Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.6 MB
2010-03-05 16:24:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
542
5470
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1932. 146-172. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évfolyam 146 nám /6 j / Nagykanlxu 1BS2. JulIus 1, péntek
Ara 14 Hlür
ZALAI KÖZLÖNY
Síukeiitőtéc él kiadóhivatal; Fóul 5. ulm. Keaithdyl nókWUdóhlv«tfll: Kouuth-utca 33.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ira: egy hóra 2 pengő «0 llllér Sxerkeiitóségl él (ladótalvaUII lelelon: 78. u
Magyarország meghívást kapott a lansannel konferenciára
Károlyi: A kormány már most előkészíti a Jövő Bethlen: Az egységespárt ezután ts sziklaként áll a
Budapest, Junlua 30 (Éjszakai rádiójelentés) Az egységespárt csütörtökesti éilekezlelén
Károlyi Qyula gróf miniszterelnök bejelenlelte, hogy a magyar kormány meghívást kapott a lausannei konferenciára. Utalt ezután a most folyó leszerelési konferenciára és leszögezte azt az álláspontját, hogy a magyar kormány nem fogadhat el olyan megállapodást, amely az egyen-
lőtlenséget továbbra is fenn akarja tartani.
Bejelentette, "É\'ogy a nyári szünet alatt kéthetenként értekezletet tart a párt. Jelezte, hogy a kormány már most előkészíti a jövöévi Inségmun-kál. A kormány legközelebbi sürgős teendője a földteherrendezés és a kamat leszállítása. A cél, hogy a kisembereken, mezőgazdákon, Iparosokon és kereskedőkön segítsen.
évi Inségmunkát kormány mögött
Az első rendelkezéseket már a legközelebbi napokban megszövegezik.
Bethlen István gróf állott fel ezután és hangoztatta, hogy a párt nagy megelégedéssel vette tudomásul a kormányzó kéziratát, amelyben a kormányt továbbra is megerősíti állásában. A párt a kormány iránt szeretettel viseltetik és ezután is sziklaként fog mögötte állani.
A Károlyi-kormány továbbra is helyén marad
A miniszterelnök felajánlotta a kormány lemondását, a kormányzó azonban nem fogadta el
Budapsot, június 80 A Magyar Távirati Iroda Jelentése szerint a Budapesti Közlöny holnapi Bzáma kormányzói kéziratot közöl. A Károlyi Oyula grófhoz Intézett kéziratban kijelenti a kormányzó, hogy a kormánynak a mai napon felajánlóit lemondását nem fogadta el. A kormány vállalt feladatának eleget léve, arra az elhatározásra
jutott, hogy helyéi ezzel elhagyhatja. A kormányzó megállapítja, hogy az egymást követő valóban nehéz el-halározást Igénylő kérdések megoldásánál, amelyek a kormányzat elé tömörültek, lelkes fáradozásukat a lehetőségek keretén beiül siker kísérte. Elértük az államháztartás egyensúlyának és fizetési eszközünk értékállandóságának biztosítását. Ma,
amikor a külföldön egyik napról a másikra életbevágó kérdéseink kerülhetnek döntés elé, a nemzet egységének kifejezésre Juttatására fokozolI mértékben van szllkség. A minisztériumot — úgymond a kormányzó — legteljesebb bizalmamról biztosítva, arra kérem tehát önt, hogy az ország érdekelnek teljes súlyát átérezve, továbbra is vállalja miniszterelnöki lisztének ellátását.
Lauszmneban megegyezés Jött létre Németország fizetési kötelezettségének törlésére?
L.ausanneban kedvezően enyhült a feszültség
P&rlft, Junlua 90
Lausanneban, mint a Temps jelenti, ma délben kél fontos értekezlet volt. A megbivó hatalmak 6 os bizottsága délután I óráig tanácskozott és délután egynegyed 4 órakor folytatta tanácskozásait. A tárgyalók szigorú titoktartásba burkolóznak, azt mondják azonban, hogy a tegnapi tanácskozáson elfogadták az átalányfizetis elvét és ma a végrehajtás módozatairól folyt a vita. Ezzel az Üléssel párhuzamosan a gazdasági bizottság elsősorban a buza kérdésével foglalkozott, mely a középeurópai államok szempontjából a legfontosabb. Szó eaelt azokról a módszerekről, melyek lehetővé lennék, hogy mielőbb helyesebb elosztást biztosítanának a világpiacokon a buza számára. A benyomás álla-lábanvéve kedvezőbb, mint tegnap és mindegyik fél részéről nyomatékkal ulalnak a tárgyalások szívélyes hangjára.
Pária, Junlua 30 A Paris Midi lausannei tudósítója kiemeli, hogy a tegnapi tárgyalások anyagát silrll homály fedi és az egymással ellentétes hírek köztll jó-
lormán egy sem marad cáfolat nélkül. A francia delegáció részéről megerősiletlék, hogy az értekezlet kedvező irányban fejlődik és a hangulat Javult, de nem árulják el semmivel sem, hogy miben áll ez a javulás és melyek azok az uj tények, amelyek a kedvező fejlődést lehetővé tették.
Német forrásból származó hirek szerint Németország politikai engedményektől, még pedig a versalllesl szerződés 5. és 8. részének, a pénzügyi és katonai rendelkezések revíziójától teszi függővé az újjáépítési közös alapba való befizetés elvállalását.
l<auBanne, Junlua 90
A meghivó halalmak 6-os bizottságának ma délutáni ülésén a tanácskozás akörül forgott, hogy megállapítsák összegszerűleg azt az átalányt, amelyei Németországtól a német birodalom lalpraállilása után követelhetnek, továbbá, hogy kidolgozzák a megkötendő egyezmény módozatait. A német birodalmi ml-niszler ma délelölt súlyos ellenvetéseket tett. Megerősödik az a benyomás, hogy a Berlinből kapott utasí-
tások megnehezítik a német delegáció feladatát és lényegesen korlátozzák kezdeményezési lehetőségeiket.
1 .Aiiünrinn Junlua
(Éjszakai rádiójelentés) A Havas Iroda tudósítója szerint állítólag olyan megállapodás jött létre Lausanneban, hogy Németország jóvátételi kötelezettségét törlik azzal a feltétellel, ha Amerika is törli követelését. Németország 7 milliárd kincstári jegyet hocsájt a Nemzetközi Fizetések Bankja rendelkezésére.
Ezzel szemben a német delegáció csak 2 milliárd birodalmi Márkát ajánlott fel és nem hajlandó a jóvátételi adósságok nem fizetését Amerika hozzájárulásától függővé tenni.
Egy budapesti bankár tragédiája
Fiudapcat, Junlua 30 Bellelheioí Mór bankár az éjszaka fébelőltc magát. Nővére, Betlelhelm Mirza méreggel követett el öngyilkosságot. Tettük okát lelki összeomlásban keresik.
A Ház megválasztotta a 33-as bizottság taglalt
Véget ért az összeférhetetlenségi Javaslat vitája - Kállay Tamás lemondott mandátumáról
Budapest, Junlua 3(1 A képviselőház mai ülésén Almdssy László -\'Intik kegyeletes szavakkal parenlálta el Szécheny Emil gróf felsőházi tagot, koronaőrt, aki ma hajnalban hirtelen elhunyt.
Inkey Pál báró napirend előtt a borpárlat értékesítésének kérdésével és a termésrendelet intézkedéseivel foglalkozott. Kifogásolta, hogy a szeszgyárak a termelők által bejelentett borkészletből csak igen kis mennyiséget veitek át. Sok helyen nem a megállapított 11, hanem 6 filléres áron. A bolettának újból való bevezetése azzal járt, hogy esett a gabona ára. Sürgette a kamat és gazdaadósságok kérdésének rendezését. Gyökeres Intézkedésekre van szükség, a kormány Igyekezzék megelőzni a bajokat.
Következeti ezután a 33-as bizottság képvlselötagjainak megválasztása. A délelőtt megtartott pártközi értekezlet határozatának megfelelően a következőket választották meg:
Bessenyey Zénó, Bethlen István gróf, Bíró Pál, Eszterházy Móric gróf, Gyömörey Sándor, Ivády Béla, Kállay Miklós, Kállay Tibor, Kozma Jenő, Lakatos Oyula, Marschall Ferenc, Mayer János, Nagy Emil, Palla vlcini Qyörgy ó-gróf, Péntek l\'ál, Rassay Károly, Schandt Károly, Slgray Antal gróf, Temesváry Imre, Ugrón Qibor, Szilágyi Lajos és Woiff Károly képviselőket.
Zsindely Ferenc előadó ismertetése után elfogadták az államkincstár és a MFTR közölt kötött ujabb szerződésről szóló törvényjavaslatot, majd Fablnyl Tihamér ismertette a szabadalmi jogokról szóló törvényjavaslatot, amelyet szintén elfogadtak.
Az összeférhetetlenségi javaslat vitájánál többek felszólalása ulán elfogadták a még hátralevő szakaszokai és ezzel a törvényjavaslat vitája végeiért.
Az elnök bejelentette, hogy Kállay Tamás hozzá inlézett levelében lemondott a klsvárdai kerületben viselt mandátumáról. Napirendi vita következeit ezután, amelynek során Gaál Gaszton hangoztatta, hogy a gazdaadósságok rendezése csak akkor lehel sikeres, ha a készülő intézkedéseknek általános moratórium jellege lesz.
ZALAI KÖZLÖNY
l§32. jullus 1.
Egész Nagykanizsa ünnepe volt a kórházi kápolna felszentelése
Nagykanizsa, június :»i
Napsugár-sujtásos legszebb ünneplőjét vette fel az ég is Kanizsa felett Péter-Pál napjára. A mindenség végtelen, kék kupolája alatt ettől a naptól kezdve egy égre-mutató toronnyal több csengelytlzi a Mindenek Urának dicsfiségét.
Ezer meg ezer lélek vitte ezen a reggelen Ünneplő öröme mécsesét, hogy raegftlrössze a kaput nyitó uj menedékhely biztató hitében, erőt adó áhítatában.
ügy istenházával több van ettől a naptól kezdve Nagykanizsán. Egy régi-régi álom valóságba szökött. Megnyíltak a kórházi kápolna kapui, megkondult a kis torony harangja és felszállt az oltárról az ég felé az
első áldozat zengő zsolozsmája. *
Ünnepelt ezen a napon nemcsak a kanizsai katolikusság, hanem a város egész társadalma.
A virágba öltöztetett kápolna kö-rtll hatalmas tömeg. A lobogós cserkész-dlszőrség sorfala előtt a notabilitások csoportja. Köztük a kanizsai felekezeti béke lélekemelő jeleként minden vallás papjai és deputációi. Ott voltak a ferenciek, a világiak, a katti. hitközség depu-táclója, élén dr. Fábián Zsigmond elnökkel, dr. Wlnkler Ernő főrabbi, dr. Halphen Jenő elnök vezetésével az izr. hitközség küldöttsége, Kádár Lajos ref. lelkész, az evangellkus deputácló, a piaristák Rozs Lajos h. igazgató vezetésével, dr. Krátky István polgármester, vitéz Barlay János ezredes a tiszti-küldöttség élén. dr. Hegyi Lajos főjegyző, vitéz Cslllaghy György vezető ügyész, üombdr Gyula járásbíróság! elnök és Szabó Győző alelnök. Fejér Károly csendőrszázados, Sotymossy László rendőrtanácsos, dr. Takács Zoltán igazgató vezetésével a kórház orvosai, dr. Tholway Zsigmond postafőnök, dr. Hajdú Gyula tb. vili. főügyész, dr. Somogyi István szolgabíró, dr. Szabd Zsigmond tb. vm. főorvos, Ko/ranek Vendel fo-lyammérnökségi tanácsos, az iskolák igazgatói: Balogh Dávid, Polonyl György, Somogyi Imre, Flló Ferenc, Polesinszky Emil, Kovács Illés, az Ipartestület küldöttsége Bazsó József vezetésével, a Keresztény Jót. Nőegylet, az irgalmas nővérek, a Szoc. Misszió, a Szanatórium fcgyesület, a Stefánia, a kongregációk, a kisebb hitbuzgalmi egyesületek, a pénzügyőrség, a tűzoltók, stb. deputációi.
Kilenc órakor megcsendült a 20-asok hős harcait látott, lengyel földről hozott harang a kápolna tornyában és Csóthl Géza pápai prelátus a püspök képviseletében, világi és ferences papok fényes asszisztenciájával megkezdte a szen-telés szertartását. A Miserere-zsoltár hangjai mellett, a napfényben szikrázva repültek a zöld izsópról a szenteltvíz cseppjei előbb a külső, aztán á belső falakra körös körül.
A lelket vidámiló derű, amit a kápolna belseje sugároz, még ragyogóbbra színesedett, mikor egy kedvesnővér (aki éppen 50 éves fordulóját üli az irgalmasrendbe való felvételének) meghatottságtól remegő kézzel meggyújtja az oltáron a gyertyákat. Majd megszólal a kórusban a harmónium és imádságos szárnyat kap minden lélek, amikor Csóthl prelátus a fehér virág-pom-pában úszó oltár előtt megkezdi ünnepi szentbeszédét arról a nagy, számokban kí sem fejezhető értékről, amivel Nagykanizsa gazdagabb lett. Kifejtette, hogy a végtelen természet minden parányában megnyilvánuló istenség miért nem pótolhatja a templomot, miért van az embernek szüksége arra, hogy az érzékel révén
válva, szerényen maradt az ünnep hátterében, aminek pedig minden mozzanatát, minden kis rugóját, lelkiek terén csak ugy, mint anyagiakban, kezében tartotta és irányította esztendők munkájával, lelkesedésével, szinte a lehetetlent is legyűrő erős akarattal, kitartással és áldozatos odaadással.
Longauer Imre kórházi lelkész szerda reggeli számunkban köszönetet mondott mindenkinek, akinek része volt a gyönyörű mii létrehozásában. Álljon itt most egy egész város közönségének hálája és köszönete az ö munkájáért, egyesüljön azzal a szeretettel, ami ezen az ünnepen még százszorta ragyogóbban sugárzott feléje minden szemből, minden szívből. Longauer Imre olyant alkotott, amit Nagykanizsa soha, soha nem felejthet el. Az alkotással együtt az ő neve is élni fog, vala-
Bevásárlásait
nálunk eszközölje!
Közömért
„Olcsó Osztályunkon"
nyári divatujdonságokat és maradékokat félárban vásárolhat.
AruQáx.
assoclálhassa földi képzelethez az égieket. A templom az élet hajszája után a testvéri érzést is hirdeti és ápolja, jelképezi és erősíti egy város lakosságának rang, rend és valláskülönbség nélkül való lestvéri egymásmelleit valóságát.
A prelátus ezután az első misét, amit az Ur uj hajlékában díszes papi segédlettel bemutatott, a város egész közönségéért ajánlotta fel. Ezalatt a kívül szorult közönség hatalmas tömegének Gazdag Ferenc püspöki tanácsos a kápolna előtt felállított tábori oltárnál mondott misét. A közvetlenül következő második misét a kápolnában Longauer Imre kórházi lelkész mondta, ezen már ott voltak a kórház betegei is. Ezalatt Csóthl prelátus megszentelte a sétakertböl a katonarétre átvitt, renovált és ott felállított kőkeresztet, aminek tövében hatalmas ember-gyllrü közepében, szárnyaló szépségű beszédet mondott.

Nem lenne teljes az ünnep öröme, ha nem emlékeznénk meg c-helyfltt arról is, aki szinte személytelenné
meddig abból a gyönyörű kápolnából imádság szárnyán az égre szállhat a hála és köszönet könyörgése érte, hogy áldja meg a jóságos Isten, áldja meg mlndakét kezével és mindazokkal együtt, akik öt magasztos munkájának önként és önzetlenül vállalt nehéz utján meleg szívvel segítették. (bt)
Id«|árfi
A nagykaalzaal meteorológiai raaf-tlayelő Ictentésck : Csütörtökön a hőmérséklet : Rtdíel 7 ónkor +19 8, délután 1 (Síikor +27 6, ute 9 órákor +21-2
Felhőzet Reggel tiiztá, délben telhóf, eile tiszta égboltozat.
Sxtí\'itlny: Reggel északkelet, délben déli szél, este délkeleti szél.
(É/aakal rúdUJcItnUs) A H«t»»rt>t4-glai Intáztt lol.ntl aa|t 10 Arakor l Változóan falhAa, tflan ma-l>g <48 tárható lUatarhaJlara-inal.
ötvenéves érettségi találkozó
Nagykanizsa, luntua 31)
A nagykanizsai piarista gimnáziumnak 50 évvel ezelőtt érettségizett növendékei szerdán tartott k találkozójukat, amelyen többek között Huber Gyula barcsi apálplébánoB, Herbay Pál c. kanonok (Somogy-szentbalázs), Plihál Viktor dr. felsőházi tag (Nagykanizsa), Kovács Henrik dr. csurgói orvos és családja, Gölzl Samu dr. jánoaházii orvos jelenlek meg. A felsőtemplomban meghallgatott szenlmise után autón mentek ki a temetőbe, ahol koszorút helyezlek egykori tanáraik sírjára. Délelőtt 11 órakor tisztelgő látogatást tettek Magas Mihály piarista igazgatónál és megtekintették a tantermeket is. Délben bankett volt a Koronában.
A 10 évvel ezelőtt érettségizett piarista növendékek is szerdán rendezték meg találkozójukat, amelyen MUller Bella banktisztviselő, Fodor Lajos építészmérnök. Dómján István dr. ügyvédjelölt, Frank István kefe-gyáros, Ungir László rádiókereskedő. Soós József dr. postatiszt, Bihm József fürdötulajdonos, Berke Béla vasúti liut, Sauermann Antal dr. poslatakarékpénztári tisztviselő és Szóké László dr. postatiszt jelent meg.
Délelőtt 9 órakor szentmisét hallgatlak a felsőtemplomban, majd tisztelgő látogatást tellek Magas Mihály piarista igazgatónál is Rozs Lajos, volt osztályfőnöküknél. A délelőtt folyamán megkoszorúzták elhalt tanáraik, Kovács Antal dr., Molnár Kálmán és Mátyás József árját.
Az egykori oaztálytiruk ezután kedélyes déli sörözést rendeztek a Koron* kellemes kerthelyilégében, este pedig bankett volt a Centrál különtermében, ahol Rozs Lajos volt osztályfőnök is megjelent.
v A Leánypolgári öt évvel ezelőtt végzett növendékei szintén szép számmal jelentek meg a szerdán délelőtt rendezett találkozójukon. A volt növendékek megtekintették a poigári Iskolát, majd Polónyl György igazgató vezetésével résztvettek az alcótemplomban tartott szentmisén.
= Divatos fazonú kész női nyári ruhák nagy választékban kaphatók Schtltznél.
Scholtz Kornél: belügyi államtitkár
Budapest, junius 90 A kormányzó a belügyminiszter előterjesztésére dr. Scholtz Kornél népjóléti és munkaügyi minisztériumi államtitkárt belügyminisztériumi ál-lamtítkárá, Papp Géza államtitkári cimmel felruházott népjóléti és munkaügyi minisztériumi helyettes államtitkárt a belügyminisztériumhoz államtitkári elmének fentartásával miniszteri osztályfőnökké kinevezte.
I
HOTEL CONTINENTAí.
ét d<p«ndancai
A B B A Z I A
ai adílil Riviéra lej modernebb, IcgkonlortablUaabb szállodája. Abbixli Icgticbb helyin, a Kltünó konyha, m Appaitenuntok IQrdótzobival. ca Tennltx, garag«. a Tengeti (QrdÖ a házban. ___Telje, ellátás n»»l 11 a dtatlag uljin._«j
1
1932 lulius 1.
ZALAI KÖZLÖNY
Értesítő szemle 2
A leányllceum teklnleltel arra, hogy az Intézetnek csak két osztálya volt, nyomtatott értesítőt nem adott adott ki. Az intézet elmúlt évi működéséről a következő jelentéit teszi:
Nagykanizsának a kultura Iránt lelkesedő elől|árósága érezvén egy leányközépiskola hiányát a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnái kieszközölte annak felálliUsi engedélyét. A leányllceum egyelőre kél osztállyal a műit év szeptember havában megnyilt. Az igazgatást Magas Mihály kegyesrendi reálgimn. igaz-galóra bízták, helyettes tanároknak megválasztanak Havas Ilona és Kovács QyOrgyl okleveles középiskolai tanárnők, óraadókui megbízattak Kerezsy Qéza középiskolai oklevéllel bíró polgárllskolal tanár, Slrlczkó Miksa reálgimn. rendes tanár és Flttlner Rózsi zeneiskolai oki. éneklanárnő.
Az 1. osztályba beiratkozott 25, az V. osztályba 29 tanuló. Minthogy az V. osztályú tanulók a polgári leányiskolából léplek át a líceumba, november ele|én Miílral Rudoll tanker. klr. lóigazgaló ur elnöklete alatt kűlörbözeti vizsgálatot! telt:k, valamennyi tanuló sikerrel.
A tanév folyamán 1. osztályból kimaradt 1, az V. osztályból 2 tanuló. Az intézetet április hó végén hivatalosan meglátogatta a ISigazgató ur és tapasztalatainak eredménye-képen az intézet a nm. vallás- és kOzokl. minisztériumnak I. é. május 27-én kelt 29 994 V. sz. rendeletével az 1931/32 tanévre megkapta a nyilvánossági jogot. Ennek alapján megtartottuk az évvégi Összefoglalásokat és vizsgát a következő eredménnyel :
Az I. osztályban jeles rendű 7, |ó rendű 8, elégséges rendű 9.
Az V. osztályban Jeles rendű 4, jó rendű 10, elégséges rendű 12, két Urgyból elégtelen 1.
Magaviselet tekintetében: az I. osztályban példás 23, jó 1; az V. osztályban példás 26, Jó 1. A kOvet-kezfl évben megnyillk a II. és VI. osztály is és Igy az intézet négy osztályból fog állani: I., II., V. és VI. Az intézel elhelyezéséről a városi elöljáróság ezután fog gondoskodni.
*
A városi zeneiskola 6-ik évfolyamára 162 tanuló Iratkozott be, 79 férfi és 83 nő. A tanulók kOiűl 124 helybeli, 38 vidéki volt. Legtöbb — 86 — köztisztviselők gyermeke. A zongora tannak 79, hegedű 29, gordonka 5, ének 10, fúvós 37, gordon 1, zeneszerzés 1 növendékkel dolgozott. Négy növendékhangversenyen 87 növendék szerepelt, 53°/o-ban magyar szerzők müveivel. Hangszer-beszerzés ebben az évben nem történt. A tantestület az igazgatóból, 4 rendes és 3 óraadó tanárból áll. — A zeneiskola tanári kara a helybeli zeneélet fellendítése terén is nagy szorgalommal és sok eredménnyel működött kOzre. Megalakult a Kamarazene-Társaság, a Városi Nőikar, a Városi Vegyeskar, zeneiskolai vezetés alatt a Levente zenekar és a 6. h. gy. ezred altiszti ftrflkara. A tanteslület tagjai 73 eselben szerepeltek nyilvános kanizsai és budapesti * hangversenyek kt relében. Vannay János igazgató müvei, Budapesten, vidéki varosokban, a magyar és külföldi rádióműsorokban gyakorta szerepellek.
(Végo köv.)
Nagykanizsa mától kezdve KÁV állomás
Éjfélkor a MAV átvette a nagykanizsai Állomás vezetését
Nagykanizsa, Junius 30 Éjféltől kezdve megszűnt a DSfA-vasut Déllvasul lenni. A MÁV ju-lius l-én 0 órától átvette a vezetést, irányítást és igazgatást. Az állomás a mai naptól kezdve már Nagykanizsai MÁV, az eddigi Nagykanizsai DV helyett. A pénztár átvétele tegnap az Üvé kiküldötteinek jelenlétében volt. Az oktatók még tovább maradnak Nagykanizsán és folytatják a DSzA személyzetnek a MÁV rendszerébe való teljes bevezetését. Hónapokig is eltart, mig a DSiA
va&ut teljes bevétele befejeződik. Az uj rezsim — szakkörök szerint — javára lesz ugy a vasutasságnak, mint a város közönségének, de főleg a kereskedelemnek, mert a tarifa törtszámai megszűnnek. Mindenesetre ml, nagykanizsaiak, akik hozzá voltunk szokva aDSzA-vasut előzékenységéhez, üzleti szelleméhez és nagyvonalúságához, nehéz szívvel bucsuzunk a ml kedves DSzA-vas-ulunktól és érdeklődéssel nézünk az uj rezsim működése elé.
Nyári
divatujdonságok
dus választéka
5INGER
divatáruházban.
Idény végi olcsó árakl
Fedett lovarda épül Nagykanizsán
A lovardának ai 6ttzel készen kell állnia
Nagykanizsa, Junius 30 A senyvedő kanizsai gazdasági életben a legkisebb építkezést is jóleső OrOmmel regisztráljuk.
A honvédelmi minisztérium Julius 8. határidővel kiírta a pályázatot a nagykanizsai fedett lovarda megépítésére, valamint a hozzá tartozó ut és járdák építési munkálataira. Az
építkezésnek 1932. október 31-ig készen kell lenni, az utat és a járdákat szeptember 30-lg kell elkészíteni.
Az ajánlatokat julius 8-án bontják fel a honvédelmi minisztériumban. — (Versenytárgyalási hirdetmény a városháza hirdető tábláján olvasható.)
Miért ölte meg a feleségét a sormás! falurossza ?
Részletek a szörnyű gyilkosság szomorú hátteréből
Nagykanizsa, Junius 30 Jelenleltük, hogy Mester János sormási bognár kaszával megölte a feleségél. A 26 éves gyilkost tegnap reggel megvasalva hozták be a kanizsai csendőrök az ügyészaégre. A 3 napos csendőri nyomozás és a vizsgálóbíró helyszíni vizsgálata a szomorú falusi tragédia minden részletét és hátterét kiderítette.
Mester János jómódú, becsületes sormási földműves-szülők gyermeke. A fiatal iparos azonban dologtalan életet élt, duhaj, erőszakos embernek ismerte a falu. ösz édesapját is sokszor durván gyalázta. A fiatal bognár 1927-ben nősült
meg. Egy Jó sormási gazda-család leányát vette el. Egy darabig jól éllek, de aztán kltOrt az Ifjú férjbői „a természet* és csakhamar újra a faiuiossza lelt belőle. Amellett féktelen féltékenységévet is állandóan gyötörte a feleségét. Az asszony sokáig tűrt, de amikor egyszer az ura nagyon megverte, otthagyta. A férj könyörgésére később újra összeköltöztek, a családi pokol azonban u|ra kezdődött. A vége az lett, hogy az asszonyka nemrégiben végérvényesen visszaköltözött a szüleihez. Mester János újra kezdte a könyörgést, de az asszony most már halthatatlan maradt.
ORION -RADIO
Igy találkoztak össze szombaton este, férj és feleség, a sormási trafik előtt. Mester ezúttal Is rimánkodni és fogadkozni kezdett. A felesége ridegen elutasította. A szangvinikus bognár ezen gurult annyira dühbe, hogy lekapta válláról a kaszát és az asszonyba vágta. A kasza szörnyű sebet ejtett a szerencsétlen teremtésen. A bordáknál ment be és végighasitotta a belső részeit, Osz-szeroncsolta az alsótestét. Mintegy 50 centiméterre ment be a kasza az asszony testébe, ugy, hogy az pár perc alatt kiszenvedett.
Mester egy darabig nézte, amint az odaszaladt emberek kQzül egyszerre ketten is nekifeszültek, hogy a csontok közé szorult kaszát kihúzzák a borzalmas sebből, mtjd hazament, megmosakodott, ünneplő ruhát vett magára és elindult az éjszakába. Nem messze mehetett: — a csendőrök az uton megtalálták és eUogták.
Vallatásakor megjuhászkodott ugyan, de hogy miért Olte meg a feleségét, arra nem tudott válaszolni. Kihallgatták a község Iskosságát is. Még a saját apja is terhelöen vallott a gyilkos I. nevad ellen. Kiderült, hogy a saját édesapját is sokszor megverte.
Dr. Imre/l László vizsgálóbíró ma maga elé vezettette Mestert, aki ekkor is beismerő vallomást tett A vizsgálóbíró ezután kihirdette előtte a letartóztató végzést.
A szerencsétlen áldozatot felboncolás után tegnap temetlék el az egész falu megható részvéte mellett.
— A Nyugat julius 1-t kettős száma a nemrég tragikus körülmények között elhunyt nagytehetségű fiatal írtnak, Pintér Ferencnek egy teljen regényét közli. Ugyancsak ez a szám adja Szint Gyula hátrahagyott utolsó novelláját la. Különös érdekesség)! közlemény Makkal Sándor erdélyi püspöknek Zord Idrtelmü tanulmánya o» vallomása Keménv Zetg-mondról. Ady I.aJoa éles polémiát toly-tat Kévéez Bélával a Hatni Ady Endréről Irt életrajza miatt. További tizenöt cikk Irodalmi aktualitásokról és visszásságokról számot be. Klötlzetési ár negyedévre 10 pengő. Kiadóhivatal: V. Vilmos-caá«zAr-ut 34.
Piris20*I7»/i, London 18*501/1, Newyork 51362\'/!, HrUssel —•-, Milano 2614, Madrid 42-67\'.% Amsterdam 207 30, Berlin 121 05, Wien —• -, Szótla 373, l\'rigl 1518, Varsó 5760, Budapest —*-, Belgrád —•—, Bukarest 3-05.
i lemxeti Bank áetlia-árlolyamal
valutAk
Angolt. 20-70-21 10 Belga fr. 79 40-80 00 Cselik. 1696-17 06 Dánk. 111-70-112-70 Dinár 9-97-100J Dollár 57050-573-50 Pranda 1.22-30-22 50 Holl. 230-30-231-70 Zloty 63 95-64-45 Lei 3-4H-3-56
Léva 4 06-4-19 Líra 28-94-2924 Mirka 135-70-130 60 Norvég 101 00-102-00 Peseta _•——•—
Schill. —•--•—
Svájcit. 11070-111-40 Svédk. IU5 00-I06 00
DEVIZÁK Amst. 23050-231-70 Belgrád 9 98-10-08 Berlin 135-80-136-60 BrUsscl 79-50-8000 Bukarest 343-3-5I Kopenh. 11 l\'90-l 12 70 London 20-53-2073 Madrid —•——•— Milano 29-04-29-24 Newy. 571 00-574-00 Oszló 101-20-102-00 Páris 22 33-22-47 Prága 1693-17-01 Szófia 4-08-4*19 Stockh. 105-20-106*00 Varsó 6405-64*45
Wien —*-
Zürich llO-HO-tU-40
Wien cicaring árfolyama : 80.454,
ZALAI KÖZLÖNY
l§32. jullus 1.
SZÍNHÁZ Cs. Sse. K.
Mikor ai ember ineglálja ezl a szokatlan címei, e<l a titokzatos abrakadabrái, ugy érzi, hogy — no, ei jó lesz. Pláne mikor kiderül, hogy C«. Sz. K. — Csalódolt Szerelmesek Klub|a. A vígén aztán, aki megnézte, miét gondol. Azt gondolja, hogy Cl. S(. K. - Csalódott Színházi Közömig.
A kritika rövid: — a szezon leggyengébb operettje. Tipikus kánikula-termés.
Volt azonban egy másik meglepetése Is a Cs. Sz. K.-nak. Az egyébként kitunó operett- együttesünk meglepett bennünket az első pongyola, akadozó, döcögö előadással. Ami a darabból és az összjátékból hiányzott, azt az egyes szereplök igyekeztek menteni és feledtetni, több-kevesebb sikerrel. Etéren az érdem Viola Margité, Markovik Bandié, Ftkky Klárié, Nagy Oábort, Krémet Ferencé és BánMy Róberté, (bl)
A színházi Iroda hirel
(*) Pusztai szél Garamvftlgyl Iván vemtégtelléptévet. Pénteken este mutatja boa prózai tíjíyUIte* Ciaranivóljíyi Iván vondeRtpllíptftvol h Vígszínház ez évi legnagyobb nlkerét, Ilunyady Sándornak. a Vekotoszáru cnarouznye szerzetének legújabb remekművöt, a Pusztai azét clmtt szinmUTet. A darab v. Ja-kabtty Dezső stílusos rendezésébcu. VaM Irma, Egry Berta. Hímory Margit, T. Bánky RAbert, Bende Uraló. Marko vlos Bandi. Krémer Herono, Kovécs József stb. főszereplésével kerül színre
(*) Pillangó Í2-I1S0 filléres holyárak-ksJ, Viola Margit búcsúja. Viola Margit az általános szeretetnek örvendő Kiváló primadonna szombaton este bu-OKlzlk a Pillangó címszerepében, az évad legkedvesebb operettjében.
(")|Vasórnap három filléres előadás. Vasárnap délatán fél 3 órakor a diadalma* slkerll Fehér ló operettujdonság, délután fél 0 órakor a Pusztai szél szln-müujdonság. este fél 9 órakor Kanaóh-Pongrác örökszép operettje, a János vitéz kertll színre 22—150 filléres hely-árakkal.
(") Marinka táncosnő, utolsó ope-rettelőadás. Hétfőu este Ullbert csodaszép operettjével búcsúzik el végleg az •gereltecyUltt\'s Nsgykuniua közönsé-
(*) Vau»t, a Zrínyi Miklós Irodalmi éa MU vésze ti Kör (llHzsMadáM. A világirodalom egyik legnagyobbja, (ioetho emlékünnepét a művelt világ fényes keretek között ünnepelte meg. Ebből •a ftunepból veszi ki l észét a uagyka-ntassl Zrínyi Irodalmi és MUvéssoU Kiír is, araikor (elkérésére és rendezésében a színtársulat Goethe örökszép tragédiáját, a Faustot mulatja be A Faust a társulat utolsó etósdésa lesz.
A színház e heti műsora:
Péntek: Pusztai szél. Ssombat: Pillangó. Vasárnap fél 3-kor; Fehér ló.
fél 9-kor: Pusztai szél. fél 9-kor: János vitéz
— Bourette ruh« a legelterjedtebb nyári viselet, meri higiénikus, jó és nagyon olcsó. Selyemfényű bourette métere P 1-20 SchQtznél.
— KOztlsztviselök részére rendkívül előnyős butorvásirlási alkalom. Modern berendezések, tökéle tes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstein bútoráruházban, Horthy Miklós ut 4.
Szombaton délig kell megváltani a vasárnap Keszthelyre, a dalversenyre indnló filléres gyors legyeit
Nagykanizsa, Junius 30 A vasárnap Keszthelyen megtartandó kerületi dalosünnep programját véglegesen összeállították. Az Államvasutak Igazgatóságától a különvonat Indítása ügyében megjött a válasz. Eszerint a különvonat indul julius 3-án, vasárnap reggel 7 óra 25 perckor, (Komárvároson megáll) Keszthelyre érkezik 8 óra 44 perckor, Visszaindulás Keszthelyről vasárnap éjjel I órakor, (Komárvá-roson megáll). Nagykanizsára visszaérkezik 2 óra 27 perckor. Menetjegy ára oda és vissza összesen 2 P 64 fillér. Jegyek a Menetjegylrodában válthatók. Minden átránduló ulas 2 darab részvélelijegyet fog kapni, az egyik oda, a másik visszaulazásra szolgál. A rendezőség felkéri az átrándulni szándékozókat, hogy menetjegyeiket kgkéióbb szombat délig szívet ked|enek megváltani és pedig azért, hogy ha már előzőleg a MÁV igazgatóságnak bejelentett lélszámon felül többen jelentkeznének, ugy megfelelő számú kocsi kellő Időben igényelhető legyen. Állomáspénztár-
nál erre a külön vonatra nem szolgáltatnak ki Jegyeket, tehát u|onan kéri a rendezőség a közönséget, hogy a menetjegyeket szombat délig feltétlenül váltsák meg, A Menetjegy-Iroda vezetője a Kör felkérésére kivételesen vasárnap reggel fél 7-tól 7 óráig is rendelkezésre áll.
A Nagykanizsa megyei váró?, Kesilhely város slb. áldozatkészségéből felajánlott serlegek és dísztárgyak péntek délután 2 órától szombaton délelőtt 11 óráig Teutsch Quszláv drogériájában meglekinlhe-tök. Szombat délután pedig Keszthely városában lesznek közszemlére kitéve.
A versenyzsüri tagjai Gaal Sán dor Igazgató, klrálydi|is karnagy (Veszprém), Eckhardt A ital ének- és zenetanár (Keszthely), az Országos Magyar Dalosszövetség a zsűribe Boldis Djzső dr. vezető klr. tanfelügyelő, királydijas országos társkar-nagyot delegálta.
Esetleges felvilágosilással készségesen szolgál dr. Tholway Zsigmond ügyvezető elnök.
Az előrehaladott nyári szezon miatt, az Összes nyári divatcikkeket
mélyen leszállított áron
árusitom.
Ezzel kapcsolatban raktáramat erősen leépítem és különösen
intézeti és iskolai kelméket,
jóval az eddigi áron alul adok el.
KIRSCHNER MÓR
női és férfi divatáruhaza.
A surdi tanitó tragédiája
A fiatal, családos ember betegségtől való félelmében fel akasztotta magát
Surd, Junius 30
(Saját tudósilónktól) Megdöbbenlő tragédia tarlja izgalomban Surd község lakóit. A község egyik közszeretetben álló és mindenki által tisztelt lakója, Fullér Károly 34 éves tanitó kedden délután felakasztotta magái és ntlre leltél észrevették, már
nem lehetett rajta segilenl.
A fiatal, szimpatikus tanitó kedden délben a legvidámabb hangulatban fogyasztotta el felesége (aki ott postamesternő) és kél kisgyermeke társaságiban az ebédet. Ebéd után a gyerekek átmentek a szomszídba, a honnan édesanyjuk később haza
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖHY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómen-tesen küldi utána bármely -belföldi nyaralóhelyre.
akarta hivnl őket. Amikor a fiatalasszony eltávozott, Fullér Károly kiszólt a cselédnek, hogy ha hazajön a felesége, küldje be azonnal a hálószobába.
Az alig 5 perc múlva hazaérkező Hullérné zárva találta a hálószoba ajtaját, mire rosszat sejtve, az egyik ker I ablakon keresztül hatolt be a rolettával lesölétilett szobába, ahol szörnyű jelenet tárult szeme elé. Férjét az ajtókilincsre felakasztva, nyakában egy szalvétával ott találta ülőhelyzetben, holtan.
A tragédia hire pillanatok alatt végigluiott az egész községen és ugy az Ismerősök, mint maga az özvegy érthetetlenül állanak az eset előtt. Hiszen az életunt tanitó csak nemrégen vásárolt 1000 pengőért egy kis földet magának, azonkívül Nagykanizsán Is van egy háza. Olyan boldog családi életet élt, amivel csak kevesen dicsekedhetnek. Mindene megvolt tehát és . . . mégis eldobta az éleiét.
A tragédia lulajdonképent okát talán abban a végzetes tételemben lehetne keresni, ami a rákbetegséggel kapcsolatban töltötte el a fiatal tanítót. Ettől az egytől ugyanis kimondhatatlanul félt. Pedig nem volt rákbaja. Néhány héttel ezelőtt gyo-morlájdalmaktól kezdett panaszkodni és akkor adott először kifejezést azon aggodalmának, hátha rákba|a van. Az utóbbi napokban ugylátszik többször is elövehetlék a fájdalmak, de nem akart panaszkodni, nehogy megrémítse a (eleségét. Inkább végzeit magával.
A tragikusan elhunyt fialal tanítót csütörtökön délelőtt az egész község osztatlan részvéte mellett kisérték kl utolsó ut|ára. Nemcsak a jóbarátal és a volt növendékei, de a község gazdái is könnyezve állottak koporsója elölt, akik őszinte jóakarójukat és önzetlen tanácsadójukat vesztették el Fullér Károly tanilóban.
— A nagykanizsai asztalos mesterek julius l-én este 8 órakor az Ipartestület székházában rendkívüli kö (gyűlést tartanak. Elnökség.
Sandalettek, Week-end cipők
Fehér antilop cipők, gyermek sandalok és cipők
nagy választékban, • legolcsóbb árakon
MICTFSYI SÁNDOR ÉS FIA cipöiixletébe,i, Fö-ut. Városház-palota,
\\m. juitus i.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Július I, péntek
Római katolikus: Jéius 1. v. l\'role.i
Tlbold. In : Silv. hó 27.
*
Vírpd«««m és KönvvIAr nyílva caOlftltOkOn és vaaáinap délelótl 10-tól 12 órilí.
Oy«í*aurUrl íjjell arol.ál.i • a Mefkly-Belua Rvógyaierlár Fó-ut 12. ti h a ktaka«liaal jyógyaiertár.
Oöafűrdó nvllva reggel 6 Úritól este 6 órto (hítló, szerda, péntek délnUn, kedden egén nap nőknek). Tat. 3 13
— Kinevezés a postán. A kereskedelmi miniszter a nagykanizsai
I. számú posta-lávlrdai hivalalnAI szolgálatot teljesítő Egry Gyula posta-távlrdal főtisztet c. felügyelővé, a II. számú postahivatalnál ezoI^A-lalot teljesítő Barabás Kálmán ellenőrt c. lőellenörié és Tury Ernő főtisztet c. felügyelővé nevezte ki. A kinevezés nemcsak a nagykanizsai postások, hanem az egész város közönsége körében is osztatlan ölömet kelteti.
— Szabadságról. Lakatos Ferenc dl. rendőrfogalmazó, kihágást bíró visszatért szabadságáról és szerdán reggel átvette hivatala vezetését.
— Prlmlcla. Oulyds József kis-ktnizui születésű piarista lanár szerdán délelőtt fél 9 órakor mondotta első szentmiséiét a felsőtem-plomban. Manuduktora Magas Mihály piarista Igazgató voll. A prlmlcla fényes papi segédlet kíséretében tOrtént. Az ujmisés Oulyás Józsefhez Kerkay József dr. piarista tanár intézett megkapó beszédet. Mise alatt Rdcz Alajos kántor orgonáld sérete mellett Oyurdtz Perenc piarista tanár kellemes orgánumán több egyházi éneket adott elő.
— A Keresztény Jótékony Nőegylet julius hó 6 án, szerdán d. u. fél 6 órakor Városház tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelenlés. 3. Pénztári jelentés, felmentvény megadása. 4. Tisztújítás, választmány és számvizsgáló bizottsági lagok választása.
5. Esetleges Indítványok.
— Műkedvelők figyelmébe. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízásából a Népművelési Titkárok Nemzeti Szövetségének kiadásában jelent meg egy régi hiányt pótló, gyakorlati értékű népművelési munka, amely több száz műkedvelői előadásra alkalmas szinmű rövid tartalnát, a szereplők számát, a szi-pad felvonásonként való leírását, a szükséges jelmezeket, az előadási jog mqgvzerzésének módját közli. A mű kOzli a belügyminiszternek a műkedvelői színjátszás ujabb szabályozása tárgyában kiadoll rendeletét és ennek kapcsán gyakorlati tanácsokkal látja el a rendezőket az előadási jog megszerzése tárgyában. Az öt íves mű ára 80 fillér. Meg-rendelhelö: Zalavármegye Törvényhatósági iskolánklvüll Népművelési Bizottsága hivatalában, Zalaegerszeg, Vármegyeháza.
ZALAI KÖZLÖNY
— Házasság. Oross Magda (Nagykanizsa) tlrlsler Pál (Kecsege-puszta) házasságot kötöttek. (Minden külön érlesités helyett).
— Hajnali verekedés a Hősök szobra előtt. Szerdára virradóra parázs verekedés támadt négy ittas napszámos közölt az Erzsébet téri Hősök szobra előtt. A szóváltás már az egyik Kinizsi-utcái korcsmában megtörtént, a verekedés azonban csak az Erzaébcl-tJren tört ki, ahol az egyik haragos csoport megvárla a korcsmából hazamenő másik cso-portol. A verekedés eredménye: egy betört fej és négy előállítás. A rendőrség meglnditotia az eljárási.
— Leégett egy porta. Tudósítónk jelenti-. Nemesboldogasszonyfán, ahol közludomásu, hogy ktvés a viz, Tamás L*|os és Kocsmáros Károly szalmalelős lakóháza, gazdasápi épületei leljesen leégtek. A kár 1100 P, mely biztosítás révén meglétül. A lüz oka ismeretlen. A nyomozást megindították.

r
A közönséges szappan csuk a ruha-mosáshoz alkalmas, — az élő baj helyes ápolásához azonban az enyhe, szódamen-tes Hilda Shampoo való.
Dl I \\ l)KN II KTI FK J 1HOSÁSHOZ
ELIDA SHAMROO
SPORTÉLET
Az NTE 2 napos varazsdl vendégszereplése során első nap győzOtt, másnap döntetlenül látszott
NTE VSK 4:1 -
Nagykanizsa, junlus 30
Az NTE külföldi turamérkőzése során — mint már szerdai számunkban közöltük — kedden szenzációs győzelmet aratott a jóképességü VSK ellen, míg másnap győzelemmel felérő döntetlent ért el a Slávia ellen.
Sok magyar sportember gyűlt össze Varazsdon, hogy szemtanuja legyen az NTE szép játékának. Különösen a csáktornyai magyarok jelentek meg nagy számban, hogy segítsenek drukkolni a Nagykanizsáról szép számban álrándull szurkolóknak. Örömmel közölhetjük, hogy a magyar csapatot szép fogadtatásban részesítették a varazsdl sportegyesületek. A pályaudvaron a két egjre-let elnöksége üdvözölle magyar nyelven a kanizsaiakat, melyre Spltzer Antal válaszolt.
A Slávia ellen, a korai vonatindulás mlalt fél - 6 órakor, nagy hőségben, a következő felállításban áll ki az NTE: Pápai, (Csondor) — Jámbor, Czígler — Engellelter, Ra-dics, Csáky — Farkas, Benkö, Szollár, Jakubecz, Kudlch.
A mérkőzés elölt a Slávia elnöksége üdvözli az NTE-t és selyemzászlót nyu|l át, melyre Spitzer Antal válaszol és álnyujtja az NTE selyem-zászlóját.
Az clöiő napi mérkőzésen megsérült Riller és Csáky, Igy a jeles centerhalf nélkül volt kénytelen az NTE kiállani, mig Csáky Bérülten játszotta végig a mérkőzési. Az NTE erős larlalékos felállításban is gyönyörűen játszik az első félidőben és szebbnél-szebb támadásokat vezet ellenfele kapujára. A 4. perc hozza a mérkőzés legszebb jelenetét. A félpályáról 5 egymásutáni fejessel kerül a labda Farkas elé, akinek a 16-osról megeresztett bombáját a kapufa vágja vlszza, de a védelem kornerre tisztáz. A 9. percben Farkas szép beadását Szollár 5 méterről
NTE—Szlávla 3:3 (2:0)
mellé helyezi. Az NTE csapata nagyon szépen játszik, különösen Farkas van elemében, akinek minden lerohanása veszélyt jelent az ellenfél kapujára. 4 eredménytelen korner ulán a 25. percben Benkö, J kubecz, Szollár kombinációból Szollár megszerzi a vezetési. Most a Slávia lámád, de 2 korneren kWűl más eredményt elérni nem tud, A 44. percben Engellelter szökteti Farkast, aki leszalad és hatalmas lövése a hálóban akad meg.
A II. félidőre elkészült az NTE erejével. Az előző napi mérkőzés fáradalmai, valamint az Irtózatos nagy hőség mlalt a csapat visszaesik, a Slávia lámád és az első percben a jobbösszekötő gólt lő, majd a 12. percben a jobbszél beadásából a center kiegyenlít.
Az NTE mosl minden erejét kifejtve küzd a győzelmet jelentő góléri, amit sikerül is Benkö révén megszerezni. Már a mérkőzés végét várjuk, amikor a 42. percben védelmi hibából sikerűi a Sláviának kiegyenlíteni.
Az NTE csapatában Czígler, Farkas és Jakubecz Játéka érdemel dicséretet. A csapat szerdán este érkezel! haza két kedves emlékű nap élményeivel gazdagodva.
A mérkőzést egy belgrádi bíró kifogástalanul vezette. (Oft)
Világbajnok asztall-tennlszezflk Nagykanizsán
Nagykanizsa, június 30 A Tapolcai Ifjak Allélikai Club aszlalitennísz szakosztálya túrát bonyolít le Dunánlulon, s Nagykanizsán is versenyeznek. A versenynek jelentősége, hogy a tapolcai versenyzőkkel jön Ausztria kombinált csapata Is.
Az osztrák csapatban szerepel Kohn, aki Ausztria bajnoka és a tavaly lefolyt prágai asztalíiennísz világbajnokság negyedik helyezettje.
Az osztrák csapat másik tagja Salxtr, Morvaország bajnoka.
Tapolca csapata Magyarország vidéki bajnoka s az Idén szebbnélszebb eredményekel ért el. Megnyerte a Qeisit-serleget és a tavalyi védő Kecskemét csapatát a döntőben 4:1 arányban győzte le.
E két együttes hármas körmérkőzést játsiik Nagykanizsa csapatával, melyet egy gimnazista, egy keret-kedelmlsta és tanitóképzőintézell növendék alkot.
A verseny lulajdonképeni célja az, hogy Nagykanizsát is belekapcsolja az asitali-tennlszsporto! űző dunánluli városok közé.
A verseny vasárnap délelőtt fél 11 órakor lesz a gimnázium tornatermében.
Zrínyi TE—Fonyódi SC 4:3 (3:1)
Szép számú közönség elölt, lelkes játék ulán megérdemelt győzelmet aratott a Zrínyi TE futballcsapata. A fonyódi csapat kaposvári és szombathelyi játékosokkal volt meg-erösilve. Bíró Kteman.
(Teleki—Hunyadi 3:1 (1:0). Osztályozó mérkőzés. A Hunyadi T emberrel állt fel és Így is kemény ellenfélnek bizonyult. A mérkőzés mindvégig heves, helyenként durva vblt. A Hunyadi e vereségével a Jövő évben a leventebajnokság II. osztályában játszik tovább. Bíró Wald-mann.
(Keszthelyi Törekvés-Zala-egerszegl TE 3:0). Péter-Pálkor a ZTE volt a Törekvés vendége. Váratlan, de teljesen megérdemelt vereséget szenvedett az egerszegi csapat a lelkesen játszó Törekvéstől. A gólokon Szekeres és Magyar (2) osztoztak. Az eredmény reális.
(Lóverseny Keszthelyen). A Somogy-Zalal Lótenyésztő és Lovassport Egyesület julius 9—10-én rendezi évenklnt szokásos országos lovasmérközését Keszthelyen.
(Lovas Antal) 34 óra 45 perc alatt futott három nap alatt Bécstől Budapestig. Lovas a fulás alatt 6 kilót fogyott.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. jullus 1.
( Közgazdaság
Az Idén 4 5000 kg. selyem-gubótermést várnak a nagykanizsai kerületben
Nagykanizsa, Junius :tü Az elmúlt hit csütörtökje óta élénk képet mutat a Horthy Miklós-uli Rilser-(éle vendégifi udvara. Helybeliek és vidékiek kisebb-nagyobb kosarakkal tflnnek el a nagykapu mögött. Hellpiacoi napokon gyakran fordulnak be vidékről Jött kocsik is az udvarra, melynek egyik kit hátulsó raktárhelyiségében van a se-
lyemgubó beváltó kirendelt iég.
A jelenleg uralkodó gazdasági válság egyre több embert kényszeritett arra, hogy az igen kevés áldozatot követelő selyemtenyésztéssel foglalkozzék. Éltesülésünk szerint űz Idén kélszerannylan foglalkoztak selyemiermeltssel a kanizsai körzetben, mint tavaly. Mintegy 6 hétlel ezelőtt pontosan 230 termelőnek osztottak ki petét.
A termelók most egymásután szolgáltatják be a Mlyeinguból. A kanizsai körzetből tavaly 2600 kg.-ramm selyemgubót szolgáltattak be, idén azonban legalább 4 —5000 kilogrammra van kilátás. Különösen Fltyeháza, Komárváros és Sand községekben lendült fel erősen a selyem-tenyésztés, bár a környék olyan s regény eperfában, hogy a tenyésztőnek a negyedik-ötödik határba is el kell mennie eperfalevélért.
A gubókért, melyeket nagyság szerint T. és 2. osztályba soroznak, 1 pengőt, illetve 80 fillért fizetnek a beváltás alkalmával.
— Olyan a selyemhernyó is, mint a gyerek, mondja egy öreg gara-bond gazda, aki 60 kg. gubói hozott be Kanizsára beváltani. Minél több eperfalevelet adnak a hernyónak, annál szebb lesz a gubója.
Ez a gazdálkodó a 60 kg. gubó-jáért 59 pengő 60 fillért kapóit. A 60 kilóból ugyanis 58 kg. elsőrendű volt. Másoknál, akik rosszabbul táplálták hernyólkat, előfordult, hogy 60 kg-ból ciak 30-40 kg. volt elsőrendű.
Értesülésünk szerint a vasút eddig már minlegy 120 kosár relyemgubói szállított el Kanizsáról Győrbe, az oltani gubóraklárba.
(—) Állat-tilalom van Oarabon-con. Kiskanizsa és Kisrada után most Qaraboncon is pusziit ai állatok között a ragadós köröm- és szájfájás. A betegség szerencsére jóindulatu, ugy hogy hat hét alatt kiheverik az állatok. A betegség miatt a hasilott-körmU állatok ki- és behozatala tilos Oaraboncon.
Tmfeytéuit
Búza tv 10 flll., dl. 10 fia., a rozs — flll. emelkedett.
Huta tlszav. 77-es 11-90—1200, 78-«» 12 00-12-10, 79-M 12-15—12-30. Sl-aa 12-25—12-40, dtinánl. 77-M 11-85-12 00, 78-as 11-95-1210. 79-ts 12-10-12-30, 80-as 12-20-12-40, rozs 1200—12401 lak. árpa 15-55—15-75, zab 15-00-15-25. len-gerl 18-00—18-10, korpa 1 I SO-11 75.
Felhajtás 403>J, eladatlan 1123, - Elsőrendű 1-12—115, szedett 1-06—1-10, szedett közép 092—1-00. könnyű 0-70-0-86. I-sí rendil öreg 096 1 00, ll-od rendtl öreg 0-80-0 88, jngol süldó I. 1-05-1-15, szalonna nagyban 130—1-35, ztlr 1-36— 1 40, hús 1-30-1-68. télsertés 1-36—1\'46.
: Mlxtlal lysato it Ufklalé Tállilat, linkulnát.
Felelői kiadó:Zflat Károty. ........«•*.«.
RÁDIÓ-MŰSOR
Jullus 1 (pintek)
Budapatt 9.15 Az államrendőrség zenekarinak hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11 10 NemaetkOzI vlzlelzóssolcálat 12.00 Déli harangszó. 12.05 A ridló házlkvlnlett Jének hangversenye. Közben 1125 Hírek 13.00 Időjelzés, ldó|árásjelenlés. 14.45 Hírek, 16 10 Novellák. 16 45 Időjelzés, Időjárás-jelentés, H. I7.C0 P. 17.30 Hangv. 18 45 E. 19.15 Szalonzenekari hangverseny. 20.15 Szinmttkelóadáa a Stúdióból: .Akli Mik lós\'. Színjáték 5 felv. Az előadás után kb. 22.00 Időjelzés, ldó|árásjelenlés, majd cigányzene.
Bécs 10 20 Iskolai rádió. 1130 Zene-kari hangverseny. 12 40 é« 13.10 0 16.50 Hangv, 19.20 Eysler-mtlvek. 19.50 Haydn : B-dur mise. 21.35 Katonazene Londonból. 22.30 0.
Berlin 16.30 Zenekari hangverseny 19.10 Népdalok 19.45 Zene. 21.35 Kztona-zene Londonból. 22 35 Zene.
Prága 6.15 Zenés ébresztő. 11.00, 12.15 és 13,40 Q. 14 30 Zenekari hangverseny. 18-15 0. 19.00 és 20.30 Dalok. 21.00 Hangverseny. 22.20 O.
Róma 17.30 Vokllhangverseny. 17 45 Zenekari hangversenv. 19 50 O. 20.45 Színmű E. 20.40 Zenekari hangverseny.
Varsó 17.00 Mandollnsenekar. 18 20 Z. 20.00 Pllbarmónlkuaok hangversenye. 12.00 és 22.50 Zenekári hangv.
. ii — 11V y rfSai^w1\'^
APRÓHIRDETÉSEK
MliMtHk dtyI 10 fUMT. NWM
IsM ü^i B piMr. VmJt- ét Inipini 10 , M fillér, mtmém t#rál). •
iMTéia é. üi 10 — fillér.
tovlbbl uó dt]i « pMlér. dm*tó « rnlndt-t.g.bb btfflkWl UM uó kM ázimttUUk.
Allá.l kfrtk*4k 30* «a(*4nOar. mrdaiaaak: 3 (Bt) pmmgO almi
a /el0»logo» MVayi>*lé*, MdaitUtte cllterülé*a i\'égeti alöre ttfotendtíM.
Rlw golyói csapágyak autóhoz, ipeciáli-B«n olcsón Ford- és Fordsonhoz Unger Ullmann és Tóth vaskereskedésében 27.H
Fonót*bútorok és kosarak készítése, javítása, nádizékfonás Illésnél, I\'őut 4. 3039
FUrdőruhák. cipók, sapkák olcsón kap hatók Kaufmann Manónál. Telefon 167. 7
Legújabb gyermekkocsik mélfen lasrállított árban raktárra érkeztek 2759
Armuth bazár áruházába
Hézbáráwal tudja flaatni általunk nyújtandó hosszúlejáratú kamatmentes kölcsönnel felépítendő saját otthonát. Felvilágosítás Szántó, Sugár ut fi. 2564
| Fi
Filléres ebédet
négy fogásul! ehet 80 fillérért a
Molnár étkazdAben
(Erzsébet lér 2.)
3
Egy szobás és két szobás lakii . ugusz-tus^-re kiadó Csengery-ul 33 . 3083
2 udvari szoba, veranda EOIvOí-lér 16. augusztusra kiadó, ugyanitt szakácsnő azonnal felvitetik. 3115
l-\'Iatal mindtRsi ajánlkozik jullus l-re Eötvös-tér 11. 3119
Klllónbejáratu bútorozott szoba lUrdó-szoba használattal kiadó Sugár-ut 34. 3121
Jobb szakács, szobaleányt, mindenest kftivatlUk. — Ozv. Poszovecz F.-né, Kötcsey-utca 9. 3122
Egy fiatal leány b«jArónSI helyei keres. VOrOsmarty-utca 2U. 3128
Ruhafestés, tisztitás
legszebben, legolcsóbban
Vorsn Mórnál
Gallértiaztitéaban vezeti
Horiby mm 8. Hunyaüí-u. 19.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
5239 tkv. 1932. szim.
Árverési ölrúetm^-ihiat.
Teutfch Oussláv és csatlakozott társai végiehajlalóknak Németh Jánnsné Hercei Katalin végrehajtást szenvedő ellen Indl tolt végrehajtási ügyében a telekkönyvi halóság utóajánlatra az ujabb árverfst 382 pengó 72 fill. tőkekövetelés és jlru lékal behajlása végett a nagykanizsai klr. lárásbiróság terfllrtén levó, Palin községben fekvő, s a pallnl 119. szánni tjkvbcn 130. hrsz. alatt foglalt szóló és rét a Kórhénchegyen végrehajtást szenvedő nevén álló Ingatlanra 2255 P klklállási árban el-tendelle.
Az árverést 1932. évi Jullua hó 12. napján délelőtt 10 órakor Palin községházánál fogiák megtartani
Az árverés alá kerllló ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el.
Az árveielni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénz-
ben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meg határozod árfolyammal számított óvadékképp értékpapírosban a kiküldöttnél le-
tenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállítóit letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fellételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 1.50, 170. §§.; 1908 : XLI. t-c. 21. § ) Az utóajánlat akkor is kötelező, ha az ajánlallevó az árveréien mrg nem Jelent.
Ha az árverésen az utóajánlatnál nagyobb igérelel nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő állal megvettnek\' kell tekinteni.
Az, aki az Ingatlanéri a kikiáltást árnál magasabb igérelet lett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: Xf.I 25.5 ) Nagykanizsa, 1932. évi má|us hó 31. napján.
Dr. Uentzlk s k. kir. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. \'
Hirdessen a Zalai Közlönyben
Hirdetmény.
Főméllóságu Herceg Batthyány Stratlniann László Ur nagykanizsai hilbiz\' mányi uradalma részéről küz-hirré teszem, hogy Nagykanizsán, a város központjában álló régi |ó hirtl 18 vendégszobás Korona Szálloda kávéházzal, étteremmel és borméréssel egytltt, — berendezés nélkül, esetleg megfelelő berendezéssel Is, — hosszabb időre (6—10 év) bérbe azonnal kiadó és átvehető.
Érdeklődök szíveskedjenek a bérlemény megszemlélése, ugy a szükséges felvilágosítások megszerzése végett alulírotthoz fordulni és írásbeli bérajánlatukat legkésőbb 1932. jullus hó 15-élg nAIam beadni.
Nagykanizsa, 1932. évi junius hó
312/ Hercegi Erdőhivatal.
vigyázzon egészségére é« igyék
Resedei uizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kittlnő hatású. -
Kapható al»<»« HmrtileftwL
rárak tár: WEISZ MÓR, Hajykaalzs. Király-utca 34. Tslsfsa 310.
PernetszzB mMí\\\\
IS SZÖlÖiét. ■•rtfalMk..
t<*v*rv« i Arzola almamoly,
I zólómoly, Amonll llszlhaimat, ;ytlmölcapenész (Monllla) ellen
nn uimiili! ptrettafcantttl
Nosprasen vagy Tutoktl gombi i| és rovarkártevők leküzdésére.
; Vedelt gyárt árban beszerezhetők .Ország József cégnél
|Erzsébst-tér 10. (Ablrétál aellstt)
50 pensőt fizetőnk önnek
ócska, rossz jégszekrényéért, hogy módjában legyen a
jég, viz, villany és gAz
nélkül működő és mindenütt
azonnal használható ^
FRIGULUS
hűtőszekrényt beszerezni.
Nem keli felszerelni, nincsen pótlandó alkatrésze, fenntartása napi 7 fillérbe kerül. Kedvező fizetési feltételek. — Bemutatja:
SZABÓ ANTAL sportüzlete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiauo Vállalatnál Nagykanizsán. "(Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. Évtolywn 147 szacn
Nagykantzia lt»2. jullus 2. szombat
Ara 14 llllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
üjwikeáitőiég él kiadóhivatal: Kínt 5. uám. Keailbtlyl ftókkiadótalvatal: Kouuth-utca 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizettol iia: egy hóm 2 pengi 80 Iliiéi SicikeutMgl íl Sladóhivalall telelőn: 78. al
Nagy vihar közben idegrohamot kapott a nemzetiségi kongresszus elnöke, mert szóvá akarták tenni a csehek magyar-gyülöletét
Bécs, Jullus I (Bécsi Távirati Iroda) A nemzetiségi kongresszus mai ülésén egy óra tájban heves Incidens támadt, amikor a csehszlovákiai magyar csoport képviselője, Eszterházy János gróf a magyar kisebbségek szlovákiai üldözésétől akarl beszélni. Az elnök Ismétellen hangos kOzbeszólásokkal szakitolta (élbe beszédét és minthogy
a szónok azl folytatni akarta, Wllfan dr. elnök végül is heves vila uian felfüggesztene az ülésl. Az Ülés viharos lárma közölt félbeszakadt és Wllfan elnökhöz, aki Idegrohamot kapott, orvost hivattak.
Eszterházy János gróf állítólag rá akart mutatni arra, bogy a kongresszusnak, mely eddig csak elméletileg tárgyalt, gyakorlati munkát
Is kell végeznie és hogy a cseh kormány semmt sem lett a Csehszlovákiában élő magyar lakosság szenvedéseinek enyhítésére. Vak düh és gyűlölet vezeti a csehekel a felvidéki magyarsággal szemben, igyekeznek azt kiforgatni nemzeti érzéséből. A békeszerződéseket nem tart|ák be és mélyen sértik a magyarság önérzetét.
*******\' *1»■ ...............*.........*..................nirnívj.\'.
Ma kielégítő eredménnyel folytatták a lausannel tárgyalásokat
A Németország által fizetendő átalányösszeg nagysága körűi vannak még ellentétek Magyarországot és Bulgáriát Is meghívták a konferenciára, melynek közeli bezárását várják
Ijiusanne, jullus 1 Lausanneban a hatos bizottság péntekre virradó éjfélkor fejezte be ülését. A Németország által fizetendő dtaldny ősszeg nagyságára nézve nem sikerüli megállapodni. Az össz-hitelezók és megbízottak közölt az átalányösszeg fizetésének bizonyos módozataira nézve megegyezés jött létre.
Mint a Petit Journal laussnnel tudósítója jelenti, a tárgyalások azért nem haladnak előre, mert a német delegáció még nem tett Összegszerű ajánlatot a németek állal fizetendő
átalány tekintetében. A tudósiló szerint a legnapi tanácskozások legfőbb eredménye az, hogy
az öt fóhitelező hatalom kö-zött sikerült teljes megegyezést biztosítani a jóvátétel végleges rendezésének tárgyában.
A tervezetben egyébkén! Németország érzékenységének kímélése cellából nem említik a jóvátétel szót. Hogy a Németország részéről fizetendő átalányösszeget miképpen oszl-ják el egymás közölt, ebben a kér-| désben ma döntenek a hitelezők.
Kielégítő eredménnyel indultak a péntekI tárgyalások
Lausaone, Jullus I (Éjszakai tele/onjelentés) Az értekezlet elnöksége ma, pénteken délelőtt tanácskozást tartott, amelyen a német delegátusok nem vetlek részt. Az értekezletet pénteken délután 3 órakor folytatták. Hlr szerint
a péntek délelőtti tanácsko zások kielégítő eredménnyel Jártak.
Az értekezlet köreiben valószínűnek tartják, hogy a délutáni tárgyaláson á német kiküldötteket is felkérik az uj munkálatokban való részvételre. A francia delegáció a délelőtti megbeszélésen megkísérelte, hogy a Németország által fizetett átalányösszeget magasabban szabják meg.
Herriot a fruncia-angot egyei-értésről
PArls, Jullus I (MTI) Herriot a mai minisztertanácson jelentést telt a legutóbbi tárgyalásokról. A minisztertanács után Herriot a sajtó képviselői előtt a következőkép vázolta a helyzetet: — A franciák teljesen egyetértenek az angolokkal abban a két lényeges kérdésben, amelyben Franciaország már a konferencia eleje óta állásifoglalt: 1. hogy a jóvátételek és háborús adósságok közt kapcsolatnak kell fennállnia, 2. hogy az átalányösszegnek általánosnak kell lennie
Hátra van még egyes kisebb részletkérdések rendezése.
Uj dunai terv a gabona alapján
szesülnének, viszont a nagyhatalmak Ipari termékeit részesítenék kedvezményes vámelbánásban.
Szükség esetén Károlyi miniszterelnök is kiutazik Lansanneba
Budapest, Július 1 (MTI) MacDonald angol minisz-
PArls, Jullus 1 A párisi Journal érdekes uj francia dunai tervezetről ad hirt. A tervezet lényege az, hogy a dunai államok gabonakészleteit a nagyhatalmak pontosan megállapítandó kontingens szerint megvásárolják. A duna államok preferenclálls vámtarifában té-vinjuuuTjmmi-rnri*u~i*ri*ri*i*............................................................
A diplomás ifjúság elhelyezkedéséről, az adóhátralékok búzában való fizetéséről beszéltek a Ház utolsó ülésének szónokai
terelnöknek, a lausannei konferencia elnökének meghívására Walko Lajos külügyminiszter és Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter a jövó hét elején Liusanneba utaznak. Valószínűleg az egész hetet ott töltik.
A magyar kormánynak a lausannei konferenciára töitónt meghivíaava! kapcsolatban ma délben tanácskozás volt a miniszterelnökségen. Hogy Károlyi Gyula grói miniszterelnök kiutazik-e, arra nézve még nincs végleges dOntés, de bizonyos, hogy ha annak szüksége mutatkozik, a miniszterelnök Is kimegy a lausannel konferenciára. A konferencia egyik fontos pontja a dunai államok megsegítésének kérdése.
Németország nem járulhat hozzá nem végleges megoldáshoz
Lausanue, Jullus 1
(Éjszakai telefonjelentés) A jóvátételi konferencia vezetősége elhatározta, hogy Bulgáriát is meghívja a konferenciára.
Hír szerint a német kancellár ki jelenlelte MacDonald előd, hogy nem járulhat hozzá olyan megoldáshoz, amely nem Jelent végleges rendezést.
Rövidesen befelezik a konferenciát
(Éjszakai telefonjelentés) A lengyel delegáius memorandumot nyújtóit ál MacDonald miniszterelnök nek, amely a kelet- és délkeleteurópai országok gazdasági helyzetevei foglalkozik és hir szerint kezdeményezéseket is tartalmaz.
A Reuter iroda lausannei tudósítója biztató jelnek veszi, hogy Magyarországot és Bulgáriát meghívták Lau-sanneba, meri ebhől azt következ-leli, hogy rövidesen befejezik a konferenciái.
Budapest, Jullus t A képviselőház ma tarioila uioleó ülését a nvári szilnél elölt. Napirend elölt Pakols József szólalt fel elsőnek. Beszéli az áltáiános nyo-
morról a fővárosi inségakció kapcsán.
Kruy István báió a népjóléti minisztérium feloszlatása folytán állas nélkül maradt tisztviselők sorsát tette szóvá.
Lázár Miklós arról beszélt, hogy az amerikai elnökválasztás el log|a dönteni, hogy Amerikában továbbra is érvényben marad-e a szeszlilalom ? Ez a kérdés Magyarország
szempontjából sem közömbös és kívánatos lenne a magyar bortermelés érdekében, hogy az Egyesült Államok szakítson a szesztilalommal.
Buchlnger Manó az általános titkos választójogot sürgette.
Báró Vay Miklós azl a gondolatol velelle lel, hogy a kormány engedélyezze az adóhátralékoknak búzában való fizetését és az Igy összegyűlt búzamennyiséget közmunkák végeztetétének céljára lorditsa.
Az ülés további folyamán a Ház mentelmi ügyekkel loglalkozotl, majd pedig napirendi vita következeti. Eckhard Tibor és Hajcsi Zsilinszky Endre tiltakozott az ellen, hogy a Ház hosszú nyári szünetre menjen, mert igen sok kérdés vár sürgős megoldásra, igy a diplomás Ifjúság elhelyezkedésének kérdése. Ugyancsak az if|uság elhelyezkedésének kérdését fejtegette Homonnay Tivadar is.
Az ülés végén Fábián Béla terjesztett elő sürgős interpellációt a kislpsrosok és kiskereskedők nehéz helyzetéről és kérte az adó és társadalombiztosítási hátralékok behajtásánál a túlzott szigorúság enyhítéséi.
Az elnök ezután az ülésl berekesztene. A jOvó hét elején, valószínűleg kedden lesz még egy formális ülés, amely után a Haz valószínűleg október elején ül össze újra.
Altaler hadnagy halálos ítéletét 12 évi kényszermunkára enyhítették
Belgrád Jullus 1
A legfőbb haditörvényszék megerősítette az alsó bíróság ítéletet, amely a maribori lázadó tisztek közül a lővádloliat, Alanaskovlcs hadnagyot halálra ilélie, nemkülönben ÜVokla őinagy lü évi kényszermunkára szóló büntetését. Altaler hadnagy büntetéséi, akit eredetileg halálra ítéltek, 12 évi kényszermunkára enyhitelték.
Meghosszabbították a HltelOgyi Tanács működését
Dudapcst, Jullus I
A hivatalos lap mai száma kOzli, bogy a kormány az Országos Hitei-ügyi Tanács működésének időtartamát, amely a mai napon járna le, további rendelkezésig meghosszabbilja.
Már „ál-gyilkos" is van a I.indberg-bébl ügyében ?
Érsekújvár, Jullus I Vágujhelyen a napokban őrizetbe vett titokzatos amerikai fenntartja állítását, hogy ő ölte meg Lindberg nvermekél. Az amerikait mult hó 27-én kimerült állapotban laláliák az utcán. Sem pénz, sem útlevél nem volt nála, semmivel sem tudta magát igazolni. Nevét sem akarja elárulni. Még nem ludiák kideríteni, hogy ő/ülttel állanak-e szemben
ZALAI KÖZLÖNY
1932. jullus 2
Értesítő szemle
A polgári fiúiskola 60-ik tanívét zárta az idén. Somogyi Imre igazgató vezetése alatt. (A jubileum kapcsán a minap hosszabb cikkben vezető helyen foglalkoztunk az iskolával.) Az igazgató jelentése itt is a szülői ház mulasztásai, a hiányos felügyelet miatt panaszkodik. KUlOn emlekezik meg a jelentés a hitoktatók munkájától, akik valóságos pedagógia pasztoráclól végezlek a szülők körében a tantestületi megbeszélések alapján. A tanári kar társadalmi kulturális és karitatív munkás ságán kívül nevezetessége az iskolának az „élő orgona" epitetonra ezldén is Dóven rtszolgált Vegyes-kar*. A tanári teslalel 12 tagu és a bitoktatók. Az Iskolának 8 osztályban 339 növendéke volt, jelesen végzett II, jól 93, elégségesen 172
javíthat 52, isméiéi II.
*
A polgári leányiskola 40-ik évét töltötte be ezldén Tanulólnak lét száma 413 volt 10 osztályban, a tanerők száma 17 «■ a hitoktatók. A tanulók közül 315 kanlzui, 300 katolikus, 61 icr, 14 ev., 9 rel., 1 unit. Jeles előmenetelő 67, jó 140, elégséges 140. egy-két tárgyból bukott 34, tőbből 4. Az iskola keretében francia és német társalgási tanfolyamok is eredményesen működtek. A hazafias és vallásos nevelés terén a leánypolgári minden elismerésre méltó munkát végzett. A tantestület minden tagját a hivatás meleg és ambiciózus szeretete fűtötte, ami az egész évI mükOdés adataiból kiütközik. Az öiképzŐkőr és a Sportkör mellett intenzív mü kodést fejlett ki éven át az amerikai hasonló csoportokkal is érintkezésben álló Ifjúsági VörOs kereszt, amely a carílas szellemében segített az arraszorulókon. Az Eucnarlstikus Leányszövetség két cioportban mű-kOdötL
*
A magy. klr. fimipari szakiskola most végzi fennállása óta a 9 évét. Az elméleti részt junius végével befejezte, mig a gyakorlati julius 15-ig tart A lefolyt iskolai év eredménye a közepesnél jóval jobb. A képesítő vizsgák írásbeli része most folyik, mig a szóbeli jullus 14-én lesz A képesítő vizsgán a III. osztály mind a 22 növendéke részt vesz. Az iskola fflun<ia és rajzklállllása julius 10-től 17-ig a nagyközönség számára közszemlére ki lesz léve. Az év történetéhez tartozik, hogy az idén egy 12.000 pengős esztergapaddal szaporodott a felszerelés és ezzel is igyekezik az Intézet a növendékek kiképzését minél tökéletesebbé tenni. A lefolyt esztendőben az l-ső évfolyamban 9, a fl-lkban 15 és a Ill-ban 22 növendék vett részt. Az évzárásra ie|ön Ferenczy Emil iparoktatási főigazgató is, aki Innotay Kálmán igazgatóval részt vesz a vizsgákon. Percentuális eredménye a lefolyt évnek 5% jeles, 33% jó, 60% elégséges és 1 •/• eléglden.
(Vége köv.)
Már a 10 és 20 filléreseket is hamisítják
Nagykanizsa, Jullus 1 Tóth József kiskanizsai trafikos egy hamis 10 és egy hamis 20 fillérest szolgáltatott be a rendőrségre azzal, hogy azokat két kiskanizsai gazdálkodótól kapta. A rendőrség kihallgatta a gazdákal, akik azzal védekeztek, hogy a pénzl a feleségük hozta haza a kanizsai piacról, ahol gyümölcsért kapták ismeretlen vevőktől. A rendőrség nyomoz.
Kanizsai ügyek az OTI választmányi ülésén
Zalaegerszeg, iutlus 1
(Saját tudósítónktól) Az OTI zalaegerszegi kerületének tegnapi választmányi ülésén Nagykanizsáról az összes tagok részt vetlek. A kerület u| vezető|e, dr. Boros Oéza fogalmazó rövid székfoglalót tartott. Samu Lajos, a nagykanizsai ipartestület elnöke a választmány nevében üdvözölte Borost, kifejtvén, hogy a törvénynek a holt betűit az élethez kell alkalmazni, lelkei kell belevinni ebbe az intézménybe, ne tekintsék ezt csak társadalmi adminisztráló, hanem a szó legnemesebb értelmében vett társadalmat seglló intézménynek.
Hackler János és Berke Qyörgy az OTI és a Nemlbeteggondozó ismeretes ügyét tették szóvá és átnyújtottak ebben az ügyben 600 tag aláírásával ellátott beadványt. De mivel az egész kérdés az OTI-nál országos rendezés alatt áll, Zachár Ousztáv nagykanizsai fogalmazó in-
rendröí.
Berke Qyörgy kifogásolta, hogy a kerület vezetője a választmány határozatalt mindig megfellebbezi. A munkaügyi bíróság 40 esetből 34-nél a választmány határozatalt hagyta jóvá. Ma|d a jóhiszeműen felveit segélyek vi8szafizelésc ellen szólalt fel.
Samu Ls|os szóvátelte azokat a nagykanizsai eseteket, amikor a szemorvos a legolcsóbb és legprimitívebb szemüvegeket (120 pengő) kénytelen rendelni, mert ha Joboa-kal rendel, akkor az OTI megfizetteti vele a különbözetet.
Dr. Boros erélyes Intézkedést ígért.
Samu La|os hosszabban foglalkozott dr. Nlsponszky Béla nagykanizsai OTI ellenőrző orvos sérelmeivel, Igy szakorvosi illetményeinek visszakövetelésével.
Majd a napirendet tárgyalták le, amelyen ismét több nagykanizsai szólalt fel.
A 9 órakor kezdődőit ülés délután fél 3 órakor fejeződött be.
dltvtyiyára az ügyet levették a napi-
A játékból felrobbantott dtnamltpatron súlyosan egy kiskanizsai gyermeket
pillanatban hatalmas detonáció reszketette meg a közeli házak ablakalt, Törő Ferenc pedig több sebtől vérezve, eszméletlenül terüli el a földön. Arcán, valamint felső és alsóleslén okozlak kisebb-nagyobb sérüléseket a patron szerterepüló szilánkjai. A kis sérültet Szabó István dr. kiskanizsai tisztiorvos részesítette első segélyben.
Pénteken hajnalban azonban egyre rosszabb lelt a kisfiú állapota, ugy, hogy a mentők beszállították Törő Perencet a közkórházba. Az orvosok olyan súlyosnak találták a kisfiú állapotát, akinek szemevllága is veszélyben forog, hogy a szülők vonaton Budapestre szállították, hogy olt egy klinikán keressék gyógyulását.
A szerencsétlenség ügyében a rendőrség nyomozást indított.
Nagykanizsa, Jullus 1 Csütörtökön, a késő délutáni órákban majdnem végzetes kimenetelű szerencsétlenség történt Klskanlzsán, Törő Qyörgy gazdálkodó Cigányutca 16. szám alatti portáján.
A gazdálkodó és felesége künn dolgoztak a mezőn, csupán 11 évet Ferenc nevű gyermekük tartózkodott otthon, ahol az udvarban három másik kis barátjával játszadozoli.
Törö Ferenc egyik kis barátja, Málés Qyörgy kedden délután a Felsőnylresben, a lőtér közelében egy dlnamltpatront talált. Ezt a patront csütörtökön délután elvitte To-róékhez, ahol a gyermekek fel akarták robbantani. Törő Feri vállalkozott a robbantásra. Kinn az udvaron egy téglarakás közé dugta a patront, majd egy szál gyufával meg akarta gyújtani. A következő
Meghalt Garibaldi zalai katonája
Nagykanizsa, jullus 1 Pár nappal ezelőtt, amikor Garibaldi unokája a nagy szabadsághős budapesti szobrának leleplezéséie
Nagykanizsán át Budapestre utazóit, megemlékeztünk ehelyütt Qiribaldi-nak két élő zalai leglonlsta|áról. Az egyik Thassy Imre voll. Az Oreg ur
Ittafürdöszezon!
Olcsó fürdőruhákban nagy választék!
Férfi fürdőruha . . . . P 1-50 és 2-— Férfi fürdőruha, príma . . P 8— és 2>50
Férfi úszónadrág.......p 1-40
Férfi matrózing, szines.....P 1-80
Gyermek fürdőruha......p 1-40
Gyermek úszónadrág.....p —
Gyermek matrózing, fehér
minden nagyság . . P —-BO-tól !•—ig
Selyem tányérsapka......p —.70
Selyem leányka és női sapka . . P —-70
Kapható:
FRANK M. MANÓ cégnél
Caengery-ut 3. az. Takarék-épület.
csak azt várta meg, amíg hős generálisának a szobra odakerült a Nemzeti Muzeum kertjébe, aztán behunyta örökre a szeméi. Haláláról a kővetkező hirt kapiuk :
Zalalövőn a vidék és az egész vármegye társadalmának nagy részvéte mellett temették el 89 éves korában miskel és monostori Thassy Imrét, a törvényhatóság és a megyei nemesi pénztár választmányi tagját, a Zalalövői Népbank lelügyelöblzolt -sági elnökét. A legendás időket megéli öregúr még egész Ifjan átszökött Olaszországba Qaribaldlhoz és résztvett a magyar légió harcaiban. Egyike volt az utolsó leglonii-táknak. Később mint huszárhadnagy harcolt a 66—67-lki olasz hadjáratban. Temetése a megyei vezetők, előkelőségek és nagy tömeg részvéte mellett pénteken történi a családi sírboltba. Qyászolják nagy, kiterjedt rokonságában négy gyermeke, tizenhárom unokája és nyolc dédunokája mellett a Thassy, Sibrlk, boldogfai Nagy, Szmodlss. Erdélyi, Sztachó, Szamecz, Hertelendy, kls-kölkedi Szabó családok.
A vasárnapi keszthelyi dalosversenyről
Nagyktmliaa, Jullus 1
A Keszthelyen vasárnap megtartandó kerületi válogató dalosversenyre Igen értékes tiszteletdijak érkeztek be, melyek szombat délelőtt 11 óráig megtekinthetők Teutsch Ousztáv drogéria üzletében, délután pedig Keszthelyen lesznek közszemlére kitéve.
A filléres gyorsra Jegyek válthatók szombaton egész nap és a verseny napján reggel >/a7—7-ig a Menet jegyirodában. (Ára 264 P.)
A helybeli dalosegyesülelek fel-kérelnek, hogy jegyeiket váltsák meg és az indulás napján reggel 7 órára pontosan legyenek a pályaudvaron, Az elhelyezést a kocsiosztályokban Dr. Tholway Zsigmond ügyvezető elnOk irányítja Kisérök részére megfelelő kocsi rendelkezésre áll.
Tiszteletdíjakat adományoztak: Dr. Rakovizky Béla, Nagykanizsai Bank-egyesfllel, Dr. Lénárd János, Sur-goth Miksa, herczeg Festetics, Keszthely város, Hévlzgyógyfűrdő, Keszthelyvidéki Takarékpénztár, Nagykanizsai Biztosító Intézetek, Schűtz áruház, Nagykanizsa város, Zalamegyei Oazdasági Takarékpénztár, Reischl Imre, Keszthelyi Takarékpénztár, dr. Kállay Tibor, dr. Krátky István, Nagykanizsai Takarékpénztár, Singer József és Társa, Angol-Ma^ar Bank, Néptakarék-pénztár.
Alkoholmámorban kutbaugrott egy elmebeteg
Tab, Jullus 1
Outhwagner József 36 éves balaton-kilitll lakos, aki már régebb idö óta elmebetegségben szenvedett, szerdin délután 5 óra tájban bement egy balalonkilitii gazdálkodó udvarába és ott alkoholmámorában a kutbaugrott. Hiába sietlek a segítségére, mire kihúzták a vízből, mar halott voll.
A szerencsétlen ember szenvedélyes alkoholista voll és szerdán több bort ivott, mint szabad lett volna. Ilyen állapotban állított be egy egészen Idegen ház udvarára, melynek kútjába vetetk magái.
— BourerKe ruha a legelterjedtebb nyári viselet, mert higiénikus, jó és nagyon\' olcsó. Selyemfényű bourette métere P 1-20 SchÖtznél,
1932. julius 2.
ZALAI KÖZLÖNY
— Halálozás. Gyásza van a zalamegyei jegyzői karnak, melynek egyik legképzeltebb tag|a, Tóth Géza zalalővöi vezelöjegyző, akilanára volt a szombathelyi jegyzői tanfolyamnak Is, 45 éves korában az egerszegi kö ikórházbsn meghalt. A halál oka tályogból eredő vérmérgeré*. Az elhunyt főjegyző holttestei Silomhai-mára Bzá lilj.lk, ahol ma, szombaton helyezik őiök nyugalomra.
— Négyévi bujkálás után elfogtak Kanizsán egy kfirózOtt asszonyt. A nagykanizsai rendőrség őrizetbe vette Deulsch Jánosné 45 éves asszonyt, aki ellen a budapesti törvényszék 1928 ban ryomo-zólevelet bocsá|lolt ki. Deutschné Állítólag egy budapesli asszonytól, akinél lakolt, tobbszáz pengő értékű ruhaneműt lopott el. Négy évig sikerült bujkálnia. Most azt hitle, hogy már régen visszavonták az ellene kiadott körözést és Kanizsára jott azzal a szándékkal, hogy Itt letelepedjék. A rendőrség nyomban tudomást szerzett az ilt tartózkodásáról él őrizetbe véve, átadta az ügyészségnek.
— A zalai evangellkus egyházmegye közgyűlése. A zalai evangellkus egyházmegye Kapolcson lartolta ezévi népes közgyűlését dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei felügyelő elnOklésével. Dr. Berzsenyi elnök megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy a felekezetek és egyházak közöliI súrlódásokat lestvéri, nemes versenyre kell felváltani az Isten, a haza, az emberi haladás szolgálatában. Ezután Nagy Ls|os esperes beszámolt esperesl működésének minden momenlumáról, majd beadia lemondását, arra hivatkozva, hogy belefárad! a nagy feladatok szolgálatába. A tanltóegyesülctl jelentésnél a közgyűlés elhatározta, hogy arra érdemes tanilók részére kérni fogja a VII. fizetési osztály megnyitását.
— Megszüntetett nyomozás. Tavaly azeptemberben Szegő György géplakatos autó! vezetett a garázsba. Útközben a kocsiból kipattant egy vaaszllánk és egy úrilány arcát megsebezte. A kocsivezető ollen megindult az eljárás. Az autótulajdonost polgárt peren kártérítés fizetésire kölolezték. Az Ügyész-Bég minapi végzésével a kocsivezető ellen a nyomozást megszüntették.
Nyári
újdonságok
leszállított
árakon
5INGER
□IVATÁRUHÁZBAN!
MAPI HÍREK
NAPIREND Jullua 2, szambát
Római katolikus: S«rlós B.-A. Proteat
Ottokár Izr.: Silv. hó 28.

Víroll Miizeuni és Könyvtár nyllvs csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-töl : 12 óráig.
CKOjrvszorlárl éjjeli siolgain-, ■ Merkly-Belua gyógysierlár Fő-ut 1? sz ós a kiskanlisal gyógysiertáf.
Qöstürdó nyílva reggel « órától eate 6 óráig (hétló, azerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek). Tel 3 >3 i . Délután 8 órától 50 tllléres zuhanylurdó
A primadonna búcsújára
Az opereltársulat, élén Viola Margit-lat búcsúzik ma Nagykanizsától, ahol mUvószI teljesítményükhöz mérten alig azámbavehető anyagi eredményt értek •el. Igy regisztrálná ezt a hírt a mai napisajtó.
De viola Margit nevénél meg kell állnunk, mert minden szerepében elénk ragyogtatta a békebeli nagy Inrró színházi esték hanguatát. Valamikor... ott a tából összeácsolt arénában éltem ál hasonló élményt Az arénában? Nem ..
Csak kUnn áosorogtam. Tavaszutó volt Cserebogarak búgtak a silány tenyölák között. Syblllt Játszották bent a tatalak mögött és én odatapadtam a Bzáraz fe-nyőfadeszkához. Kis szivem ugy ugrált, mintha ezer és ezer cserebogár akart volna mellemből kirepülni. A deszkán repedés volt és azon át ügyeltem, amikor a primadonna megjelent csillogó gyémántkoronával a telén és belekezdett a nagy áriába Bódultan estem térdre. Aztán csak arra emlékszem, amikor kigyúltak az ezUatlényil ívlámpák Sok-sok szépasszony és térti boldogan Indult hatalelé. A sztnészbejárónal vagy ötven fiatalember, katonatiszt, kereskedő. hivatalnok, egyetemi hallgató a primadonna rózsával és szegtüvcl dúsan díszített kocsijából kifogták a lovakat
Ez akkor volt Ks ma\'.\'. .
Ugylátszlk meghalt a színházi romantika. Nem kétséges, hogy ágyuk, láng szórók éa puskák ölték meg az emberiség véres nagy arénájában. Do Viola Margit az ő nagyszerű asszonyságával, .ragyogó megjelenésével, kiforrott JAték .technikájával mindent teledtető csllln
?elő aranyhanglával, ha osak rövid rákra Is újra elővarázsolta a régi romantikát.
Átéltem mindazt, mint akkor az aréna elölt __(S. A.)
— Szabadság. Dr. Kertész Lipót, a vágóhíd vezető orvosa négy heti szabadságra ment. Távolléte alall <ir. OUnsberger Lipót városi állatorvos helyettesíti.
— Elmarad a Kanizsára összehívott Ipartestületi elnöki értekezlet A Julius 3-ára Nagykanizsara összehívott ipartestületi elnöki értekezlet elmarad, mert a keszthelyi dalosversenyen a legtöbb ipartestület elnöke részt akar venni. Az értekezlet dátumát az IPOSz igazgatósága fogja kitűzni.
— A postai kinevezések kapcsán közöljük, hogy Barabás Kálmán felügyelőt a kereskedelmi miniszter főfelügyelővé nevezte ki. ■(Előző tudósításunkba tévesen került a „főellenőr" rangjelzés.)
— Farkasovazky Teri tánciskolája a gimnázium tornatermében augusztus 1-én nyílik meg. Oyormekek részére kU-lön baba-kur/.us, a gimnázium, leány-llceum és a polgári Iskolák növendékei részére külön-külön kurzusok lesznek. A növendékeket kér), hogy a gimnázium Iskolaszolgájánál Jelentkezzenek. Tandíj 10 pengő.
— A Pacsai Dalkör keszthelyi -versenyszámalt fényes sikerű estélyen mutatta be a pacsai publikumnak, amely lelkesen halmozta el szeretete jeleivel derék dalosait. Landl Fetenc, a Dalkör elnökének bevezetője után Kovács József karnagy vezetésével énekellek a dalosok. Sternberg Dezső tréfás dalai és Kiss Endre zalaszentmlhályi aulodidakla dal- és zeneköltő nagy sikert aratlak.
— Meghalt a legöregebb magyar vasutas. Megírtuk, hogy a nagykanizsai kórházba beszállították lábtöréssel Magyarország legöregebb vasutasát, Id. Desgyek János MÁV segédtisztet, aki 95 éves, 64 év óta nös és fia is már nyugdíjas vasutas. Desgyek bácsi állapota folyton rosszabbodott, mlg végűi pénteken egy jobb világba költözött. Ulolsó kívánsága az volt, hogy halálhírét közölje a Zalai Közlöny. A tiszteletreméltó időt átélt, legöregebb magyar vasutasnak utolsó kívánságának ezennel készséggel leszünk ele«et. Aznap hall meg, amikor a MÁV vette át a DV-tól a vezetést. Temetése ma, szombaton délután 5 órakor lesz a róm. kalh. sirkert halottasházából.
Makacs székrekedés, vastagbél-kalarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csipőfájás eseteiben a természetes „Ferenc lózief" keserűvíz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Ferenc lóxief viz még ingerlékeny belü betegnél is fájdülom nélkül hat. A Fereno lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerüzletekben kapható.
Nyári újdonságok a kanizsai gőzfürdőben ideges emberek számára
A sóhajtozásnál tovább, ugy látszik sohasem jut már a kanizsai strand kérdése. Ezért különösen megbecsülendő az az agilitás, amivel Tóthék, a gőzfürdő tulajdonosai igyekeznek a nyári fürdőzést mindenki számára lehetővé tenni. A pengős gőz és kádfürdők mellett (10 jegynél vagy a délutáni gőzben) most más nyári újításokat is bevezettek. Julius l-löl férfiak részére 50 filléres esti zuhanyfürdőt rendszeresítettek, hideg medencével. Ez délután 6 órától áll rendelkezésre. Ideges, fáradt embereknek valóságos áldás ez is, de főként a másik újítás. Ugyanis bevezellék az idegesség legjoho gyógyszeréül bizonyult fél-für dókét, 5—10 perces locsolással, esetleg pakkolással, ami után pihenés és séta következik. A viz 26°/o-08, amit orvosi rendelet alapján változtatni lehet kinek-kinek szükség szerint. Ez a félfürdó az orvosi utasítások betartásával 80 fillér és férfi gőz-napokon férliaknak, női napokon nőknek áll rendelkezésre.
— Találtak egy női esernyőt a kórházi tombola után. Átvehető a szerkesztőségben.
SZÍNHÁZ
Pusztai szól
A belyár-romanllka kellős közepéből szakitolt ki egy darabot Hu-nyady Sándor. Darabja sikerében tagadhatatlan része van édesap|a, rfródy Sindor nimbuszának. Ettől eltekintve Is azonban, sok színpadi elfestust halmozott össze érdekes és jól szaladó mese keretében. Hogy a mesének ez a gördülékenysége csak kűlalakl, az nem zavarja a nézőt, akii az utolsó jelenetig leköt a darab alakjainak izgalmasan bogozódó sorsa, a helyenként erőteljes drámai lendület. Belsőleg a darab felépítése már nem ilyen folyamatos. Zökkenők állilják meg a kritikust, ha a színpadi figurákban a mindennapi élet lélektani normáihoz szokott embert keres. így aztán helyenként csikorognak a történések rugói Az egyes alakok rajza sikerüli, több): kilünö típus-vázlat, éppen ezért a színésznek hálás feladat
A próza! együttes kiiUnő előadást produkált, meleg, szép siker Jutalmazta érte. Vass Irma, akit az Idei operelt-szüretoen nem igen láthattunk nagyszerű drámai kvalitásainak megfelelő Bzrrepben, ezutlal teljesen magára találhatott és minden izében nemesveretü, belső drámai adottságától fűtött, finom, szép lükrözésO alakítási adolt Anna korcsmárosné szerepében. A betyár-vezér kemény kötésű, dacos figuráját vitéz Bánky szinte a szoborszerű tökéletesség halárán látszotta, újra alkalmat adva, hogy rilka sokoldalúságát és minden szerepkörben kimagasló, izlg-vérig mUvész-talenlumat megcsodáljuk. A másik fétfl-fősierepet Bende László, ez a szép slilusu, szimpatikus modorú. Intelligens stlnész alakította férflaB erővel, meleg drámai színezéssel. Danis Jenő az öreg helyár szerepében megint egy uj arcát mutatta be értékes skálájú mű-véizelének. Krémet Feranc különösen a statáriálls bíróság előtti jelenetében tett tanúságot a drámai forr pontban ls helytálló tehetségéről. Kisebb szerepében is kiválót nyújtott Egry Berta, akinek pompás maszkja külön dicséretet érdemel. Vendég-szereplője is volt az együttesnek: Oaramvölgyl Iván, a hadirokkant kanizsai fótraflkos, egykori jónevü színész, az aliipánt alakította, sok taps jutalmazta |átékát. (bl)
A színházi Iroda hírei
(•) Viola Margit búcsúja: Pillangó. 22-150 filléres helyárakkal kerül színre az. évad legszebb operettje a közszeretetnek örvendő és ünnepelt primadonna. Viola Margit bucsutelléptével.
(*) Vasárnap három 22—150 tllléres előadás. Délután fél 3 órakor Febér ló évadszenzáció, tél 8 órakor Pusztai szél színmű, fél íl órakor pedig Kacsóh és Bakonyi örökszép daljátéka, a János vitéz kertit színre.
(*) Hétfőn Marinka táneoanö. Az operettegyüttes búcsúja a Marinka táncosnő operettujdonságban lesz.
(*] Faust, a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör díszelőadása. A világirodalom egyik legnagyobbja, Ooethe emlékünnepét a müveit világ fényes keretek között Ünnepelte meg. Ebből az Unnopből veszi kl részét a nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és MUvészeÜ Kör Is, amikor felkérésére és rendezésében a színtársulat Ooethe örökszép tragédiáját, a Faustot mutatja be.
(•) a t. bér/ökőzőnsóget kirí a színház vezetősége, hogy a bér/etösszege-kot a színház pénz táránál befizetni Ol-veskedjenek.
=» Divatos fafonu kész női nyári ruhák nagy választékban kaphatók Schtltznél.
= Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopstein bútoráruházban vásárolhat! Horthy Miklós-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. lulius 2
SPORTÉLET
Néhány sor az induló kanizsai uszósportról
Nagykanizsa, Jullus 1 Az a lelkes kis uszógarda, amely pír hél óla a legnagyobb csendben készüli elő a Heikúles légiagyár medencéjében, Péler-Pjl napján tartolta eleó komoly vízipóló Iréning-bemutaló mérkőzését. Oyőzött az A. csapal a B. csapat ellen 7 :1 arány ban. A jálék, a kevés Iréning ellenére is, elfogadható voll, de sokkal fonlosabb ennél, hogy a pír .öreg" közölt |ónéhány Igen lehetséges fiatal kezdő tűnt fel, akikből még a kanizsai mosloha viszonyok dacára Is lehelne versenyzőt faragni... ha a téglagyárnak eddig sok jóindulatot tanusitó Igargalósága legnap váratlanul fel nem mondta volna a vendéglátást az alakulóban levő úszó-gárdának.
Eddig a helyzet az voll, hogy a téglagyár vezetfisége az NTE elnökének, dr. Krátky polgármesternek közbenjárására nobilisán megengedle, hogy a gyár medencéiében egy korlátolt számú uszótársaság trenírozhasson. Minthogy azonban az utóbbi napokban sok úszni egyáltalán nem, vagy csak igen gyengén tudó, az úszókhoz egyáltalán nem tartozó egyén keresle tel a 4 méter mélységű medencéi, a gyár, esetleges balesetek megakadályozására, az úszók számára is beszUnlelte a medence látogatását. A téglagyár ezen Intézkedése — a sporlszempon tokát kivéve — mindenképen helytálló. A magunk részéről s egyúttal a város sportolni kívánó ifjúsága nevében CBupán arra kér|ük az illetékes tényezőket, hogy ha már az egész nagyközönség forró óhaja, a strandfürdő ebben az évben nem Is valósulhatna meg, találjanak valamilyen közvetítő megoldást, hogy legalább a sportolni kívánó lf|ufág gyakorolhassa az embersporlok legszebb, leghasznosabb és legegészsé gesebb ágál, az úszási. Ismerve városunk polgármesterének sportszere-telét és bizva a téglagyár igazgatóságának nobilitásában, reméljük, hogy kielégiló megoldást fognak találni.

Lapzártakor értesülünk, hogy az NTE úszószakosztálya vezetőjének sikerült a gyár igazgatóságával elvileg megállapodnia. Ezek szerint a
Sár medencéje a sport rendelkezé-re fog állni, csak néhány részletkérdést kell áthidalni. E végből [elkéretnek mindazok (nem NTE tagok is), akik az úszósport iránt éidek-lödnek — tekintet nélkül arra, lud-nak-e úszni vagy sem — hogy ma este 9 órakor a Centrál szalloda szuterén helyiségében (KAOSz) tartandó megbeszélésen jelenjenek meg.
posahtvAri
uradalmi lajboralm kaphatók lllercnkint raár 20 Iliiéiért. Legkisebb tétel 26 liter. BROSS KAROLY földbirtokos Batthyány-utca ?6 szám.
Szombaton és vasárnap
oifjAnyKenével
a Markó-féle vendéglőben
flbonnensek felvétetnek.
Közgazdaság
Az inkel kényszeregyezség
Kaposvár, Jullus t A kaposvári törvényszék ma targyalta ifjabb Bethlen Islván gróf inkel bérlő kényszeregyezségi ügyét. A tárgyalást augusztus 9-ére napollak el, mert a lermés betakarítása előtt nem lehel a vagyoni mérleget előterjeszteni.
A gazda moratórium
Budapest, Jullus 1 Abból, hogy julius l-m a gazdák szanálása érdekében kiadoll rendelet nem jelent meg, a gazdáknak Bemmi káiuk nem lesz. Beavatolt helyen azt mondották, hogy a rendeletnek visszahaló ereje lesz junlus 15- ével.
ZfcrtcU sárid
Pária 20-17, London 18*43, Newyork
51350, Hrllaael 71 35, Milano 26-16,
Madrid 42-35, Amsterdam 207*25, Berlin
122 00, Wien—-, Szófin 3-73, Prága
1516, Varai 57 55, Budapest —■-, Belgrád —•—, Bukarest 306.
TaraOsTtAiaír
Buza Iv 20 flll., dl. 20 flll, a rozs 10-20 jlll emelkedett
Buza llazav. 77-ea 12*10-12*20, 78-a» 12-20-12-30, 79-cs 12-35-12 50. 80-aa 12-45-12 60, dunlnt. 77 ea I2 05-I2"20, 78-aa 1215-1230. 79-es 12 30-12-50, 80-as 12*40— 12*60, roza 12 20- 12Sft lak. árpa (uj) 1200-12-75, zab 1&50—IB7S, tengeti 18 20—18 40, korpa 11-60-11-75.
VALUTÁK Angol t. 20 60-21 00 Belga tr. 79-30-7990 Cselt k. 1696-17 06 Dánk. III 30-112*30 Dinár 9*97-10 0") Dollár 57050-573 50 Francia 1.22-30-22-50 Holl. 230-25-231 65 Zloty 6395-64 45 Lel 3-46-356 Léva 4-06-419
DEVIZÁK Amal. 230*45-231\'65 Belgrád 9 98-1008 Berlin 135*80-136*60 Brtlaael 79*40-79*90 Bukarest 3*43-3*51 Kopetth.111*50-112 30 London 2045-2065
Madrid --■-•—
Milano 29*04-29*24 Newy. 571*00-574*00 -.w-m.;, . Oszló 10080-101*60 Lira 28*94-2924 I Pária 22*33-22*47
Márka 135*70-136 60 Notvég lOOtJO-IOIW Peseta —•—-•-Schill. —•——•— Svájcit. 110*70-111*40 Svéd k. 104 60 105*60
Prága 16*93-17*01 Szófia 406*4*19 Stockh. 104 80105*60 Varaó 64*05-64*45
Wien —■-•—
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
MtnUr
Pelhajtáa 1270, eladatlan 847. — Elaö-rendü 1*12—1*15, szedett 1*06-1*10, szedett közép 092-1*00, könnyű 070-0*86, 1-aö rendű öreg 006 1*00, ll-od rendű öreg 080-0-88, angol stllüö 1. 1*05-1*15, szalonna nagyban 1-30-1*35, zsír 1*36— 1 40, hus 1-30-1-68. télaertéa 1-36-1*46.
Uadja: Minid Hyoaii át Upklatt TálUlst, Iinkuluái.
Felelős kiadó: Zalai Károtv.
Ul^te. , N^okm^o. A m.
BordolUhaz
kavanc i Arzola almamoly, szőlömoly, Amonil llszthaimat, gjümölcnpenéiz (Monllta) ellen
nn niunilis ptraitufinrtkkti
Noaptatten vitgy Tutokll gomba és rovarkérlcvök leküzdésére.
Eredeti gyárt átbar beszerezhetik: Ország József cégnél
Erzsébet-tér 10. (Ablróaág mellel!)
0xv. Ida. Desgyek Jánosné szül. Peksi Mária
ugy a saját, mint fia Jánom, valamint alulírottak és az összes rokonság nevében mély fájdalommal tudatja, hogy a szereteti jó férj, édesatya, após, nagyatya és dédalya
ids. Desgyek János
MÁV segédtiszt
f. évi julius hó 1-én éleiének 95-ik, boldog házasságának 64-ik évében rövid és kinos szenvedés és a haldoklók szentségének ájlatos felvétele után visszaadta nemes lelkét Teremlőjének.
Drága halottunk hűlt tetemét julius 2-án délután 5 órakor fogjuk a róni. katli. temető halottasházából Örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szenlmiseáldozat julius 4-én d. e. 8 órakor fog a ferenciek plébánia templomában a Mindenhalónak bemutattalni. Nagykanizsa, 1932. julius hó 1.
Nyugodjék békébenI
tfj. Desgyek Jánoané ír. Mong Mária menve. Nagy Károlyné az Desgyek Margit, Fortlly Antalná sz Desgyek Ilona, Etel é. Márt. unokái, Nagy László és Ilona dédunokái, Nagy Károly éa Fortlly An al unokavól.
Melm és barátaim fliyMel
Korcsmnüac letemet Áthelyeztem KIskanlxsAre, KlerAc utca 0. szlim el*.
Olcsó és jó borok. Magyar konvha. Pontos és figyelmes kiszolgálás. Abonnenseket felveszek jullus 1 -föl.
Maradok tisztelettel
Kanizsai László
korcsmáros Kler*o~aatOa 6. Bifjeara tánc. 3tw
APBÓHIBDETSSEK
rftrdo/A.aX 3 (**) pwugO ulml
n /flfnsroffea Knyi-eMi, udHtd«a< fíJírrUH*Mn Btí otöro ntfitemaöti.
FoR ott bútorok éa kosarak készítése, Javítása, nádszéktonás Illésnél, Fóut 4. 303 i
Uttraform belóttea Üveg klsc*rótag Armutti baxérban kapható lapnl-oaóbbao. 2759
FAIftiStt l«J házhoz szállítva la. Urnát kapható Tejközpontnál. Telelőn 349 9
Saját otthon é»IMaéha« telket és hosszúlejáratú kamatm\'ntea kölcsönt azer zek. Felvllágosltáa Szántó, Sugái-ut 6. 2564
Oroaztony kftzaéghenl házam korcsmának. boltnak, pék, botbély Üzleteknek kl->dó. Máté, Pécs, Szentvlnce-u 14. 3C63
Jobb aiakáca, szohalrányl, mindenest fcBxratttak. — öav. Poazovecz P. né, Kölcsey-ulca 9. 3122
Karaaak kétágyas (lehetőleg udvari) bútorozott srobát konyhahasználattal, napi tlzrtséügel Válaszolni kérem .Azonnal" Jeligére kiadóba. 3146
Gimnáziumban |eleaen érettségizett pót-vtxagAra és leivételire biztosan elókésill Fonyó látván, Horthy Mlklós-ut 1 3147
Egy teljesen uj Stlngi-léte kcteailhuroa zongora eladó. Cltn a kiadóban. 3148
Eladó egy téliesen u| nagyon szép angol bőrgarnitúra. Ottö kárpltoa. 3159
Keltöszobás lakéa kiadó. — Deutsch, Deák-tér 12. 3160
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
hyhalá ■!«*»■ Itnerüiletkeg.
Féraktir: WEISZ MÓR, Nagykaalzoa Klrily-ato. 34 Telelői 310
A város központjában, pár lépésnyire a piactérhez, KI»UíJ-D. 5. házban kiadó 1 négyszobás utcai lakás augua/.luH l-re 1 kétszobás udvari lakás augusztus I 10 I egyszobás udvari lakás azonnalra és két Bzoba az utcai emeleten, garaon lakásnak vagy irodának augusztus 1-rc. Bővebbet a háztulajdonosnál ugyanott.
50 pengőt fizetőnk Önnek
ócska, rossz jégszekrényéért, hogy módjában legyen a
Jég, viz, villany és gAz
nélkül működő és mindenütt ^^
azonnal haunilható ^
FRIGULUS
hűtőszekrényt beszerezni.
Nem kell felszerelni, -nincsen pótlandó alkat-lésze, fenntartása napi 7 fillérbe kerül Kedvező fizetési feltételek. _ Bemutatja:
SZABÓ ANTAL sportüzlete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál
Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 148 uám
Nagykaalxu 1982. Julius 3, vasárnap
Ara 16 mér
ZALAI KÖZLÖNY
gserkustósty ii klidóhlviLil: Póni 5. uim. Keszthelyt ftókklsdóhlviUl: Kouutb-otca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElóliiettlI ára : egy hóra 8 pengő SO llllér Sierkuitóslgl is kiadóhivatalt teleion: 78. u
Állami lakásépítkezés és a gazdasági válság
Irta: KELEMEN FERENC
Az cgéaz világ közvéleménye Immár évek óta a rettenetes gazdasági vájság lesújtó hatása alalt áll. A krízis egyre nagyobb áldozatokat követel, fokozatosan haladunk az általános pauperizmub felé. A munkanélküliek száma ijesztő módon emelkedik. A Kapitalizmus termelési és árueloszlási rendszere csődbe kerüli. A világtőke, mely az egész termelési munkát, a gazdasági élet organizmusát eleven vérkeringéssel látta el, maga is munkanélkülivé lett. A nemzeli elzárkózás szelleme: az anarchia lábbal tiporja a modern közlekedés nemzetközi, kapcsolatainak elméletét. Az államok csigaházi ételre rendezkednek be Mindenfelé pusziul a vagyon, nő a nyomor, divat lesz a koldulás. De nemcsak a magángazdaság romlik, az államok pénzügyi helyzete is megrendUL Valutabálvá-nyok dőlnek romba. A font elveszili aranybázisát, a dollár Imájában komoly pénzügyi szaktekintélyek inflációról prédikálnak. Minden recseg-ropog. Világok vajúdnak. Az emberi kuliura kincseit a pusztulás veszélye fenyegeti. Az általános életszínvonal lefelé halad. A technikai fejlődés, az ipari és művészi túltermelés korában éhező munkások, nélkülöző szellemi proletárok kenyérlármája ostromolja az egeL Mindenki érzi, hogy Itt rövidesen történnie kell va-lamlnek. Ez az állapot a modern kor termelési rendjének csődje és egész civilizációnk összeomlása nélkül sokáig fenn nem tarthaló.
Nemzetközi pénzügyi és gazdasági szaktekintélyek, különféle konferenciák, brosürák, memorandumok, előadások és újságcikkek Özöne foglalkozik a világválság nagy problémáival és keres kiutat a mai káoszból. Vannak, kik évszázados rendízerekef gyökerestől kívánnak felforgatni, mert szerintük a mai világ, a nyugati civilizáció máskép meg nem menthető. Vannak, kik sóvárgó tekintettel lesnek Moszkva s a nagy vörös rébusz felé, mert azt hiszik, hogy csak a termelési eszközök erőszakos elkommunizálása segilhet a világon. És vannak, kik kemény szavakkal ostorozzák a mai világrend alapjait, de a rendszert magát megszüntetni nem, csak megjavítani akarják.
Lehet hogy a kapitalizmus csakugyan nem élte még ki Irgjobb formáit s csupán strukturális zavarokban, organizációs hibákban szenved s csak a rendszer szellemi irányításának szanálására van szükség, hogy a beteg világ meggyógyuljon.
Tény azonban, hogy a kapitalizmus szörnyű válságban van, de még mindig megmenthető. Súlyos vergődéséből átmenetileg csak a mindenható állam céltudatos támogatásával szabadítható ki. Nem állami kapitalizmusra, hanem az állam kezdeményező, iniciáló akcióra s olyan állami beruházásokra gondolunk, melyek életet önthélnek a megdermedt
A nisl állomásán egy detektív szivén lűtte Radics egyik merénylőjét
Belgrád, lullui 2 (Éjszakai lelefonjelentés) Jovano-vlcs Lunya volt demokratapárti képviselő, akit azzal vádollak, hogy 1928-ban részt veit a Radics elleni merényletben, szombaton Nlsbe érkezett. Az állomáson egy detektív
felszólította, hogy mulassa meg a podgyászát. A képviselő erre nem volt ha|landó. Szóváltás kelelkezelt, majd tettlegességre került a sor, melynek hevében a detektív szlven-lőtte a képviselőt, aki a helyszínen meghalt.
á jóvátétel kérdésében Lansanneban hétfőn hallgatják meg a magyar delegációt
Franciaország beleegyezik abba, hogy a németek részletekben Összesen 7 milliárd átalányösszeget fizessenek
Párta. Julius 2 A Malin levelező|e dönti Jelentőségűnek tartja a mai napra összehívott 6-os bizottság tárgyalását. Legtöbb gondol az egyezményterv záradékának kérdése okozza. Ebben a záMdékhan a hitelezők kimondanák, hogyha Amerika nem engedi el részben vagy egészben Európával szemben fennálló követeléseit, akkor a lausannei egyezmény revízió alá kerül és Németország hitelezői részben vagy egészben hatályon kívül helyeznék a Németországnak biztosított kedvezményeket.
Lausanne, Julius 2 Herrtot és MacDonatd megbeszélése, amely miatt az 5 hatalom értekezletének megkezdése 1 órával elhúzódott, II órakor még mindig tarlott ugy, hogy az értekezlet folytatását délutánra lűzlék kl. Az értekezlet 1 órakor történt félbeszakítása után MacDonatd fogadia a német birodalmi külügyminisztert, akivel háromnegyed óra hosszat láigyalt, A francia miniszterelnök tegnapi párisi uljáról ujabb utasllásokat ho zott magával és mint hirllk. a németektől követeli végleges Jóvátételi átalányösszeg felemelését kívánta a mai értekezleten. Ezt Anglia hatá-
rozottan ellenzi.
Lausanne, Julius 2 Herriol ma szenzációs bejelentést tett: Franciaország hajlandó elállni áltól a kívánságától, hogy a jóvátételek Ugye kapcsolatban álljon az amerikai arányokkal és beleegyezik abba, hogy a németek részleiekben összesen 7 milliárd átalányösszegei fizessenek. Hajlandó arra, hogy a VersaillesI szerződés Jóvátételi szakaszát tárgytalannak nyilvánítsa. Ez a legnagyobb engedmény, amire Franciaország képes. 1 la a németek ezt netn fogad|ák el, akkor a konferencia hajótörést kell hogy szenvedjen.
(.auaannc, Julius 2 (Éjszakai lelefonjelentés) Az öl meghivott hatalom delegátusai szombaton értekezletet tartottak, amelyen a keleti jóvátételek kérdését vizsgálták meg. Valószínűleg hétfőre kerül sor a magyar és bulgár delegálu ok meghallgatására.
Egyes hírek szerint a keleti jóvátételi kérdésben az az óhaj merült fel, hogy halasszák el őszre a döntési, addig pedig egy bizottság tanulmányozza a kérdési. A franciák állal lavasoll h milliárd aranymárka helyett az angolok c-ak 4 milliárdhoz akarnak hozzájárulni.
Az OTI öregségi és rokkantsági díjfizetések ideiglenes felfüggesztését követelték a felsőházban
Budapest, Julius 2 A felsőház ma délben tartotta utolsó ülését a nyári szünet megkezdése elölt. Az ülés elején báró Wlasslcs Oyula elnök kegyeletes szavakkal em\'ékezelt meg az elhunyt Széchenyi Emil gróf koronaőrről. Elhatározta a felsőház, hogy az összeférhetetlenségi javaslatot csak az őszi ülésszakban veszi tárgyalás alá Oróf Hadik János sürgős interpellációt terjesztett elő, amelyben az OTI öregségi és rokkantsági díjfizetésének felfüggesztését, lovábbá az OTI és MAÍil által szedeti kama-
toknak évi 6\'/o -ra való leszállítását és még löbb hasonló jellfgü kedvezmények megadását követclle.
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter válasz;ban kijelentette, hogy az előadóit kívánságokat a minisztertanács e itt a legmelegebben támogatni fogja.
A felsőház ezulán meg válasz tolla a 33 as országos bizottság felsőházi tagjait és elfogadta a találmányi szabadalomra és a MFTR-el kötöll pólszerződés becikkelyezéséről szóló javaslatot. — A felsőház, legközelebbi üléséi oklóberben tarlja.
gazdasági éleibe s lendülelbe hozhatjuk a megakadt termelést. Erről az oldalról kell kiindulnia a nagy regenerálódásnak, me t a magán-\'vállalkozás, a magántöke ma akctó-képtclen, lehetetlen és gyáva. A kü-I lönböző állami Stillhalték és mora-I tóriumok a nemzetközi befektetési
piacokai bizalmatlanná tették. Komoly invesliciós hitetekre a magánvállalkozás egy ideig Hem számiihat. De a munkanélkülivé vált tök: nem szaporodik, sőt a kamatnivó nemzetközi alakulása és az egyes kihelyezéseken és a soroz.los bankbuká-sokon szenvedett veszteségek miatt
a dolgozó tőkék összege Jelentékenyen meg ts csappant s igy már csak ez-okból sem lehel a közeljövőben a magánvállalkozás számottevőbb fellendüléséről beszélni. Csak az állam indilhatja útjára a naey újjáépítést, csak olyan nagyszabású állami beruházási politikával menthetjük meg a mai termelési rendel, mely éveken keresztül munkát, keresetet ad a tétlenségre kárhoztatott tömegnek s ujabb Impulzlót a magánvállalkozásnak Is.
Ilyen nagy regeneráló terv volna egy hatalmas, az egész ország területére kiterjeszkedő építkezést prog-ramm.
Meggyőződésünk, hogy a javulás folyamatának elsősorban egy nagy általános építkezési akcióval kell megindulnia. Ki indítson el egy ilyen országos akciót? Pedig csak az épilkezés és pedig nagyarányú lömegépitkezés alkalmas arra, hogy az egész gazdasági élet megdermedt vérkeringését újból mozgásba hozza. Egy ilyen akció, mely egyszerre 25 -30 iparágat és sokezer munkást foglalkoztat, kilendítheti a gazdasági élelet a mai holtpontjáról s útjára indíthat egy uj regenerálódást. Az a dermesztő csend, mely ma már ránehezedik az egész gazdasági életre s apátiával, lemondással, ilt-otl kiabáló pessimizmussa! sőt harcos destruálással tölti meg a levegőt, egy csapásra a munka, a bizakodás, az optimizmus éltető energiáival lelnék meg. A lelkek felszabadulnának egy nagy nyomástól, mely ma lidércként fojtogatja az égés zvilágoL
A fold gazdag kincsei, mérhetetlen nyerstermények, ragyogó technikai találmányok, millió és millió munkás kéz ilt hever előttünk tétlenül, kihasználatlanul. Csillogó aranyrudak kö:ött járunk. Bőségben úsznak a raktárak, a fold minden polgára jólétben, gondok nélkül élhetne es mégis láziió nyomor és pusztító gyötrődés embermilliók sor.a.
Fel kell rázni a világol letargikus dermedtségéből I
Mozduljanak meg a karok és nyúljanak a mindenfelé heverő kincs;k ulán.
Az állam indítsa el útjára a nagy megváltó akciót, mely felszabadítja a lelkeket a gyölrő tépelódéstöl és pusztító apátiától. Örök mozgás az élei I A munka ennek a törvénynek gyakorlati parancsa. Foglalkoztatni kell a világol, mert különben, mini az organizmusok tétlenségre kárhozatott szervei előbb-utóbb elsorvad
Munkába kell állítani a nemzet minden értékét. Ezt a sziszifuszi nagy feladatot csak a mindenható állam oldhatja meg. Az államok kötelessége kivezetni a világot a mai letargiájából. A magángazdaság elvesztette rugalmasságát, kezdeményező képességét.
Csak egy nagy, az egész ország területére kiterjeszkedő állami építkezési programm indíthatja el ezt a folyamatot.
Mi legyen ez a grandiózus építkezés ?
Az állam successive térjen át a lisztviselői lakbérek megszüntetéséhez
ZALAI KÖZLÖNY
1932. tullus 3
és a természetbeni lakás rendszeréhez. Minden tis\'.iviselö álma, a polgári törekvések netovábbja a tisztviselői társadalom legáltalánosabb és legintenzívebb életcélja az önálló kis otthon, a meleg családi fészek. My castle my housel mondja az angol i vele együtt az egész világ polgári társadalma. A saját olthon a családi élet, az állam és a magántulajdon társadalmi rendszerének legszilárdabb alapja Akinek sajál haza v n, az megtelik a tulajdon mámorító ősi érzésével, a polgári Önérzet büszke Öntudatával és tisztelni becsülni tudja a más tulajdonát is. Az állam feladata, hogy a magántulajdon elvét a tisztviselői társadalom ilyen megsegítésével megerősítse F.z hozzátartozik az állani etikai feladataihoz Is. Az egész grandiózus építkezési programúi, melynek részleteivel, a hozzá szükséges tőkék előteremtéséről, matematikai számításokkal itt most nem foglalkozhatunk — nemcsak megdermedt gazdasági élet számára jelentene éltető impulzust, — hanem egyenesen forradalmi és kirszerü újítást hozlHtna a modern építkezésbe és városrendezésbe, ahol a világháború óta nur úgyis egészen uj szellem, praktikus szempontok és modern artislikus vonalak keresnek érvényesülést a régi világ építészeti felfogásával szemben.
Egy ilyen óriási építkezés egészen ufjá teremthetné a világ képéül Ugy érezzük, hogy a terv minden utópisztikus vonása dacára is érdemes volna vele foglalkozni.
Az ország városainak polgármesterei Kanizsán
NutíykauizAa, jullus :!
Szombaton délben érkeztek a budapesti gyorsvonattal Nagykanizsára a Városok Országos Kongresszusának tsgjai injukban Kőszeg felé, ahol vasárnap kezdődik meg a kongresszus. Nagykanizsa város szegénységéhen és szomouságáben is megfelelő keretben kivánta logadni az illusztris vendégeket, azért az egész városvezelőség, élén dr. Krátky István polgármesterrel fogadta az érkezőket a pályaudvaron.
A vonat mintegy félórás késéssel érkezett. A szerelvényhez csatolt szalonkocsiból elsőnek Steuer Oyörgy nyug. Államtitkár szállt ki, majd egymásután Várhldy t.ijos, a Városok Országos Kongresszusának vezetője, Semsey ujpesli polgármester, Jdnossy békéscsabai polgármester, Antatffy kalocsai polgármester, Be-csey Anlal országgyűlési képviselő, Margittay mohácsi polgármester. Kispestről Merlczay főjegyző, Békésgyuláról Varga polgármesterhelyettes, a minisztériumokból több osztályvezető, lanácsos és családtagjaik.
Dr. Krátky István polgármester röviden köszöntötte az illusztris vendégeket Nagykanizsa közönsége nevében, ma|d a készenálló autósor a város megtekintésére félórai sétára induit az előkelőségekkel. Az ország sok városának vezetői kellemes meglepetéssel látták a várost, lóként alig győzték dicsérni a kertészet gyönyörű teljesítményét a psrkltások terén. Azután visszamentek a pályaudvarra, ahol a vasúti vendéglőben a város vendégei voltak ebédre.
A vendégek a 2 órai szombathelyi vonallal tovább utazlak Kőszeg leié és velük ment dr. Krátky István polgármester is, aki Nagykanizsa város Udvözló iratát vitte Jurisich városa jubiláló közönségének.
Indítvány a Magyar szegi OTI-kerfllet
Zalaegerszeg, Jullus 2 (Saját tudósítónktól) Minden jóérzést sértő jelenet játszódott le az OT1 zalaegerszegi kerületének pénteki választmányi ülésén, amikor az u| vezető, a Budapestről Zalaegerszegre helyezeit dr. Boros Oéza fogalmazó vette át az emöklést.
Az volt ugyanis mindég a szokás, hogy a választmányi üléseket a Magyar Hlszeteggyol nyitották meg. Igy most is. Amikor az üiésl az elnök megnyitotta, felhívta az egybegyűlt tagokat, hogy álljanak lel és mond|ák el vele a magyar imádságot. Mindenki felállt, mire Berke Oyörgy, a nagykanizsai szociáldemokrata párt volt titkára felállt és Indítványozta, hogy hsgy|ák el a Magyar Hiszekegy elmondását,
ellen a zalaeger-választmányl ülésén
egyetlen kerületnél sem szokás ez, mert lá|jó emlékeket idéz fel, azt az Idöl, amikor a keresztény kurzus legyében ezzel az imádsággal történtek az atrocitások ...
Bőrke nem mondhatta tovább, amit még mondani akarl, mert a vilasztmány tagj\'i tiltakoztak haza-fiatlan éa az OT1 választmányához méltatlan beszéde ellen. Samu Lsios Ipartestületi elnök és dr. Zachár Quszláv, a nagykanizsaion vezetője rászóltak, hogy vonj i vissza amit mondolt Berke, látva a hangulatot, lónak látta Indítványát visszavonni.
Az esetről szombaton jelentést lellek a kir. ügyéuségnek. Berke Oyörgyöl ugyanis nemrégen 3 havi fogházra Ítélték izgatás miatt, amit azonban akkor felfüggesztettek.
Színes nSi Bouretfek
métere csak.....P 1"50
Közkedvelt
„Olcsó Osztályunkon"
nyári divatujdonságok és maradékok f é I á r ba n.
Áru&tix.
Az Adria legnagyobb szigetét katasztrófába kergeti a Zacherlln...
Cherso tragédiája — Amióta felfedezték a kékgázt, senki nem vásárolja a chersol virágokat
Cherso, tuntus hó
(Copyright.)
Ezt a históriái, amelyről most Írni akarok, nyugodtan nevezhetjük a
találmányok kora tragédiájának. *
Az Adria Oble telistele van csodálatos szigetekkel. Kialudt vulkánok húzódnak meg a cikkcakkos parlok mögött és ismeretlen eredelü lavak huhámzanak a legcsöndesebb időben is az egykori kráterek helyén. A szigetek flórája és állalvilága teljesen elütő a quarnerói Riviéra délszaki típusától, egyik végletből a másikba szalad és gyakran találun\'r növényeket, amelyeknek a hazája hol a kietlen észak, hol pedig a perzselő dél.
Az Adria legnagyobb szigete Cherso. Égbe nyúló szikláin fészkel rak a sas és a barlangokban baglyok huhognak. Az alacsonyabb sziklákon költi ki fiókált a sirály, amely szeptembertől április végéig érzi otthon itt magát. Nyáron néptelenek a sirályok fészkei, Ilyenkor mindössze három—négy poszt vigyáz az üresen hagy olt otthonra.
Abbáziából Lauranan át Moschi-
enaba kell utazni autóbuszon, innen motorcsónakkal negyed óra alatt Cherso szigetére érünk. A hosszú autó ul vezet végig és Cherso szigetéi északi nyúlványánál alig ti-zenölméteres hid köti össze Lussin szigetével. 0 lerónál szalad át ez a hld az egyik szigetről a másikra.
A szigeten meglelt embert alig találunk. Főleg gyerekek, meg aggok fogadják az érkezőket. A férfiak java része halász vagy tengerész, ezek életüket a tengeren töltik. A chereoi folyfon kóborol. A legnagyobb óceánjárók legmegbízhatóbb matrózai Chersoról kertllnek kl. Két évvel ezelőtt egy chersol halász vitorlás csónakkal ment Amerikába.
A modern technika most súlyos gazdasági válságba kergette ezt a paradicsomi szigetel, amelyet évenként a turisták ezrei keresnek fel.
Ugy esett a dolog, hogy hirtelen mélypontra zuhant a chereoi krizantém ára és ez a körülmény súlyos gondokai okoz a chersolaknak, akik eddig valahogyan kivételes jómódban éltek.
Csodálatosképpen a hegyes sziklák közölt alig terem meg hasznos növény, buza, vagy rozs ismeretlen fogalmak erre felé és mindössze a krizantémnak egy-egy erkorcsull laj-láji az, amelyet megérlel Cherso szigetén a napsugár. A sziklák vidéke, ameddig csak ellát a szem, kék és piros, sárgi meg zöld, aztán fehér és Illa krizantémtól tarkák. Ahogyan nálunk odahaza búzaföldek terülnek el az országutak melleit, azonképpen krlzantémfOldekkel van tele ez az egykori tűzhányó sziget. Ez a krizantém azonban nem olyan nagy, mint a testvére, amely a messze Nlpponban pompázik, apró, elkorciosult fajta érik itt bimbóból virágba tavasztól őszig.
A krizantém adu eddig Cberso-nak a kenyerei, a kalácsot és a tüzes iszlriil bori. A krizantém jelentette Chersonban a boldogságot, a jólétet és gondtalan életet azoknak, akik odahaza várták a hírt a tengereken járókról.
F.z a chersol krizantém nem azért nyílott, hogy csokorba kötve odakerüljön a csipkés sszhllterliOre, vagy koszorú drótján Mindszentek napjin a temetőbe: a chersol krizantémnak sokkal prózaibb szerepe volt Késő ősszel a chersol asszonyok és gyerekek leszedték a virágokat, megszárították a napon és aztán hatalmas mozsárban porrá törték. És jöttek bécil kereskedők, akik aranyat fizettek a cherzol krizantém poráért Ebből készült ugyanit a legjobb rovarirtószer. A chersol krizantémból lett a Zacherlln. A legnagyobb üzletek egyike volt a Zacherlln gyártás.
Aztán felfedezték a kékgázt; jött a Fiit, meg a mindenféle nevű egyéb irtószer, ezek olcsóbbak, jobbak voltak. mint a Zacherlln és a Cherson évről-évre kevesebb kriiantém-port vettek át a bécsi kereskedők. Tavaly már nyakukon maradt szegény chersolaknak az egész termét. A Zscherlin plakátjai végérvényesén eltűntek az utcasarkokról és beköszöntött az Adria legnagyobb szigetére a gond.
A mészsziklákon most már vadon terem meg a messze keletről ismeretlen módon Idekerült tarka virág, de nem szedi le senki a szirmokat. Csak a turisták lüzlk a szurot szagú virágot a gomblyukaikba és a lehulló virágszirmokat tavaszszal elmossa az olvadó hó leve.
Szegény Cherso: meghaló a tragédiája.
Egy sziget, amelyet tökreletl a virág... Paát Jób
Színre kerül Negykani-zsán a Faust, m Irodalmi és Művészeti Ur rendezésében
Nncykmnlzaa, Jullus 2
A nagykanizsai Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör egy llceális előadás keretében bekapcsolódott már az Idei Ooetbe-centennárls évbe. Hogy azonban Qoelhe-vllágirodalml nagyságát halhatatlan müvében is bemutathassa a kanizsai közönségnek, felkérte a színtársulatot a Faust előadására. Társulatunk készséggel vállalkozott a klasszikus-repertoárjában gyönyörűen beállított, hatalmas színpadi mü előadására. Az Irodalmi Kör ezt a kimagasló kanizsai kuMur-eseményt jelentőségének megfelelő ünnepi keretben, jullus 7-én rendezi meg, ami egyben a színtársulat buc9u|a is leszT
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1932. |uliui 3,
ZALAI KÖZLÖNY
Egy kanizsai származású magyar primadonna öngyilkossága Berlinben
Egy és más a régi,
szomorú tragédia hálteréből
Nagjkanlzta, Julim (I
Kevés emberre volt büszkébb Nagykanizsa, mint Erdősi Eugéniára, az európai hirü primadonnára, a kanizsai Erdősi-Biba család tagjára. Ariikor 1886-ban eldobta magától gyönyörűen Ívelő, tiatal, tiszta életét, az egész kontinens megdöbbenten állt a ravatala felett.
Erdósi Eugénia haláláról akkor é» azóta is sokat írtak és sokat beszéltek. Utolsónak a Pesti Hirlap másfél oldalas cikke foglalkozik ragyogó élete és szörnyű halála körülményeivel. A közelmúltban napvilágot látott cikk utal arra, hogy a nagynevű művésznő halála körül sok legenda kelt szárnyra s ezek eloszlatása végett fon a clkkiró tiszta, szép, fájdalmas glóriát annak emléke köré.
Erdősi Eugénia tökéletes szépségű, elbá^ló hangú, szőke színésznő volt, finomság és előkelőség áradt lényéből. Bécsben végezte a sziniiskolát és első budapesti fellépése után nyomban felröpült a neve Blaha Lujza, Hegyi Aranka mellé. Hatalmas sikereinek hire el jutott Bécsbe, eljött érte a Theater an der Wien Igazgatója és szerződtette. Első nagyobb szerepe Slrauss: .A királyné csipkekendójé" ben volt. Káprázatos siker. A kanizsai magyar leány egyszeriben Hécs leg-irigyeltebb, legnépszerűbb kedvence lett. Egyben megkezdődtek az intrikák.
Az énekesnőért ekkor már versenyezlek a bécsi színházak és a legelőkelőbb bécsi társaságok. Mert Eugénia nem csak művésznő volt, hanem igazi lady Is, gentlewoinan, a magánéletben.
Hamburg, Berlin első színházai licitáltak egymásra, hogy megnyerhessék maguknak. És Berlinben talált rá a fiatal színésznőre az első és az utolsó — szerelem.
....pedig akkor már nem volt egészen fiatal, — írja a Pesti Hirlap. — Harminc esztendős volt, amikor egy előkelő társadalmi állásit úriember megszerette és Eugénia tiszta sziwel viszonozta a vonzalmat. Az eljegyzést rövidesen megtartották, a házasság megkötését azonban későbbre kellett halasztani. A férfi válófélben volt első feleségétől."
A boldog Eugénia ekkor pár hónapi szabadságra hazautazott Nagykanizsára a családjához. Ez volt 1886. nyarán, junius elején. Az egész város ünnepelte, az Irodalmi ál Művészeti Kör deputációban tisztelgett nála és nagy műkedvelő előadást rendezett tlszJeletére, melyben ő játszotta a főszerepet.
Szeptember eleién visszautazott Berlinbe. A Pesti Hírlap szerint ekkor megjelent nála vőlegénye, durván meggyanusltotta, hogy barátságát mással is megosztotta, majd elrohant, otthagyta menyasszonyát. A makulátlan becsülete tudalában levő urileány ekkor összeroppant és főbe-lőtte magát Nyomban meghall. Egy levelet irt vőlegényének, melyből ki-
derül, hogy a vád alaptalan volt, — egy másikat a rendőrségnek, melyben felboncolását kéri. hogy a vőlegénye ezúton is meggyőződést szerezhessen halott menyasszonya tiszta, folttalan életéről és igazságáról. A boncolás Erdősi Eugéniának adott igazai. A holttestet aztán Nagykanizsára hozták és itt temették el. A vőlegény elméje pedig elborult és pár év múlva meghalt.
A l\'esli Hírlapnak azzel a cikkével kapcsolatban Erdősi Bálint ny. iskolaigazgató, aki jelenleg is Nagykanizsán él s aki édes lestvére a tragikus sorsú Erdősi Eugéniának, a következőkben nyilatkozott a Zalai Közlöny számára:
— Csak későn értesültem a szóban forgó cikk megjelenéséről. A cikk nagyon szép, de olyan adatokat is tartalmaz, amelyek némi megvilágításra szorulnak.
— Igy pld. nővérem nem Nagykanizsán, hanem Lubrégen született, nem 1855-ben, hanem 1859-ben. Nem volt tehát 30 éves, mikor el-
Nyári
újdonságok
leszállított
árakon
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN!
Statárium elé kerül gyújtogatás miatt egy siófoki kereskedő és a fia
jelentelte az ügyet az ügyészségnek, mely most széleskörű nyomozást folytai ebben a« ügyben é» amennyiben a kereskedők elleni bltonyitékokat elegendőnek találják, Kremsier fiával együtt statáriálla bíróság elé kertH.
Siótok, Jullus 2 A csendőrség gyújtogatás gyanúja miatt őrizetbe vette Kremsier Béla sióioki keenkedöt és fiát, akiket azzal vádolnak, hogy együttesen felgyújtották Üzletüket. A crendörség
A falu részére, ipartestületi vezetés alatt külön OTI-o&ztályt
kíván a pacaal járda tpari*»tüM*
(Saját tudósítónktól) A pacsal járási Ipartestület elöljárótága a napokban érdeke* határozatot hozott. A kisipari munkásság érdekében .szükséges — igy szól a határozat — az OTI olyan megreformálása, hogy a vidéki, falust kisipari alkalmazottak külön osztályt alkotva az ipartestületek kezelésébe adandók vissza és ezek ügyelt önkormányzall szerveik intézzék. Mig ez megtörténik, addig is a vidéki, falusi kisipari alkalmazottak 50%-át fizessék a mostani dijaknak".
A határozat Indokol! sa kifejti, hogy a munkásnak elengedhetetlen szüksége van baleset és betegség
esetére bizonyos védő Intézményre, mert a szükség és a munkás tzo elállt érdeke igy parancsolta a mull ban és parancsolja a jövőben is. A falusi Ipari munkásnak azonban kedvezőtlen a helyzete a mai rendszerben. Sokszor 5—15 km-re kell mennie a kijelölt OTI-orvosboz, meg a sok utánjárás táppénzért, atb ugy, hogy a munkás Is, muakaattt is közömbössé válik és Inkább privát-orvoshoz megy. Így a falusi kisipari munkás csak fizeti, de nem élvezheti az OTI áldásait.
A határozatot megküldték a tára-érdekeltségeknek Is, hasonló állásfoglalás végett
mm HOTEL ASTORIA
t egyetlen konfoitlal berendezett magyar szálloda Velencéin. Folyó hideg - él melegvize szotzékban. HIUlitó magyar konyha. Magyarul beezélö ztlUoJel alkalmazott mlndati vonal- éz haJ4-érkeiéiénét. Állandóan kellemes url magyar tanaiig. Magyar alkalmazottak, magyar leveleié*. 3118
jegyezte magát, hiszen 27 éves volt, mikor eltemettük. Képesitése (a bécsi konzervatóriumban végzett) operaénekesnői volt. Berlin, Hamburg, Budapest, Bécs és újra Berlin színpadainak primadonnája volt. Mindenütt vele volt édesanyánk is.
— Vőlegényt nem volt válófélben lévő gazdag házasember, hanem gróf Strachwltz, aki nőtlen volt. Anyánk halálos ágyán egyezett bele ebbe a házasságba, mert a gróf teljesen árva volt és igy a mi polgári családunkban familiáris viszályoktól nem kellett volna tartani. Nővérem különben mát arisztokratához is mehetett volna feleségül, Bécsben gróf H„ Berlinben gróf W. és báró II. kérték meg a kezét. Anyám azonban mindig azt mondta: „Mi egyszerű polgári család vagyunk, nem kell nekünk arisztokrata rokonság".
— Nővérem minden évben hazajött Kanizsára, Snnét szokott pihenni menni Balatonberénybe, ahol akkoriban még csak 10—12 család nya-ralgatott. A szomorú végű I8CÜ. szeptember 1-én Is innen utazott vissza Berlinbe. Olt nyomban besúgták neki, hogy távolléte alatt a vőlegénye kis kóristalányoknak udvarolgatott. Ezen történt köztük az összetűzés. Szegény nővérem lakát-adó háziasszonya elmondta nekünk, hogy a gróf a vita hevében csak ennyit kiáltott Eugénia felé: -Te sem vagy jobb a többinél I"
— Ezen sértődött meg olyan halálosan az én érzékeny lelkű nővérem.
— Ezután elváltak. Eugénia minden holmiját, útitáskáiba csomagolva, még a kulcsokat is külön kemény lapra felvarrva, levél kíséretében hazaküldte Kanizsára. Még két levelet irt. Egyet gróf IVfrff-nek ét egyet a rendőrségnek, melyben kérte, boncolják fel, hogy tisztaságáról meggyőződjenek.
— Ezután a berlini állalkertbe ment, ahol később a bokrok közölt átlőtt fejjel találtak reá.
— Báró Hammcrstein, egyik kikosarazott kérője, de azután is egyik legnagyobb tisztelője, hófehér atlasz menyasszonyi ruhába öltöztette, a koporsójába drága, csiszolt ezüst tükröt helyezett, aminek ovális hátlapjára búcsúzó sorokat vésetett.
— A vőlegény pedig eltűnt. Sehol sem találtak rá azok, akik a boldogtalan teltvéremen elkövetett sértésért rajta mindenáron elégtételt akartak venni.
— A berlini rendőrség hazaküldte Kanizsáia boldogtalan nővérem ék-szerelt. Köztük volt a jegygyűrűje is. Volt egy gyémántokkal kirakott, gyönyörű aranyóra, egy smaragdokkal ékesitett aranylánc és egyéb. Ezeket, mint valószínűleg családi ereklyéket, önként visszaküldtük a volt vőlegény családjának.
— Ez a való lény.
*
Erdősi Eugénia pedig, az Európa-szerte ünnepelt színésznő, aki ön-keze által lett mártírja a makulátlan becsületének, a földi ember egyetlen és legszentebb kincsének, csendesen és megbékélten porlad a kanizsai temetőben.
Ha szive volna a temető rögének, csupa-csupa hófehér virág nyílna mindig a sirja fölött . . . (bl)
Sandalettek, Week-end cipők
Fehér antilop cipők, gyermek sandalok és cipők
nagy választékban, legolcsóbb Arakon
MICTÉNVI S/ÍNDOR ÉS FIA cipőUxletGben, Fö-ut, Városház-palota,
(
ZALAI KÓZLŐNV
1932 |uHu» 3.
SZINO AZ
Viola Margit
búcsújának margójára
A kritikus kezében is megrezzen a toll és nagyon kell vigyáznia, hogy meg lud|on maradni az objektivitás tnesgyé|én, amikor a sziniszezon lassan már lezáruló kapujának szögletéből a primadonna bttcsujSról kell írnia. Nehéz a feladal, mert a kritikus Is csak egy szürke tagja az ezerle|ü cézárnak, a közönségnek s így rajta is, vagy talán rajta még inkább, álrezonai mindaz a szubjektív érzés, amivel a közönség egy színészt a szivébe fogad, vagy ki rekefzt önnél. Viola Margitot pedig, a tegnap este elbuciuzoti primadonnái, a közönség olyan meleg és őszinte étzésekkel fogsdla a szivébe kél esztendőnek kél rövid kanizsai szezonja alatt, ahogyan eddig egy primadonnát sem. Emlékszünk elődeire, emlékszünk sok foiró színházi estére, emlékszünk viiág-özöme és taps-orkánra, de emlékszünk a korábDÍ primadonnák művészi és magán személyisége körül burjánzott pártok, klikkek, családi és egyéb érdekszövevények harcaira is és tudtuk akkor Is, mennyi volt a zajos eslék sikeréből ezeknek a tényezőknek a számlájára Írandó. Viola Margil pusztán a művészete és egyénisége erejével kopogtatott a kanizsai közönség s>lvén, soha nem „beszéltetett magáról", sem mini színész, sem mini magánember, soha nem beszólta a népszerűségei, nem kere setl reklámot, nem kevert inlrlkát. Viola Margil dolgozod, bámulatosan sokat, mindig egész lélekkel és hívalása csorbítatlan szereletével dolgozott a színpadon, azon kívül pedig megmaradt azok közi a keretek közölt, amiket uri lénye diktált az élele köré. És ez elegendő volt ahhoz, hogy Viola Margitot ez az igényeiről szegénysége mellett Is hites kanizsai közönség minden elődjénél mélyebben és őszintébb megbecsüléssel s ami eddig Ismeretlen valami volt: egységesen a szeretetébe fogadja. Szerette öt a közönség, amikor üde, kristályosan tiszta, gyönyörűen kulturált hangja színesen szárnyalva csendüli és művészi élménnyé avatta akárhányszor a leggyengébb pariiturát is. S terelte a közönség azt a csodálatraméltó finomságot, amit a legkényesebb szerepben is maga köré sugárzol! a színpadnak sokféle ízlésre szabott világában. Szerelte a közönség a
játéka művészi biztonságál, az igazi Könnyeit, az igazi kacagásai, a minden nagyszerű asszonyisága mellett is decens, url tónusát, kellemes beszédét, szép mozgását. Szerette a közönség a ragyogó eleganciája!, soha egy vonalnytt sem tevedó Ízléséi. Szerelle a közönség — Viola Margitot. Mert Viola Matgil iiszta, szép művészete a lényéből fakadt, önmaga voll a szerepemen is.
S most, amikor búcsúzni kell tőle, meg kellelt mindezt lrnt nem csak azért, meit a primadonna búcsújakor ez szokás, h inéin azért is, inert olyan Ilitek keringenek, hogy nem szándékozik többet visszajönni a társulattal s bár Nagykanizsa színházi publikuma őszintén kívánja, hogy ez az elhatározása ne legyen végleges, — mégis ha szándésál valóra váltaná, vigye el magával annak a szereidnek emlékét, amivel öl ez a nehezen mozdítható, túlságosan rezervált közönség a szivébe fogadta. , (bl)
A bucsuelöadásra már a déli órákban elkelt az utolsó jegy is, ugy hogy nagyon sokan jegy nélkül mentek el a színházi pénztártól. A Pillangó, ez a bűbájos szép operett az idei szezon rekord-háza előtt meni. A közönség lelkesen, tüntető melegséggel ünnepelte Viola Margitot, virágokat szórtak a színpadra, rózsaszirom-eső hullt a zsinórpadUsról, laps és éljen zúgott, dübörgőit. Ü,i-nep volt. Kiola Margittól búcsúzott az érte rajongó közönség...
De kiju\'oll a taps és a siker forró hangulata a lObbl szereplőknek is, főként Harczos Irénnek. Danis Jenőnek, Markovils Bandinak, Biinky Rólierlnek, Oalella Ferencnek, a ragyogó együttes kilünő tagjainak.
A városi szubvenció ügye
A magyar színészeire minden másnál kalaszlrofálisabban sulyosodó gazdasági válság közepette valósággal hősi küzdelem, amit a szívünkhöz nőtt pécsi színtársulat Kanizsán is vívott közel nyolchetes szezonja alatt. A csupa filléres előadás mellett is ritka vendég volt a tele ház, valóságos csodi, hogy színészeink ilyen körülmények közt is a leg-kifogáslalanabb szezonok egyikével ajándékozták ineg a szomjas kanizsai kultur-életet. Napi bevételeik a legegyszerűbb vegetáláshoz alig elegendők. Eért járult hozzá a város pénzügyi bizottsága részükre ezer pengő városi segély kiutalásához. Ezért találkozott ez a inai viszonyok
Az előrehaladott nyári szezon miatt, az összes nyári divatcikkeket
mélyen leszállított áron
árusítom.
Ezzel kapcsolatban raktáramat erősen leépítem és különösen
intézeti és iskolai kelméket,
jóval az eddigi áron alul adok el.
KIRSCHHER MÓR
nAi és férfi divatáruháza.
Nyaralók!
Vigyetek magatokkal rádiótI Olcsón kölcsönadunk jó
készülékeket.
Kirándulók!
Kitűnő uj sláger-gramo-fonlemezeket olcsón adunk kölcsön.
TRANSDANUBIA R. T.
villamossági-, rádió- és gramofon-szaküzlete Caengery-ut 6. Telefon i 4-13.
közt nemes gesztus az egész város meleg együttérzésével.
Ugy halljuk azonban, hogy a segély szétosz ása körül (az összeg ugynis a színészek közt kerül szétosztásra) ellentétes kívánságok vannak a társulat kebelén belül. Van egy csoport, amelyik azt szerelné, hogy az ezer pengóból minden lag, statiszta Is, vezeló-szlnész Is egyforma összegei kapjon. A város ko^ zönsége azonban, amely ezt a segélyt ma nagy áldozatként adja Cs éppen ezért hovafordilása feleit is joggal kíván befolyást gyakorolni, — ezi a szétosztást semmi körülmények között nem találja igazságosnak. Ha ez Igazságos volna, akkor a konzorcío-nális napi jövedelem-elosztás miért nem eszerint történik? A szempontok, melyekkel a konzorcium a napi e osztási-kulcsot megcsinálta, a segély feloszlásánál is kell, hogy érvényesüljenek. Senki nem vilalha\'ja, hogy az a vezető is fonlosabb szerepköri belöllö színész, az egész társulat kenyérkeresetének az alapja, akinek éppen ezért a kölelességtelje-sitése sokkal többe kerül. Először az a vezelö színész többet do\'gozik és többet tcljesit naponta. Másodszor annak ez a munkája (ruhái, azok karbantartása, toalett-cikkei, utazásnál a garderobja szállítása slb.) ösz-szehasonlithalatlauul többe kerül, mint a segédszinészé, akivel szemben az igények is lényegesen kisebbek.
Ha tehát a városi segély jogerős lesz, amiben kételkedni nincs okunk, akkor a város köiönsége ait kívánja, kogy a feloszlás Igazságos legyen, mindenki kapja meg a teljesítményé vei és a velejáró költségeivel arányos részi, azl tehát, amit az előírásos és jól megállapított konzorclonálls kulcs kinek-kinek btztoslt.
Ezt kívánja az igazság és a mél-
tányosság és meg vagyunk győződve, ho^y a város nobilisán érző és gondolkodó vezetősége ezeket a szempontokat a segélynyújtás feltételeként érvényesíteni fogja. ( ts)
A színházi Iroda hirei
(*) Vasárnap három Illtéres előadás. Vasárnap délután lót 3 órakor az évad egyik legnagyobb sikere, a Fehér ló operettrevüsláger kerül színre a premier teljes szépségében, délután lét 6 órakor Hunyady Sándor színmüve, a Pusztai szél este tél 9 órakor pedig Kacsóh-Bakooyt Mknáp daljátéka, a Jdnot viUj van műsoron 22—180 filléres helyárakkal.
(") Két nappal bövtll a szlnildény. A társulat uj állomáshelyén csak ü-en szombaton este kezdi meg működését s Igy Nagykanizsán az utolsó előadás csütörtökön este lesz. A hét műsora özek szerint a következőképpen alakul: Hét-Ión 22-160 filléres helyárakkal Lehár Ferenc világhírű dallátéka. a Mosoly országa, kedden este az évad legnagyobb operettslkere, a Maya, szerdán este Móricz Zsigmond remeke, a Léuu jó mindhalálig kerül színre 22-150 filléren helyárakkal.
(*) Faust, a Bztnláraulat búcsúelőadása. A nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör rendezésben csütörtökön este kerül bemutatóra Goethe világhírű alkotása, a Faust tragédia, a prózai együttes mlnt&előadá-sában.
Bülntonbojloron
vllt.t.lk.k a Balatonnál és Boglár megállónál fQrdajoBgat P-ölcnként 7 50-10 50 pengő között részletfizetésre kaphatók. Érdeklődni lehet: vasár- és Ünnepnapon B«Iatonbogláron, a Vaaut-utcal (Üzletház) parcellázási irodában, vagy a Magyar TlaztvlMlfik Takarékpénztára rt.-nál, Budapest, IX., Mester-u. 15/17. Telelőn : J. 461-J6.
aois
itm. juiim 3
ZALAI KÖZLÖNY
Hathónapi börtönt kapott a balatonmáriai Hangya Szövetkezet vezetője
Kaposvár, julius 2 Szabó József üzletvezetője volt a balatonmáriai Hangya Szövetkezeinek. Néhány hónappal ezelőlt váratlanul rovancsoltak az üzletben és ekkor kiderült, hogy Szabó mintegy
3000 pengővel nem tudóit elszámolni.
Az ügyészség sikkasztás büntette elmén emelt vádat az üzletvezető ellen, akit most hathónapi börtönre Ítélt a kaposvári törvényszék. Az Ítélet nem jogerős.
F L:
B BAZI A
HOTEL COMTIIIEIITAL.
ét dcpandancal
■drial Riviéra Itf modernebb, lagkonfortabllliabb wállodija, Abbaiia Wftiebb helyíu «a KIlDnö konyha, ca AppaMcraantok (Qrdóaaobival. a Tennlix, garaga. a Tangert IQfdó a há»ban.
Egy Amerikába vándorolt balatonparti magyar 8zomoro tragédiája
A spanyol elvitte a feleségét és két gyermekét - Két sikertelen Öngyilkosáig! kísérlet után agyonlőtte magét
Nagykanizsa. Julius 2 Egy balatonparti magyar ember szomorú haláláról adnak hírt a hoz-
zánk érkezett amerikai magyar újságok.
Tóth Ferenc 25 évvel ezelöll vándorolt kl a Balaton mellől Amerikába, ahol Duquesne-ben telepedett le. Szorgalmas, munkás életével csakhamar odáig küzdötte magát, hogy családot alapíthatott, sőt egv kis házat is szerzett magának. 1918 lg zavartalan boldogságban élt, közben két gyermeke született. Ekkor azonban lecsapolt rá a sors és egyszerre rombadölt körülötte minden. Az akkori súlyos influenza-járvány elvitte a feleségét és eltemette ulana két gyermekét Is. Olt maradt Tóth Ferenc egyedül. Ettől fogva az élete megbillent egyensúlyát nem tudta többet helyreállítani. Próbálkozott u| életet kezdeni, felejteni, munkába ölni a bánatát, — nem sikerült.
így érlelődött meg az elárvult magyarban az öngyilkosság gondolata. Pár évvel ezelolt egyezer megmérgezte magát, de megmentették az életét. Nemsokára ezután revolverrel magára lőtt. Nem sikerült szabadulnia az élete terhétől.
A mult héten a duquesnei Qrant
Avsgue külső részében néhány gyermek messzelálóval játszadozott. Eközben észrevették, hogy a domboldal bokrai közt egy holttest fekszik. A holttest Tóth Ferencé volt. Mellelte hevert ■ rozidás forgópisztoly, amiből két halálos lövést röpített a mellébe. Az egyik golyó a szivét Járta ál.
Az ottani magyar-kolónia mély részvéte kisérle ki a temetőbe.
flyoBor-, kél- ét snjagcterebetegié-
gckaél a természetes „Ferenc lőttel" keserűvíz az emésztőszervek működését halhatósan előmozdlt|a s Igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsu\'yozzák, hogy a Ferenc lóisef viz különösen ülő életmódnál igen haiznos gyomor- és bélszabályozó szer. A Ferenc lóztef keserűvíz gyógyszertlrakbin, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
SxMr*ny: Kegg< .......i aitl
Idölárás
;el éa délben
délnyugat,
este délkeleti ""
(Éluakal rthMJiltnlii) a ■•lurali. glal laMaat Jalaatl aata 10 Arakon Zlvataraa eaftk várhatók a malag aaSkkaaéaéval.
Ideális nyári viselet
férfiak részére a
Tropicnl és ruhauúszon-
különlegességeink:
Kongó 140 cm. széles, nyári
férfi szövet, szép angol mintákban . . . . P 5\'—
r
Samum 140 cm. széles gyapjú férfi szövet,
szép csikós mintákban, feltétlen olcsó . . . P 7-90
Ríva 140 cm. széles, világos nyári
gyapjú szövet, elegáns, kellemes viselet . . . P 8-90
Aruőáx.
A HAJ Al\'OI.ÁSÍHOZ TÖBB KKIX-,
91 INT MOSÁS KOZOnséoes
{SZAPPANNAL.
4 é,
*h.

les
TiWi.
MINDGIVHG1I
FEJMOSÁSHOZ
ELIDA SHAMPOO
napi hírek
NAPIREND Jisliua 8, Msárnap
Római katollkua: M. aa. p. e. ProteaL:
Kornél. In.: Sztv. hó 29.

Vároal Muieum áa Könyvtár nyitva cadtflttökön éa vaaáinap délelöll tÓ-tSI II óiálg.
Qvófvaiarttrl éjjoll nolgálat i a
Merkly Belui gyógyszertár Fó-ut 12. az éa a ktakantiaal gyógyaiertár.
QfisfUtdö nyitva reggel 6 órától eate 6 óráig (hétfő, sierda, péntek délután, kedden egéai nap nóknek). Tel. 3—13 Délután 6 órától 50 tltléiea rubanylllrdó
Julius 4, hétfft
Róm. katollkua : Ulrlk pk Protealána : Ulrlk. Izraelita: Silv. hó 30.
— A főjegyző szabadságon.
Dr. Hegyi Lajos polgármester-helyelles főjegyző megkezdte nyári szabadságát, amit dalatonfenyvesen fog tölteni.
— A tihanyi apát előadása. Dr. Mdzy Engelbert tihanyi apát lullus 15 én a Szociális Testvérek Tálsasága kéthetes nyaralással kapcsolatos kurzusának programjában, Fülén (Fehérm.) előadást tart „Isten szolgálata és a hivatás" elmen.
— Somogyi Béla kerületében. Somogyi Béta, a letenyel kerület képviselője junlus 21. óta kerületében tartózkodik, sorra látogatja Osz-szes községeit és összes választóit, akik temérdek ügyes-bajos dolgukkal fordulnak hozzá. A képviselő |ullus 6 lg marad a kerületben.
— A rendőrségről. Czégényi Károly rendőrfelügyelő, a kanizsai rendőrkapitányság órszemélyzeti osztályának parancsnoka, hétfőn kezdi meg háromhetes szabadságát.
— Mlsszióshlr. Felhívom az anyákat, kiknek gyermekét a városi szegénygyermek- nyaraltatásl akcióval Balatonboglárra viszi a Szociális Missziótársulat, hogy a részletek megbeszélése végett 4-én, hétfőn délután 4 órára a Missziósházban Jelenjenek meg. 1\'ónOknő.
— Hlr a gimnazista cserkésztáborból. A taszárl erdőben tábo rozó kanizsai piarista cserkészek parancsnoka, Barta István tanár Írja nekünk: „.. .a kegyes tanltórend bőségesen gondoskodik rólunk. Esti tábortüzeinkhez a falu népe tömegesen jön és szivük régi dalokban megnyílik. Létszám 43. Mind jól vannak... 3 napos esőnk volt, de jól bírtuk."
— Bucsu Klskanlzsán. Ma van
kiskanízssi bucsu napja. Ez alkalomból délelőtt 1/2II-kor nagy papi segédlettel misét mond Szo/tolLtszló csurgói káplán. A szentbeszédet P. Kocsis Ödön mondja.
Parkuaovszky Teri tánciskolája
a gimnázium tornatermében auguazlua I on nyílik mo(r. Gyermekek rémire külön haba-kurzus, a gimnázium, leány-líceum éa a polgári Iskolák növendékei réazére klllön-külfin kurzusok tesznek. A növendékeket kéri, hogy a gimnázium takolaazolgájánál Jelentkezzenek. Tandíj 10 pengő.
— Szüreti Hét re készül Balatonfüred. A balatonfüredi fürdőegyesület és a Járási gazdakör nagyszabású szűre>í hetet készítenek elő, szeptember 18 lói 25 lg. A szüreti hétre népies felvonulásokat, ünnepélyeket, kongresszusokat terveznek. A Szüreti Hét keretében bor- ét gyü-mö!cskiállitást, borkóstolót és borvásárt is rendeznek.
— Úszók és fürdőzök figyelmébe. Azok, akik a Herkules Téglagyár Migyar-utcaí uszodájában usznl vsgy fürdeni óhajtanak, ezen szándékukat a mai naptól kezdve délutánonként 2—6 óra közOtt jelentsék be a helyszínen, vagy Erzsébet-tér 18. szám alatt a városi irodában.
Hívnak a hűsítő habok, — gondoskodjunk fürdőruházatunkról és válasszunk egyéniségünkhöz Illő színeket még fürdőköpenyben Is. Sc0Utxélf kirakatában megutáljuk mindig a legújabb mintázatú frottler anyagokat
Elfogtak egy balatoni betörőt
Balatouberény, Julius 2 A fürdőszezon beálltával szinte ellepik a balatonmenli fürdőhelyeket a csavargók és munkakerülő kétes egzisztenciák. Ezek közé tartozott Püspök József állásnélküli péksegéd is, aki sorra felkeresett több balatoni fürdőhelyet. Mindenhol lói élt néhány napig, majd egy kiadós betörés zsákmányával tovább állt.
Püspök Józsefet, aki Balatonmdrldn Balatonföldváron és Balatonberény-ben követett el betöréseket, legutóbbi betörése alkalmával letartóztatta a csendőrség és beszállította az ügyészség fogházába.
ZALAI KÖZLÖNY
-V
1932 |ullui S.
Elvetemült merénylet egy 9 éves gyermek ellen
Nagykanizsa, Julius 2
Minden erabeiséges érzést nélkü-lözö hátterű ügyben Igyekszik néhány nap óta világosságot deríteni a kanizsai rendőrség. Pár nappal ezelőtt egy asszony fel|elenlést telt ismeretlen tettesek ellen, akik a gondjaira bízott 9 éves kisleány ellen merényletet köveitek el. A nevelőanya ugyanis észrevette, hogy a kisleány súlyos beteg, mire valla\'óra lógta. A gyermek ekkor elárulta, hogy több Maival megismerkedett, akik cukorkákkal elcsalták egy elhagyatott helyre és ott bántalmazták.
A tiszti lőorvos nyomban megvizsgálta a szerencsétlen gyermeket, akit olyan súlyos betegnek talált, hogy elrendelte azonnali kórházba utalását. Az elvetemült merénylők kéz re kerítésére erélyes nyomozást indított a rendőrség.
- A kórházi kápolna belső berendezésére N. N. 20 Pt, Kaán Irma, özv. Orbánné, N. N. 5-5 P-t, Horváth Qyörgyné. N. N. 2—2 P-t, Horváth Gábor, Horváth linréné 1—1 P-t. A Zalai Közlöny utján összejött adományok végösszege 2299-85 pengő volt. Tekintettel a még fennálló 500 P adósságra, adományokat ehelyütt szívesen nyugtázunk.
- Balatoni kiállítás Sióiokon. .Igy nyaraljunk a Balatonon\' elmen nagyarányú és érdekes kiállitás nyílik meg julius 16-án Siófokon. A kiállítást a Balatoni Inféiö Bizoltség, a Balatoni Szövetség, a Balaloni Kikötők Felügyelősége, a Testnevelési Tanács és több más balatoni érdekképviselet rendezi, fővédnöke József Ferenc klr. herceg, védnöke pedig Tormay Géza államtitkár. A külön e célra épített és hatalmas méretű kiállítási csarnokban speciális balaloni nyaralólervekel, a balatonmenti építkezéshez szükréges korszerű építkezési anyagokat állítanak ki ■ kiállításon, amely Siófokon julius 16-lói augusztus 7-ig tart.
- Repülő juniális a lazsnakl parkban, érdekes nyári mulatsága lesz Kanizsának julius 3 án. Repülö-juniális, a vitorlázó repülés ügyének fellendl\'ésíre. Rendezi ennek az uj sportágnak egyik lelkes kanizsai művelője, Németh Csongor borbély, aki esztendők óta dolgozik gépén, Igen kecsegtető eredménnyel, de sok pénzbeli akadállyal. A mulatságon a legvidámabb nyári program lesz, szerencsesálor, céllövés stb. értékes dijakkal.
Ha
Bévizre
jön, keresse fel a
Mm Otthon"
vendéglőt és éttermet,
Rákóczi-ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
Ittafiirdöszezon!
Olcsó fürdőruhákban nagy választék!
Férfi fürdőruha . . . . P l\'BO és 2— Férfi fürdőruha, prima . . P és 2-SO
Férfi úszónadrág.......P
Férfi matrózing, színes.....P 1-80
Gyermek fürdőruha......P 1-40
Gyermek úszónadrág.....P ••—
Gyermek niatrózing, fehér
minden nagyság . . P — -BO-tól I"—ig
Selyem tányérsapka......I\' - *10
Selyem leányka és női sapka . . P —*70
Kapható:
FRANK M. MANÓ cégnél
Caengery-ut 3. az. Takarék-épület.
— Orvosi hlr. Dr. Kahán Imre fogorvos szabadságra utazott. Aug. 3-án újból rendel.
— Megvert Öregasszonyok. Csütörtökön a késő délulánl órákban két öregasszonyt szállítottak be majdnem egyidöben a kanizsai közkórházba. Ügy özv. Oerencstr Islvánné 70 éves katonaréli lakós, mint özv Kása Pélerné 68 éves Teleky utcai lakós családi perpatvar közben szenvedlek olyan sérüléseket, amelyek kórház baszAllilásukat tették szükségessé. A rendőrség mindkét ügyben megindította a nyomozást.
akgol-gimhAzium
l-ll. oiitálya nyílik mafl I9W. »/«ptember hóban a
sárospataki ref. főiskolában.
Ebben 8 Éven II h«tl i órtn tanulnak angolul, a. angol "y.lv t*JJ.. ale.|átltde. a c.l.
Angol-internétua »
la nyílt na|. tbten havi 1)0 p.ngó\'rt a kóvelke-róket kapja, mlnd.n kUlSn dl) f«I..Ainll4a« ndlkdli minden hetkóinap angol-gyakori.-. heti z —Z francia v. ntinet. tnngura v. ItrgedQ, vívó «■ (v.»- v. lalparl) mtlhely gyakorló órai. Sportokban íiektanir Irányítja, rt teijeien modern Inttiat I) holdn parkban van. Állandó lanlrl lalOgyelet «t angol gyakorló órtkel aiUlaUII angol-t.ndr vereri - Rttiletee t*|«koiUtót kívánatra küld a, Igazgatósig.
— Bourette ruha a iegellerjed-lebb nyári viseld, mert higiénikus, ló és nagyon olcsó. Selyemlényü bourette métere P 1-20 SchüUnél.
— A Tűzhely, ha abból a pár számból, amely előttünk tekr-zlk. meg lehet ttélul, a családok logelsőrcndü folyóiratává válik iövldu8en. Köp, szöveg. Ismertető cikk, háztartás, lakás, kert, nevelés, testápolás, wekk-end. cssládl-ház építés és szórakozás. szépirodalom, humor 6s te|törő. mlndi-n ínyes élvezet, ott torr ezen a tűzhelyen. Ha pedig az árat, ajándékait és kedve\'.éselt n677(1 k akkor azt lehet mondani, hogy a Tüz-hely boszorkánykonyha. Mórt Inte ml mindent ad m. egéra évi II pengő ii\'l tli-lérért, (melyet Budapest. Szervita-tér »/. alá koll küldoni a Tűzhely elméről az előfizetőinek. Nyomban kap egy 7sur-asztal-terltőt kék lenvászonból valót, Indaothren testéfsel. 4 asztalkendővel, kézlhlmzóssel. Megindul továbbá egy rejtvényverseny, amelynek 1100 nyertette kap szebbnél-szebb ajánilékot, köztük az első díj nyertese egy [.Ingei-féle url-szobál a második teljes meuyaHszoii) i kelengyét
Nyíri újdonságok a kanizsai gőzfürdőben Ideges emberek számára
A sóbajiozásnál tovább, ugy látszik sohasem |ut már a kanizsai strand kérdése. Ezért különösen megbecsülendő az az agilitás, amivel Tóthék, a gőzfürdő tulajdonosai igyekeznek a nyári fürdőzési mindenki számára lehetővé tenni. A pengős gőz éa kádfütdők mellett (10 jegynél vagy a délutáni gőzben) most más nyári újításokat is bevezettek. Julius 1-tól férfiak részére 50 filléres esti zuhanyfürdői rendszeresítetlek, hideg medencével. Ez délután 6 órától áll rendelkeiésre. Ideges, láradt embereknek valóságos áldás ez Is, dt főként a másik uji tás. Ugyanis bevezették az idegesség legjobo gyógyszeréül bizonyult félfürdőket, 5—10 perces locsolással, esetleg pakkolással, ami után pihenés és séta követkeaik. A víz 26\'Vos, amit orvosi rendelet alapján változtatni lehet kinek-kinek szűkség szertan. Ez a félfürdő az orvosi utasítások betartásával 80 fillér és férfi gőz-napokon férliaknak, női napokon nőknek áll rendelkezésre.
— Melege van f Vegyen ventillátort/ Trans-danubta, Csengery-ut 6.
— Halálos lórugaa. Pm Lajos ihárosberényi lakost néhány nappal ezelölt megrúgta a lova és a szerencsétlen ember olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy be kellel! szállítani a kaiiLsal közhórházba, ahol belehalt férüléseibe.
— Találtak a parkban, a Játszótéren egy gyermek-IUI hovalóL — Atvehotő a szerkesztőség ben.
= Schfltz Áruház kirakataiban IHhal|a a legszebb nyári divatujdon-ságokat.
= Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részleifizetésre, 6Őt kamatmentesen is szállítunk. Kopsleln bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
[Fonyódi villaiGlkek
a nairyállomás és a klkiltő küzvellon közelében, a Dulaton partján, türdójoggal
60 havi részlatra
eladók. Minden telek tehermentes, a telepen szállodák, villany, türdó. park. IHalulUiinallial ...... I r r. .___ n . .1 . \'
házpa
etauoK. mtiioen leiek lonermenles, a tolepen szállodák, villany, türdó park. Felvilágosítást nyújt Nagykanizsán El.vtron RAtfl\'-üztct, Városházpalota, Fonyódon ttasch lludolt (az egyik tulajdonos) és Takács építész.
Foaj6d-8áadortclcpl Bascb-féle parcelláiéi.
SPORTÉLET
Ma nemzetközi asztalltennlsz
mérkőzés Nagykanizsán
Csütörtöki számunkban |elezttlk, hogy Tapolca és Auszlrla kombinált csapatával Bikerült Kanizsa válogatottjának egy Davis Cup rendszerű asztalltennlsz-mérkőzést lekötnie.
A verseny a gimnázium tornatermében lesz ma délelölt léi II órai kezdettel. Belépődil 30 fillér.
A mérkőzések sorrendje a kővetkező: Tapolca-Nagykanitsa, Ausztria —Nagykanizsa, Auszlrla—Tapolca.
A cs ipatok a következő felállításban játszanak: Tapolca : Schwarci, Hajós. Ausztria: Salzer, Kohn. Nagykanizsa: Magyar, S\'ampf, Ádám.
A rendezőség minden igyekezete oda Irányul, hogy azt a sportágat, amelyben a magyar síinek már több Ízben világsikert ének el, közönségünknek a lehető legjobb erőkkel mulassa be. Reméljük, hogy a közönség nag) számú megjelenésével lúgja a rendezőség lázadozását jutalmazni.
Az NTE a „Balatoni Kupa-küzdelmében
A Nagykanizsai Torna Egylet futballcsapata, mint jelentettük, benevezett a Siófokon megrendezésre kerülő serlegmérkőzésre. A selejtező mérkőzések során e hó 3-ára volt kisorsolva az MTK Budapest ellen. Az MTK azonban lemondotta a mérkőzést és Igy araatőrcsapatunk küzdelem nélkül kertlil a minősítőbe. A mlnösliő inéi közés e hó 10-én lesz, ahol ellenfelünk az UjpttU Torna Egylet csapata lesz.
Úszósport
Holnap a fiatal kanizsai uszókb&l alakult vlzipólózók A. és B. csapatai negyed 4 órai kezdettel a Herkules téglagyár medencéjében nyilvános trénlngmérkőzést tartanak, amelyre az úszósport baráljalt szívesen látják. Belépődíj nincs.
Hírek a kerületi fennlaz-
csapat versenyek állásáról
(Bakay-seHegmérkAzések)
Nagykunt zi
Ma kellelt volna »z NTE női tenniszezöinek a szombathelyi SE csapatával mérkőzni, azonban az SzSE a mérkőzést feladta, s erről az NTE szakosztályvezetőjét tegnap telefonon értesítette, igy iz NTE női csapata a döntőbe futott, amelyet Kaposváron az ottani Turul SE hölgyeivel fog lejátszani.
A férfi csapatversenyek során ma a PSC játszik az SzSE ellen s ennek a mérkőzésnek győztese kerül össze legközelebb a helybeli Zrínyi TE csapatával.
Sajnos, a mérkőzések közül egyet sem fognak Kanizsán lejátszani. minthogy a sorsolásnál ugy az NTE-nek, mini a Zrínyinek igen magas slartszám Jutott.
Kerékpárverseny
A Nagykanizsai Kerékpáregylet ma d. u. 2 órai kezdettel versenyt
rendez Oelse és Nagykanizsa között.
A versenyre nem tagok Is be-nevezheinek, mérsékelt benevezési dijat kell csupán az Egylet külön helyiségében (Magyar Király vendéglő) legkésőbb déli 12 óráig lefizetni.
Már eddig is számosan beneveztek nem tsgok, akik a szép ezüsf- és bíonzérmek tulajdonosai szeretnének lenni.
1932. )ullu8 3
IALAI KÖZLONV
A Tour de Hongrle
Hódtnozfivásárhely, Julim 2 A Tour de Hongrie kerékplrver seny negyedik napja ujabb dicsőséget hozott a magyn színeknek. A negyedik nap befutója: l. Nemes (Magyarország A. csapata) 6 óra 55 p 32 mp, 2. Mádi "\'--
B. csapata), 3. Viléz (Migyarorazág B. csapala).
(Az NTE háziversenyei) eljutottak az elődöntőkig ét dontókig. Ezekel a mérkőzéseket, amelyek igen sok érdeke i8éget és stílusos játékot ígérnek, a jövő héten bonyolítják le s azok díjtalanul látogathatók.
tárlat
Párta 20-14, London 182), Ncwyoik 51275, Brllaael 71 30. Milano 2825, Madrid 42-15, Amsterdam 207 00. Berlin
121 65, Wien---, Szólta 3-72, Prága
15 15, Varsó 57 45, Budapest Belgrád —•—, Bukaresl 305.
T»r»6ayléziáa
lluza tv 40 fitt., dl. 30 /III., a rozs - /III. emelkedett.
Buta tlazav. 77-ea 12*50—12*60, 78-as 12-60-12-70. 79-es 12-75—1290, 80-as 12-85-13*00, dunánl. 77-es 12 35—1250 78-aa 12-40 - 12-60. 70-es 126(1 12-80, 80-aa 12-70—12*90. rora 12-20 12 5a lak. árpa (uj) 12 50-1300, zab 1575—16 00, lángért 1830-1845, korpa 11-70-11-85.
A IwmU Baik iéTtia-áriolyiunal
VALUTÁK Angol t. 20-60-21 00 Belga fr. 79 30-79 90 Csen k. 1696-17 00 Dánk. 111 30-112-30 Dinár 9*97-1009 Dollár 570*50-573 50 Franciát. 22*30-22 50 Holl. 230*25-231 65 Zloty 63 95-64 45 Lel 3*46-3*58 Léva 4-06-4 19 Ura 28 94-29 24 Márka 135*70-136 60 Norvég 100-60-101-60
MIM. -*--*--
Svájcif. 110*70-111*40 SvAdk. 104 60-105-60
devizák
Amst. 230*45-231*65 Belgrád 9 98-10*08 Berlin 135*80-136 60 HiUsscl 79*40*79*90 Bukaresl 3*43 3*51 Kopenh.lll\'50-112 30 London 20*45-2065 Madrid —■ Milano 2904-29*24 Newy. 571*00-574*00 Oszló 100*80-101-60 Párls 22*33-22*47 Prága 16*93-17*01 Szófia 4 08-4*19 Stoofch. 104*80-106*60 Varsó 64*05-64*45 Wien Zürich 110*80-111*40
Wlem clearlng árfolyama : 80.454.
Italt*: Sálul*] IruOa él U>Uaáá
Vállalat, Iiarkaalxaáa.
Felelős kiadó: Zalai Kárt
Károly.
Máaaa m. aa.
Nyflt-tér.*)
Sárközy Teréz szatócs üzletét Rákóczi-utca l/a. szám alatt átvettem, ezúton felkérem a hitelezőket, hogy követeléseiket 8 napon belül nálam jelentsék be.
Farhas látván
Rákóczi-u. l/a.
*) E rovat slalt közlőitekért sem a zzei-kesztőség, aem a kiadóhivatal nem vállal lelelíaiégel.
Csepp vájja a követ!
A vese, llugy és cpcltólyagban történő kezdotlcges lerakódásokat setikiseni veazl észre: amidőn a fájdalmak már inutalkoz-nak, akkor már :t kóképzödés nagyon előrehaladott litlól a veszélytől tnegrtv-liatja magái mindenki, ha naponta ejy-két pohár regodol vizet Iszik. itt
Ruhafestő, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Dórin ndndornúl
Callértisztitásban vezeti
Horttiy IMfii-it 8. Hunyadi u. 19.
IPFÖ^UFTÉSEK
HlraefAMk s (rntt p*mgM limf .1ml
a fttUitegei klnyvvl^ Nutaiawli
-\'kcrüM»r i>f>ooít elörti /Ifa/en«fO*
Hl» golyós csapágyak sulóhoz, ipedáll sitit olcsón Ford- és Fotdionhoz IJnprr Ullmann és Tóth vaskereskedésében 2154
Kész konyhabútor állandóan kaphsló Dukásx Ferenc sztslosárutlzemében. 3133
Fnnollbulot-oh éi knsatak készlléfe, j-vllásn, nádizéklonás Illésnél, Fóul 4. 3(l3f
Elődé .S drb leander, 6 drb ssparsgus M tgysr utca 8Q.
Fártfli-uhik, cipők, lapkák nlr«ón kan hatók Kaufmsnn Manónál. Teleion 167. 7
RiaksraUzást jutányos áron vállalunk. ármiatti Bazár-udvar. 3143
Négy izohás utcai lakAo augusrtus l-re klsdó Arany Jínoi ulca 12. Bővebbel B Ithyány ulca 10. 2309
POGÁNYVÁR!
uradalmi lajboralm kaphat, k lllerenklnt már 10 fillérért. Legkliebb tétel 25 liter. GROSS KAROLY földbirtokos _Balthyány-ulca 2fi szám.
HAsAt lorhaló kamatos kölcsönét, kamatmentes hossaule|áralu kölcsönné átalakítom. — Felvilágosítás Szántó, Sugár ut 6. 2\'84
U cal műhely lakással, esyizobás lakások a7onnatra ii kiadók Klnlzsl-utca 21. Bővebbel Ballhyány-ulea 10. 2310
Magányos vili* Balatoamérta tllrdőn, 2 szohából álló, (Utdőszezoara kiadó. Clm s kiadóban. 13
P>-loAtp*n« diszkréten klsdó, csak biztos helyre. Clm a kiadóban. 2688
Felsőkereskedelmi Iskolás dlákoksl pó«-vlaoyAro olc<ón előkészítek. Flicher Pál, Kliály-utca 47. 3080
KAtoaobAo lakás Oiires mellékhelyiségekkel, vlsvezelékkel auguszlus 1 re kiadó Király-utca 14. Bővebbet a háitula|-donanál. 9101
KülanbcjAralti butoraaaH szoba fürdőszoba használallal klsd\'l Sugár-ut 34. 3121
Samnné Kopár Teréz
ibea- éi kdtiierkmltó
Készíti jutányos áron legmodernebb dlvttfüzSket, melltartók ái és fűrdőfüzőket. Azonklrüh gyógy-huk6t«Met, sérvkötöket, lúdtalpbetéteket, gu ni ml harisnyákat.
Állandóan kapható:
Kólcsey-ntca 11 Hankanixia.
31S4____
Kelt(szobái loháo Deák-tér 12.
kiadó. - Deutsch, 3160
Gladó egy teljesen u) nagyon izép angol bArgornltora. Oerő kárpitos. 3159
VArflamorty-uloo Ba. számú szép magas, Jóksrbau levő masszív családi ház, 3 tágas szobával, téglázott udvarral, kb. 450 D 01 körülkerített konyhakertlel, s nemes gyümölcsössel, kedvező feltélelek melleit eladó. Megtekinthető d. u. 6-7 óta között.
Saját tcrmésll fajboraimat
már 16 filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb \'»» téléiben kapható. Horthy Mlklót-u. 37.
jól begyakorolt vagonponyva folloKéné (elvétetik Széchenyi-tér 4. 3183
Autó 4 hengeres, 7 lóerős, szép, jó-katbsn eladó Bővebbet a .feladóban. 3192
Udvari kAtosobAo lakás melHktnlyl-sé^ekkel aug. l-re kiadó Pttóll ul 16. 3194
2 hintó, egy szánkó és 2 ló .l.dó —
Sugár ul 29. 3193
KétozobAs és a«saokáa lakás aug 1 re kiadó Caengayut 33. 3191
Király u. 49. izámu hásban szép e|y-uaofaáa lakás összes mellékhelységek-kel augusztus l*fe kiadó. Bővebbel Zwelo nél, Erzsébet lét 1 -319
Kétoaobo, előszoba, lürdőszobából álló lakás augusitus elsejére kiadó 7-nnyl Mlklós-ulca 50. 3190
Egy tisztességes Hu onobétom •sok felvételik. Ktauiz, Sugár-ut 18. 3188
Eqyoxoba, konyhás ulcai lakis összes
mel ékhelyi&éggel kladA augusztus I-re — RákóczI-u. 9. -3186
Garantált
elsőrendű eredményt érhet el
&ZV. Hahn Barnabásné
tartós
hullámositó gépével
10 p ingóért havonta ki a egy kU bútorozott szoba azonnalra Erzsébet-tér 13. ajf> 4. 3181
Kiadó kMMokáa lakás mellékhelyiségekkel augusztus l-re. Erzsébet-tér 16. FUszerüzlell 3187
RuhatlM«lt*a4, vasalást, függönyt es egyéb pucolni valót vállalok. Hercsegné, Erzsébet-tér 13 3181
Klatfé axónnal három szobából álló Iroda helybég, egy üzlethelyiség nagy raktárral, egy butoioratlan hónapos szoba és egy nagy borospince Továbbá augusx-lua hó l-re • egy 3 szobás földszinti lakás, valamennyi a város belterületén. Érdeklódnl lehet a Néptaksrékpénztár Részvénytársaságnál Nagykanizsán, Csengery-ut 4. szám.
Jutányosán eladó egy generáljavi-tott, újonnan fényezett, kis 6 üléses személyautó. — Megtekinthető Báron gépműhelyben.
Csinosan bútorozott külOnbejáratú szoba azonnal kiadó. Bóvebbet a kiadó-hivatalban.
Kótsxobáe utcai lakás mellékhelyiségekkel Hunyadl-u 20., egyaxobáa (udvari lakás Csányl László-u. 9. augusztus l-re kiadó. Bóvebbet Hunyadl-u. 20. -3170
pajzs tetű leveLtetu vertetü és puhateskú Wart.evÓK •
Riziiftt. oyhnSlciftt éj szöíö
permetezéséhez:
Ára:

P/Z-től 3 Itr. 26 KII.
15 . 30 . í f 130 .
50 . 100 . I| 260 ,
100 . 200 . 4!I0 .
200 . 400 . 960 .
(nt|lilen Itmertctók) Beszerezhető: Ország JAzaef cégnél Erzsáket-tár 10. (Ablróaág tasllstt)
Tangorl, Zab is egyéb termények legolcsóbban ná am kapható. Szerecz. telefon 330 -3173
Vennék kllogástahm állapotban levő használ! asztali tdahalyot kél sUtővel. Bő-
vebbet Magyar-u. 44.
-3175
Kapualatti hMSnb^ériitH utcai bu-torozott szoba Jullus 15 ére kiadó. Báthory-u. 3 az. alatt. Belárat Erzsébet tér 10. szám alatt Is. törvényszék mellett. -3176
K«M oookéo lakás az Összes mel-lékhelyMMkktl kiadó augusztus l-re. Máill-nt 15 sz. Katonatét -3167
HÁaloxolaa felvétetik Doroghy sütödéiében Klskantzaa, Orszig-u. 82. -3079
HAroisaaaabAa komlortos utcai lakás aug. l-re kiadó. Clm a kiadóban -3169
Édts wArdskar 40 Iliiéiért lohér édes 44 llllár kapható Sugár ut 41/b 16
Egy udvari és egy utcát a aaobáo la-kAo külön bejárattal aug. l-re kiadó Deák tér S. sz. alatt. 3171
Mariorss .kélsiobáa otcal lakái aug. l-re kiadó. Ugyanott Jókarbanlevő jégsaekrény eladó. Szemere-u. 2 szám 3168
Egy kifutó flut felveszek Krau:: Sándor fuszerketeskedő -3182
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító As műfestögyár
Kaposvár.
Lefakult
bőrköpenyeket, bőrárukat kifogástalanul fest, férfiöltönyöket, női ruhákat, kézimunkákat vegyileg tisztit és szinlartóan fest olcsó árak mellett a „Rózia-Oyár"
Oyüjtőtelep:
Nigjkentm, Erzsébet-tér
Régi poeta-épfllet.
Q yüfflfi Itsf er■ elfl k t eipartirfik
íllJíllíkl! Oyflmfllcsszállitó rekeszek bármily meny-nyiségben állandóan kaphatók
Dakán Ferenc fakeres-kedő aszlalosáru (Izemében
Nagykanizsa, Magyar-utca 106.
2873. vh. sz. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr Bertln József ügyvéd állal képviselt Samu Jánoa javára 308 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a nagykanizsai klr. járásbíróság 1932 évi 2873/1932. sí. végzésével elrendeli kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1932. május 28-án lefoglalt 1280 P-re becsüli Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lenti szAmu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLL t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem ttlnő más loglaltatók javára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra as esetre, ha kielégítési joguk ma ls fennáll és ha ellentik halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehaj. táat szenvedett lakásán, Szepetneken 310. házszám, ezután 261. sz, 178 «., 119. sz. és végül 144. szám alalt, a nelán űzetett Összeg levonásával leendő megtartására halátidőül 1832. évi jullus hó 7-lk nap-Iának d. u. 5 órája tűzetik kl. amikot a bíróilag lefoglalt tehenek, lovak, sertések stb. egyéb Ingóságokat a leglöbbel Ígérőnek készpénzfizetés melleit, esetleg becsáron slul is el fogom adni. Nagykanizsa, 1932. évi junlus hó 14-én.
Xaán üyula s. k. klr. bit. végtebajtó, « , mint bírósági kiküldőn
, _ _ ZALAI KÖZLÖNY_
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
1932 jullus 3.
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
Üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Mikiós-ut 4. SzombatHelyi
Erzsébet királyné ut.
Sopron:
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
Autók ós hintók
kárpitozásét,
tető és oldalfalak szakszerű készítését, javitását, összes kooslgyértó szakmába vágó munkákat a legszolidabb
Autók, hintók,
motorkerékpár
fényezését, gazdasági koosik és gépek
mindennemű festését árakkal vállaljuk
ZIDEK EMIL CSUTORÁS GYULA
kocsigyártó é* kárpitos kociltényeió
Nagykanizsa, Telekl-ut 6. széni alatt.
liiRfstliii Él barátaim Wiíül
Kercsm*ÜMi*t6m*t Athviysx-tam Klskanlxtt&ra, K la rác utca 6. sxám Alá.
Olcsó és jó borok. Magyar konyha. Ponlos ós ligyelmes kiszolgálás. Abouncnseket felveszek iulius 1-tól. Maradok tisztelettel
RaniiMi László
korcsmáros
Kisráo-utoa 6. Buosura ftáno. 30W
Üzlethelyiségem I
áthelyezése elölt női tűzők, melltartók, nőt
kézimunkák ölesén kiáruelttatnak.
„KovaId"ü2E±e
Nagykanizsa, Csengery-ut 5.
■agykanizsaiak találkozóhely* az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmsniozky-utea 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: H0TEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komtort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
ÉRTESÍTÉS.
Gimnázium és polgári flu- és leányiskolái tanulók lafakult sapkái fordításét, úgyszintén leényka egyenruhát készítek meglepő olcsó áron.
Varróleányok felvétetnek.
KOVÁCS RÓZA
varrodája (Katonarét) Tavaatutca 23.
HilM SZÁLLODA. PEliZIll
BALftTONLELLE Telefon: 17.
az előkelő közönség üdülőtelepe _tcl|« üzemben._3164
Szép, csinos modern
magánház
Bajza-utea S/a. az. alatt eladé. Az eladási érat a tulajdonosénál, Bajza-u. t/a. az. alatt lehat meg-érdeklftdnl bérmikor.
__1115
ÉRTESÍTJÜK a tisztelI vevőinket, hogy a péllaka ér*t leszállítottuk: la törköly cca S0° lllerenklnl P t-7fl la szilvórium Cd 50° llterenklnl P l-IO legkisebb vétel l liter, ügynököt jutalékra felveszünk.
lUlytuiw Mini lím GyMu íitékelti tt liHMli SimfbH Vállalata
* rsivénjruéfc M.1..U >1)8
Balatonfenyves,
mint gyermek nyaralóhely...
Ózondus fenyves levegője, partján található homokstrand bársonyossága, egyenletesen mélyülő sekély vize, klímájának szelid és kellemes volta nagyszerű erősítő hatással van gyermekre és felnőttre.
Az Inkey parcellázásból még biztosíthat magának telket a központban, közvetlenül a pályaudvar előtt, fürdöjoggal, 60 havi részletre. — Tovább; felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal sportUzlete.
Prospektust díjtalanul kaphat.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 149 izátn
Nagykanlzu 1932. julius 5. kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatal; Főút 5. szám. Kuithdyt IlókkUdóhivatAl: Kosjuth-utcs 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetést áia: egy hóra 2 pengő 80 tllli Szerkesztőségi él kiadóhivatalt teleion: 78. i
A g:
izdamoratóriumnak a kereskedők és iparosok áruköveteléseire való kiterjesztése
Budupost, julius 4 A holnapi minisztertanács dönl abban a kérdésben, hogy a kereskedők és Iparosok áruk&veleléseire vonatkozóan kiterjedjen-e a gazda-
ögyében ma határoz a minisztertanács
moratórium. A kereskedelmi és ipari érdekeltségek mindent elkövetnek, hogy a kormány a klméleli időt a kereskedőkre és kisiparosokra terjessze kl, meri amennyiben a gardák
a velük szemben való adósságaik fizetésére nem kötelezhetők, viszont a kereskedőknek és iparosoknak fizetniök kell, válságos helyzetbe kerülnek.
Négy évi fegyházra Ítélték és azonnal letartóztatták a Földhitelbank Igazgatóját
Budapest, julius 4 A budapesti büntető törvényszék ma tárgyalta Pender Kálmán, a vagyonbukott Földhitelbank Igazga-
tójának bünügyél. Azzal vádolta az ügyészség, hogy csalás és hűtlen kezelés által 91.000 pengővel károsította meg a bankot. A lörvényszék
Pender Kálmánt 4 évi fegyházra és 4000 pengő pénzbüntetésre ítélte és elrendelte azonnali letartóztatását.
Misztifikáció a merényletterv Albrecht főherceg ellen?
Budapest, julius 4 Arról az állítólag merénylet kísérletről, amelyet az orosz emigránsok Albrecht királyi herceg ellen terveztek volna, a rendőrség még nem tudta megállapítani, komoly volt-e vagy pedig az egymással szemben álló emigránsok komp/omlttálásl ki-sérlete >
A nyomozásba az ügyészség is belekapcsolódott. Valószínűbbnek látszik az, hogy az egész Ugy az egymással lorzsalkodók kicsinyes személyi harca.
A rendőrség befelezte a vizsgálatot annak a bejelentésnek az ügyében, amely szerint Albrecht királyi herceg ellen orosz emigránsok me-
rényletet akarlak volna elkövetni. A további eljárás tekintetében az ügyészség foglal állást. Annak a lehetősége még mindig fennforog, hogy apokrif az a levél, amelyet állítólag a toloncházban levó Fechner-fivéreklól csempészett volna ki Timilso] volt orosz hadifogoly.
Lausanneban ma van a döntés napja:
slkerOI-e a megegyezés a vagy sem —
tausanou, julius 4 Az öt hatalom értekezlete ma délelőtt 11 óiakor kezdödöti és ölnc-gyedóra hosszat tartott. Az értekezleten Megbeszéllék azokat az eredményekel, amelyeket MacDonaldnak a német delegációval folytatott tegnapi tanácskozása hozott. MacDonald a délelőtti éztekezlet után kijelentette, hogy csütörtökön okvetlenül haza kell utaznia, mert pénteken ismét Londonban akar lenni. Herrlot már holnap reggel isméi Lausanneban lesz, Így tehál a holnapi keddi nap lesz a döntés napja. Holnap fog eldőlni, hogy a Jóvátételek kérdésében meglörténlk-e a megegyezés Németország és a voll ániánt államok közi vagy sem. Remélik, hogy a megegyezés létrejön vagy legalább is annak alapjait lerakják, mert a jóvátétel kérdésének végleges elintézése valamennyi európai államnak egyformán érdeke
Budapest, julius 4 A némelek Luisanneban azt a javaslatot terjesztenék elő, hogy hajlandók 2 milliárdot fizetni, de hosszabb Idó — valószínűleg 10 év alatt A párisi sajtó ezt. sz összeget
jóvátétel kérdésében Németország és az antant között, Németország 2 milliárdot hajlandó fizetni
elégtelennek mondja.
I\'árls, Julius 4 A „Parts Midi" Isusannel ludó-sitó|ának |elentése szerint a német delegáció legalább 5 évben kívánja megállapítani a moratórium tartamát. A kincstári jegyek kibocsátása csak akkor törlénhelnék meg, ha ahhoz a NFB lancsa egyhangú határozattal hozzijárul. Németorszíg fizetéseit nem a jóvátételi számlára vagy a hitelező hatalmak számlájára, hanem
az európai gazdasági újjáépítés számlájára írnák. A némel kormány fenntartja magának a jogot a kincstári jegyek visszavásárlására.
I\'árls. julius 4 Pierre Domonique a „Repubh\'que" hasábjain kifejli, hogy ha revízióra kerül a sor, azt nem lehet csupán a Németországot érintő rendelkeiésekre szorítani, hanem ki kell terjeszteni valamennyi békeszerződésre.
Satnskát fegyházba szállították
Budapest, Julius 4 Maluska Szilvesztert az asszonygyilkos Laudenbach-bM egy tilt a síelni fegyházba szállították. A
kremsi pályaudvaron a fegyőrök csak nehezen ludlák megmenteni Mdluskál attól, líogy a kö.önség össze ne verje.\'
Egy „kémkedési per" njabb magyar áldozatai
Budapest. Julius 4 A komáromi kerületi Cheh biróság kémkedés címén Giálány József löld
birtokosi 4 évi, Czuczor Józsefet 41/2 évi, Schcr Kálmánl pedig 3 évi fegyházbüntetésre Ítélte.
Felfüggesztették a pesti áltanárt
Budapest, julius 4. Ráiskny Lajos Honvéd-utcai polgári isk. tanárt, akiről megállap\'ilotlákl hogy jogosulatlanul tanJroskodott,
mert diplomája nincs, illetve hamis, a polgármester felfüggesztene iftlásá-tói. A legszigorúbb eljárás folyamaiban vau.
Találkozzék az Idei nyáron a magyar főváros és a magyar vidéki
A Szociális Missziótársulat a Magyar Munkál védő Nöegylettel egyetemben propagandát indít arra, hogy az idén nyáron a magyar főváros és a magyar vidék megértő kölcsönös felkarolásban lalálkozhassék.
Tegyük lehetővé az olcsó árakkal a magyar löváros elcsigázott keresztény középosztályának, hogy az elmúlt (él nagy, küzdelmes sora ulán üdűlhetsen, pihenhessen, megerősödhessen a további küzdelemre I
Tegyük lehetővé a magyar |vidék-nek, hogy az egyes, arra alkalmas családi otthonokba, ha nem is nagy kereset, de egy kis pénzmag jusson, a fővárosi, befogadott kosztos által I
Szeretném százszor és teli torokkal odakiáltani, hogy ne egy szezon alatt akarjanak meggazdagodni azok a kellemes villával, tágas udvarházzal vagy egyéb nyaralási lehetőséggel rendelkező vidékiek, akik az iilén nyaralókat magukhoz fogadnak, hanem elégedjenek meg egy egészen szerény kis haszonnal, elégedjenek meg egyelőre annyival, hogy saját háztartásuk fenntartását könnyíti meg a fővárosi vendég, gondoljanak azokra a külföldiekre (steyer, olcsó rajnamenti fürdőhelyek stb.) ahol évtizedek alatt fokról-fokra vagyonosodnak a polgárok a fürdőzök ellátása állal, anélkül, hogy valaha is olyan árakat szabnának, amelyek elveszik a nyaralók kedvét a nyaralástól.
Máma hazafias hivatásnak kell tekintenie a vidéknek azt, ha a fáradt városinak olcsó üdülést nyújt, aminthogy nehezen összeszedett filléreit azzal a jóleső érzéssel nyújtja a város a falu felé, hogy ezzel a kevéssel Is enyhili 11 falu és vidék súlyos pénztelenségét I Találkozzék az idei nyíron megértő kölcsönösségben a magyar főváros és a magyar vidék 1
Akciónkhoz csatlakozhalik nyaralási kereső és nyaralást nyújtó egyaránt ... Je entkezzenek, akik olcsón akarnak nyaralni és jelentkezzenek mindazok, akik saját lakásukban, vagy vendégszobájukban nyaralókat szerény haszon melleit vállalnak I Természetesen az erdő, folyó, tó melletti fekvöségek előnyben részesülnek I Különös tekintettel leszünk a gyógyforrásokkal és klimatikus előnyökkel bíró vidékekre.
Már beérkezett címek: Telkibánya, via Gönc, ellátás P 2 50, szobák havi 15—30 P. Rácalmás, Duna melleit, lakás, ellálás, tennisz, rádió P 4\'—. Balalonboglár, fürdés, négy-szeii étkezéssel P 2 50. Szikszó, 5 holdas park, fürdés, négyszeri étkezéssel P 2 50. Nyirábrány, 8 holdas park, lakás, elsőrendű, bő ellálás P 5\'—. Qörömböly Tapolca, lakás, ellálás P 4-—.
Aki akciónkhoz csatlakozik, küldje be nekünk levelezőlapon a pontos adatokat.
A nvarallató: név, társadalmi állás v. foglalkozás, helyiség, \'megye, vnsuli állomás? Milyen az épüle
ZALAI KÖZLÓNV
fekvése? A szoba külön vagy kettesével, vagy a családban elhelyezve? Fürdőszoba, világítás, jó ivóviz van-e ? Van-e árnyas kert és milyen nagy? Közeli kirándulóhelyek, lür-döhcly, gyógyforrás van-e a közelben ? Hány fizető vendéget tud elhelyezni ? Mit nyújt étkezésben és milyen napi ára^ kér a lakás-
ellátásért? (áraink
és 4.—
I\' közt mozognak) csak felnőttet vállal? vagy gyermeket? ifjúságot? felügyelet van-e?
A nyaraló: név, lakás, foglalkozás. M»gelégszik-e egyszerű falusi környezettel, viz mellett óhajt-e nyaralni, vagy erdős vidéket akar?... Kagaszkodik-e a külön szobához és külön étkezéshez? vagy megelégszik-e egy egészen családias elhe-
lyezkedéssel? az ellátásban melyek a kívánalmai ? mit bir áldozni anyagiakban?
Mindkét rendbeli levélhez kérjük a válaszbélyeg csatolását.
Missziós üdvözlettel: Szociális Missziótársulat Nyarallalási Akciója Budapesl, /., Krisztina-kírut 125.

A zalai dalosbéke /\'egyében zajlott le az első uj rendszerű kerületi válogató-verseny
Keszthely pompás ünnepi keretben rendezte meg a magyar dal zalai seregszemléjét
Keszthely, Julius 4
(Kikiimt munkatársunktól) Szárnyat bontott a magyar dal, ami kivirágzott köröskörül a zalai földön és a sok színes, szép dalvirág oda-száilt ezen a vasárnapon mind, mind a gyönyörű Balatonpirlra, annak is a leggyönyörűbb szögletébe, Keszthelyre.
Amikor a magyar kultura minden értékét folyton csorbitgalja, egyre tördeli az apokaliptikus méretű gazdasági válság, van mégis egy csodálatos dúsan termő szigete a magyar kulturéletnek, aminek partjait hiába harapdálja eier gonddal, gáncscsal a világrengés lavinája. Ez a sziget a dal. A nemzeti kuliurának a magyar dalra épült pillérei állnak szilárdan, rendíthetetlenül, őrzik a magyar róna lázas álmait, elsimogatják a keserű barázdákat az arcokon, ledöntik a széthúzás tövises akadályait, testvért a testvérhez, magyart a magyarhoz vezetnek a dal nemes demokráciájában, harcit edzenek, tüzet élesztenek, erőt, kitartás! adnak, vidámíló, szép örömökéi ma, amikor az öröm, egyre idegenebb vendég lesz a magyar poriákon, magyar szivek pitvarában.
Egy ilyen örömteli, szép ünnep volt a vasárnapi kerületi válogató dalosverseny Keszthelyen. ,
Szive, lelke van ennek a városnak és ez a sziv, ez a lélek avatta olyan széppé a magyar dal keszthelyi napját. A lelkesedés, a kuliura szeretete, a dalban rejlő hazafias és morális értékek megbecsülése csodát teremlett. Ezen a dalosversenyen nyoms jem volt sem részvételben, sem eredményben, sem rendezésben a köröskörül zajló válságos Időknek. Ugy készüllek a dalosok, ugy jöllek el és ugy dolgozott a rendezőség, mint a régi dalosversenyek gondtalan napjaiban. Ha csak ez az érdeme lenne a vidék dalos lelkének és a keszthelyi híres vendégszeretetnek, már akkor is érdemes volna, hogy ezt a napot pirosbelüs ünnepként rója ide a
mindennapok krónikása.

Virágos, diszkapus, lobogódiszben a keszthelyi állomás. A dalosokai várja a Balaton-part gyönyörűséges fővárosa. Az első fecskék már itt is vannak. Szekereken, teherautókon érkeztek. Pacsáról, Zalaapátiból, Sármellékről, Vindornyaszőllősről. Kilenc órakor fut be a kanizsai filléres gyors 432 utassal. A vonat-kommandáns dr. Tholway Zsigmond, a daloskerület ügyvezető elnöke, a dalosélet atyja, aki ezt a különvonatot és az egész verseny rendezésének közponli részét áldásos és pihenéstelen közéleli munkásságában a legértékesebb eredmények közé könyvelheti el.
Félóra múlva befut a tapolcai vo-
nal is. Ujabb dalárdák érkeznek. Nem hiányzik senki. A vatulon ninc6 ünnepélyes fogadtatás, de annál több szeretet és gondosság. Tiz óra ulán elindul a hosszú dalosmenet diszes felvonulása a városon keresztül. Elöl hatalmas cigánybanda. A dalárdák zászlai büszkén emelkednek ki a hosszan kígyózó menetből. A város mindenütt lobogó-díszben.
A karmelita templomban 11 órakor sokpapos, fényes ünnepi istentisztelet. A szentély elölt kélfelől a koszorúslányok, mögöttük vöfényeik, aztán a dalos-zászlók festői sorfala. Zsúfolva a hatalmas templom. Vagy 2000 ember. Olt van az istentiszteleten herceg Festetics Tasziló, Fűrsten berg Károlyné hercegnő, herceg Hohenlohe Ervin és felesége, Festetics Antoinelte hercegnő, herceg Windischgrtltt Káyly és herceg Hohenlohe Tafezilo, akik Bontz József kanonok, Relschl Imre városbíró, dr. Tholway Zsigmond daloskerülell ü, v. elnök, Sztankovics János gazd. akad. igazgató és Lénárd János jószágkormányzó kisérelében érkeznek.
A nagymisét Pöitl Ignác karmelita perjel mondta. Az egyházi zenét Sztankovics Lili szóló-éneke, Mllkovich Qéza cello-betétje, ifj. Bognár Imre orgonakisérete és a Keszthelyi Iparosok Dalköre énekszámai avatták művészi értékűvé.
Mise ulán pittűreszk félkörben sorakoztak fel a dalárdák a templom előtti téren, a notabilitások a széles lépcsőzeten. Itt történt a hivatalos üdvözlés. Relschl Imre városbíró, ez a klasszikus vágású, aranyszívű, lelkes magyar ur, üdvözlőbeszédet mondott. Utána következeit a zászlók megkoszorúzása. Koszorúslányok vollak (zárjelben a dalárda): Lénárd Mária (Irodalmi Kör), Bognár Edllh (Zalaegerszeg), Csathó Manci (Csobánc), Szekeres Olzi (Nagyk. Ipartest.) Kőrösy Gizi (Sormás), Szekeres Évi (Nagyk. Levente), Llgety Klára (AlBÓpáhok), Berkes Manci (Viudornya), livslts Nelli (Sármellék), Fáy Maca (Kornárváros), Mayer üizi (Zalaapáti), Oppel Vilma (Pacsa),
Pósch Dusi (Keszthelyi Iparlest) *
A dalosversenynek külön jelentőséget adott, hogy hosszú évek ulán először jelent meg megyei dalosün-nepen a kcrülellöl elszakadt Zalaegerszeg egyik dalárdája. Az olyannyira szükséges és várva várt dalosbékének ezt az első, reményt nyújtó
olajágát örömmel veszi tudomásul a vármegye egész dalosélete. A béke hő kívánságának jegyében zajlottak le a közös ebédek is. A Bocskaiban Tóth Oyula, a résztvevő egerszegi dalárda elnöke köszöntötte fel elsőnek dr. Tholway Zsigmond elnököl, tolmácsolta Czobor polgármester üdvözletét és megköszönte, hogy a kerületi elnökség lehetővé telte számukra a keszthelyi ünnepen való részvételt. Bognár Imre alelnök üdvözölte ezután a megjeleni egerszegi dalosokat, Tholway Zsigmond pedig minden egerszegi dalosra, az olthonmaradollakra Is ürilette poharát lelkes éljenzés közben, majd bejelentette, hogy dr. Krátky István, Nagykanizsa polgármestere, a kerület elnöke, a kőszegi város-kongresszus miatt nem jelenhetett meg a versenyen. Ugyanekkor a Hungáriában is ebéd volt, ahol Relschl Imre városbíró és Samu Lajos nagykanizsai ipartestületi elnök mondtak felköszöntőket.
*
A dalosverseny délután 4 órakor kezdódött a Balaton-parton, díszes és igen nagy közönség jelenlétében. A verseny végéig olt volt Festetics Tassilo, családja és kísérete is.
A versenyre program szerint felvonuló dalárdák az egész nap szünet nélkül tomboló szélvihar ellenére Is tudásuk legjavát nyújtották, szépen fejlődő és nagyon lelkes zalai dalosmunkáról tettek tanúságot.
Ez volt az első verseny, ami teljesen az uj országos alapszabályok rendelkezései szerint fotyt le. A zsűri elnöke Boldts Károly vezető tanfelügyelő, a Dalosszövetség központi kiküldötte volt, tagjai Oaál Sándor veszprémi királydijas karnagy és Eckhardi Antal keszthelyi zenetanár.
A verseny 4 csoportban folyt. Az Ítéletet a zsűri a kerület utján egy héten belül Írásban közli külön-külön minden érdekeli dalárdával. Ekkor tudják meg azt is, hogy melyik csoportban ki lelt a pontszámok alapján az első. Sok egye-netlenkedésnek és békétlenségnek vették elejét ezzel a versenyrendszerrel az uj alapszabály paragrafusai. Az összes résztvevő dalárdák a verseny után nem dijat, hanem emléktárgyat kanpak. Minősité8: résztvehet-e a dalárda a jövö évi országos dalosversenyen ?
Mi sem részletezzük tehát az egyes dalárdák teljesítményét, hiszen a kezdő falusi dalárda kérges kezű
_1932. Julllis 6,
dalosai éppen ugy lelki gyönyörű-\' séget szereztek és éppen ugy hatalmas és alig felbecsülhető értékű teljesítményi nyújtottak, mint a legintelligensebb és legrégibb városi dalárda kollaismerő és magasabb művészi ambicókkal lele dalosai. Minden egyes karnagy a vidéki magyar kuliura önzetlen apostola, kinek munkája megítéléséhez nem csak dalos szakképzettségre, hanem sokkal inkább melegen érzO szívre és tisztán látó szemre van szükség.
A résztvevő dalárdák voltak: 1. a szabadon választott csoportban a Pacsai Dalkor (karnagy Kovács József), Zalaapálii Daloskör (Kovács Sándor), 2 könnyű népdal csoportban: Kornárváros! Dalkör (Drasko-vics Mirlon), Kiskanizsai Levente Dalkör (Lenz Oyula), Sirmellékl Földműves Dalárda (Szőke Oyula), Vindornyaszöllösl Dalkör (Fodor Kálmán), 3. nehezebb népdal csoportban : Sormási Földműves Dalkör (Kovács Ferenc), Alsópáhoki Dalárda (Szabó Pál), 4. könnyebb műdal csoportban: Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda (Parti Lajos), Keszthelyi Iparosok Dalköre (Endre Oyula), Tapolcai Vasutasok .Csobánc" Dalköre (Vargha Oyuláné), versenyen kívül: Zalaegerszegi Daloskör (Bálint Béla).
Herceg Festetics Tasziló a verseny végén Tholway elnöknek igen melegen fejezte kl elismerését és külön is megdicsérte a Tapolcai»Csobánc* Dalkört és a bőgalyás, árvalányhajas Sormási Földművesek Dalkörét. (Mind-kettőnek a közönség-sikere is hatalmas volt, de az elismerés és meglepetés hangján nyilatkoztak mindegyikről a zsűii tagjai is.)
Verseny közben dr. Gárdonyi Lajos kerületi alelnök felolvasta Rtpka Ferenc főpolgármester és Frühwlrth Mátyás országos 0. v. elnök üdvözlő táviratait.
A verseny befejeztével Cigány Sándor, az Országos Dalosszövetség ki küldötte és dr. Tholway Zsigmond mondtak záróbeszédeket, majd a rendkívül tehetséges és sokoldalú Endre Oyula keszthelyi karnagy vezetésével az Osszkar száma és a Himnusz fejezte be a programot.
A versenyt követő karnagyI értekezleten a zsűri tagjai útbaigazításokkal és tanácsokkal látták el a dalárdák vezetőit, külön kiemelve a falusi dalárdák teljesítményének Igen nagy értékét és Jelentőségét.
A szebbnél-szebb serlegeket ezután, mint emléktárgyakat, sorshúzás utján osztották kl. Az emléktárgyak gazdagsága a mai nehéz világban mindenkit meglepett. Bizonyítéka ez a rendezés agilitásának és a zalai földben gyökerező áldozatkészségnek a mqgyar kultura minden ügye iránt.
Este a dalárdák szerenádokkal kedveskedtek koszorúslányaiknak. Dr. Tholway elnöknek a zalaegerszegi dalosok adlak szerenádot.
Este 9 órakor gyönyörű kivilágítás és tűzijáték volt a Balatonparton. 10 órakor kezdődött a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör vegyes-
ZALAI KÖZLÖNY
Akinek 500 pengőjébe került a két útitársa pohár söre
Sopron ég Nagykanizsa között agyafúrt módon kopasztottak meg vasúti szélhámosok egy svájci kereskedőt
Nagykanizsa, Julim 4
Soprontól Nagykanizsáig talán 20-30 pengőbe kerülhet az ul másodosztályon. Jelenleg azonban, amikor az egész világ visszhangzik a különféle rekordoktól, Schönberger Jakab svájci kereskedő is eldicsekedhet azzal, hogy ö az egyetlen, akinek Soprontól Nagykanizsáig 500 pengőjébe került ez az ut.
A becsapolt svájci kereskedő üzleti köiulon van Magyarországon. Sopronból Pécsre akart utazni. Az egyik másodosztályú fülkében megismerkedett egy 60 és egy 40 évkörüli férfivel, akik Sopron után már az első állomáson elővettek egy csomag kártyái, hogy azzal űzzék el nz utazás unalmát. A két útitárs, akik
előzékenyen és gyanú nélkül leszámolt 5 drb. százast, mire a két útitárs tovább forgatta az ördög bibliáját. Amikor befutóit a vonat Szombathelyre, a kártyások igen törölgették a homlokukat, mondván, hogy jó lenne leszaladni egy pohár sörre,
— Qyerünk, szaladjunk be a restibe, addig ugye Schönberger ur, lesz olyan kegyes vigyázni a csomagomra, mondotta és felmutatott a poggyásztartóba, ahol egy terjedelmes csomag terpeszkedett.
A svájci kereskedő, aki készséggel vállalkozott az őrzésre, csak akkor kezdeti nyugtalankodni, .amikor megindult a vonat és a két útitárs még mindig nem Jelentkezett. Végigjárta az egész vonatot, de seholsem akadt
Nyári
újdonságok
leszállított
árakon
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN1
1932. jullus 5__
karának és zenekarának Haydn-hangversenye, ami Keszthelyen Is valósággal elragadtatást váltott ki a termet megtöltő közönségből. Ketltng Ferenc karnagynak, Domdny Sári, Áb-rdmovlcs Márk és Csuka Béla szólistáknak ugyancsak kijulolt a lelkes ováció. Eközben nyújtotta át dr. Odrdonyl Lajos, rövid beszéd és hosszú laps kíséretében a Kör em-lékierlegét. Nagykanizsa ezulán még sokkal büszkébb az Irodalmi Köre muzsikusaira és dalosaira.
A kanizsai különvonat éjjel 1 órakor Indult vissza, Igen vidám hangulatban.
A mintaszerű, hatalmas rendezés oroszlánrészét Bognár Imre, Keszthely páratlan agllitáau nótáriusa, a dalos-ügyek lelkes munkása vállalta. Ment Is minden egész nap, mini a karikacsapás, — ahogyan csak Keszthelyen tudnak rendezni. Segítőtársa volt Irnlts djula Igazgaló, minden kulturális közügynek ezaritka munka-birásu, szívvel-lélekkel harcosa és dr. Gárdonyi Lajos szerkesztő, a rendező-triónak lábbadozó állapot ban is nélkülözhetetlen, töretlen lelkesedéssel áldott tagja.

Késő éjszaka lett, mire Keszthely ulcil elcsendesedlek. A dalosok el-szállingóztak, ki-ki a hazája felé.
A magyar dal felgyu|loll szövét-nekének ünneplő szikra-zápora csillagokkal hintette be a körös-körül feketedő magyar éjszakát.
Barbarlts Lajos
SZÍNHÁZ
A színházi iroda hirei
(*) Vasárnap enttg marad a színtársulat. A kanizsai közönség elismerje ós szeretető bizonyítékaként minden esto zsúfolt házzal honorálja a társulat nomos munkáját s éppen őzért a vezetőség — közkívánatra — az idényt vasárnapig meghosszabbította. Héttőn utazik a társulat uj állomáshelyé™: Nagykőrösre.
(*) Maya kedden este. 22-150 filléres helyárakkal kerül színre az évad revü-operettslágere, a Maya a premier grandiózus előadásában.
(*) Pillangó közkívánatra. Viola Margit második búcsúját szerdán este tartja a színház a Pillangó 22-UO filléres előadásában
(•) Faust az Irodalmi és Művészeti Kör rendezésében. Qoetho halálának száz éves fordulóját a nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör felkérésére és rendezésében Ünneplik meg Ez alkalommal Goethe világhírt költői remeke, a Faust tragédia kerti színre.
További műsor: I\'éntek: Vass Irma é« v. Bánky Róbort
burauja. Tűzmadár. Szombat: János vitéz közkívánatra. Vasárnap d. u. léi 3-kor: János vitéz.
d. u. lét 6-kor Ugy Jó mindhalálig Foleky Klári és Bondo László Vasárnap este fél 9-kor: Bucsuolősdás, Cserebogár, sárga cserobogár operett-ujdonság.
Dugulái ál aranyerei bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, máj- és lép-duzzadás, hát- és derékfájás ellen természetadta „Ferenc lóuef" keserűvíz, naponként többször bevévc, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megligyelések beigazolták, hogy a Fereno József viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. A Ferenc JÓMíf keserűvíz gyógyszertirakban, drogériákban és ftlszerüzielekben kapható.
egyébként kifogástalan eleganciával voltak öltözve, kellemes, megnyerő modorával a legjobb benyomást telte a svájci kereskedőre, akinek elmondották kártyázás közben, hogy Nagykanizsára jönnek.
A fiatalabb férfinek igen nagy szerencséje volt a kártyában, mert félóra múlva idősebb társának minden aprópénzét elnyerte. Az Idősebb ekkor tovább akarta folytatni a já tékot és elővett egy vadonatúj 1000 pengőst, megkérve a kereskedőt, hogy váltsa azt fel. Schönberger kijelentette, hogy annyi apróval nem rendelkezik, mire az idős ur arra kérte, hogy akkor adjon neki kölcsön Kanizsáig 500 pengőt, itl az állomáson majd felváltja az ezrest és akkor visszaadja a pénzt. A kereskedő
a nyomukra. Megkérdezte a kalauzt Is, aki azl válaszolta, hogy o kártyás utasok Szombathelyen maradtak. A csomag természetesen egy üres doboz volt csupán.
Most látta a kereskedő, hogy agyafúrt szélhámosok karmaiba került mire amint beérkezett a vonat Nagykanizsára, nyomban feljelentést lett a rendőrségen. A kapott személyleírás alap|án a rendőrség rádió-körözést bocsájtolt ki a szélhámosok ellen, azonban igen kétséges, hogy lesz-e eredménye ennek az intézkedésnek.
Ez az eset mindenesetre Igen tanulságos a közönség részére, hogy óvakodjék az Ilyen pénzkölcsönzési alapokra fektetelt vasúti ismeretségektől.

Értesítő szemle 4
Az Iparostanonciskola 46-ik évét végezte, a leánytanonciskola a 19-iket. Nevezetessége az iskolának az országos viszonylatban elsők közt álló rajz-oktalása, amiért az iskola Igazgatója és tantestülete a kultuszminiszter külön dicsérő elismerésében részesült. Az Iskola-látogatás Is egyre kielégítőbb. Az év folyamán 231 tanonc mulasztott Igazoltan 6349 órát és 92 lanonc Igazolatlanul 1419 órát, mely utóbbiakból 78 esetben kellett feljelenlést tenni a városi rendőri büntetőbíróságon. Igen élénk tevékenységet fejtelt kl az Iskola cserkész-csapata és az Ipariskolai énekkar. A tantestület a hitoktatókon kívül, Poredus Antal igazgatóval együtt 22 tagú, akik 17 osztályban 508 tanoncol oktattak. Ezek közül hat elemit végzett 197, négy polgárit 105, hal gimnáziumot 10, érettségizett volt 4. Az éwégi 382 léitzámból 339 r. kalh. 32 Izr., 6 ev, 5 ref. vallású.

Az elemi Iskolák 3 körzetében összesen 2952 gyermeket oktattak. Ezek közül 1450 fiu, 1602 leány é* 377 az ismétlölakolás. Az I. körzet létszáma 908, a 11. körzeté 994, a III. körzeté 1050. A tantestület létszáma az igazgatókon kívül: I. körz. 17, II. körz. 19, III. körz. 19 tanító, kik közül 25 férfi, 30 nő. Az Idők szomorú jele az Igazgatói jelentésben az a panasz, hogy az Isméllósök sokai mulasztanak, mert szüleik munkára küldik őket, mlg a kisebbek közt gyakori, hogy a szülök koldulásra szoktatják gyermekeiket. A gazdasági helyzet rovására kell Írni az elemi iskolák hiányos, rozzant felszerelését, sok tekintetben nem kielégítő elhelyezéséi is. A te/tlziral akciónak állandóan 300 körüli résztvevője volt. A kis-cserkészek létszáma évelején Nagykanizsán 104, Klska-nlzsán 64 volt. Balatonbogláron 18 leánygyermeket nyaraltatott az Iskola, a kiscserkészek pedig I.ellére mennek táborozni, Minden osztály évközben kirándulásokat rendezett a városban, helyi Ismeretek gyűjtésére, ipartelepek, intézmények megtekintésére és a határba, földrajzi, gazdasági oktatásra. (Az elemi iskolai tantestület agilitásából fakadt egyéb működést az év folyamán esetenként Ismertettük.)
(Vége)
RÁDIÓ-MŰSOR
Jullus 5 (kedd) Budsput 9.15 A rédló háiltcvtntetljének hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 NsmaetköiJ vlzjclzötiolgiui 11.15 Aridió Ifjúsági félórája. 12.00 Déli harangszó. 12.08 A Mándits-szslonenekar hangversenye. Közben 12.25 Hírek. 18.00 Időjelzés, Időjárás-Jelentéa. 14.45 Hírek. 15.30 Meseórs. I&45 Időjeizéi, Időjárás Jelentés, H. 17.00 Orbán Sándor magyar nótákat énekel, dgányzene-kiséretével. 18 00 E. 18.30 A Wekerletelepi Dalkör hangversínye. 19.15 Bcrky Lili és Oózon Gyula estje dgányzeneklsércttel. 20.15 A Brodway Boya Jazi zene. 21.15 Időjelzés. 21.30 Zongors- és hege\'dtlszonátik. 22.15 Időjáráajclenlés. M«|d : ötnegyed óni konnytl zene. Utána cigányzene
Fonyódi villaíelkek
a nagyállomás és a kikötő közvetlen közelében, a Balaton partján, lűrdőjoggal
60 havi részletre
eladók. Mindon telek tehermentes, a tolepeu szállodák, villany, fürdő, park. Felvilágosítást nyújt Nagykanizsán ElaMron Rádu-űzlot, Város-házpalotn, Fonyódon Baseli liudolt (az egyik tulajdonos) és Takács építész.
„„ Fonyód-Sándortelepi Baich-féle parcellázás.
I
«
ZALAI KÖZLÖNY
1932 jullus 5
A kisipar és kiskereskedelem panaszai és kívánságai
a Nagykanizsáról elindult országot határozati javaslatban
Nagykanizsa, Jullus 4
A soproni Kereskedelmi és Iparkamara most sdla ki szokásos jelentését a mull hó kamarai működéséről, amelyben a kanizsai ipartestület élénk működéséről és a Samu Lajos i|iartesttl!eti elnök áltat tett javaslatról számol be. Ez a javaslat tudvalevőleg kamaraközi javnslatként a kereskedelmi miniszter és a magyar országgyűlés elé fog kerülni és amennyiben nem lenne a kellő foganatja, kamaraközi küldöttség a kormányzónak fogja átnyújtani, mint a magyarországi iparosok elaborá-tumát.
Spiegel Szigfrid kamarai elnök, Samu Lajos határozati javaslatát a következőleg vezette be:
.A Kamara figyelmébe ajánlom Samu Lajos ipartestületi elnök ural, a Kamara nagykanizsai kültagját, a kamara belélelében szerepet kérő második Samut, mint akinek a\'yja is érdemes kdllagja volt Ikamaránk-nak. Szeietettel üdvözlöm benne Nagykanizsa iparosságának hivatott képviselőjét, aki nemcsak helyi, hanem egyben országos Jipari érdekeknek kiván szószólója lenni."
Samu Lajos javaslatát a következőkben teljes egészében közli a havi jelenlés :
A soproni kereskedelmi és iparkamara közgyűlése megállapítja, hogy az évek óla tartó kormdnylgérelek dacára a kézműves- és kisiparos-társadalom gazdasági helyzetének megjavítását célzó Intézkedések egytől-egyig elmaradlak, holott a kormányzatnak ép olyan kötelessége lett volna ezen táisadalmi osztály felsegélyezését előmozdítani, mint ahogy azt más társadalmi réteggel szemben megtette. Az orsiág 300.000 tagot számláló kisiparossága nap nap után hlvla fel a kormány figyelmét azon helyleien kereskedelem- és iparpolitikára, mely az általános világgazdasági helyzetet előidéző okokon kivül szükségszerűen eredményezte az 1932-ős esztendő ipara és kereskedelmének katasztró-fáHs helyzetét. A kormányzatnak a kisiparos társadalommal szemben következetesen tanúsított nemtörődömségének és a jelen tanúsága szerint helytelen gazdaságpolitikai rendszerének tulajdonítható, hogy a mai állami rendnek ezen felbecsülhetetlen értéket jelentő rétegei hite léi vesztetten, lerongyolódotton, eladósodva, minden képzeletei felülmúló nyomorúságba jutottak és az alkotó munkának mintegy megállításával a kisiparosságot éti halálra kényszerilette. Minden iparos hajléka ma egy siralomház, melyben csak végreha|lók járnak-kelnek . és irgalmatlanul elárverezik megtépett ron-gyait.
Megállapítja a Kamara, hogy az Iparosság helyzete a tarthatatlanság legvégső fokúi érte el.
A kisiparosság roskadozik a közterhek súlya alatt és a mai rendkívülien válságos helyzetben a kormányzat részéről állandóan hangoz1 tátott adómérséklések helyett ismételten a lehetetlenségig fokozza, hogy reménye se lehessen a magyar ipar nak jobb jövőjében.
Tisztában kell lennie a kormány zatnak s a magyar nemzet sorsáért felelős tényezőknek, hogy az állam-
háztartás egyensulybahozása a magángazdaság biztosítása nélkül Ideig-óráig tartó lálszateredmény, mely később annál végzetesebb kihatással lehet. Tudatára kell már ébrednie a felelős tényezőknek arra, hogy az iparos- és kereskedőiársadalom te-herbiróképességét túlhaladott magas adókat elviselni és befizetni teljesen képtelen.
Szükségesnek tartja a Kamara az adómoratórium azonnali elrendelését, a forgalmiadó teljes törlését, az általános adókulcsnak a teherbiróKépes-ség határáig való leszállítását, a végrehajtásoknak azonnali felfüggesztését mindaddig, ainig a kormányzat a közmunkákat meg nem inditja, illetőleg olyan helyzetet nem törekszik létrehozni, amelyben lénv-leg lehetővé is válik az adófizetési kötelezettségnek teljesítése. Az egyenlő elbánás elve alapján követeli az alkalmazottakhoz hasonlóan kereseti adónál legalább 1600 pengős létminimumnak megállapítását. Kénytelen megállapítani a Kamara, hogy mindaddig amig a munkaalkalmak megleremtéset-helye-sebben az alkoló munka megindítása a kormányzatnak szemmel láttatólag különösebb gondját nem képezi s helyella Inkább a kényelmesebb adóemeléshez fordul, addig az adók könyörtelen behajtását tervszerütlen-ségnek- kénytelen minősíteni.
Az államháztartás egyensúlyának biztositálára ellenben javasolja a Kamara közgyűlése, hogy megcsonkított szerencsétlen hazánkban lelt légyen az bárki és bármely magas -állásban levő egyénj 1008 P havi Illetménynél magasabb fUeiésl ne élvezhessen Ugyanazon szemé:y más Illetményt fel ne vehessen és egy állásnál többet semmi körülmények között be ne tölthessen. Fontosnak taríja azonban) hogy a havi 300 pengőnél kisebb tisztviselői fizetések érintetlenül maradjanak, illetőleg a már leszállított Illetmények visszaállíttassanak, annál is inkább, mert az iparosság teljes munkanélküliségét éppen ezen kisfizetésű tisztviselők illetménycsökkenlése is fokozta, akik mindenkoron a-helyt ipar és kereskedelem aiimentáiói voltak.
Köveleli a Kamara a közüzemek megalkuvás nélküli azonnali leépítését, illetőleg megszűntetését, az ipar és kereskedelemnek közadóiból szubvencionált szövetkezelek tevékenységének betiltását. Kivánja a társadalombiztosító járulékok leszállítását/ a teljes jogú autonomia visz-szaáililását, valamint az OTI törvényei rendelkezéseinek megfeleiőleg az öregségi járulék 30°,o-ának olcso kamatozású, hosszú lejáratú amortizációs kölcsönök formájában építkezési célokra való felhasználását.
Évek sora óla eredménytelenül kéri az iparos társadalom a kartelek letörését és e téren is csak odáig jutottunk, hogy meghozták a kartelitörvényt és megalakították a kartell-bízottságot, mely a törvényadta jogának gyakorlása helyett csak alkudozik a kartellhalalmasságokkal, akik mindenek előtt Is saját érdekük érvényesülését helyezik előtérbe. Az iparosság nyomorusága nem tür ha-loga\'ást és alkudozáBt és létérdekének biztosítása szempontjából kívánja az iparosság kereseti lehetőségének egyik kerékkötőjét: a kartellek kérlelhetetlen letörését, hogy ily módon a nyersanyag ára a mai gazdaság\' viszonyoknak (munkabérvisxonyok)
Vegyen
ti
Csengery-ut 6.

megtelelő módon alakulhasson ki.
Kívánja a konlárkérdés gyökeres megoldását ugy, hogy a kontárnak munkát adó is büntetés alá essék. Erre annál is inkább szűkség van, mert a kontár, aki a közterhek alól kivonja magái még azt a kis kínálkozó munkaalkalmat is elveszi a közadóktól roskadozó Iparosságtól.
A magyar kézműves- és kisiparos-társadalom mindenkoron eleget tett polgári kötelességének, de most, amikor teljesítőképességét a világgazdasági krízist előidéző okok melleit a tiz éven keresztül folytatott hely leien gazdaságpolitika teljesen legyengítette, méltányosságot és emberiességet kér és joggal igényel azoktól a tényezőktől, akik elsősorban felelősek soisáért.
Nyilatkozat
Ha
Bévizre
jön, keresse fel a
Jutái Hon"
vendéglőt és éttermet,
Rákóczi-ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
Igen tiszte t Szerkesztő Ur I A .Zalai Köílöny" vasárnapi számában személyemmel kapcsolatban egy cikk jeli nt meg, mellyel kapcsolatban a köveikeid nyilatkozat közzétételét kérem:
A zalaegerszegi OTI választmányi ülésen nem sértő és hizafiatlan mv gatarttst tanúsítottam, amikor azt mondla.n, hogy ott az imádkozást feleslegeinek tartom, mert hangsúlyoztam, hogy hazafias érzésében senkii megbántani nem akarok * azt az imát én is odahaza családi körben elvégzem.
Minden kérés nélkül, magamtól szólaltam fel s kértem a t. választmányt, hogy mivel látom, hogy az uj eínök nem közigazgatási szellemei, hanem melegen dobogó szivet hozott magával, nem kifogásolom, hogy munkánkat imával kezdjük s felszólalásom első részét megnem történtnek kívánom tekinteni.
Ne;n ledi a valóságot, hogy én három hónapot kaptam izgatásért, mert csak egy jelentéktelen Ugy miatt Ítéltek el 14 napra, melynek kitöltését felfüggesztették.
Végül megjegyezni kivánom, hogy politikát sem az OTI ülésein, sem egyéb helyeken nem űzök, de a közérdekű ügyeknek, uey mint eddig, ezután Is szószóló|a leszek.
Ha erek után is a t. választmányi tag urak közt van olyan, hogy felszólalásom miatt magát nemzeti érzésében sértve érezné, ugy tőlük ezúton bocaánatot kérek. Tisztelettel Berke György __077 r. tag.
(Éluaknt rtídlóleUrté.) A Ha«a»r.l*-gtut lattxat ialaatl aata 10 Arakap ■ 8«*r«», tg.a inalaq w*r-
1932. julius S
zalai közlöny
napihírek
NAPIREND
Julius S, kedd
Római katollkua: 2 az. Antal. I\'rotest.
Eneae. hu.: Tham. hó 1.

Vároal Muzcum és Könyvtár nyitva catltSitSkOn éa vasárnap délelöll 16-IŐI 13 óiálg.
Qvórvaiertárl éjjoll nolgélal ; a Merkly Belua gyógyaxerlár Pó-ut 12 íz éa a klakanliui gyógyszertár.
OöalOrdő nvllva leggel 6 órllót eale 6 óráig (héllő, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 3—13 Délután 6 órától 50 llltérea zuhinyfürdő
— A polgármester visszaérkezett Kőszegről. Dr. Krátky István polgármester vasárnap esle érkezett vissza Kőszegről, ahol a Városok Kongresszusán Nagykanizsa város képviseletében részi vell és átadla Nagykanizsa város közönségének üdvözlő iratát Jurislch Miklós városa közönségének.
— Tanítók üdülőházának leiavatása Balatonbogláron. Az Állami Tanitók Országos Egyesülete első lóléti intézményét, a balatonbogiári állami tanitók üdülőházát e hó 6-án délelőtt 11 órakor avatja fel Balatonbogláron.
— A kanizsai tüdőbeteggondozó Intézet junlusi forgalmában 45 uj beteget veitek fel, a hó folyamán összesen 153 beteg állt kezelés alalt. Az év elejétől fogva 990 beteg a forgalom, juniusban 14 röntgen és 15 laboratóriumi vizsgálat volt szükséges. Segélyt kapott 40 beteg, kik közt 1230 I. tejet és 6 kg. lisztet osztottak szél.
— Vasúti nyugdíjasok figyelmébe. Nagykanizsa állomáshoz tartozó összes volt DSzA vasuli nyugdijasok az uj MÁV belegiegélyezés! tagsági Igazulványaikat és vényfüze-teiket sürgősen vegyék ál. Az átadási az állomási podgyászpénztár eszközli. Az állomásfőnök.
— Panasz a piacról. Igen tisztelt Szerkesztő Ur I Kérem, tegye szóvá b. lapjában azt a lehetetlen helyzetet, ami a kanizsai piacon nem egyszer előfordul. Megtörtént pl. a minap, hogy a Pestről ide hozott zöldbabot olcsóbban lehetett megvenni a kanizsai piacon, mint amit itt termelnek. Mi az oka ennek ? Az, hogy a kanizsaiak még ma Is őskori mérőeszközöket használnak. Literrel mérik a zöldbabot, meg tányérral. A pestiek viszont kilóra adják. Innét a különbség. Más városokban már régóta kötelező a kllórendtzer. A kanizsai piacon ez nagyon hiányzik. Meg hiányoznak az árusító-asztalok Is. Mert bizony Kanizsa városi nívójához teljességgel méltatlan, vevőnek és árusítónak kényelmetlen, azonkívül tisztaság szempontjából igen súlyosan kifogásolható a földön-árusitás mucsai módszere. Ma már sokkal kisebb helyeken, minden valamirevaló városban asztalokról árulnak. Kanizsán is kellene tenni valamit eléren, már csak a kanizsai piac jóneve, de főként a vásárló közönség érdekei szempontjából. Soraim közléséért köszönetet mondva, maradtam tisztelettel : Egy háziasszony.
A MÁV üzletvezető Nagykanizsára érkezik
Nagykanizsa, julius 4
A nagykanizsai vasulállomáson az áladás és átvétel befejeztetett, az ÜV-löl és igazgatóságtól Nagykanizsára leküldött főtisztviselők és ok-lalóliszlek visszamentek Budapestre. Az álvélel mindenben a legkisebb zökkenő nélkül megy a maga utján. Feltűnést kellelt az első napokban a MÁV nagy Mammulh-mozdonyának érkezése, amely a Budapest - Nagykanizsa közöltl szerelvényt vezette. Értesülésünk szerint üdmán üzletvezető a legközelebbi napokban Nagykanizsára érkezik, hogy álvegye és felülvizsgálja uj vonalát.
— Balatoni üdülő építkezések.
A kulluszminiszlérium tihanyi építkezése a befejezéshez közeledik: a Bodor Zsuzsánna-leányollhon már ebben a szezónban megnyílik és tel-|esen üzemben lesz. A székesfővárosi alkalmazónak kenesel üdülőtelepe a rendkívül nagy látogatottságra való tekintettel idén további építkezéseket végeztetett és a régi sze-mélyzell házat 40 ággyal szállóvá alakította át.
— Bourette ruha a legelterjedtebb nyári viselet, mert higiénikus, ló és nagyon olcsó. Selyemfényű bourette métere P 1-20 Schütznél.
— ,A fúvózenekar és hangszerel." Az utóbbi időben s fuvó-zenekarok számának örvendetes emelkedése magával hozta azt it, hogy a fuvóhangszerek iránti éideklödés a mullhoz viszonyítva erősen fokozódod. Ennek hatása alalt Hermann László győri zeneiskolai igazgató és Korlk-Jónás Dezső győri katonazenekari karnagy tollából a közelmúltban Rózsavölgyi és Tsa Budapest kiadásában A fúvózenekar és hangszerel címmel kézikönyv |elent meg, mely sok tekintetben hasznos gyakorlati utmulatást nyújt azoknak, kik fuvóhangszerekkel foglalkoznak, vagy akik fuvózenekart vezetnek. A könyv ára 4 P.
— A Néptanítók Lapja uj kiadóhivatala. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium kebelbeli sajtó-orgánflma, a hatvanötödik évlolyam-ban megjelenő Néptanítók Lapja, nyomdai és kladóhívatalí teendőinek ellátásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter julius hó 1 tői a Franklin Társulat-ot bízta meg. A kiadóhivatal uj elme: Budapest, IV., Egyetem-utca 4., Franklin Társulat. A lap adminisztrációjával kapcsolatban mindennemű levelezés ide intézendő.
— Rendbehozzák a tihanyi utat. Az Áilamépltészetí Hivatal közlése szerint a tihanyi útszakasz, amely a főhercegi palota fölöli tavaly beomlott, a napokban készül el. A lecsuszoll rétegnél geológusok útmutatásai alapján támaszlómunkát végeztek és remélik, hogy a kijavított ut most már nem fogja a közlekedést akadályozni.
==. Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállítóit árakon árusítjuk. Hosszú lejáralu hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
A HAJ Í:RÍ!Í,liH\\V A KOXÜNSÉGES SKAI\'PAXAKKAIi SZEMBEN!
A ruhamoRánhoz megtelelnek a közönségei szappanok és mosóporok. Az éHi habnak más kell: t>z enyhe, gzóriamentet) Rllda Sbampoo, mely dússá 6* ragyog óvá teszi.
HINDUN HETI FEJ MOS.ÍN HOZ
ELIDA SHAMPOO
— Több slnautó-állomást a Balaton mentén. A balatoni fürdő-telepek régi kívánsága, hogy a vonalok sűrűbben álljanak meg, mert a hosszú kiterjedésű fürdőhelyeken néhol 3-4 kilométert kell gyalogolni, míg a nyaraló állomáshoz ju bal. Beadványban arra kérték a vasutak vezetőségét, hogy főképp a somogyi parton legalább a sinautó — leszálló utas eselén — minden őrháznál megálljon. (Idegenforgalmi Tudósító).
— Herczeg l-\'erene minden írása eseménye a magyar Irodalomnak. A nagy magyar Író legújabb kis regényének közlesét az IjJ luők uj száma Kezdte meg A regény a mai miliőben játszik 6h egy érdekes leányamkot állll elénk. Az li] idők másik uj regényét Harsány! Zsolt Irta. aki élénk színekkel, Mlkszáth-ra emlékeztető dorüa nyugodt, ulbeazélö művészettől (esti meg a tegnap éa ma zaentrljelnek életét. A gazdag szépirodalmi réaz ulán ötletes rajzok, érdekes képek éa közhasznú rovatok, divat, ker léazet, Hzépségápolás. Keroazlrejtvöny. receptpályázat, kézimunka, gaaztrono-mla gazdagítják a magyar urlcsaládok hetilapját, amnl) nek kiadóhivatala Buda-petit, VI. Andrásay-ut 16 bárkinek küld dtjlaltln mutatványszámot. Az UJ Idők előfizetési dija egy negyedévre ti 40 P.
— Hirtelen halál az országúton. Kovács Oyörgy szepetneki cipészmester hétfőn bevásárolni voll Nagykanizsán, ahonnan a délutáni órákban indult kerékpáron hazafelé. Már alig volt egy kilométernyire Szepetnektől, amikor rosszullét fogta el, a következő pillanatban pedig holtan fordult le a kerékpárjáról. Szívszélhűdés ölle meg. özvegyén kivül kél kis árvája gyászolja.

--we;- .. .
-f \\ \' MINDEN SZOMBATON MINDENÜTT
pMf^ v
SPORTÉLET
Jól Sikeralt az asztalitennisz bemutató
Nagykanizsa, Julius 4
Szépszámu közönség előtt folyt le vasárnap délelőtt a gimnázium tornatermében Morvaország és Tapolca válogatottjainak bemutaló mérkőzése városunk asztalitennisz csapatával. Bár vendégeink a méikőzés minden számában győzelmet aratlak, a fiatal kanizsai játékosok is szép játékot mutattak, különösen a pirosban. Reméljük, hogy ezt a versenyt több hasonló log|a követni, s rövid idő múlva Nagykanizsa is vezető szerepet játszik Dunántul asztalitennisz-sporl-jában.
A verseny részletes eredménye a következő:
Morvaország—Nagykanizsa 5:0. Salzer—Magyar 21-8, 21-4, 21-11. Kohn—Stampf 21-8, 21-16, 21-19. Kohn, Salzer—Ádám, Magyar 22 20, 21-19,21-13. Salzer—Stampf 21-10, 21-16, 21-6. Kohn—Magyar 21-5, 21-7, 21-16
Tapolca—Nagykanizsa 3:0. — Schwarcz—Ádám 22-20, 21-10, 19-21, 21-15. Schwarcz—Magyar 21-16, 21-12, 21-lü. Schwarcz— Stampf 21-16, 22 20, 17 21, 22-20.
A verseny fénypontja Kohn-Salzer bemulalómérközése volt, melyei Kohn nyert félórás küzdelem ulán. Ezen a mérkőzésen az asztalitennisz minden szépségét láthattuk. A vendégek fél 3 órakor Keszthelyre utaztak, mely turájuk kővetkező állomása.
Nyolc csapat nevezett be a vármegyei levente-kupára
Zalavármegyei Testnevelési felügyelőség által kiirt 1932. évi leventelabdarugó kupaküzdelem re az egész megye területéről nyolc csapat nevezett. Ezek: Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Tapolca, Balatonfüred, Keszthely, Zalaszentgrót, Badacsonytomaj, Zalaszentmlhály. A küzdelmek lebonyolítását a nagykanizsai leventelabdarugó szakosztály intézőbizottsága végzL A sorsolásokat még e héten megejtik és valószínű, hogy az elődöntők már e hó 10-én lezajlanak,
ZALAI KÖZLÖNY
Beszámoló a fiatal kanizsai uszógárda vasárnapi edzéséről
A téglagyár (Magyar-u.) medencéiében vasárnap tartotta az NTE vízipóló csapata második tréning-mérkőzését. Ismét az A) csapat győzött a B) ellen 10:2 arányban. (Az
A) csapat védelme a B) csapatban látszott és megfordítva.) Jók voltak az A.-ból Deáky, ki a mezőny legjobb embere volt, Haar (5 gól) és Berke (5 gól). Dr. Deliből jó kapus lesz, ha javít uszóludományin. A
B) csapatból főként Szerecz tűnt ki, azonkívül Schlosser, Sajni és Zalai. Klinger jől szerelt, de neki Ij jobban kell unnia. Az A) csapatból hiányzott Darás. A pólózók általában lassan, de blilosan fejlődnek.
Kivánalos volna, ha a kanizsai úszni vágyók korra és nemre való tekintet nélkül minél nagyobb számban belépnének a megalakult úszószakosztályba. Tagsági dl|, mely kizárólag (elszerelésre lesz fordítva, havi 4 pengő. A helybeli sportegyesületek lagjil (NTE, Zrínyi), valamint a középiskolai tanulók és a szakosztály tagjai részére havi 2 50 pengő.
Az úszni nem tudók szakavatolt vezetés mellett (kizárólag kis vizben) 40 méter hosszú és 20 méter széles elkerített részben sajálilhilják el az úszás nemes tudományát
Hölgyeim, Uraim, tessék jelentkezni I Jelentkezni lehet dr. Hajdú úszószakosztály elnöknél és Beike szakosztályvezetőnél a helyszínen.®
Dr. Hajdú György a kanizsai úszósport élén
Az NTE kebelében újonnan megalakult úszószakosztály népes küldöttsége kereste fel legnap dr. Hajdú Oyörgy Ügyvédet é« felkérte, hogy vállalja az úszószakosztály elnökségéi. Dr. Hajdú a legnagyobb készséggel és örömmel vállalta az elnöki tisztet. Ismerve dr. Hajdú agilitását és hozzáértését, biztosan reméljük, hogy a még gyermekcipőben járó kanizsai úszósport az ő vezetése alatt biztosan és gyorsan fog haladni a fejlődés utjin.
Kerékpárverseny eredményei
A Nagykanizsa -Gelse közli országúti verseny eredményei a követ-kerök: 1. Valentin Ferenc 72 perc, Z Nagy Ferenc 72 2 p, 3 Oelencsér Ferenc 74 p.
Az elért idő nem mondhaló jónak, de ez nem a versenyben résztvevők terhére írandó, mert hatalmas ellenszéllel kellett megbirkózni a versenyzőknek. Ilyen nagy szél a motor-jármüveknél Is komoly számitásba
jön, hát még hogy az emberi hajtóerőt milyen mérlékben gátolja, azt csak az tudja, aki néha a szabadban is szokott kerékpározni.
(Dorogi AC—Pécsi VSK 5:2 4:0.) A délnyugati alosztály bajnokcsapata súlyos vereségél megérdemelten szenvedte el az országos amatördönlö első fordulóján.
Közgazdaság
l\'lrlt 20-IJ, London 1829, Newyork 51212>H, llrüssel 71-30, Milsno 26-18, M.drld 42*20, Amsterdam 207-00, Berlin
121 70, Wien----, Szófia 3 72, Prága
1515, Varsó 57 45, Budapeti —, Belgrád —•—, Bukarest 3-05.
Ter»é«Ttéxsá«
Buza tv. 20 flll., dt. 20 flll. emelkedett, a rozs 20 flll esett.
Buza llszav. 77-es 12-70^1280, 78-aa 1280 IMO, W-es 12-99—1310. 80-.. 1305—1320. dunánl. 77-«s 12 55-1270, 78-as 1265-12-80. 79-es 1280-1300, 80-as 12-90-13 10. rozs 1200-1230, tak. árpa (ut) 12\'50—13-00, zab 15-75—161X1, tengeri 18 30—18-45, korpa 11-75—11-85.
1 leaiett Baik ievtu-árii
VALUTÁK Angolt. 20-50-2090 Belga tr. 79-45-80 05 Cseh k. 16 96-17 06 Dánk. 110 80 111*80 Dinár 9-98-10-10 Dollár 570-50 573 50 Pranda 1.22-30-22 50 Moll. 23055-23195 Zloty 63 95-64-45 Lel 3-46-3-56 Léva 406-4-19 Ura 29-02-2932 Márka 13570-136 60 Norvég 100 10-K.1-I0
Peseta —•-\'-
Schlll. -\'—
Svájdt. 1)0-70-111-40 Svéd k. 104 OO-KfrOŰ
lolytail
izAk
DEVIZJ Aniat. 230-75-231 Belgrád 1000-10-10 Benln 135-80-13660 Brűs»«l 79-55-80 05 Bukarest 343-3 51 Kopenh.lKH»-ll080 London 20-35-20 55 Madrid _•_—•_ Milano 29-12-29-32 Newy. 571-00-574-00 Oazlo 100 30-10110 Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-1701 Szófia 4-0&4I9 Stuckh. 104 20-105fl0 Varsó 6405-6445 Wien —■\'-—-•-Zürich 11085-11140
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 4770, eladatlan 1U3II. - Elsó-rendü 111-114, szedett 104 1-08, sze^ deli Itflzép 0-90—0-96, könnyű 0-70 -0-86, l-sö rendű öreg 0-96 1 00, ll-od rendű öreg 0-80—0 88, angol süldői. 1-00—1-10, szalonna nagyban 1-35—000, zalr 1-40 — I 42, hus 1-26—1-58. lélsertéa 1-34-1-44.
Hatja: Mlnlel Sycaáa ál Upktaá* TáUalat, ImkuluiL
HrUriOa kiadó: Zalai Károly.
■ NacrfcuáM A m.
Nyilt-tér.*)
Eiuton értesítek mindenkit, hogy feleségem részére semmiféle hitelt, vagy kölcsönt nc adjanak, mert tudtomon kivüli adósságaiért felelősséget nem vállalok.
Nagykanizsa, 1932. julius 5.
Kovács Ferenc
3314 mészáros.
•) E rovat slatt közlőitekért sem > »er-ketzlótég, sem a kiadóhivatal nem villái felelősséget.
MM, nyMIttl ti szüli
permetezéséhez:
Ara: 3 Itr.
. 30 . SÍ 130
. 100 . í • 260
. 200 . í 5 490
. 400 . 960
(Di|uijn lim./frlú\'. j
Beszerez lietö: nág Józaef
cégnél
Erz.ébal-tér 10. (Ablrétig mellett)
APRÓHIRDETÉSEK
o vllMMi a*. 10 » UMMrf 44- a *>Mr. í-k- •< \'"\'Ml\' M JBII ér. aMu MrtMI mi <«. • Wl. ii«Ji« K r*.UUm 10 uMm •« tll*r. mMm lovábSI 1.1 111. • tultr. Om~t i -us- »«• :,„»» MUtil Utl «<>•" u^UÜ*.
Álll.r rr««S»~k SOV.
Fonollbulorok és kosarak készítése,
javiiáss, nidtzékfonát Illésnél, Tóul 4 . 3039
CIpAk málf kaphatók Armuth Bazár-udvar.
lauAlllton árban
2719
Kamalmintaa hosszúlejáratú kölcaönt nyujtunk salát otthon építkezéséhez. Pel-vllágosltás Szántó, Sugár-ul 6. 2364
PPát«l..aára glmnizlstik.t, polgárit lilkai olcsóéri előkészítek. Clm a kiadóban. 3211
Fölö.ött t«J házhoz szállítva Is, Ismét
ksph.tó Tejközpontnál. Teleion 349. 9
Mzgártyos villái BalalonmárU lürdón, 2 szobából álló, lűrdöszeionra kiadó. Clm s kiadóban. 13
Kcllöszobáa lak*. kiadó. - Deulsch, Deák-tér 12. 3160
c |{gy udvari és egy utcai S ajtait.■ la-k*« külön bejirattal aug. l-re kiadó Deák
tér 6. tz. alatt. 3171
Egy f6MHl tudó mlnd.n.. felvételik KIrily-utca 25. 320U
\'■Wl»*»Bm*rUn, vlzptrljin villa. 2 szoba verandával eltdó ét augusztus l étől kiadó 2 részben U. Clm a kiadóban 18
Egv JóházMI való flu U.aláaatr felvételik Kelemen Rezső cégnél, Deák-tér 9. 3715
ÉRTESÍTÉS.
Gimnázium és polgári flu- és leányiskolái tanulók lefakult ■apkál foi-dlUaM, ugys\'in-tén leányka egyenruhát káaaitek meglepő olcsó áron.
Varróleányok felvitetnek.
kovAcs róza
varrodája (Katonarét) Tavasz-utca 23.
889/1932.
Hirdetmény.
Tótszentmárton község vadászati jogát 1932. «vi Jullus hó 24 én délután 3 órakor a községházánál bérbeadóm.
Az árverési feltételek hivatalomban megtekinthetők.
Tólszenlmárton, 1932. évi juniuR hó 98-án.
Körjegyző.
1982 jullus 5.
Elszomorodott szívvel Jelenlem ugy a magam, mint az alulírottak nevében, hogy szeretett férjem, édesaps, fiunk, testvér, vb, sógor, Illetve rokon
KISS KÁLMÁN
MAV vasutl tiszt
életének 28-lk, boldog házasságának 3 Ik évében rövid szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos leivé tele után visszaadta Jóságos lelkét Teremtőjének.
A drága halottunk hűlt tetemét folyó hó 5-én d. u. 5 órakor fogjuk a temető halottasházából a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint bessenteitetnl és a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyezni.
Aa engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelklüdvééit f. hó 6-án d e 8 órakor fog a városi felsőtem-plomban a Mindenhatónak bemu-tattatnl.
Nagykanizsa, 1932. jullus 4-én
Sxerétetünk klaér utslaó utadra I Nyugodjál békában I
KIM Kálmánná wQI. lózsa Mária n«U. KAlmánka kUfis, Kiss Károly és nejo iiúUl. Paula. UJos, Antal testvérei. J6zsa Jcnö és neje ap4*s. illetve sayóii, Jenő, Dezső, Olga tógorsl, Illetve sóíornóje é« t< «g<»» rokonság.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátok, ismerősök, va amint a vasutas kartársak, kik felejthetetlen férjem, édesatyánk, após, nagyalya és dédalyánk Ida. Deagyek Jánoe
MÁV K(Mllul
temetésén megjelenlek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek, fogadják hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
Hitei a Zalai Kőinél.
Balatonfenyves,
mint gyermek nyaralóhely...
Ózondus fenyves levegője, partján található homokstrand bársonyossága, egyenletcsen mélyülő sekély vize, klímájának szelíd és kellemes volta nagyszerű erősítő hatással van gyermekre és felnőttre.
Az Inkey parcellázásból ínég biztosíthat magának telket a központban, közvetlenül a pályaudvar előtt, fördőjoggal, 60 havi részletre. — További felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal sportüzlete.
Prospektust díjtalanul kaphat.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 150 uim
Nagykanlzu 1982. Julius 6, szerda
Ara 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
BacfkesitAiéf éi klidóhlvstsl: Fóut S. uim. Keszthelyi tlókklidóhlvstil: Konutta-uta 32.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Klóttietéil in. egy bóra 2 pengó •• IUI Sicrkciitóiégl él Eiadóhivatall telelőn: 78.
Ma van a döntö nap Lausanneban
Még mindig erős ellentétek vannak a
Lausanne, Julius 5 Hcrrlot és MacDonald hosszabb tanácskozását a déli órákban megszakították. Herrlot a reá várakozó hírlapíróknak azt mondotta, hogy ragaszkodik a hitelezi államok értekezletén a mull héten megállapított feltételekhez, mert minden engedé-kenyiég saját kormányának bukását Idézné elö otthon. MacDonald délután kdlOn tárgyal a franciákkal és németekkel.
Sxerda: dönti nap
Lausanuo, julius 5 A MacDonaldnál folytatott tárgyalásokról az a hlr terjedt el, hogy a franciák magatartása egyelőre Igen merev. Mindenesetre az a be-
Nem történt előrehaladás . . .
Amerikának fizetnie. Olasz körökben ugy vélik, hogy Grandi nem írja alá az olasz kormány nevében
francia és német álláspont között
nyomás kerül túlsúlyra, hogy dönlö napokról van szó és hogy ma estére az értekezlet eredménye nagy vonalaiban, akár negatív, akár pozitív Irányban, megállapítható lesz.
Ha kétértelműség marad fenn, a itilái ialpraállitása lehetetlen
Grandi olasz külügyminiszter kijelentette Lausanneban, hogy eredménnyel kell befejezni az értekez-lelet. Ha kétértelműség marad fenn, akkor a világ talpraáliitása lehetetlenné válik. A szabályozásnak ki kell terjednie mindazokra az európai államokra, amelyek a jóvátételek és háborús adósságok tekintetében akár hitelezők, akár adósok.
lsusanne, Julius 5
(Éjszakai telejonjelentés) Papén kancellár MacVonaldlil távozóban kijelentette, hogy a megoldási módozatokról tárgyaltak, de nem történt előrehaladás. Mosolyogva je-gyezle meg, hogy a tárgyalások tovább folynak.
A megoldás dolgában erős még a vita Franciaország és Németország között.
A Havas Iroda lausannei tudósítója szeriut a brit delegáció körében Grandi olasz külügyminiszter tegnapi nyilatkozatával kapcsolatban azt a kijelentést tették, hogy Nagybri-tania csupán annyit követel Németországtól, amennyit magának kell
Egyénit5 jogon vesznek
a lausannei egyezményeket.
Korányi nem. megy hl Laaaanneba ?
Budapest, Julius 5 Korányi pénzügyminiszter tervbeveit lausannei utazása egyelőre bizonytalanná vált. Eredetileg ugy voll, hogy a pénzügyminiszter ma utazik el, azonban Ismét rosszabbul érezte magát és orvosai kijelentették, hogy egyelőre ágyban kell maradnia. Hlr szerint Walko Lajos külügyminiszter hazaérkezése után Korányi Frigyes báró fi heli szabadságra megy.
részt adós és hitelező államok a keleti jóvátételi konferencián
a német Jóvátételi kérdés tárgyalása várakozáson felül elhúzódott és Igy már nincs elég idó ahhoz, hogy a német Jóvátétel kérdésében esetleg létrejövő megegyezést a keleti jóvátételekre megfelelően alkalmazzák. Hangsúlyozta, hogy a kiküldendő bizottságban az összes érdekelt államok, léhát ugy a hitelező, mint az adós államok egyenlő jogon fognak résztvenni és a régebbi uieg-
Lausanne, Julius 5 A keleti jóvátételekben érdekeli országok kiküldöttei bevezető megbeszélést tartoltak, amelyen Walko Lajos külügyminiszter is megjelent. A megbeszélésen Hymans belga külügyminiszter feltelte a kérdést, hajlandók-e a keleti jóvátételekben érdekelt országok kiküldöttei hozzájárulni ahhoz, hogy ügyükkel egy külön bizottság foglalkozzék, meri
különböztetés netn fog érvényesülni.
Walko La|08 külügyminiszter azt kérdezte az elnöktől, hogy a kiküldendő bizottságnak hatásköre csak a jóvátételi és a békeszerződésből származó köveleléickre fog-e kiter-ledrii vagy pedig felöleli az egyéb gazdasági és pénzügyi problémákat is. Hymans azt válaszolta, hogy ennek a bizottságnak csak a jóvátételi kérdésre lerjed ki a hatásköre, egyéb gazdasági kérdések tanulmányozására pedig egy másik bizottságot fognak kiküldeni, amelyben a Népszövetség is képviselve lesz. Az értekezlet ezután egyhangúlag hozzájárult a blzollság kiküldéséhez, amelynek elnöke Theunls volt belga miniszterelnök lesz. Valószínű, hogy a bizottság Párlsban fog tanácskozni.
MacDonald nem hajlandó az ujabb német javaslat tárgyalására
I^usanno. Julius 5 (Éjszakai telefonjelentés) A keddi megbeszélésekről, melyek MacDonald és Herrlot közölt fo\'ylak, a következők szivároglak kl. Az angol tervezetben nem annuitásokról, hanem kötvénykibocsátásról van szó, amely I *t5 milliárd német Márka lenne. A tervezet azt a biztosítékot is magában foglalja, hogy Németországnak Is megengednék a 3 éves moratóriumot. Az évi 5Yo kamat és 1 százalék törlesztés változatlanul fennáll.
A tervezettel kapcsolatban egyes hírek szerint Németország részéről módosítás várható.
Papén kancellár u|abb javaslatot terjesztett MacDonald elé, mely szerint az átalányösszeget 2 milliárd és 600 millió Márkára emelnék. Ezzel szemben Németország a fegyverkezések egyenlőségét és a Németországgal szemben megállapilolt háborús bűnösség megsemmisítéséi kívánja.
Hírek szerint MacDonald kijelentene Papén ujabb javaslalával kaji-csrolalban, hogy erről a kérdésről nem hajlandó tárgyalni, mert a politikai követelések nincsenek kapcsolatban a jóvátétel kérdésével.
mw-V-nJAmjuuiaiammm..............
Tejrendelet vidéken, a tanitók helyzete és a debreceni zavargások
a Ház utolsó ülésén
A képviselőház október 26-án tartja első ülését
Budapest, Julius 5 A képviselőház ma délelőtt tartolta utolsó ülését a nyári szünet elölt.
Sándor István a tejrendeleinck vi-
dékre is tervezett kiterjesztése ellen beszéli.
Kun Béla a ianitói kar nehéz helyzetének javítását sürgelle. Peyer Károly a társadalombiztosí-
tási terhek szüneteltetésének gondolata ellen tiltakozott.
Több felszólalás ulán elfogadták az elnök napirendi indítványát, amelynek értelmében a lláz legkö-
zelebbi ülését október 26-án tartja.
Györki Imre sürgős Interpelláció keretében telte szóvá a debreceni gyűlésen történt eseményeket.
Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter válaszában kijelentette, hogy az ügyben elrendelte a vizsgálatot. Ennek alapján megállapította, hogy a tömeg magatartása nemcsak Jogossá, hanem kötelességgé tette a rendőrség fellépését. A megtorlásra okot nem talál és elvárja a rendőrségtől, hogy kötelességét a jövőben Is hasonló módon teljesíti.
A miniszter válaszát a Ház többsége tudomásul vetle és ezzel az ülés véget ért.
A magyar tanítóság 12 pontja
Budapest, Julius 5
A magyar Tanítóegyesületek Országos Szövetsége ma tartotta országos nagygyűlését Rákos István elnöklete alatt. A kultuszminisztérium részéről báró W/íiss/cj Gyula és Padányt Andor jeleni meg.
A gyűlésen az egységes tanitó közvélemény a tanítóság erkölcsi és anyagi kívánságait 12 pontban foglalta össze.
A következőket kérik:
1. A nyolcosztályos népiskolát. 2. A középiskolai érettségire épített főiskolai tanítóképzést. 3. Szakszerű iskolai felügyeletet, az iskolaszékek és gondnokságok mai formájának megszüntetését. 4. A segédtanltóság eltörléséi. 5. A tanítók bekapcsolását a községi és városi közigazgatásba. 6. Egységes és egyenlő el-hánlst a tanítóság részére. \'/. Az óvónők számára a Vlll-ik fizetési osztály megnyitását. 8. Az Igazgatói pótlék rendezését. 9. A tanyai tanitók részére a működési pótlék megállapítását. 10. Tanítói h.ternáluBOk szervezését. 11. A terményllzeléses rendszer megszűntetését. 12. A kántori és lanilói fizetés teljes szétválasztását.
A nagygyűlés mintegy 100 delegátusa ezeket a pontokat külön-külön tárgyalta le. Elhatározták, hogy kívánságaikat a kormány elé terjesztik.
Kinevezett elnök kerül az ipartestületek központjaélére?
Budapest, Julius 5 Az iparosok körében éles harc dul az Ipartestületek Országos Központ j. elnöki és igazgalói állásai körül. Legutóbb az a terv merült fel, hogy az elnöki állást az első alkalommal ne választás ulján töltsék be, hanem a keleskedelemügyi miniszler nevezze ki az első elnököl, mire a törvény élteimében joga van
ZALAI KÖZLÖ NV
1932. julius fi
Véres dráma két halottal a londoni magyar követ vörcsökpusztai erdejében
A segéderdős agyonlöltc az erdőst, aztán, amikor « csendőrök érte mentek, fabelőtte magát
Unit, julius n (Saját tudósítónktól) A Kerkavidék lakosságét véres dráma tartja iz-galombjn, amelynek kél halálos áldozatát most boncolják fel a nagykanizsai törvényszéki orvosok, a vizsgálóbíró jelenlétében
Zichy-Rubidó gróf londoni magyar nagykővel vörcsökpusztai uradalmában már hosszabb idő óla le\'jefilet-tek szolgálatot Sümegi Lajos \'10. éves cíaládos erdős és Felső András 20 éves segédje. Az erdős és segédje közöli ellenséges viszony fejlődőit ki.
Tegnap is szolgálali ügyből kifolyólag összeveszlek egymással. Felső elkeseredésében fogta eidős-segédi Igazolványát is azt Sümegi előli darabokra léple. Sümegi erre fiatal segédjét állilólag arculütötic, bár erre ezldőszerinl bizonyíték nincs, majd jelentéit telt az incidensről Mátray Andor uradalmi intézőnek, aki hogy a békét helyreállítsa, maga ment ki az erdőbe. Felső azt pani-szoila az intézőnek, hogy Sümegi vele durván bánik és agyonszekálja, amil ő nem bír kl. Mílray, aki mindkét emberét használhatóságuk miatt szívelte, megígérte Felsőnek, hogy majd áthelyezi öt az uradalom budafal erdejébe. Felső ezl nagyon megköszönte és már ugy is volt, hogy ma reggel elfoglalja uj állomáshelyéi.
Tegnap délután azután történi, hogy Sümegi beszédb: elegyedett Pintér Ferenc uradalmi gazdával. Egyikük sem vette észre, hogy hátulról feléjük közeledik szolgálati fegyverével Felső András segéder-dői. Tüz villant, fegyver dörrent és Sümegi egyetlen Jajszó nélklü összeesett és holtan vágódott el az erdő avarján. Felső hátulról lelőtte Sümegit, akit a golyó nyakszirten talált és azonnali halált okozott.
Pintér a menekülő Felső ulán akart futni, ez azonban villámgyorsan bevette magái az erdő sűrűjébe és ott nyomaveszetl. Pintér ekkor az uradalom irodájába rohant és jelentette az esetet Málray inlézőnek, aki viszont jelentést tett a községi elöljáróságnak és csakhamar megérkeztek a csendőrök.
Felső segéderdős ezalatt Tormafölde községnek vetle utjál, ahol felkereste Simon Jáuosné fiatalasszonyt akinél letelepedett.
Persze ezalatt a csendőrség már tisztában volt az eseményekkel és a kerkaszentiniklósl őrség egy járóre már útban volt a gyilkos elfogatására. Mikor megtudták, kogy Tormaföldére vette útját, ők is utána ira modtak.
Felső azonban Simon Jánosnénál folyton szemmel tartotta az ablakból az utcát és figyeli, nem közeledik-e valami hatósági személy. Este 7 óra leheled, amikor az ulon kakastollasok vállak láthalóvá. Felső
el akart szökni először, de csakha-)
mar meggondolta magát, felkapta szolgálati fegyveréi, éles golyóra töltötte és maga elé helyezte. Abban a pillanatban, amikor a csendőrjárör belépett az udvarra, Felső fegyverének csövét homlokához illesztette és meghúzta a ravaszt. A dördülés után véresen esett össze. Mire a járőr belépeti a szobiba, már elveszítene eszméletét és este 9 óra felé meghalt.
Mindkét holttestet a karhatalom őrizte, mig jelentést tettek a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbírójá-
nál, aki elrendelte a kél holttest fel-boncolását. Ma délután dr. Lukács Béla vízsgálóbiróscgéd, dr. Nls-ponszky Béla és dr. Ország Lajos törvényszéki orvosok kiszálllak a helyszínre és megejtették a két holttest leiboncolását. A boncolás megállapította, hogy mindegyik lövés halálos volt és semmiféle orvosi be-avalkozás nem ludla volna megmenteni a két embert.
Ugy Felső Andrási, mint Sümegi Lajost holnap délután temetik el. Sümegi feleiéget és több gyermeket hagyott hátra, kikről most a grófi uradalom fog gondoskodni.
A Kerkavidéken a ketlös dráma érthető izgalmat vállott ki mindenütt.
(B. R.)
Színes női BouretteK
métere csak.....P 1"50
Közkedvelt
„Olcsó Osztályunkon"
nyári divatujdonságok és maradékok félárban.

pénz-
Kanizsai vendéglősök küldöttsége a ügyigazgatónál
A borfogyasztásiadé, a végrehajtások, a borbalyazás
ZaluogerszeK. Julius r> A vendéglősök régi sérelme a magas borfogyasztási adó. Ez ügyben a napokban megjelent a nagykanizsai vendéglősök szakosztályának képviseletében Ritser Mór vendéglős és Banekovlch János ny. igazgató-tanító titkár dr. Bruzsa Oyula zalaegerszegi pénzügyigazgatónál, akinek elpanaszolták, hogy a botfogyasztási adó indokolatlanul nagy. Mikor a bor ára 2 pengő voll, akkor 10 fillér voll az adó, most, hogy 60—80 fillér a bor, az adó 20 fillér. Ezenkívül kérték a pénzügyigazgatót, hogy a pénzügyi hatóságok adjanak módot a kilüzötl végrehajtások elhalasztására az ószi szezonig és az úgynevezett borbalyuzás legszigorúbb üldözését kérték.
A pénzügyigazgató válaszában kijelentelte, hogy ebben az ügyben csak az adófelszólaml.ási bizottságok illetékesek. Méltányos a kérelem, mely szetinl a 10 filléres literenkénti járulék lépjen életbe. A végrehajtások őszig való felfüggesztésére vonatkozólag pedig a pénzügyigazgató
kijelentette, hogy adói kell fizetni és aki nem tudja egyszerre, az kérjen részletfizetési.
Az Irodalmi és Művészeti Kör tagjainak figyelmébe
Nagykanizsa, Julius & A Ooelhe-cenlennáris esztendő ünnepségei egymást érik az egész müveit világon. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör a világirodalom halhatatlanja emlékének és a Kör irodalmi és művészeti hivatásának kívánt hódolni és eleget lenni akkor, mikor az itt működő színtársulatot felkérte Ooethe leghatalmasabb alkotásának, a Faust-nak előadására. Az (Intiepi díszelőadás csütörtökön este 8 órakor lesz a Városi Színházban. Az Irodalmi Kör minden tagját ezulon nyomatékosan kéri, hogy a kimagasló irodalmi esemény alkalmából ezért magáért, de meg a Kör presztízse és városunk kultúrájának jóneve érdekében is minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
Polesinszky Emil nyugalomba vonul
Nagykanizsa, julius s Csak nemrégen btceuzlunk el Poredus Anlal nagykanizsai Iparos-tanonciskolai igazgatótól, moit ujabb igazgalói nyugalomba vonulásról kell beszámolnunk. Az 1. körz. állami elemi iskola igazgatója, Polesinszky Emil, \'42 évi állami szolgálata után nyugállományba helyezéséi kérte és az őszi uj iskolai évben már a jól megérdemelt pihenőre vonul viszza.
Polesinszky Igazgató a magyar tanügy nagyon értékes, komoly ereje voll, mindenkor a nemzeti nevelés lelkes harcosa és úttörője. A megszállásig Csáktornyán tevékenykedett, azóta pedig a nagykanizsai tantestület érdemes tagja, aki az egész város közbecsülését érdemelte kl. Azok közé a megalkuvást nem Ismerő tanügyi tölgyek közé tartozott, akik egyik kezükben a nemzeti zászlóval, másikban a kultura fáklyájával szolgálják nemzetüket, csendben, szinte hangtalanul, de annál erőteljesebben, Intenzivebben és értékesebben. Távozása mély ürt hagy hátra,
Utódját illetőleg a tanfelügyelő véleményezése alapján a közoktatásügyi miniszter még ebben a hónapban dönt.
Kanizsai mintára ki-fosztották a fehérvári székesegyház és zsinagóga perselyeit
Nagykanizsa, Julius r> Néhány nappal ezelőtt Ismeretlen tettesek éjjel betörtek a székesfehérvári róm. kath. székesegyházba és a zsinagógába. A két helyről összesen három perselyt vittek magukkal. A megindult rendőri nyomozás két gyanuskülse|ü alakot vett gyanúba, akiket előző napon a templomok körül láttak ólálkodni. A gyanúsítottak a betörés után azonnal eltűntek Székesfehérvárról.
A nagykanizsai rendőrség most értesült a székesfehérvári persely-foazlogatásról, amelyet összefüggésbe hozoll az Itteni Mlsszlósházban nemrég elkövelett perselyfosztogatással. A Zalai Közlöny Is beszámolt arról, hogy két gyanús alak könyörado-mányétt kopogtatott a Missziósház ajtaján, majd azzal az ürüggyel, hogy Imádkozni szerelnének, bementek a kis házikápolniba. Csak lávo-záiuk ulán fedezték fel, hogy magukkal vitték az egyik perselyt.
A nagykanizsai rendőrség már összeköttelésbe is lépeti a székesfehérvári rendőrséggel annak tisztázására, hogy egy ugyanazon személyek követték-e el mind a két helyen a perselyfosztogatást.
" ídilárás
A nagykanizsai meteorológiai mca-Itgyclö lelentések i Kedden a Mmtrsik-lei: Reggel 7 énkor +20, délután J ónkor +294. ti te ü órakor -f»8. PtlhAlti: Eigész nap tiszta égboltozat. StéUrdny: Heggel uélocnd, délben és este délkeleti skél.
SfÉluukal rádlóJcUntési A ■iluraté-lal IsMut l.t.nlt ■•«• 10 *rm-or i lyan malag, uárax ISI várhat*.
1937. lullus 6
ZALAI KÖZLÖNY
„És kezükben a hangulat pányvájával..."
fl „Riff Kabilok" — flz elnöki szék dija — Ahol pörgettyűvel gyűjtögetik a szegény gyermekek karácsonyi örömét — Keringő: á 60 fillér — Csurranósra ázott „Riffek" stb.
— Hétvégi riport —
... í» kezükben a hangulat pány-
vájával megindultak a forró nyári délutánon Zalaországból — Somogy-orazág felé...
Szombat volt. Julius első szombatja. A „Riff Kabilok" irredenta és jótékony asztaltársaságnak tagjai tartották szokott havi összejövetelüket az .Éden kioszkban", ebben az olég szerencsés gondola! nyomán született, azép nyári kiránduló vendéglőben.
A szürkére perzselt égmezőn ziláltan lobogott a rohanó Napparipák sörénye. Meleg volt. A bandukoló Riffek csak szórványosan kapaszkodtak a hegyoldalra. Legkésőbben az elnökség, akit e miatt meg is nc-hézményeztek. Ez azonban nem akadályozta a hangulat madarának szárnybontását, csakhamar ott röpködött az asztalok felelt az élénkülő, ébredő jókedv vidám szárnyain. Különösen, amikor az újonnan érkezetteket sikerült egyenkint bele-ültelni az elnök ominózus székébe. Minden szerény tiltakozás hiábavalónak bizonyult, bebiztatták az asztalfőn üresen ásiló székbe a szerénykedő! és csak elhelyezkedése után tOrt ki a viharos kacajfergeleg. Ugyanis, aki elfoglalja az elnök üres székéi (az elnököt t. i. nem engedik .egyelőre" beleülni, hanem a tagok közé kell ülnie), annak nyomban egy liter bírságot kell a köz javára fizetnie. És meg is fizették a 48, vagy 60 filléresből. Ugy, hogy csakhamar odakerültek a három decis flaskák mellé a pohos és gőgös literes butellák is. A humor az egészből mégis olt csúcsosodik ki legjobban, amikor a később érkezőket éppen a kárvallók biztatják a szék elfoglalására a legjobban. — Sikerült is ekként valami I3!uj elnököl lógni. Hogy azonban később a merészebb Kabilok már 2 liter bírságol hajlottak be, azt meg kellett állapítani az üvegek rohamos szaporodásának láttára.
Amikor már együtt volt a társaság, megindult egy kis pohár. Halkan koccanva hullottak bele a szeretet fillérei a Rongyos-gárda javára. A pénz dalának szordinós muzsikája csendült meg minden beléhulló garas nyomán. Ezeken az összejöveteleken gyűlnek össze a tagsági díjként szedeti és önként is adott fillérek egy pár szegény gyermek karácsonyi örömének megvásárlására. Mert, akit ma ide összehozott a Szeretet, annak mindenkinek belehullalja ebbe a pohárba adóját...
Apró intermezzók is ciőlordulnak ilyenkor. Most is az egyik nyugalmazott iskolaigazgató szerényen három ezüst pengőt csúsztat a Riffek
elnöke elé. Szó nélkül. És a kis pohárban meglapuló, de már kerek ötpengőssé dagadt 20 fillérek közé alázatos lendülettel hullott be a három ezüst pengő... Ezer annyit adjon érte a Teremtő...
A riffek az egyik kanizsai pénzintézettől lejárt takarékperselyt vásároltak. Minden hó 1-ső napján ez a persely a takarék állal lel lesz nyitva és tartalma pontosan jegyzékbe véve, betétként elhelyezve. Havonta 15 — 16 pengő gyül igy össze. Van a Riffek között egy öreg Kabil. Ennek egy elefántcsont pörgettyűje Összejöve-
...A horrizonton hatalmas felhővárak omlanak össze s a Napisten lovainak feltört szügyiből piros sugarakban ömlik szél rajtuk a bíboros vér. Innen, a Kioszk terraszáról gyönyörű látvány a biboros naplemente. Előtérben a porfelhőbe burkolt várossal (ugyanis a József-, Vörösmarty- és Rákóczi-utcákon is végigbandukolt keshedt mivoltában a városi kuliura hajdani tényezője: a kiérdemesült Ontözökocsl, hogy nagyobb pori csináljon), hátiérben pedig a jószagu hegyoldalak virágzó szőllő-tökéivel fodrosán hullámzó csipkés lcvéltengerével, a magas töltésen pedig a kis kanyargó, pöfögő iskola-vonattal . . .
A tet ssz összetolt asztalai itt—ott még eszegetik a jó későre elkészült zónákat. A kabilok előtt háromdecls üvegekben csillan meg a Bachus-lé,
Nyári
újdonságok
leszállított
árakon
5INGER
DIVATÁRU HÁZBAN!
telnél, találkozásoknál, vagy bárhol, ahol a jókedv madarai fészkeinek, előkerül a pörgettyű. A vesztes fizet a perselybe. Kártyánál a nyerő a pinkán kívül fizet a perselybe. És — érdekessége a dolognak — senki sem sajnálja ezeket az igy el-guritott filléreket, mindegyik arra gondol, hogy karácsonyra meleg ru-hácskák, kis fényes uj topánkák kerülnek a rongyokkal lakari testecs-kékre, mezítelen, fakó lábakra. — Kinyiinak a kis sáppadt arcokon az öröm szép pirosvirágai és a szemekben a hála csillogó mécsesei.
Ennek az egyesületnek, bár már annyira szaporodott a számuk, hogy túlnőtték az asztaltársaság kereteit, nincsenek alapszabályai. — Minden Kabil szivében egymásba akaszkodik az a pár szeretet-paragrafus, amely összehozza és együtt tartja őket. Mert mindegyik érzi, hogy ebben a nagy világválságban csak a Szeretet kis harangjának ezüst szava csilingelheti tul azt a bábeli zűrzavart, amelyben ott vergődik a Ma embere.
amikor lassan megsuhan fejők fölött a merengő lelkek szomorkás dalainak verdeső szárnya :
„felos anyám kis házára Ráhajolt a bánat..."
Fátyolos lesz egylknek-másiknak a szeme az emlékezés harmatától, amikor a játékos alkonyi szellő szárnyán felkúszik a dal a szöllöhegyek lankáira és a búsongó dalfoszlányok beleolvadnak a szürkülő alkonyatba :
„Nagy Krdétyországban Volt az én hazám... Ott nevolt fel ongem A szülő anyám..."
De felcsendül a nótázó cigány hegedűjén a jazz zűrzavara is. Csakhamar egymáshoz simulnak a rumba furcsa ütemeire a Kioszk táncos fiataljai. És valahogyan disszonáns az utána felcsendülő panaszos Irredenta dal:
..Bus magyarok Imádkoznak, Hallod atyánk, hozzád—"
És száll, röpül az összeboruló kabilok ajkáról a sóhajkinos dal végig az alkony iti ég vörösen hul-
lámzó tengere fölölt, amely után feláll a Riffek elnöke és utána mások is, hogy kieresszék a lepányvázol! hangulalcslkókat, a szivekből kikívánkozó gondolalmadarakaf ...
Az elhangzóit beszédek után mindig felcsendül az erőteljes dalhono-rácló: .Éljen soká!..."
A szónokok után frissen pallogó csárdás megmozgatja a vénebb kabl-lokat is, mert csakhamar ott dél-cegeskednek egy-egy csinos partnerrel a frissen zengő, vén cimbalom árnyékában ... Magyar csárdás, volt-e, van-e és lesz-e valaha párod széles e világon ? ...
Valaki keringőt akar táncolni. Dévajkodnak vele. Ha fizetsz egy liler bort I Reá áll. Meghozatják a bort és csakhamar andalító zenére keringőznek, mert a cigány türelmesen rángatja a kei ingót a fillérért.
... Az elöregedett estébe villámok c\'Mznak a sötélre barnult horizonton. Az óvatosabb kabilok aggodalmaskodnak: Meg kell nyergelni az Apostolokét, vihar van készülőben. A többség azonban leszavazza őket. A hangulat szárnyain ujabb nóták röpködnek. És 11 - kor, amikor a záróra megindítja őket hazafelé, a mlndsürübben cikázó villámok fáklyafénye melleit Indulnak neki a vasúti sor sétányának. De ötven lépés után már szakad az eső, kövér, jullusi meleg eső. A figyelmesebb gsvallérokról lekerül ugyan a kis zakó-kabát, hogy megvédje a könnyebben öltözött nőket. Mire leérkeznek az ilyen hosszúnak sohase ismert vasutparll sétányon, a kis hídig, bőrig ázolt valamennyi.
D: egy sem sajnálja I... Hiszen ugy kellett ez a kis eső 1...
Brassányi Gyula
Uj tanárok és iskola-Áthelyezések a leánylioeum bAvdlése kapósén
Nagykanizsa, Jullus 5
A Nagykanizsai Iskola Egyesület dr. Krdtky Islván polgármester el-nöklésével tegnap délelőtt ülést tartott a városházán. Az uj osztályok megnyitásával szükséges három uj tanerőül a sok pályázó közül a választmány Frey Qabrlella (rajz), Szakonyl Sarolta (történelem, földrajz), Hdnwry Vilma (természetrajz, chemla) mellett döntőit. Kanizsai pályázó nem voll.
A leányllceum négy osztálya az uj iskola évben a Rozgonyi ulcal elemi első emeletén (Tanonciskola) nyer Ideiglenes elhelyezési, mlg a leányllceum eddigi helyiségébe a tanonciskola leánynövendékei kerülnek. A Hu tanonciskola a polgári fiúiskola helyiségeiben talál elhelyezést, minthogy ezek csak délután 4-től 7-ig veszik igénybe a tantermeket.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást
ís elmulasztja.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. lulius fi
SZÍNHÁZ
A szezon utolsó napjai
A színtársulat jullus 15-én kezdi u| szezonját Nagykörösön. Minthogy a mozi pénteken már játszik a kanizsai színházban, a szlniszezon utolsó napjainak programja megváltozott. A társulat pénteken este a Polgári Egylet kertjében nagy tarka estet rendez, 9 órakor. Szombaton este 9-kor a Jdnos vitézt, vasárnap este 9 kor pedig az Alvinczi huszdrok-tl adják elö a Polgári Egylet udvarán, szabadtéri színpadon, Relnhardl-szerü rendezésben. A közönség asztalok mellől, kiszolgálás közben, figyelheti az előadást, amelynek Ilyen nyílttéri rendezése sok uj é< érdekes lehetőséget nyújt a rendezőnek. Vasárnap délulán nem lesznek előadások. A fenti előadásokon a helyárak 32 fillértől 150 fillérig.
Péntektől kezdve újra a mozi játszik a Városi Színházban
Magyar János a nagykanizsai mozi igazgatója megérkezett Nagykanizsára és tisztelgett a polgármesternél, akivel hosszabb tárgyalásokat folytatott.
Magyar Igazgató a moziidényt pénteken este megnyit|a, amikor is mindössze egy előadás lesz, de az úgynevezett parádés elfadlsok bevezetője lesz. A pénteki előadáson (9 órakor) előadásra kerül a filmipar legnagyszerűbb alkotása, a Téves kapcsolás, a főszerepben Schneldtr Magdával. Az Igazgató a nézőteret egy speciális hűtési kombinációval igyekszik kellemessé lenni. Bővebbet a falragaszokon és újsághirdetésekben
A színházi Iroda hirel
C) Pillangó - Viola Margit második búcsúja - közkívánatra. 22—150 llllérea helyárakkal kertit ailnro Bier-dán este az idény legnépszertlhb operettje, a Pillangó, Viola Margit grandiózus alakításával
(•I Faust - Ünnepi dlaielöadás -HZ Irodalmi 6a Művészeti Kör rendezésében. Goethe halálának százéves évfordulóját az egész müveit világ megünnepelte. Csütörtökön este a nagykanizsai Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészed Kör (elkérésére és rendezésében Goethe halhatatlan azépségll drámai költeményét, a l\'ansl tragédiát mutatja be a színtársulat A négy tclvooásban és 18 pergó képben lejátszódó remekmű főszerepeit Hámory Margit, Vass Irma, Orbán Viola. Hondo László, v Hánky Róbert Játszák.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 6, szerda
Római katolikus: Izalái pr. Protest.
Baaláa. Itri: Tham. hó 2.

Városi Muzeum át Könyvtár nyitva csütörtökön át vasárnap délelőtt 10-101 13 óráig.
Ovófvtzwtárl áljait tiolgájxl i a Merkly-Belaa jvágytiCTtár Pő-«l II. az. át a kitksnlasti gyógjaaertár.
QöiWrdó nyitva reggel S órától ette 6 óráig (háttó. asenta, péntek délután, kedden egéai aap náksek). Tel 3— IS Délután 6 órától 50 filléres luhanyttlrdö
— Rott pDspők Badacsonytomajon. Rótt Nándor dr. megyéspüspök látogatást tett Badacsonytomajon, ahol a templomépítés ügyében tanácskozott.
— Egyházi hir. A megyéspüspök Bablcs Endre balatonfüredi plébánost felsőőrsi etperes-plébánossá nevezte ki. Szántó Vendel káplánt Klskomá-romból Csótra helyezte áL Az uj-mlsések közül Muzslay Lászlót Kis-komáromba helyezte káplánnak.
— Középiskolai tanárok Tapolcád A napokban 44 középiskolai természetrajztanár keresáe fet Tapolcái, hogy megtekintsék a város és kfenytte geológiai és botaníksi érdekességeit. A cioportot dr. Mau-rltz déta egyetemi tanár vezette, megtekintették a tapolcai tavasbarlangot és látogatást tettek a tihanyi biológiai intézetben is.
— A pénzügy1 bizottság ma délben ülést tart Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága ma délben Ülést tart, amelynek tárgya a Szekszárdról Nagykanizsára áthelyezett szülészeti föotvosl kerület és ezzel kapcsolatos bábaképző felállításának Ugye. Értesülésünk szerint a polgármester valószínűleg csütörtökre hivja össze a képviselőtestület tagjait rendkívüli közgyűlésre.
— A tüdőbeteg-gondozó nyárt szünete julius 15-től augusztus 15-ig tut. Szükséget esetekben a rendelő betegei dr. Fodor Aladár intézeti főorvos rendelőjében jelentkezzenek.
Az ügyészség megszüntette az eljárást a nagy-récsel számtartó ellen
Havas Mátyás az Igazságügyi orvosi tanáes döntése szerint büntetőjogilag felelősségre nem vonható
Nagykanizsa, Julius 5
Nemrégiben feljelentés történt Havas Mátyás nagyrécsel uradalmi számiartó ellen, akit csalással és sikkasztással vádollak. A kir. ügyészség perbe is fogla Havas Mátyást és vádiralot adolt ki ellene. A kir. törvényszék ki Is lüzte a főtárgyalás! április 9-re.
Havas Mátyás védője, dr. Mezi Ignác beadványban fordult a kir. törvényszékhez, melyben kérte védence elmebeli állapotának megfigyelését, mert oly jelenségek vollak, amelyek azl bizonyították, hogy Havas nem ura szabat! akaratnyil-
vánításának és igy büntetőjogilag felelősségre nem vonhstó. A törvényszék helyi sdolt dr. Mező kérelmének és Havast a szegedi egyetemi klinikán felülvizsgáltatta. Miután itt az elmeszakértő orvosok ellentétes véleményen voltak, a kir. törvényszék az igazságügyi orvosi tanácshoz, küldte a véleményeket döntés végeit. Az Igazságügyi orvosi tsnács megállapította, hogy Havas Miklós büntetőjogilag felelősségre nem vonható.
Ezen az alapon a kir. ügyészség megszüntette- Havas Mátyás ellen a továbbit eljárást.
— Az Ipartestület elöljáróság! Qlése. A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága csütörtökön tsrtja jullus havi elöljárósági üléséi.
— Egy tatár herceg Keszthelyen. Keszthelyről jelentik: Rachlm Assls Bullát talár herceg személyében érdekes vendége van néhány nap óla Keszthelynek. A tatár herceg fejedelmi család sarja, szüleit a bolsevisták legyilkolták és most európai körútra indult, hogy felolvasásokat tartson.
-- A Keresztény Jótékony Nő egylet évi rendes közgyűlését ma délután t/26 órakor tartja a városházán.
— A Városi férfikar ma esti próbája elmarad. A legközelebbi próba szeptember hóban lesz.
— A kórházi kápolnára B család 3 pengőt adományozott.
— A Rádió és Foto Amatör legújabb száma most hagyta el a sajtót A ter-
tpdelmcs kettős szám aktuális taaáeao-:at tartalmaz a nyári rádiózavarok kiküszöbölésére. Szabó József tollából kis week-end késKÜIék megkoMtru-
ását olvashatjuk. A gerjesztett dinamikus hangszórótól, a hordozható négy-lámpás készülék és a modern rövidhullámú vevó felépítésének szakszerű leírásáig ugy az amatőr, mint a hívatásos rádiós egyaránt hasznos ót értékes olvasnivalót talál a folyóiratban, melynek másik faléi gyöuyörll fotófelvételek és szaJiezerU Ismertetések töltik kl. A Rádió és Fotó Amatőr legújabb kettős számának ára 1 pengő,
— 1110 jutalomban részesül az a tanú, aki szerdán este látta, hogy ki vagdalta össze a Teleki-utcai Slujtner-korcsma előli hagyott motorkerékpár gumiját. Jelentkezni a rendőrségen.
— Muraszabályozás A Mura halárfolyó felsöa;emenyei szakaszán a sebes vízfolyás következtében a víz állandóan mosta a magyar partot, mig a jugoszláv oldalt töltötte. A mull ősszel psrlvédelmi munkálatokat kezdett a folyammérnöki hivatal, amit most fejeztek be. A munkálatok folyamán a szigetet képező Murának magyar ágát 110 m.-es gáttal elzárták, a jugoszláv Muraág magyar partját pedig az slámosás ellen cementblokkokkal erősítették meg. A jugoszlávok, ugy látszik, sérelmesnek tartották a magyar partvédelmet, mert részükről több Ízben bizottság szállott ki.
Egy képviselő, aki belátta, hogy Összeférhetetlen
Budapest, JuHns ö Kosalka János képviselő lemondott mandátumáról, mert mint tervező építész, a Boráros-téri hídnál szerephez jutott és ezzel összeférhetetlenné vált. Utóda dr. CsIIUry András lett.
Bágyadt, levert, dolgosai képtelen egyéneknél a természetes „Feroic Itisel" keserilviz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Fereno lénél víz szellemi munkásoknál, neurasz-ténlás embereknél és betegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és béltlsztltó szer. A Ferenc JÓMef keserűvíz gyógyszertárakból, drogériákban és (Uszerflz-leMtben ka|iliató.
1Ő32. Julius C
Halálos szerencsétlenség kutásás közben
Tapolca, JuIIuh !i
Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt Alsóörsön kutásás közben. Szabados Károly napszámos a kutgyürük elhelyezésénél segédkezeti, amikor az egyik gyürü vele együtt a 16 méter mély kútba zuhant. Közben a föld Is beomlott és maga alá temette Szabadost. A tűzoltók és mentők többórai fáradozás után még élve kimentették a szerencBéllen embert, aki azonban röviddel a kór-hiibaszállllása után meghalt.
— Mester József a fótárgya-iáslg fogva marad. A soimási asszonygyllkos, Mester (Ruda) József, aki feleségél kaszával felkoncolta, nem folyamodolt fel a lelar-tpzlatása ellen és igy a fötárgya-láslg fogva marad. Mester dr. Mező Ignácot kérte lel védó|éül, aki azonban lemondván, a törvényszék dr. Miklós Sándor ügyvédei rendelle ki védőjéül.
— Milliók olvassák a Milliók Könyvét I Óriási sikere van a Milliók Könyve uj olcsó sorozatában most megjelent két kitűnő regénynek. Az első Courlhs-Mahler: Az énekesnő clmü regénye, a második William Hopklns izgalmas amerikai delektlv-törlénete. Mindkél regény magyar nyelven most jelent meg először. Egy-egy regény 128 oldalon teljes és az ára: 20 fillér. A Milliók Könyve minden száma: izgalmas, de nem ponyva, — megható, de nem érzelgős, Irodalmi, de nem nagyképű regényeket nyújt. Kapható mindenütt. Minden szombaton uj regény I
— 683 "o pótadó. CserszeglomaJ község költségvetésében az Idei évre 683% pótadót irányoztak elő. Az alispán és a vármegyei főszámvevő kíséretében Keszthelyen járt mlnisz-terközi bizottság vizsgálta felül Cser-szegtomaj költségvetését és különféle törlések után a bizottság körülbelül 300 százalékkal leszállította a község költségvetését.
— A Borsszem Jankó uj száma remekül szórakoztató, vígig olmés, eredeti ás változatos. Moinár Jenő brllliáns lapjának tóbb közleményei: „A bécsi kutyák" Móra Ferenctől, HegedUs leránt esetei, Hitler és Pap sőt Meskó Adolt, Kisgazdák és nagygazdák, Kogutowllz a villamoson sth. Ezenkívül 2i trétn, rengeteg vicc, 15 művészi rajz. Hintés rébuszok Jutalommal. A Borsszem .lankó egyes száma 60 lillór.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Samooé Kopár Teréz
(1x6- él kötiserkéssitő
Készíti /utÁnyos irón legmodernebb divat fűzőket, melltartókat és fürdőfüzőket. Azonkívül i gyógyhaskötőket, sérvkötőket, lúdtalpbetéteket, gu m m /harisnyákat.
Állandóan kapható:
Kölcney-ntca 11. Bagykanilsa.
3IM__
SPORTÉLET
Lötóravatás Letenyén
Letenye, Julius G
A letenyei járási löleret nagy ünnepségek közöli adták ál a járási lövészegyesülelnek. Tábori szenlmise után Krulzler József adminisztrátor mondott lelkesítő, hazafias beszédet.
Azután az ünneplők bevonultak a lövölde fedell helyiségébe, ahol Pozsogár Rezső dr. volt országgyűlési képviselő mondoll nagyhatású beszédet. Nem akarok — úgymond — ünneprontó lenni, nem akarok vitába szállani a tagadókkal, de beleharsogom mindenki lelké*, hogy szükség van, nagy szükség van a magyar erők összefogására s akkor, amikor ellenségeink gyűrűje a háborús felkészültségével halálos öleléssel fenyeget, sorompóba kell állania minden magyarnak I Majd összehasonlltolla a csonka haza hadseregét a szomszédállamokéval, megállapítván azt, hogy a védelemre minden magyarnak fel kell készülnie.
Majd Tóth Ferenc levenle szavalt. Pozsogár Rezső dr., a járóéi lövészegyesület elnöke áladla a lőteret a község elöljáróságának. Azután az emléklövések következtek. Egy lovas alakra adták le az emléklövéseket. Megkezdte Kovács Sebestyén Miklós földbirtokos, majd a hölgyek s azután a megjelent férfiak.
Az emléklövések után a délelőtt lezajlott lövészegyesülell versenyek dijail osztották ki. Első dijai Báza község nyerte el. A dijakat dr. Pozsogár Rezsőné adta át.
Jelen voltak: vitéz Bánó Kálmán tábornok, vitéz Barlay János ezredes, Rledl Ferenc, Bremzer Gusztáv, Nagy István, Hlatkl, Kovács Sebestyén Miklós földbirtokosok, Czigány János dr. főszolgabíró, Lelenye intelligenciája teljes számban s mintegy 1000 — 1500 főnyi közönség. A megrendezés remekül sikerüli, ami Kőfaivy József testnevelési vezető érdeme.
(A keszthelyi lovasmérkőzésen)
ami, mint jelenletlűk, julius 9. és 10-én lesz, sok külföldi vendég is részlvesz. 9-én d. u. díjugratások, közben dllhajlás, 10-én d. e. 30 km országúti kocsiverseny, 4 km amerikai kocsiverseny, d. u. díjugratások, fogatszépségverseny.
(Sportszálláa a balatoni kikötőkben.) A balatoni vizisportolók régi kívánsága az, hogy az egyes kikötőkben szállást kaphassanak. Az ilyen turistajellegü szállások — esetleg közös hálóteremmel — lehetővé tennék, hogy rossz Idő esetén a kikötőbe menekült vitorlázók, evezősök és egyéb hajósok memdéket találjanak az idő viszontagságai ellen. A szépen megépített kikötőknek egy Ilyen kisebb sporlszállás tartozéka kell, hogy legyen. Ezért a balaloni érdekeltségek felterjesztéssel fordullak a földművelésügyi miniszterhez. — (Idegenforgalmi Tudósító).
(Balatoni klubházak.) A balatoni lársaséletnek minden fürdőhelyen egyik leglátogatottabb gócpontja a klubház. Ilyen van Balalonfüreden, Almádiban, Siófokon (MAC, KMYC, BYC), Lellén, Keszthelyen. A főszezon előtt és ulán is állandó látogatottságnak örvendenek. Kívánatos volna, ha minden balaloni fürdőhelyen hasonló-- klubházak épülnének, melyek a balaloni fe|lődés biztos pillérei. (Idegenforgalmi Tudósító.)
— Bourette ruha a legelterjedtebb nyári viselet, inert higiénikus, jó és nagyon olcsó. Selyemfényű bourelte métere P 1-20 Schfltznéf.
RADIO-M V SOR
Julius 6 (szerda)
Budapest 9.15 Utamolonliangv. Közben 9.30 Hlrck. 11.10 NtmietkOtl viz|eliósiol-gálat. 12.00 1)611 harangszó. H 05 Orosz balala|kazenekar hangversenye. Közben 1125 Hitek. 13.00 Időjelzés, ldó|áiás|elen-lés. 14.45 Hitek. 16.00 Novella. 16.45 Időjelzés, ldó|áiásjelentés, II. 17.00 Szalon, zenekait hangverseny. 1800 F.. 18 30 Hangverseny. I9.ÍS Cigányzene 20.3) Vígjáték előadás a Stúdióból. ,Egy kis senki". Vlg-|áltk 3 (elv. Utána kb. íl.ti Időjelzés, Idő járásjelentés Ma|d : A Mindlts Jazz-zene hangversenye.
Bécs 11 30 Négyes. 12 40 és 13.10 0 lü.4.1 Hangv. 17.30 Dalest. 19.35 Zenés nevető óra 30.35 Zenekari hangverseny. 21.05 Vígjáték K. 22.0) Brahms A dui szonátája. 22.25 Zene.
Prága 6.15 Zenés ébresztő. 7.00 Zene-kart hangverseny. 8 30 Kit keringő 12.00 Hara-rgszó 12.15 Ének. 13.05 Csembáló-Játék. 13.30 ü. 15 00 Sxokol toinaltnnep. 2000 Opera E. 21.00 Hangverseny.
Róma 17.30 Vokálhangverseny. 17.45 és 2045 Hangverseny.
Varsó 17.00 és 18.20 Zenekari hangverseny. 20.00 Trió. 21.00 Zongoraverseny. 22.00 ét 22.50 Zenekari llaiigvéraetiy.
Közgazdaság
Közepes termést várnak Zalában
Zalaegerszeg, Julius 5
Zslamegyében megkezdődött az aratás. Az őszi árpa aratását, befejezték. A rozs aratását most kezdték meg. A nagy meleg gyorsan érleli a búzát és pár napon belül annak Is megkezdődik az aratása. A késői búzánál kényszerérés észlelhető. A kalászosok tekintetében közepes termést várnak a zalai gazdák.
(-) A levéltetO, a vérteta és a gyümölcsösök legfontosabb ellensége a kaliforniai palzstetO elleni védekezést Ismertető ulmutatói most adta ki a Földművelésügyi Minisz lerium. Minden gyümölcstermesztőnek fontos érdeke, hogy e kártevők és különösen a kaliforniai paizstelü elleni védekezést megismerje, mert ez a paizstelü végpusztulással fenyegeti a magyar gyümölcslermesz-lést. Védekezési ulr utalói a Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Növényforgalmi Irodája (Budapest, V. Földmüvelésügyi Minisztérium) válaszbélyeg beküldése ellenében mindenkinek díjtalanul megküldi, s ezenkívül készséggel szolgál bármily gyakorlati növényvédelmi, vagy kertészeti kérdésben szaktanáccsal is.
ari*u tártat
l\'áris 201474, London 18 19, Newyork 512-25, llrUssel 71-30, Milano 26-17, Madrid 4215, Amsterdam 206 95, Berlin
12115, Wien----, Szólia 3 72, Prága
1515, Varsó 57-45, Budapest —-, Belgrád -•—, Bukarest 305.
Ter»óa7t6u4«
Buza tv. 10 fllL, dt. 10 fitt-emelkedett, a rozs — flll. esett. Buza tlszav. 77-e« 12-70-12-90, 78-as
12-80-13-00, 79-es\' 12D5-1320, 80-as
13-05-13-30, dunánt. 77-es 12-55—12-80, 78-as 12-65-12-90, 79-es 12-80-13-10, 80-as 12-90-13-20, rozs 12-00-I2-3Q lak. árpa (uj) 12-50-13-00, zab 15-50-Í600, tengert 18-30-18-40, korpa 11-80-1200.
A levett Bank devlza-árfolyaml
VALUTÁK Angolt. 20-40-2080 BeTgatr. 79-75-0005 Csehk. 1690-1706 Dánk. 110-10-111-10 Dinár 9-98-1010 Dollár 57050 57350 Franclat. 22-30-22 50 Holl. 23050-23190 Zloty 63 95-64-45 Lel 340-3-56
Léva 406-4-19 Ura 29-03-29*33 Márka 135-70-136 60 Norvég 9950-IG050 Peseta -«—-•—
Schlll. —•--•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 103 40-KM-40
DEVIZÁK Árust. 23070-231 HU Belgrád lOOO-tOlO Berlin 135-80-136-60 Brflssel 79-55-8005 Bukarest 3-43-3-51 Kop.nh.IIO 30-111-10 London 2023-2043 Madrid —•_•— Milano 29-13-29-33 Newy. 571-00-574-00 Oszló 99-70-10050 Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-08-419 Stockh. 103-60-104 40 Varsó 8405-64-45
Wien -•-•—
Zürich 11080-111*40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtás 1104, eladatlan 766. - Elsőrendű 1*11-1*14, szedett 1*04-1*08, szedett közép 090-096, könnyű 0-70 -0-86, l-ső rendU öreg 096-1*00. Il-od rendd öreg 080-088, angol stlldé I. 1-00-1*10, szalonna nagyban 1\'35—000, tílr 1*42— 1 45, hus 1*20—1*30. lélsertés 1*30-1*40.
Klaéja: Délzalal lyoaáa él LayUaM Vállalat, lankaalMb.
Felelős kiadó: Zalai Károty. htw>rW. UMm i ltwtsshss W. M.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Varsa Hüm
Gallé rtiaztitAaban vezet I
Horthy liiMit 9. öDDjaii-D. 19.
50 pensőt fizetőnk Önnek

ócska, rossz jégszekrényéért, hogy módjában legyen a
jég. viz, villany és géz

nélkül működő és mindenütt azonnal használható
FRIGULUS
hűtőszekrényt beszerezni.
Nem kell felszerelni, nincsen pótlandó alkatrésze, fenntartása napi 7 fillérbe kerül. Kedvező fizetési leltételek, — Bemutatja:
SZABÓ ANTAL sportüzlete.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 julius 6.
BUTORVASARLOK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
HorlhyMlk.6s.ut 4. Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron:
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!

APRÓHIRDETÉSEK
i 10 » MMI MM ui 4> I «II4r. V-fc- k
M JUlár. MMI al|a • i
infMi u fM*i« io éo wn*t. «•*
toWbW .14 ISa • PJIAT. Omuó • n>
ti|iU MIUÍ IS ni U u<u> uáaútutfc.
Aulai tmiitMk >J*n MIWMI. HinlaMMk 5 (IQ PM«S ufaU
a falMl«g«< kiayi«ld«, m4m!4ji<M elkerlIIAie L*at,tt alőre fttníajsdtffc.
Hl» golyói csapágyak autóhoz, iptciíli san olcsón Ford- fi Fotdionhoz Unger
7 54
Ullmsnn ét Tóth vnkercikedésáben 27
Faaotlbsatorok íi kosarak készítése, javítása, nádizékfonás liléinél, Főút 4 . 3039
Ultraform befőttes Üveg kizárólag Arwmih basrárban kapható tagol-oaóbban. 2759
Javító- vagy különbözeti «lzagákra tanulók előkészítését mérsékelt díjért vállalja egyeleml hallgatónó. Horthy Miklós ut 6. kalapUzlet. 32i8
Változtassa át házát tarhalO drága
kSIoalaét, kamatmentes tiosaxulejáratu kölcsönre. Felvilágosítás Síintó Sugár-ut 6.
posantvAri
uradalmi la|boralm kaphatók Hierenkint már 20 Iliiéiért. Legkisebb tétel 25 liter. GR08S KAROLY loldblrtokoa
_Batthyány-ulca 2fi. szám.
FUrdtruhák, cipők, sapkák olcsón kaphatók Kaulmaiin Manónál. Teleion lb7. 7
Négy aaobás utcai lakáa augusztus l-re kiadó Arany János utca 12. Bővebbet Batthyány utca 10. 230y
BaUlonmárlán, vízpartján villa, 2 azDba verandával eladó éa augusztus I étől klsdó 2 részben Is. Clm a kltdóban. 18
Kttsaobáa és egyaaobáa lakás
•ug 1 re kiadó Csengery-ut 33 3191
Hgy udvari és egy utcai 3 szobán lakáa külön felállttal «ug. l-re ktailó Deák tér 6. sz. alatt. 3171
Egy jóháibót való tlu tanulónak telik Kelemen Rezső cégnél. Deák-
3115
vétel tér 9,
VlrSimarlj-utoa BS. számú Bzép
magas, jókarban tevő miisxlv családi ház, 3 tágas szobával, téglázott udvarral, kb. 450 n-01 kórUlkeritett konyhakerttel, s nemes gyUmólcsóssel, kedvező feltételek mellett eladó. Megleklnthetó d. u. 6—7 óla kőzótt.
faj boraimat
Saját termésli
már 16 filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb tételben kapható Horthy Mlklós-u 37. Bross.
Kossuth-tér 8. szám alatt kétszobás, konyhás lakéa szonnal, vagy augusztusra átadó. 3210
Egjazobáa kicsi lakás melláktulyisá-gekkel azonnal kiadó\' — Csányl Lászlóutca 13. 3219
ágid (U&zerUslelbe (elvétetik. Alánla-
ifít
tok Igény megjelölésével „Szerény" Igére, kiadóba kéretik.
Nagyközségben egy lólorgalmu bo rkéty-Salat sürgós elköllörés mlalt azonnal átadó lakással együtt, jutányos álon. Érdeklődni lehet Tapsonybsn, Somogymegye Slmotlcs Károly tulajdonosnál. 32.12
Jobb nő, vagy télit pékUaletbc al • Itónak (elvétetik Magyar-u. lt/a.
3225
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbaiátok, ismerősök, va\'amint a vasutas karlár-sak, kik felejthetetlen férjem, édesalyám, illetve iiunk
Kiss Kálmán
MAV vasúti tiszt
temetésén megjelentek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek, fogadják hálás köszönetünket.
A gyászoló család.
Nagyobb csokoládégyár
amely mindenfajta csokoládé árut gyárt,
bizományi lerakatot létesít.
Kereskedőknél jól bevezetett agilis, ga-lanciakípes urak ajánlatát .Agilis- jeligével. Rudolf Mosse htrdetólroda, Buda pest. IV , Váci utca 18. továbbit) rai
vigyázzon egészségére és igyék
Resedel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitünö hatású.
falható miniéi ttnertzlcttei.
Ffciktár: WEI8Z MÓR, Nagykaalzsa Klrály-atoa 34. Telefsa 310.
Mim a Zalai KazlGoybeo.
Pk. 76/932. sz.
1932. vghtól 76. li.
Árverési hirdetmény.
Dr. Ráat Miksa budapeall ügyvéd által képviselt Hungária Hír lapnyomda R T budapesti be|. cég |avára 3B pengó tőke éa több követelés (a Járulékai ere|élg a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évT S. sz. végzésével eliendelt kielégítési végrehal-Ita folytán végreha|tást sienvedőlól 1932. évi Január hó 29-én lefoglalt 1000 pengőie becsttlt Ingóságokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság fenti számú véglésével az ár verés elrendeltetvén, annak az 1S08. évi XLI. t.-c 20. § a alapján a fent megnevezel! s a foglalási Jegyzőkönyvből ki nem tilnő más foglaltsiók Jsvára la sí átverés megtiltását eliendelem. de csak arra sz esetre, ha kielégítési Joguk tna la fennáll és ha ellenük halasztó liatályu Igénykere-set folyamaiba nincs, végrehajtáat szenvedő Uklián, üzletében Nagykanizsán, Telekt-ul 6 sz. alatt, a fizetett összeg le-vonásával leendő megtartására határidőül 1932. évi Jnilus hó 12. nspjáoak délelőtt 12 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag le-togla t bulorok, Werthelm szekrény, liógén a egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzflzrtés mellett,esetleg becsáron alul Is - de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingósá -golua, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer I\' ón felül van.az5.610/93l. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kiállítási ár egytizedréizét bánatpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1932. évi Junius 17-én.
Elek László s. k.
klr. bir. végrehajló. mi mint bírósági kiküldött.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán, (felelős Üzletvezető: Zalai Károly).
mm qkmiui b sitit
permetezéséhez:
Ara: 1\'/a-tól 3 Itr. 15 . 30 . ? i 50 . 100 . S-l 100 . 200 . jt \'| 200 . 400 . 5
(Díjtalan lamertelók)
Beszerezhető: Ország József cégnél
Erziébel-lér 10. (Ablriság melleit)
26 lill. 130 . 21)0 . 4Í>0 . 960 ..
72. évfolyam 151. u«m
. Nagykanizsa 1982. julius 7, csütörtök
Ara 14 f\'llér
ZALAI KÖZLÖNY
gceikesitöség éi kiadóhivatal: Fóot 5. uára. Keszthelyi HókkUdóhlviUI: Kwsutbutci az
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
KIÓHxetélt ái> : egy hóra I pengó »0 Iliiéi Szerkesitóségl ét kladóhlvaUll telelőn: 78. u
A nemzet munkaereje csorbítatlan
Irta: Dr. TEMK8VARY IMRK uraz gyűl. képviselt
Az a költségvetés, amelyet az 1932/33. költségvetési évben a kormány a törvényhozás elé terjesztett s amelyet a törvényhozás változatlanul el is fogadott, a magyar nemzet gazdasági és pénzllgyi éleiének htlen megrajzolt tükörképe. Ez a nemzet céltudatos erőfeszítése a létért való küzdelemben, ahol a lemondás és az önmeglartózlatás párosul a nemzet erejét meghaladó áldozathozatallal.
•A háború és a háborút követő idők minden reális értékét megsemmisítő korszakát rövid néhány esztendős fellendülés váltotta fel, amelyben reméltük, hogy gazdasági és pénzügyi életünk regenerálódni fog. De sajnos, ezt a rövid néhány esztendeig tartó, szinte efemer jellegű felfelé Ívelését gazdasági és pénzügyi életünknek csakhamar felváltotta a világgazdasági dekonjunktúra, amely minden képzeletet felülmúló gyorsasággal a mélypont alá süllyesztette gazdasági helyzetünket. Ha ennek okát kutatjuk, akkor nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy rajiunk kívül álló erők, különösen a reánk erőszakolt, Igazságtalan békéből bekövetkező nemzetközi ellentétek, — talán azt is mondhatnánk, — hogy ellenségeskedések és talán a politikai előrelátás hiánya idézték elő azt a gazdasági káoszt, amelyben ma egész Közép-Európa sínylődik és amelynek legkirívóbb áldozata a mi kis, szerencsétlen országunk.
Kétségtelen, hogy most, utákiag, lehet vitatni, vaj|on, nem találtuk voJna-e meg a módját annak, hogy ugy az állami, mint a magángazdasági élet beruházásait lassitottuk volna és ezzel az eladósodást is mérsékeltük volna. De lehet-e előrelátás hiányával vádolni a kormányt akkor, mikor az állami élet rekonstrukciójának első esztendeiben, erre minden lehetői ég megvolt, amidőn nemzeti produktumainkat minden nehézség nélkül értékesíthettük, olyan magas arakon, amelyek szinte csábítottak bennünket arra, hogy fokozzuk termelésünket és a termeléshez szükséges beruházásainkat különösen akkor, — midőn emlékezzünk reá — hogy külföldi lökések felgyülemlett tökéjüket majdnem kél kézzel szórták a magyar nemzet felé, m rt hiszen ilt igen jó gyümölcsöztelésre talállak.
Ilyen előzmények ulán, egyetlen tárgyilagos biráló sem il\'etheti a magyar nemzetet szemrehányással a bekövetkezett eseményekért, annál kevésbbé, mert hiszen ennek a nemzetnek termelőképessége, áldozatkészsége és munkaereje ma is teljes mértékben csorbítatlan, dc épp azok telték\' lehetetlenné a mi keresel-képcsségünkel, indokolatlan elzárkó-zottságukkal és indokolatlanul felállítói! vámtételekkel, akiknek a mieinkkel azonos érdekük lett vol.-a,
hogy mi, nemzeti termékeinknek reális áron való értékesítése mellett eleget is tudjunk tenni a külfölddel szemben vállalt kölele.ellségeinknek.
Ez a megállapítás, nézetem szerint, száz százalékig fedi az igazsá-
got és szükséges is, hogy ennek hangot adjunk, különösen akkor, amikor a nemzet megromlott teljesítőképessége mellett, az ország polgárságától fokozottabb mértékben kívánunk áldozatot, nemcsak a belső
állami élet folytonosságának biztosítása szempontjából, hanem azért is, hogy megfelelhessünk azoknak a kötelességeknek, amelyeket a nemzetközi szerződésekben magunkra vállaltunk.
Lausanneban még mindig a politikai formulák felett folyik a küzdelem
A lausannel konferencia december 15-lg felfüggesztett minden fizetést — A konferencia után egy bizottság marad fenn a különböző ügyek megvizsgálására — Walkó Lajos külügyminiszter Ismertette Magyarország ügyelt — A versaillesi szerződés Jóvátételi fizetésre vonatkozó rendelkezését felfüggesztették
A tárgyalások egész éjjelen át folytak
I-ausanne. Julius 6 A konferencia utolsó nap|a még-egyszer mozgósította az összes delegációkat és szakériókel. A franciák
végleges válaszát délulín 2 óráig még nem nyujtotlák át MacDonald-
nak és igy a konferencia sorsa ebben az Időpontban teljesen bizony talán volt.
Luusaruie, Julius 6 Walko Lajos magyar külügyminiszter Lausanneban azon fáradozik, hogy a konferencia befejezése alkalmából leendő nagyobb politikai nyilatkozatban a mezőgazdasági kérdések megoldásának szüksége kifejezetten felvétessék. A magyar külügyminiszter konferencia összehívását javasolja a dunai államok gabonáiénak megfelelő áron való átvétele biztosítására.
Előbb a magyar probléma, azután a dunavölgyi-kérdés
I-ausanne, Julius tt A német Jóvátételi tárgyalásokat vezető llymans belga külügyminiszter ugy nyilatkozott, hogy a magyar jóvátételt problámának el kell Intéződnie, mert csak azután valósithaló meg a dunavölgyi gazdasági kérdések rendezése. A francia-német tárgyalások még nem vezettek teljes eredményre
[.ausaunc, Julius 0 A tárgyalások a franciák és németek közt a fizetendő összeg magas-
sága tekintetében még nem vezettek eredményre. Anglia közvetítő javaslatot készített. Eszerint Németország 2.600 millió aranymárkái fizetne két nem biztosított részletben. A francia sajtó ezt a javaslatot nem tartja megfelelőnek. Azt hÍBzik, hogy végül is a francia és német ajánlat közti különbözet megfelezésével állapítják meg az átalány összegét.
Herrlot újból megerősítette, hogy a francia deltgáció nem hajlandó vitába bocsátkozni sem a fegyverkezés egyenlőségének kérdéséről, sem a háborús felelősségről.
Walkó — Magyarország ügyéről
l-nusnnnr, julius ti
(Éjszakai lelefonjelenlés) A nem német jóvátételi és békeszerződésekből származó más természetű ügyek dolgában szerdán értekezlet volt, amelyen Walkó Lajos Ismertette Magyarország ügyeit. Az elnök hozzájárult ahhoz a kéréshez, hogy bizottság alakitlassék, amely a lau-8annei kouferencia ulán is fennmaradás megvizsgálja, hogy melyek azok a problémák, amelyek nem tartoznak a német jóvátételek alá. Az elnök kijelentetle, hogy az uj bizottságnak minden állam lagja lehet.
A román delegátus lenntartolla magának azt a jogot, hogy minden, ide nem larlozó kérdést fclvelhessen.
Az nj magyar bnzafeleslegek külföldi értékesítése
A kiviteli lehetőségek csak papíron vannak meg
Budapest. Julius 0 | gedni, Franciaország pedig 800.000
(Saj. tud. lelefonjelentése) A magyar uj buza leleslegének külföldi értékesítése terén az a helyzet, hogy az olaszok 17 millió q átvételére vállallak Írásbeli kötelezettséget. Németország I millió q-t hajlandó •beo
q-t vesz át kedvezményes fellélelek kel. Folynak a tárgyalások az osztrákokkal is. Ezek az átvételek azonban egyelőre csak papiroson vsn-nak meg, a valóságban még semmit sem sikerült eladni.
Az elnök azt a|ánlotta, hogy ez év
december 15-lg minden fizetést függesszenek fel. Az elnök favaslatát elfogadták. Az aláírás már a napokban megtörténik. Szeptemberben már össze is hívják a bizottságot.
Salyos a helyzet a leszerelés ügyében
(Iont. Julius B A leszerelési értekezlet elnöksége megkezdte annak a határozatnak elkészítését, amellyel az értekezlet elsS ülésszaka bezáródik. A német delegáció továbbra Is Igen súlyosnak ítéli a helyzetet.
Lausanneban bizakodó a hangulat
I-ausanne, Julius <1, (Éjszakai telefonjelentés) A szerda délben kialakul! hangulat bizonyos mértékig bizakodónak mondható. Kedden este Orandi látogatási leli MacDonaldnál. Olasz körökben kl-elégilőnek tartják a megbeszeléseket.
Hirek szerint a VersaillesI szerződés azon rendelkezéséi, amely a jóvátételi fizetésekre vonatkozik, felfüggesztik.
Szerdán este fél 7 órakor egymásután érkeztek az angol delegátus szállására a francia, olasz, japán és belga pénzügyminiszterek. Az a hlr terjedt el, hogy a lausannel értekezlet döntő stádiumba futott. Tárgyalások az egész éjszakán (Lapzártakor érkezeit) Az összehívó hatalmak a zárójegyzökönyv megszövegezésén dolgoznak. A németek éB franciák között még mindig nem törlént megegyezés a Németország állal lizetendö összeg le-kinletében.
Papén némel kancellár kijelentette az újságíróknak, hogy nincs sok reménye a megegyezésre.
A tárgyalások egész éjjel lolynak. A küzdelem még mindig a politikai formulák föleit folyik.
ZALAI KÖZLŐN V
A pénzügyi bizottság hozzájárult a szülésznő-képző felállításához
Ma délután 3 órakor a város rendkívüli közgyűlést tart
Nagykanizsa, Juliim tl
A városi képviselőtestület pénzügyi bizottsága szerdán délben Rot-schild Béla dr. elnöklete alatt Ülést tartolt, amelyen letárgyalta a csütörtök délután 3 órakor Összeülő városi képviselőtestületi ülés elé kerülő tárgypoillokat.
Az ülésen részt vett dr. Krátky István polgármester, Hemmerl Karoly főszámvevő, dr. Prack István, dr. Novai Imre, Király Sándor tanácsnokok, Hriss Rezsó erdőmester, elóadók.
Az ülés legfontosabb tárgypontja volt a szekszárdi szülészeti főorvosi kerületnek Nagykanizsára való áthelyezése és ezzel kapcsolatban egy szülésznőképző tejállltasa.
Dr. Novai Imre tanácsnok, előadó Ismertette a kérdést. A szekszaidi szülészull lóurvosi kerületet beszüntették. Dr. Tauffer professzor, a szülészeti ügyek miniszteri biztosa Nagykanizsái ajánlotta a miniszternek, mint legalkalmasabb és a legkönnyebben megközelíthető, a fővonalon fekvő várost a szülészeti főorvosi kerület áthelyezésére. Azonban szükséges, hogy a város ezzel kapcsolatban 15—20 szülésznő növendék részére megfelelő féró helyei
biztosítson. A polgármester javaslata, hogy a szemészeti pavlllonban erre a célra alakítsanak at 3 szobái, amikéi megfelelő ágyakkal és felszereléssel kellene berendezni. A régi kápolna tanterem céljait szolgálna. Az átalakítás költségei mindössze 3000 pengőbe kerülnek, ily összegű hitel megszavazását kéri és az azonnali végrehajtás kimondásai.
Dr. Krátky István polgármester ezután hosszabban méltatta ennek az uj Intézménynek jelentőségét a város szempontjából és a legteljesebb elismerés hangján szólott a városi közkórház elsöiangu szülészeti és nőgyógyászati osztályáról.
A bizottság minden vita nélkül, egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát.
A ma, csütörtök délután 3 órakor összeülő rendkívüli városi közgyűlés laigyponljal többek kOzOtt: a polgármester szabadságkérclme, a szülészeti kerület, a vadászali jog bérbeadásáról szóló árverési jegyzőkönyv, Rácz János volt főkántor fellebbezése az elbocsátást kimondó polgármesteri határozat ellen, a színtársulat segélykérelme, a kitermelt tűzifa énékesllé8e, a kertészeti termények értékesítése, stb. A tárgysor 25 pontból áll.
la nyílik meg a Herkules népfürdő és nyári oszoda Nagykanizsán
Mindenkinek lehetővé akarják tenni az olcsó fürdést
_i_
Súlyos fegyházbüntetésre ítélték a pécsi asszonyrablékat
Péiti, Jullus ti A pécsi törvényszék ma tárgyalta Nádasl Ferenc, Szlics Károly és Kovács Ferenc pécsi fiatalemberek bűnügyét, akik ezév áprilisában megtámadták és kocsin elrabolták Horváth Jánosné 40 éves asszonyt. Zárt tárgyalás után délben hirdette ki a bíróság Ítéletét, mely szerint Nádasl Ferencet 3 és félévi, Szűcs Károlyt 4 évi, Kovács Ferencet pedig 3 és félévi fegyházbüntetésre ilélte. Az Ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbezlek. Az Ítélet után Nádasl, aki a vizsgálati eljárás alatt is őrültnek telelte magát, dühöngeni kezdett éa erőszakkal kellett kivinni a tárgyalóteremből a fogolyszobába.
A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte a tóvárosi áltanárt
Budapeat, jullus 6 Rátskay Vilmos letartóztatott álta-nár védője azzal az Indokolással kérte védencének szabadlábrahelyezését, hogy a bűncselekmény 1923-ból származik és azóta elévült. A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte Rátskayt, az ügyéaz azonban ez ellen telebbezetl, ugy, hogy véglegesen a vádtanács dont.
Budapest, jullus (I Rátskay Vilmos polgáruskolai tanárt, a Honvéd-utcai fiúiskola tanárát a polgármester ma délben aláirt rendeletével a székesfőváros kötelékéből elbocsátották.
A moratóriumnak a kereskedőkre és Iparosokra való kiterjesztését kérik az érdekeltek
A kéréssel a 33-as bizottság mai ülése foglalkozik
Budapest, Jullus II Az ipar és kereskedelem körében mozgalom indult meg a moratóriumrendeleinek az ipart és kereskedelmet érintő hátrányainak ellensúlyozására. A mozgalom vezetői ma délben értekezletet tartottak, amelyen kimondották, bogy a gazdamoratóriummal háttérbe szorult érdekek egyenlő elbánásban való részesülé-sét kívánják.
A legkevesebb követelés az, hogy az árutartozások a gazdamoratóriumból kivétessenek. Az iparnak és kereskedelemnek kívánságait a 33-as országos bizottság holnapi ülésén Rassay Karoly adja elő.
Debrecen, Jullus U (Éjszakai telefonjelentés) A gazdamoratórium ellen való tüntelésképen szerdán délben az összes debreceni kereskedők lezárták üzleteiket. Memorandumot juttatlak el a kormányhoz, amelyben tiltakoznak a moratórium ellen. Kövelelik annak azonnali beszüntetéséi, vagy ha erre nem hajlandó a kounány, akkor terjessze ki a moratóriumot a kereskedőkre és iparosokra is.
Nagykanizsa, Jullus 6
Szinte tengeri kígyóvá nőtt már a nagykanizsai strandfürdő, illetve uszoda problémája. Az anyagiak hiánya lehetetlenné tette a városnak a megfelelő megoldást. Ma délelőtt a Herkules-téglagyár kérvényt terjeszteti be a polgármesteri hivatalba, amelyben kéii, hogy a Magyar-utca 175. szám alatti Herkules-téglagyár telepén levő vízmedencében nyári népfürdót nyithasson. Értesülésünk szerint a polgármester meg is adta ehhez az engedélyt, ugy, hogy a nyilvános népfürdő már a mai napon megnyílt a Herkules-téglagyár telepén.
Mindenesetre a nagykanizsai strand fürdőnek ilyetén való megoldását csak örömmel lehet üdvözölni, akkor, amikor a szinte kibírhatatlan hőség elő! a lakosság a Principális vagy a Polyli vizébe menekül. A Herkulestéglagyár vezetősége — ahogy ériesülünk — lehelővé akarja tenni lőleg az anyagilag kevésbbé
tehetős néprétegnek, hogy a legolcsóbb dij mellett fürödhessen, emellett azonban az úszósport barátai is hódolhatnak kedvenc sportjuknak. Úszómesterről Is történt gondoskodás, meg mindazon rendszabályok betartásáról, amit a biztonság és a hatósági intézkedés követel.
Értesülésünk szerint naponla a Centriltól autóbusz indul 2 és 4 órakor a Herkules téglagyárhoz, néhány fillérnyl viteldíj mellett. Jegyek személyenkint egy fürdésre 30 fillérbe kerülnek, az NTE és Zrínyi tagjai havonta 2 50 pengőt fizetnek, mlg a többiek részére havi bérlet 4 pengő a nyári hónapokon.
A nyári népfürdőnek és uszodának ilyetén való megoldását is csak őszintén üdvözölni tudjuk. Mert ezt a kérdést egyszer már meg kellelt oldani. A lakosságnak megfelelő népfürdővel való ellátását, bármilyen formában, de végre dűlőre kellelt vinni. És ezt szolgálja most a Herkules.
V_1632. jullus 7
állt és csakhamar együtt mentek az egyik korcsma felé. Amint az ulon haladlak, egyszerre csak egy lárcál pillantottak meg a földön. Az idegen odaugrott, kezébe vette és örömrepesve mutatta a gazdának, hogy „milyen duzzadt pénztárcát talált". De alighogy kimondta e szavakat, odajött egy férfi, aki felindulva megszólította a kettőt:
— Maguk találták meg a pénztárcámat, adják Ide, no majd megkutatom, hogy kinél vanl
És márlB fogta Markó társát (aki persze cinkosa volt) és motozni kezdte, aki ez ellen tiltakozott, de csakhamar megmotozta Markó Jánost is, elővette pénztárcáját és egy ügyes mozdulattal kiemelte belőle a 700 pengőjét, anélkül, hogy az öreg gazda észrevette volna és azulán visszatelte zsebéb: a tárcát. Markónak nem is lünt fel, hogy mikor a „károsult" bocsánatkérések közben tovatűnt, csakhamar ajánlotta magát az elaőszámu „nyájas ismeretlen".
Lassan visszaballagott az állomásra és beült a váróterembe. Csak akkor érte a nagy meglepetés, amikor jegvet akart váltani és látla, hogy a 700 pengője eltűnt, mini a kámfor. Akkor derengett a becsületes magyarban valami. Az Örsre sietett és jelentést tett az esetről, a nyájas ismeretlenről és ahogy az egész nagyszerűen összebeszélt tárca-dobó trükk lefolyt.
A csendőrök néhány órán belül a kapóit személyleírás alapján el is fogták az első számú Idegent Varga Antal 49 éves nagykanizsai borbély személyében, aki persze tagadta a cselekményt, de az öreg gazda és a tanuk rávallottak. Vargát Tetartóztat-i ik és akkor kiderült, hogy a csendőrség nagyon jó fogást csinált, mert Varga Antal 15 ízben volt már csalásért és egyéb bűncselekményekért büntetve és Zalaegerszegen három Ízben is próbálkozott a fogságából megszökni, de az ügyészség éberségén meghiúsult minden Ilynemű Igyekezete.
Ma volt ebben az ügyben a főtárgyalás a nagykanizsai törvényszék Makáry Vilmos szünetl büntetöta-nácsa előli.
Varga Anlal körömszakadtáig tagadta, hogy neki bármi része lenne a dologban, letagadta azt Is, hogy a zalaapátil vásáron lett volna. De az öreg gazda, alighogy bejött a terembe, nyomban felkiáltott Vergs láttán:
— Ez azl
Igy hiába volt minden tagadás és alibi-igyekezet A bíróság a tanuk vallomása és a bizonyítási eljárás befejezése után bűnösnek mondotta kl Varga Antalt és ezért tekintettel büntetett előéletére kétévi fegyházra ítélte.
Mikor az ítélet elhangzott, Varga odaszólt az elnökhöz:
— Kérem, most elmondhatom, hogy Igenis ott voltam a zalaapátil vásáron, de a bűncselekményt nem én, hanem a társam követte el. És megnevezte társát. Persze az ügyészség nyomban intézkedett, hogy társát Is sürgősen előkerítsék. Varga Anlal a jogerős Ítéletig az ügyészségi fogház foglya marad. A védelme! dr. Krausz Aladár nagykanizsai ügyvéd látta el, aki a büntetés enyhítése végett fellebbezett.
Idólárás
A na2rkanlzsal meteorológiai mev-tlgyelö lelentések i Szerdán a himérsék■ Irt: Reggel 7 órakor +23, déluUn 1 ónkor +31-4, este » órakor -J-544.
ftUliztt: Reggel tiszta, délben leihód, este tiszta égboltozat.
StiUrdny: Reggel dél, délben délnyugat, est. délkeleti síi).
Öt évi fegyházra Ítélték a nagykanizsai tárcadobót, aki egy 70 éves zalai gazdát az országos vásár alkalmával kifosztott
Nagykanizsa, Jullus 6 Annak idején történt, hogy Zala-apáti községben országosvasár volt. Az állalvásárra felhajtotta tinóit Markó jános 70 éven felüli zalacsányl gazda is, akinek sikerült állatain túladni. Vagy 700 pengővel a zsebében indult hazafelé az öreg, jómódú gazdaember. A pályaudvar várótermében leülve, csendesen várta vonala megérkezését. Amikor magaelé meredve
ült, egyszerre csak egy ismeretlen, jókülsejü és elég bőbeszédű ember jött hozza, aki arra kérte, hogy vigyen el neki egy levelei a község jegyzőjéhez. Markó gazda készséggel vállalkozott arra, mire az idegen, aki még mindig nem mutatkozott be, azt az ajánlatot telte Markónak, hogy jöjjön el vele a korcamába, ott megisznak valamit, Az öreg gazda, mivel az Időből futotta, rá-
1932. |ullu» 7.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet tisztújító közgyűlése
A löbb, mint 50 éves mullra vissza-tekintő nagykanlisai Keresztény Jótékony Nőegylet szerdán délután tél 6 órakor tartotta Rubint Károlyné alelnök elnöklete alatt évi rendes közgyűlését a városháza tanácstermében, amelyet szépszámú és előkelő hölgyközönség töltött meg.
Az elnöklő Rubint Károlyné megnyitószaval után Farkas Vilma terjesztette elő a titkári jelentést, melyben lömör keresztmetszett adta az elmúlt 50 esztendő egyesületi tevékenységének. Mint Ismeretes, az egyestllet tagjai erősen kivették részüket a háborús segélymozgalmakból, betegeket ápoltak, családokat istápoltak Btb. Ugyancsak az egyesület nevéhez fUződik a városi szegényház megalapítása Is és a hősi sírok vlrágpompáb" való öltöztetése halottak napján. Számos szegény-sorsú tanulót segített az egyestllet a tanulmányai folytatásában, a tél folyamán pedig dr. Pllhtil Viklorné agilis irányitiaa mellett i városi népkouy-liát vezette, sőt annak működését egy hónapig meg is hosszabbította ez egyestllet.
Az egyestllet ezúton is köszönetet mond azoknak, akik bármilyen munkájukkal Is segitették szociális tevékenységében.
Az egyestllet különösen köszönetét fejezte ki dr. Hegyi Lajos városi főjegyzőnek az alapszabályok nagy gonddal és kőiUllcklntéssel való el-késziléséért.
A nagy tetszéssel fogadott titkári jelentés után ifj. Knortzer Oyörgy pénztáros a zárszámadást terjesztette elő, melyből kltttnt, hogy az elmúlt esztendőben 4008 13 pengőt fordított szociális célokra az egyesttleL
A közgyűlésen jelenvolt Krátky István dr. polgármester előterjesztésére egyhangúlag a következő elnökséget választolta meg 3 évre a közgyűlés: elnök: dr. Pllhdl Vlktorné, alelnök: Rubint Kátolyné, titkár: Farkas Vilma, pénztáros: Ifj. Knortzer Oyörgy, ügyész: dr. Fdbldn Zsigmond kormányfőtanácsos, ellenőr: Dobrovtcs Milán volt orszgy. képviselő, egyesületi orvos : Szabó István dr., az egy évre megválasztott számvizsgáló bízottság tagjai: Barbarits Lajos felelős szerkesztő, Martinék Oyula és Orbdn János, póttag: TBreky Iván dr. A jótékonysági szakosztály elnökévé Barabás Kálmán-nét, a munkaügyi szakosztaly elnökévé dr. Pllhdl Vlktornét, a közművelődési szakosztály elnökévé pedig Farkas Vilmát választolta meg a közgyűlés.
Krdtky polgármester ezután néhány lelkes buzdító szót Intézett az uj elnökséghez, kérvén, hogy haladjon tovabbra is eddigi agilitásával az egyesület kilUzött céljai felé.
Az uj elnökség nevében Rubint Károlyné alelnök tett ígéretet a további vezetést Illetőleg, maid Krdtky polgármester Ismertelte dr. Hegyi Lajosné Indítványát, melyben az erősen felszaporodott titkári teendőkre való tekintettel ügyvezető alelnöki állás kreálását proponálta.
A közgyűlés kimondotta, hogy ennek lehetővé tételére lépéseket lesz az alapszabályok módosítására, egyúttal elhatározta, hogy az uj tisztséget Farkas Vilma agilis személyével lógja betölteni.
Végül Rubint Károlyné bejelentette, hogy idén december 7—8-án rendezik meg az egyesület karácsonyi vásárját, ma|d megköszönve a tagok lelkes érdeklődését, bezárta a közgyűlést.
Kézrekerült a kanizsai üzletek pénztárainak ifjú „banditája"
Az olasz faíylaltos után a Magyar-utcai boltos pénztárából akart pinzt szerezni a sporttelepi kártya-pártihoz
Nagykanizsa, Jullus 8 A Zalai Közlöny hírt adott arról a lopásról, amely május 2tí-án történt az olasz fagylaltszalonban. Egy suhanc betért fagylaltot vásárolni
és azt az időt, ainig néhány percig egyedül tartózkodott az üzletben, arra használta fel, hogy kiemeli a pénzldrfiókból hdrom lekeres pinzt. Csak amikor felbontotta, láthatta, hogy csupa kétlilléresek voltak a tekercsekben, így az egész kár nem több három pengőnél, ugy, hogy a tulajdonos nem is tett fel|eleniésl.
Néhány nappal ezelőtt hasonló
és megdöbbenve konstatálta, hogy 30 pengő hiányzik a pénztárból. Ekkor mondta a kis rokonfiu, hogy az előbbi vevőt a pult mögUI látta clőugrani.
Klugerné nyomban feljelentést lett a rendőrségen, amely rövidesen kiderítette, hogy a lopást egy büntetett előéletű fiatalkorú követte el, akit elő is állítottak a rendőrségre.\'
A gyanusitott rövid tagadás után bevallotta, hogy valóban ő lopta el a 30 pengői. Előadta, hogy két másik társával együtt kinn kdrtydzoit a sporttelepen, miközben egyikük meg-
Nyári
újdonságok
leszállított
árakon
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN!
módon elkövetett tolvajlás történt Ktuger Sándor Magyar-ucca 144. szám alatti füszerüzletében. Délelőtt 11 óra tájban beállított egy 17—18 év körüli suhanc, aki, mikor látta, hogy senki sem tartózkodik az üzletben, odi ugrott a jrénztárfiókhoz és kimarkolt hdrom darab tizpengőst. Ebben a pillanatban lépett be az Üzletbe Klugerék egyik kis rokona, Vágó László 12 éves tanuló. Észrevette, hogy a suhanc a pult mögUl ugrik el, de nem gondolt semmi rosszra. A suhanc ezután 8 fillérért kenyeret kért és távozott. Kluger
Sándorné később bement az üzletbe jegyezte, hogy fő lenne valahonnan pénzt szerezni a Játékhoz. Ekkor vállalkozott ő arra, hogy bemegy a Kiugcr-félc füszerüzletbe, ahonnan pénzt fog lopni.
A detektívek a fagylallszalonban történt lopásra vonatkozólag is kihallgatták a fiatalembert, aki bevallotta. hogy azt a lopási is ő követte el. Épp annak sikere bátorította fel arra, hogy a füszerüzletben is próbálkozzék.
A tolvaj és a másik két fiatal gyerekember ellen megindult az eljárás.
Várfölde község népe 700 aláírással fordult a pécsi táblához Szőke és Kele érdekében
Jaltas 27-én lesz a fellebbviteli tárgyalás a tábla szünet! tanácsa etStt
Nagykanizsa, Jullus 5 A bánokszenlgyörgyi cigányirlás bűnügyében érdekes fordulat történt. Mini ismeretes, a nagykanizsai kir. törvényszék Szőke Józsefet liz évi fegyházra ítélte, ellenben Kele Gézát felmenletle és nyomban szabadlábra helyezte. Fellebbezés folytán az ügy a pécsi tábla elé került, ahol a tanács, mielítt az ügy fellebbviteli
lárgyalását megkezdte volna, elrendelte a szabadlábra helyezett Kele Gézának azonnali letartóztatását, ami meg is történt.
Időközben azonban megmozdult Várfölde község népe, a két faluja-
bellje érdekében. Beadványt Intéztek a nagykanizsai törvényszékhez, amelyben több mint 700 aláírással a község plébánosától kezdve, végig legtekintélyesebb gazdákon egészen a legszegényebb földművesig, azt hangoztatják, hogy sem Kele, sem Szőke nem voltak a halálos lövések leadói, mert azok a kérdéses alkalommal nem tartózkodtak abban a csoportban, ahonnan a halálos lövések leadódtak. Mások a tettesek — mondja a beadvány, nem az elitéit, sem a letartóztatott és kérik, hogy az ügyet vizsgálják kl újból és nyomozzanak az igazi tettesek kézrekeritésére.
A nagykanizsai törvényszék a beadványt a pécsi táblához terjeszti tovább, azonban aligha lesz foganatja — bármily szép is a község lakosságának szolidaritása — mert egyrészt tárgyi bizonyítékokkal áll szemben, másrészt pedig Szőke Jó-rsef esetében elsőloku ítélet is elhangzott.
Várföldén és Bánokszentgyörgyőn most nagy érdeklődéssel várják a pécsi táblához Intézett beadvány eredményéi.
Illetékes helyen szerzett értesülésünk szerint a bánokszenlgyörgyi cigányirlás fellebbviteli tárgyalását a pécsi tábla jullus 27-re tűzte ki, amikor is a tábla szünetl tanácsa tárgyalja másodfokon az elég izgalmasnak Ígérkező Ügyet, amelyre mindkét vádlottat felvezetik Pécsre.
Agyonnyomta a bomok a bányászó asszonyt
Lotonyo, jullus (1
(Sajdt tudósítónktól) Ismét áldozatot követelt egy homokbánya. Karakai Istvánné szül. Salamon Teréz bánokszentgyörgyi asszony, a közeli homokbányába ment homokért. Munkaközben valahogyan rászakadt egy hatalmas homokréteg és a szerencsétlen teremtést agyonnyomta. Mire rátaláltak, megfulladt.
A közelben tartózkodók csak akkor vették észre a szomorú tragédiát, amikor már késő volt. Csakhamar kijött dr. Szabó István kororvos, aki azonban már csak a beállott halált konstatálta. — Az esetről jelentést tettek a letenyei kir. járásbíróságnak.
A nagykanizsai kir. Ügyészség a holttest felboncolását indítványozta a vizsgálóbírónak, egyben intézkedett annak megállapítására, vajjón Uzembe-helyezelt homokbányáról van-e szó és a szomorú katasztrófáért nem terhel-e valakit gondatlanság, illetve felelősség.
(Éjszakai rádiójtUnlít) A IttMrali-piai laUltl l.t.ntt aata 10 érakari Igán meleg Id6, délután eaatfag már zivatar várható.
1
ABBAZIA
HOTEL CONTINENTAL
ti dcptndanc.il
t Adriai Riviéra l«8moderntbb, legkonlorUblllubb txillodija. Abbaila Icgíicbb helyén, a Kltünó
konyha, o Appirlcmenlok lürdői/obival. a Tenalix, r- —\' ,n\'AX " _ Telje* dlilU napi 11 pengőtől, a clcirlnj
i Tengeri lílrdó u ■^■■•■■VNNaaaai
1
( "4
ZALAI KÖZLŐN V
1932. lullus 7.
Nyaralók!
Vigyetek magatokkal rádiót I Olcsón kölcsönadunk jó
készülékeket.
Kirándulók!
Kiiünő uj sláger-gramo-fonlemezeket olcsón adunk kölcsön.
TRANSDANUBIA R. T.
villamossági-, rádió- és gramofon-szaküzlete Csengery-ut 6. Telefon ■ 4-13.
Egy kiskanlzsal iparos traglkns halála
Keddi Hámunkban hírt adlunk Kovács üyörgy szepelneki cipészmester tragikus haláláról.
Kovács temetéséi! egyik jóbarátja, Sárdt Lajos kiskanizsai Kisrác-ulcai cipészmester is el akart menni. Miután barátja temetése reggel 8 órára volt kitűzve, korábban kelt tel a szokottnál, hogy ünneplőbe öl-tözve, Időben kiérhessen Szepelnekre.
Reggel 5 órakor, öltözködés közben, leleségének szomoiu hangon mondta: „Látod, édes fiam, Ilyen az élei, tegnap még együtt kártyáztunk s ma már a barátom temetésére kell mennem."
Sárdi ezután gyorsan elkészült. Már éppen indulni akart, midőn az ajtó elölt, úgyszólván egy jaj szó nélkül összeesel! és meghall. Sziv-hadés ölte meg.
Követte sirba jóbaráljit, Kovács Qyurit. A hirtelen halál híre gyorsan elterjedt Klskanizsán, ahol széles körökben ismerték a derék, becsületes iparost.
Az elhunytat fiatal feleségén kívül öl apró árvája gyászolja.
i Tér ffiUriuitéle céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes .Ferenc líssef" keserüvizet inni. Az egész világon rendelik az orvosok a Ferenc lóuet viz használatát, mert ez szabályozza a bélmüködést, erösiti a gyomrot, javitja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerői teremt. A Fereac léoel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fUszerüz-letekben kapható.
SZÍNHÁZ
A színházi iroda hírei
I\') A Kanst tragédia Ünnepi díszelőadása. Csütörtökön este mulatja be h színház prózai gárdája Goethe örök-•zépaégü remekművét, a Faust tragédiát, a nagykanizsai Zrínyi Miklós irodalmi és Művészeti Kör rendezésében. A Faust tragédia betanulása olyan kivételes művészi te jesltmény, amelyet megoldani a vidéki színházak ritkán tudnak. Goethe halálának százéves fordulója ad alkalmat arra, hogy e világhírű müvet, az Irodalmi és Művészeti Kör felkérésére műsorára tűzte a színház és magas színvonalú előadásával maradéktalanul adja vlsaza a nagy költő egekben szárnyaló lelkének hangulatalt. A darab főszerepeit Hámory Margit,,. Vass Irma, Orbán Viola, Bende László, v. Bánky Kóbert, Nagy Gábor. Késmárky Kálmán játszák. A darabot Danis Jenő rendezi.
(•) A színház bucsuelőadáaal a Polgári egylet kertjében. A színház három utolsó bucsuelőadását a Polgári Egylet kertlében, tehát kellemesen hűvös levegőjű hetven, asztalok mellett rendezi meg. Az olső bucsuolőadás pénteken este lesz. amikor Is vidám tarkaest keretében mutatja be a társulat teljes személyzete azokat a vígjátékokat, sanzonokat, táncszámokat, amelyek ez évben a főváros kabaréközönségét mulattatták. — Háromórás kacagás!
(*) János vitéz szombat este. A diadalmas sikerű János vitéz operett, közkívánatra szombat este ismét műsoron van a Polgári Egylet kertjében épített színpadon.
(*) Ahincl huszárok vasárnap este. Vanárnap este vesz bucsut a társulat, ez alkalommal a mult évad legnagyobb aikorU operettje, az Alvlncl huszárok van műsoron u Polgári Kgylet kerthely bégében.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jullus 7, caütflrtök
Római katolikus: Cirill,Mel. Hrolest.
Cirill, Metód. tix.: Tham. hó 3. •
Városi Muzeum és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasárnap délelölt 10-tól 12 óráig.
Ovójrv szertári éjjeli arolgáu., : a Merldy Belos gyógyszertár Fő ul 12. sz és a kiskanlzsal gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 6 órálól este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel 2—13 Délután 6 órálól 50 lllléres zuhanyfurdó
Az Irodalmi és Művészeti Kör tagjainak figyelmébe
Nagykanizsa, jullus (I
A Qoelhe-centennárls esztendő ünnepségei egymást érik az egész müveit világon. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör a világirodalom halhatatlanja emlékének és a Kör Irodalmi és művészeti hivatásának kívánt hódolni és eleget lenni akkor, mikor az Itt működő színtársulatot felkérte Qoethe leghatalmasabb alkotásának, a Faust-mk előadására. Az ünnepi dls>elöidás, csütörtökön este 8 órakor lesz a Városi Színházban. Az Irodalmi Kör minden tagját ezúton nyomatékosan kéri, hogy a kimagasló irodalmi esemény alkalmából ezért magáért, de meg a Kör presztízse és városunk kulturájánsk jóneve érdekében is minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— Ülések a vármegyén. Hétfőn, folyó hó 11-én a törvényhatósági kisgyűlés és a vármegyei közegészségügyi bizottság, kedden, 12-én pedig a közigazgatási bizottság ülésezik.
— A kaposvári rendőrkapitányság uj vezetője. Ozory István rendőrfőlanácsost, a kaposvári rendőrkapitányság vezetőjét, saját kérelmére Budapcslre helyezte felettes hatósága. Utódjaként Russoy Qéza rendőrtanácsos kerül Diósgyőrből a kaposvári rendőrkapitányság élére.
— Jegyzői jubileum. Vuk János felsőrajki körjegyző jegyzői működésének 25-lk évfordulóját a község képviselőtestülete díszközgyűlésen ünnepelte. Sabján Ferenc képviselőtestületi tag jellemezte a főjegyző múltját és érdemeit. Kartársai, a járási jegyzők, dr. Horváth Vilmos főszolgabíróval az élen, sok szeretettel üdvözölték.
— Harmincéves találkozó. (Saját tudósítónktól) A csurgói állami tanítóképző 190Z évben végzett növendékei most tartották 30 éves találkozójukat Keszthelyen. A találkozó megkapó programját közös
szentmise vezelte be, amelyei az elhunyt kartársakért a|íinloltak fel. A misét; amely alatt Göttmann Boldizsár igazgató orgonált és énekelt, Megyessy József hltlanár mondotta. Mise után a fehér asztal mellett ültek össze az öreg diákok, hogy felelevenítsék régi, kedves emlékeiket. A megjelenteket Begedy Béla üdvözölte, majd Pintér Vilmos nemes-vidi igazgató megkapó beszédben vezelte vissza hallgatóit a 30 év előtti időkbe. Ipolm József sámsomi Igaigaló visszaemlékezései ulán, már a társasebéd közben, Landi Ferenc pacsai igazgató üdvözölte a megjelentek hozzátartozóit. Végül Grull Mihály tanár és Megyessy József hittanár meghiváiára elhatározták, hogy a 40 éves találkozót a csurgói Alma Materben rendezik meg. Az egykoii iskolatársak meleghangú táviratban üdvözölték Lovass Qyulát, egyetlen még élő tanárjukat.
— Egerszegi cserkészek megkoszorúzták a lentit hősök szobrát. Impozáns módon rótta le kegyeletét a Nován táborozó 71. «z. egerszegi .Zrínyi" cserkészcsapat a zalai végek hősi halottai Iránt. Hét cserkész átgyalogolt a Novától 14
kilométernyire levő Lentibe, ahol Ízléses cserfa koszorút helyeztek el a hősök szobrán. Az éppen szentmiséről távozó lakosságnak megkapó látványt nyújtott a hét barnaingeí diák felvonulása, a szobor előtt felhangzott nemzeti Imádság és a koszorút elhelyező, némaságával is beszédes aktus után rendezett díszmenet.
— Megnyílt a xtrandlUrdö a Herkules Téglagyárban.
— Üdülőház avatás. Az ÁHami Tanítók Országos Egyesületének ba-latonbogláii üdülőházát tegnap, szerdán délelölt avatták fel ünnepélyes keretek között. Itt említjük meg, hogy Tihanyban befejezéshez közeledik- a kultuszminisztérium építkezése, a Bodor Zsuzsanna leányotthon. Az otthon még ebben a szezonban megnyílik.
Melege van f Vegyen ventillátort! Trans-danubla, Csengery-ut 6.
Erós, vérbő, kövér emberek számára a természetes „Ferenc lázast- keserűvíz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködést biztosit.
— Tflz Sármelléken. (Saját tudósítónktól) Néhány nappal ezelőtt gondatlanság következtében klgyul-
ladl Sármelléken Rácz György gazdálkodó lakóháza és Islállójt. A szélcsend és a gyors oltás következtében nem harapózhatott el a füz és igy a kár csupán 450 pengő, ami biztosítás révén meglétül.
Fonyódi villaielKetK
a nagyállomás és a kikötő közvetlen közelében, a Balaton partján, fürdőjoggal
60 havi részletre
eladók. Minden telek tehermentes, a telepen szállodák, villany, fűrdó, park. Felvilágosítást nyújt Nagykanizsán Ei«*inon Ré«»i -üzlet. Város-házpalota, Fonyódon BaKch Rudolf (az egyik tulajdonos) i-k Takács építész.
.ww Fonyód-Sándortelepi Basch-íóle parcollazái.
i I
1932. jullug 1
zalai közlöny
— Négynapi elzárás a magyar Iparosság lebecsülése és káromkodás miatt. Közel három hónappal ezelőtt, április 24-én történt, hogy Halisi* István nagykanizsai napszámos egy másik ismerősével együtt szóváltásba keveredet a Cent-rál előli. Ugy Halásznak, mint ismerősének volt fagylaltáru8itási engedélye. Arról beszélgettek, hogy az idén honnan fogják vásárolni az eladásra szánt fagylaltot. Halász kijelentette, hogy ő bizony az olasz fagylaltszalonból fog vásárolni, mire az Ismerőse megkérdezte, hogy miérl nem pártolja inkább a magyar ipart? Eire a kérdésre állilólag Halász lekicslnylöleg nyilatkozott a magyar iparossággal szemben és a tanuk szerint káromkodott. A szidalmazással és káromkodással kapcsolatban a rendőri kihágásl biróság tegnap vonla felelősségre Halász Istvánt, aki a tárgyalás során olyan tiszteletien magatartást tanúsított, hogy a rendőrblró kénytelen volt azonnal 10 pengő rendbirsággal sújtani. A káromkodás miatt külön négynapi elzárásra Ítélte a bíróság Halász Istvánt, aki fellebbezést jelentelt be az Ítélet ellen.
- Mtt>gnylli a atrandlUrdü a Herkules Téglagyárban.
—• Mennyi csontot adhatnak a mészárosok ? Szombathely városa rendeletet hozott, melynek értelmében a mészárosok és hentesek a kimért húshoz mindössze 10 százalék csontnyomtatékot adhatnak. A mészárosok és hentesek ezt a rendelkezést megfellebbezték. Most érkezett meg a belügyminiszter leirata, amelyben a városnak adott igazat és a mészárosok és hentesek fellebbezését elutasította.
— Felvétel a szőlészeti és borászati szakiskolákba. Az Egerben, Kecskeméten, Sopronban és Tarcalon működő szőlészeti és borászati szakiskolába felvesznek olyan egyéneket, akik kedvet éreznek e szakma megtanulására. Bővebb felvilágosítással a szakiskolák igazgatóságai szolgálnak. Ama egyének, akik már elvégezték a fenti szakiskolát, pincemester! kiképzést kap halnak. A pincemesteri szakiskolához a felvételi kérvényekel julius hó 31-ig lehet benyújtani.
Nagyon visszaesett a házasságkötések száma Kanizsán
Nagykanizsa, Jullus u
A nagykanizsai anyakönyvi hivatal népmozgalmi statisztikája szerint az előző év hasonló időszakában Ml gyermek szüléiéit, az idén a születések száma ebben az időben 333 voll. A halálozások száma az idén 314, az előző évben 303 volt. A házasságkötések számában erős visz-szaesés mutatkozik, mert mig az elmúlt év hasonló időszakában 133 pár kötött házasságot, addig ebben az esztendőben mindössze 82 házasságkötés történi.
Vagyis a mind súlyosabbá váló helyzet a minimálisra lohasztja le a fiatalok családalapítást kedvét és készségét. Nincs egzisztencia, nincs kenyér a felelősségteljes szerelemre : mondják a népmozgalmi adatok Kanizsán. De máshol sincs ez másképen.
— Baleset kapálás közben.
(Saját tudósítónktól) Tasler Ferenc 18 éves nagykapornak! földműves-legény Beciók József nevű barátjával együtt szőlőt kapált. A szinte embermagasságú szőlőben Tasler nem vette észre a mellette dolgozó Beczököt, akinek kapával belevágott a jobbkarjába. Az éles kapa csőmig elvágta Beczők izmait, aki! súlyos állapotban szállítottak Pacsára.
— Bourette ruha a legelterjedtebb nyári viselet, mert higiénikus, jó és nagyon olcsó. Selyemfényű bourette métere P 1-20 Schütznél.
— Németh Károly: Az ezredes két halála a mai kor regénye, amely arról szól, hogy a genfi Népszövetség hatalmasainak titkos megállapodásáért hogyan lolytamak élethalálharcot a szovjet megbízottat Példátlan Izgalmak között bonyolodlk a regény cselekménye, miközben a kiváló Iró bemutatja egy európai lilrti tudós nemrégen nagy feltűnést keltőit felfedezéséi, egy mar valóban Ismert orvosi szert, amely a megállott szivet bizonyos körülmények közölt Ismét müködésbo tudln hozni Kz a ragyogóan megírt regény a Világvárosi Kegéuyek sorozatának e heU száma. Ara 10 fillér.
— Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kupsleln bútoráruházban vásárolhatI Horthy Miklós-u! 4.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak e!6. Vigyázaton az emésztésérel
Köztudomású, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngili a többi s/erveket: tökéletes emésztést biztosíthat, ha ragadd vlzat Iázik.
SPORTÉLET
Városi segélyt kapnak a kanizsai úszók
Nagykanizsa, Jullus 6
A most alakult uszóosztálv azzal a kérelemmel fordul! Nagykanizsa városhoz, hogy a téglagyári medence átalakításához, illetve annak úszó-sportra alkalmassá tételéhez nyújtson segítséget.
A pénzügyi bizottság tegnap foglalkozott a kérelemmel és elhatározta, hogy az 50 méteres versenyuszodához szükséges faanyagot díjtalanul bocsájlja a város készletéből, a pálya megépítésének céljaita. Továbbá 160 pengő készpénz! is megszavazott, mely a legsürgősebb eszközök beszerzésére tog szolgálni.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy a holnapi városi közgyűlés egyhangúlag elfogadja a pénzügyi bizottság javaslatát, mellyel megveli alapját a nagy lelkesedéssel megindult és szép sikerekkel kecsegtető kanizsai uszó-sportnak.
Pénteken, julius hó 8-ón
parádés műsorral
megnyílik
VÁROSI MOZI
20 ragyogó slágersxúm! Vascar Kiállítás!
Sneider Magda,
az egész világ által körülrajongott magyar filmcsillag első bemutatkozásával a
Téves kapcsolás
£a ax a műsor, amit minden ember Kéisxer fog megnéstnl! !
Péntekep csak egy előadás, 9 órai kezdettel.
Közgazdaság
1500 vígon búzavetőmagot osztanak ki
Budapest, Jullus ö A földművelésügyi minisztérium a Növénytermelési Hivatal utján az idén is folytatja a mull évben megkezdett egységes termelésre irányuló minőségi buzavetőmag-akciójál. Az akció keretében — kellő vizsgálatok után — körülbelül 1000—1500 vagon búzavetőmagot fognak kiosztani, részint nemesítő, részint szaporító gazdaságokból. Az akcióban való részvételi szándékot vagy közvetlenül a Növénytermelési Hivatalnál (földművelésügyi minisztérium) vagy az illetékes vármegyei gazdasági felügyelőséjgnél, vagy az illetékes mezőgazdasági kamaránál kell legkésőbb julius végéig Írásban bejelenteni.
Az akció keretében a vetőmag felárát és a vasúti szállítási költséget a földművelésügyi kormány vállalja magára, az igénylő gazda a búzának csak a budapesti tőzsdei árát és az eladót illető 4 pengő boleltaértéket tartozik megfizetni. Egyébként az akció bolelta-menles. Kistermelőknél, ha a vetőmagot nem kell vasúton szállítani, a földművelésügyi kormány még a tőzsdei árból is megtérít mázsánkint egy pengőt. Minden vármegyében vannak szaporító gazdaságod s így az igénylő kister-
melők nagy része élvezheti ezt a kedvezményt. Kistermelőknek össze kell állniok (község, gazdakör) és az igénylést együttesen kell bejelenteniük, mert 40—50 mázsa alatt a kiutalás nehézségekbe ütközik.
Az akcióban résztvevő nagygazdák kötelesek a kapott vetőmag utáni termésüket a jövő évben az akció folytatására a hivatalnak felajánlani. Átvétel esetén a hivatal részükre vetőmag-felárai fizet.
Páris 20-14, London 1826, Newyork 512-75, Brossét 71-32\'lt, Műsno 2618, Madrid 41-70, Amsterdam 207-00, Berlin 121 50, Wien —•-, Szófia 372, Prága 1518, Varsó 57-45, Budapest —•-, Belgrád 850, Bukarest 3-05.
á ÜCMxeti Biik é»TÍM-árlolya«ul
valutAk
Angolt. 20-40-20-80 Belga Ir. 79-75-80 05 Csehk. 1696-1706 Dánk. 110-20-111-20 Dinár M8-10-I0 Dollár 570-50-573-50 Franda 122-30-22 50 Holt. 230-40-231 80 Zloty 63 95-64*45 Lel 3-4«-3-56 Léva 4-06-4-19 Ura 29-03-29-33 Márka 135-70-13660 Norvég 9960-10060
Peseta —•■---■—
Scblll. -•--■—
Svájdf. 110-70-lll\'40 Svéd k. 103 70-1,04-70
DEVIZÁK Amat. 23060-23180 Belgrád 1000-10-10 Berlin 135-80-136-60 Brtlssel 7955-8006 Bukarest 3 43-3-51 Kopenh.iH)-4(>4il-20 London 20-25-2045
Madrid —■-•—
Milano 29-13-29-33 Newy. 371-00-574-00 Oszló 99*80-10060 Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 406-4-19 Stockh. 103-90-104*70 Varsó 64-05-04-45
Wien —•-•—
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama i 80.454.
hl! HOTEL ASTORIA
I érkeiésénél. Állandóan kellemes url mag
ellen konforttal bcr«ndcx*tl maiffyar >iáll«4a Velencé-1 >lyó hideg- ii melegvli a wobákban. KUOnd magyar konyha. I .jgyarul bejlélö Mállódat alkalma/ott minden vonat- és ii.ijó l magyar társaság. Magyar alkalmaiottak, magyar leveleiéi. »iU|
ZALAI KÖZLÖNY
1982 julius 7.
TtraáarMisáa
Buza ív. — flll., dl. - flll. emelkedett, a rozs 60 flll. esett.
Buzi llazav. T7-W 12-70—1200, 78-m 12 80-1300, 79-*a 12-95—1320. 80-aa 1305—13-30, dunánt. 77-ea 12-55—1280, 78-as 1265-1290. 79-ea 1280-1310, 80-as 12-90-13-20. rozs 1140-1 l\'TO. lak. árpa (uj) 1250—13-00, zab 15-25—15 75, tengeri 18-20-18-30, korpa 11-80-12 00.
Felha|táa 1412, eladatlan 455 — Elsőrendű 111-1-14, szedett 1-04—1-08, li< dett közép 090-096, könnyű 0-70-Ü-86, l-eő rendű Öreg 0-98-100, ll-od rendű öreg 0-80-088, angol aUldö I. 100—l\'IO, azafonna nagyban 1-35-000, zsír 142-1-45, bua Tai-l SO. léisertéa 1-30-1-40.
Mnlal lytaáa é* UykM*
Tálialai, lirkuluü
■Ux kiadó: Zalai Károty. u WdMi kwt..!U. A rn.
Felelős
IPlflffTFDETÉSEK
Rlblako, málna, baiaal kapbatö Szabó sportüzlet. 3228
rnallkalmli éa koaaiak kénzitéae, javllá\'a. nádizé Idonás Ülésnél, Főút 4. 3039
Réakarataaéat jutányos áron vállalunk. ArmaiMi Bazár-udvar. 3143
FAISaStt UJ házhoz szállítva la, iámét
kapható Tejközpontnál. Tele Ion 349. 9
Épltaasa ••ját otthont, tel nem
mondható hoaazulelázatu kamatmentea köl-caönból. - Felvllágoalláa Szántó, Sugárul 6. 2564
Magáayoc villa Ualatonmárla fürdőn, 2 izobábót álló, fűrdőazezonta kiadó. Clm a kiadóba,. IS
■alatanmérlán, vizparlján villa, 2 szoba verandával eladó és auguaztua I étól kiadó 2 réaaben Is. Clm a kiadóban. 18
Egy udvari és egy utcai S atabáa laké • külön bejárattal sug. l-re kiadó Deák-tér 6. tz. alatt 3171
I füaierliiletbe felvéleük. Alánlatok Igény mcgjrlöléaével „Szerény" lei-Igére. kiadóba kéretik. 3221
Vcaaek jókarban lavó, használt karék-aért. Schlealnget vaaketeakedéa, Magyar-ntca 2. 3231
RÁDIÓMŰSOR
Julius 7 (csUttkttk)
Budapeat 9.15 Szalonzenekail hangver-aeny. Közben 9.30 Hitek. 11.10 Nemzet közi vizjclzősaolgálal. 11.15 A rádió Itjuslgl félórája. 12.00 Déli harangszó. 12 C5 A rádió házlkvlnletljének hangversenye. Közben 12 25 Hitek. 13.00 Időjelzés, Idóláráa-Jelentéa. 14.45 Hitek. 16.00 Pó»a Lajosáé meaél. 16.45 Idójelzéa, Idöjáráajelenlés, H. 17.00 Az Országos Poatáazeneksr hangversenye. 18.15 Oramofonhangv. 20.00 P. 20.35 Operaréaxletek. Az Operaház tagjaiból alakul! zenekar hangversenye Utána kb. 22.C0 idójelzéa, Időláráajelentéa. Majd cigányzene
Béca 11 30 Zenekari hangverseny. 12.40 éa 11.10 a. 15.20 Brahms : Cigánydalok. Schumann: F-dur trió- 16.55 Zene. 20.00 Saiml. hangv. 22 15 Cigányzene.
Prága e.lS Zenéa ébreazió. 11.00 O. 12.25 Hangv. 12 an Rádiózenekar. 13.40 és >7.55 O. 19 00 Rádiózenekar. 20.20 Ének. 21.25, 27.00 éa 11 15 Hangverieny. 2220 Zenekari hangverseny.
Róma 17.30 Vokálhangverseny. 17 45 Zenekari hangveraeny. 20 45 Hangverseny. 21.30 Szlnmtl
Horthy Mlkló: városi kOzkórház Nagykanizsa.
352/1932. ikt. szám.
Versenytárgyalási hirdetés.
A nagykanizsai Horthy Miklós városi kOzkórház az alábbi áruk szállítására nyilvános írásbeli versenytárgyalási hirdet.
I. 165 lonna koksz,
II. 165 lonna tojásbrikett, III, 90 tonna darabos szén.
Az ajánlatokat a v. közkórházhoz 1932. julius 25-én déli 12 óráig
keli beküldeni. Éten határidón tul érkezeit és a távirati ajánlatok nem lesznek ligyelembe véve. A szállítási feltételek a kórháztól beszerezhetők. Nagykanizsa, 1932. julius 1-én.
Horthy liklói vároii kixkirbáx a* Nagykanizsa.
mm, oymktfJk t szflia
permetezéséhez:
Ara:
l\'/a-lől 3 llr
fl
26 fill. 130 . 260 . 490 .
960 .
30 100 200 . i j 400 .
(hlllalan UixaiutAk)
Beszerezhető: Ország József cégnél
Erzaébat-tér 10. (Ablráaág a állat!)
50 pensőt fizetőnk Önnek
ócska, rossz jégszekrényéért, hogy módjában legyen a
jég, viz, villany és gáz
nélkül működő és mindenütt
azonnal használható ^
FRIGULUS
hűtőszekrényt beszerezni.
Nem kell felszerelni, nincsen pótlandó alkatrésze, fenntartása napi 7 fillérbe kerül. Kedvező fizetési feltételek. Bemutatja:
SZABÓ ANTAL sportüzlete
fT)agyar Királyi Rllamuasut
MENETRENDJE
Nagykanizsa állomásra érkaxfi él as onnan Induló Toaitokril. Érvényes ■ IB32. évi május hó 28-tAI kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Vonal aaima A vonal neme Budapeatról 1 Indul Nagykam-zaára érkezik Vonal aaima A vonat neme Nagykanizaá-ról Indul Budapeatre érkezik
216 Szem. v. 20-10 405 211 Szem. v. 0-50 8-35
202 Oyv. 7-40 11-27 201 Oyv. 8>0 10-00
712 6-25 13-15 213 Szem. v. 8-25 1615
714 1415 20-40 215 Szem. v. 14-25 21-20
204 Oyv. 18-25 22-19 203 Oyv. 18-35 Í2-25
Közvetlen kocsik:
201/204 az. vonalokkal Budáptat—Nagykanlsaa étkező kocsi,
, — Aurlalna—Blvlo—Venezla hálókocsi éa ugyanezen irányon ál 1. II. o. kocsi Rómába, 204 . „ . —Abbázia—Mattuglle—Fiume hálókocal V/22-IX/14.
Indul Bpeatiól minden aierda, péntek és vaaárnan.
201 . „ Fiume—Mattuglle—Abbazla - Budapestre hálókocal V/23--IX/15.
Ind. Fiuméből minden héttő, caUtörlök éa axombaton. 201/204 . . Budapest TtlM\'a II, |ll. o. ki>eel IX/15-lól, 201/204 . . Orado a, III o. kocal V/M-IX>I4 lg.
202/203 . . . — Pragersko élkezőkocsl V/22—VI/14-lg éa IX/S-től,
202/203 . . . -Pragetako HL o. kocsi IX/15-töi.
202/203 . . . —VllUch élkezőkocsl V /25-IX/4 lg.
202/203 . . . —Mallbor—Klagenlurt—Villach II., III. 0. kocal Vl/25-
IX/4-lg.
202/203 . . „ —Martbot—Klagenlurt—Villach—Sptttat—Mltlala teraee
I., II., ttl. o.Ttocil Vl/25- -lX/4-lg,
202 . . - Poslumla-Venezla-Müano-Venllmlglla-Cannes
minden kedden, caUlörlökön, vasírnap Indul Buds-peatröl hálókocsi,
203 . , Cannea—Ventlmlglla- Mltsno—Veneala—Postuoila Budapeal
hálókocal, Canneaből Indul minden kedden, caUlörlökön és szombaton
202/203 . . Budapeat—Trleate—Venezla—Milano—Oenova—VenUoslglIa
I, II., III o kocal V/22—IX/14-ig, 202/203 . . Budapeat—Trlesle—Venezla—Milano—Qenota—Venllmlglla 1, II., Ili. o. kocal V;22—IX/14-lg, I., II. o. kocal lX/15-től. 202/203 . . . - Rogaska- Statlna (Rohllach-lurdő) I.. II III. o. kocsi
VI/15—IX/15-lg.
2IIV2I1 „ . . - Zalaegerszeg II, III. o. kocsi,
216/211 , . . -Batcs I., II , III. o. kocal.
Nagykanizsa—Siófok
Sióiokra érkezik 14-40
Nagybani ] , zaáról Indul II 12-10
T
raljrooior I "UTÓ II Tí4u ^Itíaiímcíor [f
A 128 éa 123 az. motorvonatok csak VI/18-IX/í-lg közlekednek
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
ii jj Nagyítani-"
\'I zaárpl Indul
Siófoktól Nagvbanl-_ Indul ii issri érk. 2Ö-3Í T" ~WSf
235 * Vegvea
I Indul
19- 00 \' \'
Balatonmnl-rgyre érk
KIT*
4
1361 VegyeaJ
Nagykani-\' i érkezik
TW \'
Nagykanizsa—Szombathely
Naajkaal iSioobal\'jl SofrfoM., VTi.nl,,
lalrilM. hal,.a írt
j lUril W. Hr***!1 M. irk.
írr s, »"-;(■« rsr 43a \'itM
320 Sz. v. 13 45 \'• 16-25 — ,1 — 11-35
302 Oyv. 16-20 18-21 19 35 306 Moloi 18-30 2iV57 2300 30? Moloi 20-50 23 12 0 43 1 —
witnwr
ind.
3M Molor — 30\'• Molot — 301 Oyv. 8-00 311 Sz. v. 10 55 313 Sz. v. 16-10
8op/0fl- H SiMbat- II N*yfcajJ-Ml M. „Wj.íl Mjnl/t Irt.
r a —
550\' 7-38 1 9-50
10 10 11-30 II >3\'Z5
13 15 14 49 17-25 10-45 l| 21-32 |l 24 00
31" sz. motor Nagykanlziiról Ind. 7 31, Zalaszentlvánta érk. (-36 335 . vegy. Zalaszentivánról . 5 90, Nagykanizsára . 7 30
A 305 sz. motoivonst Szombathely- Nagykanizsáig Vl/19—IX/8-lg caab vasát- és Ünnepnapokon közlekedik ; a 307 sz. motoivonat Szombarhelylől—Zalaazenllvánlg VI/19— IX/S-lg vasár- és Ünnepnapokon nem, egyébkénl naponla köziekedig. A 306 az. motor-vonal Vl/lf— IX/á-lg vasár- éa Ünnepnap nem, egyébként naponla közlekedik. A 308 az mrloivoi.al VI/19—lx/d-lg csak vasár- és ünnepnap köilekedlk.
t Közvetlen kocsik:
216/312 (313) 211 az. vonalok Isi Budapesl-Zalaegeraieg közölt II., III. o. kocsi, 313/312 sz. vonalokkal Wletr SB Nigykanizaa közöli II.. III. o. kocal, 301/302 . . , —Péci—Osljek , I., II., 111. o. kocal, 301/302 . , „ - Szombathely Oyékényea-Zagieb-Suaak
II., III. o. kocal.
Nagykanizsa—Barcs
íllf Sz.v. 9, l> Motor 902 üyv. 932 Vtgy.
PiíWil i Siresrál löyáfcirty
I*- II M. I
____ _________I II. A I
905 Molor — .1 — 12-41 901 Oyv. 12-22, 14-14 / 15 30 931 Vegy. 18 15 J 20 30 I 31-58
Ni^ykini-nárs iti.
=TW
13 23 1610 22-49
Közvetlen kocsik :
301.1(02 az. vonalokkal Wien SB-PéCJ- Oil|ek I. II., III. o. kocsi, 901/302 . . . -Szombathely OyCkényes-Zagreb -Susak közölt
II. III. 0. kocsi.
912 931 . . Nagykanizsa -Péca közöli I., II., III. o. kocal.
Nyomatot! a DélzaJai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 152. uám
Nagykaaiiaa 1082. Julius 8. péntek
Ara 14 tlllér
ZALAI KÖZLÖNY
gurkesitósig <1 kiadóhivatal; Fóut 5. uim. Keszthelyi tlókkUdóhtvaUl: Kosmth utol 35.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllzeltll án : egy hóra 2 pengó 10 Iliiét Sierkeiitóaégl íi kladóhlvaUII teleion: 78. u
Borzalmas családirtás történt az elveszített kenyér miatt Zalaegerszegen
Egy leépített tisztviselő agyonlőtte a feleségét, rálövöldözött két kis gyermekére,
aztán elvágta a nyakát
Zalaegerszeg, Julius 7
(Saját tudósttónk telefonjelenlése) Borzalmas dráma látszódott le Zalaegerszegen az egyik tisztviselői lakálban. Uitz József 42 éves végzett erdészt, aki hosszabb Idő óla a zalaegerszegi Faragó magpergelö cégnél voll tisztviselői minőségben alkalmazva, főnőké a mai gazdasági Vjlság miatt elbocsátotta. Kapott ugyan kb. 1800 pengő végkielégítést, azonban Uitzol az állástalanság réme közel az őiUlethez kergette, mert minden elhelyezkedésre Irányuló kisérlete kudarcot vallod.
Mikor az este a gyermekei, 13 éves leánya, 9 éves fia nyugovóra (érlek, a szülők még egy darabig olvaslak, majd ők is lefeküdni készüllek. Ezl az időt használta tel Uitz borzalmas tervének végrehajtására. Elővette revolverét és azzal a már ágyban fekvő feleségére lőtt. Az első lövés nem laláU, a második golyó azonban az asszony fejébe halolt ét megölte.
Az asszony sikoltására és a lövésekre felriadlak a szomszéd szobában alvó gyermekek, akik erre be-
rohanlak és megrémülve látták, hogy anyjuk vérzik. Uitz azt mondotta, hogy véletlenül elsüli a revolver és anyjuk megsebesüli. Kiment a konyhába és vlzesborogatással tért vissza és azl az utolsót hörgő asszony fejére tette, hogy megnyugtassa a gyermekeket, akik végül is megnyugodtak, látván, l|0gy anyjuk clszen-derül. De ez már édesanyjuk halálos álma voll.
A kél gyermek rövidesen visszafeküdt, mit sem sejtve a borzalmas családi tragédiáról. Már félig álomban voltak, amikor bement hozzájuk édesapjuk és az ágyuk felé közeledve revolverét rájuk fogta. Velőtrázó sikoltással ugrottak ki ágyacskájuk-ból és kérték apjukat, hogy ne bántsa őket. De Uitz halálos elszántsággal rájuk lőtt a sötétségben. Szerencsére a lövések nem talállak. A két gyermek az asztal körül szaladt, apjuk utánuk, hogy elérje őket. Percekig tartott ez a borzalmas hajsza, mig a gyermekeknek sikerüli a nyitott ablakon klugraniuk és apjuk eiöl megszökniük. A szerencsétlen teremtések ekkor kétségbeesett futás-
ban szaladtak az állomás felé kiabálva : Segítség, apus megölte anyánkati Segítség I
A vészkiáltásra sok helyen felnyíltak az ablakok és csakhamar többen a dráma színhelyére érkeztek. Meghallotta a gyermekek kiáltását Uilzék szomszédja is, vitéz Márk vármegyei számvevőségi főnök, aki családtagjaival átfutott Uilzékhoz. Borzalmas lálványban volt részük. A konyhában otl feküdi vérében, holtan, átmetszett nyakkal Uitz, fejét csak éppen hogy egy bőr darab tartotta, annyira át volt vágva a nyaka. Uitz ugyanis, amikor látla, hogy a gyermekek elmenekültek, bement a hálóba, elövelle éjjeli szekrényéből a borotváját, kiment a konyhába és ott átmetszette nyakát. A hálószobában ott volt dunyhával betakarva Uitzné, akinek a fején hálul meni be a golyó.
Csakhamar megérkezlek a kórház orvosai, a rendőri blzollság, azonban már csak a dráma befejeztél konstatálhatták.
A vizsgálat szerint Uilzol az állástalanság réme keserítette el annyira, hogy családját ki akarta irtani.
A gazda-moratórium és a kereskedő és iparos érdekelt sikerfiit összeegyeztetni a 33-as bizottságban letárgyalt és elfogadott rendelet tervezetben
A 33-as országos bizottság ina ülést tartolt.
Napirenden a gazda-moratórium rendelet következelt. A kedvezményeket azok a gazdák vehetik Igénybe, akiknek adóssága az-\'ingatlan kataszteri tiszta jövedelmének 20\'lc-át meghaladja. Ezek azzal a teltétel el igényelhetik a kedvezményeket, ha lejárt tartozásuk 4 havi, le nem járt tartozásaik 3 havi kamatát augusztus 16-lg megfizetik. További feltétel, hogy az adósnak jelenlegi adó hátraléka ne legyen magasabb, mint 1931. december 31-én volt. Külön gondoskodik a rendelet a nagymértékben eladósodott gazdákról, akiknek adóssága az ingatlan kataszteri tiszta lövedelmének 40°/o-ál meghaladja. Ezeknek is megadja a rendelet az ingatlan árverések felfüggesztésének kedvezményeit anélkül, hogy kamatot vagy annuilást követelne tőlük. Az előadó Ismertette azokat a tartozásokat, amelyekre nem terjed ki a rendelet hatálya. Kiveszi a rendelet kedvezménye alól az Ipar és kereskedelem olyan követeléseiI is, amelyeket a folyó évi gazdasági termelés céljaira fordítottak vagy amelyekből az adós és családtagjai életfenntartási és ruhá-
zati szükségleteiket fedezték. A kedvezmények az Illetékes járásbíróságnál szóbeli bejelentések alapján igényelhetők.
Több felszólalás után Zsilvay Tibor igazságügyininlszler kijelentette, hogy a rendelet nem moratóriumot, hanem kíméletei kiván biztosítani. Kamatmérsékléshez, lőkecsorbilás hoz, vagy a kamatnak A conlo fizetéséhez nem lud hozzájárulni. A rendelelnek bérlőkre és haszonbér-
lőkre való kiterjesztését nem fogadhatja el. Hozzálátni ahhoz, hogy auguszlus 16 a helyett szeptember 1-lg teljesített fizetéseket vegyék tekintetbe, az adófizetési kötelezettségnek azonban auguszlus 16 ig eleget kell lenni oly mértékben, hogy a folyó évben a h£:.alékok ne szaporodjanak.
A bizottság ezután a rendelettervezetet általánosságban majd részleteiben is elfogadta.
Nincs eredmény Lausanneban, de—majd lesz
Sok a megbeszélés, sok a politika, de kevés az Idő és a remény
Lauaanue, Julius 7 A tegnap este félbeszakított lau-sannei tárgyalásokat 111a folytatták. A német kancellár megjeleni a francia miniszterelnöknél, akivel hosszasan tárgyall. MacDonald gyengélkedése miatt nem vell részt a tárgyaláson. A megbeszélésen részt veti Paul Boncour is, ami amellett szól, hogy mosl már csak politikai kérdésekről van szó, ir.ig az összeg tekintetében kevésbbé állaník fenn neh\'zségik.
Délután folytatták a tárgyalásokat. Az általános benyomás valamivel kedvezőbb, mini tegnap
Délelőtt nem érintenék a németek állal lizelendő összeg nagyságát, hanem politikai kérdésekkel foglalkoztak. A megbeszélésen kitűnt, hogy a némelek állal belerjcsztel! kívánságokra az ellenpárt részéről adoll válaszok olyan lerjedelmesek, hogy a rendelkezésre álló rövid Idő alall valószínűtlennek látszik a teljes és
mindent magában foglaló megegyezés létrejötte.
A lausannel szerződé* életbelépését mégis az Amerikával kötendő szerződéstől teszik függővé
IfRusanno, Julius 7 (ÉjszakaI telefonjelenlés) A francia és brit delegátusok közöli teljes a megegyezés a jóvátételek és háborús adósságok tekintetében. Megegyeztek abban a levélben Is, amelyben a német kormánynak bejelenlik, hogy a lausannel szerződés életbelépését az amerikai kormánnyal megkötendő egyezménytől teszik f«5vé-_
Dalos-flgyekaz országos választmány előtt
Nagykanizsa, Julius 7 Az Országos Magyar Dalosszövetség dr. Frühwirth Mátyás ü. v. elnök vezetésével legnap délután 6 órakor tartotta a budapeeli városháza tanácstermében országos választmányának és művészi bizottságának együttes ülését. Az ülés népe6 volt és azon a vidéki kerületek is majdnem mind képviselve voltak. A XIV. (zalai) kerületet Vannay János zeneiskolai igazgató, a kerület karnagya, Kettlng Ferenc tanár, kerületi társkarnagy és Barbarlts Lajos, a „Zalai Közlöny" felelős szerkesztője, kerületi főtitkár képviselték. Jelen volt az ülésen dr. Marlay Ödön kulluszminisztériumí min. tanácsos Is.
A lárgysorozalból megtudtuk, hogy 150 angol dalos októberben Budapestre érkezik a üaily Mail lő-«zerkeaztéjének vezetésével és itt hangversenyt rendeznek.
FrÜhwIrlh elnök bejelenlelte, hogy a honvédelmi miniszterrel egyetértésben folyamatban van a 150 mugvar katonai dalárdának a Dalosszövetség munkásságába való bekapcsolása. A katonai dalárdák részére gondoskodás lörlénik vidéken is szakemberek állal leendő vezetésről. Azonkívül folyamaiban van a speciális katona dalok összegyűjtése. Eddig 150 katona-nótái gyűjtöttek össze.
A magyar dalárdák közül 70 kap összesen 30.000 pengő állami segélyt, aminek az állami budget lefaragása kapcsán való meglartása óriási nehézségek árán is sikerült a Dalos-szövetségnek.
Sikerüli az országban 170 olyan, főként falusi dalárdát felkutatni, melyek nem tagjai a Dalosszövel6ég-nek. Ezek közül 170 be is lépelt már a Siövelségbc, a löbbinek a beszervezése is folyamatban van. A
ZALAI KÖZLÖNY
1932. jullut 8
Szövetség fokozottabban kíván gondoskodni a falusi dalárdák számára megfelelő kolla-anyagról, amire 3000 pengő van a folyó évi költségvetésben előirányozva. A Dalosszövetség a hangjegyek árát 50 százalékkal leszállította.
A magyar dalosok az amerikai meghívásnak, ami már elő is voll készítve, anyagi nehézségek miatt nem tehetnek elegei. A bécsi dalos-látogatás az őszre marad.
A választmány Üléséből általános tetszéssel találkozott indítványok kerülnek az őszi közgyűlés elé a karnagy-képzésről, a vidéki dalosversenyek zsűrijének idegenből való Összeállításáról.
Az ülés szeuvedelroes, de a legkényesebb helyzetben Is abszolút parlamentáris hangon és ugyanilyen vezetés mellett, az alapszabályoknak minden téren való pontos megtartásával tárgyalta a Dalosszövetség belső adminisztrációs Ugyél, ami hosszú és bonyolult vizsgálatot, fegyelmi és hatósági eljárásokat vont maga után néhány vezetőségi tag hibája és különféle ambíciója folylán, akik nem átallották a központi irodának belsőleg elintézhető és el is intézett apró-cseprő szabálytanságait országos dalos-botránnyá dagasztani, sót körlevelekben kinyomatni s ezzel a vidéki daloséletet is — a vidék jelenvolt képviselőinek egyöntetű megállapítása szerint — súlyosan és eléggé el nem ítélhető módon akadályozni. A választmány este fél 10-ig tartó vita után elítélő verdiklet hozott az u. n. Cseacsek-csoport felett és az ügyel — kizárási indítvánnyal — a fegyelmi tanács elé utasította.
Elsüllyedt egy tengeralattjáró 66 utassal
Cherbourg, Jutlun 7
(Éjszakai telefonejelentés) A Pro methe nevű tengeralattjáró csütörtökön délután 49 főnyi személyzetével és 17 utasával elsüllyedt. Cáupán 7 matrózt sikerült megmenteni, akik a lesüllyedés pillanatában még ki tudtak jutni a hajótestből.
A bábaképző, a kántor-Agy, a színészek segélye, az inség-munkások munkaideje és városatyai kirándulások
a nagykanizsai képviselőtestület kánikulai közgyűlésének napirendjén
Nagykanizsa, Jullus 7 CsülörtökOn délután 3 órakor, rekkenő hőségben larlolta ineg rendkívüli közgyűléséi Nagykanizsa város képviselőtestülete. A közgyűlés megnyílásakor mindössze húszan voltak jelen, beleértve a város vezetőségét és az előadókat Is. A tárgy-sor pontjainál nagyon kevés volt a felszólalás, kivéve Rácz kántor ügyének tárgyalásánál.
Dr. Krátky István polgármesler megnyitván az ülést, halhetes nyári szabadság kérelmét terjesztene elő. Tekintettel a város halaszthatatlan ügyeire, főleg a vlllanyügyre, a halhetet réjzletekben óhajtja igénybevenni, ahogy ezt az ügyek megengedik.
Hosszabb időt vett igénybe
a szekszárdi kerületi szülészeti lőorvosi hivatal Nagykanizsára való áthelyezésének ügye. Dr. Novai Imre tanácsnok részletesen Ismertette az ügyet, amelyet már a legnapl pénzügyi blzoltságl Ülésről való beszámolónkban ismertettünk. A városnak semmi különösebb áldozatába nem kerül a dolog. A szülészeti kerüleltel kapcsolatban ugyanis 15—20 bába-növendék élelmezéséről van szó, amll fejenként napi 86 fillérért kell teljesíteni. Ezenkívül a szemészeti pavillonban három szobának Internátus céljaira való átalakítása és berendezése, slb. kb. 3000 pengőbe kerül. Dr. Haba Antal kórházi otzlályfóorvoi, a szülészei! kerület főorvosa nemes gesztussal lemondott évi 1200 pengő
Nyári
újdonságok
leszállított
árakon
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN!
Hetes eső
Irta: VAJDA MAMETTA
A kis hivatalszoba falán már sOlét foltokban ütött ki a nedvesség, a padló rovátkáiban zöld penész virágzott — de még folylon esett. Nyirkos köd nehezedett a bútorokra, köd fojtotta el a villanylámpa sugarát és köd fullasztotta cl a távírógép szaggatott kopogását.
Csend voll, örjiló, halálthozó csend, csak az eső egyforma suhogása hallatszott. Az ablak mellett húzódó csatornacső repedéséből borzalmas egyformasággal hullottak a cseppek. Egyik a másik után, mint a hétköznapok az árva emberi életben, kinos, sietős pontossággal.
A leány a rács mögött ült és a levegőbe bámult. Ránehezedett az egyedüllét, a társtalan magány. Már hetek óta egyedül volt ebben a multat hirdető levegőben, körülvéve a bénító esővel. Megpróbált küzdeni ellene, de fáradt gondolatai belc-tllköztak a rácsba és halálraváltan hullottak le a piszkos ablaknál. Mosl már fásult megnyugvással törődött sorsához, piinden akarását ledöntötte az eső.
Csendes sóhajjal támasztotta tenyerébe sápadt arcát és szeme fennakadt a sárga, vizfoltos falon. A térképel nézta, a jiostahálózat kanyargós útjait. Valamennyi vastag fekete vonal egy csomóba futott, egyfelé iparkodott, — a fővárosba I
Eltűnődött ezen a csúnya furcsa keringésen, a hatalmas szívtelen csomón, amely könyörtelenül löki ki, apró kis sejtjeit a világba, messze, nagyon messze... Némelyiket olyan távolba dobja, hogy már csak egy lépés a halál és ezeket az életből kiesetleket, acélos drótokkal fUzi össze, gépekkel ragasztja a földhöz, hogy menni ne tudjanak.
A leány, a kilökött, elfelejtett kis porszem szive összeszorul!. Nagyra-nyilt szemmel csak bámulta a térképet, míg elhomályosodott pillantása. Keskeny kis vállát megrázta a zokogás, feje a tintafoltos asztalra kopjiant. Sirl nehéz, halálos fájdalommal.
Hirtelen rekedt tillkolés hasított át az esőn. A leány felugrott és kendőt kapva magára, futott kifelé.
Az ajtónál visszatántorodott a hirtelen szélrohamtól. Hideg eső csapot! lázas arcaba és a szél dtlhös
tiszteletdíjáról a város Javára. A polgármester kérte a közgyűlést, hogy a bábaképző átalakítására vonatkozólag az azonnali végrehajtási mondják kl.
Krátky polgármester hosszabban foglalkozott a kérdéssel. Ula I arra, hogy a 33-as bizottság megszüntette a szekszárdi szülészeti kerületet. Azonban szükségesnek mutatkozott annak kisebb mértékben és alkalmas helyen való felállítása. A miniszteri biztos figyelme Nagykanizsára Irányult, ahol a kórház hírneve, a szülészeti és nőgyógyászati osztály elsörendűsége és a városnak a központi vonalon való fekvése döntötte el a kérdési. A városnak más kötelezettsége nincs, csak a bábaképző növendékeinek a szokásos kórházi élelmezése.
Dr. Hajdú Qyula örömmel üdvözli az lnlézményl az után, hogy Nagykanlzaáról eddig leépítettek. Dr. Rolschlld Béla hasonló értelemben szólal fel. Dr. Welwart Dezső orvosi szempontból szól hozzá a szülészed kerület ügyéhez és örömének adv kifejezést, hogy a város ezzel az intézménnyel gyarapodott.
A közgyűlés egyhangú szavazáa-sal hozzájárult a polgármesler javaslatához.
Dr. Pottyondy József a vadászati jog bérbeadásáról szóló árverési jegyzökönyvet olvasta fel. Ismertelte, hogy a Nagykanizsai Vadásztársaság ajánlata volt a legmegfelelőbb, amely a három vadászterületért összesen 1750 pengőt ajánlott fel. A polgármesler javasolja, hogy a közgyűlés fogadja e| az ajánlatot. A közgyűlés egyhangúlag hozzájárult.
A plébánia kántorának, Rácz Jánosnak ügye
következett ezután, ami élénkké lette az addig csendes közgyűlést.
Dr. Pottyondy előadó elmondta, hogy a róm. kalh. egyházközség panaszt tett Rácz János főkántor el-
markával csavarta testét. Nekitámaszkodott a vizes házoldalnak, ugy várta be a postaautobuszt.
Nehéz lüktetéssel futott be a szörnyeteg és kétfelé vágta a fekete vastag sarat. Kedve ellen állt ineg s ércteste türelmetlenül remegett.
Rosszkedvű ember kászolódolt le róla.
— Van valami máma ? — fordult felé a leány.
Az ember morgott valamit, de szavait elkapta a szél, aztán gépies mozdulattal csapta a leány elé a postazsákot. Megbillentene a sapkáját s már lépett is visszafele, hogy folytassa útját.
— Utas van? — kiáltotta utána a leány.
Az ember morcosan fordult vissza.
Ilyen esőben? Bolond vóna valaki menni I Senki I — Dühösen rándított egyet a vállán, aztán elindult.
Piszkos lé fröccsent a lány arcába és a sár bepermetezte egész ruháját. A szél belémarkolt és összerázta csontjait, haja csapzottan tajjadt halántékára — de nem érzett semmit.
ElkOdn-odölt szemmel bámult a postaautobusz után és szive bolort-
dul lüktetett. Elmenni messze, máshová — a városba I Mindegy, hogy milyen életbe — csak szabadulni ettől az esőbe fulladt falutól, az ablak elölt meredő ázott gesztenyefától és a csatorna egyforma csengésétől I
Hirtelen ugatás hallatszott a ködből és a leány megrezzenve kapta fel a zsákot. Bement.
Fáradtan dobla le magáról a kendői és az ablakhoz állt. Mereven, mozdulatlanul nézett ki az esőbe.
Két, ázotl tyúk lépegetett a sárban, behúzott farokkal, azlán eltűntek az egyik rozzant kapu alatt. Senki — egy lélek sem az uton I A szemközt levő .őrangyal" gyógyszertár aranyos tábláját befutotta a köd és a párás üvegtáblák mögül sárga fény szűrődött ki. Már szürkületbe hajlott, pedig még négy óra sem volt.
A leány csak nézett. Megszámolta a gyógyszertár tábláján a díszeket, a szemközti háztető zsindelysorát, a rozzant kapu léceit.
Szekér fordult az útra. Savanyu képű ember tartotta a gyeplőt. Fejét nyakába húzta. A lovak farán hosszú csíkokban futott le a viz, inas lábuk
ZALAI KÖZLÖNY

niNDGNIIETI FK JMOS.ÍSIIOZ
ELIDA SHAMPÖÖ
------------------ -----. m.i ----"
„Ne légy Kain, János... mit akarsz velem ?"
Vérei családi háborúság ■ „kiskOdmen" miatt
Elég az hozzá, hogy mindenkép arta akarta blrnl az anyját, hogy az visszatérjen hozzá. Amikor erre nem volt hajlandó, megfenyegette, hogy elbánik vele...
Nagykanizsa, julius 7
Szerdán éj|el 10 óra tájban majdnem testvérgyilkosság történi Nagy-récaén, Oalamb János 25 évet gazdálkodó portáján. Az ok — a jelek szerint — a juss féllés. Ahogy a szólás-mondás tartja: — a „kiskOdmen", ami kié lesz, ha megtalál halln a gazdija?
A testvérek véres szóváltását családi perpatvar előzte meg, melynek egyik szenvedő hóse a Oalamb testvérek édesanyja, Galamb Jánosné volt. Oalambné ugyanis egyOtt lakott János nevtl fiával, aki azonban sohsem ludotf békésen megférni az édesanyjával, mire az most hétfőn elköltözőit a nOvéréhez.
A Zalai Közlöny munkatársának alkalma volt beszélni ugy Oalamb Jánosáéval, mint litván nevtl fiával, akik egyöntetűen a kOvetkezóket adták elO. Oalamb Jánost igen bántotta az édesanyja elköltözése. Valószínűleg áltól tartott, hogy az asszony esetleg kirekeszti őt az örökségből.
Ez a fenyegetés tudomására jutott Oalamb Istvánnak, aki szerdán éjjel 10 óra tájban felkereste az Öccsét, hogy jobb belátásra birja. Megérkezve az Öccse lakására, szemrehányást tett a fiatalembernek, hogy miért bánik igy az anyjukkal, mire az szó nélkül előkapta a zsebkését és mellbeszurta a bátyját.
— Ne légy Kain, János, mit akartz velem? kérdezte megdöbbenve Oalamb István.
Oalamb János azonban vérbenforgó szemekkel másodszor Is szúrásra emelte a késéi és teljes erővel oldalbaszurta a bátyját. Oalamb István látva, hogy nem tud védekezni a késsel támadó öccse ellen, kimenekült a lakásból, öccse azonban 01-dözóbe vette, mire az üldözött végső kétségbeesésében bemenekült a Valkó
1932. julius 8__
len. Ebbrn a panaszban súlyos kifogásokat tettek a kántor erkölcsi éléle ellen.
A közgyűlés tagjai kOzOlt Ideges mozgás, majd felháborodás lelt úrrá és fejcsóválva tárgyalták a hallottakat. Krátky polgármester szükségét látta közbeszólanl:
— Maga Rácz volt az, aki Idehozta ezeket a dolgokat, mert 0 felfolyamodta az elmozdítását kimondó polgármesteri határozatot.
Dr. Pottyondi felolvasta a kihallgatott tanuk vallomását. Persze Rácz tagadja a vádakat. Ellene való bosz-szunak minősíti az egészet. A polgármester a történlek után, melyek évekre visszamenőleg szólnak — Ráct Jínos főkánlort, mint szerződéses .városi alkalmazotfat — állásából azonnali hatállyal elbocsátolta.
— Nagyon helyes I kiáltják a képviselők.
Dr. Krátky István elmondta, hogy ismételttn és számtalanszor figyelmeztette Rácz főkánlort, akinek kvalitásait nem lehel tagadni, hogy hagy|a abba botrányos életmódját, változzon meg és szakítson eddigi életével, de minden hiába volt.
Ansorge Antal más véleményen volt, mint a polgármesteri |avaslat. Szavaiból nem lehet kivenni, mintha itt ellenszenv működőit volna kOzre a kántor ellen.
A képviselőtestület megbotránkozással vette tudomásul a jelentést Rácz János főkántorról és egyhangúlag |óváhagyta a polgármester intézkedését, amellyel őt azonnali hatállyal állásából elmozdította.
A színészek segélyezéséről tárgyalnak ezután, amiről a Zalai Közlöny több ízben részletesen beszámolt. A polgármester meleg szavakkal ismertette színészeink szomorú helyzetét. Ugysnls a leszállított árak miatt sokkal kevesebb a bevétel is és igy tOitént, hogy a színészek fizetésüknek csak egy hányadát kapták meg. Hogy tisztessé-
megfeszülve birkózott a sárral. — Megrekedtek.
Az ember nem nyúlt ostorért, csak csendes szitokkal biztatta a fáradt állatokat. Azok tajtékos szájjal, hátukról gőzölögve szállt az izzadtság, végre kimásztak a kátyúból és a szekér tovább döcögött.
A leány remegve nézett utánuk. A szekérben szalma között koporsó feküdt. Valaki meghalt, valószinü az öreg Mari néni, már régen beteg.
Tovább nézett. Most élénkülni kezdett kint. Gyerekek siettek futva hazafelé. Négy óra, vége a tanításnak! Hangos rikoltozás, zaj csapott be hozzá, aztán lassan elcsendesült minden.* Hosszú, megfontolt léptekkel jött már a kántortanító. Átnézett a lányhoz és hangos köszöntéssel mosolygott rá. Borotválatlan képe csupa viz volt.
A leány visszahúzódott. Most már vége — máma már nem jöhet senki I Becsukta a kopott fatáblákal, aztán leült megint az asztalhoz.
Négy óra mult tiz perccel. Nehéz sóhajjal nyúlt a nyirkos postazsák után és kiborította a tartalmát.
Ot árjegyzék, két újság, néhány levél. Fáradt kézzel osztályozta őket.
gesen elvonulhassanak, 2000 pengő segélyt kértek a nemzeti gondolat harcosai a város lelkes közönségétől, amely kérelem a pénzügyi bizottság elé is került. De tekintve a város súlyos anyagi helyzetét, a polgármester 1000 pengő segély megszavazását javasolja, amely összeg a mult évi költségvetési keret valamely megtakaiitott tételéből nyer fedezetet. A polgármester meleg szavakban kérte ennek az összegnek a megszavazását.
A közgyűlés egyhangúlag, azonnali végrehajtás mellett megszavazta derék színészeinknek a kért segélyt.
Az inségmunkák programja némi változtatást szenved. Ugyanis szükség van Klskanlzsdn egy közkút építésére és azonkívül a Sugár-ulnak a Rákóczi-utcától a Király Pál-ulcáig kongótéglával való kibur-kolására, ami a tervbe vett munkák némi változtatásából nyer fedezetet. A közgyűlés ehhez is hozzájárul.
Ansorge Antal itt a városi Inség-munkások munkaidejének megrövidítéséről beszélt. A polgármester utalt arra, hogy az inségakclós munkásoknak napi 90 fillér és I kg. liszf, stb. jár fejenként, ami nem sok, azonban mindeneseire jobb a semminél. Többet nem dolgozik senki, mint amennyi az Itteni helyi viszonylatban rendes körülmények között szokás. De egyébként a dolgot meg fogja vizsgálni. A napi 8 órai munkaidőnek bevezetése nem áll mód|ában.
Ansorge Antal ezután azt indítványozza, hogy
a városi képviselőtestületi tagok menjenek ki a városi kerületek tanulmányozására,
miért is tanulmányi kirándulást Indítványoz.
A polgármester szimpatikusnak találja a gondolatot, hogy a képviselőtestület a várost és környékét lobban megismerje és tanulmányozza. Legközelebb erdei kirándulásról lesz szó.
Majd a többi kisebb tárgypontokra került sor.
A közgyűlés tagjairól csak ugy csurgott az izzadság, amikor fél hat felé az ülés véget ért.
Tényleg, izzadságos munkát végezlek.
Neki semmi... semmi! Az egyik a jegyzőéké, a kislány írhatja a képzőből, a másik a tanítóé, talán az édesanyja irt; a többi gyakorlatlan kezek betűvetése.
Szomorúan egyenesedett fel, vékony testét megrázta a fájdalom. Igy, eseménytelenül, ködbe, esőbe temetve morzsolódik el élele. Reményeit sárba ragasztotta a falu, fiatal kedvét, lelkesedését gonosz csepegé-sével mossa szürkére az esőcsatorna.
Sráraz fájdalommal kapta elő parányi tükrét. Belebámult. Nézte magát, sápadt arcát, elkarikásodott, kiábrándult szemeit. Az ajka mellett két keserű ráncba torzult a kin ! Felsírt! Még nem öreg, még el lehet innen menni, mert ha csak egy évig marad még, akkor már vége I Akkor már nem tud akarni, ráfekszik a falu, összemorzsolódik a mindennapi gond közt. Mindent — csak ezt ne!
Hírtelen a távírógép kezdett zakatolni. Izgalommal kapott a szalag után... Megint semmi! Csak az állomás búcsúzott.
Keze ökölbe szorult és ugy vágódott a kopott asztalra, mint magasról ejtett éretlen gyümölcs.
Végsőkig feszitett idegekkel várt. Fülében dobolt a vér, a csendből furcsa gúnyos hangok csendüllek felé Lassan, megismerte, megkülönböztette őket Hallotta az ablakfában őrlő szu percegését, a s\'áradó papírok halk zizzenését, a felropogó padlót. Ezeket a hangokil, mint egy szörnyű üldöző kar, kisérte az eső. Kérésziül tört a falon, a bőrön, testen és a leány szivére hullatta hideg gyöngycseppjeit. Megdermesztette lobogó vérét és a halál magányosságát lehelte reá.
A leány eszelősen felsikoltott. Kiáltása belesüvitett a nyirkos csendbe, beleütközött a vlzfoltos falba és elgyengülve hullott a földre. Felelet nem jött rá, csak az eső zúgott, kopogott kérlelhetetlen közönnyel.
Elfullasztotta az árva lélegzetét, elfojtotta siró nyöszörgését, elnyomott, megölt minden hangot, minden életet. Az eső uralkodott a világon hetek óta — elmosott minden szint, telehintette penésszel a földet, keserű, hideg illatával ráfeküdt a házakra. Az esö élt —■ és az eső elpusztított mindent, ami élő lüktető volt I
Kínnal vonszolta magát a lány az ajtóhoz. Maradék erejével tépte fel,
— s a kitárult ajtóból mint nyitott sebből dűlt reája a gyilkos, pusztító víztömeg. A megbántott kedves vak dühével kapott teste után a szél. Rángatta, cibálta, ostorával véglg-verle és hogy nem tudta karjai fer-getegébe kapni, boszuálló kedvvel csavarta markába az akácok koronáját.
A fák megcsúfolt fejét beleforgatla a nyúlós sárba, legázolta a riadt virágokat és végig hentergett a friss buzavetésen.
A földön már nem volt több pusztítani való, a szél istentelen kedvében az égre vetette magát, öklével döngette a felhők sűrű sorfalát, hajigálta, csapkodta őket Kemény, éles körmével végighasitott az égbolton és a keltévált felhőzésen gyenge sugarával kivillant a nap. I
A leány arca felragyogott. Szivében ujongott a vér. Kezét imádva tárta az egyetlen, az életadó mindent megszépítő nap felé!
Nevetett, dobolt és kivirágzott reménnyel BÍetett vissza a kis hivatalszobába, amelynek kopott vizfoltos falát aranyecsetjével mázolta be az áldott napsugár.
ZALAI KÖZLONV
uradalom közelben levő Irodájába, ahol Rulich Qyula fölntézőnck remegve mondta el a történteket.
A főintéző intézkedésére nagyjából bekötötték a több sebtől vérző embert, akit ezután kocsira (illetlek és beszállították a nagykanizsai közkórházba.
A véres testvérháború ügyében nyomozást indított a csendőrség.
SZÍNHÁZ
Faust
Irodalmi ünneppel, az Irodalmi és Müvészeli Kör leikérésére rendezett Fausl-elöadáasal zárla le a színházi szezont a nagykanizsai társulat. Még három estére van műsoruk, ez azonban már az Egylet kertben za|-lik le, — a színház kapui ma estével a színészet számára bezárultak. A szinészek kullur-missziójához méltóbban, szebben nem fejezhették volna be az évadot, mint a Qoelhe centennáris esztendő ünnep-láncU>a kapcsolódó Faust-estével, a germán poéta-gigásznak ezzel a mélységesen tragikus, monumentálisan emberi, halhatatlanul szép költeményével.
A kánikula ellenére is meglehetősen nagy publikum nézle végig a Faust értelmi egészként kiválogatott |eleneteit, melyek ügyes rendezői megoldásban, sok taps közben peregtek egymás után. Margii szerepéi Hl Imory Margit alakította színesen, melegen, erős drámaisággal, finom, halk egyénisége ebben a szerepben nagyon |ól és hatásosan érvényesült. Bánky Róbert Mephisto-ja a kifor-rolt színész-talentum nagyszerű figurája volt. Kitűnő Faust voll Bende László, Orbán Viola mulatságos Öregasszonyának hatalmas sikere volt. Vass Irma, Nagy Oábor kisebb szerepeikbe is beié tudták vinni drámai tehetségűk javát. (bl)
Cigányrazzia Kanizsán
Nagykanizsa, Julius 7
A belügyminiszter még az elmúlt esztendőben rendelelel adoll ki, amelyben megtiltja a cigányok csavargását, akiket állandó lakóhelyhez akart kötni. A miniszteri rendelet értelmében a cigányok csak a községi elöljáróság engedélyével hagyhatták el állandó tartózkodási helyeiket. Ennek ellenére az ulóbbi időben ugy elszaporodtak isméi a vándorcigányok, hogy a hatóságok jónak látták erélyes intézkedést tenni megrendszabályozásuk érdekében.
Bizalmas rendelet alapján csütörtökön reggel az egész ország területén nagyarányú cigányrazziát rendeztek a hatóságok. Nagykanizsán már csütörtökön hajnalban megkezdte a razziát a rendőrség és minden cigányt, akit előtalállak, beszállították a kapitányságra. A délig tartó razzia mintegy 30—35 előállítással járt.
Tarka képet nyújtott a rendőrség udvara a szanaszét heverő cigányokkal, cigányasszonyokkal, leányokkal és hancúrozó purdékkal, akik a rendörlegénység minden elemózsiáját boszorkányos ügyességgel kunyorálták el és kebelezték be.
A rendőrség sorra igazoltalla a cigányokat és szokat, akik nem tudták kellőkép igazolni, hogy halósági engedéllyel hagyták el állandó tartózkodási helveiket, visszalolon-colták illetőségi helyükre.
NAPI HÍREK
1932 julius 8.
NAPIREND
Julius 8, pintek
Római katolikus: Britébe! Prokát.
Teréa, Metód. Izr.: Tham. hó 4. \' *
Városi Muzeum át Könvvíár nyitva csütörtökön és vasárnap délelőtt 10-től 1] óiálg.
QvógvaaerUrl ájtell t»olgáls\' t Merkly Belut gyógyszertár Fó ut 13. sz ét a klakanlttaf gyógytiértár.
OósWrdó nyitva rlgge 6 órától este 6 óráig (héttí, szereli, pintek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13 Délután 8 ólától 50 IIIIéret zuhanyfUrdó
— Kanizsai a győri tűzoltó-tlszti tanfolyamon. Most kezdődőit meg Qyőrött a tüzoítóliszll tanfolyam, amelyen az ország minden részéből nagyszámban vesznek részt a jövendő Wzollógeneráció tagjai. Zalamegyéből Fodor István (Homokkomárom) és Ra/faell Oyóző (Nagykanizsa) vesznek részt a tanfolyamon.
— Kölcsön a megyei nyugdijakra. Zalavármegye nyugdíjasainak Julius hóra klutallák az illetményeiket. A belügyminiszter erre a célra 41.500 pengő kölcsönt adotl a megyének.
— Hírek táborozó cserkészeinkről. A nagykanizsai polgári fiúiskola 75. sz. cserkészcsapata ma indul 2 heti táborozásra Balatonszabadiba. A tábdthelyet a veszprémi székeskáptalan engedélyezte a cserkészek számára. A ciapat Deák litván tanár cserkészparancsnok és Horváth Béla lanár felügyelete mellett táboroz. — Tegnap indull útnak a Kanizsai István kis-cserkész-csapat, 35 taggal, Balatonlellére, két hetes táborozásra, Neuwlrth Qyörgy tanitó, parancsnok él Longauer Imre hitoktató vezetésével. — A kedden hazatérő gimnáziumi cserkészcsapatot a taszárl táborban a minap meglátogatta Sebess Ferenc dr. kegyesrendi rendfőnök. A tábornak a izü-lók köréből Is sok vendége volt.
— A hirtelen meghalt klska-nlzsal cipész nagy családját a legnagyobb nyomorúságban hagyla hátra. V. B. részére 2 pengőt hozott szerkesztőségünkbe. Nemes-szivü emberek szives adományait kérjük a szerencsétlen ctalád részére.
— A kereskedelmi alkalmazottak jullállsa. Nagy napja lesz vasárnap a nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottaknak. Akkor tartják meg szokásos évi juliálisukat az Éden-kertben, hetek óta gondosan Osszeállilott gazdag szórakoztató programmal és táncmulatsággal. A nagyközönség figyelmét már előre Is felhívjuk a kereskedelmi alkalmazottak kllünö gárdájának mulatságára.
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási meleget, akik légáteresztő „tropical" anyagból készült inget viselnek. Ez az anyag minden színben kapható Schdtznél.
A kanizsai országzászló
mozgalom céljaira Kollay Jínos 1, Acs József I pengőt, Nesznerné 20 fillért küldölt a szerkesztőségbe.
Senkitől sem kér nagy áldozatot ez az akció, de kéri, hogy minden magyar ember, akinek fáj az elrablott Muraköz él fáj a köröskörül megcsonkított magyar haza, hozza el filléreit a szép gondolat oltárára.
— Zarándoklat Márlizellbe A
hercegprímás engedélyével augusztus hó 3-án országos zarándoklat Indul Máriazellbe, a missziói kiállítás megtekintésére Visszaérkezés augusztus 10 én. Valula és ullevél megszerzéséről a vezelőség gondoskodik. Lelklvezető: Oampel Béla ma|-sajakabszállásj lelkész. Visszajövet egy napi lartőzkodái Bécsben. A zarándoklat külön gyorsvonattal utazik, csatlakozni lehel: Komárom, Győr és Hegyeshalom állomásokon, Résitvélell dij II. osztályon 54 pengő, III. osztályon 41 pengő. Szabad- és kedvezményes jegyek érvényetek, Érdeklődni lehet a zarándoklat központi irodájában: Borsy István technikai vezetőnél, Budapest, IX., Űllói-ut 115/a., aki válaszbélyeg beküldése ellenében részletes programot készséggel küld.
— Kifosztották az Igall tanítónő pincéjét. Néhány nappal ez-előlt ismeretlen tettesek feltörték Urányt Etelka igall lanllónö pincéjét, ahonnan luha és ágynemüeket vittek el löbbszáz pengő értékben. A betörök több hordót Is csapravertek és kedélyesen borozgattak. A csendőrség megindította a nyomozást.
— A Zala első Idei áldozata. Tudósítónk jelenít: Zalalövö határában a Zala folyóban fürdött Baum-garten József fodrász tanonc. A mélyebb vízben egyszerre eltűnt a folyóban. A közelben levők látták a fiu küzdelmét a vízben, odasietlek, de már nem tudtak rajla segíteni, Baumgarlen a vizbe fulladt.
Tűz a vajdahegyháti erdőben
Nagykanizsa, Julius 7
Szerdán délután 2 óra tSjban eddig még ismeretlen módon tüz támadt a vajdahegyháti erdőben, ahol meggyulladt a száraz fű. A napok óta tarló óriási szárazság következtében pillanatok ala|t tovaterjedt a tűz, ugy, hogy rövidesen mintegy 1440 négyszögölnyi területen égett a száraz fü. Az erdőnek ez a része szerencsére mind csemeteülletvény.
A tüzet egy közelben cirkáló lovai-rendőr vetle észre. — Intézkedésére mintegy 50 városi útépítő munkás, akik a közelben dolgoztak, nyomban kivonullak az erdőbe, ahol gyors ár-koiással megakadályozták a tűz továbbterjedését. Égy óra alatt sikeralt is eloltani a tűzet. Nyomozás indull annak megállapilására, hogy miként keletkezett a tüz.
I
A B B A Z I A
HOTEL CONTINENTAL
ét drpfntliiicii
II adriai Rlvltr, Icgmrttlrtrifbb. U^konl-itlablllubli irillodiji. Abbjrla Ivg.irbb htlyéti. ea KHUnó kbiiyln. a Appirlrmtntok lurJ/.rrobjv,l d Ttnnlir. km*K* a Trngrri lunlft i hlibin.
Irljn illi\'J. n»pl II p.rriőtől, M—
Eröl, vértó, kövér emberek számára a természetes „Feríftt lóuel" keserüviz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködést biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a Ferenc lóxief viz sziv- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz s ezért méltán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Fereao lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fü6zerűzletekben kapható.
— Autóbusz a standra I Minden nap, amikor az Időjárás a fürdésre kedvező, autóbuiz indul a Cenlrál elöl a Herkules-téglagyárnál mrgnyill strandfürdőhöz. Egyszeri viteldíj 24 fillér, oda vlisza 40 fillér. Indulás kifelé >U3, \'/z6 és 7 órakor.
A színházi Iroda hlrel
("1 A színház búcsúelőadása! a Pol-
{Arl Egylet kerthelytnégében I Pénte-en este a Polgári Egylet kerthelylaé-góben nai/y tarka kabnrécst. Színre-kerlllnek egy tel vonásos bohózatok, zeniéi párje ouet, Mókák, táocok, stb. Az wt kiemelkedő száma Egm Berta és v. Hánky Itábert zenés párjelenete, azonkívül Jobbnál Jobb bohózatok teszik feledhetetlenné n pénteki eetét. ami há-romórás kacsgást Jelent
(*) Szombaton este János vitéz. Szombaton este szintén a Polgári Kgy-let kertlielylrégébon Itt előezőr szabad téri olóadásban Kueaóh Pongrác-Bako-nyl örökszép daljátéka, a János vitéz van műsoron az első előadás teljes pompájában és szépségében.
(•) Vasárnap este búcsúzik a színtársulat. Vasárnap este tartja a társulat utolsó előadását oz alkalommal színre kerül az elmúlt Bzezon legnagyobb sikert elért nagyoperettje, az Alvinci huszárok. A iőezerepeket Fejér Erzsi, Harezoe Irén, Krémer Ferenc, Nagy (lábor, Késmárky Kálmán, AJtay K. Oyörgy, Egry Borta és v Bánky Jálazák.
(*) Jegyek a három bucsuelőadásra már kaphatók a Polgárt Egylet kert helyiségében felállított pénztárnát 32-160 filléres árban. Ai itönitások mindhárom esti\' n ómkor kezdődnek.
Ha
Béulzre
jön, keresse fel a
..Kanizsai Otthoo"
vendéglőt és éttermet,
Rákóczi ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cimét. A kiadóhivatal portómen-tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
1432. jullus 8
zalai közlöny
— A város kör- és magánépi-tésl bizottsága ma, pénteken délben 12 órakor bizottsági Illést tait a városházán. i
— Kivesztett Igazolványuk. Torrnn Imro üreg kaniraal pincér elvesztette a/, igazolványait. Becsületes megtaláló ké retlk, adja lo a Klrály-ulcul Potrles-féle vendéglőben.
— Macska táplálja a vad nyul-llókát. Tűrjén lóherekaszálás közben kis nyulliókál talállak a munkások. Egyik munkás hazavitte a kis árvát s mivel mást nem csinálhatott vele, odaadta a több kicsinyétől megfosztott anyamacskának. A macska szeretetteljesen fogadta és már napok óta hűségesen táplálja. A nyulacska tem mulatott eddig hajlandóságot a „szabadba" való visszasélálásrs.
— Jótékonyság, l\'énimlnmflnyak: Dr llott Nándor megyéspüspök Hl, Száva Nándomé 6, dr. Tamás Jánosné 5, Plan-dor .lánoené 4, N N. 278, Harsay György-nó 2. N. N. 2 pengő. Tnrnxfuetben lllllnrn Béláné 9 kg. Urat, 1 kg. cukor,
1 kg. búzadara. Szabó Antalné rózsák a kápolna oltárára. Száva Nándorné tél kg. hal. Banekovloh Jánosnét üveg Jam. N. N. 4 kg. kenyér. Oyenas l,ajnsné r> kg. lenest?. Vlda Lajos 4 kg. sajt. N. N. porcellán dlszvlrágtartó. Órát Jánosáé használt ágynemű. Kotranok Vendelné liasz-nált ágynemű. N- N-t <lr Szabady t,örlnc-né használt gyermekruhák. Habk-s Imre
2 és tél kg. belsflrész. Révtty Zoltánné 1 kosár cseresznye. N. N. édesség. — Uijirmi\'knyarnllaUísra: Keresztény JÓL Nőegylet 38 P, Úrasszonyok Márlakon-gregactója 3(1 P, llrleányok Márlskou-gregáclója 38 P, Dlewock-ovotla 22-78 P.
A uemesszIvU adakozókouk ezúton is leghálásabb köszönetemet tojezem kl n kegyes adományokért s nagyon szépen kérem, hogy a Napközi Otthon gyer-niekkonyhájára, melyet nag>on szeretnék az idén ls egész nyáron megszakítás nélkül fenntartani, akinek kis kertje van, kertjéből főzeléktélét, babot, borsót, burgonyát atb, ami feleslegük van, adják szivos szeretettel Főnöknö.
— Bármi csekély kőművesmunkáért ezúton kOnyőrOg Sdsdy Lajos Magyar-utca 35. sz. alalt lakó kőművesmester. Mindent olcsón és jól végezne, csak hogy kenyeret ludjon adni éhező apró gyermekeinek.
— Bútorvásárlás — nem gond I Teljes berendezéseket rendkívül előnyős részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopstein bútoráruház, Horthy Mlklós-ut 4.
RÁDIÓ-MŰSOR
JuUus 8 (péntek)
Budapest 9.15 Hangverseny. Közben 9.30 Htzek. 11.10 NemMUtOal vtzjelzóuo gálát 12.00 Déli harangszó. 12 OS Cigányzene. Közben 1Z2S Hírek. 13.00 Időjelző, ldőjáráajelentés. 14.45 Hírek. 16.00 E. 1845 Időjelzés, idő járásjelentés, H 17.00 I-\'. 17.25 Az 1. honvédgyalottezred zenekarának hangversenye. I&40 E. 19.10 .Hogyan terem a magyar nóta\'. Farkas Imre előadást. Közreműködik Nagy Izabella cigány-zeneklaérettel. 20.15 A ridió külügyi negyedórái!. 20.35 Balettrészletek. A Buda pesti tungverseny Zenekar hangversenye. A hangv. után kb. 22.00 Időjelzés, Időjárás Jelentés. Majd cigányzene.
Bécs 1130 Zenekari hangverseny. 12 40 és 11.10 O 16.30 és 70.15 Zenekari hangverseny. 21.80 Négyes. 22.20 Zene
BiII országos műsor 18.30 Szonáták. 20.00 Zenekari hsngverseny. 21.35 Oor-donkaszóló. 22.05 és 23.00 Zenekari hangverseny.
Prága 6.15 Zenés ébresztő. 11.00, 12.15 ea 13.40 Oramoton Z. 14.30 Ztne-lurl hangverseny. 17.45 és 18.15 O. 18.25 Nimet hangverseny és előadás. 19.00 Tarka Ó\'S. 20.30 Hangv. 21.00 Szerenád. 21.35 Szonáta. 22.00 Uramoton.
nfcrUi
, Páris 20-14\'/!, London I8\'81, Newyork 512-Vs, Brüssel 71-37\'A, Milano 28-17V», Msdrld 41-60 Amsterdam 20700, Berlin 2I 67V>, Wien —Szófis 372, Prága 1518, Varsó 57 45, Budapest -•-, Belgrád —Bukarest 3-05.
SPORTÉLET
Kész az első. kanizsai vitorlázó gép
Nagykanizsa, jullus 7
Az első nagykanizsai vitorlázó-repülőgép majdnem teljesen készen áll. Két törekvő, fáradságot nem ismerő ember készítette el az első gépet. Ezekkel beszéltem a mull héten s láttam is a befejezés előtt álló gépet.
A lazsnaki grófi parkban van elhelyezve a léiig kész gép. A 10 m hosszú gép törzse a magyar színeket viseli, de a 8 m-es szárnyak még csupaszok. A kormányszerkezet Is teljesen kész. Még csak az utolsó simítások vaunak hátra a vászon-behúzáson kívül s akkor már levegőbe lendülhet az első kanizsai vitorlázó-gép.
Igen nagy OrOmmel látom a két fáradságot nem ismerő ember szép eredményét, ;de egyúttal nagy szomorúsággal tapasztalom, hogy az Ugy Iránt való érdeklődés csak szalmaláng volt. Az újságban annakidején már megjeleni néhány cikk erre vonatkozólag s az eredmény mégis semmi. Pedig meg kell alakítani s vitorlázó-repülők egyesületét. Eire Ösztökél bennünket e két igaz magyar ember píldája is. Mert a magyar motoros repülők elől elzárták a levegőt is, de a vitorlázó gépeket nem korlátozhatják.
Ezek a lelkes magyar sportemberek hajlandók a gépet a vitorlázórepülők esetleg megalakuló egyesületének minden ellenszolgáltatás nélkül átadni, tehát ezzel lehetővé teszik, hogy az egyesület rögtön munkába ls lépne, mihelyt megalakul.
Most tehát újból felszólítjuk azokat az érdeklődőket, kik hajlandók a vitorlázórepülők egyesületének megalakulását elősegíteni és benne tagként szerepelni, jöjjenek össze s határozzanak, vájjon akarják-1, hogy Kanizsán is a magasba szökkenjenek a gépek, vagy sem ?
Azok, akik a fentemiitett tervvel foglalkozni akarnak, jelentsék be szándékukat a Zalai Közlöny szerkesztőségében s amennyiben péntekig elegendő számban lesznek jelentkezők, ugy a lap szombali, Illetve vasárnapi számában közölni fogjuk azt az időponlot és helyet, amikor és ahol az összejöveteli megtarthatjuk. _ F. A.
A Zrínyi TE futballcsapata Szombathelyen
A Zrinyi TE fiatal csapala f. hó 10-ére meghívást kapott a jóképes-ségü Szombalhelyl Sport Egylellől egy barátságos mérkőzés lejáiszására. A vezetőség elfogadta a meghívást és Igy vasárnap a következő játékosokkal startol első komoly mérkőzésén a ZTE:
Pápai, Varga, Kenesei, Munkácsi, Vellák, Clnneman, (Oozány), Poór, Horváth, (Patvar), Kiss, Pum, Antal, Merslcs.
Az Intéző ezúton Is felhívja a játékosokat, hogy fél 12 órakor pon-
Pénteken, iulius hó 8-án
parádés műsorra/
megnyílik
VÁROSI MOZI
20 ragyogó slágerszám 1
Pazar kiállítás t
SNEIDER MAGDA,
az egész világ által körülrajongott magyar filmcsillag első bemutatkozásával a
Téves Kapcsolás
Ez az a műsor, amit minden ember kétszer fog megnézni! !
Eií fox-trolf, melyet Mupttl kezdve 12 egöz itat MM m
Egy csók, te édes, bűn soha nem lehet,
Egy csók, te édes, oly boldoggá leheti
Ha Idlsz egy lányi és azt hiszed,
Meg kell csókolnod ól,
Csak egy a dolgod,
Hogy Ismerd a csókol és a nőt I
Egy csók, te édes, bún soha nem lehel,
Egy csók, le édes, oly boldoggá tehet I
És ha bánatos vagy,
S a fájdalom szivedre száll,
Egy csók csak, édes, — mindent szanál!
tősen jelenjenek meg a Cenlrál kávéház előtt az Indulásra. Egyben felhívja a drukkerekel, akik velUk akarnak menni, hogy 3 pengő vitel dlj mellett 10—12 egyén jelenlkez-hetik az Intézőnél, vagy Schnltzer és QOndör ékszerész üzletben.
(A keszthelyi országos lovasmérkőzéseken) az 50 filléres állóhely Jegyeivel szeretet-adományok lesznek kisorsolva. Kisorsolás julius 10-én, vasárnap.
nr
BIZTOS
eredményt csak ugy ér el, ha hirdetéseit a naponta többezer példáoyban megjelenő, messze vidéken ls elterjedt ZALAI KÖZLÖNY-ben adja fel. Kiadóhivatal Hóul 5. (az udvarban.) TeL78.
Közgazdaság
Az egységes búzavetőmag-
akció Zalában A földművelésügyi minisztérium állal a mull évben megkezdett egységes minőségű búzatermelési vetőmag akció — mint jelentette a Zalai Közlöny Is — ez évben ia folytatódni fog. Elsősorban a vármegye azon gazdaságaiból vesszük ál a vetőmagot, melyek részére az elmúlt évben s m. klr. Növénytermelési Hivatal (Budapest, Kossuth Lajos-tér II., Földművelésügyi Minisztérium, II. Főosztálya), megfelelő buza vetőmagot adott. Az innen kiadandó vetőmagot a következő feltételek melleit kaphatják az igénylők : a gazda fizeti a buza budapesti tőzsdei árát, a nemesitől felárat és vasút! fuvart a földmUvelésUgyl minisztérium vállalja magára. A kistermelőknek, kik tengelyen szállítják el a búzavetőmagot, a tőzsdei búzaárból a minisztérium kedvezményt nyújt. Egy cimre legkevesebb 50 métermázsa búzavetőmag kerül kiadásra. Kistermeifiknek tehát, hogy a nemesített búzavetőmagban részesülhessenek, táraulnlok kell. A nagygazdaságoknak kötelezniök kell magukat, hogy a kapott nemesitett búzavetőmag termését budapesti lőzs-
ZALAI KÖZLÖNY
dcl ár és 10 százalék felár melleit a jövő esztendőben felajánlják a földművelésügyi minisztérium akciójára. Zslavármegyében 1931. év őszén az alant részletezett gazdaságokban lelt Bánkút! 1201-es nemesitelt vetőmag buza kiosztva:
Mándl Rudolf és József Zalaigrice u. p. Pacsa 50 q., Mesterházy Jenő Kemendoll. r 100 q , dr. Hedry Sándor Zalahaláp, u. p. Puszladö-rögd 80 q, Kovács Sebeslény Mik-ló* Becsehely 120 q., Schmldl Olló é* Kornél Annamajor, u p. Becsehely 50 q., dr. Strausz Sándor Nagylengyel 50 q., Lázár Sománé és Lázár László Homokkomárom, u. p. Nagykanizsa 25 q, báró Qutmann László Zalabér 100. Tisztelettel kérem a nagyobb gazdaságokat szíveskedjenek az igénylési iveket kitöltve elmemre sürgősen lehetőleg f. hó 15-ig megküldeni. A községi elöljáróságokat pedig arra kérem, szíveskedjenek ugyancsak f. hó 15 lg elmemre községenként az Igénylők névjegyzékét az igényelt buza vetőmag mennyiségének feltüntetése mellett két példányban megküldeni. Ezen kérésemet különösen a hosszuvölgyl, magyarszerdahelyi, korpavári, zala-szentbalázsl, geisei, eszteregnyel, sKpetnekl, sormási, nagyrécsei, valamint a becsehelyi, lótszentmártonl, tótszerdahelyi, letenyel, felsöszeme-nyel, kerkaszenlmlklósl, borsfai körjegyzőségekhez intézem, hogy fentiekei vasárnap délelőtt tegyék megfelelően közhírré és az Igényléseket juttassák el hozzám.
Hering üeisö m. kir. gazdasági segédfelügytU
Fizetési halasztást kapnak a gazdamoratórium miatt bajbajutó kereskedők
Hudnpcst, julius 7
Az erre vonatkozó rendelet néhány nap múlva jelenik meg és felhatalmazza az Országos Hltelvédö Egyesülelet és a Hitelező és Adósok Bizottságát, hogy azoknak a kereskedőknek és iparosoknak a fizetési halasztást kérő ügyét vizsgálják felül, akik a gszdaiiiuialóiium miatt jutottak bajba. Ha a vizsgálat ezt igazolja, akkor a kereskedők és iparosok is részesülnek moratóriumban.
(—) Ingyenes méhésztanfolyam. A fejérmegyei Nagyveleg községben ingyenes méhésztanfolyam nyílik meg Görög Ernő ev. lelkész vezetésével. Aki részt kiván venni a tanfolyamon, jelentkezzék Qörög lelkésznél Írásban, vagy személyesen Nagyvelegen.
VALUTÁK Angol I. 20 55-20-95 Belillr. 79-45-8005 Csehk. 16 96-17-06 Dánk. 11040-111-40 Dinár 9-98-10-10 Dollár 570 50-573 50 Francia 1.22-30-22 50 Holl. 23040-23180 Zloty 6395-64-45 Lel 3-4K-3-56 Léva 4-06-419 Líra 29-10-29-40 Márka 135-70-136 60 Norvég 100-20-101-20
Peseta —-----•_
Schlll. -•--•-
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 104-30-105-30
DEVIZÁK Amst. 230*60-231*80 Belgrád lOOO-lOMO Berlin 135-80-136-60 BrUtsel 79*55-8005 Bukarest 3*43-3*51 Kopenh.110\'60-111 40 London 20-38-2058 Madrid _•—_•_ Milano 29-20-29*40 Ncwy. 571*00-574*00 Oszló 100*40-101-20 Pária 22*33-22-17 Prága 16*93-17*01 Szófia 4-08-4-19 Stockh. 104 50-105*30 Var&ó 64*05-64 45 Wien
Zttrich 110-80-111-40
T*mtajiéuU
Buza tv. 10 /III., dl. 10 ftli, a rozs 20 fül. esett.
Buta Hszav. 77-ts 12-60—12-80, 78-ss 12*70—1290, 79-es 12-85-1310, 80-«« 12-95-1320, dunánt. 77-es 12*45—12 70. 78-as 1255-12*80. 79-e» 12*70- 13 00, 80-as 12-80-13*10. roza 11*40-11*50, tsk. árpa (uj) 12*50-13*00, zab 15*55—15*50, tengeri I8-20-I8-40, korpa 11-90-12*10.
Felhajtás 2501, eladaüan 429. - Elsőrendű 112-114, szedett 106—110, szedett közép 0^2-0-98, könnyű 0-74-0*86, l-sí rendű öreg 096 -1*00, ll-od rendű öreg 0*82—088, angol sUldö I. 1-00—1*10, szalonna nagyban 1*36—000, zsír 1*42— 145, hua 1*211—1-46, félsertés 1-30-1*44.
Klaája: Mlxalal lyoaia é« LaykjbM
iroty. se M. sss.
1932 julius 8.
V.
Egy udvari éa egy utcai S sasbái lakán külön bejárattal aug. l-re kiadó Deáktér 6. ti. alatt. 3171
Nagyközségben egy főforgalmit borbály-Oxl«l sürgői elköllözéa miatt azonnal átadó lakással együtt. Jutányos áron. Érdeklődni lehet Tapsonyban, Somogymegye Simollcs Károly tulajdonosnál. 32/2
V5rAamarty-utoa 68. izámu szép magas, Jókarben levő matazlv családi ház, 3 tágas szobával, téglázott udvarral, kb 450 n-öl körülkerített konyhakerttel, a nemes gyümölcsössel, kedvezd teltételek mellett eladó. Megtekinthető d. u. 6—7 óra között.
Tengarl, szép száraz, nagyobb meny-nyiaégben kapható Eölvöi tér ál. 3235
Vállalat, linkultsáa.
Felelős kiadó: Zalai Kán
Mararhes tek/oo i D^jtiÉsri
APRÓHIRDETÉSEI
i tó uati sa tmar. m in WtAM Hi^tl U14r. V»4r- éa a—i(«s« H uM, M JSJMr, mlm—m »r4M mi aa)> S Aü
lorSVW difi « 0llór. Qwjí « <ir.kb b.tOkM. 104 uó kit u&uk
Kl\'Jil ti.uUati 50—. uHMltf
ítíw golyó* csapágyak autóhoa, speciálisa. \'ítatón. vt ÍKrtjftiihftft. 1in»í. Ullmann és Tóth vaskereskedésáben 3836
Fossot tbutorok és kosarak készítése, Javítása, náduékfonás Iliiméi, Fótit 4. 303 r
Javító- vagy különbözeti »l«\'.Bákr» Unulók előkészítését mérsékelt díjért vállal|a egyetemi hallgatónő. Hotlhy Miklós ul 6. külapüilet. 3218
gujabb gyermekkocsik méyan állított árban raktárra étkeztek
laaa_____________ ..
Armuth bazár áruházába
2759
Házbárá»al tudja fixotnl általunk nyu|tandó hoiszule|áratu kamatmentes kölcsönnel felépítendő saját oUhonil l-\'elvllá-goattás Szántó, Sugár ut 6. 2561
Fürdőruhák, cipók, sapkák olcsón kap hslók Kaufmann Manónál. Telelőn 167. 7
Balatossmárlán, vízpartján villa, 2 szoba verandával eladó éa augusztus 1 étöl kiadó 2 részben Is. Cim a klsdóban. 18
Saját termésű fajboraimat
már 16 filléres ártól kezdve kiárusítom. 25 liter legkisebb ■ia> tételben kapható. Horthy Mlklós-ui 37. Bross.
Egy Üres pénztárca, fegyvettartáal engedély és rokkantságra vonatkozó Íratok becsületei megtalálóját kérem, szivei-kedien azokst Hlrsch és Szegő cégnél leadni. 3237
Egy hsainált 150, vagy 200 kc. snotop-karákpárl veszek. Kálovlcs, Királyutca 8. 3238
Itátsaobáa udvari IskAs augusztus I re
kiadó Király-utca 13. alatt. 3239
2 darab aalraartáa eladó KL
utca 33. alatt. 32-
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Vorfin Nándornál
Gallértisztitásban vezet I
Horthy Hlklíi-it 8. Mm-11.19.
50 pensőt fizetőnk Önnek
ócska, rossz jégszekrényéért, ^^
hogy módjában legyen a ^^
jég, viz, villany és gAz
nélkül inüködő és mindenütt ^^
aznnnal használható ▼
FRIGULUS
hűtőszekrényt beszerezni.
Nem kell felszerelni, nincsen pótlandó alkatrésze, fenntartása napi 7 fillérbe kerül. Kedvező fizetési feltételek. — Bemutatja:
SZABÓ ANTAL sportüzlete.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitünfl hatású.
Iwhaló alsáf flaertzlellwi.
P Irak tár: WEISZ MÓR, N.|ykail,s. Urály-atea 34. Talafaa 310
Wien clearing árfolyama : 80.454.
kapható
15.115/B. 1931.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások fejében Lancsák János kereskedőnél lefoglalt különféle üzleti berendezés és áruk 1932. évi Julius hó 8-án délelőtt 9 órakor Ország-ut 90. sz. alatt elárvereztetnek.
VtagAmm, VK&. fcf, mm Vo 2I-én.
Lehoczky Lajos s. k. 3Ut váiosl végrehajtó.
12.606/B. 1931. szám.
Árverési hirdetmény
a köztartozások fejében lefoglal! ingé-Ságoknak az 1923. évi VII. t.-c. 56—58. §-ai értelmében eszközlenóti nyilvános elárvereléséről.
A végrehajtást szenvedő neve: Strém Tivadar és Oltó. Lakása : Király-utca 30. sz. Az e ső árverés helye: Királyutca 30. sz.
Az első árverés ideje (nap és óra): 1932. julius hó 11-én d; e. 10 óra.
A második árverés helye: Erzsébet-téri piac.
A mísodik árverés ideje (nap és óra): 1932 julius20-án d. e. 10 óra.
A lefoglalt Ingóságok megnevezése sommásan, nemenként.
Különféle bútorok és használali tárgyak, képek stb. 4010 pengő összes becsértékben.
Árverési fellételek.
1. Az első árverésen az egyes ingóságok csak akkor fognak eladatni, ha a becsértéknek legalább háromnegyed része megígértetik
2. A második árverésen azonban a/ Ingóságok a becsérték háromnegyedén alul is, a legtöbbet Ígérőnek mindenesetre eladatnak.
3. A vételár készpénzben azonnal li/.e-tendő, vevő által fizetendő a forgalmiadó és az esetleges fényűzési adó Is
Kelt Nagykanizsa, 1932. junius hó 20. napján.
Lehoczky Lajos s. k.
3236 városi végrehajtó.
pajzs tetű Leveltetvi vértetü ée puhatestű ^kártevők m

Rózsafák. gyimfiluIM b ni
permetezéséhez:
Ára:
1\'ft-tBI 3 Itr. .. 26 MII.
15 . 30 . 3 i 130 .
50 . 100 . 5 t 260 .
100 . 200 » í ü 490 .
200 . 400 . i 960 .
(Uljlilsn UmcitelAk)
Beszerezhető: Ország Jóatisef cégnél
Erzsébet-tér 10. (Abtróaág mellett)
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly).
?3. évfolyam 153 uam
Wagyhfmixaa 1982. Jullus 9, szombat
Ara 14 <»lér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
taerkeaitOtég éi kiadóhivatal: Keaatbtlyl nókktadóhlvatal: K
PAul 5. uim. Koualh-ulca SJ
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElMLzetést áfa: egy hóta 2 pengd 80 llll Szerkesztőségi éa kUfióhlvatali lelefon: 78. i
Lausanneban megtörtént a megegyezés
Németország 3 milliárd aranymárka átalányt fizet — A megegyezést ma délelőtt aláírják
Berlin, Jullus 8 Ma délután Lausanneből érkezeit
Íilenlés szerint a megegyezés és a onferencla befejezése küszöbön áll. A politikai kérdéseket egyelőre félretolták, mert a (randák semmi körülmények között nem hajlandók a német kOveteléseket teljesíteni.
Ezzel szemben arra kell számítani, hogy az angolok a német álláspontot megértő módon tekintetbe veszik e kérdésben. A német angol megegyezés annyit jelentene, hogy
Anglia elszakadt már régen a túlhaladott francia állásponttól.
Beavatott német körök nézete szerint ez nagy siker volna a németek számára és ugy erkölcsi, mint politikai tekintetben nagyon értékes volna.
A pénzügyi kérdést abban a formában oldották meg, hogy a franciák 42 milliárdos követelésüket 3 milliárdra szállították k, ezért 90«/o árfolyamon bonnokat adnak ki ugy, hogy a lényleges összeg 2-7 milliárdra csökkenne, vagyis kb. arra az\' összegre, amelyet az angolok közvetítésül javasoltak.
A dolog pénzügyi részének elvi megítélése szempontjából hírom dolgot hangsúlyoznak. Első az a lény, hogy a bonnok kibocsátása nagyon lényeges biztosítékokhoz van kötve, második, hogy a fizetések összege nem haladja meg az esedékessé vált kötelezettségeket és har-
madszor, hogy a jóvátélel Jullus 1-től kezdődőleg megszűnt.
Sikerül a megegyezőn
Lausanne, jullus 8 MacDonald délután fél 2 órakor lávozolt az értekezletről és az újság Írókkal közölte, hogy nagyon Jő hlrel vannak. Ebből kitűnik, hogy sikerüli a megegyezés vagy ()edig a megegyezés közvetlen küszöbön áll. — Angol konferencia körökből közlik, hogy a technikai munkálalok a ma déiulánt teljesen igénybeveszik és valószínűleg holnap délelőtt meg lehet tartani az értekezlet záróülését.
Megtörténi I
Lausanne, Jullua 8 A ma délelölll tárgyalások után Herrlot a várakozó újságírók előtt iRmélellen kifejezésre Juttatta abbeli öröméi, hogy
slkerdlt eredménnyel zárni a munkálatokat.
Herrlot a sajtó képviselőit igy Od vözölle :
- Megtörtént I
A francia miniszterelnök szállására visszatérve Ismét hangsúlyozta az eredmények feletti őszinte örömét és közölte, hogy ma este fogadja a világsajtó képviselőit, akiknek köszönetet mond Herrlot hozzátetle, hogy most már csak egyes technikai kérdéseket kell tisztázni.
A meghívó hatalmak illése
Lausanae, Jullus 8 Ma délulán 4 órakor összeült a
hat meghivó hatalom képviselete, hogy a lausannei konferencia befejezésének programlát megállapítsák. Ma este 9 órnra plenáris ülést hívták össze konferenciái, amelyen tudlul adják a megállapodás szövegét.
A keleti jóvátételekkel október ben foglalkozik a konferencia
LauBADne, Jullua 8 (Éjszakai telefonjelentés) A keleli jóvátételekre vonatkozó jegyzökönyvet pénteken délulán Gajzágó László rendkívüli magyar követ Is aláirta. A jegyzőkönyv szerinl a kérdéssel októberben fog foglalkozni konferencia.
Németország 3 milliárd aranymárkái fizet
lausanne, Jullua 8 (Éjszakai lelejonjelenlés) A megegyezés értelmében Németország 3 milliárd aranymárka átalányt fizet kincstári jegyekben, amelyet a Nem-zeiközi Fizelések Bank|ának ad át. Az aláírás ma, szombaton délelölt lesz.
„A jóvátétel a malU..." Pénteken esle a 6 órakor kezdődő ülésen Walkó Lajosi felszólította MacDonald, hogy mellette foglaljon helyet. A német jegyzőkönyvhöz politikai nyilalkozatoi is csatoltak, mely szerint a jóvátételi kérdés már a múlté.
Az angol király üdvözlő távirata
London, jullua 8 (Éjszakai telefonjelenlés) Az angol király meleghangú táviratban üdvözölte MacDonaldol a lausannei szerződés sikeres megkötése alkalmából.
A megdézsmált pénzeslevelekböl bázat vásárolt egy postatiszt
Budapest, Jullus 8 (Éjszakai telefonjelentés) A 62-es postahivatalban már régóta figyelték Lörlncz László postatisztet, akit azzal gyanúsítottak, hogy a külföldi pénzesleveleket megdézsmálja. Pén-
leken épp akkor érték tetten Lőrincet, amikor egy pénze6levelet zsebébe rejlett. Azonnal átkutatták a fiókját, ahonnan 40—50 megdézsmált pénzeslevél került elő. Házkutatás alkalmával a lakásán is több félig elégetett
pénzeslevelet találtak.
A nyomozás kiderítette, hogy bár Lőrincz postatiszt kislizetéall hivatalnok volt, Igen nagy lábon élt, sőt legutóbb Rákospalotán házal is vásárolt. A rendőrség őrizetbe vette.
A vizsgálóbíró elrendelte Liftbe Kálmánné szabadlábrahelyezését
Budapest, jullus 8 A vizsgálóbíró elrendelte Lilike Kálmánné szabadlábrahelyezését. Indokolása szerint minden adat arra vall, hogy Ruttkay Oábor nyomasztó anyagi helyzete és az ezzel járó lelki konfliktus hatása alatt öngyilkosságot követett el.
Budapest, jullus 8 Az ügyészségen az a felfogás alakult ki, hogy
a vizsgálóbírónak nem volt joga szabadlábrahelyezni Littke
Kálmánnét, mert a döntés ebben a tekintetben
a vádtanácshoz tartozik. Az ügyészség ennek folytán nem veszi tudomásul a vizsgálati fogság megszüntetésére vonatkozó végzést, hanem jogorvoslattal fordul a vádtanácshoz, amely rövid időn belül dönteni fog a vitás kérdésben.
Ma jelenik meg a gazdaadósságokról szóló rendelet
Budapest, Jullus 8 A gazdaadósságokról szóló rendelet holnap jelenik meg a hivatalos lapban.
A rendelet intencióival kapcsolatban Jól informált helyen azt mon-íűllil(Lhogy a kormánynak kél el-
lentéles szempontot kellett kiegyenlíteni. Az egyik az, hogy az általános moratórium a gazdasági élet folytonosságát veszélyeztette volna. Ezzel szemben az eladósodott gazdák helyzete szüksegessé lelte a könnyítéseket. A két ellentétes szem-
pont közt iparkodik a rendelet megtalálni a középutat.
A rendeletből kiviláglik hogy csakis azokon a bajbajutott gazdákon akar segíteni, akik valóban fizetésképtelenek, vagy csak igen csekély mértékben fizetésképesek.
Az amerikai repülők
Oroszországban kényszerleszállást végeztek
Varsó, Jullus 8 Mattern és Griffin világkörüli repülök Oroszországban Minsktöl 80 kilométernyire gépükkel kényszerleszállási végeztek.
Moszkva, Jullus 8 A Szovjetorosz Távirali Iroda lejenlése szerint Maltern amerikai repülő Mtnsk közelében végzett kényszerleszállás alkalmával komolyabban megsérült. Útitársa, Griffin csupán könnyebb horzsolásokat és zu-zódásokat szenvedett.
DrozdyGyőzóma érkezett vissza Amerikából
Budapest, Jullua 8 A Norddeulscher Lloyd brémai hajóstársaság budapesti irodája közli, hogy a társaság Európa nevtl gőzösével jött és ma déiulán 4 óra 5 [>erckor érkezeit mr« a budapesti keleli pályaudvara Drozdy Győző, a csikágói „Az Iras" cimü lap szerkesztője, mintegy halvanöl személyből álló csoport élén.
Meghalt Vanczák János, a „Népszava" volt szerkesztője
Budapest, Jullus 8 Vandák János volt országgyűlési képviselő, a .Népszava" volt felelős szerkesztője pénteken délután 1 órakor Pe8lu|helyentUdővészoenmeghíll.
Nagy töz pusztított Borsodban
Miskolc, jállUH 8 Nagy lüz pusztilott az elmúlt éjszaka Felsőmére községben, ahol ktgvulladl Horváth Sánc ot gaidál-kodó háza. Rövidesen 5 ház ailoll lángokban. A tűzoltóknak csak nagy erőfeszítéssel sikerült megakadá\'yozni, hogy az egész falu lángba ne botu jon.
Walker fogadta a magyar olympikonokat
Nowyork, jullus 8 A magyar olympikonokat megérkezésükkor Walker polgármester fogadta.
Leszúrta a rendőrt és utánna önmagát
Miskolc, jullua 8 Szegedi János többszörösen bünteteti előéletű felsőboci lakos, nkil 5 évte kitiltottak Miskolcról, bealli-i tolt feleségének oltani lakására A szomszédok felismerték és rendőt^ hívtak. Szegedi az cllóáililésára kitt küldölt rendőrlörzsörmesternek ellelM szegüli, majd egy hirtelen felkapott konyhakéssel hasbaszurta a rendöctj azután kiszaladt a lakásból. Naa sokkal eiutSn konyhakéssel lóbbu ször mellbeszurla önmagái. Mtadtl kettőjüket kórházba szállították. A A vizsgálat megindult. arftit
ZALAI KÖZLÖNY
A kanizsai ipartestüle jolinsl elöljárósági ülése
Nagykanizsa, Jullus 8
Tegnap este tartotta a nagykani zsaí ipartestület elöljárósága julius havi Ülését Samu Lajos elnöklete alatt a tagok élénk részvétele melleit.
Az elóiiarűság mindenekelőtt leg tel|osebb elismeréséi fejezte ki az iparoslanonciskola tantestületének idei működéséért és Poredus Antal Igaz-
Í;aió érdemeit nyugállományba he-yezése alkalmából |egyzókönyvbe ik tattá.
Samu Lajos előterjesztette részletes jelentéséi a lefolyt hónapról, ami hez elsőnek OerdSoma szólod hozzá és indítványozta, hogy az elöljáróság mond|a ki, hogy a Jövőben azokat az Iparostanoncokat nem részesíti évvégi jutalomban, akik ! évnél rövidebb időre vannak leszer ződletve, sem aiokat, akik fizetésben részesülnek. Kívánatosnak tartja, hogy az iparostanoncok jutaimazá sánál az iparteslület és az Iparka mara adományának odaítélésénél az ipartestület elö\'|árósága döntsön. Az elöljáróság ezt az indítványt egyhan gulag magáévá tette.
Behatóan foglalkozott az elöljáró ság a nagykanizsai lábbelikészitö iparosok beadványával a kontárkér dést illetőleg. Ha a halóságok továbbra is ilyen enyhén bírálják el a konlárkérdésl, akkor kénytelenek lesznek iparjogukul visszaadni és maguk is kontárok módjára, közteherviselés nélkül folytatni munkáju kai Az elöljáróság a kérdést bosz-szahban tárgyalta, amelyhez számos hozzászólás történi. Végül akként határoztak, hogy felírnak a kereskedelmi miniszterhez megfelelő óvsza-bályok életbeléptetése és a legális Iparosság védelme érdekében.
Hosszú vitát provokált az ipartestületek központjáról szóló törvény végrehajtása módosításának kérdése. Az elöljáróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy kívánja az Ipar testületeknek minél nagyobb jog és hatáskör biztosítását.
Egy konkrét esetből az elöljáróság határozalllag kimondotta, hogy a tanonciskolába csak azok vehetők fel, akik rendes, jogszerű szerződési kötöttek mesterükkel.
Miért késik a katolikus temető bekerítése?
Nagykanizsa, jullus 8 A Zalai Közlöny legutóbb Ismételten rámulatott arra, hogy a temető-kérdést mindenáron meg kell oldani, meri leheletlen, hogy a sirok szabad prédái legyenek lelkiismeretlen embereknek. Azóla is mlndtöbb levelet kapunk a város közönsége köréből, amelyek állásfoglalásunk mellett való kitartásra buzdítanak.
Ugyanis nemcsak virágdíszüktől fosztogatják a sirokat gonosz lelkű emberek, hanem sokan ezt a szent helyet még légyottokra is használják.
Mindez nem lehetne igy, ha a temető rendesen be lenne kerítve. De miért is nem kerítették be már a rk. temetőt megfelelő keriiéssel ? Hiszen a faanyagát a városi erdő ingyen szolgáltatja. A munkaerő pedig az inségakcióból rekrutálód-hainék. Semmi sem akadályozhatja tehát a város vezetőségét, hogy a temetőnek ezt a kérdését végleg el ne intézze. Egy kis jóakarat mellett ma Nagykanizsán már nem is volna szabad a sok panasz után ennek a kérdésnek fennállnia.
A temető-ügy különben a legközelebbi közgyüléB elölt is szóba
kerül. Szóvá kívánják lenni, hogy miért nem történt Intézkedés már eddig is a temető rendes bekerítésére, miért kell a város közönségé nek tűrnie, hogy a katolikus lemető fiatal párok találkozó helye legyen és miért legyen szabad préda a sirok virágdísze, miért kell úgyszólván naponként megbotránkoznia a város közönségének egy-egy u|abb temetői panasz miatt.
ldólirás
A nagykanizsai meteorológiai msc-flgyelö Iclcntéaek t Pénteken a hőmérséklet: Reggel 7 órakor +318, délután 1 ótakor +32. este x órakor +15.
nlMid Reggel és délben borult, este tiszta égboltozat.
ixW/runy: Reggel szélcsend, délben délnyugat, esle délkeleti szél.
(Élilúkai rddló/tlcntfal » SSa««-»--»U-glal Intáast totantl aata 10 ára-kari Ma még Igan meleg Idő várható.
Felnyársalta magát és kitörte a nyakát egy hadirokkant,
aki hit ive a forró tűzhelyre ültette a feletiiit
Letenyc, jullus 8 (Saját tudósitónldól) Isten ujját látja az egész környék abban a halálos szerencsétlenségben, ami Csörnye-föld községben történt.
Boa József hadirokkant házsártos, indulatos ember volt Két esztendővel ezelőlt összeveszett a feleségével, dühében rábörllott a szerenciét-Icn asszonyra egy fazék fotró levest, majd fogta az összeégett asszonyt ét felültette a tűzhelyre, amiben javában lobogolt a tűz. Boa Józsefet
ezért a törvénysiék szabadságvesztés büntetésre Ítélte.
Most Boa Józsefet utolérte az égi Igazságszolgáltatás is.
Boa a minap szénát rakott a mezőn. Már jó magasra felrakta a szekeret, amikor egyensúlyt vesztve lecsúszott és olyan szerencsétlenül eselt le a szénásszekér tetejéről, hogy beleesett a sa|át vasvillájába és eltört a nyakcsigolyája. Keddtől tegnapig klnlódoll, de az orvosi tudomány sem tudóit rajta segíteni, — meghall.
Nyolc gazda portáján pusztított a tíiz egy zalai községben
Egy jól biztosított, lakatlan házban keletkezett a tOz
Letenyc, Julius 8 (Saját tudósítónktól) Tűzvész pusziitolt szerdán este Lovászi kisközségben, a lelenyei járásban. Este fél 10 órakor kigyulladt egy üresen, lakatlanul álló zsuppos ház, ami állítólag 4000 pengőre volt biztosítva. A tűz a hőségben kiszáradt tetőről pillanatok alalt tovább kapaszkodott, ugy, hogy mire segítség érkezett, már 7 gazda házát nyaldosták a lángok. Srerencsére azonban csak 7 pajta gyulladl ki, amelyek óriási lángtengerkénl églek. A köz-
ség népe jórészt álmából riadt fel az egész napi kimerllö aratási munka után. Azonnal oltáshoz látlak, a kevés vizük azonban, ami volt, csakhamar elfogyott. Himarosan érkeztek a szomszéd falvak tűzoltóságai is. Összesen 12 község tűzoltói vollak olt, de a szárazság és a vízhiány miatt csak annyit tudtak elétni, hogy a lakóházakat megmentették. A kigyulladt lakatlan ház és a hét pajta porig égett. A kár több mint 10 000 pengő. A nyomozás megindult.
A „Zalai Közlöny" minden előfizetőjét hiztositani fogja temetkezési segélyre
Nagykanizsa, jultua 8 Több vidéki újság példájára a Zalai Közlöny is elhatározta, hogy megkísérli minden egyes előfizetőiét, az újonnan belépőket is, lemel-kezési segélyre biztosítani. E célból
felvette a tirgyalásokst a Magyar Elet- és Járadék Biztosító Intézettel. Ha a tárgyalások eredményre vezetnek, akkor a Zalai Közlöny minden előfizetője elhalálozás eselén temetkezési segélyt kap. Az előfizető ezért egyetlen fillért sem fizet, a biztosítási dijakat a Zalai Közlöny fizeti. A temetkezési segélyek összege a következő lesz:
Az akció eredményessége eselén annak kezdetétől számítva egy évi előfizetés tartama alatt 100, a 2—3 ik évben 125, a 4—5 Ik évben 150, a 6—10 évben 200, a 10—16 ik évben 250, azon felül 300 P lesz a temetkezési segély.
Amint a tárgyalások eredménnyel befejeződnek, erről azonnal értesítjük olvasóközönségünket. Az akció célja pusztán az, hogy mai súlyos időkben a Zalai Közlöny melleit kitartó előfizelő-tábor iránt hálánkat ilyen formában is lerójuk, másrészt, hogy a gazdasági válság rettentő és kiszámíthatatlan napjai közepette, ha — Isten ne adja! — temetkezési gondok sújtanák bármelyik előfizelőnket, legalább annyi nyugalma és biztonsága legyen, hogy utánamaradólnak a tisztességes gyász-szertartás anyagi fedezete biztosítva van.
Szó voll arról is, hogy ne a halál
szomorú esetére alapilsuk akciónkat, hanem baiesétre. Mikor mégis a temetkezési segélyt választottuk, az a meggondolás vezetett bennünket, hogy baleset, szerencsére, rílka embert ér, de a halál, előbb vagy ulóbb, egyszer minden családhan bekopogtat s csak akinek már voltak ilyen gondjai, tudja felbecsülni egy 100—300 pengős, még hozzá filiétn/i külön áldozat nélkül kapóit segítség értékét a gyász óráiban.
1932, julius 9
Egy község, ahol minden harmadik ember hidegrázásban szenved
Pogányszentpéter község, bár So-mogyországban van már, Nagykanizsára gravitál. Itt adják el terményeiket, itt szerzik be szükségleteiket. Az egyszerű község eddig halastavairól volt ismeretes. Az utolsó Időben azonban egy sajnálatos betegség ütötte fel a községben a fejét, melynek révén Pogányszenlpé-ler nevét mlndgyakrabban emlegetik.
A község határában több kisebb-nagyobb halastó van, azonkívül nagyobb mocsaras tertlletek is képződlek, ugy, hogy szúnyogok és bacillus-terjesztö rovarok nagymértékben elszaporodlak. Néhány hónappal ezelőtt több gyanús megbetegedés történt a községben, ma már alig van ház, család, ahol egy-kél beteg ne lenne.
Munkatársunknak alkalms volt ma ifj. Kodela Jinosné pogányszentpé-lerl asszonnyal beszélni, *kl ugyancsak „másodnapon hideglelésben" szenved. Meséli, hogy olyan nagy a szegénység, hogy nem tudják az orvosi, gyógyszert fizetni, inkább szenvednek a betegségben.
Midőn könnyes szemmel panaszkodik — egyszerre elkezd egésztestében remegni, sírva panaszolja, hogy betegsége miatt nem tud dolgozni, bár az orvos „kinát" (ohiuln) rendelt, de nincs annyi pénze, hogy megvehesse, mert kell a pénz kenyérre!
— Még én bírnám a szenvedést, de szegény kicsinyem — az sokai szenved. A község se segíthet rajtunk, mert az is szegény. Nem tudjuk, mi lesz velünk?
A legborzasztóbb, hogy a legtöbben — a nagy meleg miatt — épen aratáskor, tehát a legnagyobb munkaidőben betegedtek meg, ugy, hogy a mindennapi kenyerük forog ve-szé\'ybenl Jó lenne talán e kérdéssel az Illetékeseknek foglalkozniuk.
Egy kis magyar falu szenvedését tűktö\'.i vissza e szegény asszony panasza, egy darab mozaik az egész ország mai sivár helyzetéből I H. J.
— Fejére zuhant a hársia tetejéről. Kulcsár György 7 éves budapesti kisfiú, aki nagyszüleinél nyaral Baklütlősőn, csütörtökön reggel felmászott sz udvarofi levő háisfára virágot szedni. A kisfiú véletlenül megcsúszott és fejjel lefelé a földre zuhanL Koponyatörést szenvedett és a két karját törte. A kisfiúi élclveszélyes állapotban szállították az egerszegi közkórházba.
VÁROSI MOZGÓ
Szombaton két elfiadás, 7 és 9 érakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 érakor
20 ragyogó sligerazim í
Pazar kWHtásf
SNEIDER MAGDA,
az egész világ által körülrajongott magyar filmcsillag első bemutatkozáséval a
Télies Kapcsolás
Ez az a műsor, amit minden ember kétszer fog megnézni! !
í
1932. julius 9
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
— A Balatoni Szövetség jullus 17-én tartja választmányi ülését Keszlhetven. a városháza disztermé-
Mozgószinház
Téves kapcsolás
Schneider Magda, a magyar származású filmBzinésznö első filmje a Téves kapcsolás. Hogy a fiatal művésznő szerződtetése mennyire nem volt léves kapcsolás művészi és üzleti szempontból, azt legfényesebben az egymásután kikerülő filmjei bizonyilják. Épp ezérl kettős figyelemnek számit a nagykanizsai mozldirekciónak az az intézkedése, amikor uj szezonját ezzel az ölletes cselekményü hangosfilmmel kezdi, melynek női főszereplője ráadásul még magyar Is.
Schneider Magda sajátos egyszerűséggel, százszázalékos leányos bájjal, kiforrott művészi eszközökkel alakitja a kis telefonoskisasszonyl, akinek sorsál a kiszámíthatatlan véletlen tévedésből egy olyan férfihez kapcsolja, akinél végre megtalálja a boldogBigát is. Az életnek ebből a téves kapcsolásából szármatik ugyan némi kis kavarodás, de a s.cená-rlum Iró jótékony keze a végén mindent rendbehoz.
Megkapó meseszővés, ügyes rendezés és fűlbemásió zene jellemzik a Téves kapcsolás t. A közönség megelégedéssel távozott. Dáma.
Keszthelyi fogorvosnő kártérítési pere a Déli-vasut ellen
Egy zökkenő WO pengőjébe került u vasútnak
Budapest, Jullus S Szenes Erzsébcl dr., férjezett Lázár Miklósné keszthelyi fogoivosnő 2173 pengő erejéig kárléritésl pert indított a Délivasul ellen. Az Ugy előzménye voll, hogy egy alkalommal, amikor a fogorvosnő Budapestre utazóit, a székesfehérvári állomáson nekiszaladt a vonat egy kocsinak. A zőkkenés következtében a fogorvosnő ugy megütöfie a fejéi, hogy súlyos sérüléseket szenvedett.
A budapesti klr. törvényszék elé került a fogorvosnő kártérítési pere, mely hosszas bizonyítási eljárást folytatott le annak tisztázására, hogy mennyi volt a fogorvosnő havi jövedelme a kérdéses Időben és milyen Összeg erejéig károsodott. Kiderült, hogy 2—3 ezer pengő forgalma is volt egy hónapban Szenes Erzsébet dr.-nak és erre való tekintettel, valamint a ténylegesen felmerüli orvosi koltségok cimén ösz-szesen 660 [>engőt Ítélt meg a bíróság a felperesnönek.
NAPIREND
Jullus 9, szombat
Római katolikus: Veronika. Proleat,
Lukrécia. Izr.: Tham. hó 5.
»
Városi Muzeum és KSnyvtár nyitva citltfirlökön ía vasárnap délelőtt 10-161 12 óráig.
Ov6f»atert4rl ÍJJell arnlgSI- • ■ Merkly Belui nyógyaierlii f\'ó-ut 12. az. ea a klakanlxaai gyógyszertár.
aOiftlrdó nyitva reggel b órától eate 6 óráig (hétfő, szerda, pintek délntán, kedden eijéaz nap nóknekl. Tel 2—11 Délután 6 órától 50 tllléiea zuhanyfurdó
— A siófoki filléres gyors, ami a tervek szerint vasárnap indult volna Nagykanizsáról, kellő számú jelentkezés miatt elmarad.
= Házasság. Erdélyi Katus és Lakatos Ferenc m. kir, postatiszt f. hó 9-én, ma d. u. Va6 órakor tartják esküvőjüket a róm. kath. plébániatemplomban.
— Vannak még jó szivek. A
tragikus hirtelenséggel meghalt Sárdl Lajos kiskanizsai cipész nyomorban itt maradi családjának N. N. 10, Ref. Nőegylet 5, a Néptakarék 5, Z. T. 3, K. Oy. 1, Szabady Jolánka 1 pengői küldőit szerkesztőségünkbe.
— Autóbusz a strandra! Minden nap, amikor az időjárás a fürdésre kedvező, autóbusz indul a Cenlrál elől a Herkules-léglagyárnál megnyílt strandfürdőhöz. Egyszeri viteldíj 24 fillér, oda vissza 40 fillér. Indulás kifelé t/23, 1/26 és 7 órakor.
Ma már Ismét lehet fürödni
a téglagyári uszoda medencéjében. A rendőrhatóság ma délelőtt tartja a helyszíni szemlét és délután már minden akadály nélkül ismét a fürdő a nagyközönség rendelkezésre áll.
— Szent Imre templom a Balaton mellett A vallás- és tanulmányi alapok Akaraltyán, a Balaton egyik legszebb részén néhány év alatt 800 vlllatelket értékesítettek. Az uj fürdőlelep katolikusai elhatározták, bogy kápolnát emelnek. A kápolna el is készült és azt vasárnap ünnepélyes külsőségek közölt áldotta meg Babics Endre balatonfüredi esperesplébános. A telektulajdonosok még a jubileumi Szent Imre évben határozták el, hogy Aka-ratlya magaslalán Szent Imre tiszteletére fogadalmi templomot építenek, amely a magyar ifjúságnak lesz zarándokló helye.
— Zarándoklat Márlazellbe. A
hercegprímás engedélyével augusztus hó 3-án országos zarándoklat Indul Máriazellbe, a missziós kiállítás megtekintésére Visszaérkezés augusztus 10 én. Valuta és ullevél megszerzéséről a vezetőség gondoBko-dik. Lelkivezető: Chmpel Béla maj-sajakabszállási lelkész. Visszajövet egy napi tartózkodás Bécsben. A zarándoklat külön gyorsvonattal utazik, csatlakozni lehel: Komárom, Qyör és Hegyeshalom állomásokon. Résztvételi díj II. osztályon 54 pengő, Hl. osztályon 41 pengő. Szabad- és kedvezményes jegyek érvényesek. Érdeklődni lehet a zarándoklat központi irodájában: Borsy István technikai vezetőnél, Budapest, IX., Üllöi-ul 115/a., aki válaszbélyeg beküldése ellenében részletes programot készséggel küld.
— Froitharcos hírek. A nagykanizsai fiontharcos főcsoport jullus 10 re hirdetett közgyűlése elmarad. — Kérjük a választmány minden egyes tagját, hogy folyó hó 9 én, |azaz szombaton este tét kilenc órakor az egyesület hivatalos helyiségében jelenjenek meg. Hivatalos óra minden vasárnap 10—12-ig. Vezetőség nevében Németh István vezető tiszt, Hlld József titkár.
— Nagykanizsa és az állami cipórendelés. A nagykanizsai cipész-iparosság most pár év óta az állami szállítások alkalmával kisebb megbízást kapott gyermek menhely! cipők szállítására. A munka olyan voll, hogy érte a népjóléti minisztérium minden esetben legteljesebb elismerését fejezte ki. A nagykanizsai cipésziparosok, a katasztrófáik munkahiányra való tekintettel, az idén is kérték a népjóléti minisztériumot, hogy jutlaeson számukra nagyobb megrendelési. Az első évben ugyanis 100, a mull esztendőben 300 pár cipőre kaplak megbízást, mlg más városokban, ahol kisebb volt az ipartestület és kisebb a cipészipari szakosztály, sokkal nagyobb Bzáililást kaptak. A nagykanizsai iparosság bizva várta a döntést, amely nagyobb munkához juttatja őket. Annál nagyobb csalódást okozolt az az értesítés, mely szerint a nagykanizsai cipésziparosok mindössze 100 pár cipőre kaptak az idén megbízást. Ugyanakkor, amikor a Wollfner-gyár ezerszámra kapja a rendelést. Iparosaink körében ez az intézkedés érlhető elégedetlenséget vállolt ki. A Mammui-üzemekkel szemben Igy fest a .kisiparosság megsegítése."
— Hadirokkant-otthon lesz az egerszegi szanatóriumból. Zalaegerszegről jelentik: Zalaegerszegen mozgalom Indult annak érdekében, hogy a megszűnő OTI szanatóriumból hadirokkant-otthont létesilsenek. A honvédelmi miniszternek is tetszik a gondolat, ezért 10-én bizottságot küld a leendő otthon megtekintésére.
— Bármi csekély kőművesmunkáért ezúton könyörög Sásdy Lajos Magyar-utca 35. sz. alatt lakó kőművesmester. Mindent olcsón és jól végezne, csak hogy kenyeret tud|on adni éhező apró gyermekeinek.
Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vértódulás-nál, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc Iduef keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett tapasztalatok szerint a Ferenc lAuef víz az ideális hashajló minden jellemző tulajdonságát egyesili magában. A A Ferenc léuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
A magyar-osztrák kereskedelmi tárgyalisok
Budapest, Jullus 8 Illetékes helyen kijelentetlék, hogy a magyar kormány olyan irányban igyekszik vezetni a magyar-oszlrák kereskedelmi szerződéses tárgyalásokat, hogy a bzerződésnélküli állapot ne állhasson elő és mlnffcú kilátás
meg van arra, hogy Julius 15-ig sikerül valamilyen megállapodási létrehozni. Ez vagy végleges meg-állapodáa vagy provizórium lesz.
•=» Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási meleget, akik légáteresztő „tropicai" anyag-Mi készült inget viselnek. Ez az anyag minden szinben kapható Schütznéf.
ORION -RADIO
— Személyi hir. Az OTI központi igazgatósága dr. Ntsponszky Béla, az OTI nagykanizsai kirendeltségének ellenőrző orvosát Budapestre helyezte át.
— Oámán üzletvezető bemutatkozása Nagykanizsán. Mint jeleztük, Gámán MÁV üzlelveielö tegnap Nagykanizsára érkezett, hozv meglátogassa vonalát és bemutatkozzék Nagykanizsán. Az üzletvezető a MAV föliszlek és lnsliuktorok minden Intézkedését Jóváhagyta, majd felkereste az összes oiztályo-kat és a vasutasság vezetőit, akik-ke! hosszabban tárgyalt, mindent megtekintett, ma|d fogadta a vasutas-ság tisztelgését, későbben pedig a városházán lelt bemutatkozó látogatásokat.
ben. Tárgysorozaton egyebek közt a balatoni fürdők lakásügye, a hal-ellátás, a balatoni élelmiszer-üzletek vasárnapi nyitvatartása, a telefonbelépési dijak leszállítása, a vasmegyeiek balatoni csatlakozása, a kötelező film-oktatás, iskolai Balaton-propaganda, a MÁV elutasító végzése a nyári filléres gyorsok ügyében, a Keszthely-Ederlcs vidékiek esti vonatának engedélyezett beállítása, élelmiszer-szállítás, cserkész és más táborhelyek ki|el0iése, az állat-ltalók és usztatók kijelölése, a zalamegyei fürdő-szabályrendelet, Zalamegye határozata a Badacsony ügyében, a vad-kőbányák betiltása, tennlsz-versenyek, a kézműipar felkarolása, balatoni nyaralási kiállítás, a balatonfüredi szüreti hét stb.
A cigány anyakönyvi kivonata
A kanizsai nagy cigányrazzián kérdezik az egyik tagbaszakadt legénytől:
— Hány éves vagy ?
— Tizennégy — hangzik a válaszI
Természetesen kétségbe vonják a
bemondott adatot, hisz — lehetett a legény vagy 22 éves.
— Hát nem tudod mikor születtél? — kérdik tőle
— Nem, kézit csókolom, de a testvérem, aki Csongrádon van — az tudja I
Nyári
újdonságok
leszállított
árakon
5INGER
DIVATÁRU HÁZBAN!
ZALAI KÖZLÖNY
1932 fuIlus 9.
Véletlenül felakasztotta magát egy csecsemő
Igal, julius 8
Megdöbbenlő gyermeklragédia történt Igalban.
Id. Mdlhé Oyula igali gazda és felesége dolgozni mentek a mezőre, miközben 16 hónapos Gyula nevtl csecsemő](lket a lakásban hagyták az ágyon.
Amikor este a szülök hazamentek, rémülten lálták, hogy a kisfiú az ágy és a fal közötli nyilasba vau lecsúszva, feje pedig sz állkapocsnál fogva bele volt akadva az ágy deszkájáoa. A szerencséden gyermek ugy lógóit az ágydtszka és a fal közöli holtan.
SZÍNHÁZ
Vidám est
volt tegnap esle a színtársulat rendezésében a Polgári Egylel kertjében. Az ötlet ebben a kánikulában kilünö voll: — a közönség a hüvos, szép, igen kellemes keithelyiségben, friss sör melleit pompásan mulatott, temérdeket kacagolt a kabaré-műsor tarka számain. A kerli rendezés lech-nikai oldalát is nagyszerűen sikerült megoldani. Ha a meleg kilarl, a vasárnapi utolsó kerti estének is nagy sikert jósolunk.
A színházi iroda hirei
C) A színtársulat hucsuelíiudásal a Polgári Egylet kertjében. Meglepően szép színpadot épített a színtársulat a Polgári F.gylet hatalmaH vadgesztenye-tál altitt tt itt a kellemes esti hűvösben Játsza le szombaton esle Kacsóh-Btiko-nyl örökszép daljátékát, a János vitézt. A János vitéz legutóbbi előadásán több mint kétszázan kénytelenek voltak távozni a „Minden Jegy elkelt" jelzésű pőnztár elől. most a Polgári Egylet kellemes kerthelyiségében mindenki kényei mes helyhez Julhat. — A helyárak Itt 32—160 filléresek.
Cl Alvlnei huszárok a társulat bu-i-suelöudásu. Vasárnap este fél 9 órakor Az alvlucl huszárok hangulatos magyar operett előadásával búcsúzik a színtársulat Nagykanizsa közönségétől, amely ezltlén Igazán minden rokonszenvével kitüntette kedvenc házltársulatát
= Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstein butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
á lemzetl Bank devlsa-ártolyamal
valutAk
Angol I. 20-55-2095
liga Ir. Csehk. 1696-17 06
Bel
79-40-8000
Dánk. 110-20-111-20 Dinár 9-98-10-10 Dollár 570-50-573-50 Prsnclfl 1.22-30-22-50 Holl. 230-20-23160 Zloty 6395-64-45 Lei 346-3-56
Léva 406-419 Ura 29-05-29-35 Mirlu 13570-136 60 Norvég 100-00-101-00
Peseta —•--•—
Schlll. --•-
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 104 00-10500
DEVIZÁK Amst. 23040-231*60 Belgrád 1000-1010 Berlin 13580-13660 Brüssel 7950-8000 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.110" 40-111 20 London 20-35-20 55
Madrid -•--•-
Milano 29-15-29-35 Newy. 571-00-574-00 Oszló 100-20-10100 Páris 22-33-22-47 Prága 16-93-1701 Szófia 408-4 19 Stockh. 104-20-105-00 Varsó 6405-64-45
Wien -•-
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
SPORTÉLET
Megkezdődtek Sopronban a dunántuli bajnoki teniszversenyek
Nagy érdeklődés mellett kezdődtek meg a dunántuli bajnoki tennisz-versenyek Sopronban. A versenyek dunántuli versenyzők körében is nagy érdeklődést kellellek, egész Dunántulról eljöttek a lenniszspori legjobbjai, hogy llt összemérjék erejüket. Eljöllek a Szombathelyi SE, a Szombathelyi MÁV Haladás, a Nagykanizsai Zrínyi TE, Kaposvári Turul SE. Pécsi SC. Pécsi EAC, Győri ETO, Kőszegi SE, Körmendi TK, Pápai SC versenyzői. A dunán-lull lenniszversenyekre 50 vidéki versenyző érkezett Dunánlul különböző városaiból.
A tegnapi első versenynap eredményei a kövelkezők:
Férfi egyes szenior: Binder Sopron—Habermann Sopron fi:3, 4:fi, 6:4, fíittera Pécs—Szép Szombathely 6:1, 8:10, 10:8, Kossou- dr. Sopron—Östör Sopron 6:4, 6:2, Luszlig—Láng Pécs 6:3. 6:2, Patzkó Sopron—Müller Sopron 6:4, 6:4, Hoffmann Nagykanizsa—dr. Öslör Endre Sopron 6:2, 6:1.
Férfi párosban csak egy meccs lett lejátszva. A László, Öslör pár ki-lűnő játékkal győzőit a lanyhán játszó klubtársai, a Binder, Koasow pár ellen 7:5, 3:6, 6:2 arányban, ami a nap szenzációja volt.
Női f gyes szenior: Ignio Edy— Müller Mária 6:3, 7:5, Panlz Sopron—Scheffer Nagykanizsa 6 :3,6:3, dr. Makóné Nagykanizsa—Rakovszky-né Sopron 6:2, 6:2, Hackstock Hédy Sopron—Slernlhal Nagykanizsa 8: 6. 6:4. Slernlhal Nagykanizsa Rálhné 8:6, 6:4.
Fétfi páros: dr. Mészöly Pécs, Lamm Körmend—Szép Szombalhely, Csapó Szombalhely 6:4. 8:10. 6:3.
Vegyes páros junior: Csapó Szombalhely, Slernlhal Nagvkanizsa— Süle, Kelhe Pápa 6:0, 6:3, Biunner, Eibach—Öslör, Vojlkó Sopron 2:6, 8:6, 6:4.
Féifi egyes junior: Mahr Kaposvár—dr. Öslör Sopron 6:3, fi:0, Brunner—Kovács Sopron 6:3, 7:5, Öslör—Mont Sopron fi: 4, 6:4, Hollós—Binder Sopron 6:2, 6:4, Habermann Sopron—Módii Szombathely 6:0, 6:3, Csató Szombathely— Schrelner Sopron 6:1, 7:5, Montz Sopron—dr. Mészöly Pécs 6:1, 6:2.
A versenyeket má folytalják.
Rúúló - in tísor
Julius 9 (szombat)
Budapest 9.15 Aa államrendőrség zenekarának hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközi vlzjeliősaolgálst. 11.15 A rádió ifjtiságl félórája. 12.00 Déli harangszó. 12 05 Gramofonnangverseny. Közben 1X25 Hírek. 13.00 Idójeliés, Idójárásjelen-téa. 14.45 Hírek. 16.00 Oyermek|álszóóra. 16.45 Időjelzés, ldőjáráa|elcntés, Hírek. 17.C0 A Budapesti Koncéit Szalonzenekar hangversenye, IS.00 Rádió amatőrposta. 1830 Pogány Dezaő tangó- és jazz-zene-kaiának hangversenye Vlg Miklós énekszámaival. 19.3J E. 20.\'<0 Endre Béla női vokálegyUttesének hangversenye. 20.35 Három egyfelvonásos. Utána: cigányzene.
poj zstehlLevéltetü verbetü és nuliucestfú <i \' Wá.r+-.evók • * 0 ellen

- IVt-IS I 50
tártai
Páris 20 I4VI, London 1831, Newyork 5I2J.|, Brüssel 71-25, Milano 26-I7VI, Madrid 41-60, Amsterdam 20792>h, Berlin 12175, Wien---, Szólla 3*72, Prágs 15-17, Varsó 5145, Budapest —•-, Belgrád —•—, Bukarest 3-06.
Tenae*ytŐM4«
Buza tv. 20 flll., dl. 15-20 flll., a rozs — flll. emelkedett.
Buza tlazav. 77 cs 12 80 12-95, 78-as 12 90 1305, 79-es 1305—13-25. 80-as 1315-13-35, dunánt. 77-es 12 65—1285, 78-as 12-75-12-95. 79-es 12-P0- 1315, 80-as 1300-13*25. rozs H*<0-ll*50l tak. árpa (uj) 12-20-12-80, zab 1500—15-25, tengeri 18 20-1840, korpa 1190-1210.
farttffásár
Felhajtás 450, eladatlan 247. - Elsőrendű 1-12—1-14, szedett t\'Ott—110, szedett közép 092— 0*98. könnyű 074 -086, l-ső rendű öreg 090-1*00 ll-od rendű öreg 0*82-0*88, sngol süldői. 1*00-1*10, szalonna nagyban 1-36—000, zsír 1*42— 1 45. hus P2(J—1\'46. lélsertés 1-30-1-44.
Hatja: Báhalat lyoaái ét UyUaM T illalat, lankaniisáB.
Fdeíóé kiadó: Zalai Károly. Ul.i.ik.. Ilin < Ha«)4inl»il m aa.
APBflgTUPETftSEK
Fonotlbiatoroli és kosarak készítése, Javítása, nádizékfonás Illésnél, l-\'óul 4. 3039
Ultraforsss befőttes üveg kizárólag Arsfissth bazárban kspható lagol-oaöbban. __ 2759
Saját otthon ápttéaáhax lelket és hotszulejáralu kamatnuntea kölcsöri szerzek. Felvilágosítás Szántó, Sugár-utd. 2564
Balatonmárián, vízpartján villa. 2 szoba verandával eladó és augusztus 1 étől kiadó 2 részben Is. Clm a klsdóban. 18
Egy udvari és egy utcai 3 azobáa la-báa külön bejárattal aug. l-re kiadó Deáktér 6. sz. alatt. 3171
mm, Bywitiián és m
permetezéséhez:
Ára:
t-Jtöl 3 Itr. .. 26 tilt.
f-\'-l \'{. I 130
•m :10t> |.-.||1 260
(H« \',» 2P0 »*„|f.a 490
W . 400 .. „ r, 960
(bíjfaUn lUirliljik) ,
Bésjjj.eMzhe\'ló: Ország József cégűét
Erzaéhat-tér IQ. (Aklrwát i»«Uftt)
vigyázzon egészségére igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő liatásu.
taphiti mliiei ttsserazletkm.
Firaktár: WEISZ MÓR. Nagykaalzsa Urity-stoa 34. Telefoa 310.
Halló I
Figyelem I
l kgr. valódi jóminóségil fiatal marha.
hus eleje csak ........... <iO fillér
hátulja ............... 80 fillér
Sertéshús eleje ............ 120 fillér
hátulja ............... 140 lillér
1 kgr. jó ayárl szalámi...... 100 lillér
Tisztelettel Simon látván licntcs és mészáros a piacon, közel a halas melleit.
Pk. 14189/931. sz. 1931. vghtói 1006. az.
Árverési hirdetmény.
Dr. Tamás János nagykanizsai ügyvéd által képviseli Némel-Amerikal Oépgyár Klrchner Ernő és Társa budapesti bej! cég javára 210 pengő tőke és több követelés és Járu ékal ereiéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság 1931. évi 55®. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931 október hó li-én lefoglalt 1400 pengőre becsült Ingóságokra a nagykanizsai kii. járásbíróság fenti számú végzésévet az árverés elrendeltetvén, annak az 1S0S. évi XLI. L-e 20. § a alapján a lent megnevezeti s a foglalást Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más foglaltatok javára ta az árvetés inigtarlását elicndclem, de csak ana az taetre, ha kielégítési Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykere-set folyamatba nincs, végreha|táal szenvedő lakásán, üzletében Nagykanizsán, Horthy Mlklós-ut 23. sz. özv Outlniann Sándorné házánál és annak biilalalátün leendő megtartására batáridőül 1932. évi Jpllus hó 12. napjának délalőtt II órája tüzelik kl, amikor a bíróilag lefogta t Klrchner féle fagyapolgép s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kéaz-pénzllzctés mellett, esetleg becsáron alul is de a kikiáltási ár kétharmsdánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon Ingóságokra. amelyeknek a kikiáltási áia egyezet P ón felül van,az 5.610/931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánal pénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1932. évi Junius 7-én.
Elek László s. k.
klr. bir. végrehajló. 3217 mint birósági kiküldött.
Nagykanizsa város vízmüve Üzemvezetőségétől
637/vüv. 1932.
Felhivás.
A beállott nagy szárazság folytán a vízmű teljesítőképességén tul van igénybe véve.
"Kérjük ezért a közönségei, hogy a nélkülözhető és meg nem engedett vízfogyasztást mellőzze, nehogy közérdekű vízszolgáltatást jobban mérsékelni kényszerüljünk.
Felhívásunk a vízvezetéki szabályrendeleten alapul és figyelembevételét álialános érdekből is ellenőrizni
fogjuk. Nag\\
agykanizsán, 1932. julius 8.
Üzemvezetőség.
50 pengőt fizetőnk Önnek
ócska, rossz jégszekrényéért, hogy módjában legyen a
jég, viz, villany és giz
nélkül működő és mindenütt azonnal használható
FRIGULUS
hűtőszekrényt beszerezni.
Nem kell felszerelni, nincsen pótlandó alkat-\'\' fenntartása napi 7 fillérbe kerül.
Kedvező fizetési teltételek.
Bemutatja:
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 154 izám
Nagykanlasa 1932. julius 10, vasárnap
Ara 16 ""ír
ZALAI KÖZLÖNY
Sxerke»«tő»ég és kiadóhivatal: Főút S. uim. Keszthelyi (TókkUdóblvaUI: Koiiuth-utca 32.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bőllzeléil iia : egy hóin 2 pengő BO Iliiéi Szerkeulőaégl ét kiadóhivatalt telelőn: 78. u
Ipar és mezőgazdaság
Irta: Dr. KENÉZ BÉLA
A kereskedelemügyi minisztérium ügykörének két legfontosabb ágazata az ipari és kereskedelmi politika. A béke boldogabb éveiben e kél logalom alatt, mindazoknak az intézkedéseknek a foglalaiát szokták érteni, amelyekkel az ipari és kereskedelmei crösileni, fejleszteni lehetett és részükre szabadabb mozgási, nagyobb működési területet lehetett biztosítani. Ma, sajnos, az anyagi eszközök hiánya, a vásárló képesség megcsökkenése, a devizanehézségek és az államok elzárkózási politikája következtében ezeknek az eszközöknek alkalmazásbavétele helyeit, a legtöbbször, meg kell elégedni azzal a sajnálatos negatívummal, hogy ezeknek a fontos gazdasági ágaknak további leromlását megakadályozzuk és ezeken a válságos idökön őket átsegiisük.
Ipari termelésünk értéke 1930-ban 2.500 millió pengőt telt ki: nettó termelési értéke, vagyis a termelésnél felhasznált nyersanyag levonása után fennmaradó érték 1.300 millió pengő. Ebbeo nincs benne a kisiparnak 700 millió pengőre becsülhető bruttó termelési értéke és nincsenek benne a szorosabban vett mezőgazdasági iparcikkek, léhát az őrlemények, a szesz és a cukor. Ugyanakkor a mezőgazdasági termelés — szántóföld termelés értve, — érti ke csak 1.200 millió pengő volt, amelyről, ma még — síjnos — tudjuk, hogy az egy milliárd pengőn is alul van.
Ami a kivilelt illtti — és itt már 1931-es adatokról szólhatunk — az iparcikkek, tehát a gyártmányok és félgyártmányok, kivitelének értéke 170 millió pengő körül járt. Ezzel szemben a mezőgazdaság löbb kiviteli cikkei közül a vágó- és igásállatok kereken 90 millió pengővel, a baromfi, a tojás és a toll 74 millió pengővel, a buza 42 millió pengővel, a liszt pedig 32 millió pengővel szerepeli a kivileiben. Ezek, a mezőgazdasági kivitelünket olyan szomorú állapotban feltüntető, ösz-szezsugorodoti számok, egyrészt a külföld, sajnos, ugylálszik, egyre fokozódó elzárkózási politikájának, legfőképpen pedig a mezőgazdasági termények katasztrófális áresésének következményei.
Magának, az iparnak egyes ágai közül, kivilel dolgában, első helyen áll a gép- és elektromos ipar 37 millió pengős kivitellel; ezzel szemben a textilipar 21 és fel millió, a konfekciós ipar 10 és fél millió, a vasipar pedig 9 millió pengő értékel exportált,
Belső fogyasztásunkat az ipar ma 96 °,u-ig képes kielégíteni, annak ellenére, hogy kapacitásának csak körülbelül 70 %-;,t használhatja ki. Természetes, hogy ez a 96 % csak egy globális szám, meri hiszen, például, a papirosipar a hazai szükség-leinek csak jó leiéi fedezi, a vegyészeti ipar pedig kétharmadát. Ellenben a többi iparágak : a textil-, bőr-.
a vas- és a fém- és a gépipar, a kő-, agyag- és üvegipar 70—80—90 °/o-ál elégilik ki a belföldi szükséglelnek. A faipar és sokszorosiló iparunk, különösen pedig élelmezési Iparunk, sokkal löbbcl állit elő, mint amekkora a belső fogyasztás szükséglete.
Nagyon jól Jellemzi iparunknak ellenálló képességéi és fíjlőtlési erejét az a lény, hogy még az 1931. válságos esztendőben is uj iparvállalatok létesítésébe és a meglevők kibővítésébe 20 millió pengői fektettek bele és ezzel 2700 munkásnak
nyújtottak kenyerei. Egészben véve az ipari munkások száma még az eimull esztendő végén is 200.000 körül volt és a gyáripari alkalmazottaknak kifizctell bérek összege 300 millió pengői leli ki. Ha ehhez hozzá vesszük a kisiparosoknak és alkalmazottaiknak fél millióra lehelő szálnál és hozzáadjuk a családtagokat ís azokat, akik közvetve, szintén az iparból élnek, talán nem lévedek, ha legalább 2 millióra becsülöm azoknak a számát, akiknek sorsa közvetlenül az iparhoz van lüzve.
Ebből az egy adatból is láthatni, hogy milyen kevéssé elfogadható, mondhatni, veszedelmes az a felfogás, amelynek nálunk, egyesek, talán a mullhoz képest halkabban, de mégis hangol adnak, hogy az ipart fel kell áldozni, fel kell adni a mezőgazdaság vélt érdekében és pedig, főleg abból az okból, mert a magas ipari vámok a mezőgazdasági fogyasztás céljait szolgáló cikkekel megdrágítják és igy a vámvédelem elönyeíl, az Ipar, a mezőgazdasággal fizetteti meg.
......................................... ■i*iv-iyvYvnr^"svv^rranniV^vviv\\ri\'uTAAA»vu
JVincs többé jóvátétel!
Öanosulyoxia MacDonald a lausannei egyezmény aláírásakor
Valószínűleg Magyarország Is mentesül a Jóvátételi fizetések alól
Budapest, Julius 0 Ünnepi külsőségek közöli tartották meg a lausannei értekezlet záróülését ma délelölt MacDonald elnök bejelenti: Megjött a pillanat uraim, hogy aláírjuk a szerződésekel. A delegálusok sorra járultak az asztalkához, amelyen az előkészített arany-tollal aláírták a szerződéseket.
[.ausanne, julius 9 Mlulán az 5 egybehívó hatalom nevében, majd a brill domlnlumok és Lengyelország képviseletében egymás után aláírták aranytollal a lausannei egyezményl, Németország delegátusai következtek sorra.
A német delegálusok aláírása ulán az egyezményeket ellátlák Lausanne város arany prcsél|ével, amelyei Antolne liovard mester készített és amellyel elsöizben 1425-ben pecsételték meg a Lausanne, Bern és Frei-burg közti egyezséget.
MacDonald ezután közölte, hogy a nem német jóvátételek kérdésének
elbírálására kíküld\'ilt bizollság elnökévé Theunls belga delegátust, a közép és nyugati európai kérdések tanulmányi bizottság elnöki tisztségére pedig Oeorge Bonnel francia minisztert ajánlja. Az értekezlet magáévá tette MacDonald ajánlatát.
MacDonald közölte még, hoey a kormánvok egy későbbi Időpontban foe|ák tanulmányozni a gazdasági vtlágértekezlel problémáját, majd szemmel látható meghatódottsággal mondotta el nagy lelkesedéssel fogadolt záróbeszédét.
— Három teljes hélen át küzdöl-lünk a megegyezésért — mondotta. — A küzdelem nem voll könnyű, mert a népek épp ugy, mini nz egyes emberek is, ragaszkodnak emlékeikhez. Ha azonban előre akarunk haladni, meg kell szabadulnunk ezeklől az emlékektől.
A Jóvátételek fejezte he — végképpen lezárultak. A nagy jóvátételi fizetéseklés transzferálások, amelyek Európa nyo-
Sulyos kimenetelű rablótámadás Oltárc és Szepetnek között az erdőben
Szepetnek, Julius n Szombaton, a késő délutáni órákban súlyos kimenetelű rablótámadás zajlott le Ollárc és Szepetnek közölt az erdőben,
özv. Dóra Istvánné 66 éves sze-pelnekl földmüvesasszony a leányával egyült Oltáréról hazafelé meni Szepetnekre, amikor a két község közöli levő erdőben megállitotla őket egy iparosruháju férfi és pénzt követelt lölük.
— Szegények vagyunk, nincs nálunk egy kra|cár sem, mondotta az öregasszony, különben Is szégyelje magái,- hogy rátámad két védtelen asszonyra,
Az utonállót annyira felbőszítette az eredménytelenség é6 a rendre-utasitáB, hogy nekiesett az öregasz-szonynak,, akit ugv összevert, hogy jobboldali bordalörést és súlyos, életveszélyes belső sérüléseket szenvedett, a fiatalasszonyt pedig ugy fejbevágla, hogy jeszméletlenül összeesett.
A két asszonyt egy kiskanizsaí gazdálkodó találta meg, aki kocsijára léve, beszállította mindkettőjüket Kisknnizsára, ahol az asszonyok azonnal teljeleniést tettek a rendőr-őrszobán. Az életveszélyes állapotban levő öregasszonyt a mentők beszállllolták a közkórliázba. A nyomozás megindult.
moruságát jelentették, minden bajainknak okai voltak. A lausannei értekezlelen sikerült végre megtalálni az egyedüli és legészszcrübb megoldási. Németországnak valóban részt kell vennie Európa u||áépllési munkájában. Szerződéseinkbe nem véltünk fel politikai záradékol, de kijelenthetem, hogy addig nem számíthatunk tartós békére ós igazságra, mlg a leszerelési értekezlet munkája eredménnyel nem Járt.
Széles ut nyílt meg elöltünk — kiállolt végül lelkes hangon MacDonald — és ez a széles ul az emberiség biztonsága és Jóléle felé vezet.
Az angol miniszterelnök beszédét az értekezlet részlvevöl hosszú és lelkes éljenzéssel fogadták. A beszéd lefordítása ulán flerrlot emelkedett szólásra és a következőket mondotta:
— Tiszte\'eltel|esen köszöntöm az értekezlet elnökéi, akinek tiszta szívből meleg köszönelet mondok. Herrlot után ismét MacDonald etnel-kedett szólásra és mint az értekezlet elnöke isméiellen köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik nehéz munkájában segítették.
Ezután az értekezlet az elnök ka-lapácsülésével végei ért.
Magyarország biztos kilátásai
Budapest, Julius !i Külpolitikai körök Magyaiország szempontjából igen kedvezően ítélik meg jövő kilátásait a lausannei megegyezés ulán. Az általános megállapodások, amelyek a dunai államok bevonásával nagyszabású konferenciák előkészítését tartalmazzák, a magyar gazdasági és pénzügyi helyzetre is örvendetes kilátást nyújtanak.
A keleti jóvíléleli konferencia októberben .111 össze. Magyarország is valószínűleg mentesül a jóvátételi fizetések alól.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. |ullu» 10.
Holnap délelőtt összeül Nagykanizsán a rögtönitélő bíróság, hogy egy gyújtogató asszony telelt Ítélkezzen
Elfogták a lovászi nagy tűzvész tettesét — A cselekményt bevalló asszonyt ma reggel hozzák be Nagykanizsára az Ügyészségre
utasította a cscndórséget a további leendőkre.
Miután Csóra Józselné beismerő vallomást telt és részletesen elmondotta, hogyan követte el cselekményét és Igy az egész ügy nagyjában tisztán áll a nyomozó halóságok elölt, vlléz Cslllaghy Oyörgy kir. vezetöügyész az esetet nyomban jelentene a nagykanizsai kir. törvényszék elnökének, dr. Henriig Alfrédnek és kérle, hogy mint a röglön-ilélö bíróság elnöke, intézkedjen a statáiiális ölöslanícs összehívása iráni.
Miután Cióra Józsefné bűncselekménye a rögtönblráskodás alá esik, dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök szombaton délben meglette a kellő intézkedéseket, hogy az itthon
Nagykanizsa, jullua I)
Tegnapi számunkban ielenyei tudósítónk rövid telefonjelcnlése alapján már beszámoltunk arról a hatalmas tűzvészről, aati szerdán este a letenyei járásban ftkvö Lovászi köziégben pusztított, ahol kb. 8 pajta, I ház, rengeteg gazdasági felszerelés, takarmány, állat, slb. letl a tűzvész áldozata. Valóságos csoda és csak a segítségül érkezeit ^község tűzoltósága emberfeletti munkájának köszönhető, hogy a hatalmas lángtenger nem terjedt át a házakra és nem égett le az egész kis község a mostani nagy szárazságban és víz- ínségben. De a kár igy is jelentékeny. A károsult gazdák a következők: Szabó Ádám, Szabó Jáno?, Furgl Imre, Hajdú Ferenc, Csóra József, akiknek egy-egy pajtájuk és a benne levő takarmány és gazdasági felszerelés, állat, slb. letl a tűzvész martaléka, míg Szabó Qtbor-nak kél pajtája, a benne levő ösz-szés felszereléssel, Ravelz Gábornak és Hosszú Ferencnek pedig sok takarmánya pusztult el.
A kerkaszenlmiklósi csendőrség még azon este erélyes nyomozást indított a tüz keletkezésének kiderítésére. Kihallgatta Lovászt község lakosságál és a jelenségekből csakhamar megállapította, hogy gyújtogató két okozla a tűzet.
A kapott nyomokon elindulva, gyanúba került Csóra Józsefné 42 éves községbeli asszony, akit különböző körülmények tettek gyanússá. Józsa tiszthelyettes járőrével elment az asz-szony lakására és vállalóra lógta, azonban nem tudott vcle semmire sem menni. Később a keresztkérdések alatt Csóra Józsefné bevallotta, hogy Igenis ó volt a gyújtogató. Kihallgatása további folyamán azt mondotta a csendöröknek, hogy férje bujtotta- fel a gyu|!oga!ásra. Késöhh azonban ugy látszik meggondolta a dolgot és visszavonva féljél terhelő vallomását és egy mátík tekintélyes községi gazda nevél mondotta be, mint felbujtóét, akiről fel sem lehet tételezni, hogy az asszonyt ilyesmire rábírta volna. Ugy látszik, hogy az asszony húzni Igyekszik ezzel a vizsgálatot. A faluban az esetei kü-lönbözőképen kommentálják.
A csendörök az asszonyt kihallgatása után a helyszínére vilték, ahol eljátszalták vele a gyu|logatást, ugy, ahogyan elkövette. Majd Lovászi községbe vezették, ahol szomszédait kihallgatták Csóráné magaviseletére és férjével való életére vonatkozólag.
Csóránél a csendőrök visszavitték a kerkaszenlmiklósi Örsre, ahonnan jelentették az esetet a nagykanizsai klr ügyészségnek, amely telefonon
levő blrákból a slatárlállB ötöslanács összeállittassék. Ugy a i ir. ügyészség vezetője, mint a törvényszék elnöke még a dél folyamán megtet\'e azokat az Intézkedéseket, amelyek ilyenkor a perrcndlarlás érlelmében szükségesek.
Alkalmunk volt beszélgetést folytatni Kálmán Endre kerkaszenlmiklósi körjegyzővel, aki kijelentette, hogy a letartóztatott gyújtogató asz-szonyt az egész községben rendes, becsületes és dolgos asszonynak Ismerik, ugy, hogy senki még csak fel sem tételezhette volna róla, hogy ilyen súlyos bűncselekmény elkövetésére képes.
A kerkaszenlmiklósi csendőrség egy járőre vasárnap délelőtt Nagykanizsára hozza a gyújtogató asz-szonyt és átadja a klr. ügyészségnek. Értesülésünk szerinl, minden valószínűség szerint holnap, hétfőn délelőtt összeül a nagykanizsai törvényszék röglönilélö bírósága, hogy Ítélkezzen a gyu|togató asszony felet1.
(B R.)
Végleg megkapta a nagykanizsai Ipartestület a Zöldfa-telket
A kincstár minden leltétel nélkDI, ötévi részletben fizethető 15.000 pengőért engedte át az Ipartestület! székház telkét
Nagykanizsa, Jullus tl
A nagykanizsai ipartestületi székház telkének ügye végre eredményesen dűlőre jutott. Dr. Kállay Tibor, Nagykanizsa országgyűlési képviselője értesítést küldött, hogy a kincstár tulajdonában lévő Zöldfa-telek átengedése ügyében a minisztertanács meghozta végérvényes döntését. Eszerint az állam átengedi a telket a-nagykanizsai ipartestületnek 15.000 pentö\'rt, atni öt éven át, évi 3000 pengős részletekben lesz törlesztendő. Az álengedés semmiféle kikötési nem tartalmaz arra nézve, hogy az ipartestület mire és mikor használ|a fel a telket, amely igy a tulajdonába jutóit.
A fentiekről szóló hivatalos értesítés megérkezése illán, ami pár napon belül várható, az ipirlestülct
kiírja a tervpályázatot a székházépítésre és lesz sok munkás kézbe kenyér és lesz végre megfelelő otthona az ipirlesttllelnek.
Ipartestületi körökben sz\'llébcn a legnagyobb örömmel fogadták a le-lek-ügy szerencsés és minden várakozásnál kedvezőbb eredményét. Az ipartestület olyan vagyonhoz jutott a telekkel, aminek értéke központi fekvésénél fogva éVről-évre növekszik s aminél idcálisabb székház céljaira cl sem képzelhető. A megszerzés anyagi feltételei pedig olyan méltányosak, amikért a kanizsai iparosság egyeteme és minden kanizsai iparos csak a legnagyobb hálával gondolhat mindazokra, kiknek ízt az eredményt köszönheti.
F.zzcl a hálával elsősorban dr. Káilay Tibornak tartozik a nagy
VÁROSI MOZGÓ
Vasárnap 3, 5, 7 él 9 Arakor
20 ragyogó slágerszám !
Pazar kiállítás !
SNEIDER MAGDA,
az egész világ által körülrajongott magyar filmcsillag első bemutatkozásával a
Téves Kapcsolás
Ez az a műsor, amit minden ember kétszer fog megnézni! !
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Varsa IHtodornál
Gallértisztitáaban vezeti
Barthy liklfrit 8. Hujrii-i. 19.
kanizsai Iparosság. Kállay Tibor, mint azt mindenki láthatta, száz-száza\'ékos ügyszeretettel és sok utánjárással tette magáévá az Iparosok kérését és minden akadályt leküzdött, minden fórumon eljárt, közbenjárt és intézkedett, csak hogy a kanizsai iparosság kívánsága teljesedésbe mehessen. A képviselő ezzel nemcsak a kanizsai Iparosság háláját érdemelte ki, hinem bizonyságot lett nemes gondolkodásáról is, amivel a kisemberek érdekeiért fáradságot nem ismerő lelkesedéssel vetette magát harcba és nem nyugodott addig, mig olyan eredményt nem produkált, ami a kincstár mai súlyos helyzete mellett minden várakozást felülmúl.
Nagykanizsa iparossága ezt a nagy szolgálatot nem fogja elfelejteni Kállay Tibornak.
A sebes Inra ezidel első áldozata
Egy letenyei clpészmeáter halálos fürdése
Letonye, jullus n (Saját tudósítónk tclefonjelentise) A Murj minden évben megkívánja halálos áldoza\'aít. Volt olyan év, amikor számos á!do:a ol szedett, fö-l?g a fdrdöző közönség köréből. — Tegnap sz idei első halálos áldozatát szedte a sebes és szeszélyes folyó.
iMkalos János Ielenyei cipész a nagy hőségben a Murába ment fürödni, azonban nem tudott usznl és ennek dacára mégis bemerészkedett a mélyebb vizbe, ahol pillanatok alalt elmei ült él a sebes folyó árja magával tovaragadta. A közelben levők látták a botzulmas küzdelmet a habokkal ai életéért és siettek is segi\'ségére, de mire odaértek, Lakatos a víz alatt eltünl. Holttestét a viz még nem vetette ki. A fürdés áldozata iránt nagy részvét nyilvánul meg.
Szigorúan fogják eltenőrizni a vidéki pénzkölcsönzőket
liudapeat, jullua I) A kereskedelmi miniszter rendeletet adott ki, amellyel a vidéki pénzkölcsönzők szigorúbb ellenőrzésére utasítja a vidéki hatóságokat. Megállapítást nyert ugyanis, hogy egyes vidéki pénzkölcsönzők olyan fellételek mellett nyújtanak hitelt az arra rászorulóknak, hogy ezáltal azok vagyoni romlásá! idézik elő.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1932. julius 10-
2ÁLAI KÖZLÖNY
Halálos gyerineks/eren-csétlenwéK az Ihárosl bíró udvarán
Nagykanizsa, jullus 1) Szombaton délután halálos kimenetelű gyermekszerencséllenség történt Iháros községben
Jakab/l József, egy oltani gazdálkodó 10 éves kisfia álszOkölt a községi bíró udvarába, ahol Javában lolyl a cséplés. A kisfiú észrevétlenül felmászott a cséplőgép teleiére éi olt közel kerülve az etetőhöz, belezuhant a dobba, amely borzalmasan összeroncsolta a jobblábát.
A kisfiút eszméletlen állapotban szabadították kl, majd a kihívott kanizsai mentők részesítenék első segélyben. A mentők nyomban beszállították Jakabfl Józselet a kanizsai közkórházba, mire azonban b:-érlek vele, alighogy a mütőaszlalra fektették, a sok vérveszteség követ keztében kisicnvedelt.
A halálos szerencsétlenség üg*é ben nyomozási indított a csendőrség.
SZÍNHÁZ
A színtársulat köszönete
A nagykanizsai színtársulat művészei a „Zalai Közlöny" utján a következőkben fejezik ki köszönetüket távozásuk alkalmából a város közönségéhez és a polgármesterhez: „Nagyságos Potgármester Url A pécsi Nemzeti Siínház együllese mély és őszinte hálával eltelve mond köszönetet azéit az áldozatkészségért, amelyben ökel Nagykanizsa város közönsége részesítette.
A mai súlyos viszonyok közepelle kétszeresen fölemelő ludat a magyar színészet még megmaradt utóvédjei számára, hogy a szerelel és áldozatkészség két kézzel nyul lehanyatlanl készülő karjaink alá.
Két második dijat nyertek a kanizsai dalárdák a keszthelyi válogatóversenyen
A nagykanizsai szinildény befele -ésekor arra kér|Uk Nagyságodat, hogy mindazon jóindulalu scgltség-
zésekor arra kér|ük Nagysági „ jói ért, amelyekkel elhalmozott bennünket, fogadja őszinte és el nem muló hálánkat és köszönetünket
mély tisztelettel a pécsi Nemzett Színház konzorciuma vezetősége."
Galetta Ferenc bucsuestje a Centrálban
A magyar színjátszás kiválósága Galetta Ferenc, aki mint a nagykanizsai színtársulat tagja annyi felejthetetlen estét szerzett a város műértő közönségének, holnap hélfőn este 9 órakor a Centrál nyári kerlhelyisé-gében szándékozik bucsut venni a hálás nagykanirsai közönségtől, amely már az els5 napokban kedvencévé fogadta. Oaletta az idei szinildény opercttslágereiböl és ujdon-ságalból énekel Bethlen László karnagy zongoraklsérele melleit. Belépli-dlj nincsen, csupán a műsor 50 fillérbe keiül személyenként. Kedvezőtlen idő esetén a Centrál belső termében lesz megtartva — Galetta hétfői bucsuestje.
A színházi Iroda hirel
(*) Ma este búcsúznak a színészek. Ma este 9 órakor tartja a társulat utolsó bucsuelőadá6ál. Szinre kerül János vitéz romantikus operett, az elmúlt évad legszebb operellje. A fösierepekel Fejér Erzsi, Harczos Irén, Egry Berta, Oaletta Ferenc, Nagy Gábor, Némelh Jenő, Krémer Ferenc, Késmárky Kálmán és Major Lajos játszák. A szombatra megváltott jegyek ma érvényesek.
Nagykuntzaa, Juliim 1) Az Orsiágos Dalosszövel6ég most küldte le Budapeslről a Nagykanizsán széke\'.ö Zilavármegyel XIV. Daloskerület elnökségéhez a julius 3-án, vasárnap Keszthelyen lezajlott válogatóverseny eredményéi.
Könnyebb műdal: 1. Keszthelyi Iparosok Dalköre, 2. Nagykanizsai Iparosok Dalköre, 3. Tapolcai Vasutasok .Csobánc" Dalköre. Nehéz népdal: egyforma ponlo-
zással a Sormási Földműves Dalkör és az Alsópáhoki Dalárda lellek az elsők.
Könnyű népdal: 1. Sármelléki Földműves Dalárda, 2. Nagykanizsai Levente Dalárda, 3. Komárvárosi Dalkör, 4 Vindornyasiöllösi Dalkör.
Kezdők coporlja: 1. Zalaapáti Dalos Kör, 2. Pacsai Dalkör.
Az első dijai nyeri dalárdák tiszteletdíjának széloszlása bizottságilag törlénik.
Nyári
újdonságok
leszállított
árakon
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN!
A kiskanizsai elemista tornász-csapat Hévizén és — Rómában
Nagykanizsa, Jullus 0 Nagy kitüntetés érle a kiskanizsai elemista tornászokat, amikor a kultuszminiszter kijelentette, hogy teljesítményük egyedülálló az országban. Ennek a hirűknek megfelelő volt nemrégiben keszthelyi szereplésük is a tanitógyüiés műsorán, Most pedig Barbarlts Lajos, a „Zalai Közlöny" felelclös szerkesztőjének utánjárása folytán Hévíz gyógyfürdő igazgatósága hívta meg a kiskanizsai gyermekeket, hogy julius 17-én, vasárnap délután 5 órakor mutassák be tudományukat a hévizi közönségnek. Ugyanekkor lesz Keszthelyen a Balatoni Szövetség választmányi ülése, ennek urail Relschl Imre városbiró ugyancsak meghívta ez alkalomra Hévízre.
Van aztán egy másik, még jelentősebb állomása is kilátásban a kiskanizsai dicsőségnek. Spllzer Antal, a „Zalai\'Köziöny" sportrovalvczelőjc érintkezésbe lépelt prof. Luca Munno-val, a Magyarországon is Járt kiváló olasz sportvezetővel (aki főiskolai tanár és a balilla-kerület elnöke), hogy nem lehetne-e a kiskanizsai gyerekek minta-csapatát Olaszországba kivinni bemutatóra? Tegnap érkezett meg az olasz professzor Igen meleg hangú válasza, melyben jelzi, hogy az ügyet örömmel és pár-lolólag terjesztette Rlccl olasz sportminiszter elé és valószínűleg augusztus 28-án lesz alkalom, hogy a kiskanizsai csapat Kómában, a Dux-verseny keretében bemutatkozhassék. A végleges meghívás a miniszler döntésétől függ.
Elfogták Győrben a svájci kereskedő vasúti szélhámosait
A gyanúsítottak egyelőre még tagadnak — Mindkettőt Szombathelyre szálltt/ák, ahol valószínűleg szembesítik őket a károsulttal
Nagykanizsa, Jullus U MinlaZalai Közlöny megírta, néhány nappal ezelőtt Schőnberger Jakab svájci kereskedő, aki üzlell körulon van Magyarországon, Sopronból jövet leszállt a nagykanizsai állomáson, ahol két ismeretlen férfi ellen bűnvádi feljelentési letl. A kereskedő feljelentése szerint a vonaton megismerkedett két Ismeretlen férfivel,
akik kárlyázni kezdtek, majd megkérték, hogy váltson fel nekik 1000 pengői. Miután nem voll aprópénze, arra kérlék, hogy Kanizsáig adjon kölcsön 500 pengői. Útitársai azonban Szombathelyen azzal a trükkel, hogy leszállnak egy pohár sörre, megszöktek a pénzével.
A kanizsai állomáson szolgálatot teljesítő ügyeletes rendőrtisztnek
Mindin ideális feleség és íérj
a forró hőségben
,ldeál\' szandatettet hord
NOtwzandalatt . P 7-80-161 Férfi aiandalatt KIzSs, pehely kflnnyl! . . P 12 80
„Ideál" cipőáruház
Fö-ut 12. szám.
megadta a kereskedő a két vasúti szélhámos pontos Bzemélylelrását, mire a rendőrség rádiókörözést adott kl ellenük.
A rádiókörözést többek között megkapta a győri rendőrség is, ahol a személyleírás alapján a detektívek ráismerlek két hirhedt vasúti szélhámosra. Ezeknek hasonló ügyek miatt már többször meggyűlt a bajuk a halóságokkal. A győri detektívek állandóan figyellék a vasull állomást a érkező ulasokat és a gyanusi-lollakal valóban sikerült elcslpniök. A győri rendőrség tegnap távirati ulon erról értesítette a kanizsai kapitányságot, hogy ott az 500 pengős vasúti szélhámosság gyanúsítottjaikén! őrizetbe vették Goltfrled Ernő 46 és Krets Lajos 54 éves budapesti lakosokat, akik egyelőre még tagadják, hogy ók követték volna el a szélhámosságot. Ez természetesen csak a szembesítés alkalmával lesz tejesen lisztázható, tipp ezért a kanizsai rendőrség még megkeresést intézett a pécsi rendőrkapitánysághoz, hogy nyomozza ki az állítólag jelenleg Pécsett tartózkodó svájci kereskedő lakcímét. A kanizsai rendőrség egyúttal értesítette a győri rendőrséget, hogy szállíttassa a gyanúsítottakat Szombathelyre, mert ügyükben az ottani rendőrkapitányság illetékes eljárni.
A nagykanizsai törvényszék vizsgélébirája újból kiszállott Keszthelyre az Akadémia 30.000 pengője ügyében
Koszthely, Jullus 0
(Saját tudósítónktól) A keszthelyi Oizdasági Akadémia titkári irodájából ellünt 30.000 pengő ügyében a nyomozás hetek óta tovább ujutt erővel folyik. A nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája ismét kiszállt Keszthelyre, ahol két nap óta tartózkodik és felülvizsgálja a titkári hivatal könyveil. A vizsgálat több napig fog tartani és csak azután hozza meg ebben az ügyben határozatát. A vizsgálóbíró döntés elé egész Keszthely közönsége érthető érdeklődéssel tekint, mert nincs kizárva, hogy érdekes fordulat történik ebben az ügyben.
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási melegét, akik légáteresztő „tropical" anyagból készült ingei viselnek. Ez az anyag minden színben kaphaló — Schütznél.
ORION-RADIO
zalai közlöny
1332. luliua 10
Nedves riport a Herkules-strandfürdő demokratikus társaságáról, a zavarosban halászókról, rézbőrűekről és egyéb vizimádókról
úszókon és vizipólózókon kivtll már kiásta harci bárdját a rézbőrűek
Nagykanizsa, Jullus ll>
Sok, nagyon sok cikkezés, panasz, sóhaj, ulánjárás és már már lemondásba lia|lo!t kivinság után végre megszületett a kanizsai strandfürdő, ez az évek óla vajúdó mostohagyermek. Ha a város nem akarta volna monopolizálni a strandalapitásl akkor már régebben is megszületett volna, dehát ürüljünk, hogy bármilyen későn is, de mégis megvalósult, mert ez még mindig jobb, mintha a bizonytalan évek ködéből integetne csak felénk a remény.
Napok óla valóságos búcsújáró-hely a Magyar-utca végén levő Herkules téglagyár, melynek agilis Wert-heimer igazgatója hosszas utánjárással végre lehelövé lelte, hogy strandfürdőhöz jusson a nyári forróságtól agyongyötört kanizsai közönség. A tikkadt fürdőzők már délután t óra tájban kezdenek kifelé húzni a légiagyárba, hogy annak nagykiterjedésű fürdőjében felüditsék magukat. Néha egy-egy au\'ó, motorkerékpár, kerék-|)ár, sőt csütörtök óta délutánonkint háromszor zsúfolásig megrakoll autóbusz is robog el a gyalogosok mellett, hogy kiszállítsa a vizrevágyók hatalmas tömegét.
A kellemes, majdnem melegnek mondható vízben épp tréninget tartanak az úszószakosztály vizipólóiói, körülöltük a vízben és kinn a parton pedig izgatottan figyelő, bizlató tömeg élvezi a játékot.
A kisvizben apró gyermeksereg hancuiozik a mamák felügyelete alatt, a másfélméleresbcn pedig az uszni-tanulók próbálgatják meghódítani a vizet. Az ember ahová nér, minden-nünnen vidámság, élénkség, hangos életkedv sugárzik. Hol is találná ezt meg az ember máshol, mint itt, ahol a viz, levegő és napfény hármas éltctőeleme kerit hatalmába mindenkit.
Érdekes, hogy a fürdőruha menynyire demokratikussá loszi az embereket. Lehullanak a hivatalos maszkok, eltörpülnek a [társadalmi rang és pénzkülönbségek és ez a heterogén társaság ebben a fürdőruhás konglomerátumban jólesően egységes, demokratikus valamivé olvad össze. A viz, az egészsíges szórakozás céltudatos keresése hozza közös nevezőre a fürdőzöket. Az orvos együtt úszik versenyt azzal a helykebajuszos fialalcmbcrrel, aki egyébként a hentesség nemes iparágát üzi. A fiatal ügyvéd együtt vízipólózik a nyomdásszal. Kinn a füvön\'ugyancsak egy Ügyvéd azon fáradozik, hogy dupla ^„Nelsonnal" földhöz nyekkenlse a színtársulat tánckomikusát. Benn a vízben viszont a síinlársulat többi hölgy és férfi sztárjai honorálják megejlő pillantásaikkal a feléjük sugárzó imádói kereszttüzet.
Alig nyílt meg egyébként a strand-
llrilő, máris egyre-másra alakulnak
i> különféle társaságok. így az
különfél; árnyalatokba verődött társasága is. Az egyazon árnyalatuak percek alalt egymásra találnak. A törzs értéke illetve tekintélye természetesen annál nagyobb, minél sötétebb bőrrel dicsekedhetnek tagjai. A törzs hűséges népe komoly előkelőséggel fogj t körül törzsfőnökü-ket, aki a legsötétebb az egész társaságban. A főnök hasznos utasításai szerint folynak azután a sütési munkálatok. Olt van azután az usz-tatók, buktatók, spriccelők, uilvarlók és egyéb, zavarosban halászók lár-
I sasága is, akik a másfélméteres vízben űzik negédes játékaikul.
Werlheimcr igazgató az alkotó megelégedésével jár-kel a slrandolók közüli. Beszélget, vicceket mond, figyelmezteti a vakmerőbb úszókat, fogadja a vendégekel, tanácsokat ad, közben pedig töri a fejét hogy legközelebb milyen meglepetéssel szolgáljon a slrandközönségnek. A hölgyeknek és férfiaknak egyelőre külön-külön közös öltöző áll rendelkezésükre. Jövőre azonban már kabinok is lesznek.
Erős a gyanúnk, hogy a Herkules - strandfürdő veszedelmes konkurrenciát támaszt a Balatonnak. Eddig is már igen sokan fogadkoztak, hogy a nyári szabadságukat itthon töllik el, mert itt is megtalálják a kellő szórakozásukat. DAma
A „Zalai Közlöny" minden előfizetőjét biztosítani fogja temetkezési segélyre
Nagykanizsa, Jullus 8 Több vidéki ujsag példájira a Zalai Közlöny Is elhatározta, hogy mcgkisérli minden egyes előfizetőiéi, az újonnan belépőket is, tem:l-kezési segélyre biztosítani. E cílból felvette a tárgyalásokat a Magyar Élet- és Járadfik Biztosító intézettel. Ha a tárgyalások eredményre vezetnek, akkor a Zalai Közlöny minden előfizetője elhalálozás esetén lemel-kezési segéiyl kap. Az előfizető ezért egyetlen fillért sem fizet, a biztosítási dijakat a Zalai Közlöny fizeli. A temetkezési segélyek összege a köveikező lesz:
Az akc ó eredménye íége eselén annak kezdetétől szlmilva egy évi előfizetés tartama alatt 100, a 2—3 ik évben 125, a 4-5 Ik évben 150, a 6-10 évben 200, a 10-16 Ik évben 250, azon felül 300 P lesz a temetkezési segély.
Amint a tárgyalások eredménnyel belejeződnek, erről azonnal értesítjük olvasóközönségünket.
Az al>cló célja pusztán az, hogy a mai súlyos időkben a Zalai Közlöny mellett kitartó előfizető-tábor iránt hálánkat Ilyen formábsn is lerójuk, misrészt, hogy a gazdastgl válság rettentő és kiszámíthatatlan napjai közepette, ha — Isten ne adjal — temetkezési gondok sújtanák bármelyik előfizetőnket, legalább annyi nyugalma és bizlonsiga legyen, hogy u\'anamaraddlnak a tisztességes gyásf szertartás anyagi fedezete biztosítva van.
Szó volt arról is, hogy ne a halál szomorú eselére alapijuk akciónkat, hanem balesetre. Mikor mégis a temetkezési segélyt választoltuk, az a meggondolás vezetett bennünket, hogy baleset, szerencsére, ritka embert ér, de a halál, előbb vagy utóbb, egyszer minden családban bekopog\'at s csak akinek már voltak ilyen gond|«i, tudja felbecsülni egy 100—300 pengős, még hozzá fillérnyi külön áldozat nélkül kapott segítség értékét a gyász óráiban.
Eddig 116 filléres gyors 125.782 utast szállított 489.000 pengőért
A filléres gyorsok gazdasági és kulturális Jelentősége
Nagykanizsa, Jullus 9 Az Idegenforgalmi Tudósító közli dr. Tüske Jenő előadását az idegenforgalom és a vasutak kapcsolatairól. Ebből vesszük a filléres gyorsok eddigi eredményszámlájára vo nalkozó alábbi részletet.
Az elmarudl utazási kedv felld maszlásál célozza a ,Filléres Gyors". Bevezetésénél nem számított bevételi többletekre, de biztosította magát a ráfizetés ellen és számított a közvetett hasznokra.
Az eddigi eredmény a számításokat igazolta, sőt sokkal nagyobb tömegeket sikerült megmozgatni, mint amennyire kilátás volt. Junius 19. a félévi közlekedés utolsó filléresének dátuma. Erre szintén elkelt minden jegy. Ha az eddigi statisz-
tikát nézzük, húsvét vasárnapja óta összesen 116 Ily vonal közlekedett és 125,782 utast szállított, akik a menetlegyekért 489,000 pengőt fizettek. A vonatok közül 59 ment Budapestről vidékre, 23 vidékről Budapestre, 34 pedig vidékről vidékre.
Ennek a mozgalomnak egyéb figyelemreméltó eredményei is vannak. Minthogy a vonatok programját ugy állították össze, hogy az ország minden része bekapcsolódjék, megvolt a lehelőség saját országunk megismerésére, ami a belső vándorlorgalom szempontjából nem fog hatás nélkül maradni. A hálás kulturális vonatkozásban sem maradi el, mert gondoskodás történt a muzeumok, miiemlékek szakszert! bemutatásáról és a közönséget di-
I
I
Fonyódi villatelKeK
a ntigyállomás és n kikötő közvetlen közelében, a [falaton partján, türdőjoggal
60 havi részletre
eladók. Minden telok tehermentes, a telepen szállodák, vtll&ny, ttlrdö, park. Felvilágosítást nyújt Nagykanizsán Elektron R*6| *-üzlet, Vároa-llá/.palolu, Fonyódon Uiiscli Itildol! (az egyik tulajdonos) és Takács építész. mi/ Fomód-Siaiortelept Buch-ltU patcsUtafc.
M«gk*xdt* működését
a Budapesti Ingatlanbank R. T helybeli képvlselote 1 Önnek csakis hosszúlejáratú 10—15 év alalt törleszthetó kamatmentes kölcsönnel szabad CSALÁDI HÁZAT építenie,
házhelyet vásárolnia, terhes kamatozása kölcsönét kicserélni*.
Szóbeli díjtalan felvilágosítást nyujl: Hajdú Dezső képviselőnk Nagykanizsa, Kinizsi-utca 21. vagy
lOncli Iwlliikttf Riumtlnui!
Uud.pt.I, gáhóczl-ut IS. Tel. 34-6-03. 34-1-33.
cséri, hogy ebben az irányban mindenütt nagy volt az érdeklődés. Felhívtuk a figyelmet a jelesebb népművészeit értékekre is. Mezőkövesdre, a Sárközre slb. A tespedő gazdasági vérkeringés egy kis felfrissüléshez jutott, amennyiben az illető helyi hatóságok 10—30 ezer pengőre becsülik azokat az [összegeket, amelyekel egy egy Ily vonat közönsége az t lelő városban hagyott
Jelentős az Is, hogy a sajló — gyakran vezércikkekben — hónapokon át rokonszenvesen foglalkozott a vasúttal.
Minthogy a menetrendszerű nyári lorgalom kellő élénkségére leltet számítani, a filléres vonatok közlekedése augusztus végéig szünetel. Egyébként is lenn kell tartani ezeknek a vonatoknak rendkivűli jellegét, mert másként forgalomszerzö hatásukat eltévesztenék. Menetrendi beállításuk kellőkép megvédett bennünket attól, hogy rendes vonaljaink forgalmát veszélyeztessék, amire nézve kellő adataink vannak. A minimális kockázatot kiegyenlítette az, hogy jelentékeny tömegeket nyertünk. Azt pedig, hogy az utazási kedvet sikerült föléleszteni, mi sem igazolja jobban, mint az utazási irodáknak az a megállapítása, hogy az általuk hirdetett, lényegesen alacsonyabb kedvezményű társasutazások is nagymértékben fellendültek.
= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen ls kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklóg-ut 4.
vendéglőt és éttermet,
Ritser Ferenc
vendéglős.
ZALAI KOZLONV
1932 |uHu» 10___
napi hírek
NAPIREND
Jullus 10, vasárnap
Római katolikus: Amália. Protest.
Aoülla. Izr.: Tham. hó 6.

Vároal Muzeum és Kflnvvtár nyitva ciillOftOkón és vasárnap délelölt 10-tól 12 óráig.
Ovóftvazortárl «j|«1l *Totgél><: a Merkty Belus gyógyszertár Pó-ul 12. az él a klakanlaitl gyógysiertár.
OöitUrdó nyitva reggel 6 órától eatc 6 óráig (héttó, szerda, péntek délután, kedden egéiz nap nóknek). Tel. 2—13 Délután 6 órától 50 Iliiére! zuhanyfllrdó
Jullus M, Kétfft
Róni. katolikus: I. Ptus p Proteilána : Lili. Izraelita: Tham. hó 7.
V/axéll keresi/
Csendes nyári est van. Országúton megyek. Messze ne tg alfán úsznak n fellegek Ezernyi holdsugár, mint ezüslra lombja, Ráhajol ragyogva a Jegenyes ulra. Az útszéli fák közt egy kikeresel látszik, Rajta a holdsugár Ingerkedve játszik, óalyak eltakarják, repkény is bem\'tle, összekulcsolt kézzel megállok elölte.
Kél lérdre roskadok, Járadlan, leverten. Imába meilllve csak nézem szüntelen. Es szomorú leikent ezernyi bánatát, Meglépett szivemnek keserll fájdalmát hjémán összefonom kiesi bokrétába fis leteszem, oda az ódon urnába. Nem tudom, égetl-e benne moslanába\' Csendben pislákoló olajméeses lángja?
Amíg Igy lérdelek némán és egyedül l:s a Jegenyéken esti szét hegedűi, Mini egy csodálatos szent varázsütésre Szegény megtépázott, fájó. bús szivembe\' Bizlalo hlmnuszto énekek buzognak, Szép reménysugarak fénylőn felragyognak fcs Indulok tovább, bátran a világba, KinyitI szivemben a remény szent virága.
Grabant István.
— Mlsszlóshlr. A Missziósház kápolnáiéban a szokásos idóben, léi 10 órakor ismét lesz szentmise. FBnöknö.
— Kofranek Vendel — kerületi felügyelő. A lodmüvelésügyl miniszter Kofranek Vendel mflazakl tanácsost, a nagykanizsai m. kir. folyammérnöki hivatal vezetőjét kerületi felügyelővé nevezte kl Budapestre.
— Szabadságra. Solymossy László rendőrtanácsos, a nagykanizsai rendőrkapitányság vezetője hétfőn keidl meg ölhetes szabadságát. A kapitányság távollevő vezetőjének helyettesítésével az államrendőrség vidéki főkapltinya Dendyuk Antal rendőrfogalmazót bízta meg
— Orvosi hlr. Dr. Strém Sándor logorvosl rendelőjét Király u. 34. szám alól áthelyezte Horthv Miklós-u. (Vasuti-u\'ca) 6. szám I. emeletre, Melczer Uvegkereskedésiel szemben. Rendel d. e. 8-12 lg, d. a 2-6 ig. Telefon 61.
— Igazgatói megbízatás. A nagykanizsai szakirányú flu- és leánytanonciskola felügyelőbizollsága legutóbbi ülésén Portdus Antal Ipa\'-isk. igazgató végleges nyugalomba vonulásával megüresedett igazgatói tisztség átmeneti betöltésével is foglalkozott. A bizottság az uj iparlsk. igazgató megválasztásáig egyhangúlag Brauer Lajos áll. elemi Iskolai igazgatót, eddigi ipariak, óraadót bizla meg az Igazgatói teendők ellátásával.
= Női tennlsclpók és gumitalpu-cipők legolcsóbban az „Ideál" cipő-áruhátban.
— A kereskedelmi alkalmazottak jullállsa. Ma délután van a nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak nagy napja: az idei juliálisa, amelynek sikere érdekében a hatalmas rendezői gárda heteken ál fáradozol!. bogy egy végtelenül kedvez napol nyújtson az azon résztvevő közönségnek. A rendezőség minden igyekezete azon voll, hogy a legkülönfélébb szórakozásokkal kedveskedjen a közönségnek. Lesz Is sokléle meglepelés, nem is említve a pompás táncmulatságot. Már maga az Éden-kert és környéke jókedvre hangolja a mulatni vágyó közönségei. Kezdete délután 3 órakor. Aki nagyon kellemesen akar ma szórakozni, az okvetlenül menjen el a kereskedelmi alkalmazottak mai júliusára.
— F.lfogtak egy három éve körözött cigányt. A legutóbb rendezeti cigányrazzián a rendőrség elfogta Orsós I\'ál vándorcigányt, aki ellen mintegy három évvel ezelölt nyomozólevelel adoll ki a nagykanizsai törvényszék. Oraó6 Pál ugyanis 1929 augusztusában Petrivente község közelében, kinn a mezőn megtámadott egy asszony!, akivel erőszakoskodni kezdeti. A szorongatott helyzetben levő asszonyt véletlenül arrahaladó ismerősei szabadították kl a cigány kezeiből. A kézrekerüll cigányt tegnap délelőtt már át is adta a rendőrség a kanizsai kir. ügyészségnek.
— Strandfürdő mai naptól kezdfe mluden etap nyitva.
— Frontharcos hir. A nagykanizsai frontharcos főcsoport julius 10 re hirdetett közgyűlése elmarad.
_ 5
ákiknek a ntrmtUMéie rendetlen, erőlködés nélkül, ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak e^y kis pohár természetes „Ferenc Unef" keserű-vizet. Szivszakorvosok megállapították, hogy a Ferenc lóueí víz sziv-elzsirosodásnál és billentyühibáknál Is enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. A Ferenc toxwf keserűvíz gyógyszertárakból, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
A „dinamit bomba" Jóízű eseten nevettek tegnap a nagykanizsai tiszti orvosi hivatalban. Estefelé ugyanis a kórház egyik alkalmazottja kis csomagot vitt a postára azzal a megbízatással, hogy azt adja fel. A kis csomag a budapesti vegyészeti intézet címére szólt és labo atorhimi üvegcséket tartalmazott, amiket a kórházi orvoso\'t minden héten löbbször is le! szók-
Mintfen nycrolú részére
nélkülözhetetlen!!
Frottier kelme
nehéz minőség, indantren színtartó 140 cm. széles, métere . . . .
9-— P
Frottier fürdő lepedő
komplett nagyságban, szép színes mintákban .......
18-
Pijama, strandkabát, nyári ruha és pongyola anyagok szintartó minőségben, a legnagyobb választékban
-nél.
— A Klskanlzsal Polgári Olvasókör ma esie 7 órakor félévi rendes közgyűlését larlja. Határozatképtelenség esetén I. hó 17 én este 7 órakor fog megtartatnL
— Metángázt találtak Nagyatádon. A nagyatádi arlézikul fúrása teljes mértékben beváltotta a huzzáfüzötl reményeket. Jelenleg 650 méter mélységben olyan vízhordó rétegei ütött meg a fúró, amelyből 46 fokos, a felszín fölé 20 méterre szökő viz lOrt fel földgáz kíséretében. A kitörő melángáz naponta mintegy 300 köbméterre tehető.
— Autóbusz a strandra I Minden nap, amikor az időjárás a fürdésre kedvező, autóbusz Indul a Centrál elől a Herkules-téglagyárnál megnyili strandfürdőhöz. Egyszeri viteldíj 24 lillér, oda-vissza 40 fillér. Indu\'ás kifelé <h3, Va6 és 7 órakor.
— Letartóztattak egy gyujto-gatót. A kisbárapáti csendőrség őrizetbe veMe és a kaposvári kir. törvényszéki fogházba kisérte Tiora István kisbárapáti földművest, mert az a gyanú ellene, hogy felgyújtotta a bebiztosított pajtáját s Istállóját.
— Ellenőrzőlapot kapnak az üzletek. A népjóléti minisztérium elrendelte, hogy az egészségügyi felügyelet alatt álló összes üzleteket ellenőrzőlapokkal kell ellátn[. Minden vizsgálat után a községi, Járási tisztiorvosok és a tiszliförvosok kötele sek ezeket az ellenőrzőlapokat aláírásukkal ellátni.
= Férfi és gyermekcipőket jót olcsón kaphat az „Ideát" cipőáru-házban.
tak küldeni vegyvissgálat végett Budapestre.
A kórházi alkalmazót!, mikor odaért a pos\'ához, már zárva volt a hivatal. Di mivel az volt a parancsa, hogy feltétlenül még aznap adja fel, elment egyik Ismerős postás lakására és megkétte, hogy amikor reggel kimegy a vasaira, adja fel a kis csomagol. A postái késztéggel vállalkozott a baráti szolgálatra. A postás feleségének azonban gyanúsnak tűnt fel a kis csomag külalakja és mivel sokat olvasott a lapok „bomba-nerényletelröl", meg volt róla győződve, hogy ez a csomag is dinamitot tartalmaz. Oyanuját közölte férjével, aki maga Is gyamit fogott ét lóhalálában felvitte a csomagot a halóságoz, ahova, miután a csomag a budapesti vegykisérletl állom isra volt címezve, sürgősen felhívták dr. Ooda Lipót városi ttszli főorvost, aki csakhamar megoldotta a gordiusi csomói és világosságot derített a .dinamitbomba" minemű -ségére,
Persze, most az egész városban egymásnak adják az emberek az esetet a dinamitbombával".
= : Strandfürdő mai paptól ke«tve minden nap nyitva.
— Belratáso\'c a pécsi egyetemen. A Pécsett elhelyezett m. kir. Erzsébet tudományegyetem jogi-, orvosi- és bölcsészelludományl karán az 1932-33. tanév I. felére szóló rendes beírások 1932. évi szeptember hó l-lől 12-ig bezárólag eszközöltetnek. Az egyetemnek ideiglenesen Sopronban működő evangélikus hittudományi kara hallgatóinak beírása a jelzett időben a kar székhelyén törlénik. Azok, akik nem voltak még az egyetem hallgatói, kérvényezés utján nyert felvételi engedély alapján iratkozhatnak be. Ezek az illelö kar tanártestületéhez címzett felvételi kérvényüket 1932. évi augusztus hó 31-lg nyújthatják be. Félévi tandíj 102 pengő. A tandíjmentesség iránti kérvények 1932 szeptember hó 5-ig nyújthatók
|tiJ4ei*ien*l rtllanddr
II ,lt ?llTrrien kunlorttal berendeld! m«(y■ r uállod* |fl heti Yolyf, hideg- ti melegvu a irobakban. KltOnd magyar knnyl Ka Magyarul betiélő itAllodal alkalmaJOll minden Vonal- él kellemel urI magyar tinaiAg. Magyar alkalmamnak. magyar leveleiéi.
ZALA! KÖZLÖNY
SPORTÉLET
A dunántuli tennisz-bajnokság 2-ik napjának eredményei
Sopron, Julius II
31 fokos hőségben zajlóit le Sopronban a dunánluli tenniszba|nokság második napja. Nagykanizsát tudvalevő, hogy a Zrínyi TE és az NTE tenniszezői képviselik. Örömmel állapítjuk meg, hogy a kanizsai versenyzők kilünöen állják meg helyeiket a nagy és erős mezőnyben. Már eddig is szép győzelmeket arattak és nem kétséges, hogy értékes eredményekkel térnek haza a soproni versenyről. A második nap részletes eredményei a következőit:
Férfi egyes szenior: Ungár SzSE —Satzger Sopron 6:1, 6:1, Bittér a PEAC—Blnder Sopron 6:3, 3:6, 6:4, dr. Kossow Sopron—Darás Nagykanizsa 4 :6, 8:6, 7 :5, Dávld-házy SzSE—Luszlig SzSE 6:4,6:4, Cseh Nagykanizsa—Mészöly PEAC 6:3, 6:4, Hoffmann Nagykanizsa— dr. Patzkó Sopron 6:1, 6:3.
Férfi páros szenior: Hoffmann, Darás Nagykanizsa — dr. Öslör, Moncz 6:3, 6:3, Bitlera, Szép PEAC—Brunner, Satzger Sopron 6:3, 6:4.
Vegyes páros szenior: Láng PEAC, Surgoth Nagykanizsa—dr. Kossow, Vojtkó 6:3, 3:6, 6:3, Szép Sz. MÁV, Síernlhal Nagykanizsa—Bin der, Rakovszkyné Sopron 15:13, 6:2, Bajcsy, Merglné Pápa—Brunner, Brunnerné 7:5, 6:1.
Női egyes szenior: Récsey Rózsi Nagykanizsa—Mltller Sopron 6:2, 6 :2, Horváthné Szombathely—Récsey Manci Nagykanizsa 6:4, 6:2.
Férfi egyes junior: Láng Pécsi SC—Szép Sz. MAV 6:1, 6:2, Pados Sz. MÁV—Süle Pápa 6:3, 6:2, Lamm Körmend—Hadnagy SzSE 6:1, 6:1, Müller STE—Ha-bermann STE (7:5, 7:5, Barcsy Pápa—Luszlig SzSE 8:6, 7:5, Rie-ger Kaposvár—Svéd SzbE 6: 4, 6:1, Cseh Nagykanizsa—Balkay Sopron 6:3, 6:2.
Férfi páros |unlor: dr. Mészöly PEAC, Lamm Körmend-Szép, Csalhó Sz. MÁV 6:4, 8:10, 6:3.
Vegyes páros |unior: Csalhó Sz. MÁV, Sternthal Nagykanizsa—Süle, Kolbe Pápa 6:0, 6:3, Brunner, Eisbach Sopron—Öslör László, Vojtkó 2:6, 8:6, 6:4.
Női páros szenior: Récsey Rózsi, Récsey Manci Nagykanizsa- Síer/iWaí Nagykanizsa, Kövesi Sopron 6:1, 6:0.
Női egyes junior: Makóné Nagykanizsa—Bignió Hédy Sopron 6:1, 6:1, Cziráky PEAC—Kövesi Sopron 6:1, 6:1, Ráciné Nagykanizsa— Páncz Sári Sopron 6:2, 6:3, Merglné Pápa Hackslock Hédi Sopron 6:1, 6:2.
Késő este játszották le a vegyespáros szenior bajnokságért a követező partit:
Dávidházy—Hoivátliné pár Siom-batiely győzött izgalmas küzdelem-béna Darás—Ráczné pár Nagyka-
nizsa ellen. A soproni Müller—Páncz Sári pár gyönyörű, nívós küzdelmei vivotl a Hoffmann—Récsey pár ellen. A küzdelmei a sötétség mialt azonban ma fog|ák befejezni. Eddig mindegyik pár nyert egy-egy szellet.
Kisorsolták a „Vármegyei leventekupa" elődöntő mérkőzéseit
A nagykanizsai levente labdarugó szakosztály Intézőbizottsága megejtette a vármegyei leventekupa elődöntő küzdelmeinek sorsolását, melynek eredménye a következő: Keszthely—Nagykanizsa, Zalaegerszeg— Zalaszenlmlhály, BsdscsonytomaJ— Balatonfüred, Zalaszenlgról -Tapolca Az elölállók a pályaválaszlók, az elődöntők egyfordulósak. Az elődöntőt tartoznak a csapatok julius hó 24 lg lejátszani.
(A Zrínyi TE) futballcsapata közbejött akadályok mialt mai izombalhelyi mérkőzését lemondta.
Samuié Kopár Teréz
Ilii- él MUierkéulti
Készíti /utányoM Áron legmodernebb dJratfüzőket, mell-tmrtókat ím fürdSfüzőket. Azonkívüli gyógy-hatkötőket, iérvkőtőket, lúdtalpbetéteket, gummlharlanytkat.
Állandóan kapható:
Külciey-ntca 11. Hagjkanlua.
3IS4__
- Pályadíj. A .Magyarság" f. év tavaszán pályázató) hirdetelt, hogy Írja meg .Legérdekesebb esetem" elmén kl-kl életének legérdekesebb eseményét. A felhívás országszerte élénk visszhangra talált és sok ezer pályamunka érkezett a negyed év alatt a szerkesztőségbe. A beérkezett pályamunkák elolvasása, a legkiválóbb Írások leközléie hónapokig tartott. Moit jullui 3-án hirdette kl a .Magyarság" a kitűzött 50 jutalomdíj nyerteseinek névsorát A legértékesebb dijai, Kukán Oéza hires mester keretes olajfestményét Darnay Kálmán sümegi muzeuml igazgató, az országszerte ismert regényitó .Bismarck herceg esele egy magyar diákkal" című elbeszélése nyerte meg, melyben Darnay leírja félszázad év előtt berlini diák korában véletlenül hogyan Ismerkedett meg Bismarck herceggel. A pályadijas elbeszélés a .Magyarság" 1932. április 3-iki, vasárnapi szamában Jelent meg.
SktaW zártat
Pária 2ÓI5, London 1887\'/!, Newyork
51300, Hrllsacl 71-30, Milano 2617,
Madrid 41-60, Amsterdam 207-95, Berlin
121 70, Wien---, Siófia 3 72, Prága
1517, Varsó 57 45, Budapest -•-, Belgrád —•—, Bukareai 3*06.
Balátonbofildron
villát.lkak a Balatonnál ós Boglár megállónál fürdöjonal |j-Olenként 7 50-1050 pengő közöli réazlatfl-xetésra kaphatók. Érdeklődni lehel: vasár- és (Innepnupon Balatonbog-lAron, a Vaaut-utoal (üzletház) parcellázási irodában, vagy a Magyar Tisztviselők Takarakpénztara rt.-nál, Budapest, IX., Mcster-u. 15/17 Telefon : J. 40I-J6.
an I
I5áa julius 10.
Ragadós száj- és körömfájás
Irla :dr. WOI.KSÁNDOU m. klr. állatorvos Nagykanizsa, Julius tl
Minden veszedelem ellen ugy iudunk sikeresen védekezni, ha azt Ismerjük. Ennek a betegségnek az okozója olyan parányi élőlény, amelyet a legnagyobb nagyilóval sem látni meg. Mesterségesen tenyészteni sem tudjuk, mint más ismeri bacll-luBokat. Igy hát közelebbről nem Ismerjük. Azt tudjuk, hogy nagyon kis mennyiség elegendő belőle\' a betegség előidézéséhez. Az állatok, fertőzésük után hamarosan, egy-két nap múlva lázasak lesznek, azután a szájukban és a kö-mük alalt hólya-gok képződnek, amelyek felpattannak és helyükön élénk piros alappal bíró sebek képződnek. Az ezekből a hólyagokból kifolyó nyírok tarlal-mazza a ragályanyjgol. Azért a betegséget a betegek szájából kifolyó nyál és a körömközti sebváladék terjeszti.
Állatok, amelyek egy vályúból Isznak, amelyek egymásmelleit egy Jászolból esznek, egy legelőn legelnek, hamar megkapják egymlstól a betegséget. De könnyen elhurcolják a betegséget beteg állatokkal foglalatoskodó emberek a ruhájukon és elhurcolható a fertőzőit udvarból származó szénával, szalmával Is. A kórokozó parányi lény megvan továbbá a beteg állatok lejében is, bár igaz, hogy betegségük alatl az állatok kevés tejet adnak. Érdekes, hogy ezen betegségek iránt csak a hasitottkörmü állatok fogékonyak. Leginkább fogékony a szarvasmaiha, utána a sertés, azután a juh és kecske, végűi a bivaly. Nagyon ritkán megkapja a ló is, sót néha az ember is. Az embernél is hasonló tünetekben nyilvánul, mint az állatoknál.
Nagyon veszedelmes a beteg állatok teje a csecsemőkre, akiknél halálos kimenetelű gyomor- és bélgyulladási is okozhat. Háziállatainknál rendszerint jólndulalu lefolyású a betegség, amennyiben elhullásokat nem szokott okozni. Ilyen lefolyású a most nálunk uralkodó járvány is. Van eset azonban, amikor rosszindulatú, amikor sok elhullást okoz. Ilyen voll most a tavasszal a Vasmegyében uralkodó járvány, abol több, mint ezer szarvasmarha pusztult el száj- és körömfájásban. Ennél valószínűleg közrejátszott a multévl nagy takarmány és alomhiány is. Azonban, mikor jólndulalu a járvány, akkor is éppen elég kárt okoz. A beteg állatok 8—10 napig nem tudnak rendesen táplálkozni, sánlák és ezért lesoványodnak, a tehenek elapadnak, (tejüket különben sem szabad felhasználni, ezt a törvény szerint meg kell semmisíteni) az igás állatokat nem lehet befogni. Azután Jelentékeny károkat okoznak azok a községi zárlatok, amelyeket a betegség terjedésének meggátlása érdekében a törvény szerint a hatóságoknak el kell rendelni.
A külországok Is nagyon védekeznek ezen betegség behurcolása ellen és ezért a kereskedelmi szerződésekben súlyos kikötéseket tesznek ezen betegségre vonatkozólag. Igy például Olaszországba Jugoszlávián ál csak olyan községből lehet szarvasmarhát számtani, amelyben és melynek szomszédos községeiben 40 nap óta nem fordult elő ragadós száj- és körömfájás. Tehát Nagykanizsáról és szomszédos községeiből is csak a betegség megszűnte és az istállók fertőtlenítése ulán 40 nap múlva lehet majd csak szállítani mirhát Olaszországba.
Manapság, amikor Olaszország az egyedüli piacunk, természetesen ezáltal is nagy károkat okoz a ragadós száj- és körömfájás. A hatóságok a törvény rendelkezései élteimében megtesznek mindent, hogy a betegség lerjedésének útját állják, de ebben a gazdaközOnségnek ii segítenie kell. Minden egyes állat-tarló vigyázzon, ügyeljen, hogy a betegségei el ne vigye állatjai közé. Ha már valamely istállóban fellépett, legjobb az összes állatokat mesterségesen fertőzni, hogy egyszerre essenek át a betegségen, amelynek lefolyása Ilyen esetben sokkal enyhébb. Ha valaki felkér rá, a mesterséges befertőzést magam ii szívesen, díjmentesen elvégzem.
A betegek kezelése legfőképpen arra szorítkozzék, hogy a sánták, sebeskörműek mindig tiszta, száraz helyen álljanak, a sebesszájuak mindig puha takarmányt kapjanak (zöld-takarmányt, korpás moslékot). Ezenkívül lehet még további — állatorvos állal rendelt — kezelést is eszközölni, a beteg száját öblögetni, a sebes köröm közé szárító port hinteni. Óvakodjunk azonban akárki által ajánlott mindenféle házi gyógykezelésektől, mert sokszor ezzel sulyosbltjuk, néha pedig gyógyíthatatlanná tesszük a betegséget.
Buza tv. 25 flIL. dl. 25 flll., a rozs — flll. emelkedett.
Buzi tlazav. 77-ta 13-09-13-20, 78-as 1315-13-30, 79-ea 1330—13-50, 80-«a 13-40-1360. dunánL 77-«s 12-90—13-10, 78-u 1300-13*20, 79-es 13-15-13-40. 8)-aa 13-25—13-50. rozs 11-40— I1-5Q tak\' árpa (u|) 12*20—12*60, zab 14-75—15-00, tengeri tt. 18-40-18-60, korpa I2O0-12Í0.
i lenied Baak áerlii-árfolyiBal
valutAk
Angol I. 20-60-21-00 Belga fr. 79-35-79 95 Csehk. 1696-17-06 Dánk. 110-40-111-40 Dinár 9-98-10-10 Dollár 570-50-573-50 Prandaf. 22-30-22-50 Holl. 230-10-231-50 Zloty 63 95-64-45 Lel 3-46-3-56 Léva 4-06-419 Líra 29-00-29-30 Márka 135-70-13660 Norvég 100-60-101\'60
Peseta —•--•—
Schlll.
Svájci f. 110-70-111-40 Svéd k. 104 50-105-50
DEVIZÁK Arnet 230-30-231-90 Belgrád 1000-10-10 Berlin 135-80-136-60 Brtlssel 79-45-79*95 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.11000-11140 London 20-39-20*59
Madrid -•-—
Milano 29-10-29-30 Newy. 571-00-574-00 Oszló 100-80-101-60 Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-06-4-19 Stockh. KH\'70-105-50 Varsó 64-05-64*45
Wien —•-•—
Zürich 11080-111*40
Wien clearing árfolyama : 80.454. Kiadja: Minid lysaáa ás UfUaM
Vállalat, lúykuináft.
Felelős kiadó: Zalai Kán lalazaaSaa tatefaa i tlsajt iii.\'m
Károly. atoMlfcaa,
1932 lullus 10.
ZALAI KÖZLÖNY
iFHÓFT*mÉSEK
Hlr*3 (Wt) p*ma* »■■*«!■■ ami
a (otomltHjo* hl«yMM«, mmdmlama* rlKrritlAiri nlflre SSte/eade*.
Épai«ia»g«ié»i, gitt.u.t, kip-kinlaiM legolcsóbban villái vidéken In Téth-n>.taa (Horthy Mikiéi ül 15) Vldl Vendég\'ő mellett 3268
KéU koayhakutar állandóan kaphaló Dukáai Ferenc aztalosirnüzemében. 3133
Ktráty-a. 49. azimu háiban inuabáa lakás összes \'mellékhelyiségekkel augusztus I li kiadó. Bóvebbet Zwelgnél, Erzséhet-téf 1. _ 3270
Oslsoaan bútorozott szép szoba úriembernek aaonnal kiadó Klilaludy-ulca 17. Elchner 3269
Faaotlbsafarak és kosarak kéizltése, |«vltáaa, nádizéklonás Iliéinél, l\'óut 4. 303 \'
Javító- vagy különbözeti vlx«gákr« tanulók előkészítésit mérsékelt dl|érl vállalja egyetemi hallgatónő. Horthy Miklós ut 6. kalapUilet. 3218
Rtv golyós csapágyak autóhoz, speciálisan olcsón Ford- és Foidsonhoz Unger Ullmann és Tólh vaskereskedésátxn 3630
fajboraimat
Saját termésű
már 16 filléres ártól kezdve klárusitom. 25 liter legkisebb >i» tételben kapható. Horthy Mlkló«-U 37. Bross.
FQrd6ruhák, cipók, sapkák olcsón kap hatók Kautmann Manónál. Telelőn 167. 7
CtpCk mélyaa taaxállltatt árban kaphstók Arsaiath Bizái udvar. 2759
Héxéi inrhalfi kamatos kölcsönét, kamatmentes hosszúlejáratú kölcsönné átalakítom. — Felvilágosítás Szántó, Sugárul 6. 2\'64
Négy szobás utcai lakába augusztus l-re kiadó Arany János utca IX Bővebbet Bilthyány utca 10. 2309
Egy üres pénatárca, legyvertartáal engedély és rokkantságra vonatkozó Iratok beciUletes aaegtalálóját kérem, sslves kedjen azokat Hlrach és Szegő cégnél leadni. 3237
Magányos villa Balatonmárla fürdőn,
2 szobából álló, ftlrdőszeaoiua kiadó. Cini a kiadóban. 13
Ulcal mákat? lakással, egyszobás lakások azonnalra is kiadók Klnlzsl-ulca 21. Bővebbet Batthyány-utca 10. 2310
Édes ••rfalwr 40 Iliiéiért ««kár édes 44 fillér kapható Sugár ut 41/b 16
■alatasssasás-láe, vízpartján villa. 2 szoba verandával eladó és augusztus t étől kiadó 2 részben la. Clm a kiadóban 18
látiiakáa és aoyaxobáa lakás >ug 1 re kiadó Csengery-ut 33. 3191
Egy udvaii és egy utcai 1 axobáa la-káa külön bejárattal aug. l-re kiadó Deák tér 6. az. alatt. 8171
Nagyközségben egy lóforgalmu borbély-Salat aürgős elköliözés miatt azonnal átadó lakással együtt. Jutányos áron. Érdeklődni lehet Tapsonyban, Somogymegye Simotlcs Károly tulajdonosnál. 3212
VArSsmarly-ulon 63. azámu szép magas, Jókarban levő masszív családi ház,
3 tágas szobával, téglázott udvarral, -kb 450 D-ÖI körülkerített konyhakerttel, s nemes gyümölcsössel, kedvező fellételek mellett eladó. Megieklnthető d. u. 6—7 óra között
Jó családból való llu tanoncnak felvételik. Szepesy Dánlel egyenruha és url-tzabó, Caengery-nt 62. 3243
Taagarl, szép száraz, nagyobb incnv-nyiségben kapható Eötvös tér 31. \' 3235
Kélaxobáa lakás öss\'ea mellékhelyl-ségekkel, visvezetékkel auguszlus 1 re kiadó Király-utca 14 Bóvebbet a háztulajdonosnál. 3261
Nagy praxissal lendelkezó gaidallsxl nyárra állást keres. Cini a kiadóban. 3243
Egyaxobáa udvail lakás axonnatra
kiadó Klnlzal-u. II. 3245
Sugá(-ut 15 egvsiobás udvari takáa mellékhelyiségekkel augusztus hl lére klsdó. 3254
EoyaxobAa utcai lakás auguszlui l-re kiadó Rákócai-u. 2<) alatt. 3262
S axobáa lakás augusztusra kiadó. Bóvebbet Relchenlel, Erzsébet tér 4. 3763
Roagonyl-u. 21 sz. alatt kátaxobAa udvari lakás kiadó augusztusra. 32n
l\'lalal bejáró takarlt«a6 (elvétetik Csengeiy-jl 27., földszint. 3266
Bobby néven listai farkaskutya elve-síelt. Megtalálóiéi kérek éiteslléat. Horthy Ml<lói-ut 53. 326/
Kiadó kátaxobáa utcai lakás mellékhelyiségekkel augusztus l-re. Erzsébet-tér 16. FüszerUzlel. 3272
JóforgallNU tOaxarUxIat elköltözés
miatt házzal eladó Nagykanizsa, Altila-ulca 3.
Horthy Miklós ul 15. egy síép 7 s/obás comlortos lakáa, esetleg 2 rísiben kiadó Ugyanott egy szép üzlethelyiség ts kiadó.
Halló I Figyelem I
Tekepálya megnyitás
Klikaalu&i, Kiirác-i. 6. ix. alatt.
Nyaraményak i
I. nyeremény: I bárány
II. nyeremény: 5 II. bor
III. nyeremény: 1 sült Ismerőseimet és jóbarátaimat kérem, győződjenek meg jó boraimról és kftnyhám olcsó árairól. Tisztelettel
■ANIZSM LÁSZLÓ
1271 korcsmáros.
Csepp vájja ■ kSvet!
A vese, hugy és epehólyaghan történő kezdetleges lerakódásukat senkisem veszi észre; amidón a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kóképződés nagyon előrehaladott. Ettől a veszélytől megóv-halja magái mindenki, ha naponta egy-két pohár regedet vizst Iszik. 19
Cyltstmli éi exportőrök
liplÉllS! Oyflmőlcsszállltó rekeszek bármily meny-nylségben állandóan kaphatók
□ukász Ferenc fakeres-kedö asztalosáru tizemében
Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Hzuftt. gyümölcsfák ii uflis
permetezéséhez:
Ára:
|lft-lól 3 ltr. .. 26 íill..
15 .30 . tl 130 .
50 . 100 . I | 260 .
100 „ 200 , Í\'S 400 .
200 „ 400 „ %0 ..
(UlluUn Umcriclök)
Beszerezhető: Ország József cégnél
Erzsébet-Ur 10. (Ablroaág mellett)
Halló I
Figyelem I
I kgr. valódi jóniinöségtl fiatal marhahús eleje csak ........... 60 lillér
hátulja ............... V) lillér
Serteahus eleje ............ 120 fillér
hátulja ............. 140 lillér
I kgr. jó nyári szalámi...... 100 fillér
Tisztelettel Simon István hentes és mészáros a piacon, közel a halas mellett. ___S24S
Korpavár község elöljáróságától.
1132/1932.
Hirdetmény.
Korpavár község vadászterületét 1932. julius hó 28 án d. e. 9 órakor Palinban a jegyzői irodában nyilvános árverésen bérbeadjuk.
Árverési fellélelek Palinban a jegyzői irodában megtekinthetők. Palin, 1932. julius hó G-áu.
su Községi elöljáróság.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
13.142/1932.
\\
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Zálogkölcsön Intézetnél zálogbalielyezett és lejáratig ki nem váltott zálogtárgyak 1932. julius hó 14-én délután 4 órai kezdettel az intézet Erzsébet-tér 16. szám alatti helyiségében elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1932. évi junius hó 30-án.
Polgármester.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és müfestógyár
Kaposvár.
á legnagyobb kínos
az egészség!
Minden gondos háziasszony legalább 10 évben egyszer tisziillatja (fertőtleníti) ágyneműjét a „Rózsa-Qyárban" ahol elismerten jó, olcsó és szakszerűen elkészíteti munkát kap.
OyUjtőtelep.
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Régi posta óptllet.
értesítjük i tiszteli vevőinkéi,
hn y a pálinka árát leazállllolluk : Is lotköW cca 50° lllerenklnt P l-TO la tzlivoilum cca 50° literenklnt P i-m legkisebb vétel 1 liter. Ügynököt Jutalékra felveszünk.
KankuUti Htiyti tlrts Gfial t: írttktiili is Kizptill Simli* Vállalata
> TGrWnyíiSk melleit. IW8
Hirdetmény.
Iharos község vadászterülete f. hó 18-án, Somogycsicsó községé pedig I. hó 30-án d. e. 9 órakor 1932. auguszlus hó 1-től 6 évre haszonbérbe lesz kiadva.
Kikiáltási ár mindenhol 200 pengő, bánalpénz 50 pengő. Árverési feltételek községbiráknál.
Iharosberény, 1932. évi julius hó 6-án.
JSAS Körjegyző.
Balatonfenyves,
mint gyermek nyaralóhely...
Ózondus fenyves levegője, partján található homokstrand bársonyossága, egyenletesen mélyülő sekély vize, klímájának szolid és kellemes volta nagyszerű erősítő hatással van gyermekre és felnőttre.
Az Inkey parcellázásból még biztosíthat magának telket a központban, közvetlenül a pályaudvar előtt, fürdőjoggal, 60 havi részletre. — További felvilágosítással szolgál:
Szabó Antal sportüzlete.
Prospektust díjtalanul kaphat.
Nagykanizsaiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTt\'LIST.
Szobáink árát mérsékeltük.
E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lilt, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar
ZALAI KÖZLÖNY
BUTORVÁSÁRLÓK
ezrei bizonyítják az ország minden részéből, hogy
BÚTORT
legjobban
legolcsóbban
1932. jullua 10,
üzleteiben vásárolhat:
Nagykanizsa:
Horthy Miklós-ut 4.
Szombathely:
Erzsébet királyné ut.
Sopron;
Várkerület.
Nagy választék. Kedvező fizetési feltételek!
Közgazdasági Részvénytársaság
NAGYKANIZSA
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó intézet, üzleti könyvek és dobozok gyára a „Zalai Közlöny" politikai napilap szerkesztősége és kiadóhivatala
Készitiink:
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
TELEFON:
78.
Gyártunka
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat,
jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mintazacskókat, zsák-
cédulákat, naptártömböket, falinaptára kat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72. évfolyam 155 szám
Nagykanizsa 1982. Jullus 12, kedd
Ara 14 ""ér
ZALAI KÖZLÖNY
ftmkesalMg és kiadóhivatal: PS.I 5. Mi HL Ketttbetyl Hókkladóhlvatal: Koaaotb-ulca 33.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
tütXUctW ára : egy Mia a pengő •• ttlk Sieikeaa Idaégi il kladóhlvaüli telelőn: 78. I
Vilmos császár visszatér Németországba?
Számos uémet városban véres polgárháborús összeütközések történtek
Párta, Jullua II Az Echo de Paris szenzációs értesülésről sd hírt. A lap szerint Vilmos volt német császár kijelentene, hogy a világháború hadüzenetének évfordulóján, augusztus 2-án visszatér Németországba.
Véres összeütközések vasárnapja Németországban
Berlin, jullua 11 A tegnapi vasárnap Ismét jelentékeny számmal emelte a német-
országi választási harc halálos áldozatainak és sebesülteinek számát.
A legsúlyosabb összeütközés színhelye a Breslau melletti Oblau volt, ahol a nemzeti szocialisták, valamint a birodalmi lobogószövetség tagjai és kommunisták közölt történt véres összetttzés. Ohlauban az utcai harc olyan veszedelmes méreteket öltött, hogy a rendőrség teljesen tehetetlennek bizonyul! vele szemben és csak lovaskstonaság tudott végett vetni a mészárlásnak. A harc során két nemzeti szocialistát
megöllek és 30 különbözö pártállásu ember súlyosan megsebesült.
A schleiwigl Eckernlördsben nemzeti szocialisták benyomultak a szakszervezeti székházba, snnak berendezését szétrombolták és egy Retchs-baner-embert agyonszúrtak. A harcnak itt is számos súlyosabb és könnyebb sebesültje volt.
Bremenben a rendörségen egy bomba, amelyei kommunistáktól koboztak el, ielrobbant. A robbanás egy rendőrt széttépett és egy másikat súlyosan megsebesített.
IMMWMMWMIMn
Egyévi fogházra és 1000 dollárra ítélték Curtiss halógyárost
Ixmdon, jullus 11 (Éjszakai telefonjelentés) Az esküdlek verdiklje alapján a bíróság Curtiss norfolkl hajógyárost, skl a Lindberg-
baby ügyében fantasztikus bejelentéseket tett a rendörségnek, Igy többek között azt Is, hogy ö személyesen tárgyalt a váltságdíjai követelő ban-
dltákkal, a hatóság tevékenységének megakadályozása elmén egy évi fogházra és 1000 dollár pénzbüntetésre Ítélte.
T—
Bárány István legyőzte a legkiválóbb amerikai gyorsuszót
A magyar vizlpólócsapat l3:0-ra verte a newyorkl kombináltál
Budapest, jullua 11 A magyar uszó és vizlpolócsspat második nnvyorkl versenyén a 100 yardos gyorsúszást Bárány István dr. 54 2 mp. idővel nyerte az 54 6 I
mp-t uszó Kojaccal szemben. Az 100 ysrdos úszásban Ruddy gyflzölt 12 p. 23 4 mp. alalt. Halassy második lelt 12 p. 26 4 mp. Idővel. Az 50x100x150x100 yardos stafétá-
ban első lelt Newyork csapata 3 44,
második a magyar csapat 3 46 mp Idővel. A vízipóló mérkőzésben a magyar csapat 13:0 arányban győzte le a newyorkl kombináttat.

A magyar delegáció Bécsbe utazott a kereskedelmi tárgyalásokra
Budapest, jullua ti Az osztrákokkal tárgyaló magyar kereskedelmi delegáció ma délben
utazott Bécsbe Nickl Alfréd követ vezetésével. A (uliua 15-élg hátralevő néhány nap alatt nem remélhető végle
ges megállapodás lélrejövetele és ezért elsösorhanarratörekednek,hogy ujabb provizóriumot léptessenek életbe.
A vádlanács az ügyészség panaszát mint alaptalant elutasította és kimondotta, hogy a vizsgálóbíró saját hatáskörében jogszerűen foglalkozott ezzel a kérdéssel.
A vádtanácsnak ez a határozata
még nem Jelenti azt, hogy Liltkéné valóban el Is hagyhatja a fogházat, mert a szabadlábrahelyezés vagy őrizetbevétel ügyében érdemben nem foglalkozott még a vádtanács, csupán az ügyészség panaszával.
Llttkéné szabadlábrahelyezését a vizsgálóbíró a saját hatáskörében jogszerűen rendelte el — állapította meg a vádtanács
Budapest, jullua 11 Ismeretes, hogy az ügyészség nem nyugodott meg abban, hogy a vizsgálóbíró Lttlke Kálmánné szabadlábra helyezéséi rendelle el és e miatt panasszal élt a vádtanácshoz.
Walhó Lajos miniszter akciója a gabonaegyezmény érdekében teljes sikerrel járt Lausanneban
Kedvező megoldást nyer a dunai államok terményfeleslegeinek átvétele
a határozatnak elfogadása, amely az aranyvaluta helyreállításával foglalkozik és bizonyos leklnlelben folytatása a lausannei határozatoknak. Az Angol Bank képviselői hozzájárultak a határozathoz. Az ügyvezető tanács késznek nyilatkozott arra, hogy a lausannei konferencia zárójegyzö-könyvébtn a Nemzetközi Fizetések Bankjára rótt feladatokai vállalja.
Az Ogyvezelö ianács végül Itdrom hónapra meghosszabbította ugy az Osztrák Nemzeti Bank, mint a Magyar Nemzeti Bank és a Jugoszláv Nemzeti Bank e hónapban esedékes hitelének a Nemzetközi Fizetések Bankjára eső részét.
Budapest, jullua 11 Lsusanneből jelentik, hogy Walko Lajos külügyminiszter akciója a gabonaegyezmény érdekében teljes sikerrel járt. A gabonaegyezményt külön bizottság fogja tárgyalni. Ez alkalommal a dunai államok terményfeleslegeinek átvétele minden valószínűség szerint kedvező megoldást fog nyerni. A bizottság a |övö hónapban ül össze Oenlben vagy Lausa-neban. A gabonakonferencián részt log venni 1—2 olyan tőkeerős állam is, amely nem működött közre a jóvátételi konferencián. Is: Svájc és Hollandia.
A magyar kölcsön ügye a Jegybankok bázeli értekezletén
A jegybankok Igazgatóinak bázeli értekezletén a többi közölt megvi-laiták a magyar kölcsön ügyét is. A magyar kölcsön összege 20 millió dollár. Az igazgatók egyetértettek abban, hogy a Nemzetközi Fizetések Bankjának vállalnia kell azt a feladatot, amelynek vállalására a lausa-nei értekezlet halározalal felkérik.
Az aranyvaluta helyreállítása
Bázel, Jullus ti Az VNFB ügyvezető, tanácsa ma tartotta XXIII. üléséi. A mai tanácskozás legfontosabb eredménye annak
Walko ma számol be
a lausannei tárgyalásokról
Budapest Jullus 11 Károlyi Oyula gróf miniszterelnök birtokáról ma érkezett vissza Budapestre és a kormány tagjaival holnap délután minisztertanácsot tart. Ezen előreláthatólag megjelenik Walkó Lajos külügyminiszter, aki beszámol a kormány tagjainak lausannei és gentl tárgyalásairól.
Vármegye kisgyülése
/Jllaegeroeg, Jullus 11
(Saját tudósilónktól) Zalavarmegyt kisjiyülése hétlön délelőtt 10 érakor ülést tartott Oyömörey Oyörgy főispán elnöklete alatt.
A kisgyülésen először is Bosnyák Andor indítványát tárgyalták le, aki az orvosi-, állatorvosi- és kéményseprési dijak leszállítását javasolta. Arra kérte a kiagyülést, hogy bizottságot küldjön ki Javaslattételre és azt terjesszék azután a szeptemberi közgyűlés elé.
Tassy Gábor dr. egészségügyi lö-lanácios, vármegyei lisztl-lőoivos indítványozta, hogy az orvosi dijakat szállítsák le, amit el is fogadolt a kisgyűlés. Az állalorvosi dijakra nézve, a kir. állatorvosok díjazás* kérdésében elhatározták, hogy lelir-nak a földművelésügyi miniszternek, a körállalorvosokra nézve pedig a kérdést a szeptemberi közgyűlés elé viszik.
A kéményseprési dijak leszállítására vonatkozólag már februárban kiküldték a bizottságot.
Ollay László dr azt kérte, legyenek intézkedéseket a fürdődijak leszállítása iránt.
Biand Sándor főjegyző bejelentette, hogy a Balatoni Intézőbizottságot már megkérdezték ebben a kérdésben, de annak elnöke azt válaszolta, hogy a dijak magassága miatt hozzá még semmiféle panasz nem éi kezelt.
Hét olyan ügyei tárgyalt a kisgyűlés, amely vonatkozásban van Nagykanizsával. Ezek közül hat csupán a bérhátralékok törlése voll. A kisgyűlés mind a hat esetben helybenhagyta a törlést. A 7-lk ügy, Nagykanizsa város képviselőtestületének határozata a rendkívüli vágásban kitermelt lüzila értékesítése volt. A közgyűlés ugy halározoit, hogy 8500 arméter fát 16—32 pengős árban adjon el a város, lehetőleg lisztviselőknek 6 havi részletfizetésre.
Ezenkívül csak kisebb ügyeket tárgyalt a kisgyűlés, amely Igen gyenge lefolyású volt, lévén ott csupán néhány bizottsági tag.
Sao Paolóban forradalom tört kl
A brazíliai Sao Paolóban forradalom ütött ki. A helyőrség egy része a forradalmárokhoz csatlakozott, de hivatalos kommüniké szerint. a kormánycsapatok minden oldalról körülzárták Őket.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai fémipari szakiskola fémlemez Játék áru gyártására rendezkedik be
Megnyílott u nagykanizsai magv. klr. lémlparl szakiskola raj/.- es munka kiállítása
Vasárnap délelőtt nyílott meg megfelelő keretben a teljes tantestület részvételivel a nagykanizsai magy. kir. fémipari szakiskola rajz és muna-kiállitása, ínolay Kálmán igazgató tömör megnyíló bestédével.
A kiállítás a III. évfolyam fantermében nyílott meg az intézet főépületének első emeletén és számosan látogitják. Ugy a rajz mint a munka-kiallitás az előző évekhez viszonyítva határozottan erős előrehaladásról tesz szép bizonyítékot. Az I. osztály (tanár : Frank Oyörgy) 19 félives rajzlapokon dolgozla fel feladatát fémipari gyakorlatból vett és az ábrázoló mértan elemel szerint kidolgozott példákon. A kivitel kifogástalan. A II. osztály szakrajzokat mutatóit be (tanár: Frank Oyörgy). Ez 18 félives rajzlapon dolgozla fel anyagát. Tárgy: gépelemek és fémiparos munkák Kivitelezése határozottan előhalad tsról tesz tanúságot. A III osztály szakrajzait mutatja be 18 félives lapokoi (tanár: Zlnnemann Rezső). Tárgyai szintén gépelemek, a II. éves menet folytatásaként. Azon-ben Itt már komplikáltabbak a dolgok. Kisebb, összeépített géprészeket mulatnak be. a legjobb rajz Olavlk Imre nagykanizsai III. oszt. növendéké, aki egyebekben Is a most végbizonyítványt nyerő növendékek között ai első tanuló.
A munkakiállitás mutatja meg igazán, mit tanultak és mit tudnak a fémipari szakiskola növendékei. Minden egyes darab, főleg a vizsgadarabok: atgöndolt, szép, komoly munka. Szerszámok, gépalkatrészek, fűrészkeretek, füréizfognyiró gép (amit eddig más országból kellett behoznunk) kerültek ki az Ifjak ügyes kézel alól. Takaréktüzhelyek, dísztárgyak, kovácsolt ajtórácsozatok, stb. vajon 9 év előtt elgondolta e volna valaki, hogy mi minden kerül még ki a nagykanizsai fémipari szakiskolából ?
Zlnnemann Rezső oki. gépészmérnök, mühelyfönök elmondja, hogy a fémipari szakiskola legköielebb fémlemez jáléiáru kéizitésére rendezkedik be. Amit jobbára kívülről kellett behozni. Minél tökéletesebben és minél olcsóbban akarják a fémlemezjátékcikkeket forgalomba hozni. És akkor nem lesz már semmi, amiről azt lehetne mondani, hogy mi kon-kurrenciát teremtünk a nagykanizsai iparosoknak — mondja. Nem akarunk konkurrenciát teremteni. Mindent kerülünk, ami a nagykanizsai iparosoknak konkurrenciát jelentene.
A munka és rajzkiállitás vasárnap délig nyitva van és mindenki által megtekinthető. Aki tudni akarja, hogy mit tanulnak és mit végeznek a fémipari szakiskolában a növendékek, az nézze meg a mostani rajz is mun-kakláltttást.
Junius 14-énérkezik Nagykanizsára Ferenczy Emil miniszteri tanácsos, főigazgató, amikor megtartjákazévzárást
A nagykanizsai fémipari szakiskola csendben dolgozik,zajtalanul,deama-gyar iparosgeneráció megfelelő kiképzésében mestermunkát végez. (a. R)
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási meleget, akik légáteresztő „tropical" anyagból készült inget viselnek. Ez az anyag minden színben kapható — Schutznél.
A lovászi gyújtogató asszonyt vasárnapi kihallgatása ntán rendes btróság elé utalták
Vasárnap estig tartott > gyanúsítottak kihallgatása - A letartóztatott asszony mindent magára vállalt — A törvényszék héttőn délelőtt szabadlábra helyezte Csóra Józsefet és Szabó Gábort, akiket az asszony vallomása alapján szombaton őrizetbe vettek
Nagykanizsa, Jullus 11
Vasárnap reggel hozlák be Nagykanizsára — mini azt legutóbbi számunkban jeleztük — Csóra Józsefné lovászi asszonyi, aki bevallotta, hogy ő volt a nagy tűzvész okozója, ó gyújtotta fel a házát. De mivel az asszony terheiöen vallott férjére, majd közvetlen szomszédjára Szabó Gábor gazdára, a csendőrjárör őket ii behozta Nagykanizsára.
Kihallgatása alkalmával Ctóráné megismételte, amit a kerkaszenlmiklósi őrsön vallolt, hogy ő volt a gyújtogató. Csira József a férj, ta-
fjadta, hogy neki bármi része ls enne a gyujtogatásban. Csóra mindent feleségére Igyekezett hárilanl. Kijelentette, hogy felesége bevallotta neki, hogy 6 gyújtogatott. Majd elmondotta, hogy az egyik szomszédja egy alkalommal rászólt, miért nem gyújtja fel azt a rozoga házát. Majd megnevezett egy másik köz-ségbellt Is, aki — szerinte — több ízben mondotta neki: Oyujtsdk fel a házukat 1 Arra vonatkozólag, hogy ö tudott volna előre valamit, hogy felesége fel fogja gyújtani a házat, kijelentette, hogy nem tudott semmit, mert akkor feleségét eltiltotta volna ettől. Szabó Qábor tiltakozott az ellen, mintha ö Ilyen kijelenté-
seket tetl volna, mint amit neki a a Csóra házaspár imputál.
Miután az egész ügy komplikáló-dott és nem lehetett teljesen tiszta képet alkotni, vitéz Cslllaghy György kir. vezetőügyész nem lett indítványt a rögtönitélő bíróság összehívására és dr. Lukács Béla kir. vizsgálóbiró-segéd már a délulán mindhármukat kihallgatta.
Először Csóra Józsefet hallgatta ki több mint két órán keresztül, majd bement a fogházba, ahol Csóra Józsefnél, majd Szabó Oábort hallgatta ki.
Csóra Józsefet, a gyu|togató asz-szony férjél, mint a Csóra-pár szomszédját. azt az asszony által minden ok nélkül bemondott Szabó Oibort, a törvényszék hétfőn délelőtt szabadlábra helyezte.
Csóra Józsefnél a beismerő lovászi gyújtogató asszonyt a vizsgálóbíró ma ismételten kihallgatja. Csak egy nagyon vékony hajszálon mulolt, hogy a gyújtogató asszony elkerülte a rögtönbiráskodásl.
A nagykanizsai törvényszék területén ebben az esztendőben ez már kb. a hatodik gyújtogatás, amit lelkiismeretlen emberek elkövettek.
A lovászi gyújtogatás ügyében a vizsgálat tovább folyik.
Suhancok éjfélt rablótámadása a Széchenyi-téren
KI akartak csalni a Sétakertbe egy leányt, hogy ott kifossz Ik — Amikor a leány nem volt hajlandó velük menni, Összeverték és el akarták rabolni a retlküljét
Nagykanizsa, Julián 11
Vasárnap éjjel pontban 12 órakor vakmerő támadás történt a Széchenyi-léren, melynek szenvedő hőse Németh Mária Huszthy-tér 6. szám alatti lakos.
Németh Mária vasárnap délulán löbb ismerősével együtt kiment az Éden-kioszkba, hogy elszórakozzék az ott rendezett jullállson. A társaság fél 12 óra tájban indult hazafelé. Már a vasúti töltésen észrevették, hogy kél gyanús külsejű fiatalember kilarlóan követi őket, ennek azonban nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget. A Széchenyi-téren Németh Mária elbúcsúzott ismerőseitől, akiket nem akart lárasz-tani, hogy hazakísérjék öt az úgyis közellevő Huszlhy-térre. A fiatal leány már majdnem beért a Bocskay-utcába, amikor az előbbi kél gyanús fiatalember váratlanul előtte termelt és felszólították, hogy jöjjön velük sétálni.
— Ugyan, kérem, ne csináljanak rossz tréfát, engedjenek az utamra, én haza akarok menni — mondotta Németh Mária.
Az Ismeretlen fiatalemberek azonban jobbról-balról belékaroltak és
erővel ki akarták vinni a bélakertbe.
— Engedjenek el, mert segítségért kiáltok — mondotta Ijesziésképen a leány.
A fiafalemberek egyike erre kl akarta tépni a reliküit Németh Mária kezéből, de a leány olyan erősen szorította, hogy nem sikerűit. Dulakodás kezdődött a retikül birtoklásáért, melynek hevében az egyik támadó öklével ugy a leány arcába vágott, hogy hangos kiállással a földre zuhant.
A leány segilség kiállására sorra kinyíltak a közeli házak ablakai, mire a lámadók elmenekültek. Ebben a pillanatban érkezett a helyszínre Turl Endre rendőrfelügyelő, aki kerékpáron épp éjszakai ellenőrző-ulját végezte. Németh Mária elmondotta a rendőrtisztnek a támadás lefolyását, mire löbb hirtelen előkerült rendőr segítségével megindult az éjszakai hajsza a támadók után. A támadók minden jel szerint a közeli utcák valamelyikében lakhatlak, mert a rendőrök eredménytelenül razziázták végig az egész környéket.
A nyomozás tovább folyik az éjféli támadók kézrekerliésére.
A rádió-földvezeték mentett meg több nagykanizsai családot a villámhaláltól
Hatalmas felhőszakadás vonult végig hétfőn reggel Nagykanizsán — A jelentések sok kárról számolnak be, de az eső okozta felfrissülés mindenért kárpótol
Nagykanizsa, Jullus 11 Hétfőn reggel a korai órákban Délnyugatról hatalmas felhőszakadás és égiháború vonult végig Nagykanizsán, amely felköltötte a békésen alvó lakósságol. A mintegy négy óráig tarló hatalmas felhőszakadás 8 óra elölt alábbhagyott, majd
rövidesen néhány sugárkéve merész-
kedett ki a beborult égboltozatból. A nagykanizsai tűzoltók megfigyelő állomása szerint 38 mm. vastagságú volt az eső.
Villámcsapás a Petőfi-uton
A felhőszakadás nagy égiháború-val járf, aminek már majdnem komolyabb következményei lellek. Igy
1932. Jullua 12.
hajnali fél 6 óra tájban borzalmas villámcsapás érte a Petőfi-ul 3., 1. és az Eötvös-tér 14. számú, egymásmelleit álló házakat. A Petőfiül 3. számú házban özv. Miletics Györgyné lakásába csapott be a villám, ahol megrongálta a villanyórát és a rádiókészüléket, annak ellenére, hogy földelve volt az antenna.
PasxtUás a Baksa-lakásban
Legszörnyűbb ere|ében a Petőfiül 1. szám alatti házban nyilvánult meg a villámcsapás, ahol három, különálló épületben éreztette hatását. Az egyik és legnagyobberejü ága Baksa János ny. poslafelügyelö lakását érte. Az udvar végében álló ház cseréptetőzetét a középen felszakította, három ablaktáblát pozdorjává tört, meggyújtotta a függönyöket, elégette a rádió és villanyvezetéket és használhatatlanná telte ugy a villanyórát, mint a rádiókészüléket. A villámcsapás erejét az abban a szobában alvó Baksa Márta is érezte, akinek |obbkarja mintegy félórára megbénult. A villám ezután a rádió földvezetékén keresztül, amelyet szintén elégetett, futott le a földbe, miközben megpörkölte az ablakkeretet is.
Szakértők szerint a rádió föld-vezetéke mentette meg a családot a villámhaláltót. A villámcsapás ugyanis olyan borzalmas erejű volt, hogy a földvezeték hiányában szétrombolta volna az egész
épOleiet. Ugyancsak ebben az udvarban lakik özv. Ooldschmled Károlyné, aki gyermekeivel együtt hatalmas detonációra és flvegcsörömpölésre ébredt. A villám Itt is pozdorjává zúzott 12 ablaktáblát és az üvegcserepekkel teleszórta az egész lakást. A villámot itt is a rádió főldvezetéke vezette el. Érdekes, hogy milyen hatással volt a villámcsapás Ooldschmled László joghallgató zsebórájára. Az óra azóla ugy siet, hogy délután 5 órakor már é||el 11 órát mutatott. Sérülés különben nem történi.
A ház harmadik lakásában, Dezső Aladár ügynök családja szintén érezte a villámcsapás erejét. III 5 tábla ablaküveget vágóit ki, tönkretette a vezetékeket, felgyújtotta a rolettát é< a rádió földvezetékén futod le a földbe. Sérülés szerencsére itl sem történt.
A szomszédos, Eötvös-tér 14. sz. házban lakó Kellet József nyűg. Igazgató-tanító rádiókészülékét tette tönkre a villámcsapás, bár itl la földelve volt az antenna. Különösebb kárt itt sem okozott.
A környéken Miután a felhőszakadással kapcsolatban a legkülönbözőbb hírek járták a várost a vidéken okozott károkról, telefonon érdeklődtünk az egyes községekben a hírek valódisága felől.
A nagykanizsai főszolgabiróság-hoz nem érkeztek bejelentések károkról, mindössze annyiról tudtak, hogy a bakónakl-patak Klsrécse melleit a kerteket és réteket elöntöile. Azonban a vlz itt ls már vissza vonulóban van.
Nagyrécsén
Varga György körjegyző szerint a réteken jelentékeny kárt okozott a felhőszakadás, amennyiben a bakónaki-patak mentén fekvő rétek több kilométernyi hosszúságban vlz alá kerültek Klsrécse egy része is viz aiá került. Nagyrécse és Kisrécse között a közlekedés megszűnt egy időre. A villám egy kepébe belecsapott, amely elhamvadt. Palinban vitéz Horváth Sándor körjegyzp
ZALAI KÖZLÖNY
_rj„i Pilin-vidékén óriási ielhó-«,kadis volL A viz több palakon kiíhidakat magával ragadta A „alak mentén fekvő veteményekel a \\ii kimosta és elvttte; krumpli, répa 5tb Is erre a sorsra jutott. A viz a oálystestet is ugy alámosla, hogv megnehezítette a vonatközlekedést. A Bíci felöl pvő vonal 3 órai késési sienvedetl. De hála Istennek, a haszon azért mégis több voll, mini anti kárl az eaö okozott, — mond|a _ hálatelten Varga körjegyző.
Somogyszentmlkiős körjegyzője Zóka Sándor elmondja, hogy a vihar itt is végig vonult nagy eröve\', de semmi különösebb kárt nem okozott.
A zalasárszegl körjegyzó Szirtlky Béla is részletesen beszámol a hatalmas églháboruról. A viz teljesen behatolt Welsz Lsjosné Lapi-csárdá-jltw, > lakásokba, a pincében a hordókat kimosta. Ezen a területen a vihar nagyobb kárt okozott, a krumplit a földekből kimosta.
A lelenyel főszolgabírói hivatal szerint a területén különös kár vagy villámcsapás nem tövténL A föld hamar beszívta a hatalmas esői. Úüysnciak hasonlóan számolt be a gelsei körjegyzői Irodából dr. Lukács
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 12, ksdd
Római katolikus: 0 aa. lános. Protcat.
Itabella. Ize.: Tham. hé 5.

Városi Múzeum éa Könyvtár nyitva
csütörtökön éa vasárnap délelőtt 10-16!
13 óráig.
(IvV urerlárl áj jeli »7olgil.t . a
Merkly Behu Kyógylzertár Fó-ut 12 tz
is a klskanlisal gyógyszertár.
Oóahlfdó nyitva reggel 8 órától este
6 óráig (hátié, szerda, péntek délután.
kedden egész nap nőknek). Tel. 2—IS
Délután 6 órától 50 fillérei zubanyftlrdó
— Szabadságra. Dr. Laubhalmer Alán járási főszolgabíró a mai nap pal megkezdette szokásos nyárt szabidságát. Távolléte alalt dr. Búzás Béli szolgabíró végzi a hlvalalfönöki leendőket.
— Áthelyezések a Szent Fe-renc-rendben. A Szűz Máriáról elnevezett ferences-rend tartományban a következő áthelyezések történtek: P. Hajnal Zénót Szombathelyről Budapestre, P. Vados Páll Pápáról Szombathelyre, P. Haja Tibor u| mlsést Szombathelyre, P. Apáthy Oizkart Andocsról Pápára, P. Csontot Mártont Felsősegesdről Pápára, P. Farkas Jánosi Bucsuszenllászlóról Veszprémbe, P. Zistler Heribert uj--mlsésl Bucsuszenllászlóra, P. Szó-rády Tibor Budapestről Esztergomba, P. Unger Osvaldot Frelburgból Esztergomba, P. Pusztay Oábort Pápá ról Andocsra, P. Szikora Jusztint Szombathelyről Felsösegesdre, Fr. Horváth Norbert Szombathelyről Esztergomba, \'Fr. Székely Lajost Szombathelyről Nagykanizsára, Fr. Schwan Balázst Esztergomból Szombathelyre, Fr. Gelle Tádéi Budapeslről Rómába.
— Ujabb elismerés Szépudvary Lászlónak. Zalavármegye testnevelési felügyelője Szépudvary László állami lanilónak, a nagykanizsai III. kerületben a levente oktatás terén kifejtett kiváló munkájáért és a lestnevelés ferén elért eredményeért legteljesebb elismerését fejezte ki.
= Orvosi hlr. Dr. Slrém Sándor fogorvosi rendelőjét Király-u. 34. szám alól áthelyezte Horthy Miklós-u. (Vasuti-ulca) 6. szám I. emeletre, Melczer üvegkereskedéssel szemben. Rendel d. c. 8-12 ig, d. u. 2-6-ig. Teleion 61.
— A nagykanizsai ipartestület! elnökség lanuimányszemléje Ka posvárott. A nagykanizsai ipartestület elnöksége és Obb mérnök hétlön Kaposvárra utaztak, hogy megtekintsék és tanulmányozzák sz ottani ipartestületi székházat és annak belső berendezéiél, hogy a lerv kidolgozásnál az olt nyert tapasztalatokat hasznosltak. A bizollság még a délutáni vonattal érkezeti vissza Nagykanizsára.
— A Kereskedelmi Alkalma zottak vasárnap délután jólsikerüll luliálíit rendeztek az Éden-kioszk-ban. A vidám ünnepség délután 3 órakor kezdődött. Négy órakor már egyetlen asztalt sem lehetett kapni, mert a vendégek zsúfolásig megtöltötték a kioszkot. Nagy forgalmat bonyolított le a szerencse-sátor, viszont a konfetti-csata rengeteg tréfls jelenetre adott alkalmai. A cigánybanda hajnali 2 óráig húzta a talpalávalót, amikor is a jelenvoltak egy kellemesen eltöltött nyíri-ünnepély emlékével indultak haza
— El akarta rabolni a mii feleségét. Vasárnap este 9 óra tájban szokatlan jelenei látszódott le a
Király-utcában. Egy kiskanizsal Ipi-ros a feleségével együtt hazafelé tartott Ktskamzsára, amikor váratlanul összetalálkoztak egy kissé ittas napszámossal, aki az egyik villanylámpa alalt véletlenül megpillantotta a fiatalasszony arcát. A látvány ugy-lálszik megegyezhetett az Ízlésével, mert a következő pillanatban szó nélkül odalépett a meglepeti házaspárhoz és belekarolva az asszonyba, el akarla szakítani a férjétől. A férj először szépszóval próbálta elutasítani az iltas embert, majd amikor látta, hogy ez nem használ, két olyan hatalmas nyaklevest adott, hogy attól menlen elment a kedve minden asszonyhóditági kisérlettöl. A napszámos ellen egyébként megindult a kihágást eljárás.
— Verekedés, amelyben mindenki megsérül. Keszthelyi tudósítónk jelenti: Kerék István 59 éves cserszegloma|l gazdálkodó és 22 éves János nevű fia már régebb idő óta haragos viszonyban voltak Kovács István oltani vincellérrel, akivel néhány nappal ezelőtt ismét szóváltásuk támadt. Rövidesen tettlegességre került a sor, melynek hevében mind a hárman ugy megsérültek, hogy Kovácsot a keszthelyi Jobbs-szanalóriumba, az öreg gazdái és fiát pedig a keszthelyi kórházba kellelt szállítani. A csendőrség megindította a nyomozást.
lakéi izékeléskea uerrtáók, akiknek az agyvértódulás, a fejfájás és szívdobogás, az emésztési zavarok és különösen a végbélbajok teszik az életet nehézzé, igyanak reggel és este egynegyed pohár természetes .Ferenc louál" keserüvizet. Klinikai veze ö orvosok igazoljk, hogy a Fsrenc lóxsei viz műtétek előtti és utáni időszakokban is nagyérlékü hashajtónak bizonyul. A Fereao Iáiul keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
.— Főpróbát tartott az Öngyilkosságából egy fiatal bocskai gazda. Zsohár Ferenc bocskai gazdálkodó szombaton délután megjelent a községi elöljáróságon, ahol előadta, hogy 31 évei fia, Zsohár Kálmán nős gazdálkodó szombaton délben a szőlőhegyen levő préihlza pincéjében felakasztotta magát és mire rátalállak, már hilott volt. Az öngyilkosságot nyomban Jelentették a nigykanizsai főszoigabiróságnak, ahonnan Laubhalmer Alán dr. főszolgabíró és Szabi Zsigmond dr.
járási tiszti főorvos szálllak ki a helyszínre. A sorra kikérdezett családtagok egyönietflen azt adták elő, hogy Zsohár Kálmán már régóta készült az öngyilkosságra. Állandóan azt hangoztatta, hogy végez magával. Nemrég még főpróbái is tartott otthon a lakásukon, hogy miké-pen fog végezni magával. A kötél állal okozott súrlódási nyomok még most is látszanak az egyik gerendán. Akkor nevetve jelentette ki a hozzátartozói előtt: .Látjátok, mutatott (el a gerendára, már ki ii próbáltam, hogy mikép fogok végezni magammal." A szerencsétlen ember ezután állandóan kötelet hordott a zsebében és cuk az alkalmas pillanatot leste, hogy mikor hajthatja végre végzetes elhatározását.
— Házasság. Uhoczky Dida polg. isk. tanárnő és Stegl Károly középiskolai tanár (Wiener-Neustadt) házasságot kötöttek.
— Elveszett egy vörös-barna, vágott fülü és turcsi orrú kis kutya. Muki névre hallgat. Aki tud róla, kéretik a kiadóhivatalt, vagy Rozgonyi-ulca 19 Barbarits szerkesztői értesíteni, hol illő jutalomban részesül.

ORION -RADIO
SPORTÉLET
Somogy-Zaiai Lótenyésztő és Lovassport Egylet urlovas-versenye Keszthelyen
Z ászlód tszbe OllOzOtt concour-pálya logadla a lovasmérközések vendégeit, akik közölt ott láttuk Ferenc bajor kir. herceget feleségével, József főherceg Őfenségéi, Festetics Tasziló herceg családjával szintén mindkét nspon megjelent a lovasmérkőzésen. Az arisztokrácia kOzUI ott voltak még a Batthyány, Somssich és Széchenyi családok. Továbbá vitéz Shvoy István altábornagy, szombathelyi vegyesdandár-parancsnokon kivül a tábornoki kar több tagja és nagyszámú tisztikar, Tarányi Ferenc Vasvármegye főispánja családjával és Gyömörey Oyörgy Zalavármegye löispánja szintén a családjával.
A versenyszámok két napot töltöttek ki s vasárnap késő este fejeződtek be. Sokszor zúgott fel a taps a hatalmas nézősereg soraiban egy-egy gyönyörű ugratás után.
Feltűnő volt a dunántuil, különösen a nagykanlzial, szombathelyt ét soproni tisztilovasok távolmaradása.
Ai egyes versenyszámokat és a győzteseket a kővetkezőkben adjuk :
Nyeretlen lovak díjugratása: I. Szarka Lajos hdgv, 2. Auerhsmmer József síds, 3. Réthy Antal hdgy. Dljhsjlás: 1. gr. Széchenyi Oyörgy. Urlovasnök díjugratása ,0" kategória: 1. Paulv Hartminné, 2. Qécry Béláné, 3" Éber Amália. Vi-dászugratás ,F~ kategória : 1. Platlhy József fhdgy, 2. v. Cseh Kálmán szdi. 30 km-es országúti hajlóverseny : I. Vissz Ferenc. Dijugiatás „D" kategória. Handlcap: I Platlhy József fhdgy, 2. O.tó von Smolen-szky, 3. Szarka Lajos hdgy. Vadász-ugratás „C" kategória: 1. Binder Ottó Öm. 2. Auerhammer józsel szds. Díjlovaglás: 1. Szász Endre szdi, 2 Moys Elemér nv. ezr. Urlovasnök díjugratása „P" kategória: 1—2. Sorg Jenöné, 3. Fáy Halász Ida. KettesTog at szépségverseny : 1. gr. Széchenyi Oyörgy. Négyesfogat szépségverseny: 1. gr. Teleky Ti-borné, 2. Lonha| János. Vigasz-szerencieugraMs „C" kategória: 1. Pauly Hartmanné, 2. Endródy Ágoston fhdgy, 3. Binder Oltó öm, 4. Damay László szds.
A dijakat Oyömörey főispán bájol lánya osztotta ki a győzteseknek, akik nagyon szép és értékes tiszteletdijakban részesültek. A kiosztott készpénzdljak közel 4000 pengőt tettek ki.
A rendezőség derekas és mintaszerű munkát végzett. Schmidt Frigyes ny. ezr. fáradhatatlan agilitással végezte dolgát. Mellette Lukáci Károly keszthelyi alosztályparancsnok fáradozott
A lovasmérközésnek nemzetközi lelleget adtak a megjelent osztrák versenyzők, akik két kellemesen eltöltött nap emlékével mentek vissza hazájukba.
A lovasmérközés két nap|a szem-metláthatólag emelte Keszthely ide-
Fonyódi villatelkek
60
eladók, park. Felvilágosítást n;
kikötő közvetlen közelében, aton partjáu, lürdőjoggal
havi részletre
nagy állomás Balaton r
Minden telek tehermentce, a telepen szállodák, villany, fürdő, Dyujt Nagykanizsán Elaktran Rádlá-üzlet, Város-Fó\'nyődon Baseli ltudolf (az egyik tulajdonos) és Takács építész.
Fonyód-Sándortelepi Bucii-féle parcellázás.
1 I
20 fillérért 2 órán ét, 24 felvonáson ét , kaoaQhat, mulathat, szórakozhat
u
fetiH&n
Egyszerre lépnek fel:
CHAPLIN
BUSTER KEATON
ZORO é. HURU
24 felvonásos tomboló kacagás s»rdán és osOtftrlftkftn, julius 13-én és 14-én 5, 7 és 9 órakor iT filléres helyárak mellett. fM
20, 30, 50, 60 és 80 llllér ezen a két napon a
VÁROSI MOZGÓBAN!
Használja kl e két nap rendkívüli kedvezó alkalmát I
ZALAI KÖZLCm
193Í, juliua VI.

gentorgalmát. Ebből li lálbaijuk. hogy a keszthelyi concour," mini propaganda is beválik a Balaton és Keszthely érdekében.
Keszthelyi Törekvés II.— Tapolcai Leventék 5:1 (2:1)
A Törekvésnek sikerült az otthonéban jáltzó tapolcaiakat szép küzdelem után megverni.
Országos tennlszverseny Keszthelyen
A Keszthelyi Vacht Club az idei évben is megrendezi a mull években nagy sikert elért országos tenniszver-senyél. A verseny foiyó hó 15-én reggel kezdődik és 17-én délulin fejeződik be
Versenyszámok; 1. férfi egyei, Z női egyes, 3. férfi párot, 4. vegyes páros. Nevezési zárlat folyó hó 14-én d. u. 6 óra. A verseny a szélet kOrben mutatkozó érdeklődés után Ítélve, nagysikerűnek Ígérkezik. A legjobb dunánluli játékosok mellett neves pesti és pestkörnyéki versenyjátékosok részvételére is számi-tan! lehet.
A versenyzők kedvezményes elhelyezéséről és élelmezéséről is gondoskodik a rendezőség. A versenyre az összes lennisztportlal foglalkozó dunánluli sportegyesületek meghívást nyerlek.
(A kanizsai uszófrontról.) A vasárnapi tréningmérkőzésen ismét az A. csapat gyözölt a B ellen 8:4 arányban. Az A csapat rossz taktikájának köszönheti a 4 gólt. — Úszó é» vlzipóló-irénlng minden nsp — hétfő kivételével - délulán i órakor a téglagyári medencében.
RÁDIÓ-MŰSOR
Jullus 12 (kedd) BndapMt 9.15 Hangverseny. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemielközi vlzlelzóizol-gilat. 11.15 A ridló ifjúiig! félúrija. 17.00 Déli harangszó. 13.05 Clginyzene. KOzben 1125 Hírek. 13.00 Irfójeliéi, Időjirisjelen-téa. I4.4S Hírek. 16.00 Gyermekdilolr. 16.45 Időjelzés, idó|iriajelenlés, Hírek. 117.00 E. 17 30 Az Orszigos Poitiszenekír hangversenye. 18.45 E 19 15 Nagy Margit daleitje. 19.45 Szalonzenekar hangversenye. 20 45 Szlnmtlelóadis a Stúdióból. „A doloval nlbob leánya". Szlnmtl 5 felv. Ulina kb. 2210 Időjelzés, Hírek. Majd : Szalon- éi jazz-zenekar hangvirieny. Ulina cigányzene.
hrtimiiu;
Felhajtás 3788. eladatlan 810 - Elsőrendű 1-14—1-16, szedett 1-04—1-08, szedett közép 092- 096. könnyű 074-084, l-aí rendi) öreg 0*90 100, It-od rendű öreg 082-0*88, aíigol süldő I. 005—100, szalonna nagyban F36- 0-00, zsír 1*46— 000, bus 1T6-I-46. félserlés 1-28-1-44.
Közgazdaság
Megalakult a Gyttmörey íötspán által életrehlvott Gyümölcstermelők Országos Egyesülete
Budapest, jullus 11
Megalakult Budapesten, az OMOE székházában a Gyümölcstermelők Országos Egyesülete, amelyet Oyö-mörey György zalamegyet főispán sgllltáta keltett életre.
Az alakuló közgyűlésen Gyömörey György főispán elnökölt. Megnyitóbeszédében ama kijelentést tette, hogy az egyestllet megalskilólnsk az a cél lebeg e szeműk előtt, hogy a buza is dllaUrlikesltés megszűnjék a magyar mezőgazdasági termelés tengetyprobiémdja lenni. Másfelől nagy szociális feladatot szándékozik megoldani az egyesülés, olyant, melyet semmiféle birtokpolitikával megoldani nem lehelne. Ma sem a kicsi, sem a nagyobb birtokos nem fejlődhet független egziizlenctává, de a gyümölcstermelés feltokozásával független egzisztenciákat teremthe-ISni Már pedig állarorezén szem-pontiból Is elsőrendű érdek, hogy minél több szabadon lélegző kis-egzisztenciát termeljünk ki, mert ez a legnagyobb biztosítéki a demokratikus fejlődésnek és a nemzet fennmaradásának.
A közgyűlés hatalmas tetszéssel togadta az egyesület megteremtőjének előadását. Majd elfogadták az alapszabálylervezetet és Gyömörey főispán javallatára Kdllay Miklóst választották elnökké. Alelnök Gyömörey Oyörgy, ügyvezető alelnök Sterndd litoin lettek.
KAIlay Miklós elnök javaslatára legyzőkönyvi elismerést és hálás köszönetet mondtak Oyömörey György főispánnak a nagy munkáért, mellyel az egyesületet életrehlvta. Ama reményének adott kifejezést, hogy a Zalából elindult egyesület munkáját teljes siker koronázza.
Az egyesület hivatalos helyisége Andrássy-uj 8. szám alatt lesz. A programról az ősizel tartandó slsó rendes közgyűlés ad számot, addig folyik az előző értekezleten elhatározott országot szervező munka.
lJiris 20-16, London 18-32, Newyork 513-50, Hrüssel 71*30, Mltsno 2616, Madrid 41 60, Amsterdam 2070G, Bertln 121 65, Wien ——, Szófia 3 72, Prága 1517, Varsó 57 45, Budapest -■- , Belgrád —•—, Bukarest 3-06
TsnéaTtftué*
/tz árak vdllozatianok.
Buza tiszav. 77-es I3«S—13-20. 78-as 1315 1330, 79-ea 13-30—1350, 00-ns 13-40-1360, dunint. 77-es 12-90-1310, 78-as 1300-13-20, 79-et 1315-1340 80-as 13-25—13-50. rozs 1140—II 50. tak\' árpa (uj) 12*20—12*60, zsb 14*75—15*00, tengeri tt. 18*60-18*80, korpa 12 00-12 20.
A HeweH Bank derlsa-árlolyinal
VALUTÁK Angol f. 20*55-2095 Belga tr. 79*35-7995 Csehk. 1696-17-06
gin k. 10890-190-90 inár 9-97-1009 Dollár 570-50-573*50 Prandaf. 22-30-22 50 Holl. 230*05-231*45 Zloty 6395-64*45 Ui 3*46-3*56 Léva 4*06-4*19 Líra 28*96-29*26 Márka 135*70-136 60 Norvég 100*30-101*30
Peseta —*---•—
ScMII. -*--*—
Svájcit. 110*70-111*40 Svéd k. 104 30-105*30
DEVIZÁK
Amst. 23025-231*45 Belgrád 9-90-10-09 Bertln 135*80-136 60 Brtlssel 7^45-79*95 Bukarest 3*43-3-51 Kopenh.l0O|<)-l0W0 London 20*34-2054
Madrid -•---•-
Milano 2006-29*26 Newv. 571*00-674*00 Osalb 10050-101*30 Páris 22*33-22*47 Prága 16*93-17*01 Szófia 4*08-4*10 Stockh. 104*50-105-30 Vsursó 6405-64*45
Wien -•--•-
Zürich 110*80-111*40
P«Hattkat«n)h és kosatsk ké\'..*.ltése, j.vltáM, nídizelctonis llléiuél, Főn! 4 . 3039
X*|ik«r*t*xAtt4 jutányos iron vállalunk. ArmutH Boxir-udvsr. 3143
Romatin«»t«a hosszúié járalu kölcsönt nyujtunk saját otthon építkezésébe!. Felvilágosítás Szántó, Sugár ut 6. 2564
OaMBgery-MV tT/a. számú házban két izotű, előszoba, konyha és éléskamrából illó vlligov rauterénlakás azonnal, vsgy auguizlas l-re kiadó. Bővebbet a házmesternél. 3288
Magányos villái Balatoomárla fürdőn, 2 szobiból álló, fürdósztzonra kiadó. Out r. kiadóban. 13
B»lataaia*rl*a, vízpartján villa. 2 izoba verandával eladó és augusztus 1 étól kiadó 2 részben Is. Clm a Idadóbsri. IS
Be|áró takarít*** felvétetik Eötvösiét 15, i2«9
A nagykanizsai klr. Járásbíróság mini telekkönyvi hatóságtól.
2779/tkv. 1931 saám.
Árverési hirdetmény ét árverési leltételek.
Pacsal Tkptár r. t. pscsal be|. cég végreha| Utónak Czoma József és neje Lugosl Karolln pacsal lakosok végrehajtást uenvedóx ellen Indítóit végrehajtási ügyében a telekkönyvi Hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 18*1 : LX. t-c. 144., 146. és 147 $ al értelmében elrendeli a végrehajtási átverést 1226 P tőkekövetelés, ennek 1931. évi jullus l-tól járó 120o kamata, V«o/0 váltódíj, 190 P 70 ftll. eddig megállapított per és végrehajtási és az árverfci Űrateyérl ezúttal megállapított 35 P 40 ti. kfuég követelése és járulékai beha|f«ss végell a nagykanizsai klr. látásbMság termetén revő, Pacsi községben fekvő, s a pacaal 1050 sstlkvben A fi. sor 2363. hisx. a. foglslt szóló borházzal a Sándorhegyen Ingstlin-nak végrehajtást szenvedők nevén átló fele-részére i! P, i pacsal 1962. izt|kvben A i 1—2. ur 2354/a és 2364/b. brsz. a. foglalt szóló a Sándorhegyen Ingatlanok.\'* együttesen 1100 P kikiáltási árban
A telekkönyvi hatóiig az árverésnek Picsa községházánál megtartiiifs 1932. évi jullns hó 29-tk napjának délelőtt 10 óráját Ittsl kl és sz irvetésl fellétek kel az 1881 : LX. i. c. 1£0. 5 « alapján a következőkben illaplljs meg Az irverés alá kerülő ingatlanos a ki-
kiáltási ár héthatmadinil alacsonyabb árffti írem adhatók el.
Az átveretni szándékozók köteleit* bánatpénzül a kikiáltás! ir 10»Mt készpénzben vagy az 1881 : LX. L-c. 12. §-4ban mer-határozott árfolyammal számított óvadéít-képes értékpaolronbair e kiküldöttnél letenni, vagy a báuatpéiiznek előlegesen bírót letétbe helyezéséről kiállított letét! clls mervényt a kiküldöttnek itadnl és az ár vetési feltételeket alálmt.
Az, aki az Ingatlanért ■*. kikiáltást árnál magasabb igézetet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban > kikiáltási ár százaiéira szerlut megállapított bánatpénzt ax általa Igézi ár ugymamív! százalékáig kiegészítene (190(1: XU 35.
Nagykanizsa, 1932. évi március hó Dr. Bentxlk K «. klr. Ibtró.
A kiadmány hiteléül: fx.flró a. k.
S1S> IMul.
Imm tengeri
kisebb, nagyobb mennyiségben raktárunkban átvéve kapható.
inuk te M iHjkaiiui.
0zi«th«lylség9k
Főút 6. sz. alatt (volt Erdős-féle), Csengery- és Szt. Imre hcrceg-u. sarok (volt Rosenbetg féle) azonnal kladék.
Bővebbet a nagykanizsai izr. hit-__község titkári hivatalában.____
Hirdetmény.
Pölöskefö község vadászit! joga 1932. évi augusztus 1-től számított 6 évre, Pölösketö községházánál, 1#32. jullus 25-én d. u. 3 órakor nyilvános árveiésen a legtöbbet ígérőnek bérbe iesz adv*.
Árverési feltételek a zalaszentbalázsi kör|egyzői irodában, a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Pölöskefö, 1932. julius 7. aa, Községi elöljáróság.
mm, gMfíi k &M
permetezéséhez:
26 Sll. 30 . »•« 130 1C0 . í 5 260 .
200 , Í5 <90 .. 400 . £ 960,-.
(Dljt.r.n \'
lleszerezhoííi: Opszág JAsataf cégnél Erzsébet tér 10. (A bíróság ■sllttt)-
Wlen clearlng árfolyama : 80.454.
50 pensfit fizetőnk innék
ócska, rossz jégszekrényéért, hogy módjában legyen a
Jég, ¥ii, villany és géz
nélkül működő és mindenüít ^^
azonnal haunilhaM ▼
FRIGULUS
hűtőszekrényt beszerezni.
Nem kell felszerelni, nincsen pótlandó alkat-része, fenntartása napi 7 fillérbe kerül. Kedvező fizetési feltételek. — Bemutatja:
SZA8Ó ANTAL sportüzlete.
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Fe,<«Jí* üzletvezetőZsJaJ Károly).
72. évfolyam 156 ttÁm
NagykaiitxM 1932. jullus 13, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
taerkeaatfség t\' kiadóhivatal: Póut 5. iiim. JŰLlbíijl ttókkUdóhlvatal: Kouuth-atai 31
P«I-ÍTI K>. 1 XAFILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóttutéal iia : cgv hóia * pengó «0 Iliiéi Sieikeaat&aégl és HadótdvaUll teleion.\' 78. a
A lansanoel egyezmény
Irta: KÁLMÁN LEO
Az egész világ közvéleménye, csekély kivétellel, örömmel üdvözli a lausannei egyezményt, mert abban „jobb lövő hírnökét és az egész vllég Által hőn óhajtott politikai és gazdasági béke alépítményét látja. A vészes bizonytalanság, a túlfutott atmoszféra, a lausenne! egyezménnyel megenyhült. A bizalom csirája, mely már-már teljesen elhagyni látszott az embereket, megerősödött, a megrögzüli pesszimisták felfigyelnek.
Azonban túlzott Örömujjongásnak nincs helye; még elég messze vagyunk az ígéret földjétől, még távol vagyunk attól, hogy a háború utáni válságos esztendők okozta pénzügyi és gazdasági pusztulást, nyomort és munkanélküliséget le-küzdhessük.
Ezer és ezer sebből vérzik Európa, a munkanélküliség Ijesztő méreteket Olt, alig van már különbség győző és legyőzőit államok közölt. TObbé-kevésbbé mindegyik szenved. Mond-bal|uk, hogy az örvény szélén kiáltott fel a lausannel konferencia lelkiismerete: nem lovábbl
A világ vezető-politikusainak még tok és nehéz küzdelmébe kerül, hogy a lausannel egyezmény nyomán a régi jólét helyreállhat. De útban vagyunk a kijózanodás felé — hajnalodik I
A világ nagyjai sorban megnyilatkoznak és hirdetik a megértést és közeledést.
Ha elgondoljuk, hogy milyen következményekkel járhatott volna a lausannei konferencia esetleges eredménytelensége, akkor teljességében felismerhetjük és átérezhetjük a kö-1011 egyezmény nagy jelentőségét.
A lausannei konferenciáról hazatérő három miniszterelnököt, Mac-Donaldol, Herriot és Papent, győztes hadvezérként üdvözölie hazája, mert mindbárom vezelő nemzet felismerte a közelcdö veszélyt és megérlelődött bennük a béke és megértés utáni vágy. Nem kulalták, hogy a konferencia csatájában ki nyert vagy kl veszített, mindegyik megérezte, hogy a nemzetek összessége, a bajba jutott emberiség győzött és ebből a győzelemből mindenkire egyaránt csak áldás fakadhat.
Tulajdonképpen ml történt Lau-sanneben ? A háború legnyomaszlóbb öröksége, a német jóvátétel, örök-időkre lekerült a napirendről és ezzel a békés megegyezés egyik legnagyobb akadályát háritolták el az ulból, u| légkört teremtve, mely már alkalmas a többi nyitóit kérdés megoldására. A világválság levezetéséről mindaddig komoly szó nem "beleli, mig a német jóvátételek kérdése, a német-francia közeledés öakadálya, elintézést nem nyert. Leszerelési konferenciák és minden egyéh kísérletezés eddig meddő próbálkozásnak bizonyult. Azegyez-m<ny gondoskodik arról is, hogy a közeli idtben sor kerül a háborús \'•dósságok s minden egyéb vitás kérdés ietárgyalására.
Külön pontban szerepel a dunai államok gazdasági és pénzügyi lalpraállitása. Külön bizottság foglalkozik a megoldással. Kész programluk van; ez a preferenciás vámok és az egyes országok valutájának kölcsönös felsegitése, fun-dalása.
A\' konferencia figyelme a dunai agrárállamok feleslegeinek jó és biztos elhelyezésére is kiterjedt. Rövid Idő kérdése, hogy már e téren eredményre ludnak mutatni.
A preferenciáiig vámok még nem az ideális megoldás, mindenesetre ul a javuláshoz. Egyedül a dunai
orizágok közötti szabad kereskedelem vezelhet a teljes és biztos gyógyuláshoz.
A dunai államok nyomasztó helyzete és Lausanne békülékeny szelleme segíteni fog.
Német- és Franciaország — a kél legnagyobb rivális — példát mulatott.
öngyilkosság, munkások bosszúja vagy légüres tér okozta Bata cipőgyáros halálos repülőgép-katasztrófáját?
Prága, JuIIub 12
Bala Tamás, a világhírű cseh cipőgyáros, ma reggel repülőgép-szerencsétlenség áldozala lelt. Bata Svájcba akart repülni és amikor a repülőgép a zllni gyártelep közeléten 700 méler magasságba emelkedett, eddig ki nem deriletl okból lezuhant. Batdt három részre szelte az összeroncsolt repülőgép és a pilóta it szörnyelhalt.
Hírek terjedlek el arról, hogy az elkeseredett munkások rontották volna el a gépel, hogy Igy álljanak bosz• szul Batdn, aki egész vidékekel nyomorba dönlölt, mert többezer munkást bocsátott el. Hir terjedi el arról is. hogy gazdasági nehézségek miatt Bata öngyilkosságot kövelelt el. A sok fantasztikus hir közül a legvalószínűbbnek látszik az a feltevés, hogy a tegnapi nagy zivatar és a mai hőség olyan légköri változásokat idézett elő, melyekkel a
repülőgép nem ludolt megküzdeni, valószínűleg légüres térbe került és lezuhant.
Bata halála nagy hatással lesz a cseh ipari éleire. Katasztrófájának híre hihetetlen izgalmat okozott a cseh gazdasági világban. Ismeretes, hogy Bala egyszerű munkásból küzdötte fel magát a legnagyobb cipógyár tulajdonosává. Olcsó cipőivel elárasztotta a külföldet A cipőiparnak sok helyütt nagy károkat okozott. Magyarországon is akart gyártelepet létesíteni, ami ellen a magyar iparosság erélyesen tiltakozott.
Prága, Jullus 12
Bala Tamáe azért akart Svá|cba repülni, hogy meglátogassa egyik nővérét. A Bata müvek igazgatósága bejelentette, hogy a vállals\'. teljesen adósságmenles és ec\'dlgi vezetésében nern áll be változás.
A szerencsétlenül járt Bala Tamás
gyárában legutóbb 20.000 munkás dolgozol!. A gazdasági nehézségek
miatt az ulóbbl időben a cipők elhelyezése akadályokba OlköZÖlf, ugy hogy mintegy 26 mtlló pár cipő hevert a raktárakban.
A köd miatt «t akarták haltut-tani a startol
Prága, 1 ultin 12 (Éjszakai telefonjelenlés) Bata repülőgépének slaitját a nagy köd miatt másfél órával el akarták halasztani, de a gyáros ragaszkodott az azonnali induláshoz, mert 10 órakor már vártak Zürichben.
A katasztrófa után a pilóta keze még halálában is görcsösen kapaszkodóit á kormánykerekbe.
A gyárat ezrnlul Jean Bala, az elhunyt unokafivére éa Wawricsku volt bécai kOvel vezetik. Bala temetése csütörtökön lesz Zllnben.
Magyarország érdekei és a lausannei zárójegyzőkönyv
Ma valamelyik hatalom nem ratifikálná a lausannei egyezményt, akkor sem lehet szó
Budapest, Jullus 12 Csáky islván gróf sajtófőnök ma érkezeti viasza Lanianneből és jelentéi! lelt Károlyi Qyula gróf ml-niazletclnöknek az ottani tárgyalásokról. Walko Lajos külügyminiszter délután érkezik haza és még a mai minisztertanácson beszámol külföldi tárgyalásairól.
Magyarország szempontjából legfontosabbnak azt a lényt mondják, hogy augusztusban összeül a középeurópai államok pénzügyi újjáépítésétől tárgyaló értekezlet.
Boriin, Jullus 12 MacDonald, a konferencia elnöke Papén német birodalmi kancellár egy megjegyzésével kapcsolatosan világosan kifejezésre juttatta, hogy ha valamelyik résztvevő nagyhalalom nem ratifikálja az egyezményt, szükségessé válik az egész jóvátételi kérdés újból való megvitatása. A Young-terv feltámasztásáról ennél fogva szó sem lehel.
Budapest, Jullus 12 (Éjszakai lelefonfelenlés) Walko Lsjos külügyminiszter kedden este Budapestre érkezeit és n követke-
a Young-terv feltámasztásáról
zöket mondotta a Magyar Távirati Iroda munkatársának:
— A lausannel konferencia záró-jegyzőkOnyve részben Magyarországot Is érinti. A konferencia további lépéseket ielent a nemzetek egyenjogúsága felé. A zárójegyzőkönyv 3-lk melléklete csak annyit mond, hogy az érdekeit hatalmak az említett kérdésekben konlerencitt fognak tartani Nem lehet tehát elzárkózni az elől sem, hogy ne alkalmaznák a magyar jóvátételi kérdésekre is azokat az elveket, melyeket az általános gazdasági és pénzügyi újjáépítésben az aláirt hatalmak nyíltan magukévá teltek. A magyar kormány természetesen ezt az álláspontot fogja képvi elni.
— A záró|egyzőkönyv 5 ik melléklete a világgazdasági konferencia előkészítésével foglalkozik. Azt hiszem, fejezte be szavait a külügyminiszter, a lausannei konferencia egy állomás, amely megadja az eszközöket a további építés munkájához.
Minisztertanács
Budapest, Jullus 12
(Éjszakai telefonjelenlés) Kedden délután minisztertanácsra gyűllek össze a kormány tagjai. A minisztertanácson Walko Lajos külügy-
\\/
miniszter a lausannei konferencia eredményeit Ismertette. A minisztertanács ezután elfogadta a caödOn-kivüli eljárás egyszerűsítésére vonatkozó rendelettervezetet.
Anglia visszatér az aranyalapra
London, JuUus 12 A Nemzetközi Fizetések Bankjának határozatával kapcsolatban az ellenzéki „Daily Herald" azt a hirt hozza, hogy az Angol Nemzeli Bank kormányzója hozzájárult az aranyalaphoz való visszatéréshez. Hozzájárulását az angol kormánnyal folytatolt lanácskozás előzte meg. Ez az engedmény állítólag egyik része annak az árnak, amelyet Anglia Franciaországnak fizet a lausannei egyezményhez való hozzájárulásáért.
Jalias 18-án lesz a genfi közgyűlés
Genf. Jullus 12 (Éjszakai telefonje\'erdés) A Nemzetek Szövetségének közgyűlése, ame-4yen Törökországot is felveszik a a íagok sorába, julius 18 án lesz.
ZALAI KOZLONV
Megszilárdult a fraiwia kormány parlamenti helyzete
Pária, juliuB 12 (MTI) A pénzügyi javaslatok vitájának szentolt képviselőházi fliés olyan hosszura nyúlt, amilyenre alig akad példa a francia parlament történetében. Tegnap délután 4 órakor megkezdődött a tárgyalás, amely csak a vacsoraidő félbeszakításával ma délben háromnegyed 12 órakor ért véget. A ma délelőtti tárgyalás során hosszas vita fejlődolt ki az általános jövedelmi adó átdolgozott skálájának kérdésében. A Ház túlnyomó többsége hozzájárult a kormány erre vonatkozó javaslatához. A kormány győzelmét a mérsékelt pártok magatartása döntötte el. A kormány többségének ez az átcso portosulása teljesen uj helyzetet teremtett a belpolitikában. A legközelebbi alésl szombaton délután tartják, amikor a szenátus előreláthatólag végez a pénzügyi javaslatok vitájával.
A miskolci kereskedők és Iparosok egy napos néma tüntetése a gazdasági-bajok ellen
Miskolc, julius 12 A miskolci kereskedők és iparosok ma délelőtt bezárták Üzleteiket, hogy némán tüntessenek a gazdasági bajok ellen. A nagy demonstrációs gyűlésen Fodor Dezső, a kereskedelmi és iparkamara elnöke hangol adott az iparosság és kereskedelem kívánságainak, Több felsiólalás és a határozati javaslat beterjesztése u\'án MoaWwySándor polgármester beszélt. Helyeselte a határozati javaslatot, azonban azt, ami az utcán történt, hogy lehúzták a redőnyöket, egyáltalán nem helyesli.
A gyűlés elfogadta a javaslatokat, amelyeket 40 tagu küldöttség vitt Mikszáth Kálmán főispánhoz. A főispán azzal vette át a memorandumot, hogy nem tartja szerencsés gondolatnak, hogy a polgárság most eszközeit kOlcsOn vette azoktól, akik terrorral igyekeznek a maguk kívánságait kierőszakolni.
A kereskedők 12 óra után kinyi tották üzleteiket, az iparosok azon ban egész nap zárva tartották.
i 18 20 pengőért behozott jogoszlá? Henger! helyett etessük fel az állatokkal a 6 pengőért exportált magyar bozát
Zalavármegye közigazgatási bizottságának felirata s kormányhoz
\'/.alaeíterszeg, Julius 12
(Saját tudósítónk telefonjelentése) Zalavármegye közigazgatási bizottsága kedden tartotta ülését.
A jelentések során foglalkoztatta a bizottságot a Kanizsa és Letenye-vldékl száj- és körömfájás járvány, ami még mindig erősen grasszál, bár szerencsérc meglehetősen jóindulatú lefolyású.
Farkas Tibor kifogásolta, hogy a trachoma-védeiem terén pangás mutatkozik. A tlszticivos válaszában bejelentette, hogy az alispán közbenjárására ezulán a trachoma-orvosok fuvardíjait a községek költségvetése keretében kell fedezni. Lz uj lendületet ad a trachoma-védelemnek.
Csótht Uéza pápai prelátus javasolta, hogy a trachoinásokal, akik egyes községekben nem akarj ;k ma gukat kezelésnek alávetni, keményebben kényszerítsék erre.
Az adózási statisztika járásonként a következő: Tapolca 158, Nova 118, Sümeg 112, Balatonfüred 111, Zalaegerszeg 109, Letenye 109, Keszthely 102, Nagykanizsa 99% adóhátralékban van. Az esedékes hátra lék összege a megyében 4.179.488 P.
Farkas Tibor a községi alkalmazónak és tanítók hátralékainak és az egyéni váltókkal fedezeti Iskolaépítést
adósságok süigős rendezése ügyében szólalt fel. Az alispán és a főispán válaszukban a hátralékoknak legközelebbi kilátásba helyezett belügyminiszteri rendezését jelentették be,
A gazdasági felügyelő jelentése szerint Zalában általaban közepes termés várható.
Gyömörey Sándor a takarmány-hiány miatt kért Intézkedést. Farkas Tibor a buzakivilehől beszélt, hangsúlyozva, hogy lehetetlen állapot, amikor Ausztriában 6—8 pengős magyar búzával hizlalják az állatokat.
A főispánnak a kormlRyhoz intézendő feliratát a bizottság egyhangúlag helyeselte. A felirat a következőket tartalmazza: 1. Lássák el a gazdákat őszi szálas takarmány ve-tömaggai, mohar, köles, tengeri maggal. 2 Történjék olyan tarifa-revízió, hogy a gazdák távolabb vett szükségletekhez Is hozzájuthassanak. 3. Ha 18-20 pengőért hozunk be jugoszláv tengerit, nincs értelme, hogy a magyar búzát klvigyük 6 pengőéri, használjak fel akkor inkább magunk a búzánkat takarmányozásra. 4. Gondoskodásra hívja fel a felirat a kormányt, hogy a ter raés utáni és őszi gabona-árak közt ne alakulhasson kl abnormlsan nagy eltérés.
Egy falusi „nyaraltatási akció" bonyodalmai
Ml sült kl a szepetnekl erdőben két nő ellen elkövetett véres „rablótámadásból" ?
Nagykanizsa, julius 12 Vasárnapi számunkban megírtuk, hogy szombaton este a nagykanizsai mentők a Szepetnek és Oltárc között elterülő erdőből behoztak egy 66 éves asszonyt, névszerint Ozv. Dóra Istvánnét, aki a kórházban
magához térve elmondta, hogy Oltárc községből felnőtt leányával ha-zamenőben, az otlani erdőben egy iparoskűlsejü ember elébük állt és pénzt követelt töltik, majd Összeverte őket, ugy, hogy Dóráné bordatörést és belső sérülést szenvedeti,
Levél Párisból
Cher Ami és Szerkesztőm.
Bocsásson meg, hogy Ígéretem ellenére csak most küldöm e sorokat, de higyje el, ez nz első úgynevezett levelem. Megérkezésem valóságos fejest-ugrás volt az örült saison-végi kaoszba: meghívók lavinája díszes nyomtatásban drótvégröl és személyesen saison-záró teákra és estélyekre és főleg tárlatokra. (Barátaim főleg szobrászok, festők és satöbbik — Ha már képeket, szobrot nem is vesz most senki, legalább a lapok beszéljenek I Hisz maga is ujságiró, hát elképzelheti I...) Nos és a választások I Jobbról balról és mindenfelől mennyi nyájas-bősz attak I... (Ezt is elképzelheti.) És ráadásul én nemcsak francia ujságiró, de magyar is vagyok. A legfőbb elfoglaltságom : megígértem, otthon a kereskedelemügyiben, hogy most itt — ha nem is minden követ, de minden diszponált szivet megindítok, hogy végre menjenek már a franciák is, ha nem is kipróbálni, de legalább megcsodálni „Budapest-fürdőváros" ignorált szépségeit, értékeit. Az ingó értékeiket, amíg voltak, úgyis ide és Monte-Carlóba hordták annak idején szeretett honfitársaink. Most rajtuk
a sor. Laikus I Szóval toborzok, agitálok. Csak tudja, kedves Szerkesztőm, és elhiheti nekem, annak a sok millió francia aranynak, ami ről otthon annyit hallottam, itt bizony színét se látom. Legfeljebb csak egy furcsa szürke aranyfüstöt, amitől mindenki prüszköl. A színházak llresek, a hotelekben udvariasak, a nagyáruházakban alig kell már sor-banállni... És tudja mit jelent az, ha Párisban pang az idegenforgalom? ... Csak ugy, mint nálunk, minden második házon lóg egy öles plakát „Kisebb és nagyobb lakások kiadók\'. I\'edig, bezzeg még tavaly isi - A nagyszalonok egymásután bezárnak és ennek ellenére comtes-sek, kokottok, csak ugy, mint nálunk ezelőtt tiz évvel, varrni tanulnak és kalapokat fabrikálnak. Rajtuk a sor ebben isi És ez is logikusI
Mindezek közepette, az én légi utazásom, amiről főleg írni akarok magának, már olyan messze tűnik fel nekem, mint egy rövid álom. Hiszen olyan rövid és szép is volt, mint valami röpke nyári szundikálás. — Tudja, megfogadtam, soha többé nem lllök vonalra, ha egy hosszabb utal akarok megtenni. (Afrikába is repülni fogok.) Meri most szinte érthetetlenül tűnik fel nekem, hogy
vannak még emberek, akik azokon
a vizözOnelőtti kerekeken húzatják maglikai tanyáklól-tanyáklg, falvak-tól-falvakig, míg egy nagyobb városba juthatnak, amikor alig másfélóra alatt egyik országból a másikba repülhetnek.
Isteni voltl És szinte felsőbbrendűnek képzeli magát ott fent az ember, lenézve a csuszó-mászó halandókat, akik oly picinyeknek, ügyetleneknek látszanak, mint a földi bogarak. A szántó paraszt lovastól, ekéstől csak akkora, mint egy szürke hangya, a rohanó vasul pedig, akár egy lusta s-ázlábu hernyó, a hidak ney.tséges vékony játékszerek, amit ugy éreztem, két ujjammal megtolhatnék és kedvem szerint áthelyezhetnék és például a kathedrálisokat is, játszhatnék velük, mint a sakkfigurákkal. Isteni 11 uzió volt. Nos és ulóvégre, ma a gyor-* sasági rekordok epogéját éljük. Még elképzelni is! Féltízkor startoltunk Pesten, tizóra negyvenkor már Bécs, háromnegyedegykor- Prága és alig bóbiskoltam egyet már Nürnberg és négyóra néhány; perckor már Franciaország I És. adja hozzá, hogy közben még ki is^ szálltunk mindenütt 5 percre. És milyen csodás szép a Föld onnan fentről, 1000 és
1932. julius 13.
leánya pedig a fejére kapott ütésektől eszméletlenül esett Össze.
A csendőrség a fentiek alapján iermészelesen azonnal nyomozni kezdett, kihallgatták a mentőket íb, akik ugyancsak fentieket tudták elmondani. Rövidesen azonban kiderült, hogy itt alighanem a hatóságok félrevezetéséről van szó, mert szinte leheletlen, hogy a csendőrség által annyira beportyázott területen rablótámadás történjék, anélkfll, hogy tettesét rövidesen kézre ne kerítsék Megállapította a csendőrség, hogy az állítólagos Ozv. Dóráné szepetnekl asszony nem más, mint Dara htvánné szepetkí lakős. A baleset ugy töriént, hogy az asszony és leánya fenn volt a homokkomáromi hegyen, ahol alaposan teleszívták magukat a hegy levével és ebben az állapotban a leány ttgy neki esett anyjának bottal, hogy a szóban forgó sérüléseket szenvedte, Azonban ugylátszik D iráné sem maradhatott adós leányának, mert sz is megsebesült a közelharcban.
Valószinüsili a nyomozás, nogy Dtráné és leánya valószínűleg azonosak azokkal az asszonyokkal, akik egy idő óta a zalai "falvakat járják és azzal az ürüggyel keresik tel a jómódú gazdákat, hogy ők is jómódú birtokosok és most a szegény földművesek gyermekeinek nyaraltatási akcióját szervezik. Ezen ürügy alatt azután egyik-másik gazdánál három és öt napig is elvendéges-kedlek, azután mentek másik községbe. Ily módon tartották fenn magukat
A csendörségnek köszönheiö, hogy az Öregasszony és leányának furfang-korsója csak eddig járhatott a kútra.
1441 ária
A Hzrkulsaal mtaoroMiUI aw»-figyeli leientásek I Kedden a Mmérték-ItT: Reggel 1 ólakor déluUu 1
óiskoiTní, este t órakor +3t a (É/ttakal iMtiUM A Wfralé
Ílal IM»t lalaatl ssts Ml ép*. •r I Malog M« várhat* ihalwrsl
1200 méter magasról szemléivel Szántóföldek és rétek sora, mint művészin, geometrikus pontossággal ■ sikozott, pasztellszínes plüsteritö. Csak onnan fentról látni, hogy mily nagy művészek a földművelők isi Hogy is tudnak oly egyenesen szántani?... Ott is, aho? dombos-völgyes a föld, oly egyenesek a színes szalagsorok; ugy tűnik fel, mintha a szél aláfult volna a plüsteritö alá és attól hullámosodna.
És, hogy féltem-e?... Mindenki ezt kérdi tőlem. Dehogy I Eszembe sém jutotl I (Ha a vadak között nem féltem?... Ja, aproposl Képzelje kl volt az útitársam I Igen, nagyherceggel utaztam I Kettesben. Nlkola román királyi herceggel. Azzal a hihetetlenül szőke és csodálatosan ké\'tszemü fess gyerekkel. (Ujabb száműzetési ut vo\'t a házassága miatt. A rom noknál ez ugylátszik családi tradició). Incognitoban szeretett volna utazni, de megsúgták, hogy az utazás után, akár kl is szerkeszthetem. Különben is megismertem volna, mert ha nem túlságosan hasonlít Is királyi fivérére — Nikola nagyherceg sokkal szebb fiu — de vonásai ugyanolyan jellegzetesek, mint azé a víg, bohém emigránsé, akii még alig egy-két
jsgjHÜÜÜ---------------
A nagykanizsai pékek oicsó kenyér-akciót szerveznek
Aaiatxttu tlnfétSl Un forgalomáari az uj kenyJrtipue
lenleile, hogy egyelőre más helyről
zalai aoautwv
Nagykunba. Julius 12 Kedden délelőtt a nagykanizsai sűlőmwlerek egy csoportja a távol-luyO polgármester helyett (elkereste dr Ptack István közigazgatási tanácsnokot, akinek előadták, hogy a yiros közönségének olcsó kenyérrel váló ellátása érdekében az uj gabonából bizonyos mennyiséget Is lógnak kötni, hogy niód|ukban legyen kitűnő kenyeret a legolcsóbb áron forgalomba hozni. Hogy azonban ul sz olcsó kenyeret a közönségnek minél könnyebben hozzáférhetővé lehessék, kérték, hogy a város adjon valahol megfelelő elárusító helyei, vagy s városháza épületében, vagy
nem lehet szó, mini az egyik megüresedő mészárosfűlkéről.
A pékek ezen kívül a városban több helyen Is elárusító helyeket szándékoznak felállítani, hogy a közönség mindenütt könnyen hozzájuthasson az uj, legolcsóbb kenyér-típushoz, amely értesülésünk szerint augusztus elsején kerülne forgalomba
Mindeneseire kívánatos lenne, hogy legalább a mindennapi kenyér olyan áron legyen beszerezhető, hogy abból még a legszegényebbeknek is jusson. A város közönsége szimpátiával fogadja a sütőmesterck akcióját, amely elé » legnagyobb érdeklődéssel néz.
s piacon. Dr. Prack tanácsnok kije-
Halálra gázolt egy gyermeket a kocsi
megindult, de előre látható, hogy a szerenciéilenségért senkit nem terhel felelősség.
Lstenye, ItiUus 12
(Saját tudósítónktól) A gyermekes csintalanságnak -rsett áldozatul egy fiitcska i-etenyén.
Ptmkg Zsigmond letenyei földművesnek 5 éves Lászlü nevű fia az utcán játszadozott. Közben Mra hsj-io(i gróf RílUI CoUenbergni mura-rátluí uradalmának, a kocsija. A gyermek utánaszaladt a kocsinak és felkapaszkodott rá. Eközben az egyik láha a hátsó kerekek küllői közé került, úgy hogy .» keték bevonszolta a kétségbeesetten sikoltozó gyermeket a kocii alá. Pillanat müve volt a szerencsétlenség. A küllők a hátsó kerék alá forgatták a gyermeket a mire a kocsis megállította a lovakat, a kerék már álmenl a Jkisíiu fején és azt borzalmasan összeroncsolta. Kiszaladt az udvarból a gyermek apja, ölbe kapta a vérző, eszméletlen gyermeket, aki azonban, mire az orvoshoz értek, meghalt. A vizsgálat
Villámcsapások a Balaton környékén
A legutóbbi vihar alkalmával a villámcsapások löbb helyen Jelentékeny kárt okozlak a Balaton környékén.
Zamárdlban a villám felgyu|totta Cseri Imre házát, amelytől azután tüzet fogott és leégett ifj. Nagy lóxseí háza, valamint az udvarában levő u| kocsija.
Szántódon két lovat tllött agyon a villám. Érdekes, hogy Varga János éppen abban a pillanatban akart felfllnl » lovak mögötti lajtos kocsi bakjára s neki semmi különösebb baja sem történt, bár, mint a boncolás megállapította, a lovakat tőle két méterre, a nyakukon érte a villám ütésének ereje.
Balatonendriden lecsapott a villám a Kábel-házba, "amely kigyulladt, de sikerült a lllzet idejében eloltani.
éve mindenütt lehetett látni Párisban — csak Lambrlnóéknál nem. Pedig soha nem mulattam jobban mtftt a 7-izike karácsonyfája alatt Neulilyben. De különben nekem mindegy, hogy nagyherceg, vagy csak marquis egy uiitárs. itt ebben a .demokrata" országban megszoktam, hogy egy madame- nak — csak az istenért ne gondoljon a pesti madatne-okra i most tudtam meg otthon, hogy nálunk madame csak a gólya néni — szóval, egy madamenak a férfi mindig csak Monsieur, még ha nagyherceg is. Bizony én egész egyszerűen megkértem a Monsieur uti-lársal, hogy nyújtsa át az aktatáskámat, amit a beszállásnál a hála-mögötti székre helyeztek. Aztán mikor lecsúszott a könyvem a himbálózástól, kettőnk közé a szőnyegre, egész természetesnek tartottam hogy ó, emelje fel. (Előbb ugyan "adtán rámnézett, mert mégis egy nagyherceg, ugye nincs hozzászokva, hogy mások holmialt szedegesse.) És w a társalgás eléggé malaisé a repülés zajában, megtudtam, hogy "\'ncs velem egynézeten. Én ugyanis kis gépen szálltam fel legelőször Párís felett és szerintem kis Képen inkább fél az ember, de a nerceg egy gis gépt, nlaga pj|útál « azzal inkább szered szelni az
eget, mint a Cidna nagy, nyugodt-mozgású appareillén. O mutatta meg nekem Komáromot és... Comarnet, Pozsonyt — pardon I Bratislavát és a határt. .Ép most haladtunk át rajta" mondta franoíául. Azt hiszem, szerencse, hogy nem Bukarestből jöttünk együtt, mert talán... talán, na Erdély után mutatja meg nekem a magyar határt, nem tudom milyen irányba terelődött volna a társalgás ? Mert hiába, cher Ami, ha egy francia repülőgép internacionális és neutrális terület is és ha mindjárt a felhők fölött is száll, nem tudtam volna elhallgatni, hogy magyar vagyok és még az égben is ellenség nekünk az oláh,
A másik útitársam is .ellenség" volt. Prágában egy Nosttc gróf szállt fel. Nagydarab, kitermelt fiu, többször telte már meg az utal, de mesélte, hogy ó mindig rosszul lesz. Í.Ah cettemaladle de l\'airl..." Gondolhatja, milyen csendes megvetéssel néztem. En nő létemre, sem hajón, sem repülőgépen sohasem voltam még beteg. Na ja! Mi és a csehek.)
Hát én szörnyű hazafi lettem mpsl otlhon. Már Párisi 6em szeretem egy cseppet sem. Micsoda különb ségl Mennyi báj, kellem az otthoni nyomot uságban és milyen undok itten. .La charme de la misére et
Színes nNBourettek
métere csak
Közkedvelt
p 1-SO
u
„Olcsó Osztályunkon
nyári divatujdonságok és maradékok f é I á r b a n.

Szigetvár, Julius 12 Halálos kimenetelt) gyermekszerencsétlenség történt néhány nappal ezelőtt a somogymegye! Patosfán.
Balogh József és Mózes Islván 10 éves kisfiúk ott játszadoztak a cséplőgép körül, majd felmásztak a cséplő-szekrényre. Odafenn birkózni kezdtek a gyermekek, miközben Bslogh József oly szerencsétlenül lökte el magától a kis játszópajtását, hogy Mózes István belezuhant a cséplőgép dobjába, ahonnan eszméletlenül, borzalmasan összeroncsolt testtel szabadították kl.
A kitelefonált mentők beszállították a kis sérültet a szigetvári iiözkór-házba, ahol az orvosok nyomban amputálták az összeroncsolt végtagokat. Azonban ezzel sem tudták már megmenteni Mózes István életét,
Egy kisfia beledobta játszótársát a cséplőgép dobjába
aki a nagy vérveszteség következtében egy óra raulve kiszenvedett.
A szerencsétlenség ügyében nyomozási indított a szigetvári lülid-órség. ___
Adalosdljak elszámolása
A Zalavármegyei XIV. Dalotkerfl-lelnek Julius hó 3-án Keszthelyen megtartóit válogató versenye eredményeként, az Országot Magyar Dalosszövetség által elkészített ét megküldött jury-jegyzőkönyvek alapján megállapilott sorrend szerint, a legjobb eredményt elért dalárdák részére a dalosverseny céljaira felajánlott dísztárgyak, mint első dijak, valamint a versenyen részt vett dalárdák által ti helyszínen átvett tiszteletdijak bizottságilag n következőképen oszlattak szét:
Könnyebb mlldalcsoporiban: 1. Keszthelyi Iparosok Dalköre. Ver-senydij: herceg Festetics Tasziló ezüst kannája. Tiszteletdíj: Keszthely város ezüst serlege. Karnagyi di|: dr. Rakovazky Iván ezüst serlege.
2. Nagykanizsai Ipartestületi Dalárda. Tiszteletdíj: Zalavármegyei Gazdasági Takarékpénztár ezüst serlege.
3. Tapolcai Vasutasok .Csobánc-Dalköre. Tiszteletdíj: Keszthelyvidéki Takarékpénztár ezüst serlege.
Nehéz népdalcsoportban: 1. Sormás! Földműves Dalárda és az Alsópihoki Dalárda egyforma eredménnyel. Sorrend szerint első a Sormási Földműves Dalárda. Ver-senydij: Surgoth Miksa nagy ezüst serlege. Tiszteletdíj: Hévizgyógy-fürdő rí. ezüst serlege. Karnagyl dlj: Keszthelyi Takarékpénztár ezüst serlege.
Alsópáhok tiszteletdíja: ReischJ Imre ezüst serlege. Könnyű népdalcsoportban: 1. Sár-
la gressierlé de la rlchessc" szeretném megírni egy etude coinparatlve-ban azoknak, akik annyira vágynak ide. Már a pályaudvarnál is. A hordárnak csak két frank járna, de nekem, persze külföldről jövet, aprópénzem nincsen, a tizfrankomat el-zsebell, a soffőr a Chetelet-hez a Bols de Boulognon át akar sétáltatni, remélve, hogy ha jól beszélek is franciául, csak idegen lehetek, ha már a Qare de l\'Esten érkeztem. És hiába adok neki három frank borravalói, az ülését a világért el nem hagyná és magamnak kell az ajtóig cipelnem a bőröndömet. .
ÍOh, híres francia udvariasság I) \'esten négyhónapon át jóformán egy ajtót ki nem nyitottam, mert mindig előttem kinyitották. És ez a szürke tömör tömeg itt az utcán! Mozogni sem lehet És most otthon I Mily kényelmes, elegáns Pesten minden I Párís mindig egyformán hömpölygő, szürke tömeges. Legfeljebb a Champs Elysées?... De kinek van ideje Párisban sétálni?... Legfeljebb a idegeneknek. Én csak abban reménykedem, hogy már utazom nemsokára. Inkább Afrika, mint ez a modern dzsungel! Hlgyje el és ne vágyjon ide I
Őszinte honfitársi szeretettet, hive Zya Piti
ZALAI KÖZLÖNY
melléki Földműves Dalárda. Vwscny-dl|: dr. Lénárd János ezflst serlege Tiszteletdíj: Slnger József és Társa ezüsl kazettája. Karnagyi dl) r Nagykanizsai Takarékpénztár rt. szűnt emlékszobra.
2. Kiskanizsai Levente Dalkor. Tiszteletdíj: Schűtz áruház ezüst serlege.
a Komárvárosi Dalkör. Ttsiieiet-dij: Nagykanizsai Néptekarékpénsiár sí. ezüst serlege.
4 Vliidornysszöllösi Dalkör. Tísz-tefetdlj; Nagykanizsai biztosító intézitek ezüst seriege.
Kezdők csoportjában : l.Zalaapáli Daloskör. Versenydíj: Nagykanizsa megyei város eztísl serlege. Tiszteletdíj. dr. Králky István polgármester XIV. kt». elnökének ezüst serlege.
2 Pscaai Dalkör. Tiszteletdíj: Nagykanizsai fiauiegycsület és Dél-salai Tíknrékj<énztái erüst serlege.
Versenyen kívüli közreműködésért a Zalaegerszegi Iparos Dalkör. Tiszteletdíj : dr. Külay Tibor ezOst serlege.
Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör vegyoskora és zenekari. Tiszteletdíj: az Angol Magyar Bank nagykanizsai fiókjának ezüst serlege.
A dalosversenyrt beérkezett érté-l\'cs és diszes ezüst serlegekért és egyéb értékes tárgyakért a XIV ker. elnöksége és versenyrendező bizottsága nevében ezúton Is leghálásabb köszönetéi fejezi kl
dr. Tholway Zsigmond
Elfcáliiaiáiaál, köménynél is oakorMtapáfekaél a természetes Jmwi !6mf" keserűvíz javitja a gyomor és a belek működését és előmozdítja az emésztést. Az anyag-cserebántalmak gyógyitó eljárásainak több kutatója megállapította, hogy a fereio léust viz-kura nagyon szép eredményre vezet. A Ferenc lóstef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerflzletekbeii kapható.

NAPIREND
Jaaliuu 13, nzercfii);
Római kalolikna; Aiuklít p. Protea!.:
,lend lir. Ttiam. hó 9.

Várost Muouui ét Ktiuyvtár nyílva caatörtSUSa ás vaaárnap délclóil 10-161 13 óráig.
OvófrvulcrUrl íijjell a*ol[(41n< : « MerktyBtloa nótysicrUr Pó-ut 13. az éa a sUkanlassi fyógyaaertáf.
Oóafflrdő nyitva reggel « órálól ni\' 6 óráig (héttó. szerda, péntek délután, kedden egéai nap nőknek). Tel 3—13 Délután 6 órától 50 Iliiére! zuhanylllrdó
Hívnak a hflsitö habok, —• gondoskodjunk ftlrdőruhizatunkról is válasszunk egyéniségünkhöz Illő színeket még fürdökOpeny-ben Is. ScOUixélk kirakatában megtaláljuk mindig a legújabb mintázatú frotítri anyagokat.
Mussolini fial és 800 olasz vendég a Balatonon.
Balatonlelle, jullua 12 A balatonlelle! fürdőegyesület ér-lesitést kapoll Rómából, hogy a Jövő héten Rlccl Államtitkár vezetésivel 800 olasz érkezik a Magyar Tenger mellé. Az olasz vendégekkel jön Mussolini miniszterelnök két fia is. Az olasz vendégek ünnepélyes fogadtatására a balatonmenll fürdőegyesületek nagyszabású programot dolgoznak ki.
— Személyi hlr. Dr. MutscJien badmr Edvln nagykanizsai kir. törvényszéki tanácselnök nyári szabadságra Fonyódra utazóit.
— - Előléptetés a vámnál és a blró&égon. A kormányzó fídllnt Oyula ví ni szaki főtisztnek a vámosiak! felügyelői elmei és jelleget adományozta. Az előléptetés a kiváló munkásságnak ét kvalitásoknak jól megérdemeli eredménye. — Az igazságügyminiszter a nagykanizsai törvényszéken szolgálatot teljesítő Sdwffer Lajos dljnokoí törvényszéki kezelővé kinevezte, a nagykanizsai kir. járásbíróságon szolgálatot teljesítő Oumlldr Mihály kir. telekkönyv vezetőt a VIII. fizetési fokozatba léptette elö. Mindketten kiváló tisztviselői a hit bíróságoknak.
— Orvosi hlr. Dr. Slrém Sándur fogorvosi rendelőjét Klrály-u. 34. szám alól áthelyezte Horthy Miklós u. (Vasuti-ulca) 6. szám I. emeletre, Melczer üvegkereskedéssel szemben. Rendel d. e. 8-12 ig, d. u. 2-6 lg. Telefon 61.
— Előléptetések a keszthelyi akadémián. A földművelésügyi miniszter Sass Béla keszthelyi akadémiai retidkivUli lantul rendes tanárrá, Kolbaí Károly segédtanárt rendkívüli tanárrá, Hajós Qyula kertészeti Intézőt főintézővé nevezte ki.
— A hanlxaal Iparoo-klvánsá gok n minisztériumokban. A Zalai Közlöny részletesen ismertette a nagykanizsai iparosság kívánságait, amiket a soproni kereskedelmi és iparkamara közgyűlésén Samu Lajos nagykanizsai ipartestületi elnök saolt elő. A kamarn a határozatokat felterjesztette a kereskedelmi miniszterhez, aki mo« értesítette a kamarát, hogy a határozatoknak a oénr.Ogy-minisztéiium hatáskörébe eső részét áttette a pénzügyminiszterhez.
— „Arádló-löldvezetéts mentett meg több nagykanizsai családot c vlllámhaláttór oitnü tegnapi cikkünkbe sajnálatos elírás loiytán tévedés csúszott be, amennyiben a Petöfi-ut 1. szám alatti házban említeti Dezső Aladár nem ügynök, hanem ny. biztosítási titkár.
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási meleget, akik légáteresztő .tropical" anyagból készült inget viselnek. Ez az anyag minden szinben kapható — Schtftznél.
Srákrekatfásaál, emésztési zavaroknál, gyomorégéattél, vértódutáanál, lejfájásnál, álmatlanságnál, s általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes .Ferenc léiaef* keserüvizet.
tarta
Htereno
— Felvétel a keszthelyi gazdasági akadémiára. Ar 1932/33 ik
tanévre ialó felvétel és különösen az akadémiai kedvezményes konviktust bentlakás blzlositása végeit, dó-Jegyzéseket már irtosl elfogad a keszthelyi m. kir. gazdasági tkadémla igazgatósága. A benyújtandó kérvényhez a születési és érettségi bizonyítvány csatolandó. A beiratkozások oklóber 1—8-lg tartanak.
Hercseg Ferenc, C*athó Kálmán, Harsányt Zsolt, Szép Ernő Írásait olvashatjuk a ranl „UJ Idők"-ben, amely különítsen gazdag szépirodalmi \' lommal jelent meg. fieroze kis regényének és Hartiányl Kényének lolylatAaát közli amelyek máris nagy feltűnést kelletlek, Csaihó Kálmán hosszabb elbeszélést Irt. Síén Krnő pedig ötletes elmntuttatást a poatl népdalról, változatos és tartalmas rovatok, a szerkesztő üzenetei, kézimunka, szépségápolás, gasztronómia szolgálnak az olvasónak szakszerű tauácesai. Her-ozeg Ferenc szépirodalmi hetilapjának kiadóhivatala, Budapest VI. Andrássy-ut 16. bárkinek killtl díjtalan mutatványszámot
— Kivetette áldozatát a Mura. Tudósítónk jelenti: Megírta a Zala! Közlöny, hogy szombaton a Murábs fulladt Lakatos János letenyei cipész. A Mura áldozatának holttestét hétfőn a vámőrök Egyedutánál kifogták a folyóból. Kedden délután temették el Letenyén.
— A hoUyvroodi olynuitászról Potsohanor Attila togja tudósítani a Színházi Elotet. Ugyanolyan egyéni lesz ez a tudósítás, mint amilyen egyéniség Petseh&uer vívásban Is. A Színházi Klói uj számának érdekességei: Jön a hét bő nsztondő, Deák Koreoo unokahuga iniut tllmszluésznő, a Kék Duna tündért! jelöltjeinek téuyképel, Tltko- Ilona kutyájának panssZos lovelo (P-gyed Zoltán). Látogatás a pesti Rádlá két iratár-tánál. stb. Silndarabmelléklet. kotta b. kézlmunkolv van még a Színházi Éleiben. melynek ára 1 pengi
1832 juHttt i3
— A Rektámélst legwjabh raámá.. ban Kende György, dr. Barlnkay rom\', Lovászy Károly, Faragó Sándor és dr. Vajda lalváo nikkelt találjuk dz uj azám bemutalja Macskássy Qyula néhány pompás plskátlervét Klralta! rovata választékos ízlésű ktrukattsrva-ket közöl. TÜbh apró cikk, hírrovat, könyv- ós lapszomle. külföldi litranysg teszi teljossé o tartalmas számot Szerkeszd: Balogh Sándor. A lap klatíóhivs-
talanul. Etőtlzetóm ára egy évre 12 l A kiadóhivatal: Budapest V. Bálvány utca 12. lapunk olvasóinak díjtalanul küld mutatványszámot
— Halálos napszúrás. Tóth Pe-rencné kisszcnlgróti asszony néhány nappal ezelőtt, amikor kinn dolgozott a mezőn, napszúrást kapott a nagy melegben. A zmcncséitetii asszonyt snlyos állapotba;) beszállították a zaiaegeracegí közkórházlm. ahol most böguSábse msghílt.
— Aj Ojtóe tij cnimo folytatja Nagy Imre szenzációs regényét, bérmitatjn Kohnnét pizsamában az Audráasy-uton a Holoü lUbl reutek példázatai. » napi hl«k, ai <ipróhiid«t*a»k,*\'IA«ju. a köa krtMhdasái és a \'/linlsAzi pletykák hai-togi nevelést kelínwk. ia\'jtsIványsKA L\'ioí Ingyen küld b hlodóhlvatal
— Belefulladt ± haiaitótM. A Somogysárdho: tartozó Szuvécs pusztán Síita József 17 éves tow-másmunkás, kéthelyl iakos néháR? nappal ezeKJti Jtlidé;i könV.ii btlí-fulladl s bslasióivv. A ixeroicsélleit munkát holltestét cssk tuo«t találták meg.
=»- KQxalkalmiazottak figyel mébe i üutorárulnkat lényegesen 1«-szilliloli áritkot; brusitjuk. iioüHt) lejárain hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butdfáiruliár, Horthy Mikiót-ut 4. szám.
SPOHTtlET
Soproni tennUtsbajnokságok
. A nagykanizsai /étfh\'Huk kitthíf aredmiUtyti Nagykaolzsii, jullus 12 A vegyespáros kivételével & Sopronban tartott dunántult ieunlszbaj-nokságok bütejezést nyertek. A nagykanizsai játékosok cgytöl-egyig n>gy-szerü jáiékol produkáltak s az .u eredmény, melyet az igen ing? ás Igen erős mezöpyben elértek, még fokozza a helybei" két egyetmet tenniszhirnevét. Különösen két Zrínyi játékos nevét kell kiemelnünk. Első-sorban Hoffmmn Láizlóét aki i három főszámban (a párosokban Darással, illetőleg dr. Makóntval) mezönygy^ztes leli. Sternthál Gerti pedig a női ifjúsági bajnokság mellett a női hiodlcapet is megnyerte erőteljes, sillusoa játékával. A löb biek: dr. Makini, Rdczni, Récsei Manci és Rózsi, Cseh István, Darás László és dr. Halszer, valamint a jelenleg PEAC színeiben játszó Blttera szintén elsőrangú eredmé-
nyeket ériek el teljesen ralisán. A Cseh—Halsur p»< megnyerte i junior térti páros számol. A versenyek (éulete* eiadinényeil az slab-bkkban adjuk:
I. Férji egyes: 1. László (Sttoro-vvatbely), 2. Hoffmann (Zrínyi), 3 Blttera (Pécs). A meiőnygyőztes Hottmann eredményei: űslör (Sopron) elltm 6:2. 8:1, Cseh (Zrinvil elien Ö: 4, 3 :5, 6:1, üüanay (Pápa> ellen 6 :4, 6:1, Blttera (tlkíK 9 :10, 6:1, 7:5. A védő l ászló etlari agyonrí\', fáradva 1 :6, 5 • 7, ! ö arányban veszteit.
II. Nőt ígyw. 1. T KrlIauRf (l!a~ poovárt, 2. Surgóth (Ksposvár), 3. Réaxt Rizsi (NTt:j. Récsei Rózsi a muzönydöntöbea Surgóthtól 4:6, I : 6 arányban kupoll kl, akinek játékmodorát nem bírta idegekkel.
Ili. Vegyes páros: 1, Hoffmann— Manőné (Zrínyi), 2, Láng (Pécs)—
OLCSÓ BUTORHIT!
E hó I5.t6l elsejéig, hihet*ti*n eloeó Anstn wéeéroUtei készpénzért,
SZÉKELY VILMOS
BUTORTELEPÉN
Erzsébet-tér 18.
■ AaVKRtIZIA
tnnu ><4116 SpSM
Beretvál patxtilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1932 lullm 13
Surgóth (Kapotvár). A döntőt a védő Ltezló— Récsei R. párral a me-zrnygyőztesek előreláthatólag Nagy kaniisan fogfák lejátszani. A Ztlnyis Iák mezőnybeli elsőhelyezése reális é6 megérdemeli. Kiváló eredmény I
IV. Férfi páros: 1. Mszló, Dávid házy (Szombathely), 2. Hoffmann, Darás (Zrinyi), 3 Horváth, Láng (Pécs) Az erkö\'csi győztes ebben a számban a publikum egyhangú megállapítása szerint a fiatal kanizsai pír. A védők ellen is, mig erejük tartott, jobbak vollak Azonban agyonia játszatva, meg kellett hajolniuk a teljesen pihent védőkkel szemben.
V. Női páros: 1. T. Kellauer, Surgóth (Kaposvír). 2 Récsei Manci és Rózsi (NTE) Az NTE női játékosai csak kemény küzdelem ulán adták meg magukat a bajnokságot védőkkel siemben. Elismerésre méltó, derekas munkát végeztek I
VI. Férfi egyes ifjúsági: 1. Mihr (Kaposvár), 2. Darás (Zrínyi), 3. Cseh (Zrinyi) A védő Hoflmann (Zrínyi) Mthrtól 4:6, 0:6 arányban szenvedett vereséget. Hoflmann a négynapos szakadatlan versenyzéstől teljesen kimerülten állt fel. Mthr egyébként gyönyörűen játszott.
VII. Női egyes ifiusági: I. Siernlhái ütni (Zrínyi), 2. Bignio (Sopron), 3 Schalfer (Kaposvár). S ernlhál Dombaütéseivel s máris kiforrott cdogatásával feltűnést keltett. Megérdemelten lett Dunánlul Ifjúsági bajnoka.
VIII. Férfi egyes junior: 1. Ling (Pécs), 2. Sámsom (Oyőr), 3-4 Cseh (Zrínyi) éB Hollós (Sopron) A pécsi játékos elsőhelyezése megérdemelt.
IX Női egyes junior: 1. Merglné (Pápa), 2. dr. Makóné (Zrinyi), 3-4.
ZALAI K0ZL0NY
HiiiiiiiiiL,: iprara\'
filléréirt a órán át, 24 felvonáson át kacaghat, mulathat, szórakozhat
u
ieMs
Egyszerre lépnek fel:
CHAPLIN
BUSTER KEATON
ZORDHURU
24 felvonásos tomboló kacagás •zei-dán éa oaOttSptOkSn, jullua 13-án éa 14-én , 5, 7 és 9 órakor BT filléres helyárak mellett.
20, 30, 50, 60 és 80 fillér ezen a két napon a
VÁROSI MOZGÓBANI
Használja ki e két nap rendkívüli kedvező alkalmát I
Cziráky (Péd) és Ráczné (Zrínyi). Mikóné a dönlőt feladta Msrglnével szemb;n, mert az utolsó napon délben még három számban voll bent s igy kímélnie kelleti erejét.
X. Férfi páros junior: 1. Cseh— dr. Halszer, 2 Horváth—Lang (Pécs). A kanizsaiak nehéz küzdelmeket vivtak és szép, kiforrott játékkal győztek.
XI. Vegyes páros junior: 1. Hor-vilh, Cziráky (Pécs), 2. Csathó (MÁV), Siernlhái (Zrínyi).
XII. Női egyes handlcap: I. Siernlhái (Zrínyi), 2 Ráczné (Zrínyi). A döntőt a Zrínyi két nőjátékosa egymás közt intézte el szép játékkal. A verseny egyenlő erők küzdelmét mutatta. —ő—bor
KÖZGAZDASÁG
Íz OBTK va]gyárat akar létesíteni Nagykanizsán
Nagykanizsa, Jullus 12
Az Országos Magyar Tejszövelke-zetl Köipont, amelynek a kanizsai állomás mellett kitűnően működő leiepe van, — hir szerint — a múlt napokban beadványban fordult a városhoz és engedélyt kért, hogy a vasút mentén, a jelenlegi telepe melleit vajgyárat létesíthessen, amely nek felállításához Illetve uj épület építkezéséhez engedélyt kért.
Az OMTK igazgatóságának ugyanis az a ierve, hogy a széles környék tejtermelését itf fe\'dolgozzák vajjá, amit főleg Olaszországba exportálnánk. A tejtelep, amely eddig kis méretében Is minltgy 15 családot foglalkoztat és havonta kb. 40.000 p:ngő forgalmat bonyolít le, vajgyárrá való kiépítésével nemcsak a Város forgalmát tudná emelni, több munkáskezel foglalkoztatni, hanem a tejtermelők is sokkal kedvezőbb árat tudnának elérni. Mindenképen kívánatos drf\'og tehát a vajgyárnak mielőbb való megvalósulása.
A kész tervrajzok szerini az épület mintegy 30 méter hosszú, emeletes lenne és a legmodernebb gépekkel lenne felszerelve.
Dr. Krátky istván polgármester előtt is nagyon rokonszenves a gondolat, annál is inkább, mert Nagykanizsának eddig jobbára csak intézmények leépítésében volt része.
Az uj alapítás minden tekintetben egy uj eret jelent a város gazdasági éleiében, amelynek mielőbbi megvalósítása érdekében a városnak mindent el kell követni és megfelelő kedvezmények nyújtásával az uj alapítás létrejöttét előmozdítani.
Heti 60 vagonról 20 vagonra eseti vissza az olasz állat-
kivitel
Murakereratur, Jullus 12
(Saját tudósítónktól) A magyar kivitel murakereszlurl kapujánál az ulóbbl időben a legnagyobb Bzél-csend uralkodik, főleg, mióta a bevitelt bizonyos in\'ézkedések ismét megnehezítették. A határszéli kilépésnél a munka a legminimálisabbra zsugorodott A 241 sz. gyorsleher-szerelvény, amely még nemrégen 15—20 vagonnal is jöll, most 1—2 rakott kocsival fut be az állomásra. Cilrom napi 1—2 vagon ha bejön és 2-3 vagon épületfa. Ezzel szemben a magyar állatkivitel, amely nem régen még heti 60 vagont szállított ki Olaszországba, a legutóbbi időben heti 20 vagonra esett vissza.
(-) Tilos az állatfelhajtás. Galambok és l-etenye község vásáraira a hasított körmű állatok felhajtása tilos a ragadós szá|- és körömfájás miatt.
VALUTÁK f. 20-45-20-85 Belga Ir. 79-35-79 95 Csen k. 16 96-17 06 Dánk. 109 50-110-50 Dinár 9-97-10 U9 Dollár 570-50-573-50 Pranda 1.22*30-22-50 Holl. 230-05-231-45 Zloty 6395 64 45 Lel 3-4H-3-56 Lma 406-4-19 Ura 28-95-29-25 Márka 135-70-138 60 Norvég 10000-101 00
Peseta —\'--■—
Scbtll. —\'-•—
Svájcit. 110*70-111-40 Svéd k. 103 90-104-90
öreg szalor
leared 9.30
Felhajtás 896, eladatlan 571. - Elsőrendű 114— H6, szedett i-04—1-08, szedett közén 092—0*96, könnyít 0-74 -0-84, t-ső rendű Ores (M»i 100, ll-od rendű 0*82—0-88, angol süldő I 0-95 -1-00, lonna nagyban 1-36—1-40, zsír l*4ö— 1 50, hus H8 -1-46, félsertés I-28--1-44.
RÁDIÓ-MŰSOR
Jullus J3 (szerda)
Badapot 9.15 Az 1. honvéd,
rtnekirluak hsngverstaye. ......
Hírek. 11.10 NtmstUftai vtzjclzősaolgllat. 12.00 DéU harangsió. 12.06 A Magyar Szltttlónlkus Zenekar hangversenye. 1US Hírek. 13.00 Időjelsés, tdójártsjeieatés. 14.45 Hírek. 16.00 E. 16.45 Időjelzés, ldő-Járáajelentés, Hírek. 17.00 Oramofonhang-verstny. 18.80 Novellák. 19.00 Sándor Miila magyar nótákat énekel dgányzene-klsérettel 20.15 A rádió külügyi negyedórája. 20.30 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Utána 2100 Időjelzés, Hírek. Majd : Cigányzene.
Bécs 11 30 és 14.10 Oramoton. 16.80 Hangverseny. 17.30 Szimfonikus dal. 19.34 A bécsi srijntónlkusok hangversenye. 21.45 \'Zenekart hangverseny.
Berlin 16.30 Zenekari
hangverseny.
Pária 2015, London 1827, Newyork 5l3\'/s, HrQasel 7130, Milano 26-17, Madrid 41-40, Amsterdam 206\'87\'/i, Berlin 121 70, Wien ——, Szófia 3 72, Prága 15-19, Varsó 5745, Budapest -■-, Belgrád —■-, Bukarest 3-06.
Tsméaytóuáa
Buza tv. 15 fllL, dl. 15 flll., a rozs — flll. esett.
Buza Hazav. 77-es 13*00-1330, 78-as 13 00 -13-20, 79-es 13-15-13-50, 80-as 13-25—13-60, dunánt. 77-es 12-75-1310, 78-as 1285-13-20, 79-es 1300-1340 80-as 1310-13-50, rois 11-40-II5Q Uk\' árpa (u|) 12-20-1260, zab 14-75-1500, tengeri It. 18-75-1890, korpa 1200-1220.
A Seauetl Baak áwiit-kfolTmal
19 10 Dalok. 2300 \'Zenekart hangverseny.
Daventry (Brit nemzeti műsor) 18.35 Hangverseny. 19-30 Hárlaötös. 20.00, 11.30
DEVIZÁK Amst 230-25-231-45 Belgrád 9-99-1009 Berlin 13580-136 60 BrUssel 79-15-7995 Bukarest 3-43-3*51 Kopenh.109 70-110 50 London 20-24-20-44 Madrid -■_•-. Milano 2905-29*25 Newy. 571*00-574*00 Oszló 100 20-101-00 Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-0B4-I9 Stockh. 104 10-104 90 Varsó 64 05-64-45
Wien —*-•—
Zürich 110-80-111-40
Wien during árfolyama i 80.494.
Uaája: MinM lymáa i* Uftiaéé Tálfeki lanMM*.
fetetöa kladöTZatai Káro^.
és 22.40 Zenekari hangverseny.
Prága 6.15 Zenén ébresztő. 11.00, 12.10 & 13.40 Oramotoa. 14.30 Bntialava. 18.15 Oramoton. 19.00 Dalok. I9.» Zenekari hangverseny.
Róna 17.30 Vokálhangversenj. 17.45 Hangverseny, 20.45 Oramoton
Varsó 17.00 és 18.20 Zenekari hangverseny. 30.00 Karének. 20.50 Hegedűverseny. 22 00 és p.i] Zenekart hangverseny.
Elszomorodott szívvel Jelentem ugy a magam, mint az alulírottak nevében, hogy ueretett hitvesem, édcsan; anyós, nagyanya, dédanya, lile! rokon %
;nya, lent
Szadntk intatné
u«t. Jésaal Laijsa
életének 89-lk, boldog házasságának 63 Ik évében homu szenvedés után visszaadta Jóságos lelkét Teremtó(áa«k.
A drága tottuuk balt tetemét folyó hó 13 án d. u. 5 órakor fogjak a lóm. kath hitvallás szertartásai aurlnt be-szenteltelnl és > róm. kaűi. I eme tőben levő családi sírboltba BrOk nyugatomra betyeint.
As engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult IcIkiUdvééit f. bő 13-án d e. 9 órakor fog az alsó plébánla-templotubán a Mindenhatónak b*-mutatUtnl.
Nagykanizsa, 1931 Jullus 12-én.
Szsrststiak kísér •tutié Nysgedját békábsat
S ladalk AsUI tt Saadatk Károlyi. _
Sxadntk lloa. tfaj_________
Pohl Marlka 4Munoká|a.
Siadatk Antal KHc. Kiroljr, Fiat jYttmiktt,
Sssdatk Károtja* u. Pattiar CaéU mntra. xadotk tloam ItrJ. Pokt latváaaá aaaUK
50 pensfit fizetőnk Önnek
óAka, rossz jégszekrényéért, ^^
hogy módjában legyen a ^^
Jég, viz, villany ós giz
nélkül működő és mindenütt
azonnal használható ▼
FRIGULUS
hűtőszekrényt beszerezni.
Nem. kelMeJszereini, nincsen pótlandó alkatrésze, fenntartóba napi 7 fillérbe kerül. Kedvező fizetési feltételek. — Bemutatja:
SZABÓ ANTAL sportüzlete.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. Julius la.
Lakásberendezések
Kombinált hálók
Kombinált ebédlők
es az összes
^I/cír>pifosí &/qr>o tk
J£c/finomabb es eyyszerv fcivife/íen,
/ O mi CM Sí mir2farrx»ÉcÍdnr< f
Legolcsóbban,
legkedvezőbb fizetési feltétellel
kaphatók
^O afcban
Nagykanizsa
Sopron
Szombathely
APBÓflIKDETfiSEK
MkiifMta MMM4 m4«. • «Hr. Cl uaüh m rnt ut Antal HMkaam
ida MtM "ll»\'l Na«|M «Mr.
K J yTT|" ■■ IWaaai «
• WHliJII ÚíyMU^ MUltNl*
*MMn Xc«< MatWItt.
*l< golyós csapágyak autóhoz, spedall. tÉa olcsón Pord- és Foidsonboz Unger Utlmaiui ét Tóth vaskereskedés**!\' 36.16
rraMlbahnk ét kosarak kíiilltM, Javítás*, nádsxtltfonás Illésnél, Póul 4 3039
Bfaamekkocslk métj.n ■ttom raktárin érkeztek
UsaaéWtsKt
Znmrtü bazi
ath bazár áruházába
?759
-at 17/a. számú házban
SWMW ___________
Mt szoba, előszoba, konyha és éléskam rtMI álló világot aaoterénlakáa azonnal, vagy aug osztás l-re kiadó. Bóvebbet házmesternél.
3288
Ntey szobás utcai lakáa augusztus I re kásíó Aaany János-utca 12. Bóvebbat aaShyfcty.ulca 10.
2309
Változtassa ál házát tarhalS driuo Mit** laaaalmaataa hóstul aááatu kBlcsóa&mMt(gosll«s\'Saáetó. 9«E5 6.
kS£ó
a la
iiatápláa, vízpartján vUla, 2 eladó ét augusztus 1 írói
. . ival i ___ _________
2 féuben Is. Cim a kiadóban.
itátsirikáa \'lakás össies melléktelyl-ateltkej, vátveaaáékksl augusztus I re ül •M KUHy-ulCB\'14. Bóvebbet a hixlula)
Uótoigalmu fOaxariUlat elköltözés nsrttl Máaaal aladó -Nagykanizsa, Alllk-
utca 3 9276
Árpa, Igen szép uradalmi, hizlalni Jobo. intőt a-tengert, Igen olcsón kapható, úgyszintén zab. Kiféri és egyéb. Szeiecz, telefon 3*0. 3J95
Moiat tuajaala kapható Eötvóa-ler 16. Ugyanitt kát uávsri szoba augusztusra Wado. 3291
Egy alig basználl nagy «Brd«fcM olcsón eladó Sugái-ut 53. 3292
Augusztus l-re a város köaponl)ábsn csinosan IvutaraxaH kisebb síuba olcsón kiadó, eaetleg ellátással Is Bóvebbet a kiadóban. 3233
VOréimarly-utoa 61. számú szép luagaa, Jókarban levó masszív családi ház, 3 tágas szobával, téglázott udvarral, kb. 450 [>ÖI kóiUlkerilell konyhakerttel, s nemes gytlmölcsóssel, kedvező teltételek mellett eladó, között.
Megtekinthető d. u. 6-7 Örs
Keveset használt 6 lovas villanymotor, füréaaasstal, Indító és óra, < lesón ala«U. Fakeieakedés részére alkalmas Klsfaludy-utca 10. szám. 32W
Ruhafestés, titrtttás
legszebben, legolcsóbban
torja Hdndormíl
Gallértiaztit&sban vezet I
MVfllMI. millH).
vigyázzon egészségére és igyék
Rendel vizet,
mely hólyag, vese és. gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Iafhaló ■ioiien ItaterlUlatlwa.
Fáraktár WEISZ MÓR. Nagykanizsa Király-utca 34 Telefon 310.
kisebb, nagyobb mennyiségben raktárunkban átvéve kapható.
Hirsch és Szegő, lauknisi
■ t> .ú leváltott.
vé\'\' it. és punafce..íü Uanf f-vo\'r; # ellen
Rózsafák, gyűlölik éi siOIfi
permetezéséhez:
I\'Ai-től
15 SO 100 200
Ára
3 llr
26 lill. 130 . 260 . 490 .
960 „
30
100 . t
200 „ i
400 .
<DIJt»Uo iimcit«l&k)
Beszerezhető: Ország József cégnél
Erzsébet-tér 10. (Ablróaág mellett)
Egy teljesen kl)lönbc|áratu
bútorozatlan szobát
karaaak aupaaataa l-ra.
Leveleket aa Elektron rá ItóQzlatbe kérek. ttu
A letenyei klr Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
1230/tk. 1932. Mám.
Hninhi íiirdfltEBHMiTfsat.
Id. Htibor András végrehaltatónak klák. Szabó Ilona végr«ha|tist szenvedő ellen Indított végrehajtási ügyében l, telekkönyvi halóság a vfgiehajláat árverési 146 pengó tőkekövetelés és |ámlélul behajtása végett a letenyei klr. Járásbíróság teiOletén levó, Letenye községben lekvő a a letenyei 1275. Sitikvben At I , 2. sor. 1SC/IÍ/2., 180/16/1. hrsz. alatt felvett, a végrehajtást menvedó tulajdonát képeaő Ingatlanra 1620 P kikiáltási árban elrendelte.
Az ingatlanok cgybttea árverés alá bocsátási s Vhl. 155. § ában szabályozott eljárás ulán löitént
Az árverést 1932. évi augusztus hó 1. napján d. e. 11 órakor a leiekkönyvi
halóság I.............
tarUiil
Az árverés alt kertlló Ingatlanok a ki-kiállási ár Vs-nál alacsonyabb áron nem adhatók el.
Az árverelnl szándékozók kötelezek bánatpénzül a kikiáltási ár lOtyo-át készpénz-ben, vagy aa 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában meghat\' dékképr
hivatalos helyiségében lógják ineg-
"*y
{határozott árfolyammal számítolt óva-ípes
letenni, vagy a \' bánatpénznek előleges
kiküldöttnél
ivi
értókpapirosban a bánatpé tlyezéséiői kiállított leiét kiküldöttnek átadni és
Nyomatott a Délzalal Nyomda és Upkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
bírói leiéibe helyezésétől kiállítóit letéti elismervényt
árverési leltételeket aláírni (1881 : LX. l.-c. 147., 150., 170. 1908: XLI. t-c. 2I.§.)
Az. aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet leérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száialéks szerint megállspltott bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanaunyi százalékáig ktegéazitenl (1908 : XLI. 25. §■> Letenye, 19<J2. évi márclua hó 8. nap|án Dr. Huzáasy «. k. klr. Jblró.
A kiadmány Uleléul Balassa s. k.
J.-J8 l«ltkk0n,vvtr«lú
72. évfolyam 167. axatn
NagyftaniMft W/,. julius 14. csütörtök
Ara 14 Hlléf
ZALAI KÖZLÖNY
Sitrkcastóeég ét klüdóhlvat&l; Póni 5. tata. Keszthelyi tíókktadóhivatíii: Kowntbutcu 35.
POLITIKAI KAPK1P
Felelős szerkesztő: Barbarlía Lajos
HóiUeliti Ara: egy hóra 1E pengó M Iliit.\' Szeriieajlőségl t, lűadóhlvatall telefon: 7H u
Ptegama a templomban
(bt) A pizsama egy szép napon, nem is olyan régen, elindult, hogy megbódilst a világot. Meg is liódí-(olfa. Először csak a hálószobái, ahol kétségbevonhatatlan polgárjogot nyert, meri tulajdonképpen oda való. Csakhogy aztán azttk lett a pizsamának a hálószoba. Kikívánkozott, elóször csak bátortalanul, a strandra. Ott Is polgárjogot nyeri. Nem is Igen proiesláll ellene aenH elvégre még mindig lísitességesebb a hálóruha a strandon, mint az egyre «i*réi*ebb, mindössze pár „ártalmatlan" pániból konstruált Mrdó-loaleltek. Aztán elment a piisama a sitandtól a vízparti sétaterekre, onnét mát csak agy-kél iépés volt a fürdő-hotelek icrraszai, még tovább az elegáns éttermek Cs még elegánsabb lánc-termek Ma már ott van is pissaitta a korzón is. e piacon is, » hétköznapi életüket élő utcákon la. És a minap bevonult a pizsama — a templomba Is.
*
Igen: a templomba. A keszthelyi katolikus templomba a vasárnapi misére bevonult az első pizsamára vetkőzött társaság és botrány ide, megjegyzések oda, a megdermedt pillantások kereszttüzében végig hallgatták a misét. Az 1932. uj embere, az uj ember uj ízlése, az uj ízlés uj törvényei nevéoea
Hát itt aztán mégis csak meg keil állni egy pillanatra I
Mert az a tiltakozó hirdetmény, amit a plébánia ez után a botrány után kifüggesztett a templom kapujára, nem elég nyilvánosság ahhoz, hogy az egész jóérzésű társadalom Ítéletét harsogja a szemébe azoknak a minden jóizlésröl megfeledkezett divat-majmoknak, akik erre a hallatlan vakmerőségre vetemedtek. Meg kell ezeket bélyegezni a közvélemény teljes nyilvánossága elölt és minden vallású és minden rendű és rangú kultnremberl közösség nevében kell vétót kiáltani minden hasonló merénylet ellen.
Az a pesti vagy mit tudom, hova való hölgy, akinek & bájai nem lérnek meg a tisztes polgári ruhának a mai divat szabadossága állal úgyis bőségesen nyújtott keretei között, vájjon elmenne-e five o\' clocl: teára az ura főnökének a családjához? Elmenne-e pizsamás vizitbe » kormányföianácsosékhoz ? Oda merne-e állni, mondjuk, a bíróság vagy az adóhivatal elé pizsamában ? A bridge-szalonokban tobzódik az estélyi-ruhák divatja, a körúti kávéházakban ragyog a szmokingos elegancia, a színházakban kötelező a grand-toalett és talán meg is halna « szégyentől őnagysága, ha a ló-verienyléren nem a legklfogástala nabb eleganciával Jelenhetne meg. Éjszakai lokálokból kivezetik a világos ulcai ruhás vendéget, a társasági hölgy ájulási rohamot kapna, ha a fogadónapján valaki (fidonc I) puhaingben merészelne megjelenni.
Ugyanaz a hölgy csupa juxból pizsamában jelenik meg az Isten
Sxerüún délután felbonlottúlc Uata vég/rendeletét
A. katasztrófa oka: a repülőgép nekiment egy villanyoszlopnak
Prága, Julius 1U Satu Tamás repülőszerencsétlensége ügyében a vizsgálat megállapította, hogy a repülőgép lezuhanását az okozta, hogy a sürü ködben nekiment a villamos áramvezeték egyik oszlopának.
Udzrlu cseh miniszterelnök kijelentése szerint a Bata-müvek jövő működése is organizációs tekintetben biztosnak létezik.
Ai egész cseh sajtó egyhangúlag megállapítja, hogy a Bata müvek fizetési nehézségeiről terjesztett hírek minden alapot nélkülöznek. Bata Tamás holtleslét ma rava-
talozzák fel a zlíni közponii gyár telepen és csütörtökön (emelik el. A gyászszertartáson s cseh kormány tagjai teslülelileg vesznek részi. A gyászmenetben felvonul a Bata-müvek 20000 munkása is.
(Éjszakai ielefónjeientés) Zlíni |e-lentéa szerint szerdán délután bontották fel Bata Tamás végrendeletét. Bala a végrendeletben ugy intézkedik, hogy a vállalatok vezetését fia nagykotuságálg öccse, Bata János vegye át. Zlln városára vonat&ozft-lag ugy rendelkezett, hogy vagyonából fizessék kl a város \'1 milliónyi adósságál.
Lausanne kedvező hatása a magyar állat-és gabona-exportra
Vitéz Purgly földművelésügyi miniszter nyilatkozata
Budapest, Julius 13 Vitéz Purgly Emil földművelésügyi miniszter löbb kérdésben nyilatkozott. Kijelentette többek közölt, hogy a legnagyobb figyelemmel lesz arra, hogy a behozatali engedélyek rendszerének áremelő halasa elkerülhető legyen. A most folyamatban levő kereskedelempolitikai tárgyalásokkal kapcsolatban u lausannel konferencia gazdasági vonatkozásaI határozottan reményt nyújtanak arra, hogy a kereskedelempolitikai megállapodások
tekintetében Magyarország előnyős helyzetben lesz. Itt elsősorban állat-klvllelünkre gondol, amelyre vonatkozó megállapodások ebben a szellemben fognak kialakulni. Az osztrák magyar szerződés megkötése után feltétlenül Javulni fog Ausztria Jelé Irányuló állalkivllelünk. Az olasz-magyar kereskedelmi szerződés mezőgazdasági viszonylatban lesz szükséges és legkívánatosabb részeiben elég Jó megegyezési tartalmaz. Kél millió q búzáig terjed az ii mennyi-
házában és felsöbbségteljes bonmot-val az oltár elölt .szalonképessé"
akarja lenni a hálóruhájál.

Minden Időben voltak és lesznek Is mindig vadhajtásai az öltözködés divatjának. Egyik hóbort a másik ulán jön és mindegyik eltemeti az eifidjeil. Éppen ephemer voltuknál fogva többnyire nem is érdemes túlságosan komolyan venni őket. Az ős-eredetükben tisztára sexual-pszichologlai tényezők, melyek u divatot az emberrel egyidöben létrehozták, nem változtak, csak a kifejezés-módjuk más és más, amivel minden kornak a lelkét tükrözik vissza. Abban a szellemi zűrzavarban, ami ma, a nagy háború vége óla nytikló nélkül Igyekszik átformálni az égész világol, uj alapokra, uj Ízlésre, uj Idegrendszerre felépíteni erkölcsöt, művészetet, irodalmat, a napi élet rohanását, — ebben a nekilódult, lázas évtizedben a szer-telenségek vak hajszolása és még vakabb majmoláaa helyettesíti mindjobban az öltözködés változásainak értelmességéí és ősi logikáját. Ma már nem Ts minden esetben az a fontos, hogy lessék valami, hanem a divat l\'arl pour l\'arl, öncél lelt, nem azért öltözködnek, kendőznek, viselkednek az emberek így vagy ugy, mert szép, hanem azért erőlködnek kétségbeesett kísérletekkel, hogy szépnek találják és annak is
ismertessék el azt a sok badarságot, amit a divat kreátorok beteg fantáziája kiökiendezik magából. A dolgok végső eredőjében pedig alacsony-rendű östlöriökrt alapitolt és ügyesen leplezett kereskedelmi és Ipari {ár-szalagok esztelen bábjává válik az ember, a 20 ik század .felszabadult, uj embere,"
Hát hiszen aklneh a pénze megengedi és akinek az Ízlése birja, — ám csinálja I De a templomot kímélje meg minden divat-perverzitás I A templomot kerülje el a divat szertelehségeibe kótyagosodott, hányiveti szabadosság. A templomnak járjon kl öltözködésben is legalább annyi tisztelel, mini amennyit egy délutáni kártya-vizit megnövelel minden jólnevelt táreailénytöl.
A templom-ajtóra kifüggesztett tilalomnál ne álljon meg a felháborodás, hanem söpörjön végig az egész társadalom minden jóérzésű rétegén és követelje a legerélyesebb hatósági inlézkedéaeket a hasonló botrányok ellen.
A pizsama a hálószobából elindulva meghódította az egész világot, de Jegyezze meg mindenki, hogy a templom-kapuban egy uj világ kezdődik 8 aki ezt is a halószoba levegőiével akarja megfertőzni, arra sújtson le kérlelhetetlen talán kevésbbé .felszabadult", ke-vésbbé .modern", de — örök Ember Ítélete.
ség, amelyei Olaszországban el-hctyez\'aeiUnk. Svájccal is a napokban dől el a búzára vonatkozó megálla podás ügye. lit 750000 q buza elhelyezéséről van szó. Kilátás van arra Is, hogy Németországgal ts sikerül bizonyos mennyiségű búzára vonatkozóan megállapodást létesíteni.
A terméskilálasokról holnap ad ki lájékozlaló jelenlésl a földművelés ügyi minisztérium. A terméseredményt a nagy rozsdakárok kedvezőtlenül befolyásolják.
Sajté alatt a kényaxer-•gyaatégi randaisi
TI/, hónapos ráták, 66 naAwtiéktM tubheég, lenzállitoU OH K-it Jak
A hivatalos lap legközelebbi ezátus közli a minisztériumnak s csődön kívüli kényszeregyezségi eljárás egyszerűbbé, oicíúboá iélele és kapcsolatos rendelkezések tárgyában kiadott rendeletéi, amely lehetővé tíszi u eljárás megindiiáBát altkor is, ha az adós ajánlatát 10 hónap alalt 10 egyenlő havi részlet felajánlása mellett teszi rncg. A tendílet eOtetex\' az adóst az ideiglenes mérleg szerinti költség legalább felének és a? Illetékek előzetes letéibehelyezéaérí. A maganegyezeégi szavazásnál eddig legalább 75Vos többség helyeit legalább 66%-os löbbiéget kivin. Leszállit|s te egységesít! a rendelet az Országos Hiteivfcfl Egylet dijait
Itt ügyvédi dijakról szóló rendelet
A lilvaUüos lup legközelebbi száma közli az Igazsápilgymlniratcmek köz-meghlzatáabari eljáró ügyvédek egyéb személyuk részére bfréság előtti eljárásért megállani tolt dllak egy részémik ügyvédi Jóléti
célokra fordítása tárgyában kibocsátott rendeletét,
A reudelot ugy Intézkedik, hogy a csődtilmegitominok.vugyoutelUgyAlasto. által ügyvédi Jóléti célokra beszolgáltatott, úgyszintén az OHE álul beszolgáltatott üHszegok felét nyugdijat elvező ügyvédi fevegyek, árvák és nyugdíjas Ugvvéaek táiaridóságanaV. lelemolésore, maslk felet tagdíj vagy nyugdíjhátralékon Ügyvédek ebbeli tartozásaira, a gazdasági válság állal leginkább sújtott ügyvédek támogatására, végül a kamaralsegélyalapok gyarapítására kell fordítani.
Közzéteszik a lausannel megállapodásokat
London, Julius 13
Az alsóházban Sir John Simon külügyminiszter kijelentette, hogy a gyanúsítások és félreértések eloszlatása végett Igen előnyősnek látszik a Lausanneban és máshol létesült összes megállapodások közzététele. Az angol kormány ezért táviratilag megkérdezte a többi kormányt, van-e kiiogása a megállapodások közzététele ellen.
Magyar- román clearing-tárgyaiások
A magyar-román olearing egyezmény megkötése érdekében a tárgyalásokat julius 18-ián kezdik mag Bukarestben és Sinajában folytatják.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 jullus 20.
Októberben szentelik lel aa épUltí badacsonytomaji kath. templomot
Kikészült hz uj hnmok-rtrand — Pilléres iprorw a lomajl dalon-üunciirr llsdacao.iytomaj, Jullua 13 A gyönyörű Öalslonpart zalai oldalán fekvő kisebb fOrdők közöl Bidacsonytomaj rövid idő alall szép fej ödést írt el.
Fekvése pazarul kedvező, hisz a Badacsony fenséges hegye keleti libánál terOl el, északkeleten pedig £ kiiörpf magaslatok zárjak be « benyúló öblöt.
A lejlöáés rohamossága a külső képen la meglátszik. A villaszerű »ok-*ok épület, a rendezett utcák, a kertes házak, siöllO és viráglugasok kedves benyomást gyakorolnak.
Most készült el a IfiO méter hosszú, 15 méter szélen, kövekkel szegélyezett homokslrarxija, köröskörül fflrdő-kablnokkal.
A község közepén mái tető alatt áli a messze vidéken páratlan, gyö ayorű román stílű kéttornyos temploma, csujvi bazallkockákból. Felszentelése október 9 én lesz.
Lattól mosolygósak, barátságosai, kedvesek, az idegen, ki először lép földjére, valóban tapasztalja az Igaz magyar vendégszeretetei.
Nem csoda I E szépen tejlödö község közszeretetben álló, agilis plébánosa Varga Sándor, lőjegyzője pedig Hajdú Lajos, kik fáradhatatlanul szóval, lettel, ió példával járnak elő.
Varga plébános háza állandóan vendégekkel teli, nem kerüli el a házát senki, inert oly szíves házigazda, mint ö, kevés akad. Népe pedig követi s példát.
Augusztus 7-én nagy népünnepségre készülnek. A keszthelyi dalos-verseny után meghívták a Pacsai Dalkört. Az ünnepségre kilátásba helyeztek filléres gyorsot is.
Megérdemli e nép a pártfogási, látogatást, mert például szolgál a szép Balaton többi községének is.
...dl.
Minden ok nélkül a kutba-ugrott egy fiatalasszony
Iga), Jullus IS Érthetetlen öngyilkosáig tartja izgalomban inámpuszta lakón.
Endrődl Sándor gazdasági kocsis, aki egy évvel ezelőtt megnősült, e legzavartalanabb házaséletet élte fiatal feleségével A mult eate Endrödin* minden különösebb ok nélkül vacsora közben felállt az asztal mellől és szó nélkül kirohant az udvarra.
Férje nem tudta mire vélni a dol got és utána öletett. Mikor a* udvarra ért, már nem látta aehol a feleségét, de ugyanabban a pillanatban
ny csobbanás! hallott a kútból, érj és a szomszédok már csak holtan húzták ki a fiatalasszonyt a kútból.
A csendőrség nyomozást indított az öngyilkosság hátterének megvilágítására.
M4i*r*s
A nagvfculzaal mvteorológlal mM-tlgyelö lclentésck i Szerdán a Mmérsék■ UT: Reggel 7 órakor +2J, délután 2 órakor +19, este 9 órakor -(-H-a
fWtöin ■ Reggel tiszta, délben és este telböa égboltozat.
Szélirány: Reggel délkelet, délben és este déli síét.
(Élualtat mdliltknlét) a Mamlá. ■Isi latéiat laMI aate 10 érm-kmr ■ Még Ism IdS tárhat*
ihraiaHuJtuiml.
Befejezett tény a kiskanizsai elemista tornász-csapat római meghívása
Nagykanizsa, Jullus 13 Jelenteltük a napokban, hogy Spltzer Antal, a Zalai Közlöny sport-rovatvezetője előkelő olaszországi aporl-ősszeköllelései révén tárgyalásokai kezdeti, hogy a kiikanlzsal elemisták minta tornász csapatát nem lehetne-e kivinni Rómába egy bemutatóra. Az ötletet örömmel fogadták a gyermek-testnevelés klasszikus hazájában a ma érkezeit meg prof. Luca Munno második levele, mely-
ben közli sporirovalvezetönkiel, liógy a meghívás Ugye augusztus 28 ra elintézési nyer és rövidesen a meghívó is megérkezik.
A kis csapat Szépiui*ary László tanító éa Spltzer Antal vezetésével külön erre az alkalomra készülő egyenruhában (mtggyazlíi fkabát, fehér nadrág, zöld tollas sapka) indul Rómába. Lehet, hogy már a vasárnapi hévízi meghívásnak is ebben az uj egyenruhában tesznek eleget.
á kanizsai és kaposvári érdekeltségek egyszerre flzlelízárással demonstrálnak a gazdasági balok ellen
A végrehajtások felfüggesztését, a gazdamoratóriumnak a kereskedőkre és Iparosokra való kiterjesztését és az adóterhek csökkentését kívánják
Nagykanizsa, Julltn 19
Egyre-másra mozdulnak ineg az országban a» érdekeltségek, hogy « gazdasági bajok eilen, némán, de megfelelő súllyal demonstráljanak. Igy Kispest ulán, Debrecen, most legutóbb Miskolc város kereskedelmi és Ipari érdekeltségei mozdultak meg. Mindenül! demonstrációi gyűléseken tették szóvá a m«l lehetetlen állapotokul, majd néhány órára lezárták üzleteiket, hogy Ily módon ii demonstráljanak a súlyos gazdasági bajok ellen.
Az egész vidék megmozdulása alkalmával Nagykanizsa kereskedelmi és ipari érdekeltségei sem maradnak tétlenül. Érletüléiünk szerint Nagykanizsa és Kaposvár érdekeltségei is hasonló lépésre határozták el magukat. Egy körös napon, valószínűleg « jövő hét egyik napján egyidőbeu lezárják üzleteikel néhány órára, egyben értekezletet
hívnak össze, ahol a Trianon okozta mai gazdasági bajokkal és az immár lehetetlenné vált helyzettel foglalkozni kívánnak t* követelni fogják a kormánytól, kogy n gazdamorató riumot terjeaszék ki a kereskedőkre és iparotokra és függesszék fel £ végrehajtásokat mindaddig, amíg a gazdasági jobhuláa folytán kedvezőbb munkaalkalom és kereseti lehetőség nyílik ét az adóalanyok fizetni tudnak, mert a magyar adózó-közönség nagyobb rétze akar fizetni, ctak nem tud kötelezettségeinek eleget tenni, végül pedig kériu fogjak az adóterhek csökkentését. Az ekként haiározalllag kimondott kl-vánsigalkal felirat alakjában fogják s magyar kormányhoz [uttatni. Hogy minél sikeresebb és súlyosabb legyen a két város érdekeltségeinek demonstrációja, fel fogják kérni az egyes országgyűlési képviselőket, hogy az értekezleten vegyrtnek részt.
Egy balott és egy lábatöri ember a szérűskertben
Kettős szerencsétlenséget okozott ii villanyvezeték munkálatoknál
Szigetváz, jullua 18 Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt egy szigetvári szérűskertben.
A szérűskertben levő cséplőgépet, amelyet villanymotor ha|tolt, Kardal János és Brlgovácz András földművesek le akarták takarni éjszakára ponyvával. Brlgovácz leimászott a cséplötzekrényre, Karádl pedig egy villany kézilámpával világított társának. A villanylámpából véletlenül kicsúszott a vezeték vége, amely
a cséplés\'.
hozzáért Karádi kezéhez nU az áram halálra sújtotta a szerencsétlen emberi.
Karádi kiáltására Brlgovácz Ijedten leugrott a cséplőszekrényről, mlköz ben eltörte a lábát, Ugy akadtak rá mindkettőjükre másnap reggel. Ka-rádin már nem lehetett segitonl Brigováczot beszállították a kórházba.
A halálos szerencsétlenség ügyé ben nyomozást indított a szigetvári csendőrség.
Ifem semmisítették meg, hanem csak 500 pengór® szállították le Benoze Imréné 1200 pengős büntetését
Nagykanizsa, Jullua 13
Mint ismeretes, a nagykanizsai rendőrség kihágást bírája tiltott fu varozás miatt hónapokkai ezelőtt 1200 pengő pénzbüntetésre Ítélte Bencze Imréné kanizsai teherfuvarozó vállalkozót, aki a törvény vonatkozó rendeletei ellenére Is 25 kilométeren tul eszközölt idegeneknek különféle árufuvarozást.
Mintegy két hónappal ezelőtt az az ellenőrizhetetlen hir terjedt el Nagykanizsán, hogy Benczéné fellebbezése folytán Ghlczy Tihamér vidéki rendőrfőkapitány megsemmisítette a kanizsai rendőrblróság 1200 pengős ítéletéi és uj ítélet meghozatalára utasította az elsőfokú birő-
|IM HOTEL ASTORIA
■ étkeiéinél. Állandóan kellemet ui
Ai egyetlen konlotltel berendetelt m*ayar eaállo** Velenté-1 ben. Folyó hideg- ét meteevli a szobákban. KltQnó magyar konyha. | Magyarul bewélfl uallodai alkalmaioll minden vonal- él haló-1 un magyar Uraaaág. Magyar alkalmatoltak, magyar leveleit*. 3111
ságot. Annakidején a Zalai Közlöny munkatársa is kérdést intézett ebben az ügyben a kanizsai rendőrkapitányság vezetőjéhez aki azonban azt válaszolta, hogy nem tartja lehetetlennek az Ítélet megsemmisítését, mert hiszen ez inlnaig a másodfokú hatóság állásfoglalásától függ, azonban méglB kételkedik benne, hogy igy lenne, mert akkor erről már a kanizsai rendőrkapitányságnak is ludomása lenne, már pedig ilyen értesítést nem kapott Budapestről.
Ennek ellenére a hirek olyan meggyőzően hangoztatták a megsemmisítést, hogy tárgyilagosság kedvéért a Zalai Közlöny is megemlítette néhány sorban.
Már majdnem feledésbe merült az egész ügy, amikor nagy meglepetésre néhány nappal ezelőtt meg-
érkezett a vidéki rendőrfőkapitány, mini másodfokú blróaig végzése Benczéné ügyében s nagykanizsai rendőrkapitányságra. Az Ítélet sze rinl c vidéki főkapitány Bencze lm :éné 1200 pengős pénzbüntetését a nehéz gazdasági viszonyokra való tekintettel 500 pengőre szállította le. Űrietülésüak szerint azoknak a híreknek, amelyek mintegy két hónappal ezelőtt az ítélet megsemmisítését hangoztatták, volt némi aiap-Juh. Az ügyet ugyanit állítólag valóban azzal akarták a vidéki fóka-pilány elé terjeszteni, hogy semmisítse meg az ifiletet, fiz azonban csak egy egyszerű előterjesztés voll, amelynek mindaddig nincs semmi komolyabb értéke, mlg a főkapitány alá nem Írja.
És valóban igy is történt.
Ohlczy főkapitány nem járult hoi«í »». Ítélet megsemmisítésébe;, csupán 500 pengőre szállitoíta le a büntetést.
A megsemmisítést célzó dőtei jesztés illegitim ulor> jutolí ki a vidéki főkapitányságtól éa mire s hir Nagykanizsára érkezett, már befejezeti lányként tflntettr fel sz ögyet.
Eertmozl Kanizsán
UJ Intézménnyel gazdagodik Nagykanizsa. Magyar Jánoa, a Városi Színház agilis bérlője, a Polgári Egylet kertiében kertraojit létesít, hogy a közönség a lilmelőadásoíw! hűvös, árnyán kertben élvezhess!; Magyar jiiiosl ennek a kerlraozlnak a létesllésére sem a szerződése titn; kötelezi, sem az s remény m ösztönzi, hogy ol; ezen a náiíny hetes nyáii Idény alalt vagyont log gyűjteni.- mivel a moptani rettenetes gazdasági viszonyok .mellett item számíthat vsisml kivételei\' látogatottságnak. Nyilvánvaló ícóát, hogy Megvár János kizárólag azért téteti ti a kertmozll, hogy a közönségnek tgy ujabb szórakozás! lehetőséget teremtsen.
A lefolyt néháuy hónap alatt, ■íiiilita Magyar Jinot kezébe került a mozi vezetése, meggyőződtünk, hogy a vároa magisztrátusa megfelelő szakembert akvirált i. Várotl Mozi Iférlöjéül. Hogy Magyar megfelelt u hozzáfűzött reményeknek, azt már bebizonyította eddigi működésével, az elmúlt idény moziműsoraival ls! A kertmozi létesítésével pedig bebizonyította, hogy minden különösebb anyagi érdekek kizárásival, szinte teljesen kullurszeretetböl, csak azt tartit szem előtt, hogy a közönség igényelt minden tekintetbeír kieiégitse. Bebizonyította, hogy szered a közönségéi, hogy tanaUkuw • szépnek, a jónak í; lötesj anetó, hogy a magára vállalt köleiezettaég-nek túlzottan is eleget tegyen. E lércn bebizonyította, hogy sem költséget, sem (irsufágot nem Uniti, amikor arról van szó, hogy közönségének mindazt nyújtsa, amit a modern technikai eszközök nyújtani engednek.
Egy-két nap múlva tehát uj szin-nei gazdagodik e város. Magyar János leleményessége e vároa közönségét ismét hozzájuttatta egy ujabb szórakozási lehetőséghez, amire e közönségnek a jelenlegi motloha viszonyok között fokozottan szüksége is van. Módunkban lesz, hogy a napi robololát után szabad levegőn, hűvös, árnyas helyen olcsón és szórakozva pihenhessük ki a terhes napi munka fáradalmait.
Örömmel üdvözöljük a kertmozit s meg vagyunk győződve, hogy Nagykanizsa lakósságának minden rétege haaonlóan örül ennek az u| intézménynek.
1932. julius H
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRiK Ig? aki 8 knimpllföldön íflzl be a cipőjét
NAPIREND
Julius 14, osütBrtBk
Római katolikus: Bonavcnt. Protesl.
Bóra. Izr.: Thsm. hó 10.
«
Városi Muzsum is Könyvtár nyitva cafltöftökön is vasárnap délelőtt 10-töi 11 óráig
Ovóftvszeriirl éjjeli axotgúIM : , Merkly-Belua gvógyszerUr Fó-ut ÍJ. az éa a klskanlssal gyógysaertár:
Oöxfflrdó nyitva reggel 8 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, pintek délután, kedden egész nap nóknék). Tel. J—13
Délután 6 ólától 50 filléres zuhsnyfllrdó
— A polgármester budapesti
utjs. Di. Krátky István polgármester Berényből csütörtökön Budapestre utazik az elektritikálási tárgyalások folytatására, honnét pénteken vagy szombaton érkezik vissza Nagykanizsára.
- A kórházból. Dr. Takács Zoltán kórházigazgató szabadsága alatt az igazgatói leendőket dr. Krelner Zsigmond, a belbelegosztály oszlálylőorvosa látja el, mlg a sebészeli osztályt dr. Landgraf budapesti egyelemi tanársegéd vezeti.
— Kinevezés. Dr. Korpos Ádám volt nagykanizsai rendóifogalmazól, aki mint nagykanizsai járásbíróság) joggyakornok a pécsi táblához helyeztetett át tanácsjegvzönek, az igazság-Dgyminlszter a pécsi táblához bírósági jegyzővé kinevezte.
— 45 éves papi találkozó. Tudósitink írja: Alsópáhokon taitották találkozójukat a 45 évvel ezelőtt •pappászentelt veszprémegyházmegyei ^apok. Az életbenlevők mind megjelentek a találkozón éspedig: Bontz József veszprémi kanonok, Csithi Qéza pápai prelátus, murakereszturi apát, Hvber Qyula barcsi apát és Rák Endre alsópáhoki apátplébános
— Evangélikus harang-avatás Keszthelyen. A keszthelyi evangélikus egyháznak Pósch Zsigmond ny. polgári Iskolai tanár és felesége egy 2 mázsás harangot adományoztak. A „Clusztáv Adolf harang ünnepélyes felavatása vasárnap lesz. A harang-avatást Nagy Lajos zalai •eiperes végzi.
— OFB telekkönyvi előkészítő eljárás. Julius 19-én reggel érkezik Nagykanizsára dr. Hordissy Lajos budapesti táblabíró^ hogy a telekkönyvi előkészítő eljárást foganatosítsa. Az eljárás a városháza közgyűlési termében reggel 8 órakor kezdődik, amikor is az összes földhöz és házhelyhez Jutottak tartoznak pontosan megjelenni. Tekintettel, hogy Nagykanizsán mintegy 4-500- ra tehető azoknak a száma, akik az OFB eljárása során földhöz vagy házhelyhez jutottak, dr. Hordóssy több napon át marad Nagykanizsán.
— Strand-hir. A Herkules-téglagyári strandfürdő igazgatósága közli, nogy kedvezményes jegyeket csak NTE vagy Zrínyi TE |ulius havi tagsági nyugtái ellenében ad ki.
Székelési urarok, bélgörcs, puffadtság, gyomorezédlllés, izgalmi állapotok, szividegesség, félelemérzés, bódultság és általános rosszullét esetén a természetes „FerMC lóuel" keserűvíz a gyomor és bélcatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nélktll kiüríti, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk legkiválóbb orvosai a Ferenc lóuel vizet ugy férfiaknál, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák. A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban ■ és ftlszerüzletekben kapható.
Nagykanizsa, julius 13
Néhány nap óla különös hátterű sulyos-testisérlésl ügyben nyomoz a nagykanizsai rendőrség.
Pár nappal ezelőtt az egyik este súlyos fejsei üléssel szállilcitáh bc a közkórházba V. Oy. kanizs,ii kovácssegédet. V. Oy. elmondotta a kihallgatása alkalmával, hogy Bagola-sáncról tartott hazafelé és hogy megrövidítse az utat, álvágötl egy kiumpll-földön. Közben észrevette, hogy ki-füződölt a cipője és lehajolt, hogy megigazítsa. Ebben a pillanatban valaki egy karóval olyat vágott a fejére, hogy csak percek múlva tért magához. Amint felpillantott, a krumll-föld tulajdonosának fiával, Q. Kálmánnal találta magát szemben, aki azzal vádolta meg, hogy krumplit aksrt lopni. O ezt természetesen tagadta és feljelentést tett Q. Kálmán ellen.
A rendőrségen kihallgatták 0. Kálmánt és az öccsét, aki szintén leien volt a kérdéses alkalomkor. Mindkelten előadták, hogy valaki előzőleg már többször megdézsmálta a termésüket és ezért elhatározták, hogy néhány éjszakán keresztül ört állanak a krumpliföldön. Ezen az éjszakán is Igy történt, amikor a sötétség beálltával megpillantottak három gyanús alakot. O. Kálmán kOzéjük ugrott és egy karóval fejbevágta azt, aki legközelebb esett hozzá. A többiek elszaladtak, a fejbevert V. Qy. azonban ott maradt a helyszínen.
A rendőrség most erélyes nyomozást indított annak megállapítására, hogy V. Oy. valóban lopni ment-e a krumpliföldre, vagy pedig csak a véletlen körülmények hozták abba a helyzetbe, hogy tolvajnak nézték.
Kaiagöversenyén!
20 fillérért 2 órán át, 24 felvonáson át kacaghat, mulathat, szórakozhat
24
ftilNft!
Egyszerre lépnek fel:
CHAPLIN
BUSTER KEATON
ZORO ésHURU
24 felvonásos tomboló kacagás osOtBrtBkBn, julius 13-án és 14-én 5, 7 és 9 órakor W filléres helfárak mellett.
20, 30, 50, 60 és 80 tillér ezen a két napon a
VÁROSI MOZGÓBAN!
Használja kl e két nap rendkívüli kedvező alkalmát!
A tisztviselők kölcsönt kapnak szövetkezeti áru-tartozásaik kiegyenlítésére
A kölcsőti-kérvény benyújtása után a peres eljárásokat felfüggesztik
Budapest, Julius 13
A Közalkalmazottak Nemzeti Szövetségének kérésére a pénzügyminiszter lenetövé telte, hogy azok a köztisztviselők, akiknek a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezeiénél 1932. február 29-ig lejárt áru tartozásuk van, e tartozást a Pénzintézeti Központ által részükre nyújtandó, a havi illetményből hivatalosan levonásra kerülő, rendkívüli hitel utján fizethessék meg.
Ennek a hitelnek igénybevétele azt jelenti, hogy a lejárt adósságot, amelyet a szövetkezeti tagnak egy összegben azonnal ki kellene fizetnie, egyenlő havi részletekben von|ák le hivatali utón Illetményeiből, a szövetkezetnél fennálló adósságát pedig maga a Pénzintézeti Központ rendezi. Az adós mentesül a peres eljárás zaklatásától és az adós esetleges elhalálozása esetén, a szövetkezet lemond arról, hogy a tartozásból még törlesztetten részt az adós vagyonából, vagy hagyatékából be-haj\'sa.
A Pénzintézeti Központ által nyújtandó ez a rendkívüli hitel, amely kizárólag a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezeténél
levő lejárt adósságok könnyebb törlesztését célozza, nem befolyásolja a Pénzintézeti Központtól felvehető, úgynevezett rendes tisztviselői kölcsOn
ugyn igénybevételét.
A\' szövetkezet a szóban forgó, rendkívüli hitel iránt való kérelem beérkezése után az illető adós ellen folyamatba tett peres eljárást azonnal felfüggeszti, a kérvényt továbbítja a Pénzintézeti Központhoz és gondoskodik a rendkívüli hitel megszavazásáról, hogy azzal a tagnak a szövetkezetnél fennálló tartozása végleg elintézhető legyen. (B. ÉJ
— Vértes Lajos a Kamaraszínházhoz szerződött. Alapi Nándor, a budapesti Kamaraszínház uj igazgatója most állította össze színtársulatát. Tagjai sorába szerződtette Vértes Lajost, a pécii társulat volt színészét.
— Autóbusz a strandra 1 Minden nap, amikor az időjárás a fürdésre kedvező, autóbuiz Indul a Cenlrál elöl a Herkules-légiagyárnál megnyílt strandfürdőhöz. Egyszeri viteldíj 24 fillér, oda-vissza 40 fillér. Indulás kifelé \'/z3, 1/26 és 7 órakor.
V
ax adriai
konyha,
HOTEL CONTIBEHTAL
éi defModanraí \\
Kllür.iS
ABBAZIA
Riviéra legraodenubb, legkoofortiblllMbb txiUodJJa, Abbaxia lejpxebb taely<n?öKitür.iS a. o Appirtcmenlok IQrd6«xobW»J. a TennUx, gamjc*. a Tengeri filrdó a háxTwp.
1
ORION-RADIO
— Felrobbant a szódásüveg.
Tudósítónk Írja: CsOrgei László 17 éves keszthelyi lakos, a Hungária plncérlnasa a vasáinapi lovasmérkő-7és alkalmával a büffében foglalatoskodott. Kiszolgálás közben egy szódásüveg felrobbant a kezében s jobb alsókarját felszakította, egy eret is átvágott, ugy hogy kórházba kellett szállítani.
— Képkiállítás. Van szerencsénk városunk műpártoló közönségét ezúton értesíteni, hogy az országosan ismert, likvidálás alatt levő Solymosi képszalon Nagykanizsán, a Deák-tér 2. sz. alatti üzlethelyiségben rendezi meg szokásos nyárt képkldllt-tását kizárólag magyar festőművészek: Iványi Orünvvald, Kézdi Kovács, Olgyay, Komáromi Ka\'z, Olatter, Neogrády A, Ncogrády L., Juszkó, Viski, Kacziány, Náray, Bruck stb. már európai relációban is számottevő örökbecsű alkotásaiból. A felszámolásra való tekintettel, a klálli tott olajfestmények valósággal potom áron kerülnek elárusitásra, amiről az érdeklődók személyesen is meggyőződhetnek. A képkiállítás augusztus l-ig tart és reggel 8-tól esle 8-ig nyitva. Belépődíj nem lévén, bárki állal mindennemű vételkényszer nélkül tekinthető meg.
— Tanuljunk kozmetikát Egyel len hivatás sincs, amely ma jobban megfelelne a nőnek, mint a szépség-ápolónői foglalkozás. Természetesen csak abban az esetben jelent bizonyos lövőt ez a szakma, ha a kikép-
teljesen modern tudományos alapon történik. Igen lényeges, hogy ugy az összes szépséghiba klkeze-lési el|árások, valamint az összes klszépitési módszerekben a kiképiés nemcsak JTkéletes, hanem internacionális ir legyen, mert nem tudni sohasem, hogy a kenyérért való harc hova veti a koztnelikusnől Ezért alakult meg Wienben az első nemzetközi kozmetikai iskola, amely diploma ma világszerte el van ismerj}. Aki bővebb felvilágosítást akar, Írjon magyar nyelveu teljesen Ingyenes prospektusért erre a cimre: Direktion der Wiener Kosmetlkschule, Wien, I. Kitrnlnerstrasse 21.
— Bourette ruha a legelterjedtebb nyári viselet, mert higiénikus, jó. és nagyon olcsó. Selyemfényű bourette métere P 1-20 SchfllznéL
— A Hádió és FotoamatOr uj száma a nyári évszaknak megfelelten a toto-részre fektette a fősúlyt éa ezt oly gaz dag és érdekes tartalommal, oly szép kiállításban nyújtja, hogy totoszaklap-Jalnk között Is az első helyen áll. Nagy nyári pályázatával, melynek 6í dija tetemes erteket képvisel, általános érdeklődést fog kelteni (otoamatőretnk körében. A számos értékes szakolkk közül klemeljllk Kerny: Milyen fényképezi gépet vásároljunk? cikkét, mely ugy kezdő, mint haladó amatőrnek uthatga zltásul szolgálhat; a plllanatzár vizsgálata, a sztnazürők értéke, a stkülm, a fotómontázs és az előtiUencsékről szóló cikkek mellett ra állandó rovatok: Mit fotogratáljuuk, Sötétkamra, Potoamatőr-togáaok. Hogyan dolgoznak kiállító művészeink\'.\' gazdag tartalma rendkívül sok tanáccsal és lnlctattvávnl szolgál. Különösen kl kell azonban emelnünk a „Kezdők Iskolája" rovatot, melyben az eddig sehol meg uom Irt gyakorlnü tapasztalatoknak valóságos tárházát leli a kezdő amatőr. A rádtórészben egy 5—1 transzponáló készülék részletes leírása mellett különösen a dinamikus hangszóró házi készítéséről szóló cikket emeljük kl. F.gy kis week-end készüléken egy nagy, 4 lámpáa hordozható késsülék, valamint a Budapest 11. vételére alkalmas detectoros készülék egé-BZttl kl a konstruktív részt. A gyönyörűen kiállított, kettős szám minden újságárusnál, könyvkereskedőnél éa a kiadóhivatalban (Budapest Szervita-tér 3) kapható.
ZALAI KÖZLÖNY
1932. jullua 14.
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben lokozoitabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási melegei, akik légáteresztő „tropical" anyagból készült inget viselnek. Ez az anyag minden szinben kaphaló ScbOtznél.
— Ne álljunk fa alá, ha villámlik. Abonyl Sándor gulyás, drávafoki lakost e hó 9-én délután a Dunántúlon átvonuló vihar közben a villám egy magas tölgyfa tövében agyonsújtotta. A gulyás a nyájat terelte a faluba, amikor a vihar elérte. Abonyi, hogy meg ne ázzon, a tölgyfa alá állt és igy lett a villámcsapás áldozata.
Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kópsteln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.

SPORTÉLET
Magyar győzelmek Amerikában
Budapest, julius 13 A magyar olymplai úszók tegnap este Clevelandban versenyeztek. A 100 yardos úszásban Bárány 53 6 inp Idővel győzött House ellőtt, akinek Ideje 55 4 mpvolt. A 700 yardos
gyorsúszásban Halassy győzött 8 p 37 6 mp idővel, a 200 yardos előny-versenyben Mészöly 2 p 9.4 mp
alatt. A magyar vizipoló csapat egy kombinállal 6: 2 arányban győzőit le.
Felhívás
a levente futballistákhoz I
Felhívom a ieventeköteles és a válogatott keretben lévő labdarugókat, hogy a ma délután tartandó tréningen teljes számban jelenjenek meg. A tréning ulán állítom össze a vármegyei leventekupáérl Keszthelyen szereplő csapatot. Alsó felszerelési mindenki tartozik magával hozni. — SzOvetségt kapitány.
(Kollarlts Üézát) az NTE birkózó szakosztályának vezetőjét a Magyar Birkózó Szövetség nyugati kerületének alelnökévé választotta a Pécsett megtarlott közgyűlés.
RÁDIÓ-MŰSOR
Julius 14 (csütörtök)
Budr.p««t ».1S A ridH liálí"Vlntetl)é. uek hangversenye. Körben 9.J0 híreit. 11.10 Nemaerközl viz|tu6»iolg*lal II.IS A rádió iljuaágl félórája. \'2.U0 Déli ha-rangazó. Idójáraajeleniea. 1? 05 A Budapeat) Koncéit Szalonzenekar hangversenye. Köaben 1225 Hírek. 13.00 Idójeliéi. 14.45 Hírek. 16JXI Ifjúsági elóadáa. 16.43 ldó|el-idójáráa|clcutéa, hírek. 17.00 E. 17.26 Uray Margit niagytr nótáiul zongoráik. 18.00 E. lf.30 A IBudapcill Hangveraeny Zenekar bangvertenye. 20 00 E. 20.30 A Rádió Ele! retlvényhangveraenye. Utána kb 22X0 Idójelzéa. Hírek. Ma|d Jazz-ienekar.
A ignatt Bamk ásrlzs-árlslrsjal
VALUTÁK Angol (. 20-45-2085 Belga tr. 79-35-79 95 Caen k. 1696-17 06 Dint 10950-110-50 Dtnir 9*97-1009 Dollár 57050-573-50 Fraadaf. 22-30-22 50 Holl. 22990-23130 Zloty 63 95-64-45 Lel 3-4ti-3-56 Léva 4-06-4-19 Ura 28-95-29 25 Márka 135-70-136 60 Norvég 10020-101-20
Peseta ----•—
Sdblll. -■----•—
Svájdf. 110-70-111-40 Svéd k. 103 90-104 90
DEVIZÁK Amal. 23010-231 30 Belgrád 999-1009 Berlin 13580-13660 BrOaael 79-45-7995 Bukarest 3 43-351 Kopenh.l09-7(>l 10-50 London 20-25-2045
Madrid -•---•-
Milano 2905-2925 Newy. 571-00-574110 Oszló 10040-10I2U Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 408-419 Slockh. 104 10-104 ÍJO Varaó 6405-64-45
Wien -•-■-
Zürich 11080-ILI\'40
Wien dearlng árfolyama : 80X54
Közgazdaság
Kouzeivált csemegeszőlő értékesítés szövetkezeti alapon
Kaposvár, Julius 13
Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara „Szőlő-, borgazdasági és gyümölcstermelés! szakosztálya" julius havi értekezletén a súlyos értékesítési gondokkal küzdő szőlőt termelő gazdák érdekelnek védelmére foglalkozott a szabadalmaztatott Bernhardt-fé\'e csemegeszőlő konzerválás! eljárásnak szövetkezeti alapon történő kihasználásával.
A szakosztály elölt Kasza Dezső volt sörgyári igazgató Ismertette a szabadalom tulajdonosainak megbízásából a konzerválás! eljárást és körvonalazta lervezetét, amely rövid összefoglalásban a kővetkező:
Az OMOE tavaszi tenyészállat és gépkiállításán bemutatott és ott meg ■ kósloltatotl szőlő igazolta azt, hogy a Bemhardt-féle eljárással eltett szőlő az eltevés utá\' 6 hónapra üde, friss és olyan jóízű volt, mintha akkor szakították volna azl a tőkéről. — Akkor, amikor ez a nagy kérdés így megoldást nyert, a szabadalom tulajdonosainak és a szőlősgazdáknak csak az sz egy közös céljuk lehel, hogy ezi a szölókonzerválásl eljárást kellő körültekintéssel ugy szervezzék meg, hogy az segítséget, uj, biztos értekesitési lehetőséget jelentsen a szőlői termelő gazdaságoknak. Az éitékesitési szervezkedés cssk a szövetkezeti forma lehel I Szövetkezeti alapon biztosítani lehel a szőlősgazdáknak a helyszínen szőlőjükben átvéve 22 fillért elérő árt szőlőjükért kg-kénl. Ez csak durva számítással 44 filléres borárnak felelne meg, ami ma a jobb minőségű bor árának éppen kétszerese
A szövetkezeti szölőértékesltésl szervezkedés az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamara területén akként valósul meg, hogy a belépő tagok 250 pengős üzletrészt legyeznek és 15 q szőlőt adnak konzerválás! célra. Az atadott szőlőt a szövetkezet 22 filléres árban veszi át természetbeni üzletrészként s ugy ennek értéke, mint a befizetett 250 pengő üzletrész ulán a szövetkezet Igazgatósága állal megállapított összegű haszon-részesedést fizet a szövetkezet.
(—) A gazduvédelml rendelet Ismertetése. Kevés kormányintézkedést előzőit meg olyan széleskörű érdeklődés országszerte, mint a most megjelent g.tzdavédelml rendelet. A gazdavédelem nemcsak a gazdákat, hanem a kereskedőket, iparosokat, bankokat, általában mindazokat érdekli, akik a mezőgazdasággal bármiféle vonatkozásban állanak. A gazdavédelmi rendelet a mezőgazdák egyes kategóriáira bizonyos kíméletet állapit meg és kedvezményeket biztosit részükre a peres és végrehajtási eljárás terén. A jogi rendelkezések szonban a jog annyi különböző területére nyúlnak be, hogy a rendeletet laikus ember nehezen értheti meg. Szükséges volt tehát a rendelet anyagát nem szakemberek által könnyen megérthető módon feldolgozni. Ezi a munkát végezte el dr. Krltger Aladár országgyűlési képviselő ,A gazdavédelml rendelet Ismertetése" elmü füzetben. Krflger részt vett a rendelet megszövegezésében és a megelőző tanácskozásokon is, a leghivatottabb volt tehát a népszerű ismertetés megírására. A munkál Ízléses zsebkiadás formájában a Pallas részvénytársaság nyomdája állította ki. Ára 50 fillér, kapható minden könyvkereskedésben.
térte*
Pária 20 lS\'/í, London 18 251,2, Ncwyork
013-50. Brllss-I .\'IVn, Milano 26-18,
Madrid 41-20, Amsterdam 206 65, Berlin
121 80, Wien • , Szófia 3-72, Prága
15 19, Varsó 57-45, Budapeat —•-, Belgrád , Bukarest 3-06.
fwHéaytéz*4a
Az árak változatlanok
Bura tlszav. 77-í-s 13 00-13-3(1, 78-as 13 00 13-20, 79 es 13-15-13-50. 80-as 13-25-1360, dunánt. 77-ea 1275-1310, 78-as 1285-1320. 7Ö-» 13 00 1340, 80-aa 13-10—13-50. rozs 1140-11-50, tak. árpa (ul) 12tX>- 1250, zab 14-50-14-75. tengeri 11.18-95-19-10, korpa 1200—12-20.
Mtnfcár
Felhajtás 1351, eladatlan 261. - Elsőrendű I I4-Í-I6, szedeti 1-04-108, tze-delt közén 092— 096, könnyll 0-7-i l>84, l-ső rendű öreg 096-1 00, ll-od rcndll öreg 0-70 -080, angol aüldö I 0-95-I-00, szalonna nagyban 1-36—l -JO, zalr 1\'53—
huB 1-16
lágy\' ■
lélserléc !-32—148.
KUája: BéfaaUÜfyMfo ii tafkiaái Tálbüat, üankmiaáiL.
Felelős kiadó: Z»l»l Károt*.
hii miiS ii lililaai IfamfcaijM i an
APBÓffTBPETÉSEK
FaaeHbatoi-ek és kosarak készítése, Javítása, nádizékfonJl Illésnél, l-öul 4. 3039
Ui!>\'««or.i> betótlea üveg M«*rAl«a Araaaith kasávhaia kapható l«„ul-awtblaaia,. 2759
tpHaaa Mját otthont, fel nem
mondható hoaszulejáratu kainatnieulea köl-ca ónból. — Felvilágosítás Szántó, Sugárul 6. 2Í64
Árpa, igen azép uradalmi, hizlalni Jobb, mint a tengeri, Igen olcaón kapható, ugyazlnlén zab, tengeri és egyéb. Szerecz, telelőn 330. 3295
Magányos wlllaa Balatonmirla lürdón, 2 szobából álló, ftlrdöazezonra kiadó. Cím
■alalamiárláo, vízpartján villa. 2 szoba verandával eladó éa auguazlus 1-élöl kiadó 2 részben la. Clm a kiadóban 18
Bar teljesen uj SHngl-léle keroathuioa arai eladó. Clm a kiadóban. 3306
A Icgsulyosabb niegbelcüedéfi-k rendszerint a megjelöli helyeken fordulnak clö. Viffifánon mm •mátitésáirai
Köztudomású, hogy az emésztő szervek megbetegedése tegyöngili a többi szerveket: WkéUtsa aai4azfáa> biztosíthat, ha regedet vizet Iszik
368/1932! !ki. szám.
Versenytárgyalási h kdeiéi.
A nagykanlzsav Hortíiy Miklós városi közkórház nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdet:
I. a kórház 193Í. szeptember 1-től 1933. május 31-ig felmerülő tüzelőanyagának (szén, koksz, biikerl) Nagykanizsa vasútállomásról a kórház raktárába történő befuvarozására.
II Nyilvános szóbeli versenytárgyalást hirdet a kórtláz tKVtól 110 ölig felmerülő tüzifaszllkségleténrk telfürészelésére és felaprilására.
A tüzelőanyag befuvarozására az az ajánlatokat 1932. julius 2S-én déli 12 óráig; kell a kórházhoz beküldeni, ezen időn tul érkezett ajánlatok nem lesznek figyelembe véve.
A tűzifa telfürészelésére a szóbeli versenytárgyalás 1932. julius 25 én 12 óra 30 perckor lesz megtartva.
Szállítás! ts munkafeltételek a kórháznál megtekinthetők.
Nagykanizsa, 1932. |ullilS ll-én.
Horthy Mikién várni Mikörkt* na Iifrkaiissa
I) ::j r.sto\'.u l\'ivéltetu vr-i-tetú ós puhatescu «C kártevők • \\/ ellen
mm. HiriKii és nfií
permetezéséhez:
l\'/«-löl

15 30 100 A10
Ara: 3 llr.
- 30 , «
. 100 . 5 í
n 200 , la
.400. -S
IPIIUka l.mtflriak)
Beszerezhető
26 lill 130 „ 260 , 490 , 960 ,
Oraug Jéaaef cégnél
ErzsékaVtár 10. (Aklrtaág ■aliatt)
Okvetlen szereltessen fel
antennájára
villámhárítót,
hogy most a nyári zivatarok alkalmával megóvja rádióját és lakását a villámcsapásoktól.
Telefunken villámhárítót
8"— pengőért szerel fel
Szabó Antal
rádió és sportíizlete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: ZaJai Károly).
72, évíolytu\' 158 *iá<ta
Nagyka«i*ttti H0S2. Julliu H5, péntek
Ara H MUér
ZALAI KÖZLÖNY
sjuktsitóeég kiadóhivatal; Póni 5. mám. KessUielyl fiókkladóhlvatal: KoTOtli-ntca 31
fOLlTIKtl NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barhaa-lts íL»]o»
Etóítietésl in: űgy Mm k pengd 80 fillért Szerkesatóségl és kiadóhivatalt leJefon: 78. m
á magyar gyümölcs
Irta: 8ÁRKÖZY VIKTOIi
A pár éve folyamaiban lévő megmozdulás kapcsán mind nagyobb és nagyobb mértékben látjuk azt a törekvés\'. hogy a gyümölcstermelést fejlesszük s megingott üzemi berendezkedésünkben olyan változtatást eszközöljünk, mely a búzatermelésre és állattartásra bazirozoít gazdálkodásunk mai rossz eredményét némi-kép megjavítja.
Az első lépések, melyek ebben az irányban történtek, bár nem nélkülözik a terv- és célszerűséget, azonban szerény nézetem szerint a kérdés gyökeres megoldására mégsem elégségesek.
A gyümölcstermelés fejlesztésének előmozdítására irányuló akciók 19-i\'onása az ujabb létesítések tervszerű éj szakszerű keresztülvitele, egysé ges tajták nagyobb mértékű, vidékenként való elterjesztése.
f.i az akció, ha szabad magamat így kifejeznem, a jövő zenéje és kétségtelenül értékes munkásság, melynek eredmény?. 8- 10 év alatt lokozottab mértékben meglesi, azonban a mai viszonyok közölt még nem elégséges arra, hogy a nemzetek versenyében helyünket ineg-íalílhassuk.
Ha körülnézünk Európa piacán, lem akarom azt tnondani, hogy a magyar gyümölcsnél ízre, zamatra jobb gyümölcsöt tud a külföld piacra hozni, azt azonban feltétlenül el kell Ismernünk, hogy hibátlanság, fajta-egyöntetűség és formásság tekintetében ma még legalább 80 százalékkal szebb, tetszetősebb gyümölcsöt tud a külföld az európai piacokra hozni. Ujabban az amerikai és ausztráliai gyümöicsszállitmányo-kon kívül nagy tért hódítanak Európa nyugatán az olasz küldemények.
Ha körülnézünk kissé s figyelemmel kísérjük a hivatkozott piacokra kerülő gyümölcs minőségét, azt a megállapítást kel! tennünk, hogy az a már említett köv. tclinényeknek megtelel, ízléses csomagolásban, egyöntetű minőségben, féreg- és hetegségmenteseu keiül ugy a fogyasztó asztalára.
Magyarország a külföldi nagy szállítók mellett elenyészően csekély termclvénnye! tud az európai piacokon megjelenni, sőt még hazai szükségletét sem tudja annyira fedezi:!, h°Ky ne lenne kifogástalan minőségű gyümölcsnek külföldről való behozatalára ráutalva.
Az oka ennek a jelenségnek nem KylhnölcsUnk izének, zamatosságá-"ak hiánya, hanem a minőség, mert nem termelünk ma még olyan minőségű gyümölcsöt nagyobb mértékben, mely kifogástalanság tekintetében a tengerentúli szállítók árujával kiillhatná a versenyt. A gyümöcs-kártevők elleni védekezést fokozot-jabb mértékben kell végrehajtanunk, ha azt akarjuk, hogy kifogástalán, Piacképes árut tudjunk előállítani. Lsakhögy a mi termelőink nem "csudtak fel még abból a lethargiá-\'\'ől, melybe őket a fatalitás ringatta,
másrészt a hatóságok, a földművelésügyi kormány még nem nyúllak azokhoz az eszközökhöz, melyeket a nemzeti termelés érdekéhen igénybevenni a törvény részükre biztosit.
A magyar gazda tudja és tudta, hogy ha jó szőlőtermést akar elérni, akkor a perouospora és mondjuk a philoxera ellen is védekeznie kellett. Arra azonban senki sem gondolt egészen az ujabb időkig, hogy ha jó minőségű, kifogástalan gyümölcsöt akarunk termelni, akkor a milliószámra fellépett állati, főleg pedig növényi (gomba) kártevők ellen fel kell vennünk a harcot!
Az 1894. évi XII, törvénycikk bár intézkedik abban a tekintetben, hogy a mezőgazdaságra káros állatok és növények irtassanak, azonban egy részt megfelelő szervezet hiányában, másrészt mert annak a régi törvénynek szakaszai nem rendelkeznek
minden, az ujabb időben nyakunkba szakadt baj elhárítása iránt, a meglevő hasznos rendelkezések sem hajtattak végre ugy, ahogy azt a termelés mai érdeke megkívánná.
Mivel ujabban egy rendkívül veszedelmes kártevőt hurcollak be: a St. Jósé, vagy kaliforniai paizs-tetüt, ennek következtében a földművelésügyi kormánynak olyan Intézkedéseket kelleti tenni, mely ezen, gyümölcstermelésünket végveszéllyel fenyegető kártevő radikális kiirtására alkalmas.
A kaliforniai paizstetlt ellen a védekezést országos érdekből fel kellett venni s minthogy ennek leghathatósabb iitása a téli permetezés, mely viszont SO százalékban védelmet nyujt a gyümölcskárlevők többi fajtái ellen is, az a gondolat lép önkéntelenül Is előtérbe, nem látná-e szükségesnek a földművelésügyi kor-
mány az 1894. évi XII. törvénycikk 58. jvában foglalt felhatalmazás alapján rendeletet bocsátani kl abban a tekintetben, hogy a téli védekezés a gyümölcsösökben mindenütt végrehajtassák VI
Bár nehéz ennek a kérdésnek a megoldása, nehéz a keresztülvitel ellenőrzése, de ugy vélem, hogy megfelelő elgondolással ezt a kérdést is meg lehet oldani s ha szükséges, hatósági beavatkozással a védekezést is keresztül lehet vinni, végre lehet hajtani. Ha azután megfelelő megértéssel, kellő magyarázattal és ami a fő. megfelelő olcsón lesz ez a munkálat végrehajtva, akkoi nemcsak a veszedelmes kártevők pusztítása, Illetve gyérítése lesz megfelelő, hanem az elért és tapasztalt eredmény alapján a termelők iuaguk rájönnek arra a helyes útra, melyei a termelés érdekében követrilők keli.

Magyarország ls a lausannei JegysBÖUöwtyv elvett Követelt a maga s^dtúdra
Budapest, Jullus 14 (Éjszakai telefonjelentés) Az egy-üégetpárl ülést tartott csütörtökön este, amelyen Walkó Lajos külügyminiszter beszámolt a lausannei konferencia eredményeiről. Ismertette,
hogy a jegyzőkönyv 3. szakasza értelmében a magyar fizetések december 15-ig függőben maradnak. Hangoztatta, hogy a magyar kormány azt az álláspontot foglalja el az októberi konferencián, hogy a
mai helyzetben velünk szemben is kövessék azt iá eljárást, amelyet a lausannei jegyzőkönyvbe foglalt deklaráció i jövőben követendőnek jelöl meg.

8záxeiep főnyi tömeg kitérte utolaé tatjára Bata Tamást és pilótáját
Bűnügyi rejtéllyé bonyolódott Bata halálos repülőkatasztrófája?
Budapest, Jullus 14 Prágában még mindig tartja magát az a hir, hogy Bata Tamás Öngyilkosságot kBvttetl tl. Azt is állítják, hogy a pilóta fején golyó okozta sérüiések Is voltak, Bata agyonlőtte volna a pilótát és azután következett volna be a lezuhanás. A biztosító intézetek sürgetik a bűnügy nyomozását. Bata Tamás életbiztosítása 20 millió cseh koronára szól.
Prága, Jullus 14 A Cseh Távirati Iroda jelenti: A külföldi sajtóban az a hir látott nap-
világot, hogy a boncolás Braulsek pilóta holttestén nem csak a lezuhanástól eredő sérüléseket találtak, hanem lövés nyomát is megállapították. Ezzei ü liinel szemben azok az orvosok, akik Bata Tamás és Brautsek pilóta holttestét megvizsgálták és felboncolták, kijelentették, hogy sein egyiken, sem a másikon az esés következményein kívül más külsirelml nyomok nem voltak.
ZIIq. juliua 14 (Éjszakai telefonjelentés) Csütörtökön délután ugy Batát, mint a sze-
rencsétlenül járt pilótája; százezer főnyi tömeg rászvéte mellett temeliék el. A temetésen a koimány képviselője, valamint a cseh Ipar ég ke retkedelem reprezentánsai is meg jelentek a Bata-gyár munkáséival együtt.
A gyár udvarán felravatalozott koporsók előtt először Bata fivére mondott búcsúztatót, mnjd a gyári szirénák bugása közben megindult a végeláthatatlan gyászmenet az erdei temető felé.
Lausanne második nagy szenzációja: a titkos angol-francia szerződés
Anglia Németországot is csatlakozásra szólította fel — Az olasz kormány szívesen csatlakozik a nagyhatalmi szövetségbe — Az óvatos németek még uem foglaltak állást — Feltámadt a nagyhatalmak szövetsége — Európa frontja Amerika ellen?
Budapest, Jullus 14 | ződés jött létre, s Németországot,
Ma reggelre vált ismeretessé Lausanne másik nagy szenzációja: az angol-francia megállapodás amely éppen olyan nagyjelentéségü politikai etemény, mint a lautannel szerződés.
lierrlot és MacDonald közölt gazdaslgi, kereskedelmi és politikai kopperációra vonatkozó titkos sier-
Oliszországot és Belgiumot felszólították ciatlakozásra. Az antant-kordiái létrejöttét Párisban Herriot, az angol alsóházban pedig Sir John Simon külügyminiszter jelentették be.
liórna, jullus 14 Az angol külügyminiszter tegnap magához kérette Olaszország londoni
követét és tájékoztatta arról a nyilatkozati ól, amely helyénvalónak látja, hogy az európai nagyhatalmak abban a barátságos szellemben, amelyben LauBanneban a megállapodásokat megkötötték, továbbra Is éljenek a legfontosabb aktuális nemzetközi problémák felelil aktív és barátságos eszmecserék eszközével.
ZALAI KÖZtÖNV

Olaszorsjég londoni követe utasítási kapott annak közlésére hogy at olasz kormány nagyon ssivesen csatlakozik a brill kormánynak európai konsiilirtiv megállapodásokra irányuld kexdeményezéséhet.
HeHlu, Juliul) 14 Az angol-francia „bizalmi meg-állapodát" szövegét átnyújtották Londonban a némeí nagykövelne* ét egyúttal azt a felszólítást intézték Németországhoz. hogy csatlakozzék a szerződéshez.
Némeioraiáfr végleges állásfoglalás* ex ilgybtis ceeif akkor válik lehetővé. ha berlini illetéke* körök kezében vau már a szerződén ponton szövege Ugy látszik Anglia most szélesebb alapokra akarja fektetni b politikai kérdéseknek srt « egész komplexumát, mely már L?u-sanneban U jelentős szerepet játszott.
tterllD, Jullua U
Beavatott politikai körök szerint Németország óvakodni fog minden lépéstől mindaddig, amíg tel|esen nem tlszlázódlk, hogy voltaképpen milyen célok és szándékok rejlenek a titokban megkötött angol-francia szerződéi mögött.
Különösnek találják német politikai körökben, hogy Lsusannebari főleg francia részről állandóan hevesen tiltakoztak a politikai kérdések felvetése ellen és titokban ugyanakkor egy messzehaló Jelentőségű politikai szerződést készítettek eli és kötöttek meg.
Newjrork, Jullus 14 Kongresszusi körökben az euiópai „entente cordlele* hírét tartózkodással és bizalmatlansággal Ingadták.
A Hearst-sajtó valósággal tajtékzik a dühtől a francia-angol bizalmas megegyezés híre miatt. Hearsl lapjai kijelentik, hogy Lausanneban hamis kártyázás folyt. Az entente helyreállítása maradéktalanul bizonyltja, hogy Európa frontot alakított Amerika ellen. Hearst vádat emel Hoovei ellen, hogy Olbson és Davis utján 1 biztatta MacDonaldol Európa adósságainak csökkentése érdekében.
Az Mlamdepaitement — mondja — eltitkolja az amerikai közvélemény elől azt a tényt, hogy ez a titkos tanácskozás lefolyt
Borzalmas tűzvész pusztított Con«e?-Izland(m
London, Jullua 14 Borzalmas tüzkataszlrófa történt Conney-lslandban, Newyork kiránduló negyedében. A ttlz a pátion tört ki és percek alatt elharapózott. A kirándulók több száz autójára Is átterjedt a tűz és a benzintartályok felrobbanása fokozta a tüzkatasztrófa borzalmasságál. Mintegy 5000 ember sebesült meg a tűzvésztől, nagyon sok ház leégett. Az anyagi kár több mint 5 millió dollár.
magánbetegek és különszobák kérdésének uj szabályozása a kanizsai kórházban
A város visszakérte a megyétől a kórház! szabályrendeletet
Nagykantzna, Juliim 14 Röviden szóvá lettük már mi is azt a iniuiczteri rendelkezést., amely a kórházi orvosoknak megengedi, hogy bizonyos számú beteg-szobákban u kórházban kezelhetik magán-betegeiket. A polgár mester az uj rendelkezésre és egyebekre való H-kinletiel, vlsszakér.e a vármegyétől az ott letárgyalását váró módosított nagykanizsai kói hszszabályrendelelef, hogy azt az uj miniszteri rendelkezésnek megfelelően módosítsák, illetve a kórházi főorvosok által osztályaikon külön8zobákb*n kezelt magán-betegek kérdéséi rendezzék.
Az uj kormányrendelet szerint ugyanis a kórházban lehelnek magán• betegek Is, az osztályfőorvosok beteget. Régebbsn ez nem volt megengedve, de ezért a gyakorlatban mégis felvettek magánbetegeket a
kórházba. Az uj miniszteri rendétet ezt a gyakorlatot szentesin.
A kórházfenntartóM hámi ennek a kérdésnek a nzabályo:ása, amennyiben külön szobákat kell az oszlály-főorvosnak erre a célra rendelkezésre bocsájlanl annak magánbetegei részére. Akt ezt igénybe veszi, annak a különszoba és kötszerek (anyag) felszámításán kívül, az előzetes megállapodás szerint külön orvosi honoráriumot ls keli fizetnie. Természetesen a kórházi betegek előtt nem lehet elzárni azt a lehetőséget, hogy különszobál vehessenek igénybe kü lön orvosi tiszteletdíjak fizetése nélkül.
Az uj kórhizi szabályrendelet módosítását dr. Novai Imre tanácsnok, a kórbáitlgyek előadója végzi.
A fenti kérdésen kívül természetesen a töbn, a mulí alkalommal vitatott kérdés Is módosltí* alá keríti
Érdekes fordulat várható a lovászi gyújtogatás ügyében
A rejtélyt* gyajtogatát ügyében megindult a vizsgálat
Kcrkimientmlklós, Jullus 14 Megirluk, hogy > kir. törvényszék szabadlábra helyezte Csóra József é» Szabó Qábor lovászi földműveseket, akiket Csóra Józsefné vallomása alapján a csendőrség őrizetbe vett. A nyomozás megállapította a vallomásokból, hogy Szabó Qábor gazda, Csóráék közvetlen szomszédja valóban azt a kijelentés! tette, hogy „lehetne elpusztítani azt a rozoga Alizol " Csóra József, amikor n felesége kijelentette, hogy fel kellene gyújtani r< házal, nem tiltakozott ex ellen, hanem olyan választ adott, ami inkább biztatásnak volt vehet!). De különben is Csóráék a nyomozás adatai szerint adósak voltak és sok minden amellett szól, hogy a gyújtogatás voltaképen azért történt, hogy a biztosítási összeget megkaphassák. Sok egyéb momenlum is van még, amit a bünügyi hatóságoknak figyelembe íiellett venniük,
de ami a nyilvánosság elé a nyomozás érdekében még nem kívánkozik, amelyek indokolttá tették az ügyészség indítványát
A kerkaszenlmiklósi csendőrség azért tovább folytai) í ebben sz ügyben a kihallgatásokat és ahogy c faluban beszélik, rövidesen igen érdekes fordulat várható a kompli-kálódó bOnügybeu.
Csóra Józsefné valóságos önfeláldozással mindent magára vállai, ellentétben férjével, nbl bevallotta, hogy felesége elmondta neki a \'üi után, hogy ö gyújtogatott és tiki másokat is igyekezett bemártani kihallgatása kapcsán,- megnyugodott letartóztatásába, ugy, hogy llgyéntó föiárgyalásálg fogva mariit.
A lovászi gyújtogatás ügye a vizsgálat befejezése utár: valószínűleg még a nyár folyamán a l törvényszék szüneti tanácsa elé fog ke rülni.

Fogházra ítéltek egy zalai templom-fosztogatót,
aki elfogatása után, kezén « bilincsekkel, megszökött
Pécs, Jullus U
Hazatért orosz hadifogoly
Budapest, jullus 14 Raskó András nyíregyházai cipészmester 18 évi orosz fogság után orosz feleségével és 3 gyermekével hazaérkezett.
Tamás István zalamegyei azüle-tésü, CBObokapumtsi napszámos a mult hónapban munkát ment keresni. Így jutott el BűkkOedre, ahol bement a katolikus templomba. A templomban senki sem tartózkodott, a sekrestye is nyilva volt, igy Tamás sebtében összekapkodott néhány stólát, feszületet, Imakönyvet és egyéb kegyszereket és a zsákmánnyal megszökött a faluból. Ulközben azonban még egy őrizetlenül hagyott kapát és kaszát is ellulajrfpnltott. A bükkösdi plébános feljelentésére a csendőrség elfogta Tamás Istvánt, de a kezén bilincsekkel megszökött. Dencsháza határában Tamás megkérte Gruber István dencsházai föld-
művest, hogy szabadítsa meg a bilincsektől. Ez meg is történt, Tamás szabadsága nem tartott sokáig, mert a csendőrök elfogták és bekísérték Pécsre. A tolvaj most került a pécsi törvényszék elé Órabér Istvánnal egyetemben. A Jóhiszemű Qiuber ellen az ügyész el-elejtette a vádat, Tamással szemben azonban lenntartotta. A biró kétrendbeli lopásban mondotta ki bűnösnek a templomfosztogalót és ezért 5 hónapi fogházra ítélte.
Nagy lakomára érdekes társaság gyűlt össze. Az asztalfőn Mi u 1 tatalom, jobbfán az Értelem, balján a Ravaszság foglalt helvel Az Érte lem mellelI sorakoztak s Kitartok. Hűség, Bátorság, Hála, Kilátás és Emlékezés A Ravaszságtól lefeli helyezkedtek el egymás mellett n Harag, Szenvedély, Hiúság, Irigység, Káröröm; az asztal legvégén (llt egymás mellett a Jósáig is Szeretel. Pezsgőzés közi nagy vita fotyI szereplésük fontosságáról. A Hatalom, biztonsága érzetében, fölényesen ke zelte a többieket: átlátott rajta ai Értelem és finoman megjegyzé:
— Ha én nem világítanék az ész fényszórójával, ml lenne veled, ó Halalom ? 1
Mtre gúnyosan jegyzi meg v. Ravaszság:
— S ml történnék, ha kátyúba került kocsitoka! olykor-olykor ér: nem segíteném ki?
S rlposítiroz <i Kitartás.
— Ml/Klen vívmányotok rövid életű, mini a libella, — néliütem!
Hangoskodik Q Bátorság:
— Minden semmivé lest, fia előbb én Htm győzömvfe a káttérben ólálkodó Gyávaságot!
A Bátorság udvariasan belekap csalja a vitába a mellette Hallgatagon Illő Hűségei és megkérd! véleményét. Ét szól a Hűség:
— Az én szerepem rendesen csak egyoldalú i rzéri sokszor meddő és rövid élelll.
Maki folytat]:: a síükstavu Hála az elölte szóló gondolatmenetét:
— Aí én földi működésem hasonló a Sledhez, azon különbséggel, hogy vsak azok köveinek, kiknek szivében már uűlelésilkkor ti vagyok hintve. E\'tk rtzláií akadtak ellen Is veltm maradnak halálok órájáig, bérmlnt ráfizetnek h felenlétemre
Erre azonban már szót uttel tn Emlékezés Is, mondván:
Belőlem és dltálam élsz te, kedves Hála; ha én nem tartanám állandóan ébren as emberiségei, nél I tilem te már rég kivesztél wina I Szerényen iegyzé meg erre a Belátás:
-— Kedvei Hűség, szépséges Hála, hányszor sántítottatok már ti az én mankóm ,léikül I
Az ő halk hangié azonban már elveszett a baloldalon Illők tajongá sában, azok a perjtgő hatása alatt össze-vissza kiabállak s egymást harsogták tul a vita hevében. Ltg-, hangcsabb volt a Harag s ar I asztalra csapva kiáltottc. • | — Mi lenne. >m én nem asztl\'"Mrií egymásra őket?
— Nono I — erősködik a Szenvedély — a legfontosabb, hagy in kavarjam jeba íegiökéteieseb? tiefl hitt ember gépezetét.
Sipog hozzá a t/lusag:
— Minden stagnálna, ha az in vásáromon nem kapkodnának olcsó vásárfia is tündöklő szappanbuborék után 1
— Stagnálna akkor ls, -•- sziszeg
= Bútorvásárlás — nem gond 1
Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Hívnak a hűsítő habok, — gondoskodjunk fűrdőruházatunkról
és válasszunk illó színeket még
QnkhOz ;öneny-
ben Is. ScQUtxélt kirakatában megtaláljuk mindig a legújabb mintázatú frottier anyagokat.
1932. |ul(m \'.6.
ZALAI KÖZLÖNY
az Irigység — ha én állandóan nem fülenék egy
egy titkos rejtett kis kazánt,
melynek kezeléséhez csak (n értek. Es kacag a Káröröm: — S ml lenne, ha tőlem nem félnének f Bizony, nélkülünk átadhatná a Hatalom helyét az Unalomnak, aki pedig még csak meghívót sem kapóit mai estélyünkre...
Az asztal végén szerényen, hallgatagon ült a jóság és Szeretet, őket a vita nem érdekelte, különös világosság fénylelt fejtik felett, kis láncon elrejtve őrizték ők ketten az élet kulcsát, mellyel örök Időktől fogva, fáradhatatlanul egyengetik az ellentétes Indulatok szövevényes munkáját. Ahol ők összefogva dolgainak, elérkezik az emberi sors rendeltetésének magasabb beteljesedéséhez. vitéz Bókey Bttint
Több évi raboskodás után szabadlábra kerültek Szemző István, Relch Béla és Róth Béla
Nagykanizsa, Jullun 14 Emlékezetes Nagykanizsán Szemző litván városi adóhivatali lisztvlseló esele, a keidhez juttatott adópénzekkel kapcsolatban. Szemzfi súlyosan megbűnhődött cselekményelért, 3 évi legyházra Ítélték, melynek kitöltésére Vácra utalták. Szemzó István a váci fegyházban kifogástalanul viselkedett és a mull napokban szabadult, hogy uj életet kezdjen.
Ugyancsak Vácoit töltötte ki büntetését Róth Béla fiatal nagykanizsai kereskedősegéd, aki akkor beszél-letelt sokat magáról, amikor egy este Klrschner Mór nagykereskedőt saját házában le akarta ütni. Róttiot az eset után elítélték, de ugylátszlk a büntetés sem javította meg, mert rövidesen Ismét a törvényszák elé került lopások miatt és újból két éven felüli fegyházat kapott. Róth Béla büntetése most járt le és öt is szabadlábra helyezték. Már el is hagyla a váci fegyházat.
A harmadik Relch Béla nagykanizsai métzárossegíd, aki az egyik korcsmában leakarta szúrni a feleségé\'. Az asszony rendkívül tulyos sérüléseket szenvedett él valóságos csodája az orvosi tudománynak, hogy sikerült öt az életnek megmenteni, Cselekményéért három évi fegyházat kapott, aminek kitöltésére a sopronkőhidai fegyházba szállították. Relch ugy látszik megjuhászodott a szigor és fegyelem alatt, mert sosem volt ellene panasz és igy még büntetésének kitöltése előtt feltételesen szabadlábra helyezték.
Mindhárman megbűnhődtek a múltért, amely lezárult mögöttük és most uj életet próbálnak kezdeni a társadalomban. A bűnhődés és engesztelés után a társadalom bocsá-nstajár ki számukra.
HegkUánál, náthaláznál, mandula-lobnál, torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknál és szaggatásnál ■ naponta egy fél pohár természetes .Pereic lóuef" keserűvíz rendes gyomor- és bélmüködést biztosit. Egyetemi orvostanárok véleménye szerint a Ferenc József viz hatása gyors, kellemes és megbízható. A Ferenc lósiei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszer-Uzletekben kapható.
Az édesanya és a nevelőszülők harca egy másféléves gyermekért
Még az elmúlt év nyarán történt, hogy Davidovlcs Lajos nagykanizsai lakos kérésére kisfiát az akkor még alig néhányhónapo- Davidovlcs Oyulál elvették édesanyjától, aki akkor Budapestre utazott és elhelyezték a Stefánia nagykanizsai bölcsődéjében. A Stefánia ősszel ugyancsak az apa kérésére kiadta a csecsemőt Davidovics sógorának, Blaskovlcs József kiskanizsai vasuli munkásnak.
Az anya Budapesten volt, az apa benn feküdt a kórházban és igy a kicsit Blaskovlcsék nevelték.
A nevelőszülők nagyon megszerelték a csöppséget, akitői a világ minden kincséért sem válnának meg.
Szerdán megérkezett Nagykanizsára a kisfiú édesanyja, aki magával akarta vinni gyermekét Budapestre. Annakidején az apa kívánságára épp azért vették el az anyától a gyermeket, mert az asszony úgysem tudta volna biztosítani a kisfiú fölnevelését, miután maga is nehezen keresi meg a kenyerét. Davldovicsné ugy látszik most jobb helyzetbe került és ezért akarta magával vinni a fiát, azonban mivel tudta, hogy a nevelőszülők úgysem adják ki neki, mielőtt kiment volna
Kiskanizsára, felment a rendőrségre, ahonnan egy rendőrt kért inaga-mellé, hogy elhozhassa a gyermeket.
Davidovicsné és a rendőr a késő délutáni órákban mentek ki Blaskovlcsék kiskanizsai lakására, ahol a nevelőszülők fájó szívvel, de odaadták a kisfiút.
A nevelőszülők sehogysem tudtak belenyugodni a gyermek elvesztésébe és ezért a késő esti órákban minden követ megmozgattak, hogy visszakaphassák a kis Gyulát. Utánjárásuk sikerrel is Járt, mert az árvaszék felhatalmazást adott a kanizsai rendőrségnek, hogy akadályozza meg Davidovics Lajosné elutazását. Az árvaszék az Ugy kivizsgálásáig elrendelte ugy a kisfiúnak, mint édesanyjának a Stefániában való elhelyezését.
Davidovlcs Lajosné már épp fel akart szállani kisfiával szerdán éjjel a budapesti személyvonatra, amikor megjelent egy rendőr és értesítette az asszonyt az árvaszék végzéséről.
Davidovicsné a kisfiával együtt bement a Stefániába, ahol most érthető nyugtalansággal várja, hogy megkap|a-e, vagy ismét elveszik tőle a gyermekét.
Németországban legkeresettebb csemege a magyar gyümölcs
A legnagyobb berlini gytimőlcsimportőr érdeket nyilatkozata a „Zalai Közlöny" i
Abbazta, Junius végén (COPYRIGHT) Néhány nap óta Abbazlában tartózkodik Németország legtekintélye sebb gyümölcs- és zöldségkereskedője, Rudnlk Mtksáné. Cége harminc esztendőnél hosszabb idő óta vezető szerepet játszik Berlinben és Rud-nikné gyümölcs- és fözcMkügyekben hites szakértője a legfelsőbb német törvényszéknek. Az évi forgalma többezer vagonra rug és nincsen a világnak gyümölcstermő vidéke, ahonnan hajókon és vagonokban ne szállítanának neki gyümölcsöt. Maga meséli, hogy naponkint száz mázsa banánt, négyszáz láda ananászt, ősszel egy, néha kél vagon magyar szőlőt, rengeteg dinnyét, almát, sárgabarackot, hólyagos meggyet és zöldpaprikát árul. Egyike azoknak a pioníroknak, akik névtelenül lesznek szolgálatot a magyar termelésnek és kereskedelemnek.
Itt ül szemben velem Rudnlk Mlksáné a Kurhaus Abbázia halljában és visszaemlékezéseiről beszél. Azokról az esztendőkről, amikor a magyar gyümölcs megkezdte előre törését a német piacon és eljutott oda, ahol ma van: a legkeresettebb desszert-cikkig.
Magyar kereskedők kezében van a németországi gyümölcskereskedelem — A németországi gyümölcskereskedelem — mondja — úgyszólván
számáré kizárólag magyar kezekben van. A Oebrüder Fuchs cég tagjai, a Pali meg a Józsi, Hódmezővásárhelyről kerültek ki Berlinbe, ugyaninnen jött el a Mannheimer Plnkusz is, a Blumenjeld Emánuel pesti ember, a Spltur cég főnöke szegedi, én magam vásárhelyi Klein lány voltam. A munkánk nem volt eleinte könnyű, a német piac megszokta a francia, olasz és tengerentúli gyümölcsöt és nekünk át kelleti gyúrni a német
ORION -RADIO
Ízlést, Illetőleg meg kellett értetnünk a németekkel, hogy a magyar gyümölcs a legkülönb az egész világon. Fel kellett vennünk a konkurrenciát az egész vonalon és át kellett alakítanunk a magyar kereskedelem berendezését a német igényeknek megfelelően.
— Amikor ma arról olvasok, hogy Magyarországon ankéiek folynak a gyűmölcskivltcl érdekében, őszintén el kell mondanom, hogy ezen a téren ma már talán semmi cselekedni való nincs:
Németország minden meny-nylséget fel tud venni és el tud helyezni, csak küldjék az árut...
Nagy baj volt eddig, hogy hiányoztak Magyarországon a hütőkocslk, én tavaly magam vittem el a kecske. néli Benedek cég főnökéi, Benedek Oyörgyőt Massalonbardaba, Olaszországba, ahol a legideállsab-ban csomagolják a gyümölcsöt. Itt alaposan megnéztünk, kitanultunk mindent és ma már a magyar gyümölcs hütőkocslkban érkezik hozzánk. A kereskedelem mindent megtelt, amit szükségesnek tartott és ami még szükséges ezen a téren, az:
az állam támogassa helyes propagandával a kereskedelmet tevékenységében és oktassa ki a termelöt, hogy fajtázza a terményeit, továbbá, hogy csak a legnemesebb fajtákat termelje.
— Ha ezen a téren megtörténnek azok az Intézkedések, amelyek kívánatosak, akkor a magyar gyümölcs csak folytatja diadalmas előrenyomulását.
c.
A magyar szilt legyőzte Berlinben a franciái I
— A legnagyobb sikert kétségkívül a magyar szőlővel értük el. Amíg azelőtt úgyszólván kizárólag a francia szőlő uralta a német piacot, addig \'ma a magyar szőlő vezető helyre
került. Kecskemét és Nagykőrös
Minden kanizsai polgár jelszava ez lesz ezután:
Estéinket töltsük a kertmoziban!
Megnyitó előadási
Szombaton este 9 órakor.
Grandiózus műsor! t Szenzációs hangos attrakció !
Ouetav Fröhlích, Dita Parlo
hatalmas filmje:
A SZENT LÁNG
A hűség és az anyai szeretet filmje 10 felv. Pompás kíséri műsor i 1. Fox hangos híradó 2. Dunán, hajóval a Fekete tengerig 3. Fekete Pál rádió énekes fellépése 4. ÉJI hangulat
Elővételi pénztár d. e. 10-12-ig, d. u. 5- 8-ig a Színházban, a-tól pedig a kerthely iaégben
XAtJU KOZJUftNV
1032 julius 15.
vidékiről szeptemberben ét októberben tavaly több mint ezer vagon íiőiö jött Berlinbe és a németek boldogok voltak, hogy magyar szólót vásárolhattak.
— Én magam szölőkóalolókat rendeztem, egymás mellé lettem a magyar és a francia áiut és megmagyaráztam az embereknek, hogy a magyar szőlő miért jobb és Ízesebb, mint a francia. Az Idén még a tavalyinál Is nagyobb Importra számltunk. Nagy cikk odakflnn a sárgabarack, amely mosl már kosarakban jön ki, erőien vásárolják sz úgynevezett hólyagos meggyel, a pogácsa- és rétes almát, megpróbálkoztunk zöldpaprikával és a kísérletek »iker(lllek:
a magyar alföldi és dunán-tuli zöldpaprika egyik legkeresettebb csemegéje lett a berlinieknek.
- Két cikknél nem likertlltek a kitértelek: az egyik az őszt barack, ezzel nem ludunk céll elérni, a másik a görög dlnnyt. Egyetlen fajtát vásárolnak ebből a berliniek, ebből azonban nem lud Magyarország izá-moltévö kvantumot exportálni. Én külön próbálkoztam meg egy kiiér-lettel, ez bevált.
- Palermoban, Szicília izlgetén hatalmai területei béreltem, ide Hódmezővásárhelyről vittem kl valódi Bangha-dinnye magot, az ott nagyszerűen megfogamzott és e pillanatban az a helyzet, hogy Szicílián az emberek berendezkednek vásárhelyi dinnye termelétére.
Amig a magyar gytimlScs eljutott idáig...
— Amig azonban a magyar gyümölcs eljutott Idáig, addig sok akadályt kellelt leküzdenünk. A diadalért é* a sikerért a magyar exportőröket illeti a legteljesebb elismerés. Sokat, nagyon sokai kellett nekik dolgoznlok, amig elértük azt, hogy a magyar gyümölcsből kereselt márka lett. As .ungaiiiclx" megjelölés ma már diszc minden cwmegeüzlet kirakatának. A magyar portéka ma már a legjobb márka I
A magyar kereskedő elvégezte faladatát külföldön él leleményességével, fürgeségével, rátermettségével jól fizető piacot teremteti a magyar gyümölcsnek és főzeléknek.
Piál Jót)
vigyázzon egészségére és igyék
Rendel vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknái kitűnő hatású.
Kplutó Mlaása ftQartaleftea.
Flraktár: WEISZ MÓR, NagykaalzM Klrály-atcs 34 Tlllfoa 310.
M
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jaollua IS, pintek
Római katolikus: Henrik c>. Protelt.:
Henrik, lu : Tham. hé II.

Vároat Maxeum él KAavvtlr nyílva csütörtökön éa vasárnap délelőtt 10-lfll 11 éréig.
OvflfveMrtárl éjjeli n«olg»t-\' « Merkly-Belut gyógyszertár Pó-ut 12. sz éa n klskanlisaf gyógysiertár.
Oöi fürdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig {héttő, szerda, péntek délutln. kedden egé»> nap nőknek). Tel J—13 Dtíutln 0 ódtól 50 filléres zuhanyfttrdó
— Szabadságon. Balogh Dezső, a nagykanizsai felsőkereskedelmi iskola igazgatója julius 15-IŐI augusztus 20-lg Rohilson tölti szabadiágát. Ez idő alatt minden kedden és pénteken délelőtt 9-töl 11 iga hivatalos órákat helyettese, Neufeld Simon tanár latija meg.
— A midőrségról. Molnár Ferenc dr. rendörfogalmazó tegnap visszatért nyári szabadságáról.
— A törvényhatósági bizottság és kisgyűlés uj tagjai. Dr. Thassy Kristóf a vármegye közigazgatási bizottságába történt megválasztása folytán klsgyülési tagságáról lemondott. Helyébe az alispán az első póttagot, Nyáry Kálmán pölöskei főlniézót hívta be a kligyülésbe rendes tagként. A Zarka Károly gutorföldel lakos elhalálozásával megüresedett törvényhalósági bizottsági helyre a novai választókerületből Oergáty Lajos barlahldai lakosi, a Csurgat Károly nagykapornak! lakos halálával megüresedett helyre a pacsai válaszlókcrülelböl Herielendy József pacsai lakosi hívta be az alispán a közgyűlésbe.
— Dr. Kőnlg fogorvos szabadságra utazott. Augusztus l-én újra rendel.
— Leventezenészek 1 Az összes levenlezenészek ma, folyó hó 15-én este 8 órakor a városi zeneiskola próbatermében hangszerrel és menetfüzettel megjelenjenek. Városi testnevelési vezető.
— Évzárás t lémlpari szakiskolában. Tegnap délben voll a nagykanizsai m klr. fémipari szakiskola záróvizsgája, amelyre Buda pestről lejött Ferenczy Emil mir.lsz leri tanácsos, főigazgató. A bizottság tagjain kivül hivatalból részi veitek Inotay Kálmán igazgató és Zinnemann Rezső oki. gépéizmérnök, mühelyfőnök. A záróvizsga eredménye messze felülmúlta a várakozást, amennyiben a III. (ulolió) évfolyam mind a 22 növendéke letette a vizsgái. 3 Jeles, 7 jó, a többi pedig elégséges rendü lett. Ferenczy főigazgató ezután záróbeszédében figyelmeztette a végzett Ifjakat, hogy az élei fokozottabb követelményéivel szemben az ő fokozottabb munkateljesítményükre van szükség, amit a látottek ulán bizlon remél tőlük. Kijelentett^ hogy nemcsak munkára yan szükség, hanem Ifik s munkára is, szívre a munkában, mely azulán hivatva van azt a célt elérni, amely ulán minden magyar törekszik. Ezzel a nagykanizsai m. klr. fémipari szakiskola 9 ik évlolyamál befejezte.
= A Keresztény Társas Temetkezési Egylet rendkívüli közgyűlése. A nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egylet az évi közgyűlés határozatához képest Julius 24-én rendkivüli közgyűlési tart, amelyen sz u| vezetőség beszámol eddigi munkájáról és az egylet és vállalat jelenlegi állapotáról.
— Ellopott kerékpár Brűll Zsigmond Ciengery-ul 13 szám alatti lakos szerdán délután a Király-utcai gépjavító műhelye előtt hagyta néhány percre Puch gyártmányú kerékpárját, ahonnan azt Ismerellen tettes ellopts. A nyomozás megindult.
—• Gyorsíró- é» géplrótanfolyam Nagykanizsán. Varga Qyuls mlnisz-terileg engedélyezett nyilvánosjogu gyorsíró\' és gépiróiikoia igazgató julius 21-én 6 hetes tanfolyamot nyit. Oyorilrás tandija 10 pengő, a gépírásé 20 pengő. A tanfolyamra Iratkozni lehet juTlui 15. és 16 én a Zalai Közlöny kiadóhivatalában.
— A mai naptól a Centráliól kocsi közlekedik a strandfürdőre min den félórában. Viteldíj 15 fillér.

A „Zalai Közlöny" minden elöfízetőjét bixtositani fogja temetkezési segélyre
Nagykanizsa, Julius 8 Több vidéki újság példájára a Zalai Közlöny Is elhalározta, hogy megkísérli minden egyes előfizetőiét, az újonnan belépőkel is, temetkezési segélyre blziosilrni. E célból felvette a tárgyalásokat a Magyar Élet- és jársdék Biztosító Intézettel. Ha a tárgyalások eredményre vezetnek. akkor a Zalai Közlöny minden előfizetője elhalálozás esetén temetkezési segélyt kap. Az előfizető ezért egyetlen fillért sem fiút, a bblosi-táii dijakat a Zalai Közlöny fizeti. A temetkezési segélyek összege a köveikező lesz:
Az akció eredményessége esetén annak kezdetétől izámitva egy évi előfizetés tartama alatt 100, a 2—3 ik évben 125, a 4-5 ik évben 150, a 6—10 évben 200. a 10 — 1 ti Ik évben 250, azon leiül 300 P lesz a tcmel-kezéil segély.
Amint a tárgyalások eredménnyel befejeződnek, erről azonnal éítesil-jtlk olvasóközönségünkéi,
Az akció cétta pusztán az, hogy a mai súlyos időkben a Zalai Közlöny melleit kitartó előfizető-tábor iránt hálánkai ilyen formában is lerójuk, másrészt, hogy a gazdasági válság rettentő és kiszámíthatatlan napjai közepette, ha — Isten ne adja! — temetkezési gondok lujta-nák bármelyik előfizetőnket, legalább annyi nyugalma és biztonsága legyen, hogy utánamamdólnak a tisztességes gyász szertartás anyagi fedezete biztosítva van.
Szó volt arról Is, hogy ne a halál szomorú eselére alapítsuk akciónkat, hanem balesetre. Mikor mégii a temetkezési segélyt választottuk, az a meggondolás vezetett bennünket, hogy baleset, szerencsére, ritka emberi ér, de a halál, előbb vagy utóbb, egyszer minden családban bekopoglat s csak akinek már vollak Ilyen gondjai, tudja felbecsülni egy 100—300 pengős, mJg hozzá fillérnyi külön áldozat nélkül kapott segítség értékét a gyász óráiban.
Ha
Béuizre
Jön, keresse fel a
..Kanizsai »"
vendéglőt és éttermet,
Rákúcziiit 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
Hétfőn Indulnak Boglárra nyaralni a hanlisiti gyetrbekek
Nagykanizsa, Julius U
Mint ismeretes, eddig Nagykanizsa v lrosa minden nyáron fővárosi gyermekeket nyaraltatott falai közöli. — Mivel azonban Nagykanizsán mind több azoknak a gyermekeknek a számi, kiknek egészségi állapota niegkiván|a, de anyagi viszonyai nem engedik meg a nyaraltatást, dr Králky István polgát mester már a műit évben arra az álláspontra helyezkedett, hogy a fövároil gyermekek helyett az arra rászorult szegény nagykanlzsa gyermekek nyaraljanak. A 1 öltségvetésben ezen a elmen megfelelő léteit be is él-litlalolt. A Missziósház bonyolítja ezt a szép akciót, a nővérek drága ulvével él megértő lelkével. A nyaraló nagykanizsai gyermekek julius 18-án Indulnak reggel 8 órakor a nővérek vezetése alalt, akik Balatonbogláron egész olt tartózkodásuk alatt felügyelnek a gyermekekre. A balalonbogiárl missziósházban a nagykanizsai gyermekeken kivül ugyanekkor még pécsi és buda(>estl gyermekek is nyaralnak. Az étkezés kitűnő és bőséges, a tlsza levegő, a napi fürdés, a teli-gyakoriéi, mind hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a nyaraiéi tényleg az legyen, aminek lennie kelt a gyermekek részére: fesd és lelki felüdülés
— A kórházi kápolnára N. N.
5 pengőt küldött szerkesztőségünkbe.
— Nyolc embert megmart egy veszett kutya. Néhány nappal ezelőtt egy veszett kölyökkutya garázdálkodott Zalacsány közaégben, ahol nyolc emberi megmart. Mind a 8 sérültet felszállították a budapesti Pasleur intézetbe.
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriád meleget, akik légáteresztő .tropkal" anyagból készült inget viselnek. Ez az anyag minden színben kapható — Schűtznél.
Akinek a iilvmllköilése rendetlen, erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra megisznak egy kis pohár természete: .Farenc lóriét" keserllvizet.
ifóa julius IS
— Anyakönyvi lilrek. Nagykanizsán |ullu« 3-tól U i« terjedő héten 9 gyermek születet!, 6 ftu és 3 leány : Pókecz Uyörgy vasúti segédtiszt és i.ovrek Teréziának rk. fia, Vlda László cipész segéd éf. Tóke M1r\'i-nak rk. leánya, Deák GyC.gy bon-védörmester és Lepcsi Annának rk fia, Szertlcs Károly kovács segéd és Kalfes Annának rk. Ha, Fülöp György napszámos és Horváth Máriának rk. leánya, Kállay László cukrász segéd én Lázár Rozáliának rk. leánya, Imrey József fOklioUveB és Tislér Katalinnak rk. fia, Fóző Ernő bonv. szakaszvezető és Szőke Ilonának rk. fia, Horváth József vasúti munkás és Faics Teréziának rk. fia. — Halálozás H törtint Kiss Kálmán vasúti tiszt rk. 27 éves (Fonyód), Sárdl Lajos cipész mester rk. 43 éves, Ozv. Hockmann Oyörgyué Samu Terézia rk. 94 éves, Tóth Jótsef földműves rk. 54 éves (Ol-táic), Németh József napszámos rk. 63 éves, Németh Jánosué Bokány Ilona rk. 48 éves, Weihoter Zoltán rk. 3 hónapos, Vég István rk. 4 hónapos. — Házasságot kötött 3 pár: Hosznyák József földműves és Bedenek Mária rk., Lakatos Ferenc postatiszt és Erdélyi Katalin rk, Böjtös István jövedéki ellenőr és Jerzsa Mária rk.
— A saison végén a fővárosi áruházak a visszamaradt kész nöi ruhákat olcsón. kiánisit|ák, de olyan olcsó kiárusítás sehol sincs, mint a SchUtz Áruházban.
ZALAI KÖZLÖNY
Asszonyoknak
lugér-koxmatika
Irta: VARAUY 1LU8, a béoat kozmeUkai Iskola Igugatónóje
Ma már tudjuk, hogy minden anyag lövel ki magából bizonyos sugarakat, amelyek hatása kártékonv vagy jóhatásu lehet. Igy beszélünk nagyon sokat napsugárról, holdsugárról, villanvsugáiTÓI, kvarzsugárról, rádiósugárról, röntgensugárról. Azért főleg csak ezekről, mert ezekkel a tudomány már kimerítően foglalkozott ás elsőrangú gyógyhatásúkat felismerte.
Az egészen modern kozmetikai bőrszépaégápolásban szintén igen nagy szerepet látszanak ezek a sugarak. Amióta sikerült elmés feltalálók nak olyan műszereket összeállítani, amelyek segítségével bizonyos bör-felmetekre tudjuk összpontosítani ezen sugarak intenzív erejét.
A nap azonban olyan dúsan és főnön ontja a maga éltető sugarait, kalönösen ilyenkor nyáron, hogy semminemű mesterséges műszerre nincs szűkségünk, hogy a magunk részére minél előnyöseboen és áldásosabban hasznosítsuk az ere|ét. — Azonban veszélyes Is lehet, ha nem keltő elővigyázatossággal élűnk vele. Ugyanez áll a többi fajta sugározá-toknil is. Például kvarz rádium-, röntgen-sugárzásokat csakis Ilyen alaposan képzett szakorvosoknak szabad alkalmazni, mert a laikus vagy a nem kellő jártassággal és szakképzettséggel rendelkező orvos is végzetes szerencsétlenséget tud velük előidézni. Elég ha csak rámutatunk lelkiismeretlen párizslak munkájára, akik a fölösleges szőrszálak eltávolítására az arcbőrön röntgensugarakat alkalmaznak. Pillanatnyilag a hatás bámulatos. A szőrszálak eltűnnek egészen nyomtalanul és nem is jönnek soha többé vissza, mert a röntgensugarak behatoltak az alsó >>őrretegekbe és a hajhagymákat teljesen elégették De épen azért, mert az alsóbőrrétegekben nemcsak a hajhagymákat, hanem a mirigyeket Is
megölték, pár év multán a kezelt nelveken is csúnya, soha többé ne n gyógyuló és nem lávolilható égési forradások keletkeznek, épen ugy, mintha valaki a bőrét súlyosan ösz-szeégeti. Épen ezérl óvok mindenkit ama bizonyos párisi hirdetésektől, amelyek a hajszálak örökös eltávolításéi hirdetik és pediglen elég szép summákért. De hát mit nem áldó na agy szerencsétlen nő, aki ezzel a szépséghibával van megverve. Most természetesen azt fogják kérdezni a hölgyek, hogy hát én, mint kozmetikai iskola vezetője, nem tudok-e mé^s valami megbízható szert alán-lant. Az én eddigi praxlsombsn legjobban az amerikai radikális hajel-távolltó eljárás válott be, amelynél egy Mexikóból származó termésteles növényi szert alkalmazunk. Ez az el járás nem pusztítja azonnal örökre el a hajhagymákat, de már az első kezelés után Igen hosszú idő múlva nőnek ki csak újra a hajszálak és azután még egy pár, mindig sokkal hosszabb és hosszabb időkben ismételt kezelés és a hajgyökér örökre elpusztul. — Mindez nincs semminemű káros befolyással a bőrre, sőt a kezelöanyagban levő növényt zsiradék még ápolja is a bőrt.
A rádiumsugárzással a szakorvos különösen bőrbetegségeket kezel kl Igen szépen.
A kozmetikusnö kezében igazi áldás a vlllanysugárzás. Erre a célra ujabban egy speciális ibolyalámpát szerkesztettek, melynek körtéje csak is a bőrre igen hasznos Ibolyasuga-rakat bocsát keresitül és a vörös hösugarakat. — Tekintettel azonban arra, hogy a vörös hösugarakat nem sokáig bírja el a bőr, legfeljebb egy félóráig, tehát ez a sugárzás rzinlén csak adagolva történhetik és pedig öt perces kezdettel minden két-három napban ugorva öt percet fel egészen egy félóráig. Petyhüdt, öregedő arcoknál a hatása egyenesen csodálatos ennek a kezelésnek.
De hát legtöbb nőnek nincsen alkalma az efajla műszeres szakkezelésekre, azért még mindig marad az ö részükreJs egy csodálatos szépllő-forrás és ez a nap Ha forró napon akarjuk a bőrünket sugároztatni, akkor leghelyesebb, ha ezt falombok árnyékában tesszük, mert a zöld lomblevél nemcsak hogy megtöri, de meg Is szűri a napsugarakat. Magába szívja a napspektrumból az ártalmas fényeket és csakis a bőrre nézve egészséges színeket engedi át. Igy mindenekelőtt a rövid hullámu Ibolvasugarakat. amelyeknek bőrregeneráló és bőrszépilö hatásával semmiféle más szer nem veteked-hetik. Csak Ismétlem, nem HfekOdni a napra és ha Igen, nagyon rövid Ideig és ekkor Is mindig szemüveggel és hajfátyollal, hogy ennek a szine ne kopjon ki és emellett az arcra arebörvédő napkrémet és púdert rakni. A bőrvédő ola|ozás lehetőleg már reggel történték meg, hogv a bőrnek zellö Ideje legyen az ólaiban levő védanyagoka! magába beszívni. Csak közvetlen a napfürdő előtt történő olajozás vagy zsírozás nem sokat ér.
U|abban, Illetve nagyon régebben is már, az egvptomlak a holdsugárzásnak a bőrre Igen finomító hatást tulajdonítottak. Sőt azt hitték, hon a holdsugárzás ad|a meg a bőrnek azt a végtelen finom átlátszóságát, hogy a felsőbőr alatt, mint egv anatómiai képen jól láthatók az alsó bőr virágszlromszerű szép vérerezései.
(É/uakal rádlójtlinUt) * IriMrsM-glai titésst laUMi aata 10 *M-kar ■ Halyaakiaat xlwatarak lérto-ték a h«.é0 oaflkkanéaa atlkai.
OiCSÓ BUTORHÉT!
E hó 15-tfil elsejéig, hihetetlen olosó áron vósérolhat készpénzért,
SZÉKELY VILMOS
ír 18.
BUTORTELEPÉN NAQVKAIIZti Fn>séhet
Közgazdaság
Csépelietó gazdák figyelmébe
Nagykanizsa, Julius lé
Hering Dezső gazdasági segéd-felügyelő felkérésére, a csépeltetö gazdák érdekében közöljük a következőket :
„A csépeltetö gazda mielőtt a cséplőgép vállalkozóval szeizödne, érdeklődjön és gyözöd|on meg róla, vaj|on a gép doblécei és dobkosár lécei nem-e kopottak. Az ilyen gép nem tudja kiverni a kalászból a gabonát. Ilyen bércséplö vállalkozó val a gazda ne szerződjön. A csépeltetö gazda cséplésközben állandóan kísérje figyelemmel a gépből ellávozó pelyvát, töreket és szalmát, hogy a szél nem-e fuj ki szemeket, illetve a kalászban nem-e marad szem. A csépeltetö gazda állandóan kísérje figyelemmel a gép bugását, hogy a dob fordulatszáma lehetőleg állandó legyen, mert ha a gőzgép, vagy motor szabályozó) i nem elég érzékeny, vagy a hajtóezij tág, ugy a gép nem dolgozik egyenletesen. Nyirkos, nedve* kévéket csépelni ne engedjen. A gépetetö, ki rendesen a cséplőgépvállalkozó alkalmazottja szokott lenni, munkáját állandóan kísérjék figyelemmel, hogy a kévéket dobba eresztése előtt szétterítse és a gépet ugy etesse, hogy annak bugása egyenletes legyen. A vállalkozó az etetőt rendesen gyors munkára szokta biztatni, hogy a gép minél többet végezzen és a gép keresete nagyobb legyen. A csépeltetö gazda saját érdekében ne engedje a munkát siettetni a munka minőségének rovására. Ha cséplés közben sok szem marad a kalászban, vagy sok szem kerül a pelyvába, ugy ezt a gazdák azonnal jelentsék a községi jegyző urnák, ki a gépnek a járási m. klr. gazdasági felügyelő ur köz-benjöttével szakértő által leendő megvizsgálása Iránt haladéktalanul Intézkedni fog".
Pária 2015\'/i, London 18*21 Vi, Newyork 513-75, Brüssel 7l\'27Vs, Milano »», Madrid 41 30, Amsterdam 206-05, Berlin 121 85, Wien —Szólta 3-Ti, Prá«a 1519, Varsó 57 45, Budapest , IWIgrád —•—, Bukarest 306
1 lesieti Baak iertxa-árfolyasai
VALUTÁK Angolt. 2040-2U80 Balga fi. 79-35-7996 Csen It. 1696-1706 Dink. 109 40-110-40 Dinár 996-1006 Dollár 570-50-573-50 Prandat. 22-30-22-50 Holt. 229 90-23130 6395-04*45 34K-3-86 4 06-4 19
__ 29-00-29 30
Márka 135-70-138 60 Norváf 10020-101-20
Peseta —---•—
Scfalll. —\'-•—
Svájcit. 110-70-111-40 Svád k. 103 60-104-60
Zloty Let Lcva Ura
DBVtZAK Árost. 230-10-231-30 Belgrád 998-1006 Berlin 13580-130-00 Brüssel 7915 7995 Bakarest 3" 43-3-51 Kopenh.109 tiO-l 10 40 London 2022-2042
Madrid —•-•—
Milano 2910-2930 Newy. 571-00-574-00 Osxlo 10040-101-20 Páris 22*33-22-47 Prága 1693-17*01 Szórta 4*08-4*19 Stockh. 103-80-104 60 Varsó 54*06-64*5 Wien -•—-•-Zürich 11080-111*40
Wien deartng árfolyama i 80.454.
Az árak változatlanok.
Busa ttsuv. 77-es 1*00-13*30, 78-as 1300-13*20, 7»-c» 13*15-1350, 80-as 13*25—13*60, dunánt. V-a 12*75-13*10, 78-as 12-85-13-20. 7»-«s 1300-13-40, 80-as 1310-13-50, rozs 11-40—ll\'Sft lak. árpa (u|) 12*00—12*50, zab I4*50-14\'», tengert tt IW0-19-I0, korpa 1200-1220
Kelha|tás 1846, eladatlan 66. - Elsőrendű 1*14—1-16, szedatt 1-08—1-12, szedett közép 096-1-00. könnyű 0-78-0-88, 1-sö rendű örtg 096-1-00, tl-od randa öreg 080-090, angol sOldó I. 090-100, szalonna nagyban 1-40-000, aair P4)— 00(1, hus 7» -150. HtsetUs t\'35—1\'48.
Okvetlen szereltessen fel
antennájára
villámhárítót,
hogy most a nyári zivatarok alkalmával megóvja
rádióját és lakását a villámcsapásoktól.
Telefunken villámhárítót
6\'— pengőért szerel fei
Szabó Antal
rádió és sportUzlete.
ZALAI KÖZLÖNY
RÁDIÓ-MŰSOR
Jullas 15 (pintek) Brufctpvxi 9.15 A X. honvídgyatog\'zreil senekatanak hangveisenye. Közben \'\'.ad Hírek 11.10 NtmssrtMcl vlz|elzóirolf[ál«i 1X00 D*!l harangszó. !dí|áría)eientét. 1505 Hangverseny. Kőiben 12 25 Hírek. 13.00 i4ő)elzáa. 14.45 Hírek. 16.00 Novellák. 16.49 Mő|elxás, klőjáráa|elenlís, hírek. 17.00 Vay Sarolta bárónő Kmgoráhsngveraenye 17.25 2. I7J0 CtKinyiene 19. i(i Oramolonhang-•/eraeny. 20.13 Don Antonlo Sancbo api-ayol nagyprépost magy rnyelvll előadása. 20.30 Vlgjátékelősdái a Stúdióból. .Nem élhetek nuuikaarő nélkül". V^jtjáték ífelv.
Majd:
IJlinl kb. 22.15 Időjelzés. Clgányzeqe.
Mca II 30 SHvln«- négyes. 12.40 Gra-molon. 13.10 O pereitrész letek. 16.30 Hans-veraeav. 1115 A klagenturll tornatlnnepröl. 20.(5 Opera E. 22.30 *< enekail hangverseny.
ttcrtln I&30 Hegedűverseny. 16.55 Vígjátékok. I9.W Zenekari hangveraeny 21.15 Haagv.
Daventry (Brit nemzett mdaor) 18.35 Haydn zeneszerzeményelból. 19.30 Hangverseny. Iá.50 Orgonaverseny. 21.35 Hang. veraeny. 23 C0 Zenekari hangverseny.
Mlnetun 16.05, 17.00 £>| 18.25 Zenekari baagvezsesy. 19.05 Skandináv népzene. 19.36 Orsmólon. 2000 Sitnmlt E. 21.30 Hartgv.
Prága C.16 Zenéa ébresztő. 10.00 OrstacNOfl 12.30 Zenekari hai 13.40 ás 18.15 Oramolon. vtzirevttje 19 30 Zongorajilík 20.00 Operett E 2120- 23.00 Oramoton
Róma 17.30 Vokllhang«erseny. 17 45 Hangveraeny.
Varsó 17.00 éa versenv. 20.00 Hangverseny. 22.50 Zenekar! hangveraeny.
OlpSk saiélyam IcuAIIHcIk áttwr, kaphatók ámsiti Bazár-udvar
8143
Irodai kurasásaásabj alig bzaz-nált amerikai íróasztal, irógípasital. tonet-székek slb eladók Katifmsnn Oyörgy, Csengery-ut 12. töldsilnt. 3809
Egy szobából álló lakást adok gyermektelen házaspárnak hismeaterl teendők végzéséért. Telekl-ut 6. szám. 3910
17 ávea JónevelésU llu taaaaossak ajánlkozik. Ellátásához pénsbell hozzájárulta megállapodás tárgyát képezheti. Clm az IparteatOletben megtudható. 3311
Válaaatáa i
ut 10. alatt.
eladók Petófl-3312
Egy nagyobb eladó Kaulmann Károly cégnél
allsastwssakrásy
...... 3817
hangveraeny. 19.00 Hruaks
18.10 Zensksrl hang.
22.00 éa
Egy teljesen kulöubejátalu
bntorozaUan szobát
karaaak aagaaalaa l-ro.
Leveleket aa Elektron rádlóüzlelbe _kérek._m<
APRÓHIRDETÉSEK
i to uais M auar. wi ii
MM ni SS* S ÍWMr. V-fc fc 1 ..... »
MM
MW mi Sb
mű, — mit.
MÉi Is fMÉ MW «* « Pll*r- Ommi > U |>u Mttkil m "4 Ut Mtek (ttU tmul 30» apto
Hl* golyós csapágyak outihoz, speciálisan olcsón Ford- fa Poidsoahoz llngei Ullmann éa Tóth vaskereskedéaíben. 3636
FassHbalorsk éa kosarak készítése, javttása, nádszékfonis Illésnél, l\'óut 4. 30.VJ
rinMeaUk, cipők, sapkák olcsón kaphatók Kanlmann Manónál. Teleion 167. 3134
HáaMrássI teája flantal általunk nya|taadó hosszúlejáratú kamatmentes kő! csOnnel letépltendó uját otthonát Felvilágosítás Szántó, Sugár ut 6. _2581
BalataasaárMa. vlipirljin vtlla, 2 szoba verandával eladó (a augusztus 1 élői kiadó 3 részben la. Clm a Uidóhan 18
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
OorSD Húndorndl
OallArtisxittásban vantl
hnniiiiíHis. müü iü.
15.115., 15.U6/B. 1932. szám.
Árverési hirdetmény.
Közhiiré teszem, hogy köztartozások fejében Lancsák János és Lancsák Kálmánnál lefoglalt Uzleli berendezés, mérlegek, zománcozott edények, norlnbergi cikkek és textil áruk 1932. évi jullus hó 16. nap ján délután 4 órakor a legtöbbet Ígérőnek a becsérték >/i részén alul is Ország ut 90. szám alatt elárvereztetnek.
Nagykanizsa, 1932. évi julius hó 13-án.
Lehorzky lajos s. k.
33ia városi végrehajló.
ÍÍZtíÉIí.. ilBrilttfU Ét síi
permetezéséhez:
Ára:
3 ttr. 26 tilt.
3G . 130 .
100 , I » 260 „
200 . Ha 490 .
40p . 3 960 .
(DlltzUn bmeftetftk)
Beszerez h elő: OpsssAq iAaesusf cégnél Erzsátiat-iár Itt. (Ablröms mellett)
______).3E\'2 julltis líi,
íílagyar Királyi Áliamuasut
MENETRENDJE
Rtnkanlwa élltwásrti érkező és az onaa laáiló voaatokrtl Érvé«syt» a tfiS2. évi május hó 28-tftl fcezdwa.
Budapest—Nagykanizsa
VOBlt ,I«IM A vonat neme Budapestről Indul Nagykanizsára érkezik Voaat uSsss A vonat neme Nagyluaizsá-I BurUpest^e rSl-Indul !| érkezik
216 Szem. v. 20-10 ! 4-05 211 Szem. v. 0*50 S 8*35
202 Oyv. 7-40 11-27 201 Oyv. 610 S 10*00
2i2 Szem. v 6-25 13-15 213 Szem. v. 8-25 le* is
714 Szem. v. 14-15 20-40 215 Szem. v. I4« 21-21)
204 Oyv. 18-25 22*19 3Ü3 Oyv. 1835 23-35
Közvetlen kocsik:
201/204 az. vonatokkal Budapesté-Nagykanizsa étkező kocsi.
. , —Aarlatna-Blvlo—Venezla hálókocsi éa ugyanezen irá-
nyon át I. II. o. kocsi Rómába, 204 , , — Abbazla-Mattuglle—Fiume hálókocsi V/22-1X/14.
Indul Bpeatről minden szerda, péntek éa reaárnan. 201 . „ Flume-Mattuglle-ábt>azla-Budapestre hálókocsi V/Já-K/IS.
Ind. Fiuméből minden héttő, csOtanok és szombaton. Budapest Trleste II., III. o. kocal IX/IS-ttl,
-Orado IL, Ul. o. kocát V/M-DÜl4-lg. -Pragersko éikeiftkocal V/22-VI/24-lg éa lX/5-töl, -Prsgercko HL o. kocsi IX/lvtól. —Vtllsch étkezőkocsi V m—TXJi lg, —Mailbor—Klagenlutt-—Vltlsch II, III. o. kocsi Vt/25-IX/4-lg.
Marlbot-Klagenfurt- Vlllsch -Sptttsl -Mlllatá ttrsee I., IL, III o. kcol VI/26—IX/4-lg, —Poalumla- Venezls—MIUmi—Venthnlgils—(Unnea minden kedden, catllörtökön, vasárnap Indul Budapestről hálókocsi, Cannes—Ven tlmlglla~ MlUno - VeneJls-4>ostuntis - BuiSjpest
hálftocal, Cannesból Indul minden kedden, csütörtökön éa szombaton. Budapest—Trleate—Venezla—Milano—Oenova—Ventlmlglla
I, II., III. o kocsi V/22 -IX/14-tg, Budapest—Trteste—Venezla—Mllauo—Oenova -Vezitimlgtla 1, II., Ul. o. koca! V/22- IX/t4-lg, I , IL o. kocal IX/lő-től. -Rogaslra -Slstlna (Rohtlucb-Wrdí) !.. 11 IU, o. kocsi VMS-IX/15-lg. Zalaegerszeg II, Itt. o. kocal -Barcs 1. II., HL o kocsi
201/204 201/204 203/203 202/203 202/203 202/203
202/203
216/211 316/211
Nagykanizsa— Siófok
TP*r5~]---r----
Jia>!»
SíHIöElíí Ntgvkanl-zslra
J^zsát?) Jndul \'! érkezik { II \'j Indul
bSfínöwr "1 15-10 \'f "Í4;4u TtJSTmolói f \'SWI\' ll A 128 éa 123 sz. motorvonatok csak VHS !X/S-lg közlekednek.
árk.
mi
iíÜ Vegyet\'
{SSB3r
zsáiol Indul
w
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy
lUiílönür,,.-
árk
\' m \'Vigycs
\'laionazeái-H íiígylanl--
-6llnd.|zsár«érkezik
«S \' /» "
3IÍÍI 320| 302\'! 206 1 »oa
Nagykanizsa—Szombathely inyVsot- IG^át^l T^saTTSCTÍT"-\'!"
hM M. j|kslyr*MÍi U. . M.
VüS
Sí. V.^TÍŐ .! TÜ!! TfSr\'TTM
Sz. v. ! 13-46 II (6-25 l| —\'t
Gyv. i 16-20 1 Ht-21 1935 21-35 Molor i 18-30 2IÍ-57 23 (0 ; —
Motoi ■ 20-50 ( 23-12 (1-43 l1 —
ten-"-\' 1 ts>! m | rn
Moto; il — J 6\'50 I 7 88 « 9110
3011 Oyv. á-00 | 1010 j! 11-30 5 13-28
21l| Sz. v. ||10:S8] 13-15 I !4--ie í I i-25
313; Sz. v. "tS\'áOI 19-45 E 2*1*32 t 34 00
•liO SÍ. motor Nzgykanlzsáról ind. 7 31, .7«laiuentlvánia érk. ó-iti 335 „ vagy. Zaliszenllvínról . 5 00, Nsgyksnl!.lár>! , 7 30
A 305 az. motorvonat tizoniljilbely-Nafykanlzsílc VI/19—IX/í-li cpnapokon közlekedik ; a 307 sz. moloivonat Szombslhelytó!-Ztlssi -lg vasár- és llunepnnpokon nem, egyíbkénl napcnU liozleknilg.
llnne] ÍX/8-
vonat "Vl/li !X/8-ig varár-mctoivonat VI/19—IXA lg
Hagfknihullk taiAfkozóhatye áx
István király Szálloda
Budapnat, VI. Podmanlozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltnk. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterein, kávéház és amerlcan bar
. . . - -...ponta
rx/8-lg varár* és ünnepnap ntm, egy»Uként i,m \'ssir- és ünnepnap kó^leked
Közvttler. Uoc.)lk
ránk vtiii- n -ZvlMlv.\'jllv!iilt Vilik— edig. A 408 » mrtwr-onta liőilr.Ví.dtk. A 30b az
216/312 (3131 211 az. vonaloklal Budapesl-Zal»«gci*«.f kőlőtt 11., Ul. o. kocsi 313/312 n. vonatokkal Wien SB Migykanizaz kOzOit II III o kocal 301/302 . . . —Pécs—Oíljck c 1, II., 111. o. kocsi, 301/302 . -Szombathely- Oyékéiiyea-Zagre!:—Suaak
II., III. o. kocsi.
Nagykanizsa- Baics
áI5T Sz. V
KljjVlri lltlril Indul
9(6 Motor I tt-ál 902 Oyv. I 1346 932 Vtgy. 17-50
Q ylVinyM Birctit Ticir.
M. árk. ért.
n «-á« m
12-15 _
14-25 15-37 17-34
18-54 21-16 —
W Motor 90 i; Oyv. f 93! Vegy.
[ PituN
1 ba.
12Mi 18 15
Jjltlíílf&iUr.Hl Hs^yksnl-W. || Ind- | ni/s W.
íss íwprsr
— II 12*40 S 13 23 Í4-I4 s 19-30 16-10 20-30 J 21-58 I 22*49
Közvetlen kocsik : 301(902 az. vonalokkal Wien SB-Pécs-Osljek I. II, III. o kocsi 901\'302 . , . Szombathely- Oyíktnyel-Zagréb- Suaak kőzött II. III. n. kiM-it
912/931 ,
„„.____helyit . III. o. kocsi". Nagykanizsa-Péca közölt 1., II Hl. o. kocti
Nyoitiatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai KárolyJ.
72. évfolyam Miáiss
Nagykauliaa, 1882. juliua 16, szómba!
ára 14 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
gutkesstósig és kiadóhivatal: főni S. szám. Kessthelyt ffókkUdótiivstsl: Kowatb-otai 32.
\'íllflíAI BAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési árs: egy hóra 2 pengő 80 fülét Sierkesitőségf él kiadóhivatalt telelőn: 78. u
Kiviteli lehetőségeink és külföldi hitelezőink
Irta: dr. TEU38ZKY JÁNOS v. b. t. t. ny. pénzügyminiszter
Ml a leendő akkor, ha megfelelő külkereskedelmi megállapodás utján nem olkcrül mezőgazdasági cikkeink árának emelése? Azt hívem, mindannyian egyetértünk abban, hogyha ilyen intézkedések lehetségesek, hogyha olyan kűlkereskelmi megállapodásukat — legyen az preferencia, legyen sz Tardleu terv, vagy nevezzék azt akárhogy — tudunk létesíteni, amelyek mezőgazdasági cikkeink árának magasabb színvonalra való emelését biztosítják, ezeket az Intézkedéseket a többi gazdasági ágakra való minden mel-lékteklnteí nélkül foganatosítani kell. Ez azonban nem a kormánytól függ. A kormánynak mindent el kell követnie ennek érdekében, de egy ilyen szegény, 8 milliós ország kormánya nem tud|a ezeket az Intézkedéseket ráerőszakolni más államokra.
Bizonyos taktikai hibába esnek agrárköreink akkor, amikor állásfoglalásukban annyira hangsúlyozzák azt, hogy nekünk ilyen megállapodásokra fellétlenül szükségünk van, mert - bár e? kétségtelenül igaz — ennek a hangoztatása oda vezet, hogy mindig számítanak arra, hogy erős támaszuk van a magyar kormánnyal szemben a magyar agrár-törekvésekben. Nekünk azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy párl- és érdekeltségi különbségek nélkül támogatnunk kell a kormányt és követelnünk kell a kormánytól, hogy mindent elkövessen olyan külkereskedelmi kapcsolatok létesítésére, amelyek t mezőgazdasági cikkek árának kedvezőbb alakulását mozdítják elő, de tisztában kell lennünk azzal, hogy Itt a kormány-taktikai helyzete Igen nehéz.
Egy segítőtársunk taün fog akadni a jövőben, ez a segítőtársunk a külföldi hitelezőink összessége. Mert külföldi hitelezőinknek mindjobban iá kell lönniök arra, hogy Magyarország annyit és annyiban tud fi-zelni külföldi adósságok kamatjára és tőketörlesztésére, amennyi fizetést mezőgazdasági cikkeink árának emelése és mezőgazdasági kivitelünk akadálytalan lebonyolítása lehetővé Iter. Ez az a szempont, amelyet minden nap és mindenkinek, akinek ette alkalma van, külföldi hitelezőinkkel szemben hangsúlyozni kell.
Mi, igenis, akaiurik fizetni, aka-\'unk fizetési kötelezettségeinknek eleget tenni, de halt világ gazdaság-polilikájn olyan, hogy tt ml fő nemzeti termeléslinknek értékeit a .minimum alá szorilja és ha. a világ Külkereskedelmi politikája olyap, hogy még erre a minimumra, leszorítod mezőgazdasági árakon sem vagyunk képesek feleslegünket exportálni, mert azt nem fogadják be; akkor ml nem vagyunk képesek a küllökii hitelezőinknek fizetni. Ez
nem a ml akaralunkon múlik, hanem azon a lehetetlenségen, amelyet reánk oktrojálnak, ezl kell külföldi hitelezőinknek belsmernlök, ezt kell külföldi hitelezőinkkel megértetni és akkor ml, Igenis, olyan támaszt találunk külföldi hitelszölukben, amely a mi egészséges közgazdasági, politikai törekvéseinket elő fogja mozdítani.
Internacionális viszonylatban egyáltalában, de különösen a mai rossz, nehéz közgazdasági viszonyok közölt szenllmentalizmust, szívességet nem lehet várni senkitől, a rideg önérdek az, amely mindenkiből szól és az a rideg hitelezői érdek -amelyet én sokszor hallok nálunk szemreháryólag említeni — az, amelyet a mi legnagyobb lámaszunk-
nak lálok abban, hogy mi olyan közgazdasági megállapodásokhoz jussunk előbb-utóbb a jövőben, amely segit a mezőgazdaságunkon és amely lehetővé teszi külföldi adósságaink kamat és tőketörlesztési szolgáltatásának teljesítését olyan mértékben, amilyen mértékben mező zőgazdasági cikkeink ára emelkedik.
Magyarország Is erélyes retorzióval válaszol AusziHá gazdasági hadüzenetére
A magyar kormány a lausannel nagyhatalmak elé
tárgyalások anyagát
terjeszti a magyar-osztrák
Budapest, Juliua 15 Az oszlrák—-magyar kereskedelmi szerződés megujilására vonatkozóan már hosszabb idő óta folytattak tanácskozásokat a két kormány kiküldőit képviselői s különösen magyar részről mindent elkövettek, hogy legalább a most érvényben volt provizóriumot meghosszabbítsák, különben julius 15-én a két ország között szerződésnélküll állapot következik be. Ez az állapot az osztrákok pillanatnyi elzárkózása miatt be is következett, mert a két dele-
Az osztrák sajtó a
Bécs, Jullus Ili A Mltlags Zeitung .Nincs többé élelmiszer Magyarországból" clm alalt rámutat a vámháboru végzetes következményeire. A lap igy Ir: A kereskedelmi tárgyalások sulyponl|á-ban az oszlrák kormánynak azok a fáradozásai álltak, hogy Magyarországra rákényszerilsék az osztrák laszállltásokal és ezzel jövedelmező iaüzletekhez juttassák Stájerország, Aisóautzttia és Tirol feudális és nagylökés erdőbirtokosait. Ez egyelőre nem sikerüli, nem utolsó sorbao
gáció közölt folytatott tárgyalások tegnap este eredménytelenül félbeszakadlak. Purgly Emil földművelésügyi miniszter ugy nyilatkozott, hogy a magyar delegátusok az osztrákokkal folyt tárgyaláson minden vonatkozásban elmentek addig a határig mlg az ország eminens érdekei megengedlék. Az a benyomása, hogy az oszlrák álláspontot ma nem jól átgondolt gazdaságpolitika, ha:iem inkább belpolitikai vonatkozások irányítják.
vámháboru okairól
azért, mért
a famignás urak a kilátásban levő zsíros falatokon nem tudtak megegyezni
és igy megszakadlak 8 gazdasági kapcsolatok azzal az országgal, amelyre Ausztria épp ugy rá van szorulva, mint Magyarország Ausztriára. A magyarországi élelmiszer-behozatalt a tárgyalások megszakítása és a behozatali lilalom ki mondása majdnem teljesen megszünteti
Kedden Budapestre érkezik az osztrák delegáció
Budapest, Jullus IC A külügyminisztériumban ma délben fontos tanácskozás volt, amelyen részlveltek sróf Károlyi Oyula miniszterelnök, Walko La|os külügyminiszter, Purgly Emil földművelésügyi miniszter, aki ezidő szerint a kereskedelemügyi minisztert is helyettesíti éB Gömbös Üyula honvédelmi miniszter.
Purgly Emil földművelésügyi miniszter a következőkép nyilatkozott: — Az oszlrák delegáció kedden érkezik Budapestre, hogy kél irányban vegye fel a magyar delegációval a tárgyalásokat. Az egyik az, hogy modus vivendit nyújtsanak arra, hogy az eddigi szerződéses
vámok mellett kontingensek megállapításával történjék az áruforgalom mindaddig, mlg létre nem jön a végleges szerződésre vonatkozó megállapodás. cjzzel párhuzamosan folynak majd a tárgyalások a végleges szerződés megkötésére. Remélnem kell, hogy a mai szerződésen kívüli állapot nem larl soká és visszaáll az eddigi kereskedelmi forgplom. A ma délelőtti- bécsi megbeszélések az oszlrák kormánynak arra való hajlandóságát foglalják magukban. A magyar kormánynak az az álláspontja; hogy a szerződés megkötésénél a lehetőség halárán luli kötelezettségekbe nem megy bgle, az oszlrák delegációt is jobb megértésre irányí-
totta. A magyar delegáció egyébként ma este érkezik haza.
A azerződésnélkűll állapot rum érinti a magyar búzaexportot
Budfipoat, Jullus 15 Az osztrák-magyar szerződésnél-küli állapot búzaexportunkat uem érinti, mert a búzánál megmarad a mostani II aranykoronás vám. Lisztnél már az eddigi 24\'5 aranykoronás vámtétel 30 aranykoronára emelkedett.
Sokkal nagyobb az áremelkedés az állatv».,oknál, az eddigi 9 aranykorona helyett 45 aranykorona. A baracknál 10 aranykoronával szök kent fel a vám. Mezőgazdasági és gyáripari köreink egyébként ugy vél-kednek, hogy
Ausztria rá van utalva legtöbb agrárterményeinkre
és lényeges érdeke az is, hogy a papiros és faexpoi! ne szenvedjen fennakadást. k
. A vámháboru igazában csak néhány nap múlva lógja éreztetni hatását, főleg a hazai gyümölcs és zöldségárak rohamos olcsóbbodásában
A kormány tájékoztatja a magyar-osztrák tárgya lások anyagáról a nagy hatalmakat
Budapest, Juliua 15 Magyar részről, hir szerint, már a legközelebbi órákban tájékoztatják a magyar-osztrák tárgyalások anyagáról azokat a hatalmakat, amelyek Közép- és Keleleurópa reorganizálásán fáradoznak és amelyek éppen most Lausanneban rezoluclókat hoztak Közép- és Keleleurópa országainak újjáépítése ügyében.
E hatalmak közül elsősorban Franciaország jön tekintetbe, melyről Vözludomásu, hogy ezt az újjáépítést a legnagyobb, mértékben elösegileni kívánja és amelyhez Ausztria éppen a lausannei konferencia idejín fordult kölcsönért,
ZAI./U KÓZLÓNV
1932. jullus Ifi
Az osztrák sajtó sajnálattal látja a tárgyalások megszakítását
Béoe, juiültt 16 Valamennyi bécsi reggeli lap sajnálatát fejezi hl az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés tárgyalásainak megszakadásáért és annak a reménynek ad hangol, hogy a vám-háboru lehetőleg hamarosan véget fog érni.
A vatutakivitel is atlevél-klvttel szigorítása
Budapest, Jullus 15 (Éjszakai lelejonjeltntés) Az osz-
trák-magyar keieskedclml viszony megszűnése folytán az Illetékes hatósági Kö/.egek utasítást kaplak, hogy «z osztrák haláron a valula--kiviteli rendeletnek fokozottabb mértékben legyenek elegei.
A magyar sajló ls egyöntetű felháborodással veszi tudomásul Ausztria makacs álláspontját és inti a polgárokat, hogy óvakodjanak minden olyan tevékenységtől, amely pénzt juttatna ki Ausztriába.
A vámbábotu következtében az útlevelek kiadását is erősen megszigorították.

összehívják a világgazdasági és valutaügyi konferenciát
(lent. Julius 15 (Éjszakai lelefonjelentés) A Nép szövetség tanácsa hozzájárult a lausannei konferenciának világgazdasági és valutaügyi konferencia egybehívására vonatkozó kívánsá-
gához.
A népszövetségi tanács pénteken délután elfogadta az Ausztriának nyújtandó ujabb báromszáz millió fchillinges kölcsönről azóló jegyzőkönyvet.
A vádtanács is szabadlábra helyezte Littke Kálmánnét
Budapest, Jullus 16 Littke Kálmánné ügyében az ügyészség felfolyamodásával ma délben foglalkozott a tádlanács és azt el-utasítva, elrendelte Littkéné szabadlábrahelyezéséi.
Az indokolás szedni olyan bizonyítékok merüllek fel, hogy Ruttkay
Oabornak nyomasztó adósságai voltak és állandóan hangoztatta az öngyilkosságot. Tehát az a gyanú, hogy Littkéné szándékos emberölési követet! volria el, nagyon eleiőtlene-detl, Lilike Kálmánné délután fél 4 órakor már el Is hagyta a fogházat.
I leszerelési bizottság Indítványát egy türelmi
elfogadta ápponyi szakasz beiktatására
> Qeal. julius 16 A leszerelési konlerencia lelki leszerelési bizottságának mai ülésén tárgyalta a szellemi együltmüködés megszervezésének kérdését. Ennek 12. szakaszánál Apponyi Albert gróf egy mondat felvételét Indítványozta. Az indilvány arra irányult, hogy a nemzetközi életben mutatkozó ellentétek megvitatásában ». legmesszebbmenő kölcsönös türelmesség gyakorlását tartsák szem előtt, mint a megértés első feltételét. Ezt az indítványt a román képviselő életen támadta. Apponyi Albert gróf felszólalásában részletesen kifejtette, hogy
nagyon Is szűkség van erre a szakaszra, meri azl senki sem tagad-hal ja, hogy bizony vannak- megvitatandó kérdések, amelyeket jobb nyíltan és barátságot szellemben tárgyalni, mint slrucc-polltikái követve a fennálló ellentéteket elhallgatva azokat palástolni. Az elhallgatás nem gyógyit, hanem kirobbanásokhoz vezet. Valódi lelki leszerelési csakis a lényleges, igazságot és méltányos anyagi leszerelés előrebocsátása melleit várhatunk.
A magyar indítványt némi azöve-gezési módosítás fenntartásával elvben elfogadták és abba végül a román delegátus it belenyugodott.
Szerződésről lemaradt aratómunkások támadása
Hajdúböszörmény, Jullua 15 Egy ctomó munkás, akik aratási munka nélkül maradtak, megtámadta és összetörte Zolnay Qábor bérlő aratógépeit. Zolnay a gépek védelmére vadászfegyveréből riasziólövé-seket tett a munkálok felé, de senki nem sebesült meg.
Egy örült tűzharca a rigai kikStftben
Ittga, Juli uh 15 Az állami kikötőben egy fürdőruhába öltözött férfi és a rendőrség között lövöldözésre került a sor. A
revolverrel leiszereit férfin ugylátszik hirtelen őrültség! roham tört ki, mert váratlanul minden ok nélkül rávetette magát a kikötőben dolgozó munkásokra. A tűzharc során az őrült megölt két rendőrt és két mátlk rendőr! meg sebesített. Az őrültet végül is halálosan találta egy golyó, úgyhogy összerogyott.
KepUlők halálos katasztrófája
Salzburg, jullus 16 Kuhn szolgálatonklvüli kapitány egéBz Ausztriában és Bajorországban ismertnevít repülöoktató ma délben, amikor repűlőtanitványával, Nalter doktorral Salzburgban felszállott, eddig Ismeretlen okból lezuhant. Mindkét repülő szörnyethalt.
A belügyminiszter csökkentette Zalában a községi állások számát
Ai adóügyi jegyzői ájláaok teljesen megszűnnek és es.ik segéd jegyzők lesznek ezután
és 75 Írnoki állát. Az u| stílus a községi állások lélszámát 288 főben állapítja meg, vagyit 13 állással kevesebb lesz. Lesz 126 vezető jegyzői, I közigazgatási jegyzői (Keszthelyen), 96 segédjegyzői, 1 szám-llszll (Keszthelyen), 49 írnoki és 15
Zalui\'KerexeK, julius 15
A belügyminiszter most adta ki a végrehajláal utasítást « községi alkalmazottak statusának uj megállapításáról, Az erről szóló rendelet megérkezel! Zala vármegye alispánjához. A rendelet\'kiadását tárgyalások előzték meg. Eredetileg a szervezett községi állásoknak llzszáza-lékot csökkentését tervezték, a megye különleges viszonyaira való tekintettel azonbin végül kisebb csökkentésben állapodlak mag a miniszter és a megyei hatóságok.
Zala megyében eddig volt 301 községi állás és pedig 126 vezető jegyzői, 37 adóügyi, 83 segédjegyzói
dljnoki állás. Tehát a rendelet az adóügyi Jegyzői állásokat megszün telt és csak segédjegyzőt Ismer.
Az alacsonyabb létszámot természetes apadás (ha\'tiozás, nyugdíjazás slb.) utján kell elérni. Az uj status csökkenti — ha nem Ib nagy mértékben — a községi állásokbari való elhelyezkedés lehetőségét.
Hajnali betörőjárás egy Kinizsi-utcai lakásban
Ott feküdt 1000 pengő e betörő előtt, aki azonban nem vette észre a pénzt
Mindez alig két-három másodperc alatt játszódott le, ugy hogy mire Ofenbeck Ferenc átkiabált az öccséhez, hogy belörö jár a lakásban, addigra már a tettes ki is mászott az ablakon.
Ofenbeck Károlynak első dolga volt, hogy azonnal berohant az ebédlőbe és örömmel állapította meg, hogy ai 1000 pengőt tartalmazó pénze*-táska hiánytalanul ott fekszik a széken.
A betoröjárás pillanatok altit talpra állította az egész házal. A férfiak botokkal felfegyverkezve kutatták át az udvart és minden helyiséget, de a lettesnek nem sikerült nyomára akadni.
Megállapllollák, hogy a betörő ülenbeck Károly hálótzobá|a ablakán keretzlül jutott be a lakásba. Innen az ebédlőn keresztül Ofenbeck Ferenc hálószobájába akart benyilni, aki azonban figyelmes leli rá. A betörő innen az előszoba leié akart elmenekülni és miután nem ludta kinyílni a külső ajtót, az ebédlón keresztül viaszarohant \' Heobeck Károly hálószobájába és ugyanazon az uton, amelyen jött, eltávozott.
A betörési kísérlet ügyében nyomozást indilott a rendőrség, bár egyelőre Semmi támpont sem ill a a hatótág rendelkezésére, mert Ofenbeck Ferenc, aki csak egy pillanatra látta a felvillanó fényben a betörői, nem tudott ponlos tzemélyleirátt adni. Valószínű, hogy a helyzettel ismerős követhette el a vakmerő betörési kísérletei. Ilyen irányban it történik a nyomozás.
— Teljes erővel betöri a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási meleget, akik iégátere8ztő „tropical" anyagból készült Inget viselnek. Ez az anyag mindeij színben kapható —■ Schütznél.
Nagykanizsa, jullua 15
Izgalmas éjszakájuk volt péntekre virradóra a Kinizsi-utca 20. számú ház lakóinak.
Ennek a háznak egyik udvari lakásában lakik özv. O/enbeck Ká-rolyné a fiaival együtt. Ofenbeck Károly, aki a Hlrsch és Szegő cég alkalmazottja, csütörtökön este lá-radtan érkezeit vissza vidéki útjáról. Inkasszálni voll és a magával hozott 1000 pengőt bevitte »z ebédlőbe, ahol a pénzestáská! egy székre helyezte. Ezután hálószobájába ment, melynek ablakát szokáa szerint nyitva hagyta éjszakára, hogy az udvarból áradó friss levegő tegye kitté tűrhetőbbé a nyári éjszaka forróságát.
A lakát egy másik szobájában alszik Ofenbeck Ferenc városi liszt-vlselö, aki csütörtökön majdnem 1 óráig rádiózott. Már épp lefeküdt és el is oltotta a villanylámpái, amikor fél 2 óra Újban váratlanul arra lett tigyelmes, hogy valaki óvatosan kinyitja a szobája ajtaját. Felcsavarta a villanyt és az ajtókeretben egy teljesen ismeretlen alakot pillantott meg, aki a következő pillanatban ijedten vltszaugroit és becsukta ma-gamögötl az ajtót
Ofenbeck Ferenc hallotta, amint az lameretlen az előszoba ajtajához szalad és azt kulccsal kinyitja. Ugyanekkor egy nagy ütődés, majd fájdalmas felkiáltás hallatszott. Az éjszakai lálogaló ugylátszik nem számitott azzal, bogy az előszobának van egy külső ajtaja is, amelynek nekirohant és megütötte magát. Az Ismeretlen ekkor látva, hogy nem tudja kinyitni az előszoba külső ajtaját, vitszarohant az ebédlőbe, ahonnan bejutott Ofenbeck Károly hálószobájába, melynek nyilvahagyolt ablakán kimászott az udvarra. Az udvaron állott egy üst, amelyet menekülés közben szintén .(eldöntött.
JM2JuIuííJÍ--------------------------------ZALAI KOZLOWY____________
Ma megnyílik a
HANGOS KÉRT-MOZI
a Polgári Egylet árnya* kertjében. Előadása kezdete B ó«*a.
Leventeoktatók kimentettek a Balatonból egy fuldokló leányt
Baiatnntenyvm, julius 16 Szerdán délelőtt 1! óra lájban Molnár Erzsébet, Molnár Nándor zalaegerszegi Igazgaló-lanltó 19 éves. leánya és több nöl hozzátartozója," akik valamennyien Balatonfenyvesen nyaralnak, csónakázni mentek. A parttól mintegy tiOO méternyire Molnár Erzsébet usznt akart és kiugrott a csónakból. Mintegy 10 méternyire elúszott már, amikor valószínűleg górcsőt kaphatott a lábába és fuldokolni kezdett. Hozzátartozói, akik ludták, hogy a leány jó úszó, azt hitték, hogy viccel, de a szín-
helytől mintegy 200 méfernylte csónakázó kaposvári leventék azonnal észrevették, hogy baj van.
A leventék versenycsőnakjukkal megközelítették a fuldokló leányt, majd Bujdosó Lijos leventeoktató a vizbe vetette magát és két társa, Petrák György, valsmint Csavart János segédoktatók segítségével kimentette Molnár Erzsébetet, akinek szerencsére az Ijedtségen klvUl más baja nem történt.
A bátor életmentő leventeoktatókai lelkesen megéljenezte a balatonfenyvesi fOrdözö közönség.
A nagykanizsai ŐSRE és a FDszerkereskedők Egyesületének fúziója
A teljesen nulonom nagykanizsai OMKE kerület — A fűszer-kereskedők is teljesen független szakosztály az OMKE-ben — Az erők hatalmas koncentrációja a gazdasági érdekek védelmében
Arlotta olasx kSvot és Oxilia sxradei meglAto-
Sattik Balatontellén a Miiuai OMPhémhet
Balatonlello, julius in (Saját tudósítónktól) A nagykanizsai 374-es öreg cserkész s a 375-ös apró cserkész csapat mintegy 50 főből álló tagjai julius 7-ike óla Atgya-Papp Sándor altábornagy itteni területén tábort vertek, ahol Ntu-wlrlh Üyörgy parancsnok vezetése slalt nagyban előkészülnek a jövő évi jamboreera. A nagykanizsai cserkészek kitűnően érzik magukat, amihez nagyban hozzájárul Longauer Imre és l.ukács József kanizsai hitoktatók ottléte, akik « napi istentiszteletet szolgálják. ?. uaplprogram, elég változatos. Heggel fél 7 órakor ébresztő, utánna szenlmlje, leggeUaéf, (félliter kakaó lejenként), majd a foglalkozatás, fürdés, iréning. sth, Dé i I órakor ebédidő. Az ebédet a csapat saját szakácsa késiil! el. Menü: icves, lözetéb, nus, kenyér, gyümölcs, 2 órás pihenés ulán gyakorlat, uzsonna, fürdés, vacsora, tábortűz.. Eddig számos nagykanizsai szülő látogatta meg a tábort.
A műit napokban a kis csapat Tihanyba rándult ki, ahol Lo;.gauer és Lukács liszlelendők vezelése (Melleit meglátogatták az apátságot és azt a szobát, ahol néhai Károly király lakolt. Meghaló benső érzések fogtak meg bennünket a mull viiszaidéié-sénél. A csapatnak érdekes lálogalól voltak ma délelőtt. Ugyanis arra a területre, ahol a csapat most táborozik, kerülnek az olasz balillák, akik 21 -ért érkeznek magyar földre. Állotta olasz kövát és Oxllla ezredes megtekintették a balillák helyét és ebből az alkalomból meglátogatták a nagykanizsai cserkeszeket is, akikkel barátságosan elbeszélgetlek. — Nagy öröm volt ez a nagykanizsaiaknak. A magas személyiségekkel együtt — akik velük voliak — a legteljesebb elismeréssel adóztak a kanizsai cserkészeknek, öreg és apró cserkészeink kedden délbe tv. 1 óra 15 perckor érkeznek vissza Nagykanizsára.
IMIárás
HA nank.itzul m.taoroláflil m«v-llgyelS jelentétek t Pinteken a HSmér Mtet; Késsel 7 ónkor -f» 8, délutln J Wikoi +2v 8, ute ü ónkor +72 8. PtlMut Egész n.p leiből égbolto«t. Szélirány: Heggel délkelet, délben dél nyug.t, este déli síéi.
IBJuakal rúdióJtUntéti « actaaraté-gtat taUnl J.lanti aata 10 *rm-kar I Hetyanktnl «l«ataraa, Uajag Ul.n h<válto«é. >árhaM.
Nagykanizsa, julius 15
A nagykanizsai OMKE és a nagykanizsai FUszerkereskcdök Egyesületének választmánya csütörtök este összejöttek Tcutsch Ouszláv és Frle-denthal László vezetése alatt a Koronában, hogy hosszas előzetes tárgyalások után végül kimondják a két nagy egyesületnek a fúzióját. .
Az egyesülés nem jelent egyik félre se semminemű hí Irányt és nem más, mint az erők koncentrálása, amire a mai viszonyok közepette oly nagy mértékben szűkség van. Az OMKE nagykanizsai kerülete teljesen auionóm szerv, független az országos központtól és a Fűszer-kereskedők Egyesületével megnagyobbodva, oly erőt és hatalmat képvisel érdekeinek védelmében, hogy minden ügyében sikeresen ludja fel venni a küzdelmet. A város nagyközönsége is a legnagyobb rokonszenvvel kiséri és veszi tudomásul a város kereskedő társadalmának ez) az elhatározását.
A Fdszerkereskedök Egyesülete, mint szakosztály továbbra is teljes önállóságát élvezi és eddigi működését zavartalanul folyla!|a és kapcsolatát az országos központtal továbbra is az eddigi mód szerint fennlart|a. Az OMKE nagykanizsai kerületének vezetésében számarányának m -t-felelő pozició biztosit! alo II ugy, hígy minden ügyben ezentúl az OMKE tagjaival bővülve, a kereskedelem összességéi reprezentáló egyesülelkénl fog tudni mindenkor eljárhatni.
A két egyesület egyesülése tehát megtörlént és most ujult erővei, friss vérkeringéssel folytalja nagy munkáját ugy a saját, mint a nagyközönség érdekelnek védelmében.
Ugy az OMKE, mint a Fűszer-kereskedők Egyesülete ezt külön levélben is közölték tagjaikkal, indokolván az egyesülésnek szükségességét. Ebben az ügyben vasárnap délelőtt II órakor a Kaszinó alsó helyiségében taggyűlés Is lesz.
Az Igy megnagyobbodott és megerősödött Nagykanizsai OMKE kerület uj nagyszabású munkaprogrammal lép tagjai elé.
Taglalnak megfelelő otthont kfván nyújtani, miért is megfelelő klubhelyiségről gondoskodott, ahol poH-likai napilapok, mint szak és szórakoztató folyóiratok állanak rendelkezésre a tagoknak és családtagjainak. A szükséges utánjárások, hatóságoknál való eljárások, intervenciók, kérvény és beadványok készitése végett az egyesfllei egy |ogvégzeii Jegyzőt alkalmaz, aki naponta teljesen díjtalanul áll a tagok rendelkezésére. Nyelv, gyors és géplrólan-folyamok, kirándulások, szórakozások, sfb. mind-mind szerepeinek a programon. Egy nagy, hatalmas családdá akarják forrasztani a nagykanizsai kereskedőket, hogy ne legyen közöttük ellentét. Ha lenne még kereskedő Nagykanizsán, afi nem tagja ennek a hatalmas egyesülésnek, annak saját jól felfogott érdeke diktálja, hogy minél előbb az OMKE nagykanizssi kerületének tagjai sorába lépjen.
filléres gyersot Nagykanizsáról Sopronba!
Nagykanizsa, Juliin L>i A nyári szezonban, éppen akkor, amikor a legtöbb ember leginkább szeretne és leginkább tudna Is utazni, nem indít a vasul filléres gyorsvonatokat Ha azonban kellő uzámu jelentkező van, akkor ezalatt is indítanak inenctienden kívüli, oictO kiránduló vonatokat, mint amilyen indult Nagykanizsáról a keszthelyi dakuversenyre ls.
Sopron itt fekszik a Nagykanizsáról kiinduló fővonsl mentán. QyC-nyörű a vidéke, gyönyörű maga at öreg, patinás város. Ha senki egyebei nem lesz, csak egy napon át a város ódon utcáit járja, vagy it vidék felséges panorámájában gyönyörködik. máiig olyan progiamot kapott, amit soha nem fog elfelejteni. Kevés város tud annyi élményszámba menő Uilnlvaiót nyujlani egy-két séta keretében, mint Sopron, ft muzeumábt a vl!ág minden részéből tárnak tudósok rendkívül érdekes unikumok iinultaányúzásáre. Aki pedig weekend örömöket keres egy huszonnégyórái ktrándulábtn, az aligha találhat üdítőbbet, szebbet, változatosabbat, mint Sopron közvetlen környékének kiránduló helyeit, köztük Is eKősotban ű nagyszerű Tómalom-sírandó*.
Nagykanizsáit százak és százak nem látták még soha csonkahasánk-nak ezt a gyöngyét, & elvitas tide-lluimi-t, » népszavazás utján magyarnak maródi, csupa virág várost. Ha a vasút megfelelő uieiieldijat biztosítani, egy kanizsai kiránduló vonat zsúfoltan indulhatna Sopronba.
Több oldalról jött felkérést* s Zalai KtfzlBny készséggel bocsátja nyilvánosság elé a kanizsai közönség kívánságát ért kér! az illetékes tényezőket, lépjenek sorompóba a Máv igazgatóságánál, amely bizonyára honorálni fogja a kanizsaiak óha|át és módot nyújt még a nyár folyamán egy soproni kirándulásra, A kanizsai kiránduló vonithoz Szombathelyen is sokan csatlakoznának, ugy hogy a vasút minimális viteldijak mellett Is megtalálná az üzleti számítását is.
— Bourette ruha a legelterjedtebb nyári viselet, mert higiénikus, jó és nagyon - olcsó. Selyemfényű bourette métere P 1-20 Schűtznél.
ORSON-RAÓld!
zauu mumv
a zalai ös balatoni népdalokat
Nagykaatlina, Jullrj ifi A magyai néplélek legszebb virágai a népdalokban hajlanak ki. A.i ember xikiLor áll meg csodálkozva egy-egy véletlenül íialiott népdal melleit, aztán - elfelejti. A iolklor legszebb kincsei rejlOznek kis falusi aftlakok mögött, napégette legelők bokrainak árnyékában, kaszárnyák rideg falai kOzt, szerieszét c magyar vidéken. Temérdek magyar népdal, a népköliészel sok szép ériéke veszik el, meri nsm örökit! meg senki, hiszen legtöbbször el sem julr.ak olyan (ölekbe, melyek azok rol&il éitékét méltányolni tudják.
A* Országos Magyar Dalosszövetség nemrégiben megkezdte a magyai katona-népdalok gyűjtését, össze is gyűjtöttek már mintegy 150-et. Etek közöl 27-et Vannay János zeneiskolai igazgató gyűjtött össze Nagykanizsán.
Gyűjti azonban Vannay » zalai és balatoni népdal-termést s katonai vonatkozásokon tul Is. Nehéz, fáradságra munka, mert magát egy-egy uj vagy Ismeretlen népdal szövegét sem könnyű felfedezni, a burjánzó népi váltósatokból az eredetit, a hamisítatlant kihámozni, de még nehezebb a dallamot a maga természetes origlnalilásában kottába szedni.
Ezúton felkérünk mindenkit, (j nyári utazgatások szezonja különösen alkalmas erre) akinek érzéke és lelke van a magyar népköltés szépségeihez, hogy akárhol megfordulnak, akárhol még ismeretlen magyar népdalt hallanak, írják azt It és küldjék el a nagykanizsai zeneiskolába vagy a Zalai KOzlOny szerkesztőségébe. Aki a melódiát is vele tudja küldeni, vesse azt ls kottába, de aki ezt nem tudná, a szöveggel egyült a nóta lelőhelyét is közölje, hogy alkalomadtán a dallamot a zeneiskola igazgatója vagy más hozzá értő megbízottja megszerezhtssc.
A magyar nemzeti kulturának tesz szolgálatot, aki nem sajnálja a faradságot egy-egy szép magyar népdal megörökítése érdekében.
A „Zalai Közlöny1\' minden előfizetőjét biztosítani fogja temetkezési segélyre
I
Ingyen
kapja a
Zalai Közlönyt
itagykBülaw, julius 8 Több vidéki újság példájára a Zalai Közlöny Is elhatározta, hogy megkísérli minden egyes előfizetőjét, az újonnan beléoőket is, temetkezési segélyre biztosítani. E célból felvette a tárgyalásokat a Magyar Élet- és járadék Biztosító Intézettel. Ha » tárgyalások eredményre vezetnek, akkor a Zalai Közlöny minden előfizetője elhalálozás esetén temet-iwtésl segélyt kap. Az előfizeti ezért egyetlen fillért sem fizet, a biztosi-(ási dijakat a Zalai Közlömi fizeti. A temetkezési segélyek összege a következő lesz;
Az akció eredményessége eseién annak kezdetétől számítva egy évi előfizetés tartama alalt 100, a 2-3 Ik évben 125, a 4-5 Ik évben 150, a 6-10 évben 200, * 10-16-lk évben 250, azon felül 300 P lesz a temetkezési segély.
Amint e tárgyalások eredménnyel iwíejeződnek, erről azonnal értesítjük olvasóközönségünket.
Az akció célja pusztán az, hogy a mai súlyos időkben a Zalai Kte-lőny mellett kitartó előfizető-tábor iránt hálánkat ilyen formában is lerójuk, másrészt, hogy a gazdasági válság rettentő és kiszámíthatatlan uapjat közepette, h« — Isién né adtai — temetkezési gondok suttá-Dák bármelyik előfizetőnket, legalább annyi nyugalma és biztonsága legyen, hogy utánamarsdőfuük a tisztességes gyász-szertartás anyagi fedezete biztosítva ven.
Szó volt ariói is, hogy ne .«. halál szomorú esetére ilapílxuk akciónkat, hanem balesetre. Mikor mégis a temetkezési segélyt választottuk, az a meggondolás vezetett bennünket, hogy baleset, szerencsére, ritka embert ér, de a halál, előbb vagy utóbb,, egyszer minden családban bekopogtat s csak akluek már voltak ilyen gondjai, tudja felbecsülni egy 100—300 pengős, még hozzá flllérnyl külön áldozat nélkül kapott segUsig értékét a gyász óráiban.
1932, (UHUK lív
F\\z orleansi herceg szobra, cipőtisztítók és rikkancsok paradicsoma a rabszolgavásárok helyén
Színes pillanatfelvételek egy afrikai metropolis, életéből*) i.
ha
jövő hó elsejéig,
most
A.lger, 11)32 junltu Az európai ember képzeletéin még ma is izgató fogalom és az exotikumok kifogyhatatlannak vélt tárháza Afrika, amely sötét dzsun-geleivel, végien homoksivatagéival, paradicsomi oázisaival, arab legendáival éti exollkus néger törzseivel mélyen bele van vésődve a civilizált ember ismeretkörébe. Még ms Is, amidőn az európai metropólisok mintájára Északafrika partjain egész sora húzók meg a modern nagyvárosoknak, amidőn az autó és repülőgépjáratok keresztül-kasul metszik Afrika csaknem valamennyi táját, amidőn a civilizáció mérföldes csizmái már a legkisebb néger tahiba is eljutottak, az európai közvélemény még mindig a rejtelmes, Bölél Afrikát látja maga előtt, leírásomban igyekszem hü képet adni a magyar olvasó előtt Északafrika egyik legnagyobb kereskedelmi, ipari és s/-el!r.mi gócpontjáról Algerról, amelyen mint egy főütőéren keresztül áramlik a vérkeringés Alrika minden
részébe.
*
• *
A közel háromszázezer lakosú város, mint valami karaván, elnyuj-tottan húzódik északról déli irányban. Kikötőjében a világ minden tájékáról érkezett hajók kéményei ontják magukból a füstöt, amely mint sűrű ködtályol nehezedik a kikötőre és környékére. Dokkokra szerelt daruk segitségévei gyors ütemben üritik ki a tartalmukat; szenet, ásványolajat, ipari és mezőgazdasági gépeket, textilárukat, hogy helyébe gabonát, cukrot, bort, déli-
*) E tarka riportok iró|a nagykanizsai fiatalember, aki második esztendeit! Jér|a a világot ós most m&r hosszabb ideje Afrikában tartózkodik.
gyümölcsöt és a gyarmati termékek egész sorát fogadják magukba. Kis parti gőzösök szaporán vontalják az árukkal megrakott dokkokat » kikötőbe, ahonnan a tovább szállitan-dókat az északafrikai állami vasúttársaság a közvetlen kikötőbe épített vasútvonala szállítja tovább.
A szeinélykikötő környéke ts meg lehetősen élénk, ahol a francia hajói társaságon kis átkelő gőzösei érkeznek és indulnak naponta. Időnként egy-egy óceánt Járó uszó kolosszus is horgonyt vet, hogy utána tovább folytathassák utjukat nz Atlanti óceán Illetve Sueien keresztül az indiai vizek felé.
Kgy-egy hajó érkezesekor mozgalmas. kípet ölt a kikötő. A piros fezes, napbarnított képű. vagy szénfekete bőrű bennszülöttek, százai özönlik el a kikötőt. Egyrésztlk ?. hajóállomás tetraszát veszi bittokába, mig a többiek szinte áthághatatlan t kordont képezve a vasrácsos kijáratot özönlik el. Az érkezőknek ntm kis feladat keresztül tömi rajtuk, akik valóságos közelharcot vívnak egymásnál a csomagokért es nemegyszer egymás kezéből tépik azt ki A veszedelmesebb fajtája azonban kétségtelenül a karszalagos bennszülött hordir, aki 3 gyanútlan érkező előtt a hivatalosat ügyesen megjátszva annak podgyászutalványát elveszi, az utas azután kénye kedvére kl van neki szolgáltatva.
Utána egy két órával újból minden csendes. A boulevardra felvezető báslyák alatt nyirkos, sötét arab kocsmák. Bent valamint a bejárat elölt piszkos lócákon bennszülött klkötőmunkások a szennytől szinte felismerhetetlenné vált kártyákkal játszanak vagy dominóznak.
Vasárnap azután, amikor a daruk motorjai leállanak és csak a hajók
kéményei eregetik magjukból egybfri vüen a füstöl « kikotö névtelen rt>-botosai is kiveszik megérdemelt pihenőjüket A parttól néhány lép&icígy jó tucat bennszülöm motgoborbih primitív szerszámaikat ji hordókra, kirakva tapasztják, Isenetválják a szurtos képű delikvenseket, egynéhányan a kutaknál >ix Ünnepnapra való különös tekintette! mosakodás! rendeznek, de a legtöbbjük a tároló hordókon végignyujtózkodvu az igazak álmát alussza, nem érdekli őket sem a Hoover-moratórium, sem a font sterling esése.
A februári nap melegen ittző sugarai árasztják c) a Kormányzóság! teret.
A keramit kockákkal burkolt hatalmas téren lomhán hullámió tarka tömeg. Rembrandt kellene ahhoz, hogy hűen le lehessen retteni ezt s keleties szlnpompát, sz aiab fajnak azt a szinte ezer féle Jellegzetes típusát, akik az európai íehértőí a szénfekete négerig; mind fellelhetők Itt. A feketére sül! hegyilakó kaby-lok, a «zlkárteir«ettS, körszakállas rlflek melleit, akik őseik viseletéin; híven, fejük köré leker? fehér turbánt ét csuklyás Átvet!1 fehér burnuszt viselnek, mAr tiílsulybar. vannak a civilizált arabok, akiknek ben-szülött voltát barnára sült arcuk mellet már csak a piros lez árulja el.
A nyilt tengerre néző tér három oldalát magas árkádot épületso; övezi, amely alatt zsúfolásig megtelt arab kávéházak sorakoznak egymás mellé. A tér közepén az JO/fe-ansl herceg brontba öntött lovas-szobrn kivont tód jávai furcsán illeszkedik bele ebbe a Környezetbe. A ráccsal kőrtilvelt szobor tövében \'lerongyolódott külsejű bennszülöttek alszanak guggolva vagy elnyújtózkodva.
Itt van egyébként a cipőtisztítók Morádója. Kis, barnaképű, piros-fejes, mezítlábas suhancok, zsinegjeiéi hátukra akasztót kis szerszámos fsládlkájukkel felfegyverkezve, Clril Clril kiáltással rohanják meg a közeledői. A nagyobbak, akik egy kis tökével rendelkeztek, magas bársonyszékkel dolgoznak A vendég itt foglal helyet, mialatt ké! pelv-hedző állu siheder egy-egy ripójé; tisztítja fényesre.
A tér egyik falán egy sxine-hagyott márványtábla a következő franciaszövcgti felírással Hirdeti az utókor száméra t letUnt középfco; barbárságát: SUT CBITB PLACE SE THOÜVA1T LE MA.RCHÍ AUX E8GI1AVE8 ÍR BADI8TAN . . OU ÉTA IP. NT VANDÜ LES CAPTIVES DBS CORSAIRES
(Ezen u téren tartatott a rabszolga-vdtát a Badistan, ahol a ka.őzok foglyaikat adták el.) A civilizáció vihara elsöpörte a középkornak ezt 9 barbár kinövésé: és az Idő vas foga már az emiékél hirdető táblái is kikezdte.
Ma már az egykori rsbszolgavá-sártér helyén bennszülött adófizető nyárspolgárok beszélik meg llgyes-
1933 julius 16
bajos dolgaikat. Talán éppen ott, ahol az eladandó rabszolgák voltak kiállítva, most ujsdgpavlllonoknak egész sora húzódik meg a miivel! világ szellemi termékeivel és ahol levekaravánok szállították a megvásárolt rabszolgákat az ország belseje felé, ott most villamos csilingel és az autók tömege teszi zajossá az utakat.
Erről a térről nyilik Alger egyik legjellegzetesebb bennszülött utcája a rue de la Marlne. Ili csaknem minden megtalálható, ami az arab népiéleket sajátságosan jellemzi. Az idegen, akit utja véletlenül erre vezel itt összesűrítve mindazt megláthatja, amit máshol talán fáradtságos és nemegyszer veszélyes kalandozás árán találhat f3ak meg.
A keskeny árkádos épületek alatt megszámlálhatatlan arab kocsma és vendéglő váltakozva sorakozik egymás mclié, de a látvány, ami a szemlélő elé tárul mindig ugyanaz. Az árkádok miatt még nappal is félhomály terjeng ezekben a helyiségekben, ahol a kormos, füstös falak a félhomályt még jobban növelik. Az állandóan zsúfolt, ritkán szellőztetett helyiségekben a. cigarettafflstös és kigőzölgésektől terhes levegő európai ember számára elviselhetetlen. Hosz-szu asztalok melleit lócákon elnyűtt niháju bennszülöttek, egy-egy török kávé mellett az egész napot átkártyázzák. Az asztalra terített piszkos papirkarfonon krétával szorgalmasan jelzik az eredményt. Egy-egy asztalnál primitíven faragott földszlnűvé vált dámajátékkal játszanak vagy dominóznak. A félhomályban a kassza felől mélabús arab nóták simák fei a gramofon lemezről. A kávés néha néha felszolgál egy-egy csésze kávét, azután az alakja újból elvész a sűrű, átható füstfelhöben. Fürtös Ödön
ZALAI KÖZLÖNY
ftvágjttiuságiál, rossz gyomornál, bélrekedéanél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Fereio József" keserűvíz rendbehozza a gyomor és n belek működését s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány számos úttörője megállapította, hogy a Fersao József viz abszolút megbízható hashajtó. A fereae léssel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
bérül többe
a ZALAI KÖZLÖM Y,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely ■» belföldi nyaralóhelyre.
NAPI HIRiK
NAPIREND
Júliusa IB, axombat
Római katolikus: Kaia. H. A. Prntenl Valter. Izr.: Thair.. hó 15.
mí\'.íí1 Könyvtar nyitva
csütörtökön is vasárnap délelőtt IÍM6I 13 óráig.
OvóRvszeriárl éjjeli szolgálat: . Merkly Beim gyógysiertár Pő-ul 12. iz éi a kltkanlisal gyógysiertár.
Gőiftlrdő nyitva reggel (t órától este 6 óráig (hétfő, sierda, péntek délután, kedden egélz nap nőknek). Tel. 2—13 Délután 6 ótától 50 filléres luhanylUrdó
— A polgármester Itthon. Dr. Krdlky István polgármester tegnap este budapesti uljáról visszaérkezett.
— Németh Mária vasi birtokán nyaral. Németh Mária, a világhírű magyar énekesnő, aki ludvalevően Nemeskoltán földbirtokot vásárolt, a napokban hosszabb nyaralásra megérkezett Nemeskollára és elfoglalta kastélyát, amely egy 50 holdas parkban fekszik.
— Balatonba fulladt. Zamárdl közelében a parira egy hullái vetett ki a viz a Balatonból. Megállapítást nyert, hogy a hulla Szunyogh Imre zamárdl lakos, gépkocsivezető, aki fürdés közben a Balatonba fulladt.
— Dr. Kőnlg fogorvos szabadságra uiazott. Augusztus 1-én újra rendel.
— UJ postabélyegek. A posta-vezérlgazgatóságtól kapott értesülés szerint legközelebb ujrajzu, hazánk elhall nagy férfial egy részének arcképéi fellüntelő 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 30, 32, 40, 50 és 70 fillérei érték jelzésű mélynyomással előállítót! poslabélyegek kerülnek forgalomba. Az uj bélyegeket nem egyszerre, hanem elkészülésük Idejéhez és a szükséghez képest fokozatosan hozzák forgalomba a a jelenleg forgalomba lévők mellet! bárhova szóló postaküldemények bérmentesítésére használhatók.
— Visszaadták nevelószűlelnek a kis Davidúvlcs Gyulát Megírtuk tegnap, hogy Davldovlcs Lajosné, aki Jelenleg Budapesten lakik, lejött Kanizsára, hogy klífiát, Davidovlcs Gyulát, akit férjének sógora, Blas-kovlcs József vasuti kocsirendező nevelt, magával vigye. A nevelő-síülök semmikép sem akartak megválni a szivükhöz nőtt csöppséglől és ezért a rendőrség utján az utolsó pillanatban akadályozták meg, hogy a kisfiúval visszaulazzon az édesanyja Budapestre. A gyermeket egy éjszakára, mint már a mull ősszel Is egy alkalommal, amikor az édesanyja Itt hagyta és Budapestre utazott, a Stefániában helyezték el. A nevelőszülők közbenjárására a gyermeket pénteken délelőtt Isméi visszautalta az árvaszék Blaskovicséknak, akik ölömmel fogadták a végzést.
— l ejbelőtte magát, mert megdorgálta a családja. Kis János majorgazda, a veszprémi püspökség uradalmának János-majorjában főbe-lölte magát és meghall. Kis János előzőleg a szőlőhegyen mulatott, ahonnan Ittasan tért haza. Felesége
A KERT-MOZI ÜNNEPÉLTES MEGNYITÁSA
siombiton ém vasárnap, juliua 18 17. oafa 9 Arakor
A legnagyobb hangos fHmszenzició l
QUSTAV FRÖHLICH, a legfelkapottabb filmszínész és DtTA PARLO, a törékeny ftlmdlva együttes felléptével Somerset Maugham világhírű regénye:
SZENT LÁNG
Á szerelem, a hiúság és büszkeség apotheozisa 10 felv.
SI8ÉIÓ IŰ80I: 1. Fox hangos híradó. 2. Dunán,hajóval a Fekete tengerig. 3. Fekete Pál rádió énekes fellépése. 4. ÉJI hangulat.
Dmaes a műsor uombaton d. a. 6 árakor, máraa* i. t. 3,5,7 órakor ffll*r«a helyárakkal (21M, il, kO. II hll.) l Yároii Sxilkáxlui.
II kuf-inkai lniiiit, tir b wtt Hiti Halak kMkittt. át i bundás m UWnL
Kedvezőtlen Idó esetén u előadás 1 Városi gxtakáxkaa fog aagtartatai.
JegyelSwAtel a Városi Színház pénztáránál.
és gyermekei a mulatozás mialt heves szemrehányásokkal árasztották el. A gazdát ez annyira elkeserítette, hogy fegyvert ragadott és főbtlőtie magát. A lövés egészen szétroncsolta a koponyáját
— Ahol az anyósnak kötelessége kitérni a vő útjából. Érdekes házassági szokásokat állapított meg Kenbeth Fry adelaldei etnográfus az ausztráliai bennszülöttek körében. Igy bizonyos törzsek lérflalnak akár száz törvényes anyósa Is lehet, de soha nem szabad velük személyesen ta-lálkoznlok. Ha az anyós látja például, hogy veje az ulon vele szembejön, kötelessége a bozólba vagy fűbe elbújni, amig veje el nem tűnt a láthatáron.
— A köztisztviselők betegse-gélyzéséről szóló rendelei Az országos tisztviselői betegsegélyezéii alap a népjóléti minisztérium megszüntetése folytán julius 1-töl kezdve a pénzügyminiszter kezelése alá tartozik, akii ebben a működésében a minisztereknek és a KANSz-nak képviselőiből álló bizottság fog támogatni. A hivatalos lapban most jelent meg a rendelet, amely szerint a közkórházakban az állami alkalmazottakat és azok családtagjait, amennyiben megállapítják, hogy kórházi kezelésre szükségük van és a beteg az igényjogosultságát megfelelően igazblja, az eddigi szabályozástól eltérően az országos beteg-segélyzöalap terhére, a miniszter előzetes engedélye nélkül veszik ápolásba. A tűdöszanatóriumokba való felvételre irányuló kérelmeket a rendelet szerint a KANSz utfán kell előterjeszteni. A rendelet lehetné teszi, hogy a temetkezési segélyt közvetlenül a temetkezési vállalatnak folyósítsák.
— Párisi tanulmányutak. A MEFHOSz Utazási irodája augumtua 2-án indítja negyedik rendkívül kedvezményes párisi kéthetes tanulmányulját. Jelentkezni lehet Ferenc-kőnil 38. fsz. \'2. alatt az-Utazási irodában (hivatalos órák délután 4—7-ig. Telefon 872—74.). A későbbi párisi
tanulmányutak kéthetenként indulnak. A MEFHOSz Utazási Iroda a nyár folyamán még számos felvidéki és ausztriai autocar ulat, azonkívül dalmáciai éa konstantinápolyi tanulmányutakat rendez. Érdeklődőknek az Utazáli Iroda prospekluil díjmentesen küld.
Nyilt-tér.*)
Nyilatkozat.
Oróf Somssich Antal földbirtokos, országgyűlési képviselő ur hozzám irt levelében, majd utóbb képviselőházi beszédében engem az ügyvédi tisztességbe ütköző cselekményekkel vádolt meg s levelét azzal hjezi be, hogy ellenem a zalaegerszegi ügyvédi Kamaránál panaizt tesz.
Én azon fellevélből Indulva ki, hogy gróf Somssich Antal képviselő ur a tényállás tekintetében félre lett vezetve a ekként eljáráia jóhiszemű volt, levelére válaszlkam s a való tényállást közöltem. Minthogy aion-ban ezen levelemre megfelelő elintézést nem nyertem, Dr. Hajdú Oyula kartáraamal, az Ügyvédi Szövetség elnökét biztam meg az Ugy elintézésével, aki módot nyújtott gróf Somssich Antal urnák, hogy. az ügy hatóság igénybe vétele nélkül intéztessék el.
Minthogy gróf Somssich Antal ur képviselői állására hivatkozva a felajánlott elintézési módot nem választotta, de másrészt az általa kilátásba helyezett panaizt sem tette meg ellenem az agyvédi Kamaránál, s minthogy én a képviselői mentelmi joggal szemben egy évekig elhúzódható bűnvádi eljárással az ügyet elposványosltani nem akarom, de ügyvédi reputatiómat, 33 évi tisztességes ügyvédi gyakorlat után a jövöre is megóvni kívánom, s minthogy a gróf Somssich Antal által ellenem emeli vádak alaptalanok, a fentebb említett okból a bűnvádi eljáráatól eltekintve, én magam kérem magam ellen az ügyvédi Kamaránál a fegyelmi eljárást, ahol a vádak alaptalansága minden kétséget kizárólag megállapítást fog nyerni.
Nagykanizsa, 1932. julius 14:
Dr. Wtiru Lajos
ww ügyvéd.
*) E rovat alatt közlőitekért Km a sier-keaxtőaég, itn a kiadóhivatal sem vállal felelőeaegeL
ZALAI KÖZLÖNY
1932 jullua 16,
SPORTÉLET
Gróf Batthyány ltom.»« NTE női úszószakosztályának eladke
Dr. Hottmann JAiios u« usudk társelnöke
Az újonnan alakult uszóMtakosz-\' tály felkérte Batthyány Ilona grófnót, hogy vállalja a női úszószakosztály elnökségét, ki készséggel e\'fogsdla e tisztséget. Ismerve a< szimpatikus fiatal pál&ó spoittadásáá és agllká-aát, bislova vesszük, hogy vezetése alatt a nagykanizsai nól úszósport is hamarosan virágzásnak indul.
Még egy értékes taggal gyarapodott az NTE úszószakosztályának. Vízttösége. Dr. Hoffmann János, a SchUlz-áruház vezetője vállalta a szakosztály társelnöki tisztét.
Kdzg«ada»ág
Píria »!<■/«, London 1822, Newyork 513-50, Brüwel 71-27Va. Milano 26-28, Madrid 41-30, Amaterdam 206-90, Berlin 121-80, Wifln --■-, Szóda 3-72, Prága 16-18, Varad 57 45, Bodapwl — ■—, Buiraaeat iűfi
i IsmmU luk áertia-árfolyuul
valuták
ti. 2040-2080 Ifr. 79-30-7990 Cstik k. iaae-17 06 Dánk. 109-40-110-40 Dinár 9<*>-1008 Dollál 570-50-573-50 Prandi f. 22-3^32ti0 Holt. 229 85-231 25 Zloty 63-95-64-45 Lei 3-48-3-56 Léva 408-4 19 Ura 29*08-2938 Márka 135*70-138-80
Noavág 10020-101-20
Peseta —---•—
Schltl. -■---
Sváfett. 110-70-111-40 Svéd k. 10360-10460
DBVIZáK AmaL 23005-231-25 Belgrád &98-10-06 Berlin 135-80-136-60 Brtlssel 79-40-79-90 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.109-60-110 40 London 20-22-20 42 Madrid
Milano 29*18-28-38 Newy. 571-00-574-00 Oazlo 100-40-101 20 Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szórta 4-08-419 Stockb. 103-80-104-60 Varad 84-05-84-45
Wien _-
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
TanUaytássá*
Az árak változatlanok.
Búza üszav. 77-ea IÍO0-13-30, 78-aa 13-00-13-20, 1»-«s 13 15—13-50, 80-aa 13*25—13-80, dunánt. T7-e» 12 75-13 10, 78-aa 12*85—13*20, 79-«s 13-00—13-40, 80-aa 13*10—13*50, ro» 1140 11*50 tak. árpa (u|) 12*20—12-70, zab 14*50-14*75, tengert ti I8"90—19ÍI0, korpa 1200-12 20.
PethajtAö 232, eladatlan 16. - Elad-rendB l>14—1-16. szedett 1*08—1*12, szedeti közép 0-96—1*00, könnyít 0-78 - 0-88, I-4Í> rendll öreg 096-1-00, ll-od rendo ölig (W0-0*90, angol sllldd I 0-90-1-00, szalonna nagyban 1-40- 0-00, zalr l\'5J— OOd, hus 1-26-1*50. lélaerléa 1*35-1-48,
Wtalal jly.wé. k UyMaü
tóTl25aM<ároJ.
wÉm
Jullus 16 (szombat) Budaiwat 9.15 Ozamolonhangverseny. Közban 9.30 Hirtk. 11.10 NaraaaSöíi vlz-jelzősaolgálar 11.15 A rídkj ifiaaági lét-drája. IÍ00 Déli harangszó. Idíjíráalelen-téa, 11 » Szalonzenekar!hangverseny. Kőiben 12.25 Hírek. 13.00 Időjelzés. 14.45 HU 16.00 ayunwklátaiMra. I&4S Idd-JaMa, idfJMalelealáe, hírek. 17.00 Irodalmi dttbtiri. 18.00 At 1. tronvédgyak-gezred zMekaráaak hangversenye. 19.00 MII üzen a rád ó ? 20.00 Magyar operett ezt. A Bnda-peaU Hangverseny Zeaeiaj hangversenye. Szünetben kb 21.15 IdőJeUés. Hírek. 22.00 Időjáráajckntéf. Ma|d 1 Cigányaene.
Bdca II 30 4a 18.10 y.tntkmí Itangvei-
ny. 13.45 Oramofon 15 30 Vidám léldra. 6.45 Dalok. 16.50 Zenekari hangverseny. 9J0 Zongoraverseny. 20.15 Vtgjálák E.
22.15 Hangverseny.
Bari Én 16.05 Hangverseny. 18.40 Vldim óra. 20.00 r>al|áték. 0 30 Zenekari hangverseny.
Prága 8.15 lent* ébresztő. 11.00. 12.10 4a 19.40 GramoiöB 19.00 Zenekari hangveraeny. 2100 Vidám esi.
Varad 17.00 <« 18.20 Zenekari hang-vemnv. 20.00 éa 22.05 Hangveraany. 22.50 Zenekari hangverseny.
APRÓHIRDETÉSEI
a* ^iSMiásiiiia aga ro *««a ** I maaai — a fatr. v-k-
M miir. MW má «M a |
IMim a> 11 I I 10 aa4k M WUr, mImim M1H< .U zr|« * 011 *r. Ctau4 ■ HUa <•» iiiim miamt aa* «*a w« udMh niwWiaa Aüial kwMékMk 30* ngUmtmi
F»no«batorak 4j kosarak kéazttése, Javttáaa, nádszéktonáa Illésnél, i-\'óut 4. 3099
lépkaeatazéat jutányos áron vállalunk. krmmtk Bazár-udvar. 3148
•■lát otttaaHa áplUalh.. lelket éa hosszúlejáratú kamalmentea kfllcaöat azer zek. Felvllágoaltáa Saániö, Sugár ul 6 2564
auilatsMHéri*ai, vízpartján villa, 2 szoba verandával eladd íi auguaztua I élőt kiadd 2 ríazben la. Clm a kliddban 18
Ináat karaaáaaáaatr.
nált amerikai Irdaaztal, lrdp\' székek ilb. eladdk Kaul Caengery-ut 12, löldazlnl.
alig baaz-ilaC loaít-
Qyl8i
Mindenei kaaalat kereaek azonnali belépésre. — Simon látván hentea, Kis-kanlaaa. 3322
fáhtniára etdkéazllek keieakedel-relatákil német, Iranrla, magyarbdl Roz-gonyl-alca 6. Ugyanitt bulorozolt aaoba Sladó lurdóazobival. 3325
HilOmaznhaa lakás auguaztuara Marié. Bővebbel Relehenteld, Erzaébet-tér 3.
kapható
lapunk kiaiivalalÉn.
; rsfceLu\'AvéltoU .eri-i íj t S


Röiiafák, gyiiitsl tt Mi
permetezéséhez:
Á.*a:
l\'/l-tftl 3 Itr .. 26 litl.
15 . 30 . 130 .
50 . 100 . !| 2fi0 .
100 . 200 . í ü 490 .
200 ,. 400 , -5 960 .
lOljulm luntrtitsio
Beszerez hetö-OrKzáy JAwssf cégnél
Erzaébet-tdr 10. (Aklraaáq mellett)
agy kanizsai ktr. Wráablrditág, iflnt telekkönyvi tiatdság.
6178/tkv. 1932. «.
Ml DIMMUiii.
Öav. Oroazváry íjyuliaé végrthajtalóira\'/. Haba Jílzael Károly végrelulllst szenvedd, elleti 3200 P töke és jlr ezejdlg Indítóit1 végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság Fisdil Oyörgyné Plelner Olga molnári I lákda ulóajánlala kavetkeztében az 1908. évi XLI. I. c. 27. § a értelmében ujabb rfr-veréat rendel cl 3200 P Idkekövcteléa, ennek 1930. évi május hó 7. napjától |áró bíróilag érvényeallhetd legmagasabb kamatát é> 550 P 74 iUI. megállapított pa éa vtgrebajtáal köjlség, valamint a caatlaku zdtiaknak kimondott Flachl Oyörgy 800 P, Orbán Jullaka 652 P 30 fillér, Haba Jdzacl 115 P, Néptakarékpénzlár R. *f. 600 !\', dr. Haba Antal 800 P tőkekövetelése él Járulékainak behajtása végett, a nagykanizsai kir. Járásbíróság területén levő Nagykanizsa vá\'osban lekvo a a nagykanlzaal 2943 satjkvbcn 8209. hraz. a. Toelati ház, udvar éi kert Ingatlan \'-\'/l réazére 27C0 P, ugyanazon IJkvben 8207/b. hraa. alatt togtall házhely klalunlzsán Ingatlan 2,a réazére 2 0 pengd kikiáltási irban, a 4a53/lkv. 1911. sz. vérzéssel Mlbotlb Mária özv. Haba Antalne, Haba Verona, Hain Józaelní éa Habe Rdzaa Javára bekebelezett tulajdonossal közös haszonélvezeti azotgalmt Jog fenntartásával.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyia/tgéber, (Igazaágtlgyl palota földszint II, ajtö) megtartására 1932. évi augusztus hd 4. napjának d. e. 10 óráját I9zl kl és at árverési teltételeket a következőkép álta-
pltja
meg:
. Az árverés alá esd Ingatlanokat a kikiáltási árnál alacsonyabb álban eladni nem lehet.
2. Az utóajánlal akkor Is kötelezd, ha az ajánlattevő az árverésnél mer nem Jelent.
3. Ha az árverésen az ntóajánlatnál nagyobb ígéretet nem tesznek, az Ingatlant az ajánlattevő álul rnegveilnek kell Ic-k Inteni.
4. Az u|abb árverés költségeit a vevő az ígért vételáron lelll! kötelez Tlzetnl. (1908 XLI. t.-c. 27 §.)
Az árverelnr szándékozdk kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár lOW-ál készpénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 42 § ában meghatározott árfolyammal azámltott dva-dékltépcs értékpaplroaban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges blrdl letétbe helyezéséről kiállított cttanervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéteteket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §§., 1908 : XLI. L c. 21. §.)
Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni aenki sem akar, kötetes nyomban a kikiáltást ár azázalélu szerint megállapított
Dr. Bentzlk a. k. kir. |blrd.
A kiadmány hiteléül: Mlkd a. k. lóriul
Mmi zalai KMa.
vigyázzon egészségére és igyék
Reftfcitttf,
mely hólyag, vese é» | gyomor bántál máknál kitűnő hatású.
laihatá tslatot ÍUsattaWIna.
Firaktár: WEISZ Mát), NaiyKaaizu: Klrály-ntea 34 TMMaar 310.
II
BIZTOS
íftdwény! csak ugy ér el, ^ hirdetéseit a naponta többezer példányban meg Jelend menze vidéken la el-tnjedl ZALAI KÓZ1.0NV ben adja tel. Kiadóhivatal FMS.(ai udvarban.) 1*1 78.
Egyeduta község elöljáróságától.
2096/1982 szám.
Hirdetmény.
Egyeduta község tulajdonát képező 1 üzlethelyiség, 1 raktárhelyiség, 1 szoba, 1 konyha, I faház, 1 jégverem Egyedután, a községházánál 1932. évi Jullus hó 17 én délután 5 órakor nyilvános árverésen öt évi időtartamra haszonbérbe lesz adva. Feltételek a ieienyei körjegyzői irodában megtudhatók.
Kelt Egyedután, "932. évi julius hó 13-án.
Kovács Sándor Tóth Lajos
körjegyző. zus közaigl hlró
Okvetlen szereltessen fel
antennájára
hogy most a nyári zivatarok alkalmával megóvja rádióját és lakását a villámcsapásoktól.
Telefunken villámhárítót
8-— pengéért szerel fel
Szabó Antal
rádió és sportüzlete.
Nyomatott a^Délzalal Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
17572827
72, évfolyam 160 ix&n
Nagyfcaaim 1882. jullus 37, vajámap
16 flUér
ZALAI KÖZLÖNY
fetlíiíAI NAPILAP
XMiieulMg és kiadóhivatal: Fó«t 5. etást. KeuttKlfi flókkladóblvatil: Kónuth-atoi 31.
Felolős szerkesztő: BarfearSía Lajos
Elóliielésl áte: cuv o4i« a pcngó 80 lilíér Sscrkeutóségt és íisrlóhl vnlnllgteleloa: U. u
k Knraközi-Országrész zászló
Irta: Dr. SZABÓ ZSIGMOND
1918. november havában cseh légionisták, oláh és rác bandák lopakodtak be Szent István ezeréves birodalmába és a győztes entente-lialalmak párlfogása mellett Trianon • ban Magyarország kétharmad részét kapták meg ajándékba. Az akkoriban S—10 éves gyermekek ma már liatal emberekké serdültek fel. Ez a fiatal generáció már csak hírből ismeri Nagymagyarországot. Ml, öregebbek szorongva gondoltunk arra, hogy ebben a fiatal generációban nem lesz elég erős irredenta érzés, lettre sarkaló tüzes vágy a régi Nagymagyarország gondolatáért.
Kn is 3okszor gondoltam arra, íogy Csonkamagyai urszág minden városában, minden falujában szükség volna egy emlékeztető jelre, amely állandóan emlékeztesse a serdülő fiatalságot, az uj generációt arra, hogy egy gálád módon megcsonkított országban élünk és hogy 3 és fél millió színmagyar testvérünk idegen labságban sínylődik 1918 óta. A hősi emlékszobrok a magyar katonai vitézség és hazájuk védelmében elesett dlcsfi nősök emlékei, de nem sírnak, nem vádolnak hazánk gyalázatos megcsonkításáéit és nem emlékeztetnek a nap minden órájában szent kötelességünkre, hogy elrabolt országrészeinket visszaszerezzük.
Kloósz János tiszteli barátom ugyanezen elgondolásban hetekkel ezelőtt cikket is Irt a Zalai Közlönyben és ime ennek a hazafias cikknek visszhangja támadt, mégpedig éppen a fiatalság körében. A niult hónapban a Katholikus Legényegylet egy pár derék tagja keresett fel és arra kértek, hogy segítsek nekik abban a hazafias vállalkozásukban, hogy Nagykanizsán a Muraköz-Országrészzászlót felállíthassák. Kész örömmel vettem ki részemet ennek a hazafias gondolatnak megvalósításában és városunk minden hazafias ügyet lelkesen pártoló polgármesterének támogatásával a derék liatalokkal együtt azon vagyunk, hogy az eszmét tettre váltsuk.
Munkánk eddig is nem remélt sikerei járt. A fővárosi Országzászló-és Ereklyebízoltság, a Magyar Revíziós Liga támogat bennünket, a felajánlott fövédnökségeket és védnökségeket előkelő közéleti személyiségek fogadták el és a tagul felkértek lelkesedéssel pártolják a Muraköz-Országrészzászló gondolatát.
Ámde az eszme megvalósításához anyagi támogatásra is van szükségünk. Tudjuk azt nagyon jól, hogy ma súlyos anyagi viszonyok között elünk, de mégis arra kérjük eszménkel lelkesen felkaroló közönségünket, hogy járuljon mindenki tehetsége szerint adományával nemes célunk megvalósításához. Kérjük az egyeseket, kérjük a közületeket, áldozzanak erre a szent célra, hogy (elállíthassuk a (első templom előtt
a Murakőz-Országrészzásxlót. Legyen az a zászló szimbóluma Nagynta-gyarország és vele együtt Muraköz, visszaszerzésének. Lobogjon ez a zászló selymes suhogással Légrád, Perlak, Csáktornya és Stridó felé, vigye meg oda a szellő szárnyán a hírt és biztatást, hogy a magyar nem feledkezett meg nagy adósságáról: Nagymagyarország visszaszerzéséről.
És állni fog a zászló, Nagyma-gyarország és Muraköz zászlaja az Isten háza előtt. De bízunk benne és tudjuk, hogy nem sokáig I A magyar nép izzó hazaszeretete, a nemzeti összetartás hatalmas ereje mihamarább oda fogja tűzni ezt a szent jelvényt, ahol Igazi és állandó helye vau: a Csáktornyái Zrlnyí-vár tornyának oi mozatára I

HR®»g«oxták az itéleftat a bánni haimiskár>tfáK»Cígybeii
Outtmann bárót egyévi súlyos börtönre és kiutasításra liélték
Béus, Juliua 16 (Éjszakai tetejonlelenlés) A haiiiie kártyások bünperében a bíróság gelsei Outtmann bárói, Ktlheberg Józsefet és Barluschek Józsefei csalás vétségében mondotta
ki bűnösnek. Oelscl Outtmann bárót egyévi súlyos börlőnre és Ausztria területéről való kiutasításra, Kllhe-berget és Bartuscheket ti—6 hónapi súlyos börtönre ilélléli. Menasse Henrik báró ellen az eljárást megszűntették.
Megkötöttük Olaszországgal a módosított keres-kedelml, clearlng és kölcsönös kiviteli szerződést
Róma, Juliua 16 tÉjszakai telefonjelentés) Az annak idején Magyarországgal megindult gazdasági tárgyalások befejezést nyertek tt jegyzőkönyv aláírásával, amely az 1928. évi kereskedelmi szerződést bizonyos vámok tekintetében módosítja. Aláírásra került a kereskedelmi forgalomból származó
fizetések szabályozására vonatkozó egyezmény (ciearlng) is.
A kél kormány ugyanekkor tanulmány tárgyává tette a kölcsönös kivilel előmozdítását célzó gyakorlati kivitel végrehajtásának módozatait is.
Ezen megállapodások jullus 24-én lépnek életbe.
áasztrla nem enged, a magyar kormány a keddi tárgyalások eredményét várja a vámháborn ügyében
Bécs, Jullus 16 (Éjszakai telefonjelenlés) Az osztrák sajtó és az ottar.i agrátkörök kitartóan hangoztatják, hogy a kitört vámháboru nem az agráriusok küzdelme, hanem kizárólag elvi kérdésről van bzó, mivel Ausztria csak ugy köthet u| kereskedelmi szerződést, ha ezzel biztosítani tudja passzív kereskedelmi mérlegének csökken-
téséi.
Egyébként a magyar kormány megvárja a keddi napot és ha a kedden megkezdődő tárgyalásokon továbbra is merev magatartással áll szemben, represszállákkal fog élni Ausztriával szemben. Ezen Intézkedések között lesz olyan is, amely meg fogja nehezlleni magyaroknak Ausztriába való utazásit
Import célokra 165, kölcsön kamatokra 115 millió pengő devizát adott ki, exportból 148 mtUió pengót vett be a lagyar Nemzeti Bank deviza-gazdálkodása
Budapest, jullus 10 A Magyar Nemzeti Bank vezetősége ezúttal harmadízben számol be a kölOII devizagazdálkodás során elért eredményről. A most nyilvánosságra bocsátolt adatok 1931. augusztus l-löl 1932. junius 30 ig terjedő időre vonatkoznak. Ezen idő alatt a Magyar Nemzeli Bank 105 3 millió pengő éitékü devizái adott árubehozatal céljaira, ezen összegen leiül azonban további 51 millió pengő érlékü devizái fordítóit importszükségletek fedezésére. Árubehozatal céljaira menlesitell devizák felhasználásával 8.5 millió pengő értékű árubehozatal bonyolitlatott le. Aru-hehozalali célokra adott, illetve felhasználásra engedélyezett devizák összege ezen idő alalt 165 millió
pengőre lehelő.
A külföldi köicsönszolgálat keretében kamatokra és tőketörlesztésekre 115 2 millió pengő értékű devizát bocsátott a jegybank az érdekelt magyar adósok rendelkezési re.
Bevéieli oldalon első helyen áll az árukivitelből származó devizák beszolgáltatása 148.1 millió pengő. Az 1931. évi augusztus hó folyamán elhelyezeti kincstári jegyköicsön hozama 87 7 millió pengő voll, mlg a belföldi lizetési eszközök és követelések bejelentett készleteiből behívóit lételek beszolgáltatása révén 29.1 millió pengő érlékü deviza folyl be. Végül egyéb különböző elmeken 1 7 millió pengő értékű devizát adtak el a Nemzeti Banknak.
A veterán halál-zászlóalj 72 óiéig menetelt a Capltolium körül \'
1,011(1011, Jullus 10 Washingtonban a volt fronthaico-sokból 500 tagu halál-zászlóalj alakult, amely tropikus hőségben 72 óra hosszat meneteli a Capltolium körűi. Meghaló látvány volt a poros rongyos veterán katonák felvonulása. Rendzavarás nem történt
Weekend-tüntetésí
rendeztek a kereskedelmi alkalmazottak Budapesten
Budapest, Jutluu III Mint ismeretes, a belvárosi kereskedők megállapodtak abban, hogy szombaton délután 2 órakor bezárják üzleteiket, hogy alkalmazottaiknak a hétvégi üdülésre alkalnidt nyújtsanak. Ehhez a megállapodáshoz a kiskereskedők nem járultak hoizá. Ma délben 2 órakor a kiskereskedők alkalmazottai összegyűltek az egyik utcában és tüntetni kezdtek. Mire azonban a rendőrosztagok megjelen tek a helyszínen, a tüntetők már szétosztottak.
Manolleseu végrendelkezett a vasárnap) választás előtt
Bukarest, Jullus 10 Manollescu liberálispárli képviselő Jelöli Román városban tegnap a törvényszéken letétbe helyezte végrendeletét. Kijelentene, hogy véleménye szerint a holnapi választások egész biztosan véres lefolyásnak lesznek, ezért előre gondoskodik családjáról, ha esetleg a választásukon életét vesztené.
Halálos kommunista tüntetés
Berlin, Jullus 10 l.angenselbondban, Hanau melleit, a tegnap megrendezett munkanélküli gyűlés feloszlatása alkalmával a munkanélküliek megtámadlák az ott szolgálatot teljesítő 4 rendőrt és őket súlyosan megsebesítették. Az előhívott rendőri készültség lő!e»y-verét használta, űrass/er kommunista képviselő leányát és egy másik aaz-szonyt a rendőrök golyói megöllek.
Nagy István volt biró kiszabadult
Budape«t. Július Ifi Nagy István voll torvényszéki biró, akit különböző szabálytalanságok miatt 4 évi fegyházbüntetésre Ítéllek, hélfön elhagyja a váci fegyházai, meit büntetéséből 3 évet és 4 hónapot kilOIIOtt.
Hoover aláirta a munkanélküli segély javaslatot
i/oudon, Jullus lti Hoover elnök aláirta a 2122 millió dolláros munkanélküli segélyről szóló torvényjavaslatot.
ZALAI KÖZLŐ NV
Nagykanizsa, Jullus 16 A Horlhy Miklós-ulon szolgálatot tel|esitő rendőrőrszem szombaton este (él 10 óra Iáiban arra lett figyelmes, hogy egy magastermcttl, ron-
Ellesett párbeszédek
irta: SOMOGYI DEZSŐ NÉ Már a felirat is megnyugtató hölgyeinkre, akik bosszúsan várták a második támadást a kozmetika harcterén. Kellemesen lepett meg a kél gyönyörű csokor és a torta, amit kaptam a várt záptojások helyett. Hát őszintén megvallva, gyanúsan fogadtam ereket a dolgoka!. Eszembe jutva Vergiliu -nak az a mondása, tlmeo Danaos et dona ferentes: félek a görögtől akkor is, ha ajándékot hoz. Gondosan megvizsgáltam a virágcsokrot, hisz Robespierre-heí. is csokorba vitte Corday Sarolta a gyilkos tőrt elrejtve. Az talán olyanféle bombát rejt, mely ha hozzászagolok, felrobban és aztán nem lehet többé támadó cikkeket Írni. Gyanúm azonban felesleges volt. A tortából egyem? Talán gyorsanölö mérget tartalmaz, háziállatom pedig nincs, aminek kóstolót adnék belőle, tehát halálmegvetéssel nekiláttam és megadással vártam a hatását, ami nagyon kellemes volt, sőt kérem Luj-zikát, hogy a receptjét mielőbb küldje be. Ilyen auspiciumok után sietek mielőbb offenzivámmal.
Kilesett párbeszédek? Talán ugy lehetne jobban mondani, hogy clle-
gyosruháju férfi besurran a cintóriumba. A rendőr utána ment és meglepetten észlelte, hogy az Idegen megáll a lemplomelötii feszület elölt, majd gyors mozdulatokkal lehányja
magáról a ruháit és azokat oda-heytzl a feszület elé.
As idegen már teijes i uditásbsn ílil a szemetelő esőben, mi-e a rendőr odaér és erélyesen rászólt, hogy öltözzék fel. Hosszas rábeszélés után engedett végre, mire a rendőr bekísérte a rendőrségre. Azonnal áthívták Goaa Upól dr. városi tiszlifö-orvost, hogy viicgálja meg a zavaros beiizédü embert. Arra a kérdésre,
\'_1932 Julim 17
hogy miért vetkőzött le, azt válaszolta, hogy sajnálta a kereszten függő Urjérusl és ezért *>da atoula adni neki a \'uháil Hosszas vallatás után kiderült, hogy a szerencséién ember Üyőrvárl Ferenc székesfehérvári munkanélkülivel azonos, akiit hónapokkal ezelőtt engedtek ki m ottani elmegyógyintézetből.
A rendőrségen őrizetbe vették Oyőr-várit, aklf Pehérvárra toloncclnak
sett magánbeszédek, mert mióta ezeket a gondterhes időket éljük, azóta sok a magában beszélő, gesztikuláló ember, Ha az ablaknál állok, hangos beszédet hallok, de látom, hogy csak egy ember jön arra, beszél, hadonász és mindenki a pénzről beszél:
Kéi pengői kért érte... adjon a sepiől Hogyne adnék .. A másik mondja magába: — Tartozik már két hónapja .. dr; ha a nyakát elvágom, nem akarja megadni., a gazember.
Többnyire szegény asszonyok azok, akik magukban beszélnek.
A kórház előtti kiskertben ülök, itt fordul meg o legtöbb vidéki paraszti nép, hogy betegeihez bemehessenek, vagy halottjukat kikísérhessék onnét. Rendszerint ujságla--pot elémtarlva jegyezgetek, nehogy lássák, hogy figyelem őket Beszédjükből megtudom, hogy ki honnét való. A galamboki ropogtatja a szót, mintha diót törne a foga között, a liszói pedig náthásan énekelve beszél. Ha somogyiak az illetők, rögtön felismerem a földieimet, mert azok möRgyet ősznek könyérrel. Múltkor egy idősebb parasztasszony és egy fiatalabb leülnek, kis batyu-\' ból eszegetve, mielőtt bemennek a
kórházba.
— Tudod, íe Juli, ez az en uram már régön beteg embör, egyször már fóvittem a iinikára, a föloivos "mögvizsgálta a rözgönmasináva. Mire azt mondja a fiatalabbik:
— Miilen az a masina, Kati né-nétn, amivel mögvizsgálik ?
-X Hái te ollan buta vagy. Juli, mint a főd. Már régös régön ki lölt ez tanálva. Pucéran odafektették az öregömel, osztán ennek ollan erös a sugara, hogy a képön, amit lefény-képezött, a fél tüdeje e vót mázóva, aztán awót a beteg rész, kimulatta a rözgön.
— Édes Jézusom mondta a fiatalabb, hogy ezök a pesti urak mindönt főtanának..., de mönjünk, Kati néni, eddig má talán beengednek.
Két férfi ül a padon, tarisznyában az elmaradhatatlan pintcs üveggel, s cRy idősebb néni. Ezeknek nem lehet súlyos betegük, mert mókáznak amúgy paraszti módon. A fiatalabbnak a feleségét érte itt a gólya, most már hazaviszik.
— Szögény Mari, ölég neki az Isten áldása. Otthon a három gyerök. No, legalább a negyedik kislán. (A paraszt a fiút csak ugy mondja, „gyerek")
Az idősebb férfi lehetett a me-
nyecske apósa, h mgosan vitte s szót, kö ben kortyogotva a pintesből.
—■ Tik nem is tudjátok, nekem mondta a jegző ur, mikor főhuzta azt a rádíjót, hogy lösznek még enné nagyobb csodált is szomszéd: ollan kötő gépet tanáltak kl Amerikába, hogy mögröndöli, ki mennyi gyerö-köt akar.t-befütik azt a masinát, osztán kikenek belüle a kis apró gyc-itlkök, mint a csibék.
A fiatalabbik ráfeleli:
— Én pedig szömibe is ftiög-\' mondom a jegzo untak, hogy e min nem igaz.
Az öregasszony mosolyogva Sí gyint:
— Ne is hidd el, tudod wflr Ippeg április esseje vót, hát a jegző ur jó szamarat választott ki, aki ezi elhitte neki.
— No, de mennyünk, — szólt az öreg megszégyenülve, — ne réjjon ám az a kislány az uton, mer kivágom a kocsibu.
Kél fiatal parasztasszony ül lc. A legalább hat keményített szoknyájukról és pántlikás kontyukrói megismerem. hogy Somogy-alsokiak. Nézik a tatonarftre menő hölgyeket. Az egyik iosszalóan csóválja;-, kontyát: Nomá, a8szondom, hallod, hogy fene mögeheti ezi a Kanizsát, •llqn
k polgármester és a városparancsnok üdvözlik « trianoni haláron Mussolini flalt és az olasz Mákat
NnxykwilKic, l\'jlius 16 Csütörtökön érkezik magyar földre ai olasz avantgardisták és óatillák mintegy 1000 tagú csoportja, akiknek somiban ott lesr a* olasz testnevelési vezető, Muísolln! két fin és több olasz kitűnőség. Az olasz vendégeket kttlöii vonat hozza magyar földre és Igy annak |>onto« megérkezése a nagykanizsai vasull állomásra még nem ismeretes.
Nagykanizsa város közönsége erl az alkalmai ismét fel akarja használni arr/>, ttogy az olasz nemzet kéjjvlselőli megfelelő módon és ke
i relben a trianoni haláron üdvözölje. | Az állomást a vasuiasiág fei fogja J díszíteni
I A város közönsége nevében dr. hrrllky István polgármeslei köszönti a vendégeket, majd utána viléz Barlay Jínos állomásparancsnok magya> és helyettese olasz nyeljen tolmácsolja üdvözletét. A ievente-zenetotr alkalmi indulóval üdvözli a befutó vonatot. A nagykanizsai sportegyesületek és leventék, a Itlskani-zsai elemista tornászcsap it slb. is kivonul a foga-llalás díszesebbé tételéhez
A víltemosííás ügye augusztusban kerül a képviselőtestület elé
A polgármester befejezte tárgyalásait a két pályázó féllel
Nagykanissa, Jullus 16 Krátky István dr. iHjlgátincslei legulóbbi budapesti tartózkodása alkalmával fo\'ylstta tárgyalásait a város villamosítási koncessziója iárgyábar.. A polgármester ismételten mindkét féllel tárgyalt és ezzel be is fejezte tárgyalásait.
A szerződés szövegéi most sok-szotoslljik a városházán és mihelyt kész lesz, megküldik a képviselőtestület és a villamoseltenörző bizottság taglalnak, hogy módjukbari legyen azt behatóan tanulmányozni.
A Transdanubia Egyesült Gőzmalmok Rl értesülésünk szerint hozzá-
járult a várót részéről történő nyilatkozat termimiiának meghosszabbításához.
Dr. Krátky István polgármestertől v*U értesülésünk szerint a villamosítás Ugye legkésőbb augusztus vége felé a város képviselőles.ülele elé kerül, amelynek módjában iesz teljesen a város érdeke szerint meghozni döntését.
Addig a képviselótssHIlcl tagjainak a rendelkezésére álló jelenlétiekből, szcrződéstzövegböl és a többi anyagból módjában lesz a villamos koncesszió kérdését behatóan tanulmányozni.
Július 2&án az feszes nagykanizsai kereskedői és iparosok zárva tartják faleieiket
Demonstráció a
gazdasági bajok eliten - Egész a nagykanizsai demonstrációhoz
Egész Zala caatlakozlk
Megsajnálta az Urjézust, akinek oda akarta adni a ruháit
Nagykanizsa, Jullus 16
Tífcb Ízben ioglalkoifurilc a nagykanizsai érdekeltségek ismételt értekezleteivel, amelyben megbeszélték azt a közhangulat ny inán fikadó kívánságot, hogy a-wtgySualzsal érdekeltségek k mozduljanak meg és a többi magyar városokkal együtt űiletzárással tiltakozzanak a mai gazdasági bajok ellen és hivják fel azokra az illetékesek figyelmét.
Az Összes nagykanissal érdekeltségek menfacazéléte alapján elhatá rótták, hogy julius 26-án, kedden délelőtt 10 órálól este ü-lg demonstratíve belátják az öwaea kereskedők, iparosok ,éá vállalatok Hslalei-ket. Délután 4 órakor a Polgári Egylet kerthelyiségében nagy tllts-l.ozógyülést tartanak, amelyre meghívták Kállay Tibor dr., Fábián Béla, gróf Somsslch Antal, Inkey Józsel báró, dr. Farkas Tibor, Frledrlch István országgyűlési kép viselőket, ekik a gyűlésen fel fognak szólalni, h helyi szónokokon klvdl.
A nagykanizsai érdekeltségek egyidejűleg megkeresték az összes zaltl városok és nagyközségek kereskedőit és ipaiosail, hogy szintén csatlakozzanak a mozgalomhoz, ugy hogy a Juliue 26-1 demonstráció
tvegyei tiltakozás legyen és minéi nagyobb suüyal bírjon.
Az érdekeltségek követelései töb bek kőzött a gazdaság! moratórium■ aak a MeresJttMkre és Iparosokra való Uttrjntíéu. ac adóvégrehajtó sok felfOgfestiése mindaddig, araig kedvező gazdasági viszonyok khe-lővé teszik n több munkaalkalmai, Igauágos <tsdóiis! renduxr, a kői-alka\'maz&tíak régi flgetésimk m pengőig való vtssraállttásdt :-.Jft.
A HHakoió fiogygyüiés httárois Isii megküldik a kormá|iyn»k.
M*látás
A ** ÍWÍHOMJI wiefcsovoteatlAl Hl&M Mentátok t Siomtatm a >timi Jklei. Keasel 1 árakor +-2I fi, ittlutt* \' fcskor +H-7, este V rtmkor +19 3
FiiMi\'i Heggel llwto, drtben IcIMi, este borult SaMtoul.
KséHntnv: Regg\'l dél. .léiben és est» délayagaU síét.
(Éjuakat laMi.kHu » w<,íwm{«.
M IssHwt lalaetl aat« <0 kar sKhsikkairis mw»Metö-fc«i-»M M«*ai 4a
M 7a*asaiMliidsidar?
YKRO\'tMFÖ ttOÖ
NAl* Aí. i(lvb*t£fl&6gek gyónylO\'döiv lentid tiúiaí nAnxatMi-. v«»lAf>-(nioot) 6a jKAHütdók. Oldó pcnilóAr CctvIIAaoMt&MV y:osfnVtur tok a <ttnl6to#E*46«*j|u4Í&n\' Vasul) Owtc-kÖUnté* SíomboihelYtin At.
1932. lullui
i 17.
zalai közlöny
Taszár és Homok népe könnyes szemekkel búcsúzott a távozó kanizsai cserkészektől
Nagykanizsa, Julius lu A kanizsai piarista főgimnázium cserkészcsapata, mini megittuk; Barlha István piarista tanár, parancs-, nok vezetésével julius 12-lg táborozol! a kegyes tanltórend kapós-, homoki erdejében. Somogy ösi földlén pompásan érezték magukat a kanizsai fiuk, akik mindig meleg szerelettel fognak visszagondolni az oltani lakosság jóságos figyelmes-bégére. Mindenki megszerette az élénkszemü, vidámlelkü kanizsai cserkészeket, akikről a kaposvári sajtó Is a legmelegebben emlékezett meg. A Somogyi Újság többek kö zött a következőket irjs a kanizsai fiukról, akiknek a nyári táborozásuk alatt véghezvitt tevékenységtik ismertetésével kezdi a riportot.
tábori élet mozgal
A cserkész, másságát
a kirándulások
fűszerezték és ezek között első helyen áll a repülőtéri és a kaposvári kirándulás. Julius 4 én jöttek be Kaposvárra. Itt megnézték a városi, majd délután 5 órakor Melz József kir. ügyész ozsonnát adott a kanizsai fiuk tiszteletére. 5-én reggel a taszári repülőtérre rándullak ki.
Julius 8-án „hlke-kirándulás" volt a nap eseménye. Ezt a 24 kilométeres utat 4 őrs (32 ember) abszolválta pompás kedvvel és kllünö eredménnyel. Fonó, Mosdós, Baté és Szentbalázs voltak a szép ut állomásai, amelynek eredményeképpen az 1924-ben létesült térképet több helyen javították át. Ezen a vidéken, amely tudvalevően a törökdulás Idején mái lakolt terUlet volt, a régi földműves kúriákat, tűzhelyeket és haranglábakat lerajzolták, lefényképezték, sőt le is festették a fiuk. A
figurás formákat sehunse látni, elhiszed. Ezeknek talán se Ingük, se alsószoknyájuk nincs. Ollan görhe-sek ebbe az egy vékony szoknyába, hogy mikor mönnek, CBak ugy zörög a csontjuk, a kalaplyuk mög ollan pörgére van csapva, mint Alsókon a legényeké ha má jó be vannak állétva.
Azt mondja a fiatalabbik:
— Hát még ha azt tunná I A vak Oyuráék lánya Pesten szógát az urakná, hát egyször regge, gyün kl a naccsága nadrágba, mög pipává a szájába, azt gonduta, hogy mög van az asszony zavarodva, ugy mög-ijedt tüle, hogy fő se mondott, csak egyenest hazagyütt. Ü nem szógá ollan helen, ahun a naccsága egyszer ur, egyszer meg asszon. Hát ezek tisztára mög vannak kergülve, mahónap magok se tudják, hogy mellik fiu-e vagy lány.
Két somogyi parasztember lassan lépegetve élénk gesztikulálással beszélnek.
— Tudod, Oyura, a tárgyalás Kapóson vót (a somogyi ember nem mondja, hogy Kaposvár). Mögmond-tam a/, üdvegynek, ha engem elitének, jótállok, evötetöm a biklornáját, hogy még az üdvégyi komorába is talán bezárik. A fiamat is bevádóta bün-segédi bUnrészögséggel, pedig az én Jancsim soha nem • vót segéd, mög é\'etibe se ivott. De ha nem lösz
kisebbek pedig növényi éis rovart gyűjtöttek.
Szenlbalázson katonáknak nézték a zalai fiukat és katonáknak kijáró tisztelettel vették körül őket. Csak amikor elbúcsúzlak és felcsendüli az ének: „Mi vagyunk a kanizsai cserkészek," ludták meg a jó szentbalázslak, kik is voltak a kedves .kis kalonák." a kővetkező nap eseménye a 12 órás akadályverseny volt, terepszemléidig és sok érdekes cserkészbravurral tarkilva.
A táborozás kellemes emlékezései közölt állnak
a látogatók, akik mind megifjodva és megszeretve a fiukaf, a cserkész csalaklál-lások erdei visszhangjától kisérve hagyták ott a tábort. Sebess Ferenc rendfőnök, Hannlg István kormányzó, Szentlványi Béla h. kormányzó, Magas Mihály, a kanizsai piarista gimnázium igazgatója, házfőnök, a környék és Taszár intelligenciája, a szülök és az öregcserkészek Kaposvárról : Vajay József, Géczy Lajos és Rudnyánszky Miklós káplánok vezetésével, egy kerékpáros különítménnyel vollak kedves vendégeik.
Búcsúzkodás könnyes szemekkel
A kanizsai cserkészfiuk igy tették vidámmá, hangulatossá és vonzóvá Taszár és Homok községek életéi. Annak a három hétnek, amit az 52 árvalányhajas gyermek ilt a piaristák erdejében eltöltött, minden melegséget, belső csillogását, a taszári tágas mezőn, az utolsó tábortűznél rögtönzött kis ünnepség keretében sdták vissza. Megjelent ennél a tábortűznél a két község apraja-nagyja és bizony csak a házőrző öregek maradlak otthon. Bartha István pa-
itélet, ögye a fene az egész dógot.
Még a Mustos-bolt előtt 1b meg álltak, én pedig szerettem volna megtudni, hogy ml lehet az az Ugy, amiért el Tehet venni egy üdvégytöi a „blklómál". Kuruc magyar lehet, aki ilyen nagylegény.
Hát szégyen ide vagy oda, jobban érzem magamat, ha ezeket a természetes paraszti beszédeket hal lom, mint például az Egyletkerlben, amikora színházi szünet alatt, fel és alá sétáló, gyárkéményként füstölő fiafal hölgyeket kell látni. Ez olyan visszatetsző látvány, aminél sokkal szebb a hét-keményiteit szoknyás alsók! asszonjf ősrégi, szitáló járásával. Cigarettázzon a fiatal leány otthon, ha már rászokott erre az egészségüket rontó, fogaknak ártó, füstös leheletü divatra, de azzal nem hódilatiak, ha ezt nyilvános helyen teszik, csak visszatetszést kellenek vele. Pedig lövid idő alatt megérjük, hogy hölgyeinket a korzón látjuk pipából pöfékelve. Mert hát divat, az divat. Csak annak a veszélynek lesznek kitéve, hogy a vidéki cigányasszonyok ezt megtudva, el fogják lepni a kórzót bagóért.
Shakespeare-rel mondom: „de rest is seilens", Az olasz ez igy mondja: „qui vivra, verra" — \'aki megéri, meglátja.
Színes níiBoiirettek
métere csak.....P 1"30
Közkedvelt
„Olcsó Osztályunkon"
nyári divatujdonságok és maradékok félárban.
Aru&áx.
rancsnok búcsúzott nagy beszédben a két falu népélől. Köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagi és erkölcsi támogatásukkal, érdeklődésűkkel kellemessé és felejthetetlenné tették a 3 hetei.
Tihanyt Péter taszári esperes-plébános válaszolt az elhangzott szavakra. És ekkor megcsillanlak a könnyek, a búcsúzkodás fájó köny-nyel, amelyek között csak akkor csillant meg a jóleső mosoly, amikor Szamosi Pitiké és FrOchUch Márta köszöntötök csokorral a cser-
készeket. a lábot tűz mellett kis színdarabot, zeneszámokat, mókás jeleneteket és cserkéi fogadalomból álló műsort mutatlak be. Végül körben állva, kéz a kézben elénekelte a csapat a cserkészlriduiót és Kelemen bácsi kívánságára a Himnuszt is.
Kedden már estére kelve üres lett a tábor helye, lakói beköltöztek a taszári állomásra, a cók-mókot berakták 0. H. vagonba és csűtOrtOk hajnalán 52 napbarnított flut vitt a gőzös Somogy szivéből Nagyka-izsára. \'
Szerelem miatt mellbelótte magát egy fiatal katona
Nagykanizsa, Julius 16
Pénteken éjjel fél 10 óra tájban revolverdörrenés reszkettette meg a Teleky-ut 29. számú ház üdvarát, ahol Boros István tisztiszolga revolverrel mellbelölte magát.
Az életunt Boros litván már évek óta áll mini tisztiszolga szolgálatban.
Mint tel|esen hozzátartozók nélkül álló ember, hűséggel ragaszkodott őrnagyához, aki nemcsak feljebbvalója, de mindig atyai pártlogó|a Is volt,, ugy hogy — senkije nem lévén — az őrnagy megengedte, hogy mostani szabadsága Idején nála lakjék. A tisztiszolga pénteken egész nap vidáman dolgozgatott a ház körül, ugy hogy senki sem gondolta voloa, hogy végzetes gondolatokat forgat az agyában. Fél 10 óra tájban elbúcsúzott, hogy aludni megy az udvaron levő szobájába, de alighogy kiéri az udvarra, néhány pillanat múlva már el is dörrent a revolver.
Az őrnagy megdöbbenve rohant kl az udvarra, ahol vérző mellel ott találta a földön tiszllszolgáját. Mellette ott feküdt á még füstölgő revolver. Az őrnagy lehajolt a földön-fekvő séiülthöz, akinek fejét a karjaiba vette és faggatni kezdte, hogy miért akart megválni az élettől.
— Miért tetted ezt, fiam, hiszen tudlommal semmi bajod ssm volt, jó dolgod volt nálam.
Mintha az. apjával beszélne, a
tisztiszolga nagynehezen felemelte karfát és átölelte az őrnagyát.
— Ne... haragudjon... őrnagy ur...
Többel nem tudott mondani, mert elvesztette az eszméletét, mire a közben kitelefonált mentők beszállították a közkórházba. a szerencsétlen tisztiszolga állapota, akinek szive teleit alig másfél centire hatolt be a golyó a mellébe, olyan súlyos, hogy még a szombati nap folyamán sem tudták kihallgatni.
Értesülésünk szerint reménytelen szerelem áll a fiatal tisztiszolga öngyilkossági kísérletének hátterében.
«= Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
BnlatonbofiMrofli
vttlatalkak a Balatonnál és Boglár megállónál fOrdfiJonal fi-ölen ként 750-I050 pengő között réaxletft-xatésra kaphatók. Érdeklődni lehet: vasár- és ünnepnapon Hatalonbef. l*ron, a Vasul-utcai (Üzletház) parcellázási irodában, vagy a Magyar Tlsatvtsalűk T«k*rékp4nrt«ra rt.-uál, Budapest, IX., Mester-u. 15/17.
Teleion: J. 461-J6. »>• _
JZALAI KÖ2LÖNV
A keszthelyi vicinális testen egy fiatal
Nagykanizsa, Julius tu A keszthelyi vicinális a mull napokban elindult Qyörök felé. A pályatesten éppen akkor pihenlek az ott dolgozó vasúti munkások, akik jobbáia aludtak. A vonat több sípjelzést adott le, de az alvó munkások csak az utolsó j>illanalbau keltek fel a sinek mentétől. Az egyik azonban, névszerint Bíró Ferenc 17
összezúzott a pálya-vasuti munkást
éves munkás, ugylátszlk későn ugróit fel a vonat elöl, ugy hogy az elkapta és baizaimasan Összezúzta. Feliették a szerelvényre, hogy bevigyék a tapolcai kórházba, de mire odaérlek vele, a hordágyon kiszenvedett. A vizsgálat megállapította, hogy sem u mozdonyvezetőt, sem a vonalszemélyzetet gondatlanság nem terheli.
A BBAZI A
HOTEL COMTIHEITALH
fi dtftttidtncni \\
|«i udrUI Wlvltfn ItKntodcrnebb, l«gKotilotUblll»«bb itállodáj*, Abbaiit Itgstrfcb helyin, a Kllüni. H l Vonyíts m Appailementok IflrdówobAval. ca Tttmlw, gsíiiie. «=» T«nj(eii fOrdó a liiiban. H; j
Feltörték a lepecsételt pincét, kiöntözték ás elosztogatták a lakodalmi bort, hogy ne**kelljen meg-fizetni a fogyasztásiadét
«
Mozgósziliház A szent láng
A kert-mozi tegnapi premierjét elmosta ugyan az eső, de a színházban megtartott előadás gazdag és változatos programja nagyszerű elöljárója az egylelkerlben ma tartandó megnyíló előadásnak. < Myan műsort áTlIlotl össze a mozi, ami minden igényi a legines zebbmenő-Icg kielégíthet.
A fő-film a Szent láng, ez a iné-lyen|áró lélektani dráma, Sommerset-Muugham világsikert hódított színműve, amit a film a színpadi változatnál is elevenebb, színesebb, meg-rázóbb jelenelek sorában tár a néző elé. Dlta Parlo és Oustav Frölich a főszerepekben a szenvedni, szerelni, ölni és mégis bűntelen maradni megdöbbentő problémáját, iró és színész minden művészi eszközével sem megoldható, borzalmas erejű kérdőjelét értékes, szép, pózmentes alakításokban emelték messze a ma megszokott kriminál-pszicho-loglai Irodalmi színvonal fölé.
A kisétö műsoron híradón kívül rgy gyönyörű dunsi utazás, egy ritka élményt nyu|tó zene fantázia és hires magyar cigányprímások és zenekaruk nagyszerű bemutató|a szerepel. (s)
SMiveái nőknél a természetes „Ferenc József" keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélkiUrülést idéz elő és ezáltal sok esetben rendkívül jótékony hatással van a beteg szervekre A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom löbb megalkotója írja, hogy a valódi Ferenc IAuel víz kilünö hálásáról a saját kísérletei alapján is alkalma volt meggyőződést szerezni. — A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-üzletekben kapható.
Gulyás színigazgatót a pécsi kerUletbe osztotta be a Szlnészegyesület
Ut HzInlkerUletet terveznek Pécs Nagykanizsa—Mohács—Kaposvár városok bevonásával
Kapojvárl laptársunk,az Vj-Somogy Írja a következőket:
„ Vétek György dr. polgármester levelet kapott Oulyás Menyhért szin Iga\'gatótól, aki közli vele, hogy a Szlnészegyesület öt a pécsi kerületbe osztotta be, mint színigazgatói, de ö ragaszkodik Kaposvárhoz, liléivé eddigi állomáshelyeihez.
A polgármester már válaszolt a színigazgatónak, akit felszólított, hogy fogadja el a felajánlóit kerületit, amelyet a maga részéről is egészségesnek tart. A polgármester közli lovábbá Gulyás Menyhérttel, hogy nem idegenkedik a Pécs-Nagykanizsa — Mohács — Kaposvár városokból alakítandó sziníkerűlel tervétől. Felszólította a direktort, hogy lépjen érintkezésbe az érdekelt városok polgármestereivel a kerület megalakítása érdekében."
Alkatrészek
Citroen és amerikai autókhoz
Pneumatikok
garanciával Autófelazcaraléai cikkek
legolcsóbban: 31,3
I1CV ihjtW Budapest VI, Andrássy-MOl JBÜU ut 34. Tel. Aut \'01-97.
Nagykanizsa, Julius ttl
Érdekes bűnvádi eljárás Indult meg két nagykanizsai leány ellen.
Néhány nappal ezelőtt történi, hogy egy fuvaros egy hoidó bort, amelyben 115 liter volt, cdaszállitott kocsin a 114. számú őrházhoz, ahol megkérte Millti Vendel pályaőr feleségét, hogy otthagyhassa néhány napig a pincéjében. Elmondta a fuvaros, hogy egy kanizsai családé a bor, ahol esküvőre készülnek. A pályaőr felesege megengedte, hogy letegyék a hordó bort a plncebe, mire a fuvaros eltávozott.
Kél nap múlva kellemetlen meglepetés érle a pályaőr feleségét, Bfcállitollak a kanizsai borlogyasztási adóellenörök a fogyaszlási adóért Amikor Millelné kijelentette, hogy ö ciak szívességből engedte át a pincé|ét, az ellenötök lepecsételték a hordói, valamint a pincét is és lelkére kötötték az asszonynak, hogy senkinek se adja oda a pincekulcsot, mert a bort lefoglalták és beszállítják a napokban a városházára.
Alig távoztak el az adóellenőrök, amikor megjeleni kél fiatal leány, hogy hazaszállítsák a bort a lakodalomra. Milleiné elmondta, hogy lefoglalták a bort és a pincekulcsot sem volt hajlandó átadni. A két leány erre feltörte a pinceajtót, a hordót felgurltolta az udvarra és mindenkit, aki csak arra haladt, meginvitált egy kis borozásra. Rövidesen sikerült Is szélosztogatni a bor felét, a többit pedig, hogy egy csepp se jusson az adóellenőrök kezébe, egyszerűen szélfolyalták az
udvaron.
Amikor másnap kiérkeztek az adóellenörök, hogy elszállítsák bort, csak az üres hordót találták az őrház udvarán. Jegyzökönyvet vetlek fel, melyben az esetet jelentenék az egerszegi pénzügyigazgatóságnak, egyúttal bűnvádi feljelentést tettek a ket leány ellen, akiket meggondolatlanságuk mlalt zártörés elmén fog felelősségre vonni a bíróság.
A rendőrség már ki Is hallgatta a delikvenseket, akik beismerték, hogy valóban fellörlék a hivatalos pecsétel. Vallomásuk szerint abban a hiszemben voltak, hogy a 114. számú őrház már nem tartozik a kanizsai borfogyasztási adóellenőrzés alá, ezért viietlék oda a hordó bort. Onnan akarlák apránkint becsempészni Kanizsára, hogy kibújjanak a fogyasztási adó megfizetése alól.
Az ügy iratait áttették a törvényszékhez.
l\'ár szó az egyéves „Muskátli" rrtl. A mezőkövesdiek ezer Mzlnll én virágú matyó hímzéseinek jegyében fejezi be a .Kuskátll" 10-lk Juliiul nzáma az elaő évfolyamot. Találóan jellemzi a minek Gh virágos motívumok páratlanul gazdag ösazolonódásu ennek az alsó esztendőnek munkáját: a .Muskátli" ÖMzegyUJtötle a magyar népruüvénzet minden színét én virágát, s két marokkal szórta azokat a magyar nők muuka asztalára. Jutott e mellett hely a Jultual számban épen ugy, mint & raevelőzők-ben szőnyegekről, ncmea csipkékről nzóló tanulmányoknak, szabások rajzo-láHát, horgolt, kötött holmik, caocaemő-kelengyék, leánykaruhák, tehérnemüek elkészítését, díszítését megtanító kőzle ményeknek, természetes nagyságban mellékelve minden képekben és szövegben ismertetett munkahoz a levasalható mintát is. A 10 számból álló évtolyam előfizetésben mindössze 12 pengő. — Kiadóhivatal: a M. Klr. Ali. Nőlparls-kola Igazgatósága Budapest, VIII. Rákóczi tér 4.
193^ julius 17.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Julius 17, vasárnap
Római katolikus: Elek hv. Protesl.:
Elek. Izr.: Tlum. hó 13.
*
Vároal Muzeura és Könyvtár nyitva Cfll törtökön és vasár nap délelőtt 10-101 12 óláig.
OvógvazcrUrl ójjoll azolgálvt: i
Merkly Beim gyógyszertár Pő-ot 12 az. éi a klakanlusl gyóftymrtir
Góihlfdó nyílva reggel 8 ínétól este ti óráig (héttő, ízerdr péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Ttl. 2—13. DótilUn S úrétól 50 Iliiéi es zutunytUrdő
Julius S8. hétfS
Róni. katolikus: Kamill hv. ProteaUne: Frigyet. IziaellU: Tham. hó R
Valami van t/Jövendőben
A magyar pusztán mos! minden csöndes, riadt emberek suttogi\'ak halkan, ísak a 3téi sllvtt, de szava tlörnyli titokról mesét a zugó italban. A magyar pusztán most minden aömt\'i.
Nagy változásnak érzik a szelét, mindenki várja jobb lesz, va^v rosszabb, a sötét égbolt feketén lángol,\' még az is várja, mit hoz a Holnap. Nagy változásnak érzik a szelét.
Itt a fokosok lilzes népe közt, akik a tarlón uj rendet vágnak, a nyugtalanság szelleme kíséri s kaszákat fenve politizálnak itt a fokosok tüzes népe közt.
Itt valami van eijövilldóbtn, a Hajnal fénye itereníj távolon, érkezz VirradatI mlndtn magyar vár... én minden éjjel Rólad álmodom. . Itt valami van íjjövendöben,
Dávid tfagybr József
— A városházáról. Dr. Krátky István polgármester néhány napig Balatonberényben családin körében tartózkodik, ahonnan az olaszok csütörtöki fogadására jön be Nagykanizsára.
— Egyházi zene, Ifj. Rácz János férfi szóló (juartellje ma délelöft tél
11 órakor a felsötemploml nagymisén énekel Rácz Alajos orgons-kiséretével
— Szabadságra. Malán János dr. rendőrfogalmazó holnap, hétfőn reggel kezdi meg kélheles nyári szabadságát.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Takács Ferenc nagykanizsai pénzügyőri föizemlészt a X. fizetési osztályba pénzügyőri biztossá kinevezte.
— Dr. Kőnig fogorvos szabadságra u\'ázolt. Augusztus 1-én újra rendel.
— A pénzügyi bizottság Ölése.
Nagykanizsa váios képviselőtestületének pénzügyi bizottsága kedden délután (i órakor a városháza ta-nicsleimében ülést tart, amelyen a legközelebbi közgyülás egyes tárgy-pontjai kerülnek letárgyalásra. Többek közötl a városi bérház lakóinak bér-leszállitási kérelme, a kiskanizsai templom segélyének Ugye, stb.
— A csáktornyai Öregdiákok szep\'embtr 3-án, Zalaegerszegen tartják találkozójukat. Megjelenést vagy elmaradási Mik Kátoly zala-szentgióli tanító címére kérik augusztus 15 ig jelenteni.
OLCSÓ BUTORHÉT!
E ti6 15-től elsejéig, hihetetlen olcsó áron vásárolhat készpénzért,
SZÉKELY VILMOS
BUTORTELEPÉN
Erzsébet-tér 18.
Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja
1932 julius 1?
2ALA1 KÖZLÖNY
_ FApáSXtor! elismerés Buko-vichné Ehlváry Mána pacsai lani-Ibnrtl dr. Rotl Nándor megyéspüspök 25 éves lanilónOi munkásság- alkal-mával elismerő oklevéllel és dedikált fényképével taiilette ki. Az okieveíet i, a fényképet ünnepélyesen adják Hl a kitüntetettnek.
— Halálozás. A régi kanizsai vendéglöu-gárda egy tiszteletreméltó lagjs kidőlt az élők aoiából Halász Ferenc, a Polgári Egyletnek sok jytn át volt vendéglőse 70 éves korában, pénteken Stepetneken el hunyt. Nagykanizsán széltében Ismerték és becsülték. Alsólendváról került Ide, mikor a szerbek onnét kiüldözték. . zóla szenvedés és sok szomortt-ság volt az élete, amiért csak családjában talált vigasztalást. Halálhíre őszinte részvétel vállolt ki Nagykanizsán is.
— A keszthelyi lpvrosok Dalköre iegnap eale léi 9 órakor népes és hangulatos ünnepély keletében avalts fel a legutóbbi válogaió vertínyen nyert serlegéi. Az avaló ün-nepet a Sörház kertben barátságos haláatlé-vacsora formájában rendez-lék meg.
=® Ma, vozárnap ette a Ksrt-rnoxlban (l is, 10 órakor lesz elitedét.
— A kanizsai országzászló™, a; clveszilelt Muraköz lobogóiéra megindultak a? adakozások. Ujabban N. N. 3 pengőt, dr. Kónig József 2 pengőt, H. A. i, N. N. 1 pengői adakoztak. — Az ak<:ló csak filléres áldozatkészséget kér mindenkitől, akinek lelkében ét az elrabolt Muraköz utáni fájdalom és vágy. Minden adományt ehelyütt nyugtázunk.
— A borbély és fodrász szakosztály ülése. A nagykanizsai Ipartestület borbély és fodrász szakosztálya hétfőn este 8 órakor az ipartestületi székházban fontos üléat tart, miért is tagjait felkéri, hogy leitéllenül teljes számban jelenjenek meg az üléseit.
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányiik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási meleget, akik légáteresztő „tropicai" anyagból készült inget viselnek. Ez az anyag minden színben kapható — SchtítznéL
— A lengyel légió vitézségi keresztjét kapta egy kanizsai hadirokkant. Értékes kltüuteléH érle néhány nappal ezelölt Cztboly Ferenc nagykanizsai lakóst, aki 50 százalékos rokkantsággal jött ha*a a világháborúból, ahol a lengyel légióban szerzett elismerést a magyar bátorságnak. A lengyel légió vitézségi keresztjét, amelyet PUsudszky marsall adományozott, Potlyondy József dr. városi aljegyző adla át a kitüntetettnek. Egyébként egész Zalamegyében Cíiboly Ferenc az egyetlen, akit ez a ritka kitüntetés ért. A kitüntetés értékére jellemző, hogy egész Magyarországon 23 ilyen kitüntetés díszeleg az arra érdemesek mellén.
= A mai naptól a Centráltól kocsi közlekedik a strandfürdőre minden félórában. Viteldíj 15 fillér.
H KERT-MOZI ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA
rasárnap, jjuliiaa M-én aafe B «» 10 órakor
A legnagyobb hangos fílmszunzácló !
GUSTAV FRÖHLICH, a legfelkapottabb filmszínész és BITfi PARlOj a törékeny filmdlva együttes felléptével Sonierset Mnttgham világhírű regénye
SZENT LÁNG
A s erelem, a hiúság és büszkeség apotheozisa 10 felv.
K18É1Ö MŰ80B: 1. Fox hangos híradó. 2. Dunán, hajóval a Fekete tengerig 3. Fekete Pál rádió énekes fellépése. 4. ÉJI hangulat.
Ugyanez a araaor vasárnap d. n. 3, 7 árakor fillAras helyArakkal (2|, j|, ÍO, 60, lü Itll.) R Városi Sslnbásbau.
» kwl-Hfliikaa fagylalt. lór li ttj«i Mit iinlú lajtaiak k a laflanlii m öltltó.
KsdveiéUen Idő esetén az előadás a Társai gttaházkaa fog asglartalal.
lagyaláirátsl a Váirnsi íainház pénztáránál.
— A Missziósház napkőzi otthonát málól kezdve 2 hílre a vörheny járvány miall bezárták.
= Értesítés, Érleallem a nagyérdemű holgyközön6égel, hogy meg-érkezlem és kérem tovább is szíves párlfogásukal. Maradiam teljes tiszteieltel : Jud Kálmánné oki. szülésznő. , — Vitorlázó repülőgép meg tekinthető. A nagykanizsalak által éplletl vitorlázó repülőgépet propaganda céljából lolyó hó 17-én délután 2 órától a lazsnaki pirltban közszemlére kiállítok. Az épilők kérik a közönséget, de különösen azokat, akik e nemes sport iránt érdeklődnek, hogy a gépet tekintsék meg. A kiállítók célja közelebb hozni egymishoz azokat, akik a motornélküli repülés sporljii Nagykanizsán meghonosítani kivánjík. Rossz idő esetén a kiállítást jövő vasárnap tarlják meg.
AJZEHT Mlf FlUHEVELOlHTtZn
ul.ml is polg«:l likolálába
telvwi 6-H ívei lluktl. — TarUttlIJ luvt 70 ixnjji. Pcoiptkluil kölil ii tgaigat^Bág llndapcfi, i., Iiteumgyi-ut 3i. iiiin. jMI
— A kórházi kápolna belső berendezésére Elekes Kálmánné 20, Lengyel islván, N. N. 10-10, I. M., N. N. 5—5, N. N., N. N. 2-2, N. N. 1.33 pengőt adományozott.
= Képkiállítás. Van s-erencsénk városunk tnüpárlo\'ó közönségét ezúton értesíteni, hogy az országosan ismert, likvidálás alalt leyö Solymosi képszalon Nagykanizsán, a Deák-tér 2. sz. alalti üzlethelyiségben rendezi meg szokásos nyári képkiálli-tását kizárólag magyar festőművészek: Iványi ürünwald, Kézdi Kovács, Olgyay, Komáromi Kaiz, Glatter, Neogrády A., Neogrády L., Juszkó, Viski, Kaczlány, Náray, Bruck stb. már európai relációban is számottevő örökbecsű alkotásaiból. A felszámolásra való tekintettel, a kiállított olajfestmények valósággal potom áron kerülnek elárusitásra, amiről az érdeklődők személyesen is meggyőződhetnek. A képkiállítás augusztus l-ig tart és reggel 8-tól este 8 ig nyitva. Belépődíj nem lévén, bárki által mindennemű vételkényszer nélkül tekinthető meg.
— Eltörte a lábát kuglizás közben. Szlnyerl Károly 53 éves zákánylelepi asztalosmester szombaton délután ltugllzás közben véletlenül megbotlott és oly szerencsétlenül esett el, hogy ballábtörést szenvedett. A sérültet beszállították a mentők a nagykanizsai közkórházba.
— A tókába fulladt egy két éves gyermek. Csondor Sándor kerkatótfalui gazda két éves leánykája a község föulcáján levő kb. I inéler mélységű tókába fulladt. Vizsgálat indult meg, nem történ-e gon datlanság. A nagykanizsai ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
■=* Ma, vasárnap este a Kert-moziban 8 és Í0 órakor lesz előadás.
— Münöfl Marietta ? Marietta cg) szép szőko szubrott a vidéki váron színtársulatánál, akibe reménytelenül R7.e-relmcs a rőlspáii fia. Egy reggel a flatut-ombert Átlőtt tejjel, holtan tntáljék Marietta szállodai lakásán, ahonuan a tlatal sziibrelt nyomtalanul eltűnt, nyomában a gyilkosság szőrnyU gynnujá-val. A közönség, u rendőrség és maga az oIvhsó Is azt hls/.lk, hogy Marietta a gyilkos, min esek meg nem jelenik a szinen a Hatul Író, aki szlutéu szerelmes a színésznőbe és végére jár a bonyolult rojtélynok. M&rsohulkó Lajos sz irólti euuek az érdekfeszítő kis regénynek. amely a „Nyíl" logujabb számában (elönt meg, amely 10 fillérért minden trafikban kapható.
KGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó elsejéig, ^
ha most előtat
t egyetlen koniorlUal bcrende/clt magyar Mállód* Veiencé an. folyó hideg- él mnleavli a wobAkban. K "" ■ IUlUilfl HVIkH ■ viuaa magyarul besxélő »iAII< " —
I érkezésénél. Állandón kellemes url magyar UmiAg Magy
U HOTEL m
ben. íolyó hideg- meleovli a wobAkban. KlIOnó magyar konyha. Magyarul beixéló siéllooal alkalmaiott minden vonat- és haló-" ülk.iiinaiottak, magyar leveleiéi. Ilii
Közgazdaság
A kisgazda-társadalmai la beszervezik a GyUmttlrcter melók Országos ÉgyesOletébt
A „Gyümölcstermelők Országol Egyesüiele" pénteken tariotla Budapesten dr. Kállay Miklós orsz. gyűl. képviselő elnöklete ijlatt nagyszabású ankétjét, amelyen Gydmörey Oyörgy főispán, az Egyesület alelnöke: be-számoll trról « fő- és alispáni érte Uezletről, amely ts megalakulást megelőzte, közölvén, hogy a .Oytlmölcs•• termelök Országos figyesOleté\'-nei! ügyét ugy a földművelésügyi, mint a belügyminiszter, de a közigazgatási hatóságuk is magukévá tették. Rámutatott arra, hogy a gyümölcstermelésben oly nagy vagyon rejlik, hogy az a mai viszonyok mellett a bucateimelést és állattenyésztést messze túlhaladta. Kijelentette, hogy a .Gyümölcstermelők Országos Egyesülete" számit nemcsak a közigazgatási, de a közgazdasági tényezőkre Is, azonkívül az ipsrrs és kereskedelemre, valamint a vegyi iparra. Aj. Egyesület egész Magyarországot munkára hfyja lel, hogy feltárja a magyar gyümölcsben rejlő kincsei és ezzel előmozdíts* » nemzet va-Ijyonosodésáf.
Sietnéd István, az Fgyesillet ügyvezető alelnöke beszámolt mindazon összeköttetések öl, amelyeket az alakulás óla lélesiieli, Hhál ugy a termelőkkel, mint a vegyi gyárakkai, valamint az exportőrökkel H hűtőházaknál. amelyek alapján bizlositva látja, hogy a: EgyeaQiet a N0i érdekében log működni. Közölt^ hogy a .Gyümölcstermelők Országos Egyc-8ületé"-hez már igen tok erkölcsi testület jc-lemette be csatlakozását, a gazdatársadalomhoz a belépési felhívások kiküldése már folyamatban van és az addigi nagy érdeklődés alapján remélni lehet, hogy a köz Igazgatás hathatós lámogn\'áííval sikerül majd az Egyesületet ugy meg-szerverni, hogy a ncnuel vagyono-sodása rövid idő alatt elérhető lesz. Közölte továbbá, hogy a legfőbb feladatok egyike a kisgazdatársadalom beszervezése lesz, mert eddig azok voltak leginkáob kizárva az egynemű és keresett gyümölca termelésétől.
Felhívás a gazdakfizönséghez
A lenca« és borsó tisztítási ás zsltalk-telenltése tárgyában
Az elmúlt két esztendőben, a gabona féléknek rendkívül alacson/ ára miatt, a gazdaközönaég az or-Biág o?ámoa vidékén nagy mértékben karolta fel az étkezési hüvelyesek, Így főképen a lencse és a borsó termelését. A lencsével és borsóval beveteti területek, valamint ezek termése ia az utolsó két évben az előbbi évekhez viszonyítva több mini 100%-kai emelkedett.
Ugy a belföldön, mint főleg külföldön csak a kifogástalan tisztaságú, zsizslktelen vagy idejében sslzslk-telenileit lencse é* borsó árlékesit-
*
ZALAI KÖZLÖNY
1932 jajin* 17,
hdö jó!.
A zsícsilildenliéat a cséplít. után lehetőleg lisztilás elölt kell elvégezni, mer! ilyenkor még s te|ben lévő uieaiknek a kártétele olyan minimális, hogy az a hüvelyes féléknek az értékét csak lényegtelenül csökkenti.
A ziizaiklelenitéH különböző mérgei gázokkal történik. Tehát s Mlzaikteiealffe keresztülvitelénél — lehintalei a mélges gázok élelvt-sziiyea voltára - « legnagyobb kő-lüJtekintéuel kell eljárni. A zslzsik-teleailéú csak hozzáértő és felelős sasiamba végezheti d. legcélszerűbb ha egy-egy község gazdakö-lönségt e zsizwktelenitést valamint fisztliás! közösen végezteti el. Nagyobb gazdaságoknál pedig az ajánlatos, hogy az eladásra szánt borsó ás lenes® Srésíldet lehetőleg A csíptet iiláu azonnal — durva tisztítás után — valamely zsiisikleieuitő és tisztító leiepre szállítsa és a szftk-üéges eljárásról a tisztító telep gondoskodjék.
A zsizsik elterjedésének meggil-lására kívánatos, hogy a gazdaságok és raktározó telepek a bontó\' 6; lencse alját lehetőleg felőrölve raktározzák éü ezeknek mielőbbi felta-karmányozásáról vagy értékesítéséről gondoskodjanak.
(—) A most érő gyümölcsök házi feldolgozását Ismerteti a .Növényvédelem" és „Kertészti" legújabb szátna. Cikkeket közöl még a must hideg uton való konzerválásáról, a gyümölcsfák meddőségétől, a gyengén fejlődő és pusztuló fiatal fákról, a köszméte és ribizli ldőelöttl levél-hullásáról, a málna terméketlenségéről, a helyes szemzésröl stb. A dúsan illusztrált kél lapból a „Növényvédelem" kiadóhivatala (Budspest, V., Földművelésügyi Minisztérium) egy alkalommal díjtalanul küld mutatványszámot.
(—) A piaci helypénzdljak revíziója. Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter rendeletet intézett az összes vármegyei alispánokhoz, akiktől felvilágosítást kér a megyei városokban és községekben s -edft! piád ée vásári helypénzdijait magasságáról és arról, vájjon ezek ariny-ban állanak-c a jelenlegi olcsó piaci árakkal. __
SBMaM Hátiul
r-áHs2013Vt, London 18 23, Newyork 514-l/t, UrOnsel 71-30. Milano 28Í7, MsdrW 41-2^ Amsterdsin 20590, Berltn 12180, Wien—--, Szótla 372, Prága 15-18, Varsó 57-50, Budapest —•-, Belgrád -•- -, Bukarest 306.
Gyászos kötelességünknek teszünk elegei, amikor houzu éven át hűséges muuiiáiátsunk és volt ügyvezetőnk
mélyen megrendülve adjuk tudtul, hogy sol<
DÜRR VILMOS ur
ina délután 62 éves korában csendesen elszenderülL
A megboldogult 34 évvel ezelőtt lépett céeür.k szolgálatába. E hosszít idö alatt fáradhatatlan szorgalommal teljesítve kötelességét, érdekeinknek mindenkor hűséges védőimével vállalalunk itléprtéséhez tetteiősen járul! hoziá.
Mindazért, amit tcljosilctl a-jiií érdekeinkbe/), hálás köszönetünk sirján tul kíséri. A megboldogult hfllt leieméi juifus hó I8-án délután 5 órakor kisérjllk a nyugvó helyére, a ráteskereseturi uj köztemetőbe.
Szeretettel ttofindja «4 méhébe fftltd, melyt-fti oHj? borén -ütivau S és m*j»n Bséíií osttsnrfM nywferiaixnat 1
Budapest,
Mosonszentjános, 1932. Julius hó 15-én. Nagykanizsa,
Fra^sk Henrik FiaS HL ¥»
iÍNuett\' lak HsTtM.ártsrrmHil
"vAOJTáK
Anaol 1. 20-40-2080 Bsftstr. 70-39-7990 Csekk. 1696-17 06 Dánt 109 40-11040 Dinár 9-90-1008 Dollár 570-50-573-50 Fraudat 22-30-22 50 tloll. 22985-231-25 Zloty Í3-95-64-4® Lel 3-46-350 Ina 406-4-1» Ura 29 08-29 38 Márka 135-70-136 60 Norvig I0020-I01 -20
Peseta —\'---•—
Schili. -■—■ Svajcií. 110-70-11140 Svéd fc. 103 (50-104 60
DEVIZÁK Amsl. 2300S-23I 25 Belgrád 9-98-IOU8 Berlin 135-80- Í36-60 Brüssel 79 40-79 90 Bukarest 3-43-351 Kopenh.10960-110 40 Undor) 20-22-2042 Madrid —•_—•_ Milano 29-18-29-38 Ncwy. 571-00-574-00 Oszló 100 40-101\'20 Páris 22-33-2247 Prágs 16-93-17-01 Szófia 4-08-4\'19 Stockh. 103-80-104-60 Varsó 64 05-64-45
Wien —•-■—
Zflrlch Ü080-111-40
Wien cicaring urtolycma 80.464.
ITsméaytíwá*
At elrak vtlllozallanok. Buza tlszav. 77-es 1300—13-30, 78-sa 1300-13-20 , 79-es 1315-1350, HVas 1325 1360, dunánL 77-« 12 75-1310, 78-as 12-85—13-20. 79-es 1300-1340, 80-as 1310-13-50, rozs 11-40-11-5<1, lak. árpa (uj) 12-20-12-70, zab 14-26-MB0, tengert tL 18-80—IfrOO, korpa 11-60—12-30.
SMJa: Béiaalai RfMla.éit lUfkiate Táltel lankadót* PetaMa kiadóTzalal Káratr.
MÉMaulIk Otk
Édes «8i Sskur 41 (liléiért ItM.
édes 44 fillér kapható Sugár ut 41/b ^ 19
nnlalaaMÉrlÉa, vlaputlén villa, 2 szoba verandával :tadó ís ou^usztus 1 ilót klsdó 2 részben U. Cin a fcledóban lí
16 családból vsió ttu ;ati4»ti-«» felvételik Sttpety Dánltl egycwtibc ii srl szabó, Caengery-ut 61 33«
Árpa, igen szép uradalmi, hizlalni
Jobb, mint a tengert, Igen olcsón haphat<\\
úgyszintén zab, ungeii tgyifc Sitire*,
telefon 330. 320S
Egy nagyobb •ISaaoba-aaahrány
eladó Kautmann Károly cégnél. 3317
Egy azobából álló lakást adok gytr-nieneleii házaspárnak háamesterl teendőt végxéaéért Telekl-ul 6. szám. 3310
17 éves JónevdétB llu tsastsaoboEt ajánlkozik. Ellátásához uéísbell hozzájárulás megállapodás tárgyit kipeihaü. Cini as ipartestüJctbeu megtudható. 3311
rnlstákt
fJó
előkészítek kcicskedxl-német, fruncU, magyorbó!. lioz-
l. ittuiua, __
onyi-uica 6. ugyanitt bútorozott wioka
(Uidöfxobáva.1.
3325
IFRÖmBFTfeSEE
n ifitauBMM kla^MlH MáwWiln
HAr»M«Mol»ái«| virfcndAf. iaki» bútorozva, kooyhabaisnálaUaj, esetleg Ute»e« is átadó Szemcíe-Hitcü 6. -3324
•tttlr Allíat k«((«, 10 évei aioigá-lati bizonyítvánnyal. Ónálló azercM. ícndU rcierendikkat lendtlktxik. Egész Dnnántott utraJii\'AK is pontoen latntrl. Bővebb !elvitágoaitA»t ad : rinviiA sutószak-üílct, Dtékriki IS. ~mb
» bővet!
a vese, bugy H epelMMy»#,>*\', történó kczdetll^e^ IcrakódAsokat senki»cm vc*/i í\'&sroi amidőn * lájdalmak már mutaUcar-nak, .tkkor mii m t<öképz6dés nagyon dŐrehaUdoíí. P.ttAí a vaazélytöl megóvhatja magát minde^ti, hu *#y-két rv\'goft\'cl vizát lezik. i«
Egy jótafgalmu beiöndc-
zésse\'; beteges m-lctt aioiítud eladó. CSm a kindoban. 3363
Tavasx-uica 18. sxénut iutufaaly <aa* útié. Bővebbet a biztuUJdomnuéi. .,334?
NlnltÉ
a felMio^Bd
Ri^afBstéSj^Jisztitás
legszebben, legolcsóbban
Oorso Itóndorníl
Gallértisztitásban vezet 1
Bulti) llls-sl 8. Buíjall-í. 19.
Rl> golyoa csapágyak intóhoz, apecláll-Mn olcsón Ford- és Fordtonhoz Un«ter IJOmann és Tóth vaskereskedésében. 363G
Kiss koailiahMtaar állandóan kaphaló Dakíoa Ferenc aztalosifuUsemében. 313$
IfDncttbutoroli és kosarak készítése, Jjayltáaa, :iádtz«kfonáa Illéanil, ."ónt 4. 3039
FQrri6i uh*h, cipók, sapkák olcaAn kaphatók Kautmann Manónál Tcklon 167. 3134
Lagujabb
gyermeKkoeaik ■jeaMIMoM árban
tn»
-SSMMMI
i bazái árutiáKáof
niél,an>
raktárra érkeztek"
2759\'
i rakaa«CMtyfc»éa*fc
a4Ak.uHaro»(l CMOblmtal.
kutOnték- nagyságú és műhelyek kl-" - 3354
Klatlló üilet , mUhetybelytságek ín lakások. Föutvonil mentén ít\'svó náialoi-bsn tlslet- él mühelyhelylaégek, egy bt kitt ssoMs lakások jutányos rcn kudók. — Dr. Hoch Ügyvéd. 3348
Miti-atarin beHltes üvcgi-k Stciv. üvegül iztétxn KnphatW, a torvénysztkkcl szemben. 3350
Hentoa Ualnthaiyisáy íolffalmao
utcában berendezéssel együtt herocado,
eaellcg berendezés elsdc. — Bóv^bbct
dr. Masó Ugyv6d irodájában 3351
Keveset használt plató kooall egy ló uUn megvéletn: keresek.;\' Cini a kladóhan. 3352
Üvegcséi, ablak-kittéiért legolcsóbb írban vtHalok. Saltu Pál üvegen, l\'6ut 4. 3355
i^QTCixobao, kcuiyhác, lakát ouguszlut l-re klndó Caengeiy ut 33. JJ6I
lsVái auguaztuarn kiadó. Büvebbet Relchentcld IlualüalOldr, F.lzaébtt-Itr 3. 33651
KIMé egyazobéa udvari lakás augosz-[tua l-re Magyar utca 71. 3375\'
Magányos hölgynél 2 tiatalemtxr, vsgn nft teljes allAttat kaphat Klltlyi Pál-utca 8 3358
Házét ta
kamatmentes
alikitom. —
gál-ut 6.^ _
Négy szobás utcai lakta auguaztus 1 re kiadó Arany János-utca 12. Bővebbet Bitthyiny utca 10. 2309
rhaia kamatos kölcsönét, hossantejárata kölcsónná át-l Fclvillgoallás Szántó, Su-2564
U cai mttbaly lakással, egyszobás lakások azonnalra Is kiadók Ktnlzsl-utca 21. Bővebbet Batthyány-utca 10. 1)10
OfiBNp«ry-al 87/*. axáma háa. baw egy nityaaabáa, Saljaa koan. f®v4asi MtSaaliita* aawaklakást továbbá egy tálaaaM* axatarán-
Inkéa auguazltts l-re kiadó. Hívebbet
a házmesternél. 3355
Keveaet használt 6 lovas villanymotor, Itlrézxautat. indító ás óra, - lesón aladé. Fakereskcdea részére alkalmas Klatáludy-utca 10. szám. 32&
Rlalt* 2 szoliSs utral rabta mellik-helylaégekkel rgvlltt auttutztus l-tt-i Bővebbel BrseéWl lí,- l«i Faut«saúl«i. 3370
KülO.ibiiltratu batthHMwalt szoba ittr-dókaoba használattal azonnalru ls klsdo Sugár-ut 31. 337?.
iSfráW.n. 49. azámu háabsn szép ssobáa lakás Otssu ntt;ni.lw\'.tl>ésrtkcl augusztta l-\'t kljdó. BóitíA\'i Zweifjr.*\' Ejzstbet-icr ) 319a
Ttl«kl-ul 24. sz. házban i^bMw^Ms-alttvaiaákaa iaki.i, az i\'aazeh mellékhelyiségekkel együtt november i-re. ugvsnott egytaobás labáa augusziuű 1 -,e, Caányl László utca 20. szám alatt egytzobáa lakai augusztusra kiadó. 3372
Eladó tömör, Jókarban levő tölgy háló is egyéb bútorok. Clm : Vár ut 3. szám. Megtekinthető minden délelőtt. 3376
E«ia*«báa lakás melliklvelylsigekkel augusztus l-re kiadó Király-utca 47. 3359
Rákóczi-utca 40. számú hAz>szip konyhakerttel eladó. 3360
■UIAssbajáratia utcát1 bútorozott szoba S70n-al kiadó, Bálhory-utca 3. Be|árat Erzsibet-tér 10. szim alatt Is. Törvényszék melleit. 3361
Wartholaa-liessm, ittbb butoi eladó
Bővebbet. Horthy Mlklós-ut 37/a. 3362
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen hitvesem, szeretett jó édesanyánk, nagyanyánk
Sxaadnih ffntalné
szfll. Jászai Lujza
temetésén megjelentek és fájdalmunkat bármily módon enyhíteni szívesek vollak, fogadják ezúton. is hálás köszönetünket. ./ A gyászoló család.\'-
1932 julius li
ZALAI KrtiXÖNV
Ha telke van, épitkesMn! Ha olocl telke, vegyen késs hósát! Ha kamatos kölcsöne van, váltsa át kamatmentesre I
Ezen célokra 10—15 éves hosszu-léláralu kamatmentes Bll) kölcsönt folyósilunk 1.000-20.000 P-lg. nijlalan felvilágosítás:
Hajdú Dezső képviselőnk Nagykanizsa, Kinizsi-utca 21.
vagy 3!58
BUDAPESTI imiiTUiiBJiNraÉszvtnYTiBusAs
H„d.p«l, Ráhóeil\'Ut 10. T«l. M-S-W. M-1-3S. Al.pllv. lüOi. Wv«l«4oai*rik: O-7-la
Hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület eladja a Ceák-tér 14. szám alatti székházat és vendéglőlét a hozzátartozó Kölcsey-ulca 1. szám alatli házzal és telekkel.
Eladja továbbá a Horthy Miklósul 31. szám alatli két darab egyenkint 130 négyszögöl területű építkezésre alkalmas leikét; esetleg egy léteiben Is. Fellélelek az Iparteslü let irodájában beszerezhetők.
A Nagykanizsai Ipartestület „„ elnöksége.
tt ÉRTESÍTÉS tt
Van szerencsém a n. é. közönség
Biives tudomására hozni, hogy Király-
U na 38. ex ám alatt
TŰZIFA- ÉS SZÉN-
KE RE S KIDÉ ST
nyitottam. — Amidőn Ismerőseimnek az eddig irántam tanúsított jóindulatu pártfogásáért hálás köszönetet mondok, kérem nb. támogatásukat a jövöben is rétiemre fenntartani.
Kiváló tisztelettel
jjm Steiner* Adolf
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és múfestógyái-
Kaposvár.
Bársonyok
vegyi tisztítását, festését és felgőzölését gondosan és szakszerűen végzi „Rózsa-Qyár"
OyUjtőtelep:
, Erzsébet-tér
Régi posta-épület.
fTlagyar Királyi flllamuasut
MENETRENDJE
Hagykantxsu álionána érkeió és a* onnan Induló yotatokról. írvénysi ■ IBS? évi május hó 82-101 kszdn.
Budapest—Nagykanizsa
ügy teljesen ktllönbejáialu
bntorozatlan szobát
kcr««ek auguiituB l-r«.
Leveleket az Elektron rádióüzletbe kérrk. *kh
4194, 3985, 4193, 3960/932. B.
Árverési hirdetmény.
Közhírré leszem, hogy köztartozások fejében Németh Erzsébet, Herczeg Ferenc, Kiss Anna nagykanizsai és Németh Mihályné eszteregnyei lakós nál lefoglalt különféle borok, hordók üvegek, korsók és konyharuhák 1932 évi julius 20 án délelőtt 9 órakor Erzsébet-tér 24 szám alatt (volt tiszt viselő Üzlet) elfognak árverezlelnl Nagykaniza, 1932. évi julius hó 6
Lehoczky Lajos s. k
3315 városi végrehajtó.
ÍVt-től
Ara: 3 llr
26 flll. 130 „ 2ti0 . 400 . <«0 .
Okvetlen szereltessen lel
antennájára
hogy most a nyári zivatarok alkalmával megóvja rádióját és lakását a villámcsapásoktól.
Tefieftsnken villámhárítót
G- pengfiért szerel fel
Szabó Antal
rádió és sportüztete.
VoD.l tilmi Avonat •neme Budapestről Indul Nagyloü-1 zsára érkezik Voiu.\'il ■ilma Avósiai pN neme 1 agy kani zsá-X\\ Indul Budapestre érkezik
216 Szem. v. 20-10 I 4-05 211 Szem, vj 0-50 8-35
Ü02 Oyv. 740 11-27 201 Oyv. 1 6-10 10-00
212 Szem. v. 6*25 13-15 213 Szem. v.I 8-25 16-15
2i4 Szem. v. 14-15 20-40 215 Szem. v.|| 14-25 21-20
204 Oyv. 18-25 22-19 203 Oyv. , 18-35 22 25
Rúziafák, mmm b siölö
permetezéséhez:
30 . 100 . i ?
200 . Í \'J
400 „ -
(Dllliliu l.mertclSM
Beszerezhető: Ország J6zaef cégnél
Erzsébet-tér 10. (Atrlróaág aallatt)
Közvetlen kocsik:
201/204 sz, vonatokkal Budapest—Nafykantzsa étkező kocsi,
—Aurlslna- -Blvlo— Venezla hálókocal és ugyanezen Irányon ál 1. 11. o. kocsi Rómába, 2C4 . „ , — Abbazts-Msttuglle-Fiume hálókocsi V/22-IX/14.
indul fipestról minden iszerda, péntek éa vasárnap.
201 . „ Fiume—Mattugtle—Abbazta—Budapestre hálókocal V723-IX/I5.
Ind. Fiúméból minden béllé, rslltörlök éa aiombatnn. <01/104 , Uudapeal -TrlfDlr II, III. o. kocsi IX/15-tól,
101/204 , . . —(Jrado II., III. o. kocal V(í2-IX/14-lg.
209/203 . . . -Prageriko étkerökocal V/?2-VI/24-lg és 1X/5-IÓ1,
202/203 , . . -Pragersko III. o. .ont IX/15-tSI.
202/203 . „ . —Villach étkezókocil VI/24-DM-lg,
202/203 . . . —Maribor—Klagenlurt-rVillach IL, 111. o. kocsi VI/2Í-
IX/4-lg.
202/203 . . „ -*Mari bor—Klagenfurt—Vlllscfa-*3plttal MUlalaitersee
1., II., III. o.Twcil VI/25—tX/4-lg,
202 . . — Poslumla-Venexla—MlUno-Ve»Umlglla-C«rinea
i minden kedden, csütörtökön, vasárnap Indul Budapestiét hálókocsi,
203 » . Cannes—VenUmlglIa— Milano—Vtneaia—Poatumla - Budapest
hálokocal, Canneaból Indul minden kedden, csütörtökön éa szombaton
207/203 . . Budapeat—Trleate—Venezla—Milano—Oenova—VenUmlglIa
I, II., III. o kocsi V/22—IX/14-lg, 202/203 . . Budapest-Trleate-Venezla—Milano— Oenova—Ventlmiglla 1, 1I„ 111. o. kocal V/22—IX/14-lg, I., II. o. kocsi IX/15-I6I. 202/203 . . . Rogaska- Slatlrur (Rohllsch-luidó) I., U III. o. kocsi
Vl/15—lX/15-lg.
2I(V2II . . Zalaegerszeg II, Ul, o. kocsi,
216/211 . . . -Barcs I, II, III. o. kocal.
Nagykanizsa—Siófok ii.
1 Nagykanl j SSBEra I J 1 zairól Indul | érkezik | ||
K5ípMi«*ij—líitrnr t*«i"IImíwM ""f^
A 128 és 123 az. motorvonatok caak VI/18 -lX/9-tg közlekednek.
5UU.Ó1
Indul
\'kanléik.
T"
I ui,él ind.
\'SHiUrvT^-iBST"
320 Sz. v. 13 46
302 , Oyv. 16-20
306 Motor 1830
308 Molor 20-S0
Nagykanizsa—Balatonszenigyb L y
| BalatonazanfT
[yörgyre érk I
Nagykanizsa—Szombathely
S^rrkMl. [tioabil-ll Sdpwbi Wi.nb.
\'I
ia-25 ii - ü —
18-21 \'I 19-35 21-35 2,1-57 2300 23 12 0-43
YíUnWI I II fcaaikal. II «i«jU.I. ind. IIUIind.lfelyrilM Irt.
Motor — I «-35 30" a Motor — | 5-50 ii 3011 Oyv. Ii 8 00 10-10 311 Sz.v. lilO-JS 13-15 313(| Sz. v. S 16*40 4 19-4511
ITT
9*50 13-25 17-25 2400
310 u. motor Nagykanizsáról Ind. 731,
vegy. Zauizentivánrót , 5 00, Nagykanizsán
335
Zalaszentlvénra érk. 8-36 7-30
motorvonat Szombathely—Nagykanizsáig VI/19—IX/8-lg csak vaiár- és a 307 az. motorvonat Szombathelytől—Z...........
A 305 az.
Ünnepnapokon közlekedik ; a 307 az. motorvonat Szombaihelylól—ZalaacenUvánlg VI/19— IX/8-íg vaaár- At ünnepnapokon nem, egyébként naponta köztebedig. A 306 az. motorvonat V1/IS-- IX/a-lK V«aár- da ünnepnap nem, egyébként naponta közlekedik. A 308 sí motorvonat VI/.9 -IX/S-tg c«k vasár- éa Ünnepnap kfialekedlk.
Közvetlen kocsik:
216/312 (3131 211 sz. vonalokkal Budapest-Zalaegetaaeg között II, Ul. o. kocsi, 813/312 az. vonatokkal Wien SB-Nagykanlzsa közölt II, III. o. kocal, 301/302 , . . --Pécs—Oaijek . I, II, III. o. kocal,
301/302 , , „ -Szombathely-Gyékényes— Zagreb—Snsak
II, Ul. o. kocal.
Nagy kan izsa—Barcs
tj hautuil- kjhujj bi/ii/i jTpkTr. ilril Ind.llj M. | irt., I irk.
"aTrST" 5 4iS é*3Ü II 4-48
9C61\' Motor\'I 11-31 |i 12-15 — —
902 . Oyv. 13-46 || 14 25 15\'37 || 17-84
932 Vegy. 17-50 |i 18 64 121-151 -
ÜSlií\'Sz. v. 1905, Motor ■90l|! Oyv. -931;l Vegy.
McrllijB.rc^JI iO^klr^M,! N.jjlm-
Ind. || Ind. Ind. p z^ra
.vsrí\'-\'rbö
- || .— | 12-Vl 13-23 12-22,1 1414« 1530 » 16-10 18\'IS || 2Q-30 U 21-58 || 22-49
Közvetlen kocsik:
301/SU2 ss. vonalokkal Wien SB-Péca -\')il|ek I, II, Ul. o. kocsi, 901/302 . . . -Szombati,tly-üyikényei-Zagreb—Susak kiizötl 11. III. ojliocil.
912/931 . . Nagykanizsa-Pécs kölőlt I, U-i III. 0. kocsi.
ZALA! KÖZLÖNY
1932 juliua i7.
Lakásberendezések
Kombinált hálók
Kombinált ebédlők
és az összes
^7/cír>pifos& úfono k.
jfec/fin omahh és ecjyszerü kivifelherb
/ Oriausí miritcvrcxbfaiar !
Legolcsóbban,
legkedvezőbb fizetési feltétellel
Nagykanizsa
kaphatók
Sopron
afcban
Szombathely
Ért etilem a m. i. hiztulaldonos urakat, hogy az ablakok klttaléaár* agy uj anyacot (kittet) hoxok forgalomba (a ebból az anyagból az általam végzett klttelésért 6 évi jótáttáat vallatok. Bóvebb felvilágosítással szolgál
8TESH íregM uakiiltte
T.I««mi M. ^tarrSarsseteel izemben.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
14435/1932.
Árverési hirdetmény.
Az Eötvös-tér 7. szám alatti házban megürülő egy szoba konyhás lakást f. évi julíus hó 21-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági hivatalban bérbeadom. A lakás augusztus hó 1-én elfoglalható.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1932. évi julius hó 13-án.
„„ Polgármester.
iyfiilciMli a apHtMk
flplüÉI! I üyűmölcsszállltó rekeszek bármily meny-nyiségben állandóan kaphatók
Dukáu Ferenc fakeres-
kedó aszlalosáru Üzemében Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Szigetalianyag
Shell Flintkote
HH^^H használható: ■■^■■■■a
ratazlK.tctéare. tatSizIgctélésrc éa itlcdétre, Tflafalak viharnak kitett réizét m.gvédl Talajvíz é« lalizlg.t.létrt. Rádől él fémtctdk JavlUaára él mevvédéaére, Raktárak, kamrák, IQrdSarobák, konyhák, ■xulerlnok padozatára, Terraaxok, erkélvtk. batonldSk izlgétalé-aé/c éa hézagainak pStláaáia. Taljaasn aza«1«l«n, vliban «z/a «a-.Idh.tó, .„,4116.
Fóelárusrtis: CPPINGER I. ÉS FIA
takereskedó cégnél, Nagykanizsa, .1153 Deák-tér 5. Teleloii: 337
Ugyanott cyamglcmmaálMaL.hoa alkalma, kouiai a togötCáékb árban kaphilAk
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
i 0,406/1932.
Hirdetmény.
Felhívom mindazokat, akik a földbirtokrendezés során házhelyet, földet és csereföldet kaptak, hogy folyó évi julius hó 19-én reggel 8 órakor a városháza nagytermében feltétlenül megjelenjenek.
Az eljárás célra a kiosztott házhelyek, íöldek és csereterületek telekkönyvi tulajdonjogának a jogosítottak nevére való bekebelezése.
Amennyiben valamely terület már nem annak a birtokában van. akinek az Országos Földbirtokrendező Bíróság eredetileg juttatta, az uj birtokló az átvételre vonatkozó okiratot (esetleges 0. F. B.-i határozatot, adásvételi szerződést) a helyszínére hozza magával.
Nagykanizsa, 1932. évi május hó 27-én.
Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
14.235/1932.
Hirdetmény
1. 6 drb. téli erdőőri és 1 kocsis zubbonyra, bélelve, uj-jabéléssel 1. oszt. anyagból és kifogástalan elkészítéssel mérték szerint.
2. 6 drb. téli erdőőri és 1 drb. kocsis csizmanadrágra bélelve, u. m. 1. pont alatt.
3. 7 drb. téli mellényre, bélelve, u. m. az 1. pont alatt.
A város iktatóhivatalába í. évi augusztus hó i-ének déli 12 órájáig beadandó zárt Írásbeli ajánlatokat kérek.
Bővebb felvilágosítás a vá rosi erdőhivatalban kapható.
Nagykanizsa, 1932. évi julius hó 12-én,
im Polgármester.
Olcsó fcöszén
Mig a készlet tart Trifaili kőszén q-ként . . P 4-50 P esi tojás brikett .... P 5-40 kapható:
■aBfar EriiUrfHaak FürtÉkesltl tt. n\\m. n-it 3.11
EtlMMaüalkálTl Hfjepiáiágttl.
1391/932.
Árverési hirdetmény.
Zalaszentmlhály község vadászati joga 1932. jullus 23 án délelőtt 10 órakor a körjegyzői hivatalban tartandó árverésen bérbe lesz adva. Az árverési feltételek a körjegyzői irodában megtekinthe\'ók.
Ugyanezen napon adatik bérbe a hegyközségi vadászterület is. Zalaszentmihály, 193Z julius 12.
mi Elöljáróság.
Nagykanizsaiak találkozóhelye ax
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
Nyomatott a.Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős Üzletvezető: Zalai Károly).
72. fcvtolyam 161. asám
NagyBaniraa 1WQ. jullus 19, kedd
Art. 14 lillér
ZALAI KÖZLÖNY
toktaltóaSg és kiadóhivatal; FOnl 5. Keszthelyi llól: kiadóhivatal: Kossuth-nla 31.
eii.i.
\'OllTUAl K A P I L A f
Felelős szerkesztő: Bairbaritft Lajos
BótlKtésI ira: egy hóm I pengó I Sicrkesatóségl ág kladóhlvaulljjt eletei
0 rlllér 78. al
Ausztria
Mikor az OBzIrák Annchluoí iehe-ietlenné váll a fiancla politika nagy ellenállása inlslt, ezzel nem csak az bizonyosodott bt, hogy Ausztria élellehelőságel közül egyik meghiúsult, iianem íz Is, hogy Ausztria gazdaságilag leljesen a külföld kéjében van. Egy nyomás a francia külügyminisztériumtól és Ausztria legnagyobb bankla, a Creditanstalt s tönk szélére került. Hogy Ausztria nem életképes állam, az ma közhely és nem vitatható. Kölcsönökből tehet élni pár évtizedig, de nem nem lehet örökké élni. Világos, hogy Ausztria addig maradhat lenn, amíg Franciaországnak érdeke, hogy Ónálló maradjon r, Franciaország ál doz is ezen éviekéért kölcsön alakjában egy-két százmilliói. Az osztták önállóság a francia külpolitika iUgg-vénye.
Kétségleien azonban, bogy Ausztria csatlakozása akái gazdaságilag, akár gazdaságilag és politikailag az liléié államnak nagy nyeresíge lesz. Korántsem azért, mintha ezzel egy gfzdag erős állam i.zöveiségét nyerné. Nem I Hanem Ausztria helyzetéből kifolyólag. Magyarország is a Kis Antant a két szembenálló ellenfél. Mindkettőnek érdeke az oaz-tráfc gajd .sági együttműködés.
Magyarot szagnak érdeke, mert egy Ausztriával kötött megfelelő vám és tarifaszerződés, vagy egy gazdasági egyesülés a magyar mezőgazdaságot úgyszólván teljesen függetleníti Csehországtól s ez-utóbbinak a vám háború állal bekövetkezett bajait állandósítaná. Ezl Csehország nem bimá sokáig és kénytelen-kelletlen csatlakoznia kellene az osztrák-magyar gazdasági unióhoz.
Természetes, hogy az osztrák államnak a klsantanlta való belépése ránk nézve járna súlyos zavarokkal. Magyarország ebben az esetben be van kerítve t exportja lehetetlen, mert a környező államokon lul fekvő államokba való exportot is meghiúsíthatják a környező államok tarifálls rendelkezésekkel. Még nein tudjuk ma minek tekintsük a most bekövetkezett szerződés nélküli állapotot Ausztriával, mely tán » Itgrossiabb időben jöll
Auszlrla magatartása, amint előbb kHejtettük, a nagyhatalmaktól és főként Franciaországtól függ.
Franciaország pedig a kisantant "övelségese. Benet cseh külügyminiszter voit az, kl a dunai konföderáció gondolatát először felvetette, persze oly (ormában, hogy ezen államszövetségben a vezetést Csehországnak biztosítsa.
Nem kétséget, hogy Ausztriának <«y ily szövetségbe való belépése ránk nézve kataszirófális lehet. A télies bekerilés veszélye fenyeget.
Viszont Ausztriának, mely maga nem életképes, egy megfelelő szövetségbe való lekötése Frsncla-országnak nagy érdeke. Ezzel nem csak kölcsönzött millióit helyezi szilárdabb alapra, de Ausztria lekötése
hosszú idflre elhárítaná az Anschluss veszedelmét, melyet ma csak állandó gazdasági nyomással lehet ellensúlyozni.
Á magyar külpolitikának ina legfőbb kötelessége, hogy megakadályozza Ausztriának egy Ilyen Benes-féle konföderációba való belépéséi.
Rímél|tlk, hogy még nem késö. Reméljük, hogy az Ausztria állal előidézett vámháboiu, mely szinle
lehetetleníti a mezőgazdasági termények értékesítéséi, tisztán önző, osztrák célokat szolgál és nem bevezetője annak a politikai kampany-nak, melyet Csehország a dunai konföderáció erdekében megkezdet! és reméljük tóként, hogy nem Csehország érdekében a 300 milliós kölCBönért Ausztriára kényszeríted Ifpése a francia külpolitikának.
Frank Hirvly
ssas^a^W^á"i\'i\'i-ivrrrii\'n i\'itv ........í-nlj-in........^lii^i\'ii.
Még ebben a hónapban meglesz m nj osztrák-magyar kereskedelmi szerződés
A Magyar Nemzeti Bank nem ad schillinget nyaralásra
Budapest, jutlus 18 Bécs! jelenlés szerint ott valószínűnek tartják, hogy pár nap alatt provizórikus kereskedelmi megállapodásra kerül sor, sőt még e hónapban végleges fzerzödés megkötéséi is várják.
A bécsi piacon első következményként a gyümölcs megdrágulása jelentkezett.
Budapest, jullua 1B A Magyar Nemzeti Bank ma megszigorította a schilling kiutalást és utasította a pénzintézetehet, hogy a legnagyobb szigorúsággal járjanak el az utazási forgalommal kapcsolatos schilling igények kielégítésénél. Schillinget akár bankjegyben, akár klflzelésben csak a legindokoltabb etetekben szabad a felek rendelkezésére bocsátani. A Magyar Nemzeti Bank vezető-
sége utasította valutapénztárát, hogy schilling Igényléseket, amelyek jórészt az Ausztriában való nyaralás céljait szolgálják, egyelőre ne elégítsék kl. A többi bana utalhat ki schillinget, de ezek is meg kell, hogy rostalják az igények kielégítését.
Meddő tárgyalások...
Budapest, jntluK 18 (Éjszakai telefonjelentés) A vámpolitikái állandó bizottság ülést tartott Walko Lajos külügyminiszter elnökiele alatt. A külügyminiszter tájékoztatta a bizottságot nz osztrák magyar vámháboru előzményeiről, a rneddö tárgyalásokról és az előállt helyzetről. A megbeszélések után a kormány tagjai ismertették az olasz-magyar, magyar-német és magyar-svájci kereskedelmi szerződéseket.
Befejeződött a leszerelési konferencia első periódusa
Elnapolás esetért la tovább tárgyalják a felmerüli kétdém/het
Gént, jullus 18 A Herrlot megérkezése után Ismét megkezdődön tanácskozással a leszerelési értekezlet első tárgyalási periódusa lezárult. Herriot ma a delegátusokkal folytatoit megbeszélései során részletesen megvitatta a szárazföldi, tengeri és légi fegyverkezések csökkentésének problémáját. Amerikai oldalról nyert információ szerint remény van arra, hogy az értekezleten felmerüli kérdéseket még a konferencia elnapolása esetén is
tovább tárgyalják. Herrlot a délelölt folyamán sir John Simon angol külügyminiszterrel is tanácskozott, amelyen — hir szerint — a katonai kiadások csökkentését vitatták meg. Genfi jól értesüli körökben azt hiszik, hogy az értekezlet főbizottsága szerdán vagy csütörtökön egybeül, hogy nyilvános ülés keretében vitassák meg azt a határozati javaslatot, amellyel az értekezlet első periódusa befejeződött.
Többséget kapott a román kormány a vasárnapi választáson
Jullus 30-án nyílik meg az uj parlament 12—13 magyar képvioelövsl
Bukarest, jullua 18 A vasárnapi romániai választás általában nyugodtan zajlott le, csak egy-két helyen került sor rendzavarásra. A kormánypárt abszolút töbo-séget szerzeit. A Magyar Párt Bihar, Csik, Háromszék es Udvarhely megyékben julott abszolút többséghez.
A román belügyminisztériumhoz eddig beérkezett adalokból meg lehet állapítani, hogy a kormány a szava-
zatok 50%-át magáénak mondhatja, Így a választási törvény alapján a prémiumot is megkapja, úgyhogy körülbelül 270—280 mandátuma lesz a nemzeti paraszt pártnak. Ami a többi pártot il\'eti, a Duca-féle liberális párt 28—30, a Qeorge Bralianu-féle liberális párt 12—14. Avarescu néppárija 4—5, dr. Lupu paraszt-pártja 11—12, Ooga Oct ívian pártja 6—7, a Jorga—Argeloianu párt
4—5, n Cuza-párt 9—10. « vasgarda 4—5, a zsidó< 5—6, a szo-cláldemokialák 7—8, a magyarok 9—10 mandátumra számlikainak.
Bukarest, Jullua 18 (Éjszakai telefonjelentés) Az uj jiarlament megnyíló ülése jullus 30- án lesz. As Ó/szagos Magyar Párl egéSE Erdélyben 116 400 szavazatot kapóit, igy valószínűleg 12—13 magyar képviselő kerül be a parlamentbe.
Az oláts/.-magyai- szerződés Jullus 21-én életbelép
Budapest, Jullus 18 Purgly Emil földművelésügyi miniszter kijelentette, hogy az olasz-magyar kereskedelmi szerződé/, ju-iius 21-én lép éleibe. A részletek felöl e héten kapnak tájékoztatást az érdekeltségek és n nyilvánosság. Az uj szerződés 50 000 db vágómarha és 1,700.000 c| buza, továbbá jelet! lös mennyiségű állati termék kisva! lilásál leszi tehetővé.
A német polgárháború frontjának 12 balettja
volt vasárnap
Berlin, (uHus 18 A németországi kommunista é« nemzeti szocialista naszeíüzésck tovább súlyosbodtak Egyedül az Áttolta utcai harcnaK lü halálos és 25 súlyos sebesültje voll. Több helyen szuronyokkal és páiiceloskocaíkkal kellell a rendörségnek szétrombolni a kommunisták barrlkádjait.
A birodalmi kormány rendeletet bocsátolt ki, amely általánosságban eltiltja a szabad ég alatt tendezttt tüntetéseket.
Dolfuss megbukik?
Bícsből jelenlik, hogy a nagynéniét néppárt rendkívül erős bangu határozati javaslatol logauott el az uj osztrák kölcsön elfogadása ellen. A nagynéniét sajtó azt jósolja, hogy Dolfuss kancellár megbukik, mert « szövetségi tanácsban leszavazzák.
A váltó-csaló báró Gagern szabadlábra került
Budapest, jullus 18 Mintegy 4 hónappal ezelőtt előzetes letartóztatásba helyezték Oagern János bárót, aki ellen gróf Károlyi Hiv.tn sérelmére vállók utján elköveted, állítólag 300.000 pengő összegű csalás büntette elmén Indult eljárás. A védő kérésére ma a vádlanács szabadlábra helyezte Oagern bárót azzal az indokolással, hogy előrelátható büntetése nem lesz olyan nagy, hogy szökésétől tartani lehelne.
Nagy István volt bíró szabadlábon
Budapest, jullus 18 Nagv István volt törvényszéki biró büntetésének hátrslevö részét elengedték és hétfőn elhagyta a váci fegyházat.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 íuIIuk 19
Julius 23-án Indu! ase elstí
népszerű cserevonal Nagykanizsán keresztül Velencébe
X»g>k&nb»a. Jullua 18 A* IBUSz ebben a hónapban négynapos larsasiitMáit rendez Velencébe. Erre az alkalomra nikeiült olcsó különvonatot biztosítani, ugy. hogy a négynapos kirándulás minden költsége, utazás, szálloda, étkezés, nevezetességei megtekintése stb. egyOtl-véve 92 pengőt lesz kl.
Indulás Baaaptal Déli-pályaud vsi -ról jullus 23-íít, szombaton reggel 6.10 Órakor. Érkeaés Velencébe este, ahol Ünnepélyes fogadtatás lesz. A résztvevők szállodákban nyernek elhelyezést.
Julius 24. vasárnap; reggeli a szállóban, utána Velence nevezetességeinek, Sznel Márk tir, Szent Márk lemplotn, Uoge-patom, bftrtönök, Sóbajok-bidja, velencei tlvegfujó, Dei Frarl templom megtekintése szakszerű vezetés mellett, Este koncert a Márkus-téren, szerenád a Canai Qranden.
Julius 25, hétfő. Az egész nap a kirándulók tetszésezerlntl rendelke-sésére áll, úgyszintén n következő nap is. Kedden, julius 28-án eate visszaindulás Velencéből, érkezés Budapest Déli-pályaudvarra szerdán délután.
Az tilazáshoz érvényes ullevél szükséges. Szálló tetszés szerint választható Velencében, vagy a Lldón. Jelentkezési határidő Julius 20 Ekkor fizetendő ki a részvételi dij is. A különvonatra minden kedvezményes jegy érvénytelen. A különvonat megáll Székesfehérváron, Nagykanizsán és Murakeresituron is. A Mura-kereazturon felszálló utasok részvételi dija 8-5 pengő. Felvilágosítást kész Eléggel adnak a Menetjegylrodák.
Lengyelország ls csatlakozik a Iraucia— angol egyezményhez
London, Juliim 18 (Éjszakai telefonjelenlés) f, londoni lengyel nagykövet héttőn átnyújtotta a kUlllgyi hivatalban a lengye! kormány jegyzékéi, amelyben Lengyelország csatlakozását jelenii be a trancin—angol egyezményhez.
- Ösztöndíj rokkantak gyermekeinek és hadiárváknak. A belügyminiszter a hadiáivák és hadirokkantak gyermekei részére az 1932—33. tanévre ösztöndijst engedélyezett. Kérvényezési határidő 1932. október 1.
Hogyan fest a valóságban egy fiatal hadnagy „szerelmi\'" öngyilkossága?
Nagykanizsa, Julius tg
A Keszthelyen megjelenő kanizsai hetilap, h Zala\' Újság hétlői számában tudósítás jelent meg egy fiatal hadnagy „szerelmi"öngyilkosságáról.
A Zalai Közlöny a mult héten, amikor az öngyilkossági kísérlet történt. nem foglalkozott az esettel, mert a nagykanizsai ezred tisztikarának két tagja, befejezetlen katonai hivatalos ügy állván az öngyilkossági kísérlet hátterében, u nyilvánosságra hozás mellőzését kérte a szerkesztőségtől. Minthogy a Zalai Ujsdg a történteket tegnap olyan beállításban hozta nyilvánosságra, amely a való tényeknek egyáltalán (sőt valószínűleg : tudatosan) nem megfelelő, — álljon itt a „szerelmi" öngyilkosság igazi háttere, ugy, ahogyan azt a hivatalos eljárás jelenlegi stádiumában közölni módunkban áll.
Závodszky István, a 6. honvéd gyalogezred listai hadnagya a tlazll takarékpénztárból való pénzfelvétel közben szabálytalanságot követett el. Senkit meg nem károiltolt természetesen, csak a felvétel módja ütközött a szigoru k.\'tonei paragrafusokba. Maga n azóbanforgó összeg sem volt jelentékeny. Hiába hivatkozott azonban Závodszky arra, hogy tudtán kívül követte el a saját beismerése szerinti .inkorrektséget," — az ügy a mull hét keddjén a szokásos liszilgyUlés elé került. Az itt elhangzottakat a fiatal és túlságosan is érzékeny liszt annyira a lelkére vette, hogy (bár tiszt-társai látták feldűli lelki állapotát és Ismervén hirtelen természetéi, külön Ügyelteit Is reá), a tisztigyülés után, mialatt a többiek a tisztiétkezdében ebédhez gyülekeztek, nem tartott velük, hanem felrohan! a század-Irodába. F.gylk tiszt-társa óvatosságból vele
maradi és igyekezet! csitítani. Závodszky látszólag meg la nyugodott és leült az ágy szélére. A következő pillanatban azonbin, amíg vele volt liszt-társa valamiért az asztalhoz fordul!, előrántotta szolgálati revolverét ás azt a szivének irányítva elsütötte. A másik tiszt kicsavarta kezéből i revolver!, mert Zívodszky mindenáron ujabb golyói akart magába ereszteni, ugy hogy valósággal dulakodni kellelt vele, hogy a revolvert el tudja venni tőle. Ekkor azonban a fiatal hadnagy már su-lyoi sebből vérzett. Szerencsére az Izgalom következtében a golyó célt tévesztett s bár a .szívburkot is érintette, a . lövés nem voll halálos.
Mindez nem Závodszkynak a Te-leky-utl lakianyában lévő lakásán történt, mini a Zalai Ujsdg állítja, hanem a József laktanya egyik hivatalos helyiségében, közvetlenül az ominózus üggyel foglalkozott tlsiti-gyülés u\'án.
Závodazkv különben hétfőn még buzgón is örömmel készüli a kéi nap múlva esedékes szabadságára. Éppen a haza utazásához volt szüksége arra a pénzre, amivel neki egyik főhadnagy barátja tartózó t a aminek egy részéhez Závodszky — barátja távollétében — az emiitett szabálytalan, bár előtte jóhiszemű módon akart hozzájutni.
Igy felt az a regényes „szerelmi" öngyilkosság, amire Závodszky hadnagy a Zalai Újság szerint elóre készült.
A Zalai Újságnak és szerkesztőjének Itózlsflieit metódusára vall az a beállítás, amiben ezt az ügyet s nyilvánosság elé lelkiismeretlen valótlanságban feltálalta, amiért különben a megtorló történtek.
lépések máris meg-
Kállay Tibor a belügyminiszternél interveniált a télbenmaradt kanizsai kórház-építkezések folytatása érdekében
A belügyminiszter biztató ígéretet tett
lM4«rli
A nagykanizsai meteorológiai aaag-ligyeló leientéack; Hétfón a Mmérsék-let : Reggel 7 órakor +194, délután J órakor +26 8, eate 9 órakor +17-8.
PtWtd: Egész nap telhóa égboltozat.
Szélirány : Egéu nap délnyugati szél.
(Étaakat rádlóliUnXx) A SSalaaral* ■tat laatézat Maaati ••«• M ér* kari VáHaaákaai Mt .érteié léaar«aUI«a MetHaaáaaal éa faa-téaattkal.
Nagjkanlzaa, Juliul 18 Több Ízben foglalkoztunk az anyagiak hiányában félben maradt kórházi építkezés befejezésének kérdésével Ha a város legalább megkapta volna a vármegyei hozzájárulást, amire a mai körülmények között egyhamar aligha van kilátás, nyomban folytathatták volna a félben-maradt munkákat, miután azonban anyagiak hiányában a kérdést nem lehetett megoldani, dr. Krátky István polgármester Ismételten eljárt a népjóléti minisztériumban, sürgetni a félbemaradt kórházépllkezés folytatását.
A polgármester- tegnapelőtt felkérte dr. Kállay Tibort, Nagykanizsa országgyűlési képviselőjét, hogy ebben a lontos kérdésben interveniáljon a népjóléti ezen resszortját intéző belügyminiszternél. Dr. Kállay Tibor a legnagyobb készséggel tett eleget a polgármester kérésének, akivel együtt tisztelegtek Keresztes-Fischer belügy miniszternél, hogy megkérjék a kanizsai kórházépítési munkálatok foly tatásának lehetővé tételére. A belügy miniszter kijelentette, hogy a mielőbb
megvalósítandó törekvései közt tartja nyilván a nagykanizsai félbenmaradi kórháxépltkezések ügyét és mlhelyi módjában lesz, azonnal lehetővé kívánja tenni annak teljes rendezését.
Kállay Tibor és Krátky polgármester megnyugodva vették tudomásul a belügyminiszter kijelentését, abban a biztos tudatban, hogy « belügyminiszter .Ígérete nem marad csupán Ígéret.
Qraatott gyotter, bélza varok, émelygés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz, székszorulás, hányás, vagy hasmenés eseteinél már egy pohár természetes „fereac lóueí* keserűvíz gyorsan, biztosan és kellemesen hat. A gyakorlati orvostudomány igazolja, hogy a Ferenc lássál viz hasznalata a sok evés és ivás káros következményein!! igazi jótéteménynek bizonyul. — A Ferenc lóssal keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és Füszerüzletekben kapható.
= Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosazu lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
Heg kell rendszabályod a kofa-kartelt
Nagykanizsa, Juliun 18 Benne vagyunk a nyári gyümölcsök szezonjában, abban az id6 szakban, amikor minden gondos háziasszony nagyban vásárolja össze az ^(tennivaló gyümölcsöt. A kanizsai háziasszonyok Is felkészültek a befőzésre és nap-nap után szorgalmasan cirkálnak reggelenklnt a piseon, hogy megvásárolják a megfelelő gyümölcsöt. Ez a fáradozás azonban teljesen hiábavaló, mert a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, hogy valaki kifogástalan gyümölcsöt vehessen a kanizsai piacon. Ennek egyedüli oka pedig az, hogy a kofák, szállítók és egyéb viszonteladók, akiknek a piaci szabályrendelet értelmében cnali délelőtt 9 órától kezdve lenne szabad megvásárolni a termelőktől a gyümölcsöt, már a krwa reggeli órákban lefoglalják maguknak a legszebbeket a Igy lehetetlenné teszik, hegy a vásárló közönség is szép gyümölcshöz juthasson.
Azok k kofák, akik nem s piacon teszik rá a kezüket « gyümölcsre, a Király-utca, Magyar-ulca, Petőfi ul éa Teleky-ut meniéri helyezkednek el részben a kapuk alatt, részben egész nyíltsággal az ulca közepén és ott fogják el i koctin piacif. igyekvő termelőket, cklktól öeeze-vásárolják a gyümölcsöt. így a vásárló közönség hiába meg; kl a piacra, ott már csak a másodrendű gyümölcsöket iolálhalja meg. !>t nemcsak a gyümölccsé! van ez Igy, hanem a többi élelmlcikke! (vaj, tejfel, turo stb) is, amelyeke! sziaitin c kofák vásárolnak össze jóval a megengedett délelőtti 9 óra előtt.
Ez a lehetetlen helyzet az; eredményezi azután, hogy a közönség ha szép gyümölcshöz, vagy egyéb élelmicikkhez akar jutni. akkor kénytelen azt a kofakartel által megállapított jóval magasabb ái indlett megvásárolni.
Tudomásunk szerint a városi képviselőtestület egyik megvAlaszlott közegé tíUi be a piacfelügyelői tisztséget és az ö ellenőrzése alá tartozik az elővásárlásokkal történő viss-szatWsék megakadályozása te. A pladelOgyíif>ben meg is van a jóakarat, azonban egyedül néptelen beMenl a feladatai, mert a terület nagysága hozza magával, hogy nem lehel egyszerre jelen mindenhol. Igy míg a piac egyik részén rendezkedik, addig a másikon vígan köthetik üzleteiket a kofák, akik nem egyszer annyira mennek vakmerőségükben, hogy alku közben még a wf-sárlá háziasszony kezéből Is kiveszik az árul.
A nagyközönség érdekeire való tekintettel hisszük, hogy az illetékes faktorok erélyes kézzel nyulnsk <*fe ebbe a piaci darázsfészekbe és ha kell, akár a rendőrség bevonásával, akár saját közegeik utján, de érvényt szereznek a jelen helyzetben nagyon is illuzórikus pfocl szabályrendeletnek.
1932. [uliua 19
ZALAI KÖZLÖNY
Vakmerő kabinfosztogatás egy balatoni strandon
Fürdőruhás barna nő kifosztotta egy kiránduló-vendég fürdókabln ját — Csak kölcsönkért pénzzel (udott hazautazni a házaspár
Nagykanizsa, Jullus 18
Kellemetlen kimenetelű wiekend ben volt része L. V. nagykanizsai kiránduló-fürdővendégnek, aki fele ségével egyllt! az egyik baliloni strandon töltötte az elmuli vasárnapot.
A Nagykanizsán uralkodó htlvös széljárás ellenére igen kellemes napos Idöjtlk volt a balatoni strando-lóknak. L V-né délután fél 4 ór« tájban bement a fürdőkablnba, hogy onnan valamit kihozzon Az előzőleg bezárt kabin ajtaját nyiiva találta. Amíg ö férjével a Bílalonban fürdött, valaki behatolt a kabinjukba, ahonnan minden ériékes tárgyat magával vitt A kabinfosztogató magával vllte L V. pénztárcáját, aranyláncos ezUstórájál, valamint L-né rellküljét a benne levő néhány pengővel együtt. Az egész lopásban az volt a legkellemetlenebb, hogy a tolvaj még a vasúti reiourjegyet is magával vitte, ugy, hogy a házaspár elöl még az észrevétlen visszautazás lehetőségét is elvette.
A kellemetlen felfedezés után L-ék egyik ott lakó kanizsai ismerősüktől kértek kölcsön útiköltségei, majd a csendőrségen f.ljelentést tettek.
Egy csendörjárör azonnal kiszállt a strandra, ahol lefolytatta a helyszíni nyomozást. Egy középtermetű tarna nőre irányul a kabinfelügyelö gyanúja. Ezl az Ismeretlen nőt ugyanis a lopás előtt fürdőruhában ott látták L-ék kabinja köreiében. A csendőrség nyomozást indított a barna nő felkulatására.
A Balatoni SxBvetaég OMm
Keszthely, Jullus 18
(Saját tudósítónktól) A Balatoni Szövetség vasárnap Keszthelyen tartotta Igazgató-választmányi üléséi. A mérsékelt érdeklődés mellett megtartott ülésen Malatinszky Ferenc felsőházi lag elnökölt. Határozalllag kimondotta az ülés egyebek között, hogy az Ősz vagy a tél folyamán a Mr,V-val egyetemben nagy értekezletet lati, melyen a balatoni menetrendel jóelöre megállapítják, hogy a fürdőidény alatt ne legyen baj a közlekedés javitásával.
A „Hangya" a balatoni fürdőhelyekre való éklmtuer-szdlUldst kedvezően megoldotta, a központi elosztó állomásokról naponta autókon friss élelmiszert kap minden fürdőhely. — Az állatoknak a Balatonban való itatása és usztaldsa kérdésében a hatóságok szigora ellenőrzését érte a Szövetség. Folyó Ugyekel és indítványokat tárgyalt még az ülés.
Halló 1
Figyelem I
ttárki is meggyőződhet róla, hogy milyen Jó fiatal, elsőrendű martiahuat kap a vevő a piaeon, olcsó napi árért a hus-pavlllonban, eleje csak ... 80 tillér . hátulja, bármely része ... 80 tillér Állandóan, egész éven át, ió minőségű wrl friss hust kap a vevő.
Tisztelettel Simon István hentes és mészáros-mester a piacon, közel a halas mellett.
Belevágott a villáin egy rab-csoportba
Egy rab ineg\'.iali, egy Idegsokkot kapott, őt megsebesült
Zalaegerszeg, Jullua 18 (Saját tudósítónk telefonjelenlése.) Hélfön délután a város felelt hatalmas vihar és égiháború vonult végig. Ugyanakkor a zalaegerszegi ügyészség nekercsdi gazdaságában számos rab dolgozott, akik a vihar elöl a gazdasági épületbe menekültek. Közben egy villám halálra sújtotta Kolompár József pölrétel cigány rabot, mlg a mellette levő Gosztolya József nevű fogoly súlyos Idegsokkot és égési sebeket kapóit. Ugyan ettől
a villámcsapástól megsérült még más öt rab is, akikel orvosi kezelés alá veitek.
Három gyermeket agyonütött a villám
Budapest, Jullua 18 A szatmármegyei Kérsemjében pénteken villám csapott egy fába, amely alatt a zivatar elöl p gyermek húzódott meg. Az öt gyermek közttl a villám 3 flut halálra sujiolt, két kisleány súlyos égési sebekel szenvedeti.
Az öreg cigányasszony agyonszúrt egy 19 éves legényt, majd hegedűvel összezúzta a felét
Zalaegerszeg, Jullus 18 (Sajál tudósítónk telefonjelenlése.) Pakod községben nagy bucsu volt tegnap. A község egyik korcsmájában löbb cigánybanda muzsikáit. Vlgsn folyt a mulatság, azonban a cigányok nem tudtak megférni egymással. Vdrcsl József cigányt a veszekedés közben megütötték. Vörcsl leánylestvére látva fivére szorongatott helyzetét, segítségül hívta a nem messze levő anyját, aki a helyszínre érkezve, rákiállott a társaságra, hogy ki bántotta az ő fiái. Ebben a percben jölt oda Farkas Márton 19 éves
NAPI HÍREK
NAPIREND Jullua 19, hadd
Római katolikus: P. sí Vince Protest.:
Emília, txr.: Thaot. hó 19.
*
Városi Muzoara és Könyvtár nyitva csütörtökön és vasánup délelőtt tO-től 12 értig.
avőfrvsxertárl éj Joli s«otgáLt • a
Merkly-Betol gyógystertár Pő-nt 13. tt. ás > KlikenUsal gyógyiuertár.
döilürdő nyílva reggel S órától ette 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. S—13. Délután fi órától 60 Itlléres lubsnyfttrdő
— A főispán szabadságon. Oyö
mOrey Oyörgy főispán három heti szabadságra Oaateinba utazott.
— Az OFB bíró megérkezett Nagykanizsára. Dr. Hordósry Lajoa táblabíró hétfőn délután Budapestről Nagykanizsára érkezett, hogy a mai nappal megkezdje a városháza nagytermében a nagykanizsai házhelyhez és földhözjuttatottak ingatlanainak telekkönyvezését. Dr. Hordóssy táblabíró löbb napon át tartózkodik Nagykanizsán, mely idő alatt az összes ingatlanhoz juttatoitakat kihallgatni fogja.
— Hivatali előléptetés. A kormányzó a pénzügyminiszter előterjesztésére lt|. Kovács József nagykanizsai dohányraktári ellenőrnek a dohányraktári gondnoki cimet és a VIII. fizetési osztály jellegét adományozta.
— Tanltónő-bucsuztatás. Tudósítónk Írja: A felsórajki tanítótestület vasárnap veit bucsut 30 éven át
dénesfal muzsikus, akire az öreg cigányasszony már régóla haragudott. Veszekedni kezdett vele, ami verekedéssé fajult és ennek hevében Vörcsl Józsefné konyhakéssel mellbe szúrta a legényt, majd a földön fekvő hegedűjét felkapva, azzal a fe|él beverte. A legény percek alatt a helyszínen meghalt. A gyilkos asszony elmenekült, de csakhamar elfogták a csendörök. Miután valószínű, hogy elmeháborodott, egyelőre a zalaegerszegi kórház elmeoszlályára szállították.
volt tagjától, Oszoly Mária tanítónőtől, ünnepélyes keretek közt, az iskola udvarán, az egész község jelenlétében. A tantestület nevében Hadi Jenő kántortanító, a szülői nevében Mannlnger Hugó földbirtokos mondtak beszédet, méltatva a távozó érdemeit.
— Kármel-bucau. Tudósítónk írja: A kármelita rend szombaton ünnepelte főünnepél, Kármelhegyi Boldogasszony napját. A háromnapos ünnepség fénypontja a vasárnapi befejező skapuláré-körmenet volt, melyen ezrek vetlek részt. Az ünnepségeken meglelent a szomszéd községek népe is egyházi zászlók alatt. Közel a távolból — Budapestről, Oyőrből stb. — Igen sokan jöttek a keszthelyi kármel bucsu-ünnepére.
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak azok nem érzik az óriási meleget, akik légáteresztő .tropical" anyagból készült inget viselnek. Ez az anyag minden szinben kapható — SchQtznél.
Lugkőoldatot Ivott egy fiatalasszony
Nagykanizsa, Jullus 18
P. Józsefné 23 éves asszony vasárnap délelőtt Hunyadi-utca 37. sz. alatti lakásán öngyilkossági szándékból lugkőoldstoj ivott. Tettét a háziasszonya fedezte fel, akinek feltűnt a fiatalasszony ros/.uiléte. Az életuntat a mentők beszállították a közkórházba. Arra a kérdésre, hogy miért akarta eldobni magától az éle-let, minden választ megtagadott.
ORION- RADIO
Terjed a kanyaró Kanizsán
Nagykanizsa, Jullus 18
Az utóbbi hetekben Nagykanizsán mind több a kanyarómegbetegedés a gyermekek között. Dr. Goda Lipót városi tiszfiföorv08 a következőkben nyilatkozott a nyilvánosság számára :
— Tény, hogy eddig több mint 70 kanyaróesetet jelentettek be, tehát kanyarójárvány van Nagykanizsán. Van azonban sok olyan szülő is, aki nem hlv orvosi és ahol ily módon nem lehet ellenőrizni a betegséget. Ezeknek a száma is százra tehető. Az eddigi megállapítás szerint a járvány enyhe lefolyású, a betegség 14 nap alatt lefolyik. Eddig egyetlen halálesel sem fordult elő. Olyan megbetegedéseknél, ahol a szülők nem tudjak kellőleg elkülöníteni a be eg gyermeket, kórházbaszállltásukról kell gondoskodni. Ahol azonban a beteg megfelelő elkülönítésben és ápDlás-ban részesül, nem szükséges annak kótházbavltele.
— Ev. harang-avatás Keszthelyen. Tudósítónk jelenti: A keszthelyi evangélikus egyház vasárnap tartotta negyedik harangiénak ünnepélyes felavatását. A 2 mázsa sulyu harangot Pósch Zsigmond ny. polg. isk. tanár és felesége adományozták Qusztáv Adolf svéd király halálának 300. évfordulója alkalmából. A felavatást Nagy Lajos zalai ev. egyházmegyei esperes végezte, igeolvasás^ Thuróczy Zoltán győri lelkész tartóit, az ollárimát dr. Deák János egyetemi tanár mondta. Ezután a szószékről Menghdr István keszthelyi ev. lelkész ismertette a harangadományozás előzményeit.
— Villaárak a Balatonnál, — általában 15-20, de sok helyen 50 százalékkal is visszaestek. Eleinte nagy kereslet nyilvánult meg, különösen a nagyobb villák iránt s az igy jól kiadóit villák árai „voltak hatással a későbbi áralakulásra, de a szezon előrehaladtával mindenütt mérsékelni kellett az árakat az elmúlt éviekhez képest. (Idegenfoi-galml Tudósító.)
— Inségankét a belügyminisztériumban. Csütörtökön délelőtt a belügyminisztériumban Kenazta-Fischer Ferenc belügyminiszter elnöklete alatt ankét lesz, amelyen megbeszélik a téli Inségakcióra vonatkozó teendőket. Nagykanizsáról dr. Krátky István polgármester vagy helyette és a városi ellátatlanok ügyeinek referense, dr. Poltyondy József vesz részt az ankéten.
— Kiállítás és ünnepség Balatonfüreden. Julius 24-én Balatonfüreden a járás községeinek, a fürdőegyesületnek és az Igazgatóságnak részvételével dr. Mesterházy Ferenc főszolgabíró elnöklete alalt ülés lesz, amelyen nagyobbszabásu szeptemberi gyümölcs- és borkiállítás, valamint szüreti ünnepség rendezését beszélik
„Igazi magyaros és nem sil-nészies fölvonulást" akarnak rendezni lóháton, kocsin, magyar ruhában 8 utána a sportpályán n^pünnep-ség, este pedig szüreti táncünnepség lesz. (Idegenforgalmi Tudósttó.)
ZALAI KÖZLÖNY
1932. jullua 19.
Ha
Bévizre
jön, keresse fel a
III
vendéglőt és éttermet,
Rákóczi ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
A lovászi! gyújtogatás ügye
A váilioiiáes olutasltotta Csóra József é» Szubó Gábor ellen a vizsgálati Indítványt
Nagykanizsa, julius 18
Megírtuk, hogy a kir. ügyészség indítványt tett a szabadlábrahelyezelt Csira József és Szabi Gábor lová-szli lakosok ellen lefolytatandó vizsgálatra és vizsgálati fogságba helyezi -sére. A törvényszék vádtanácsa vasárnap délelőtt ült ötsze ebben az ügyben dr. Henriig Alfréd klr. törvényszéki elnök elnöklete alatt. A kir. törvényszék az eddigi nyomozás alapján nem látott okot fennforogni a két gyanúsított elleni vizsgálat lefolytatására lllelve a vizsgálati fogság elrendelésére és a kérelmet elutasította.
A klr. ügyészié\' a törvényszék határozata ellen valúszinüleg felfolya-mudással él a pécsi kir. táblához.
— A rádió ■ Balatonért. Vitéz Kozma Miklós, a Rádió r. t. elnöke intézkedésére a balatoni szezon propagandájának érdekében naponta a ayaralókőzOnséget érdeklő iddlóhlre-kti olvasnak fői. Hetenként kétszer Balaton ismertető kisebb előaddsok lesznek. Legutóbb vitéz Somogyváry Oyuia és Papp Jenő nivós előadásait hallgattuk. a következő műsoron a Uhanyl „halászbokor" helyszíni közvetítése és egy balatoni Ifjúsági eiíadds szerepel. (Idegenforgalmi Tudősltó.)
— Balatoni sétahajók. A Balatoni Hajózási rt. tavaly óta rendszeresítette a balatoni esti kivilágított •éta- és hangversenyhajókat, Siófokról, Füredről, Almádiból minden este szép közönség élvezi a sétahajózást. (Idegenforgalmi Tudősltó.)
RÁDIÓ-MŰSOR
Jullus 19 (kedd)
Budapest 9.15 Az I. honvédgyalogezred «enekarának hangversenye. KOzben \\).M Mtres 11.10 NennelkOsi vlz|elzószolg4l«l. 11.15 A rádió if|uaágl félórája. 12.00 Déli harangszó. ldó|a/áajelentéa. 12 05 Orosz balaiajkazríickar hangversenye. Kózben 13.25 Hírek. 13.00 Idöjelaéz. i4.4S Hlrck. 16.00 Állatmesék. 1,6.45 Idójelzéa, idő|4rá»-leientés. hírek 17.00 Cigányzene. 18.15 F.. 18.45 Hangverseny 19.45 A Mándlla >za-louienekar Iraugvcraenye. Szünetben : Ver senyeredmények Utána kb. 23.15 Idójelzii idöjárásjelcnles, hírek. Majd: Cigányzene\'
SPORTELET
Magyar uszó-győzelmek Amerikában
Budapest, Jullus IS A tegnapi csikágói úszóversenyen a 100 yardot gyorauszásban Bárány győzőit 535 mp idővel az 53\'8 inp-t utszó Kallll előtt, Az 1500 yardoa gyorsúszásban Halassy 19 p 16 mp Idővel harmadik lett. A 4X100 yardos versenyben Amerika csapata \'3 p 41 8 mp Idővel győzött. A magyar csapat Ideje 3 p431 mp volt. A magyal vilipólócsapat Illinois válogatottját 14 :1 arányban vette meg. ___
Vízipóló és uszóbajnokságok Keszthelyen
KeAUwly, Jullus 18 (Saját tudósítónktól) Vasárnap zaj-lotl le a délnyugati kerület II. oszt. vlzipóló-bajnoksága, melyben a Törekvésnek a Pécsi AC volt az ellenfele.
F.zt megelőzőleg úszták le a délnyugati kerület 200 m gyorsúszó-■ bajnokságát, mely uj kerületi rekordot eredményezett. 200 m gyorsúszás (bajnoki szám): I. Nemes
rC) 2 p 28-2 mp (kerületi rekord), Csík (Keszthelyi TSE). 200 m mellúszás: I. Lengváry (Törekvés) 3:18 6, 2. Rosenberg (Törekvés). 100 m hátúszás: 1. Lengváry (Törekvés 1:23 8, 2. Kovács (PAC). 50 ni gyermek gyors: 1. Pósch (Törekvés) 38-2 mp, 2, Kamarás (Törekvés), 3 Magasházi (Törekvés). 50 in gyermek mellúszás: 1. Csalhó (Törekvés) 46 mp, 2. Welsz, 3. Llplay. 500 m női mellúszás (gyermek); I. Sleiner (Kaposvári TSE) 49 mp, 2. Gold (Keazihelvl TSE), 3. Harangozó (Keszthelyi TSE).
Ezután került sor a bajnoki vlzl-pólóra. Eredmény: 3:3 (2:1). Az erőszakosan és durván játszó pécsiek nem birtak a lelkesen játszó Törekvés gárdájával.
Vitéz, Adorján (Kaposvár) a mérkőzést mintaszerűen és közmegelégedésre vezette.
Kerékpárverseny
Nagykanizsa, Jullus 18 Vasárnap tartotta a Nagykanizsai Kerékpár Egylet országúti versenyét Nagykanizsa—Letenye és vissza. Ezen a 48 km uton 1. Nagy Ferenc 1 óra 38 p, 2. Kiss Károly 1 óra 38 2, 3. Qerencsér 1 óra 40 p.
Az érdeklődés ésj részvétel kezd mind Inkább kiterjedni a kerékpárosok között az állandó versenyek Iránt A vezetőség tervbe vette, hogy legközelebb a szeniorokat és kezdőket knlön fogja osztályozni a versenyeknél.
Közgazdaság
A jégverés és v&rósrozsda 50—100 százalékos kárt okozott Zalaszentbalázson és környékén
Nagykanizsa, Jullus 18 Az elmúlt héten végigvonuló vihar talán az egész megyében leginkább Zalaszentbalázs hegyközségben érez-lette legjobban pusztító hatásat. ltl ugyanis a vihar hosszabb ideig tartó jégveréssel járt, ami 75—100 százalékban tönkretette a szőlőtermést és a még lábonálló gabona nagyrészét is kicsépelte Az erről szóló jelentés most érkezeit be a nagykanizsai fő-ezolgabiróságra.
A jégkártól eltekintve még egy másik csapás Is sújtja Zalaszent-
balázs községet és környékéi. A beérkezett hivatalos jelentések szerint ugyanis közvetlenül az aratás tlőtt 3—4 nuppal Zalaszentbalázs, Pölöskefö, Kacorlak községek búzatermését fekete éa vöiösrozsda támadta meg. A gabonarozsda által okozott kár! 50 70 százalékra be cstllik.
(—) Leszállították az egerszegi helypénzdljakat. A marha- es lóárak nagyobb fokú csökkenésére tekintettel a zalaegerszegi heti és országos vásári helypénz-dijakal átmenetileg leszállították. A leszállítóit di|ak csakis vidékről felhajtott állalokra vonatkoznak. Az egy éven felnit szarvasmarhák éa lovak lielypénz-dlja az eddigi t.20 helyeit 80 lillér lesz, az Égy éven aluliaké 60 fillér helyett 40 fillér.
Newyork
no 25*26,
Pária 2013\'/!, London 1823, 514-00, llrilssel 71-22\'/», Milano Madrid 41*11% Amsterdam 206921/í, Berlin
121 921/1, Wien----, Szófia 3-72. Prága
1519, Varsó 57 50, Budapest —-, Belgrád , Bukarest 3-06.
£ Semxetl Bank dsrtM-ártolyamal
valuták
Angolt. 2040-2080 Belga Ir. 79-25-79 85 Csen k. 16 90-17 06 Dánk. 109-30-110-30 Dinár 9-96-1008 Dollár 570-50-573-50 P randa 1.22-30-22-50 Holl. 229"65-23l 05 Zloty 63 95-64 45 Lel 3-4K-3-56
Léva 406-4-19 Ura 29-06-29-36 Márka 135-70-136 60 Norvég 10020-101 "20
Peseta —•--•-
Schlll. -\'-■—
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 103 50-104-50
DEVIZÁK Amst. 22985-231-05 Belgrád 998-10-06 Berlin 135-80-136-60 Brüssel 79-35-79-85 Bukarest 343-3-5I Kopenh.109-50-11030 London 20-20-20-40 Madrid -•——•_ Milánó 29-16-29 36 Newy. 571-00-574-00 Oszló 100-40-101-20 Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófis 40B-4-I9 Stockh. 103 70-104 50 Vársó 6405-64-45
Wien -•---■-
Zürich 110-80111-40
foruáaytősitán
Buza (ó) tv. 20 flll, dt. 20 flll., a rozs — flll esett.
Buza (ó) llszav. 77-es 12-70-13 00,78-as 12-80-13-10, 79-es S2 95—ia-30, 80-ac 13 05-13-40, dunánt. 77-es 12 55—1290,
78-as 12-85-1300. 79-«s 12-80-13-20. 80-as 12-90 -13-30. rozs II\'40—11-50, t»k. árpa (uj) 12-10-12-50, zab I400-1425, Icnsurl 11 1860 -18-80, korpa 11-90—12-20.
Ui buza liuzav. 77-ee 11-80—12-25, 78-as 11-95 12-40, 79-ea 1210-12-55. dunállt. 77 cs 11-45 1185, 78-as 11-60- 11-90,
79-es 12-10—12-50.
xmhsióAty
Pelhajtás 3777, eladalUn 236, — rendű 114-l ltí, szfidetl 106--1S2, szedeti közép 096-1-02, köimyil 078 -Ü-88, l-ső rcndll öreg 096 -LOO. Il-od rendű Oreg 080—OK), angol süldőt. 0-95—1-05, szalonna nagyban i\'40-000, zsír 15Ó— 000, hus 1-30-1-60, félsertés t\'36-1-52.
pansttbstorak ic kosarak kétztléM, Javítása, nádazékfonás IlU-irrél, Pőnt 4. 3039
Ultrsfofin befőtten llveg kfoAr-ilng Arntaath basApban kapható ftn®;. oaéhbanr. \'.\'759
Mosást, ruha tisztítási, függönyök tl« lllását vállalom olcsó tárban. Herczconé Erraébet-tér 13 3303
Hablsjutí* állandóan kapható Tej-központban Telelőn : 349. 20
Havonta 10 pengóérl klaáé tgy pld bútorozott szoba férfi részére Ifíraaébet-léi 13.. ajtó t. 3379
Friss kajszin baratofc duniztba, lekvárnak olcsóért kapható Csengery-ut 19 33R-{
Wien cleáring iltotysnia i 90.454
Oicfókőiién
Míg a készlet tart
Trifaili kőszén q-ként . . P 4 50 Pécsi tojás brikett . . . . P 5-40
kapható:
Maiyar ErifiMrlokmk ftfrtfluittt Rt.
mm, tíi-if i n.
ltom, guiiuítt fa ntll
permetezéséhez:
Áru:
íj
26 tilt. 130 . 260 . 490 . 960 ,
l\'ft-lől 3 Itr. 15 , 30 50 . 100 100 . 200 200 . 400
(t)l|uizn iiir.tmrAki
Beszerezhető. Oruág Jáisef cégnél
Erisékst-tér 10. (Ablréaág ■allatt)-
Tenniszűtok
hurozását
r
hurozás
olcsón vállalom
Szabó Antal
•portOzlete.
Nyomatott a Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: ZaJai Károly).
72. évfolyam 162 ttkm
fttgykaalaaa 1982. Julius 20, szerda
Ara M fillér
ZALAI KÖZLÖNY
fetzkaatteg U kiadóhivatal: Ms» 5. aím. Kujthelyi fiókkUdóhlvatal: Koamttmta 33
POLITIKA! SAPILA1?
Felelős szerkesztő: Barbarlía Lajos
ElóttMiíit ára: egy hóm A pengő 00 Hitét Sacikcwtíaigl is kíadóhlvalaliilctefon: 78 u
Igaz-e a földbirtok túlterheltsége?
Irta: Dr. NYULÁSZI JÁNOS, a\'IÉBE Igazgatóin
Örökösen hall|uk mindenleié, hogy a magyar (öldblrlok tönkrement, eladósodott, hogy nem képes kötelezettségeinek eieget tenni. Ellsmciem, hogy a földbirtok válságban van, hogy keveset jövedelmez, a válság azonban nem a hitelezési oldalon van, hanem a termelési és értéke sltésl oldalon, v
A magyar mezőgazdasági birtok túlzott eladósodásáról beszélni nem szabad, mert ez az eladósodás nem haladja tul a normális viszonyok mellet! megengedeti méreteket
Konkoly-Thege Gyulának, akit, min! a Statisztikai Hivatal alelnökét, bizonyára, mások is . kompetens egyéniségnek tartanak, összeállítása szerint a magyar földbirtok nettó terhei 1930. ív végén következőleg alakulnak: 100 kat. holdon aluli birtokból terhelve van 39 3°/o, középbirtokból 40-lVo, nagybirtokból 47 2%. Ez átlagban 4V9°/o-ol lesz ki. Miután a törlesztései kölcsönök állaga az 1930. december 31-ról kimutatott 3A2 5 millióról 316 millióra, a vidéki intézetek i a fővárosi intézetek vidéki fiókjai állal nyújtott váltóhitelek is legalább 60 millióval apadlak, a terhelés ezidö szerint 40%-nál magasabbra nem tehelö. A megterhelt 40%-ot ugvancsak az ő összeállítása szerint 1570 millió pengő terheli, mely összegből kb. 1268 millió pengő lenne a pénzintézeti teher.
Az én számításaim némileg más eredményt mutatnak, habár a csökkent 1931. december 31-lki állományokra vonatkoznak. Ennek oka az, hogy nem csupán a bekebelezett terhekre vagyok tekintettel, hanem figyelembe veszem a be nem kebelezett tartozásokat is. A vidéki pénzintézeteknek és a fővárosi pénzintézetek vidéki fióklainak kihelyezéseiből agrárjellegű 700 millió: az Országos Központi Hitelszövetkezet kihelyezései 1931. decembir 31-én 217 millióra tugtak. A zálogleveles kölcsönök a Földbirtokrendezés Pénzügyi Lebonyolltéiára Alakult Szövetkezet nélkül 334 milliót lesznek. A váltságlöldekböl s az OFB állal juItatott Ingallanok vételárának Itdezésére a LEBOSZ 286 milliói juttatott. Egyéb fövátosi intézetek központjai által közvetlenül mezőgazdáknak nyújtott hitelek 325 millióra rúgnak, ugy, hogy az én számításaim szerint, az általam régebben kimutatott 1590 millió helyett, 1867 millióra tehető a pénzintézetek által a földbirtoknak nyújtott hitel. Ehhsz járul 54 millió egyéb belföldi és 26 millió külföldi kölcsön. Az előbb említeti 1867 millióból leüljük elsősorban a LEBOSZ 286 millióját, amely különleges szempontok szerint lesz rendezendő. Leüljük másodsorban a földleberren-dezési eljárásba már bevont 391 milliói, miután a földleherrendezésl
törvény életbelépte után a FOB 13.239 ügvben 391 millióval terhelt 739.509 kat. holdra rendelte el a leherrendezési eliárást. As 1867 millióból a 286 és 391 millió levő nása ulán fennmaradt pénzintézeti teher mindössze 1199 millió pengő, jelent ez a földleherrendezésl eljárásba bele nem vont blrtokkoinp-lexumnál holdankint kereken 225 pengő terhet. Ugyanis sz 1867 millió pénzintézeti követelés 6 765 millió kat. holdat terhel és ha ebből le-
vonluk a FOB el|árásha bevont 0739 millió holdat, valaminl a megváltott 0 706 millió hold területet, akkor 5 320 millió hold marad a 286 millió és 391 millió iK-ngő levonása ulán fennálló 1199 millió pengő kölcsön fedezeléül.
A földbirtok nem pénzintézeti terheit 204 millióra becsUIÍ Konkoly-Thege Oyula. Ebben az összegben benne vannak a kereskedelemnek és Ipainak követelései, tehát olyan követelések, amelyek a mezögazda-
Ujböl megkezdődtek a magyar osztrák kereskedelmi tárgyalások
Egyelőre Ideiglenes megállapodás készül Ausztriával
Budapest, Julius 10 A magyar—osztrák kereskedelmi tárgyalások folytatására küldött osztrák delegáció ma délután 1 óra után megérkezett Budapestre.
Budapest, Julius 19 (Éjszakai lelejonjelentés) Kedden délután 5 órakor kezdődtek a külügyminisztériumban az magyar— osztrák kereskedelmi ■ tárgyalások. Magyarország részérői Nlckl Alfréd rendkívüli követ, meghatalmazott miniszter vezette a tárgyalásokat, melyek az uj, véglegeu kereskedelmi szerződésre vonatkozó megbeszélésekkel kezdődlek. Tárgyalás közben érintették a modus vlvendl kérdését Is, mely a végleges szerződés megkötéséig szabályozná a kereskedelmi forgalmat.
A tárgyalásokat, melyeket este fél 9 órakor szakitollak félbe, ma szerdán délután fél 7 órakor folytatják.
Kompenzációs élelmiszeresen-kereskedelem Ausztriával
Budapest, Julius 19 (Éjszakai telefonjelenti?) A kedden
délután megindult magyar—osztrák kereskedelmi tárgyalásoktól függetlenül az élelmiszerexportőrök szükségesnek látták, hogy egyes cikkekre vonatkozólag kompenzációs cserekereskedelem tárgyában tárgyalásokat kezdjenek Ausztriával.
Ebből a célból egy küldöttség Bécsbe utazott és remélik, hogy a baromfi, tojás és gyümölcskivitel tekintetében elkerül rövidesen megegyezni.
Elsőrendű szükségleti terményeket bizonyos esetekben beenged-nek Ausztriába
Bécs, Julius 19 (Éjszakai telefonjelentés) A minisztertanács felhatalmazta a pénzügyminisztert. hogy bizonyos cselekben a főbizottság hozzájárulását kérje oly rendelet kiadásához, amely az elsőrendű szükségleti terményeknek Magyarországból való behozatalára vonatkozik.


Huszonegy párt indnl Németországban
Berlin, Julius Itl (Éjszakai telefonjelentés) Hivatalosan megállapltolták, hogy a közelgő birodalmi gyűlési válaszláso-kon 21 párt listáját találták érvényesnek, a választásokon tehát 21 párt indul. Hitler kedden mintegy 10.000
főnyi hallgatóság előtt beszélt Seide-mühlben. Kijelentette, hogy a julius 31 1 dátum erőpróbája lesz a nemzeti szocialistáknak. Ha ez az erőpróba nem sikerül, akkor auguszlus 1-én ez lesz a jelszó: folyjék a munka tovább.
-- - ■ ■\'. íj. - . .\'." ~ "" "\'.........................*........
A román kormány rövidesen beadja lemondását
Az uj rezsim elsősorban a kisebbségek követeléseit fogja kielégíteni
Bukarest, Jultua 19 (Éjszakai lelejonjelentés) Vajda miniszterelnök kedden kijelentette az újságíróknak, hogy a parlamenli leendők elvégzése ulán rövidesen beadja lemondásit a kormány.
Az uj kormány összetételére vo nalkozólag ma|d a király határoz. Az uj kormánynak Is az eddigi utat kell követnie a külpolitikában. Belpolitikában a kisebbségek jogos követelését kiv nják kielégíteni.
ságra nézve, a mai viszonyok közölt, a legnyomasztóbbak és amelyek, a Kisbirtokosok Országos Földhllelinlézele által, az 1930. évben, egyes vidékekre nézve fcláill-tolt statisztikai adatok szerint, sz ingallanok végrohajtás ala vonásának és elárvereltetésének legtöbb okozói voltak.
A leheroldal 1867 és 54 éo 26 és 204, összesen 2151 milliójával szemben áll az okllv oldalon n mezőgazdasági termelés összértéke; 1928-ban 24 milliárd. 1929-ben 1\'6 milliárd és 1930-ban 12 milliárd ériékben, valamint az erdészet, állattenyésztés és szőlőművelés ered métiye, tőkeértékben pedig a iökí tőkeértéken és a holt leltáron kívül, az ország szarvaernarhaállományni 1-7 millió, a sertés 2 3, r juh f4, a ló 0 8 millió darab.
A mezőgazdasági to\'taelés évi átlaga, a .Statisztikai Évkönyv" ösz-ezeállitásb szerint, t\'73 milliárd pengő. A terhelt terület, kereken, az összterület -l2»/o-a, m 1 73 milliárd 42%-ái, vagyis 727 0.11110 pengő! számilhatunfr, mint oly összegei, meiy közvetlenül kapcsolódik az adóssághoz, igv három év termése egyenlő értékű as összleherrel.
Magyarország 16 millió holdat tevő földjéből, *. legtulzoltsbb számítással, legföljebb 5%, vagyis 800 ezer hold az, amelynek tuleladóso-dásáról lehelne szó akkot, ha as összes, FOB eJ|árásba bevont adósok olyanok volnának, akiknek fejűk fölölt ösazecsapnok a hullámok. .Ámde tudjuk, hogy igen jok Oly esetben var. FOB eljárás folyamatban, amikor az illető lula|dor.osnak lerhei az ingatlan értékének 26-30%-át rem haladják tul.
Objektív képel rajzoltam. Rániu taitmn arra, hogy » mezőgazdaságot a pénzintézetek részéről terhelő követelések összege egyáltalán nem nyomasztó, a kereskedelem és ipar követelései pedig, ha pillanatnyilag nyomasztók Is, mégsem rúgnak oly nagy összegre, amely jogot adna arra, hogy ennek alapján u földbirtok teljes eladósodottságáról beszéljünk.
Nem vitás, hogy a mezőgazdaság felsegltése elsőrendű érdek. De ennek a fel6egilésnek legfőbb tényezője a mezőgazdasági hitelnek a megszilárdítása.
Ennek pedig nem az sz utja, hogy folytonosan liasstgatjuk a mezőgazdasági hitelt nyújtó tényezőket azzal, hogy a pénzűket majd el fogják veszteni, hanem éppen ellenkezőleg, kilátásba kell helyezni elöltük a biztonság fokozott érzetét, hogy igy visszatéijen a hajlandóság a kölcsönök nyújtására.
Annak a szemében, laki eladósodott, pillanatnyilag előnynek látszik az, hogy erőszakos intézkedésekkel öl tartozásának egy részétől megszabadítjuk, de ezzel előidézzük azt, hogy nem kaphat kölcsönt az, aki pedig a kölcsönt Igazán megérdemelné s akinek eire szüksége van, mert a hitet ellen való izgatás a hitel pusztulásával jár.
ZALAI KÖZLÓNV
Minisztertanács
Budapest, Julius 19 (Éjszakai lele/onjelentés) Kedden délután 5 órakor Károlyt Oyula gróf elnöklete alatt minisztertanácsra gyfll-iek össze a kormány tagjai. A io-lyóflgyeken kívlti letárgyalták a me-tógMda Ságnak 1932-33, évre nyújtandó kedvezményekről móló kor-niá»yrentíílelet.
Két ember életébe kerüli m szépítő maiét
Borzalmas családi dráma egy plasztikai operáció után
London, julius 10 Az egyik londoni kórházba néhány nappal ezelőtt beszállították Edward l.loyő walesi bányász \'eleségét, aki tüneményes szép asszony voll, de arcán valamilyen betegség támadt. Az orvosok ugy Igyekeztek segíteni az asszonyon, hogy majdnem teljes arcát plaailikai uton hozták rendbe. Hat nap múlva i férj elsőkben látogatta meg feleségét, akit meg sem ismert. A férfin oly kélaégbeesés veit erőt, hogy előrántotta berelváját és elvágta felesége torkát, ma|d saját magáét metszette el. Az asszony meghalt, a férjét felépülése után hlivesgyllkosság miatt vonják majd felelősségre.
Elfogott valuiaüzérek
Budapest, Julius 10 A Sas-utca egyik texliltlzletében ma a detektívek elfogtak három férfit, akiknek egyike lözsdeűgynök. A lexlilüziet valutatlzérek találkozóhelye volt. A délelőtt ellogottaknál több száz dollár és néhány ezer francia frankot talállak. Az ügyben még további előállítások várhatók. Az eljárást megindították.
1Ü32. jullu
„á lakókkal is keU érezni" - hangsúlyozták a pénzügyi bizottság kedd esti ülésén
A városi la értékesítése, lakbér-iesxáUitás és a kiskanlzsal templom Javítás a napirenden
Keadtn délután 6 órakor tartotta ülését Nagykanizsa város képviselőtestületének pénzügyi bizottsága dr. Dómján Lajos einőklele alatt.
A lárgyaor első pontja volt a város állal kitermeli fára beérkezett ajánlatok. A város ugyanis mintegy 104. kai. hold erdő kitermelésére kapott engedélyt. Eddig mintegy 30.000 pengő ériékben adtak el kitermeli fát a városi etdöből. Most mintegy 50(10 ürméler fára írlak ki árlejtés!, de a beérkezeti ajánlalok nem voltak megfelelőek. A város ezért magánaj&nlalok ulán nézett Két ajánlat érkezett be. Az egyik a Hónig Mól cég, aki bizonyos fellétel kikötésével a mintegy 250 vagon vegyes Iáért ab Nagyrécse 35.720 pengőt ajánl, » második ajánlat Strém Károly nagykanizsai cégé, aki 36.000 pengőt ajánl, minden fellétel nélkül. Dr. Krátky István polgármester javasolta, hogy fogadják el a nagykanizsai ajánlatot, amennyiben Strém hajlandó a forgalmiadót megfizetni, bankgaranciát is ajánl fel és 15.000 pengőt leiizet.
A bizottság a polgármester javaslatát elfogadta.
Sorra kerüli a Kossulh-téri városi bérház lakólnak kérelme, hogy lekin-
| leltei fi rendkívül súlyos gazdasági helyzetre, a vároa 15 százalékkal szállítsa le az összes lakók lakbéréi.
A bizottság minden tagja hozzászólt a kérdéshez, ugy hogy hosszabb vita fejlődött ki Armuth Nálhán a bérleszállilást véleményezte, mert üresen maradnak a lakások, Ö is házigazda — mondla — de neki is be kell látnia, hogy rosszul mennek a dolgok. A lakókkal is kell érezni — hangsúlyozta.
A polgármester is arra az álláspontra helyezkedett, hogy igaz ugyan, hogy februárban történi már lakbér-leszállilás a városi bérházban, de ne n azt kell nézni, hanem azt, hogy a lakások ne maradjanak üresen.
Végül is a bizottság arra az állása-pontra helyezkedett, hogy a város elvileg most még nem hajlandó leszállítani a lakbéreket.
A kiskanlzsal római kalhollkus egyházközség kérelme szerint a kls-kanizsai templom tetőzete annyira megrongálódott, hogy életveszélyessé vált s templomban levő hívekre. Kélik, hogy a város csináltassa meg. Az egész mintegy 650 pengőbe kerüL
Albizottság sió nélkül hozzájárul! a klskanizsaiak kérelméhez.
Az OFB bírája megkezdte a földhöz jutta-tottak ingatlanainak telekkönyvi rendezését
A földhöz juttat ott gyermekére is bekebeleztethetl ingatlanét — Aki lemondott, újból kérvényezheti ingatlanán
Nagykanizsa, Julius 19 Kedden reggel megkezdődött Nagykanizsán a földhözjuttatotlak ingatlanainak telekkönyvi rendezése, amit a kiküldött dr. Hordóssy La|os tábla-
bíró végez. Miután közel öíszixaa kaplak földet és házhelyet Nsgy-kanlzaáu, a város Illetékes ügyosztálya a következőkre figyelmezte!! a közönséget
Dr. Hordóssy Lajos táblabírd kedd reggel megkezdte működéséi a ✓árosházán, amikor is először a nagyszámban megjeleni földhöz-jultalottakat kioktatta, hogy mit kell lenniük, mihez van Joguk. Rámutatott arra, hogy mlg eddig csak a föld vagy házhelyhez juttatott kapta az ingatlanát, addig most az apa gyerekére, a férj a feleségére, síb. keb«lezletbeti.
A szükséges felvilágosítások után dr. Hordóssy táblabíró kiment s földekre, ahol az egyes parceJlákal azonosította. Ennél minden földhöz-juttatódnak okvetlen meg kell jelennie. Nagy kedvezmény például az, hogy aki Időközbej! lemondott s földjéről, visszakaphatja a«», ha a helyszínen az* b blrósól kéri.
A helyszíni eljárás minden \'.lap reggel 0 órakoi kezdődik és a déli órákig lart.
An eljáró táblabiti ízírdán reggel 6 órakor Sáncpusztán, csütörtökön leányvári réten, a bajost; ii(tárnál, pénteken a Koch-ráten, szombaton pedig a két árok közötti dűlőben végzi hivatalos eljárását.
Az Qgyostílály flgyolmexMI az összes földhöz vagy iiázMyíiez jul-tatottakut hogy ebben at időpontban pontosan jelenjenek meg és várják be sz eljáró bi0t.
Dr, Hordóssy &ái>lai>iró a délutáni órákba a városháza tanácstermében dolgozza fei & délelőtti iielyszlnl snyagol. Azért mindenkinek jói fel fogotl érdeke, hogy a reggeli időbért a helyszínen okvetlenül megjclenjéé-k táblabíró vaiósztnSIeg egy hónapit; tartózkodik ebben »z ügyben Nagykanizsán.
U«xástanitá«
a Herkules-téglagyári medfu-cétjen mérsékelt dijiuisért
Az élöviz kútja
Irta: BRASSANYI oyula . . . Vala pedig mintegy hat óra már. . . Kopott saruján ujjnyi vantag porral, Someron határánál, a majortól nem messze fekvő kúthoz egy idegen érkezett. Kíséretében különböző színű köntösökben judeabeli sidók ballagtak. A major felé vezető ut mentén, de a város falaitól kissé távolabb fekvő forrás-kut hüsénél az idegen megállapodott. A kíséretében levők azonban tovább, a város felé menének. Sikárba, a someroni kő-városba eledelekért, mert elfogytak vala a kenyerek.
Az idegen leült a forráskút mellé és csodálatosan mély tüzű szemeivel gyönyörködve merült el a látóhatár napfényben csillogó szépségeibe,
Sikár város falai alól, a pálmák és olajfák felöl jószagu illatokkal jött felé a lengedező szél, a várostól oldalt fekvő pusztaságon pedig a rekkenő napfény lobogó tüzében hatalmas városok, hullámzó tengerek csodálatos délibáb-képei ringatództak.
Vállán átvetett kék köntöse egyik . szárnyát maga mellé bocsájtva, az idegen elmélázva nézte a színpompás képet és csak akkor mozdult meg, amikor a kúthoz vezető gyalogul felől üde nárdus-illal szagát érezte feléje áramlani. Vállai! verő fürtök-
kel borított fejét ekkor arra fordította.
Az uton egy asszony közeledett a kut felé, fején karcsú, kétfogásu vízmérő edénnyel. A korsó egyik fogásán nyugvó jobb karjáról kék köntösének bő ujja vállaihoz hullott vissza és ez a kar, mely gömbölyű és formás volt, bronzként csillant meg a pálmák közül ráverödö aranyos napfényben.
Apró lépésekkel közelgett az asz-szony éa hosszú köntösét a keskeny ösvény fövenyes bársonyán ilt-ott maga után húzta s csak néha villantak ki alóla aprócska, szíjas sarukba bujtatott lábacskái.
Az asszony lassan, gondolatokba merűlten közeledett a kúthoz. A kut mellett pihenő idegen szelid jósággal nézelt feléje. Az asszony csak akkor vette észre a nemes, remekbe formált férfiarcból rajta pihenő csodálatos szempárt, amikor alig két lépés választotta el a kuttól. Szemei riadtan keresték a kut környékén az idegen társait. Feltételezte, hogy ez az egyszerű, mégis olyan előkelően fenséges idegen nem járhat egyedül. Megállolt hát az uton és bátortalanul nézett körül. A kútnál csak az idegent látta. Senki más nem volt a szemhaláron, csak a pálmafák keskeny résein álszürődő napsugárcsikok láncoltak a kut körül. És a fák imbolyogtak valami andalító egyhangu-
sággaL Nem volt sehol senki, csak ez. a csodálatos arcú idegen, akinek vállairól gazdag redőkben hullott alá a judeabeliek kék szinti köntöse. A judeabelieké, a gőgös sidóké
A sománbeli asszony habozott, önmagát vádolta szivében, Mert indulhatott volna hamarébb és akkor már régen ollhon volna a forrás-ku< hüs vizével, melyet otthon szomjasan várnak. Mig így . ,.
Lesütött szemeit azonban fel keU\' lett nyitni. Ugy érezte, minth í valami csodálatosan puha kéz simogatná végig arcát. Már félelme is elmúlott. Lábai már lépésre mozdullak, amikor dallamosan bugó, szelíden lágy férfihangok verődtek lelkéhez, simogatták végig döbbenetéi.
Felnézett. Az idegen megszólalt:
— Hosszít utam alatt megszomjaztam, kérlek, jó asszony, ad| innom nékem is . . .
Az asszony most már csodálkozva nézett végig az idegenen, akinek szavai mint kellemes hangszerek harmónikus muzsikája csengtek a fülében. Már nem félt tőle. Szavakat is talált számára. Hiszen az idegen, ki nyilván judeabeli, inni kért tőle és a sötét tüzü szemeire boruló hosszú szempillái állal árnyalt szép arcán kinyiloltak a mosoly rózsái:
— Hogyan lehet az? Te inni kérsz tőlem, Sidó létedre, holott lát-
hatod someronbeli mivoltomat?
Az idegen arcán dgv pillanatra jókedvű férfias mosoly fulott keresztül, A válasziit váró nő talán évődő fele-leire vári. Hiszen feltételezhette az idegenről, hogy tudja, miként a Júdeabeliek nem barátkoznak a somerom-beliekkeL De *z idegen mosolya valami csodála\'osan szelíd kifejezéssé alakult át és az asszony bőrén fázós reszketés fűtött kérésziül. Olyau, amilyent akkor érez az. ember, amikor lendkivüli, csodálatos és örömteljes dolgok toriénnek vele. És piros ajkai mögül elővillantak iehér fogai, ahogy mosolyogva várla az idegen szavalt.
A férfi szelíden nézelt a sötét asz-szonyi szemekbe, amelyekből valamilyen különösen forró tűz fénye csillogott feléje. Finom metszésű ajkai fölött, keleti szokás szerint, elsimítva a balusz selymes szálait, elhivatottságának fölényes derűjével nézett a reá moal már Isméi ijedten bámuló asszonyra, s mikor megszólalt, szavainak meleg bársonya végig simogatta a remegve csudál-kozó asszony kél nagy szeméi, keletiesen barna, semi\'a vágású szép vonalú arcát:
— Ha tudnád Te az Istennek amaz ajándékát; és kicsoda légyen az, aki ezt mondja Néked: adj innom nékem ; Te kérlél volna ő tőle és adolt volna neked élő vizet...
ZALAI KÖZLÖNY
1032. tullu« 20
Bitt&yány Ilona grófné elmondja lóháton meglett 600 kllóméteres kirándulásának élményeit
Nagykanizsa, Jullus 19 Figyelemreméltó iporlleljeíilményt végzeit a Halai Batthyány Ilona grófnő, amikor arra vállalkozott, hogy lovásza kíséretében, egymaga lóháton elinduljon Somogyszenlmiklósról és
raeg Be álljon Hegyeshalomig. A körei 600 kllóméteres ul, oda-vissza leél hetei vett Igénybe.
A fiatal grófnőt, aki néhány nappal ezelölt érkezett vissza, ezzel a lovas útjával kapcsolalban meginterjúvolta a Zalai Közlöny munkatársa, felkérve, hogy foglalja össze néhány szóban uliélményeil és impresszióit.
— Szüleimet -• mondta a grófnő — az első pillanatban igen meglepte, amikor tudlukra adtam, hogy lóháton szeretném meglenni az utat Hegyeshalomig. Az első pillanatban hallani sem akartak a tervemről, aztán beletörődtek, de kijelentenék, hogy semmiféle segédkezel nem nyújtanak a vállalkozásomhoz. Titokban természetesen a legnagyobb figyelemmel kisérték, hogy mennyire haladok a készülődésben. Az útra Kobold nevű pej ménemel vittem el. A jelenleg 7 éves pejkó híres versenyló volt a maga idejében. A hires Pejacsevlcs-lstálló leggyorsabb lova volt 800 méteren. Annakidején egy gátversenyt is róla neveztek el Kobold-gálversenynek. A zsebemben 30 pengővel, ez voll az egésj összegyűltön pénzem, egy tartalékruhával a nyeregtáskában és egy puderos-doboxzal indultam el Somogyszent-miklósl .kastélyunkból. Az iudulás reggel 6 órakor volt, Biztonság kedvééit még egy önvédelmi revolvert ls teltem a zsebembe. Ártalmatlan jószág, néha azonban jó hasznát veszi az ember. Útközben mindenhol
ismeretlen embereknél szálltam meg, mivel az éjszakákat természetesen fedél alatt akartam tölteni. Az első éjszakai szállásom Páhokon volt. Egyik Ismerősöm adott ajánlólevelei egy ottani ismerőséhez. Teljesen idegenként állítottam be, de olyan végtelen kedvességgel fogadtak, hogy sohsem fogom elfelejteni. Innen kaptam a kővetkező Csabrendek községbe ajánlólevelet, ahová szintén teljesen idegenekhez állítottam be. És ez igy ment egész ulon végig. Az előző házigazdáin mindig adoll valamelyik ismerőséhez ajánlólevelei. A magammal hozott 30 pengő azonban csak Farddlg volt elég.
— Hogy mire köllöitem? Hát először is a lovak patkoltalása Igen sokba került, aztán mindenhol a borravalók, no meg néha egy-egy spriccer, vagy pohár sör, végül néha ondolállatni is kellelt a hajamat, mert nem akartam, hogy megijedjen a házigazdám atlól a poros, csapzolthaju, holtrafáradt vendégtől, aki jómagam voltam napi 40—50 kilóméteres ut után. Párádtól az utolsó pengőimen hazatelefonáltam Somogyszentmiklósra és megkértem a szüleimet, hogy távirati pénzküldeménnyel váltsanak kl, mert különben ittrekedek. Meg Is jött sürgősen 70 pengő azzal a biztató kijelentéssel, hogy ezenkívül egy fillérre se számilsak többet. Szerencsére nem is kellelt több. Az egész utat sikerült 100 pengővel meg-uszrom.
— Gyönyörű vidékeken jártam. Az érdekes, hosszú zalai falvakat egymásután hagytuk mögöttünk. Oalambok, Oarabonc és Zabkaros vidékén rengeteg cigánnyal találkoztunk. Zalaszánió után egymást érték
HANGOS KERT -MOZGÓ
Ssertfdn és csütörtökön, fuUua 20. éa 21-én
FiaMnátf eistnényképc I Fölnőttek riimeaUkuta!
IA pazar elegancia és a pompa UlmjG 1 Igazi nagy film 10 felvonáson át gyönyör 100 szebbnél szebb jelenet
1000 Ötletet nyújt az
1001 éjszaka
KISMET
ÍEndresz György éa Blttay Gyula I
■ magyar hgaók tragikus halála éa tamatéaa [ |
RIN.TIN.TIN 82 emberlelkü kutya olsfl
EnnklTttl: IllH" IIW I IW páratlanul Izgalmas filmje nwh ke itt i (irtától* I inka. i Urtttn qj HMU 7 klbt 21-11 (Ultttt Mfrkká
Az asszony — lálva az idegen sulidén jóságos arcát nyilván évődésnak vette annak szavait és felcsillanó szemekkel, bizalmasan feleli neki vissza.
— Alig hihetem, meg tudnád ezt cselekedni, Uram I Nincsen merő edényed, a kut pedig igen mély, honnan vehelnél tehát élő vizel ?
S amikor az idegen tovább is szelíden nézle a mind bálrabbá lett asszonyt, ez igy folytatta;
— Azt sem hihetem, vájjon nagyobb vagy-e Te a mi atyánknál, Jákobnál, aki minekünk adta ezt a kutat, amelyből ivott mind az ő családja, fial, mind pedig a barmai ?
Az idegen ínég mindig mosolyogva nézle az asszonyt és arcán mind több leli a lóság:
— Aki e kul vizéből iszik, ismét megszomjúhozik, aki pedig iandik abból a vízből, amelyből én iadok nekie, nem szomjúhozik meg örökké, nanem lészen őbenne örökélelre buzogó víznek a feje... •
Csodálkozva nézle őt az asszony és lelkében valami nagy változást érzeti. Szeretett volna oda omlani a lábai elé és csókolni a köntösét és kérni, adjon neki Is abból a vízből, hiszen olyan terhes ebből a mély kútból a vizmerilés és hordás. És amjkor szemeivel isméi reápillantott idegenre és annak arcáról feléje
sugárzott valami csodálatos szelídség, kibuggyant ajkán a kérés szava:
— Uram... adjál nekem Is abból a vízből, hogy ne szomjazzam többé és ne kelljen holtomig ehhez a kúthoz járnom meríteni .
— Menj és hivjad ide a Te férjedet is...
És beszélgetének jó ideig és az asszony korsajából enyhl\'é az Idegen szomját.
Később pedig, amikor megjöttek az idegen kísérői a városból, felelte csodálkozának azon, hogy azt egy someronbeli asszonyi állattal találak beszélgetve a kulnál.
Ekkoira már az asszony lelke ivott vala abból a vízből, amelytől sohasem lesz szomjas a lélek és kél lobogva égő fekete szemében csodálatos tüzek gyúllak ki:
— Te vagy hát a Messiás, prófétám?... Megyek és hirül viszem a városbelieknek és hozom azokat elibéd...
És vizes korsaját a kútnál hagyva, az aranyló napsütésben megindult sietős lépésekkel a város felé az asszony...
Az idegen pillantása mindaddig kisérte, amig alakját el nem fedték a kanyargó ul pálmafái...
...Éb beszél vala Jézus a samaria-beli asszonnyal, aki inni adolt vala neki a Jákob kutjából...
a régi templomok, csárdák és épületek, amelyek mindenike a régmúlt Idők dohos, patinás levegőjét árasztja magából. Az utak sajnos nem valami gondozottak, különösen Bazsl és Sümeg körűi. Sokat is szenvedtek szegény lovaink. A régi lovagkor romantikáját idézi fel színes veszélyeivel és szépségeivel a sajnos eléggé gondozatlan sümegi várrom, melynek tornyából csodálatos panoráma tárul az ember szeme elé.
— A Bakony erdőfedte nyúlványai észak és dél felé szinte körülölelik a halárt. A napsütötte hegycsúcsok mögül megcsillan a Balaton vize. Nyugaton a nyílegyenes autóutak szelik át a vidékei. Sümeg község ugy fekszik a várrom tövében, mintha még most is védettje lenne annak. Pedig hol vannak már azok az idők, azok az emberek, akik ott éltek, küzdöltek, reménykedtek, szerettek valamikor a sümegi várban?... Sümegen Igen leiszett a barokkstiiü püspöki palota, a Darnay-muzem és Kisfaludy szülőháza. Érdekes Sümeg kőiül a palaiétegből való építkezés.
— Veszprém megyében Igen csinosak a községek. A templom körül csoportosulnak a házak. A házak falai repkénnyel, futórózsákkal vannak befuttatva. A férfiakon itt már gyakori látvány a lengemagyar is. A férfiak igazi magyal típusok: jó-növésüek, napbarnltottak és nyilt-szemüek. A nők is formás termetűek és igen csinosak. Érdekes, ezen íj vidéken Igen ritka & vasulvonal. Az utak türhetőek és minden hidat egy Nepomukl Szent János szobra őriz.
— Sopronmegyében érdekes a népviselet. Szany körül olyan színesen ruházkodnak, mint a matyók. A Hanságot sűrűn átszelő melegvizű kanálisokban fehér, lótuszhoz hasonló vizlrózsák uyllnak. A vidék érdekes volt, csak a bőgölyöktől szenvedtek sokat a lovaink. Egészen ellepték szegény állatokat.
— Mosonmegyében nagyon elszomorító a nép szegénysége. Vannak családok, akiknek legfőbb
tápláléka az útszéli epetfák gyümöl cse. A vidék kopár, egyhangú, az utak kavicsosak. Moson- és Sopronmegye északi részében a legkatasz-Irófállsabb a helyzet. A nagy szárazság miatt minden kipusztul. A gabonái a Jég és a rovarok elpuszlitolták és a sertéspestis is szörnyű károkai okozott.
— Az utam szép és érdekes volt. Nem cserélném el semmiféle külföldi utazással. Annyi szépséget rejt a Dunánlul vidéke, kár, hogy csak olyan kevesen ismerik. JHtma
Entlresz és Blttay gyá&> menete Nagykanizsán
A levegő két magyar hőse ugy üli a gépbe a mátyásföldi lepülőtéren, hogy hirt és dicsőséget fognak szerezni a magyar névnek és -magyar aviatikának. Tele reménységgel szálltak a nemes olasz földre, hogy meg-szilárdilsák a két nemzet közti meleg barátságot 8 hogy onnan is babérágakkal és diadalmasan hozzák haza a világhírre emelkedett „Justice for Hungary"-t. A sora másképen döntött. Az elemek nem engedlék, hogy a két hős egy ujabb nagyszerű teljesítménnyel gyarapítsa a magyar diadalt, A hősök a hazaszeretét martijai leltek, akiknek bukása az egész magyar nemzet síivét borította gyászba A nemzet gyászában osztozott Itália népe, mely ugyancsak megrendülve és könnyes szemekkel állta körül a kél magyar hős koporsóját.
A nagykanizsai állomáson éri magyar földre a két hős pilóta holtteste s innen kezdve fekele gyászban vitte őket a gyásipompás magyar gőzös az ország szivébe, hogy mint a nemzet nagy halottai ott találjanak örök pihenőre. Helyet kapott a kél magyar hős a magyar Panlheonbanl
Endresz és Blttay gyászos hazaérkezését, az állomáson lefolyt fogadtatást, a temetési szertartást, valamint a budapesti gyászünnepély lefolyását ma és holnap, szerdán és csütörtökön mulaijá be a Városi Mozgóképszínház.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 jullus 20.
A klskanizsal eHeatsta fink hévizi szereplése
, „Kis emberkék népo
lilét (ttomofónyo.. "
Relschl Imre keszthelyi városbitó meghívására a kiskanizsai állami elemi iskola 41 főből álló tornászcsapata Szépudvary László tanító vezetésével wsárnap Hévizén szerepelt.
Nagyszámú, nagyobbára (óvárosi közönség elölt mutálták be gyakorlataikat frenetikus sikert aratva. A Zalai Közlöny élénk figyelemmel kitérte a kis csspal egész szerepléséi. Olvasóközönségének már több alkalommal, legutóbbi keszthelyi szereplésük alkalmából részletesen beszámolt arról a példátlan és egyenesen csodálatos teljesítményről, amit a 8—11 éves gytrekek nyújtanak. A hévizi szereplésük csak megerősített bennünket abban a hitünkben, hogy a klsksnlzssi gyermekcsspal a zárt-rendű gyakorlalok, szabadgyakorlatok és talajtorna terén a legtökéletesebbel produkálja. Feltétlen méltóan és dicsőséggel fog Rómtban szerepelni. Tudásukkal és fegyelmezettségükkel, a bemutatásra kerülő gyakorlalok szépségével, lökéletea végrehajtásával az olasz publikum és szakkörök elölt is feltűnést fognak kelleni
A fiuk is vezetőik Relschl Imre vendigei voltak, aki mint egy óriást család aranyszívű atyja gondoskodott az apróságok ellátásáról. A bemutató után és a vacsoránál számos kisfiút össze-vissza csókolt és ktyelenteMe, hogy párját rllkilja az a teljesítmény, amit ezek a .sáskagyerekek" produkálnak. Külön meleg dlsmeréssel üdvözölte Szipudvary I-ászlót, aki a tornászcsapatot óriási türelemmel és szakértelemmel összehozta és betanította.
Meg kell még emlékeznünk HBczy Antal és Danllz Sándor klskanizsal tanítók munkájáról, akik a hévizi tornáazbemutató rendezése körűi dicsérdre méltó munkál fejtettek ki.
Dr. Krátky István polgármesterünk boldogságtól sugárzó srccal élvezte városa „apróságainak" zajos hévizi sikeréi. JSptrt)
A szovjet gabonaraktárt épit Pozsonyban
Budapest, jullus 19 Pozsonyban a szovjet ezer vagon befogadó képességű gabonaraktárt épitteL Innen akarja elosztani a dumping árut.
&Teagtlke4él idején, különösen, ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes „Vereae léssel" keserűvíz
fájdalommentes székürülést és kielégítő emésztést hoz léire. Híres nőorvosok a legnagyobb elismerés hangján írnak a valódi Ferenc lóuef vízről, mert ez a kritikus korban Is hosszabb időn át alkalmazható, anél-" kül, hogy kitűnő eredménye változnék. — A Ferenc Iózsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerürletekben kapható.
OLCSÓ BUTORHÉT!
E hó 15-861 elsejéig, hihetetlen olcsó áron vásárolhat kénpéniéH,
SZÉKELY VILMOS
BUTORTELEPÉH
Erzsébet-tér 18.
MAQYKAMI
■u .u .1*114 SpUlvl
Mindenki elküldi adományait a kanizsai Muraköz-zászlóra
Nagykanizsa, jullus 19 A budapesti országzászló mintájára a határszéli Nagykanizsa is fel fogja húzni rövidesen a felsőtem-plom előtt az első vidéki magyar országrész-zászlót, Muraköz lobogóját Az erre megindul! gyü|tés lelke\' lendülettel folyik. Mindenki, akiben az elszakított magyar iöld fájdalma sajog, elküldi adományalt erre a célra. Az utóbbi napokban a következő adományo< érkeztek: Herceg Festetics Tasziló 50, Nagy-
kanizsai Takarikpénzlár 25. Gytmi-rey Oyörgy főispán 10, Csóthl Oéza pápai prelátus 5, Berlekovlch Tamás (Csáktornya) 5, Blankenberg Imre 2, Ádám Róbert 2, Banekovich Jáno^, 2, Üeulsch Bódog 2, Balogh D\'zső 2, Szendrel Kátoly 2, dr. Hennig Alfréd, Bencze Oyuls, Vtcsey Barnabás, Székely Nándor, Hitler András, Bojt JJnos (Murakeresztur) 1—1 pengő, dr. Halász Pál 50 fillér.
Minden beérkező adományi ehelyütt nyugtázunk.
Serleget avatott a Keszthelyi Iparos Dalkör
Koszthely, Jullus 19
Olyan szívből fakadó lelkesedéssel ünnepelték meg Keszthelyen az Iparos Dalkör serlegavatását, shogyan csak Keszthelyen tudnak ünnepelni.
Közel százan jöttek össze a Hungáriában, hogy részt vegyenek Keszthely dalosainak örömében. Az ün neplő dalá\'da ugyanis első helyen végzett a jullus 3 iki válogató verseny könnyű műdal csoportjában s ezért herceg Festetics Tasziló gyönyörű, antik serlegéi kapla. Egyben felavatták a minden résztvevő dalárdának kijárt emlék-serleget (a keszthelyleknek Keszthely városáé jutott) és a kihaló karnagynak, Endre Gyulának érdemei és eredményd elismerésiül juttatott karnagyi dijat (Rakovsziy képviselő setlegél).
A serlegavaión ott volt Keszthely intelligenciájának szine-java és a boldog dalosok. Az első felköazönlöt dr. Mojzer Oyörgy, a dalárda általánosan szeretett elnöke mondta. Utána dr. Tholway Zsigmond dalos-kerületl ü. v. elnök köszöntötte a dalárdát szép sikere alkalmából és
átadta a serlegeket. A dijakat Bognár Imre, a dalárda ü. v. elnöke vette ál nagyhatású beszéd kíséretében. Az avató beszédet Relschl Imre városbíró mondta, melegen emlékezve meg a verseny rendezőiről és a ke-rületi elnökségről.
A dalárda ezután Tholway ü. v, dnök tiszteletére szerenádot adott, majd az ünnepaég a dalárda díszközgyűlésévé alakult át és dr. Tholway Zsigmondot a Keszthelyi Iparos Dalkör diszlagjává kiáltotta ki. A lelkes hangulat és általános szeretet spontán megnyilvánulásaként Kálmán Antal, a dalárdának egy két évtizedes tag|a a saját dalosjelvényét az uj dlsztag gomblyukába tűzte kitörő, zajos ováció közepette. Tholway meghatva mondott köszöneld, majd dr. Oárdonyl Lajos szerkesztőt, a dalosagyek melegszívű, munkás barátját köszöntötte, aki lelkes szavakban válaszolt.
A dalos-társaság reggelig együtt maradt a fehér asztslok körűi a dalból fakadó őszinte, meleg szeretel és testvéri érzés szivet, ielkd vidá-miló hangulatában.
Apponyi tanácskozása Benessel
Prága, Jullus 19 (Éjszakai telefonjelentis) Benes külügyminiszter kedden délelölt hosz-szasan tanácskozott Apponyi Albert gróffal. A megbeszélések a leszerelési kérdések körül foroglak.
Genf, Jullus 19 A leszerelési konferencia ideiglenesen lezárult határozstl javaslata körűi ma folytatolt tárgyalásokon a tengeri fegyverkezés ■ kérdése már nem játszott különösebb szerepet. A magánmegbeszéléseken ma Is azon
fáradoztak, hogy Benes határoaati javaslata körül támadt nézeteltéréseket áthidalják.
Ma délutánig a kompromisszumos kísérletek nem látszottak különösebben eredményeseknek. A levegőből való bombaledobás dolgában, amelyet az amerikaiak teljesen meg akartak tiltani, ugy látszik, az angol és francia kívánságnak megfelelő kompromisszumra, vagyis a bomba-vetésnek pusztán szabályozására kerül sor.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Jullua 80, aaarda
Római katolikus: Jeromos hv. Protest.:
lUét. Izr.: Tbatit. hó 16.
*
Városi Mázéval és Könyvtár nyltvs csütörtökön ás vasárnap déMAII 16-151 12 óráig.
OrógvsierUrl éjjeli szolgálat i a Merkly-Belus gyógyszertár Pó-ttl 13. sz. és a klskanlsal gyógysiertár.
űösfdrdő nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétté, szarda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 3—13. Délután (Tórától 50 filléres zutunyfUrdő
— Augusztus elején megkezdődik a leány líceum előkészítő tanfolyama. A nagykanizsai leány-liceum Igazgatósága közli, hogy a polgári leányiskolából és egyéb intézetből a nagykanizsai leány-líceum V. osztályába átlépő növendékek részére dijtalan előkészítő tanfolyamot tart a különbözeti vizsgák (francia, algebra) letételére. Minden növendék, aki a leányliceunt
V. osztályába lép, tekintet nélkül arra, hogy be van-e már irva, vagy ciak ezután iratkozik be, augusztus 1-én délelőtt 10 órakor a reálgimnázium Igazgatósági irodájában jelentkezzék.
— Kfllőn balatoni meteorológiai Jelentés. A balatoni nyaralóközönség, de különösen a sportolók régi kivántága, hogy a meteorológiai intézel jelentésében sülön is, minden alkalommal megemlékezzék a Balaton sajátos ld\' járási viszonyairól. (Széljárás, levegő- és vlzhömérsék ld slb.) Ezt a meteorológiai szolgálatot erősen nélkülözik a balatoni nyaralók és kirándulók. (Idegenforgalmi Tadósttó.)
— Amikor a halott férjhez megy. OOndács Ilona Budapesten Iskó keszthelyi illdöséga leány s napokban a keszthelyi anyakönyv-vezetőhöz fordult a szokásos iratokért mivel férlhei akart menni. Az anyakönyvvezető, mikor felütötte az anyakönyvet, arra a meglepő adatra bukkant, hogy Oöndöcs Ilona, aki 1913. jullus 13 án ssttldett, 1013. jullus 14-é*. meghált. A kutatás során kiderült, hogy téves bejegyzésről van szó, amelyd annak idején elfelejtdtek kiigazítani. A mulasztást most pótolták éa Oöndöcs Ilona Ismét élőként szerepel a kesilhelyi anyakönyvben.
— Egységes építkezés a Balaton-parton. Czakó Adolf egyetemi tanár, a Balatoni latélő Bhottság épitészdi szakosztály elnökének vezetésével nemsokára dkészül az uj balatoni egységes építési saabály-rendelct. A rendelet elkészültéig a Balatoni Kikötők FeMgydtMgének vezdöje, Kaált Nagy Dezső mtn. tanácsos és a melléje beosztott Nemes Árpád mérnök vizsgálják felül a balatoni építkezésük kérvényeit. Csak igy érhető el, hogy a sok helyen már elrontott balatoni villa-
Borotvás pasztilla a legmakacsabb fejtejóit is elmulasztja
1932 |ullu« 20.
ZALAI KOZÍ.ONY
Hulló 1 Fl»»«lem !
BArkl is meggyőződhet róla, hogy milyen
LS marhahúst
kap a vevő a piaeon, olcsó napi árért a hus-pavlllonban, eleje csak Ml lillir hátulja, bármely része . Hű linói Állandóan, e^és/ éven ál, jó minőségit jrr; friss Inisl kap a vevő.
Tisztelettel Simon lutvAr* hentes és mészáros-incsler a piacon, közel ?. halas melleit.
layonok egy világfürdő jellegének meglelelOen illeszkedjenek bele az egységes „beépítési elgondolásba." Itt azonban számottevő eredmény cssk ugy érhető el, ha elkészül c bslaloni községenként való szabályosát él a Balaton környék közmunka-laiiácsszerflen is álgondolt rendezési lerve. (Idegenforgalmi Tudósító.)
= Bútort a leghosszabb résziéire és a legolcsóbban csakis Kopsleln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-uí 4.
— 1-ampel Ica tudóulutsa h vlláv!-szépsóg-ves-senyrOi. MIsh Magyarország 11182. aSzluhézl Élet ul számában kezdi meg tudósításait, amelyeket az tilol vt-lágszépaégvorsonyről Ir. Klsó cikkében meglr/n, hogy megérkezett Brüsszelbe ín beazámol arról, hogy pontosai; ml lyen garderobeokkal érkeztek meg k Mloaek a belga fövAroaba. A cikk egyik kedves része arról nzámol be. Imgy a Mlssok cnaknom klvétul uélkfll rneg-s/.ókültek a vllAffuzépfiégverHonyi-e. Ineze Sándor hetllnpia uj szítiuáusn Jelenti be, hogy \'izb-A István hetében h Magyar Országos i.awn Tennie?. Szövetséggel egyetértésben országon iawn tonnlsz-vorsenyt rendez. A vidéki városok versenyzői vasúti Jegyet kapnak és Hudupesten a Szlnha\'/T" Klet vendé-
gel. tláromfelvonésos színdarab, kotla, kézimunkumellókiot és gyeriu egészül kl a Színházi Élet uj
kézimunkumellékiet és gyermokujBég ázl Élet uj saarail, amelynek ára 1 pengó.
— Megfojtotta leánya újszülött gyermekét. Bestiális cs?.csemögyll-kosság történt néhány nappal ezelőtt Balatonklliti községben, ahol Pon-grdez Károlyné leánya, Pongrdcz Ilona gyermeknek adott élelet. Pon-gráczné, hogy megmentse leányát a szégyentől, befogta az újszülött orrát-száját, ugy hogy a csecsemő megfulladt. Az öregasszony ezután elment a községi szülésznőhöz és azt hingozlslta, hogy a csecsemő holtan született. A szülésznőnek azonban gyanús volt a dolog és jelentést lett a csendőrségen. A nyo mozás igazolta a szülésznő gyanúját és ugy Pongrácz Károlyné, mint a leánya csendörkézre kerüli.
Ha
Bévizre
jön, keresse fel a
ti
Rákóczi-ut 11.
vendéglőt és éttefmet,
Ritser Ferenc
vendéglős.
— Vadorzók agyonlőttek egy erdöőrt. Mdti lános, „ kisdobszai uradalom Cfdftöre a nemeskei halárban végezte szokásos ellerőrző ul|át, amikor az erdő sűrűjéből, minden |el szerint egy vadorzó, rálőtt. A serétek szélroncsolták az erdőör jobb felső lábszárát. A szerencsétlen embert a közelben dolgozó munkások találták meg és beszállították a szigetvári közkórliázba, ahol vérmérgezésben meghalt. A cíendőrség erélyes nyomozási Indítóit a tettes kézrekerltésére, aki valószínűleg sla-láriális bíróság elé kerül.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Varsa RMmfl
»ffil!léir>gii«zti«ásbiatt
tsss I
Uy WyiS. Hü! 19,
jBTU_ _
T\'el(e9 erűvel betOrl a kánikula, a rekkenő hőségben fokozollabb mér tökben hiányzik a strandfürdő. Csak azolr nem érzik az óriási meleget, akik légáteio-utő .Iropical" anyagból készült ingei viselnek Ez az anyag minden színben kapható Sciiütznél.
\\> 1 Jjs.l^ uj száma Írásban és képben foglalkozik a magyar osztrák vómháboruvui, a Bölcs K;ibl reruek pét-ilázntokkal vllágllju meg n bel- é« klll-politikai helyzetet, íolytatlii Nagy Imre Izgalmon regényének közléséi, melyben mindenki benne van, mulntságoH cikket tioz az operahást szorsödénekröt, a Margitszigeten levetett nadrágról és naplórészleteket közöl Kreuger egy másik szerelmesétől. A rengeteg uktuálls és Jó viccel zmifott széniből mutatványszámot Ingyen kütd a kiadóhivatal Budapest VI. Ó utca 12.
RÁDIÓMŰSOR
Julius 20 (szerda)
Budapeat 9.15 hangverseny. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemzelköil vizlelzéiiol-gálat. 12.00 Déli harangaj-A Idójirásjelen • léi. 12.05 Oramolonhangverseny. Közben 12\'25 Hírek. 13.00 Idójelzéa. 14.45 Hitek. 16.00 E. 16.45 Időjelzés, idó|árái)elentés, hírek. 17.00 Szalonzenekari hangverseny. 18.15 Vidám csevegés. I i.45 Némethy Ella magyar nótákat énekel clgányzeneklseretlel. 19.4} .Háromnegyedes UlcmU táncok". Zenekari hangverseny. 21.15 Idöjelzéi, blrek, versenyeredmények. 21.30 Hoir-Templs Erzsébet hangve.lenye 22X0 Idójirásjelen-téa. Majd: Szalon- és. jazz-zencaar hangv. Utána: Cigányzene.
Bécs 1130 :enekail hangverseny. 12 10 Hangverseny. 13.10 Gramofon 19. 5, IJ.30 éa 21.50 Hangveraeny. 22.U5 Zenekari hangverseny.
Bonlu 16.30 Oramolon. 19.10 Zongora-azámok. 20.00 Tarka esi. 22.20 Hing-verseny.
Prága G.15 Zenés ébresztő. 11.00, 12.10, 13.40 él 18.15 Gramofon. 19.00 Dalok 19 20 Hangverieny. 2130 Zongoraverseny.
Varsó 17.00 és 18.20 Zenekari hangverseny. 19.15 Hangverseny. 20.00 Zenekari hangverseny. 21 00 Zongoraveneny. 21.50 Hangv. 22.00 Zenekari hangverseny.
Időjárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő letentéaek : Kedden a hőmérséklet: Heggel 7 ólakor +184, délután 2 ólakor +25 6, eale a órakor +19 2.
ftlhőui; Heggel lllzla, délben felhős, este tiszta égboltozat.
(ÉJuahal ródlóJelenUil a ■•».urológiai latéaal i.l.ntl asla 10 érm kar ■ Váltoaékny Ml vérható lányaglalan hB.álto.éaaal, h«-lyaaklnt aalval
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei m
mely hólyag, vese és gyoniorbántalmaknái kitűnő hatású.
Kaphntá bMm llíizwtolelbsB.
Fárakltr. WtISZ HÓK. Maaykaelzaa Klráiy-ntoa 34 Telafoa 311
Közgazdaság
A gazda-bajok ügyében
rendkívüli közgyűlést hlv össze a Gazdasági Egyesület
\'/.sluegerszog, Julius 111 A Znlavármegyel Gazdaság! Egyesület igazgatóválasztmánya hétfőn délelölt ülést tartod, amelyen elhatározta, hogy egy héten belül rendkívüli közgyűlési hlv ftssze a gazda-bajok megvitatására. A közgyűlésen elsősorban is a moratórium-rendelet és az értékesítés kérdése kerül szóba.
A zalai borpiac
A zalai borpiacon csak helyenként van némi kereslet. Általában az eladások BzUuelelnek, viszont a kínálat igen nagy. A szőlősgazdák az idén bő lermésre számilanak a legtöbb helyen, ezért igyekeznek készleteiktől megszabadulni, hogy hordóhoz jussanak. Ennek ellenére csak kis télelekben történlek eladások.
I.esencelslvándon eladlak 40 hl.
II.7 fokos siller bort 18 fillérért, 24 hl. 12 fokos bort 19 fillérért. Csörnyeföldön kisebb tételekben 10-12 filléres áron vollak eladások. Kévlülöp vidékén közepes termésl várnak. Csak a belföldi vendéglősök vásárolnak 18—24 filléres árakon kisebb tételekben.
1 Hemiett Bank derlia-árlulyamal
VALUTÁK Angol f. 20-50-2090 Belga ir. 79-25-79 85 Csehk. 1696-17 06 Dánle. 109 70-110-70 Dinár 9-96-1008 Dollár 57050 573-50 Francia t. 22-3QÍ2250 Holt. 229 65 23105 Zloty 63 95-64-45 Lei 3-40-3-56 Léva 406-4-19 Líra 2900-29-36 Márka 135 70-13660 Norvég 100 70-101 70
Peseta —•--•—
Schlll. ------
Svájci I. 110-70-111-40 Svéd k. 10) 90-10490
DEVIZÁK Ainst 229 85-23105 Belgrád im-10-08 Berlin 13580-136-60 Bilissel 79*35-7y-85 Bukarest 343-3."il Kopenh.109-90-11070 London 2027-20 47 Madrid _•—_•— Milano 29-16-29-36 Newy. 571-00-574-00 Oszló 100-00-101-70 Párls 22-33-22-47 Prága 1693-17-01 Szófia 4-084-19 Slockh. 104-10-104 90 Varaó 64-05-64-45 Wien —•_•_ ZUrlch 11080-111-40
PáHs20-t3V», London 18-30, N\'ewyork 513-75, Brüsael 71-27\'/!, Mlfano 2Í-25, Madrid 41-20, Amalerdam 206-90, Berlin 121 97V», Wien • , Szólta 3 72, Prága \'5*19, Varsó 0/00, Budapeil —•-, Belgrád , Buknreal 306.
■íwartajttusís
Buza (ó) Ív. - flll., dt. 15 flll., n rozs — flll estit. Uj buza tv. .10 flll.. dt. 30 fUl. emelkedett
Buza (ul) Bsz»v. 77-ea 12-J0-12-55.78-rs 1225 12T0, 79-os 12-40- 12-85, 80-as 1260—1305, dnnánt. T7-es . 1-75—1215, 78-as 1100-12-20. Ttí-to 12-05 12-30, 80-as 12-25-12-50, rozs 11-40—1I-5Q tok. árpa (ul) 12-10-12-50, zab 14-00 -14-25, lengnrltt. 18-50-18-70. koroa 11-80-11-90. 0 huza liszav. 77-es 12 70-1300. 78-as
12-80-1310, 70-ea 12-95 1330, 80-aa
13-05 -13-40, dunállt 77-es 12-40 1275, 7R as 1250-12®, 79-cs I2-65-13ÓS. 80íf, 12-75—1315.
hlülltláf
I\'elhajUa 409. eladatlan ItH. - Elsőrendű 114—116, azedett 1-08-112, aze-detl közép 096-1-02, könnyU 0 78-088, l-3ó rendU öreg 096 100, ll-od rendU öreg 080-0«), angol süldő I. 096 -105, szalonna nagyban 1-40- 0-00, xslr 1-56— 0-ai, hua 1-30-1-60. félsertés 1-36- 1-53.
Mteí ja. Felelői
Bébtlal Ifmla áa UyUate áJWat. IMjfcMbHto,
5f kisáóTZalal Kárn^.

u ifiUéiiiinii an» iPMau J« > inUM alak\' JHMr. V«i<- U taMgaw lí M anir, .iii,. MUI alaki isr--
Wien clearlng árlolyama : 80.454.
lAvIbbt atu • *lMr. UwJ • w l»|ahk MUHI r........ ..
Álm
ulráartMk 3 fin /Hámglt Si a ratMleflM liaayvaMa, •ftlkartflóM vógiol uMfrw
m» golyói csapágyak autóhoz, specidi-aan olcsón Ford- és Focdaonhoz Unse. Ullmann éa Tóth vsskereskedétábcu 3635
Fenoltbatorak és kosarak kbzltése, |avitása, nidizékfonú Illésnél, Főnt 4. 303V
(lIpAk ullyaa iaaaillltaU ártwn kaphatók Armiath Batár-udvar. 3143
Zsák, ponyvái kölcsönzés éa vélelrt legolcaóbb áiban Kelemen Rezaéj oégnél. Deák-léi 9. — Ugyanott lngoshordó ugy vilautékban, Juléayoa árban besaem-
hető. 3890
Ultretflm befóttea tlveg rrdnden n»g>\'-;égban Stern flvegkereskedeaében ls íiip-hstó, a törvényszékkel szemben. 3389
FamaraMk, dpók, aapkák nlcaén kaphatók Kautmani Manónál Teletau 16?. 3ÍS4
Négy azobás utcai lakáa auguaatua 1-ra kiadó Arany János-utca ÍZ Bővebbet Bitlhyány ulca 10. 2309
KUlón be Járata bytorosoW azoba IUi döiioba használattal azonnalra la kiadó Sügér ut 34. , 3373
tflvaaakáa, konyhás lakás auguaztul
l-re kiadó Caengery-al 33. 3368
■latié üzlet , mtlhelyhelytségek és lakások. Föutvonal mentén fekvő háiatm-bau Uilet- éa mllhelyhelylaégek, egy éa két szobái lakások lutanyos áron kiadók. — Dr. Hoch Ogyvéd. 3348
Egy azép «sraaabáa. Bzáraa, vízvezetékei lakás minden mellékhelyiséggel kiadó Józsel lőherccg-ul 58,a. 8386
Stoaftt. nfeBitcsfiUl is oill
permetezéséhez:
26 tíll. 130 . 260 . 490 . 960 .
(Dl|ulan UnMrtalSk) Beszerezhető: OrazAfl Jiissf cégnél trzaébot-tár 10. (Aklráaá| aallstg
ZALAI K02L0NY
1982. jullus 2(L
Lakásberendezések
Kombinált hálák
Kombinált ebédlők
es az összes
...feqfinomabh es equszerükivitelben,
7 Ortésim.ALrc.üf^/
Legolcsóbban>
legkedvezőbb fizetési feltétellel
/ * í,
t€Z>
akban
kaphatók
Nagykanizsa
Sopron
Szombathely
A nagykanizsai Ur. jlráablróeág, djIoI Mskktnyvl hatóságii!.
5836/tkv. 1932. ixim.
Árverési hirdetmény és Árverési teltételek.
í-\'arkaj Károly (a neje Cigány Roiállo dlóakáll lakotok végrehajtáat aienvedók ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme 1.0-veHcextében az 18SI : LX. t-c. 144., 146. és 147. 9-al értelmében elrendeli a végre-Hajtási árverést 704 P tókekövetelés ennek 1930. évi raátua bó 3. napjától lárí, lCoo ........... "" F ÍO Itll. »
kamata, \'Ma váltódl), 70 F 80 I
iddlg
megállapított per és végrehajtási éa ai árverési kérvényért ezuttaTmegállapItoll 35 ? 30 HU. IcMls^l tőkekövetelése ét Járulékai
bcba|lása végeit, a nagykanizsai kir. Járásbíróság terllletén levő, Dlóakál községben fekvő, s a dlóakátl 94». azl|kvhen foglalt b a végrehajtási uenvedók nevén álló 066 hisz. berek a Szegtalusl hegyen egész Ingatlanra 17 P, 579. lutz. berek Szegtalusl hegyen qréaz Ingatlanra 20 P, u. o. 160. satjkvben M9, hrai. alatt ielvett bel ■Aség házzal ingatlannak B. 30. és 35—36. lorax szerint ugyanazok nevén átló Ví réazére 600 P, u. o. 913. aztlkvben 627/:. hrsz. alatt foglalt szántó a Szegtalusl dllló ben Ingatlannak Cxlgány Kozália nevén álló \'It részére 59 p, az u. o. 1065. satjkv ben 687. Iiraz. aUtt toalall szóló a Szegtalusl begyen Ingatlannak ugyanannak nevén álló Vs réazére 373 P éa az tigyanazon llkvbcn Ielvett 588. hrsz. aainló a Szeii-lalusi hegyea lagallaanak ugyanannak nevén álló l/i récéié 123 P kikiáltási árbnn és pedig a dlóakátl 160. aztlkvben felvett 309. hrsz Ingatlanra az lltfi/tkv. 988. iz végzéssel Cl odor Eszter özv. TOttOat Jánosné Javára bekebelezett özvegyi haazonStvazett wolgatmi k*nak u. a 913. sztjkvbei 822/1. hisz éa u. 0. 1085. sztjkvben 587 4a MS. hrsz. alatt foglak Ingatlanokra az 164Srtkv. 1923. az. végaéaael Purger Márta uv. Czlgány Boldtxaárné tavára bekebelezett özvtgyl haazonálvezetl szolgalmi lógnak fönntartásával.
A telekkönyvi hatóaág az árverésnek Dlóakál kOtaéghizánál megtartására 1932. évi hllua hó 28-IV napjának détatótt 10 óráját lürrt kl éa az árverési teltételeket az IS8HLX. L e. t\'O. §-a alapján a következókberfállapllja meg:
t. Az ánreréa alá eaó ingatlanokat és pedig a 309. hrsz. Ingatlant a kikiáltási
ár telénél, a lobbit a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (IÍ08: XL1 t.-c. 26. })
Az árverelnl szándékozók kötetének há-nalpénzlll a kikiáltási ár 10%-át kénzpén;-ben, Vágy az 1881 -. LX. L-t 42. §-ábarr meghatározott árfolyammal uámltott óvadék-képei értékpapírosban » iilkuldóllnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe heljezéaéról kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni éa az árverési fellételeket aláírni.
Az, jrkl az Ingatlanéri a kikiáltási árnál magasabb ígéretet lett, lu többet iKétnl aenki cern akar, köteles nyomban a kikiáltói ár úriuléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért Ai ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1608 XI.I. 25. § ) Nagykanizsa, 1932. évi |unlus hó 15.
Dr. Bíutnlk o. k. kir. jblió.
A kiadmány Idtelétll. Mtkó a. k. /6H.it
VzIgtitolAa nyntg
Sh«eli FHntkot®
I használható :HMHM
f alszlgoteléíro. t«tö»xlg*tol<fer« és átfedésre, Tűzfalak viharnak Ülteti Vénét megvédi TralnJvU falszigetelésre, ilAdog fémtetOk javítására is megvéd étire, UakTárak, kamrák, fürdőszobák, Iionyhiu.\' txutcrlttoV. •v-tdoxatárn, Terrnstok, erkélyek, betontetAk szigeteié-térő ét hézagainak pótlására. Yoljoutm ax»frtal*n. vlxbtsn Agysxer •Idható, ttnvAlló.
PAelárusitAtt: UPPiMRfcR I. ÉS i-\'ltt
lakorcHkedft cígnól, NaRyknnixna, Awa Ueftk-tér 5. Telefon: 337.
;yamUlc*acátlltA»hos alkuimé* n legolcsóbb árban kaphatók.
Tennisziitők
huroiasát
gép hurozás
olcsón vállalom
Szabó Antal
■portQzlete.
fürdő ző~k|
és kirándulók
BaktoaherSgybeii a Fájl átísrairtta j
érzik |ól magukat. fkliOnó ételei,, > Uitok, Igou ulcaó árak. |
1. r. penzió P , l> 460. Szép villa lakással, lürdó éa alranddil { zísí Minden este zene éa lánc
Hin-detmény.
A Nagykanimi Ipartestület cUrlja a Deák-tér 14 szám alat\'.i Ütik ■ házal és vendéglőjét a hozzátartozó KOIcsey-utca 1 száin alatti házzal és telekkel.
Eladja továbbá A Horthy Miklósul 31. szám alatti két darab epyen-kint 130 négyszögöl területt! Építkezésre slkfilmas lelkét, esetleg egy léteiben is. Feltételek az Iparlestll let irodájában beszerezheiflk.
A Nagykanizsai Ipartesttlie ■ elnöksége.
He fizessen házbért,
tunsrr.
lakjon saját házában
kész héz vételére háthely Menésért családinál, építésére hamatmintu BIB. hSloiflnt
folyéiltunk
10—IB évts Iftrlcaxtécrc.
Diltalan felvilágosítást nyújt fóképvlielónk:
Hajdú Dohbö, NagyMnlsM
Klrslxsl-uftoa II.
vagy
Budapesti Ingatlan Bank r. t.
Budapest, Rákóczi-ut 10. Tel. 344-05. MI-33. Alapítva: 1906.
Nyomatott a|Délzalai Nyomda és Lapkiadó Vállalatit^)- Nagykaniisán. (Felelős üzletvezelö: Zalai Károly).
72. évfolyam 16a »»áni
NagY^aniza* 15H12. Jullus 21, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI WAPILAP
Sserkesstóség (■ kiadóhivatal; Fóul 5. uám. Keszthelyi Ifókkladóhlvatal: Kouulh utc 31
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési át a: egy hóra a pengd ■• Iliiéi Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon:
78.
A diktatúra első napjának eseményei Poroszországban
A porosz kormány összes minisztereit kicserélték — Porosz és bajor ellenállás — Letartóztatások a rendőrség vezetői körében — Ostrom-állapot — Bezárták a porosz kormány sajtóirodáját
Betiltják a német kommunitU párt mdkSdéaét
ország területére kinevezett kormánybiztos mükOdése, akire az egész végrehajtóhatalmat átruházták, még pedig 1. mert az Intézkedés indokolatlan, 2. mert a birodalmi biztos kiküldése nem olyan intézkedés, amely a közbiztonság és rend helyreállítására szükséges, 3. meit az in tézkedésnek egyéb céljsi vannak. A porosz tartományi kormány ezért haladéktalanul a német államblró-sághoz fordul és az dllamblróság ítéletének meghozataláig Ideiglenes döntést kér".
Betiltják a német kommunista pártot
Boriin, Jullus 20 Papén kancellár minden porosz
minisztérium élére uj embert fog kinevezni. A hivatalnokokat utasítja, hogy amennyiben Braun miniszterelnök újra el akarná foglalni hivatalát, ebben akadályozzák meg akár eriszakkal Is.
A kommunista párt betiltása hir szerint még mára vagy holnapra várható. A szociáldemokrata párt vezetői még nem döntöttek állásfoglalásukról, annyi azonban valószínű, hogy egyelőre nem folyamodnak az általános sztrájk kihirdetéséhez.
Berlinben egyébként teljes a nvu gslotn, a lapok megjelennek, a kormány cenzúrát nem léptetett életbe. A porosz kormány sujlólroiláját a birodalmi biztos Intézkedésére be-I zárták.
Letartóztatták a rendőrség vezetőit
Berlin, Jullus 20
Hindenburg birodalmi elnök szük-ségrendeleltel Nagyberiin és Brandenburg területére kivételes állapotot léptetett életbe. Az elnök elrendelte, hogy a kivételes állapot Idejére a birodalmi kancellár legyen Poroszország birodalmi kormánybiztosa. libben a minőségében jogosítva van a porosz minisztérium tagjait tisztségük alól felmenteni és a miniszterelnökségi teendőket Is maga veszi át. Papén kancellár a ráruházott teljhatalom alapján Braun miniszterelnökül és Severlng belügyminisztert fel/aggesztette hivatalától és átvette a porosz miniszterelnöki hatáskört. Papén a belügyminisztérium vezetésével Bracht esseni főpolgármestert bizta meg, akinek Severlng azzal adla át az állását, hogy csak az erőszaknak enged. A végrehajtóhatalmat Rundstadt tábornokra bízták. Egyidejűleg szigorú rendelkezéstkel adtak ki a szabadságjogok korlátozására is is a felségárulásra, hazaárulásra, robbantásra, lázllásra és lázadások vezetőire halálbüntetést fognak alkalmazni.
A porosz kormány ax állam-blrósághoz fordul
(Éjszakai telefonjelentés) Az eddigi porosz kormány a déli órákban minisztertanácsra ült össze, amelynek befejezése ulán a következő nyilatkozatot adták ki:
„A porosz kormány véleménye szerint a birodalmi alkotmány rendelkezéseivel ellenkezik a Porosz-
Magyarország csatlakozott az angol-francia egyezményhez
Megállapodás jött létre a leszerelési konferencián
Berlin, Juliua 20
(Éjszakai telefonfelenlés) A porosz birodalmi biztos kinevezése mindenkit váratlanul ért. A német nemzeli szocialisták megelégedésüknek adnak kifejezési, hogy a birodalmi elnök teljesítette kérésüket.
A lapok szerint Bracht dr. délután meg|elent a belügyminisztériumban, melynek átvette a vezetését. A rendőrfőnökségen egy tiszt és 12 katona jelent meg, ahol • Melcher okiratot nyújtott át a rendőrfőnöknek, hogy mondjon le állásáról. Orzeslnki rendőifőnököt, Weib dr. főnökhelyettest és Helmansberg parancsnokot letartóztatták.
Braun volt minisztc/elnök levelet Intézett Papén kancellárhoz, amelyben tiltakozásának ad kifejezést a felmentése miatt. Kérte a kancellárt, közöl|e vele, hogy mely okok és milyen törvények jogosították öl erre az intézkedésre.
A birodalmi kormány elhatározta, hogy a többi porosz minisztert is felmenti állásától.
Berlin, Jullus 20 (Éjszakai telefonjelenlés) A bajor miniszterelnök a birodalmi elnökhöz és a birodalmi kancellárhoz táviratot intézett, melyben a korm\'ny nevében tlltakoilk a birodalmi biztos kinevezése és a miniszterek felfüg-i gesztése ellen.
Budapest. Julius 20 (MTI) Sir John Simon angol külügyminiszter (Jeniben Apponyl Albert gróf közvetítésével lelszólltolta a magyar kormányt, hogy csatlakozzék az angol-francia konzultatív egyezményhez. Ma délben De Wlenne budapesti francia követ felkereste Walkó Lajos külügyminisztert és
kormánya nevében hasonló felszólítást intézett a magyar kormányhoz. A külügyminiszter a magyar kormány nevében kijelentette a (randa követnek, hogy Magyarország az egyezményhez készséggel csatlakozik. Egyidejűleg az angol kormányt is értesítette a magyar kormány csatlakozási szándékáról.
Gonl, jullus 20 At. amerikai, angol, francia és olasz delegációk a leszerelési értekezleten megállapodásra jutottak az aviatikai létszámok, a tengerészeti tárgyalások éit a költségvetési kiadások tekintetében. Egyedül a nehéz tüzérség korlátozásának kérdése maradt még függőben.
^*-Vs-iivuxnjuu>j-LrLriAruxnjijirLaaarinr>rirY\'a~iVi"i"i\'i\'i\'i\'................................"
Száz tonna magyar gyümölcs indult útnak Csehszlovákiába
Bécs már komolyan érzi a magyar—osztrák vámháboru hatását
Budapest, Juliim 211 A Magyar Távirati Iroda értesülése szerint a Csehszlovák Nemzeti Bank 750 000 csehkoronát fizetett le a Magyar Nemzeti Banknak a Csehszlovákiába irányuló gyümölcskivilel
A szerdai napon már Magyarországról 50 tonna barackot es 50 tonna nyáilalmát indítottak útnak.
Ez még csak a kezdet, amelyei rövidesen nagyobb szállítmányok követnek.
Ezzel az intézkedéssel az a célja a cseh kormánynak, hogy magyar réBzről fokozatosabban fellendítse a cseh fürdők látogatását.
Budapest, jullus 20 Gazdasági körökben megelégedés-
sel állapítják meg, hogy az osztrák piac időleges kiesése nem járt olyan súlyos következményekkel, mini ahogy azt a vámháboru kitörésekor várták. A kecsktmeii -és más fon-losabb alföldi idénypiacon a szer-ződésnélküli állapot ellenére Is minden átu elkelt. Ezzel szemben Bécsben komoly áremelkedés volt a gyümölcs és főzelékpiacon.
A helyzetről egyébként Purgly Emil földművelésügyi miniszter ugy nyilatkozott, hogy minden remény megvan arra, hogy sikerül a végleges kereskedelmi szerződést megkötni és addig is, mig ez életbe-léphel, egy áthidaló megállapodást létesíteni.
A szerdai megbeszélések
Budapest, Jullus 20 (Éjszakai telefonjelentés) A magyar-osztrák kereskedelmi tárgyalások során szerdán megbeszéltek a modus vivendi kérdését és átdolgozták a szerződés több pontját. A tárgyalásokai ma, csütörtökön folytatják.
Részleges kormányválság Olaszországban
Mussolini lett Qrandi utóda a külügyminiszteri székben
Kóma, Jullus 20 Az olasz király elfogadta Grandi külügyminiszter. Mosconi pénzügyminiszter, Rocco igazságűgymir iszter, Giullano közoktatásügyi és Bottal corporallos miniszter lemondását és Mussolini miniszterelnököt külügyminiszterré és corporatioa miniszterré, De Francisci képviselőt igazságügy, Jung képviselőt pénzügy és Erkole képviselői közoktatásügyi miniszterré nevezte kl.
Havonta fizető lakók késedalmi kamata
Budapest, Jullus 20 (MTI) A Háztulajdonosok Országos Szövetsége több napilapban köz--., leményt tett közzé a részletfizetés kedvezményét Igénybevevő lakók állítólagos kamatfizetési kötelezettségére vonatkozólag. Illetékes heiyen megállapítják, hogy csak átmenetileg ez év április 30-ig bezárólag állapitolták meg a részleifizetés kedvezményét igénybevevő lakók kamatfizetési kötelezettségét. Május l-löl kezdödóleg tehát a bérösszeg havi részletekben való fizetése esetén késedelmi kamat nem jár.
Szegetlen zárva maradtak az Üzletek
Szeged, Julius 20 Szeged iparos társadalma ma cél-elötl 10 órakor az Ipartestület székházában tiltakozó nagygyűlést rendezett. Tiltakozását 12 ponlban foglalta össze. A műhelyeket bezárták, a kereskedők pedig, akik csatlakozlak az Iparosok megmozdulásához, az üzletredőnyöket 12 óráig zárva tartatták.
„Háború" Délameiikában
Newyork, Jullus 20 Paraguay és Bolívia közt ellenségeskedés kezdődöd. 300 főnyi paraguayi csapat megtámadta Bolíviát. A harcban sokan elestek.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 Iuiíub 21.
Kanizsai kiscserkészek a Balaton nellett
Milyen a tábori élet ? — TOzrladó a táborbun. — Jönnek az olaszok
— Arlotta követ látogatása
Nagykanizsa, julius 20
Aggódó szülök kendölobogiatása közöli indult cl két héttel ezelőtt a kanizsai elemista és öregcserkészek csapata Neuvirth György parancsnoksága alatt a balatonleilei táborozásra. A legtöbb elemista éleiében most volt először távol a szülőt háztól. Az első napokban bizony akadt 1—2 kiscscrkész, akit nagyon égetett a honvágy. Volt olyan is, bogy azt mondta:
— .Akár a sínek mentén is, de visszamegy az anyukához, Kanizsára".
D; a változatos és derűs tábori élet, no meg a Balaton, hamar elfelejttették a szülői házat.

Reggel fél 7. Megszólal az ébresztő kürt. Egy perc alatt sorakoztatják a kis őrsvezetők Örseiket. Nem almos senki, hiszen 5 óra után gyerekkacajtól hangosak a sálrak. Ébred a tlbor. Regge\'i torna, majd sátor-takaritás, a fekvőhely, pokróc, szalmazsák rendbetevése. Ezt odahaza anyuka szokta csinálni. A táborban nem volt egyetlen mosdótál sem, minek is, a Balaton csak pár lépésnyire van. A mosakodás!, fürdést, de még a csajka mosogatást is a Balatonban végeztük. Melegvíz hiányában homokkal dörzsöltük lisztára
a csajkát. A cserkész leleményes. •
A tábori élet egyik legfölemelöbb része volt a naponkint! tábori mise. Orgonát, barmóniumot pótolta a
vadgalambbugása és a rigók éneke. *
Milyen volt a tábori koszt ? Megvallva őszintén, ettől én is féltem egyklcsit, de a táborban kellemesen csalódtam. Az öregcserkészek jól értenek a szakácstudományokhoz. A cserkésznótákban sokat szerep:!! .kozma" egyszer sem fordult elő a táborozás alatt. A napi ötszöri bőséges és tápláló étkezés mellett is farka sétvágya volt mindenkinek. Leves, főzelék, amit sok gyerek nem szeret odahaza, itt meg is .repetál-ták", ugy Ízlett.
♦ ■
A Balatonban nagy kedvvel játszottak a pólót, persze a kicsinyek csak derékig éiö vízben. Mikor kijöttek a vendégpapák és mamák, ök is szívesen beálltak a póló csapatba játszani.
*
Egyik éjjel az őrség tüzriadója verte fel a tábor csendjét. Nagy lótás-futás támadt egyszerre. .Oyuri bácsi", a parancsnok izgatottan szaladt a táboron kivfll, ahol csak egy rözserakás égett. A táborban bezzeg akadt olyan sátor is, hogy még a kürtszóra sem ébredtek fel s csak reggel értesültek a tüzriadóról, amely az őrségnek igy csak 50%-ban sikerült rossz tréfája volt.
Alig voltunk kinn pár napig, egyszer csak katonai bizottság, napszámosok tömege, állami teherautók jelentek meg a táborban s futótűzként terjedt el a hlr, hogy a mi táborhelyünkre olasz baIllák jönnek táborozni s nekünk épen ezért 2 nappal előbb kell befejezni a táborozást. .
A kanizsai cserkésztábort megnézte Arlotta olasz kővel, Oxllia katonai attasé s a magyar katonai bizottság s a legnagyobb elismerésüket fejezték ki a nagy rend felett. Arlotta követ meg is emiitette, hogy
milyen bátrak a kis magyar elemisták s el mernek jönni táborozni. Kaplak is háromszoros Huj, huj, hajrá-t és Evvlva llalia-t, csak ugy zengett bele az erdő. Arlotta követ még le is fényképeztette magát a kanizsai cserkészekkel. Hollósi cserkészapród a diszkapunál olyan kalonásan tisztelgett a cserkészbottal, ahogyan Kanizsán szokta látni a József laktanyában, meg is cirógatták érte.
Mire a kanizsai cserkészek kedden elbúcsúztak a Bilatontól, már készen is volt a nagy tábor az olaszok részére. Egész kis sátor-város, több mint 100 drb. 30 személyes sálorral, villanyvilágítással, uj kulakkal, várja az olaszokat. Még Mussolini-tere Is van a sátor-városnak. Balatoni hajók, csónakok állnak majd az olaszok rendelkezésére.
S mi szegény, Trianontól sújtott cserkészek, kicsinyek és öregek, bizonyos fájó érzéssel néztük ezt a nagy készülődést. Nagy nemzet az ulasz és a l.allllák minden megerőltetés nélkül fizetik majd ki a napi 2 P ellátási dl|at. A kanizsai cserkészek közül sokan még a napi I 1 P-t sem tudták összekuporgalnl.
A legmodernebbül berendezett balatoni sálor-városban is csak a magyar nép vendégszeretete nyilvánul meg a velünk rokonszenvező olasz nemzet fial iránt.

Nekem az fá|t legjobban, miért ne lehetne nem 40--50, hanem 200— 300 kanizsai vézna és vérszegény gyermekei részesíteni a balatoni nyaralás testet-letket felüdítő örömeiben. A pesti egyházközségek csak Zamárdlban nyaraltainak 500 gyermeket. Remélhetőleg a nagykanizsai kat. egyházközség a jövőben belekapcsolódik a nyaralási akcióba, hiszen az Egyház minden időben előliért a szociális tevékenységben.
A rossz gazdasági viszonyok mellett is a város jólnduiatu vezetősége a Potyllt és a Kanálist 40-30 méteres távon kitisztíthatná Ínség-munkásokkal, b az igy megtisztított helyeket lehetn^kl|elölni a szegény gyermekek fürdésére. Manapság legtöbb gyereknek még a 10 fillér is nagy pénz és mosl nyáron kell a gyermekek szervezetét megedzenl, mikor úgyis megint egy szomorú léinek nézünk elébe. Longautr Imre
Kis intervjn a művész nővel a főzőkanálrói és a karrierről
Mindig örülünk, valahányszor magyar tehetség sikeréről kell beszámolnunk, de örömünk sokszor nagyobb, ha beszámolónk nagykanizsai sikerről szól, annál inkább, mert manapság úgyis ritkaságszámba megy ha tollhegyünkre valami örömlelles kerül.
Számtalan siker és dicsőség fűződik Fischer Böske operaénekesnő nevéhez. — Művészneve: Ellsabeth Forini.
A művésznőt, Király-utcai szülői-házban kerestem fel, amikor énen a konyhában szorgoskodott
Kedvesen mosolyogva fogadolt.
— Látja, kérem — mondja — itthon ez a legnagyobb passzióm. Szeretek nagyon főzni, lehel, hogy valamikor szükségem lesz rál? épen hazautazásom előtt, jósolta cgv jövendőmondó, hogy két éven \'belül nagy szerencse fog érni, nem lehetetlen, hogy egy jó férjre gondolt I
Lassan rátérünk b.szélgetésünk fulajdonképeni témájára, a bécsi színi-életre
— Bécsben is borzasztó a helyzet — mondja. — Még a legtehetségesebbnek is nehéz elhelyezkedni, különösen — külföldinek. A gázsikat mindenütt leredukálták. Nálunk a Volksoperben cca 30\\\\ts.i szállították le a gázsikat.
— Van ott még több magyar művésznő ?
— A Volksopernél pilljnatnyll.tg egyedül vagyok magyar, azonban Bécs legjobb művésznői és művészei magvarok. Itt igazán jó márka, ha valaki magyar! Pataki Kálmán, An-day Piroska, Németh Mária, Darvas Lily és egy egész sereg magyar híresség.
— Valamit magáról meséljen kedves művésznői
— Nem, nem szeretek magamról beszélni — hárítja el magától nagy szerényen a kérést.
Általában Fischer Böske nagy sikerei között is megmaradt annak a kedves, helyes, szimpatikus, szerény lénynek, mint amilyen még diákleány korában volt, amidőn a .Csipkerózsa" főszereplőjéről irtunk hatalmas elismerő kritikát. Már akkor észrevettük kiváló tehetségét, mely a sok tanulás és szorgalom folytán még magasabb nívóra emelkedett.
A művésznő sok kapacitálás után mégis elmondja rniképen lett a Volks-oper szerződtetett tagja.
— A .Pillangó-kisasszony" c. operában debütáltam. A címszerepet játszottam. Ebben ugyan semmi különösebb nem lett volna, azonban a meglehetős nehéz szerepbe — minden előkészület nélkül kellett be-ugranom, mert a kolleglnám hirtelen megbetegedett. Ezt jól tudta a publikum is. A közönség előadás után felállva ünnepelt. A frenetikus ,hoch" kiáltások között sok .éljen" is elhangzott. Mondhatom nagyon boldog voltam. A meglepetésem sokkal nagyobb volt, midőn kijövetelemkor a müvészkijárónál százaval várlak az emberek, hogy gratulálhassanak, diákok, hogy aulogrammot kaphassanak. Ezzel az esiével meghódítottam Bécset, természetesen szerződtettek is s ma is a Volksoper tagja vagyok. A nehéz szerepléseken kívül, még gramofonlemezek felvételéhez kell szerződésem szerint énekelni. A .His Maistere Voyce" világhírű gramofonlemez gyár nem régiben készített énekemről több lemezt, melyeket ma már az egész világon játszanak I
— Augusztus közepéig még itthon
Ma délután 3 órakor érkezik az olaszok különvonata Nagykanizsára
Hogyan fogadja Nagykanizsa város közönsége a trianoni határon az olasz ifjúságot és Mussolini két fiát
Nagykanizsa, Julius 20
Ma, csütörtökön délután érkeznek a nagykanizsai állomásra az olasz avantgardisták és balillák Rlccl olasz államtitkár vezetése alatt. Köztük van Mussolini két fia is. Kíséretükben 25 olasz milícia tiszt és 10 olasz hírlapíró érkezik. Az olaszok Magyarországra kiránduló csoportja mintegy 1000 tagból áll.
A külön vonat délután 14 óra 58 perckor fut be a nagykanizsai állomásra. A beérkező vonalot a Leventezenekar indulóval fogadja. A Budapestre utazott polgármester képviseletében dr. Prack István közigazgatási tanácsnok üdvözlő beszédet mond msgyar nyelven, amit az egyik nagykanizsai ferences atya olasz nyelven tolmácsol. Utána a Levente Énekkar a magyar Himnuszt énekli, majd az olasz zenekar az olasz himnuszt játsza. A város ezután hüsilökkel és gyümölccsel vendégeli meg az olasz vendégekel.
A különvonat 15 óra 33 perckor tovább indul Budapest felé.
A fogadtafás előkészítésére és a program megállapítására tegnap délelőtt Budapestről az OTT egy kiküldötte érkezeit Nagykanizsára, aki dr. Krátky polgármesternél tisztelgett, majd együttesen megállapították a fogadtatás részletes programját.
Az olasz különvonatot több bala-tonmenti állomáson Is hasonló szí-
vélyesen köszöntik. Balatonfenyvesen Bremser Gusztáv járási testnevelési vezető élén üdvözlik az olasz Ifjakat.
A nagykanizsai rendezőség felkéri a város hazafias közönségét, hogy az olasz nemzet fiainak fogadtatásán minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni a pályaudvaron.
A vasutasok ebből az alkalomból a pályaudvart ki fogják díszíteni.
Felhivatnak a Levente zenekar tagjai, hogy a kapott rendelkezéshez képes! pontosan 1 órakor leienjenek meg a mondott helyen.
Öt nap BalatonMUn
Az olasz vendégeket Somogyvár-megye vezetősége Balatonldlén üdvözli. Csütörtökön délután 5 órakor érkeznek Ide a balillák, ahol Ste-phaich Pál alispán, báró Welssenbach Iván vm, fő|egyzö, dr. Regedy Péter lengyeltóti főszolgabíró fogad|ák és üdvözlik őket.
Az olaszokat közvetlenül a Balaton mellett A igya Pap Stndor ny. honv. államtitkár árnyas patkjában, sátortáborban fog|ik elhelyezni. Az olaszok 5 napig maradnak Lellén. Ez idő alatt különböző kirándulásokat tesznek a Balaton környékére s megtekintik a vidék nevezetességeit. Az olaszok julius 25-én bontanak tábort és utaznak tovább Budapestre.
A polgármester felhívása
a hatóságok, testületek egyesületek vezetőihez és • város közönségéhez
Ma. csütörtökön délután Venezlából Jövet 800 avantgardista, 15—18 éves középiskolás tasclsta olasz ItJu utazik át Nagykanizsán.
A vonat Szombathely lolOl 14 óra 68 perckor érkezik Nagykanizsára és 15 óra 33 perckor Indul tovább Balaton-teltére.
Minthogy egyetemes nemzeti érdek, hogy a velünk szembeu mindig meleg rokonszenvvel, testvéri együttérzéssel ós páratlan áldozatkészséggel viselteti olasz nép fialnak ezen látogatása a szl-vélyesség, barátság és magyar vendégszeretet jegyében folylon le, a vendé-
geket a pályaudvaron ünnepélyesen
fogjuk fogadni. Felkérem az öaazes hatóságok, hivatalok, testületek és egyesületek mélyen tisztelt vezetőit, hogy a fogadtatáson okvetlenül méltóztassanak küldöttségileg megjelenni. Kérem városom lakosságát Is. hogy a logadtatáson minél nagyobb számban vegyen részt A fogadtatáson a leveotezenekar és énekkar Is részt vesz. Nagyon kérem a munkaadókat és szUlőket hogy a zene és énokkar tagjatt Idejében szíveskedjenek elengedni.
Dr. Krátky István s k. polgármester.
Iirnri l nilin BA! n Q S«"v7olyO hideg-íimeleavu a jurtákban. Kltünó magyar konyha-1
15. .. , \',IJ,U\' "Diunin Magva,ul beuélO iiailoj.l alkalm.iolt minden voiíl í. ha|6- I |érkcié»énél Állandóin kelkmei mi magyar lármiAg. Magyar ilkalmaiollak. magyar leveleiéi. JMS |
1932 luHni 21
ZALAI KÖZLÖNY
leszek, aztái. megint jön a munka, meri munka nélkül élni nem ludok.
Ezt a művésznő gyorsan be i< bizonyltja, beszélgetésünket hirtelen abbahagyja, mert — a konyhában „fut" a leve?. Íme egv művésznő az otthonában.
___ H.J.
Adományok a nagy kanizsai országzászlóra
Nagykaniznu, julius 20 Az elrabolt Mttrakitz memcntójául Nagykanizsán, u felsőfemplom elölt \'elállítandó országrész-zászlóra ma a következő u|abb adományok érkeztek: Szabi Győző járásbirósági alelnök 10, lakács F-crenc pénzügyőri bizIiB 5, Kosztelltz Jenő 5, dr. Ooda Lipót 5, Unger Ullmann és Tóth vaskereskedés 2, Slernberger Samu 2, id. Knortzer György 1.50, ifj. Hirschler Miksa !, Hirschler Andor 1, Dervallcs józsef !, Heffer Gyula 1, Klelnfeld Ignác 1 oengö. Kósa József 50 fillér.
A oaéplAgép térdiy 3e-iiiaMtotta agy hiikani« z«iti legény bnllábái
^Nagykanizsa, jullun SO Súlyos kimenetelű ozereiicséllenoég (Oitén1 cséplés közben szerdán délután Fltyebázán.
Pávcl György 25 éves etetómun-kát, kiskanizsai lmot, aki <s csépiéinél segédkezett, véletlenül meg-c«u«;oh és beleléped a dobba, amely térdig Izekre szaggatta a ballábát. A na^y vérveszteség és fájdalom következtében a szerencsétlen fiatal munkás elveszítette eszméletéi, ugv hogy majdnem u másik liba is belekerült a dobba. A dobot először szét Kellelt szedni, hogy kiszabadíthassák Pável Györgyöt, akit a mentők !>eszálllioltak a nagykanizsai körkórházba.
A nagykanizsai ÜTI-székház felépítése (íjra napirendre kerül
Nagykanizsa, julius 20 Nagyon kevés OTI kerület választmánya fejt kl olyan lelkes munkát, mint a nagykanizsai kerületi választmány, amely minden egyes ülésen sz életrevaló eszmék és építő gondolatok sorozatával Jön segítségére a hivatalos admlnistrációs apparátusnak. Érdekes lesz a legközelebbi választmányi ülésen Samu Lajos nagykanizsai ipartestületi elnök Indítványa.
Tudvalevő, hogy a nagykanizsai kirendeltség székháza már nem felel meg a msi megnövekedett apparátusnak és Igényeknek, különösen orvosi rendelők és egyebek szempontjából. Szó volt annak idején egy uj ház vételéről, Illetve felépítéséről is, ami azonban Időközben Ismét ad acta került.
Samu Lajos most Írásbeli beadvány! ler|eszt be, amelyben kéri, hogy az OTI aggsági és rokkantsági alapjából adjanak megfelelő összegei egy uj nagykanizsai OTI székház építésére, hogy ezáltal Is a munkanélküli iparosság megfelelő foglalkoztatáshoz jusson.
Samu Indítványa az egész zalai választmány rokonszenvére számithat.
UUHirás
(É/Mzakal rádUJtkntit) a Haiaoraté-«tal lartéaat jatantl aata 10 ára-kar ■ Borúiéi, ••< és alvatartiai-■am vérhalé némi héamalkadéa-«al.
Éjféli motoros karambol a keszUlyl temetőnél
A motorvezető életveszélyesen megsérült, útitársnőjének nem történt baja
Kerathely, jullua 20 (Saját tudósítónk lele/onjelentése) Ma éjjel fél 12 órakor motorkerékpáron Keszthelyről a balalonpirti Halászosrda irányában lialadl Neu mark Imre bizl03ilási ügynök. A hátsó ülésen egy nő-ismerőse Ilit, a társtsig többi tagja xyalogosan indult útnak. A keszthelyi (emelőnél a
nagy sebességgel robogó motorkerékpár belerohant egy Fonyódról jövő bolgár kcrlész-kocslba. A borzalmas erejtl karambol folytán Neumark agyrázkódás i és koponyaalapi törést szenvedeti. Útitársnőjének éa a Imlgár kocsisnak komolyabb baja nem történt — Neumarkot h jobí-szanatóriumba szállították. Állajtola reménytelen.
Kedden tartják meg az összes zalai érdekképvi seletek demonstrációjukat a gazdasági bajok ellen
A zalai érdekeltségek megmozdulása a gazdasági bajok ellen mind hatalmasabb méreteket ölt. A nagykanizsai érdekképviseletek elökészl\'ö bizottsága most már végleg megállapította a jövő keddi demonstráció részteleit.
Ugy Budapestről, mint a vidékről eddig Is mái löbb testület |elezte részvételét és a jelek szerint Zalavármegye összes kereskedelmi és ipari érdekeltségei elküldik delegáltjaikat az érdekeltségeknek külön-külön tartandó gyűléseire.
Miután a Iteddi gyűlések hatalmas arányúnak Ígérkeznek, a rendező-bizotlság megfelelő számú rendező beállításával kellőleg gondoskodott a gyűlések zavartalan lefolyásáról.
Nagykanizsa város országgyűlési képviselője, dr. Kdllay Tibor, aki jelenleg lázasan fekszik Budapesten, feltéllenül le kíván |önnl ez alkalomra, úgyszintén Rassay Károly országgyűlési képviselő is. Biztos megérkezésükről értesítést küldtek a helyi rendezőséghez többek között Frledrich István, Fábián Béla, gróf Somsslch Anial, báró Inkey József országgyűlési képviselők, Neumann
1 »|os, a Cohden szövelség alelnöke, Vitéz Aladár fővárosi törvényhatósági oizottságf tag, Papp József, az IPOSz
eln\'ikc, a soproni Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Spiegel Szigfrid elnök, ki(. kormányfőtanácsos, stb.
Megállapodás lörtént aleklntelben is, hogy julius 26 án, kedden délelölt 10 órától másnap reggelig az Összes üzleteket és műhelyeket zárva tarl|ák, amiről az egyesületek tagjai nyomtatványban kapnak értesítést. Ezek a nyomtatványok alkalmasak lesznek arra Is, hogy a kirakatokba téve az üzletfeleket figyelmeztessék az üzlet zárvalarlására.
Az egyes érdekellségek keretében délulán tartandó gyűléseken di érdekképviseletek határozati Javaslatot dolgoznak kl és abban a kereskedelem és ipar kétségbeejtő helyzetére rámulatva, ismertetni fog|ák azokat a szükséges Intézkedéseket, amelyek alkalmasak ezen társadalmi osztályok megsegítésére.
A délelőtti demonstráció, mint a délutáni gyűlések részletes programját legközelebb hozzuk
Mint más városokban volt, ugy Nagykanizsán is együttes nagygyűlést akartak tartani az érdekképviseletek, Gyömörey György főispán azonban nem járult hozzá Ilyen gyűlés enge-dilyezéséhez és azon a fővárosi kiküldőitek felszólalásához.
Rengeteg kommunista nyomtatványt találtak Keszthelyen a szerdai házkutatások során
Keszthely, jullua 20 (Saját tudósítónktól) A keszthelyi csendőrség siombat óta nagyobb arányúnak látszó kommunista s>er-vezkedés ügyében nyomoz. Máig mintegy 50-re emelkedett az előállítottak száma, kik közül azonban kihallgatásuk ulán legtöbbet elbocsá-
tották. A házkutatások során ma délulán nagy mennyiségű kommunista nyomtatványt, löpcédulát talállak A csendőrség a nyomozásra való tekln lettel liivalaloa közlési ulég neilt ad ki. A kihallgatások és előállítások tovíbb folynak és minden ólában ujabb meglepetéseket Ígérnek.
HANGOS KERT -MOZGÓ
Még ma, csütörtökön, /ultit* 21-én
Fiatalság asxnenyképe 1 Felnőttek riuzaenlékezése 1
I A pazar elegancia ós a pompa filmje 1 Igazi nagy illm 10 felvonáson át gyönyör 100 szebbnél szebb jelenet
1000 ötletet nyújt az
1001 éjszaka
KISMET
í
Endresz György «. Bittay Gyula |
a magyar hősök tragikus halála éa tematéaa
Dili Tlll Tlll az etnberlelkü kutya elefi Ezenkívül: "IIH— ■ lm™ ■ ■■■ pdrutlanul Izgalmas Hímje
Elfedi: kezdete a Ktrlnuiluii 9 órakor, i Sziabázban w lliidit í árakor 20 10 lilltttt MiMU.
NAPI HÍREK
NAPIREND Jullua 21, nstOtartak
Római katolikus: Praxcdci KtoImI.:
j Dániel. Izr.: Tham. hó 17.
»
Vároal Muzcum én Könyvifii- nyitva ! cilllftrlökijn éa vasárnap délelótl I0-.\'ÖJ
12 óléig. I
Ovógvurcrtáil éjjeli fftolRjllat : a i Mctkly-üelua gyógyszertái Pó.ut 12. 32. és a klakanlaul gyógyoxertár.
IUóattlrdó nyílva teggei 6 ólétól esto ■ 6 óráig (tléttó, Híerrta, pínlíli délután, kedden cgéat nap nőknek). Tel 1 -ti. ! ( Délután 6 órilól 50 tllléica /ubanyflIicH |
— A londoni magyar követ Hévízen. Zlchy-Rubldó lvin báró londoni magyar követ a hét folyamán Londonból Hévizre érkezik üdülés céljából.
— A polgármester u belügyminiszteri inségankéteu. Dr Krátky István polgáruiestei Budapestre utazod, hogy a ma délelölt a belügyminisztériumban lefolyó inségankéten, amelyen a belügyminiszter személyesen elnököl, Nagykanizsa város képviseletében részt vegyen. Az ankét tendkivüi fontos, mert n városok téli inségaltcló|ának lebonyolításiról van szó. A polgármester még s ma esti vonaliul visszaérkezik Nagykanizsára.
— Előléptetés, Zídamegye törvényhatósági közgyűlése dr. Humtif Pál keszthelyi főszolgabírót előlép-lette a ióbirák állal elérhstft legmagasabb rangosztályba. mellyel az állann V. fizetési osztálynak megfelelő pzcmélyi pótlék jár.
Amerikába m«;gy plébános nak Molnár Antal ieteiiyel káplán. Nagy útra indult Molnár Antul lelenyel káplán, ski csupán három éve felszentelt pap még. A mindössze 27 éves papra esett Mikes János gróf szombathelyi megyéspüapöknek az a kitüntető választása, ltogv elvállalj? cgv ametikí.i magyar városka 10.000 magyar lelket számláló hívének lelki gondozását. A szombathelyi egyházmegye egyébként nevezetes arról, hogy egyre mtara küldi kl külföldre k fialoi papjait. Az egy házmegye iwpi szempontból ugyanis annyira népes. hogy Mikes püspök nemrég a franciaországi katolikus magyarok lelki gondozását is elvállalta. Ki év tavaszán érkezett Amerikából a kéretem, hogy ktlldle-nek oda is ki egy magyar papot. Az s plébánia, amelynek élére Mol-nAi Antal kerül, nem a legkedvezőbb helyen fekszik. Ez abból a szigorú kikötésből Is kitűnik, amely szerint három évig minden körülmények közölt kl kell tartania pozícióján.
Ht fáj a feje élt síidül, ha teitséget, bélizgalmat, gyomorégési, mellszoru-lást, vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „FeroM József" keserüvizet. Gyomor- és bélszakorvosok bizonyítják, hogy a Ferenc lóuef viz remek természetalkolta hashajtó. A Ferenc lóuel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
— Vázákat loptak egy sirbolt-bóL Az elmúlt éjszaka ismeretlen tettesek álkulcs segítségévei behatoltak a A/ovdoíry-családnak a nagykanizsai katolikus temelőben levó sírboltjába, melynek kápolnaszerü részéből elloptak két majolika virágvázát. (A vázák 40 cm. magasak, kettős lülüek, zöldszinüek. rajtuk magyaros, tulipán-diszilésseL) A csa-
ORION -RADIO
a
ÍALKÍ KÖILÖNy
1932 julius 21
Iád feljelentésére nyomozást indított * rendőriig, fizze! sz esettel kapcsolatban sttrgős intézkedésre lenne szükség a hasonló kegyelelsértö eljárások megelőzésére.
— Auguastus 24 én filléres gyorsokat Itidlí a Máv. a Brsla tori mellé. A Balatoni lulézóbizistt-
előterjesztésére u Máv. tervhe-vette, hogy augusztus 24-én Budapestről kéi filléres gyorsvonatot indít. Az egyik vonat a somogyi, a másik a zalai part mellé hozná le a pesiiekí).
— Teljes erővel betört a kánikula, a rekkenő hőségben fokozottabb mértékben hiányzik a strandfürdő. Csak szrkk oem érzik az óriási meleget, akiit .légáteresztő „tropical" anyagból készült inget viselnek. Ez az anyag minden színben kapható SchBtznét.
— Másfélmillió hál van Magyar -országon. Magyarországon összesen I millió 447 ezer 2Ü5 ház van. A Hz esztendővel korábban meglartoll népszámlálás adatai azeilnl Magyarországon > rntllió 175 ezer 38 házal azámollak i-ssze, leliát az utolsó tlr. esztendő alatt az emelkedés 23.1 százalék Az Összes magánlakások Jiáma 19l0-ben 1,825.656 volt és a mostani népszámlálás adatai szerint az összeírt magánlakások számi! 2,189.736
«» Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopstein bútoráruházban vásárolhatI Horthy Miklós-ut 4.
Az útszélen hagyták a félholtra gázolt öregasszonyt
Nagykanizsa, jullus 20
Az elmu\'t napokban egy este súlyos kimenetelű gázolás töilénl Garubonc községben, özv. Szabó (láspárné 70 éves öregasszony este fél 10 óra tájban kinn haladt az utcai gyalog-Jáíón, amikor egy szabálytalanul hajló gabonával megrakott szekér clülölte. A szerencsétlen öregasszony a kocsi ala került és olyan súlyos sérüléseket szenvedeti, hogy eszméletlenül maradt n helyszillen.
A gázolásnak löbh szemtanúja volt, akik meg akarlak állítani a szekeret. Hiába kiabállak azonban rá a «zekéren illő két emberre, azok a lovak közé csaplak és elvágtattak a helyszínről. Az öregasszonynak olyan su\'yos az állapota, hogy még a kótházba sem leintett szállllari.
Az esetet jelenlclték a csendőröknek, akik ,\'övidet.c.i megállapították, hogv a gázoló szekéren Tahin János és Doczpeg János kiáradni gazdálkodók Ilitek. Mind a ké! gazdi ellen megindult az eljárás.
Ha
Eévizre
— Halálos baleset aratás közben. Halálos kimenetelű szerencsétlenség étle aratás közben Kósa Márton 58 éves nagyftsporiíaki gazdálkodót, aki véletlenül megcsúszott és ennek kövelkvztében bélrepedésl szenvedeti. A sztri-ncséllenUljáil gazdát beszállították az egerszegi kórházba, ahol meghall.
SPORTÉLET
A levente válogatott vasárnap Keszthelyen játszik a Zala-\' vármegyei kupáért
Nagykanizsa, jullus 20 Mint ismeretes az 1931 évben lebonyolított zalavármegyei kupa küzdelemben Zalamegye 7 csapata közül Nagykanizsa város levente futball-rsapau lelt az elsó és megnyerle a vándorkupái. A folyó évben klirl küzdelemben sorsolás szerint a nagy kanizsai ctapalnak Keszthely város levente csapata lesz elődöntőben az ellenfele Keszthelyen. A mérkőzésre erősen készül levente válogatottunk, hogy méltóan képviselhesse Nagykanizsa város levenle fulball sporijál Ma délután fél 8 órakor az NTE-vel játszik tréning mérkőjétl, mely játék alapján állítja össze » szövetségi kapitány a válogatottat A kör játékosok tartoznak tria délután fél 6 órakor alsó felszereléssel a Z\'inyl pályán megjelenni. Kuzma, Németh, Stróbl II. III. Pócze, Csíky, Munkácsi, Wilheim, Qozdán, Poór, Ftum-bort, Bölcsföldi, Benkő, Sűslec, Jelinek, Bolf, Jordanlcs.
RÁDIÓ-MŰSOR
Julius 21 (csillörtök) Budapest 9 15 Az államrendőrség zenekarának hangversenu*. KOzticn Ü.30 Hírek. 11.10 Nenuctkftu />/.,elzósso!gálat. 11.15 A ládló il|uságl félórája 17.00 Déli harangszó. IdOjSiasIclentéi. t V 05 Cigánvzene. Kőiben li.29 Hitek. 18.011 ldó|el«és. 14.45 Hírek. I6.ÓJ E. 1645 IcKtelzéz, idójáríi-jelentés, lilrek. 1V.C0 A Magyarországi Munkáulakgylelt-k Szövetsége képviseletiben s Kőbányni Munkások Ualkara és l. Budapesti Kültelki Wemáiiy Dalkör hing-vsuenye Ifl.OO ti 16.20 Hangverseny. tlt.45 A tádló Ulllligyt ncgyedórála, W.WI Golámaik-esl A Budapesti Hangverseny Zenekar hangversenye. Szünetben kb. 21.15 időjelzés, híreit A hsngv. u>án 1Ü6-járáajeleniéE. Ma(d: Cigányzene
Bfetóí wMw
Pária 2013\' , London 1832. Ncvyyork
314-00, Hí Uaael 71-20, Milano 28-22,,
Madrid 41-20, Amslerilam 207 00, Berlin
122-15, Wien -•—, Szófia 3/2, Prága
I.M9, Varsó 57S6, Budapest —•-, Belgrád —• - , Bukarest 3-05.
» BenaeH iaviiut-árlalyvaal
TanaáaytAxMU
Buza uj tv. .10-40 flll.. dl. 30-40 flll. és a rozs — flll. emelkedett. Ó buza nincs jegyezve, változatlan. Iluzí (uj) llaz&v. 77-ca 12-50- 12 83, 12 65 i:i(Kl, Ttf-ea 12-80-13-15, 80-aa 13-00—13-.15, dunánl. 77-es 1215—12*45, 7S-aa 12-30-12-50, 79-ea 1245 1200, 80-aí. I2B5-1-\'»)É roze 11-40-11-5(1 lak. árpa (uj) 12*10—12*50. zaril I4ÜO 14-25, tengeri It 18-50-18-70, korpj Il M-ll 8C
Klaája. Utalni Vywaét ál UfHnáti Vállalat Mtayksalwáa. Felelő* kiadó: Zalai fOrotf
• MsokaataM *. sa.
IPBÖBFTWIífTÉSEI
Faaat1llM«srak és koaarak kéaillése, lavtléM. mirjtzékfonjs Illésnél, l\'íut 4. 3039
K«pksrat«a4sl jutányos áron vállalunk. árnuith Bazár-udvar. 3143
Haklajasrla állindósn kapható Tel-közponlban. Telt Ion 341. 30
Egy csép aaraa«laéa, uáras, vlivezc lékei lakál minden mellékbelylaéggel kl adó Józutl lóhereeg-ul W/s. tWK
risstssssans csslafla»ca**4*ftyt keres kis család Baiázs, Király a. 30. .W?
Megbízható leány mlnetass*a<a»b {be l.trónínak) ajánlkoslk. Hunyadl-ulca 37 Betialan M93
Xaraaafs 11—13 éves szegényebb sorsú leányi. Irni-olvaanl ludól, kll ötOVbr logxlnák Ooloblrs l.a|oa, Iharotl keres-kedó. jelentkezés Vattcs és Dculseh cégnél, ttkflykanlzas 33-H
Magyar kajaaln, nancyl ts rózaa snana»x eladó Hötrfta-tíl 16. alatt 3306
Olcsó kőszén
Mig a készlet tart
Trilalli kőszén q-ként . . P 450 P<Cíi tojás brikett . . . . P 540 kapható:
flM líl-ít 3. !L
vigyázzon egészségére és igyék
Rettdel ttet,
mely hólyag, vese és gyomorbánlalmaknál kitilnő hatásti.
Kapható mlntlM ílmrtzMbsm.
FárakUr. W6I8Z KÓR, Natykaalzna Klrály utoa 34. rslafsK 910.
Pír. 190/832. az.
ItüK. Ofihtól IW. u.
jön, keresse fel a
vendéglöt és éttermet,
Rákóczi-ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
VALUTÁK Aiigol í. Í0-55-2095 Belga ir. 79-25-79 85 Cashk. 16-96-1706 Dánk. 109 50-110-50 Dllrlr 995-10C7 Dollár 570-50-573-50 Prancia 1.22*30-22 50 Holl. 229-70-231 10 Zloty 63-95-64-45 Ul 3-46-3-56 Léva 4-06-4-19 Lira 29-06-2936 Márka 135-70-136 60 Norvég 100 90-101-90
Peseta —■--•—
Schiü. -•-•—
Svájcit. 110-70-111-40 SvédV. 104 1010510
DEVIZÁK Aniat. 229 90-23110 Belgrád 9^97-1007 Berlin 135-80-136-60 Br 11 ss el 79-.15-79-85 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.lCBf 0-11070 London 2032-20 52
Madrid ---
Milano 29-16-29-36 Newy. 571-00-574-00 Oszló 101-10-101-90 Pária 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 408-4-19 Stockh. 104-30-105\' 10 Varsó 6405-64-45 Wien —••— Zürich 110-80-i 11-.
Wien cleirlng árfolyama : 80.454.
Felha|lás 1841, eladatlan 180. — Első-rendű 114-116, szedeti 1-06-1-12, aze dett közép 0-96—1-02, könnyű 078-0-88, 1-sö rendű öreg 096 100, 11-od rendű öreg 0-80- 0 90, angol allldó I. 095-1-05, szalonna nagyban I-40-000, zair 1*60— 0-ai, hua 1-20 -1-30. lélaertés 1-30—1-50.
Árverési hirdetmény.
Dr. Oold Odttn gyórl 1%\'yvéd áital kip vlaell Magyar Waggon és Gúpgyár M T győri bej. otíj; lávára Í914 peit«ő ííkt ás tftbh Irövetílca át lánilékal ereiflg a nagy-ksnlsaal kir. járásbíróság IÜ3Í. ér, 6609. azárr 11 végaéaevel elrendeli kielégítést végit hejláa lolytáu végrehsjlást sieavedótói niárrlua nó it-tn letogtslt \'AX0 pengóre bc.söll Ingdságokzs s rtagyka-.tlasaI kir. iáráabirőaág triiti szái.-in fgzííí*.- 9Z verés zlrendellttvén, Jn-iali sz ttfOK. évi XLI. l e 20. § a alapján 1 le*t eitgacve. sell s a foglalási jegycókönyvb^l lil nem tUnó más Toglaltalótr javára 1* az árrerei moglaiiásál eliendelein, de csak eira az esclre, hs kielégítési Joguk ina Is lennálr és ha ellenük halasztó natályu Igénvkert ael folyamatba nlnca, vtgrihajtXal szea-vrdó lakásán, tlstetéberi N&gy}tflQlz*ái<, Kislaludy-utcal B..|!..t lelt garagetkan, a lizetett öasatu levonásávsl tfendó megtiltására batáildóul (932. ivt Jullua hó K. napjának déluUn 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefogla l teherautó s egyéb Ingózágokel a legtöbb*\' ipíiöneK késr.-pL-iaflztlés melleit, esetleg liecsáion alul is de < klklálláfi áz kélhsrmarlártál abcso nyabban nem cl lógom adni. Azofi Ingóságokra, ameiyt\'mcr. a i.lkílittAsI A/s gyesei P ón Irllll van.sz 5.610/931. M. K. iizámu ren-dtltl éilelmáben csak azok árverethelnek, akik 1. klklállát! <1 egyilaedrésztl t>áiia|. ;>4nzui lelearlk.
NejiyVanlzsa, 1932. évi jullus 12 «!r.
Ctiíh Láailó s. k.
kl;. hlr. --égrehalló. :mv mint ollósáéi klkűldti\'.i.
mm. Mttfik éi nm
nermetezésélie/ : Ara:
l\'/z-tól 3 llr, , 26 tlll. i» , 30 , ? ! 130 ,
SO . too , 3 s 260 1
100 . 200 „ t\'9 4110 , 200 . 400 . - M0 .
(DllUlsn limtitcIZkl
Beszerezhető: DvszAg Jibzasif cégnél Frzaí*«t-íír ID.lAblrósái osllal!)
■—S
"if UJ ibm * nr-ya
Tenmszutok
hyrosásáf
hurozás
olcsón vállalom
Szabó Antal
aportüzlete.
Nyomaloti a Délzalai Nvomda és Lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
72, é»loly«m 185 szánt
Nagykanizsa 1982. julius 23, szombat
Ara 14 Mlér
ZALAI KÖZLÖNY
UakeulMu ét kiadóhivatal: K6ut S. uám. Kmthelyl Ilók kiadóhivatal: KouuUi ntcí 3Z
rOLITUAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllitiai árt: egy hóra B pengő SO fll SaefkejitőBégl ét kiadóhlvitall telefon: 78.
fillér
Apponyi bejelentette Genfben, hogy Magyarország nem ir alá olyan leszerelési egyezményt, amely nem a feltétlen egyenjogúságon alapszik
Genf, Julius 22 A leszerelési értekezlet főbizottsága ma délben 26 szavazattal 6 ellenében elfogadta a határozati javaslatnak a tankok hatondlatica vonatkozó azakaszál éa a szovjet delegáció kivételével egyhangúlag elfogadták a baktériumok hdborus /elhasználóidnak tilalmára és az ellenőrzésre vonatkozó szakaszokat.
A bizottság ezulán rátért az értekezlet második Ülésszakának előkészítésére vonatkozó szakasz vilájára.
A tanácskozás képe ugyanaz voll, mini tegnap. Ugy az orosz delegációnak, mini a kis államok delegációinak valamennyi Javaslulát szavazás nélkül elvetették. Az értekezlet főbizottsága elhatározta, hogy a fegyverkezési korlátozásokról szóló rendelkezések tárgyában állandó leszerelési bizottságot küld ki.
A főbizottság változatlanul elfogadta azl a rendelkezési, hogy a jelenlegi határozati javaslat nem érinti
azoknak a leszerelési intézkedéseknek az érvényét, amelyeket az értekezlet esetleg később megszavaz. A főbizollság egy csomó Indítvány közdl a német egyenjogúságra Irányuló Indítványt Is elvetette. Az értekezlet főbizottsága ma délu\'án szavaz a határozati javaslat végleges szövege felett.
Pária, Julius 22 (MTI) Az amerikai, angol és francia delegátusok tegnapi közbenjárására Nadolny ujabb utasításokat kért Berlinből. Az említett delegátusok újból biztosították a német födele-gálust, hogy az értekezlet második ülésszakának folyamán teljesen szabad folyási engednek a német álláspont kimerítő megvitatásának.
(leüt, Julius 22 (Éjszakai telefonjelentés) A leszerelési értekezlet délutáni ülésén Herrlot kijelentette, hogy nemzetközi szervezetei kell létesíteni, amely min-
den országnak garantálná a biztonságot. Ciak ha ez megtörténik, akkor adnaija Franciaország hozzájárulását a tervezett leszerelési egyezményhez.
Az osztrák delegátus után gróf Apponyi Albert be|elentetle, hogy a magyar delegátus a szavazásban nem vesz részt. Élesen bírálta a határozati javaslatot a leszerelés és az egyenjogúság siempontjából.Állást foglalt az ellen, hogy az értekezlet nem mondta ki egyhangúlag az összes európai államok egyenjogúságát
— Egyetlen magyar államfér/l sem irhát alá olyan leszerelési egyezményt, mondotta Apponyi, amely nem tartalmazza a feltétlen egyenjogúságot.
A delegátusok viharos lapssal ünnepelték Apponyit, akihez odasietett az angol külügyminiszter éa melegen megszorította a kezét.
Ugyanilyen bejelentést tett a német delegátus is.
Leleplezték a kommunisták budapesti titkos párürodáját
Hét letartóztatás, harminc előállítás történi — Augusztus i-re nagyszabású utcai tüntetést tervezlek és össze akarták romboltatni a gyárak gépeit — Moszkvából küldtek két
vezetőt az akció szervezésére
Budapest, Julius 22 A főkapitányság politikai osztálya leleplezte a kommunisták Budapesten működő titkos pártirodáját és 7 ve-zelő poi klóban levő emberüket elfogta. AZ etlogottak közölt van Sallal Imre volt magántisztviselő, aki a proletárdiktatúra idején mint Korvin Klein Olló helyetlese, élénk szerepet vitt. Sallalt Moszkvából küldték a mozgalom irányítására. F.zenkivül őrizetbe vélték Karikás
Frigyes volt kommunista cserefoglyot, Fürst Sándor magántisztviselőt, Kilián Oyörgy vasmunkást, Kospor Ls|08 szobafestőt és feleségét továbbá Hock-Slrslm Lajos gépgyári munkást A lllko8 pírllrodában rengeteg bűnjelet találtak, amelyeknek átvizsgálása heteket vesz igénybe A kommunista pátllrodával összeköttetésben állók közül még 30 embert állítottak elö, akiknek szerepét most vizsgálják.
A leleplezett kommunista mozgalom vezetői auguszlus l-re nagy-szabású utcai tüntetést terveztek, továbbá azt, hogy fizetett bérencekkel a gyárak gépelt és felszereléseit ösz-szeromboltalfák. Jellemző az akció elszántságára, hogy Moszkvából vezetői szerepre Sallal és Karikás személyében olyan embereket küldtek, akik a prolelárdlktatura idején halálbüntetéssel sujlandó bűncselekményeket köveitek el.
"* ViYtnn.T.nAnjvwiVL\\ii.ruwLmvinrnn* vri\'i.........■»■»«»«»■■■«■■»■. . n ..■«....,...■...■,
Izgalmas olasz-francia incidens a genfi üléseken egy szocialista közbeszólás miatt
Tumultuózus jelenelek közben fel kellett függeszteni az Interparlainentáiis\'lliaió ülését — Az Incidens átterjedt a lészerelési konferenciára is
kövesse meg az
Gént, Julius 22 Az Interparlamentáris Unió mai ülésén incidens j