg. AllomásfőnOk.
Ilagf kerMlú
flmerikábanT
Van szerencsém kedves vendé-deim és a t. közönség becses tudomására hozni, hogy
kerthelyiségemet
ma, junlus hó 5-én Horváth Jancsi zenekara közreműködése mellett ünnepélyesen megnyitom.
Jókő. öshegyi rizling literje 80 fill. Elsőrendű Imperátor sör. . Jó ételekről és pontos kiszolgálásról gondoskodva van. Szíves pártfogást kér
Iz«. Kumin Fspenoné tulajdonos.
ZALAI közlöny
1932. junius 5.
Érettségi után
töltsön egy ivet a BUDAPESTt KERESKEDELMI AKADÉMIÁM
és ilt elsajátítja a gazdasági pályákon nélkülözhetetlen szakismereteket, amelyek nélkül nem lehet el ma nemcsak kereskedő, iparos és tisztviselő, hanem amelyek nagyon ériékes ismeretek ma mindenféle más társadalmi elhelyezkedésben is. A gazdasági tantárgyakért és az élő nyelvek tanulmányáért olyan hallgatok is jelentékeny számban Iratkoznak be a BUDAPESTI KERESKEDELMI AKADÉMIA egyévi tanfolyamára, akik egyeteknek vagy más főiskolák hallga tőt voltak.
Rendes hallgatókul felvétetnek oly térflak és nők, akik sikerrel tettek érettségi vizsgálatot Külföldi iskolák hasonló értékű végbizonyitvá-
3 uraival is felvehetők hallgatók. Javító érettségire utasítottak vizsgálatuk sikeres letételéig rendkívüli hallgatók lehetnek. Kérjan tájékoztatót! Budapest, V., Alkotmány-u. 9/11. Tikion 904-47.
— Gyújtogattak Babosdöbré-tén. Lőrinci József babosdöbrélel gazdálkodó lakóháza éa i«tálló|u néhány nappal ezelóll éjjel kigyulladt, ugy, hogy a benn alvókat csak az utolsó pillanatban sikerült kimenteni. Minden jel arra mulat, hogy valaki bosszúból gyújtotta lel a házal és arra számított, hogy a lakói is bennpusztulnak. A kár 1000 pengő, de biztosítás utján megtérül. A csendőrség megindította a nyomozási.
— NŐI panama ruhák a legszebb színekben 8\'— P-ért kaphatók SchOtznél.
= Gletchenberg tflrdő az ismert osztrák gyógyhely igazgatósága az elő- és ulóidényre érvényes kedvezményes pausálkurákat rendez. A háromhetes kura összköltsége, szobával, naponként háromszori élkezés-sel, gyógyadóval és gyógyhasználat-tal (Inhalatorium, pneumatikus kamrák vagy természetes szénsavas fürdők) személyenkint 273 Schilling. Ezt az összeget, valamint a személyes kiadásokra szükséges ezenfelüli schllllngösszeget a Magyar Nemzeti Bank, orvosi bizonyítvány alapján hivatalos árfolyamon engedélyezi. Orvosi bizonyilványok céljaira külön nyomtatványok állanak rendelkezésre. Ilyen nyomtatványokkal, valamint prospektussal és mindennemű felvilágosítással az Oesterrelchisches Verkehrsbuieau budapesti fiókja, VI. Andrássy ut 28. Szolgál. Ugyanott flinlézlk a valutaigénylést is.
SPORTÉLET
A felsőkereskedelmi Iskola tornaversenye
Nagykanizsa, junius 4
A nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola mull hó 19-ére kitűzött torna-ünnepélye a rossz Időjárás miatt elmaradt. A sportpálya pedig az iskolai év befejezéséig már nem állolt ünnepnap az inlézet rendelkezésére. Az iskola kénytelen volt évzáró tornaversenyét házi keretek közölt megrendezni. A verseny az elmúlt hét csütörtökjén zajlott le szűkített programmal a Zrínyi sportpályán és az iskola udvarán.
A sportverseny részletes eredményei a következők: 100 m. síkfutás : 1. Pollik IV. évf. 12 mp, 2. Havas IV. évf. 400 m. síkfutás : 1. Varga
1. évf. 571 mp, 2. vlléz Bujdosó 11. 800 m. síkfutás: 1, Varga I. 2 22,
2. Persovlcs III. Magasugrás: 1. Slelner IV. 155 cm, 2. Bnder III. Távolugrás: 1. vHéz Bujdosó ti. 562 cm, 2. Varga 1. Sulydobás: l.Czerján III. 962cm,2. Molvarecz Ili. Dlszkoszdobás: 1. Molvarecz III. 32 10 m, 2. Czerján III. Szertornában kitűntek: Andrcska, Berger, Lellner, Pollák, Lindbauer, Slnger, Temesváry IV., Bader, Krakauer, Czerján III., Breler, Csiszár, Juhász, Somogyi 11., IH I. Talaftorna: Csiszár—Juhász pár, vlléz Bujdosó— Breler, Dlask-Pölőskel, Szokol— Hernstein.
A verseny befejezése után Balog igazgató lelkes és buzditó szavak kíséretében osztotta kl a dijakai a győztes ifjaknak.
őszinte elismeréssel adózunk annak az eredményes és oétlndatos testnevelési munkának, amely Lázár Arlhur hozzáértő irányítása mellett táradhalallan buzgósággal a felsőkereskedelmi iskolában folyik.
(Splró)
«= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsleln bútoráruházban, Horthy Mlklós-ut 4.
Bérmálási-képek
ízléses és olcsó kivitelben készülnek Vértes utódánál (Csengery-ut 1. sz.)
Tüttömüteremben.
Az NTE ma Keszthelyen játszik
A Keszthelyi Törekvés SE meghívta táviratilag tegnap az NTE futballcsapatát. Az NTE, tekintve hogy szabadnapos, a meghivásl elfogadta. A barátságos futballmérkőzés iránt nagy az érdeklődés Keszthely sportköreiben. _
(Levente-blrókMdés). Magyar-utcai pálya 3 órakor Ékszerész— Teleki (barátságos), bíró Fenyvesi. 5 órakor Klsk. Levente—Barakk, biró Flumbort.
Moat Jalant mai uj apor\'-éa f QrdaArJagvxékank.
Kérja díjmentesen I
Ksrtása éa Waavaly
ZTS5 Budapest, IV. Václ-ntca B
= Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkivül nagy választék Slnger tlivatáruházban.
m
BIZTOS
eredményt csak ugy ér el, ha hirdetéseit a napon tu többezer példányban megjelenő. messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adta fel. Kiadóhivatal Pöut 5. (ax udvarban.) Tel. 78.
férfiru&aáru&ázz
nyári vásárának
rendkívüli árajánlata: Bourett öltön/.....P ||-80 Week-end színes mosóruha
saját gyártmány, méret után is.....10\'—
Prima garantált minfiség ZJlé „VadAsz-wAszon" Mrsríi öltöny
elsőrendű munka, saját gyártmány, méret után is 15" saját gyártmány .... .... 83\'—
Mosőruhák nagy választékban. Salát gyártmánya elsőrendű minőségű túri és polgári, férfi, fin él gyeraskrahákbu leszállított árak. KunfcAs ruhákban nagy választék.
HAVASI SAndor, NAGYKANIZSA Bazár-épület.
Közgazdaság
Szőlészeti és borászati jelentés
Tapolca, Junlua 4
A lapo\'cal m. klr. szőlészeti és borászati felügyelőség jelentési tett az alispánnak a kerületi borvidékről, mely szerint a késői tavasz miatt elmaredl szőlők májusban szépen fejlOdtek és a munkálatok zavartalanul folynak.
A férfinapszám napi 1 — 1.40 P, a női napszám 0 80—1 P. A májút 8 iki jégverés a csáfordi, zalakoppányi, kehidsl, barálszigell, nagykanizsai és bárdibűkki szölőtelepek-ben 20 százalékos kárt okozott. A borkereslet továbbra ls lanyha. — Sopron és Vasmegye kereskedői veitek bort kisebb tételekben. Csopaki 14.5 fokos bort 45 fillérért, révfülöpi 11.5 fokosai 22 fillérért, badacsonyi 12 5 fokosat 26 fillérért, káplalantótl-1 12 fokosat 22 fillérért, mindszentkállal 10 fokosat 18 fillérért és halagosbegy! 11 fokos bort 18 fillérért vásárolnak.
Párfs 20-16, London 18 86. Newyork 510*00, Brüssel 71-45, Milano 26-23, Madrid 42-2(1 Amsterdam 20715, Berlin 12090, Wien —•-, Szóda 3 711, Prága 1515, Varsó 57 35, Budapest -•-, Belgrád 9*01, Bukarest 3-00.
i nemzeti Baak áerhi-árfolyml
valutAk
Angolt. 21-10-2150 Belga fr. 7985-8045 Csehk. 17 00-17 10 Dánk. 114-70-115-70 Dinár 9-96-1006 Dollár 570-50-573*50 Prandat. 22 30-22 60 Holl. 231*20-232 60 Zloty 64*00-64*50 Lel 34M56 Léva 4*06-4 19 Ura 29*19-29 49 Márka 135-70-136 60 Norvég 104\'ö0-106*50
Peseta —•--•—
Schlll. --•—
Svájdf. 110-70-111-40 Svéd k. 10760-108 90
Wien clearlng árfolyama
dcvizAk
Amst. 23l-40-2j2t0 Belgrád 1004-10*14 Berlin 135*80-136*60 BrUssel 79-95-80-45 Bukarest 3-42 3-50 KopenhJ 14*90-115*40 London 20-99-21 19
Madrid ---•—
Milano 29-29-29-49 Newy. 571-00-574*00 Oszló 104*70-105-50 Párls 22-33-22-47 Prága 16-96-17-04 Szófia 4*08-4*18 Stockh. 108*10-10890 Varsó 64*10-64*50 Wien -•—-■-Zürich 110-80-111-40 80.454.
fsraéayttuás
Buza tv. 20-30 fitt., dt. 15 fim a rozs 20 fitt. esett.
Buza Uszav. 77-es 12-20-12-60, 78-ss 1235-12-70, n-et 1250-12-90, 80-as 12-60—13-00, dunánt. 77-es 12-30—12-45, 78-aa 1240-1255, 79-es 12-55-12-70, 80-as 1260-12-75, rozs 13*30-13*40, Uk. árpa 14-50—14-75, zab 1600-19-50, len-gorl 16*55—lfr65, korpa 11-55—11-90.
Kiadja: Bélgalai Hyomda él Lapkiaáé Vállalat, Sankaalziám.
Felelős kiadó: Zalai Károtj^.
1932 június 5.
.. 10 .rtil M /UM». HU.
ZSitl ,u » nuér. U I...M\'f » M pllir, •!•*•> • ÍU.
r^u, «4 ,«.<*•• lOnft « PItér, mlmim ..4 dl)< • (UMr. d«u4 . aladM » b.rakHI ilM "6 «l utuk ui-KUt*. \' AlLOt hxaUIMk 50*
HrfiMMt 3 pvaga IlMMH «NI
a fBlei\'otfH kSn yinlA*, H^bIIIBIII
ml*orü}4A« uéamti erara
8g,«á*l Iroda áthalyaaéa. Dl.
EUényl 04" ügyvédi Irodáját Zrínyi Mik-lós-utcs 90. srimu liitba helyeate. 2796
Kén konyhabistar állandóan kapható Dokisi Ferenc sztslosiruüzemébeh. 5
Rlv golyós csapágyak autóhoz, speciáli-un olcsón Ford- és Fordionhoz Unger Ullminn és Tóth vaskereskedésében 4
Aatitexlk, modern ciukoltak, leszállított vlleldljért rendelhetők. Tc\'efon 167., eite 571. számon. 7
Kamalmanla* hosszúlejáratú kölcsönt nyuJtunk saját olthon építkezéséhez. Felvilágosítás Szántó, Sugár ul 6. 2564
Asztali- és fajborok
50 llterenklnt 80 MII kapható Dr. UCHTBCHEIH borkereskedés,
Csengery-ut 31.
lUr
Háiat kereslink mrgvételre. ügynököt nem dljailatnak. Bővebbel: Hlld temetkezési egyletben. 257B
Rózsa vandégia éi azálloda novemberre kiadó Dr. Knausi Lá.zó Ügyvédnél. 2768
Bsriaciony-Lábdl legszebb (Illataikét 404 Q öl ilrnnd mellett |utinyoaan eladom Clm : Viola, Központ szálló, Nagy-
kanizsa.
2786
Fiatal vaayaakaraakadSaagéd állást
keres Vidékre Is elmegy. Eszter Károly, Söjtőr. 2783
Egyasobéa utcai lakáa kiadó Jultus l-re Magyar-utca 40. 2782
Fillérei Esterházy Weekendciomag
11 dkf. W..k.nd Icolbása 10 dkf. trappista aajt 10 Jkií. Batsrháay aasláml B dkg. ■•tprháay sonka 1 drb. uborka vagy
1 (Hnó hagyma
100
Riadd egy szoba és konyhából illó Ultái, mellékhelyiségekkel Széchenyi tér 4.
8
6flimalom 5 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó, vagy bérbeadó. Jullua l én átvehető. yiála Balatoia-márláa IGOO 01 beültetett szólóvei. vüls-lelkék kedvező ilzetéil leltétellel eladók. Clm a kiadóhivatalban. 2756
LaguJabk gyermekkocsik mSlyaa laasállitott árban raklirri érkeztek ármuth bazár áruháziba 2759
Négy szobás utcai lakáa augusztus 1 re kiadó Arany Jinos-utca 12. Bővebbel Batthyány, utca 10. 2309
NIEGHIUÓ.
II Zalaiíroeg! \\\\\\m EgyesBIet
tolyó hó 12-én, rossz idő esetén 19-én délután 2 órai kezdettel
a zalasárszegi erdőben
JUffIÁLIST
tart, melyre a nagyérdemű közönséget ezúttal tisztelettel meghívja.
Jó ételekről, italokról, valamint cigányzenéről gondoskodva van.
Zalasárszegi Ifj. Egyesület.
__ZALAI KÖZLÖNY_
AKI SZÉP AKAR LENNI
az ISABEY ARCMOSDÓPOR isn
(Poudre á Latvar Isabey)
haiznéUUval blxtoián eléri célját. I.chetöle k langyoa vlaaal a kezeket é» az arcot jól beiietfvíillenl, agy kavéa ISA HE Y arcinoádóport a tenyérbe Bntva, aiaal n arcot Jól ledöruölnl. Enyhén caluoló hatása él izarcnciéa ómetéfclénél fogva ai artbórt báriony-• Imává, üdévé varáiaolja. Eltüntet minden bórtliztállamigot (pattanáa, aiapló, mlteuitr alb.) Már egyaxcrl *lkMlm*xás után It feltűnő ortdmóny. Nagy doboz ira a pontot utailtáMal agyOlt.............P l\'SO
ISABEY PARIS, szépitftszerei i
ISABEY toalet krém (Crime de Tollatta) pudtr alá, nary tubua.....P 120
ISABEY wépiéR krém (Crémt da Bcauté) zalrot arebörra, napló pattanás
ellan, nagy tubua......................P l\'40
ISABEY lilroa krém (Cold Cream) azáraa arcbőrre, azapló, patUnáa tllan,
nagv tubua.........................P tmSO
ISABEY krém-aiappau (Sávon á la Créma) dúihabzáau bórllnomttó darabja P 0 80
Nagykanizsai főraktár: VAGÓ ENDRE lllatsssrtára, Fft—t 14.
Ingyen ad uépiégápolátl tanácsot éa mintát a lenti kéizltményakból mlndtn caütörtökftn
HA szereti és félti ruhélt
festesse, # tisztitassa
-ndl
■aqykanizsAr.
Elsőrendű assaKIsmeretclc.

kerül többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
EB^JtdfegsgZZZI\' -sglHifesa
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő.
MlssaaÁassa mm a — Xa^l
wv^yweewiww* wswwwwewoww^w ■
Köztudomáau, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngiti a többi szerveket: tökéletes emésztést biztosíthat, ha rqjetel vizet iszik.
Csak Kanizsán vásároljunk!
Cukorka király
Horthy Mlklós-ut 8.
Mielőtt színházba, vagy moziba megy, Jusson eszébe a takarékosság.
Ne sajnáljon pir lépést a Cutcortca Királyija Jönni, mert ott mindig
legolcsóbban
legfrissebb csokoládét és cukorkákat kaphat
Heffer Gyulánál.
&?,b\' finom tükör
160X210 cm, nagyságban olcsón elsdó. esetleg kisebb darabokban Is. Bővebbet
Stern üvegüzletében
Erzsébet-tér 14. Telefon 196.
Egy iskolás-leányt
teljes ellátással, zongorahasználattal elfogadok. Clim a kiadóhivatalban.
Épületüvegezést
és kópkeretezóst
legolcsóbban végez
Tóth ÜY»B~ és képkeretezö
Horthy Mlklós-ut 15.
A legolcsóbb és legalkalmasabb
maradandó ajándék,
ha bérmagyermekével
Halász fényképésznél
készíttet fényképet. Előjegyezni márlchel. KSrJen Ilinktől. Műtrrcm HorlQy ML-u. 11.
Sertéshús
kg. 1. -
1.20 peng6
a nyári szalámi nagyban ... —.80 P kicsinyben I.— P
Úgyszintén a töbt>i husiélék a legolcsóbb árban kaphatók,
Szíves pártfogást kér
Patrlcs Gyula
hentes és mészáros Eracákat-tér 3.
Deutsches Prsukln suclit Slelle. Adresse Admlnlstraclon. -2799
Hasznőlt trágépak kifogástaUn Mla-
Sotban, JÓUllis mellett, olcsón eladók zloboda József, Klslatudy-u. 2. 2835
raidatslM* lakaiéi végzeit kezdő segéd-gazdatiszt Ilyen, vagy hasonló állást keres. Megkereséseket .Kis Igényű" Jeligére a kiadóba kér. 2836
Kél vigy bárom\' szobás modern, csinos utcai lakáa és egy bútorozott szoba aaiiiaasMa 1-ére kiadó Bajza-utca 2/a. szám alatt. 2838
Térre néző kU\'önbeJáratu bútoroson szoba kiadó Eótvös-lér 17. 2840
Nsgyrécsel állomás melletti vágásban mindenki vthet taiayrBnkSkat, lenyó és h&rsrGnkölret. Egyes dsrabokat Is lehet vunl. A rókkök vitelára a nagyrécsel illó-mitail, az IparvsButnál levő kunyhóban
llzetendí.
2842
OaápMaá^ak. n-aktarok, beniln-lokomobllok, flhdőkid, knvicsszerszám. ruhaszekrények eladók Klnlzsl-u. 64. 2843
Haáá lakások, 2 szobás augusztus 1-re 1 szobás szonnalra. Bővebbel Erziébet-tér 16. sz. fUazerüzlet. 2500
Bérmálásra
legértékesebb emlék az ékszer és óra. Nagy választékban, a rendkívüli viszonyokhoz n:érien leszállított árban kapkatók mi ZSOLDOS QYULA órás. ékszerész él látszarésznél Pó-ut 14. Ulzloilló palota
Bácsi saagar* eladó. >
elsőrangú Sllngll lm a kiadóban. 2740
■át aacba, előszoba, lürdószobából illó szép lakás belvárosban augusztus l-re kUdó. Vízvezeték. W. C. lakisbsn. Bővebbet Zsoldos ékszerüzletben. 7733
Alkalmi vátal. Egy alig hisanilt
cséplágépszekréay 20fl :>-ért eladó. Hofl-mann I. ruhallzlet, Király-utca. -2831
Olcsó nai kalapvAaár Pertu Rózsánál, Zrínyi Mlklós-tl. 66. -2882
A binokszentgyörgyl volt Woltik-léle Iskohiz a hozzátartozó nagy belaóséggel aionnat eladó. Bővebb lelvtlágoMi: dr. Hoch Oazkii ügyvédi Irodijiban. 2819
pobahtvAri
uradalmi fajboraim kaphatók llterenklnt már M fülét ért. Legkisebb tétel 25 liter, mail ZÁROLT földbirtokos-_Batthyány-utai 28. sziot
Utcai saaflhaly lakással, egy és két szobis lakáa szonnalra is klsdo Klnlzsy-u. 21. Bővebbet Batthyány u. 10. 2310
FSIS«aH ta] házhoz szillttva Is, Ismét kapható Tejkózpoatnál. Telelőn S49. 9
Hálom ssobis utcai lakáa Szemere-utca 2/c alaU kiadó. Bővebbet Vlda kalapüz-laiben. 11
Prhrátpáax diszkréten kiadó, csak blz-toa helyre. Clm a kiadóban. 2688
Élénk lotgahnn élefmlszeTiizfefbc társat keresek cca 5000 pengővel. Jelige: .Tőkehiány\' a kiadóba. 2770
Peitekt aaakioHi ajánlkoalk Jobb hizakhoz. Földbirtokos csalidhoz és fllr-dőre Is elmenne. Clm a kiadóban. 2766
Eladó maginhiz, ausruszlus 1-én beköltözhető lakiisal. - Felvilágosítást ad Vlncz« Oyoláné, Sugár-ut 40/a. borbélyüzlet. 2809
Használt lákbalit veszek és elsdok. Klvinalra hiihoz megyek. Fischer, Klritv-ulca 47. 2820
Főxfimindanaa bejáró helyet keres azonnalra, esetleg Junlus 15-te. Vörösmarty-u. 12. -2824
Balatonfaisyvas legszebb helyin kisebb villa gyümölcsössel Julinyosan eladó vagy kiadó. Clm s kiadóban. 2818
■átaxobáa, elöszosás utca! lakáa összes mellékhelyiségekkel együtt augusztus l-re kiadó, Szemere-u. 8/a. sz. -2811
Egy fotelágy kedvezményes iron azonnal eladó. Cin a kiadóban. -2806
Oloaó építést a«y»K eladó, teljes két szobás házra ajtó, aolak, tüikely slb. Bő-vebbet dr. Merkly Belus gyógyszertir-ban. 2703
ZALAI KÖZLÖNY
1932, junlus 5
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklóí-ut 4. 0 .
\' Szombathey:
Erzsébet klrályné-ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy váaszték. Kedvező fizetési feltételek!
Sirszegélyek,
hamlskriplák, fedlapok készítéséi •■■betonból és mükóbUI
ízléses kivitelben, legolcsóbban vállal
• í
StBssel Ignác
cementirugyárs átagrsr-utca 31. Teleion 387.
Főzelék, virág és
magvak.
Műtrágya-félék,
(kg-os mennyiségben Is kapható termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására).
Oltóviasz.
Gyümölcsfa permetező-sz.rak.
(Nosprasen, Tutokil, Arzoll, Sulfarol, Rézgálic stb.
H.rnyóanyv-gyQrO
(kuszórovarok és hangyák ellen)
Zsely-féle „Zala" magasnyomású háti, szőlő- és gyOmőlcsla permetezőgép. (Ár* i 40 pertfő). Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
magkereskadésáben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 13a
Horthy Miklós-ut 59. számú
ház szép kerttel ii szabadkézből eladó.
I
Filléres ebédet
négy fogásost ehet 80 fillérért a
Molnár é\'
(Erziébet lér 2.)
]
Ne törje fejét...
/
hogy mit vegyen bórmaajándékul.
fígy fényképezőgép, futball, légfegyver, flóbert, kerékpár a legszebb é8 praktikus ajándék, mellyel a legtöbb örömet szerezheti.
Olcsón beszerezhető:
Szabó Antal
MUiln.
nlzaalak találkozóhelye az
Istvín király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltOk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komforL A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11.085/1932.
Versenytárgyalási hirdetés.
A Rozgonyi-utcai elemi iskola vízvezetékének és csatornázásának kibővítésére nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 1932. évi junlus hó 13-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani.
A ítiirási müveletet a v. mérnöki hivatalban hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsa, 1932. évi junius hó 2-án.
„>, Polgármester.
Prima bükkhasábfa
erdei méterenként
8 pengőért
kapható Maf melletti
>oc6kai erdőben. Ugyanott ágfa la eladó.
Bővebbet: Borsos Péter tulajdonosnál,
2ie Magyarszerdahely.
Mm a Zalai nta.
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 126 izim
Nagykanizsa 1982. Junlus 7, kedd
Ara 14 HlMr
ZALAI KÖZLÖNY
Sitiken tósíg íi kiadóhivatal; Póul 5. uim. Keszthelyi Hókkiadóhtvatal: Kounth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Glöflzctésl áta : egy húia 8 pengó 80 Iliiéi Sseikesitíségi és küdóhlvatall telefon: 78. u
Tiz esztendő margójára
Tiz éve, hogy heves és izgalmakban bővelkedő választási küzdelem után első Ízben választolta meg Nagykanizsa Kállay Tibort országgyűlési képviselővé.
Tiz év alatl nagyol fordult az idő. Eszmék és emberek Jöttek, hogy üstökös mődjára ragyogjanak az égbolton és ismét eltűnjenek az éj homályában. Tiz év alatt voltunk lent és voltunk fenn és újra alulra kerültünk. Kállay Tibor liz év előtl mint aktiv pénzügyminiszter jölt a kerületbe. Első megválasztatását — ma már tudjuk és talán meg is mondhatjuk — nem az ember, hanem a pénzügyminiszter vivla ki magának. Kállay Tibor azúla megszűnt a hatalom részese lenni, ue ml megismertük benne az embert.
Bizonyára sokan vannak, akik csalódhattak a pénzügyminiszter-képviselőben, de senki sincs, aki Kállay Tiborban, az emberben, csalódhatolt volna.
Ez a kemény fából faragott ember tiz év alatt nagy utat telt meg a hivatali Íróasztaltól az élet küzdő porondjáig és csak tiz év távlatából látjuk, miként domborodik ki egyre erőteljesebben közéleli működésének főjellemvonása, a névtelen, dolgozó polgár verejlékes adólilléreinek megbecsülése és a polgárok sorsáért való szüntelen aggódás és gondoskodás. A halalom csúcsán nem tán-lorodott meg. Nem tagadta meg azokat, akiknek köréből kiemelkedett és egy alkotni vágyó aera kápráztató fényében egy feltörekvő jóiéi lobzódása közben, szüntelenül olt látta maga előtt azt, akinek kérges munkája és fáradsága égett áldozati lánggal: a dolgozó magyar polgárság névtelen tömegéi. Elhivatottság volt, amidőn letépte magáról a pártkötelékek bilincseit, hogy a történelem tragikus hőseit jellemző erkölcsi bátorsággal hívja tetemre az egész magyar politikai életet az egyszerű kispolgárok sorsa mellé.
Hogy vészkiállását nem akarták meghallani, hogy feljajdulásál rémképeknek mondták, tragikus atlribu-luma minden igaz jellemnek.
Nemzetek jóléte, egyének boldogulása nem hősies erényeken alapszik, a mindennapos élet szüntelen ismétlődő kötelességeinek tudatos, emelt fővel való leljesilése lehet csakíA jövő biztos záloga. Puritán é\'etével egyszerű és közvetlen egyéniségével, takarékosságával és a kötelesség-teljesítésben való példaadással vívta ki magának Kállay Tibor a politikában is a vezéri polcot, hogy minlaképe lett a hazai röghöz ragaszkodó, szótlanul dolgozni és némán ttlrni tudó magyar polgárnak.
Egy uj decenium első napján Nagykanizsa nem lenne méltó önmagához, ha minderröl| megfeledkezett volna.
Or. Kolschlld Béla
Délc&ilében ellenforradalom töri lel
Feloszlatták a kongresszust, mert nem képviselte a proletariátust
Newyork, junlus 6 (Éjszakai rádiójelentés) Chilében Orolra ezredes, az avialika főparancsnoka forradalmi mozgalmat készített elő, amelyhez egyöntetűen
csatlakozott a hadsereg. A katonai forradalom teljes győzelemmel járt és lemondásra kényszerllette Mentero elnököt.
Az uj rezsim azonnal feloszlatta
a chilei kongresszust azzal az indokolással, hogy a kongresszus nem képviseli a proletáriálusL
Chile déli részében ellenforradalom tört kl.
Németország Hohenzollern-restaurácló küszöbén
Más középeurópai államban Is a monarchikus szellem újjáéledése várható — írja Rothermere Julius 31-én lesz Németországban a képviselőválasztás
London, Junlus fi A Daily Mail cikket közölt a német helyzetről lord Rothermere tollából, aki ezldőszerínt éppen Németországban tartózkodik. Rolhermere lord azl lr|a, hogy megítélése szerint a Hohenzollernek visszatérése még 1933. év vége előtt várható. Meggyőződése szerint egy-két másik középeurópai országban is a monarchikus szellem újjáéledése várható.
A német köztársaság nem annyira tetteivel, mint Inkább tehetetlenségével a romlás útjára jutott. A monar-chizmus használna a német kereskedelmi életnek. A császár nélkül Németország olyan, mint a hajó kormányos nélkül. Demokratikus némel monarchia visszaállítása aligha ártana sokat a német-francia viszonynak.
Pária, |unlua II Mint a baloldali, mint pedig a jobboldali lapok azt fejtegetik, hogy a Papen-kormány lulajdonképen előkészítése a császárság — a Hohenzollernek — visszatérésének. A cikkek lendenclája nyilvánvalóan a hangulatkeltés.
Berlin, Junlus B (É|»zakai rádiójelenlés) Hindenburg birodalmi elnök Julius 31-re tűzte kl Németországban a képviselőválasztás Időpontját.
á kereskedelmi miniszter az olasz-magyar gazdasági kapcsolatról és a magyar állatklvltelröl
Az Olaszországba való állatexport terén javulás várható — A csehek a fontosabb mezőgazdasági termékek bevitelét monopoliummá akarják tenni
Budapest, Junlus fl A képviselőház mai ülésén megkezdték a kereskedelmi tárca költségvetésének részletes viláját. Pintér LáBzIó tiltakozott az ellen, hogy a filléres gyorsokat nyárra beszüntessék. A kisiparosok támogatását sürgette. Propper Sándor a vasúti alkalmazottak gazdasági kérdéseivel foglalkozol!. Vázsonyl János a kereskedelem és ipar nehéz helyzetéről beszélt. Usetty Béla hibáztatta, hogy a magántőke felmondta a mezőgazdaságnak nyújtott hiteleket. Pakots József a kisiparosság erőteljesebb támogalásál kövelelte. Kőrődl-Katona János a szerbek által egy fél évig letartóztatott magyar hajóskapilany ügyében kérte a miniszter vizsgálatát. Fábián Béla a magyar—olasz és a magyar—cseh kereskedelmi tárgyalásokról beszélt.
A kereskedelmi miniszter válasza
Kenéz Béla; kereskedelemügyi miniszter válaszolt az elhangzottakra. Kijelentette, hogy a filléres gyorsot esze ágában sincs megsz üntetnl. Legfeljebb az történhetik, hogy nyáron, amikor weekend-vonatok é6 fürdö-vonatok is közlekednek, nem tudnak minden esetben filléres gyorsot
is indítani.. A filléres marhavonat pénzügyi szempontból nem valósítható meg. Majd utalt arra, hogy amint javul a MÁV gazdgl^ági helyzete, a vasutasok megérdemelt automatikus előlépési rendszerét visszaállítja. A nagyobb százalékos hadirokkantak kérésére kedvezményes vas-uti jegyet ad. Lehetővé akar|a tenni, hogy
a vidéki kisiparosok éppen olyan mértékben Juthassanak hozzá a hitetekhez, mint a fővárosiak.
A rádióval kapcsolatosan elhangzott felszólalásokra válaszolva kijelentette, hogy nem tartaná Igazságosnak, ha a rádió előlizetési dijak között a készülékek közölt tennének különbséget. A reléállomások építésével a vidéki delektoros készülékek tulajdonosai jobb helyzetbe julnak, mert a leadási viszonyok javulnak.
Az olasz—magyar kereskedelmi szerződés
körül felmerült híresztelésekre válaszolt ezután. A magyar—olasz gazdasági kapcsolatoknál — mondotta nincs szó elzárkózásról. Az olasz magyar kereskedelmi kapcsolatokat az 1928 évi kereskedelmi szerződés szabályozza, amelyben a szarvas-
marhák száma ftxlrozva van. A mull évben bizonyos könnyítésekben állapodtunk meg a magyar buzakivilel fokozásával az olasz relációban. Az Idén az állatértékesltés terén nehézségekkel találkoztunk, ezért a magyar kormány nagy súlyt helyezett arra, hogy a magyar állatkivltcl érdekeli megvédje. Minthogy az olasz kormány elkerülhelellenül szükségesnek találta, hogy az egyébként nem magas vámtételt fokozza és Jugoszláviával ebben meg is állapodott, ujabb tárgyalásra volt lehelőség, amelynek folyamán módot találtunk a magyar állatkiviteli érdekek biztosítására. A tárgyalások még nincsenek befejezve, ezért csak annak kijelentésére szorilkozik, hogy a létesítendő uj helyzet ösztönzőleg fog hatni az Olaszországba irányuló magyar állatkivitelre.
A magyar-cseh kereskedelmi szerződési
tárgyalásokkal kapcsolatban utalt a miniszter nzokra a hirekre, hogy Csehszlovákiában a fonlosabb mezőgazdasági termékek bevilelét monopóliummá akarják tenni és a cseh kormány vissza akar lépni az eddigi megállapodásoktól. Hivatalos közlések ezekről a dol-
ZALAI KÖZLÓNV
junius 1.
gokról még nincjsnek, ezért egyelőre csak annak kijelentésére szorítkozik, hogy ha az említett szándék hivatalos (ormában jelentkezik, a magyar kormány tudni fogja kötelességét és a magyar gazdasági érdekek biztosítására szükséges eszközöket alkalmazni fogja.
A kartelekkel kapcsolatban kijelentette a miniszter, hogy a törvényt igazságosan, de a legnagyobb szigorúsággal hajtja végre.
Nincs hatalom, amely a kormány kezét meg tudná kötni.
Kérte, hogy minden konkrét panaszt jullassanak hozzá. t
A miniszter beszéde után a kereskedelemügyi tárca költségvetését részleteiben is elfogadták.
A napirendi vitában Gát Jenő a párbaj mánia ellen foglalt állást. Kifogásolta, hogy ma az urllársasághoz való tartozást a párba/képesség alapján Ítélik meg.
A holnapi Illésen a pénzügyi tárca kőllségvelését tárgyalják.
A mai Ülés egynegyed 7 óra után ért véget.
------------------------------■■WWtl .
Az n] román kabinet
Bukarest, Junlus 0 Vajda-Vojvoda Sándor megalakította az uj román kormányt. A belügyminiszterséget is ö vállalta. Hadügyminiszter Stefavescu-Amza tábornok, az eddigi hadügyminiszter, igazságügyminiszter Potarca, kereskedelem- és iparügyi miniszter Lu-gosanu, pénzügy Mironescu, erdélyi államtitkár Hatlegan, besszarábiai államtitkár Halipa.
Ideiglenesen betöltötték a többi miniszteri állást is, mégpedig külügyminiszter Minonescu, közmunkaügyi miniszter Vajda, földművelésügyi Potarca, közoktatásügy Lugosanu. Az uj miniszterek ma letették az esküt.
Franciaország nagy kB-zépsurbpai rekonstrukciós kfilcsBnt tervoz
Héra, Junlus 6 Az osztrák\' kölctönakcló, amelynek közvetlen célja az voll, hogy az angolok az eredetileg 150 millió silltngei tévő kölcsönt, amelyből Ausztria 100 milliót már visszafizetett, ismét 150 millióra egészítsék ki, a jelek szerint ebben az elgondolásban meghlusul.
Az angolok nem hajlandók ezt a 100 millió osztrák silllnget maguk kölcsönözni, legfeljebb több más hatalommal együtt ebben a kölcsön-akcióban résztvenni. Franciaország azonban, amelyre az angolok ebben az összefüggésben elsősorban gondolnak, csak akkor hajlandó Ausztriának kölcsönt adni, ha a dunai államok közölt valamilyen gazdasági közeledés jön létre, illetve konkrét alakot Olt.
A francia elgondolás azonban az, hogy nagy rekonstrukciós kölcsönről is lehelne szó, amelyben valamennyi dunai állam részesednék, ha a gazdasági közeledés és kooperáiás Kérdésében az eddiginél kevésbé merev magatartást tanúsítanak. De ebben az esetben sem vállalná magára Franciaország az egész rekonstrukciós kölcsön folyósításának terhét, hanem igényt tartana más államok részvételére is.
Élet-halál harc több súlyos sebesüléssel kanizsai kirándulók és egy husztagu banda között az Éden-kert közelében
Nagykanizsa, Junlus 6
Vasárnap este példátlan útonállás-nak vált szenvedő hősévé Papszt Béla könyvkölösegéd, Wohiráb József bádogosmester és Pahocsa József cipészmester, akiket mintegy 20 tagból álló banda megtámadott és véresre vert az őrházi vasúti átjárónál.
Pspszt Béla, a felesége, Woblráb József, Pahocsa József és Horváth János clpészmesler vasárnap délután kirándultak a Szentgyörgyvári-hegyen most megnyílt Éden-kloszkba. A kellemes helyen vidáman telt az idő, azonban este egynegyed 9 óra tájban, amikor Papszt és társasága távozni akart, váratlan incidens rontotta el a hangulatot. Az egyik vendég ugyanis
a távozó társaság után vágott egy borospoharat, amely PapszT Bélánál a fején találta.
A felháborodott férj és barátai ráncba akarták szedni a pohárdobói, de a jelenvolt két csendőr közbelépése lecsillapította a puskaporos hangulatot. A társaság ezután megnyugodva távozott.
Az örházmellelti vasull hidon átjőve a Teleky-uton akart hazatérni a társaság. Az elörehaladók váratlanul a hátrább jövő Pahocsa József segélykiáltásaira lettek figyelmesek. Papszt, Wohiráb és Horválb visszarohantak a hídhoz, ahol megdöbbenve lálták, hogy mintegy 20 ember fogja kOrfll a 101-döntekvó Pahocsát.
A szerencsétlen embert még ekkor is dorongokkal és boxerrel ütlegelték a támadói. Papszt, Horváth és Wohiráb ki akarták szabadítani barátjukat, mire a támadók óket is körülfogták. Horváth látta, hogy úgyis alulmaradnak a küzdelemben, nagynehezen keresztülvágta magát a lámadók gyűrűjén és elmenekült.
Papszt és Wohiráb minden védőeszköz hiányában teljesen tehetetlenek voltak a minden oldalról rájuk zuduló dorongütésekkel és boxerek-kel szemben. Pillanatok alatt
mind a kettő véresen feküdt a támadók lábal alatt.
Papszt Bélának még az egyik karját Is kirántom a helyéből. A már föl-dOnfekvö Wohlrábot felkapták a támadók és le akarták dobni a hídról a mélyen alant fekvó sínekre. A szerencsétlen ember nagy fájdslmsl ellenére ii kétségbeesetten küzdött az életéért és belekapaszkodva a hid korlátjába, az egyre erősebb dorongütések ellenére is fenn ludta magát tartani. A szörnyű küzdelemben nz egyik támadó beleharapott a szerencsétlen ember orrába, a többiek pedig ugy összetörték a fejét és az arcát, hogy örök életére viseli majd a nyomait.
A támadók ezután megelégelték a vért és visszavonullak. Papszt, Pahocsa és Wohiráb nagynehezen mintegy 20 méternyire elvonszolták magukat a hidtól. Móger István szabósegéd éa a felesége akadlak rá Pa-hocsára és Papsztra, akiket belámo-gattak a közkórházba.
Háromnegyed 9 óra tájban egy Gerócs nevű Teleky-ulcal gazda is átjött az átjáró hidon, akit szintén megvertek az akkor még mindig ott tartózkodó útonállók. Qerócs találta meg a vérében fekvő . Wohlrábot, akit feltámogatott a tisztiorvoshoz, ma|d a rendőrségre, ahol bűnvádi feljelentést tettek az útonállók ellen.
Vasárnap este, közvetlenül a Papszt-féle verekedés előtt,
Frlesz Jenő szerelőmestert is megtámadták a hídnál,
akit szintén le akarlak dobni a mélységbe. Friesznek szerencsére még
Nyári újdonságaink
a meglepetések sorozata!
Selyemfényű Bourette
női és férfi ruhára.........
Kongó 140 cm. széles, nyári
férfi szövet, szép angol mintákban . . .
Samum 140 cm. széles gyapjú férfi szövet, szép csikós mintákban, feltétlen olcsó . .
Riva 140 cm. széles, világos nyári gyapjú
szövet, elegáns, kellemes viselet.....P 3*90
P 1-20
P 6-
P 7*90
Aru&áx.
Idejében sikerült elmenekülnie.
Minden jel \'arra mutat, hogy az egész támadás előre megtervezett munka vo/(, amelynek az volt a célja, hogy rontsa az újonnan megnyílt és pár nap alatt hihetetlen közkedveltségre szert tett Éden-kioszk renoméját. Értesülésünk szerint a rendőrség erélyes rendszabályokkal és állandó őrjáratokkal lógja biztosítani a vendégek tesll épségét.
Az embertelen útonállás ügyében nyomozást indított a rendőrség.
Az első „filléresek" Nagykanizsán
Nagykanizsa, Junlus ti
Vasárnap délelőtt 10 óra tájban a zuhogó eső ellenére is több, mint 2000 főnyi közönség leple el a kanizsai pályaudvart és környékét, hogy jelen legyen a Kanizsára befutó első filléres gyors érkezésénél. Mintegy 1560 utas érkezett a gyorssal Kanizsára. Ezek nagyrésze természetesen rokoni látogatásra jött. Az egész város zászlódlszbe öltözött erre az alkalomra. Kráiky István dr. polgármester is künn volt a fogadó-bizottság élén az állomáson, de részben az eső, részben a lumuilus, megakadályozták az üdvözlés programját, csak a derék Levente zenekar muzsiká|át nem tudta sem a tömeg, sem a zuhogó eső elnémítani.
Az autóbuszok, taxik és bérkocsik részére pirosbelüs ünnepet jelenteti az elmúlt vasárnap. Minden járma forgalomban volt ezen a napon. — Mintegy háromnegyed órán keresztül tartolt a bevonulás.
Délben, fél 12 órakor
zenés nagymise
volt az alsótemplomban, ahol Vannay János zeneiskolai igazgató vezénylete alatt a Városi Nőikar és az újonnan alakult Városi Vegyeskar adta elő a szebbnél-szebb egyházi énekeket. A városi vegyeskar debut-je ragyogóan sikerüli és értékes jövőt enged sejttetni az énekkar további munkásságát illetőleg.
Fllltner Rózsi soló énekszáma és Lemberkovllsné hegedüsolója kiemelkedő részei voltak az egyházzenei műsornak.
A délután folyamán három érdekes esemény kínált kellemes szórs-kozást a vendégek részére. Elsősorban Is a Zrinyi-pályán megrendezett
lovasmérkőzések, amelyeket igen sokan élveztek végig.
A kiskanizsai elemisták tornaversenyét is nagyszámú pesti vendég tapsolta meg.
A legnagyobb érdeklődési kétségkívül a kanizsai
tűzoltók junlállsa váltotta ki, amely a pesti vendégek százalt csábitolta ki a gyönyörű, árnyas Sétakertbe. Derék tűzoltóink ötletes és agilis rendezése mindenki számára nyújtott valami kellemes szórakozási lehetőséget. Az ügyel
1932. junlus 7.
ZALAI KÖZLÖNY

Leventezenekar szebbnél-szebb zeneszámokkal lette kellemessé a sátrak alatt folyó Böiözgetést és a sátrakon kívülállók sétáját. Ugy anyagi, mint erkölcsi szempontból kitűnően sikerült a tűzoltók juniállsa, amely esle a Polgári Egyletben rendezett táncmulatsággal ért véget.
Külön meg kell dicsérnünk azt az ötletet, amely a gyönyörű és kellemes Sétakertet szemelte ki a népünnepély színhelyéül.
A pesti vendégek este 8 órára iimét kimentek az állomásra, ahol holtfáradtan, de egy kellemesen eltöltött nap emlékével vettek búcsúi rokonaiktól, ismerőseiktől és
msgától — Nagykanizsától. *
A Sopron—Szombathely—Nagykanizsa—pécsi filléres-gyors utasainak kirándulása is kitűnően sikerűit. Sopronból 285, Szombathelyről 706, Kanizsáról 164, összesen 1155 ulasa volt a Sopronból indított pécsi gyors-nsk. Pécs város vezetősége szintén a Tettyén rendezett népünnepéllyel, tánc-leákkal és különféle kiállításokkal kedveskedett az ősi város falai közé érkező vendégeknek.
A város Üdvözülte Kállay Tibort
képvlMláaáflfl tizedik évfordulója alkalmiból Nagykanizsa, Junlus 6 Tlz éve volt junlus 4-én, hogy dr. Kállay Tibort Nagykanizsa képviselőiévé választotta. Az évforduló alkalmából dr. Krátky István polgármester a város nevében meleghangú táviratban üdvözölte a képviselőt.
Junlus 24-én lesz az alsó-lendvai választás
ZalasROrszOR, Junlus 6 (Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavórniegye központi választmánya ma délelőtt 10 órakor Olt össze Bődy Zoltán alispán elnöklete alatt, amelyen az alsólendvai kerületben a választás terminusát junius 24-ben állapították meg. A választási bizottság elnöke dr. Keglovich Béla lentli ügyvéd.
Kanizsai leány nyerte meg az „ideális feleség" pályázatot
Nagykanizsa, junlus R
Az ismereles .Ideális feleség" pályázat a sok fürdóUikós leányvásár után végre egy olyan ötlet volt, ami nem az alantosabb ösztönökre építve kereste a népszerűséget, hanem a leányokban azokat a tulajdonságokat keresle, amelyek egy jó feleségben kívánatosak.
A rosta-vizsga után már csak 64 leány veit részt a Budapesten lezajlott versenyben. Nagykanizsáról Weln-berger Böske, Petőfy-utcal kereskedő leánya. A verseny elnöke gróf Zichy Edéné volt. A pályázóknak szabályszerűen vizsgázniuk kellelt. Irodalomból és általános műveltségből Szép Ernő, gyermeknevelésből dr. Tímár Rózsi, a Stefánia főorvosa, zenéből Zsolt Nándor, a zeneművészeti főiskola tanára, háztartásból Vtzváry
Mariska, varrás és kézimunkából Jasslk Álmos, az iparművészeti főiskola tanára, táncból Vahlkamp Henrik, az atléta-bál elnöke, külső meg|elenésből Márk Lajos festőművész vizsgáztatta a versenyzőket. A 64 közül egyetlen volt a kanizsai Welnberger Böske, aki minden tárgyból egyesre vizsgázott. így ő lett az .ideális feleség" pályázat nyertese, amiéit 5000 pengő értékű kelengyét és édessnyjával teljes egy havi nyaralást kapott Abbáziában.
Este nagy bankett keretében ün-nep:lték a bájos, szőke kanizsai leányt, aki ma, kedden este a pesti gyorssal (10 óra 19 perckor) érkezik haza Kanizsára. A vasúton nagy fogadtatás lesz, képviselteti magát azon a város vezetősége Is.
legsemmlsitett ítélet, njabb 400 pengő büntetés és lefoglalt antó
a Bencze-féle teherfuvarozási kihágások ügyében
Nagykanizsa, Junlus 6 Mintegy 2 hónappal ezelőtt a nagykanizsai rendőrség bűntetőbirája jogtalan fuvarozás miatt 1200 pengi pénzbüntetésre itélle Bencze lmréné nagykanizsai autófuvarozót. A rend-őrblró azért szabta ki ezt a magas büntetést, hogy részben a hasonló kihágások miatt már többször büntetve volt Bencze Imrénének, részben pedig a többi kanizsai aulófu-varozónak példát Btatuáljon.
Fellebbezés folylán a budapesti főkapitányság most foglalkozott ezzel az üggyel és megsemmisítve az etsófoku ítéletet, uj tárgyalás megtartására utasította a nagykanizsai rendőrkapitányságot.
Ettől az ügytől függetlenül a rendőri kihágás! bíróság néhány nappal ezelőtt Ismét megbüntette jogtalan fuvarozás miatt Bencze Imrénél, aki a Déttvasut feljelentése szerint május 18-án két kanizsai
cég részére vas- és textilárut szállított Budapestről. Benczéné azzal védekezett a tárgyaláson, hogy a szállítási díjtalanul, kizárólag szívességből eszközölte. A rendőrblró azonban a többi tanúvallomások alapján megcáfollnak látta ezt a védekezést és ezért megállapítva Benczéné bűnösségét, öt jogtalan aulófuvarozásért 400 pengő pénzbüntetésre, vagy 20 napi elzárásra ítélte.
Mivel Benczéné hasonló kihágások miatt már többször volt büntetve és ennek ellenére tovább folytatta a Jogtalan fuvarozást, a rendőri büntetőbiró elrendelte a teherautó lefoglalását.
A színház e heti mdsora:
Kedden: fidoa ellonaég. Szerda és csütörtök: MAYA Péntek: Torockól menyasszony. Szombat: Moaoly országa.
ORION -RADIO
Simon György prelátus megnyitotta
az ÓltáregyesQlet is Ili-rend együttes kiállítását
Nagykanlzaa, Junlus 6
Vasárnap délelőtt nyitotta meg Simon György dr. prelátus a plébánia fehértermében a nagykanizsai Oltáregfesűlet és Ili-rend által egy egész éven át hangyaszorgalommal a szegény templomok számárt készített egyházi ruhák és szerek kiállítását. A kiállítás rendezése és csoportosítása művészi Ízlésre vall. A megyéspüspök képviselőiét, dr. Simon Oyörgy prelátust P. Jámbor András az Olláregyjsület fáradhatatlan és lelkes igazgatója meleg szavakban köszöntötte. A prelátus megáldotta az egyházi ruhákat, majd a megyéspüspök képviseletében megnyitotta az egyházművészeti kiállítást, kifejtvén azoknak az áldozatos lelkeknek az érdemeit, akik a szent ügyre való tekintetből sem fáradságot, sem időt, sem áldozatot nem kíméltek. A meg|elent előkelőségek P. Molnár plébános és P. Jámbor igazgató kalauzolása melleit megtekintették a nagyon szépen sikerült kiállítást. Simon prelátus legteljesebb tetszésének és elragadtatásának adott kifejezést. A karingtől a stólálg, a misemondóruha rózsaszalagjától a kész casuláig és velumlg mindent készítettek a jámbor egyesületek buzgó tagjai. A kiállítás, amely érdemes arra, hogy minél többen megtekintsék, még néhány napig nyitva van a plébánia fehérlermében.
Letartóztatott kommunista glmnázlsták
Budapest, Junlus II A lökapitányság letartóztatott egy budapesti glmnázista leányt, két glmnázista fiút és két Iparossegédet, akik budapesti középiskolákban agitáció! folytattak a diákok között kommunista eszmék terjesztése érdekében.
Egy nagy tétel jóminőségü
uovetvasar... .. .. -
ferfiszovet
olcsó árusítása megkezdődött
SINGER divátáruházbán.
Női kabátok leszállított árban.
Maradékok félérban.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 lunlm 7.
NAPI HIRiK
NAPIREND Junlua 7, hadd
Római katolikus: Róbert hv. I\'rolest.:
Róbert. Izr.: Szív. hó 3.
*
Városi Muieum ás Könyvtár nyílva Csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl 11 óráig.
Oyógyawrtári ÍJI.II szolgálat i a .Fekete sss\' gyógyszertár Pó-ul 6. az. ás ■ Mskanlawl gyógyszertár.
Qöztürdő nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (héUÓ, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 2—13.
— Személyi hlr. P. Vlnkovlcs Vlktorin, a magyar ferences tartomány főnöke a nagykanizsai püapöknapok alkalmából Nagykanizsára érkezik.
— Szentmise az lukel búcsúsok részére. Az lnkére zarándokolt búcsúsok részére pénteken reggel egynegyed 8 órakor szentmise lesz a felsőlemplomban.
— A Jézus Szive kOrmenet vasárnap este 6 órakor volt az aznap Nagykanizsán tartózkodott Simon Oyörgy dr. pápai prelátus vezetésével. A hívók nagy tömege vett részt a díszes körmenetben. A feisötemp-lomnál Schmldt P. Félix mondolt beszédet, mlg a templomban Oazdag Ferenc püspöki biztos litániát mondott. Az azelőtt Klskanlzsán tartott Jézus Szive körmenetet most másodszor tartották benn Nagykanizsán.
— Érettségi vizsgák a lelsö-kereskedelml Iskolában. Hétfőtől kezdve a nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolában megkezdődtek az érettségi vizsgák dr. Benlsdi Arlhur központi szolgálatra berendelt tankerületi főigazgató elnöklete alatt. A vizsgák 9-ig tartanak.
— Teadélután a Missziósházban. A megyéspüspök tiszteletére a Szent Ilona Leányklub ma délután 6 órakor teát ad a Missziósházban.
— NŐI panama ruhák a legszebb színekben 8— P-ért kaphatók SchOtznél.
— Az uj kórházi szabályrendelet, amit a város képviselőtestülete annak idején megszavazott és a vármegyéhez felterjesztett, a város vezetősége visszakérte, hogy azl a népjóléti miniszter uj rendelete alapján módosítsa. Ilyenformán a bizottságok és a képviselőtestület még-egyszer fogja tárgyalni az aanak idején nagy port lelvert uj kórház-szabályrendeletei.
— A nagyrécsel korcsmárosné fogva marad. Kovács Józsefné nagy-récsel korcsmárosné, aki lopás gyanúja miatt letartóztattak, felfolyamodással élt letartóztatása ellen. A törvényszék vádtanácsa elutasította a szabadlábra helyezési kérelmét és igy az ügy felett most a legközelebbi napokban a pécsi tábla fog dönteni.
— Asztalosok figyelmébe. A nagykanizsai asztalosmesterek folyó hó 7-én este 8 órakor az ipartestület helyiségében taggyűlési tartanak. A tagok ptmfos megjelenéséi kéri az ElnOkség.
Legolcsóbb és leghasznosabb bérmaajándékok.
Bfiurett Oltöiy rekláHárban ÍZ pBDgő.
Nagy választék nyíri újdonságokban
GRONFELD rnhaárnházban
A Qáboruban sxcrxctt betegsége miatt tclalcaasctotta magát
Zalaszentbalázs, junlua 6 (Saját tudósítónktól) Márton Péter 56 éves zalaszenlbalázs! gazdálkodó hétfőn reggel a pajlában felakasztotta magát és mire teltét felfedezték a hozzátartozói, akkorra már nem lehetett rajta segíteni.
Márton Péter semmiféle levelet nem hagyolt hátra, melyben megindokolná tettét. Az öngyilkosság oka a jelek szerint Idegbaj lehet és
a gyógyíthatatlan betegsége feletti elkeseredés. A szerencsétlen ember ugyanis súlyos betegséget szerzett a háborúban és ez a baja néhány hónappal ezelőtt klujult Hosszú Ideig állolt ápolás alatt a nagykanizsai közkórházban, ahonnan kél hónappal ezelőtt bocsíi\'ották el.
A haláleset ügyében a nagykanizsai klr. ügyészség elrendelte az orvosrendőrl hullaszemlét.
Magyar stílt, magyar izlltt belevinni a nöi kézimunkába
célja a polgári leányiskola nól kézimunka-kiállításának
Nagykanizsa, junlus 6
Vasárnap délelőtt nyílott meg a nagykanizsai Zrínyi Ilona polgári leányiskola kézimunka és rajzkiálli-tása. Polónyl Oyörgy igazgató a teljes tanári kar és nagyszámú érdeklődök jelenlétében nyitotta meg a kiállítást, amely a növendékek egy évi szorgalmának látható dokumentuma volt. A kiállítás egyben magasabb szempontokat Is képvisel. Belevinni a családokba, a női társadalomba a magyar Ízlést, a magyar sült, a magyar sajátosságot a nöi kézimunkába is és megmutatni a nőtársadalomnak, milyen szép a magyar kézimunka. Nincs semmi szükség az Idegen molivumokra, a groteszk stílekre, amikor Ilyen gyönyörű, magyar ízlésű és magyar motiyumu nöi kézimunkát tudunk elkészíteni. Az ember szépérzéke felüdül és szeme gyönyörködik a rendkívül változatos kézimunka tárgyakon, amit polgárista leánykák készítettek tanárnőik vezetése melleit. Buzsóki hímzés, rátétes lüllmunka, magyar kis- és nagy-irásos munkák, toledól (réce) munkák és ahogyan nevezik ezt a tündérkezekre valló sok csodaságol, amit a kiállítási terem elénk tár. És mind praktikus dolgok. Az életre és az életnek adresszálva. Kötött
baby-cipőcskék, kötények, zsebkendőktől, kötött vállkendőn, fehérneműn, teritön keresztfll a horgolt ablakfűggönyig, díszes asztalterítőig, művészi dlványpárnálg, söl Ízléses ruhácskálg. Pazar változatban és gazdagságban. Csíké Erzsébet tanárnő fáradozásának mindmegannyi dokumentuma. Kívüle dr. Pólyáné Kocsis Olga és Kettlng Ferencné tanárnők, mint akik a kézimunka tanításban oktatják oly minden dicsé retreméltő buzgalommal a jövö magyar nőit...
A kiállítás junlus 13-ig, évzárásig nyílva áll, mindenki díjtalanul megtekintheti. (B. R.)
— Ellopták egy pesti filléresvendég cigarettatárcáját. A pesti
filléres-gyors egyik utasa igen kellemetlen emlékkel volt kénytelen visszautazni Nagykanizsáról. Az Illető ugyanis kiment a sétakerlben rendezett junlállsra, ahol az egyik sátor elölt elvegyült a tömegbe. A nagy tumultusban valaki észrevétlenül kiemelte zsebéből az ezüst cigarettatárcáját. Azonnal szólt egy közelben tartózkodó detekllvnek, aki nKg Is indította a nyomozást, de altkorra már a tolvaj továbbáll! zsákmányával A rendőrség meglnditotta a nyomozást.
= Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger divatáruházába.
Bérmálási-képek
ízléses és olcsó kivitelben készülnek Vértes utódánál (Csengery-uf 1. sz.)
műteremben.
Ha Iái i feje is stéUl, ha telt-ségel, belzgalmat, gyomorégést, mell-szorulást vagy szívdobogást érez, igyék mielőbb valódi „Fereao léssel" keBcrüvizet. Cyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Fereao léssel viz remek termésetalkotta hashajló. A Ferenc léliel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
Szombaton lesz a Haydn-koncert
Nagykanizsa, junlus n
Nagyszabású zenei eseménye tesz Kanizsának az Irodalmi és Művészen Kör Haydn emlékhangversenye szombaton este fél 9 órakor a Polgári Egyletben. Vezényel Kettlng Ferenc karnagy, közreműködik Domány Sári, Abrámovlcs Márk és Csuka Béla mint szólisták. Az ünnepi méltatást dr. Kerkay József kegyesrendi tanár mondja. Helyárak: I. hely 1 50 pengő, II. hely 1 pengő, álló 50 fillér. Jegyekről ajánlatos előre gondoskodni, mert a koncert megismételve nem lesz, az érdeklődés pedig óriási. Jegyelővétel Malr és Flschl könyvesboltokban.
= Indanthren frottlerkelmék
nagy mennyiségben Slnger Divatáruházban.
Bérmálásra
imakönyvet, kegytárgyakat és különféle emléktárgyak
nagy választékban a legolcsóbb áron,
Waidits
könyvkereskedésben
szerezhető be.
— A levente zenekar céljaira 1—1 pengői felajánlottak: Horváth Islvánné, Csányi Katinka és HIÚI Cili. Rendeltetési helyére jutlaljuk.
— Bérmaraliákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy válaszlék Singtr divatáru házban.
— Hamis ötvenflllérest találtak Kanizsán. A Transdanubla pénzbeszedője liélfőn délelőtt egy hamis 50 fillérest szolgálfato\'t be a rendőrségre, amelyet a vállalat egyik ügyfelétől (maga sem tudja kitől) kapott inkasszálás alkalmával. A beszolgáltatott pénz nem cseng. Ölvözet ón és ólom. A rajza megtévesztésig hasonlít a valódi 50 filléreshez
— &ép mintás cordbársonyok métere P 1-50 a SchOtz Áruházban.1
= Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln butfl áruház, Horthy Miklós-ut 4.
btilotí
A
1932 junius 1
2ALA1 KÖZLÖNY
a
EDEN KIOSZK
Sientöörgyíár — Blan villa
Ma, kedden
halászlé
turóscsuszával
egy teríték 80 fillér.
Kombinált jazz tánczene.
Szives pártfogást kér
Ritser Zoltán
tulajdonos.
SZÍNHÁZ
A színházi iroda hirel
[\') Édes ellenség 22-150 niléres helyárakkal. A szluuirsulat vezetősége lehetővé kívánja tenni a közönség legszélesebb rétegeinek, hogy uilnden nagyobb anyagi áldozat nélkül te megte-(inthesse mindazokat a kiváló prózai iíjduuságokat, umolyok az Idényben n legnagyobb sikereket jelentették s ezért ■ prózai előadásokat már a premieren leljesen olcsó helyárakkal hozza színre. Kedden este llónyl Adorjánnak, as „El-rierétt ember" szerzőjének legújabb szín Játéka, az Edos ellenség kertit sslnre Vass Irma, l\'eleky Klári, Orbán Viola, Bende I-áazló, Hámory Margit, Somorjay tol, v. Bánky Róbert, Danis Jenő. Kés-nárky Kálmán és Major I^Jossal a fó-uerepekben. — A pompás színjáték a Nemzeti Szlnbáz szenzáelós sikere volt i szívesen ajánljuk közönségünk figyelmébe.
O MAYA operettbemutató. Amint sz elmúlt opcrottpremlerek féoyesen
litzorryltják, a színház Igazgatósága áldozatot nem kímélve, pazar bőkezűséggel, stílusosan állítja ki a darabokat De az eddigi kiállításokat v. Jakabffy léremlező boszorkányos színpadi trükk-lel s a Maya ötletes díszletet messze felülmúlják. H&rmath Imre 6s Fényes feabolcs elsőrangú szerzőmárka, ktknek munkált láttatlanban veszik meg a kül-ISIdl színházi ügynökségek Is, ezúttal Is brtllláns operettel, a Mayával szerepelnek műsorunkon. Ez az operett az esztendőben a legnagyobb budapesti siker T°lt- Az operett főszerepeit Viola Martit, llarczos Írén, Feleky Klári. Qaletta erenc, Markovlcs Andor, Kremer Ferenc, Nagy Gábor, v. Hánky Hóhért, Bende Uszló, Danis Jonő, Ajtay K. lyórgy és Kéemárky Kálmán látszák. A Maya szerdán ás csütörtökön van aOsoron.
Idfllárás A nagykanlzaat uetaorotógtal m«g-"tyelö telentéssk t Héllón a Mmtrsik-W: Reggel T érikor +19, délután 3 \'«or +26 J, eate 9 órakor +19-4. hlliöut: Egész nap felhős é«boltozat. SUUrány: Reggel dél, délben i» este •tsyugatl szél.
filmkai rádUjtUníitj á ■atMralé-(■•I latéaat laUsstl asta 10 órm-• Zliatarsa aa« wArfasitó ht-
rádió-műsor
Junius 7 (kedd) BailspMi 9.15 A rádió házlkvlntettjé-l in T.Wrienye. Közben 9.30 Hírek, i ". Nemzetközi rlzjelzóeaolgálat 12.00 naringszó. 12.06 Orosz batalajkazeM-í Közben 1125 Hírek.
«rS „6,tL,t\'. tdójárásjelenléa. 14.45 Hírek. "» Gyermekmesék. 18.45 Időjelzés, Idó-íjájlelentés, H. 17.00 O. hangv.. 18.15 íivií, "Ifhoktatás. 18.45 Cigányzene.
L J*130 A Pá,lsl rádióállomás m0-W»«k közvetítése. Utána Időjelzés, |ldő-Jelentés. Majd cigányzene.
SPORTÉLET
Szép sikerrel befejeződött a nagykanizsai urlovasverseny
Egyed Béla, 3. Morandini
Nagykanizsa, Junius 0
Vasárnap délután nagy sportélményben volt rétze Nagykanizsa és kornyéke lovassportkedvelö közönségének. Délelőtt esett az esö, de délutánra kitisztult az égbolt és verőfényes napsütésben sütkérezhetett a versenyen megjelent szépszámú előkelő közönség.
Schmledt Frigyes ny. huszárezredei a verseny megrendezése körül maradandó érdemeket szerzett magának és egyesületének. Pesti hangulatot varázsolt a Zrinyi TE zászlókkal feldíszített pályájára, ahol pompázó, elegáns hölgyközönség, mini egy dlvatrevüii, gyönyörködlelte a szemet.
A rendezés mintaszerű voll Katonazene helyett hangszórós gramofon szolgáltatta a zenét. A verseny végig szerencsésen zajlott le. Egyetlen komoly esés, lovas és lósérülés nélkül.
A tereplovaglás megrendezésében Szepesvdraljal és Sadry tűntek ki. A verseny érdekességét emelte, hogy a benevezett versenyzők majdnem mind megjelenlek a startnál.
Moys ny. ezredes Iskolalovaglását it beiktatták a programba. Nem mindennapi volt az a magasiskolalovaglás, melyet bemutatott.
Részletes eredmények a következők:
Mllltary O. kategória: I. Németh Tibor, 2, Kaffka Zoltán, 3. Sottfried Imre.
Mllltary A. kategória: I. Bocsor
Pál, 2. Kornél.
Hölgyek díjugratása: 1. Mester-házy Sári, 2. Szilágyiné.
Vlgasxdljugratá*: I. NádossyElek, 2. Ellner 0., 3. Nelky Elek.
Altiszti díjugratás : 1. Blczy (Szombathely), 2. Szentgyörgyi (Szombathely), 3. Nemes (Szombathely).
Kezdők díjugratása : I. Meslerházy István, 2. Radó István, 3. báró Inkey Lajos.
Díjugratás A. kategória : Í.Németh Tibor, 2. Kregkzy Waldemár, 3 Henz László.
Nyeretlenek díjugratása: l.Nádossy Elek, 2. báró Inkey Lajos, 2. Kaffka Zoltán.
Pulsans díjugratás: 1. Háry Dezső, 2. Henz László, 3. Kregkzy Waldemár ét Nádossy Elek holtversenyben.
Leventék voltlgeálása : 1. Magyar László.
Levenlék stafétája : 1. Török Józsel és két társa.
Kocsi szépségverseny kettős fogatok részére: 1. ujuépi Elek Pál fogata, hajtotta ujnépl Elek Pál.
Nyeregből négyeshajtás : 1. Schnei-der, 2. Sottfried.
A verseny lezajlása után vitéz Bartay ezredes állomásparancsnok osztotta ki a szebbnél-szebb tiszteletdíjakat, majd 7 óra után egy kelleme* délután emlékével oszlott szét a közönség.
Az NTE 2:0 ra győzött a Keszthelyi Törekvés ellen
Az NTE 5 perccel ■ Keszthely, Junius 6 Az NTE barátságos mérkőzést játszott vasárnap Keszthelyen a Törekvéssel és 2:0 arányban győzelmet aratolt. Kelemen és Ritler helyén tartalékkal felálló NTE mindvégig fölényben jitszott és a Törekvés csak a nagyszerűen védő kapusának köszönhette, hogy nem szenvedett nagyobb gólarányu vereséget A nagy hőség miatt az NTE nem játszotta ki igazi formáját. A Törekvés nagy lelkesedése érdemel dicséretet.
Erői NTE támadásokkal kezdődik a mérkőzés és vagy 10 percig szinte egykapura játszik az NTE. Csász kétlzben Is hibáz tiszta helyzetben. A 6 percben Jakubecz kornerét Farkas befejell. Az erős NTE támadásokai csak egy-egy Törekvés le-
befejezés előtt levonnlt rohanás szakit|a meg, de Csondor helyén van. A 33. percben Szollár lapos taroklövéiét nehezen védi a kapus, majd a 44. percben Jakubecz-Szollár (összjátékából Szollár szép helyezeit gólt lő.
A második félidőben már a bíró Is akcióba kezd és lehetetlenül bíráskodik. Az NTE szinte egykapura játszik és Vellák, majd Farkas gyönyörű lövését nehezen fogja a kapu*. A 14. percben Törekvés támadása közben Engellelter fejessel felszabadit és a bíró teljesen érthetetlenül 1 l-est Ítél, de Kelemen mellé lövi. Ezulán a bíró kiállítja Jakubeczet, majd Császt és hogy lehetetlen bíráskodását betetőzze, a 40. percben Ismét Indokolatlan 1 l-est Ítél az NTE ellen, melyre olyan parázs
4m sxaratl és félti ruháit
festesse, j tisztitassa
nál
NAGYKANIZSÁN.
ElsörendU sxaKlsmereielc.
hangulat keletkezett a pályán és a nézőtéren, hogy az NTE intézője — nem akarván játékosai testi épségét veszélyeztetni — levonultatta 5 perccel a befejezés előtt csapatát. Az NTE-ből Czlgler, Csáki és Farka*, a Törekvésből Patai kapus, valamint Balla és Köves játéka érdemel dicséretet. Bíró Sándor lehetetlenül bíráskodott, kizárólag 6 volt az oka a mérkőzés botrányos befejezésének.
(0/1)
Közgazdaság
Párls 20-16, London I8-8SV>, Newyork 51030, Hrtlssel 7|-37\'/>, Milano 2fr2S, Madrid 42-lüi Amsterdam 207 15, Berlin 120 85, Wien —-, Szófia 3-7(1, Prága 15-15, Varsó 57-371/1, Budapest -•-, Belgrád 90!>, Bukarest 306.
á lesieti Buk áerlza-árfolyaaal
VALUTÁK Angolt. 2115-21-55 Belga lr. 79-80-80-40 Csehk. 17 00-17-10 Dán k. 114-80-115-80 Dinár 9-96-101)8 Dollár 570-50-573-30 Pranda 122-30-22-50 Holl. 231-55-232-95 Zloty 64-00-64-50 Lel 3-46-3-56
Léva 4-06-4-19 Ura 29-20-2950 Márk* 135-70-13660 Norvég 104 60-105 60
Peseta —•--\'—
Schlll. --
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 107 60-108 60
DEVIZÁK Amst. 231-75-232-95 Belgrád 10-04-10-14 Berlin 135-80-136-60 Brflssel 7SWO-8Ó40 Bukarest 3-43-3-51 Kopenlül5-0Ö-l 15-80 London 21-05-21-55
Madrid -•-—
Milano 29-30-29-50 Newy. 571-00-574-00 Oszló 104"80-105-60 Párls 22-33-22-47 Prága I6-07-17-O6 Szóna 4-06-4-19 Stockh. 107-80-108-60 Varsó 6410-64-50
Wien -•-•-
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80,454.
TeraéiyfAuáa
Buza tv. 15 flli, dl\' >5 fi"-, a rozs 30 flll. esett.
Buza tiazav. 77-es 1206—12-45, 78-aa 12-20-12-55, 79-es 12-35-12-75, 80-ss 12-45-12 85, dunánt. 77-es 12-15—12-30, 78-as 122-5-12-40. 79-es 1240-1255, 80-as 12-45—12-60, rozs 1290-13-ia tsk. árpa 14-50-14-75, zab 1600-16-50, tengeri 16-75-16-90, korpa 11-50-1175.
Felhajtás 4215, eladatlan 502. — Elsőrendű 112—114, szedett 1-16—1-20, szedett közép 098-1-08, könnyű 074-088, t-ső rendű Oreg 0-96-100. Il-od rendű öreg 0-84—090, angol süldőt. 1-00-1-34, szalonna nagyban 1-26-0-00, zsír 1-26— 1-30, hus rsó-t-60, félsertés 1-36-1-48.
Klaája: Bábáid tjmU át UyklaM
Tállalat, Isrrkaaiuái.
Felelős kiadó: Zalai Kán
Károly.
eredményt csak ugy ár el, ha Urdetteett • «ap»«ta Ubtnssr pélrU \' Jelenő maaBu v* tesJeiH ZALAI ben adja M. Kiadóhivatal Miit í. (as ndvaikaa.) Tel. 78.
víZiuIjeef-
I KAZLONY-
ZALAI KÖZLÖNY
1982 |unlm 7.
APRÓHIRDETÉSEK
I 10 ■<4ta M , MM ut ff • jUMr. V»4e-mU, M JBlMr, MM
InrM. M >!■»■>»■ 10 m41« aa (UMr, IoySMI >ii ttb • (illír. Qwj4 ■ «»
n,W witUl IV ut U uSuk ul-KUtt. Allial BO* McWaUay.
■MWM 5 (mo HK« ■■■■■«■■ o lulegn kHmyvmlám, ulaMMI
nlkarflrAM L^uoff Dltfffl
FIMnhni lakalát végzeit kezdő segéd-gazdatiszt Ilyen, vagy hasonló illáit kent. Megkereséseket .KII Igényű\' |el-Igére > kiadóba kér. 2836
■ápkmtuáil Jutányos áron vállalunk. Armstk Baiár-udvsr. 7759
Főltem ta| házhos szállítva Is, Ismét kapható Tejkózpontaál. Telelőn 349. 9
Változtassa át házát tarkaia drága
kaiaalaát, kamatmentes hosszúlejáratú kölcsönre. Pelvllágoattás. Ssántó Sugárnt 6.
Nagyrécsel itlomáa melletti vágásban mindenki vehet taigis-AnkBkat, tenyó és hánrOnUMtel. Egyes darabokat la lehet venni A rönkök vátelára a nagyrécsel állomásnál, u Iparvasútnál levő kunyhóban fizetendő. 3841
Használt Irdgápak kifogástalan állapotban, Jótállás mellett, olcsón eladók. Szloboda Józaet, Kiataludy-u. 2. 283S
Balataaffaayvaa legszebb helyén kisebb villa gyümtUesösKl jutányoean eladó vagy kiadó, dm a kiadóban. 3818
Reálglmn. VIII. o t. I—rV. oaliályos tanulók l«ate-a4lás44i-< lakáat keres. Cint: Bajza-utca 13. (Ivánolca |enó). 2859
GrV Jó ||armaká|y megvételre kerestetik. Józaet lóherceg-ut a 2855
■Hatélaéax felvétetik Horthy Miklós-ut 8. KalapOzlet. 2855
■araaak kétsrobát bútorozva, konyha-használattal. klzár/lag a város belterületén. Címeket .Házaspár" Jeligére a kiadóhivatalba kérem leadni. 2Í57
Vágott éa cserepes vleán |utányoefáron Horthy Miklós ut 15. alatt Tupható. 3884
Kiadd örhás-utca 14. számú modem ház szabadkésből. 2858
Vaaaak használt" lérti éa nőt ruhíkat Maller szabó, Főnt 19 2861
KHsaMfla felvétetik Horthy Mlklós-ut 15. szám alatt. 3865
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
4577/tkv. 1982. szám.
Árverési hirdetmény és árverési leltételek.
Dr. Balázs Zsigmond végrehajtatónak Papp Mária térj. Troisonyl Istvánné végrehajtást szenvedő ellen Indítóit végre, hajtási tlgyében a telekkönyvi hatóaág a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. L-c. 144, 146. éa 147. §-al értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 89 P hátr. tőkekövetelés, ennek 1930. évi lullus hó 1. napjától Járó 8o.o kamata 15 P 80 fül eddig megállapított per és végrehajtási és aa árverési kérv ényért meg állapított 13 P költség, valamint a csatla kozottaknak kimondott Relch Oéza 270 P 59 f, s Magyar Mezőgazdák Szövetkezete budapesti cég 200 P tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a nagykanizsai klr. Járáabiróság területén levő, Pacsa községben fekvő s a pacsai 867. azámu tjkvben 1175/0. I. hisz. alatt foglalt szántó a Klsmező dűlőben egész ingatlanra 1000 P kikiáltási árban, az n. o. 3058. sztjkvben átjegvzett, s jelenleg Szabó ltma férj. Papp Zalgmondné nevén álló 2047/b. hrsz. szántó a Kápolnai hegyen egiss Ingatlanra 500 P kikiáltási árban. Az Ingatlanok dr. Balázs Zsigmond ügyvéd érdekében a kikálUsI ár \'2 s ánál, Relch Oéza követeléséi lllelően az 1175/b. I. hrsz. Ingatlan a kikiáltási ár 2\'s-ánál, a 2047/b. hrsz. Ingatlan 580 pengőn alul, a Magyar Mezőgazdák érdekében az 1175/b. I. htaz, Ingatlan 900 pengőn alul, a 2047lo. hrsz. Ingatlan 580 pengőn alul. mint megállapított legklaebb vételiron?alul el nem adható.
A telekkönyvi hálósig ai árverésnek Pacsa községházánál megtartására 1932. évi junius hó 30-lk napjának délelőtt 10 óráját tust ki és az árverési leltételeket az 1881 :LX. t.c. 150. 4-a alapján a következőkben Állapítja meg:
Az árverés alá eaó Ingatlanokat a fent megjelölt összegnél alacsonyabb áron el-
adni nem lehet. (1908: XU. L-c. 26. §.)
Az árverelnl szándékozók kötelesek bá natpénzül a kikiáltási ár 10°fo-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék-képes értékpapirosban a kiküldődnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési teltételeket aláírni. (1881 : LX. L-c. 147., 150, 170. §§.; 1908 : XLI. L-c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni! (1908 : XLI. 35. «.)
Nagykanizsa, 1933. évi május hó 11. napján.
Dr. Bentzlk s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mikó a. k.
kerül
többe
a ZALAI KÖZL0HY,
ba bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Nagykanizsa város Viz- és Csatornamű Üzemvezetőségétől.
509/vüv. 1932.
Versenytárgyalási hirdetés.
A szennyvíztisztító telepen földmedence burkolásával kapcsolatos szállításokra és munkálatokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást tartunk. Az ajánlatokat az Üzemvezetőség iktatójába 1932. junius 13-án déli 12 óráig kell benyújtani. A költségvetést és feltételeket a hivatalos órák alatt ugyanott megtekinteni és beszerezni lehet.
!U3 Üzemvezetőség.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10.790/1932.
Tárgy: Tűzifa értékesítése.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A rendkívüli erdőkitermelés-ből kikerült cca 350 vagont kitevő 60%-ban gyertyán, 10%-ban bükk és 30%-batt cser, illetve tölgy hasábfára zárt írásbeli ajánlatot kérek.
A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb folyó évi junius hó 15 ének 12 órájáig adhatók be a város iktatóhivatalába, mely idő letelte után a zárt írásbeli ajánlatok a város erdő-hivatalában fognak felbontatni.
A szerződést pótló és a versenytárgyalási feltételeket tartalmazó árverési jegyzőkönyv a városi erdőhivatalban beszerezhető, ugyanott bővebb felvilágosítás is kapható.
Nagykanizsa, 1932. évi junius M 2-án. Polgármester.
Kombinált ariénrésvegytlletel tartalmazó Noapraaan
Komb. rézkén-arzénvegyületet tartalmazó Tutokll
mindkettő egyesltatl permetező «tiyu egyidejű védekezésre. \' ayQmOIoaflaban t Oyúmölcspenési
(Monllla), varasodás, rügvfuróbogár slmamoly, szllvamoly és a lóbbl gombi
és rovar kártevők ellen SzOIOban t Peronospora, szőlőmoly szölóilonca, tökehernyó Irtásira. Bordói léhez keverve: Arzola, Daráin arzén tartalmú oetmetezőizerek (lágókártevők Irtására). ■ loaal, Sulfarol llsztharmat, gombakáttevök Irtásához.
Almola, Pomrln (vértelllkátrány) vérletves sebhelyek bekenéséhez Harnyóanyv megakadályozza a mátzókáilevókel éa hangyákat,.boty a rózula vagy gyümölcsfa koronájához leljusaanak. Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Hotthy Mlklós-ut 59. számú
ház
szép kertlel szabadkézből eladó.
Ne törje fejét...
hogy mit vegyen bórmaajánd6kul.
ftgy fényképezőgép, futball, légfegyver, flébert, kerékpár a legszebb és praktikus ajándék, mellyel a legtöbb örömet szerezheti.
Olcsón beszerezhető:
Szabó Antal
KSz|az4aaá(<
Gutenberg nyomda és Détzohl Lapkiadó Odllolola
Hagykaniiaa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vooalozé intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára ■ „Zalai KBzMny" politikai aapHafi mrkantAtégt és kiadóhivatala
| TELEfW
Készítünk:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat eljegyzési és eskelési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körieve leket, röplapokat és mindenféle C ízléses liHWIrtiiii nyomtatványokat.
78.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsákcédulákat, naptártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
szerkesztőség és kiadóhivatal Fé-ut 5. szám alatt
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 127. nátn
Nagykanizsa 1032. Junlus 8, szerda
Ara 14 flUér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pőut 5. Mám. Keszthelyi iTókkladóhlvalal: Kossutb-utca 37.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hőd 2 pengő BO Iliiéi Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. u
Püspök-napok
(bt) Boldog ölömmel öltöztek zászló és virágdíszbe mára a kanizsai ulcák. Megyéspüspökét fogadta az ösl végváros, amely a trianoni szomorú határ-sorsra kárhoztatva, gazdaságilag romokba dőlve, ezer meg ezer nyomorgó élet gondjába roskadva is hősi kitartással áll a vajúdó történelem sodrában és nem hagyja legyűrni históriás évszázadokból fakadó életerejét. Ennek az életerőnek a fenntartásához merit uj meg uj hitet é« bizakodást ez a város minden Ilyen ünnepből, mint a mostani püjpök-napok.
A magyar lélek reneszánszának friss levegője acélozza uj harcokra, uj kitartásra, uj martlromság elviselésére az anyagiak örvényébe julotl fajtánkat. Ennek újjászületésnek minden mozzanata uj és uj Achllle-seket edz a magyar holnapok küzdelmeire. A magyar katolikus lélekbe, a magyar államiságnak erre az ezeréves törzsökére, termékenyítő, áldott nyáreleji esők tiszta cseppjei záporoznak ezeken a napokon es csirába szöktetik vértől, könnytől, tenger szenvedéstől terhes évtizedek barázdáinak termését.
Isten óvja ezt a termést lűllesztő nyarak perzselő tüzétől I
Isten óvja ezt a nyarat konkoly-érlelő patópálságunk tunya közönyétől I
Isten óvja ezt a termést a magyar átok mesgye-harcailól I
Ennek a városnak, ennek a határszéli őrhelynek minden rendű és rangú és minden felekezetű polgára, aki megtanulta hinni az egy isteni és megtanulta tisztelni mindenki hitében a szent, a végtelen, az ezer formában is örök-egyet, — ma hódoló izereletlel köBzöntl huszonhétezer kanizsai katolikus jóságos lelkű föpásztorát. Szeretet és tisztelet száll felé mindenünnen és gyermeki ragaszkodás híveinek nagy táborából.
De ez a huszonhétezer kanizsai katolikus és vele mindazok, akik ennek a városnak a javát, e város egész társadalmának egyetemes érdekelt szivükön viselik, — kérnek Is valamit a Fóptsztorlól. Kérik töle, hogy vesse el hívei seregében a szerelel magvait, az egymáshoz far-tozandóság érmését. Áldásából fakadjon számunkra megérlés és Kiisztus békéje. Bölcs utmulalása nyomán lakadjon ebben a sok nehéz vihar pusztításától vérző közösségben az eRységes katolikus falanx .önludala. Ne engedje, hogy részekre szakadozva álljunk ki világ csúfjára egymás ellenében, hanem simítsa el köztünk a morbus hungsrlcus fel-lel-Ulközö kísérteiét és engedje meglátnunk az egy ulat az egy cél felé. Hiszen ebben a városban, ahol nem cnak az egy valláson lévők, hanem a más-más templomban imádkozók is, Istennek és embernek tetsző módon, mindig természetes és egyedül helyes egyelértésben éltek egymás mellett, vérezlek, harcoltak, szenvedtek, nélkülöztek, örüllek és sírlak is imádkoztak egymás oldalán, —
ebben a városban százszorosan szomorú lenne az egyazon táboron belül felvillanó háborúság.
Legyünk őszinték a helyzel megítélésében, nézzünk bele bátran, lelkiismeretünk szava szerint, a be-retvaélen álló problémákba és megoldásukhoz találjuk meg azt a módot, ami hitünknek, magyarságunknak és városunknak is ugy elégíti ki minden érdekét, hogy ahhól a visszavonás árnyékai ne maradjanak a szenicélu alkotás felelt.
FőpáBzIorunk tegnapi, löbb helyen
ls megtett kijelentései: bölcs tanítások kanizsai tábora számára és egyben biztató garancia arra, hogy — mini mondá — a kanizsai kaloll-kusság szőnyegen forgó nagy kérdéseiben egyellen szempont: csak a katolikus hitélet, a katolikusságban re|iő és vele egy magyarságunk imperatívusza lesz. Minthogy pedig Igy lesz, mert csak Igy lehet, Nagykanizsa huszonhétezer katolikusa megnyugodott lélekkel, llul hódolattal és erős reménységgel hiszi, hogy Főplsztorának kegyes látogatása meg-
termi azl a gyümölcsöt, amit töle mindenki esdve vár: — a katolikus szeretet és katolikus egység gyümölcseit.
Soha, soha ilyen szüksége nem volt a mély vallásosságban gyökerező erőkre ennek a szomorú magyar hazának, — soha, soha ilyen aggódó bizakodással nem tekintett e város katolikussága Főpásztorának sorsunkat Intéző jóságos kezére.
Legyen áldás minden lépésén, amivel közelebb visz bennünket a nagy katolikus összefogás utján.
A megyéspüspök fogadtatása és els6 napjának hatalmas programja Nagykanizsán
A püspök elnöklésével egyházközségi képviselőtestületi ülés foglalkozott a második
plébánia ügyével
Nagykanizsa, Junlua 7
Egész Nagykanizsa lázas izgalommal készült a mai püspök-fogadtatásra. Nem csak a bérmálkozás miatt, amire közel 2500 jelentkező van. Hanem eme város katollkusságának Fópásztora iránt érzett szereiele is kimagasló Ünnepi eseményként adott szárnyal e napok hangulatának. Azonkívül pedig Nagykanizsa hitéletében nagyfontosságú Ugy, a második plébánia kérdése is ezen a napon került döntőnek szánt lépés elé.
A megérkezés
Dr. Rott Nándor megyéspüspök, dr. Webet Pál kanonok és Pfelffer János szentszéki legyzö kíséretében a délelőtt fél 12 órai gyorssal érkezeit Nagykanizsára. Fogadtatására megjelent az állomáson Csóthl Géza murakereszturl apát, Kreutzer Dezső gelsei, Berkovlcs Imre zákányi esperes, Vinkovlcs P. Viktor lerences larlományfőnok, gióf Batthyány Pál és neje, dr. Krátky István polgármester, vlléz Barlay János ezredes, dr. Hünnlg Alfréd töivényszékl elnök, Gombár Gyula járásbirósági elnök, dr. Fábián Zsigmond elnökkel az élén a hitközség képviselőtestületének népes küldötlsége, dr. lMubhaimer Alán főszolgabíró, dr. Szabady Lőrinc törvényszéki tanácselnök, dr, Hegyi Lajos főjegyző, Magas Mihály kegyísrendi házfőnök, Gazdag Ferenc püspöki biztos, Solymossy László, a rendőrkapitányság vezetője, dr. Tamás János ügyvéd, dr. Hajdú Gyula ügyvéd, Barthos Gyula hercegi erdőmester, dr. Tholway Zsigmond és Miklós János postalönökök, Bartal Béla állomásfőnök, a kerülcil papság teljes számban.
A püspököt a város közönsége nevében dr. Krátky István polgármester üdvözölte.
— Nagyméllóságod lálogatása — mondta egyebek közt — u| bizalmai, uj reménységet gyújt lelkünkben, hogy a Krisztus tanításából táplálkozó szilárd hitünk fényénél láthatja meg az emberiség a mai nagv megpróbáltatásból kivezető ulat. Ez az ut az aktív szeretet útja, az alkotó munka ösvénye.
Dr. Fábián Zsigmond az egyházközség nevében Udvözölle a püspököt, hangsúlyozva, hogy egyedül a
hll vetheti el a lelkekben a jobb |övő reményét.
Dr. Roll Nándor megyéspüspök megköszönve az üdvözlést, megerősítette, hogy az emberiség válságát elsősorban nem az anyagi erők fogják megoldani.
— Nem kereskedelmi szerződésekre, nem paktumokra van elsősorban szükség, hanem nagy erkölcsi erőkre — mondotta.
A Cinhtórtumban
A hosszú, díszes kocsi és autó-sor tisztelgő cserkészek és térdepelő elemisták, ma|d polgárlsták és gim-názisták sorfala között vonull a Cinktórium elé. Az utcákon hatalmas tömeg. Az ablakok (jóleső öröm volt látni: más valtásuaknál is) virágok-gal, szőnyegekkel ékesek.
A város gyönyörű díszkaput (a nagvszerü Ízlésű „Dene bácsi" Aiun-ká|i) álllllalólt a Clnklórium bejáratához. Mikor a kocsisor ideért, a gimnázium énekkarának ajkán (Gyu-rátz Ferenc tanár vezetésével) felharsant a pápai himnusz. Molnár P Arkangyal ferences plébános teljes papi díszben, rendlársaítól körülvéve üdvörölle ilt a püspököt, mint a papság és a hivek atyját, aki a szeretet és erősség lelkét hozza az Egyház szolgáinak és a kaiolikusság táborának Laubhalmer Csuli, majd Krátky Tibi egy-egy kis gyermek-deputáció élén üdvözlő vers kíséretében virágcsokrot nyújtottak át a jóságos Fópásztornak.
A diszes menet ezután a hitbuz-galmi egyesületek sorfala közt bevonult a templomba harangzugás közepette, a ferencrend előírásos,
A második plébánia ügye
Délután 5 órakor Igen népes hitközségi képviselőtestületi ülés voll a püspök elnöklésével. Az érdeklődés igen nagy voll. Dr. Rott Nándor részletesen ismertette a plébánia szétosztására irányuló törekvések hlslorlkumát, majd az ezügyben az utóbbi években tett intézkedéseit. Állásponlját abban összegezte, hogy minden magasabb lelki érdek a megosztás mellett szől, ellene csak az ariyagl nehézségek. Minthogy a ja-vaehilmakkal való kapcsolat nem sikerüli, nincs más hátra, minthogy
lélekemelő püspökfogadtatási szertartásai közepette. A szentélyben egyfelől a papi, másfelöl a világi notabilitások. A püspök rövid ima után áldást oszlott, majd beszédet intézett a templomot zsúfolva megtöltő közönséghez, kifejtve a bérmálásban rejlő lelki erőket és azok jelentőségét.
Tisztelgések, látogatások
Ezután a fehérteremben tisztelgett a püspök előtt a ferences papság Molnár Arkangyal plébános, a világi papság Kreutzer Dezső esperes, a piaristák Magas Mihály igazgató vezetésével. A városi vezetőség és a katonaság küldöttsége dr. Krátky polgármester és Barlay ezredes vezetésével cgyüllesen tisztelgett, dokumentálván ezzel az egyetértés és együltmunkálkodás nemes szellemét. Az egyházközségi képviselőtestület népes deputációját a plébános vezette a Főpásztor elé, aki hosszasan kifejtette a küldöttség elötl a második plébánia ügyében való felfogását.
Délben ebéd volt a ferences rendházban. Előtte P. Vlnkovlcs Viktor tartományfőnök köszöntötte a püspököt. aki meleg szavakban válaszolt.
Délután a püspök meglátogatta a II. körzeti elemi Iskola kiállítását. Itt Filő Ferenc igazgató üdvözölte a püspököt, Szűcs Maria veiset mondott, az elemista énekkar Longauer Imre hitoktató vezetésével énekeli. A kiállítást a Főpásztor igen nsgy érdeklődéssel nézte végig és nagyon megdicsérte.
Látogatást telt dr. Roll Nándor a polgármesternél, ma|d a gimnáziumban, ahol Magas igazgató üdvözölte.
a városnak és a katolikus közönségnek kell megalkotni és fenntartani a második, világi plébániát.
Dr. Krátky István polgármester bejelentelte, hogy az egyházközség képviselőtestülete és a város egyetért abban, hogy a plébániát a lelkiek miatt meg kell osztani, de a világválság soha nem látott mélypontján ez a kérdés az anyagi nehézségek miatt meg nem oldható. Reméli, hogy a város hlztarfási hcly-zele rövidesen javul s akkor készséggel vállal a város áldozatot, sőt
ZALAI KOZLONV
1932. junius 8
ö maga fogja a kérdés megoldását szorgalmazni. Legsürgősebbnek tartja a kiskanizsai külön plébánia megalkotását. A ferencrend, a város és a közönség érdekei azonban uj terhekkel járó változtatást momentán nem kívánnak. Mihelyt ez a helyzet enyhül, az egész felosztás egy 5— 6000 pengős városi tehervállalással (ami mindössze 1 százalék pótadótöbbletnek felel meg) megoldható lesz és meg Is kell oldani.
Rott püspök végül leszögezte, hogy ha másként lehetetlen, ugy más városok mintájára, városi vagy hitközségi adóterhekiöl függetlenül, gyűjtés utján kell megcsinálni a világi plébániát.
Az ülés ezzel végétért.
Az esti program
Este 7 órakor a püspök és kísérete látogatást tett a Missziósházban, ahol díszes hölgyközönség ünnepelte a Főpásziort, a Leányklub teája keretében. Szlgethy Károlyné elnök üdvözlő szaval után Kolla János kegyesrendi lanár mondott oeszédet, amire a püspök válaszolva, igen meleg elismeréssel fdózotl a missziósnövérek munkájának. — A Leányklub zenekarának játéka szerfelett tetszett a Föpásztornak.
Este fél 9-kor gyönyörű, hangulatos szerenáddal kedveskedett a püspöknek a Levente Zenekar, amelyet Schiller János zeneiskolai lanár dirigált és a Polgári Iskolák Vegyeskara élén Kettlng Ferenc karnaggyal. A hatalmas tömeg és a püspök, valamint a püspöki biztosság ablakaiban megjelent többi notabilitások lelkes örömmel tapsollak a meghatóan szép, spontán ünneplésnek. A lamplonokból a püspök mono-grammja sorakozott fel a derék zenészek és énekesek mögött. Rott püspök szeretetteljes szavakkal köszönte meg a kedves meglepetést.
Utána uazdag Ferenc püspöki biztos adott vacsorát a püspök tiszteletére. A házigazda felköszöntülte a Föpásztort, aki válaszában a papság vállvetett munkájára és e munka harmóniájára aritette poharát. Ezzel a vacsorával az első püspök-nap hatalmas programja befejeződött.
Korányi nagyjelentőségű beszéde a külföldi adósságok fizetéséről
Budapest, junius 7 (Éjszakai rádlójelentés) A HU mai ülésén a pénzügyi költségvetés tárgyalása során 6 órakor az elnök a vitát bezárta.
Korányi Frigyes hatalmas expozéban válaszolt az elhangzottakra. Azt látja, hogy eddig nem volt Igazuk azoknak a sötétlátóknak, akik csak egy 600 milliós költségvetést tartottak reálisnak. Az év végéig legalább 700 millió pengő fog befolyni. Kevés ország van, amelyben a nemzet oly nagyon szeresse a maga államát, mint Magyarországon. Aki azt hirdeti, hogy nem kell adót fizetni, az nemcsak államellenes, de hazaellenes dolgot is müvei. Aki készakarva nem fizet, az készakarva mozdítja elő tönkremenéséi azoknak Is — akik nem tudnak fizetni I A mai viszonyok között — azt lehet mondani — „kutyakötelessége mindenkinek becsületesen fizetni az adót I"
— A külföldi hitelezők túlnyomó része ma már teljesen álérli a mi helyzetünket. De sajnos, ma sem
lehel mondani, hogy általános volna ez a megértés. A külföldi hitelezőinknek meg kell érteni, hogy most más a helyzet, mint akkor, amikor az akkori helyzet mérlegelésével a hiteleket nyújtották. Európának és hitelezőinknek érdeke, hogy ne várják meg azt az Időt, mlg az adós-nemzetek terhelő képessége véglegesen dezorganlzáiódlk. Arra az európai kollaboráclóra van szükség, amiről már egy évtized óta hallunk, de amely érdekében még nem történt semmi. Ha még sok időt elveszítenek — mindent elveszítenek.
— El van határozva a kormány arra, hogy hu ezek a nemzetközi tényezők — várakozás ellenére — nem járnának a kellő és reméli eredménnyel —
akkor egyoldalúan lesz kénytelen bizonyos Intézkedéseket tenni, amelyek a külföldi hitelezők jogainak teljes épségben tartásával — átmenetileg — a lehelőség szerint arányba hoznák a külföldi adóiságok cimén lerovandó összegei az ország teljesítőképességével. A mezőgazdaság kamatterhének csökkentésénél nem szabad szenvedni az ország hitelszervezetének. A mezőgazdaság érdeke, hogy a hllelszervezet tönkre ne menjen. Ezért az adósvi-delmi Intézkedéseke! vissza kell majd fejleszteni, amikor ezt a mezőgazdaság helyzete megengedl.j
A Ház nagy tapssal fogadta a miniszter beszédét és a költségvetést általánosságban elfogadla. Az ülés fél 8 óra után ért véget.
kap a nóta. Már látni a Balaton halvány csíkját, amint örtáll felelte a Badacsony.
Az egyik jóBzemü gyerek kimutat az ablakon:
— Már mutalja magát a keszthelyi templom tornya I
A keszthelyi utcákon csoportokba verődik a nép, ugy nézik a virágosán, zászlósán, nótaszóval berobogó autóbuszt és a belőle kirajzó, feszesen sorakozó gyereksereget.
A kétnapos szeminárium
Keszthelyen már második napja tart a pedagógiai szeminárium. Több mint 200 tanitó van együtt a járásból. Oll van a lelkesedéssel, pályája szeretetével és fáradatlan munka lendületével tele vitéz dr. Barnabás István tanfelügyelő, nejével. A kétnapos programban és az érdeklődésben benne van a vidéki magyar tanítóságnak, a jövő Magyarország e hangyaszorgalmú, áldozalos munkásainak egész keresztmetszete. Csak hódolattal és elismeréssel lehet megállni előtte.
A régi Uránia díszbe öltözve várta a tanítói napokat. A keszthelyi vendégszeretet, ez a páratlan, meleg, magyar érzés, aminek Iwslls Gyula Igazgatótanlló volt a letéteményese és fáradatlan fókurátora, kellemessé és széppé varázsolta ezt a két napot a résztvevők számára.
Az első nap programját a tanfelügyelő a trianoni évfordulóról való megemlékezéssel nyitotta meg. Következett Nóvák Frigyes sümegi Igazgató Bzakszertl és alapos értekezése, dr. Békefl Józsel segédtanfelügyelö Igen ériékes és igen megszívlelendő előadása a Balaton-kultusz és az elemi oktatás kapcsolatairól. Üslh Qyula balalon-györöki Igazgató hatalmas sikert aratott mlntatanitása, Bődy Józsel tanító sok értékes összehasonlításra alkalmat adó előadása az angol nevelésről és Lllllk Béla népművelési titkár ügyszeretettől áthatott, gyakorlati és propagativ Jelentőségű Ismertetése a zalai háziiparról.
Az első napon nagy érdeklődés mellett nyílt meg a keszthelyi és falusi Iskolák szerfelett tanálságos, jelentékeny pedagógiai ériéket képviselő kézimunka és rajzkldllltása, a keszthelyi tantestület gondos rendezésében.
A második napon Szabó Pál alsópáhok! tanitó okol, a gyakorlati életből leszűrt előadása volt az első a szeminárium programján. Kovacslcs Jenő keszthelyi tanitó mlntatanitása a Morse-jelekröl általános elismerési váltolt ki.
Különös érdekessége volt a programnak Oubacs Qábor budapesti tanár, gyakorlólntézeli tanítónak kísérletekkel illusztrált előadása arról, hogyan lehet a palkőszegtöl a parafadugóig mindent felhasználni az elemi fizika-oktatásra ugy, hogy a gyermeknek élvezetes játék, de egyben minden komplikált és drága fizikai szerszámnál érthetőbb is legyen.
Szépudvary László kiskanizsai tanitó a játék lélektanáról és pedagógiájáról tartott, alapos felkészültségről, a gyermeklélek ismeretéről tanúskodó és a hazafias nevelés lelkesedésétől áthatott előadást. Ismertette a játék fejlődését a Krisztus előtti labdajátéktól, az ősember táncától a mai testnevelés játékaiig, kifejtve azoknak a testi fejlődésre és a lelki nevelésre gyakorol! hatását
Vitéz dr. Barnabás István tanfelügyelő Szépudvary előadását megköszönve, hangsúlyozta, hogy azt különösen értékesnek tartja, mert
Nyári újdonságaink
a meglepetések sorozatai
Selyemfényű Bourette
női és férfi ruhára..........P 1-20
Kongó 140 cm. széles, nyári
férfi szQvet, szép angol mintákban . . . . P 5-—
Samum 140 cm. széles gyapjú férfi szövet,
szép csikós mintákban, feltétlen olcsó . . . P 7-90
Riva 140 cm. széles, világos nyári gyapjú
szövet, elegáns, kellemes viselet.....P 8-90
Áru&ást.
Súska-oyereKek diadalútja Kesxt&elyen és Hévlsien
Pestre hangosfilmre viszik a kiskanizsai elemista tornacsapatot — Héviz meghívta a csapatot egy vasárnapi bemutatóra
A kesx/fielyl pedagógiai sxemlnárlumi napolt
Nagykanizsa, Junlus 7 Harmincnyolc ragyogó szemű sáska-gyerekkel, három tanítóval és egy újságíróval szalad az autóbusz. A korareggeli nap büszkén simogatja végig a kis karavánt. A klskanizsai anyák bucsnt integetnek. Egyiknek sem jul eszébe a .Jaj, csak vigyázzatok magatokra I" — hanem csupa ilyenforma bucsuüd-vözlet száll a csapat után:
— Aztán szégyent ne hozzatok Klskanizsára I
Nótaszóval, tok virággal az országúton
Háromszínű zászlócskákkal és virággal tele az autóbusz. Vidám nóta veri fel a kanizsai utcák csendjét, aztán végig az országutat. Kis bugyor mindegyiknek a kezében, benne a büszkeség : a magyar címeres tornatrikó, meg a patyolatfehér tornanadrág. Tollas diáksapka a buksi fejeken. A harmadik kilométernél előkerül a zsebből a kusztora és jó-izüen majszolja a kis srác-sereg a hazai puha kenyeret. A kenyér mellé nóta jár:
Itóz*ám, ha kimoffyek a piacra. Kózsás kiskosarat veszek a karomra, Van la nbban ftlgo, narancu, csokoládé, liózsám, eoltec líwzek a magáé...
A hunculabbja variálja a nótát a
következőképpen:
Van Is abban zöldbuborka, dtéstorta, ItézBám, haragszom az anyósomra.
Van a kifogyhatatlan repertoárban sok harsogva szárnyaló irredenta ének mellett eredeti klskanizsai termés is:
Kác-utcában csinálják az Iskolát, Volo szemben leventéknek kaszárnyát, Abban van a kiskanizsai levente-sereg, Ugye, klsaugyalom, fáj még értem a | szived ?
Szépudvary László, ez az apostol-buzgóságu, idestova országos nevű taniló és két lelkes segilőtársa, Böll Antal és Danitz Sándor útközben földrajzi, mezőgazdasági, történelmi oktató speach-eket rögtönöznek az ulmenlén felbukkanó ezzel-azzal kapcsolatban.
Kiskomáromban faluhosszat kiszaladnak az emberek az utcára:
— Nini, a sáskák I
Útközben kocsin baktató, zászlós, magyarruhás gyerek-csoportokkal találkozunk. Keszthelyre tartanak azok is. Az elemista dalosversenyre. Az autóbuszból harsány üdvrivalgás száll feléjük é6 viszont. Robogunk tovább. Egyik kis sáska, visszanéz:
— Ezek gyorsan elmaradtak.
A másik csendesen ráfelel:
— Mint a borravaló.
Általános derültség. Uj szárnyat
1933 Junlus 8.
ZALAI KÖZLÖNY
amit Szépudvary hirdet, azt száz százalékig meg Is valósította.
— Éjjelt nappallá téve — folytatta a tanfelügyelő — olyan eredményt produkált, ami a kultuszminiszter ur elbírálása szerint Is legelső
az országban. Következett az Urániában lezajlott program szivet-lelket deritő, gyönyörű élménye,
az elemisták daloevereenye. Akinek szive van és abban érzés, nem állhalta megilletődés nélkül azt s valóságos csodát, amit falusi la-nllók keze, lelke varázsolt elő az ezüstösen csengő gyermek-hangok-ból. A rezil iskola árvalányhajas, fehéringes, magyarruhás kis csapata ugy állt elő, mini a magyar jövő pipacsos rétje, Gunder Oyula lanitó vezetése alatt.
A zalaapálll iskola kis .férfikará"-ban akárhány a mezítlábas, de ugy szárnyal az ének az ajkukról, olyan kristályosan, üdén, hogy az embernek a torkában dobog a szive a gyönyörűségtől. A felnőtt dalárdákat is próbára levő, nehéz dalokat (mini pl. .Magyarok Istene, ronlsd a labanc badát" három szólamra I) csodálatos tisztasággal, könnyedséggel és biztonsággal énekelték, akárhány városi nagydalárda is megirigyelhetné.
Meghaló, aranyos élmény és bámulatos eredmény volt a balaton-arácsl árvaház és a leányelemlsták vegyeskarának egész mfliorl kitevő szereplése, benne a bájos Mlklovlcz Éviké szóló-számai. Kapfcrerné tanítónő a nagymesterük.
Az alsópdhokl elemisták vegyea-kara Szabó Pál vezelésével, a gve-nesdiási iskola dalosai Kotler János vezelésével, a keszthelyi elemisták kara Zimmermann tanitó vezetésével komoly dalárdáknak is dicsérelére váló műsort és eredményeket produkállak.
Ez a kis dalos-intermezzo a szeminárium keretében, a nyomában feltört) lelkes hangulat,; a minden dalárdának és minden karnagynak kifutott bő taps, a tanfelügyelő külön-külön meleg elismerése, mind arról tanúskodtak, hogy a magyar holnap vetése a magyar tanitó kezében a legjobb helyen van. Itt láthatta meg az Is, aki nem hitte eddig, hogy valóban a nemzet napszámosai ők, akik a falusi kultur-élet pusztaságaiban is tudnak mérhetetlen lelkesedésükkel éltető vizet fakasztani.
A klskanizsai diadal
Most pedig térjünk vissza a kis-kanizsai sáska-gyerekekhez, akiket ezenközben tanítóik a sa|át zsebükből előteremtett .közköltségen" már meg is motorosoztatlak a Balatonon.
Amerre csak a kiscsapat ment, mindenütt, már a csinos, fegyelmezett megjelenésükkel is általános feltűnést kelleltek. A szemináriumi program után átvonult az egész közönség az uJ leányiskola udvarára. Olt voll Gergye Ipoly csornai prépost az egész premontrei tanári karral, Stefalts Aladár apátplébános, Malallnszky Ferenc felsőházi tag, a tisztikar tagjai, a városi notabilitások. Egyetlen és utolsó műsorszám: a klskanizsalak tornabemulalója, mint országos nevezetesség. A most álló malnzi nemzetközi pedagógiai kiállításon is egyedül a klskanizsai elemisták tornamulalványalnak fényképei és leirása képviselik a magyar elemi testnevelési.
Stramm felvonulás. Hisrckcgy. Dörgő taps. Minden gyakorlat ulán uj és u| és mindig lelkesebb taps. A csodálkozás mindig meg mrg-u|uló moraja. Lelkes felkiállások. A kis srácok gyönyörűen dolgoznak. Nincs az a katonai szakasz, amelyik fegyelmezettebben, precízebben végezze a dolgál. Sehol egy hiba, sehol egy zökkenő. És a kis seregen sehol a kényszer legkisebb jele. Ez mind öntudatosan, büszkén és a teljesítmény örömével, csillogó szemmel, ragyogó arccal, lelkes ambició val csinál minden mozdulatot. Innen is, onnan is, öreg és szakavatott tanférfiak, tekintélyes, világlátott urak, katonák ajkáról röppen az önkéntelen kiszakadt szó: — Soha, soha még Ilyent.. . Pár pesti ur röglön Jelentkezik,
hogy ezt az egész műsort fel kell vinni Budapestre és kl fogják eszközölni annak hangosfilmre valö felvételét, mert Ilyen nincs több az országban.
A talajtorna, az akadálystaféta, a nyilazás, a céllövés, a fapuskagya-korlatok, a vidám Játékok, az artistákhoz méltó gúlák, a raj-kiképzés minduntalan könnyeket és kacajt csaltak a szemekbe, az arcokra. Mikor pedig a hazafias melodrámával kombinált roham-jelenet következik s az elesett zászlótartó fölé a kedves kis szöszke angyal leteszi az emlékezés örökzöld koszorúját, sir mindenki, körül,\'a nézők díszes négyszögében és sir mindenki az elvonulás és a Himnusz alatt. Vitéz Barnabás tanfelügyelő kiáll a kis csapat elé és maga is meghatottan mond köszönetet a gyászfátyolos zászló alalt felsorakozott kis legényekhez.
Egyöntetű volt a megállapítás, hogy a két keszthelyi pedagógus-nap legfőbb pálmája a klskanizsai gyerekeké és tanítójuké, Szépudvary Lászlóé, akihez Ismerős és Ismeretlen könnyezve, repeső lélekkei;sletett gratulálni. Közben a gyerekeket ölelték, csókolták, fotografálták, elhal mozták a szeretet minden jelével, egy ősz pap 10 pengőért fagylaltot rendelt nekik ebédutánra, amerre mentek az utcán, él|enezték őket. kendőket lobogtatlak feléjük.
•— Ezek a klskanizsalak I — hang zott utón-útfélen.
Bött és Danltz tanítók, kik az egész ulon fáradatlanul gondoskod-lak az apróságokról, alig győzték a boldog kis sereg nevében elfogadni a sok szereletet. Az apácazárdában ebédet kaptak a kis legények és temérdek cukrot, érmecskét, kinek mije volt az áldott nővérek közül
AKI SZÉP AKAR LENNI
ISABEV ARCMOSDÓPOR im
(Poudre á Laver laabey)
használatival biztosan eléri célját I.ehetóleg langyos vízzel a kezeket az arcot ló
benedvesíteni, egv kevés ISÁBEY arcmoidóport a tenyérbe öntve, azzal ax arcot ledörzsölni. Enyhén csiszoló hatiia é> szerencsés Össtelételénél fogva az arcbárt bársony-simává. Odévé varázsolja. EUOntet minden bórtlsztitlansigot (pattanás, ueplő, mitesszer
stb.) Már egyszer! alkalmazás után h feltűnő eredmény. Nagy doboz ára a pontot utasítással együtt
1-20 1-40
ISABEV PARIS, szépitőszerei i
iSABEV loalct krém (Crime de Tollette) púder alá, nagy tubus.....
ISABEY szépség krím (Créme de Beauté) zsíros arcbőrre, sztpló pattanás
ellen, nsgv tubus......................
ISABEY zsíros krém (Cold Creara) szárai arcbőrre, ssepló pattanás ellen,
nagy tubus.........................P l\'50
ISABEV krém szappan (Sivon k la Créme) dúsliabzásu bórflnomltó darabja P 00 0
Nagykanizsai főraktár: VAGÓ ENDRE illaUxcrtAra, Fö-ut 14.
Ingyen ad szépségápolási tanácsol ét mintát a (entl készítményekből minden csQtórtOkOn
ORION-RADIO
mindent a klskanizsaiaknak hordtak, adtak.
Közben a tanítóság közös ebédre gyűlt össze a Rákosi Tanítók Háza vendégszerető, otthonos falai között. Fejes balatonfüredi Igazgató felköszöntötte a tanfelügyelőt és ne|ét, mire meleg szavakkal Barnabás tanfelügyelő válaszolt. Több toaszt nem is esett, de annál értékesebb és meghittebb beszélgetés a két gyönyörű és értékes keszthelyi nsprói.
A hévízi kerülő
Délulán a klskanizsai autóbusz Héviz felé kis kerülővel indult visz-sia, hogy a gyerekek lássák a csodálatos magyar gyógyfürdőt is. A keszthelyi utcákon végig megállt a forgalom a derék sáska-csapat tiszteletére, százan és százan intettek bucsut a kis csapatnak, amely torkaszakadtából énekelte:
■Mentét kívánok...
Kimennek a kiskanlzaal diákok.
Jöttünk, láttunk, győztünk... atb.
Hévizén összetalálkozott a kiska-ni/.sal sereg Relschl Imre városbiró-val, eizel az aranyszívű, csupa lélek magyar úrral. Bemutattak olt hevenyében pár gyakorlatot. Odagyült a hévízi vendégek nagy gyűrűje is. A csodálat moraja... taps... éljenzés... elismerések özöne... öröm az arcokon... Egy ur odajön, nevét se mondja, csak könnyes szemmel gratulál Szépudvarynak és 10 pengőt ad a kis csapatnak. Relschl Imre 50 pengői nyújt ál és egy egész bődön cukrot vesz ott nyombari a gyerekeknek, akik háromszoros éljennel köszönik meg az ajándékokat. — A városbíró kívánságára a csapat
p3t......
Hévízre egy teljes
valamelyik vasárnap át fog rándulni bemutatóra.
Kár, hogy Kanizsáról csak a gyerekek klsérö-tanltól látták mindezt. Azt is, ahogyan Héviz búcsúzott a kigördülő aulóbu8zlól. Mert azt látni nem, csak átélni lehetett.
Ez a nap többet használt Nagykanizsa propagandájának, mint egy kötetre való ismertetés. Kanizsa nevét diadalmasan viszi szét a lelkesedés, könnyek csillogása és magyar érzés felbuzogó tüzel a szélrózsa minden Irányába.
És mindezt egy lelkes laniló és néhány odaadó segítőtársa cselekedte, a kanizsai közöny meglehetős árnyékában... (bt)
Szövetvásár.
Egy nagy tétel jóminőségü
férfiszövet
olcsó árusítása megkezdődött
SIN G E R divatáruházban.
Női kabátok leszállított árban.
Maradékok félárban.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 junius a
SZÍNHÁZ
Édes ellenség Az áldozatos szerelem finom, halk szineil dobta Bónyl Adorján ezzel a darabjával a színpadra. Valahogy ugy érzi magát a néző, minlha egy krizantém halálánál asszisztálna, amely hervadó haldoklásában is felemelően szép és királyi. Az Iró a dolgozó nót állilolta szembe édes ellenségként az állásnélküli férfivel, akli lassan kiszorít a jOvfil, az individuális jovón ful a nemzeti (övöt is jelenló állásokból, mert lehetetlenné teszi számára a családalapítást Ezzel a helyzettel Indítja el Bónyl Adorján a darabot, hogy később a jártas vezető biztonsagával kényszerítse alakjait a szerelem útvesztőibe. A leány lemond az állásáról, csakhogy a férfit, akit szeret, pozícióhoz juttathassa. Most már csak a happy-end lenne hátra, ha... ha az iró nem az áldozatos szerelem halk akkordjaival akart volna ponlot tenni a darab végére. így ez a halk akkord adja meg a krizantémhalál királyi színeit.
FtUky Klári, Bende, vitéz Bdnky, Vasi Irma, Orbán Viola, Danis és Késmárky sok szeretettel, sok melegséggel hozták felszínre a darab értékelt és a közönség mind a darabbal, mind a szereplökkel kellemes szinházl estében részesült. D. rí. J.
NAPI HÍREK
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Vorso NűniMl
Gallértiaztitáaban vezet1
hitfy liUft-it 1. Ml 19.
A szinházl iroda hírei
(•) MAYA az évad szenzációja. Ma sterilén este mutatja be az operett-együttes Budapest hatalmiul operettsl-kerét, a Mayát, amely a Fővárosi Operettszínházban több mint száz előadást ért meg. Az utolsó llz esztendő operett Irodalmának egyik legértékesebb alkotása a Maya. Haimath Imre és Fényes Szabok* az európai viszonylatban Is elismert szerzó-duó őzzel nz operettjével ls brillírozott és a Maya operett márts megkozdte dladalutját a világ-színpadokon. Krdekteszltó mesét, győ-nyörüséges muzsikát, káprázatos kiállítást és a pompás uj Jelmezek, v. Ja-kabrty Dezső nagyszert! rendezése és a pompán összjáték ezúttal Is dicsőséget fog hozni az operettegyültesnok. A főszerepeket Viola Margit. Harczos Irén, Feleky Klári, Oaletta Ferenc, Markovid) Bandi, Krémer Ferenc. Danis Jenő, v. Bánky Róbert. Nagy Gábor, Késmárky Kálmán és Major LaJoB Játszik. A Maya még csütörtökön és vasárnap este van mtlsoron.
(*) Toroukól menyasszony. 22—15(1 tllléres helyárakkal. Csütörtökön este kerül színre a diadalmas sikert aratott Torockót menyasszony a bemutató elsőrendű szereposztásában olcsó helyárakkal.
(") Mosoly országa 22—150 tllléres helyárakkal. Szombaton ento I/eh&r Ferenc hatalmas sikert elért daljátóka a Mosoly országa kerül színre 22—15(1 tllléres helyárakkal.
Heti műsor :
Szerda és csütörtök: MAYA Póntok: Torockót menyasszony. Szombat: Mosoly országa.
= Divatban, ízlésben, olcsóságban a Schtltz Áruház vezel.
(Éitzakat rMifiltltnUt) A OUtanrold-Slai Intéxat lalenti aata 10 érakor i Váltoaartlan Íd8, halyenként aaS.
NAPIREND
Juniua 8, szerda
Római katolikust Medárd. Protest.:
Medárd. Izr.: Szív. hó 3.

Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt l6-töl 13 óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat r a .Fekete sas\' gyógyszertár Fó ut 6. íz. és a klskanlasal gyógysiertár,
Góilürdő nyitva reggd 8 óritól este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek déluUn, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Személyi hlr. Oergye Ipoly csornai prépost a keszthelyi rendház és reálgimnázium látogatása céljából junius 1-Iői 5-lg Keszthelyen időzött.
— Érettségi vizsgálatok a gimnáziumban. A nagykanizsai piarista reálgimnáziumban az érettségi vizsgálatok pénteken kezdődnek és három napig tartanak. A vizsgálatokon Bognár Cecil bencésiendü főig. elnököl.
— A Pacsa—nagykapornakl esperes! kerület tanítósága h értőn, délelölt ünnepélyes kerelek közölt tartotta évi rendes közgyűlését. Előzőleg ünnepélyes szentmise volt, amelyet Wache Ernő esperes tanfelügyelő celebrált. A mise alatt Kovács József tanlló vezetésével egyházi énekeket adlak elő a VI. osztályos növendékek. Az Iskola virágokkal díszített dísztermében Landi Ferenc világi elnök lendületes szavakkal nyitoltta meg 8 gyűlést. Kegyeletes szavakkal bucsuztatta Pichy Béla dióskáli lanilót és Oszoly Irma felsörajkl tanítónőt, végül szeretettel üdvözölle vitéz Varsányi Józsefet Igazgató-laniló kinevezése alkalmából. Ezután vitéz Varsányi József, Pungor\' Aladár tanilók és Landi Ferenc igazgató tartottak érdekes előadást a különböző pedagógiai kérdésekről. A közgyűlés elhatározta, hogy Landi igazgató értékes előadását nyomtatásban is megjelenteti. Kovács József pacsal tanitó a mérlan gyakorlati tanilásáról, Kauzll Qyuja esperes pedig a tanítóság legsürgősebb teendőiről beszéli. Az előadóknak Wache Ernő esperes mondóit\' köszönetet az élvezeles előadásért, majd Landi Ferenc bezárta a közgyűlést, mely a pápai Himnusz el-éneklésével ért véget. Közgyűlés után társaiebéd volt.
— A Városi Vegyeskar lórtlkara ma Bzerdán este pontosan 0 órakor, a nőikar pedig holnap csütörtökön este ugyanilyen Időben próbát tart a zeneiskolában. Kz alkalommal lóhangu uj tagokat ts szívesen látnak.
— Kézlmunkaklállltás. A II. körzeti áll. el. iskolában (Rozgonyl-utcai iskola épület földszinti tantermeiben) a mBi nappal megnyílt a kézimunka-kiállítás, mely junius 14-ig egész nap díjtalanul megtekinthető. Ezúton hívja meg tisztelettel a szülőket és tanügybarátokat az Igazgatóság.
Bérma-
és vizsga
ajándékok:
rádiók, gramofonok, gramofonlemezek, villamos zseblámpák, olvasó-lámpák, villamos resók, vasalók
és egyéb háztartási cikkek
TRANSDANUBIA R. T.
villamossági-, rádió- és gramofon-szaküzlete Caengery-ut 6. Telefon i 4-13.
— Halálozás. Németh Lajosné szül. Tiszai Katalin hentesmeslcrné, hosszú és kinos betegség után jobb-léire szenderüli. Temeté<e kedden délután történt a temető halottasházából. A köz becsülésnek örvendő iparosasszony végllszlességén megjelent az ipartestület küldöttsége is.
= Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Slnger divatáruházába.
= Melege van f Vegyen ventillátort! Trans-danubia, Csengery-ut 6.
— Kerékpárbaleset az országúton. Kéri Oyörgy 29 éves sem|én-házai fiatalember kedden reggel kerékpáron igyekezett Nagykanizsára. Sormás és Kiskanizsa közölt véletlenül lezuhant a kerékpárjáról és oly súlyos koponyatörési szenvedett, hogy a mentők eszméletlen állapotban szállították be a kanizsai köz-kórházba.
=» Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy választék Slnger divatáruházban.
Bérmálási-képek
Ízléses és olcsó kivitelben készülnek Vértes utódánál (Csengery-ut 1. sz.)
Tüttomüteremben.
Inkei birtokára utazóit a volt miniszterelnök
Nagykanizsa, Juntos 7
Hétfőn délutin 1 óra tájban hatalmas szürke, Bp. 31.000 Jelzésű Lancia állt meg a Teulsch drogéria előtt, ahol benzint vett fel. A volánnál vllágosszinü autósapkában maga Bethlen István gróf, voll miniszterelnök ült, aki, amikor egyre többen lettek figyelmesek az autóra, fekete szemüveget vett (el. Jellegzetes bajusza és sasorra azonban ennek ellenére is elárulták az autó utasának kilétét, aki néhány percnyi itt tartózkodás után tovább robogott Inkére. A volt miniszterelnök valószinüleg néhány napig fiának inkei birtokán fog tartózkodni.
- A" nagyrécsel korcsmárosné ügye. Tegnap döntött a pécsi tábla Kovács Józsefné nagyrécsel korcsmárosné szabadlábrahelyezési kérelme tárgyában. A tábla elutasította a gyanúsított asszony kérelmét.
— Jó emberek ügyeimébe. Egy sorsüldözött, évekig munka nélkül állt négy apró gyermekes családapa, Sásdl Lajos kőműves megszerezte az Iparengedélyt s ezután olcsón vállal bárminő szakmájába tartozó munkát. Akinek van valami elvégeztetni valója, segítsen ezen az érdomos, szegény, sokat nélkülöző családapán. Címe: Ma-gyar-utoá 35.
- Az Első Magyar Altalános Biztosító Társaság junius hó 4-én tartotta 1931. évi rendes közgyűlését, amely az évi nyereséget 193.643 pengő 99 fillérben, az osztalékot pedig részvényenkint 10\'— pengőben állapította meg.
1932 |unlu« 8
zalai közlöny
BÉRMA-AJÁNDÉKUL
nemcsak emléket, de örök értéket is ad, ha ezt
Schn/tzer és Göndör
ékaxcrész cégnél Deák-tér 13.ím.
alatt szerzi be, hol ékszerek és órák najp\' választékban legolcsóbban vásárolhatók.
Villámcsapás ért a templomban két Imádkozó asszonyt
Nagykanizsa, Junlua 7 A napokban heves vihar vonult el Szigliget feleit Az egyik villámcsapás a szigligeti katolikus templomot érte, amelyet alaposan megrongált, egyúttal két imádkozó asszonyt Is megsebesített. Az egyik asszonynak megbénult a karja, a másik pedig eszméletét vesztette.
A tUzoltó majálison fehlltlzetnl szívesek voltak: dr. Halphen Jenő 4, Nováth Oyörgy, Roland Angéla l-l pengőt, dr. Takáca Zoltán, dr. Márki Imre 80-8(1, N. N. 70, Hlrschler Ferenc DO, Hőhn Lajos 50 fillért.
=Mlrdnduldara vlguen magával gramofont! — Transdanubta.
— Gyújtogatás gyanúja miatt őrizetbe vettek egy gazdát Néhány nappal ezelőtt kigyulladt Iháros-berényben Szűcs Ferenc gazdálkodó háza. A lángok átcsaptak a szomszédba is, ugy hogy Hódosaik Oyörgy és Lukács József pajtája szintén elhamvadt. A csendőrség már az első pillanatban gyujtogatásra gyanakodott és őrizetbe vette Horváth József (sávoj) lnkeantalfal gazdálkodót, aki a tuz éjszaká|án minden ok nélkfll a közelben tartózkodott. Horváth Józsefet bekísérték az ügyészségre.
= Indán thren frottierkelmék nagy mennyiségben Slnger Divat-áruházban.
— Megtalálták a budapesti filléres utas cigarettatárcáját. Megírtuk, hogy a Budapestről Nagykanizsára jött filléréé gyors egyik utasa a tűzoltók junl-illsán elvesztett^ ezUat cigarettatárca |4t Kedden délelőtt megjelent a rendőrkapitányságon Takáoa János Petőfi-utca 62. szám alatt lakó 15 éves clpéez-tanonc. aki a Sétakertben talált egy ezQt cigarettatárcát, amelyet beazolgáí-latott a rendőraégnek. A tárca azonos uzal, amelyet a tllléree-vendég vesztett el.
— Felöklelte és megtaposta a községi bika. Kedden ha|nalban tél 5 óra tájban súlyos szerencsétlenség történt Oalambok községben. Bolhást Jánosné 36 éves galamboki uszonyt felöklelte, ma|d összetaposta « községi bika. A szerencsétlen Mszonyt borzalmas, életveszélyes sérüléseivel beszállították a nagykanizsai közkórházba.
Q Szeplő és mállóit ellen hasznson Fürdős-lé\\z Bórhámlasztót. Ma már a szépség nemcsak hiúsági kérdés, hanem általános társadalmi probléma, ezért ápolja ön ls arcbőrét. Legyen ön is szép és megnyerő külsejű- Ezt eléri, ha Fördős-féle Bőr-Mnilasztót használ, mely az arcbőrnek természetes, üde szépséget ad. észrevétlenül hámlaszt. Két hét alatt elmulasztja a szeplöket és májfolto-Ara 2 pengő. Kapható Teutsch Uusztáv drogériájában Nagykanizsa.
SPORTÉLET
Gazdász-bajnokságok
Keszthely. Junlus 7
(Saját tudósítónktól) Vasárnap, junius 5-én zajlott le a Hullám szálló nagytermében az idei gazdászbajnok-ság kard és tőrvívásban. Kardcsapatbajnok a KOAAC első csapata (gr. Pejacsevlcs, Reiichl, Bárány és Méhes összeállításban) lett, 2. a DOASE első csapata (Jausen, Szekér, Madarassy és Turánszky). Az íaei gazdász-bajnokságot Madarassy (DOASE) nyerte, 2. Jausen (DOASE),
3. Méhes (KOAAC), 4. gr. Pejacsevlcs (KOAAC), 5. Szekér (DO\\SE), 6. Hodászy (KOAAC). Oazddsz tőrbajnok az 1932-es évre: 1. Madarassy (DOASE), 2. Jausen (DOASE) 3 Szentkirályi (KOAAC), 4. Szekér (DOASE), 5. Hodászy (KOAAC).
A junius 3—4-én lefolyt gazdász tennlszversenyt nagy fölénnyel nyerték a keszthelyi praxlk. A férfiegyesnek szinte „háziverseny" színezete van. 1. Keischl, 2. Szentkirályi, 3. Hodászy, 4 Síékács (KOAAC). Páros-bajnok a Szentkirályi—Keischl pár lett, 2. Mada-rassy-Turánszky (DOASE), 3. Hodászy—Slrsnszky és Tomcsányi— Székács pár lett.
Ugyancsak vasárnap, junius 5-én bonyolították le az országos gazdász plng-pong bajnokságokat ls. Egyéniben: 1. Keischl (KOAAC, 2. Tomcsányi (KOAAC), 3. Hodászy (KOAAC)
4. Madarassy (DOASE). Párosban:
1. Reischl—Szentkirályi (KOAAC),
2. Szuhányi-gr. Pejacsevlcs (KOAAC). A csapatbajnokságot is a KOAAC csapata nyerte (Reischl, Szuhányl, Szentkirályi összeállításban), 2. Madarassy, Turánszky (DOASE).
(A premontrei diákok háziversenye.) Vasárnap délelölt tartották meg a keszthelyi premontrei diákok az eső miatt kétizben is elhalasztott háziversenyüket. Az alsó és felső-osztályok mlntacsapatal nyújtón és korláton mulatták be ügyességüket. Az atlétikai számok magas-, távol-, rudugrásból és sulydobásbói álltak. Kiemelkedő eredmény Bangó Oyuia Vili. o. L 11-02 cm-es sulydobása. A győztesek éremdíjazásban részesültek. A jutalmakat Berkes Ottóprem. főigazgató osztotta ki.
— Divatos sporting .anyagok hatalmas választékbau SchOtznél.
— Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln butoráruflázban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
RÁDIÓMŰSOR
Junlus 8 (szerda)
Budapest 9.15 Az I. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. Közben 9.30 Hírek. \'11.10 Nemzetközi vlzlelzössolgálat 12.00 Déli harangszó. 17.05 Cigányzene. Közben 1123 Hírek. 13.00 Időjelzés, Idő-járásjelentés. 13 15 Népiskolai teslneveló-tanfolyam. E. 14.45 Hitek. >5.30 Morse-tantotyam. 16.10 P. 16.45 Időjelzés, Idő-járáijelentés, H. 17.00 A Koronaőr-utcai polgári leányiskola énekkarának hangver senye. 17.40 P. 18.00 Zenekari hangver aeny. 19.15 Olasz nyelvoktatás. 19.45 Kultur est a kecskeméti Katona Jóiael színházból 21.15 Időjelzés. 21.30 Az Opersház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. 22.00 Időjárás Jelen tés.^Ms|d cigányzene.
16.10 Flamm m Dalok. 20.00
12.40 és 18.10 O *. 16.46 Hsngv. 19.30 f. hsngv. 21.35 Zenekari hangverseny.
Prága 6.15—7.30 Zenés ébresztő. 11.00 és 13.40 0. 19.00 MélyhegedUJáték. 19.20 Dalest 21.00 Rádiózenekar.
Róma 17.30 Énekszámok. 17.48 Zenekari hangverseny. 20.00 O. 20.45 Opera E.
Varsó 17.00 Zenekari hangverseny. 18.20 Dalok 20 50 Hsngv. 32.00 és 225Ó Zenekari hangverseny.
Közgazdaság
Párls 20-16, London 18 81 fi, Newyork 51050, Brflssel 71-35, Milano 26-25, Madrid 42*l5i Amsterdam 207-10, Berlin 121-00. Wien ---, Szófia 3 711, Prága 15-15, Varsó 57 371/1, Budapest —•-, Belgrád 905, Bukarest 3-06.
i Bemzell Baak dsTlza-irfolyamal
valutAk
Angolt. 2110-21-50 Belga fr. 79-80-80-40 Caehk. 17 00-17 10 Dánk. 114 60-11560 Dinár 9Í6-10U8 Dollár 570-50-573-50 Francia L22-40-22-b0 Holl. 231-40-23280 Zloty 6400-04-50 Lei 3\'4«-3-56 Léva 406-4-19 Ura 29-20-29-50 Márka 135-70-136 60 Norvég 10460-100 60
Peseta —•--•—
Schlll. ----■—
Svájci f. 110-70-111-40 Svéd k. KW 40-10840
DEVIZÁK Arnsl 231-60-232-80 Belgrád 1004-10-14 Berlin 135-80-13660 BrUssel 79i*)4»40 Bukarest 343-3-51 KopenhJ 14-80-115 60 London 21-01-21-21 Madrid —■—■•— Milano 29-30-29-50 Newy. 571-00-574-00 Oszio 104 60-105-40 Párls 22-33-22-50 Prága 16-97-17-05 Szófia 4-08-419 Stockh. 107 60-108-40 Varsó 64-10-64*50 Wien —•—— Zürich I1Ö80-111-40
Wien dearing árfolyama : 80.454.
Tsraáaytóxsá*
Buza tv. 10 fitt., dt. - jill., emelk., a rozs 20 fitt. esett.
Buza tlszav. 77-es 12-15—12-55, 78-aa I2 30-12Ö5, 79-ea 12-45-12-85, 80-as 12-50—12*95, dunánl. 77-es 12-15—12-30, 78-aa 122*5-12*0. 7S-es 12*40-12-58, 80-as 12-45—12-60, roza 12-75-im tak. árpa 14*50—14*75, zab 16*00—16-50, tengeri 16*75-16*90, korpa 11*50-11-75.
Pelhajtás 793, eladadan 439. - Elsőrendű 1*12-114, szedeti 116-1-20, szedett közép Ö98-1-08, könnyű 0-74 -0-88, l-aő rendű öreg 096 -1-00, ll-od rendd öreg 0-84—Ott), angol süldő I. 1-00—1-34, szalonna nagyban 130—p-00, zalr 1-26-1 36, hus líO-l-64, félsertés 136-1-46.
Kiaája: láhalat IjMaáa á* Layklaéé Vállalat, laaykaaixaáiL
Felelős kiadó: Zalai Károly.
\'«<«*»« I Naayiaakaa A m.
Ha szereti éa félti ruhéit
festesse, / tisztitassa
-nál
■agykamizsAh.
JEIsörenau síakfsmere/ek.
APBÓVTfiDCTÉSEI
Rlv golyói csapágyak sntóhoz, speciálisan olcsón Ford- és Fordionhoz Unger Ullmann és Tóth vaskereskedésében 4
Azonnali belépésre keresllnk fiatal perfect haamist. Ajánlatokat .Szerény Igényt" Jeligével a kiadóhivatalba kérünk. 2879
Fiatal keres Sójtör.
vsiyasksrsskeMaaiM állást
Vidékre ls elmegy. Eszter Károlj,
KlfaMlaáay felvétetik Horthy Miklós* ut 6. Kalaptlzlet. 2853
áatttaalk, modern csukottak, leasálll-lőtt viteldíjért rendelhetők. Telefon 167., este 571. számon. 7
tpHaea uját •MhonT, lel nem
mondható hosszúlejáratú ksmatmentes kölcsönből. - Felvilágosítás Szántó, Sugárul 6. 2564
Asztali- és fajborok
60 llterenklnt *0 011. kapható
Dr. U0BT80HEII borkereskedés,
IV Cs«ngery-ut 31. -
Iváncslca J. Vili. glmn. t. laatraél*-•*r« lakást karaa. Címet kérem a kiadóba. 2878
■ 5 járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó, vagy bérbeadó. Jullua 1 én átvehető. Villa Salstn aárláa 1600 Sl beültetett szőlővel. viila-telkek kedvező llzetéal leltétellel eladók. Clm s kiadóhivatalban. 2758
GlpSk asAtyaa Uuéllitatt árban kaphatók Aneath Bazár-udvar.
2759
Prl»átkSlc»Sat haraaah főútvonalon levő egy emeletei házamra l-aó belyü bekebiezésie. — Ajáulstot a kiadóhivatal .Biztos fedezet" Jetige alatt továbbit. 2854
Négy szobás utcsl lakába sugusztus 1 re kiadó Arany János utca 12. Bővebbet Bitthyány utca 10. 2809
POQABYVARI
uradalmi fsjboralm kaphatók llterenklnt már tO Hűéiért. Legkisebb tétel 25 Uter. BROSS KAMOLV földbirtokos _Batthyány-utca 28. Mám.
Oloaé építést anyag elsdó, teljes két. szobás házra ajtó, aolak, tüakely stb. Bővebbet dr. Merkly Belus gyógyszertárban.__2780
Nagyrécael állomás melletti vágásban mindenki vehet tMsyrSakSkat, lenyő
éa hársrönköket. Egyts darabokat ia lehet venni. A rónkOk vátelá a a nagyrécael ál tornáinál, az Iparvasútnál levő kunyhóban
Illetendő.
284]
SalataalsDiiss legszebb helyin
.......■-.... , y.
2SIS
kisebb villa gyümölcsösééi Jutányosán el adó vagy kiadó. Clm a kiadóban. ---
Vaaatak használt fért! és női ruhákat,
Mtlller szabó, Fóut 19. 2861
Egy Jó lysnaakáfi megvételre kerestetik. József fóherceg-ut 9. 2855
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és műfeatögyár
Kaposvár.
L e f a k u I ft
bőrköpenyeket, bőrárukat kifogástalanul fest, férfiöltönyöket, női ruhákat, kézimunkákat vegyileg tisztit és szintartóan fest olcsó árak mellett a „Rina-Qyár"
Oyüjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 5.
Régi posta-áptllet.
ZALAI KOZLÖMY
1982. junlm 8.
BUTORVASARLOK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, Hogy
BÚTORT
legjobban legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Vérkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Műtrágya-félék,
(kg-os mennyiságben is luphstó termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására).
Oltóviasz.
Qyümólcsfa psrmstazó-azarak.
(Nosprasen, Tutokil, Arzola, Sultarol, Rézgállc stb.
Harnyóanyv-iyOrü
(kuszórovarok és hangyák ellen)
Zsely féle „Zala" magasnyomású háti, szőlő- és gyOmőlcsla permetezőgép. (Ára i 40 p*ngü). Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
magksrsskwlésábsn Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság melleit. Telefon 13a
Mm a Zalai Küulm.
Sir szegélyek,
hamiskriplák, fedlapok készítéséi ■■■betonból és műkfibBI
iziéses kivitelben, legolcsóbban vállal
StBstel Ignác
c« mentárugyára Magyar-utca 21. Telefon 387.
[
Horthy Mlklós-ut 59. számú
ház szép kerttel is szabadkézből aladó.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11.410/1932.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa megyei város területén gyakorolható vadászati jognak 1932. augusztus 1-től, illetve augusztus 14-től kezdő-dőleg 1944. julius 31-ig terjedő időben való haszonbérletére 1932. junius 14-én d. e. 12 órakor a városháza tanácstermében nyilvános árverés lesz.
A bérbeadás három részletben m. p. egy 4280, egy 3314 és egy 2699 kat. holdnyi területre külön-külön történik.
Kikiáltási bérösszeg területrészenként évi 500, azaz ötszáz pengő, bánatpénz pedig 50, azaz ötven pengő.
Árverési és bérbeadási feltételek a hivatalos órák alatt a v. kiadóhivatalban betekint-hetők.
Nagykanizsa, 1932. évi junius hó 6-án.
aw Polgármester.
Filléres ebédet
négy logásost ehet 80 fillérért a
l
Molnár étkezdében
(Brzsébet tér 2.)\'
1
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknái kitűnő hatású.
látfcalé alaáea ttoartaletfcw.
F árak tár: WEI8Z MÓR, Nagykanizsa lárály-ntsn M. Tal.fcn SI0.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület a
Horthy Mlklós-ut 31. szám alatti lelkéből két darab CRyenklnt cca 130 négyszögölnyi házhelyet eladni óhajl.
Részletes eladási feltélelek ai Ipartestület irodájában díjtalanul beszerezhetők.
38ts Ax Ipartestület elnöksége.
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület a
Deák-t.r 14. sz. és a Kölcsey-ulca I. számú székházát és vendéglőjél a hozzátartozó telekkel eladja.
Részletes eladási- feltételek az Ipartestület irodájában díjtalanul beszerezhetők.
as77 Ax Ipartestület eliökiége.
Ne törje fejét...
hogy mit vegyen bérmaajándékul.
Egy fényképezőgép, futball, légfegyver, flóbert, kerékpár a legszebb és praktikus ajándék, mellyel \'a legtöbb örömet szerezheti.
Olcsón beszerezhető:
Szabó Antal

Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 128 iram
Nagykanizsa 1952. Junlus 9, csütörtök
Ara 14 IHlér
ZALAI KÖZLÖNY
faukesitttég és kiadóhivatal: Fótit S. uim. Keuthdyl llókkladóhlvaUI: Kouutb-utc. 31.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára : egy hóra a pengő SS III Saeikesstőaégl és kiadóhivatalt teleion: 78.
■émotorazág bejelentette, hogy nem tud fizetni
London, Junlus 8 A Times szerint Nturath német külügyminiszter tegnap átnyújtotta az angol kolűgyi hivatalban a német kormánynak a lausannel értekezletre vonatkozó Jegyzékét. A jegyzék felsorolja azokat az okokat, amelyek miatt Németország képtelen a Ióvá-tételi fizetések további teljesítésére.
A legfelsőbb honvédtörvényszék elutasította Pintér százados perújrafelvétel! kérelmét
Herriot külpolitikája
változattanul fenntartja az eddigi álláspontot
Pária, Junlus 8 A Temps vezéiclkkben a kormány bemutatkozó nyilatkozatit boncolgatva megállapítja, hogy Franciaország külpolitikája továbbra Is abban az Irányban halad, amelyet az elmúlt 13 évben egymást felváltó kormányok követlek változatlanul. Semmi kétség sincs aziránt, — Írja a lap — hogy Herriot a biztonság és leszerelés, valamint a Jóvátétel kérdésében teljes egészében fenntartja Francigország eddigi álláspontját.
Csendőrök tűzharca
kommunistákkal Nyltramegyében Pozsony, Junlua 8 Ma reggel 8 óra tájban körül-belül 250 kommunista vonult zárt menetben a nyitramegyel Hollcs felé. Egy csendörjárór szétosztásra szólította fel a kommunistákat, akik erre hózáport zúdítottak a csendórjárörre és annak hat tagját megsebesítették. A csendőrök erre fegyverüket használták. A támadók kOzíll ketten megsebesítitek, mire a többiek elmenekítitek.
Gerllczy Félix báró
nem ment át a határon
Budapest, Junlus 8 A főkapitányság felhívta a vidéki rendőri és csendőri hatóságokat, továbbá a határállomások rendőri kirendeltségeit, hogy állapítsák meg Gerllczy Félix báró tartózkodási helyét és legyenek sürgősen jelentési, • határállomásoktól pedig azt kérte, közöljék, hogy a báró átlépte-e az utóbbi napokban a magyar halárt. A határállomások jelentései ma reggel érkeztek meg és e szerint Oerllczy Félix báró május 28-ika, tehát Budapestről való távozása után nem ment át a haláron, ami valószínűvé leszi, hogy most is Magyarország területén tartózkodik.
Rendezik az önkormányzati testületek adósságalt
Budapest, Junlua 8 A belügyminiszterlumbiin ma dél-előli vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter vezetésével tanácsko-kezdődőit az önkormányzati testületek eladósodásának és az adós-"gok rendezésének kérdéséről.
Budapest, junlua 8 Pintér András, volt százados, aki két évvel ezelőtt agyonlőtte Kiss Miklós őrnagyot és emiatt először halálra, majd kormányzói kegyelem folytán 10 évi börtönre ítélték, védője utján nemrégiben másodízben fordult perujilási kérelemmel a honvéd-
törvényszékhez. A legfelsőbb honvéd-lörvényszék most foglalkozott Pintér kérelmével és azt elutasította, mert nem sikerült Igazolni, hogy Pintér saját testi épsége, vagy becsülne ellen Intézett jogtalan támadás megakadályozására használta fegyverét.
Korányi: á hatalom az agráriusok kezében ?an 68 a kormány az agráriusok exponense
A képviselőház elfogadta a pénzügyi tárca költségvetését
Budapeat, Junlua 8 A képviselőház ma délelőtt megkezdte a pénzügyi tárca költségvetésének részletes tárgyalását. A szónokok nagy része elismeréssel emlékezett meg azokról a kijelentésekről, amelyeket a pénzügyminiszter külföldi adósságaink ügyében kövelett eljárásról tegnsp este lelt. Hangoztatták, hogy a pénzügyminiszter tegnap az egész ország közvéleményének felfogását felezte ki.
Pintér László rámutatott arra, bogy a pénzügyminiszter tegnapi beszéde általános megnyugvást keltett és különös örömmel fogadta azt, hogy végre Illetékes helyről is megtették -4\'ezeket a kijelentéseket külföldi kötelezettségeink tárgyában.
Klein Antal hangoztatta, hogy mindenki oszlja azl a felfogást, amelynek a pénzügyminiszter tegnap kifejezést adolt. Nem helyesli azonban azt a kijelentést, amelyet az adósvédelml Intézkedések jövőbeni csökkentéséről tett.
Festetics Sándor gróf rámutatott arra, hogy a 25százalékos hadirokkantak mlndOssze kétpengő segélyt kapnak havonkint. Ez majdnem annyi, mintha semmit sem kapnának. Mojzes János szerint a költségvetés csak akkor lehet reális, ha termésünket értékesíteni tudjuk és megfelelő külkereskedelmi szerződéseink vannak. Usetty Béla hangsúlyozta, hogy teljes mértékben ki-eléglll a pénzügyminiszter nyilatkozata. Pailavlchlnl György őrgróf behatóan fogialkozotladevizapolltikával. Meskó Zoltán a földteherrendezésről beszéli és hangoztatta, hogy az adósságok egy részét el kell engedni. Malasics Géza adózísi ügyekkel foglalkozott. Zsilinszky Endre elhlbá-zottnak tartja a kormány gazdasági politikáját, Farkas Tibor a pénzügyminiszter tegnapi kijelentéseivel szemben azl hangoztatta, hogy a parlamentnek jogában van, ha szükségéi látja, a dohányjövedék ellenőrzése.
Korányi válasza
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter ezután hangsúlyozta, hogy a kamalkérdés rendezéséről tegnap tett kijelenléseit bizonyos oldalról
félremagyarázták és ezért kijelenti, hogy amit mint pénzügyminiszter tett, egyetértésben tette az egységes-párt kívánságaival és óhajtásaival. A földleherrendezés megindítása és a kamalkérdés szabályozása az egységespárt eszméje volt. Sajnálattal emlékezett meg azután arról, hogy a vita során Teleszky Jánost és Po-povlcs Sándort támadások érték. Sokan azt hiszik, hogy ö Teleszky János exponense, pedig nagykorú, mindent salát felelőssége is meggyőződése alapján cselekszik. A kormánynak szemére vetélték, hogy nem tesz eleget a mezőgazdaságért Rámulat arra, bogy
1924 óta 1184 millió pengővel támogatták a kormányok a mezőgazdaságot
részben közvetlen állami pénzzel, részben pedig kedvezmények adásával és kezesség vállalásával. A hatalom az agráriusok kezében van és a kormány az agráriusok exponense még ha árnyahtokban van Is eltérés. Korai fizetésjavitásról beszélni — mondotta ezután. Erről tulajdon-képen nem is lehet szó, csak a csökkentett fizetések visszaállításáról. Az álláshalmozások kérdésével kapcsolatban kijelentette, hogy köztisztviselők nem lehetnek semmiféle nyilvános számadásra kötelezett vállalat Igazgatóságának, vagy felügyelő-bizottságának a tagjai és
a mellékilletmények a tisztviselők fizetésének 50 százalékánál magasabbra nem rúghatnak.
Sok panasz volt az adóbehajlások ellen is, de nem szabad egyes esetekből ítélni még akkor sem, ha azok számosak. A végrehajtó közegeknek az az utasítása, hogy lehetőleg kímélettel Járjanak el.
A Ház ezután részleteiben is elfogadta a tárca költségvetését és Temesváry Imre beterjesztette a pénzügyi bizottságnak az 1932/33. évi költségvetési törvényről szóló jelentését. A Ház holnap a költség-velési törvényt tárgyal|a. Elnök bejelentette, hogy Berky Gyula és társai 12 órás ülések bevezetésére teltek indítványt. Az ülés fél 6 órakor ért végei.
A kanizsai pepiik-látogatás második napja
Nagykanizsa, Junlus 8
Második napja tartózkodik Nagykanizsán dr Rott Nándor megyéspüspök és kísérete. Ez alatt az idő alalt a püspök szakadatlanul a hitélethez kapcsolódó és társadalmi kötelezettségekkel van elfoglalva. Mindenhol üdvözölni akarják ót, mindenhol megakarják mutatni néki e város lakéinak szeretetét, hódolatát és ragaszkodását És a Főpásztor jóságos lelke sugallatát követve, nem Ismer fáradságot és nem keres pihenési, csak hogy hívei minden kívánságának eleget legyen ét személyes megjelenésével mindenfelé a városban elhintse az erős hit vigasztalását, a nagy ünnepek acélozó erejét.
A bérmálás szerdán reggel kezdődött. A férfiak napja volt ez. — Reggel 8 órakor a püspök a ferences plébánia templomban fényes papi asszisztenciával csendesmisét pontifikált. Mise alatt az Egyházi Vegyeskar éneke emelte az áhítat gyönyörű hangulatát. Mise ulán Csóthl Géza papai prelálus, mura-kereszlurl apái Intézett beszédet a szószékről a bérmálandókhoz. Az Isten jóidöt adott erre a napra, ugy, hogy a bérmálást szabad ég alalt lehetett lebonyolítani. A templom-ajtótól a Cinktórium bejáratáig kettős torban állt a rengeteg bérmálkozó, köztük igen sok felnőtt Is Déli egy órára végzett a püspök a bérmálás szentségének enapi kiosztásával. — Holnap a nők következnek toron.
Délben ebédre a piarista rendház vendége voll a püspök ét ktiérete.
Délután b órakor volt a helybeli női kongregációk tagfelvétele a plébániatemplomban. A püspök lélekemelő szertartások mellett, nagy papi segédlettel végezte a meghatóan szép aktust, mely alkalommal az Úrasszonyok Kongregációja 6, az Urleányok Kongregációja 11 uj taggal gyarapodott Megújították fogadalmukat mindkét kongregáció ösz-szet jelenvolt tagjai ls. A püspök az oltártól beszédet intézett az ava-tandókhoz, melyben az alázatos lelkületre buzdított minden kongre-ganistát, akik azután dr. Tamás Jánosné prefekta kérdéseire telték le az ünnepélyes fogadalmat. A szertartás alalt a Leányklub Énekkara énekelt. Ulána a kongregációk a fehérterembe vonullak, ahol nevükben Molnár P. Arkangyal préiet mondott köszönetei a püspöknek. A Főpásztor válaszában hangsúlyozta, hogy a kongregációi tagság ne jelentse azt, hogy másoknál tökéletesebb katolikusoknak érezzék magukat, hanem jelentse azt a kötelességérzést, hogy katolikus voltunkban igyekezzünk állandóan tökéletesebbek lenni. Az ünnepség a Himnusz akkordjaival ért véget.
Meglátogatta a püspök a Katolikus Legényegylet otthonát is. A nagy számban összegyűlt tagok élén Varga Nándor világi alelnök üdvözölte a Főpásztor!, aki kegyesen válaszolt,
ZALAI KOZLONV
A kBzokt. miniszter megadta a nyilwános-•ági jogot a nagykanizsai leánylioeumnak
Nagykanizsa, Junius 8 Több alkalommal rámutattunk arra az eredményes mflkOdésre, ainll a nagykanizsai tanintézetek Benjáminja : a leányllceum az első évben kilejt. Dr. Mátray Rudolf kir. tankerületi főigazgató több izben teljes elismerését Is fejezte ki Magas Mihály igazgatónak a tapasztalt eredmények felelt De a legkompeten-sebb elismerés kétségkívül a közoktatásügyi miniszternek a tankerületi főigazgatóhoz érkezeit leirata, amelyben értesíti, hogy a nagykanizsai leánylkeumnak megadta a nyit-Olyan tény
vánosságl jogot. Olyan tény ez, amely mindennél szebben beszél és
amely nagyon sok aggódó szülő érthető aggodalmát eloszlatni van hivatva az Iskola jövőjét illetőleg.
A nyilvánossági jog megadásával a nagykanizsai leányllceum megkapta azt az erős fundamentumát, amelyre moit a további kiépítése és megszervezése épül.
Az uj Iskolai évadra a növendékek mind nagyobb számban jelentkeznek és az egyesület vezetősége a polgármesterrel együtt mindent elkövetnek, hogy a további kiépítés folytán szükségessé vált tantermek a célnak teljesen megfelelően, alkalmas helyen álljanak a leányllceum rendelkezésére.
A gyenesdiásl körjegyzőt felmentették, a segéd-Jegyzőt 8 bónapl börtönre Ítélték
Keszthely, Junius 8 (Saját tudósítónktólj Hétfőn tárgyalta Keszthelyen a nagykanizsai törvényszék Mutschenbacher tanácsa Pruska Sándor gyenesdiási vezető jegyző és Horváth János gyenesdiásl segédjegyzö csalási bűntettét. Az volt a vád, hogy a marhalevelek törvényes tarifáján felül törvénybe ütköző módon többet szedtek. Egész nap tanúkihallgatásokkal telt el. Az esti órákban történt meg az Ítélethirdetés. A kir. törvényszék Pruska Sándor gyenesdiásl körjegyzőt fel-
mentette, mivel nem látta bebizonyi-tottnak bűnösségét. Horváth János segédjegyzö azonban 25 rendbeli hivatalos hatalommal való visszaélés vétsége miatt összbüntetésül 8 hónapi börtönbüntetésre és 3 évi mellékbüntetésre, továbbá 200 pengő ügyvédi költség és az okozott kár megtérítésére Ítélte. A kir. ügyész az Ítéletben megnyugodott. A főmagán-vádló Pruska felmentése és a bűnösség megállapítása miatt felebbe-zett. A védelem szintén felebbezett.
Gyújtogatás következtében hat lakóház és több gazdasági épület leégett
Nagykanizsa, Junlus 8 Hétfőn éjjel veszedelmes tüz pusztított a novai tárásban levő Qutor-földe községben. Este 7 óra Újban kigyulladt Slfter István napszámos portája. Az erős szél rövidesen teleszórta égő pernyével a gazdasági épületeket és a szomszédos lakóházakat is.
A gulorföldei, ortaházal, tófeji, zalatárnoki, mikefai, karácsonyfai és nógrádfai tűzoltók együttes erővel láttak hozzá a tüz oltásához, a kis kézifecskendők azpnban nem tudtak gátat vetni a tüz továbbterjedésének. Segítségül hívták végül a zalaeger-
szegi tűzoltóságot, amely motorfecskendővel sietelt a lángoktól veszélyeztetett község megmentésére.
Megfeszített munkával hajnali 2 óra tájban sikerült elfojtani a tüzet, ekkorra azonban 6 lakóház és a hozzájuk tartozó melléképületek égtek le és az Iskolaépület is megrongálódott. A kár körülbelül 10-11000 pengő. Az oltási munkálatok közben három ember könnyebben megsérült.
A csendőrség kétséget kizáróan megállapította, hogy gyújtogatás történt és erélyes nyomozást Indított a tettes, vagy a tettesek kézrekerité-sére.
A rendőrség Intézkedett a szentgyörgyvári kirándulások zavartalanságának biztosítása végett
a
majd az egyesület zenekara szerenáddal kedveskedett a magas vendégnek.
Este dr. Krátky István polgármester adott vacsorát a megyéspüspök tiszteletére. A meghívottak sorában olt voltak a világi, ferences és piarista papság, a katonaság és polgári társadalom reprezentánsai. A polgármester pohárköszöntőjében hangsúlyozta, hogy a ma társadalmának súlyos problémáit csak a krisztusi tanítások alapján, sok-sok szociális érzéssel lehet megoldani. Dr. Rott püspök toasztjában kijelentette, hogy mindazt a szépei és sok örömet, amit neki a nagykanizsai látogatás adott, elsősorban a polgármesternek köszöni, aki működésében sohsem téveszti szem elöl a vallás és egyház tekintélyének erösbitését Külön, melegen emlékezett meg a polgármesternő mély és gyakorlati szociális érzéséről és kettejük példáját mint legjobbal aposztrofálla egy város vezetésében.
Onnspélyeson fogadták
Nagykanizsán az „ideális feleség" ef
Nagykanizsa, Junlus 8
Jelentettük, hogy az .Ideális feleség" pályázó közül egy kedves, szőke kanizsai leány, Welnberger Böske nverte meg. Erre az elsőségre méltán büszke Nagykanizsa, mert olyan pályázat hozta, amely ezúttal nem az erotikum csiklandozó, sekélyes hatásaira alapított üzleti vállalkozást, hanem az ideális, nőies Kő, a jó feleség és jó anya tulajdonságait kereste és honorálta résztvevőiben.
Tegnap este érkezeit Welnberger BOske haza, Nagykanizsára. A pályaudvaron hatalmas közönség ünnepelte, melynek élén s város nevében dr. Novai Imre tanácsnok üd-vözOlle. Virág, tapi, éljen, szivből-iött, meleg ováció bőven volt A fogadtatásra kivonult az Izr. Leányegylet, az Izr. Nőegylet, a Fűszer-kereskedők Egyesülete (lévén Welnberger Böskének édesapja füszerke-reskedő). A Welnberger Böskéve! együtt érkezett fotoriporter több felvételt csinált a pályaudvaron a pályázatot nyert nagykanizsai urileány meleg fogadtatásáról, majd szerdán a városról is. Welnberger Böskét valóságos diadalmenetben kisérték a vasútról a városba, a szülői házhoz. A pályázatot nyert leány ma délben tisztelgett a polgármesternél Is.
Kívánjuk Welnberger Böskének, hogy mielőbb csakugyan .Ideális feleség- legyen.
RÁDIÓ-MŰSOR
Junlus 9 (csütörtök)
Budapest 9.15 O. hangv. Közben 9.30 Hírek, 11.10 Nemsetkösi vlzjelrösiolgálal. 12.00 Déli harangszó. 1109 Hangverseny. Közben 1129 Hírek. I3Ü0 IdőWséa, Idd-járásjelentés. 14.45 Hírek. 18.15 F. 16.45 Időjelzés, I dó járásjelentés, H. 17.00 E. 17.30 Hangverseny. 18.45 E. 19.15 Cigányzene. 20.15 Az Orsi. Színművészeti Aki démls vtzseselóadisa. Utlns kb. 22.00 Időjelzés, Idojirts Jelentés. Msjd tangó- és Jssz-zcnekar hangversenye.
Bécs 11 30 Zeoekorl hangverseny. 12.40 és 13.10 a. 15.55 Hangv. 16.55 Zenekari bongv. 1935 Köivetltés s Szent litván-templomból. 21.30 Dráma. 22.40 Zenekari hangv.
Prága 6.15—7.30 Zenés ébresztő. 11.00 és 13.30 ü. 18 55 Opera E.
Róma 17.30 Énekszámok. 17.45 Zenekari hangverseny. 20.00 Q. 20.45 Hsngv.
A színház e heti műsora :
Csütörtök: MAYA. Péntek: Torockól menyasszony. Szombat: Mosoly országa. Vasárnap d. u. léi 3-kor: Vihar a Balatonon.
Vasárnap d. u. tél 6-kor: Tűzmadár. Vasárnap este tél tt-kor: MAYA.
Nagykanizsa, Junlus 8
A vasámapesti véres útonállás ügyében még mindig nem sikerült teljesen tisztázni a tényállást Kedden délelőtt egy rendőri bizottság szállt ki a közkórházba, hogy kihallgassa a sérülteket a támadók személyét Illetőleg. Papszt Béls, Wohiráb József és Pahocsa József, mint előadták, kellőt ismertek csak fel a sötétben a támadók közül .
A Zalai Közlöny munkatársa ebben az ügyben kérdést intézett Solymossy László rendőrtanácsoshoz, a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetőiéhez.
— Erélyes nyomozást indítottunk — mondta — ebben az ügyben és mindenkép azon vagyunk, hogy a támadók kézrekerüljenek. A rendőrség már nyomon van, azonban a nyomozás érdekében egyelőre többet nem mondhatok. Parancsot adtam ki, hogy az őrszemélyzet állandó őrjáratokkal biztosítsa a kirándulók zavartalan szórakozását és hazatérését. Megnyugtathatom a közönséget, hogy többé semmiléle hasonló eset nem fog előfordulni és ezulán
is, mint ennekelölte, nyugodtsn kirándulhat a szentgyörgyvári hegyre.
A város közönsége nagy megnyugvással veheti tudomásul a rendőrkapitányság vezetőjének nyilatkozatát.
A Haydn-koncert Jegyeit előjegyzésben viszik
Nagykanizsa, Junlus 8 A szombat esd Haydn-koncert jegyeit még csak két napja árusítják elővételben, de máris tömegesen jelentkeznek, akik szeretettel és érdeklődéssel várják Nagykanizsának ezt a nagy gonddal előkészített teljesítményét, Nem csak a zenei teljesítmény ígérete indokolja ezt az örvendetes érdeklődést, hanem az a tény Is, (ami ma nem utolsó sorban jön számításba) hogy az Irodalmi és Művészeti Kör, a koncert rendezője, a helyárakat alacsonyan szabta meg. Első hely 150, második 1 I pengő, állóhely 50 fillér.
_1932. Junlus 9
CsfltSrtSkSn árkszik az evangalikus püspök Kanizsára
A somon-zalal evangélikus esperes-letiéosck kongresszusa
Nagy napjai vannak a nagykanizsai evangélikus egyházközségnek. Ma délután érkezik Nagykanizsára Kapl Béla evangellkus pűspOk, hogy az ide összehívott somogy-zalai evangellkus esperes-lelkészek kongresszusán részt vegyen. Az evangélikus püspök a délután 6 órakor Sopron felöl érkező vonattal érkezik kísérő lelkészével.
A helybeli kerület részéről Mes-terhdzy espereslelkész, a nagykanizsai gyülekezet részéről a teljes presbitériummal Horváth Olivér lelkész, mig a hivatalos város részéről dr! Krdtlcv István polgármester fogadja az evangélikus pűspököl, aki az állomásról egyenesen az evangelikus lelkészlakba hajlat. Az ev. esperes-lelkészl kongresszuson számos belső, az evang. egyházat érdeklő Ogy kerül letárgyalásrs. A kongresszus csak szorosan egyházi jellegű. Pénteken vallásos est az ev. templomban, melyen Kapl Béla püspök előadást fog tartani.
SZÍNHÁZ
A színlap operettnek tünteti fel, de vigjátéknsk épp ugy magán viseli a jellegzetességeit, mint akár a bűnügyinek. Ebből a három keverékből tevődik össze Harmath Imre kitűnő szövege, melyhez Fényes Szabolcs komponált ugyancsak kitűnő zenét Izgalom, humor és szerelem vonulnak végig ezen a pompás operetten, amelyet száz-százalékig ami emberének szántak a szerzők. El teljes sikerrel. A tegnapesti premier majd az éjféli óráiban ért véget, mert a közönség állandó ujrázások-kal minden pillanatban megakasztotta az előadás menetét.
Viola Msrgil és Oaletta ugy hanggal, mint játékkal Ismét szaporították eddigi kanizsai sikereik számát Harczos Irén, Feleky Klári, Markovlts Bandi, vitéz Bánky, Krémer, Nagy Qábor, Bernit, Danis és Ajtay szívvel-lélekkel illeszkedtek be a premier forró hangulatába.
A feltűnést keltő díszletek és az ötletes rendezés ezúttal Is viléz Jakab/f y főrendező Ízléséről tettek tanú bizonyságot. A zenekart Is kifogástalanul uralta Bethlen karnagy.
A Maya még sok forró estét fog varázsolni a kanizsai színház falai közé. D.
A színházi iroda hirei
(•) MAYA, az évad legnagyobb operettalkere. A kantnál közönség részérói nehezen várt Maya operettujdon-ság bemutatója tényes kőzőnaég- és kaaazaalkert hozott a színháznak. Erre a kitűnő együttes pompás tenjátékávol rá Is szolgált és a káprázatos kiállítás, a stílusos rendezés, gyönyörű Jelmezek mind-mind meglepetésszerű hozzásegítő! voltak a diadalmas sikernek. A Maya operett ma csütörtökön este és vasárnap este van műsoron.
(*) Torockól menyasszony 22—160 Hllércs helyárttkkal. Az évad legértékesebb és legnagyobb prózai sikere, a Torockól menyasszony pénteken esic kerül színre, a premier elsőrendű sze repoaztásábau.
(•) Mosoly országa, 22-150 filléres helyárakkal. Szombaton este mérné kelt helyárakkal kerül színre I-ehár Ferenc világhírű daljátéka, a Mosoly országa.
(•) Vihar a Balatonon. Vasárnap délután !él 3 órakor 22—160 Miiért* helyárakkal kerül színre a Vihar a Balatonon, látványos operettujdonság.
(•) Tűzmadár. Vasárnap délután tél 0 órakor Zllahy Lajoa Irodalmi remeke, a Tűzmadár van mllsoron 22- 160 Ullé-res helyárakkal.
1932 junim 9.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junlua 9, oiVIIrUk
Római katolikus: Prím. Fellc. Protest.
Félix. Izr.: Szív. hó 9.

Városi Muzeum éa Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnsp délelőtt 10-161 1] óráig.
Oyőgy szertári éjjeli szolgálat r a .Fekete saa\' gyógyszertár Fő-ut 6. sz. t$ a klskanlaaat gyógysaertár.
Oőafttrdö nyitva reggel B órától este 8 Aráig (hétiá, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 2—13.
E
Ha
— öreg diákok találkozója a gimnáziumban. A nagykanizsai piarista gimnáziumban 35 év elfitt érettségizeit diákok junius 16án, csütörtökön összejönnek, hogy felújítsák a régi emlékeket és hálával adózzanak a tanári karnak. Fél 10 órakor hálaadó istentisztelet a felső-templomban, amit dr. Vegele Pál kisbárapálii esperes celebrál, majd utána tisztelgés a gimnázium tanári karánál. Este bankett a Koronában, ahol dr. Vörös Clrll kegyesrendi kormánysegéd, volt tanárjuk is megjelenik.
— A Telefunken Társaság ma-
yarországi gyárának megszervezőit, Fritscn Oyörgyöl, a Siemens és alske r. t., valamint a Magyar Siemens Reiniger Velta r. t. vezetésével bizták meg. Ez a hlr osztatlan örömet kell nemcsak szakkörökben, hanem széles társadalmi rétegekben Is, mert ezultal valóban minden tekintetben arra méltó személyiségei éri a Siemens-konzern vezetőségének kitüntetése.
— Resa detektivfelDgyelö Ismét szolgálatban van. Annak Idején megírtuk, hogy Ress József állam-rtndórségi detekllvfelügyelől súlyos betegséggel kórházba szállították. Örömmel értesülünk arról, hogy a Nagykanizsán közszeretetnek örvendő detektlvfelOisyelö egészségi állapota teljesen helyreállt és a győri kapitányságon ismét átvette szolgálalát.
— A gimnázium évzáró Dnne-" >e abban a meleg tónusban zaj-
le, ami olyan jóleső kapcsolatot jelent iskola és szülő közölt, bizonyságául annak a szeretetnek, megértésnek és hálás értékelésnek, amivel Nagykanizsa viseltetik az ősi piarista gimnáziuma és a benne uralkodó nemes szellem iránt. Nagyon szépek vollak a zenekar számai dr. Kerkay József és az énekkar számai dr. Gyurálz Ferenc tanárok vezetésével. Ortutay Qyula maluran-dui meglepően okos és szép beszédben vett bucsut a VIII. osztály nevében az Intézettől és beszámolt az Onképzőkőr működéséről. Magas Mihály igazgató atyai szeretet melegétől áthatott záróbeszéd keretében osztotta kl az éwégl jutalmakat.
— Az Országos Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja 1932. évi junius hó 10-én saját helyiségében este 8 órakor választmányi ülést tart, melyen okvetlen megjelenéséi kérjük a választmányi tagoknak, tekintettel arra, hogy a közgyűléssel kapcsolalos fontos ügyek kerülnek tárgyalás alá. A vezetőség
— A nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet nagy port [elvert ügye rövidesen teljes megnyugvásra talál. Az alispáni intézkedés folytán a vezetőség junius 19-re blvla össze a közgyűlési, amely ítéletet fog mondani az eddigi gazdálkodás és az elnökség felett. A közgyűlést a polgármester vagy helyettese lógja levezetni az alispáni rendelkezés értelmében.
Állott állapotban tevő nfik él Ijin
anyák a természetes .Ferenc Iónéi"
keserűvíz használata által rendes gyomor- és bélmüködést érnek el. A modern nőgyógyitás főképviselői a Ferenc lóiiel vizet igen sok esetben kipróbálták és kivétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nílkül halónak találták. A Ferenc lóliel keserü-vlz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán május 20 tői Junius 5-lg terjedő héten 14 gyermek szüleien. 8 IIu ós leány : Tenk
János pásztor és Varga Juliunnának rk. tta, Soos Sándor vasuü munkás és Székelyi Máriának rk tla. Hírt Mihály v. főkalauz és Tamás Máriának rk. leánya, Csontos János kocsis és Markotán Máriának rk. fia, llltter József Bzttbósogéd és Henk Paulának rk. Ma. Horváth Károly heulesaegéd ós I\'eU Katalinnak rk. leánya, Plánder József töldtu. és Hok-man Annának rk. leánya. Erdélyi Józsel napszámos és Snef Annának rk. Ha, Bujtor Kálmán napszámost és Szabó Erzsébetnek rk. leánya, Horváth Oyörgy szobatestőmester és Tiszai Rozáliának rk. Ha, Horváth Józset bolUszolga éa Táncros Margitnak rk. Ha. Kovács Józsel földm. ós Vojkovlca Katalinnak rk. leánya, Imrey Antal földm éa Horváth Máriának rk. fia, Kuzsner József fuvaros és Pintér Bztdóulának rk. hiánya. -Halálozás 10 történt: Czethotfer Ferenc rk. 18 nupoa, Krémer József kocsifényezőmester rk. 34 éves, Antauer Mária városi szegény rk. 77 óvea, Neumann Jakab kereskedő Izr. 94 éves, Radáno-vlcs Fereno rk 4 éves (Bajosa), Horváth I-ászló földm. rk. 84 óves. Erdélyi l-áazló rk. 8 napos, özv. Haha Pálné Zaohár Beatrix rk. 76 évos (8ash«tom>. Horváth Katalin rk. 24 éves, Sehmolcz István földm rk. 41 éves (Uazó) — Házasságot kötött 2 pár-. Oyorgyák József földm. és Mlhálecz Mária rk., Botos Tibor zenész őrmester ret. (Pécs) és Fllák Erzsébet rk.
— A klskantzsal gyerekek dla-d aluljárót írott riportunkba a korrektúrái végző nyomdász elnézéséből sajtóhiba csúszott be: a gyerekeket kísérő egyik tanitó, a lelkes és táradhatatlan vidéki tanítóság egyik legérdemesebb tagjának neve helyesen Bőtzy Antal.
— A leventezenekar tagjai (elkéretnek, hogy ma délután fél 4 órakor a zeneiskolában pontosan jelenjenek meg, mert délután a gimnáziumi tornaünnepély meg lesz taitva.
Hívnak a hQsltö habok, — gondoskodjunk fürdőruházatunkról és válasszunk egyéniségünkhöz Illő színeket még fQrdóköpeny-ben Is. ScQUlxéU kirakatában megtaláljuk mindig a legújabb mintázatú frottter anyagokat
— Felhívás az ország Ismeretlen költőihez, Íróihoz és testölhez A Színházi Klet legújabb számában szenzációs fölhívást közöl. Incze Sándor főszerkesztő nyilvánosságot akar adni lapjában az eddig nem szerepelt költőknek, Íróknak 6s festőknek. „Tehelaégavatáa" a nagyjelentőségű érdekes pályázat elme, amelynek részletes felvételeit a Színházi Élet e IteU száma közit. A Színházi Elet uj számit képekben 6s érdekes riportban számol be az „Ideális fe-leség"-válas7.tás eredményéről és címlapon kiízll a pályázat győztesének fényképét. Darahmollókletül a Vígszínház Idei nagy sikerét, a „Kisasszonyt" közli. Teljes gyermekújság, kotta és kézimunkamelléklet.. Egyes szám ára 1 pengő.
Divatos sporting anyagok hatalmas választékbau Schütznél.
= Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein butoráruliáz, Horthy Miklósul 4. szám.
Rádióját ingyen
megvizsgáljuk,
rádiócsöveit ingyen
bemérjük.
Esetleg szükséges javítást, pótlást olcsón, lelkiismeretesen
eszközlünk.
TRiANSDANUBIA R. T.
villamossági-, rádió- és gramofon-szakQzlete Csengery-ut 6. Telefon i 4-13.
— Kitűzték a tárgyalást a kanizsai betörő-triász bűnügyében. A nagykanizsai sorozatos betörések letteseinek bűnügyében, akik mindhárman a lötárgyalásig fogva maradnak, a nagykanizsai törvényszék most ttlzte ki a főtárgyalás! terminust: augusztus elsejére.
— Olcsóbb lett a tankönyv. A kultuszminisztérium a magyar könyvkereskedők országos egyesületével érdemleges tárgyalásokat folytatott atekintetben, hogy a tankönyvek árai már a következő tanévben lényegesen leszállhassanak. A miniszter óhaját a könyvkereskedők honorálták és amint értesülQnk, meg is állapodtak abban, hogy nagyobb árengedménnyel fogják a tankönyveket áruba bocsátani.
— Divatban, ízlésben, olcsóságban a Schűtz Áruház vezet.
— NŐI kereskedelmi szaktanfolyam 33. tanévben a keszthelyi női
Az 1932 kereskedelmi
szaktanfolyamot Ismét
legnyltjuk. A tanfolyamra a polgári vagy középiskola IV. osztályát végzett növendékeket vesszük fel, vagy felvéteti vizsgálat alapján. A délutáni órákban ugv a növendékek, mint felnőttek Is az Iskola épületében külön ^díjazás mellett kézimunkában
bőr-batlkmunka, varrás stb.) nyerhetnek kiképzést Fizetendő dijak: belratás 5 P, tandíj: 25 tanuló jelentkezése esetén 200 1>, mely havi részletekben Is fizethető. (A tandíj klsebl) létszámnál megfelelően emelkedik, magasabbnál csökken.) Vagyontalan tanulók tankönyv-.\' V részesülnek. Vidéki tanulók a Vtelybell Szent Vince nővérek zárdájában Jutányosán kaphatnak ellátást ée lakást, ahol állandó felügyelet alatt lesznek. I.akás és ellátás felében havi 45 P fizetendő. A szaktanfolyam a kultuszminiszter által fl—ti évro kinevezett szak felűgyelöblzottság ellenőrzése mellett működik a mint llyon a környéken csak Kesztholyen van engedélyezve. Belratás Junius 14. és 15., Bzeptemben 6. ós 7-én. özv. láacz Elekné s. k. It Malatinszky FeFenc s. k. szakfelügyelő^ bizottsági elnök.
— Jó emberek figyelmébe. Egy sorsüldözött, évekig munka nélkül állt négy apró gyormekes családapa, SásdI Lajoe kőműves megszerezte az Iparengedélyt • ezután olcsón vállal bárminő szakmájába tartozó munkát. Akinek vnn valami elvégeztetni valója, segítsen ezen az érdemee, szegény, sokat nélkülöző családapán. Címe: Magyarutca 36.
— Bérmaruhákra finom és olcsó fehér anyagokból rendkívül nagy válaszlék Slnger divatáruházban.
= A modern kozmetika egyik legnagyszerűbb szere a szabadalmazott eljárás szerint előállított Sulfamyl kénpuder, mely a zsíros arcbőr kezelésére, arctisztátalanságnál púder helyett nélkülözhetetlen. Szaküzletben kapható.
— jól induló tolvaj-karrier.
Megírtuk, hogy mintegy nappal ezelőtt az egyik I il keret
másfél hó-Fö-uti üzlet előtt egy kanizsai kereskedőcsalád kisleánykájának nyakáról egy 10—13 éves leány lelopta az arany nyakláncot, amelyei pár nappal később a városi zálogházban találtak meg a detektívek. Akkor ebből az ügyből kifolyólag meg is Indult az el|árás a fiatalkorú tolvaj ellen, aki azonban nem került letartóztatásba. Most egy ujabb lopása miatt teltek ellene feljelentést Néhány nappal ezelőtt ugyanis VSrfls Mária Attila-utcai kislány kinn volt a piacon, ahol odament hozzá a kis tolvajnő és figyelmeztette, hogy poros a cipője. Míg Vörös Mária lenézett, azalatt a másik kilopta külső kabátzsebéból a pénztárcáját. A tárcában talált pénzt elcukrozta. A rendőrség ebben az ügyben is megindította ellene a bűnvádi eljárást.
ORION -RADIO
ZALAI KÖZLÖNY
1932 junius 9
SPORTÉLET
A nagykanizsai lovasmérkőzés
fényes sporteredménnyel Játszódott le, (melyért a Lovassport Egylet igazgatósága a lótenyésztés és a lovassport érdekében adott támogatást Nagykanizsa városának és közönségének hálás szívvel köszöni meij. Nagykanizsa város vezetősége a Trianon által megcsonkított városunkat meghaladó áldozatkészséggel vállvetve dolgozott az egylettel, hogy városunk régi hírnevét és forgalmát ismét emelje.
Itt hirlapilag köszönjük és nyugtázzuk az urxknak és intézményeknek áldozatkészségét, akik a nehéz gazdasági helyzetben sem tagadták meg hazafiságukat és kik a magyar jlniakarás ősi erejét erősítendő fiatalságunknak, a jövő embereinek örömet szereztek.
A technikai berendezést a helyőrségnek köszönjük, különösen a helybeli tüzéreknek, akik a munka oroszlánrészét vállalták. A tereplovaglás nehéz és változatos pályája, a milltary rendezési Szepesváraljav mesterműve volL A concuors pályák Sportszerű és fairé összeállítása és munkája Saáry lovasszellemét dicséri.
Dijai adományoztak: Honvédelmi miniszter 2 drb., Vegyesdandár tisztikara, Szombathelyi vámőrkertllet tisztikara, Országos testnevelési tanács III., Szombathelyi testnevelési felügyelő, 6 honv. gy. ezred, Nagy-kanizsai méntelep, Nagykanizsai honvédkórház. Föld müvelésügyi miniszter 2 drb, OMOF-, Oyömörey György főispán, Zalavármegye közönsége. Nagykanizsa város közönsége, Nagykanizsai járás közönsége, Nagykanizsai ipartestület, Angol Magyar Bank, Nagykanizsai Takarék, Néplakarék, Zalavármegyei Oizda-sági Takarék, Köztisztviselők, Somogy Zalai Lovassport Egylet 5 drb., viléz Baranyay, Beleznay, Dorninger Hugó, Dukász Ferenc, u|népl Elek Eraö, Fischer Félix, Gombár Qyula, dr. Kőnig József, Nagy Béla, Práger Ferenc, szenlmsrtoni Radó Lajos, Unger Ullmann Elek, Schless Testvérek, Schütz áruház, Teulsch Gusztáv, vlléz Tóth Béla, Zsoldos Oyula. összesen volt 27 tiszti. 9 altiszti és 6 levente tiszteletdíj.
A klskanizsai lövész-verseny
Kiskanirssl Polgári l.övéaregyesMet junius hó 5-én tartotta háziversenyét. A benevezett lövészek A) és B) csoportokban Indullak.
A) csoportban 1. Szomodlcs Gy., 2. Mlhalecz József. 3. Nagy Lajos. B) csoportban I. Major György, 2. dr. Herjavecz Sándor, 3. Tiszai Józáef.
(A letenyel járási ISvészversenyt elhalasztották.) A f. hó 12-ére tervezett letenyei járási lóverseny és lövölde felavatási ünnepély közbejölt akadályok miatt f. hó 19-én lesz a meghivó szerinti programmal.
= Divatos női és férfi fehérnemű-anyagok érkeztek Singer divatáruházába.
Időlárfls
A nagykanizsai metrnrntógltl m*«-Hgyeló lelentések: Szerdán a himirM-kt: Reprel 7 órakor +11-4, dflutín 2 órakor +17\'8, este 9 órakor +13 8. PelhOui: Egész nap borult égboltozat. SUUriíny : Reggel kelet, délben észak, este északi szél. (Éloalml ríHUdjtUnt\'s) M Kr.taoral*.
Ílal tntfasl l.laatt aala 10 4ra-ar ■ Váltoxallaa IdS, étánk é.«ak "»«o«tt Maéramlatokkal, est ta-Hatoaégekkal.
Közgazdaság
Erős leihajtás mellett gyenge volt a kanizsai országosvásár
Nagykanizsa, junlus 8 A tegnapi nagykanizsai országos vásáron a nagy mezei dologidő ellenére az állalfelhajtás erős volt. Szarvasmarhából mintegy 1300 darabol hajlottak tel, míg lovat 1200 darabot. Vollak a vasáron idegen kereskedők és exportőrök is, az egyetlen olasz kereskedő csak növendékmarhák iráni érdeklődött. — Dacára az erős felhajtásnak, aránylag kevés állat cserélt gazdát. így Olaszországba nagykanizsai marha-kereskedők 3 vagon szarvasmarhát exportállak, továbblartásra 2 vagon lovat Olaszországba, I vagont Ausztriába és 1 vagont Svájcba szálli toltak. Belföldre 2 uradalom 4 vagon növendékmarhát vásárolt és 1 vagon szarvasmarha kertlit a budapesti állalvásárra. Az drak változatlanul alacsonyak voltak és az utóbbi országot vásár óta nem változtak. Egy pár egyéves linóért 170 pengői fizettek. Egyebekben is a vásár gyenge és vontatott volt.
Jullus I-től kezdődőleg egy éven át nem kell földadót fizetni
A pénzügyminiszter rendelete értelmében a Jullus 1-ével kezdődő állami költségvetési év lolyamán a földtulajdonosoknak nem kell földadói fIzetnL Az ország összes földbirtokosainak földadóját a gabona-értékesitö alap térifl meg, amely alapot a lisztforgalmi adóból létesítettek.
BUI láriat Párta 20*I6Ui, London 1875, Ncwyork 310871/z, Brüasel 71*37Vl, Milano 26-26, Madrid 42-15, Amsterdam 207*12\'/t, Berlin 121-20, Wien ——-, Szófia 3-70, Prága 1517, Varsó 57\'36, Budapest —•-, Belgrád 905, Bukarest 306.
i ImusU Baik ievtu-áríolytaul
valutAk
(Olt. 21-00-21-40 ifr. 7^80-80*40 k. 17 00-17 10 Dán k. 114-00-115-00 Dinár 9D6-101J6 Dollár 57050-573-50 Francia f. 22*30-22-50 HolL 23140-23280 Zloty 04-00-64-50 Lel 346-3-56 Léva 4-06-4-19 Lira 29-20-29-50 Márka 135-70-13660 Norvég 104-00-166 00
Peseta —•--*—
SchllL -•-—•— Svájdf. 110-70-111-40 Svád k. 106 80-107-80
DEVIZÁK Amst. 231-60-232-80 Belgrád 1004-10-14 Berlin 13580-136 60 BrUssel 7ÍÍ90-80-40 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.ll4-2<>I1500 London 2090-21-10
Madrid —•--•-
Milano 2& 30-29*50 Newy. 571*00-574*00 Oszló 104,20-105*00 Páris 22-33-22*47 Prága 16*97-1706 Szólla 4-08-4-19 Stockh. 107*00-107-80 Varsó 64*10-64*50 Wien _•_■_ Zürich 11080-111*40
Wien clesrlng árfolyama : 80.454.
Buza tv. 05-15 fllL, dl. 15 flll., emelk., a rozs 15 flll. esett.
Buza tlszsr. 77-es 12-30-12*60, 78-as 12*45-12*70, 79-es 1260-12*90, 80-as 12*70—13130, dunánt. 77-es 12*30—12*45, 78-as 12*40—12*55, 79-es 12*55-12*70, 80-as 1260 --12-75, rozs 12-60-12*75, t»k. árpa 14-50—14*75, zab 16*00—16*50, tengeri 16-75-16-90, korpa 11*50-11*75.
Felhajtás 1784, eladatlan 648 — Első-rendu 1*10-1*12, szedett 1*14—1*20, szedett kózép 096-1*08, könnyű OY4 -0*88, l-só rendU öreg 0-96-1*00, ll-od renrtü öreg 084—090, angol süldő 1. 100-121, szalonna nagyban 1*30—000, zsír 1*30— 1*36, hus 1^0—1 60. félsertés 1-34—1-44.
íladjr: Mlialal Byoada ás Lapklaii Vállalat, lagykauixsáa.
Felelős kiadó. Zalai Károly.
NaaykaaásM **. ss.
iPKóimusETtgEK
Lagujabb gyermekkocsik mátyan laaa állított árban raklárra érkeztek Armuth bazár áruházába 2759
Iváncslc* I. VUI. glmn. t. iaatruálá-aért lakást karaa. Címet kérem a kiadóba. 2878
FBia«*tt la] házboz szállítva Is, Ismét kaphstó Tejkózpontnál. Teleion 349. 9
Hézbárával tarija flzatssl általunk nyújtandó hosszúlejáratú kamatmentes köt-csőnnel felépítendő ss|át otthonát. Felvilágosítás Szántó, Sugár ul & 2661
Nsgyrécsel állomás melletti vágásban , . ... |cny4
i darabokat Is lehet
mindenki vehet taigfrdakSk.t, lenyó és hársiSnköket. Egyes darsbokat venni A rönkök yáfelára a nsgyrécsel állo-
másnál, az Iparvasútnál levő kunyhóban fizetendő. 2842
Egy |ól tózó sasMassaa a|ánlkozik. Rákóczi-utca 27., ajtó 4. 2884
20 éves, Intelligens israaágl Inas, kertészethez is ért, állást keres. Leveleket .Megbízható" Jeligére a kiadóba kérem. 2885
IFIatal, egészséges anya siaptatá-
tfariáaak, esetleg bejártnőnek ajánlkozik. Clm a kiadóban. 2889
Matass egy szép modern kétszobás lakáa aug. l-re, esetleg azonnal Is kiadó. Bővebbet .őrangyal\' gyógyszertálban. 2Í87
Sugár-uton egy sáiyuahia modern lakás asonnalra, vagy augusztus l-re klsdó. Bővebbet s kiadóban. 7888
Hotthy Mlklós-ut 59. számú
ház
szép kerttel szabadkézből aladó.
2629. vb. >z 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr. Gombos Aladár ügyvéd áltat kép-viselt Welsx D. (svára 70 pengő lőke és több követelés és Járulékai ereiéig a nagykanizsai kit. Járásbíróság 1932. évi 7529/1932, számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939 évi Január hó 14-én lefoglalt 1310 P becsalt Ingóságokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenti számú végzésével al árverés elrendeltetvén annak az 1908. évi XLL t.-c. 2a §-a slap|án sz slább megnevezett s a foglalást Jegysőkönyvből kl nem tUnő más iogtallatók Javára ls as árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítési Joguk ma Is fennill és ha ellenük halasztó hstllyu igénykeresel folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Nsgyksnlzsán, Fó-ul 13. szám amiatt, a netán fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1932. évi Junlua hó 13. napjának d. e. II órája tűzetik ki, amikoc a bíróilag lefoglalt bútorok atb. s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek késapénalizatáa mellett, eaetleg becsáron alul Is s! fogom adni.
Nagykanizsa, 1932. évi május hó 17.
Haán Oyula s. k. klr. Jbir. végrebsltó. 3SS3 mint bírósági kiküldött.
Csepp vájja a követ]!
A vese, hugy és epehólyagban történő kezdetleges lerakódásokat senklsem veszi észre; amidőn a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kóképződés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, ha napoata sgy-kát pohár regsdsl vizet lazik. ,
Komblniit arzén-rézvegyületet tartalmazó Nospranan
Komb. rézkén-arzénvegyilletet tarUlmazó Tutokll
mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű védekezésre. ayQmSIeafiaban ■ Oyiitnölcspenész
(Monllts), varasodás, rtlgrfuróbogár, almamoly, szilvamoly és a tóbbl gomba
és rovar kártevők ellen Bsaiöban i Peronospora, szólómoly, izolőllonca, tőkehernyó Irtására. Bordói léhez keverve: Arxola, Darsln sr-zén tartalmú permetezószerek (rágókártevők Irtására). ■ losal, Sultarol liszthsrmat, gombakáitevök Irtásához. Atmola, Pomrln (vértetükátrány) vértetves sebhelyek be kenéséhez. Harnyöanyv megakadályozza a mánólUrtevöket és hangyákat, hogy a rózsafa vagy gyümölcsía koronájához feljussanak. Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota melletl).
■ E Q HI V ó.
Az OMKE nagykanizsai kerülete
f. hó 12-én d. e. 11 órakor tartja
rendes évi közgyűlését
a Casino földszinti helyiségében, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meghivja az Elnökség. Tárirasraial s
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári Jelentés és zárszámadások előterjesztése.
3. Esetleges indítványok. (Az indítványok legslább 2 nappal a közgyűlés megtartása előtt Írásban benyújtandók). is*
Ne törje fejét...
hogy mit vegyen bórmaajándéjkul. Egy fényképezőgép, futball, légfegyver, flóbert, kerékpár a legszebb és praktikus ajándék, mellyel a legtöbb örömet szerezheti.
Olcsón beszerezhető:
Szabó Antal
ipüiffiülflm
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72, évlolymm 129 szám
Nagykanizsa 1982. junlus 10, péntek "
Am 14 fillér
ZALAHCÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
gscrkesitóiég él kladóhlvlUI: F6ut 5. uim. Keiztheiyt Hókklidóhlvitil: Kotiulh-ulo 33.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ái<: egy hón 2 pengó 80 tU Sierkeiitöiégl éi Kudóhtvitill teleion: 78.
Ullir
IX
Tovább is takarékoskodni kell
Irtó: l)r. Temesváry Imre orszgy. kópv.
Mikor a magyar nemzet minden erejét megfeszítve küzd megélhetéséért és minden áldozatot meghoz azért, hogy a boldogabb időkben vállalt kötelezettségeinek teljes mértékben eleget legyen, joggal elvárhaljuk, a velünk szembenálló külföldi gazdasági halalmasságoktól, hogy megértéssel legyenek velünk szemben és a változott viszonyokhoz alakítsák ugy a kamatot, mint esetleg tőkeköveteléseiket, hogy becsülettel megfelelhessünk vállalt kötelezettségeinknek. Be kell látniok, hogy a kölcsönös engedékenység és a bizalom helyreállítása nélkül lehetetlen a gazdasági élet konszolidálása. Ennek pedig legfontosabb előfeltétele az, hogy a normális gazdasági kapcsolatok helyreállíttassanak, amely lehetővé teszi, hogy a megbomlott hitelélet visszaállításából egész Közép-Európa gazdasági helyzete regenerálódhassák.
Az 1932—33. évi államköllség-vetés számol a mai rendkívül Bulyos gazdasági helyzetfel és minden vonatkozásában a kegyetlen realitásokat veszi figyelembe. Mindenek felett arra törekszik, hogy az államháztartál egyensúlya biztosítható legyen, tehát ugy gazdasági vonatkozású, valamint kulturális és szociális Igényeket a minimumra kell leszállítanunk, annál Is inkább, meri hiszen a gazdasági helyzet állandó rosszabbodása nem engedi ineg, hogy az előző évek költségvetési keretei tovább fennlarthalók legyenek.
A kormány az előző években, különösen az 1929-30. évlől kez-dődóleg megindított takarékossági folyamatot, ebben a költségvetésben fokozottabb mértékben vitte keresztül, amennyiben a mult évi költségvetés végösszegével szemben az állami közigazgatásnál 72 millióval, az állami üzemeknél pedig 86 millióval csökkentelte a költségvelés kiadási oldalát. Ez a csökkentés, az elözö évi költségvetéssel szemben, 17%-osnak mondható.
Ezt a tekintélyes kiadás-csökken-lést sem tekinthetjük azonban véglegesnek és tovább kell haladnunk a takarékosság Jekbmtében, annál is inkább, mert hiszen a polgárság megcsappant teljesítő képessége már ezt a kiadási keretet is alig lesz képes előteremteni. Ez a költségvetés már magában foglalja ugy a személyi, mint a dologi kiadásre-dukciókat s ezek igen jelentékeny pénzbeli ériékei mutatnak.
De ezek az eredmények még korántsem lehetnek elegendők, hanem haladnunk kell a racionálás terén mindaddig, mig állami adminisztrációnkat összhangba nem hozzuk egyfelől a megcsonkított államterülettel, másrészt pedig a polgárság teher-olróképességével.
. Sajnos, a mai viszonyok kényszerítenek bennünket arra, hogy a tör-tétielmi Magyarország területi be-
Kommunisia szervezkedés/ fiiusiiott meg a rendőrség Nagykanizsán
Egy „élelmiszere-csomag Indította meg a kommunista bűnügy leleplezésének lavináját — Házkutatások és őrizetbevételek sorozata — A Sétakertben kihallgatott beszélgetés — Budapesten Is megindult a nyomozás —• Egy 21 éves magántisztviselő volt a szervezkedés vezetője — Két érettség! előtt álló diák a letartóztatottak között — A „vezért" és három társát az éjjel Budapestre vitték
A pesti köxponitól segítségei Icér/ek a nagylcanlxsal ltfu-bolsllc megmentésére
Nagykanizsa, lunlus 9 Hosszú hónapokig tarló nyomozás után a nagykanizsai rendőrség hétfőn délelőlt kommunisla szervezkedésről rántotta le a leplet, melynek szálai Budapestre is felnyúlnak. A szervezkedés kanizsai feje, vezére és irányitója Stolzer Emil 21 éves magánllsztvlselő volt, tagjai pedig kit érettségi előtt álló kereskedel-mlsta és egy negyedik magántisztviselő foglaltak helyet.
A detektívek mintegy három hónapon keresztül figyelték a lassan, de biztosan csírázó szervezkedést. Egyelőre nem lehetett fellépni ellenük, mert nem volt semmi olyan bizonyíték a rendőrség kezében, amely indokolttá telte volna az eljárást. A gyanúsítottak hihetetlen óvatos-
ságot fejteitek kl, igy zárt helyen csak a legritkább alkalomkor találkoztak ;
megbeszéléseiket séta köz-ben, vagy künn a Sétakert pázsitján végezték. A Sétakerlben a fűre leterített kábátokon látszólag ártatlan kártyajátékkal szórakozó fiatalemberekről senki sem tételezte volna fel, hogy mindez titkos kommunisla megbeszéléseket takar. Ilyenkor közölték egymással a budapesti kommunista központ utasításait a további szervezkedésre vonatkozólag. Stolzer is ilyenkor osztotta kl a Budapestről neki küldött lázító
röpiratokat Mintegy háromhónapi nyomozás után, junlus 6-án lefoglal! a rendőrség egy
poétán érkezett „Élelmiszer" felirata csomagot, amelyben, hogy megfelelően zörögjön, néhány kockacukor, egy darab burgonya is különféle lázító tartalma röpirat volt.
Hélfön délulán pedig előállították a detektívek Stolzer Emilt, a szervezkedés vezetőjét. Ugyanekkor két detektív ment kiSloIzer lakására, ahol
házkutatást tartottak és rengeteg lázító röpiratot, valamint könyveket foglaltak le.
Többek között találtak két forradalmi Indulói is. Talállak ezenkívül több budapesti elmet is, amelyekel azonnal telefonon közöllek a budapesti főkapitánysággal. Az volt ugyanis a fellevés, hogy ezen elmek valamelyikén megtalálják esetleg a kommunisták sokszorosítógépét.
Táviratban figyelmeztetik a budnpesti elvtársakat Stolzer letartóztatásáról
Hélfőn este futótűzként terjedt el a városban Stolzer letartóztatásának a híre. Természetesen a szervezet többi tagjai Is azonnal ludomási szereztek erről a nemvárt fordulatról. Stolzernek egyik meghitt barátja, aki szintén benn volt a szervezkedésben, még aznap esle egy budapesti leány elmére a következő tartalmú táviratot adta fel:
. Emilt beszállították a kórházba, sürgősen kérek segítséget: Komjáthy".
osztását, habár — remélem — rövid majdnem a mozdulatlanságig lassúvá Időre, de mégis megváltoztassuk és tettek egész állami admlnisztráción-
A rendörségen azonban erre az eshetőségre Is számítottak és a címzett nevét még Idejekorán közölték a budapesti főkapitánysággal. A titokzatos Komjáthy személyazonosságát félóra alatt sikerült megállapítani és ettől a perctől kezdve állandóan szemmel tartolták.
A titokzatos Komjálhy egy érett-séf,! előtt álló kereskedelmlsla volt, becsületes, derék kanizsai kereskedő-emberek gyermeke, aki, mig a szülei mindennap kemény harcot viv-tak a megélhetésért, tanulás helyett kommunisla eszmecseréket folytatott.
Detektív a Sétakart bokrai küzStt, két lépésre a beszélgető diákoktól
A rendőrség számítása helyesnek bizonyult, mert kedden délután két órakor egyszerre ujabb két tagját sikerült lefogni a vörös szervezetnek. A szemmel tartott Komjálhy ugyanis délulán fél 2 óra tájban kinn találkozott egyik barátjával és osztálytársával a Sétakertben. A diákok helyet foglalták egy padon és izgatottan tárgyaltak Stolzer letartóztatását. Rövidesen arról kezdtek beszélni, hogy ml lenne, ha Stolzer őket Is magával rántaná ? Erre az egyik diák kijelentette, hogy már hélfőn este, amikor Stolzer letartóztatásáról értesült, azonnal megsemmisített, Illetve elégetett otthon minden kompromittáló Iratot. — Jöhetnek a hekusok, vagyok én olyan ravasz bolsl, hogy semmit sem tudnak rámbizonyllani, mondta.
a mostani körülményekhez alakítsuk Ez igen körültekintő és nehéz munkát igényel, mert hiBzen sok, sok olyan tradíciói érint, amelynek lisz-teletbenlartása mindannyiunkat kötelez. Nézetem szerint azonban, sokkal nagyobb mértékben és gyorsabban lehel a költségvetésünkben egyes szervezeli változtatásokkal kiadáscsökkentést elérni. Ezekhez kell hozzáértéssel és erős kézzel hozzányúlni és lebontani azokat a bilincsekel, amelyek hosszú fejlődéssel
De nemcsak az állami admi-niszlráclónál, hanem a különböző aulonomláknál, községeknél, városoknál, vármegyéknél, de az ármen-tesítő társaságoknál, valamint az egyházaknál is keresztül kell vinni a lehető legszigorúbb racionalizálást.
Arra kell törekednünk hogy minél kevesebb érlék vonassék el a közgazdasági éleitől, hogy a polgárság a megélhetésre és különösen a termelő munka megindítására, a termelő munka folytatására minél nagyobb ériéket tai Ihasson magának vissza.
kat. Lehetetlen fenntartani a mai rendszert, amelyben úgyszólván minden lényegtelen kis ügyet végső fokon a minisztériumokban döntenek el, holott ezeket az alsóbbfoku hatóságoknál is talán ugyanolyan megnyugvással, de sokkal kevesebb költséggel és rövidebb idő alatt is el lehetne intézni. Ebben a túlzott centralizációban látom az okát annak, hogy a minisztériumok személyzeti létszámát nagyobb mértékben nem lehet csökkenteni. •
zalai közlöny
^ |932 junius
10.
a diákok háta mögé lopódzott él a bokor leple alatt kihallgalta minden szavukat. Sokkal fontoiabb volt azonban ennél az, hogy ezek beszélgetés közben sorra felemlítették mindazok nevelt, akik részt vettek a szervezkedésben.
•aadhat már Stolxar i •fonállá Budapestről
— Nono, hátha mégis, szólalt ineg egyszer csak váratlanul egy hang a hátuk mögött.
A kél diák meglepetten tekintett hátra és hollsáppadt lelt az arcuk, amikor megpillantották a bokrok közül felemelkedő detektívet. A detektív ugyanis közben észrevétlenül
Ujabb előállítások kedden este
A diákok által emiitett nevek viselőit még kedden esle előállították a rendörségre. Ekkor összesen
tizenkét gyanúsított lakásán
tartott házkutatást a rendőrség.
Ez ugyan nem sok eredménnyel Járt, az egyik gyanúsított ellen azonban mégis sikerűit bizonyítékokat összeszedni. A detektívek egyenként tisztázták a fiatalemberek szerepét és azokat, akik ellen nem merüli fel semmi komolyabb bizonyíték, szabadon engedték.
Szerdára már csak St fiatalember volt i rendőrség őrizetében,
de ezek közül szabadon engedtek egyet csütörtökön délelőtt, mert semmi komolyabb bizonyíték nem merült fel ellene arranézve, hogy tevékeny részt vett volna a szervezkedésben.
Mig a detektlvcsoport egyik része tovább nyomozott az ügyben és az előállításokat foganatosította, addig fenn a rendőrségen hozzákezdtek
Stolzer éa három társának kihallgatásához.
Stolzer az első pillanattól kezdve tagadott, A detektívek először hagyták, hogy beszélje kl magát, aztán keresztkérdések alá vették, melynek pergőtüzében egyik ellentmondásból a másikba esett a vezér. Vele nem is mentek sokra a kihallgatások alkalmával. Másik három táisa azonban ugy vallolt, mint a karikacsapás. Minden vallomás Stolzer Emil személye körül forog.
Nyilatkozik a rendőrkapitányság vezetője
Mai_____
politikai csoport vaxatSja
A nagykanizsai rendőrkapitányság utmutatásal alapján már hétfőn éjszaka erélyes nyomozásba kezdett a budapesti főkapitányság politikai csoportja, hogy megállapítsa a fővárosi vezetők fészkét és elsősorban a kézinyomdát, amelyen sokszorosítják a lázító röpirataikat
Hogy mit végzett a főkapitányság, arról nincs értesülésünk. Annyit tudunk csupán, hogy
többek között egy pesti leányt is előállítottak és a főkapitányság politikai csoportjának vezetője Bzerdán délután azt telefonálta Nagykanizsára, hogy ta-gadlfSt már Stolzer, nem sokra megy vele. Egyúttal megkérte a kanizsai rendőrséget, hogy Stolzer Említ és három társát az itteni nyomozás befejeztével azonnal szállítsa fel Budapestre,
mert olt nagy szükség van a jelenlétükre.
Hogy mennyire a kommunista központ utasításai szerint dolgozott Stolzer, az kilüntk az alábbi tervszerű munkálkodásból Is. Ezeknek ugyanis egyik legfőbb törekvésük, hogy embereiket vezeti pozícióhoz Juttassák a szociáldemokrata szakszervezetekben. Ez a beékelődés természetesen hosszú ic*öt, rengeteg türelmet és munkát Igényel. Stolzer tehát az elmúlt év novemberében belépett a kanizsai szociáldemokrata pártba. Már ez év tavaszán sikerüli Is megvdlasztatnla magát a párt jegyzőjévé és igy tagja lett a végre-hajtóblzotlságnak is.
A Zalai Közlöny munkatársa a most leleplezett kommunista üggyel kapcsolatban kérdést Intézett Soly-mossy László rendőrtanácioshoz, aki a következőket mondotta:
— Szerencsére nem volt nagy Ugy, mert csirájában sikerült még elfojtanunk. Nem volt nagy, de annál megdöbbentőbb, mert nem a nyomor vitte ezeket a jó családból származó és állásokban levő fiatalembereket a kommunisták sorai közé, hanem kizárólag az eszmével való kacérkodás, a lelkesedés. Ez pedig sokkal veszedelmesebb, mint az éhes ember megtévedése, mert a végsőkig fanatizálni tudja az egyént.
Nem lehet éretlen gyerek csínynek sem betudni, mert hová jutna egy nemzet, ha fiatal fantaszták kényükre Irányíthatnák a sorsát és sodornák egyik forradalomból
a másikba? — Mi igaz abból, kérdeztük, hogy női szereplői is voltak ennek az ügynek Kanizsán? Az egész város-
ban azt beszélik, hogy két fiatal kanizsai urlleányt is kihallgattak, sőt őrizetbe Is vettek.
Felnevel a rendőrtanácsos.
— Ugyan kérem, az emberek fantáziája Ilyenkor túltesz a legnagyobb köllöi csapongáson is. Ebben az ügyben Kanizsán egyetlen nőt sem hallgattunk kl gyanúsítottként. Egyébként voltak olyanok is, folytatta továbU a rendőrtanácsos, akik egyik-másik rendőrségi alkalmazottól azt kérdezték: Igaz-e, hogy önt is letartóztattuk szerkesztő ur? Természetesen megcáfolluk ezeket a badar híreszteléseket A közönséget valószínűleg az tévesztette meg, hogy hétfőtől kezdve ön a nyomozás minden fázisát élénk figyelemmel kisérte és ezért a szokottnál is gyakrabban tartózkodott fenn a rendőrségen.
A sajtónak sdoll interjút azzal a kijelentéssel zárla Solymossy rendőrtanácsos, hogy
Stolzert és három társát csü-
törtökön az éjszakai személyvonatul, megfelelő detektív-kíséret mellett felszálllttatja Budapestre,
ahonnan néhány nap múlva visszajönnek Kanizsára. Itt átadják az ügyészségnek, amely azután Pécsre
szállítja a gyanúsítottakat.

(A magunk részéről egyébként a különféle híresztelésekkel kapcsolatban elegendőnek tartjuk, ha utalunk a .Magyarország" és „Pesti Napló* kanizsai tudósítójától származó híradásra, amely tipikus példája a tág
lelkiismeretű újságírói munkának. Az egyik tudósítás vezéri, a másik pedig .csak" nagyobb szerepléssel tünteti fel Ádám űyörgyöt ebben az ügyben. Holott a valóság az, hogy Ác(ám Oyörayöl már csütörtökön délelőtt szaoadon engedte a rendőrség, ami bizonyára nem történt volna meg, még akkor sem, ha „csak" nagyobb szerepet is vili volna a mozgalomban.
Az újságíró munkája lelkiismeretes, fáradtságos tevékenységben merül kl, mert másként emberek és családok sorsát pecsételi meg tollával.)
Dávid Magyar Jiiuf
>
Végetértek a kanizsai püspök-napok
Dr. Rott Nándor megyéspüspök a bérmálás befejeztével csütörtökön délután búcsúzott Nagykanizsától
Nagykanizsa, Junius 9
A nagykanizsai püspöknapok a mai nappal véget értek. A megyéspüspök ma délután udvari papjai kíséretében a pályaudvarra hajtatolt és a budapesti gyorsvonattal elutazott. Bucguzására megjelentek dr. Králky István polgármester, Csótht Oéza prelátus, P. Vtnkovlcs Viktor ferences tartományfőnök, Kreutzer Dezső esperes, P. Molnár Arkangyal plébános, Oazdag Ferenc püspöki biztos, ott volt a Szociális Misszió szervezete, a Leányklub, stb. és nagyszámú hivő, hogy Isíenhozzádot mondjanak és megköszönjék a Főpásztor kanizsai látogatását A Leányklub nevében Máglcs Mária búcsúztatta a Főpásztor!, majd egy bájos leányka virágcsokrot nyújtott át a püspöknek. Egyébként is sok csokorral kedveskedtek a távozó megyéspüspöknek.
A Főpásztor kedvesen elbeszélgetett á vonat indulásáig és azután,
mint atya a gyermekeitől, a szeretet szavaival ajkán szállt a vonalba.
A megyéspüspök nagy örömei okozott a kórházban a betegek közöli való megjelenésével. Ott a kedvesnővérek, Longauer Imre kórházi lelkész és az orvosok fogadiák az Illusztris vendégeL Dr. Rott kórteremről kórteremre ment és az egyház vigaszával ajkán, türelemre buzdította a betegekel. A betegek arcáról a meghatottság könnyel peregtek le a Főpásztor szeretetteljes szaval nyomán,
A CBütörlöki napon a plébánia templomban tovább folyt a bérmálás. Több, mint 1300 nő került bérmálásra ezen a napon. Az egyházi szertartás és a bérmálás scent-ségének kiosztása után a püspök Főpásztori áldását adta az egybegyűlt sokaságra.
Délben Barthos Qyula hercegi főerdőmesternél volt a Főpásztor ebéden.
Az angol hadsereg Bombayban állomásozó kapitánya Nagykanizsán
A Dilafrihából tiármazó katonatiszt a Balatont jött nugldtotiatnl Mandsnrián keresztül
gol hadsereg kapitánya, Bombay-ban állomáson. Felesége Judd Violetl Mabel, yokohamai születésű hölgy, angol szülök gyermeke.
Judd kapitány kérdéseinkre elmondja, hogy saját autóján indult el Bombayből európai körútra, amit részben hajón, részben gépkocsiján tett meg feleségével és kipróbált sofförjével együtt. Európai körútjára nemcsak az országok és népek megismerésének ingere vezette, hanem elsősorban, hogy meglássa a Balatont és a Balatonvidéket, amiről az utóbbi időben annyit imák náluk a lapok. Mindtöbben elhatározták, hogy megnézik a csodásnak mondott magyar tengert, amelyről annyit beszélnek és írnak náluk, úgyszintén azt a népet, amely a békeszerződések áldozata lett.
— Még csak most érkeztem az Önök földjére, mondja Judd kapitány, de valahogyan olyan különös érzés vesz rajtam erőt. A rendkívül előzékenység, amit a határon tapasztaltam, a vidék és az a néhány óra.
Nagykanizsa, Junius 0 Érdekes vendége voll ma Nagykanizsának. Délelőtt elegáns Rolls-Roys kocsi gördült zajtalanul a Cent-rál-szálloda elé. A hatalmas túrakocsi, amely gazdag plüss párnázatával ugy festett, mintha a kapurtalai Maha-radsa magánautója lenne, élénk feltűnést keltett a forgalmas Fö-uton. A kocsiból napbarnított, elegáns férfi szállolt ki, akiről polgári ruhája dacára lerítt a stramm, kisportolt katona. Volt valami benne azokból a férfiakból, akiket acél akaratúnak szeretünk nevezni. Ajka körül a hadviselt katona határózott vonása. — Fürgén szállott ki utána egy magas, nyúlánk, sudártermetű hölgy. Pillanatok alatt eltűntek a Centrál-szálloda halljában, ahonnan a bejelentő lapok kitöltése után lakosztályukba vonultak vissza.
Alkalmunk volt a rendkívül elegáns külföldi házaspárral beszélgetést folytatni. .A férfi mint Judd Ed-vln mutatkozott be, aki a délafrikai Johannesburgban születeti és az an
1332. lunlus 10.
ZALAI KÖZLÖNY
amit Itt töltöttünk ai Önök városában nagyon a szivembe férközött. Sokat olvastam és sokat hallottam erről a kedves országról, amellyel oly borzasztóan igazságtalanul bánlak el és magam Is - meg akartam személyesen Ismerni az országot és népét, főleg a Balatont.
Nagykanizsáról Keszthelyre menet, innét végig az egész Balatonmentén, majd Budapesten fognak több napot tölteni.
A kapitány kedves felesége az el-
kanlzsai szállodáról. Azt mondja, nem Is gondolta, hogy Itt a határon olyan kényelmes és modern szállodát fog találni. Azért egy éjszakát itt töltenek és csak másnap indulnak Keszthelyre.
Judd kapitány és felesége a leglelkesebb propagálói lesznek a magyar tengernek, a magyar Balatonvidéknek és hirdetői a magyar nép magasabbrendüségének, amit odadobtak áldozati bárányul egy vad, martalóc horda kénye-kedvének...
ragadlatás hangján nyilatkozik
Az alvilág rejtelmei
A barlangok mélyén dolgozó tudósok szenzációs felfedezésekkel gazdagították a tudományt — Megállapították, hogy a főidnek épen ugy van apálya meg dagálya, mint a tengernek és megfejtették a barlangban élő szemnéikDH állatok életének Ismeretlen titkait
Paál Jób szenzációt riportjait a najty világlapokkal egyidöben közli a „Zalai KSzlBny"
A riporter élete nemcsak változatos, érdekes és mozgalmas, hanem gyakran veszedelmekkel is van tele. A riporter események ulán kutat, ■melyek nemcsak érdeklik a közönséget, hanem szenzációsak is és néha egy-egy érdekes riportért feláldozzák a kényelmüket és szembe néznek a veszéllyel is. Padi Jób, ez a nemzetközileg is Jól Ismert riporter, akinek érdekes cikkei a legnagyobb világlapokban látnak napvilágot, egy hetet töllölt most el a világhírű adelsbergl — most pos-lumiaí ■■ cseppkőbarlangban, melyhez hasonló nincsen az egész világon uhol. A riporter látogatása nem a barlang csodáinak szólt, hanem azoknak a komoly, világhírű tudóioknak, akik ivek óta dolgoznak a poslumlai barlang műszereinél és akváriumainál, hogy megfejtsék a föld titokzatos mélyén és a barlangok rejtélyes lakólnak Ismeretlen titkait.
Soha nem látott műszerek plalin-szálal dolgoznak a lencsék és az aranyból faragott kerekek között és soha nem látott, Ismeretlen rievü élőlények titokzatos teste kerül a mikroskop alá, vagy a. kísérleti állomás bazlnjába az adelsbergl csepp-kőbarlang tudományos intézeteiben.
A riporter, aki királyokat Inter-juvol meg, vagy trónjátvesztelt uralkodó kincsei után kutat északtól délig, most nem kevésbbé nagy tzenzációról adhat hirt a világnak.
Padi Jób Jelen volt, amikor Európa egyik legnagyobb csillagvizsgáló intézetének igazgatója reszkető szavakkal olvasta le az adelsbergl cieppköbarlang mélyén dolgozó gépek és műszerek forgó korongjáról 1 nagy szenzációi: a föld szilárdnak lift kérge, nem szilárd többé, meri ennek a kéregnek ls van hullámzása, »an apálya és dagálya, akár csak a tengernek és egy hihetetlen erejű hullám szánt váglg mindennap négyszer eszeveszetten rohanó bolygónk hegyei, rétjei, völgyei és rónaságal \'eleit, fis a riporter beszélt a tudósokkal, akik meglejletlék a középkor hétfejű sárkányának, a degenerátt
barlangi gőtének a titkát, rájöttek a nyitjára annak, hogyan lehetséges az, hogy ez a vakon születelt állat eleveneket szül a barlang mélyén, de tojásokat rak, ha kikerül a barlangból ét a tojásokból életrebujó porontyoknak már van szemük és látnak.
A Zalai Közlöny, amely mostanában sűrűn közli Padi Jób szenzációs cikkeit, a nagy világlapokkal egy-időben holnap kezdi meg kiváló munkatársa postumiai szenzációs riportjainak közlését. Ezekre a riportokra már most felhívjuk olvatólnk figyelmét.
Gaál: A ránk nehezedő adósságok kérdésében csak egy általános moratóriummal lehetne segíteni!
A költségvetési javaslat a Ház előtt
nem szavazza meg, mert ez bizalmi
Budapest, jonlus 9 A képviselőház ma délelőtt 12 órás ülésben megkezdte a költségvetési javaslat tárgyalását.
Temesváry Imre előadó utalt arra, bogy a népszövetségi megbízottakkal történt megegyezés alapján 830 millió pengőre kellett leszállítani a költségvetési kereteket, de a kormánynak sikerült 806 millióra csökkenteni a kiadásokat.
Az első szónok Hunyady Ferenc volt, aki uj rendszerű tervgazdálkodás bevezetését lürgette. Ángyán Béla a belső stltlhalte gondolalát ajánlotta a kormány ügyeimébe. Utalt arra, hogy szisztematikus termelési programmra van szűkség. Hangoztatta, hogy a világháború nem oka a válságnak, csak kimélyítette.
A régi gazdasági éleiben It előfordullak folyton visszatérő krízisek, de csak olyankor, amikor valami hiány mutatkozott a gazdasági életben. Például rossz volt a termét ét Ilyenkor éhínség lett. Ma azonban
mindennek bőségében vagyunk és ennek dacára válság van. Ez azt mutatja, hogy a rendszerben van a hiba. Weltner Jakab azt hangoztatta, hogy uj termelési rendszerre kell áttérni: Oadl Oaszlon kijelentette, hogy az aproprláclós javaslatot
egy nagy tétel divatcikket vettünk
rendkívül olcsón.
Mindenkinek lehetővé tesszük, hogy a mai nehéz viszonyok mellett is olcsón beszerezhesse szükségletét nyári anyagokban.
Árakat nem hirdetünk!
Győződjék meg személyesen
külön olcsó osztályunk
szenzációs árairól.
Áru&áx.
kérdést Jelent a kormánnyal szemben. Károlyi Oyula gróf miniszterelnök egyéni Inlakttága mott It tisztán áll pártja előtt, a miniszterelnök politikai állásfoglalásában azonban nem lát semmiféle határozottnágot. Az egységespárt nem nyújt biztos hátvédet többé a kormányzásra. A miniszterelnök az adós fizess I álláspontjára helyezkedett és nem domborította ki a gazdasági lehetetlenülés álláspontját. Külföldi adósságaink rendezésére halaszthatatlan és bátor gesztusra van szűkség, amellyel kijelentjük, hogy
űzetni nem vagyunk képesek. Ezt a kijelentést erkölcsi Integritásunk fenntartása mellett megtehetjük. Vetsen « külföld Önmagára, vessen a trianoni szerződésre. (Taps a Ház minden oldalán.) Ha búzánkat, borunkat ét állatainkat nem vá-Bárolják meg tőlünk tisztestéget áron, akkor az erkölcsi lehetősége megszűnt annak, hogy mott a normális viszonyok között felvett adös-tágok fizetését követeljék tőltlnk. Kijelentette ezután, hogy a földre és a kereskedelemre nehezedi adósság kérdését csak egy általános moratóriummal lehetne megoldani.
Csizmadia András határozati Javaslatot nyújtott be, amelyben követeli a belföldi és külföldi kamatnak a magyar föld teherbírásával arányos mérséklését, a termények árának megfelelő színvonalon való fenntartását, az eladósodott gazdák, kisiparosok és kereskedők kamat és tőketartozásainak általános rendezéséi, a kartellek visszaélésének megszűntetését ét a gazdasági kérdések megoldása után alkalmas Időben a titkos választójognak törvénybe Iktatását.
Éber Antal messzemenő takarékosságot sürgetett. Tankovlcs János fájdalommal szavazza meg a javaslatot, mert nem akar pártbontó lenni. Peyer Károly életen bírálta a kormány gazdasági politikáját. Kérdezte, mi történt azzal a 200 millió pengővel, amit a bankzárlat előtt az országból kivittek.
(Éjszakai rádtójelenlés) Eckhardt Tibor azt fejlegelfe, hogy a termés értékesítésénél nagy akadályokkal kell megküzdeni, mert
a cseh-magyar kereskedelmi
szerződés az ntolsó pillanatban megbukott.
Kifejtette, hogy a mai devizagazdálkodási rendszer sokat árt a mezőgazdatágnak, épp ezért Id kell küszöbölni. Az árakat diktatórikus uton kell megállapítani, mert az árelemzö bizottság munkája nem kielégítő. Végűt a titkos válatztójog bevezetését sürgette. A javaslatot
ORION
SADIO
ZALAI KÖZLÖNY
Hajgató Sándor, az egyszerű kfska-nizsai tanító ét milyen szerepet töltött be Kískanlzsa életében, azt felesleges bővebben fejtegetni, azt minden kis és nagykanizsai lakos tudja. Olyan érdemei vannak Kis-kanizsa felvirágoztatása, a Polgári Olvasókör megalapítása körül, hogy azt néhány sor keretében nem is lehelne elintézni. Tény, hogy a mult napokban lekerültek Kiikanizsán a Polgár utca jelzésű táblák és azok helyére a Hajgató Sándor utca-l jelzők kerüllek.
Minden további nélkül. Csakúgy, mint egy csendes temetés egy szegény embernél. Hát tudják-e az emberek, hogy mit jelent az, mit
kellelt annak az egyszerű néptanítónak végeznie a köz érdekében, mlg odáig Jutott, hogy neve az u\'cán és a házakon szerepel? Illenék tehát, hogy Hajgató Sándor emléke egy kissé felfrissítessék és az ifjú tággal megtiszteltessék, a tanítóságnak pedig fénylő fáklyaként eléje állittassék.
Nemcsak a polgárságnak, nemcsak az ifjúságnak, de a tanítóságnak is meg kell becsülnie az olyan férfiak emlékét, mint Hajgató Sándoré, aki messze kimagaslott a mindenkori átlagember típusból és Igazi Jótevője lett népének.
Illenék, hogy Kanizsa megtartsa a Hajgató Sándor emlékünnepét...
Hanlxutl JinoM
Kap! Béla evangelikus püspök Nagykanizsán
A főpapot ünnepélyesen fogadták a pályaudvaron
*
nem fogadta el.
Buchtngtr Manó szerint Hitler Németországa nem fogja beváltani azokat a reményekel, mellyel egyes körök a német változást fogadták. Ez egyébként gazdasági szempontból Igen kedvezőtlen lesz reánk.
A Ház ezután elhatározta, hogy a törvényjavaslat vitáját holnap folytatja, majd az elnök 10 órakor berekesztette az ülést.
Kontárok a korcsma-Iparban
A mai nyomasztó gazdasági válság egyik legfőbb okozója a kontárkodás. Nincs egy Iparág, kereskedés, üzlet, hol fel ne vetné fejét « kontárkodás. Egyik a máslknsk kezéből ragadja kl a kenyérkereseti lehetőséget A tisztes Ipar, kereskedelem stb. a teljes csőd szélén áll. Ezek a reájuk rótt lulteher folytán, nem képesek fizetési kötelezettségűknek, a legjobb akarat mellett sem megfelelni. Ma-holnap még a napi megélhetést sem tudják maguknak biztosítani.
Az elharapózott kontárkodás ->- a mit említeni sem érdemes, mert ma már erről mindenkinek tudomása van a korcsma Iparra, erre a legnagyobb mérvben túlterhelt szakmára nehezedik a legjobban, melyeknek bort eladni ma már lehetellen.
A bor értékesítése igen nehezen megy. h borkereskedelem tel|esen pang. A termelő kénytelen eladni a borát ugy, a hogy tudja. Mindezektől eltekintve, oly nagymérvű Italmérés! kihágások, mint itt Nagykanizsán vannak, nincsen több ebben a megcsonkított országban. Nem szólunk ezen esetben a termelőkről, kik eladják borukat a törvényű rendelkezések keretein kívül. De Igenis felemeljük tiltakozó szavunkat, oly borkimérők ellen, kik veszik a bort és mérik engedély nélkül, polom árért, minden adótól mentesen, üzlet-szerüleg. Ezen borkimérő helyeken szobában, udvarban, kertben 40—50 ember áll, ül, hentereg és Iszik. Hx kifogyott egyik vagy másik 4-5 deciliterek üvegje, elhajítja a piszkos udvarban, trágyadomb és kifolyó pöcegödör mellé. Innen az Illető borkimérő összeszedi és ily állapotban újra megtölti és szolgálja ki az Illető Ivókat.
Arra kérem tehát az Igen lisztéit Szerkesztő Utat, hogy ezuíon szíveskednék rt illelö hatóságok b. figyelmét ezen lehetellen állapotokra ugy italmérési, ipatklhágásl, valamint közegészségügyi és rendőrhatósági szempontból felhlvnL
Véglére nem vagyunk az afrikai őserdőkben. Jogállamban élünk, hol akarat mellett a törvényes rendelkezéseknek érvényt tudunk szerezni. Mert ha ez így megy tovább, elveszíti az állam a legtöbb és legjobb adófizető alanyait.
Szíves közléseért előre is köszönettel és vagyok teljes tisztelettel
_ ogy elOfhető
Amíg egy tanító eljut odáig...
Kedves Szerkesztő Uram I
ön bizonyára visszaemlékszik arra a képviselőtestületi ülésre, amikor a kiskanizsai Polgár-ulcát Hajgató Sándor utcává keresztelték. Hogy ki volt
Nagykanizsa, Junlua 9 Csütörtökön délután érkezeit Nagykanizsára több évi távollét után híveihez Kapl Béla evangelikus püspök hogy részt vegyen u Nagykanizsán lefolyó somogy-zalal esperes-lelkész! kongresszuson. Kapl püspököt az egyházközség teljes presbitériuma, Mesterházy Jenő kerületi esperes és nagyszámú hívei várták az állomáson. A püspök a soproni vonattal érkezett délután fél 6 órakor. A hivatalos város nevében dr. Krátky István polgármester meleg szavakban
Kaposvár, Junlus 8 Április végén rovancsolást tartottak a ságvári postahivatalnál és a poslavezetői biztos 1007 pengős hiányt állapított meg. Nyomban őrizetbe vélték Kelemen Ferencné postamesternőt és unokaöccsét, Vlncze Istvánt, akik közösen végezték a sikkasztásokat.
Vincze István bár a postán is dolgozott, végeredményben útépítési vállalkozó volt. Az útépítésre egy alkalommal 5000 pengő előleget kapott, amit utazás közben elvesztett. F.kkor fordult nagynénjéhez Vincze
Nagykaalssa, Junlus 9-Javában folyt a vizsgálat az ismeretes bánokszentgyörgyi cigánypogrom ügyében, amikor egy napon a letartóztatott gyaMüsitott, Szőke József és Kele Oéza szüleinél Várföldén megjelent egy Jól fésült fiatalember, aki nagy bőbeszédüséggel előadta, hogy neki\' módjában van a két letartóztatott legényt kiszaba-dilani a fogházból. Ő .a dr. Somogyi képviselő ur titkára", akinek\' ez módjában áll. Szőke apja is, Kele gazda is megmsgyarázták a jövevénynek, hogy erre nincsen szükség, elvégzik ezt a védőügyvédek. Az Ismeretlen .titkár ur" erre ajkbiggyesztően azt válaszolta, högy .0 majd leinti a nagykanizsai ügyvédeket". A két egyszerű gazda-
köszöntölte a főpapot, majd Mesterházy esperes és Horváth Olivér lelkész üdvözölték. Kapl Béla szeretetteljes szavakkal köszönte meg a szívélyes fogadtatást, majd kíséretével és a megjent előkelőségekkel szállására hajtatott.
Pénteken kezdődik az espereslelkészek kongresszusa, amely teljesen zárt egyházi jellegű. Este vallásos est a templomban, amikor Kapl püspök előadást fog tartani.
Kapl püspök kanizsai tartózkodása alatt számos látogatást Is tesz.
és kérte, hogy segítse ki 5000 pengővel, amíg a munka elkészül. Kelemen Ferencné a mult év őszétől kezdve 100-tól 1000 pengőig szóló postautalványokat állított és fizettetett ki Vinczének, ahol az éppen tartózkodott. Az igy feladott ösz-szegeket a mások által befizetett összegekből pótolva számolta el.
A kaposvári kir. törvényszék Vincze Istvánt 2 és fél évi fegyházra, Kelemen Ferencnét pedig 10 hónapi börtönre Ítélte hivatali sikkasztás bűntette miatt. Az ügyész ét a vád\'otlak az ítéletben megnyugodtak.
ember már ájtatos ábrázattal tekintett az Ismeretlen .ur" felé és lassanként megnyílott a szivük, közlékenyek lettek. A .titkár urnák" csak "ez kellelt. Elmondottat\' hogy mindössze kérvény kell a .dologhoz" és bélyeg. Persze \'a bélyeget pénzért árulják, Ergo adjanak bélyegre pénzt. Mindkét gazda adott is. Elvégre fiuk kiszabadításáról volt szó. Rövid idő múlva azonban a fiuk helyett ismét beállított az ipse és ujabb bélyegköltséget kért. Kapóit. De mikor még most sem jölf meg a két legény, gyanússá vált a két apa előtt az egész história és feljelentették ügyvédjeik utján a .Somogyi képviselő ur titkárját", akiről a csendőrség csakhamar kiderítette, hogy az senki más, mint
_1932 Junlus 10.
Orabarlls István csurgói biztosítási ügynök, aki már többször került összeütközésbe a Btk-vel. Az Ugy az összeg csekély volta miatt a Járásbíróság elé került, ahol 6 hónapra Ítélték a .titkár urat". Fellebbezés folytán az Ogy a törvényszék fellebbviteli tanácsa elé került, amely a büntetést helybenhagyta.
A képviselő ur .titkárjának" most magának lenne szüksége .egy ki-szabaditóra" . ..
Anglia a jóvátételek törlését követeli
London, Junlus 9 A lapok szerint a brit kormány 3 ponttal megy Lausanneba; 1. a jóvátételek teljes törlése egy tollvonással, 2. Németország fizessen valamilyen redukált összeget egyszer s mindenkori jóvátételek megváltása elmén, 3. hosszú lejáratú moratórium Németország egyéb kötelezettségei részére.
A teljes törléssel szemben azzal érvelnek a franciák, hogy ez rohamosan megerősítené a német gazdasági életet, azt azonban elismerik, hogy erte előbb-utóbb, de rövidesen sor kerül.
A bírósági végrehajtó rewolverrelt az ügyvédi megbízott vaavillafada-zettel foglalt ogy zalai kBxoégbon
Nagykanizsa, Junlus 8
Nemrégen történt, hogy egy peres eljárásból kifolyólag Filyeháza községben megjelent a nagykanizsai kir. járásbíróság végrehajtója, Elek László és Bágyoni Szabó Ödön, mint a Kovács László ügyvédi irodájának vezetője, hogy Mendngár István gazda házánál foglalást eszközöljenek.
Elek, mielőtt foglalt volna, az előírásnak megfelelően, felszólította a gazdái, hogy fizesse ki a hitelező követelését, mert elleneseiben kénytelen foglalást eszközölni. Menclngár gazda nem tudott fizetni és igy a végrehajtó kénytelen volt feladatát teljesíteni. Bágyonlval együtt elmentek tehát az Istálló felé, hogy a gazda marháit lefoglalják. Mikor Elek kinyitotta az Istálló ajtaját, Menclngár elébe ugrott, félretuszkolta és olyan fenyegető magatarfást tanúsított a hivatalos közegekkel szemben, hogy Elek végrehajtó kirántotta revolverét, Bágyoni felkapott egy vasvlllát és igy tartották sakkban az ellenszegülő gazdát. Elek revolverrel az egyik, ceruzával a másik kezében foganatosította ezután a foglalást, miközben a gazda kijózanodott. Mikor a hivatalos aktus véget ért, Elek és Bágyoni feljelentették a renitens gazdát, akit most vont felelősségre a nagykanizsai kir. törvényszék. A bizonyítási eljárás befejezésével a törvényszék Mencingár Istvánt négy havi fogházra Ítélte.
Idói ázás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések 1 Csütörtökön a Mmtr-siklei: Reggel 7 órakor +12-8, délután 5 ómkor -4-18-4, este « órakor +IÍ2.
(Éjuakal rádióit lentit) A ■ata.r«<*-fllal latéast lalaatl aata 10 *rm-koe i Továbbra la ha.Sa 14* .ár-ható •aallayaa klaabb a*porral. \'
Két és félévi fegyházat kopott a ságvári postamesternő unokaöccse
A sikkasztó postamesternőt tlzhónapl börtönre ítélték
Amikor „Somogyi képviselő nr titkára" kl akarta szabadítani a várföldei cigánypogrom őrizetbó-vett gyanúsítottjait
1Q32 junius 10.
zalai közlöny

NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 10, péntek
n>i katolikus: Ma Margit. Izr.: Sztv. hó
Római katolikus: Margit k.-né. Protest.
Várost Muzeum is Könyvtár nyitva csütörtökön is vasárnap délelőtt lö-től 13 óráig.
Oyőfy szertári éjjelt szolgálat t a
,fekete sas\' gyógyszertár Fő-ut 0. az. éa a klskanlasai gyógyszertár.
Oöaltlrdő nyitva reggel S órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 2—13.
Pályaválasztás előtt
Itt vannak ismét az érettséglvizs-gilalok. Megint egy u], reményteljes ifjuhad hagyja el az Iskolák megszokott, kedves padjait, hogy a mindennapi élet forgatagába kerülve, a társadalom hasznos, munkás polgáraivá lehessenek, legalább Is Ilyen tervekkel Indulnak I Hogy ezen óhajtásuk valóban elérheti lesz, kétséges.
Az életbe Induló Ifjúságnak mindig komoly problémája volt a pályaválasztás, ma azonban olyan rejtvény, olyan matematikai egyenlet, mely oly sok Ismeretlennel blr, szinte megoldhatatlun feladatokat ró a megfejtőre.
A jó béke éveiben legfeljebb az volt a probléma, hogy melyik pályára menjen az Ifjú ? Melyik foglalkozási dg felel meg Jobban egyéniségének, melyik tetszik jobban a szülőknek, melyik jövedelmezőbb stb Ma. midőn az évtizedes exlsztenclák százezrei kezéből hullik kl a már biztosnak látszott kenyér, midőn beérkezeti tmbtrek a magasra ívelő pályájuk csúcsáról minden átmenet nélkül zuhannak a reménytelenség és a nincs homálvába, kedves fiatal barátaim, nehéz dolgotok lesz nektek megbirkózni a mai Élettel, nehéz lesz ennek a polypnak millió karját levágni.
Nem elkeseríteni akarlak, nem gyengehllünek tartalak benneteket, hisz jó! tudom, hogy az Ifjúság leg nagyobb értéke : a reménység I Ez adja tulajdonképen földi életünk tartalmát I Remélünk, hiszünk, talán... Talán holnap jobb lesz, mint mai? Kérdés ez, vagy hlu ábránd, mely után nap-nap szaladunk, gyorsítjuk a tempói, talán elérjük valaha. Ha nem, ugy járunk, mint a marathont futó, aki a cél elérése előtt összeesik.
Fel a fejjel, barátaim I Ne féljelek az élettől I Bár sok meglepetés ér benneteket, melyekre, jóllehet, nem számítottatok, ne szegje kedvetek.
Különösen azoknak a sokaknak nem, akik minden jószándékuk ellenére nem vehetnek részt az élet tartalmát és értelmét adó munkában. Sokan lesznek az Ifjak közül, akik a munkanélküliséggel lesznek kénytelenek kezdeni „pályafutásukat Reméljük azonban, hogy rövidesen ők is megtalálják a munka lehetőségeiben vigaszukat. Reméljék, hogy a nyomorúság iskoláját Járó, vergődő egész világ Is leteszi végre az életre képesít^ érettségit. (H. J.)
— Előléptetés. Stelner Olló nevét jóliamerlk Nagykanizsán. A volt 48. gyalogezredben szolgált 25 teljes esztendőn át. Jelenleg Bécsben él, osztrák állampolgár. A kedves emlékt! 48-as kamerádot most magas kitüntetés érte: — tartalékos ezredessé nevezte ki az osztrák hadügyi vezetőség. A kinevezés őszinte örömei
keltelt Nagykanizsán is, ahol Stelner Oltóra ma is sokan igen kellemesen emlékeznek.
— Iparostanoncok záróvizsgája. A helybeli szakirányú Iparos Ilu- és leánytanonciskolában a folyó tanévi záróvizsgálatok a következő idő és sorrendben tartatnak meg: junluB hó 11-én (szombat) az A/l., B/l., A/II. fiu- és I. leány rajzosz-tilyokban záróvizsga a mértan! rajzból; junius hó 13-án (hétfő) az Előkészítő, A/f., B/l., A/ll., B/ll. fiu-, az I. és 11. leányoszlályokban záróvizsga a hillan és közismereti tárgyakból, junius 14-én (kedd) az A/111, B/lll., IV. fiu-, továbbá a III. és vegyes III—-IV. leányoszlályokban záróvizsga a hittan és közismereti tárgyakból. A záróvizsgák ugy a rajz, mint a többi osztályokban a nevezett napokon délután 4 órakor kezdődnek. Junius 19-én (vasárnap) reggel 9 órakor Te Deum az alsó-templomban, délután 3 órakor tanévi záróünnepély a jutalmak és értesítők kiosztásával. A záróvizsgákra és záróűnnepélyre a tanonctartó iparosnieslerek és lanUgybarálok tiszteieltel meghívatnak. Az Igazgatóság. _
Holnap este: Haydn-koncert
Nagykanizsa, Junius 9
Az Irodalmi és Művészeti Kör ez évi működése a holnap, szombat esli Haydn-koncerttel zárul, hogy utána a nyári szünet következzék. Orandlózus, méltó befejezése lesz ez a nagyszabású zenei vállalkozás a Kör egész évi munkásságának. A jegyelővételből ítélve (Mayr és Fischei könyvkereskedésekben) zsúfolt ház lesz esle fél 9-kor a Polgári Egyletben. Helyárak 1.50, 1 pengő éa 50 fillér. — Dr. Kerkay József beszéde, Kettlng Ferenc vezénylése, Domány Sári, Abrámovlcs Márk és Csuka Béla szóló éneke mind a (elles siker biztosítékai.
— Ma este a Centrál éttermében: halászlé, luróscsusza P 150 Bátky Böske jazzdobos és sanzonénekesnő első felléptével.
— Az ovodal vizsgák sorrendje. Az ovodal felügyelő bizottság az ovodai vizsgálalok sorrendjét a következőkép Állapította meg: Junius 12-én Kiskanizsa, 13-án Arany János-utcai, 14-én Teleky-ulcai és 15-én Nádor-ulcai ovoda. A vizsgák mindegyik nap délelőtt 9 órakor kezdődnek.
— A leventelabdarugók intézőbizottsága, tegnap elmaradt ülését ma este fél 9 órakor tartja az iparos-Iskolában.
Küldöttség a polgármesternél a ref. templomépités-ügyében
Nagykanizsa, Junius 0 A nagykanizsai református egyházközség küldöttsége tisztelgett dr. Krátky István polgármesternél. A de-, putációban olt voll Bárczay Ferenc C8. kir. kamarás főgondnok, Vécsey Barnabás gondnok, dr. Thoiway Zsigmond, dr. Hajdú Oyula, Kádár Lajos lelkész stb., akik arra kérték a polgármeslert, bejelentvén, hogy megmaradnak régi tervük mellett és a Rozgonyl- és Hunyadi-utca sarkon levő telkükön építik fel a templomot, hogy a lefolytatandó utcaszabályozásnál a telkükből eleső részéi a vároB egészítse ki. Kérték továbbá, hogy a templomépítés ügyét vegye jólndulalu pártfogásába. Dr. Krátky István polgármester válaszában a legnagyobb készséggel Igtrelet tett kérésük kedvező elintézésére és biztosította a küldöttség lag|alt legmesszebbmenőbb jóindulatáról a templomépítés tekintetében.
— Halálozás. A régi kereskedelmi, békebeli korszak egy közked-vell8égnek örvendő lagja, Schwarlz Ignác 84 éves korában, családja szeretetétől környezve, folyó hó 9-én meghalt. Az aggsággal járó keringési zavarok okozták halálát. Már két évtized óla visszavonult az üzlell éleitől. Öreg napjai! gondlalanságban és abban a boldogító tudatban töltötte el, hogy két fia és leánya közmegbecsülésnek örvendő tagjai a polgári társadalomnak. Idősebb fia, Schwarlz Alfréd kormányfölanácsos, a Ferenc József rend középkeresztese, a Wiener Bankverein igazgatója Bécsben, az ifjabbik fia, Károly gyári főtisztviselő, leánya, férjezeti Auschné, földbirtokos neje Mariborban, Jugo szláviéban. Menye, Schwarlz Aifrédné, néhai Mautner Mihály, bőrgyáros leánya, megkülönböztetett szeretetlel ragaszkodott apósához és aggódó körültekintéssel gondoskodott az öreg urnák, a széles körökben Ismert Náci bácsinak jólétéről. vh.
= Divatban, Ízlésben, olcsóságban a Schütz Áruház vezet.
— Juniális a lazsnakl parkban. A nagykanizsai össz-munkásság junius 12-én, vasárnap rendezi nyári mulatságát a gyönyörű lazsnaki parkban. A minden évben nagy sikerű mulatság rendezősége ezldén is gondoskodott a szórakoztatás minden fajtájáról. Lesz szabadszinpad, szerencsesátor, karikadobás, sörhalá-szal és minden egyéb jó és vidám dolog. Kezdete délután 3 órakor, belépődíj 30 fillér.
Ha szereti és félti ruháit
festesse.
tisztitassa
-nál
NAGYKANIZSÁN.
ElsörendU sssaklsmereielc.
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
— felülvizsgálat a szakszervezetekben. A nagykanizsai összes szakszervezetek helyiségeiben tegnap délelölt ejtette meg dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró és a rendőrkapitányság kiküldött tisztviselője a szokásos ellenőrző vizsgálatot. Megvizsgálták a könyvekel, ügykezelést. Különös kifogás seholsem merült fel. Ugy tudjuk, hogy ugyanekkor a többi városok szakszervezeteiben Is lefolytatták a hasonló vizsgálatot.
A színházi Iroda hlrel
(*) Torockól menyasszony, 22—160 filléres helyárakkal. Ma péntokon este Harczos Irénnel a címszerepben kertll színre Imiig Ottó hatalmas sikert aratott vígjátéka, a Torockól menyasszony teljesen olcsó helyárakkal.
(•) Mosoly országa, 22—160 filléres helyárakkal. Szombaton este Lehár Ferenc gyönyörűséges daljátéka, a Mosoly-országa van műsoron a bemutató ragyogó szereposztásában.
(•) Vihar a Balatonon, 22—150 filléres helyárakkal. Vasárnap délután fél 3 órakor kerül színre Bus Fekete-Oóth-Losonczy hangulatos vlgoperettje, a Vihar a Balatonon nagyőri olcsó helyárakkal.
(") Tűzmadár vasárnap délután fél 6 órakor. Vasárnap délután fél 8 órakor kerül színre e szezonban utoljára Zilahv I-aJos diadalmas sikert elért színjátéka, a Tűzmadár 22-150 filléres helyárakkal, a bemutató teljes pompájában ós szereposztásában.
(*) MAYA vasárnap este. Vasárnap este a bemutatón mindent felülmúló sikert MAYA kerül színre, rendes esU helyárakkal. A főszerepeket Viola Margit, Harozos Irén, I\'oleky Klári. Oaletta Ferenc, Nagy Gábor, Markovlts Andi, Krómor Fereno, v Bánky Itóbert, Danis Jenő, Késmárky Kálmán, AJtay Györgygyei a főszerepekben.
(•) Héttön „Államügyész" drámai bemutatói
A színház e heti műsora:
Péntek: Torockól monyasszony.
Szombat: Mosoly országa.
Vasárnsp d. u. fel 3-kor: Vihar a Balatonon.
Vasárnap d. u. fél 6-kor: Tűzmadár.
Vasárnap esto fél »-kor: MAYA.
vigyáz2»n egészségére és igyék
Résedéi vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbáiitalmaknál kitűnő hatású. -
gaskát* mUésa BmtMtftw.
F árak tár: WEI8Z KÓR, Nankulzsa klrály-atca M. Talafaa SIO.
M
ZALAI KÖZLÖNY
1932. junlus ÍQ.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Varsó Mndornnl
GalJértieztitásban vezeti
kiunife-ito. M0-i t9.
— A törvényszék bűntetőta-nácsa visszaérkezett Keszthelyről. Csütörtök este érkezeti vlsssza Keszthelyről négy napi tárgyalás ulán a nagykanizsai törvényszék bünlelölanácsa.
— Megfertőzték a kutakat, hogy munkát kapjanak. A zalaegerszegi rendőrség őrizetbe vette Takács János napszámost és négy másik társál, akik az egyik éjszaka több ház udvarába belopóztak és kátrányt önlötlek a kulakba. Ezzel az voll a céljuk, hogy megfertőzzék a kulák vizét, miáltal a kutak kimérésénél talán sikerül munkát kapniok. Az egyik házban valóban fel Is fogad-Iák Takácsot. A négy másik gyanúsított tagadásban van.
— Ki akar szép kutyát ? Oriffon, 4 hónapos tiszta faj leszármazottja és rövidszőrü vadászkutya az Állatvédő Egyesület ápoldájában Városy Jolántól Zrínyi Miklós-ulca 18. csekély ápolási díj léritése ellenében tulajdonjogilag átvehető. Nagykanizsai Állatvédő Egyesület.
— Lakodalom, aminek fogház a vége. Tudósítónk jelenti: Felső-zslden lakodalom voll. Kardos József 31 és Füle János 25 éves földművesek hívatlanul és lltasan beállítottak a lakodalmas házba, ahonnét kiutasították őket. Újra visszamentek és mulatni kezdtek. Közben egy asszonyt ugy megsértetlek, hogy megint kivül lelték őket. Erre meglesték az aBszony urát és a sötét utcán félholtra verték. Most Ítélte el őket a Keszthelyre kiszállt kanizsai törvényszék: Kardost 4, Fülét 3 havi fogházra.
— Felmentették a gyújtogatás vádja alól. Még január havában történt, hogy Semjénháza községben kigyulladt Jankócs István gazda pajtája, amely a lüz martalékává lön. A gyanú a károsult gazda férjes leányára, Haris Józselnére irányult, akii a nagykanizsai törvényszék most vont felelősségre. A lötárgyaláson Harisné azt mondta, hogy a tüz után egy asszony nyomban ráfogta, hogy 6 volt a gyújtogató. Ezért ő az asszonyt rágalmazásért feljelentette, aki viszont bosszúból elment a csendOrőrsre és gyujtogatásért feljelentene ót. A bíróság sok tanú! hallgatott ki, majd Krausz Aladár dr. védelme után Harisnét felmentette.
= KöS&ztvIseiők részére rendkívül előnyős butorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszít lejáratit részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— Az 1932. évi bécsi őszi vásár, mely mint eddig Is, közvetlenül a lipcsei vásár ulán következik, szeptember hó 4-től il-lg lesz.
— Jó emberek ügyeimébe. Kgy sorsüldözött, évekig munka nélkül állt négy apró gyormokes családapa, Srtsdl Lajos kőműves mogszoroztü az Iparengedélyt s ozután olcsón vállal bárminő szakmájába tartozó munkát. Akt nek van valami elvégeztetni valója, no gitsen ezen az érdemes, szegény, sokat nélkülöző családapán. Címe: Magyarutca 35.
— Divatos sporting anyagok hatalmas választékbau Schütznél.
Közgazdaság
zárltl
Páris 20*!6Vs, London 1881, Newyork 51100, Brüssel 7135, Mllsno 26-26, Madrid 42*l5i Amsterdam 207*12>/i, Berlin
12130, Wien----, Szólla 3*71), Prága
1516, Varsó 57 35, Budapest —, Belgrád 9-05, Buksrest 3-06.
A Henieti Bank deviza-árfolyamai
VALUTÁK
Í[olt. 21*05-21*45 galr. 79*70-80-30 Csehk. 17 00 17 10 Dánk. 114-30-115-30 Dinár 9*96-10*1)8 Dollár 570-50-573-50 Francia 1.22-30-22-50 Holl. 231-30-232-70 Zloty 6400-64-50 Lel 3-46-3-56 Léva 4-06-419 Líra 29" 18-29" 46 Márka 13570-136 60 Norvég 104-40-10540
Peseta —•--•-
Schill. —•--•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 107 00-108 00
DEVIZÁK Amst. 231 50-232-70 Belgrád 1004-10-14 Berlin 13580-13600 Brüssel 79-80-80 30 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.114-50-115 30 London 2095-21*15 Madrid —■__•_ Milano 29-28-29-48 Newy. 571*00-574*00 Oszló 10460-105-40 Páris 22*33-22-4" Prága 16*97-17-05 Szófia 4-0»4\'19 Stockh. 107-20-10800 Varsó 64 10-64-50
Wien —■-•-
Zürich 110-80-111*40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
Tenaéiytézsás
Buza tv. — flli, dt. — fill., emelk., a rozs 10 fill. eiell.
Buza tlazav. 77-es 12*30-1260, 78-as 1245 1270, 79-es 1260-1290, 80-as 1270-13-00, dunánt. 77-es 1230—1245, 78-as 1240-1255, 79-es 1255-1270, 80-as 1260-12-75, rozs 1250-1265, tak. árpa 14-50-14-75, zab 16-40-16-80. tengert 16-75-16-90, korpa 1180-12 10.
IsrlMTlsár
Felhajtás 3368, eladatlan 1077. — Elsőrendű 1-08-1-10, szedett 1-12—1-14, szedett közép 0-92—1-06, könnyű 072-0-88, l-ső rendU öreg 0-92 -0-96. Il-od rendtl öreg 0-80-0-88; angol süldől. 100—1-20, szalonna nagyban 1*30 -0*00, zsír 1*30-130, hús 1*20-1*36. télserlés 1*34—1*46.
Kiadja: Délxalai Hyoada és Lapkiadó Vállalat. Higykanliiás.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Inteni rbaa telefon i NagykaalSM 78. u.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
ha most előfizet.
Filléres ebédet
négy fogásit ehet 80 titiéréri a Molnár étkezdében (Erzsébet lér 2.)
RADIO-MUSOR
Junlus 10 (péntek)
Budapest 9.15 Hangv. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközi vlz|elzősiolgálat. 12.00 Déli hsrangszó. 1205 0. hangv. Közben 1125 Hírek. 18.00 Időjelzés, Idő. járásjelentés. 13.15 Népiskolai tcstneveléil tanfolyam. 14.45 Hírek. 16.10 E. 16.45 Időjelzés, Időliráilelentés, H. 17.00 F. 17.25 Az 1. honvédgyalogezred zenekarának hangversenye. 19.30 A rádió külűgvl negyedórája. 19.45 A Mándlls szalonzenekar hangversenye. 20.30 A Stegedl Dalárda lubllárts díszhangversenyének közvetítése Szegedről. Utána Időjelzés, Idójárásjelcn-léa.* Majd rlgányzene.
Bécs 1130 Zenekari hangverseny. 12.40 a 18.10 O 15.20 Oy. 17.00 O 19.40 Zongoraverseny. 20.40 Hangv 27.20 Zene énekkel.
Berlin 16.30 Fuvolaverseny. 16.45 Dalok és halladák. U.\'Q Zenekari hangv. 19.10 Karének. 21.15 Hangv 22 30 Zene.
Prága 6.15—7.30 Zenéi ébreszlő. 11.00, 11.55 ea 13.40 O. 19.00\' A cseh lllharmó-nlkusok hangv 20 00 Csellójáték. 20.30 SzImnU E. 22.20- 23.00 ü.
Róma 17.30 Énekszámok. 17.45 Zene-kurl hangverseny. 19.50 O. 20.45 Zenekari hangverseny. 21.30 Sslnniű. 22.15 Zenekari hangv.
Varsó 17.00 Zenekari hangverseny. 20 00 Szlmf. hangv. 22.00 és 22.50 Zenekari hangv.
Kombinált arzén-rézvegyUletet tartalmazó
Nospraaon Komb. rézkén arzénvegyületei tartalmazó Tutokll
mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű védekezésre. OyOmölcsöabon t Gyümölcspenész
(Mnnllla), varasodás, rüRvturóbogái, almsmoly, szilvamoly és a tóbbl gomba
és rovar kárlevők ellen Slűlöbon I Peronospora, szólőmoly, szólőilonca, tökehernyó Irtására. Bordói léhez keverve: Arxola, Daniin arzén tartalmú cermetezószerek (lágókártevők Irtására). ■ losal. Sulfarol llszthsrmst, gonibakáitevők Irtáiához,
A Imola, Pomrln (vértetűkátrány) vértetves sebhelyek bekenéséhez Hornyóonyv megakadályozza a má»zókártevóket és hangyákat, hovy a réziata vagy gyümölcsfa koronájához feljussanak.
Kaphatók.
Ország József
(égnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
APBÓBIRDETÉSEK
Aj ifrifcJrSaUMk «|a 10 u«a M JtZMr. — iln. tovíbw Hd étk i 01mr. Vasár- «• i»ii|m m U^s M mér. mtmt— IMttW dj]a s Jzi. Si*r4i„ *. p4IMM 10 SO pilér. Wa lo.ibbl uá dSa * JUI«r. Ómul i Misa*, n*. tifibb twtOiWJ ÍM ud két uduk uáattuta.
Atlál! hMMika«fc Kft »*iW*4nr. HlrtfeMHk 5 (BQ pmaaa Smafu alsi a relwTflffBS klsyMrés, udalaaa, vAtjett olOre tVinloaasa
Rl» golyós csapágyak autóhoz, ipecllll. »an olcsón Ford- és Fordsonhoz Unger Ultmann és Tóth vaskereskedésében «
FStdmt... Iskolát végzeit kezdi segéd-gszdallszt Ilyen, vagy hasonló állási keres. Megkereaésekel .Kis Igényű" lel-Igére a kiadóba kér. 2831;
Autótaxik, modern csukoltuk, lesiállj. tolt viteldíjért rendelhetők. Telefon 167 este 571. számon. 7
BSamalsm 5 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó, vagy bérbeadó. Július l én átvehető. Vita Balat.a-mArlán 1600 öl beültetett szőlővel, villa-telkek kedvező tlzetéil feltétellel eladók Clm a kiadóhivatalban. 2758
Asztali- és fajborok
60 llterenklnl tO Uü. kapható
Dr. UCHT8CHEIS borkereskedéi,
r Csengery-ut 31.
Kénkorataiséat Jutányos áron vállalunk. Armuth Bazár-udvar. 2719
SoJAt otthon épltéaéhoa telket és hoisiulejtrstu kamatmentes kölcsön! azer zek. FelvllágoslláS\'Szántó, Sugái-ut 6. 216!
PrlaOtkaioaBnt karaaak lóutvo-nalon levő egyemeletes házamra l-ső helyi bekebleséare. — Ajánlató! a kiadóhivatal .Biztos fedezel- jelige alatt továbbit. MÍ4
Oload építés! anyag elsdó, teljes két-szobás hásra s|tó, aolak, lűtkely stb. Bővebbet dr. Meikly Belus gyógyizerttr-ban. 2730
Nsgyrécael állomás mellell! vágásban mindenki vehe! tfllyirflnkSkat, fenyő és hársrönköket. Egyes darabokat Is lehel venni A rönkök váteláia a nagyrécsel állomásnál, az Iparvasútnál levő kunyhóban flzelendó. 2812
Minden elfogsdható árért elidó egy szoba botor, Jóksrban levő karékpár és
vlllanyfelszerelés lilával Altlla-u. 46. 2892
Horthy Mlklós-ut 59. számú
ház
szép kerttel szabadkézből eladó.
Fotoamatőrmunkék
kidolgozása
modern willanfra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivái
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
1.
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolyam 130. izám
Nagykanizsa 1982. Junlus 11, szombat
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Surkeaitóstg éa kiadóhivatal: Fóul 5. síim. Keszthelyt iiókkUdóhlvatal: Kouuth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengó SO fillér Szerkesitótégi él kiidóhlvatill telefon: 78. u
Drágaság — olcsóság...
Irla: K«lemen Ferenc
Az árak alakulását ősidők óla a kereslet és kínálat vastflrvénye szabályozza. Minden olyan kísérlet, mely ak\'r elméleti, akár gyakorlati alapon megdönteni akarja a gazdasági élet e kardinális tételét, előbb-ulóbb csódOI mond. Az élei nagy törvényeivel szemben minden erői kOdés hiábavaló. A kereslet és kínálat egyensúlyát egyoldalú gazdasági manőverekkel Ideig-óráig ugyan meg lehel zavarni, Így például az áruk halmozása, elrejtése átmenetileg egyes cikkek kínálatát a minimumra redukálhatja s ezzel az illető áruk árának Intenzív emelkedését elősegítheti — de ez nem gyen-
f[ill, sőt erősíti a kereslet és klná-al örökérvényű árszabályozó leientőségét.
Normális gszdasági életnek, minden termelő és áiuelosztó tevékenységnek ezen alaptorvényen kell felépülnie. Manapság mégis azt látjuk, hogy vezető gazdasági államok — nyilván a nyomasztó vllágkílzls súlya alatt — olyan pénzügyi és gazdasági politikával kísérleteznek, amely s kereslet és kínálat ősi töi vényével izemben mesterséges eszközökkel, különösen pénzügyi rendszabályokkal valulárls experimentumokkal óhajtja az általános árképződést bizonyos irányban befolyásolni. Különösen a halalmas U. S. A.-ból érkeznek ujabban egyre sűrűbben olyan lilrek, melyek hitelinflációval és más monetáris Intézkedésekkel kivánják az drak emeléséi, illetve azoknak a nagy Ipari fellendülés ideiében 1929 ben elért nívóján való rögzítését. Ezzel a szárnyaszegett „prosperyty"! akarják a yankeek u|abb lendülethez segíteni. Európában viszont, különösen a nagy gondokkal küzködő Németországban az drak letöréséről, az általános olcsóbbodástól várják a gazdasági élei fellendüléséi. Itt egyenesen árdiklátor intézi a nagy hadműveleteket. A német felfogásnak sok hive van más államokban is s ma már az óvllágban majdnem általános az a hit, hogy a nagy gazdasági regenerálódásnak az olcsóbb termelés, az alacsonyabb árak s az ezzel szervesen összefüggő nagyobb fogyasztás hármas elméidéből kell kiindulnia.
A fellogásoknak, a módszereknek, a kísérleteknek ez a különbözősége önkéntelenül Is (elveti a kérdést: hol ill az igazság? Melyik metódus alkalmasabb arra, hogy az emberi-8éget, a világ gazdasági éleiét uj "ha, uj boldogulás felé vezesse. Sem az amerikai árnlveaurögzités, »em a német árleszállítás! diklalura nem szolgállallak eddig olyan eredményeket. hogy azok alapián ez\'a ké\'déB a világgazdaság létérdekei szemponijáhól határozottan elbírálható lenne. Mind a két experimentum csak kétségbeesett kisérlelnek minősíthető, melyet semmiféle tudományos, vagy gyakorlati lapaszlalat alá nem támaszthat.
A gyötrő gondokban vergődő vi-
lág, melyet e. két vezető nemzet egymástól ellérő kisérlelel valósággal kél táborba osztottak, azonban tudni akarja, melyik módszer alkalmas arra, hogy a megbomlolt világrendet helyreállítsa, a tétlenségre kárhoztatott kezeket munkához, az éhező gyomrokat kenyérhez |uttassa?!
Az árak rögzítése, vagy pláne emelése, tehát a a,dgaság az a panacea, mely a halódó világot u| erőhöz juttatja, vagy az egész világra, a termelés minden tényezőjére kiterjedő általános olcsóság fogja e az emberiséget uj napsugaras magaslatok felé vezelnl? I
Két sorsdöntő felfogás, két világ áll Itt egymással szemben I A drágaság a termelés, az olcsóság a fo-
gyasztás érdekeit szolgálja. A kapitalista világrend Üzleti alapja: a mennél nagyobb haszonra való termelés, az ezzel szemben álló szociális felfogás célja, a nagy tömegek mennél bőségesebb, mennél olcsóbb ellátása. Magasabb közgazdasági érdekek ilt Is, mint a gazdasági és kulturális élet minden terén, a szembenálló felfogások és törekvések egymáshoz való közeledéséi, sz ellentétek lefaragását követelik. A drágaság, melyei még Amerika Is csak hlteliuflációval, tehát a dollár bizonyos mértékű meghamisításával tud megvalósítani, az amerikai nagyipar egyoldalú szempontjait seglll, mig a fogyasztó tömegek érdekeit épen inflatorikus rendszabályaival sérti,
a német olcsósági diktatúra viszopt a fogyasztó rétegek gazdasági boldogulását fokozza, de legalább Is átmenetileg az Ipari termelés kilátásait rontja. Nagy egyetemes emberi érdekek szolgálata azt követeli: fogion össze a drágaság és az olcsóság I A termelésnek le kell mondania az egyoldalú boldogulás illúziójáról, mert a leghatalmasabb termelés Is életképtelen harmonikus fogyasztás nélkül, ez ulóbbi viszont ne követelje az árak Indokolatlan letörését csak azért, hogy végre a gyáriparnak Is .rosszul menjen!"
Csak az erők koncentrációja, a termelő tényezők összefogása és egy pártatlan gazdasági politika mentheli meg a világot I...
A Kanizsán leleplezett vörös mozgalom országos vezérét keresi a pesti rendőrség
Egy kanizsai származású gyakorlótanárt, egy karcagi földblrtokosnő leányát és egy budapesti vállalkozó 17 éves leányát Is letartóztatták
A Stolzer- menyasszonyának feladott figyelmeztető távirat árulta el
a budapesti bflntársakat
Budapest, Junlus 10
A Nagykanizsán leleplezett kommunista Ugy lndilolta meg azt a letartóztatást lavinái, amelyet már napok óta foganatosít a budapesti főkapitányság politikai csoportja. A budapesti bűntársakat az a távirat árulta el, amelyei Stolzer Emil nagykanizsai letartóztatása ulán egyik barálja adott fel Komjáthy név alatt és amelyben sürgős segítséget kér a budapesti közponltól. Ennek a táv-Iratnak Slolzer állítólagos menyasz-szonya, Hllmayer Rózsi 19 éves budapesti fogtechnikusnő, egy Jómódú karcagi földbirtokosnő leánya voll a clmzett|e, akit azonnal őrizetbe vettek a budapesti detektívek.
Ez a Hllmayer Rózsi voll az egyébként, akinek a mult vasárnapi filléres-gyorssal Nagykanizsára kellelt volna érkeznie, hogy személyesen adjon át Stolzer Emilnek egy csomag kommunisla röpiratot. A leány valami okból nem jöhetett le, a csomagot postán küldték és igy kerüli ez az Igen fonlos bűnjel a rendőrség kezébe.
Hllmayer Rózsi kihallgatása ulán azonnal előállították a főkapitányságra Fischl Ferenc 23 éves gyakorlótanárt, aki a Mester-utcai Fáy András reálgimnáziumban müködölt. A fiatal kommunista tanár színién nagykanizsai származású és már ill kerüli Ismerelségbe Slolzerrel. Fischl Ferencet a Práter-utca 59. c. számú ház epyik földszinti lakásából állították elő, ahol a lázító röpiralok és versek egész ládára való, még ki-
nyomallan gyűjteményét találták a detektívek. A gyakorló tanár, aki délelőtt az iskolában müködölt, délulánonkinl vörös röpiratokat, szabályzatokat szerkeszteti, vörös-diák szavalókórusok részére kommunista verseket irogatolt. Röpirataiban arra Izgatta a diákokai, hogy az Iskolai legyeimet törjék meg, verjék kl a papokat az iskolákból és szerezzenek maguknak Irányító hatalmat a tanítás terén, mert az Iskola olyan Intézmény, amely már az lf|nkat is a burzsoázia rabságába kényszeríti. Tanulmányt irt Szov|et-oroszország tanügyi rendszeréről és a diákság részére példakép kidolgozta a bolsevista tanárok és diákok rendszeréi. Szavalókórus részére az Amerikában fehér nők megbecsle-lenitése és meggyilkolása miatt halálraítélt négerekről irt verset, melynek az az alapgondolata, hogy nem a négerek követtek el erőszakot a fehér nőkön, hanem a fehér nők a négereken. Ezt a verset kellett volna a vörös diákoknak szavalni.
Hllmayer Rózsi a titkárnő szerepét töltötte be Fischl Ferenc mellel!. Neki volt kötelessége a röplapok vidéki expediálása.
Megállapította a főkapitányság, hogy Fischl tanárnak több diákot is Bikerült megnyernie a vörös eszmének. A detektívek őrizetbe vették egy lómódu budapesti vállalkozónak a 17 éves leányát Is, de rajta kívül még többen is vrnnak letartóztatásban.
Stolzer Emil és négy lársa meg-
felelő kíséret mellett pénteken reggel érkezeit Budapeslre. Azonnal a főkapitányságra vitték az ifjú bolsikat, ahol a szembesllések ulán hozzálátlak a kihallgatásukhoz.
A főkapitányság politikai osztálya elsősorban azt akarja megállapítani, hogy kik veitek még részt a mozgalom szervezésében, de különösen keresi a mozgalom országos vezérét, akinek kilétét eddig még nem sikerüli megállapítani.
A titkos választójog be vezetését, a választások kiírását
követelték a Ház mai szónokai
Budapest, Junlus 10 A képviselőház ma folytatta a költségvetési törvényjavaslat tárgyalását.
Pékár Gyula tiltakozott az ellen a vád ellen, hogy Tisza István gróf politikai barátai a forradalmi időben nem merték vezérük iránli kegyeletüket kifejezni. Rámutatott arra, hogy ennek épen az ellenkezője az Igaz. Sztranyavszky Sándor hangoztatta, hogy a kormány nehéz helyzetben vette ál az ügyeket, de nem érte et célját. Nem tartja valószínűnek, hogv a 806 milliós keretet fenn lehet tartani. Régente a nyilt választás hive volt, idők multával azonban meggyőzödön arról, hogy a titkos választójog behozatalára van szükség, amely a nemzelfennlartó erőknek
_ZALAI KÖZLÖNY__
A belügyminiszter nagyobbmérvO módosításokat eszközölt Nagykanizsa város költségvetésén
A pótadó 48°/o, ■ kereaetiadó huloa 5% laax

biztosit szerepet. U| történelmi korszak küszöbén állunk, ezért előretekintő, bátor politikusokra van szükség. A magyar külpolitika alapjává egyenesen és nyíltan a béke-revíziót kell tenni. Pintér László azt hangoztatta, hogy Ausztria a jobboldali Németországgal szemben tartózkodóbb lett, mint az eddigi német uralom idején. Ezt a helyzetet a magyar külpolitikának ki kell használnia a Duna-vOlgyének rendezésére.
Sándor Pál szerint nekünk ki kell jelentenünk fizetésképtelenségünket, hiszen külföldön már mindenki tudja, hogy képtelenek vagyunk fizetni. Saját magunkra vagyunk utalva és e szerint kell berendezkednünk, a 800 milliós költségvetést azonban nem fogja elbírni az ország.
Kegyetlen intézkedésekre van még szükség, de Inkább szenvedjen néhány ezer ember, sem minthogy elpusztuljon 8 millió. — Kiger József a tokajhegyaljai borvidék kérdésével foglalkozott. Pallavlclnl OyOrgy őrgróf szerint arra a végcélra kell törekednünk, hogy a Duna völgyében széleskörű alkotmánnyal felruházott demokratikus népek éljenek egymás mellett Szent István koronájával összetartva. Ulaln Ferenc kifogásolta a külföldi adósságok törlesztésének ügyében elfoglalt kormányálláspontot. Inkey Pál báró szerint gazdasági politikánk tele v«n észszerüllenség-gel. Strausz István szerint a világválság halása nem lelt volna annyira érezhető, ha a Bethlen kormány kellő mértékben takarékoskodik.
(Éjszakai rádiójelentés) Tóth Lajos élesen bírálta a kormány gazdasági politikáját és kifogásolta, hogy nem adnak munkanélküli segélyt. Oál Jenő szerint
el kell rendelni az uj választásokat.
Bajcsy-Zsilinszky Endre felszólította a kormányt, hogy szakítson eddigi politikájával és kezdjen olyan politikái, mellyel reményt kelt a népben, hogy érdemes szenvednie, mert ha ma szenved is, a holnap talán verőfényesebb lesz. Komoly és széleskörű telepítési politikát kiván. Áttérve a külpolitikai kérdésekre kifejtette, hogy a Benes-féle politikával, amely Magyarországot kizárja az együttműködésből, nem lehel uj helyzelet teremleni. Németország és Franciaország klbékülése nekünk ts érdekünk, mert a Dunavölgyben semmi komolyabb lépést nem tehetünk Németország hozzájárulása nélkül.
Az elnök javaslatára elhatározták, hogy a vitát holnap folytalják. Az ülés 11 órakor ért véget.
A színház e heti műsora:
Szombat: Mosoly országa. Vasárnap cl. u. fél 3-kor: Vihar a Ita-latouon.
Vasárnap d. u. léi 0-kor: Tűzmadár. Vasárnap este tál 0-kor: MAYA.
Zalaegerszeg, Junius 10 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A belügyminisztériumtól ma érkezett le a vármegyéhez Nagykanizsa és Zalaegerszeg megyei városok 1932. évi költségvetése. A vármegyei hozzájárulást mind a két helyen törölte a miniszter. A tisztviselők mellékjárandóságaira előirányzott összegeket a mérséklés tekintetében kOIOn rendelettel fogja elintézni. Zalaegerszegen 71 százalékos lesz a pótadó, a keicseltadó kivetési kulcsa 6 százalékos lesz.
A miniszteri leirat részletesen foglalkozik Nagykanizsa város költségvetésivel. NagyobbmérvO módosításokat eszkOzOll azon. Nagykanizsán a pótadó 42 százalék lesz, mig a a kereseti adókulcs 5 százalék. A rendelet szerint
aggodalomra ad okot Nagykanizsán a sok súlyos kői-csőnteher,
Nagykanizsa, Junius 10 Annak Idején részletesen foglalkoztunk azzal a nagyszabású bün-űgygyel, amikor a várföldei legények BánokszentgyOrgy zalai községben cigányirtást végeztek, amelybOl,Szike József és Kele Géza legények letartóztatásba kerüllek, akik a kOzség legjobbmódu gazdáinak gyermekei. A nagykanizsai törvényszék büntető-tanácsa Szőke Józsefet liz évi fegyházra Ilélte, ellenben Kele Oézát felmentette az ellene emelt vád és következményei alól, egyben elren
Utóbbi időben gyakran felmerült az aggodalom, hogy a hazai fürdőhelyek, kihasználva a valutanehézségek okozta konjunktúrát, olyan ár-drágitást csapnak majd a nyáron, hogy a közönség számára leheletlenné teszik az itthoni üdülést. A Balatoni Szállodások és Penslrttulaj-donosok Egyesületének ülésén a nagyszámban megjelent tagok olyan határozatot hozlak, mely a tisztességes 8zállcdá8ipart rehabilitálni kívánja. Vetter Ernó, a balalonmáriai dr. Szigelhy-üdülő tulajdonosa Javasolta és a választmány elhatározta, hogy olyan kötelező nyilatkozat adására szólítja föl az érdekelteket, amely szerint az Idei fokozott érdeklődés dacára sem emelik a tavalyi árakat.
Megbízták a Balatoni Irodái, hogy
amiért a belügyminiszter a várost a további kölcsönök felvételétől és a nem feltétlenül szükséges lovábbi beruházásoktól a leghatározottabban eltiltja és felhívja, hogy minden rendelkezésére álló erivei a kölcsönök törlesztésére törekedjék.
Zalaegerszeg vagyoni állapotát mérlegelve, megállapítja a miniszter, hogy
a város által felvett kölcsö nők nem elég produktív célokra használtattak fel.
Igy a kölcsönökkel kapcsolatos kiadásokra a vagyonból eredő jövedelmen felül egyébb bevételeket is jelentékenyen Igényb kell venni a városnak.
Kimondja a rendelei, hogy a tovább! kölcsönök felvételéül minden körülmények között tartózkodni kell és a viszonyok javulásával törekedni kell a függikölcsBnökel kedvézibb törlesztéses kölcsönökké átalakítani.
delte azonnali siabadlábrahelyezéséi. Vitéz Cslllaghy Oyörgy vezetőflgyész fellebbezett Kele Oéza felmentése és annak szabadlábrahelyezése miatt A pécsi tábla tegnap foglalkozott ezzel az üggyel és értesítette a nagykanizsai törvényszéket, hogy Kele Oézát azonnal tartóztassa le. A nagykanizsai törvényszék vlzsgálóbirája még a mai napon Intézkedett a csendörségnél, hogy Kele Oéza Őrizetbe vétessék és beizállíttassék a nagykanizsai törvényszék fogházába.
a kötelező nyilatkozatot megtévö szálló- és pensiólulajdonosok névsorát sokszorosítsa és az érdeklődőknek megküldje. Ilymódon a közönségnek módjábat^ áll megludni, hogy mely szállók és penslók becsülik többre a konjunktura kihasználásánál vendégeikel és — jóhirü-kct. Ha sikerül az akció, eredményéi megérdemelten élvezhetik. (Idegenforgalmi Tudósító).
* /
A magyar tenger,\'partjain uralkodó szellemre jellemző ez a határozat, amely (ha cs,k az Idegenforgalmi Tudósító rosszul nem stilizálta, ami nem valószínű I) a fokozott érdeklődés „dacára sem" emeli az árakat. Ebben a határozatban logikailag bennfoglntlalik, hogy: a fokozott érdeklődés ok volna ugyan az ár-
______1932. junius 11,
emelésre, de ... Lám, ilyen jószl-vüek a Balatonparton I
Mi ugy hisszük, hogy a fokozott forgalom sokkal inkább volna indok az árak leszállítására. Mi ugyanis sohasem a balalonl szállodások és penziósok, hanem mindenkor a Balaton érdekeiért és ezzel a nagyközönségért harcoltunk és harcolunk e hasábokon.
Bánatában szíven szarta magát egy paosal gazda, mert 20 éves leánya meghalt
Pacsa, Junius lu (Saját tudósttónktól) A szülői szerelelnek egy megható tragédiájáról kell ma beszámolnunk. Sznopek Károly pacsal gazdaembernek, aki egyébként hadirokkant volt, nemrégen meghall 20 éves, szép leánygyermeke. Sznopek nagyon szerelte gyermekét és nem tudott Iwlenyu-godni annak elvesztésébe. Leányának halála óla búskomor lelt és hiába vigasztalták hozzátartozói, elkeseredése mind nagyobb lelt. Családja féltette és vigyázott Is reá. Tegnap azután történt, hogy egy óvatlan pillanatban Smopek elővette élesrefent vasnyelü zsebkését ét azt markolatig szivébe mártotta. Az elkeseredett apa néhány percnyi haláltusa után kiszenvedett A megindított vizsgálat kétségkívül megállapította, hogy a hadirokkant gazda gyermekének halála feletti elkeseredésében követte el végzetes lettét Sznopek Károly, az apai lájdalom áldozata Iránt az egész községbeu nagy a részvét. A halósága holttest eltemettetésére megadta az engedélyt
A színházi iroda hlrel
(*) Mosoly országa délutáni helyárakkal. Szombaton este bizonyosan zsúfolt ház tog gyönyörködni Lehár Ferenc vüághlrű rumantlkus daljátékában, a Mosoly országában, annál Is Inkább, mert ezúttal méraákult délutáni hely-árakkal megy a darab s így e csodálatos szépségű daljátéknak megtekintése nem Igényel nagyobb áldozatot, viszont feledlieteüenUl azép emlékű szórakozást nyújt
(*) Vihar a Balatonon és Tűzmadár 22-160 filléres helyárakkal. Vasárnap délután fél 9 órakor a jelzett teljesen olcsó helyárakkal kerül színre az évad egyik legkedveltebb operettujdonsága, a vihar a Balatonon, mlg délután lel 6 órakor ugyancsak olcsó helyárakkal a prózai együttes kltünS produkciója, a Tűzmadár, Zllahy Lajos remekműve kerül színre.
(*) MAYA vasárnap este. Az eddig bemutatott operettek közül talán egyik sem tudott oly közel férkfiznl a kanizsai közönség szivéhez, mint a Maya, operettujdonság, melyet eddig minden előadáson zsutolt ház tapsolt végig. Az előadás valóban megérdemli a legnagyobb ellsmorést és ügyeimet, mert a társulat ebben az operettben Is fővárosi színvonalú előadást produkál. A Maya Bzlnpadou és nézőtéren sok-sok színpadi trükkel, frappáns hatásokkal Játszódó azlnoe operett, fülbemászó molódlákkal, káprázatos kiállításban.
(•) Államügyész hétfőn este. A bűnügyi drámák közt leledhotoüen az évtizedek előtt bemutatott Névtelen asz szony emléke. Hinnék az értékes drámának az örökébe lépett most az Államügyész, John Bradley 8 lelvonásoa bUn-ügyi kalandja. Az Igazságszolgáltatás nehéz lólekzotU, Izzó atmoszJóráJu viaskodása az Isme^otlen bUnösset, első perctől kezdve megfogta a közönséget 6« elementáris erővel kényszerld Idegeinket a feszült figyelemre. A próza együttes v. Bánky Róbert vezetésével lelkesen készül a bemutatóra.
Szenzációs fordulat a várföldei cigánypogrom bünOgyében
A pécsi tábla elrendelte s felmentett és szabadlábrahelyezett Kele Qéza azonnali letartóztatását
A balatoni szállodások és penziósok elhatározták, hogy „a fokozott érdeklődés dacára" sem emelik az árakat
1932 junlus 11
Lemondott az örökségéről, hogy ne kelljen fizetnie a gyermektartási dijat
Érdakti hitelezési csalás a törvényszék előtt
Keszthely, junlus 10 (Saját tudósítónktól) Érdekes hitelezési csalás Ügyében Ítélkezett a
ZALAI KOZLQNY
nagykanizsai törvényszéknek Keszthelyre kiszállt Mutschenbacher-ta-nácsa.
A vádirat szerint Lázár l.sjos 31 évet tzerszegtomajl földműves, hogy a Cseh Róza rétzére vele tzemben jogeróten megítéli gyermektartátdlj behajtását megakadályozza, a Cserszegtomajon tavaly januárban meghalt édes anyja hagyatékából reá esö halod részről, 1273 pengőről a keszthelyi klr. köz-
jegyző elölt 1931. március 31-én tartott hagyatéki tárgyaláton lemondott testvérei Javára, akik ezt elfogadták. Igy nyilvánvaló lett, hogy anyai jussáról Cseh Róza kijátszása végeit mondott le.
A klr. törvényszék Lázár Lajost 3 heti fogházbüntetésre, Lázár Károly 26 éves és Lázár Viktor 25 éves cserszegtomajl lakósokat, ennek testvéreit és Lázár Jánost, az apát, mint bűnsegédeket fejenklnt 50 P-re Ítélte. Lázár János büntetését azonban 3 évre felfüggesztette. Az elitéllek megnyugodtak az Ítéletben.
Fejbelőtte magát a Mura partján egy tönkrement egyedutai kereskedőnő
A múlt évi bankzárlat óta beállt rossz gazdasági helyzet megtakarított pénzét és ékszereit emésztette fel a szerencsétlennek
Le ténye, junlus 10
Tragikus öngyilkosság tartja Izgalomban Egyeduta község lakóit, melynek egyik Ismert kereskedőjét, Handl Magdolnát csütörtökön délután átlőtt fe|jel, holtan találták meg a Mura partján.
Handl Magdolna egyedulai kereskedőnő It a gazdasági krízis áldozata. Az elmúlt nyár óta, amikor beütött a bankzárlat, majd a devizakorlátozás, végül a tisztviselői Illetmények leszállítása, szinte hónaprólhónapra rosszabbodott az egyébként szorgalmas ét mindig gondtalan anyagi helyzetben levő nő üzletmenete. A tél folyamán már az a kis tartaléktőkéje is elfogyott, amit a korábbi jobb napokban öszzegyüjto-getett. Az uloltó fillérig elfogyott a pénze, de szivesen beleölte az üzletébe, mert azt remélte, hogy rövidesen megváltozik a helyzet és akkor kamatostól visszaszerezheti. A helyzet azonban egyre roiszabbodott,
ugy. hogy lassan sor került Handl Magdolna ékszereire Is.
Handl Magdolna napról-napra gondterhesebb arccal nyitotta ki az üzletéi, mlg végül elhatározta, hogy radikális módon vet véget ennek a tűrhetetlen helyzetnek. Valahonnan szerzett egy revolvert és ezt Illókban magához véve, hétfőn reggel eltűnt hazulról. Hozzátartozót bejelentették eltűnését a csendörségnek, azok nyomoztak Is utána, de eredménytelenül. Csütörtökön délután végre megoldódott a szerencsétlen teremtés rejtélye. Az egyik csendőr-járőr ugyanis átlőtt fejjel, holtan találta meg Handl Magdolnát a Mura partján, ahonnan beszállították a községi temető halottasházába. A holttest mellett ott feküdt a revolvere Is, búcsúlevelet azonban nem talállak nála. A helyszíni szemle kétségtelenül megállapította, hogy az áldozat önkezével vetett végei az éleiének.

„Ne hall meg apukám! - mondta a kisleány beteg édesapjának ós pár perc múlva halálosan összeégett
Halálos gyermektragédia a bíróság előtt
Nagykanizsa, Junlus 10 Bajosa községben történt, Oerglna Jánosné 24 éves asszony tésztát főzött a konyhában, ahol a 4 éves Mária nevű leánykája is mellette volt A gyermek kérte az [anyját, hogy adjon neki tésztát, 6 is .főzni" akar. Az asszony teljesítette a leányka kérését, aki ezután anyja mintájára a konyhán főzöcskézett. Oerglnáné egy pillanatra bement a szobába, hogy sót hozzon ki. Ez a pillanat elegendő volt arra, hogy halálos kalasztrólát idézzen elő. A kis leányka ugyanis meglökte a forróvizes fazekat a takaréktűzhelyen, a kiloccsanó víz ráfröccsent a gyermekre és olyan súlyos égési sebeket okozott, hogy
ORION-RÁDIÓ
az apróság két nap múlva belehalt.
A szülök kétségbeesése határtalan volt.
A tőrvény is felelősségre vonta az anyát gondatlanság mialt és igy került most a nagykanizsai törvényszék elé Oerglna Jánosné gondatlanságból okozott emberölés miatt. Az asszony büntetlenségét hangoztatta és azt mondotta, hogy nem is gondolhatott arra, hogy egy pillanat alatt a gyermek fel fogja lökni a forróvizes fazekat.
— Olyan okos, életrevaló gyerek volta kis Mariska, mondotta zokogva az édesanyja, mint a milyen a világon nincsen.
Majd a gyermek apját hallgatták ki. Azt mondja, a katasztrófa előtt éppen lefeküdt, mert nagyon rosszul érezte magát és akkor a kis leánykája odajött hozzája az ágyához és
átfonta a nyakát és az mondotta neki:
— Ugye apuskám nem fogsz meghalni?!
Néhány perc múlva a gyermek jajkiállását hallotta a konyhából...
A bizonyítási eljárás befejezése
után a bíróság bűnösnek mondotta ki Oerglna Jánosné! és ezért a nyomatékos enyhítő körülmények figyelembevétele mellett 100 pengi pénzbüntetésre ítélte, de a büntetés végrehajtását felfüggesztette.
Az ítélet jogerős.
Majdnem máglyahalált halt egy hároméves zalasárszegi kisfiú
Sárszeg, Junlus 10
(Saját tudósítónktól) Megdöbbentő gyermekszerencsétlenség történt tegnap délután Zalasárszeg községben.
Veszlrdczy János gazdálkodó házánál kenyérsütéshez készültek. Be Is fűtötték az udvaron álló kenyérsütő kemencéi. Miután több kenyeret kellett sütni éj szükségük volt vasalószénre Is, fával tüzelték a kemencét. Amikor már eléggé tüzes volt, a gazdálkodó kikotorta az izzó paiazsat, amelyet otthagyott szabadon a kemence elöl!. A gazdálkodó besietett a konyhába, hogy segítsen feletégének kihozni a sűtnivalót, amikor egyszer csak váratlanul hároméves kisgyermekük, Vesztráczy Józsefnek a segélykiállásaira lettek figyelmesek.
A szülök mi az udvarra, ahol tárult a szemeik kisfiúk, mint hempergett az
lülten rohantak ki szivettépő látvány elé. A hároméves valami máglyán, ott izzó parázs között,
pefg
amely itt is, ott Is lángralobbantotta már a ruháctkáját és a haját. Az apa kiragadta gyermekét a parázsból, az égő ruhadarabokat letépte testéről ís mivel szerencsére volt egy kit olaj a háznál, azonnal bekente vele megpörkölt teatét, hogy némileg Is enyhítse a fluctka|fájdalmalL
A szerencsétlen gyet leknek annyira súlyos volt az állapota, hogy be kellett izállitan! a nagykanizsai közkórházba. Annak megállapítására, hogv a szerencsétlenség ügyében kit terhel gondatlantág, nyomozást indított a csendőrség.
Uj tanukat hallgatnak ki a keszthelyi végrehajtó bűnügyében
Koszthely, Junlua 10
(Saját tudósítónktól) Pénzes Mihály voll keszthelyi járásbíróság! végrehajó ügyével már többizben foglalkozott a Zalai KOzlöny. A vád-Irat szerint Pénzes kBzoklrat hamisítással van vádolva, melyei ugy követelt volna el, hogy Kelemen Károly, a keszthelyi Hullám és Balaton szállók bérlője ellen Indított biztosítási végrehajtás alkalmával a
jegyzökönyvei, melyet előzőleg kitöltetlenül a végrehajtást szenvedővel aláíratott, utólag töltötte ki t abba valótlan adatok kerültek.
Több tanú kihallgatása után a vádlóit védője uj tanuk bejelentétével egyidejűleg bizonyítás kiegészítést kért, melynek a klr. törvényszék helyt adott s ujabb határnapul junlut 15-ét tűzte ki Nagykanizsára.
egy nagy tétel divatcikket vettünk
rendkívül olcsón.
Mindenkinek lehetővé tesszük, hogy a mai nehéz viszonyok mellett is olcsón beszerezhesse szükségletét nyári anyagokban.
Arakat nem hirdetünk!
Győződjék meg személyesen
külön olcsó osztályunk
szenzációs árairól.
Aru&úx.
ZALAI KOZLONV
1932 Juniut 11,
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junlus II, uombil
Római katolikus: Bsmsbás. I\'rotest.:
Barnabás. Iir.: Silv. hó 7.

Virosl Múzeum ál Könyvtár nyitva csütörtökön és vasátnap délelőtt 10-tól 17 óráig.
Oyógyazertárl éjjeli SJnlgálM: a .Pekete sas\' gyógyszertár Fő-ut 6. sz és a klskanizsai gyógyszertár.
OözfOrdő nvltva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerds. pénlek délután, kedden egész nsp nőknek). Tel. 2—13
— Szent Antal trlduum. Pádual Sient Antal nap|át megelőzően a plébánia templomban 3 napi ájtatosság lesz. A szenlbeszédeket P. Molnár fogja tartani. Az első szentbeszéd szombaton 6 órakor lesz. Vasárnap délelőtt 10 órakor, este 6 órakor lesz a szentbeszéd. Hétfőn este a 6 órai szentbeszéddel nyer befejezést a triduum.
— Tedeum és belratás a reál-glmnáilumban. A nagykanizsai pl-lista reálgimnázium 13-án, hétfőn reggel fél 9 órakor a felsőtemplomban tartja meg szokásos évvégi Tedeumát, ugyancsak akkor a leány-liceum i9. Ulána blzonyilványklosz-tás. Junlus 14 és 15 én délelőtt 9—12-ig beiratás a gimnáziumba, amikor belratási díjként 30 pengőt le kell fizetni a növendékeknek. Ugyanezen napok délulán|án 3 órától kezdve belratás a gimnáziumi igazgatói Irodában a leányliceumba. Félévi belratási di| 20 pengő. Fontos, hogy különösen az I. és V. osztály növendékei most iratkozzanak be, ne hagyják beiratkozásukat szeptemberre.
— Az OMKE közgyűlése. Az OMKE nagykanizsai kerülete junius 12-én, vasárnap délelölt 11 órai kezdetlel tartja évi rendes közgyűlését a Kaszinó földszinti helyiségében. A közgyűlésre ezúton is meghívja a tagokat az Elnökség.
•— Halálozás. Súlyos csapás érte Ki8komárom község köztiszteletben álló főjegyzőjét, Sztlvay Gyulát. Egyetlen gyermeke László, egyetemi hallgató, életének 20-ik évében visszaadta nemes Ifjú lelkét az élet Urának. Temetése junius 12-én, vasárnap délulán 4 órakor a klskomáromi sírkertben fog végbemenni. Az engesztelő szentmise áldozatot szombaton reggel mulatják be lelkiüdvéétt az ollani plébánia templomban. — A mélyen sújtott szülők iráni me-gyeszerte nagy részvét nyilvánul meg.
— Blllot Nándor gróf fővédnöke lett a Pozsonyi Frontharcos Ligának. A Pozsonyi Frontharcos Ligának, mely egyesüielnek német a szolgálati nyelve, eddig herceg Batthyány-SIrallmann László volt a tövédnöke. A herceg halálával megüresedett fővédnökl tisztségre most egyhangúlag gróf Billot Nándor pozsonyi lakost, Lazsnak urát kérte lel a Liga, aki el is fogadia a kitüntető tisztséget.
A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arcszin, kedvetlenség a természetes .Ferenc lónnel" keserűvíz használata álttl sok esetben* elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Fereno lóiief vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe A Ferenc JóxseJ keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
Ma: Haydn-koncert
Nagykanizsa, junlus 10
A Nagykanizsa zenei éleiében ritka élményt Ígérő, ma este fél 9-kor a Polgári Egyletben kezdődő bicen-tennáris Haydn-emlékhangverseny műsorán dr. Kerkay József mond emlékbeszédet. A zene és énekkarokat Kettlng Ferenc vezényli. Szólóénekesek : Ábrámovlcs Márk, Domány Sári és Csuka Béla. A rendezőség pontos érkezést kér, mert az egyes számok alatt az ajtókat lezárják.
— Schwartz Ignác temetése vasárnap délelőtt 11 órakor fog végbemenni az Izr. sírkert halottasházából.
— Adományok zeneiskolai növendékek Jutalmazására. Tanévvégi növendékjulalmazásra az alábbi ujabb adományok érkeztek a zeneiskola Igazgatóságához: l és 2, sz. postahivatal személyzete 10 pengő, Izraelita Jótékony és Kulturális Leány-egylet 5 P, Rózsavölgyi és Társa zenemUkiadóhivatala Budapest 12 drb hangjegy, Bárd Ferenc és Fia zeneműkiadóhivalala Budapest 10 drb hangjegy, Outenberg könyvkereskedés Nagykanizsa 5 drb hangjegy, Rozsnyai Károly zenemukiadóhivatala Budapest 3 drb hang|egy, Schless Testvérek könyvkereskedése Nagykanizsa 2 dib hangjegy, F. Oarai Margit zeneiskolai lanárnö 2 hang|egy, Mair József könyvkereskedése Nagykanizsa 5 dtb könyv. Az adakozók fogadják e helyen is az Iskola meleg köszönetét.
Idölárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő lelentések: Pénteken a hóméi-séklet: Reggel 7 ónkor +14, délulán 2 ólakor +19 ti, este 9 Örskor +14-6.
PtVtixet: Reggel borult, délben felhős, este tiszta égboltozat.
Stillrány. Reggel és délben északkelet, este keleti szél.
(Éjtmkal rádlájtítrűii) a OUtaaraló-glal Intéxet i.Untl aata <0 érakar i Derűit, oaandaa, maiad I4S várható.
kerill többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi ulána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Ön fizet rát
ha nem cseréli ki régi
izzólámpáit
ujakra. R régi izzólámpa rosszul világit és több áramot fogyaszt. :-: Forduljon hozzánk tanácsért, felvilágosításért! :-: Mindenkinek készséggel állunk rendelkezésére.
Transdanubia R. T.
Városi üzlet: Csengery-ut 6.
Telefon s 4-13. szám.
Fogházra Ítélték a temető vlrágtolvajit
Nagykanizsa, junius 10
A Zalai Közlöny már számtalanszor rámutatott arra a szégyenteljes és felháborító állapotra, hogy nem egy ízben vandál kezek a rk. sírkert ben a sírokról lelopták a virágokat és vagy hazavitték, vagy pedig a piacon eladásra bocsájlotlák. A temetőben azóta fokozottabban vigyáznak a sirok virágtolvajaira.
Tegnap történi, hogy\' Hitler La-josné sírjáról egy asszímy rózsákat lopott és igyekezett zsákmányával kifelé a temetőből. Azonban észrevették és átadták a rendőrségnek, amely a kir. járásbíróság elé állította, teltenérés esete forogván fenn. Szabó Győző járásbirósági alelnök, büntető biró a rózsatolvaj asszonyt, özv. Beregi Józsefné Bogár Márlát azonnal nyolc napi fogházra Ítélte.
A fogházbüntetés remélhetőleg el fogja riasztani a temetötolvajl.
— Orvosi hlr. Dr. Welwdrlh Dezső gyermekorvos hazaérkezett és rendelését Zrínyi Miklós-utca 40. szám alalt ismét megkezdte. — Rendel: 11—12-ig és 4—5-ig.
— Az I. körzet! áll. elemi Iskola kézimunka kiállítása. Az I. körzeli áll. elemi népiskola folyó hó 10—14-ig rendezi kézimunka és rajz-kiállilását, mely naponla 8—12 és 2—6-ig megtekinthető.
— Kérelem. Ezúton fordulok városunk nemes szivü hölgyeihez, hogy használt, kiselejtezett ágylepe-dőiket, dunna és párnahuzatalkat juttassák el a Missziósházba, hogy otthon, a puszta szalmán fekvő súlyos betegeink számáia eivlhessük. A Missziósház főnöknije.
— Divatban, ízlésben, olcsóságban a SchUlz Áruház vezet.
— Keszthelyi, kassal és kolozsvári öreggazdák találkozója. A keszthelyi Oreggazdák a budapesti tenyészáliatkiállitás alkalmával tartott találkozójukon elhatározták, hogy a folyó évben a mostani keszthelyi Ili. éves hallgatók .sárgulási bucsu-zóján" az 50, 40, 30, 20 és 10 évvel ezelőtt Keszthelyen végzettek Is találkozót tartanak. Kifejezésre jutott az illetékesek részéről azon óhaj is, hogy ezen találkozón a hontalanná vált kassal és kolozsvári öreggazdák is részi vegyenek..Ennek megfeleló-leg a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia igazgatósága ezúttal értesíti a volt keszthelyi, kassai és kolozsvári öreggazdákat, hogy a .sárgulási ünnepély" és igy a közös találkozó junius 25-én este Keszthelyen, a Georgicon vándorserleg használata mellett lesz megtartva, melyre az érdekeltek és az érdeklődők szíves megjelenését kéri. Kéri egyben azt is, hogy a résztvenni szándékozók az akadémia igazgatóságát megjelenésükről értesíteni szíveskedjenek.
1932, junlus 11
ZALAI KÖZLÖNY
4
— Hamis aprópénzeket hoznak forgalomba Nagykanizsán. Régi rendőrsígl megfigyelés, hogy minél nagyobb érlékc van a pénznek, annál kisebb pénznemeket hamlsi-lanak az erre vállalkozók. Ha ez valóban így áll, akkor mosl Igen nagy értékkel kell, hogy bírjon a pénzünk, mert már a pénzhamisítók nem az 1—2 és 5 pengősöket, de a 10 és 20 filléreseket ii hamisítják. Pénteken délelölt ugyanis mind a keltöböl egy-egy rosszul sikerült példányi szolgáltatlak be a kanizsai rendőrségnek. Az egyik ksnlzsai bank pénzbeszrdője egy hamis 20 fillérest vitt fel a rendőrségre, egy vidéki gazdálkodó pedig egy hamis 10 fillérest. Mind a kettő olyan primitiv hamisítvány, hogy nemcsak iz ólmos színéről, de a durva készítéséről Is az első pillanatban fel lehet ismerni. A rendőrség nyomozást indított a terjesztők kézrekerltésére.
Felhívás a magyar vidék összes művészeihez I Ezúton kérjük az összes írókat, zeneszerzőket, szobrászokat, festőket stb., hogy akik még nem állanak velünk összeköttetésbe, — egy közös és mindnyájunkat érdeklő megmozdulás céliából — címüket 15 napon belül: .Csermely litván iró, Kaposvár Kultur-könyv-nyomda" címre beküldeni kegyeskedjenek.
— A kanizsai tOdőbeteggon-dozóban május hó folyamán 33 uj belegel vettek fel, összesen 147 beteget kezeltek. Beteglétszám az év eleje óta 853. Köntgen-vizsgálat 5, laboratóriumi vizsgálat 5 voll májusban. Segélyben részesült e hóban 40 beteg, akik 1340 liter tejel és 10 kg. lisztet kaptak.
— A „Magyar Külpolitika", h Magyar Revíziós Liga hivatalos Iftpjn, legújabb számának vezotő cikkébon Her-czeg l-\'orencnek a magyar békerevlzló érdekében folytatott munkásságát méltatja. A folyóirat külön cikkben emlékezik meg Kndreaz Qyörgy és Blttay (iyula vértanúhaláláról, a Juatlpe tor
Hungary végzetes pusztulásáról. Beazá-" izIób Liga o i vidék roviz
inagygyt
emangzott beszédeket és határozati
agzetespua mól a Ituvízlóe Liga országos nagy-:galmá-í Illésen
gyűléséről, a vidék rovlzlós mozgalmáról, részletesen közölve a nag
Javaslatot Gazdag híranyagán kívül lluugaria Lloyd oliuü luullóklutéüeu >z amerikai magyarság kulturális életéról, revíziós munkájáról Ir. Balla Ignáo én dr. litirsl Julla cikkel, Falu Tamás novellája, Jáazav-Horváth Elemér hazaflaa verse egéezltfk kl az u] Bzámot, amelyben a „Magyar Külpolitika" bejelenti ItJuRágt pályázatának 1932. Junlus 30-lg történt meghosszabbítását. A „Magyar KUlpollUka" amely a lap előfizetést diját 18 pengőre szállította le. kladóhvla-tala utján tBudapeet, IV. Dalmady-u. 8.) készséggel küld mutatványszámot.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
jájhat* Mtaáea itiurtslstksa.
Finkttr: WEISZ MÓR, Ntgykinlisa •Wty-rtc 34. T.ltfsa 310.
SPORTÉLET
Változott az NTE varazsdl
mérkőzésének programja
A Nagykanizsai Torna Egylet csapalát eredetileg julius 3-ára kö-lölle le a varazsdl Sport Club Slavia. Tegnap a varazsdl sportegyesületek kél napra hívták meg az NTE-t. Az egyesület elnöksége a meghívást elfogadta és igy a csapat e hó 28. és 29-én szerepel Varazsdon. Első nap a Varazdlnskl Sport Club, mig másnap a Sport Club Slavia lesz ellenfele.
Biztosan hisszük, hogy az NTE labdarugócsapjla méltón fogja képviselni városunk sportját varazsdl mérkőzésein.
Ezévben Is kiírták a vármegyei leventekupát
A nagykanizsai levente labdarugó szakosztály intézőbizottsága 1932. évre Is kiírta a Zslavátmegye területén működő levenlelabdarugó csapatok részére alapított kupát. Tudvalevő, hogy mull évben a nagykanizsai leventék nyerték a diszes trófeát. Nevezési határidő junius 30. Az elő Jelek szerint Zalavármegye majdnem valamennyi városának és járásának levente labdarugócsapata részt vesz a küzdelemben. Az elődöntők előreláthatóan Julius hó első heteiben megkezdődnek.
Elmarad a PAC—NTE mérkőzés
A Pécsi Atlétikai Club levélben közölte az NTE vei, hogy esedékes bajnoki mérkőzéséi lemondja javára. A szövetség Intézőbizottsága a lemondáshoz hozzájárult és Igy az NTE küzdelem nélkül jutott két ponthoz.
A gimnázium vasárnapi sportünnepélye
A nagykanlzssl róm. kat. reálgimnázium .Hunyadi" Sportköre vasárnap d. u. 4 órai kezdettel tartja szokásos évvégi sportünnepélyét a Zrinyi sporttelepen a következő programmal: Felvonulás, Himnusz, zenés szabadgyakorlatok, nyújtó és korlátgyakorlatok, lóugrások, talajtorna, súlylökés (15—19 évesek), súlylökés (12—14 évesek), távolugrás (15—19 év.), távolugrás 12-14 év.), 60 m síkfutás, 80 m síkfutás, 100 m síkfutás, játék I. o., diszkoszvetés, gerelyhajítás, 4X60 m staféta-futás, 4X80 m stafétafutás, 4X100 m stafétafutás, kosárlabdamérkőzés (1V-V. o), 400 m síkfutás, kosárlabdamérkőzés (VI—VII. o.), 800 m síkfutás, dijak kiosztása, Szózat, elvonulás. Helyárak: páholyülés 1 pengő, trlbünülés 50 fillér. Diák- és katonajegy 20 fillér.
Divatos sporting anyagok hatalmas választékbau Schütznél.
= Bútorvásárlás — nem gond 1 Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Közgazdaság
Qyömörey főispán országosan megszervezi a gyümölcstermelést és értékesítést
Budapest, Junius 10
Néhány nappal ezelőtt Qyömörey Oyörgy Zalavármegye főispánjának kezdeményezésére és elnöklete alatt nagyfontosságú értekezlet volt Budapesten. Az értekezleten részlvettek a belügyminiszter, a fölmüvelési miniszter képviselői, az Országos Mezőgazdasági Kamara képviselői, majdnem minden vármegye fő- és alispánjai, köztük Bódy Zoltán zalai alispán Is.
Qyömörey Qyörgy főispin Ismertette az értekezlet célját és előadta, hogy az ország agrártényezőinek körében az az egybehangzó kívánság hangzott el, hogy a kormány kertészeti és gyümölcstermelés! programjának gyakorlati kivitele érdekében szükség van egy országos szerv létesítésére, akár országos egyesület, vagy szövetség formájában, amely szervezet az állami és önkormányzati közigazgatás támogatásával a gyümölcstermelésben rejlő gazdasági erői, a nehéz helyzetben levő mezőgazdaság javára jobban kiaknázni tudná.
Dr. Teümann miniszteri tanácjos a földművelési miniszter képviseletében melegen üdvözölte a Qyömörey főispán állal kezdeményezett akciót, melynek keretében a kormánynak a gyümölcstermelés és a kertgazdiságok fejlesztése érdekében kijelölt nagyfontosságú programja megvalósítható lesz. Az értekezlet egyhangúlag az országos szervezet felállilása mellett foglalt állást és Oyömörey Oyörgy főispán bejelentette, hogy az országos szervezet elnöki lisztére Kállay Miklós ny. államtitkár, volt lőlspánt kérte fel. Oyömörey főispán a kiküldött bizottsággal meg Is kezdte már a megalakulási munkálatokat.
Az országos egyesülettel kapcsolatban egy külön, de vele teljes harmóniában működő szervezet létesül az értékesítés lebonyolítására.
A kanizsai piac árai
(Hivatalos ár-llsta a szerdal hetivásárról)
Zöldségfélék (ktlogrammonktnt) : bab —•—, mák 0-HI, fokhagyma uj 30, vöröshagyma 20, zöldség 15, burgonya 08—16, saláta (drb) 01, foleakápoezta 00, ugorka 00, kolkáposzta 00, paradicsom 00-00 t.
Baromfi (darabonhnlI tyúk 1*20—2 00, ealrke O.HO-2IK), pulyka 0 00—0 00, sovány kacsa 1*00—1*50, hízott 3*00-5*00, Bovány liba 300 -4-00, hízott ti 00— b-00, szopós malac 2 00—4.00 pengő.
Termények (méter mdzsdnklnl): buza
00—19-00. rozs 19.00, árpa 00, zab 00 00, caövea tengeri 00, Bzemea tengeri 1800— azéna 4 00 -5-00, lóher 0-00, lucerna 5*00—O\'ÜO, alotnszalma 5*00, zaupp-szalma 0—6\'00 pengő.
Tejtermékek: tel lt. 12-14, tejfel lt 60-70, túró kg. 30-40 tlllér, vaj kg. 2-40—2 00 pengő, tojás drbja 07-08 Ilii.
OyOmőlcs (kllogrammonklnl) : dió 0 40 ■ alma 00 —00, körte 00-00, szilva szőlő 00—00, barack 00, cseresznye 50 flllór.
Húsárak (kllogrammonklnl): marhahús előle 1-00, hátulja 120, borjúhús eleje
1-40, hátulja 1-6(5, nertéahua 120—1-40, zsír 1-80, hál 1-70, zalrazalonna 1-80, birkahús 000, kalbászlélék 1*00-4*00 P.
Előállat (kllogrammonklnl).- I-a marha 45—50, U-a marha 35—40, vlraUls marha 25—30, zalrsertéa O-OO—0-00, hússertés 0.70 -0-80, borjú 40-0-60, birka 0-00 P.
H
asznált taokönyyeket veszünk.
Uj iskolabftnyveket
előjegyzünk.
Ofenbeok
kasyskarashsdél.
tferUU zártat
Párís 20-16, London 18-79, Newyork 311-25, BrUwel 71-32VS, Milano 26-25, Madrid 42-20, Amsterdam 207 12Berlin
121-35, Wien---, Szófia 3-70, Prága
15-16, Varsó 57 35, Budapest —•-, Belgrád <H», Bukarest 306.
á Hímzett Baak deTlxa-árfolyaaal
VALUTáK Angol I. 2105-2140 Belga fr. 79*70-80-30 Csehk. 17-00-17 10 Dánk. 114-10-115-10 Dinár M8-10-1II Dollár 57050 573 50 Pranda 1.22*30-22-50 Holl. 231-10-232 50 Zloty 6400-64-50 Lel 3*46-3*56
Léva 4-06-419 Ura 29-16-29-46 Márta 135*70-136 60 Norvég 104*00-105*00 Peseta —*—--*—
Schlll. -\'—
Svájdf. 110-70-111-40 Svéd k. 107 OO-KXHX)
DEVIZÁK Amst. 23130-232-50 Belgrád 1003-10-13 Berlin 135-80-13M0 Brüssel 79-80^0-30 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.l 14-30-115-10 London 2093-21-18
Madrid —•-•—
Milano 29*26-29-46 Newy. 571-00-57400 Oszló 104 20-10500 Páris 22-33-22-47 Prága 16-97-17-06 Szófia 4 08-4-19 Stockh. 107-20-10600 Varsó 64-10-64-50
Wien —•-•—
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
ftraáartóuás
Buza tv. 10 flU., át. 05 flll., a rozs 10-15 flU. eteti.
Buza ttazav. T7-es 12-30—12-50, 78-ai 12*45 -12*60, 79-es I2HO-I2-SO, 80-as 12*70—12*90, dunánt. 77-es 12-25—12*40, 78-as 12*35-12-50, 79-ea 12*50-121)5, 80-as 12*60-12*75, rozi 12*40-12*501 lak árpa 15*25-15*75, zab 16*50—17*00, tengert 16 80-16*90, korpa 12*00-12 25.
Felhajtás 1127, eladatlan H35 — P.liő-rendO 1*08—1*10, szedeH 1*12—1*14, szedett közép 092-1*06, kőnnyfl 0*72 -0*88, l-sö rendű Öreg 092 0"96. Il-od rendű öreg 0*80—08Í angol »űldő 1. 1*00-1*20, szalonna nagyban 1*30—000, talr 1*28 — 1 36, hus 1*26-166. félsertés 1-34—1*46.
: Műdal lT<»áa éa Uykiait Táilalat, lurkaalxsáa.
Felelős kiadó: Zalai Károty.
11 Naokaataa* m. aa.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig,
i
ha most döRxct
ZALAI KÖZLÖNY
(Minden külön értesítés helyett.)
Mély szomorúsággal jelentjük, fivér és nagyapánk
hogy szeretett édesapánk, apósunk,
Schwartz Ignác ur
hosszas szenvedés után e hó 9-én 84. életévében csendesen elhunyt.
fl megboldogult drága halott földi maradványait e hó 12-én délelőtt 11 órakor kisérjük Horthy Miklós-ut 11. számú gyászházból a nagykanizsai izr. temetőbe örök nyugvóhelyére.
Nagykanizsa, 1932. junius hó 10-én.
Schwartz Alfrad Schwartz Károly Ausch Gizella
gyevnekel
Schwartz Gizella szül. Mauthnar Schwartz Elaa szül. Wanlsch
menyal
Ausch Frlta
v6|e
Faldmann Cecília szül. Schwartz nővére
éa unokái
APRÓHIRDETÉSEK
áj ifrUIrMltd 44* 10 M fiOér. NMu l®rlbv; né 41]• • flUúr. Vaair- «• ft—af«ay 10 uóH M fiílér, abáM ttftoM uá <l|i I (UL SmhUji m páatsfca* 10 u«| M fillér, alaJaa tö.ábfcl ..ó dija d fillér. daaaaó i alndaa m-l«£tbb b.tlikfeAl m sió kát ts ónak >*á Állá.t kaiMÓkMk ÖŰVt •aiadméay.
Cipők mélyen (••.állított
kaphatók Arm uth Bazár-udvar.
árban
2769
Héxát terhelő kamatos kölcsönét, kamatmentes bossiutejá\'alu kölcsönné át-alakítom. — Felvilágosítás Síin tó, Sugár- ut 6. 2\'.64
Fillérei Esterháxy Weekendcsomag
15 dk*. Wookand kolbász 10 dkg. trappista sajt 10 dkg Hatorházy HalAml B dk#. HaUrháay sonka 1 drb. uborka vagy 1 csomó hagyma
I 100
I tltlír
FBIS.BH lej házhoz azállllva ll, Isméi kajhntú Tcjkőzponinál. Teleion 349. 9
Cipé«Km*atar«kat érdekli. KU
selejlcietl kaplafík, keveatl használtak, 6 pár vételntl páronklnt 40 80 fillérért Míltényt cipóüzletben eladók. 2901
Három szobái utcai lakéa Szemere-ulca 2/c alatt kiadó. Bővebbet Vlda kalapé-le ben. II
pogányvAri
uradalmi tajboralm kaphatók llteienklnt már S0 IMérért. Legkisebb Ktel 26 liter. BROSS KáROLY földbirtokos _Batlhyány-utca 26. Mám.
HaaaéBM özvegyasszony bejáró-ajánlkozTk hosszú bizonyítvánnyal, iccsemő mellé. Hunyadl-ulca 7. 2897
Szénport veszek. Háztól elszállítom. Zalula.Józael főherceg-ut negyvenegy. 2891
Tlaataui
nőnek
vagy csecsemő Hotthy Miklós-ut 59. számú
ház szép kertlel szabadkézből eladó.
RÁDIÓ-MŰSOR
Junlus 11 (szombat)
Budapest 9.15 Az államrendőrség zenekarának hangveraenye. Közben 9.30 hírek. 11.10 NemietkOjl vlzjelzőaiolgálat 12.00 Déli harangszó. 12CÍ A rádió hizlkvnr-tetljének hangversenye. Közben llfl Hírek. 13.00 Idójeliei, Idójáráajelentés. 14.45 Hírek. 1S.C0 Ojermekjátsicóra. 18.45 Idójelzéa, idójáráajelentés, H. 17.00 Cigányzene. 18.03 B 16 30 O. hangv. 1930 Mit Oien a rádió. 20.00 .Három évszázad katonazenéje.- A bécil rádióállomás műsorának kőzvellltse Utána kh. 22.00 ldó|clz«i. Idójáráajelrn lés. Majd cigányzene.
Bécs 11 30 éa 13.10 Zenekari hangverseny. 1.14-S ü 17.(0 Zene 20. 0 iLáid Budapealj 21.15 Jazz
Kombinált arzénrézvegylllctet lartalmazó
Noaprasan Komb. rézkén-arzénvegytlletet tartalmazó Tutokll
mindkettő egyesített permetező anyag
egyidejű védekezésre. Gyümölcsösben ; Qyümölcspenész
(Monlila), varasodás, rügvturóbogár, almamoly, szllvamoly és a többi gomba
ét rovar kártevők ellen Szőlőben i Peronospora, izőlőmoly, szőlöilonca, tőkehernyó Irtására. Bordói léhez keverve: Arzola, Darxlrt arzén tartalmú reimetezószerek (rágókárlevők irtására). Elosal, Sulfarol llsztharmat, gombákét tevők lilájához.
Almola, Pomrln (vórtetükátrány) vérUtves sebhelyek bekenéséhez. Hornyőanyv megakadályozza a máirókártevőket és hangyákat, hocy a r^z»aía vagy gyümölcsfa koronájához feljussanak. Kaphatók :
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
Fotoamatőrmunkék
kidolgozása
Btt
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivás
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
■agykanizaaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi (ülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és arnerlcan bar
Nyomatott a Délzalai Nyomda én Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető; Zalai Károly).
72. évfolymm 131 izim
Nagykanizsa 1882. Junlua 12, vasárnap
Ara 16 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Kserkeaztóaég (l kiadóhivatal: Főút 5. aiira. Keszthelyi llókkladóhlvatal: Kouuth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áia: egy Szerkesztőségi és klsi
hóia S pengő 80 Iliiéi idóhlvaUII teleion: 7S. ai
Kanizsai ós keszthelyi Javaslatok a Balatoni Társaság kfizgylllésén,
amelyen
József
és
Ferenc kir. herceg foglalta el az országos elnöki Herczeg Ferenc a társelnöki széket
A Balatoni Múzeum, a balatoni fillArea vonatok, Balaton-vármegye éa a balatoni kultura ügyei a kBzgyüléa napirendjén
mányos egyesület. A közgyűlésnek különös Jelentőséget adott, hogy József Ferenc kir. herceg ezúttal foglalta el az elnöki és Herczeg Ferenc a társelnöki széket.
Budapest, Junlus 11 (Saját tudósítónktól) Nagy halottja emléke felett az újra induló élet nagy lendületével tartotta évi közgyűlését Budapesten a Balatoni Társaság Irodalmi, művészeti és tudo-
Szent Jeromos, Nagy Theodor császár szülőhelyén szobrot emelnek a Balatonparton
A közgyűlés pénteken délulán 6 órakor kezdődőit az országházban. Dr. Sebestyén Oyula másodelnök a tudós alaposságával és az Iró nagyszerű tollával megirt értekezését olvasta fel a Balaton múltjának kulturális értékeiről.
„Az emberi télek minden képességének szárnya nő a Balatonparton"
— mondta s ezt az állítását az irodalom, képzőművészetek, tudomány, muzsika, sport és polllika világából veit példákkal bizonyította. Szent Jeromostól a költő és hadvezér Zrínyiig. szent Ctrllltól Ktsfaludyig, Vaszary Kolostól Ooldmarklg a nagy elmék és nagy eredmények egész és rendkívül érdekes sorozatára hívta lel a figyelmet, akik mind a Balaton-vidéken születtek, Itt bontoltak szárnyat vagy egyéb vonatkozásban vollak a Balatonnal.
Rátért ezután a Balatoni Társaság szellemi programjára.
— Mosl uj erővel keltjük életre a Társaságot, — mondla — felvesz-Bzük az 1921. évi fonalat, szoros családi körré, megbonthatatlan magyar egységgé kell forrnia a Balaton határainak. Lalin kiáltványban fordul a Társaság a világ kalollkusságához, hogy Szent Jeromosnak szülőföldjén, a Balatonparton szobrot állítsanak. Itt született, a keszthelyi parton Nagy Theodor császár Is, akinek szobra érdekében ötnyelvű kláttvínnyat fordul a Társaság a világ összes germánjaihoz. Zrínyi, Goldmark, Berzsenyi, Széchenyi, Eötvös, slb. szobraivalfogja Idők során a Társaság benépesíteni a Balalonpartol. A nyáron balatoni helikoni ünnepet rendez a Társaság Keszthelyen.
József kir. herceg tervei a Balatonért
Egyhangú lelkesedéssel választolta ezután a közgyűlés néhai báró Wlasslcs Tibor örökébe József Ferenc kir. herceget az országos elnöki székbe. Társelnökké Herczeg Ferencet, a magyar Irodalom büszkeségéi, helyettes elnökké pedig Sebestyén Oyulát választották. Az újonnan megválasztottakért deputácló ment, amelynek vlsszaérkezlekor az egész közgyűlés állva, meleg ováció közben tisztelgett a bevonuló nola-bllilá-oknak.
József Ferenc kir. herceg századosi díszben foglalta el az elnöki széket és nagyszabású székfoglalójában vázolta programját. Hangsúlyozta, hogy nem csak névleg óhajtja viselni lisztét, hanem régi Balalon-\'ojongásával és konkrét programmal valóban dolgozni akar abban.
— Elárvul! országunknak kincses szemefénye a Balaton, — mondta egyebek közt — amelyben régi ten-Kerszeretelünk, az Adriát visszasó-várgó honvágyunk összpontosul ma.
Szinte elérzékenyült a kir. fenség, \'mikor báró Wlasslcs Tiborról megemlékezve, a Balalon-átuszás versenyeihez érve igy szóll:
— Erről a Balalon-áluszásró! va-laho^y nekem mindig a magyar s°\'8 jut eszembe. Úszunk, uszunk,
bátran, erős akarásokkal, a hullántok a szeműnkbe csapnak... Egyszer majdcsak eljulunk a parira...
József Ferenc kir. herceg balaloni programjának sarkalatos télele a Balaton-Ügyének és Budapest fürdőváros problémájának összekapcsolása. A Balatonon meg kell teremteni a
téli és a nyári évadot.
Ehhez előbb nemzetközi középosztályit hoteleket kell lélesitenl. Részielcsen kiiért a sport-lrányu fejlesztés igen nagy lehetőségeire, különös tekintettel a halászatra, azonkívül a gyógyfürdő-Jelleg hasznosítására Balatonfüred sem felel meg a nemzetközi modern követelményeknek. A magyar Nauhelmot kell megvalósítani a Balatonparton, ahol a munkás-szanatóriumtól a luxus-hotelekig mindennek kell lenni Kitért a Balaton természeli szépségeinek védelmére, hangsúlyozva, hogy a vulkánikus szépségeket, amik lalán az egész világon itt legszebbek, mindenképpen meg kell védeni az ipari célokra való lerombolástól. Legsürgősebb a Balaton-körüli vasút vagy állandó mindennapi autóbuszkörjárat kiépítése.
Hosszú percekig tartott a lelkes taps a kir. fenség székfoglalója ulán. Majd dr. I.lchtenberg Kornél másod elnök mondott klasszikus szépségű emlékbeszédet
a
felett.
báró Wlasslcs Tibor, az elhunyt elnök, a kitűnő poéta, lángszlvü magyar emléke C. Baán Jolán színművésznő a megilletődés mély csendjében elszavalta az elhunytnak utolsó költeményéi. József Ferenc kir. herceg meghatva mondott köszönetet az elődje emlékének szánt szép áldozatért.
tzeri Izsák Qyula ü v. alelnök évi jelenléséből megtudtuk, hogy a
A Balaton-vidék kiváltságai
Társaság állal felvetett
balatoni épitö sorsjáték
tervét a kormány magáévá telte és ahhoz kapcsolódó széles programot Jelentett be, de derékon törte az akciót a gazdasági krízis. Sikerült azonban állandósítani az Iskolák hosszabb szünidejét, az OTT pedig magáévá tette a klasszikus úszósport terén a Balatoni Társaság által megkezdett programot.
U| védnököket ls választott a közgyűlés herceg Batthyány Stratlmann László, Antal Oéza ref. püspök, Tormay Qéza államtitkár, a Kir. Balatoni Intézőbizottság elnöke, Lázár Miklós, annak másodelnöke és Berzevlczy Albert, az Akadémia elnöke személyében. Tiszteletbeli tagokul Szász Károlyt és Id. báró Wlasslcs Oyulát választották meg.
Megalakult a Társaság népművészeti és női szakosztálya Is, aminek elnökévé Biazseovszky Károlynál, társelnökévé Sz Solymos Bea írónői, előadójává Ádám Éva Írónőt választották.
Dr. Sebestyén Qyula h. elnök a keszthelyi helikon-ünnepre és egy balatoni havi vagy heti folyóirat megindítására
telt indítványt, ami körül vita Indult meg. A megindításnak egyelőre gazdasági akadályai vaenak.
Dr. Oonda Henrik indítványozta, hogy a
Balaton-vármegye
megalakításáért (15 km. körzet a Balaton körül) menjen küldöttség a közigazgatás racionalizálása kapcsán a miniszterekhez. A Balaton-megye székhelye Balatonfüred lenne.
Több hozzászólás után dr. Chol-noky Jenő Indítványára a kérdést megfelelő elaborátum kidolgozása végeit az elnöki tanácshoz ulasilotlák.
Id. Mangold Gusztáv felszólalása ulán Barbarlts Lajos, a .Zalai Közlöny" felelős szerkesztője, a Balatoni Társaság közgyűlésén és elnöki tanácsában a vidék képviselőjének felszólaláBa következett. Nagy taps közben tolmácsolta a Balaton legszebb gyöngyének, Keszthelynek és a Balaton legközelebbi szerelmesének, Nagykanizsának üdvözletét a Társaság uj éleire lendüléséhez. Majd részletesen megindokolt indítványait terieszfette elő. Indilványozla, hogy a Balatoni Társaság vesse tatba minden befolyását a Keszthelyen
félbemaradt Balatoni Muzeum befejezése érdekében. Kérte egyben, hogy a Társaság alepilsa meg a Balaloni Muzeumban a
Balatoni Könyviárat,
amibe gyüjlse össze a Balatonnal foglalkozó összes müveket és a balaloni vonatkozású irók munkáit. Indítványozta, hogy a Társaság lépjen érintkezésbe a vasúttal egész nyáron filléres balatoni vonatok
járatása végett, vasárnaponként Budapestről és a vidéki városokból ls. javasolta, hogy — mivel a Balatonról éppen a balatonvidéklek tudnak legkevesebbet — a Társaság tartson illusztris iró és ludós gárdájával, főként szezon alatt,
a Balatont és a Balaton kulturális és gazdasági kérdéseit érintő kör llceallsokat,
de tartson ilyeneket a fokozott Balaton-kullusz érdekében az egyes nagyobb vidéki városokban Is. Az első ilyen vidék! balaloni llceális előadás megrendezéséi a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészet! Kör nevében azonnal fel Is ajánlotta. Indilványozla, hogy a Társiság lépjen sorompóba
a Balaton-vidék festészeti kultúrájának elősegítéséért
olymódon, hogy minden balatonvidéki város a muzeuma, dísztermei részére, községek a kullurhizak slb. részére szerezzenek be balaloni képeket. Indítványozta végűi, hogy a Balaton-propaganda és Ismertetés érdekében alakítson a Társaság egy
sajtó-bizottságot,
amely a balaton-vidéki lapokat is, minthogy legnagyobbrészt azok is alig foglalkoznak a Balaton ügyeivel, ellássa központi irányilás alapján a Balaton irodalmi, kulturális és gazdasági éleiére vonatkozó közleményekkel.
A közgyűlés Barbarlts Lajosi be-beszéde közben és ulán lelkes óvá-cióban részesítette és összes Indítványait nagy lelkesedéssel magáévá tette.
A MUSzfőtitkára beszámolt ezután a Társaság eredményeiről a balaloni úszósport terén. A közgyűlés kimondta egy báró Wlasslcs Tibor emlékdíj alapítását.
György Imre épílész-tanár a balaloni építkezések tervszerütlenségs
ZALAI KÖZLÖNY
1932. |unlui 12
„Felvilágosító előadások", robbantás a leventéknél, a Magántisztviselők Egyesületében, esküvő 1935-ben
és egyéb érdekességek a kanizsai kommunista szervezkedés hátterében
A Kanizsáról Budapestre szállított ifju-kommunistákat nem hozaák
vissza Nagykanizsára
ellen egy
Balaton-környéki építésügyi szabályrendelet
megalkotását sürgette.
Ezzel a közgyűlés esle 9 órakor végétén.
Iskolai kiállítások
Nagykanizsa, Junius II
Még egy-két napig van nyitva a Rozgony I utcai iskolában
a 11. körzeti elemisták ra|z és kézimunka kiállítása. A folyosón és 3 teremben sorakozó anyag egy olyan céltudatos pedagógiai sxiszlétnla eredménye, ami előtt jóleső örömmel áll meg a laikus is, mert a valóságos gyermekléleknek és gyermekfantáziának, a gyermek Igazi, hamisítatlan életének és tervszerűen irányított képességeinek világába enged igen éidekas és szfllö, valamint pedagógus számára tanulságos betekintést. Az elismerés koroná|át maga dr. Rótt püspök tette fel az élénken látogatott kiállításra, amikor figyelmesen megnézett mindent, még az egyes irkákat is és messze más városok szintje felelt állónak jelentette kl a kanizsai tanítóság lelkes munkájának eredményét.
Mi sem emlliaok neveket, mert minden egyes tanító a maga osztályában a legszebb eredményekel és a viszonylagos legjobbal produkálta.
Ugyanez áll a
Vécsey-utcal Iskolában
pénteken megnyílt kiállításra, melyet az utóbbi két nap alatt is már Igen sokan megtekintettek és junius 14-ig bezárólag díjtalanul megtekinthető naponkint 9—12 és 2—6 óra között.
(ÉltiaknI rádióiíkntUl a ■ataoral*.
Ílal IMéaal tata>41 aita IS éraari OaratSí ol min, maian >** •ArkaU.
Kozmetika 25 évvel ezelőtt és most
Irta: SOMOGYI DEZSflNÉ
Már több mint egy negyedszázad mult el, amikor tanulmányaimat befejezve Nagykanizsán megnyitottam arcápolási intézetemet. Ahogy én azt megnyitottam I Privát lakás a csendes Arany János-utcában, ahol a madár is csak elvétve repül. Kü-lönbejáratu szobában, titokban kellett működni és a hölgyek az ernyőjüket jól maguk elé tartották, nehogy valaki rájuk ismerjen. Ha valaki púderért jött, vagy — horri-blle dictu — arcfestékért, akkor kétszer rá kellett fordítani a kulcsot, hogy senki ne lásson és ne halljon semmit. Az arc-massage-hoz jelentkezőkről titkos naplót kellett vezetni, kinek mikor van napja. Nehogy találkozzanak. Ezt a naplót hét lakat alatt tartottam, mert nem volt cerberusom, aki azt őrizte volna. I\'ersze a neveknek is csak a kezdő betűjét Írtam be, mert esetleg a háztartási alkalmazottat valaki megvesztegethette volna, hogy nézze meg a naplót, kik akarnak megfiatalodni és gyűlölt ráncaiktól megszabadulni. (Ahogy azoktól szabadulni leheti) Hölgyeim keservesen panaszkodtak, hogy bárhová dugják a ptidcros dobozt, a férjük tintát önt bele, a rózsavízbe pedig kékitőt. Mig a mostani lérj előtt a kikészi-
N&gykantzaa, Juotus 11 A Nagykanizsán leleplezett kommunisták ügyében még mindig erélyesen nyomoz ugy a kanizsai, mint a fővárosi rendőrség. Nagykanizsán már minden tagját sikerüli összeszedni a szervezetnek, Igy nem is személyek ulán kulatnak, hanem a leleplezett lagok teljes kanizsai szereplését Igyekszik tisztázni a rendőrség. A Kanizsán őrizetbe vetlek minden lépését most utólag akarják még leellenőrizni, hogy teljesen tiszta képet nyerjenek illeni működésűkről.
A rendörségnek sikerült megállapítani, hogy Stolzer hetenklnl háromszor-négyszer Is rendezett úgynevezett
felvilágosító előadásokat, melyek keretében a budapesli központtól kapott moszkvai tudósításokat és a szovjet legújabbi tervelt Ismertette elvtársaival. Ekkor osztogatta kl szokat a lázító röplapokat is, amelyek a legocsmányabb kifejezésekkel lilellék az államhalalom különféle szerveit, a papokai, csend-őrséget, katonaságot és a levente-intézményi. A háztulajdonosokat és kereskedőket is olyan szinben állították az elvtársak szemei elé és olyan jelzőkkel lilellék őket, amelyek reprodukálása esetén nyomban elkoboznák a Zalai Közlöny minden számát. Céljuk volt, hogy minden magántulajdon az állam tulajdonába menjen ál. Vértől
csöpögő realisztikus rajzokkal akarták felrázni a fiatal bolslk letargiáját, hogy ne tűrjék már tovább a kapitalista világrend zsarnokságát. (Akt elfelejtették « fiatalemberek, hogy legnagyobbrészük idáig ennek a kapitp lista világrendnek köszönheti, hogy állása volt, vagy hogy mint a jó helyzetben levő szülő\' gyermeke, élvezhette ennek az állatuk zsarnoki uralomnak nevezett rendszernek különféle előnyeit.; Ezek a rajzok szuronyos lentnflükat ábrázolnak, akik csizmáikkal tapossák a kapitalista világrend szimbolikus alakjait; csendőröket, katonákat, kereskedőket és háziurakat.
A rendőrség azt Is megállapította, hogy Slolzernek kötelessége lett volna a leventeintézmény soraiba Is becsempészni a bomlás szellemét
Neki, mint leventeköteles fiatalembernek erre ugya\'ils bőven alkalma nyilt volna, riierl hiszen a lázító röplapot, mely a levente-engedelmesség megtagadását propagálja, észrevétlenül szétszórhatta volna a leventék közölt. Stolzer azonban ugylál-szlk vakmerőbb játékba akart kezdeni, mert nem a lábnál, hanem egyenesen a fejnél akarta elkezdeni a bomlasz\'ás munkáját. Állítólag ax egyik Budapestre irl leveliből az tünlk kl, hogy az egyik leventeok-latól akarta volna bevonni a szervezkedésbe. Határozott lépéseket azon-
ban, hogy miéit, azt nem tudni, de nem telt mig ebben az irányban. Egyébként Igen engedetlen levenle voll, mert amikor csak tehette, mindig dm utasítót M a. I—enfaóaéáat
A Zalai Közlöny olvasóközönsége \'dóit bizonyára ismeretes még az a palotaforradalom, amely, ez év tavaszán játszódott le a
Magántisztviselők Egyesületének
nagykanizsai csoportjában. A tisztújító közgyűlés alkalmával ugyanis egy ffttatimberekből álló csoport ld akarta buktatni a régi, kipróbált, lapasztalt emberekből álló vezetőséget) akiknek helyéi mind egészta fiatal gyerekekkel akaita betölteni Ebben a palotaforradalomban Stolur Emil Is nagy szerepel Játszott, söl ö volt az, aki leg|obban ágáll a régi vezetőség ellen és hangoztatta, hogy a fiataloknak kell átvenni az egyesület vezetését és irányítását. A puccs következtében sikerült Is Stol-zenek egy veeetó pozíciót etnyernk, ezt a választást azonban szerencsére néhány héttel később megsemmisítette az országos központ
A kommunista-ügynek egyébként érdekes
szerelmi vonatkozása is van. Nevezetesen Stolzer Emil minden kanizsai ismerősének ut mondottat hogy a Budapesten szintén letartó* atott Hilmayer Rózsi az ö menyasszonya. Meghittebb Isme-
pedig az volt, hogy a legközelebbi gyógyszertárban ugyanazt megvették.
Ha szép fiatal leány jött hozzám hamvas, természetes arcbőrrel és egy üveg Ullomttjet kért, mogorván rászóltam:
Mit akar maga a bőrére mázolni. Liliomtejet? Ennek sem a tejhez, sem a liliomhoz semmi köze, mert ez egy smink. El akarja rontani a hamvas bőrét mindenféle vacakkal?
Ugy megijedt, hogy megígérte, hogy nem fogja használni (a legközelebbi gyógyszertárig, ahol megvette, mert már másnap az utcán felismertem rajt).
öreg ráncosképű hölgynek lelkiismeret furdalás nélkül adtam mindent, mert azoknak sem ártott, sem használt.
Egyszer egy 16 éves leány, aki most már régen anyós, bejött hozzám és elég arrogáns hangon, még kimondani is borzasztó, atropint kért.
Mit akarsz Mariska, atropint? Talán meguntad az életedet?
Hát azt mondják — felelte, — hogy attól a szembogár kitágul és olyan fényes lesz a szem, mint a csillag.
Olyan dühbe gurultam, hogy szerettem volna elverni, hogy még nagyanyja korában is megemlegette volna. Persze megmagyaráztam neki az atropin belladonna súlyos következményeit és megfenyegettem, hogy ha ezt valahol be meri szerezni, akkot a szüleivel ugy elveretem, mint a I kétfonekü dobot. (Vége köv .
tettlen nő nem is számit, ók már maguk hozzák a feleségeiknek a kendőző szereket.
Haj, haj I Mekkorát fordult az idő kereke 25 év óta. Kávéház terraszán. a színházban, az utcán menés közben előkerül a puderpamacs, rouge, fésű. Hát a férfiakat nem is említve, még egy jobb Ízlésű nő is megundorodik az ilyen nyilvános műveletektől, amit a toalett szobából direkt az utcára visznek. Hogy futnának vissza krinolinos dédanyáink a sírjukba, ha meglátnák, hogy a puderpamacs nyilvános helyen még a hónaljra is vándorol. Ezt tavaly láttam egy szerb fürdőhely kávéházi terraszán. Az illető, sajnos, magyar hölgy volt. Ott láttam a belgrádi uri nőket, akik tömegesen oda menekültek az 50 fdkos hőség elől. Ezek sehogyse, vagy csak legdiszkrétebben használták a szépitő szereket. Náluk úgysem ért volna sokat, mert olyan feketék voltak, akár a Schmoll paszta.
Visszatérve helybeli működésemre, az nem volt súlyosbítva sem forgalmi, sem fényűzési, de még egyenes adóval sem. Szegény Dóri ügyvéd az ő cinikus modorában, kézlegyintve mondta: „Tegye csak ki bátran a tábláját. A kutva sem fogja firtatni az adóját.)" Derűre, borura jelentek meg a Zalá-ban óriási hasábokon reklám-cikkeim. Cimtáblámon pedig öles betűkkel állt: nArcápolds, amerikai porcelldn-
puder árusításaÉs sohasem kukkantott felém egy adóközeg, hogy hát mi lesz az adóval a jövedelem ulán?
Hát a jövedelemmel, azzal bizony egy kis baj volt; az adó miatt ttyugudjan alliatlam (kl mondhatná ezt most). Azérl volt baj a jövedelemmel, mert mindig attól féltem, hogy egyszer engem is kitesznek az újságba, mint ahogy gyakran olvastam azokat a pereket, amelyeket a kozmetikai intézetek ellen indítottak, hogy a hajnövesztő szertől teljesen lekopaszodtak, a parafin alátöltéstöl (ráncok ellen) mérgezés állt be, a hajfestéktől szemgyulladást kaptak, hát az ezektől való félelmem csap-pantotta meg alaposan az adófizetés nélküli jövedelmemet. Például ha valaki szőrvesztöt kért, pedig az 50 százalékos hasznot hozott, mielőtt eladtam volna, lelkiismeretesen megmagyaráztam a vevőnek, hogy szőr-vésztő egyáltalában nem létezik, mert legfeljebb a szertől még dúsabb szőrnövést kaphat. Persze hol volt még akkor a diatermiás eljárás, ami tényleg az egyedüli, ami sikerrel jár. Megmagyaráztam azt is, hogy a villamos tűvel való kezelés ugyan eredményes, de költséges, fájdalmas és minden kiirtott szőrszál helyén hiperémiktts göbcsék maradnak visz-sza, amelyek sokkal csúfabbak az arcszőrnél. A sok duma után persze a jó hasznot hozó szer visszakerült a vitrinbe, a köszönet őszinteségemért
_2ALA1 KÖZLÖNY__
Meztelen oaeoeemőholtteetat találtak ■ aomogyazentmiklóai híd alatt
1S31 junius 12._
röMlntk, tót elvtársainak meg Is mutatta a leány fényképét és leveleit, elárulva, hogy 1935-ben lesz az es-kUVÖjllk. Eat ax .időpontot azátl mondta, mtúMkona vdtjdk állítólag a magymortzágl kommunista mozgalom végleges és dOatő győzelmit.
Ezzel szemben a budapesti főkapitányság megállapítása szerint Hllmayer Rózsi tulajdonképen Flschl Ftrwncgyakorlótanámakvolt a menyasszonya. (Bolsléknál tehát már a szerelmet is besorozták a propagandaeszközök közé.)
— Kl mivel vétkezik, azzal bűnhődik — mondja a közmondás, sől elsősorban a Biblia.
Hllmayer Rózsi ii megbűnhődött ezért a kettős játékért, mert mint a budapesti főkapitányság nyomozói megállapították, a gyakorló tanár ur már nem vette ilyen komolyan a vőlegényt mivoltát, amennyiben volt egy ugyancsak bolsevista barátnője Bécsben, akivel a legutóbbi napokig is fenntartolta az összeköttetési. — Erről a barátnőről viszont Hllmayer Rózsinak nem volt tudomása.
Végűi, hogy még egy kis érdekességgel szolgáljunk, megemlítjük azt az apróhirdetést, amely a Magyar Hírlap junius 8-ikl számában látott napvilágot. Ez az apróhirdetés a következőket tartalmazza: .Imrei A szerdal Flschl-cso-magban kflidOm a táblákat. Z*.
Hogy ki ez a titokzatos Z, és hogy miféle lábiákat tartalmazott a szerdal Fischl-csomag, arra majd a budapesti főkapitányság nyomozói adják meg a feleletet. Egyébkánt értesülésünk szerint a Budapestre felvitt fiatalembereket Ham lógják hazahozni Nagykanizsára,
hanem egyenesen az ottani Idr. ügyészségnek lógják átadni őket a szervezet többi tagjaival együtt. Igy az ügyöket valószínűleg a budapesti törvényszék fogja letárgyalni.
Bndap est-Balaton: két óra
Budapest, Junlns 11 Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter rendelkezése folytán a junius 15-átOI szeptember 9-ig terjedő Iskolai szünidő tartama alatt Budapestről gyorsvonat és motorosvonat kombináció (elhasználásával, egyszeri átszállással két órán belül lehet elérni már e nyáron a Balaton zalai pártját.
Kiterjesztették
a behozatali korlátozásokat
Budapeet, )unlus 11
A vasárnapi hivatalos lapban megjelenő kormányrendelet tetemesen bővíti azoknak az áruknak a köréi, amelyek behozatalához külön engedélyre van szükség.
Azuj rendelkezés szerint mindenekelőtt a textllgydrtmdnyok majdnem egész köörének, azonkívül a legtöbb kénbőitajták, (gyes kauasukáruk, vas és fémek, fátngyártminyok és azokból Mai ült kész áiuk, továbbá a fényűzési cikkeknek eddig engedély nélkül bebocsátott tajtálknak behozatalát engedélyhez köti. A rendelkezés a mai napon lépett életbe.
Nagykanizsa, Junius 11 Szombaton este lét 10 óta tájban -<4gy megrémült arcú HtldmUves házatpár állilott be a nagykanizsai rendőrség központi ügyeletére, ahol elöadlák, hogy Somogyszenlmiklós-ról Jövet Somogyszentmlklós és Nagykanizsa határvonalán, az ottani hid alalt egy meztelen csecsemő-holttestet, találtak.
A házaspár SoraqgyKenbnlklósról tehenet hajtott be Kanizsára. Amikor a hídhoz étiek, az auoay be akarta áztatni fájós lábát a vízbe és lement a hld alá. Ekkor fedezte fel ott egy
Nagykanizsa, Junius 11 Az ominózus Cenlrál-beli Erger-betget ügyben, mint Ismeretes, dr. Hajdú Oyörgy ügyvéd sajtópert Indított Urbán Qyula ellen. A nagykanizsai törvényszék bűnösnek mondotta ki Urbán Oyulát sajtó ulján
kivágoll fatörzsön a teljesen meztelen gyermekholttestet. Annyira megrémült, hogy nem is nézte meg jobban, hanem azonnal .besietett férjével egyUlt Kanizsára és jelentette felfedezését a közponli ügyeleten.
A rendőrség, abban a Íriszemben, hogy esetleg még talán életben találják a csecsemői, nyomban értesítette a somogyszenlmiklósl csendör-séget, melynek egy járőre kiszállt a helyszínre. A lelketlen anya \'kilétének megállapítására erélyes nyomozás Indult.
I elkövetett rágalmazás vétségében és őt ezért 300 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Urbán megfellebbezte a nagykanizsai törvényszék ittlétét.
Most loglalkozolt a pécsi tábla ezzel az üggyel és a bűnösség megállapítására vonatkozó részt helyben-

Használt
tankönyveket veszünk. Uj iskolakönyveket
előjegyzünk.
Ofenbeok
klnyvk«r«ak>d4s.
hagyta, ellenben a 300 pengős pénzbüntetési, figyelemmel a mai gazds-sági helyzetre 100 pengőre szállította le. Pőmagánvádló megnyugodott az ítéletben, a vádlott semmiségi panaszt jelentett be, igy ügyében a Kurla fogja az utolsó szót kimondani.
Az evangellkns lelkész konferencia Kanizsán
Nagykanim, Junius lt
A zala-somogyl esperességek lelkészelnek konferenciája pénteken kezdődött meg Kapl Béla püspOk elnöktele alatt. Mesterháxy Sándor kerületi esperes, nemespátról lelkész nyitotta meg a konferenciái, majd Teke Dénes sandi lelkész a gyülekezésről és Kapl Béla püspOk ez igehirdetés jelentőségéről tartott előadási. Délután Turóczy Zoltán gyOri lelkész előadása következett, aki a lelkész telki életéről értéként!
Kapl Béla a délelőtt folyamán dr. Králky István polgármesternél és a hatóságok vezetőinél tett látogatást Este a templomban vallásos-est volt, mely alkalomból a templomot tel|esen megtöltötte az ájtatos kOzOnség. Kapl Béla püspök a nemzeti élet erőforrásairól tartott hatalmas szónoki erejű előadást Utána a gyülekezeti vegyeskar Vánkos Jenő polg. lak. tanár, karnagy vezénylete alatt két karéneket adott elő, ájtalosságot ébresztvén sjép énekükkel az egybegyűltekben. Lajpczlg Ilus FUttner Rózsa tanárnő harmónium kísérete mellett két alkalmi szólóéneket adott elő, magával ragadván hallgatóságát. BDIcs/Otdy Sárika vallásos szellemű költeményt tzavalt. Utána Mesterháxy esperes a kezdő, mlg Kapi püspök a zárótmát mondotta.
Szombaton délelőtt az áhítat után Nagy Lajos szentantalfal espereslelkész .A küzködő lelkipásztor" elmen tartott előadást Dr. Kapi Béla a modern igehirdetésről szóló előadása következett ezután, mlg Takáts Béla kaposvári lelkész .A lelkén és az Ifjúság" dmen, Horváth Olivér nagykanizsai lelkész .A lelkész napi munkaprogramja" cimen tartotta meg előadását. Kapi püspök záróelőadása .A megdicsőült lelkipásztoráról fejezte be a konferenciát.
Kapi Béla szombaton délután háromnegyed 2 órakor visszautazott székhelyére, Qyörbe.
ORION -R&DIO
ELKÉSETT RIPORT A FILLÉRES GYORSRÓL.
Ámult vasárnapi filléres gyors okozta eleven nyüzsgés még élénken él a kanizsaiak emlékezetében, azért szívesen adunk helyet az alábbi levélnek:
Kedves Szerkesztő Uram/
Sok száz filléres utas nevében intézem e néhány sort Önhöz és a Zalai Közlöny nyilvánossága utján a kedves kanizsaiakhoz. Mi, kik szülővárosunktól régebbon elszakadtunk már, a rossz viszonyok miatt bizony nehezon tudtuk honvágyunkat kielégíteni, örömmel ragadtuk meg az alkalmet, hogy f 4.80-ért meglátogassuk rég nem látott, meghitt, kedves varosunkat. Málás szívvel gondolunk a Déli Vasútra, mely nékünk e kellemes pár órát szerezte, hálás szívvel mindazokra, kik bennünket otthon annyi szeretettel-fogadtak. Sokat fejlődött a mi Kanizsánk I Meglepett a hepehupás téglaburkolat helyén támadt nagyszerű aszfalt, gyönyörű a Horthy Miklós-ut virágszOnyeges fasora, a Katonarét Cottage szerű villái, melyek mind a modern városfejlődést bizonyítják.
Pesti szemmel la szívesen nézegettük a FO-ut üzleteinek ízléses kirakatalt, melyek közül feltűnt a Sohütz Áruház - fOvárosi stilusu impozáns portáljaival, - divatot portékájával, olosó áraival. Igazán sajnáltuk, hogy vasárnap lévén, nem vásárolhattunk / Igy értettük meg azután azt a szembeötlő Jelenséget, hogy a kanizsai hölgyek mind Jól öltözködnek. Könnyű dolog ez ott, ahol Ilyen üzletek vannak I
Nagyon szép volt a lovasmérkOzés, igen kedves és mulatságos a. népünnepély a sétatéren, melynek rózsaligetei vetekednek a Margitszigeténél.
A reggeli záporért az ég is kárpótlást nyújtott a déli verófénnyel, mely gyönyörű szép májusi vasárnappá\' tette ezt a mi számunkra sokáig emlékezetes napot.
A legközelebbi filléres gyorssal újra ott leszünk.
A viszontlátásra I R. R.
Budapest, 1932. Junius 9,
A Kúria elé kerfll az ergerberger-ögy
A tábla la megállapította Urbán bűnösségét, de a büntetést mérsékelte
4
zalai kOzlonv
1932 junlus 12.
A föld kérge éppenugy hullámzik, mint a tenger
Korszakalkotó tudományos megállapítások az adelsbergl csepp-Mbarlang mélyén — „A földnek éppenugy van apálya, dagálya, mint a tenger hullámainak — mondja a felfedezi, — ma már mérni tudjuk ezt a megmozdulást és nincsen messzire az az Idd, amikor meg tudja állapítani a tudomány azt is, hogy hol és mikor fenyeget földrengés, vagy lávaömlés veszedelme /"
Fostumia, 1932. junlus
(Ullnnyoml* míg klvouto-ui li IIIM. nlnJta |o| t«nu-lutva.)
Egy hetet töltöttem a világ egyik csodájában: az ailelsbergl cseppkó-barlangoan. Ott, ahol a Piuca folyó dübörögve szakad a cseppkőoszlu-pok közé, megilletődötten állunk meg az örök Isten alkotásánál. Nedves mészlalon sok száz éves feljegyzésen Örökítették meg a neveit azoknak, akik a látogatásukat ide leijegyezték. A legrégibb feljegyzés az aquilejai patrlarchdtól való, aki az Ur 1213-ik esztendejében járt a világ legnagyobb ctepkóbarlangjá-ban. Hercegek, királyok, főpapok nevei maradlak meg századokról-szízadokra olt, aliuvá most külön vonalok és autóbuszok szállítják a világ minden részéből a turistákat.
Évszázadokkal ezelőtt a néphit manókkal, tűzokádó sárkányokkal népesítette be ezt a barlangot, ahova nem |ulott be sohasem a napsugár fénye és melege. Ma : barlangvasut viszi a látogatókat a most postunilai. nak neveielt adelsbergl cseppkőbar-langbs és a közönség előtt zárva tartod barlang-nyílásokon hihetetlenül pontos műszerek mellett világ hitű tudósok dolgoznak.
Ezekből a tudományos intézetekből küldöm ezt a tudósításomat, amely a huszadik század egyik leg-koraiakalkotóbb tudományos felfedezést adja hirűl a világnak.
Carnera Luigl professzor, a trieszti csillagvizsgáló obszervatórium világhírű igazgatója Invitált meg műszereihez, százhúsz méternyire a barlangot ledő hegy felszínétől. Keskeny nyitásokon kérésziül jutunk el a barlangnik ebbe a részébe. Komor sölétség vesz körül bennünket, szinte összeborzong az ember.
A tudós kezében felgyúl a villanylámpa vörös fénye és két műszert látok magam előtt. Ezekkel méri Carnera professzor hónapok óla a fö d szilárd kérgének a hullámait. A műszer két részből áll. Az egyik egy korong, amelyet óraszerkezet furgat és amelyen fényérzékeny papiros van. Ennek a korongnak a jobboldalára kicsiny, ezüstből készült dobozt helyezett el a tudós, a dobozban villanylámpa ég és ennek a villanylámpának a fényét egy nyíláson, amelynek az átmérő|e egy milliméter lehet, a benne elhelyezett reflektor a műszerrel szemben, mint egy öt méternyire elhelyezett korong közepére vetltL Ennek a korongnak a közepén négy kicsiny, kockaalaku tükör van, egyik sem nagyobb, sót talán kisebb egy centiméternél. A szemben álló gép reflektorának vékony sugára ezekre a tükrökre esik, a tükröktől pedig visszaverődik a forgódobon elhelyezett fényérzékeny papirosra és arra vonalakat rajzol.
A négy tükör közül kettő szilárdan van elhelyezve a műszeren, ez a két tükör tehát nem mozdulhat meg és ennek a kél tükörnek a vonala, amelyet & fényérzékeny papirosra rajzol, mindig egyenes. A másik két tükör vékony platina-dróton lóg — ennek a pla\'ina drólnak a vas\'ag\'ága alig elképzelhető\' 0 04 nnlimeier — és ez a két tükór megérzi a fold felszínének legcsekélyebb
emelkedését vagy süllyedését is. Ez a két tükör hullámos vonalakat vetít a fényérzékeny papirosra és ezek a hullámos vonalak mutatják, hogy miképen apad és hogyan dagad a föld kérge.
Carnera professzor kezébe veszi a mull heti papirost és a vonalaktól magyaráz:
— Amint látja, a szilárdan megerősített tükrök vonala nyílegyenes, a platina drótókon lógó tükrök vonala hullámosan görbe. Ezekből a görbékből ki tudjuk számítani, hogy a dagály a föld felszinén is pontosan halóra tnulva követi az apályt és mindenkor pontosan tizenkét óra alatt következik dagály a dagályra és «j>ály az apályra, akárcsak a tengeren. Es akárcsak a tengeren, a földön is nagyobb a dagály, ha holdtölte van és kisebb akkor, amikor újhold köszönt ránk. Minthogy pedig intézetem pontosan méri a Földközi tenger apályát és dagályát Triesztben, Fiúméban és Velencében, meg tudtam állapítani, hogy az adelsbergl barlang mélyében pontosari akkor jelentkezik a szilárd földkéreg apálya vagy dagálya, mini például az abbáziai strandon, vagy a velencei lagunákban. A fold szilárdnak hitt kerge tehát minden hat órában összehúzódik és kitágul, bolygónkon a hold forgásának megfelelően egy hatalmas erejű hullám száguld keresztül és ha még nem is tudjuk megmérni és analizálni ezeket a hullámokat, tudjuk róluk, hogy léteznek és a tudomány idővel ezekből a hullámokból távolabbi következtetéseket is vonhat.
— Hogyan és mikor ? Azl én e pillanatban nem tudom, meg vagyok azonban győződve arról, hogy ezek az eredmények az emberiség javát fogják szolgálni, a műszereink görbe-vonalai lényl visznek majd a föld mélyének rejtelmes éi titokzatos világába és nincsen messze az az idő, amikor ezekből a vonalakból meg tudjuk állapítani majd, hogy hol Cs mikor fenyeget földrengés, vagy ki-töiö vulkán pusztulással virágzó vl dékekel Ha elérkezünk ehhez a titokhoz, akkor az emberiségnek nem kell rettegnie többé egy ujabb Pom-pei, vagy Catanla Irtózatos borzalmaitól.
*
Pislákoló acetilenlámpa halvány világánál botorkálunk a tudóssal a barlangvasut felé. Angolok és svédek, magyarok, németek, olaszok bámulják a cseppkőképződés szikrázó cso dáiL Nyitvafelejtetl szájjal hallgatják a vezetőt, aki elmondja, hogy háromezer évig tart, amíg méteres, vékony oszloppá sűrűsödik a barlang tetejéről évezredek óta egyhangúan lehulló vizcsöpp. Istenem, mennyire elenyésző fiont az ember v.\'ge3 élele az Istennek ehhez a csodájához képest. Az előttünk álló „fiatal" oszlop meglett öreg volt már akkor, mikor a római arénában fenevadak elé dobta a hit vértanúit az imperátor... Két millió gyeriyafény ragyog, szikrázik a lecsüngő krislályfüggönyök mögölt, de én alig Iá om ezt a pompás ragyogót, az én szemeim elölt még mindig annak a söl^i barlangnyllásnak alig észrevehető halvány fénysugara pislákol... Ptíl Jib
Rádióját ingyen
megvizsgáljuk,
rádiócsöveit ingyen
bemérjük.
Esetleg szükséges javítást, pótlást olcsón, lelkiismeretesen
eszközlünk.
TRANSDANUBIA R. T.
villamossági-, rádió- és gramofon-szaktlzlete Ceengery-ut B. Telefon ■ 4-13.
Balaton-propaganda az iskolákban
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Somogy, Veszprém ,és Zala vármegye lanfelügyelőihöz a következő rendeletet intézte annak a javaslatnak a nyomán, amelyet Tábor! Kornél lett a Balatoni Szövetség gyűlésén :
A „Balatoni Szövetség" azzal a kérelemmel fordult hozzám, gondoskodjam intézményesen arról, hogy az idegenforgalom és a fürdőközönség jelenlétének kulturális és gazdasági jelentőségét a balatonmenti összes községek elemi és továbbképző népiskoláiban a tanítás folyamán rendszeresen és tervszerűen ismertessék.
Tudataban vagyok annak, hogy a Balaton legjelentősebb nemzetgazdasági kincseink egyike, továbbá, hogy az idegenforgalom és a fürdőközönség jelenléte a balatonmenti községek kulturális és gazdasági fellendülését eredményezheti és végül, hogy az emiitett községek lakosságának nagyfontosságú érdeke fűződik ahhoz, hogy terményeink értékesítésére közvetlenül találja meg a fürdőzőkben a fogyasztó közönségei. Ezért felhívom a kir. tanfelügyelő urat, gondoskodjék a-ról, hogy az idegenforgalom és a fürdőközönség jelenlétének kulturális és gazdasági jelentősége a balatonmenli községek tanítóinak bevonásával tartatni szokott pedagógiai szemináriumokban mielőbb tüzetes meg-
beszélés tárgyává tétessék, ilyen irányú mintatanitás tartassék és ennek alapján minden balalonmenti község elemi népiskolájának 111—VI.\' osztályában és a továbbképző népiskolában hasonló tartalmú és Irányú tanítások tartassanak.
Qondoskodjék továbbá kir. tanfelügyelő ur arról is, hogy az érdekeli pedagógiai szemináriumok megbeszélés és mintatanitás alakjában a jövőben is minden évben egyszer és pedig mindenkor április havában behatóan foglalkozzanak a szóban levő kérdésekkel és törekedjenek arra, hogy ezek a megbeszélések és mintalanilások termékenyitően hassanak az iskolák munkájára. (Idegenforgalmi Tudósító).
Uj öregségi világrekord
Budapest, Junlus 11 Anatóliában Biltlis közelében felfedezték a világ legöregebb emberéi, Timur agát, aki 165 éves.
Epe- él májbetegiégekaél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes „Fereno Iftuef" keserűvíz a hasi szervek működését élénkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivókura különösen hatásos, ha a Ferenc fóisef vizet kevés forró vizzel keverve, reggel éhgyomorra Isszuk. A Ferenc lOIief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüz-letekben kapható.
1932 junlus 12.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK r
NAPIREND
Junlus 12, vasárnap
Római katolikus: P. sz. |ános Protest.
Klaudlusz. Izr.: Szív. hó 8.

Városi Muzeum ás Könyvtár nyitva csütörtökön ás vasárnap délelőtt 10-tól 12 óráig.
Oyó*yss»rlárl éjjeli amlgálM • a
.Fekete sas\' gyógyszertár Fó-ut 6. sz éa a klakanlaui gyógyszertár.
Oósttlrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hélfó, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13
Junlus 13, hétfft
Hóm. katolikus: P. sz. Antsl. Protest.: Tóbiás. Izraelita: Szív. hó 9
— Kereskedelmi Iskolai behatások. A nagykanizsai felsőkereskedelmi Iskolában és a nöi kereskedelmi iantelyamban az 1932/33. Iskolai évre a beírásokat folyó évi lunlus hó 14. és 15-én délelölt 9 órakor tartjuk meg. Az I. évfolyamba — miniszteri rendelet alapján — a juniusi első felvételi napon csak azok vehetők fel, akik a középiskola IV. osztályát javilás és Ismétlés nélkül végezték el és azok, akiknek a polgári iskolai IV. osztályú bizonyítványában legalább annyi jeles és jó osztályzat van, mint elégséges. Junlus 15 én és szeptemberben felvehetők azok Is, akik a polgári Iskola IV. oszlályát több elégséges, mint jeles és jó osztályzattal végezték és ha ezek felvétele ulán, a negyvenes léi-számon beldl még lenne hely, felvehetők azok is, akik a közép vagy polgári iskola IV. osztályát csak Ismétléssel vagy javitó vizsgálattal végezték el. Az I. évfolyamba való lelvételhez szükséges okmányok : 1. s gimnázium-, reál-, vagy polgári iskola IV. osztályának megfelelő eredménnyel való elvégzését igazoló blzonyilvány, 2. szülelési anyakönyvi kivonat és annak, aki az 1931/32 tanévben nem járt nyilvános iskolába erkölcsi bizonyítvány Is. A felvételi dlj 26.60 jjengő. F.hben az összegben a beirási díjon és a szokásos mellékdíjakon kivül a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úrtól előirt egyéb dijak Is bennfoglaltatnak. A felvételi dij a beíráskor
Halló! Figyelem! Hallói
t Ma nagy kertmegnyitás! í
A Wollák vendéglő gyönyörűen átalakított kerthelyisége jL megnyílik, ahol\' oloaón, kellemesen szórakozhat. IJl Este 8 órai kezdettel TFC futballcsapat táncmulatsága | különféle mókákkal a kertben,
íj! Aki Igen jól és olcsón akar mulatni, ott legyen.
OIoaA sBr- és borárak. §
Egy pohár sör ma a legjobbikból 24 fillér. Zenét Sárközi Jani zenekara szolgáltatja. Szives pártfogást kér
A színházi Iroda hirel
I
Wollák Jenő vendéglős.
lizelendö és ennek lefizetése alól senki sem menthető fel. Az évi tandíj 200 pengő. Az első negyedévi tandíjat, azaz 50 pengőt szintén n beírás alkalmával kell megfizetni. — A női kereskedelmi szaklanfolyamba is a beírásokat junlus 14 és 15-én eszközöljük. A felvételnél igazolni kell, hogy a jelenlkezö a polgárivagy középiskola IV. oszlályát sikerrel elvégezte. A beiráskor értesítő dij, filmdíj és Iskolai szanatóriumi járulék címén 4.80 pengő és a 160 pengő évi tandíjnak a negyedrésze, azaz 40 pengő, összesen 44 80 pengő lizelendö. Az Igazgatóság.
GLEICHENBEBG FÜRDŐ
300 m. Stájerország
Fényes gyógyeredmények: hurutoknál, sastmánál, tűdOtagulasnál éa szívbajoknál.
Háromhetes paaiálknrák
U utóldínybm, iiobávsl, tfUfi cll4U..il
—-------"-"-\'......... \'1 \'
Bank hlvatalóa árfolyamon tngadályVil a gyógy.
Oivoil bl
lionyllvány alapján a \'atalOa árfolyamon ,nv,
lartóikodáin, valamint aicinályaa kUdi ,otn aiOkalKat Omegil. \',IU
falvllifoallá. : Oaatrrrctchlachra V.rk.hra-burrau, Budapcat, VI , Andrásay-iit 28.
— Nőegylet! Oarden-party. A
nagykanizsai Izr. Jótékony NCegylet agilis és leleményes vigalmi bizottsága folyó hó 18 án, szombaton este nyaralás előüi bucsutalálkuzóul Qar-den-pailyt rendéi a Cenlrál kert-helyiségében. Kedvezőtlen Idő esetén a szálloda fehérlermében. A rendkívül élvezetesnek és\' hangulalosnak ígérkező estély nagy látogatottságra számiihat.
Ha szereti és félti ruháit
festesse, § tisztitassa
t-nál
NAGYKANIZSÁM.
ElsörendU sszaMsmereielc.
(*) Vnsárnap három előadást Ma délután tél II órakor Z2—160 filléres holy-árakknl a vlgoperettek legszebbje, a Vihar a Balatonon kerül színre a bemutató teljes szépségében, délután tél 6 órakor e szezonban utoljára az UJ színház szenzációja, Zllahy I-aJos Irodalmi remeke a Tűzmadár szlnmli 22—160 111-léres helyárakkal, mtg este fól 9 órakor rendes helyárukkal a Maya látványos operettujdonság van műsoron.
(*) Államügyész 22-160 filléres hely-árakkal. Az évad egyik legórdokesebb színjátékát, az Államügyész elinti angol bűnügyi drámát mutatja bo hétfőn este a prózai együttes. A dráma bonyodalmas megindulásánál már az első pillanatban megindul az Izgalmas gyilkos-keresés, amely három felvonáson kérésziül viharzik s egy döbbunetos fordulat veti felszínre az Igazságszolgáltatás legjelesebbjei által űzött Ismereüen bűnöst. A Névtelen asszony ótá nem volt színmű, amely ennyire érdektoszllő tegyen. A darab v. Uánky Róbert rendezésében és ugyancsak Bánkyval a címszerepben kerül színre. A darab többi szerepelt Feleky Klári, Vasa Irma, Háinory Mar glt, Somorjay Erzsi, Bondo László Danis Jenő, Késmárky Kálmán éB AJtay Ojörgy Játszák.
(\') Pillangó, operettujdonság. Kedden eato Szilágyi Lajos, az Alvlnci huszárok és Kardos Andor, a Szökik az asszony operettek szerzőjének legújabb operettjét, a Pillangót mutatja be az operottegyüttes Viola Margit, Harczos Irén, Orbán Viola, Somorjay Erzsi, Há-mory Margit. Osletla Ferenc, Danis Jenő, Markovles Bandi, Krémor Ferenc, v. Bánky Róbert, Késmárky Kálmán, Ajtay Oyörgy ós Major l^tjossal a tŐK&ere-pekben.
(*) Szerdától kezdve Fehér ló, oi rettrevü szenzáctó, fényes klállltf
A színház e heti műsora s
Vasárnap d. u. léi 3-kor: Vthar a Balatonon.
Vasárnap d. u. tél 0-kor: Tűzmadár.
Vasárnap este tél 9-kor: MAYA.
Héttőn: Államügyész.
Kedden: Pillangó.
Szerdán és csütörtökön: Fehér ló.
Póntoken: Aranyóra.
Szombaton: Maya.
Vasárnap este: Fehér ló.
— Kirándulásra vigyen magával gramofont I — Transdanubia.
— Szép mintájú grenadlnok métere P !•— a SchDtz Áruházban.
Frontharcosok figyelmébe I
Az Orsz. Frontharcos Szövetség nagykanizsai főcsoportja ezúton hivja fel a bajtársak figyelmét a következőkre :
Csoportunk 1932. évi junius hó 26-án d e. fél 11 órakor fogja megtartani évi rendes II. és egyszersmint az uj alapszabályok szerinti átalakuló közgyűléséi, minthogy azonban ugy az alap, mint az ügyviteli szabályok megfelelő §-ai szigorúan elöirják, hogy szavazati jógiikat csak azon tagok gyakorolhatják akik tagdij hátralékban nincsenek és egyébként is szövetségi bajtársi kötelezettségeiknek eleget tettek, felkérjük a t. bajtársakat, hogy esetleges tagdij hátralékaikat a fentjelzett közgyűlési határnap előtt legalább Is 3 nappal "megelőzőleg okvetlen fizessék be a csoport pénztárába, nehogy szavazali jogaik gyakorlásától elessenek.
Egyebekben a közgyűlésre meghívók lesznek kibocsátva, amelyen a .Tudnivalók" bő tájékoztatást nyújtanak
Egyszersmint felhívjuk mindazon bajtársakat, akik még igazolványaikat nem vetlék át, hogy azokat a már ismert hivatalos órák alatt okvetlenül átvenni 87lveskedjenek. A vezetőség.
áron és molnAr
SZABADALMI IRODA
uj htlyliágtl: VIII., RSkk Sitlárd-a. Z.
nti (kSivatlan a Corvin árultál mallatl).
— Schwartz Ignác temetése ma délelölt 11 órakor lesz a Horthy Miklós ul 11. számú gyászházból az Izr. sírkertbe.
— Juniális a lazsnak! parkban. A nagykanizsai Ossz-munkásság junius 12-én, vasárnap rendezi nyári mulatságát a gyönyörű lazsnak! parkban. A minden évben nagy sikerű mulatság rendezősége ezidén is gondoskodott a szórakoztatás minden fajtájáról. Lesz szabadszinpad, szcrencsesátor, ksrlkadobás, sörhalászat és minden egyéb jó és vidám dolog. Kezdete délután 3 órakor, belépődil 30 fillér.
= Melege vant venttlldtort / danubía, Caengery-ut 6.
— Missziós hírek. A Szociális Missziótársulat helyi szervezete a mai napra tervezett fagylaltdélutánját munkatorlódás miatt folyó hó 19-én, jövő vasárnsp tartja meg. — A Missziósház főnöknője felhívja a szülőkéi, kik leánygyermeküket a Szociális Missziótársulat nyaraltatási akciójában nyaraltain! óhajtják, még a néhány hely betöltésére Jelentsék be ebbeli óhajukat a Missziósházban, hogy a kedvezményes jegyek megszerzése iráni Inlézkedhessék.
Vegyen Trans-
L ^ IBű«elyon^eorj^NHd^^árüiibávah^
nyári gyapjú férfiszBvetek mélyen leszállított árban
és az összes nyári divatcikkek óriási választékban kaphatók
KIRSCHNER MÓR divatéruházóban.
ZALAI KÖZLÖNY
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
(torsa MdiMI
GallértieztitAsban veitl I
B«löy liito-it 8. bif#L 19.
— Zenélő kutya a Centrálban. Ftnlán Lajos és neje magyar artisták 18 hónapi olaszországi tartózkodás után visszaérkeztek Nagykanizsára és ma, vasárnap este 9 órai kezdettel, háromórás műsor keretében, érdekes zeneestélyt rendeznek a Centrál kávéházban az oltani zenekar kísérete mellett. Speciális külföldi hangszereken produkálják érdekes művészetüket, előadásuk fénypontja azonban a Jack London amerikai regényíró könyve után betanított zenélő kutya, amely két hangszeren kísérj gazdája hegedfljátékál. Az artista házaspár ezúton Is kéri a kanizsai közönség szíves pártfogását. Belépődíj nincs.
— Belratás a városi zeneiskolába folyó hó IS én, szerdán délelőtt 10-12 és délután 4-6 óra között lesz. Vidékieket kivételesen 14-én, kedden is beír az Iskola a jelzett Időben.
Az arcbór zslrosságának hatásos ellenszere a szabadalmazott eljárással készült Sulfamyl kénpuder, mely ekcémánál, arcllsztáttanságnál kitűnő hatású. Kellemesen illatosítva, testszln, rózsaszín és barna színekben kerül forgalomba. Minden szaküzletben kapható.
■űtrágyalparl konszern
keres jól bevezetett
helyi képviselAket.
Csakis komoly és eredményes gyakorlatot feltüntető ajánlat referenciákkal is fogyasztói összeköttetések megnevezésével „«.rt.II..kl.Olt"Jeligére ERDŐS JÓZSEF hirdetőirodálába, Budapest, VI, Teréz-körut 35. clnne küldendő. *i<
= Ketten beszélnek:
Első ur: Látszik, hogy Pesten vollál. Második; ? ? ?
Első: Qyönyörü az inged, ilyent csak a fővárosban kapni I
Második: Szó sincs róla, ez kanizsai, én csak Schützné! vásárolok.
— A kórházi kápolna belső berendezésére a Nagykanizsai Ipartestület, Nagykanizsai Takarék 50— 50 P-t, Holecz János 20, nagykanizsai vasutasok 12.70, Póhl Mária 10, Kiss Olga, Ketiing Ferike, Scher-mann Rózsi, Schermann Nándor, Németh István, N. N„ N. N. 5-5, N.N. 1.50, Simon Ferencné I pengőt adományozott. — A kórházi kápolna részére a tombola junius 25 én lesz. Tombolajegyek még kaphatók. A tombolatárgyak a Malr könyvkereskedésben, vagy a Lózer vlrágkeres-kedésben (kórházi kápolnával szemben) aUhatók át
1932 junius 12.
= Orvosi hir. Dr. Wetwdrth Dezső gyermekorvos hazaérkezett és rendelését Zrínyi Miklós-ulca 40. szám alalt Ismét megkezdte. — Rendel: 11 —12-ig és 4—5-ig.
— Polgári flu és leányiskola! belratásokhoz szükségelt értesl/ő és ellenőrző-könyvecskék, valamint tandíjmentesség! kérvények kaphatók Flschel könyvkereskedésben, Horthy Mlklós-u 1.
=> Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
— Árverés a rendőrségen. A nagykanizsai rendőrkapitányság folyó hó 13-án 15 órai kezdettel nyilvános árverést tart. Az árverés alá talált és elkobzott tárgyak kerülnek.
= Szeplő és mállóit ellen használjon Fördős-lé\\e Bőrhámlasztót. Ma mír a szépség nemcsak hiúsági kérdés, hanem általános társadalmi probléma, ezért ápolja ön Is arcbőrét. Legyen ön is szép é6 megnyerő külsejű. Ezt eléri, ha Fördös-féle Bőrhámlasztót használ, mely az arcbőrnek természetes, üde szépséget ad. Észrevétlenül hámlaszt. Két hét alalt elmulasztja a szeplöket és májfoltokat. Ára 2 pengő. Kapható Teulsch Ousztáv drogériájában Nagykanizsa.
— Letartóztatták a zalakoppá nyl gyujtogatót. Az elmúlt napok ban egy éjjel váratlanul kigyulladt Rózsás Oábor és Uránt Mária zalakoppányi lakosok közös rulajdonát képező háza. A csendőrség őrizetbe vette Korcsmáros imrt 19 éves zalakoppányi legényt, akit azzal gyanúsítanak, hogy Rózsás letbujtására ö gyújtotta fel a házat. Korcsmárost beszállították az sgerszegi ügyészségre, azonban nem kerül statáriáiis bíróság elé, meri Rózsás tagadja, hogy ö bujtotta volna fel a legényt.
= Olelchenberg fürdő az Ismert osztrák gyógyhely igazgatósága az elő- és uióidenyre érvényes kedvezményes pausálkurákat rendez. A háromhetes kura összköltsége, szobával, naponként háromszori éikezés-se\'i gyógyadóval és gyógyhasználat-tal (inhalatorium, pneumatikus kamrák vagy természetes szénsavas fürdők) tzemélyenklnt 273 Schilling. Ezt az összeget, valamint a személyes kiadásokra szükséges ezenfelüli schillingösszege! a Magyar Nemzeti Bank, orvosi bizonyítvány alapján hivatalos árfolyamon engedélyezi. Orvosi bizonyítványok céljaira külön nyomtatványok állanak rendelkezésre. Ilyen nyomtatványokkal, valamint prospektussal és mindennemű felvilágosítással az Oesterrelchlsches Verkehrsbureau budapesti fiókja, VI. Andrássy ut 28. szolgál. Ugyanott elintézik a valutaigénylést Is.
SPORTÉLET
Az olimpiai tornacsapat jövő vasárnap Pécsett szerepel
A kanizsai egyesületek képviseletében dr. Tholway poatalőnök Jelenik meK Nagykanizaa, Junlus It A los-angelesi Olimposzon dicsőséges szereplésre készülő magyar válogatott tornászcsapat e hó 18-ín a pl esi Nemzeti Színházban bemulató tornász-estélyt ad, mely Iráni már ls hatalmas az érdeklődés Dunánlulon.
Az estélyi megelőzően a Magyar Országos Torna Szövetség nyugati kerülete délulán 6 órakor alaku\'ó közgyűlést tarrf, melyen a budapesti központ is megjelenik vezérkarával.
A nagykanizsai sporlegyrsületek tisztában vannak a MOTESz Dunán-tull magába foglaló kerűlele megalakulásának fontosságával és ezért az alakuló ülésen magukat képviseltetik. A nagykanizsai egyesületek nevében a sporlszeretetéről már általánosan Ismert dr. Tholway Zsigmond postafőnök, a Poslás SE helyi csoportjának agilis elnöke jelenik meg a tanácskozásokon.
Itt említjük meg, hogy dr. Tholway Intervenciójára dr. Kiss József posla-Igazgató, a MOTESz társelnökének támogatásával sikerült elérni, hogy a magyar olimpiai tornászcsapat (melyben a postás tornászok is kép iselve vannak) Amerikából, illetve Olaszországból visszatérve, ullukat Nagykanizsán megszakítják és Itt nagyobb-szabáru olimpiai lornászbemulatól tartanak.
■ad Tatzmanndadart
tarosafOrpő
(Buraanland) nál- 4i l!lvbeua«*|«k flyöfl*fllrdó|« T«rmé-»i»U» litnum . véilip. (Iftoor) Ai ■c*IIO(<lök. OJud pMilöar. r*lvlltfloiUitok ti p(»p*ktu-
lok • fttrdSIaaiaaiasaB utján. Vatutl Oma köttaM* Budof^ilrfll 3fomb.Hialy*n *t 2)17
(Blróküldés.) Magyar utcai pálya fél 5 órakor Teleki FC-Hunyadi, biró Bárány, hb. Engelleiler, Kohn li.
(A főgimnázium) lornaünnepélye ma délután 4 órakor kezdődik a Zrínyi sportpályán.
(Az Izr. elemi Hu- és leány-Iskola) lornaünnepélye ma délután 5 órakor lesz az iskola udvarán.
(Az Ékszerész Levente FC) futballcsapata ma Tapolcán játszik barátságos mérkőzést a TIAC-al. (
(A Zrínyi Levente FC) labdarugó-csapata meghívást kapott mára Ba-latonboglárra az ottani sportegyesülettől.
(Az NTE) benevezte labdarugócsapatát a „Balaloni Kupa" küzdelmeire. A kiesési rendszerű bajnokságra Dunánlul valamennyi s/ámollevő egyesülele nevezett. A mérkőzések a nyári szünet alatt kerülnek lejátszásra és minden mérkőzés színhelye Siófok lesz.
AKI SZÉP AKAR LENNI
az ISABEY AROMOSDÓPOR
(Poudrfl á Lavtr l«abey)
batználtlával biztosan eléri colját. Lehetőleg langyos vlxiel a kezeket ét az arcot Jó benedvesíteni, egy kévét ISABEY trcteosdóporl a tenyérbe öntve, axxal az arcot Jól ledOtxsölnl. Enyhén cttroló hatitt ét tt«t«ttcsés OaazeUUlétiél fogva ax arcbőrt bánony-iltnávl, Ildivé varázsolja. EltOntet minden bAMUxtátlantágot (pattanás, axepló, mltewer •tb.) Már cgytxmH mlkalm*xá» után It feltűnő eredmény.
Nagy dobot ira a pontot utailtitial egyült.......
I ISABEY PARIS, azépit&azereí i
ISABEY toalet krém (Créme de Tollette) púder al ISABEY txépeég krém (Géme de Beauté) salrot
" r fubt
ellen, ntgy tubut .......
ISABEY stlrot krém (Cold Cieam) txiiat
naay takus .........................
ISABEY krém-txappan (Sávon á la Créme) dúthabxiau bórflnomltó darabja
txepló pattanás arcbőrre, txepló, pattanás elten,
1-20 1-40
Nagykanizsai főraktár: VÁQÓ ENDRE lllataxsMára, F*»ut 14.
lagyan Ad tx4p»fcá[>«Ual tMUctot tnlnlál a l««U kéáriUtéoyeWÓI allndtn ciMflrtökön-
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak eló.
Vigyázzon ni emésztésére]
Köztudotnásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi szerre-ket: tökéletes eraée/féat biztosíthat, ihi regedel vlzst Iszik.
Közgazdaság
Adófizetés borral
A ország azíinottevibb borvidékein oly Irinyu mozgalma! Indítottak a borleimelök, hogy a nagymértékben felszaporodott adóhátralékaikat 10 foknál magasabb szesztarlalmu berok-kal Is fizethessék. Az adónak ilymó-don vaió fizetése nagy könnyítési jelentene ugy a bajbajutott siőlós-gazdákra nézve, mint az államklncs* taira, amely utolsó fillérig megkapná adókivetéseit a gazdáktól. Igy a gyengébb minőségű borokat sresszé főznék és azok el!ünvén a piacról, nem jelentenének konkurrenciát a jobb borokkal szemben.
(—) A tótszentmártoni vásárra nem lehet felhajtani szarvasmarhákat. A legközelebbi, Tólszenltnár-lon községben tartandó orsz/goi vásárra megtiltották a szarvasmarhák felhajtását, mivel a szomszédos Tótszerdahely községben ragadót sráj-és körömfájás puszilt.
tMoü tártai
Párls 2017, London I8\'8IV>, NewyorV 51212, Hrllssel 7140, Milano 2&Í6, Madrid 42-25, Amsterdam 207 40, Berlin
121-45, Wien---, Szófis 3-711, Prip
15-18, Varsó 5740, Budapest -*-, Belgrád 905, Bukarest 3-04.
A Heaxett Baak ásvtxa-árfolyiail
VALJUTáK Angol I. 21t»-21-45 Belga Ir. 7W6-80-25 Csehk. 1700-17 10 Dánk. 11410-11510 Dinár 1000-1012 Dollár 57U-5O-S7Í50 H randa f. 22-30-22*50 Holt. 2311)0-23240 Zloty 64 00-84-50 Lel 34WM Léva 4-06-4-19 Ura 29-15-29-45 Márka 135-70-136 60 Norvég 104 20-100*20
Peseta —*--*—
Schill. —*--*—
Svájclf. 110-70-111*40 Svéd k. 107 00-106-00
DEVIZÁK Amst. 23I-20-23Í* Belgrád 1IHIMÓI2 Berlin 135-80-13660 Brtlssel 79-75-8025 Bukarest 3*<3-»5l Kopenb.114 30-11510 London »93-21l3 Madrid —*—— Milano 29 25-29-45 Newy. 571-00-W+W Oszló 104-40-ICÍWU Párls 22-33-22■*] Prága 1697-17*05 Szólta 40WI9 Stockh. 107-20-10SCÜ Varsó 64*10-64\'íű Wien
Zürich ÍIOSOIIMO
flll,
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Teratartáuáa
Buza tv. 10 fül., dl. a rozs — flll. eseti. Buza tlazav. 77<S 12*20-12*40, 78-"
1235-12-50, 79-es 12-50-12-70, 80-" 1260-12-80, dunánt. 77-es 12-25-78-as 12\'35—1250, 79-es 12*80-1™\' 80-as 1260-12-75, rozs 12 40-12-84 árpa 15*25—15*75, zab 1650-17*00, ten-gcrl 1690-17*10, korpa 17*00-12
Kiadja: BélzalalBto»*» Upkia* Vállalat, latykaaizsáa. Felelős Jtiadó: Zalai Káwg.
1932. luniüg 12
ZALAI KOZLONV
IPRÓFTWETÉSEK
aM«á«li 3 (Ml) p+agö tmmmmamm «1«J
a f«leaIeffM Mdaldadj
<.,*«rfrii*.« l"l!ftt ctörc n — rfrnJ/)fc
Riv golyót csapágyak autóhoz, speciálisan olcsón Ford- és Fordsonhoz Unger Ullmann és Tóth vaskereakedésében 4
Kési boaykabiatar állandóan kapható
LJükási Ferenc aztaloairutlzemében. 5
Burgondl répát vennék. Alánlatokat
Vőröamarty-u\'ca 36. szám alá kézek.
Lagujabb gyermekkocsik mélyan laasátlltott árban rakláira érkeztek Armnth barát áruházába 2799
Karaztm.nt.a hosszúlejáratú kölcsönt nyúltunk aalál otthon épltkezéséhei. Felvilágosítás Szántó. Sugár-ut 6. 2564
Aatátaxik, modern cukoltak, leasálli-tolt viteldíjért rendelhetők. Teleion 167., este 571. számon. 7
Klárié egy szobs és konyhából álló lakás, mellékhelyiségekkel Széchenyi-tér 4.
Négy szobás utcai lakás augusztus t re kiadó Arany János ulra 12. Bővebbet Billhyány utca 10. 1309
Clpéazmaatarakat érdakll. KI
selejteiett kaptafák, keveset használtak, 6 pir vételnél pironklnt 40- 80 fillérért Mlllényl dpóUzletben eladók. 2901
BAzmalom 5 Járatú, nagyobb vároa közelében, nagy körzettel eladó, vagy bérbeadó, lullua 1-én átvehető Villa Balatan-rnártáa 1600 «1 beültetett szőlővel, villa-telkek kedvező tizeiéi! teltétellel eladók Clm a kiadóhivatalban. 2756
Három szobás utcai lakáa Szemere-ulca 2/c alatt kiadó. Bővebbet Vlda lutapüz-lelben. 11
Prlaátpéaa diszkréten kiadó, csak blz-toa helyre. Clm a kiadóban. 2608
Használt lábballt veszek és eladok. Kívánatra liáshos megyek, flicher, Kfráty-ulca.47. 2820
Voazak használt lauköayveket. Tankönyv elő]egyzések a lövő tanévre már moit elfogadtatnak a FlaolsaS KAnyv-k.raakadéaban, Horlhy Mlkló»-ut 1.
2930
A bánokszentgvörgyl volt Wollák-léle Iskoház a hozzátartozó nagy belsőséggel azonnal eladó. Bővebb felvilágosítás : dr. Hoch .Oszkár Ügyvédi lrodá|ában. 2819
PrUáákAtoaSnt ksraask főútvonalon levő egyemeletes házamra l-ső helyll bekeblezéare. — A|ánlatot a kiadóhivatal .Blstoe fedezet" jelige alstt továbbit. 2854
Asztali- és fajborok
50 llterenklut 20 flll. kapható Dr. LIGHT8CHEIB borkereskedés,
iss> Csengery-ut 31.
Szénport veszek. Háztól elszállító*. Zaluta, Jdxaél lőherceg-ut negyvenegy. 28SI
Egyazobáa udvari lakái mellékhelyiségekkel azonnalra kiadó Kinizsi u, II. 2S0.1
Kétszobás lakáa azonnal, vagy augusztus l-re kiadó Bőtvös-tér 14. 2905
Kiadó eoyaxobáa, konyhás lakás mellékhelyiségekkel Kossuth tér 3. 2906
Kiadó kétszobás utcai lakáa augusztus l-re Hunyadi-utca 20. 2907
VlaaH cipőket veszek, kívánatra házhoz megyek. Hlrschni, Csengery-ut 20. 2 X>8
Onkántaa bírói árverésen elsdásra kerül 1932. lunlus 20-án a Gaial-utca 16. számú ház. Érdeklődni lehet a helyszínen, Külsőn Imrénél. 2910
• azobáa lakáa tOrdAazobával
és összes mellékhelyiségekkel aug. l-re, esetleg előbbre la kiadó Horthy Miklós-ut 4a sz. 3918
Házak, 5, 4 és 3 szobás anagén-
háaak, több nsgyobb és kisebb jövedelmező bérházak, amalataa- éa ■«-latházak, aandéglAk. Magánház 3
szobás, még 20 évtg adómantaa, szép udvarral. ElAkalA fürdőhelyen amalataa modern adémantaa aválloda
teljes berendeléssel, 5000 l\'-vel álvehelő. Birtok, egerszegi |á áibin 73 ksl. hold príma azánló, 73 kai. hold vágható erdővel, meglel lő ípülelekkel n-ő\'enként 25 llllér. Kanlzaa határában 15 hold lililnk szép épületekkel, GáapárbagyMl
4 hold szántó épülettel, Balatoni » llák 2, 3 és 4 szobával. SzantgyArgyvárl és bagolal hegyen 6, 5, t, 2 és 1 hold szőlőbirtok pincékkel. Látáhagyan 10,
5 és 2 hold birtok épülettel, CaarfAn 2 és 1 hold azAIAblrtok épülettel. Jövedelmező malmok. Hántatkak a belvárosban, olcsó árban eladók. Bővebbet Dubáaa Mikaa Ing. közvetlló, Nagy-kanlasa, Szemeze-utca 3. az. 2911
Jégazakrányt kevés lígsztlkséglcltel, hutőbélésael eladó Horthy Mlklóa-ut 39. 2919
Egy tisztességes flu azabótanono-nak lel vétetik Rrauss, Sugár-ut 18. 3921
Jó zongorát, vagy planlnót vennék. Címeket a kiadóhivatalba kérek. 2922
Gyermektelen házaspár ^kerestetik ház-nsaatarnak, lérj kómüvea munkát értaen. Petőfl-ut 4. 2925
Szentgyörgyvári hegyen egy azfilfi-blrtok kaszálóval bérbeadó. Bővebbet Eőtvős-tér 24. 2926
Rozgonyl-utca 21., szlnhászal szemben kétazabáa udvari lakáa suguszluara kiadó. 2927
Kiadó 2 szobás utcai lakás mellék -helyiségekkel együtt augusztus I-re. Bő vebbet Erzsébet-tér Ili. füszerOzlet. 2928
2 gimnázlata tanulót ellátásra felveszek Kinizsi u. 6. Dr. Schwarcmé. 2931
Szépen bútorozott szoba kiadó azonnalra, azinháazal szemben Rozgonyi-u. 21.
2932
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
Utcai naHhaly lakással, egyszobás lakások azonnalra Is kiadók Kinizsi-utca 21. Bővebbel Batlhyány-utca 10. 2310
Jékarban levő gyermek aportkorsit veszek. Clm a kiadóban. 2862
Kiadó auguazlus elsejére Vőrősmarthy-utca 13. alalt utcai egyszobás lakás, elő-szobtval éa mellékhelyiségeivel. 2897
OaáalAgépak. traktorok, benzln-lokomobllok. fürdőkád, k. vácaazerazám, ruhaszekrények eladók Ktntzat-u. 64. 2899
9362/1932.
Bérbeadási hirdetmény.
Folyó évi junius hó 16-án d. e. 9 órakor a gördövényi volt szőlő és; az alsónyiresi csemetekert egy-egy holdját 1 — 1 évi időtartamra haszonbérbeadom, a helyszínen megtartandó árverés utján.
Nagykanizsa, 1932. évi junius hó 7-én.
ma Polgármester.
Nagykanizaaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlczkyutoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komlort. A szállodában étterein, kávéház, és amcrlcan bar
POGÁNYVARI
uradalmi tájboraim kaphatók llterenklnt már 10 fillérért. Legkisebb tétel 25 liter. BROSS KAROLT földbirtokos _Balthyány-utca 26. szám.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10.406/1932.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akik a földbirtokrendezés során házhelyet, földet és csereföldet kaptak, hogy folyó évi junius hó 19-én reggel 8 órakor a várostláza nagytermében feltétlenül megjelenjenek..
Az eljárás célra a kiosztott házhelyek, földek és csereterü-letek telekkönyvi tulajdonjogának a jogosítottak nevére való bekebelezése.
Amennyiben valamely terület már nem annak a birtokában van, akinek az Országos Földbirtokrendező Bíróság eredetileg juttatta, az uj birtokló az átvételre vonatkozó okiratot (esetleges O. F. B.-i határozatot, adásvételi szerződést) a helyszínére hozza magával.
Nagykanizsa, 1932. évi május hó 27-én.
hm Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
9843/1932.
Füáverési hirdetmény
Folyó hó 14-én az alsóerdőőri laknál d. e. 9 órakor, a felsőerdőőri (Telekuti) laknál d. c. 12 órai kezdettel megtartandó árverésen az erdei nyiladékok futermését eladom.
Nagykanizsa, 1932, évi junius hó 7-én.
»i< Polgármester.
[
Meghívó.
A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egyesület
1932. évi junius hó 19. napján (vasárnap) délután 4 órai kezdetlel Erzsébet-tér 18. sz. alatt (voll Világ mozgó várótermében)
xi éví imé mm
tartja, amelyre az? egyesület tagjait tisztelettel meghívja a
Vezetőség.
Tárgysorozat;
1 Elnöki megnyitó.
2. 1931. évről beszámoló.
3. 1931. évi zárszámadások elő-terjesitése.
4. Esetleges indítványok.
5. Tisztújítás.
A tagolt szíves figyelmébe.
Amennyiben a fent jelzett napra hirdetőt közgyűlés nem volna hatá-rozatképes, ugy az ujabb közgyűlés ugyanon 1932. junlus 26-án délulán 4 órakor tartatlk meg, amely az alapszabály 12. §. b) pontja értelmében a jelenlevő tagok számára való tekintet nélkül határozatképes.
indítványok az alapszabály 13. §. e) pontja értelmében 3 nappal a közgyűlés előtt írásban adandók be az elnökséghez.
A közgyűlésre tagsági könyvecskéjét mindenki hozza magával, mert csak ennek felmutatása elleniben vehet részt a közgyűlésen. Az a tag, aki több mint három hónappal el van maradva, az alapszabály 9. §. alapján a közgyűlésen részt nem vehet.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11.690/932.
Árlejtés! hirdetmény.
Folyó hó 13-án délelőtt 9 órakor a város erdőhivatalá-ban megtartandó árlejtés utján 1200 !Urm. tűzifa befuvarozá-sát vállalatba adom.
Nagykanizsa, 1932. junius hó 10-én.
3SM Polgármester.
Filléres ebédet
négy logáaoaí ehel 80 fillérért a
Molnár étkazdAben
(Erzsébet-tér 2.)
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
modern villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivás
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
ZALAI KÖZLÖNY
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
1932. |unlui 12.
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételekI
Felsősremenyei körjegyzőség.
1154/1932.
Hirdetmény.
Közzéteszem, hogy
Murarálka község vadászati joga f. évi junius 18-án d. u. 4 órakor a községi biró házánál;
Szentmargitfalva község vadászali joga junius hó 23-án d. u. 4 órakor ugyancsak a községi biró házánál;
Felsószemenye község vadászali joga pedig junius hó 25-én d. u. 4 órakor a körjegyzői Irodában nyilvános árverésen 6 (hat) évre bérbe lesz adva.
Árverési feltételek a körjegyzői hivatalban megtudhatók.
Felsöszemenye, 1932. május 31. »i5 Körjegyző.
Mim a Zalai KfizMn.
egy nagy tétel divatcikket vettOnk
rendkívül olcsón.
Mindenkinek lehetővé tesszük, hogy a mai nehéz viszonyuk melleit is olcsón beszerezhesse szükségletét nyári anyagokban.
Árakat nem hirdetünk!
Győződjék meg személyesen
külön olcsó osztályunk
szenzációs árairól.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
10.764/1932.
Hirdetmény.
A helyőrség csapatai f. évi junius hó 14-én és 15-én reggel 6 órától délután 6 óráig a Tölgyes erdő lőtérén harcszerű éles lövészetet tartanak.
Ott tartózkodni tilos és életveszélyes.
Nagykanizsa, 1932. évi május hó 30-án,
278u Polgármester.
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Műtrágya-félék,
:aptial< i virágok
(kg-os mennyiségben is kapltaló termények, főzelékfélék é»
műtrágyázására).
Oltóviasz.
Gyümfilcsfa permataií-szarek.
(Nosprasen, Tutokil, Arzola, Sulfarol, Rézgálic stb.
Harnyóenyv-iyOrü
(kuszórovarok és hangyák ellen)
Zsely féle „Zala" magasnyo rnásu háti, szőlő- és gyümölcsfa permetezőgép. (Ár* i 40 penseö).
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
magkereskedés ében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A bíróság mellett. Telefon 130.
NyomatoH a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 132 szám
Nagykanizsa 1982. Junlus 14, kedd
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
\' O L I T I K A I NAPILAP
SserkesatOség é» kiadóhivatal; Föul 5. uim. Keszthelyi ftókkladóhlvatal: Kossuth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
l\'jófixetésl irs : egy hóra Szerkesztőségi és kis.
8 pengő SO Iliiéi dóhlvaUII teleion: 78. u
Walkó Genfbe átázott a magyar fizetések beszüntetése ügyében
Az NFB nem hozott határozatot Ausztria és Magyarország Ügyében
Budapest, lunlus 13 Walko Lajos külügyminiszter rövid tartózkodásra Oenfbe ulazotl.
A külügyminiszter Oenfben érintkezést keres a középeurópai hitelek kérdésében döntő szóval bíró pénzügyi tényezőkkel, akiknél elsősorban az Iránt informálódik, milyen hatást váltana kl az, ha Magyarország kénytelen volna bizonyos egyoldalú Intézkedéseket tenni külföldi kötele-
zettségeinek dolgában.
Walko szombaton érkezik vissza Budapestre, azután történik döntés, hogy külföldi kötelezettségeink to vábbi teljesítése dolgában milyen állábpontra helyezkedik a kormány.
Bázel, junlus IS (Éjszakai rádiójelenlés) A Nemzetközi Fizetések Bankjanak tanácsa ma foglalkozott Ausztria és Magyarország helyzetével anélkül, hogy
különösebb határozatokat hozott volna. A tanács megbízta a bank vezetőségéi, hogy tegye a kérdést további vizsgálat tárgyává.
Párls, junlus 13 (Éjszakai rádlójelentés) A Nemzetközi Fizetések Bankja körében blza"-kodással ítélik meg Ausztria és a többi dunai állam segélyezésének ügyét.
„Van-e még egyáltalán kereskedelem Nagykanizsán?"
Az OMKE-kerQlet évi közgyűlése
Nagykanizsa, junlus 13
Vasárnap délelölt tartolta évi rendes közgyűlését az OMKE nagykanizsai kerülete. Szomorú voll látni azt a néptelenséget, ami a közgyűlés termében uralkodott. Mlnlha Nagykanizsának, ennek az ősi kereskedővárosnak mai kereskedő társadalmából teljesen kihalt volna az együvé tallózás érzése. Pedig ha valaha, ugy ma, a szorongattatás és keserves próbák napjaiban volna legnagyobb szűkség a közös érdekekirt egy uton való harcolásra, minden kéz es minden erő összefogására. Hiszen kl harcoljon a kereskedő érdekekéri, ha maga a kereskedő nem? És hogyan harcoljon még az a pár lelkes érdekeltségi vezető ember Is, akinek azt kell latnia, hogy a kereskedelem élethalál-harcának Idején még a kereskedő sem áll frontba a saját érdekelért?
Ennek a lehangoló kérdésnek jegyében folyt le a vasárnapi közgyűlés.
Blankenberg Imre elnök megnyílója után Rafki István értékes, egész kereskedelempolitikai perspektívát átfogó évi jelentése következelt.
— Az esztendőre való visszapillantásunk — mondja a jelenlés egyebek közt — sajnos, abban a néhány szóban foglalható össze, ami az elmúlt napokban hangzott el a képviselőházban s ami kérdés alakjában megrajzolja a mai helyzetet:
„Van-e még egyáltalán kereskedelem Magyarországon ?"
lsmertellga Jelenlés a továbbiakban a bankzárlat súlyos következményeit, az államháztartás és a hllelviazonyok helyzetének a kereskedelem leromlásában kifejeződő hatásait.
— A fogyasztás redukcióját — mondja — szemléltetően bizonyítja, hoey a cukorfogyasztás az előző évi 478.000 q-rói 375 000 qra, a sörfogyasztás 140.000 hl-ről 80.000 hl-re, a gyufafogyaszlás 156 millió dobozról 126 millióra csökkent.
— A gazdasági helyzet — folyna a jelentés — semmi javulási nem mutat. Javulás helyeit rosszabbodást kell megállapítanunk és sajnálatos körülmény, hogy a kormánynem viseltetik kellő megértéssel a kereskedelem panaszaival szemben.
Mint egyetlen örvendetes tényt állapithatjuk meg, hogy a mult hónap ban érvénybe lépett a textil fázis-forgalmladó. Az egyéb szakmák azonban még mindig a forgalmiadó súlyos terhelt viselik. A kereskedelemnek azonkívül a közüzemek, államilag támogatott vállalatok támasztanak nehéz és egyenlő len kon-kurrenclát.
Minden szövetkezet egy ke---\'
reskedöt tesz tOnkre. — Mennél nehezebb a megélhetés és ezzel kapcsolatban ifiennél nagyobb az elégedetlenkedők száma, annál erősebben éleződnek kl az egyes foglalkozási ágak közt az ellenlétek. Minden társadalmi osztály külön szervezkedik... Mig azonban a többi foglalkozási ágak egységes szervezetben tömörülnek.
mely szervezet az illető érdekcsoport minden egyes tagját magában foglalja, addig a kereskedőknek csak elenyésző része hozza meg a köz érdekében azt a nem nagy áldozatot, hogy felbecsülve a közös érdek szolgálatában álló egyesülés céljait, azt támogatná. A kereskedők túlnyomó része távol lartja magát az érdekcsoportoktól és azt várja, hogy mások kaparják kl az ö részükre Is a gesztenyét a parázsból. Nagy hiba az ls, hogy a kereskedők nem csak egy szervezetet tartanak fenn, igy az erők megoszlanak.
Beszámol ezután a jelentés az OMKE-fiók egész évi működéséről, a kamara merkantil ténykedései ellen folytatott harcokról, a deviza-nehézségek enyhítése érdekében téti lépésekről, a forgalmiadó és váltság emelése elleni tiltakozó sürgönyről, az OMKE-előadásokról (dr. Bartha István, Kelemen Ferenc, Horváth István, Vértes Emil, dr. Balkányl Kálmán, Nádor Jenő), a központi árubeszerzés és a megyei közlekedési politika ügyében telt sikeres lépésekről, a külön kereskedőlanonc-iskola anyagiak hiánya miatt történt kényszerű beszüntetéséről, a magas bollbérek ügyében vezetett depuiá-clótól, az erélyes adóbehajtások ügyében benyújtott beadványról.
— Nem lenne teljes beszámolónk, ha nem mondanánk köszönetet mindazoknak, kik egyesületünk működését az elmúlt évben Is elősegítették és támogatták. Elsősorban azonban a „Zalai Közlöny" szerkesztőségének, azért az önzetlen támogatásért, amit egyesületünk irányában tanúsított és azért a készségéit, amivel hasábjait mindenkor készséggel bocsátotta a kereskedelem Jogos követeléseinek szolgálatára.
A zárszámadás és költségvetés előterjesztése ulán Hirschl József bőr-kereskedönek a
Nagykanizsán létesítendő olasz konzulátus
és az olasz-magyar, valamint jugo-szláv-magyar kereskedelmi kamara fiókjainak felállítására vonatkozó javaslata következett, amit Hirschl Jenő a Zalai Közlöny hasábjain vetett fel s ő is indokolt meg a közgyűlésen. A közgyűlés, mint a vároa érdekeltségeivalamennyien szimpátiával fogadták a gondolatol s az OMKE-kerűlet elhatározta, hogy mindent megtesz annak megvalósítása érdekében.
A közgyűlés Blankenberg elnök zárószavaíval ért véget.
Megtudjuk a jelenlésből, hogy az OMKE központ|a Blankenberg Imrét elnöki tanácsossá, Báder Józsefet, dr. Hoffmann Jánost, Rafki Istvánt, Singer Sándort és Unger-Uilmann Eleket a központi választmány tagjává választotta.
A kerület mai tagiéiszáma 116-ra apadt. A tagdíjakat 6 pengőről a jelen közgyűlés 4-re. szállította le.
A Jelenlés igy fejeződik be:
A Haydn-koncert
Nagykanizsa, Junlus 13 A régi, országoshlrü kanizsai zenekultúra lelkes hangulata, a muzsika szépségével megtöltekezett lelkek forró levegője téri vissza egy estére a Polgári Egylet nagytermébe. A széksorokat oiszes közönség töltölte meg erre az alkalomra. Mindenki szivében ott vibrált az öröm afelett, hogy újra ott láthatta a dobogón azokat a .régi embereket", kiknek rajongása es önzetlen fáradozása évtizedeken ál szánlolta-vctctte a kanizsai zenei kulturélet termékeny talaját. Ez a talaj, ezeknek az embereknek a lelkesedése, munkája, tudása voll az utolsó évek zenei ki-terebélyesedésének előkészítő melegágya, ez őrizte meg a régi zenei tradíciókat, ez tartotta ébren a zenei közvéleményt, ez adott annak követelő súlyt, amikor Nagykanizsa a közelmúlt esztendőkben uj és nagyjelentőségű állomásokkal bővült, hogy általuk uj tekintélyre tegyen szert az országos zene- és dalkulturában. Az egész város közönségének meleg szeretete kiséri és kivánja továbbra is ezeknek a .régi" rögtörőknek fáradságos, küzdelmes, de szép misszióval tele munkáját és ezért hajtotta meg előttük a szombati gyönyörű estén a hála és elismerés lobogóját. Az áldatlan háborúságnak, ami a kanizsai dal és zene szebb sorsot érdemlő berkeiben folyik, meg kell torpannia ennek az estének nem csak hangulata, hanem teljesítménye előtt Is és ki kell sarjadzania belőle a kanizsai muzsika uj hőskorának, hogy minél több dobogón, minél több hasonló estén telhessenek meg a lelkek a zene, a dal magasztos szépségeivel. Istenáldotta talaja ez a kanizsai lélek a muzsikának, bűn
volna, ha annak virágalt nem engednők a maguk teljes pompájában kifesleni.
*
A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör életében messze kimagasló, sok régi, dicsőséges álloméhoz méllóképpen csatlakozó ünnep volt a blcenlennáris Haydn-koncert. Amit a vidék a maga muzsikusaival produkálni tud, annak csúcsteljesítményét nyújtotta Ketting Ferenc karnagy. Csodálatot érdemlő erővel küzdött meg minden elébe tornyosuló tárgyi és lelki akadállyal, mig ezt a nagyszerű együttest megszervezte, előkészítette és odaállította a közönség elé. A muzsika mindenek felett való szeretete és érdeke acélozta erejét, az vezette zenekarának és énekkarának minden egyes tagját és az szerezte meg nekik a páratlan sikert, ami méltán marad nevezetes az Irodalmi Kör és
a város kultúréletének krónikájában.

A műsoron Haydn 93. szimfóniája és két főművének, a Teremtés és az Éyszakok oratórium részletel szerepeltek. Az újkori instrumentális zene halhatatlanjának bűbájos, százszinű muzsikája minden formai és tartalmi szépségeben, minden dekoratív és érzelmi motívumában, halk finomságaiban és hömpölygő erejében életre kelt a zenekar biztosan kezelt é8 nagyszerűen lösszefogolt együtteséből és a gondosan felépített, lelkiismeretes alapossággal kjképzett énekkarból. A teljesítmény megbe-C8üléBét csak fokozhalja az a tény, hogy Nagykanizsa zenei magánéletének legjobbjai, tehát majdnem mindnyája lelkes amatőr muzsikus és énekes vállalkozott erre a halai-
ZALAI KÖZLÖNY
1932. Junius 14.
ma* feladatra és azt olyan zenei nivón is oldotta meg, amire joggal lehet büszke ez a békebeli zenei mull|ára sokai emlékező város.
Külön értéket adolt a műsornak szólistáinak excellenti sora. Domány Sári énekmüvészete Kanizsáról repült ki, hogy ma már, egész fiatalon és pályája elején Is igen jelentós külföldi sikereket mondhasson magáénak. Meleg csengésű, finoman kulturált hangján szárnyat kaptak a cantate recltativ ét kotoratur részletei egyaránt, a nagyszerű iskolára valló, könnyed technika csak fokozta őszinte, meleg sikerét. Ábrámovlcs Márk férfias, komoly, tömör basszusa és erőteljesen zengő baritonja oroszlánrészt könyvelhet el magának az est ragyogó sikeréből. Csuka Béla i tenor-szólóban remekelt, lirai me-legségü, hajlékony, tisztán csengő hangjával.
A zenei műsor keretében dr. Kerkay József kegyesrendi tanár mondott a zenei rajongás lelkesedését és az irodalmi szépséget egyesítő és visszatükröző, mély és ma. radandó halásu méltatást Haydn művészt egyéniségéről.
Az est hangulata akkor érte el a tetőfokot, amiiior a pódiumra lépett dr. Krátky István polgármester i mint e varos feje, tehát kultúréletének Is legfőbb őre, mint az Irodalmi Kör tb. elnöke s maga is, mint muzsikus és hálás tanítvány, percekig tomboló és folyton meg-megujulő tapsorkán közepette üdvözölte Hof-rkhler Emmát abból az alkalomból, hogy 35 éve dolgozik Nagykanizsán, mint muzsikus és nevd generációkat a kanizsai zenei életnek. Kevés a szó leírni azt a lelkesedést, amivel az egész közönség egy emberként, az ovádó valóságos viharával halmozta el az ünnepeltet, mikor a polgármester átnyújtotta neki a nemzetisein szalagos babérkoszorúi. Majd Kelling Ferenc karnagyot üdvözölte a polgármester, méltatta közel másfél évtizedes kanizsai működését és neki is babérkoszorút nyújtott át. Hosszú percekig állt Ketting a taps és éljenzés frenetikus kitörése közepette. Olyan ünneplés voll ez, ami a közönség szivéből, az egész város szeretetéből fakadt s ezért voll olyan forró és őszinte annak megnyilvánulása.
Adná lslen, hogy ez az ujabb lépés, amivel a polgármester a zenei béke ügyét akarta nemes elgondolással és mindig Idlrekészen elöre-mozdltanl, eredményre is vezessen.
^^ ____ln.v. . (bl)-
A leányliceumot az ui tanévben a Rozgonyl-ut-cai elemi iskolában helyezik el
Ma és holnap (olynak a belratások az uj tanévre
Nagykanizsa, junius 13 Az iskolaév befejeztével elsőlzben a nagykanizsai leányliceum eredményéről van módunkban beszámolni. Az igazgatóságtól vdt értesülésünk szerint az első tanévben az eredmény a következő: 24 tanulóból 7 jeles, 8 jó, 9 elégséges osztályzatot kapott, mlg magaviseletből 23 példás, 1 jó.
Az ötödik osztályban 27 tanulóból jeles 4, ló 10 és elégséges 12 növendék. Két tantárgyból bukott 1 tanuló. Magaviseletből példás 26 és jó 1.
Tekintve a kezdet nehézségeit és azt, hogy ez az év a nagykanizsai tanintézetek Benjamln|ának premierje volt: az évvégi taneredmény minden szülőt és tanügybarátot, mini a leg-kompetensebb tényezőt, a kir. kerü-
Idi főigazgatót Is, a legteljesebb mértékben kielégítette. Ez az eredmény voll az, amely megszerezte az intézet számára a nyilvánossági jogot és megnyitotta elölte az élet kapuját
A fejlődő leányliceum ujabb két osztállyal való kiépítése szükségessé tette megfelelő elhelyezkedésről való gondoskodást. Dr. Krátky István polgármester intézkedése folytán az uj tanévben az I., II. V. és VI. osztályok a Rozgonyl-utcai elemi Iskola tanonciskola! traktusában nyernek iddglenes elhelyezést, mlg a végleges elhelyezést megfelelő modon biztosítják.
A leányliceumba való belratások ma és holnap délután 3 órától kezdve a reálgimnázium igazgalól irodájában történnek, amikor a tél-
évi 20 P behatási dijat minden növendéknek előre le kell fizetnie.
Tanácsos minden növendéknek, hogy most írassa be magái és ne várjon az őszi pótbelratásokra.
Ami a tankönyveket Illeti, az I és V. osztályban megmaradnak « mull évi tankönyvek, a VI. éa II osztálybeli növendékek várjanak a tankönyvek beszerzésével, mlg az igazgatóság kiadja a tankönyvek Jegyzékét, mert ebben a két osztályban valószínűleg lankönyv-vállozá-sok lesznek.
Egyébként Magas Mihály Igazgató a legközelebbi napokban a Zalai Közlöny ben részletesen Ismertetni fog|a a nagykanizsai leányliceum mibenlétét és praktikus útmutatásokkal fog szolgálni szülőknek és nö vendékeknek egyaránt.
Édesapja temetése után érkezett meg Kele Géza elfogató parancsa
A clíánypogrom felmentett vádlottja nem nyagizlk bele aj letartóztatásába
Nagykanizsa, Junius 13 Jelentettük, hogy a pécsi tábla elrendelte a felmentett és szabidlábrahelyezett Kele Oéza várföldei gazda-legénynek a cigánypogrom egyik vádlottjának letartóztatását, ami hétfőn reggel meg is történt.
Kele Oéza édesapja, Kele Károly várföldei gazda a minap halt meg. Alig temették el az apát, érkezett a csendörőrsre a vizsgálóbíró elfogatási parancs t a fiatal Kele Oéza ellen.
Kele Oéza védője, dr. Hajdú Oyula ügyvéd beadványt Intézett a táblához, amelyben utalással arra, hogy Kele Oéza apjánnk halálával a birlok tönkre megy, mert nincs senki, aki, főleg most, a nagy mezd dologidő alatt gazdálkodjék és Kele Oéza a családnak egyetlen fia, arra kéri tehát a hatóságot, hogy hagyja szabadlábon, annál is Inkább, mert szökésétől nem kell tartani.
Dr. Hajdú Qyula védő beadványával a tábla a napokban foglalkozik.
SZÍNHÁZ
Az Államügyész
Bűnűgyi kaland 3 felvonásban, írta John Bradlev, állítólag azonban Vajda Ernő, csak mivel itthon nem sikerült kifutni vele, csinált belőle angol darabot, aztán mint Importárut, szívesen fogadiák Magyarországon.
Ezután a kalandos szüldés után csak természetes, hogy a gyermek nem valami épkézláb. Mindeneseire azonban érdekfeszítően Izgalmas a darab, ami a delektlv-romanllka mai konjunktúrájában — hiszen éppen ezért van tele ezzel lassanként az irodalom minden terülde — feltétlen közönség-siker.
Veit az iró egy divatos .bűnügyi lombikot", abba beledobolt egy államügyészt, egy éldtelen asszony-figurát, egy körmönfont rendőrkapitányt és az ensemble kedvéért belemártott egy kicsit egy törvényszéki orvosi is. Ezekd aztán addig rázogatta, kavargatta, mlg sustorogni kezdett a lombikban egy mesterségesen kitenyésztett bűnügyi izgalom... sanzsé-passzél... felszáll a.lombikból valami furcsa, idegbizsergető köd, ráül a néző szemére, agyára, ugy hogy az el ls felejt irodalmat keresni, nem is vesz észre logikai hiányokat, csak ráhagyja magát az izgalomra, a kriminál-pszichologlal kulcs-siinda-rab végén pedig égből pollyanl deus ex machinaként, belehabar a lombikba egyetlen és utolsó mondattal egy közben semmivel sem indokolt szerelmd, hogy az is legyen benn és — kész a darab.
Az eldnte nehezen induló, egyhelyben tipródó s ezért tulerős expozíció dacára ls az együttes ütemesen perdülő, becsületes Játékkal és rendezéssel adta elő tegnap este a darabot. Különösen jó volt Bánky Róbert a címszerepben. Intelligens, aprólékos gonddal kidolgozott alakítást adott ez a sokarcú és vala-
mennyiben teljes művészi érlékü színész. Dende László nyugodt, elegáns stílusa pompásan érvényesült a rendőrkapitány szerepében. Feleky Klári hálátlan szerepében is sok drámai finomsággal, sok szép, meleg szinnel ajándékozta meg a közönséget. Nagyon Jó epizód-figura volt Danis Jenőé és Vass Irmáé, (bl)
A színházi Iroda hlrel
(*) Pillangó, operettbemutató. A színtársulat műsora a négy hét alatt bemutatott sok újdonság után Is még mindig elég gazdag ahhoz, hogy e béten két operettujaonságot is bemutasson. Így kedden este Szllágji Uijos és Kardos Andor gyönyörű, napsugu-ras operettjét, a Pillangót mutatja be Viola Margit grandiózus alakításával ée llaroeoe Irénnel a pompás szuhrett ezerepbeD. Galetta Ferenc, Markoviét Bandi, Krémor Ferenc, v. Bánky Róbert, Danis Jenő még a főszereplői a Pillangó operettnek. A Pillangónak — ugy hisszük — melegebb ajánlás nem kell, minthogy szerzőinek előző operettjel, az Alvincl huszárok óe a Szökik az asszony slágerek voltak.
(\') Fehér ló, világsiker. A budapeeU Király Színház ..Fehér ló" előadását nemcsak a főváros közönsége csodálta hónapokig, de a rádió két Ízben ls közvetítette és Igy megkapóan kedves meséiében mindenki gyönyörködhetett Szerdán és csütörtökön azonban a káprázatos kiállítású revü-operett nálunk ls bemutatóra kerül és Így alkalma lesz kanizsai közönségünknek az operett teljes szépségében gyönyörködhetni. A Fehér ló premierjét különös gonddal és szeretettel készttette elő v. Jakabtfy Dezső és a társulat összes tagjainak részvételével olyan előadást produkál, amelyre Igazán bllszke leliot a társulat. Ha operett zsúfolt házakat érdeme], ugy a Fehér lő kétszeresen azt érdemel. Csattanós, végig kacagtató cselekmény-gazdag mese. fülbemászó szép muzsika és hatásos táncok színesítik a három felvonáson végig. Viola Margit, Harczos Irén, Fejér Erzsi, Egry Berta, Orbán Viola, Hámory Margit, Galetta Feronc, Markovtcs Bandi, Krémor Ferenc, Nagy Gábor, v. Bánky Róbert, Danis Jenő, Késmárky Kálmán szállnak síkra a diadalmas sikerért.
A színház e heti műsora:
Kedden: Pillangó. "Szerdán és csUíörtököu: Fehér ló.
napi hírek
NAPIREND Junlns 14, hadd
Rómit katolikus: N«gy sz. V. ProtesL
Vazul. Izr.: Szív. hó lő.

Városi Mozeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 13 óráig.
Or«ors»rtárl illett noIgMat i a .Fekete sas" gyógyszertár Fó-ut 6. az. éa s klakanizsai gyógyszertár.
Ofiafürdő nyitva reggel 6 őritől este I 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután j kedden egész nap nőknek). Tel. J-13.\'
A kormányzó születésnapja
méltó ünnep lesz Nagykanizsán U. Pénteken este 8 órakor a Levente zenekar zenés lakarodóval járja be a város főbb utvonalait, lamplonos szerenádot ad a polgármester, u állomásparancsnok lakása előtt, ■ hősök szobránál. Másnap, szombalon délelőtt 9 órakor tábori mise lesz a Zrínyi sportpályán és 10 őrikor a protestáns és az izr. templomokban.
Már most kérjük a hazafias kanizsai háztulajdonosokat, hogy ai államfő születésnapjára lobogózzák fel házaikat.
— Kanizsai a PK választmányában. Érdemes kitüntetés érte a kanizsai pénzvilágát. Az egyik kanizsai pénzintézet vezdőjét, Kitinjeid Ignácot, a Zalamegyei Gazdasági Takarék igazgatóját a Pénzintézeti Központ évi közgyűlésén válaszlmánvi tagjául megválasztotta. A válaszai nem csak a kitüntetettnek, hanem az állata vezdett Intézetnek és az egész kanizsai pénz-éldnek megbecsülését jelenti.
— Kanizsai a rádióban. Stom-baton énekelt a budapesti rádió műsorában Oyertyánf/yné sz. Ptieay Rózsi, a nagykanizsai társaságnak 1 téli koncert-műsorokról is általánosul ismert és tehetségéért széles körben becsült tag|a. Hangja a stúdió messzeségéből is tisztán, csengőn szárnyalt Kanizsáig, ahol sokan hallgatták büszkén és szeretettel.
— Évzáró Onne-pély a leány polgáriban. Meghitt ünnepély ke-telében tartotta meg hétfőn záró-ünnepélyét a nagykanizsai polgári leányiskola az Intézd magyar motívumokkal feldíszített tornatermében. Az Intézd vegyeskara Ketting Ferenc tanár vezénylete alalt gondosan be-tanilott szebbnél-szebb énekeket adott elő. Az intézettől távozó IV. osztályosok nevében Kálcnlts Annus mondott köszönetet szép beszédben az igaigalónak és a tanári karnak. Költeményekd adtak elő Vermes Ev«, Lajki Margit és Herzfeld Erzsike IV. b) oszt. tanulók ennivaló kedvességgel. Polőnyt Oyörgy igazgató számolt be ezután az iskola műit évi eredményéről, mely szerint 91\'/« megfelelt, 53% jeles és Jó, ismétlésre mindössze l\'3°/o utasíttatott. Köszönetet mondott a hivatása magaslalán álló tanári karnak buzgó és nehéz munkásságáért, majd az édesatya szavaival fordult a növendékekhez, kérve őket, hogy a szünidőben is az Intézethez méltóan viselkedjenek. Polónyi Igazgató, ennek a melegszívű pedagógusnak beszéde könnyekig hatotta hallgatóságát. Majd a pénz- és könyvjutalmak kiosztására került sor. Beiralál a polgári leányiskolában |unius 14. és 15-én délelőtt 9-től 12-ig. Behatási díj összege 17 pengő, szegénység igazolása esetén egyelőre csak 1-50 pengő.
1932. junius 14.
ZALAI KÖZLÖNY
— Felviteli értesítés. A dunán-tuli reformétus egyházkerület pápai nevelőintézetének (tanítónőképző Intézet és polgári leányiskola) inter-nátusába f. é. junius hó 25-ig lehel felvételért folyamodni. Ellátási dijak : 800, 700 és (csak kerllleti lelkész és tanitó leányoknak) 6O0 P. Megkeresésre .Tájékoztatói" küld az igazgatóság.
— „Kozmetika 25 évvel ezelőtt és most" clmü tárca-közleményünk befejező része helyszűke mialt következő számunkra maradt.
— Az előrehaladott Baison d icára feltűnő nagy a forgalom SchOtzéknél, ami érthető is, mert az o\'csó divatosztályon oly hihetetlenül alacsony árban árusit a cég, hogy még a mai szűkös viszonyok között is mindenkinek lehetővé van téve, hogy nyári ruhaszükségletét fedezze.
Zalavármegye területire , körxetképviselfit
keresünk szépirodalmi, divat, kézimunka, gyermeklap terjesztésére. Komoly havi keresel hlrlnsltva Feltételek megtud hatók: Magyar Úriasszonyok Lap|a Kiadóhivatala, Budapest, VI., Jókal-u. 37.
= Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú Iejáralu hitelre Is, kamatmentesen. Kopstein butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Honnan volt a Csengery-utl szobacica seiyeraharlsnyája ?
Nagykanizsa, Junius 13
Frank M. Manó Csengery-uti nagykereskedő nemrégiben észrevette, hogy az üzletéből ismeretlen tettes állandóan különféle cikkeket ellop. Hiába figyelték a háziszarkát, nem tudták tetten érni, mire a kereskedő leijelentést telt a rendőrségen. A gyanú egy volt alkalmazottra irányult, akiről megállapítottak a detektívek, hogy igen |ó barátságban van egy Csengery-uti szobalánnyal. Feltűnt, hogy az egyébként szerény fizetésű szobalánynak fellünöen elegáns és drága selyemharisnyái vannak. A •deteitivek vallatóra fogták a cég volt alkalmazottját, aki rövid tagadas után beismerte, hogy valóban ő dézsmllta a cég árukészletét. Azzal védekezett, hogy elbocsájtása elölt még ki akarta magát és a barátnőjét stafirozni, ezért nyakkendőket, női harisnyákat és egyéb divatcikkeket vitt haza esténklnt magával. A cég feljelentése szerint minlegy 200 pengőre lehelő az a kár, amit a hűtlen alkalmazott okozott. A rendőrség megindította az eljárást.
— A volt tl-es huszárezred a balamutowkai ütközet évfordulóját mint eddig minden esztendőben, ugy az idén is az elesett hős bajtársaik emlékezetének szenteli. Az ezred volt tisztikara ezúton szólítja fel az összes 11-es bajtársakat — liszteket, altiszteket, huszárokat és ezek hozzátartozóit, — hogy ezen emléknapot velük ünnepel|ék Szombathelyen. A programm a következő : Junius 19-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor mise a székesegyház Madonna kápolnájában. Ulána fél 11 órakor a 11-es emlékmű megkoszorúzása a lovassági laktanyában.
IdöláríU
A nagykünlKtil mqteoralóulKl n)«v-tlgyelő lelentések: Héttőn a himtrsék-II: Kegíel 7 ólakor +167, délutín 2 órakot +75, ejle 9 órakor +18 6. tB (ÉInakat rddlA/iUnt/H « (aataorotó-Slal Intését lenit aata 10 *rm-J<ori Zivatarokra hajló, iwéraé-kattan malag IdU várható.; .ju^J
áranyénél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellstorulás, szívdobogás és szédülés! rohamoknál a természetes „Fereno lózsef" keserűvíz használata kellemes megköny-nyebbűlést eredményez.] A belső bajok orvosai az Igen enyhe hatású Ferenc lóssef vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy félpohárnyi mennyiségben rendelik. A Ferenc I6h«J keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— A polgári fiúiskola záró-ünnepélye az Intézet tornacsarnokában zajlott le. Kettlng Ferencnek énekre mindig kész és mindig tökéletes vegyeskara két szép énekszámmal tette valóban ünnepéllyé az év utolsó perceit. Donát Islván III. o. t. és Hajmás! Lajos IV. o. I. az egész esztendő szellemének szlmboluma-képen irredenta költeményeket szavallak. A végzett negyedikesek hagyományos bucsuzóját Detrkh Dezső mondta. Somogyi Iliire Igazgató sok gyakorlati tanács mellett ulra-bocsátva fialt — utolsó szavaival is az első és legszükségesebb parancsol idézte lelkűkbe: ne feledjék, hogy minden körülmények közöli, végső lehelletükig magyaroknak kell maradniok. Az ünnepély utolsó aktusa, — a munkás esztendő koronája, — a jutalmak kiosztása volt.
— Szép mintájú grenadinok métere P !•— a SchQtz Áruházban.
— Elveszett egy fekete keretes szemüveg a mull napokban, becsületes megtaláló kéretik, adja le a kiadóhivatalban.
— A munkásság Junlállsa a legteljesebb siker jegyében zajlott le a kanizsai határban, a gyönvörü fekvésű lazsnakl parkban. Százan és százan sétállak kl vasárnap délután a viJám zeneszótól hangos Lazs-nnkba, ahol az agilis és fürge rendezőség példás gondossággal látta el minden Jóval a nagyszámú közönséget. A céllövészet, karíkadobás, szerencsehalászat és egyéb alkalmi sátrakon kívül a szahadszlnpad nyújtott sok kellemes, vidám szórakozást. A jólslkerüll nyári mulatság hajnali 2 órakor ért végei.
A Generáli 100 éves jubileuma
Kivételesen szép évfordulóhoz Jutott el ti Trtestt Általános Hlztosltó Társulat, mely 100 évvel ezelőtt 1831. december 20-An alakult és mindjárt megalakulá-KAknr Hazánkban ls megkezdtu működését. Első képviselője Pest egyik legrégibb bankára Malvlcux Keresztély .József volt, aki kiizol 1(1 éven át Intézte a General! ügyelt, majd liláim a régi Pest egyik legnagyobb kereskedő-cége következik, a Kunowalder Testvérek cég egészen 1859-lg. Lemondásuk után ft Generáli saját kezelésébe veszi a pesti vezérügynöksóget és unnak vezetését előbb Ellenbergor Honrlkro és Krcllwltz Róbertre hízza, maid Ilott Józsefet Allltla annak ölére, kl páratlan szaktudásával ós az Intézmény Iránti szeretetteljes lolkeaedésével olyan erodmónyeket ér el. melyek a Generálit a magyar biztosítási piacon kezdettől fogva elfoglalt vezető pozíciójában véglegesen megerősítik. Az Inté/.et tevékenysége nemcsak a biztosítási intézmény sziklaszilárd kiépítésében, hanem a magyar közgazdasági életre Jelentékeny liutásu Intézetek, köztük elsősorban u Magyar Altalános Takarékpénztár R. Ti és a Magyar .Jég és Viszontbiztosító It. T. megalapításában Is tnog-nyilvAnul. Rott József elhunyta után lSDIVban őrükét Stelnhardt Emil és Poór .lakul) foglalták el. I\'oór .lakab szervező és teremtő erejével továbbépít! elődei nagy munkáját és még hatalmasabbá teszi intézetét, ugy hogy 11XXS-bttit n magyarországi vezérügynökség magyarországi Igazgatósággá alakul ál Az intézetnek a nagyvonalú fejlődését megakasztja a világháború ós az ezt követő évek annyi fájdalmat hozó eseménye és amikor I\'oór .Jakab, soha el nem múló fájdulutárn tt Generálinak és az egész magyar biztosítási Intézménynek illllt-hen elhunyt, uj vezetőség áll a magyarországi Igazgatóság élére, mely a multak hagyományos szellemét egyesíti a modern kor követelményeivel, hogy megfelelhessen annak a feladatnak. melyet a Generáli vezető pozíciója és a nehéz gazdasági viszonyok reá rónak. A magyarországi Üzlet egytk erős láucszemét képezi e hatalmas vllAglntézctnek, molynek biztost tékl alapja I milliárd -171 millió Urát, az ólotblztosltott tőke Itibb, mint U milliárd l.lrát, kárfizetései pedig az alapítástól kezdve 10 milliárd I.lra körüli összeget tesznek kl. K hatalmas összegekben megnyilvánuló eredmény aunak a bizalomnak köszönhető, melyet u Generáli a biztosított felek ntllllól körében előzékeny és loyalls üzletpolitikájával 100 óv alatt magának kivívott és ez teszi a Generáli Juhlloumát az egész közgazdasági élet fontos eseményévé.
Az Intézet főügynöksége városunkban Immár 28 éve a Danneberg I. és Welsz cégnél vau. A megyeszerte közszere-tetuek örvendő főllgynöksógnél minden biztosítási ügybon mindenkor a legnagyobb előzékenységgel állanak a felek rendelkezésére. (—)
— A kórházi kápolnára özv.
Rigó Antalné 10 pengőt adományozott. A nemeslelkü adományt rendeltetési helyére juttattuk.
SPORTÉLET
Nagy mezőny, mérsékelt eredmények a polgári lövészversenyen
Nagykanizsa, Junius IS
Vasárnap délelölt tartotta Nagykanizsa város és a nagykanizsai járás 1932. évi bajnoki céllövő versenyét A nagykanizsai versenyen 6, mig a járásin 18 lövésztgylel ötös csapata veit részt.
A versenyen szépszámú és előkelő közönség jelent meg. Olt látluk dr. Plihál Viktor főrendiházi tag, kor-mányfőtanácsost, vitéz Barlay János ezredes állomásparancsnokol, dr. Krátky István polgármestert, dr. Laubhilmer Alán főszolgabírót, dr. Tholway Zsigmond postatönököt, vitéz Cslllaghy d/örgy főügyészi, Somogyi Qyula földbirtokost és a tisztikar számos tagját.
Részletes eredmények:
Nagykanizsa város 5-ös csapatversenye: I. Nagykanizsai Polgári Lövészegylel 350 egységgel (ezüstserleg vándordíj nyertese), 2. Nagykanizsai MOVE SE 340 cgyBég. 3. Kiskanlzsai PLE 336 egység, 4. Nagykanizsai Vasulas LE 326 egység,
5. Zrínyi TE 318 egység, 6 Postás LE 313 egység.
Egyéni verseny: 1. Balogh (Vasutas LE) 86 egységgel, 2. Orabant Zrínyi TE) 77, 3. dr. Dómján PLE) 77, 4 Tamás (PLE) 75, 5. Farkas (MOVE) 75, 6. Waligurszky (MOVE) 74, 7. Németh (Vasutas) 73, 8. D.tvldovics (Kiskanizsa) 73, 9. Mlhalecz (Kiskanizsa) 73, 10. Kiss (Kiskanizsa) 72 egységgel.
Nagykanizsai járás 5 ös csapatversenye: 1. Nagybakónak 325 egység (ezüst-serleg vándordij nyertese), 2. Galambok 324 egység, 3. Újudvar 324 egység, 4. Komárváros 318 egység, 5. Fűzvölgy 306 egység,
Egyéni verseny: 1. Id. Németh Oábor 84 egység (dr. Plihál tiszteletdijának nyertese), 2. Vuk Péter Rigyác 77, 3. Szentes Oyörgv Újudvar 77, 4. Bodnár Dezső Galambok 76, 5. Boros Antal Nbakónak73,
6. Miilei János Csapi 72, 7. Kovács Pál Murakeresztur 71, 8. Szentes Anlal Újudvar 71, 9. Ruff La|os Korpavár 71, 10. Simon Imre Nagybakónak 79 egység.
A győztes csapatok tagjai, valamint az egyéni bajnokságok első három helyezettjei kis ezüst érmei, a csapatverseny második, az egyéni 3-—6 helyezettjei nagy bronz érmet, mig a csapatverseny 3-ik helyezettjei és az egyéni verseny többi helyezettjei kis bronz érmet, illetve oklevelet nyertek. Azonkívül a versenyzők különböző értékes tiszteletdijakat kaptak.
Az érmekel és tiszteletdíjakat ünnepélyes keretek között osztolták ki a győzteseknek.
Szép sikere volt a gimnázium sportünnepélyének
Nagykanizsa, Junius 1»
A nagykanizsai róm. kalh. reálgimnázium .Hunyadi" sportköre vasárnap tartotta évzáró tornattnne-pélyét a Zrínyi sporttelepen. Az ünnepélyen megjelenlek dr. Krátkf István polgármester, vlléz Barlay
KM
«
ZALAI KOZLONV
19.T2 junius 14.
János ezredes állomásparancsnok, dr. Hegyi Lajos lőjegyzö, az összes iskolák igazgatói, a szülök és sportbarátok teljes számban.
Örömmel állapítottuk meg, hogy az intézet ez évi ünnepélyének színvonala és eredménye messze felülemelkedett a mull évinek. Az Ifjúság testi kulturája nagy fejlődésen ment keresztül
A program legszebb része a zenés szabadgyakorlatok voltak. Az Ifjúság üde, trlss mozgása, erötöl, ügyességiöi feszülő izmok össz-hangzó munkája nagyon szépen hatott és frappáns sikert ért el. Nyújtó, ló és korlátgyakorlatokon néhány tanuló szép sikert ért el. Az atlétikai versenyszámok eredményei jó közepesek. Részletes eredmények a kővetkezők:
Gerelyvetés: 1. Polgár VII. o. 43-67 cm (int. rekord), 2. Tarcsay VI. o. 39 47, 3. Némeih VI. 0.
4*60 m síkfutás: 1. IV. o. csapata 31. mp, 2. III. o. csapata, 3
II. o. csapata.
f/^80 m síkfutás: 1. VI. o. csapata 39 6 mp (Int. rekord), 2. IV. o. csapata, 3. V. csapata.
4X100 m síkfutás: 1. VI. o. csapata 48 6 mp, 2. VII. o. csapala, 3. V. 0. csapata.
400 m síkfutás: 1. Zsigmond VI. o. 55 8 mp (Int. rekord), 2. Bujlor
VI. o., 3. Szloboda IV. o.
800 m síkfutás: 1. Szokol VII. o. 2 p 2i mp, 2. Tarcsay VI. o., 3. Szloboda IV. o. Kosárlabda: V. 0—IV. 0. 4:0,
VII. o—VI. o. 13:3. Szertornában kitűntek: Deák VII.
o., Zdelár, Pandúr.
Suly 15—19 ívesek: 1. Zsigmond
VI. o. 11 88 cm, 2. Tarcsay VI. o., 3. Polgár VII. o.
Suly 12-14 évesek: 1. Pelrlcsics
III. o. 10-95 cm, 2. Mráz IV. o„ 3. Szablics 11. o.
Távolugrás 15—19 évesek: 1. Zsigmond VI. o. 608 cm, 2. Somogyi
VII. o„ 3. Flesch VII. a Távolugrás 12—14 évesek: 1.
Mráz IV. o. 504 cm, 2. Brand IV. o., 3. Tőke 111. o.
60 m síkfutás: 1. Mráz IV. 0. 8-02 mp, 2. TOke III. o„ 3. Tóth IV. o.
80 m síkfutás: I. Szloboda IV. o. 10.1 mp, 2. Sajnl VI. o., 3. Németh VI. o.
100 m síkfutás: 1. Zsigmond VI. o. 12 mp, 2. Bujtor VI. o., 3. Flesch VII. o.
Dtszkoszdobds: 1. Zsigmond VI. 0. 31-56 cm, 2. Flesch VII. o., 3. Tarcsay VI. o.
A verseny befejezése után vitéz Barlay ezredes állomásparancsnok osztotta ki a tiszteletdijakat és érmeket a győztes ifjaknak.
Elismeréssel adózunk Deák János testnevelési tanárnak azért a hozzáértő és eredményes munkásságért, melyet az elmúlt évben az ifjúság testi kultúrájának fejlesztése körül kifejtett. __(Splró)
összeállították a magyar válogatottat
Budapest, Junius 19 Dr. Márlássy Lajos hétfőn este állította össze a magyar válogatott labdarugó csapatot, amely vasárnap Svájc ellen az Európai Kupáért mérkőzik. A válogatott csapat a következő játékosokból áil: Háda — Dudás, Kocsis — Borsányi, Sárosi, Lázár — Török, Avar, Kalmár, Toldi Tilkos. Tartalék: Horn, Turay.
szereti éa félti rutiéit
tisztitassa
festesse,
/
-iidl
■AGVKANIZSAa.
ElsörendU sxaKlsmereielc.
(Köszönetnyilvánítás) Fischel Lajos, Hőhn drogéria, Kaulmann Károly, Kirschner Mór, Králky Oyörgy, Melczer Jakab, Rilter András, Schless Testvéren, Schfltz Áruház, Singer József, Sípos Andor, Szomolányi Qyula és vitéz Tóth Béla uraknak, kik a gimnázium növendékeinek tiszteletdijakat voltak szívesek adományozni. — Az Intézet igazgatósága ezúton mond köszönetet.
(Az Ékszerészek) labdarugó csapata vasárnap Tapolcán szerepelt és ott 5:0(1:0) arányban vereséget szenvedett.
(Teleki-Hunyadi) vasárnapra kisorsol! osztályozó mérkőzés elmaradt, mivel a Hunyadi csapata a pályán nem jeleni meg.
(Az Izr. elemi) fiu és leányiskola lornaünnepélyével és kézimunka-kiállításával helyszűke miatt legközelebbi számunkba foglalkozunk.
Közgazdaság
Száj-
és körömfájás Nagykanizsán
Nngykftntzjw, Jnnlna 18 Nagykanizsa városban ragadós száj- es körömfájás jáiványos jelleggel megállapittatott és ezért a heti es országos állalvásárokra a hasított körmű állatok leihajtását a mai naptól kezdve betiltják. Hasitolt körmű állatoknak fogatokkal való bejövetele is bizonytalan időre tilos.
Párti 20-1 Mi, London 1882, Newyork 311-58, RrUssel 71-25, Milano 26-25, Madrid 42"A Amsterdam 207 27>/r, Berlin
121 15, Wien---, Szófia 3 71, Prága
15-17, Varsó 5735, Budapest -•-, Belgrád 905, Bukaresl 306.
A leiuetl laak deriza-irlolyamal
VALUTÁK Angolt. 21-05-21-45 Belga tr. 79-70^0-30 Cseh k. 17 00-1710 Dánk. 114 30-11530 Dinár 1 Ott)-1012 Dollár 57050-573-50 Francia t. 22-30-22-50 Holl. 231 10-23250 Zloty 64 00-64-50 Lel 346-3-56 Léva 4-06-4-19 Ura 29-15-29-48 Márka 135-70-136 60 Norvég 104 20-105 20
Peseta —•-•—
Scblll. -•-•—
Svájcit. 11070-111*40 Svéd k. 107-10-108-10
DEVIZÁK Amet. 23130-232-50 Belgrád 1002-10-12 Berlin 135-80-13660 Brtlssel 79-80-80-30 Bukarest 3-43-351 Kopenh.114-50-115 30 London 2096-21\'lb
Madrid —•-•—
Milano 29-2^29-45 Newy. 571-00-574-00 Oszló 104-40-105-20 Pária 22-33-22-47 Prága 16-97-17-05 Szófia 4-08-419 Stockh. 107 30-108-10 Varaó 64 10-64-50 Wien —•—-•— Zürichi 1080-111-40
Wien clearlng árfolyama; 80.454.
40 fiit.,
Terméaytoisde
Buza tv. 30 flli, dl. a rozs — ////. esett.
Buza Uazav. 77-ea 12-20-12-10, 78-aa 12-05—12-20, 79-w 12-20-1240, 80-as 12-30-12-50, dunánt. 77-es 1185—12-00, 78-as 11-95-12-10, 79-ea 1210- 1230, 80-as 12*20—12-40, roia 12-40—12-50, tak. árpa 17*00—17*15, zab 16*50-17*00, |t«n-gerl 16*90—17*10, korpa 12*10-12 25.
Felhajtás 4489, eladatlan 858. - Elaó-rendo 1*08—1*10, szedett 1-10—1-16, sze-
dett közép 092-1*04. könnyű 0*72 -0*88, l-só rendű Oreg 092 - 0-96. Il-od rendű Oreg 080-098, angol sUldó I. 1*00-1*20, szalonna nagyban I-30-0-00, zsír 1-30 1-36, hus líá-1\'60. félsertés 1-32—1-42. Irányzat lanyha.
liaéta: Mixaial lyoaia é« Ufkiatt Tállakt, Iinkuiuái
Felelős kiadó: Zalai Károly.
Naoykaaána 7*. aa.
APBÓinynirtSEK
■épkarataaéal Jutányos áron vállalunk. Armath Baiár-udvar. 2759
2 Jóházból való fiat wliabMagaak telvesiek. Lobi szttcs. 2947
Faie.su taj házhoz szállítva la, Isméi kapható Tej központnál. Teleion 349. 9
Változtsssa át házát tarkal* dré0.
h AIoaAssét, kaBatmentei hoaaiulejáratu kölcsönre. Felvilágosítás Siántó Sugár-ut &
Csak 2 hétig
olcsó harisnya vásár!
Selyem harisnya dlviUiIruktxn r 2\'— Selyem harisnya . P 2-20 Selyem harisnya . •)<>» P 2-40 Tekiitie meg harisnya kirakatomat.
Kauímann Károly.
faáiMrl veszek
József löherceg-ut negyvenegy.
Zatuta, Jó
Háztól elszállítom.
2891
Kiadó asyaaakáa, konyhás mellékhelyiségekkel Kossuth tér 3.
lakái
2906
Magányos villa, 2 szobából álló, ftlrdó-szeionra kiadó. Clm a kiadóban. 13
■Isatfaiaaa aukáual ajáolkozlk.
Klnizd-utca 7. 2941
Horthy Mlkló«-ut 59. számit
ház szép kerttel ti szabadkézből eladó.
Teljes ellátást
zongora használattal nyerhet házamban
egy tanuló.
Kertész Lajos közraklári igazgató.
Kombinált arzén-rézvegyületet tartalmazó
Noapraaan Komb. rélkén-arzénvegyületet tartalmazó TutoKII
mindkettő egyealtetl permetezó anyag
egyldelll védekezéire. QyQmölosöaban i Oyllmőlca penész
IMonlilflj, varaaodáa, rügvturóbogár, almamolv, szllvamoly éa a többi gomb*
éa rovar kárlevók ellen Svaiéiban i Peronoapora, azólómoty, szólóllonca, tóVehcrnyó Irtására. Bordói léhez keverve: Arxola, Dara In arzén tartalmú permelezóazerek (rágókártevók Irtásira), ■losal, Sutfarol llsztbarmat. gombakáitevök Irtásához.
Almola, romrtn (vérteltlkátrány) vértetves sebhelyek bekenéséhez Harnyöanyv megakadályozza a máizókártevöket és hangyáka\', botiy a rózsafa vagy gyümölcsfa koronájához feljussanak. Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A blróaágt palota mellett).
iw, ci icuiuai nu IO cn K-
l P becaült Ingóságokra s nagy-Járáshlróaág fenti számú végié-verés elrendeltetvén, annak u
2625. vb. sa. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr. Baláss Zsigmond Ügyvéd állal képviseli Aeg. Unió Magyar Villám rt. |avlra 971 P 70 I. tőke éa több követelés és Járulékai ereiéig a nagykanizsai klr. lárásblróiág IMJ. évi 2625/ÍV32. sz végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedótól 1932 évi lebruár hó 15 én k-foglall 1050 P becaült In kanizsai klr. Járás: \' \' \' sével az árverés 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalást |egyiókőnyvMl ki nem tünó más loglallalók Javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa eactre, ha kielégítési Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halautó hatályú Igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást azenveóó-lakásán, üzletében Nagykanlzaán, Fó-ut 13. szám alatt, a netán lizelett ösazeg levonásával leendő megtartására határidóul 1932. évi Junius hó 20. napjának d. u. 6 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bulo-rok, rádió atb. s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kiazpénsllzatéa melleit, esetleg becsáron alul la el fogom adni.
Nagykanlzaa, 1932. évi május hó 19-én
Haán Uyula s. k.
klr. Jblr. végrehaltó DK mint bírósági kiküldőit.
-"1-—
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
madara villanyra berandazeH
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivás
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést I
Szabó Antal
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzletvezetfi: Zalai Károly).
73. évfolyam 133 szám
Nagykanizsa 1832. junlus 15, szerda
Ara 14 mér
ZALAI KÖZLÖNY
Sierkeutőiég él kiadóhivatal Kciilhciyl fiókklldóhlvatal:
Főút 5. síim. Koiauth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElófUetéil ára: Sierkeiitóiégl éi
egy hóm a pengő >0 11] kiadóhivatal! teleion: 78.
Iliiéi
A kommunista diákszervezkedés ügyében a budapesti rendőrség 12 egyetemi hallgatót állított elő
A vőrös-dlákraozgalom ujabb részletelt leplezte le a rendőrség
A budapesti rendőrség Fischl Ferenc tanár elfogatása után tovább nyomozott a kommunisla diákszervezés ügyében és ennek ujabb részieleit Is leleplezte. Több előállítás
történt és a rendőri nyomozás adatai szerint egyetemi hallgatók is részt veitek a vörös diák mozgalomban. A detektívek eddig 12 javarészt módosabb családból származó egye-
temi hallgatói állított elő. Néhányan közülük Ismert nevelőintézet növendékei. Az előállított diákok kihallgatása folyik és a rendőrség rövidesen tisztázza szerepüket.
Ma délután érkezik az uj Justioe fon Hungary a mátyásföldi repülőtérre
Az olasz gép kedden reggel Indult el Rómából budapesti útjára — A repülőgép pilótája Llberatl őrnagy -— A magyar .Gerle" szerencsésen érkezett Svédországba, de Soedelberg
kapitány próbarepülésén lezuhant
Budapest, Junlus 14 A Mussolini által ajándékozott „Igazságot Magyarországnak I" repülőgép ma reggel Indult el a cen-tocellel repülőtérről, hogy Budapeslre repüljön. Az ünnepélyes elinduláskor Hory András magyar követ a magyar nemzet mély háláját és örömét tolmácsolta Balbo légügyi miniszter elölt a nemes gesztusért. A repülőgép pilótája, Liberat őrnagy, — Balbo légügyi miniszter kedveli munkatársa — aki Balboval együtt résztvett annak Idején az olasz oceánrepülésben is, megfigyelője pedig Costanzi hadnagy.
Budapest, Junlua 14 A ,Glustlzta per Ungheria" nevű
ezer lóerős repülőgép, amelyet az olasz kormány a tragikus sorsú Igazságot Magyarországnak! helyeit a magyar nemzetnek nagylelkűen adományozott, ma reggel 8 óra 40 perckor Indult a római Lltlorio |re-pülölérről és ha a légköri viszonyok megengedik, előreláthatóan még ma az udlnel repülőtérre érkezik. Udi-néböl Budapeslre repül a nagyteljesítményű sporlgép. Az ünnepélyes fogadtatás az eddigi lerv szerint holnap délután S órakor lesz a mátyásföldi repülőtéren. A magyar kormány az olasz repülőket vendégeinek tekinti és a gépet hivatalosan fogadja. A mátyásföldi repülőtérről ünnepélyes felvonulás a Stefánia-
uton át a Hősök emlékkövéhez, ahonnan az emlékmű megkoszorúzása után az olasz repülők szállására, a Szent Jellért-szállóhoz vonul a menet
A magyar „Gerle" katasztrófája Matmőben
Stockholm, Junlus 14 Bánhldt és Blslts magvar repülők a Gerlével hétfőn szerencsésen megérkeztek Maimibe. Kedden Soedelberg svéd kapitány, a katonai repülőiskola főnöke felszállolt a magyar géppel és sikeres próbarepülést végzett. Másodszori felszállás alkalmával a loopingnál az egyik szárnya eltörött, mire a gép csavarrepüléssel próbált leszállani, de ösz-szetörött. Soedelberg kapitány megsebesüli.
„ ...Enrópa sir ját ássák meg, ha nem segítenek Magyarországon!"
A cseh—magyar vániháboru belcjezését és az Oroszországban visszamaradt hadifoglyok hazahozatalát sürgették a Házban—Csütörtökön kezdik az összeférhetetlenségi javaslat tárgyalását
nlszfer a felszólalásokra válaszolva
Budapest Junlus 14
A képviselőház mai ülésének ele-lén Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter benyújtotta az államkincstár és a MFTR pólszerződéséről szóló törvényjavaslatot.
Napirend előtti felszólalásban Sár-hdny Ernő azt kérte a kormánytól, hogy a kisiparosok érdekében vál-lozlassa meg a vámőrlésről és a kereskedelmi őrlésről szóló intézkedést. Pakols Józsel köszönetet mondóit Rothermere lordnak a Magyarország érdekében Irt legújabb cikkéért, majd hangsúlyozta, hogy Magyarország mérhetetlen önfeláldo-rtssal türt a jövendőéri, mosl azon-ban kell, hogy a magyar sikoltás \'hangozzék egészen Lausanneig és m\'g kell, hogy értsék az oltani államférfiak, hogy Európa sírját ássák meg, ha az utolsó pillanatban nwn segítenek Magyarországon. (Ál-
talános helyeslés).
A napirendnél Dencz Ákos Ismertelte a jövő évi statisztikai munkatervről szóló miniszterelnöki jelentést. Többek felszólalása után a jelentést elfogadták és áttértek a kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalására.
A Javaslatot Scheuer Róbert előadó ismertette, majd a megindult vitában Éber Antal szólalt fel, aki kifogásolta a külkereskedelmi ügyek rendezését és az Iparnak praedomi-náló szerepet |ullaló kereskedelempolitikai irányt helytelenítette. Bu-chlnger Manó rámutatott arra, hogy a gazdasági elzárkózás lovább folyik. Sürgette a cseh-magyar vám-háboru befejezését. Fábián Béla az olasz-magyar kereskedelmi megállapodások tárgyában kért felvilágosítást.
Kenéz Béla kereskedelemügyi mi-
kijelentettc, hogy néhány nappal ezelőtt már megadta a felvilágosításokat az olasz-magyar és cseh-mafyar kereskedelempolitikai helyzetről. Hangoztatta továbbá, hogy külkereskedelmi tárgyalásainknál mindig az a szempont az irányadó, hogy mezőgazdasági érdekeink meg legyenek védve. Hangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat annak lehetőségét akarja biztosítani, hogy a gazdasági változásokhoz hozzá tudjunk igazodni.
Ezután elfogadták a törvényjavaslatot, majd az elnök napirendi javaslatára elhatározták, hogy a legközelebbi ülést csütörtökön lariják és megkezdik az összeférhetetlenségi törvényjavaslat tárgyalását.
A napirendi vitában Fábián Béla az Oroszországban maradt hadifoglyok hazahozatalát sürgette. Dr.
Tóth Pál és Eckhardl Tibor a kl-bocsálásra került termésrendelettel szemben fejtetlék kl aggodalmukat, kérve annak visszavonását. Az ülés negyed 2 órakor ért véget.
Útban a háborog adósságok és jóvátételek törlése felé
A nagyhatalmak teljesen egyek a törlések kívánatos volta tekintetében
London, Junlus 14 A .Daily Telegraph" jelentése szerint Anglia és Franciaország most már teljesen egyetért a háborús adósságok és \'jóvátételek teljes törlésének Iklvánalos volta tárgyában. Csupán a kivitel körül vannak még némi nézeteltérések. A francia kormány ugy véli, hogy az amerikai elnökválaszlás befejezése elölt a moratórium meghosszabbításán kívül semmit sem lehel tenni, mig Róma, London és Berlin ugy gondolja, hogy a világ legalább annak kijelentésére vár, hogy Ilyen elintézésben erkölcsileg kötelezi módon már megegyeztek és annak jogi formába való öltöztetése csak diplomáciai okokból késik.
A lausannel konferencia valószínűleg leszögezi azt az egyhangú meggyőződést, hogy az összes problémák egyedüli józan és gyakorlati megoldása a teljes tőrlés. A további fej -leményektől függ, hogy Anglia esetleg nem megy-e még egy lépéssel tovább is, kijelenti, hogy lemond a háborús adósságok további fizetésinek követelésiről azokkal az államokkal szemben, amelyek a saját adósaiktól sztntin nem követelnek további ilyen flzetiseket.
A ,Daily Express" genfi levelezője erősen reméli, hogy Lausanne ban a világháború óla tartandó 30-i konferencián Amerika Összes európai adósai egyesült frontot alakítanak, ami még sohasem történi meg. Ezzel hatalmas lépéssel viszik majd előbbre a háborús adósságok és jóvátételek teljes törlésének ügyét.
Mit akarnak Hitlerék?
Budapest, Junlus 14 Berlini jelenlés szerint Hitler kijelentette, hogy ki akarják bikitenl a nemzetközi marxizmust a polgári nacionalizmussal. A nemzeli szoci-álisla mozgalom célja, uj erős is nagy Németország megteremtise. A harc most a döntő állapothoz ért el.
ZALAI KOZL0NY
H
asznált tankönyveket veszünk.
üj Iskolakönyveket
előjegyzünk.
Offenbeok
M«l»t»mlu<*«.
(Élőnkül rádlójtkntta) A
K- ü liUiH Időn Mta 10 éM. r ■ WAltoJi* IiIMuHiI, «l«.l»-PH, M.U| 146 lártuM.
Elektrtflkálási tárgyalások a városházán
A polgármester megküldötte a villanyszakértő jelentését a villanyellenőrző bizottság és a képviselőtestület tagjainak
Nagykanizsa, Junlus 14 Nemrégen a Drávavöigyi villamos társaság vezetőivel éa holland részvényeseinek vezetőjével tárgyalisok voltak a polgármesternél, amikor is a benyújtott pályázat részleteiről történtek megbeszélések. Tegnap a Trans danubla Egyesült Qöxmalmok vezetőségével folytak llyirányu tárgyalások dr. Krátky István polgármesternél dr. Prack István közigazgatási tanácsnok, előadó és Király Sándor műszaki tanácsnok részvételével. A tárgyalások értesülésünk szerint to-
vább folynak, azonban mindeneseire július elsejéig befejezéshez kell, hogy jussanak.
Hollós József nyug. Államtitkár, Nagykanizsa város villanyügyi szakértője már napokkal ezelölt beterjesztette a polgármesterhez a beérkezett pályázatok felülvizsgálatára vonatkozó részletes jelentését, amit a polgármester sokszorosillatolt és megküldte a villanyellenőrző bizottság és a városi képviselőtestület tagjainak áttanulmányozás végett.

Fegyelmi egy község egész elöljárósága ellen a Jugoszláviából Nagykanizsára is behurcolt lépfene miatt
Zalauármtgy* hfíilgazgatátl bizottságának ülés*
Zalaegerszeg, Junlus 14
(Saját tudósítónk telefonj elentést) Zalavármegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt tartotta junius hsvi ülését Gyömörey főispán elnöklete alatt.
Az eseményjelentés után Farkas Tibor a terményérlékesltésról beszéli, megfelelő hitelviszonyok teremtését követelte. Indítványozta, hogy a bizottság hívja fel a kormány figyelmét, hogy a problémát nagyobb szeretettel kezelje.
MalaUnszky Ferenc azt hangoztatta, hogy a községi alkalmazottak uj fizetési rendszere nem váll be a gyakorlatban. Hóna|X>k óta nem kapnak fizetési a jegyzők, ugyanígy a tanítók.
Bosnyák Géza a bolelta megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekről szólt. Feliratot Javasolt, hogy a kormány a liszlforgalmiadómentes évi 2 q fejkvótái 3 q ra emelje fel. Farkas Tibor ennek a kedvezménynek a vidéken dolgozó kisiparosok és munkások számára való kltcrjeszté-öét kérte.
Az elhangzottakra válaszolva a főispán kijelentette, hogy a hitel-ügyi intézkedések tekintetében tárgyalni fog a pénzügyminiszterrel.
Az állategészségi bejelentések arról szólnak, hogy Nagykanizsán ragadós száj és körömfájás lépett fel veszedelmesen. Tólszerdahelyen lépett fel voltaképen és onnét hurcolták be az országos vásáron Nagy-
• _
Először érettségiztek
„kitüntetéssel" a kanizsai gimnáziumban
Nagykanizsa, junlus 14 Lezajlottak a nagykanizsai kegyesrendi reálgimnáziumban az éiettságl vizsgálatok, amelyeknek különös Jelentőséget adott, hogy most szerepeltek elsőizben a .kitüntetéssel érettségizett" minősítések. Az érettségi eredménye a következő: Kitüntetéssel érettek: Gonosza János, Kahán Ágost.
Jelesen érettek: Büchler Margit, Fonyó István, Kiss Antal, Ortutay Qyula, Jól érettek : Kálmán Ferenc, Könlg József, Msrtincsevics Rózsi, Marbach litván, Parti István, Pollák Tibor, Reich Jenő, Szollár István.
Éretlek:
Bognár Ernő, Makáry Vilmos, Marnia Vlnpe, Nagy Oyörgy, Relchl Tibor, Sas Magda, Szilárd Oyörgy, Tarnál Jánoi, Tőrök Ferenc és Váry József. Egy tárgyból bukott 4 növendék, mlg több tárgyból 1.
Kozmetika 25 évvel ezelőtt és most
Irta: SOMOdYI DEZSŐNÉ (2)
Volt eset, hogy egy hölgy a kislányát is vele hozta, ha kezelésre jött. Amikor fejét a gőzölő készülékbe tettem, a kislány\' sírt, hogy anyukájának most nincs leje. Otthon persze újságolta apukának, hogy anyukának a foga fájt és egy néni fehér köpönyegben bedugta fejét egy kalitkába. Persze a családi béke fel lett dúlva, mert akkoriban még nem volt női fogtechnikus és a férj tisztában volt azzal, hogy neje milyen fogorvosnál volt. A kezelés alatt persze folyton magyaráztam, hogy ez is mind blöff. Hogy a gőzölés ugyan nem ári, túlzásba vive tágitja a pórusokat és azokat összehúzódásra birni nehezen lehel. De azért csak jöttek. Nem használt nekik semmiféle rossz kritika, amit a megfiatalításról mondtam. Azt eléggé magyaráztam hölgyeimnek, hogy minél kevesebbet az arcra ken-cejicélni, sokat fürödni, mosakodni, a test tisztaságának kultiválása a legjobb szépilőszer.
A kommün alall aztán bevettem a cégtáblámat és sutba dobtam az egész mesterséget. A pesti népbiztosok egyre-másra jöttek, kiszedegették a vitrinből a drága illatszereket és mikor vonakodtam a sima pénzt elfogadni, feljelentéssel fenyegettek, sőt kezeltetni is akarták magukat. Férfiak a szépitőben! Még
csak ez hiányzott volna. Isten veled adófizetés nélküli jövedelmi forrás.
Váradl kartársnő, aki múltkori cikkében annyira ajánlja az arckrémeket, biztosan azt mondaná rám, hz én régimódi, de egészséges elveimre, hogy ilyen antidiiuviális csodabogarat a muzeumba kellene ma tenni, aki a szépltőszerek ellen agitál.
A nőket tehát már elég rossz világításba állítottam a szépítés terén. Mostani cikkem jobban a férfinemnek szól, akik ebben a gondterhes kényszeregyességtől hemzsegő világban nem csoda, ha korán lekopaszodnak. .Ritka" szép hajuk volt ugyan akkor is a férfiaknak, amikor még egy bunda kifizetését nem előzte meg családi harc. A nők akkor sem kopaszodtak bele, csak a férfiak mondták, hogy „hosszú haj, rövid ész." Amit most igy variálnak, hogy: .rövid haj, rövid ész" (elég okosan variálják.) Az a korai kerek tolt a fejük búbján (a férfiakat értem) nem valami épületes látvány. Látni javakorbeli férfiakat, akik Bismarckot karikáló három szál hajukkal is szeretnének díszelegni, de még annyi sincs. Letarolt koponya. Fényes, akár a billiárd golyó. Erős a gyanúm, hogy a férfiak, akik szolidságban, pláne ami a mostani öltözködést illeti, mindig elvitték a pálmát a nők elöl, de mégis a legtöbbje, hogyis mondjam, nagyon kényes a fejére, illetve a hajdiszére. És ezért mihelyt a hajuk korpásodul kezd, ami a hajhullás első jele, nemhogy ezt a kis bajt
alapos kezelés alá vennék vegy-mentes szerekkel, hanem mindenféle agyonreklámozott hajnövesztő és hajfestő szereket megpróbálnak, aminek rövid idő alatt keservesen megadják az árát, mert korai kopaszodás az eredmény. Igaz, hogy a kopaszodás oka sok esetben hagy-máz, kiütéses bántalmak, melyek közvetlen a hajalapot magát támadják meg. Sőt szellemi tulerőltetéstől is beáll a korai kopaszodás. A hajhullás a hajsorvadásnak egy különös alakja, de elsősorban csak egy kis területre szorítkozik, azt tökéletesen lekopasztja, a szomszéd hajrészek pedig tele vannak korpával. Ha pedig ezt a bántalmat rossz szerekkel kezeljük, vagy egyáltalán semmit sem teszünk, akkor a kopasz folt köralakban tovább terjed és végül teljes kopaszodás a vége. A kereskedelemben hirdetett hajnövesztő és festékszerek pedig rendkívül veszélyesek. Majdnem mind ólomsókat tartalmaz. Férfiaknál a használata veszélyesebb, mert könnyebben éri a fejbőrt és ólommérgezést okozhat. Tehát ahogyan nincs szőrvesztőszer és a szőrvesztőszer használata után még dúsabb a szőrnövés, éppen ugy nincs vegyileg készített hajnövesztő szer.
Téved, aki azt hiszi, hogy talán reklám céljából irom a következőt. Tavaly az einlitett szerb fürdőn együtt laktam három belgrádi urinővel. Az egyik Stnnkovlcs tábornok felesége volt, aki kedves közlékenységgel éjfélig ébren tartott bennünket.
__1932, junlus 15.
kanizsára. Ugyanis Jugoszláviából származó állatok Tólszerdahelyen megfertőzték 23 ház udvarát. Az al-iBpán ezéit Tótszerdahely köziég elöljárósága ellen fegyelmit inditoll.
Csóthi Oéza pípal prelátus szóvátelte, hogy a trtchomaorvosok már két év óta nem kapják meg a fuvardijukat. Hosszas vita indult meg azon kormányintézkedés felett, hogy ragályos belegségeknél a gyógykezeltetés teljes egészében a községekre háramlik. A községek nem tudnak fizetni.
Dr. Brutsa Oyula pénzügylgaz-gató Jelenlése szerint az adózás nagyon kedvezőtlen. A "balatonfüredi kerületben 116, keszthelyiben 108, lelenyeiben 120, nagykanizsaiban 98, novaiban 130, tapolcaiban 163, sümegiben 122, zalaegerszegiben 120 és a szentgrótlban 103 százalék u adóhátralék.
MalaUnszky Ferenc a Délimül államosításával kapcsolatban aru kérte a főispánt, hogy megfelelt téllmenetrend összeállítása érdekében már most interveniáljon. A főispán bejelentette, hogy a MÁV Tapolca és Keszthely közöli juniui 25 Iái motorosjáratot állit be auguiztui végéig.
Halálos zuhanás a lucernás szekér tetejéről
Újudvar, Junlui 11 (Saját tudósítónktól) Haláloi kimenetelű szerencsétlenség történi hétfőn reggel Újudvar közelében, i Gálgyepl-dülöben.
A mezőn dolgozó gazdák i kon reggeli órákban arra leltek ligyelme-sek, hogy egy lucernával megrrtolt szekér gazdátlanul döcög a dtllő-
Persze a téma a betegségünk volt és a kozmetika. A lábornokné többek között említette, hogy milyen nagy az elkeseredés a nők táborában az archajak miatt Minél jobban huzigálják, irtják, annál jobban nó és <1 kihúzott szőrszál helyében még erősebb szál nő ki. És ha valaki hajnövesztő szert használ, attól még az a kevés haja is kihull, ami van. Ő birtokában van egy házi szernek, amit naponta ai étkezéshez használunk és hatása olyan csodás, ha a hajhagymák teljesen kl nem pusztultak, három-négy hét alatt hihetetlen dus haj-növést idéz elő. És kibontotta Loreley-haját, ami neki egy hagymázos betegség után ettől a szertől nótt. Miután én is sok titkos szert felírattam a hölgyekkel, ő Is átadta nekem ennek a szernek a recepjéL Hogy ezt még tavaly óta nem tudattam nyilvánosan, ennek oka az, hogy a forgalmi tisztek iránt nem viseltettem valami nagy szimpátiával, azok pedig az első hirdetés után ünnepélyesen bekopogtattak volna a forgalmi miatt, ami eszembe juttatta volna a 25 év előtti adó-nélküli paradicsomi állapotot, amikor nem Is álmodtuk volna, hogy még ez is megszüiethetik. Ha a hölgyek megígérik, hogy cikkemben ellenük tanúsított ellenséges magaviseletem miatt nem jönnek vizes seprővel a lakásomra, akkor majd az ugorka szezonban egy uj olfenzlvát Indítok ellenük. Legalább a záptojás ári felmegy a piacon. (Vége)
ZALAI KÖZLÖNY
Olcsó kirándulás Siófokra, Tihanyba és Balatonfüredre
ORION -RADIO
193?. Junlus 15._
ulon. A névtábla alapján megálla-pllották, hogy a kocsi Horváth József ujudvarl gazdálkodó lulajdona. Nyomban a gazdálkodó keresésére indullak, akli rövid kulatás ulán meg ls találtak holtan az egyik közeli árokban.
Mint ahogy a jelekből következtetni lehel, Horváth József fenn ült a lucernás szekér telején. Amikor az alig félméteres árkon keresztül akart hajlani, a szerencsétlen ember lezuhanhatott, miközben az ijedtségtói szívszélhűdés! kapott.
Az ujudvarl csendőrség intézkedésére a holttestet beszállították a községi temető halottasházába.
Felakasztotta magát •gy Sregembes* az el-tflrt lámpacilinder miatt
Nagykanizsa, Junlus M
Az Altlla-ulca 31 szám alatt van özv. Ágoston Józsefné földműves-asszony kis háza, melyben együll lakik a két kisfiával és az apósával, Idős Ágoston Józseffel.
Kedden reggel Ágostonná kiment a mezőre dolgozni. A gyerekek ezalatt odahaza játszadoztak a nagyapjuk felügyelete alatt. Játék közben leütötték a konyhaasztalról a lámpát, melynek cilindere darabokra törölt. Féltek, hogy ezért kikapnak az édesanyjuktól és elhatározták, hogy Oa-lambokon lakó egyik rokonukhoz szöknek. Nsgyapjuk hiába igyekezett megnyugtatni őket, hogy nem lesz semmi bántódásuk, a gyerekek mégis kimentek Qalambokra.
Ágostonná 10 óra tájban jött haza a mezőről és amikor megiudla, hogy megszöktek a gyereket, szemrehányást tett az apósának, hogy miért nem tartotta őket erővel otthon. Szó szót követeti, majd Ágoston kiment az udvar végében álló pajtába. — Egyszer csak Ágostonék egyik lakója rémülten rohant be háziasszonyához.
— JOJJön, az Istenért, az apósa most akassza a hurkot a nyakába.
A két asszony lélekszakadva rohant ki a pajtába, ahol az öregember ugyanebben a pillanatban rugla el magát az alatta levő kocsitól. Az asszonyok még Idejében odarohantak és levették Ágoston Józsefet a kötélről, akit eszméletlen állspolban vitlek be a lakásba.
Molnár Ferenc dr. rendötfogal-mazó és Ooda Lipót dr. tiszti főorvos mentek ki a helyszínre, ahol Intézkedtek, hogy orvosi kezelés alá kerüljön a szerencsétlen ember.
A színházi iroda hlrel
(*) Fehér ló, az évad szenzációja. A Király Színház ezévl diadalma* sl-korü operettujdonsága, melyet a magyar rádió kótszor Is közvetített s a bécsi és budapesti színházak hónapokon keresztül zsúfolt házak előtt Játszották, ma. szerdán este kerül bemutatóra v. Jakablly Dezső Btllusos rendozésébon. Ki a pompái operett teljes mértékben megérdomU a közönség legnagyobb filceimét Vidám cselekményei, meséje három órán keresztül kacagtat, revll-szertisége szemet gyönyörködtet, muzsikája hangulatos. A pécsi együttes a vidéki szinvonalat magasan felülmúlva, Mllláns előadásban mutatja bo az operettet Viola M»rglt. Harczos Irén, Fejér Erzsi, Egry Berta, Oaletta Forenc, Nagy (iábor, Markovlcs Bandi, Krémer fereuc, vitéz Bánky Róbert, Danis Jenő, Késmárky Kálmánnal a főszerepekben. A Fehér ló szerdán, csütörtökön és vasárnap esto van müaoron.
Nagykanizsa, Junlus 11
A Nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége kezdeményezésére, ezen Szövetség a helybeli Omkével a Fűszer-kereskedők Egyesületével együttesen f. évi jullus hó 10-én Siófokra, Tihanyba és Balatonfüredre olcsó társas kirándulást rendez különvonattal. Ugyanezen a napon tervbe van véve, hogy ezek az Egyesületek budapesti csoportjai Budapestről ugyanilyen kirándulást rendeznek, hogy budapesll rokonaikkal, karlár-saikkal és barátaikkal találkozhassanak és ezzel ls biztosítsák a kirándulás hangulatát.
Ezek az Egyesületek elhatározták, hogy az olcsó és hangulatos kltándu-lásra meghívják Nagykanizsa vátos közönségének ama részét Is, akik nem tagjai az Egyesületeknek, mégis, mint nagyon szívesen látott vendégeket, ugyanazon kedvezményekben részesíti, mint az egyesületi tagokat.
A még nem véglegesen összeállított terv szerint reggel 7 óra körül indulna egy külön gyorsvonat Nagy-
kanizsáról, s amely kb 9 órakor érkezne Siófokra. A délelőtt fürdőzésre és egyéb szórakozásra van szánva. Ebéd 1—2 óra között. Ebéd után hajókirándulás külön hajóval Tihanyba és Balatonfüredre. Mindkét helyen a hajó kikölne és elegendő idő fog rendelkezésre állni ezen helyek megtekintésére. Balatonfüredről hajóval vissza Siófokra, ahonnan az esti órák kellemes eltöltése után kb. 9 órakor Indulna vissza a különvonat Nagykanizsára, ahova II óra körül érkezne meg.
Tekintettel arra, hogy csak meghatározott számú résztvevőről lehel gondoskodni, felkérjük az érdeklődőket, hogy résztvételűkel már most a következő helyek egyikén Jelentsék be, ahol bővebb felvilágosítást is kaphatnak : Felső kereskedelmi Iskola Igazgatósága, Raj ki István OMKE titkár, (Reichenfeld Oyula cég), Mu-szel is Friedenthal cég. Az előjegyzés a részvételre kötelező és egy később közlendő időben a részvé-telidlj összege lefizetendő lesz.
Elfogadlatik előjegyzés csak a
vasúti utazási költségre Is, mely 4 80 pengő, vagy a vasúti és hajó-kirándulisl költségre 5 80 pengő összegben, továbbá fürdőre kb. 50 fillér és ebédre kb. 1-20 pengő ősz-szegért. Igy tehát minden kedvezmény igénybevétele kb. 7 50 pengő személyenként.
Biztosak vagyunk abban, hogy erre a nagyon kedves és hangulatosnak Ígérkező és a ml a fő, nagyon olcsó kirándulásra számosan fognak jelentkezni. A lelkes rendezőség gondoskodik arról, hogy mindenki jól érezze magát és hasonló kirándulások az év folyamán még többször megrendezhetők legyenek.
SZÍNHÁZ
Pillangó
Ugy érzi az ember, amikor szemközt ül ezzel az opieretlel és vele könnyezik, vele kacag a színesen, szépen fodrozó meséjével, ugy érzi, mintha a régi, bolondos, aranyos diákszive szaladna fel a torkába és szeretne az ember ujjongani, dalolni, futni, futni, repülni vissza, messze, ahol külön ezer meséje volt a rét tnlnden virágának, az ég minden csillagának, ahol édes, szent titkok ébredeztek a lélek mélyén és sok bolondos, aranyos dláksziv, ami azóta megfakult, elöször bozsannázta bele az élet gyönyörű májusába: Szerelem . ..
A kritikus tolla ls szívesebben szaladna száz csengő, kacagó rímre és egy százegyedikre, könnyesre, szomorúra, — szivesebben, mint hogy megcsillogtassa a kritika sablonos bonckését és megállapítsa, hogy a librettó fordulatos, vidám, romantikus meséje, meg a finom, szép muzsika hogyan viszonylik irodalomhoz, színpadhoz és közönséghez. Elég különben egy szó is reá: nagyszerűen. Csak szív kell hozzá, amely lud és mer örülni tiszta, friss, meleg színeknek, szentimentálisnak csúfolt, de örök emberi, siáp hangulatoknak.
A színpadon ez a szív nem hiányzott. Ez a sztv vitte az egész előadást, az ömlött kl a nézőtérre is és a szezon egyik legforróbb sikerét szerezte meg.
A siker középpontjában Viola Margit ragyogott. Amikor a jegygyűrű Jelenetben élő, Igazi könnye hullott, amikor a Wiener Walzer álom-Bzép jelenelében táncolt, amikor a gyermekmesét énekelte és mindig, valami őszinte, meleg szárnyalás volt a játékában. A siker másik góca Harcos Irén aranyos, buksi gyerekfeje körül központosult. Üdén, kedvesen, bájosan, elevenen kislány. Igazán és egészen a színpad művésze volt. Nyíltszíni tapsokat kapott, köny-nyekig meghatott és nevettetett Danis Jenő. Nagyon finom, elegáns Öregúr volt vitéz Bánky. Teljes értékű, férfias, szép alakítás volt Oa-Ielta Ferencé, a kedvenc bonviváné. Egry Berta vidám kabinet-figurájának zajos sikere volt.
A pompás, gazdag kiállításról, nagyszerű rendezésről csak a legnagyobb elismerés, sőt (a viszonyok Ismeretében) csodálat hangján lehet megemlékezni. (bl)
Schiiti
akció*
nap.
űmikü
tvMt
Mosó Voll ruhák
szép mintákban..........P 2-50
NŐI színes Panama ruhák
divatszinekben, elegáns fagonok.....P 6-50
Pettyes Panama ruhák
kiváló minőségű anyagból.......P 9-—
Blousra, ruhára való szép mintás műselyem maradékok félárban.
Fenti rendkívül olcsó áraink csak a csütörtöki akció napunkon érvényesek I
Áru&ásc.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 junku 15
NAPIREND
Junius 15, szerda
Római katolikus: Vld, Jolin Piotut:
Vld. In.: Szív. hó 11.

Várod Martam te Könyvtár nyitva csütörtökén és vaaátnap délelőtt 10-tól lí őriig.
Oyó»»i«rtárl éjjelt nol(*lal: a .fekete s»s" gyógyszertár Fó-ut 6. az. ia a lüakantaaai győfcyssertár.
Oőattlrdő nyitva reggel « óritót este « őriig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). T«l. 3—13.
— Nyári szabadságok. Dr. Mutschenbacher Edvln klr. törvényszéki tanácselnök, dr. Atmássy Qyula vizsgálóbíró és vitéz Szlty Dezső klr. ügyész a mai naptól megkezdik nyári szabadságukat.
— A törvényszék nyári szünete. A nagykanizsai klr. törvényszéken ma kezdődik a törvénykezési nyári szünet, aatefy augusztus l-ig tat*. Ezen idő alatt letartóztatottak MnOgyét a szflnetl büntetötanács fogja tárgyalni.
— Halálozás. Súlyos csapás érte Hutttr Oéza nagykanizsai posta-felügyelőt. Édesatyla, HutUr István, jtinius 13-án, 83 éves korában elhunyt. Pusztakovácsiban lesz a temetése ma délután fél 6 órakor.
— Ax Iparostanonciskola évzárása. A nagykanizsai iparos tanonciskolában junius 19-én délután 3 órakor tartják meg az Iparosmesterek és szülők részvételével az évzáróünnepélyt, amikor is ünnepi keretben elbúcsúztatják a nyugalomba vonuló Portdus Antal Igazgatót, aki 35 évi működése után visszavonul a becsülettel megérdemelt nyugalomba. A nyugalomba vonuló igazgató érdemeit az iskola felügyelő bizottsága és az ipartestület iskolabizottsága méltatja. Portdus Antal igazgató nyugalombavonulásával a tanügynek egy fáradhatatlan, csak a nemes ügyet és a közt szemelótl tartó, buzgó és lelkes harcosa távozik a küzdelem helyéről.
— A Szanatórium Egyesület hétfőn délután fél 6 órakor tartja évi rendes közgyűléséi a városháza tanácstermében.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Horthy
[KG
Ikvármegye termetére fcBrzetképvieelAt
keresünk szépirodalmi, divit, kézimunka, gyermeklap (erjesztésére. Komoly havi kereset biztosítva. Fettételek megtudhatók: Magyar Úriasszonyok Lapja Kl-jdótllyatala, Budapest, VI., Jóluü-u. 37,
— Kőtelező lesz a gyorsírás a középiskolákban. A kultuszminiszter közölte a gyorsírás! ügyek kormánybiztosával, hogy ajövó tanévben valamennyi Iskolában kötelező lesz a gyorsírás tanítása.
— Tizennyolc év után hazatért hadifogoly. Tóth Imre bala-lonederlcsl földműves 18 évvel ezelőtt vonult be a háborúba, ahol hamarosan orosz fogságba kerüli. Hozzátartozói már halottnak hitték, de 18 év után most, 39 éves korában, váratlanul viaszaiért Oroszországból a kis balatonmenti faluba.
— Kanizsai mQvész-siker. Kanizsai származású festőművész érdemes sikerének hírét kaptuk Budapestről. Radnat Miklós (néhai Radnai Jenő testvér bátyjának fia) a Nemzeti Szalon legulóbbi reprezentatív kiállításán 17 képből álló kollekcióval veit részt. Radnai képei nem csak a kritika és a közönség elölt Utálkoztak meleg sikerrel, hanem Budapest székesfőváros is megvásárolta egyik vásznát a Székesfővárosi Mu-zeum részére.
— Oarden-party. Uton útfélen felhangzik a kérdés: legközelebb hol találkozunk?" A válasz majd minden esetben az: az Izr. Jótékony Nőegylet 1. hó 18-ikl Oarden-party-ján a Cenlrálban. A nagy érdeklődés érthető. Mert ezen estén — ha csak pár órára lí — mindenki felejteni fogja bujái, baját. El fogja ezt űzni a szórakozások válogatott egyvelege. Utóbbiból bőven ki fog jutni a gondtalan aranyifjuságnsk is.
— A Városi férfikar ma esti próbája elmarad.
■» Szeplő és májlolt ellen használjon FSrdős-filt Bőrhámlasztót. Ma már a szépség nemcsak hiúsági kérdés, hanem általános társadalmi probléma, ezért ápolja Ön is arcbőrét. Legyen ön is szép és megnyerő külsejű. Ezt eléri, ha Fördős-féle Bőr-hámlasztót használ, mely az arcbőrnek természetes, üde szépséget ad. Észrevétlenül hámlaszt. Két hét alatt elmulasztja a szeplőket és májfoltokat. Ára 2 pengő. Kapható Teutsch Ousztáv drogériájában Nagykanizsa.
— Oyógyszerészek és orvosok értekezlete. Dr. Krátky István polgármester a nagykanizsai orvosokat és gyógyszerészeket ma délután 5 órára a városháza kis tanácstermébe értekezletre hivla össze a népjóléti miniszternek ujabb rendelete értelmében az államkincstár terhére történendő gyógyszer és gyógyeszközök rendelése, Illetve kiutalása tárgyában.
— Legelőnyösebb helyzetük a hölgyeknek van a tikkasztó nyári meleggel szemben. Egy kOnnyü nyári voll, vagy panama ruha képezi a tollettet. A SchUtz Áruház csütörtöki (holnapi) akció-napja rendkívül kedvező alkalom hölgyeknek a nyári ruha beszerzésére, meri szép mln-lálu mosó voll ruhákat már 2 50 P-ért lehet vásárolni, divatos panama ruhákat pedig 6-50 P-ért. Ezen rendkívül olcsó árak csak holnap érvényesek.
— Tapolcai dalárda zászló-szentelése. A Tapolcai Vasutasok Csobánc Dalköre junius 19-én díszhangverseny és táncmulatság, egész napos, fényes program kereteben zászlót szentel. A zászlóanyai tisztel gról Eszterházy Móricné sz. Károlyi Margit grófnő tölli be. A Vargha Oyuláné agilis és lelkes vezetése alatt működő zalai dalárda szép ünnepén a Daloskerület elnöksége is képviselteti magát.
— Véres csata az Igricei erdőben. Tudósítónk Jelenti. A zala-Igricel erdőben öl község fiatalsága mulatott. Éjjel 2—3 óra tájban a Bzentpéteruri Andrt Islván, a fia és a sógora összeszólalkoztak a leányok miatt. A zajos vitából csakhamar általános verekedés lett, szódás, borosüvegek röpködlek, ugy hogy Tamás József, Salamon Lalos szent-péteruri és Kocsis Oéza, Jakobi János nemeaszeri legények meglékelt koponyával maradlak a csatatéren. A könnyű sebesüllek száma nagy. A rendel a csendőrség állította helyre.
Rádióját ingyen
megvizsgáljuk,
rádiócsöveit ingyen
bemérjük.
Esetleg szükséges javítást, pótlást olcsón, lelkiismeretesen
eszközlünk.
TRANSDANUBIA R. T.
villamossági-, rádió- és gramofon szaküzlete Csengery-ut 6. Telefoni 4-13.
— Az adó ós Könyvvitel legutóbbi száma Vargha Lásrló főszerkesztő részletes Ismertető cikkét tartalmazza a legújabban megjelent és az egyenes adók pótlékairól, százalékos Illetékek pótlékairól, a kamat Illetékről, Ingatlanok eladásából származó nyereség külön Jövedelemadójáról, a textiláruk forgalmiadó váltságáról szóló rendeletekről. A következő txrlalinas és gyakorlati értékű cikkeket közli még a folyóirat Dr. Hajdú József: Adómeta-morfozls. Veress Jenő: A leltárértékelés. Kallth András: Disszonanciák, Veress Lajox: A ffnanolrozás fajai és alanyai címmel. A folyóirat állandóan közit a kereskedelmet és tpart érdeklő összes rondeloteket. döntvényeket, azokat nnigyará/./.a. az adóügyi teeudökről állandóan Idősorrendben összeállított adónaptárt közöl Megrendelhető Budapest, VIII., József-körut 88. Elótlzetéal ára egy évre 20 pengő.
— Évzáró a letenyel Iskolában. A letenyel r. kath. iskolában most tartol Iák gazdag programmal az évzáró ünnepséget. Az ünnepi beszédet Kruczlt* József plébános mondta. Ugyanekkor volt a Quzmlts Lajos és Pllchta Qyula tanítók agilitását dicsérő, gyOnyOrü tornavizsga Is. Nagyszerű volt Baranyay Lajos Igazgató rendezésében az elemisták sakkversenye. Szép volt az iskolai kiállítás is.
— A kórházi kápolnára Hetsler Károlyné (Kámáncspuszla) 6 pengőt küldölt szerkesztőségünkbe. A nemes szándékú adományt rendeltetési helyére juttattuk.
SPORTÉLET
Vasárnapi riport az Izr. elemi Iskola tornaQnnepélyéről
Nagykanizsa, junius 14 Tornavizsga van az izr. elemi Iskolában. Lázár tanító bácsi belefúj a sípba és feszes vlgyázba merevedik vagy egy századra való apróság. Fiuk, leányok vegyesen. Büszkék, öntudatosak, kemények. Fegyelmezettek, akár az Igazi nagy puskás katonák. Nem hallik egyetlen szó sem, csak a síp jelez röviden és élesen. És a pöttömnyi sereg mintha dróton rángatnák őket: lendülnek a karok, pattognak a lábak. Egyik sem téveszti el. Á síp zenéjére ritmikusan hajladoznak a magyar jövő zsenge hajlásai. Qyönyörűség nézni őkel. Tréfás játékok következnek a komoly gyakorlatok után. Egyik kedves tréfa
Ha szereti és félti ruháit
festesse, / tisztita
-nál
nagykahizsAh.
ElsÖrcndlU szaklsmere/ek.
1633 junlus 16_
a másik útin. Csupa O\'let és kacagás. Cigánykerék, kézenmenés, béka vcrccny, kölélhuzás és még sok minden.
Vajda Jolán és Lázár Arlur tanítóké az érdem a látottakért, akik alig gyózlék fogadni az elnökkel, dr. Halphen Jenövei az élén megjelent Iskolaszéki tagok gratulációját, valamint a nagyszámban megjelent sztllök ovációját.
A tornavizsga után megtekintettük az Iskola kézügyességi kiállítását. Hosszú asztalokon élesen megfigyelhető a gyerekek kézügyességi tejlő-dése. Az első osztályban papírból paripákat, kocsikat, székekel, asztalokat, a másodikban lámpaernyöket, aptó dobozokat, agyagból pogácsákat stb., a harmadikban fafaragványokat és agyagból gyümölcsöket, a negyedikben mértani testeket, agyagmadarakat és lestett gyümölcsöket, térképeket hihetetlen tökéletességgel mintáztak. A kislányok ezek melleit még gyönyörű kézimunkákat Is készítettek.
Az I. és II. osztály kézügyességi munkáját Vajda Jolán, a III. és IV. uszlályét Lázár Artúr, mlg a nöl kézimunkát a két felső osztályban dr. Vajda Béláné tanították.
Az oktatói munki minden dicsérelénél szebben beszél a kél tanteremben Ülésesen kiállított hatalmas anyag. (Splró)
ZALAI KÖZLÖNY
-fid

EriSlip
Junlus 15 (sitrda)
Budapest 9.IS A rádió házlkvartottjé-otk hangversenye. Közben a.30 Hírek. 11 18 Nemzetközi vlzjelzfitiolgáltt. 12.00 Dét) harangszó. 1209 Clglnvsene Közben 1128 Hírek. 13.00 Időjelaéa, lUJtrlsJ lenUa. 14.46 Hitek. 16.00 Novel\'ák. 16.40 ,dó|elz«a, Idő-Járásjelentét, H. 17.00 E. 17 24 O. hangv. l&W A Magyarországi MunkátdaJcgy letek Szövetsége képviseletében a QraílkaTMun-kások Senelelder Dalköre és a Rákospalo-
tai Saabadaág Dalkör hangveraenya.\' 19.15 E. 19.40 A Mándlls-szalonzenekar hangv-20.48 Kodály Zoltán: Psalmus Hungarlcus. Klóadja az ÓptraMt tagjaiból alakultára kar éa énekkar. 213ŰA rádió külügyi negyedórája. 21.45 Időjelzés. 22.00 Cigányzene. 22.10 Időjárás Jelentés. 23.00 jb.
Bécs 11 30 Zenekari hangverseny. 12.40 ía 1Í.10 O. 17.00 Hangv. 17.45 Moaart: D-dur verseny két zongorán. 20.C0 Hangv. 22.15 jazz
Berlin 16.30 és 19.10 Zenekari hangv. M.OO Bécs 0.30-lg Zene.
Prága 6.15-730 Zenés ébreszió. 11.00, >2.15 és 13.40 O. 17.30 P.nek a középiskolákban. 18.15 O. 19.00 Zenekari hangverseny. 20.00 éa 20.05 Hangv.
Róma 17.30 Vokál-hangverteny. 17.45 Zenekari hangverseny. 20.00 O. 20.45 Opera E.
Varsó 1700 Rádiózenekar hangversenye. 18.20 Zenekari hangv. 20.0J Karének. 21.00 Vokil hangv. 22.00 it 22.50 Zenekari bangv.
Közgazdaság
Állatteny észtési vándorgyűlés Keszthelyen
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület állattenyésztési és állategészségügyi szakosztálya a Zala-vármegyei Gazdasági Egyesülettel karöltve junlus hó 19-én, vasárnap, Keszthelyen állattenyésztési vándorgyűlést és ezzel kapcsolatban Junlus bó 18-án és 19-én Zalavármegyéban
tanulmányi szemlékel rendez, amelyeknek programja a következő:
Junlus hó 18, szombat. Indulás HudapeBlröl. Érkezés Nagykanizsára délelolt 11 27 órakor. Nagykanizsáról Indulás 1130 órakor autóbuszokon ujnipl Etek Ernő gazdaságába. Indulás lovább 13 órakor Teleki Tiborné grófné pölöskel uradalmiba, útközben néhány községi gulya megtekintése. Pölöskéröl 18 órakor autóbuszokon a Zalavári Apátság zalaapáti uradalmába. Indulás lovább 19 30 órakor Hévízre.
Junlus hó 19, vasárnap. Reggel 8 órakor Indulás autóbuszokon Keszthelyre. Délelőtt 9-30 órakor Állattenyésztési vándorgyűlés a gazdasági akadémia dísztermében, a következő tárgysorozattal: 1. Megnyitás, üdvözlések. 2. ,Zalavármegye állattenyésztése". (Előadó: ujnépl Elek Ernő földbirtokos) 3. .Az üllatértékesllés néhány ldőizerü kérdése". (Előadó: Konkoly Thege Sándor dr., sz OMQE főtitkára.) 4 Hozzászólás vita.
A vándorgyűlést követően az Alsódunánlull Zöldmező Egyesület tartja alakuló gyűléséi. Ebéd után Indulás 16 órakor autóbuszokon a magyar klr. gazdasági akadémia tangazdaságának a megtekintésére, ma|d Fenékpusztára.
A földhöz és házhelyhez Juttatónak figyelmébe
A nagykanizsai földhöz és házhelyhez jultaloitak (elhivatnak, hogy Julius 19-én reggel 8 órakor a városháza nagv közgyűlési termében okvetlenül Telenjenek meg, amikor is dr. Hordóssy Lajos táblabíró, mint OFB egyesblró Nagykanizsára érkezik, hogy a telekkönyvelési előkészítő eljárást foganatosítsa.
(—) Országosvásár. A zelebbl pacsal vásár Junius lesz. Hasított körmű állatok hajlhtfók.
legkö-23-án Is fel-
Pária X\'16/>, London 18 821/s, Newyork 3I212V1, Hrüasel 71-37\'/j, Milano 26-26, Madrid 42-34 Anuterdam 207-37\',s, Berlin
13100, Wien----, Szófia 3 71, Prága
15-18, Varsó 5740, Budapest — Belgrád 905, Bukarest 306.
A Menüett Baik isrlxa-árfoljuui
VALUTÁK Angolt. 2105-21-45 Bdgllr. 79 65-0025 Caehk. 17 00-17 10 Dánk. 114-30-115-30 Dinár 10 00-1012 Dollár 57050-573-50 Francia f. 22-30-22-50 Holl. 23105-232 45 Zloty 6400-64-50 Lel 346-3-56 Léva 406-4-19 Ura 29-13-29 43 Marka 135-70-136 60 Norvég 103 80-164 80
Peseta —\'--
Schlll. -•-•—
Svájdf. 11070-111-40 Svéd k. 107 10-108 10
DEVIZÁK Amál 231-25-232 45 Belgrád 1002-10-12 Bariln 135 80-13660 BrtUsd 79*75-8025 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.114*50-115 30 UBdoa 2095-21 15
Milano 29-23-29-43 Newy. 571UO-574-00 Oazlo 104 00-104 80 Pária 22-33-22-47 Prágai 16-97-17-05 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 107130-108Í 0 Varaó 6410-64-50
Wien —•-■—
Zürichi 1080-111-40
Wien clearlng árfolyama 1 80.454.
Ttméaytéuá*
Buza tv. 30 flU., dt. 30 flll., a rozs — flll. esett.
Buza Uazav. 77-ea 11-65-11-80, 78-as 11-75-11-90, 79-es U\'90-12-10, 80-aa 1200-12 20, dunánt. 77-es 11-55-11-70, 78-as 11-65-11-80, 79-«t 11-80-1200, 80-as 1190-12-10, roza 12-40—1250, talt. árpa 1700-17-15, zab 16-50—16-75, tengeri 17-10-17-25, korpa 1210-1225.
[
Itriinásár
Felhajtás 908, eladatlan 623. - Elsőrendű 108-110, szedett flO-116, szedett közép 092-104, könnyű 072-0-88, 1-aő rendU öreg 092 -0-96, Il-od renda öreg 0-80-096, angol süldői. 1-00-1-20, szalonna nagyban 1-30 -0-00, zair KM-1-36, hus KÍO-160, félsertés 1-32-1-42
UaáJa: Déhalál lyoaáa ás Lapklaáé Tállala t, lankaalnáa.
Felelős kiadó: Zalai Károly.
MmrWa telefon 1 Nagykaalua m.
APBÓffTUPETtSEK
Rt* golyós csapágyak autóhoz, speciálisan 0leső 11 Ford és Fordsonhoz Unger Ullmann éa Tólh vasker«tkedés<ben. 4
Burgondl rónát vennék. Alánlatokat
Vörösmarty-utca 36. szám. alá kérek.
Olpifc asályaa loaaállHott árban kaphatók Armnth Bazár-udvar. 7759
Autótaxik, modern csukoltak, leszállI-tott vlieldljért rendelhetők. Telefon 167.. ette 571. számon. 7
Asztali- és fajborok
00 Uteronklat M tUl. kapható
Dr. UCHTSCHSII korkereskcáái,
iásr Caeugery-ut 81.
malom 5 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó, vagy bérbeadó. Julius lén átvehető. Villa Balatan-márlán 1600 öl beültetett szőlővel. vllla-tetkek kedvező Uzetésl leltétellel eladók. Clm a kiadóhivatalban. 2756
■ Ifutótlu azonnal felvéteUk Hlrsch ét Szegő cégnél. 2957
Négy \'xobil utcai lakáa tugutitut I re kiadó Arany Jánot utca 12. Bővebbet B itlbyány utca 10. 2309
tpltaan aaját otthont, fel nem
mondható hosstulejáratu kamatmentes kölcsönből. — Felvilágosítás Szántó, Sugárút 6. 2Z6t
PODAITVÜRI
uradalmi tájboraim kaphatók Uterenklnt már aa líllérért. Legkisebb tétel 25 Uler. • ■•IS K A ■ O LT földbirtokot _Batthyány-otca 26. ttim.
Mtgányot villa, 2 szobából álló, lürdö-szezonra kiadó. Clm 1 kiadóban. 13
Kitd) asyaaakáa, konyhás lakát mellékhelyiségekkel Koitulh tiz 3. 2906
■Slndanaa anafcáúaeő ajánlkozik.
Klnlzsl-ulca 7. 2941
kiadó Btgolal-sor 21. számú (Katona réi) magánház szabadkézből. — bóvebUt
ugyanott. 2943
Tőbb évtliedea koroasmahalylaág
élénk torgalmu utcában bercndezéaacl egjütt aaonaal átvehető. - Bővebbet dr. Mező ügyvéd Ircdíjibin. (Király-utca 34. 2955
Eladó 3 drb~2-szer tojó fallika OarsT-ulca 17. 2952
Tlaataaaógaa mlndenetleány, balatoni nyaralóba felvétetik Clm: Malhea mtltemn. 2956
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Varsa NáoMl
Gallértisztitúsban vezet I
Hartby Hiklés-mt 8. Mit IS.
Filléres ebédet
négy logátuat ehet 80 Iliiéiért a
Molnár étkezdében
(Erzsébet-tér 2J
1
Bárány József ugy a maga, mint gyermekei Karola férj Roll Iitránqé, Rózsa téri. Deckert Lilotné és József, valamint az ötazea rokonság nevében mély lá|dalommal tudatja, hogy a forrón szeretett feleség, anya, anyós, ntgyanya
BÁRÁNY JÖZSEFNÉ
aaat. kámatti Mária
folyó bó 13-án dl.1 órakor 4S évet korában bosMii uennedia után, boldog hisatságá«ak 27; évében csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 15-én d. u. 5 órakor fogluk > várost köztemető halottasházából a róm. kath. egyház szer tartása szerint örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő ssentmise-áldozat a megboldogult lelklüdvéérl folyó hó lWp d. e. 9 órakor fog a helybeli plébánia tsnipiom^an\'sz Urnák bemu
\'Na\'sykanlzaa, 1932. Junlus 14.
Al«*a óa káka poraira I
Néa.th OIt\'tj, Németh Inra, Némath líaWT,NtSattnloakauirt.l, Kall latrán, Laloa vaj.l, Hotzlán Magda. Bárány , IW Viktória, Blráar kiírnia, j urala, Bárány Era4, Blrlaj István . ríl, 111. ÉÓaoril. Karola, Zolténka és
Iblka unokll éa aa Smim rukotuéf.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és mflfestögyár
Kaposvár.
á legnagyobb kincs az egészség!
Minden gondos háziasszony legalább 10 évben egyszer tisztittatja (fertöt(eniti) ágyneműjét a .Rózsa-Gyárban" ahol elismerten jó, olcsó és szakszerűen elkészített munkát kap.
Oyüjtőtelep:
Nigytanlzsa, Erzsébet-tér 5.
Régi posta-épület.
---1 ■ \' 1\' lf § I
Hoithy Miklós-ut 59. számú
hás szép kerttel
12 szabadkézből aiadá.

mm
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
M4trácy«-fél«k,
(kg-os mennyiségben it kapható termények, lozelékfélék és virágok mőtrágy ázására).
Oltóviaaz.
QyamSIosfa pormetazfl-szarak.
(Nosprasen, Tutokil, Arzola, Sulfarol, Rézgálk stb.
Harnyóanyv-iyOrO
(kuazórovarok éa hangyák ellen)
Zsely-léle „Zala" magasnyomása háti, szóló- és gytbKóicsla permetezőgép.
(Art i 40 pengi). Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
magkeretkedéaében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bíróság mellett Telefon 130.
ZALAI KÖZLÖNY
1982 junlm 18.
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mlklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron:
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
[
vigyázzon egészségére és igyék
Regedet vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbán talmaknál kitűnő hatású.
lakaté Mlaáea fltorMjftea.
HMkUr; WUSZ HÍR, Wrálr-ata S4. T.l.fo. 310.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11.944/1932.
Versenytárgyalási hirdetés.
A városi szegényház tatarozására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat 1932. évi junlus hó 22-én déli 12 óráig a polgármesteri hivatalba kell benyújtani.
A kiírási müveletet a v. mérnöki hivatalban hétköznapokon d. e. 10—12 óra között megtekinteni és beszerezni lehet.
Nagykanizsán, 1932. junius hó 9-én.
2B6I Polgármester.
AKI SZÉP AKAR LENNI
az ISABEY ARCMOSDÓPOR „„
(Poiiira é Lavór Isabay)
használatival biitosan eléd célját. Lehetőleg langyos viszel a kezeket és az arcot jó benedvesíteni, tgír ktvéa ISABEY arcmosdóport a ttnyérbe Öntve, azzal az arcot Jól ledőnsótnl. Enyhén csiszoló hatása és szerencsés összetételénél fogva t* arcbőrt bársony-stmávi, üdévé varázsolj*. Kitüntet minden bórtlixlátlansigot (pattanás, szeplő, mltessier ■tb.) Már egytxerl alkaJmmjtát után /* feltűnő eredmény. Nagy dobos ára a pontot utasítással együtt.............P 150
ISABEY PARIS, szépítőszert. i
ISABEV toalet krém (Crémt de TolletU) púder alá, nagy tubus.....P 1-20
ISABEV szépség krém (Créma de Baauté) islros arcbőrr«, szeplő pattanás
elM, nagv tubus.......... ...........P 1-40
iSABEV zsíros krém (Cold Cream) szárai arcbőrre, siepló, pattanAs ellen,
nagv tubus.........................p 1-50
ISABEV krém-szappan (Sávon á la Créme) düihabzásu bórllnomltó darabja P O\'SO
Nagykanizsai főraktár: VAQÓ ENDRE lllataxartára, Fé-u» 14.
Ingyen ad uépaégápoUsI Unácsot és mintát a fenti készítményekből minden csütörtökön
Fotoamatörmunkék
kidolgozása
modern villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelöhivái
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
llllhlülílltl.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12.050/1932.
Hirdetmény.
Nagykanizsa városban a ragadós száj- és körömfájás járványosán megállapittatott. — Ennek folytán a város egész határát zár alá vettem, az állat-vásárokra a hasított körnili álla\'.ok felhajtását betiltottam. Felhívom az állattartókat, hogy állataik megbetegedését jelentsék be a városházán (II. cm., 30. ajtó) vagy a városi állatorvosoknak lakásukon. Nagykanizsa, 1932. évi junius
££ 14~én\' Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
11.017/1932.
Árverési hirdetmény.
Az Erzsébet-téri barakképület eladására és lebontására zárt Írásbeli árverést tartok.
Az ajánlatok 1932. junlus hó 21. napjának d. e. 10 órájáig nyújtandók be a városi iktatóhivatalba. Az .Ajánlati feltételek" és „Ajánlat" a hivatalos órák alatt a városi gazdasági hivatalban megtekinthetők és beszerezhetők.
Nagykanizsa, 1932, évi junius hó 11-én.
2S5, Polgármester.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzletvezetfi: Zalai Károly).
72. évfolyam 134 axám
Nagykanizsa 1982. junlua 16. csütörtök
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesstóség (■ kiadóhivatal; Fóul 5. izám. Keszthelyi fíókkladóhlvatal: Koaauth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
egy hóra a pengd 80 fülét Saerkeastóaégt éa kiadóhivatal! teleion: 78. ai
Előfizetést ára:
Itthon is jó...
Irta: SOMODY ISTVÁN
Nemzetgazdasági okok már régen szükségessé tették annak propagálását, hogy a magyar közönségnek az a tehetősebb része, amely megengedheti magának a fürdőhelyen való üdülést, ne menjen küllőidre, hanem a hazai üdülőhelyeket keresse lel. Ennél a kérdésnél nemcsak hazafias szempontok voltak irányadók, hanem gazdaságiak Is, mert hiszen nem volt mindegy, hogy a nyaralásra költött több százezer pengő külföldre kerlll-e, vagy a magyar gazdasági élet vérkeringését táplálja.
Az éveken át tartó felvilágosító munka, amellyel együtt folyt a magyar fürdők fejlesztése is, bizonyos eredményt tudott felmutatni, de ez még nem volt kielégítő. A nagyobb eredmény elérése elé kél nehézség tornyosult. Az egyik az volt, hogy a nagylátogatottságu, kulturált külföldi fürdőhelyek nagyobb kényelmet tudtak biztosítani a fokozott igényekkel rendelkező közönségnek. Természetes, hogy könnyebb voll a modern élei kényelmi eszközeit nyújtani azokon a külföldi üdülőhelyeken, ahol a nagy Idegenforgalom és a hosszabban tartó szezon rentábilissá tett költségesebb beruházásokat is. Ez a magyarázata annak is, hogy ezeknek az üdülőhelyeknek az árai viszonylag mérsékellek voltak, gyakran nem kerüllek többe a hazai fürdőknek árainál, sót bizonyos esetekben azok alalt is maradlak.
Elismerjük léhát, hogy voltak tárgyi és komoly okai is annak, hogy a magyar nyaralók tehetősebbjei előszeretettel keresték fel a külföldi üdülőhelyeket. De meg kell állapitanunk azl is, hogy voll ennek más oka is, — néha tatán döntőbb, mini az előbbi, — még pedig a túlzott külföld imádat, — az a helytelen felfogás, hogy ami külföldi, az jobb és nem utolsó sorban a jómódnak és előkelőségnek a látszata, amelyet egy-egy külföldi nyaralás keltett. Nem voll elég előkelő régente itthon nyaralni.
Ilyen körülmények között aztán nem volt csoda, ha legszebb hegyvidéki és balaloni gyógyfürdőink és üdülőhelyeink a közömbösség és a gyér látogatottság jegyében lemaradlak a versenyben. Igy volt ez a háború előtt és az azt követő tőzs-dekonjunkturás időben, inig aztán lassan a javulás útjára térlünk ezen a téren és az utóbbi 4—5 év alatt lényegesen megváltozott a helyzet.
Megváltozott azért, mert az állani és az érdekelt közülelek áldozatkészségéből a magyar fürdőhelyek lejlődésc, különösen a (llrdőtörvény után, le nem tagadható lendületet mutatott és a közönség érdeklődése lokozotlabb mértékben fordult feléjük. Elismerjük, nehéz volt vilába szállni azzal az elkeseredett balaloni nyaralóval, aki a porban fuldokolt és a kényelmetlenségek lépten-nyo-
mon jelenlkcző bosszantásait még azzal sem enyhíthette, hogy legalább olcsón nyaral.
Ez a helyzet azonban már a múlté. Az utóbbi években kiépüllek az utak és, talán az egész jelentéktelen helyeket kivéve, a kullura bevonult a balaloni fürdőhelyekre, amelyeknek nemcsak fürdőit, de őslakóit is átalakította.
A külföldi nyaralást csak orvosilag Indokolt esetekre korlátozó de-vizaintézkndések az idén aggodat inassá tették az azelőtt is itthon nyaralók számára a helyzetet. Attól tartottak, hogy a kényszerű helyzet
kihasználása az árak magasbaszök-kenésében fog jelentkezni.
A balatonmenti érdekeltségek kimondották, hogy nem drágítanak, de a közönség ezt némi kétkedéssel fogadta. Ezt a kétkedést eloszlathatjuk. Ma már kialakult a helyzet és a súlyos gazdasági viszonyok miatt jó közepesnél jobb fürdőszezón alig várható. Leót jártunk a Balaton mentén és őrömmel állapítottuk meg, hogy eddig az árak valóban nem magasabbak a tavalyiaknál s az élelmezés még olcsóbb is lesz.
Meggyőződésünk, hogy senkinek sincs oka elkeseredni azon, hogy
nem mehet küllőidre nyaralni. Nemcsak azért, mert ez a legkevesebb, amelyet az ország elvárhal, hanem azért is, mert a magyar fürdők fejlődése módot ad a fokozott igények kielégítésére is. A fürdők felé csak annyit, hogy a fogadkozás megtartásával tnosl ragadják üstökön az alkalmat és hódítsák meg a külföld szerelmeseit is, hogy a Balaton vizének, levegőjének, napsütésének és homokjának együttes gyógyhatá-aál a magyarság növekvő tömegei foidltsák egészségük konzerválására vagy rekonstruálására és a jövő nemzedék fejlődésének elősegítésére.
Azonnali Ideiglenes moratóriumban állapodott meg Herrlot és MacDonald
Oent, JuntusZ15 (Éjszakai rádlójelenlés) Népszövetségi körökben uijy tudják, hogy Herrlot és Mac Donald közöli a
jóvátételi kérdésben megegyezés jötl létre a következő alapon: 1. Azonnali Ideiglenes morstórium 1932 szeptemberig. 2 Külön bizottság
kiküldése, amely odáig a jóvátételek és szövetségközi adósságok végleges megoldásának részletét megvizsgálná.
A vizsgálóbíró a kommunista tanárt és nagykanizsai társait letartóztatásba helyezte
Budapest, Junlus 16 Néhány nappal ezelőtt szállította át a rendőrség az ügyészségre Flschl Ferenc gimnáziumi knegilö tanári és több társál, akik ellen kommunista szervezkedés miall tudvalevőleg az állam és tárnadalml rend erőszakos felforgatására Irányuló bünteti, Illetve vétség elmén Indult
Örömmámorban a Justice
Budapest, Junlua 16 (Éjszakai rádlójelenlés) Óriási lelkesedéssel várta Budapest népe Mussolini miniszterelnök és az olasz nemzet ajándékát, a Glusllzla per Ungheriai. A főváros lobogódlszbe Öltözött és délután a motorkerékpárok és autók százai, valamint különvonatok vitték a mályásfölt"! repülőtérre a népet. A reoülögép, amely hajnalban indult el Olaszországból, reggel 8 órakor érkezeit Szombal-helyre, ahonnan Székesfehérvárra, majd Budapestre repült. A „Oiusllzia per Ungheria"-! egy magyar gép vezette, nyomában pedig ék alakban ugyancsak kilenc magyar gép repüli.
A kormányzó képviseletében vitéz Gömbös Oyula honvédelmi miniszter jelent meg a repülőtéren, ohol jelen voll még Kenéz Béla kereskedelmi miniszter, Marlo Arlolta olasz kővel és a követség t»g|ai, József királyi herceg és még sokan ni\'sok.
A vezelő gép, a „Giuslizia per Ungheria" és a kilenc repülőgép 5 óra előtt néhány perccel tűntek fel a hidal hegyek mögül és tisztelgő kört Írlak le Budapest felelt. A repülőtér , felelt három kört Írlak le a
eljárás. Az ügyészség Indítványozta a vizsgálóbírónak valamennyiük előzetes letartóztatásának fenntartását. Enyedy Róbert vizsgálóbíró részletesen kihallgatta őket és ma hirdette kl előttük végzését, mely szerint Flschl Ferencet és menyasszonyát Hilmayer Rózát, Stolzer Emili és még két társukat előzetes letar-
tóztatásba helyezte.
A kommunista szervezkedés miatt 12 budapesti egyetemi bölcsészhallgató ellen indult eljárás. Közülük többen az EöfvOs-kotleglum lakói és mind Jó családból származnak. Négy diákot Schöplln Oyulát, Jdkó Oézát, Mód Sándort és Bartók Jánost előzetes letartóztatásba helyezték.
és zászlédiszben fogadta Budapest ffor Hungary testvérgépét
gépek, miközben a kihajtó Llberaty őrnagy és Costanzl navigátor fasclsta módon üdvözölték a magyar közönséget. A zenekar a magyar Himnuszt játszotta, amikor 5 óra 5 perckor leszállt a Glusllzla per Ungheria. Az olasz pilótákat Rdkosy Oyörgy, ma|d Oxllla olasz ezredes üdvözölte először.
Ártotta budapesti olasz ykövet ezután a Glusllzla per Ungherdt lelkes beszéd kíséretében adta át a magyar nemzetnek, hangsúlyozván, hogy az a repülőgép, smely a római téren látszólag megsemmisüli, mosl az egész olasz nemzet ellenállhatatlan érzésétől felemelve újra szárnyra kelt.
Kenéz Béla kereskedelmi miniszter ezután a kormány nevében átvette a repülőgépei, miközben löbbek közölt a következőket mondolla:
—, Alig három hete sirattuk meg a maeyar Igazságot jelképező gépmadárnak és hőseinek tragikus végzetét és ime, mint hamvaiból uj éleire kelt legendás Phönixmadár u|ra felragyog az égbolton a Giuslizia per Ungheria, mert feltámasztotta a dicsőséges olasz államférflunak, Mussolininek- szivében visszhangot
verő gesztusa és az olasz nemzet áldozatkészsége. A magyar nép sosem felejti el, hogy
a nagy világégés után Olaszország nyújtott elsőnek baráti jobbot magunkra hagyatottságunkban. Nem felejtettük el az állandó békét és örök barátságot biztosító olaszmagyar szerződést és a Dúcénak eiröl a világnak szóló kijelentései! és nemzetünk javát szolgáló cselekedetekkel adolt bizonyságait. E tanuságtétclek sorában ime legújabb ez a gépmadár, amely immár nemcsak a magyar igazságnak, hanem a nemes olasz nemzel áldozatkész barátságának jelképe. Amikor a m. kir. kormány nevében átvesrem a repülőgépel, kö8zönlöm a nagyhírű olasz aeronaullka hőseit, akik Ide-Irányilotlák.
Annak a népnek a nevében, amelynek fiai a gépet most áhítatosan gondozásukba veszik, jobb jövőért könyörgöm és én abban rendületlenül bízom. A magyar feltámadás előhírnöke érkezett ide.
Az olasz repülők ezután diadalmenetben vonultak be a főváraiba.
ZALAI KÖZLÖNV
1S&. junius 16
| Kertész Jézaef |
Azon a napon, amikor az iskola kapuja bezárult és a sok-sok mosolygó gyermek özönlik ki a szűn-tdö boldogságába, Itt hagyott bennünket az ifjúság egy régi, kedves barátja, Kertész József igazgató, hogy egy emberélel tartalmas, hosszú munkássága után eltávozzék abba a világba, ahol már örök a szUnldö nyugalma.
Több mint negyven esztendővel ezelőtt, mint az akkor létesüli izr. polgári iskola tanára került városunkba és ez Intézet megszűntével, mint a zsidó elemi Iskola tanitója, majd igazgató|a nevelt fel számos, a kuliura szereletétöl áthatolt nemzedéket oly magas erkölcsi, vallásos és magyar nemzeti szellemben, a tanító léleknek avval a napsugaras szeretetével, mely kitörölhetetlen emlékként kíséri el növendékeit az élet sokszor magasan iveló csúcsai felé is.
Melegszívű, önzetlen emberbarát volt, ki a részvét simogató kendőjével sietett a nélkülözés szomorú könnyeit letörölni sok kicsiny gyermekarcról. Mint köllő és hírlapíró a felekezeti lapok állandó munkatársa és tudósítója nagyrabecsült egyénisége volt a város társadalmi, a megye pedagógiai és a zsidó felekezeti életnek egyaránt. 1902-tól tiz éven át a Zalai Közlöny, 1906-09. a Nagykanizsa cimü napilapnak volt hivatott tollú szerkesztője.
Kiegyensúlyozott, harmonikus lélek volt, aki családi otthonában néhai pedagógus-hitvesével együtt gyermekei nevelésében megvalósította eszményi törekvéseit. A város közönségének nagyrabecsülése, a barátok és pályatársnk őszinte együtt-
érzése, a tanítványok ezreinek szivéből lakadó hálás könnycsepp kiséri Kertész Józsefet utolsó utjira.
IV. Munkácsi Noémi *
Kertész József, az izr. elemi iskola nyug. Igazgatója szerdán este 6 órakor agyszélhűdés következtében hirtelen elhunyt. Nyaralását akarta megkezdeni. Erre tette meg az előkészületeket. De csak a szándék a miénk és nem a cél és hogy a szándék nem mindig bizlos érvényű, ezl Kertész Józset hirtelen halála, de sok más eset is — belgazolták. 70 éves volt és 6 évvel ezelőtt ment nyugdíjba. Régebben a .Zalai Közlöny" szorgalmas munkatársa, rövid ideig szerkesztője is volt. A lap hasábjain főleg néprajzi tárcái kelteltek széles körben figyelmet. Különösen a zalamegyei falusi nép szo-kácsit ismerte jól és azokat vonzóan tudta előadni. A gyermeknevelés és elemi oktalás terén kiváló sikerrel működött. 1890-ben jötl Kanizsára és 36 évig működött az izraelita elemi Iskolánál. Qyermekszeretó szive és kedélye, a gyermekiélekben elmélyedő elméje nagyon gyorsan megtalálta annak módját, hogyan kell a tanítványok és szülök szeretetét megnyerni. Kartársai körében is élénk kedveltségben részesült. Igazgatása alatt az elemi iskola elismert Jó tanintézet volt és akik hivatva voltak és vannak munkáját folytatni, nem fognak késni, hogy emlékének míciet gyújtsanak és nem fognak késni, hogy az elismerés koszorúját helyezzék koporsójára. A nagykanizsai lanilói körnek ünnepelt alelnökéi vesztelte el benne. Halálát Kertész Béla müépilész, Kertész Árpád cégjegyző és [Kertész Qizella férj. Epptngerné gyászolják, vh
Letenye vidékén dolgozik a magyar-jugoszláv határkiigazitó bizottság
Jugoszláviából „mértékűit" tisztek a Mura-parton
Nagykanizsa, Junius 15 Szerdán délelölt (ujabban Igen gyakori a hetivásáros napokon) arról sugtak-bugtak az emberek széllében Nagykanizsán, hogy Letenye tele van menektlő Jugoszláv tisztekkel, akik ma éjszaka lépték át a határt, mert odaát valami nagy dolog történi.
Szerkesztőségünk utánajárt a fantasztikus híreknek és megállapította a kővetkezőket.
Letenyére csakugyan érkeztek jugoszláv llszlek. Érkeztek azonban ezzel egyidöben magyar tisztek és polgári hatósági közegek is. Mindezek
pedig együttesen alkotják a határkiigazitó bizottságot, rmelynek feladata, hogy az Idők folyamán, főként a legu\'óbbl tavaszi áradások alkalmával elmosott és belszaposo-dolt határköveket és halár Jeleket helyreállítsák, Illetve a pontos határvonalai rekonstruálják Ez a határ-kligazltás Időnként az egész határmentén meg szokolt történni. Mult hó közepe táján kezdték el Szentgotthárdnál és most értek el a murai halárig,
Ennyi igaz a suttogva terjesztett „nagy szenzációból".
-ipi->i-ii-»r»i-ii~E\'iii -in-in ->->-, -i -i -i -ii -i -i-i -ii-ii-i-i->—,—i--------— ------ ~ ■\'. , 11 ,, i.
Egy évi börtönre ítélték a keszthelyi bírósági végrehajtót,
aki foglalt, snélkfll, hogy a tárgyakat látta volna
Nagykanizsa, Junius 16 Mull számunk egyikében megírtuk Pénzes Mihály keszthelyi klr. járásbíróság! végrehalló cselét. Pénzes annak Idején Kelemen Károly, a keszthelyi Hullám és Balaton szállodák bérlője ellen biztosítási végrehajtást foganatosított. A foglalás alkalmával állítólag blanco jegyzőkönyv iveket nyújtott át a félnek, hogy azt aláirja. Pénzes — a vád szerint — utólag irta meg a fogla-lasi jegyzökönyvet, amelybe igy hamis adatok kerüllek bele. A klr. ügyészség közoktrathamisltás mialt perbefogta Pénzest, akinek ügyét már két Ízben Is tárgyalta a nagykanizsai törvényszék. Legutóbb a mult napokban keszthelyi kiszállása alkalmával, amikor azonban még nem kerüli sor Ítélethozatalra, meri a bíróság ujabb tanuk kihallgatását rendelte el.
Szerdán voll ebben az ügyben az utolsó tárgyalás. Pénzes Mihály feleségével és egy budapesli ügyvéddel jeleni meg.
Dr. Mutschenbacher Edvln elnök felolvasta a mult tárgyalás Jegyzökönyvét, amelyből kitűnik, hogy Pénzes ártatlanságát és bünlelenségét hangoztatta. Tagad.a, mintha a Jegyzökönyvet meghamisította volna. A jegyzőkönyv teljesen megfelel a valóság adatainak — mondotta. A járásbíróság engedélyével a késő esti órákig is dolgozott a foglalásnál, tekintettel az óriási foglalandó anyagra. A foglalási mindig a végrehajtandó lakásán és nem az ö privát lakásán végezte. A teljelenlés bosszúból történt — mondotta.
A bíróság ezután a fötárgyalásra beidézeti ujabb tanukat hallgatta kl.
Kulcsár Irma 18 éves, jelenleg
Filléres gyorson Pécsre
(Hétvégi riport) Irta: Hrtumányl Gyula
Az ablaküvegen megkoppanó kövér csöcsöppek ködös fátylai szőttek a hangulatosnak ígérkező pécsi kirándulás elé. A horizont piszkosan szürke perspektívája elszomorította a szivekel: Esőbe fullad ez a filléres gyors Is, mint a pesti... Hát már minden kis magyar megmozdulás tragédiává lesz?... A robotoló, nélkülözve kínlódó magyarnak keserves fillérein sem lehet egy kis szórakozást, örömei vennie — üröm nélkül?... De hát ezutlal Ismét nem a kételkedő embernek lett Igaza. Aranyos napfényben, Phöbus Ap.tlló ragyogva égő fáklyájának lobogó lénye mellett futott be a filléres gyors a Dunántul ősrégi, a Mecsek lábalnál oly sok vihart átalélt városába: Pécsre, ahol szivet dobogtató, lelket simogató szivélyességgel, harsogva ujongó zenével, fellobogózolt házaival, kitárt karokkal ölelte keblére 1200 vendégét a vendéglátó magyar szeretet. Minden ablakban mosolygó, örvendő, kendőket lobogtató emberek; mindenünnen lelkes Istenhozot-tak sugárzottak a most már derűsre hangolt .filléresek" felé.
Amikor Kanizsáról kifutott — hjtn-lokán msgyar címerrel — a feldíszített, a soproni jószagu fenyőerdők girlandba font galyaival teletűzdelt.
19 kocsit röpilö, büszke mozdony-kolosszusunk, a juniusi eső gyé-m;nlcsepp|ellöl szikrázó mezők dülö-utjainak népe, az elröppenő kis állomások, bakterházak népe is ken-dötlobogtató vidámsággal nézett utána a virágos, rohanóvonatkigyó-nak. Máskor alig veszi észre a kopott waggonok üres rohanását. Leg-löllebb az apostolok lovall biztatgató vándor sóvárgása kapaszkodik fel az utolsó kocsijára...
A bokrélás, büszke mozdonyve-zérrel a filléres gyors utja az egész vonalon eseményszámba meni; csak az volt a kár, hogy Bircsona virá-
f;os mozdonyt leváltották és a .he-yettest" elfelejtették a jó barcsiak felvirágozni...
Az uiasok egyrésze ezl talán észre sem vette. Az Időközben elállott eső, a kibukkanó napfényzuhatag a Barcson huzamosabb ideig veszteglő vonat közönségét kicsalta az állomás épülele elé a perronra, ahol csakhamar nagymennyiségű sör, enni-inni valók tömege és a tölcséres fagylaltok légiói fogylak el. Mikor pedig lovábbroboglunk, az állomás épülete felől boldogan lengette felénk fehér vászonslpkáját a fagylaltárus. Eladta egész fagylaltkészletét és jó ideig ott rohant velünk sóvárgó óhajtása: vajha sok ilyen filléres gyors venné ulját még Barcs filé...
A pécsi fogadtatás meleg, meghitt és valóban szívélyes volt. Röviden : magyaros. Az egész város a vendé-
gek rendelkezésére állott, dacára, hogy a közel 1200 utasnak alig csekély részét fűzték rokoni kapcso-laiok a város közönségéhez. A harsogó zene ujongó hang|al melleit, amíg kivonultunk a lobogós utcákra, csakhamar azt kellett tapasztalnunk, hogy a város jórésze a Mecsek lábainál, arra itt ott merészebb vonal ban kapaszkodó lejtőkre van építve.
A pécsi volt háziezredek emléktáblájának leleplezésére még időben érkezett be a filléres gyors közön-sége. József főherceg felavató beszédét végezte éppen, amikor a Szé-chenyl-teren megjelentek a Sopron-Szombathely-nagykanizsai .filléresek" apró kis kézitáskáikkal (egyikmásik kis hátizsákkal) és fényképező gépeikkel.
Innen a székesegyházhoz vonult az idegenek |avarésze. Aki még nem volt az ősi Pécs patinás falai között, annak szeme ámuló csodálattal kúszott fel az ősrégi, még Szent Isl-ván-alapozott, katedrális lul nem méretezeti, mégis lenyűgözően impozáns négy tornyára, amely a román építészeti styl komor szépségével őrködik e gyönyörű templom fölött. Köböl faragott falainak tövében eltörpül a bámuló kispolgári lény. Kétségtelenül ez a templom egyike a Dunántul legszebb mfl emiéitcinek. Aki még nem voll ebben a bibliának talán minden vonatkozását fre kókba tömörítő templomhajóba, első Mlatyánkjál is kényte-
len félbeszakítani, mert tekintete ámulva kúszik freskóról-freskóra, re-lieftöl-rellefre, ornamentikáról-orna-mentlkára. A vendégek mindenike egyetért abban, hogy ennek a templomnak megtekintésére Ib érdemes felkeresni Pécset. És jellemző a mai kor türelmetlen emberére, hogy habár a város és az egyház a vendégek tiszteletére énekes-zenés misét pojlifikáltatott, a templomba-özonlö „filléresek" csakhamar szélszéledtek .templom\'-nézni, alig akadt egy pír jámborabb, aki végigélvezte és áhltatoskodla a misét Is, hanem a főoltártól jobbra és balra is az alsórészbe vezető ajtókon csakhamar leszálltak a IV. századból való sírkamrák felé és csak mikor a kriptaszerű levegő fagyos Józansága megdobbantotta a szivüket, az Elet kapuja felé törekedtek ismét, ahol a napfényes templombajóban búgott az orgona, csendült az ének a 24 piros ministráns ruhába öltöztetett énekes ifjú ajkán. Mindez talán dlsz-szonáns volt, azonban mégis — megbocsájtható...
Odalgyekvésünkben, ulközben itt is, ott Is fülűnkhöz verődött a megállapítás: Pécs városa sokkal drágább Kanizsánál, ott a megélhetés nehezebb. Tudja isten, ml mégis Jó ragu levest, töltött fél csibét, salá-lát és sült tésztát, kenyeret etc. kaptunk fejenként 120 fillérért Az adagja pedig kielégíthetett minden jógyomru embert. Borai pedig annyi kellemes-
1932. június 16.
budapesti lakos, azt vallotta, hogy amikor kifogytak a foglalási blanket-lák, fi maga vitt fel ilyeneket a Hullámba.
Pénzes Mlhályné, a Vádlott í*le-sége, teljesen rtfeg van törve azóta, hogy megindult lérje ellen a fegyelmi és bűnvádi eljárás. Könnyek kőzött létié meg vallomását, amely jobbára lehérmíntesllö férjével szemben.
Öombakérit halolt azonban Kelemen Károlyné, szállodásáé bejelenlése, aki azl vállötfá, hogy Pénzesné egyszer odautazott Kelemenékhez Sopronba, habár haragban voltak egymással és arra kapacitálta Kelemennél, hogy vegye magára és vallja azt, hogy a férje tudtán kívül adla Pénzesnek a lezárt Hullám-szálloda kulcsalt, Különben kénytelen öngyilkos lenni.
— Mikor est a kérését kereken megtagadlam — mondja Kelemenné — akkor Pénzesné arra kéri, hogy legalább ne jöjjek el a tárgyalásra Nagykanizsára.
Révész Margit, fiatal keszthelyi géplróklsasszony ls azl vallji, hogy Pénzes Mihály egy ízben arra kérte őt, hogy mentse meg, mert öngyilkos /?«,
— Mailldlk I — vttftla ttti a szemébe a tanúnak Pénzéi, ikh az elnök erélyesen rendreutasított.
Pénzesné megeskelését a bíróság mellőzte, ellenben Kulcsár Irmát megeskette
A védő kérésére kihallgatták még Magyar László keszthelyi járásblró-ságl tisztviselőt és Horváth Mária Ugyancsak keszthelyi tisztviselőnői.
A bizonyítási eljárás befejeztével tHéz Cslllaghy György kir. vezetö-Sgyéiz közel egyórás vádbeszédében fánwtatott arra, hogy bizonyítva van, kogy Pénzes a foglalásnál nem volt
ZALAI KÖZLÖNY
ORION-RADIO
Jelen. A foglalási jegyzőkönyv tehát hamis. KérI Péflíest okirathamisitás-ban bűnösnek kimondani.
Az ügyvéd védbeszédében ált mondja, hogyha BtfnlAiy az, amH védence elkövetett, akkor majdnem mindegyik végrehajtót a vádlottak padjára kellerte ültetni, merf minden végrehajló az adott viszonyok közepette igy cselekszik. Vilalja Keleme-nék Vallomásának helytállóságát. Azt mondja, hogy Kekmenék pénzt kértek Pénzestől, de nem kaplak, a háttér Itt keresendő. Majd odi-nyujioita az erről szóló levelet a kir, ügyésznek, ame\'yben Kekmenék 3000 pengőt kérlek.
Pénzes Mihály az ulolsó szó jogán elmondta, hogy neki semmi érdeke nem volt, hogy valóllan jegyzőkönyvel készítsen. Déli 2 óra volt, amikor a bíróság kihirdette ítéletét: Bűnösnek mondotta ki Pénzes Mihályi közektrathamisilás bünteltében és azért öl az énytiilö szakasz alkalmazásával egy évi börlOnre is három évi Jogfosztásra ítélte. Iléletésak Hotnabb Indokolásában megállapilfa a bíróság, ftogy kétségtelen, hogy a jegyzőkönyv valótlanságokat tartalmaz, a foglalási tárgyakat a vádlott nem láthatta, a jegyzőkönyvet otthon készítette. Érdekében állott ez, mert minél több munkanapol állit be, annál több az ő költsége. Megállapítja a biróság, hogy a foglalási Jegyzőkönyv közokirat, a Jegyzőkönyv adatai pedig vaióllanok.
A kir. ügyész megnyugodott, a védő és vádlott fellebbezel!.
sel és tűizei biztatják a Bachus híveit gyorsabb Ugeiésre, hogy — be-vallhatjuk — ha nem leti volna az Időnk programhoz kötve, lalán meg is Ismerhettük volna mellelte az intimebb pécsi hangulatot is...
Pécs városát elismerés IIleli. Min denl meglett, — a mai körülmények és lehetőségek között — hogy a vendégek jól érezzék magukat falai közöli, Tájékoztatókat sokszorosltta-lolt és osztott ízét. Oondoskodlak mindenféle közlekedési eszközről. Rendelkezésre állottak » villamoskocsik nyári pótkocsikéi kiegészítve. Az Idegenforgalmi iro»>, karölve a balóságok éa társadalmi v •gyesüietek-to,1, minden! elkövellek, k W a «»ek kényelme és szóra koztalása biztosítva .\'.egven. Nem tehet W Ws riport ázftk keríién belűf i nny|r« foglalkozni1 ennek a szép n, ^pna* sűrített történetével, semailnt az i neR-érdemelné, mégis fel keli említess hogy a Mecseken, a Tettyén, a l eh "*1 Polgári Daloskör által renden " « -nély, amelyre a vendégek <m
tahn\'ul (va,uli |egy.ük lelm,lMH\'1
mellett) m* volt.
-hettek, Igazán pompás
..... Ezenktv111 " nap nyitva volt, mwtM gony. mányegyetem r«j dolgokból na-
VCkM1 » iriifutást tertíczett, a be-svon szép ktállwst \' mee
íéplldijattö MM* Mft^Jfö.
Azuiáa a Lapisi és Ko^\' , ( házakhoz, a DOT pecsoaijj r
UnyamtWekhez.Sikonda és Harkány
muieum Erzsébet
egtssr ludo-
eyógyfürdókre rendezett látogatott kirándulást. A székesegyház elölt elterülő sétatéri pavlllonokban alkalmi vásárt és kiállítást rendezlek, ahol egy pohár habzó pezsgő 40 fillér, egy pohár |égbehülölt sör 20 fillér és egy pohár szentmiklósi káptalani 1928-as bor 10 fillér ellenében enyhilelie a szomjas gégékéi. Ez utóbbinak volt is kelendősége meglehetősen. Nagv kelet|e volt a speciális pécsi óriás kifli-perecnek is, amelyet, otthon maradt gyerekeikel megörvendeztető, vásárollak a jókedvű szülök. Ciceronekul az ösz-szes pécsi cserkészfiuk mozgósítva lettek, akiket a villamosvasul díjtalanul szállított a vendégek kalauzolása közben.
Délulán a sétatéren felállított szobor előtt a pécsi dalárdák egymással versenyezve, felváltva szórakoztatták a közönséget szebbnél-szebb dalokkal. Esle pedig, amikor a kipirult és egy szépen sikerült kirándulás minden Izgalmát visszatükröző arcú és szemű szép asszony és leánysereg felkapaszkodoll a készen álló virágos vonatra, hogy hazatérjen, ismét felcsendült a pécslek ajkán a sok szép magyar dal \\\'stenhozzádja és mikor a mozdonyvezető Indulásra kapcsolta a gőt-en.\'eltyüt, száznyi-száz kendő lobogott még akkor is a távozó vonat után, mikor a kanyar már irgalmat lanul elnyelte a rohanó fekete kígyót.\'.,
Kettős halálos szerencsétlenség a kányavárt homokbányában
Két gyermek az áldozat, akik mise helyett a faluvégre mentek játazanl
I/Oturryr, Junlus 15 (Saját tudósítónktól) Vasárnap délelőtt kettős, halálos kimenetelű gyer-mekszerencsétlenség történt a kányavári homokbányában.
Vasárnap ugyanis két kányavári kisfiat szüleik a közeli Pákára küldtek át Mhél hallgatni. A gyermekek azonban megálltak a kányavári faluvégén levő homokbányánál, ahol
Jitékkal ütötték agyon az ldöl. Játék közben a laza szerkezetű talaj egy rétege rászakadt a gyermekekre, akiket egyetlen jaj-szó nélkül eltemetett a homok.
A homokbányában csak másnap találták meg a gyermekek holttestét, akiknek halálával a szófogadatlan -ságuk bosszulta meg magáL
A színházi iroda hlref
(*) Aranyóra, Szép Ertfff szlnmű-hemulalója. 8zép Ernő, az ardnyloHu p6*M ez egyszer az Elet vórtlntájábw mártotta Mlát, amikor az Aranyórát papírra vetette, darabját mesének ke-rosztolto. do ez H rtrrrese" a Uinóttek szivéhez szól. A fotoóltek szivéhez, amikél mosolyogtat, köntryeztet mindaddig, amíg a piros brokátlOggöDyre nem ereszkedik lassan, mint az ólmos fel hó: a „vas"... De addig a nézi lelke a játszó színész-szivek prizmáján már harmonikus barátságba került a költó-
vel, aki a mindennap drámáját ugy Irta meg, hogy soha nem feledjük. Az Aranyóra 22—160 filléres helyárakkal
megy. Pántokén este kerül bemutatóra. A főszerepeket Foleky Klári, Vass Irma, flámory Margit, Bendo László, Danis
Jenő, Markoviin Bandi, v. Bánky Ró-bort játszák.
(*) Szombaton 22-150 ttllérea helyárakkal — Maya. A Maya operett-njdonság, melyet eddig négy zsúfolt ház gyönyörködött végig, szombaton este teljesen olcsó holyárakkal korál színre.
A színház e heti műsora:
Szerdán: Fehér ló.
Csütörtökön: Fehér ló.
Pénteken: Aranyóra.
Szombaton: Maya.
Vasárnap este: Fehér ló.
fchiiti
na§i
füktió -
Mflfrfflkft
tMŰ.
Mosó Voll ruhák
szép mintákban . . . . ......P 2-50
Női színes Panama ruhák
divatszinekben, elegáns fazonok.....P 6*60
Pettyes Panama ruhák
kiváló minőségű anyagból...... . P 9-—
Blousra, ruhára való szép mintás műselyem maradékok félárban.
Fenti rendkívül olcsó ágaink csak a csütörtöki akció napunkon érvényesek!
Aru&ásc.
SZÍNHÁZ
Fefiér ló
A vidámság Jegyébea forrd, nagy sikert aratott tegnap este az .lm WeisseO ROssI" revflsltett opereti-vállozata. Végig kell kacagni ezt az egész szép színházi estél, neki kell adni magát az embernek a színesen sziporkázó, gondtalan, bohó örömöknek és el kell feledni mindent, az egész napot, ami elölte voll, ami keserű volt, ami mázsás súllyal ejtette rá a körmét az ember agyára, lelkére, el kell feledni gondot, ki kell szakadni a szürke, robotos hétköznapból és kacagni kell... kacagni ... És hálásnak kell lenni a színpadnak, ennek a testeit, furcsa, hazug világnak... Ami sohasem volt Tlven áldás, mint ma, mikor a rfia£artk világa, ami könyörtelenül igaz, reeseg-ropog körülöttünk. Hálásnak kell lenni, amiért örömöt ad egy röpke percre ás elhiteti velünk, hogy nincs semmi, csak * pillanat, aminek nincs letemrehlvó tegnapja éa nincs dermesztő holnapja.
Ezért fogadta a zsúfolásig tele nézőtér olyan lelkesen a .Fehér ló* minden jelenetéből áradó vidámságot, ezért kacagott szivéből száz meg száz ember a függöny felgördültétől az utolsó tablóig.
Édes, szép revü-operett a .Fehér ló", kedves, érdekes, finoman szövődő mesével, nagyon Jó muzsikával, a színpadi hatások ezer larka csínja-binjávai, kaleidoszkóp-szerűen kavargó, szebbnél-szebb, hangulatos képekkei, betétekkel.
A tapssal, kacagással tele, hatalmas siker vitte a nézőteret és vitte a színpadot is, összeforrt benne szinész éi\'közönség. Sok-sok Ilyen este kellene ennek i szomorú Kanizsának ...
Nagyszerűen pergő, gondosan, mesterien rendezett előadás volt, vitéz Jakabffy remekelt. Az együttes ragyogó volt. Viola Margit, akinél általánosabban\' kedveit primadonna nem voll még a kanizsai színpadon, ezen az estén1 i> bájos volt, csupa élet és derű voll. Harczos Irtn és Markovlcs Bandi aratták az est legviharosabb sikereit: a strand-Jelenetben és a tiMsta-duóban, maszkban, toalettben, játékban, táncban a leg-pompásabbat adták. Falrengető kacagás kisérte vitéz Bdnky minden megjelenését. Leopold, a főpincér a kllün6 Oaletla Ferencnek egyik leg-kedveaebb szerepe voll. — Üde, szép, jó alakítás volt Fehér Erzsié, kár hogv olyan ritkán jut néki szerep. Danis Jenő Ferenc Józsete nyíltszíni tapsol kapott, bőven megérdemelte. Nagy Oábor szimpatikus, kedves alakítást adott. Orbán Viola, Krémet Feri epizód-szerepben brillíroztak. A kis Székelyi Dezső aranyos volt. Az Ajlay—Mérey pofozó tiroli téncduetlről külön elismeréssel kell megemlékezni. J\' A darabnak megér-S melt nagy sikert jósolunk a kővetkezőkben Ts.
latnska bírál előtt
Bécs, junlus 15
Az itteni (örvényszék ma délelőtt kezdte meg Matuska Szilveszter bűn-Ügyének főtárgyaliWL \' A vádirat részletesen Ismertette az ansbachi, jüterborgi és biatorbágyi vasúti merényleteket. Matuska igen izgatottan viselkedett, néha sírt Is. Azt mondta, hogy .egy szellem szólította fel," hogy hajtson végre merényleteket.
<mm
ÖZLONY
.1932 Junlus 16
Majd Ismertette szemafor találmányát! A tárgyalás első napja végig izgatott lefolyású volt.
Á végrehajtó szive
Nemrégen megemlékeztünk arról a megindító Jeleneiről, amikor egy Iparos leány az elöljáróságtól édesanyja számára cipőbeszerzésre egy kis pénzt kért és az elöljáróságban ülő cipész-mesterek egyike a felsőrészt, a másika a talpat, a harmadik a manká Ját adta Ingyen, hogy Igy legyen a jó leányka mamájának téli cipője. De a hivatalos elöljáróság sem akart hátramaradni adakozásban és pénzadományt Juttatóit az Iparosleánynak. A Jóság angyala haladhatott át akkor nesztelenül az Ipartestület elöljáróság,I üléstermében, átitatta a le-lenvoltak ben\'ejét, akik maguk is keservesen küzdve keresik és csak ritkán találják meg a napi betevő falatjukat maguk és csaladjuk számára. A cselekedet olyan volt, amely kikívánkozott a bizalmas ülésterem bői a város közönsége szivéhez
Hason\'ó eset történt a minap. Nem jelentős, nem városmozgató, csak a szív húrjait megrezditő. lltő, hogy a Szív apotheozlsát zengjük, mert ez is kikívánkozik a nyilvánosság elé, ahol ma annyira szükség van Jóságra, melegségre, könyörületre, elnézésre és nagy-nagy és sok sok jóságos szeretetre...
Iparosházban történt ez Is.
Az egyik városi végrehajtó járta már több ízben Iparosunk hdzatájdl, hogy egy 17 pengős (1) követelési behajtson. Szegény Iparosunk naponta zavarba volt, mert kenyérre Is nehezen, vagy egyáltalán nem tellett. A végrehajló látván a helyzetei, nem járt el a hoü betűk szerint, hanem a szív húrjaira hallgatott és Inkább többször kereste fel emberünket. semhogy elvigye az utolsó párnáját a feje alól...
Egy napon Ismét bekopogott emberünkhöz a szóbanforgó végrehajtó és most már határozottabb formában követelte a tartozási. Szegény
rrosunknak elhomályosult a szeme
rámutatott az üres asztalra, ahol sem munka, sem kenyér nem volt.
— Kenyérre sincsen, honnan vegyek én 17pengőt? Inkább adhatna nekem végrehajtó ur, hogy tudjak anyagot venni egy jelentkezett munkához. 3 pengő kellene csak és meg tadnám venni azt, ami kell, hogy a munkát elvégezhessem és igy egy kis pénzt kophassak, hogy kenyerei Vehessek a családomnak .. .
És tudják-e mi történt, kedves olvasók? a végrehajtó, akit nem esfy helyen vasvillával fogadnak, mer! a törvény parancsát teljesiti: belenyúlt a lapos pénztárcájába, ahol történetesen éppen még három pengő húzódott meg és odanyújtotta utolsó 3 pengőjét a megszorult kisiparosnak.
Ehhez nem kell kommentár. A tett mindennél szebben beszél. De az Élei könyvébe Is feljegyezték a sovány fizetésű, kis városi beamler jóságos cselekedetét az angyalok és ha van égi igazságszolgáltatás, ugy lest jutalmazása a fóesélekedeteknek. És ez a Jócselekedet megérdemli az égi kéz Jutalmazását.
Engedtessék meg nekünk, hogy a városi végrehajtó ezen cselekedetét odategyük az ipartestületben lezajlott másik szép Jócselekedet mellé.
A végrehajtó nevét kérdezik?
A XI. fizetési osztályban levő Lehotzky.
Ugve megérdemli, hogy a nyilvánosság elölt rámutassunk a végrehajló „szivére?" cb. R.)
ha nem cseréli ki régi
izzólámpáit
ujakra. R régi izzólámpa rosszul világit és több áramot fogyaszt. :-: Forduljon hozzánk tanácsért, felvilágosításért! :-: Mindenkinek készséggel állunk rendelkezésére.
Transdaniibia R. T.
Városi üzlet: Csengery-ut 6. Telefon i 4-13. uám.
Három klskanizsai asszony esete a fagyialtossal
Néhány nappal ezelölt egy kanizsai lagylallárus lopás elmén feljelentést tett három kiskanizsai asz-szony ellen. Történt ugyanis, hogy az árus épp kinn Kiskanlzsán a Rozmaring-utcában kínálgatta portékáját, amikor egy ismeretien asz-szony behivia az egyik házba. A fagylaltárus bevitte portékáját is az udvarra, abol még két másik asz-szonnyal találkozott. Mindnyájan vásároltsk tőle 10 fillérért fagylattól, majd beinvitálták egy pohár borta a szobába. Borozgatás közben hol az egyik, hol a másik asszony távozott ki néhány percre a szobából. Egy óra múlva az árus is bucsut vett, de amikor megnézte az udvaron hagyott fagylalttartályát, megdöbbenve konstatálta, hogy abból négy liter fagylalt hiányzik. Nyomban feljelentest lett a rendörségen, amely megállapította, hogy a három asszony tréfálta meg a falaltárust, akik azonban kijelentették, hogy hajlandók megfizetni a négy. liter fagylaltot Az árus már vissza Is vonta a feljelentést és igy az ügy a lovsglasság szabályai szerint közmegelégedésre fog elintéződni.
— A Nyugat uj száma szépirodalmi részében Pap Károly bibliai tárgyú nagy elbeszélését. Paseuth László kor-ralzát nz 1918-as forradalmi Kolozsvárról. stb. közli. A spanyol Ayala. a mai spanyol Irodalom vezető egyénisége a Nyugat Jubileumára az Irodalmi stílusról küldött erodetl kéziratot. Móricz Zsigmond Hevest Sándor rendezól talentumáról, Cs. Szabó László az Irodalom szociális feladatáról Ír cikket. A kritikai rovat szokatlan gazdag. A szám ár» 2 pengő. Negyedévi előfizetés 10 pengő. Kiadóhivatal Budapest. V., Vilmos császár-ut 3«.
Visszahelyezték állásába a zalalövól körorvost
Zalsegwmsag, junlus 15
Néhány hónappal ezelőtt a zalaegerszegi járás lőszolgabirija felfüggesztette állásától László Henrik dr. zalalövól körorvosi, tekintettel arra, hogy tiltott műiét miatt az flgyétzség vádat emelt ellene. Most a bűnügyben az ügyészség jogerős megszüntető végzési hozott és ennek folytán a főszolgabíró a körorvost állásába visszahelyezte.
— Mire nem visz a nyomorúság. A Schmoll cipőkrémgyár kanizsai megbízottja arról értesült a napokban, hogy egy piaci árui a gyár dobozaiban saját készítésű cipőkrémet hoz forgalomba. Védjegybitorlás elmén feljelentést telt a cipőkrémárus ellen. A szerencsétlen ember, aki egy munkanélküli péksegéd, beismerte, hogy I fillérért vásárolta össze a gyerekektől az üres ctpőkrémes dobozokat és azokat saját-főzésű krémjével töltötte meg, de vevőinek minden alkalc-.iáor kijelentette, hogy a 10 fillérért árusított cipőkrémet msga készítette. Az árui elmondotta, hogy súlyosan beteg feleségét és családját ebből a szerény keresetből tartja el, ami nélkül talán éhen halnának valamennyien. Ezen védekezés ellenére is a rendőrség nem tehetett mást, mint meginditolla ellene védjegybitorlás elmén sz eljárást, i
1632 junius IC
2ALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
NAPIREND
Juniua 16, oadtSrtftk
Római katolikus! Reg. Per. I\'rotest.:
Jusztin Izr.: Szív. hó 12.

Várost Múzeum és KBnyvtár nyitva
citllörlölíön és vasárnap délelőtt 10-töl 12 óráig.
Il\'ógyszi-rtárt éjjeli B7nt|rAlnt i • .Fekete sas" cyógysicrUi Fö-ul 0. jz és a klakanlaul Ryógyaiertlr,
Góifüidő nyitva reggel 6 Arától este 6 ériig (héttő, szerda, péntek détutin, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 3—13.
A kormányzó születésnapja
alkalmából 18-án, szombaton délelőtt
9 órakor dlsz-szemle, léi 10-kor tábori mise lesz a Zrínyi sportpályán,
10 órakor Istentisztelet a lelekezelek templomaiban. Pénteken este_a Levente Zenekar.zenés takarodót s szerenádokat ad lamplonos menetben. (Rossz Idó esetén a sportpálya helyett a felsótemplomban lesz a mise, 10 órakor.)
A város hazafias háztulajdonosai kéretnek, szombaton reggelre lobogózzák fel házaikat.
— A polgármester Budapestre utazott. Dr. Krátky István polgármester szerdán délután a budapesti gzorsvonatlal hivatalos ügyben Budapestre utazóit.
— Meghívó. A kormányzó ur születésnapja alkalmából a Zrínyi sportpályán 1. hó 18-án 9 óra 30 petekor tábort mise lesz, amelyre meghívatnak a nyugállományú tisztek, a voll 48 as és 20 as ezredbei! nem lényleges volt tlszlek. Oyüleke-zés a Zrínyi sportpálya bejáratánál 9 óra 15 perckor. Kedvezfillen időjárás esetén 10 órakor istenlisztelet « (első városi templomban. Nyukosz elnöksége.
— A 35 év elótt a nagykanizsai gimnáziumban érettségizettek ma összejönnek, hogy felelevenítsék a régi emlékekel és a tanári kar elOtt hálájukat tolmácsolják Ebből az alkalomból délelőtt fél 10 órakor a felsótemplomban hálaadó uent mise lesz, amit Vegek dr. kis-bárapáti esperes celebrál.
— A Katholikus Férfiliga elnöksége a tagok tudomására hozza, hogy a llgagyülések augusztus hó végéig szünetelnek.
— Vizsga a Diewock-ovodá-bsn. Dlewock Juci, a közkedvelt .Juci Tante" német ovodájának uombaton délután 6 órakor lesz a Vizsgája a Missziós házban, műsor keretében. Belépődíj nincs. Szülőket ét * gyermekek barátai! felekezeli különbség nélkül szívesen látják a kicsiny emberek nagy vizsgájára
Bláaoi lói ktjlál a természete! .Ferenc lóuel" keserűvíz használata végtelen nagy megkönnyebbülésl "erez. A nőorvosi klinikák bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc lúzsef vizel különösen a szülészeti osztályon ! legjobb sikerrel alkalmazzák. A fsrenc IÓXMf keserűvíz gyógyszer-bakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
H
asznált tankönyveket veszünk.
ül Iskolakönyveket
előjegyzünk.
Ofenbeok
klayvkaraskaáia.
— A Városi Nőikar ma esli próbája elmarad.
— Háromnapos mérlegrazzia. A nagykanizsai rendőrség és a Mértékhitelesítő Hivatal együttes blioll-sága az elmúlt najxikban háromnapos, az egész város területére kiterjedő mérlegrazziát rendezett. Ezalatt nemcsak az összes kanizsai üzleteket, hanem a piaci árusokat is torra razziázla a bizottság és megállapította, hogy Igen sokan már évek óta nem mértékesilették a mérőeszközeikel. Vollak többen, akik 1920-ban hitelesíttettek utoljára. Összesen 45 kereskedő és piaci árus ellen indul meg a klhágási eljárás.
— Az arcbőr zslrosságánsk
Itatásos ellenszere a szabadalmazott eljárás szerint előállított Sulfamyl kénpuder, mely púder helyett ekcémáknál, arcgyulladásoknál kitűnő hatású. Testszin, rózsaszínű és barna sziliekben kerül forgalomba. Kellemesen illatosított, a legérzékenyebb arcot sem izgatja. Kapható minden szaküzletben.
ft SKfiT KEF. LElHTlfEVElií iniEZET
■ ««[•*»■ nSI kiftahMlalMl mkU.f«l|Hir« láiú nSvandékakat Ukola ét Inlamilut «pB-
i.tb*n vannak. Ai an«*l n , al V at mlal randai Mfayat tanítjuk hall 2 órtban kOIOn dl) llialtM nélkil. a lObbl alólri tárgyon klvOl n> Intéiatban angol. é» ntmatnyalvo tki.algát kstalaiS. A tan-. Utalva alliUál dll mtritkalt. JA tanulok ladoholt aaetban litctáil kad*aim4nyban fán.tlln.k. Fal-vllágo.ltái.al 1I T.i.n „olgál, protpaktutt kaid a V.iatfiiíg, Budapaat. VI.. Vérfttmarty-uKa W
— Találtak oay imakönyvet a Clnk-tórlumban. Átvehető Schlesa-testvérek Horthy Mlklós-uü üzletében.
— Egy 88 éves asszony tragikus halála. E hó elején történt, hogy özv. Btdekovlts Istvánná 88 éves nagykanizsai asszony a szénás szekérről leeselt és olyan sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani. Bedekovicsné sérülései következtében tegnap meghalt.
= Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül elő-nyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsteln bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
— Az OJság ul száma eredeti helyszint jómadártávlatból készült felvétett közöl Vaduz látképéről. Vilmos császárról kisült, hogy zsidó. Hulló útlevél suttogva beszól. Interjú Mórickával, aki ötből elbukott a rostavizsgán. Amikor n nagyfiúból klsllu leaz. Llechtonsten hercegné a Hűvösvölgyben. Nagy Imre kitűnő vicclapjából mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, VL, O-ucca 12.
— Hat apró gyermekével éhezik Dancs Józsefné, Barakk 54 sz. a. lakó asszony. Az ura elment a Balaton mellé, hogy akármi munkál keressen, két hete odavan, eredménytelenül. Darabka kenyerekel koldul a szerencsétlen asszony pékeknél, de hat éhes szájnak a mindennapiját nem tudja előteremteni karján 3 hetes csecsemőjével. Aki leheti, Juttasson valamit nekL
SPORTÉLET
A szezon utolsó bajnoki futballmérkőzése vasárnap Nagykanizsán kerül lejátszásra Dombóvári VOOE-NTE
Nagykanizsa, Junius 15
A délnyugati kerület egyetlen bajnoki futballmérkőzése Nagykanizsán kerül lebonyolításra. Az NTE-nek a VOOE elleni bajnoki mérkőzése eredetileg március hónapra voll kisorsolva, de a rossz időjárás miatt el lelt halasztva. A lobbi csapatok már b;fejezték a szezont, csupán ez az egyetlen elmaradt mérkőzés kerül vasárnap lejátszásra.
A dombovári VOOE a meglepetések csapata ét nem egy Ízben szerzett a bajnokságban vezető egyesületeknek meglepetést. Állandóan n bajnoki tabella vezelő csapatai löiölt foglal helyet és titkos favorllja a bajnokságnak. A dombovári VOOE-ra nézve rendkívül fontos a mérkőzés, mert győzelme esetén a bajnoki tabella 3. helyére kerül.
Az NTE már 5 hete nem Játszolt bajnoki mérkőzést, de barátságos mérkőzés keretében ZilaegeMtegen a nyugati kerület II. osztályú bajnokát, a Z. Movet 5:3 ra, mlg Keszthelyen 2:0-ra verte a Törekvést.
Az NTE ma rendes kétkapus tréningei lart, hogy teljes felkészültséggel állhasson ki a szezon utolsó bajnoki mérkőzésére.
Lövészverseny Keszthelyen
Keszthely, junius 15
(Saját tudósítónktól) A keszlhelyl Járás Polgári Lövész Egyesületei Járási lövészverseny) tartoltak, melyen 13 lövészegylet veti részt.
A csapatversenyben: 1. a Keszthelyi Polgári Lövész Egyesület 370 egységgel, 2. Tomaj (362), 3. Alsó-zsld (320).
Az egyéni verseny győztese: Kovács István (Keszthely) 82 egységgel, 2. Tólh János (AlsózsiJ) 80 egys., 3. dr. Stéll László (Keszthely) 78 egys.
A versenyt a járási iövészegyleli bizottság nevében Swáby Ervin gazd. felügyelő buzdító szavai záriák be.
Lovasverseny Keszthelyen
A Somogy-Zalai Lótenyésztő és Lovassport Egyesület jullus 10-én lovasversenyeket rendez Keszthelyen. Előreláthatólag ez a lovasverseny Is olyan sikerű lesz, mint a nemrég lezajlott szombathelyi és nagykanizsai versenyek voltak.
(A Levente Labdarugó Szakosztály) Biró Testületének Tanácsa ma este fél 9 órakor a Rozgonyl-ulcal iskolában ülést lart.
7flh *rPa> \'cn8e,\'> korpa, kukorica-íiUU, kiaa, kukoricaliszt, carbotlneum, kátrány, kocsi *enő, gépislr éa golyó-csapágyzatr, kenő- éa hengerolajok, adómentes éi adózott benzin, petróleum, gáiotij, vízmentes ponyvik, zaikok, tovibbi kólcaönponyvik éa kólcaönziikok legolcsóbb bevásirláal helye
KataMas Rnai cég Daák-Ur a.
Ugyanott lugoshordók nagy vilaax-Iákban kaphatók. hm
ftá
Junius 16 (csütörtök)
Budapest 9.15 O. hangv. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemastkóal vlzjelzőaaolgilat. 12.00 Déli harangszó. 1205 Az Egyetemi énekkarok azólókvartetljének hangversenye. Közben 12.28 Hírek. tí.\'JO Idójclsás, tdő-lirisjelentés. 14.46 Hírek. 1S.10 Meacéra. 16.43 Időjelzés, Időjirásjelentés, H. 17.00 Az Országos Poatiszenekai hangversenye. 18.15 E. 18.45 Hangv 20.00 Madich Imre: Az .ember tragédiája" diimal költeményének előadása a Stúdióból. Utána tdőjelsts, ldő|irásJelentés, majd cigányamé.
Bécs 1130 a. 1200 A X nemzetközt zeneünnep Ünnepélyes megnyitása. 12.30 és 13.10 Zenekari hangverseny. 15.30 Hangverseny. 17.00 Nemzetközi éltek- is hegedűverseny helyszíni kózv. 17.30 limert aon-
fora- és orgonamavek. 2050 Bohózat. 21.CO • 2MS Zenekari hangv.
Berlin 16.30 és 1B.15 Zenekari hangv. 21.00 Brahmi-haogv. 21.00 Hsngjtték. Ui Hangv.
Prága 6.15 Zenés ébresztő. 11.00, 12.10 él tá.fj Ü. 14 30 Zenekari hangverseny. 20.00 Hangjáték 22.20 Olgonavcrseny.
Róma 17.30 fínekhangveraeny. 17.45 Zentkul hangverseny. 2O.0J O. 20.45 Zenekail hangv.
Varsó 17.00 Hangv. 18.20 Zentkail hang-verseny. 20.00 Filharmóniai zenekar hangv. 22.00 is 22.(0 Zenekari tungv.
Közgazdaság
(—) A szénkereskedők figyelmét felhlvjOk a honvédség versenytárgyalási hirdetményére, mely a városház hiidetólábláján van kifüggesztve. 6100 métermázsa szén szállítására kérnek ajánlatot f hó 30-ig.
Pirls 20171/1, London 18-82, Newyork 51312\'/], Hrüssel 71-45, Milano 26-28, Madrid 42-30, Amsterdam 207-50, Berlin
121 40, Wien---, Szófia 3 72, Priga
15-21, Varsó 57-50, Bidapwl —•-, Belgrád 905, Bukarest 3-06.
i iMiett Buk áevixa-árfolytaal
VALUTÁK Angolt. 21-00-21-40 Belga tr. 79-60-8020 Csehk. 17 00-17 10 Din k. 113 70-114-70 Dinár ^98-1010 Dollár 570-50-573-50 Prandat. 22-30-22-50 Holt. 230-90-232 30 Zloty 6400-64-50 Lel 34W56 Léva 4-06-4-19 Ura 29-12-29-42 Márka 135-70-136 60 Norvég 103 30-104 30
Peseta —•--•-
Schlll. —•-■—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 106 60-107 60
DEVIZÁK Árast 23110-232-30 Belgrád tOOO-lO-lO Berlin 136-80-136-60 Brüssel 79-70-80-20 Bukarest >43-3-51 KopenhJ 13-90-114 70 London 2086-2106
Madrid —■-•—
Milano 29-22-29-42 Newy. 571-00-574-00 Oszló 103-50-10430 Párta 22-33-22-47 Prága 16-97-17-06 Szófia 4-06-4-19 Stockh. t06*80-)07"60 Varsó 64-10-64-50
Wien —•-•—
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama i 80.454.
Teraáiytfajáa
Buza tv. — flU.; dl. — flU., a rozs 10 flll. emelkedett. Buza Uazsv. 77-es 11-65-11-80, 78-as
11-75-11-90, 79-es 11-90-12-10, 80-as
12-00-12-20, dunánt. 77-es 1155-11-70, 78-as 11-65-11-80. 79-es 11-80-12-00, 80-as 11-90-12-10, rozs I250-I2«l tak. árpa 17-00—1715, zab 16-25—16-50, tengert 17-20—17-30, korpa 12-10-12 25.
Felhajtás 1155, eladatlan 410. — Elsőrendű 1-08—1-10, szedett 110—116, szedett közép 0-92-1-04, könnyű 072 -088, t-sö rendű öreg CHB 096, Il-od rendfl öreg 0-80—09Í angol süldő 1. 1-00-1-20, szalonna nagyban 1-30—000, zsír 130— 1 36, hus 720-1-56, félsertés 1-26-1-40.
Dait>: Mlnlsl lywaái á( UfMaM
TáUabt, ■iijtMlMÉn
Felelős kiadó: Zalai Kán
Káro^i.
ZALAI KÖZLÖNY
1982 |unlu« 16.
APRÓHIRDETÉSEK
MM art a*. » 01t*r.
I0>i«a M > r. V-á* I
MM mt «M • /
Mik Iliül aw«r. CM i Ma a> UpU MIM* WrtH
iüiti twallMl 90* •
Laaujahk gyermekkocsik mAlyan laaéllHatt irhmm rakiárra érkuti-k
2759
fel batár áruháziba
FIIMH la] házhoz szállítva la. baiél kapható Tejközpontnál. Telelőn 349. 9
HálUréval tudja flaalal Utalunk nyújtandó hosszúlejáratú kamatmentes köl-csöaael kiépítendő ssját otthonát. Felvilágosítás Szántó. Sugárul 6._2561
_Majányoa *nia, 2 szobából Illó, fürdő-Szezonra kiadó. Clm a kiadóban. 13
Tóbb évtizedes kareassaalsalyla4a
élénk lorgalmu utcában berendezéssel egylltt aaaaaal átvehető. — Bővebbet dr. Mezi ügyvéd trcdljibsn. (Klrily-ntca 34. _ 29S5
~Tl—itlt, jó állapotbaa levő Und\' rwood lrá«4p igen olcsón eladó, Zrínyi Mlklóz-utca 31. 2962
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen feleségem, tzereteit jó édesanyánk, nagyanyánk, testvérünk Bárány Jóiwfná
..Ul, Nám.th Mária
temetésén megjelentek és fájdalmunkat bármily módon enyhíteni szivesek voltak, fogadják ezúton is hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
ÓMpp vájja a kSvetjl
A vese, hugy éa epehólyagtun történő kezdetleges lerakódásokat senkiaem veszi észre; amidón a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a köképződés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóvhatja magát mindenki, lu naponta egy-két pohár regadel vizit Isiik. ts
Alulírottak tájdiloratól megtölt szívvel, de a )ó Isten akaratában meg-nyugodva tudatták, hogy • szeretelt anya, nagyanya, anyós és rokon
tízv. BEDEKOVICS ISTVÁN NÉ
•zül. Trenka Johanna
életének M-lk évében rövid szenve dés után f. hó 15-én reggel 3 órakor visszaadta nemes lelkét Teremtőlének.
Megboldogult drága anyánk tetemeit a róm. kalh. sírkert kápolnájából f. hó 17-én d. u. 5 órakor fogjuk a róm. kath. egyház széttartásai szerint a családi sírboltba örök nyugvó helyére kísérni Az engesztelő szentmisét f. hó 17-én d. e. lM órakor fogjuk a felső városi templomban a Mindenhatónak be-mutattatnl. Nagykanizsa, 1937. junlus 15-én. Áldás ás béke lebegjen szsretstt hamvai fslett I
Bedekovlcs Lajos és neje szQI. toryö Etel. 0>v. Keesel Lajosné sz. Bedekovlcs Erisé bet, ftsv. Rendecsky Jóxsefné szDI Bedekovlcs Paala, Ksrauscel Ferencné szOI. Bedekovlcs Marlaka, Bedekovlcs JAxse! és n«|t li. Csutl Terdi, Bedekovlcs János ét neje ti Miszáros Hermina, Bedekovlcs Anna gyermekei.menyei és vól. Koszéi József, SArlcl Jenfltté aattt.
Bedekovlce Manci, Bedekovlcs Annus, Mariska, Jóael, Jánoe, Karnuaxel Marrlt. Lujsl, Jenfl, Bedekovlcs Jallska, Ilonka ás Jóul unokái. Sftfiel Jenő unoks-v6Je és sx _ (uui rokoaslf.
Ho.\'thy Miklós-Ut 59. srámu
ház
szép kerttel szabadkézből tlaái.
Kombinált arzén-ráavegytlletet tartalmazó Noapraaan
Komb. rézkén-arzénvegylllctet tartalmazó Twtokll
mindkellő egyesített permetező anyag
egyideltl védekexéare. GyQmAIoaSsban | Qytlmölca penész
(Monllla), varasodás, illgvlutóbogár, almamoly, szllvamoly és a tibbl gomba
éa rovar kártevők ellen SsOtMnn l Peronos port, izólómoly, szőlóllonca, tökehernyó Irtásán. Bordói léhez keverve: Arzola, Daratln arzén tartalmú pejmelezóazerek (lágókártevők Irtására) ■ losat, Suttarol Usztharmat. gombakáitevök liUiához.
fllmola, Pomrln (vérté ttllálrány) vértitvea sebhelyek bekenéiéhez Harnyóanyv megakadályozza a máizókáitevőket és hangyákat, hofiy a róziafa vagy gyümölcsla koronájához feljussanak.
Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Fotoamatörmunkék
kidolgozása
modera villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhivái
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést I
Szabó Antal sisiilein.
Dnna-Száva-ádria Vasnttársaság (mütt Ml tatfljiM\'
MENETRENDJE
ItflUiliu állomásra érkézé és sz oiau Induló toiatokról. Érvényes i 1832. évi május hó 92-UI kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Vout uima A vout neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Vout A vonat neme Nagykanizsáról Indul Budapestre érkezik
216 Szem. v. 20-10 4-0S 211 Szein. v 0-50 8-35
202 Oyv. 7-40 11-27 201 Oyv. 610 10-00
212 Szem. v. 6-25 13-15 213 Szem. v. 8-25 16\'IJ
214 Szem. v. 14 19 , 2O-40 215 Szem. v. 14-29 21-20
204 Oyy. 18-25 1 22-19 203 Oyv. 18-35 22 25
Közvetlen kocsik:
201/204 sz. vonatokkal Budip.-at—Nagykanizsa étkező kocsi,
, , , —Aurlslna—Blvlo—Venezla hálókocsi és ugyanezen irá-
nyon át I. II. o. kocsi Rómába. 2C4 . „ , —Abbazla-Mattuglle—Fiume hálókocsi V/22—IX/14.
indul Bpestről minden szerda, péntek éi vaiárnsn
201 . „ Fiume—Mattuglle—Abbazfa- Budapestre hálókocsi V/23—IX/lS\'
Ind. Fiúméból minden hétlő, catltörök és szombaton 201/204 . . Budapast—Trieate II , 111. o. luxai 1X/I5-W, 201/204 . , . —Orado 11„ tn. n. kocsi V/22-lX/W-lg.
202/203 . . . —Fragersko (tkezókocil V/22—VI/24-lg és IX 4-161
202/203 , , . -Pragerako III. o. kocsi 1X/1M4I.
202/203 , , , —Vlllach étkezókocil V/2S-IX/4 lg.
202/203 . . . —Matlbor—Klagenluit—VUlach II, Ul. o. kocsi VI/2S-
lX/4-lg.
202/203 . . . —Marlbor—Kligenfurt— Vlllach—Splttal—Mllli\'.i tersee
l, II., 111. o. koc.l VI2Í-IX/4 ig,
202 . , —Poatumla-Venezla—Mllano-Veollmlglla-Cannei
minden kedden, csUlörtökOn, vasfrnap Indul Budi-pestről hálókocsi,
203 . . Cannes— Ventlmlglla- Milano -Venezla—Poatumli- Budapest
hálr kocsi, Cannes bői Indul minden kedden, csütörtökön és szombaton.
202/203 . . Budapest—Trleste—Venezla—Milano—Oenova—Ventlmlells
I, II., III. o kocsi V/22—lX/14-lg, 2Í.2/203 . . Budipeat—Trteate—Venezla—Milano—Oenova—VentlmUlla I, II, III. o. kocsi V 22-IX/14-lg, I, II. o. kocsi IX/I5-IŐI. 202/203 . . . —Rogaaka-Slitlna (Rohllach-fürdő) 1.. II III. o. kocil
Vl/l5-IX<l5-lg.
216/211 . . . —Zalaegerszeg II, Ul. o. kocsi,
216/211 . , . -Barcs 1., II., III. o. kccsl.
Nagykanizsa—Siófok
Sióiokra érkezik
Nagykanl 5 Sióiokra I isáiíl Indul j| jérkezlk j IFiO i 14-4u TTEf
Siótokról Indul
motor | TTÍO II 14\'4ü j ISi " fiolor |[ \'
A 178 éa 123 sz. motorvonatok csak VI/IS-lX/9-lg közlekednek.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
NlKVklnl-zsán élk.
tfagyk.nl-zaáról Indul Balatonszent 1 györgvre érk | L Óalatonszent-1| Nagykanl-györgyről lnd.|zaára érkezik
2351 Vegyes! lMD liö-45 naif jegyes 545 |T "7-38
Nagykanizsa—Szombathely
M
,115 1.1(41 Ind.
Sz V. 5-oo T-V)
320 Sz. v. 1345 16-25
302 Oyv. 16-20 18-21
306 Molor 18-30 2.V57
308 Motor 20-50 2312
*rk. j Irt.
ft\'K ][l4\'M
19 3) IÍ1I-3Í
2300 .1 —
0-43 1 -
Sof Motor -30\' Motor -301 Oyv. j 8-00 3111 Sz. v. 10 SS 3131 Sz. v. I6\'40
WUoWI I Sopro.-1| llMt.1-
W. II Ml ind. UMjrfl Ind. (tár. W

na wr
5-EO | 7-38
10 10 11-30
13-15 1; 14-49
19-4! J 21-32
nr
9-50 13-29 I/-25 24 00
310 az. motor Nagykanlziáról Ind. 7 31, Zalasuntlvánra érk. 8\'3« 339 . vegy. Zalaszentlvánról , 5 00, Nagykanizsára . 7-30
A 303 az. motorvonat Szombathely—Nagykanlzaálg VI/19— lX/8-lg csak vaiái- él Ünnepnapokon közlekedik; adr7sz. motorvonat Szombathelytől— Zalaszentlvánlg Vl\'l9 IX/j-lg vasár- é. Ünnepnapokon nem, egyébként naponta köziekedig. A 306 sz. moloi-vonst VI/K—IX/3-lg vasár- és ünnepnap nim, egyébként naponla közlekedik. A 308 sí mctoivonat VI/ 9—lX/d-lg csak visár- és ünnepnap köilekedlk.
Közvetlen kocsik:
216/312 (313) 211 sz. vonalokkal Budapest—Zalaegerszeg közölt II., II 313/312 sz. vonatokkal Wien SU- Nigyk.nizsa között II.. III. a kocsi, 301/302 . , . — Pécs-Oll|ek . I, II.. III. o. kocil, 301/302 . . „ —Szombathely—Oyékényes-Zagreb—Susak
II., 111. o. kocsi.
Nagykanizsa—Barcs
kocsi,
I Nnjfki.1- lulríl l»d.l Sircri irt. 1 Picui | Irt. 1 Picvll M. jSvCKdl |j0y«lilnjrM Ind. || W. , H.oki— \' Min árt. Títí 1323 t«IO 2249
5z.v. | 4-iS 9C«! Motor II 11-31 902 Oyv. í 18 46 932 Vegy. 17-50 ór 1215 14 25 18-54 éás 15-37 21-16 17-34 yi l|! Sz. v. | «05J Motor11 901 »Oyv. ( 931, Vegy. - é-M|[ 5 52 - \', - 12-40 13-221 14-14 i 15 30 1815| 20 30II 21-58
Közvetlen kocsik: 30I/B02 sz. vonstokkal Wien SB-Pécs-Osl|ek 1. II., III. o. kocsi, 901/302 . , , -Szombathely-Oyékényes-Zagreb-Suaak közöd
II, III. o. koca\'!
912-931 , . Nagykanizsa—Páca közölt I., II., III. o. kocsi.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzletvezetfi: Zalai Károly).
72. évfolyam 135 ixim -ín—
Nagykanizsa 1982. Junlus 17, péntek
Ara 14 fllMr
ZALAI KÖZLÖNY
gaerkesstóaég és kiadóhivatal: l\'óut 5. uira. Keuthelyl Űókkladóblvatal: Kouuth utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést ára Surkesslőségi éa
egy hóra t pengő »0 llllér kUdóhlvaUII telefon: 78. aa
Megnyílt a lausannei Konferencia
MacDonald a világ katasztrófájáról és a kötelezettségek revíziójáról
Lausanne, Junlua lts Ma délelölt nyitották meg a rendkívül nagyfontosságú lausannei konferenciái, amelyen MacDonald angol miniszterelnök elnököl. Az elnök utalt arra, hogy az értekezlet olyan aggasztó gazdasági válság árnyékában tilt össze, amilyent még nemért meg az emberiség. A világkereskedelem értéke ma csak a fele az 1929 évi értéknek, ■ munkanélküliek száma pedig több, mint kétszeresére emelkedett 20—25 millió azoknak a száma, akiknek nincs munkájuk Hangsúlyozta, hogy a világ katasztrófájáról van szó. A jóléti rendszabályokat korlálozni kell, ha az összeomlásokat el akarjuk kerülni. Beszéli ezután a fizetéscsökkentésekről, a korlátozott külkereskedelemtől és a pénzügyi
helyzetről. Kijelentette, hogy a dolgok olyan rendszerérőt van szó, amely létünk legmélyebb alapjait fenyegeti. Sllrgós a háború pénzügy! örökségének megfelelő megállapodásokkal való kiküszöbölése, a bizalomnak, a gazdasági szilárdság és béke alapjának helyreállítása érdekében döntő megállapodások létrehozása El kell hárítani minden destruktív befolyást. Hu most határozunk, Amerika is együtt fog velünk dolgozni abban az értelemben, hogy a civilizáció fenntartása érdekében olyan politikát folylasssnak, amely minden nemzel jólétét és épllömun-kájáf a nagytömegek boldogságára alapozza. Olyan nyugalmi időszakot kell teremtenünk, amely alatt a nemzetek gazdasági ügyeiket rendbehozzák.
A vállalt kötelezettségeket uem lehet egyoldalú megtagadással megszüntetni, azonban szükséges, hogy olyan kötelezettségeket, amelyek teljeslthetetleneknek bizonyultak, kölcsönös megállapodással revideáljanak. Az értekezlet megnyitása után Motta svájci szövetségi elnök meleghangon üdvözölte a kiküldötteket. Vázolta azt a nehéz helyzetet, amelyben ma a világ minden népe él. Az értekezlet esetleges kudarca kár-hozatos következménnyel járna minden államra.
A konferencia ma délután nem tart teljes ülést. Holnsp délelőtt 10 órakor kezdik meg a tanácskozást, mégpedig egyelőre a nyilvánosság kizárásával.
Matnska „szelleme", a bécsi birdetőoszlop és a turbina
Tovább adja a bolondot a bíróság előtt a blatorbágyl merénylő
Bécs, lunlus 16 A Maluska-per mai tárgyalásának elején a tanúkihallgatások megkezdése előtt az elnök megkérdezte a vádlottól, megmarad-e a mellett, hogy a tegnap emlilett szellem befolyása alatt áll. Matuska azt válaszolta, hogy 20 év óla áll e befolyás alatt.
Darvas Elemér házgondnok ingat-lanügynök Matuska anyagi viszonyairól tett vallomást.
Haupt Armand ingallanügynöknek feltant az, hogy Matuska képes volt egynegyed óra alatt házat venni, vagy eladni.
A délutáni tárgyaláson Schabenszky Beot ,az ördögi szellemet" hallgatták kl tanuképen. Schabenszky ere dellleg gépgyáros volt, most technikai tanácsadó az ausztriai gyújtózsinór gyárban. Matuska évekkel ezelőtt érdeklődött gyújtózsinór iránt.
Később azt mondta neki, hogy Magyarországon robbanó anyaggyárat akar alapítani. 1931-ben találkozott újra Maluskával, aki nagyon Ideges volt. Egy alkalommal Bécsben egy hirdető oszlop mellett, melyen az ansbachi merénylettel kapcsolatosan kiadott rendőrségi felhívás voll kifüggesztve. Maluska a következőket mondotta:
— Sok pénzt kereshetne, ön átadhatná a rendőrségnek a merénylői.
A tanú ezt válaszolta:
— Hol találhatom meg a merénylőt ?
Matuska ránézett a tanura és ezt mondotta:
— Én vagyok a merénylő és vigyorgott megszokott gúnyos mosolyával.
Az elnök kérdésére Maluska kijelenti, hogy Igy volt.
Lache József villanyszerelő kihall-
gatásakor Maluska felugrott és a bírósági asztalhoz szaladva igy szólt:
— Engedje meg elnök -ur, hogy beszéljek a turbinámról.
Tanú: Egy ízben beszélt nekem Maluska a turbináról készített is róla modellt
Matuska: Hol az én turbinám?
Tanú: Itt vau, magammal hozlam.
Matuska: Lelkendezve. Oh az én turbinám itt van, gyorsan be kell hozni.
Az elnök ehhez hozzájárul, mikor a turbinát behozzák, Maluska felugrik, kiveszi a lanu kezéből a turbinát és azt óvatosan maga elé helyezi. Azután Így kiált fel.
— Oh az én turbinám a világ leglobb találmánya.
Általában végig ilyen zavarosan viselkedik Maluska a tanúvallomásokkal szemben, láthatólag igyekszik a bíróság előtt a bolond benyomását kelleni.
A horogkereszt premierje a magyar képviselőházban
Az összeférhetetlenségi javaslat a Ház n
Budapeat, Junlus 18 | A képviselőház mai ülésének kez-delén Meskó Zoltán napirend előtti felszólalásban bejelentette a nemzeti szocialista földműves és munkáspárt megalakulását. Erre az alkalomra barna Ingei öltött és a karzaton is sok barna Inges hallgató voll látható.
A barna-Inges párt programja
A szónok hangozlatla, hogy nemzetellenes izgatások folynak az országban és ez ellen szervezeiten kell fellépni. Nacionalistának vallják magukal, de keresik és meg Is fogják találni a kapcsolatot a külföldi hasonló Irányú mozgalmak vezetőivel. A mozgalom hívei hódoló szc-
apirendjén
I relettel fordulnak a legelső magyar ember felé. Részletesen ismertette ezután a párt programját. Köveleli az egyéni érdeknek háttérbe szorítását a közérdekkel szemben, a vallási Üldözések megakadályozását, Magyarország békebeli határainak vlsz-szaállitását. Az általános titkos kötelező választójog bevezetését. Kö-
vetelik a kisiparosok védelmét, az általános védkötelezettség bevezetését. A házasságkötés előtti kötelező orvosi vizsgálatot |Klván|ák a rokkantak tisztességes ellátását. Kívánják, hogy állampolgárságot a jOvő-ben csak az kaphasson, akinek turáni származása kimutatható. A háborús vagyont nemzeti célokra el kell kobozni. Az 1914. év óta beszivárgottakat kl kell utasítani. A súlyos adóterhek könnyítésére van szükség. A mezőgazdasági adósságokat a mezőgazdasági cikkek értékének megfelelően kell rendezni. Engedje meg a tisztelt Ház — folytatta beszédét Meskó Zoltán — hogy a nemzet színe előtt feltűzzem mozgalmunk jelvényét, a magyar horogkeresztet. Ezekkel a szavakkal feltűzte kabátjára a Jelvényt.
Senki »em txólalhat fel a Háx-ban egyéni ügyben
Az összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslat letárgyalása során őstör József Ismerteim annak intézkedéseit. Rámutatott arra, hogy megszüntették azokat az eshetőségeket, amelyekben köztisztviselőt képviselővé lehet választani. Egyéni ügyben a Házban senkinek nem lesz joga felszólalni. Képviselő felelős szerkesztő nem lehet. Vállalatokban helyet foglaló országgyűlési tagok bizottsági és egyéb elhelyezkedése lényeges szigorítás alá esik. Az Osz-szeférheletlenségi ügyek elbírálására a törvényjavaslat a képviselőház és felsőház tagjaiból összeférhetetlenségi bíróságot alakit.
Az első felszólaló Rassay Károly volt Megemlítette, hogy a bizottságban általánosságban elfogadta a javaslatot, mert azt látta, bogy a kormány megérti a közvélemény sürgető szaváL A bizottságban azonban olyan változtatásokat tettek a javaslaton, hogy mai formájában nem letel meg az eredeti törvényjavaslat szándékának. A javaslat sok nyitott ajtót hagy és mindent az összeférhetetlenségi bíróságra biz, még olyan ügyeket is, amelyeket eddig feltétlenül összeférhetetlennek minösilettek. A javaslatot nem fogadja el.
Ezután napirendi vita következett, melynek során Flandorfer Ignác sürgős intézkedést kért a rozs és buza árszínvonalának biztosítása érdekében. Dinnyés Lajos a termésrendelettel foglalkozott. Turcsányl Egon pedig a mezőgazdaság megsegítésére blvta fel a kormányt.
Az ülés fél 3 órakor ért véget.
ZALAI KOZLONV
1932.]unlm 17.
Mire taníttassuk leányainkat?
(B. É.) A képviselőházban az államkölt6égvetésnek már lezajlóit vitája során foglalkoztak egyebek közt, a nőoktatás kérdésével Is. Mire neveljük, lanittassuk leányainkat elsősorban ? Jó háziasszonykodásra, tudományos pályára, művészetre, mesterségre, hivatalra ? Melyik darab kenyér lesz kisebb, szárazabb, nehezebben elérhető, vagy megtartható? Mosl az iskolaév végén a pályaválasztási problémák kapcsán olvas az ember idevágó fejtegetéseket, ml ezeknek nyomán, de a magunk okoskodása szerint is, — a házvezetés melleit — a női ipari foglalkozásokat, tehát a nőiparlskola elvégzését találjuk legcélszerűbbnek. Mar azért is, mert az ezekben szerzett képesség nemcsak műhelyben kenyérkeresetképpen értékesíthető, hanem, mint takarékossági mód, vagy hasznos időtöltés a legszerényebb és legdúsabb háztartásban is egyaránt. Nem szólván arról hogy az iparigazolvány kevesebb igényeket támaszt az élettel szemben, mini a diploma és hogy tű, eérna, gyertya, vagy lámpa mindenütt Inkább akad mint például Íróasztal, tanári, vagy tanítói katedra.
A magyar nőlparlskoláknak, amelyek közül az ország különböző pontjain több kiváló egységgel találkozunk, a legidősebbike, a legteljesebbje, legrangosabbja a budapesti Állami Nőiparlskola, amelyet 1873-ban az Országos Nőlparegye-sület alapitott és 1892-ben vett át az állam. Kevés ország dicsekedhetik leányifjuságának nőipari és művészeti kiképzésénél olyan intézettel, mint amilyen a mi állami nölpariskolánk, amely egyébként külföldi viszonylatban Is, nemcsak hogy megállja a helyét, de messze felülmúlja Európának Jóformán minden efajta tanintézetét Aki tátja és meg is nézi ennek az iskolának meg-megismétlődő szakrajz-, tervezés-, szabás-, varrás- és más kézimunka kiállításait, csak a legnagyobb elismeréssel köszöntheti az Intézetből évről-évre kilépő generációt, amelynek mesteri képességeit, vezetésrehivatottságát, nemzeti irányú neveltetését e vizsgái tárlatok oly fényesen igazolják.
Az Állami Nőipariskolában a rendes növendék egy évig fehérnemű varrást tanul, azután vagy ezt folytatja, vagy átlép a felsőruha varró szakosztályba. A fehérnemű-szak két évig tart. A második év végén a növendék, ha tanultságával kiérdemli, végbizonyítványt és segédi munkakönyvet kap. A felsőruhavarró osztály a fehérvarró évfolyam végeztével tulajdonképpen három évig tart. A növendéknek, a sikeres harmadik év után végbizonyítványt és segédi munkakönyvet adnak, evvel beiratkozhatik a mesterképző tanfolyamra, amely egy évig tart és pótolja az egy éves úgynevezett „műhely-gyakorlatot". Az év végén a növendék mesteri oklevelet és iparigazolványt kap, amellyel önállósíthatja magát. E szakosztályokhoz, a szükséges előképzettséget a középiskolai, vagy polgári Iskolai negyedik osztálynak legalább kielégítő elvégzése adja; rajzolni jól kell tudni.
Az iskola e szakosztályokon kívül, előképzettségi fokhoz nem kötött három-hároin hónapos délutáni és esti tanfolyamokat is tart leinőttek számára. Ezeken a tanfolyamokon felsőruha szabást és varrást, fehérnemű szabást és varrást, füző-készitést, mflhimzést, géphimzést.
művirág, lámpaernyő és mindenfajta lakásdiszitéshez szükséges tárgyak, a legkülönbözőbb csipkék, divatos teritők, függönyök készítéséi és ösz-szeállitását tanítják és tanulják, nem ritkán munkakönyvvel, sőt Ipariga zolvánnyal biró nők Is.
Az állami nőipariskolában nyernek — főiskolai képesítés után — oklevelet a kézimunka tanárnők is.
Aki komolyan akarja, az ebben a kitűnő magyar Iskolában, egészen bizonyosan, kitanulhat, hajlamának megfelelőleg, olyan nöi Ipart, olyan kézimunka ágai, amelynek segítségével a világon akárhol megkeresheti kenyerét. De, mig ezt az Iskolát járja, sokat és komolyan kell tanulnia. Nemcsak a szakmában egyre nélkülözhetetlenebb elméleti ismereteket, hanem kézügyességet és általában mesterséget is, amire Itt aránytala-lanul több alkalom nyílik, mint bármiféle műhelyben, divatszalonban. Miért? Egyebek közt azért, mert itt, a napi munkaidő, mindig lelkiismeretes és hivatott vezetés, szigorú ellenőrzés alatt, állandó munkával telik, amivel Igy, naprólnapra, különösen az utóbbi évek gazdasági bajainak közepette, a leggondosabb, legképzettebb mesterek
műhelyei sem szolgálhalnak. Itt nem a megrendelők számától és megrendelt mintától függ az elfoglaltság, ha van munka, akkor hát, tanul valamit a tanonc, vagy a segéd, ha nincs, akkor néz és várja, hogy mikor csukják a boltajtót: itt a növendék maga hozza az anyagot, amelyből azulán a legeltérőbb divat, egyéni izlés, találékonyság szerint szabja, varr|a az utolsó Ollósig a tanárnő előtt, a különféle alkalmi és nem alkalmi ruhadarabokat, öltözeteket. Ugyan melyik műhely végeztetheti ezt? Hol kísérletezhet — hogy valamit megtanuljon — a tanonc, vagy a segéd, akár a munkaidőt, akár a kelmét illetőleg, a mester, vagy a munkáltató vállalat rovására? A nöszabók és szabónők egy részének nem igen tetszenek az Ilyenfajta Intézetek, amelyeknek növendékeivel szemben, némely, élemedett korú, de keveset, vagy rosszul lanull „mester" vagy „mesternö" majdnem kontárnak, vagy legföljebb kezdőnek látszik, aki azonban ill minden gyűszüben valami veszélyes lidércei, minden cérnaorsóban kenyérfogyasztó versenytársat gyanit és keres ahelyett, hogy az iparág színvonal emelkedésének örvendeznék.
A Déllvasnt igazgatóságának bncsnja Nagykanizsától
Pogány Sándor vezérigazgató a .Zalai Közlöny" utján köszönetét fejezi ki Nagykanizsa város közönségének jóindulatu támogatásiért
Nagykanizsa, Junius 16
Megemlékeztünk arról, hogy a kereskedelmi miniszter értesítette a MÁV igazgatóságát, hogy a DSzA vasutal Jullus elsején az Államvasutak kezelésébe kell átvenni. Samarjay elnöldgazgató a mult napokban rendelettel közölte a MÁV alkalmazottaival, hogy a Déllvasul (forgalmi irányítását jullus elsején átveszik.
Ugyancsak megtörtént a döntés a DSzA vasul vonalainak Ozlelvezetö-ségi körzetek szerint való felosztásáról. Budapesttől Murakereszlurlg, tehát az összes balatoni vonalak és a Székesfehérvár—komáromi vonal a budapesli űzletvezetőséghez kerülnek. A Nagykanizsa—Ágfalva közli vonalai Szombathelyhez, a Nagykanizsa—barcsi vonalat pedig a pécsi Uzletvezetöséghez csatolják.
Pogány Sándor, a DSzA vasul vezérigazgatója csütörtökön délben a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett, hogy hivatalosan is elbúcsúzzon az itteni vezetólénye-zöktöl. Kíséretében voltak dr. Har-math József jogügyi igazgató, dr. Alszeghy Béla igazgatóhelyettes, valamint Rubint Károly főfelügyelő, aki a budapesli Igazgatóság tagjait a város vezető tényezőihez kalauzolta.
Pogány Sándor vezérigazgató rövid pályaudvari tartózkodása után kíséretével látogatást tett a városházán, ahol dr. Hegyi Lajos polgár-mesterhelyettes fogadta a DSzA-vasut búcsúzó igazgatóságát. Pogány veiérigazgató meleg szavakban köszönetét tolmácsolta azért a megértésért és jóakaratú támogatásért, amiben a DSzA vasutat a hivatalos
város és a város közönsége mindenkor részesítette. Kérte, hogy utódjait, a MÁV képviselőit is ugyanezzel a megértéssel és szeretettel fogadják és támogassák munkájukat és törekvéseiket.
A DSzA-vasul igazgatóságának tagjai és a hivalalos város kö/ötll bucsu olyan benső voll, minlha egy nagyon kedves családtag búcsúzna körünkből. Dr. Hegyi Lajos főjegyző válaszában igéretel tett arra, hogy a MÁV képviselői is mindenkor számiihatnak a város jóindulatu támogatására és * teljes együttműködésre.
Alkalmunk volt ebből az alkalomból Pogány Sándor vezérigazgatóval beszélgetést folytatni, aki a Zalai Közlöny utján azt üzeni Nagykanizsa város közönségének, hogy nagyon köszöni mindazl a megérlíst és támogatást, amit tapasztalt Nagykanizsa részéről és kéri, hogy ezt a jóindulatát ruházza ál az uj rezsimre, a MÁV exponenseire is.
Kijelentette Pogány vezérigazgató, hogy az átalakításban nem vesz részt, hanem visszavonul a vasúti szolgálatból. Kijelentene, hogy bir|a a miniszter kijelentését hogy főleg személyzeti téren semmi változás nem lesz, ami mindenkit megnyugtathat. Az uj rezsim Jullus elsejével veszi át a vezetést.
Pogány vezérigazgató és kísérete a legközelebbi vonattal tovább utaztak Barcsra, ugyancsak bucsulálo-gatásra.
Mintba egy nagyon kedves és szivünkhöz nőtt hozzátartozónktól váltunk volna eL (b. r.)
Kz ügyvéd Szflvataég nagykanizsai osztályának Ölése
Nagykanizsa, junius 16 Csütörtökön este 6 órakor tartotta elnökválaszló ülését az Országos Ügyvéd Szövetség nagykanizsai osztálya dr. Hajdú Oyula elnökletével a Polgári Egyletben.
Dr. Hajdú meleg szavakkal emlékezeti meg az osztály elhunyt elnökéről, dr. Frled Ödönről, méltatta annak széleskörű műveltségét, nagy jogi tudását és kartárs! érzületét. Az osztály volt elnöke emlékét él érdemeit Jegyzőkönyvében megörökili.
A megüresedell elnöki székbe dr. Krelsler József indítványára egyhangú lelkesedéssel dr. Hajdú Oyulát választották meg, aki székfoglalójában ostorozta a kanizsai ügyvédi kar körében tapasztalható széthúzást, ma|d általános helyeslés mellett indítványozta a jogász-vacsorák megszakadt sorozatának felújítását.
Foglalkozott ezután az ülés az Országos Ügyvéd Szövetségnek iz előlegekre vonatkozó határozatával, ma|d elhatározták, hogy a junius 23-án Budapesten tartandó országos ügyvédgylllésre, amelyből az igazság-ügyminlszter elé küldöttség megy, dr. Hajdú Oyula vezetésével kanizsai űgyvéd-depuláció utazik fel.
Élénk eszmecsere keretében fejtetlék kl ezután az tlgyvidek helyi kívánságaikat és sérelmeiket, melyeknek testületi súllyal való orvoslása végett határozatilag kimondták, hogy a panaszokat és javaslatokat összefoglalják, evégből mielőbb kfllön értekezletet lartanak. Addig is á panaszokat dr. Oártner Antal, az oszUly titkára és dr. Matek László összegyűjtik, akinek tehát ilyennemű előterjeszteni valójuk van, nekik jelentsék.
A törvénykezési szünet kérdésében az ülés ugy határozott, hogy az osztály kérni fog|a annak julius 15-től augusztus 20-ig terjedő időben váló betartását.
Az életét vesztett sör gyári sofför
ügyében a bíróság havi kegydíj fizetésre kötelezte a nagykanizsai
OTI-t
Nagykanizsa, junius 16
Évekkel ezelőtt történt, hogy Baj József fiatal nagykanizsai sofför, aki a Király Sörgyár alkalmazásában állott, aulókatasztrófa következtében életét vesztelte. Baj József fenntartója és kenyérkeresöje volt özvegy édesanyjának, aki pert Indított a nagykanizsai OTI ellen, kérve életjáradék fizetésének kötelezésére. Több tárgyalás után most voll ebben az ügyben a végleges tárgyalás, amely Ítélethozatallal végződött A zalaegerszegi járásbíróság havi 28.80 pengő kegydíj fizetésére kötelezte az Országos Társadalombiztosító Intézetet és pedig a halálesettől visszamenőleg, ami kb. 1600 pengőre rug. Ezenkívül az összes felmerült költségeket is az OTl-nak kell megfizetnie.
1932. junlus 17
ZALAI KÖZLÖNY
Hívnak a hOsltő habok, — gondoskodjunk fürdöruházatunkról is válasszunk egyéniségünkhöz HIJ színeket még türdoköpeny-ben Is. ScOUUséK kirakatában megtaláljuk mindig a legújabb Blntázatu frottler anyagokat.
»Si i-iiV^^H/Í^i"
A Társas Temetkezési Egylet vasárnapi évi közgyűlése
A tagok egyhangú elnökjelöltje Oaidag Ferenc pllspökl biztos Nagykanlsaa, Junlus IS A Térsas Temetkezési Egylet tag|sl i mult napokban összejöttek a Katolikus Legényegyletben, hogy megvitassák a vasárnapi évi közgyűlés eseményeit és az azon való állásfoglalást. Mindenekelőtt foglalkozott az értekezlet a közgyűlést meghívó ima kitételével, amely hangsúlyozza, hogy az a lag, aki három hónapnál löbb járulékkal el van maradva, az alapszabály 9. § a alapján a közgyűlésen részt nem vehet. Tekintettel, hogy sokan, abból kiindulva, hogy a Jelen körülmények között nem fizetnek: nem fizették be dijaikat, az értekezlet elhatározta, hogy megtelelő indítvánnyal lép a közgyűlés eié, hogy ezek Is, ha nem ti vehetnének részt a szavazásban és határozathozatalban, mindeneseire azonban a közgyűlésen részt vehessenek. Bírálat tárgya volt a vállalat mérlegizámláji ls. Az értekezlet ezután löbb indítványt tett magáévá, ami a közgyűlés elé kerül. A szervezett egyesületi tagok ismételten Gazdag Ferenc püspöki biztos elnöksége mellett foglaltak állást és Idkesen tüntettek mellette, akitől s ugyiahlvatott egyesület teljes bei-delének nemcsak újjászervezését, de hatalmas kiépítését éj a múltban történtek rendbehozatalát várják.
A közgyűlésen a tárgysorozat leglz-galmassabb pontja kétségkívül a lefoly tátott hatósági vizsgálat jegyzökönyvének felolvasása lesz, amely az tgyesület \\vezetőséginek működéséről h gazdálkodásáról nyajt részletes beszámolót. A vasárnapi közgyűlés délután 4 órakor lesz a Szarvas-udvarban, a voll mozgószlnház előcsarnokában. A közgyűlésen az alispin rendelkezése folytán a polgármester vagy helyetlese is részt vesz. Nagyon fontos, hogy a közgyűlésen minden tag részt vegyen és tag-tigi könyvecskéjét Is hozza magával.
Mölárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő lelentéaek l Csütörtökön a himtr-Heggel 7 órakor +17-8, délután \' érikor -j-}2 0, este v órakor +17 7.
Ptlhóut: Egéu nap boruls égboltozat. , SUlIrdny : Reggel észak, délben él este kzakkelell szél.
(Élixakal rúdM/lltnlUl a ■•tsarsli •Ül latint lalaiati aata 10 érm. kor i Némi további hSo.akk.n*., élénhoia északt raállal, halja Mát ••&, .aaUaa «l»atar.
A balatonberényl gyermekkatasztrófa ügyében a tábla elntasltotta a kártérítési Igényt
Budapest, junlus 10 1929. junlus havában történt, hogy Balatonberényben — mint azt annak ide|én a Zalai Közlöny részletesen megirta — három gyermek, akik budapesti tanítójuk felügyelete alalt csoportosan nyaraltak, egy homokdombon játszadoztak, azt megfúrták, „várépités" közben a laza föld beomlott, maga alá temette mindhármukat és megfulladtak.
Az egyik áldozat édesanyja kártérítési pert Indított Sándor Mihály fővárosi tanitó, Budapest székesfőváros
és Balalonberény község ellen.
Az elsöbiróság annak idején megállapította, hogy a gyermekek maguk okozták a halálos katasztrólát, •mennyiben többszöri figyelmeztetés ellenére Is ragaszkodtak a homokdombhoz, mert .nagyszerű hadászati terület" volt és ez okozta a szerencsétlenséget. A törvényszék ezen az alapon el i( utasította a kárigényt. Most foglalkozott ezzel az üggyel a budapesti tábla, amely ugyancsak elutasította a kárigénykeresetet.
NAPI HIRIK
A kórházban szembesítették áldozataikkal a vasúti hídnál történt útonállás gyanúsítottjait
Mind a három térült felismerte a támadókat — A gyanúsítottak azzal védekeznek, hogy 6k voltak a megtámadottak
Nagykanizsa. Junlua 16
A vasúti hídnál ezelőtt két héttel történt véres útonállás ügyében még mindig erélyesen nyomoz a rendőrség. Hosszas és fáradságos nyomozás után sikerült végre megállapítani 8 lámadó kilétét, ezek nyomán pedig majd a többit fogja kideríteni a rendőrség.
A nyolc gyanúsítottat és löbb tanút néhány nappal ezelőtt szembesítette a rendőrség a kórházban még mindig ápolás alatt átló sérültekkel.
Az izgalmakban bővelkedő szembesítés a gondnoki hivatal várótermében folyt le és délután fél 3 órától este 8 óráig tartott.
A gyanúsítottakban, _ akik között vágóhídi legények, soffőr, cipész, ács és kőműves fordul elö, a kórházban fekvő Papszt Béla könyvkölösegéd, Pahocsa József cipészmester és Wohl-ráb József bádogosmester a leghatározottabban felismerték támadóikat. A rendőrség erre azt várta, hogy a támadók ma|d tagadni fognak. Nem ez történt. Sorra beismerték, hogy részt vettek a verekedésben, de égre-foldre esküdöztek, hogy nem ök voltak a lámadók, hanem Papszt és két társa. Ez • védekezés annyival inkább is valószínűtlen, mert mind a három sérült komoly gondolko-záau, békés természetű ember, de ha nem lennének azok, akkor is nehezen lehetne róluk feltételezni, hogy hárman meg mertek volna támadni majdnem 20 embert.
A gyanúsítottak ezen védekezését más kihallgatott tanuk is megcáfolják. Igen érdekes például Frtesz Jenő vlzvezetékszerelő tanúvallomása, akit a nagy kiabálás és dulakodás zaja csalt a verekedés színhelyére. Az odaérkező Frieszt azonban a gyanúsítottak egyike durván azzal utasította el, hogy tűnjék el a közelből, meri nincs szükségük tanura.
A kórházi szembesítésre megidézett egy másik tanul Is a rendőrség. Ez azonhan nem jelent meg, mert egyik ismerőse szerint a gyanúsítottak közül valaki azzal fenyegette meg, hogy agyonverik, ha ta-
núskodni merétzel.
A kórházi szembesítés után természetesen még lankadatlanul nyomoz tovább a rendőrség és minden remény megvan arra, bogy rövidesen a többi támadók ls kézrekerűlnek.
Wohlráb József állapota már any-nylra javult, hogy csütörtökön délután hazaengedték a kórházból.
Izzó hangulat a lentll kerületben
Zalaegerszeg, Junlua 16 A lenlii választókerületben Igen megforrósodott a hangulat. Ebben Igen nagy szerepe van Dlnlch Ödön országgyűlési képviselőnek is, aki az elmúlt vasárnap olyan kortes-beszédet mondott, melynek valószínűleg a bíróságok előtt Is lesz loly-talása.
Az izzó hangulat és a kerület nyugalmának felzaklatoltsága miatt szombattól kezdve tilos lesz a kerületben mindenféle gyűlés és pro-grambeszéd. Ezután már csak a csendes, csoportosulás nélküli agitációs munka jöhet számításba.
Nem lesz B-llsta
Budapest, junlus 18 Egyes lapok ujabb B-llstára vonatkozó híreivel kapcsolatosan |klje-ientik Illetékes helyen, hogy a kormány semmiféle Ilyen rendeletet nem adott ki. Az egész beállítás légből kapott koholmány.
Budapest, Junlus 16 (Éjszakai rádlójelenlés) Korányi pénzügyminiszter a hozzá intézett kérdésre a leghatározottabban kijelentene, hogy semmiféle tisztviselő-elbocsátásokról nincs szó, kivéve a népjóléti minisztérium megszüntetésével járó elbocsátásokat. Teljesen kljvan zárva, hogy jullus elsején létszám-redukció legyen. Az Ismert 1932—33. évi költségvetés megszabta a tisztviselő-létszám kereteit, azon semmi változtatás nem történik A népjólétin kívül semmiféle csökkentésről szó sem lehel.
NAPIREND
Junlus 17, péntek
Római katolikus: Ralner hv. Protest.:
Laura. Izr.: Szív. hó 13.

Városi Muieum ás Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-tól II őriig.
Gyógy szartárt <j|all szolgálati a .rekete sas\' gyógyszertár Fó-ut 8. sz. és a ktskantaaal gyógyszertár.
Oósfürdő nyitva reggel S órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13.
— Prlmlcla. Vasárnap délelőtt mondja első miséjét a homokkomá-romi templomban Klein József uj-mlsés. Manuduktora Bándy Ferenc plébános, hitszónok Qazdag Ferenc püspöki biztos lesz.
— A keszthelyi ref. templom felszentelése (épült Szeghalmy Bálint volt nagykanizsai városi mérnök tervel szerint) junius 26-án lesz. Délelőtt 10 órakor hálaadó és bucsu ima a polgári leányiskolában, utána a gyülekezet bibliájával felvonulás a templomhoz, kulcsok átadása, szentelés, amit Antal Oéza püspök végez (a segédkezők közi lesz Kádár Lajos nagykanizsai ref. lelkész ls). Énekel a keszthelyi Ipartestületi Dalárda. Délben közös ebéd a Bocskaiban.
— Néhai Hegedűs Oyörgy fiát vitézzé avatják. A kormányzó az idén születése napján vitézeket avat. Megbízható értesülésünk szerint néhai Hegedűs Oyörgy országgy. képviselő Nándor nevű fiái, aki most végezte el a reálgimnázium VIII. osztályát, halott édesapja helyett, helyébe a kormányzó vitézzé avatja. A nem mindennapi, meghaló ünnepi aktusra Nagykanizsáról többen utaznak fel néhai Hegedűs Oyörgy tisztelői közül, akik a fényes ceremónián részt fognak venni.
— Cserkész-táborozás. Az áll. polg. fiúiskola |75. sz. cserkészcsapatának parancsnoksága 19-én délután 3 órakor az Intézet Műtermében a balatoni táborozásra vonatkozólag megbeszélést fart. Kéri az érdekelt szülőket, hogy a megbeszélésen teljes számbsn jelenjenek meg.
— Divatban, ízlésben, olcsóságban a Schütz Áruház vezet.
— A város vadászterületére kiirt pályázati határidő lejárván, dr. Krátky István polgármester elnöklete alatt bízolIság ült Össze, amely foglalkozott az ajánlatokkaL Az érdeklődés lanyha volt. A Nagykanizsai Vadásztársaság adta be a legkedvezőbb ajánlatot. A vadászterület három részben került kiadásra. A Nagykanizsai Vadásztársaság a három részre összesen 1750 pengős végösszegű szóbeli ajánlatot tett. Az ajánlat jóváhagyás végett a legközelebbi közgyűlés elé kerül.
ORION -RADIO
zalai Közlöny
1932 |nnfan 17.
Rejtélye* szurkálás az Attila utcában
Nagykanizsa, Junlus 16
GöndOcs János hadirokkant, napszámos, a felesége ás még egy kisebb társaság tegnap este betértek as egyik Petőfi-utcai korcsmába, ahol kedélyesen elborozgattak este 10 óráig. A társaság, melynek ugy nöi, mint (érti tagjai meglehetősen Utasak voltak, felkerekedett ezután azzal a szándékkal, hogy hazakíséri a Gondöcs házaspárt.
Oöndöcsék az Attila-utca 22. sz. alatt laknak. Bujkáló holdvilág voll, ugy hogy alig leheteti látni. Igy történt, hogy amikor Oöndöcsék háza elölt bucsuzkodásra került a sor, OöndOcsné egyszer csak felkiáltott:
— Jal, megszűri valaki.
Azormal gyufát gyújtottak és megállapították, hogy az asszonyi valaki sMJan szarta, de a Jobb karjába Is belevágta a bicskáját. A ClOadOct házaspár nyomban felment a rendőrségre, ahol feljelentést tettek a sötétség leple alatt garázdálkodó ismeretlen szurkáló ellen.
A kttonos ügyben nyomozást indított a rendőrség.
É201 El lÜIIKKlí HÉn.
MtrtMaml kspssalatss IsásylIoMa.
Középosztályuk megfelelő gondos családi nevetés — Állandó felügyelet, rendszeres tnahnányl nzetés és ellenőrzés. A fejlődő szervezet igényeit gondosan figyelembe vevő élelmezés. Tejgazdaság. Saját sportpálya A» latarsátsat ellátás ávl <l|a ÍOO pengi KsdvsaaUayu balysksn évi 720- 800 488, tnstvs 360 »»•«< - A felvételi folyamodások Jattal l-ts nyújtandók be. Bővebb felvilágosítást az Intézet ijazgatósága ad. Kívánatra külön zene, Idegen nyelvek és Unctanttás. - Kószeg a keleti Alpok nyúlványának tövében elterülő kies fekvésű iskolaváros. Ily jellegét biztosítja régi kul-tuiája, iskoláinak és nevelőintézeteinek nagy száma, a véreit Svaid erdóberltotta hs|y-kssnra nfcalpti kllaíja. vm
— A Borsszem Jankó trtss száma a magyar htüerlzmust, II Vilmos zsidó sUronzáaát, a vaduzl siber világot, a parlamenti rostavizsgát konferálja rendkívül mulatságosan Molnár Jenő nép-aasrü lapja külön fejezetet szentel Sándor Pálnak, aki a hódmezővásárhelyi ünnepen a magyar kercskedolem egjlk legsúlyosabb [ogyverlátsának mondta a Borsszem Jankót Elmés ré-b>uk Jutalommal. A Borsszem Jankó egyes asáaia 30 fillér.
Nyolc évi fegyházra ítélték
a szigetvári feleséggyllkost
Kaposvár, Junlus 16
Megírta a Zalai Közlöny annakidején, hogy Dellbell János szigetvári földműves ez év tavaszán halálra rugdalta feleségét, akivel már régóta haragos viszonyban volt. A feleséggyllkos földművest most halált okozó testliértés bűntette miatt 8 évi fegyházra ilélte a kaposvári törvényszék. Az Ítélet még nem jogerős.
— Versenytárgyalás. A nagykanizsai törvényszék elnöke versenytárgyalást hirdet junlus 27. batáridővel a nagykanizsai, keszthelyi és letenyei bírósági épületek részére szükséges tüzelőanysg biztosítására. A leltételek a nagykanizsai törvényszék 22. sz. szobájában megtekinthetők.
— Bútort a leghosszabb résziebe és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós ul 4.
— Akinek drága lesz a kristálycukor. A HirscJi és Szegi nagykanizsai füszernagykereskedö céghez a szerdai hetivásárkor beállított öl rigyáci asszony, akik közül valamelyik ellopott az üzletből 5 kg. becsomagolt kristálycukrot, amíg a négy másik asszony lefoglalta a segédeket.A detektívek csakhamar meg is Málták az öt asszonyt a Király-utcai Leltner-féle füszerflzlet előtt és valamennyit előállították a rendőrségre. Hosszab tagadás után végre u egyik asszony, S. Pálné beismerte hogy ö lopta el a cukrot, amit átadott egy eszteregnyel gazdá-uak azzal, hogy juttassa el Eszte-regnyén lakó nővéréhez, Az etfárás megindult.
A színházi iroda hlrel
(*) Aranyóra, Szép HrnU remeke, 22-150 lllléres helyárakkal. Szép Ernő, az Egyszeri királyfi, I.lla akác. Asra azlnestollu szerzőjének legujahb alkotását, az Aranyóra olmtl színjátékai mulatja be pénteken este a prózai együttes. Az Aranyórát mesének keresztelte el lrőja. de ez a mese a felnőtteknek szól. Egy ellopott aranyóra körül szövi lebilincselő érdekességü meséjét ez a kiváló poéta és 10 változatos képben pergeti le előttünk a dráma változatos eseményeit A darab nagyszerű alkalmat ad Feleky Klári, Markovlcs Bandi, Danis Jenő, v. Bánky Róbert Bende l^ászló, Vasa Irma. Somorjay Erzsi, Késmárky Kálmánnak szlniátazómUvészetük csillogtatására. Az Aranyóra ez évben a budapesti Belvárosi 8zlnház szenzációja volt. Silveeen hívjuk fel sz értékes darabra közönségünk figyelmét
(*) Maya, 22-150 filléren helyárakkal. Ez évadban Bcorabalon utoljára ksrUI színre a Nagykanizsán legnagyobb népszerűségnek örvendő Maya operett njdnnsá* Viola Margit, Haraos Irón, Oaletta Kereno, Markovlcs Bandi, Nagy Gábor pompás alakításaival.
(*) Vasárnap három előadás. Vasárnap délatán tói 3 órakor 22—150 flUéres Uvlyárakkal Lehár Ferenc vllág-MW1 daljátéka,- a Mosoly országa, délután tél 6 órakor Torookól menyasszony szintén 22-160 lillérea helyárakkal, este fél 9 érakor rendes helyirakkal a Fobér ló operettrevItazenzáBló kerül színre.
H Pillangó, közkívánatra. Hétfőn ssrte közkívánatra kerül műsorra 22— 150 filléres helyárakkal az évad legszebb, poéükus operettujdonsága, a Pillangó.
A színház e heti műsora s
Pénteken: Aranyóra.
8zombaton: Maya.
Vasárnap este: Fehér ló.
Ha sxaretl és félti ruháit
j tisztitai
l>A£CSICSn<»
NAGYKANIZSÁN.
ElaörcndU saaklsmereíelc.
Nyaralók!
Vigyetek magatokkal rAdiótl Olcsón köloaBnardunk jó
készülékeket.
Kirándulók!
Kitűnő uj slágep-gpamo-fonlemezeket olcsón adunk kBlosff n.
TRANSDANUBIA R. T.
villamossági-, rádió- és gramofon-szakllzlete Caengery-ut B. Telefon i 4-13.
SPORTÉLET
Ujabb magyar sport-gyftzelent
Budapest junlus 16 Nemrégiben hírt adtunk arról a nagyszerű győzelemről, amellyel a magyar galamblövők megnyerték a világbajnokságot. Most ujabb sikerről számol be a Vickyből érkezeit értesítés, amely szerint az ott folyó versenyek főszámát, a Grand Prlx-t a magyar Strassburger István nyerte meg, ezenkívül egy második dijat Lumltzer Sándor, a harmadikat pedig Dóra Sándor nyerte meg.
Vasárnap bajnoki futball-mérkőzést játszik az NTE Nagykanizsán a Dombovári VOGE ellen
Nagykanizsa, Junlus 16 A szezon utolsó bajnoki mérkőzése iránt városszerte óriási érdeklő-dér nyilvánul meg. Teljesen érthető is, mert a dombovári VOOE a kerület legjobb csapatai közé tartozik és szebbnél-szebb győzelmdl aratta a bajnokságban vezetöhelyen álló egyesületek ellen.
A mérkőzésnek az ad különös érdekességet, hogy a bajnokcsapat PVSK-t csak a VOOE és az NTE tudta legyőzni, igy a bajnok felett diadalmaskodó kél jóképességü csapat találkozás izgalmas, szép sportot fog eredményezni. A dombovári VOQE-nak a bajnokcsapat felett
aratott sikere az NTE-nél is nagyobb teljesítménynek mondható, mert ai ősszel Pécseit, a bajnokcsapat saját otthonában győzött 2: l-re, mlg tavasszal Dombováron 3: 3 arányban döntetlenül végzett.
Ez a találkozás egyúttal reváns jellegű is, mert az ősszel Dombováron 4 :1 arányban súlyos vereséget mért az NTE-re és ezen eredményével bebizonyította, hogy saját otthonában legyőzhetetlen.
Az NTE tavaszi mérkőzései során Nagykanizsán minden mérkőzését megnyerte és a büszke második helyet foglalta el a tabellán. Reméljük, hogy a reváns sikerülni fog és egy nép győzelemmel fejezi be az 1931. —32-es bajnoki évet.
A mérkőzés délután 5 órakor kezdődik a Zrínyi pályán. Hölgyek a mérkőzésre ingyen mehetnek.
— A e apró gyermekével éhezó Dana Józaefnének Ismeretlen jótevő 6 pengőt küldött szerkesztőségünkbe. Rendeltetési helyére Juttattuk.
H
asznált tankönyveket vessfiflk.
U] Isfeolakönyveket
előjegyzünk.
Ofenbeck
Mayiksrsstrfás.
1932 junlm Vt.
ZALAI KÖZLÖNY
Erélyes kézzel rendet keil teremteni a temetőben!
Nagykanizsa, Junlus 18 Példátlanul áll, ami a nagykanizsai (emelőben történik. Mi érek ótá panaszoljuk a nyilvánosság ulján és a helyzet mégis az, hogy az állapotok nem hogy javulnának, hanem rosszabbodnak. A rk. sírkertben történő és mind gyakoribbá váló virág és rózsatolvajlásokró) van szó.
Csak a mull napokban történi, hogy tetten értek egy asszonyt, amint firágokat lopott az egyik sirról éa leltenérve, előállították és nyomban 8 napi fogházra Ítélték. De mintha ez a büntetés sem lenne elég elriasztó, mert alighogy ez történi, egy nyugdíjas jegyző édesanyjának a sírjáról leljesen letarolták vandál kezek a külföldi szegfüágyat, csak néhány elejtett szál maradi a sir melleit a földre ejtve.
Maga a temetöór a minap délután egynegyed 3 órakor muskátlit ültetett édesanyja sírjára és egy negyed óra multán már nyoma sem volt a síron a muskátlinak.
Most már a legerélyesebben kell i dolgot ugy a városházának,| mint ■ rendörségnek kezébe vennie és a izégyenletes állapotoknak radikálisan tkjét venni.
Hogyha már az élő életét, agyvelejét, lelkét és mindenét kifossza és elrabolja a mii élet és viszonyok, legalább szent legyen az a kis oázis, amely felelt a túlvilág békéje és nyugalma őrködik.
Portenger a Rákóczi-utcában Tekintetes Szerkesztőség I A Rákócxi-ulcai lakók nevében bátorkodom igénybe venni szíves segítségüket. Kérem, hívják fel iz illetékesek figyelmét az.(utcánkban uralkodó megdöbbentő állapotokra, amelyen egy kis Jóindulattal és néhs egy-egy locsolóautóra való vízzel
NGYEN
" kapja a
Zalai Közlönyt
jövö hó elsejéig,
ha IflOSt eKSÜwet
lehetne segíteni. A kocsiúton arasznyi vastagságban fekszik a tinóm por, amely miatt nem merik kinyílni ablakaikat az ulca lakói, meri ha egy kocsi véletlenül arra halad, percek alatt vastag porréteg lepi el
lakásokat. KérjUk az illetékeseket, adják ki a rendeletet a locsolóautó soflőrjének, hogy öntözze fel néha a Rákóczi-utcát is. Tisztelettel a /.
Lámpa nélküli kerékpárok az utcán
Tekintetes Szerkesztőség I
Azok közé a szegény emberek közé tartozom, akiknek lakhelyét a perifériákra tette a sors. Filozófus létemre azzal vigasztalom mBgam, hogy odakinn legalább nem zavar a városi zaj, eslénklnt pedig kl lehel ülni elmélkedni a ház elé. Sovány vigasz, dehát ebben a mai nehéz világban minden kis illúzióba belé kell, hogy kapaszkodjék az ember. Hát ami a zajt Illeti, az még csak megállja a helyét valahogy, de a házelőttl esll elmélkedésekkel már bajok vannak. Hát hogyne / Képzelje csak el, Szerkesztő Ur I Az ember ttl, üldögél csöndesen, vidám álmokat sző például a megvalósulás stádiumához veszedelmesen közeledő kanizsai strandról, már szinte látja magát, amint a trambullnról merész fejessel veti magát a hüs hullámokba, amikor váratlanul, mintha az ég minden áldása rászakadna, nagy csörömpölés, szitkozódás és bocsánatkérés közben valaki a nyaka közé zuhan. Amikor nagynehezen feltápászkodik, akkor pedig egy zavartan menlegelödzö kerékpárossal néz farkasszemel, aki lámpa nélkül igyekezett hazafelé és nekiment a ház előtt ülő gyanútlan álmodozónak.
Ha csak velem történt volna meg ez a nem éppen kellemesnek mondható eset, akkor egy szót sem szólnék, de a peritériákon estéről estére előfordulnak hasonló kellemetlenségek. Épp ezért ezúton szeretném a rendőrség figyelmét felhívni erre az állapotra, amely nemcsak a magunk, de a gyermekeink testi épségét is veszélyezteti. Ideje lenne már ismét erélyesebben megrendszabályozni az egyre vakmerőbbé váló kerékpárosokat, akik klvilágilatlsn kerékpárjaikkal életveszélyessé teszik a Járdán való tartózkodásL
Soraim közléseért előre is hálás köszönetet mondva, vagyok őszinte tisztelettel: Egy r*gl olvuijuk
Junius 17 (péntek)
Budapest 9.15 Szalonzenekar! hangverseny. Közben 9.30 hírek. 11.10 Nemzetközi vízjel zőssolgálst. 12.00 Déli hartngtzó. 12 05 A rádió hárlkvtrtettjének hangversenye. KOzben 12.25 Hírek. 13.00 Időjelzés, Idó-
JárásJelentés. 14.45 Hírek. 16.00 E. 16.45 Időjeizét, Idólárásjelentés, H. 17.00 E. 17.30 Ének clgányzeneklsérettel. 18.30 E. 18.55 A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangv. 20.00 E. Majd hangv. 21.45 Idójelzés. Idő-Járáe|elenlés. majd cigányzene. 23 00 Németnyelvű előadás.
Bécs 1130 Négyes 1140 és 11.10 0. 18.00 Zenekari hangverseny. 19.30 Zongoraverseny. 20.15 Színmű senével. 22.45 O.
Berlin 16.30 Zongoraverseny. 16.45 Dalok. 18 00 Zenekart hangv. 19.10 Karének. 20.00 Opera E. 0.30-lg Zenekari hangverseny.
Prága 6.15 Zenéa ébresztő. 11.00, 12.15 és 13.40 O. 19.00 Zenekari hangverseny. 20.35 Hangversenyismertetés. 20.43 Zenekart hangv. 22.20 O.
Róma 17.30 finekhangverteny. 17.45 Zenekari hangverseny. 21.30 Színmű. 22.00 Zenekari hangv. Maid O.
Vartó 17.00 éa 18.20 Zenekari hangverseny. 20.03 Filharmóniai zenekar hangversenye. 22.00 éa 22.50 Zenekari hangv.
Közgazdaság
ZkfaM zárlat
Pária 20 l6*/a, London 18-801/1, Newvork 512-75, BrOsaet 7l*87Vl, Milano 26-23, Madrid 42-6Q Amsterdam 207 30, Berlin
12132VS, Wien---, Szófia 372, Prága
15-20, Varsó 57 35, Budapest -•-, Belgrád 905, Bukarest 306.
A lemzetl Bank derlM-ártolyaMl
dbvizAk
valutAk
Angolt. 21-00-2140 Belga lr. 7955-8015 Cseh k. 17-00-17-10 Dánk. 11390-114-90 Dinár SW8-1010 Dollár 57050573-30 Frandaf. 22-30-22-50 Holl. 230 70-232 IC Zloty 64-00-64-10 Lei 3-46,3-56 Léva 405-4-19 Ura 29-08-29-38 Márka 135-70-13660 Norvég 103 60-1GV60 Peseta —■—--*— Sebül. -•—r-\'— Svájcit. 11070-111*40 Svádk. 106 80-107*80
Amst. 23090-232" 10 Belgrád lÓOO-lO-lO Berlin 135-80-136-60 Brflttel 79-65-8015 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh. 114*10-114-90 London 2090-21*10
Madrid -*-*-
Milano 29*18-2938 Newy. 571-00-57400 Oszló 102-80-103-60 Párll 22-33-22-47 Prága 16-97-17-05 Szón a 4*08-4*19 Stockh. 107*00407-80 Varsó 6410-64-50 Wien —•_--Zürich 11080-111-40
Wien clearing árfolyama : 80.454.
TenaéaTttaás
Buza tv. 15 fllL, dt. 15 flll., a rozs — flll. emelkedett.\'.
Buza üszav. 77-ea 11-80-1195, 78-aa
11-90—12*05, 79-ea 12-05-12-25, 8D-*s
12-15—12-35, dunánt. 77-es 11-70—11-85, 78-aa 11 -80— 11 -95, 79-ea 11-95^1215, 80-as 12*05—12*25, rozs 1250—IÍ60, lak. árpa 17-00—1715, xab 16-00-16-25, tengeri 17-35-17-45, korpa 12-10-12-25.
Felhajtás 2472, eladatlan 259. - Elsőrendű 1*10-113, azndett 1*10—1*16, szedett közép 090-1*06, könnyű 074-086, 1-ső rendű öreg 094-098, ll-od rendű öreg 080-086, angol ttlldő I. 1-00-1*20, szalonna nagyban 1*30—000, zalr 1-30-136, hus 1-30-1-66, félsertés I 30-1-44.
Kiadja: Déhaial Ryoafc ás LapUaiá Vállak), Imkulnk Felelős kiadó: Zalai Károty.
raássaa m m.
L
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Uorsa Húnúornól
Gallértiaztitáaban vezet I
Bsrtby lUft-it 8. üujalli 19.
Filléres ebédet
négy logásoat ehet 80 fillérért a
Molnár étkezdében
(Erzsébet-tér 2.)
ew ^
kerül
többe
a ZALAI KÖZLfilY,
lia bejelenti nyaraló cintét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.

APRÓHIRDETÉSEI
,.ÉMililhi> t*a Uaa«aMSZ> MW >alkl azMr. Vaaár <a li I II mU, *a ftzMa-. térném fa* stt *a *i tea, a. 11 i ifcia M tatét aa faér. a*
la-risw ..i «. a *nar. o. * -—"-uini Múl at w <
HlrdaMMk S (WQ a lelaalafc Dlkaraléaa aHra
Rio golyós csapágyak autóhoz, speciálisan olcsón Ford- és Fordsonhoz Unget Ullmann éa Tóth vaikeretkedét«ben 4
Aat * taxik, modern ctukolUk, leasálll-tott viteldíjért rendelbelők. Teleion 167., este 571. számon. 7
B6ar maisat 5 Járatú, |ntgyobb várót
kőzetében, nagy körzettel eladó, vtgy bérbeadó. Jullut l én átvehető. Mllla lalatwh ■aaárláa 1600 01 bettltetett tzólővel, tOU-tetkek kedvező llzeléil leltétellel eladók. Cím a kiadóhivatalban. 2756
Kéakarataaéat Jutányoa áron vállalunk. Árasa ath Bazár-Udvar. 2759
Asztali- és fajborok
50 Uterenldnt CO tül. kapható Dr. L10HT8CHEIJ korkereaktHUs,
IISI Ctengery-ut 81.
Saját otthaa áplMaátsaa telket ét hotazulejáralu kamalmtntea kölcsönt szerzek. Felvilágosítás Szántó, Sugár-ut 6. 3964
Elad* Btgolal-aor 21. tzámu (Katonarét) magánház ttabadkézból. — Bővebbet ugyanott. 2942
Caiakatt Ohrtalar aaté kitűnő állapotban eladó. Telelőn 69 2970
Eiieatkát, konyhát lakát kiadó —
Zrínyi Mlklóa-utca 16. 2973
Traftkjaagal eladja ügylelem falual
házát hadirokkant azalócanak 7000 pengőért Migyar ügyvéd, Budapest, Perilély-utca 3 2974
Főzelék, virág és gazdasági
magvak.
Műtrágya-félék,
(kg-os mennyiségben Is kapható termények, főzelékfélék és virágok műtrágyázására).
Oltóviasz.
ayQmAlcsfa parmatazfi-azarak.
(Nospraaen, Tutokil, Arzola, Sulfarol, Rézgálic stb.
Harnyésnyv-iyOrO
(kuszórovarok és hangyák ellen)
Zsely-féle .Zala" magasnyomású háti, szőlő- és gyOmölcsta permetezőgép. (Arm i 40 pengG).
Kaphatók:
ORSZÁG JÓZSEF
magkeretked étében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. A btróaág mellett Telefon 130,
ZALAI KÖZLÖNY
1932. lunlui 17.
Megnyugodva a megváltozhatatlanban — tudatjuk, hogy felejthetetlen jó édesapánk
Kertész József
az izr. elemi Iskola nyug. Igazgatója,
fplyó hó 15-én délután 5 órakor munkás és példát adó életének 72-ik évében hirtelen elhunyt.
Drága halottunk temetése pénteken, folyó hó 17-én délután 4 órakor lesz az izr. temető halottasházából.
Epplnger fzsőné szili. Kertész Olzells, Béla és Árpád
gyermekei.
Nagykanizsa, 1932. junius 16.
Nyugodjék békében I
(Minden külön értesilés helyett.)
Jt Namkaalzaal SaatlyagyUt Síintkanl Iga«aat4aág
hW|ifltbIntt>ági 4a tTastlkara mély fájdalommal Jelenti, hoi az Intézet buzgó éa tevékeny Igazgatósági tagja
KERTÉSZ JÓZSEF
■I. lakolalflaxflaté mi>
folyó hó I5-én hirtelen elhunyt.
\' " rutt önzetlen 6a hatliatós támogatóji
két mindenkor hálás kegyelettel fogjuk megőrizni.
A meg nytlnknek és emlél
Nagykanizsán, 1932. Junlus hó 16-án.
Íja volt Intézmé-
Horthy Mlklós-ut 59. számú
h6z szép kerttel
l2 i szabadkézből aladó.
7ell 4lP*\' tengert, korpa, kukorlcs-íiau, káu, kukoricaliszt, csrbollncum, kátrány, kocslkenö, gépxslr éa golyó csapágyzslr, kenő- éa hengerolajok, adómentes éi adózott benzin, petróleum, gáiola|, vízmentes ponyvák, zsákok, továbbá kölcsönponyvák és kolcsönziákok legolcsóbb bevásárlási helye
blwn Sual cég Daák Ur 9.
Ugyanott lugoshordók nagy választékban kaphatók. ztaa
Hitei a Zalai mm.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei gizet,
mely hólvag, vese éa gyomorbántal máknál kitűnő hatású.
Hatató ■!»<«■ ttswtzlafW.
Mrmktár: WEISZ »ÓH, NagykasIzM Uráty-sto S4. Tslstss 310
Fotoamalörmunkék
kidolgozása
madara villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelfthiváf
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
Miéül.
A
Dnna-Stáva-Adrla Vasnttársasáa (aitlltí 11 fanáliafónatág)
MENETRENDJE
laiykuliu álloméira érkező él sí onnan Induló urnátokról. Érvénye* i IS3S. évi május hó fiS-t&l kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Vonal A vonat Budapestről Nagykani- Voul A vonat Nagykanizsá- üudspestre
■ilma neme Indul zsára érkezik aaiaa neme ról Indul érkezik
216 Szem. v. 2010 1 4-06 311 Szem. v. 0-50 8-35
203 Oyv. 7\'40 11-27 301 Oyv. 610 10-00
212 Szem. v. 6-25 13-15 213 Szem. v. 8-2Í 1615
314 Szem. v. 14-15 20-40 2 lá Szem. v. 14-25 21-20
204 Oyv. 18-25 23-19 203 Oyv. 18-35 22*25
Közvetlen kocsik:
201/304 sz. vonatokkal Budspcst—Nagykanltss étkező kocsi,
. . . — Aurtstns—Blvlo—Venezla hálókocsi és ugyanezen Iti
nyon ál I. II. o. kocsi Rámába, 2C« , . —Abbszla—Msttuglle—Fiume hálókocsi V/22-IX/14.
Indul Bpestről minden szerda, péntek és vasárnap.
201 . „ Flume-Msttuglie—Abbazla-Budapestre hálókocsi V/23- IX/li
Ind. Fiaméból minden héttő, cslltörlök és siombslM. 301/204 . . Budapest—Tritste II, Ifi. o; kocsi IX/15-tó\', 201/204 . . . —Umto a, Irt. o. kocsi V/M-IX/14-lg.
202/203 . . . —Pragerako étkezökoot V/33—VI/34-lg és IX/5-tól,
202/203 . . . —Pragerako III. o. kocil IX/I.Vtól.
202/203 . . . —Vlllach étkezókocsl V.AÍ5-IX/4 lg,
202/203 . . . —Maribor—Klagenfurt—Vlllach II., III. o. kocsi VI/2S-
IX/4-lg.
202/203 . . . —Maribor—Klsgenturt—Villach—Splltsl —Mlllsts.terset
L, IL, III. o. kocsi Vlffl-IX/4-lg,
202 . . — Postumla-Venezla— Mllsno-Ventlmlglla-Csnnes
minden kedden, csütörtökön, vasárnap Indul Bads-peströl hálókocsi,
203 . . Cannes—VenHmlglIa-Milano- Veneila—Postumia Budspest
hálókocsi, Cannesból Indul minden kedden, csQtör-tökön és szombaton
202/203 . . Budapest—Trleste—Venezla—Milano— Oenovt—Vtnllmlglla
I, II., III. o kocsi V/32—lX/14-lg, 202/203 . . Budapest—Trleste— Venezla—Milano—Oenovs—VenUmljIU I, II., IU. o. kocsi V 33—IX/14-lg, I , II. o. kocsi IX/15-töl. 202/203 . . . —Rogsska—Slatlns (Rohllsch-ftlrdó) I., II lü. o. kocsi
VI/15—IX/I5-lg.
216/211 . . . — Zalaegerszeg II, III. o. kocsi,
216/211. , ♦ . -Barcs 1., II., HL o. kocsi.
II Nagyksnl T 1 zsáról Indul l|
|--RT T5 \'H
Nagykanizsa—Siófok
u
Sióiokra érkezik
ní-sT
TBtnvÖtór- I ITTÖ í ÍÍ-4Ü [JT® (motor
A 128 és 123 sz. motorvonatok csak Vf 18—IX^-lg közlekednek.
II Siótokról II
Indul ? _.- _
F Üőffl \' t W
"RsavksDl-i sírt érk.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
icsr
isiről Indul
—mr~
BaUtoMscnT
4
w^si—twb r TOr-q-arr^
Nagykanizsa - Szombathely
Balstonszent-|| Nagykant-györ^röl Indjzsárs étkeiik
[ Nagyka.! ||Sio*bat- Sopronba ..... VVimbSI Sopron- Srowbal-
j \'•iyrv irii M. éHj 1 M. Mi Ind. Ind.
Sav. Wó | 7-Srt I4\'á4 MAf Motor _ 4 3*i Sói Ili
321)1 Sz. v. 1345 1 16-25 — —] 30" Motor — 550 7-38 <no
302 OH- 16-20 1 18-21 19 3) 21 35 301 Oyv. aoo 10 10 11-30 13-M
306\' Motor 18-30 2057 23 00 —! 311 Sz v. 1015 13-15 14-49 17-25
3081 Motor 20-50 2312 0-43 — 313| Sz. v. I6\'40 19 45 21-32 24 00
310 az. motor Nsgykanlzsáról Isd. 7 31, Zslsssentlvánra érk. W 335 . vegy. ZsUszentivánról . 5 00, Nsgyksnlzslra . 730
A 305 sz. motorvonat Szombathely-,: ünnepnapokon közlekedik ; a 3(7 sz. motorw IX/8-ig vasár- és Ünnepnapokon nem. egyék vonat VI/19—IX/á-lg varái- és Ünnepnap nsi motorvonat VI/.9—lx/8-lg csak vasár- és Uh
igykanlzsálg VI/IS—IX/8-lg csak vasár- *
bt Szombslhelytól-Zalasztnllvántg.Vl\'19-
kt naponts kOzlekedlg. A 306 sr. ttolor-L egyébként naoonla körltkedlk. A|30» Sí ipnsp köjlekedlk.
Közvetlen,\' kocsik:
216/312 (513) 211 sz. vonalokkal Budapest\' 313/312 az. vonatokkal Wien SB- Nsgykan 301/302 . . -Pécs-0
301/302 . . „ -Szombati.
II., III.
Zalaegersieg között II., III. 0. kocsi, jl között II.. III. o. kocsi, ik . I., II., III. o. kocsi, Gyékényes—Zagreb—Susak Kocsi.
Nagykanizsa—Barcs
ijfikányMl Sarcm kV. I irk.
ÍM u
12-15 I — 14 25 3 15-37 || 17-34\' IS\'54 1 21-15 i, -
II Pklr.1
"irk.
~BT8f
111 Sz. v. (OSlj Motor
K>l||v«gy.
P(t.r«|:8ireo4l
Ind. Ind.
TT!",
1414(1 20 3011
12-22 | 1815 |
12-40 15-30 21-58
I H\'ír^
[ nár, «fk.
TTW
13-33 16-10 22-49
Közvetlen kocsik:
301/902 si. vonatokkal Wten SB-Pécs—Oll|t* I, II., III. o. kocsi,
901/302 . . . -Szo^l^ft-Oyákfaiyes-Zsgreb—S-jsak közólt
912 931 . . Nagykanizsa--Páes Ifösött L. 11, ül. d. kocsi.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzletvezetfi: Zalai Károly).
72. évfolyam 136 azam
Nagykanizsa 1982. junius 18. szombat
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
jurkeii tóiig él kiadóhivatal: Főút 5. uám. Keuthelyl HókkUdóhlvatal: Konuth i
it-ntca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 80 ültét Szerkeaitóaégl éa Üadóhlvalalf telelőn: 78. ai
Világegyezmény keretében akarják megoldani a lausannei konferencia problémáit
A nagyhatalmak javasolják, hogy függesszék fel a jóvátételi fizetéseket a konferencia idejére
Laus&nne, junius 17 A lausannei értekezlet pénteki Héjén MacDonald felolvasol! egy nyilatkozatot, amelyet Anglia, Franciaország, Olaszország, Belgium és Jipán képviselői írtak slá. A nyilatkozatban ezek a kormányok amellett
taglalnak állást, hogy
a konferencia problémáit haladéktalanul oldják meg vllágegyezmény keretében.
A Hoover-moratórlum lejárta tekintetében kijelentik, hogy a további megoldásra való tekintet nélkül a konferenciában résztvevő államok jóvátételi és adóssági fizetéseit felfüggesztik
a konferencia tartamára. Az értekezleten ezulán Papén német birodalmi kancellár ismertette Németország álláspontját éB kijelentette, hogy a helyzet javulása attól függ, hogy a világgazdaságot meg-uabadliják e a politikai fizetések ■arcának zavaraitol. A jóvátételek nem épiienek, hanem rombclnak.
A német birodalmi kancellár ulán Herrlol íranda miniszterelnök emelkedett szólásra és kijelentene, hogy lenntarlás nélkül elfogadja a bázeli txakértöi jelentésnek azt a végső következtetését, hogy a jelenlegi gaz-tinlgl válság méretei messze felülhaladják azt az aránylag rövid depressziót, amelyre a Young terv
számított. A Hoover-moratórlumnak egyetlen évre való alkalmazása azzal az eredménnyel Járt, hogy a francia állam háztartásában körülbelül 1800 millió frank hiány mutatkozott és ezl a hiányt a legerősebb rendszabályokkal kelleti pótolni.
Herriot miniszterelnök ulán Chamberlain biit kincstári kancellár kifejtette, hogy nem volt kis dolog lemondani azokról a nagy összeghez fűződő igényekről, amelyek Angliát megilletnék, de Anglia meggyőződése, hogy csak gyökeres rendszabályokkal lehet helyreállítani a bizalmat és
kész a maga részét vállalni az eladósodás általános megszüntetéséből, feltéve, ha minden más kormány ugyanezt teszi.
Chamberlain végűi hangsúlyozta, hogy gyors döntésre van szűkség. A brit kormány, tekintet nélkül azon terhekre, melyeket az általa képviselt nép már ma Is visel,
nem fog habozni további áldozatokat vállalni
Jogi igényei tekintetében, ha ezzel elő lehet mozdítani a közös ügyet.
Mosconl olasz pénzügyminiszter szerint az olasz kormány álláspontja ebben a kérdésben eléggé Ismeretes. További fejtegetéseiben olyan megoldást sürgetett, amelyet az általa-nos gazdasági helyzet keretében lehel megtalálni. A megoldást az egyenlőség és szolidaritás elvének kell irányítania.
Mosconi beszédével a délelőtti ülés véget ért.
Matuskáné a mai tárgyaláson megcsókolta férjét, majd kihallgatása ntán eszméletlenül összeesett
Matuskáné szerint férje a Balatonnál Ismerkedett meg a titokzatos Leó-nevO telepatikussal
A jóvátételek megszüntetése Franciaországra Igazságtalan áldozatokat hárítana.
A reparációs kétdés nemcsak németfrancia ügy, hanem más oldalon Is súlyos következményekkel járna a kérdés rendezése. Így tehát a Jóvátételi kérdés révén szőnyegre kerül az európai gazdasági probléma teljes komplexuma. Egész Európát talpra kell állítani. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a |óvá-tételek gyökeres megszünletése a gazdasági egyensúly helyreállását vonná maga ulán. Mlndenekelőlt a biztonság éneiének javítása szükséges. Oazdaságl béke nélkül nincs politikai béke, de
gazdasági béke sem képzelhető el politikai béke nélkül. Ennek az elvnek kell végigkísérnie az értekezlet tárgyalásait. Éppen ebből az okból meg kell változtatni az elzárkózott gazdasági területek rendszerét, mert a korlátdzó rendszabályok lazítása sokkal hamarabb és biztosabban vezet célhoz, mint bármilyen erőszakos rendszabály.
Béca, junius 17 A Maluska- per pénteki tárgyalása kisebb jelentőségű lanuvallomá-x>k után Matuska feleségének kihall-fliWra kerüli a sor. A teremben «íy mozgolódás támadt, amikor az anök Matuskánét beszólította. Ma-toka zsebkendői veti elő és állan-törölte arcát és folyton félre-wdtlolla fejéi, hogy ne lássa lele-Matuskáné sorra válaszolt az "Miknek Matuska ifjúságáról és Másságáról hozzáintézett kérdésekre. h«|e családjában nem lordullak elő
belegségek. Férje anyja Igen Iszákos nő voll, 6 maga azonban soha nem talált valami nagy élvezetet az ivásban. Maluska az utóbbi Időben különcködő volt.
Elnök: Tud valamit egy Leó nevü telepatikus létezéséről ?
Matuskáné: 1924. évben amikor a Balaton mellett nyaraltunk, megismerkedtünk egy Leó nevü emberrel. Ez a Leó telepata volt. Férje azt mondotta róla, hogy Leó nagyon ügyes és hires ember és nagyon jó hipnotizőr.
A kihallgatás körülbelül egy óra hosszat tartott. Utána drámai jelenet következett, Matuskáné férjéhez ment, hosszan megcsókolta és mindketten hangosan sírlak.
Következett a család háziorvosának kihallgatása, aki elmondotta, hogy Matuska benne is a fantaszta éB zavaros fejű ember benyomását keltette.
Maluska felesége röviddel azután, hogy elhagyta a termet a folyosón eszméletlenül esett össze. Az orvosok az egyik szobában téritették magához.
"ffXws.orjxrm.iLii.i-X^xtrLU-L\'Ln.ru\'LrLAH\'ii\'i\'i\'i" ...............................................
„...135 képviselő 470 igazgatósági tagságot tölt be"
Az összeférhetetlenségi törvényjavaslat folytatólagos vitája a Házban
Budapest junitia 17 á képviselőház mai ülésén Almássy ^ló elnök bejelenlelte, hogy szep-*"|be\' 18-án Magyaróváron lelep-*»\'« Glessweln Sándor dr. a nagy **óciológu8 szobrát, amely ünnepet a képviselőházal is meghívták. , « összeférhetetlenségi lörvény-Wuiat vitájánál Désy Oéza utált
arra, hogy ennek a javaslatnak főéivé és uralkodó gondolata, hogy az országgyűlés tagjainak függetlenségéi biztosilsa minden irányban.
Andaházy Kasnya Béla éles vitába keveredett Östör Józseflel, a javaslat előadójával, az országos földbirtok-rendező bíróságnál lörténl ügyvédi ténykedései mtatL Oslör József a
képviselői padokból utasította vissza Andaházy-Kasnya Béla kijelentéseit Tury Béla szerint nem szabad tűrni, hogy a közvélemény azt higyje, hogy a mostani törvény javaslat rosszabb, mint a régi lörvény volt. A mostani törvényjavaslat sokkal szigorúbb. A képvláelő függetlensége érdekében kívánja a törvény-
hozás megalkotni az uj törvényi, nem pedig a panamislák ellen. Nem szabad a közvélemény előtt ugy beállítani az ügyet, mintha a parlament nagyobbik része panamisták-ból állana és ezek ellen kellene a javaslat.
Györky Imre szükségesnek tartja az összeférhetetlenségi lörvény szabályozását, mert lehetetten állapot az, hogy 135 képviselő 470 Igazgatósági tagságot tölt be és 245 képviselő közül 113 köztisztviselő.
A legközelebbi ülésl kedden tartják a mai napirenddel.
A kormányzó születésnapja
Budapest, Junius 17 Holnap, szombaton tölti be 64. életévét nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormánylója. Az államfő születésnapját családi körében csendesen ünnepli. Nem lesznek az idén sem nagy fogadások, mint ahogy az elmúlt években is csak a legszűkebb családtagok vették körül ezen a napon a kormányzót, de az otszág hazafias közönsége megüli az ünnepet és a magyar szivek milliói köszöntik szeretettel a kormányzót, aki mint az állam legfőbb reprezentánsa, mint családapa, mint vezér és mint férfi egyformán mintaképe a magyar erények legszebb, legeszménylbb kikristályo-sodásásának. A magyarság nehéz és súlyos küzdelmeiben bizakodó reménységgel tekint a legmagasabb őrhelyre és azt kívánja, hogy áldja meg és larlsa meg az Isten Horthy Miklóst alkotó erejének teljességében, céltudatos munkájának csor-blltatlan erejében.
Nagy pusztított egy zalai községben
Zalaegerszeg, Junius 17 Zalaszombalfa községben az él-szaka nagy lüz pusztított. 5 lakóház és számos gazdasági épület teljesen leégett Egy ember életveszélyesen, többen könnyebben megsérültek.
Szabadlábra helyezték
Nagy István volttörvényszéki bírót
Budapest, junius 17 Nagy István törvényszéki biró, akit annak idején megvesztegetés és hivatalos hatalommal való visszaélés mialt négy évi fegyházra Ítéltek, ma reggel szabadlábra került. Mint jó magaviseletű rabnak, hátralevő büntetését fellételesen elengedték.
Az eucharisztikus világkongresszus
Budapest Junius 17 Az eucharisztikus világkongresz-szu8 magyar résztvevői elindultak Dublinbe. A püspöki karból Mikes János gról szombathelyi és SAvoV Lajos székesfehérvári püspök vesz-I nek részt a kongresszuson.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. junius 18
Látogatás a kórházban a legöregebb magyar vasutasnál,
akt 96 évet ét már a Ha it nyugdijat vatutí
Nagykanizsa, Junius 17
A lenyugvó nap sugarai homlokon csókoljak a kórház sebészeti osztályán fekvő idős beteg férfit, akinek orcáira nemcsak a kemény élet, de az idó Is éles barázdákat szántott. Csendesen piheg, a kedves jó apáca lábujjhegyen oson el ágya mellett, hogy lel ne ébressze merengéséből, vagy álmából, mert nem tudni, alszik vagy ábrándozik a multak felett Dezsgyek János vasull kalauz, akinek Fejtáblája azt jelzi, hogy a 96 évet túlhaladta és a 100 telé közeledik
Dezsgyek János nagykanizsai nyugalmazott vasutast súlyos lábcsont-tóréssel szállítottak be a kórházba. A többi betegek ágyai mellett ott vannak a hozzátartozók, Dezsgyek bácsitól ls most ment el a (elesége, aki ugyancsak tul van a 86 évén és élet párjával 68 évet töltött el jóban, roszban.
Várjuk, mlg a mult idők nagy tanuja magához tér és lassanként szólásra melegszik. Mert Dezsgyek bácsi szllkszavu ember, akit animálni kell, hogy beszéljen és elmondjon egyet-mást bosszú éleiéről.
A vasutas életéről kérdezzük. Ezzel szivénél fogtuk az öreg vasutast, aki angyali türelemmel várja és szenvedi végig a gyógyulás folyamatát . . .
Leülünk ágya mellé és csakhamar szaporább lesz Dezsgyek bácsi ajkán a szó.
Megludjuk, hogy Dezsgyek János nagykanizsai szülelésü, édesapja néptanító voll, aki máshonnét jött ide, de ö már itt látta meg a napvilágot. Mikor iskolái! elvégezle, vasutasnak ment.
— Persze akkor talán még cssk öt esztendeje leheléit — mondja szakgatottan — hogy megindult a
nagykanizsai vonal.
Nemsokára kalauzzá lépett elő.
—■ Nagy öröm volt, mondja, amikor sikerült elérni, hogy 24 pengő havi fizetési kaptam . . . Szép fizetés vol! ám akkor havi 24 pengő — mondja sóhajtva és minlha vissza akarná idézni azokat a jó időket, amikor nem iBmerlék még a kenyérjegy, vörös-uralom, a világháború és egyéb fogalmakai, de 24 pengő elég volt, hogy egy kis vasutas család szépen és nyugalmasan megélhessen, sőt valami csekélyke pénz félre is kerülhessen kis házacskára, ahol ma|d a szolgálatból kiöregedett vasutas szárnyrakelt csibéivel együtl meghuzódhatik.
Tisztelettel néztük a hosszú mult emberéi, a jó-világ tanu|át, aki a Prágerhofi vonalon kezdte meg vasutas szolgálatát és egy egész életet töltött Nagykanizsán.
Megtud|uk, hogy Dezsgyek János kalauz 68 év óta áll a vasul szol-
Sálalában, persze ebbSI 36 éve njug-ijállományban.
Ugyancsak a vasutas pályára lépett a fia ls, aki kiszolgálta rendes Idejét és ma már szintén nyugállományban van.
Ahogy beszélgetünk a mult emberével egyre-másra jönnek a látogatók, jobbára vasulasok és családtagjaik. Egyszerre csak nyílik az ajló, kis flu jön be egy vasutassal. Néhány percet elbeszélgetnek azokról az időkről, amikor 24 forint volt a vasúti kalauz fizetése, de nem kellett rettegnie, hogy redukálják, leépítik. A kis vasutasgyerek megilletődve nézte a fehérhajú veterán vasutast, Magyarország legöregebb vasutasát.
A mull és lövő találkoztak a kórteremben... (B. R.)
Harczos Irén nevében szélhámoskodott egy ismeretlen nő
öt pengő ára cukrászsütemény az aranyszéke szubrett számlájára
Nagykanizsa, Junius 17 Filipovlts István Fó-uti cukrászmester csalás vétsége elmén feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen lettes ellen. A cukrászmester elmondotta, hogy még május 26-án egy ismeretlen nő jelent meg az üzletében, ahonnan közel 5 pengő értékű süteményt vitt e! azzal, hogy Harczos Irén, a színtársulat közkedvelt szubrettje részére viszi és az
árát is majd a művésznő fogja kifizetni. A cukrászmester tegnap felküldte a számlál Harczos Irénnek, aki azonban nagy meglepetésre kijelentette, hogy nem 6 hozalta a süteményt, egyáltalán nem is tud semmi! az egész dologról. A szubrett nevében szélhámoskodó Ismeretlen nő kézrekeritésére nyomozást indított a rendőrség.
Hogyan akart Bécsbe utazni egy dühöngő őrült a kanizsai állomásról?
Egy szomorú torsa fabzsi kereskedőn a/ra kitört a téboly
Nagykanizsa, Junius 17 Néhány nappal ezelőtt, egyik este magas, erős, szlkártermetű, szürkeruhás férfi vonta magára különös viselkedésévei az állomáson szolgálatot teljesítő rendörök figyelmét.
Jólöltözött, mintegy 40—45 éves férfi sorra járta az állomáson veszteglő szerelvényeket. A rendőr először azt hitte, hogy talán valamit a vonalban felejtett és megkérdezte, hogy mit keres?
— Bécsbe akarok utazni és helyet keresek magamnak, válaszolta az illető zavaros tekintettel.
—- Dehát most nem Indul semmiféle vonat Bécsbe, velette ellen a rendőr.
— Sajnálom, már pedig nekem mindenáron utaznom kell.
A rendőrnek ekkor már gyanús volt a dolog és azzal a trükkel, hogy majd intézkedni fog, becsalta az ismeretleni az őrszobára, ahol az ügyeletes Matán János dr. rendőr-fogalmazónak jelentette az esetet
A rendőrfogalmazó ki akarta hallgatni az előállított férfit, de az egyetlen hozzáintézett kérdésre sem adott választ. Hosszas faggatás után any-nylt ki lehetett venni belőle, hogy az egyik kanlzsakörnyékl községben lakik a családjával együll, foglalkozására nézve pedig kereskedő. Azt is elárulta, hogy hosszú Ideig állott kezelés alatt a lipótmezei elmegyógy-
intézetben, ahonnan nemrégen bocsátották szabadon.
Amikor aziránt kezdték faggatni, hogy miért akar Bécsbe mennVnem adott értelmes választ, sőt amikor kijelentette a rendőrfogalmazó, hogy egyelőre akadályokba ütközik az elutazása, dühöngeni kezdett és fel akarta borítani az asztalt. A rendörök nagynehezen megfékezték, mire néhány percig tartó pauza ulán nekiiramodott az ajtónak, hogy meg-
szökjék, miközben ugy, hogy |az egész állomásépület csak ugy visszhangzóit belé, azt ordította, hogy neki azonnal Bécsbe kell utaznia.
A rendőrök ismét lefogták, majd értesítették dr. Ooda Lipót tiszti főorvost, akinek intézkedésére be-szállították a városi közkórházba. A kórházi orvosok előtt nem volt már ismeretlen a szerencsétlen ember személye, akinek beszállításáról azonnal értesítették a családját.
Lengyeltóti, Junius 17 Érthetetlen öngyilkosság tarlja izgalomban néhány nap óta Somogyiad község lakólt. A község egyik legszebb leánya, Marton Katalin, revolverrel fejbelőtte magái és azonnal meghalt.
Marton Katalin asomogyjádi uradalomban volt béresleány és egymaga tartotta el öreg szüleit. Néhány nappal ezelőtt, amikor szülei nem voltak olthon, belopódzott az
egyik szomszédos lakásba, ahonnan ellopta a revolvert és hazament
Otthon ünneptőbe öltözött és végigfeküdt a rozzant díványon, ahol kétszer fejbelőtte magát. Az első lövés ugyanis nem volt halálos, mire a halálba Indulók elszántságával másodszor ls golyót röpített az agyába.
A csendőrség nyomozást indított az öngyilkosság hátterének felderítésére.

„Nem bánom, akasszanak feli" — harsogta az öreg gazda a bíróság előtt, mlg ott a tárgyaláson le nem tartóztatták.
Keszthely, Junius 17
(Saját tudósítónktól) A nagykanizsai törvényszék Keszthelyre kiszállt tanácsa most akarla felelősségre vonni Pdkozdt Qergely 69 éves nemesbükki földművest. Az öreg embert a menye, Ifj. Pdkozdt Oer-gelyné jelentette fel súlyos testisértés elmén, mert a vádirat szerint valami összeszólalkozásból kifolyólag gereb-lyével ugy megverte a fiatalasszonyt, hogy az súlyos sérüléseket szenvedett.
Miután a Keszthelyre megidézett tanuk nem jelentek meg, a bíróság elnapolta a tárgyalási. Amikor az erről szóló végzési enunclálta Mut-schenbacher tanácselnök, az öreg
Pákozdl öklét rázva jogtalannak minősítette a zalaegerszegi törvényszéknek azt az Ítéletét, amely az apa és fia közt régóta buzódó polgári perben kimondotta, hogy a közjegyző előtt a fiának ajándékozott haz if|. Pákozdi Oergely jogos tula|dona.
— Nem bánom, akasszanak fel, isméielte többször az öreg gazda, de Inkább összedöntöm azt a házal.
Ezen kijelentés és az elkeseredett ember külső magatartása is annyi tiszteletlenséget árult el a bíróság Iráni, hogy a jelenvolt klr. ügyész azonnal őrizetbe vétette csendőrökkel az öreg Pákozdlt.
Pákozdi Oergely felfolyamodásul éli a letartóztatás ellen.
A tábla leszállította az egeraracsai Putifárné fegyházbüntetését
Vejének tlzesztendel fegyházbüntetése jogerős
Nagykanizsa, Junius 17 Nemrégen foglalkoztunk azzal a szomorú falusi drámával, ami Eger-aracsa községben történt, amikor Hancz Oyörgy 23 éves fialal ács, anyósának, Szűcs Jánosnénak biztatására szivenszurta annak öreg férjét, a 68 esztendős Szűcs Jánost.
A nyomozás folyamán kiderült, hogv a 43 éves anyós szerelmes volt a 23 éves vejébe és az öreg gazdát csak tehernek nézte, akitől mindenáron meg akarl szabadulni. Szűcsné be ls ismerte viszonyát vejével és a forró vérű menyecske minden védekezése az volt szomorú bűnére:
— Bizony, minálunk már megszoktuk azt, az édesanyám ls ugy csinálta az urammal I...
A nagykanizsai törvényszék a szerelmes szívű Pullfárnét 10 esztendei fegyházzal sújtotta, ugyancsak ennyit kapott a veje, Hancz György is.
Mindkeltő megfellebbezte az első bíróság Ítéletét. Most foglalkozott ezzel a drámával a pécsi kir. tábla Simon Rudolf-tanácsa.
A tábla a tárgyalás lefolytalása ulán Hancz Oyörgy büntetéséi, a 10 esztendei fegyházat, helybenhagyta, ellenben Szűcs Jánosné büntetését 7 esztendei fegyházra szállította le.
Tegnap délelölt hirdették ki a nagykanizsai törvényszéken a két
fogoly előtt a tábla Ítéletéi. Síücsné fellebbezett a bűnösség klmondási miatt, Hancz György megnyugodott az Ítéletben.
Fel akarta gyújtani az egész községet
Több ház, kőztük a szegényház ls leégett
Igal, Junius IS
Veszedelmes tűz pusztított néhány nappal ezelőtt a somogymegyei Bonnya községben, ahol szinte percek alatt kigyulladtak Peti Konrád gazdálkodó gazdasági épületei. Rövidesen átcsaptak a lángok a szomszédos házakra ls, Igy a közelben levő községi szegényház is porrá égett.
Javában folyt a tűzoltás, mikor az egyik tűzoltó észrevette, hogv egy suhanc fel akar/a gyújtani a községi kovácsmühelyt is. A suhancot őrizel ne vették a csendörök, akiknek beval; lotta, hogy öt Szvatt József bonnyai földműves biztatta fel arra, hogy gyújtson fel több házat a községben.
A csendőrség ugy a suhancot, mint a földművest őrizetbe vette, bár Szvatt József tagadja, hogy bármi köze Is lenne a gyujlogatá-sokhoz.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. Junlus 18
SZÍNHÁZ
Aranyóra
.A lélekre nagyon vigyázni kell I Ugy kell vinni, mint a gyertyát a szélben ... Nem szabad a tiszta, szép lelkei bemaszatolni . . ."
Igy mondja Szép Ernő ebben a világsiker felé elindult darabban. (Az egészben ez az egy mondat az igazi Szép Ernő, a halk, törékeny, dekadens poéta). 0 maga mesének nevezi a darabot. A mesét azonban hol a pesti levegő, hol a Jassz-ro-mantlka, hol az ujabb szlniirodalom-ban Idestova obligát kriminológiai Izgalom, hol a zsíros lókereskedő-humor földszagú bár-erotikája taszítja nagyon távol a mesétől, egészen a nagyon is reális életig, hogy a végén egy édeskés, halálos giccsel mégis csak visszakanyarodjék a meséhez. Röviden: Szép Ernő összebalmozott vagy tiz képben mindent, amire — hogy slilszertlen (ejezzük kl magunkat — bukik a pesti színházi publikum.
Csupa elmaszatolt, nagyon elmaszatolt lélek közt egy becsületes, lörödött öreg vergődik. Egy óráért lörlénlk minden Furcsa I Egy arany óráért. És ml minden töriénik érle I? Rablás, szerelem a börtönig, leány-beciület és hazugság .. hazugság... hazugság. Eleinte ugy indul, mintha a ma kivert, munkanélkül maradt fiatalságának telki keresztmetszetébe nyúlna Szép Ernő, de feladja ezt, a végén mar egyáltalán nem is tudni, hova tünt cl a modellje, az órás-segéd, skinek különben is elejétől fc^jva zavaros és következetlen a léleklsnl analízise: egyszer a ma szimpatikus átdoiata, másszor a legcinlkusabb gazember, a metamorfózis indokolása nélkül.
De ha nem keresünk élő embereket (bár az erősen reális hatásokra való beállítottság mellett ez nehezen megy), ha nem filozofálunk és nem boncolunk, akkor nagyon sok szép ségel, érdekfeszítő izgalmai, sok tinóm detailt találunk ebben a darabban.
Az előadás nagyon jó volt, a kiváló prózai agyültes nagyszerű, értékes teljesítménye. Áll ez különösen Danis Jenőre, aki a lörödött öreg alakját százszázalékos művészettel, a lelkéből, a s\'ivével játszotta, nagyon finoman, tökéletes illúzióval. t-\'eleky Klári meleg drámai tónusa •ok szép színnel gazdagította a színpadi sikert. Markovlts Bandi ragyogó alakítása egyik legszebb ériéke az eslének. Kisebb szerepeikben Bende és Krémer adlak becsületes játékot. Bánky kissé erősebb volt a kelleténél. Epizód szerepében kitűnő voll Vass Irma. A rendezés (Danis munkája) elsőrangú.
A közönség meleg és sok tapssal avatta szép sikerré ezt a prózai estét. _ (bl)
A színházi iroda hirei
C) Mava, 22-150 filléres helyArakkal. Ez évadban szombaton utoljára kerül színre a Nagykanizsán legnagyobb nénszortlségnek örvendfl Maya operett-újdonság Viola Margit, Harczos Irén, (lalotta Ferenc, Markovlcs Bandi, Nagy l-ábor pompás alakításaival.
(") Vasárnap három előadás. Vasárnap délután fél 3 órakor 22-15U filléres helyArakkal Lehár Feronc világhírt! daljátéka, a Mosoly országa, délután léi (1 órakor Édes ollensóg mlntón 22-150 filléres helyArakkal, e«te fél 9 órakor rondcs helyárakkal a t-ohér ló operettrevllszt\'nzácló kerül színre.
A színház e heti műsora:
Szombaton: Maya.
Vasárnap délután tél 3 órakor: Mo-" I országa.
Vasárnap délután fél 6 órakor Kdes ellenség.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő Jelentések. Pénteken a hőmérséklet: Kernjei 7 órakor +126. délután 2 órakor +1M, este » órakor +I36.
FriMvr Reggel, délben felhői, este tluta égboltozat.
SUUrdny. Reggel, délben és este északkeleti saél,
(Élaaknl ródMirlentin) » adunlé-Ulal latéaet Ul.nti aata 10 Arakor t Léayegtalaa hSv*lto«éaaal a aaél gyengOMaa v»rh«»ó.
" "i * J—■ ....... ri j i i i—■■ i i ii.in.wi ■«. 11
Synjtogatók garázdálkodtak a rigyácl szőlőhegyen
Három présház porrá égett 2000 pengő értékben
Nagykanizsa, junlus 17
Néhány nappal ezelőtt nagy lüz pusztított a rigyácl szőlőhegyen, ahol három gazdálkodónak porrá hamvadt a présháza, mintegy 2000 pengő értékben.
A tüz Magyar István gazdálkodó zsuppielös présházában keletkezelt, ahonnan percek alatt átcsaptak a lángok Kacilus István szomszédos pincéjére A napok óta tartó nagy szárazság és az akkor uralkodó erős széljárás csak növelte a veszedelmet, ugy hogy rövidesen a harmadik préshiz, Rodek Györgyé is lángokban állolt.
Mire a szőlőhegyen tartózkodó néhány közeli pincctulajdonos észrevette a tüzel, akkorra már mind a három présház hatalmas lángokkal égett. ÓHásra még csak gondolni sem lehelet\', mert víz nem volt a közelben. A gazdák minden igyekezete csak arra irányult, hogy valami módon megakadályozzák a tüz továbbterjedését, a három présházat aznnban már nem tudták megmenteni. minden olt puszfull a lüiben. Mintegy öt órán keresztül larlotl az emberek küzdelme a lángokkal. Végre éjfél tálban sikerült elháritaniok a lovábbi veszedelmet.
A lüzvizsgálat megállapította, hogy n lüz nem véletlenül keletkezett, mert a három leégeti présház gazdái aznap nem is voltak kinn a szőlőben. Nyomozás indult a gyújtogató személyének megállapítására. Miután a présházak biztosítva voltak, a kár nagyrészt megtérül. i.i-r>_i r-iyv>i *»■* i \' i "*i * a !*■
Az alsólendvai kerületben benyújtották az ajánlásokat
Lenü, Junlua 17
Az alsólendvai választókerületben tegnap Járt le az ajánlások beadásának határideje. Slposs József törvényszéki tanácselnöknek, mint választási biztosnak, mind a három párt benyújtotta a megszerzett ajánlásait. Legtöbb ajánlást kapott a Némethy-párt, legkevesebbet Neugebauer Béla pártja.
A választási harc Némelhy Vilmos és Kresz Károly dr. közölt fog lezajlani, mig Neugebauer lehetséges, hogy már az ajánlásoknál elvérzik.
ágy- és síiTérelmsszeieáésbei szenvedő egyéneknél a természetes .Ferenc Iózsef keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kiméletesen lá-volilja cl. Tudományos tapaszlalatok kétségtelenné tették, hogy a Ferenc Iózsef viz számos féloldali hüdésben fekvő betegnél is megtette a hatást s igy nagy megköny-nyebbülést okozolt. A Ferenc fóiief keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Junius 18, szombat
Római katolikus: Efrém ea. Protest.:
Arnold. Izr.: Szív. hó 14.

Városi Múzeum és Könyvtár nyltvs csütörtökön és vasárnsp délelőtt lö-töl 12 óráig.
Oyógyszortárl éjjeli szolgálat: a .Fekete sas" gyógyszertár Fő-ut 6. sz. és a klsksalssai gyógyszertár.
OöafUrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétlő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőkaek). Tel. 2—13.
A kormányzó születésnapja
alkalmából tegnap este a nagykanizsai Levtnle\\ Zenekar festői lampi-onos, fáklyás felvonulást rendezett a város utvonalain. Útközben szere-nádot adtak Igen nagy hallgatóság jelenlétében dr. Králky litván polgármesternek és vlléz Barlay János ezredparancsnoknak. Lélekemelő volt a hősi szobor elölt adott szerenád,
Ma, Bzombaton reggel fél 10 órakor tábori mise a Zrínyi sportpályán, 10 órakor a felekezelek templomaiban.
— Városi közgyfllés elölt. Értesülésünk szerint még ebben s hónapban össze ül Nagykanizsa város képviselőtestülete rendes közgyűlésre, amelynek az elektriflkálás felett való döntés, a vadászterület bérbeadása, a polgármester szabadsága, valamint a város mull évi zárszámadása lesznek a főbb tárgypontjai.
— Zalai Ipartestületek elnöki értekezlete Nagykanizsán. Az Ipartestületek Országos Központjáról szóló törvény |u ius elsejével lép életbe. Ennek kapcsán sz Iparosok kamaránként 15 delegátust küldenek a központba. A kiküldöttek megválasztása körül rendkívül heves küzdelem várható. Az erre vonatkozó választások jullus első felében zajlanak le. Ebben az ügyben a zalai ipartestületek Nagykanizsán jullus 3-án délután 4 órakor az Ipartestületi székházban elnöki értekezletet tartanak.
— Ma Qarden-party. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegylet emberbaráti cél|ált szolgáló, nyári pihenő előtti Oarden-party a legjobb auspiciumok közt ma szombaton este fog lezajlani a Central kerthelyiségében. Kedvezőtlen Idő eselén a szálloda fehértermében. Beléptl-dlj élvezeti utalvánnyal csak egy pengő. Az utalvány ellenében tetszés szerinti elsőrendű frissítő és üditő Ital lesz felszolgálva. Kellemes szórakozásról gondoskodva van. önmagával és a Nőegylet szegényelvel tesz jót, aki az estélyen megjelenik. Annyi bizonyos, hogy sok .ideális feleség" lesz Jelen.
= Divatban, ízlésben, olcsóságban a Schülz Áruház vezet.
— Oyermeknyarattatás. Mint minden szociális és karitatív probléma megoldásában, ugy most Is a Keresztény Jótékony Nőegylet vette ki részét elsőnek s csatlakozott hozzá az Úrasszonyok és Urleányok Mária Kongregációja s 1—1 leánygyermek 3 heti nyaraltatása költségeinek fedezését vállalták (36 pengő), melyért ezúton is hálás köszönetet mond a Missziósház főnöknője s kéri a helybeli különböző egyesületek vezetőit, valamint a tehetősebb magánosokat, hogy buzdulva a jó példán, szintén tegyék lehetővé 1—1 szegény leánygyermeknek 3 heti nyaraltatását.
Halló 1 Figyelem 1
Valódi, JómlnóségO fiatal friss
m a r h m h u •
melyet nem kell egy napig főzni.
eleje 1 kgr. 68 — 00 fillér
hátulja 1 „
rostélyos 1 „
hátszín 1 „ ae fillér
fartő 1 ..
fősAI 1 ..
Sertéshús 1 kgr. 1\' 120-180
Tisztelettel
Simon IstvAn
btate* f. méaxáro*,
kti.l a hiU* radlcll ■ pUton.
35 éves találkozó
Nagykanizsa, Junius 17
A nagykanizsai piarista főgimnáziumból 35 évvel ezelőtt kikerült diákok találkozója csütörtökön volt Nagykanizsán. Délelölt fél 10-kor szentmise volt a felsötemplomban. amit dr. Vegete Lajos kisbárapátti esperes celebrált. A mise alatt a gimnáziumi énekkar műkOdOlt közre Gyurátz Ferenc tanár vezetése alatt. 11 órakor tisztelgő látogatás volt a gimnáziumban, ahol a megjelenteket Rozs Lsjos helyettes igazgató és a találkozóra Budapestről leutazott dr. Vörös Cyrill kegyesrendi kormánysegéd fogadták. Dr. Vegete Lajos üdvözlő beszédére dr. Vörös Cyrill válaszolt hosszabb beszédben, aki kegyeletes szavakkai emlékezett meg a 2 hónappal ezelőtt elhalt dr. Platschek Manó volt osztálytársukról és örömének adott kifejezést, hogy erre a találkozóra újból lejöhetett és biztosiloita voll tanítványait, további szeretetéről.
Elhatározták, hogy 5 év múlva 40 éves találkozóra ismét összejönnek.
Este társasvacsora volt a Korona éttermében, melyen dr. Vegele Lajos meleg szavakkal kOtzönlOlte a megjelent voll lanátukil és 40 éves tanáil működésének emlékére átnyújtották értékei ajándékukat, melyért az ünnepelt meghatottan mondott köszönetet.
A megjelent öregdiákok névsora : Babóchay Oyörgy földbirtokos, Blan-kenberg Imre nagykereskedő, Farkas Qéza poatafelűgyelö (Budapest), dr. Jakóby Viktor nyűg. rendőrkapitány (Zágráb), Katlvoda János MÁV felügyelő (Budapest), Kiss Béla reál-gimnáziumi tanár, Morandlni Bálint mérnök (Varasd), Ney Miksa DV felügyelő (Budapest), Pintér Sándor postafelügyelö, Perger Róbert fűlö-házi főnök (Szombathely), dr. Prinz József DV főfelügyelő (Budapest), Török Miklós uradalmi főintéző (Kiskarácsony), dr. Vegele Lajos esperes plébános (Klsbárspáti), Woll-heim Manó magántisztviselő, Zábó Oyörgy kataszteri főmérnök (Pécs).
— Akinek nincs pénze nyaralásra, itthon is kellemessé teheti a nyár forró napjait. Nem is kell messze mennie, csak a Klsfaludy-utcába, ahol a gőz és kádfürdő Tólhék kitűnő vezetése mellett a legpompásabb és legolcsóbb felüdülést nyújtja a napi munka után a melegtől, portól elgyötört testnek és léleknek. Nem is kerül többe egyetlen egy pengőnél. Akár a göz, akár a kád ugyanis tizes bérletben I—I pengőbe kerül. A délutáni gőz mindig 1 pengő. Ennyit pedig csak megér egy kellemesen eltöltött nyári délelölt vagy délutáni?
ORION -RADIO
ZALAI KOZLONV
1932. junius 18.
— Elmarad a Misszióshíz fagylalt-délutánja. A Szociális Missziótársulat helyi szervezete folyó hó 19-ére tervezett műsoros fagylaltdélutánját technikai okokból ószre, az u| munkaév kezdetére halasztotta.
A polgári leányiskola I. óh IV. osztályába való használt tankönyvek olcsón eladók Sugár-ut 38\'s udvarban.
Hogyan jobb?
Margitkdék tyúkját elvitte a róka. Az oktalan állat átrepült a kerítésen, befutott az erdőbe és róka koma elkopta
— Látod klslánykám — magyarázta Margitka anyukája, — a róka megette a csibét, mert nem viselkedett jól.
Margitka gondolkozott egy klsíé. Azuldn felelte:
— Ha pedig jól viselkedett volna, akkor mi eltük volna meg.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre is, kamatmentesen. Kopstein butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
K.
SPORTÉLET
A bajnokság harmadik helyezése dől el a vasárnapi DVOOE—NTE mérkőzésen
Nagykanizsa, Junlus 17 A szezon utolsó bajnoki mérkőzése kerül vasárnap Nagykanizsán lebonyolításra. A kerület többi csapatai a szezont már befejezték, csuj)án az NTE—Dombovári VOOE elmaradt mérkőzés van csak hátra, mely találkozás eredménye nagy felfordulást idézhet elő a bajnoki tabellán. Az NTE győzelme esetén Is második helyezett matad, mlg a VOOE győzelme esetén, a DVAC és PEAC-ot megelőzve, a bajnoki tabella harmadik helyére kerül.
Nagykanizsa város sportközönsége élénk érdeklődéssel lekint a vasái-napl találkozás elé, ami annál is érthetőbb, mert az NTE a tavasz folyamán szebbnél szebb győzelmeit aratla és köztük az Országos Vasutas bajnok PVSK-t 5:1 arányban megverte. A VOOE mull vasárnap játszotta le a bajnok PVSK elleni mérkőzéséi Dombováron, mely 3:3 arányban döntetlenül végződött, mlg az ősszel 2:1 arányban megverte Pécsett a PVSK-I. A VOOE ezen eredményeivel, valamint az ősszel NTE felett aratott 4: l-es győzelmével bebizonyította, hogy a legjobbak között van a helye és hogy a legjobb csapatoknak is komolyan kell számolni vele.
Az NTE már 5 hele nem játszott bajnoki mérkőzést, de baratságos mérkőzések, valamint rendszeres tréninggel készült a vasárnapi nagy találkozásra, hogy jó hírnevéhez méltóan szép győzelemmel örvendeztesse meg a nagykanizsai sport-közönséget.
A mérkőzés 5 órakor kezdődik. Előtte 3 órakor a levente bajnokság osztályozó mérkőzése kerül lejátszásra, mely mérkőzés eredményétől függ, hogy a Teleki benn marad-e az első osztályban.
(Leverte „Sportszakasz") 19-én vasárnap délelőtt fél 11 órakor tartja fogl Okozását. Oktató.
Alkatrészek
Citroen és amerikai autókhoz
Pneumatikok
garanciával
Autófaluwrsrtésl sikkek
legolcsóbban! >.
UGY Jföff
Közgazdaság
A kanizsai piac árai
(Hivatalos dr-ítsta a szerdal hetivásárról)
Zöldségfélék (kllogrammonktnt) : bab — —, mák 0 90, fokhagyma uj 30, vöröshagyma 20, zöldség 16, burgonya 10—16, saláta fdrb) 01, fejeskáposzta 00, ugorka 00, kelkáposzta 00, paradicsom 00-00 I.
Baromfi (darabor&int) Irak 1\'20— 2 00, oslrke 0.80-200, pulyka 0 00—0-00, sovány kaosa 1D0-1B0, hlzotl 4 00—6 00,sovány liba 0-00-000, hízottá 00-10-00, szopós malao 200—4.00 pengó.
Termények (metcrmázsánktnt): buza 00-20-00, rozs 19.00. árpa 00. zab 17 00, osövee tengeri 00, Bzemes tengeri 19-20— széna 8-00 - OOO, lóher 4 -00, lucerna 4*00 — 0*00, alomszalma 2 00, zaupp-szalma 0—000 pengó.
Tejtermékek: tej lt 12-14, tejtet lt 00—W, turó kg. 00- 40 tlllér, vaj kg. 2-40—2-60 pengi, tojás drbja 07-08 üli.
QyQmölcs (kilogrammon/tini) l dió 000 pengó, alma 00 -00, körte 00-00, szilva 00, azőlő 00—00, barack 00, cseresznye 40 flllér.
Húsárak (ktlogrammonklnl): marhahús eleje 1-00, hátulja 1-20, borjúhús eleje 1*40, hátulja 1-6(5, sertéshús 1 20—140, zsír 1-80, háj 1-70, zslrszalonna 160, birkahús UOO, kalbásztélék 1-00—400 P.
Elő állat: állatvásár zárlat alatt
(—) Országosvásár. A május
30-ín rossz idő mialt clmsradl zali-szenlbaláztl vásári junius 20-\'án tartják meg.
tártai
Páris20-IW/s, l-ondon IR-74tfe, Newyork 513-621/z, Hrllssel 71-35, Milano 26-23, Madrid 42-35, Amsterdam 207 30, Berlin
121 45, Wien---, Szófia 3 73, Prága
15-20, Varsó 5740, Budapeat —•-, Belgrád 900, Bukarest 3-07.
i Hemzetl Bank áerlza-árfolyamal
VALUTÁK Angolt. 20-90-21-30 Belga tr. 79-40-80 00 Csen k. 1096-17 OH Dánk. 113-20-114\'20 Dinár W7-1009 Dollár 57050-573-50 Pranda 1.22-30-22 50 Holt. 230 50-23190 6400-«4 50 340-356 4 06-4 19 2902-2932 Márka 135-70-13060 Norvég 101 30-102 30
Peseta —\'-■—
Schlll. -•-■—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 106 20-107-20
Zloty Lel Léva Ura
DEVIZÁK Amst. 230-70-231-90 Belgrád 999-10-09 Berlin 135-80-136-60 Brüssel 79-50-80-00 Bukarest 3-43-3-54 Kopenh. 113-40-114 20 London 20-78-20-98 Madrid —•—_■_ Milano 29-12-29-32 Newy. 571-00-574-00 Oszló 101-50-102-30 Pária 22-33-22-47 Prága 16-95-17-03 Szófia 408-4 19 Stockh. 106-40-107-20 Varsó 64-10-64-50
Wien —•-•-
Ztlrich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
Teratóartózsáe
Buza tv. 20 filL, dt. 20 fill., a rozs — fill. emelkedett.
Buza tlazav. 77-es 12-00—1215, 78-as 1210-12-25, 79-es 12-25-12-45, 80-as 12-35—12-55, dunánt. 77-es 1190—12-05, 78-as 1200-12-15. 79-es 12-15-12-35, 80-as 12-25-12-45, rozs 1250-12-60, lak. árpa 17-00-17-15, zab 16-00—16-25, tengeri 17-75—17 85, korpa 12-10—12 25.
Felhsjtás 489, eladatlan 122. - Elsőrendű 1 10—1-13, szedeti 110—116, szedett közép 000—1-06, könnyű 074-0-86, l-só rendű öreg 094-0-98, ll-od rendű öreg »80-0-8b, angol süldő 1. 105-1-20, szalonna nagyban 130— 0-00, zsír 1-30— 1-36, hus 1-30 -168. félsertés 130—1-44
Haifa: toizalal lywaás ás U>ktaéá Vállalat, liniwlllfc,
Felelős kiadó: Zalai Károty. Mwihs hWHi Sm>i*ii m. aa.
RADIO-M.U SOR
Junius 18 (szombat)
Budapest 9.15 Az államrendőrség zenekarának hangversenye. Közben 9.30, Hírek. 11.10 Nenuetközl vizlelzősaolgálal. 12.00 Déli harangszó. 12 05 Hangv. Közben 12.2.1 Hírek. \\3M Idójelséa, Időjárasjelentés. 14.46 Hírek. 18.00 Meseóra. 16.45 Időjelzés, Idő-járásjelentés, H. I7.C0 Sialonzenekari hangverseny. 18.15 Novella. 18.45 O. hangv. 19.45 Rádió amatórposts. 20 20 Zoltán Irén hangveraenye. 21.00 Szerenád a bécsi JOKlplalzen. 22.00 Időjelzés, Időjárásjeteu-tés, majd cigányzene.
APRÓHIRDETÉSEK
L 10 í
w «. S fUUr. fc I
____M MII ér. mkM. nwaw mi *t|a •
UM. U pMuk~ 10 -Ut — V*r. ->»»-MM Oa • IU\'*r. • alsfcs T
UIIM WlM 114 ut u
tlU.1 .......... M»--
Használt ü. polgári leánylskolsl kSaj-■k olcsón eladók Zrínyi Mlkióa utca 47.
Clpfik mélysa leexállltett árban kaphatók Armisth Bazár-udvar.
2759
Háatát terhel* kamatos kölcsönét, kamatmentes hosszúlejáratú kölcsönné ál alakltom. — Felvilágosítás Szántó, Su-gár-ut 6. 2\'64
POGANTVÁRI
uradalmi lajboralm kaphatók literenklnt már 10 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 üter. BROSS KAROLY (Oldbhtokoa Batthyány-utca 26. azám.
FSISsStt tej házhoz azillltva is, Ismét kapható Tejközpontnál. Telelőn 349. 9
Három szobás utcai lakás Szemere-utca 2/c alatt kiadó. Bővebbet Vlda kalapüzletben. II
■larteaee ssakáosat, aki önálló (őzéiben gyakorlott, Jullus elsejére beléphet Ceeagery-at 23. azim alatt lakó
családhoz. 3J79
vigyázzon egészségére és igyék
Resedeí Bizet,
mely hólyag, vese és g^omorbántalmaknál kltQnő hatású.
laiható mlídes ItjzertzletW
Ftraktár: WEISZ MÓR, Nagykaalzas (tráty-stes S4. Tslsfss 110.
Kombinált araén-rézvegyületet tartalmazó
Nosprawen Komb. rézkin-arzénvegyUletet tartalmazó Tutokll
mindkettő egyesitett permetező anyag
egyidejű védekezésre. dyQmölcsösben i Clyümölcapcnész
(Monllla), varasodás, lügvfuióbogár, atmamoly, szilvamoly és a tóbbl gomba
éa rovar kártevők ellen Szőlőben l Peronospora, azőlőmoly, szólőllonca, tökehernyó Irtására. Bordót Hhez keverve: Arxota, Darzln arzén tartalmú peimetezőszerek (lágókárlevők Irtására) ■ toaal, Sulfarol llsztharmat, gombakáitcvök Irtásához.
Almola, Pomrln (vértelükálrány) vértetvea sebhelyek bekenéséhez Hernyóenyv megakadályozza a mászókáttevökel és hangyákat, hogy a rózsafa vagy gyümölcafa koronájához feljuasaoak. Kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10,
(A bírósági palota mellett).
Hirdetmény.
Zalaszcntbalázs községben 1932. évi junius 20-án országos állat és kirakodó vásár lesz.
Zalaszentbalázs, 1932. évi junius hó 17.
Elöljáróság.
2834. vh. sz. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr Bartha István ügyvéd álul képviaell Hecht Leó tavára 42 P tőke és több követeiéi ét járulékai erejéig a nagykanizsai kir. Járás-blróaág 1932 évi 2834/1692 az. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás lolylin végrehajtást szenvedőtől 1937. évi május hó 13-án leloglalt 2110 P-re becsült lntó aágokra a nagykanizsai kir. Járásbíróság lenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő máa fogialtatók Javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa esetre, ha kielégítési Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halautó hatályú Igénykereact folyamatba nincs, végrehajtást szenv. Uzletéban darabonton 101. házszám alalt, a netán fizetett össieg levonásával leendő megtartásáta határidőül 1932. évi Junlus hó 20-lk napjának d. u. 4 órája tűzetik kl. amikor a bíróilag lelog-Uitt 73 darab Mlkádó télikabát, stb. stb. 5 egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg nécsáron alul i« cl fogom adni.
Nagykanlisa, 1932. évi má|us hó 30-án.
Haán Oyula s. k.
kir btr. végrehajtó, 2ST8 mint bírósági kiküldőit.
Fotoamatörmunkák
kidolgozása
modspn villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelöhivái
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzletvezetfi: Zalai Károly).
72. évfolyam 137. szám
Nagykanlua 1932. junius 19, vasárnap
Ara 16 "Dér
ZALAI KÖZLÖNY
gjtrkeailőaíg él kiadóhivatal; Póni 5. aiim. Kcaithciyl flókkUdóhlvaUl: Kouoth-utca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bóllutéal ára; egy hóra * pengó 80 Ilit Sacrkuitóaégl éa kladóhlvaUll telelőn: 78. i
Biior lesz vége a világválságnak ?
Irta : KELEMEN FEKENC Az a szörnyű ciklon, mely immár évek óta végigzug a kontinensen s ma már az egész glóbus gazdasági és társadalmi életének alapjait recsegteti, — még mindig nem tombolta ki magát teljesen. A történelmi világkrizls tovább tart s ugy látszik, hogy még nem vagyunk lúl a .mélyponton". Hogy meddig tart ez a rettenetes megpróbáltatás, néni tudja senki. Lehet, hogy a bibliai „hét sovány esztendő" végzete teljesedik be rajtunk. Nincs, aki előre lásson, nincs jövendőmondó, nincsenek pró-léták. Pedig a meggyötört világ még sohasem volt annyira hajlamos próféciák iránt, mint most, amikor a hitétvesztett emberiség már csak .csodákban" bizik. Csodák azonban nincsenek. A csodák és a boszor-kányak kora már régen lejárt. Igy tehát kevés reménységünk lehet ahhoz, hogy a „világ" máról-holnapra megváltozik. Mert a .világ" az: maga az .ember", a Jeremtés koronája", az pedig évezredek óta alig változik. A huszadik század modern emberében ugyanazok az ősi ösztönök, ugyanolyan motívumok élnek, mint akár a neandervölgyi emberben. Természetünk alapvető tulajdonságai évszázadok alatt alig változnak. A lelkünk az idők folyamán megtelt u. n. kulturával, eszünk csodálatos technikai vívmányokat varázsolt a sáros földgolyóra, körülvesszük magunkat a ntodern indusztrializmus kápráztató produktumai val, u. n. kullurmilieuban étünk, dc a Iclktlnk mélyén ősi ösztönök mély szava morajlik, cselekedeteinket, küzdelmeinket az önfenntartás és fajfenntartás megmásíthatatlan, megváltozhatatlan sorsszerű ereje irányítja. Gyilkos életharc az ember sorsa, rendeltetése e földön, miként a természet u. n. .lágy ölén" is szünet nélkül tombol a .belliim om-níum contra omnc3". Ezek az ősi motívumok, az emberi természet megmásíthatatlan alapvonásai idézték elő nagyrészben a mai világ-krízist is, mely igy elsősorban .emberi mfl" a föld urának, a természet parancsolójának .alkotása1!, s igy csakis az ,emberen" keresztül
javítható meg.
ember mohósága, kapzsisága, hatalmi vágva, mely éppúgy benne a mai kapitalista milliomosok lelkében, mint a régi világ Fáraóiban, Cézáraiban, vagy feudális ffl-waiban, tette az egész termelést ínarhisztlkussá, ez diktálta azt a gyilkos tempót, ntely a gyárak füstös műhelyeiből milliószámra öntötte iparcikkek százezreit, hogy elárassza vcltlk a világot. Aranyhegyek halmozása, milliárdok mértani sza-Poritása, a pénzben, a tökében élő ui modern hatalmi mánia valóságig korbáccsal űzte előre az uj világ ul várait, uj hübérurait a hatalom, J dicsőség, az uralkodás leié. A tö-
megtermelésnek ez a minden számítás nélküli, valósággal rapszódikus tempója borította fel a termelés és fogyasztás egyensúlyát s indilotla el végzetes útjára a utal fergelegszerü világválságul. A gyári termelés ész nélkül rohanl a tulprodukcló felé, a kapitalizmus szekerét megbokrosodott tüzes paripák vad lendülete ragadta magával, miközben n fogyasztók gyalogos milliói messze-messze elmaradtak a száguldó kocsik mögött. A két összetartozó elem szétvált egymástól, a termelés túlszárnyalta, elhagyta u fogyasztást, saját helyzeti energiája kilendítette természetes pozíciójából s belesodorta egy más világűrbe, ahol menthetetlenül el kell pusztulnia.
Emberi gyarlóságnak tulajdonítható, hogy a kapilalismus világurai nem tudtak megküzdeni a „profil" mámoros ösztönével, nem tudták megállítani a túltermelés robogó sze-
kerét, s azt hozzákötni a fogyasztók milliós tömegéhez. Ahelyett, hogy az ipari és mezőgazdasági tulproduk-ciót a javak .olcsó" szétosztásával, a nagyraktáraknak valóságos vég-kiárusitásdval leépítették volna, a tenger mélyére, gépek tűzéhes gyomrába ölték az emberi jólét céljait szolgáló bőséges földi javakat. Az emberiség évezredeken át éhezett, Ínséges esztendők, a közlekedés tökéletlensége sok száz ember életébe került, de az akkor ,vls major" volt. Elemi csapás, mellyel szemben tehetetlen volt a világ. Ma bőségben úszik a föld minden része, hatalmas vasúthálózat, gyönyörű utvonalak, a tengeri és légi közlekedés csodái kötik össze a föld legtávolabbi vidékeit s mégis százmilliók éheznek. Tantalusl kínokban vonaglik a világ. Itt vannak a gazdag aratások, dus magtárak, óriási raktáruk, mindenből több van, mint amennyire
szűkségünk lehet és mégis: mindenfelé éhező, munkanélküli tömegek jaja ostromolja az eget. Van buzink — de nincs kenyerünk ; van szövetünk — de nincs ruhánk; van aranyunk — de nincs pénzünk I Mi ez?! Gazdasági anarhial Mefisztó gonosz játéka az emberrel. Az emberi munka, a termelés értelmének csődje. Mert a termelés Igazi célja: az Ember s nem a Profit. Uj alapokra kell fektetni az egész termelési rendszert. Állítsuk vissza jogaiba az emberi Munkát, melyei a Gép átmenetileg elnyomhatott, de az Élet ősi ereje vissza fog helyezni arra a piedesztálra, mely azt joggal megilleti. Ha majd újból végigharsog a földön a Munka himnusza, ha dologra kél millió-millió kar, s a termelés célja az Ember lesz, s nem az Aranyborjú, akkor — de csak akkor — lesz vége ennek a szörnyű ciklonnak!

Gróf Károlyi miniszterelnök: és Bethlen István kihallgatáson a kormányzónál
Budapest, junius 18 Károlyi Gyula gtóf miniszterelnök szombaton kihallgatáson jelent meg a kormányzónál és tolmácsolta az államfőnek a kormány jókívánságait. Több, mini egy órái löllöll Károlyi Gyula gróf a kormányzónál és ugyan
akkor otl volt Bethlen István gróf Is. Károlyi Gyula grót miniszterelnök kihallgatása után kijelentette, hogy a kormány jókívánságainak adoll kifejezést és jelentési fett a kormányzati ügyekről Is. A válsághírekre vonatkozólag lel-
teit kérdésekre kijelentette, hogy tudomása szerint kormányválság nincs. A miniszterelnök az államfőtől való távozása után hivatalába tért viszza, ahol megjelent Bethlen István gróf is és rövidebb időt töltött a miniszterelnökségen.
R\'u ........j— f,j \' -—>-■-.,•.>•— — .....—-----—n — — .......—----—-"B—■
MacDonald angol miniszterelnök a magyar nemzet
súlyos küzdelmeiről
„A dunai kérdést csak az
l*aueanne, Junltui 18 Az egyik budapesti ttjság munkatársa beszélt MacDonald angol miniszterelnökkel, aki kijelentetle, hogy a dunai kérdést nem lehet részletképpen megoldani akármilyen gondokkal is küzdenek a Dunavölgyében élő népek, mig nem találnak kivezető utat az általános gazdaság! bajokból. Arra a kérdésre, üzen-e valamit a
általános gazdasági bajok orvoslásával lehet megoldani

magyar népnek, MacDonald vetkezőket válaszolta :
— Tudom, hogy ha konkrét módon nem segíthetünk Magyarország pénzügyi helyzelén, ez az ország a kétségbeesésnek ugyanazzal a kiállásával fordul majd a népszövetség gazdasági forumához, mini Ausztria. Tudom, hogy a magyar nemzet Javarésze nyomorog a Jelen pillanatban.
\' ,~ ím _ii \' iC i 11
Az angol közvélemény osztatlan rokonérzéssel tekint a magyar nemzet hősles küzdelmére és megértéssel viseltelik azoknak a jogos Intézkedéseknek irányában, amelyeket ez az önérzetes és nemzeti méltóságát a balsors esztendeiben Is megőrző ország alkalmasnak ilél arra, hogy segítségünkkel kilábaljon végre nagy gondjainak hínárjából.
yi* J**
Németország ujabb Kölcsönt Kap
A sajtó kedvelőén méltatja a lausannei értekezlet munkáját
Pária, junius 18 Herriot miniszterelnök ma éj|el Lausannebó! megérkezett Pátisba. Délelőtt a köziár&asági elnök elnökielével államtanács ült egybe, melyen a miniszterelnök beszámolt a lausannei értekezlet eddigi munkálataitól.
Párls, junlua 18 A lausannei értekezlet munkájának méllaláfa 16 helyet foglal el a Irancia lapokban. Megelégedéssel számolnak be róla, hogy az értekezlet hangulata igen szívélyesre
fordult és az általánosan megnyll- | vánuló ősilnle együttműködési készség kedvező kilátásokat nyujl a jövőre. A „Malin" annak a reményének ad kifejezést, hogy Franciaország a gazdasági és politikai biztonság terén ellenértékül olyan biztosítékhoz jut, mely felér anyagi áldozattal. A „Repuhlique" örömmel állapítja meg, hogy Franciaország kiszabadult abból az elszigetelt helyzetből, amelybe az előző kormányok külpolitikája juttatta.
Párta, lunlua 16 Az „Agence Economlque el Finan-
ciere" lausannei külön tudósilója azl Írja, hogy egyes kormányok a bizalom visszatérésére számítva, máris azzal a tervvel loglalkoznak, hogy Németországnak később meghatározandó valutában harmadik kölcsönt nyújtanak, amely arra szolgálna, hogy véglegesen megmozdítják a jóvátételek tiszta egyenlegét. Ezt az ujabb kölcsönt részben, vagy egészben Amerikának adnák ál az európai adósságok törlesztéséül.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 lunlua 19
Egy 60 éves kanizsai iskoláról
Az iskolák értesítőiben cserkészhetve egyik értesítőben olyan évforduló emlékezetét találjuk szerényen meghúzódva, amely j ,-lentőségében megérdemli a nyilvánosság verő-fényét is. Polgári fiúiskolánk az idén érte meg működésének hatvanadik évét önmagában nem nagy szám ez, hiszen a város legrégibb iskolája a\'gimnázium Idestova 170 éves, az az elemi iskola 130 éves. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy magát a polgári iskolai iskolatípust is 64 évvel ezelőtt hivta éleire az 1868. XXXVIII. t. c.; a mi iskolánk jubileuma megnő jelentőségben, hiszen története az egész polgári iskolai oktatás múltjának tükrét adja. Bizonysága egyrészt annak, hogy a város [polgársága, Illetőleg vezetősége a múltban Is az életösztön érzékével érezte meg és valósította meg a kulfurszükségletekef, — egyebeket nem tekintve is — a legeisók között létesített polgári iskolát.
A ma is fennálló polgári iskolák közül csak a szentesi (1871), a Budapest Nagymező-utcai (1871) és a kalocsai róm. kafh. polgári előzte meg a mi iskolánkat. A vele egyidősek közül is csak Ot érte meg ezeket a szomorúan nagy időket. Épen ezért ez a jubileum az Iskola életrevalóságának is bizonysága és büszkesége.
Az akkoriban még kísérletnek számlló 59 lanulós kicsiny .polgári tanodából- egy állandóan 300-as létszám körül mozgó mintaiskola fejlődött, mely azóta a hivatásához mérten müveit és minden körülmények között hazafias középértelmiségnek Immár generációit adta. Kikel ? Magasbatörö neveket talán nem lud felmutatni. Nem Is ez a hivatása. Adta a nemzet életfájának a törzsét, amely egyszerű, kemény, kérges vázával tartja és láplál|a a kuliura, a tudomány, művészet felelte álló, napfénybebajló virágait. Nevelte a névtelen katonát, akinek emléket állítottak a nehéz háború után s nevelte a névtelen adózót, akinek emléket akarnak állítani a még nehezebb békében. A ma Kanizsán tisztes múlttal, becsült névvel rendelkező cégek, kereskedők, Iparosok legnagyobb része ebben az iskolában szerezte meg az általános müveitséf alapjait s itt tanulta meg a munka szeretelét.
Az iskola történetének sarkalatosabb eseményei a következők:
1872. okt. 1-én a Csengeri-utca 915. sz. bérházban 2 osztállyal, 6 tanárral, 59 tanulóval megnyílik. Eredetileg hat osztályosnak volt tervezve, de az V—VI. osztály képesítés hiányában éveken át bizonytalan s 1906-ban végleg megszűnik. Az iskola első tutora a megalakulásától a mai napig kőkezü támasza Nagykanizsa város közönsége illetve elöljárósága. 1877-ben államilag segélyezett községi iskolává válik.
1878-ban mostani helyiségébe költözik ; tanulóinak száma ezidötájt 100—120. 1888-tól 1910-ig 170-re, majd 200-ra emelkedik a látogatottság. Ezidőben már állami iskola (1910-től).
A háborús években 250 az átlagos szám, Trianon első esztendőiben pedig épenséggel mlnlha a tudás erejéhez akartak volna a lelkek menekülni: a látogatottság felszökött 350, majd 400 tanulóra. Az osztályokat azzal kapcsolatban párhuzamosítani kellelt. i91 l-lől az I, 1913-lói a kél első, 1919 lől három osztály éj 1920-tól mind a négy osztály párhuzamos. Legnépesebb az iskola 1924—25-ben Németh Mihály Igazgatósága alatl, amikor 450 a rendes növendékek száma. Ezek az első háborús esztendő szülöttel. Ettől kezdve a látogatottság mindig nagy, de a nívó fokozatosan sülyed. A 27—28-aa tanév meghozza az utolsó háborús és az elsó békeév gazdasági áldozatait: fiiikumban, szellemben, erkölcsi érzékben megcsökkent generációit. Az iskolának egy uj ellenség : a rendezetlen miliő,
sokszor épenséggel az otthon, a megbomlott családi egyensúly, lelki anarchia veszedelme ellen kell küzdenie. A tanítás és nevelés sziszifuszi munka. Az átlagos nivó sülyed, a tanllókkal szemben támaaz-lott igényeket vissza kell fokozni. Ez a pedagógiai krizis még tart — a gazdasági élei vetülete. Hogy a zajló idők az aránytalanul népes polgári iskolái az országszerte jelentkező szomorú Iskola-szenzációktól megkímélték, az tanári testületének becsülete.
Az Iskola ismétellen magasabb kitüntetési, Illetve elismerést érdemelt ki.
1930. óla Somogyi Imre áll az élén. A tipikus szerénység, a csendes, szívós munka embere, övé az a szomorúan lerhes feladat, hogy ma, amikor intézmények roppannak össze, leépítenek, Iskolákat szüntetnek meg, a meglevő iskolákat pedig a társadalmi deprimállség, a tekintélyrombolás itt is, olt Is megdöbbentő tények elé állllja: ezt az öreg Iskolái régi nl/ójtn lartsa s fejlődésének uj uljail keresse.
Készen áll a nagykanizsai kórházkápolna ós várja felszentelését
Óról Zichy Aladár főoltára és a 6 os honvédtlszlikar harangja — A megyéspüspök szenteli fel az Ur uj hajlékát — Junlus 25-én tombola-huzás
Nagykanizsa, junlus 18 Nem is nagyon régen történt, hogy a kórházi kedvesnövérek a betegek lelkiszükségleteinek kielégítésére mozgalmai indítottuk egy kórházi kápo\'na felépilésére. A mozgalom a város közönségének legteljesebb szimpaliájávai találkozott és gyűltek a fillérek és gyűltek a koronák. De jobbára a bibliai szegény asszony fillérei gyűltek. Volt egy szegény kis cselédleány, aki éveken át szorgosan megtakarított 600 pengőjét hozta el aranyszivével együtt és letette az Ur oltárára. De mindez kevés volt. A mozgalom nagyon lassan haladt előre. Ekkor lett Longsuer Imre hitoktató a kórház lelkésze, aki páratlan lelkesedéssel és buzgalommal tette magáévá az ügyet és az akció uj lendületet kapott munkássága által. Eljárt, fáradozott, interveniált, küzdött, kért, mindenütt ott volt, ahol valamit el tudóit érni a kórházkápolna mielőbbi felépítése ügyében és ma — örvendező szivvel jelenthetjük, Nagykanizsa város közönségének, hogy a mü befejeztetett, a kórházi kápolna készen áll, be van rendezve és már a harangot Is benedlkálta Gazdag Ferenc püspöki biztos, hogy gyönyörű ércszava felcsendüljön és hirdesse az Ur dicsőségét a messzi környékre és szava nyomán hil, remény és bizó szeretet költözzön a kórház rideg termeiben a kórral viaskodó betegek lelkébe.
A gondolat testet öltött. Karcsú tornya hirdeti, mit lehet csinálni a semmiből, ha sziv és lélek, szerctel
és ügybuzgalom párosulnak egy cél érdekében
*
Ahogy belépünk a Kórház-ulca felöli főbejáraton, az üvegmozaik ablakon az Ur szavai köszöntenek: ,.Jöjjetek mindnyájan I..."
Áhítatos hangulatot teremtenek a szines mozaik ablakok. Majdnem mindegyik buzgó hívek adománya Olt van a Keresztény Jótékony Nőegylet ablaka Szenl Erzsébet tiszteielére, az Irgalmas nővéreké boldog Mária Lujza rendalapitó tiszteletére, Szent Imre ablak b. e. Krizsvta piarista tanár tisztelőinek adománya, a csodás érem ablaka Anhoffer számvevő emlékére, annak hozzátartozóitól, Szent István király ablaka Putnlk István emlékének, Kuttor Istvánnétól az isteni Bárányt ábrázoló ablak, azonkívül a három erény szimbólumának ablaka. Slb.
A fóollár a tiroli oltárépitő egyház-művészet remeke: gróf Zichy Aladár, Nagykanizsa volt országgyűlési képviselőjének egykori ajándéka, amit a régi kápolnában is használtak és most ujjá alakítottak. A főoltáron az Immaculata szobra, bal oldalán Paulai szent Vince és jobb oldalán Szent József szobra, fenn Szent Márton képcsoportja.
A szentélyben gyóntató. A szentélyt a hajótól finom veretű áldoztató rács választja el, gazdagon aranyozva. A hajó első része a kórházi betegek és apácák részére van fenntartva és ráccsal a közönség részére lenntartott helytől elkü\'önitve. Közegészségügyi szempontokat szolgál ez. az elkülönítés
A faiak felső rísze fehér, alsó része csontszlnüre festve.
Az egész munVán meglátszik, hogy nemcsak kezek, de sziv is dolgozott és a jó Ugy iránti szeretet és ez a lelkei munka olyant produkált, hogy aki megnézi a kápolnát, el van telve annak szépségétől.
A belső rész mindkél oldalán ntassziv és praktikus padok, mig a kápolnán végig csinos domborművű keresztúti képek. A világítási modern gyertyavillanyok szolgáltalják. A 1 padló keramitból kirakva. Egy mellék benyilóban lisleuxi szent Terézke bájos szobra.
A sekrestye ízléses miniatűrje egy templomsekrestyének. A kóruson orgoiishangu harmónium várja a kezel, amely megszólaltatja.
A kórus feljáratánál ott van a 120 kilogrammos harang, amit a nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred tisztikara adományozott a kápolnának. Ezt a harangot valamikor a 20-as hősök hozták haza a lengyel mezőkről. Lent a kazánház, mert télen légfűtés lesz a kápolnában.
Istennek eme kicsi ragyogó szépségű uj hajléka most már csak a püspököt várja, hogy áldó szavai nyomán felszenteltessék szép, magasztos céljának...
Amikor azonban bucsul vcszUnk eltOl a kedves kis kápolnától, nem szabad megfeledkeznünk! a tervezőről Vécsey Barnabás városi mérnökről sem, aki művészi Ízléssel és álgondolt praktikussággal tervezte a kápolnái. Az építést végző Kalmár Zoltán építészmérnökről, aki művészi lelkét vitte bele a múnkába és nagy előzékenységével is szolgálta a szent ügyel. A munkát végző iparosaink közül fel kell említenünk \', Hadai János asztalosmestert, Metz János festőt, Rabinek, Tancenberger és Márkus lakalosmestereket, Wohlrdb bádogosmestert, Welnberger villanyszerelői és Palkó Jlnos budapesli üvegfeslö iparmvészt. Derekas, becsületes munkát végeztek.
Ám hála legyen mindazoknak, kik filléreikkel elősegítették, hogy Isten dicsőségére uj hajlék felépítése sikerült.
És mikor belesszük az ajtót és elhagyjuk az Ur hajlékát, a lenyugvó nap biborkévéje színgazdagságban átvilágítja a művészi kivitelű mozaik üvegablakot, amelynek körirata mintha szivén fogná a belépőt, lá-vozót egyaránt:
.jöjjetek, mindnyájan I..." ^ ^
Matu*két büntetésének kitSItéee utén adják ki Magyarországnak
Béca, Junlua 18
A bécsi lörvényszék halévi súlyos börlönre ítélte Matuska Szilvesztert, akinek ezenkívül még 4199 schilling kárlérilést is kell flzeinle az oszlrék államvasutaknak. A védő fellebbezést jelentett be az Ítélet ellen.
Mituska elítélésével együtt Ausztria területéről való kiutasítása is. Matuskát büntetésének kitöltése után adják ki Magyarországnak.
•\'1932. junlus ifl.___
A Városok Országos Kongresszusának tagjai Kanizsán keresztül
utaznak Kőszegre
Nagykanizsa, junlus 18 A Magyar Varosok O.B.águi, Kongresszusának igazgatója, Várhldy Ujos levelet Intézett a polgármesteri hivatalhoz, amelyben bejelenti, hogy ! julius 3-án Kőszegen lezajló or uigos értekerietre a kongresszus Ug|ai Nagykanizsán kérésziül fognak utazni. Az értekezlet tagjai a magyar vírosok polgármesterei, főjegyzői és tanácsnokaiból állanak és julius 2-án délben a 11 27 órai budapesli gyorsvonattal érkeznek a nagykanizsai illomásra, ahol a pályaudvaron, a vonal 13-45 órakor való indulásáig, i restiben megebédelnek és azután lolytatták uljukat Kőszeg leié.
Dr. Králky István polgármester a bejelenlés alapján megleszl intézkedéseit, hogy Nagykanizsa a magyar vírosok vezetőit méltóképen fogadja a pályaudvaron.
Innlns 25-én lesz a kórházi kápolna tombola sorsjátékának bnzása
Nagykanizsa, junlus 18
A kórházi kápolna készen áll teljesen belejezve, azonban az építési és berendezési költségek ledezésére még mindig szQkség van az áldozatkész jó nagyközönség tetlrekész lámogalására. Azért még egyszer nagy tombola sorsjátékot rendez, ■melyre a legszebb dísztárgyak, női kézimunkák, házi szflkségleti cikkek, hasznos dolgok kerülnek hu-ziira. Nagyon sok a művészi kivitelű női kézimunka, amelyek minden ItUs diszét képezik. Áldozatos jó lelkek szebbnél-szebb kézimunkájukat ajándékozták a szent célra. A kisorsolásra kerülő tárgyak a Kos-lulh-lérl Lózer-virágkereskedésben vannak kiállítva. Mindenki megtekintheti. A kór házkápolna épliésl bizottsága felkéri a város nagyérdemű közönségét, hogy további lombolatárgyik adományaival tegyék lehelövé az akció sikerét. Tombolalegyek a Lózer-féle vlrágkereskedés-ben, vagy a kórházi apácáknál kaphatók, ahová ugyancsak a tombolára Hánt mindennemű tárgyak átadhatók.
Az olasz repülők visszautaztak
Budapest, Junius 18 Uberatl őrnagy és Costanzl hadnagy olasz repUlök ma délulán teán veitek részt Oxllla alezeredes olaiz katonai atlassénál, ma|d éjjel léi 12 érakor a keleti pályaudvarról elutaznak és Bécsen át térnek vissza Olaszországba.
\'"időjárás" A nagykanizsai meteorológiai me»-\'igycló leltnMaakt Szombaton a himér-•"Irt; Heggel 7 órakor +12, délután 2 &akor +21-4. eate 9 órakor +15-4.
PtiMut: Heggel tlazta, délben lelhfli, «te Huta égboltozat. ÜUUrany: Egész nap déli szél. (Hlliakal rádMJtkntal A eiataoraia-S\'al laUaat lalaatl aata 10 *r»-wi Ta.ékkl falmalagadéaaat, talkSaabfe l«* várhatá.
ZALAI KÖZLÖNY
Ezen a héten érkeznek Nagykanizsára a BÁV vezető tisztviselői a Délivasnt átvételéhez szükséges Intézkedések megtételére
Junlus 30-án éjszaka 12 órakor térnek át a MÁV rendszerére
nagykanizsai állomáson áttérnek a MÁV rendszerére. Külsőleg azonban minden marad a régiben. Aminthogy mindenki a helyén marad. Semmiféle áthelyezés vagy személyi változás nem fordul elö. Még sz egyenruha jelzései is megmaradnak. A nagyközönség tehát semmivel sem fogja észrevenni külsőleg, hogy megszűnt a DSzA vasút és heiyére
Nagykanizsa, junius 18
Tegnapelőtti számunkban meg irtuk, hogy Pogány Sándor DSzA vasúti vezérigazgató töDO Igazgató kisérelében hivatalosan is elbúcsúzol! Nagykanizsa varos közéletének vezetőitől. Pogány vezérigazgató és kísérete a többi vidéki DSzA vasuli gócpontoktól is hasonló módon búcsúzol! el.
Nagykanizsán mos! már mindennap várják a MÁV üzletvezetöségé-nek, illetve igazgatóságának kiküldötteit, akik az átvétellel kapcsolatos intézkedéseket végrehajtják. Volta-képen nem jogi átvételről van szó, hanem előzetes oktatásról, illetve betanításról, miután a MÁV és a USzA vasúti kezelési rendszer között bizonyos különbségek és eltérések vannak, ugy foigalnil,adminisztrációs, mint műszaki téren. A MÁV rendszerbe való bevezetés tehát célja a budapesti szakreferenseknek és vezetó-tlsztviselóknek, ami napokon át fog tartani.
Érdekes, hogy amig az osztály-mérnökség, az állomás, a fűtőház a budapesli Uzletvezetiséghez fog tartozni, addig a forgalmilónök, Palányi Géza a pécsi Uzletvezetiséghez tartozik.
Junlus 30-án éjjel 12 órakor a
ORION "RADIO
a MÁV ügykezelése és rendszere lépett.
A derék, kipróbált DSzA vasút személyzetnek, amely annyira Idenőtt a városhoz, itt gyökeret ereszlett és minden szá ával Ide van nőve: nem kell semmitől tartania. Tovább marad az őrhelyén és sbban az állásban, ahol a DSzA vasút alatt szolgált és kiváló munkaereiét, elsőrendű tudását most a MÁV szolgálatába állítja.
Milyen az élet napsugár nélkül?
Látogatás a világ agyatlan földalatti biológiai intézetében, ahol ismeretlen élőlények életének titkait fejtette meg a tudomány
Pootumta, 1932. junlus
(Copyrlfth. Uláiroyooiá, n,f hlvOíntOMn li Illót )
Nagy metropolisok állatkertjeiben ma már nem tartják sablónos ketrecek mögött exotikus vidékek rllka állatjait. Igyekeznek a környezetet olyanná tenni, hogy az valahogyan az elrabolt vadon illúzióját keltse. Cementből fabrikált sziklákon sütkérezik a fóka, az akváriumba ko-ralloszlopokat ragasztanak az üveg-burához és korhadt latörzset tesznek a bagoly ketrecébe. Azonban az állatkertben tartott vadak mégis tudják, hogy fogságban tartják őket és ezeken az állatokon nem Igen tanulmányozhatja az őserdők életét a tudomány.
NŐI ÉS FÉRFI
nyári divatujdonságokat a legszebb választékban találhatja nálunk!
Férfi ruhavásznak, női bourettlnek minden szinben és minőségben.
Selyemfényű Bourette
női és férfi ruhára..........P 1-20
Kongó 140 cm. széles, nyári
férfi szövet, szép angol mintákban . . . . P 5-—
Samum 140 cm. széles nyári gyapjúszövet,
szép csikós mintákban........P 7-90
Riva 140 cm. széles, világos nyári gyapjú
szövet, elegáns, kellemes viselet.....P 8-90
Mintás mflselymek, Mousllnok, Crepe Germalnok hatalmas választékban.
Külön „Olcsó Osztály"-unkon félárban vásárolhat blousra, ruhára alkalmas maradékokat.
Arufiáir.
Mennyire más ez » biológiai intézet, vagy mondjuk röviden: állatkert, amelyet llt teremtettek meg a barlang mélyében, Postumiában. A környezet: igazi cseppkő, a sötétség: valódi, hamisítatlan, százezeréves, a sziklák között csörgedező patak: igazi, barlangi patak, ahol időtlen idők óla élik a maguk titokzatos-életét; a barlangok szem-nélküli, nagyrészt még ma Is Ismeretlen lényei.
Állatkert a főid alatt.
Ezer meg ezer villanykörte világítja be a postumlai cseppkőbarlang hatalmas boltozatos üregeit, amikor Mllller Józset dr. egyetemi professzorral, az olasz természettör-ténelml társulat Igazgatójával, a biológiai állomáshoz Indulunk. Hatalmas barlangrészeket tölt meg az Intézet, ahova csak kutató tudósok számára szabad a belépés. Apró tavakban, tlvegmedencékbcn és körülkerített sziklák között élnek Itt a barlangok lakói. Mindegyik ugy, ahogyan évezredek óta él a barlangban. Fantasztikusan szép ez az intézet. Itt minden igazi, csak ml, a látogatók jöttünk a külvilágból. Csupán vörös színű lámpák gyúlnak ki ebben az intézetben, más szinű fény csak a tudósok számára berendezett fülkékben és laboratóriumokban éghet a tudományos kísérletek Ideje alatt. Tucatjával állanak a szürke szekrények a cseppkőoszlopok között, a szekrények tetején üvegbazln és ezekben várják a tudósokat a milliméteres vak rákok, a fürge százlábúak, a hosszú csápokkal, de szemek nélkül tapogatódzó rovarok és az állatkert közein a tóban fürgén siklik tova az örök sötétség birodalmának fejedelme: a barlangi gőte.
A tudós professzor magyaráz: A barlangi medve sohasem élt a világon.
.Minden, ami él, másképen néz ki most, mint ahogyan kinézett évezredekkel ezelőtt. Minden élő élet fejlődött ezen a földön, mert minden élő lényt fejlődésre kényszeritettek a külső körülmények. Az embernek és az állatnak egyaránt küzdenie kell i természettel, amely egyszer hideget zudit rá, másszor
4
ZALAI KÖZLONV
1932 |uniuB 19
Nyaralók!
Vigyetek magatokkal rádiótI Olcsón kölcsönadunk jó
készülékeket.
Kirándulók!
Kitűnő uj sláger-gramofonlemezeket olcsón adunk kölcsön.
TRANSDANUBIA R. T.
villamossági-, rádió- és gramofon-szaküzlete Csengery-ut 6. Telefon i 4-13.
W7<
Mozgalom Indul a kirakodóvásárok megszüntetésére
Llsö lépés: azoknak a vásárengedélyeknek visszavonása, amiket a kereskedelemügyi miniszter adott
melegei, télen és északon hóval meg jéggel veszi kftrtll a lakását, vagy a vackát, éjszaka elvonja föle a nap melegét, néha megmozgatja a lába alatt a talajt.
Mindezek a körülmények teljesen hiányzanak a barlangok mélyén. A barlangokban ma is ugyanolyan a szerves élet, mint volt akkor, amikor nem élt még ember a földön, vagy ha élt, csak éjszakára és a vadak elöl keresett magának itt menedéket.
A mindennapi értelemben vett úgynevezett .nagy állatok" soha sem éltek a barlangokban. Ezek nem tudtak volna megélni napsugár és eleség nélkül. Én nyíltan merem hirdetni azt, hogy a barlangi medvéről szóld teória nem igaz: a barlangi medve soha nem élt a világon I Én megáliapitottam, hogy a világ ösz-szes muzeumaiban kiállított barlangi medve csontvázak soha és sehol nem kerültek egy helyről, máshonnan valók a koponyák, újra máshonnan a lábszárcsonlok és a csigolyák. Ezeket ugy állították össze az anatómusok, de a csontokat vagy az áradás, vagy más külső körülmények hordták a barlangbá.
Szerelem — napsugár né:kül.
A barlangokban eredetileg nem volt élet, hogyan is lehetett volna: hiszen hiányzik innen minden élet alkotó eleme: a napsugár. Véletlenül e, avagy menekülés közben élőlények jutottak a sötét üregek közé, itt átalakultak és ivadékaikban teljesen a barlangokhoz idomulva foly-tatták tovább életüket. Az átalakulás hamar ment: ebben a biologiai intézetben állapítottam meg, hogy Bt generáció alatt tetőfokát érle el a biológiai folyamat, az átalakulás generációkon keresztül gyorsan történt, de az utolsó generáció évszáz-ezredek alatt sem változott semmit.
Megállunk a hatalmas medence melleit. Nagy kincs van itt együtt: talán kétszáz barlangi gőte. A vörös lámpa fénye nem zavarja őket, Ilyenkor megfigyelhetjük, amint fürgén, kecsesen siklanak tova a vízben. A testük 20 centiméter körüli, olyan, mint az angolnáé. Néha kidugják a fejüket a vizből és ilyenkor még jobban lehet látni, hogy ott, ahol más állatoknak szemet adott az Isten, nekik, szegényeknek, nincsen semmijök. Még csak helye sem lát-
ható a szemnek. Ha aztán rendes villanykörte sugara szánt végig az örök sötétség vizén, akkor az állatok ijedten rebbennek szét és keresnek menedéket a sziklák nyilásai alalt. Menekülnek a világosság elöl. Ez a legnagyobb ellenségük...
„A barlangi gőte - mondja a tudós professzor — kétségkívül a legnagyobb problémája a tudománynak. Vízben él, de nem hal, tüdővel lélekzlk, de nem állat. Mi hál? Re/ tély. Valamikor a hétfejű sárkányok porontyának tartotta a néphit. Lábai vannak, a lábakon szabályosan kifejlődött ujak, de járni nem tud. Az élete korát nem ismerjük, de tudjuk, hogy Igen sokáig elél. Évekig fenn tudja magát tartani táplálék nélkül. Ilyenkor a teste néhány centimétert összemegy, könnyebb lesz. Ezt a folyamatot a tudomány ugy liivja, hogy éhségrcdukcló. A bailangigöte alkalmasint önmagát falja fel. Eleveneket szül, de változott körülmények között tojásokat rak és ha ezekből a tojásokból a llókák a napvilágon kelnek ki, akkor a kikelt porontyoknak rendes, jól kifejlett szemük van. Sajnos ezeket a porontyokat még nem tudta életben tartani a tudomány."
Apró bazinokra mutat, mindegyikben egy-egy pár barlangi gőte úszkál. És magyaráz:
.Ezekben a bazinokban figyeljük a legnagyobb barlangi állatnak, a gőtének szerelmi éleiét és életbiolo-giáját. ltl folytatjuk azokat a kísérleteket, amelyekkel meg akarjuk magyarázni ennek a titokzatos élőlénynek rejtelmes életét. El akarjuk dönteni a tudományos világ vitáját: hogyan lehetséges az, Itogy a barlangi gőte tizenöt foknál hidegebb vízben élőket szül és melegebb kör-nyezetban tojásokat rak... Ha végleg megfejtjük a barlangi gőte életének titkait, akkor egy lépéssel előbbre haladt a tudomány
A tartályokban, barlangnyilások-ban, tavakban és patakokban körös körül él, mozog, lubickol és bujlk a lámpafény elöl az egész világ barlangi élete. Mert elhozták ide a barlangi férgeket Amerikából, az aggteleki, bihari, erdélyi, svájci, balkáni barlangokból is. Valamennyi hasonlit egymáshoz, de azért mindegyik más. Egy év múlva már löbbet tud róluk a tudomány... Pail Jób

Eszteregnyén nyaraló kanizsai úrilány revolveres balesete
Nagykanizsa, Junius 18 Néhány nappal ezelóll szerencsés kimenetelű baleset történt Eszie-regnye községben. Az eset szenvedő hőse S. E. kanizsai urlleány, aki már hosszabb Ideje kinn nyaral egyik eszleregnyei Ismerősénél.
S. E. mint vendég Is hasznosítani igyekezett magát az ismerősénél és reggel a takarításnál segédkezett. Amint véletlenül kinyitotta az éjjeliszekrény fiókját, kezébe akadt egy revolver, amelyet nézegetni kezdett.
Közben megpróbálla felhúzni és a fegyver véletlenül elsüli. A golyó a sziv alalt mintegy 10 cenliméternylre halolt be a leány testébe, nemesebb szerveket azonban szerencsére nem ért.
A kis vérző sebet még otthon bekötözték, majd kocsin beszállították a sebesült leányt a kanizsai közkórházba, ahol az orvosok azonnal röntgenvlz8gálatpl végeztek. A sérülés szerencsére nem súlyos, Igy S. E. kéi héten belül már gyógyultan cl is hagyhatja a kórházat.
Nagykanizsa, Junius 18
A nagykanizsai, de más városi kereskedők és Iparosok részéről is egyre több panasz hangzik el a kirakodóvásárok ellen, amelyek ma már nemcsak jelentöségükel vesztették el, de egyenesen káros hatással vannak a tulyos adókat fizető városi iparra és kereskedelemre.
A régi időben nemcsak hogy jelentős szerepet töltöttek be a kirakodó országos vásárok, de kuliura terjesztő tényezőknek Is voltak tekinthetők, mert azokban a városokban és községekben, ahol fejlett kereskedelem nem volt, a kirakodóvásárok oly cikkekkel ismertették meg a közönséget, amelyeknek azelőtt még a létezéséről sem tudóit az ottani lakosság. Ma már semmi ujat nem tudnak produkálni ezek a kirakodóvásárosok, ellenben Igenis melegágyai a visszaéléseknek, hiszen a pénzvisszaadásnál, mérésnél, minőségnél elköveletl visszaélések miatti szegény asszonyok sírásával csaknem minden országos kirakodóvásáron lakkozhatunk.
Ejzel szemben a helybeli kereskedelem nemcsak tisztességből, de önös jól felfogott érdekében is lelkiismeretesebben szolgálja ki a vevőt, mert ha azt egyszer is becsapná, örökre elveszítené, de különben Is másnak s később Is felelősségre
volna vonható.
Látható tehát, hogy nemcsak a kereskedelemnek és kisiparnak, de a fogyasztóközönségnek sem érdeke a kirakodó vásárok megtartása.
A kirakodóvásárok különösen erősen éreztetik romboló hatásukat a kanizsai Iparban és kereskedelemben. És ez a mumus minden hónapban Ijesztgeti kereskedőinket, akik áruval zsúfolt üzleteikből fogcsikorgatva kénytelenek nézni, hogy az övéknél százszor silányabb minőségű áruért mint fizeti kl a vásárt látogató közönség a nehéz pénzekel.
A kereskedők és Iparosok most érdekképviseletközi országos akciót Indítanak a kirakodóvásárok teljes leépítésére.
Vannak ugyan egyes vásártartási jogok, amelyek még császári vagy királyi adományokon alapulnak, amiktől az engedélyeseket megfosztani nem igen lehet, de el lehel érni, hogy az engedélyesek önként mondjanak le ezekről Is. Addig Is azonban megelégszik az érdekeltség azzal, hogy kezdetként legalább azokat a vásárokai szüntessék meg, amelyeket már csak a kereskedelmi minisztérium engedélyezeit, amelyeknek engedélyét tehát a minisztérium vissza Is vonhatja.
Első lépésként elegendő volna, ha csak ott tartanának országos ku»-
1333 Jnnlua 19
ZALAI KÖZLÖNY
a
Hívnak a hüsltő habok, — gondoskodjunk fürdőruházaturikról és válasszunk egyéniségünkhöz lllö színeket még fürdököpeny-ben Is. ScGUtxék kirakatában megtaláljuk mindig a legújabb mintázatú frottier anyagokat.
- > I—I I I — \'■! L " I I I l_l l.l I I.
kodóvásárokal, ahol ilyenek már a háború elölt is vollak.
Az országos állatvásárok kérdéséi a mozgalom nem érlnll, azok lentartását maga a kereskedelem és ipar is szükségesnek, söl természetnél lógva nélkülözhetetlennek lartjü.
Az alsólendval választási frontról
Hétezer aláírást nyújtott be a három alsólendval képviselőjelölt
tanti, Junius 18 Az alsólendvai kerülelben Némethy Vilmos lüggelien kisgazdapárti Jelöli löbb mint 4000, Kresz Károly pár-lonkivüli több mint 2000 és Neuge-bauer Ferenc több mint 1000 ajánlási nyújtott be.
Nagykanizsa mellett autóbaleset ért egy képviselőt
Nagykanizsa, Junius 18 Kun Béla dr. országgyűlési kép-vlielfll Nagykanizsa környékén autó-btlesel érle. Az autó, ainelytn Nagy kanizsára igyekezett, az árokba fordult ét összetörött. A képviselő és a sollör csak kisebb zuzódásokat szenvedeti.
A színházi iroda hirei
C) Mosoly országa 22-150 llllércs belyárakkttl. Ma. vasárnap délután tét 3 árakor Lehár Ferenc világhírű alko-Iás«. a Mosoly országa clrnü dallálék kerül a7.lnro teljesen olcsó hclyárakknl.
Cl ftllos ellenség 22 150 llllércs hely árakkal. Vasárnap délután fél U ólakor llónyl Adorján Irodalmi remekét, az Édes ellenség című vígjátékot, az évad hangulatos nagy sikerét ujttja let közkívánatra a prózai együttes, a premier teljes szépségében.
(\') Fehér ló, vasárnap este. A Király Színház diadalmas slkerU operett-tljdoosága, a Fehér ló. melyet a pécsi egyUttes tirlltláns előadásban mutatott w. vasárnap este kerUl színre a bomu-laló elsőrendű szereposztásban.
(•) l\'lllungó, közkívánatra. Ilóllőn este közkívánatra kertll műsorra 22— 15<l llllércs hclyárakknl az évad legfőbb, poétikus oporcttujdonsága, a rlllangó.
Cl OlelHóge frakkja, szenzációs operettujdonaág. Kedden este a Király talttliáz nagy operettazenzáclóját, az otelsége trakkja vl\'dámoporcltot mutatja « grandiózus előadásban az operell-j-íyllttee, teklulettet az Idény közeli Wlejezéséro, szintén 22-150 filléres \'elyárakkal.
C) Császár katonát, 22-150 lllléres "elyárakkal. Szerdán este Földes Imro jagyhatésu drámája, a Császár katonát kerUl színre.
A színház e heti műsora:
Vasárnap délután fél 3 órakor: Mo-10 y országa.
»ssárnap délután lét U órakor fides
Héttőn
Vasárnap oete: Fehér ló.
Héttőn: Pl langó.
Kedden: Ofetságo trakkja.
szerdán: A császár katonái.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Juniua IB, vasárnap
Római katolikus: Qyárlái vt. ProtesL:
Uyáitás Izr.: Szív. hó 15.

Városi Muzeura él Könyvtár nyílva csütörtökön éa vasárnap délelőtt 10-től 12 óráig.
Oyógyszertári éjjeli szolgálat : a .Fekete sas* gyógyszertár Fő-ut 6. az ét a ktikantaaal gyógyszertár.
Oőifürdó nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egéiz nap nőknek). Tel. 2—13.
Juniua 20, hátfft
Róm. katolikus: Szllvér p. Frotest.: Rlfael. Izraelita: Szív. hó 16
Megcsókolnám ruhád szegélyét
Asszonyom, én már olyan sokat sírtam, hogy |dvó blint Is elég könny váltott; de fenő bUszke vcitlaiu minden klnbuu, mert uraltam egy álomvllágot
De most elég lenne a sírás talán, most már johelnu végre egy asszony, akinek csókos és vldam oldatán szlvomttcn u] csók, uj dal fakadjon.
A Te látásod tüzet gyújtott bennem, szent pásztortűz egy bus éjszakában, miért nem engedsz közelében lennem, én tűzre vágyom, mert sokat fáztam.
Pedig oly kevés, amit Tőled kérők, néha a szemed tüzébe néznék, bus Imádattal borulnék elélted és megcsókolnám ruhád szegélyét.
Dávid Magyar József
— Horthy Miklós kormányzó születésnapját Nagykanizsa hazafias közönsége minden jó magyar emberhez méltó belső érzésekkel és annak külső formákban is kileje. zésre juttatásával ünnepelte. A város már a péntek esti zenés, lam-pionos lakarodóra zászlódiszl öltött. Szombaton reggel a polgári és katonai notabilitások is teljes számban résztvettek a Zrínyi sport[>ályán tartott tábori misén, a másvallásuak pedig a lelekezék templomaiban tartolt Istentiszteleteken. Minden na-gyobbszabásu ünnepi megnyilatkozás a kormányzó határozott kívánságára Budapesten és vidéken Is elmaradt.
— Címadományozás. A kormányzó Szlgrlszt László ny. századosnak az őrnagyi cimet adományozta. A magas kilüntetés örömében őszinte, meleg együttérzéssel osztozik az egész kanizsai társadalom.
— A Oyónl Oéza Irodalmi Kör
ma vasárnap leplei i le Budapesten a Damjanich-utca 28/a. sz. házán elhelyezett Oyónl-emlékláblát. Az ünnepi emlékbeszédet dr. Marlay Ödön kulluszmlniszleri tanácsos mondja. Katonai diszőrség áll őrt az ünnepség egész tartama alall az emléktáblánál, ahol a halóságok és irodalmi egyesületek üdvözlelel közölt ott van Oyónl Oéza az élő hadifogoly-társak üdvözlödeputáclója Is.
= A modern kozmetika egyik legnagyszerűbb szere a szabadalmazott eljárás szerint előállitotl Sulfamyl kénpuder, mely a zsiros arcbőr kezelésére, arctisztátalanságnál púder helyett nélkülözhetetlen. Szaküzletben kapható.
Muraköz zászlaja,
aminek a felsőlemplom előtt való felállítására a Kath. Legényegyletből mozgalom Indult ki, közeledik a megvalósulás felé. Hélfön délulán 6 órakor szűkebb értekezlet lesz, amely alkalommal összeállilják az Intéző nagyblzottságot és ismertetik a terveket. Mindössze párszáz pengős társadalmi akcióról van szó, melynek a nemzeli érzés ápolása terén való Jelenlőjége azonban felbecsülhetetlen.
— A Keresztény Társas Temetkezési Egylet ma délután tartja évi közgyűlését. A Keresztény Társas Temetkezési Egylet ma délulán 4 órakor tartja a Szarvas-udvarban levő volt Világ-mozgó nagytermében rendes évi közgyűlését, amelyen az alispán rendelkezése szerint a polgármester vagy helyetlese is Jelen lesz. Nagyon fontos, hogy minden lag okvetlenül jelenjen meg és tagsági könyvecskéjét hozza magával. Aki lagdijával hátralékban van, vagy hosszabb Időn ál nem fizelett, ugyancsak feltétlenül legyen olt.
= Meleg Időben leghigiénikusabb viselet légeresztő inganyagból készüli ing. Nagy választék Schtltznél.
— Gleichenberg Iflrdő az ismert osztrák gyógyhely igazgatósába az elő- és ulóiuényre érvényes kedvezményes pausálkurákal rendez. A háromhetes kúra összköltsége, szobával, naponként háromszori étkezéssel, gyógyadóval és gyógyhasználat-lal (inhalatorium, pneumatikus kamrák vagy természetes szénsavas fürdők) személyen kint 273 Schilling. Ezt az összegei, valamint a személyes kiadásokra szükséges ezenfelüli schillingösszeget a Magyar Nemzeti Bank, orvosi bizonyítvány alapján hivatalos árfolyamon engedélyezi. Orvosi bizonyítványok céljaira külön nyomtatványok állanak rendelkezésre. Ilyen nyomtatványokkal, valamint prospektussal és mindennemű felvilágosítással az Oesterreichischcs Verkelirsbureau buda|iesti fiókja, VI. Andrássy ul 28. szolgál. Ugyanott elintézik a valutaigénylést is.
— Az Izr. Jótékony Nőegylet szakadatlanul áldásos munkásságban eltöltött egyesületi esztendejét tegnap este egy kitűnően sikerűit, igen kedves hangulalu garden party-val zárla le a Centrál színes, szép kertjében. Nagy látogatottság jutalmazta a rendezőség gondosságál és az a ludat, hogy mindenki valóban jólérezle magát. Az emberszerelet nemes szolgálatában példásan elöl-JAró Izr. Nőegylet fáradatlan agilitása anyagi és erkölcsi eredményben egyaránt Jutalomra talált ennek a hangula\'os, szép estének Bikerében.
= Szeplő és mállóit ellen használjon Fürdős féle Bőrhámlasztót. Ma már a szépség nemcsak hiúsági kérdés, hanem általános társadalmi probléma, ezérl ápolja ön is arcbőrét. Legyen ön is szép és megnyerő külsejű. Ezt eléri, ha Fördős-féle Bőrhámlasztót használ, mely az arcbőrnek természetes, üde szépséget ad. Észrevéllenül hámlaszt Két hét alatt elmulasztja a szeplőket és májfolto-kal. Ára 2 pengő. Kapható Teutsch Ousztáv drogériájában Nagykanizsa.
Kertész József utolsó utja
Nagykanizsa, junius 18
Óriási közönség részvélelével le-meték el Kertész Józsel nyug. igazgatót az izr. temelö halottasházából. A temetésen megjelent közönség sokasága mulalta meg igazán, ki volt Kertész Józsel és mily köztiszteletnek OrvendelL A gyászoló közönség soraiban ottláttuk a város vezetőségét, az iskolák és tanintézetek Igazgatóit, a különböző felekezetek papságát, az ipartestület elnökeégét és elöljáróságát, az izr. hitközséget, iskolagondnokságot, Nőegyletet, stb. Dr. Wlnkler Ernő megrázó erejű beszédben búcsúztatta az elköltö-zöttet. Majd Abramovlcs Márk főkántor megindító zsolozsmát és a teljes egyházi énekkar szivhez szóló gyászdalal hangzottak el a lelkek mélyéig hatolva. A sirnál Havas Rezső igazgató a tantestület nevében mondott istenhozzádot az elköltözött kartársnak. Ezután a Ipartestületi Dalárda Parti Lajos karnagy vezényletével alkalmi gyászdalt énekeli. Majd lassan leeresztenék az egyszerű koporsót a frissen ásott sírba és lassan legördültek a föld-göröngyök a néma város uj lakó-J ínak koporsója folé ...
— Autóbusz hlr. Ma délelőtt 9 órakor különjárat indul Letenyére rendem relour jegyekkel. Kanizsára visszaindulás megbeszélés sierint estefelé.
— Akinek nincs pénze nyaralásra, itthon is kellemessé leheli a nyár forró napjait. Nem is kell messze mennie, csak a Kisfaludy-ulcába, ahol a gőz és kádfürdő Tólhék kilünó vezetése mellett a legpompásabb és legolcsóbb felüdülést nyújtja a napi munka után a melegtől, portól elgyötört testnek és léleknek. Nem is kerül többe egyetlen egy pengőnél. Akár a gőz, akár a kád ugyanis lizes bérletben 1-r-l pengőbe kerül. A délutáni göz mindig I pengő. Ennyit pedig csak megér egy kellemesen eltöltött nyári délelőtt vagy délután I ?
PISZKOS
fénye* ruhái nem vl««t rend** ember I Megveti! a legközelebbi »iaküxl*tben a
tisztítószert,
mely iiemcuk * pli/kot Uvolltja el lökéltteiin. hanem a kopátl fényt I* eltünteti 4* uj *ppr«tu-r«v*l látja el a ruhát.
I doboz 2 ruhára 90 fillér.
Kapható Nagykanlsaán i Fekete Sas gyógyszertárban, Déri gyógyszertárban. Fíöhn drogériában, Vágó Endre drogériában, Nen és Klein cégaél.
Luxofag vexérképvlselat i
Budaput,!., Fift.it Jtati-líi S. Gmku ji il
2.1)7 Ttlclon t C3-S8, lll-il.
2ALAI KÖZLÖNY
— Farkas Teri tánciskolája jullus első napjaiban egy kurzust rendez Nagykanizsán, 10 pengős tandíjjal, részint a Polgári Egyletben, részint a gimnázium tornatermében.
— A Szanatórium Egyesület évi közgyűlése holnap, hétfőn délután fél 6 órakor lesz a városháza tanácstermében. A tagok teljes számú megjelenését kétl az elnökség.
— Orvosi hlr. Dr. Benedlg Árpád fogorvos (Deák-tér 3. sz.) tanulmányúira ment, rendelését folyó hó 27-én reggel ismét megkezdi.
— Az Iparos tanonciskola évzáró-ünnepélye és Poredus igazgató búcsúztatása. A nagykanizsai iparostanonciskola évzáró ünnepélyéi ma délután 3 órakor tartja, amelyen a város is képviselteti magát. Ennek keretében ünnepélyesen bucsuztalják a nyugalomba vonuló tanonciskolái igazgatót, Poredus Antall. Az Ünnepségen az összes tantestületek képviselői, a felügyelt-bizottság, az ipartestület, stb. is lesznek jelen. Az ünnepi beszédet dr. Krdtky István polgármester mondja. Az < ikolai lelUgyelöbizotlság ezúton is meghívja az ünnepélyre a tanügy meleg szlvü barátait és a város közöiu>£.gét.
51.
négy középiskolát végzett fiaikat adják a töldmivelésügyi minisztérium egyetlen középfokú gazdasági iskolájába:
a szanrasl m. kir, gazdaiáil tulitíutlu.
Elméleti éa gyakorlati kiképzés, önálló gazdálkodásra tanllás, 500 kat. holdas
tangazdaság. Testedzés, sport, ^st Inlernálus. önkéntes! jog. tájékoztatót ktlld az Igazgatóság.
— Pécsi cserkészek díszelőadása Nagykanizsán. Nevezetes eseménye lesz Nagykanizsának junlus 27-én. A pécsi püspöki tanítóképző cserkészcsapata, amely Zágrábba indul, hogy a jugoszláv cserkészek nemzeti nagytáborában a a magyar cserkészetel képviselje, ugy vesz bucsut a magyar haza földjétől, hogy Itt, a határvárosban, a színházban előadja a Pécsett hatalmas sikert aradott Pécsi diákok c. regényes színjátékot, amely az ősi városnak a törők alól való felszabadulása idejében történik. Az előadásminden érdeklődést megérdemel.
Trianon legújabb áldozata
Nagykanizsa, Junius 16 Szombaton délulán dr. Gabier Lajos kerkaszentmiklósi körorvos telefonon felhivla a nagykanizsai mentőkel, hrgy sürgősen jöjjenek ki a községbe, egy súlyos sérültnek a nagykanizsai kórházba való szállítására. A mentők pillanat alatt uton voltak Kerkaszentmiklősra, ahol 77-rássy Károly 47 éves cipészmesler mellbelőtte magát. Tirássy olyan súlyos anyagi viszonyok közölt volt, hogy elkeseredésében elhatározta, hogy véget vet éleiének. A mentők beszállították a kórház sebészeti osztályára, ahol azonnal műtétet végeztek rajta. Az orvosok biznak benne, hogy sikerül megmenteni az éleinek.
= Orvosi hir. Dr. Krelner Zsigmond közkórházi főorvos, belgyógyász szakorvos, rendelőjét a városi szinházzal szembe, Sugár-ut 12. I. em. helyezte át. Rendel d.e. 11 — 12-ig és d. u. 3—4-ig. Telefon 555.
— A Diewock ovoda záróvizsgája. A Missziósház nagytermében nagyszámú és előkelő közönség jelenléiében szombaton délulán rendezte záróvizsgáját Diewock Júlia, a közkedvelt Juci Tanle némelovo-dája. Ez a záróvizsga egyúttal jótékony célt is szolgált, mert az önkénles adakozásból befolyt összegei a Missziósház nyári gyermeknyaralla-tására fordítják, lehetővé léve ezáltal néhány szegény gyermek ingyenes nyaraltatását. A szépen feldlsziiett színpadon Juci Tanle apró hadserege, számszerint huszonnyolcan, beszélgetés és Játékok keretében leltek tanúbizonyságot közkedvelt oktatójuk kiváló módszerétől. Az elemista növendékek viszont olyan német előadási produkállak, amely nemcsak a szülők, de minden jelenvolt elismerését egyaránt kivivla. A szépen sikerült záróvizsga után a szülök sorban gratuláltak Diewock Juliénak, aki meghatottan fogadta a valóban megérdemelt elismerő szavakat.
= Nyaralását tegye kellemessé, vásárol|on frotller fürdőköpenyt 16\'— P-ért Schlltznél.
— A soproni Gazdaszövetség tagjai ma reggel keresztül utaznak Nagykanizsán. A soproni Gazdaszövetség tagjai nagy tarulmányi kirándulást rendeztek Badacsonyra, az ottani szőlőgazdaságok megtekintésére. A tanulmányi kirándulás tagjai ma reggel 6 óra 59 perckor érkeznek a nagykanizsai állomásra és 7.21 órakor folylalják uljukat tovább. Este 21.32 perctor érkeznek vissza a kanizsai állomásra és 23 percnyi nagykanizsai tartózkodás után folytatják utjukat Sopronba.
= Melege vanf Vegyen ventillátort / Trans-danubia, Csengery-ut 6.
— Levente lótéi avató ünnepély. Lelenyén ma vasárnap délelőtt 10 órakor nagyszabású levente lőlér-avató ünnepély lesz, melyhez autóbusz Kanizsától 9 órakor indul.
GLEICHENBERG FÜRDŐ
300 m.
Stájerország
Fényes gyógyeredmények: hurutoknál, aiztmánál, tűdőtágul AsnAI és szivbaJoknAI.
Háromhetes panaálkurák
az «I6- és utóidényben, uobival, (ellet ellátásul xyógyhaaanJlatUI szeinélyeuklnt 2/3 Schilling Oivoil bizonyítvány alapján a Magyar Nemzed Bank hlvataloa árfolyamon engedélyeit a gyógy-tartózkodásra, valamint személyes kiadásokra szükségei öaazeget. :ÍA3
Felvilágosítás: Oe»lerrclcMache« Verkehra-bureau, Budapest, VI , Andrá»»y-ut 28.
1932. junlus 1$.
— Felhívás az iparostanoncokhoz. Az iparostanonciskola tanulói ezulon felhívatnak, hogy a ma délután 3 órakor meglarlandó záróün-nepélyen a Rozgonyi-utcai áll. elemi iskola volt gimnáziumi épületében fél 3 órára teljes számban pontosan jelenjenek meg.
■=• Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bulorvásárlási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsleln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— A nagykanizsai füszerkeres-kedők — a nagyközönséghez. A nagykanizsai füszerkereskedók kérik a vásárló közönségei, hogy a változott viszonyokra való tekintette! a befőzési célokra szükséges cukrot készpénzfizetés mellett szíveskedjék vásárolni.
Kirándulásra vigyen magával gramofont1 — Transdanubia.
— Felhívás a nyugdíjas vasutasokhoz. Ezennel felhívatnak Nagy kanizsa álloméihoz tartozó nyugdijasok, nyugbéresek és kegydljatok, hogy az uj MÁV. belétlapok átvétele céljából junius 20, 21 és 22 én feltétlenül jelenjenek meg, meri elmaradásuk esetén a belétlapok kiadásáért 1, 2 és 3 pengőt kell fi-zelni. Állomásfőnök.
— A hindu lólekröl. A világ érdeklődése évek óta kíséri llgyolemntol az Indiában történő eseményeket. Az egyre forrongó, titokzatos és hatalmas földrész lakóiról azonban az őuiópal ember csak homályos képet alkothat magának. A hindu lélek lényegét, a hindu vallás eszmei tartalmát és törvényeit Ismerteti meg mélyonjáró, magvas tanulmányában Daktay lirvln, uz Ismert Indlal-kutató. A tanulmányt az UJ Idők mai száma közli, amelynek szépirodalmi részo különösön guzdag. Terescsényl György lélekbemarkolóim megírt története, megrázó képét adja u magyar vidéknek, Komáromi Jáuos finom hu-moru, hangulatos elbeszélést Irt. Művészi reprodukciók, Időszerű képek, Pólya Tibor és Mühlbeck Károly rajzai humoros fejlécek, dlvatralzok éa cikkek guzdagltják az UJ Idők-et, amelyből a népszerű rovatok: keresztrejtvény, szépségápolás, gasztronómia, kortészot, kézimunka és s rejtvényverseny bem hiányoznak. A kiadóhivatal üudapost, VI.. Andrássy-ut 16. bárkinek szívesen küld díjtalan mutatványszámot.
— Őrizetbe vettek Kanizsán egy budapesti állattőmősegédet.
A nagykanizsai rendőrség szombalon délelőtt körözés alapján őrlzelbe vette Katz Mór Miklós 23 éves budapesti állattőmősegédet, aki állítólag még a műit év decemberében jogtalanul ellu ajdonitolt egy budapesti nőismerösélől egy pár csizmái. Katz Mór Miklósi, aki egyébként különböző bűncselekmények mialt már kétszer volt tüntetve, átadta a rendőrség a kanizsai ügyészségnek, amely (elkísérteti Budapestre.
Ha azareti éa félti ruhéit
festesse, / tisztitassa
-nál
NAGYKANIZSÁN.
Elsőrendű szakismeretek.
Epekő-, vesekó- és hólyagköbetegek,
valamint azok, akik Itugysuvas rók lul-szaporodásában és köszvény ben szenvednek, a természetes „Ferenc lóisef" keserűvíz ál andó használata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló vezér-férfla hosszú megfigyelés alapján megállapította, hogy a Fereno lóisel viz biztos és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért prostatabeteg-ségeknél is ajánlják. A Ferenc léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
=» Divatos fa?onu kész női nyáii ruhák nagy választékban kaphatók Schlltznél.
— Menetdljkedvezmény. A DSzA igazgatósága az Országos Magyar Oazdasági Egyesület tanulmányi szemléje alkalmával valamennyi állomásról Balatonszentgyörgyre, — a Magyar Országos Lawn Tennlsz Szövetség részére Sopronban, a Magyar Relormátus diákok Soll Deo Qloria Szövetsége részére Balatonszárszóra és a velencei müvészeli kiállítás és nemzetközi vásár alka\'-mával Murakereaztur-Oyékényes országhatárra utazók részére 33 százalékos menetdijkedvezményeket engedélye; elt. Állomásfőnök.
SPORTÉLET
A dombován csapat a harmadik helyért küzd
Nagykanizsa, Junius 18 Végéhez érkezeit az 1931—32. évi bajnoki kampány. A VOOE és NTE egyellen meccse van még csak hálra s szulán nyári pihenőre lérnek a csapatok.
Az NTE nagyszerűen harcolt a tavaszi fordulóban s felküzdötte magát a második helyre. Remélhető, hogy tavaszi szép eredményeit ujabb győzelemmel koronázza és ezzel csak megerősíti második helyéi. De nem lesz könnyű dolga az NTE-nek, annak dacára sem, hogy itthon játszik. A dombováriak is nagyszerűen küzdöttek a szezon folyamán s az a helyzet, hogyha legyőzik az NTE-I, akkor a harmadik helyen végeznek. A VOOE képes nagy feladatok megoldására, hisz trófeái közt szerepel az NTE, PVSK és PEAC felett aratolt győzelem, izgalmas mérkőzés, nagy küzdelem lesz a két csapat közölt.
A meccs a Zrínyi sportlelepm délulán 5 órakor kezdődik. Biró Klemann.
Elölte 3 órakor a levenlebajnokság osztályozó mérkőzése kerül lebonyolításra.
(Elhalasztották a MOTESz nyugati kerületének alakuló közgyűlését) Ismeretes, hogy junius 18-án kellett volna Pécsett megtartani a MOTESz alakuló közgyűléséi. Ma dr. Tholway Zsigmond posla-távirdai főfelügyelő, mini az Országos Postás Sportegyesület helyi elnöke, azt a telefonértesítést kapta a Pécsi Atlétikai Clubtól, hogy az alakuló közgyűlési\'elhalasztották más időre. Így elmaradt az olimpiai tornászcsapat bemutatója is.
1932 lunfcm 19
ZALAI Kft7I.ÖNV
H
asznált tankönyveket veszünk.
üj iskolakönyveket
előjegyzílnk.
Offenbeck
könyvkaraakadáa.
tMM xárUl
Párii 20Í6H London 1861, Newyork 51325. Rrllsael 71-45, Milano 26-20, Madrid 42-30, Amsterdam 207-2/1/2, Berlin 12150, Wien -• Siófia 3 72, l\'rága 15-21, Varaó 57 35, Bud.pcal , Belgrád 9-10, Bukarest 307.
A Nemzeti Bank deflsa-ártoljamal
VALUTÁK Angolt. 20-75-21 15 Belga fr 79-40-80 00 Csehk 10 90-17 00 Dánk. 11320-114-20 Dinár 9-97-1009 Dollár 570-50-573-50 Francia 1.22-30-22 50 Holl. 230-50-231-90 Zloty 64 00-154-50 Lei 3411-3-56 Léva 4-06-4-19 Líra 29-02-29-32 Márk* 135-70-130 60 Norvég 101-30-102-30
Peseta —\'--\'—
Schlll. _■——•— Svájci f. 110-70-111-40 Svéd k. 106 20-107 20
DEVIZÁK Amsl. 230 70-231-90 Belgrád 0 9S-10<i9 Ikilln 135 80-136 60 Brüaael 7950-8000 Bukarest 3-43-3-54 Kopcnh.113-40-11420 London 20-78-20 98 Madrid —•_•— Milano 29-12-29-32 Newy. 571 00-574 00 Oszló 101-50-102-30 Pária 22-33-22-47 Prága 16-95-17-03 Szófia 408-4-19 Slockh. 106-40-107-20 Varsó 64-10-64-50
Wien —■-•—
Zürich 110-80-111-40
Wien cicaring árfolyama : 80.454.
TenaáaytAnle
Buza tv. 15 flll., dt. 15 fitt., a rozs flll. emelkedett.
Bura tlsrav. 77-ei 12-15—1230, 78-as 12-25 12-40, 79-ea 12-40-1260, 80-as 1250—1270, dunánl. 77-ea 12 05—12-20, 78-aa 12-15-12 30. 79-es 12-30-12-50, 80-as 12-40—12-60, rozs 1250-1260, lak. árpa 17-00—17-15, zih 15-50—1600, tengeri 17-75-17-90, korpa 11-90-1210.
Ui4|a: Bélulal HyoacU t* Lapklaáá Tállalal, (uykanliubL
l\'delóh kiadó: Zalai Károty.
bilrrwrbaa Ulefo* i N^tykMnáM m>
^V-1. -\' y1 ^
APRÓHIRDETÉSEK
AJ M*. 10 M 1
(vrikW *U» B fillér. Vmir- éa kmm*mf 10 aa*g M fillér, mtmém tortoW wó Alja » üwUu áa 10 «0 fillér, niMn
további m4 dija • Pillér. C3m*U i Mlndaa vn-tajaVb bítflkb^l U4 ui Ut ut)a»i »»á»ltUtík.
Altá.l k*fM«kaek E0«* «nc»4aáay.
Rlw golyós cnapágyak autóhoz, sptciáli-mii olcsón Ford- és Foidsonhoz UnRer Ullmann és Tóth vaskereskedésében 2\'54
Kén koHyhabuUr állandóan kapható Dakáax Ferenc aztalosáruüzcmében. 5
1 uoba, konyhás lakás augusztus l-re kiadó Csengery-ut 65. szám.
Autótaxik, modern csukoltak, leszáll!-tolt viteldíjért rendelhetők. Telelőn 167., este 571. arámon. 7
Legújabb gyermekkocsik mélyan lasaállitott árban raktárra érkeztek Armuth bazár áruházába 2759
Kamatmentes hosszúlejáratú kölcsönt nvujtunk salát otthon építkezéséhez. Felvilágosítás Szántó, Sugár-ut 6. 2564
Gőxmalom 5 Járatú, nagyobb város közelében, nagy körzettel eladó, vagy bérbeadó. Jullus l én átvehető. Villa Balaton-márlán 1600 öl beültetett szólóvei. villa-tílkek kedvező fizetési teltétellel eladók. Clm a kiadóhivatalban. 2756
Permetezze gyümölcsfáit
Bordolléhex keverve i Arzola almamoly, szólómoly, Amonil llsztharmat, gyümö\'espenésx (Montlla) ellen
vagy ueMis pernetezőszerekk-:!
Nnsprascn vaey Tutokil gomba és rovarkártevők leküzdésére.
Eredeti gyári árbai beszerezhetők: Ország József cégnél
Erzsébet-tér 10. (Abiróiág miilett)
Három szobás utcai lakás Szemere-utca 2/c alatt kiadó. Bővebbet Vlda kalapüz-le\'ben. 11
Sxénport veszek- Háztól elszáll!\\ow. Zaíuta, Józsel főhercegül negyvenegy. 2891
Utcai müho\'v lakással. eeyszohás lakások azonnalra is ! kiadók Kinizsi-utca 21. Bővebbet Batthyány-utca 10. 2310
Magányos villa Balatonmária (Urdőn, 2 s/ohából álló, fUrdőszezonra kiadó. Clm a kiadóban. 13
PHvátpánc diszkréten kiadó, csak hlr-tos helyre. Cim a kiadóban. 26P8
Négy szobás utcai lakáa augusztus l-re kiadó Arany Jánoautca 12. Bővebbet Batthyány utca 10. 2309
Jutányosán eladó egy generáljavl-tott, újonnan fényezett, kis 6 Üléses személyautó. Megtekinthető Báron gépműhelyben. 3003
Használt lábbelit veazfk és riadok. Kívánatra házhoz megyek. Fischer, Királv-utca 47. 282)
A bánokszentgyörgyi volt Wollákféle lakóház n hozzátartozó nagy belsőséggel azonnal eladó. Bővebb felvilágosítás: dr. Hoch Oszkár Ugyvádl irodájában. 2819
Ford személyautó
garanláitln üzemképes, |ó gummlk-kal üledó 450\'— P írt. Bővebbet
Havas antóuiMhlat, Deák-tér 15.
Vtaalt dpókét veszek, kívánatra ház-hoz megyek. Hlrschné, Csengery-ut 20. 2 10R
Kétszobás lak A* azonnal, vagy augusr-tus l-re kiadó EMvOs-lér 14. 2905
Eladó Bígolai-sor 21. STámu (Katona-rét) msgánház szabadkézből. — Bóvehbet ugyanolt. 2942
Tóbb évtiiedes koroamahalylaég
élénk forgalmú utcában berendezéssel eqyUtt «onn.l álvebetó. — Bővebbet dr. Mező Ügyvéd Irodájában. (Klrály-ulra 34. 2945
Trallhjoggal eladja ügyfelem talusl házát haditokban! szatócsnak 700Ü pengőéit M\'gyar ügyvéd, Budapest, Perl\'ély-utca 3. 2974
Caukott CHrlalar autó kitűnő állapotban eladó. Telelőn 69. 2970
POGAHVVARI
uradilntl fajboraim kaphatók lllerenktnt már 20 llllétért. Legkisebb tétel 25 liter. GROSS KAROLY földbirtokos _Batthyány-utca 26. szám.
Mlndanaa axakéoanfl, aki önálló lőzésben gyakorlott, jullus elsejére beléphet Caangary-ut 23. szám alatt lakó cea\'ádhoz. 2179
Megbízható házasnír hhzmaatern.k azonnal felvitetik. Bővebbet Hunyadi-utca 26. szám alatt. -2998
Háromaxobáa lakás suttuszlusra kiadó. Bővebbet Retchenteld húsüzem Erzsébet tér 2991
PétvlKaqára glmniilalákat és polgárillákat olcsóért előkészítek dm a kiadóban. -2S91
Urlcsalád teljes ellátásra lelvesz 2 nagyobb glmnázlata, vagy kereskedelmi Iskolai tanulói. Clm a kiadóban. 2991
Hoaaxabb nyaraláa miatt asparagus, Ilkuaz, muskátlik, szobanövények azonnal eladók, ugyanott egy keveset használt Jégszekrény Is Clm a kiadóban. 2996
Kóser tibaaair és pehely kapb.tó — Singeméi. 3002
Használt lekete ledeles hinti 50 pen gőérl helyszűke miatt eladó. Cim a kiadóban. -2697
Szivó-nyomó kut eladó. — hrdeklődnt lehel Csengcty-ut 9. 3000
Kólber batár, 2 kocsis libéria és ló-védő háló eladó Csengery-ut 9 3001
özv. Beck Mlksáné ugy a
maga, mint gyermekei Ibolyka és László, valamint a kiierjedt rokonság nevében fájdalomtól megtöri szivvel jelenti, hogy forrón szereteti férje, édesapa és rokon
Beck Miksa
zalaapátii lakos, életének 50-ik évében Szombathelyen elhunyt.
Drága haloltunk hult tetemét 1932. junius hó I9-én, vasárnap délután a szombathelyi izr. temetőben helyezzük örök nyugvóhelyére.
Emiikét kegyelettel
ftrlzzllkl
ÉRTESÍTEM
a pékmester urakat, hogy
kemence hertverését
szakszerűen, a legolcsóbban válhlom. Szives pár.fogást kér
SZŰCS FERENC
Magyar-utca 87.
plllfflDtlIlí t! nwM
figyelmébe loyomöicssréiiitó rekeszek bármily meny-nylségbcn állandóan kaphatók
Dukáaz Ferenc fakeres-
kedő asztalosáru (Izemében Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Előkelő biztosító intézet
nofjykanlxaal
vezérügynöksége részére
keres érettségizett, jó családból való, szülői ellátásban élő, némi irodai gyakorlattal biró
fiatal gyakornokot.
Fényképpel és bizonyitványmásolatok-kal lelizcrclt ajánlatok: „Nyugdíj-Jogoaulta*g 1888" jeligére
Blocknér J. hirdető irodába, Budapest, 2íu Városház-utca 10.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Vatta Ndndorniíl
Gallértieztitáeban vezet I
Horthy mii-Ili 8. Hunyadt-ü. 19.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik drJga jó nyánk
5». Bedekovioa Istvánná
szül. Trenka Johanna
temelésén részlveltek, vagy fájdalmunkat bármikép enynileni igyekeztek, fogadják köszönetünket.
A gyászoló család.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsafélg,
ha most L\'IOftzei.
National kasszákat
veazflnk, cserélünk, eladunk. ITnntmlI" használt ellanirzé
„tvumrou pénzuntk .i.kuii.t»
Baiapett, TI., Tllmos ciánár-il 1S/|
2JHH (R.váy-utc i.rokV
Halló I Figyelem I
Valódi, jóijiinőségü fiatal friss
marhahús
melyet nem kell egy napig [ózni, oloje 1 kgr. »B BO fillér
hátulja 1 „ | roatölyoa 1 „ I hátain 1 „ aa fillér fartő 1 „
tősál 1 „ )
Sertéshús 1 kgr. P 120-140
Tisztelettel Simon István
hente. c» ttiínároi 2M0 kfiiel a h.ln melled ■ piacon.
Príma bükkhasábfa
erdei méterenként
8 pengőért
kapható Magyarszerdahely község
melletti bocskai erdőben. Ugyanott ágfa la elad A.
Bővebbet: Borsos Péter tulajdonosnál,
2i«s Magyarszerdahely.
Hirdetmény.
Zalaszentbalázs községben 1932. évi junius 20-án országos állat és kirakodó vásár lesz.
Zalaszentbalázfc, 1932. évi junius hó 17.
M, Elöljáróság.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 |unlu» 19.
BUTORVASARLOK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, Hogy
6
BÚTORT
legjobban legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
12.326/1932.
Ffleladásl hirdetmény.
Folyó hó 21-én d. e. 9-kor a „Práter"-i lesháznál megkezdődő árverésen az ottani füter-mést eladom.
Nagykanizsa, 1932. évi junius hó 17-én.
W( Polgármester.
Eladó ingatlanok:
Zalában 76 m. hold, 160 Icat. hold, lek vágható erdő, Kanizsához közel 600 -800 kh. kastéllyal, 278 mhold, 113 kitold.
Somogyban : Balatoni fürdőhelyen 160 kh., 2890 kh. lele erdő, 2-3 részben la, erdővétel nem kőtelező 300 mhold, kél réazben Is, Kanlzaihoz közel 323 mhold, szeszgyárral. kedvező ttzeiést leltétellel. 40 mhold. Kanizsa melleit 15 mhold, uri-lakkal, gazdaaigl épületekkel.
Veszprémrnegyében 1300 mhold Pipa mellett, 150 mh budapeiti fővonal mellett.
Kereaek vételre éa bérbe bármily nagy. ságu birtokokat sürgői vételre, Marcalihoz közel 100. 150 éa 400 holdaa birtokot url-lakkal.
Fentieken kivüt előjegyezve vannak el-adő éa bérbeadó birtokok, város belterU létén bér , (Izlet- és magánházak. Balaton mellett villák, Kanlzaihoz közel malmok.
Hoohrelter Daisfi
ny. lóezigfelllgyelő oti
Nagykanizsa, Batthiny-utca 10.
Mim a Zalai Közlönyben
i
Filléres ebédet
négy logásolt ehet 80 fillérért a
Molnár Atkezdébon
(Erzsébet-lér 2.)
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
modern villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelöhivái
Olcsó árak 1
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
SMttlílM.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozkyutoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
A legsúlyosabb megbetegedések rcndaze-rlnt a megjelölt helyeken fordulnak elő Vigyázzon az emáeztáaérel
Közludomisu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyőnglli a többi szerveket: tíkéletea eraéaztist biztosíthat, ba ragedel vizet lazik.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
8019/1932.
Versenytárgyalási hirdetmény.
A városi szolgák részére sötétkék posztóból mérték után készítendő 14 darab köpeny szállítására versenytárgyalást tartok.
Mintával felszerelt zárt ajánlatok folyó évi junius hó 30. napjának d e. 12 órájáig a v. iktatóba adandók be.
Nagykanizsa, 1932. évi junius hó 9-én.
áss Polgármester.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzletvezetfi: Zalai Károly).
TI. évfolyam 13o szám
Nagykanizsa 1932. junlus 21, kedd
Ara 14 Wllér
ZALAI KÖZLÖNY
Suikesstőség és kiadóhivatal: Fóut 5. síim. Keszthelyi llókkladóblvatsl: Kossnth-utca 32.
POLITIKÁI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Szerkesztősig!
: egy és kíá
idóbivstall telefon: 78. sí
Utat a Balatonra!
Irta: Dr. Hoch Oszkár
Pogány Sándor a DSzA vasút vezérigazgatója csütörtökön búcsúzott hivatalosan Nagykanizsától, amikor is megköszönte azt a megértést ás jóakaratú támogatást, amiben a vasutat a hivatalos város és annak közönsége mindenkor részesítette.
A város és annak közönsége a maga részéről mindent megtett a vasút érdekében, azonban a városnak a balatoni viszonylatban BOk kívánsága maradt meddő.
Igaz ugyan, hogy a távozó vezérigazgató hivatalbaiépése idején Nagykanizsa balatoni érdekelt vizsgálat tárgyává tette, valamint Intézkedett Is uj vonat beállítása tárgyában 24 óra alalt, azonban ez oly időben történt, amikor augusztusi hónapban a korai sölétség miatt a késői vonalnak már nem nagy a jelentősége.
A balatoni kultusz csak hangzatos jelszó, ezt minden oldalról halljuk, de Nagykanizsa érdeke állandóan figyelmen kivül marad, sőt a vezérigazgató ur távozásával több, nyitott kérdés maradt.
A DSzA társaság 16 léle kedvezménye mellett Nagykanizsának nincs:
a) hétköznap és ünnepnap kirándulásra alkalmaa vonatpárja;
b) a gyakori kirándulást megköny-nyllö legyfüzete.
Ad. a) Igen sokan vannak Nagykanizsán, akik ebéd ulán kirándulnának, de a 14 óra 25 perckor induló budapesti személy vonallal 16 óra körül érve a Balaton Nagyka nlzsához legközelebb eső állomásaira, már 19 óra körül visszajönni kénytelenek. Itt kell rámutatni arra, hogy a téli menetrend idején 1 órá vat később Indult a vonat a balaloni állomá80,,ról éB Igy a menetrend ezt a részét nyárra, különösen a julius hónapra mindeneseire fenn kellett volna tartani.
Az az ellenvetés, hogy a személyvonalon felül jön a gyors, utána a sinautó meg nem felelő, mert a gyors minden állomáson meg nem áll, a sinautó pedig az igazgatóság eddigi elvi álláspontjának megfelelö-leg a 25. sz. 1932. junius hó 13-lkl távirati körlevél szerint „díjmentes, vagy mérsékelt áron való utazásra szóló minden Igazolvány, utalvány, beleértve a bérletjegyeket is — érvénytelen".
Ezen a legegyszerűbb segilség lenne, ha a hátralevő Időre a DSzA társaság kanizsai viszonylatra a .gyorsvonali sinaulóbuszvonatot" és a .motorvonatot" a személyvonattal egyenlősítené, a bérleljeftyesek érdekében pedig Balatonmáriafürdőn a nemzetközi gyorsvonatot fellételesen megállíttatná, ugy, ahogy ez a háború elölt ugyanolt megállt, hisz ez a fürdőhely a háború óla oly arányokat öltölt, hogy a Balaton leglátogatottabb fürdőhelyévé küzdötte fel magát. A MÁV azután átvenné ezt a praxist.
Lehetetlen helyzet az, hogy Nagykanizsától 48 kilométernyire fekvő,
frekventált fürdőn, egy délulán a mostani helyzet mellett csupán pár óra legyen eltölthető, mert bár Nagykanizsa megérdemelné, hogy legalább Fonyódig direkt vonal állíttassák b; kirándulás céljaira, — a mai gazdasági viszonyok között nem sok remény lehet, hogy ez az égető szükség teljesíttessék — pedig üzletnek is jó lenne.
A fenti kívánság nem is hosszú Időre szól. Julluslol legfeljebb aug. hó 15-ig szolgálná a kanizsai kirándulók érdekeli, mert julius hónapban, amikor a fürdés az estéli órákban a legkellemesebb, Idő előtt kell a fürdőt otlhagyntok és a kel-lemes balaloni este helyett, túlzsúfolt vonalon, a legnagyobb melegben, még az alkony beállta előtt érkeznek haza s a kirándulással járó költség és fáradtság mellett azon tűnődve, hogy miért kell nélkülözni a kirándulással megszerezhető szó rakozásnsk a korai menetrenddel
megvont részét.
ad b) A filléres gyors beigazolta, hogy olcsó menetdíj mellett sokkal több az utas és az Igy szerzett tapasztalat már alapja a menetdíj leszállítása körüli eszmecserének. Ezt szolgálja az 50°/o-nál nagyobb kedvezményt adó jegyfüzel. A vasúttársaság Budapestnek minden kedvezményt megad, Kanizsával mostohán bánik, holott olcsó ár mellett, a vízben szűkölködő és strandfürdőről csak álmodható Nagykanizsa tömegesen keresné fel a Balatont.
Agilis polgármesterünket hivatalos ügyel gyakorta szólitják a fővárosba. Ez a kérdés megérdemli, hogy akár direkt Is elmenjen a búcsúzó éB az u| vasullgaigatóhoz és hozza meg ajándékul a fenti kérdések kedvező megoldását és pedig jobb délutáni összeköttetést, hosszabb délutáni nyaralást, vagyis későbbi vonatot és olcsóságot azoknak, akik mindezeket igénybe akarják venni.
Egy enrópai háború ellen 15 éves szerződést javasol MacDonald
Párls, junlus 211 (Éjszakai rádlójelenlés) Lapjelenlések szerint MacDonald ujabb hl-boru ellenes Bzerzödés kötését javasolja. Ez a szerződés 15 évre
szólna, csupán az európai hatalmakra szorítkozna és az államok kötelezettségei tekintetében sokkal szabatosabb lenne, mint a Brland-Kellog féle szerződés.
Amerika leszerelési kikötései a háborús adósságok leszállítása előtt
Ujabb nehézségek Oenfben
London, Junlus 20 (Éjszakai rádlójelenlés) Hoover álláspontja az, hogy Európának konkrét IcBzereléBi |avaslalot kell elfogadnia, mielőtt Amerika hajlandó lesz tárgyalni a háborús adósságok leszállításáról. Ezért (Jeniben olyan javaslatok kerülnek tárgyalásra, amelyek egyesítik az angol, francia és amerikai javaslatokat a következőképpen :
1. az angol javaslatbői meglarlják a lizéves fegyverkezési szünetre vonatkozó indítványt;
a leszerelés kérdése körül
2. a francia tervből a katonai költségvetések 10°/o-os csökkentéséi ;
3. az amerikai javaslatból a haderők 35%-lg menő crökkenlését, az aránylagosság fenntartásával.
Oent, Junlus 20
(Éjszakai rádlójelenlés) Az angolfrancia-amerikai delegációk vezetőinek hétfő délutáni magánjellegű megbeszélése félóráig tartott. A leszerelés ellenőníésének és a nehéz támadó fegyvereknek kérdésével foglalkoztak. A megbeszélések során jelentős nehézségek merüllek fel.
Ujabb bizalmas megbeszélésekre van szükség Lansanneban
jelenti a lausannei konferencia
Papén német birodalmi kancellár egy ludósiló előtt kijelentette, hogy őszinte hive a magyar nemzelnek. Reméli, hogy a lausannei konferencia Magyarország jövőjében is jobbrafordulat kezdetét jelenti.
Lausanneban ma délelőtt Herrlot és MacDonald tárgyaltak egymással. A párisi lapok igen fontosnak tartják a kél államférfiú tanácskozását.
Magyarország sorsának javulását
Lausanne, junlus 20 | (Éjszakai rádlójelenlés) A lausannei konferencia ma délulán 4 órakor mindössze néhány percig tartott, amelyen valamennyi fődelegálus megjelent.
A konferencia elnöke tájékoztatta kollégáit, hogy a konferencia fő problémái körül bizalmas megbeszélések kialakulására idői nyerjenek, elhatározták, hogy a keddre kilüzölt teljes ülést elhalasztják.
Véres, halálos zavargások Horvátországban a Radics-gyászünnep napján
Belgrád, Junlus 20 (Avala) Radics István, Radlcs Pál és Boszarlcsek emlékének megünneplésére ma Horvátországnak majdnem minden községében gyászünnepély volt, amely két-három hely kivételével zavar nélkül folyt le. Zavargások Bosnabródban, Jatrabarszkán és Spalalóban voltak
Bosnabródban a rendőrségre rátámadt a tömeg. Bottal ütlegelték és kövekkel dobálták a rendőrséget, ugy hogy azok kénytelenek voltak fegyverüket használni. Az összetűzésben az egyik tüntetőt megölték.
Jatrabarszkán a tömeg összetűzött a rend fenntartására kivezényelt csendörökkel. Egy csendőr sebesült meg súlyosan.
Spalalóban a gyászistentisztelet után a tüntetők, amint széloszlottak az ulcán, a moslani kormánnyal szemben ellenséges kiállásokat hangoztattak. A rendőrség közbelépett, szétoszlatta a ctoporfosulókat és 6 emberi letartóztatott.
Két halálos ítélet a lázadó maribori lisztek bDnperében
Belgrád, junlus 20 (Éjszakai rádlójelenlés) A mari-bori lisztek belgrádi perében a hadbíróság meghozta Itélelét. A lázadással vádolt Alamanovics alhadhagyot és Atáler főhadnagyot halálra, Jokics őrnagyot 15 évi fegyházra Ítélték, 2 lisztet felmentettek, a többit 7—7 évi börtönre Ítélték.
G dollár egy fiu, 10 dol> lár egy leány a kínai árwiztarfllston
London, junlus 20 A kínai árvízkatasztrófa segitö bizottsága Londonba küldött távirata jelenti, hogy az árviz áltaí sújtott lakosság szenvedései meghaladnak minden emberi képzeletet. Az élelmiszer teljesen elfogyott. A lakosság füvei, gyökerei, fakérget és szecskát eszik. Nincs más egyéb eladni valójuk, mint gyermekeik. Egy fiu ára 6, a leányé 10 kínai dollár. Egy kínai dollár értéke egy angol schilling 6 penny.
Az alsólendvai választási frontról
I,ontl, Junlus 20 (Saját tudósítónk tetejonjetentése) Siposs József dr. ma hirdette ki az ajánlási eredményt. Eszerint dr. Némelhy Vilmos 3076 érvényes ajánlást kapott, 290 aláírás vitás. Kresz Károly 2139 érvényes ajánlást kapott, 100 vitás. Az elnök ajánlásukat elfogadta. Neugebauer Bélának 705 ajánlását elfogadta és 82 aláírásnak kedd estig való pótlására utasította.
ZALAI KOZLONV
1932. junim 21
A nyugalomba vonuló Poredns Antal igazgató ünneplése
Nftgykanl\'/jín, junlus 20
Vasárnap tartotta évzáró ünnepélyét a nagykanizsai iparostanonc-iskola, melynek keretében búcsúztatták a 47 évi szolgálat ulán a jól megérdemelt nyugalomba vonuló igazgatót, Poredus Antalt. A diszes kOzOnség soraiban oti láttuk dr. Krátky István polgármesterrel élén a város vezetőségét, az Összes iskolák igazgatóit, az ipartestület elnökségét, a felügyelő-bizottságot, a város tantestületeinek majdnem miden tagját.
Az ünnepélyt az Ipartestületi Dalárda nyitotta meg, majd Hoffmann Henrik az iparostanonciskola fel-ügyelóbizoltságának elnöke meleg szavakban adózott Poredus Igazgató lelkes munkásságának, vázolván elévülhetetlen érdemeit az iparos ifjúság oktatása körül, amit egész uj, modern vágányokra terelt.
Dr. Krátky István polgármester kitejtette az Iparostanoncoktatás je tentöségét a magyar jövő szempontjából. Az iparostanoncoktalás, amikor Poredus igazgaló kezdte pályáját, még igen nehéz, küzdelmes munka voll. Valóságos szizifuszi munkát kellett végeznie. Munkája egy egészen uj generációt adott az iparosságnak. Isten és Haza szellemében nevelte az iparosifjuságot, becsületes, józan munkás életre. És ez a munka ma elérte azt, hogy a nagykanizsai Intézetnek országos neve van. Majd a maga és a város kö xOnségének jókivánalai közepette fel olvasta és átnyújtotta az ünnepelt igazgatónak a közoktatásügyi miniszter, a kir. iparoktatási főigazgató és a kir. tanfelügyelő legteljesebb el-\' ismerő, dicsérő és köszönő okmányait.
Samu Lajos ipartestületi elnök a nagykanizsai ipartestületi elöljáróság és az ipartestület nevében búcsúztatta megható szavakban a nyugalomba vonuló Poredus igazgatót
Majd az intézet vegyeskara adott elő alkalmi éneket.
Samu Lajos ezután a soproni kereskedelmi és iparkamara, valamint a nagykanizsai fémipari szakiskola igazgatóságának meleg, elismerő sorait olvasla fel, amelyek méltatják Poredus Antal munkásságát.
Brauner Lajos igazgató a tantestület nevében tömör, lendületes szavakban búcsúzott a nyugalomba vonuló kartárstól. Dr. Dómján Gyula, a 77-es Szent László iparos cserkész-csapat parancsnoka mint a csapat elnökétől búcsúzott. Szalai II. osztályú tanonciskolái tanuló az összes voil növendékek nevében mondott szívhez szóló búcsúszavakat.
Poredus Antal könnyekig meghatottan köszönte meg a szeretetteljes ünneplést. Ha most fáj valami, távozásakor — mondta — ugy az, hogy meg kell válnia az ö iparos-
ifjaitól és azok mestereitől. Amikor búcsúzik az intézetétől, ?z a kérése, hogy a város ne engedje ezt a szép intézetet visszafejleszteni.
Az ünnepély a legnagyobb ben-sőség jegyében folyt le és méltó ünneplése voll annak a férfiúnak, akinek a zalai lanoncoktatásügy sokat, nagyon sokat köszönhet. Aki
leikéi, egész egyéniségét vitte bele hivatásába és munkásságával a nagykanizsai szakirányú iparostanonc-iskolát az ország egyik első intézetévé fejleszlelte.
Nagykanizsa közönségének meleg szeretete legyen a legszebb jutalma 47 esztendei munkásságáért.
(B. fí.)
Az OMGE zalai tanulmányútja és állattenyésztési vándorgyűlése
Keszthely, junlus 20
(Saját tudósítónktól) Az OMGE központja a Zalavármegyei Gazdasági Egyesüleltel karöltve nagyszabású állattenyésztési vándorgyűlést tartott Keszthelyen, amely alkalomból megtekintették Délzala közép birtokainak neves állattenyészeteit.
A fővárosi vendégek szombaton érkeztek Nagykanizsára, ahol az állomáson dr. Tardnyi Ferenc vasi főispán, a Zalavármegyei Gizdasági Egyesület elnöke, Vlda János titkár, Figura György, Zalavármegye gazdasági felügyelője, dr. Kristály Aladár, a Zalai Szarvasmarha Tenyésztő Egyesület igazgatója és számos környékbeli földbirtokos fogadia a mintegy 75 főből álló diszes társaságot, akik között ott voll Somssich László gróf, az OMOE elnöke, Mul-schenbacher Emil, az OMGE igazgatója is. A társaság 3 autóbuszon és magánautókon ujnépi Elek Ernő pallni gazdaságába hajtott, ahol már előzőleg nagyszámú földbirlokosság gyűlt össze. Elek Ernő meleg szavakban üdvözölte a vándorgyűlésen résztvevőket, kiemelvén, hogy nagyon helyes gondolat volt először a középbirtokokat felkeresni. Somssich gróf megköszönvén a szívélyes fogadtatást, köszönlölte ujnépi Elek Ernőt, mint az OMOE egyik legrégibb igazgatóválasztmányi tag|át és a mezőgazdaság érdekeinek harcosát. Azután Elek Ernő kalauzolása mellett megtekintették a három majorból koncentrált siementhali és hollandi egyedeket, a Nónius-kancá-kal, faj-tenyészbikákat, a hússertés-hizlaldákat, majd a házigazda löncsre hivta megvendégelt. Később a résztvevők a legelő állatcsordát tekintették meg, majd Gelse felé hajtattak a pölöskel gróf Teleki Tibor-féle uradalom megtekintésére. Itt Nyáry Kálmán főintéző fogadta a vendégeket a távollevő grófi pár nevében. Megtekintették a félvér lótenyésztést, juh és sertésállományt. Onnét a zalavárt apátsági uradalomba folytatták utjukat, ahol dr. Kroller Miksa apát fogadta a társaságot. Pacsa nagyközségben a népies szarvasmarha-tenyészetet tekintették meg. A vendégeket itt dr. Horváth Vilmos főszolgabíró üdvözölte. Hévizén az egész Keszthelyi Gazdasági Akadémia tanári kara, élén dr. Sztankovits János igazgaló, dr. Huszár Pál főszolgabíró és Relschl Imre városbíró fogadiák a vándorgyűlés résztvevőit.
Vasárnap délelölt fél 10 órakor a Gazdasági Akadémia dísztermében
megkezdődött a vándorgyűlés, amelyen előkelő és diszes közönség, Zala földbirtokosainak nagyrésze is megjelent, köztük Oyömörey György főispán és Bődy Zoltán alispán, dr. Tarányl Ferenc főispán elnöki megnyitója után gróf Somssich László OMGE elnök a magy«r gazdák összefogását hirdette. U|népi Elek Ernő a vármegye állattenyésztéséről beszélt. Rámutatott arra, hogy Zalamegye lakossága ősidőktől fogva állattenyésztéssel foglalkozott és azt magas fokra fejlesztette. Szólott az egyes állat-fajok kialakulásáról. Dr.
Konkoly-Thege Sándor az árak fluk-tuálására mulatott rá és hangsúlyozta, hogy nem szabad az egyes állattenyésztési ágakat abbahagyni, sem az állaltenyésztési mesterségesen csökkenteni. Ouliner Elemér gazdasági felügyelő, Kégl János, és Bődy Zoltán alispán beszéllek, Majd Hoyos Miksa gróf elnökletével megalakították a Zöldmező Egyesületet. Diszelnök lelt Montenuovó Nándor herceg, elnök gróf Teleky Béla, alelnökök Zalából dr. Sztan-kovlcs János Igazgató, Hoyos János gróf, Sebestyén Miklós, ügyvezető igazgaló Kolbay Károly.
Délben a Hungáriában bankéit voll.
Utána a vándorgyűlés résztvevői megtekintették a Gazdasági Akadémia állaltenyészetét és kísérleti állomását. Fenékpusztán megtekintenék herceg Festetics Tasziló angol telivér és félvér méneséi. Itt a herceg nevében l.énárt János főtitkár fogadta a társaságot, amely ezután Balatonszentgyörgyre hajtatott, ahonnan a gyorsvonattal visszautaztak Budapestre.
Zászlót szentelt a „Csobánc" Vasntas Dalkör
A magyar dal Dnnepe Tapolcán
Tapolca, Junlus 20 (Saját tudósilónktól) A magyar lélek ünneplő öröme bontott himes, tarka szárnyat és felhozsannázla a Balaton fölé boruló, gyönyörű égre a magyar éleinek önmagában való hilél, a magyar dal szavának uj Achillesekel edző erejét.
Dalosünnep volt Tapolcán, ebben a kies fekvésű, kedves balatonmenti városkában. A Csobánc Vasutas Dalkör, a zalai dalárdáknak ez a lelkes Benjamlnja szentelte fel zászlaját, hogy alatta uj hadrendje épüljön ki a jobb magyar holnapért Isten és Haza nevében küzdök táborának.
Az az ünnepi öröm, amilien egész Tapolca uszolt, az a meleg szeretel, ami a dalban ezer és ezer lelket eggyé forrasztott, legbeszédesebb bizonyítéka volt a hivatotlságnak és példás buzgóságnak, amivel e városka kultúréletének hangadói munkájukat végzik és egyben ez voll annak a munkának legszebb jutalma is.
A Csobánc Vasutas Dalkör a tapolcai vasulasság kebelében mintegy három esztendővel ezelőtt alakult. Meg nem értés, akadékoskodás itt is, mint mindenütt, akadt, de a vezetők és a dalosok lelkesedése legyőzőit minden akadályt és ma ezt a dalárdát a dal áldozatos szeretetének nagyszerű példájaként lehet odaállítani a vidék dalosélete elé. A Vasutas Kör helyiségében barátságos, meleg otthona van a dalárdának, van benne zongorája és főként: — van benne élete a dalárdának.
Nevezetessége a Csobánc Dalkörnek, hogy nő a karnagya. Talán az országban sincs még egy férfikar, amelyiket nő dirigálna. Vargha Gyu-láné ugy tartja kezében a dalárdáját, mint egy ideális dalos-családot, amelyik fegyelmezetten, az eredmények örömével lesl minden inlésél, minden szavál, amellett ugy rajong a karnagyáért, hogy nézni, hallgatni is gyönyörűség. Ennek a kedves, intelligens uriasszonykának önzetlen, sőt áldozatokban is elöljáró munkájáért az a szerelet a legszebb jutalom, amivel róla dalosai olyankor
beszélnek, amikor ö nem is hallja.
A dalárda megteremtője, működésének fáradhatatlan, tüzes magyarsággal áldott atyja Hullay Oyula vasúti tiszt, a Csobánc Dalkor elnöke. Sok ilyen őszinte odaadással küzdő, hivatott munkása és vezére kellene a magyar vidéki kőzélelnek. A zászlószentelés lélekemelő ünnepének, hatalmas programjának megrendezése Is, kezdve a zászló megtervezésétől a vendégekről való gondoskodásig, az ö éji nappallá tevő munkásságának érdeme.
A zászlószentelésre megérkezett családostul gróf Esterházy Móric, a kerület országgyűlési képviselője, akinek neje töltötte be a zászlóanyai tisztségei. 011 volt az ünnepségen a környék földblrtokossága is és teljes számban a helyi intelligencia. Az Országos Magyar Dalosszövetség képviseletében annak titkára, Csermely György érkezett meg, a Zalai Daloskerületet dr. Thotway Zsigmond ü. v. elnök és Barbarlts La|os főtitkár képviselték. Megérkezett dr. Ujl József karnagy vezetésével a budapesti Visszhang MÁV Dalkör, Keszthelyről Bognár Imre elnök vezetésével az Iparos Dalárda, mindegyik zászló alatt, küldöttséggel képviseltették magukat a ceUdömBIkt dalosok, a Nagykanizsai Ipartestületi Dalárdái Parti Lajos karnagy képviselte.
A vendégek ünnepélyes fogadtatása részben szombaton este, részben vasárnap reggel történt a pályaudvaron. Szombaton eate a tapolcai Levente Zenekar lampionos felvonulása keretében a Visszhang Dalkör adott szerenádokat.
A zászlószentelés vasárnap délelölt ünnepi mise keretében történt. Diszes felvonulás és a templomajló-ban a zászlóanya fogadlaiása vezették be az ünnep programját. A zászlóavató beszédet Engeiharl Ferenc esperes mondta. Délulán volt a zászlószegek beverése, ulána nagyon szép és hatalmas sikert aratott hangverseny volt a Katolikus Kör nagytermében. Ezen a Visszhang dalárda, Gerl János karnagy veze-
1932. junius 21.
lésével a tapolcai filharmonikus zenekar, majd ezek együttese szerepeli. Vargha Qyuláné irredenla dalokat énekelt. Az ünnepi beszédei Kovács László állomásfőnök, a Csobánc Dalárda diszelnöke mondta. Egy számot énekeli a Keszthelyi Iparosok Dalköre is. Esle sélahangversenyt adlak a vendégdalárdák, majd vidám táncmulalsággal ért végei a tapolcaiak szép kullurünnepe.
Kár, hogy az elsősorban ünneplő
NAPI HIRiK
NAPIREND
Junlua 21, kedd
Római katolikus: Q.sz. Ala|os ProtesL.
Ala|os. Izr.: Sziv. hó 17.

Városi Muzettm és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelölt iO-től 12 óráig.
Qyógyazartárl éjjeli arMgalM: a
.Fekele sas" gyógyszertár Fó-ut 6. >z. éi a klskanlaaal gyógyszertár.
Oözlflrdö nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétlő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 2—13.
— Személyi hlr. Dr. Krátky István polgármester és dr. Prack István közigazgatási tanácsnok hiva-talos ügyben Budapeslre utaztak.
— Szabadságról. Somogyi István dr. Ib. szolgabíró hétfőn délelőtt lérl vissza négyhetes szabadságáról és átvette hivalala vezetését.
— Felülvizsgálták a kanizsai járás községeinek költségvetését. A Budapestről kiküldői! ininisz-lerközi bizollság már napok óla Zalaegerszegen tartózkodik, ahol felülvizsgálja azon zalamegyei községek költségvetését, amelyek a megengedett 85 százaléknál magasabb póladót vetetlek ki. A nagykanizsai járásban négy ilyen körjegyzőség van: a murakereszturi, zalaszentbalázsi, geisei és hosszuvölgyi körjegyzőségek, melyek körjegyzői Laubhaimer Alán dr. járási főszolgabíróval együtt Zalaegerszegre utazlak, ahol részi vetlek a hélfőn kezdődött tárgyalásokon.
= Orvosi hlr. Dr. Kreiner Zsigmond közkórházi főorvos, belgyógyász szakorvos, rendelőjét a városi színházzal szembe, Sugár-ut 12. 1. em. helyezte át. Rendeld.e. II —12-ig és d. u. 3—4-ig. Telefon 555.
— Az Izraelita hitközség költségvetési bizottsága ma délután 6 órakor a székház tanácstermében ülést tart.
= Nyaralását tegye kellemessé, vásároljon frotlier fürdőlepedőt 16 — P-ért Schűlznél.
— TOrlés a vitézi rendből. Az Országos Vilézi Szék Magyar Lajos nagykanizsai lakóst törölte a rend tagjai sorából.
Agyvértóduláa, szivszorongás, nehéz légzés, félelemérzés, idegesség, fejfájás, lehangoltság, álmatlanság a természetes „Ferenc lözsef" keserűvíz használata által igensokszor megszUu-tellietők. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Ferenc Iónét víz a makacs székszorulas mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Ferenc lózsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fuszerüzlclckben kapható.
ZALAI KÖZLÖNY
és ünnepeli Csobánc Vasutas Dalkörnek nem julotl érdemleges szerep a halalmas programban.
A tapolcai dalosok megmulalták a vidéknek, hogy lehel még oly vigasztalan is az idők járása feleltünk, szent lelkesedés és buzgó magyar érzés mindenkor lud ünnepet teremteni és tud hitel ébreszteni a magyar kultúra termékeny talajából fakadó, vidámnólás vlgszüreles jövendőben.
A Társas Temetkezési Egylet közgyűlését vasárnapra halasztották
Nagykanizsa, Junlua 21)
Vasárnap délután mintegy 630 tag gyűlt össze a Szarvas épület voll mozi-helyiíégében a Temetkezési Egylet évi közgyűlésére. Mivel azonban az alapszabályszerűen megkívánt számbm nem voltak együtt, a közgyűlési a jövő vasárnapra halasztották. Dr. Hegyi La|os főjegyző kihirdette, hogy mindenki, aki hátralékban van, részt vehet a vasárnapi gyűlésen, tekintet nélkül arra, hogy mióta nem fizette meg a dijakat. A vasárnapi közgyűlést tekintet nélkül a megjelent tagok számára, feltétlenül megtartják.
— A nagykanizsai relormátus egyházközség vezetősége kéri azokat, kik a junius hó 26-án tarlandó keszthelyi reformálus templom-sten-telésen részi venni ólnjtanak, hogy legkésőbb csülörlök délig a nagykanizsai ref. lelkészi hivitalban jelentsék be szándékukat.
= Divatos fazonú kész női nyári ruhák nagy választékban kaphatók Schiiltnei.
— Keszthelyi rokkant-flnnep. Tudósilónk Jelenti: A világháború mkkant keszthelyi hőseinek ünneplés keretek közölt osztották ki a rokkantjelvényeket. Dr. Huszár Pál főszolgabíró, Rclschi Richárd v. orsz. gy. képviselő, a város, premontrei lanárok, katonaság, cserkészek stb. képviselőin kivtll szépszámú közönség volt tanuja a bensőséges ünnepségnek. Erdélyi Irén prém. kanonok hazaszerelettől áthatott ünnepi beszédek után Mádl-Kovács Ferenc ny. tábornok üdvözölte a hadirokkantakat, kik közül 28-at diszitetl fel a rokkantjelvénnyel.
— Akinek nincs pénze nyaralásra, itthon is kellemessé teheti a nyár forró napjait. Nem is kell messze mennie, csak a Kisfaludy-utcába, ahol a gőz és kádfürdő Tótbék kitűnő vezetése mellett a legpompásabb és legolcsóbb felüdülést nyújtja a napi munka ulán a melegtől, portól elgyötört testnek és léleknek. Nem is kerül többe egyetlen egy pengőnél. Akár a gőz, akár a kád ugyanis tizes bérletben 1—1 pengőbe kerül. A délutáni gőz mindig 1 pen;>ő. Ennyit pedig csak megér egy kellemesen eltöltött nyári délelölt vagy délutáni?
A N.vll legutolsó két száma szintén nvatott tollú Iróemberek munkáját hozza h nmiíyar olvasóközönség elé. Srlsrfr Sándor: Szabadító szerelem-Jo egy llatal egyetemista kettős életet, kettős szóróimét, az igazit és a kötelesség-szerelmet, festi megrázó erővel. A finomtollu író, akt az egyik pécsi ujaiig munkatártm, ebben a\' kis regényében Is puzrirul hinti szét tohetsogo jóleső morzsáit. A másik Nyíl-regény, Tündérmese tündérek nélkül, egy még
Fonyódi vlllatelRek
a nagyállomáa éa a kikötő közvetlen közelében, a Balaton partján, fürdőjoggal
60 havi részletre
eladók. Minden telek tehermentes, a telepen szállodák, villany, fürdő, park. Felvilágosítást riyujt Nagykanizsán EUktrois Raala-üzlet, Vároa-házpaloto, Fonyódon Baach Hudolf (az egyik tulajdonos) éa Takács építész. 3oi, Fonyód-Sáiidortelcpl Buch-féle parcellázás.
ismeretlen, de szép reményekre Jogosított fiatul iró, Boldizsdr Tibor vidám, szatirikus munkája, amivel sok élvezetet nyújt az olvasónak A Nyll-regények minden azánm 10 fillér. Minden trafikban kapható.
= Bútorvásárlás — nem gond t
Teljes berendezéseket rendkivül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.

Rendelet az itthon-nyaralásról
A Balatonon olcsóbb lett a hajózás
Budapest, Junlus 20 A belügyminiszter rendeletet intézett a törvényhatóságokhoz a külföldi füuiőzés és nyaralás ügyében, melyben felhívja a figyelmet arra, hogy a hatósági tiszti főorvosok a külföldi fürdőket csak a legszüksé-
gesebb esetben afántfák a közönségnek.
Budapest, Junlus 28 A Balatont Hajózási R.-T. a tarifát 25—307o-kal leszállította és ezenkívül kedvezményes áru hajó és idényjegyeket bocsátott ki.
megint a rendőrség kezére került egy njságiró, aki hirdetést kért „hallgatási dl]" felében
Budapest, JnnluB 20 Az ulóbbi időben egymást érő újságírói zssrolásl esetek száma eggyel megint gyarapodott. Az újságíró — sajátságosan I — megint egy hétfői hetilap kötelékéből került a bu/rápesti főkapitányságra.
Léderer Tibor, a Duna Keksz és Konzervgyár Igazgatója szombaton feljelentést lelt Könlg Qéza hírlapíró ellen. König ugyanis, mint a feljelentés mondja, felment Lédererhez, akinek egy kellemetlen Ugye van
folyamatban és felajánlotta, hogy lapja hajlandó hallgatni a dologról, de — nem Ingyen, hanem hirdetésért. Léderer látszólag belement a dologba, készpénzben egyeztek meg hirdetés helyett és másnap (a szomszéd szobában már deleklivek voltak) átadott az újságírónak 250 peugöt. KOnlget azonnal előállították a főkapitányságra, majd kihallgatás után elbocsátották. Az eljárás megindult ellene.
SPOÜTtLET
A szezon utolsó bajnoki mérkőzésén döntetlenül játszott az NTE
Dombóvári VOOE—NTE 1:1 (1:0)
NpKykanfzsa, Junlua 20
Nagy hőségben, mérsékelt érdeklődés melleit játszotta le utolsó bajnoki mérkőzéséi az NTE a dombóvári VOOE ellen. A csapatok a nagy meleg miatt nem játszották ki Igazi formájukat, de különösen az NTE tartalékos csapata szerepelt tormáján alul.
Az első félidő egyenrangú ellenfelek küzdelmét hozza és a nagyobb szerencsével játszó dombovári csa-pstnak sikerül a vezetést megszereznie, mig a II. félidőben az NTE szorítja ellenfelél, de a kiegyenlítő gólon kivül több gólt elérni nem sikerül.
Az NTE a következő felállításban játszott: — Csondor — Jámbor, Czigler — Radics, Ritter, Csáky — Farkas, Jakubecz, Stollár, Engellei-ter, Kudich.
Az első félidőben mintegy 25 percig váltakozó játék folyik, mindkét csapat támadásai veszélytelenek. A 26. percben Berla, a VOOE balösszekötője kiugrik és helyezett gólt, lő, majd, Böhm szép lövéséi Csondor teszi ártalmatlanná. A 33. percben Jámbor 25 méteres szabadrúgása a kapuiéról vágódik Farkas elé, aki fölé lövi.
A második félidőben mintha kicserélték volna az NTE-t. A VOOE csak a 15. percben megy ál az NTE térfelére. Hat eredményleien korner után Csáky 20 méteres bombáját a kapus csak kornerre tudja boxolnl. A 16. percben Rilter 4 emberen át-
játsza magái, Farkast szökteti, akinek beadását Engelleiter Jakubecz elé tolja, aki védhetetlen lövéssel megszerzi a kiegyenlítő gólt. Az NTE hevesen támad és minden erejét latbavetve küzd a győzelmet jelentő gólért, de a tömörült védelem mellett nem sikerül löbb gólt elérni.
Az NTE, valamint a mezőny legjobb embere Rilter volt, ra|ta kivül még Czigler, Csáky és Kudich játéka érdemel dicséretet.
A dombovári csapatnak a védelme volt jó.
Bíró Lovag, Kaposvár. (Ofl) A vasárnapi tenniszversenyek
A ZTE Pápán győzött, az NTE Pécsett vereseget szenvedett
Nagykanizsa, Junlua 20
A Bakay-lenniszversenyek első fordulóját játszották vasárnap, e hó 19-én Pápán és Pécseit. Pápán a nagykanizsai ZTE hOlgy-csapata játszott a PSE hölgy-csapata ellen és igen szép, lelkes játék után 2: 1 arányú megérdemelt győzelmet vivott ki. Az egyes Játékban Ráczné (NZTE) 6:4, 6:1 arányú setekben verte Kolbe ilust (PSE), dr. Makóné 2:6, 5:7 arányban kikapalt ellenfelétől, AíerWJenőnétöI, a "páros Játékban a NZTE-pár (dr. Makóné—
ORlON-fiADIO
ZALAI KOZLONV
1932 junius 21.
Ráczné) gyözötl a PSE-pár (Mergl-né—Kolbe I.) ellen 6:1, 5:6, 6:1 atányiran.
A NZTE nöi leamje igy bekerült a verseny második fordulójába, amelyet jövő vasárnap KapoBvárolt játszik a Tuiul klitlnö képességű játékosai ellen.
Ugyancsak vasárnap játszották a Bakay versenyek első fordulóját a NTE és a pécsi SC féifl-csnpalai Pécsett, ahol az NTE csapata 4:0 arányú vereséget szenvedett, igy a további küzdelemből kiesett. Az eredmények : Deutsch—dr. Llchlenslein 6:0, 6:3, Láng—Lusigatleu 6:0, 6:3, Révész—Ádám 7:5, 7:5, Láng, Engel—Ádám, Luslgarlen 6:8, 6:4, 9:7.
Jövö vasárnap az NTE hölgy-csapala (Récsei Rózsi, Récsei Manci és Oűnser Lili) a szombathelyi SE hölgyei ellen játszik, mig az NZTE férfi-csapata a kaposvári Turul ellen játszik, amely az elmull vasárnap a PEAC ol 3:1 arányban megverle.
__(ge)
Házi tenniszversenyek az NTE pályáin
Nagykanizsa, junlus 20
Mai nappal kezdődnek meg az NTE pályákon az egyesület házi versenyei, amelyeken az egyesület legjobbjai indulnak. Hogy minden indulónak legyenek esélyei, a ver-senyjátékosok az első fordulókból kl lesznek véve s csak az elődöntőtől kezdve fognak játszani. Az érdeklődőknek figyelmébe ajánljuk a versenyeket, amelyek mindennap díjtalanul látogathatók.
(A Zrínyi TE atléták sikere.)
A délnyugati kerület bajnokságában Nagykanizsát két Zrínyi TF. alléla képviselte, kik közül Vass az 1500 méteres síkfutásban első leli 4:24 4 mp idővel, mig Józsa 37 50 m dobásával a diszkoszvetésben 3-ik lett.
(Az Ékszerész) Barcson 7:0 arányú súlyos vereséget szenvedett az Iparoskör jóképessfgü csapaláiói.
(Hnnyadl—Te ekl) osztályozó-mérkőzést váratlanul a Hunyadi nyerte 1:0 (0:0) arányban. A Teleki durvasággal igyekezett eredményt elérni.
(Remecz világrekordot) ért el a pestvidéki kerület bainokságban. — 50 74 méterre javitotla az országos rekordot. Az eredmény jobb a fennálló világiekordnál. Remecz az első dobásra érle el rekordját, mely minden tekintetben szabályszerű és hitelesíthető.
(Pécsi VSK—Bajai Turul SE) vasárnap (átszólta a délnyugati alosztály döntő mérkőzését, mely 1 :1 (0:1) aránybandöntellenülvégződött.
(Keszthelyi Törekvés - MÁV. Haladás.) A Szombalhelyi MÁV Haladás kombinált csapata vendége volt a Keszthelyi Törekvésnek. A nagy meleg miatt lanyha Iramú mérkőzés voll. Az eredmény igazságos: 1:1 (1:0).
(A Keszthelyi Tővekvés motorszakosztálya) vasárnap csillagturál
endez autók és motorkerékpárok részére. Nevezési zárlat junius 24 én esete 10 óra. Nevezési dtj fürdő-jeggyel és luxusebéddel 7 80 P, ugyanaz sportebéddel 5 60 pengő. A sporlnap programján fogadtatás, ebéd, uszómérközés vIzIjwMó-meccsel, vitorlásverseny, sétahajózás, velencelest és sport-bál szerepel.
A színházi iroda hírei
C) Otülnéife trakkja, 22 150 tltléres helyárakka). Ma, kedden este Békeffy-Lajtay legújabb oporettszonzáctóját, az őfelsége frakkjá-t mutatja be sz ope-roltegyüttes a fenti teljesen olcsó hely-árakkal. A főszerepekét Viola Margit, Harezos Irén. Vass Irma. Ualetta Ferenc, Nagy Gábor, Krémér Ferenc, Markovlcs Andor. Késmárky Kálmán, Major I-aJos 6s AJtsy K György játszék.
(•) Császár katonái, 22—150 lllléres helyárakkal. Szerdán esté Földes Imre nagyhatású drámája, a Császár katonái kerül Bzlnre, mely a budapesti Művész Színházban hatalmas sikert aratott. A darab egyetlen női főszerepét Hámory Margit, inig a lérfl főszorepekel Markovira Andor, Hende I-ászló, v. Bánky Róbert, Danis Jenő Játszák.
(*1 Cigánygróf, 22 150 lllléres hely-árakkal. Csütörtökön este Ismét Harmat Imre szenzációs operottujdonságát mutatja be az operettegyüttes teljesen olcsó helyarakkal. A darab zeneszor-zöje dr. Kiss Angyal Ernő tb. főszolgabíró. akinek ezt a kiváló operettjét Ünnepi előadásban, a fővárosi színházakat megelőzve, Kaposvár és Pécs színháza mutatta be, A bemutató előadáson Jelen volt dr. Keresztes Ftscher Ferenc belügyminiszter, aki n legnagyobb elismerés hsngján nyilatkozott az előadásról. A főszerepeket Viola Margit. Harezos Irén, Galetta Ferenc, Krémer Ferenc, Markovlcs Andor Játszák.
(") A Salamon-est. Már szinte elképzelhetetlen a nyár a budapesti Te-rézkörutl Színpad. Illetve Salamon Béla vendégjátéka nélkül. Bz a remek együttes pár órára elfelejteti a napi gondokat és kacagás és Jókedváradattal öntözi a rnár elcsüggedő kedélyeket. Ha uzabail ezt a kifejezést használni: „Háromórás kacagó or-kán*. ugy ehhez kizárólag csak Salamon Bélának van joga. aki évről-évre korrektül és becsületesen váltja be Ígéretét: azt adja, amit hirdet. A végig szellemes és mulatságos műsor természetesen az Idén Is 10(1 százslékos tehér családi műsor, ugy hogy garancia melh-tt minden fiatal\' leány megnézheti. Salamon Iíéla 5 legkitűnőbb szerepét játsza el: Vad-nay László (A zseniális trllkkl, l.őrlncz Miklós (Nem tudok hazudni). Vnszary János (Csak merni kell). László Miklós UJJ üzletág), (Tubl . tubl... tubl...) elmü bohózatokban. Temérdek tréfa, blüctt, humoros Jelenet szerepel még a háromórás műsoron
A színház e heti műsora:
Kedden : Őfelsége frakkja.
Szerdán \' A császár katonái.
Csütörtökön: Cigánygróf.
Pénteken: Salamon Béla-est.
Szombaton: Fehér ló.
íjfil. Bordollíh.,
• Arzola .Imaniol, szólómoly, Amonll Hszthnrmat gyümölcs penész (Montlla) e|j,„
njf miimáli! pemettrítmiüel
Nosprasenvagy Tulokll gomb, éa rovsrkártevók leklljdteére
Eredeti gyárrárban beszerezhetők ■ Ország József cégnél
Erzsébet-tér 10. (Ablréság asllstl)
ütrictt tárta*
Páris 2017, London 1800, Newyork 51300, Brtlssel 7140, Milano 26-23, Madrid 42-3Q Amsterdam 20725, Berlin 121 80, Wien -•-, Szófia 3 72, Prága 15-20, Varsó 57-40, Budspest -•-, Belgrád 900, Buksrest 3-07.
á lenied Bank deviza-árfolyamul
valutAk
Angolt. 20-75-2115 Belga Ir 79 40-80 00 Cséhk. 16 96-17 06 Dánk. 112-50-113-50 Dinár 9-97-10-09 Dollár 570-50-573-50 Francia 1.22-30-22 50 Holl. 230-40-23180 Zloty 6395-64-45 Lel 346-3-56
Léva 406-4 19 Líra 29-04-29-34 Márka 135-70-136 60 Norvég 101-20-102 20
PeseU —"--•—
Schlll. -•--•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 10560-10660
DEVIZÁK Amst. 230-60-231-80 Belgrád 999-10-09 Berlin 135 80-13660 Brtlssel 79-50-8000 Bukarest 3 4Í-354 Kopenh.112 70-113 50 London 20-66-2086
Madrid —•--•—
Milano 29-14-29-34 Newy. 571 00-574 00 Oszló 101 60-102-40 Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4 08-4-19 Stockh.106-80-106-60 Varsó 64 "05-64-45
Wien —•-■-
Zürich 110-80-111 40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Tennél ytózsde
Buza tv. 40 flll., dl. 40 flll., a rozs — fill. emelkedett.
Buza tíszav. 77-es 12 55-1270, 78-as 12 65-12-80. 79-es 12-80-1300, 80-as 12 90—1310, dunánl. 77-es 12 45—1260, 78-as 12-55-12-70, 79-es 1270- 1200, 80-as 12-80—1300, rozs 1250—12601 lak. árpa 17-00—1715, zab 15-25—15-50, tengert 17-85-18 00, korpa 11-80-1200.
•arttnáaár
Felhajtás 4357, eladatlan 688. — Elsőrendű 1-07—1-14, szedett 110—114, szedett közép 0-90-1-06, könnyű 0-74 - 0-86, 1-ső rendű öreg 0-92-0-96. ll-od rendű öreg 0-80-086, angol süldői. 105- 115, szalonna nagyban l\'30—000, zalr 1-30-136, hus 130-I64. félsertés 1-30-1-44.
Had (a: Détzalal Ryoaáa és Lapklaáé
Felelős
RADIO-M USOR
Junius 21 (kedd)
Budapest 9.15 Hangv. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemsetközi vlzjelzősiolgSIat. 12,00 Déli harangszó. 12.05 a rádió házlkilnlet -lének hangversenye. Közben 12 25 Hírek. 13 időjelzés, Idajárásjelentés. 14.45 Hirek.|l6.00 Meseóra. 16.45 Időjelzés, időjárásjelentés, H. 17.00 E. 17.30 ClgSnvzenc. 18.30 E. 19.05 A Vasutas l-nek- és Zenetársaság lérllkaiának hangversenye 19,15 E. 20 15 Az Operahál tagjslból alsóul zenekar hangversenye. 21.50 Időjelzés IdöjirasJelenlés, tnsjd cigányzene énekkil
Ha szereti és félti ruháit
festesse, # tisztitassa
/
-nál
NAGYKANIZSÁN.
Elsőrendű szakismeretek.
Vállalat, laaykaaiiiáa.
Jös kiadó: Zalai KároN. Ma UktM t K^pStmaásaa m. sah
APRÓBTTRDHTÉSEK
<. falvi apu kS>(WM. mÍ^JTT. Blltgrfl)é*c PStalt els»
Sugár-ut 29. aladó I wánkó, 2 kocsi \'*■______3013
K*|>karata*éat Jutányos irón vill,-lunk. Armuth Bazár-udvsr. 2759
Változtassa át házát tarhala drága
hfllaaSnát, kamatmentes hosaxulcjirslu kölcsönre. Felvilágosítás, Siántó Sugir-ut 6.
FBia.SH tai háihos azáímvTií l.méi kapható TcJközpootoál. Telelőn 349. 9
Magányos villa Balatonmária lllrdón 2 szobából álló, fUrdósiesonss kiadó. Clm a kiadóban. 13
Pl Szénport veszek. Háztól elszállítom Zsfuta, Jözsel lőherctg-ut negyvenegy. 2891
Szivó-nyomó kai eladó. — Érdeklődőt lehet Cscagery-ut 9. 3000
SS Indán aaaháosnl, skl önálló lőiéshen gyakorlott, jullus elaejére beléphet Caaagary-ul 23. szám alatt lakó családhoz. 2979
Kölber batár. 2 kocsis libéria és ló-védó háló elsdó Csengery-ul 9 3G0I
Szemere-u. 4/b. számú ház ■IArvAs fattésalakkal eUdó. 3\'j|0
Hoaajrabb nyaraláa miatt asparsgus. Ilkusz, rnoskálllk, szobanövények azonnal elsdók, ugyanott egy keveset haiznsll Jégszekrény ls. Clm a kiadóban. 2996
Egy fiatal kováoaaagéd sionnal lei-vételik Templom-tér 2. sz. 30H
Hssználl lekete fedeles hintó M> pengőért helyszűke miatt eladó. Cim a kiadóban. -2697
Kétaarabáa lateal lakóa Msgyar-
utca 10. si. alatt, agyaaobáa lakáa dlaarnólartáaaal Horthy Mlklós-ut
ai. a«. a. kiadó. 3015
Vanisák szép Bledermsyer, vsgy barokk-slllu asalongarntturéf, vsgy csak A vázai, esetleg (gyes darabokat Is. Lukácsi asztalos, Eölvös-lér 27: 3019
Fanni tudó bejárónőt tgísz napi elfogta Isággal azonnali belépésre lelveszrk. Széchenyi-tér 4. 3018
QgynAkfit keretek ellórendU gyárt kép viselet elvállalására, kl vidéki keieskídók-nél lói be vsn vezetve. Clm s kiadóbsn Í020
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
modern villanyra berendezett
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelőhiváf
Olcsó árak !
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
i.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős tlzletvezetfi: Zalai Károly).
73. évfolyam 139 szám
Nagykanizsa 1982. Junlus 22, szerda
Ara 14 Mlér
ZALAI KÖZLÖNY
gaerkesatőség él kiadóhivatal: Főul 5. azim. Kcaatbelyl IlókkUdóhivalal: Koaautb-ulca 31.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Eüöflzctísl ira : egy hóra 8 pengő 8 Sierkeailóségi éa kiadóhivatalt lelelon:
80 lUlél 78. az
Általános a titkolózás Lausanneban
Franciaország részéről erős ellenállással találkoztak
l\'árls, Junlus 21
Herrlot miniszterelnök tegnap este nem az angol miniszterelnökkel találkozott, hanem a Lausanne melleit levő Morgen községben Paul Boncour jelenlétében Glbson és Norman Dawls .ímerikai kiküldöttekkel tanácskozott. A tanácskozás éjfélkor éri véget. A megbeszélés tartalmát szigorúan Illókban tartják, ugy tudják, hogy Glbson előzetesen hosszabb telefonbeszélgetést folytatott az amerikai elnökkel a leszerelés és jóvátétel kérdésében.
Gibson ismét részletesen ismerletle Amerikának a leszerelés kérdésében elfoglalt álláspontját. Herrlot erre kijelentette, hogy Franciaország számára teljesen elfogadhatatlan az Egyesült Államok i/uantltativ lesze-
relésre vonatkozó Indítványa. Szó sem lehel erről, eselleg csak quall-tatlv leszerelésről. A francia állásponttal szemben OibSim Isméiellen hangsúlyozta, hogy Amerika végleges poztllv eredményt akar látni és ha Franciaország az Egyesüli Államokkal szemben fennálló köle-lezettségei tekintetében bármit el akar érni, a maga részéről is áldozatokat kell hoznia.
Az értekezlet igen nagyfontosságú, már csak azért Is, mivel első ízben lörtént meg, hogy szoros összefüggésben tárgyalták a leszerelés és a nemzetközi adósságok kérdését.
Genf, Junlus 21
Az amerikai, nngol és francia kiküldőitek ma folytatták egymásközti megbeszéléseiket. A megbeszélések
az amerikai javaslatok
tartalmáról egyelőre egyikük sem nyilatkozik. Újra beigazolódott, hogy az amerikai javaslatok erős elleni-állásra találnak francia részről.
Bajban van az osztrák szanálást kölcsön
Qont, Junlus 21 Jól értesüli körök meglehetős kedvetlennek mondják az osztrák szanálási kölcsön kilátásail. A francia kormány hlr szerint nem adja hozzájárulását ahhoz a tervhez, amelyet a Népszövetség pénzügyi bizottsága kidolgozott. Igy tehát arra számítanak, hogy az osztrák kormány e hó 23 án, csütörtökön életbelépteti a külföldi adósságokra mór előzőleg bejelentett devizaálutalási moratóriumot.
„Az erkölcsi válság leküzdésére szükség van a választójog reformjára"
Az adóterhek miatt rendezett újpesti kereskedő és Iparos sztrájk a képviselőház előtt
Budapest, Junlus 21 A képviselőház mai ülésén Fábián Béla napirend előtti felszólalásban az újpesti üzlet-sztrájkot telte szóvá és azt panaszolla, hogy a rendőrség a tüntetést letartóztatásokkal akarta megakadályozni. Minden eddig! megmozdulást ígéretekkel szereltek le, az ígéretek azonban nem váltak be, sőt emelték a forgalmiadót. Az utóbbi Időben azzal fenyegették meg a korcsmárosokat és Iparosokat, hogy elveszik az Ipar Igazolványukat, ha nem fizetnek forgalmiadót. Kérte a
serkentés! jut Imak megszüntetését és ma a végrehajtások felfüggesztését azoknál, akikr.ck ez végromlásál okozná.
Az összeférhetetlenségi javaslat vitájában Hunyadi Ferenc szólalt fel. Kijelentette, hngy a képviselői össze-férhelellenség szabályozását követnie kell a köztisztviselői összeférhetetlenség szabályozásának.
fíródy Ernő nem fogadta el a javaslatot.
Apponyi György gróf a miniszter eredeti javaslatát jobbnak tartja a
módosított szövegnél. Az erkölcsi tekintély válságának leküzdésére a választójog reformját Is szükségesnek tartja.
Vdry Albert felszólalása után a vitát megszakították. A napirendi vllában Eckhurdt Tibor liltakozoll az ellen, hogy megllltják a független kisgazdapárt gyűléseinek megtartását.
Jánossy Gábor kérte, hogy a törvényhatóságok revíziót követelő feliratait még a nyári szünet elölt tűzzék napirendre. A Ház legközelebbi üléséi holnap lartja.
A kereskedő, iparos és kisgazda megsegítése
Budapest, Junlus 21
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter kijelentette, hogy a kisiparosok és kereskedők ügyében ismételten tárgyalt a pénzügyminiszterrel. Legfőbb sérelmük, az adóbehajtások kíméletlensége ügyében is tárgyait a pénzügyminiszterrel és megnyugtathatja az iparosokat és kereskedőket, hogy megtörténnek az Intézkedések.
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter kijelcnlelle, hogy rövidesen eldől, hogy a gazdatársadalomnak a kiméletl idői milyen formában adhatják meg. Akármit csinálnak is, az intézkedéseket már julius 1-től kezdődő hatállyal léptetik életbe. A
A kamatkérdés megoldásának sok száz más vonatkozása van. Ha pld. 5 százalék kamatot veszünk alapul, meg kell gondolnunk, milyen hatása volna ennek a pénzintézetekre, a szövetkezetekre, kereskedőkre, Iparosokra és általában az egész gazdasági éleire. Csak ezután lehel véglegesen állási foglalni.
Viléz Purgly Emil földművelésügyi miniszter kijelentene, hogy a termésrendclct végrehajtási utasításának tervezete már elkészült. Rövidesen megjelenik a rendelet, amely a gabonajegy rendszerének bekapcsolásával oldja meg a kérdést. A rendeletben a kormány különös figyelemben részesíti a kis egziszten-
ciákat. A kormány nem kívánja korlátozni azt a búzamennyiséget, amelyei a gazda saját szükségletére óröl-tet. A gazdakivánságok ügyében holnap szűkebb értekezlet lesz. A meghozandó intézkedések megnyugvást hoznak a gazdatársadalom számára.
Korányi pihenni megy
Budapest, Junlus 21
Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter kijelentette, hogy egészségi állapota megköveteli, hogy Karls-bndot vagy más fürdőt keressen fel. Elkedvellenedésről nem lehel beszélni, a pénzügyminiszternél kizárólag csak a fizikai fáradtság sz, amely pihenési paiancsol.
A felsőház megkezdte a költségvetés vitáját
Budapest, Junlus 21 A felsőház ma ülést (ártott, amelyen nagy érdeklődés mellett kezdte meg a költségvetés vitáját.
A költségvetési vita első szónoka baltazár Dezső volt. Nem hiszi, hogy lenne a világnak olyan országa, amely ma költségvetésében gyönyörűséget látna. Foglalkozott ezután a magyar gazdasági válság okaival és orvosszereivel. Örömmel látja, hogy a kormány a külpolitikai orientálódás tekintetében közeledik Franciaországhoz és Angolországhoz. A költségvetést elfogadja.
Vdsáry József kétségesnek tartja, vájjon a költségvetés ki fogja-e állani a teherpróbát. Hibáztatta az elmúlt gazdasági kormány polilikáját. A közterheket túlzott mértékben emelték. Mlg 1913-ban a közteher fejen-klnl 89 pengőre rugotl, addig ez 1927-ben 140opengőre emelkedett. A költségvetést nem fogadta el.
Varsányi Emil elismeréséi fejezte kl a kormánynak önfeláldozó munkájáért. Az Iparcikkek árának drágaságát nem szabad agitációs célokra felhasználni. Ez a drágaság annak tulajdonítható, hogy az Iparnak majdnem minden nyersanyagot külföldről kell behoznia.
Láng Lajos azl hangoztatta, hogy a válságot tulajdonképen a bizalmi hiány idézle elő. Ez a bizalmi válság lesz lehelellenné minden termelő munkál. A költségvetést nem fogadta el.
Botlik István báró a munkanélküliség kérdésével foglalkozott. Han-goztnlta, hogy a belső fogyasztást minden rendelkezésre álló eszközzel emelni, gazdasági politikánkat uj alapokra kell helyezni. A költségvetést elfogadta.
B lista az OTI nál
Budapest, Junlus 21 Az OTI-hoz ma érkezeit le a kormány leirata a létszámcsökkentés ügyében. Rendelkezési állományba kerül Sebestyén József és Helesi Zollán igazgatók, hét aligazgató, 11 titkár, segédtitkár, 13 fogalmazó, segédfogalmazó, egy heiyelles főorvos, kél kerületi orvns, 8 ellenőrző orvos, löbb számvevőségi alkalmazóit. Összesen 203 kinevezett tisztviselő kerül rendelkezési állományba 56 dljnokot elbocsátanak.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. junlus 21
A Szanatórinm Egyesület 27-lk évi közgyűlése
Nagykanizsa, junlus 21
Huszonhetedik évi közgyűléséi tar totta a Szanatóríu n Egyesület nagykanizsai fiókja a városháza tanácstermében. Kövesdi Boér Qusztávné, az egyesület elnöke és éltető lelke, megnyitójában bejelentelte, hogy 4 év alatt az egyesület állami segélyét 5000 pengőről 2000 pengőre redukálták, a társadalmi segélyforrások elapadlak, ezzel szemben a rendelő Intézet Igénybevétele a nyomorúság fokozódásával évről-évre nő.
Dr. Fodor Aladár, az Inlézet főorvosa jelentésében előadta, hogy mig a jó időkben 8-10 volt a beteg egy-egy rendelésen, ma 40—50 jelentkező van egy-egy délulán. Az 1931. évben 519 uj betege és 1524 ismételten jelentkezője voll az ingyenes rendeléseknek. Az ujonan jelentkezők közül 170 volt férfi, 334 nő. Kor szerint 7 éven aluli 56 volt, 7-től 18 évesig 137, mig 18 éven felüli 317. A tuberkulózis I. fokú volt 114 esetben, II. fokú 26 esetben, III. fokú 12 esetben, 358 vizsgálat negatív voll. Kórházban 21, szanatóriumban 4 beteget helyezett el az Intézet.
Barbarlts Lajos főtitkár évi jelentésében vázolta a mind gondterhesebbé váló anyagi vezetést, a ma vértelen háborújában segélyhelyként álló intézmény megnövekedett fontosságát és hivatását.
— Mig a legtöbb egyesületnek módjában van csak annyi segítséget nyújtani a társadalmi caritas nevében, amennyit ő maga a társadalomtól kapott, addig a mi egyesületünk, ahova roncsolt lüdejü, vány-nyadt testű, fakó arcú betegek jönnek gyógyuláséri, nem küldhet el senkit rendelője ajtajából, ki kell mérnie az irgalmasság nevében kopogtató minden egyes tüdőbajos élőhalott számára a gyógyulás életadó reménységét. Kezelni, gyógyítani, gyógyszerrel ellátni, táplálni kell a betegeket éppen ugy, mint jobb esztendőkben, sőt fokozottabb mértékben, mert hiszen a nyomorúsággal együtt nő annak félelmetes árnyéka: a tüdővész pusztítása.
A közgyűlés lelkes ovációja közben emlékezett meg a jelenlés Boér Ousztávné elnök érdemeiről, dr. Fodor Aladár főorvos és dr. Neumann Henrik rendelőorvos fára-datlan, lelkiismeretes munkásságáról. Köszönetet mondott a városnak és a polgármesternek az egész évi támogalásérl, a pénzintézetek segélyéért. Beszámolt végül az egyesület évi működéséről.
Martinék Oyula pénzláros előterjesztette a zárszámadást és költségvetést. 1931-ben még 3000 P voll az államsegély (1932-re már csak 2000 P), 3440 P a városi hozzájárulás, 566 P a társadalom adakozása, 674 P a tagdijak befolyt ösz-szege. A kiadás oldalon csak segélyezésekre 3036 P voll az évi szükséglet. Kiosztottak 12.179 liter tejel, 340 kg. lisztet, 100 kg. cukrot, 80 ii tűzifái, 20 i| szenei.
A közgyűlés az elnök zárószavaival ért véget.
Megalakult a Muraközi Országzászló előkészítő bizottsága
A polgármestert kérik fel a végrehajtó nagyblzottság elnökéül
Nagykanizsa, Junlus 21
A Nagykanizsán felállítandó Muraközi Országzászló gondolata kezd konkrét formában Is testet ölteni. Dr. Szabi Zsigmond, a Revíziós Liga helyi elnökének elnöklésével Bzükebbkörü előkészítő bizottság alakult, megbeszélte a kivitelre váró terveket, a szükséges párszáz pengő előteremtésének és a megvalósításnak módozatait. Pár napon belül megalakítják a végrehajló nagybl-zottságot, melynek tagjait beválasztásukról és az akció céljáról körlevélben értesítik.
Az akció nem fog diszes elmeket osztogatni, nem akar személyi vagy hiúsági kérdések útvesztőiben meg-fenekteni, hanem ugy szervezi meg a nemes gondolat táborát, hogy benne legyen abban minden jóérzésű, Jó magyar ember, akinek szerepe van e város közéletében, rang, osztály, felekezeti különbség nélkül.
A zászlóavatás az ősszel lesz és azon Urmánczy Nándor, az Országos Országzászló Bizottság elnöke a magyar irredenta mozgalom legnevesebb harcosai élén fog megjelenni és beszédet mondani. Ez
Látogatás az egyetlen kanizsai bohémnél,
aki 70 esztendővel a vállán megtanít arra, hogy „ennyi az egész...\'\'
Nagykanizsa, Junlua 21 — Nézze, szerkesztő ur, nincs annak semmi értelme, ami a múltra vonatkozik.
alkalommal filléres gyors hozza Budapestről Nagykanizsára az oda-szakadt nagyszámú muraközi magyarokat.
A zászló a Zrínyiek szlnell és cimerél Í8 viselni fogja, a 63 régi magyar megye és az összes csataterek és nagy hősitemelők rögeit őrző, örökméccsel megvilágított urnán pedig a „Muraközért" felírás márványtáblán fogja hirdetni a határváros szomorú sorsára Jutott Nagykanizsa szüntelen Imádságát az elrabolt országrészéit
A Zalai Közlöny ezennel nyilvános gyűjtést Indít az első vidéki országrész-zászlóra, amit — éppen kanizsai kezdeményezés folytán — az Országos Bizottság bekapcsolódásával követni fognak a többi országrész-zászlók a csonka határ minden nagyobb helységében. Nem kér senkitől nagy áldozatot az akció, csak pár fillérrel vegye ki részét minden lelkes magyar s akkor az őszre büszkén repülhet magasba a kanizsai hazafias érzés szép szimbóluma. Minden adományt ezen a helyen nyugtázunk.
Ezzel fogadott, amikor galambősz fejének nekiszegeztem a kérést, hogy hetvenedik születésnapján mondjon valamit a saját múltjáról e hasábokon, ahonnét valamikor elindult egy munkás élet közhasznú, hosszú útjára.
Örökké nevelő arcán, a tnélyre ágyazott, két vidám szemén egy pillanatra valami kis ijedtség árnyéka rebbent át, amikor kivédhetetlenre fordítottam a szót:
— Hál jól Beszélgessünk akkor mint veterán ujságiró a kései utóddal.
Révész Lajos bátyánk, — mert őróla esik a szó — megadta magát a sorsának.
A prezwarst, a babérlevél, a négyesfogat és a bugyor, meg egyéb muzeális nevezetességek
De mindjárt szavamon is fog. Nem magáról beszél, hanem a muzeális kincseiről, amik a lakása minden zege-zugából elősorjáznak.
Teles Ede egy gyönyörű szobra, mellette a mfivész tréfás levele egy kanizsai prezwursthoz kapcsolódó vidám élményeiről.
Jókai Mór dedikált arcképe.
Rámában sárguló babérlevél Kossuth Lajos ravataláról.
Rákosi Jenő levele 1912-ből, a Szépítő Egyesület keresztapaságáról, kifejtvén, hogy miért „szépitő" és nem „szépészeti" vagy „szépületi".
igy magyarázza a levél: „...egyesület és nem egylet, mert az ember egyesül és nem együl. Párosul és nem párul. Azért párosulás és nem párlás."
Feladó és érkezési állomáson stambiliázott levél a posta őskorából, amikor még nem találták fel a bélyeget. A gelsel Gulmannok Írták, carriol-po8lán küldték Gleichenberg-ből, ahova a négyes fogatot ts magukkal vitték Kanizsáról a nyaralásra.
— És még azt mondják, — jegyzi meg Lajos bácsi — hogy a mi őseink bugyorral jöttek...
Herceg Metternich levele, aki ar-, ról volt nevezetes, hogy lovon ment fel a Burgba.
Wllt Mária levele, aki a bécsi opera leghíresebb énekese volt.
— És ugy irt, mint egy szakácsné — fűzi hozzá Lajos bácsi.
Lajos bátyánk gazdagsága
Kossulh-bankók kerülnek elő, mindenféle-fajta.
— Ezenkívül gyüjlött-e vagyont hosszú munkás életével? — kérdezem.
— Hogyne I Jelenleg is van egy pengő hatvan fillérem. És még valamim. .i
Hatalmas paksaméta öreg, kivénhedt sorsjegy-kötvényt hoz elő. Van közte 50 esztendős török sorsjegy is, Meg részvény-kötegeket. Csupa „first klass" papir: Kronberger, Forgalmi Bank, Neuschíoss-Lich-tig slb.
— Mit érnek ezek?
— Egy huncut vasat se, — feleli,
de nem ám elborult homlokkal. Óh nem, Lajos bácsi ezt is olyan derűsen, vidáman mondja, mint ahogyan minden napra megvan a legújabb anekdotája.
— Egyszer nagy szerencse ért, — meséli — örököltem 230 békebeli aranykorona értékű Tiszavidéki sorsjegyet. Mire észrevettem, szerencsésen ki is sorsolták valamennyit. Csak egy kis számítási iiiba csúszott a dologba. Addigra ugyanis fordult az idő. És én a 230 kisorsolt sorsjegyemért kaptam 8 egész fillért...
Blaha Lujza ezüstkoszoruja „őfelsége a király nevében"
— Hát azt tudja-e, — kérdezi — hogy Blaha Lujza őfelsége a király nevében kapott ezüst babérkoszorúi
Nagykanizsán ?
— ?
— Pedig ugy voltl Az Irodalmi Kör rendelt neki egy babérkoszorút, mikor itt fellépett. Nagy ünnepélyesen át is adták. Engem pedig bepereltek, mert én rendeltem meg a koszorút, de senki sem fizette ki. A per marasztaló Ítélettel végződött és „Őfelsége a király nevében" a babérkoszorút ki kellett fizetni.
A színészetnek különben igen lelkes barátja volt Lajos bátyánk minden időkben. Bizonyítja ezt az a temérdek fénykép is, ami az asztalán hever. Nincs az a Kanizsán megfordult valamire való színész, akinek a dedikált fényképe ott ne legyen a gyűjteményben. Az már aztán bizo\' nyára csak véletlen, liogy egy-kettő kivételével mind a szebb nemhez tartozó színészek képei akadnak az ember kezébe, ha turkál közöltük...
A Révész-park
A Révész-park, bár kevesen tudják, ma is megvan Kanizsán. öl szál fenyő. Lajos bátyánk ültette a régi aréna-színház elé, mert igen csupasz voit a környezet. (Az öt közül egy szép szál, a másik négy csonka, mert az ültetés után következő) decemberben valaki mind a négynek a csúcsát levágta karácsonyfának).
Ha a társulat érkezett Pécsről, elébük utazott Légrádig, ha búcsúztak Kanizsáról, elkísérte őket ugyancsak Légrádig. Azért Légrádig, mert az ottani pályameslernek gyönyörű rózsalugasa volt és olyankor Révész Lajos bátyánk letarolta az egészet és rózsával árasztotta el még az utolsó kóristalányt ls.
Temérdek, kedvesnél kedvesebb emléke van a régi kanizsai színész-életből. Szívesen és színesen beszél róluk. Különben mindenről szívesen és érdekesen beszél, csak ha magára terelem a beszédei, akkor egyszerre harapófogóval kell kihúzni belőle minden szól.
— Egyszer a Nagy Samu is kiszerkesztett - mondja — vagy három hasábon. Mondtam neki: „aztán ne nagyon dicsérj, meri nem ismernek rám 1" De hiába beszéltem neki... Remélem, maga jobbakaróm lesz I
Hát én csakugyan szófogadóbb
1932, |unlu» 22
ZALAI KÖZLÖNY
leszek. Nem dicsérem Lajos bácsit. Az ő elpusztíthatatlan, drága kedélye itt ragyog közöttünk, munkás, becsületes élete itt zajlott le ebben a városban, itt harcolt az alkotás, az önzetlen, puritán közéleli munkálkodás minden frontján, Itt dolgozik ma is, itt övezi mindenfelől tisztelet, szeretet, megbecsülés, meleg barátiig... Minek is kellene dicsérnem öl ?
Biográfia dióhéjban
Hetven esztendő nagy állomás egy életben, mikor belőle félszázad egy város közéleiének reflektorában zajlott le. Erről az életről Is röviden valamit I
1862 ben a zalai Kővágóőrsön születeti. Iskoláit, a kereskedelmit is, Kanizsán végezte. A bizonyítványa cfupa „sehr guf és .vorzllglich." Pár évig Budapesten volt. 1882-tól (pont ötven éve) pedig Nagykanizsán él. I!t volt 13 évig könyvelő, Itt kezdte közben, a Zalai Közlöny hasábjain, az újságírást, később budapesti lapok ls szívesen látták írásait, majd 20 éven ál munkatársa és szerkesztője volt a Zald-nak. 1906-tól 20 évig a munkásbiztosltó pénztárt igazgatta. Amellett 44 esztendő óla titkára az Izr. Jótékony Nóegylelnek. Ettől a tisztségétől máig sem vált meg. Közben titkára volt a Nagykanizsán az utolsó fél évszázadban alakult és működött majdnem minden közhasznú egyesü-lelnek, 8— 10-nek ls egy