Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
25.31 MB
2010-03-05 16:25:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1568
6787
Rövid leírás | Teljes leírás (1.31 MB)

Zalai Közlöny 1932. 173-196. szám augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72. évüoijaíB »78
M«gytaudM« 19p, augusztus 2, kedd
Arm H íUléf
ZALAI KÖZLÖNY
iittf*^ és Uadűfalvatal: F«ut 8. nia. K^ttKtfTiMikkKhiUvitel\' Koantb-atcs 83.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Bmuthl áia: egy hóri « pengi Mtti SieikctSeégt ét HutthlviUII telefon: 78, u
A német birodalom nagy napja
jl német válasxtás eredménye: a nemxetlaseoclaliatáR hatalmas előretörése — 607 mandátumból 230 a Hitler-párté
Boriin, augusztus 1 36 millió német polgár izavaiott le vasárnap a német birodalomban, amelynek eredménye : Hitlerik ujabb nagy előretörést. A birodalmi gyűlés legerősebb páriaként a nemzeti szocialisták kerültek ki a választásokból. A választás egész Németországban nagy Izgalmak közepette zajlott le. A szavazás előestéjén nemcsak Berlinben, de más városokban is véres Összeütközések voltpk, löbb halálos áldozattal. A mandátumok MÍtgéuláta
Berlin, auguaztus 1 A német birodalmi választások vezetőinek közlése szerint i mandátumok száma 607. A mandátumok a következőképen oszlanak meg: nemzeti szocialisták 230 szociáldemokraták 133 kommunisták 89 centrum 76
német nemzeti néppárt 37 bajor néppárt 22 német néppárt 7 német állampárt 4 l.andbund 2
keresztényszocialistapárt 4 gazdasági párt. és Landvolk 1—1. A nagyobb pártok a kővetkező számbeli szavazatokat kapták;
nemzeti szocialista 13,732.779, szociáldemokrata 7,951.245, kommunista 5,278 094, centrum 4,586 501,
német nemzeti 2,172.941, bajor néppárt 1,194.453.
Hitler felhívásban adta tudtul pártja nagy sikerét
Berlin, auguaztus I Hitler a választások után felhívást bocsátott ki, amelyben pártjának sikerét nagy diadalként adja tudtul.
Bombamerénylet KMnlgs bergben
Berlin, augusztus 1 KOnigsbergben az egyik lap épületére bombákat dobtak. Több baloldali személyiség ellen revolverez merényletet követtek el. ScAau//kommunista városi képviselőt és Zlrkln raktárfelügyelőt súlyosén, Borheld volt kommunlata elnököt könnyebben megsebesítették.
30 embert letartóztattak
Könlgsberg, augusztus I Eddig a merényletben való részesség gyanúja miatt 20 embert tartóztattak le. A birodalmi belügyminiszter a Könlgsherg-vldékén nélkülözhető rendőrállományt szükség esetén a kőnlgsbergi rendörparancsnok rendelkezésére bocsátotta.
A régi birodalmi gyűli* utoUá ülése
Boriin, augusztus 1 A régi birodalmi gyűlés augusztus 30-in Hl össte utoljára. Az uj birodalmi gyűlés összehívásának idő-
pontjára nézve még nem történi döntés. Majd csak a választási eredmények hivatalos megállapítása után határoznak ebben a kérdésbea
A teljhatalma birodalmi biztos kiáltványa
Beriln, augusztus 1 Bracht dr., a porosz birodalom ügyelnek vitelével megbízott teljhatalmú porosz birodalmi biztos a következő felhívást tette közzé:
A választás véget ért. Legfőbb parancs most a belső béke teljes helyreállítása. Az erőszaknak és terrornak helyt kell engednie a törvénytisztelet számára. Az embert élet szentségéhez rum szabad többé hozzányúlni.
Az állami kormány a leg-drákólbb rendszabályoktól sem fog viaszariadni, hosy hiánytalanul teljesíthesse kötelességét a békés állampolgárokkal nemben
és biztosíthassa azt a békességet, \'amelyre országunknak most szüksége van. Óva intem ezért valamennyi szervezetet, valamint az egyes egyéneket áltól, hogy továbbra is véres terrorra izgassanak. A sajtónak tartózkodnia kellv _ szenvedélyek felkorbácsolásálól vagy erre alkalmas tudósításoktól, mert ka.önben elkészülhet szabadságjogaikba való legsúlyosabb beavatkozásra.

Valószínűleg ma Írják alá a magyar osztrák provizóriumot
Ausztria 23.000 métermázsa lisztet, 300 vágómarhát és 800 sertést vesz át két hét alatt Magyarországtól
Bécs, augusztus 1 A Bécsben folyó magyar -osztrák tárgyalásokat szombaton nem felezték be, banem ma délután folylat-|ák és ezért a magyar delegáció nem i« lért vissza, csak a delegáció viselője, Nickl követ jött tegnap Budapestre tájékoztatni Walkó La|os külügyminisztert és ma reggel már vissza l» átázott Bécsbe.
Ma délután tovább tanácskozik a két delegáció. Beavatott körök arra számítanak, hogy a teljesen elkészült provizórium aláírására holnap kerül •or, nyomban az osztrák parlamenti •óbliotteág hozzájárulása után.
M/re kötelezik magukat az osztrákok ?
Budapest, augusztus 1 Elkészült a magyar- osztrák provizórium. Hlr szerint az osztrákok
kötelezik magukat arra, hogy a következő kél hét alatt átvesznek tőlünk 23.000 q lisztet, 300 vágómarhát, 800 sertést és több mezőgazdasági cikket. Ezzel szemben Ausztria 66000 q fát és ipari cikket szállít Magyarországba.
Magyar—cseh tárgyalások
Dudapest, augusztus 1 Prágában cseh—magyar tárgyalások indulnak meg a két ország közt kötendő kompenzációs üzletek lebo-. nyolitásáról szóló egyezmény tárgyában.
Az u/ magyar Stilihalte az angol—amerikai hitelezőkkel
Budapest, augusztus I Ma járt le az angol és amerikai bankokkal rövid tartamú hitelekre kötljtt egyezmény. Az u| Stilihalte,
amelyet Teleszky János kötött az angol és amerikai hitelezőkkel, 12 hónapos is ennek értelmében a hitelezők lemondanak arról, hogy egyelőre fizetéseket követeljenek a magyar adósoktól. Az uj megállapodás értelmében abban az esetben, ha New-yorkban vagy Londonban csökken a bankkamatiáb, akkor a magyar hitelek kamattételét Is leszállítják.
A földművelésügyi miniszter nagymennyiségű rozs kivitelét engedélyezte
Budapest, augusztus i Vitéz Purgly Emil földművelésügyi miniszter 200.000 q rozs kivitelét engedélyezte. Ez a mennyiség augusztusban szállítható külföldre. A gabonakereskedslml érdekeltségek már felhívást kaptak annak bejelentésére, hogy milyen kontingenst igényelnek a 200000 q rozsból.
lm vihar éa izgalon a Zalavármegwai Q*i-daaági Egyesület kSz-gyfiléaén
a kormányhoz {elterjesztendő emlékirat körűt
Zalaegerszeg, augusztus 1
(Saját tudósítónk telefonjelentése). A Zalavármegyei Qazdaságl Egyesület ma délelölt rendkívüli közgyűlést tartott Tarányl Ferenc vasi főispán, zalai birtokos elnöklete alatt. A közgyűlés egyetlen tárgya : A gazdasérelmek tárgyában állásfoglalás, különös tekintettel a gazdamoratóriumra.
Bosnyák Andor terjesztette elő Javaslatát, amely rendkívül éles hangon bírálja a kormány működését. A kormány politikájában agrárellenes irányzat látszik — hangsúlyozza. A Zalavármegyei Qazdaságl Egyesület hazafias aggodalommal látja, hogy az ország kormányzásában a gazda-ellenes irányzat mind lobban előtör. Elvárja a Zalavármegyei Qazdaságl Egyesület a magyar kormánytól, hogy ott, ahol a katasztrófália lerméaestd-mény következtében még vetőmag sem áll rendelkezésre, ott kellő időben Intézkedés történjék.
A felterjesztés a kormányelnökhöz a földművelésügyi miniszterhez!\' ez OMOE-hez és a többi érdekképviseletekhez történjék.
A javaslathoz többen szóltak hozzá. Dr. Nlkolics Ferenc elhamarkodottnak tartja a felterjesztést. Ne rfvkt demarsot, de gondosan kidolgozott tanácsot és ktrést kell felterjeszteni — mondja.
Nagy hangzavar, szóvlta éa kiáltások hangzanak. A Bosnyák-párt azt kiállja — Ha nem tud segíteni, mondjon le a kormány. —\' De ki lud segileni ? I kiállják a másik ol dalon.
Óriási izgalom és zaj támadt a közgyűlési teremben. Taiányl elnök kéri a tagokat, hogy maradjanak csak a gazda-politika mellett. Kerüljék az Izgalmakat.
Farkas Tibor Is kifogásolja a kormány gazdálkodását, de ő Is bélálja, hogy erős hanggal nem lehet előre menni. Bosnyák és Nlkolics dr. javaslatát egyésttenl kell, mondja. J-Bosnyák azonban ragaszkodik eredeti javaslatához.
Ujabb zaj, szócsata és izgalmak. Erre dr. Tarányi is megunja a dolgot már és bejelenti, hogy az elndkl tisztséget, reqdelkeíésére J>eqjá|l|jj a közgyűlésnek. Mint gazda sem azonosítja magát a Jfvaslat hang|áv»l.
Erre szűkebb körű bizottság n.
ZALAI KÖZLONV
1932 augusztus 2
Össze., amely dr. Tarányi 1 fittpint maradasra kért. Nikolict él Botnyák kOzött igen (les Összetűzés támadl.
Dr. Tarányi a kspacltálásra elfő gadji újból az elnöki széket. A köz-gyUlés végül ii számos hozzászólás után elfogadja dr. Nlkollcs javaslatát.
Özv.\'Welser .Józ r afné
Vasárnap szomoiu hír Jária be a várost, özvegy Welser Józsefné, Wíiser József, a hírneves Weiser ]. C. nagykanizsai vasgyár alapilója és főnökének Özvegye, Weiser János gépészmérnök édesanyja 74 éves kortban visszaadta nemes, fenkott lelkét az Éld Urának. A blr, ahová eljutott, mindenütt ószlnte é> mély részvétet váltott kl. A megboldogult annak idején élénk szerepet vttt a város társadalmi éleiében. Rendkívül megnyeró, uri modora, lebilincselő szivjósága, háziasszonyi és lóleg édesanyai erényei miatt általános tiszteletnek és nagyrabecsülésnek Örvendett egész Zalamegyében. Ajtaja mindenkor tárva volt azok elótt, akiket * sors mottohatága meglátogatott. Nemeslelküsége, jószívűsége egy fogalom volt Nagykanizsán. Nevét számtalan szegény áldólag említette Halálával egy példás családanya, egy minta-háziasszony, egy nemen szlvü nagyasszony szállt sirba, pótolhatatlan ürt hagyva maga után. Ma, kedden délután 5 órakor az izraelita sírkert halottasházából kisérik pihenó helyére. A temetésen részt vesznek a mélyen sújtott hozzátartozóin kivfll a város és a megye elókeióségei és kiterjedt elókelfi rokonsága.
Az orizágzászlóra adakoztak
Megylmorecz Tamás 1, Kovács József llszthelyeítes 1, P. Q. 1 pengő szerkesztőségünk utján. — Posta-befizetési lapon: Csányl János 1, Martinék Oyula 1, Fenyvesi László
1, FUos Qyula l, Lackenbucher József I, Tóth Péter 2, Mechner Ede 5, Schtess László 2, Hlrschler Sándor 2, Csiszár János 2, Deák litván
2, Májon Testvérek I pengő.
A kanizsai villany-ügy gazdasági és szociálpolitikai oldala
Szemelvény > .Magyar Hitel", legutóbbi szénából
a perdöntő bizonyíték a tulyot viszonyok között élő Nagykanizsa gazda-
Nagykanlzaa, auguszlua I Rrdekesen világilja meg Zsoldos Qéza. a Magyar Hitet szerkeszlő|e legulóbb ehelyütt mái Ismertetelt közgazdasági cikkében a nagykanizsai villany-ügy fontosságát a város gazdasági életében. Ereket írja:
Nagykanizsa város eladdig szépen fejlődött Iparosodása a háború után halálos csapást kapott. Hlnterlandját elvesztette és egymásután szűntek meg a munkaalkalmakat jelentő gyáripari vallalatok és nagykereskedő házak. Így rOvid idő leforgása alalt megszűntek a Welser CJ.Hn Mer-gépgyárak, két téglagyár közül egyik szintén üzemen kivül áll, a másik pedig halódik, leállították a lésztagyár R.-T. Özemét. A nagykereskedő cégek egész sora került az eltflntek listájára. Nemrég bukott meg a Dunántul legnagyobb borkereskedő cége, Zerkowltz Zsigmond háza, mely a háború elölt sok millió fölött rendelkezett. A városnak jövedelmet szolgáltató uj és számottevő kereskedő cég és Iparvállalat nem alakult. Mindezekkel szemben Trans-danubia Egyesült Oőzmalmok R.-T. telepe, mely a malom és vilianyüze-men kivül 1000 darab sertés hizla lására és napi 75 mázsa müjég gyártására berendezett üzemei is magában foglal, egyelőre dolgozik és körülbelül 200 családnak ad kenyeret. Ha a villanykoncessziót lóle elven nék, az üzem terjedelmét természetszerűleg csökkenteni, illetőleg beszüntetni kellene, viszont a Dráva-völgy I R.-T. bevonulásával uj munkaalkalom nem adódnék, mert a villanyáramot az csak kOzvetiiené, anélkül, hogy nagyobbarányu beruházásokat eszközölne. Amennyire a helyzetet 8 rendelkezésünkre álló felvilágosítások nyomán meg tudjuk Ítélni, a. Dráva-völgyi R.-T. ezt i koncessziót még az esetben sem kaphatja meg, ha a Transdanubia R.-T.-nál lényegesen kedvezőbb ajánlatot telt is volna. Mert Itt tulajdonképpen az ■ fontos, hogy ami nincs az ajánlatban, mert
HANGOS KERT-MOZGÓ
Kedden és Merddn, augusxfus 2—3-án hgykaniiM eddigi legnagyobb rifcwt I
S aranyéremmel kHöntatatt tfllm egy mfltorbanl
Haffy Kató é» Wtlly Frtiac& felséget Illmoperettje :
r "
AbraO*lm Púi bombanlkerü operettfilmje:
Mesék ai Írógépről
Hapcdta 2 el««dái:7 órakor e Síin házban, 9 órakor i Kertmosiban
sági és szociálpolitikai helyzetének komoly mérlegelése.
Ami forgalom van, azt az a 2000 vagon buza és liszt alkotja, ami a Transdanubia üzemében kerül földolgozásra és onnét elszállításra. Mert Nagykanizsa egykoron Szlavóniától Bécsig terjedt gazdisági rá-diusa most a trianoni halárig se ér el és a Zala partján bágyadtan takonyul. Locarno, Oenf, Laussnne meglepő szorgalmatossággal kon-ferencfázó ural eljöhetnének ide csu-dálkoznl. Nagykanizsa pályaudvarán lelkeket magasba emelően gyönyörködhetnének a vadonatúj vonaltípusban, a menetrendben úgynevezett osijek—bécsi .gyorsvonatban", mely áll egy mozdonyóriásból és 2, azaz: kettő darab szerb Pullmann-kocsiból, mely utóbbiak testvérek közölt sem nyomhalnak 20 tonnánál többet. És
az 500—5S0 tonnát vonatsori 100 kilométeres óraaebetséggel repítő mozdonyórián mOgCK a bécsi vonalon ez a két koszos és ragyaverte szerb alkotmány koHmpái és ugrándozik, mint a hancúrozó kis gyermek kezén a kócmadzagon ráncigált gyula -skatulya. Trianonban operett-figurát faragtak az emberi lángelme ércbe-öntött vasszömyiiegéből, mely itt dühtől lihegve és tajtékozva száguldja be megcsonkított pályáját...
Dr. Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter ur óexeltanciája «ohs jobbkor nem államosított. Samarjay I s-jos MAV elnök ur őméltósága nagy gyönyörűségéi és Örömét kizárólag Nagykanizsa forgalmában fogja megtalálni. Most csak az keli, hogy a vtlIanykoncetezK) megvonásával itt a Frmz-mabm is redukáljon, egyéb teendők hiányában leálljon és * 200 munkáscsaládot földönfutóvá tegyék Aztán dr. Krátky István polgármester ur becsomagolhatja a város kulcsait ét azokat expressz-ajánlottan elküldheti M. Avenol főütkár umak. Ctme: Népszövetség, Oenf. Schweiz.
Hóiapok alán ismét jeitttkuett a gonagy-szentmlklósi gyvitogató rim
Ebben az évben ez már a 12-ik gyújtogatás Somogyszentailkióaor Nagykanizsa, aogontnn 1 Vasárnap délelölt 9 óra tájban kisebb tüz pusztított Szollár Jánosné (Jánoska) somogyszentmlklósi föid-müvesaatzony portáján. A tüz hátul keletkezett a szérűskertben, ahol ed-
dig még Ismeretlen módon kigyulladt az qtjrlk szalmakazal. A tűz pillanatok alatt tovaterjedi, ugy, hogy mlie a községi tűzoltóság kiérkezett a helyszínre, már két nagy szalmakazal éa egy szénakazal állott lángokban.
Szerencsére szélcsend volt és a tűzoltóknak Is elegendő vlz állott rendelkezésükre, ugy, hogy egyszerre két fecskendővel támadták meg az égő kazlakat. Közel egy óráig tartó nttnka után sikerült végre a tüzei lokalizálni éa igy a veszedelmet kö-
zelségben levő ttuppfcdelea házakat sikerűit megmenteni az etttamvt
dástól.
Az oltás után nyomban megtartották a iüzvizsgálatot, melynek során megállapította a csendőrség, hogy ez a tízeset Is a somogytxtnt-mtkUsl gyújtogató rémmel van ösz szefOggésben. Ebben az etziendC-ben ez már a 12-ik gyújtogatás So-mogyszentmiklóson. A legutolsó márciusban történt. Akkor az «gész község bajszát indított a gyújtogató ellen, aki ezután nem merte hónapokig megkockáztatni c gyújtogatás! és igy nem is került kézre. Ugy látszik most ismét bátorságot vett magának ét felgyújtotta SzolMrné azé-
— -S---il/A A -----IS . i ■ - -ít---------
IUBICIIJUI. f\\ CwIHHMWg CfCtJrSo Pylr
mozáatinditolt a lettet kéxrskarttéaére.
Családi dráma Bánokszentgyörgyfo i faw miatt
Mellbeszurta a fiát, mert ki keU adnia az anyai jussát
Nagykaolzaa, augiuslus 1
A nagykanizsai mentők vasárnap éjjel több szúrt seblől vérezve, súlyos, eszméletlen állapotban szállították be Szabó Péter 34 éves bá-nokszenlgyörgyi gazdálkodót a nagykanizsai közkői házba.
Szabó Péter is a juss kOrűI támadt pOrőskOdés áldozata. A fiatal gazda polgári pert indított az édesapja ellen az anyai Örökrész kiadatása Iránt. Az apa ugyanis nem volf hajlandó kiadni a felesége részét fiának, mert azzal érvelt, hogy a fia úgyis együtt lakik vele, igy nincs semmi szüksége a vagyonra. Szabó Péter viszont szerette volna már otthagyni az apai házal és amikor látta, hogy az apja nem akarja kiadni az ót megillető\' vagyonrészt, pert indí-
tott a just kiadatása iránt.
A Idenyel járásbíróság néhány nappal ezelőtt hozott Ítéletet ebben a hagyatéki perbea A járásbíróság Ítéletében arra kötelezte az Öreg Szabó Józaefei, hogy adja ki fiának az ót megillető részt.
— A bíróságnak ez az Ítélete — mondotta a kórházi ágyon iekvő fiatal gazda — annyira elkeserítette az apámat, hogy bosszul forralt ellenem. Vatáraap ette mttsem sejtve jöttem ki az egyik korcsmából, amikor kinn az utcán összetalálkoztam az apámmal, aki\' azt hiszem, hogy már leseit rám. Szidalmazni kezdett, amiéri bepereltem. Az öreg egyre nagyobb <ttMw jött, inig végre előkapott egy nagy konyhakést a belső zsebéből ét ami többszőr mellbe-
itt* füBgjg £ ____
„„I engem. ÉO íegttségéri kUIIat-am, majd elvetatetttm az etzméle-lantl és csak iU • kórházban (érien mii magamhoz.
A cseaidőisíg nyomozás! índllolt a családi dráma minden részletének lUxtázására.
<r>l i...................
NAPI HÍREK
ZALAI KOZiüONY
NAPIREND
a, imm
i^ul MoMumi L. u. Atfou. Pretaat.
Uh«i, Q. Iir : Thaw. M Jí.
VáíosIKtwaai éa KSnnrttr «jr(rv. allUUlftMn h vaaáraap dítalWt 10-16! U Afíhí-
(IvinnmUrt <11*11 Htot**.\', n
OWM rurttva iintl « MM ok
I 4r«% fhíUÍ. uerita, péoltk dílotán H Idén tfbn oap a«kaek> T.l. 5—18 l*l«Un ÍWM 60 MMm íotuaytorM
- Közigazgatási kinevezések. Qyimtrty Qyörgy ffilipin Fangler Béla dr, Fülöp Lljot dr. és Piterffy litván dr. zalaegacazegi lakotokat vármegyei djjas közigazgatási gyakornokokká kinevelte.
_ Uj tag ■ törvényhatósági bizottságban. Simon István nemes-apáti lakot elhalálozásával megüresedett tagsági Helyre ax alispán a OKzógazdaságl tagok negyedik kúriájából Cslnydt Jánoa nagyrécsel lakott, mint első póttagot hívta be a tör-vénybstósági bizottságba.
- Szabadíágról-smbad tágra. Matdn jánoe dr. rendőr fogaimaró H Hajós Ferenc legédhlvstall főtiszt vimatértek nyíri szabadságukról és átvették hivatalukat, Tart Endre randMeMgyeM hétlön kezdte meg négyhetes nyárt szabadságát.
- Orvosi hlr. Dr. Kínig fog-srvos u a bad (ágáról hazaérkezett t UtKtAI, augusztus hó 1-tól kezdve uja rendel.
- Ausztrállal Jrtpö tUszt helyen. Mrs. Eleonor Plgú it MgM melbourneí (Ausztrália) Irónó tOJab-helei tarlóik ódáira Ketzthelyre érkezett, ahol 14 évet fiával együtt a Hullámban szilit meg. Az lrónó magyar anyagot szeretne gyűjteni tótmió könyvéhez, melynek Élményeim Európában lesz a dme.
- Orvosi helyettesítés. Szabi Zilgmond dr. jiritl tiszti fóorvot •nguizlut 1-én kezdte meg négyig nyári szabadságit. Távolléte «la« szeptember l-ig Halász Pál dr. ""del az OTI tagok részére.
■ Gyermek szandálok és iohér **Wop elpfik Is leszillltott irban az JdMI" cipőáruhizba®.
- Elmaradt a galamboki or-uégotvAsár. Az auguizlus l-én •zokásos országotvisáil ebben az etzlendóben nem .Urtollák meg Oalambokon, mert ■ ragadós sxáj-él körömfálás lehetetlenné tette a tasltott körmű állatok felhajtását. A község most azt a kérelmet intézte Zalavárwegye alispánjához, hogy engedélyezze szeptember 26-ra a Pötvásár megtartását. Az alltpán valószínűleg megadja az engedélyt. * járványos betegség egyébként örvendetes javulást mutat
Egy kis gyermek halálot tragédiája
Keaelhely, augusztus 1 (Saját tudósítónk telefonletentése). Megrázó szerencsét lenség történt tegnap a Zalavár melletti Nebuj-puaztán. Fdró Ferenc vonyarcvashegyi cséplógéptulajdonos munka ulán gépét elvontatta a Nebuj-puszta felé, amikor az országúton Papp József öéves Sándor rievü kis fia felkapasz-
kodott a traktorra. Mielőtt még a gyermeket leinthették volttá, a gyev-mak leesett * traktorról és a tova-gördaió gép kerekei alá került, amelyek keresztOl mentek rajta és valósággal szétroncsoltak OH a helyszínen kiszenvedett. A csendőrség! nyomozás nxerjnt m fjyermtjK tragédiájáért senkit gondatlanság nem terhel.
Olcsó nyári vásár
SINGER
DIVATÁRUHÁZBAN.
Igen kedvező alkalom.
— Tánciskola. Farkasovstky Teri a gimnáiium tornatermében augusztus 3-án, szerdán délután 6 órakor a középiskolások részére, 4 én, csütörtökön délután 6 órakor pedig a gyermekek részére tánctanfolyamot nyit.
— Eljegyzések. BlamenschHn Manci és Setnbirgír Pál Budapest jegynek. (Minden külön értesítés helyett).
Brand Izidor és Tlta Annyka jegyesek. (Minden kfltört értesítés helyett).
— Katolikus templom épül Balatontenyvesen. Az utóbbi időben erősen MleotíttH a fürdőélet Bila\'ontenyvesea. A nysralóküzöu-aégnek, de meg az ottani lakosságiak la régi óhaja ment tetyesedéebe aa elmúlt napokban. A legközelebbi katolikus templom ugyanis 8 kilométerre van Fenyvestől, épp ezért néhány nappal ezelőtt megalakult a baialonfenyvesi egyházközség és a (emplomépltó bizottság. A tenplom-épttés céljaira néhány nap alatt 3000 pengó önkéntes adomány gyűlt tWsze.
—i Halálozás. Balassa András pénzügyőri szemlész 50 éves korában hosszú szenvedés után folyó bó l-én Letenyén elhunyt. Temetése folyó hó 2-án, azaz ma délután 6 órakor lesz Letenyén.
SyoBor- él Mluwrokiil. étvágytalanságnál, szörulásriál, fölfuvódás-nil, gyomorégésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokfájisnál, hányingernél 1—2 pohár természetes „rereac M(*a<" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztőutakat. Közkórházi jelenlésekben olvassuk, hogy a fortto J6ue( vizet még a fekvő betegek is nagyon szívesen iuzák és általánosan dicsérik. A Fereac lózsel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerflzletekben kapható.
— Egész héten látható a vütor-lásrepfllőfép. A Zalai Közlöny vasárnapi cikke nyomán egész napoa át hatalmat tömegek látogatták a Roxgonyl- ulcal elemi iskdla tornatermét, ahol Németh Ferenc ét Kulcsár Józtel kiálliiollák az eltő Kaniiaén készttH motornélkOH repülőgépet. A látogatók nagyrésze átértette a kérdés fontosságát és Igyekezett Is önkéntes adományaival hozzisegt-leni a gép építőit a gép teljes elbé-salléséttei. Az iskola minden nemesért lelkesedő Igazgatója még «gy hétig Némethék rendelkezésére bocsátotta a tornatermet, Igy a motoruét-küll repülőgép, amelyről eddig még minden látogató csak a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkozott, ezen a héten mindennap és még a jövő vasárnap is egész nap mtgte-kinthetö. A belépés dl|talan, önkéntes adományokat azonban hálásan fogadnak az épHOk, mert igy remélik összehozni a befejezéshez még Mányid 50 pangót.
= Férfi szandálok árait leszállítottuk. .Ideál" cipőáruház.
— Elveszett pénz. Hétfőn délelőtt 11 óra tájban a Ctengery-, Kisfaludy- és Horthy Mükkk-irtí útvonalon a plébánlág elveszett 280 pengő, amely a plébánia tulajdona. Tekintve, hogy ez az összeg a szegényalapé és Igy hiányét azok a szerencsétlenek tlnyliaák meg, akiket a baritok támogatnak, kénUk a becsületes megtalálót, hogy juttassa ast el hiánytalanul a plébániára.
fial tatéaat Julantl Mto 10 ér*-kar i A aMbiMlUwtii tnl|wMat MMoal.
Nüvétztársutat a Cerrtrálban
Vasárnap este mutatkozott b« 1 kellemes, árnyas I az a fővárosi m
Cgitril
fiótájsulat, amely ny«d
rác Nagykanizsát k uttm dNben a kánikulai hangutl tis vidámságot, «» Ua Uazta művészi élményt nyiijUon « Hplzsai közönségnek. Szinte szokat, he mát az a mütor, amit «* * tár* Mfat nyúlt Az e«Mr uMléLntl Megdöbbenve kénytelen köostatBni,
^ . ..... ... ...iLI-l I ...--
nogy ax uwwi luouen rnayn we* rész kanyarodó! tett a kabarék mű-tora ax alacsonyabb ösztönök felé. Erre tokán azt válás, olják, hogy | Wmegizlís kényszeríti erre a kabarék «»e\'őit, mert az úgynevezett feliét műsorok ma már elvesztették a vonzó fWjüket. Aki látta a CenKrMan fel-HpA mOvésatársalat fehér műsorát; aa kénytelen megállapítani, hogy nipcs igazuk azoktiak, akik a töméi
Kunk Midit, az orszátoibirfl dizőzt nem 5tell bemutatnunk A kt-nizsal közönségnek. Hiszen két évvtl ezelőtt, amikor Kanizsán Jári, már •kVor Jrosghóditotta ragyogó művészetével a város közöntégét. A teremtő és interpretáló művész cw4i\' latos keveréke ez az attz^ny, aU Intuitív egyéniségének maradandó bélyegét nyomja rá w 41t»la elő adott dolgokra. Amikor elóarf, «U \' is egyúttal. Uj szemponlokal, uj i léként viaz bele a dolgokba, ugy nogy szuggesztív hatása alél senki sem vonhatja ki magát. Ma látásával örök Impressziókat bit « emberben.
A mfivésztársulat másik sztárja Rk Jocker, aki szintén nem a mindennapos művéaztipua megszemélyer sltője. Jóleső példánya az teleUlfens művészeknek, akik tudatosan viszik bele Játékukba az intelligenciát. Hatalmas termetű fiatalember. aU inkább goltbaiook benyomását keW. Hát ami a játékát tlkát, az valóban bajnoki abban ax értelemben, hon ebben t játékban 6 a fellétlen győző, a közönség pedig a legyőzött. Kl-lűnö színész és kitűnő táncos, akinek lábai boszorkányos ügyességgel mozognak a deszkákon. Minden számát salvbőljOvő kacagás ét ax őszinte elismerés tapsa jutalmazta.
Nádast Károly, Sdrosi László és Jelűnek Károly egészítik H az egy Bt-test. A művésztarsulat ma kedden este fél 10 órakor lép fel utoljára a Ccntrál kertkelyiaégében. o. n. j.
— Kirándulásnál, nyaralásnál
nélkülözhetetlen, a nyári flanelt- és plkétakaró. Legszebb választék — SchütaUl.
— Napellenző vásznak minden szélesség és minőségben, nagy választék Singer dtvaUruMzban.
— Közalkalmazottak egyetmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hostau lejáratú hitelre is, kamatmentesen. KopsMn butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Nagy idényárusitás
amtatdMűtt toMállttott Arakkal I
sem visárottut toht.
^^^^ taááliilt KillftM
nem mrammi, jm^wpii
meg gxemélycscn.
, Ideál" cipőáruház I
Fft-nt 12. síén.
ZKUU VÖttONY
Ha
jön, keresse fel a
..Kanizsai lm"
vendéglőt és éttermet,
Rákóczi ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglő*.
•m Ha olcsón akar vásárolni
mosódelént, kartont, mintás mflsety-met, battlsztot, sima és mintás gre-nadlnt, pupellnl, panamát, ciintarló pijama anyagot, burettet, Santungot, nyersselymet, muaseünt, fulard és tafftielymet, szövetet, lüsztert, Jankll szövetet, férfi ruhavásznat, siftont, vásznat, damasztot és nöi kabátot, akkor keresse fel Slnger divatáru-házat Nagykanizsán.\',
— Súlyú* szerencsétlenség
cséplés könben. Súlyos szerencsét-lenség történt szombaton az etil órákban Somogyszenlmiklöson. Az egyik szentmiklóii gazdálkodó portáján már a cséplés befejezéséhez közeledlek. Ott voH a munkások között Szotlár Oyörgyné 36 éves asazony, aki az egyik asztag fel-rakásánál segédkezeti. Az asztag le-lején qgy süketnéma ember dolgozott, aki a munka végeztével le akart jönni. A nála volt vasvillát, anélkül, hogy megnézte volna, van-e valaki az atzlag tövében, ledobta. Szollár Oyörgyné lehajolva épp a cipőjét fflzíe, amikor rázuhant hátára a ledobott vasvilla. A szerencsétlen asszony a vállán és a lapockáján olyan sulyot szúrt sérüléseket szenvedett, hogy még az éjszaka folyamán be kellett szállítani a nagykanizsai köztőrtlázba. A szerencsétlenség ügyében nyomozási indított a csendőrség.
— JUenl Antal" almon béaégea gazdag tartalmú httbtugatml képes havi folyóirat Je enlk meg a Irairaiakánun raadtttrtooáuy kiadásában ét a pápai torencrondt xárda a*erkeittté«ébeii. (Ara évre 9 P.) A virágon, derűn aulait
lélek sugárzik a mostani uj mim minden oMaUrtl la. Szépirodalmi részének külön érdekessége egy oroaz hadltcK-aág után a rendbe lépett páternek „Szibérián át a kolostorig" c. fol} tatáim leírása- A gyakorist! kérdések rovatát P. Molnár Arkangyal, Nagykanizsa plébánosa vezeti, akt Jelenleg sorozaton közleményekben ,,A tiltott könyvek olvaaáaáróf" értekezik.
— RenkivOU alkalom I Nöi színe* Bourellek métere 120 pengő a Setiűtt Áruházban.
mP©RTÉLÉT
A Zalaaegyel kupa köxéjHlöntóben győzött ieveote k. válogatott futball csapatnak
Nagykanizsa |ev. vlt-Tipolc^ lev. váj. 3:0 (2:0)
Fölénye* játék után megérdemeli győzelmet aratott levente válogatottunk Tápok in és ezzel bejutott • döntőbe. , , ,,
Nem. jagy győzelmi reménnyel indull el a csapal lapo\'cal mérkőzésére, hisz Tapolca levet* válóiktól! csapati nagyszerű játébetft kép-vlsei, amit a mullwaaámap Zala-szenlgróioit aratott 4 : 0 ás gúlirá-nyu győzelmével is bebizonyított. Amíg Keszthelyen csak nehez küzdelem után sikerült 3: 2 arányban győzni, addig Tapolcán az első perctől kezdve nem volt kék* • kanizsai csapat győzelme.
A következő felállításban áll ki a kanizsai csapat: Németh, Stróbl 11., Pöcze, Csáky, Wilheim, Munkácsi, Flumborl, Poór, Benkő, Bőlcifőldl, J elitnek.
Mintegy 10 percig állandó fölény ■ ben játszik a kanizsai csapat, mégis a tapolcaiaknak jul az első nagy alkalom gfltazerzéste, de Hoffmann biztos Helyzetben fölé lő. A 15. percben Benkő szökteti Jellineket, akinek szép lövéséi a kapufa raenlL Most néhány veszélyei tapolcai támadás következik. löt 2 kornert ii ér el a hazai csapat, de eredménytelen. A 40. percben Poór átadásából Jetiinek berug|a s kanizsai csapat második gólját. Még egy nagy gólszerzési alkalom kínálkozik a kanizsai csapatnak. Flumborl a kiszaladó kapui melleit elhúzza s labdát
te az Oret kapu mellé vágja.
A II. félidőben nagyszerűen működő haifsor tömi « csatársort labdával. ii csatáraink azonban a kg-Uztnsabh helyzetben sem lőnek, har nem passzolnak a 16-oson belül. A két bekktjnk a félpályán tanyázik és onnan veri vissza a japotyp<fi*apat erőtlen Cmadás-ilt. \'A: 2Q^p«cben Poór feltartáztallMtaUaMil Wftrtld a kapu felé, de, bomöíját » Jppufa vágj* vitau.. A tapolcai cupat teljesen védekezésre rendezkedik be, dc Flumborl lövése mégis utat talál a hátóba. BefeJézésW a 45. percben JelltMk Jövétát a -J(»t>tis Poór elé bojtja, akinek •fcOor\'Wjrtt a kapus roblnsonáddal védi.
tágja dlruéreteféfdemel szép és lelke* játékáért. A közvetlen védelemben Német hiba nélkül védett, Sróbl-Pőcze bekkpár jól játszott. A half-sorban Ctáky volt a legjobb, méltó láma volt WIJJkíih is. A\' csatársorból Benkő nagyszert Irányításával, Jellinek pedig gyors lefutásaival vonta magára a figyelmei. A tapolcai csapatból KOdbanm és Kovác* Játéka érdemel dicséretet.
Dicsérettel kell még megemlékeznünk Horváth Károly szövetségi kapitányról a sikerült válogatáaárt
A kanizsai leventék fegyelmezett magatartása nagyon tetszett a tapolcai közönségnek.
Bird: Neubran. (Ofí)
Az NTE első úszóversenye
Nagykanizsa, augusztus 1
Körülbelül 300 néző előtt folyt le az NTE úszóversenye vasárnap a következő eredményekkel:
30 m gyorsúszás, gyermekverseny (12 éven alul): 1. Burlán Ferenc, 2. Takács László. 50 m gyorsúszás : 1. Darás E. 35 mp, 2. Tarcsal B. 30 m gyorsúszás, gyermekverseny (14 évig): !. Qál 26 mp, 2. Begid-sán, 3. Krása. 4X50 m gyorsúszó-staféta: 1. Hochfluss, Relnltz, Sre-recz, Darás 1 p 47 8 mp, 2. Kálmán, Sajni, Tárcsái Haar. 50 in mellúszás: 1. Weinstock 47 mp, 2. Fodor, 3. Heltal. 30 m mellúszás, gyermekverseny. Begidsán 28 mp, 2. Oál, 3. Krása. 400 m gyorsúszás: 1. Da(ás 7 p 8 mp, 2. Haar. 3. Schlonser. Darás győzelme már a stastnál biztos volt, de a nagy fölénye meglepetés. 30 m hátúszás, gyermekverseny: 1. Begidsán, 2. Qál. Begidsán és Oál a jövö reménységei.
Vízipóló: Kékek-fehérek 5:3. Kékek: Relnltz, Schtosser, öeáky,-Haar, Oál, Kálmán, Karioviil. Fehérek. Hochfluaa, Zalai, Sajtii, Tárcsái, Darás, Szerecz, Begidsán.
A Fehérek támadásával indul a Játék, mégis Karlovlls dobja u első gólt. Szeres* is Darás szép gólokkal válaszollak a Fehérek részéről, de Haar bombagóllal egyenlít. Félidő végén mégis a Fehérek vezetnek Daráé egjénl akciója révén. A második félidőben * Kékek -ölényba kerülnek Oál, végül Haar 2 bomba-gól Iával.
Relnltz igen jól védett, mellette még Deáky és Haar tűnlek M a Kékekből. A Fehérek legJobDjai: Szerecz és Darás.
A játék stílusa ar eddigiekhez képest örvendetes Javulást mulatott. Zalaegerszeg ellen remélhetőleg sikerülni fog egy harcképes együttesi kiállítani.
— Strand pijama és frotüer kelmék jutányos árban SlngerrJl
_____ 1832: amaszlw 2.
A keszthelyi Sípos emlék verseny
Keszthely, auguntu* 1 (Saját tudósítónktól) A Julius 31 éti eliőizben megrendített keszthelyi Sipos Márton távuszó-emlékverseny, amelyen a magyar B) vízipóló válogatott Is szerepeli, gyönyörű Időben kertit lebonyolításra. A délelölt Stampfer, a MUSz háznagya é* dr. Beleznay vezetésével érkező mintegy 60 tagu fővárosi uizókülönltményt á Törekvés elnöksége fogadta. A verseny propaganda és sporiszemponttól Is Jól sikerült
a Vonya\'c—Kesxthnty 4 b km-es távot 20 férfi és 22 hölgy úszta Végig. Részletes eredmények: Férfi egyéni verseny: !. Jakab UTE I óra 12 pere 59 mp. Hölgy egyéni ver>-seny: 1, Csányl 1 6 25 p 44 mp. Pét fi csapatverseny: I. UTE (Jakab, Kormuth, Kralnyák). Hölgy csapatverseny: f. MUE (Koch Bözsi, Fekete Médl, Szenesné. Schwarcz Magda). Vidéki férfi csapatverseny: 1. Keszthelyi TSE (Rosenberg, Henctel, Horváth). Vidéki bölgy csapat yerteny: 1. Keszthelyi TSE (Mand-zákné, Babics Vud és Rosenberg Irén).
Mlg a iávuszök a 4 5 km-es lávol abszolválták, azalatt az uszodában nagyszámú közönség előtt bonyolították le az
úszóversenyt Részletes eredmények: 50 m gyermek
hátúszás: 1. Kamarás (KTSE) 46 8 mp. 100 m gyorsúszás: 1. Csík (KTSE) 1:06-2. 60 m ifj. hölgy mellúszás: 1, Faludy 46 mp. 100 m gyermek gyorsúszás (14 éven alul): I.Romü-berg 11. 1:24 8. 100 m mellúszás:
1. Lengváiy (KTSE) 1:282. 400 m gyorsutHka 1. Vágó (UTE) 5:44. 50 n ifj. mellúszás: 1. C»athó43*2 3X10 m vegyesslaféla: 1. III. ker. 4:10-2. 3><50 m ifj. staféta: I. KTSE I. 1-: 57*4.
Budapest B) válogatott— Keszthelyi TSE 9:0 (4:0). Bíró dr. Beleznay A B) válogatott magyar csapat nagy tetszés mellett könnyen győz a Törekvéssel szemben.
A dijakat esta a Hullámban rttgy közönség eH/it dr., K«tr Tibor, a MUS2 iáríelnftke ojtotta ki:
A X. iosaugetesl olimpia vasárnapi eredményei: Sulydobás olimpiai bajnoka: Leo Sextan USA I600-5, ottiapiai rlkord.
2. Harlow Rotbert USA 15-67.
3. Frantlsek Donda Csehszlovákia 15-63. 4. Emil Hlrschfelt) Németország 15 56 5. 5. Nelson Orájr USA 15 54 6. Slevert Németország 15-07. Darányi 14-78 métere* dobáiával nvolcadllr lett.
Sandalok m Drappcipók Fehércipök
Nrtt H Ríl-1A-!» inamul * -» I, - ----- ~ ir---
fehér antilop olpék P 1080, 12-80, 1480, 1580
NŐI S ao to iu, gyermek 4-7 P-lg
és az Összes nyári Idénycikkeket le»ál!itott Áron kiárusítjuk MICTÉNYI SÁNVOU ÉS JFIJi cipöUxtetében, Fö-ut, Városház-palota.
lO^i-augaaztus _______
10000 in síkfutásban olimpiai bajnok: Janus Kusocinski Lengyelm-8/áR 30: II\'4 mp, olimpiai rekord. 2. Iso Hollo Finnország. 3 Lehtlnen Finnország.
Női gerelyvet élben győzöd az amerikai Mlldred Didrickson 43-71 m-es dobással.
Súlyemelés középsúly. 1. Ismalr Németország 345 kg (102, 110, 1325). 2. Oallntartl Olaszország 3« kg (102 5, 10$\'132 5). 3. Hlt-Mcr Ausztria 337*5 kg (90, 1075, MO).
Magasugrásban 1. Mc Naugton Kanada 196 cm, 2. holtversenyben Vaz Osgell USA, Cornellus Johnion USA és TorIBfo Flllppl szigetek.
Az olimpiász mai, keddi napirendje
Modern pentatlon, lovaglás (Benkő Tibor. Pelneházy Imre, Somlai Elemér) Tőrvívás egyéni férfiaknak és hölgyeknek, előmérk. (Dani Margit. Bogén Erna. 110 m gátfutás, elö-lutamok. Távolugrál. Diszkoszvetés hölgyeknek. 200 m síkfutás selejtező. 800 m síkfutás hölgyeknek, döptö. 100 m síkfutás döntfi. 110 m gátfutás középfutamok. 5000 m síkfutás előfutamok. 200 m síkfutás előfutamok. Szabadstilusu birkózás elődöntő. Pályakerékpárversenyek.
Olimpiai hírek
Az uszóollmpla második vízipóló mérkőzése augusztus 6-án, szombaton Magyarország — Námctorizág I — Bárány István Kallllvel kerüli egy előfutamba és az egyes ra|tszámoí kapta, amit jó kabalának tekintenek.
- Wanlé nem ji^hat tovább, elö-futamtársal: Zorllls.Spence, Kavazu és Schwarcz. — Székelynek Miyazakl é» Ryan a komoly ellenfele. — 400 mélven Kánásy ét Szabados Is be-julhat a középfutamba. — Tarli nem indul 100 méteren, ki lem sorsolták.
— Madarász ideg?Sábája nem gyógyul, nem sok remény van arra, hogy Indulhat — Kltünfl tonnában vannak ökölvlvttnk.
(A Vágó-asrlegmérközésről) £ asgy sportanyag torlódás miatt lapunk legközelebbi izámában részletesen- beszámolunk.
ZALAI ítOZLONY
nyári divatujdonságokat
az előrehaladott, idényre való „tekintettel árusítjuk.
Saját érdekelt kópvisell, ha bevásárlás előtt megtekinti hatalmas raktáramat ,és személyesen győződik meg olcsó árainkról.
Női nyári pongyolák, ruhák és complaik szezonvégi árakon.
Aru&átsc.
Tekintse meg fővárosi Ízléssel rendezett kirakatainkat.
RÁDIÓ-M. ŰSOJR
Augusztus 2 (kedd)
M A\'ÍM\' SfiXíg!1
tdfllftrtojelr
enekar hangversenye. Kőiben . 18.00 ldó|el«éi. Idó|áráajelentte. - 16.00 Az Oiuíboi Poatáaxene-
ngverieny. Közben 9.30 -köil viz|elzAaaotgálat. félórája. 12.00 Déli harangiig. IdflUrSsJeTrnUs. 1205 A Weldln ger-sialonzenekar ti 1X29 Hírek. 13.00 i4< Utó Hírek. 18.00 Az Oiuigof iur hangvemur 1045 Idójeizáa, ldS|irá»-fclentte, hírek. 17.00 F. iUO Mngyar nó-tik. Kii ekll Komlóaay Emma dgínyltene-kteáralUI. 18.46 B. 19.IS Sclumunn-tleine dalciklus, fordította te elöad|« (Jrejor Vilmos nongoraklüérellel 20.01 A Budapesti Hangveraenyzcneliir hangversenye. 31.15 idólelzéi, hliek. A hangv. ulán kb 23.00 lldójárásjeleutte, majd cigányzenekar.
Weiser János, Weiser Ella dr. Schütz Aladímé, WelBer Katalin Ozv. Beltlheim Aladárné ugy a saját, mint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört sziwel jelentik, hogy szeretett édesanyjuk
özv. Weiser Józsefné
Lüwenatein Hermina
1932. julius 31-én 74 éves korában visszaadta lelkét I Teremtőjének. 1932. augusztus 2-án, kedden délután 5 órakor temetjük a nagykanizsai izraelita sirkert halottasházából.
! Nagykanizsa, 1932. augusztus 1.
Aidái és béke hamvaira!
LOwenjtelo Emil, Lóránt Béla llvérel, Welaer Jánoané Lá.ár Ilona menve Stlia!?0!1 A1"4r *aic. LOwenateln Emllné, Ungár Hermina, Lóránt uSÍSÍ Vilma aógnrnöl, SchBte Harkányi Ede te Auguata,
Welaer Mlkl6a, Bettlhelm Viktor, SchOtz latnán te Oábor, Bettlhelm Marianna é« Klári, Weiser Jóiaet unokái.
Közgazdaság
Közepet bortermés várható
A nxölömoly Jelentékeny károkat okozott
Zalaeget-ieg, augusztus 1 A tapolcai kerületi borászati felügyelő jelentése szerint, Tapolca környékén közepes szőlőieméi Ígérkezik. A szőlőkben peronoszpóra csak szóiványosan fordult elö és igy az általa okozott kár jelentéktelen.
A szőlőmunkálatok folyamatban vannak. A napszámbérek férliaknál 1.20—1 80 P, a nőknél l-l 20 P.
A borkereslel minimális, az árak változatlanok. A legújabb jelentés szerint a meleg időjárás kedvező hatással volt a szőlőtermelésre. A kornyéken a szőlőkben a szőlőmoly jelentékeny károkat okozott. A munkálatok már mindenlllt a befejezés felé közelednek.
A fokozottabb belfogyasztás következtében a borkészletek (elemesen lecsökkenlek. Az eladás csak kis tételekben történik, mivelhogy a nagybani eladást a külföldre szállítás szünetelése erősen akadályozza. A munkakinálat nagy. A napszámbérek változatlanok. A borárakban árnyo-mottság uralkodik.
Kla4}t: Mlnlil lyeata á* Laftiaié Válttal lapít llljfi
PekHW kiadö iZaUI Károly.
Mhi HaalMÉM K«
Slí-75,
Madrid 41-40, Amsterdam 2®fl0, -Berltr,
12180, Wlan----, SjuMla Oftf
15-19, Varsó 57-60, füÜM Belgrád -•-, Bukarest JÍXf
Buza uj hl 5-10 MrST78 W. rozs pv. uj 30 ftlt. oett.
Buia (uh ösiar. 77-ea 1310—13-SH,7S-*a 13-25 -13-50, W-M I340-IM&. »>-_a»
1350-13-75, donánt. 77-es IMO^IO, 78-aa 12-75-12-95. TO-ea 1MO 1306, 80-aa I3U0-13-20. roa 816—030, lak. árpa(u)) 1060—lö8ü,uj aab 11*00-11*0, tangerltt 17-50-17-70, Sorpa M5-940,
•I
i ina bm* mu4tMm
VALUTÁK
t. 20*25-20-65 tr. 79-16-7974 V 16-96-17-00 Dánk. 107-60-106"60 Dinár 996-1008 Dollár 570-50-573-50 Frandat. 22-30-22-50 Holl. 229-40-23080 Zloty 6325-64-45 Lel 3-44-3-50 Lna 4"00-4\'t9 Ura 2990-30-2U Márka 135-70-13860 Norrég 9690-10090
sSSÍ* :=
Srálcll. 110-70-111-40 Stádk. 10260-103-60
dbvizAk
Amst. 229^0-230-80 Belgrád 998-1006 Berta 135-80-136-60 Britnél TO25-79-7-1 Bukarest J-43-3-51 Kope»kJ07 80-108 60 London 19-96-20-18 M*drid -•——•— Milano 3000-30*18 Newy. 571-00-B74-00 Ősik) 10010-101-90 Pirla 22-33-22*47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-06-4*19
\'arvi 94-0WÍ4-45 Wien
ZOiiCb 11080-111-49
Wien xlearlng áttolyám* i 80.4M.
Felhaltál 4075. eladatlan 911. - Blsó-tendü l-»-l-23, awdett l-QBr-112; ,a»-dett körén 094-1-02, könnyű 076^-86, l-*3 rendű firu 1-04-1 08, ll-od rendű öreg 080-090; angol sllldo L I-00-1-15, aiálonna nagyban l áO-OŰO, zair l&i 000, hus I-TS-1-46, Mlaertie MtMKO.
ZALAI K07X0NY
3932 augusztus 2.
Lakásberendezések
Kombinált hálók
Kombinált ebédlők
%
és az összes
Xeqfin omaíí es eqvszerü kivitelben,
7 O^Wi^mittór /
Legolcsóbban,
legkedvezőbb fizetési feltétellel
akban
kaphatók
Nagykanizsa
Sopron
Szombathely
Tl.Hr! P »•-, %
r MM kf«-héni
— —" K7S
rMIMMt ét kosarak Hatttéae. Javítást, náduWonif Hlóanéi, Föut 4. 303S
ftwgw. kltftaA karban, Josel Baum-bKh Wien gyártuiiny, Jutányosán eladó. Chn • kiadóSan 3498
UwUW ryt»mekkoCslk toMiifell ér hmm raktt
buli áro hálába
raktárra étkeitek
7799
Állandóan kapható Tei-Teleton: 349. 20
Taacaridan 4a t* Hindi «• Szegöpél.
tMiarl olcsón kapható 21
azáp udvari lakia fflr-
ponta d ti. 6 óra tatán 49. az. alatt 72
Náfy siobáa arép utcai lakás november l-re, valamint aaoonalra la Idadó. Bó-rabbat Batthyány utca 10. 23
Póni kflaacbb bdyén agy nagyobb, vagy kettó kisebb •■lclW«liU4a lüadó. Chn a kiadóban. 3471
Utcai ariHÍaíy lakásaat, yan«tlón«k l» alkalmai ti egy Orca sxoba a-.onnatra li kiadók. Bővebbet Batthyány-utca 10. 24
légy dobás tr l-t
Horthy Mtklóalut 4. ír. eiutltU udvari lakás november
*W CMlldnál, vagy magánvoanál |ó ■Hitit karaa mindent végzi, becjüle-tea, Jól lóió, varrni, kéiimunkáinl tudó 38 évei JómegJelenéail Intelligens nó. — l-evtlbeli axlvat megkeresést kér Pusztai llua, Varat»dl-u. 53 . 3559
\' Stemere-tr. 2/r. alatt •gfuab4s lakás aoguaatut t-fc kUdó. - Bővebbet Vlda kauptiKletben. 3489
aor 21. Btámu lukat uabadkéi,
I. Bővebbet ugyanott. 3566
Bagolat
tóTaládó.
lábaakéa utcai lakát Magytr-n. 10.. •amuMa, kunyháa lakás Marik*
■IkMa-at II. alatt Jntányoaan ktadők.
3SA2
UtaaaMa udvari lakát mellékhelyi vagy november l-re \' 3538
kiadó Zilnyl Mlklós-utcl 20.
Réftaaaháa lakás kiadó, aionnal elfoglalható. — Bővebbet: Deutach. Deák-tér tt. 8531
Teleki-ut 19. uámu hál nagy udvarral 4a kerttel aiabadkéaból alatkí. Érdeklődőknek minden felvilágosítást megad: Schwird Del só, Budapest, VE, Kenvét meió-u. 4. 3520
elegánsan bútorozott aiobafegy, vagy két ur részére lürdóazobával Roz-goayi-utct 6. 3574
>, előszobás, verandát utcai lakát mellékhelyiségekkel txonntlra, vasy november i-re kiadó — Csányi Lánió-utca S/a. 3572
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Fotoamatőrmunkák
kidolgozása
nMhni villanyra barnndaiatt
fotólaboratóriumban kiegyenlítő tankelöhivói
Olcsó árak I
Tegyen egy próbarendelést!
Szabó Antal
MttMo.
Ragfkanlzulak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Teleion ; (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: H0TEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi flllés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Telje* komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar

Nyomatott a Délzalat Nyomda és Lapkiadó Vállalatnál. Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly).
Ti, értolywn 374 uán
Nagyk*M)*» 1982. augusztus 3 szerda
Ara 14 BSKr
ZALAI KÖZLÖNY
HaokaulMg H kUdóhlv.UI: Ffot 5. oám. ga^yl ifókkJjóéMvstul; KoMoteulcí 82.
Felelős szerkesztő: Barbarlts L«Jos
tUőllMtési ál a ; SieikautMgl és
tey hóra » ptngő M tUlfe HxMUvaUU telelőn: 78. u
A nőnevelés feladatai
Irta: POLÓNYI OYÖBOY
polg. leányiskolái Igazgató
A nagykanizsai polgári leányiskola J leiári 1931—32. iskolai évvel negyven esztendős múltra tekinthet vissza.
Negyven éve gyújtja, éleszti és lobogtatja a nemzeti kultúra szövétnekét a magyar nöi nem életutjai felé és szakadatlanul lengeti az igaz liil, az áldozatos honszerelem, az emberszeretet és a munkás köteles-négtudás zászlaját. És nem hiába I Az iskola büszkén tartja nyilván, hogy Nagykanizsa város mai nagyra-becsült nagyasszonyai-, hölgyei- és leányainak túlnyomó része a mi in-Kzelűnk kapuin át lépeti át az élet iskolájába, ahol ugyancsak méltónak bizonyult az Alma Materhez. Bizo-nyiija cl az az étetrevalóség, ellent-iiló ífö, türelem, áldozatos lemondás és lelkes önzetlenság, mellyel a világválság pusztító dúlásai és nzenvedésel idején, — talán a legszegényebb végváros szerencsétlen Állapotai közepette is, — női társadalmunk helyt tud állni s a város hősiesen ktizdö vezetőségét a ten-
Snyl nyomor és szenvedés enyhl-
! terén csodás lelkülettel, csík-nem leheletlennek látszó feladatok megoldásához segítette.
Szomorú és fájdalmas alkalom adja e bizonyítékot kezeinkbe, de a lények elkönyvelése időszerű és hasznos, meri iskolánk további hivatásának küzdelmes utjain ezek szintén erőforrási jelentenek. Nőnevelö intézetünkre a |övőben még kiáltóbb szükség van. Az emberiség s vele a mi nemzetünk sötét lövőjét jobbra fordítani úgysem a rideg diplomaták fogják. Ili az Istentől elszakadt, gő-IjSs, ludományában elbizakodott emberiség rideg, erőszakos önzése ke-rekede t felül a krisztusi szereden » ez zúdította ránk a szörnyű világ égést a maga borzalmas következményeivel egyUtt. Mo«t újra a megváltó szeretetre van szükség, melynek melege megolvasztja a durva önzés vastag jégpáncélját az emberiség lelkületén. A nő, a földi élet \'"gyala, fogja azt meghozni. A női Wek húrjain fog megszületni és felzendülni az a szeliditö. melegen simogató, büvöá s mind hatalmasabb varázsmelódia, amely a világot hatólra dermesztő rideg önzés helyébe az önzetlen meleg szeretetet varázsolja s újból Isteni dicsérő harmóniával tölti be az ember életéi.
Ennek az angyali lelkületnek a kiformálása a nőnevelö intézetek magasztos hivatása s annál közelebb érhetnek a célhoz, minél kevésbbé \'karnak mást nevelni a nőből, mint ami^a rendelletése. Istenfélő, magyar "<", Jó háziasszonyi, Igaz hitvesi és szereti családanyát akarunk nevelni a további negyven esztendő folya-roán is. A nöt megtartani magasztos "ivaiásának minden törekvésünk.*
\'K cil eléréséhez kifcolebb Juttatnn Donátiakét Nagykanizsa megyei város ni\'loaatkéhzaégo az által, ha összesző-
A német kormány félmillió métermázsa magyar gabonát kötött le
Az osztrák nemzetgyűlés főbizottsága elfogadta a magyar-osztrák modus vlvendlt
Béén, uugiutttiM 2 Bécs, augusztus 2
(MTI) A Nemzeti Tanács fCbizotl- (Éjszakai telefonjelenlés) A rlem-ságát ma délulánra hivták össze az zetgyülés főbizottsága elfogadta a
Magyarország és AujztrU közölt létesült modus vlvendlt.
ideiglenes osztrák-magyar kereskedelmi egyezmény tárgyalására.

Budapest, augnnhu 7.
A magyar- német kereskedelmi tárgyalásokon a német kormány 500.000 q gabonát kötöd le. A magyar kormány viszont bizonyos német iparcikkekre kedvezményes vámokat ad.
A csendőrség fogdájában átszúrta a nyakát és felakasztotta
magát egy orvos
Orosháza, augusztus 2 (Éjszakai telefonjelenlés) Vasárnap délelőtt a gerendási csendőrség egyik járőre megjelent dr Relch Imre 32 éves csanádapácai orvos lakásán, akit egy tiltott mülét ügyében ki
akart hallgatni.
Az orvos minden felvilágosítást megtagadott, mire őrizetbe vették és bekísérték X gerendási csendórörs fogdájába. Relch dr.-t másnap felakasztva, holtan találták a\' fogdában.
Az öngyilkosságot ugv hajtotta vénre, hogy előzőleg átszúrta egy tűvel nyakán az ütőereit. majd a nadrágszíjára felakasztotta magát.
A csendőrség tovább nyomoz ebben az ügyben.
Seipel Ignác, volt osztrák kancellár meghalt
pártkülönbség nélkül egész Ausztria gyászolja
A nagy államférfiul
Bécs, auguaztus 2
Selpel Ignác dr., volt szövetségi kancellár ma reggel fél 8 órakor, 56 éves korában Pernltzben, a Wiener-wald-szanalórlumban elhunyt. A volt kancellár három hét óta tartózkodott a szanatóriumban. Állapotában eleinte némi javulás állolt be, az utóbbi n>-pokban azonban általános elgyengü lés lépMI fel nál*.
Béoa, augusztus 2 A nemzetgyűlés mai ülését, amelyet a munkarend megállapítása céljából hivtak egybe, az elhunyt Selpel kancellár emlékezetének szentelték A parlament épületén a zászlókat félárbócra eiesz\'etlék, a képviselők
lelfes mámban megjelentek és a
miniszterek fekete ruhában voltak. A megboldogult volt kancellár helyére a képviselői padsorokban babérkoszorút helyeztek. Dr. Renner, a nemzetgyűlés szociáldemokrata ülnöke beszédében vázolta Selpel tevékenységét. Az egész Ház, valamint a karzat közönsége állva hallgatta végig az elnök szavalt, amely a tariabm és forma rendkívül meleg volta mtatl Általános mély benyomást tett. Ezután az ülést a gyász jeléül délután 4 ótálg felfüggesztették.
Bécs, augusztus 2 Délulán 4 órakor újra megnyitották a nemzetgyűlés ülését és befe-
lezték a lausannei egyezmény általános vitáját. Az indítvány mellett szavazott 81, ellene ssinlén 81 képviselő, úgyhogy szavazategyenlőség következtében az alkotmány értelmében az indítvány elutasittatott. A I u-sannei kölcsön jegyzökönyvét ezután lovábbl tárgyalásra a főbizottsághoz utalták.
Az olasz Ifjak elutaztak Budapestről
4 Budapest, augusztus 2
Az olasz avantgardisták és billl-lák kedden délelőtt elutazlak Budapestről.
Ezt szélesebb rétegekben épen a polgári iskola érheti el, mert olcsóságánál fogva minden társadalmi réteg számára könnyen hozzáférhető; vallásos s tisztán nemzeti és gyakorlati célkitűzéseivel azt és
rult Iskolánk szerencsésebb elhelyezése által lehetővé tenné, hogy in ország vidéki polgári Icánylskolálouk népességre a harmadik helyen álló egészsé ges törzaére két esotleg három éves tanfolyam szorvczlca»ék. Háztartási, nevelési és nőlparl tanfolyamra Kondulunk, mellyel kapcsolatban egyéb ma-gasahl) Igényeket Is kielégíthetnénk. A célra megfelelne a váron! bérpalotával szembún lévő városi tulajdon, amely mai épülettömbjének Átalakítása a a »zom-szédos telken való kibővítése által Iskolánkat oly otthonhoz Juttathatná, ahol az elméleti képzés mellett bőséges hely Jutna háztartási ós Ipari gyakorlatokra, gazdasági gyakorló, területre, sporttelepre napkiizlotlhonra. esetleg Internálnám s ahol éppen a szép városliget egészségen tőszomszédságéban oly Intézmény felvirágzására adhatna alkalmat, melyből rövidesen országod hlrU és kell Yeltségii nőnevelö lutézet tejlődhotoök.
amiyil ad mindenből, amire a nőnek az életben és a családban szüksége van. Túlterheléssel nem zavarjuk a nő boldogilásra hivatott lelkületének kifejlődését; a nő életében né.külözhető ismeretanyag mellőzésével megóvjuk őt attól, hogy a nem neki való, idegen területekre tévedjen, ahol a remélt boldogság helyett legtöbbször csak fájdalmas csalódások várják s boldogtalansága képtelenné teszi a boldogilásra. A nöt hivatásához való Itas\'nos ismeretekre, különféle nöi készségek- és ügyességekre akarjuk tanítani, mely utóbbiaknál a finom ízlés, a magyar csín és az alaposság jut kifejezésre. A tisztaság és rendszeretet, a becsületes kölelcsségtudás váljék igazi it rmészetévé. A nőies munkálkodást vele megkedveltetni egyik fő törekvésünk. Megianitjuk arra, hogy minden munkát Igazán jól, csak szcrc-tellí-l végezhetünk cl. Főfeladalunk napi serény munkásságának apró
sikerein át öt nemesíteni s felemelni arra a szent tudatra, mely szerint az ő állandó nemes tevékenysége arra való, hogy környezetét a maga bűvkörébe vonva széppé, jóvá, meleggé és meghitté varázsolja. Majd ha a nők imádságos lelke, nemes, felemelő munkálkodásai és sikerei révén megtalálja a maga harmóniáját, akkor a boldog, melegen lüktető női szív mások boldogilásának is kiapadhatatlan forrása lesz s Igy mint a szeretett otthon jóságos nemtője és védőangyala a családon kérésziül a nemzet és az emberiség boldogitásán fog dolgozni.
Minél több ilyen otthonáért rajongó nőt akarunk nevelni az elkövetkező évtizedek során s ha siker koronázza fáradozásainkat, akkor áldásképen eredményesen járuljunk hozzá szegény, szerencsétlen édes hazánk és a szenvedő emberiség szebb és boldogabb jövőjének ujjá-épitéséhez.
ZALAI KÓZLÓNV
A HaffykMlasal Ipartes-tSlet Önsegélyző Szövet keletének közgyűlése
Nagykanizsa, augusztus 2 Több alkalommal foglalkoztunk a Nagykanizsai Ipartest, önseg. Szövet-keiettel, amely két éves fennállása óta olyan eredményeket ért el, amelyek melleit nem lehel szó nélkül elmenni inélkal, hogy rá ne mutatnánk arra, mit lehel egy kis akaraterővel és lelkesedéssel csinálni még ma, Iri-anoni megcaonkltottságunkban is.
A nagykanizsai ipartestület Önsegélyző Szövetkezete vasárnap tartotta rendes évi közgyűlését, amely egyszersmind beszámolója volt annak a dicséretreméltó munkának, amit az önsegélyző rövid fennállása óta leimutatni tud.
Samu La|os Ipartestületi elnök elnöki megnyitójában rámutatull arra, hogy a nagykanizsai önsegélyző Szövetkezet dokumentuma annak, hogy magyar Iparosság nem-ciak felülről várja a támogató kezel, hanem ünertjíMl Is Igyekszik talpra-állani is magán segíteni
Bazsó József testületi főjegyző azután beterjesztette jelentését az Intézmény mull évi működéséről, amely nagyon szép kidolgozásban, számszerűleg bemutatta, mit produkált ez a kiltlnő intézmény.
Az első félévben nem adtak Be-gélyt, az utána következő másfél évben összesen 25.000 pengő kölcsönt nyújtottak a nagykanizsai iparosaágnak, amit azok munkabérekre, nyersanyagbeszerzésre stb. fordítottak. Tehát amivel nagyon segíteni tudtak magukon. A szövetkezetezen Idő alatt 2300 pengő nyereségre tett szert, amiből tartalékalapra 1500 pengőt fordítottak. A befizetett Üzletrész összege 24 515 pengő.
A közgyűlés megelégedéssel vette tudomásul n jelentést.
Majd négy intézőbizottsági tagot választottak: Ptwo Oszkárt, Pilfy Sándort, TibolP Lajost, Parragl Györgyöt
Az önsegélyiő Szövetkezet a mai nappal harmadik évfolyamába lépett, hogy még Jobban megerősödve szolgálja a nagykanizsai iparosság érdekeit és segítségére legyen kemény küzdelmében, akkor, amikor ma sehonnan sem várhat segítséget vagy támanzt, csak a saját intézményétől
Ha akadna még nagykanizsai iparos, aki nem lenne tag|u az önsegélyző Szövetkezetnek, saját érdeke ellen cselekszik ha nem lép be mielőbb tag|ai sorába, legalább heti egy üzletrésszel. A vasárnapi közgyűlés számadatai mindennél szebben beszélnek.
AzEgészségvédelmlIntézetvezetóorvosalntézetének a körházba való helyezését kéri a polgármestertől
l93Í. augusztus á.
Nagykanizsa, augut/.lus 2 Érdekei beadvány érkezett a polgármesteri hivatalhoz. Dr. Kesztler István, a nagykanizsai Egészségvédelmi Intézet vezető-orvosi arra kéri a város polgármesterét, hogy a régi Oroszlán épületben létesített Egészségvédelmi Intézetet helyezze át a város a közkórház szemészeti pavil-Ionjának ama részébe (mütö), ahová teljesen külön bejárat vezetne az Egészségvédelmi Intézethez és a betegeknek nem kellene bizonyos elfogódottsággal a várói főterén levő és magánlakás mellett elhelyezett nemibeteg gondozó intézetet felkeresni, ami sokakat visszatart attól, hogy az Intézményt felkeressék és gyógy-
kezeltciaék magukat Kérésit löbb fontos Indokkal is a\'álámasztja. — Hangsúlyozza dr. Kesztler beadványában, amennyiben a népjóléti miniszter lehetővé tenné a szemészet felállítását és szükségeltetnének az Egészségvédelmi Intézd által elfoglalt helyiségek, akkor azonnal ismét vissza boc8á|l|« azokat. Az Egészségvédelmi Intézet céljaira viló átalakítás költségei a legmlnimáltsabbak lennének.
Értesülésünk szerint Király Stndor műszaki tanácsnok a kórház szemészeti pavillonját az Egészségvédelmi Intézet szempontjából megtekintette és megteszi javaslatát a polgármes lernek.
Angnsztns 8-án kerül a vUlamoskonoesssíó ügye az egyesített városi bizottságok elé
Nagykanium, augusztus 2 Jeleztük, hogy az augusztus 2-ra tervezett eleklrlfikálisi tárgyalások a város villamosellenörzö bizottságban egyes tagok távolléte miatt halasztást szenvedett.
Megkérdeztük ebben az ügyben dr. Krátky István polgármestert, hogy a bizottság mikorra tűzi ki a tárgyalási terminust.
A polgármester kijelentelte, hogy az egyes bizottsági tagok távolléte miatt elhalasztani kényszerült villamosellenörzö bizottsági tárgyalás, amely a villamoskoncesszló ügyét lógja tárgyaim, jövő hétfőn, vagyis augusztus 8-án délután 4 órakor ül össze a városháza kis tanácstermé-
ben, amikor a jogügyi és pénrflgyl bizottsággal egyetemi en tarlji meg üléséi.
Addigra a bizottságok tagjai a villamosítás problémájának kérdését a kapott adatok és jelentések alapján gondosan tanu\'miny és mérlegelés tárgyává tehették és az együttes bizottság könyebben meghozhatja javaslatát.
A bizottság tagjai teljes felkészültséggel fognak hozzá a nagy probléma ügyében való javaslat és döntéshozatalhoz. Az ülésen részt vesz Hollós József nyug. államtitkár, a város villamos szakértője is, hogy azonnal felvilágosítást adhasson min den felmerülő kérdésre.
Filléres kirakatunk
a
hét szenzációja!
Bevásárlás előtt ne nulassza el megtekinteni, mert nyári divatujdonságo kat és háztartásban nélkülözhetetlen cikkeket fillArekért vásárolhat
ÁruÉjázz,
Az óra
Az ősszel a Kossuth-téren valainl özvegy őmagynénak a hagyatékát adták el. Gondoltam oda nézek én is. Talán les/, vaiami hasznos háztartási cikk, amiből soha sincs az embernek elég.
Körülnéztem a sok szép holmi közt: *z asztalon feküdt egy szép kicsi fali Ingaóra. Nem az az ormótlan egy méter hosszú óra, amely öregesen kongatja az órák múlását. Ez majd talán olyan csllingelón, fiatalosan szól. <
Olyan ártatlanul feküdt az asztalon, mint egy alvó csecsemő. Persze fekve nem járhatott. Az ingája fényesre pucolva, közepén R. A. V. betűk bevésve. Amit később tudtam csak ugy magyarázni, Részvétemet A Vevőnek. De az is lehel hogy a gyáros monogrammja volt.
— Jól jir ez a hcrclg kis óra? — kérdem a szakácsnétól.
— MeghiBzem azt, — feleié szépen tlt és jól mníat. (Akár a hölgyek a strandon).
— Azért kérdem, mert netn szeretem a bíteg holmit, ami javításra Szorul.
Kifizettem a 10 pengőt és mint a kisgyermeket, karomon tartva akartam vinni. Azat, hogy nem vízszintesen. Az inga az üveghez ütődfit, Olang, glang... egy vészes hangot hallatott, mintha azt mondta volna : „hagyj itt!" Erre két kezemen vittem, mint a tálcát szokás.
Haza érve, néztem a falat, hogy hova üssem be a kampós szeget. Két helyen Is levertem a falat, (jó, hogy a háziúr ilyesmit nem lát.) De nem alkalmas a hely. Helyes kis jószág, jó lesz az ágyam fölé, majd Almomban hallom lágy, zengzetes hangját.
Felakasztom, felhúzom. Gyengéden megingatom. Rekedten cincog — egy...kettő, egy...kettő és megáll. Igazítom jobbra, balra, Ismét megindítom, újból megáll. Talán az uj környezet. Majd akllmatizálódlk. Várok másnapig. Másnap hallgat, mint a dinnye a fűben. Talán kissí erélyesebben kellene vele bánni. Kezdem kicsit rángatni, enyhén pofozni, jobbról, balról. Stimmt. Egyszerre megindul. A kismutató a négyesen van, a nagy a fél haton, várom az ütését, a gyengéden muzsikáló hangot. Egyszerre elkezd zizegni, zörögni és üt I Mi az, hogy üt? Akár egy hamis kártyás, csak azzal a különbséggel, hogy ez jár Is, a hamiskártyás pedig ül. (Ajvé, de milyen sokat.) Raccsolva Ut, inintha sohse akarná abba hagyni. Mérgemben nem is számoltam össze, hogy hánya? ütött. Lehetett ugy 40 körül.
Este csalódottan lepihentem, hogy reggel majd visszaküldöm a kis hamist, aki annyira megtévesztett csinos külsejével. De azért felhúztam.
Első álmomból Ijedve ébredek. Ugyanaz a zizegő, zörgő hang, azután ütés a végtelenségig. Felgyújtottam a villanyt. Két óra éjfél után. Hogy fogok én ennyi ütésből kiigazodni, hogy hány óra? Betakartam egy vastag kendövei reggelig, a
Sandalok ms Drappcipők h Fehércipók
N61 B SO -10-lg, gyermek 4-7 P-lg Fehér antilop cipók P 1080, 1280, 1480, 15 W\'
és az összes nyári idénycikkebet lewzállitott áron kiárusítjuk
MÍICTÉJVYI SANÜOR ÉS FIA clpöUssleíében, Fö-nit, Városház-palota
____zalai kOzlOny _
A flóra-mentén tovább folynak a íöldmflvelésflgyi minisztérium klktUdOttelnek felmérési munkálatai
1832. augusztus 3 _
kendő alól kísértetiesen hangzott líti zrí és lités a végtelenségig.
Mi lesz ebből?
Számtanból minden évben rendszerint megbuktam. Pedig ide egy számoló csuda kell, egy Franki, aki cnllyi Ütésből egyszerre kitalálja, hogy hány óra lehet. Ezt tanulmányozni, legalább egy év keil. Pláne nékem, aki annyit buktam számtanból és már 7 éves koromban undorral néztem az irka hátán az egyszer egyet. Most pedig hasznát vehetném az algebrának. De igy pukkadok a kidobott pénz miatt, egy ilyen agylágyult óráért.
Reggel ránézek, lejárt, akár egy váltó.
Na, mondom kárörömmel, most felhúzlak alaposan; és ha akkor is százakat flls*, akkor a te végórád (og ütni, mert összetörlek.
Felhúzom, húzom, akár egy műkedvelő Kozarek. Egyszerre : krakk! Na, itt az Ítélet. Biztos eltörött a rugója. Mozgatom az ingát, betegesen inog egy...kettő, aztán megáll. Rázom, lelket akarok bele verni, de lilába. Rezignációval gondoltam: hadd csendesedjék el őrökre.
Olyan volt mint egy hárpia, \'aki éjjel is zörög, morog, csak hogy állásokat bosszantson. Ha valakinek kedve volna rá megvenni, oda adom potom 10 pengőért. Pedig magamnak ii többe van.
Somogyi DtitSné
Egy évi fogházat kapott
Klugerék és az olasz fagy táltos tolvaja Nagykanizsa, augusztus 2
Már foglalkoztunk azzal a fiatalkorú nagykanizsai tolvajjal, aki egy alkalommal besurrant a Kluger Sén-dotné sülödébe és a kasszát meg-déumálti, majd Rlzzardlnl olasz fagyialtos kasszájából kiragadott pénztekercset és azzal elmenekült. A rendőrség azonban kézrekerilette és ma ítélkezett felette a nagykanizsai törvényszék. A bíróság a bizonyítási d|árás befejezése után a szerencsétlen fiatal bűnöst, aki lelencgyermek volt és soha aem ismerte az édesanya simogató kezét, öaazb&ntetésfll egy évi fogházra itöte, amit a fiatalkorúak nyíregyház! bttntetőlntézeté-ben fog kitölteni. Az elitéit flut a napokban szállítják el Nagykanizsától Nyíregyházára.
taétttéil CTeageség, vérszegénység, lesoványodás, sápadtság, mirigy-betegségek, bőrkiütések, kelések, fu-runkulusok eseteiben a természetes .rsreao lóiset" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos működését. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyőződött arról, a valódi Fare*o ÍÓIMÍ viz jatása mindig kitűnően beválik. A J««nc lóxui keserűvíz gyógyszer-Urakban, drogériákban és fűszerüz-letekben kapható.
IdAjárás
Ili "Wu">\'«mI ■•liorolégtul matí-"Ky«IO lelenté«ki Kedden a Mmir■ EPj 7 ónkor 4-30*4, délután 1
7+4 «t« 9 órakor +K-2. íWtóití Egész nap \'tlwül égboltom.
n^\'/fe Re?«el kde", délben dél-nTO«tl, ate délkeleti Bél.
•IEfiSS! "WiXItnUt) a aui—r.!*-
C.\'h\'Í\'*!••»• 10 4r«-fari..üío"""\'«»*» várhat* ll*>-
Murakereaztur, augusztus 1 (Sajdl tudósítónk telefonjelentése). Ismeretes, hogy a Muramentén levő parlblrtokokból a Mura évről-évre vili el területet, amely terület-elmosás már jelentékennyé növekedett A gazdáknak jogos kívánsága volt, hogy az egész birtok tejülele után kivetett adóból számltassék le az a terület, amit a Mura elmosott, de amely területet az adókivetésnél nem vették figyelembe, hanem ezt is beszámították. A Murameatl községek, főleg Murakeresztur népe kérvénnyel lordult a pénzügyigazgatósághoz, hogy az adókivetésnél vegyék tekintetbe a Mura által évről-évre mlnd-
Nagykanliaa, augusztus 2
Nemrégen foglalkoztunk már Szummer Oyula nagykanizsai szabósegéd ismeretes bűnügyeivel. Szummer Oyula becsületes nagykanizsai szülők gyermeke, akik semmit sem tudtak arról, mit csinál fiuk — mig csak a rendőrség rá nem tette kezét és kiderült minden a lejtőre jutott fiatalember bűneiről. Szummer-nek passziói kielégítésére pénz kelleit. Passziói okozták vesztét.
Dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki tanácselnök hétfőn délelőtt tartotta Szummer Oyula bűnügyében a főtárgyalás!. A padok telve vollak sértettekkel, akiket Szummer megkárosított és megidézett tanukkal. Olt volt Siummer édesapja Is, aki azonban — érthetően — élt törvényadta jogával és nem ki-vánt fia ellen vallomást tenni. Apai fájdalmával ült a hallgatóság padsoraiban. Szummer Oyula május havától letartóztatásban van. Fog-
jobban elmosott területet és ezt ne számítsák be az adózásba.
A kérelem a földművelésügyi minisztériumba i» került, mely most karöltve a pénzügyi hatóságokkal akként intézkedett, hogy egy mérnök vezetése alatt bizottságot küldött a Mura-menti községekbe, amely a partmentén felméri az egyes gazdáknak a régi telekkönyvi területét és Igy megállapítja a folyó állal elmo solt terület réazét, hogy ennek megfelelően az adózásnál ez figyelembe vétessék.
A felmérési munkálatok már hosz-szabb Idő óta vannak folyamatban.
házőr kiséri fel a tárgyalásra. Ijed- j len, mint egy megriadt veréb, néz körül a teremben, amikor meglátja a nagyszámú hallgatóságot és a tanuk seregét az ő ügyében.
Az emberek összenéznek, amikor dr. Mutschenbacher elnök felolvassa egymásután a vádirat pontjainak halmazatát: Ftscher Miksától vasalás végett átvett egy öltöny ruhát és azt eladta Vincze Ernőnek. Szummer tagadja, de Vincze szemébe mondja. Pór Imrének is el akarta adni a Fischer-öltöny nadrágját. Kanizsai László vendéglőstől átvett egy kabátot igazítás végett. Később egy társasággal elment Óhldl vendéglőjébe, abol nem volt pénze Szum-mernek. A Kanizsai kabátját hagyta ott .fedezetül". Időközben Szummer rendőrkézre kertllf. Felső Lajos hen-lessegédtől 3 méter szövetet vett át ruhavarrás céljából, de a szövetet eladta Koplár Mihálynak. Kovdcs Lijoa ujudvarl kulásónak kerékpár-
»
|át vitte el javításra. Kovács még mai napig Is várná kerékpárját, ba Szummer Időközben a rendőrségre nem kerül. A kerékpárt a mii sem sejlő Koplárnak adta oda egy kutya és pénz ellenében. A kutya visszaszökött, a szövetet ét kerékpárt a detektív a rendőrségre vitte. Koplárnak most se posztó, se kerékpár, ae kutya. Kluger Oyulánétól egy cigarettatárcát tulajdonított el. Qöttl Dezső pékmestertől 3 méter szövetet vett át és 7 pengőt kellékek vásárlására. Horváth Istvántól lóheremag vásárlására 19 pengőt veit ál. A pénzt elköltötte és OölU szövetét fedezetűi adta oda Dobrin Hugónak, akitől lóheremagot vásárolt. Dobrinnak nem tudott fizetni és igy a szövetet hagyta neki ott. Persze Dobrinnak sejtelme aem volt a szövet eredetéről. Horváth Zsigmond ujudvarl pályaőrtől szintén szövetet vett át ruhakészltés céljából. Még mindig várja a ruhát, amit neki Szummer Ciiná\'ni fog. Sztankovlcs LászIónétól egy gyűrűt és cigarettatárcái tulajdonított el éa Igy mennek tovább a vádpontok. Szummer minden egyes esetnél körmönfontan védekezik, de a sárteltek szembe mondják neki a terhelő vallomásukat.
Vitéz SzttyÖeriő ügyész vádbeszéde után dr. Herjavecz Sándor védő enyhe büntetés kiszabását kérte. A törvényszék Szummer Oyulát 7 rendbeli sikkasztás, 1 rendbeli csalás ét 2 rendbeli lopás miatt összbün-(elésül 8 hónapi börtönnel sújtotta, amibe betudla a két bavi vizsgálati fogságot. Három vádpont alól felmentették.
Szummer megnyugodott az Ítéletben ée igy az jogerős lett.
Szummer Oyulát a fogházör visszavitte a fogházba. Szummer édesapja egy könnyet morzsolt ki szeméből. Hátha a börtön szigora észre téríti megtévedt Hát ás javultan kaphatja majd vissza a vezeklés után...
sx Ha olcsón akar vásárolni
mosódelént, kartont, mintás műeely-met, battliztot, sima és mintás gre-nadint, pupelint, panamát, színtartó pljama anyagot, burettet, Santungot, nyersselymet, musselint, fulard és tafftselymet, szövetet, lüsztert, jankli szövetet, férfi ruhavásznat, slftont, vásznat, damasztot és női kabátot, akkor keresse fel Slnger divatáru-házat Nagykanizsán.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Uorsa HűndormtE
OallértisjrtitAsbwn vaiati
ftortby Hlklái-it 8 Mi II.
Mm
Olcsó nyári vásár
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN.
Igen kedvező alkalom.
A törvényszék 8 havi börtönre átélte Szummer Gyulát
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfáját! ff elmulasztja
A
ZALAI KÖZLÖNY
1932. augusztus 3.
NAPI HÍREK
NAPIREND
/UifKuiut I, u>rd«
Római katolikus: István I. vért Protest. Hermina. Izr.: Ab. hó 1
Városi Mum> ét KSoyvUr nvllva csütörtökön és vasáloap díktött ifl-líi IS
dyósjsnitáll IJJ«I1 s»otg*li.t l II „Őrangyal" gyógyszertár Deák-tér 10. él a tüikmhsal tyógysxertár
OösffinM nyitva ranal 6 órálól ul> 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, ktMta ttétt nap nőknek). Tel 1—<3 Dálatia 8 órától 50 fUlérM luhanyfSróó
A „Zalai Közlönyének a „Zalai Közlönyéről
Képiéit tűndérregék lágy Ölében inig Szendereg fáradt teatecakéd, S fenn a bua égen apró angyalkák Tolnak kla Oöncöl-szekorecskét; Itt lenn megindul a nyomdai gép, Nyöszörög sok-sok Ha kerék, Nagy paplrtekeres hószín testére HlkeoodlK sok-aok festék A „Közlöny"-! nyomják... Elől a vezér (bt) Jelzésű, ostoros hangú, De 0Mk objektív, nívós szókban Alatta, vagy bent tört hasábokon Félénk kis ven, vagy novella lapul; Kémes gyilkosság történt teguap, Rikolt a többi oldalak rul... Ököl-vastagon, mert a betűit Dupla mlttelből saedts a gyerek.. S aztán replikák, apró cikkecskék, (B R.) apánktól, egész sereg, Hírek, mint mezőn a pipacsok, Tegnap klsaaszonyt faggatva, máma Interjút Is Irt • barna Dánia, 8 ha fér: bua rádióműsor,
Satkor énekel Osolényl
ry kall néki. I g Időt brekeg az egyik sarok Ötven flHér a kápolnára Adott N N. a kte sségyenlós. (Gondolom, merész gesztusáért Sxerkesztö uram nem felelős ?...) Olcsóbb leli a hus Simon Platánéi, Furakszik be a hírek közé, H mint kék virág a buza között, Moziműsor a hitek fölé... Hangos Kert-mozgó.■■ Vlgyorg a képe Sok felhőtotó kla anyainak: Caak hadd nőjön a térdecakéjelg Szép tervszakálla a Magyarnak... Kgy jó zápor majd bozontossá Kuszálja a a sok piros lámpa Vörös Bitemével himbálódzik Majd a szép üres kert-színházba Tovább: hogy szebben nyílhassanak A fák, a szöllo éa a rózsafák: A finom Isvéltetvek ellen J\'ronlkol"-t hirdet magvas Ország. Bútort olcsóa csak KopstulnnSI kaphatsz Hogyha vau pénzed garmadába, S I alt hatsz a salát palotádba Hol\'.\' Kintmy-ut 21. alatt Megtanít Hajdú Dezső rája Még pár apró hirdetés s aztán ltok orv erest gyászjelentés... Es Kehrlinggel ha mész versenyezni, Kokott Szabónál van elég l/tgyéRén a bua imprandum: Nyomták Kanlasán éa nem máshol, Ha ntnes Jól nyomva, felet érte, Ha kall, ha nem — Zalai Károly.
...Me^ludul a nagy nyomdai gép. Még alszol... s nyög a sok kis kerék S reggel füledbe bőg a rikkancs: Prtraa „Zalai Közlöny", tcaaék ..
Brazsányt Gyula
— Személyi hlr. Longauer Imre kórtházt lelkész megkezdette nyári azafcwbágtL TárottMten Lukács József hitoktató helyettesíti.
— A leányllceum előkészíti HétfOM nyitott mag a nhan • Magas Mihály
Igazgató vezetése alatt az V-ik osztályba lépő, addig volt polgári iskolai növendékek számára a különbözeti vizsgára előkészítő tanfolyam, aaelytsek tanárnője Kovács Györgyi.
= Orvosi hlr. Dr. Kőnig fog-osvus gaabedeigásól liazaérkezelt s héllfltöl, augiiszlus hó 1-től kerdve újra renilei.
Bezárták a „Korona" kapuját
Egy ISO éves szálloda válsága
Nagykanizsa, augusztus 2
Szomorú fejezete a magángazdasági élet történetében, hogy a .Korona" szálló, Nagykanizsa városának ez a legrégibb vendégfogadója, kapuját bezárta, kávéházának rolóit leeresztette. Idegenforgalmunk halálos letharglája és a hitelszerzés lehetetlensége gördítették le redőnyeit.
Nagykanizsán a régi szállodák mind megszűntek, de nem fizetésképtelenségek miatt. A .Zöldfából" honvédkastárnya lelt 1873-ban, később átalakították igazságügyi palotává. Az .Oroszlán" (Erzsébet-tér) a Siarvas-szálloda fellendülésével feleslegessé vált és minthogy a Szarvas tulajdonosa és az Oroszlán bérlője egy személy volt, az Oroszlán-szállodát megszűntethette minden péaailgyi megrázkódtatás nélkül. Az .Oroszlán" házat magánlakások cstjalra használták ftl s háztulajdonosok. Végűt az épületet as örökösök a városnak adták el és ma az első emeleten az egészségügyi intézet és a „Sietlnia" gyermekvédő intézel rendezkedett be. Ez a kél népjóléti intézmény a város költségvetését ugyan terheli, de nagy hasznot hajt a közegészségnek, amelynek szolgálatában valóságos missziót teljesít.
A Korona a város legrégibb vendégfogadóla volt. A házat gróf Batthyány Lijos, a nádor építtette a nagykanizsai vár tégláiból. Azérl a Korona tptUM a köznép máig Is várnak nevezi ax 1743—45-lg épült hosszú, de külsőleg dísztelen házat.
MSr 1816-ban bilottak a nagykanizsaiak és vidéklek a Korona termeiben. A Korona-szálló bérlője ez időben Frank János volt. Kik vollak a bérleményben utódai, azt az uradalmi levéltárból lehetne kikutatni De a kanizsai öregurak emlékeznek még arra, hogy 1860—68. Blümleiii József volt a bérlő|e, őt Scfimldt Károly váltotta fel. Ezt követte Szlg rkz Károly, aki a kis Koronát építtette és a vr idéglöt Jelentékenyen
fellendítette. Tőle vette át az Uremet Bogenrieder József, kinek ügyes vezetése alalt érte el a Korona a virágzás korszakát. Jövedelmező vállalat volt és mint iiyet kupla meg Kiss Ernő, aki egy évtizeden szerencsés kézzel vezette a vendéglőt, csakhogy nem ismervén az olasz-magyar kereskedelmi szerzidts ösz*\' szes réstlelelí, figyelmen trtvül hagyta az áilatkivitol kontingentálna és ennek kapcsán az Idegen forgatom teljes apadását és a nitel leromlását.
A régi Korona mellé felépíttette a gyönyörű .Pannon/a" szállót, ami anyagi romlását okozta, mivel a .Pannoniához" fűzött remények és várakozások az rmiilelt okokból nem teljesülhettek. Kénytelen volt a Koronát hitelezőinek átengedni, akik néhány nap elölt IszMIk a kávéházat és a vendéglő aagy kapa|át is. Ily szomorú véget ért egy 150 éves vendéglői üzem.
Az idegenforgalom megindulásával a kanizsai vendéglői Iparra Is jobb Idők fognak virradni. Az őa-kanizsalak azonban Mnattal észlelik annak az üzemnek romláséi, amely hozzátartozott a város külső képéhez.
VHItnyl Henrik dr.
Jui ............ 1 \'"■ ".......f "
— Kövületvadászuök. Tudós pedagógusok évUzedek óta vitatkoznak: van-e hetytlk a nőknek a tudományos életben. Maga az ólét rég megoldotta a kérdést Hlszon alig van már tudományos pálya, auiely el volua sárva a nők elöl. A ptloontologtá, vagyis az ösélet tudomány mtlvelől között Is sok kiváló nöi tudós van. Ezeknek a kevéssé Ismert uől értékeknek a szerepét, munkálkodását Ismerteti dr. LamörKht Kálmán tartalmas, érdekea tanulmányábao. A tanulmányt as„Uj Idők" uj száma közli. A kedvelt és népszerű rovatok: a Kecept pályázat, Kejtvényvorseny, Szerkesztői Üzenetek, Kézimunka, Gasztroiiomla, Szépségápolás sem maradtak k! az „t)J Idők" bői, amelynek kiadóhivatala, Budapest VI., Audrássy-ut 10. bárkinek küld díjtalan mutatványszámot. Előfizetési dl] egy nogyedévro 8 pengő 40 fillér, egyos szám ára 60 fillér.
HANGOS KERT-MOZGÓ
Még ma, saerddn, auguaxtua 3-rín
2 aranyéremmel kitüntetett film agy műsorban I
Nagy Ka/ó éa Wllly FrltacO felséges fllmoporettje :
Í| n | • ■ r
/íbra& Pdl bombaslkerü operoUIllioJe:
Mesék az Írógépről
K#«*U 2ol4aáá»: 1 órakor a SiiaJiiskai, 9 órakor a Kertawiiba*
— Tanügyi hírek. A kultuszminiszter Vajda Márta tapolcai polgári iskolai tanárt Celldömölkre, Vértissy Aranka tanárt Tapolcáról Köi„,end e, özv. Villányi Ambrusné és Hodossy Ilona tanárokat a tapolcai polgári fiúiskolától a tapolcai polgári leányiskolához, Csermák Ilona tanárnőt pedig Jánosházáról a balatonfüredi polgári iskolához helyezte át. Csermák Ilona áthelyezésével megkezdődik a füredi polgári leányiskola szervezése, melynek tlső osztálya már az ösuel megnyílik
— RenklvDII alkalom I Női színes Bourcltek métere 1\'20 pengő a Schütz Áruházban.
— Tánciskola\'. Parkasovszkv Teri a gimnázium tornatermében augusztus 3-án, szerdán délután 6 órakor a középiskolások részére, 4 én, csütörtökön délután 6 órakor pedig a gyermekek részére tánctanfolyamot nyit.
— Beazámotó. Inkey Pál báró, a csurgói kerület országgyűlési képviselője augusztus 14-én, vasárnap délután 4 órakor Csurgón a piactéren tartja beszámolóját Rosss Idő esslán • beszámoló a Koronában lesz
— Az Ipartestület elöljáróság! ülése. A nagykanizsai ipartestület holnap, csütörtök este 8 órakor tarifa augusztus havi elöljáróság! ülését Samu Lajos ipartestületi elnök elnökiele alatt.
— Napellenző vásznak minden szélesség ét minőségben, nagy vá laszték Slnger divatáru/lázban.
— Temetések. K.cklen délután temették a i/r. sírkert halollasliátá-ból özvegy Weisti Józsefnél, a köz becsülésnek ét köztiszteletnek örvendő nagyasszonyt a város és az égési környék előkelőségeinek nagy i észvételével. Minden társidalmi osztály nagy számban képviseltette magát. A koporsó körűi a nagyszámú, mélyen aujtotl család tagjai ét közeli hozzátartozók. Dr. Wlnkler Ernő főrabbi szivhez szóló gyászbeszédben búcsúztatta az elhunytát, akinek édes-anyai, hitvesi és női erényeit ragyogó szavakkal méllatta. Abramovlcs Márk főkántor a gyászszertartás zsolozsmát! énekelte, gyönyörű hangjával a szivek húrjait megragadván. Majd átadták a megboldogultat pihenőhelyének. — Nagy részvét mellett kisérték ki utolsó útjára May Margit állami tanitónől a róm. kalit, sírkertben. As elbOltözOttet nemcsak hozzátartozói és kiterjedt rokonsága, hanem nagyszámú kartársai, hálás kis növendékeinek sokasága és nagyszámú közönség őszinte részvételével kisérték nyugvó helyére. Sírjánál Horváth József állami tanitó mondott megrázó ereJO búcsúbeszédet. A temetés mutatta meg igazán ki volt az elköltözött.
= Bútorvásárlás — nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopstein bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Odaarol/iinfc Utfoa, ne k KM-
2. auguszlus 3
Az orwágzászlóra
l mai napon szerkesztőségünkbe PlkMa Béla 6, Oobossy Elek 2, Kalmár Béla I, UJfalussy Mihály I, Baumgartner Ignác 1, Marton István 1, n. n. slepelnek 50 fillér, n. n. Szepetnek 50 fillért küldőit. — Posla-befizelési lap utján: Klóosz János 10, Relsch Béls 5, dr. Hoch Oszkár 2, Kurnej Antal 2, Brandl Sándor és Na 1, Armuth Stndor és fia 1, dr. Wolf Stndor 1, Outtmann Manóné 50 I.. Wehz Lsjos 50 f, Hlrschl József 50 fillért. }
- Végzete* futball játék. Lete-nyén iutbatlt játszottak a legények. Jancsi Lajos 18 éves legény eközben oly szerencsétlenül rugoll össze tártával, hogy a lábszára boka fölött eltörött. Az tset pánikot kelteti a játékosok közölt. A szerencsétlen lislalembírnek dr. Szabó htván báookszentgyörgyl körorvos nyujlofls u dió segélyt.
- Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán a íöiuh héten 13 gytrmfk uülelHI, tiét III ét 6 leány : Horváth UJos lován t€ Horváth Máriának rk. Na, Ehmann Jtksb azobafestőmester és Porubszky GtssUánsJc rk. 2 leánya, Tóth Károly JY. tanító és Pásztor Ensébetnek rk Ha, UlhAlecz Károly fOldm. és Mlhálecz Anitának rk. leánya, Mecz István földin. b Vldovlca Teréziának rk. fia, Tollár t-\'ereno tötdm. tx Csanádi Rozáliának rk. tla, Unger Józsel vasuU bognár éa Tls-tér Rozáliának rk. leánya. Szilvást Kálmán cIpófelBÖrészkéazltő ée Németh Rr-mábetnek rk. fta. Vetsz Béla kereskedő és Neutetd ttózaának lzr. fia, Ketter Jó-tssl bogoármeeter és Zaskal Katalinnak rk. fta, Frdélyt János napszámos és Ko-lonrys Annának rk- leánya. — Halalo-itoívolt: öveges Jenő kereskedósegéd rk. 24 éves, Ozv. Amtmann Jánosné Koroaczy Rozália rk. 80 évee. dr. Frltz Józsel ny. ktr. táblabíró ik. 74 éves. Kepe Mária rk. 6 napos, Schönberger Méné Kautmann Hermina lzr. Hit éves, Sebeatény József kádármester rk. 30 éves lOyékónyes), Horváth Ilona rk. 2 éves, Usy Margit tanítónő rk. 47 éves, Laki Máris rk. 8 éves (Homokkomárom) — Házasságot kötöttek: dr. Qrünfeld Ferenc fimn. tanár r. kath. ée Mayer Emma ág. b. ev.
- Kirándulásnál, nyaralásnál nétkülöffietetten -a. nyári tlanell- és pikétakaró. Legszebb választék — Schatznél.
NUlassilássil, kflazványnál ás oskor k«h|»<i.4l s természetes „Fsreso Jámf-keserűvíz javítja s gyomor és a belek működésit és előmozdítja az emésztést.
Nagykanizsa asztalitennisz bajnokságai
Augusztus 14. és 15-én lesznek megrendezve Nigykanlzsa asztali-lenn1\'2 bajnokságai, melyre löbb !«le« vidéki játékos is nevez. A ver-seny kél csoportban lesz lebonyolítva. Az első csoportba azok nevezhetnek, akik valamely egyesület első csapatában szerepellek, a többiek a másodikban. Az első csoport játékosai azonban nem vehelnek részt a másod-osztályuak versenyében.
A verseny szép küzdelmei Ígér, különösen az elsőosztályban, ahol löbb egyforma klasszisu játékos vwil fel a küzdelmet.
Nevezésldtj slnglire 60, párosra 40 «»ér. Nevezni lehet Magyar és Szakonylnál, Nevezési zárlat aug.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Olimpiai birkózóink ujabb gydzelme
!x>sangetes. augusztus 2
(Éjszakai telefonjelentés) A szabad-alllusu olimpiai birkózóverstnyek során kedden délelölt Zombory Ödön tussal győzőit a svid W \'tngieen ellen, aki kieseit a további küzdelemből. — h nagy középsulyban Tunyoghy József ponlgyőzelmel aratott az amerikai Hess ellen. Tunyoghy kar-rándulása ellenére Is biztos fölényben volt, mig ellenfele meglehetősen erőszakosan dolgozott.
Az olimpiász tegnapi eredményei
100 m síkfutás: i Eddie Tolan USA 10 3 mp, világrekord biállllva, olimpiai rekord, 2. Rilph Metcalfe USA 10 3 mp, 3. Jonath Németország 10 4 mp, 4 Oeorge Slmpson USA 10 5 mp, 5. Joubert Délafrika 10 6 mp, 6. Yoshloka Jipln 10 6 mp.
400 m gátfutás: 1. Tlsdall Írország 51 8 mp, 2. Qlenn Hardin USA 52 mp, 3. Morgan P. Taylor USA 52 mp, 4 Lord Burghley Anglia 52 8 mp, 5. Facelli Olaszország 53 2 mp,6. Areskoug Svédország 54\'8 mp.
Kalapácsvetés: 1 Palrlck O\'Cal-laghtn dr. Írország 53 88 m, 2. Ville Pörhö\'ü Finnország 52 27 m, 3 Pete Zaremba USA 50 33 m.
A tórvlvó-csapatversenyek során 3 holtverseny után a francia és olasz csapat egyformán 9:1 arányban győzte le USA csapatát. 62 : 58 tuss-arány alapján a francia csapat nyerte az olimpiai bajnoki elmet Olaszország és USA csapata elölt.
Legújabb olimpia) hírek
A szabadblrkózás előmérkőzései során Zomboryt az amerikai Pearce-nel szemben lepontozták. Kárpáti tussal győzött a ja p i u Suzuki felett, mlg Tunyoghy karsérülése dscira pontozással győzött Pollve francia birkózó felett.
A lőrcsapaldftnlők zsűri-elnöke Pillér György lett. Az előmérkőzések megkezdődtek, a nap meglepetése a francia csapat veresége az USA-tói.
Kedden hirdetik ki a szellemi olimpia eredményeit. A magyar Manno Mlltiades-nek rajzai és szobrainak nagy esélye van győzelemre.
Az Öttusa ma lovaglással kezdődik, szombaton a mezei futással végződik. A nagy favoritok a svédek. A magyar Somfaytól, Pelneházytól, Benkőlől nem várhatunk helyezést.
Delahaye lesz a magyar—német vtzlpólómérközés bírája, mig az amerikai—magyart Emery vezeti.
MIsángyi nyilatkozata szerint Remecz és Donogín kitűnő és lehet blsnl bennük.
Kárpáthl Károly győzelmet aratott
súlycsoportja egyik favoritja, az eszt Kapp, volt olimpiai győztes felett
Mai napirend
öttusa (epéevivás), Tőrvívás egyéni középdöntők. 200 m síkfutás középfutamok. Rudugrás. Diszkoszvetés (Remecz József. Madarász Endre, Donogán István). 80 m gálfutás höl gyeknek, előfutamok. 110 m gálfutás döntő. 200 m síkfutás döntő. 1500 m síkfutás előfutamok. Szabadstilusu birkózás döntő.
Dr. Krátky István a pécsi labdarugószOvetség alelnöke
A délnyugati labdarugó alszövet-ség tegnap tartott közgyűlése dr. Krátky István polgármestert, ai NTE elnökét egyhangúlag alelnökké választolta. Ugyanezen a közgyűlésen Pilczer Sándor, az NTE pécsi képviselője háznagyl tisztséghez jutott.
A Vágó-serleg ezévi első fordulója
Vasárnap, irtó melegbsn játszották le az NTE—Zrínyi lennlszcsapatal a Vágó-serleg ezévi első fordulóját. Az eredmény nem volt kétséges, csak az arány lett várakozáson felali. 9:2 a Zrinyl javára. A győzelem teljesen reális. A Zrinyi játékosai sokkal szívósabbak, nem csüggednek el, ha az ellenfél Vizet és nem bízzák el magukat, ha ók vezetnek.
Az első mérkőzést dr. Haiszer és dr. Lichtenstein játszották. Haiszer dr. korát és az összes fiatalokat meghazudtoló és megszégyenítő frisseséggel és szívóssággal játszott. Győzött dr. Hais-er 6:1, 6:3 arányban.
A fiatal Cseh—Pollák pár meglehetősen erős küzdelmet vívott. De végül győzött a nagyobb rutinnal rendelkező Cseh 6:0, 3:6, 6:2 arányban.
Ezután következett a nap leg-pechesebb mérkőzése. Hoflmann állott fel Luatgartetmel szemben és Luslgarten 3:0, majd 5: l-es vezetés után 7:5 veszti a setlet s a feltörő Hoflmann 6:2-re nyeri a másodlkat is
Nagyon szép volt a Darás—Adám mérkőzés Is. Az eredmény 8 :6, 6:4 Darás javára.
Messze kiemelkedett az átlag közül a R<cwi nővérek—dr. Mtkóné, Ráczné párosláték. Eredmény 6:2, 6:4 a Récsel nővérek Javára.
A délelőtti utolsó mérkőzést a dr. Haiszer—Cseh pár könnyen nyerte dr. Lichtenstein— Aczél párral szemben 6:0, 6:2 arányban.
Délután került sor a nap legszenzációsabb játszmájára. Récsel Rózsi állott lel Sternthal Gertivel szemben. Bámulatos, hogy ez a fiatal leány mily nagy fejlődést mutatott. Győz Récsel 6:4, 6:0-ra. Récsfl Rózsin határozottan látszott az előző napi döntő fáradalma.
A Luslgarten—Ádám pár a Hoflmann—Darás párnak nem volt ellen-
Vízvezetéket, csatornázást, központi
intést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
rézmü és vízvezeték szerelési vállalata
Tot.fon 2-7i. HA8TUSIZSA, KIEÍLT-DTOA 45. M. r.i.fo. 2-71.
Kedvazft fizatéal feltételekI "SM g Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben és mosóasISkben. „Kűhne" miztgazdasági gépik g|árl lerakatta.
I
vigyázzon egészségére és igyék
IMei vizet.
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
hlhlt ajajsa ttasrliMtu.
Ftraklár: WEISZ MÓR, Nagykanizsa Király-utón 34. TeMl* SIS.
IS *__
fele. Hoffmann pár könnyen, megerőltetés nélkül nyerte a játszmát 6:0, 6: l-re.
Ráczné nagyon ügyes játékkal s taktikával 6:3, 6:3 arányban verte Oűnser Lilit.
Nagy küzdelem volt a dr. Makdné —Honmann és R&ísel Rózsi—Luslgarten vegyes páros. Lustgaiten ■ második settben érthetetlenül sokai hibáz ■ ezt a számot is a Zrinyl nyeri 10:8, 6:2-re.
Szép, nívós jtték volt a Sternthal, Dirás—Gdnser. dr. Lichtenstein vegye* páros is. Eredmény 7:5, 6:3 a Zrínyi jivára s ezzel a Zrinyl 9:2 re nyerte a mérkőzést. Ha a még hátralevő, s előreláthatólag még e hó folyamán lejátszásra kerülő második fordulót is megnyeri a Zrinyl, ugy a Vágó-serleg végleg a Zrinyi tulajdonába megy ál
Mérkőzések közben a Jelenlevő László István dunántuli bajnok játszol! bemutatót báró Korubtzkyval. A Játék elragadtatta a megjelent érdeklődőket. dr. n—n
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 3 (szerda)
8»<Up«st 9.15 Az államitadénég zenekarának haogvenenfc Közben 9.30 Hírek. 11.10 NemiatkOsi niklzAuolftM. 12.00 Dél harangszó. Időjárásiéitól és. 1109 Cigányzenekar. KOaben 1Í25 Hírek. 13.00 idí.eliés. Idő |ár*t Jelenté*. I4.4S Hitek. 16J» ürsssoloiihsiuverseny. IH.45 idóltlsás, Idő-liráaletentéa, hírek 17.00 E. I7.S0 Hangv. 1149 Béketfi-Cit. 19.45 A Mlndlts-sialon-zenekar hangverxnye. 20.4ji A rádió ktll-tlryt negyedórája. 31.00 Az Operaház tag-tstból stskuil senekar hsagwsenye. 21.18 Időjelzői, tdóláiáajeleatés, hírek, majd c!-i{ányienekí, hangversenye 23.19 Jszz-zene-kir hangversenye.
Bécs 11 30 Zenekari hsagverseny. 12.40, 13.10 és 16J0 Oramofon. 20.00 A salzburgi Ünnepi Játékok közvetítése. 22.05 Zenekari hangverseny
Berlin 16.30 Zenekari hangverseny. 1930 Clramofon. 2000 Operettréssletek, dalok. 22.00 Hírek, inandoltnxene.
Daventry (Brit országos mflsor) 16.45 Orgonaverseny. 18.30 Dalok. 19.30 U 19.50 Zenekari hangverseny. 2135 Titka est. 22.35 Zenekari haagretseny.
Prága 6.15 Zenét ébresztő. 11.00,12.10, 17.50 7a 18.15 Orsmolon. 20.15 HegedO-hangverseny. 20 49 Oramofon.
Róma 17.30 Ssopránhangverseny. 17.45 Zenekari hangverseny. 2tTOO Oraniokto. 20.45 Opera £
Varsó 15.10 is 16.05 Oramofon. 17.00 és 18.20 Zenekari bsngversenr. 20.00 Htn-goefllm-dslek. 21.05 Hangverseny. 21.30 Orsmolon. 22.10 OötOg dalok. 22 Í0 Zenekari hangverseny.
München 17.00 Zenekari hangverseny. 19.06 Karének. 20.00 Zenekari hangverseny. 21.00 Hangjáték. 21.40 A gótlka világi zenéje. 22.45 Zenekart hangverseny.
— NŐI és leányka kabátok
julius 28-tól augusztus 8-ig fellünőcfi mérsékelt árban beszerezhetők Slngtr dlvatáruhdzban.
A ZALAI KÖZLÖNY
Közgazdaság
A keddi nagykanizsai országos vásáron kQlfOldl kereskedők töW> vagon lovat vásároltak
A ragadó* ná]- óa kOrömlálás uilatt saarviuraarhAk nem kerültek lel hajtásra Nagykanizsa, augusztus 2 A tegnapi nagykanizsai országos vásáron dacára a nagy mezei dolog időnek, elég élénkség és mozgalom uralkodott. Az állalkereskedők és egyéb vevők részéről is szép volt ai érdeklődét. Az uralkodó ragadós szá|- és körömfá|ás miatt azonban nem volt szabad szarvasmarhákéi felhajtani a piacra. így is, nagyon élénk érdeklődé* mutatkozott, ameny-nyiben elég erős lófelhajiás volt a vátárrs. Több mint 1000-re tehető a felhajlott lovak száma. Burgen landból, Ausztriából ét Olaszország ból is JOttek le Nsgykanizsára kereskedők és exportőrök, akik a tovább tartásra alkalmas lovak iránt érdek lődtek. Sikerült is lőtt vagon vételt eszközölniük kivitelre. Ausztria mellett Svájcba ét Olaszországba I* szállítottak több vagon lovat továbblar-tásra. Általában szép számmal cseréllek gazdái az állatok. A lovak ára tartott voll. Az országos vásár általánosságban élénk lefolyású volt
Rozsdakárok bejelentési határidejének meghosszabbítása
Amint Ismertté váltak azok a károk, ■melyeket a közvetlen artlát előtt feltépett rozsda ét hőguta okozott, az Országos Mezőgazdasági Kamara lelterjesztéssel fordult a pénzügyminiszterhez oly Irányban, hogy az adóelengedési kérelem beadására megállapított 15 naptól tekintsenek tí a -pénzflgyigazgatóságok.
Az Országos Mezőgazdasági Kamara felterjesztése qlapján a pénzügyminiszter utaaitoifa valamennyi pénzBgyigazgalóságot és pénzügy-igazgatósági kirendeltségei; „hogy ha az érdekelt birtokos a rozsda által okozott kárát az F. H. 0. 38. §. 14. bekezdésében előirt határidőhöz képest elkésetten, vagyis nem a termés letakaritása Idejének kezdetéi megelőzőleg legalább 15 nsppal, hanem később, de legaláhb olyan idOpontban jelentette be, hogy a kár még a károsult földrészleten meg volt becsülhető, ezt a bejelentéit kellő határidőben beadott bejelentésnek tekintse 6 az érdekeltei el-késés claién ne utailtsa el."
Ezt » rendelkezési szükségesnek tartjuk a gazdalársadalommal tudatni, hogy tudomása legyen arról, hogy elkésett bejelentését is figyelembe veszik, ha a bejelentés után a kár a helyszínén még fel volf becsülhető. Azon gazdák, akik a kár bejelentését mindezidelg nem leilék meg, de a kár nagysága a helyszínén még lelbecsülhelő, azt még be-jetenlhetik a községi ilAljáróságnál, hogy a földadó elengedés részükre Is engedélyezhető legyen.
Legördült az Arany Koroua szálloda és kávéház redőnye
Nagykanizsa, augusztuu 2 Röviden megemlékeztünk a mull napokban a nagykanizsai Pannónia és Arany Korona szomorú tragédiájáról a Trianon szülte gazdasági válság legújabb áldozatáról. Mosl arról értesülünk, hogy a likvidáló blzotlság nem akarván tovább foglalkozni az Arany Korona szálloda és kávéház vezetésével, azt a tulajdonos hercegi uradalomnak rendelkezésére bocsáj-tolta. A hercegi uradalom ennek alapján az Arany Koronái egyelőre lezárta. Értesülésünk szerint a patinás mullu, országos hírnévnek örvendő Arany Korona szálloda és kávéház Iránt — ahol csak nemrégen Bethlen Isiván gróf miniszterelnök és OHrnbOs Oyula honvédelmi miniszter ismételten megfotdull — egyetlen nagykanizsai üzletember sem érdeklődik, azonban annál nagyobb az érdeklődés a vidékrOl és Budapestről első szakemberek részé rOl. Valószínű, hogy a hercegi uradalom rövidesen megegyezik valamelyik relleklánssal ét nemsokára főnixmadárként újból megnyílik a szép Időket átéli, ollhon-levegőjO, Intim tóntisu Arany Korona és a csendes nagykentiail éjszakában felhangzik Isméi a barna-liuk szívhez szóló zenéje : Egyiknek sikerül, másiknak nem...
Párti 20 I2\'/1, London 18 05, Newyork 513-52, Hrtlaael 71-30, MIUno 26IS, Madrid 41\'40y Amsterdam 2úti\'80, Berlin 122 05, Wien -•-, Szófia 3 72, I\'rága 15-19, Varsó 57-60, Budapest -•-, Belgrád -•••-, Bukarest 306.
YenRtwfMxst*
Soza uj tv. 20 flll., dt. 20 30 flll., rozs uj 20-M flll. esett.
Buta (uj) tlazav. 77-ea 12-90—13-15, 78-as 13-05-13-30, 79-es 13-20- -13-30, 80-as 13-30-13-55, dunánt. 77-es 1230- 12 60, 78-as 12-45—12-75, 79-es 12-60 1285. 80-as 12-70—13-00. roi» 7 75-8\'lXA lak. árpa (uj) 10-30- 1011),ui tab 10-75 -!! 00, tengert tt. 17-00- 17-30. korpa 9-23-940.
i üeaueti Baak íwlta-árloiyaiawl
VALUTÁK Hí Angolt. 20-25-2065 Belga Ir. 791S-7Í74 Csahk. 16 96-! 706 Dán k. 107-80-108 80 Dinár 9-98-1008 Dollár 570 51,573-50 Francia 1.22-30-22 50 Holt. 228-65- 2)105 63-95-04-45
3-44-3-56
4-06-4-19 29-90-30-211
Zloty UI Léva üra
Márka 135-70-13660
DEVIZÁK Amál. 229-85-231-05 Belgrád 998-10-08 Berlin 135-80-136-60 Brüssel 79-26-79-74 Bukarest 343-351 Kopenh.108 00-ÍÚ8-8G London 2000-20-20
Madrid —•--
Milano 30-00-30-18 .Newy. 571-00-574-00 Oszló 100 30-10! 10 Párls 22*33-22-47 Prága 16-93-17-01
Norvég 100:10-101-10 Szófia 4-08-Í1S
D.a.1. Cw.^l.l. IIW.IW !l» Üfl
Peseta
Schiil. -•---•—
Svájcit. 110-70-111-40 Sv4dk. 102 80-103 80
Stcckh. 103110-103 80 Varsó 64 06-84-45
Wien -•--•-
Zürich I lO-BO-l 11-40
Wien ciearing árfolyama : 80.454.
larttsvátár
Felhajtás 984, eladatlan 725. - Elsőrendű 1-20—1-23, szedeti 1-08-1-12, szedett közép 0-94-1-02, könnyít 0-76-0-86, l-só rendtl öreg 104108, ll-od randu öreg 0-80-090, angol süldői. 1-00-1-15, szalonna nagyban 1-40-000, zalr I-60— 1-65, hus 1-16—1-46. félsertés 1-40—1-60.
Kiadta: Miaalal lysaáa és U»klatt Yéllalai. itnkuiztk
FeleWa kiadó: Zalai Károly.
kaM~. Nlp*..É». A m.
1932. augusztus 3.
apböhibdetések
L. „MIMIM. ad. W .»• lUMr. «aaá» K.IW -4 é*a < vaaáa- M .....|II[»
ZZti, 4. >!■\'■>" " — *IMr- "««■»•"
WW ..4 4i}« « ^Ilór. Cl—t • mMm «-• lafaM WSkklt is* m M.
állási WT* ■atgUmta.
ui r4«N4«a a <•*) a fnJNlegiM ka»yM]4«, AMáml**** -IkertÉtA.xc u*ű*tt 0j«r« ma/aaálA.
Faaattkatarak és kosarak készítése,
javttáss, nádizákfonás Másáéi, Fótit 4. 30W
Lagaiahb ragaccsal kittelem ablakalt 5 évi Intillással. Slern üveges szaküzlete Telefon IS6. 3407
Hív golyós napának autóhoz, speciálisan olcsón Ford- és Fordsonhoz Unger Uilmann ét Tóth vaskereskedéstben 3
sataméayáruia felvitetik- Pörzae Qyóigy sQtómesternéi, Csengcry-ut 65,
SKlathatilaáa szabó- vagy cipész-
Ipaiosnak Sugár ut 38/s alatt kUdó. 3584
Egy szép ■eyuafeln, száras, vlsme tékea lakás minden mellékhelyiséggel ki ■dí józael lóherceg-ul .VI a. 3386
rtlj.«» mé,lfn IsuállHatl árban kaphatók ármsrtti Bazár-udvar. 3143
Egy szoba konyhás íaltán azonnali be-kBllözéart kiadó Csengtry-ut 65.
AHtttsmlI, modem csukoltakat leszál-litott viteldíjért. Telelőn 187.. eale 571. számon kárjen. 3134
Tengerldars és taagarl olcsón kapható Hlrsclt és Sugónél. 21
Hároaisaakás szép udvari lakás lilr-dőszobával és összes mellékhelyiségekkel azonratra. vagy késóbbre Horthy Miklós-ut 51. sz. házban klsdó. firdeklódnl lehet naponta d. u 6 óra u\'án 49. IZ. alatt. 22
Egyaatofca, konyhás lakás azonnaira* va«v szeptember !-ére kiadó Caengery-ut 33. 3433
■étaxoMa udvart lakás mellékhelyiségekkel azonnaira, vagy november l-re kiadó Zilnyl Mlklós-utci 20. 3438
Telekl-ut II. uámu hát nagy udvarral éi serttel szabadkézbói »l»dó. Aidek-lödóknek minden felvilágosítást megzd : Schwarcz Dezső, Budapest, VIL, Kenyér mezó u. 4 3520
Msglnyos nó lakést keres takairl-
Usért. Clm a kiadóban. 3S79
Szép utcai egy szoba, konyhás lakás november l-re kiadó Sugár ut 41. 3580
MAromaxolsta utcai lakás fflrdösiobá* vat, ósszeH mellékhelyiségekkel azonnaira Is klidó Caengery-ut 43. siám alatt. 3583
Két- éa háromszobás udvari tahéa november l-re oUsAétl klsdó. — Bóvebbet Batthyány utca 10. 23
ParxsaaafiMyaa 1-70 négyzetmétei és e«y 20 négyzetméler nagyon szép szmlrnaszónyeg jutányosán eladó C ten-gery-ut 29. I. 3585
NáreatasEtafcAa utcai lakás a Kossuth-
tél 6. szám aiatl novemberre kladv 35)16
HasEiíáit
(javítottak)
darabonként SO fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók
Ország József
régnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
..._3 3>
köszönetnyilvánítás.
MlitUazpn jóbarálok, ismerősök, valamint a tanítótestületnek, kik felejthetetlen jó nővétünk, Illetve sógornőnk
May Margit
áll. taatttn*
temetésén megjelentek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek, fogadják hálás köszönetünket
A gyászoló család.
Faelaifláa*
Eízteregnye község erdejében mlndon háton, szombaton dálalött faaladáa van. Az
ágfa eladás is megkezdődött. Másnapokon nincs eladás.
3.t Elfiljáróaág.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és mflfe&tőgyár
Kaposvár.
A legnagyobb kincs az egészség!
Minden gondos háziasszony legalább 10 évben egyszer tisztitlatja (fertőtleníti) ágyneműjét a „Rózsa-Uyárban" ahol elismerten jó, olcsó és szakszerűen elkészített munkát kap.
Qyüjlőtelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Régi posta-épület
Szigetelőanyag
Shell Fllntkote
mmmmm használható: tmmmmm
P>lli|I«<Kir<. t>isuti<lal4an <s álMáan. TSIT.Iib viharaik kilelt rítxíi naréSI. Tatajvls i> t»t4.ta,t.l4.r«, nádoa <• HfüUtSK Javítására ás M«ivU4<4r<. Raktárak, kamrák, tOrdtaraUk. loayMk.i nuterlnol- padoiatárn, I errauok, arkétyak, tMlonletSk aatoataU-lírt 4i hasa falaalt jtetláaára. T*IJo**n aiKatalan. vlatMn aarawt oldható, aavaltó.
Föclárusitás: EPPIMBCH I. ts M»
fakereskedó cégnél, Nagykanizsa, 3JSÍ Doák-tér 5. Telefon: 337
Ugyanott avUmSIcMiállltáshoa alkalmai • ka leeoJtaóbb libán kaphatók.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.069/1932.
Versenytárgyalási hirdetés.
Az iskolák tatarozására nyilvános Írásbeli versenytárgyalási hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel 193a. évi augusztus hó 8 án déli 12 órilg a polgármesteri hivatal Iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiírási műveletet a v. mérnöki hivatalban megtekinteni és beszerezni lehet. Nagykanizsa, 1932. augusz-
9-~&n\' Polgármester.
Nyomatott a.Oéizalai Nyomda és lapkiadó Vállalatnál Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly;.
72, évfolyam 175. szám
1982. augusztus 4. csütörtök
Ara 14 Hltér
ZALAI KÖZLÖNY
iaakessWség és kiadóhivatal: Póni S. nám.
tM»ok\'\' ------- "—""— "
Felelős szerkesztő: Barbarltc Lajos
ElófUetési ira . Sserkeaatóeégt is
egy tióra a pengó _ i kiadóhivatalt telefon
• Ílttéí 78 u
370.000 pengő a nagy-kiolzsal közkörház Jftvó évi költségelőirányzata
Ai 1933. évi költségvetés kisebb s folyó évi költségvetésnél
Nagykanizsa, augusztus 3 A városi képviselőtestület tagjaiból alakult kórbázl bizottság tegnap délután s városháza kis tanácstermében Babochay György elnöklete alatt liléit taitott, amelyen a yáioa részéről Hemmerl Károly városi főszámvevő és Klrihy Sándor műszaki tanácsnok megjelent, mig a kórház képviseletében dr. Krelner Zsigmond Igazgaló-helveties, osztályfőorvos és Czulek Láuló kórházgondnok vettek részt.
A bizollság ülésének legfontosabb tárgypontjai: a kórház jővő évi költségvetése valamint a nagymennyiségű tüzelőanyag — szállítás.
A költségvetést Ciulek kórház-gondnok olvasta fel. 370000 pengő kerettl az előirányzat, mely összeg, dacára hoccv a szemészeti osztály költsége Is bele van véve (a\' szemészei teljes befejezése és megnyílása esetére), mégis kisebb végösszegű, mint az 1932. évi költségvetésben, ■ml jobbára a személyzet redukált Hzetésének és a szállított áruk árcsökkenésében leli megyarázalát
A lefolyt esztendőben a statisztikai kimutatás szerint a nagykanizsai kórházban 3 473 beteget ápoltak 77.740 betegnappal.
Az előlerjesztett költségvetéshez a bizottság tag|al hozzászóltak, majd egyhangúlag elfogadásra javasolták a képviselőtestületnek.
Elhatározta a bizollság, hogy a jelenlegi betegápolás! di|aknak a kök vétlen lizelő betegeknél 4 20 pengőre, «z állampénztár terhére gyógykezelt betegeknél napi 3 66 pengőre való felemelését fogja kérni.
Javasol|a a bizottság a képviselő Ustuielnek a Röntgen-dl|aknak 20 százalékkal való leszállítását, tekln tettel a mostan! rendkívül nyomasztó ({•wlaségl helvzetre.
Dr. Ultiéra Zoltán orvos, a Rönt-jttnlaboratórlum vezetője nyári sza-Mdiágot kapott. Távolléte alatt dr. oiskay Imre éa dr. Welwarth Dezső nagykanizsai orvosok végzik a rOnt-gtnezéseket.
Majd a tüzelőanyag szállításra ke-™il a tor.
A bizottság elhatározta, hogy a korházban szükségeltető mintegy 110 kitevő fái a várostól veszi. A «*net Strém Károly ét Ádám Róberl lyOltes ajánlattevőknél veszi meg, « píesi brikettel Wettendorjer Alfréd-« «» a kokszol Mandl QyOrgy cég-A bizottság a tüzelőanyag bérléténél Is különös tekintettel volt 8 nagykanizsai cégekre. A bizollság ««alározla, hogy klsérletképen be-
SI? is V"g0n ",r"el Préítlt brl"
A szerződések most kerülnek fel-r»gozás alá, mert vannak bizonyos JWtelék és kérdés, hogy a szóban "Y cégCk akceptálják"
a bizottság azután I0b« belső tárgyait le.
Szerdára várható az uj román kormány megalakulása
Vajda kormánya pénteken, vagy szombaton adja be lemondását
Bukarest, augusztus _ (Éjszakai telefonjelentés) Az Ada-verul szerint a Vajda kormány lemondása után 2—3 napi parlamenti szünet lesz. A kormány végleges
megalakulása szerdára várható, mert Károly király szerdán átteszi székhelyét Slnajába.
A Vajda-kormány lemondását pén lekre, vagy szombatra várják.
Nagy botrány a birkózó-olimpiászon Kárpáti diszkvalifikálása miatt
Loí\'Angeles, augusztus 3 Kárpáti az amerikai Cludfelterrel szemben kedvezőtlen mérkőzést vívott. Az amerikai igen durva volt, Kárpáti néhányszor lekerült a szőnyegről, mire Roberg svéd bíró figyelmeztette. Biró és versenyző nem értették meg egymást, Roberg dühbe jött és diszkvalifikálva Kárpátit, az amerikainak Ítélte oda a győzelmet. A blió ezen Ítéletére példátlan botrány töri kl. Az amerikai közönség nagyrésze Kárpáti melleit foglalt állást. A közönség szidalmazta a bírókat és Cludfaklet.
Kárpáli és ellenfele Izgatottan állt a szőnyegen, mig letuszkolták őket onnan. Pillér ezután benyújtotta Magyarország hivatalin óvását Roberg példátlan ítélete ellen
Loa-Angeles, augusztus 3 (Élszakal telefonjelentés) A szabad stilusu birkózás küzdelmei során a nagyközépsuiyban a svéd Johansen nyerte az olimpiai bajnokságot.
Los-Angeles, augusztus 3 (Lapzártakor érkezett) Pillér által benyújtott hivatalos óvás ügyében még nem történt döntés.
A minisztertanács letárgyalta a német, export problémáját
Budapest, augusztus 3 A magyar-osztrák provizóriumot ma éjjel 12 órakor léptetik életbe. A most már gyorsan folyó tanácskozások reményt nyújtanak arra, hogy a provizórium alatt a végleges megállapodás is létrejön.
Bécs, augusztus 3 (Éjszakai telefonfelenlés) A hivatalos lap közli az osztrák kormány rendeletéi, mely szerint Magyarországról csak külön engedéllyel lehet lisztet, búzadarát, gyümölcsöt, hagymát, főzeléket, vágómarhát, seriéit,
olasz és osztrák
szárnyast, süteményt, szalámit, kő-azenel, épilóléglát, buzakeményitöt, ragasztót és csirizt Ausztriába szál-
lilanl- Budapest, augusztus 3
A tegnspi minisztertanácson részletesen megvitatták azokat a kérdéseket, amelyek a végleges magyarosztrák kereskedelmi szerződés megkötésével állanak kapc-olalban. Letárgyalták a német, olasz és osztrák export kérdését is, minthogy a kormány a különböző országokba Irányuló exportok terén egységes- terv szerint kíván el|ámi.
Nagy felhőszakadás és jégverés pusztított Szombathelyen
A svflmBIcsterményt teljesen elverte és a kerti veteményekben is óriási kárt okozott
Szombathely, augusztus 3 Ma délután 3 óra tijban halalmaa erejű jégesés, felhőszakadás vonult el Szombathely feleli. A 20 percig tartó közel galamblojás nagyságú égyerés úgyszólván teljesen elpusztította a környék gyümölcstermését
és a kerti veteményekben Igen nagy pusztítást végzett. A kárt még megközelítőleg sem lehet megállapítani. A felhőszakadás következtében a vlz sok helyen elöntötte a pincéket és a tűzoltókat mintegy 20 esetben hívták segítségül.
A miniszterelnök ma részletesen nyilatkozik az ország gazdasági helyzetének alakulásáról
Ax egységespárl mai értekezletén szóbakerül a szénelláid.s kérdés* is
Budapest, augusztus 3 Károlyi Oyula gról miniszterelnök az egységes párt holnapi értekezletén részletes nyilatkozatot fog lenni az ország gazdasági és pénzügyi helyzetének alakulásáról. A kereskedelmi tárgyalások teljes anyagát
ismertetni kivánja az egységes párton keresztül az ország nyilvánosságával és ezenkívül a kormánynak a termelés értékesítésére vonatkozó terveiről is felvilágosítást fog adni. — Purgly Emil földművelésügyi miniszter a terméskárokról éa a kormánynak
a segités iránt teendő lépéseiről tesz nyilatkozatot.
Budapest, augusztus 3 Az egységespart holnapi értekezletén a legfontosabb gazdasági kérdéseken kivül szóbakerül a szénellátás ügye Is, amennyiben többen szól akarnak emelni a szénkarteli monopoltsztlkus törekvései ellen.
Bombamerénylet, sortfiz:
tovább folyik a végzetes testvérharc Németországban
Budapest, augusztus 3 Egy londoni lap tudósítójának Hitler állítólag kijelentette, hogy ha hatalomra jut
nem ratifikálja a Iautannel szerződést
Ezzel szemben a nemzeti szocialista sajtóiroda azt közli, hogy a lap ludósitója nem Hitlerrel, hanem a párt külügyi sajtófőnökével beszélt.
A testvérharc ujabb áldozatai
Berlin, augusztus 3 Ma é|szaka egy nemzeti szocialistát agyonlőttek, hármat súlyosan megsebesítettek.
Bombamerénylet a zsinagóga
ellen
Klel, augusztus 3 Ismeretlen lettesek az elmúlt éjjel bombamerényletet^. követlek el az itteni zsinagóga ejlén. Megsérült a külső fal egy része, egy belső fal és néhány ólomba foglalt színes ablaküveg karika. A tzerterepűlő kődarabok bezúzták a szemben levő elektromos müvek épületének több ablakát.
Kommunisták sortüze a nacionalisták székházára
Müncheu, augusztus Az éjjel egy csapat kommunista teherautón elhalaót K\'Jl\'erslaulernben a barna ház nlőlt. A gépről sortüzet adtak le az épületre. Emberéletben állítólag nem esett kár. A nemzeti szocialisták hat kdmmunistát elfogCak.
Merényiéi egy községi elöljáró ellen
Könlgsberg, augusztus 3 Norgau helyiség Galowskl nevű elöljárója ellen, aki a szocialista párt tagja, revolveres merényielet követtek el. Oalowskl súlyos fejsebet kapott Felgyógyulásához nincs remény.
Házkutatás a jobboldal radikálisainál
Berlin, augusztus 8 A német rendőrség Kastelben a jobboldali radikális csoport tagjainál házkutatási tartott és lefoglalt egy lőrésekkel és harci felszereléssel ellátott páncélkocsit.
M (Hálás
A nagykmalxsat meteorológiai Jlgyslfi IstentfcMk i Szerdán a hőnHr sík lel: Kernel 7 óaskof +J0-O. (jéluUn J órakor +5tR, eate 9 ónkor +17-J.
(É/uakai rádlóJtknUt) a I
Elal latisst ivlvastl aari Aréaaflshp ktsiet eatval é« aivstsrral-
A ZALAI KÖZLÖNY
1932. augusztus 3.
Egy kanizsai detektív egyiptomi cigarettája vezetett a szerajevói gyilkosok nyomára
Érdekes visszaemlékezések a nagy nyomozásra és a szerbiai zsivány-világ hőseire
Nugykanlzaa, augusztus 3
Csak igen kevesen vannak Kanizsán, akik iudomással bírnak arról, hoxy itt él városunkban a világháború. megindító szerajevói gyilkosság egyik nyomozója, aki annakidején, mint detektív ponlról-pontra ki nyomona Prlnclp es gyilkos társainak előkészíts nt|át. Az Illető ma kereskedő-ember éa miután szereiné továbbra is megOrizni inkodnilóiát, alábbi cikkünkben csak mini Detektív fog szerepelni.
A Zalai Közlöny munkatársa felkereste a Detektívet, hogy a trón-örököspái meggyilkolásával kapcsolatban megindított nyomozásairól inlerjut kér|en. Készséggel állott rendelkezésünkre és az érdekes nyomozásról az alábbiakban számolt be:
Eredménytelen kitértetek
Bevezetőül elmondotta, hogy 1916. tavaszától 191H. októberéig volt Szerbiában, ahoi a politikai nyomozásokkal bizták m*K Teljesen egyedül dolgozott, mindenoen szabad keze voll és nagyrészt ennek is tudható be, hogy ma|d minden ügyében sikerüli eredményi elérnie. Hatalmas munka ez egy embernek, de a Detektív nem iamert fáradtságot. Mini politikai nyomozónak, nyilván kei-lett például tailania az ottani lakosság politikai pártállását. Szerbiában ugyanis 5 politikai párt volt. A férjük már 18 tves koruktól kezdve
tagjai voltak valamelyik pártnak. A flu rendszerint az apa politikai meggyőződését követte. A Delekllvnek 30.000 embert kellett ilyenformán nyilvántartania, akikről kartotékot veretett. A radikális pártnak és a Narodna Obrana taglal voltak a legveszedelmesebbek, a legvémzomjasabhak. A Detektív a Sabác, Krupány, Lyubovia, Lesnlca és bogatics! Járásokat ellenőrizte és ilymódon kapcsolódhatott bele a szerajevói gyilkosság nyomozásába.
— Mielőtt én odakerültem volna, mondotta munkatársunknak a Detektív, elóttem már számosan nyomoztak, de eredménytelenül, ebben az ügyben. Annyit tudtak csupán megállapítani, hogy a gyilkosság szálai Belgrádon ál, Sabácon keresztül Lesnicára vezetlek. Prlnclp és gyilkos társai, akik ekkor mar fogva voltak, minden felvilágosítási megtagadlak és így nekünk kellett kinyomozni, hogy merre fordultak meg a merénylet előli. Radovan Banyac,
a iesnlcal polgármester szintén letartóztatásban volt, mert azzal gyanúsították, hogy segédkezet nyújtott Princlpéknek.
A polgármester ekkor már hatodik hónap|a üli, de rendületlenül tagadolt. Rám várt tehát a feladat, hogy ó ellene Is bizonyítékokkal szolgáljak.
Detektív nek segítőtársa akad egy asszony személyében
szerb uri-
A Detektív, amint megérkezett Lesnicára, azonnal tapogatózni kezdett, hogy megtalálla azt a szálat, amelyen elindulhat. Így már az első napon nikerült megtudnia, hogy egy Igen előkelő szerb úriasszony él a városban, akinek házánál azelőtt gyakran megfordullak magasrangu szerb katonatisztek. A Detektív még aznap este bekopogtatott az urlaaazonyhoz, aldt megkért, hogy adjon neki szállást. Csodálatoskép az asszony ekkor már tudta, hogy a Detektív a szerajevói gyilkosság ügyében nyomoz. Nem tudni ml okbol, de elég az hozzá, hogy készséggel rendelkezésére bocsátott egy szobái, ahová a Detektív beköltözött.
Már a következő napon észrevette, hogy az 50 év körüli asszony any-nyira szenvedélyes dohányos, hogy 60—80 cigarettát is elszív egy nap. A Detektív erre alapította minden tervit Ki akarta éheztetni az ellenséget.
A rendelkezésére álló eszköiökkel kivitte, hogy egy napon teljesen elfogyott a háziusszonya dohánykészlete. Minden embert, akiről feltehető volt, hogy cigarettái juttathatna el az asszonyhoz, távoltartott a háztó1. A Detektív viszont egyik finom egyiptomi cigarettát a másik után szívta. Az asszony már a második napja nem látott cigarettát, amikor találkozott a Detektiwe! és elpanaszolta, hogy nélkülöznie kell a nikotint. A Detektív természetesen csak erre várt és nyomban felajánlotta a saját cigaretta-készletét. Ezzel a szolgálatkészségével annyira megnyerte az aaszony bizalmát, hogy az egy nap maga hozakodott elő azzal, amire a Detektív már olyan régen várt.
— Tudom, mondotta az asszony, hogy ön a szerajevói gyilkosság ügyében nyomoz, de idáig még nem sikerült eredményt elérnie. Nos, amiért Ilyen kedves volt hozzám, én olyan adatokkal szolgálok Bnnek, melyek alapjár. végére tárhat az egész ügynek.
A merénylők Idillikus Hete egy szigeten a Iesnlcal polgármester jóvoltából
Az asszony ezután elmondotta, hogy a Belgrádból érkező három merénylő-jelOllel valóban a Iesnlcal polgármester vette a pártfogása alá. Két éjszakára ő adott nekik szállást, majd ellátta a fiatalembereket pénzzel és élelmiszerrel. A harmadik- napon a polgármester és a három merénylő ulrakeltek és a Drlna-folyő egyik szigetére mentek. Ide vezelte a polgármester a gyilkosokat, hogy
ezen a szigeten zavartalanul gyakorolják magukat a céllövésben.
A szigeten éli két halászember. A polgármester réjnk parancsolt, hogy
lássák el mindennel a három merénylőt, akiknek ezután átadott egy-egy doboz töltényt, egy-egy Browningot és
3-3 bombát. Prlnclp és társai kél napig gyakorolták magukat a céllövésben, majd külön-külön eleveztek a szigetről. A merénylők külön utakon jutottak el Tuzlába, ahol találkoztak éa innen már Isméi együtt folytatták az utju-kat tovább Szera/evóba, ahová jullus 14-én, tehát pont két héttel a merénylet elölt érkeztek meg.
A szerb háziasszony még azt a két halászt is megnevezte, akik a szigeten laklak. A Detektív elő is
keritelte mind a kettői és amikor a gyilkosság főtárgyalásárk került a sor, szemébe mondták a még mindig tagadó Iesnlcal polgármesternek, hogy ö vezette bozzá|uk célbalOvést gyakorolni a gyilkosokat. Vallomásuk alapján el Is iléllék husz évi fegyházra a polgármestert. Természetesen a többi merénylők is elvették méltó büntetésükéi.
Hogy irtottak ki egy szerb rablóbandái
A világháború idején, annak ellenére, hogy halállal büntették, gombamódra elszaporodtak a szerb rablóbandák. Szabadon garázdálkodtak a falvakban és nemcsak az ellenségei, de az oltani lakosságot Is gyilkolták. Eeek a rablóbandák nevették magukat a Járhatatlan erdőkbe, onnan pe dlg még egy hadsereg sem tudta volna Őket kihajtani. Mindenkép biz toniágban érezték tollát magukat és szabadon garázdálkodtak. Különösen a lozsnyicai járásban, a zajecarl antimon-bánya környékén garázdálkodott egy hattagú vérszomjas banda már másfél év óla. Sem csendőrök, sem a katonák nem tudták ártalmatlanná tenni.
Bár a Detektív kizárólag politikai ügyekkel foglalkozott, egy alkalommal, amikor kevesebb dolga volt, elhatározta, hogy megkísérli a banda kiirtását. Megtudta, hogy az egyik fiatal rabló édesany|* Zajecár községben lakik és a fia gyakran megláto gatja. A 22 éves rabló apja viszont
az egyik internálótáborban voll, ahová politikai megbízhatatlansága folytán került. .
A Detektív egy nap felkereste a rabló anyját, akivei megüzentette a ftának, hogy teljes kegyelmei kap és az apját Is hazaengedik az Inlernáló-láborból, hu élve, vagy halva a hatóság kezére juttatja az öt társát.
Majd egy hét lelt el, amikor a fiatat rabló személyesen felkereste a Detektívet és megkérte, hogy jöjjön el vele a közeli erdObe.
— Ne féljen, nem akarom tőrbe-csalnl. Ha nem bizik bennem, őriztesse az anyámat és adlt ki a pa rancsot, ha estig nem térne vissza, akkor lójjék agyon ax öregasszonyt.
A Detektív kiadta a parancsol az Öregasszony Őrzésére, majd egyedül követte a rablói, aki mélyen bevezette a sürü erdőbe.
Itt egy tisztáson, elhamvadt tábortűz körül öt ember hevert a földön A Detektív először azt hitte, hogy méglr tőrbecsi llák. Amikor azonbin közelebb ment, meglepetten lattá, hogy mind az öl halóit. A fiatat rabló ugyanis, csakhogy kiszabadítsa az ap ját az Tnternálótáborbói. éjszaka mind az öt társát
agyonlőtte álmukban. A Detektív belanotta a szavát és három nap múlva már otthon volt a fiu apja.
Egy hét múlva borzalmas bűntény történt.
Egy másik rablóbanda éjjel elhurcolta a szillel házából a ftatal rablói, akit kivittek az erdőbe és a szó legszörnyűbb értelmében gulyássá aprították, így állott bosazui a rablós>olldatitá»
A szerb Teli Vilmos aranyai és a szerb pópa felesége
— Egyszer tudtomon és akaratomon kívül érdekes barátságba keveredtem egy szerb banditával, lvan Gojkovlcs-mk kivták. ÜyönyOrü *z*i. siépircu és elegáns ember volt. ö volt a „magános farkas." Sohsem voll bandában, mindig egyedül kőszáli. Nem gyilkolt, csak ha ar életét kellelt védeni. Ekkor azonban biztos halát voll minden lövése. Olyan szeme voit, hogy még a söléttvn Is látóit és ugylötl, hogy csak Teli Vilmossal lehetett össze-hasonlítani Még békében összeütközésbe került a törvénnyel és azóta állandóan bujdosott. A Iesnlcal és lozsnyicai járásokban látták a legtöbbel. Nagyon szép felesége volt, akit nagyon azeretett, de ez nem zavarta abban a kedvtelésében, hogy
minden faluban legyen egy keavese. Nekem imponált ez az emner, de miután eugnm csak a politikai ügyek érdekettek, egy pillanatig sem gondoltam az elfogatására. Azok, akiknek el kellett volna fogniok, nem nagyon igyekeztek vele találkozni veszedelmes céllövő híre miatt, bár abban az Időben, amikor én odakerültem, $0.000 korona volt kitűzve a fejére.
Előfordult, hogy néha véletlenül összeakadt a csendőrökkel, vagy fináncokksl, akik rá is lőttek, de sohsem tudták eltalálni. Szokása voll, hogy megjegyezte, kl lóit rá. A csendőröket névszerlnt ismerte. Az illető csendőr azulán másnap el
HANGOS KERT -MOZGÓ
CsUtörtöKön éa pénteken, auguaxtua 4-J-én
Minden eddigit felülmúló hangos bünügyl film az ideális férfinek,
HANS ALBERSNEK
főszereplésével
DRAUFGANGER
(ÜLDÖZŐ)
Lélekzetfojtóan Izgalmas hangos detektlv-fllm 10 fejezetben. A budapesti premier-színházak nagy kasszadarabja I
Remek kisérA műsor.
Előaddaok hezde/e 7 éa 9 óralcor.
IS32. augusztus 4.__
lehetett készülve rá, hogy kap \'öle egy levelet, benne e«y 2(i koronás arannyal és néhány köszőnösorral, amlérí nem találta el. Ha azonban megharagudott és jjembelordult a csendőrökkel, akkor minden lövéte halálos volt. Üldözé-«ekbAI ktlolyólag
10 csendőr és két finánc vére száradt a lelkén.
— Egy alkalommal /. községben nyomoztam éu tudtam, hogy az ottani papné, egy elmenekült szerb pipu felesége, kitűntette Iván Oojko-\\ícsot a szerelmével. Amikor szállási serestem a faluban, mindenki a piipnéhoz utasítóit, hogy nála kényei jne* helyem lesz Szinte rám akarták erőszakolni a papné vendégszeretetét, én azonban inkább egy löldesszobát választottam az egyik parasztnál Egyedül aludtam a szobában, melynek
asztalán reggel nagy meglepetésemre egy nevemre szóló levelet találtam. Ivan üojkovics irta. Megköszönte, hogy békében hagylarn a papnél, biztosított nagyrabecsüléséről és megígérte, hogy levélben még többször Is hírt fog adni macáról.
— Aitól a perctől kezdve állandóan levelezett velem. Én természetesen nem válaszoltam, ő azonban szorgalmasan Irogatott. Többször megírta. hogy
Itt és itt találkoztunk, 6 köszönt nekem és én Is fogadtam, de mégsem Ismertem öt lel
. sgyon Is lőhetett volna, de nem tette, mert szeret és nagyrabecsalt bennem azt a humánus bánásmódot, smll az ellenségea alattvalókkal folytatok Rib.
— Érdekes ember volt, a nevét sohasem fogom elfelejteni ■ Ivan Qoj kovlc« a magános farkas...
Oivld Magyar József
Súlyos szerencsétlenség
cséplőgép von tatás közben
A lovakat hajtó gazdálkodót a cséplőgép lendkereke odapréselte a kapufélfához Nagykanizsa, augusztus 3 Súlyos kimeneteld szerencsétlenség történt Molnári községben Rlbarlcs István gazdálkodó portáién.
Kibaiiciékná! tegnap akartak hozzá kezdeni a csépléshez. Ebből a célból udvarukba akarták vontatni a uomszédból a cséplőgépet. A vontatás lovak segítségével történt. Maga Klbarics ha|totta az állatokat. A szerencsétlenség pont akkor történt, amikor be akartak hajtani 8 portára. Ribsrics István ott haladt a cséplő-8<P mellett, kezében a gyeplővel, Miikor behajtva az udvarra, váratlanul a cséplőgép lendkereke és a ka-pnfélfí közé szorult. A szerencsétlen «nber csak az utolsó pillanatban Mzmélt rá veszedelmes helyzetére, « ekkor már nem tudott kiszabadulni. A következő pillanatban az összepréselt gazdilkodó eszméletlenül, súlyos külső és belső sérülé-wakel zuhant a földre.
A nagykanizsai mentők életveszély" állapotban szállították be Ribanc* Istvánt a kanizsai közkórházba. A szerencsétlenségért senkit sem térne! felelősség.
— Renkivüll alkalom I Női szi-25? ®°uJ*Hek métere 120 pengő a watt Áruházban.
u,Butort a leghosszabb rész-a legolcsóbban oakis Hzf?\'a,butoráruházban vásárolhatI Horthy Miklós-ut 4.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
NAPIREND
Augusztus a, oaDttrUIk
Római katollkne: Di/monkoi. Proleat.
Domonkos. Izr.: Ab. hó 2.
«
Vjro.1 Muietim ás Könyvtár nyitva catltörlókOn én vasárnap délelóll tb-ISI 12 óráig.
Qyógyazertárl éjjeli erot»*l»< az „Őrangyal* gyógysaerUr Deák-iér 10. ea a klakanlaaal gyógyaaotár.
OóaMlrdó nyílva reggel 6 órától «ate 6 óráig (hélló, aaerda. péntek délután, kedden égési nap nSknek). Tel, 2—13 Délután 6 órától Sü ítllérea zuhanyfUrdó
— Vasárnap bucsu a főrhéncl hegyen. A főrhéncl kápolnát, amit a XVI. században a Batthyány her cégek építettek, az utóbbi időben már Ismételten renoválni kelleti, ami részint P. Kocsis Ödön kiskanlzsal ferences lelkész, részint dr. FülOp György kiskanlzsal tigyvéd lelkes fáradozásának köszönhető. Ebben a teljesen renovált kápolnában most vasárnap taitják ismét a szokásos augusztusi bucsu keretében az ünnepi szentmisét és egyházszónoklstot, amit P. Mlholcsek Miklós ferenceslelkész végez. A főrhéncl búcsúra Nagykanizsától és a messzi környékről Is sokan szoktak elmenni.
— Balatoni ünnepély Keszthelyen. Nagyban iolynak az előkészületek az augusztus 9-én Keszthelyen tartandó balatoni ünnepélyre. Az ünnepéllyel kapcsolslban sportesemények Is lesznek, melyek iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik. Az ünnepély nagyszabású táncmulatsággal zárul a Balaton partján.
— Frontharcosok figyelmébe. Az Országos Frontharcos Szövetség helyi főcsoportjának tagjai felkéretnek, hogy m», csütörtökön esle fél 9 órakor fontos megbeszélés végett okvetlenül jelenjenek meg az egyesületi helyiségben (Polgári Egylet). A vezetőség nevében: Hlld József lllkái és Németh Zoltán vezetődsz).
— Világkörüli utazók Nagykanizsán. Mórocz József és Szalal László vllágkörtlll utazók .Igazságul Magyarországnak" nevű Puch gyártmányú 500-as motorkerékpárokkal ma délután 7 órakor érkeznek Nagykanizsára. Motorosok és molorbará-tok az utazókat Brandl Sándor és Fia cég Deák-téri üzlete előtt fogadják.
— Elhalasztották a döntést a pécsi színház Igazgatása ügyében. A pécsi Nemzeti Színház ügyei megvizsgálására kiküldött szűkebb bizottság Fodor Oszkár színigazgatónak nyolc napi haladékot adott hl-lelezöivrl löitént megállapodásának
f •
Olcsó nyári vásár
5INGER
Dl VATÁRUHÁZBAN.
Igen kedvező alkalom.
— Megkapják fizetésüket a zalai jegyzők. A belügyminisztérium értesítette B6dy Zoltán alispánt, hogy előleget ulal ki, amelyből a községi jegyzők és segéd jegyzők megkaphatják elmaradt illetményeiket.
— Halwax Oyula festőművész Balatonfenyvesen. UJ szint vitt Balatonfenyvesnek, ennek a lüktető életű, szépen fejlődő üdülőtelepnek életébe az Immár -nagyon jónevü festőművésznek, Halwax Gyulának balatoni képeibői rendezett kiállítása. A tehetséges művész a Balalonleny-vesi UJ Fürdőegyesület vendégeként személyesen megjeleni kiállítása megnyitásán, ahol meleg ünneplésben voll része a „Millió szin hazája" ihleleit-lelkü festőiének. Halwax Gyulát ugyanis az ilyen elmen a Balatonról megjelent könyv is a Balaton első festői közé helyezi. A Beck-azálló nagytermében rendezett megnyíló ünnepségen Nagy Sándor fürdőegyesületi elnök meleg szavakkal üdvözölte a művészt. A bensőséges hangulatu, tánccal végződő esli együllmaradással adta jelét a telep fürdőközönsége a Balaton festőiéhez való ragaszkodásának.
igazolására. Amennyiben a színigazgató a bizottság kívánságának megfelel, a bizottság a szinttgyl bizottságnak azt indítványozza, hogy a szinészegyesülettől ismét megkapott koncesszió alapján a színházat tovább! egy évre a mostani igazgatónak adják oda.
— Kedvezményes utazás a Szent István hétre. Az idei Szent István ünnepségekre a fővárosba utazó közönség számára az összes magyar vasutakon 90 százalékos kedvezményi engedélyezett a MÁV. A kedvezményes utazás augusztus 17-től érvényes azok részére, akik legkésőbb augusztus 20 án a fővárosba érkeznek.
— Kenyeret kért — pénzt lopott. Farkas Imre 31 éves pötrétel cigány néhány nappal ezelőtt bekopogtatott özv. OBncz Lijosné pölös-keföl asszonyhoz, akitől kenyeret kért. A jólelkű asszony adolt ia neki egy darabot, amit azzal hálált meg Farkas Imre, hogy egy óvatlan pillanatban kilopott az özvegyasszony pénztárcájából 145 pengői. A tolvaj cigány ellen körözést adott ki a gelsei csendőrörs.
Az 1931. évi hadseregsporí
vasárnap délelőtt kerül a Városi Sxlnháxbau bemutatásra
Nagykanizsa, auguntus 3 Érdekes filmbemutató kerül lejátszásra vasárnap délelóit 10 óra 30 perckor a .Vátosi Színházban, minimális helyárak mellett. Az 1931-ben lefolyt nagyszabású hadseregsport-liét filmjei, amelyek részletesen lepergetik h szebbnél-szebb kalonal sportteljesítményeket, melyek nemcsak a sportkedvelő közönséget, de a laikus nagyközönséget is elejétől végig lebilincselik. Így a gazdag és kél órás müsorbói különösen ki kell emelnünk a lovasjátékokat, amelyek valóban eseményt képeznek, a folyamúszás, vivóverseny és a katonai sport összes ágai, amit a leghivatottabb képvlse ökről a heiyazlnen eredeti felvételek nyomán mulatnak be. A hadsereg sporlhét filmé a nem (port-közönségnek is nemes élvezetei fog nyújtani. A film megérdemli, hogy a váios társadalmának minden rétege végignézze. A belépődij épen azért a legminimálisabb, hogy még a legszerényebb anyagi körülmények között ievö érdeklődő Is megnézheti, amennyiben a legmagasabb bilépő-di| 60 fillér, a legkisebb 20 fillér. Ifjskat, felnőttekei az össiea Kategóriákat mind egyformán érdekli a hadsereg sporthél|ének vasárnap délelőtti filmbemutatója.
— Értesítés. 20 év óla fennálló url és női fodrász üzletemet Fő-ut 13. alól, Központ szálloda épületébe helyeztem át, hol a mai legkényesebb igényeknek megfelelően berendeztem és a mai napon megnyitottam. Szabó István uri és női fodrász és virágkötészet.
— Lezuhant 3 lépcsőről, két helyen eltörte a lábát. Blcsák Ferenc 64 éves házmester, amikor be akart menni D;ák-tér 6. szám alatti lakására, egy pillanatra megszédült és a harmadik lépcsőfokról oly szerencsétlenül zuhant le, hogy comb-törési és medencetörést szenvedett. A súlyosan sérült embert beszállítottak a közkórházba.
— Halálba kergette a testi hibája. Rabinek Rozália klsgörböi leány sokszor panaszkodott elkeseredett hangon az Ismerőseinek született nyomoréksága miatt Egy alkalommal már el akarta dobni magától az életet, de akkor Idejekorán megakadályozták. Most néhány nappal ezelőtt ujabb öngyilkosságot kísérelt meg: [elakasztotta magát és mire rátaláltak, már halolt volt.
— Napellenző vásznak minden szélesség és minőségben, nagy választék Slnger divatárahdzban.
— A megvadult lovak felborították a kocáit Szép Imre 44 éves gelseazigeti gazdasági cseléd a termést takarította be a mezőről. Hazafelé menet a lovak valamitől megbokrosodtak, vágtatni kezdtek, miközben a kocsit felborították Szép Imre oly szerencsétlenül esett le a bakról, hogy váltficamodásl és kulcsc<ont-törést szenvedett. A sérült embert beszállították a kanizsai közkórhátba.
A hu lettsége, máltájéki fájdalmak, emésztési nehézségek, gyomor-bélhunit és sárgaság a természetes „Fereac Jénai" keserűvíz használata által niegszUiitethetök és az agy, a szem, tüdő, vagy sziv felé irányuló vérlólulások ellensúlyozhatok. Gyomor- éa bélspecialisták igazolják, hogy a Fereac láztaf vizzel különösen az ülő élelmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kedvező eredményekel érnek el. A r«m« lénél keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
ZALAI közlöny
IU32 augusztus 4
fm HflTEL BÜk Ü
I érkeiéiéntl. Állandóin kcllei»j» uif n»«gyar
- IV. Károly király emlékünnepély Tihanyban. A magyar lélek hagyományos hűségének kegyeletével óhajt áldozni a IV. Károly király Tihanyi Országos Emlékbizottság augusztus 15 én, Tihanyban egy országos emlékünnep keretében Istenben boldogult IV. Károly apostoli királyunk emlékének. Az emléknap sorrendje a kövelkezö: I. 6 órától csendes misék a monostor templomában 2. 10 óra 30 perctől egyházi, világi méltóságok és fenségek fogadása a monostor bejárata elótt. 3 11 órakor bevonulás a monostor tövében felállított tábori oltárnál tartandó Ünnepélyes főpapi énekes mlsérr, melyet dr. Roll Nándor veszprémi megyéspUipök pontifikál. 4. 11 óra 45 perckor klvopulés körmenetben a felszentelt IV. Károly király kálváriához. 5 Rövid ájtatosság a Golgotánál, majd dr. Mdzy Engelbeit tihanyi apát szentbeszéde és gról Csekonics Iván ny. rk. kövei és megh. min., országgyűlési képviselő a nap jelentőségét méltatja. 6. Visszavonulás a monostori templomhoz, ahol az elhelyezel! nősök emléktáblájánál az emlékbizottság koszoiut helyez el.
— A Nyugat augusztust kettős száma egész terjedelmében közli Füst Milán „A kapitány folonéire" c. u) regényét, továbbii Kodolányi János, Ádám Gábor {■» Pap Károly novollall, Gellért OazkAr, Fonyő Láatló. Illyés Oyula és We«re« Sándor verselt, Pereuczy Valér angliai Impresszióiról számol be. tanulmányt Székely Tibor (a képzelet éa akatut emberértII é» Komlós Aladár (a krlU-kím probl«niá|áróll irt A Figyelő-rovatban értéke* krlllkák egész sorát találjuk. Negyedévi -előfizetés tO pengő. Kiadóhivatal V. Vilmos császár-ut 3.).
— Ha olcsón akar vásárolni mosódelént, kartont, mintás müsely-met, battUztot, sima és mintás gre-nadlnt, pupelint, panamát, szintarló pijama anyagot, burettet, Santungot, nyersselymet, musBelint, fulard és tafftielymet, szövetet, lüsztert, jsnkll szövetet, férfi ruhavásznat, siffont, vásznat, damasztot és női kabátot, akkor keresse fel Slnger divatáru-házat Nagykanizsán.
Ködió - m tíaor
Augusztus 4 (csütörtök)
Budapaal U.IB A 2. honvédgyalogeited seívckarának hangversenye. Közben "9.30 Hírek. II 10 Nemzetkor! vlzldtősaolgálal 12.00 Déli hai.nKs,ó IdójárSajokaláa. 12 05 Haitgv Közben ll.n Hírek. 13.00 MÓJel-tti. idólárás|elentta. 14 46 Hírek. 16.00 F. 16.4!) Idójclzéa, idő|árás|elenté», hírek. 17.00 Szalonzenekar! hangverseny 18.00 E. UJO Cigányatiickat. 19.30 K. 20.011 Az Operaház tagjaiból alakult zenekari hang-«maa 21.00 Időjelzői. 21.45 Zongora hangverseny. A átünetben 1döjárás|elentés, 22 30 Sralor, éa Jau-zcsrkail hangverseny 23.13 Cigányzenekati fiaugv.
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak eló. Vlafáintnax mnáutésárel Közfeidomásu, hogy- az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi szerveket : tükóletea emésztést biztosíthat, ha rejiéel vizet Iszik.
uynllei. konlwIUI l>er^:t iaiail magyar Saállo^a Velencft I 7 olyd hidad- ti melrqvli a siobtkban. KltOnfl ni«oy», konybo I . belliid tiSlIcaal a\'kalmszott mlndan vonni haji\' I lAnaiAp Magyar alhalinarotlak. magyar leveleié*. \'Hl8 I
SPORTÉLET
A kisközépsulyban Mac-Donald legyőzte Zomboryt
Ixis Angeles, nugueztua 8 A szabadslilusu mérkőzések során a kisközépsulyban MacDonald vállra-dobással győzte le Zombory Oyulát, akinek karja közben ugy megrándult, hogy e miatt kénytelen volt visszalépni a további versenyzéstől. Valószínűleg, hogy a görög-római mérkőzés idejére teljesen rendben lesz is Ismét beállhat a küzdők közé.
Az olimplász tegnapi eredményei
Távolugrás: 1. Edward Gordon USA 784 cm. olimpiai rekord, 2. Redd USA 760, 3. Nambu Japán 745, 4. Svensson Svédország 741, 5. Barber USA 739, 6. Oshlma Japán 715.
900 m stkjulás: 1. Hámoson Anglia 1:49 8 mp, olimpiai és világrekord, 2. Wilson Kauada 1 :50,
3. Edwards Kanada í: 50 6, 4.
4. Genung USA 1:51, 5. Turner US A , : 51,6. Hornbostel USA 1:52 2.
100 m es nöl slk/ulás. 1. Wala-siewicz Lengyelül szág 11\'9 mp, olimpiai és világrekord, 2. Strike Kanada 11\'9, 3. Bremen USA 12, 4. Hlscock Anglia 12 2, 5. Wlld USA és Dolllnger Németország holtversenyben 124.
Női diszkoszvetés: 1, Lillán Cope-land USA 40 56, olimpiai és világrekord, 2. Osborn USA 40 11, 3. Welss Lengyelország 39 64, 4. Flel-scher Némeiország 36*04, 5 Heubleln Németország 34 64, 6. Walaslewicz Lengyelország 33 48.
A lovaglóverseny eredménye: 1. Lindsmann (svéd) 8 p 074 mp, 2. Mayo (USA) 8\' p 102 mp, 3. Mlersch (német) g p 33 mp. — 14. Pelneházy, 16. Benkő, 21. Somfai.
Legújabb olimpiai hirek
Halasy is úszik e 4 X 200 méteres stalétában Bárány éa Székely mellett. A negyedik uszó még nincs kijelölve.
Csak a képzőművészeti azámokban volt döntés a szellemi olimpián. A szellemi olimpia aranyérmei közül Magyarországnak egy sem jutott. — A festésiét olimpiai győztese a svéd Walll, a ralzé az amerikai Wiair lett, míg grafikában a szintén amerikai Colllnkin vitte el az eiső dijat. — A szobrászat aranyérme ugyancsak amerikainak, Youngnak jutott, ml£ az építészet aranyérmét\' az angol Hughes nyerte el.
Bogén elaő, Dany Baba 6-ik Jelt csoportjában, de igy is dönlöbc körüli.
A világrekorder Jeisup bizik diszkoszvető győzelmében és Remedet a második hlyrc várja.
Mai uapirend
100 km-es országúti kerékpárverseny (Schmidt Sebestyén), öltuna (céllövés). Görög-római birkózás elő-mérközések (Szekfü Oyula, Zombory OdOn, Kárpáti Károly, Zombory Gyula, Tunyoghy [ózk(). Tőrvívás egyéni, döntőit. 400 m síkfutás, selejtezők. Gerelyvetés. Hármasugrás (Bácsalmási Péter). 80 m gátfutás hölgyeknek, középiulamok. 1500 m Síkfutás döntő. 400 m síkfutás elö-fulamok. 80 m gátfutás hölgyeknek, döntő. Gyephokki (Japán- India).
A „Balatoni Kupa" küzdelmeket ez évben már nem folytatják
A Siófokon székelő kupabizottság elhatározta, hogy a megindult labdarugó mérkőzések !olytaiá«át a jövő évre halassza. A bizottság határozatát a közönségnek » versenyekkel szemben tanúsított teljes közömbösségével és a vasúti kedvezmények meg tagadásával indokolta. Ezek szerint az NTE-nek e hó 7-ére az MTE ellen kisorsolt mérkőzése elmarad.
=- Kirándulásnál, nyaralásnál nélkülözhetetlen a nyári fianell és pikétakaró. Legszebb választék — SchtUtnéL
Pária 20*12!/*, London 1809, Nowyork 313-W, BrOssel 71% Milano 26-17, Madrid —•—, Amsterdam 206*75, Boriin 122 2U, Wien —•—, Szófia 3 72, Prága 13-19, Varsó 57 60. Budapest Belgrád —•—, Bukarest 3-05.
Ttraéaittufe
Buza uf tv. 00 /III., dt. 40 fiit , rozs uj 05 fiit. esett.
Buza (u|) iifexav. 77-ea 12-40- 12-63, 78-as 12-55-12-80, 79-eo 1270-1285. Sí)-a» 12-80 -13 05, dnnánt 77-m 1190-12 20, 78-as 12 05—12-35, 79-s« 12-20- 1245. 80-as 1230-1260, roxa 770- 80IÍ lak. árpa (u|) 1040—10*60, uj zab 10*50—1075, tengert tt. 1600—16-25, korpa 9*25-0 40
A StnaaeU B*ak árrtn-áriolyamal
VALUTÁK Angolt. 20*25-20*65 Belga (r. 79-16-79 74 Csehit. I6 96-I»0fl Dár, k. 107*60-108*60 Dinár 9*96-1008 Dollár 570*30-573*30 Franda 1.22-30-22 50 Holl. 229*60-231*00 Zloty 63 95-64*45 Lel 3*44-3*56
Uva 4*00-418 Ura 29-90-30"*; Márka 135*70-138 «0 Norvég 10000-101 00
Poéta---■-•-
Schül. -•-•—
3vá|df. H0-7D-III-40 Svéd k. 102 50-103 50
dbvizAk
Atnst. 229 80-231 00 Belgrád J98-1008 Boriin 1M-80-I3660
Brttssel 79*26-79*74 Bukarest 3\'43t3\'5I Koponh.l07*8ÍH08*60 London 20*01-20 21
Madrid -----•-
Milano 30*00-30*18 Nowy. 571-00-574*00 Oszló 10020-101*00 Pá/Is 22*33-22*47 Prága 16*93-27*01 Szófia 408-4*19 Slockh. 102*70-103 30 Varftö 94-05^4*45
Wton —•-\'—
Zflrldi 11080-111-40
Wien clearlng árlolvama . 80.454
Pelhajtás 1088, dadaüau 690. — Klsó-rendü t*20--l-22, uedell 1-06—1*14, »ze-tlett köxép ,>«0 09b, könnyű 0*70 -0*86, l-tifl rendi! öreg 1*04 1*08, ll-od rendU fireg 080—0*90, angol állldó !. 1*00-1*11, szalonna nagyban 1*40-0*00, zsír I 05-,0*0(1, hus 1-10—1*40, félsertés 1*30 -1*58
Kladju a luplulajdonos Közgazdasági Rt. i Gutenberg Nyomda éa Delzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán *eieion: Nagykanizsa 78. szám.
ós koMiak késrilése. JavlUsa, náduékfona* Illésnél, Föut 4. 3030
R«kt4p- ngy pfKCthely-aéget keraaflnk a l óulun. Korona Uhrvhki közelében. — A.\'ínUlokat u kiadóba kélünk.
l«rkaral<aáa< JuUnyos áron vállalunk. Aranartla Bazár-udvsi. 3143
Hablajaala állandóan kspiistó Tej-közpootban. Telelőn : 349. 20
Tengerldara ás taagar! oínón kapható Hirsch éa Szegfaél. 21
K*ts«ab4« udvari laluk. me|lékbelyl-ségekkel szonnalra. vagy novembtr l-re kiadó Ztlnyl Mlklós-utci 20. 3638
KAtuzoMo laká> kiadó, azonnal elfoglalható — Bővebbel Deulscb. Ilelkié r 12. J531
Btartó szépen buloiozoll kulönbe|áralu utcai tzoba Cteogery ut 27/a. Kairrag. 3596
Szivógái, lalUzelésU malomban. Iskolázott riótien, szerény IgényO gáplatnlaiv állást keres Ewlleg Uttltel&re átala\'-i. Szabó Feitcc Nagykanizsa. Huazll-léi S. 3598
Háiia«aaaar«k figyelmébe I ht. (liléiben 1 csomag relorta-laarén 20 llllér Nálam ugyanezt már egyes csomagokban 12 éa 13 filléréit megveheti. Stiém Káioly 3ifl9
KioöA lakáaok éa a«lain»íyla4-.
a«kk. Bogenrleder palotában Il ik emelelt modern Iskasok, Hilelnelyliégek, dr. Szekeresféle BaUhyAny u. 6. %r házban utul nagyobb lakások, lllálló és garage al. Caen-gery-ul 13. u. a. udvari libások éa műhelyek, Zrínyi Miklós utea 6. sz • utcai lakások részben azonnal, léasben november l-re kiadók, dr. Hoch Ügyvédnél. 3597
Telekl-ul 1). azám\'z hát nagy udvsnal e« kerttel siabadkéibói aladÁ. Érdeklődőknek minden felvilágosítási megad: Sdt«.arc« Dezső. Budapest, VII. Kenyér-mezó u. 4 3520
Háraaiaxahi* utcai lakás a Kossuth-tél 6. szám alalt novemberre kiadó. 3386
Négy szobás szép ulcal lakáa novem-bei 1 re, valamint axonnalia la kiadó. Bővebbel Batthyány utca 10. 3566
Jókaiban levő kisebb Jégtuakrány megvételre kezeltetik Muaztl és Frledenlhál \'-■égnél -3592
Poígárlalákat Jasltávlaagára sikeresen előkészít, valamint szeplembetlöl gyenge ...............I. tanítónő,
35)3
tanulók tsnllásil vállalja oki. Kossulh-tér 14. Földszint 4 ajtó.
2 axabi*, fürdőszobás és 1 szobás udvari lakások kiadók. Bővebbel Vlda kala\'pflllelben. 3594
K4te*»b4a lakás mellékhelyiségekkel november I-re kiadó Klnfcsl-u. 8. 3595
4 iukoIbAb ulcal lakás novemberre kiadó Csengtry-ul 13. 3600
Elvtazcit a Hunjradi-ule* 41. szám alalt 2 Mfca., Kérem a becsületes megtaUlót ndja le a fenll címre.
(Zaengeiy-ut 38. udvail aflr axaba, előszoba, összes niellékiielylseggel november hó l-re kiadó. 3602
__I__« _
Egy klilönbejáralu katarusnlt szoba kiadó. Bővebbet Záida-utea 2. -3603
■ladó november l-re Teleld-ut 24. saám alalt egy 2 szobás lakás előszobával. Ugyanitt egy szoba-konyhás lakás, valamint Caányt László-utca 20 ssám alatt egy saoba konyhás lakás kiadó és szonnsl beköltözhető. 3607
kétszobás utcai Iskás szonnalra, vagy nnvembej l-re. — Kétszobás lakás november 1-fe. Bővebbet Erzsébet-tér 16. PllsiertUlet. 3606
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
72, évfolyam 176 raárc
NcgykajaUaa 1982. augusztusi 5, péntek
Ara 14 Mtór
ZALAI KÖZLÖNY
bokcutMi <* ktadóMvital; Póut 5. ttfm. ^IWylB«kl«<t6hl»»tiüi KDUutfa-utca 92.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
BóflitlW in: egy hóm a penrf SitrkeuUMgi én kúdóhlvatall tetető
0 Allét 78. M
Innkabiány és telepítés
Irta.\' ÁNGYÁN Bfil.A, ny. Államtitkár országgyűlési képvUelfl
A jövő felada\'ok egyik legégetőbb kérdise a termelés átszervezése, a mezőgazdaságban, az iparban. A kereskedelmi mérleg alapján egy átfogó programot kell kidolgozni, hogy mii, mennyit és hogyan lenneljtlnk, mert csak igy lehet a gazdasági élei egészséges funkcionálását biztosiéul is az áralakulást szabályozni.
Az áralakulásra feltétlenül befolyással van az, hogy bizonyos gyáraknál és a gyáripar bizonyos részeiben nincs meg a bátorság arra, hogy az életképtelen részeket a mér,-lesből kivessék.
^olt lókéból akarnak rentabilitást kitermelni és az ezáltal elóálló rezsijtlk olyan horribilisán nagy, hogy ez kétségtelenül je\'entkezlk az áralakulásban. Az irracionális Üzemeket be kell csukni, a nem rentábilis üzemeket pedig le kell Írni, akár leiszik ez a magángazdaságnak, akár nem. És ezt az átszervezést nem a törvényhozással, nem rendeletekkel kell megcsinálni. Ha az élet nem csinálja meg magától, vannak Vámpolitikai, adótechnikai és larilálls eszközök, amelyek ezeket a magángazdasági üzemeket erre az ulra rá fogják kényszerileni.
Kétségtelenül jelentkezni fog ennek az átszervezésnek a rendjén egy fokozott munkanélküliség, de bizonyos gazdasági ágazatodban fel\'ét-línoi csökkenni fog Számolnunk kell ebben a korszakban egy munkanélküliséggel és ezt valamiképpen le kell vezetnünk, Ennek levezetésére én az egyetlen helyes u\'al, egy megfelelően átgondolt telepítési politikában látom, amely telepítési politikái, belül, bizonyos termelési politikát is feltétlenül meg lehet valósítani Ezt nem lehel öllelszertlen « nem lehet á la földreform csinálni, tervszerű telepítési programot kell kidolgozni és e programon belül, bizonyos termelési, szerveré i kérdé Mke,i — különösen a mezőgazdasági
vona tozásában — meg kell odani ( Ha arra gondolunk, hogy ez a \'öepllési program milyen magból Múljon ki, hogy ml legyen áz a 10Idtömeg, amely elsősorban erre a , szolgáljon, akkor rá kell mulatnunk a kötött birtokokra amelyeknek érdekükben is áll, hogy történ-f* valami ezen a téren, mert a wlltorgalmu blrtok-k, a mai ter-™flísi rend melleit, képtelenek megvetni annak a rendeltetésnek, hogy fagazdasági kuMur4|. megfelelő ntenzivitással fejlesszék. Meg-kell hogy a kötötlfcrgalmu és I?, ÖZ(S soro\'onl a hitbizományi íLi vagyonokon kívül az ftsz-£!„,alaP|lványi, ar. összes vármegyei es városi ingatlanokat ls. Megbizhaló statisztika szerint Ma-
holíl lAiím" 3.786 000 katasztrális jo dkomutorgalmu birtok van, mely-1.000000 holdnál valamivel 2700fíy1CrdA u«y. hogy körülbelül •,uou>» kat. hold kötöltforgalmu
birtokkal kell srámolnunk. - Nem gondolom, hogy ezt a területet, mint egészet, ilyen telepítési program kiinduló pontjává legyük. Ennek bizonyos százaléka azonban, amely a helyi szükségletekhez képest változik, e telepítési program kidolgozása rendjén, mindeneseire tekinteibe veendő. Ez a telepítési program, ha helyesen van kidolgozva, a munkanélküliség, még pedig nemcsak elsősorban a mezőgazdasági, hanem az ipari, sőt bizonyos (okig a szellemi munkanélküliség levezetésére Is alkalmas.
Mivel pedig az Ilyen telepítési program feltétlenül megköveteli azt, hogy a lermelőhelyek a piacok-
kal megfelelő összeköttetésbe kerüljenek, hogy a lermelőhelyek megfelelő intenzivllással müvellielők legyenek, hogy bizonyos, a helyszínén foganatosítandó földmunkák is elvégeztessenek: gondolkodnunk kell azon Is, hogy vájjon nem volna-e helyes a munkakényszer bevezetése, különösen talán azokban a flatai kategóriákban, amelyek ma a munkanélküliségnek igen tekintélyes hányadát teszik.
A munkanélküliség csupán a magyar földön keresztül vezethető le és ezzel egyidejűleg még azl a magasabb szociális célt is biztosithaljuk, hogy ebben az Ománban minél több önálló életképes porta legyen.
Roosevelt Trianon revíziójáról
„Rokonszenvvel kísérem a békés uton való magyar revíziós törekvéseket"
Newyork, auguaztun 4 Franklin Roosevelt, a demokralá táborok elnökjelöltje a trianoni békeszerződésről a következőket mondotta: — Rokonszenvvel kísérem a békés uton való magyar revíziós törekvéseket. Wllson elnök már Versalllesben látta, hogy a Magyarországgal kölöll békeszerződés igazságtalanságokat
takar, de azoknak érvényesülését akkor nem volt módjában megakadályozni. Annak Idején Wilson klje-lenlelte, hogy a trianoni békeszerződést azzal a meggyőződéssel irta alá, hogy néhány esztendőn belül a nemzetközi konferenciák a békülékenység szellemében ülnek össze az Igazságtalan ágok jóvátételére.
A kormány újból foglalkozik a kamat-kérdéssel
Nem olyan rossz a termés,
Budapest, augusztus 4 (Éjszakai te lefon Jelenlés) Az egy-ségcspárt csülörtökesli értekezletén Károlyi Oyula gróf miniszterelnök általános tájékozldlásl adott az ország politikai és gazdasági helyzetéről. Hangoztatta, hogy jelenleg a pénzügyi és gazdasági kérdések fog-lalkoztal|ák a kormányt. Minden további tennivaló a terméseredményektől függ. Nincs elleniéi Tyler jelentése és a kormány felfogása közöli. Az egyes országokkal már idáig is kiépiletl jó viszonyunk további javuló tendenciát mulat.
Purgly Emil földművelésügyi miniszter a termésérlékeBllés kilátásait
mint egyesek híresztelik
ismerlettc. Megkötött szerződéseink értelmében Olaszországba 1,200000 q, Svájba 610.000 q, Németországba pedig 500000 q búzát \\udllltunk. Lengyelországba kokpz ellenében gyümö\'csöl és főként szőlőt viszünk kl. Megemlítette, hogy terméseredményeink nem olyan rosszak, mint ezt egyesek híresztelik. Burgonyából és kukoricából különösen jó iermés várható. A falusi napszámosok ér kubikosok számára igen sokai jelentő vízszabályozási munkálatokat már a jövó hónapban megkezdik.
Waikó Lajos külügyminiszter, aki jelenleg a pénzügyminisztert helyettesili, bejelentette, hogy ismét kamatkérdésekkel foglalkozik a kormány.
-.uji-r-i/u J JU LIWHV n V i\' T"1.......................
Zokogó vádlottak tés zokogó közönség a kecskeméti statáriális tárgyaláson
Pinteken hirdetik hl a rtigtönllélő bíróság Ítéletét a ceglédi
gyilkosok ügyében
Kccakemét, augusztus 4 kijelentette, hogy bűnösnek érzi ma-
A törvényszék rögtönitélő lanácsa gát. Tettél Ittas állapotban követte
ma reggel kezdle tárgyalni Szakter el. Szediacsek ugyan ugy mondta el
József ceglédi földbirtokos gyilkosai, a gyilkosság lefolyását, mint Lőrincz.
Siedlacsek József és Lórincz János Tagadta, hogy társát a lövöldözésre
földművesek bűnperét. hizlalta volna.
Lőrincz János az elnök kérdésére A tanúkihallgatások ulán a per-
beszédekre került a sor.
Dr. Dékány Péter ügyész vádbeszédében kérte a rögtönitélő bíróságot, hogy a vád alapján állapítsa meg a vádlottak bűnösségét éá Igy ítéljen.
A vádbeszéd alatt Szedlacsek és Lőrincz hangosan zokogott. A védők beszéde slalt már a hallgatóság Is zokogni kezdeti.
A védők kérték az ügynek rendes bíróság elé való utalásit. Az ügyész válaszolt ezután a védők beszédére és különösen azon kitételekre, melyek szerint slatárlálli eljárásra ebben az ügyben semmi szükség nincs. A tárgyalási ezután az elnök 5 percre felfüggesztette.
Szünet után Pászthy elnök kijelentette, hogy a tárgyalás folytstását holnap reggel 9 órára halasztja Ekkor kerül sor az Ítélet kihirdetésére Is.
Jövő péntekre hívták össze a képviselőházat
Budap«at, augusztus 4 A képviselőház elnökénél ma délben 4 országgyűlési képvlselfi Jelent meg, akik átadták az elnöknek 54 képviselő aláírásával ellátott Ivet, amelyben a Ház összehívását kérik. Almássy László elnök augusztus 12-én déj^lólt 10 órárs összehívta a Házal.
Nyiigdijaxásak a kul«Hszmlnlsztárldnibsii
(iévay Woltt Államtitkár nyugalomba
vonult
Budapeat, uuguaztoa 4
Oévay Woiff Nándort, a kultuszminisztérium admlnlsklrativ államtitkárát augusztus l-vel saját kérelmére nyugdíjba helyezték. Ugyancsak saját kérelmére vonultak nyugalomba szolgálati éveiknek leteltével dr ffuszka Jenő-és Bartho> Róbert miniszteri tanácsosok is. Értesülésünk szerint az államtitkári állást nem töltik be, mlg a kél miniszteri tanácsos állását 1933. junlus 21-én fog|ák betölteni.
Óriási vihar emberhalállal
Voazprém, augusztus 4 Veszprém felelt tegnap este óriási vihar vonult át, amelynek halálos áldozata is van. Nóvák Mátyás szegényházi ápoltat egy lezuhant kémény törmelékei agyonütötték.
Ausztria laussnnel kölcsöne
Béca. auguasttw 4 (Éjszakai telefonjelentés) A nemzeti tanács főbizottsága\'l 1 szavazattal 10 ellenében elfogadta a lausannei kölcsönről szóló jegyzőkönyvet.
A ZALAI KÖZLÖNY
Waldslátten Didi bártnó lesz az első kanizsai vltorlásrepfllőgép keresztanyja
A gép még ebben a hónapban a levegőbe emelkedik - A társadalom minden rétegéből nagy érdeklődés nyilvánul meg az alakulóléiben levő vltorlásrepölő egyesület Iránt — Az elnöki tisztet dr. Hajdú Oyőrgy vállalta
dr. Ilgyvéd és. Lenk Andor végzik. A Zalai Közlöny munkatársa beszélgetési folytatott az alakulófélben levő egyesület egyik vezetölagjával, aki kijelentette, hogy az egyesületnek teljes autonómiát szeretnének biztosítani, melynek egyeden és legtöbb fóruma kizárólag a Magyar Légügyi Hivatal lenne. Lenk Andor révén, aki vizsgáztatási képesítéssel rendelkezik, el szerelnék érni, hogy ezi a jogot az egyesülettel kapcsolatban is elismerné a Magyar Légügyi Hivatal. Ennek egyébként nem lenne különösebb akadálya. Az egyesület elnökségét Hajdú Oyőrgy dr., az első vitorlásrepülögép keresztanya! tlszt-
Nagykanlzaa, augusztus 4 Egyre nagyobb arányokat öli az a nagyjelentőségű akció, amelyet a Zalai Közlöny indított el s amelynek cálja, hogy Nagykanizsán is megalakuljon a vitorlás repülök egyesülete. Nagykanizsa társadalmában élénk visszhangra talált ez a terv, amely ilymódon napról-napra halad a megvalósulás felé. Az első vitorlás repülőgépet Németh és Kulcsár, nagykini-zaai sportférfiak bocsájtanák teljesen díjtalanul az egyesület rendelkezésére, átsegítvén ezáltal a tagokai a kezdet nehézségein. A gép váza mini azt már megírtuk, teljesen elkészüli, csupán a szárnyaknak vászonnsl való behúzása van még hátra, amire már nem futotta az építőknek. Ez a kis fennakadás azonban csak 2—3 héttel késlelteti a gép elkészüléséi, mert a rávaló pénz szépen gyűlik. A gép ugyanis még hétfőig látható a Roz-ganyi utcai elemi Iskola tornatermében, ahol a látogatók valamennyien hozzájárulnak önkéntes adományaikkal a gép befejezéséhez.
Lenk Andor nagykanizsai fiatalember, aki nemzetközi molorospilóla-igazolvánnyal is rendelkezik, néhány nappal ezelőtt szakszerűen felülvizsgálta Némelhék gépét, smelyet technikai szempontból kifogástalannak talált. Most már csupán a sulypróba, illetve a szárnyak teherbiróképességé-nek kipróbálása van hátra, amire természetesen csak akkor kerülhet sor, ha elkészülnek az építők a vászon behuzattal.
A kanizsai vllorlásrepűlő egyesület megalakulása (i folyamatban van. A szervezés munkáját Hajdú Oyőrgy
ségét pedig Waldstállen Didi bárónő vállalta
Informátorunk szerinl a kaniztai társadalom minden rétegében igén nagy érdeklődés nyilvánul meg az alakuló egyesülettel kapcsolatban. Eddig már mintegy 30 pártoló tag jelentkezett. Ezek közül 7 férfi és egy hölgy (Engelleiter Ivone) pedig ki szerelné képeztetni magát pilótának. Az egyesület tagjai magaBabbfoku elméleti és gyakorlati kiképzésben részesülnek. Az első vitorlásrepülögép még ebben a hónapban teljesen elkészül, Ugy hogy a hónap utolsó napjaiban már meg Is rendezhetik az első próbarepüléseket és akkor teljes erővel megindul az egyesületi lagok beszervezése. Addig Is hétfőig a Kozgonyi-ulcal elemi iskola tornatermében lehel felvételre Jelentkezni, ahol minden felvilágosítás megkapható.
Minden jel arra mutat, hogy egy azépjövöjü egyesület van megalakulóban Nagykanizsán.
Hétfőn délután kezdik tárgyalni a villany-l koncesszió ügyét
A Tranedanabta a tárgyaiét elhalaeztdeát kérte — Mit mond a villany-ügy referense ?
jének jelentését is
Nagykanizsa, augusztus 4
Dr. Krátky Istváu polgármester kijelentése alapján a mull napokban megírtuk, hogy a villany-koncesszió ügyében a viliamoaellenörzóbizollság hétfőn délután 4 órakor ül össze a városháza tanácstermében, amikor a pénzügyi és jogügyi bizottság ls együttes ülését tartja, amelyen részt vesz a város villamos szakértője, Hollós József nyug. államtitkár, egyetemi tanár.
Időközben történt, hogy a Trans-danubla igazgatósága arra kérte a polgármestert, hogy halassza el az együttes bizottságok hétfői tárgyalását, mivel Hollós József szakértői leienlésével szemben az ö szakértő-
be kívánja terjeszteni. A polgármester, aki Bala-tonberényben tartózkodik, ebben a kérdésben még nem határozott
Ma megkérdeztük a polgármester helyettesét, a terminus újbóli elhalasztására vonatkozólag. Dr. Prack István kijelentette, hogy egyrészt/ mert a város nyilatkozattételének határideje közeledik, másrészt mert már többizben ugyis elhalasztották a tárgyalás terminusát most újra kitolni a tárgyalás idejét nem lenne célszerű, azért az együttes bizottság héttőn meg fogja kezdeni a tárgyalásokat. A Transdanubiának a szakértői |elenlés tárgyalása során még mindig lesz ideje, hogy az ö szak-
lorakOz megszállása
(Szószerinti fordítás a „Narodne Novlne" c. jugoszláv lapból)
A központi hatalmak katonai ösz-szeontlása után 1918 október havában Párisban .demarkációs vonalnak" Magyarország felé a Dráva folyó lett elrendelve, s igy valósággal a Dráva lett volna északi halára a Jugoszláv királyságnak.
Ezen párisi határozat alapján a ml — Dráva balpartián lakó összes szlovén elemeink (.Muraköziek* és .Murántuliak") Magyarországhoz tallóztak volna, ami részünkre — Írja a ,Narodne Novine" nagy nemzeti igazságtalanság letl volna, mivel Muraköz a legtisztább horvál vidék, melynek 95%-a horvát, mig a maradék a beköltözőit magyar hivatalnokok, tanítók, nagybirtokosok és betelepítettek között oszlott meg. Éppen igy\' elítélték volna demarkációs vonallal a murántuli szlovén lakosság vendjeit, bohnyécelt és horvátjait, ha idegen uralom alatt maradnak. A legnagyobb nemzeti lelkesedés ideién, épp az idegen gyámság és járom alatti felszabadulás napjaiban, amikor az uralkodó nemzeti hatalmak az államok fajrokonait egybegyűjtötték, a fent-említett párisi határozat nemzeti halálát jelentelle volna a Dráva és
Mura partján — Muraközben és Muránlul — élő embereinknek.
A felsorolt előzmények legjobb ismerői: Magdtty Péro dr., Varasd város polgármestere, Kváternlk Szlávkó alezredes, a zágrábi .Nemzeti Tanács" katonai osztályának főnöke éo Perkó Dragulin alezredes, Varasd szülötte, a zágrábi .Nemzeti Tanács" szervező-bizottságának főnöke, valamin! sokan mások, a nemzetükén küzdök, akik nem tudtak belenyugodni annak a gazdag, nem-zetileg Onludatos és egcszséges népnek végleges elvesztésébe, mint amilyenek a mi .Muraközleink" és a „Murántuliak".
A jugoszlávok azon összes diplomáciai és politikai kísérletei, ama igazságos vágyunk, hogy a demarkációs vonal a mi javunkra változtassák meg, — Párisban áthaloiha-tailan Illeg nem értésre talált.
Olt a zöldasztal melleit nem változtatták meg az urak előbbi határozatukat, igy húzódott ez hétről-hétre reánk nézve minden kedvező eredmény nélkül. Ezért a zágrábi Nemzeti Tanácsban elhatároztuk, hogy a magunk erejéből és jaját jelelősségünkre kijavítjuk a ríémze-ttleg Igazságtalan határt a Drávánál, azt előre toljuk a Mura folyóig s csak alkalmas időt vártunk eme vágyunk beteljesülésére.
Hogy teljesen el ne legyenek felejtve az 1918 Ik év karácsonyának, a nemzet fellángolásának eme napjai és hogy megemlékezzünk a nemzet és állam részérc szolgálatot teljesítő néhány személyről — leírjuk Muraköz okkupáclóját egy résztvevő legautentikusabb adatai alapján
1918. novemberében — folylatja a „Narodne Novlne" — az uj szabadság fellelkesült nyomásától — Muraközben fellázadtak az elnyomott tilusiak éppen ugy, mint a volt Osztrák-Magyar Monarchia .más vidékein is. Muraközben a Szabadság melletti izgatásnak horvát-|ugoszta-ven (délszláv) nemzeti karaktere a magyar nagybirtok és a tisztviselők ellen irányult. A szabadságnak spontán megnyilvánulására a magyar hatóságok — különféle re-preszáliákkai — csendörséggel, katonasággal és hírhedt tengerészeikkel törtek a muraköziekre. A fellelkesült Muraköznek engedelmeskednie kellett a l.tartóztatások, verések és lövetések módszerének. Megfize ék életükkel ezt a szabadságot sokan — asszonyok is — akik c módszer szerint az akasztófán lehelték ki lelküket, .ismét más szerencsésebbek átszöktek a Dráván Varasdra az ö horvát testvéreikhez és elmondották, a represzáliák nevében a fegyveres erő által elkövetell rettenetes terrort.
1932. augusztus 3.
értője által készített Jelentési belerjessze. A letárgyalandó anyag olyan nagy, (a különböző Jelentések és a szerződéstervezet egy-egy kis koletre rug) hogy most már tovább nem lehet a tárgyalásokat elhalasztói. A villany-ügyben tehát a tárgyalások hétfőn d. u. 4 órakor megkezdődnek.
Á karinai simfoiyii
.Reggel \'/«8 óra. Már melegen süt az augusztusi nap.
A derék .sáska" asszonyok megrakott kosaraikkal fe|űkön vigan nevetgélve tartanak a város felé, hogy a „hernyóknak" — a kellő Időben piacon legyen a portékájuk.
Hallom, amint egyik termetes menyecske emigy biztogalja .ángyiját* -
— Tudja, Rozi néném, én a maga beiébe, -nem adnám oda annyét a boracol, annak azok 40 fillét is e\' klláétl
Rozi néni néhány lépést lett előre, egy kis gondolkodás után kivágja a szentenciái:
— Tudod, Kati, hogy a .Farcné" (Schwarczné) igöu fösvén asszon, mindég (ápétozik, ho\' drágáét adok. de máma azét is mögtróbálom, hátha sikerül 40-ét elárunl a boracol, akkó veszek a Jancsinknak e .kecákllt".
(Ez egy tipikusan elfeidllett és Idegenből veti rövidítés: annyit Jelent kis zeig: rékli, vagyis iclg anyagból készült kabát).
Megyek tovább, Ők már nem érdekelnek, alig érek a szeszgyár mögötti uj áilatvásártérhez, amikor egy fiatal pár, — mint később megtudtam, férj és feleség, — haladt el melleltem. Nagyon soványak. Az asszony mezítláb, rongyos ruhában, a férfi lábán ócska cipő, kabát nélkül van. Mindketten zsákol cipelnek • kezűkben. Látni, hogy nem mehet jól a soruk. Alig-alig szólnak
E.en borzasztó hirekel megtudja gyorsan a Nemzed Tanács Zágrábban. A tanács tagjainak felforrt a vére qzokon a gonoszságokon, amelyeket a magyar hatóságok elkövet" tek. Segíteni kellelt azonnal a népnek, mert a „Hotvátok" utáni hajsza elért Felső-Muraköz szélső hegységéig. ..
Megérkezett végre a sóvárgott idő és megfelelő alkalom arra, nogy a tni nemzeti törekvéseinket a Dráva északi részén megteremtsük és mi elhatároztuk^ „Odmah udarttl putem bana Jeladcá". „Azonnal betörni Jelasics bán utján". A katonai előkészületek miatt néhány napra volt azükségünk. A rendelet szerinl december 5 én indulnak el az egyes csapatok a horvát városokból, hogy Kváternlk Szlávkó alezredes parancsnoksága alatt megszállják a megkínzott Muraközt. Ezen a napon azonban egy incidens történi Zágrábban. A Muraköz elleni operációt el kellelt halasztani, — de sehogy-sem elengedni.
Már másnap, 1918. december 6-án elküldi a Nemzeti Tanács Perko Dragulin (Károly) alezredest parancsnoknak szülővárosába, Varasdra azzal, hogy olt tanulmányozza a helyzetet és sajál belátása szerint intézzen el mindent ugy, hogy ez a lelkekel megbékítse. (Folyt. köv.
ia32. augutzlnt 6.
Mvmíshoi egy-két szól. Taián öntesztek I A kíváncsiság hajt utá-nult a régi kanális elölt el is érem (Ikel, mielőtt befordulnának a mezőre, kihány elkapott szóból megérlei-leni hogy az uj szeméttelepre indul-„,1, A város lakásaiból, Illetve szemétdombjaiból kihordott szemetet kocsikkal Ide hozzák éa a rét feltöltésére használják fel.
— Jó reggelt I — köszöntöm Okét. _ Hová tartanak?
Az asszony szemérmesen leaUH a fejéi, s egy csillogó könnycsepp jelenik meg a szemében. A férfi Is nehezen szólal meg, látni rajta — nem szívesen beszél. Nagy nehezen rnéglí megszólal, de aztán a szóáradat, mini a hOmpölygö ár, zudul ki belőle.
— Kenyeret jötlUnk keresni I —
mondja.
Hlsó pillanatban a meglepelt ember réveteg nézésével nézem e kritikus világ számüzOttjeit, majd folytatja :
— Kereskedő voltam Baján, Ide nősültem Kanizsára. Azt hittem annyit megkeresek a feleségemmel egytttt — aki varrónő — hogy a mindennapi kenyerünk meglegyen. Tévedtem I Minden küzdelmünk meddő volt. Nem sikeralt semmi. Elhelyezkedni, mini alkalmazott, egyenesen lehetetlenség. Eleinte alkalmi üzletek Ülésével foglalkoztam. Ma már azoknak Is befellegzett. Nincs semmi alkalom. Maradt végre a legutolsó megoldás, melyet egyik szomszédasszonyunk tanácsolt — a .szeméibányászai*.
Figyelemmel kisérem minden szavát. Látni, hogy könnyíteni kíván Önmagán, midőn küzdelmes éleiéi nekem, mint idegennek, elmondja.
- Miként megy végbe tulajdon-Uptn s .bányászát* ? — érdeklődöm.
- Nehéz mesterség I Amint Ütni leiszik, már a kora reggeli órákban kijövünk, mert a kocsik már ekkor hozzák az aj .anyagot* a aki előbb Itt van, az előbb válogatja kl a .Ml* I* A Jó portéka alatt csontot, tongyot, vasal, ócska cipő és Mrdarabokal és fahulladékot értünk. H« |ó napunk vtn, ketten megkere-sfln* 50 fillért is I
Ejt ugy mondja, mintha egy kolosszális nagy summa lenne I Nekik bizonyára sok — mert még ez a csekély összeg is csak ritka napokon kerül kasszájukba I
- A tavasszal jobban kerestünk, meri akkor még kevesebben voltunk, "tk Idejárlak, de mióta a viszonyok mindig rosszabbodnak, mindig töb-
J*" & többen járnak Ide kenyeret keresni.
TeWl nemcsak a kereskedelem-
ZAÍ.A1 KÖZLÖNY
Hallói
Kl baszél ?
"rtííJír tientu míMirot-meilcf
5 r
80 llll. •O MII.
- - "
«M.n„.p ,„„ hu>
íl HOlld WnoloíU, | "WMMttl S|„„. , .
KII S""\'" \'»\'»*■ Kenl«t4tmtutrot.
.* Pl.con, kOtcl . halai mellett.
ben és iparban van pangás, illetve konkurrencla, hanem még itt is — a szeméttelepen.
Épen már a helyszínen vagyunk. Nagy szemétrakások. Mini a kaliforniai aranybányászok rohanják meg az érkező kocsikat a „bányászok" Ki kapával, ki gereblyével, némelyik botokkal lurkáija a szemetel. Vagy egy köténybe gyűjtik össze az anyagot, vagy kosarakba. Van itt fiatalembertől kezdve 80 éves öregasz-szonylg minden korú nö és férfi. Lehetnek vagy 25 en. Külön tanu\'-mányl lehetne irnl arról az örömteli plllanlásokról, midőn egy darabka vasat, vagy csontot találnak. Szegények, mintha aranyal, vagy gyémántot találtak volna.
Sir a tollam, könnyezik, midőn az
Etnber ilyen lealacsonyító küzdelmét kel- papírra vetni. Ezt nevezik az emtKileég kulturális fejlődésének. Ezért kellett az emberek millióinak \' a ludomány és narc mezején elhullania, hogy embereknek, embertársaik szemetjéből kelljen a mindennapi morzsái véres verejtéke! kiizzadva megkeresniük ? Jó lenne, ha végre a belátás és a józan ész uralkodna Ismét a vad .jtajtönök ** u egyéni önzés felett, ha ember az emberben Embert látna és nem ellenséget 1
Reggel hét óra, kosaraikkal megrakodva térnek vissza a derék „sáskák" — mert nem tudták portékájukat eladni.
Emberek I Mikor tértek észre?
Hlrschl Jenő
Olcsó nyári vásár
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN.
Igen kedvező alkalom.
A vatikáni magyar követ autója SDmegnél beleszaladt egy boros-szekérbe
Zalaegerszeg, augusztus 4 (Saját tudósítónk telefonjelentése), tiarcza Károlv vatikáni magyar kövei tegnap gépkocsiján Budapestről Oyöngyösapátlba igyekezett Apponyi Albert gróf látogatására. A gépkocsiban kívüle még Pálffy Ferenc gróf és ennek neje foglallak helyet. (A grófnő Apponyi Albert leánya.) A lura Sümegen keresztül vezelett. Amint az autó Sümeg határához ért, egy nagyobb kanvarnál a gépkocsivezető
az erőt napsütésben nem vette észre, hogy előttük szabályosan egy kocsi halad, amely bort szállítóit.
Az autó igy teljes erejével beleszaladt a boroskocsiba, ugy, hogy az felfordult és a rajtaütök hatalmas ívben kirepültek az úttestre. A kocsin fllő Süte Sándorné súlyos sérüléseket szenvedett, az egyik lónak a lába eltörölt. A kO,étnek és Pálffy grófék-nak semmi bajuk sem történt.
A vizsgálat megindult
Őrizetbe vették a szepetnekl asszonyt és a leányát, akiket „kiraboltak" es véresre vertek a begy alatt
A „gyermeknyaraltató" laluzók ellen hatóság félrevezetése elmén megindult az eljárás
Arrajáró emberek kihlviák a mentőket, akik a két nőt beszállították a nagykanizsai kórházba.
A kórházban azután kihallgatták mindkellőt. Az idősebb asszony ekkor elmondta, hogy Dóra Jánosné-nak hívják és a zalai Szepetnek kőzségbői való. A másik pedig az ő leinőtt leánya. A csendőrség, miután a sióban
Nagykanizsa, augusztus -1 Megemlékeztünk arról, hogy nemrégen az egyik Nagykanizsa melletti szilihegyen véresre verve találtak két nőt. Mikor megkérdezték őket, hogyan kerültek ebbe az állapotba, elmondták, hogy egy ismeretlen ember meglámadla és ki akarta rabolni őket, de szembeszálltak vele és ezért bosszúból véresre verte őket.
forgó helyen a járórők naponta rendszeresen portyáznak, lehetetlenségnek tartotta a rablási esetet és ezért titokban nyomozni kezdett a .kirabolt" nOk után. Csakhamar megállapították, hogy a két ni az egészet kitalálta. A két nő ugyanis faluról-falura jár és gyermeknyaraltatási akció Civo alatt egyes gazdák házainál hosszabb -rövidebb ideig tartózkodik, hol rendszerint annak a gazdának vendégei. Így tartják fenn megukaL Most it a begyről tövet a kelletténél többet talállak Inni ét ebben az állapotban egymásnak estek és kölcsönösen ellátták egymás baját. Az anya a leányát, a leány az anyját verte véresre.
Mikor a csendőrség ezt kinyomozta, jelentést tettek az etetról ieiettei hatóságuknak ét miután a két nő a kórházban teljeten felgyógyult, a nagykanizsai rendőrség a kórházból kikerülő özvegy Dóra Jínosnét ét felnőtt leányát ma dél-elótl átkísérti « törvényszék fogházába, hogy moti a hatóságok félrevezetéséért feleljenek.
Mozgószinház
Üldöző
Rendezés szempontjából elsőrangú filmnek kell elismernünk Hans Albers legújabb filmjét. Az inlrikusl szerepkörből bonvtváni vizekre evezett filmszínész már a Monlecarló bombázása című filmjében la olyan ragyogó és szimpatikus alakítást nyújtóit, hogy megnyugtató impresszióikai engedett következtetni ezutáni alakításaira it. A szerepkör-csere érdekes megfigyelésre ad alkalmat a film gour-mandjaínak, akik egy-egy arcrándulásban még most is felfedezni vétik az egykori inttikust. Ettől eltekintve Hans Albers tikeret igyekezettel próbálja feledtetni azt az időt, amikor a bűnügyi filmeken üldOzö helyett még ö volt az üldözött.
Jelenlegi filmje, \'az Üldözi, bonyodalmat bűnügyi történet. Az egyes jelenetek, beállítottságuknál fogva érdeketek, töt Izgalmasak is, egységesség szempontjából azonban hagynak némi kifogásolnivalói Némi kis hiányosságok vannak a cselekményben, ami az érthetőség rovására megy. Ez az értelmi télhomály valószínűleg a filmkölcsOnzö, vagy azoknak a moziknak a lelkiismeretét terheli, amelyek Nagykanizsa elölt pergették és megnyirbálták a Hímet. Eggerth Mária és Oerda Maurus szépséggel párosult eleganciája enyhítő tónust visz az izgalmat Jelenetekbe.
KlsérömQsorként a bécsi dalárda által előadott Strauss halhatatlan Duna-keringő-je teszi művészi szempontból emlékezetessé az előadást. Magáért ezért a filmért is érdemes végignézni a műsort. Dimt
Leendő anyáknak kellő figyelmet kell forditanlok arra, hogy bélmü-kOdésük rendben legyen, ez pedig a természetes .Ferenc lózteí" keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosi klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a valódi Fereno fóztef vizet, mert könnyen bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. A Pereac lóarf keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzle-tekben kapható.
zalai közlöny
Nagfkaaltsára jön , a legnagyobb olasz lapok riportere
Tanulmányozni akarja a magyar népélete!, a magyar kulturát, » magyar zenét éa uijáról előadást akar tartani Itáliában
Pilrtaohach, Julius végén
Európa leghosszabb aulocarutján utaztam tegnap Abbáziából Pör-tschachba. Reggel még az adriai tenger partján reggeliztem a Hotel Con-tinenlal pálmákkal ékes terraszán, estére már a wörthl tó partján bámultam a lampionos csónakokat Ez az utazás volt életem egyik legérdekesebb élménye: az Isonzó partján robogtunk kétezerméteres hegyek felé, felhőkkel kacérkodó hágókon szaladtunk át és oldalunk mógőlt hagytuk ama szent helyeket, ahol tizenöt év előtt hegykuookat hordottak szét a gránátok és harminckettesek Katonalemetök sorakoznak egymás mellé, lent a völgyben ptdlg csöndesen kanyarog az Isonso. Olyan a színe, hogy hozzá hasonló nem igen akad a világon. „Isonzo verde", mondja eire az olasz, valami egészen különösen kékesen zöld ez a csöndes víz, talán a sok vértől, amely egykoron megfeslette a habjait, kapta ezt a patinát...
Cvikkeres, kedves fiatalember ült mellettem a kényelmes autócar széles ülésén. A hosszú uton megindult köztünk a beszélgetés. Kiderült, hogy útitársam voltaképpen kolléga. Civil foglalkozására könyvtárosa a római olasz parlamentnek, de emellett írással is loglalkozik és az irás talán a főfoglalkozása. A neve: dr. Qiovannt Bach, az Írásai Itália legeiterjedtebb újságjaiban, a római Giornale a\'Italla é* a palermói Obrnate dl Sicllia hasábjain jelennek meg. Bécsbe készül, onnan Magyarországra utazik. Egy csomó vidéki városi akar felkeresni és örömmel meséli nekem, hogy immáron harmadszor megy Magyaromágra, amelyről sok érdekes és értékes Írása jelent-meg nagy olasz lapok hasábjain.
— Pár napot Budapesten töltök — meséli nekem Görzben, - ahol megebédelünk — aztán elmegyek Szegedre, Debrecenbe, Miskotcra, Tokajba. megnézem a Balatont, felkeresem a Dunántulon űyört és elmegyek Pécsre, hogy alaposan tanulmányozzak itt mindent, amiről barátaim annyit meséltek nekem. Szerelném megismerni Mara Ferencet Szegeden, szeretném megnézni a
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban ,
t/Btttt MDiM
GailérftajttiMaban vezetI
Herl&j liklói-it 8. Mi 19.
magyaros építkezéseket, de talán legjobban érdekel mégis a muzsika.
Egy debreceni hölgyet hallottam egyszer énekelni, de Hor Templs énektanárnőt, a magyar muzsika nagyon lekötött. SíCrelnék gramofonlemezre felvenni néhány Igazán magyar nótát, de lehetőleg olyant, ami a nép ajkán termett. Tagja vagyok annak a hatalmas olasz szervezetnek, amely céljául tűzte ki Magyarország alapos megismerését. .G/f amlc! del Ungherla" ennek a szervezetnek a címe és évenkint százszámra küldi ki tagjait Magyarországba. -
Tanulmányozzuk a testvér nemzet kulturáját és odahaza Itáliában kimélyítjük a magyar-olasz barátságot. Lshet, hogy utam során — ha időm megengedi — elmegyek még löbb magyar városba is, érdekel nagyon as.élet Kecskemét, Székesfehérváré Nagykanizsa tájékán,\' ugy osztom -.be az időméi, hogy mindenre teljéi*t)elöle. Utamról kimerítő tudósítást küldök lapjaimnak, de hazaérkezésem után szándékomban áll előadást is tartani Magyarországról.
Mindeneseire kívánatos lenne, ba Magyarországon az illetékes faktorok szívesen fogadnák dr. Bach kollégámat és rendelkezésére állanának ateklntetben, hogy ez a kiváló olasz kolléga mindent megláthasson, amit egy újságírónak meglátnia kell.
Peti Jó.b
A muraközi országzászlóra
szerkesztőségünkbe a mai napon Waligurszky Antal 5, Janda Károlyné 1, Sípos Antal 1 pengőt, pbsl.ibefl-zcléei lapon Fehér István 1, Klaszdn Sándor 80 fül.. UJJ József, Eppinger Iz6ó 1, Hrometsek Vince 5, Szűkíts Henrik 2, Hlld József 2, Pálcslcs Ferenc 1, Makovlczky Oyula 2, Neu-feld Jakab 1, Orünhut Elemér I, Algner Géza 1 pengőt kü\'dtek be.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 5- (péntek)
Badapest 9.15 Szalonzenekar! hangverseny. Közben 9.30 Hírek 11 10 Nemsei-közl vlz\'elxőssolgálal 12X10 Déli hsrangaií. Id«|árás|«lenlás. 12 OS A rádió házlkvallell-jének hangversenye KOiben 12.2? Hírek. 13.00 Idólelsés, tdójáriajelentés. 14.45 Hírek. 16.00 Ai 1. honvédgyslogesred zenekari nak hsngverienye. 16% Mó|el*és, ldó|áril-lelentés, hírek 17.30 K IM0 Oramolon hangverseny 19.00 Cseláuyl I Vitet ma»yar nótákat éneket dgányiei rnrl kísérettel. 20.00 A aslstwfl Ünnepi láiékijk kereté, ben a bécsi lllharraónlkusok Sirass János hangversenye. 21.45 ld«|eizéi, Udójáiás-jelentés, hírek, versenyeredmény*. Majd Pogány Dezsó tangó- és (szi-ztntksrának hangversenye. 23.00 Cigányzenekari haunv.
Bécs 1130 Zeneksrl hangverseny. 12 40 Saólószonáta. 11.10 Qianioton I6.SO Hangverseny. 19.(5 Dal- éi árlaeit. 2X00 A salzburgi ünnepi Játékok kóiveUtéae. 22.10 Jaza-sane...
Berlin 16.30 Zeaekail hangverseny 1* 00 ■ Oordonkaaaonáták. 1910 Hétvégi táncok. 0.30 Zenekari hangverseny
Prága 6.15 Zenés ébreizló. 11.00. 12.15 Orsmolon. 12.30 Zenekari hangverseny. 13.40, 17.63 és 18.15 Gramofon. 19.00 Jszz. 20 45 Dalok, irlák. 27.20 Oramolon
Róma 17.00 Hangverseny. 17.45 Zenekari hangverseny. 20 00 Oramolon 2J 45 Szltnl. hangverseny. :!3.00 Jut.
Varsó 15.10 Oramolon. 17.00, 18.20 é> 22 50 Zenekari hangverseny.
1932, augusztus 6.
NAPI HÍREK
A sötétbén a barátját*ízurta agyon a haragosa, helyett
Zalaegerszeg, adguaztas 4 (Saját tudósítónk telefonjelentése). A sümegi járásban levő Nylrád községben halálos azurkálás történt. Vasárnap délután Horváth Ferenc. 21 éves gazdalegény az utcán össze
hevében Horváth kést rántott, hogy ellenfelébe mártsa, de a sötétségben célt tévessel és a szúrás ellenfele helyett barátját Tóthot találta, akinek hasába szúrt, hogy a szerencséden legény véresen esett össze. Beszálli-
ialálkozolt régi haragosával, akivé! j toliák a sümegi kórházba, azonban
összetűzött A hangos szóváltás mesz-szire elhallatszott. A lármára odasietett Horváth egyik barátja, Tóth Gergely 22 éves legény. A vita tovább folyt és annyira fajult, hogy ennek
nem leli eleit már rajia segíteni, tegnap ette kiszenvedett. A gyilkos legényt a csendőrség őrizetbe vclle ti beszállította a zalaegerszegi ügyész Bégre.
HANGOS KERT-wozaó
Még ma, pénteken, auguaxiua 5-<éi)
Minden eddigit felülmúló hangos bünügyi film az. ideális férfinek, HANS ALB£RSM£K
főszereplésével
(ÜLDÖZŐ)
Lélckzetfojlóan izgalmas h.angos detekliv-film 10 íejezelben. A budapesti premier-színházak nagy kaaszadarabja I
Remek kisérft műsor.
JEltíadásolt fcexde/e 7 és 9 órakor.
NAPIREND
á«(*sitna 9, péntek
Római katolikus: Havi B.-A. Pratest.:
Oszvald. Iu.: Ab. iló 3.
*
VárosI Muxeurn és Könyvtár nyílva esti törtökön és vasárnap délelőtt 10-12 óráig.
ayónszertárt óliell azotrtlal t a „Őrangyal* gyógyMartát Deák-tés 10. éa a Irlskanlssai gyógyszertár.
OóitUrdó nvltvs reggel e órától este 6 óráig (hétté, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 2—13 Délután 6 órától 50 filléres zuhanyftbiWl
Nyárvégi hangulat
Délutáni irón, leront rtdöny alatt Tolvajként surran bt mig a napsugár, Ptdlg — haj! — sokszínű cifra könfOsébtn Holnapra talán már bucsut mond a nyár.
A nyitott ajtón a virágos udvarról Beáramlik a nyár sok jó szaga mig, S az árnyas diója fűszeres szagában Fürdik sok kis virág, piros, lila, kik.
Benn az ebédlőben alszik a csend, mégis Napsugár-tlindérraJ láncol a falon, S a hímzett ttrdó színes kockáiban Kinyit a sok rózsa mind az asztalon.
Keskeny üveg vázán zöld gallyak s virágok, S az üveges szekrény tömött polcain Fényes aranyesó-zu/wtctgként ömlik /* Végig a napsugár Arany s Jókain...
Bronz Örökként állnak a barna borszékek. Körül az asztalnál is a függönyök Csöndes némasága, diszkrét hallgatása Ulek megnyugtató, fenséges, örök
...Mig tele az udvar a nyár vlráglval, S rajtok mig az esó gyémántként ragyog, De már a kertekben kora hajnalokon A barnuló fákról ökörnyál csorog...
Brmudrtyl Qyul*
— Járási tiszti értekezlet. Szombaton délelőtt 9 órai kezdettel járási liszti értekezlet lesz a nagykanizsai főszolgabiróságon Búzás Béta dr. szolgabíró elnöklete alatt. Az értekezleten a téti Inségakció lebonyolítására vonatkozó tennivalókat tárgyalják le.
— Ülések a vármegyén. Szombaton a vármegyei nyugdíjválaszt\' mány, hétfőn a törvényhatósági kisgyűlés, kedden peoig a közigazgatási bizottság ülésezik Az ülések délelőtt fél 10-kor kezdődnek.
— Kanizsai poéta a Balatoni Iróhét programján. Dr. fMmbrecht Kálmán egyetemi magántanár, \' a Balatoni Iróhetet rendező írók Gazdasági Egyesületének h. elnöke Barbarlts Lajosi, a .Zalai Közlöny* felelős szerkesztőjét kérte fel arfa, hogy „»z egyetemes magyar Irodalom e legfontosabb és leghatalmasabb megmozdulásának" irodalmi programjában előadandó balatoni ódát megírja.
— Italmérési engedélyesek xdó-tartozásau A pénzügyminisztérium megengedte, hogy az olyan ItalmSrők részére, akik tartozásaikat egy ősszegben megfizetni képtelenek, ax érdekellek által külön-külön beadandó kérelemre a pénzügyigazgatóság részletfizetési kedvezményt engedélyezzen és a részletek pontos betartása esetén az engedély elvonására vonatkozó eljárás meglndHázái függőben hagyja
i = Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Kopsitla bútoráruházban, Horthy Mlklós- ut 4.
1032, augusztus 5
2ALA1 KÖ2L0NY
a
Arató-mulatság Klskanlzsán az országzászló Javára
Nagykanizsa, augusztus 4 Egész Kiskanlzsa lázasan készülő-dík a vasárnap Klskanlzsán Szépud-vary István állal megrendezendő ara tóünncpíégre. Színes látványt fog nyújtani a délután 3 órakor kezdődő felvonulás, melyben msgyarruhás leányok sarlóval és legények kaszával a vállukon, valamint gabonával megrakott ökrösszekerek vesznek részt. Délután 4 órákor kezdődik a KistAc-ulca 6. szám alatti Kanizsai féle vendéglőben a Injnallg tartó táncmulatság. — A táncmulatságon, melyre a belépődíj csak 20 fillér, lesz szépségverseny és konfetti-csata is. Kiskanlzsán ez az első aratóün-nepély, melynek tiszta jövedelmét az utolsó fillérig a Kanizsán felállítandó Muraközi országzászló alapra szánta a rendezőség. Szépudvary István, aki láradallan agilitással dolgozik a siker érdekében, löbbszáz kis buzakoszo-rut köttetett, mellyel szombaton minden házba bekopogtatnak a magyarruhás leányok, hogy azokat kedves emlékként, néhány [fillérért felajánlják. A nemes cél érdekében előre Is a kanizsai közönség jóindulatu pártfogásába ajánljuk a koszorúkat áruló leánykákat.
— A kerékpáros elgázolt egy kislányt uz Eötvös-téren. Szerdán délután egy vigyázatlan kerékpáros az Eötvös-tér 6. számú ház előtt véletlenül elütötte Dormann Erzsébet 5 éves kisleányt, aki át akart szaladni a kocsiúton. A kerékpáros eltekintve attól, hogy csak fiikéntI fogta a kormányt, még nem Is figyelte az uttestet, hanem oldalt nézett és Igy elmulasztotta csengetésiéi figyelmeztetni az elébe kerfllő gyermeket, A kisleány 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
— Napellenző vásznak "minden szélesség és minőségben, nagy választék Slnger dlvatíruházhan.
- Ki akar olOsón Hévízre utazni? Vasárnsp déli fél I órakor, legalább 16 jelenlkezö esetén, autóbusz Indul Kanizsáról Hévizrt. Visszaindulás este fél 7-kor. Relour-i«gy 4.60, csak oda 3.S0 pengő. Jeleníteni lehet a Teutach-drogériában.
« Kirándulásnál, nyaralásnál nélkülözhetetlen a nyári flanell és jttétekaró. Legszebb választék —
- Kezdő Írók, akik irredenta és »ig színdarabok vagy monológ és dialóg írással foglalkoznak közöljék nevüket és lakhelyüket a Heves és Vidéke c. hetilap -kiadóhivatalával Heves, Regös-nyomda.
■= Ha olcsón akar vásárolni mosóddént, kartont, mintás mflseiy-mc|. battisztot, sima és mintás gre-nadlnt, pupelint, panamát, szintarió P^jama anyagot, burettet, Santungot, nyersselymet, musselint, fulard és tatftjelymet, szövetet, lüsztert, jankli szövetet, férfi ruhavásznat, siffont, /Vásznat, damasztot és női kabátot, akkor keresse fel Singer divatáru-Mzat Nagykanizsán.
— Az alkoholisták nem utalhatók kórházba. A népjóléti miniszter rendeletet adolt ki, melyben az alkoholizmusban szenvedők kórházba utalásáról intézkedik. A miniszter szerini az utcai, családi botrányokat okozó idült alkoholisták a legtöbb esetben tulajdonképpen zárt Intézeti kezelést nein igénylő, rendszeres munkára nem is törekvő, csavargó életmódot folytató munka-képes egyének. Az ily egyének, ha csak nem okvetlenül szükséges, nem utalhatók a közkórházi elmeosztályokra és elmegyógyintézetekbe, hanem, ha botrányos viselkedés miatt kerülnek a hatóságok elé, kihágási eljárás cél|ából a közigazgatási hatóságoknak kell átadni. Ha pedig a hatósági közegek az eléjük állított valamely alkoholizmusban szenvedő egyénnél a közveszélyes munkakerülés gyanúját látják fennforogni, az ilyeneket a rendőrhatóságoknak keli átadni büntetés vagy dologházba-utalás céljából.
— Halálos lórugás. Idős Pintér József jómódú igall gazdálkodót, miközben a lovai körül foglalatoskodott, ugy hasbarugta az egyik ló, hogy belehall sérüléseibe.
— Sormás! csendélet. Kedden délután ugyanabban az időben, de két különböző helyen verekedés volt Sormáson. Mind a két verekedésnek van egy egy súlyos sérültje, akiket be kellett szállítani a nagykanizsai közkórházba. Az elsőszámú verekedés Bckán András 34 éves gazdálkodóik közvetlenül a község melleit elterülő földjén történt. Bokán összeszólalkozott az egyik szomszédos földön dolgozó napszámossal állítólag a határmesgyekaró miatt. A szóváltást csakhamar tettlegesség követte, melynek hevi\\en s napszámos ugy fejbevágta Bokán Andrást, hogy az eszméletlenül terült el a földön. Ugyan ebben az időben a község másik végén hasonló verekedés játszódott le. Itt egy cséplésnél Tóth Qyörgy 65 éves közbirtokossági mezőőr összeszólalkozott egyik rokonával, aki vasvillával ugy fejbeverte az öreget, hogy súlyos sérüléseket szenvedett. A nagykanizsai mentők mktdaketlőt beszállították a nagyka-nlzssi közkórházba.
— RenklvDII alkalom! Nöi színes Bourettek métere 1\'20 pengő a Schütz Ár.uházban.
— Betörőbanda garázdálkodott Igaion. Néhány nappal ezelőtt vakmerő belörőbanda garázdálkodott Igal községben. A betörők két éjsza kán keresztül dolgoztak és mintegy 6\'—S családot károsítottak meg. Legnagyobbrészt zsirt, bort, szárnyasokat és élelmiszereket vittek magukkal. Többek között betörlek dr. Varga Árpád, az igall járásbíróság vezetőjének lakásába is. A károsult lakosság 100 pengő jutalmat tűzött ki a tettesek nyomravezetőjének.
IdsgM enbereknek é> lelklbetsjeknek ai enyhe természetes .Fersno léz.sf keserűvíz rendes bélntllkodéal, |ó emésztést és elegendő élvágyórzetet teremt.
Mum>ifiiiisurs«a,iKSUii-
SPORTÉLET
Legújabb olimpiai liirek
A németek elleni döntőfontosságú vlzlpólómérkőzésre az alábbi csapat áll ki: Bródy — Ivády, Homonnai — Halasy — Vértessy, Németh, Keserű II. A német vlzipólózók, Komjádl szerint, ragyogó formában vannak.
Megismételték a Kárpáli-Cloltel-ter mérkőzést, amelyben a magyar bajnok pontozással veszleft.
Bécsben lesz a jövő évi olimpiai ülés.
A szobrászati olimpián a magyar Manno Miltlsdesz második lett.
A modern pentallon epéevivásban harmadik lett Benkö Tibor, Somfay Elemér a negyedik, mlg Petneházy a helyezések eddigi állása szerint a tizenkettedik.
A azabadstilusu mérkőzés könnyű súlycsoportjában Kárpáti a második, a nagyközépsulyban Tunyoghy a harmadik lelt,
A nemzetközi olimpiai bizottság az olimpiai serlegel a svájci Tornász Siöveiségnek ítélte oda, amely a napokban ünnepelte 100 éves fennállását.
A 100 km-es országúti kerékpárverseny eddig ismeretes győztese az olasz Oavezl. A versenyen Amerikában élő honfitársunk, Schmldt Sebestyén Is indult a magyar színekben.
Az ollmplász tegnapi eredményei
Diszkoszvetés: Olimpiai ba|nok John F. Anderson USA 49 49 m. Olimpiai rekord I 2 Laborde USA 48 47 m, 3. Wlnter Franciaország 47 85 m, 4, Noel Franciaország 47 74 m. 6. Donogán István Magyarország 47 07 m, 6. Madarász Endre Magyarország 46 52 m. — Olimpiai reménységünk, Remecz helyezetten, dobásai lullaposra sikerüllek és oldalt kicsúsztak. Legjobb érvényes dobása 45 02 volt.
200 m síkfutás: 1. Eddln Tolsn USA 212 mp. Olimpiai rekord I
2. Slmpson USA, 3 Metcalte USA,
4. Jonat Németország. 5 Luti Argentína, 6. Wflteis Délafrika,
110 m gátfutás: 1. Üeorge Sáling USA 14-6 mp, 2. Beard USA 14 6,
3. Kellet USA 14 7, 4. Fínlay angol,
5. Lord Burghley angol. A hatodiknak befutó német Welscher négy gátat döntött és ezért diszkvalifikáltál.
Mai napirend
Epéecsapat előmérkőzések (Magyarország?). Ollusa(uszás). Dekatlon [lOO m síkfutás, Bácsalmási Péter). Dekatlon (távolugrás). Vitorlázás. 400 m síkfutás középfutamok. Dekatlon (sulydobás). 5000 m síkfutás középfutamok. Dekailon (magasugrás). 400 m síkfutás döntő. Dekatlon (400 m síkfutás). QörOg-rómal birkózás középdöntők.
A délnyugati labdarugó-szövetség kaposvári alosztályának őszi sorsolása
Szeptember 4-én: KPAC—NTSE, NZTE— SzAK, SBTC—VOOE, KRSC —NTE, BIOK—KTSE. Szeptember 11-én: KTSE—KRSC, ATS—SBTC, VOOE — NZTE. SzAK — KPAC, NTSE—BIOK. Szeptember 18-án : KRSC—NTSE, BIOK- SBTC, KTSE —NZTE, NTE-KPKC, VOOE— SzAK. Szeptember 25-ín: KPAC— KRSC, yVj?7"£—SBTC, VOOE— KTSE, SzAK—BIOK, NTSE—OTE.
Október 9-én: SBTC—NTSE, KRSC-NZTE, BIOK-KPAC, KTSE-SzAK, N7"E—VOOE. Október 16-án: NZTE - NTSE, SBTC — KPAC. KRSC—SzAK, BIOK—VOOE, KTSE —NTE. Október 23-án: KPAC— KTSE, NZTE— BIOK, SBTC-KRSC SzAK-Wre, NTSE-VOOE. Október 30-án: KPAC-NZ7E, NTE— BIOK, VOOE—KRSC, S :AK—SBTC, NTSE—KTSE.
November 13 án: KPAC—VOOE, NZTE-NTE SBTC-KSTE, KRSC -BIOK, NTSE—S:AK.
(Zrínyi futballisták figyelmébe)
Felhívom a Zrínyi labdarugócsapat összes játékosait és a vezetőség tagjait, hogy f. hó 5-én a Zrinyl-pályán 17 óra 30 percre a szakosztályt érdeklő fontos ügyek megbeszélése végeit okvetlenül jelenjenek ineg. Szakosztály vezeti.
Ha Bévizre
jön, keresse fel a
Kanmai Otthon"
„MUlttul UIIIIUII
vendéglöt és éttermet, Rákócziul 11.
Ritser Ferenc vendéglős. s ií

IMiárás
A nagykanücsal meteorológiai megfigyelő lelentések i Szerdia a Mmir-séklet: Reggel 7 órakor +17\'4, délután 2 órakor +19-0, este « ónkor +166.
Ptíhöztt : Egén nap borult.
StUMny: Reggel éa délben étzákkelcü, este délayugaU izél.
(ÉJaakal rádJóJsIenUtl A ■ihsrstt. (lat Istáisl |«l«stl Ml* 10 éra-kar ■ Isik wárhaték Mafiglslsa MtáHssásssl.
Vízvezetéken csatornázást, központi
IQtést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
ráund és vízvezeték szerelési vállalata
Tel.fon 2-71. HifiTKAHIZSá, (HÁLT-UTCA 46. 82. Tslsfsa 2-71. HT Kednxfi llzttésl MUtalskl ~wm g|
Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben ás mosóüstőkbsu.
,|KOhne" msz5gazilasá|l gápsk gyári Isrikata.
ZALAI KOZtONY
Közgazdaság
Elrendelik a buza í* e iou kOtelező keverését
MIul IsmereteB, búzából gyenge termésünk lesz és aránylag keveset exportálhatunk külföldre. A rozsot Illetően egészen mát a helyzet, mert abból várakozáson leiül jói sUre\'Ult • termét. Ez Iráni a külföldi érdt k-lödés is ctekélyebb. Felmerüli eza\'l kapcsolatban az a javaslat, hogy ti kormány rendelje el a búzának rozs-zaal való kőtelező keveréséi kenyérsütés! célokra. Valószínű, hogy a rendelkezés rövidesen napvilágot is Iái, már csak azért Is, meri rozsból kitűnő kenyeret lehet sütni és lly-módoa néhány millió mázsával emelhetnénk kiviteli feleslegünket.
(—) Könyv a falusi gazdasági udvar egészségtanáról. A Magyar Népművelés Könyvei sorozatában Vasvármegye közönsége kiadta dr. Kukuljevtcs József keszthelyi gazdasági akadémiai lanár könyvét, a falusi gazdasági udvar egészségtanáról. A könyv bolti ára 4 peng®, de a kultuszminiszter felhatalmazta a népnevelésügyi bizottságokat, hogy a törvényhatóság lerülelén működő egyesületek, Intézmények, lelkészek, tanítók számára 2 pengőért ostzák ki a könyvel. Ezlrányu igénnyel a népművelési bizottsághoz kell fordulni.
Páris 30 I2W. London 1801, Newyork 5IS-«/», Brüssel 71-28, Milano 26-17\'/!, Madrid 41*55, Amsterdlm 20675, Berlin mnvx, Wien -•-, Szófia 3-72, Prága 1S-!4, Varsó 5760, Budapest - - - , Baferád —•—, Bukarest 305.
Buza aI tv. 40 flll, dt. 30 fül., rozs uj — flll. emelkedett.
Huia (uD tlszav. 77-es 12 80-13 06, 78-aa 1M5 -13-20, 79-es 13 10-1325, fSO-aa 1Í20-13-45, diinánt. T7-es 1220-1250 78-as 12-35-1265. 79-es 12-ÖO-1Í75, 80-as 1260-1290. rozs 7-70—8-0a tak. árva (uj) 10-25-10-40, uj zab 1040-10ü0, >rl tt. 1600-1625. korpa 910-930.
A Kemzetl Bank devlza-áriolyaaul
VALUTáK át. 20-20-2060 afr. 7M6-7974
ik. 1696-17 06 Bánk. 107-40-108*40 Dinár 996-1008 Dollár 570-50-573-50 Franda 1.22-30-22 50 Holl. 229 65-231\'05 Zloty 6395-64-45 Lel 3-44-3-56 Léva 406-4-19 Ura 29Ü0-3O2U Márka 135-70-138 60 Norvég 99-80-100 80
Peseta —•--•—
SchJlt. —•_•_ Svájci f. 110-70-111-40 Svéd k. 102-40-103-40
DEVIZÁK AmsL 220-85-231« Belgrád 098-1008 Berlin 135-80-136-60 Brüssel 79-26-7974 Bukarest 3-43-3-51 Kopenh.107-60-108 40 London 19-96-20-10
Madrid —•-•—
Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-574-00 Oszló lOOOO-ICO-aO Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-08-419 Stockh. 102 60-103-40 Varsó 6405-64-45
Wien —•-
Zürich 11080-111-40
Wien clearlng árfolyama : 80.454.
felhajtás 2483. eladatlan 233. - Elsőrendű 1-20 -1-22, szedett 1-08-1-14, szedett közép 094-HXJ, könnyű 0-80 090, l-*ó rendű Oreg 1-04-1-08, ll-od rendű öreg 0*84—092, angol süldó I. 1*00-1*18, ■átfonná nagyban 1*46-000, zsír 170-000, hús 1-10-1-40. iélsertéa 1-26-1-58.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. datenberg Nyomda és Dcl/alal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly, interurbán lelcfon: Nagykanizsa 78. szám.
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
1982 augusztus 6
•f*r-«m*K9B*a szép udvari lakás für-dószobáv&l és összes mellékhelyiségekkel szotlralra. vagy késóbhre Horthy Miklósul 51. ti házban kiadó Érdeklódul lehet naponta ü. u. 6 óra után 49. sz. alatt 22
Egyaxoba, konyhás lakás azonnaira vagv szeptember I-ére klsdó Csen^r^
Bsgolal-sor 21. számú IsAat sssbadkés-ból eladó. Bővebb*, t ugyanott. 3596
■ Indái november l-re Teleki-ul 24. szám alatt Cg) 2 aaobás lakás elószobával. Ugyanitt egy szoba-konyhás lakás, valamint Caányl László-utca 20. saSm alatt szoba konyhás lakás kiadó ás azonnal ..............3607
egy szoba kon-beköltözhető. \'
4 azabéa ulcal lakás novemberre kl-idó Csengtry-ut 15. J600
APBvOHÍKBETÉSÉS
<«, is ti«a — m
l Ily —t mr M SUMr. Vasár- *
SCViait Mta ÉT— -a 4f *
s anaa-. « In «»
___a—a- k.
___IC aa«*. ~ mii*r. sW«
ttrtSM áll*\' ff - OmtU a afcia. L.IIM MteaSr » ""« aafc
\\|li»i t.rMfiut B0*N
a /fllatlaaas kttarvslSa. nlkorarrite
Faaettliutanik éa kosarak készítése, javítása, nádazékfoc is Illésnél, Fönt 4. 303°
Raktér- vagy pincehelyiséget keresünk s Főúton. Kotons kávéház közelében. — Alánlatokat a kiadóba kérünk.
Ligajafcb ragaccsal kittelem ablakait 5 évi jutsliáasat. Stera Üveges szaküzlete. Telelőn 186^ 3407
M» golyós csapágyak autóhoz, apedáll-san olcsón Ford- és Fordsorihoz Unger Ulhnaon és Tóth vaskei\'eakedéstben 3636
Uttrafarsss befőttes tiveg klaéraMag Amiatti baatetaa kapható laflal-2759
Egy azép agyasaké*, száraa, vizveze léke. lakás minden mellékhelyiséggel klsdó József főherceg-ut 58/a. 3386
AsstétaxM, modern csukoltslnt, lestál Htott viteldíjért. Teleion 167., este 571 számon kárjen. 3134
Tengcrldsra és taaagarl olcsón kapható Hlrsch és Szegőnél. 21
Teleki-ut 1<). számú ház nagy udvariul ás kerttel szabadkézből alaátá. Érdeklődőknek minden felvilágosítást megad: Schwatcz Dezsó, Budapest, Vll, Kenyérmező -u 4. 3520
tk helyiségei
-u. í 3
november l-re kiadó Kinizsi
udvari laUsok kiadók. Bővebbet Vlda kalapüzletben. 3594
Nagyon szép háromszobás Iratréa lür-dószobával november l-re klidó. Feltételek dr. Kovács ügyvédnél, Sujtr ut 12. 3604
Tiiztességei ssslMlaaaalaéayt keieaek azonnali belépésre Acaálné, Bazár 3614
tátaaakta kűlönbe|áralu lakáa az ud varban szeptemberre, vagy novemberre kiadó Koaautli-tér 6. saám. 3613
im a Zalai HMi.
A nagykanizsai klr. járásbíróság, mint telektflnyvl hatóságtól.
3399/tkv. 1932. szám.
Árverési hirdetmény és árverési IHlételek.
Keszthelyt Kereskedelmi Ipari ás Mező-gaidasági Bank R.-T végrehajtatónaa iván Máté volt zalakaiosl. Jelenleg decsl lakói végrehajtást szenvedő ellen Indított végre hajtást ügyében a telakkönyvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144 , 146 és )47 §-sl értelmében elrendeli s végiehsjtási árverést 2678 sr„P tőkekövetelés, ennek 1931. évi szeptember V. naplától járó 60 0 kamata, \'Ifit váltódll, 330 P 50 flll. eddig megállapított pei és végrehsjtásl és sz árverési kérvényéri ezúttal megállapított 82 F kőlliég tőkekövetelése éa Járulékai behal-táia végett, a nagykanizsai klr. lárásblró tág területén levő, Zalakaros kőiségoen lekvó s « zalskaroal 332. szljkvben Afí-8, 9-10 sor, I692\'a. hisz. slall foglalt szánta a Ritkulnál dűlőben végrehsjtásl szenvedő nevén álló Ingatlanra 246 P, 1749/a. hnz. szinló a SáBiét dűlőben Ingatlanra 112 P 50 flll. 52/a 2. hriz. ház, 33. ss. s. udvsr és kert Ingatlanra és 52/0. hrsz. britelek Ingstlsnrs egyűllesen 700 P, a zalskar sl ItO sztjkvben A fi. sor. 597. hrsz. alatt foglalt sróló és kasiáló pincével as Alaó-hagyen Ingallannik vágrehajlást szenvedő
nevén álló fclerészére 308 P 25 flll. ki klálláii árbsn.
A telekkönyvi hatóság ss árverésnek Zalakaros községházánál megtiltására 1932. évi augusztus hó IS-lk napjának délelőtt 10 óráját tűst sl és az árveréti lel-tételeket aa IS8I : LX. t. c. IV). §-n alapién * következőkben állapltja meg:
I árverés slá eső ingatlsnokst és pedig 52/a. 2. és 52. hrsz. íngstlanokst a kikiáltást ár leiénél, a többit a kikiáltási á> kél-hsrmsdánál alncsonysbb áron eladni nem lehet. (1108 : XLL t.-c. 26.
Az árverelai szándékozók kötelesek bá nalpénzűl a kikiáltási ár 10»/o-át Icéazpénz-h en, vagy az 1881 : LX. t-c. 42. §-ábaa meg ............ óvadékit nél
így a bánatpénznek előlegesen I letétbe helyezéséról kiállított letéti dia-
HCU, U IOC
határozott árfolyammal számított képes értékpanlrosban • kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek előlegesen btról
mervényt a kiküldöttnek átadni és sz árverési feltételeket nlátrnl (1881 ; LX. t..c 147., 150., 170. §§.; 1908: XLL t C. 21. 6) Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Igántel tetl, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt as általa ígért ái ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLL 25. §) Nagykanizsa, 1932. évi április hő 15. uapján.
Dr. Bentzlk s. k. klr. jbkó.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a. k.
vigyázzon egészségére és Igyék
Regedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
I«»lul4 ■Isáea flwsrtoltlkw.
rárak tár: WEI8Z Má«, Nagykaalzaa Xlrály-atoa 34 Tslafaa 310.
Egészséges tengeri
19 p«sa|6ért
Tengeri dara

3,13 kapható
HIBSCH ÉS SZE6Ó ftsél.
K5zgazda«ági Béwwé«ytáwi|
Qatenbers nyomda te Détzaloi Lapkiadó Odlalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonatozó intézet, Matt könyvek és dobozok gyára a „Zalai K&zIBny" politikai Napilap •zbrk«sxt6>4Ue éa kiadóhivatala
KészitAnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, eljegyzési és eskefésl értesítéseket, gvászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, kórieveleket, rOplapokat és mindenféle ~ iziéses IdáBilásu nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naplártömböket, falinaptárakat, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomaton a Isptulajdonos Közgazdasági R.-T. üutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalat Károly.)
72. evloijr«m *í*uí
Nagykanlxsa íS*32. augusztus 6, szombat
Ara 14
ZALAI KÖZLÖNY

Koaaqtfr-ntea 37
Felelős szerkesztő: Barbarlts LaJo*
ÜOIIaetéai ita Sietkenlóiígl íi
egy hóm X pengó I kiadóhivatalt telelőn
• ill\'ér 7». u
A német diktatúra
A welmarl alkotmányt a legsötétebb parlamentáris\' alkotmánynak szokták nevezni. Kétségtelen Is, hogy a német parlamentarizmus, mely a császári Némeioiszág bukása ulán született, tán épen ezen császári régimé reakciójaként „ i legdemokratikusabb alapon épült lel. A Jelenlegi helyzet azonban ezen tökéletesen megkonstruált parlamentáris alkotmányt is csődbe juttatta.
A német választások sem hozták meg a nemzeti szocialista párlnak a Hitler állal beígért többségei, de juliattak neki annyi mandátumot, hogy a többi párt alkotmányos uralma is leheletlenné vált. Az egyes pártok közli ellenlétek oly nsgyok, hogy mindennemű koalíció — még az annyiszor hangoztatott Biüning— Hitler-féle koalíció is — egyenlőre lehelellenné vált.
Beigazolódott a tudományos politikának egyik tétele, hogy ha az állampolgárok csoportjai közt tul nagyok az ellenlétek, a diktatúra elkerülhetetlen.
Németországban diktatúra van. De nem Papén kancellár a diktátor, hanem Schlelcher tábornok, ki a birodalmi hadseregre támaszkodva biz-losltja a kabinetnek a szükséges hatalmat.
Ez a tény egy rendkívül luicsa helyzetet világit meg.
Elsősorban azt, hogy miért törekszik Hitler mindenáron parlamenti többségre akkor, midőn lépten-nyomon hirdeti a parlamentnek felesleges voltát; Hitler nem kísérelhet meg puccsot egy oly regimevel szemben, mely mögött a birodalmi hadsereg áll. A rohamosztagok s az erőszak (éktelen propagandája melleit Hitlert alkotmányos ulra szorilja a birodalmi hadsereg osztatlan bizalmát bíró Schlelcher tábornok. De megvilágítja ez a tény azt a problémát is, hogy miért kell a Németbl-rodalom élén egy olyan kancellár, kinek a parlamentben még pártja sincs? Miért vezeti Németországot egy Olyan politikus, kinek politikai világnézete teljesen ismeretlen s a parlament egyetlen pártjában sem gyökeredzik? Nem volns-e sokkal alkalmasabb erre a szerepre az, kinek politikai nézetei az országban mégis tömegeket vonzanak, ki ha nem is többséggel, de hatalmas párttal rendelkezik ? Pl. Brüning.
A német kancellár személye ma nem a parlamenllől s nem Is Hln-denburglól, hanem Schlelcherlől lügg. Ha Schlelcher a Papen-kabinelben foglal helyet, akkor ez azt bizonyltja, hogy a Papen-kablnet mögöll, ha nem is áll, parlamenti párt, de ott >11 a hadsereg. A szélsőséges pártoknak pedig egyedül ez Imponál. JV, parlamentáris politikus nem etienKI egy erőszakol hirdető nép-ellen, de a hadsereg, amely
J ""ég /hindig ""^őrzött valamlta "\\u. uber alles" és a
jWachl am Relhn" Idők nimbuszá-kellő erőlényező. Kérdéses
csupán, hogy a Papen-kabinel milyen belpolitikai álláspontot fog elfoglalni. Erre a kérdésre fix feleletet adni nem lehet.
Európaszerte az a leifogás alakult ki, hogy a |elenlegi némel kabinet a régi, háború elúlii szellemet jelenti. Vilmos excsászár politikájának reinkarnációja.
E feltevés nem indokolatlan.
A Papen-kabinet első ténykedése a welmárl alkotmány megalkotása napjának, mint nemzeti ünnepnek
eltörlése volt.
Ezzel nyilvánvalóvá tette a wei-mari alkotmány előtti szellemmel való szimpáliajál. A porosz szociáldemokrata uralom leszerelése is elárulja, hogy nem keres kapcsolatot a weimári alkotmány egyik lölátna-azával, a szociáldemokrata párttal.
A kulisszák mögött készül valami. De hogy a császárság restaurációja komoly letve-e a Papen-kablnelnek, ez mindeneseire nagyon kétséges.
frnnk QyOrgy

Olimpiai ponthelyezéseink a negyedik napon
Loa Angeles, augusztus 5 (Lapzártakor érkezett) Pénteken délelőtt kezdődött az olimpiai dekat-lon, amelyen Bácsajmdsy az utolsó helyen végzett. A távolugrásban Bácsalmásy 671 cm-t ugrott. Összes eddigi poniszáina 1448 75.
Az uszóslailionban Is pénteken
kezdődött a modern pentatlon. A 300 m-es úszásban Pelneházy a 8., Somfay a 12., Benkő pedig a 16. helyen végzett.
A versenyek 4-lk napja után a következőkép alakul a ponihelyezés : 1. Mayo (USA), 9. Somfay, 13 Petneházy, 16. Benkő.
Tengeri és burgonya rekordtermés várható
Budapest, auguaitus 5 A tengeti rekordterméséről beszélnek napok óta a tőzsdén, úgyszintén a burgonya is rekordtermést igér. A jelek a mellett szólnak, hogy a
tengeri és burgonya meg fogják menteni az országol. A gabonatőzsde arra számit, hogy esetleg 5—6 millió métermázsa gabonát tudunk exportálni és a tengerire mindig akad vevö.
A halálra ítélt ceglédi gyilkos baracktolvajokat a bíróság kegyelemre ajánlotta
A bűnügy aktáit feiterieHztetléh a kormányzóhoz
Keeekemét, augusztus 5 A kecskeméti törvényszék mint röglönltélö bíróság ma délelőtt hirdette kl ítéletét a ceglédi gyilkosok ügyében A bíróság Szedlacsek Józsefet és Lórlna Jánosi kOtél általi halálra ítélte Az elitéltek sírva folya-
modtak kegyelemért. A bíróság ezután kegyelmi tanáccsá alakult át és ugy határozott, hogy mindkét elitéilet kegyelemre ajánlja.
Az Iratok először az igazságügy minisztériumbs, majd a kabinetirodához kertllnek.
Ujabb merényleteit nyugtalanítják Németországot
A porosz kormánybiztos a legszigorúbb eszközökkel igyekszik a rendet lenntartani
vasoszlopok alsó része megsérüli, a pénztárierem nagy ablakai bezuzód-tak. Megsérült a pénztárterem beton tetőzete és erkélye is. Pár perccel a robbanás ulán rendörök siettek a bank elé, de a bankot övező ulcák-ban semmi gyanús egyént nem találtak, amiből arra következtetnek, hogy a bomba óraszerkezettel működőit.
Berlin, augusztus 5 A birodalmi lgazságűgyminiszte-rlumban elkészült a rendelet a terrorcselekmények erélyes elfojtására és megtorlására. A rendeletet Hindenburg elnök valószínűleg még ma aláírja.
Ujabb halálon áldozat
Chemnltz, augusztus 6 A Herold-kávéházban, a nemzeti szocialisták rendes találkozóhelyén ma éjszaka Krebeck 31 éves fogművest ismeretlen egyének fejlövéssel oly súlyosan megsebesítették, hogy Krebeck röviddel a kórházba szállítás után meghalt.
Bombamerénylet a Birodalmi Bank fiókja ellen
I.ötzen, augusztus 5 Péntekre virradó éljél bombamerényletei köveitek el a Buodalmi Bank illeni fiókja ellen. A bank épületének főfrontján az erkélylartó oszlopok közölt bombát helyezlek el. A bomba hangos dörrenéssel robbanl fel. A
322 politikai merénylet 3 hit alatt
Berlin, augusztus 5 Dr. Bracht, a poro8z kormánybiztos meghatalmazottja a porosz belügyminisztériumot vezető egyes halóságok jelenlései alapján közzétette a politikai merényletek slalisz-tikáját.
A kimutatás jiiniua 1-tői junlus 20-lg terjedő időszakot öleli fel és tartalmazza mindazon merényleteire! és kilengéseket, amelyek Berlin kivételével egész Poroszország területén történtek. A jelzett idő alalt összesen 322 politikai merénylet történt 92
halálos esettel és 497 súlyos sebesüléssel.
A rendőri nyomozás adatai szerint 303 esetben a kommunisták, 75 eselhen a nemzeti szocialisták, 21 esetben pedig a birodalmi lobogó-egyesület tagjai voltak a támadók. 23 esetben nem tudták a bűnösség kérdését tlszHznl. Tekintettel az állandó politikai verekedésekre, Bracht dr. Ismélellen hangsúlyozza, hogy a rend fenntartására a legszigorúbb eszközöket Is Igénybe veszi, mert minden vétkes ellen kíméletlenül eljár, legyenek azok akár jobb, akár baloldalhoz tartozók.
Seypel kancellár utolsó utja
Seypel Ignác, volt osztrák kancellárt Bécs lakossága ma délben kisérte utolsó útjára. A holttestet a keresztényszocialista párt székházában ravatalozták fel, oit beszentellék, majd gyászmenelben a Szent István templomba vitték. Itt a bécsi pápai nuncius végezte a gyászszenarlásl, majd újra megindult « menel a parlament épületéhez. Miklas szövetségi elnök, Dollfuss kancellár és mások gyászbeszéde ulán a volt kancellár holttestét a közponll temetőbe vitték, ahol díszsírhelyen hantolták el.
Három ponttal javult a magyar népuBvtlaégi fcBIoaBn Árfolyama
« London, augusztus 5 (Éjszakai telefonjelenlés) A magyar népszövetségi kölcsön árfolyama a magyar kormány legutóbbi kedvező nyilatkozata következtében egyszerre három poultal javult a londoni tőzsdén. ___
Budapest, augusztus 6 Az egész angol sajtó közli a magyar népszövetségi kölcsönre vonatkozó magyar hivatalos kommünikét és a legtöbb lap meleg elismeréssel adózik a magyar kormánynak azért, hogy továbbra is fenntartja a kölcsön ■ szolgálatot.
A szovjet rette meg
a »sgT*rÓTári miuljentsiii ka-
Budapest, augusztus f> A magyaróvári müielyemgyár berendezését az oroszok vették meg és rövidesen elszallil|ák Szovjetoroszországba
Óriási tűzvész Cslkágóban
Cslkágóban óriási tűzvész pusztított. Leégett egy hatalmas gabona-raktár, konzervgyár, vágóhíd és sok más épület. A kárt már eddig Is több mint U millió dollárra becsülik.
Jakab Dezső építész meghalt
Jakab Dezső műépítész ma délben 68 éves korában meghall. Jakab Dezső építette többek között a Vámosi Színházai, a marosvásárhelyi és szabadkai városházát, az OTI székházát és felhőkarcolóját is.
A ZALAI KÖZLÖNY
Aki szívesen megy a börtönbe a felesége melléi
Nagykanizsa, suguaztuo &
33 év óla tiltások, mert még (Örvényesen nincsenek egymástóí elválva Szabi) István sornál! gazda és 43 éves felesége, Varga Katalin.
A két ember valamikor szerelemből ment egymáshoz, hogy rövidesen pokollá tegyék egymás életét és ma ott állanak, bogy egyik a máslkat akár hóhérkezre adná. Az asszony kOIOn él férjétól, az ingatlanán, amit a férje segilségével szereztek, mig a férj az ó kis maradék ingatlanán tengődik. Egy napon történt, hogy Szasó István, mialatt az usszony nem volt odahaza, bement a felesége házába, hogy pár darab szükséges szerszámot elhozzon onnét magának, amelyek különben is állítólag az övéi voltak. Az asszony épen akaor toppant be, amikor az ura el akarta vinni a szerszámait. Hogy mi tOrtént, ml nem, pontosan nem lehet tudni, mert tárgyilagos tanú nem voll jelen, cuk a két halálos ellenség r férj és feleség.
Állítólag a férfi rátörte az asszonyra az ajtót, nasbarujta öt és kapával verte be u ablakokat, a nő a padlásra menekült és onnan kiabált segítség után, amire a szomszédok meg is érkeztek. A férj szerint az asszony olyan nyomdafestéket nem tűró módon viselkedett, hogy azon felháborodva a kezében lévő kapát hajította az asszonyhoz.
A férfi az ó poklái panaszolja nagy pathosszal, mig az asszony a* 6 gyehennáját adja elő nagy ékesszólással. A férfi védője dr. Fodor Aladár ügyvéd, a nőé dr. Báron Pál.
Az asszony ügyvédje kijelenti, hogy az embert vagy elmegyógyintézlbe vagy bOltönbe kell szállítani Beterjeszti a látleleteket, hogy hányszor verte meg az asszonyt és emialt eljárás is folyt ellene a járásbíróságon.\' Kéri, vizs-gállassék meg a férj elmebeli állapotát.
A perbeszédek után a bíróság bűnösnek mondta ki Szabó István gazdát, akinek egy előző esetbői kifolyólag 3 hónapi felfüggesztett fogház lóg a feje felett és a mostani esetből kifolyólag magánlaksértésért 4 hónapi fogházra ítélte, indokolásában kimondta a bíróság, hogy tekintettel volt arra az áldatlan álta-
polra, ami kettőjük Üösötl fennáll és azért az enyhítő szakaszt alkalmazta.
Amikor a bíróság kihirdette az Ítéletet, Szabó gazda egyet pödörin-tett a bajuszáu, majd nagyot nyelve kijelentette:
1932. augusztus 3.
— Nem bánom én, akármi! coináí nak velem, csak válasszanak a a feleségemtől.
Az Ítélet jogerős, fétjuram megnyugodott, a női oldalborda, mini győztes Napoleon hagyta el a „csatateret."
A gabonás-szekér halálra gázolt egy 20 hónapos gyermeket
Tótaxenlmárton, augusztus 5 (Saját tudósttónktól.) Robek Iván tótsienlmártont gazda tegnap két kocsijával hazaérkezett, a kocsik gabonás zsákokkal voltak lelerakva. Az udvaron Robek a zsákok lerakásához kezdeti. Időközben az egyik zsák a a lovak kozé esett, amitől ezek any-nyira megijedtek, hogy megugrottak és a kocsit magukkal rántották. Az udvaron játszott Robek 20 hónapos
Katalin nevü leánykája, akin a lovak a kocsival keresztül mentek. A ke rekek a gyermek fejét teljesen szétroncsolták. Ott a helyszínen meghalt. A csendőrség a gondatlanság kérdésében vizsgálatot indított. Az esetet azonnal jelentették a klr. járásbíróságnak, amely megadta az engedélyt a kis áldozat holttestének eltemetésére.
Holnap délután temetik.
Az ügyészség a pacsal véres vásár tárgyalásának elhalasztását indítványozza
A 12 vádlott védője a bűnügyi főtárgyaiásnak a helyszínen való megtartását kérte Nagykanizsa, augUKtua 6 A nagykanizsai törvényszék büntető tanácsának elnöke dr. Mutschen-bacher Edvln tanácselnök a pacsal véres vásár bűnügyében a főtárgya-
Üst augusztus 13-ára fűzte ki. Mint ismeretes, a klr. ügyészség perbe fogta a február 18-án Pacsán mállóit események miatt Henczl Józsel 40 éves pacsal gazdát, Hagymást
HARRY PIEL
amióta filmszínész, még olyant nem produkált, mint •atombaion é» vasárnap, aup. 8 én és 7-én fog a
KERT. Am WAW0«i MÜIBÓKBM
HARRY PIEL
a mesterdetektlv és a nagy kalandorhös egyetlen nagyszabású hangos filmje.
A levegő hiénája Titkow hOldatésbon - Halálgáz
Ezenkívül:
Kohn és Kelly klrng a hámból
Falrengelő amerikai hangos burleszk.
_ FOX há"g°8 vHághlradó
«», oioabatos a Vireol 8zln!iázb»« 7 órakor, a KortowilbM 8 árakor.
HoIua>. vnlintp aWxoil Színházban 3, 5 ée 7 ónkor, > Kertnozlbu 9 árakor.
Viktor 22 éves zalaszenlmlhálvl, Breg-tovtes Béla 58 éves zalaszentmihályi, Lukács Ferenc 56 éves pacsal, Don• csdk József 49 éves pacsal, Tóth Jenő 24 éves pölöskefói, Horváth István 46 éves zalaszentmihályl, Gáspár Péter 23 éves pölrélei, Mándlcs István 36 éves pacsal. Ács Jenő 26 éves pacsal, Pocsak István 31 éves pacsal gazdákat azzal a gyanúval, hogy ók követték el a karhalalmi kOzegek elten azokat az erőszakos cselekményekel, amelyek végül is a Kivezényelt csendörséget arra kész tették, hogy sortüzet adjon le az ellene feltépő tömeg ellen, mely lövéseknek két ember esett áldozatul.
A nagykanizsai törvényszék augutz-lus 13-ára (űzte ki ebben az ügyben a bűnügyi főtárgyalásI a nagykanizsai törvényszéken. A 12 vádlóit védője, dr. Metzler Károly budapesti ügyvéd tegnap beadvánnyal fordult a nagykanizsai kir. ügyészséghez, amelyben azl kérte, hogy a főtárgyaiéit, tekintettel a kihallgatandó lanuk nagy tömegére, de az esetnek könnyebb állekinthetese végeit is: a helyszínen tartsa meg a bíróság.
A klr. ügyészség ebben a kérdésben még nem határozott. Értesülésünk szerinl a iédő kérelmének technikai akadályai vannak, azért az ügyészség a főtárgyalás elnapolását fog|a a klr. törvényszéknek Indítványozni.
A bűnügyi főtárgyalás elnöke egykét napon belül dönl a kit. űgvész indítványa felen.
A dologhoz hozzátartozik, hogy a bíróság a 12 vádlotton kivűl 24 tanút idézeti be a tárgyalásra, amely egy napra van tervezve, de az anyag nagyságán 1 és az ujabb lanubeje-lentéseknél fogva nincs kizárva az sem, hogy két napig tarl.
Tény, hogy |elen pillanatban még mindig nincs tisztázva a főtárgyalás helye, az idézések mind Kanizsára szolnak; azok a fővárosi lapokban is megjelent kanizsai tudósítások tehát, amelyek a fötárgyalást egyrészt augusztus 8-ára, másrészt Pacsára tűzték ki, a dolgok, jelen állása mellett nem lelelnek meg a valóságnak.
— Közalkalmazottak figyelmébe 1 Butorárulnkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre Is, kamatmentesen. Kopstetn butoráruház, Horthy Miklósul 4. széni.
Muraköz megszállása
(Szóazeriutt fordítás a „Narodur Novlne" e. Jugoazláv lapból) 2
Még csak karácsonyra lett megszervezve az egész katonai erő és Muraköz okkupálására körülbelül igy rendelteteti:
A) Vezérkar: parancsnok Kváternlk László alezredes; Broz vezérkari őrnagy, lj)brekovlty kapitány ée mások, mini vezérkari különítmény.
B) Hadsereg: I. Déli fronl. Parancsnoka Perkó alezredes Varasdon , a) katonai akadémikusok és a karloveal (Károlyváros) kadeltlakola lz«t és Krpán kapitányok alatt. Szo-koílsla önkéntesek (legloníaták), An-tily tengerészhadnagy, Franyetovíty, dr. Barbot, dr. Dimity, Andjelíno-vity testvérek, Medln slb. legtöbben dalmaták, akik Zágrábból jöttek. Muraközi önkéntesek Qlogovác Ferenc főhadnagy alatt; b) jtárlovácl gyalogság 2 zászlóalj körül Pogledity örnagygyai, Murkovily, Tartaglia kapitánnyal és Spoljár őrnaggyal; c) varasdi zászlóalj Szerlity kapitánnyal; d) novogradlskal (Ujgradíska) zászlóalj Rácski kapitánnyal; e) 2 eskad-ron lovasság a volt 10-es huszár és
5-lí* . ulánuttokbói Oeorgilevity őrnagy, Csánily hadnagy slb. alatt; f) tábori tüzérség 2 ütege; g) nehéztüzérség 2 ütege Oberrltler ka-ritány alatt; h) nufóosztag és pántos auló; i) telegráf csapcl; 0 trén.
II. Nyugati front. (Stájerból jóve.) a) Sziszek! zászlóalj Heneberg Iván őrnaggyal Ormosnál és Ürávaszerda-helynél (Magyarszerdnbely ?); b len geiész és szokoi önkéntes légió Ju-risiíy kapilány alatt Suidónál; «) 2 csapat szlovén Deklenov kapitány alatt Raskrízja-nal (Ráckantna?)
III. Tartalék: 1 szerb zászlóalj, fél eskadron és gépfegyveres különítmény Akszenlij Radojkovity őrnaggyal Varssdon.
összesen : 1 brigád gyalogság, 1 lovas divízió, 4 üteg és a segédcsapatok.
A katonaI végrehajtás terve röviden a kővetkező:
Első cél Muraköz legfőbh városának, Csáktornyának elfoglalása és a Mura folyón átvezető utak ét vasutak hídjainak Muraszerdahelynél, Lelenyénél és Kotornál való megszállása.
A déli frontnak Perkó Károly al-
ezredessel kél csoportban keresztültörnie a Dráván és pedig:
A főcsapat Vantsdról Jetasics bán utján egyenes uton Csáktornyára tör Perkó alezredes személyes vezériele alatt
A jobboldali csoport (kolone) a Ludbreg melleit! Husenlcáról Per-lakra és Muraklrályra, majd a lete-nyel Mura íiidlg Pogledily őrnagy parancsnoksága alatt.
XII. 23-4n délután ezért Perkó aiezredes Pogledily őrnagy kolone-ját teherszállító autókon Varasdról Hrzsenícára dobja. Ezen csoporthoz rendeli még Tomasevlly őrnagyot azzal, hogy az egész operációról, a Dráván való átkelésről azonnal küldjön pontos és gyors értesítést Perkó alezredesnek Csáktornyára.
A nyugati front feladata, hogy Heneberg Iván őrnagy csapatávai Drávaszerdahelyröl Csáktornyára meneteljen.
Jurlsltz kapilány csoportja a tengerészekkel, szokolistákkal és szlovénekkel megszállja a hidat Muraszerdahelynél és átlép a Murán.
1918. dec. 24-én, karácsony elő-napján korán 6 órakor megy át a varasdi hídon Perkó alezredes a fő-
csapatlal; Pogledity őrnagy addig a jobb csoporttal Hrzsenicánál csónakokkal átkel a Dráván.
Csánily kapitány lovassága előre lovagol, megfigyeli a terepet, feladata elérni a Murát, a gyalogság érkezése előtt megszállani az átkelő helyekel és. a Mura déli partjára húzza a kompokat
A nyugati front reggel 6 órakor az előre megállapított program szerint hatol Muraközbe. A vezérkar Varasdon maradi. Leírhatatlan volt — írja a „Narodne Novlne" — katonáink lelkesedése. Fiatal akadémisták és ka-dettek, az önkéntes szokol légiósok, a muraközi önkéntesek, a károlyvá-roslak, a sziszeklek, a zágrábiak, varatdlak, gradlikalak, a lovasok, tüzérek, gépfegyveresek, autósok, távírászok és kisegítők harsogva énekelték a „Dráván át" az ismereten dalt: „Medlmurska, matl nemoj tugo-vall, zovi, samo zovl, svi ce soko-lovi za te zivot dall". (Muraközi anya ne szomorkod|, hívj, csak hívj, és az összes sasok érted életüket adják.)
(Folyt kör.)
1932. augusztm
is 6
NAPI HÍREK
ZALAI KÖZLÖNY
napirend
Augusztus 8, szombat
Hitmil katolikus: Ui szlnevált. Piotest.: gerts. Ízi.: Ab. hó 4.
Városi Muieum te KflriyvUr nyílva crtlSrlOkan és vasárnap délelMt 10-101 12 óráig
Ovdtr\'t\'rttrl ójjetl •»ntp\'M»>: »z Óríngyst" gyógyszertár Deák-lé. 10. "„ ■ klik.nl«>si gyógyszertár
núilll\'Clű nyitva reggel 0 órától este S óráig (héti*, szerda, péntek délután, kedden egész nsp nőknek). Tsl. 2-13 Délután 6 órától 50 filléres zuhsnylUrdó
Muraköz kanizsai ország-zászlajára
ra» a következőit adakoztak: Zala-menyei Gazdasági Takarék 10, dr. p,ack István 5, Rubint Károly 3, Zala |óz«ef, Németh Mihály ny. p. isk. ig. 2, dr. Dell Károly 2, dr. Kahán Imre 2, Siépudvary László 1, Neusledler Jenó 1, Mlskolczy József 1, Batcz Vince (Balatonfenyves) 1, Bíró E,nö 1, Horvólh Mihály I, Wastell Károly I, Oh/A Arnold 1, Vajda Oéza 1, Vallcs és Deutsch 1, Golenszky pertnc 1, Maschanzker Márton 1, Mück Oszkár 1, MUck József 1 pengő.
— Újítások a postánál. A posta-veiérlgazgatóságnak az a célja, hogy a közönséget minél előzékenyebben szolgálja ki. Épen ezért most újításokat vezetnek be ugy a postai, mint a távíró és telefonszolgálatban. Ezek szerint az ajánlott küldemények nagyobb mozgópostánál közvetlenül is feladhatók. A levélszekrény utlán feladhi ló ajánlott küldemények feladóvevényét a posta 10 fillérért a leiadó lakására küldi, ha a feladó s küldeményre „feladó-vevényt kérek" megjegyzést Írja. Táviralokat ezentúl levélszekrények, mozgópostr-Wvataiok és olyan postahivataloknál is tel lehel adni. amelyeknél nincsen távírda, vagy távbeszélő szolgálat. A lelelonelófizetők ezentúl kívánhatják, hogy állomásukat csak név, vagy jelszó bemondása után (havi dij vidéken 1 pengő), lovábbá csak a hívott állomás elózele* beleegyezése esetén kapcsolják. Ennek a havi dija vidéken 2 pengő.
- Kirándulás Tihanyba. A székesfehérvári mentők egyesülete elhatározta, hogy augusztus 21 én különvonattal kirándulnak Balatonfüredre és onnét Tihanyba. A kiránduláson többszáz ember vesz részt.
- Szülők figyelmébe. A Missziós Mz akciója keretében Balatonboglá-n>n nyaraló kanizsai gyermekek hét-lón este fél 9 órakor a budapesti oemélyvonaltal étkeznek vissza Ka-tüzsára. A Missziósház kéri a szülőké szíveskedjenek a vasúton meg-Iwnni és gyermekeiket átvenni.
— Szeptemberben Özembe flyezlk a pécsi relée állomást. « pécsi rádió-reléállomás épülete ™ lető alatt áll 8 már jövő hét wjén megkezdik a belső műszaki lerendezés felszerelését. Ha semmi «»ató momentum nem jön közbe,
a pécsi relée állomás már szep-«mber második felében megkezdi Mködtsét.
= Ha olcsón akar vásárolni wosódelénl, kartont, mlntáB müsely-™. baltifztot, sima és mintás gre-Pupellnl, panamát, síintarió P\'iama anyagot, burettet, Santungot, nycrsselymel, musselint, fulard és \'mttelymei, szövetet, lüszterl, jankli szövetet, férfi ruhavásznat, siffont, fsznat damasztot éa női kabátot, IJ*0\' keresse fel Slnger divatáru-"hat Nagykanizsán.
Főbelőtte magát a csendőröktől körülfogott dmontornyai gyilkos
■Slmontornya, augusztus 5 Borzalmas gyilkosság történt néhány nappal ezelőtt a Slmonlornva községhez tarlozó Irénmajorban. Nemes István 41 éves gazdasági cseléd, aki már régóla haragos viszonyban volt Takács Ferenc gazdasági cseléddel, éjjel revolverrel odaállt Takács lakásának a|la|ába, ahol nagy lármát csapolt, hogy kicsalja haragosát. Amikor Takács megjelent a küszö bön, abban a pillanatban Nemes rá-
sütötte többször a revolverét, ugy, hogy a szerencsétlen ember a helyszínen kiszenvedett. A gyilkos ezután áldozata húgát, Takács Erzsébetet Is megsebesítette egy lövéssel, majd elmenekült az éj leple alalt.
A gyilkos üldözésére indult csendőrök a határban levő akácosbozótban akadtak Nemes Istvánra, akit kötűi-kerltetlek. Nemes, amikor látta, hogy nem menekülhet, fejbelötte magái és azonnal meghalt.
Olcsó nyári vásár
5INGER
DIVATÁRUHÁZBAN.
Igen kedvező alkalom.
Hangya-üzletvezető a törvényszék előtt
Zalaegerszeg, augusztus 5
Kömllves István, jelenleg letenyei Hangya szövetkezel! üzletvezető, aki a mult év folyamán a saiomvári Hangyánál volt alkalmazásban, sikkasztással vadulva állt a zalaegerszegi kir. torvényszék elölt.
Kőműves István ugyanis saiomvári működése idején a szövetkezet tulajdonából sok árut és nagyobb összegű készpénzt tulajdonított el a vádirat szerint és igy a szövetkezeid körülbelül 2500 pengővel meg-károsilotta.
A bűnügyei szerdán egész napon át tárgyalta dr. Németh Zsigmond kir. törvényszéki biró. Azonban a bizonyítási eljárás adataiból a pontos kárösszeget megállapítani nem lehe tett és ezért a büntetöbiró a tárgya lást bizonyítás kiegészítése végett elnapolta.
— Autókarambol a balatoni országúton. Súlyos kimenetelű auló-karambol történt a balatoni országúton, Zamárdi és Siófok közölt A nyilt országúton két szembejövő autó véletlenül egymásnak futott és mindkettő az árokba zuhant. Az egyik autó két női, utasát életveszélyes sérülésekkel, eszméletlen állapotban szállilollák a székesfehérvári közkórházba.
— RenklvUll alkalom! Női színes Bourellek métere 120 pengő a Schlltz Áruházban.
— Kl akar olcBÓn Hévízre utazni? Vasárnap déli fél 1 órakor legalMb 15 jelentkező esetén, aulóbusz indul Kanizsáról Hévízre. Visszaindulás este fél 7-kor. Relour-jegy 4.60, csak oda 3.50 pengő. Jelentkezni lehet a Teulsch-drogériában.
— Rokonok egymás között: 8 hónapi börtön. Orsós János le-lenyei cigány András nevű fivérével egyik rokonukat, névazerlnt Orsós OyOrgyOt megtámadták és\'-\'\\i veszekedés hevében János előkapta fejszéjét és azt ugy megláncoltatta Qyörgy kemény felén, hogy a koponyája megrepedt. Orsós János csendőrkézre kerüli, mlg Orsós András a törvény keze elől a Murán át szerb megszállott területre szökött. Orsós Jánost a nagykanizsai törvényszék nyolc havi börtönnel sújtotta.
— Kirándulásnál, nyaralásnál nélkülözhetetlen a nyári flanelt- és plkétakaró. Legszebb választék — Schütznél. _
Hamis pengővel fizetett és megszökött egy leány a kanizsai búcsúban
Nagykanizsa, augusztus 6 A cinktóriumban megtartott legutóbbi porclnkuiai bucsu alkalmával egy fiatal, 18 év körüli leány megjelent Czimrner Qyula szentképárüs sátránál, ahol kiválasztolt magának egy szentképet és 1 pengőssel akart fizetni. A vásári árus meglépetten látta, hogy egy ólomból készült igen tos\'bz liamispengöst tart a kezében. A leány erre szó nélkül visszadobta az aszialra a kiválasztott képet és anélkül, hogy visszavette volna a pénzt, sietve eltűnt a tömegben. Félóra múlva már a detekiivteslület több tagja széledi el a városban, hogy előállítsa a leányt, aki minden valószínűség szerint egy hamispénzterjesztő társaság tagja. Végigrazzlász-ták az összes korcsmákat, sőt az állomási is, azonban seholsem tudlak a nyomára akadni. A gyanusiiott leány ellen radlókörözést adott kl a nagykanizsai rendőrség.
irodahelyiségemet Deák-tér 6. sz. alól Horthy Mlkiós-ut t. sx. alá (az uj postával szemben) helyeztem ét.
HALICS L 1 PÓT
szállító,
a Magyar Királyi Államvasutak 3Si> hivatalos szállítója.
Köröznek egy festett vízzel
szélhámoskodó lóalkuszt
Nagykanizsa, augusztus 5
A rendőrségre rádiókOrözés érkezett hhás Sándor lóalkusz ellen, aki vakmerő módon szélhámoskodik a vidéki falvakban.
Irhás Sándornak az a trükkje, hogy megjelenik a módosabb gazdáknál es előadja, hogy <J Anglia részére vásárol lovakat. Amikor jelentkeznek nála az eladók, egy ismert, de drága orvosságot ajám, amit .feltétlenül meg kell vásárolni*, meri csak ennek a hálása után vásárolja mrg az eladásra szánt lovst.
A gazdák legnagyobb része megveszi és kifizeti az orvosságot és csak, amikor Irhás Sándor eilünt a láthatárról, akkor veszik észre, hogy az üvegben halványan feslett víz és nem orvosság van. Vannak községek, ahol 10—12 gazdát csspott be s lelketlen szélhámos 50—100 pengő erejéig. Az országszerte körOzött ló-alkusz szökésben vfn, éppen ezért felhívjuk a megye gazdaközönségét, hogy amennyiben hasonló trükkel jelentkezne valahol, azonnal adják át a csendöröknek.
— Dunántull frontharcos-nap. A Oyörött augusztus 14 és 15-en megtartandó frontharcos ünnepségek Iránt nemcsak Dunánlulról, hanem az ország többi részeiből is Igen nagy az érdeklődés. Az ünnepségek kapcsolatosak az országos tűzoltó nagygyűléssel. A külföld tobb állama máris bejelentette részvételét a nagygyűlésen. Kiemelkedő események lesznek augusztus 14-én a győri frontharcos ollhonavatás, hősi halált halt bajtársak öröhmícsének meggyújtása, néhai József királyi herceg szoborleleplezése a tűzoltólaktanya udvarán, monstre cigányhangverseny, cigányzenés lampionos szerenád, városház tetőzetének mesterséges lángbaboritása és oltása, velencei est a Rábán, hárfa-, cello-, - fuvolaművészek hangversenye; augusztus 15-én pedig zenés ébresztő, tábori mise, zászlószentelés és avatás, tűzoltóság nagy diszelvonutása a városháza előtt, .Dunántuli frontharcos nagygyűlés" és népünnepély. Végűi megemlítjük, hogy a lacikonyhákon például egy ebéd: leves, sült ét tészta 60 fillér. Az érdeklődőknek a győri frontharcos iroda: III., Sopronul 38—40. ad készséggel felvilágosítást és gondoskodik kedvezményes jegyekről is.
—■ Napellenző vásznak minden szélesség és minőségben, nagy választék Slnger divatíruhdzban.
lakacn székrekedés, vastagbélka-tarus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres csomók, csipőfájás 1 eseteiben a természetes „Ferenc József keserűvíz, reggel ét este egy-egy pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. — Klinikai megfigyelések tanúsága szerint a Fereie lóZMf viz még ingerlékeny belü betegeknél is fájdalom nélkül hat. — A Ferenc lózsei keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban!és fltszerüzletekben kapható.
ZALAI KÖZLÖNY
I93Z augusztus &
Szombaton és vasárnap
nlgáHfiMAvt\'
i Markó féle Vendéglőben
Rbonnensek felvétetnek.
Disznótoros vacsora ara ISO fillér.
SPORTÉLET
Legújabb olimpiai hirek
Az amerikai Mayo nagyon vezet a német Miersch és az olasz Simonéul előtt, Sornfay Elemér a 14-ik helyről a 8-ik helyre kOzdőlle lel magát a modern öttusa pisztolylövő versenye ulán. Pisztolylövésben Somfay 6-lk, Pelneházy 7-lk, Benkö Ilik.
Újból a japánokkal látszódunk edzőmérkózést. A németek ellen kiálló csapattal 13:1 (9:0) arányban győztünk. — A németek az USA csapatával játszottak, de csak Dela-haye blráskodáss mellett állottak ki.
— Tartat agyondolgoztatták, fáradt. - KUppers remek formában, I :09 8
másodpercet usrott háton, Reingold! 2O0 mellen 2:48 6 mp
A görög-római birkózásban Niz-zola (olasz) tussal győzött Szekfti ellen, Ehrl (német) pontozással Zom bory Ödön felett. — Kárpáti és Tunyoghy sérQléselk miatt kétes Indulók
Az ollmplász tegnapi eredményei
Birkózás: Légsúly: I. Peatce
2. Zombory Ödön (magyar), 3. Jas-kari (finn) — Pehelysúly: 1. H. PihtajamSkl (finn). 2. Carhon (svéd).
3. Nemlr (amerikai). — Könnyűsúly:
1. Pacomé (francia), 2. Kárpáli (magyar), 3. Claren (svéd). — Kisközépsúly: 1. Van Bebber (amerikai), 2. MacDonald (angol). 3. Lelno (finn),
4. Földeák (némei). — Nagyközépsúly: 1. Iwar johansson (svéd), 2 Luoko (iinn), 3. Tunyoghy (magyar)
— Kir-nehéza-ily: 1. Nehrlnger (amerikai). 2. Scarf (ausztráliai), 3. S|ösledt (svéd) - Nehézsúly: 1. Rlchlhofl (ivíd). 2. Realey (angol). 3. Hlrachl (osztrák).
80 m gátfutás hölgyeknek: 1. Mlldred Didrikson USA 117 mp, olimpiai és világrekord, 2. Hall USA 11-7, 3. Clark Délalrika 118, 4 Shaller USA, 5. Webb Anglia, 6. WUson Kanada.
1500 m síkfutás: 1. Luigi Beccall Olaszország 3:61 "2 mp, 2. Cornes Anglia 3:52 2, 3. Edwards Kanada 3:52 2,4. Cunnlngbam USA 3:53 6,
5. Ny Svédország 3:55, 6. Hallo-well USA 3:55.
Hármasugrás: I. Tyuhei Nambu Japán 15-72 m, olimpiai és világrekord, 2 Svensson Svédország IS\'32, 3. Osblma Japán 1512, 4 Filzgerald Írország 15 01, 5. Peters Hollandia 14 93, 6. Furlh USA 14 88. Bácsalmási 14-33 m-et ugrással kilencedik lett.
Gerelyvetés: 1. Malii Jarvlnen Finnország 72 71 olimpiai rekord,
2. Sippala Finnország 69 08. 3. Penltiia Finnország 68 18, 4. Wei-mann Németország 68 18, 5. Barllelt USA ftt 40, 6 Curchlll USA 63 20
A női lőrvlvó-versenyben Bogén Erna ar orztrák Preis es az angol Uuire mögölt a harmadik helyre Került. Bogén Erna az eddigi világ oajnokol, Helene Míyerl is legyőzte. A 100 km országúti kerékpár-
bajnokság olasz győzelmei hozott: 1. Pavezi 2 óra 28 p 05 mp, olimpiai és világrekord (45 km állagsebességnek felel meg 11), 2. Legato Olaszország, 3. Brltz Svédország, 4. Olme Olaszország, 5. Sörenzen Svédorsrág, 6. Soulhouse Anglia. A magyar Scbmldt Sebestyén 2 óra 48 p 31 mp idővel a 27. helyre szorult.
Mai napirend
Epée-csapatdöntók. Ollusa (mezei fulás). 100 m gyorsúszás selejlezők (Bárány István, Székely András, Wanlé András). 200 m mellúszás hölgyeknek, előfutamok. Dekatlon (110 m gátfutás). Dekatlon (diszkoszvetés). Vízipóló (Magyarország-Németország). 4X100 m stafélafutás előfutamok. Dekatlon (rúdugrás). 4X100 m stafétalulás hölgyeknek, selejtező. 3000 m akadályfutás döntő. Dekatlon (gerelyvetés). 4X400 m stafétalulás előfutamok. Dekatlon (1500 m fulás). 100 m gyorsúszás elófulamok 200 m mellúszás középfutamok. Vitlpóló. Oörög-rómal birkózás elódönlök.
A kanizsai helyőrség atlétikai versenye
Nagykanizsa. auguaztua fi
A nagykanizsai helyőrség vasárnap reggel tél 8 órai kezdettel atlétikai versenyt rendez a Ziinyl sporllelepen. A vegyesdendárversenyek elömérkő-zése lesz ez sz allélikai verseny, melynek győztesei részt vesznek a később Szombathelyen rendezendő vegyesdandárversenyeken. A versenyszámok délelölt 10 óráig lezajlanak. Belépés díjtalan és ugy a város vezetőségéi, mint az összes hivatalokat, sportegyesületeket és az atlétika Iráni érdeklődő nagyközönséget ezúton hivja meg a rendezőség.
(Felhívás az úszók és vlzl-pólózókhoz) Felbivom mindazokat az úszókat és pólózókat, valamint a kísérőket, akik a zalaegerszegi versenyen részt vesznek, hogy ma délután léi 4 órakor okvetlen jielen-jenek meg fontos ügyek megbeszélése végett a téglagyári medencénél. Szakosztály vezető.
— Két ember együtt Indul ax életnek, sorsuk meaazívllAgba, k&landoa, nehéz életbe viszi éket. De még nehezebb aa ut, amit telkiül utveazlőjében kell megtenniük, mlg eljutnak ar. Igazi megértéshez, a kftzöa munka azópa«gé-hez, az Igazi boldogsághoz. Megjelent a M 1111 ó k Könyve legutolsó azAma, ára 20 üllér. Kapható mindenütt.
IMtárás
A nagykaahaal mateorológls! m.a-llgyelő telentéaek i Pénteken a Mméi MUt: Reggel 1 ólakor -fl58, délután 2 órakor -4-30-1, eite 9 órakor +16-4.
HtIMut: Egész nap borult.
StéUrám: Réttel északnyugat, délben Északkeleti, eate északnyugati uél.
(E/tiakúJ rtUUóftknHu * ■•(••nM.
Slaal IkUnt l.l.atl ária 10 4r«-eri Aránylag hSaSa M* .árhatá
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 6 (szombat)
Badapeat 9.16 Az Slltitalaa zenészek •zlml. hangversenye. Közben 9JO Hírek. II 10 Nemzelköel vizjelzősaolgálat. 12.00 Déli harangszó. IdöjáráaJelentéa. 12.05 Az Orazágoa Poatáaxeneliar hangversenye. Közben 1129 Hírek. 13.00 időjelzés. Idó-járásjelenlés. 14.46 Hírek. 1800 Oyermek-Ulaióóra. 16.45 Idójelzé.. Időjárásjclentéa, hírek. 17.00 Emlékezés Dunkel N. linóéra. 17 30 Zenekari hingveiaeny. 1900 Mit Uven a ridló ? I9.4S Hangtátékelóadáa. UUna kb. 21.30 Idője z^a. hírek. 21.45 A Budipesti Koncert Szalonzenekar hangversenye A szünetben Időjárásjclentéa. 22.-<5 Cigányzenekart hangv.
Pária 20-IMl, London 1786, Newyork 514-12, Hrllssel 71-27\'rt, Milano 26-|9Vz, Madrid 41-75l Amalerdam 20670, Beriin 122-221,\'i, Wien —Szófia 372, Prága 15-20, Varsó 5760, Budapest —•-, Belgrád —•—, Bukarest 3-05.
Taraéartfesé*
fíuza aj tv. 40 fllL, dt. 35 flll, rozs aj — flll. emelkedett.
Búza (ul) tlazav. 77-ea 13 20-13 45, 78-an 13 35-13 60, 79-es 13-50-13 65, 91 aa 1360-13-85, dunánt. 77-ea 1255-12-35, 78-aa I2--/0—1300, 79-es 1285- 1310, 80-aa 12-90—13-10, roza; 7-70-8-00. lak. árpa (uj) tí>25—10-40, uj zab 10-50-1075, Imgerl It. 1600-1625, korpa 900 - 925.
VALUTÁK Angol I. 20-10-20-50 Belgafr. 79-16-7974 Csehit. 16-96-17 06 Dánt 106-70-107 TO Dinár 9-95-1Ö07 Dollár 570-50-573\'50 Pranda f. 22*30-22-50 Holl. 229*45-230-85 Zloty 6395-64-45 1*1 3-44-3-56 Lerva «-06~419 Líra 2&90 3020 Márta iswo-mvsi Norvég 96-60-9940
Peeeta -•--•-
Schlll.
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 101-80-102 80
DEVIZÁK Amat. 229-65-23085 Belgrád 997-I0W Berltn 135-80-13660 Bilissel 79-28-7974 Bittnirest 3-43-3-47 Kopenh.106-90-107 70 London 1985-20 05
Madrid -■--■-•
Milano 3000-3018 Newy. 57100-574-00 Oailo ?880-9960 Pária 22-33-22-47 Prága I6K3-I7-01 Szófia 4-08-419 Stockh. l0200-KI2-an Varaó 64 0ft-64-*5 Wien —•—--•-Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80.454
Pelhajlis 433, eladatlan 219. - Blaó-rendü 1-20—1-22, szedett 106—114, aze delt közép OS4-HJO, könnyű 0-80 -t>90, l-afl rendll öiqj 104 -108, ll-od tendü öreg 0-84-092, angol alildó I. 100 1 IB, szalonna nagyban 1-46—150, ralr 1-70— 0011, hua 110 1-40, félsertés I-26-I-S8.
Kiadja a laptulkjdono* KÖ/gazdaságl Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa <8. szám.
APBOir^rrÉSEg
Faaatlbatarak éa kosarak készítése,
JavtIAsa, nádaxAktouás Illésnél, Fóol 4. 303V
SallAr- vagy pincehelyiséget keretünk a róotcm. Korona kértház közelében — Aláalatokat a kiadóba kérünk.
UfajaH gyermekkocalk asályaa laaaállHast árbaa raktárra érkeztek Árasaik bazár áruházába 2799
Egy azép aafaaabáa, szára*, rlzvexe tékea lakáa minden mellékbelylaéggel kiadó Józael fóberceg-ut 48 a. 3386
Jól lózö mindenes • keres azonnp\'rs, vagy Klrály-ulca 2Í., ajtó i.
augusxtua
álláaí IS-fae
3614
Tengeridara és taa|«r4 olcsón kapható Hlrvh éa Szegőnél. 21
Hémmatéa szép udvari laááa Itlr-dósiobávai és öaazea metlékbelylaégekkel azonnalra, vagy kéaóbbre Horthy MiUóa-ul 51. u. házban kUdó. Érdeklődni lehet naponta d. u. 6 óra után 49. az. alatt. 13
Tekld-ut 19. azámu ház nagy udvarral éa kerttel szabadkézből almáé. Eidek-lödőknek műiden felvilágosítást megad: Schwsrcz Dezső, Budapest, VII, Kenyérmező-u. 4. 3520
Nagyon azép háromszobás lakáa fürdőszobával november l-re kiadó. Feltételek dr. Kovács Ügyvédnél, Sugár ul 12. 3604
Csengery-ut 38. ndvarl eay sióba, előszoba, öaazea nicliéklielylseggel november bó l-re kiadó. 3602
4 unbAa utcai lakás novemberre kiadó Caengery-ut 15. 8600
aaaa.
udvari lakások kiadók. Bővebbel Vlda kalapUzIetbeo. ^ / 3594
KAtaaabAa kOlönbe)áratu lakás az udvarban azeptemberre, vagy novemberre kiadó Koaauth-tér 6. szám. 3615
Egy Stlngl-léle rövid, n| kereazthuroa aaagara eladó. Clm a kiadóban. 3621
Kél kredences faragott dlóla ebédlő, gobelinek, függönyök, szőnyegek, csillár slb. alatfék. Kabos. Hoithy Mlkl\'i ut 11. 3217
Főút 19. aUlt udvari » szobás lakás, egy MsAhalyhalylaAa Tekkl-ut 47 alatl egyszobás lakással kiadó. 3615
Horthy Mlkíóa-ut M. azámu házban, II, emelet, 3 azobából éa mellékhelylaégelból álló nloal lakáa azonnalra kiadó. Bővebbet az lzr. Hitközség lrcdá|ábaa. 3619
Kátsaabáa magánház kiadó november t-re Só-ulcab Bővebbet TeleU ut 88. 3618
CankaH Ch. l.l.r aatá kltünó álla pótban eladó. Telefon 69.
vigyázzon egészségire és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
falható nilaéta tlnerUlélki.
Fáraklár: WItSZ MÓR, Na«ykaal> KlrAJy-Mtaa 34. felafaz 31
Használt
(javítottak)
darabonként 80 filléittl 160 fjllér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota mellett).
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, Jóbarálaimat és Ismerőseimet, hogy PoSflfl-ut as. az. alatt folyó M 7-én, vasárnap
korcsma-üzletemet
megnyitom.
Szivea pártfogási kér
Jámbor Jíassf
MII korunlrM.
OM karárak. Sottd ktu«taálAa. Páaltott iul»r.
IMTIAnZUI Itmirilll 1É8ZTÉHJTAI8A8Á8.
Qabonanemüek és más tömegáruk olcsó beraktározása.
■igrobb meuiyliégek kosnakk tárolásinál kfilin elíSTÜjtételek.
Egészséges tengeri
18 psngSárt
Tengeri dara
Sl pangSért
X\'3 kapható
HIRSGH ÉS SZEGŐ cíJÉ.
Nyomatot! a laptula|ilonos Köigaztlasági R.-T. Qutenbetg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. ívfoiymw 178 aiím
NügykanljtM IWKJ, augusztus 7, vasárnap
Ant 16 "Mér
ZALAI KÖZLÖNY
gHfkeulMg és kladóiilvali!: P6al 5. eiátn. Keutbtlyl aókldttlóhlviUl: Kosautti ates 32.
r«LiTIIAl NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
IMIUetéil itt: egy héra * .xiigi •• Hitéi SierkestlAaégl és kladóhiv.uLl telelőn: 78. u
A vámháboru frontja
Az oizlrák-magyar kereskedelmi lárgyalások a izomhatl napon u|abb lökkenöhöz jutottak
Bír az évizázados kapcsolatokon nyugvó barátságos viszony hirtelen megszakítása következtében előállott ■uiyos helyzet magyar népünket, amely mezőgazdasági terményeinek feleslegével csak a külföldi piacok ellátása révén képes boldogulni, meglepetésszerűen érte, mindazonáltal az & fegyelmezettség, amely a magyar fold művelőjének különleges jellemvonása, lehetővé letté azt, hogy a pánlkuerfl hehócíolás helyett, amelyei az osztrákok a vámhaboru foly ián vállak, * kormány, nyugodt meg iontolással, arra az útra terelje a megoldást, amely egyedül alkalmas ura, hogy gyümölcs és zöldségtermelőink érdekeit a vámbáboru révén ránk szakadt a nehezebb érlé-ketiiiii napokban Is, azilárdan megvédhessék.
Azok az Intézkedések, amelyeket
1 kormányhatóságok, a Magyar Nemzeti Bank és a Kiviteli Intézet a vám-háború első pillanatában életbe léptetlek, hogy az osztrák halárzár következtében a piacainkon visszama-ridl gyümölcs- és zöldségmennyité-gck mái külföldi országokba, főként Németországba, Svájcba és Lengyelországba exportáltassanak, késedelem nélkül, kedvezően éreztessék halálukat. Az osztrákok által remélt ma-
Sar piac! válság nem következett
I Cikkeinket más relációkban tudtuk értékesíteni ét kereskedelmünk — átérezve a helyzet komoly voltál — készséggel slelelt a kereskedelmi uerzfd&en kívüli állapot árromboló hatását megakadályozni és a piacra vili áruk nagyobb felvétele által, még áldozatok árán is kiegyensúlyozni. Igy az osztrák vámsorompó lezárása
SÖmöld- és zöldségtermékeink piaci
inak kialakulásával csak egészen mérsékelten éreztette kedvezőtlen hatását.
A Lengyelországgá lefolytatott kompenzációs tárgyalások eredményiképpen, a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet a magyar barack, dinnye, szőlő és szilva előli biilJ-•itolla, Újra, ezt a kiviteli ulat. Kedvező kilátással kecsegtetnek a Cseh országgal való, ugyancsak kompén »ciós üzletek lebonyolítására Irányuló tárgyalásaink, amelyek folytán a magyar gyümölcs Csehországban » meglalálná az elhelyezési. A mesz->"bb tekintő exportőrök a Kiviteli inlézel lámogalásával több vaggon ™»gyar gyümölcsöt küldtek Svá|cba, frandaországba, Angliába, másszóval » messzebbfekvő államokba Is.
A vámháboru kihalása azonban, nemcsak a termelő és kereskedő ösz-•"logásán és magatartásán dől el, "\'"f!" lörésit a fogyasztóközönség millióinak belálásán, fegyelmezettségén és támogatásán is. A külföldi • lamok de főként Amerika, fe|en-„ va ó gyümölcsfogyaszlása messze
2 I* 8 magyar lakosság gyü-mnicslogyasztását Ezen országok Wosságanak napi étkezésében, évek
óta, egyre fokozottabb mértékben nyer szerepet a fiiss gyümölcs és friss zöldség. A külföldiek már leg-gelljük összeállításánál helyet biztosítanak a gyümölcsnek, amely nemcsak üditőleg és frissilőleg hat az emberi szervezetre, hanem a legegészségesebb és a leglontosabb vitaminokban igen gazdag táplálék Is. A higiénikusán és ésszerűen táplálkozó ember aszlaláról a gyümölcs, tehát soha sem hiányozhatlk. A gyű mölcs, magas tápértékénél fogva, a legolcsóbb élelmiszer, amely ma már nemciupán a jobbmóduak asztalán
szereplő csemege, hanem a népélelmezés Igen fontos lényezője, amelyből egészségünk fenntartása érdekében minél többször és minél többel kell fogyasztanunk
A magyar fogyasztóközönség egyre nagyobb mennyiségeket (elvevő vásárló kedve, a konzervgyárak, valamint háziasszonyaink előrelátása Is, gondoskodnak tehát arról, hogy a kereskedelmi szerződésen kivtlll állapot kihatása, lehetőleg, nyomtalanul múljék el gyümölcs- és zöldségpiacaink felett.
Ragyogó győzelemmel startolt vizipóléoaapatunk
Magyarország Hémxtorazág 8 s 9 (I i O)
(Érkézett éjjel 3 óra 25 perckor) Góldobók : Virtust, Németh (4), Vértest. — Schultze, Rademacher. A magyal csapat lehengerelte a néme leket. Szemkápráztató játékot produkált. A csapat minden egyes tagja tudása legjavát nyújtotta. A magyarok 6:0-ra vezettek, utolsó percben 2 gólt kaplak
A modern penlatlon végeredménye (Somfai hetedik)
I. Oxenstierna (svéd) 32,2 Lindmaiin (svéd) 35.5, 3. Mayr USA 38.5, 4. Thofelt (svéd), 5. Remer (német), 6. Mlrtch (néinel), 7. Somlai.
Bárány második lett az előfutamban
Los Angolos, augusztus 6 (Éjszaka! telefonjelentés) Szombaton délelőtt kezdődlek az uszómér közének. A iOO m-es I. előfutamban 1. KaUll 59-6 mp, 2. Bárány István dr. 1-00 4 p. A II. elólulamban Wannle András utolsó leli, igy kiesett. A IV. előfutamban I. Myasakl 58 7 mp, 2. Székely András l"01\'5p.
Az olimpiai dekatlon mérkőzések második nap|án a 110 m es gálfutásban 1. Wegner német 15 4, 12-lk
Bácsalmásy 3-lk a dlszkoszban
Los Angelos, augusztus 8
Az olimpiai dekallon 7-ik száma a diszkoszvetés voli. I. Baus USA 44-58, 2 Slewerth német 44 54, 3. Bácsalmásy 41-45.
A dekallon ponlhelyezése a 7. szám után a következő. 1. Slewerlh német 6028-25, II. Bácsalmásy 517281.
Előzetes jelentés szerint a modern penlatlonl a svéd Oksenstterna nyerte.
Bácsalmásy 17\'7.
Bárány ét Székely nagyszerű Időt asztak, de a döntőbe nem kerültek
(Érkezett é/jel 2 óra 55 perckor) 100 méteres gyorsúszás középfutam: 1. Miasaki (|apán) 58, olimpiai rekord, 2. Tompson (USA) 59.3, 3. Calill (USA) 59 3,4. Bárány 59.4, Székely 59 4. E csoportból a 3 első került döntöbe.
Ujabb éles ellentétek az osztrák-magyar tárgyalásokon
Bécs, augusztus 6 (Éjszakai telefonjelentés) A magyar kereskedelmi delegáció szom balon visszautazol! Budapeslre, ahová a jövő héten várják az oszlrák delegáció tagjait. A modus vivendi megkötése őta behaló tárgyalásokat folytatlak a végleges kereskedelmi szerződés kérdésében, a delegációk tagjai között azonban váratlanul éles ellentétek merültek fel
Az a vélemény, ha a modus vivendi lejártáig nem sikerülne megegyezésre julni, akkor csatoljanak a mostani modus vivendihez egy hosszabb időre szóló ideiglenes megegyezési.
| Bécs, augusztus 0
Bécsi körök ugy látják, hogy az uj magyar—osztrák szerződés a provizórium alall nem jön létre, ezért uj provizóriumról kell gondoskodni.
Orkánszerű hossz volt a newyorkl tőzsdén
London, augusztus 0 (ÉjszakaI telefonjelenlés) A new-yorki tőzsdén szombalon olyan orkánszerű hossz volt a részvénypapi-rokban, amire az utóbbi 3 év alatt még nem volt példa. Mintegy félóra alatt 600.000 db. részvény cserél! gazdát.
Bomba robbant egy német munkahivatalban
Bgy náci-vezér ablakának szánt golyók egy szocialista ket gyermekét én nagyanyjukat találták
Berlin, augusztus 0 A mult éjszaka elkövetett bombamerényletekkel kapciolatban hivatalos helyen kijelentetlék, hogy a kormány a legnagyobb jelentőség*) tulajdonit ezeknek az eseteknek ét ezek a legkomolyabban foglalkoztatják a kormányt. Jól értesült forrásból közlik, hogy a politikai merényletek ellen tervbe vett intézkedések részleteli most vitatják mtg az egyes minisztériumok közt.
Mühthelm, augusztus 6 Rendőrségi |elentés szerint a mult éj|el a munkahivatal flóklntézetének egyik ablakába bombát helyeztek és azt felrobbantották. A merénylet alkalmával emberéleiben nem esett kár.
Auklam, augusztus 8 Az elmúlt éjszaka ismeretlen tettesek több lövés! adtak le az egyik anklami nemzeti szocialista vezér lakása Irányában. A lövések célt tévesztettek és egy szociáldemokrata lakásába hatoltak, megsebesítvén annak 1/ éves kisfiát és kisleányát és a gyermekek nagyanyját. A rendőrség a merényletben való részesség mlatl őrizetbe vet! egy kommunistát.
Letartóztattak agy ny. őrnagyot,
aki 10.000 pengőt sikkasztott a népjólétiben
Budapest, augusztus 6 Smányi László nyugalmazott őrnagyot, aki a népjóléti minisztériumban dolgozott, több mint 10000 P elslkkasztása miatt letartóztatták.
I\'áneurópa-kongresHzus Bécsben
Bécs, augusztus 8 (Éjszakai telefonjelenlés) a Pán-európa clmü lap Írja, hogy Európa gazdasági, politikai és kulturális veszedelme arra inditolla Coudenhove-Kalergil, hogy Bázelbe európai kongresszust hívjon össze október 1-töl 5-ig terjedő ülésszakkal.
A kongresszus célja, hogy az európai tömörülés problémáját konkrét megoldásra vigye. A kongresz-szus élén nemzetközi bizottság áll, melyben 14 nemzetnek több, mint 50 vezelőférfia foglal helyei.
Egy rendőrkapitány agyonlőtte felaaégát éa Önmagát
Budapest, augusztus 8 Peslszenllmre községben Slernszlty Kázmér 36 éves nyugalmazol! rendőrkapitány, aki erősen ldegba|os volt, veszekedés hevében előrántotta revolverét, azzal életveszélyesen megsebesítette feleségél, tnajd agyonlőtte magát.
IMŰU KOZLONY
Adományok MurakBx kanizsai
orfxágxiizlajári
Nagykanizsa, augusztus 6
A kanizsai felsőlrmplom előtt a jövő hónspban felállításra kerülő .MurakBzérl" felírású országzászlóra ma a következő adományok érkeztek:
Molnár Dezső nyug. altábornagy (Budapest) 2a dr. Örley Oyörgy 10, városi pénzügyőri szakasz alliszlfeí 5-50, Horváth Pál \'ny. fkvetelő 5, vftéz Blrtay János ezredes 5, Cto etek Imre 3, dr. Kiss István 3, Schu-hel Lajos 3, Oabsoviis Kornél, Jamb-rovics István, Bezák Ferenc, Jókulhy Béla, Rajkl István, Vogel Vilmos, Qrob QyOrgy, Horváth litván, Szig-rlszt László, dr. Antal Ábrahám, Farkú Vilma, Bentzlk Katalin 2-2 P, dr. Mező Ignác 1 20, Ansorge Antal 110, ifj Janda Károly, Dénes Jenő, Priedllnder Mózes, özv. Reichenfeld Albertné utóda, BOczy Antal, Scböffl Rudolf, Halvax Qyula, Takács Ferenc (Murakeresztur), Wunderiich Ida, Ortulay Qyula, Mlkó Irma, Qraf Béla, dr. Zachár Q., Csányi József, Bodlciky La|os, Fritz Pál, Bflcbler Mór, Sió József, Perényi Andor, Wrana litván, Pollik (alván, özv. Domby Oyörgyné, Wrana Mária, Id. Fekete László, Kudich Béla, Borissza Sándor, Tbury Ernő, Szántó Qyula, Pelz Ferenc, Karner Lsjos (Szepet-nek), Striczkó Miksa, Olenbeck Ferenc, Szakonyl Perenc, Haspel Pál, Szakállos Tibor, Relnllz József, Vei-Iák János, Qyurkovits Ferenc, Mustos Ferenc, özv. dr. Schwarz Károlyné, Kurucz István, Gráf János, Bencze István, Bencza Qyula, Péter Béla. Mónok Adám 1—1 P, Hlrschl Jenő, Hajnal Károly, özv. Fllák Ferencné, Jager József 60- SO f, Varga József 40 fillér.
InrakOz megszállása
(SzószerlnU torditáa a „«farodne Novloe" 0. Jugoszláv lapból) 3
Délelőtt s/zlO órakor érkezett a főcsapa\' Facarnlca közelébe, a Csáktornya és Drávavásárhely közötti félútra Herko alezredes félóra pihenést rendel és Georgijeviiy lovassági őrnagyot egy lovas járőrrel Csáktornyára küldi a\'zal, hogy felhívja a magyar csapatok parancsnokát az átadásra.
A pihenés ideje alalt Csáktornyától nyugatra fekvő vasuli útkereszteződésnél Perkó alezredes — Csáktornya megrohanása esetére, valamint az elfoglalt város biztosítására vonalkozólag újból rendelkezett.
Ezek szerint Szertiiy kapitány feladata az, hogy megkerüli Csáktornyát délről Búzás (Buzovec) irányában és elzárja az utat Perlak és Drávaszenlislván (Slefánec) felé.
Heneberg őrnagy északról megkerüli Csáktornyát és Drávaszenl-mlhályra (Mihovlyánba) inegy, hogy elzárja a Csáktornya-felé vezető utal Zalaujvár (Pribi.-lavec) és Bollornya (Podturen) felől.
A főcsapat személyes parancsnokságom alalt egyenesen Csáktornya ellen fog fellépni
A helyzetjelentések, melyeket Perkó alezredes 10 óráig a lovassági fel-
Hétfőn délután kezdődnek meg a tárgyalások a villany-koncesszió ügyében
Nagykanizsa, augusztus 6 Tekintettel, hogy a Transdanubia a hétföl villany-ügyi tárgyalás elhalasztását kérte, kétséges volt, vaj|on a bizottsági tárgyalások megkezdődnek-e? Megkérdeztük dr. Prack István polgármesterhelyettest, aki kijelentette, hogy a tárgyalások hétfőn délután 4 árakor a vlllamosel-lenórzö, pénzügyi és jogügyi bizottság együttes ülésében megkezdőd-
nek. A bizottságok minden eiryes ülésén részt vesz dr. Králky láván polgármester Is, aki vasárnap este érkezik vissza Balatonberényl nyaralásából. Ugyancsak részi vesz az üléseken Hollós József nyug. államtitkár, műegyetemi magántanár, Nagykanizsa villamos szakértője.
A bizottságok tagjainak ma kOIJ-ték cl a meghívókat.
Nem akadt vevő a Pannónia szállodára
Nem lehetett az árverést megtartani Nagykanizsa, augusztus 6 Szombaton délelőttre tűzte ki a Ucjuldáló bizottság a nagykanizsai Pannonia-szálloda árverését. Összejöttek a kitűzött időre pontosan a liquidáló bizottság tagjai és a hitelezők képviselői, söl érdeklődő közönség is volt. Megérkeztek azok is, akik korábbgn érdeklődlek az árverési feltételek iránt. Azonban telt-mult az Idő, reflekláns nem mutatkozott. A liquidáló bizottság tagjai öaszonézlek: egyetlen árverező sem jelentkezett. Végül !él 11 órakor a
bizottság jegyzökönyvet veit lel arról, hogy a kitűzőit árverést érdek iődők hiányában nem lehetett megtartani, amely jegyzőkönyvel a liquidáló bizottság tagjsl al irlák és ez zel az aklus befejeződön.
Kérdést intéztünk a liquidáló bizottság tagjaihoz, hygyezek után mit szándékoznak tenni?
— Tovább vezetjük a szállodát, ahogyan eddig vezettük — volt a válasz.
Valószínű, hogy a Ifquldáló-bizott ság ujabb árverést tűz Rt a Pannonia-szállodára.
Egy budapesti és egy nagykanizsai oég Jogi harca egy váltó körül
Érdekes kereskedelmi per a nagykanizsai büntető törvényszék előtt
Nagykanizsa, augusztus 0 Érdekes kereskedelmi peri tárgyaltak ma a nagykanizsai törvényszék dr. -Mutschenbacher Edvin büntető tanácsa előtt.
Ács József , budapesti cipészcég évek óta szállított árut a nagykanizsai Armulh Sándor és Fial cégnek. Ácsnak követelése voll a nagykanizsai céggel szemben. Történi azon-
derilöcsapat kapitányától, Csánltytól, Pogledity őrnagytól stb. kapott, azt mutaiták, hogy a magyar csapatok visszavonulnak és többnyire átkellek a Murán. Jurisity kapitánytól a nagy távolság mlalt még nem lelietett híreket kapni.
Elrendeli ezért Perkó alezredes, hogy egy páncélauló (Vilkovity hadnaggyal) menjen Muraszerdahelyre Jurisiiy kapitányhoz és teremtse nteg az összeköttetést. Elrendeli továbbá, hogy Szertitj kapitány ürítse ki a Prágerhofról Csáktornyára délelőtt 11 órakor érkerő személyvonatot és fél zászlóalj s 8 gépfegyverrel induljon el a csáktornyai állomásról s szállja meg a vasuii hidat Kotornál, biztosítsa magának Murakereszlur állomását, amely a mozdonyok nagy vízfelvevő állomása s ahol csatlakozik a Gyékényesről Nagykanizsára vezető vasuli vonal.
10 óra 15 perckor megszűnik a Csák ornya el eni fellépés.
Mikor az előcsapalok Perkó alezredes vezérletével az állomás közelében levő Facarnicához érlek, Georgijevily őrnagy és 4 lovasunk kíséretében megjelenik a muraközi magyar csapatok parancsnoka, Gyóry őrnagy, aki katonásan bemutatkozik Perkó alezredesnek és bána\'os, de erős hangon kimondja a Muraközre történelmileg oly nagy horderejű szavakat: „Alezredes urnák
ban, hogy Arinutli Sándor és Fiai kényszeregyezséget kérlek és a szokásos eljárás megindult. Acj ki egyezeti Armulhékkal, akik a kiegyezési Összeg erejéig váltót Is adtak Ácsnak. Ács a váltói magával vitte Budapestre és ahogy az üzleti életben szokás, forgatta azi. Armulhék a kvótái renlesen fizették. A második részletnél, amikor az utolsó
............. i a......a
alázatosan átadom a várost I" (Gos-podine potyükovnice pokoruo V. m predajem prad.")
Délelő 1 \'11 órakor ír Perkó alezredes csapnta Csáktornyára, ^ho! bevárja Gyömörey Islván ur. a magyar főszolgabíró, aki tiltakozással átadja a polgári hatalmat.
Csáktornya elfoglalása telefonon lelt jelenlve Kváternik alezredes.iek Varasdra, aki még délelőtt autóval Csáktornyára ér, ahol átveszi ez egész MurakOz fölötti rendelkezési
12 óra 10 perckor délután érnek az összes jelentések Csáktornyára, amelyek szerint:
Szertity kapitány megszállta a Mura vasuli hidjál és egy különítményt visszaszorított Nagykanizsa irányában Murakereszturra.
Pogledily őrnagy Muraklráíyra ért és megszállta\' az országút hidját Letenyénél
Csanity kapitány a Murához ért Bottornyánál és megszállta az átjárókat Damásánál (Domasincc), Mu-raujfalunál (Novákovec) és Mura-szentkeresztnél (Krizsovec).
Jurisiiy kapitány és Dekleva a Murán állnak Muraszerdahelynél és Muraszentmártonnál, ahol kezükben tartják az átjárókat és a hidal Alsó-lendva felé.
így szállták meg a Mura széleit előcsapataink és biztosították az tijonnan felszabadult gazdag vidéket
1932. augusztus 7
összeget llzették, visszakérték Ács Józseftől a neki fedezetül átadott váltót. Acs akkor azt mondotta Armuthéknak, hogy a váltói átadta a forgalmladóhlvatulnak, ahol visszatérítést ügye folyik él ha megkapja, nyomban kiszolgáltatja Armuthéknak.
Mult az idő és Armulhék csak nem kapták vissza a váltójukal. Armulhék többször fctazölltották Ácsot, hogy végre rendezze már a válló ügyét, de hiába. Egy napon azután a budapesti Varga és Engels-mann cég, amelynél a váltó volt, óvalolla, majd peresítette a váltót, ami Armulhék részére nagy kellemetlenségekkel járt, annál is Inkább, hiszen ők a váltó értékét (az Ácsnak járó kvóiálls résat) már régen kifizették.
Miután a jelenségekből az lünt ki, hogy Ács fondorlattal Járt el Armulhékkal szemben, Ácsot feljelentették és megindult ellene a rendes bűnvádi eljárás.
Ma volt ebben az agyben a főtárgyalás, amelyre Ács József is lejött Budapestről Nagykanizsára. Áci védője dr. Balázt Zsigmond, mig a sértett jogi képviselője dr. Bartha István.
Dr. Balázs védő a bizonyítás elrendelését kérte arra vonatkozólag, hogy Ács a forgó váltói ki akarta váltani, de a cég más váltói adott neki és ő ezért került ebbe a kinos helyzetbe. Szily ügyész viszont arra utalt, hogy Ácsnak 8 hónap alatt elég Ideje voll arra, hogy a váltót visszaváltsa. Konstatálta a bíróság, hogy a Varga és Engelsmann cég „közölte Armuthékkai, hogy a váltó az ó kezükben van és a kifizetéséhez ragaszkodnak.
Dr. Balázs kérte 8 bíróságot, hogy hallgassa kl Nagy Aladár bankigazgatót arra vonatkozólag, bogy amikor a váltó lejárt éa Inkasszó végei;
a Dráva és a Mura között, a főcsap it pedig Muraköz, cenlrumában Csáktornyán. Alsó Muraközt őrzi Pogledily őrnagy a tartalék Vsras-tiot, Akszer.\'.ij Radojkovlly szerb őrnagy alatí.
Kváternik Szlávkó alezredes Jóváhagyja Perkó alezredes intézkedéseit s rnint a .Nemzeti Hadsereg" parancsnoka kiadja Muraköz lakossága részére az első .Hirdelmény"-ét.
Ezekután — lelkendezik a „Na-rodne Novlne* — azonnal jelentette a befejezett tényeket a Nemzeti Tanácsnak Zágrábba azt, hogy Muraköz a nép kívánságárai!?) fölszabadult, a Nemzeti Hadsereg által okkupálták és a maga összes nagy gazdagságával a ml uj államunkkal egvesittelett.
karácsony napján — a magyar különítmények sürü tüzelése alalt — rendezkedett be a Mura frontja a védelemre, hogy megtartsa azt, amit az előző napon elfoglaltunk. 5 hónapig tartott a puskaharc az uj haláron, amig a magyarok végle-gesen(? ?) megbéküllek(?) azzal a gondolattal, hogy Muraközi ezúttal állandóan elveszítették.
Csáktornya elfoglalásának harmadik napján 1918 dec. 27-én Kváternik Szlávkó alezredes elutazott Csáktornyáról Zágrábba s minden katonai és polgári hatalmat átaddt Perkó alezredesnek. (Folyt, köv.i
ZALAI KÖZLÖNY
Megszökött a csendőrségról a betörő, aki kifosztott egy Keszthelyen nyaraló operaénekest
Az éjszakai tolvajt a csendőrök Izgalmas hajsza után elfogták
Keszthely, augusztus 0 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A mult napokban törtéül, hogy Keszthelyen a Jókai-utcában nyaraló Kalmár Béla operaénekes nyitott ablak mellett aludt, amikor ismeretlen tolva) bemászott az ablakon és a székre helyezett ruhát, aranyórát és láncot magához véve kerekei oldott. A csendórség megkezdte a nyomozást, azonban semmiféle támpont nem állolt rendelkezésére. Tegnapelőtt az egyik Járőrnek feliunt egy gyanúsan viselkedő ember, akinek a*külsején meglátszotta munkanélküliség. Igazolásra szólították fel, majd bekísérték az őrsre. Itt elmondta, hogy Czagány Józsefnek
hívják, 26 éves, nyitrai köfaragóse-géd, aki munkát jött keresni Zalába és Keszthelyen mintegy két bét óta tartózkodik. A kereszlkérdések alatt hamar bevallotta, hogy ö mászott be Kalmár ablakán. Őrizetbe vették, hogy bekísérjék Nagykanizsára Ma történt, hogy a csendőrök reggel vízért küldték ki Czsgányt az udvarra, Mikor az első lavórt behozta, mégegyazer kiküldték. De ekkor már nem tért vissza, hanem kereket ol-\'dott. A csendörök nyomban utána. Valóságos hajlóvadászatot indítottak, mlg sikerült a hercegi vadaskertben meglapulva megtalálni. Megbilincselték és visszavitték az őrsre, ahonnan beszállítják a nagykanizsai törvényszék fogházábj.
hétfő estit
SINGER
DIVATÁRUHÁZBAN.
Még az utolsó napon vásárolható cikkek jegyzéke a mai hirek között olvasható.
Nagykanizsa villany-ügye Zalavármegye szemszögéből
1032. áugusztus 7._
leérkezett, azt bemutatták Armuthék-nak. Mikor azután Armuthék nem fijelltk, elfogadták az óvási A biró-^ Helyt adott dr. Balázs előlerjesz-jjj^ek és kihallgatta Nagy igazgatói, aH elmondotta, hogy a váltó a Bank-ayesülethez volt telepítve. Szokás, 1,00 a felet Ilyenkor értesítsék, hogy a váltó inkasszó végeit beérkezett.
Vitéz Sztty Dezső ügyész vádbe-dédében rámulalolt arra, hogy a vádlott kárt okozott Armuthéknak, mert időközben végrehajtási eljárás indult meg ellenük.
Dr. Bartha István a sértett képvl-Kletében kérte a kárösszeg megítélését.
Dr. Balázs Zsigmond mondolta el eiulán véd beszédéi. Annak a keres kedlnek, aki váltó nélkül fizet, minimkor számolnia kell azzal a lehetőséggel. hogy kétszer fizet, — hangsúlyozta Armuth nagyon jól tudta, hogy veszélyben van, ha váltó nélkül fíiet. Ács nem követelt el fondorlatot. Ács is llzslékkép\'elen lelt, nem tudta a váliót vlsszavál ani. Itl csak egy fatális körülmény forog fenn, nem pedig bűncselekmény.
A lörvényszék rövid tanácskozás után meghozta ilélelél. Bűnösnek mondotta ki Ács József budapesti lakost, azonban figyelemmel a nyomatékos enyhliö körülményekre, mindössze 14 napi foghlzra ítélte, de annak végrehajtását is felfüggesztette. A kártérítés ügyében po\'gári perre utasította a sértettet. Ügyész és vádlott fellebbezett.
Ma: aratóünnepély és teke-vtrstny Klskanlzsán az ország zászló céljaira
Szinte várakozáson felüi sikerült al az akció, amelyet Szépudvary István indított el a derék kiskauizsai táskák segítségévei, akik szintén ki akarják venni részüket a felaőlem-plom előtt felállítandó Muraközi-orsiigzászló anyagi előmunkálataiból.
Siombaton már korán délelőtt sorra bekopogtattak a magyarruhás sáska leányok leszel, zsinótosnadrágu kísérőikkel együtt a kanizsai házakba, ihol egymásután adogatták el né-híny fillérért az általuk készített Ízléses buzakossorukat. A kanizsai közönség nemes gondolkodását dicséri az az áldozatkészség, amivel logadla ezeket a kis koszoiuárusokal, >klk egyetlen házból sem távozlak »<« kézzel. A gyűjtést egyébként ím, vasárnap délelőtt is folytatják.
Délután 3 órakor kezdődik Klskanlzsán az aratók látványos felvo-"ulísa, akik magyarruhában, ökrök \'IW vontatott gabonás szekerekkel mdulnak ki a Klsrác-utca 6. szám •W, ahová az Ország-ut, Szepetneki ulc« és Varasdl-ulcán át térnek visz-A táncmulatság, szépségversenyül egybekötve, 4 óiakor kezdődik ™ hajnalig lart a Klsrác-utca 6. st. \' Kaulisal-féle vendéglőben. -*ltkeverseny érdemes dijakért fo\'yik w nap.
Nagykanizsa, auguaztuB 6
Anti a nagykanizsai villanykoncesszió vajttdó ügyét illeti, mint általános közérdekű probléma, már rég túlnőtt a lokális kereteken. Számos fővárosi szaklap foglalkozott már ezzel az ügygyei és valamennyi -rámutatott arra a kizárólag szociális, no meg üzleti szempontra is, amelyek mind amellett szólnak, hogy Nagykanizsának mindenkép a Trans-danubia javára kell döntenie ebben az ügyben. Ez a vállalat eltekintve áltól,-.hogy olcsóbban kínálja az áramot, amellett még 200 adófizető kanizsai családnak is juttat kenyeret és már miitlf ilyen is, tekintélyes anyagi forrást jelent a városnak.
A villanykoncesszióval kapcsolatban már a megyeszékhely egyes sajtóorganumai is megszólaltak és mirft teljesen érdektelenek ebben az ügyben, kizárólag a logika és az emberiesség szempontjából világítják
meg ezt az ügyet. A!ábbl sorainkban szószerlnt közöljük egerszegi laptársunk, a Zalavármegye cikkét, amely „A kanizsai villanykoncesszió ügyébe lépjen bele tanácsaival a vármegye is* cini alatt, augusztus 5-én látott napvilágot. A cikk a következőket tartalmazza: •
.Mikor a nagykanizsai villanyáramszolgáltatásra beadták a cégek pályázatukat, részletesen megemlékeztünk a Transdanubia és a Drávavölgyi Villaraosáramszolgáltató Rt. ajánlatairól. Augusztusban kerül sor a koncesszió kiadására; az eddig folytatolt csendes „talajmunkálatokeredményéhez képest, valószínű, hogy ez nem fog békén lefolyni.
A helyi lapokon kívül a magyar közgazdasági szaklapok is élénken foglalkoznak már a kanizsai villany-koncesszió ügyével s legutóbb a „Magyar Hitel\' cimü lapban jelent
*
mm kqzrartarjüc
iffinmntt
QobonanemOek
és
mis tömefidruK
olcsó beraktározisa.
Nagyobb mennyiségek hosszabb tárolásánál külön elfinydljtételek.
»ia
meg egy cikk, Z oldos Géza avatott tollából. Általános vélemény, hogy a Városnak a Transdanubia mellé kell állnia, ezl követeli sok olyan szempont, melyre jobb világban gondolni talán nem Is volna kötelesség.
Nincs a Transdanubiával semmiféle nexusunk, nem ismerjük, de tudjuk, hogy kanizsai vállalat, Kanizsán kering a pénze, ő ma Kanizsán az egyetlen számottevő nagycég, mintegy 200 munkáscsaládnak ad kenyeret s e vállalat zsugorítása, leépítése a városnak közvetlenül hatalmas károkat okozna. Ezzel szemben a Drávavölgyl Kanizsára nézve idegen cég, erős hollandiai érdekeltséggel, minden kanizsai gazdasági, kulturális és szociális gyökér nélkül.
Lehetséges, ha ezt s vállalatot Kanizsán elültetnék, nagys,.erü virágokat hajtana s nagymértékben szaporítaná Kanizsa vérszegény vörös sejtjeit. De a mai parancsoló helyzet nem enged meg Ilyen kísérleteket s ha csak egy mód van, mint ahogy Kanizsán több mód van, még kell maradni az egész vármegyére nézve számottevő helyi nagyvállalat mellett. Éltetni kell az ilyent, hogy éltessen.
Mindezt pedig azért mondjuk, hogy a vármegye figyelmébe ajánljuk a kanizsai koncesszió ügyét. A polgármester, a város közvéleményének nagyobb része, a jelek szerint, a fennemlitett szempontok szerint mérlegel. Da ha szüksége mutatkozik, előzetes tanácsadással lépjen az Ugy mellé és szerezzen érvényt az egyetlen egészséges mérlegelésnek a vármegye is."
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Vorso tUoM
Qalléptisxtitásban
vezet I
BirtkjiiiiiHtB. m-l 19.
«»K)_
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
4.
ZALAI KÖZLÖNY
1932, augusztus 7.
! Október 3-án a helyszínen lesz a pacsal véres vásár Kitárgyalása
Az olimpiász itthon
OHmplász, olimpiász... Bárhova mész, mindenütt e szó cseng füledbe. Httier csodatetteit, az amerikai veteránok támadását a Fehér Ház ellen, sőt — gondjalkat is felejtik az emberek, ha erről valahol szó esik. És manapság hot nem erről beszélnek? Az utcán két ismerős találkozik:
— Nem tudja Kohn ur, Bogén Erna hogy áll a tőrvívásban
Szegény Kohn, mintha egyéb gvndja nem Is volna — pillanatnyi gondolkodás után, akárcsak asantos kávé, porcukor és nullás tiszt mai árait kérdeznék tőle —- ugy hadarja sorjában a helyezettek neveli.
Kávéházban, mikor a pincértől a szokásos fekete helyett — amire már nem telik pénzed — az újságot kéred, már tudja ml érdekel.
— Rémes kérem — kezd mondókájába ané kai, hogy kérdeznéd — ezek a modern pentatlonisták milyen pechesen szerepelnek. Miért nem vittek kt hazulról loval ? Kellett nekik azon az ócska amerikai gebén lovagolni ?
Szegény pincéi, 6 még mindig Itt tart, mikor a vendéget már a két nap múlva e kBvelkezendő uszómér-kőzések érdeklik.
A szomszéd asztalnál is egy egész kis sziget képződik, természetesen ott Is az ollmptászról folyik a sző.
— Én, tudja Isten, pesszimista vagyok — mondja egy tó kereskedő — félek, hogy Bárány rosszul veszi a startot
— Meg nagy ám ott a konkurren • da Is Schwarcz, Spence, Kaltlt erős riválisok.
Lám, Kovács Pista elsőosztályu lókupec, akt mosl a lipicai lovak helyett, az olimpiai esélyelnkei mérlegeli — nagy .szakértelemmel\', de d tObbiek, az optimisták letorkolják. Ók nemcsak Bárányban, de Mészölyben és Halassyban is bíznak
Egy sovány\'cépü, állásnélküli tisztviselő, akinek valamikor a számolás volt a mestersége, már kalkulál Is. Előveszi a ceruzáját és a márványlapra hihetetlen gyorsasággal jegyzi: —- Dlszkoszban szereztünk 5 pontot, birkózásban ennyit, stb. — sőt már Jegyzi a még le nem játszott vízipóló és kardmérkőzéseket is.
Itt ugytátszlk, már el Is döntötték az eredményt.
Ha soványképü barátunk tlppfei — Oott über dle Welll — bevát nának, hát őrömében biztosan meg-reszktrozna — egy feketét
Amint Igy vitatkoznak, két ujabb .szakértővel\' bővül a tippelők hada Az első szempillantásra megállapítható, hogy az optimisták tábora nőtt, mert Fischer Pali és Domány Karica minden győzelmet a mi Javunkra könyvei el. Ok csak tud fák I
A Főúton megy két katonatiszt. Az egyik Idősebb, a magyar kard győzelmét Jósolja.
Magán- és közhivatalokban, utcán és színházakban, ebédnél és vacsoránál, mindig csak egyről — az oilmplászrót van szó.
Épen ma jegyezte meg az apám, mikor újságoltam neki a legfrlsebb eredményeket:
— Ez mind szép dolog, csak már a téli tűzifám és zsirorn lenne meg.
Mire anyám:
— Meglesz fiam az Is. csak az olimplászt nyerjük m\'g. ■
Bár mind a keltőben igaza lenne.
Hlnchl Jeni.
poamnyvAr!
uradalmi lajbotalm kaphatók lllerenklnt mit 20 lilléiírt. Lrgktaebb tétel T> liter. G R O S • KAROLY löldhlrlokos Batthyány-utca 86. azi.q.
Nagykanizsa, augusztus 0 Tegnapi számunkban röviden leitatok, hogy dr. Melzier Károly budapesti ügyvéd, a pacsai országos vásár 12 gyanúsítottjának védője azzal a kérelemmel fordult a nagykanizsai törvényszékhez, hogy az augusztus 13-ra Nagykanizsára kitűzött főtárgyalás! a helyszínen, Pacsán tartsák meg. Vitéz Szlly Dezső kir. ügyész
Tapolea, augusztus 6
Nagykárolyból jött Zalamegyébe munkát keresni Klein Zollán iparos, de sehol sem tudott elhelyezkedni. Eljutott Révfülöp községbe is, de munkát Itt sem talált. Egyik nap a nagy hőségben megkívánta a csónakázást. Felkérezkedett egy induló csónakba, melyben egy mészároi-mester és egy gyermek ültek. Vagy egy félórai evezés után Klein kérte a mészárost, hogy engedje öl is evezni. Az felállt, hogy átadja helyét; ebben a percben megbillent a csónak, a két férfi egyensúlyt veszteti és beleesett a Balatonba. A viz a part közelében, a nádas mentén nyakig sem irt A mészáros várt,
pedig azt indítványozta, hogy halasszák el a tárgyalást, tekintettel a a védő kérelmére.
Ma dr. Mutschenbacher Edvin, a főtárgyalás elnöke kijelentette, hogy a főtárgyalás terminusát október 3 ban állapította meg, amikor is a nagykanizsai törvényszék kiszáll Pácsára és ott lartja meg s büntető főtárgyalás!.
hogy Klein is előjön a vízből, de hiába. Megunván a várást, kievezett a gyermekkel a partra. Olt megkérdezték tőle, hol a harmadik ?
— Alighanem belefulladt a vízbe — válaszolta.
Nyomban keresni mentek csónakokkal és csákányokkal az eltűnt Klein Zoltánt, azonban addigra már elnyelte öt a B\'laton. Holttestét a viz még nem vetelte kL
VILLATSLKSK
FONYÓD-BÉLATELEPEN
Dr. Magassy Jenóné-féle parcellázásból, 130 Q-fliesek, vlzloggat, Italatontól 5 perc, ölenként o pengőtől Érdeklődés a helyszínen, vagy Dudapesten : Quitlner lómérnök, Nádor-utca 12. V. 1. __wi
Látogatás Szabó Pista ol üzletében
Ebben a panaszokhoz szokott, idestova mindenről lemo.idó városban, jólesik megállni egy pillanatra az üzleti élei olyan rítta jelenségeinél, melyek az élet bátorságát, uj, erőteljes lendületet és a holnap hitéi sugározzák maguk köré. Ilyen örömmel látott jelenségnél kell megállani ma, mikor az ember elmegy a Cent-rál-paloia Erzsébet-téri fronlja előli s olt szemébe ötlik egy uj portái, egy uj üzlet, mint a haldokló kanizsai élet egy uj, életerős f Ikiállójele
Ez az üzlet Szabó István, — vagy maradjunk csak a név mellett, ahogy öt egész Kanizsa Ismeri: Szabó Pisla üzlete. Eddig ott volt ez az un és női borbély és fodrász üzem a Bo-genrieder-palotábari, mosl beköltözött a város szivébe. De hogyan költözött be! ? Ujjá születve, külső csínban, praktikus elrendezésben, az eí&ö fővárosi üzletekkel versenyképesen. Mert valóban: egy tekintet az uj műhelyben elég annak megallápltásához, hogy ebben a szakmában hasonlót kevés vidéki város mutathat fel, ellenben aki megfordul Budipesten a körúti elegáns Todrász-mfllermekben, semmivel sem fogja ezek mögött állónak találni Szabó Pista uj üzletét.
A volt rádió üzletből derűs, levegős, világos, csupa modern és finom ízléssel elővarázsol! kis paradicsom letl sok fehérséggel, kristályos tlsza csillogással és sok virággal. Szabó Pista közmondásos ízlésének nyomát viseli minden szögUI.
A földszinten van a férfi, a kényelmes szép, szőnyeges feljáróval elválasztott emeleten a fülkékre osztott női osztály, a csigalépcsós pince helyiségben a színpompás virágkertészet. A borbély és fodrász berendezés azt lehet mondani tökéletes. A vidéken alig található legmodernebb Dauerwefle-géptöl a leghlgieni-kusabb gőz-stearizátorig minden csillogva sorakozik a hatalmas tükrök előtt. A virág-üzemben pedig Szabó Pista csodálatosan szép kreációi születnek, amik nem csak Kanizsán, de messze vidéken is híresek.
A modern üzlet-berendezés és díszítésnek ez a világvárosi szépségű kanizsai reprezentánsa egy fiatal kanizsai lakberendező és iparművész, tff. Vodinák János kezéből és elgondolásaiból került ki. Vodinák meglepő tehetségét, decens, finom, modern ízlését, kivitelben való gondosságát már a kanizsai színház és
f;imnázlum belső berendezésénél Is átluk s művészi és szaktudása azóta csak gyarapodott. Ahol ilyen lakberendező művésze (mert a modern igények a lakás, az otthon, az üzlet berendezésének sajálos művészeiét is kitermelték) van egy városnak, olt nem kell idegenbe menni, nem kell a fővárost Irigyelni, ha valaki szép, modern, értékes környezetei akar varázsolni a minden napi élete köré. Ennek az uj üzletnek színekben, vonalakban, elrendezésben, dekorációban, világosságban és világításban való összhatása olyan, ami egymagában kellemessé és vonzóvá tudja lenni az uj helyiségeket. («=)
=• Ha olcsón akar vásárolni
mosódelénl, kartont, mintás mflsely-met, battisztot, sima és mintás gre-nadínt, pupellnt, panamát, színtartó pjama anyagot, burettet, Sanlungot, nyersselymet, mussellnt, fulard és taffUelymet, szövetet, lüszlert, jankli szövetet, férfi ruhavásznat, siffont, vásznat, damasztot és női kabátot, akkor keresse fel Slnger divatáru-házat Nagykanizsán.
HARRY PIEL
amióta filmszínész, még olyant ntm produkált, mint ma, vasárnap, augusztus 7-én fog ■
KERT. és VÁROSI MOZGÓKBAN
HARRY PIEL
a meslerdetektlv és a nagy kalandorhős egyetlen nagyszaDásu hangos filmje.
A levegő üiiénája Titkos küldetésben — HalálgAz
Ezenkívül:
Kohn és Kelly kirág a hámból
Falrengető amerikai hangos burleszk.
FOX hangos vllághiradó
Ma, vaeiraap a Viroal Színházban 3, 5 is 7 óraker, a Kertiaoilbaa 9 irakor.
Tűzvész pusztított Széchenyi László gráf szulohi fatelepén
A barcti táborozó cserkészek félnapi maiikával akadályozták meg a nagyobb veszedelmet
Barcs, augusztus 6 Az elmúlt napokban hatalmas tűzvész pusztított Széchenyi László gróf szulokl fatelepén A tüz erejével és gyors (erjedésével szemben tehele!-lenül állt néhány ember, akik a környékről futottak a tüz színhelyére.
A mintegy 10 kilométerre táborozó barcsi cserkészek épp ebédhez akarlak ülni, amikor parancsnokuk észrevette a tüzet. Nvomban riadót fuva-tolt és a cserkészek otthagyva tele csajkáikat, futólépésben igyekeztek a
tüz színhelyére, ahová egy óra múlva érkeztek meg. A holtfáradt kis cserkészek látták, hogy fecskendő és viz hiányában tehetetlenek a tűzzel szemben, Igy azon voltak, hogy legalább a to/ábbterjedését megakadályozzák.
Nekilátlak a tüz ul|ába eső hatalmas fahasábok eltakarításának és a késő esti órákban agyonfáradva, tejük búbjáig kormosán, farkasétvágy-gyal térlek vissza a táborukba, hogy elfogyasszák a megérdemelt estebédet
A Balatonba fulladt egy nagykárolyi munkanélküli iparos
Halálos csónakázás a révfülöpi part nádasa mentén
i032. «uguMtu« 1
2AUI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
Madarat akart lőni és egy leányt talált el leventeoktató
a
NAPIREND AugMwrtua 7, waeétcnap
flórul lutollkut: K«|eUn hv. Hrotcul. IDolyj. Izr.: Ab. hó 5.
Váróit Murouui CH KtinvvUr riylIVN CTfllöíIrtltön éh viUriup détclólt 10- töl II órál». / n.6nsz*rtá\'l ó|J*li «T"l|rtl«i i ai
Ót>n«y»Í7«y6«T»"\'t*< Dcák-tít 10. "t, , HíluélíMl gyógysMrtát.
Oóstflrdo nyitva reggel t> órától ette 6 ólllg (MIM, IMíitl, pintek ctólutin. kedden e**"- "\'P itóknek). Tel. 3—13 Délután 6 órától Ml Hllha lutunyflirdó
Hugwutin 8, hMi
Róni katolikus: Clrlék vl Proteat.: IJízló iif»ellt»: Ab. hó 8.
- Kisgyűlés. A héttői kisgyűlés napirendjére eddig 53 tárgyal tűzlek ltj; biztosra veheti szonban, hogy póltárgytorozat is lesz. Érdekes Letenyének egy ügye, amennyiben a Wzség egy részének az építkezési itzabályrendelel szempontéból városi jelleggel valO felruházását kéri
— Egy fővárosi szítt a kanizsai FA-utcán. jóleső OrOm az üzleti élet inai lespedésébeti regisztrálni, hogy a kanizsai Fő-utca üzlet-sora egy igazán fővárosi színnel lepte meg a járókelőket. Egy minden izemet gyönyörködtető kirakatba a zzomhékos, nádas, kákás, moh szőnyeges vadász-világ egy természethű, idillikusán szép darabját varázsolta ai Üvegtáblák mögé Szabd Antal legyverkereskedö ötlete és nagyszerű Ízlése. Az üde zöld növényzet közt a vadász-fauna legkedvesebb állatai adnak elevenséget a pompás kirakatnak, melynek igen sok a nézője egész napon át.
~ Szabad erdélyi néprajzi muzeum Magyarországon. 1933. év augusztus havában tartandó viiág-csedtészláborozás alkalmával a táborozás egész tartamára a svéd Skanze mintájára egy erdélyi Skanzél, vagyla svéd mlotáju szabad néprajii muzeumot létesítenek a Magyarországban tartózkodó erdélyiek. A Skanze sürgős megvalósítását különösen azétt larijuk szükségesnek és halaszthatatlannak, mert a román halalom Kólómért ugyancsak svéd miniára szervezi a román Skanzét, melynek keretében erdélyi magyar lestvéreink népművészen háziipari készítményeit mint román kulturai termékeket tárja « nagyvilág elé s ezzel szellemi kincielnket is elidegeníteni törekszik. KOzludomásu, hogy az 1933 Ik év-kn Qodöllön latija táborozását a világcserkészet, mely alkalommal mlnlegy 75 000 külföldi a világ minden tá|ékától összegyűlő barátaink dőlt bizonyíthatjuk be, hogy az elnyomatás alatt élő fajtestvéreink vér-"tyteg. gazdaságilag, szellemileg szorosan hozzánk tartoznak és népművészeti értékeink az ők és a mi tulajdonjogunk. Az egyetemes megmozdulás Budapesten ezévl augusz-™ hó 20-án délután 4 órakor a reSz 14\'gyalótermében (Falk Miksául" 1.) lesz.
Nagykanizsa, augusztus ti Nemrégen történi Pacsattltlös községben, hogy Komáromi István liutal levenleoklaló a szőlőhegyen leány-társaságban volt az egyik pince előtt. Komáromi kezében a levente-fegy-verrel egy madarai akarl lelőni, de a lövedék Tollár Erzsi fiatal leány bal tüdejébe fúródott, aki éppen akkor a gyepen pihent lettvéreivel
Fényes nappal betörtek egy Csengery-utcal lakásba
Nagykanizsa, augusztus fl
Csütörtökön délután fényes nappal vakmerő ál kulcsos betörés történt a Csengery-ulca 36. szám alatt, ahol ismeretlen tettes behatolt Qultt-ner Ármin villanyszere ö lakásába és onnan mlnlegy 500 pengő értékű férfi és női ruhaneműi ellopott.
A betörési csak pénteken délután fedezték fel Quitlnerék, amikor sétára akarlak Indulni és fel akarták venni a felöltőiket. Ekkor látták, hogy a fehérneműs szekrényhez hozzá sem nyull a tettes, p:dlg abban voltak Qulllnetné értékes ékszerei. A tettes egy bőröndöt Is elvitt az éléskamrából. Ebbe gyömöszölte ugyanis a lopott holmikat.
A vakmerő betörés ügyében nyomozási indított a rendőrség, ami azonban nem tok eredménnyel kecsegtet. A kár egyébként biztosítás révén megtérül.
— Sajtóhiba csúszol) be a tegnapi vezércikkünk első mondatába, amely helyesen így hangzik: .A welmarl alkotmányi u legtökéletesebb patlamenláris alkotmánynak szokták nevezni." A cikk Írójának neve is tévesen került a cikk végére, amennyiben azt nem Frank Oyőrgy, hanem Frank Károly Irta.
— Napellenző vásznak minden szélesség és minőségben, nagy választék Slnger díva/áruházban.
együll. A szerencsétlen liatal leányi kórházba szállították, azonban a golyót nem lehetett eltávolítani éleiének veszélyeztetése nélkül és igy az még mindig benn van. Ma von Iák felelősségre a törvényszéken Komáromi Istvánt, akit a bíróság, figyelemmel az enyhítő körülményekre, 15 napi fogházra Ítélt. Az ítélet jogerős.
— Búcsúzás. Nagykanizsáról történt álhelyczlelétem alkalmából az idö rövidsége miatt ezúton mondok szeretetteljes islenhozzádot minden ismerősömnek, jóakarómnak éa barátaimnak, akiknek távozásunk alkalmával a legjobb kivánatainkal tolmácsolom. Horváth Károly posta távírda felügyelő és családja.
= Magykanizaáról Jelentik: A Schütz Áruház filléres árusítása példátlan siker jegyében tart. - A vásárló közönség rendkívüli érdeklődésére való tekintettel az áruház a filléres árusítást meghosszabbította.
—■ Körorvos-válaaztáa. Tegnap ejtették meg Zalaszánlón a körorvos-választási. Hat pályázó közül egyhangúlag dr. Lltveslcs Józsefei választották meg.
— Augusztusi lakásváltoztatások. Alig lehetett észrevenni az utca arculalán, hogy köllözködésl negyed van. Mig a májusi negyedben egyik bútorokkal megrakott kocsi a másik után tűnt fel a sarkokon, addig most alig mutatkozott egy-keltö. Ezek leg-nagyobbrésze is inkább a külvárosokban lünt fel. Augusztusban mintegy 120—150 család változtatott lakást Nagykanizsán Ez Bzámszerü-leg minlegy 500 embernek felel meg. A májusi negyedhez viszonyítva 40—50 százalékos visszaesés mutatkozott a költözködésekben.
_a^
gyomor-, kél- ál aiyagcMrskatsgM
gekoél a természetes „f\'ereac ióztef"
keserűvíz az emésztöszervek működését hathatósan előmozdítja s igy megkönnyíti, hogy a tápláló anyagok a vérbe kerüljenek. Orvosi szakvélemények hangsúlyozzák, hogy a Ferenc léttel viz kű\'önösen ülő élemódnál Igen hasznos gyomor- és bélszabályozó szer. A rereac Mtsef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és tüszerüzletekben kapható.
Porráégett Somogysiobou a vaautl anyagraktár
Kaposvár, augusztus 0
A somogyszobi állomás anyagraktárában enyvet főztek a munkások, egy kipattanó szikra azonban meggyújtotta a közelben levő faforgácsot. A lappangó tűz csak órák múlva tölt ki és hiába jött segítségre a tűzoltóság, az anyagraktár porrá-égett. Az összes kár 4000 pengő.
— idejében levágtak a kőtélről egy életunt leányt V. Mária
Magyar-utcai lakos öngyilkossági szándékból felakasztotta magái a lakásán, hozzátartozói azonban idejekorán észrevették és levágták a kőtélről. A mentők is kivonultak a ttelyszlnre, azonban nem akadl különösebb dolguk, mert az álélt izgalmakon kivitt aotnolyaob baj nem történi.
— Áramszüneteiét lesz a Csen-gerl-utcában a 16. számú háztól a Szemere-ulca tarkáig, a 17. tz. háznak a tatarozása miatt, 8., 9. és 10-én reggel 7 órától 10 óráig.
— Eltűnt az apja hegedűjével együtt. Lakatos Vilmos cigányzenész 10 éves Oyula nevű fia néhány nappal ezelőtt eltűnt születnek Magyar-utca 67. szám alatti lakásáról. A kisfiú, távozása alkalmával magával vitte az édetapj\\ hegedűjét It, ugy hogy egyetlen kenyérkereseti lehető-tégétöl It megfosztotta a nagyszámú caaládot. Az eltűnt kit cigányfiú felkutatására rádlókörözétl adott ki a rendőrség.
= Bútorvásárlás — nem gond 1 Teljes berendezésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstetn bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
Ha
Bévizre
jön, keresse fel a
„Kanizsai lao"
vendéglöt és éttermet,
Rákóczi-ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
__M_ ir
Mm HOTEL ASTORIA
I érktxéténél. Állandóin kellemet ut
Az egyetlen konforttal berendezett maiyar 8*áltod» Velencé\' I bon. Folyó hideg- és meleavlz a szobákban. KlIOnó magyar konyha- I — Magyarul be»zéló izállodol alkalmazott minden vonat- haló- I url magyar tárwíág. Magyar alkalmazottak, magyar Uvleita. »ll» |
NYÁRI
rímeli- ft Tricótaknrók
hatalmas választékban.
Az összes nyári cikkeket
szezonvégi árakon árusltjuk.
Aru&áx.
A ZALAI KÖZLÖNY
1932. augusztus 3.
Mozgószinház -
Titkos kflldetéHben
Harry Piti minden filmje a cso-dálók ujabb ét ujabb tömegét hódítja meg a kalandordráinák bravúros hőiének.. A Titkos küUeUs cimü legújabb filmje is a legizgalmasabb kalandok sorozatán vezeti keresztül x nézfiL Épkézláb mese, frappáns jelenetek, minden percben ujabb meglepetések és elsőrangú rendezés jellemzik ezt a Ilimet.
A Titkos küldetésben témája is napjainkból való és erős a gyanúnk, hogy a német filmipar épp a leszerelési konferencia nagyfejül részére szánta azzal a propaganda célzattal, hogy a jövő háborújából küszöböljék U teljesen az ártatlan milliókat áldozatul szedő gáz támadásokat, Harry Pitit majdnem az utolsó jelenetig az ellenséges hatalom kémjének véli a néző, amikor egy megdöbbentő hatású párbeszédből megtudjuk, hogy sokkai nemesebb szolgálatba állította szimpatikus művészetét
A Hímet is Harry Plel rendezte, akinek rutinos kezenyomát minden jelenet magán viseli, izgalmas, modem, Ifiktelő cselekményt! film a Titkot küldetésben, amely minden tekintetben EiRel-magasan emelkedik ki a hasonló zsánerű löbbt filmek tömegéből.
A Fox hangot híradó, valamint egy falrengetőliurleszk egézsittk ki a pompás műsort. Dimt.
Irodaátbelyezés.
Irodahelyiségemet Deák-tér 6. sz. alól Horthy Mlklóa-ut 3.
as. alá (az uj postával szemben) helyeztsm át.
HALICS LIPÓT
szánitó,
a Magyar Királyi Államvasutak isis Hivatalos szállító Ja.
SPORTÉLET
Legújabb oUmplii hírek
0 perc llfl mp-es szenzációs Idői úszott pénteken az USA 4X200-at italétája — A japánok litkolódznak
— K németek biztosra vészit vizl-pólórsapatuk győielmét.
Posta Sándor dr., a párisi olimpia kardbajnoka nyilatkozik: , Kard-csapatunk tokkal könnyebben fog győzni, mini bármely előző olimpián..." „Az egyéni veraenyl Kabot nyeri — ha minden timán megy...."
Az olasz Marzl hatalmat lőlénnyel hengerelte le a tőrdönlő mezőnyét.
— Az amerikai Lewls betört a második helyre. — A franciák katasz-Mkllsan szerepeitek.
Valamennyi birkózónk étvérzell a görög-római birkózásban. Szekfü és Zooiborl Ödön két-két vereséggel ki-ertek. Zombort Oyula visszalépett.
Los Angelesben a hatodik nap után USA 301-5, Olaszország 94 5, Franciaország 89, Magyarország 16 pontot szerzett
Ax ollmpiász tegnapi eredményei
5000 m síkfutás: 1. Laurl Lehlinen Finnország 14 p 30 mp, olimpiai rskord, 2. Ralph Hlll USA 14:30, 3. Wirtanen Finnország 14:44, 4. Shavldan Ujzéland 14:49 8, 5. Lind-gren Svédország 14:54, 6. Syring
Németország 14:57.
400 m síkfutás: I. Carr USA 46-2 mp, olimpiai és világrekord, 2. Eastman USA 46 4, 3. Wilson Kanada 47 4, 4. VJalléra Délafrika 48 2, 5. Oordon USA 48 2, 6. Ool-dlng Ausztrália 48 8.
Tőrvívás egyéni: 1. Oustavo Marzl Olatzország, 9 győzelem, 2. Lewls USA, 6 győzelem, 3. Gaudinl Olaszország, 5 győzelem, 22 kapott lus, 4. Quaragna Olaszország, 5 győzelem, 28 kapott lus.
Mai és holnapi napirend
Vasárnap : Vitorlázás. Epéé egyéni vívás előmérkőzések (Benkő Tibor, Somlai Eléír,ér, Petneházy Imre). Magasugrás hölgyeknek. 4X100 m stafétafutás, középfulamok. 4X\'00 m stafétafutás hölgyeknek, döntő. Maratoni futás. 4X400 m stafélalulás döntő. 100 m gyoruszás hölgyeknek, középfulamok. 100 m gyorsúszás férfi, dönlő. Vízipóló. OOrög-római birkózás döntők.
Hétfő: Torna (Magyarország) Műugrás. Vízipóló (Magyarország-Japán). Vitorlázás. Epéé egyéni középdöntők Oyephokkl (USA—Japán) 100 m gyoruszás hölgy, dönlő. 400 m gyorsúszás előfutamok (Wanie, Szabados, Kánásy). Vízipóló.
Ma délután 5 órakor NTE—Leveöte kombinált
A Zrínyi sportpályán, a vármegyei levente kupamérkőzések során nagy sikerrel szerepelt leventeyáfogaioll csapatunk veszi fel a küzdelmet az NTE ellen. Érdekes és tzép közdelemre van kilátás. Egyben jó tréning leventéinknek, kik tudvalevő, a kupadöntő mérkőzés előtt állanak.
A Balaton-átuszás bajnokság
Siófok, augusztus 6
(Éjszakai telefonfelentés) A MUSz állal rendeseit Balatont-átuszó bajnoki versenyt szombaton bonyolították le. Tiz férfi és 4 hölgyversenyző startolt Balatonfüredről. Ezek közti! 2 férfi ée 4 nő étkezeit a siófoki célba. Férd bajnok lelt Páhűk István (MTK), hölgybajnok Szemes Miklósáé (MUE).
Nagykanizsa ezévl plng-pong bajnokságai
Nagy érdeklődés előzi meg Nagykanizsa ezévl aszlalltennlá* bajnokságait, melyet folyó hó 14. ét 15 én bonyolítanak le. A verseny sikeréi mér az It biztosítja, hogy á múltkori bemutatón aí Itt szerepelt játékosok közül nevezeit Scbwarcz és Hajós, Ok kellen alkotják Tapolca vidéki kupagyőztes csapatát. A versenyen budapesti játékos Is részt
vesz. Nagyon össze kell log Kanizsa legjobbjainak, nehogy a bajnokságot a vidékiek vigyék el. A versenyt kél csoportbari bonyolítják le. Az első csoportban azok indulhatnak, akik vaiamely egyesület első csapatában szerepellek, a többiek a másodikban. A kiváló vidéki játékosok természetesen az első csoportban Indulnak. Nevezési dlj singlire 60, párosra 40 fillér. Nevezni lehet Magyar és Szakonyinál. Nevezési zárlat augusztus 9.
(Zalaegerszeg — Balatonfüred) levenleválogatott futballcsapatai ma játszák Balatonlüreden a középdöntő mérkőzésükéi. A küzdelem győztese kerül össze városunk leventéivel.
(A levente labdarugó szakosztály) inlézőbizottsága nem engedélyezte a nagykanizsai levente csapatoknak a tervezett nyári kupamérkőzés megrendezését.
(A Kanizsa—Zalaegerszeg városközi úszóversenyt) az egerszegi MOVE ünnepély miatt elhalasztották. Helyette ma délután negyed 4 órai kezdetlel helyi verseny és vízipóló mérkőzés lesz a téglagyári medencében.
Halló I
KI baazél7
Simon Iátvált hentes mészároi-meiter órtMÍtl a husvásárló köiör.téflel i> mélyen
iMlAllltott hun- Arairól. *,l»<SrendQ hizlalt (latol marhahús
I kgr. eleje (Mk ..............30 flll.
hátulja, bármely része - — SO MII. Príma borjúhús eleje - 90 1111.
hátulja — I P
••rUshus - - - -- 1-20 1-40 P I kgr. Jó nyári uaiámt — - V- P Mindennap friss hu* van. Pontos ós ltolM HlsiolgAláv I
Tlutektlcl Simon Utyán hwiUi mó»xáro», MII 9 u piacon, közel « halas mellett.
ltl3í«irAi
kerti! i6bbt
8 ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló címét A kiadóhivatal portóme*-tesen küldi utána bármely belföldi nyaralóhelyre.
A najykaatual motaorolófflal aicu-flgyeló lelentásak i Swmbatoi o Mmlr-Miét: Reszel 7 órakor + 16-8, délután 9 ótakor -t-22-2, esta t órakor +170.
PtUüict Egész nap borult.
Szélirány: Reggel éázalfnyugsi, délben északnyugat, este északkeleti szil.
(Ú/uaka1 rádióltlvilM « ■ataoralé-alal Isstéaat lalan\'l aato (0 érakor, Klaakfcfal«\'.>laaa«*Bu4rluBt& eyyaa hvlyakaa d. tt. sssAp kl««Mk
Kaporral. .
Vízvezetéket, csatornázást, központi
tűtést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
rézmlt és viüvezeták szerelési vállalata Ttitroa 2-7i. HAOTKáBIZSá, KIHÁMMJTCA 45, SZ. Tsiaroa z-7i. MT Kedvazö flxetéal feltáfslekl s
Állandó raktár fflrdószoba berendezésekben és mosóOstflkben. „KUbns" mszigaxdasági gépsk pyéri larakata.
kárW
Párls 20-12, London 17-74, Newyork 513-87, Mrüssel 71-30, Milano Tfrivn Madrid 41-801 Amsterdam 2flfr72<h, Berlin
122 15. Wien---, Szófia 3-72, Prá*s
15-20, Varsó 5760, Budapest -Belgrád —•—, Bukarest 3-05.
ÍNtMv/Untáét Buzi uj tv. — flll., út. 10 flll , rozs uj 20 flll emelkedett.
Buza (u|) tlszav. T7-es 13 20-13-45, 78-ss 13 35 13-60, 79~tJ 13-50—13-65. 80-ss 13-60-13-85. dunánt 77-es 1265 -12 8r, 78-as 12-80-13-00, 79-es 1285 1310, 80-as 13-05-1310, rozs 790 8 20, lak. árpa (uj) 10-45 -10-60,uj zab 1075-11-00, tengeri lt-13\'80—1600, korpa 9-00-925
á Itamfl Bank <«riM-trlolytmg|
VALÍÍTTK"
Angolt 2ó 10-20-50 Belga fv. 70-16-7974 Csen k. 1696-17 06 Dánk. 106 70-107-70 Dinár 9-95-10-07 Dollár 570-50-573-50 Francia L 22-30-22 50 Holt 229 45-23085 Zloty 6395-04-45 U1 3-44-3-56 Léva 4-06-4-19 Líra 29-90-30 20 Márka 135-70 136 60 Norvég 98-60-0960
Peseta —•----•--
Schlll. -----•-
Svá|df. 110-70-111-40 Svéd k. 10180-10280
DFVIZÁK Amst. 229-65-230 85 Belgrád 997-1007 Berlin 1SS-8CM36-60 Brüssel 79-26-79-74 Bukares\' 3-43-3-47 Kopenh.106-90-107 70 London 19-85-2005 Madrid -•-—•_ Milano 3000-30-ia Newy. 571-00-574-00 Oszló ?8 80-99 60 Párls 22-33-22-17 Prágs 16-93-17-01 Szófia 4-084-10 Stockh. 102*00-102-80 Varsó 04 05-6443 Wien -•_•_ Zürich >10-80-111-40
Wien clearing árfolyama : 80454.
Kiadja a laotulajdonou Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyoindn é., Délznbil Lapkiadó Vállalata könyvnyomda|a Nagykanizsán.
Felclós kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
- „.SM.á...... 10 u«s M smr.
«« % i jnw. v«a>- •* h
„t* — (IHr, uámim UtSM.1 <O( U 011.
a. ........ 10 »«S »« «"«.
u»ak« uí * flJItr. Omui t mlU^t mf satSfcMI W at t< uteck .UmlKMk.
1 - \' —
ranetttsatorak és kosarak készítése, (svltása.aádsxékfodás Illésnél, Fóut 4. 303 4
Késs kasiftsabialar állandóan kapható üntúsz Ferenc azUlosirullztméban. .3136
Olpfih ssiélyass (aastllltat! árban kaphatók ArsssttUi Basái-udvar 3143
■la golyós csapágyak aatóbos, specitn-UR olcsón Ford- u Foidsonbcíz Unger Ullmsnn és Tóth vaskertskedésében 3S36
Egy szíp k^ysasfeás, száraz, vlsvcí-tikes lakás minden mellek&lylséfgcl U-sdó Józtcl lóheresg-i-t 6« s. atóu
L. aflafcO ragaci-Ml kltteleif, .biakall 5 evi lutsllással. &»rii Uvegw atíkusltla. Telefon ISÖ.___ _ 340Í
Négy szobás szép utcai (akzáu novetti-1 tt irt. "slsmlnt azonosíts Is klsdó. Bó-vebhc! Batthyány utcs 10. 3Í66
HA-jttauaaoayok ügyeimébe I Az Ui-lettoan 1 csomag retorta-laszén 20 Ullér. Nilam ugyanezt már egyet csomsgokban 12 és )3 lllléréft megvehttl. Sltém Károljf.
UaM bMsak és Oatathalylaé-
tiak. Bogenrleder psloUban li-lk emeleti modern Isiások, tlzleüielylségck, dr. Szekeres-hit Batthyány u. 6. sz. hasoan utcai ua-gyobu lakások, Istálló és garage-al, Csen-aeiy-ut 13. sz. k. udvari Iskésok és műhelyek, Zrínyi Miklós-utca 6. sz s. utcai lakások (észben azonnal, léazben november 1-tí kiadók, dr. Hoch agyvédnél. _369/
Tengetldata és taagarl olcsón kapható Hiracli és Szegónét _J1
E(ty szobs és konyhs barassslaxéa aionnal eladó Csányl László-u. 22._
Satásuéisyérisa\' felvétetik Pörzte Oyóigy saiömesternél, Csemgery-ul 65.
Eny szoba konyhás lakás azonnali be kOltözíMc kiadó Csengery-ut 6Í. _
Megvételre keresek elBflrendtl príma. Hatat nehéz, valódi aalraarMaaáiat. Simon István hentes Klsksnlzss, Vsrszsdl-u.3. 3647
Üéraissaxobáa lakáj kiadó Erzsébetiét 10. (törvényszék niellell). 36»
1.132 augu\'zMs 7.
•lAi-omexobás szép udvat! lakás lllr-H/fiobávat h összes mellékhelyiségekkel °°JJltlra, vjikV későbbre Horthy Miklós ul m iv házba" kiadó Érdeklődni lehet itatta d. u H óra u\'án 49. sz. alatt. 22
Telekl-ut 1 számú ház nagy udvarral kfll|f] szabadkézből eladó. Érdeklődőknek minden felvilágosítást megid: Scttwsrcz neiiö, Budapest, VII., Kenyér-
aiezó-u 4 _3920
Modern 3 szobás, confortos családi hit közmüvekkel, fürdőszobával, fedett verandával november l-re kiadó. Érdek-164nj lehet Teutsch drogériában. 3675
Hévlsrv au o" indntás 1 órakor Biő
kiviés Kaulmmn ManMál. Teleion \'67. 571.___3»63
km l* háromBzohái Udvari Iskés november 1 re ol\' s\'íért kiadó. — Bővebbet Batthyány-utca 10._23
Bagolsl-sor 21. számú hóar szabadkézből eladó. Bővebbet ugyanolt. 3556
Bxlethelylaóg szsbó- vagy dpész-Ipiromak Sugár ut 38/a. alall kiadó. 3586
Kótejrobóe utcai lakás Magyar-u. 10., ftfyftxobc*, konyhás lakás Horthy ■Iklóe-ut 81. alatt Jutányosán kiadók.
3660
"Nagyon szép háromszobás laké* lür-dőszobával november l-re kiadó. Feltételek dr. Kovács ügyvédnél, Sugár ut 13. 3604
Csengery-ul 38 udvari sn ushs, előszoba, Összes mellékhelyiséggel novem ber hó l-re kiadó. 3602
S nxabáe, ftlrdőszobás és 1 szobás udvari lakások kiadók Bővebbel Vlds kahpílz leiben.______3594
Kéteaobóe lakás mellékhelyiségekkel november l-re kiadó Klnizsl-u. 8. 3596
Kátexobóa különbejáratu lakás az ud-vsrbai szeptemberre, vagy novemberre kiadó Kossuth-lér 6. szám. 3615
Horthy Miklós-ut II. számú házban, II emelet, 3 szobából éa mellékhelyiségeiből álló nlool lafcáa azonnalra kiadó. Bővebbel az Iit. HltkOzség Irodájában. 3819
Kél kredences larsgott diófa-ebédlő. gobelinek, függönyök, szőnyegek, csillár stb. eledék. Kabos Horthy Miklós ut 11. 3217
Főül 19. alatt udvari S aiokás lakás, egy mBhelyhelytixág, Teleki-ut 47 aUlt egy szobái lakátok kiadók. 3615
"Öiékitt Oh\'leter autó kllünő Állapotban eladó Telefon 69. 3613
Kétezobáa utcai, Kétszobás udvari éa egyszobái udvari lakit kiadó n vember l-re Hunyadi u. 20 . 3633
U.losládTár; belvárosban leilen állá. t*et nyerhet két nagyobb tanuló llu vagy leány. Ugyanod egy |u>cal külOnbejáralu szoba kUdó. Cltn a kiadóban 3641
Ba|zi-Ulca 3. alatt 3 szobás utcai lakás olcsín kiadó szennaira, esetleg szeptember, oklóber, vagy november l-re, pontos, icndrs kis családnak Szép parkkal szemben, kitűnő levegő. 3634
Kituebóe udvari lakás vUvezelék-W azonnalra, vsgy november 1 re klsdó. Deák tér 10. 3619
Rákóczi U. 55. az. hász kétszobás lakás-"l.gyümaicsössel, kerttel kiadó, esetleg - Ugyanott különféle bútorok el-
_ 3635
Erzsébtl lét II. sz,~ hSzban 2 azobás, jgnfortos lakán november 1-ére kiadó. Mvebbei Sugár út 20. alatt. 3336
Nesii.álí luhát veszek és eladok. -házhoz megyek. Márkus, Király
udvari Iskás azonnalra "Wó Csengery-ut 36 szám. - Bővebbel "BSnolt. 3459
kiadó kétszobás utcai íakia azonnalra a!?,Lü?vt,mbt\' ~ Kétszobás lakás Bővebbet Er^ébet-tér^
Jobb házból való leányt (elvennék 5évea llulioz Cltn n kiadóban. 3661
sií\'inodein 2 szobás laka. az ösz-aov\'Si """\'ylségekkd. azonnalra, vagy Wmbe, | ,e Szemere-u. 2 3670
meílt !? " »•"\'«»• elemista gyermekek
Vl\'Űnvl c cl*|ádhoz szívesen elmenne -
>lkU|lmi..mJh*\'» lakással^ vendégíőneiTls kiadók ha szoba azonnslra It
6k- ebllet Batthyány, utca 10. 24
ZALAI Kft71,0*"\'
Kiadó 3 ezeobáe lakás nov. l-re, egy-szobás azonnalra Oengeryut 33. 3651
••»•\'•« l»káa ösizei
mellekhelyibégekkel, vízvezetékkel, azonnalra, vagy későbbre Klrály-u. 14 ttámu hazhan kiadó. 35(57
KOISnbiijóratai bulorozolt szoba úriembernek olcsón kiadó Vörösmsrty u. 19.
•3658
, Dlí.k\'*á"»« "gy II" Jutányos áron lel-|es ellátást ksphst külön szobival, esetleg zongorahaiználattal. Ugyanoll I m1. magas Phönlx pálma eladó. - Érdeklődni lehet Telekl-ul 28. sz. alatt. 36t5
Petőfi ut 69. számú ház nagy"kertlel szabadkézből eladó. 3646
„."■"••""♦b képkeret vásár, olcsó árén
Sternnél, Törvényszék átellenében. \'3617
Kétszobás utcai laké* mellékhelyiségekkel november l-rc kiadó Széchenyt-* 3649
Újonnan bsitoroxott külOnbejáralu szoba kiadó Hunyadi-utca 13. 3849
Eladó nagy fiatal, vOrős tenyészkakss, 2 ugyanolyan lyukkal. Clm kiadóban 3650
3 hónapos nőslény aal emplnoel
kutya eladó Tárház-u 4. 3651
------------ eladók Kftkanlzsán,
Koszorúnál. Telefon 236. 3655
Dunszlba való xOld ringló kapható — Telekl-ut 34. 3652
Batthyány-utca 16. sz. aégyexobáe
megénkóat november elsejére kiadó. — Bővebbet Szemere-u. 3. az. 3653
Egyaaobáa utcai lakás azonnslra, vagy
november 1-ére kladS Sugái-ut 41. 3658
Báthory-utca 10. szám egy nslndanea-leány 15-lkére lelvéletlk. — Egy lakás kiadó. 3665
Kiadó egyszobás lakás mellékhelyiségekkel szeptember elsejére Roigonyl-utca 9. szám. 3657
S exobóe, konlortos lakást keresek október, vagy november l-re, lehetőleg a város belterületén. Clm a kiadóban. 3666
Kiadó azonnslra, vagy november elsejére kétszobás udvari, \'vagy utcai lakás Szemere utca II. -3863
Sugár ul és József tőhrrcaf ut sarkán levő órtókee hóxhety eladó. Bővebbel Vőrösmarty-utca 68. ss. 3662
Vennék jókarban levő kisebb aataloa* garnitúrát és nagyobb tükröt. Clm » kiadóban. 3874
Klnlzsl utca 9. szám alatt egyszobás, előszobás lakós mellékhelyiségekkel azonnalra Is kiadó. Bővebbet ugyanoti 3673
Telekl-ut 25. alatt tóbb 2 azobás és etrv szobás lakás kiad*. .3672
Forgalmas helyen egy! haotaaOxIet november I re kiadó. Clm a kiadóban. 3671
Battthyány-utea 5. as alatt i axobáa lakás mellékhelyiségekkel együtt november l-re klsdó. 3676
GyQmfilcitenselOh éi exportíhOM
fl||}Sllíll! I Oyflmölcsazállltó rekeszek bármily meny-nyiségben állandóan kaphatók
Dukáaz Ferenc fakeres-kedö aszlalosáru üzemében
Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Földbirtokosok gazdák figyelmébe!
„aalaotor" agyatamaa gabona
óa magtlaatltó háo«aióhank
tökéletesen tisztítja és osztályozza az
összes gabonaféléket, kukoricát slb. A „S«laotor"-t telepünkön Báthory-utca 4. rendkivUl kedvező felléte-
Ickkel - bárki\' igénybe veheli. Községekbe, gazdasigokba kiszállítjuk. Tájékoztatót küld és elő|cgyzéseket elfogad:
MagykanUaa magyal sirss
GvOmStoa Értóboalt* óa KAxporitl 8xaaxt«xlla Vállalata
MM Bálhorv-utca ».
(Dagyar Királyi Hllarnuasut
MENETRENDJE
lagytatiixu álltBáara érkező it az outi iiátló iont tokról. Érvényéé t 1932. é«i május hó 22-tSI kezdve.
Budapest—Nagykanizsa
Votul tsáma A vonat neme Budapestről! Indul ! Nagykanizsára érkezik Voaat uial AÖ5U Nagykanizsára Indul Budapestre érkezik
?!« SttlB. V. I0-10 4-OS 211 (KJ0 8\'35
202 Oyv. 7\'40 11-27 201 Oyv. 610 IOOO
712 Szem. v. 6-25 13-15 213 Szent. v. 8-25 1615
214 Szem. v. 1415 20-40 215 Szem. v. 14-29 21-20
204 Oyv. I8\'25 22-19 203 Oyv. 18\'35 2315
201
201/204 201/204 207/203 202/203 M2/203 202/203
302/203
202.
203 .
203/203 .
202/303 .
202/203 .
216/211 ,
216/211 ,
Közvetlen kocsik:
vonatokkal Budapest—Nagykanizsa étkező kocsi,
, - Aurlslní—Blvlo-Venezta hálókocsi és ugyanezen Irányon át L II. 0. kocsi Rómába, . —Abbazla—Mattuglle—Fiume hálókocsi V/22-1X/14.
Iádul Bácsiról mleden szerda, péntek és vasárnap. Fiume—MattűBlle—Abbuia—Budapestre hálókocsi V/23-IX/I5.
Ind. Fiúméból minden héttő, csOtfirISk ét szombaton Budapest—Trleste II., IU. 0. kocsi IX/15-tól, , -Orado U., IH. o. kocát V/22-K/14-lg. , —Prsgersko étkerökocsl V/22—VH4-lg és 1X«-»1,
—Prsgersko III. n. kocsi IX/IWŐI. , -VllUch étkezókocil VWS-K\'4-tg,
—Maribor—Klsgenturt—VttUch E, ül. 0. kocsi WU-IX/4-ig.
„ —Maribor—Klsgenfurt—Vlti«cti—Sptttal —MUlaiaiteraee L, II., III. x zocal VI/25—IX/4-lg, —Poatamia—Venezla—Milano—VtaUmigUa—Cannes minden kedden, csütörtök ön. vasárnsp Indul Budapestről hálókocsi, Cannes—Ventlmlglla— Milano — Veneila -Hoalumla - Budapest
hálókocsi, Cannesból Indul minden kedden, csülöt-tökön és szombaton. Budapest—Trleste—Venezla—Milano—Oenova—VentiBlglU
1., I!., III. 0. kocsi V/22—lX/14-lg, Budaoest—Trleate—Venezla—Milano—Oenova—Ventlmlglla I., II, UI. o. kocsi V/22—lX/14-lg, 1., IU 0. kocsi IX/15-től. . Rogaska—Slallna (Rohltsch-fUrdő) L. II. 111. 0. kocsi
vDis-ix/iWf.
• Zalaegerszeg II., ül. 0. kocsi, . . -Barcs L. U., 111. 0. kocsi.
Nagykanizsa—Siófok
\'tSTmoior
íagyiranl áról Indul
Siófokra étkezik
TTTO"
TfST
112S [| motor
Sldlokrél Indul
na
A 128 éa 123 az. motonroaatok csak V1/1S—lX/9-ig közlekednek.
Nagykanizsa—Balatonszentgyörgy Balatonazeiit-I II
"I Nagykani-S zsárSl Indul
T5ST
| 236 || Vegyes H
Nagykanizsa—Szombathely
itonszant-l Naaytunt-illnd. isára érkezik
rsr
zaárfl l»f. izsakat- MyraM Sopnwhi árt. •riutx fck. Soproa-Ut M. SzaaUI- II Nafyliaal- --■--«■ 1- J 11 - -1 - - l-l. ■■Jl\'tl WUJIlWl ffa.
312 320 302 308 308 Sz. v. Sz. v. Oyv. Motor Motor ioi 13 45 lfi\'20 18-30 20-50 7\'3Ö 16-25 18-21 20-57 2312 939 1935" 2300 0\'43 14-54 31-35 30if Motor 3<r[ Motor 301 Oyv. 31lf Sz.v. 313(1 Sz. v. 8-00 1055 16*40 ni 5\'50 1010 1315 19-45 im! 7-38 I 9« 11-30 13-29 14-49 17-25 21-32 I 24-00
310 u. motor Nagykanizsáról Ind. 7\'31, ZaUszenUvánra érk. 8-36 335 . végy. Zalaszentlvánról . 500, Nagykanizaára , 7\'30
A 305 az. rnotorvonat Szombathely-Nagykanizsáig VI/19—IX/8-lg csak vasár- és ünnepnapokon közlekedik ; a 307 sz. motorvonat Szombathelytől—Zalaázantlvánlg VI/IS— IX/8-ig vasár- és ünnepnapokon nem, egyébként naponta kózlekedlg. A 306 sz. motorvonat VI/19—1X/8-lg vasár- és ünnepnap nem, egyébként naponta közlekedik. A 308 ti. motorvonat VI/ 9—ÍX/g-ig csak vasár- is ünnepnap közlekedik.
Közvetlen kocsik:
216/312 (313) 211 az. vonatokkal Budapest-Zalaegerszeg között II., III. 0. kocsi, 313/312 sz. vonatokkal Wien SB Nagykanizsa között U.. III. 0. korai,
301/302 . . . -Pécs-Ostjek . I., II., IU. 0. kocsi, 301/302 . , „ — Szombathely---Oyékényes—Zagreb—Susak II., Hl. o. kocsi.
Nagykanizsa—Barcs
lüaokail-julról Inául GyiUay* Sarura ki- PítUi »rt. Pinrtt M. OfMnyH Ind. Naayiiat-rtírt ifi.
91Í Sz. V. 4-sr^ S-h] 8\'iA 911 Sz. v. .-.02 TUD
<*t> Motor 11-31 12-15 — — Motor - 1340 1323
902 Oyv. 13-46 14 25 15-37 17-34 901 Oyv. 12 22, 14141 15 30 16 10
932 V.gy. 17-50 18\'54 21-15! — 93tü Vegy. 18\'I5 20\'30 j| 21\'58 22-49
Közvetlen kocsik:
301/S02 sz. vonatokkal Wien SB-Pécs-Oztjek 1, II., III. 0. kocsi,
901/302 912/931
—Szombathely—Clyíkínyes—Zagreb—Susak. között Nagykanizsa—P6cs_kázött L, H., Ut. o. kocal,
Lakásberendezések
Kombinált hálók
Kombinált ebédlők
és az összes
^Hartpitosh ufo/jo /k
Jec/finomahh és ec/yszerü fcivifemen, / Oríasí mtnfctrcf/cfcír* /
Legolcsóbban,
legkedvezőbb fizetési feltétellel

kaphatók
Nagykanizsa
Sopron
aícban
Szombathely
Csepp vájja a bővet I
A vese, hugy és epchólyagban történő kezdetleges lerakódásokai aenkisein veszi észre; amidón a fájdalmak már mutatkoznak, altkor már a kőképzódés nagyon előrehaladott. Eltól a veszélvlól megóvhatja magái mindenki, ha naponta egy-két pohár rogedel vlzat Isiik. it
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota melleit).
VerseoTfárnyalisi Mm.
A nagykanizsai reformálus egyházközség a Kölcsey-utca 22. szim alatti telke udvari magtárépületének bontási munkálataira versenytárgyalást hirdet.
A kiírási mtlvclet augusztus hó 16 átg mindennap délelőtt a református egyházközség irodájában, Balthyány-utca 16. szám alatt átvehető.
Nagykanizsa, 1932. évi augusztus hó 7-én.
Kádár Lajos s. k.
tt»7 lelkész.
Eladó ingatlanok:
Vároa belterületén nagyon azép 5 szobáa, lllr-őazobás. parkettás magánház oca 1000 Q-ol belsőséggel. Eme-leita. parkettát, iUrdósiobáa, gőilllléaei magánházak, ez utóbbi bérbe la kiadó Ugyancsak teljesen a város bel területén eladó nagyon azép 4 izobár, kontortoa magánház, mind Juiánvoa áron. Ereken kivtll több kliebb magán-és bérház ven eladásra előjegyezve.
Megvételre keresek sflrgősen■
30 holdtól 1709 holdig él bérbe 50 holdtól IC00 holdig lerfedó birtokokat, lehetőleg város éa vasúihoz közel. — Ugyancsak bármily nagyságú kitermel, hető akác, blikk, tölgy, cser erdő-birtokokat.
HoohpeHer Dezsé
ny. urod. jószáglelUgyelő Nagykanizsa, Batthiny-utcu 10.
Hitao a Zalai Hm.
Egészséges tengeri
19 pangóért
Tengeri dara
21 pangSért
»ls kapható
HIRSCH ÉS SZEGŐ cii&tL
Hirdetmény.
A Kiskomárom község Úrbéres Birtokossága lul jdonál képező, s mintegy 600 kai. hold legelő területen gyakorolható, s Kiskomárom közrég halárában fekvő
vadászati jog
1932. év augusztus hó 28 án délután 4 órakor Kiskomárom község tanácstermében megtartandó nyilvános árverésen bérbeadalik.
Az árverési felölelek a községi jegyzőnél beiekinthetők. Kiskomárom, 1932. augusztus 5.
Síilvay Gyula
jegyző, 3
Kelemon litván
urb. bírt. elnök.
Szigetelőanyag
Shell Flintkote
mmmmmtmi használható -.mmtmmm
Palajtlgeteléire, tetőszigetelésre éa átfedé«r«, Tűzfalak viharnak kitett részét tnrgvédl Talajvíz éa falszigetelésre, Bádog éa fémteiflk Javltáaára ia megvédésért, Raktárak, kamrák, fürdőszobák, konyhák,\' axuterlnok padoralára —*-"—1c, belontetflk
galnak pótlásáfa. Teljesen szagtalan, vlaben agyeaer áldható, saválló.
Pöelárusilás: CPPiNQCIt I. ÉS FIA
fakereskedö cégnél, NagykanliM, K53 Deák-tér 5. Telefon: 337.
Ugyanott gyUmftlMuállltAahoa alkalmai kosarak a legolcsóbb árban kaphatók.
kapható
I kiadóhivatalában.
Ragykanizaaiak taláikozéhalye aur
István király Szálloda
Budapest, VI. Podmaniozky-utoa 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi fűtés, folyó hideg-ineleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és american bar
Nyomatott a taptuiajdonos Közgazdasági R.-T. Outeiiberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 179. min
Nagykauiua 1982. augusztus 9, kedd
Ara 14 Altér
ZALAI KÖZLÖNY
Kaeikesstéség t* kiadóhivatal: P«at 5. nim. íöittKivlIWklLUtHWvittl. Koasuttintca W.
politikai NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
egy h&a C pcngó & SierkeaatAeégl é» kiadóhivatal! teleion
I (Ilié: 78. u
legjegyzések a kanizsai villany ügyben
Irtn : dr. Kaknjay Károly
BSzKlíT lgaz*ató 1.
Ha a kél versenyzi) cég tzerző-tiésletvezelét egymásaai teljes tárgyilagossággal akarjuk öttzehason-Htani, ugy mindenekelőtt u kél tervezet alapkoncepcióját kell szemügyre vennünk, mer\' az osazea részletek ben mutatkozó dlszparilás nagyobb (ele ezekre vezethető vissza, mlg a maradék abban leli magyarázatát, hogy az egyik fél számításai! hosszú évtizedeken keresztül épp Nagykanizsán szerzett tapasztalatokra, a helyi viszonyok, a centralé miképpen való klbasználhalására és a hálózat állapotának, Illetve Igényelnek pontos ismeretére alapította, mig a másik fél mindezekkel szemben tájékozatlanul áll, a lővflbeli reményeit légiéi jebb külföldön szerzett, a miénk kel össze nem hasonlítható lapasztalatokra bazirozza.
Ha az! kutatjuk, hogy ml a kél szerződés állal inlencloniill technikai létesítmény, a következők tárulnak elénk:
A Transdanubia eredeti ajánlata sieiint az u| szerződés első Idejében a Jelenlegi centrálét hasznatjs fel ai. \'fejlesztésre t mikor ez már nem mutatkozik elegendőnek (évi 1,500000 Kwó fogyaszlás), uj centrálét éptl, melynek a jelenlegi csak kiegészítője lesz, mig végre (legkésőbb 20 év múlva) az uj centrálét annyira ktépltl, hogy a teljes teherviselést átvenné éa ezen felül teljes tartalékkal bírjon.
Allernalive közli a komlói kincstári bányával létesített megállapodást, mely szerint — ha az gazdaságosnak fog mutatkozni — az áram-tllálástól távolsági vezeték ulján fog gondoskodni, de ezesetben Is teljes tartalékot létesít Nagykanizsán, mely » lávolságl vezetékben, vagy a komlói üzemben beálló zavar esetén a teljes áramellátását átveheti. Ezeken leiül klkUszöböU a hálózatból minden a háború miatt belekerüli anyagot. Tehát nemcsak a vasvezetékeket, hanem az aluminiumvezelékeket is, megszünteti a város által évek óta a legnagyobb energiával kifogásolt blokkvezetékekel, a város belsejében a ízekundervezetékeket kábelba lek-,e"> « prlmérvezeléket a jelenlegi fgyes fővonal helyett a biztonság kedvéért három Iránynyomon vezeti « városba, a prlmérhálózatot a földalatti kábelekben lényegesen fejleszti « szaporítja a transformator-állo-má sokat.
Mindenekben tőkék kellenek. A Ktesllendö u| cenlrálé (mely előrelátóan 5-6 év múlva kerülne "építés alá) már első kiépítésében másfélmillióba fog kerülni, a háló-Mi rekonstrukciója a bemutatóit rész-Ktes tervek szerint több, mint 500 000 Pengőbe, (mégpedig nem legnsgyobb ÍJ?1, ™ég a jelen szerződés lejárta ttoil) ha pedig távolsági vezeték útimL történne az áramellátás, ugy ez \' t ransdanubiára nézve még több
befektetést Igényel, mert világos, hogy az állam a Komló-nagykanizsai távolsági vezeték kö.tségeit viselni nem fogja.
A Tiansdanubla eredeli pályázatában foglalt ezen alapveló konstrukcióját a későbbi lárgyalások során sem változtatta meg, mert ebben látta a kért és egyedül észszerű « a város igényelt is teljesen klelégilö megoldáséi.
Lássuk ezzel szemben a Drávavölgyi ajánlatát:
A Dravavölgyl eredetileg 600 Kw. centrálét tervezett és 10 év múlva akarta az áramellátást egy Üszögről építendő távolsági vezetékre bizni. Mikor azután megérttelték vele, hogy 600 Kw. a jelenlegi terhelést sem bírja s a város ezenfelül nem maradhat 10 évig minden tartalék nél-
kül, azzal a javaslattal állolt elő, hogy a város adja át neki a Transdanubia telepét és ö majd 5 év múlva épit távolsági vezetéket.
Egyenesen megdöbbentő, hogy ezt az ajánlatot hogy lehetett egyáltalán tárgyalas alapjául elfogadni. A mostani lelep gépberendezéseinek egy része Ingyen, másréBze megváltás utján megy át 1934 ben a város lula|donáoa és egy lenyeges része pedig a malom tulajdonát ké pezi. Az egész ügy jogilag rendezetlen, per alatt áll, oly per alalt, melynek végét senki előre uein lát-hatj i s mely sokléie módon nyerhei meeoldátt, csak azon az egy módon nem, hogy a Transdanubldt kényszeríteni lehessen arra, hogy a malomiizemét is szolgáló gépét másnak rendelkezésére bocsássa, hogy lürnl
MegsxUleteít az első magyar világbajnokság
Pelle István az egyéni mUíorna vlldgbafnoMca
Los Angeles, augusztus 8 (Éjszakai telefonjelentés) Hétfőn délelőtt került sor az olimpiai lornuversenyekre. Pelle István önálló egyéni versenyben a mU-szabadgyakorlatokban 28 S ponttal világbajnokságot nyert.
Péter Miklós a 10-ik, Hegedűs József a IX ik Boros Péter pedig a 19 ik lett.
l\'ellének különösen az egykoron való kézállással voll Igen nagy sikere. Az olimpiai szabályok értelmében ma, kedden délután hirdetik kl a győzelmet Ez lesz az első alkalom, amikor a magyar zászló (elszalad az olimpiai stadion drbócára.
Az uszóstadlonban folyó múugróversenyek győztese Mlckei Rlly Galltlzen (USA) lett.
A görög-római stilusu birkózás pehelysúlyú győztese az olasz Oozzi.
Tovább robbannak a bombák a német városokban
Ma vagy holnap megjelenik az uj szükségrendelet
Berlin, augusztus 8 Papén birodalmi kancellar Berlinbe érkezése ulán azonnal tájékoztatást kért a terror-akciókról, amelyek távolléte alall előfordultak. Beavatott körökben arra számítanak, hogy ma vagy holnap szükségrendélet jelenik meg a politikai zavargásokkal szemben. A birodalmi kormánvhoz közel álló körökben elvileg arra az álláspontra helyezkednek, hogy a választások eredménye Igazolja ugyan kifejezetten hivatalnok kormány szükségét, másrészt azonban ajánlatos, hogy résztvegyenek a kormányban a választások során legerősebbnek mutatkozott párI képviselői is. E két szempont fogja jellemezni az e hét folyamán meginduló tárgyalásokat.
Bomba, kő, kézigránát
AllenBtcIn, augusztus 8 (Wolfl) Ábrahám illeni kommunista üzletére és házára ma reggel robogó automobilról bombát hajiloitak. Ember nem sérült meg.
Weldonburg, augusztus 8 (Wolfl) Egy drogéria előli és két áruház előli bomba robbant fel. Bishofsburgban két zsidó cég valamennyi kirakatablakát kövekkel zúzták be. , „ Berlin, augusztus 8
Porosz-szilézia háiom községében ma éjszaka egy-egy szociáldemokrata
vezelő ellen kézigránátmerényletet köveitek el. Sebesülés egyik helyen sem történt, csak anyagi kár.
Cáfolják a restaurációt
Berlin, augusztus 8 Egy szó sem Igaz azokból a hírekből, hogy a volt német trónörökös megállapodott Hitlerrel és Schlelcher tábornok hadügyminiszterrel a császárság restaurációjáról és hogy az egykori trónörökös óhajtja elfoglalni a trónt. Az exlrónörökös rokonszenvezik Hitlerrel, de a helyzetet sokkal higgadtabban ítéli meg, semhogy ilyen vérmes reményeket táplálna.
HHterék nem lépnek be a kormányba
Berlin, augusztus 8
A nemzeti szocialisták lapja, az Angriff azokkal a fejtegetésekkel kapcsolatban, hogy a nemzeti szocialistákat bevonják a mostani kormányba, többek közt ezt Irji:
Mi nemzeti szocialisták alap|ában elutasítjuk azt, hogy belépjünk a kormányba. Ezzel szemben köveleljük, hogy a kormány iránya kifejezetten általunk határozlassék meg. Elutasitjuk a .szakértők" színtelen kormányának gondolatát. Ha nem adják át nekünk a vezetést, akkor csak egy válaszunk lehel: Kíméletlen harc.
Ieg,en kénytelen, hogy az 6 versenytársa a Transdanubia lei Öleién és annak épületében folytassa éveken át az Özemet. A Diávavölgyl ezen ajánlata tehát — barmi legyen is a pér kimenetele — egy egészségtelen suppozlción nyugszik s komolyan figyelembe nem jöhet. Van azonban ennek a variánsnak a jogi oldalán kívül még egy figyelembe veendő erkölcsi oldala is. Abból a körülményből, hogy a Drávavölgyl erre a megoldásra csak akkor fanyalodott. amikor látta, hogy eredeli ajánlata nem jöhet figyelembe, azt lehel köveikezieinl, hogy a Transdanubia és a varos közli perről éa az ezekkel kapcsolatos másféléve lolyó egyezkedési tárgyalásokról tudomással kellen bírnia. Fel lehetett v \'Ina ezért tételezni, hogy erre az ajánlatra a város figyelmezteti a hollandusokat, hogy Magyarország sem Balkán, hanem jogállam, akár csak Hollandia.
A város nyilvános pályázatot irt ki és a Drávavölgyinek joga van erre bármily telep lélesitéiéi, távolsági vezetéket, nb. ajánlani s figyelembe veheti az ajánlatában mindazt, amit a varos néki 1934-ben, mint háramló, vagy megválthaló tulajdonát átadhat, gépekel, kazánokat, vlllareoaberendczést, »tb. De a Transdanubia üzemben lévő és üzemben tartandó telepe minden harmadiknak nollme tangere.
Így lest a Drávavölgyl ajánlata a cenlráté tekintetében. Nézzük mott a hálózatot.
E tekintetben szándékukat jótékony homály fedi. Vállalkoznak ugyan a vasvezetékek kicserélésére (ami a hálózati rekonstrukció legkisebb rétre) ét a primérháózut kettéválasztására, de sem egy vázlat, sem egy számadat nem áll rendelkezésre, a primérkábelek kiterjesztéséről, uj transformalorállomások létesítéséről szó nem esik, — megmaradnak az alumíniumvezetékek, megmaradnak a blokkvezetékek a házak udvarán keresztül.
Csodálatos! Ami a Transdinubia ellen megindított perben mint megbocsáthatatlan erimen szerepel, amil a másféléve folyó egyezkedésben a város, mini első sorban sürgősen kiküszöbölendőt jelölt, az a Drávavölgyinél nemcsak nem sürgős, hanem nyugodtan megmaradhat még 33 évig. Mindaz, amil a Drávavölgyi a hálózat rekonstrukciója tekintetében ígér, azt a Transdanubia állal teljes résilelezéssel adóit szakszerű költségeknek tized részéirt meg lehet csinálni. Aki mindezek mélyére lud és akar tekinteni, az látja, hogv mig a Transdanubia a kérdésnek komoly, technikailag éreti, nagy iókét igénylő megoldasára vállalkozik, addig a Drdvavötgyi a Transdanubia központjával és a város gépeivel és hálózatával, minden komoly befektetés nélkül, egy ingyenes concesslóhoz jutna.
Ez a különbség magyarázza meg azlán a többi különbségeket is, amikre következő alkalommal mutatunk rá.
ZALAI KOZLONV
Éjszakai tüntetés a Budapesti Hírlap szerkesztősége előtt
Budapest, augusztus (Éjszakai tekfonjelentés) Hétfőn este 9 órakor mintegy 15—20 su-uancból Illó csoport za|os tüntetést rendezett a Budapesti Hirlap Rökk-Szitard-utcai szerkesztősége előtt. A suhancok kövekkel beverték a szerkesztőség ablakait és éltették a proletárdiktatúrát.
Mire kivonult a rendőrség, a tűn tetőknek sikeralt elmenekülniük l melléku cákban. Megindult a nyomozás.
Filléres gyorsok után kultur-gyorsok Is liidul nak Magyarországon
Budapest, augusztus 8 (Éjszakai telefonjelentis) A kereskedelmi minisztérium a kiválóan bevált Fillére* gyorsokon kivfll azzal a tervvel foglalkozik, hogy az ország egyik részéből, a főváros érintésével az ország másik részébe u. n. kulturális-gyorsokat indít, különös tekintettel a diákságra. Természetesen bárki utazhat ezekkel a vonatokkal, mert az a cél, hogy mindenki ala-posan megismerhesse az ország egyes vidékeit.
Véres clgánvháboru az ujudvarl és párbaj egy asszonyért a homokko-máronii határban
Nagykanizsa, augusztus 8
Vasárnap több teknóváfó cigány jött haza Kámáncspusztára az u|-udvari búcsúból. Útközben, az országúton összetalálkoztak egy nagyobb csoport u. n. futódgánnyal. A futícígányok megállították a leknő-vájókal, akiktől először cigarettát, majd pénzt kértek. Ezek megtagadták a kérési, mire axok beléjük kötöttek. A kővetkező pillanatban elkeseredett erővel tőrt ki a harc a két cigánycsoport tagjai között. Bicskák, fejszék és karók szerepeltek a harci szét számok közölt.
Javában folyt a küzdelem, amikor közeledő kocsizörgésre lellek figyelmesek Erre elmenekítitek a cigányok, mindkél csoportból azonban egy-egy sérült ott maradt a helyszínen. A két cigányt, Orsós Sándort és Lakatos Gyulát beszállították a nagykanizsai közkórházba.
Lakatos Oyulát hétfőn délután kihallgatta Almássy Gyula vizsgálóbíró.
Más...
Bogdán Sándor 19 éves cigány-legény szombaton délután fiatal feleségével együtt Magyarszentmiklósra igyekezett, hogy ott beáll|anak a cséplést munkálatokba. Útközben összetalálkoztak egy homokkomá-romi cigánylegénnyel, aki régebben udvarolt a fiatalasszonynak, de az kikossrazta.
A menyecske szép szemei még mindig nem hagyták nyugton a volt udvarlót, mert az erővel belekötött Bogdán Sándorba, akinek kijelentette, hogy vagy elengedi vele az asszonyát, vagy pedig meg kell verekednie érte. Bogdán Sándor mind a két ajánlatot visszautasította, mire a másik előrántotta a bicskáját és több helyen megszúrta Bogdánt.
Amikor a fiatalasszony látta, hogy férje alulmarad a küzdelemben, elmenekült, majd kocsit kerítve be-szállillatta férjét a kanizsai közkórházba. ^
A véres verekedések ügyében nyomozást indított a csendőrség.
A kisgyűlés megíeddte Nagykanizsa várost a vlllamosszakértőnek kifizetett szakértől di] miatt
Zalaegerszeg, augusztus 8 (Saját tudósítónk telefonjelenlése) Zslavarmegye törvényhatósága hétfőn dékKfct kisgyűlés! tartóit, melyen a távollevő főispán helyett Bődv Zoltán alispán elnökölt.
A kisgyűlés többek között foglalkozott a Nagykanizsa város villamos szakértőjének kifizetett tiszteletdíjak ügyével. Ugyanis a város képviselőtestülete 4000 pengő szakértői dijat átlapitott meg viliamosszakértőjének. Ebből 1000 pengőt ki is utalt elö-legüL A kisgyűlés kivételesen hozzájárult ehhez a határozathoz, de kimondta, hogy megfeddi a városi és figyelmezteti, hogy a jövőben tartózkodjék az ilyen kiadásoktól, mert a kereskedelmi miniszter díjtalan szakértőket küld ki.
Nagykanizsa város a Babochay
telken levő Névtelen utcáját ki akarja építeni és közmüvekkel ellátni. A költségek fedezésére egy telket adna el 13000 pengőért. Kövess Jenő óvást emelt ez ellen. Azt mondotta, hogy a város több utcájában hiányzik a közmű, igazságtalanság lenne, hogy egy u| utcát, amely még nincs kiépítve, közművekkel lássanak el. Heves vita indult meg. Elchner Jenő sümegi pénzintézeti igazgató védelmére kell Nagykanizsa határozatának, ugy, hogy az alispán szavazásra tette fel a kérdést Végül le & kisgyűlés megtagadta a jóváhagyást.
Letenye nagyközség kérte, hogy belterületét város jellegűnek mondja ki a kisgyűlés (az utcarendezésekre való tekintette1) A kisgyűlés Ily értelemben határozott. Majd számos községéigyekre került sor.
A nagykanizsai érdekeltségek küldöttsége indul a polgármesterhez ntoanyitás érdekében
Nagykanizsa, augusztus 8 A nagykanizsai Ipartestület elöljárósága Samu Lajos elnöklete alatt tartotta augusztus havi ülését, amely alkalommal az OTI-blrósdgt ülnö kökké a következőket jelölték: Rendes tagokul: Szuknai Lajos, Frank Jenő, Gerócs György, Gerő Soma, Gyarmati György, Hoffmunn Henrik, Molnár Oyula, Kovács Antal, Tüskés József. Póttagok: SzáUnger József, Kovács Ferenc, Melz János, fíród Ignác, Kiss István, Oábor József, Tlbolt Lajos, Göltl Dezső, Zsoldos Gyula, Pelrics Gyua
Oerócs György indítványa következeit ezután. A város tegye lehetővé közmunkák megindiiásái azzal, hogy uj utcák nyitásával illetve rendezésével a házépítési tevékenységet fokozza, mert a közművek további kiépítésével a telkek és ingatlanok érteke is emelkedik.
Az indítványhoz sokan hozzászóltak.
Az elöljáróság arrs az álláspontra helyezkedett, hogy a városnak végül az utcák megnyitását meg kell kezdenie, mert ezzel nemcsak uj adó atsnyokat nevel, uj munkalehetőségeket teremi, hanem a városfejlesztés szempontjából is szűkség van Uj utcik nyitására. Több ulcanyitás el is volt már határozva, de mindeddig nincs végrehajtva. Amit a város ezen a téren áldoz, másik felöl életképesebbé leszi adóalanyait. Elhatározta az elöljáróság, hogy ebben az ügyben a többi érdekeltségekkel együtt küldöttségileg felkeresik # polgármestert, egyben memorandumban fordul ily értelemben a városi képviselőtestülethez.
Az elöl|áróság ezután a belső ügyekre tért át. Az ülés a késő éjszakai órákban ért véget.
Az egyesi tett bizottságok megkezdték a villany-szerződés tárgyalását
Három és tél órás vlu az
Nagykanizsa, augusztus 8
Lázas érdeklődéstől kísérve megkezdődött végre a nagykanizsai villany-koncesszió ügyének a képviselőtestület bizottságai elölt vsló tárgyalása. A pénzügyi, jogügyi és villamos ellenőrző bizottság első együttes ülése hélfőn dé ulán 5 órakor volt dt, Hajdú űyula, a jogügyi bizottság elnökének elnöklésével Résztvett a tárgyaláson a bizottságok 20 tsgja, a polgármester és a város szakértője is.
Dr. Hajdú Oyula az önzetlen és csak a város érdekét szem előtt tartó munka fontosságára hívta fel a bizottság figyelmét.
Dr. Krátky István polgármester Ismertette a versenytárgyalás kiírásának előzményeit. Bejelentette, hogy a város terve, hogy a koncesszió értékesítése kapcsán szabaduljon Speyer-kölcsönel nyomasztó terhétől, a minisztériumok állásfoglalása következtében nem sikerült. A belföldi kötvény-árfolyamok, mihelyt a két ajánlattévő vállalat és a város érdeklődése mutatkozott, azonnal emel-kedlek. A 30—40 éves kölcsön lehetőségei a inai hllel-viszonyok melleit kilátástalanok, de viszont egyik ajánlattevőnél sikerűit kivinni a magasabb kulcs szerinti városi részesedést. Kiiért a polgármester arra, hogy a budapesti Magyar Hitel c. közgazdasági lapban megjelent nyi-
elR-\'í öt1 paragrafus lelett
latkozaiából a következő mondai hiányzott . „Ha csak a feltételekel nézzük, ugy a právavölgyl ajánlata kedvezőbb, viszont vannak momentumok, melyek a Tiansdanubltt mellett szólnak". Egyébként ó rgyi< vállalat mellett sem szögezte és szögezi le msgát, érzelmi stempotok ebben a kérdésben se.ikit nem vezethetnek, egyetlen szempont: s város érdeke.
Oolenszky János kérdést intézett a polgármesterhez, hogy amikor szerződéstervezeteket, pótlásokat, véleményeket és ellenvéleményeket torra kézbesítették sokszorosítva a bizottságok tagjainak, akkor a legfontosabbat, a Transdanublának utolsó, jullus 14 én a Földhitelintézettől kelt 1,700000 pengős kölciönalánlatát miért nem közölték a bizottságokkal ?
A polgármester kijelentelte, hogy abban a hitben volt, hogy ez is ki van kézbesítve, amint hogy az ír az intenciója, hogy minden a tagok elé kerüljön. Bár véleménye szerint ez az ajánlat nem tartalmaz konkrétumot, intézkedni fog, hogy ez Is kt-nyomassék, a Drávavölgyi hasonló ajánlatával egyetemben.
Dr. Prack István tanácsnok elkezdte ezután az egyenként 45 gépelt oldalra terjedő szerződés-tervezetek pontonként való Ismertetését. Már az első soroknál megindult a vita kisebb-nagyobb, de legtöbbször in-
1932. augusztus 9.
kább kisebb fontosságú stiláris formák, egy-egy szó, egy-egy ,ag felelt. Eltelik egy óra, érdemben nem történt még semmi megbestélés ugy hogy többen hangosan sürgetik a stilisztikai vita, a terjengős jogi diskurzus abbahagyását és a szerződéster vezet pontjainak érdemi elbírálását.
Közben egy praktikus érléko határozat is esik. A Drővavölgytt fel fogják szólítani, hogv az ajánlattétel óta 30-ról 33 évre emelt kon-cesszló-tartamot újból 30 ra redukálja. A Transdanubia ajánlata 40 éves!
Kiszélesedett, lapos, gyakorlati jelentőség nélküli vita következik szinte sorról sorrs, még a villamos vasul távoli ábrándja se marad szó nélkül, mig 8 óra felé eljut az ülés a tervezet 4-ik oldaláig, a telep, a vezetékek, a tartaléktelep kérdéséig. In élénk vita indul a garancia fonloi kérdése körül. Melyik vállalat mivel garantál|a, hogy a vállalt beruhizá-sokat csakugyan teljesíti? A vita vége sz, hogy egyelőre garanciák nincsenek, de ez amúgy Is későbbi kérdés.
Felvetődött a Trnnsdani/blával való provizórium vagy esetleg a városi házikezelésbe vétel kérdése. A polgármester itl kijelentette, hogy egyik sem lehetséges, mert provizórium esetén a város ki lenne szolgáltalva a vállalatnak, mellyel perben is áll, a bázikezeiés pedig « mai helyzetben nem valósitható meg, mert ahhoz 2 millió pengő kellene beruházásokra.
Miulán a 8 órai harangszó már régen elhangzott, a bizoltság oszladozni kezdett, igy az ülés végeiért. Folytatása (külön meghívók nélkül) kedden délután 4 órakor.
A 48 ból 5 paragrafus at első ülés eredménye.
Pllchta Béla körjegyző meghalt
Mély gyáaz érte a zalai jegyzői kari. Egyik kiváló tagja, Pllchta Béla nyűg. körjegyző augusztus 7-én éjjel, életének 72. évében elhunyt. A megboldogult nemcsak elsőraflgu közigazgatási ember volt, aki a való életet össze tudta egyeztetni a paragrafusokkal, hanem jóságos emberi szivét is bele tudia vinni minden intézkedésébe, mindéit munkájábs. | A közélet félfis volt, skt nagy tlfog-I íaltsága mellett ie kintiig talált arra I időt, hogy a néppel foglalkozzék, hogy jótantcsaivet és ha kell, tetterősen is segítne Mintaképe volt a migyar jegyzőnek. ,.falu atyjának". Emellett példás élete, uri modora, közvetlen szeretetreméltósága és vidám kedélye megnyertek mindenkit stámára, aki csak vele érintkezett. Halála nagy veszteséget jelent a magyar jegyzői karnak. Mint Nagykanizsa város képviselőtestületének tagja, lelkes magyar szivének minden idegszálával munkálkodott a város fejlesztésén. Törhetetlen harcosa volt a revíziói mozgalomnak, Muraköz visszaadásántik. Magyar szive dobbanásával szolgálta ezt a gondolatot és ahol csak tehette, értékes munkásságot fejtett ki az eszme érdekében. Nyugalomba vonulása után is mindig Igyekezett másoknak segítségére lenni. Fáradhatatlan volt tevékenységében, munkásságában, mlg őt is utolérte a közös sors, a halál. Előkelő-és kiterjedt rokonság gyászol|a. Dr. Pozso-gár Rezső v. országgyűlési képviselő és dr. Csempesz Dénes kir. köz|egyző apósukat gyászolják benne. Holttestét ma d. e. 11 órakor szentelik be a Barakkban lévő lakásán, ahonnét Lelenyére szállítják. A temetés aug. 9-én d. u. 5 órakor lesz. -- Halála mindenütt az egész megyében osztatlan részvétet keltett.
IB3V. augusztm 9
napi hírek
napirend
Augusztus 9, kedd
Római katolikus: V.János. Prolesl.: Emód. lu.: Ab. Ml.
Virosl Muzeurn és Könyvtár nyitva crillöilökOn és vasárnap délelőtt 10-161
\'^OyOarszertárl éjjeli szoljalM: az Őrangyal" gyógysiertir Deák-tér 10. a klakanlaial gyógysiertir. Oöarilrdd nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (bittó, szerda, péntek délután,
! kedden egész nsp nóknek). Tel 2 — 13 Délután 6 órától 50 fillérei zuhsnyfurdó
_ Tárca-folytatásunk helyszűke miatt kővetkező számunkra maradt
— Esküvő. A nagykanizsai plé-bánialemplomoan tegnap előkelő esküvő volt. Djrecikel dr. Fodor Aladárnak, Nagykanizsa megyei város liszli orvosának leányát derecske! dr. Fodor Erzsébet k\'lnlkal orvost vezette oltárhoz Morandlnl Kornél honvéd-siázadoB. A polgári esketés Ulán délelőtt 10 órakor a kanizsai úri-társaság sorfala közt vonult be e llalal pár a templomba. A szentély elfttt az ezred egész tisztikara foglalt helyet teljes díszben, a padsorokban az örömszülök, a rokonság és a város uri társadalmának szine-lava. Az esketésí szertartás, amit P. Molnár Arkangyal plébános végzett, már-már feledésbe ment, díszes formák közölt, szentmise kerelében történt. A plébános lélekemelő beszédet intézett az egybekcllekhez. Násznagyok voltak: a menyasszony részéről Schlemmer Józ*ef dr. közkórházi főorvos (Zalaegerszeg). a vőlegény részéről Bentz Emil aler redes(Göny). A menyasszony elegáns utcai ruhában, a vőlegény atillában vo I. A szertartás után a sierencseklvánatok özönével halmozták el a fiatalokat és szüleiket, őszinte, meleg bizonyságául annak az ált -lános becsülésnek és szeretetnek, aminek a nászt Ünneplő család városéi megyeszerte örvend.
— A tihanyi Károly király emlékünnepen augusztuB 15-én a kormány és a miniszterelnök képviseletében dr. Karaffláth Jenő kultusz-mlniizter vesz részt.
-- Áthelyezés. A Délivasut államosításával kapcsolatban We/ss Ödön fóintézöt Nagykanizsáról Szombathelyre helyezték át.
— Halálozás. Ranekovlch János nyu*. Igazgató-tanító, a nagykanizsai kórházban, éleiének 60. évében türelemmel viselt szenvedés után eltávozott az élők sorából. Banekovich János Igazgató hosszú tanítói pályája alatt mindenkor melegszívű pedagógus, gycrinekszerető taniló volt, akit nem csak tanítványai, hanem a szülők jj mindenkor nagyrabecsflltek. Puri-íán, humánusan gondolkodó, nemes emberbarát volt, aki az egész városban köztiszteletek örvendett. Ma, "*iden délután 5 órakor kisérik ki utolsó Útjára a róm. kalh. sírkert halottasházából a családi sírboltba, \'emelésén részt vesz az egész tan-testaiet is. A rekviemet szerdán [égnél 8 órakor mutatják be a felsö-lemplomban.
Esküvő. Horváth Mancika és siallabergi Kattauer Ede m. kir. posta mester Tapsony f. hó 10-én d. u. V»6 arakor tartiák esküvőjüket a nagy-Kanizsai r. kath. plébániatemplomban.
~,BeWrtek egy kerékpárért a Bárány-vendéglőbe. Vasárnap eszaka ismeretlen tettes Alkulcs se-K*?.1 bcha\'oll a Bárány-vendéglő „l\'í^lára és egy onnan nyíló Wbából ellopott egy kerékpárt A rendőrség meglndilolta a nyomozást.
ZALAI KÖZLÖNY
A munkakerülőket a legszigorúbban kizárják a járási inség-akcióbói
Nagykanizsa, augusztus 8 Búzás Béla dr. szolgabíró elnökiele alatt járási tisztiérlekezlel volt a nagykanizsai főszolgablróságon.
Búzás Béla dr. az apróbb ügyek letárgyalása ulán ismertette a téli Inségakclö lebonyolításával kapcsolatos leendőket az egybegyűli |egy-zök elölt Hangoztatta, hogy számos olyan ts Jelentkezik az akcióra, akt nyáron a saját hibájából nem tudta megkeresni magának a tiltrevalót. Eze« ugyanis nem mentek cl dolgozni, mert alacsonynak tartották a napszámot.
A tlszllértekezlet kimondotta, hogy az ínségakdó minden jelentkezőiét szigorúan felül fogja bírálni, mert nem akarja, hogy egyes munkakerülőket hozzászoktassanak az Ingyenéléshez. A Jegyzők kizárólag a munkaképteleneket és a saját hlbá/ukon kívül ellátatlanná váltakat ajánlják segélyezésre.
A segélyezettek közül a munkabírók"! közmunkák végzésére kötelezik. Ezekről a közmunkákról már most kezdik összeállítani a kimutatást a jegyzők. Azok a segélyezendők, akik még hátravannak a tavalyi közmunka kötelezettségükkel, elsősorban Is azt tartoznak elvégezni. Ha erre nem lennének hajlandók, munkakerülő életmód elmén hivatalból Indítanak ellenük eljárást
Búzás szolgabíró végül utasította a jegyzőket, figyelmeztessék nyomatékosan a falusi lakosságot, hogy ne árassza el az inségakclö Idején a várost, mer! olt úgysem kapnak segélyt, hanem jelentkezzék mindegyik a saját községe Jegyzőjénél.
A jegyzők hozzászólásai alapján megállapította az értekezlet, hogy különösképen ruhasegélyre van szüksége a falusi lakosságnak.
Az rrtekezlet, amely délelőtt 9 órakor kezdődött, délben ért véget.
Az országzászlóra
ma a következő adományok érkeztek: a nagykanizsai rendőrkapitányság őrszemélyzete 28 50, Gózony Sándor 2, Szabó Laloj hentes 2, Makáry Vilmos 2. dr. Kovács Jenő (Zalaegerszeg) 2. Berke István 1 50, dr. Hallét Jenő (Budapesl), Bontz Endre, Tőke Jenő, Orbán János, vl:éz Mo-hácsy Emil, Károsy József Berke József, Mujdricza Márton, Kaufer Sándor, Dedovátz Bél», A,dal Simon, Szállnger An al, Grimm Emil, Horváth Olivér, Sánta jánoiné (Qelse) 1—1 pengő. (A legutóbb1 nvugtázá-sok között Csányi József helyeit Csányt János olvasandó.)
— A kigkanlzsal arató-mulatság uz országzászló céljaira, minthogy vasárnap az idő kcdvezötleitte fordult, jövő vasárnap, augusztus 14-én fog lezajlani.
— Rövidesen temploma fesz a balatonfenyvesi uj egyházközségnek. Balatonfenyvesen vasárnap délelölt az lukey parcellákon felállított tábori oltárnál Molnár P. Arkangyal, Nagykanizsa plébánosa mondta a szentmisét és szentbeszédet. Mise után Kacskovlcs Lajos uyug. alispán az u| egyházközség világi elnöke köszönte meg P. Arkangyalnak a Bzentmlsét és szentbeszédet és kérte, hogy továbbra Is vasár- és ünnepnapokon a szentmiséket az Idényben vállalja, aki ezt megígérte ugy, hogy ezzel az oltani nyaraló róm. kath. hívek szentmiséje biztosítva van. Utána felolvasták a templom céljaira adakozók neveit, melyből kitűnt, hogy az alig pár hete megalakult egyházközségnek templom céljaira 8000 tégla és több mint 3000 P adomány ált rendelkezésére a hivek áldozatkészségéből.
— Koszorumegváltás cimén Szabady Jolánka 2 pengőt küldött a szerkesztőségbe, Banekovich jánoB elhunyta alkalmából. Az adományt a kilakoltatott sokgyermekes családnak juttattuk.
— Jól sikerült a Keszthelyi Iparos Dalkör népünnepélye. Keszthelyi tudósítónk jelenti: A Keszthelyi Iparosok Dalköre vasárnap jólsíkerült népünnepélyt rendezett a Balaton partján. A külöfiféle bohókás sátrakon kívül komoly tartalmat adott a népünnepélynek a szombathelyi le veríték közreműködése. A szombathelyiek levenlezenekara egész nap szórakoztatta a közönségei, tornászcsapatuk pedig nagy ügyességről lelt tanúságot. Nagy sikere volt
Olasz Vászló szombathelyi leventének, aki a Hullám és Bilaton szállodák közölt egy kifeszített drótkötélen, mint magyar Strohschnelder produkálta magát. A ételencel estet is kivilágítást sajnos elmosta az eső
— Talaj tOz a Tűrje—balatonszentgyörgyi vasútvonal mentén. Keszthelyi tudósítónk Jelenti: A Tűrje—balatonszentgyörgyi vasulvonal menlén, Bilatonszentgyörgy közelében néhány nappal ezelőtt a nagy szárazság következtében magától meggyulladt a fenéki tőzegtelep egyik kiágazó nyúlványa. Néhány nap alatt egy 10 m. hosszú, fél-méter széles és egv méter mélységű földdarab tüzesedett át. A pályatestet is veszély fenyegeti, mert attól alig 5 méternyire van az égő rész. A hatósag minden intézkedést meglelt a íüz továbbterjedésének megakadályozására.
— Leégett egy pince Zalakaros Itatárában. Vasárnapra virradóra kigyulladt és leégett Varga
Íózsefné balaionmagyaród! lakos lalakaros balárában levő boros plncíje. A tulajdonosnő, aki akkor éj|el véletlenül kinn aludl, csak az utolsó pillanatban tudott kimenekülni az égő pincéből. A ttlzet \'valószínűleg gondatlanság okozta. A kár, amely 770 pengő, biztosítás révén megtérül.
= Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln buloráruházban vásárolhat! Horthy Mlklós-ut 4.
Megoldódott a szeszgyár mögött tálált női ruhák rejtélye
Kgy hónapig csavargott a Práterben egy munkanélküli leány
Kulcsár József Magyar-utcai kefe-kölömeater julius 15-én a szeszgyár mögött egy bokorban több női ruhaneműt és egy Galbal Stefánia névre szóló cselídkönyvel talált, amit beszolgáltatott a rendőrségnek. Megindult a nyomozás, de nem ludták megtalá nl a leányt. Vasárnapra virradóra é|jel egy lovasrendőr észrevette, hogy valaki bujkál a Práter bokrai közöl!. Sikerült elfognia az illetőt, akiről kiderült, hogy dalba! Stefániával azonos. A leány, akli elö-al ítotlak a kapitányságra, elmondotta, hogy julius óta állás és pénz nélkül van. Éjszakánkint a Práter bokraiban aludl, nappal pedig állás ulán nézel!. Élelmet hol ettől, hol áltól az Ismerősétől kapotl. A rendőrsíg illetőségi helyére fogja toloncoltatni Qalbai Stefániát.
Dugulás él araaysres bántalmak,
gyomor- és bélzavarok, máj- és lép-duzzadás, hát- és derékfájás ellen a természetadta „Ferenc József" keserűvíz, naponként többször bevéve, hathatós segítséget nyújt. Tudományos megfigyelések beigazolták, hogy a Ferenc Jóssal viz alhasí megbetegedések eseteiben gyorsan és mindig enyhén hat. A Ferenc lóxíef keserűvé gyógyszertáraiban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
SPORTÉLET
Legújabb olimpiai hírek
Szabados-Wanié-Székely—Bárány összeállításban áll kl 4X200-as stafétánk ma az olimpiai bajnokságban.
A vívók, boxolók és céllövök kivételével a magyar versenyzők már e hó 19-én hajúra szállnak.
Komjádl közölte, hogy az amerikai csapat ellen a németek ellen győztes együttest állítja ki. A csapat tehát. Bródy —- Ivády, Homonnai — Halasy — Vérlessy, Némelh, Keserű I. A magyar — amerikai mérkőzést Delahaye vezeti.
Hat nemzet indul a tornászcsapatbajnokságéti, de csak az olasz, finn és magyar szól bele a döntésbe, Írja Los Angelesből Dücksteln Zo>\' Iáit, tornászaink kísérője.
Kankovszky nyilatkozata szerint lesz magyar boxoló győzelem.
Az ollmplász tegnapi eredménye!
100 m gyorsuszái: Olimpiai bajnok Mlyazaki jqnan 58 2 rop, 2. Kawalshl japán U8 (3. 3 At SchWarz USA 58 8, 4 Man. Kailli USA 59-2, 5. Takahashi lapári 59 2, \'6. Thompson USA 595.
4)000 m staféta: 1. USA (Kiesel, Toppino, Dyer, Wykolf) 40 mp, olimpiai és világrekord, 2. Németország (Körnlg, Hendrix, Bbrchmeyer, Jonath) 41-2, 3. Olaszország 41 6, 4. Kanada 41 6, 5. Japán 41 6, 6 Anglia 41 8.
4X400 m staféta: l.USA(Fuqua, Ablovitch, Warner, Car) 3:08 2 mp, olimpiai és világrekord, 2. Anglia (Stoneley, Hampson, lord Burghley, Rampllng) 3:112,3 Kanada 3:12 8. 4. Németország 3:14 6, 5 Japán 3:14 8, 6. Olaszország 3 :17"8.
4X100 m női staféta: 1. USA (Carew, Furtsch, Rogers, von Bre-men) 46-9 mp, olimpiai és világrekord, 2. Kanada 47, 3. Anglia, 4, Hollandia, 5. Japán, 6. Németország.
Nőt magasugrási I. Jean Shiley
vendéglőt és éttermet,
Ritser Ferenc
vendéglős.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 auguezltts 9
USA 167 cm, 2 Mitdred Dldrlctaon USA 164, 3. Dawes Kanada 163, 4. disolf Hollandia 158, 5 Clark Délafrika 158, 6. Rogers USA 158
MaralhonI futás: i. Jüan Zabala Argenlina 2:31 \'36, olimpiai rekord, 2. Ferris Anglia, 3. Toivonen Finnország, 4. Wright Anglia, 5. Tsuda Japán, 6 Kim Japán,
Mai napirend
Torna. Evezés. 400 m gyorsúszás középfutamok. 100 m hátúszás hölgyeknek, előfutamok. Vizipőló. Vitorlázás. Epéevivis egyéni dOntö. ökölvívás (Kubinyl Frigyes, Énekes István, Szigeti Lajos). 4X20 m gyorezuBzó-stafela (Magyarország) 200 m mellúszás hölgyeknek.
Zalaegerszeg—Balatonfüred leventeválogatott 3:1
Balatonfüred, augusztus 8
Vasárnap játszotta le a ket csapat Balatonfüreden a vármegyei levente-kupáért a középdöntő mérkőzési. Győzött Zalaegerszeg csapata szép játék után teljesen reálisan. Bíró Simon
Zalaegerszeg e győzelmével a döntőbe került. A dönlőmérközés Nagykanizsa t!s Zalaegerszeg levente-csapatai közöli lesz. A döntőmérkőzés kétfordulós. A mérkőzések terminusairól és helyeiről e hélen dOnt az intézőbizottság.
(Az Ékszerészek) futballcsapata vasátnap Somogycsurgón játszolt barátságos mérkőzést és 3:2 (1:1) arányit vereséget szenvedeti.
(A?. NTE—Leventekomblnált) mérkőzés az esA miatt félbeszakadt. A lejátszott rövid időnek tréning-jellege voll.
Pirii »llI/I, London 17 70, Newyork SI3-ft2, Brüasel 72 25, Milano 2t>-22, Madrid 4185, Amsterdam 206-72\'/i, Berlin
12215, Wien---, Szólta 3 72, Prága
1520, Varsó 57-60, Budapest --, Belgrád —•—, Bukarest 3-05.
Ternaaytfaéé
Buta uj tv. 35 flIL, itt. 35 fitt, rozs uj 10 fltl emelkedett.
Hnia (il|) ttsrav 77-es 13-55—1380, 78-ss 13-70-1395, 79-es 13-85-1400. 80-as 13-95-1+20, dunánt. 77-es I.K0-I3-20, 78-ss 13-15- 13-35, 79-es 1330- 13-45, 80-as 1340 -13-60, rozs 8-00-830, t«k. árpa (uj) ltl-60—10-75,uj zab II 00-11-25. tengeri tt. 1580—16 00, korpa 880-900
A IggjU Bank derlza-ártolyamal
VALUTÁK Angolt. 19-90-20-30 Belgslr. 79-16-79 74 Cseh k. 16-96-17 06 Dánk. 105-70-10670 Dinár 9-90-1008 Dollár 570-50-573-50 Francia 1.22-30-22 50 Holl. 229-45-230 85 Zloty 63»«4-45 Lel 3-44-3-56 Léva 406-4 19 Urs 29-90-3020 Márks 135-70-13660 Norvég 9840-09-40
Peseta —•---•— .
SdlUI. -•--•—t
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 101-20-102-20
Wien clearlng árlolyama : 80.454.
faUMvásár
Pel hajtás 2829, eladatlan 66. — Elsőrendű 1-25—1-28, szedett 1 16-120, szedett közép 1-00—110, könnyű 080 -01)6 1-só rendtt öreg 110 116, !l-od lendtl Öreg 0-90—1 00, angol süldői. 1-05—1-15, szalonna nagyban l\'50— 0*00, zsír I-70 00(1, hus 1-10-1-40. lélnertés 140-166
DEVIZÁK Amit. 22fr65-230 85 Belgrád 998-101)8 Berlin 135-80-136-60 Brüssel 79-26-79-74 Bukarest 3-43-3-47 Koptnh.105-90-106-70 London 19-66-19 86 Madrid —•——■— Milano 30-00-30*18 Newy. 571 "00-574-00 Oszló f 8 60-99-40 Párls 22-33-22-47 Prága 16-93-17*01 SzóTla 4-08-4-19 Stockh. 101-40-102 20 Varsó 64 05-64-45
Wien -■-■—.
Zürich 11080-111-40
Ktsdja n laptulajdonos Közgazdasági Itt. Gutenberg Nyomda és Délzilui Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telelőn: Nagykanizsa 78. szám.
Alulírottak fájdalomtól megtört szivvel, de a Mindenható Isler: szent akara\'ában megnyugodva jelentik, hogy a forrón szeretelt férj, apa, testvér
BANEKOVICH JÁNOS
nyug. igazgató-tanító
életének 60-ik, boldog házasságának 35-ik évében rövid és itirel-mesen viselt szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Dr.\'ga halottunk htllt tetemét f. hó 9-én délután 5 órakor fogjuk a temető halottasházából a1 róm. kath. sírkertben levő családi sirboltban Örök nyugalomra helyezni.
Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelkiüdvéért augusztus hó 10-én (szerdán) reggel 8 órakor fog a felső városi templomban a Mlndenhaónak bemutaltatni. Nagykanizsa, 1932. augusztus Itó 8-án.
Emléked .elünk marad I Nyugodják Mkéban I
Bsnekovlch Jánosné azlll. Nyakas Viktória felesége, Tornyos Fariamé szül. Bsnekovlch Lujza leánya, Banekovtch Oyőrgy, flzv. Kende Perencné sitii. Banekovtch Márta testvérei. Tornyos Ferenc vó|e.
naaykanlxaat vandégteaök iiskAsxtétya, valamint tlfimOk, l ■ .......
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
HiiduieB a Zalai Mmki
vendé aiösöK, máixárosok és ptneérak S**ély*ay lat* nagy részvéttel és mély fájdalommal tudatja, liogy tlgyhuxgó és fáradhatatlan titkára, -
BANEKOVICH JAN08 UP
rövid, kínos szenvedés után elhunyt
A boldogult, kl h08H7.ii éveken át önzetleu odaadással karolta fel ügyeinket, pótolhatatlan Urt hagyott maga után. Emlékét kegyelettel 0rlxxQk meg ! Nyugodjon békében I Nagykanizsa, 1932. augusztus 8.
Alulírottak fájdalomtól megtört szivvel, de a Mindenható Isten szent akaratában megnyugodva jelentik, hogy a forrón szeretett hitves, drága Jó anya,
Halna MíhAlyné
aa. Horváth aaiélla
életének 53-lk, boldog házasságának 26-lk évében rövid, türelmesen viselt szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatoa felvétele után az Úrban csendesen elhunyt.
Drága halottunk htllt tetemét t. hó 9-ón délután 4 órakor fogjuk a KInIzal-utca 5a bz. gjászházból a róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyezni.
Az engeszteli szentmise-áldozat a megboldogult lolktüdvéért f. hó 9-én, azaz ma reggel íl órakor log n szentlerencrendl plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatnl.
Nagykanizsa. 1B32. évi augusztus hó 8-án. Emték.4 arSkké walQnh n.raál Nyugodjél kékében I
Hatni Mihály lír|r, Ananika litilTI. Herxitnrák Jónet Táji, Horváth János tdiiipli Horváth Jánoiná u. Kául Tírít Idiniiyji éa námoi tokosai.
16.495/1932.
Arleltési hirdetmény.
Folyó évi augusztus hó 11. napjának déli 12 órájáig a v. iktatóhivatalba beadható zárt Írásbeli ajánlat utján 4 vagon (négy) zabot és 20 q árpát szerzek be.
Az ajánlathoz lehetőleg minta csatolandó.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1932. augusztus hó 8-án.
3491 Polgármester.
Hófehér fayencelapokat
tűahely éi falbuikóláira a gyári árból legnagyobb árengedménnyel árusítom. Márvány mozaik-lapokat konyhák, előszobák éa fürdőszobák padozat burkolására, valamiül diazes cementlapokai és karmantyus betoncsöveket a legolcsóbb áron meggzátnitja
Weisz ttomat ^V-\'^íi".
áFRÖHTIDETÉSEí
Faaattbatarak és kornak készítése. Javítása, nádutklonál Illésnél, Pint 4. 30S
«ó|>kar«tczfáat Jutányos áron vállalunk. Mt-matk Basár-udvér. 3143
Tengertdara íl taaawf olcsón kapliatő Hlrsch es Szegónéi. 21
HAalaaaaanyak figyelmébe I Az Haitiben 1 csomag relona-taazén 20 Iliiét. Nálam ugyanezt mit egyes csomagokban 12 éj 13 Illleréi! mtgveheU. Suém Károly
3620
<láraatt)«li u feszes butol az övekkel, szőnyegeket, aexloatakarólul, Igen ok«ó ttéacpénstAiaa. K.lslaluíl Llltat-á.ubáz. 3685
rtár.inaaebáw szép udvatl lakás Ili,, dóazobával és ósszes mellékhelyiségekkel azoni atrs, vagy későbbre HorUly Miklós ut 51. az hásbau klado. Érdeklődni lebel u»-ponla d. u. 0 ólé után 49. íz. alatt. 23
Telekl-ut 19. aiámu hia nígy udvanni ós kerttel azaba tikéiból alatáa. Eití,k-lődőknek minden fclvllágoaitáat megad: Schwirc* Deiaö. gudapeat. VIL, Ketiiér-mezó-u. 4. / 35ao
éa férfi dlvatszöveteket mrgitpó oltsó árakon áru,ltjuk Klslaludl Dlvatáru-ház Suha v.aaarn aoaaa tárt al-k.tsiu 1 3t%
Horthy Miklós-ut 11. siámu házban, II. emelet, 3 azotiábó) és mellekhelylségtlból álló aatoal latnán azonnstrs kisdo. Bővebbet az Izr. Hitközség Irodájában. 1619-
Byarmaakaoalk nagy válsaztékban
Kaulmann Károlynál. 369S
Póut 19. alatt udvari t aaobáa lakás, egy aaaahallbalylaéa, Telekl-ut 47 alatt egyszobás lakások kiadók. 3615
Madara 3 szobái, contortos családi ház, közmüvekkel, lürdóazobávsl, fedet! verandával november 1 re kiadó. Éidek-lódnl lehel Teulsch drogétiában. 3675
Két és három szobás
udvari lakáa november I -re, négy szobás szép utcai lakáé, továbbá utcai mühaly lakással, üzlethelyiségnek és vendéglőnek is alkalmas, azonnalra is, valamint
november l-re oIoa&Art kiadók.
Bővebbet: Batthyány-utca 10. sz.
Nsgyobo fehér aaréarok aaakpéay
olcaón eladó Ksulmsnn Károlynál 3696
3 axabáa, konlortoa lakást keretek október, vagy november l-re, lehetőleg 1 város belterületén. Clm a kiadóban. 3o66
Sugár-ut és József főherceg ut Mlkán levő értéhaa háitnly eladó. Bővebbel Vöróimaity-ntca 63. sí. 3e62
Bérautó raadaléa — Káutmann Károlynál. 3697
PetóH-ut 69. Bzámu ház nagy kertld
azabadkézból eiadó. 3646
utaaokáa udvari lakás azonnalri kiadó Jdrály-utca 13 3643
Taaár kereakedelmlsUkat és polgárisukat pótvizsgára jólesőn dókéazlt. Argádr
Kétszobás utcai lakáa mellékhelységekkel november l-re kiadó Széchcnyl-tér 4. _3«8
Szemere utca 4/b. azámu ház alfinyís faltétalakkal eladó és ötazobáa lakás azonnal kiadó. 3694
kapható
I íl
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lspkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős Uzlelvezetó: ZoTai Károly.)
72, évfolyam 180 Mim
NagykaaUaa 1952. augusztus 10. szerda
Ara 14 !Ui*r
ZALAI KÖZLÖNY
UckailMg éí kiadóhivatal: Fóut S. ixim. lűirtbelyl ílókkladóbtvatai: Kowuth.itca 83.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
ewiuit* in: «vu» i pengi aa 111
Saerkeaatóségt tt ModóhtvaUII teleion: 78.
lUlér
Megjegyzések a kanizsai villany ügyben
Irta: dr. Kaklijttv Károly BSizKRT Igazgató
II.
A Transdanubia (elemes befekle lésének amortizálására 40 évi con cessüil kér, inert ezen befektetések egy része esetleg 18—20. években létesül s igy az amortizációra csak 20 tv maradna
A Drávavölgyinek az időközi hálózati bővítésektől és a távolsági vezeték kiépítéséig eseileg létesítendő provizóriumtól eltekintve, — nincs mit amortt dini. Azt a provlzóriumo pedig llzembehelyeiésig kell meg csinálni, — léhát az amortizálásra 33 év áll rendelkezésére. Ha most az érem másik oldalát tekintjük, azl látjuk, hogy a 40 évts concessió ellenében kap a város háramláskor egy ke. ló tartalékkal biró centrálét, melynek lényeges része csak 20 éves, leliil teljesen modern lehel és hogy egy rekonstruált és kibővített hálózatot, melyből minden, a háborús viszonyok kényszere alalt belekerült technikai hiány ki van küszöbölve. Ezzel szemben a 33 íves concessió ellenében kap egy 33 éves provizóriumai, mely háramláskor tartaléknak sem lesz már elegendő és kap egy hálózatot a rég! alumínium és blokkvezetékekkel.
Igy fest a 33 év előnye.
Mindezekkel kapcsolatban szót kell ejteni a távolsági vezetékek szerepéről.
Mindenek előtt meg kell jegyezni, hogy a két távo sági vezeték, ha ugyanabból a cenlrátéből kapja az áramol, nem képez megnyugtató megoldást. A Transdarubia távolsági vezeték eselén teljes tartalékot létesít Nagykanizsán, mely csak akkor maradhat el, ha két távolsági vezetéket hoz, két egymástól független cenlrá-léból. A Drávavölgyi ajánlata, mely csak a pécsujhelyl telepre támasi-kodlk, nem nyújt elég üzembiztonságot.
Egy további kérdés az áramárak kérdése.
Tudva van, hogy a távolsági vezeték Utján szolgáltatott áram költsége három részből áll: 1. Az áratn-termeiéai kötségekből, 2. A távolsági vezelék lókekamatjából és amortizációjából és 3 A vezeték fenntartási és felügyeleti költségekből.
A Transdanubia bemutatta a komlói kincstári bányával létesített megegyezel. A távolsági vezelék építési költségeit természetesen a Transdanubia lógja előteremteni és az áramár megállapítása utólagosan az energia törvényben előirt módon történik. A városi léhát —ha binokábi veszi a leiepet — meglepetés nem érheti.
tzzel szemben a Dávavölgyi — Wugy, mini a központra és liálózat-pövilésrc vonatkozólag nem nyújtott Kézzelfogható adatot — ez irányban ,s <f l«s homályba burkolódzik. Any-nytl közöl, hogy az áramot a D. G. H.T. Uszögi telepéről kívánja hozni, de nem mulatja be az erre vonat-
kozó megállapodást (mely talán még nem is létezik) és nem közli, hogy az áramár mikép lesz megállapítandó és eseileg idővel korrigálandó, 2. azt sem közli, vájjon ez a tá volsági vezelék az áramot termelő bánya, vagy a Drávavölgyi költségén készül-e, hogy ezért az áramért csak az áram tényleges költségeit kell-e fizetni, vagy a távolsági vezeték tőke-kamatja, amortizációja és fenntartása
is terheli-e az. üzemet, — csupa oly kérdés, mely háramláskor a város érdekeit mélyreha óan érinti s melyek tisztázása nélkül a távolsági vezetékre alapított Drávavölgyi ajánlat értékét elbírálni nem is lehel. Hiszen kézrelfoghaló, hogy 33 év múlva (s ha a Drávavölgyi vérmes reményei nem válnak valóra, esetleg sokkal korábban Is) a város az üszögi bányának ki van szolgáltáivá, ha
Pelle ujabb olimpiai győzelme/ sxerxeií Magyaroraarágnalc
Los Angelos, augusztus 10 (Érkezeit éljél 1 órakor) Pali* latvén kedden önálló egyéni versenyben a nyújtón alatt latt 98.3 ponttal éa azzal ujabb olimpiai flyftxalmat szerzett Magyarországnak. Péter Miklós azt 5-lk helyre kardit.
A gyorsúszó* középfutamában a japán Jokajama olimpiai rekorddal győzött Tárta ellen — Kabinyit az orvot eltiltotta a mérkőzéstől
I/oa Angeles, augusztus 11 (Lapzártakor érkezeit) Kedden délelőtt volt a 400 m-es gyo:suszás első középfutama. A Japán Jokajama 4 p. 51\'4 mp-es olimpiai rekorddal győzöll a francia Tarts ellen. A 100 m-es hölgyháluszás első előfutamában Hóim (USA) 1 p. 183 mp-es
u| világrekorddal győzött.
Ixx Angeles, augusztus 0 (Éjszakai telefonjelenlés) Kubinyi Frigyes olimpiai magyar boxolót su lyos belső lüldaganata mialt az orvos a leghalározottabban eltiltotta a mérkőzéstől. Kubinyi könnyekre fakadt amikor az orvos határozatát közölték.
Halálbüntetéssel sújtják Németországban a társadalmi rend ellenségeit
A német szDkségrendelet statártálls hatáskört ad a rendkívüli bíróságoknak
Barlln, augusztus 9 Németországban a bombamerényletek tovább folyhlódnak. Klrschen bergben a szcciáldemokraták egyik p.írthelvlségében bomba robbant tel. Stelllnben a szociáldemokratapárt lap|ának kiadóhivatalát semmisítenék meg egy bombával. Hamburgban a veszélyes negyedben a rendőrség házkutatási tartott, mely alkalommal nagyobb mennyiségű fegyvert talállak. 60 emberi előállítottak a rendőrségre.
Berlin, augusztus 0 A merényletek megakadályozására külön bíróságot szerveznek
és a rövidesen kiadandó rendelet a büntetést lényegesen megszigorítja, sőt egyes súlyosabb cselekben halál büntetést ír elő.
Berlin, augusztus f) Illetékes helytől közlik, hogy a minisztertanács léi 3 órakor véget éri. Dönlöltek a terrorcselekmények ellen hozandó rendszabályok dolgában, uijy hogy már csak a birodalmi elnök jóváhagyási van bálra. A német kormány erélyes rendszabályokhoz nyal
Boriin, augusztus 9 (Éjszakai telefonjelenlés) Az ulóbbi helek eddig soha nem látott erőszakos cselekményeket hozlak Németországban. Ezért a birodalmi
kormány és a birodalmi elnök elhatározták, hogy erélyes eszközökhöz nyúlnak az erőszakoskodások megakadályozására.
A kedden kiadóit rendelet halállal bünteti azl, aki előre való megfontolás nélkül, a politikai küzdelem szenvedélyétől vezelletve, haragból, vagy gyűlöletből halálos támadást Intéz politikai ellenfele ellen, vagy pedig a rendőrség és birodalmi hadsereg bármely tagját megöli. Halállal bűnhődik az Is, aki gyújtogatás, vagy más cselekmény által más emberek halálát okozza.
Az erőszakoskodások egész sora esik súlyos Jegyházbüntetés alá. Tiz évi fegyházat kap, aki súlyosan megsérti a rendőrség valamely tagját, vagy akt részi vesz \' lázllásbin és a rend megbontásában.
A veszélyesebb kerületekben gyorsított bíróságokat fognak felállítani.
József főherceg 60 éves
Budapest, augusztus 9 József királyi herceg tábornagy ma Unnepelle 60. születésnapját. Ebből az alkalomból a magyar közélet tag|al közül sokan kereslék fel Bzerencsekivánalaikkal. Elsőnek gróf Károlyi miniszterelnök, a magyar kormány üdvözletét lolmácsolla.
erre az esetre nem kap elözeles garanciákat.
3. A városi szakértő a 7 évvel rövidebb concessió előnyeit ebben is látja, hogy .biztosan ekkor már meglesz az országos hálózat". Ez ugyan nem olyan bizonyos, de feltéve, hogy meglesz, mit csinál akkor Nagykanizsa azzal a távvezetékkel és transformalorállomá8okkal, melyeket a Drávavölgyi most 30.000 Voltra akar kiépíteni. Szabad ezt feltételezni, hogy ezt a lövendő .országos hálózatot" ilyen alacsony feszültség mellett lehet majd létesíteni?
Hogy azután a két ajánlat közti fentvazolt különbség nemcsak a concessió időre, hanem a városnak nyújtható leadásokra is kihat, — ez igen természetes.
Az egyiket nagy, — másikat minimális kamatteher nyomja, az ulóbbi a kamatteherkülönbség egy részét a városnak adhatja, — hiszen mindent tőle kapott. Ha azonban számszerint nézzük a dolgot, akkor kiderül, hogy ennek a tökének kamatja, mellyel a Transdanubia többet szán a hálózat rekonstrukciójára, mint a Drávavölgyi, egymagában többet tesz ki, mint az a többlet, melyet a Drávavö|gyi a városnak felkínál, — a többi befektetésről nem is beszélve.
Persze, ha a 33 év múlva fizetendő városi „terülelhasználati" dijat ugyanabban az ériékben számítjuk, mint a mait, igen csábitó összeget lehet kiszámítani. Rendes üzleti ügyekben egy járadék értékét nem ugy állapítják meg, hogy X év részletét összeadják, hanem ugy, hogy a járulék Jelen értékéi a szokásos kamatláb melleit számítják kl.
A Drávavölgyi állal elfogadott azon feltétel, hogy a hálózat minden uj létesítménye azonnal a város tulajdonába megy át, igen csábító előnynek látszik, tulajdonképpen nem jelent semmll meri mindaddig, mlg a concessió fennáll és a hálózat a vállalkozó kezében van, teljesen kö zömbOs a város szempontjából, hogy kl annak a névleges tulajdonosa. — Ha pedig lejár a concessió, a hálózat a többi létesítménnyel együtt amúgy Is a városra háramlik. Aki a varos biztonságát keresi s nem formát, hanem lényeget vár, megtalálhatja ezt a biztonságot a Transdanubia szerződéstervezetében is, egészen eliekintve attól a megnyugtató garanciától, melyet a tekinlet-ben az energia törvény nyújt.
Hogy a Transdanubia ezt a különben is, Nagykanizsái kivéve, semmiféle hazai szerződésben elő nem forduló feltételt el nem fogadja, annak oka abban rejlik, hogy ez a feltétel lehelellenné teszi korrekt mérleg ké-szilését. Amit a vállalat az uj részvénytőke lerhére, mint hasznos beruházást befekte\', annak a mérlegben, mint vagyonlételnek meg kell jelennie, aki pedig a mérlegben vagyonnak feltüntej oly beruházást, inely a szerződés szerint átment a város lulaidonába, az hamis mérlegel készít.]
ZALAI KOÍLONV
ISafihouxabbHjék « nwgyar-owlráli provizóriumot
Béos, augusztus 0 E hiten (tl össze a miniszterközi bizottság, amely tárgyalni fogja a magyar-osztrák kereskedelmi szerződéi körfll mutatkozó ellenteteket. Azonban már most bizonyosnak látszik, hogy e hó 19-ig, amikor a mostani provizórium lejár, nem lehel végleges szerződést kötni, azért azt tervezik, hogy a mostani modus vivendit 4—6 hétre megfogják hosszabbítani.
Prága, augusztus 9 Prágában már a mult hét óla tárgyalnak a magyar és cseh delegációk a kereskedelmi szerződés megkötéséről.
Csehszlovák oldalról ma nyilvánosságra hozták, hogy 53.8 millió csebkoronáért vásárolt migyar termény ellenében Magyarország 55 8 millió csehkorona értékei ipsrdkkit vásárolna Csehszlovákiától. A többlet kél millió csehkorona a Csehszlovákiába irányuló utazási forgalom előmozdítására szolgálna.
A cseh jelentéssel kapcsolatban magyar mezőgazdasági körök azt a felvilágosítási adták, hogy az egyezménynek csak akkor volna Jelentősége, ha a csehek egyúttal szerződéses vámtételeket Is biztosítanának a magyar terményeknek.
Uj kölcsön-tervek a város villany-koncessziói tárgyalásán
Az egyesített bizottságok második ülésnapja
la lemond a Vajda-kormány
Ma Din Gyula előtérben
Bukarest, augusztus II (Éjszakai telefonjelentés) A Vajda-kormány tagjai kedden este tartották utolsó minisztertanácsukat. Holnap, szerdán adja be Vajda kormánya le-
A király szerdán magához hivatja mindkét ház elnökét, hogy az uj kormányelnök személyére nézve tanácsot kérjen. A házelnökök Manlu Gyulát fogják ajánlani.
Nagykanizsa, augusztus 9
Változatlan érdeklődés mellett folytatták Nagykanizsa képviselőtestületének egyesített bizottságai a villany-koncesszió szerződés-tervezeteinek tárgyalását Az Illésen dr. Odrtner Antal, a villamos-ellenőrző-bizottság elnöke elnököil.
A mai alésnsp sokkal tempósabb és végzett munkában kiadósabb volt az előzőnél. A szerződés legfontosabb pontjai egymás után kerültek terítékre élénk és érdemleges vita mellett, csak itt-ott akadt, (mint egy alkalommal a polgármester találóan mondta) egy-egy ,|ogászi csemege", ami némi kia kitérőkre adott alkalmat
Az ülés a tegnap abbahagyott 5. § garancia-vitájának folytatáaával kezdődött, felolvasták az előző ülésen hiányol! s azóta sokszorosított utolsó kölcsönajánlatokat Eszerint a Transdanubia részéről a Földhitelintézet Igér 1,700000 P kölcsönt, természetesen a gazdasági lehetőségektől függően. A Drávavölgyi nevében egy ismeretlen nevű holland elektromos vállalat az ajánló, de az sem « maga nevében és nem i»_ igér kölcsönt, csak azt jelenti be," hogy — ugyancsak a gazdasági lehetőségektől függően — minden Osz-szekölletésél és befolyását érvényesítem fogja, hogy az 1,700.000 P kölcsönt megszerezze.
Hollós József, a város szakértője bejelentette, hogy műszaki szempontból mindkét ajánlattevő egyforma garanciái nyújt az áramszolgáltatás tekintetében.
Dr. Krátky István polgármester bejelentette, hogy ma tárgyalt a Drávavölgyi igazgatójával és megállapodásra jutottak, hogy a koncest-szió Jogeris elnyerése esetén a vállalat 500 000 pengő 8 százalékos,
10 éves, váUinélkall kölcsönt azonnal a város rendelkezésire bocsát. Ez mintegy tőkésítése ■ város évi 50—60.000 pengős részesedésének. A koncesszió idejének 33 helyet! 30 évben való megszabásába a Drávavölgyi nem megy bele. Számolni kell azonban azzal, hogy a Földhitelnél 840000 P váltókölcsöne jár le a városnak szeptember 30-án, a DrávavOlgyilől kapott kölcsönhöz tehát még 140.000 pengőt kell valahonnét előteremteni, ha ez a váltó akkor nem volna megujilhaló. A tartalék-telep kérdésében a Dráva-völgyi Igazgatója ma felajánlotta, hogy a kettős távvezeték eseten egy másik centralé bekapcsolásával vagy helyi tarla\'ék-teleppel lesz megoldható. A Transdanubiával kapcsolatban a biztonság kérdése, meglévén a telepe, sokkal könnyebb, — egyéb garancia olt nincs Is, — mondta a polgármester.
Következett a III. fejezet tárgya lása, mindjárt az egytk fontoe kérdéssel : -- a vezetékek kicserélése. A Transdanubia az összes mostani elavult, háborús vezetékeket hat év alatt réz és kábel vezetékekre cserélné ki A Drávavölgyi csak részleges kicserélésre vállalkozik.
Hollós szakértő szMi\'l a jelenlegi vezeték bizonyos átalakításokkal még itiegfelelO Itheí, de a bizottság véleménye mágiii az, hogy eteklntetben a TransdamiMa ajánlata kedvezőbb.
Hosszú vita utár. elhatározta a bizottság, nogy mindkét vállalattól Írásban kéri annak közlését, mennyibe kerülnének s szóbanforgó átalakítások.
A következő, ugyancsak fontoe pont a normális feszültsigre való áttérés. A Transdanubia ajánlata az eddigi 150 voltos áramra szól, a
1932 augusztus 10
Drávavölgyié 220-380 voltos le-Htüllségre.
Hollós szakértő Ismertette, hogy Európj villamos berendezéseinek 72% a 220 collos, 20% a 110 voltos és csak Ausztriában meg nálunk pár helyes van 150 vollos. Srerinte a Transdanubia szakértője túlbecsüli ai átalakítás nehézségei!. Az bizonyos, hogy amig kétféle feszültség van, addig nagyon kell vigyázni a vezetékekkel.
Hosazu vita indult meg Itt a fogyasztó-tömegek érdekeinek megvédésére. A nagyobb feszüllségre való áttérés esetén ugyanis td kell cseréint az összes háztartásokban és üzemekben a villany berendezéseket, motorokat, rezsókat stb. Ennek a szerződés-tervezet szerint Is ugy kell történni, hogy a fogyasztói a kicserélésből kái ne érje, mégle azonban a tervezet nem egészen világos e szempontból, Kanizsa pedig átment már egyszer az áramválloztalással járó kicserélések vegzaluráln, Igy a bizottság kimondta, hogy t> pont körfll még lisztázmdó kérdések vannak és további tárgyalások szükségesek.
Több csendesen elfogadott pont után ott gerjedt fel újra az érdeklődés, amikor kiderüli, hogy a ká-betvezetékekre való áttérés a háztulajdonosok részire ujabb terhet fog jelenteni, mert a bekapcsolás bizonyos haláron ful az Ingatlantulajdonost terheli. Ezen azonban nem lehel segíteni.
Az V. szakasz a közvilágítás kérdését öleit fel. Etekintetbeii a Drávavölgyi ajániata sorakoztat fel kedvezőbb számokat. 1934 161 1959 lg 150.000 kwórától 240.000 twóíáig emelkedő ingyen áramot ad közvilágítás céljaira stfc-.dsu feltétel nélkül. A Transdanubia évi 126.000 kwórál biztosit ingyen és 30.000 lakoson feiüi minden főre ujabb 4 kwórál
Itt főként akörül folyt a vita, hogy
Inraköz megszállása
(Szószerinti fordítás a „Narodne Novlne" o. Jugoszláv lapból) 4
A katonaság és városi lakosság élelmezésétől kezdve a tisztviselők és tanítóság, valamint a legfelsőbb hatóságok és összes hivatalok megszervezése a katonai vezető gondját terhelte. A posta ét távírda, pénzügyőrség és vámhivatal, csendőrség és vasút, az iskolák, a közaégl és járási közigazgatás, a rendőrség és tudósítás, orvosi és állalorvosi segítség, az adóhivatal, a határfelül-vizsgálal és a kémkedés elhárítása stb. a katonai vezetőnél volt központosítva mindaddig, mig Horvátországból meg nem érkeztek az egyes hivatalnokok és szakemberek, hogy felváltsák a katonai orgáhumokat a különféle szétszórt szolgálataik alól.
A halárblztositáson kívül legnehezebb feladat volt a lakosság nemzeit felvilágosítása, amely a magyar tisztviselők és tanítóság erős befolyása alatt állt. A nemzeti felvilágosítás ét a mi állami gondoskodásunk meg-
erősítése körül legtöbb érdemel szerzett Spoljár József, aki fáradhalatla nul munkálkodva olyan nagy sikert ért el, hogy egy egész muraközi önkéntes zászlóaljat szervezett és katonailag kiképezett (ezek a muraközi önkéntesek képezték gerincét a későbbi 43, ezred második zászlóaljának.)
Amikor Perkó aleziedea átadta a városi halaimat az uj „Muraköz polgári biztosának", dr. Nóvák N. János urnák, mint a muraközi megszállolt területek ét Varasdvármegye parancsnoka a különböző körökből ét csapatokból Muraközben megszervezte az uj varasát gyalogezredet. Ebből kelelkezelt később saját parancsnoksága alalt a 43-ik gyalogezred. Igy alakította és szervezte meg ezenkívül a ké! kezdő eskad-ronból a mostani 8-lk lovasezredet. Később Perkó alezredes magasabb helyről azt a rendeletet kapta, hogy készítse elő a további áttörést észak felé — ami Muránlut okkupálását jelenti.
Mivel a 43. gyalogezrd azon kü-
lönböző csapatok részeiből lett megszervezve, amelyc-k jelasics bán ut-ján keltek át a Dráván, hogy elfoglalják Muraközt és mert a 8-ik lovasezred azon kél lovasszázadból keletkezett, amelyek elötzör keltek át a Dráván, hogy a magukévá tegyék ezt a szép vidéket, elrendeltetett, hogy a 43 gyalogezred azon dicső emlék megünneplésére népünnepélyt tar! Jelasici bánnak a Dráván való átkelésének napján; a 8. lovasezred pedig MurakOz okkupá-lásának napján. A kél ezred tehát ezalkalommal ünnepelte a maga ez-redünnepét, hogy megüljék a ml elBŐ drávai átkelésünk szerencsés emlékéi.
MurakOz felszabadítása és rendezése, majd későbbi muránluli érdemelért dlviziós dicséretben részesítették s a Fehér Sasrend IV. osztályának érdemrendjével tüntették ki. P. •
Eddig tartolt a .Narodne Novine" cikke Jelasics bán útjáról.
De, hogy végeredményében ez az ut jelenti a rabságba vezető utat,
erről nem ir az Író. Forgaasa csak «[ ujtalálmányu .jugoszláv" horvát dkkiró a történelem lapjait, bizonyára megtalálja a velencei tóhoz vezető utat, a bán hasonló kitüntetéseit; a másik oldalon a magyar nemzet rabságával az ellenünk küzdO hervít nép rabságát, a magyarság szabadságával ét felvirágoztatásával a horvátokkal együtt a többi ittlakó népeké) Is.
Hogy MurakOz népe lOrténeljogi, gazdasági, etnográfiai, érzelmi, de legföképen értelmi kapcsolatai alapján soha se tartozott, soha se vonzódott a borválsághoz, a .zagore-cekhez", ezt nem tagadja egyetlenegy igazi muraközi .megyimurec" sem. Az emiékiró által lelemlilett muraközi gazdagságol, nemzeti öntudatot stb. szépet és lót (amil ők még megismertek) pedig kOszOnheli és köszönhette a magyar kuliurának, a Zrínyieknek, a Oasparichoknak, akikhez megközelítőleg Is hasonló lelkületü emberek élnek mai napig-lan is a Murán innen és ott tul, otthon, Muraközben is. (Vége ktfr.)
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
ZALA! KÖZM)NY
Elvágta beretvával a nyakát, mert nem tudott kelengyét venni születendő gyermekének
Ralatonlelle, augusztua »
Megdöbbentő Öngyilkosság tartja Izgalombari Balatonlelle lakóit.
Uszkay Rudolf kaposvári fiatalember nébány évvel e\'zelőll megvált az oltani pénzügylgazgalóságlól és fiatal (eleségével együtt Balatonlel-lére költözött, ahol betársult egy moziba.
Az ulóbbl Időben Igen nehéz anyagi helyzetbe került a házaspár. Az áldott állapotban levő Uszkaynél különösen az keserítette el végleg,
hogy születendő gyermekének még csak egy egyszerű kis kelengyéi sem ludotf venni. A szerencsétlen fiatalasszony tegnap lérje távollétében elővette az ura beretváját és teljesen átvágta a torkát. Mire rátaláltak, már nem lehetett rajta segíteni.
A kihívott orvos megállapította, hogy Uizkayékhoz két hét múlva köszönlöll volna be a családi öröm. A fiatalasszony tragédiáját nagy megdöbbenéssel vette tudomásul a községi lakosság.
NYÁRI
flanell- és TrtctitnhnráK
hatalmas választékban.
Az összes nyári cikkeket
szezonvégi árakon árusítjuk.
/iru&úsc.
Szegeden, Inrakeresztnron, Gyékényesen ls mozgalom Indnlt országzászló létesítésére
lim »ugu»zlu" 10._
a uj szerződés jobb közvllágllást, j löW> "Icai lámpái és kedvezőbb yjlágitd\'i naptárt biztosítson.
Aj ülés esle negyed 9 kor éri végel. Kivetkező ülés szerdán d. u. „gyed 5 órakor.______
A közigazgatási bízott ság illése
Zalaegerszeg, augusztáa 0
(Sojdl tudósítónk lelefonjelenlése) Zalavármegye közigazgatási bizott-téga ma délelőtt tartotta rendes havi üléséi Bódy Zoltán alispán elnöklete alatl. Dr. Brand János vármegyei főjegyző a kormányhoz felterjesztendő féléves jelentést Ismertette, amely megismétli a mezőgazdaság megsegítésére, a hitelellátására, a lakarm\'nyellálására, a lerményérlé-kesitéséie vonatkozó eddigi feliratokat.
Szenlmlhályl Dezső kifogásolta a ragadós száj- és körömlá|ás elleni intézkedéseket, amelyeket nem tart elegendőknek. A tilalmi terület ne 5, hanem 10 klló.néler egyen, hang-(ulyozti.
Zsuppán Kálmán állategéizség ügyi felügyelő azt mondja, hogy az alispánnak joga van vészterflletet alakítani, ezen belül a hasitolt körmű allatok lelhajlásá! betiltani.
Dr. Thassy dábor vármegyei tiszti főorvos kifogásolta, hogy a föszol-gablrák takarékossági szempontból helenkénl csak háromszor expediál-nik postát.
Dr. Farkas Tibor szerint is ezen az állapotokon segilenl kell. Dr. Bruzsa Gyula pénzügyigazgató az adózási helyzelet Ismertette. Az esedékessé vált adóhátralék összege a megye területén 6,219.479 pengő, Keszthelyen az adóhátralék 125\' », Letenyén 132%, Nagykanizsán 107%, Ziliegerszegen 128%.
A jelentéshez Farkas Tibor sró lolt hozzá, aki arányos adózlatást kíván. Figura György gatdasági felügyelő jelentette, hogy Zalavármegye területén a termés közepesnek mondható, n rozsdakárok nem oly sulyo-">k, ahogy kezdetben Jelentették. Az óllattaharmányozás nehézségekbe fog ütközni.
Farkas Tibor ezután még az or-mándlakl parcellázásokat telte sióvá.
III
BIZTOS
csak ugy 4r el, lelt a naponta példányban meg-isie vidéken Is el-U-AI KÖZLÖNY-tel Kiadóhivatal advarban.)Te1.78.
Nagykanlzaa, auguaztua 9
A magyar vidéken Nagykauizsa volt az első, amely mozgalmai indított a halármenti országzászló felállítására. Példáját egymás ulán követik a löbbl magyar városok és halármenti községek is. Most olvassuk, hogy — teljesen kanizsai mintára — Szegeden is megindult a gyűjtés az országzászlóra.
Bennünket közelebbről érdeklő országzászló-mozgalom a mura-keresztúri 111 Takács Ferenc indítványára Indult meg az akció s a lelkes, fiatal tisztviselő munkájának máris konkrét eredményei vannak. A Murakereazluri Országzászló Nagy-blzoltság megtartotta alakuló üléséi, melyen a község társadalma rang és felekezet különbség nélkül elhatározta, hogy a trianoni határállomáson felállítják a murakereszluri országzászlót. A nagybizottság elnökségét a lángoló magyarságában Is élenjáró Csólhl Géza pápai prelálusnak ajánlolták fel, aki azt örömmel elfogadta és lelkesedéssel állt az akció élére, 20 pengővel nyilván meg az adakozási. Alelnökök Szelverlh Antal főjegyző és vitéz Zalaváry Gyula. A mozgalom olyan lendülettel indult meg, hogy az anyagi kérdés a gyüjlés eredményéből máris bizto-| illva van.
Hasonló módon van indulóban Gyékényes halárállomás országzászló-akdója.
Itt emliljük meg, hogy a jugoszlávok a maguk halármentén már mindenütt felállították az SHS állam lobogóját, egy okkal több tehát, hogy a magyar határ mentén Is végig ott lobogjanak a le-nem-mondás, az lgazság-várás szomorúan büszke trikolorjai. ,
Nagykanizsán ma a következő adományok érkeztek:
Muraközi Társaskör nagykanizsai fiókja 2-24, Slnger József és Tsa 2, Sípos Andor 2, Bíró Ferenc 2, Dobrln Hugó 1, Rttser Mór 1, Erdély! János 1, Hajnal János 1, Németh Jenő l,özv. Weiszfeid Ignác-né 1, Berger Lipót 1, Szepesy Dániel 1 pengó, Gold Ignác, özv. Arvay Adolfné, Dobrln Hugó, KasztI Árpád, Nagy Dezső 50-50 fillér.
M0|«r«i
A nagykanizsai meteorológiai megfigyeld letentések t Kedden a hőmérséklet: Heggel 7 ólakor 4-I56, délután 3 ólakor +23í, eate 9 órakor -j-18\'3.
IMŐiet Reggel és délben telhós, este tiszta égboltozat.
StiUrúny: Reggel kelet, délben délnyugat, eate délkeled szél.
(Étttokat rdtUÓIelviUil a »«l.«r»lá-alal laláaal I.UnlI eata 10 *rmm kan űoHMt, melagedS Idd vár-haté.
»
Szerelem m aÓMtrtil a
bBrtfinig a „tzemal •zeniért" elve sslaspjin
Hat hónapot kapott n clnktórtuw bun tt)rt«ut merénylet tettese, a miért meg akarta Itoaazulot üz. elveszített azemevllágát
Nagykanizsa, augusztus I)
Emlékezetes még az a parázs botrány, amikor egv nagyon csinos kanizsai cigányzenész-leány Burbucs István cigányzenészt sósavval leOn-lölt, ugy, hogy az egyik szemére világtalan lelt A fiatal leány azért követte el tettét, mert Burbucs otthagyta és másfelé gravitált. Az esetből kifolyólag a leányt el Is ítélték, U Is töltötte büntetését.
Burbucs bosszút torralL Egyik nap találkozol! a cinktóriumban a leánnyal. Odalépeti hozzá, rövid szóváltás után megfogta, löldre-teperte és elővette kését, hogy azzal vagy a szemét szúrja kl, vagy az orrából vág|on le egy darabot, " g;ls hogy minden áron meg-c-uftisa. De a fiatal leány Irtózatos erővel dulakodott a férfivel és védte magái. Burbucaaak nagyon nehéz eiete volt. A szép cigány leány mint egy fiatal nóstény|aguár küzdött a legénnyel ét smlkor ez késével bele akart már szúrni a szemébe, a két kezét a szeme elé kapta, ugy, hogy a szúrás csak az ujjait és azokon keresztül a kés hegye a szempllláját érintette, de nagyobb sérülést nem ejtett rajta. Közben az emberek a leány kiáltásaira segítségül siettek.
Mikor Burbucs Istvánt kihallgatták, bevallotta, hogy meg akarta csúfítani a leányi, mert »szemet szemértI" mondotta.
Most voll ebben az ügyben a bűnügyi főtárgyalás dr. Mutschen-bacher Edvln törvényszéki tanácselnök előtt, ahol a bizonyítási eljárás befejeztével a bíróság Burbuciot hst hónapi börtönnel su|totta, tigyelembe véve a fennforgó nyomatékos enyhítő körülményeket. Burbuct fellebbezett a lábiához.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásái lási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivileiben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopstein bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
Használt
béé-HU
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
ZALAI KÖZLÖNY
NGYEN
kapj* >
Zalai Közlönyt
fövő V> elsejéié,
* most
Tanítók sérelme a legutóbbi tömeges kinevezésekkel kapcsolatban
A» állami taallók rendkívüli örle-ketlelen tárták lel panaszaikat
Budapest, augusztus 9 Az Állítni Tanítók Országot Egye •0kiének elnöksége rendkívüli érte-tazietel tartott s ez alkalommal nagy aMgOtközássct tárgyalta 11 tt\'óbbi időkben a különlét* tárcák keretében tortént tömeges kinevezésekkel kapcsolatban ait a körülményt, hogy m állami tanítók, mini állami that-vkMk közül a VIJ. fizetési osztályba egyetlenegyet sem átvetlek ki Súlyos ez a sérelem annál Is inkább, mert az oktatószemélyzet más ágszstában a VI. fizetési osztályba való kinevezések ugyancsak a napokban meg
Foglalkozott az értekezlet a segédtanítói kinevezések ügyével is és megdöbbentő érzést váltott ki az, hogy 4—5 évi helyettesítési szolgálat utdn még háromévi segédtanítói ml-aSUgben kell működnie az állami tanítónak, mlg a törvényszerlntl legalacsonyabb fizetési osztályt elérheti. Ezzel 7—8 évet vészit szolgálati jogaiból s nagy hátrányban van a nemállami tanítókkal, söt még az áliawi óvónőkkel szemben is, akik 2—3 M helyettesi szolgálat után a XI. liaetési osztályba jutnak be. Ezek szerint Igy az állami tanítóság nagy hátrányba kerüli a többi állami tisztviselőkkel izemben, M l
miálliiiikfcnl .....km te, amiért
• vezetőség szükségét látja annak, kogy kizárólag az áítami tanítók törvényes jógainak megóvásáért az lgp«al«i alapszabályainak megfelelőm fokosottabb tevékenységet lejtsen ki.
Bethlen fja 60 százalékos kényszeregyezséget kötfttt
Kaposvár, auftuatua 8 Ma tárgyalták Uj. Bethlen István gróf inkrl bérletének kényszeregyezségi ügyét. A jelentés szerint a
Sassziva 173 000 pengő, az aktíva 7 000 pengő. Ilj. Bethlen jogtanácsosa dr. Ooldberger Ödön 5Ű",Vot ajánlott fel 8 havi törlesztés mellett. Majd ifj. Bethlen letette az esküt, hogy a vagyoni kimutatási legjobb lelkiismerete szerint Állította össze.
A hitelezők elfogadták az 50 százalékos egyezségei.
Kttaaiiettak egy asszonyt, más asszonyokra elverték a pénzt, öcazevesztek az osztozkodáson
Pölösktfő, augusztus 9 (Saját tudósítónktól) fWskefó községben lakik Szólal István fiatal gazdakagény, aki valahogyan megtudta, hogy az egyik pllöalwi aaz-szonynáL özv. Qönu Lajosáénál nagyobb pénzösszeg van otthon. Ezt elmondott* Farkas Imre (Pacsi) és Farkas Oyula községi vályogvető cigányoknak azzal a nagyjelentőségű hozzávetéssel: — Aluuoafc-* páuxt szerezni? A két cigány belement a dologba és este 9 órskor munkáho; fogtak. Persze a feltétel az volt: arányos elosztása a zsákmánynak.
A cigányok s nyitott ablakon keresteti Mwioltak • szobába, ahol az asuoay aludt. Macskaügyességgel követték et munkáikat. Mikor bevégeztek ás kijMtek, Seatai a részét akarta. Ki is fizették amúgy cigánymódra. Azt msnáottáb, hogy csak 40 pengőt találtak az asszonynál és odadoblak neki néhány pengőt Petsae • Mfty uáteaányé megtartották maguknak és a pénzen előbb búcsúra mentek, majd bejöttek Kanizsára és itt selyemnyakkendót és sok cifra nöi ruhafélét vetlek, majd amikor Igy ellátták magukat, el mentek a korcsmákba és a végén a nőket ls felkeresték.
Azonban riem vollak ügyes tolvajok, mert az egyiknek .munka közben* kiesett a bicskája és ennek atefitft a nyomozó csendőrök rögtön megállapították, hogy ilyen bicskát csak pötrélei cigány használ. Most azután tatén a nyomon elindulva, a gtisei csendőrök lumar rájöttek a tettesekre és a bárom főből álló társaságot a* őrsre szállították.
A két Farkas cigányt, meg a gazda legényt beszállították Nagykanizsára és átadták az ügyészségnek. Dr. Almássy Oyula vizsgálóbíró mindhármukat letartóztatásba helyezte
NAPI HÍREK
NAPIREND
&uguufara 10, svsrila
Rómsi kslollkus: l-írftic vt l\'roUsí.
LórInc tz/.: Ab. hó 8.
»
Városi Muzeam és Könyvtár nyitva csOJflrtAk&n és vasárnap dáMött 10-tfti 12 Mlg.
OyófysxwtáH éjjeli r»»)r*lf ■ t »z „Őrangyal" gyógjswlái Deák-tér 10. áa s kliksnlualgyógyszertár.
Oöittirdó nvltvs reggel 6 órától este 8 óráig (héttő, uerda, péntek délután, kedden egész nsp nóknek). Tel. 2—13 Délután 6 órától S0 filléres suhsayfUrdó
— Rott püspök látogatása Zalában. Dr. Roll Nándor veszprémi megyéspüspök látogatásokat eszközölt Ztlamagyében. Kisörsön meg-látoftfa Purgty Pált, Badacsonytomajon a plébániái, Badacsonyban Pethő Ernőt. Innen Keszthelyre ment autóján és meglátogatta a karmeliták zárdáját. *
— Scabadságröl-szabadságra. Soiymossy László imrtfrteaársos visszatért nyári szabadságáról és átvette a kapitányság vezetését. — Dr. Dendyuk Antal rendörfogalmazó hétfőn délelőtt kezdte meg négyhetes gyári szabadságát.
— Uj hitközségi elnŐk Keszthelyen. A keszthelyi izraelita bitközségnél megürült elnöki tisztségre dr. Hochstddter Sándor ügyvédet választották meg.
— Pllchta József temetése, le-lenyéril jelenti tudósítónk: Ritkán látott Letenye annyi népet, mint a mennyi ma összesereglett a megboldogult Pllchta József ny. körjegyző temetésére. Nagykanizsán a Barakkokban levő lakásán óriási embertömeg várta az egyháai beszenteiést, amelyre a hivatalos város képviseletében megjelent dr. Krdtky István polgármester, s városi tanácsnokok, a képviselőtestület számos tsgja, a város közéletének kitűnőségei, jóbarátaloak és a gyászoló közönségnek sokasága A gyászszertartást P, Mlhoksek MiklS ferenceskilltéiz végezte, msjd ráeme l k a koporsót a Hlld temetkezési vállalat disafurgonjára, melyen a család
Ma, saerddn 7 és 9 órakor
a Városi Mozgóban


kisérő műsor:
Törvénytelen feleség
Aktuális Magyar Híradó
1982 augusztus 10.
letenyei sírboltjába szállították, ahol már rengeteg ember gyűlt össze.
01 láttuk hozzátartozóin klvttl Nagy kanizsa város vezetőségének képviseletét, a városi képviselőtestület tagjainak egy részét, a járás jegyzőit és a megye stámos községének elöljáróit, a IfezolgaNróaágot. a vámőrséget, a községi elöljáróságot és mindazokat, akik szerették és tisztelték és összeforrtak érzésben és gondolatban a megboldogulttal És mindenki csak jól mondott és Msmyit ejtett s megboldogult fcMti mikor a róm, ksth. egyhez szertartási után a koporsót belették a családi sírboltba, utolsó pihenőhelyére, szerettei mellé, hogy álmodjon revízióról, boldog országfeltámadásról, Muraköz visszacsatolásáról.
— A református templom építési engedélye. A nagykanizsai református egyházközség tegnap nyújtotta be a város polgármesteri hlvstslábs a templomépHéshez szOk-séges engedély kérelmét. Mihelyt a kérelmet kézhez kapják, ami Csak napok kérdése, az egyházközség dönt a tervpályázat felett.
— Temetés. Kedd délután kisérték utolsó útjára Banekovkh János nyűg. Igszgató-lanitót az egész város os:tatlsn részvéte mellett. O.t volt * tanító és tanári ksr teljes számban, a vendéglőtök szakosztálya, amelynek a megboldogult éveken keresztül fáradhatatlan tUkára volt, a gyászoló közönség óriási tömege. A gyászszertartást P. Félix ferences atya, a voll sümegi gvárdlán végezte, majd átadták a megboldogultat az aaya-
fötdiMk.
— Körözaelt egy karperecet Néhány nappal ez"lótt Horváth Oyörgy sooogyszentnilklósl segédfegyH) felee& gévei Nagykanizsáról Barcsra utazott Útközben Horváthné elvesztette a 600 pengő értékű, cxtládl ereklyeként flr-zfltt arany karperecét A karperec valószínűleg akkor eshetett le a karjáról, araikor kikönyökölt a vonat ablakába. A karperec mintegy 25—30 gr. sulyu
2 nagy gyémánt és két nagy, zStdszlnU zsflrkövsí. Horvátit ertesltelte a aagv kanizsai rupdőrkapltányaágot, amely megtette a megfelelő Intézkedéseket
— A város középületeinek és Iskoláinak tatarozására kiirt versenytárgyalásra beérkezeti ajánlatokat tegnap bontották fel. Döntés egy héten belUI történik. A polgármesternek — nagyon helyesen — sz az álláspontja, hogy minél több kisiparosnak jusson a munkAÓL
\' — Exotlkus lakót kapottSaBM* Rachlm Assls Bulhet lat* afganisztáni trónkövetelő, I együtt Sümegre érkezett, togy ott Tégtefestt tetetepsdjék. A tatát herceg felolvasó körútján vetődött teő-tzfls SűiuagK, akol azayirs Megtetszel! néki a szép vidék, hogy állandó lakóhelyéül választatta.
Neihliiáeaél, nátha láznál, usdslslob-Sál, torokgyulladásnál, valamint Magtt}-éalmaknál és szaggatásnál naponta fél po-bár természetes „Fereno Jflzilf" kssertiviz rendes g>-otnor- és bélmUködtet biztosit
— Baleset cséplés köaben. Tóth Lsjos 26 éves napszámos a papnövelde kiskomároml gazdaságában csépelt Munka közben a cséplőgép szija véletlenül elkapta és eltört* * jobb kezét. Beszállították á kanizsai küzkór házba.
1932. auizunlua lú
ZALAI KÖZLÖNY
Bánátit, levsrt, dolgosai tiAnlalel sgféaekaél a természetes Perese ItoSít" keserűvíz szabaddá leszi a vérkeringést és emeli a gon jolfcodó- és munkaképességet Be ható kórházi kísérletek folyamán be-Bizonyult, hogy a rersao léssaf víz szellemi munkasoknál, neuraszténlás embertknél és betegeskedő asszo-,ivóknál rendkívül jótékony hatású nyomor- és béltisztitó szer. - A HtMC lóisef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüz-i etekben kapható.___
— Meghalt a legöregebb városi
rendőr. Ki ne emlékeznék vissza a jobb Időkből „Kocsis bácsira", akit az aranyll|uság csakúgy ismert, mint minden más nagykanizsai. Típusa voll a városi rendórnek, aki együtt lírtttt a város polgárságával, de ha rendet kellelt tartani: mindig olt volt és mindenki respektálta. A régi jó időknek ez a tipikus alakja, a mindig kedélyes „Kocaís bácsi" nincs többé. Elköltözött ebből az árnyékvilágból, ahol mór semmi érzék nincsen a régi jó Idők Iránt. 40 évig becsülettel szolgálta mint városi rendőr Nagykanizsát, ma|d 1918-ban az államosítás után nyugalomba vonult és szerény nyugdijából éldegélt. Nemrégen lábtörés! kapott, kórházba szállllotlák és ma meghall. Temetése ma délután 4 órakor lesz a r. kath alrkert halottasházából. Becsületes, derék, kötelességteljesítő városi rendőr volt, aki megérdemli, hogy melegen megemlékezzünk róla...
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Dirin Hdndorndl
QallértiutHésban veset I
MiiiüHtö. mm. is.
— Zughorgászat a Principális parton. Takács Gyula nagykanizsai cipészsegédei az egyik lovasrendör letten érte, amint a Prindpálla-part-ján halra horgászolt. Miután Takács semmiféle engedélyi nem tudott fel-mutálni errevonalkozóiag, a rendőr feljelentésére halászali kihágás címén megindull ellene a kihágásl eljárás
— Jelentkezzenek a rendőrség bűnügyi osztályán azok a károsultak, akiktől 1929-30-31. évek ^ lopták el a kerékpárjukat. A rendőrség ugyanis lefoglalt a na-
pokban egy lopásból származó kerékpárt, amelynek most a gazdá|át keresi. Igazolt tulajdonosa bármikor átveheti a kerékpár! a rendőrségen.
— Siéljegyzetek a nyári Időjárásról, n viharfelhők szétrobbantásáról, a rádió Időjárást változtató Imtáaáról ós egyebekről. Most a nyári zivatarok Ideieben az újságok nagyon sok hírt hoznak mindenféle kalarnltásról, amit n zivatarokkal |áró felhőszakudások, Jég-verésok, villámcsapások okoznak. Csakhogy Itt Budapesten, nem mindenütt tudják, int n különbség ri vihar, meg u zivatar közölt Mert a vllmr netn mán, mint pusztító erejtl szél. Vihar lehel télen, nyáron, vihar lehet esővel, vagy teljesen derült ég alatt, nagy ssáruz xngban. Bzzel Bzemben a zivatar tokkal nehezebben magyarálható tünemény. Ezt magyarázza meg elmésen, lmpo záos rudassal uz Uj Idők mai számátmii közfllt cikkében Cholnoky Jen« egyetemi tanár Az UJ triók uj száma Is a szokásos változatos tartalommal Jelent meg. -\' A kiadóhivatal Builnpesl, VI. Andrássy-ut 10. bárkinek küld díjtalan mutatványszámot.
vigyázzon egészségére és igyék
RM vizet,
mely hólyag, vese é» gyomorbántalmaknál kitUnő hatású.
Kapható alsáes ltsssrtilsttsa.
FártkUr Ktráty-etoa S4
WEI8Z MÓR, Hajykaalia.
Tstsfsa 310.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 10 (szerda)
Bndapeat 9.IS A Weldlnger-saalonzene-ksr hangversenye. Közben 9.30 Hírek. II 10 Nemretkórt vfzjelzöaaolgálat. \'2.00 Déli harangszó. Idő|árta)elenl6. 12.05 Al Várost Stloház kamarakórusa lérltkvsrlelt (ének hangversenye. Kőiben 1229 Hírek 13.00 Idójelsés, Időjáríajelentéa. 14.45 Hírek. 18.00 F. 16.49 tdőjelzáa, Idójáráa-Jelentéi, hírek. 17.00 Az Orsrágoa Postás-zenekar hangversenye. 18.15 F. 18.45 Hangverseny 20 00 Tánczene, gratnolonhangver-aeny. 21.00 Clgányienekarl hangverseny 22 0 Időjelzés, Idöjáriajelentéa. 22.15 A magyar vonóihármas hanRverienye. Után* kb. 21.00 Cigányzene.
Béca 1130 Zenekart lunüverieny. 12 40 éa 18.IÚ Gramofon 17 í 0 llaugvcrKny. 19.40 Szlmf hangv. 22.00 Zenekari hangverseny.
Berlin 16.30 Zenekari hangverseny 18.13 Mlkrolonaat a piacon. 18.30 Zenekari hangverseny 19 3Í Karének. 21.20 Zenekart hangverseny. 21.10 Operett E. 0.30 Zenekari hangverseny.
Prága 6.15 Zenés ébreazlő. 11.00, 12.10 éa 13.40 Oramolon. 14.30 Jaar. I7.ÍO él 18.15 Oramofon 13.00 Népdalok. I9JO Zenekari hangverseny. 2030 HegedU-veraeny.
Róma 1730 Hangverseny. 17.45 Zenekari hangverseny. 20.00 Gramofon. 20 3\'J Színmű, utáns aene.
Varsó 17.00 éa 18.20 Zenekart hangverseny. 20.00 Népdalok. 20 50 Hangverseny. 22.00 Zene.
Vízvezetéket, csatornázást, központi
•ütést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
rézmü és vízvezeték szerelési vállalata
Tatár,, j.7l. HA8TKAI1Z8A, BIHÁLY-UTCA 45. SZ. Tst.f.n 2-71.
■V Kedvazö fizetési föltételek I ~M |
Állandó raktár fürdőazQfea berendezésekben és mosóflstakben. "*0hn«." mez6gud„ágl gépek gyári ierekats.
\' SPORTÉLET
Legújabb ollmpiil hírek
Magyarország—Japln 18:0(10:0) Némelh 9, Halasy 6, Vértessy 3 gól! lőtt a japán csapatnak. Egyoldalú játék, a Ispánok szóhoz sem julotlak.
Óriási botránnyal végződött a német—brazil vlzipólómérközás, amelyet Komjadl vezetett. Eredmény 7:3 (4: I). A brazilok és a közönség egy része meg akarta verni Koin|ádlL — A magyar vezetők közbeléptek, amire Donáthol Inzultálták, a Komjádl segítségére siető Kiss Ernő masszört megverték. — Halasy Olivér ment a veszélyeztelelt vezetők segítségére, amíg megjelenlek a rendörök és a verekedő brazíliaiakat elszállították. Az egyik rendőr tévedésből fejbeülölle Oonáth Leót, a Nemzetközi Ujzószövetség magyar főtitkárát, aki közvetíteni próbált a magyar telek kőzött. A következő pillanatban Petschauer Attila nekiment a rendőrnek és falhoz vágta. Mielőtt nagyobb ba| támadt volna, a magyar kardvivót lefogták. megakadályozták a további tettlegességben.
A nemzetközi olimpiai bizottság s durván, szabálytalanul játszó brazíliai vízipóló csapatot kizárta az olimpiai mérkőzésekről, azt a 3 brazillal játékost pedig, akik Komjádl Béla magyar bírót Inzultálták, végleg eltiltotta a vízipóló Játéktól.
A 400 m gyorsúszásban csak Kánásy Indult 400-asalnk közül, de kiesett az előfutamból, 5:40 8-et úszott.
Az olimpiász tegnapi ered ményel
Műszabadgyakorlat: I. Pelle István Magyarország 28 8 pont, Z Mlez Svájc 28\'3, 3. Lerlora Olaszország 27-7, 4. Nerl Olaszország ás Frank Haubold USA 27, 6. H. Savolainen Finnország 26 9, 18. Hegedűs Magyarország, 19. Boros Magyarország.
100 m hölgy gyoruszás : Olimpiai bajnok: Helen Madison USA 1:068 mp, olimpiai rekord, 2. D n Ouden holland 1:07 8, 3. Eleanor Oarrattl USA 1 :08 2, 4. Josephlne MacKIm 1:09-3, 5. Francia Bull ausztráliai I :09 9, 0. Mackall délafrikai 1:11.
Műugrás: Olimpiai bajnok : Mlckey Rlley Oalllzen USA, 2. Snitt USA, 3. Degcner USA, 4 Philips kanadai, 5. F.sser német, 6. Kobajashy japán.
Mai napirend Evezés. Torna. Lovaglás. Kardcsapat elömérközégek (Magyarország). Ökölvívás. Műugrás hölgyeknek. 100 m hátúszás előfutamok. 4X\'00 m uszóstaféta hölgyeknek. Vízipóló. Vitorlázás. 400 m gyoruszás döntő. 100 m hátúszás hölgyeknek, középfutamok.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Détzatat Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanfzsan.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7& szám.
Közgazdaság
Bezárták Kaposvár legrégibb szállodáját
Nagykanizsa, augueztaa 8 A nagykanizsai Korona-szálló sorsára jutott Kaposvár legrégibb szállodád, az Erzsébet-szálló. A hozzátartozó kátéház már 9 éve megszűnt, a szálló vezetésére azonban mindig akadt vállalkozó. Legutóbb Biliczky Antal fektette bele minden pénzét, az egyre nyomasztóbb gazdasági válság ellen azonban hiábavaló volt minden fáradozás, Kapó*-vár legrégibb szállodája tegnap becsukta kapuit.
Zalamegye hátralékos adója Zalaegerszeg, auguastus 8 Zala vármegyében juliusban 118 ezer pengő folyt be egyenes adóból, az egész évben julius végéig 1 mibó 288 039 pengő. A bálralék (azt évi 3,839 607 pengő hátra együtt) julius végén 6,219.479 pengfl, vagyis 128 százalék. Az elötö év julius 31-án az adóhátralék 101 száza Iák voll. Az idd év első bét hónapjában szükségadóból és rendkívüli edópóllékból 368.000 pengi folyt be a megye területén. v
(—) Ingyen adták az J ugor kát
Baranyában óriási ugorka-ttrnfc*\' vau, ugy, hogy a piacon alig lehat árat elérni vele. Igy történt, hogy a legutóbbi pécsi hetipiacon előbb 2—3 fillért kértek sgy kg. ugorkáért, de amikor igy sem kell, ingyen le odaadták, csak vigyék...
Pária 20*10174. London 17 82, Newyort 513-00, ttrtlsael 71-20, Milano 2970, Madrid 4180, Amsterdam 208-60, Berlin 12200k Wien ——, Siótla 3-72, Prága 19-18, Varsó 57 60, Budapest -•-, Belgrád —•-, Bukarest 3-06.
Buza aj tv. 40 fllL, dt. 40 tilt, rozs aj 20 flll. emelkedett.
Busa (u)) Uszav. 77-es I3«-I4 38> 78-as 14*10—14-39, 79-es 14-29—14 40. 80-as 14-35—14-60, dunánt 77-es 13*40-13*60, 78-as 1399-13 79. 79-es 13*70 13-85, 80-as 13-80-14-00. rozs 8*25-8*8(1 tak. árpa (uj) 1080—10-75, uj zab 11-25-11*40, \' Tritt. 15*80-1600, korpa 860-8-80.
á Issustl Baak ásTfrs-ártsftsaai
valutAk
I. 19-90-20-30 fr. 79-16-7974 k. 16-96-1706 Dánk. 106 20-107*20 Dinár 9*97-1009 Dollár 570-50-573*90 Prand, 1.22-30-22 90 Holt. 22980-23100 Zloty 63-95-84*45 t.d 3-44-3-56 Leve 4-08-4*19 Ura 2MO-3020 Márka 135*70-138-60 Norvég 98*90-99*90
Peseta —*--•—
ScfaiU. —*-•—
Svájdl. 1l0-70-llt\'40 Svéd k. 101-60-102 60
DEVIZÁK Amst. 22980-231*00 Belgrád & 98-1009 Ben In 135-80-136-60 Brűssel 79*28-79-74 Bukarest 3*43-341 Kopenb.106\'40-107 20 London I9-77-1M7
Madrid ------•—,
Milano 30*00-3018 Newy. 571*00-574*00 Oszló 99*10-9960 Páris 22*30-22*47 Prága 16-83-17*01 Szón, 4*08-4*19 Stockh. 101 -80-10260 Varsó 64-05-84*49
Wien —•-■—
Zürich 110*80-111*40
Wien clearlng árfolyama r 80.454.
Filhajtás 325, eladatlan 88. — BM-rendfl 1-25-1*28, szedett 1-18-1-20, szedett közép 1-00—1*10. kOnnyli 080-096, !-eö rendű Oreg 1*10-1*16. fl-od rendo öreg 090—t-00^ angol süldól. 1*08-1*15, szalonna nagyban 1*50—000, xair 1*70— 1-75, but TlO-1\'40, ftoertáe MO-l*86,
ZALAI KOZÍ.ONY
1932 augusztus 10.

PÉLDÁTLAN OLCSÓ!
8üro RyhA,
Modern berendezések eov ™
nzerD éa művészi kivitelben, épiiii választékban. Kedvező fizetési feltételek.
Díjmentes szállítás.
KOPSTEIN BUTORARUHAZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
l
APRÓHIRDETÉSEI
A. ^.OtlUliK f M m
MU mi laa « Hl*r. ÍmU- a ha mit — 0Ö£r. Mm MW — M. « . I \' \' 10 M (BHr, mttu ui éh • pil*r. o IVM MM M* M* U4 AlUU HniUllI
. fttlMltf/M •llnriiJ«H t>«vsC/ «l«r« MuMk
raaotlbatarah <i kenuik kéitítéae,
javIUu, tiáduMlooál IlMtoél, Pánt 4. 3039
Ultrafarm befőttes üveg klm*rélaa Anaatli baxtrbaa kapható Imi. mabhii. 2759
ül. golyói roapigyak autóhoz, apeciill-aao oleión Ford- h Potdionboz Unger Ullmimi éa Tóth vukereakedéslben 3636
BiUttiitrliég szabó- vagy dpéaz-Iparouiak SugAr ut 38/a. alatt kiadó. 3581
■Sl b MHI divalaz Öveteket meglepfi olcaó Irakon Ariult|uk Klalaludl DIvatAru-
hll. lika vlun M.m tér A al-
halam 1 3686
ha.ixr* aulon IndulAi I ónkor Btó iegyiés Kaulmann Ma»«n*l. Telelőn 167. vagy 67J. 3963
pobamtvAri
uradalmi tájboraim kaphatók lllerenkint uár 80 Iliiéiért. Ugklaebb létei 25 liter.
q n o a a kAuolv loidbuiokoi
Batlhyány-utca 28. isÁm.
Legújabb ragaccsal klitelem ablakait 5 évi |utilliual. Stern Ütegei szaküzlete. Teleion 166. 3407
HAMla.aManyak Ügyeimébe I Az üzletben I cioinag relorta-laazén 20 fillér. NAIam ugyanezt már cfjyes csomagokban 12 éa 13 llllírért megveheti Sirém XAroly 3620
HAromnaobéa azép udvari UkAa flli-dóazobAval éí öaazea mellékhelyiségekkel azoni alra. vagy kéaóbbre Horthy Mlklóa ul 51. íz. hAzban kiadó. Érdeklődni lehel na-ponla d. u 6 óra ulin 49. iz. alatt. 22
■laSö l.ké.ak éa O.l.lh.lyl.é 0ak. Bogenrlcder pilótában II Ik emelői modem lakatok, aziethelyliégek, dr. Szekerei-léte Batthyány u. 6 sz hízban utcai nagyobb lakisok, lalilló és garage ai. Caen-jtery-ut 13 u. i. udvart iakiaok éí műhelyek, Zrínyi Mlklóa utca 6. az a. utcai lakájok réizDen azonnal, résiben november l-re klidók, dr. Hocb Ügyvédnél. 3591
Tengerldira éí taagarl olción kapható Hlrach és Szegónéi. 21
B*rbaad4 ISIdklrtok > Biza éa Borala községek haliriban cra 450 kai. hold, kevéa kivétellel meidgizdiaigi nlll-velés alalt, Ilonnal itvehelö éld h holt telizereléiirl, vagy anélkül. Néplakarék-
pénztá Réizvénytiriaaig Nagykanlisin 3701
Két és három uobáa
udvari lakét november l-re, négy szobás szép utcai lakéo, továbbá utcai milhaly lakással, Üzlethelyiségnek és vendéglőnek is alkalmas, azonnalra is, valamint november l-re olcsóért kiadók. Bővebbel: Ballhyány-ulca 10. sz.
Egy azép agyasoké., sziraz, vizvezc lékei lakii minden mellékhelyiséggel kiadó Józnel fóhcrceg-ut 58\'a. 3386
Kiárusítjuk az öiizea bulorszovete-kel. szőnyegeket, sezlontakarókal, Igen oicjó kéavpéaxAraa. Klalaludl Dlvat-AruhAz. 3685
Kiadó S axobáa lakis nov. l-re, eey-izobia azonnalra C\'engery-ut 33. 365.1
Za riuHiaak eladók Klikanhsán, KoizoiuiiAI. Teleion 236. 3655
Pilótlul 69. irimu biz nagy kertlel szabadkézből aladó. 3646
Két kátaaabáa ug\'arl éi eiry ««y-aaabéa utcai UkAa mcllékhelybégekkei, vízvezetékkel azonnal kiadó. Cím ; Cten-gery-ut «?. Ivolt Unyt-hiz). 3«U6
■ lakéhé. art laké.aal BAnok-izenlgyorgyln, együll, vagy kllíön ktllon Is, kedvezi fizetési teltételekkel eladó. Nép-tikaiékpénzlAt Részvényliiaaaig Nagy kinizsin. 3702
Két.aobáa amalatl laké. óaizei
mellékhelyiségekkel, vízvezetékkel, azon-
nalri. vagy kéaóbbre Kirily-u. 14. azAmu
hazban kiadó. 3=67
Árpa igen nép, uradalmi, hizlalni | bb, mint • tengeri, olcsón kapható. Ugy>zlntén tencerl éa egyéb termények Is Szereti. Telelőn 330. S703
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó hitvesem, izere-tett jó édesanyám
Halna Mlhélyné
U, Horváth Amália
temetésén megjelentek és fájdal munkát bármily módon enyhiieni szívesek vcliak, fogadj ik ezulon is hálás köszönetünket,
A gyászoló család.
EkV llaatenégei tiu tanoncnak Ifi vételik. Kriuaz egycnruha-azabó. Sugárul 18. 3700
Szigeteifi anyag
Shell Flintkote
Falszigetelésre, tctöszIgcteKsro éa ádedésre, Tflxfalah viharnak kltttt részét megvédi, Tafajvlx éa tola«IC«teléare, nAdog é» fémielflk Javltáadrn éa megvédéaérc, Raktárak, kamrák, IflrdOszobák, konyhák." axutcrlnok padozatára, erkélyek, belontctők _„ , »ére éa hétagalnak pótlására.
FÖelárusitás: €PPIN6ER I. ÉS FIA
fakereskedő cégnél, Nagykanizsa, 3293 Deák-tér 5. Telefon: 337.
Ugyanott ■yUm&loMiálllttahos alkalmas
kosarak * legolcsóbb irban kaphatók.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és mQtestógyár
Kapoavér.
Bársonyok
vegyi tlszlilását, festését és felgözöiését gondosan é6 szakszerűen végzi a „Rózsa-Oyár"
Oyüjtötelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 5.
Régi posta-épUlet.
kerül
többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló cánét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely \' belföldi nyaralóhelyre.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Ciulcnberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Fcielós ilzlclvczcló: Zalai Károly.)
72. évfolyam J8I nwwn
N^fykanUtw 19712,, augusztus 31. csütörtök
Ara 14 Hlltr
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
gserkesstóség és klsdóhlvatsl: rwt 5. lum Kwíthtlyi iTókktadóhlvatn\'.: Kouath-ntea M.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
egy hói a 4 pengó Hitt: Scerkesstóségl tt kiadóhivatal! teleion: 71). aa
Megjegyzések a kanizsai villany ügyben
Irta: f Kaku]a/ Károly Bk..KRT Igazgató 111.
A közvilágítás kérdése a két ajánlat realitásának legjellemzőbb rés/e.
A ina még fennálló ,«zerzödé«ben az a kiköléí foglaltatik, hogy az Ingyenes közvilágítás 4 évenklnt 2500 Kwó., aiaz 26.000 bectowaltórával szaporítandó. A pályázati kiírásba a 4 évet 5 évre, a 26.000 Hwórál 30.000-ie emelték — a leliásban azonban lollhlba csúszott be s abban s kiírásban, me\'yben minden áram-mennyiség liectowatlórában van megadva, ezen az egy helyen a H. belli helyében a leíró hibájából K. csúszol! he. — Ezl a kézzelfogható hibát, a Drávavölgyi nem ismerte fel és tényleg tízszer annyi szaporítást a/ánloll, mint amennyit a váras maga akart. Amikor a Trunadsnubla erre a tájé-koiaiiansagból eredő hitiára rámutatod, a Dravavölgyi részben visszaszívta alánlalát és 1939 ert lul már nem 5 évenkint, hanem 10 évenklnt szaporít 30.000 Kwórával.
A Transdanubla a jelenlegi 115.000 Kwórát 125 000 + 8.000= 133 000 Kwórára cincii fel, ami a tényleges szükségletet messze meghaladja. A jövőben való szaporítást észszerűen a lakostág növekedésével, vagy a magánfogyasztás emelkedésével hozza kapcsolatba, mert a szükséglet ezekkel arányban ni, nem pedig a kalendárium I évszámmal.
A jelenlegi feszültségnek 220— 380 Voltra való megváltoztatására nincs komoly ok. A 150—260 Voll feszültségre éppen olyan áron kapható minden berendezés és eszköz, mint a 220 - 380-ra, egyébként a Transdanubla kölelezle magái, hogy az Ilyenekből megfelelő készlefcl tart.
A magánvilágitási egységár a Drávavölgyl eredeti ajánlatával 70 fillér volt Kwóránklnl, csak a Transdanubla ajánlatának halása alalf ment le ugyancsak 6 6 fillérre. A szakvélemény e két ajánlatot (a rabaltok figyelembe vételével is) egyenértékűnek tartja. Ez tényleg áll a kis- és középfogyasztásra, az erős kihasználásnál (éjjeli üzemek, kávéházak, vendéglők, gyárak slb.) a Transdanubla rabattjai kedvezőbbek. A Drávavölgyl rabaltokra különben jellemző, hogy pl. «z egy Kw-os berendezés évi 79« óra kihasználásnál kereken 12 pengővel többet fizet, mint a 801 óra kihasználásnál. Ilyen észszerüllen rabatlskálát évtizedek óta szakemberek nem csinálnak.
A motorikus áramra nézve a szakvélemény tévesen állapítja meg, hogy a Dtávavölgyi tarifája a kedvezőbb. A ténvlrges helyzet az, hbgy á rossz kihasználásu motorszámára a Dráva-völgyi tarifája kedvezőbb, de a Jobb kihasználásu motoroknál a Transdanubla tarifája a kedvezőbb. Ezt kell a racionálisabb larifánek tekinteni, mert akinek motorja naponként csak 2-3 órái jár, könnyebbén flzetheli a magasabb dijat, mint az,
verték a
Los Angeles, augusztus 10 (Éjszakai telefonjelentés) Szerdán kezdődlek a katdcsapalvetsenyek Az előmérközés első csoporljából USA és Olaszország küzdelem nélkül Jutott a döntőbe A II. csoportban Magyarország 11: l-re gvőzötl Dánia ellen. Ebből Olykais 4, Pillér 3,
\'köxésban II i l-re dánokat
Petschauer 2, Nagy Ernő 2 győzelmet aratott.
Lengyelország 10:6-ra győzött Mexikó ellen.
A dönlójeilegü magyar-olaaz kard-mérkőzésre csütörtökön délután 4 órakor kerül tor.
14: l-re győztünk Mexikó ellen
A kard-előmérkőzések során Magyarország 14:2 arányban győzöl! Mexikó ellen. Nagy Ernő és Kabos 4-4, Olykais és 0 -revich 3-3 győzelme! aratóit. Olykais Robblálól 5 : 2, Gerevlch Reggiotól 5 : I arányban vereségei szenvedett.
A döntőben csütörtökön Lengyelország Magyarországgal, USA Olaszországgal, majd Olaszország Magyarországgal kerül szembe
A dán versenyzők 9 :5 állás ulán a lengyelek javára feladták a versenyt.
Emigráns kommunisták megrohanták a brQsseli magyar követséget
Brüssel, auguaztus 10 (Éjszakai rádlójelentés) Sierdán délelöll egy minlegy 15—20 főből álló kommunista csoport btha.oll a magyar követség épületébe, ahol 0s8zerombolta a berendezési és bántalmazta f-z alkalmazottakat. Ke! kövelsígi alkalmazol! súlyosabban
megsérüli.
A merénylők közül négyei lelar-lózlatolt a rendőrség. Ezek: Kop-permák, Barna, Szöllfsi és Peller. valamennyien ismert magyar kommunisták. Azt hiszik, hogy a merényletet magyar emigráns kommunisták villék végbe.
Befejezett dolog Hitler kancellársága
Hitler kormánya nem lesz egyoldalú nemzeti szocialista kabinet
Boriin, augusztus 10 Hindenburg birodalmi elnök ma reggel vidéki birtokáról Berlinbe ér kezelt. Délelőtt kihallgatáson fogadta Papén kancellárt. A délutáni minisz-
tertanácson megbeszélik a politikai helyzetei. Berlinben biztosra veszik, hogy legközelebbi lépése a.kancellárnak Hitler Adolfhoz Intézendő meghívása lesz.
aki motorját napi 5—8 órán ál |á ralja s igy sokszorosan magasabb fogyasztást ért el.
Nagykanizsán már most is szépszámmal vannak motorok, melyek kihasználása évi 1500 órán leiül van, sói vannak, melyek a 2500 órás kihasználás! túlhaladják. Aki komoly fejlesztésre törekszik, annak a nagy-klha8ználásu motorok számára ke\'.i olcsó larifál teremtenie.
Ha a szakvélemény a hálózat kl-terjesztése szemponl|ából csak az! állapítja meg, hogy a Transdanubia .némileg kedvezőbb", ngy szem elöl téveszti, hogy a Drávavölgyl kiterjesztési fellételel a Jelenlegi hálózatra vonatkoznak, mlg a Transdanubla ezt a hálózatot lényegesen bővíti és a fejlesztési teltételek erre a bővített hálózatra vonatkoznak.
A városi részesedés kiszámításánál a szakvéleménybe félreértés kerüli. Az ol! választott példákat megtartván, a teljes számítás a következő:
Ha 650.000 P összbevételből 250 ezer P kedvezményes állag 30% kedvezménnyel, ugy a 250.000 P-nek csak 70%-a veendő számításba, azaz 175 000 P, léhát a részesedét! ugy számítandó, mintha az Összbevétel teljes áron 400.000+175.000 P volna.
Ebből pedig a részesedés ü szá-
zalékkal 8 750 P és nem 3.500 P. A másik néldában nz Összbevétel 1,000.000 P, ebből 300.000 P kedvezményes 30% kedvezménnyel, a szá milás léhát 700.000+300.000X0 7— 910.000 P.
Ebból 400.000--600,000-lg 6»A) =10.000 P 600.000—800.000-lg 6<io -15.000 P . 800.000— 910.000-lg 7»/o^— 7 700 P összesen 2J.7UU P
nem pedig 20.200 P.
Végeredmény: A Drávavölgyi részint a jelenlegi telep átvétele, vagy egy ki nem elégítő provizórium létesítése, részint egy oly távolsági vezeték létesilése állal, melynek áramára még atlól függ, hogy a vezeiék kinek a költségén létesül, végül pedig azáltal, hogy a meglevő hálózat szüksége rekonstrukciójának és bővítésének csak minimális részéi vállalja, azl akarja elérni, hogy a koncessziót igen csekély tőkebefektetés szüksége mellett kap|a s ezáltal eléri kamat és amortizáció megtakarítás egyrészé! nagyobb területhasználati dlj és részesedés elmén nyújtja a városnak. A Transdanubla nagy tőkebefektetéssel éa technikailag mindenképp megfelelő megoldást tervez s annyit nyújt a városnak, amennyit egy helyesen- léleaitett ét korrektül vezelett Üzem a töke kamatoztatása és amortizációja mellel! elbir.
A birodalmi kancellár közel egy óra hossza! tartózkodott a birodalmi elnöknél. A minisztertanács után a kancellár több pártvezérrel tanácskozott.
Amikor Papén kancellár viaszaiért a kihallgatásról a birodalmi elnöki palotából, politikai körökben olyan hírek terjedtek el, hogy befejezett dolog Hitler kancellársága Azt hiszik, hogy Hitler a legrövidebb Időn belül megbízást kap Hindenburg elnöktől, hogy alakítson kiváló egyénekből kormányt, de az ne legyen egyoldalú nemzeti szocialista minisztérium.

Kudarcot vallott katonai lázadás Madridban
Öreg iá konokok szították i telkeiéit
Madrid, augusztus 10 Madridban ma reggel katonai lázadás tört kl a kormány megbukla-tasára. Sanjurlu tábornok, a sevillai hadtest parancsnoka fellázad!. Meg-szállla a postát és valamennyi forgalmi eszközt lefoglalta. Állítólag nem legális csapatukra, hanem a környék csendörségére támaszkodott terve keresztülvitelében, A kormánynak még a délelőtti órákban sikerült a lázadási elfojlania. Az összeütközés során ü ember életét vesztette.
Imfanlado herceget, Pererz tábornokot, azonkívül löbb kalonai és polgári egyéni letartóztatlak.
A belügyminiszter kijelentette, hogy a vidék minden részével összeköttetésben áll. Mindenül! nyugalom uralkodik. Noba konkrét közléseket az eseményekről lenni még nem lehet, annyi! már mos! mondhat, hogy a mozgalom kudarcot vallott. A miniszler hangsúlyozta, hogy a rendet minden körülmények között fenntartják
Madrid, "augusztus 111 (É.j$zakal telefonjelenlés) A kormánynak teljesen sikerüli elfojtani a felkelést, amelyet Idős tábornokok készítetlek elő. A felkelők egyetlen tűzfészke jelenleg Sevilla. Hivatalos lelenlés szerint a halálos áldozatok száma 8, a sebesülteké 50. Tiz sebesüli állapota reményleien.
A király Ismét a lemondott Vajdót bízta meg a kormányalakítással
Bukarest, augusztus 10 (Éjszaka! telefonjelentés) A román kamara szerda délutáni ülésén Popp-Cslcsó Istvánt választolta meg elnökévé. Az ülés ulán Vajda miniszterelnök nyomban a királyhoz sietett, akinek benyújtotta a kormány lemondását.
A király ezután Manlu Oyulát fogadta, aki a kihallgatás ulán közölte az újságírókkal, hogy a király őt akarta megbízni a kormányalakítással, de visszautasitolta a megbízást azzal, hogy helyetle újból Vajda Sándort kérje lel a király.
A király, rövidesen Maniu távozása után magához hivatta Vajdát, akit megbízott a kormányalakítással. Vajda vállalta a megbízatást.
ZALAI KÖZLÖNY
A fogyasztó érdekei az uj villany-szerződésben
Az együttes bizottságok harmadik Ölése
Nagykanizsa, augusztus 10
Az egyesilett bizottságok szerdán délután folytatták a viUany-Uev tárgyalását, ezúttal dr. Rolschlld Béla. a pénzügyi bizottság elnökének el-nOklésével Az este fél 9-ig tartott tárgyalás főkénl a fogyasztókOzOnség érdekeinek minél eredményesebb megvédése kftrül, igen alaposan és a legkisebb részletekbe menően folyt A ma elvégzett anyaggal a szerződéstervezeteknek mintegy a feléig, a 20-ik szakaszig jutottak el a bizottságok.
Felvetődön n rádió-készülékek átcserélésének kérdése azesetre, ha a DrávavOlgyi nyerné el a koncessziót s akkor minden villany-berendezést, a rádiókat is kl kellene cserélni a magasabb feszültségre. Hollós szakértő szerint az utolsó 2—3 évben gyártott készülékek egyszerűen át-áUithatók más feszültségre, de a többit ki kell cserélni. Szerinte a használati tárgyak díjtalan kicserélésének köteleze tne a rádiókra egész terjedelmében nem vonatkozik. A bizottság véleménye szerint ezt a kötelezettséget a rádió-készülékekre is ki kell terjeszteni.
A varosnak nyújtott áramdijked-vezmény tekintetében, a polgármester bejelentése szerint, a Dravavöfgyi ajánlata évi 10.000 pengővel kedvezőbb. Kedvezményt kapnak mindkét ajánlattévőtől az Iskolák, templomok, kórház, a város által fenntartott és ellenőrzött jótékonysági és közegészségügyi intézmények, stb.
Az uj szerződés szerint a bekapcsolás költsége a fővezetéktől a telekhatárig és onnét 30 méterig a vállalatot terheli, a háztulajdonos csak 30 méteren felül fizet a bekapcsolásért.
Az óra-felszerelésért az uj szetző-dés után 10 P fizetendő.
A polgármester bejelentette, hogy a rádió-kereskedők és villanyszerelők küldöttsége járt ma nála Szabó Antal vezetésével és a helyi kisipar és kereskedelem érdekében kérte, hogy a szerződésbe vétessék be olyan
intézkedés, mely szerint a villany-koncesszió mindenkort birtokosa rádió és villany berendezési cikkek forgalomba hozatalával és belső szerelésekkel ne támaszthasson kon-kurrenciát. Er. a kívánság érthető abból az előnyös helyzetből, amiben a viliany-engedélyes vállalat van a kisiparossal szemben. A törvény ugyan nem teszi leltetővé a küldöttség kívánsága szerinti eltiltást, de magánjogi megállapodás lehetséges s ezügyben a deputácló Írásban is beterjesztett kérelme alapján tárgyalások indulnak. Az efelett megindult vitában Hollós szakértő kijelentette, hogy a villany-koncesszió tulajdonosának a belső szerelési munkákból való kirekesztése nem volna célszerű. A bizottság a kérdést a jogügyi bizottság elé utalta, az ajánlattévő vállalatokkal való tárgyalás végett.
U| bevezetéseknél a felülvizsgálati dijak tételei is megváltoztak. Lámpahelyenként 1 P, további lámpánként 10 f. A motoroknál sikerült a kisipar érdekeit ismét megvédeni, amennyiben a bizottság a motoronként 5 pengő felülvizsgálati dijai 2 HP-ig 3 és csak azon felül 6. illetve további motoronként 9. pengőben javasolta megszabni.
Meglepetése az uj szerződéseknek (mindegyiknek I), hogy ezután az óra-használat drágább lesz. Még a saját órával rendelkező fogyasztónak Is kell fizetnie az órá|áért, karbantartás cimén, még pedig havonta 20 százalékát annak az Összegnek, mintha az órát a vállalattól kölcsönözte volna. A hitelesítési dlj is az eddigi 1.40 P-ról 3 P-re emelkedett. Külön kell majd a villanycsengő után Is havi 50 fillért fizetni, ami eddig ncín volt, hisz a fogyasztott áramot úgyis méri a villanyóra.
Élénk és hosszú vita fejlődött ki e körül. A bizottság többsége nem tudja, mii jelent az órák .karbantartása", mikor azokhoz legtöbbnyire eddig sem nyúlt évszám senki. Ha valaki egy zsebórát vesz, hajlandó-e azzal a kikötéssel venni, hogy amed-
dig csak használja, fizet érte az órásnak havi karbantartási dijat ? Alig hihető.
A bizottság nagy része arra a megállapításra jutott, hogy az áram ugyan olcsóbb lesz az uj szerződés után, de a mellékszolgáltatások felemelt áraival, amit a réven nyer a fogyasztó, azt alighanem el fogja veszíteni a vámon. Éppen ezért ugy határozott a bizollság, hogy a villanyórák karbantartási\' díjtételeinek torlése végett a polgármester Indítson meg uj tárgyalásokat az ajánlattevő cégekkel.
Megkezdte a bizottság a 20. §., az áram-árakról szóló szakasz vitalát is. Ez a legnagyobb érdeklődéssel várt szakaszok egyike. A vita egyelőre még csak a kezdetén van, holnap folytatódik.
Ismeretes, hogy a Transdanubia 6 6 filléres egységárat adott (ma 7 I)
1932 augusztus lt
a világítási áramra, a Drávavölgyi 7 filléres eredeti ajánlatát ugyancsák 66 f-re módosította. Eltérés van azonban a fogyasztónak nyu|tott engedményekben. A Transdanubia az 500 órát meghaladó fogyasztás után 10 százalék, 800 órán tui 20 százalék engedményt ad. A DrávavOlgyi csak 5 —10 százalék engedményt ad, de azt a fogyasztott egész mennyiség után 3- 800 órán felül. Az Ipari áram a Transdanubia alánlala szerint 32, a Drávavölgyié szerint 2 8 fillér. Viszont az előbbi ÍOOO óráig 25, azon felül 50 százalék engedményt ad, utóbbi a maximális 25 százalékos engedményt csak 2500 óránál éri eL Cseplésl aram mindkét ajánlat szerint 25 fillér.
A két ajánlat egységárai feletti összehasonlító vita a csütörtökön 4 órakor kezdődő ülésen folytatódik.
Téres szerelmi dráma Szentgyörgyvfllgyön
A 17 éves leány állapotai reménytelen, a fiatalembert őrizetbe vették
Zalaegerszeg, augusztus 10 (Saját tudósítónk telefonjetentése) Véres féltékenységi dráma játszódott le tegnap éjfélkor SzenlgyörgyvOlgy községben.
Baslcs Ernő 22 éves fiatalember, a márokföldi jómódú korcsmáros fia, hosszabb idő óta udvarolgatott Marton Ilona 17 éves, nagyon szép leánynak, akinek szülei ugyancsak jómódúak voltak. A szülök tudtak a két fiatal érzelmeiről, de nem a legjobban vették azt.
Tegnap este a két fialal isméi találkozott. Hogy miről folyt a beszéd közöttük, nem tudni, tény, hogy összeveaztek. A fiatalember egyszerre csak elővette revolverét és azt mon-
dotta a leánynak, hogy haljanak meg együtt. A leányt megdöbbentette a fordulat és nem adott választ, ami feidUhösiteite a fiatal Baslcsoi, fogta revolveréi és olyan erővel az asztalra csapta, hogy az elsült t% a golyó Marton Ilona hasába fúródott, aki véresen esett össze. Baslcs látván, mi történt, orvosért sietett A dörejre besiettek a szülők is, azonbsn a leány ekkor már elveszítette eszméletét. Beszállították a zalaegerszegi kórházba.
Baslcs eközben elmerd a csesztregi csendőrségre, ahol önként jelentkezett. Őrizetbe vették.
A fiatai leány állapota reménytelen.
ICHHArAs
A nagykanizsai tnaUorológlal aseg-llgyeló jelentések; Szerdán a Mmér-léklet: Reggel 1 önkor +17, délután 3 órakor +37, este 9 Arakor +11-B.
ftlhdui: Egéss uap tiszta égboltozat.
SzéUriiry: Egész nap délnyugaU szél.
(É/nakai rMUtknHt) ál IstomM. aial taMast Wsutl ssts 10 ér*, kara Darlk ItfS vártiatt további IslMlsiatáaaal.
■nraköz megszállása
(Szószerinti fordítás a „Narodne Novtne" c. Jugoszláv lapból) 6
A megszállás katonai érdemét tárgyalva csak ennyit: \'
Könnyű volt az egészet végrehajtani 48-ban is, 918 ban Is, amikor a magyar határon egyetlen egy katona sem állt elébük.
Az iró állal feltüntetett elég nagynak látszó déli front hadseregének egyébként igazi létszáma a szerzett adatok szerint:
az A) alatti akadémikusok 20 fő, a szokolittáké stb. 130 fő, a .muraközi Önkéntesekké (akik a forradalomkor otthon raboltak, gyújtogattak és büntetés elől szöktek Varasdra I) 60 fő, b) a kárlovácl gyalogság 600 fő, c) a varasdl zászlóalj 500 fő, d) a novogradlskal zászlóalj 300 fő (derék horvát kapitányát később, a testvériség nevében megölték a szerbek), e) lovassága 60 fő, 0 a tábori tüzérség 50 fő. A h) i) j) pontok után egy nagy kérdőjel kerül.
Általában véve egész katonaságuk felszerelése, lelki felkészültsége nagyon, de nagyon gyenge voll. Hiányában voltak az összes katonai erényeknek. Ezen szedett-vedett katonaság — egy dr. szerint .rablóbanda" — megfékezésére és fegyelmezésére ílelbe kellett léptetni ismét a 25 bot
nemes intézményéi A reguláris katonaság leginkább a .zelenl" icűki-káderból regrutálódott. No, ennek nsgy értéke volil Szlavóniából ismertem személyesen a később rablásai mialt felakasztott fővezérükéi, akiről, mini nemzeti hősről, ott lenri utóbb filmfelvétel! is készítettek. Reájuk vall.
A megszállás bekövetkeztét mi muraköziek előre tudtuk. Itt-ott volt volt egy kis nemzetőrség (a rend fenntartása), hogy miért nem álltak a Drávánál — megírják. Ugy tudom, hogy Károlyiék kezüket mosták — s a muraközieket is magukra hagyták. Másként volt ez november vége felé, amikor Drávavásárhelynél (Ne-dellsce) szétszórták .hírhedt tengerészeink" az először .felszabadító" 350 főnyi Jelaslcs bán ut|ára tévedt csapatot. Akkor még a muraköziek Is fegyverben álltak éa sa|át felelősségükre cselekedtek is, nem kis örömére .fajrokonaiknak". Hogy a felszabadulás nagy napján mily halálosan fagyos csendben, tehetetlenségünkben könnyezve fogadluk otthon a megszállókat (proklelo vra-govje — „átkozott ördögök\'-nek mondták), akik lopkodva, félve, ide gesen Ide-odanézve csinálták kíván esi tömeg nélküli „diszbevonulásu-kat" az 1—2 Muraközből megszökött zágrábi hecckáplán vezérletével
— ezt Ok jól tudják. Kettősrendjeikel háromszor is változtatták visszatérő körsétájuk alalt, hogy. számuk minél többnek lássék.
Azután lehullott a hó... és lötét éjszaka borult a Zrínyiek földjére.
Ezt a felszabadulást a muraközi nép soha sem kívántai Sem 48 ban (szept. 11.), sem 918 ban. Most se kívánja egyetlen hazáját igazán szerető muraközi sem. Csodálatos, hogy erről még mindig nem győződtek meg azok a felszabaditők, akiket mi testvérként szerettünk, akikkel évszázadokon át együtt küzdöttünk s véreztünk még legutóbb is közös ellenségeink ellen. Éppen ezért jegyezzék meg, hogy sem a Murán Innen, sem otthon a Murán tut, nem békült meg Muraköz Ilyetén való elvesztésébe Zrínyinek egyetlen fia, egyetlen muraközi, egyetlen magyar sem.
Mert a déliek megtagadhatják elvakultságukban Zrínyii, levakarhatták csáktornyai emlékoszlopáról a halhatatlan szavakat: ,Ne bántsd a magyart I" — az eszmét megsemmisíteni, levakarni a történelem lapjairól lehetetlenség, mert az él és élni fog mindörökké nemcsak a magyarok, a muraköziek, hanem ínég az igaz horvátok szivében is.
(Vége)
Muruköz!
Az állami tlzemek Idei deficitje 40 millió pengő
A pénzügyminiszter Jullusi Jelentése Budapest, augusztus 10
(Éjszakai telefonjelentés) A pénzügyminiszter szerdán kiadott jelentése szerint július hóban 77 4 millió pengő voll az illám kiadási a 65\'3 milliós bevétellei szemben, ami 9-4 milliós kisdáti többletet jelent. Az 1931—32. pénzügyi évben 883 1 millió pengő volt az állam kiadása.
Az állami üzemek jullus havi kiadása 40 6 millió pengő voll a 34 3 milliós bevétellel szemben. A hiány 6 3 millió pengő. Az állami üzemek egész évi deficitje 40 millió.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 11 (csütörtök)
! Bsidapejt 9.15 llatuvatsny Közlxu I 9.30 Hírek. 11.10 Nemntközl vizleizOssol-gálst 12.00 Déd harangszó, idöjjriajeleu-lés. 12 06 Az állástalan zenészek szinti, zenekarának hangversenye. Közben 12.29 Hírek. 13.00 időjelzés, Idójárásjelentés. 14.45 Hírek. 1&00 Mesék. 16.45 Időjelzés, id0|áras|elentés, híreit 11.00 A Budapesti Koncert Szalonzenekar hangversenye. 18.00 P. 16.30 Csóka Béla magyar dalokat énekei dgányzenekisérettil. 19.30 A rádió külügyi negyedórála. 19.45 Népszlumtlelöadáa a stúdióból: ,A csikós". fctJO Időjelzés, hírek. 21.45 Dr. Dohnányi Ernő zongora-hangversenye. Utána Idöjarisjelentée. 22.30 Jazz-zenekar hangversenye. 21.15 Cigányzenekari hangverseny.
SfctaU BtrW
Pária 20111/4, London 17-flO, Newvork 513-25, BrOsse! 71-20, Milano 26-23, Madrid 4190, Amsterdam 20ti\'62Vt, Berlin
12210, Wien-----, Szólta 372, Prága
15-19, Varsó 5765, Budapest —\'-, Belgrád —•—, Bukaroal 3-05.
1932. augU8Zlu8_U
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND
Augusztus II, oalHIrtlk
Római katolikus: Zsuzsanna. Protest.:
Tibor. Izr.: Ab. hó 9.

városi Muzaum és Könyvtár nyílva csütörtökön ca vaaárnap délelölt 10-töl II óráig.
Gyógy axartárl éjjeli azolgóla\': az őrangyal\' gyógyazertár Deák-lér 10. a a klskanlaaal gyógyaierlár.
OóifUrdó nyitva reggel fl órától esle S óráig (hétlA. axerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 3—13 Délután 6 órától SO filléres zuhanylurdó
Az országzászlóra
ma beérkezett u|abb adományok: luk Béla ny. plébános 5, Száva Nándor 5, Teulsch Quiztáv S, Angell Lalos 2, Hadn Qyula 2, Hordós Oyula 1, OlvSs Emil 1, Csutak Elek 1, Somogyi Oyula 1, Kádár Lajos 1. Osskő Endre 1 pengő, Oöndöcs Islván 50 fillér.
— Vármegyei hírek. A nemrég kinevezett közigazgatási gyakornokok közül dr. Fangler Bélái a zalaszent-ivíni dr. Fülöp l.ajost a zalabesenyői (i dr. Péterffy Istvánt a nemestör-demld jegyzöséghez rendelte az alispin. A zaialövöi körjegyzöl leendők ideiglenes vezetésével Varga Islván közigazgatási gyakornokot bízták meg. Kiss Lehelt Zalabesenyőről a zaialövöi körjegyzőséghez osztották be kisegitő munkaerőnek.
— Kanizsai mOvész sikere BalstonlQreden. Képkiállítás volt a balatonfüredi lödöllsétány helyiségeiben. Zempléni (Mitrovics) Viktor balaloni és egyéb festményeil mu-latla be. A balatonfüredi nyaralókö zönség ínég a mai súlyos viszonyok közt is elég szépen támogatta vásárlásaival a képtárlatot.
— A malomellenőri kinevezések uj listájában két nagykanizsai névvel is találkoztunk. Az egyik dr. Dómján Islván, a másik Dolmányos József gazdász. A zalaegerszegi pinz-Ogylgazgaiósághoz 49 malomellenört neveztek kL Ezek közül 14 mérnök, 8 jogász, 7 gazdász, 5 középiskolás, 2 felsőipariskolás, 1 közgazdász, 1 tanító, 1 kereskedelmi akadémikus, 10 klnevezellnek az iskolai végzettsége nincs feltüntetve.
— Dr. Miklós Sándor ügyvéd irodáját Rozgonyi-ulca 1. szám alá (Stern téglagyáros ház, bírósággal nemben) helyezte át.
— Revíziós gyűlés leaz Kis-komáromban. A Klskomároml Kisgazdakör felkérésére a Magyar Revíziói Liga szeptember 4-én revíziós gyüléit rendez Klskomáromban, hogy tájékoztassa a gazdatársadalmat a revíziós Ugy állásáról. A gyűlés szónokai lesznek: Herczeg Ferenc, « Revíziós Liga országos elnöke, Eckhardt Tibor ügyvezető alelnök,
Fali gndre ügyvezető Igazgató, Drizdl Qyöző, az Amerikai Revíziós Liga elnöke és még számosan a környékről. Nagykanizsáról Tholway "igmond dr. postafőnök, dr. Szabó "Igmond lárási tiszti főorvos és míg sökan mások.
— Külföldiek u Balatonnál, turópaszerte csőkkent az idegen látogatók száma és épp azért fellünó, ™gy a Balaton körül Idén több a kü földi vendég, mint tavaly voll. Július 15-ig Sióiokon 437 külföldi útlevelet számoltak meg. Érdekes, "ogy a legtöbben Csehszlovákiából "keitek, Pozsony, Nyílra, Kassa, tperjes, atb. városokból. Balaton-iveden is Csehszlovákia vezet. (Ide-gtnforgalml Tudósító.)
— Halálozás, özvegy Ootdberger Jakabné éleiének 89 évében Nagyatádon elhalálozoll. A megboldogult mini példás családanya köztiszteletben állott Ma délután temetik Nagyatádon. Az elhunyt édesanyja Oeró Soma kárpitosnak, a nagykanizsai Ipartestület tevékeny elöljárósági iag jának.
— „Itt a tatár!\' A Szent Ilona Leányklub vezetősége kéri a tagokal. hogy ma, csütörtökön délután 2 órára, uzsonnával felszerelve, minél nagyobb azámban szíveskedjenek megjelenni a Missziósházban.
— Jótékonyság. Dr. R. Z-né a Ba|za-utcii szegénynek 2, a Rákóczi-utcai szegénynek (mindkettőnek a napokban kértünk adományokai) 2 pengőt küldött a szerkesztőségbe.
— Eltűnt két kanizsai tlu. Koch István 12 éves, Eölvös-tér 29. szám alatll lakos és barátja, Csiszár István 13 éves, Pelőfl-ul 6. szám alatli lakos hétfőn minden előzetes bejelentés nélkül eltűntek szüleik lakásáról. Mind a két flu magával ville a ruháit Is. Állítólag Keszthely leié vélték az uljukat. A rendőrség keres! őket.
A Tér ISUriultáM céljából ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természetes „Ferenc léssel" keserüvizet inni. — Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc lózse! viz használatát, mert ez 8\'abályozza a bélműkodést, eró-siti a gyomrot, javilja a vért, megnyugtatja ai idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. A Ferenc lónel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzlelekben kapható.
4 és 5 éves „gyujtogatók" a törvényszék előtt
Egy kanlzsavldéki faluban nemrégen tűz keletkezett. A disznóólban jáiszadozó két gyerek gyufát gyújtott éB meggyulladt a széna. Szerencsére sikerült eloltani a tüzet és igy komolyabb baj nem történt. Csakhamar kiderült, hogy a tüzel a 4 és 5 éves flucikák okozták. Miután a törvény előírja, hogy Ilyen esetben be kell Idézni a tetteseket, a két fiúcska is Idézést kapóit a nagykanizsai törvényszékre A 4 éves Tóth Józsikát az édesanyja, 5 évei pajtását az édesapja hozta el a bíróság elé. Az apróságok nagyot néznek a teremben,
HANGOS KERT-MOZGÓ
Ma, csütörtökön éa fiolnup pénteken 7 és 9 órai kezdettel a szezon legbájosabb operettje Liene Haid főszereplésével
operette 10 felvonásban. Kacagtató helyzetek, csodaszép fülbemászó zene.
Meglepően szóp kísérő műsor.
Doronggal agyonverte a haragosát
Kspoevár, augusztus 10
Bakos Uyula balatonkilttil gazdálkodó már régóta haragos viszonyban voll Szabó Oyula 52 éves gazdával. Bakos elhatározta, hogy elteszi Szabót láb alól.
Vasárnap este megleste Bakos a haragosát kinn a határban és mikor elhaladt mellette, hátulról egy dorong-
§al ugy fejbevágta. hogy szétzuzo-ott a szerencsétlen ember koponyája.
A holtteste; csak másnap reggel találták meg. A csendőrség a gyilkost kedden este őrizetbe vette.
— Agyonlőtte magát egy fiatal erdészleány. Megdöbbentő és eddig még homályos hálterü öngyilkosság történt a Bélavárhoz tartozó bocskádl erdészlakban. Az erdész 24 éves, ragyogó szépségű leánya, Németh Mária édesapja serétes vadászfegyverével agvofőtle magái és meghalt. Miután levelet nem hagyott hálra, a legnagyobb homály fedi, hogy miért dobta el magálól fiatal életéi.
= Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhat I Horthy Miklós-ut 4.
amikor szüleik kézenfogva vezetik őket a biró elé. A formalitások után dr. Mutschenbacher tanácselnök komolyan meginti az anyát és a kis fiút Is, majd meghagyja a szülőknek, hogy fenyítsék meg a gyermekeket, hogy máskor jobban vigyázzanak.
— Elfogtak egy bakónak! betörőt Májusban történt, hogy Nagybakónak községben Kustos János zárt lakásába valaki betört, felfeszitette a szekrényt és pénzt lopott onnét. A csendőrség gyanu|a Vámosi Lajos 29 éves állástalan pincér ellen irányul!, aki azonban megszökött. A körözés alapján most sikerült Vámosit elfognL A törvényszék vlzs-gálóblrá|a dönt sorsa felett
— Mit catnál Tutaln Párizsban í A Színházi Elet kiküldte totóriporterét Párlaba, hogy ott ellenőrizze, hogy Roland Tutaln, aki Peaten hangos botrányai miatt a rendöraógre került, odahaza Is olyan fenegyerek-e, mint Itt volt? A fotorlportor kópekkcl bizonyltja, hogy Tutaln Párlzabau még különb dolgokat calnál. Incze Sándor hetilapja uj számában bemutatja a lövö szezon valamennyi uj Hzlnészuőjól. közli Julee Romáin cikkét Budapestről. Harsányt Zsolt érdekes írását Madách tmro rokonairól. BSreony ltózsl balatoni íürdí-levolót, Karinthy Frlgyoa krokiját, érdekes szomüveg-rovüt. A „Dlvat"-rovat-bau Hatvány Lili számol be az eleő párizsi öszl divat bemutatójáról.
n, egyellen kontorttal berendeielt magyar aaállMta Velencí ben. íolyrt hideg-ti inelenvl, a nótákban. KltOnó m.gy.r konyha\'
tiw.h,-. —______ Magzatul belliid jíAIIoiíal alkalmaiott minden vonat- ti hajó-
I eikeiéttnal. Állandóan kellemel utl magye. Iá„aiág. Magyal alkalmamnak, megya, leveleiti. <IIS
SPORTÉLET
Az ollmplász tegnapi eredményei
4X200 rn gyorsúszó staféta olimpiai oajnoka: Japán 8:58 4 mperc, olimpiai és világrekord, 2 USA 9:105, 3. Magyarország 9:314, 4. Kanada 9:36 3,5. Anglia 9:44-8, 6. Argentína 10:15 1.
200 m hölgy mellúszás olimpiai bajnoka: Clara Dennls Ausztrália 3:063 mp, 2. Mahala Japán 3:06 4,
3. Jakobsen Dánia 3:07 6, 4 Hintón Anglia, 5. Hofmann USA, 6. Oo-vednik USA.
Németország—USA vizlpólómér-kőzés 4:4 (3:2) eredménnyel végződön. Négyszer szerezte meg a német csapat a vezetést és négyszer egyenlített Amerika. A mérkőzés durva volt. Biró Delahaye.
Az olimpiai torna buzogány gyakorlataiban (egyéni verseny): I. Rolh USA 26 9 pont, 2 Ernberg USA és Kulenmeier USA 25 9 pont,
4. Alvarez Spanyolország 25 4 pont
Legújabb olimpiát hírek
A Távira I Iroda lelefonjelentéae alapján tegnapi számunkban Jelentettük, hogy Pelle István a nyújtón olimpiai bajnokságot nyert. Ez a hírünk rektllikációra szorul, amennyiben a MTI tévedésben van, mert a tegnap rendezett számok csak az összelet! világbajnokság részel és a korláttal, gyűrűvel és lóugrással alkotnak egy egészet. Pellének a nyújtón szerzett 583-as pontszáma tehát nem jelent olimpiai bajnokságot.
Az egyéni nyu|ló és ló ma leaz, a korlát és gyürü pénteken.
A tornaversenyek zsűrije ugy határozott, hogy Mlezt, a híres svájci lornászt Dückstein megsértése miatt a további versenyekből kizárja.
Az összetett tornászvilágbajnokság első rész-számában, a nyújtón Pelle volt sz első, lovon viszont a finn-amerikai zsűri 12 iknek pontozta. — Az ösazpomozásban Pelle a hetedik helyen, van, a magyar csapat 4-ik.
Énekes játszva győzőit a francia Fayaud ellen a légsúlyú boxolás olimpiai bajnokság első lordulójában.
A kardcsapalverseny botrányosan Igazságtalan elömérközés-beoszlása ellen óvást emeltünk, ax óvást a Jury d\'Appel elutasította. — As egyik csoportban négyen vagyunk Lengyelországgal, Dániával ésMexikó val, a másikból Olaszország és USA mérkőzés nélkül jut a döntőbe.
— Az olaszok elkeseredettek eddigi sikertelenségeik miatt és a kardban akarnak vigasztalódni. — A mieink fittek, de Olykaisnak a könyöke fáj.
Pelschauer Attila, a legjobb magyar vivók egyike, nem Jön vissza a msgyar csapattal Budapestre. Lukács Pál, a Hollywoodban élö magyar moziszlnésx meghívására Hollywoodban fog letelepedni.
A brazilok kétségbeesel! mentőakcióba kezdenek, hogy a döntőbírósággal kizáratásukat visszavonassák. — Donáth szerint az akció teljesen reménytelen. — A megtámadott magyar vezelök teljes elégtételt kaptak a losangelesl rendörlgazgatóságtol.
A magyar olimpiai expedíciónak
— eddigi |elentések szerint — három tagla minden előzetes bejelenlés nélkül eltűnt, Illetve eltávozott. És pedig dr. Darányi József, aki állítólag Cslkágóben kapott állatorvosi állást. Remecz már négy nappal ezelőtt eltűnt, hollétéről egyáltalán nem tudnak. Kiss Ernő, a magyar úszók és vizlpólózók utlmssszörje Is el-
zalai kOzlonv
1932 augusztus 11.
tani, tartózkodási helye ugyancsak ismeretlen.
Mai napirend Evezés. Torna. Lovaglás. Ökölvívás. 4Ü0 m úszás hölgyeknek, előfutamok. 1500 m uszas selejteió Vízipóló (Magyarország—USA). Vitorlázás. Kardcsapat dönlök. Gyep-bokki (India—USA). 1500 m úszás előfutamok. 200 m mellúszás előfutamok. 100 m hátúszás előfutamok. 100 m hátúszás hölgyeknek, dönló.
Közgazdaság
30 vagon hizott marba ment kl tegnap Murakereszturon át Olaszországba
Szünetel minden forgalom a haláron Nagykanizsa, augusztus 1G A murakereiziuri határállomáson a legteljesebb szélcsend uralkodik, ugy bevitel, mint kiszállítás szempontjából. Mindössze 30 vagon hizott szarvasmarha ment ki tegnap délelőtt a dunánluli párosokból Murakereszturon ál olaszországi rendeltetéssel. Egyébként naponta 1 vagy két vagon rozs megy kl Ausztriába, legnap történetesen 3 vagont szállítottak ki. A behozatal napi 1 vagy 2 kocái fa, heti I kocsi citrom.
Kérdést Intézlünk ma egyébként két neves nagykanizsai exportőrhöz a kivitelt illetőleg.
— Nincs Idegenforgalom Olaszországban, nincs kereslet — mondják. és ez érezteti hatását. Szeptember elsején életbelép az u| vámrendelkezés és a magyar állalkeres-kedök tanácstalanul álhnak. Ujabb és ujabb meglepetések érik az exportőröket. Olaszországban azt tapasztaljuk, hogy hétröl-hélre alacsonyabbak a marhaárak. Nlrcs szükséglet. És ha ősszel a gazdak piacra dobját marháikat, még o\'csóbb lesz a magyar marha. Mi a leendő?
Jobb, helyesebb, célszerűbb vámpolitikái I
Feloldják a száj- és körömfájás miatt elrendelt zárlatot
Nagykanizsa, augusztus 10 A Nagykanizsán é» kanizsai járásban junlus első napjaiban fellépeit ragadós száj- és körömfájás hidU-höngte végre magát. Az állatok szerencsésen megúszták a betegségei, csupán kettő hullott el. A betegségen átesett állatok szépen lelgyó-gyullak és ezek felülvizsgálása most van folyamatban.
Az állatorvosok utasítására a mai napon már mindenhol megkezdik az istállók fertőtlenítését, hogy minél hamarébb fel lehessen oldani a zárlatot. A fertőtlenítés ugy történik, hogy jó, erős seprűvel alaposau klseprik az istálló padozatát, falait és a mennyezetet, valamint a jászolt is. Az istállót ezután a jászlakkal együtt lemossák erős hamuluggal, végűi frissen oltott mésszel kimeszelik. Az udvarról Is kihordanak minden trágyát a mezőre, a trágyadomb helyéi pedig szintén Irissen oltott mésszel fertőtlenítik.
Értesülésünk szerint Nagykanizsán és a kanizsai járásban valószínűleg már egy héten beiül feloldják a zárlatot Előzőleg természetesen az orvosok meggyőződnek arról, hogy minden gazda végrehajlotla-e az előirt fertótlenltési munkálatokat.
t-) A baromfitenyésztés válsága, özei agy évtizedre visszanyúló „Intenzív baromfitenyésztés, ma már lassan a múlté. Nemrígen boldog-boldogtalan ebben keraate Jövendőjét Do meg-boaazulta magái a kontárkodás és bfl-blsonyosodott, hogy s baromfi, galamb
és uyullenyésztést nem lehet, do uem Is szabad alapos elméleti és gyakorlati szaktudás nélkül elkezdeni Meg kell tanulni számolni, ólazni, kelteni os nevelni, tőképen pedig helyesen és gazda ságosan lakarmányoznl. A másik oldala az éremnek az értékesítés. Amíg a gazdák és tenyésztők kl vannak szolgáltatva a karteleknek, a nyolcvanmillióé kiviteli haszon ezek zaebébe vándorol. Meg kell szervezni a falusi kis tojas-azllvetkezotokel, hogy a gazdák maguk szabjanak árat a tojás és baromfinak. Minden gazda, tenyésztő, Népház. Gazda és Földműves Olvasókür asztaláD a nspl sajtó mellett ott kell lenni a Magyar Baromfi Újságnak, mely mejfíanlt a baromfi, galamb ét nynltenyésztésre Előfizetési dij egy évre 6 P. Kladólilva tal Budapest, Csarnok-tér 5. II. 11.
TlHlsrtsilSi
Buza uj tv. — pII., dt. 05 flll. emelk., rozs u] 25 fill esett.
Buza (uj) ttszav. 77-ea 1395—1420, 78-as 1410 14-35, 79-es 14-25-14-40, 80-sa 14-35-1460, dunánt. 77-es 13-45-1365, 78-as 13-80-13-811 19-es 13-75-13-90, 80-as 1385—14-05, rou 800- 8 25, lak. árpa (uj) 1050—1075, uj zab 11-50-1165, tengeri It. 15-45—15-60, korpa 8 30- 840.
A Ifzatl luk ásTtza-árfolyasul
valutAk
Angolt. 19-90-20-30 Belga Ir. 79-16-7974 Csen k. 1696-17 06 Oánk. 106-20 10720 Dinár M7-1009 Dollár 57030-5/3*50 Francia f. 22-30-22 30 Holl. 229-70-231 10 Zloty 6395-64-45 Lel 344-3-86 Léva 406-4-19 Líra 2990-302U Márka 135-70-136 60 Norvég 96 90-99-90
Pesela —■--•—
Schlll. -•-•-
Svájcit 110-70-111-40 Svéd k. 101-60-102 60
devizAk
AmaL 22990-23110 Belgrád 999-1009 Berlin 135-80-136-60 BrOssal 79-28-7B-74 Bukarest 3 43-351 Kopenh.106-40-107 20 London 19-77-1997
Madrid -■---•-
Milano 3008-30-18 N«wy. 57l<X)-574-00 Oszló (910-99 90 Párti 22-30-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 406-4-19 Stockh. 101 80-10260 Varsó 8405-64-45
Wien -•-•—
Zürich 11080-111-40
Wien dearlng árfolyama : 80.454.
Felhajtáa 1772, eladatlan 49. - Elsőrendű 1-25-1-28, szedett 116-120, szedeti közép 1-00-1-10, könnyű 080-096, t-ső rendű öreg 110—|-|6. Il-od rendű öreg 090—100, angol süldői. 1-05—1-15, szalonna nagyban 150—1-56, zalr 175— 0-00, hua 1-16 -1-40. félsertés 1-40—1-66.
Kiadja a laplulajdonos Közgazdasági kl. Gutenberg Nyomda é> Délzalal Lapkiadó Vinalala könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
APBÓBTRBFTÉSEK
Fonotlbalsrok éa kosarak készítése, javítása, nád.zéktonás Illésnél, Fóut 4. 30311
Lagajabls gyermekkocsik m«lr<m laa.allllalt arbaa raktárra étkezlek Araaath baiár áruházába 2(59
■81 és férfi divatszöveteket meglepő olcsó árakon árualtjuk. Ktsfaludl Divatáru-ház. Saha viaaia aan tér* alkatéul I 3686
„ "éraaté rmuúmlém - Kautmann
Károlynál 3697
Kétszobás ulcal laké. mellékbelylsá-gekkel november l-re kiadó Széchenyi-tér 4 \'j6
Rléraeltjak az ösizes butorszövete-kel, szőnyegeket, sezlontakarókat, Igen oliaA fcéaztpéaaiAron. Klelatlldl Dival-áiuház. 3685
Nagyolni letlér gardarab axakrény
olción eladó Kaulmann Károlynál 3696
Tengerldara éa taagarl olcsón kapható Hlrsch es Szegőnél. 21
Etéramswakéa szép udvari lakáj fürdőszobával éa összes mellékhelyiségekkel azon\' alra, vagy későbbre Horthy Miklós ut 51. tz. házban kiadó. Érdeklődni lehet na-ponla d. u. 6 óra ulán 49. az. alalt. 22
Byaraaaakkaealk nagy válaaztékban Kaulmann Károlynál. 3695
táaaxaélt ruhái vessek (a eladok. — Hívásra hizhoa megyek. Márkira, Királyutca 31. 3642
Árpa Igen nép, uradalmi, hizlalni j«-bb, intnl » lengni, oksón kapható, Úgyszintén tengeri és egyéb lerlaények la. — Szerecx. Telelői. 330. 8703
2 darab aatraarMa eladó Barakk 52 Flschei. 3706
KBISak^Jérala nagy bútorozott szoba kiadó. Cin a kUdóban. 8708
Étkező szerviz, máz dolgok eladók. Megtekinthetők délután 6-7 közöli Zárda-ulca & -3709
2 vagy 3 tzobás modern lakéat ka-raaak fürdőszobával november l-re a város belterületén. Címeket a kiadóhivatalba kérek. 3711
Intelllgentes dcutschcs Frasslalai aul lofortlgeo Einbltt wlrd gesocht. Adresae In der Rtdactlon. 3712
Jókarban levő rövid aasaarál bérbe keresek. Clm a kiadóban. 3713
Eliótangu duosztba való friss rlaolé kapható Batthyány u, 10. alatt 3714
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelölt helyeken fordulnak elő. Vlgyázzonu sniéutéaéral
Közludomásu, hogy az emésztő szervek megbetegedése legyöngül a többi szerveket: tökéletes emésztést biztosíthat, ha rsfsésl vlzat Iszik.
A nagykanizsai klr. Járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.
2916/tk. 1932. szám.
M Mftititfifwt.
Néptakarék pénztár R. T. Nagykanizsán végrehajtatónak. Domlna János, Domlna József, Domlna János, Oondna Anna, Domlna Márta és Domlna István végrehajtási szén védők ellen Indítóit végiehsjtáii ügyében a telekkönyvi halóiág a végrehajtató ké relme következtében az I881 : LX. L-c. 144., 146. és 147. §-sl értelmében elrendeli a végrehajtási áiveiést 2520 ar. P tőke követeiéi, ennek 1930. évi április 12. napjá-tól Járó, bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamata, VsMs váltódll, 46.4 P 20 Ilii. eddig megállapított per és végiehaJtájl és az árveréslkérvényéit ezennel megállapllott 110 P költség behajlása végetl, 11 nagykanizsai klr. Járásbíróság területén le>ö, Újudvar községben lekvö. I az ujudvar! 815. aztjkvben A f 1—2. sor, 1249/b. I., b 2/29. hrsz. alatt foglalt szántó a Kurtái dűlőben Domlna Józsel nevén átló Ingatlanra 43 P és 1249/b. 1., b. 2/58 braz. a. foglalt szántó u. o. éa u a. nevén álló In-
rttanra 44 P, 11. ujudvarl 455. aztjkvben
L I--4. sor, 196/a. hrsz. a. foglalt szántó a pusztamezői dfllőben Domlna János, Anna, József, Mária, István éa Inue nevén álló ingatlanra (33 P, 2\'0/b. hrsz a. fog Isit szántó a Hsvaa szőlőt dűlőben u ezek nevén álló IngatUnra 2;0 P, 1304/a. hrsz. a. foglalt szántó (gurda) az alsó mezőn u. e. nevén álló IngatUnra 432 P, 1316/a. hisz. a. foglalt haraszt (gurda) as alsó mezAn, u. esek nevén álló ingatlanra 4 P 50 fUl., 111.\'az ujudvarl 429. sztjkvben 5. és 8-15 sorsz. 1020/a. hrsz. a. foglalt szántóföld a Dalost mezőn Domlna János (nős volt Méhes Katalinnal), Domlna János (nós Árendás Máriával), Domina Anna, Domlna József (nős Merencslcs Rozival), Domlna Mária, Domlna István éa Domlna Imre nevén álló Ingatlanra 129 P.
1372/b. braz. alalt foglalt szántóföld az Alsómezőn u. ezek nevén álló Ingatlanra 271 P 50 Hll., 1509/b. hrsz a. foglalt rét (kétaánc között) aa Ivánkát rétekben u. e. nevén álló Ingatlanra 301 P, 1585/b. hraz. a. foglalt rét (vasút nyugati oldalon) az Ivánkát rétekben u. ezek nevén £lló Ingatlanra 328 P 50 flll.
Ii87/a. hrsz. a foglalt rét (vasút keleti oldalon) az Ivánkái rétekben u. e. nevén álló Ingatlanra 186 p 50 1. 16\'2/a. hrsz. a. foglalt szántóföld és rét a Oálgyepűl dűlő-
ben u. eaek nevén átló Ingatlanra 220 P S0 fiit, 1799/b. hrss. a. loglall saánlólöld a Nyír esi mezőn u ezek nevén álló ingat tanra 150 P, 1817/b hrsz. a. loglall szántóföld u. ott és u. e nevén álló Ingatlanra 254 P,
19/a. 1. hraz. a. foglalt ház, 5. sz. a udvar, kamara, seriésói, pajla, Istálló és keit a beltelekben □. ezek nevén álló IngatUnra 2000 P,
IV. az ujudvarl 588. aztjkvben A f 3—8 aor, 1129. hrsz alatt fogUlt szőlő és tét, présház pincével (uton leiül) e Dalost hegyen, Domlna János nevén álló Ingatlanra 137 P 50 flll., 1190. hraz. a. foglalt szölé (uton alul) 11. o u. annak nevén átló Ingatlanra 101 P 50 flll, 1194 hrsz^ foglalt rét (alsó gyöpnél) u. o. n. annak rtívén álló IngatUnra 25 P, 1128. hrss. a. foglalt szőlő rét (uton alul) 11. 0. u. annak nevén álló ingatlanra 413 P 50 ült.. 1195. hrsi. alatt loglall rét (sa alsó gyöpnél; u ö. u. annak nevén álló Ingatlanra 30 P 50 flll., 1197 hraz. a. foglalt szóló és rét (uton slnl) 0 0.
a. nevén álló Ingatlanra 30Ü pengő kl-ktáltáii árban.
A telekkönyvi halóság aa árverésnek U|udvar községházánál s hirdetmény I. éa
II. pontiéban bt az ujudvarl 815. éa 43J. aztjkvekben foglalt Ingsflsnokra, megtartására 1932. évi szeptember hó I. napjának d. e. 10 óráját, mig a hlrdetmeny
III. és IV. pontjábsn Irt aa ujudvar\' 429 és 588. aafjkvekben foglalt Ingallanokra nézve 1932. évi november hó 38. napjának ó. e, 10 óráját tűzi kl éi sz árve-rési feltételeket a Vht 150. §a alapián a következőkben állapítja meg, mert az utóbbi kél tjkvekben foglalt Ingatlanokra a löld-lehurendeaésre Irányuló eljárás meglmli-láaa van feljegyezve.
1. Az árverés alá eső Ingstfanoka\' a ki-kUlttat ár él pedig aa ujudvarl 429. sitjkv-ben 19/a I hraz. a. loglall ingatlant a ki-kiállási ár leiénél, a többit a kétharmadánál alacsonyabb áron eUdnl nem lehet (tf06 : XLI, t.-c. 28. 8 )
Az árverelni szándékozók köieleaek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át I
ben. vsgy az 1881 :LX. t.-c. 42, §-ában meg határozott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. vagy a bánatpénznek előlegesen blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt s kiküldöttnek átsdnl és sz ár verésl feltételeket aláírni. (1881 : LX. t-e. 147., 150, 170. §§.; 1906: XLI. L-c. 21. §.)
Az, aki sz Ingstlsnért s kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köleles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod bánatpénzt az álUU ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XLI. 25. § ) Nagykanizsa, 1932. évi április hó I. nspján.
Dr. Bentzlk s. k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül.
Mlkó s. k.
3>07 IMIut.
KOszOnetnylIvánltás.
Mindazon egyesületeknek és egyeseknek, akik szeretett jó férj\'m temetésén részvétükkel fáldalmamat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás köszönetet.
Nagykanizsa, 1932. aug. 10.
Özr. Baaekorlck Maoné.
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
\'-•j . cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági paloU mellett).
Nyomatot! a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda éa Délzalai Upkladó VálUIaU könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető I Zalai Károly.)
72. évfolyam 182 mám
NagykRMiM* i#82. augusztus 12. péntek
Ara H (Ulér
ZALAI KÖZLÖNY
UvkttilMs <1 kiadóhivatal: Fóut S. aim. Keszthelyi Hókkladóblvital: Koaauth-utca 31
rotITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
tUölUíttai ara : egy hóra t pengá •• Wtfc Smkuitóaógt ii kiadóhivatalt teleion. 78. u
A magyar kartell-dzsungelből
A Statisztikai Szemle legutóbbi számában azl vizsgálja, hogy a kartell miilép srófolta fel órait a békebeli árakhoz képest. A következő elképesztő eredményre Jutott a cikkíró Az enyvkarlell a békebeli árak hoz 12 százalékot csapolt hozzá, az önlöttvaskazánkartell 16 százalékkal emelt, a kenderlonálkattell 18 százalékkal, a rudvaskartell 29 százalékkal. Az OntöltvascsOvek drágítása i békebelihez képeat 39 százalékos.
Széles tömegekel érint a cement-kirtell és a texlllkarlell eszeveszett drágítása. A porlland cement 48 számlikkal drágább a békebelinél; a pamulszővel pedig a békeárak 152 százalékára szokott fel.
Fantasztikus magasságokat ért el a karbid, mely 59 százalékkal s a vas nodronyszövel, mely 78%-kal drágult.
A rekordot mégis a téglakarlell tudja, itten a Felsódunántuli Mezőgazdasági Kamara kimutatása szerint a téglakarlell a békebeli tégla-árnak ép a dupláját kényszerili rá az építtetőkre, tehát a drágulás kerek 100 százalékos.
Ha ehhez hozzátesszük azl, hogy a mezőgazdasági termékek ára alul van a békepatlláson és hogy a tisztviselői fizetések, a nyugdijak, a munkabérek is alatta kullognak a békebelieknek, akkor megérljflk, miért rongyosodon le 10 év alatt az ország és hogy ez alatt a 10 év alatt hova és kinek a zsebébe vándorolt egy egész nemzet munká|ának jövedelme.
De még Inkább ökölbe szorul a keze az olvasónak, ha a Statisztikai Szemle cikkének további folytatásában elolvassa azt az összehasonlítást, melyet a szerző a többi államban laláiható és a magyar kartell-árak között lesz.
Eszerint például mig Németországon a lenolajkence ára a békebelinek 70 százaléka, addig nálunk •jrtjj a békeárat. A pamulfonál Csehszlovákiában a békeár 68 szájakká, Ausztriában 71 százaléka, Németországban 76 százaléka, nálunk pedig 120 százaléka. A különbözetet a textil kartell vágja zsebte. . De vizsgáljuk a cukrot, mely leginkább érdekli háziastzony-olvasóln-"I- A kristálycukor Németországon a békeárnak 106, Csehszlovákiában a 111 százaléka. Magyarországon a kristálycukor a békebeli cukorárnak 128 százaléka. Ehhez lessék hozzágondolni, amit mindig nsngsulyozunk, hogy nálunk a legolcsóbb a cukorrépa és a munkabér.
* legmerészebben emelkedett ná-\'unk a cement ára. Csehszlovákiáin a cement ára 10, Ausztriában \'q százalékkal drágult. Nálunk kerek ™ szlzalékkal.
Jgy beszélnek a rideg számok a ™Kyar karlellpo\'ltika szörnytl bü-\'1, a fogyasztóközönség ellen hma" l" mcrő"yleteJröl és arról a X haBB°nról, mélyben ma, az nyomorúság idején a kar-beknek része van. Meddig mehet Cí \'Ry tovább ?
Befejezték a loraáu világbajnok •ág csapatversenyét
A nemzetek pontállásában helyre
Loe Angeles, augusztus 11
Magyarország a negyedik került
(Éjszakai telefonjelentés) A tornász világbajnokság csapatversenyét befelezték és Magyarország Hegedűs, valamlnl Boros sérülése miatt csak a 4-lk helyre került, Olaszország, Amerika és Finnország mögé.
A* összetett versenyek során Pelle István egyedül a lovon nyújtott gyengét. de Itt javíthatod volna, ha az olasz, amerikai és svájci bírák nem dolgoztak volna ellene. Szép gyürü-munkája mellett leg|obb teljesítményéi a nyu|tón adta, ahol túlszárnyalta minden riválisát.
Az egyéni összetett verseny olimpiai győztese az olasz Nehrl lett, 2, Pelle Islván, 3. a linn Savolalnen, 13. Péter Miklós, 14. Boros Péter,
15. Hegedűs József.
A nemzetek pontállása a csapatversenyben a következő: 1. Olaszország, 2. USA, 3. Finnország, 4. Magyarország, 5. Japán.
Koriálon a csapatverseny eredménye a következő: 1. Olaszország, 2. Finnország, 3. Magyarország, 4. USA.
OyürUn a csapatverseny eredménye a következő : 1. O aszország, 2. Finnország, 3. Magyarország, 4. USA.
Kötélmászásban Bass (USA) győzött. 4. Péter Miklós, 5. Boros Péter.
Az 1500 m. férfi gyorsúszás első előfutamában Kllamura flapln) győzött 19:55 2 mp.-el Crabbie (USA) és Tarla (Franciaország) előtt.
Letartóztatták a brUsseü magyar követség rombolóit
Csak „tiltakozni" akartak
BrUsael, augusztus 11 (ÉjszakaI telefonjelentés) A brüBseli rendőrség átvizsgálta annak a négy magyar kommunistának az okmányait, akik több társukkal együtt szerdán megrohanták az ottani magyar követséget, melynek szélrora-
Sallaiék kivégzése miatt bolták a berendezéséi.
Kihallgatásuk alkalmával azt vallották a kommunisták, hogy csak a legutóbb történt kommunista kivégzés ellen akartak tiltakozni.
Mind a négy kommunistái letartóztatták.
Vajda uj kormánya megalakult és letette az. esküt
Károly király: „Számot olyan Intézkedést kell hoznánk, amelyek fájdalmasak lesznek!..."
Bukarest, augusztus II {Éjszakai lelefonjelentés) Az uj Vajda kormány tagjaihoz, eskütételük után, beszédet intézett a király.
— Mindnyájan ludatában vagyunk annak, — mondotta — hogy hivatásunk telje6Íléso súlyos kötelességeket ró ránk és szániosolyanlnlézkedést kell hoznunk, amelyek fájdalmasak lesznek. Ezek alkalmazása elől azonban épp az ország érdekében nem
szabad kitérnünk. Remélem, hogy az önök kormánya most már végleges és hosszú időn ál fogja végezni kötelességét.
A király szavaira Vajda miniszterelnök válaszolt. Kifejtelte, hogy az uj kormány eleget kiván tenni súlyos feladatának és szívesen feláldozza még népszerűségét is a haza és a Irón érdekében.

Hindenburg ellene van Hitler kancellárságának ?
Papén kancellár tárgyalásai Hitlerrel — Oayl belügyminiszter bejelentette az alkotmányrevlzlót — Ujabb kézigránát-merényletek
Berlin, augusztus II A birodalmi gytllés ma tartotta a német alkotmány emlékünnepét. — Hindenburg elnök 12 órakor jelent meg a gyűlésen, ahol nagy óvácló-
val fogadták. Oayl birodalmi belügyminiszter mondotta az ünnepi beszédet, melyben megállapilotla, hogy pártállásra való tekinlcl nélkül el kell ismerni, hogy
a weimarl alkotmányt revideálni kell.
Az ünnepség záróbeszédét Papén birodalmi kancellár mondotta, mely után Hindenburg elnök eltávozott. Az épület kapujánál díszszázad Alit, amely előtt beláthatatlan sokaság éijenzésétől kísérve haladt el az elnök, miközben a zenekar a Deulsch-Iand Llede-I látszotta. Hindenburg elnök ezután Papén kancellár kíséretében lakására hajtatott.
Kommunista etapotok a berlini országutakon
MUnchen, augusztus U A Vólkischer Beobachter szerint Berlin közelében ai országutakon hadlfelszcreléatl kommunista csapatokat láliak. Hasonló jelenlétiek érkeztek a Reichsbannerról it.
Ujabb kézigránát merényletek
CirOnberg, augusztus 11 Altba a házba, melyben Undner Károly szociáldemokrata városatya és szakszervezeti vezér lakik, az é) lolyamán kézigránátot dobtak be.
Eutln, augusztus II Az elmúlt éjszaka a fogyasztási szövetkezet Illeni épfllete ellen kézigránát merényielet követlek el. Kél nyeles kézigránátot dobtak be, amely teljesen tönkretette a belső berendezést
Hindenburg állásponttá
Berlin, augusztus tl A Berliner Zeit am Miitag szerint Hindenburg állólólag arra az álláspontra helyezkedett, hogy továbbra is prezldeálls kormánynak kell az Ugyekel vezelni, nem pedig pártkormánynak és ezért vonakodik Hitlert kormányalakítással megbírni.
Tárgyalnak Hitlerrel
Boriin, nuguaztua 11 Általános az a felfogás, hogy a sok millióra menő nemzeti szocialista választókat nem lehet a felelősségből kizárni, azért Hindenburg kívánságára Papén tárgyalni fog Hitlerrel, hogy nevezze meg pártjából azokat, akiket a kormányban kiván látni.
A képviselőház mai ülése
Károlyi az egységespártban tájékoztatást nyújt az általános helyzetről
Budapest, augusztus 11 A képviselőház holnapi ülése délelőtt 10 órakor kezdődik. Almássy László elnök ugy dönlötl, hogy a holnapi ülésen sem napirend előtti felszólalásokra, sem sürgős Interpellációkra ném -id engedet: Ennélfogva az ülés egyetlen tárgya az
ZALAI XOÍLONV
Nagykanizsán olcsóbb lett a kenyér
Mától fogva 40 htfyttt 36 fillér a kenyér kilója
Nagykanizsa, augusztus 11 A nagykanizsai sülömesterek szakosztálya elhatározta, hogy a mai nappal leszállítják a kenyér árát. Mától fogva tehát a kenyér, ami eddig kilogrammonként 40 fillér volt, 36 fillér lesz a fogyasztóknak való Kiárusításban, mig a vltzonlárusilók
(kereskedők) kilogrammonként 32 filléréit kapják.
A nagykanizsai sdtónvsslerek elhatározása példa lefz az ország többi városai részére is.
Nagykanizsa város közönsége örömmel fogadja a nagykanizsai tülök elhatározását.

A villamos üzem mint konkurrencia, az áram-adó
és egyéb kérdések a villany-szerződés bizottsági tárgyalásának negyedik napján
Jl kereskedők is kedvezményen üzleti As kirakati Aramat kérnek
M__
összehívás megindokolása lesz.
Budapest, augusztus 11 Az egységespári holnapi értekezletén Károlyi Qyula gróf miniszterelnök tájékoztatást nyújt az állalános helyzetről, Purgty Emil földművelésügyi miniszter pedig az ujabb ler-mésjelenléscktöl,
á sevillai lázadó csapatok megadták magokat
Sanjurtó tábornokot a portugál határon elfogták
Madrid, augusztus 11 A belügyminisztérium jelenti, hogy Sanjurló tábornokot, Herrniz elnököl, Eseieban alezredest és Sanjurtó kapitányt — Sanjuiló tábornok liát — Sevilla környékén letartóztatták. Sevilla védelme kevés kilátással kecsegtette a felkelőket, lekinteltel arra, hogy Sevilla környékének községei hűek maradtak a kormányhoz. A felkelők közül sok tiszt átpártolt a kormányhoz. A kormány a kordovai kormányzónak rendeletet adolt ki, hogy vegye át Sevilla környékének kormányzását.
Madrid, augusztus 11 A sevillai lázadó csapatok megadták magukat. A vezetőket elfogták.
Madrid, augusztus 11 (Éjszakai telefonjelenté%) Orana dában csütörtökön ismét nagy tüntetés volt A tüntetők felgyújtották a főúri kaszinó épületét.
Sanjurló tábornokot elfogták a portugál halár közelében és Madridba szállítják.
Nagykanizsa, augusztus 11
Csökkeni érdeklődés melleit, a három blzoltság 9—10 tagjának jelenlétében nyitotta meg dr. Welsz Lajos elnök, a jogügyi bizottság alelnöke a csütörtöki villany-koncessziós tárgyalásokat.
Dr. Krátky István polgármester bejelenteti, hogy a tegnapi ülésen nyitva hagyott kérdésekben ma délelőtt tárgyait a Drávavölgyi Igazgatójával és megbeszélték • szerződés-szövegen a bizottság állal kivánl érdemi éa stiláiis módosításokat. A lényegesebbek ezek közül:
Az alumínium vezetékek teljes átszerelését a Drávavölgyl nem vállalja. (Hollós szakértő itt újból előadta, hogy az alumínium vezeték teljesen megfelel, az etéren fennálló aggályokat nem osztja.) Az iparosok és kereskedők kívánságát, hogy a villanytelep belső szerelést ne végezzen, rádió és villamos berendezési tárgyak elárusitásával ne foglalkozzék, — a Drávavölgyi nem teljesítheti. A motorok felülvizsgálati dijának 5 pengőről 3 pengőre való leszállításához nem járul hozzá, ellenben hajlandó az 1 lóerőnél kisebb motorokat eszemponlból egy lámpahelynek tekinteni, aminek a felülvizsgálati dija 1 pengő. A villanyórák karbantartási dijára vonatkozólag azt az engedmény! leszi, hogy akinek az óra a saját tulajdona, az nem köteles a havi karbantartási di? jat fizetni, de akkor saját felelősségére tartozik az óra karbantartásáról gondoskodni. A villanycsengőért fizetendő havi 50 fillér külön díjtételtől eltekinteni nem najlandó. A pausál-lámpák ügyében a tírgyalások még folynak, a cél: nem korlátozni átalány-égők alkalmazásának lehetőségét.
Az áram-egységárak felelt a tegnapi ülésen megkezdeti vita meglepetésre a mai ülésen nem folytatódott. Az elszámolásra, a hálózat bővítésére stb. vonatkozó szakaszok különösebb vita nélkül, bár alapos és gondos megbeszéléssel kerültek szőnyegre.
A 20. §-ban a szerződés-tervezetek előre a fogyasztóra hárilják az esetleg bekövetkező árum-adó terheit. Minlhogy ez az uj adó már a levegőben lóg, a bizoltság több tagja
kifejezésre juttatta azt a véleményét, hogy nem Igazságos az esetleges adóval megint csak a fogyasztót terhelni, mig a vállalat abból semmit sem viselne. Igaz, hogy a vállalat kalkulációja! veszélyeztetné egy ilyen esetleges teher előzetes vállalása, — de viszont a fizetéscsökkentésekkel, inzolveuclákkal küzdő fogyasztó „kalkulációját" kl és mi védi meg egy ujabb megterhelés esetén az összeroppanástól V
Az anyag és a vita további része lökén! jogi természetű volt Az ülés folytatása pénteken délután 4 órakor.
A kereskedőkt üzlete, kirakatai is az áram-árak
Kap\'.uk az alábbi megfontolásra érdemes, közérdekű levelel:
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ut! A villany-koncesszióval kapcsolatos tárgyalások kell, hogy lehetőségei nyújtsanak az egyetemes kanizsai kereskedelem egy régi kivínságának teljesítésére.
Tudoll dolog, hogy iparostársaink, elsősoibau a termelés előmozdítására, másodsorban a nagyobb, fo gyaszlásra való tekintettel, az üzeműkben felhasznált áramot, lényeges engedménnyel kapják. Azt hiszem, nem szorul bővebb magyarázal/a, hogy a kereskedő üzlete ebbeu a tekintetben egy az iparos műhelyének jelentőségével. A kereskedőnek üzlete épp ugy a letinelés és fogyasztás szolgálatába van állítva, mint akármelyik más tényező. Ezzel az engedménnyel a vállalatok semmit sem veszítenének, mert ez az engedmény az üzlethelyiségek és a kirakatok erősebb, illetve hosszabb ideig tarló világításával, végeredményben nagyobb áiamfogyaszlást eredményezne. Kérésünkéi ugyan közöltem az ipartestületi elnök úrral, de ettől eltekintve, szükségesnek tartoltani az illetékes tényezők figyelmét külön is felhívni reá.
Szerkesztő Urnák szívességé! mindnyájunk nevében megköszönve, maradok mély tisztelettel
Vldí Lajos jüszerkereskedo.
Azt hisszük, hogy a fenllekben felvetett kívánság megfontolásához és méltányos megoldásához formát és időt fog találni a most ülésező
__ 1933 augusztus 12.
bizottság, amely minden ülésében lelkiismeretes mérlegelés tárgyává tette eddig is a fogyasztó-közönség érdekeit
Fodor Oszkár megkapta a pécsi konoesszlót
Pécs, augusztus II Jelezlük, hogy az Országos Színész Egyesület Indítványozta a kultuszminiszternek, hogy Fodor Oszkár pécs—nagykanizsai színigazgatónak adja vissza a koncesszióját, miután eleget teli a kultuszminisztériumban és az egyesülettel szemben fennállott kölelezetttégelnek.
A megváltozóit helyzetlel foglalkozott Pécs város szlnűgyl bizottsága és arra a megállapításra Jutóit, hogy Fodor Oszkár igazgatót anyagi lehetőségei továbbra le alkalmassá teszik a színház zökkenétt nélküli vezetésére, azért a blzoltság egyhangúlag elhatározta, további egy évre Fodor Oszkárnak adja a koncessziót. Fodor igazgató már szervezi is a társulatát.
Snlyos mérgezést kapott az a]ándékgombától
Nagykanizsa, augusztus 11 Magyar István hiskauizsai vasúti pályamunkás csütörtökön délelőtt néhány darab gombát kapott ajándékba egyik kiskanlzsaí ismerősétől, aki azt frissen hozta az erdőből. Bár az a|ándékgombák veszedelmesen hasonlítottak a légyölö galócához, Magyar nem gondolt semmi rosszra, mert azt hitte, hogy u. n. galambica gombát szedett az ismerőse. Délben Magyar saját maga zsírban megsütötte és megette a gombát.
Alig lelt el 20 perc, irtózatos görcsök vették elő a szerencsétlen embert, aki rövidesen elvesztette az eszméletét is. Önkívületi állapotában a haját lépte, össze-vissza\' dobálta magát és arlikulátlan hangon kiáltozott. Ebben az állapotában aludt rá a felesége, aki rémülten szaladt dr. Szabó István liszll orvoshoz.
Az orvos nagynehezen magához, téritette a beteget, majd gyomoi-mosá8t alkalmazott. A fdhivoii mentők ezután beszállították Magyar Istvánt a közkórházba.
A rendőrség nyomozást indított a veszedelmes gombaajándékozás ügyében.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Ootio Hitndoriiűl
GallértiaztitAaban vezet I
Mjflikfö-lt 8. M-l 19.
IS7U____
A kisiparosság megkapja a másfélmillió pengős kölcsönt
Budapest, augusztus 11 Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter a kisiparosságnak nyújtandó hitelek kérdésébeit a következőket mondotta:
— Elvileg nem zárkózom el az elől, hogy a MAB1 tartalékából 15 milliót a kisiparosok hitelellátására felhasználjanak. A mai viszonyok közölt a kisiparosságnak igen nagy szüksége van, hogy hitkihez julva munkát vállalhasson és a kormányzatnak az a feladata, hogy rendelkezésre kell bocsátania minden olyan eszközt, amely elősegíti a munkaalkalmak megszerzését és ezzel hozzájárul a munkanélküliség enyhítéséhez is. A kérdést az autonómiával egyetértésben rövidesen megoldjuk. Hamarosan megtörténik az intézkedés arra, hogy a pénz a kisiparosság rendelkezésére álljon.
Iddlárás
A nagykanizsai meteorológiai megfigyelő leien lések i Csütörtökön a himtr■ séklet: Heggel 7 órakor +20, délután 2 órakot +284, este 9 órakor +21\'6.
PtlMzei. Reggel és délben felhói, este tiszta égboltozat
Still/ány Reggel szélcsend, délben déli síéi, este délnyugati szél.
(É/aakat ráMJtknUt) A MalaeniM-glal latéul lalaatl ssts 10 araken Hala* síira. IdS várhat*.
ima, augusztus 12__________
Mozgószinház őnagy^Ű® kimenője
A színlap operettnek jelzi, pedig inkább az életkép elnevezés illik ore a darabra, tmclyet a színpad ulln a Ilimre Is felveitek. Előszűr ugyanis színpadon látla meg a napvilágot és csak azután adoptálta a Wm. Armont és Gerbldon urak — társszerzők — eredetileg tipikus francia vígjátéknak szánták, aztán ugylátszlk jobb belátásra juloltak, meri emberibb befejezéssel tették jóvá Irodalmi szabadportyázáiukat.
őnagysága megunja férje állandó azerelipi kiruccanásait és elhatározza, hogy ő sem marad télien. Elmegy a cselédbálba, ahol megismerkedik egy fiatal könyvkötővel, aki előli, mint komorna szerepel. A kölcsönös szerelem rohamléptekkel fut a házasság felé, amikor őnagysága bevallja, hogy ő már asszony, férjitől azonban szívesen elválik, hogy felvegye a .könyvkötőmeslerné" elmét.
itt azután feléled a társszerzők irodalmi vénája és a szerelmes, de |ózan belátásu könyvkötővel vlssza-szállilják férje karjaiba a szerelmes szépasszonyt. Ezután minden megy lovsbb a maga rendjén: őnagysága oltmarad a férje mellett, szerelmes lovag|a pedig a munkában és emlékeiben Veres vigasztalást. > happy-end elmarad.
A felvételek szépek és tiszták, a rendezés elsőrangú. Jó zenéről Ralph Ervin gondoskodott. Llane Hald és Hans Brausewetler ügyes játékkal illeszkednek bele a darab hangulatába.
Dáma
«
ötletes és kedves ujllása a kanizsai mozinak, hogy ezután esténként vidám és aktuális, helyi vonatkozású érdekességekkel tűzdeli hangos mikrofon kooleransz lesz a darab elölt. Már az első alkalommal sokat mulatóit a közönség Csillag Ziakl szellemes helyi pletykáinak és — igazságainak.
Balaton! naptár
Augusztus 13 Balatonfüreden vitorlásversenyek. (Királyi Magyar Yachl Club.) (lordon Róbert-vándordíjéit — 14. Balatonfüreden vitor láiversenyek. (Balatoni Yacht Club.) - 14. Tihanyban IV. Károly klrály-erolékünnep. — 14. Siófokon: Fool-ballmétközés. (Oróf Fesfetlch emlék «r»eny a .Balatoni Kupáért*.) — 14. Balatonalmádi—Kenese : Átuszó-verseny. (Uszó Szövetség.) — 15. Balatonfüreden vitorlásversenyek (Királyi Magyar Yacht Club.) - 15 Révfülöp—Balatonlelle: Átuszóver-«ny. (M Uszó Szövetség.) — 18 Bslalonfüieden vitorlásversenyek a Oatamy Sindor-vándordljért (Királyi Magyar Yacht Clulj.) — 20. Sienl István-napi ünnepségek Balatonalmádiban Siófokon, Keszthelyen fe Balatonfüreden. — 20. Balaton-•JmAdibanj Vitorlásverseny. (Bala-toölYachl Club. A gróf Jankovich-Bfcán Endre és a Budai vándordíjukért) _ 21. Balatonalmádiban *Horlásverseny a Balatoubajnokság-^ -21. Siófokon . Footballmér-a Balatoni Kupáért. - 21. * Balaton kötül kerékpárverseny. Étkezés Siófokon. (Kerékpárszövet-) 28 Siófokon : Foolballmérkőzés 1 Balatoni Kupáért. (Idegenforg.
Tudósítónk)
ZALAI KÖZLÖNY
A lentii Gtaser-cég kényszeregyezséget kért maga ellen
Nagykanizsa, augusztus 10
A Glaser A. és Fiai cég, amely az Esterházy hercegség lenlii birtokát bérelte, az idén már többször foglalkoztatta a zalai és országos közvéleményt is. Oiaserék most kényszeregyezséget kérlek maguk ellen.
Olaseréknak ugyanis október 31-in végleg távoznlok kell az ötezer holdas bériéiből, amelyet ismét házikezelésbe szándékozik venni a hercegi uradalom. A hercegség, a hátralékos bér biztositasára junius végén végrehajtási vezeteti Oiaserék felszerelésére, amit foganatosítottak is. Már ez év tavaszán is több hitelező csődkérvényt adott be Glaserék ellen, de a törvényszék elutasította a kérelmet, mire a hitelezők a táblához .lelebbeztek. ,-
Közben Glaserék a napokban kényszeregyezségei kértek maguk ellen s a törvényszék a kényszeregyezségi eljárást el is rendelte.
A tábla most érdekes kérdést fog eldönteni, mivel a kényszeregyezségi törvény rendelkezései szerint a csődöt nem lehet megnyltani akkor, ha az adós maga ellen kényszer-egyezségi eljárás lefolytatását kérte. Ebben az esetben vitás lesz, hogy ily körülmények között helye van-e a kényszeregyezségi eljárás lefolytatásának vagy a csődöt kell-e megnyitni.
Glaserék közel 600.000 pengőre becsülik a vagyonukat és ugyanennyire a terheiket. Az OKH 80.000, a hercegség 200.000 pengőt követel a bérlőktől.
Kilenc hónapi börtönnel sajtolták a kanizsai plébánia templom Szent Antal perselyének fosztogatóját
Nagykanizsa, augusztus U Általános érdeklődés közepette tárgyalta ma délelölt a nagykanizsai törvényszék dr. Mulschenbacher Ed-vin tanácselnök egyesbirósága előtt azt a fosztogatást, amit nenrégen a plébánia templomban követelt el egy fiatal kanizsai Bzerelősegid.
Junius 17-én, vasárnap délután, a fiatal bűnöző bement a templomba és a Szent Antal perselyt kulccsal kinyitván, kiszedegette a jószívű hívek állal adományozott filléreket. Javában .dolgozott", amikor a templomba belépett két kanizsai diák, akik ügyelő állásba helyezkedtek. Mikor a templom tolvaja észrevette őket, nyomban bezárta a perselyt, elkezdte az oltárteritőt rendezni, mintha ö lenne a sekrestyés. Majd odament a diákokhoz és az olasz fagylalloihoz kisérte mindkettőt, ahol fejenként 10 filiérért fagylaltot fizetett nekik és elmondolta, hogy .az oltárleritő becsukódott a perselybe és ezért ki kelleti azl nyitni, hogy kisimíthassa " A két polgárisia azonban tisztá-
ban volt a dologgal és a tolvajt feljelentették a kapitányságon. A Hut őrizetbe is vették, de mivel szülői házánál lakik, később szabad-lábrahelyézték.
Ma volt ennek a bűnügynek a főtárgy ilása. Védő dr. Báron Pál ügyvéd. A hallgatóság soraiban a fiu édesapja figyelte a tárgyalás lefolytatását.
A vádlott beismerte a bűncselekményét. Mikor az elnök megkérdezle, hogy miért tette, szemeit lesütve válaszolt:
— Magam sem tudom...
A tárgyalásvezető elébe tárta, hogy a jelsőlemplomban Is próbált már egy ízben, 1927-ben hasonlót. A vádlott ezt tagadja. Tagadja azt is, hogy a plébánia templomban Is már egy más alkalommal próbálkozott a persely felnyitásával.
P. Molnár Arkangyal Nagykanizsa plébánosa, a károsult templom nevében elmondta, hogy a vádiolt valószínűleg notórius perselyfosztogató, mert jelentették neki, hogy a feisóiemplomban is próbálkozott már
HANGOS KERT -MOZGÓ
Még ma, pénteken, augusxtua 12-én 7 és 9 órai Keaeelettel a szezon legbájosabb operettje Liáné Haid főszereplésével
operetle 10 felvonásban. Kacagtató helyzetek, csodaszép fülbemászó zene.
Meglepően szép kísérő műsor.
hasonlóképpen, amiért a sekrestyés kl Is tiltotta a templomból. Az a gyanúja, hogy a vádiolt hónapokon át fosztogathatta a perselyekel, mert a perselyekben rendesen 25—30 pengő szokott lenni hetenként, de amikor ezek történtek, alig volt 7—8 pengő vagy még kevesebb. Ennek persze a szegények itták meg a levél, mert a szegények részesülnek a Szent Antal perselyből. A plébános abbeli gyanújának adott kifejezést, hogy a Mária-kongregáció fiókjából nemrégen eltűnt több mint 100 pengő Is az 6 kezén lünl el. A nyomozás még folyik ebben az irányban. Szerinte kb. 400 P-re tehető az az összeg, amivel a vádlott sorozatos lopásai folytán a plébániatemplomot és ezzel a szegényeket megrövidítette.
A bíróság ezután kihallgatta a két tanulót, akik a vádlottal in flagranti érték. Horváth Béla, a felsőtemplom sekrestyése is lerhelően vallott.
Vitéz Szlty Dezső ügyész vádbea: édében rámutatott arra, hogy a legnagyobb züllóttségre és romlottságra vall és minden vallásos érzést nélkülöz az, aki Ilyet képes elkövetni. Szigorú büntetés kiszabását kéri.
Dr. Báron Pál védSbeszéde alatt az édesspa zokogásban tört kl.
A törvényszék ezután kihirdette ítéletét, bűnösnek mondja ki a vádlottat a vádbell cselekményben ts őt ezért kilenc hónapi börtönnel sújtja.
Az ügyész a büntetés sulyosbbitása végett, a védő enyhítésért fellebbezett.
Piaci Idill u Emékat-térea uékiel, bakk lábba! ei kalapáccsal
Nagykanizsa, auguaztus 11
.Bergstein a ládába esett". Szándékosan tettük idézőjel közé, mert olyan kedves és humoros eaet, amelynek jólzét még a törvényszéki tárgyalás komoly volta sem tudja elvenni.
Ugy történt, hogy ezév- elején az Erzsébet-téren a piaci árusok felépítették a sátrakat. Ezenközben valahogyan Feuersleln Sámuelné sapka-készítő állitól g nagyon közel állította fel sátrát Gódor Sándorné piaci árus sátrához. A dologból pillanatok alatt parázs szóváltás keletkezett és Oódorné — a tanúvallomások egy része szerint — fellökte Feuersteinné sátrát. A dolog végül is annyira elmérgesedett, hogy szabályos közelharc fejlődött ki a két asszony között. A barátságos mérkőzést észrevette Bergstein Pál ugyancsak piaci árasiió és odaszaladt a két leidübOdl asszonyhoz, hogy azokat kibékítse. Ugy látszik a békéltető szerep most sem volt bálás, a kél harcias fél nem jó szemmel nézie a beavatkozást. Igy a dolog még jobban elmérgesedett és Oódorné széket ragadott, Bergstein pedig bakkiábat. Ebben a pózban Bergstein az asz-szonyra akart támadni és a bakkal alapos ütést Is mért a Jótermetfl asz-szony combjára. A másodikra már nem volt ideje, metí akkorra má
_ _ IALAI KOZtONV _
ötven éve tartották az elsfl vltorlásve senyt a Balatonon
Több kűltöldlt a Balatonhoz! — Uj tervek a balatoni propaganda szolgálatában
_________
Oódorné la munkába lépelt a székkel. A közelharc komolyan kezdett fe|lödnl, ezért Lidiit Sarnu ruhake-leskeilő odakiáltott Gádornak, hogy siessen a (elesége védelmére, mert még agyonverik. Oódor kiszaladt a sátrából ugy, ahogy kezében volt a sátor felállításához szükséges kalapács és a kővetkező pillanatban megvillant a kalapác és Bergsleln .béke-biró" orrén, kezén megsérlllve a hála mögött levő ládába esett testének Illésre használt részével, ugy, ahogyan ezt az amerikai burleszkekben láthatni. A nagyszámú nézőközönség nagy gaudiummal nézte, ahogyan a két iába a levegőben kalimpált. Az esel olyan kómikus volt, hogy mindenki hangos kacajban lört ki, annál Is inkább, mert a vérző Bergslelnnek nagy megerőltetésébe került, mtg magát a ládából ki tudta szabadítani.
Azonban az idill nem maradt annyiban, mindkét párt kereste az Igazságot és feljelentette a másikat. I,y került az Ugy a nsgykanizsai törvényszék elé.
Dr. Mutschenbacher Edvin tanácselnök több tanul hallgatott ki, akik mindegyikének vallomása megegyezett abban, hogy „Bcrgslein a ládában"...
Végül is a bíróság a Oódorné sérüléséről (elvett röntgen-fényképfelvétel beszerzését rendelte el és azért a tárgyalást elnapolta.
A tárgyalás majdnem az egész délelőttöt igénybe vette.
A doioghoz tartozik még az is, hogy amikor Bergsteln a ládába esett, történetesen szögek is voltak benne és igy érthető, hogy szegény békebiró véresen kecmergetl ki a szük ládából.
A Balatoni Társaság felolvasó Qlése Keszthelyen
Nagykanizsa, augusztus 11 A Balatoni Társaság irodalmi, művészeti és tudományos egyesület aug. 13-án, Keszthelyen, a régi Urániában d. u. !> órai kezdettel ünnepi felolvasó ülést tart A megnyitót dr. vitéz Jóisaf Ferenc kir. herceg, a Balatoni Társaság elnöke mondja. Dr. Chol-noky Jenő egy. tanár, másodelnök szabadelőadáot tart a Balatonról, mint a világ legnagyobb és legjobb strandjáról, diapozitivekkel. Sajó Sándor iró költeményeiből ad elő. Dr. Sebestyén Oyula, a Nemzeti Muzeuin ny. igazgatója szalxadelöadást tart .Zalamegye Panteonja Keszthelyen" címmel. Petrl Mór iró mngyar szo-nelleiből ad elő. Dr. Csák Árpád a Balatoni Muzeum történetét ismerteti. Dr. Lovassy Sándor a Balatoni Muzeum jelenéről beMél. Retschl Imre városbíró, a Balatoni Társaság keszthelyi fiókjának elnöke fejezi be a felolvasó Illést indítványaival és zá rószavával.
= Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáialu hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, I lorthy Miklósul 4. szám.
Augusztus 22 én lesz 50 éve annak, hogy a Balatonon az elsó vitorlásversenyt megtartották. A magyar vitorlássport félszázados évfordulója alkalmából vizsgáljuk meg, hogy mit jelent a vitorlázás a Balaton értékének és propagandájának szempontjából, >
A vitorlázás már régebben is egyik föatlrakciója volt a balatoni nyaralásnak. Az utóbbi esztendőkben pedig különösen a Királyi Maiiyar Yacht Club nemzetközi versenyén már olaszok, németek, osztrákok is többször a starthoz álllak és a velünk együtt versenyző nemzetek sajtója néha napokon át s egész oldalakon bőséges illusztrációkkal is foglal kozott a balatoni yersenyekkel. A legutolsó években több olasz és német csapat jlrt Balatonfüreden egy-egy barátságos mérkőzés alkalmából.
Legutóbb a németek egyik yachl-csapata Hamburgból, a másik pedig a Berlin melletti versenyekről érkezett Az olaszok különösen buzgó nemzetközi versenyzők és a balatoni vitorlásversenyek sportszerűsége Igen illetékes forumok kritikája elé került. Amikor négy napig balatoni vihar dult, ugy az olaszok, mini a németek nagyon respektálták a kis magyar tenger erejét. Egyhangú rneg állapítás volt az, hogy a Balatonon a legideálisabb vitorlás versenyző-viszonyok vannak és hogy a magyar hajók építési technika szempontjából Is minden tekintetben megfelelőek.
Nagykanizsa, augusztus 11
Az elmúlt hónapban Igen nagy méretet öltött Nagykanizsa határállomáson az idegenforgalom. |ulius hónapban 28 férfi és egy nó vándorolt vissza Amerikából Magyarországba. Ezek legnagyobb része mind egy-két évvel ezelőtt ment ki a .korlátlan lehetőségek hazájába", hogy onnan azután egyetlen fillér nélkül, tengernyi illúzióval szegényebben kerüljön ismét vissza az anyaországba. Legnagyobbrészt szegény földmlvesek és iparosok ezek, akik odakinn sem tudtak megbirkózni a gazdasági válsággal és rengeteg koplalás után jelenlkeztek a konzulátuson, amely végül hazaküldte a szerencsétleneket.
Idegenforgalmunk örvendetes fellendülést mutat az utóbbi időben. Rengeteg gazdag amerikai jön Magyarországra, hogy megnézze Budapestet. Pár nappal ezelőtt egy 16 tagu amerikai kirándulócsoport utazott keresztül Nagykanizsán, amelynek Belozersky Serge volt orosz nagyherceg volt a vezetője. A nagyherceg mint fizetett idegenvezető vett
Bár csodálkoztak, hogy ezen a legszebb középeurópai yacht-verseny-pályán, a Balatonon aránylag kevés a vitorlás, mégis a hajópark össz^, állítása, modernsége és a hajók karbantartása teljes elismerést váltott ki.
A fürdőközönség érdeklődése Is mind nagyobb mértékben nyilvánul meg a vitorlázás iránt és a Hajózási r. t. á!tal rendszeresített kisérőhajó-kon és motorosokon igen szépszámú közönség gyönyörködött mindenkor az eleg\'.ns verseny változataiban. A Siófokon és Füreden nyaraló és átutazó külföldiek úgyszólván mindig meg|elenlek. Mit jeleni ez? Azt. hogy a vitorlás-sport iránt a külföldiek részéről mindi • érdeklődés van és a vitorlás-spurinak bitgen forgalmi szempontból vp ó kihasználása a jövőben igen kívánatos volna. Képzeljük el: ha egy magyar fürdőhely külföldre irányított propaganda-füzeteiben (eltűntemé, hogy pl. augusztus 24-én nemzetközi vitorlásversenyek lesznek Magyarország bajnokságáért. Kélségkivfl! vonzó látványosság. Külföldön, főkép a németeknél, angoloknál, franciáknál a vitorlásversenyek Iránt rendkívül nagy érdeklődés szokott megnyilvánulni és a regatta elsőrangú társadalmi eseménnyé fejlődött.
Ma már nálunk is nagynevű politikusokkal, a gardasági élet vezető egyéniségeivel találkozunk a vitorlás sport művelői között és a sport népszerűsége évekröl-évekre szemmel-lálhatóan nő (Idegtnforg. Tudóiitt)
részt ezen a kiránduláson. Az amerikaiak Igen Bok pénzt hozlak magukkal és egy hetet szándékoznak Magyarországon tölteni.
Szinte hetenktnt jön egy egy nagyobb csoport amerikai kiránduló Magyarországra. A vasúti hálókocsik velük vannak tele. Pár nappal ezelőtt az amerikai Yale-egyetem egyik fiatal hallgatója utazott keresztül Kanizsán. A hatalmas, közel 2 méteres, szőke fiatalember arra használja fel a nyári vakációjá\', hogy világkörüli ulat tegyen meg. Mire Magyarországra ért, már .csak" 1300 dollár volt a zsebében_
Emlékezetes kalandban volt része egy newyorki bankigazgatónak, aki a feleségével együtt már ulbin volt hazafelé és Nagykanizsán keresztül akarta elhagyni az országol. Az történt ugyanis, hogy Siófok és Nagykanizsa között őnagysága a könyökével véletlenlll belökte a 3000 dolláros hitellevelet a fülkéjük ablakpárkányába, ahonnan sehogysem tudták kivenni. Végül is Nagykanizsán kértek egy szerelőt az állomás-főnökségtől azzal, hogy szerelje le
__Í632 augusztus 12.
az ablakot. A 20 perces tartózkodási idő alatt nem sikerült elvégezni ^ a munkát, mire arról kezdtek tanácskozni, hogy akkoi iekapcsolják u egész vagont. Ebhc azonban nem ment bele az állomásfőnök, végül ugy oldották meg a kérdést, hogy a szerelőt elenjjeciték a vonattal Mura-kereszturra, ahol végre a tartózkodási Idő alalt sikerült leszerelni az ablakot, melynek alsó keretéből előkerüli a hitellevél. Ennek elvesztése igen kellemetlen lett volna, mert a házaspárnál mindössze 3 pengő volt, ezért az összegért pedig nehezen juthatlak volna vissza Newyorkba
A Magyarország felé irányuló idegenforgalomban általában az amerikaiak dominálnak. Azok, akik Európába jönnek, mind felkeresik Budapestet Az elmúlt hónapban u Nagykanizsán keresztül utazott Idegenek száma 1500 volt. Viszont hiába van devizakorlátozás és egyéb külföldi utazást megnehezitö intézkedés, lultusbar: mintegy 7—8000 magyar utazóit kl részben Olaszországba, részben Franciaországba. Az is érdekes, hogy ezek a külföldre utazó magyarok mind a női nemből kerülnek ki. Legnagyobb részük ragyogó szépségű fiatal leány, vagy fiatalasszony, akik állítólag az egészségük helyreállítása céljából mennek ki Olaszországba.
Az újságírónak alkalma volt látni néhány ilyen beteget és ha történetesen a betűvetés helyett a szobrászat lenne az élethivatása, akkor ezekről a hölgyekről mintázná meg a diadalmas egészség szobrát.
d. rí. j.
A rosszul sikerült mozibérlet kergette halálba az öngyilkos urlasszonyt
Balatonleik1, auguaztua 11 Megirta a Zalai Közlöny, hogy Uszkay Rudolfné balatonlellei úriasszony, két héttel gyermeke meg születése elölt férje borotvájával elvágta a nyakát és mire rátalállak, már halott volt. A szerencsétlen úriasszony férje társtulajdonos volt a balatonlellei kertmozinak, melybe súlyos összegeket fektetett be. Az asszony tragédiáját az is siettette, hogy nem váltak be a mozihoz fűzött remények és igy inkább a halált választolta, mint a t. ilkülözést.
vigyázzon egészségére és igyék
Reiedeí vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
Ki»ható silséta ftnertzlelkea.
Flrsktár: V/EISZ MÓR, Magyksslzss Klrily-utos 34 Tslsfoa 310. !•____
Idegenvezető orosz nagyherceg, SOOOdollárkalandja őnagysága könyökével, njlajta „női betegség"
és más érdekeaaégek a kanizsai határállomás nyári Idegenforgalmában
1932. augusztus 12
NAPI .MREK
NAPIREND
tiiguutOT >2, péntek
tanai katolikus: Klári s?. Protest,
Küd ta.: Ab. hó 10.
*
Városi Muzeurn és Könyvtár nyílva „jlírlőkön és vasárnap délelőtt 10-töi 11 áriig.
Oyógynxertá\'l éjjelt sznlpálat: az Őrangyal" gyógyszertár Deák-tér 10. M a klikantsaal gyógyszertár.
OÓMIlrdő nyílva leggel ó órától este S óráig (héltó. sserds, péntek délután, kedden egéai nap nóknek). Tel. I—13 pétután 6 órától 50 filléres zuhanyfllrdó
A/. országzászló™
ma étkezett adományok: dr Thotway Zsigmond 3, Lukács Vilmos 2, Prager is Adler 2, vlléz Vlgh Dávid i, Weiszfeld Ferenc 1, Vaslagh litván 1, KÖő Józsel I pengő, Her-tug József 50 fillér.
— Halálozás. Mély gyász érle vitéz Barlay János ezredest, a nagykanizsai 6. honvéd gyalogezred parancsnokát. kdesalyja, Pump József, a Rársszenliváni Takarékpénztár igazgatója, pár napos betegség után, 80 éves korában elhunyt. Bácsszentlvá-non (megszállt terület) temették el a családi sírboltba, a r. kath. egyház szertartásai szerint. Vlléz Barlay ezredes gyászában őszinte részvéttel osztozik egész Nagykanizsa társadalma.
— A .Nemzetnevelés" írógárdája Balatonlellén. Tudósítónk irja: A .Nemzetnevelés" tanügyi szaklap írógárdája Flnta Sándor, a Kath. Tanítók Országos Szövetsége elnökének elnöklésével értekezletei tartott Balatonlellén. A tanügyi, pedagógiai, szociálpolitikai kérdések körül kilejlődott vitában Kocsán Károly országgy. képviselő, Landi Ferenc, Németh József, Bajnok Géza, llomor Imre veitek részt. Elhatározták, hogy ezentúl évről-évre tartanak hasonló összejövetelekéi.
— Tanltóválasztás. Pacsitól jelenti tudósítónk: A Péchy Béla elhalálozásával megüresedett kánlortanllól állást 47 pályázó kőiül Nagy Sándor tihanyi tanítóval töltötték be.
— Egy fiatal földblrtokosné szomorú halála. A nagykailzsai Horthy Miklós kórházba nemrégen felvételre jelentkezett Zana Árpád kiskőrösi földbirtokos 24 éves felesége, Klein Miksa ,-lgyáci bérlő leánya. A fiatal asszonyhoz, aki a belbeteg-osztályon nyert elhelyezési, ma |öllek látogatni férje és hozzátartozói Kiskőrösről. Az autóról leszállva a bei-betegosztály felé tartottak és kérdezték a fiatal asszony szobáját. A fiatal asszonyi pedig Hlldék furgonja pár órával előbb szállította ki a temető halollasházába. Ma délután temetik fél 6 órakor a róm. kalh. sírkert halottasházából.
— Az öt Ravo a elme a Világvárost Rtitinyek ul számának. Egy titokzatos öngyilkosság problémája ojtl zavarba a Wros 8ootland Yardot. Ezt a titkot egy \'Irattanul felbukkanó, szánalmas figura oldja meg Csupa ötlet éa egymást ker-JJW meglevő fordulat ez a regény, jmelyet Moly tamás a klasszikus .retek-wregényírás külföldön la elismert ma-Dar memtere irt.
ZALAI K0ZL0KY
— Némei tanfolyam az Ipartestületben, A nagykanizsai ipartestület elöljárósága elhatározla, hogy íflg|ai számára nérncl nyelvoktatási ianfolyamol szervez. A tanfolyamon heti két órán át tanítanák a német nyelvel, havi 4 pengő landij ellené oen. A tanfolyamon ugy az iparosok, mint azok családtagjai részt vehetnek, valamint a segédek is. Jelentkezni lehet a hivatalos órák alatt az iparlesület irodá|ában. Az Ipartestület elnöksége
— Féláru őszi vasúti kedvezmény nyaralóknak. Az államvasutak igazgatósága auguszlus 20 tói okló-bei 31-ig olyan utasoknak, akik valamely fürdőhelyen legalább kél hétig lartózkodnak a nyár folyamán és ezt a fürdőlgazgatóság bizonyít ványával igazol|ák, bármelyik vonaton féláru kedvezményi kapnak. E>ek a fürdőhelyek: Balatonalmádi, Balatonfüred, Siófok, Balatonboglár, Balatonföldvár, Balalonlellc, Eger, Erdö-bénye, Olzella-telep, Oyopáros, Harkányfürdő, Hévíz, Lillafüred, Párád, Szolnok.
Haliéi
KI beazél?
Simon látván hintet &t málláros-metlai
(iteilll a huivtiArlú kOrömígK « mélyen
(•■■állított hu.-ár»lr*l. Hi/.iendO hlilatt Halai marhahaa
1 kgi altja CMk-----SO Ilit.
hátulja, biimely rtsie — SO (III.
Príma bor|uhu« el«|c 00 llll.
hátulja — 1--P
SoHSahua — - - -- 1-40 P
I Vfli |A nyári •■aláiwl — - 1 ■ ? Mlnrfaonap (rltf hu, van. Pontot át trolid klt/olgáláil
TlulalaUal Simon látván hania.á.mát.áio., JJis ■ piacon, kftrel a halas mellalt.
— A Heklámélet legújabb számában Németh Andor, a berlini áruházakról. Llts Ernő a müncheni naltóreklátn-klál-liláaról, Rosner Károly Berény Róbert plakátmtlvésr.etéról Is. Dr [larlnkay Ferenc. Schlllz-Harkányl Ede, Faragó Sándor és ltudolí Krantz Írásain felül érdekes cikket találunk a Corvin Áruház hlrdetéspályázatának kulisszatitkairól, a magyar kirakatrendezés hibáiról stb. Nyolc pompán klrakattorv, számos olkk, könyvkritika, híranyag sorakozik fel e változatos tartnlmu nzámban, melyet Balogh Háudor trzerkeazl. Előflzetéel árn egy évro ajándékkönyvvel együtt 12 pongő. Kiadóhivatal Budapest V. Bál vány-utoa 12. Előfizetőink kívánatra díjtalan mutatványszámot kaphatnak.
— Kitől loptak pénzt a vasúton?
Farkas János és Horváth Islván (Furu), dunánlull sorozatos lopások tettesei folyó évi május hó 15-én, pünkösd napján Tür|e és Zalassent-Iván községek között a vonaton ismeretlen egyéntől egy palkóalaku pénztárcában 165 pengő készpénzt elloplak. Az ellopott pénz tulajdonosa jelentkezzék a szombathelyi csendőr nyomozó alosztály parancsnokságnál.
Dugulás éa araayer-ea bántalmak, gyomor-és bélzavarok, máj- és lépduzzadás, hát- és deréklájls elten a tcrmészetadla „Fíreno Jóisef" keserűvíz naponként többszőr be-véve, hathatós segítséget nyujl.
Pengőfürdőcsekk a balatoni utószezon szolgálatában
Nagy gondot okoz a balatoni utó-idény élénkítése és a siófoki fürdő-Igazgatóság mozgalmat Indított ennek az érdekélien. Segítene az utószezóni válságon szerinte az, ha a kormány ötven-hatvanezer .tnnland-pengőt" szabaddá tenne az Ittrekedt külföldi pénzből és „pengófürdőcsekk" formájában fürdővállalatok rendelkezésére bocsátaná szabályszerű elszámolás ellenében. Ez nem Üzleti vállalkozás lenne a fürdők részéről, hanem az egész idegenforgalmi propagandái javítaná. Különösei! a németeket Illetően volna lontos, mert hisz ők a hűvösebb vizet és a lem perállabb hőmérsékletet kedvelik s igen sokan auguszlua végén, szeptemberben indulnak szabadságra. Ha a terv sikerül, akkor Siófok egymaga 300 külföldit kap 14 napra, mlleg két lurnusban. (Idegenforg. Tudósító)
— Felakasztotta uiagát egy kls-komároml gazda. Somogyi István 31 éves kiskomáromi gazda megunta az éleiét és ma reggel kiment a pajtába és felkötötte magát. Mikor családja későbben bement a pajtába a szerszámokéri, Somogyit már holtan találták. Hogy mi vihette a fiatal gazdát végzetes tettére, a vizsgálat fogja kideríteni.
Az OJság ul száma kézit a Los schandeloal ullmpláitz legújabb uzenzá dón eredményt. Ml az, ami ma egy pesti embert Izgat. PesŰ legeudu a sörről. Miért vau aonyl pofozkodó Pesten. Nem lesz e sok Pestnek tizenkilenc színház ée kabaré? Nagy Imre Izgalmas regénye, a hét legkóserebb viccei és még rengeteg trófa, móka, vieo, aklunlltáa én Intimitás Nagy Iniro kitűnő vlcclaplá Imn. Mutatványszámot küld a kiadóhivatal, Budapest VI. O-uoea 12. sz.
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő bó elsejéig,
ha most
Uizvezetéket, csatornázást, központi
fűtést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
rézmfl és vízvezeték szerelési vállalata Telefon 2-71. RA8YIAHIZBA, XIRÁLY-ÜTCA 45. SZ. Telefon 2-71. MT Kedvexft fizetési feltételekl |
Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben és mosóüstőkben. „Kflhne" mezőgazdasági gépek gyári lerekete.
Eriin, vérbő, kövér emberek számára a természetes „Fsroao lóssot"
keserűvíz naponként való ívása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködésl biztosit. Számos szakorvosi jelentés bizonyítja, hogy a fíreno léssel viz szív- és idegbajosoknak, vese- és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és csuz-ban szenvedőknek is nagyon jót tesz s ezért mé tán megérdemli a legmelegebb ajánlást. A Feresc lAuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerűzletekben kapható.
- Kilenc hónapi börtönt kapott a sormás! bemászó tolvaj. Csepregl István 27 éves sormás! gazdalegény behatolt Homokkomá-rom községben Gzv. Oéczy József né házába, mialatt az bérmálásra meni Sormásra és kilopta a pénzét. Mikor a tolvajt elfogták, azt mondotta, hogy apja kittttot la a házból, nem volt mit ennie és azért követte el cselekményét. A nagykanizsai törvényszék kilenc hónapi börtönnel sújtotta.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 12 (pintek)
Badapeel 9,15 Az Oraiágoa Poetás-lenekar hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 1110 NemaelUM vbklzAaaol|álst. W.00 Déli haranguó. Idójtliajelealét. 12 00 Cigányzene. Köaben 12.23 Hírek. IS.00 Idó-lelséa. Idójárásjelentés. 14.45 Hírek. 16.01 F. 1645 Időjelzés, Idójáráslelentés, hírek 17.00 Az I. honvédgyalogesred zenekarának hangversenye. 18.30 E 1900 A tallburgl On nepl Játékuk keretében Wcber| .Oberon\' rirnü há. omlelv. operá|ának kőzveűtéH. A II. telv. után, kb. ül .O Időjelzés, blrek. Az előadás után kb 22.30 Idójárásjelentés, majd clgányaenekarl hangverseny.
Bécs 1130 Zenekari hsngveraeny.|l2 40 ta la.to Oramolon 17.00 ílehlei müvek. IS.00 A salzburgi ünnepi Játékok közvetítése. 73.30 Zenekari hangverseny.
Berlin 17.00 Zenekari hangverseny. 18.35 Mikrofonnal a piacon. 22 35 Hírek, zenekari hangverseny
Varsó 17.00 Zenekari hangverseny. 19.00 Salxburgi kOaveütés. 22.50 Zenekari hang-verseny.
Davenlry (Brit orazágoe mfisor) 160X1 Zenekart hangverseny. 18.30 Régi orgona-müvek IU.3Í) Mandollnveriemr. 20ÍW Bettho-ven hangverseny. 22.15 Zenekart hing-verseny.
MSnchen 16.05 Zongoraverseny. 17.00 Zenekari hangverseny. 19.00 Opera Salzburgból.
Prága 6.15 Zenés ébreaitó. 11.00, 12.15 üramolon. 12 30 Zenekart hangverseny. 13.40. 17.£5 éa 18.15 Orsmolon 19.00 0n-nepi Játékok.
Róma 17.30 Dalok és áriák. 17.45 Hangverseny. 19.15 Oramofon. 20.45 Hsng-i verseny.
Ha
Eéuizre
jön, keresse fel a
vendéglőt és éttermet,
Rákóczi-ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
Legújabb olimpiai hírek
Megállapították a magyar úszók és vizlpólózók visszafelé lebonyolítandó amerikai túrájának állomásait. Az eziráuyban folytatott tárgyalások eredményeképpen augusztus 18-án Lincolnban, 19-án Omahaban tartunk bemutató mérkőzési. 21-én Ctikágó-ban mérkőzünk az Illinois AC csapatával, 24-én Clevelandban versenyzőnk, 27-i szereplésünk helye még nincs eldöntve. 29-én Newbrunswick-han veszOnk részt egy bemutató versenyen, utolsó turamérkózésünk színhelye pedig augusztus 30-án Newyork lesz.
Szerdán délelőtt az egyéni össze\' tett versenyben Pelle a gyürün első lett holtversenyben az olasz Lertora-val, inig a korláton hatodiknak helyezték a pontozóbírák.
Még van remény, hogy Kublnyl ringbe áilbat. A második orvosi vizsgálat könnyebb természetűnek találta c fülbajál s ha máig teljesen rendbejön, kiáll első ellenfele ellen.
A 11. versenynapon Magyarország a 10. helyre küzdötte fel magát 61-6 ponttel.
Az ollroplász tegnapi eredményei
400 m gyorsúszás olimpiai bajnoka: Clarence Crabbe USA 4 p 48 4 mp, olimpiai rekord, 2. jean Tarii Franciaország 4 : 48 5, 3. Yoko-yama Japán 4:52 3, 4. Oyokoia Japán 4:62\'3, 5. Sugimolo Japán 4:561, 6. Boy Charllon Ausztrália 4:586.
Akrobatikus ugrások: Olimpiai bajnok: Wolf USA 567 pont, 2. Hermann USA 56 1, 3. Orosz USA 56, 4. Pelle István Magyarország 46-3, 5. Meyer USA 46.
Mai napirend
Torna. Kardvívás egyéni (Pillér Qyörgy, Pelschauer Attila, Kabos Endre). Evezés. Lovaglás. Ökölvívás. Céllövés pisztollyal (Benkő Tibor, Baráth Antal, Somfai Elemér). To ronyugrás hölgyeknek. 400 m úszás hölgyeknek, döntő. Vízipóló. Vitorlázás. 200 m mellúszás középfutamok. 5500 m úszás középfutamok. 100 m híluszás dönlö. 4X\'00 m uszó-staféta hölgyeknek, döntó.
A szombathelyi leventék mintacsapata Nagykanizsán
108 főből álló szombathelyi levenle-gwpat érkezik városunkba e bó 15 én, hálfőn délulán. A szomszéd város tiyentéi a nagykanizsai közönségnek tocpabcmulatót tartanak. A csapattal éggUU jön a szombathelyi levenle-ze*kar, mely igen jó hírnévnek örvend.
A város testnevelési bizottsága .minden előkészületet megteli Szombathely fiainak fogadtatására.
Részletes program kidolgozása most van folyamatban és annak ismertetésével legközelebbi számunkban foglalkozunk.
(Az NTE futballcsapata) hétfőn Zalaegerszegen játszik barátságos mérkőzrést a ZTE ellen.
(Az Ékszerészek futballcsapata) hétfőn Zalaapátiban játszik az oltani sportegyesülettel.
(A Keszthelyi Törekvés Sport Egylet) futball szakosztálya ugy határozott, hogy csapatát az idei évben még nem nevezi be a bajnoki küzdelmekre, ehelyett vasárnaponklnt továbbra is barátságos mérkőzésekéi látszik.
(A Keszthelyi Jacht Ctub) aug. 12— 15-ig országos tennlsz-versenyt rendez.
Közgazdaság
Nagykanizsa 1500 pengőt kap a háziipari munkák megindítására
A téli ínaégakdó keretébe vonják a Hflcliparl tevékenységet
Zalaegerszeg, agusztus 11
A Zalavármegyei Háziipari Szövetkezet rendkívüli kozsyfllést tartott Bődy jZoltán alispán elnöklete alatt.
Biand Sándor dr. vármegyei főjegyző ismertette azt a kormányrendeletet, mely szerint a háziipari foglalkozást be kell venni az ínség-akció keretébe, hogy ezáltal is csökkenjen a munkanélküliség.
Saftlcs Jenő ügyvezelő igazgaló szerint a jegyzőknek fel kellene hiv-niok a lakosság figyelmét a kukoricaháncsra, amelyből igen sok szép tárgyat lehet készíteni.
Deulsch Hermán proponálta, hogy a szegény gyermekek között kiosztandó kötitt-szBvBtt rukanemüek elkészítését szintén a háziipari munkálatok keretében bonyolilsák le, meri igy a nők is munkához juthatnak.
Lllltk Béla népművelési titkár a iépéielniezés céljaira tészta (tarhonya) készítését javasolja, inig Brand Ifándor dr. akácfaerdö kitermelését is szőlőkarók készítését ajánlta az fnségmunkák keretében.
A gyűlés többek hozzászólása utált, elhatározta, hogy a kora ősz-szel megindítandó háziipari munkát 0 tiwéayhakiságl segltőakcló kerekbe vonják, a fakitermelésre 2000, tarhonyára 400, füzvesszőre 500, népművészeti, célokra 400, Zalaegerszegnek. 1000, Nagykanizsának 1500, Tajraleénak 1500, Sümegnek 1000, a pacsai járásnak 500 pengői adnak a munkálatok megiruütbalAsa céljá-l)ól. A városok és a községek azonban előbb kötelesek megfelelő tervezetet és költségvetést bemutatni.
(—) A gazdatartozások behajtásának korlátozásáról szóló rendelet. Az Alsódunánluli Mezőgjz, dasági Kamara a .körzetéhez tartoeó Baranya-, Somogy-, Tolna- és Zala-vármegyék összes járási mezőgazdasági bizottsági elnökeinek megktll-dötte a 3800/1932. szánni kormányrendelet kivonatát. Ezúttal a kamara arról értesiti lapunk utján is a körzetébe tartozó gazdaközönséjícl, iit)|>y
1932 augusztus 12.
a m. kir. földművelésügyi mlaiszlé-rium kiadványaként megjelenő „K\'l-méleli idő a gazdáknak" clrnű füzetet — mely a gazdatartozások behajtásának korlátozásáról szóló 3800/032. számú kormányrendeletet népiesen ismerieli — készséggel megküldi a kamarához forduló gazdáknak.
(-r) Sás- és nádkészletek be-Jelentése. Az AlBódunántüll Mezőgazdasági Kamara arra kéri a kerületéhez tartozó gazdákat, hogy jelentsék be, vájjon gazdaságukban lesz-e értékesítésre váró nád, és sás ? Az értékesítés iránt olasz kereskedők részéről van érdeklődés. Jobb árakat csak az esetben lehetne elérni, ha minél nagyobb mennyiséget lehetne egyszerre történő szállításra az érdeklődő kereskedőknek biztosítani.
Pária 20*111/4, London 17 93, Newyork 513-25, Brüsael 7120, Milano Sö-25. Madrid 4125, Amsterdam 20600, Berlin 122 10, Wien -•-, Szófia 3 72, Prága 1518, Varsó 57*65, Budapest -*-, Belgrád -•-, Bukarest 3-05.
TarataytÓMte
Búza aj tv. 25 /III., dt. 20-25 tUl., rozs uj 10 fitt. emelkedett
Buza (u|) üszav. 77-cs 14-20—14 45, 78-as 14 35 )4\'60, 7»-es 14-50-14-65, 80-aa 14-60-14 85, dunánl. 77-ea 13-65-13-90, 78-aa 1380-14-05. 79-es 13-95- 1415, 80-as 14 05—14-30. rozs 810-825, tak. árpa (uj) 10-35—1060, uj zab 11-75—12-00, tengert tt. 15 45-15-60, korpa 8 30-8-40.
A Semxetl Baak deviza-árfolyamai
valutAk
Angolt. 2000-20-40 Balga Ír. 79-16-7974 Csen k. 1696-1706 Dánk. tílö\'40-107\'40 Dinár 997-1009 Dollár 57050-57350 Francia f. 22-30-22-50 Holl. 229-80-231-20 63 95-84-45
3-44-3-Ö6
4-06-4 19 29*90-3020
Márka 135-70-13660 Norvég 906010060
Peseta —•-•—
Schlll. -•--•—
Svájcit. 110*70-111-40 Sv*d k, 101 30-102-80
Zloty
Lei
Léva
Ura
DEVIZÁK Ainst. 230-00-231-20 Belgrád 999-1009 Serit: 13580-136-60 Brftssel 79-26-79-74 Bukarest 343-351 Kopenh.l06\'60-IÖ7*40 London 19*92-2012 Msdrid _•——•— Milano 3000-30*18 Newy. 571*00-574*00 Oszló S9 80-10060 Párls 22*30-22*47 Prága 16*93-1701 SzóHa 4*08-4*19 Stockh. 10200-102*80 Varsó 64*05-64*45 Wien
Zllrlclt H080-I11-40
Wien cicaring iitotyama : 80454.
fertasrái
FdTAjláa 3075, eladatlan 277. — Elsőrendű 1*25-1-28, szedell 1-14 1*20, szedett közép 1*00—1*10, könnyű 0*80-096, i-só rendit öreg 1*10—1*16, ll-od rendU öreg 0*80 -0 90 angoi süldői. 1*05-1*15, fcalor.na nagyban 1*60—0*00, xair 1*75— 1-80, hua 1-20-1*40, félserles 1*40-1*66.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelőn kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
kerül többe
a ZALAI KÖZLÖNY,
ha bejelenti nyaraló dsnét A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely -belföldi nyaralótodyse.
Az ip-UMi-U*- 10 uSU 5K» *HU.
orisst >4 a mf - * tan* a
M fillér. hrtW -i Uf fim.
Mb a. rnuaaa 10 »«f » *lMr. -Ma
lovibvi „a ats. • sírsz, am** < \'«
h*Utkb« U* W4 kit uí«l uZ»NIMt
Atti.1 tmilUM sm.
Fenotlbiatorok és kosarak készítése Javítása, nádszéklonás Illésnél, Főul 4. Juív
Vtla golyós csapágyak autóhoz, aprclan san olcsón Ford- és Foidsonhoz Utigtt Ullmsnn és Tóth vaakereskedés<ben 3&6
Egy szép aavaaebáe, szitáz, vltrtzt íékca lakás minden mellekbelylaéggel klsdó Józsel lóhtrceg-ul 58 a. 33«
Egy jobb házból való 6 elemit végzett 9, aáátáiaixMsoaak (elvétetik (lőtt! Duit. nél, Sngái-ul és Rákóczi u. sarok , 3721
KMraaltJuk az összes fíulorazovett-ket, szőnyegeket, sezlontakarókat, Igen olcsó kéaacpénxArosi. Kisfalu II Divat-áruház. 3685
t lakóké* arl takóaaat Bánok-szenlgyörgyön, cgyutl, vagy külön-külön It, kedvező flzeiésl leitélelekkel eladó. Níp takarékpénztár Részvénytársaság Nauj* iantzsán 3102
0l|s6k aálls" laaxálllteU álban kaphatók Arsnutb Bazár-udvar. 3143
taiaklrtnk ■ Hára és
Borsla községek halárában cca 450 kai hold, kevés kivétellel mezőgazdaság! művelés a lati, azonnsl álvehelő élő és holt leszereléssel, vagy anélkül. Néptakarék-pénztár Részvénytársaság Nagykanl/ián 31(11
L«t)ujabb ragaccsal klllelem ablakalt 5 évi Julállátsal Slern üveges szaküzlete Teleion 166. 3(07
■•I és férfi dlvalszöveleVel meglepő olrstl árakon áruilljuk. Klstallidl Dlvalátu-ház. Soha « aaaa nem tárS alkalom I 3685
Kétszobás utcai lakéa mellékhelyiségekkel november 1 re klsdó Széchenyi-lér 4. 26
Magányos hölgy laáAf*raset keres, vagy diákok teljes ellátást nyerhetnek Clm a klsdóban. 3717
Só-utca ü. számú kétszobás eaaláSI háa olcsó b\'rért kiadó. Azonnal elfoglsl-hatő. Bővebbet a kiadóban. 3719
kiadó szép kétszobás utcsl lakás és egyazohás. konyhás lakás Zrínyi Miklós utca 16. 3720
Használt
(javítottak)
darabonként 00 fillértől
160 fillér árban (minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
I cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A bírósági palota melleit).
kapható kfiltlüül
Nyomatotl a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. üulenbcrg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős.üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évüoijrMn
Nagyiéul tu >952. augusztus 13, szombat
At« 14 filter
ZALAI KÖZLÖNY
\'OL1TUAI NAPILAP
SícikíHlóiég ti kiadóhivatal: í\'óut 5. uim. Keaa\'helyl IlókktadóhivnUl: Keasntti-utca 37.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klőílzetézl ára: egy hóta « pengd 8i Szerkeaitóaégl (a kladdhivatall telelőn:
•0 fillér
78. u
Pelle visszalépett a gyürühlnta egyéni bajnoki versenyén
A korlát egyéni bajnoka Nebrl, a-má\'sodlk Pelle
Loe A«gelí«, rutguutua 12
(Éjszakai ielejonjelentés) Az olimpiai tornában a korlát egyéni olimpiai balnokságát az olasz Nehrl nyerte. 2. Pelle István, 7. Hegedlls, 8. Péter Miklós.
Az .utolsó egyéni bajnoki szám a gytlrlihinta voll, melynek legesélyesebb versenyzője Pelle látván volL Pelle első gyakorlatai pompásan sikerültek, ennek ellenére a svájci, mexikói és amerikai bírák leponloz-
\\
lik. Ennek kövelkezményekép Pelle és az egész magyar csapat azonnal viKizalépetl, igy a bajnok Oulack (US*) leit.
Az olimpiai női toronyugrás bajnoknője Dorothy Polnlon (USA).
i"L yi\'ivriY^*******************^............"-"T—I~I-i-|-I\'I\'i \'ii\'iviiinirnaii\'. UI/ULUUV.
Elnapolták a Házat, de az ellenzék uj összehívásra készül
A huza-probléma, a
gazda-moratórium, a külkereskedelmi szerződések az egy napra Összehívott Ház vitájában
Budapext, augusztus 11
Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a Ház mai ülése. Igen sok képviselő jelent meg és a kormányzatnak is majdnem mindegyik tagja ott volt. Apfonyl Albert gról íb megjeleni az ülésen. Mikor Almdssy László elnök bejelentette, hogy a Ház nevében üdvözölte Jizsel királyi herceget, a Ház nagyobb része éljenzett, a szo-dalistdk mega köztársaságot éltették.
Az elnök ezután Eckhardi Tibornak adta meg a szót, aki megindokolta a Ház összehívását. Beszéde első részében a hőguta és a rozsda-kár kOveékeztéien beállott buzgárokkal foglalkozott. Egyes vidékeken a termés csaknem teljeses megsemmisüli és ezeken a helyeken sürgős segítségre van szükség. Rendkívüli intézkedéseket sürgetett. Véleménye szerlnl a buzűkatatzirófái az elhibázott vetőmagakció Idézte elő. Hibáz latta, hogy a búzatermelést az elmúlt években forszírozták. Sürgette a bolelta rendszer megszüntetéséi, tnsjd túlságosan bonyolultnak mán dotta a gazdamoraiőrlumról szóló rendeletet. Kívánta a Nemzett Bank kamatlábának leszállítását és az In-légsujtotta vidékeken az árverések haladéktalan felfüggesztését. Beszéde további folyamán a kormány külkereskedelmi politikáját támadta. Indítványozta, hogy a Ház legközelebbi ülését augusztus 16-án tartsa.
Ulána Károlyl Oyula gróf miniszterelnök állt fel szólásra. Nézete szedni a Ház összehívásának legfőbb indoka az volt, hogy az ellenzék bizalmatlanságát fejezze ki a kormány Iránt. Az Eckhardi Tibor állal a Ház együttmaradására felhozott okokat nem tudja helytállóknak lartanl. A búzatermés sajnos valóban rosszabb voll, mint reméltük. Ezzel kapcsolatban az ellenzék szónoka felhozott több sürgős és fontos intézkedést. Megnyugtathatja
Eckhardi Tibori, hogy az általa sürgetett Intézkedéseket a kormány nagyiészben már elhatározta és egy részük folyamatban Is van. Téves tekhardtnak az az állllása, hogy a bolelia következtében növekedett a búzatermelés, mert az éppen a bóbita bevezetése után csökkent. Ami " gazdamoratóriumot Illett, azt nagyobb mérvben kiterjeszteni az or-<*ag hitelélete szempontjából végze-<e volna.
Rámutatott ezulán a minisztereink arra, hogy több oldalról külke-
reskedelmi tárgyalások vannak folyamatban és a legközelebbi időkben ujabb gazdasági tárgyalások Indulnak meg és ez az ok maga elegendő arra, bogy a tárgyalások Ideje alatt a Ház üléseket ne tartson, mert nem volna helyes a tárgyalásokat képviselőházi vitákkal megzavarni. A Iiel-politikai okok sem indokolják a Ház együltmaradását.
Ézulán Lázár Andor amellett foglalt állást, hogv a Ház egyelőre ne tarlson Ölést. Petrovácz Oyula Is hasonló értelemben szólalt fel. Az ellenzék részéről Wellner Jakab a
A föggetler kisgazdák a
újra összehivatják
Budapest, augusztus 12 A független kisgazdapárt képviselő tagjai a képviselőház mai ülése után a parlament egyik tanácskozótermében ülést tartottak és azon többek közt foglalkoztak a mezőcsáti képviselőválasztás és a Ház ujabb összehívásának kérdésével is.
statáriumról beszélt, Turcsányl Egon pedig a Ház egytlttmaradását kivánla. Ezulán nagy többséggel elhatározták, hogy a legközelebbi ülést október 26-án tartják.
Az ülés fél 2 órakor ért végei.
Két szocialista indítvány
A szocialisták kél indítványt jegyeztek be a képviselőház Indlivány-könyvébe. Az egyikben a munkanélküliség csökkentésére részletes gazdasági program kidolgozását, a másikban a statárium hatályon kívül helyezését kívánják.
mezócsáti választás után a Házat
Elhatározták, hogy a Ház összehívása iránt ujabb indilványt csak a mezőcsáti választás ulán nyújtanak át a képviselőház elnökének. Mini értesülünk, a választás napját még nem tűzték kl. A választás terminusa csak 1—2 nap múlva válik ismeretessé.
Apponyi: „Lehetetlen prognózist felállítani"
A német helyzet, Liusanne és a világpolitika
Budapeet, augusztus 12 Apponyi Albert gróf, aki ma délben megjelent a Házban, ugy nyilatkozott, bogy soha nem voll annyira lehetetlenséggel határos feladat bár-, milyen prognózist felállítani a világpolitikai helyzet alakulásáról, mint ina, mert a német probléma alterna-
tíváinak mindegyike átalakitólog befolyásolja az egész világol. A jövőt Illetőleg minden atlól függ, kl kel-e a Lausanneban elvetett mag, 1.1. az a törekvés, hogy a nemzeteknek, különösen Európának gazdasági együttműködését tényleg keresztül lehet-e vinni.
Ha este tárgyal Papén Hitlerrel
Párton felül álló Papén-kormány következik ?
Berlin, augusztus 12
(Éjszakai telefonjelentés) Hitler ma szombaton este jelenik meg Papén kancellárnál kihallgatáson. Minthogy a nemzeti szocialisták a centrum meghívását nein logadlák el és ezáltal a politikai válság parlamenti megoldása újból háttérbe kerüli, ma már nyugodtabban Ítélik meg a nemzeti szocialistákkal való megegyezés kilátásait egy párton felül álló kormány tekintetében.
Az Angrlff hangsúlyozza, hogy Hitlert kell megbízni az Ügyek vezetésével. Mégis általában bizalommal beszélnek olyan kormányról, melynek elnöke továbbra ls Papén
lenne. Mindez természetesen csak kombináció és meg kell várni, hogy milyen állásfoglalás alakul ki Hitler és a kancellár mai találkozásánál.
Az a hir tarlja magát, hogy Hitler a birodalmi elnöknél is megjelenik kihallgatáson.
Házkutatások Berlinben 4* Hamburgban
Berlin, augusztus 12
A rendőrség ma a déli órákban házkutatást tarlóit a vörös munkasegély egylet központi irodájában. Az Intézkedés okaitól és eredményéről részleteket eddig még nem közöltek. Házkutatást tartottak a Bülow-
téren levő Liebkntcht-házban is a Rote Fahne kiadóhivatalában és szerkesztőségében.
Hamburg, augusztus 12 Péntek reggel óla a rendőrség egész Hamburg területén házkutatási tart a kommunista párl tagjainál. A vizsgálat kapcsolatban áll a néhány nappal ezelőtt- feloszlatott vörös front-harcosszövelség ügyével. Délfelé egy nagyobb rendőrosztag megszállottá a kommunisták pártirodáját. A vizsgálat érdekében egyelőre nem edtak kl tájékoztatást a házkutatás eredményéről.
Hoover az adósságok eltBrlése allén nyilatkozott programbeszédében
Newyork, augusztus 12 Hoover elnök, mint az uj elnökválasztás jelöltje, programbeszédében hangoilalta, bogy ellenzi az adósságok eltörlését, híve az egész világra kiterjedő leszerelésnek, ragaszkodik a vámvédelemhez, pártolja az alkoholtilalmai es szigorítani kívánja a péuzlntézeti törvényeket.
Kenéz a nzénkartelről
Budapest, augusztus 12 A szénkartelszerzfldés ma jutott nyilvánosságra. Ezzel kapcsolatban Kenéz Béla kereskedelmi miniszter kijelentette, hogy a kartelszerzödést nem lehet bűncselekménynek beállítani, mert törvényes alapon álló dolog. Az a fontos, hogy a kartelmegálla-podás ne sértse a közérdeket. Elekintetben megnyugtathat mindenkit, hogy a bzénellálás fennakadás nélkül fog végbemenni. Mindent elkövet, hogy ne dráguljon meg a szén, sőt árleszállítás következzék be.
Rend van Sevillában
Madrid, augusztus 12 Sevillában a rendet sikerült teljesen helyreállítani. A katonabiróság államílgyészetöbb katonatisztre halál büntetést kért.
Halálos kánikula Angliában
London, augusztus 12 Az Angliát elöntő hőhullám következtében 8 ember halt meg hőgutától.
A newyorki hossz
Newyork, augusztus 12 A hausse kezdete óta az árfolyam-emelkedés 11 milliárd dollárra rug.
Arlotta olasz kövelet Buenos-Ayresbc helyezték
Róma, augusztus 12 (Éjszakai iele/onjelentés) Arlotta budapesti olasz követet Buenos-ayresi nagykövetté nevezték ki. Utóda Don Ascanlo del Prlncipi Colonna, Olaszország eddigi stockholmi követe lesz.
ZALAI KÖZLŐN V
1932 augusztus 13
Sxeptembep l-én nyílik meg a nagykanizsai szülészeti kerület ée bábaképzft intézet
A BzemószetI pavillon átalakítási munkálatai a lesktlzelebbl napokban megkezdödiiok
Nagykanizsa, augusztus 12 A város vezetősége, mint a nagykanizsai szülészeti kerület főorvosa, dr. Haba Antal osztályfőorvos, a legnagyobb agilitással előkészítetlek min-der , bogy a szülészeti kerület, mint a vele össrefílggö bábaképző minél előbb megkezdhesse működését Nagykanizsán. A város műszaki hivatala e héten terjesztene elő a polgármesternek a szemészeti pavillon egy részének áta akitágára vonatkoző döntését A munkákra Qtrócs Oyőrgy, Kránitz István, Qalüner Artúr és Wastel Károly van előterjesztve, akik rövidesen megkezdik a bábaképző részére szükséges átalakításokat, ugy hogy azok még e hó végén befejezést nyerjenek.
Kérdést intéilünk ma ebben az ügyben dr. Krdtky István polgármesterhez, aki kijelentette, hogy a nagykanizsai azüleszeti főorvosi kerülettel kapcsolatos bábaképzőlnlézet szeptember elsején feltétlenül megnyílik.
Az uj Intézményt nemcsak közegészségügyi. hanem Idegenforgalmi és városgazdasági szempontból Is őrömmel kell üdvözölni, amikor a mai centralizáló politika majdnem mindig csak elvisz valamit Nagykanizsáról. Az uj intézmény létesítésé Taufftr professzor jóindulatán kivűl, kétségkívül dr. Haba Anlal kerületi szülészeti főorvos és dr. Krdtky István polgármester ujabb érdeme.
A szombathelyi leventék minta csapata Kanizsán
A magyar „Strohschnelder" is velük Jön Nagykanizsa, augusztus 12 A szombathelyi leventék zenekara ás tornászcsapata összesen 108-an, a Keszthely és Héviz után Kanizsára is ellátogat. A vendégek augusztus 15-én, báltön délután egynegyed 2 órakor érkeznek Keszthely felől. A vendégleventék megkoszorúzzák a kanizsai hősi emlékművet, majd térzenét adnak. A szombathelyi levente-tornászok a sétatéren tslajtornát és szabadgyakorlatokat mulatnak be, végül, mint legfőbb attrakció, követ-kezlk Olasz László szombathelyi levente vakmerő mutatványa a drótkötélen. A kifeszített drótkötélen a fiatal levente mindazokat a vakmerő mutatványokat bemutatja, mint amelyekkel csak nemrég Strohschnelder tanár ejtette bámulatba Kanizsa közönségét.
*
Itt említjük meg, hogy Nagykanizsán is veszedelmes konkurrense támadt Strohscbneider tanárnak mégpedig üene városi lőkertész Béla nevü fia személyében, aki már idáig is sokkal veszedelmesebb mutatványokra trenírozta be magát, mint Strohschnelder. Most azzal a tervvel foglalkozik, hogy országos, később pedig nemzetközi körútra indul vakmerő produkcióival. Nem leheletlen, hogy mini müsoronkivüli szám, ő is fellép hétfőn délután a szombathelyi Olasz Lászlóval együtt. A részletes programot holnapi számunkban közöljük.
■= Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendezésekel rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen Is szállítunk. Kopstetn bútoráruház, Horthy Miklós-ut 4.
A pénzügyminiszter segíteni kiván az adós-sággal küzdő városokon
Budapest, augusztus 12 A pénzügyminisztérium városi osz-látyának vezetője, Lukács ÖJön miniszteri tanácsos, sorra látogatja azokat a vidéki vátosokat, amelyeknek költségvetése helyszíni tanulmányozásra szorul. Több várost máris felkeresett Lukács Ödön, mindenütt informáltatta magát a város pénzügyi helyzetéről, számbavette azokat a kötelezettségeket és tartozásokai, amelyeknek előteremtése súlyos gondokat okoz a polgármestereknek és városi tanácsoknak.
Értesülésünk szerint, ezek a vizsgálatok nem csupán Informatív Jelle-gUek, hanem azt Is célozzák, hogy esetleg a minisztérium segítségével rendeztessenek a kölcsönök. A pénzügyminisztérium szükség esetén hallandó interveniálni a közmunkák vállalkozóinál és a kölcsönifolyósitó pénzintézeteknél, hogy megtalálják azokat a megoldási máitokat, amelyek mellelf a városok könnyebben, zavartalanabbul eleget tehetnek kötelezettségeiknek, lecsökkent bevételeik Idején Is.
Nyolc szavazat döntött a három bizottság együttes ülésén a villany-koncesszió lelett
A bizottság a DrávavOlgyl ajánlatát fogja javasolni a képviselőtestületnek
Nagykanizsa, augusztus 12
Megint csak igaza voll Ujváry Géza bátyánknak. Megmondta rögtön az egyesilett bizottságok első ülésén, hogy ne kezdjék olyan szőrszálhasogató aprólékossággal a vitái, mert akkor mire a végére érnek, a lényeges dolgokkal nem lesz türelme alaposan foglalkozni a kifárad! bizottságnak.
Igy is letl.
A pénteki ülésen már negyedórai késéssel is 40 közül csak 5 képviselő jelenlétében nyitotta meg dr. Hajdú Oyula elnök az ütést s csak lassan-lassan, 6 óra felé gyarapodott fel a bizottság képviselő-tagjainak száma 12-re, az első üléseknek este fél 9-ig kitartó 20-22 jelenlevőjével szemben. Az ülés végére, 7 órára már csak 9 lag maradt a városi lisztviselőkön és szakértőn kívül. Pedig arról voll szó, hogy ez az dlás az utolsó, amikor a bizottságnak szavazás utján meg kell hoznia döntését a két ajánlat felett.
Vagy talán éppen ezárt...? *
A 31. § nál kezdődött a vita. Csendesen elhúzódó jogi purparlé mindkét szerződéstervezetben jórészt egyforma szakaszok, átruházás, óvadék, felülvizsgálat felett. Az óvadék 100 000 pengő.
Következett a 84. a szerződésnek eddig is sokat pert rákiált pontja. Itt a Transdanubla évi 400,000 P bruttó bevételig abból évi 35 000 P közlerűlethaszndlall dijat ajánl a városnak, 600.000 pengőig terjedő bevétel esetén pedig 5 százalék, 800.000 pengőig 6, azon felül 7%-ot. A Drávavölgyi ajánlatán .k számadatai kedvezőbbek etéren, mert a szerződés létrejötte esetén megkapná a Transdanubla jelenlegi telepét, igy természetesen érdemes a készért nagyobb áldozatot hoznia. A Dráva-völgyi tehát az első 6 évben évi 90.000 pengőt fizetne a városnak a területhasználatért, illetve 460.000 pengőnél magasabb bevétel esetén (az idén 420.000 P a villanytelep bevétel) 100.000 pengőt De ha nem tudna bemenni a Transdanubla leiepébe, akkor évi 60 000 pengőt ajánl, ami 1957-ig 75.000 P-re emelkedik.
A 400.000 pengőn felüli bevétel után részesedés Illeti meg a várost. A Transdanubla 5%-ot, illetve 6— 800.000 P bevétel esetén 6, azonfelül 7%-ot alánl. A Drávavölgyi ezt a skálát 900.000 P-ig terjedő bevétel eseteire progresszlve 7.5—10 százalékban szabja meg.
ATransdanubia szakértőjének szakvéleménye ezeket a Drávavölgyi állal megjelöli számokai és kalkulációt
Irreálisnak találta s ezt alaposan meg is indokolta sokszorosított véleményében. Hollós József, a város szakértője a bizottság ülésén viszont kljelentelle, hogy a Transdsnubia szakértőjének szatúadatai nem tl\'ják meg a helyüket.
A Drávdvölgyi sierzódés-lerveie-tének 39. §-a szerint a Transdanubia jelenlegi telepe a szerződés létrejötte esetén a Drávavölgyié lenne, de ba a város nem ludná átadni, akkor a Drávavölgyinek építenie kell s akkor a város részesedése megfelelően kevesebb lesz.
A villany-üzem alkalmazottait a Drávavólgyi szerződés létrejötte esetén tsrlozik átvenni.
Hollós szakértő ezután, a szerződés-tervezet tárgyalása végére érvén, östzehasonliió-mérleget állitolt fel a kél ajánlat és a mai helyzet között, alapul véve a mai 986 000 kwó évi eladott áramot, amiből egyharmad a város fogyasztása (közvilágilással). Eszerlnl a város ma fizet : a Trans-danubiának évi 49 391 P, az uj szerződés alapján fizetne a Transdanu-biának ugyanezért 47.716, a Dráva-völgyinek 32 713 P-t A város kap részesedésben: ma 38 680 P, az uj szerződés sterlnl a Transdanu-blálól 61.600 P, a Dráva völgyitől 120000 (ha nem kapja meg a meglévő telepet 90 000) P. A közönség fizet: ma éri 372.000-P, az u| szerzi désszerint a Transdanubiának 361 000 P. a Drávavölgyinek 351.000 P. Hangsúlyozta a szakértő, hogy a DrávavOlgyl ajánlatából a 7 évvel rövidebb koncessziót, a város azonnali tulajdonjogát, a somogyi községek idecsatolását\' távvezeték esetén, a feszültség-változtatást, az utolsó 10 évi beruházásokból való részvállalást, mini előnyöket, számszerűleg nem becsülte fel. A Transdanubla ajánlatáról nem szólt a szakértő.
Krdtky polgármester főként a 7 esztendő és a garanciák kérdésében látja a DrávavOlgyl ajánlatának kedvezőbb oldalait, a Transdanubla melleit pedig felemlítette a malom ügyét, ami! a koncesszió elveszítése esetén esetleg beszüntetnének, ami véleménye szerint évi 15.000 pengő közvetett vesztesége lenne a városnak, bár szociális szempontból nem látja tulaggályosnak a helyzetei, hiszen magának a malomnak csak 58 alkalmazottja van.
Érdekes, hogy a DrávavOlgyl csak azesetben tartja fenn ajánlatát, ha a város garantálja, hogy a szerződés augusztus végéig elsofokon és november végéig végleges jóváhagyást nyer.
Egynegyed 8-kor telte fel Hajdú elnök a kérdési szavazásra. A bizott-
ság képviselő-tagjai közül eddigre rnár csak kilencen voltak jelen.
A bizottság tagjai szavazás előli kérték a polgármester javaslatát, aki azonban nem tett javaslatot. Erre a jelenvolt 9 képviselő felállással szavazott: — nyolcan álltak fel a DrávavOlgyl Javaslata mellett és egy képviselő nem szavazott.
Igy lehál a 40 tagu egyesített bizottság nevében 8 szavazat kimondta, hogy a bizottság a Drávavölgyi a|ánlalát fog|a a képviselőtestületnek javaslatba hozni.
Az egyesitelt bizottság szerdán d. u. 4 órakor mág egy Ölést tart a stiláris módosítások nyitvahagyolt kérdéseinek és a megtörtént módosításoknak elbírálása végett.
„Képviselőjelölt" a szerkesztőségben
ilyenkor délután a szerkesztőség a legnagyobb munkában van.
Kattog az trógép, serceg a toll, a nagy melegben Izzadság Hl kl az ember arcára, amikor egyszerre csak kopognak a szerkesztőség ajtaján és egy középkorú, Iparoskütsejű ember keresi a szerkesztőt.
— Mivel szolgálhatunk ?
Valahogy Munkácsy ecsetjéről Ismerős emberünk, amint kezében forgatja a kalapját és Ismételi kérdésünkre szakgatottan kiböki:
— Hát kérem, képviselőnek akarok fellépni- .
A szerkesztőség tagjai összenéznek.
Emberünk rendületlenül forgatja a kalapját és folytatja, fel sem emelve földre sütött szemelt:\'
— Képviselő akarok lenni... Nagykanizsán, kérem... Hol lehet a plakátot kiragasztatni?
Mégnagyobb megrökönyödés és mégjobban Összenézünk.
— Az nagyon szép, hogy Ilyen tehetséges ember, mint ön, erre a szép pályára akar lépni és a népnek szolgálatot tenni — megyünk bele a a felveteti diskurzusba.
— Igen, a népei akarom szolgálni, miért ne lehelnék én Is az, ami Kállay, meg a többiek ?
— No és Nagykanizsán akar fellépni ? — kérdezzük a világ legkomolyabb hangján.
— Nagykanizsán, kérem. Én Ide-valósdl vagyok. Tessék megcsinálni a plakátokot és vasárnap elmondom a programbeszédemet...
— Kedves Izé... kérdezzük tovább, — de volt-e már a rendőrségen és bejelentette e, hogy fel akar lépni, beszédet akar mondani és plakátot akar kifüggeszteni ?
Most őrajta volt a sor a csodálkozásban.
— No és mit mondjak nekik, kihez menjek ? Mert én még nem voltam képviselő... Csak mosi akarok elsólzbtn fellépni...
Felvilágosítottuk, hogy kihez menjen, mii mondjon ?
Nagyon megörült a tanácsunknak, meg is köszönte.
Keze már a kilincsen volt, amikor mégegyszer utána szólunk, ne felejtse el, a legjobb, ha délelőtt 9 órakor jelentkezik a rendőrségen és bejelenti, mikor akar programbeszédet mondani. ■ ■
Nem tudjuk, emberünk megjelent-e másnap a rendőrségen, azt sem tudjuk, hogy Időközben nem került-e a mentőkocsiba, amely a kórházba vigye?... De nagyon sajnáltuk a szerencsétlent. Valószínűleg ő is Trianon áldozata...
Képviselőnek akart fellépni a szegény bolond...
augusztus 13
napi hírek
NAPIREND H^uutm IS, szombat
Rámal katolikus; Ipoly, K. Protest.; Ipoly, Izr.: Ab- h<s "■
Virost Muieum és Ktinvvtái nyitva csütörtökön és vssárn<i|> délelAtt 10-181
^Ovo\'lysurUrl éjféli s»ol«ráU., sí
Őrangyal" mrógysiortár Deák-tér 10. „ a kllksntssal gyógyszertár.
(Jösfttrdé nyitva itggel (I érától este s Aráig fhétfő, surda, péntek délután, kedden ecéax nap nőknek). Tel. J—13. Détatán ffértttl 50 lUléita zubanytUrdó
ZALAI KÖZLONV
_ A kanizsai újságírás köré
Mi. Balázs József, a .Zalai Újság" c. héiföi lap oeisfi munkatársa, mint értesülünk, a mull héten azonnali hatállyal felbontotta szerződését és kivált a lap kötelékéből.
— Tanltóválasztás. Zalaszent jlkahon 42 pályázó kózOl az elha-láloiás folytán megüresedett tanitól állásra az eddigi Pasqualettl kisegítő tanitól választották meg.
_ Az emléklapok tisztek egyenruha-viselése. OOmbOs Gyula honvédelmi miniszter az emléklapos lisztek egyenruhavlseléséröl a következőket rendelte el: Emléklappal ellátottak a legutóbbi lényleges szolgálatuk ide|én részükre rendszeresítve volt egyenruhát és rendfokozati jelvényeket, dlszföveg és szolgálati jelvények nélkül vagy pedig a jelenlegi m. kir. honvédség lisztjel és hasonállásu egyénei részére mindenkor rendszeresített ruhákat és rendfokozati jelvényeket külön engedély nélkfli viselhetik. Azonban csakis oly ünnepélyes alkalmakkor, midőn a tiszti egyenruhának, mint társadalmi megkülönböztetésnek és kitüntetésnek iltö helye van. Az Ilyen alkalmak az államM szülelés és névnapja, Szent István napja éB hazafias egyházi ünnepélyek alkalmával megtartott Istenliszteletek. A felsorolt alkalmakon kívül az emléklapot liszteknek meg van engedve, hogy megfelelő társadalmi állású egyének esküvőjén, harctéri események megünneplése alkalmából, hősi hatoltak emlékünnepélyén tiszti egyenruhájukat viselhessék.
— 68 pályázd egy beszedői állásra. Egy nagykanizsai vállalat pénzbeszedoi állására, amely csupán a beszedett dijak 5%-ál jelenti javadalmazásban, 68 pályázó voll. Mind helybeliek.
Az Ínség-munka és a Balaton
fakkM len a Balitoi fejluztésére
A Vállalkozók Lapjának legutóbbi Márnában Langei Lajos mérnök figyelemreméltó cikkben foglalkozik • Balaton problémájával. Rámutat •rra, hogy a balatoni élet tellendl-tése nemzeti érdek s ha már elkö-Wlflk azt a hibái, hogy a Balaton helyett Lillafüredre költöttünk óriási Mszegekel, gondoljunk moBt arra, 5°*y a szűkségmunkdk egy részéi fordítsuk a Balaton fejlesztésére. A Balatoni csak akkor keresik fel még "fjtyobb számban a külföldiek és «"öldiek, ha jobban megközelíthető I« n clsö dol°K volna tehát egy Közvetlen körvasulvonal megépítése.
A szükségmunkák második lénye-W csoportja volna az egyes bala-oni fürdőhelyeken vízvezeték és csa-Znizd? "töltése, mert e nélkül ma leh\'t u"urhelVet elképzelni sem
A* ügyészségre tették át a zaíaszectmlhályl segédjegyző fegyelmi Iratait
Több kisebb szabálytalanság ügyében Hozott ítéletet a vármegyei legyeim! bíróság
Zalaegerszeg, augusztus 12
A vármegyei fegyelmi bíróság Brand Sándor dr. vármegyei főjegyző elnökletével több fegyelmi ügyel tárgyalt. Kisebb hivatali szabálytalanságokért több enyhe ítéletei hozott a bíróság, de súlyosabb természeia
Ugy Is van egy KOcsky Flóriát: zalaszentmihályi segédjegyzőé. A bíróság nem is hozott az ő ügyében Ítéletet, hanem ugy határozott, hogy az Iratokat átteszi a klr. ügyészséghez, további eljárás lefolytatása végett.
A nagykanizsai kereskedők a magyar vidék kereskedőinek parlamentjén Debrecenben
Nagykanizsa, augusztus 12 Augusztus 14-én és 15 én Debrecenben összeül az egész ország ét-deklődése kOrepelle a magyar vidék kereskedelmének parlamentje, hogy kétségbeesett helyzetének javításáról tárgyaljon, az ország színe elé tárja sérelmeit és felhívja a kormány figyelmét arra a tűrhetetlen gazdasági helyzetre, amiben ma a magyar kereskedelem vonaglik.
A debreceni országos konferencia voltakép összefoglalása annak a hatalmas arányú megmozdulásnak, amelynek elappjai Nagykanizsa, Békéscsaba éa a lobbi vidéki városok
voltak, ahol az érdekeltségek összessége nagygyűléseken és munkaazü-neteléssei demonstrálta azt a nagy fokú elkeseredést, azt a sok panaszt, ami a magyar kereskedő ajakáról elhangzik.
Eddig 80 kereskedelmi testület 250 delegálttal jelentette be a rész vételét a debreceni nagygyűlésen és még mindég folynak a jelentkezések. Nsgykanizsáról Blankenberg Imre, Frledenlhal László és Rajkl István vesznek részt. Értesülésünk szerint az előadók közölt a nagykanizsaiak is szerepelnek, megfelelő aktuális témával
VÁROSI MOZGÓ
Auguaxtua dó 13-án, 14-én és 15-én
sxombaton 7 és 9 órakor vasárnap, gé/ífln 3, 5, 7 és 9 óraitor
A magyar filmgyártás remekel!
Kabos Gyula Da/ha Margit UátKay Márton
a magyar színészet büszkeségeinek felléptével Sxétcely István
rendezésében
vígjáték 10 felvonásban. Kiegészítő műsoron:
Fekete Pál, a neves énekművész Fox Hangos Hiradó Varázsszőnyegen a világ körül
A szezon legkiemelkedőbb slágere!
Magyar film! Magyar szereplők!
L
Jegyelővétel
tinházi pénztárnál.
1 i 1 i
Székrekedésnél, emésztési zavaroknál, gyomorégésnél, vérlódulás-nái, fejfájásnál, álmatlanságnál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc lózsel\' keserüvizet. A belorvosi klinikákon Bzerzett tapasztalatok szerint a Ferenc lózsel viz az ideális hashajtó minden jellemző tulajdonságát egyesül magában. A Ferenc lóitef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüz-letekben kapható.
Ulahb betörésekkel gyanúsítják a nemrég elfogott balatoni kabln-losztogatót
Balogh Ödönné csurgói lakos feljelentési telt Ismeretlen lettes ellen r csendörségen, aki Balatonmárián levő (Rrdökabfnjii kifosztotta és onnan mintegy 200 pengő értékű ruhanemül vili el. Hasonló módon fosztották Id Parnaczky Elemér budapesti lakos ugyancsak Balatonmárián levő fürdökabinlát, ahonnan több ériékes holmit elvittek.
Miután a betöréseket csak most fedezték tel, a csendőrség lehetségesnek tartja, hogy ezeket a kabinokat is az egy héttel ezelólt őrizetbe vett kablnfosztogaló, Orgován Géza dézsmálta meg, aki — mint megírtuk — egy cigánylány társaságában valóságos nagyvilági életet élt a balatoni fürdőhelyeken. A csendőrség most azt igyekszik tisztázni, hogy van-e Orgovánnak valami köze a balatonmárlai betörésekhez.
— Oyermeknyaraltatás a Balatonná! és a Bakonyban. A balatonszabadi I szanatóriumban 1150, az almádl-i szanatóriumban 317 budapesti gyermeket helyeztek el. Ez-évben a Zsófia egyesület Összesen 3150 gyermek nyarallatásáról gondoskodott, kizárólag társadalmi és külvilági segítségből. Az Országos Oyermekvédő Liga pedig, amely az Idén 3000 szegény pesH gyermeket nyaraltai, legutóbb a Bakonyban levő Parkasgyepün helyezett etegy leányka-csoportot, akik a nyár végéig részesülnek s liganyaraltatás áldásaiban.
— AratóOnnepély és tekeverseny Kiskanizsán. A felsőtemplom előtt felállítandó muraközi országzászló javára, mini ismeretes, igen eredeti módon Inditott gyűjtést Szép-udvary István kezdeményezésére Kls-kanizsa polgársága. A gyű|tés vezetősége ugyanis nem akart egy fillért sem ugy a közönségtől, hogy azért ne adjon valami megfelelő ellenszolgáltatási. Ennek a gondolatnak megfelelően zajlott le az elmúlt vasárnap a magyarruhás leányok gyűjtése Is, akik a kapott pengökérffel-szalagozott buzakoszorut nyújtottak át az adakozónak. A gyü|tés 105.82 pengőt eredményezeit. A program szerint ugy volt, hon még a mull vasárnap megrendezik Kiskanizsán az aralóünnepélyt, a közbejölt esős Időjárás miatt azonban halasztást szenvedett ez a terv, igy az arató-ünnepélyt csak mosl vasárnap délután fogják megrendezni. Az ünnepély délután 3 órakor dlszfelvonu-lással kezdődik. Az aratók látványos menete a Kisrác utca 6. szám alól indul és ugyanoda fér vissza. Délután 4 órakor kezdődik a hajnalig tartó táncmulatság, viszont a teke-verseny egész napon ál tart. A játék értékes dl|akért folyik.
— Széngázmérgezés. Özvegy Csavnlcsár Elekné 42 éves be|árónö pénteken egész nap egy Zrínyi Mlklós-ulcai uricsaládnál vasalt. A szénvasalótól széngázmérgezést kapott és mentők beszállították a közkórbázba.
ZALAI KOZLONV
1932 áuíusztuit 13.
SPORTÉLET
Az olimpiász tegnapi eredményei
Három olimpiai bajnokságot szereztek a magyar fiuk egy nap alatt
Olimpiai Összetett loinászbajnok : Nerl Olaszország 140-625 pont, 2. Pelle István Magyarország 134 925,
3. Savolainen Finnország 134\'575,
4. Lenoia Olaszország 134 000 5 Ougllelmetli Olaszország 134375, 6. Haubold USA 132-525, 19 Boros Péter 105-77, 20. Hegedűs József 105-75.
Olimpiai bajnok a nyújtón Bixlen USA 56 pont, 2. Savolainen Finnország 54-2, 3. Teiásvirla Finnország 542, 4. Pakaralnen Finnország 51 \'8,
5. Pelle István Magyarország 51 8,
6. Schuler USA 46 I, 7. Péler Miklós Magyarország 45 4.
Olimpiai bajnok a lovon Pelle István Magyarország 57-2 pont,
2. Bonoli Olaszország 56 6, 3. Hau bold USA 651, 4. Cumisney USA 54 7, 5. Boross Péter Magyarország 52 7, 6. Jochim USA 51 2.
Lóugrás olimpiai bajnoka Ciugllel-metll Olaszország 54 pont. 2. Jochim USA 53-3, 3. Terítsvlrta Finnország é» Carmichael USA 52 6, 5. Oleyre USA 52, 6. Pelle István Magyarország 514, 7. Boross Péler Magyarország 51-3, 8. Péter Miklós Magyaiortzág 50, 9. Lertora Olasz-oiszág 49 2, 10. Savolainen Finnország.
Függeszkedés olimpiai bajnoka Bass USA 6 7 mp, 2. Oalbrailh USA 6 8, 3. Connelly USA 7 0, 4. Péter Miklós Magyarország 115, 5. Boross Péter Magyarország 11 6.
Vízipóló. Magyarország—Amerika 7:4 (4:0). A hatalmas közönség egy része már a 4:0 ás félidő ulán csalódottan otthagyta az uszodát. Minden talpalatlnyi hely zsúfolva volt az uszóstadlonban. A magyar csapat védelme remekelt, Halasy és Németh lótte a gólokat. Ezzel eisók leltünk sz olimpiai vtzipólótornán, pontveszteség nélkül. 2. Amerika, 3. Németország, 4. Japán, 5. Brazília.
100 m hölgy hátúszás: Olimpiai bajnok Eleanor Holm USA I 19 4 mp, 2. Mealing Ausztrália 1:213,
3. Dawies Aglia 1:22 1. 4. Harding Anglia 1:22 6, 5. Mc Sheely USA 1:23-2, 6. Cooper Anglia 1:23 4.
Kardvívás:
Magyarország—Olaszország 14:2. A magyar kardvivócsapal óriási fölénnyel nyette a döntő csatái. A vivócsapat tagjai kivétel nélkül szenzációsan vívtak.
Magyarország—USA 13:3. A magyar vivócsapat lehengerelte Ame-
Magyarország-Lengyelország 15:1 Ax utolsó mérkőzést is fölényesen intézték el vivólnk. Olaszország—Lengyelország 9:1. Lengyelország--USA 8.8. Két tuson mullott Amerika veresége. Végeredmény: 1. Magyarország,
2. Olaszország, 3. Lengyelország,
3. USA.
Legújabb olimpiai hírek
Énekes Okölvivónk ujabb győzelmet aratott, mivel megvédle Európa bajnoki cimét. — Szigeti viszont vereséget szenvedeti
Ma megcáfolták azt a hírt, mintha a magyar versenyzők közül valaki eltűnt volna.
Tegnap Indullak haza az első expedícióval az atléták és birkózók.
Vasárnap elhagyják Los Angelest a tornászok, céllövök és öttusázók. Az utolsó csoport, vivők, ökölvívók hétfőn utaznak el az olimpiai játékok színhelyéről.
A kardcsapaiverseny tapasztalatai megerösilik a reményi, hogy a magyar kardvlvók előkelő szerepet fognak játrzani az egyéni versenyekben is, amelyek ma kezdődnek. Marzlt, az oiatzok világbajnokjelöltjét Pillér fölényesen verte, Petschauert «em kell féllenűnk tőle, Kabos pedig meglepő biztonsággal Intézte el a másik olasz hírességet, Oaudlnlt.
Mai napirend
Céllövés mlnlatürfegyverrel. Toronyugrás döntő. Kard egyéni döntő. Evezés. Lovaglás. Ökölvívás. 200 m mellúszás döntő. 400 m úszás hölgyeknek, döntő. 1500 m úszás döntő.
Nagykanizsa város asztall-tennisz bajnokságai
Vasárnap és hélfön bonyolítják le Kanizsa asztall-tennlsz bajnokságait, melyre a következő nevezések fu ot-tak be:
I. osztályra: Hajós L, Schwarcz I. (Tapolcza), Ádtni, Darás, Magyar, Szakonyl, Stampf.
A 11. osztályra 10 nevezés érkezett. — A verseny vasárnap fél 10 órakor kezdődik a gimnázium tornatermében.
Vármegyei tennlszverseny Zalaegerszegen
A Move ZSE augusztus 19—21-én nyilt tennlszversenyt rendez Zalaegerszegen Zalavármegye teniszbajnokságaiért A versenyszámok a következők: Férfi egyes, női egyes, férfi páros, nöi páros, vegyes páros, férfi egyes junior, női egyes junior. A versenyen csak a Zalavármegye területén székelő egyesületek igazolt játékosai, továbbá az (gyéb egyestt-ietek igazolt főiskolás tagjai, kiknek állandó lakhelye. Zalavármegyében van, vehetnek részt. A junior számokhoz Igazolás nem kell. Nevezési dij személvenként és számonként 2 pengő. A nevezéseket augusztus 16-án déli 12 óráig Borbély András dr. versenylntézö (egerszegi közkórház) címre kell küldeni. A győzelemhez két nyert játszma szükséges.
IdAtárás
A riagyknnlzaal meteorológiai u-ea-flgyelő leientétek! Pinteken <z hdmtr-Mlet: Reggel 7 ótakor -fIB-S, délután 2 ólakor +2,-4, este a órakor -fJt-ít.
MIM.\' Reggel és délbsn felWs, ule tiszti égboltozat.
^Si^ay^Reggel északkelet dUbca és
(Éloakal nUlóltkuMtl « HCaSss.elé alal Mliil hhstt h<« r® *.-»-Eirt MH, maisa Mi saiHuaté.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 13 (szombat) Badapsst U.lfi A rádió házlkvlaleltfétiek hangversenye. Közben 9.30 hírek. 11.10 Nkmaetkbsi visjeliéaaolgáiat. 11.15 A rádió Ifjúsági félórája. 12.00 Déil harangszó. Idó-JáráaJelenté*. 12 09 Hiagvcruny. Közben 13.25 Hírek. 13.00 ldó|ets«s, tdójáriajelentéa. 14.45 Hírek. 16.00 ayerinekjálazóóta. 18.45 Idójelzás, Idóláráajelcatéa, hírek. 17.00 Szs-lonieaekatl hangvereny. lí 15 F. 18.45 Ggáayzene. 20x0 A Budapeatl Hangversenyzenekar hangversenye. A azttnetben kb. 21.15 Időjelzés, hírek. A haagv. után 23.00 Idójáráajelenté*, majd grftmotoohangveraeny.
Bíea 1130 él 18.10 /.enekarl hangver aeny. 13.4B és 15 15 Oramofon 16.20 TahlH dalok és táncok. 16.55 Zenekari hangverseny. 1S.8Í Schubert-dalok. 20f0 Clters-haagverKny. 20.20 Vígjáték. 22.45 Zene.
Varsó 17.00. 18.20 én 20.00 Zenekari hangverseny. 22.05 Chopin-müvek \' 22 90 Zenekari hsagverseny.
OkMÉr tártai
Pária 20-121/z, London ff-85, Newyork
513-»/a, llrUtwc. 71*22t/a, Milano 26*26,
Madrid 41-35, Amsterdam 206-70, Berlin
122 20, Wien—- , Szófia 3\'72, Prága
15-18, Vsraó 57 50. Budapest , Belgrád —■■- , Bukarest 305.
Twnaéartázsá*
Buza árak változatlanok. A rozs 15 fillérrel emelkedett.
Buza tlszav. 77-es 14-20-14 45, 78-as 14-35 1460, 79-ea 14-90—14-65, 80-sa 14-60—14-85, dunánt. 77-es 1366 13 90, 78-as I3-80-14-H9. 79-es 1*95—)4\'19, 80-aa 14 05—14-30, rozs 8\'10-840. tak. árpa 10*25—10*45, zsb 11*75—12 00, tengert tt. 19*45—15*60, korpa 8 25 - 8 35.
i Nemzeti Bank éerUa-árfelyuul
valutAk
Angolt. 19-90-2030 Belga Ir. 79-16-79-74 Caeh k. 16-96-17 06 Dánk. 105-40-106-40 Dinár 9-96-IO*OS Dollár 570*90-973-90 Frandaf. 22-30-22 90 Holl. 22965-231-05 Zloty 63*95-64*45 Lel 3*44-3*96 Léva 4*06-4*19 Ura 29*90-30*21} Márta 139-70-136 60 Norvég 9960-11060
Peseta -•---■-
Schlll. —•-\'—
Svájci I. 11070-111-40 Svéd k. 101\'40-102 40
DBVIZÁK Amst. 229*89-231*09 Belgrád 998-1008 Berlin 135*80-136*60 Brllssel 79*26-79*74 Bukarest 3*43-3*51 Kopenh.l05\'60-t06 40 London 19-80-2000
Madrid —*---*—
Milano 3000-30*18 Newy. 57H»-574«I Oszló 99*20-10000 Párls 22*30-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-06-4-19 Stockh. 101 60-102-40 Varsó 64-05-64-45
Wien —•-•—
Zürich 110-80-111-40
Wien dearlng árfolyama: 80.451.
Felhajtás 745, eladatlan 392. - Elsőrendű 1-25-1-28, szedett 114-1-20, sze dett közép 1*00-1*10. könnyű 080 - 0*96, l-só rendű öreg 1*10-1*16, ll-od rendű öreg 0*80—090, angol stUdó I. 1*09—1\'15, szalonna nagyban 1*60—!MX), zsír 1*80— 0*00, hus 1-20—1-44, ttlsenés 1-40-1-66.
Kiadja a laptutajdonoa Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda éa Dótzalal Lapkiadó Vállalata Mnyvnycmdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám.
APBÓHIBDETÉSEK
m.wi m s WMr.
S* flhtr. mfca.i W-Ml
a W pastrttw 18 waM I uá aSa « W*r MttkMI H al t
illi.1 I
a ísbo sai—saw
H kMjwazsa, ■■áatassi
a tAlaatavca arkartUAta véQ9tt alSra
P-MWWkartaw.k és kosarak késittéi
Javítana, náduékfonáa Illésnél, Fóat 4. 3C
■UraaaHjak ai Osazea bútorszöveteket, szőnyegeket, rwzlon takarókat, Ura otcaó kánairfaa^a-wa. Ktaialudl Divat-áruház 36SC
MpkoraSaaAat Jutányos áren válla-laak. 6* maik Bazár-udvar 3143
Magányos hólt, vagy diákok teljes Cin a kiadóban.
keres, nyeóntMk.
m
POQáKYVAltl
itiídaiDl tsjbonűm kaphatók Ulerenklnl már ÜO Iliiéiért. Ugklaebb tétel 25 lile. IIISSS KállOLr lOldfcliiofcos _Batthvány-utca 26. asátn.
Károlynál
— Kaulmann 3697
Kétszobás utcsl taUa mellékhclylaé-gtkkel november l-re kiadó Széchea^
Nagyobb lehér aardsw-wk aaakrásy olcsón eladó Kaufmann Károlynál 3696
Ml é> férfi dlvaluSveteket meglepő olcsó árakon áruattjuk. Klaialudl Divatáru-ház. Soka viaaaa SMaicti Ms-4 alkalom I 3686
Qvarmakkasealk
Kaul linarn Károlynál. ■
nagy vAlmztikbcn
2 darab nalrMrtés eUdó Barokk 52 FUcfacr. 8706
KUdé utp kéUiobás ulcni Inkás és egytuobás, konyhéa lakás Zrínyi Miklós-utca 16. 3720
HáremisxobAv ozép udvari lakáv fürdőszobával és ÖBSzen mcllékhelylségíkkcl axonraira, vagy későbbre Horthy Miklós-ut 51 m. házban kiadó. — Érdehlódnl khet 49. szám alalt. 3723
Két udvari szoba mellékhelyiségekkel azonnal, vagy novemberre fci*46 Eölvös-tér 16. 3724
HáromsKohAa,; fürdőszobás magánház kiadó aconnalra Sugár-ut 4U/I, Bővebbel ugyanott. 3725
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei Bizet,
mely hólyag, vese és gyoniorbántaliuaknál kitűnő hatású.
lápkaté ■!»<«« ftszertzletkes.
Firaktár: WEI8Z MÓR, Nagykaalzsa (tlrály-stoa 34. Talataa 310.
n _
Használt
(javítottak)
darabonként 80 NllértAI 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági pslots mellett).
Pk. 364/1932. az. 1932. vghtól 364. sz.
Árverési hirdetmény.
Di. Balts Béla budapesti Ügyvéd helyt tl dr. Meió Ignác nsgyksnlssal ügyvéd állal képviselt 1 ollkoff Limited londoni cég Javára 197 P 32 I. tóke fa több kOveleléa éa Járulékai ccetélg a nagykanizsai klr, láráa-olróság 1031. ívt 9687. aiáma végzésével elrendelt kielégítési végrehsJtAa folyTán vég rehajtást aacnvedfltót 1931 évi május hó 27-én lerctlcll 1630 pengóre becsült Ingó-séfoára i "ísgykanlsaal klr. Járásbíróság fiatt szátnu végzésével az árverés elrendel-uMai, annak az I90& évi XU. t-e. 20. §-» atspfán a fent meg nevezett a a logtalásl jegr-utirfinyvból ki nem tünó más foglslistók tavára is az árverés megtartását elrendelem, de cnak arra sa esefrs, bs kklégltéal Joguk ma Is lennált és ha ellenSk halasztó hatályú Igény kereaet lotyamatba nincs, vég rehsjtáat szenvedett Iskásáa Nagykanlzw i, Szeotgyörgyvárl-u. 1. az. a flzeteii OsszeE k-vonásávat leendó megtartására batáridőül 1932. augusztus hó 17. napjának d. e. 12 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok s egyéb Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzflzetfa mellett, «aet-kg becsiron alul la — de a kikiáltási á. kétharmadánál alacsonyabban nem — el lógom adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengón leltll van, az 9.6104)31. M. E. siámu rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási 4r egytlíedréazét bánatpénzül le-teszlk.
Nagykanizsa, 1932. évi Jullua hó 29-én.
Elek László s. lt
ktr. Jblr. végrehsltó jt« mint bírósági ktkWdólt
Nyomatott a laptulajdonos Köigazdaíági R.-T. Oulenberg Nyomda é« DéUalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykaniisán. (Felelóaiüzlclvetetó: Zalai Károly.)
Yi. évfoiy«ffi 884
Nagykanlasa 1982. augusztus 14, vasárnap
Ara 16 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY
iMtesatMf ti kiadóhivatal: FOal 5. alm. K^iWyl núkkltdéhlvaUl: Koaauthutca 82.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElólUetéai án: fgy bóra a ueníó 80 III Sa«ku«t6»égi (a kiadóhivatalt tejelőn: 78.
Iliiéi u
Hamis vágányon
Pénleken cale a 40 tagú hármas-bizottság 8 lag|a döntött a villany-koncesszió felett .egyhangúlag\' a Drávavölgyi ajánlata mellett.
Hosszú idő óta halljuk, hogy a város egyik legfontosabb problémáidban kell határoznia a városi kép-vlielöleslületnek, a határozat 30—40 Ívre dönti el avilllanyügyet és mégis csak 8 képviselőtestületi tag a 40 bői veit részt a szavazáson. Nem téte-leziflk fel és nem Is tételezhetjük fel, hogy a megifjodott uj képviselőtestületben oly minimális kötelességérzet volna, de ugylálszik a lávolmaradók érzik, hogy az egész vlllanyllgy hamis vágányra került és miután nem érezlek magukban annyi erót, hogy azt megint rendes mederbe tereljék, inkább iávoliartotlák magukat, nehogy őnekik is részök legyen a fellétlen súlyos felelősségben. Ml a helyzet ?
a városnak, mint erkölcsi testületnek birtokában van egy villanykoncesszió. Ez a koncesszió a városnak nem azért biztosíttatott, hogy ízt nyerészkedési célokra használja lel, haqem azért, hogy afelett őrköd-H*, — é» ezt éppen a koncesszió birtoklása leszi neki lehetővé — hogy a város lakosságának blzlosilva. legyen ebben a közszükségleti cikkben a lehető legjobb kiszolgálás. A városnak, mini koncesszló-lulajdo-nomik, gondoskodnia kell, hogy lakosainak a vlllanyszolgáliatás folytonossága állandóan blzlosilva legyen és hogy annak ezen szolgállalálért csak a megfelelő ellenszolgáltatást kelljen fizetnie.
Ennek logikus következménye, hogy « pályázatok elbírálásánál elsősorban azt kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás zavartalansága feltétlenül blzlo-ultva van-e, a hálózat megfelel-e ennek a követelménynek, másodszor, az adott viszonyokhoz mért tegrsclonálisabb termelés mellett, a vállalkozó nem blztoslt-e magának » «gengedhetónéinagyobb hasznot?
Ha már most a vlllanykoncssszló "job kiadásának kérdéséi nézzük, fénytelenek vagyunk megállapítani, nogy a* agy m4r H kelde( kelde. «» hamis vágányra terelődött. A vlHaay-ügyel össztkapcsoiták a vd-\'0M adósság rendezésének kérdésével. »»wiyl termelő vállalat legtöbbnyire «* villanytermeléssel foglalkozik, ^ás vállalkozással is, ha a "t különböző üzem összekapcsol-rlü.i. ,df Ixmkárl teendőkkel nem. !«« kénytelen a vállalkozó előze-egy más vállalkozással ügyle-JJ ««nl, amelynek az árát, a ban-iS.iu\'f"*\'1 végeredményben a •MgálUlolt villanyt a fogyasztónak \' "^fizetni, annak a fogyasztó• M"ek érdekében a koncesszió Tehát már előre akadály fzúT\'"\' az h°gy ° koncesz-"\'l6 IMóny. a lehető olcsó fe1\'\' i,vé^lthelő legyen. luS ad mé« "gylnien kivül ?íLse?1\' h°Ry adófizetők liténii , ,"ek az adósság törlesz-íntl 1,c\'vl kell állniok és a vil-
Az egyéni kardvIvóversenybenPIIIer vezet
Céllövőink helyezést értek el
Los Angeles, augusztus 14. (Éjszakai telefonjelentés). Hajnali fél 4 órakor Jelentik: Á miniatűr lőfegyverrel való céllövészet olimpiai versenyén I. Huet (Mexikó), 2 Ronet (svéd), 3. Soós Radeczky Zoltán. — A céllövészet legesélyesebb olimpiai baj nokfelöltfe, Lemberkovlcs Antal annak köszönhet! a világbajnokság elvesztését, hogy 4-lk lövését a szomszédja céltáblájába lőtte. A zsűri döntését meg-fellebezték a magyarok.
Az egyéni kardvlvóversenyben a 25-lk asszó után Pillér 6 győzelemmel vezet, Kabos a 6-ik helyen, P e t s c na u e r a 8-lk helyen áll.
A kormányzó megkegyelmezett a kecskeméti halálraítélteknek _
Budapest, augusztus 11) Pénteken érkeztek a kormányzói kabinetirodába a kecskéméi! törvényszék által statárlális ulon halálraítélt Lőrlncz János és Szedlacsek József kegyelmi iratai, amelyei a tör-
vényszék kegyelmi tanácsa terjesztett fel.
A kormányzó mind a két halálraítéltnek megkegyelmezett és büntetésüket életfogytiglani fegyházra változtatta át.
Hitler a teljes államhatalmat követelte Mndenburgtól
Az elnök megtagadta m nacionalista vezér kívánságát
Berlin, augusztus 19 (Éjszakai lelefonjelenlés) A Wolff Iroda szerint Hitler kihallgatása a birodalmi elnöknél 20 percig tartott. Az elnök felszólította Hitlert, hogy lépjen be a kormányba, illetve jelölje
meg erre a célra egyik képviselőjét. Hitler szouban a teljes államhatalmat kérte, amit az elnök azzal utasított el, hogy a kívánság teljesítésére sem a maga lelkiismerete, sem a haza elölt nem vállalhatja a felelősséget.
innyfogyasztók létege nem ugyanaz, tehát következményeién az az össza-hapcsolás nagyon Is antiszociális.
Az ajánlatok felbontása után a bizottsági tárgyalásig és a bizottsági tárgyalásokon történlek azt bizonyít ják, hogy semmi sem történi, hogy ez a kérdés a helyes mederbe terelődjék, sől — ellenkezőleg.
Minden vállalkozás azért létesül, a töke azért vonul be a vállalkozásba, hogy keressen, még akkor Is, ha a vállalkozás közszükségleti cikkek termelésével foglalkozik. Tehát természetesen akkor, mikor a vállalatok beadták ajánlalukal, abba megfelelő keresmény be volt kalkulálva. Már mo8l a döntésre hivatott szerv nek, amely jelen eselber, ügy erkölcsi testület, azt kelleti volna keresni és kutatni, nem nagyobb-e a megengedettnél az a keresel, amit a pályázó vállalat a maga részére az ajánlatában biztosítani akar?
Ehelyett azt lálluk, hogy az ajánlatokon lényeges módosítások történlek, az egyik vállalkozó sokkal nagyobb előnyöket biztosított utólag és a bizottsági tárgyalások oly módon folytak, hogy a vállalkozókat ujabb engedmények adására kényszerítsék.
Komoly, megbízható ajánlat, mely a megtelelő haszon helyeit vállal!
kötelezettségének pontos betartására törekszik, lényegtelen engedményekel tehel, lényegesel nem, különben kockáztatja azt, amiért vállalkozott — keresetéi. Komolytalan ajánlat tehet lényegesebb engedményeket. Komolytalan ajánlatot viszont a városnak, min! erkölcsi testületnek — tekintettel a kérdés nagy és fontos hord-erejére — ab ovo el kell utasítania, inert az magában hordja a biztos garancia hiányát.
Megeshetik, hogy az ajánlattevők, az adoll körülményeknél fogva, kénytelenek a nyomásnak engedni és lényeges engedményekel tenni. Ennek azonban súlyos következményei lehetnek, mert belekényszerilhelik a vállalkozói egy olvan helyzetb.\', hogy képtelen lesz vállalt kötelezettségeinek elegei tenni és akkor a fogyasztó fogja a rövidebbet húzni. Az a fogyasztó, akinek érdekében adatolt a városnak a koncesszió.
Mindezeket szem előli larlva, minket fogyasztókat egy szorongó érzés fog e1, nem tud|uk elhessegetni azt a nyomasztó érzést, hogy a vásár a ml bőrünkre megy és aggódva nézünk a képviselőtestületi ülés elé, abban a reményben azonban, hogy az meg fog|a találni az ulat és módot, ezt a ránk nézve nagyfontosságú ügyet helyesen megoldani, g—i
Igy a szombati tárgyalások teljes eredménytelenséggel végződtek.
Berlin, augusztus 13 (Éjszakai telefonjelentés).Hitler tárgyalásainak eredménytelensége nem keltett nagyobb meglepetést Berlin politikai köreiben. Illetékesek hangoztatják, hogy a kabinet eddigi összetételében dolgozik tovább. A rendet mindenkép bizlositják.
Hitler kijelentette, hogy nem gondol Berlin elleni marsra.
Lehetséges, hogy a birodalmi gyűlést újból feloszlatják. Hindenburg elnök szombaton este visszautazott Neudeckbe és a kancellár előtt ugy nyilatkozott, hogy hozzá kell látni sürgősen a munkanélküliség megszüntetésére Irányuló feladatokhoz.
Súlyos passzívák Csehszlovákia kUlkereske-delmi mérlegében
Prága, augusztus 13 (Éjszakai telejonjelentés) A statiw-tikst kimutatás szerint Csehszlovákia julltis havi külkereskedelmi mérlege 240 I millió csehkorona passzívával zárult.
Ksnéz miniszter feloszlatta a szénkartelt
Budapest, augusztus 13 Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter a kartelbizottság tegnapi döntése alapján ma délben rendeletet adott ki, mellyel a szénkartel! feloszlatta.
Magyar bólyeg-hamlsitókat lepleztek le Berlinben
Berlin, augusztus 13 A rendőrség magyar bélyeghami-silókat leplezel! le. A két hamisító Haber Miklós 31 éves és Pletzk (?) Adolf 34 éves egyének néhány héttel ezelőtt Budapestről Berlinbe érkeztek és több nyomdában különböző egyesületi bélyegeket nyomattak, majd 1200 darab 10 pengős címletű okmánybélyegre adtak megbízást. A nyomdatulajdonos érfesltelte a rendőrségei és a bélyeghamisilók csakhamar a törvény kezére kerültek. Lakásukon nagymennyiségű hamis bélyeget és klisét talállak. A hamisítókat kiadják a magyar halóságoknak.
Választás a mezőcsáll kerületben
Budapest, augusztun 13 (Éjszakai telefonjelentés) ^ mezőcsáti kerületben auguszlus 28. napjára lüzlék ki a képviselőválasztást.
ZALAI KOZIONV
Amiről nem volt sasó a btxoti-sági íárgyaltísojkon
MU jelent a Transdanubla malma a gazdinak, a kenyérfogyasztónak. a kereskedőnek, iparosnak ét a városnak? — Csapén a malom évi 300.000 pengi pénzt, olcsó kenyeret én já buza-értékesllést jelent Nagykanizsának és környékének
Nagykanizsa, augusztus 18
Sajátságos jelensége voll a kanizsai vlllsny-llgr bizottsági tárgyalásainak, hogy azokról a momentumokról, amelyek a Transdanubla ajánlatának javára billenthetnék az összehasonlítás mérlegét, szinte sohasem, vagy ha mégis elkerfllhelellen volt, csak futtában esett említés.
Igy például, minlha az ciak valami Imponderabilia lenne, alig hallottunk valamit arról, hogy a Transdanubla vlllsnytlzemével szervei kapciolslban egy hatalmas malom-Özemet is tart lenn, aminek fennmaradása ennek a halódó városnak a gazdasági életében, de sói a messze vidék számára Is van olyan fontos, hogy nem volna subád kikapcsolni, még kevésbbé könnyed kézlegyintéssel elintézni az ajánlatok feletti meditáció alkalmával. Mert nézzük csak közelebbről, mit Is jeleni ez a malom Nagykanizsa és a vidék szempontjából.
Jelent mindenekelőtt egy nagyüzemet, ámi még megvsn szzal a kevesedmagával, melyeket nem sodort el a gazdasági válság. Ml/e marad Kanizsának, ha ez a malma is beszünteti üzemét?
Bár a Transdanubla a jelenleg érvényben álló vlllamosszerzödés értelmében ciak évi 1200 vagon örlóképességU malmöi tartozott fenntartani, évek hosszú torán át évi 3000 vagon búzát őrölt fel s csak az utóbbi években redukálódott némileg a lenll mennyiség, főleg a kedvezőtlen kereskedelmi szerződések
folytán. Ezeket a gabonamennyiségeket kizárólag helyben és a környékbeli gazdaságoktól vásárolták, miáltal ezek mindenkor kedvezőbb árakat tudtak elérni, mintha távolabbi vidékekre kellett volna buzijukat elszállítani. Ezenklvüi az emiitelt mennyiségekből gyártott takarmányliszteket és korpát Isméi csak a helybeli és környékbeli gazdáknak Juttatta, akik ilyenképpen azon kényszerhelyzet alól szabadultak, hogy takarmányszükségletüket a drága fuvar mellett vidékről szerezzék be.
A helyi és vidéki gazdaköíönség, ha megkérdeznék a véleményét, tanúságot tehetne arról, hogy mennyire lonlós és kézlegyintéssel el nem Intézhető jelentóségfl reá, rajla keresztül a város gazdisági forgalmára nézve is ez a kérdés. De nem kevésbbé fontos a helyt fogyasztó-közönség szempontjából sem.
Az őrlésből nyert liszteket a malom részben a helyi logyaszlóknak juttatta s mivel itt a fogyasztás főleg kenyérllsztekböl áll, Igy fuvardij-megtakaritás állal olcsóbban biztosították a kenyérllszl-szflkség letet, minlha azt távolról kellene beszerezni Ei a magyarázata a más városokénál mindig olcsóbb kanizul kenyér-áraknak. A linomHizleket, melyek cssk kismennyiségben helyezhetők el környékünkön, exportálta nemcsak Ausztriába, hanem távolabbi külföldre is, miáltal az állam deviza-szükségletének fedezéséből is kivette a részét.
Akik a világháborúi végigszenved-
ték, azok ludjtk megmondani, hogy mii jelenlett a Transdanu >ia malma a háború alalt ugy Nagykanizsának, mint az egész megyének, mert amellett, hogy a kenyérellátás ugy mennyiségileg, mint minőségileg biztosítva volt, hizlalás révén még serlésekkel is ellátta az egész megyét.
A helybeli tisztviselő és munkáslétszám, kizárólag a malomnál,** jelenlegi korlátozott üzem melleit is 80 személy és ezek egy évi fizetése cca 140.000 pengő, mely összeg teljes egészében a kanizsai gazdasági vérkeringés forgalmába kerül.
Üzemi él egyéb anyagok, smit a malom helyben szerez be, évi cca 50.000 pengőt leu kl.
Forgalmi, őrlési és egyéb sd jk, lovábbá OT1 járulék és kövezetvám fejében évi cca 95 000 pengői fizetett.
A malom, az utolsó éveket kivéve, egyik legnagyobb ad. alanya volt a
1932 augusztus
14
városnak és remélhetőleg vidékünk ezldel jó buta és rozstermésc révén ismét légi nagy forgalmát éri el, miáltal újból a legnagyobb adóalanyok sorába nyomul
Ezek a számok és ezek a lények önmaguk helyett beszélnek. Ezeket egy odavetett gesztusul elintézni nem lehel. Bármilyen fontos, hogy a város háztartása minél löbbet profitáljon a villany-koncessióból, elvitathatatlan annak a még nagyobb fontossága, bogy Nagykanizsa ezer meg ezer adófizetőjének is fogyasztó ■ jártak sovány zsebéből ne essenek ki azok az előnyök, amiket a ma lomnak évi mintegy 300.000 pengője, e lakosság olcsóbb kenyere és a jobban értékesíthető búzája jelent.
Bizony, nefn ártott volna ennek a kérdésnek Is szentelni néhány percet s bizottsági üléseken I

A kanizsai kereskedők csak egy hónapos hitelt nyújthatnak vevőiknek
Nagykanizsa, augusztus 18 A valutakorlátozás rengeteg lenn
akadást okoz a kereskedelem köré ben, mert valósággal lehetetlenné teszi az áruk beszerzéséi Ennek következtében a nagykereskedők beszüntették a hitelt, ugy, hogy a kis kereskedőknek csak készpénz fizetés ellenében szolgáltatnak ki árut. A hitelnek ez a beszüntetése Igen kellemetlen helyzetbe hozta a kanizsai kereskedőket la, akik eddig a hitelbe veit árul szintén hitelbe sdlák a vevőiknek. Ez a hitelezés tetemes összegeket vont el az üzletekből, ugy, hogy a kereskedők most kénytelenek\'szintén megszorítani eddigi hiteleiket, mert ellenkező esetben becsukhatnák üzleteiket.
A nagykanizsai kereskedők néhány
nappal ezelölt megbeszélésre jöttek össze, amelyen kimondották, hogy az előállt kényszerhelyzet következtében, üzletmeneteiül további zavartalan biztosítására, kénytelenek megtagadni a több hónapra szóló hitelnyújtást. A kereskedők kimondolták, hogy ezenlul csak abban as esetben nyújtanak hitelt vevőiknek, ha azok azt legkésőbb e következő hónap 5-ik napjáig kiegyenlítik. Akinek korábbi tartozási állna fenn, ugy arra is havonta legalább 20 százalékos törlesztési kívánnak.
Erre az állásfoglalásra az a körülmény kényszeriteUe a kanizsai kereskedőket, bogy már eddig Is siá-mos olyan vevőik voltak, akik 4—5 hónapos számlákkal maradlak adósok. A mai helyzetben ezl a kedvezményi
Marathoni csata és a marathonfutás
Irta: Dr. MEZfl FERENC
Ravasz László ref. püspök a Kls-laludy Társaságban mondott egyik ragyogóan szép \'mlékbeszédben méltatta Prohászka Oltokár életét és érdemes működését. Hymnus-számba menő megemlékezésének bevezetésében lelkes szavakkal adózott az ókori tes i kuliurának :
.Ha azt keresem — mondta — hol találom meg az embert a maga leijei kifejlődésében és öaszhangzó tökéletességében ugy, atnlnl önön korszakának csúcspontjára áll midén a léi hat-ványklvetoje lett: elöször a görög viliében ujjongok lel egy bűbájos Ifjú Ultira, aki olajos lényben, calllosó barna testtel, koszorúi lével moll érkezik az olimpiai versenyről, mint a inirathonl lutis győztese, köszöntöm öt: légy üdvöz, éret királyfia.\'
Ludovika Akadémiánk ifjúsága meg — a juniusi vértanuk emlékére rendezett — egyik feledhetetlenül szép emlékünnepén 1925. jun. 24-én élőképben tette szemléletessé a sport fejlődését s közben bemutatta, hogyan ment végbe az ókori versenyeken a marathoni futás.
Milyen csodálatos találkozás I Az aranyszájú püspök meg a lelkes ludovikások egyformán tévedésben vollak, amikor azl Itilték, hogy már az ókori versenyek műsorán is ott volt a marathonfutás A görögöknél
— az egykori adatok tanúsága szerint — a leghossjabb futóláv (az u. n. dollchos) helyenként váltorott, de legfölebb 24 stadiont, vagyis a mi mértékünkben 4614 5 métert tetl ki. A görög emberre oly jellemző józanság megakadályozta, hogy az ifjútól — elvégre ez akkor is a nemzet szemefénye, reménye volt — az állag emberit messze túlhaladó teljesítményt követeljenek. De ha nem is rendeztek mai marathonifutásunkéva! azonos vagy megközelitö távokon versenyeket, azért kétségtelen, hogy a rettentő fáradalmakkal járó versenyszám eredete a görög történelemben gyökeredzik.
Kétezernégyszázhuszonegy évvel ezelőtt (Kr. e. 490-ben) Marathonnál ment végbe az a csata, amely a görögségnek egyik legdicsőbb fegyverténye lelt. Ha hinni lehet a görög krónikásnak, Herodotos nak, százezer perzsa gyalogos és lizezer lovas kelt át a tengeren, hogy elsöpörje a görögséget. Egy elűzött görög zsarnok, Hippias tanácsára, Alhén fölött, a marathoni öbölben kötöttek ki. A szörnyű vész hire megremegtette az athéniek lelkét, de azért fegyverbe szálltak. Még otthonról elküldték Pheidippides futárjukat Spártába, hogy testvéreiktől segítséget kérjenek. A gyorslábú futár hiába tette meg két nap alalt a 230 kilométernyi távolságot, eredménytelenül jött visz-.sza: Spárta nem adhatott segítséget,
katonái — szent törvényeik értelmében — nem lóghattak fegyvert holdtölte előli.
Katonai segitséget nem hozott hát Pheidippides, de hozoll valami üzenetei, amely ugyancsak fellelkesítene honfitársait Spártáha menet, Tegeá-nál Pheidippides egyszerre csak hallja, hogy az erdőből Pán isten öt nevén szóli\'ja és azt üzeni általa az a\'hénieknek, hogy a múltban többször segítségükre volt és ezulán sem fogja őket elhagyi. Amikor aztán csakugyan győztek Marathonnál, az Istennek tulajdonították diadalukat (ugy képzelték, hogy megrémitelte a perzsákat: innen a ma is használatos szólásmondás: páni félelem) és tisztele\'ére róla nevezték el az alhéni Akropolis (Fellegvár) oldalában levő egyik barlangot.
A spárlhaiak tehát nem jöttek, de segítségükre sietett ezer palaliai harcos, ugytiogy összesen lizezer embert állíthattak szembe a perzsákkal. He-rakles szent terüleiére vonultak fel és ott farkasszemet néztek a tengerpart mentén felfejlődött perzsákkal, mivel a görög hadvezérek egyrésze az erők aránytalansága miatt húzódozott a megütközéstől, de meg abban is reménykedtek, hogy a spártaiaktól kért segítség előbb utóbb csak megérkezik. Ám Mlltlades ügyes sakkhúzással kereszlütv.tie, hogy megütközzenek. Előbb áldozatot mulattak be, azlán nyolcstadionnyni (le-
hát 1480 mé ernyi) távolságból futva, megállás nélkül vsló rohammal lámadtak az ellenségre*) Ez volt az el6ő eset — ezt Is Herodotos mondja — hogy igy támidlak és ugyancsak most történt először, hogy nem Ijedlek meg a perzsa egyenruhától.
A roham félslkerreí járt I A görög arcvonal szélességben egyenlő volt a perzsával, de mélységben természetszerűleg — hiszen sokkal kevesebben vollak — kisebb. A szárnyakon nem lett baj ebből, oil győztek is, de a középen visszanyomták, s már üldözni is kezdtek őket a perzsák. Ekkor a két szárny bek*nya-rodott, hátulról bezárta a diadalittas ellenséget és verte vágta ökel a tenger, a hajók leié. Egyik-másik vakmerő görög még a vízbe is utánuk g\'zoll, egy Kynegelros nevű hős pedig még a hajókba is belekapaszkodott, úgyhogy végül is szekercével csapiák le a kezét. Százkilencvenhét haloltat vesztettek az athéniek (a pla-taiaikét és a szolgák veszteségeit nem mondja meg forrásunk), de a perzsák közül 6400 maradi a csatatéren és két halójuk Is az athéniek zsákmánya lett
A hén — mint ma mondanók — egy izgalomban várta a csata eredményéi. Telefon, távíró, rádió, repü o még nem volt, amelyen jelenteni le-
") Kissé hihetetlenül hangzik Herodotos nak ez a tudósítása — hiszen a vllághábo-tubán ennek ötödét sem bírtuk volna.
jgg. »m:
HZtU8 14.
ZALAI KÖZLÖNY
„tm tudják többé nyújtani a kereti heddk, viszont régi, kipróbált vevőiül «tn akar|ák egyszerre kellemet-len jeiyxtbe hozni és Igy kimondották, hogy ezenlttl csak egy hónapa (I6ló hiteit tudnak nyújtani.
A Kereskedőknek teljesen Indokol! M az állásloglalá\' tik, jóindulatukat pedig már azzal Is bebizonyították, dogy minden gazdasági nehézségeik ellenére sem akarták vásárlóikat teljesen megfosztani az áruhitel kedvezményétől.
A szombathelyi leventék
inlntacsapata holnap Nagykanizsán szerepel
A sétatéren bemutatásra kortlld inll-sor részletes Ismertetése
Mint már korábbi számainkban |elentellUk, a szombathelyi leventék 108 főből álló csapata hétfőn délután I óra 15 perckor érkezik városunkba Szombathely fial sporltudásukat óhajtják egy tornabemutató keretében Nagykanizsa közönségének bemutatni. A csapattal együtt |őn a kllflnő hírnévnek örvendő Fzombathelyl levente-zenekar és i kis magy;r .Strohschnelder*.
A tornabemutató részletes programja a következő: 1. Érkezés után bevonulás zenével az élkezőhelyre (Polgári Hgylelker helyisége) 2.4 órakor a hősi emlékmű megkoszorúzása. 3 Térzene a Fó-uton. 4. Tornabemutaló a Sétatéren kb. 5 órakor. 6 A zenekar szórakoztató zenéje ugyancsak a Sétatéren. 7. Himnusz. 8. Elvonulás. — Belépő a Sétatérre e nap délutánján felnőtteknek 20, gyermekeknek 10 fillér.
A város lestnevelési vezetősége minden tőle telhetőt megtelt, hogy a szomszéd város fitl egy kellemes kanizsai délután emlékével tétjenek visiza Szombathelyre.
heteit volna. Ám akadl egy derék katona, aki nagy lelkesedésében megállás nélkül elfutott Athénig, oll az első ház küszöbén leroskad! s csak K a néhány szó jölt kl ajkán: .Örüljelek, meri ml Is Örülünk" s holtan rogyott Össze.
Az eleseti athéni hősöket közös sírba (görög neve: szórosz) temetlék el, de ahogy a görögöknek 1891-ben eszközölt ásatása kiderítette, előbb elégelték őket. Ugyanott tlz emlék-táblát emellek, ezekre — törzsek szerint — reávésték nevüket. A táb-lákat ,-ég megemésztette az idő. A nősök nyugvóhelye fölölt ma mintegy 12 méter magas 50 méter átmérőjű, csonkakupalaku domb emelkedik. Tetejét, oldalát apró bokrok borítják, lábánál pedig sokféle virág illatozik. A domb szélén Arlsllpn-nak, a csatában elesett görög harcos síremlékének másolata áll, rajta pe-% egykorú epigramma hírdeli a dörög dicsőséget, hazaszeretetet:
Hellu harcosainak jzemelénve: Athén
.. [Marathonnól
oiinranyos midnek verte le hadseregét.
A dombletöről látni Marathón köz-a szem megpihenhet a fél-kilométernyire kéklő tengeren, avagy a távolabb belőle kiemelkedő Eubeia-sugeten. Marathon mezeje egykoron «kezer daliára halált jelenlett, most szorgalmas kezek nyomán sokezer embernek -- életet ad. (Vége köv.)
Jövő hét elején kerül a villany-ügy a képviselőtestület elé
Nagykanizsa, augusztus lü Nagykanizsa k\'pviselőtestűletének 40 tagu hármas (pén ügyi, jogügyi és villamos ellenőrző) bizottsága, pontosabban ennek az együt\'es bizoll-ságntk 8 jelenvolt tagja a város vlllany-konce-szlójának ügyében ugy döntött, hogy a két beérkezett ajánlat közül a Drávavölgylét hozza javaslatba a képviselőtestületnek.
Dr. Krdtky István kijelenti tte, hogy a bizottságok javaslatát legkésőbb a jövő hét első napjaiban minden körülmények közt a képviselőtestület elé lerjesz i. A bizolttágok szerdán 4 órakor még ülést lattanak t ulána azonnal mrglörlénik a városi közgyűlésnek a hét első napjalta való öss/.r hívása.

A SchUtz-cég egy lobogót ajándékozott a kanizsai országzászló-mozgalomnak
Nagykanizsa, augusztus 13 | nemes áldozatkész ége, mellyel egy hatalmas magyar címeres lobogói,
Nagykanizsa országzászló-moz galma, aminek példá|ára Szegeden, Murakereszluron, Oyékényesen is megindult már a hasonló mozgalom, rohamlépésekben közeledik a meg valósulás felé. A gyűjtés eddigi eredménye (1000 pengő körűi) ugyan nem ledezl még az előirányzott költségeket, de az adakozás lendülete és a kenizsai éa vidéki hazafias érzés lelkes fellángolása remélnünk engedi, nogy mihamarabb sikerűt a még hiány; ó összegeket is biztosítani.
Nagy lépéssel vitte közelebb a célhoz a mozgalmat a Schülz cég
legfinomabb viharálló szőtt anyagból, teljesen ingyen bocsátott az akció rendelkezésére. Az adományozó cég közismert Zalában a közérdekű jóié kony és egyéb célok érdekében minden alkalommal tanúsított áldozat készségéről és nagylelkűségéről, aminek ezúttal is minden dicsérő szónál ékesebb bizonyítékát adta.
A végrehajtó bizottság már megkapta a várostól a zászló felállttá Sára legideálisabb helyei, a felső-lemplom előtti Irredenta-virágoskert nek a főutca felé néző sarkát. A tervek bemutatása kapcsán elérni
Közeledő iskolai szezonra
intézeti kelengyét
most vásároljon.
Előírásos csíkos vásznak és sdtétkék intézeti szövetek
a legjobb minőségben.
Garantált színtartó gallérvásznak.
Flanelltakarók és paplanok
meglepő olcsó árban.
Ezen védjegy alatt forgalomba hozott saját kikészítésű vásznaink kiváló minősége és olcsósága közismert.
dr. Krdtky István polgármester, »z akció elnöke és Király Sándoi műszaki tanácsos a legteljesebb megértéssel és idő, fáradságot nem sajnálva álltak a szépen kibontakozó ügy szolgálatába.

Ujabb adakozások:
Transdanubla 10, Nagykanizsai Caslno 5, Ipartestület 5, Lágter Béla (Potrogszenlkirály) 3, Jellinek Miklós 3, Bedenek Ferenc 2, Toplak István (Rédlcs 2,. dr. Rapoch Aladár 2, Töke Róbert 2, vitéz Szabady Károly 1-50, l.áng Ferenc I, Solymosl László 1, Étsy Ferenc 1, özv. Kolozsvári Ödönné 1 ,\'toerslte nflvérek 1, h\'reysz llnger Ágoston 1, BOhm Jenő 1, Vegele Károly 1, Pusofszky Béla I, dr. Oeber Ödön (Klskomárom) 1 P.
A sárit* csibe, meg a k/skanlrsai Urmánczy
Ha elhagyod u Károly laktanyát, egy kőhldon visz keresztül az ulad, jámbor sétáló. Ennek a hídnak felerésze Zalaország, másik fele pedig már Somogyország közigazgatási terUletét képezi. Ha az apostolok lovalt keresztbedlUtod erre a kis hl-dacskára, akkor a rudas Zalaországban, a gyeplős pedig Somogy megyében toporzékol.
Ha elhaladsz ezen a kis hídon, a Jobb kezed felé eső országul mellett kh gyepes előlérségen kanyargó gya-logutacskák fúlnak egymás mellett, hogy elvigyenek az okleveles gyógykovács és mások csinos kis falust lanyuházacskál előli. Egészen a Vörösmarty állal olyan szépen megénekeli Mátyás királyunk Szép Ilonkájáról elnevezett vendéglőhöz vezető utlg Ez a vendéglő egyébként Jeentékteten kis hely. Falusi kocsma. Alacsony Ivőszobdja mellett konyha, lakás, valamint huskamra. Kis gaz-dálkoddsru berendezett udvarán keresztül lehet kijutni a kis nyári kertbe, amelynek Jobboldalt része teljesen be van /ásítva és Igy elég jó árnyékot nyújt. A kertben asztalok, padok és székek. A kert végében méhes és függőgotyós kuglizó. A eugszfürrer benne. Káplár Mihály. (Szándékkal magyarosítottam Káplárról Káplárra, márcsak a jóhangzás kedvéért Is.)
Mindazok a dolgok, amelyek távolabb esnek a mindennapi szemlélettől, bizonyos vonzerővel hatnak az emberre. Igy gyakorta megesik, hogy a Rlff-Kabllok asztaltársaságának véletlenül, vagy ötletszerűen összeverődött társaságában találkozik Itt össze Nagykanizsa középosztályának sok jókedvű képviselője.
A korcsmáros egyúttal vendéglős Is. A konyhája Is megjár. Egy porció tejfölös paprikás csirkét legutóbb 40 fillérbe számítolt. A bora pogányvárt. Litere 48 fillér. Sokan kijönnek érte Kanizsáról addig, amíg Igy lesz. Azután bajosan. Egy litertől akárkinek is megjön a buzgósága.
Ebben a kis korcsmában, Illetve kerthelyiségben találkozunk össze az utóbbi Időben egy kis csibével. Sánta. Azt mondják nyomorékon borult kl már a tojásból. Jobb lábának térdkalácsa hiányzik és emiatt a Jobb lába minden lépésnél hátrahajük. Ez a kis csibe, amikor a vendégek elhelyezkednek az asztalok mellett, hogy a magukkal hozott, vagy rendelt uzsonnát elfogyasszák, az udvarról a kertbe vezető uton megindul az asztalok felé, végig sántikálja az egész kertel, megáll mlndtry
_ _ ZALAI KÖZLÖNY__________
Házasság, amely közvetítéssel kezdédik, kozo mánnyal folytatódik és a bíróságon köt ki
4
asztal is vendég mellett és egyiktől a másikig sántikálva, kikoldulja mindegyiktől a maga pár morzsáját. Amikor végiéit, szépen visszaballag az udvarra.
Akárki Is mondja nekem, nem fogom elhinni ezek után, hogy csak Öntudatos lényeknél van kifejlődve a .Segíts magadon, az Isten is segít" elve. Ez a kis csibe hitvány nyomorúságai Ösztönszerűleg Is koldulásra használja fel. Tudja, érzi, hogy az épek, a hibátlanok, az egészségesek szánalmával találkozik és Igy nincs mitől tartania. Ezért biceg asztaltól asztalig. Ha a lyuknak kicsi esze van, ükkor a csibének még kisebb. És lám, ezzel a parányi eszével is tud magán segíteni. A vendégek szánalmán hizlalja fel magát majd annyira, hogy egy nap majd belőle Is tejfölös paprikás csibéi készít a Koplárné... Végeredményben, azt hiszem, mégis butaság ez tőle... a
Ugyancsak a Szép Ilonkához címzett csapszékben történt, hogy a Ríff-KabHok augusztusi rendes havi összejövetelére klskanizsai tuskuld-nu mából meghívták egyik erősen irredenta Izü barátjukat, hogy fü szeres, jóizü, markáns Írásaiból adjon egy kis ízelítőt a puha kabiiok-nak, hadd buzogjon egy félóráig frissebben a vérük.
És a klskanizsai Urmánczy eljött Szép szálas alakja, őszbecsavarodó markáns feje, komoran búgó gordonka szava amikor felcsendült, a riffek innen is, ónnak is felneszel-tek és elkezdtek gyertyákat kiabálni A kerthelyiségben ugyanis csak két villanyégő pillogott és az írásai fölé hajló tró gyakran simított végig ködösülő szemei előli, az apró be tükre gyengén szűrődő fény miatt Gyertyákat. GyertyákatI Riogattak innen Is, onnan is. Gyertya azonban sehogyan sem lett. Mert a csap székben nem volt. Hoztak ellenben egy menydörgős fologénes apparátust és azI állították az asztalra bűznek.
Ahogy elnéztem a lobogó lelkű írót, ahogy végig hallgattam izzóan temperamentumos Írásait, forró magyar szavait, ahogy a gyávák lapu lásával figyeltem szabad előadását, Önkéntelenül is eszembe Jutottak a legendás Fráter-nóták. A régi magyar virtus, amikor a mulató betyár-legények egyetlen fokosvillanásdra 100 iece bor és száz siál gyertya penderüli a fenyőfaasitalra.
És lehajtptt fejjel ugy éreztem, mennyivel jobb volna, ha még csak ott tartanánk. . Mikor fogunk megint ott tartani?...
Brtuányl Oyula
— Hétvégi szenzációnak számit városunkban a Schütz Áruház ízléses, filléres kirakata. A mai nehéz gazdasági viszonyok mellett nagyon örvendetes körülmény, hogy a cég lehetővé telte, hogy fillérekért divat-ujdonságokat s a háztartásban nélkülözhetetlen sok hasznos dolgot vásárolhassunk.
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
Vorsa HMriuil
GssHértieztitéeban
vezeti
Horthy Niklós-ul 8. M-l. 19.
tsw
Naityknoiz^a, agusstus 13
Nem mindennapi büntető pert tárgyalt ma délelőtt a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher Ed-vin egyesbirósága, amely nemcsak büntetőjogi vonatkozásaiban, hanem körülményeinél fogva is a legnagyobb érdeklődésre lart igényt.
Egy napon tudomására jutott Szász Alfréd ut|án Ficzkó József fiatal szőkedencsi kereskedőnek, hogy Balatonberényben van egy nagyon csinos leány, aki férjhez szeretne menni, névszerint Ángyán Rózsika, akinek rokonai Nagykanizsán laknak. Ficzkó csendes lárs vol| akkortájt a Barakkban levó egyik fflszerkcres-kedésnek. Társa éppen akkor katonai szolgálatot teljesített és Ficzkó szerelte volna, ha ugy nősülhetne meg, hogy amikor társa visszakerül a katonaságtól, ő az egész üzletet divehesse és igy magának és feleségének szerény egzisztenciái biztosithalna Kapóra jöll tehát a fiatal f-\'iczkónak Szász Alfréd ajánlata a fiatal balatonberényi leányt illeiőieg, akinek — Szász közvetilö állítása szerint — több ezer pengő hozománya van és amellett nagyon szemrevaló fiatal, igazi feleségnek
való leány.
Ficzkó egy napon Szásszal együtt megjelent a leány családjánál, Ángyán gazdánál, aki egyébként előkelő család tagja és saját kisebb birtokán Bcrényben gazdálkodik, többi leányával, akik mind várták, hogy egyszer eljöjjön az ő kis kuriájukba is az a bizonyos királyfi, aki minden fiatal lánynak álma.
Szász bemutatta Flczkótaz Ángyáncsaládnak és a fiatal Rózsinak meg is leiszett a kanizsai kereskedő. A szimpátia kölcsönös volt. Ennek alapján megkezdődlek a komoly tárgyalások és aakhamar eljegyzés lett a dologból.
F.czkó és szülei több izben hangoztatták a menyasszony, illelvt hozzálartozói előtt, hogy a fiatal vőlegény át akarja venni a Barakk-beli üz\'etet és ehhez bizony pénz kellene Ángyán Rózsikának azonban nem volt pénze, édesapjának a birtoka csak ép annyit hozott, hogy meg tudott belőle élni kis háztartásával. Rózsika ekkor a Székesfehérvárott élő asszony-nővéréhez fordult, aki szívesen kölcsönzött 3000 pengőt a húgának, hogy ő is Boldogország révébe julhasson.
________________1932 augusztus 14.
A menyasszony át is adott Ficzkó Józsefnek 3000 pengői, amiről az elismervény! adolt, majd később Rózsika — hiába, még a szerelmes menyasszonyok is reSlisak anyagiak tekintetében — arra kérle vőlegényéi, hogy biztosítsa neki ezt a 3000 pengőt, esetleges előre nem látott dolgok vagy elhalálozás esetére, hogy az ne vesszen el. A biztosítást Ficzkó szülei eszközölték. Igy elrendezvén ai anyagi oldali, most már semmi akadály nem volt a fiatal pár boldog, ságihoz. Megtöriént az esküvő.
Ángyán Rózsika azonban a mézeshetek közepnte is reálisan gondolkodott és érdeklődött, hogy ml is lesz az üzlettel a Barakkban ? Nem mintha üzletasszony szeretett volna lenni, de érdekelte sorsa, jövője és főleg a 3000 pengőjének a sorsa.
A fiatal asszonyra kissé kiábrán-dltólag halolt, amikor egy napon megnézte a barakkbeli Üzletet és azt tapasztalta, hogy a cégtábla még mindig nem a férje nevél viseli és az üzletben a beigérl uj berendezés sincs meg. Ellenben hallott olyan hangokat, hogy a férje az ő hozományából szüleinek egy esedékes tartozását törlesztette.
Rózsika, vagy most már Ifjú Flczki Józsefné arcáról lehullott a rózsaszínű ködfályol és mcgcsallnak érezte magát. Se pénz, se üzlet, se egzisztencia. A viszony a kél fiatal teremtés között jéghideggé vált és az asszonyka egy szép napon otthagyta férjél, visszaköltözött édesapja balatonberényi csen.dcs kúriájába, de egyben feljelentést tett csalás miatt külön élő férje, annak édesapja és édesanyja ellen azon a cimeri, hogy ök mindhárman fondorlattal csalták kl tőle a hokományt. amelynek visszafizetését kéri, annál inkább, mert azt nővérétől kérte kölcsön.
A büntetőperre) egyidejűleg polgári keresel Is Indult meg a 3000 P erejéig. Mi volt ebben az Ügyben a büntető főtárgyalás, amelyen FictW-ékat dr. Begldsdn Emil ügyvéd védte, mig s fiatal asszony Jogi képviselője di. Kovács Lísstó ügyvád volt.
A fiatal férj azt igyekezett bizonyítani, hogy a kapott összegből n házasságkötés ii lakodalom költségeit, majd & Nagykanizsán és Budapestem Ultia ín élés kiadásaü fedezte. Seia ő, sem szülei nem követtek el csalási, mert világosan megmondották a leánynak és hozzátartozóinak,. hogy neki pénzre van szüksége az tVzteláhrételbez. Igaz, hogy időközben az (tokiból nem lett semmi. Ugyancsak tagadták
Családi héz építésűre Építkezés bafajaxásárs Kanalai költtta&k kicserélésért Házhsly vételére
10-15 évai törles/MiMl hamatMMitM I. MlciSnt a4u»k>
Díjtalan lelviUjoilliit ad:
Hajdú Um*má f|k黫Uill«k
Nagykaaltu, Klnixstoatoa H*
vagy köipontunk
Bodayeatl lugaUaakaak S. *
BudajMat, VII.Hikóe,l-ut 10. Akyllvm: Wj
i 1 1 B
VÁROSI IWOZGÓ
Augusztus &ó 14-én éa IS-én vasárnap,. fi<M/ö« 3, 5, 7 és 9 óraitar
A magyar filmgyártás remeke!
Kabas Gyula Ha fka Margit UátUay Márton
a magyar színészet büszkeségeinek felléptével
Sséhely Isttvdin
rendezésében
vígjáték 10 felvonásban.
Kiegészítő műsoron:
Pethes-Dénes duó zenehumoristák
. Fox Hangos Hiradó Varázsszőnyegen a világ körül
A szezám laghiemelkedttlib iligars I
Magyar film! Magyar szereplők!
Jegyeifivétel a ezinházi pénztárnál.
1932. augu»Ju« 14
VtLLflTELKBK
rONTÓD-BÉLATELEPBK!
ii, Mainssv Jenőné-féie parcellázásból, \'
KJj l öKKk. vlzjoggal, llalatonlól 5 alánként 8 psngOtet. Érdek-
E|i\'s a helyszínen, vacy Budapesten:
Quillner főmérnök, N4dor-ulca 12. V.^
Picikó szülei is, hogy biriui részük is lenne abbaii, hogy elősegítették és forszírozták volna a hozomány kiadását. v
Dr. Mulschenbacher megkérdezi a fiatal férjei:
_ Mire költötte a pénzt ?
— Annyi kiadásom volt, esküvő, élni kellett...
— De maga a szüleinek a tartozását is kifizette ebből?
— Azt nem leltem, — válaszolja a vádlott határozottan. Majd a lanu-ksl hallgatták kL
Dr Begldsdn védő nem látja be-bltonyitottnak a fondorlatot, hogy a vádlottak a menyasszonyt meg akarták volna csalni, azért bűncselekmény hiányában kéri mind a hlrom vádlott felmentését.
A bíróság rövid lanícskozás után kihirdeti ítéletét: a novella 301 § a alap|án /elmenti mind a három vád bttal a vád és következményei alól.
Dr. Mulschenbacher megkérdezi a iia\'al afszonyt:
— Hallotta? A bíróság felmentette a három vádloltaL Kérdem, kiván-e fellebbeni! ?
A fialal asszony gondulkodlk. — Látszik rajta, nincs tisztában a fellebbezés mivoltával.
— Kívánja, bogy megbüntessék, hogy börlönbe kerüljenek ? — kérdi újra az elnök.
— Igen kívánom, büntessék meg őket, kerüljenek börtönbe I — mondja nagy felhevüléssel.
Pedig még nem is olyan régen karját fonta férje feje körré, akire most gyűlölet lövel az asszony sze-melvel ..
Vájjon ki ludja a női lelket megfeni?... fő. R)
Mozgószinház
Piri mindent tud
Nem dráma, nem operelí, sől nem is detekllvdráma a Városi Mod leg-ujabb műsora, hanem tipikus kánlku ul liim : könnyed, vidám, bufeledtető. H «Z nem is lehet más, amikor egy ™ egyig a magyar szln|átszás derűs elemei: Dayka Margit, Kabos Oyula, Ritkay Márton és Páger An\'al ját-"«áka főszerepeket. Ugy a film iró-!"»«, mint a szereplőknek nem is »oll más szándékuk, mint hogy kél «án keresztül derűben tartsák a Mtóaséget. Ezt a céljukat el is érték » J tegnap esll premier közönsége kaca«oll a kiváló művészek
mókáin.
A Piri mindent tud egyébként az «M> szólói az utolsóig magyar han-S°wlm, amely a budai Hunnla-gyár-wn készült. Székely István rendezői " a díszletek kifogástalanok. .r\'tWl műsor ezúttal Is la-
ssysr és gonrn
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HIRIK
napirend
Augusztus 14, vMáraep
Római katolikus: Öaséb vl Protent.
Ozaéb. lzr.: Ab. hó 12.

M1"um é" Könyvtár nyílva esd tőr lökön és vaaárnap délelőtt 16-161 12 óráig.
lyógyszertárl éjjelt srolgálal: az „Őrangyal* gyógyszertár Deák-tér 10. és a klskanlaaai gyógysiertir.
OóilUrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttó, aserda. péntek délután, kedden egéar nap nóknek). Tel. 2—13, Délután 6 órától 50 fillére* zuhanyiürdó
Augusztus 15, hétfő
Róm. katolikus: N.-B. Auz. Protest ■ Mária Izraelita: Ab. hó 13.
Augusztus 16, ksdd
Róm katolikus: Joakim Prolest.: Ábrahám. Izraelita: Ab. hó 14
Iímber aki siet
Kgy BÍetö nmbor...
Mint a többi: — gyűrött, sápadt.
Hajszolja a váay. űzi a gond.
Fagyban napsütésben rójja az utcákat.
Csak előre Ittrtut.
Vár a nél! Vissza nem nézhet.
Autó zűr, hörög a vaagép.
világ lámáit — s nem tudja milyen az
Meg nem állhat soha! [élet!
Halált, bún könnyet letipor,
Utján nincs mosoly, virágos ág,
csak mérföldkő, gyárkémény és fekete
Valaki érte sir... |por
Reszketve a nevét kiáltja.
Nom hallja — csak rohan.
Nem kell ünnep, az uj hétköznapot várja!
Valnkl könnyozik..
I\'árndt ajkán, hervadt mosoly.
Az ember siet. Ideje nincs —
pedig nem várják oly szeretettel sehol.
Valaki kínlódik,
s a hnlált busán keresi.
Az ember megy vadul elóre.
Gyilkol Is tatán- ■ éa éazxe ser. veszt!
Vajda Marietta
— Lapunk legközelebbi száma a holnapi Nagyboldogasszony Ünnepre való tekintettel szerdán reggel a rendes időben jelenik meg.
— A főjegyző Itthon. Dr. Hegyi Lajos polgármesterhelyettes-főjegyző nyári szabadságáról visszaérkezett és szombaton Ismét átvette hivatala vezetéséi.
— A balatonfenyvesi róm. kath. egyházközség. Megírtuk, hogy Ba-laionfenyvesen megalakult a tóm. kath. egyházközség. Dr Rótt Nándor megyéspüspök jóváhagyta most az egyházközség alakuláséi. P. Törzsök Ignác nagykanizsai íerenceslelkész ma délelölt istentiszteletet t irt Bala-tonfenyveBen.
— Dr. Prack a győri tűzoltó kongresszuson. Dr. Prack István városi közigazgatási tanácsnok, a tűzoltóság főparancsnoka Qyörbe ulazott, ahol a lüzoltókongresszuson a nagykaniisal tűzoltóságot képvlsall.
Orvosi hlr. Dr. Ország Lajos rendelőjét Sugár-ut 28. házszám alá helyezte ál.
— Kedden Ismét megnyílik a Napközi Otthon. A Missziósház főnöknője értesíti a Napközi Olthonba járó gyermekek szülőit, hogy a járvány miatt bezárt napközi folyó hó 16-án, kedden Ismét megnyílik.
— A vltorlásrepDIÖgép még néhány napig látható. A Roz-gonyl ulcal elemi Iskola tornatermében még néhány napig lálható csak a Nagykanizsán készült vitorlás-repülőgép. A gép épilől épp most dolgoznak a szárnyfelülelnek vászonnal való bevonásán, melynek elkészülte ulán azonnal megtartják a próbafelszállásokat. Eddig már 25 olyan |elenlkezö akadl, aki el szeretné végezni a vitorlázó pilótatan-folyamof. Az eddigi jelek szerint már augusztus utolsó nap|aiban levegőbe fog emelkedni a vílorlás-reptHögép, szeptemberben pedig megalakul a kanizsai vitorlásrepülő egylet, melynek megalakulást és előkészítő munkálatain már hetek óla fáradozik az Ideiglenes vezetőség. A repülőgép délelőtt 8—12, dilulán pedig 2—8 óra közölt leklnlhető meg a tornateremben.
R
E B ü 8
Svábpor Poloskaszesz
„ed felhinttsie tíhéleles eítthnfaiy.
Kaphatói P«k*4* »•• KyáaysMrtár él TsutBch auutáv Srotáráábaa.
QyátIJa i Rabua Vcvc/I művak
. Budapaat. 3W>
— Elvehetett boák a rendtraégea. A nagykanizsai rendőrkapitányságra nemrégiben két elvesztett női Ixiát szol gáltattak be. A» egyiket, amely fekete, a Horthy Miklós-uton, a máslkat pedig amely sztlrkés drapp szinü, a l-\'ő-ut U). szám előtt találták. Igazolt tulajdonosaik átvehetik n rendőrségen.
— Rendkívüli alkalom I Női színes Bourettek métere 120 pengő a £chlltz Áruházban.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásáriási alkatom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sót kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4. \\
I
ABBAZIA
HOTEL CONTINEMTAL
4t dcpendancai
az adtül Rlvlm legtnodefníbb, Utfkonfortablllsabb sxlllodája, AbbaiU Icgssebb helyén, ta Kltűod konyha, ej App»r««m»otok fQrdósiobivál. a Tcnol»«, garage. a Tcpgeri füídó á habán, 7_ teljga ellátás n«pl 11 atmWI. t clcarin^uljin.
ail7
I
Vízvezetéket, csatornázást, központi
fűtést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MARTON
rézmü és vízvezeték szerelési vállalata
Tel.fo. 2-7I HA8YUB1Z8A, RIBitT-DTOA «. 8Z. Tsisfos 2-71. MT K*d«e*& fizetési feltételekI |
Állandó raktár tördősxoba berendezésekben és mosótlstökbed. „KDhne" mezőgazdasági gópek gyéri lersksta.
/LILa.k a ,
aaiaaua a i
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta r^gtl éhgyomorra megiszsak egy kit pahár természetes „Ftrsac 16UU" keserüvi-zct, Szivstskofvosok fWfpállspíteíW ^, hogy a Fereao iánál viz sziveizsl-roaodáaaái és bWeaáyühibákná) is enyhén, biztosan is mindig kellemesen hat. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakbari, drogériákban, és faszerül!etekben kapható.
Ma: aratóflswepély éa teke-vetseuy Kiskanlnán Egész Kiskanizsa lelkészült a ma délután 3 órakor kestdödő aratóün-nepélyre, amely látványos keretek között tog lezajlani. A I eke ve meny egész napon át tart éo értékes dijakért folyik.
A jelek szériát Nagykanizsáról is számosan rándulnak ki a délután folyamán Kiskanizsára.
Qttleti kftnyvehi,
Iroda papírok. Carbon papír és IrógépsxaDag. Imakönyves, szobisk és kegytárgyak. Haogszfrek és harok, valamint az összes iskalaaxsrsk a legolcsóbban
iq. afsisiHe Ma««láM>a OFEMCOK VILMOS
kduyvke^eaátedéaááMn
3m szerezhetők be.
— Pengő helyett régi koronával akart tizctnl. özv. Mtrz Fe-rencné piaci gyümölcsárus feljelentést tett egy fiatalember ellen a nagykanizsai rendörségen. Az öregasszony elmondotta, hogy a fiatalember gyümölcsöt vásárolt nála, majd azl mondia, hogy adjon vissza neki egy pengőből. Merzné vissza is adott, mire vcvő|e a távozás pillanatában odadobolt neki egy régi egy koronás!. A fiatalember ellen csalás kisérlele elmén megindult a bűnvádi eljáráe.
— Caodagéjp a otnie Újvárt Sándor kt« regényének, mely a NyII legújabb számában látott napvilágot Ennek n regénynek Is Dupont, a szimpatikus szélhámos a tőmsureplője, aki legújabb szélhámormágát egy izgalmas oceáu repllléti vorsennyeí kapcsolatban kövotl el, de ezt annyi humorral, szeretetreméltósággal é* könnyed elegánclával viszi véghez, hogy mig aat a néhAuy-azer dollárt ls KUvéaen nMaboesátluk neki, amit zsebrevág a regény végén. A Nvli ára 10 fillér és minden trafikban kapható.
— Káromkodásért elitélték. Uchtfusz Nándor Rákóczi-ulcal fuvarost botrányos cseadxavsrásért és káromkodás miatt 8 napi elzárásra átváltoztatandó 40 pengő pénzbüntetésre ítélte szombaton délelőtt a nagykanizsai rendőrkapitányság kihágás! bírája. Uchlfusz az Ítélet ellea fellebbezést jelenteti be.
— A legnagyobb érzés a sserelem valóban csodákra képea. Mert vájjon ml volna, haftaem oaoda, hogy Lili Laíir Jelt ad nzerel mesének, hogy baj fenyegeti ée siessen segítségére. A segítség; későn érkezik. De közben annyi izgalmas kaland, bájos Jelenet kővett egy-mást. hogy az olvasó feezült érdeklődése
Callatokra sem lanyhul. Németarate-
t Indul a regény Izgalmas cselekménye, elkísérjük a regény hőseit Velence süwevllágába is. Megjelent a Milliók KSnyve legújabb száma, ára 20 üllér.
BereUót pasztilla a legmakacsabb fejfájást Is elmulasztta*
Í932. augusztus 14
VH.L&rKl.KKK
FONYÓD-BÉLáTELEPEN
n, Magma*\' lonőné-féle parcellázásból, ,u\\ n-ölesek, vIzjpHgnl, llulatontól 5 ölenként B pengőtől Érdek K|JS a helyszínen, vagy Budapesten: guillser lómérnők, Nádor-utca 12. V^
Hczkó szülei is, hogy birmi részük is lenne abban, hogy elősegiteilék és forszirozlák volna a hozomány kiadását. "
Dr. Mulschenbacher megkérdezi a Halai fér|et: _ Mire kflllölle a pénzt ?
— Annyi kiadásom voll, esküvő, élni kellett...
— De maga a szüleinek a tartozását ia kifizette ebből?
— Azt nem leltem, — vilaszolja a vádlott határozottan. Majd a lanu-kal hallgatták kL
Dr. Hegldsdn védő nem lál|a be-blronyiloltnak a tondorlalot, hogy a vádlotlak a menyasszonyi meg akarlák volna csalni, azért bűncselekmény hiányában kéri mind a hirom vádlóit felmenlését.
A bíróság rövid tanácskozás ulán kihlrdell ítéletéi: a novella 301 § a alapján Jelmenti mind a három vád lollat a vád és következményei alól.
Dr. Mulschenbacher megkérdezi a lia\'al arszonyl:
— Hallotta? A bíróság felmentene a három vádlollaL Kérdem, kiván-e fellebbeuii?
A fiatal asszony gondolkodik. — lálsiik rajta, nincs tisztában a fellebbezés mivoltával.
-T- Kivánja, hogy megbünlessék, hogy börlönbe kerüljenek ? — kérdi újra iz elnök.
— Igen kívánom, büntessék meg öltél, kerüljenek börtönbe I — mondja nagy felhevüléssel.
Pedig még nem is olyan régen karját fonta férje feje körré, akire most gyűlölet lövel az asszony szemeivel ..
Vájjon ki ludja a női lelket meg-érteni ?... (B. rtj
Mozgószinház
Piri mindent tud
Nem dráma, nem operait, sőt nem is deteklivdráma a Városi Mozi legújabb műsora, hanem lipikus kánlku Iilm : könnyed, vidám, buleledtelő. n »z nem is lehet más, amikor egy W egyig a magyar színjátszás derűs elemei: Dayka Margit, Kabos Oyula, KMkay Márton éB Páger An\'al ját-főszerepeket. Ugy a film iró-l>Mk, mint a szereplőknek nem is volt más szándékuk, mint hogy kél ?!"n keresztül derűben tartsák a JOiösségel. Ezt a céljukat el is érlék « « tegnap esll premier közönsége 7~arl kacagotl a kiváló művészek mókáin.
A Piri mindenl lud egyébként az " utolsóig magyar han-SWlta, amely a budai Hunnla-gyár-készüli. Székely István rendezői ™ és s díszletek kllogáslalanok. J\'flWl műsor ezúttal is la-és gondosan
ZALAI KÖZLÖNY
NAPI HÍREK
napirend
Augusztus 14, vasárnap
Római katolikus: Özséb vl Prolest. Ozoéb. Izr.: Ab. hó 12.
Városi Muzeutn éa Könyvtár nyitva csMőrlőköa ís vasárnap délelőtt lö-lől 12 óláig.
lyógyazertárl éjjeli srolgálal; ,i „Őrangyal-gyógyszertár Deák-tér 10. u a klikanlisal gyógyszertár.
QózlUrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 2-13. Délután 6 ótálól 50 filléres zuhanylllrdó
Augusztus 15, hátfft
Róm. katolikus: N.-B. Aisz. Protest : Máris Izraelita: Ab. hó 13.
Augusztus 18, kedd
Róm katolikus: Joakim Prolest.: Ábrahám. Izrsellta: Ab. hó Iá
Ember aki siet
Kgy siető ntnber...
Mint a tiibbl: - gyűrött, sápadt.
Hajszolja a vény, tlzl n gond.
Fagyban napsütésben rójja az utcákat.
< mik előre törtet.
Vár a cél! Vissza nem nézhet.
Autó ztig, höiög a vasgép.
világ támad — s nem tudja uiilyeu az
Meg nem állhat soha! [élet!
Halált, bÓH könnyűt letipor,
Utján nincs mosoly, virágos ég,
esnk mérföldkő, gyérkétnény ós lökete
Valaki érte sir... [por
Keszkotvo a nevét kiállja.
Nem hallja — csak rohan.
Nem koll Uunup, az uj hétköznapot várja!
Valnkl könnyezik
Párad! ajkán, hervadt mosoly.
Az ember siet. Ideje nincs —
pedig nem várják oly szeretettel sehol.
Valaki kínlódik,
s a ImlAlt husnn keresi.
Az ember megy vadul előre.
Oyilkol Is talán. é« éazre sor, voszt!
Vajda Marietta
— Lapunk legközelebbi száma a holnapi Nagyboldogasszony ünnepre való tekintettel szerdán reggel a rendes Időben jelenik meg.
— A főjegyző itthon. Dr. Hegyi Lajos polgármeslerhelyettes-főlegyző nyári szabadságáról visszaérkezett és szombaton Ismét átvette hivatala vezetéséi.
— A balatonlenyvesl róm. kath. egyházközség. Megírtuk, hogy Balatonfenyvesen megalakult a róm. kath. egyházközség. Dr Rott Nándor megyéspüspök jóváhagyta inost az egyházközség alakulását. P. Törzsök Ignác nagykanizsai ferenceslelkész ma délelölt istentiszteletei t irt Bala-lonfenyveaen.
— Dr. Prack a gyírl tűzoltó kongresszuson. Dr. Prack István városi közigazgatási tanácsnok, a tűzoltóság főparancsnoka Győrbe ulazolt, ahol a lüzoltókongresszuson a nagykanizsai tűzoltóságot képviseli.
Orvosi hlr. Dr. Ország Lajos rendelőjét Sligár-ut 28. házszám alá helyezte ál.
— Kedden Ismét megnyílik a Napközi Otthon. A Missziósház főnöknője értesül a Napközi Ollhonba |áró gyermekek szülőit, hogy a járvány miatt bezárt napközi folyó hó 16-án, kedden Isméi megnyílik.
— A vltorlásrepQlögép még néhány napig látható. A Roz-gonyi ulcai elemi Iskola tornatermében még néhány napig látható csak a Nagykanizsán készült vitorlás-repülőgép. A gép épllől épp most dolgoznak a szárnyfelüieltiek vászonnal való bevonásán, melynek elkészülte ulán azonnal megtartják a próbafelszállásokat. Eddig már 25 olyan jelentkező akadt, aki el szeretné végezni a vitorlázó pilótatanfolyamot. Az eddigi jelek szerint már augusztus utolsó napjaiban levegőbe fog emelkedni a vllorlás repülőgép, szeptemberben pedig megalakul a kanizsai vitorlásrepülö egylet, melynek megalakulásl és előkészítő munkálatain már hetek óta fáradozik az ideiglenes vezetőség. A repülőgép délelölt 8—12, délután pedig 2-8 óra közölt tekinthető meg a tornateremben.
ft
E B
U
Svábpor tti\': Poloskaszesz
Kapható : fákat* níniasrftr á, Tsutach duaatáv
Oyáttja: Rabus VoaylmHy.k
. ■ uSapaat. 3»0
— Klvesetett boák a rendőrségen. A nagykanizsai rendőrkapitányságra .nemrégiben kél elveezlett ool boát szoligáltattak be. As egyiket, amely fekete, .a Horthy Mlklóa-uton, a másikat pedig amely szürkés drapp színű, a Fő-ut 111. szám előli találták. Igazolt tulajdonosaik atvsheűk a rendőraégen.
— Rendkívüli alkalom I Nöi színes Bourettck mélere 120 pengő a tichUtz Áruházban.
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös butorvásáiiási alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsleln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
I
A R A A 7 3 A HOTEL COHTIHEMTAL
S» B» B »S (, dcpanSamel %.
ti adilal Rlvltra UgnoderiNbb, lezkotilortabillísbl) iiillodlja, Abba,la legMtbb helyin, a KltflflS konyha » Appatltmentol. Iflrdólíübival. ca Tanslsi, K"*ir » Taoseíl lüidá a Máiban. teljes tlláU, napi 11
1
ViZVfilCtékfitf csatornázást, központ!
fűtést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS M/ÍRTON
rézmü és vízvezeték szerelési vállalata Telefon 2-71 NABYiABIZÜA, RIHALT-ÜTCA 45. SZ. Tslsfaa 2-71. BT KadvszB fizetési feltételeik 1 g
Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben és mosódstőkben. „Kühne" mszftgazdaságl gépok gyári Israkata.
AkHtMk i HhalhMéte reaásHts,
erőlködés nélkül ugy érhetnek el könnyű székelési, ha naponta reggel éhgyomorra meglássuk egy Ids pohár természetes „Fertac lénw" keserüvi-zet. Szivswkorwwok nic^állBpit^Wil, hogy a Fereao iáual víz szivelzsl-rowxláMái és bWeotyühibáknál ts enyhén, biztosan és mindig kellemesen hat. A Ferenc lóuef keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban, és Mszertlzletekben kapható.
Ma: aratóiioHepély és teke-vecicay Kiskanlnén
Egész Klskaniisa felkészült a ma délután 3 órakor ketuiódö aratóün-aepélyre, amely látványos keretek között fog lezajlaái. A lek*verseny egész napon át tart és értékes dijakért folyik.
A jelek szerint Nagykanizsáról is számosan rándulnak Id a délután folyamán Kislunlzsára.
Iroda papírok. Carbon papír : és Lrógépszatlag. Imakönyvek, azobvsk és kegytárgyak. Hangszerek és harok, valamint az összes Ukslaszarek a legolcsóbban iq. *ajáka láassláHééa
OFEBBEOK VILMOS
ltl«y v ksraske ó éaébe n
tm szerezhetők be.
— Pengő helyett régi koronával akart tizetni. özv. Merz Fe-rencné piaci gyümölcsárus feljelentést tett egy liataleaiber ellen a nagykanizsai rendörségen. Az öregasszony elmondotta, hogy a fiatalember gyümölcsöt vásárolt niia, majd azt mondta, hogy adjon vissza neki egy pengőből. Merzné vissza is adott, inlre vevője a távozás pillanatában odadobott neki egy régi egykoronátL A fiatalember ellen csalás kísérlete elmén megindult a bűnvádi eljárás.
— Csodagép a r.ime Újvárt .Sándor kis regényének, mely a NyII legújabb szAmában látott napvilágot. Kanok n regénynek la Dupont, a szlmpatlkua szélhámos a főtiseroplöje, aki legújabb szólhámtwaAgát egy Izgalmas óceán repíÜMl versennyel kapcsolatban kővoU el, de ezt annyi humorral, szeretetreméltósággal ée könnyed elegánsával viszi véghez, hogy még suzt a uáháuy-ezer dolTáit Is salvésen mugbocsátjuk neki, amit uebrevág a regeay végén. A Nyíl ára 10 llllér és minden trafikban kapható.
— Káromkodásért elitélték. Lkhifusz Nándor Rákóczi-utcai fuvarost botrányos csendzavaráséri és káromkodás miatt 8 napi elzárásra átváltoztatandó 40 pengő pínzbün-tetésre Ítélte szombaton délelőtt a nagykanizsai rendőrkapitányság kihágás! bírája. Llchlfusz az Ítélet elles fellebbezési jelenteti be.
— A legnagyobb érzés a aterelens valóban csodákra képes. Mert vájjon ml voloa. halaeiu onoda, hogy Lili Lahr jelt ad saerelmesének, hogy baj lenyeleti U siessen sogttségóre. A segítség.-későn érkezik. De közben annyi Izgal-
kaland, bájos jelenet köveü egymást. hogy az olvasó feeztut érdeklődés* pillanatokra aem lanyhul. Németomág-ham Indul a regény Izgalmas cselekme-ne, elkísérjük a regény hőseit Velence Mesevilágába ts. Megjelent a Milliók KAnyve legújabb száma, ára ai.miér.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb feifilóst Is elmulautla.
10\'fljnigu»ztus 14.
iPgAHlBDETfiSEK
ZALAI KÖZLÖNY
„uMMHt S * ■ H
uulw" k»a»Kel««, udaldid*
Hi» golyói caapágysk autóhoz, speciáll Mi olcsón Ford «t Fordsonhoz Unger IjUnannéaTótllvaekereakedésíben. 3638
Kin koaykabatór illaudóiii kapható Dakász Ferenc aztslosirnflzemében. 3S62
Oloaóu eladó t szervizek, válik, dívány ágyncmll, függönyök ilb. 10—12, <-6 óiálg Király-utca 32 3742
Fenotibatsrak é. kosarak készítése, j.vllása, nádizéklonáa liléénél, Főül 4. 3031
fialathalylaéa ssabő- vagy clpész-Iparaiuik Sugár ul 38/a. alall kiadó. 3384
lláraalliuk az összea butorazúvete-kel azónyegekei, aezloalakarókat, Igen olcáó két»péis«óron. KlalaluJI Dlval-
u ház. 3636
Magányos hölgy lakétéraat keres, vagy diákok lel|ta ellátást nyerhetnek Un a kiadóban. 3717
Egy szép tguBzoUa, száraz, vlzveze-tíkes lakát minden mellékhelyiséggel klsdó Józici fóbercag-ot 68 a. 3386
Árpa Igen ssép, uradalmi, hizlalni I .bb, nJal a tengert, olcsón kapható. Úgyszintén lenged és egyéb termények Is. — Szerecs.
Telelőn 330. \' 3703
Ulti-alarm belóltes Üveg kixérölaó ármatk kaxórkan kapható laaal-oaébbaM. 2739
Kétszobás ulcal lakás mellékhelyisé-Kekkel november l-re kiadó Széchenyi-lés 4. 26
■•I és férfi dlvatsröveteket meglepő olcsó árakon árusUJuk. Klslaludi Divatáru-ház. Saha raaza N*m fér* al-«•»•■" 1 3ÖSÖ
POO A N Y V A R I
uradalmi la|bov»lm kaphatók literen kint már 10 llllérért. Legkisebb tétel 25 liter. ««OSI KAROLY föld hit tokos _Batthyány-utca 26. szám.
Kiadó lakéaak éa •alattsetylaó-«ak. Bogenrleder pilótában U Ik emeleti modern lakások, üzlethelyiségek, dr. Szekeres féle Batthyány tt. 6 az házban ulcal nagyöbű lakások, Istálló és garage al. Csen-piy-ul 13. sz. a. udvart lakások és mllhelyck, Zrínyi Mlklóa-utca 6. sz a. utcai lakások részben azonnal, részben november l-re ktsdók, dr. Hoch ügyvédnél. 3597
."é\'aasaaabái lakás kiadó Erzsébetiét 10. (lönrényazék mellel!). 3669
I lakékéa art lakéaaal Báaok-szertlgyórgyön, egytltt, vagy külön-külön ta, kedvező tlzetésl feltételekkel eladó. Níp-uksrékpénztár Részvénytársaság Nagy-kanlzsán. \' \' 3702
H.„«él» rubát veszek és eladok. -jJM«a házhoz megyek. Márkua, Kúál^r-
■érbe.dó földbirtok i Báza és
jkirala községek határában cca 450 kai. kevés kivétellel mezőgazdasági mű-
hold,
v,l. -"v.*,,*, .JlHUKHUIHVl II\'--
i.t. "ónnal átvehető élő- és holt
vagy anélkül. NépUkarék-Részvénytársaság Nagykanizsán 3701
^^•"•••hée szép udvart lakás tllr-™»M»al és összes mellékhelyiségekkel asonnalra. vagy későbbre Horthy Miklós ul J! hfaban kiadó. - Érdeklődni lehet ^szám aUlt. 3723
Zeíkel.
Kél kétaxabéa udvari és egy víJífuLÍ\'f" bM» mellékhelyiségekkel «°"n,l kiadó Clm: Csen R ^ °\'_67 Jvoll Lányi-ház). __ 3699
egyJobb házból való 6 elemit végzett Hu ^•lanenoaak lelvétetik Oötll Dezsó-
3721
nél c.. ,—icjveietiK uoi "«, Sugír-ut éa Rikóczt u. sarok,
\'ffp kétszobás utcsl lakás éa Utca Ifi k""yhás lakás Zrínyi Miklós ------ .\'_________3720
o&mSÖ!
. i1*"11. 4 H 3 uoM* -■»*■
hóxek, több nagyobb és kisebb lövedel-ntező bérbéxak, emeletes- és Bxlet-««»•■. ""ifóalík. Birtok, egerszegi
látásban 73 kai. hold axéntó, 73 kai. hold vágható ardSvel, megfelelő épületekkel, Ll-ölenkénl 25 Iliiét. aóapérfcsayan
4 hold aaéafé, épülettel, ezenkívül löbb nagyobb és kisebb birtok épületekkel, Batafassl e tték 2, 3 éB 4 szobával sxsntgytlrgyvérl és bsgolal hegyen 6. 5, 4. 2 éa l hold szőlőbirtok pincékkel. Létóbagyan 10, 5 éa 2 hold birtok épülettel, Caarlön 2 él 1 hold szőlőbirtok épülettel, jövedelmező malmok. Hértstksk a belvárosban. Kalonaré-taa éa Klskanlxsén több kisebb hóx olcsó árban eladók. Bővebbel Dakáaa Miksa Ing. közvetítő, Nagykanizsán. Szemere-utca 3. szám. 3758
Legújabb ragaccsal klllelem ablakait
5 évi jutillással. Stern Üveges szaküzlete. Teleion 156. 3767
---Llegáasan bútorozott szoba lür-
dóizobával, egy vagy kél ur részére |Roz
gonyl-ulca 6. 3759
Egy vajjj kél diók url családnál ellátási
ny rnel
kiadóban.
3760
Só-utca 6. számú kétszobás oaalédl béx olcsó béréri kiadó. Azonnal elKglal-hitó. Bővebbet a kiadóban. 3/19
Héromsxobóo, fürdőszobás magán ház kiadó azonnalra Sugár-ul 40/1. Bővebbet ugyanott. 3725
Két és három iiobt*
udvari lakás november 1 -re, négy szobás szép ulcai lakás,
lovábbá utcai mflhaly lakással, üzlethelyiségnek és vendéglőnek is alkalmas, azonnalra is, valamint november l-re olcsóért kiadók.
Bővebbet: Batlhyány-utca 10. sz.
___
Szép egy-, esetleg kélszobáa utcai laké* mellékhelyiségekkel Klskanlzsái, Ország-uton kiadó. Ozlelhelylaóguek la alkalmas. Bővebbet Horthy Miklós-ut 13. 3723
Egysaokéa utoal lakás axoanalra kiadó Klnlzal-ulca 11. 3
Klein, 3748
Sxakétaaono
Király utca 24.
Elagésssaa Jbutoroxott különbejáralu nagy parkettái szoba kiadó szeptember 1-ére. Clm a kiadóban. 3755
Ultrafarm üvegeket éa alkalrészekcl olcsón vásárolhst Slernnél, a törvényszék átellenében. 3756
■ómat nyotv. Steirból hazajött Jobb család, melynek két nigyobb leánya a német főiskolái végezték, urlháznál nímel órát adnak. Ugyan.lt vidékről tanulókat ellátással és némei okulással cllogadnak. Bővebbet .JA német* jeligére a kiadóhivatalba. 3777
■étsxobés utcai, kétszobás udvariéi egyszobás udvari lakás kiadó november l-re Hunyadi u. 20. 3743
UrlcaaJádnii a belvárosban teljes allé-léat nyerhet kél nagyobb tanuló Hu vagy leány. Ugyanott egy utcai különbejáralu szoba kiadó. Clm a kiadóban. 3740
Eötvös lér 21. számú héiz szabadkézből azonnal eladó. Bővebbel ugyanotL 3738
■él Ipart tanfolyam. Elsajátítható: fehér éa azines hímzés, monogrammozáe, horgolt, varrott és klopli csipke készítés, filét, tervezés, monlirozás, lámpaernyőké-azllés, batikolás, báraony éa fségetés, gobelin varráa és szövés, szőnyegszövéa, fehérnemű és lelsőrubavartás. Jalantke-atéa déluténonklnti ls>. Frlsdaé, Koaaisth-tér 8.____ 3747
Különbejáralu elegánsan butoroxott szoba lürdőszobahasználattal kiadó Csányl Láasló-ulca 8. 57
Kis segédmotoros karékpér „Elfa", keveset használt, olcsón eladó. Használt kerékpáiakat megvételre kereaek. Havas, Deák-tér 15. -3750
Zaék, ponyva, ólatok, lugoahordók a legolcsóbban Kelemen Rezső cégnél, Deák-lér 9. — Ugyanod egy jóházból való Ilu tanulónak lelvétellk. 3751
Kél különbejáralu utcai szoba íródénak, vagy bútorozva, külön külön Is, november 1 érc kiadó Király-utca 43. 3741
«la«* kétszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel november i-re. — Bővebbet Erzsébet-lét 16. Füswrttziet. 3746
Kiadó ag\'sxatsó* lakás mellékhelyiségekkel együtt szeptember else|éie Roz-gonyl utca 9. 3754
SzsmbiUielyl gyártmányú autSISpré-aak, salUtaaM. préaoaavarok
s legolcióbb gyári árban Nagykanizsán kizárólag Vajda Ctéza vasketeskedéaében kaphatók. 3748
Polgér ICoaka női dlvaltuaiiba (Vá-tosl bérház) lanálólányok és egy kltuttlánv lelvéteUk. 3753
2 var/ 3 szobás modern lakóét ka-
raaak lürdóazobával november l-re a város belterületén- Címeket a kiadóhivatalba kérek. 3711
Héamaafarl leendők elvégzéséért magányos nőnek lakást adok. Lénárt bórkereskedő. 3761
kerül
1 többe
8 ZALAI KÖZLÖRT,
ha bejelenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómentesen küldi utána bármely beilöldi nyaralóhelyre.
Eladó ingatlanok:
Váios belterületén nagyon szép 5 azobás. türdószobés, parkettás magánház ccs 1000 n öl belsőséggel. Emeletes, parkettás, lürdóasobás, góatüléses magánházak, ez utsbbl bérbe la kiadó Ugyancsak teljesen a város bel területén eladó nagyon szép 4 szobás, konfortos msgánház, mind jutányos áron. Rzeken kívül több kisebb magán-éa bérház van eladásra előjegyezve.
Megvételre keresek sflrgőaen a
30 holdlól 1200 holdig és bérbe 50 holdtól 1000 holdig terjedő birtokokat, lehetőleg város és vasúthoz közel — Ugyancsak bármily nagyaágu kitermelhető akác, bflkk, tölgy, cser eidó-blrtokokaL
HoohraHar Dszst
ny. urod. Jósaágtelügyelő Nagykanizsa, (tatthány-utca 10.
4144/1932.
Hirdetmény.
A magy. kir. minisztérium 3.200/932. M. E. sz. rendelete alapján felhívjuk a megváltott földhözjutott hadirokkantakat, hadiözvegyeket és hadiárvákat, hogy ezen körülményüket igazoló okmányaikat a városi Adóhivatalba 1932 évi augusztus hó 18-ig hozzák be, mert ennél-kül a fenti rendelet alapján a használati dij fizetésénél megillető 25% kedvezmény igénybe nem vehető.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1932. augusztus hó 13-án. .
Vojkovlcs s. k.
v. számvevő, h.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.646/1932^
Tárgy: Ragadós száj- és\'
körömfájás Nagykanizsán.
I. Hirdetmény.
A ragadós száj- és körömfájás állati betegség városunkban megszűnvén, elrendelem az istállók és ólak kitisztítását és fertőtlenítését mindazokban az udvarokban, ahol beteg állatok voltak.
Az eljárás a következő legyen:
Az istállókat, ólakat kemény nyírfa seprővel kitisztítjuk, ugy, hogy a falakat és menyezetet is leseperjük. Ahol az istálló padlózata földburkolat, a földet 10 cm. mélységig kiemeljük. Az udvart összeseperjűk és minden szemetet és kiemelt földet a trágya közé tesszük.
A trágyát pedig ki kell hordani a mezőre és lehetőleg mindjárt alászántani. Ha ez nem lehetséges, ugy\' kupacba rakjuk és földdel 10 cm. vastagságban lefedjük, vagyis vermeljük.
Az istállókat, ólakat kitisztítás után erős és jó mefeg hamu-luggal felmossuk, még pedig először a jászlakat, falakat, istálló eszközöket és végül a padlózatot felöntjük és lesetjük. Lúggal való felmosás után frissen oltott mésszel bemeszeljük a jászlakat, sarag-lyákat, falakat és végül a padlózatot mésztejjel felöntjük és leseperjük. Ugyancsak így lemossuk és bemeszeljük azt a szekeret, amelyen a trágyát ki-hordtuk. Ezután a szarvasmarhák testét vizzel, a körmöket mészvizzel lemossuk.
Felhívom az érdekelt gazdákat, hogy a trágya kihordást és a fertőtlenítéseket legkésőbb augusztus 18-ig végezzék el, mert a városnak a zárlat alól való feloldása csak akkor kö-vetkezhetik el, ha ellenőrzés alkalmával minden udvarban azokat rendben találják.
Nagykanizsa, 1932. augusztus hó 10-én.
uu Polgármester.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.120/1932.
Hrverési hirdetmény.
A Kossuth-tér 14. sz. házban f. évi november hó 1-én megürülő 3 szoba konyha és mellékhelységekből álló lakást f. évi augusztus hó 25-én d. e. 10 óraKor a v. gazdasági hivatalban bérbeadom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1932. augus ztus
í,ó„ 12"én\' Polgármester
ZALAI KÖZLÖNY
1932 augusztus 20.
PÉLDÁTLAN OLCSÓI♦
euroo

Díjmentes szállítás.
Modern berendezések egyszerű és művészi kivitelben, óriási választékban. Kedvező fizetési feltételek.
KOPSTEIN BÚTORÁRUHÁZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY NIIKLÓS-IJT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.

gMtMR t műm
íiHfíMKI! Oy önrflcsszáMI (6 r«-keuk bármily meny-nyiségben állandóan kaphatók ma
OuUni Ferenc takeres-
kedó aszlalosáru üzemében Nagykanizsa, láagyar-tttfa 108.
Pk. 1348/932. u. 1837. vghtól I34S u.
Árverési hirdetmény.
Dr. Málék Lásaln uagyKanliaal ügyvéd által képvttelt néhai vagyonbukott Kutaaay MUoán hagyat rsidthm. javfc* - P tőke H Iffljb kivelelás éi járulékai ereié l( a nagykanizsai klr. törvényszék 193] évi lift. szára* végaéaével elrtnddt IdaUgl-ttai végrehajtás folytán végreha|liat szen-vedőlflT ián. évi július hó 7-én lefoglalt 7034 pengő 53 flll benűll követelések a nagykanlzaai klr. törvényszék lenti sfárrru végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XU. t-c 30. §■» alapján a fent megaevetzett 8 a loglaUal jegyzőkönyvből kl nem tünő tnis foglaltatik Javára la az árverés megtartását elrendelem, da e*ak arra aa eaebe, faa kielégítési joguk ma la fermáll éa ha ellenük halaaztó hatályú igénykereset folyamatba nincs, Nagykanizsán, Klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (az árverési teltételek alul. írott kiküldöttnél mindenkor megtekinthetek) tawdé megtartására határidőül 193*. inguaztua hó 2b. napjának d. e. 9</l órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt, a csődtömeg leltár 1- 188. I. szám alatt lelvett 7034 pengő J3 llll köveidéit s egyéb Ingóságokat s legtöbbet Igéidnek káazpénzllzetéa mellett, esetleg beeaáron alul la — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adal. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn Idill van, az 36KV0SI. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytlzedréasét bánatpénzül le-teázik
Nagykanizsa, 1932. augusztus hó 7 én.
Elek László s. k.
klr. |blr. végrehaltó. mint bírósági kiküldőn.
Középiskolás leányoknak. Internálna.
ko-tepeUlii. nyelvek Budié tnnSinó orvu, vei«t£»ével. CiLÓf.ngn ellSU>. eqyínl rrndkivCil gondo, neveti, e, lanttá, l«kolal belialát. Míntkell *,«k fiiiikltkl*,
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A blróaágl palota melleit).
Caepp vájja a kSwettí
A vese, lutgy és epeltólyagbart történó kezdetleges lerakódásokat senkisetn veszi észre; amidőn 5 fájdalmak már mutatkoznak. akkoi már a kóképződes nagyon előrehaladott Ettől a •-iszélytől megóv halja magát mindenki, ha napost* agy-kát pékár reptdGl vizel Iszik
Hagy keresőt! lehetőségei nynjtDDl szövöttroletta
eladásával foglalkozóknak.
Hungám rolcttaözem
Budapest, Vámhá -korul 4.
lankanlzsalak <alálkoaóh«l|e az
Islván király Szálloda
Budapest, VI. Pudminiozky-ulet 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202- 43, 294—34. — Sürgönyeim: HO TELIST. Szobáink árát mérsékelttik. E lapra hivatkozók 20% engedmény! kapnak. Központi flllés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlrjtn bar
Sxsgetotöanyaa
Shell Flintkote
■■NMMP haaználható: NNNBHHi
Falszigetelésre, tetószlffrtetésrr rs átfedésre, Tűzfalak viharnak kitelt részét megvédi. Talajvíz és falszigetelésre, nádoif és fémtetók Javításira é» megvédésére, Haktárak, kamrák, fQ.dflsiohík, konyhák,1 szuterlnok padozatára, Tciraazok, erkélyek, betontetOk szigetelésére és hézagainak pótlására. T«l|M«n aiagialan, vlibett i»&yaa«r oldható, aaválló.
FóclárusitAs: SPPIHBER I. ÉS FIA
fakercskedó cégnél, Nagykanizsa, 3i53 Deák-tér 5. Telefon: .337.
Uüvanolt cyilmülessaállltáakoM alkalmit Uoou/ak a legolcsóbb árban kaphatók.
Földbirtokosoké, gazdák figyelmébe!
„Saltdlep" aoralanaa gabori. magtlutltá k4.stOI.kaRk
l.lkélctescn tisztilla és osztályozza az
összes gabonafélékéi, kukoricái slb. A „Seleotor" t telepünkön Bálbory-utca 4. rcndkivül kedvező feltételekkel bárki igénybe vcheli. Községekbe, gazdaságodba kiszálliljuk. Tájékoztatói küld és előjegyzéseket elfogad:
N.Qyk.nla.. magyal vápos
GyQmfilo. Értéh..llí *m KB,ponti SnaaltadtVálMala
3SS4 Uathory-utCB 4.
Nyomaton a laptulajdonus Közgazdasági It.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelősiüzlclvczclí: Zalai Károly.)
72, évfolyam 185 szám
Nagykaalxia IW2. augusztus 17, szerda
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
gaetkeutteg ét kiadóhivatal; Fúut 5. tiim. Keszthelyt Mkkiadóhlvatal: Kossuth utca «.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóflieléai áia: Saerkesrtóségt él
egy lióra > pengő SQ Iliiéi kfidóhlvitall telelőn: 7S. u
Az OIKE országos értekezlete Debrecenben
tlobrectíD, auguaztua 1H Mlnlegy félezer delegátus részvételivel zajlott le Debrecenben az OMKE első országos kereskedő értekezlete Sesztina jenő felsőházi tag vezetésével. Magyar Bertalan, az OMKE helyettes elnöke beszámolt arról a konferenciáról, amely néhány nappal ezelőtt folyt le az OMKE vezelősége, i miniszterelnök és a szakminiszterek részvételével.
Az OMKE előterjesztésére a pénzügyminiszter minden kereskedőnek, afflehnylbeh ti Irányban szepiember Végéig kétvényt nyUjl be, a folyó évi adótartozását kifizeti, az ötszáz p.ngfln aluli adótartozásoknál kétévi halasztást ad és a hátralékot az érdekeltek 24 \' hónapon ál kaltlat mentesen fizethetik. ígéretet kapott az OMKE, hogy az igazságügy-miniszter legközelebb a 33-as bi-ipllság elé terjeszti azt a rendeletei, amely lehetővé teszi, hogy olyan kereskedők, akikre az Uziethérek oly súllyal nehezednek, hogy tlzleli fenntartását veszélyezte\'i, blrii eljárás utján Igényelhetik a megfelelő bérle-szálllldst. Bejelentette, hogy az OT1 és a MAB1 reformjai agyében a belügyminiszter a jövő héten tárgyal az érdekeltségekkel. A vas-, fa- és épü-lelanyagok forgalmiadójának fázisrendszeréi részben még ennek az évnek a folyamán életbetéptellk.
Ezután különböző előadások következtek. Horváth István főtitkár a vámtarifarendszer revízióját sürgette, majd az adókérdést tárgvalták. Bal-kdnyi Kálmán, az OMKE igazgatója hangoztatta, hogy az adóbehajláo sé relmelt a kilátásba helyezett részlet-ilzelésl kedvezmények meg fogják szüntetni. Varannay Aurél a mező gazdasági termelés rentabilitásáról beszéli.
Hétfőn reggel folytatták a tanácskozásokat, ekkor különbüzö felszóla lások hangzottak el az OTI ésMABl ügyekben, a karlelllötvény olyan irányú megváltoztatását sürgették, hogy az érdekelteknek adják meg a panaszjogot. Az egyes tárgypontokhoz a nagykanizsai érdekeltségek kiküldöttel is hozzászóllak életrevaló eszmékkel. Az értekezlet hétlőn délután véget ért.
A kanizsai kiküldöttek kedden érkeztek haza.
Lindberghnónek fia szUletett
Now-Yeraoy, auguaztua Ifi (Éjszakai telefonjelentés) Llndbergh ezredes feleségének kedden délelölt fia született.
Id«|árís
A nagykanlEaal meteorológiai mait-tlgyelő lelentések: kedden a hőmér-ukl\'l: Heggel 7 óiakor +2I-6, délutln 1 oukoi +SI-1. eate V órakor +55-8.
ftíhót,l Reggel tiszta, délben telhói, etle boralt égboltozat.
lÉluükal nldlóJtUntU) « Hatao alé-alal IntAaat lalantl •■«• IO éra-■ Malag MS várható alvatar-najlamniBl.
Magyarország várható terméseredménye
Egyes megyékben a rozsda nagy károkat okozott
Budapeat, augusztus ló (Éjszakai telefonjelenlés) Purgly Emil földművelésügyi miniszter összehívására az ország gazdasági felügyelői kedden értekezletet tartottak a földmüvelésügyi minisztériumban és ezen beszámoltak a termés és cséplésl eredményekről és az elemi károkról. Kámutailak arra, hogy egyes megyékben a rozsdakárok olyan nagy
Bourbon Edgár herceget egy párisi szállodában lefejezte a barátnője
Az önként jelentkező fiatal nő önvédelemre hivatkozik
bajokat okoztak, hogy a vetőmag-segélyen kivül nagyobb inségakcló keresztülvitelére is szükség lesz. Az értekezleten a gazdasági felügyelők jelentést lellek a várható termésről a miniszternek.
A jelentés szerint Magyarországon 15 millió 942 ezer q buza, 7 millió 800 ezer q rozs, 7 millió q árpa és 2 millió 900 ezer q zab termése várható.
gen és azt vallotta, hogy a lettet ő követte el. A herceg — mondotta a spanyol nő — borotváiéval rámlá-madt, mert nem akartam neki engedelmeskedni. Erre kirántottam a bototvál a kezéből é« védekezésből víglam át a torkát.
Pária, augusztus 10 Ma reggel tél 9 óra lá|ban egy párisi szállodában halva találtak egy férfit, akinek személyazonossági Iratai Bourbon Edgár herceg névre szóllak. A hetceg nyakat borolvával vág-lák át. A dé\',1 órákban egy fiatal spanyol nő jelentkezett a rendőrsé-
A Papén-kormány minden eszközzel fenntartja Németország rendjét
Hindenburg nincs abban a helyzetben, hogy olyan pozíciót biztosítson Hitlernek, mint aminőt Mussolini Olaszországban betölt — Készítik a kormányprogramot a birodalmi ülés megnyitására
Berlin, auguaztua 18 A német közvélemény érdeklődését tel|esen lefoglalják azok a tanácskozások, amelyeket a birodalmi kormány tagjai lolytatnak. Ezeken ugyapis részletekben kidolgozzák a birodalmi gyűlés augusztus 30 I ülése elé terjesztendő kormány programot.
A Papen-kormány teljes eréllyel lát hozzá a gazdasági feladatok meg oldásához, Igy elsősorban a munkanélküliség veszélyeinek csökkentéséhez. Minden körülmények kOzOtt gondoskodik a közrend és kozblzlonság fennlartásáró1 arra az esetre is, ha elérkezettnek látná az Időt a most
érvényben levő szUkségtendelelek fclfüggeiztékére.
Hindenburg megfelelő formában értésére adta Hitlernek, hogy nincs abban a helyzeiben, hogy olyan po-zic.ót biztosítson neki, mint aminőt Mussolini a Marcla su Roma után elfoglalt.
A nemzeti szocialisták lapja helyesli, hogy Hitler .német maradt" A Papén kormáry polllikája nem lehel az Ové és ezérl követelte Hitler a birodalmi kormány vezetéséi. Hogy milyen helyesen cselekedett Hitler, azt csak a jOvó fogja megmutatni.
A jugoszlávok agyonvertek egy magyar gazdát
Letenye, augusztus 16
(Saját tudósítónktól) Rövid jelentés érkezeit az itteni kir. járásbírósághoz ártól, hogy a szerbek megszállolt, területen agyonvertek egy zalai gazdát, akinek birtoka lul a demarkációs vonalon fekszik.
A szűkszavú jelenlés csak annyit számol be, hogy Bell Vince tótszerdahelyi gazda átment a megszái\'ott területre, ahol birtoka van. Hozzá tartozói hiába váriak vissza. Mosl azl az értesítést kap\'ák, hogy a szer-bik agvonverlék Beül, am a helyszínen kiszenvedett. A letenyei jaus-biróság nyomban érintkezésbe lép:tl a nagykanizsai törvényszékkel és jelentette az esetet. A szükséges intézkedések meglélcttek az eset kivizsgálására.
Nincs kizárva, hogy az eselnek diplomáciai lolylalása lesz.
Tótszerda helyen több gazdának fekszik lul a demarkáción kis birtoka. — Igy érthető, ha Beli esete nagy izgalmat és elkeseredést vállon ki. — Bővebb részlelek még hiányoznak.
Jövőre Ul össze a világgazdasági konferencia
London, auguaztua 10 (Éjszakai telefonjelenlés) A Press Assoclaclon szerint a londoni világgazdasági konferencia teljes ülése csak jövőre Ul Össze, inert eddig ntég egy nemzet sem nevezte ineg képviselőjét.
Felszentelték a ba laton-boglári Vasa József emléktemplomot
Balatonboglár, auguaztua 16 A Vass József emléklemplom felszentelése vasárnap délelőtt voll Balatonbogláron. A község határában küldöttség fogadia dr. Roti Nándor veszprémi püspököt. A község nevében Scmogyváry Árpád jegyző, a lemplom előtti téren pedig a vármegye minden részéből összegyűlt sokezer hivő élén Gaál Oaszton, mint a balatonbogiári róm. kath. egyházközség világi elnöke üdvözölte a ptlsDököt. A felszentelési szertartást dr. Roll Nándor püspök végezte nagy segédlettel. Az ünnepi beszédet Madarász István pápai prelátus, miniszteri tanácsos mondotta. Az egyházi ünnepségek után ünnepi ebéd volt a Missziós Nővérek székházában.
A magyar delegáoii ma Béoabe utazik
Budapeat. augusztus 16 A magyar delegáció szerdán reggel Bécsbe utazik, ahol újból megkezdi tárgyalásait az osztrák delegációval a végleges kereskedelmi szerződés megkötőére.
A győri országos tűzoltó-nap
Gyár, augusztus 16 Közel 3000 tűzoltó sereglett össze az ország minden részéből Qyörbe, ahol a kellős ünnepen nagygyűlést tartott az Orsz. Tűzoltó Szövetség.
Délben leleplezték a tűzoltólaktanya udvarán a magyar tűzoltók patrónusának, néhai József főhercegnek szobrát, amelyre az első koszorút lia, József lőherceg helyezte. A be-mulatók éa versenyek során a győri tűzoltók eloltották „az égő győri városházát". A tisztújító közgyűlés isméi Széchenyi József grófot választottá meg elnökké.
Dréhr Imre megtagadta a wallomástételt
Budapest augusztus 15 Dréhr Imre voll népjóléti államtitkár a főUgyést előli megtagadta a vallomástételi. Kijelentését jegyzőkönyvbe vették, A gyanúsítottnak |oga van megtagadni a vallomást. A főügyész mosl szabadságra ment és visszatéréséig a Dréhr-ügyben nem lesznek ujabb intézkedéseket.
Merénylet a jugoszláv királyné ellen
Bécs, augusztus 16 A jugoszláv királyné ellen, aki leslvírének, lleana hercegnőnek gyermekágyánál időzik, hir szerinl, merényletet terverztek. A bécsi rendőrség többeket - letar\'óztatolt és az egyik pyanusitolínál megtalálták lleana ntödlingi villájának tervrajzát
ZALAI XOZLONV
Lelökték a kazal tetejéről és hát gerinctörést szenvedett egy gazdasági munkás
Legényvlrlat, amelynek halál a vége
daraboné, augusztus 1(1 (Saját tudósítónktól) Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt Oara-bonc községben.
Molnár János 52 éves mezőgazdasági munkás a feleségével és 13 éves kislányával már régebb idő óla járja a Dunintull. Hűl ebben, hol abban a községben talál egy kis munkát és igy tengetik az életüket. Nemrégiben értek 0 araboncra, ahol felfogadiák az egész családot a cséplés) munkálatokhoz. Történt, hogy
Molnár János fenn dolgozott az egyik ..... \' \' később
pelyvakázal tetején, ahová felment egy fiatal legény is. A legény tréfából birkózni kezdett Mol-
nlr Jánossal, akit oly szerencsétlent!) lökött meg, hogy lezuhant a kazal tetejéről és el őrt hátgerinccel terült el a földön. A gerinctörés következtéén azonna) megbénult a szerencsétlen embeT minden véglag|a, ugy hogy többé nem tudott megmoidulní Oly súlyos volt az állapota, hogy csak vasárnap hajnalban tudták beszállítani a nagykanizsai közkórházba. Azonban az rrvosi tudomány nem tudóit már rajta segíteni. Beszállítása után egy óra múlva meghalt.
A halálesettel kapcsolatban acsend-őrség szigorú nyomozást indított. — Molnár János holttestét a törvényszéki orvosok kedden felboncolták.
á keszthelyi csendőrség vasraverve hozta be a nagykanizsai fogházba a balatoni f&rdéhelyek rémét
Rengeteg lopott tárgyat sikerült megtalálni — Czágány József mindent beismert — A vizsgálóbíró letartóztatásba helyezte
Nagykanizsa, augusztus 16 A keszthelyi csendőrség — mini nrmiégcn Jelentettük — Keszthelyen felismerte és elfogta Kalmár budapesti operaénekes tolvaját, Czágány József nyltral kőfaragósegédet, aki a nyílon ablakon át bemászott és ellopta Kalmár ruttáját és aranyóráját. Czágány mindent beismeti.
A keszthelyi csendőrség nem elégedett meg Crágány egyszerit bemondásával, hanem tovább kutatóit, mióla tartózkodott Keszthelyen és a Balaton mentén és mii követett el ezen idő a\'alt, tekintetthogy foglalkozása nem voll és nem tudott sehol e helyezkedni.
A csendőrség n így szerű munkát végzett. Megállapította, hogy Czágány
réme volt a balatoni fű döhelyeknek, amelyeknek vil áit p Íratlan ügyességgel kifosztotta és a zsákmányból uri eletet élt. Zainátdi, S\'abadi, Fonyód, le egészen Keszthelyig, mindenütt hagyta névjegyét valamely bűnözés alakjában Czágány. Mikor a bűn-lajstrom Össze volt állítva, beszálli-to:ták a nag,kitilzsai ügyészség fogházába.
Dr. A\'niássy Oyula vizsgálóbíró vasárnap délelőtt hallgatta ki Czágány!, aki előt e Is mindent beismert. Orilsi mennyiségű lopolt holmit talált és foglalt le a csendőrség nyomozása folyamán.
A vizsgálóbíró a kihallgatás ulán letartóztatásba helyezte Czágányt, a balatoni fürdőhelyek rémét.
A szombathelyi leventék szép sikerrel szerepeltek Nagykanizsán
A szombathelyi leventék disz-szakasza Keszthelyről hazamenet héfön utjukat Nagykanizsán a város megtekintése céljából megszakították. Kévy Ferenc tanácsnok, szombat-
helyi testnevelési vezető és Oyulal Imre kormánytanácsos, a szombathelyi leventeegyesűlet alelnöke vezetése mellett a délutáni személyvonattal érkezeti a csapat. Az álio-
| ._
ÉvUéa kBsben a patakba fulladt egy négy hónapom fiatal asszony
Habócsa, augusztus 10
(Saját tudósítónktól) Megrázó dráma játszódolt le a somogymegyei Babócsa községben. Szokó! józsefné, egy 18 éves nagyon szép fiatal asz-szony, aki mindössze még csak négy hónapja volt férjnél, tegnap elment férjével és cjuládlagjaival a rettentő hőségben a közeli Rinya-pafakba fürdeni. Vig hangulat uralkodott és a kis társaság jókedvvel hancúrozott a mély vizű patakban.
A fürdőzök nagyon jól érezték magukat, amikor egyszerre csak a fiatal Szokolné segítségért kiabált. Eleinte azl hitték, hogy c«ak évődik, de a következő pillanatban irtózatos tusát vivotl a vízben életéért és elmerült a vízben. Férje és hozzátartozói odaugrottak, azonban már nem tudták elérni, a menyecske eltűnt, elnyelte a viz. Ezt látták többen a part mentén, Nazarov Viktor fiatal géplakatos belevetette magát a vizbe és izgslmas pillanatokon át a viz alatt kutatott az elmerüli asszony után, mig sikerült ót ruhájánál fogva kihúzni és a parira vonszolni. Azonban élet már nem volt benne.
Érdekes a dologban az is, hogy a fiatal asszony szülei már harmadik gyermeküket veszítik el ily tragikus módon.
A szerencsétlen asszony és hozzátartozói iránt osztatlan lé.zvét nyilvánult meg.
A muraközi országzászlóra
ujabban a következő adományok érkeztek be . Herceg Ballhyány-SIratt-mann László Körmend várura nagykanizsai uradalmi erdöhlvatala utján 26, Haám Lajos főszolgabíró Csurgó 10, Beleznay János 3, A>//d*József
2, Hacktnast Károly 1, Ats Oéza 1 pengő, Szollár istvánné 50 fillér.
— Legújabb érdekessége városunknak a SchOtz Áruház ötletes iskolai kirakata. Diákok, szülök tömegesen tekintik meg a kirakatot, hol alkalmas iskolai kelengyéhez szükséges cikkek láthatók.
Marathoni csata és a marathonfutás
Irta: Dr. MEZŐ FERENC 2
Plutarchos görög lörténetiró (Kr. u. 46—120) egyik forrása nyomán Theoslppos nak nevezi a marathoni futót, ,de hozzáteszi, hogy a legtöbben ugy tudják Euklees volt a neve (Az athéniek dicséretére 3. fej.) A három évvel ezelőtt megjelent .Deutsche Sportlexikon" szerint Dlomedts olymplal győző is voll és Miltiades parancsára vitte meg a hírt Athénbe. Minderről semmit sem tudnak az ókori források. A francia Bréal, midőn a marathoni futásnak az első modern olympiai jálék (Athén, 1896) műsorára való felvételét javasolta (1. erről alább) Arls-llon nak nevezte a hírvivőt. Azonban a kitűnő akadémikus is tévedett, mert ö meg összecserélte azzal az elesett hőssel, akinek Aristoklestől készített síremlékéi 1832-ben találták meg Nyugat-Attikában, Egykorú derék lapunk a .Hasznos Mulalsá-gok" 181 S-i évfolyamában Hamo-n/us-nak nevezi a hős futári. Ezl az állítást sem támogatja ókori adat.
Akárhogy hívlak is az ókori hír-nökö1, annyi bizonyos, hogy az ő tündöklő hazaszeretetét, heroikus önfeláldozását becsülte meg korunk,
amikor az atlétikai versenyszámok közé iktatta az emberi szervezel legnagyobb teljesítőképességét Igénylő marathon futását.*) Bréal Mihálynak, a hires francia nyelvésznek nevéhez fűződik e futóverseny létesítésének gondolata.
Amikor az 1894. juniusában, Pá-risban tartott nemietközi kongresz-szuson határozatba ment, hogy az ókori olimpiát uj életre keltik é< az első ilyen verseny megrendezését Athénre bízzák, Bréal rövidre rá levelet irt Couberlln bárónak, az újkori olimpiai gondolat apostolának és benne azl a javaslatot tette : .Ha az athéni Szervező Bizottság hajlandó lenne felvenni a versenyek programmjába annak a híres futásnak a felújítását, amelyei a marathoni katona csinált, ekkor én szívesen felajánlanék erre a futásra versenydijat. "
Az első maralhonfutó verseny 1896 ápr. 10-én került eldöntésre. Az olimpiái rendező görögök még egyetlen atlétikai számban sem tudták meg-
•) Itt álljunk meg egy pillanatra I Könyveink. lapjaink szinte egyértelműen .mara-llionl futás\' néven emlegetik e versenyszámot. Hz nyilván helytelen ! Csak a héj hírnök futását szabad marathoni futásnak nevezni, mivel ő tényleg Marathonhót lutott Athénbe, a teljesítményének emlékére rendszeresített verseny helyes neve: maraltion-fulás.
szerezni az olimpiai koszorút, ebben összpontosult minden reményűk. Sajtójuk valósággal nemzeti kérdést csinált e számból s napokon keresztül hasábokon át közölte, mi minden jutalom vár a győzőre, ha görög lesz. Az olimpia halhatatlan emlékű me-cenása, Averoff (közel egy millió drachmát tevő adományából épült az olimpia szinhelyéül szolgáló stadion) neki igérte leányát s vele hozományul egy millió drachmát. Szabók, vendéglősök, borbélyok, keres-kedökegymással vetélkedve ajánlo\'ták fel adományaikat. Huszonöt versenyző jelent meg az indulásnál, a mara\'honi síkon, köztük a r ttegett Itirü auszlrá-liai h\'lack, aki ekkor már 800 és az 1500 méteres sikfu\'ás bajnokságának boldog birlokosa volt, a francia Ler-musiaux, az amerikai Blake, csupa nagy név I Olt volt a mi Kellner Gyulánk is, akit hazulról nem kisért valami sok bizalom a nagy összecsapásra. .Hogy Kellner a marathoni futásban eredménnyel dolgoznék irla a Sportélet márc. 22-iki száma — azt nagyon nehezen hisszük, mert itihon csak 20 -25 kilométerre Ire-nirozctl, a mara honi pálya pedig 40 km. Ártalmára lesz neki a klímaváltozás is, a nagy melegség." Nos ez a jóslat nem vájl valóra. Kellner mindjárt erős iramba vágott, kezdetlöl fogva az élcsoporttal tartott s még
1932. augusztus 17.
máson a vendégeket Rumpf tanáct-nok és az oktatói kar fogadták. A pályaudvarról 64 tagu haMmas. saját zenekarukkal vonultak végig a városon. Délután 3 órakor a hősi szobor elé vonultak diszmenetben és nevükben Oyulal kormánytanácsos szép koszorút helyezeit ei az emlék mű talpazatán a következő szavak kíséretében: .A hősök lránli tiszteletünk mélységes, a szebb jövőbe vetett hitünk rendületlen." Ezen lélekemelő aktus ulán a kitűnő zenekar a Fő-ulon térzenét adott
A térzene végeztével Olasz László 17 éves szombathelyi levente produkálta magát a Sugár-ut első házalnak tetején kifeszített drótkötélen. Ez a nagyszerű fiu Slroschneldert meghazudtoló biztonsággal dolgozott a kötélen, megcsinálta mindazokat a mutatványokat, melyeket Slro-schneider. A közOnslg nehéz produkcióit tomboló tapsorkánnal jutalmazta 5 órakor a csapat és a zenekar a sétatérre vonult kl, ahol a zenekar Lamm Ferenc karnagy mesteri vezénylete mellett gondoskodott a nagyszámú sétatéri közönség szórakoztatásáról. A zenekar teljesítménye a legszigorúbb kritikát !■ kiillolu. (Nagykanizsán is elkelne egy Ilyen zenekar). Közben a csapat tagjai ügyesen öwzeállltott talajtornagyakorlatokat mutattak be a közönség tetszésnyilvánításától kísérve. Este 7 órakor 0:asz László megismételte bravúros mutaiványail.
8 órakor a mintaciapat zeneszóval kivonult az állom Ura
A szombathelyi tiuk egy kellemesen eltöltött kanizsai délután emlékével távozlak városunkból. Nagykanizsai szereplésük pedig értékes sporipropaganda volt, fSp/rí)
Üzleti kftnyvek,
Iroda papírok. Carbon papír és Irógépszatlag.
Imakönyvek, szobrok és kegytárgyak. Hangszerek és burok, valamint az összes Iskolásunk a legolcsóbban
Ifj. Waidtta Jénai UtMa
OFEHBEOK VILMOS
könyvkereakediaétxn
3734 szerezhetők be.
a 33 km-nél is a harmadik helyen futott. A 37 km-nél Flack feladta a versenyt, de akkor már a tereppel is ismerős görög fu ók voliak elöl. Végül ls a százezernyi görög leírhatatlan ujjongása között honfitársuk, az A\'hénnel szomszédos Marust községből való Spyros Louls föld-míves1) futott be elsőnek a sladi-onba. A második és harmadik görög volt, utánuk negyedikként Kellner Gyuia érkezett be, aki igy megelözle az összes külföldi futókat. Közben kiderült, hogy a harmadiknak befutó görög Betokos szabálytalanul versenyzeit, mire megfosztották helyezés élői és igy a mi Kellnerünk2) lett az első marathoni verseny harmadik helyezettje. Louis idejé 2 óra 58 p. 50 mp.á) volt, Kellner Gyuláé 3 óra 6 p. 35 mp. Országos rekordunk 2 óra 45 p. és 33 mp. Ezl Galambos József állította fel 42 195 km távon 1930-ban. A vi\'ágrekord-lislán nem szerepel a marathonfutás. Ennek egyrészt az lehet az oka,
1) Egyik magyar munka (Szeremhegyi— Szabó: A mod. olimpiai |álékok tört. 67.1.) tévesen huszártisztnek leizl meg Loulst.
2) Kellner Oyula magasugró bajnokunknak és rekorderünknek: Kéamáikl Kornélnak édesatyja.
a) Érdekes, hogy a görög beszámolók mind ezt az idót közlik, mig a magyar és más külföldi források 2 óra 55 p. és 2 mp-ről tudnak.
« 1932. augusztus 17.
MAPI HÍREK
NAPIREND Auguutiui 17, narda
Rémal katolikus: Jácint hv. Proteat.
Anasztáz. la.: Ab. hó 15.
»
Városi Mnxeum ás KSnyvlár tiyllvs csíl törtökön és vasárnap délelőtt 10-tél 11 éréig.
OyögysasrtArt é||«ll uollrAlat: ir „Őrangyal" íyégyssertár Deák-tér 10. é, a klikaitlisal gyégyaaeitár.
OöilOrtlő nyílva rtxgel 8 Arától este 6 éráig (hétre, swrda. péntek délután, ktddtn égés* nap néknek). Tel. 3—13 Mintán A érától 50 ftllétes zuhanyfllrdé
— Fejér Károly csendőr-százados áthelyezése. Fejér Károly m. klr. csendórszázadost, a nagykanizsai ceendörszárny parancsnokál leletles hatósága Nagykanizsáról Szombathelyre helyezte át, az ottani országos csendőrképző-lskola tanárává. Fe|er százados 1925-ben kertllt Nagy kanltsára az i tenl csendórséghez, ahol Preyer parancsnok helyettese, ma|d annak áthelyezésével a szárny parancsnoka lett. Fejér százados nemcsak kiváló csendörllszt, de első-rendd vezető volt, megnyerő modora, url lónusa, kiváló kvalitásai kőz becstlllté tették A magyar csendőr-liszt mintaképe. A város társadalmi éleiében mindenki szerette és nagyra-becsülte. Pe|ér Károly szárados holnap foglalja el u| állomáshelyét Szombathelyen. A nagykanizsaiak meleg szeretete kíséri ul munkakörébe.
— Pogány Sándor, a DSzA vaaut vezérigazgatójának kitüntetése. Pogány Sándornak, a Duna— Siáva—Adria Vasúttársaság vezérigazgatójának a Vasúttársaság ma gyar vonalainak üzletvitele érdekében kifejtett eredményes működéséért a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet idomán\\ozta a kormányzó.
— Osztrák filléres gyors Indul a Balaton mellé. Az osztrák államvasutak elhatározták, hogy filléres weekend gyorsvonatokat indítanak Magyarországra. Az első filléres gyors augusztus 27-én indul Bécs Bői a Balaton mellé, Siófokra. Szép tember 3 án és október 1-én Bécsből Budapestre indulnak olcsó vonatok.
ZALAI KÖZLÖNY
— Halálozás. Hoffmann Samu kereskedelmi tanácsos, ecelgváros, Szombathely gazdasági életének kiváló laRja, aki jelentékeny szerepet töltőit be nemcsak Vasmegye, de Dunánlui gazdasági életében, tegnap elhalálozott. Temetése ma, augusztus 17 én délután 5 órakor fog Szombathelyen végbemenői. Halálát kiterjedt és előkelő rokonság gyászolja. Az elhunytban dr. Hoffmann János, a Schütz cég nagykanizsai beltagja édesatyját gyászol|a.
— Menetdljkedvezmény Szent István ünnepére. A folyó évi Szent István ünnepnap alkalmából Budapestre és visszautazó utasok részére a Máv. igazgatósága 50^/o-ot menct-dljmérséklést engedélyez. A menet-díjkedvezmény ugy a gyors, mint a személyvonatok mindhárom kocsi osztályára érvényes. Budapestre uta zás legkorábban folyó évi auguszlus hó 17-ének 0 órájától igényelhető, azonban csak oly vonaloknál, amelyek legkésőbb auguszlus hó 20 ának 9 órá|álg Budapestre érkeznek. Visszautazás legkorábban auguszlus hó 20-ának 12 órá|ától kezdve történ hetik és pedig akként, hogy ar utazást augusztus hó 23 ának 24 órájában be kell felezni. Az állomás-főnök.
— Baleset traktorszerelés közben, Tóth Pál 20 éves traktorke-zelö vasárnap délután tralort szerelt a nagyfakosi uradalomban. Amikor kl akarta cserélni az egyik 4 q ás kerekei, az véletlenül a ballábára esett, amelyei több helyen eltört. A sérültet beszállították a nagykanizsai közkórháiba.
— Egyházi népénekoktatás a plébánia templomban. Az isten tiszteletek minél siebbé és meg-hitiebbé tételére, de a híveknek minél szélesebb körben való oktatására péntektől kezdödőleg hetenként egyházi énekoktalás veszi kezdetét a plébánia templomban. Azért felkéretnek a katholikua hivek, hogy azon minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Az énekoktatáson részt vehetnek ugy férfiak, mint nők és gyermekek. A gyermekek tud|ák a szöveget olvasni. Az énekoktatásra olyan ímakönyveket legyenek szive-
hogy a versenyt országidon futják és az ut állapota jelentékenyen befolyásolja az eredményt, másrészt az is, hogy a mai napig sem állapították meg pontosan a verseny távját. Az első athéni olimpiát megelőző görög próbaversenyen 42\'2Ó3 km-t futottak le a jelöltek (érdekes, hogy Louis nem volt köztük), az olimpia előtt kibocsátott prograntmok közül az egyik 40, a másik 42 kilométernek Tüntette fel a verseny távját, a stockholmi olimpián (1912) a láv 40 200 km, a párisin (1924) 42-195 km volt is. 1. t. A Nemzetközi Athl. Szöv. (NASZ) 1927-ben megbiz a Stankovlls Szilárdol, a MASz elnökét, hogy tisztázza a görögökkel, mekkora valójában a távolság Marathon és Athén közölt. A görögök a NASz-nak 1928. jullus havában Amsterdamban tartott kongresszusán adták meg a választ. Hitelesen, térképekkel Igazolták, hogy a kérdéses távolság mindössze 36-750 km-t tesz ki.
Ezen a távon kellene tehát mindenütt rendezni a marathonfutást, ha a történelmi hagyományhoz ragaszkodni akarnának. Ám még ez is sok! Amikor Bréal legelőször javasolta e verseny rendezését Couberlin örömmel magáévá lelte a gondolatot s nem is kérdezte meg, mekkora lesz a verseny távja, llt érdekesnek tartom nfegetnliteni, hogy vélekedik
erről a versenyről Chryssafls, a görög lestnevelési ügyek vezetője. .Igaz, hogy a régi világnak ez a lelkes kedvelője (t I. Couberlin) nem ludla, hogy Marathón Athéntól 40 km-nél nagyobb távolságra van, ennek következtében amikor kltllzte a marathonfutást, nem a test harmóniáját és symmetrláját szolgálta vele, hanem ellenkezőleg elősegítette, hogy a sportot mértéktelenül űzzék, túlzásba vigyék".
Bizony igazai kell adnunk a görög véleménynek 1 A normális ember szervezete nem alkalmas arra, hogy 21/2 órán belül 40 km-t, vagy még ennél is nagyobb távolságot fusson be. Oly követelmény ez, amelynek nem lehet elegei tenni anélkül, hogy idővel ne mutatkoznék meg káros visszahatása. Jól mondja a diák szólás: Quod natura negat, nemo audet fellciter, magyar szóra fordítva: Nincs áldás az olyan munkán, amit a természet tilt. Becsüljük többre az egészséget mint a történelmi hagyományt s szállítsuk le a marathont futás távját 20 kilométerre! Meggyőződésem, hogy e Nem. Athl. Szöv. szívesen magáévá lenné az ilyen értelmű magyar indítványt. Az atlétika nem arra való. hogy az ífjut sanyargassa, hanem hogy edzze a szervezetét s hogy gyönyörűségét találja az előkészületben, a veisenyzésbeii egyaránt.
sek a hivek magukkal hozni, amelyek-Ben sok az énekszöveg. Az egyházi népénekoktatás kezdete péntek este pont 7 órakor a plébánia templomban. Kántoi.
— A polgári iskolák tanulóira kiterjesztik a tandíjmentességet A közoktatásügyi miniszter értesítette a kerületi polgári Iskolai főigazgató kat a tandíjmentesség kedvezményének engedélyezéséről. A miniszter elrendeli, hogy amennyiben a megállapító!! százalék kereie megengedi, ugy az ez évi tanévtől kezdve nemcsak az általános jeles tanulók, hanem kivételesen az általános jó előmenetelő tanulók Is tandíjmentességben részesíthetők, de csak akkor, ha a tanuló példás magaviseletű, nagyon szegény és a tanári testület igazoltnak Mt|a azt. hogy az illető tanuló mostoha körülmények miatt (pl. a szülök szegénysége, nagy család, betegség stb.) önhibáján kívül nem tudott áHalános jeles eredményi felmutatni
— Rendkívüli alkalom I Női színes Bourettek métere 1-20 pengő a Schütz Áruházban.
= Felhívás. Alulirt v. Adóhivatal felhívja mindazon helybeli lakós adóhátralékosokat, kik az adófőkönyvekben előirt s a folyó év lll-lk negyedére járó adójukat még nem fizették be, hogy azt a jelen felhívás közzétételétől számított 8 nap alatt okvelienül befizessék, mert e határidő letelte után a hátralékosok ellen a\'végrehajtás haladéktalanul folyamaiba lesz téve. Nagykanizsa, 1932. auguszlus hó 16-án. Nagykanizsa megyei város Adóhivatala.
Leszúrták, mert sokat táncolt szép táncosnőjével
Vasárnapi falusi Idill Mlháldon
(Saját tudósítónktól) Jáger Aladár 28 éves kanizsai lakós vasátnap délután a miháldl korcsmában mulatott. Nagyszerű volt a hangulat, jáger Is táncra kerekedett. Sokat táncolt az egyik cainos községbell leánnyal. Ugylálszik többen zokon vették, hogy Jáger Aladár többször táncol a falu szépével, mert amikor éjjel hazaméul és hazakísérte a szép táncosnőjét és annak édesanyját, egyszerre két legény állt elébe. — Az egyik karóval fejbe verte, a másik késével mellbeszurta, ugy, hogy az országúton vérében összeesett. A fiatal táncosnő ét édesanyja futva menekültek el a merénylet színhelyéről és értesítették a községbelieket. Dr. Révész Imre orvos vette ápolás alá a súlyosan sérült lágert, majd értesítette a kanizsai rneRtőket, akik héliön reggel beszállították a kanizsai kórházba. Állapota súlyos. Jáger nem Ismeri éj\'ztkal támadóit. A csendőrség megindította a nyomozást
— Lezuhant a kocsijáról. Czot-ter András 52 éves szepelnekl pékmester vasárnap délután kocsin Igye-kezett hazafelé. Útközben vetetlenül lezuhant a bakkról és oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy be kellett szállítani a közkórházba.
— Az egyházi vegyeskar taglal (elkéretnek, hogy ma, szerdán délután 7 órakor a szokott helyen megjelenni szíveskedjenek. Kántor.
KBzeledö iskolai szezonra
intézeti kelengyét
most vásároljon.
Előírásos csíkos vásznak és sötétkék intézeti szövetek
a legjobb minőségben.
Garantált színtartó gallérvásznak. Flanelltakarók és paplanok
meglepő olcsó árban.
Ezen védjegy alatt forgalomba hozott saját kikészítésű vásznaink kiváló minősége és olcsósága közismert.
ZALAI KÖZLÖNY
■akii uékelésb-i siessedtk. aktk-
ne* ük agyvertouuias, a lejtá|ás é< szívdoi-ogás, az emésztési zavarok és kűlönöien a wégbélbsjok (eszik az tetet nehézzé, igyanak reggel es esle egynetyed poh r természetes „Ferenc lóssef" kesertlvizet. Klinikai vezető orvosok igazolják, hogy a Ferenc lóuel viz mfiiétek eioni és uUInl időszakokban is nagyérlékfl hashajtónak bizonyul A t\'ereao léisef keserű riz gyógyszertárakban, drogéri kban és fOszerüzletekben kapható.
— Életbelépett az uj szabadalmi törvény. A szabadalmakról és a védjegyek oltalmáról szóló törvény életbelépett. A hivatalos lap közli ugy ennek a \'.örvénynek, mini a hágai és washingtoni megegyezésnek végrehajtási utasításait. Az uj szabadalmi törvény igen nagy jelentőségű mert egyrészt az oltalmi Időt 15 évről 20 évre emelte, másrészt bevezeti a kényszerengedélyt, amely abból áll, hogy ha egy külföldi szabadalom tulajdonosa a hazai vállalatoknak nem ad gyártási engedélyt és belföldön nem állítja elő msga sem a szabadalom tárgyát képező cikket, a szabadalmi bíróság adhat helyelte engedélyt és Állapítja meg egyúttal, hogy az engedélyért a külföldnek mennyit kell fizetni. Ez a rendelkezés a magyar iparfejlesztés szempontjából nagyjelentőségű.
— Magára rántotta a forró tejet. Súlyos kimenetelű szerencsétlenség történi. HabU János sandl gazdálkodó portáján. A gazdálkodó felesége lejet forralt. Olt volt mellette a konyhában másfélévet kisfia is, akit néhány pillanatra magára hagyott. A kisfiú ezalatt odament a tűzhelyhez és a már forrásban levő tejet magára rántotta. A szerencsétlen gyermekei súlyos sérüléseivel beszállították a nagykanizsai köz-kórbázba.
Ruhafestés, tisztitág
legszebben, legolcsóbban
OorSfl lUbiiMI
QallértiutiMaban vezet I
tolta BUM! 8. Imali-i 19.
Ha
Béulzre
jön, keresse fel a
« ■

vendéglőt és éttermet,
Rákóczi-ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.

Sxcnxúctós eltiaadsnJk
A VÁROSI
KERT
MOZ BAN
Szerdán is osfltBrtBkSn, augusztus 17. éa 18-án
Csak férfiaknak 1
Ezen előadásokon »6k egyáltalán nem vehetnek részt!
flgyelee! E két isyoi az előadások kliétaleisa esti </<8 *« 9 órakor s Kert mollban, rom Idö etetés a Városi Buziban tarlatunk as«.
(toppant érdekes magyarul beszélő hangos illrn I Szigorúan csak leinőtt férfiak nézhetik meg I
A film, eddig soha nem látott titkos tnystlkiimot mutat bel
léne meg mindenki, mert Ilyen Ilimet k élethsa oisk egyszer láthat.
Ezt a nem mindennapi nagyszabású Hangon attrakciói érthető okokból kizárólag csak férfiak nézhetik meg í
Az ember születése
(Hogyan születik a gyermek?)
Izgalmas, érdekes, tanulságos filmattrakció, mely sok eddig ismeretlen dolgot mutat be.
Szigorúan ellenőrizzük, hogy e filmet csak 16 évet betöltött egyének nézhetik nteg, éppen ezért lialaiabbak ne váltassanak mások által jegyei, mert a bejárati ajtóknál kettős ellenőrzés lesz.
Ezenkívül:
Kertész Mihály grandiózus filmje i
A tenger démona
Izgalmas, hajmeresztő küzdelmek a teneer szörnyeivel, az emberevő cápákkal és a bálnákkal 10 felvonasban.
Rendes helyArak I
SPORTÉLET
Az NTE fölényes gyózelmet aratott Zalaegerszegen
NTE-ZTE 5:2 (4:2)
Dacára a rekkenő hőségnek, nagyszámú közönség Ryfilt össze a ZTE pályán, hogy szemlanu|a legyen .íz NTE vendégjátékának. Az első 10 perctől eltekintve, az NTE nagyon szépen játszott. Az NTE a következő felállításban látszott: C\'sondor, — Cilgler, Engellelter — Radlcs, Wilhelm, Kudich (Csáky) — Farkas, Ritter, Szollár, Kelemen, Csász.
ZTE támadásokkal kezdődik a mérkődés és már az 5. percben Martinka Csondor hibájából megszerzi a honi csapatnak a vezetést, majd a 10. nercben Füleki védhe-tellenül belövi a 2. gólt. A közönség a honi csapat nagy eófarányu győzelmét várja, de az NTE már megsokalla a hamar bekapott 2 góll és sorozatos támadásokat vezet a ZTE ellen. A 16, peteben a rosz-szul helyezkedő kapusnak Beke haza adja a labdát, aki elnézi és a hálóba lut az NTE első gólja (1 : 2). A ZTE most levegőhöz sem jut, az NTE szinte egykapura játszik. Csász korneré! Farkas vetődve fejeli kapura, dc n kapus szépen védi. A 32. percben Kelemen szökteti Farkast, akinek átadásából Rilfer megszerzi a kiegyenlítő gólt. A 35. perc-
ben Kelemen 4 emberen átdolgozza magát és megszerzi az NTE 3. góllá!. A csatársor remekel és minden támadása veszélyt jelent az ellenfél kapujára. Különösen Kelemen van elemében, aki a szezon elején a nagyszerű formáról lesz Jamtsátfoi. A 35. percben Kelemen tisztára ját-sza Rlttert, aki a felső sarokba vágja a labdát. Ritler ezután megsérülve kiáll, Wilhelm jobbösszekötőbe megy, centerhalf pedig Radlcs lesz. Az első félidő további eredményt nem hoz.
A II, félidő 9. percében Kelemen liszla labdáját Szollár a felső sarokba vágja. Néhány veszélyes ZTE támadás következik, de Szuklcs veszélyes lövéseit Csondor védi. Az NTE mos! engedett az Iramból, Inkább szép játékra, mlnl gólszerzésre törekszik Az NTE csapatában Csondor bizonytalanul védett, a védelemből Czlglér, Kudich, a csatársorból pedig Kelemen és Farkas játéka ér demel dicsérelet. A zalaegerszegi csapatból Lenner, Babos és Beke játéka tetszett..
Szövetségi bíró nem lévén, az első félidőt Mlke, a II. félidőt Dezső, az NTE Intézője kifogástalanul vezette (Ofl)
1932 augusztus 20.
Az NTE úszóinak első szereplése
Zalaegerszeg, augusztus 18
A Torna Egylet úszói és vlzi-póiózól héifőn Zalaegerszegen szerepellek a ZTE meghívására. Tekintve, hogy a kanizsai fiuknak ez volt az elsó versenyük, az elért eredmények elfogadhatók. Az 50 m Ifjúsági gyorsúszásban Darás 331 mp Idővel második, az 50 m Ifjúsági hátúszásban Begidsán harmadik, 100 m szenior gyoruszásbsn Darás második, 3X50 m szenior pyorsslalétá-ban az NTE (Pandúr, Hár, Darás) második, a műugrásban Darás harmadik lelt.
Ezután került sor a vlzlpóló-mírközésre. ZUE—NTE eredmény: 6:0(4:0) A kanizsai csapat iel-slltlása a következő: Relnitz — Deáky, Tarcsay — Hár — Darás, Pandúr, Kálmán. A mezőny legjobb embere Csaló, szombathelyi testnevelési tanár volt, aki a ZUE színeiben játszott. Egymaga 3 gólt dobott
Nagykanizsa 1932. év!
asztali teniszversenyének eredményei
Nagy érdeklődés mellett bonyolították le Nagykanhsa ezévi asztali teniszbajnokságait a gimn. tornatermében, mely a várakozásnak megfelelő eredménnyel végződölt. A verseny vssárnsp délelőtt 9 órakor kezdődött és hétfőn délután 4 órára fejeződött be. Részletes eredmények a következők:
I. osztály: 1. Slampf,2.Ney (Bu-dapesl), 8. Magyar, 4. Ádám, 5. Darás, 6. Szakonyl.
Páros: 1 Magyar—Ney, 2 Ádám— Slampf, 3. Darás—Szakonvl.
II. osztály : 1. Kohn, 2. Welnslock. 3. Pollák, 4. Sárkány, 5 Nuszbaum, 6. Szloboda, 7. Qyult.fi, 8. Schnllzer, 9. Kovács, 10. Volf, 11. Sirecz.
Az első osztályban Stampf veretlenül végzett és megérdemelten nyeite a bajnokságot. Husotl labdáin az egész mezőny elvérzett Neynakegy, mig Magyarnak két veresége van. Ádám, a tavalyi bajnok negyedik lelt.
A párost szintén veretlenül nyerte Magyar—Ney pár szép játékkal és bár a páros egyik tagja vidéki, mégis teljes összeszokottságot mutattak.
A második osztályban Kohn és Wcinstock döntőt játszott az elsőségért, mivel egy-egy vereséggel végezlek t ezt Kohn nyerte. Meglepetés a fiatal Sárkány negyedik helye.
A X. losangelesl olimpiász kQzdelmel befejeződtek
Az olimpiász vasárnap véget ért. Amilyen rosszul indult a msgyarok számára, olyan sztnziclósan jól fejeződött be. Kiderült, aogy Magyarország még sohasem szerepelt Ilyen jól ollmpiászon, mint ezúttal. Hiszen nem kisebb nemzeteknél szerepeltünk Jobban, mint Németország, Finnország, Anglia és hat világbajnoksággal Magyarország a 6-lk, előkelő helyezést hódította el.
(Az Ékszerész Levente FC) futballcsapata hétfőn Zalaapátlban játszott az ottani SE-vel. Szép Játék után 5:3 (2:1) arányban győztek a kanizsai fiuk. Oóllövők: Jelűnek 2, Flumborl 2, Bölcsföldi 1.
=» Bútort a leghosszabb részletre és a legolcsóbban csakis Kopsteln bútoráruházban vásárolhat! Horthy Mlklós-ut 4.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb felfájást is elmulasztja.
j932. guguwlm 17
KAZOIIZOiiaAG
a zalai és somogyi gyömölcspálinka, boríőző és klsflstös gazdák megmozdulása
Nagykanizsa székhellyel egyesflletet alakítottak — ElnökM egyhangúlag Oyömörey Istvánt választották
Zala és Somogy vármegye gyümölcspálinka, borfőzö éa kisüslöü oazdái vasárnap délelölt Osszejöltek Nagykanizsán, hogy gazdasági érdc-kellí védelmére egyesületbe tömö-i(illenek és Illetékes helyen a szervezkedés ereiével megkér|ék az\'egyes sérelmes intézkedések megváltoztatáséi Az alakuló gyűlésen számos zalai\'és somogyi gazda és kitfőző Mit ősire. A gyűlésen a hatóságot dr Lakatos Ferenc államrendőrségi fogalmazó képviselte. Kosztolta Jenő az összehívók nevében lömören kl-feltette, hogy a klsfőzők és klsüslö-sOk, sérelmeiknek orvoslását csak megfelelő gazdasági szervezkedésben érnellk el, azért az egyesület megalakítására hívta fel Zala és Somogy Oieielötl gardáit.
Dr. Rotschlld Bela ezután Ismer-lelle a megalakítandó egyesület alap szabályait, amll a gyűlés elfogadott. Majd kimondották az egyesület meg-alakitásál.
Ezótán a tisztikar választására került sor.
Elnökké egyhangúlag, kőzfelklál-láesal Oyömörey István v. országgyűlési képviselőt választotlák meg, akit lelkesen megéljeneztek. Alelnök Samu La|os Ipartestületi elnök, pénz-táioj Kosztollcz Jenő, titkár Kiss JfcMf (Dióskái), számvizsgálók: Mátrai Endre (Vörcjökpu;zla), Grün-felá Jakab (Hahói) és Simon László
Zalai közlöny
(Zalaszabar).
Választmányi lagok Zalamegye részérő!: Csere Imre (Galambok), Weisz Ferenc (Homokkomárom), Nemes Ernő (Letenye), Szdvtcs György (S >rmás), Weisz Sándor (Sümeg). Szíva Antal (Hahót); pó\'-tagok: Gasparlcs Lajos (Zilabaksa), Peszlen litván (Lesencefomaj) és Varjai Antal (OyOngyösszerttkíreáz\'). Somogy vármegye részéről; Ifiász István (Marcali), Pongrác József (Zákány), Balog István (Pal), Kiss Vendel (Inke), Pácsa János (Darány), Lírincz János (Erdőcsokonya); póttagok: Sárközi Dezső (Bilalon-keresztur), Tislér Józsel (Somogy-fehéregyhiza) és Kulcsár József (Kaposmérő),
A közgyűlés 12 órakor ért végei. Közgyűlés ulán alkalmunk volt a megmozdulás lelkével és az egyesülés voltaképenl alapitójával Kosztelicz Jenövei besiélnl, aki kijelentette, hogy a legfontosabb az egyesület megalakfl&sa voll. Mosl következik egy halnmas gazdasági szervnek a kiépítése, mely az összes zalai és soifiögyi fölöket foglalja magában Az egyesület rövidesen memorandumban fordul a kormányhoz, hogy az egyes érvényben levő és a kisfőzök érdekeit sértő rendelkezésekel megvállozlaBsa illetve módosítsa.
Az uj alakulási csak üdvözölni lehet.
(—) Tilos a felhajtás a pscsal országos vásárra. Pacsa környékén a községekben az utóbbi Időben fellépett ragadós köröm- és szájfájás iniatl a hatóságok megtiltották, hogy az augusztus 18-lkl pacsai országos vásárra felhajtsák a hasltotlkörmü állatokat. Igy a pacsai országos vásáron csak lóvásár lesz.
Piri. 20-11, London 1790, Newyork 513-00, Brllssel 71\'221/j, Milano 26-W, Madrid 41-40, Amsterdam 20670, Berlin
12220, Wien---, Szófls 3 72, Prigs
15-171/1 Varsó 57-50, Budapest - , Uelgréd —, Bukarest —•—.
fariaéafttná*
Buza tv. 25 ftlL, dt. 25 fill., rozs 20 fill esett. Buza tlazav. 77-es 13-7Í-I4-00, 78-as 390 |4|5, 19-cs I4-05-U-25, 80-s« 14-15—14-40. dunánt. T7-es 13 20—13 -45. w-ss 1335-13-60. 79-es 13-50 13- 70 80-m 1360 -13-83, rozs 7 80-8 20, tak. árpa 9-75-10-00, «b 1000—1050, tengeri It. 1510-15-20, korpa 7 80 -7 90
.2SW"* «26, eladatlan 700 - Elsfi-dS\'wa?-;^ 1-14-1-20, sze-
I só ÍIhK 1-00-1-08, könnyű 0-76 -0-92, ór« SSÍf ÍJ3 1,08 l-iz; "-ód rendU
uínnn.89-^? ""801 »Uld(!l- 1-06-1-10,
555T"^*" 1\'64-000, zalr 180-
ouo, hua t-5) -1-46. télsertés 140-164
VALUTÁK Angolt. 19-90 »30 Belga fr. 79-16-79 74 Csehk. 16 96-17 06 Oánk. 10620-107-20 Dinár 9-97-1009 Dollár 570-50-573-50 Prandaf. 22 30-22 50 Holt. 229-85-23125 Zloty 6395-64-45 Lei 4 06-4-09 Léva 408-4 19 Llu 29-90-3020 Márka 135-70-136-60 Norvég 99 40-100 40
PeseU —•--•—
Schlll. -■----
Svájcit. 110-70-111-40 Svéd k. 102 00-103 CO
devizák
Amst. 230-05-231-25 Belgrád 999-10-09 Berlin 135-80-13680 Brüssel 79-28-7974 Bukarest 3-43-351 Kopenh.105-60-106 40 London 1980-2000 Madrid —•—_■— Milano 3000-30-18 Newy. 57I-00-574A0 Oszló P9 20-100 00 Párls 22-30-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 408-419 Stoekh. 101 60-102-40 Varsó 6405-84-45
Wien —■■-•—
Zürich llO-SO-l 11-40
Kiadja a laptulajdonos Kó\'gazduságl Rt. Gutenberg Nyomda és Délzatal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdSJs Nagykanizsán.
Felelte kiadó . Zalsl Kíroiy. Interurbán telefon , Nagykanizsa 78. szám
Két és hái tim szobás
udvari latltAa november l-re, négy szobás szép utcai laké*, továbbá utcai műhely lakással, üzlethelyiségnek éa vendéglőnek is alkalmas, azonnalra is, valamint november l-re olos&áirt kiadók. Bővebbel: "Batthyány-utca 10. sz.
Vízvezetéket, csatornázást, központi
ifltést és e szakmába vágó Javításokat jutányos árban vállal
mendlovits József és Márton
rézmű és vízvezeték szerelési vállalata
Tstsr.n 2-71. SABYIASIZSA, KIBilT-DTCA 45. SZ. Tsisfoa 2-71.
Ked*ez6 fizetAei feltételek I "\'■« | Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben és mosóflslókben. jjKahng" ntezttgazdaaAgi gépek gyári lerakat*.
Dr. Hoffmann János és neje, valamint gyermekei Sanyi és Juci fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy szeretett apám, apósom és nagyapánk
HOFFMANN SAMU
kereskedelmi tanácsos
Szombathelyen folyó hó 15-én rövid szenvedés után elhunyt.
Szeretett halottunkat Szombathelyen folyó hó 17-én délután 5 órakor temetjük az izr. sírkert halottasházából.
AraöiüwnÉSEi
mmoNMh s (Bt) HBfS SMsaa— «M
a iBToalefu kSarMléi, uSaddaSa mlUer/llóme i^íjolí olOrn rifer«aaOk.
Fanett bátorok éa kosarak készítése, Jívltása, nádszékfonis Illésnél, Póut 4. 3039
<f» golyói csapágyak autóhoz, sptciáű-ran otesón Pord- és Fordsonhoz Unger Ultmsnn\'ésTóüi vaskereskedésében. 3636
Legújabb gyermekkocsik itsélyaaa laaa Állított árban raktárra étkeitek Arrnuth baxár áruházába 2799
Szombathelyt gyá\'tmányu csaSISpra-■■k, axSIOxuxók, peéaoMtfapek
« legolcsóbb gyári árban Nagykanizsán kizárólag Va|da Oéza vaikereskedéaében kaphatók. 3748
aiaaé nagv világos raktárhelyiség, Oz-tethethlség Irodával, vagy anélkül. Király
utca 32.
3774
Kétszobás utcai lakán mellékhelyiségekkel november i re kiadó Széchenyl-tér 4. 26
Különbeiáratu elegánaan butorosott sióba fdrdóstobahasinllallal kiadó Csártvl Lásiló-ulea 8. 27
Egy szép agysaalás, szárai, vlzveze tékes takéa minden mellekbelyisegge! kiadó Józsel főherceg-ut 58 a. 3386
HAroisiaxobAa, fürdőszobás msgán-ház kiadó aionnalra Sugár-ut 40/1. Bóveh-bet ugyanott. 3725
Kiadó Bagolal-sor 35. alatt, udvari kisebb 1 szobás lakás mellékhelyiségekkel 13 pengőért szeptember 1-érc 3768
Kétszobás és egyszobás takAa mellékhelyiségekkel éa vízvezetékkel kiadó — Horthy Mlklós-ut 49. alatt. 3771
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és műfestőgyár
Kaposvár.
Kevés pénzért
ujjá varázsolhatja otthonát, ha butorkelméjét, függönyeit, térítőit vegyileg tisztitlatja, vagy más színre átfesteti a
„Rózsa-Gyárban"
Qyüjtőtelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér
Itégl posta-épűlol.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
16.360/1932.
Hirdetmény.
Két kazalba rakott cca 1200— 1400 q. réti szénát 18-án d. e. 9 órakor a „Práter" erdő lesházánál eladok.
Nagykanizsa, 1932. augusztuit hó 10 én.
Polgármester.
(javttoftak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók;
Ország József
cégaél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Szigetelőanyag
Shell Fllntkote
■■■■■■■ használható: MHMBHHI
Falszlffatclésre, tetöailgeteUare ás éltedéire, Tűzfalak viharnak kitett réaxét megvédi, Talsjvts éa talsxlgeteléare, Bádog éa lémtetOk Javítására és mtrvédé«4r«, Raktárak, kamrák, rardötxobák, konyhák^ sxutrrlnok padosatára, Terraaxok, erkélvek, betontetflk Mlgetclé-sért éa héxagalnak pótlására. T«I|mm izaitalsn, vlxl»*n strsisr aldható, saválló.
FÓeiárusitás: EPPIMQEIV I. ÉS FI*
fakereskedö cégnél, Nagykanizsa, 3253 Deák-tér 5. Telefon: 337.
Ugyanott gyUmölcsaaállltáshoz alkalmai
kosarak • legolcsóbb árban kaphatók.
Hófehér fayencelapokat
ttubdy és falburkolásra i gyári ár-
ínynii .
szobák padozat burkolására, valamint diszeft cementlapokat és karmantyúé betoncsöveket a
legolcsóbb áron megszirnitja
Weisz Soma
PÉLDÁTLAN OLCSÓ!
Modern berendezések egy- ^
Modern szerű ós művészi kivitelben, ériési választékban. KedvezA fizetési feltételek.
Díjmentes szállítás.
KOPSTEIN BUTORARUHAZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
vigyázzon egészségére és igyék .
Resedeí vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatású.
faihatá «Mn Bwrliltlhi.
pooAnyvAri
uradalmi fa|boralm kaphatók llterenktnt már tO Iliiéiért, l.egkliebb tétel 25 liter. S It O • • KáltOLT löldbtrtokoi _Batthyány-utca 20. szám.
FáraMir: WEI8Z MÓR, Nsgykaalzaa Ktráty-atoa 54. Tallfia 310.
árverési hirdetmény.
Vb. Szabados Mátyás elleni csőd-ügybett a csődleltár 88 létele alatt felveti üzleti kintlevőségekből be nem hajlott és külön Jegyzékben Összeírt 964 P 20 Cili. követelési az 1832. évi augusztus hó 27. napján délelőtt 9 órakor Nagykanizsán, a kir. Járásbíróság végrehajlói szobájában, Haán Oyula bírósági végrehajtó közbenjoltével tartandó nyilvános árverésen a legtöbbel Ígérőnek eladom. A követelések fennállásáért és behajthatóságáért nem szavatolok.
Árverési vevő a beígéri vételárat és 3°/o lorg. adót köteles azonnal készpénzben lefizetni, melynek ellenében a követelésekről felvett jegyzék a követelések megvételét igazoló tanúsítvánnyal részére kiadatik.
Nagykanizsa, 1932. augusztus 15.
Dr. flárfner Antal ügyvéd, 3770 csődtömcggomlnok.
A nagykanizsai klr. Járálblróiág, mint telekkönyvi hatóság.
5354\'tkv. 1932. u.
Árverési hirdetmény és árverési fellétetek.
Öav. Tomaalcs Perenené Bedenek Jutta, Tontaslcs Márta Áitner Sándorné, Tomasics Szidónia Balogh titvínné, Tomulci Anna Szalal Jánosné, Tomaalcs Ilona Bagl-dl Béláné nagykanizsai 4, Tomasics Ferenc budapesti lakóioknak Önkéntes árverést ügyében nevezettek kérelmére a telekkönyvi balóság az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-at 2043. élteimében elrendeli a végrehajtási árverést. A nagykanizsai klr Járásbíróság területen levó, Nagykanizsa vá otban fekvő l a nagykanizsai 9067. satjkvbcn A fi. »oraz. 690/,. hrsz. a. Ingáit ház, 2474. népjorszám s belsőség ingatlanra 4C00 P.
A nagykmlzill 8623 szlikvben A f 2. sorsz. 1936. hrsx. a. foglalt azántólaid n bagotal ulnienll dűlőben ingatlanra 250 P kikiáltási árban, még is a 690/a. hrsz. ingatlan telerészére és \'936 tirsz. egéiz Ingatlanra 3671/tkv. 931. számú \'végiénél őzv. Tomasics Fetencné Bedenek- Júlia Javára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi jog fenntartásával, de ha az ingatlanokéit Igy a szolgllml J"got megelőző követelések fedezetére ezennel megállapított 12.500 P be nem tgértetnék, ai árverés hatálytalanná válik éa az Ingatlanok a szolgalmljog fenntartása nélkül kerülne ugyanazon határnapon árverés alá.
A telekkönyvi hatáság az árverésnek a klr. Járásbíróság hivatalos helyiségében (Igazságügyi palota töldlzlnl, II. sz. a|tó) megtartáiara 1932. évi Bzeptember hó 19. napjának d. e. 10 óráját tttil kl és sz árverési feltételekel az 1881 : LX. t.-c. 150. § a alapján a következőkben állapítja meg:
1. Az árverés alá esó Ingatlanokat és pedig n házat a kikiáltási ár leiénél, a szántót kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908 :XL1. t-.c. 26. §.) Az áiverelni szándékozók kötelesek bá-
ni; pénzül a kikiáltási ár 10*0-41 kén pénzben, vagy az 1881 : LX. t.c. 42 íj ában meghatározott árlolyammal számított óvi-dékkápe* értákpaplroaban a kiküldöttnél letenni", vagy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. l.-c 147., 150., 170. §§., 1908 .XLI. t. c. 21. §.)
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé.zltenL (1908 : XLI. 29 §.)
Nagykanizsa, 1932. évi |unlus 4. napján.
Dr. Kentzlk s. k. klr. |biró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó s. k. tm Mtiut.
2947. vh. sz. 1932.
Árverési hirdetmény.
Dr P.lsenberg Bernát ügyvéd által képviselt Honig Imre lavára 63 P 10 fill. tőke és több követelés és |árutékal erejéig a nagy-kinizsii klr. |árásbiróság 1932. évi 2947. sz. végzétéve! elrendeli kielégítési végre-hljlái lolytán végrehajtási szenvedőtől 1932. Juhu, l-én lefoglalt 2340 P-ie becstllt Ingó-■ágokra a nagykanizsai klr. |árá>blróaág fenti szainu végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t -c 20 §a alapján a fent megnevezett s a logtaláel Icgvzőkőny-vből ki nem tünő más fog .altatók lavára Is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra aa esetre, hs kielégítés Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedett lakásán, Nagykanlisán, Pőut 8. sz. 1. em„ a netán fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó 26-lk napjának d. a. 9 órája lUzetlk kl, amikor a bíróilag lelógtál! bútorok stb. 3 egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg beesáron alul Is :— de n ki kiállási ár kétharmadánál alscionyabban nem — el fogom adni.
Nagykanizsa, 1932. évi Július hó 22-én.
Haán Gyula s. k.
klr blr. végrehajtó, 371; mint bírósági kiküldőit.
Vadásztársak
folyó évadra felvétetnek.
Lőhető kis vad, átváltó nagyvad. Miliáld, Somogyinegye. „a Elnök.
Pk. 11296/932. u.
1932. vgbtól 76 sr.
Árverési hirdetmény.
Dr. Rácz Miksa budapesti Ügyvád álul képvlielt Hungária Hlrlapnyomda rt. butla-peall bej. cég Javára 36 pengő tőke éi tobb követelél él Járulékai ereiéig s nlgy kanizsai klr Járásbíróság 1931 évi 5. izámu végzésével elrendeli klelégl-tésl végrehajtás] folytán végrehajtást sien-vedőtól 1932. évi Január hó 29 én leloglall 1005 pengő - Ilii becaűlt Ingóságokra a nagykanizsai kl járásbíróság lenli azámu végzésével aa Arveré* elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. L-c 20 §-a alapján a fent megnevezett a a foglalási Jegyzőkönyvből kl nem tűnő más loglaltat-k Javára Is az árveréa megtartását elrende lem, de csak arra aa esetre, ha kielégítési Joguk ma Is fennáll és ha ellenük halaszló hstályu igénykereset folyamaiba nincs, végietiajtást szenvedett lakáaán, Üzletében Nagykanizsán, Telekl-ut 6. sz., a tlzetell összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1932. évi auguaztua hó 18. napjának d. e. 12 órtja lUzelik kl, amikor a bíróilag lefoglalt tulorok, Werlhelmszekrény, (tógép, hintó, >zekír, s egyéb Ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg beesáron alul Is — de a klklállásl »\' kétharmadánál alacsonyabban nem — el lógóin adni. Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5.610/931. M. E. számú rendelet élteimében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egylliedreszét bánatpániUI le telzlk.
Nagykanizsa, 1932. évt jullul hó 18 án Elek László s. k.
klr. Jbir. végrehaltó 3772 mint bírósági kiküldőn.
Nyomatott a laptulajdouos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomda cs Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (I;clcl6s(üzlctvezct6: Zalai Károly.)
72. évfolyam 186 mm
Nagykaaizaa 11W2. augusztus 18, csütörtök
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
!• Ol. ITKil « * l> I I. «P
iu-kuilínég kiadóhivatal: Péot 9. ssám. íeuthelyl JókkUdóhlvíW!: Koasotb-otca 33.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ím: egy Itóra Saerkeaatóaégl ía kiadóhivatalt teleion
ft pcag/i ao iiiiti
78. u
Az uj uzsoratörvény
1,1*: dr. lányi Márton orez. gylll.
Képviselő
Életbelépett az u| uzsoralörvény
A magyar polgári törvénykönyv tervezete az uzsorás-szerződések tornájában óhajtoli védekezni az uzaorá-val szemben. Ez a töivénydkk nagyon helyesen és szakszemen foglalkozik az uzsorának egész területével. Szövegelésében, elgondolásaiban, hatásában ét intézkedéseiben, eltalálta azt a helyes utat, amelyet követnie kell akkor, amidőn a hiteléletnek éi a gazdasági szabadságnak klnOvéseil és visszaéléseit le akarja nyesni s meg akarja torolni anélkül, hogy magának a hitelnek és a gazdasági ételnek kárára lenne. Nagyon helyeslem azt, hogy az uj törvény az uzsora minden fajára kiterjed s annak ugy magánjogi, mint büntető jogi vonatkozásait szabályozza. Nem ludok kitérni annak a különös hangsúlyozása elöl, hogy minden visszaélésnek és Igy a törvénycikkben tárgyal! visszaéléseknek legszigorúbb megtorlása is föltétlenül szükséges. Örömmel üdvözlöm azt a rendelkezési, amely megfosztja az uzsorást Mnös uton szerzett vagyonának 0ümölcsétől, sőt kártérítésre is kötelezi az általa tönkretett adóssal szemben. Annál Inkább örömmel kell üdvözölnöm ezt, mert éppen nem régiben olvaslam a Kúrián k azt a határozatát, amely azt mondja, hogy a régi uzsoralöivény értelmében, az uzsora lényálladékának büntető bírósági megállapítása esetében, a hitelezőt megilleti az az érték, amelyet valósággal hitelezett. Helyes, hogy üzletszerűen uzsorával foglal kozók börtönbüntetéssel büntettetnek, azok közé tartozom, akik szigorú bdnlelést kívántak az üzletszerűen uzsorával foglalkozó uzsorásokkal szemben.
öulnlén kívánom, hogy ez a törvény ne tartozzék azon törvények közé, amelyek a gyakorlati jogi életben nem nyernek kellő alkalmazási és hiszem, hogy biróságaluk élni lógnak azzal a joggal, amely részükre e törvénycikk törvényerőre emelésével biztosítva van.
Minden törvénynek annyi az ereje, amennyit az élet biztosit részére. Ha a Iörvények Intézkedései minden •gyes esetben alkalmazást nyernek, akkor meg Is lesz az az eredmény, •melyei ettől a törvénycikktől várunk. Ha megszűnik az a kétely, amely a bíróságot a régi uzsoratörvény alkal-mazásaban gátolta, akkor joggal várhaljuk, hogy minden bűnös magánjogi és büntetőjogi vonatkozásban el fogja venni azt a büntetést, •melyei cselekménye után méltán megérdemel.
Nem kívánom azt, hogy judica-luráukban hemzsegjenek az uzsorás-bűnesetek, sőt azt kívánom, hogy a ritkán találjon olyan esetet, midőn a törvényt alkalmaznia kell. Kívánom, hegy a törvény intézkedéseivel favltótag hasson a hitelélet « • gazdasági élet kinövéseire, de zivánom azt is, hogy ne legyen
egyetlen egy olyan esel sem, amidőn a töivény szigora mellőztetik akkor, amikor alkalmazásának helye lenne Nekem nem vigasztalás az, ha például átnézem Budapest székesfőváros statisztikai hivatalának az ulolsó tizenkél évben kiadott zsebkönyveit, hogy a székesfőváros bűnügyi életére minő adatokat találok és azt találom, hogy ezekben a könyvekben szó van btcsületsérlés-
rő1, szó van más egyéb bűncselekményekről, de arról, hogy hany ember követeti cl uisoiál, egyetlen szó sinc». Különösen nem megnyug vás ez, akkor, amikor minden oldalról halljuk az egész országban az uzsorával kapcsolatos panaszokat. Tisztában vagyok azzal, hogy az elet meghozza a maga tévedéseit és bűncselekményeit, de akkor a büntetésnek sem szabad elmaradnlu.
*....... -|-|-|-,-|-,-, r rí ti " n .1II" i IJ i ÍJ Hl IV ,1.1 IIJI.II I
Amerika számit m hadiadésségok decemberben esedékes fizetésére
Pária, augusztus 17 (Éjszakai lele/on/elenlés) Washingtoni jelentés szerint Amerika biztosra veszi, hogy az adós államok december 15 én tel|esitlk a hadíadósságok cirnén kötelező fize-
téseiket. Ezzel kapcsolatban a pénzügyminisztérium hajlandó ugyan némi csökkenlésre, az erre irányuló kérel-mekel azonban egyénileg és nem együttesen kell elé|e terjeszteni és ugyanígy birálja is télül.
Borzalmas tűzvész volt Bucsuszent-/ászlón egy halálos áldozattal
Egy 5í ládába
52 ivet leány bennrekedt az ig6 házban, ahol a lisztes-búit a tűz elől — Hat ház, 20 gazdasági épület és rengeteg takarmány hamvadt el
Zalaegerszeg, augusztus 17 (Éjszakai tetejfonjetentés) Sierdán délután nagy tűz puszlitotl fíucsu-szentlászló községben, ahol kigyulladt Horváth Antal clpészinesler háza. Rövidesen 6 ház és számos gazdasági épület állott lángokban. A lüz olyan veszedelmes méretet öltött, hogy 12 környékbeli község és Zalaegerszeg tűzoltósága is segítségül jött, hogy meggátolja a tűz továbbterjedéséi.
A késő délutáni órákban sikerüli végre lokalizálni a lüzet, akkorra azonban 6 lakóház, 20 gazdasági épület, háziállatok, gabona és sok
takarmány vált a lüz martalékává.
A bucsu zentlászlól tűzvésznek volt egy haláJos áldozata is Mlkulics Etel 52 éves leány személyében, aki bennrekedt egy égő házban. A tűzoltók többször Is behatoltak a lángok közé, de Mlkulics Eleit seholsem találták. Oltás után Isméi keresni kezdték és a szerencsétlen teremtést egy lisztes-ládában találták meg, ahová a tüz elől elbújt. Megtalálása után rövidesen belehalt borzalmas égési sérüléseibe.
Az oltási munkálatok alkalmával még kél ember megsérült.
Az osztrák nemzetgyűlés jóváhagyta a lausannei kölcsönegyezményt
81 szavazat a kormányrendelet mellett, 80 pedig ellene
nécs, augusztus 17 A nemzetgyűlés 81 szavazattal 80 ellenében jóváhagyta a lausannei kölcaönegyezményt. Az egyezmény mellett szavazlak a keresztényszocialisták, a Landbund és a Heimai-blokk hat tagja, ellene a szociál-
demokraták, a nagynémetek, továbbá Hainzl és Ebner, a Heimat-blokk két tagja. Hasonló szavazási aránnyal elutasították a nagynémelek indítványát, amely azt követelte, hogy térjenek a napirendre. Vagyis Dollfuss győzött az osztrák kölcsönválságbsn.
Németországban njból felélednek az ntoai harcok
Boriin, augusztus 17 A politikai fegyverszünet ellenére a fővárosban és számos vidéki városban sor került u|abb összecsapásokra. Berlinben egymagában a kommunisták 15 esetben kíséreltek meg tüntetések rendezését. A rendőrség minden egyes alkalommal Idejében közbelépett éB gummlbotokkal kergelte szét a lűnlelöket. A kommunista városnegyedben egyik ház ablakából sortüzei adlak le a rendőrökre, a golyók azonban szerencsére nem talállak. A kommunisták kő-záport zúdítottak és lövésekel adlak
le a nemzell szocialisták párthelyiségére. A zavargó kommunisták nagyrésze megszökött, mindössze 20 került rendőrkézre. Essenből, Dulsburg-ból és más városokból hasonló Összetűzéseket jelenlenek.
Legújabb hírek szerint Schlelcher hadügyminiszter kihallgatáson fogadja ROhn nemzeti kzociaiisla alvezért, Hitler egyik bizalmasát. A hír politikai körökben élénk feltűnést keltett és erősen kommentálják és a birodalmi kormány és a nemzell szocialisták érintkezésének újrafelvételét látják benne.
Őrnaggyá nevezik kl Pillér századost
Budaposl, uugusztus 17 Az olimpikonok útban vannak hazaleié Az OTT ünnepélyes fogadtatást készít elő a magyar olimpikonok részére. A magyar gárdu két csoportban |f)n haza. Az egyik aug. 29-én, a ;n isik (i vízipóló és úszócsapat) özepl. 10-én érkezik Budapestre.
A vizipóló-jálékosok, a kardvivó-csapat lagjal — Pillér, Petit és Énekes — hazaérkezésük uián kitüntetésben részesülnek. Beavatottak értesülése szerint Pillér Qyörgy századosból őrnagy lesz, egyesek Slg-num Laudíst, mások a IV. és III. oszt. polgári érdemkeresztet kapják. Az OTT akciói indll azirádt, hogy azok a magyar sportférfiak, akik eddig szinte nélkülözlek, most megfelelő álláshoz jussanak itthon. Megfelelő álláshoz jut Petle István tornászbajnok is — aki az ollmplász elölt nagy egzisztenciális gondokkai küzdött
A kartelblzotlság
256 kartel kOzül eddig csak kettőt oszlatott fel
(Éjszakai telefonjelentés) A gazdasági versenyt szabályozó karteltörvény alapján kifejtett működésről a kartelbizottság a kővetkező részletes jelentést terjesztette a kereskedelmi miniszter elé:
1931. november 30-lg be kellelt mutatni a kartelmegállapodásokal. Magyarország területén 160 kartel működik. Többnél azt észlelte a kereskedelmi minisztérium, hogy a szerződése aggályos. Ezért a kartelblzotlság feloszlatod 2 kartelt, egy pedig önként megszűnt. A mész-karlelnek a tapolcai közblrtokosok mészgyára elleni álharcaban a kartelbizottság kedvező egyezséget hozott létre, mig a kecskeméti fakereske-delmi karlelnél az árakat a normális színvonalra Kiállította le.
Vizsgálat van folyamaiban a gumi-kartel, boejubör bevásárlási kartel, enyv, horganylemez, sodronyfonal, épületburkoló-lap és a növényvédelmi szerek kartelje ellen. A kartelblzotlság rendbirsággal sújtotta a mátészalkai és növényvédelmi szerek kartel|ét. A bizottság orvosolta a cukor, szénsav és o*l gén kartel ellen felmerült panaszokat.
Az árelemzó bizottság révén kedvelő megállapodás jött létre egyes gyárak között népruhazati cikkek olcsó előállítására.
Egy tDzérf6hadnagy öngyilkossága
Budapest,, augusztus 17 (Lapzártakor érkezett) A Budapesti Értesítő jelentése szerint Králky György 27 éves lüzéifóhsdnagy szerdán esle a Szent Imre h«ic««-ulca 7. szám alatti lakásán örí-öngyllkoisági szándékból főbe lőtte magát A kihívott mentők eszméletlen, életveszélyes állapotban szállították be az életunt főhadnagyot a helyőrségi kóiházba.
ZALAI XOZLONV
A deviza-politika, az export-üzletek és a vasúti áruda ügyében
fogadott el kanizsai javaslatokai a debreceni heriskedö-gyülée
Nagy kanizsa, augusztus 17
Röviden jelentettük már, hogy a debreceni országos kereskedő nsgy-gyülésen Nagykanizsa is képviselve volt, sőt azon kanizsai felszólalások is hangzottak el. A kongresszusra Nagykanizsáról Friedenthai László, Rajkl István ér. Sipos Andor utaztak el.
A tárgysorozat elején mindjárt a deviza és export-monopóliumok kérdése szerepeli, aminek előadója Rajkl István OMKE titkár volL Beszédéi sokszor szakilotta félbe percekig tartó helyeslés, javasolta, hogy a Nemzeti Bank minden exportnál állapítsa meg az általános feltételekel és minden exportőrnek adja azokat a kedvezményeket, amikel eddig csak
egy-két kivételes cég kapott. A deviza-kérdésben javasolta, hogy a kompenzációs üzletekből mindenki azonos feltételek mellett részesüljön. A gyűlés mindkét javaslatot zajos lelkesedéssel, egyhangúlag magáévá tette, Illetve Ilyenérteima határozati javaslatot terjeszt a kormány és a minisztériumok elé.
A szövetkezetekről szóló tárgy-ponthoz Friedenthai László, a nagykanizsai Ftlszerkereskedők Egyesületének elnöke szólt hozzá. Általános tetszés és helyeslés mellett lelte szóvá a vasul! árudák (lgyét és kiegészítő javaslatol telt, melynek alapján a a nagygyűlés egyhangúlag állást foglalt ezeknek az árudáknak teljes beszaritelése melled.

Kilenc halálos áldozata van a fürdésnek
Letenyén egy fiatalasszony a Murába lulladt — Nyolc áldozata van a somogysárdl halastónak
| ._
A „százezer pengős" kanizsai valuta eltitkolás
Egy bécsi kereskedO 460 pengő értékű Idegen pénzt bízott rá őrzésvégett egy ksnlzsal exportőrre, akinek penzs zekrényében azt megtalálták a valutaellen-őrző bizottság tagjai
Nagykanizsa, augusztus 17 Ez év tavaszán egy feljelentésből kifolyólag a Magyar Nemzeti Bank tisztviselői valutarazziát rendeztek az egyik sárvári exportcégnél. Valulál nem találtak, mire az egyik ellenőrzőnek az az ötlete támadt, hogy vizsgálják meg a cég üzleti könyvelt. A vizsgálat arra a meglepő leifedezésre vezetett, hogy a cég több-ezer pengi külföldi valutát nem szolgáltatott be a Nemzeti Banknak, hanem azokat zugforgalomban értékesítette. Amikor mindezek kiderültek a könyvekből, az egyik cégfónök töredelmesen bevallotta, hogy valóban magánkereskedelemben értékesítene a visszatartott valutát.
Az Uletö exportőrt ezután súlyos börtönbüntetésre ítélték, viszont azóta állandóan egy valutaellenőrző blzott-járja az országot azzal a fel-ttal. hogy minden exportcégnek felülvizsgálja á könyvvezetését.
Szombathely, Székesfehérvár és Pécs után az elmúlt hét péntekjén Nagykanizsán Is megjelenlek a Budapestről kiküldőd valulaellenőrző tisztviselők, hogy felülvizsgálják az itteni exportőrök üzleti könyveli.
A Kanizsán felülvizsgált exportőrök mindenikénél a legnagyobb rendben találták a könyveket. Valamennyien annak rendje és módja szerint elszámoltsk a valutákkal. Az egyik exportőrünknél azonban az ellenőrök megnézték a Wertheim-szekrénvl is, amelyben 290 schillinget és 2300 dinárt találtak mindössze 460 per.gő ériékben.
Erre a valóban jelentéktelen ősz-szegre vonatkozólag előadta a cégtulajdonos, hogy a pénz nem az övé, azt csak egy bécsi Ismerős kereskedő hagyta nála, aki állandóan Jugoszláviába jár sertéseket vásárolni.
Legutóbb, amikor hazafelé utazott Bécstre, átadott neki 290 schillinget és 2300 dinárt, mert nem akarta magával vinni az Összegei, hiszen rfivldesen úgyis visszatér és akkor szüksége lesz rá.
A valulaellenőrök lefoglalták a schillingeket és dinárokst, egyultal pedig értesítették a rendőrségei. A nagykanizsai rendőrkapitányság most nyomozást lndit annak tisztázására, bogy valóban az exportőr által megnevezett bécsi kereskedő hagyta-e Ut a lefoglalt Idegen pénzeket ?
Ezzel az esettel kapcsolatban felelőtlen fantáziára valló hírek keltek szárnyra Nagykanizsán. Többek kö-zölt azt híresztelték, hogy egy nagyarányú valutaeititkolás budapesti szálai vezettek le Kanizsára és hogyállitó-lag „többszázezer pengőről van szó".
Mint a fentiekbOl látható, a többszázezer pengős Ogy mindössze 460 pengőre zsugorodott össze, ami pedig magát az ügyel illeti, azzal kizárólag csak azért foglalkozunk, hogy az újságolvasó közönség ne üljön fel nyári .szenzációknak".
Ugorkaszezonban könnyen romlanak a kacsák—
Letenye, augusztus 17.
(Saját tudósítónktól) Halálos kimenetelű szerencsétlenség történt néhány nappal ezelőtt Letenyén.
Bogárdlné szül. Kerovecz Magda letenyel lakos több ismerősével lement fürdeni a Murára. Fürdés közben a fiatalasszony görcsöl kapóit és anélkül, hogy bárki is észrevette volna, elmerüli a vízben. Ellűné6ét csak később fedezték fel, keresésére is indultak, de nem tudták megla-lálnl. A szerencsétlen asszony holttestét most fogták ki Egyedula alatt.
A fiatalasszony tragédiája nagy
Nagykanizsa, augunztu* 17 Érdekes fogíst csinált a minap az egyik nagykanizsai kereskedősegéd. Feltűnt előtte egy ember, akiftek az arcáról azonnal le lehetett olvasni, hogy idegen nemzetbeli ügynök, vagy házaló. Miután Nagykanizsán tilos a házalás, a mintákkal való megrendelés-gyűjtés, a kereskedősegéd figyelemmel kisérte az idegent éa miután meg bizonyosodott arról, hogy szövetekkel házal, felhívta reá az egvik rendőrőrszem figyelmét, aki dó is állította a kapitányságra, ahol elvették tőle útlevelét, mert kiderült róla, hogy Angelo Benclvenga ná-
részvétel kelleti Letenyén. Férje és
egy kis gyermeke gyászolják. *
A szabadban való fürdés minden évben megköveteli a maga áldozatait. Ezen a téren különösen a so-mogysárdl halastó viszi a rekordot, amely az idén már nyolc családot boriiolt gyászba. A legutolsó áldozat Bobra Kálmán 22 éves nagybajom! cipészsegéd, aki vasárnap, fürdés közben fulladt a halaslóba. A halóságok erélyes endszabályokboz nyúlnak a Ifvábbi szerencsétlenségek kiküszöbölésére.
I polyl születésű marhakereskedő, aki most Nagykanizsán .olcsó szövettel" házal. Megállapítást nyert, hogy amikor a nagykanizsai kereskedőnek naphosszat üres az üzlele, az olasz marhakereskedő nem megvetendő szövet-üzleteket csinált. Persze, a vevő sokkal drágábban fizette meg az .olcsó" portékái, minlha rendes kanizsai kereskedőnél rendes árul vett volna. Detektív jelent ineg az olasz szállóbeli lakásán, shol azonban — érthetően I — nem talált semmit. Valószínű, hogy az olasznak felhajtól, helybeli segítői vannak, akiknél elrejthette szövetkészletét.
1932. augusztus 18.
A kapitányságtól — miután az
olasz útlevele és Iratai rendben voltak, elbocsátották, azonban Szőnyt Sándor a várod rendőri bünletöbiró elé állították, aki most tartotta meg ebben az ügyben a tárgyalást. A panaszos nagykanizsai kereskedők képviseletében dr. Bartha István ügyvéd, az OMKE ügyésze jelent meg, mlg Benclvenga Angelo ügyvéd nélkül érkezeit. A bünlelöbiró mindenekelőtt megállapította, hogy Benclvenga marhakereskedő, aki már nem először házalt Szövetlel Nagykanizsán.
Benclvenga azzal védekezett, hogy a viszonyok kényszerllették, hogy sxövetkereskedéssel foglalkozzon és Budapesten már beadta kérvényéi az Iparengedélyért. A szövetet egyébként egy budapesti cégtől vette, amll a céü jegyzékével bizonyít. Azt mondja, hogy cssk 3 öltönyt adoll el mindössze Nagykanizsán, mtndahármat Illeni kereskedőknek. Többről nem akar ludnl.
Benclvenga lud valamit magyarul is, de olasz mondatokat is vág közbe. Dl. Bartha István franciául beszélt vele, rnert az olasz perfektül beszél franciául.
— Maga nagyon jól tudjs, hogy nálunk nem szabad házalni — mondja Szönyi kapitány.
— De minálunk Olaszországban lehet a magyaroknak — vég vissza Bencivnga.
— Állandó lakása hol van?
— Budapesten.
Végül Is S/őnyl 50 pengőre bűntette meg.
Bendvenga kiveszi pénztárcáját. Két darab 10 pengős és egy 60 lírás bankjegy van mindössze benne.
— Útiköltségre kell a pénz, étkezésre és szállodára ii kell — mondja halkan. — Sose Jövök Ide többéi
— Ha nem ludja megfizetni, akkor 3 napi elzárásra változlaihatom,
— mondja a rendőri bünletöbiró.
— Legyen arra tekintettel, hogy nincs löbb pénzem — kérleli az olasz. Majd az olasimagyar barátságot kezdi emlegetni.
— Húsz pengőben megnyugszik?
— kérdezi végül az emberséges szivü rendőrblró.
— 20 pengő. Olasz-msgyar barátság... mondja kimenőben.
Ez kedden délben voll. Az olaszt még ma szerdán is látták az utcán. Egész biztos tehát, hogy további üzlelekei kölötl. Érdekes volna megtudni, hogy hol rejthette el a többi szövelkéazíetél ?
Szeressük az olaszokai, elvégre baráti viszonyban vagyunk velük. De mégsem annyira, nogy élelmességük folytán risgyók kereskedőink eifll a kenyeret.
Bzabadlibra helyezték * sikkasztásért elitéit simonfai ffijegyzfit
Kaposvár, augusztus 17
Sziklai István simonfal főjegyzőt, aki nagyobb összeget sikkasztott el a község pénztárából, a kaposvári törvényszék ez év tavaszán kél és félévi fegyházra Ítélte. Fellebbezés folytán a pécsi táblához kerüli az ügy, amely a bizonyítás kiegészítésé\'. rendelte el. Néhány héttel ezelőtt Sziklai védője azzal a kérelemmel fordult a pécsi táblához, hogy rendelje el védence szabsdlábrahelyezé-sél, aki már Idáig 18 hónapot leült a büntetésből. A tábla helyt adolt a védő kérelmének és a volt simonlai főjegyző tegnap már el is hagyta a kaposvári törvényszék fogházát.
TARCSAFORDŐ
(Burgenland)
N«l éa salvbotocséestf .yógy/Urdéj..
Természetes szénsavas-, vaslép- (moór) és acél-fardók. Augusztus 21-től felette mérsékeli penzió és gyógyfürdő érak. Felvilágosítások és pros-pektusok m P0r*Alcazcatósá« utján. Vasúti ossicköltetés Szombathelyen At. 3778
Mángorlóval agyonütötte az apósát egy fiatalasszony
Ugyanabban a faluban egy elvált menyecske megskalpolta a vadházastársat
Csurgó, augusztus 17 Két véres esemény, melyek közül az egyik halálos kimenetelű, tartja Izgalomban az egyébként bűnügyi szenzációkban Igen szűkölködő Alsók község békés lakólL
Néhány nappal ezelőtt Tálas Kozália, egy elvált fiatalasszony, összeveszett a vele együtt élő Füstös József fiatal gazdával, akire késsel támadt. A gyorskezü menyecske alaposan összevagdalta a szerencsétlen ember fejét. A fiatalasszony ezután rázárta Füstös Józsefre az ajtót és hazament a szüleihez, ahol ké-
sőbb őrizelbe vélték a csendőrök. A megskalpolt gazda állapota életveszélyes.
A csendörcég javában nyomozott ebben az ügyben, amikor Zakócs János 48 éves alsoki gazda portáján is kitört a perpatvar. A gazda, aki lllatian tért haza, összeveszett a feleségével és kési fogott a fiatal menyére is. A fiatalasszony önvédelemből felkapta a mángorló fát és azzal agy fejbev/tgta az apósál, hogy az holtan terült el. Ebben az ügyben is nyomozást Indított a csendőrség.
Egy nápolyi marhakereskedő, aki Nagykanizsán szövettel házai
Érdekes magyar-francia-olasz nyelvO tárgyalás a városi rendőri őblró —*
büntetői
előtt
ZALAI KÖZLÖNY
fit pengő, pár kiló zsír, 4 évi (egyház és börtön hamis tannzásért
Póea, auguaztua 17 (Saját tudósítónktól) Nemrégen rendkívül érdekes bűnügy kerüli « nagykanizsai törvényszék elé. Oív. Habjanccz Q/örgyné 55 éves nagykanizsai kolaasszony többeket arra akart rábírni, hogy az 5 keresel! tárgyalásánál a iárásbiróságnál azt vallják, hogy látták, amikor Zadravecz János volt községi bírónak áladon 645 pengó kölcsönt. Zadravecz ugyanis meghall és özv. Hab|aneczné kövelelle ezt az összeget az örökösöktói Miulán az örökösök megtagadták a követelés kifizetését, Hsbjaneczné perelte ókét a járás, bíróságnál, ahol hamis adóslevelet mutatott fel, minlha a voll község-blró irta volna. Hab|aneczné a hamis esküért zsirt éa 10 pengői Ígért Ismerőseinek, akiket annyira be tudott hálózni, hogy azok ráálltak és
a bíróság elölt csakugyan eskü alatt vallották, hogy látták, amikor az asszony a biró kezébe leiette a kérdéses kölcsön összeget. A bíróság ezek alapján meg is ítélte Habjaneczné követeléséi.
A turpisságot azonban a járásbíróság hamarosan leleplezte és az asszony bűntársaival egyfllt a törvényszék elé került, amely özvegy Habjanecz Oyörgynét 4 évi fkgy-házra Ítélte hamis esküre való rábírás miatt, a többieket, akik ebben az ügyben szerepeltek, névszerint Hockmann Lászlói 8 hónapi, Hock-mann Lászlónét 9 hónapi börtönre, iflu Kesze Miklóst 5 hónapi, Tóth Márlont 6 havi, Oudovics Zsófiát 1 havi logházra ítélte.
Most foglalkozott a bűnüggyel a pécsi Ítélőtábla Feszti tanácsa, amely hozzájárult az elsőblróság ítéletéhez.

1332 augusztus 18____
NAPI HÍREK
NAPIREND Dugusztas 18, osOtAHMSk
Római kalollkua: Ilona Protestáns.
Ilona. Izr-: áb. hó 16.
*
Várost Múzeum éa Könyvtár nyitva crfllőrtökön éa vasárnap délelőtt 10-tól 11 óráig
Oyógrazertárl ejjelf szolgála\': az őrangyal" gyógyszertár Deák-lér 10. e. a klaksalasal gyógyszertár.
Gőzfürdő ayltva reggel 6 órától eale 6 óráig (héttő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek). Tel. 3—13 Délután 6 órától 50 fillérei zuhanyfürdő
Adakozzunk az országzászlóra
A nagykanizsai országzászló gyönyörű e\'gonfolásu tervei már készen állnak. Mosl már csak a. kanizsai és zalai magyarságnak, a Muraköz elveszítésébe soha bele nem törődő hazafiságnak áldozatkészségétől függ, hogy a még hiányzó Összeg összegyűlvén, a kivitel ii megkezdődhessék. Mindenkit kérünk, ha csak egy pengői, ha csak pár fillért, ki-ki mennyit éppen nélkülözhet, küldje be az akciónak. Nem s ügyel szolgál és áldozatos hazafiságot bizonyít
a legcsekélyebb adomány is. *
Ma érkezeit adományok: Nagykanizsai BankegyeslUet is Délzalai Takarékpénztár 5, Nagy Aladár igazgató 1, Fedrlch Ferenc (Ihárosberény) I, Oparnlcza Miklós 1, Dlensten-berger Oyuli I p;ngő.
— Szent István ünnepén, aug. 20-án a hivatalos istentisztelet 10 órakor kezdődik a plébánia templomban
— Nagykanizsára áthelyezett állami tanítók. A nyugdíjazás alali álló Poleslnszky Emil I. körz. igazgató és Ács József II. körz. tanító, továbbá az egyidejűleg Pestszenterzsébetre áthelyezett Berkó Birna-báiné nagykanizsai állami lanilónö helyébe Torna Károly és ne|e orgo-ványl, valamint Vaszary Gibriella nagyvázsonyi állami elemi Iskolai tanítói, illetőleg tanitónó! a nagykanizsai állami elemi Iskolához át helyezték.
— A kanizsai borbélyüzletek a kereskedelmi miniszter Idevonatkozó rendelete alapján szombaton. Szent István napján délig nyitva lesznek. j-
— A nagykanizsai tűzoltók a szentgrótl iüzoltónapon. Augusztus 20 án nagy napja lesz Zala-szenlgrótnak. Ekkor öli meg tűzoltóba fennállásának 50 éves jubileumit- A gazdag programon szerepelnek a tűzoltó versenyek Is, melyeken részi vesz Nagykanizsa és Zalaegerszeg tűzoltósága is. Nagykanizsa Önkéntes tűzoltósága dr. Prack István főparancsnok és Vecsera Antal tözollóiiszt vezetésével szombaton réggel Indul el. Nagykanizsa közönbe érdeklődéssel tekint a kitűnő kanizsai tűzoltóság szereplése elé.
— Újból felépítik a balatonfüredi színházat. A középiskolai lanárok balatonfüredi üdülőtelepe Farkasfalvi Kornél indítványára elhajózta, hogy újból felépilik a történelmi multu balatonfüredi színházat.
— Erdőtűz Sümegen. Hétfőn a déli órákban tüz ütött ki a községhez tartozó erdőben. Körülbelül 80—100 hold égett le. A kár nem nagy, mivel a leégett rész cserjés és ritkán ültetett fákból állolt. Egy kis szél, a nagy meleg, a déli étkezéssel elfoglalt emberek lassú beavatkozása miatt harapózott el ilyen nagy területen a tűz. Végleges lokalizálása csak a késő délutáni órákban történt. Keletkezésének oka Ismeretlen. Valószínűnek tartják, hogy eldobod gyufa, vagy égő cigaretta a tüz oka.
— Rendkívüli alkalom | Női színes Bourettek métere 120 pengő a Schütz Áruházban.
— Taresatflrdőn augusztus hó 21-én kezdődik az utóidény feletto méraékolt penzió éa gyógylürdő árakkal. Évszázadokon át Tarcsatürdőre zarándokol a ntJl és szívbetegek sorege, forrásainál gyógyulási, kies vidékén Udflléat találnak. Tarcsatürdő világhírt! forrásai |a-vallva vannak vérszegénység, sápkór, hurutos bántalmak. Ideggyengesóg,hys-terla, lógzóal zavarok, csúzos ós köszvényes bántalm»ku4l.« gyomor és belek rendellenes működésénél
— Gyász hír. Hoffmann Ignác kereskedelmi lanácsosl, a szombathelyi kereskedő társadalom érdemes vezető-tagját tegnap impozánsan megnyilvánult részvét melleit helyezték örök nyugovóra. (A tegnapi gyászjelentés beküldőt! kéziratában véletlen tévedés folytán Samu keresztnév állott Ignác helyeit.)
Bizottsági ülések a villany-ügyben
A pénzügyi, jogügyi és villamos ellenőrző bizollság szerda délután együttes ülésén egész délután a villamossági szabályrendeletet tárgyalta s azt a szerződésnek megfelelő változtatásokkal egyhangúlag elfogadásra ajánlotta a képviselőtestületnek. Az ülés folytatása csütörtökön délután 4 órakor. Tárgy : függő kérdések és kölcsönajánlat.
— Amikor a mester haragszik az anyósára. Néhány nappal ezelőtt az esti órákban kigyulladt Jakabfl Oyula nemesdédl cipészmester szőlőhegyi présháza, amelynek a tulajdonjog ellenére a cipész anyósa volt a haszonélvezője. Miulán köztudomású voll, hogy a cipészmester ha-ragos viszonyban van az anyósával, a csendőrség gyújtogatás gyanúja cimén őrizetbe vette Jakabfl Oyulát, akit bekísértek az ügyészség fogházába. — A tagadásban levő gyanúsítottat tegnap szabadlábra helyezték.
— Közalkalmazottak figyel mébe 1 Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln butoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.

Elhájgsódánál, Urnáméi él cukorbetMfégekiél a természetes .Perese lózief keserűvíz javítja a gyomor és a belek működéséi és előmozdítja az emésztést. Az anyag-cserebántaimak gyógyító eljárásainak több kutatója megállapította, hogy a Terese lózsef viz-kura nagyon szép eredményre vezet. A Fereac lózsef keserűvíz gyógyszertárakba, drogériákban és füszerüzletekben kapható.
Számok a magyar vasút életéből
7279 kltóméteren 76 millió ulast éa 24 millió tonna árat széllltotlak egy év alatt 247 millió pengőén
A Magyar Kir. Államvasutak 1930 —31. számadási évről készült jelenlése több érdekes adatot tartalmaz.
A MÁV és a kezelésében levő 64 helyiérdekű vasút üzleti hossza 1931 június 30-án 7279 kilométer voll, amiből 3159 km tulajdon vonal, mig a többi a helyiérdekű vasutakra esik. A jelentés egyik része a vasúiba fektéiéit tőkékről nyu|t felvilágosítást. Eszerint a vasutat körülbelül 17 milliárd pengőre értékelik. Figyelemreméltó megállaplláaokat tesz a háló-és étkezőkocsik forgalmáról. A hálókocsik utasforgalmat véve alap gyanánt, a kihasználtság az előző számadási év 44 százalékával azemben 34\'5 százalékra csökkeni. Az utas-átlag kocsinként 7 helyeit csak 5-4. Hasonló arányokban csökkent az éikezókoc8lk u\'asforgalma is.
Az igazgatóság gondosan összeállítóit táblázatokon mutatja be az illaslorgalom alakulását. Ebből tudjuk meg, hogy amig az 1929 - 30 számadási évben 87 millió ulast szállított, ez a szám az 1930—31. számadási évben 758 millióra, tehát 11 "2 millió fővel csökkent. A csökkenés túlnyomó része a személyvonatok harmadik kocstoszlályu utasainak soraiban következeti be/ ami kétségkívül a rossz gazdasági viszonyok logikus következménye. Termíszete-sen a legutolsó szamadási évben lényegesen kisebb volt a szállított áruk mennyisége is, mely sz 1929— 30-ban szállított 28 8 millió tonnával szemben 24 4 millió tonnát tett kl. Ennek megfelelő <r MÁV Összbevétele, mely 286 millió pengő helyett most 247 millió pengi. A bevételkiesés a személyszállításnál 7 5 milliót, a teherámszállitásuál pedig 26 2 miliő pengőt tesz ki.
A nyugdíjintézethez való hozzájárulás az 1929/30. számadási évben 60.9 millió pengői téti ki, mosl ez az összeg több, mint kétmillió pengővel 63.2 millió pengőre szaporodott. A MÁV-nak ezidöszerlnt 37.814 nyugdíjas és 20.882 tényleges szolgálatot teljesiti alkalmazott/a von, mely utóbbi csoporthoz més; hozzá lehet számítani a 21859 főből álló munkásságot. A MÁV üzleti hiánya az 1930/31. számadási évben megközelíti a 30 millió pengőt.
— Oazdátlan kerékpárok a rendőrségen. Az utóbbi időben négy olyan kerékpár került a nagykanizsai rendőrségre, melyeknek ez Ideig még nem sikerült megállapítani a tulajdonosaik kilétét. A kerékpárok: Mars, Dünkop és Csepel gyártmányúak. Mindazok, akiktől ellopták a kerékpárjukat, jelentkezzenek a rendőreégen, hátha felismerik valamelyikben a magukét.
— A Borsszem Jankó uj száma gazda« 6a rendkívül mulatságos tartalommal jelent meg. Molnár Jenő páratlanul népszerű lapiának nagy sikere van. Aktuális politikai ós társadalmi azaűrlkua közleményei Írásban ée kép ben szórakoztatják az olvasót Rengeteg adoma, vlco éa tréfa, Hflvéesl karikatúrák é» elmés rébuazok jutalmakkal. A Borsszem Jankó ogytvt uzAma50L
■a, csütörtökön a nők kívánságára!
Sok oldalról érkezett kívánságnak teszünk eleget, amikor ma, csfltörtőkOn délután 6 órai kezdettel a Városi Rugóban bemutatjuk kizárólag n6k részére\'
magyarul beszélő hangosfilmen I
A Mennek születése
Roppant érdekes, különösen nőknek hasznos látnivaló. Ezen az előadáson 16 éven aluli nők és férfiak nem vehetnek részt, (r Rendes moii helyárak I Es/e iS és 9 órai kezdettel
A KERT-MOZIBAN
(Rossz idő esetén a Városi SzinhAzban)
Kizárólag férfiak résztre!
ZALAI KÖZLÖNY
1932 augusztus 20.
SPORTÉLET
Szent István napján Zalaegerszeg-Nagykanizsalevente válogatott lutballmérkőzés Nagykanizsán
Nagykanizsa, augusztus 17
Zalavármegye 1931. évi kupagyőztes csapata, Nagykanizsa levente válogalolt futballcsapata játszik szombatim, Szent István napján a vármegyei kupáért. Mint Ismeretes, az elődöntő mérkőzés során Keszlhelyen 3:2-re, Tapolcán pedig 3:0-ra gyAzült levente válogatottunk. mig Zalaegerszeg csapata Zalaszenl-mihály ellen 6:2 re, Balalonfüred ellen pedig 3:1 arányban gyözött. Mindkét csapal tehái két értékes győzelem ulán került a dónlőbe, mely küzdelemből — lekinlve a csapatok egyforma játékerejét — bármelyik győztesen krrUlhel kl. — A honi pálya a nagykanizsai csapat javára mulat némi előnyt és ba kijálsza a kanizsai csapat a vidéken játszolt mérkőzésein mutatott formáját, ugy sikerül is a győzelmet megszereznie.
Első városközi úszóverseny Nagykanizsán
A Nagykanizsai Torna Egylet uszőszakoszlálya f. hő 21-én, vasárnap d. u. fél 3 órai kezdettel, a Herkules strandfürdőben rendezi első városközi uszómérkőzését. A versenyre neveztek: Zalaegerszeg, Keszthely, Szombathely, Budapest és Szolnok verseíyzői. Ezen verseny keretén belül serül eldöntésre a Nagykanizsa—Zalaegerszeg városok közötti úszóverseny és vlzlpólómérkörés is. A versenyen bárki indulhat. Hölgyverseny Is lesz. Részletes programmal holnapiszámunkban foglalkozunk. *
Az úszószakosztály kéri a város összes uszóil, bármely egyesülethez tartozik Is, hogy ma délután 4 órakor a Herkules slrandfürdöbeu jelenjenek meg.
A ZTE futballszakosztályának uj tisztikara
Nagykanizsa, augusztus 17 -A nagykanizsai ZTE, mint jelentetlak, benevezett a délnyugati labdarugó szövetség kaposvári alosztályának bajnokságára. Ez alkalommal a szakosztály vezetősége, az előtte álló nagy feladat érdekében, a napokban tartott közgyűlésen, melyet a ZTE elnöke, Tímár Zsigmond ny. áll. alezredes nyitott meg, a következőképpen alakult meg:
Elnökök: Brruer Pál ny. álL szdn., Gazdag Ferenc püspöki tan. Ogy-vezető elnök: Örményi Zollán ny. áll. Ihgy. Alelnökök: dr. Oyurácz Ferenc piarista tanár, Tóth József kereskedő és Czégényl Károly rendőrfelügyelő. Fulball-lgazgaló: Wlndlsch Dénes. Titkár: Hordós Gyula. Fő-pénztáros : vitéz Tóth Béla Ügyész : dr. Szűcs László. Orvos: dr. Vargha István, dr. Skaloud Ferenc fCorvotok. Ellenőrök: Vecsere Anlal és Pálcsics József. Intéző: Harangozó Lajos. Ifjúsági Intéző: Sabján Ferenc. Jegyző: Török Boldizsár. Segéd pénztáros: Farkas János és Tófej Boldizsár. Választmány: vlléz Baranyai József, Hegyi József, Hencz János, Tütiö Jenő, Pum Sándor, Bojt János, id. Pór J„ Zöldvári József, Horváth József, Szilágyi József, Kósa József és Baranyai József.
(A levente válogatott tatball-
csapat) tagjait felhívom, hogy ma délután 5 órakor jelenjenek meg a Zrínyi pályán az NTE elleni trénlng-mérközésre. Szövetségi kapitány.
(A Színházi Élet Országos Lawn-Tennlsz versenye.) A színházi Élet országos lawn-tennisz versenyének nagykanizsai elömérkő-zéselt az NTE rendezi meg. Versenyszámok : férfi egyes, női egyes, vegyes páros. Dijak: verseny tennisz-ütő minden győztesnek » az ütök arany miniatűrjei, ezüst és bronz érmek az elődöntők 1—3 helyezeitjeinek. A versenyen részt vehet minden amalör |átékos, aki a Magy. Lawn Tennlsz szövetség által nyilvántartott öt oszlálybm nincs besorozva. A Színházi Élet előfizetői minden nevezési dl| nélkül vehetnek részt a versenyen, a nem előfizetők 4 pengő nevezési dijai fizetnek. Azok a játékosok, akik szeptember 1-töl egynegyed évre előfizetnek a .Színházi Élet "-re (10 P), szintén nevezési dlj nélkül versenyezhetnek. Az elömérközések győztesei 3 napig a .Színházi Élei" vendégel Budapesten. Nevezések leadhatók az NTE teniszpályáin, vagy Vágó Endre üzletében. Nevezésnél a .Színházi Éld" utolsó előfizetési nyugtája felmulatandó. Nevelési halár Idő és sorsolás aug. 2b.
1
Párta 20-IU/s, London 17 63, Newyork 5l3»/«, Hrllssel 71-221/t, Milano 26-29, Madrid 41\'30, Amsterdam 20670, Berlin 122 15, Wien —•-, Szófia 3 72, Prága 1518, Varsó 57*0, Budapest —• -, Belgrád — —, Bukarest 305.
Taaaáaytőxsái
Buta tv. 10 flll., dt. 10 flll, rozs — flll esett.
Huza tlflzav, 77-ea 13-6Í—1390, 7S-aa 13-80-14-05, 79-ea 1395—14-10, 80-aa U-05—14 30, dunánt. 77-ea 13-10—13 35, 78-as 13-25-1350. 79-ea 1340 I3t)0, 80-as 13-50 13-75, roza 7-80-8-20, lak árpa 9-60 - 9-85, zab IOOO—10-30, tengeri It. 15 00-1510, korpa 7-75—7-85.
1 Hemzetl Baak ásTba-áriolyamsI
valutAk
Angol I. 19-80-20-20 Belga Ir. 79-16-7974 Cseh k. 1896-17 06 Dánk. 105-60-106 60 Dinár 9-96-1006 Dollár 570-50-573-50 Francia f. 22-30-22 50 Holl. 22980-231-20 Zloty 63 95-54-45 Lel 3-44-3-66
Léva 406-4 19 Ura 29-90-30-2U Mártca 135-70-136 60 Norvég 9900-10000
Peseta —•---•—
Scbltl. ---—
Svájdf. 110-70-111-40 Svádlr. 101-50-102 50
DEVIZÁK Amst. 230-00-231 20 Belgrád 996-1008 Berlin 135-80-13660 Brüasel 79-26-79-74 Bukarest 3\'43-3\'51 Kopenh.105 80-106 60 London 19-80-2000
Madrid —•-—
Milano 3000-30" 18 Newy. 571-00-574-00 Oszló f9 20-100 00 Pária 22-30-22-47 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-06-4*19 Stockh. 101-70-102-50 Vareó 04-05^4-45
Wien -•----
Zürich 110-80-11140
— Legújabb érdekessége vámsunknak a Schütz Áruház ötletes iskolai kirakata. Diákok, szülök tömegesen tekintik meg a kirakatot, hol alkalmas Iskolai kelengyéhez szükséges cikkek lálbalók.
Idóláris
A ttaxykanlziat ma\'eorolöglal uias-figyeis lelaatéaeki Szerdin a himir-Mkl: Rengel 7 órakor +21-?, délutin 2 órakor +26-2, eate 9 órakor +23.
PtlMzd.- Heggel borult, délben éa eale felhős égboltozat. (Étaakat róMJtknHt) • aitoanM-
Elal laUaat leUntl este 10 «ra-•p i A aialca aSvahaááaa vér-Kata.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 14 (csütörtök)
Budapest 8.15 A 2. honvédgyalogeared zenekarának hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemaetközi vlz|elzőliolgálil. 11.15 A rádió ifjúsági félórája. 12.00 Déli harangszó lóó]»lSs Jelentés, 12 06 Híngver-aeny. Kőiben 12 25 Hírek. 13.00 Mólaués. | Idójárislelentés. 14.45 Hírek. 16.03 llluágl e. 16.45 időjelzés, idójáiásjeleatés, hírek. 17.00 Az áilamrendórség fúvószenekarénak hangversenye 18 CO B. 1830 Cigányzene. 19.4b A rádió külügyi negyedórája. 70.00 A Budapesti Hangversenyzenekar hangversenye. 21.15 Időjelzés, hírek, utána idíJárás Jelentés, majd cigányzene.
Közgazdaság
Gazda-gyOlés
Az Országos Oazdakör, Budapest Személynök-utca 7., augusztus 20-án délelőtt 10 órakor Budápeslen a városligeti Hungária-kertben, Erzsébet királyné-ut 2. sz. alatt rendkívüli országos közgyűlést tart, melynek fó tárgya Lord Rothermer üdvözlése, a gazdasági helyzet megvitatása, indítványok és határozathozatal, ulánna pedig 11 órakor az Országos Oszda-kör mullévi katároratának megfelelően a .Magángazdaság- és Adósvédő szöv." tartja, társadalmi és otzlálykülömbség nélkül megalakuló gyIllését. Szent István napra esvén, az érdeklődők léltru jeggyel utazhatnak.
Wien dearlng árfolyama : 80.454
Felhajtsa 1730, eladatlan 480. - Klaó-rendü 124-125, axedeu 114—1-20, szedett kOzép 1-00 -106, köunyü 076-0«2, t-aő rendti öreg 1-06-1-12, il-od rendti Öreg 089—0-96, angol ítlldő I. 105 110, szalonna nagyban 1-64—000, xalr 180-000, hua 1-20-1 46, lélsertés 1-40-1 64.
Kiadja a laptutajtfonoa Közgazdasági Rt. (lulenberg Nyomda éa Dél.nalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
APBÓffTHnETtSEK
rssstlbatant éa kosarak kéazitéae, Javítása, nádszékfonás Illésnél, Fóul 4 3039
aiérts«tt|tak az összes bútorszöveteket, szőnyegeket, aealontakarókal. Inén olcaó káaa*4uárni, Klalaludl Divat-áruház. 36S5
Elköltözés miatt egy szoba és konyha baraaáaaái sUrgöeen eladó — Csányl László-utca 22.
OlpSk fasétyaae laaiállltoH árban kaphatók ársasatk Baiár ndvar. 3143
Kétszobás utcai tokéa mellékhelyisé gekkel november l-re kiadó Széchenyi-tér 4. 26
VarreSámat áthelyeatem Horthy Mlklóa- ut 11. saám alá (Haltai fényképén udvarba.) Ugyanott szeptember elsején varró éa aaabáazaU tanfolyamomat megnyitom. Tanulók lehrétetoek. Báron Mki noi divatszalon. 3783
■•I és férfi divatai öveteket meglepő olcsó árakon árualtjuk. Klalaludl Divatáru-ház. Saha vImm BMsas térő at-ktalom I 36S6
Varréaé«Mk és lobbMIe bútorok eladók Horthy Miklóa-ut I. azám (Városház-épület, II. emeki) Bazon Mid varrodájában. 3784
Egy Bzép agyaiobás) száraz, vizveze tékes lakás minden mellékhelyiséggel kiadó Józaet lóherceg-ut S8\'a. 3386
Ktllön be iáralu elegánsan bútorai ott azoba fUrdőszobahaaználattal kiadó Csányl Lá siló-ulca 8. 27
Szelény igényli hivatalnok leijei ellátást kerea. Clm a kiadóban. 3781
Clvésx és csizmadia munkások felvétetnek Varga Ferencnél, Pelófl ut 36. 36B2
tUlTCI IfTflDII ni •©rétien komforttal berendeietl maeyar tcállMU VeUnsí-nlllll H.lllIHID ben. Folyj hideg-*t meleyvl, a tiobakban. Kltr.iö magyar konyha.
--J-------- UUILL nifiunin Magyarul betieló tilllodal alkalmaioll minden vonat- ti hajó-
Iérkei4a«ntl. AllandOan kellemet url magyar tartatig. Magyar alkalmazottak. magyar leveleiét. IIIá
A legsúlyosabb megbetegedések rendszerint a megjelöli helyeken fordulnak elő. Vigyázzon az amésatáaársl Köztudomású, hogy az einésztó szervek megbetegedése iegyünglli a töhbi szerve ket: tükéletas eaászíést tiztoalthat. ha raeaáal vizel Isiik
Helyi urnihOt,
jó megjelenéssel és megfelelő
összeköttetésekkel keresünk, próbaidő utan fix fizetéssel is.
Elektron Rádió.
Vadásztársak
folyó évadra felvétetnek.
Lőhető kis vad, átváltó nagyvad. Miháld, Somogymegye. a f, Elnök.
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10. (A btróaágl palota mellett).
______tl-fl
Tapaony község elöljáróságától.
1525/1. 1932. szám.
Árverési hirdetmény.
Tapsony község elöljárósága közhírré teszi, hogy a község halárában gyakorolható vadászati Jogot a községi irodában 1932. augusztus 25-én délelőtt 9 órakor meglar tandó nyilvános árverésen bérbeadja.
A bérleti Idő 11 év és 11 hónap. Kezdete 1932. augusztus 25., vége 1944. jullus 31. Kikiáltási ár 200 P, bánatpénz 20 P. Az egyéb feltételek a hivatalos órák alalt a nagyszakácsi körjegyzői irodában tudlia\'ók meg. Tapsony, 1932. augusztus 13.
Somogyi Vince
körjegyző.
Fáboi Vendel
községi bíró.
Nyomatolt a laplulajdonos KGzgazdaaít&R.-T. Gutenberg Nyomda éa Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 187. «*im
Nagykstaiaaa SSW2. augusztus 19, péntek
Ara 14 HUér
ZALAI KÖZLÖNY
wkeastAség <» ktadóhlvstal: Féut fi. uim. Keatbelyl flókkladóhivatal: KoMuih i.ua ».
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Kl«ltzr.i»l : egy hói, B pengó 80 IUI Saerkcsatóségl ti Hsdóhlvatall telelőn: W
& kereskedelem ég a gazdasági válság
Irta: Dr. KENÉZ BÉLA m. klr. kereskedelemügyi úulniszter
Kétségtelennek látszik, hogy valamennyi gazdasági ág közül a kereskedelmet viselte meg legjobban a gazdasági válság.
A kereskedelem éltető eleme a stabadság, most pedig az áru- és devizalorgaltni korlátozások a forgalmat megbénították, a valutaárfolyamingadozások pedig a kereskedelmi kalkulációt lehetetlenné telték. Az adóemelések, az illelinényleszállitá-sok, a mezőgazdaság megcsökkent teherviselő képessége ugyanakkor növelték a teiheit, amikor forgalmát és vevőkörét inegszükitették; hozzájárul ehhez a hitel- és a bizalmi válság és a kedvezőtlen eladási fellételek. Természetes, hogy Itt teljes és gyökeres javulást csak a világgazdasági helyzet meggyógyulása okozhat, de ityekezlünk megtenni azl, ami sz ado I helyzetben lehetséges volt.
A klíring egyezmények szabadabb mozgást biztosítanak a kereskedelemnek, noha nem tagadható, hogyha ezek a kliring-egyczményck nincsenek a szelektálási lehetőséggel összekötve, az ipari és kereskedelemi mérlegre káros hatásuk van, mert hiszen ilyen esetben, az aranyérlék U magyar gabonáért és aranyértékü hizómar-háért, másodrendű szükségleti cikket alkotó, vagy éppenséggel egészen felesleges pipere- és egyéb cikkek fognak bejönni. Az adófázisrendszer körének kiszélesilése ugyancsak a kereskedelem javát szolgálja. Igyekeztünk hozzájárulni az önhibájukon kívül passzívvá vált kereskedő megsegítését célzó .Hitelezők és Adósok Bizottságának* létesítéséhez, amely mindkél felei kielégi ő eredménnyel működik. A kedvezőtlen eladási feltételek enyltilése céljából pedig megalakult a kondicióegyezlelő blzoltság, amely egyelőre ugyan csak egy, de egyik legnagyobb szakmánkban, a Icxtilszskmában működik és olyan hatással, ami azt hiszem, példaadó lesz a többi kereskedelmi árakra is.
A kiskereskedelmi hitelakciót amennyire a szűkös viszonyok megenged ék, az ország egész területére kiterjesztettük. Panaszok merültek lel, hogy magán- és kényszeregyez-segi eljárás alá került kereskedők őrleti raktárait olyan módon érléke-f\'hk, ami a legitim kereskedelemnek *«ára van. Ezt az árrombolást szi-Roru intézkedéssel mégakadályoztuk. Általában igyekeztünk a kereskedelmitek minél nagyobb mozgási szabóságot biztosítani. Erre a célra szolgálni a jogosulatlan köz-
üzemek
megszüntetése, de ezt fogják
szolgálni a házaló és vándoriparnak, » metr.ndelések gyűjtésének és a !n i0. a szabályozása is. Több "Idáiról merült fel a panasz, hogy ?„^gazdasági fogyasztást szolgáló \'l»rcikkek árai túlságosan nagyok * az a kívánság, hogy hatósági avatkozással szüntessük meg ezl
az áruuzsorál.
Én azon az állásponton vagyok, hogy vannak esetek, amikor az állami beavatkozás a magángazdasági éleibe elkerülhetetlen, viszont, azonban, azl is vallom, hogy sokszor ez a beavatkozás veszedelmes, kétélű fegyver. Ami, különösen az árak Itatási megállapítását illeti, emlékezzünk csak vissza az áimaximá-lások idejére, a háború alatti és a háború uláni egy-két esztendőre. Akkor azt a maximálást anyaghiány, az áruhiány telte szükségessé és
bár alig egy-két fontosabb, elsőrendű életszükséglet! cikkre szorítkozott, ntégis nagy és költséges apparátus lé esiiését lette szükségessé és tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy nagyon sok kellemetlenséggel és zaklatással járt, azonkívül feladatát nem tudta tökéletesen megoldani. Ha már most volna is fedezetünk arra, hogy ilyen nagy apparátust létesítsünk, az ármegállapítás azok közé a problémák közé tartozik, amelyeket állatni beavatkozás sal, sikeresen megoldani nem lehet.
Piccard 16.500méter magasból lesxállt Olasxorsxögban
Bern, augusztus 18 Plaard professzor ma reggel 5 óra 5 petekor ujabb sztratoszléra repülésre szállt fel léggömbjével. Gondolája a lelszállás után északi iránynak tartott. Körülbelül 1500 méter magasságban szállóit, rnajd irányi változtatott és dél felé haladt.
Déltájt szikratávírón azt üzente, hogy elrepült Engadln és Samaáen fölött 16500 méter magasságban Minden rendben van, de Igen nagy olt fenn a hideg.
Későbbi üzenelében azt mondja, hogy hamarosan leszáll, mert nem akar az adriai tenger fölé kerülni.
Hantua, augusztus 18 Ugylálszik, hogy Piccard ballonja az Ogllo folyó jobbpartján Edolo község közelében száll le.
Milánó, augusztus 18 (Éjszakai telefonjelenlés) Piccard ballon|a, mlulán 1400 méter magasan elrepült Riga felelt, délután 5 órakor az alsó Garda-tónál leszállott.
Piccard léggömbje Monzanbano közegében szállt le, ahol a nagyszámban összegyűlt tömeg lelkesen üdvözölte a léggömb kél utasát. Piccard tanár a katonák segítségével jelenleg a léggömb burkolatának összehajtásán fáradozik. Ennek be-felezése ulán Dezanzanoba megy. ahol az olasz repülök vendége lesz.

Leszállítják az OTI dijakat
Könnyítetlek a hátralékosok helyzetén Is
Budapest, augusztus 18 Az egységes párt akciójára mérséklik az OTI dijakat. Az egységc-párli képviselők közbenjárására a belügyminiszter, mint az OTI lőftl-ügyelell hatósága, kijeleiilette, hogy
könnyítéseket terveznek azok számára te, akik OTI dijaik és járulékaik miatt kerüllek nehéz helyzetbe. Bizonyos kamatmérséklésekre és rész-lelllzelési kedvezményekre gondolnak.
Elítélték a diákok és leventék vörös agitátorait
A vádlottak büntetésüket kitöttvén, Ítélet után mind szabadlábra kerültek
Budapest, augusztus 18 A budapesli löt vényszék ma tárgyalta azoknak a kommunista szer-vezkedőknek a bűnügyéi, kik a diákokat és leventékel akarták eszméjüknek megszerezni. Klein Erzsébet, Vérles József, ifj. Vas Antal és Klein Antal Iparosok a vádlottak. Tagad-
ták bűnösségüket és visszavonlák a rendőrségen lelt beismerő vallomásukat. A bizonyítási eljárás lefolytatása után a biróság Klein Erzsébetet 4 hónap!, a többi vádlottal két hónapi fogházra ítélte, egyultal elrendelte szabadlábra helyezésüket. Az ügyész fellebbezett.
JJL l V."-UWVs"\'Vl*l* . .. ................................
Teleszky és Prónay vesznek részt a szeptember 5-én összeülő keleteurópai értekezleten
Budapest, augusztus 18 A KOzép- tt Keleteurópa ujjá-szervezési Értekezlete Honnét francia kiküldőit elnöklésévcl szeptember
2 án ül öt,3?e Sliesában.
Az értekezleten a magyar kormány képviseletében Teleszky János volt pénzügyminiszter és Prónay György báró államtitkár képviselők vesznek részi.
Egy másik fontos gazdasági konferenciát augusztus 24-ére Varsóba hivlák össze, amelyen a magyar kormányi Péchy Tibor földművelésügyi minisztériumi tanácsos íogja képviselni.

Ausztria hajlandó ujabb behozatali kontingenst adni Magyaroruágmk
Két hétre meghosszabbítják a provizóriumot
Bécs, augusztus IB A magyar- osztrák provizóriumot előreláthatólag két hétre meghosszabbítják, tekintettel arra, hogy a végleges kereskedelmi szerződés megkötésére Irányuló tárgyalások még nem tejeződlek be. Hir szerint Ausztria ujabb behozatali kontingenst hajlandó adni Magyarországnak, osztrák iparcikkek átvétele fejében.
A közszükségleti cikkek árszabályozása
A kereskedelmi miniszter gyois beavatkozást klváu az árelemzó bizottságtól a tüzetó és kenyérárak terén
Budapest, augusztus 18 Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter ma délelőtt hosszabb tárgyalást folytatott az árelemző bizottsággal. Részletesen tájékozódott az egész teljesített munkákról. Kifejtelte kívánságait a közszükségleti cikkek árának további vizsgálatát illetőleg különös tekintettel a la, szén, kenyér és a villamos árak árára. Gyors beavatkozást kíván minden téren, ahol a fogyasztó közönség érdekei parancsolják. Hogy a közönség az árelemző bizottság állal eléri eredményekel a maga javára hasznosíthassa és kellőképén ellenőrizhesse, a tárgyalások eredményét minden egyes esetben a nyilvánosságra hozza.
Száz magyar anyát tantettek kl
Budapest, augusztus 18 (Éjszakai telefonjelenlés) A Magyar Anyák Szent István-napi Bizottsága csütörtökön délulán ülést lartolt, melynek keretében 100 magyar anyát jutalmazott meg ezüst éremmel és pénzajándékksl. A blzoltság külön diszes éremmel lünlclte ki Anna királyi bercegasszonyl, aki fővédnök-nője a nemes mozgalomnak.
Borzalmas kBtéltánoos
katasztrófa
Budapest, augusztus 18 Schwelzingenben a Frank kötél-láncos-család bucstt előadásán sorozatos szerencsétlenség történt. Az
ÍALAÍ KÖZLÖNY •
állvány rossz összeállítása következtében összedőlt éa a 12 méter magasságban kifeszített kötélen dolgozó négy ember a mélységbe zuhant. Frank csak könnyebben sérült meg, 12 éves leánya és II éves fia azonban oly su\'yos sérüléseket szenvedtek, hogy a kórházban rövidesen meghaltak. Egy artista tanonc szintén életveszedelmesen megsebesült.
öaaxeöiviák a birodalmi gyűlési
Berlin, augusztus 18 Mint a német lapbizoitság hírszolgálati irodája Jelenti, Loebe, a birodalmi gyűlés elnöke a birodalmi kancellárral folytatott megbeszélés eredményeként augusztus 30-án délután 3 órára hívta össze a birodalmi gyüléat. Napirend nem lesz, csupán a tisztségeket töltik be. A gyűlést Zetkln ssszony (kommunlsts) korelnök nyitja meg, majd a ház meg-; választja eluökél.
Folyik a vizsgálat a Zsófia Oyermekszanatórium ellen
Budapest augusztus 18 A Zsófia Qyermekszsnalórlum elleni vizsgálat lefolytatásával Pás-kándl János és Nyomárkai Kázmér miniszteri titkári, az egészségügyi intézkedésekre vonatkozólag pedig több orvos tisztviselőt bíztak meg. A vizsgálat már folyamaiban van.
Uj eljárás a rákvizsgálat terén
Berlin, augusztus 18 Egy német tudósnak sikerűit olyan vegyi eljárási feltalálnia, amelynek segítségével blztossn meg lehet különböztetni a rákos beteg vérét az egészséges emberétől.
idéjárás
A nag/kaatxsal tustsorolöglal msg-llgyelö Isleatéssk ■ Citltötlokön a Mmér siktet: Reggel 7 érakor +21-8, Sélutáo 3 órakor +29, este 9 órakor +23.
PtlMttt: Reggel Úszta, délben él esle felbéa égboltozat
SUUrany: Reggel észak, délben és ute taakkeleti izél.
I ládiójtkntiíi A MssrsU\' I laMsst latsatl aata KI ára-ksri Das-SH, aaáras. taaa aialag MM várhat*.
(Éjszakai < «lal laUa.
RankiHunUÉkl iitttaz fiiiün
MENETRENDJE
érvényes 1932. május 22-tSl Lrisibll-Mr VaaulSllomál
Vasútállomásra
358 *4 38 5-48 7-18 |00 11 18 14 00
18 oo
17-15 *18\'0 2026 2210 2240 2350
23
E A-\'
Erziébet-térre
4-t 0 4\'48 708 738 988 11-30 1410 1018 1730 1818 2048
2225
22 85 24 05
A csillagos Járulok feltételesek.
á nagykanizsai kereskedők küldöttsége a főispán-kör Yédelnet a házalók ellen
Nagykanizsa, augusztus 18
Az utóbbi időben mind több házaló és egyéb kereskedelmi ügynök keresi fel Zilamegyét és igyekszik portékáját potom áron rásózni az avatatlan nagyközönségre. A vevő rend szerint nem mérlegeli, hogy az idegen házalók jobbára selejtezett, hibás és bóvli árun Igyekeznek túladni s legkülönbözőbb trükkökkel, főleg az úgynevezett „olcsó árral". Ezt a vevőjével szemben felelősséggel tartozó, személyzetet lartó és közterheket viselő legális kereskedő nem teheti, mert egyrészt az üzleti tisztesség is tillja, hogy ilyen eszközökkel a nagyközönséget megtévessze.
A napokban ismét egy olasz mar-hakereskedót lepleztek le kereskedőink Nagykanizsán, ski már harmadízben jána Zalát, de főleg Nagykanizsa házalt. Ez az olasz állatkeres-kedó, akinek kétségkívül megvannak az itteni összekötő kapcsai,. nagy-szetüen kidolgozott terv szerint végezte házalását „a legfinomabb olasz és angol szövetekkel".
A nagykanizsai kereskedők helyzetét nem kell külön ismertetni Csak végig kell menni egy hetivásáros napon, üzletről üzletre. És akkor önkéntelenül is felvetődik a kérdés: hogyan tud a kanizsai kereskedő megélni, hogyan tudja fenntartani üzletéi, hogyan tudja fizetni alkalmazottait (ahol még Ilyenek vannak), miből tudja közterheit, a súlyos üz-lelbéreket előteremteni, nap nap mellett, egyéb társadalmi kötelezettsé-
geinek eleget lenni, mert hiszen ha bármiféle akció va gy mozgalom van, a kereskedő az első, aki meghozza a maga áldozatát ?
Ilyenformán csak természetes, hogy a nagykanizsai kereskedők a legnagyobb fokú hatósági védelemre tarthatnak igényt.
Most mozgalom indult meg a kereskedők körében, hogy a legközelebbi napokban küldő,Iség indul a megye főispánjához, amely részletesen kifejti a zalai, de főleg a nagykanizsai helyzetet és arra fogja kérni a főispánt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel legye lehetetlenné azt a tűrhetetlen álla-poto\', hogy akkor mikor a közlerhek és üzlelbérek súlya alatt roskadnak és omlanak össze, akkor idegen házalók végigjárhassák a várost, a községeket ás minden felelősség, minden rizikó és minden adózás nélkül rásózhatják az avatatlan közönségre a kétes, de rendszerint kiselejtezett árujukat.
Elhatározták a nagykanizsai kereskedők, hogy amennyiben nem találnának panaszukra orvoslást, akkor a kereskedelemügyi miniszterhez fordulnak küldöttségileg.
Zala közönsége mindenkor mellette állt a legális kereskedelem minden megmozdulásának. Most is nemcsak a legteljesebb rokonszenvvel és együttérzéssel kiséri, de kivánja, hogy megmozdulásuk sikerrel járjon.
(B. R.)
1932. augusztus 19.
A Mezőgazdasági Kamara olcsó akciójának kulisszái mögül
Büntetőper egy ahclószervező gaxdavezetö ellen, aki nem kapta meg a pénzt a gazdáktól éa alkkaaztóuérl felfeltntették
Nagykanizsa, augusztus 18 | Orosztony és vidéke részére az Annak Idején a sajtó sokat fog- I akció megbízta Keglovlcs Jánost, az
lalkozott a Mezőgazdasági Kamara akciójával, amely azt akarta elérni, hogy egyes cikkekel olcsóbhan adjon a gazdáknak, mint a kereskedők. A kereskedők, érlhetően, harcoltak a Kamara ilyenirányú tevékenysége ellen.
Az akcióval kapcsolatban igen érdekes kereskedelmi-büntetőper zajlott le tegnap délelölt a nagykanizsai törvényszéken.
A Somogymegyei Lábbelikészilők Szövetkezele ugyanis sikkasztás mistt büntetőpert indított Keglovlcs János orosztonyi birtokos, mezőgazdasági bizottsági elnök ellen.
Amikor a Kamara megindította akcióját, propagálásra megbízható férfiakat keresett, akik összeköttetésben vannak a gazdaközönséggel és az olcsó árucikkeket minél szélesebb körben el tudják helyezni, járt pedig többek között ezért a fáradságért és annak rizikójáért 2 százalék jutalék, az árul viszont 30 napon belül meg kellett fizetni.
Mindenesetre nagyon jó alkalmi üzletnek Ígérkezett.
ismert nevű orosztonyi birtokost, akinek összeköttetései révén lehetett remélni, hogy jó szolgálatot tesz az akciónak.
Keglovlcs összeköttetésbe is lépett a Kamara akkori titkárával, Horkay Lászlóval. Kapott is árut, nevezetesen olcsó clpöt. Hogy hogyan bonyolódott le Orosztony vidéken sz olc -jó cipő akció, arról a feljelentésből, illetve a vádiratból kitűnik, hogy Keglovlcs kapott mintegy 1400 pengő értékű olcsó cipőt és azt nyomban a gazdák közölt próbálta elhelyezni. Kétségkívül sikere volt munkájának, mert saját vallomása szerint az első szállítmányt órák alatt elkapkodták a gazdák. Megrendelte a második és a többi szállítmányt. Magának Is rendelt lábbelit. Fizetett is a mintegy 1400 P-t kitevő számlára 140 pengőt és visszaküldött mintegy 250 pengő értékű árul. Dj a többi pénz beküldése elmaradt. A Mezőgazdasági Kamarának szerződéses szállítója a Somogymegyei Lábbellkészi-Szövetkezete ismételten felszólította
Keglovlcsot, hogy rendezze az ügyet, szed|e be a pémt a gazdáktól és fizesse be. De sem cipőt, sem pénzt nem látott a derék somogyi szövetkezet, ugy, hogy egy nspon feljelentést tettek Keglovlcs János ellen. Az ügyben ms tartotta meg á főtárgyalás! dr. Mutschenbachír Edvln törvényszéki tanácselnök.
Dr. Kovács F.-renc védő utalt arra, hogy a Kamara szerezte be az árut, a szövetkezetek küldték meg azt Keglovictnak a gazdák közöli való terjesztésire. Az árut szonban személy szerint Keglovicsnak és nem a mezőgazdasági bizottság nevére és elmére küldték.
Keglovlcs elmondta, hogy mint minden gazdamozgalom lelkes híve. ezt. a mozgalmat Is felkarolta. Mikor azután elszámolásra került volna sor, a gazdák nem fizettek. Volt eset, hogy az akció a felektől közvetlenül is szedte he a pénzt.
Maaékó István, a Somogymegyei Lábbelikészilők Szövetkezeiének üzletvezetője elmondta, hogy mikor Keglovicsol felszólították a számlák rendezésére, 130 pengőt küldött be, a többiekre nézve neveket küldött csak, hogy ezeket szólítsák fel a fizetésre. Maguk sem ludták, hogy hányadán vannak — mondotta sz üzletvezető. Keglovlcs kijelentette, hogy nem tud fizetni, de van neki 700 pengős követelése a Kamarától, ezt álcedálja a Szövetkezelnek. De a Kamara azt mondotta, hogy Keglovicsnak semmiféle Követelése nincsen vele szemben. Így kerüli a dolog bíróság elé
Keglovics ezután kijelentette, hogy nem Udja a pénzt a gazdáktól behajtani, mert azok nem tudnak fizetni.
Érdekes volt Maczékó kijelentése, aki azt mondotta, hogy s Szövetkezet a Kamarával szerződött, de egyben Kegloviccsal is. Keglovlcs az árut bizományba kapta, egyhavi elszámolás mellett.
Dr. Kovács Ferenc ügyvéd hangsúlyozta, hogy nem védence rendelte az árukat, hanem az orosztonyi mezőgazdasági bizottság, amely nek Keglovics elnöke. Keglovlcs tehát semmiféle viszonyain nem állott a Szövtlkuzetiel.
Maczékó üzletvezető kijelentette, hogy Keglovics nemcsak eladásra, hanem a saját maga számára is rendeli cipőket. A Szövetkezel követelése Keglovicstól mintegy 1000 P.
A törvényszék az ügy teljes tisztázása végett szükségesnek látja t kaposvári Mezőgazdasági Kamara igazgatójának, Kiss Elemérnek és Horkay titkárnak kihallgatását és azért a tárgyalási elnapolta.
Halló I
Halló I
Olcsó marhahúst «> jól (lik a piacon tshst kapni.
. aO-IO "II SsrtSshua lll.goMn - - - 1-40 P
Ssrjuhus---uo 1-ao \'
I hgr. nyári siatámi - — 1*- v
TluleltHel
8laon litván hsntcs ás mtsiároi. 3717 « platón, tcörel • hstos ms"*1\'
ZALAI KÖZLÖNY
tfogyan járt a zsidó aggokházának gondnoka a jószivével
A „szolid fiatalember" esete a rádióval és a szereléssel
Nagykaulzaa, augusztus 18
Nemrégen törtéül, hogy Nagykanizsára vetödött Lax István balassa gyarmati szerelő, aki nem tudván munkához jutni, városról városra ment munkát keresni. Mikor Nagykanizsára érkezeti, első dolga volt, hogy elment az Izraelita aggok menházába és olt Kaufmann gondnoknak elpanaszolta munkálalansJgál. Kaufmann szivesen segített a munkanélküli emberen, élelmet adoll neki napokon keresztül. Lax jótevőjének szívességéi azután különös módon hálálta meg. Mialatt naponta elment az aggok házába ebédelni, közelebb férkőzött Ksufmannékhoz, akinek jószívűségét igyekezett a maga számára kamatoztatni.
Egy napon Lax beállított Qulttner Ármin Csengery utcái üzletébe és előadta, hogy megbízása van egy rádió vételre, de előbb szerelné megmutatni, azért kérte, hogy azt elvihesse magával. Meg is nevezte, hogy kl részére. Egy leány nevét mondotta. A gyanútlan Qulttner üzleti előzékenységből odaadott neki egy 155 pengős apparátust, amit Lsx megkapván, elvitt Kaufmannék-hoz, ahol csakhamar kibökte, hogy munkál kapott, rádiót kellene neki javítania, de a szükséges anyagok vételére kellene 25 pengő. Kaufman-
nék a szolid modorú fiatalembernek szivesen állottak rendelkezésére és adtak neki 25 pengőt, hogy vehessen magának alkatrészeket a munkához.
Néhány órán belül azután Lax ls, a rádió is, de a 25 pengő Is eltűnt. Még most sem látták volna viszont, hogyha feljelentés folytán el nem fogják és Nagykanizsára nem szállítják.
Időközben ugyanis „L\'x ur • a szerelő" egy másik kis ügyletből négy évi dologházal kapott és a pécsi fogházba szállították, nagykanizsai ügyének tárgyalására pedig Pécsről fegyveres fogházőr kisérte át rabruhában, megbllinc telve. Kauf-mannék és Qulttner már csak Igy láthatták viszont a szolid fiatalember!. A rádiót az ipse felvitte Pestre és ott eladta a Teleky-téren.
A mai büntető tárgyaláson dr. Mutschenbacher Edvin elnök kihallgatta a tanukat, a sértetteket, akik szerették volna kárukat megítélve látni. Persze Lsxon semmit nem lehet behajtani. Lax maga őszintén beismert mindent. Nem zavart sok vizet, úgyis hiába lelt volna. Dr. Mutschenbacher elnök rövidesen kl is hirdette az ítéletet: 8 hónapi börtön.
Lax megfellebbezte az Ítéletet.
1934. augutrtus 19. ________
A kanizsai „Strohschneider*
Nagykanizsa, augusztus 18 Megirtuk a szombathelyi leventék látogatásával kapcsolatban, hogy a fcölélmulalványok során valószínűleg Dtne Béla nagykanizsai fiatalember is fel fog lépni a szombathelyi Olasz László leventével együtt. El a fellépés a szombathelyiek sajnálatos elzárkózása következtében elmaradt, bár a kanizsai Slrohschneider már idáig is olyan mulatványokra trenírozta be magái, amelyek azf"blzo-nyllják, hogy rövidesen felül fogja mulnl talán mesterét is.
Munkatársunknak személyesen is alkalma voll meggyőződni Dene Béla vakmerő mutatványairól, aki csárdást és charleslont táncol, díszlépésben megy, féllábon áll, székkel labdázik, állva levetkőzik, vacsorát főz és azt egy asztalnál elfogyasztja, lufiballont lövöldöz fenn a kőtélen. Legújabb mutatványa, hogy a földről egy ferde kötélen megy fel a magasban klfeszilelt kötélre, ahonnan fejjel lefelé, zászlókkal a kezeiben ereszkedik le.
A .Zalai Közlöny" pár soros híradása nyomán nagykanizsai magánosok részéről már több ajánlatot kapott Dine Béla, akinek minden felszerelést rendelkezésére akarnak bocsátani, természetesen megfelelő haszonrészesedés melleit.
Gazdag Ferenc püspöki tanácsos ligyelmes lelt a fiatalember teljesítményeire és ezért kedden délelőtt magához hivatta, majd felvitte a testnevelési felügyelőségre. A megindult tárgyalások eredményeként a kanizsai testnevelési felügyelőség hajlandó együttműködést kifejteni a fiatalemberrel. A költségeket valószínűleg előlegként fogják kérni a város vezetőségétől, amelynek minden szépért lelkesedő vezetősége már csak azért Is, mert Dene Béla működéséből Kanizsára is háramolna egy kis dicsőség, bizonyára nem fog elzárkózni a kérés teljesítése elöl.
Dene Béla kanizsai bemutatkozása suptembei 18-dn lenne az Erzsébet-téren a Leventezenekar közreműködésével. Innen Szombathelyre, majd orszdgoi körútra mennének. Ezen a lílen Dene Béla olaszországi túrára szándékozik menni.
Aki egyszer látta Dene Béla produkcióit, az kénytelen elismerni, il0Ry ez a boszorkányosan ügyes fiatalember minden támogatást megérdemel. D h j
A Balatonba fulladt egy fiatal leány
Vogoldk Emma 20 éves leán>, •ki Balalonzamárdlban lakó rokonai-"ál nyaral már néhány napja, tegnap "l\'denl ment a Bjlatoara. A leány derékig érő vizben fürdött, ennek fenére történt, hogy görcsöt kapott » "\'iben és mire segítségére sietek volna, a viz alá merült. -Holttestét Cgy 6ra mll|va la|á|lák
A sormás! falurossza i dékkal koncolta
Nagykunlzaa, augusztus 18
A sormási feleséggyllkos ügyében dr. Almdssy Qyula vizsgálóbíró befejezte a vizsgálatot. A nyomozás adalai szetinl a gyilkos Mester (Rudány) István valóságos falurossza volt. Otlhon, a szüleinél lakolt, mig megismerkedett fiatal szép feleségével. Szüleinek mindig csalt bánatot és keserűséget okozolt. Mert habár szülei tartották el, még sem akart édesapjának a mezőn segíteni, ellen-
elfíre megfontolt szán-i fel a feleségét
ben másoknak gyakran dolgozott pénzért. Ezért is sokszor volt ösz-szekoccanása édesapjával. Ilyenkor a durva flu nem egy ízben meg is verte édesapját. Valóságos réme volt a szülői háznak Mester István. Állandóan lopkodta a sonkát és élei-nemül szülei éléskamrájából, azl felvitte a padlásra, ahol külön szállást csinált magának. Szülei nem is tudták, hogy tékozló fiuk hogyan éldegél a fejük felett. Mikor meg-
__»
nősüli, feleségével szemben folytatta durvaságait, aki eleinte tűrte, később azonban otthagyta a vadálla-tlas embert. A gyilkosság estéjén Mester kaszát vett magához és lesben állt a kocsma elölt, ahol felesége a kocstnároséknál volt látogatóban. Mikor onnan kijött, történt a gyilkosság. Mester valósággal felkoncolta fiatal feleségél.
A vizsgálat alatl megkérdezték Mestert, minek kellelt neki este 10 órakor a kasza? Mester azzal védekezett, hogy másnap dolgozni akart menni és azért vette magához a kaszát. Ez a védekezés azonban meg-dóit és a vizsgálat előre megfontolt, szándékos gyilkosságot valószínűsít.
A vizsgálóbíró sok tanul hallgatott ki, kiknek legnagyobb része ter-helően vallolt Mester ellen. A vizsgálat most már teljesen befejeződött és iövldesen főlátgyalásra kerül a sor.
Makkal Jánoa: „Gerraánia uj utakon"
Aktuálisabb könyv már régen nent jelent meg a magyar könyvpiacon. Németország sorsdöntő óráll éli, és az ott forrongó világpolitikai jelentőségű átalakulás rendkívüli érdeklődésre tart számol a müveit magyar olvasó közönség részéről is. Makkai-nak, a kitűnő zsurnalisztának páratlan éles látással meglrl munkája kimerítően megismerteti Németországnak az utolsó éviizedben lezajlott politikai és gazdasági életét, a hit-lerizmus előretörésének és előrejutásának történetét, Németország jövőjének kialakulását.
A 136 oldalas kötet első lapjain „a nyomorban született" weimari demokrata alkotmányt kritizálja. — „Doktrinér demokrácia\' lelt belőle, mely egyetlen nagyszabású polgári politikust sem tudott kitermelni.
Németország 14 év alatt mintegy húszszor változtatott kormányt, s mig az államférfiak a napi politika gondjaivai foglalkoztak, az alatl a német nép lelke mélyén hatalmas uj hullámzások futottak végig, melyeknek eredményeképpen a weimari koalíció összetört és a német nép kitörő élniakarásának megnyilvánulása: a nemzeti szocializmus vette át a vezető szerepet a német politikában. Ennek a nemzeti szociáliz-musnak vezére Hitler, aki 1919-ben 20 tagú pártot alakított s ma már 13.000.000 törhetetlen hive élén akarja megvalósítani a .Harmadik Németországot". Hitlerben, a vezérben Isten küldöttjét látják rajongói; ellenfelel és retleígői pedig bandavezérnek aposztrofálják. Támadói róla találják ki a legtöbb hazugságot.
A kitünö szerző mindvégig érdekes és izgalmas leirásban ismerteti a hitlerizmus szervezetét, politikai és gazdasági programját, elért eredményeit. Tollát mindig a tárgyilagos és szigorú kri ika irányítja. Elénk tárja Németország jelenéi, tárgyalja a nemzeti szocializmus hatalmi lehetőségeit ugy a kül-, mint a belpolitika és az uralkodó gazdasági rend szempontjából és megrajzolja Oermánia kialakuló életformáját.
A müvet p Danubia Könyvkiadó Rt. adta ki a „Ma és holnap" cimű könyvsorozatában. — Az Egyetemi Nyomda állította elő a tőle megszokott Ízléses külsővel. A mü cim-lapjál Horváth Jenő festőművész rajzolta. Ara 2.50 P.
VÁROSI MOZGÓ
Auq. 19., 30., Sl«ént péntek, ruombat, vasárnap
H háború* a béke, a szerelem
filmje
Guaztaw Fi-dhlioh és Charlotte Buaa főszereplésével:
A VARSÓ| BÁL
Remek kisérő műsor
EliiadásoK Kezdete pénteken 7 és 9 órakor, szombaton és vasárnap 3, 5, 7 és 9 óraHor,
ZALAI KÖZLÖNY
1932 augusztus 20.
NAPI HÍREK
NAP1RFND
>iHm»1m NI, péntek
Római katolikus: UJoa pk Proltsl..
Huba. la.: Ab. hó 17.

Vároal Mazaaat éa KönyrMr nyltve csdtöctőköq éa vaaátup délelőtt (0-161 II óráig.
Oyögyaaertárl ájjall aant«r»Ui. ,t ,,Őrangyal" gydoysaartár Deák-lér 10 i. a klakanUaal gydgysr Trtár.
OófMnM nyitva reggel 6 órától eate 6 órái* (béllé, szerda, péntek délután, kedden egén nap adtatk). Tel 1—13 Déluláe 8 órától 80 Hl létei luhanyftrdó
Az országzászló
Itthon vagyunk, szent magyar lobogó, eddig lertlt csak hazánk... Nincs tovább!... Itt, hol gyáazvoual a Mura folyó < magyar aoraunk egyre mostohább.
Itthon vagyunk, emeld az égre tel fehér árbocod a ringnád színeid; ez a \'tlld magyar áa keblére ölel, mellelted aok magyar azlv dobog Itt.
ljégy Itthon a hlrdeed magaaan, fenn, hogyha nlnca tovább. — hat van Ilit a re-
[ményl...
a oda át túlra ltend meg, csendesen, átkelünk még a Mura kék vtaénl
Légy a miénk! ml a Tiéd vagyunk; lobogd keresztül <■ csonka hazát; maradi velünk, soha el nem hagyunk, veled Járjuk rögös ntunk porát
Lobogj minden Irányban mertessél. Ixend meg, a magyar porba nem hullt, előttünk látjuk trcebb Jövőnk tizemét Irányt mutat az ezeréves Múlt1
8 ha most nlnca tovább, — latén velUnk [van. -
bál lem! őeoevflnk századokra szől I Itt lessünk melletted mindannyian, ealllog a axerallnk axlneld alól.
L*»»), lobogj, légy lefeogómagyar dacl Hirdesd. a föllámadásban bfanUnk! Ha majd felragyog minden rongyai arc a megyünk,-tégedla magunkkal vlazlink I
Htntilurl Károly
— Hivatalos Istentiszteletek. Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén a plébánián a hivatalos szentmise fél H-kor lesz, melyet 10 órai kezdettel saenlbeszéd elöz meg. A protestáns felekezetek számára délelőtt 10 órai kezdettel az evangélikus templomban lesz az Oitóepl istentisztelet.
— Szabadságról. Dr. Laubhalmer Alán főszolgabíró visszatért nyári szabsrMágáról és átvette hivatala vezetését.
— Szent István napján különvonat Indul Kanizsáról Budapestre. Augusztus 20-án, Szent Islván napján a Máv. Nagykanizsáról 0.2S órskor Induló és Budspestre reggel 6 óra körül érkezó különvonatot tndlt Az ország területéről ezenkívül még több különvonat indul.
— Az Egyházi Vegyeskar a szokott helyen ma este fél 8 órakor próbát tart.
— Szülők figyelmébe 1 A hátralevő szünidőre, valamint a közelgő tanévre készséggel ajánl okleveles tanítónőket és tanárnőket nyelv és zeneiSmeretlel a Kathollkus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesülete Budapest, IV., Veres Pálné-u. 9., I. 2. Érdeklődők szivesked|enek válaszbélyegei csatolni.
— RendklvBH alkalom 1 Női szi-ues Bourcttek métere I líd pengő a Sdilitz Áruházbhn.
Érdekes fordulat a Qolttner-betörés nyomozásában
Nyomában van a rendőrség Nagykanizsa, augusitus 18
Mint megírta a Zalai Közlöny, augusztus 4-én délután ismeretlen tettes kifosztotta Qulllner Ármin nagykanizsai villanyszerelő Caengery-utl lakását, ahonnan többszáz pengő értékű ruhaneműt vitt el egy kofferben. Miután ugyanabban a házban van egy borkereskedés is, ahová színién gyakran járnak kofferrel, sem a lakók, sem a szomszédok előli nem iünl fel a kolleres betörő. A nyomozás jelenlegi állása szerint egykéi napon belül szenzációs fordulat várható ebben 02 ügyben.
Az töitént ugyanis, hogy az utóbbi időben mind gyakrabban előlordult kerékpárlopások ügyében párhuzamosan folytatott nyomozás váratlanul egy medeibe terelődött, mert megállapították a detektívek, hogy ugy a kerékpárlopásokat, mini a betörési ugyanaz a Személy kövelleel. A lettes érdekes ufiiást vezetett be a lopott kerékpárok értékesítése terén. Sikerült megszereznie sz egyik du-nánlull kerékpárkereskedő Üres üz-
a kerékpártolvaj-betOrőnek leli nyomtatványait ós ezek segítségével értékesitelle a lopoll kerékpárokat.
A tolvaj minden kerékpárt, amll Nagykanizsán lopott, elvitt a legközelebbi községbe, ahol értékesítette.
Ha a vevő véletlenül gyanakodott, akkor a tolvaj elővette a kerékpár-cégtől lopott és általa kitöltött, a lopott kerékpár rendszámát Is feltüntető, bélyegzővel ellátott Igazolványt és azzal nyugtatta meg a bizalmat-lankodól. A tolvaj ezulán elgyalogolt a legközelebbi községbe, ahol szintén ellopott egy kerékptrt és azzal Kanizsára pedálozotl, ahol hasonló módon érlékesltellc. A detektívek ugyanezeken s nvomokon találták meg egy kanizta orgazdánál Qultlnar ellopott télikabátját és ezüst óráját. A rendőrkapitányság rádió-korőiést bocsátott kl a kerékpártol vaj betörő ellen, a detekllvtestűlel egyik tagja pedig elutazott az egyik közeli városba, ahová a lettes nyomai vezetnek.
Adakozzunk az orszigzászlóra
A nagykanlisai országzászló gyönyörű eigoniolásu tervei már készen állnak. Mosl már csak a kanizsai és zalai magyarságnak, a Muraköz elveszítésébe soha bele nem töröd 1 hazafiságnak áldozatkészségétől függ, bogy a még hiányzó összeg összegyűlvén, a kivilel Is megkezdődhessék. Mindenkil kérünk, ha csak egy pengőt, ha csak pár tillérl, ki-ki mennyit éppen nélkülözhet, küldje be az akciónak. Nemes ügyel szolgál és áldozatos hazafiságot bizonyít a legcsekélyebb adomány is.
a
Ma érkezett adományok: Danltz Sándor 2, Horváth Károly 1, IVe/sz Béla 1, vitéz Nádosy József, Kere-csényl József I pengő, Sermán Anlal 50 fillér.
— Legújabb érdekessége városunknak a Schütz Áruház OUeles iskolai kirakata. Diákok, szülök tömegesen tekintik meg a kirakatot, hol alkalmas Iskolai kelengyéhez szükséges cikkek láthatók.
— A Színházi Élet Szent látván albuma. Az ollinplászon diadalmaskodó magyar kiküldöttek hozzátartozóinak lény-képét közli a Színházi Élet Szent Intván albuma. Érdekes cikkben és uorapás képekben számol be a Gyöngyön bokréta pc«U szerepléséről. Karinthy Frigyen mint Idegenvezető, Angelo magazinja: Kalust kislány Peaten címmel. Rengeteg érdekes cikk, képek, Bzlndarab, kotta, Kézlmunkamellóklet éa teljes gyermok-ujuág.
— Vasárnap filléres gyorsok indulnak a Balaton mellé. A Magyar Államvasutak igazgatósága kOzll, hogy 500 jelentkező cselén augusztus 21-én lllléres gyorsvonatokat indll a Balaton mellé A vonalok a fonlo-ssbb balatoni állomásokon megállnak, abol a le- és felszállás meg lesz engedve. Az egyik vonat Budapestről Tapolcára Indul a Keleti pályaudvarról 5 óra 50 perckor, Tapolcáról visszaindul 20 óra 30 perckor. A menettérti Jegy ára 4.30 pengő. A másik vonat Budapest Déli pályaudvarról Keszthelyre indul 6 óra 8 perckor, érkezik 10 óra 28 perckor, Keszthelyről visszaindul 20 óra 20 perckor és érkezik Budapest Déli pályaudvarra 0 óra 37 perckor. — A menettérti Jegy ára 4 pengő.
— A Szociális Missziótársulat vezetőkurzusa. Szeptember 5—8-án lesz a vezetőkurzus a missziós ifjúsági morgslom vezető tag|ai és mlnd/iok részére, akiket érdekel az ifjúság Öntudatos megmozdulása és vonz sz Ifjúsági munka. A kurzus helye: & KOzponti Székház nagyterme (Budapest, I., Krisztina-köiut 125.). Az egyes előadások ulán vita-megbeszélések. A vidéki jelenlkeiők elszállásolásáról gondoskodnak. Jelentkezni lehet augusztus 26. A kurzus díjtalan.
Vlivezeftékef. csatornázást, központi
fűtést és e szakmába vágó javításokat Jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
rézmfl és vízvezeték szerelési vállalata Telelni 2-71. HáfiTKAMZSá, inÁLY-ÜTOá 46. SZ. Telefon 2-71. HT Kedvező fizetési feltételek! s
Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben éa moiótlslfikben. „KQhne" mezőgazdasági gépek gyári lerakat*.
Szent István hetében
Men vasull költsége busásan megtérül, ha cégűnknél vásárol
nielHötlÉi
Szenzációt kellő olcsó árainkból egynéhányat közlünk:
Strapa ebédlőlzőnyeg300 200P 30-Valódi la Boucle-szonyeg
300X200 ............ P «
Marhaszőr la Boucte-szőnyeg
300x!00 ..... PflO-
Nylroit rojtos ebédlószőnyeg P 40--Nylrott rojtos ágyelöazőnyeg P 4*30 Nyírott rojtos össiekötöszőnyag
90XIÍIJ ........... P12-
Strapa ágyelőnzónyeg. rojtoa P 1-70 Strapa spárgafutószőnyeg . I1 1-10
Pamlagátn-tS ........P Ml)
CaracOI la gyapjú pamlag-
álvető ...............P 42
Szővetgarullura 2 ágy, I asztalterítő ...............P 24-60
Virágos la itrapapaplan ... P 9-80 Intézeti llanell-takaró .. P 4-Intézell la gyapjú takaró P 1S--
Ai összes raktáron levő szőnyegek, függönyök, terítők, takaiók, ágveló, összekötő- éa lutószőnyegek, Klr dőszobagyékények, paplanok és az összes cikkek ilk«pzalh«t*tlsn olcsó árban áruslllatnak
Grünfeld Testvérek
siőnyignaiykaraikadás
Halaiéit, T, Bálráiy-sles 4. n.
áros__
Halálos zuhanás a szalmás-szekérről
Murakeresztur, aug. 18
(Saját tudósítónktól) Szerdán, a késő délutáni órákban halálos kimenetelű szerencsétlenség történi Murakereszluron, a kollátszegi hid közelében.
Tulézi Oyörgy 56 éves mura-kereszturi gazdálkodó a íeleségével együtt szalmát szállított haza. Mindketten lenn ültek a szalmával magasan megrakott szekér tetején. — Amikor a kollátszegi hidnál le akar lak fordulni az egyik dülőulra, a szénásszekér felborult, Tulézi és felesége lezuhantak. A gazdálkodó olyan szerencsétlenül esett I-, hogy teljes súlyával a homlokára zuhant.
Tulézi Oyörgyné néhány p«c múlva magához tért, de mire férje segítségére akart síelni, az már kiszenvedett. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a gazdálkodó koponyaalapi törést szenveded. Tuléziné könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetei.
A murakere8zturi csendőrség azonnal bevezette a nyomozást és megállapította, hogy senkii srm terhel gondatlanság.
jliall Ut aienank, m*ira4>
Í932. augusztus 19
Ssékalö*1 marok, Mlgörcs, puffadtság, gyomorszédülés, izgatni állapotok, szividegesség, félelemérzés, hódoltság és általános rosszullét esetén a lennészetes „Ferenc fóziel" keserűvíz a gyomor és bélcsatorna tartalmát gyorsan és fájdalom nél-ktll kidrili, a vérkeringést előmozdítja s tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk legkiválóbb orvosai a Ferenc József vizel ugy férliaknái, mint nőknél és gyermekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák. — A FereiC lóiul keserűvíz gyógyszertárakon, drogériákbari és füszerüz letekben kapható.
Kerékpárlopás miatt őrizetbe vettek egy klskanizsai marhakereskedőt
Nagykanizsa, augusztus 18
Minap délulán vakmerő kerék-párlopás történt a Király-utcában. A Welsz Mór áaványviz-cég egyik alkalmazottja néhány percre Ádám Kóbert szénnagykereskrdö háta előtt hagyta a kerékpárját. Ez az Idő is elég voll arra, hogy ellopják.
A kiskanlzsai rendőrség csakhamar megállapította, hogy a kerékpáll Molnár Ferenc klskanizsai matha-kcreskedö lopta el, aki a Pivári-ulcíban lakik én a lakás In sikerült ii megtalálniuk az akkor már szétszedett, átalakításra előkészített kerékpárt. Molnár ázzál védekezel!, hogy Ittas állapotban kövelte el a lettét. Arra a kérdésre azonban, hogy amikor kijózanodott, miért nem adta vissza a kerékpárt és miért szedte azt szét, nem tudott válaszolni. A rendőrség őrizetbe vette Molnár Ferencet, akii tegnap átadott a járásbíróságnak.
— Baleset az ökrösszekérrel.
Molnár Erzsébet 60 éves gelsei lakos csütörtökön ebédet vitt a bus-lakl majorba. Visszafelé jövet találkozott egy ökrösszekérrel, melynek tulajdonosa felszólította, hogy szálljon fel a szekérre. Abban a pillanatban, amikor Molnár Erzsébet fel akart lépni, valamitől megijedtek az Ökrök és megrántották a szekerei. Molnár Erzsébet a kerekek alá került, amelyek szétroncsolták a ballábál. A kihívott mentők beszállították a kanizsai közkórházba.
Ha
Mm
jön, keresse fel a
Rákóczi-ut 1),
vendéglőt és éttermet,
Ritser Ferenc
vendéglős.
ZALAI KÖZLÖNY
..... Nagykanizsán
terjedő héten 9 jiyrr-
— Anyakönyvi hírek az aug. 7-től t:i-iK terjedt, nmen » mek szilitMl. 8 fitt I leány: 7,ábó ,János raabósoKétl és Major Mariának rk fia Kancsalít-* Korom: gépkocsivozeló éi Anek Jttllaunának rk. Hu. Mlhálocz Károly Midin éa Knatisz Teréziának rk. fia, Koszetloár tiyörgy löldm. éa. Ualam bon Máriának rk. fia, llslér Jézust ács-segéd és Varga Máriának rk. tla Németh József uradalmi gulyás és Nugy Máriának rk leánya, Oergely János löldm. és Tóth Annának rk. tla. lielcli Jozset postaaltiszt és Ssmodlcs Juliannának rk. fia. Kepe István napszámos éa Anek Katalinnak rk fia. — HaMlo-z« 13 tOrUnt: I.ujzbek-Károly rk. 4 éves, Halns Mlhályné Horváth Amália rk 6!) éves, Pllchta Héia Iiyttg. községi fójegvzó rk. 72 éves, ilzv. lislázB (lydrgyné Koszorú Julianna rk. U2 éves (Kacorlak). Banokovleh János nyug. tanító rk üli éves, Tota Etelka rk. KI hónapos, Kocsis János nyug. v. rendőrőrmester rk. sa éves, Otlnsbsrger Sándor fuvaros Izr. 62 éves, Czigány József rk 3 hónupos, Födő Mária rk. 24 éves, Wortmann Benő llgynök Izr 71 éves, Perkó József rk. 2 éves Zaun Arpádué Klein Emma ág. It ev. 28 éves (ttkőrdl puszta). Ililzas-SÓKOI keton II pár Wlukler János ker-lészsegéd rk és Flschl Anno ág h ev„ Morantilni Kornél honv százados és dr. Fodor Erzsébet rk., Ágoston Fereno gépkocsivezető és Ilanoz Mária rk.. Kallauer Üde postamester (Tapsouy) ós Horváth Margit rk.. Tnnay István áll tanító (Zalaszentgrót) és Baumgarten Gabriella rk.. Trejor József kőműves negéd és Verbuleci Margit rk., Koréin Ellás (özv.) kereskedő (Komárvároa) és l\'osuer Adél Izr., Steflovlcs Mihály kör-hIntés legény rk. és Kohn Olzelfa Izr., Uendász Béla rendőrségi kezelő g. kath és Junker Mária rk., Vaska János v. munkás és Nagy Mária rk.. Magyar István napszámos és Horváth Irén rk.
nr
BIZTOS
eredményt csak ugy ér el, ha hirdetéseit a naponta tóbbezer példányban megjelenő, messze vidéken Is elterjedt ZAI.Al KŐZLÖNY-ben adja lel. Kl-dóhivatal Főút9. (az udvaiban.) Tel. 78.
Veszedelmesen elszaporodtak a balatoni kabinfosztogatók
A balatonfüredi fürdölelepen Jan-kovlcs Mátia bezárt kíbln|ából ismeretlen tettes a napokban 1500 pengő értékű ékszert ellopott. — A balalon-máriai fürdölelepen ismeretlen lettes Schvarzenbtrg Miksa lengyeltóti lakos záratlan kabinjából ékszerekel, egy pénztárcát 73 pengő készpénzzel együll, összesen 673 pengő értékben ellopott.
A fonyódi fürdő telepen egy ezüst cigarettatárcát, egy pénztárcát 150 pengővel, összesen 374 pengő ériékben; a balalontnárial lelepen dr. Pintér Kovács Zsigmond szent királyszabadjai lakot kabinjából egy arany zsebórái, arany lánccal együtt ismeretlen tettesek elemellek. A fosztogatások ügyében az Illetékes halóságok a nyomozást megindították.
A vér felfrissítése céljából ajánlatos néhány napon ál korán reggel egy pohár természetes „Fereno lózssl" kcacrtlvizet Inni.
vigyázzon egészségére és igyék
Regedei vizet,
mely hólyag, vese éa gyomorbántalmaknái kitllnő hatástL
falható talaáea Hsurtaleftw.
Fáraktár: WEI8Z MÓR, Nagykanizsa Klrály-atoa 34. Talsfsa JIO
— Az uj magyar postabélyegek. Kedden forgalomba hozla a posta az uj bélyegsorozatot, mely történelmi, művészeti és tudományos nagyságok arcképeiből van összeállítva. Az l filléres bélyeget Madách imre, a 2 fillérest Arany János, a 4 fillérest Semmelweis Ignác, a 6 fillérest báró Eölvös Lóránt, a 10 fillérest gróf Széchenyi István, s 16 fillérest Deák Perenc, a 20 fillérest Uszt Ferenc, a 30 fillérest Kossuth Lijos, a 32 fillérest gróf Tisza István, a 40 fillérest Munkácsy Mihály, az 60 fillérest Körösi Csorna Sándor, a 70 fillérest Bolyai Farkas arcképe diszill.
— Az OJság uj száma remek vezérviccet hoz a modern adósról és s modern hitelezőről. Miért tart magának Kckhardt egy antiszemita titkárt. Adol-Iub snto porta, avagy Adolf a portások előtt. Krach In dle térképes átszállójegy. A Bölcs Rabi a kartofokről. ü legkóserebb viccel, a legújabb arisztokrata viccek és még rengeteg pazar vicc, tréla. móka, aktualitás és Intlml tás Nagy Imre kitűnő vicclapjában. — Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest Vl„ Ó-utca 12.
— Forróvizbe esett egy kis kanizsai leány. Majdnem végzetes gyermekszerencsétlenség történt szerdán délután Poszovecz Lászlóné kiskanlzsai asszony Nagyrác-utcai lakásán. A baleset áldozata a 2 éves Harangozó Ilonka. A kisleány szülei, akik napszámosemberek, szerdán reggel kimentek hsgymál szedni. Távollétük Idejére megkérték h\'aran-gozóné nővéréi, Potzovecz László-nét, hogy vigyázzon a kis Ilonkára. Poszoveczné délután fél 3 óra tájban kezdett hozzá a főzéshez. Többek között vizet forralt egy 8 literes lábosban. Amikor a víz forrásban volt, levette a takaréktűzhely röl éa a konyha közepére helyezte. A kisleány olt lábatlankodott a nagynénje körül és egyszer csak hogy-hogynem, beleesett a forróvizbe, amely súlyosan összeégette a szerencsétlen gyermeket. A szerencsétlenség ügyében nyomozást Indított a rendőrség.
SPORTÉLET
Zalaegerszeg—Nagykanizsa levente válogatott futballmér-kőzés Nagykanizsán
Nagykanizsa, augusztus 18 Szenl István napián kerül nagy-kanizsán lejátszásra a zalavármegyei kupa döntő mérkőzése. A mult évben Nagykanizsa város levente-csapata nyerte meg a vándordíjaiét most Zalaegerszeg csapatával kerül össze a döntőbe kupagyőztes levente válogatott futballcsapatunk. A döntő küzdelem két fordulós ugysn, de az első kisorsolt mérkőzésre Zalaeger szeg csapata a kitűzött határidőn belül nem fogadta Nagykanizsa csapatát, Igy az Intéző Bizottság küzdelem nélkül a nagykanizsai csapatot győztesnek nyilvánította. Igy tehát ezen a szombati mérkőzésen dől el, hogy kinek a tulajdonába megy át egy évre a vándor kupa.
Nagykanizsa csapata fegnap délután az NTE-vel játszott tréning-mérkőzést, melyen á levente játékosok nagyszerű formáról tettek tsmi-ságot. Reméljük, sikerül leventeválogatottunknak a honi pályán a hazai közönség buzdítása mellett i győzelmet megszerezni.
Elmarad • megyei tennlsz-
verseny
Helyette valószínűleg Nagykanizsán lesz klubkőzi mérkőzés
Nagykanizsa, augusztus 18 A zalaegerszegi MOVE Sportegylet elnöksége tegnap telefonon értesítette a nagykanizsai egyesületek vezetőit, hogy a megyei tennisz-bajnokságokra oly kevés nevezés érkezett be, hogy azt megtartani a mai viszonyok közölt lehetetlen. Ez évben léhát elmarad a hagyományos megyei verseny s igy a mult évi bajnokok — valamennyien nagykanizsaiak — a jövő évig versenyzés nélkül megtarthatják bajnoki elmüket.
A zalaegerszegi MOVE vezetősége egyben érintkezésbe lépeti a Zrtnyi lenniszosztályával egy klubkőzl mérkőzés megrendezése céljából. Végleges megállapodás még nem történi, de több mini bizonyos, hogy az egyletek közötti mérkőzés létrejön, mégpedig előreláthatólag Nagykanizsán Szent István napján.
A vasárnapi városközi úszóverseny programja
Nagykanizsa, augusztus 18 Mint azt tegnapi számunkban említettük, városunk nemrég alakult uszógárdája vasárnap délután fél 3 órai kezdettel nagyszabású úszóversenyt rendez, amelyen Keszthely és Zalaegerszeg úszóin kívül néhány más városbeli, országos nevű versenyző is részt vesz. A versenyen Keszthely 8 senlor, 10 junior ét 12 gyermekuszóval, Zalaegerszeg Nagykanizsa 15—20 versenyzői In-dit, A részletes programot itt ad|uk : 1. Az összes úszók felvonulása zenekisérettel. 2. 50 m gyorsúszás ifjúsági (Z-N). 3. 30 m gyermek
ZALAI KÖZLÖNY
1982 augusztus 19.
gyors (14 ívig). 4. 80 m hölgy gyorsúszás. 5. 100 m senlor gyors (Z-N). 6. 50 m Junior gyors. 7. Búvárúszás. 8. 30 m gyermek hátúszás (14 évig). 9. 100 m senlor gyorsmuás. 10. 10Q m mellúszás, senlor (Z-N). 11. 50 m hölgy mellúszás. 12. 4x50 m sprint ataléta (Z-N). 13. 3z50 m sprint gyermek-ilaféta. 14. 200 m mellúszás, senlor. 15. 100 m hátúszás, senlor. 16. Komikus úszás (ruhástól). 17. 50 m |unlor, mell. 18. 3x50 m vegyes-staféts (Z-N). 19. 50 m Junior hát-jszás. 20. 30 m gyermek mell (14 évig). 21. 400 m gyorsúszás (Z-N). 22. 30 m gyorsúszás, kezdőknek (helyi szám). 23. 1500 m gyorsúszás. 24. MQugrás. 25. Vízipóló körmérközés: Nagykanizsa—Zalaegerszeg, Zalaegerszeg—Keszthely, Keszthely—Nagykanizsa válogatott csapatai között. Nevezési di| szá-monkint 50 (illér. Nevezni lehet Bőrke Józseluél a Herkules strandfürdőben. Indulhat bárki, tekintet nélkül, hogy milyen egyesület lag|a. (SÓI nem egyesületi tagok is.) Helyárak: ülőhely 50 fill., állóhely 30 filL Kombinált fürdő nézöjegy 50 (illér (csak állóhelyre). Oyermek-, diák-és katona |egy 20 Mlér.
Torlódás elkerülése végett való-sziaa, hogy « Nagykanizsa—Zalaegerszeg városkori mérkőzés számait már szombaton délután lebonyolítják.
A ksnirsal úszók igen erősen ké-szOioek a rewántra. Ugy az úszó-szálaokban, mint a pólóban a Zriny-TE és a Nagykanizsai TE egyesüli erővel veszik fM a küzdelmet Egerszeg dián Nagykanizsa város válogatottjaidat.
A benevezett Ismertebb úszók névsorát holnap közöljük. A győztesek között több értékes tiszteletdíj kerül kiosztásra.
= Bútorvásárlás — nem gond I
Teljes berendeléseket rendkivül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopsleln butor-\' - \' Horthy Mlklós-uí 4.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 19 (péntek)
SMbllMl 9.15 Az 1 honvédgyalogezred jeneWÍpsk hanpmeeaye Közben S.JO Hlr«r. tl.10 Nemselközl viz|elz«saolgálai. 12.00 IMII harangszó. ldó)árái)elentés. 12.03 rádió házIkvtntelTjénefc hangversenye. Közbül 12.29 Hírek. 13.(10 MielztSs. Időjárás-Ideotós. 14.48 Hírek. 16.15 B 16.45 Idó-jelzóa, IdóláráajeJentti, hívek. 1103 Cigányzene. 18 CO P. 1830 Szalonzencknrl hsng-vesaear.lMtr. 20.00Az Orsziíoi Rákóczi SióveUág Tárogatói Zenekarának hangversenye. 21.00 IdÓJelzíj. hírek. 21.1? Az Opsntház. tagjaiból alakult zenekar hang-veiaenye. Utána Időjárásjelenlés. 22.30 Cigányzene.
Bécs 11 30 Négyes 12.40 és 18.10 Űra-molou 1520 Menlotsdslok. 17.00 Zenekari hangverseny. 19.25 Dalok.
HelylWkat,
jó megjelenéssel és megfelelő
összeköttetésekkel keresünk, próbaidő után fix fizetéssel is.
Elektron Rádió.
Ruhafestés, tisztitas
legszebben, legolcsóbban
Varga tlándornál
QaNértisxtitásban vezet I
krthi RiUiMt i.
m-
fiujall-L 19.
Páris 20121/s, London 17 64, Newyork 313-00, Hrösaei 71-25, Milano 26-31, Madrid 41A Amsterdam 206 70, Berlin 12210, Wleo ——, Szófia 3 72, Prága 15*180», Varsó 57-60, Budapest -•-, Belgrád —•—, Bukarest 3-05.
Buza tv. 10 ftlL, dt. 10 flll., rozs — fill. emelkedett. Buza tiaxav. 77-es 13-75-14 00, 78-aa
13-90—14*15, 79-es 14-05—14-20, 80-as
14-15—14*40, dunánt. 77-es 13-20-13-45. 78-as 13-35-1360. 79-es 13\'50-1370, 80-as 1360-13 85, rozs 780- 8-20 tak. árpa 060 9-85, zab 1025 — 1050, tengeri It. 14*80-15*00, korpa 7-70-7-80.
i Hsaiét! luk IniM-áriolyaaal
VALUTÁK
Angol 1. 19-80-2020 Belga fr. 79-16-7974 Caehk. 16-96-17 06 Oánk. 103-60-106 60 Dinár 9*97-1009 Dollár 370-50-573-50 Francia t. 22*30-22 50 Holl. 229-80-23120
Zloty --•—
Lei 344-3-56 Léva 4*06-4*19 Ura 2090302U Márka 133-70-136 60 Norvég 9000-10000
Peseta —•-•-
Sdilll. —■-•—
Svájdf. 110-70-111-40 Svádk-IOMSO-KEM
DEVIZÁK Amat. 230 00-23120 Belgrád 999-1009 Berlin 133-80-136-60 Brüaael 79-26-79-M Bukarest 343-3-51 Kopenh.105 OO-lOa 60 London 19*80-2000
Madrid -•-•—
Milano 3000-3016 Newy. 571-00-574-00 Oazlo í9-20-l<»C0 Páris 22*30-22-47 Prága 16*93-17*01 Szófia 4*06-4*19 Stockh. 101*70-10250
Varsó -*--•-
Wien ~*-•—
Zürich 11080-111*40
Wien dearing árfolyama : 80.434.
Fdhaltás 2587, eladatlan 802. — Elsőrendű 1*22-1*25, szedett 1*14—1*18, szedett közép 096 - 1*08. könnyű 0*75-090, I-sö rendll öreg 1*08-1*12, ll-od rendű Öreg 080-096, angol aUldö I. 1*05—1*12, szalonna nagyban 1*64—0*00, zsír 1*85-1-90, hus 1-14—1*46. félsertés 1*40-160
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Rt. Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó : Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szánt.
___, te uta — *n*r.
1ut » I aiMl*. VMSC S«.i|M« «
wi.. « >W«« 10 ae
moh „i Ilk • nn»r. CU...S . "T*
„pu musíi sas ..<■ MJaumfc
ÜUS.I ln.ill.It J» lil\'Ol-
_____
_ rsIsslBOM ktmyve
•ISterilIAu v*<fl eiare *Moi«ad<UL
aiwstm «
MSMIZ
Nlv golyós csapágyak sutóhoz, spedáll-stui olcsón Ford- éa Fordsonhoz Uncer Ullmann éa Tóth vaskereskedésáben 3636
Fasiott bútorok ét kosarak készítése, javítása, nádszéktonás Illésnél, Fóul 4 . 3039
■ Sl és férfi dlvalsröveleket meglepő olcsó árakon áruslt|uk Kisfalud! Divatáru-ház. Soha i\'sus ssesn Mrtt alkalom I 3686
Szombathelyi gyá\'tmányu aa0lflpr4-ssk, •alltaaiák, práscsnwrok
a legolcsóbb gyári árban Nagykanizsán kizárólag Va|da Oéza vsskercskedésíben kaphatók. 3748
Varrastásnat álhelyeztem Horthy Mlklós-ul 11. szám alá. Ugyanott szeptember elae én tarró éa szabászatl tanfolyamomat megnyílom. — Tanulók (elvétetnek. Báron Mid nól dlvstszator. 3783
fttárssaltjuk az összes bútorszövete • kel, szőnyegeket, aezlontakarókat, Ízen olcsó kéaapésuérasi. Kisfaluul Divat áruház. 3686
Képfcarataaáal Jutányos áron vállalunk. Arstsath Bazár-udvar 3143
Kétszobás utcai lakás mellékhelyiségekkel november l-re klsdó Szécltenyl-téz-4. 26.
VarrAgápak é> löbblél\'* bulotok el-adf\'k Horthy Miklós ut 1. sránt (Víroshás-épülel, II. emelet) Báron Mid vsrrodá-jfosn. 3784
Különbé láralu elegánisn h^tsrMott ssoba flltdöszobahasználsllal klsdó Csánvl László-utca 8. 27
egy szes agiaxnaár], száraz, visveze-léke* lakás mlflden mellskMyisággei kl. adó Józsel Mhtrceg-ul 08 a.\' 3386
Legújabb ragaccsal Hitelem sblakalt S évi JulAllással. Stcrn Uveg> z azaWzlele. Teleion IC6 3747
Kétszobás és egyszobás lakás titeUék-hqlylségekkel és vlzvezelékkel kUdó — Horthy Miklós-ul 49. alatt. 3\'71
Kiadó Bagolal-wt 3S. alatt, udvari kisebb I szobás lakás msljék Itelylaégekkel 13 pengőért szeptember I érc 37SS
S\'etény Igényű hivatalunk teljes elüti.) keres Clm e kiadóban 3781
OlpóaN és csizmadia munkások (elvétetnek Varga f\'erenmál, Petófi ut 36. 3782
KélsroMs mngün\'t^K AZmmtll kiadó Só utca 6. bővebbet T^ekl-ttl 88. 3789
NGYEN
kapja a
Zalai Közlönyt
jövő hó else|élg,
\' i
ha IVIOSf előfizet.
iltallnfirntMli h (xpirllrtt
Uyümőlcsszállltó rekeszek bármily meny-nyiségben állandóan kaphatók 3s,o
Dukáez Ferenc fakeres-
kedó aszlalosáru üzemében Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerinl)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A. blrósá[>l palota mellett).
KBzgaulaaági Részvénytársaság
Gutenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó edllalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozó Intézet, Gxletl könyvek és dobozok gyára a „Zalai KSzIBny" politikai napilap szerkssz«Asá«e «s kiadóhivatala
Készítünk a
E
TELEFON: 78.
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekéi, rn (iveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesilése-ket, gyászjelentéseket, névjegyei, falragaszokat, Útleveleket, röplapokat h mindenféle C kléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunk i
üzleti könyveket, ügyvédi naplókai, jegyzőkönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeleket és tömböket, minta-zaczkókat, zsákcédulákal, naptárlöinböket, fallnaptárakal, dobozokat slb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Myotnda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T.„Outenberg Nyomda.ét, Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nanykanizsán. (Felelős üzlclvczelő ^ Zalai Károly.)
72, évfolyam 188 száai
Nagykaalxu Í852. augusztus 20, szombat
Ara 16 Mlér
ZALAI KÖZLÖNY
^iw^ók^tó^uf*\'koLíihutc^S Felelős szerkesztő: Barbarita Lajoa
Sierkeutfeágl é/fördóhlvatali\'telelőn: 78. u
Hol vagy István király?
Irta: Dr. SZABÓ ZSIGMOND
Szent István napját a muraközi nép évente mély áhítattal ünnepelte meg, a megszállás második évében azonban hatósági kényszerrel eltiltották a népet első szent királyunk emlékünnepétől. Bár a megszállás a horvát lestvérek felszabadításának jelében történt, bár lapjaikban világgá kürtöllék, hogy a muraközi nép maga kívánta, óhajtotta és kérte a magyar zsarnokság alóli megváltást, mégis a halalomra jutottak egyetlen törekvése az volt, hogy mindent megsemmisítsenek ami n lelszabaditotlakot a magyar érára emlékezlelhetné. Mert a felszabadilók tudták és tudják ma is. hogy a mu raközi népet ezer éves érzelmi, gazdasági és történelmi kapcsolat fllzi a magyarsághoz, tudják nagyon jól, hogy a muraközi nép nem élt elnyomat sban, megtartotta évszázadokon ál nyelvéi, ősi szokásait, zágrábi püspökségéhez való tartozását. És igaza volt annak az öreg perlaki polgári ak, aki midőn a megszállás ulán tartott nagygyűlésen a szónoktól unos-unlig csak azt hallotta, hogy most itt vagyunk és felszabadítottunk bennc\'ekct a magyar járom alól, az felelte, lehel, hogy jármot hordtunk, de az csak könnyű fajárom lehetett, de most ugy látjuk, hogy vasjármot kapiunk a nyakunkba. Tizennégy keserves esziendö bebizonyitolta, hogy az öreg perlaki polgárnak igaza volt.
Ma, midőn a Páris körüli békék revíziója cho>e díscutable lett, ma, amidőn még Franciaországban is hallatszanak józan hangok, amelyek még olt is h rdetni merészelik, hogy Európa politikai és gazdasági életének javulása, klegyensulyozoltsáaa csak a békedlktáfümok revíziója állal érhető el, felmerül az a kérdés, hogy vaj|on esy népszavazás kere-lében a nem magyar anyanyelvű volt magyar állampolgárok hozzánk való csatlakozásra szavaznán tk-e?
Mielőtt erre felelnék, le kell szegeznem azt a tényt, hogy a kis entenle államainak szigoru és gyakran embertelen intézkedéseivel sikerült a megszállott országrészek lakosságát a velünk való érintkezéstől úgyszólván hermetice elzárni. A revízióért való küzdelemben három [ront szükséges. A csonkaország belsejében az egységes nemzeti •ront megteremtése, a külföldön és különösen a nagy entente országaién a békeszerződése^ igazságtalanságának (s a világbéke szempont jábrtl mint állandó veszedelemnek ismcrlelése, de legfőkép a revíziónak ™l! a győztes hatalmak részére is «l nem odázható szükséges voltának bebizonyítása és végül az elcsatolt országrészekben a magyar fajnak Dizalmát a revizló megvalósulásában tennlar ani és a nem magyar ajkú
nemzetiségekben szilárddá tenni azt a tudatot, hogy Szent István birodalmában jeleni,gi helyzetüknél na-ponh állampolgári szabadságban, sniiuraban és gazdasági, kereseti és
megélhetési lehelőségben élhetlek.
A revizió előkészítésének ez a legutóbbi módja, már azjelöbb emiilett e:zárkózási politika miatt is, de az utódállamok kormányainak ideges félelme és a régi haza iránt rokonszenvező polgárok ellen alkalmazott, gyakran barbár retorziók miatt a legnehezebb.
Ámde ebben segítségünkre van Nagymagyarország tökéletes földrajzi egysége, amelyet a tudatlan békedoktorok mégsem válloz\'alhaltak meg, mert a magyar folyók a békediktátum ellenére is ugy folynak mint előbb, a Felvidék és Erdély csak az alföldi rónasággal és a Dunántullal képes tökéletes gazdasági egységet alko ni. De csődöt mondott a faji egységen alkotolt államalakulás is, mert egyrészt újra csak polyglotl államok keletkeztek, másrészt a Nagymagyarországból az uj államokba keb lezelt fajtestvérek a győzök rabszolgáivá vállak. Isme-
retes a csehek eljárása, akik a tótságot koldusszegénnyé lelték, a regálbell románok irtó hadjárata az erdélyi \\ románság ellen és végül a horvátság kálváriája, akik a magyarsággal együtt 800 éven ál magas kulluráju politikai életei éltek és ma politikai jogok nélkül a szerb diktatúra páriái.
Amidőn 1918-ban Kvaternik ezredes és Perkó őrnagy a varazsdí horvát nacionalisták biztatására Muraközt „felszabadították", a szerbek, horvátok és szlovének egyesitett birodalmába akarták a Dráva és Muraközét és a Vendvidéket bekeblezni. A varazsdí országszerzők Zvonlmir nagy horvát birodalmáról álmodoztak, egy önálló Horvátországról, mely a Mura folyótól a kabarói öbölig terjed és inie 14 év múlva nincsen Horvátország, csak egy Jugoszláyíá-nak nevezel! Nagyszerbia, amelyet a belgrádi katonatisztek diktatórikus módon, a legdurvább zsarnoksággal
Álarcos rablók egy újpesti patikában leifittek egy gyógyszerészt
Budapest, augusztus 19 Újpesten ma délután 2 óra tájban a Deák-utca 6?. sz. alatti Kossuth-gyógyszertárba hirtelen berontott 3 fiatalember. Egyenesen a pénztárba rohanlak, hogy azt kirabolják. A gyógyszertárban tartózkodó Petres Antal gyógyszerészsegéd meg akarta akadályozni a rablást, erre egyik revolver! rántott és rálőtt Petresre, akt vérző mellel esett össze. A lövés aa-jára a másik helyiségből kirohant » gyógyszertár tulajdonosa, Illés Ödön, akitől a rablók megijedlek és
vad futással menekülni igyekeztek, A gyógyszertár tulajdonosi! és az utcán járókelők a rablók után vetették magukat és egyet közülük. Bárány Ei-nő 20 éves szabósegédet, sikerüli elfogni. A fiatalembert bevitték az újpesti rendőrkapitányságra, ahol bevallotta a rablótámadást és közölte bűntársai nevét. Ezek : Havuk Ferenc, aki lőtt és Stelner József. A súlyosan sebesült gyógyszerészsegédet az újpesti kórházban nyomban műtőasztalra lették. A rablótámadók statáríálls bíróság elé kerülnek.
Tizenegymillió csehkoronás ideiglenes árucsere-egyezményt parafáltunk Csehországgal
Prága, augusztus 19 (Éjszakai telefonjelentés) A prágai magy. klr. követség és a cseh kormány közölt folytatott Ideiglenes áru cseie-egyezmény megkötésére irányuló tárgyalások befeleződtek.
A pénteken parafált egyezmény szerint Magyarország 11 millió cseh-korona értékű gyümölcsöt, főzeléket, bort szállllhal « szerződéses vámok
melleit, viszont Csehország gömb és fűrészelt tára és egyes ipart cikkekre nyert magyar behozatali enge-délvl.
Értesülésünk szerint a szállítások a jövő héten már megkezdődne*. A következő terményeket szállítjuk kl Csehszlováklába: azőlő, alma, szilva, görögdinnye, paradicsom, zöldpaprika, vöröshagyma és bor.
Ujabb nagyarányú kommunista összeesküvést leplezett le a budapesti rendőrség
Budapest, augusztus 19 A budapesti rendőrség politikai nyomozó osztálya nagyarányú kommunista mozgalmat leplezel! le. A letartóztató!! vezelők ulódai vollak a kivégzett Satlay és Ftlrstnek. Budán a Oörgey Arlhur-utca 20. számú házban lefoglalták a kommunisták nyomdáját Is. A letartóztatottak közöl! van Kopacsek Margit 30 éves varrónő, csehszlovák állampolgár, Pettallk Emilia 20 éves munkásnő, Klosz Béla 25 éves cipész-segéd, özvegy Hajdú Ferencné 34 éves u|pesll asszony, Kármán Antal 27 éves
pincér. Vezetőjük volt dr. Tisza László 25 éves magántisztviselő, akik szoros összeköttetést tartottak fenn dr. Madzsar Józsel 57 éves fogorvossal. Madzsar dr. egyetemi magántanár és Károlyi Mihály egykori államtitkára, akinek az volt a feladata, hogy a sajtót megszervezze. Elfogta továbbá a rendőrség KUrthy Hedvig 25 éves magántisztviselőnőt, Fdy Károly 25 éves festőművészt és Sebes László banktisztviselői, valamint Poht Sándor kereskedősegédet, akik mindannyian vezető szerepel játszottak a mozgalomban.
kormányoznak.
Ha a horvátok, akikkel gróf Zrínyi Miklós vezérletével együtt küzdöttünk a félhold ellen, a magyarság hábont utáni aléltságát felhasználva Muraközt a nép megkérdezése és beleegyezése nélkül tőlünk 1918-ban el nem orozzák, ugy ma mint jobb sorsra érdemes népet sajnálni tudnám őket. De annál Inkább sajnálom a derék muraköziekei, akik a varazsdí népboldogító nacionalista túlzók áldozataivá lettek.
Siralom ma Muraközt viszontlátni annak, aki ezt a jómódhoz szokott jókedélyü népei a háború előtti időkben ismerte. Csonkamagyarország kisgazda közönsége is súlyosan érii a gazdasági válságot. De a magyar kt rmány lőle telhetőleg legalább segíteni Igyekszik boleltával, földadó mérsékléssel, gazdakölcsönökkel a megszorult termelőkön. De a mura-l-.öziekke! nem törődik senki. A szerb kormányzat legkevésbbé mert katolikus hoivátok, akik ezenfelül még megbizhallan magyarónoknak vannak minősítve. Világhírű muraközi lótenyésztésük leromlott, legfontosabb magyarországi piacaikat Nagykanizsát Pécset, Kaposvári, Szekszárdot, Szombathelyt elvesztették. Politikai jogaik nincsenek és állampolgári jogaik a kíméletlenül rájuk rótt sulyoi adók befizetésében merül ki. Az egykor jómódú falvak nemcsak leszegényedtek, hanem lerongyosodtak, lakó sága szabad magyar állampolgárokból szerb rabszolgákká süllyedi.
A varazsdí felszabadilók híven betartották az állatuk egykor annyira szeretett osztrák kamarilla jelmon datát: először koldussá, aztán rabbá kell tenni a népet. Ma már a mura-köziek niiridaketlöt megérték és belátható időn belül nem is lehel reményük a lobbulásra. Talán jól is van ez így, hogy apró engedményekkel meg ne tántorutjenak ás megőrizzék dacos keserűségüket a békeszerződés revíziójáig, szerb járom alóli felszabadulásukig. Mert egy Igazságosan kereszlűlvitt népszavazás eseté i az elkeseredett muraközi nép fia alja vénje egy jobb jövő reményében a régi hazához való tartozásra szavazna.
Ugy hallom, hogy bár Szent István ünnepének megűlése ma is tilalmas, de a szürke köznapnak minősített augusztus 20-án a reggeli misén mindennapi öllözékben mégis nagy számmal jelenik meg a muraközi nép és a dicső szent király, Magyarország pátronusának ünnepén a muraközi templomokban a szent mise alatt ezreknek ajkáról rebben el a fohász: Sveli Stefan moli po nas, S7.ent lsiván könyörögj érel ünk.
És nincs az a földi hatalom, nincs az a szerb diktatúra, mely meg tudná akadályozni, hogy ez az áhítatos fohász fel ne szálljon az egekbe, hogy Szen! István megdicsőült lelke ne tenné le a hivők imádságos esdek-lését az Ur zsámolyára. Mert Magyarország dicső szenl királya egyült imádkozik névünnepén a muraköziekkel a jó Isten trónja elölt Mtiraköz felszabadilásáért.
taiá} Közlöny
Az összes magyar Irók
legszebb regénye afeaMtokil IróKét les*
U.J ii«|t yt MtSSaHto MMlx «t»»4k-•ok. IW««4ro.MI MHraa lMllclml (t~> VtMklakat MM u iNaavas.t.
Már megemlékeztünk arról, hogy az Irók Gazdasági Egyesülete szept. 4 n-rg \'terjedő fdőben Inegrendezl a magyar irók dió országos kongresszusát. A Balatóni Iróhét sikere érdekében azóta megmozdult az egész magyar Írógárda. Karafiálh Jenő kul-tosaarinlazter rendkívül nsgy érdeklődéssel kiséri a magyar irók készülődését és kijelentette hogy nagy elfoglaltsága dacára arra fog törekedni, boy nemcsak a Veszprémi megnyílón, hanem a lehetőséghez képest a többi helyen is személyesen Jelenten\'Meg. A kultusz kormánynak ez ax érdeklődése nemcsak a kóngresz-szusnak súlyát, hanem a lepergő ünnepségek fényét is nagyban fogja emelni. A Dunántul minden részéből tömegével értetnek levelek és bizonyítják, hogy milyen nagy és őszinte lelkesedéssel várja a Dunántul, a kongresszuson résztvevő magyar Írókat.
Szeptember 4.-én Veszprémben tar-lándó ünnepi megnyílást és ánnsk irodalmi bemutatóját, amit Pünköstl Andor rendez, különösen nigy érdeklődés kíséri. Cz az irodalmi bemulató eseménynek számit, mert a legkitűnőbb magyai* színművészek előadásában fogja bemutalni a magyar Urának fejlődéséi napjainkig. A második irodalmi bemutató Siófokon fog lejátszódni Szabó Lőrincnek, a kiváló tnágyar poétának rendezésében. Ez az irodalmi bemutató a mai élő ürikusok legszebb gyöngyeit fdgja összefűzni és a szereplő színművészek biztosítják a legnagyobb sikert. Ennek a keretében mutatkozik be a külföldi magyar irodalom, amelynek számos képviselője személyesen fogja előadni alkotásait Előre
láthatóan Mécs László, a kiváló pap költő érinek a bemutatónak a keretében fog szerepelni és bemulatja Költészetének fejlődéséi. A Keszthelyi HtUkonl ünnepség nemcsak az or-ttágnak, hanem a Dunánlulnak Is benéö ünnepe tesz. A Helikoni fln-nepségek során hirdeti ki a zsűri Keszthely város Helikoni pályázatának eredményét és nyújtja át a nyertesnek Kesztlwly városának Helikoni koszorúját, illetve ezüst koszorúját. Ezzel a meghitt ünnepséggel lezárul á Balatoni Iróhélnek munkája, hogy este a kivilágított keszthelyi ö.rtlben felhangzó szerenád lelsiámyaló emléket adjon a Bulalonl Iróhét részt-
vevőinek.
Az összes magyar irók regényének, a Balatoni Iróhétnek slke\'ét a magyar á lamvasulak is előmoz i\'ják, mert a löttrosból Induló ircdilmi filléres gyorsvonatokon Idvaí a Balatoni Iróhélre utazó ÜözBfHégnek kedvezményes utazási biztosítanak. Veszprém városa a Jelentkezők részére napi 2:SCT P-ért ellátást és 1 P-ért szállást biztosit. Ha a Jelentkező bejelenti előre az igényéi, az Irók Gazdasági Egyesülete titkárságánál (Budapest, Fszterházy-ucca 4. I. eni.), a többi helyeken hasonló kedvezményt kap. Jelen\'kesés határideje augusztus 90.
Csütörtökre tervezik a villany-koncesszió fnett Mntó képviselőtestületi ülés összehívását
A bizottságok végleg letárgyalták.* azerzödés-terveretet
Nagykanizsa, augusztus 18
A villamos ellenőrző, Jogttgyl és pénzügyi bizottság csütörtök délután együttes ülést tartott dr. Oürtner Antal elnöklete alatt, amelyen részi vett dr. Krdtky István polgármester is. A tárgysorozaton szerepelt a szerződésszöveg módosításának folytatása, vitamint a Drávavölgyi köl-csönajánlata. Mindkél lárgyponlhoz számos hozzászólás történi.
A szerződés egyes szakaszainak módosításai Jobbára stiláris tnódosl tások voltak, amit előző nap tárgyallak.
A fogyasztókat érdeklő módosítás, hogy a cténgöhasználatl dijat hávl 20 fillérre szállítja le. A szobai HaUnytámpák úrit a mostaninak felében állapították meg.
A Drávavölgyi kölcsönajánlalát a polgármester terjesztette elő.
A Drávavölgyl 440. OOi\' pengó terűktbérelöleget ad a-városnak, ami évi 80.000 pengővel amortizálódna kb. 10 év alatt. Azonfelül Hzet még a már Ismerteteti ajánlata szerint. Ezenkívül ad 60.000 és 200.000, összesen 260 000 pengő váltókolcsönt (függökölcsönt), egy meghatározott időre, amely azonban meghosszabbítható.
A bizottság behatóan fögfaflrozott «z ajánlattal és azl ellogsdétra javasolta a képviselőtestületnek.
Illetékes helyen vett értesülésünk szerint dr. KtOtky István polgármester a koncesszió felett döntö képviselőtestületi ülés összehívását csütörtökre tervezi. Előbb azonban összehívják még a |ogflgyl bizottságot dr. Hajdú Gyula elnöklete alatt, amikor is bemutatásra kerül a teljesen befelezett, végleges szerződés-tervezet.
P
BBIZIA
HOTEL CO«T
éi deftaidáncai
adriai Riviéra Ugtnodémabb, ItgkonloiUbilissbb iiállodija, Abbazla Icguebb helyén, konyha, a Appartemenlok MrdA\'iobáVat. a T«nnln garagt a Tanger! Iflrdö a I Teljtt cltiUi napi 11 pUngóMI, a clwlng utján.
NENTAL
Kltünó hixban. *l»7
1
(932. augusztus 20
Kanizsai vasúti bérletesek sikertelen depu-táelója a MÁV-nál
Nagykaatea, augusztus lo A Déttvasut annak idején 260 pengős évi bérletjegyeket adott kl. me lyekkel tulajdonosaik 300 kilométeren belül utazhatlak. A MÁV ezt a bérletet nem fogja laudsaeraitsni. Minthogy Nagykanizsán nagyon sokan vettek ilyen bérletet, lévén ez nsgy könnyebbség átok számára, Mknek üzleti ügyeikben sokai k«U ülaznlok, 164 aláírással memorandumot szerkesztenek s ár! agy de-putáció vitte fel a MÁV igazgató ságához Budapestre. Az igazgatóság azonban, sajnálatosan, elzárkózott a bérlel további rendSsetesMésére irányuló kéretem elöl s így a kanizsai küldöttség eredmény ítélMI tért tisza.
Az elutasításnak Utál látja a kanizsai üzleti élet, de kárál fogja látni a vasul is, mai az eddigi bérletesek etuMn ciak a tegszüksége Seöb esetben veszik Igénybe a vasutat.
Adakoz*unk az oruágzAazlóra
A nagykanlrsai országzászló gyönyört) elgonJolásu tervei már készen állnak. Most már csak a kanizsai és zalai magyataágnak, a Muraköz elveszítésébe soha bele nem törődő hazafiságnak áldozatkészségétől függ, hogy a még hiányzó összeg összegyűlvén, a kivilel is megkezdődhessék. Mindenkit kérünk, ha csak így pengőt, ha csak pár fillért, ki-ki mennyit éppen nélkülözhet, kflldje be az akciónak. Nemes ügyet szolgál és áldozatos hazafiságot bizonyít
a legcsekélyebb adomány is. «
Ülő Hsrló 1 pengőt, N. N. 60 fillért, Stetner Miksa 50 Iliiért adakoztak.
(ttunkat rádlójturueu a
Slal laMxa* lalaatl sala 10 érm-•>-■•**»«, tarait, nagyaa saa-toa IM ItMé.
A ferde lovag
(Korrolz Márta Terézia IdeJéMl) 1 Irta: Balázs Jézael
Barténstein, a titkos tanács tilbára, elgondolkodva sétált a császári Islál-MHikt szegélyező cserjék sűrűjében. Ha|lolt testét nehézkesen vonszolta s férde Vállairól agy lóglak alá az udvari szolgálatban kötelező díszes rulták, tftlftt egy cllrán öltöztetett madárijesztőről. A torz felsőtesten érdekes, markána férfilej nyugodott, stlnte gőgösen. A kiugró hornlok-dadörok alatt, mély üregeikből csodálatos dióbarna szemek ragyogtak, az orr és szál kemény, mint egy vízszintesen fekteteti Iveit kard közepéhez heggyel támasziott függőleges pallos éle.
Barlentleln a reggeli órákban mindég III Járt, hogy a cserjék sűrűjéből kilessen abban a pillanatban, mikor a meseszerűen szép főhercegnő könnyedén nyeregbe lebben. Ferde gerincéi lorró lázhullám szántolta végig, amikor a napsugárban villogó laikcsizmák fölölt, pillanatra kivillant egy u||nyi a habfehér selyemharisnyából. Majd kisietett az uira és-addig nézell a lovászok előtt vágt ló tündéri alak ulán, mig az
elveszett a Jegenyefasor hajlatában.
Ezt a jelenetet Ferenc herceg is ritkán mulasztotta el s lakosztályának ablakftlggOnye mögül gyönyörködött. A herceg álla\'.-dó vendége volt a csásxárnak llzenötüszlendőt kota óta s a főhercegnőnek kedveli, gyermekkori játszótársa. A beavatottak ngy vélték, hogy egymásnak szánták őket.
A herceg már-már elfordult az ablaktól, amikor az általa Is jól ismert ferde alakol megpillantotta, ahogy a cserjék védelméből kilépeti és a lovasok ulán nézett. A heiceg nem tulajdonított\' emiek semmi fontosságot. Amikor azonban ez a Jelenet naponta megismétlődön, mosolyogva kellett megállapítania, hogy a aferde lovag", amint Bartensleint általában nevezték, vetélytársa.
Délután Ferenc herceg és Mária Terézia főhercegnő egymás melleit ültek a zeneteremben s a muzsika zsongásának jótékonv leple mögött halkan beszélgeltek. Ilyenkor szokták egymásnak elmondani azokat a kedves semmiségeket, amelyeknek Inkább a melódiáját, mint az értelmét élvezték s amelyek mögöll kl nem mondott érzéseik vibráltak. A főhercegnő ezutlal szokatlanul komoly volt s panaszosan említette meg,
hógy bár gyermetköta óta tömik a tudonányok tömegével, mert uralkodásra nevetlék, halvány tfcjtelme sincs a könttányzás #i*énl|éröl. Szerelne többet ludni a köfülötte történő dolgokról, mint amennyit közölnek vele.
— Ugy gondolom, \'meg kellene szereznem a titkos tanács valamelyik tagjának blzilmát. Fejezte be a mondatot és várakozón nézett a hercegre.
Ferenc legyintett, félrehúzta a szálát és kesernyésen mosolygott:
— Uralkodni egyszerű, de nem nagyon előkelő dolog. Jóban kell léhnl az erősekkel s leigázni a gyengéket. időnként még fel kell emelni az adókat. Ebből áll a kormányzás művészete, akár nyíltan, akár titkosan csinálják. A titkos tanács fontoskodó és elaggott taglal csak azért ragaszkodnak a titkosság mysz-tlkumához, meri amint annak bűvköréből kilépnek, megszűnik a varázs és lehetetlen, tehetségtelen vén la-jankóknak nézné őket mindenki, aminthogy bizalmasaiknak néha elárulják, hogy egymásról ez a véleményük.
— Igaz, öregek, de vannak közöttük nagyludásu katonák, hires hadvezérek tanácsadói, akik nagv győzelmeket arattak, Ezekről még
sem lehel igy beszélni?
— Ez akkor voli, amikor még nem gyepesedet! be az agyuk. Ma már a haditechnika Is más. Azután van ott fiatalember is. A .ferde lotpg". akiről azt beszélik, hogy 6 a titkos tanács splrilus rectora, — Jegyezte meg a herceg.
— A Jött-ment szász ? Nem lehetetlen I
— í (ól már magam is meggyőződtem, hogy Jólzlésű fickó. Az ízlése szakasztott olyan, akár az enyém. — És közelebb ht|olva, halkan elmondotta Teréziának a naponként megismétlődő reggeli jeleneleket,
A főhercegnő parányi ajka megnyílt, apró fehér fogainak sövénye megvillant, nagy azúrkék szemei lölölt magasra iveit az arsnyló szemöldök és ezüstösen gyöngyöző kacaja szélesen szárnyalva a komor Bach szinfónla fölöli, megtöllötle a termel.
A zene élvezetében elmerüli család korholó tekintete alatt elkomolyodva, kissé sajnálkozva gondolt a gnómra, aki egy győztes ifjú hadvezér gögös fejét viselte 8 talán lángész volt, de a kor nem kedvezett a szellem n«gy-ságainak.
(Folyt k«v.)
1932. tuguntm 20.
ZALAÍ KÖ2LÜNY
Ján Kubeiik rnegirja a hegedű történetét
flz életem végső célja, — mondja — hogy valamelyik ország kormányával egyetemet állítsak fel a zene számára\'
Három millió dollárt hegedültem öeexe harminchét tv alatt, nincsen ^mmim, de azért boldog vagyai,, mert örömet találok a zenében"
Pöetyén, 1982 augusztus (Copyright.)
Lobogó ha|ával, amelyben hovatovább >óbb a: ősz szál, mint a fekete, égő szemeivel, amelyben tagadhatatlanul lobog még az if|uság tüze, szentben ül veletn a ma leg-nagyobb hogedüvlrtuóza, Ján Ku-btllk. Négy esztendő mull el azóta, hogy láttuk egymást. Legutoljáta az abbázlal Villa Rozália halljában találkoztunk, akkor még övé voll a tündérkert közepébe épített mesepalota. A mennyezetig szaladó go-baüojaivnl és megszám\'áHialatlaii rózsafáival a paik bíunbuszalléln. Ján Kubeliknak ttetn okozott örömet az Adria partjára odaálmodott mese-vár és most nem okoz neki bánatot sz sem, hogy az abljáziai villa kovácsolt kapujára cédulát akasztottak ki, hogy__
| ez a villa eladó
Kubeiik Jánl nem izgatják anyagi gondok és se tneg nem haragszik, vt meg nem lepődik azon, amikor egy órával pöstyéni koncertje elölt a Thermla Palace halljának süppedő foteljében azt a kérdést intéztem hozzá: beszéljen anyagi bajairól. Meg is indokolom kérésemet.
— Kedves Mester, mondom neki, a lapok annyit összeírtak már a vörösvári birtok kríziséről, annyi cikk jelent meg Játt Kubeiik anyagi nehézségeiről, hogy a közönség nem csak tud, hantra beszél is erről a témáról. Azt hiszem nem vagyok indiszkrét, araikor erről a témáról szerelnék kérdezni egyclniást Öntől.
Az impresszárió idegesen feszeng, de Ján Kubeiik nyugodt maradt. 01 nem ltozza ki sodrából a kérdés. És szivesen válaszol rá
— Rembrandt, minden idők legnagyobb piktora, akinek arannyal űzették meg ecsetvonását — mondja — hihetetlen vagyont keresett. És élele végefelé boldog volt, hogy egy hollandi forintot kapott azért, mert modellt Ml másik piktornak. És Rembrandt boldog volt mégis és nem lázadott sorsa ellen. Kielégítette öt mflvéwtiévqeiU\' bántották aujygi gondok
Igy-vagyokén is. Engetn materiális
gondok nem bánihatnak soha, mert én művész vagyok, aklti w, egfcz világon csak egyetlen téma érdekli : o hegedűm. Nekem a pénz nem *gyéb mint egy darab papiros. Egészen mindegy, hogy szerelmes sorok vannak rajta, avagy valamelyik bankjegykibocsátó bank igazgatójának az aláírása.
— Harminckét- esztendő óla vagyok rabja és szerelmese a hegedűmnek. Ezalatt az emberöltő alatt hárommillió dollárt hegedültem össze
az öl világrész koncerttermeinek pódiumán, ma nincsen semmim, de hlgyje el nekem, azért nem vagyok boldogtalan. Ha Ön azl kérdezné tőlem, hogy mennyiért veltem a vó-tösvári birtokot és hogy mennyivel tartozom érte, akkor nem tudnék pontos felelelet adni. Ez az ügyvédeim dolga. Ok pörösködnek, ők hozzák ma|d rendbe dolgaimat, én nem leszek másl, csak hegedülök, hegedülök és a pénzemet elviszik azok, akik azt mondják, hogy tartozom nekik.. Nekem örömet és boldogslgol okoz a muzsika, nekik örömet és boldogságot okoz a pénz. Kvittek vagyunk...
— A birtokot majd csak értékesítik valahogyan és bizonyos ar, hogy valaki egyszer még nagyon gazdag lesz ennek a birtoknak a jövedelméből. Ez a valaki azonban nem én leszek. Én cinizmussal megyek el az események mellet1, igyekszem magamon segíteni, de higyje
VATEA
V wr 4110.
el, hogy euf.em a sorsom nem kényeztet el. Az a luxus, amely tó-rülvetl az életemben, nem lelt a lényegemé. Nekem nincsen más vágyam a materialista élettel szemben, minthogy meglegyen a reggelim, az ebédem, meg a vacsorám. Még harminc esztendeig akarok dolgozni, mert fiatalnak érzem magam, ötvenkét esztendős vagyok, de az év-seámot a tükörből nézem: ez huszonötnek mutatja az ötvenkettő!..
Az elköv«tkti«nctö harminc esz-
tendőt* terveim vannak. Ml adaték-előtt meg akarom Irnl a hegedű történetéi. A tudósok azt mondják, hogy a hegedű csak a tizenötödik század végén jelent meg, ez azonban nem ig«*. Hiszen az afrikai vad törzseknek Is megvan a maguk hegedüszerü hangszerük is én ott hiszem, hogy a hegedű egyidős ma gával az emberrel. És van aztán egy távolabbi célom is: meg akarom ler temteni a hegedű tudományának egyetemét, keresek magamnak egy
Ragadja meg az alkalmat!
mert a raktáron levő összes nyári divatujdonságokat most utóidénybea
PT félárban árusítjuk. ^Pl
Női d i v attifcj d o n s á g a i n k:
Szan*s Bouretl** Bem berg-Parif ettek
Panamák Mousillnok
Mintás müselymek Germainok
kiváló minőségben és legszebb mintákban.
Waikend ny&ri takaró .....5*50 p~s6
Intézeti kelengyék
teljes egészében nálunk szerezhetők be. Indantrén csikós iskolavásznak, gallérvásznak minden minőségben.
ÁrufjHist.
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is effmulatftiA.
ZALAI KÖZLÖN V
19&, aUglisztus 20.
államot, ahol a kormány valóra váltja ezt a tervemet. Mikor éa hol ? Ki tudná ezt megmondani ? De egy bizonyos : vllágcsavargásom során majd valahol hallót csinálok egyszei, Ülve maradok valamelyik városában a világnak és: itt lesz akkor a hegedű egyeleme.
A pOslyénl luxus-szálló nagytermében elhal még a lélegzet is. A mester áll a pódiumon. Megremeg a kezében a Siradivárlus hegedűiének vonója, a szemében tűz lobog, az embereket elviszi magával a mu zsikája egy másik világba, abba, amelyikben ez a nagy művész él és ahonnan csak órákra jón el látogatóba a ml világunkba. Most, hogy Ján Kubellk játszik, érzem, hogy a hegedűnek ez az ábrándos vándora valóban csak a pódiumon érzi jól és otthon msgát. A muzsikája hangosan kiáltja bele az emberek lelkébe, hogy : hagyjatok engem békén a tl bajaitokkal, nem látjátok: engem a muzsikán tul nem érdekel semmi ezen a világon...
PUi Jót>
MeghaltSchober voll kancellár
Bécs, augusztus In
(Éjszakai telefonjelentés) Schober dr. volt szövetségi kancellár és rendőrfőnek pénteken este 8 órakor 58 éves korában meghalt.
Mozgószlnház
A varsói bál
Izgalmasabb, érdekfeszítőbb filmje nem voll még az uj kanizsai mozi-szezonnak, mint A varsdl Mi. Kém-história a világháború német-orosz frontjáról. MlliO: a légi és lövészárok harc. Ennél is döbbenetesebb azonban a háborúnak a vezérkari irodákban, jazz-zenés bárok asztalai körűi, ragyogó szalonokban, meleg családi fészkekben kavargó, szörnyű boszorkányűslje, ahol a lövészárkok sáros, véres ezreinek sorsa dől el egy gyönyörű asszony (Charlotte Susa) ördögi ravaszságán, tragikusan szép szerelmén és egy kölelességét teljesilö katona (Outzlav Fröhllch) vérben, tűzben, szerelemben, a spio-nage szédületes szövevényében kibontakozó, pompás férfiasságán.
ElejétOl végig egyetlen, tempósan rohanó, lüktető, idegfeszítő Izgalom ez a film, a német rendezés nagyszerű remeke
A kisérö műsor gazdag és változatos. (bt)
Létrejött a kanizsai kereskedő-egység
Szeptemberben megnyílik a kereskedők klubja — Az alakuló közgyűlés szeptember 4-én lesz
Nagykanizsa, augusztus 19
A kanizsai kereskedelmi érdekeltségek egy nevezőre hozását célzó mozgalom örvendetesen teljes sikerre vezetett. Az OMKE és a Füszcrke-reskedök egyesülése egy közös érdekeltség kebelében immár elhatározott dolog.
Az első nagyszabású eredmény lesz a közös érdekképviseleten belül az Intenzív együttműködés lehetősége, ami fel nem becsülhető értékel jeleni az eddig széttagolt kanizsai kereskedő-világ számára. (A fll-szerkere8kedők, mint önálló szakosztály természetesen továbbra is magmaradnak és folytatják eddigi példás működésüket szakmájuk ügyeiben.)
Az egyesűit kanizsai kereskedelmi érdekeltségeknek otthona is lesz, ami a Korona-szállónak egy elkülöníthető traktusában, négy nagy helyiségből fog állani, mihelyt a Korona bérlete elinlézést talál. Ha ez soká húzódnék, akkor a kereskedők
klubja másutt néz otthon ulán, ugy, hogy az ünnepélyes megnyitást, amire Fábián Béla is lejOn Nagykanizsára, még szeptember folyamán okvetlenül meg fogják tartani. Tárgyalások folytak ezirányban az Ipartestüleltei la, de ez csak későbbi megoldás lehet, a székházépitkezés elhúzódására való tekintettel. Tény, hogy az üzlettel bíró iparosok és vidéki kereskedők körében Is igen élénk az érdeklődés a kanizsai kereskedők készülő klubja iráni
A személyi kérdéseket ugy oldották meg egyelőre, hogy az u| kereskedelmi egyesülés elnöki székéi nem töltik be, iianem négy alelnö köl választanak, akik az ügyvezetés munkáját megosztják egymás közö I.
Hisszük és kívánjuk, hogy az erők összefogásának sikerültével uj és nagy munkaterek, uj és szebb Idők nyílnak meg a sokat szenvedő kanizsai kereskedelem elölt.
Az OMKE és a Füszerkereskodők pénteken este választmányi ülést lar-
UCHCTII DflTCI IfTflDII a, mwIIch konlorttal berendeialt ntlyír atrAllodu Velencé-irnr/lu níllrl OMIIHIO l>en. FolyO hideg- éi melegvli a uobékbin.KIIOr.dn-agyír konyha. ILIILLltl 11UILL llllllUUfl Magyarul beiieK- Millojal alkalmaioU minden vonal- hajö-érkeiéiénél. Állandóan kellemel url magyar lériaiág Magyar alknlmaiollak. magyar leveleiéi.
VÁROSi HOZGÓ
Miig. 20., 81-én, szombat, vasárnap
A háború, a béke; a vzepelam
filmje
Suaxtav FrBhlloh és Ckaríotls Susu főszereplésével:
A VARSÓI BÁL
Remek kisérő műsor
Fldatldsok kezdete sxomümtoa éa vasárnap 3, s, 7 és 9 órakftr.
toltak, amelynek keretében Frleden-Ihal László éa Rajkl Islván beszámollak a szegedi országos kereskedői értekezleten elmondott beszédeikről és javaslataikról, Sípos An dor pedig a gyűlés impresszióiról. A kereskedők megelégedéssel vették tudomásul a kiküldőit vezetőség beszámolását.\'
Elhatározták, hogy az OMKE és a Fűszerkereskedők egyesülésének (alakuló) közgyűlését szeptember 4-én tartják meg. Majd számos belső ügy letárgyalására került sor. Az ülés éjjel háromnegyed 11 órakor ért véget.
A Kúria döntött a nagy. kanizsai sxabadkömO-mspáholy építési köl-osöne ügyében a kincstár ellen indított perben
A nagykanizsai Mlssziósház mai Rozgonyl-utcal épülete, mint köztudomású, eredetileg a .Munka" szabadkőműves páholy lu\'ajdona volt és csak 1920 ban, amikor a \' páholyokat a belügyminiszter feloszlatta, került a kincstár tulajdonába. A házat a páholy 1914-ben épiltelle, a feloszlatás után pedig közcélokra bocsátotta a kincstár rendelkezésre. P.löbb az^ÉME helyisége volt, majd a Keresztény Olthon néven lett otthona több egyesületnek.
Az épilkezéskor azonban Stern Sándor, aki azóla már elhalálozott, 9000 koronát adolt kölcsön a páholynak, melynek egyik tagja voll, ugy hogy özvegye a konflskálás ulán peri Indítóit a feloszlatott páholy és a kincstár ellen a kölcsön valorizált összege eitjélg.
A Kurla mindkét alperes ellen marasztaló Ítéletet hozott éa az Ítélet Indokolásában kimondotta, hogy a feloszlatott egyesület elleni hatósági zár és elkobzás nem terjed kl a hitelezők követelésének az elkobzására, a kincstár pedig, amely a feloszlatott egyeiűlet vagyonával rendelkezik, nem szabadulhat a kötelezettsége alól azáltal, hogy az egyesület ingatlanára vonatkozóan a tulajdonjogát telekkönyvlleg nem kebelez-letie be. Ennek folytán a kincstár
Uárosi- és Kert-mozi
Hétfőn éa Kedden, angusx/us 22. és 23-án
A leghíresebb mozisztárok egyszerre lépnek fel
TOM MIX, a lovaglás nagymestere
HARHY PIELcontrája BICHARD TALMADGE,
a bravúrok királya
ZOEO és fiURU, a neveltetés bősei
Három kOISnbSzS attrakulóban
DWlnk tatti 5 írtltír i M SHilön, fiilém hljlratlil, 31 tülMÍI 10 fíMirig. \'/<! fa 1 trakat a tot-lhaUi mdu bsiyírakkal. (hsu 1,1 miéi j fim, Sziüfcta)
Figyelem! Figyelem I
Ciak a Kert-Moziban!
waaBaaaaaB^BaBaBiHBaaaBaMMai
ingyen!
A Kert-Mozi hétfői és keddi előadásain \'/<8 és 9 órakor azok a mozilátogatók, akik asztali-üléseket váltanak, a jegyek árában választásuk szerint kaphatnak teljesen díjtalanul
í zónapörköltet, 1 pohár frissen csapolt sört, 1 hosszulépést, 1 feketekávét,
1 dupla adag olasz fagylaltot, 1 tortaszeletet, 1 málnaszörpöt.
1632. augusztus 20
köteles lüml, hogy o hitelező magát oz ingatlanból kielégítse. Kimondolta , Kurta azt \'«. hogy ,lem alaP°» a sjncstárnak íz a védekezése, amely srrí van alapllva, hogy a kölcsön lUlott cél elérését szolgálta és mint ilyen, átérlékelésre nem tarthat számot. A kölcsön építkezésre adatolt tt hssználtatolt lel, ami magában véve nem tiltott cselekmény, arra pedig nincsen adat, hogy az egyesület a kölcsön nyújtása Idején ál-limellenes működést fejteti ki és a kölcsönadó ilyenről ludolt volna.
„BowIi-munKa"
A villany-ügy, amiből a Józan közérdek szavát ugyldtszik szamlh-Uk a szenvedélyek, kellemetlen meglepetésben részesítette a kanizsai Iparosságot. A bizottsági tárgyalások során nem kisebb tekintély, mint maga a város szakértője, olyan véleményt adott, hogy a helyi villany szerelők .bowll munkájával" szem ben biztosabb és Jobb, ha a villanytelep végez szereléseket. Talán nem szó szerint Igy, de az értelme ez volt és a bowll szó elhangzott.
Biztosak vagyunk abban, hogy a kanizsai Iparosság egészében szolidáris az igy lebecsült szakosztályával s a tisztes kanizsai Ipar évszázados jinevének ilyen fölényes gesztussal történi megsértéséi nem hagyja szó nélkül.
Az egész kanizsai közvélemény nevében azonban tiltakoznunk kell, nem csak iokálpatrlótlzmusunk minden erejével, hamm az igazság biztos hitével is az ellen, hogy bárki olyan színben tűntesse fel a kanizsai kisipart, vagy csak annak egy ágát \'s, mintha az alantas eszközökkel a\'an■ las célokat szolgálna a közöns.\'g rovására. A kanizsai Iparos keserves harcol folytai minden falat kenyérirt, maholnap a vérét veritékezi, csak hogy meg tudjon állni azon a poszton, amire a szomorú magyar sors ilUlotta, de ez az Iparos szenvedve, szorongatva, a kétségbeesés szélén ií áll és becsületlel áll a he lyén és már csak az ősi iparos-tradíciók, de meg a legsajátosabb Ipaios érdek sem engedi, hogy olyan haszonra vadásszon, nml tisztesség gel meg nem Illeti. (Bár közéletünk minden frontján elmondhatnánk ugyan ezil) Hibák mindenütt előfordulnak, de általános hatású következtelésekel ne ezekből tessék levonni, mert akkor a szakértőt vélemény által támogatott vállalatot sem lehelne nyugodt lélekkel megbízni sem szereléssel, sem egyébbel. Az évszázados kanizsai Ipar mindenkor van olyan garancia, mini messziről jött Idegenek felíengős ige letel...
A Korona-szálló ügye
Nagykanizsa, augusztus III A nagykanizsai Korona-szálló és kávéház kapui még mindig zárva vsnnak. A tárgyalások mosl egyik tapolcai szillodással folynak, aki hajlandó volna a Koronái bérbe vcnni> nehézsége! okoznak azonban 81 OTI-hátralékok (cca 6000 P), amit » reflektáns nem hajlandó átvállalni, »l«ont a hercegség, mint háztulajdonos ragaszkodik ehhez.
A Pannónia ügyében az első sl-"rtelen árverés után rövidesen ki-•Mk az uj árverési. A jelek szerint mt«i« csak sikerül ezt is uWóre juttatni.
NAPIREND Augusztus 20, siembat
Római katolikus: Ss. látván Proltul.
litván klr. Izr.: Ab. hó 18.
»
Városi Muzoura tl Könyvtár nyílva Csütörtökön és vasárnap délelőll 10-161 12 óráig.
Oyófjrjzertárl ájjcll szolgálat i sz „Őrangyal- gyógyaierlát Deák-tér 10. es a klikanlital gyógysierlát.
Oöllürdíl nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (hétlö, szerda, péntek délután, ktdden egész nap nóknek). Tel. 2-13 Délután 0 órától 50 lllléres Vuhinytürdó
Augusztus 21, vasirnsp
Xóm katolikus: Ch. Prsnc Prolest.: Sámuel. Izraelita: Ab. hó 19
Augusztus 22, hétffi
Róni. katolikus: Timól vt Protest : Menyhért Izraelita: Ab. hó 20
Örök a Játék
Hu együtt vagyunk, Álmodó lelkünk az Ismeretlen ormain léiKlel a titkon kémleljük Jilvcmló utunk, melyro sorsunk üz rcndolletésael.
Fehér csúcsokon lépdel a lábunk, a mélység felett ösaz.eér kezünk az órák tutnak a alig Indultunk, éazre sem vu8K7.llk..- vittszaúrkezünk.
Vágy 6a a harag csillog Bzomünkb6n, a tledben la riadt u kékség .. ti körmünk fájón egymásba mélyed, hogy a vér lázát huaunkha véssék
Őrlik a láz 6« őrlik a Játék... hu egy rnogunjn, ezer más Iáimul; de n\'/. u boldog és hz a győztes, kl tovább vlvjn az liríik várat.
Dávid Ptagyar József
— A polgármester Budspesten.
Dr. Krátky István polgármester hivatalos ügyben Budapesten tartózkodik,
— A klr. Ügyészségről. Vitéz Cstliaghy Oyörgy, a nagykanizsai ügyészség vezetője szabadságáról hétfőn visszaérkezik és kedden átveszi hivatala vezetését.
— Rendkívüli alkalom I Női színes Bourettek métere 1 20 pengő a Schütz Áruházban.
— A kanizsai postáról. A kereskedelemügyi miniszter a pécsi postaigazgatóság és a nagykanizsai I. sz. postahivatal előterjesztésére Hutter Oéza postafeltlgyelöt a nagykanizsai I. sz. postahivatal vezelőjének állandó helyellesilésével bizla meg. A kitüntető megbízatás, amely az arra minden tekintetben kiválóan érdemes postást ért, őszinte örömet kellett a hivatal körében.
Pécsett lesz a magyar városok „Ínségkongresszusa"
Pécs, augusztus Itt
A városok Inségkongresszusát szeptember 4 tői 7-élg Pfcietl tartják meg. A szakértekezlet anyaga a városok szociális viszonysira terjed kl, remélik azonban, hogy a megyei törvényhatóságok a területükre eső Ínségesek problémáival ugyancsak foglalkoznak.
KegktléuéI, náthaláznál, rnan-dolalobriál, torokgyulladásnál, valamint idegfájdalmaknál és szaggatásnál naponta fél pohár lermeszetes „Ferenc léssel" keserűvíz rendes
f/omor- és bélmüködésl biztosit, gyeteml orvostanárok véleménye szerint a fersne lisssf víz hatása gyors, kellemes és megbízható. A Feretio lóssef keserűvíz gyógyszertárakon, drogériákban és fűszerüz-lelekben kapható.
— A postai kézbesítés ma, Szent István napján szünetel, ellenben vasárnap délelőtt rendes kézbesítőszolgálat lesz. Pénz és csomag feladás vasárnap is szünetel.
- Az OTI bírósági Ülnökök megválasztása. Az OTi mostani kerületi választmányi ülésének egyik főpontja lesz az OTI bírósági ülnökök megválasztása. A nagykanizsai választmányi tagok nagyban készülődnek a választásra.
— Értekezlet a vlllanykon-cesszló ügyében. Hétfőn este 8 órakor az ipartestületben összejönnek a képviselőtestület meghívott tagjai, hogy a vlllanykoncesszió tárgyában értekezletet tartsanak.
- Pályázat segédjegyzöl, díjnok! állásokra. A tapolcai főszolgabíró pályázató! hirdetett s Tapolca nagyközségnél u|onnan rendszeresített dijnokl állásra. Pályázatok szeptember 10-ig nyújtandók b;; a választás 12 én lesz Tapolcán. — A lelenyel főszolgabíró a iótszentmár-tonl segédjegyzöl állásra hirdetett pályázatot. Kérelmek augusztus 29-ig adhalók be. — Oelse községben ugyancsak segéd|egyzöl állás üresedett meg. A nagykanizsai föblró pályázatot hirdetett rá azzal, hogy a kérelmek szept. 10-ig adandók be.
Tankönyvek
aliást iikula rétiére
kaphatók és elójegyeűKtök
Flsohel könjYkereskeóÉsbeD
Horthy Miklós-ut 1.
A közeledő iskolai helrntfisoK előtt
Intézeti ruhaanyagok és kelengyék
dus választékbari, mélyen leszállított áron kaphatók.
Előírásszerű kék seviot-szövetek, csíkos bluz-és yallérvásZnjk, fehérnemUanyagok, paplanok vételkényszer nélkül tekinthetők meg
Kirschner Mór
divatáruházában.
Visszamaradt férfiszövetek — míg a csekély készlet tart — maradék-árban kaphatók.
Az őszi újdonságok egy része már raktárra érkezett.
ZALAI KÖZLÖNY
1932 augusztus 20.
Ha
Béulzre
jön, keresse fel a
„Kiflii ortboo"
vendéglőt és éttermet,
Rákóczi-ut 11.
Ritser Ferenc
vendéglős.
Nyolcvan amerikai magyar utazott it Nagykanizsán
Nagykanizsa, augusztus 19
A Tiietztből Jövő gyorssal 80 amerikai magyar ulazolt kereszttll Nagykanizsán. Valamennyien a Szent Ist-váonapi Onnepségekre jöttek haza és hosszabb időt szándékoznak itthon töttenl. A magyar külügyminisztérium egyik főtisztviselője Trkaatig elébe utazott az érkezőknek, akiket láthatólag kellemesen érintett ez a figyelem. A látogatók közölt voltak olyanok is, akik már tiz éve is kinn élnek Amerikában, azonban még mindig nem tudták megszerezni az ottani állampolgárságukat és Így magyar útlevéllel jöttek haza.
— Esküvők, özv. Blumenschetn Islvi nné, Lackenbacher Rózsi (Nagy-kaaiasa) és dr. Lakúd Mihály orvos (Ktszlhely) házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
NyílraI Imre éa Bálint Margit fcljó hó 18 án házasságot kötöllek.
— A Bencze-féle autófuvarozási kihágás ügye. A nagykanizsai rendőrkapitányságon jnnfus 3-án jogosulatlan fuvarozásssl elkövetett kihágás mlalt 400 pengő pénzbüntetésre Ítélték Bencze Imréné autófuvarozót Fellebbezés folytán a vi déki főkapitányság elé került az agy, akol lelje* egészében helybenhagyták az elsőfokú Ítéletet.
— Egy ksrikpirt uliluk Julius 17-én Újudvar M Uortóny közt, Styrls gyártmányú, barna. 78:128. gyártási számmal, kerék\' csengővel. Tulajdonosa Jelentkos-zék a nagykanizsai rendőrkapitányságon
— Éjszakai merénylet a kls-tölőal erdőben. Csülörtökön éjjel egy kiskanlzsai asszony a homok-komáromi h^yröi hazafelé Jövet a kiatölősi erdőben összetalálkozott egy fiatalemberrel, aki erőszakoskodni kezdett vele. Dulakodás közbeír az asszony segítségért kiáltozott, amit szerencsére meghallott kél szeaibtpvő ember. A támadó, amikor látta, hogy azok közelednek, elangadtv az asszonyt és elmenekült j Megindult a nyomozás,
— Legújabb érdekessége városunknak a Schütz Áruház ötletes iskolai kirakata. Diákok, szülők iö-megeaea tekintik meg a kirakatot.: hol alkalmas iskolai kelengyéhez szükséges cikkek láthatók.
= Vendéglősök ügyeimébe I Kérem az igau tisztelt kartáraaka., hogy a mat istentiszteleten minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés az iparlcslü-lelnél délelőtt fél 10 órakor. Rllser Mór elnOk.
— Meglopták a tolvajt Pirmos Anna 27 éves nagykanizsai leány egyik Ismerősétől, Szalay László korcsmároslól ellopott egy zacskóban 10 pengő értékű aprópénzt, amil elrejtett aa udvarukon A* őrizetbe veti leány bevallotta a lopást, amikor azonban felszólították, hogy adja elő a pénzt, kiderült, hogy azt Időközben már másvalaki megtalálta és elvitte a rejtekhelyről. Pirmos Annát álkfsérlék a klr járásbíróságra.
— Aawrika fiafsstnrsl pénzük és félelmetes hatalmuk következtében valóságos lidércnyomásként fekszik meg az RgyesUlí Államok sgész kocétetél Az s néhány Jószándéku ember, oki hadai Üzen ellentik, leljeseu tu&gá\'ahagyntva áll az Alvilággal szemben, mert nem tudhatja, hogy a rendőrség, a politikai élet, a hozzátartozói, vagy a legjobb barátai közölt nlitcs-9 olyan, akli színién esaközül hasáéinak tol s baaillták alilét oéliaUi elérésére. — Aa amerikai gangszterek messze ágazó hatalmáról a Pokolvár olrnU Izgalmas regényébea fest élethU képet GwM Balogh Oá-bor. Ez az izgalmas kis regény a Nyíl legújabb számában jelent meg és minden trafikban kapható 10 fillérért
— Köztisztviselők részére rendkívül előnyös bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók — Kopsteln bútoráruházban, Horthy Miklós-ut 4.
— öl revolvert koboztak el egy kiskanlzsai lakatos-segédtől A kiskanlzsai rendőrség arról érle sült, hogy Németh Lajos 22 éves kiskanlzsai, Szepetneki-ulca32. szám alatti lakos engedély nélkül lőfegyvert tart a lakásán. A rendőrség megjelent Németh Lajosnál, ahol kiderült, hogy nemcsak egy, hanem öt revolvere Is van. TllloH fegyvertartás elmén megindították az eljárási.
— Aki III ISIÉlk kallall.—! Ia»a)
•UtM» visz az Iró, de beleszövikét
ember mélységes szerelmének történőiét Is. A rést Orouoazág különös világán kereszttll. tengereken át röpít, hogy otl kössön kl. ahol elpihen a kaland-
vágy, a küzdés, a boldogság meleg fészkében. Megjelent a Milliók Könyve legutolsó száms, ára 20 fillér. Kapható mindenütt A következő 220. számban megkezdődik a MUUók Könyve nagy rejivényollmplássa
SPORTÉLET
Hatalmas érdeklődés előzi men a vasárnapi városközi úszóversenyt
Nagykanizsa, augusztus 19
A vasárnap délután eldöntésre kerülő városközi úszóverseny az előjelekből Ítélve máris példátlan sikerűnek ígérkezik. A versenyre eddig mintegy 80—100 uszó nevezett be és pedig: Keszthelyről 30, Zalaegerszegről 20, Nagykanizsáról 30 uszó.
A keszthelyiek közül benevezlek : Cstíc László, aki 100 méteren 1-05 perces időt éri, valamint trénerük, Eperjessy Béla, aki Bárány István elölt az ország legjobb úszója volt éí 100 métertől kezdve 1500 méterig minden magyar rekordot tartott. Budapesttől valószínűleg Lasky B.: BTE Indul, aki szintén I p 6 mp körül ússza a 100 métert.
Az egerszegi úszók közül indulnak - Dus László, aki most a mi Darás Endrénken óha|l revánsot venni. Zalaegerszeg színeiben fog Indulni Csathó szombathelyi testnevelési tanár a 100 méteres gyorsúszásban. A mellúszásban a két Junger fog|a felvenni a küzdelmet a Kanizsái képviselő Sípos (Zrínyi TE). Welnstock, Heltal stb. NTE ellen. A 200 m mellúszásban Síposnak még a keszthelyiek ellen Is győzelmi esélyt adunk. Ugyancsak ő képviseli Kanizsa színei\', a hátúszásban Is, mig Darás Endre az 50 méteres és a 400 méteres gyorsúszásban, Rieúl a 100 méteres gyorsúszás és hátúszásban Indulnak eséllyel Ralner Zrínyi TE-vel egyetemben.
A vízipóló körmérkőzésben Is igen éles lesz a küzdelem, mert a kanizsai válogatott megerősített csapattal veszi fel a küzdelmei az eger-szegjek ellen, hogy mult vasárnap elszenveded 6:0-ás vereségért revánsot vegyenek.
A hOtgyuszó számokban lónevü egerssegi és keszthelyi ustőnők veszik lel a küidelmet Kanizsa hölgy -uszól ellen. (Batthyány Ilona grófnő, Bakó B«lke, Rícsel Manci, Domány nővérek stb. ellen.)
Szép mezőny indul a műugrásban
A szentgy&rgyvári
Éden kioszkban
szenzációs árleszállítások:
1 It. 14" balatonmelléki fajrizlingbor 48 fillér
1 pohár sör........26 fillér
Ételeknél lOVos árengedmény.
Zónakülönlegesség . . . 20 és 24 fillér
A két ünnep alkalmával táncmulatság. Belépődíj nincs. — Elsőrendű zene. — Figyelmes kiszolgálás.
Szives pártfogást kér
RHMp Zoltán
vendéglős.
is. Ez a szám bizonyára tetszem fog a kanizsai közönségnek.
A verseny kezdete délután fél 3 órakor a Herkules Strandfürdőben. Helyárak : Ülőhely 50 flll., állóhely 30 flll., diák- és kalonajegy 20 Hll. Kombinált lürdő és nézö|egy 50 flll. (Bérlellulajdonosok 20 fUléti fizetnek.)
A verseny színhelyére minden félórában autóbuszjárat Indul.
Hallói
Olcsó rrmrhahuat )ót ctak l«h»t kapni.
Halló l
a »lM«n
•o ao mi
■•rltahwa Stlagoian — - — 1-40 V
aciuhu. - - - ao 100- I W e
l syárl aaalAml - — — 1*— f Tlulalaltal
■Simon István hcnIMA> mbilist. 3707 a piacon. k6ial a halai mrUau.
Ma délután leventeválogatottunk kupadöntőt Játszik Zalaegerszeg csapatával
Nagykanizsa, augusztus 19
Zalavármepye kél legjobb levente futballcsapata, Zalaegerszeg—Nagykanizsa válogatottja méri össze erejét a Zrínyi pályán 5 órakor Zala-vármegye alispánja által adományozol! ezüst várdorkupáért. Mint Ismeretes, Zalavármegyéből 8 csapal nevezett be a küzdelembe és ugy Nagykanizsa, mini Zalaegerszeg csapata 2 értékes győzelem után kcrüH a döntőbe.
A mérkőzés ulán történik a győztes csapat részére a kupa átadása, valamint a levenlebajnokság érmeinek kiosztása, melyen értesülésünk szerint a hivatalos város Is képviselteti magát.
A mérkőzést BOhm vezeti.
Az Intéző Bizottság (elhívja s levenlebajnokság érem|ogosult csapatainak vezetőit, hogy as éremkiosztással kapcsolatos ünnepségeken a Zrínyi pályán ma délután 5 órakor vegyenek részt és az érmek átvételéről gondoskodjanak.
(Birókllldés) Zalaegerszeg-Nagykanizsa levente válogatottbiróiflten, hb. Fenyvesi, Cerján. NTE—Teleki FC, bíró: Somogyi.
(Kanizsai atléta a szegedi országos versenyen) Vasi Oyörgy, a nagykanizsai ZTE egyik első atlétája vasárnap részt vesz a szegedi orazágos propaganda versenyen. Vass, aki most vasárnap Kaposvárott uj keiűlell rekordot állított leli Szegeden 1500 méteren indul.
— Szülők figyelmébe I A hátralevő szünidőre, valamint a közelgő tanévre készséggel ajául okisveles tanítónőket éa tanárnőkéi nyelv és zeneismerettel a Kalijoiikus Taniló-nők és Tanárnők Orsiágoa Egyesülete Budapest, IV., Veres Pálné-u. 9., I. 2. Érdeklődők szíveskedjenek válaszbélye^ct csatolni,
1932 Btigu*Hu8 20.
ZALAI KO ttflWV
■ftufeáfastée, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
üríti ítöndornnl
DalléPlitztitáiban vezetI
Ml; Hmift-ut 8. HutiIIhl 19.
JEL----—
Közgazdaság
A gyengébb mlnteégü bűzét jeni szabad Mhasználnl takarmányozási célokra
A-MR«Kd0n mindenhol átlagon aluli a totaftrmés é> Igy nagy a kereslet a btua Ir4nt
Nagykanizsa, augusztus 19
Az elemi csapások, elsösuiban a mtsda által az ország buzatemésé-btn otozoll nagymérvű károsodások, ««k helyen arra indították a gazda MMtnségel, hogy az ugy mennyisé gMg, mint főképen minőségileg gyenge buzalefWlást takarmányozási célokra használja fal.
A búzatermés nem csak nálunk. Hanem az összes környező államok bsn it erősen alatta maradt a várakmásnak és az utóbbi évek átlagának. Ez a körülmény a magyar buza Iránti keresletei az európai piacokon jdenMHayen fokozta és >« jövőben még laMb fokosai togfs, amint azt a külföldről már most jelentkező érdeklődések igazolják.
Kétségtelen tehát, hogy búzaexport kilátásaink erősen megjavulnak, miért Is rendkívül fontossággal bir sz, hogy a gazdakOzOnség a búzát el ne pocsékolja s ne használja lel nem helytálló célokra.
Ezzel kapcsolatban mosl érkezeit le Nagykanizsára OyOmürty György fölapán leirata, amelyben utasítja a város polgármesterét és a járás fö-szolgabtráját, Hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel hívják lel erre a kedvező körit\'.iiiényre a gazda-közönség figyelmét. Figyelmeztessék a gazdákat, hogy ugy a saját, mint sz ország érdekel ellen, vétenek, ha a búzatermés felhasználása körül n«n járnak el s kellő körültekintés-«l, gondossággal és takarékossággal és a butát, amely esetleg minőségileg nem egészen megfelelő, takarmányozás céljaira használják fel.
Értesülésünk szerint a főispánnak a figyelmeztetését dobszó ul|án Nák kihirdetni a községekben
, (—) A »T«>»Ste«l*fc ü«tfce»á»»t é« azok
alanynlrói Ir a .Növény védelem" é« „Kerteazel" legújabb száma. Ctkko-kol közöl még a különböző gyümölcsök házi feldolgozásáról,a borsózslzatk ellent víjdekeaótröl, a hernyóenyv házi készt * tósóről, -n dió oltásáról, az óezl hernyú-lrtiUról,:u ooteg hordók tisztításáról ntb A <taMHi Illusztrált kot szaklapból a Növényvédolom kiadóhivatala (Bpost Föltiinüvolésügyl Minisztérium) dljtata\' nul küld mutatványszámot.
Páris 2012, London 17-SOVi, Newyork 513-1/s, Hrüssel 71-25, Milano 28-32 Madrid 41 35, Amsterdam 20U-/0, Berlin
122 III, Wien---, Siólla 372, Prága
15-17, Varsó 57*«1, Burtaaest —-Uelgrád —•—, Bukarest 3-05.
Buza tv. 40 fill., dt. 30 fttl., rozs — fttl. emelkedett
Buta Hazav. 77-es 141S—14-50, 78-aa 14-30—14-55, 79-es 14-45- 1460. 80-as 14-55-14-80, dunánl. 77-es 13-50-13 75. 78-aa 1365—1390. 79-es 1380-14-00, 80-IS 13-90-1415, rozs 7 80 - 820. lak. árpa 9-50 - 9 65. zab 1050—1075. tengeri tt. 14-80—15 00. korpa 7 70 7 80
á lwut«H Rtsk dsTlss-áHoiTSswl
valutAk
Angol r. 19-80-20 20 Belga fr. 79-16-79 74 Csehk. 16-96-17 06 DSnk. 109*60-KKWjO UMár W-tOOi Üe«ái\'570fc0-ti7»e0 Prarwkl.M-íO-MM Holt. 22WÜ1-231*20
\'Of»y ----*-
Lef 3*44-3*X> Léva 4 06-4 19 Ura 29-90-30" 2Ü Málta 135*70-13860 Norvég <#00-100-00
Peseta —•---•—
Schlll. -•-•—
Sválctl. 110-70-111-40
DEVIZÁK Amsl. 23000-231 20 Belgrád 999-1009 Berlin I35-80-1361W BrUsed 7V26-79-74 Bukarest 3-43-3-51 Kop«nh*5 80-108 60 London 19-80-2000
Madrid -•--•-
Milano 3000-30*18 Newy. 571 00-574-00 Osztó 99*20-10000 Páris 22*30-22*47 Prága 16^3-17*01 SzóHa 4*08-4*19 Stockh. 101 7W02-50 Varsó .-•——■•-Wien
Svéd k. 101 50-102 50 Zürich 110-80-111*40 Wien clearlng ártolysms : 80.454.
Felhajtás 891, eladatlan 554. — Első-rendü 1*22—1*29, szedett 1*14—1*18, szedett közép 0-95- >06. könáyü 0-75-090, l-ső rendit öreg 108 1*12, lt od rendi) öreg 0-80—0-96, angol süldó I 1-05-112, szalonna nagyban 1-64—000, leír 1*86 -1 -90, hus |T4 1*46. félsertés 140-1*60
Kiadja a taplnlajdonos Közgazdasági Rt. Outenberg Nyomda és DélaaUI Lapkiadó Vállalata könyvnyumdája Nagykanizsán.
Felelős kiadó: Zalai Károly Interurbán telofon; Nagykanizsa 78. szám.
Caepp vájja ■ köwet I
A vese, hugy és epehólyagban történő kezdetleges lerakódásokat senklsem veszi észre; amidőn a fájdalmak már mutatkoznak, akkor már a kóképződés nagyon előrehaladott Ettől a veazélytöl megóvhatja magát mindenki, ha naponta egy-két pohár regedül vizet Iszik. te
Vízvezetéket, csatornázást, központi
Ifltést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS MÁRTON
rékfflü és vízvezeték szerelési vállalata Tel.foa 2-71. HA8YKAHIZ8A, KIRÁLT-UTCA 45. SZ. Telefon 2-71. MT KedwszA fizetési feltételek! * § állandó raktár tflrdőszoba berendezésekben és mosóüstökben. ..KOhite" mezőgazdasági gépek gyári lerakatta.
BÉCSI VÁSÁ
1932. Azoptember 4-től lííáf.. (kotundebm-szeptember 1t«i#. > «OI«ssrSMdea*aak i
>iA bécsi bős-áruk 600 éve" 1
/ „Legujabhkorl aáeberei \'inkmt
divatszalon / Szórméséll
Villan***!* álfaMk
Télisport kiállítás a „Növényekbe állatak a tt tésl és utépttésl klállltén / „A-.növekvő ház1
>t \' fipt-ataMMHa^
Bútorvásár / Reklámvásár háztartásban" I Bécsi kötöttáouílval I Sz<
Matt ttsslfc»»l 1WH éaGya^eéram-áMaér
en" c. külön kiállítással
I Vasbutor és azabada!
buturklilHtá.
„Műszaki njéonságok éa lalálinányok**.
Bulgáriai kOtönklállltás. Élelmiszer és élvezeti cikkek kiállítása MazAgazdaaágí és erdészeti mlntakléllltAs
Vizűm nélkül, vásárigazolvánityal és útlevéllel bárki szabadon átlépheti az «nMÍ határt Cseh átutazövjzuni nem szükséges, jelentős meneldijketlvezmények s a cseh és osztrák vasutakon, a Dunán, valamint a légiforgalmiiban Vásáli| ványl (á 5— P) és mindennemű felvilágosítási készségesen ad Wlsner Mtiie A. O. Wien VII
á^
valamint a Idpzigi őszi vásár tartama alatta Wiener Messe tudalcozólrodája |\' aéiiiBll stelte, Osterr. Messhsus, Leipzig), továbbá-az alant felsoroll tiszteletbeli megbizoMakf
Schenker 4 Co„ Erzsébet-tér 1. Nagykanizsa. MAv Htv. Menelfefylroda fiókja, Fö-ut 2. Nagykanizsa.
IPBftWTlHiKTÉSEI
■hnaolfSe csapágyak satóhox, spéciéit •an olaAn Ford és Fmdaonhoz Umter (JMaarMiés Tóth vaslaieeiMdésátKn 3836
Más^a aaylsakatar SUaadóan kapható DekkaVeseac MilateaénSzanábeti. 3582
Elfaaaall egy lehér actyem-plnesl, Teddy névre hallgat. A megtaláló lulalom ellenében juttassa el Zrinyl Miklós-utca 40.
F*iaat1lHrtor«ll éa kosarak kfciltáaL,
javítása, nádszékfonáa liléméi, Póut 4. 9039
L«aiaJ«kk ragaccsal^ kittetem ablakait 5 évt jutálláaaal. Stern üveges ssaktlxlete. Teleton M6. 3757
Szomüstkstri gyt*tmá»yu srtWpf*-aek, aallSasaék, présaaawereh
a legolcsóbb gyári árban Nagykanizsán kizárólag Vajda Oéza vaakereakedésében kaphatok 3748
■ nagy világos raktárhelyiség, ttz
lethelhlség irodával, vagy anélkül. Király utca 32 3774
al*na>Hiiak ■! összes bútorszöveteket, szőnyegeket, seztontaksrókst, Igen olrsO tá«páa«áru. Klsfsludl Dlvai-áruhiz. 38
■átaaekáe utcai hkás Magyar-u. 10., •innMa, konyhás lakás Nartky ■IkMa-at «l. alatt* |utányeean kiadók.
3802
pooAnyvAri
uradalmi tajboralm kaphatók llterenklnt már RO tűiéiért. Legkisebb tétel 25 liter, asoil lilSLT földbirtokos 14 Balthyány-utca 26. aaám.
dlsskráten kiadó, caak biz tos helyre. Qe a kiadóban. 3813
Vaneááaial áthelyeztem Horthy Miklós- ut II. aaám ali. Ugyanott szeptember ebeién varró és subáazatl tanfolyamomat megnyitom. — Tanulók felvétetnek. Báron Mlcl női divatszalon. 3783
Ultraform belóttes üveg kizárólag Armath baarépbian kapható lagol-2759
Van-«fl4p*k ér többféle bútorok eladók Horthy Mlklós-ut 1. ssám (Vároaház-épütet, II. emelet) Báron Mid varródé
láb
iában.
3784
Kétszobás utcai taáséa meHékbolylié-gekkel november l-re Uadó Sfécbenyl-
tér 4. 28
MSI és férfi dlvalszöveteket meglepő olcsó árakon ánult|uk. Klsfaludl Dlvatáru-ház. Beha ilaaaa Mm tára alkalom I 28
Különbejáralu elegánsan butoroxoH aaoba fürdőszobahasanálattat kiadó Csányl Lisaló-ulca 8. 27
Kladö Bagolal-sor 35. alatt, udvari kisebb 1 szobás lakás mellékhelyiségekkel 13 pengőért szeptember l ére. 378(1
Eladó ingatlanain
500 ho\'das zalamegyel (vasútállomáson) 360 hoUaa, közel Nujtuatzsáho* 280 uatM, közel Zi&éatnzegbts 80 ksldas, közel a Ba&lonhoz 10 keádaa, a Szabadhefytu 3Vz hehtaa szőlőbirtok cserép- és Uala-épUMkl. termésed együtt, natgatl löbb ^nagykanlaaal SmsMh -éa tötáaalstee art maiáa-tésMr-háaak ma még nagyon okSIa 4s kedveid flzetési leltételekkel * Wl
Bővebbet: koaél IgnAo ingstUala-
galrnl lrodá|a, Nagykanizsán, Horthyt á--
nt 2. szám.
BétaxofcAa utcai, kétszobás udvari^ás
egyszobás udvari -lakás kiadó november l-re Htaayádl u.TZO. >796
Pgy siép egi—ekáe, szám, risveze-lékei íakáa minden melMbtlyMf)
adó Jóaeel főherceget SS/a.
réggel M-
Gtpáaa éa csizmadia munkások felvételnek Varga Ferencnél, Petőfi ut 38. 3282
Két és három azobáa
udvari lakáa november l-re, •tégy szobás szép utcai lakáa, továbbá utcai m^haly lakással, üzlethelyiségnek és vendéglőnek Is alkalmas, azonnslra is, valamin!
november l-re •4őséért kiadók.
Bővebbet: Batthyány-utca 10. sz.
Használt, de jó karban levő karék-aért megvételre keresek. Aláirtatokat 20. és 21>én Csányl láuló-utca S/e. alá kérek leadni. 3809
Dlákmiek. keresztény családnál előnyös
teltételek mellett teljes ollétéat nyerbet Clm megtudható Maszel és Frledenthál cseraagekereskedésében. 3808
Betegség miatt sürgősen eladó parkra kiépített, négylántu, vtilhojtásu nnzral malom lő vidékkel Üzemben me(leklnthelö. Állandó vizű pataki malmomat Ukással négy hold luületlel bérl-tadom Személyesen tárgyatok. Horváth Oy\'ilf. Tótszerdahely. Zalamegye. 8797
Taaaléléayskat, kllntólányt felvess Fekete Margit angol és francia nőt divat-tzalón. Fő-ut 22. szám. 3806
aulaiéért trágyát cserélnék -Blnmenscheln. Kossuth-tér 9. saám 3801
Utca! négyszobás, fürdőszobás lakáa mellékhelyiségekkel novemberre kla*é — Eötvös-tér 15. Érdeklődni ugyanott házmesternél. - SS04
■éa* és káMsuaekás leijea kom-Ioitos utcai iskás.uáp udvarai \'aosreaaber elsejére utóbbi nionsakataUiét) Saisery-
ut 43, síim. 3800
átadó kétazobij utcai lakás mttlék-helyláégekkel azonnal vagy november l-re. Bővebbet Eraaébet-tér 18? Füwertlrlet. 3811
ZALAI KÖZLÖNY __1932 augusztus 20.
PÉLDÁTLAN OLCSÓ!
öürop
VASt\\D
Modern berendezések egyszerű és művészi kivitelben, ériési választékban. Kedvezft fizetési feltételek. Díjmentes szállítás.
KOPSTEIN BÚTORÁRUHÁZAK
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
fijhilatnüük b exportűrök
(iiyillftt! Oyümőlcsszállltó rekeszek bármily meny-nylségben állandóan kaphatók un
Dukált Fereno fakeres-
kedó aszlalosáru üzemében Nagykanizsa, Magyar-utca 108.
Balatont villateltek 5 pengős havi részletre.
Balatoni villalelkeink az ujabb fizetéscsökkentésre való tekintettel már 5 P-ós havirészletre kaphatók.
EMIaget nem kérünk.
Erdős és szőlős leikeink közvetlen a Balaton partján, néhány percnyire Fonyód állomástól fe-itüsznek, száraz, magas fekvésüek, bármikor megtekinthetők. Előzetes értesítésre jármű díjmentesen rendelkezésre áll. — Véteikényszer nincsen I
fiKérjc idljmentaaan íamertatftnkat.
Felvilágosítással szolgál: Ütsógl yiUatelekparcellázáí Irodája Hagyhanlaa, Ciengery-at 48.
HIRDESSEN
■ K»Zalal UiUH^kan.
Pk. 19:/932. íz. 1932. vghtól 190 sz.
Árverési hirdetmény.
Dr. Oold Ödön győri ügyvéd megblzá sából dr. Welsz Lajos nagykanizsai ügyvéd áltat képviselt Magyar Wagvon és Gépgyár rt. győri bej. cég Jávám 3974 pengő tőke íi tőbb követeiéi és látulékal erejéig a nagykanizsai klr. Járásbíróság: 1931 évi 660/9. számú végzésével elrendeli kielégítési végrebsjtás folytán végrehajtást szenvedőtől 193?. évi március hó 18 án lefoglalt 2000 pengó - llll becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lent) aiámu végzésével aa átverés elrendeltetvén, annak sz 1908. évi XU. t-c 20. §-a alapján a fent megnevezett A a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tllnő más foglaltat\' »k javára is az árve-éa megtartását elrende lem, de cbak etra a* esetre, hs kielégítési joguk ma Is tennáll és bs ellenük balsszló hatályú Igénykereset folyamatba nincs, végrehajtást szenvedett lakásán, üzletében Nagykanizsán, Zrínyi Mlklóa-utca 13. ax., a fizetett Összeg levonásává! leendő megtartására határidőül 1932. évi augusztus hó W. napjának d. e. II órája tüzelik kl, amikot a bíróilag lirloglall Kába teherautó s egyéb Ingóságokat n legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul la — de a kikiáltást ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni.
Nagykanizsa, 1932. augusztus tió 4 én.
Elek László s. k.
kit. |bii. végrehaltó 3701 mint bírósági kiküldött.
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Helyi ügynököt,
jó megjelenélsel és megfelelő
összeköttetésekkel keresünk, próbaidő útin fix li.ctéssel is.
Elektron Rádió.
csongrádi heAlgimnAziumi fiuinternAtusbmn
a felv*leloi4ieh folynak. H.vldljak ; ta,Ut4l| 10 P, oivowtll 2 P a, molAi<t\'| a benlmoistók í6«íie 2 r. Bővebbel a venlóaégtat k*r-hatá piospektusban. 112
■agykanixaraiak találkozóhelye az
István király Szálloda
Budapeat, VI. Podmaniczky-utca 8.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon : (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szobáink árát mérsékeltük. E lapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi lütés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterein, kávéház és amerlcan bar
Pk. 141B9/931. sz. !93l vghtól IOC6.lt.
Árverési hirdetmény.
Dr. Tamás Jánoti nsgyksnlzsal ügyvéd által képviselt Német Amerikai Oéptyái Klrchner Ernő budapesti be| cég isváis 210 pengő tőke és több követelés és látulékal ereiéig a nagykanizsai ktr. |árás-b íróság 1931. évi if>6S. sz. végzésével elrendeli kielégítési végrehs|tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931 október 15 én lefoglalt 14 0 V becsült Ingóságokra a nagykanizsai klr. járásbíróság lentlszámu végié-aével az árverés elrendeltetvén, snnsk sz 1908. évi XLl t. e. 20. §-a al«p|án sz alább megnevezett s s foglaláal Jegyaőkönyvból kl nem tünó más loglallatók javára Is ai árverés megtaitáaát elrendelem, de ciak aira as esette, ha kielégítést |oguk ma Is fennáll és ha ellenük halasztó nalályu Igéoykereset folyamatban nincs, végrehsjtáat azenveds lakásán, üzletében Nagykanizsán, Hotlliy Mlklós-ut 23. szám alatt, a llzetelt »«\'<! levonásival leendő megtaitásárs haláildólll 1932. augusztus hó 29. napjának d. a.
11 órája tűzetik kl, amikor a bíróilag lefoglalt Klrchner-léle lagyapotgép s egy40 Ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek kési-pénztlzetés mellett, esttleg becsáron alu Is - de a kikiáltási ár kétharmaddal alacsonyabban nem — el fogom adni Azon Ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer I\' ón felül van, az 5.610/931. M. E. számú rendelet értelmében caak azok ir-verezhelnek, akik a kuiáltásl át egytized-részét bánslpénzül leteszik.
Nagykanizsa, 1932. augusztus hó <-én.
Elek László s. k.
klr. blr. végrehslló, 3,3, mint bírósági klkltldö\'t
Nyomatott a laptulnjdonos Közgazdasági R.-T. Oulcnbctg Nyomda és üólzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (l;elclős(tlzlctvczcló: Zalsi Károly.)
72. évfolyam 189 «*«»•>
NaKyaaaUM 1982. augusztus 23. kedd
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
SKikeutóség <« kiadóhivatal; Póut 5. u4n. Keuthtlyl flokkladóhlvatal: Kotaotb-ntca 31
Felelős szerkesztő. Barbarlts Lajos
EJÓtlMtéli iia : egy hóra 2 pengi) 80 Iliiét Sierkcutó»égt ís kiadóhivatalt telelőn: 78. ii
Borzalmas kegyetlenséggel megöltek a muraparti szerb határőrök egy fürdőző magyart
Sient István napján lelőtték, otthagyták a parton, vasárnap délután meghalt a molnárll gazda
Tótazerdabely, augusztus 22 (Saját tudósítónktól) Jakopanez léttel molnári! lakos 20 an délután 3 órakor a tólszerdahelyl határnál a Murában fürdött. Az dr a szerb oldalra sodorta. Mikor Jakopanez visz-sza akart menni a magyar halár felé, a szerb hatdiór 5 métertől rálőtt. A golyó a Jobb combján sebe-
sltelte meg Jakcpanezt. A sebesültnek nem volt annyi ereje, hogy a magyar határra vissza tudott volna usznl, hanem kénytelen volt a szerb pattra kiúszni, ahol nyomban összeesel). Olt a határőr a parttól 10 méter távolságra egy füzfabokor alá vonszotra, ahol 21 én aéluldn 5 óráig feküdt meztelenül. Innál be-
kötözés nélkül 50 méterrel bel|ebb vitték a parttól, ahol 7 óra 30 perckor egy halárórnagy megvizsgálta és megállapította, hogy Jakopanez József meghall.
A halott hozzátartozóira, mikor azzal a kéréssel lordullak a szerbekhez, hogy adják ki halottjukat, puskái szegezlek.

A mexöcsáíi afánldsoK 2545:1244
A Gaál Gaozton pártnak ajból sikerült a Ház öiezehlvatása
Mezócsát. auguaztua 22 (Éjszakai telefonjelentés) A mezőcsáti kerületben teljesen elkészüllek •z a|ánlólvek átvizsgálásával. Purgly földművelésügyi miniszternek 2545,
Eckhardl Tibornak pedig 1244 érvényes aláirása van.
Budapest, auguaztua 22 A független kisgazdapárti képviselők összegyűjtötték a Ház össze-
hívására szükséges 50 aláírási és az Ivet e héten benyu|l|ák a képviselőház elnökének, aki 10 nap alalt köteles összehívni a Hazat.
Halálra Ítélték a benthenl német terrorlsta-pör öt vádlottlát
Berlin, auguaztua 22 A német állami ügyész a legutóbbi politikai terrorral szemben kibocsátott rendelet alapján most elsö-Izben kérle halálbüntetés kimondá-
sát a polempai perben 5 vádlottra.
Beutheu, auguaztua 22 (Éjszakai telefonjelenlés) A külön bíróság elnöke héttőn délután há-
romnegyed 5 órakor hirdetett Ítéletet a polempai perhen. A biróság Cottischt, Mül/ert, Wolnlcdl, Graeup-nert is l.achmant gyilkosság büntette miatt halálra ítélte.
A templom tetején tartott házkutatás után letartóztattak egy erdélyi
magyar plébánost
A falu felzudult lakossága félnapig kő-ostrommal fenyegette a templom tetején maradt oláh csendőröket
Budapeat, auguaztua 22 (MTI) Az Universul és Dlmtneata vasárnapi száma közli, hogy a cslk-somafalvl római kalhollkus plébános, TOrOk Ferenc kiváló publicista és a Brassót Lapok vezétcikkirója ellen leijelenlés érkezeit, hogy a templomban tllkos, Budapestről érkezeti kompromittáló Iratokat rejteget. \' — A csendőrség kiszállított három emberi, akik felmásztak a templom
tetejére, hogy ott is megejtsék a kutatást.
A lapok szerinl Török Ferenc közben a lakosságot fellázította azzal, hogy a csendőrök a keresztet akarják levenni a templom tornyáról, mire az egész falu lakossága kivonult a templom elé, a csendőrökéi elkergette, a három embert pedig a templom tetején kövekkel kezdte dobálni, 12 órán keresztül nem en-
gedték őket lemászni, közben megérkezett a megerősített csendőrség, amely a lakosságot izétzavarta és segilségére volt a három embernek a leszállásban.
A lapok szerint a keftsett iratokat meglalállák a templomtornyon egy cementkőben és Török Ferencet letartóztatták, majd beszállították a csíkszeredai ügyészségre.

m *■<" i \' i-*!\' i "* \' * *\'
Megvan az ujabb hathetes osztrák—magyar provizórium
18-4 millióra emelkedett a magyar külkereskedelmi mérleg passzívuma
Budapeat, auguaztua 22 (MTI) Magyarország külkereskedelmi forgalma a magyar királyi statisztikai hivatal adatai szerint 1932 lulius 7-ig a következő volt: á behozatal értéke 3\'7 millió pengő, « mult évi juliusi behozatallal 47 3 millióval szemben. A kivitel 22 9 millió pengő értékű volt. Az előző júliusában 40 2 millió pengő volt. A sertések kivitelének némi emelkedésén kívül érzékenyen visszaesett a szaivasmarha, a prémes bőr, a gyspju és lisztkivitel. Az Idei jullus n«vi mérleg tehát 800.000 pengő Passzívummal zárult. A januártól luliusl Időszak passzlvumma 184 millió pengőre emelkedett.
A caeh-front JŐI éitesúlt helytől közlik, hogy Szok a tárgyelások, amelyekel ma-
gyar mezőgazdasági idénycikkeknek Csehszlovákiába leendő kivitele érdekében folyamaiba tettek a hét végén eredményesen befejezést nyertek. A kél ország között kereskedelmi szerződések hiányában egyelőre olyan megállapodás jött létre, amelynek értelmében Csehszlovákia kompen-zációf alapon teszi lehetővé, hogy Magyarországról csak a következő cikkek legyenek Csehszlováklába küldhetők: 1.50 vagon szőlő, 2C0 vagon szilva, 200 vagon alma, 30 vagon görögdinnye, 100 vagon hagyma, 100 vagon foghagyip, 10.C00 hektoliter bor, 10 vagon paradicsom, 10 vagon zöldpaprika. Az áruk értéke hozzávetőleg mintegy 10—11 millió csehkorondra lehelő. Magyarország kompenzáció képpen ugyanilyen érlékll fenyő, gömb és fűrészeit fa, porcellán, végáru, rotá-
ciós papír és cipóbehozalalt engedélyez. A szóbanlevő áruk szállítása e héten megindulhat.
Az osztrák front
Purgly Emil földművelésügyi miniszter az osztrák tárgyalásokkal kapcsolatban kijelentette, hogy a haihetes provizóriumra vonatkozó tárgyalások most már a legrövidebb Időn belül eredményre fognak vezetni Azok a kérdések, amelyek a múltban bizonyos dilferenciákat okoztak, mosl már teljesen kiegyenlítődlek. Gabonatermés-feleslegünk, sajnos, jóval kisebb, mint amennyi! megállapodásunk alapján az egyes külföldi államokban el tudnánk helyezni.
Bécs, auguaztua 22 (Éjszakai telefonjelentés) A ma-gyar-osztrák delegáció közt az uj
kereskedelmi fzerzödésröl folytatott tárgyalások sorún hélfőn megegyezés Jött létre uj provizóriumról, mely ntálól lógva 6 hétig lesz érvenyben.
Az u| árucsereegyezmény, számszerűleg az előzőleg érvényben voll egyezménynek többszörösét |elenli. A végleges szerződés megkötésére vonalko/ó tárgyalások tovább foly nak. Valószínűleg még ezen a héten ujabb megbeszélések lesznek Budapesten.
Kanizaa második lett
a Szent István-napi t (izoltó-versenyen
A zalaazentgrötl vármegyei lüujltónap Zataszentgrót, auguaztuii 22
(Saját tudósítónktól) Nagy napja voti Szent István ünnepén Zala-szenlgrótnak. Akkot ünnepelték az itteni tűzoltóság fennállásának 50 éves jubileumát. A szentgróliak jubileuma megyei ünnep lett imponáló arányaloan. készt vetlek azon a nagykanizsai önkénles tűzoltók Is dr. Prack István főparancsnok, Vecsera Antal helvetles parancsnok es ifj. Knortzer György szakaszparancsnok vezetésével. A megjelent előkelőségek között otl volt Bublcs vármegyei tOzrendészeli főfelügyelő és a varmegye vezetősége. A meg-lelent előkelőségek lelkesen ünnepelték a jubiláló grótl iüzoltóegye-sülelel, amelynek Nagykanizsa részétől dr. Prack iBtván városi köz-Igazgatási tanácsnok, tüzoltófópa-rancsnok adta ál gratulációját. Majd a megye tűzoltóságai versenyt rendezlek. A városok részéről Nagykanizsa és Z ilaegerszeg önkéntes tűzoltósága veti részt. A nagykanizsaiak modern, nagyszerű felszeretésükkel és a Niagara molotfecskedővel vettek részt. Feladatuk volt: egy égő vízimalom tüzének lokalizálása a Zala partján. A nagykanizsai tűzoltóság közmegelégedésre oldotta meg feladatát. A zsűri Ítélete alapján első lelt Zalaegerszeg, második Nagykanizsa varos tűzoltósága.
A nagykanizsaiak éjfélkor érkeztek vlssze a Niagara motorfecsken-dőt. laktanyájukba.
Tilos a meztelenség Német-országbau
Berlin, auguaztua 22 (Éjszakai telefonjelentés) Bracht porosz kormánybiztos rendeletet adott ki, melyben szigorúan megtiltji a meztelen fürdést, valamint a színházakban az u. n. meztelen-darabok előadását
IdAlárás
A nagykantxnl meteorológiai mel-llgycIA lelentéaek : Héttőn a hőmérséklet: Reggel 7 ói a kor +20-6, délután 2 óiakor +314. eale a órakor +23 4.
FtlMlrt Egétz napon át tiszta égboltozat.
SléUrdny: Egész nap délnyugati uél.
(Élitukal wdiO/elenUiI » ■at,«ratá-glal Intézet lalmtl ••<• 10 érakor i Er6» f«\'mal*0«dás, aélutim már ilvataroa mm «k vArnatAk.
£ALA1 KOZLONV
Kanizsaiak bravnros életmentése a Balatonon
Ralatonmárla, augusztus 22 (Sajit tudósítónktól). Szombaton, Szem István nap délelőttjén igen élénk volt « fürdőélet a balalonmá-rlai parton. Ott fürdött Perlusz De-zsőné sz. Schmierer Rózsi budapesti fürdővendég is, egy székesfővárosi Ihsttviseió 40 éves felesége. A kövér hölgy egyszer csak, mlnlegy 300 méternyire a mólótól, a 3—4 méteres vizben görcsöt kapott és elmerülve fuldokolni kezdett. Többen az arra uszkálók közül segiiségére siettek, de senkinek sem volt bátorsága a kövér, súlyos asszonyi karlávol-ságra megközelíteni. Ugyanekkor a közelben csónakázol! Hencsics Krisztina nagykanizsai tisztviselőnő két kis unokaöccsével, if|. Bagladi Bélával, aki a nagykanizsai piarista gimnázium IV. osztályos diákja és az első elemista Bagladt Józsikéval.
Mintegy 100 méterre lehettek acíó-nskkal a fuldokló asszonytól, amikor a kétségbeesett sikoltozásra figyelmesek lettek. Azonnal a legerősebb tempóban a ba| színhelyére evezlek. A\', asszony, mire odaérlek, már hörgött, alig volt eszméleténél és elmerüli. A kis gimnazista nem vesztette el lélekjelenlétét, ügyesen odalrányltolla a csónakot, evezőt nyújtott a pillanatra felbukó asszony felé, akit aztán s csónak utasai egyesült erővel és a felfordulás nem csekély veszedelmének kockáztatásával beemellek a csónakba. Közben Perluszné halálra ijedt nővére a vizben sirógOrciöl kapott, ugy, hogy azt még a fürdőzők mentették ki.
A parton a derék és bátor kanizsai életmentőket lelkesen ünne-pellék és elhalmozták virággal és egyéb kedvességgel.
Balassál. Csak azután, amikor már elítélték Bellt rágalmazás miatt. Dr. Mutschenbacher elnök utalt is erie a körülményre.
Több lanu kihallgatása és a perbeszédek után a bíróság felmentelte Idb. Balassa Andrást a vád és következményei alól.
1932. augusztus 23.
írkszstt I vagon valódi HEVESI
görög és sárga dinnye
az idénypiacra, kapható na Soaáosnáflál,
Egy sármelléki gazda vasárnap hőgutát kapott a hévízi fürdőben
Tizévee kielány holttestéi fogták ki a Marából
Hogyan születik a gyújtogatás vádja és hogyan kerfil staláriim elé egy falnsl gazda?
Második esetében is leimentették a pola tódorhegyl gyújtogatás gyanúsítottját
Nagykanizsa, augusztus 22 | hogy Beli vallomása semmi más, mint közönséges bosszú átért, mert ót rágalmazáséri feljelentette, amikor elsöizben is ráfogta, hogy gyújtogatott. A Járásbíróság el Is Ítélte akkor Bellt rágalmazásért.
Ma került az ügy a nagykanizsai törvényszék dr. Mutschenbacher bün-telötanácsa elé. Balassa védője dr. Mező Ignác ügyvéd. A vádhatóságot vitéz Szlly Dezső klr. ügyész képviselte.
Balassa most is ártatlanságát han-
?;oztatta. Utalt arra, hogy amikor a Hz kitört, aludt, a felesége keltelte tel álmából, azonnal a pajtához sietett és ki akarta húzni szekerét, miközben súlyos égési sebeket ís szenvedett.
Kihallgatták Balassa feleségét és fiát is, akik mind apjuk ártatlanságát hangoztatták. Csak Beli és felesége léplek fel vádlólag Balassa ellen, vallomásuk azonban ingadozó és bizonytalan.
Érdekes, hogy Beliéket a csendőrök kétlzben is kihallgatták a tüz keletkezésére vonstkozólag és akkor egyetlen egy szóval sem vádolták
A mult év novemberében történi, hogy Póls-Tódorhegyen kigyulladt idősebb Balassa András gazda pajtája, amely tetve terményekkel és takarmánnyal, a tüz martalékává letl. Balassi gazdát egyszer már gyújtogatás gyanúja miatt rögtönlléli bíróság elé állították, amely azonban rendes birósSg elé utalta ügyét és itt felmentették
Mikor a csendörök a mult évi gyu|to<;alásban nyomoztak, Balassa szomszédait is kihallgatták, de egyik sem tudott biztosat a tüz oka felöl. Később Bell János gszds, Balassa szomszédja ugv nyilatkozott, hogy látta, amlnl a kérdéses estén az Idősebb Balassa gyufával felgyújtotta a pajtát, majd elmenekült. Erre megindult a bűnvádi eljárás idb. Balassa András ellen és s nyomozás folyamán állitólsg olyan jelenségek merőitek fel, mintha az öreg gazda, akinek birtokát adósság terhelte, azért követhette volna el lettét, hogy a biztosítás összegét megkaphassa. Azonban Balassa és házanépe ártatlanságát hangoztatta és kijelentette,
Hévíz, augusztus 22 (Saját tudósítónktól) Izgalmas kalandja volt vasárnap déltájban a hévízi fürdőben Verderber Ágoston budapesti fürdövendégnek, aki most Hévízen időzik. Szokásos fürdését végezte a II. osztályú fürdőben, amikor hirtelen segítségért kiáltott. Többen odasiettek és akkor látták, hogy Verderber egy emberi hullát vonszolt a vízben. Verderber elmondotta, hogy fürdés közben hirtelen valami hidegbe botlott a lába és mikor közelebbröl megnézte, embert fogott a keze. Kl akarta húzni a vízből, nem birta. Csakhamar partra húzták éa érlesllelték a csendőrsé-gel, amely intézkedett, hogy a halolt embert a hullaházba szállítsák. — Csakhamar megállapították, hogy a holttest Matyi Pál sármelléki gazdaemberrel azonos, aki gyógykezeltetés céljából időzött feleségével együtt Hévízen. A 62 éves ember az erős forróságban agyvérzést kapott és tehetetlenül beleszédült a fotró vízbe, ahol balálál lelte. A szerencsétlenül véget ért gazda tetemét kiadták hozzátartozóinak
A Mara áldozata
Murakeresztur, augusztus 22 (Saját tudósítónktól) Vasárnap délután Murakeresztur határában, a Szollva-féle malomnál fürdőzök arra lellek figyelmesek, hogy emberi holttestet hoz a viz. Csónakot kerítve sikerült ís a partra vonszolnlok, ahol megállapították, hogy egy 10 évkörüll kislány a Mura legújabb áldozata. A holttest már löbb napja lehetett a vizben, mert erősen oszlásnak indult.
A murakeresztur! csendőrség azonnal bevezette a nyomozást és a következőket sikerült megállapítania: a Mura áldozata Margyetkó Ágnes 10 éves kotorli lakosul azonos, aki
még az elmúlt hét keddjén fulladt a vizbe. A kislány tobb gyermekkel együtt fürdött a jugoszláv oldalon, fürdés közben elragadta a viz és mire a többiek segiiségére siethettek volna, elmerült
A kislány apja, Margyetkó István gazdálkodó már vsstrnsp este értesüli róla, hogy Murakereszturnái kifogták a kislánya holttestét A szerencsétlen spa hétfőn délelőtt átjött msgyar területre, hogy az lMeni hatóságoktól engedélyi kérjen a gyermeke hnltlestének hazaszállítására.
Javaalaioit a temető-Ügyben
Kaptuk a következő levelet: Igen tisztelt Szerkesztő Url
Mindig szomorú hangulatot váll ki a temető lelkünkből, hisz drága szeretteink, jó ismerőseink, barátaink feküsznek ott, kiktől örök bucsul véltünk és mégis szívesen keressük lel sírjaikat, hisz mindig o\'yan megnyugvással távozunk onn!t.
Minél többet járok a temetőbe, annál inkább feltűnik sok minden, amin kis jóakarattal, kévéi költséggel segíteni lehetne. Rengeteg gon-dozstlan sir van a kanizsai temető-tőben, mi nagyon sérti a temetőbe Járó szemét, különösen a fő uto.1. Nem is csoda, hisz ott vannak a legrégibb sírok, kiknek már tán élő hozzátartozója sinca sehol. Egy szerény tanácsom volna erre vonatkozólag, hogy azok, a kik gondozták hozzátartozóik sírját, a melleltök levő gondozatlan sin vállalnák el, a város pedig adna a kertészeiéből virágot hogy be lehessen ül etni, Igy at egész útvonal rendbe lenne hozva Ha valaki tobb sírt vállal, még jobb lenne,
A ferde lovag
(Korrajz Márta Terézia Idejéből) 2 Irta: Balázs József
Bárdolatlan, tudatlan, marcona harcosok egy szál meztelen karddal, vagy jó időben elkövetett árulással a legnagyobb méltóságokat is elérhették, de a szellem ereje nem számított ép, harcrakész lest nélkül. Ezt meg is mondta a hercegnek.
— Fenség, a katonáknak meg kell mutatnunk, hogy vitézséggel a csillagokig lehet emelkedni. Ez a titka annak, hogy utolsó szál emberig is elpusztulnak hadseregek, de meg nem adják magukat Minden katonának abban a tudatban kell élnie, hogy még király is lehet és akkor királyi modon viselkedik.
— Értem. De én az ilyen Barlen-stein-féle embereket mégis többre becsülöm. Találjon rá tnódot, hogy beszélhessek vele.
— De fenség! Riadt meg a herceg.
A főhercegnő édesen kérő tekintete azonban lefegyverezte. Lehajtotta fejét s erősen gondolkodott. Leheletlennek látta Bartensteint megközelíteni. Nem vadászott, nem voltak vidám cimborái s nem ivott bort.
— Nos, nincs ötlete? — Sürgette
Terézia türelmetlenül, mert megszokta, hogy Ferenc agya gyorsan váltson.
— Mit szólna Pius üarelli segítségéhez ? Az orvos bizonyára i»meri. Az ilyen nyomorékok nem igen lehetnek meg orvos nélkül. — Vélte a herceg.
— Az orvos mindennap \'benéz hozzám, tehát feltűnés nélkül beszélhetek vele. Ez igazán jó megoldás. A talján nagy hízelgő s boldogan tesz nekem szolgálatot. Érdekes, milyen jó ötletei vannak magának, ha valamely kényes feladatot másra kell hárítania. — Gúnyolódott Terézia.
— Amelyekre, vallja be, az a más mindig alkalmasabb. Egyébkén! felhívom a figyelmét arra, hogy Bar-tenstein szász testvéreinek szeretne valami gazdátlan földeket szerezni. Ugylátszik a koldusok elterjedt családjából való — Figyelmeztette a herceg Teréziát.
— Csak ne beszéljen másról! Mondja meg őszinlén, miért nem akar segítségemre lenni, hogy hivekel toborozzak magamnak ?
— Nem tartom szükségesnek. Minden az összeg nagyságától függ, higyje el nekem. Akié a hatalom, azé a hódolat, a becsülés, látszóla-
gos áldozatkészség, amely kifizetődik mindég. Magának, mint a Irón örökösének, mindezt előlegezik. A számlál sem felejtik benyújtani. Uralkodónak pedig kiváló lesz, mint minden uralkodó. Éleiében a legbölcsebb, halála után pedig csak azért is sürgetik szobrát a tanácsadói, hogy saját baklövéseik fölé helyezzék bölcseségköveként.
— Hiszen maga egy Jakobinus I
— kiáltott fel tréfás megbotránkozással Terézia, aki szerette Ferencet, amiért olyan végtelen > magasságból tudta a dolgokat és az embereket nézni és nem izgult soha, de nem is lelkesedett, legfeljebb vadászaton. Egy kapásból esett jó lövést nagyobb eseménynek tar.ott mindennél.
— Érdekes, amit fenséged mond. Én azt hiszem, hogy a forradalmárok nagy részét a lehetetlen nagyravágyás őrjíti meg. Minden forradalmár császárságra tör. A régi Róma forradalmárai, amikor mindent legázolva győzelemre vezették a mi-sera plebset, császárokká kiáltatták ki magukat és zsarnokok lettek. Akik nem tudnak abba beletörődni, hogy mást szolgáljanak, forradalmárokká vállnak, ha elég a bátorságuk hozzá.
— Magyarázta Ferenc mosolyogva.
Az utolsó accord is elhangzott. A
jelenlevők a spanyol szertartás sorrendjében emelkedtek fel és hagyták el a zene ermel, hogy átöltözzenek a második reggelihez. A főhercegnői a szolgálatára kirendelt hölgyek vették körül. Terézia még egy pillantást vetett Ferencre, bár ezt nem irta elö a spanyol sz-rtartás, azután ellebegett, mint egy illatos felhő. Lakosztályába érve, végigsimította homlokát amoreltekéhez hasonló teli, fehér kezeivel és Fuchs grófnőhöz fordult, aki tanulmányainak irányilója, bizalmas tanácsadója s hite szerint mindenre kész híve volt:
— Kedves grófnő, hivassa Oarelli doktort, lehetőleg minden feltűnés nélkül.
— Fenséged nem jól érzi magát! ? — Kiáltott fel a grófnő ijedten.
— Ne ijedjen tneg kedvesem, nincs semmi bajom. — Nyugtatta meg Terézia kedvesen. — Hozzá akarok fogni ahhoz, amiről maga olyan sokat beszélt nekem. A doktort akarom felhasználni össze-kölőnek.
— Nem ajánlom. Ravasz, kélszinü, anyagi előnyökért mindenre kapható plelykahordó.
— Jövendőbeli uralkodónőjét le-hát igyekezni fog jól kiszolgálni. — Vélte Terézia. (Kolyt köv.)
Ig32. auguutui_23^
ZALAI KÖZLÖNY
i»v ha már ar egész temetőt nem is l§etne elrendezni, legalább a fő utat mir csak azért is, ha Idegenek jön-ntl5 a leine öt látogatni, ne szóljanak mejr bennünket.
Még egy szerény megjegyzésem volna. A vároa, amely gyönyörűen elrendezte az összes kis tereinket, a temető be|ára\'áról Igen silányon gondoskodott. Mily gyönyörű látvány volna, ha a (emelöi-e lépet egy szép virágos előtér fogadná. Igaz, hogy szerény felszólalásom erre az évre már megkéselt, ámbár azért valamit még most i« lehelne tenni, de szabadjon remélnem, hogy ez a jövöbcn visszhangra fog találni.
Ha a filléres gyorsokat, vagy mondjuk kul utvonalokat rendszerr-silik, bizonyára sokan lesznek, kik eljönnek Kanizsára olyanok, kik már iég nem voltak itt, mint a legutóbbi lillétes alkalmával is ellátogatnak a (emelőbe, csodálkozni fognak, hogy a temetőnk ilyen elhanyagol! állapotban van. Rendezzük a temetőt, kérjünk oda temető-rendőri, hogy a sok visszaélés, sirrongálásnak elejét vegyük és akkor majd elmondhatjuk, hogy szép temetője van Nagy-kanizsának is. Ha már annyiféle adónk van, legyen lemelőadónk Is, de ennek legyen látható |ele.
Főszerkesztő Urnák meleg köszönet azért, hogy helyet adotl szjrény felszólalasomnak, mellyel maradtam Kain Irma, ny. ig. tanítónő.
NAPIHÍREK
NAPIREND
Augusztus 23, kedd
Riiinal katolikus: R »z. Pültlp. Protest.
Farkai. Itr.: Ao. hó 21.

Vároal Muzeam éa Könyvtár nyitva cacllör lókon és vasárnap délelölt 10-tól 12 6ráig.
.Oyöfyszertári éjjeli molRáir.\' i az „Őrangyal" gyógyszertár Deák-lét 10, cs a klakanlaaai gyógyszertár.
Qóattirdó nyílva reggel 6 órától este 6 óráig (liétló, szerda, péntek délután, kedden egéaz nap nőknek). Tel. 2—13 Délután 6 órától 50 tlltéiea zuhanylUrdó
A kanizsai országzászlóra
a következő ujabb adományok érkeztek : dr. Pllhál Viktor 20 P, Dobro-vtts Milán 5, Visnyey János (Vaspör) S, Mátrai Endre (Vörcsökpuszla) 5, dr. Halphen Jenő 2, Juszt László és Oyula 2. özv. Bogenrieder Józsefné 2, Rosenberg Benedek I, Tóth István 1 pengő. Jói Imre 50 fillér.
A legkisebb adománnyal is a meg-gyötört magyar föld mementójának jeléi segíti kitűzni a kanizsai rögön minden adakozó. Minden kanizsai magyar fillérének ott kell lenni az országzászló adakozóinak névsorában.
— Személyi hlr. Dr. Mezó Ferenc, az amsterdami ollmpiász szellemi világbajnoka, nyári szabadságának egy részét feleségével és két kisleányával Nagykanizsán, a szülői házban tölti. Az iskolaév kezdetéig marad szülővárosában.
— Francia kirándulók Nagykanizsán. Hélfőn esle 7 óra tájban egy hatalmas lársasautóbuszon 19 lóból álló francia társaság érkezett Nagykanizsára. A legnagyobbrészt l«d„ építészekből és tanárokból ál Ó kirándulók Szent István napra lóltek Budapestre. Az ünnepségek ulán, melyekről a legnagyobb elragadtatással beszélnek, körűlautózlák a Balatoni. Hazafelé ul|ukban hélfőn
érkeztek Kanizsára, ahol a ^-enlrálban szálltak meg. Uljukal kedden reggel 8 órakor folylat-1" tovább Jugoszlávián és Olasz-°"zágon keresztül vissza Párlsba.
— Szabadságra. Dr. Búzás Béla szolgabíró megkezdene nyári szabadságát.
= Orvosi hlr. Dr. Miklós Imre szabadságáról hazaérkezett.
" Ferdinánd volt bolgár király autóját leállította egy tihanyi esendőt. Ferdinánd volt bilgár király a napokban Balatonföldváron és Tinanyban larlózkodoit. Titianyba este érkezeit, de mivel autóján nem égett lámpa, a csendörőrszem leállította az autót é« igazolásra szólította fel a vezetőjét. Ferdinánd voll király kedvesen bemutatkozott a csendőrnek és éberségéért köszönetét fejezte ki. Kísérőül maga mellé velte a csendőri, ki a magas vendégel józsef tőheiceghez kalauzolta.
Felvágta az ereit egy 4 hónapos fiatalasszony
Szubllcs Sándor berzencei pék-mesler 20 éves felesége, aki 4 hónap pal ezelőtt m< nt férjhez, néhány nappal ezelőtt összeszólalkozott i. tériével. A fiatalasszony annyira szivére velte a szóváltást, hogy elkeseredésében beretvával átvágta balkarján az ütőereket. Tettét szerencsére ideje-ko án észrevették és igy sikerült megmenteni az éleinek.
— Ahova nem találnak tanítót. A sármellékiek harmadszor válisz-tanak már kántortanítót ebben az évben. Az először és másodszor megválasztod is lemondott. Remélik azonban, hogy a harmadszorra megválasztod Papp József, aki eddig, mint magyarszerdahelyi kánlortanlió müködöli, elfoglalja állását.
— Hajnali csendélet a Királyutcában Hétfőn ha|nalban hangos verekidés zaja verte fel a Király-ulct csendjét. Egy négy tagból álló IIUs csoport tagjai verekedlek össze. Az rnyik, aki súlyosabban megsérüli, aroniin a rendőrségre meni, ahol L-l jelen lést tett a támadói ellen. Még fel sem vették a jegyzökönyvet, amikor beállított a verekedés többi résztvevője is, akik viszont az általuk megvert sértett ellen lettek feljelen-téat. Szerintük ugyanis a sérteti volt sz, aki zsebkésével megtámadta őket. Miután nem akarták megblcskáztatnl magukit, nekiestek és összeverlék az állítólagos ttmidót. A különös verekedés ügyében nyomozást indi-lott a rendőrség.
— EKOnt egy fiatal pár. Leány-szöktetés, vagy közös öngyilkossági szándék? Ez a kérdés Izgatja már napok óta Nemesspátl község lakóit. Néhány nappal ezelőtt ugyanis Ács
Kálmán 21 éves nemesapátli fűszer-kereskedő és Péntek Mslvln eltűntek a községből. A fiatal pár egy sor irást sem hagyott hátra és igy a szülök a legnagyobb kétségben vannak sorsuk felöl, mert attól tartanak, hogy öngyilkossági szándékból tűntek el. A kemendollári csendőrség nyo nozást indított az eltűntek leikutatására.
ÜtTácytalsiiágaál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavaroknál, csalánkiütésnél és bórviszketésnél a természetes .Ferenc lózsal" keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működéséi s megszabadítja a testet a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvostudomány több uttöröje megállapította, hogy a Fereno lóssef viz abszo-lut megbízható hashajtó. A fereac lózief keserűvíz gyógyszer-tiMkbin, drogériákban és füszerilz-letekben kapható.
— DrólUI nyitogatták a Wert-helm-lakatot. A tapolcai tárásban levő Sáska községben több olyan betörés történt az ulóbbi időben, melyek tetteseit hosszú Ideig eredménytelenül keresle a csendőrség. Néhány nappal ezelőtt őriretbe vették Varga Ferenc és Varga Imre sáskái lakosokai, akik bevallolták, hogv még a Wcrthetm-lakatokat is csak egy szál drót segítségével nyitották ki és zárták be újra. Ez volt a magyarázata annak, hogv egyes kereskedők raktáraiba többször egymás után is betörhetlek anélkül, hogy felfedezték volna a betörést. A lopott holmik árát mindig elmulatták valamelyik korcsmában. Mindkeltőt letartóztatták.
— Kanizsai kerékpáros betOrö Sáncban. Szombatra virradóra vakmerő betörési kísérlet történt a szomszédos Sáncban. A község Kanizsa felé eső végén lakik Böjlös István gazdálkodó. Pénteken esle a 8?okoll időben tért aludni n gazdálkodó családja. Az öreg Böjlös, a leánya és az unokája együtt aludtak az egyik udvari szobában, melynek ablakát nyitva hagyták é|szakára. Hajnali 2 óra tálban Bö|tös és a leánya arra ébredtek fel, hogy az ablakban hagyott varrókosár lezuhant Böjlös leánya gyufát gyújtott és rémülten látta, hogy egy fehér apacsinges, beretvált arcú fiatalember áll a szoba közepén, aki azonban a kövelkezö pillanatban már meg is fordult és kiugrott az ablakon. Böjtös István felkapott egy fejszét és kirohant az udvarba, majd onnan az ulcára. A nagy sötétben csak annyil látott, hogy egy ember felugrik a
Ifárosi- és Kert-mozi
Még ma, kedden, augusxtua 23-án
TÖM MIX, a lovaglás nagymestere HáBRY PIEL contrája RICHÁRD TALMADGE,
a bravúrok királya"\'
ZORO és HURU, a nevettetés hősei
Figyelem I Akik a Kert-Moziban aaatal-Oléet váltanak, Ingyen kapnak tetszésük szerint választva, vagy 1 zónapörköltet, vagy 1 pohár frissen csapolt sört, vagy 1 hosszulépést, vagy. 1 feketekávét, vagy I dupla adag olasz fagylaltot, vagy I tortaszeletet, vagy 1 málnaszörpöt.
EUadisak kukti í kitti t Ikei Saittlu. lillhts htljitilkil, 30 fiHirtil 41 lillfrij, i/i! ii 9 Mit i tat-ltóia ralis btljiiittil. (hm Ili tttlii i fíitii Sútetai)
kerékpárjára és elpedálozlk Kanizsa irányában. A gazdálkodó azonnal szétnézett a ház körűi és megállapítottá, hogy csupán egy pár bakancsot vitt el a betörő.
Sxerda. caUIUrtök, péntek atiguaxíua 24 23 26-uii
MARLENE DIETRICH
vllágtllmje, a Forum igy éven át volt kaaszaalkere I
Soha nem látott monstre attrakció
Három n*pig lesz mfisoron
Amerikai méretű film
Négy világsztár szerepel
^Jrandiózus elképzelés
Hatalmas filmalkotás
^^karat és erő jellemzi
Idő és térbeli monumentálitás
Elsőrangú felvételek Xilophon zene Is le»z Páratlan rendezés Ragyogó kiáliitás Ezerféle változat Siessen jegyet váltani a Shanghai expresshez
SHANGHAI EXPRESS
főszereplői. Mariim Dlntrlch Anna May Wong Oland Warner Cllve Brook
As eltalálok kezdete 7 és 9 árakor
i Eert-Isiibas. Boni Mi esette s Városi Bzinkásbat
A kánikula áldozatai
A Nagykanizsán is uralkodó tropikus hőség ma megkövetelte első áldozataii. Vellúk Imre 10 éves virág-hegyi fiu, aki Kanizsáról hazafelé tartolt, délelőtt hirtelenül rosszul lett, eszméletlenül összeesett. Kihívták a mentőket, akik az eszméletlen gyermekei beszállították a kórházba.
Tóth Lászlóné városi kocris neje, hélfőn délben ebédet akart vinni az urának. A nagy melegben elszédült és a 65 éves asszony ugy elvágódott, bogy térdén 15 centiméteres sebet szenvedett. A mentők a kórházba szállították.
— A felborult kocsi rázuhant egy vásári kereskedőre. Lusztig Rudolf 36 éves, Eötvös-tér 18. szám alatti lakos, aki Kluger nevű társával együtt, mint vásári kereskedő keresi meg öttagú család|a kenyerét, hétfőn reggel el akart menni kocsi val vásárra. Alighogy elindultak hazulról, a Teleki-ut közelében meg akarták fordítani a kocsijukat. A túlterheli szekér egyik kereke megakadt és a következő pillanatban a kocsi felborult. Kluger még Idejekorán leugrott a bakkról, Lusztig Rudolf azonban oly szerencsétlenül kerüli a kocsi alá, hogy a jobb alsó lábszárán nyílt törést szenvedett. A Hhi-volt mentők részesítették első segélyben a sérültet, akit ezután beszálH-(otlak a közkórházba.
ÍALAÍ KÖZLÖNY •
SPORTÉLET
Hatalmas nézőiábor előtt, szépeit sikerüli az NTE első úszóversenye
Nagykanizsa—Egerszeg uszómérkőzése 21 :2I arányban eldöntetlen
V Az NTE vasárnapi megyei úszóversenye, melynek megrendezése vakmerő vállalkozásnak látszott, fényes sikerrel zárult. A Herkules strandfürdőben összegyűlt kb. 600 lelkes néző ékes bizonyítéka annak, hogy egy rendes versenyuszodára Kanizsának égető szüksége van, s hogy az üzletileg sem lenne rossz vállalkozás. Részletes eredmények a kövelkezök:
30 m gyermek gyors : I. elöfulam 1. Pós, Keszthely 193 mp., 2. Borsfai, Nagykanizsa. 3 Sípos, Kesz-hely. II előfutam: Wolf, Keszthely, Idő 21 3 mp, 2 Wetss, Keszthely,
3. Marton, Zalaegerszeg. 2. 50 m ifjúsági gyors: 1. Darás 33 mp (az elsőnek beúszó Dus, Zalaegerszeg, keresztezés miatt diszkvalifikálva), 2 Qrünwald, Zalaegerszeg. 3. 100 m senlor gyors: 1. Csík László, Keszthely 1 p. 5 7 mp. 2. Riedl István Nagykanizsa, 3. Relnerl Nagykanizsa.
4. 50 m. junior gyors. I Előfutam.
1. Rosenberg Keszthely 33 4 mp, 2 Ivanics Keszthely, 3. Tancsay Nagykanizsa. II. Előfutam. 1. Molnár Keszthely 35 mp, 2. Magasházi Keszthely, 3. Grünwald Zalaegerszeg. 5. Búvárúszás 1. Bittera Nagykanizsa 40 méter, 2 Farkas Zalaegerszeg 27 m. 3 Regensperger Keszthely 25 m. ti. 30 m. gyermek hát. 1. Junger Zalaegerszeg, 2. Denics Keszthely, 3. Kamarás Keszthely. 7. 100 méter mell 1 Lengvári Keszthely 1 p. 24 3,\'
2. Sípos Nagykanizsa I p. 24 5. 8. 50 m. leány mellúszás. I. Badrr Erzsi 58 mp, 2 Domány Klári, 3
Récsel Manci. 9. 4x50-m. Sprint staféta. 1. Nagykanizsa 2 perc 13 másodperc, 2. Zalaegerszeg, 3. Keszthely (Keszthely csapata akadá lyozás miatt diszkvalifikálva). 10. 50 m. hátúszás. 1. Lengvári Keszthely 35 mp, 2. Junger Zalaegerszeg, 3. Kamarás Keszthelv. 11. 50 m. junior mell. 1. Junger Zalaegerszeg 42 9, 2. Herllnger Zalaegerszeg, 3. Csató Keszthely, 12. 3x5Q m. vegyes staféta. 1. Keszthely 1 p 50 8, 2 Zalaegerszeg. 13. 50 m. junior hát. 1. Junger III—Zalaegerszeg, 2. Jólesz Zalaegerszeg, 3. Wolf Keszthely. 14. 30 m. gyermek mell. 1. Csaló Keszthely 24 mp, 2. Weisz Keszthely, 3 Woll Keszthely. 15. 400 m. gyorsúszás. 1. Csík Keszthely 6 p 4 2, 2. Dus Zalaegerszeg 6 p 15 mp, 3. Riedl. 16. 50 m. gyors helyi kezdőknek. 1. Pandúr, 2. Tárcsái, 3. Begld-san. 17 Műugrás. 1. Schnelder Zalaegerszeg 133 pont, 2. Regensperger Keszthely 127 pont, 3 Darás Endre Nagykanizsa 117 pont.
Vízipóló mérkőzés: Zalaegerszeg-Nagykanizsa komb. 4:1. Durva mérkőzés, Kanizsa teljesen egyenlő ellenfele volt Egerszegnek, de a helyi csatárok több jó helyzetet elidegeskedtek.
Keszthely—Zalaegerszeg—Kanizsa komb. 9:2 Az előző mérkőzéstől elfáradt Zalaegerszeg—Kanizsa komb. nagy fölénnyel verte a szépen játszó keszthelyi csapat
A Zalaegerszeg—Nagykanizsa városközi! pontverseny 21—21 arányban eldöntellenül végzödöit.
Levente válogatott futballcsapatunk döntetlenül látszott Zalaegerszeg csapata ellen
Nagykanizsa lev. vál.—Zalaegerszeg lev. vál. 1:1 (1:0)
Nagykanizsa, augusztus 22
Kis számú közönség előtt rekkenő hőségben jiiszotta le kupadöntő mérkőzéséi Nagykanizsa levente válogatott futball csapata Zalaegerszeg ellen a Zrínyi pályán.
A mérkőzés döntetlenül végzödöit, igy egy győzelem és egy döntetlen eredménnyel Nagykanizsa csapata nyerte 1932. évben Is a zalavármegyei vándorkupái.
A csapatok a nagy ItŐBég miatt nem látszották kl Igazi formájukat. Nagykanizsa csapala játszotta a szebb, iskolázottabb, mig Zalaegerszeg csapata a lelkesebb futballt.
A mérkőzés elölt a nagykanizsai levente egyesület üdvözli a vendégeket és egy szép virágcsokrot nvujt ál. A nagykanizsaiak a következő felállításban játszottak: Németh — Stróbl), Vilcsek Csáky, Wll-heim, Munkácsi —• Flumbort, Poór, Benkö, Bölcsföldi, Jelinek. Az első félidőben játszik a kanizsai csapat. Zalaegerszeg ritkán jut támadáshoz, de minden lerobanásuk veszélyt jelent. A 33. percben Flumbort a léi pályáról leszaladt és beadását Poór a sarokba vág|a. Nagykanizsa tovább is iámadásb-n van, de nagy szerűen védő zalaegerszegi kapus mellett több gólt elérni nem lud. A II. félidőben inkább a zalaeger szegi csapat van fölényben. A 14. percben sikerül Is a zalaegerszegi csapatnak a kiegyenlítés. Stróbl Ittf-tól, Szuklcs megszökik és bevágja a kiegyenlítő gólt. A nagykanizsai csapat erősen küzd a győzelmet je lenlő góléri, de a csatársor lehetet-
lensége miatt ezt nem sikerűi elérni.
A nagykanizsai csapatból Csáky és Németh a zalaegerszegi csapatból a kapus és Szuklcs játéka érdemel dicséretet.
A mérkőzés után dr. Hegyi Lajos polgármeaterhelyeltes Rumpf testnevelési vezető jelenlétében magas szárnyalású beszédet intézett a levente csapatokhoz és átnyújtotta a győztes nagykanizsai csapalnak a vándor kupát. Egyben kiosztotta a levente bajnokság éremjogosült csapatok vezetőinek az érmekel. (Oft)
(Sátoraljaújhelyi futballisták Zalában). Szent István ünnepén szép sportja volt Keszthelynek. Észak-Magyarország egyik |óképességü csapata a Sátoraljaújhelyi Máv. S. E. voll a Törekvés vendége. Nagyszámú közönség előtt tikkasztó melegben lefolyt Izgalmas mérkőzést 2: l-es félidő ulán 3:2 arányban a Törekvés nyerte. — Vasárnap sug. 21-én Zala-apátiban játszott a Sátoraljaújhelyi Máv, hol gyönyörű iskolajáték ulán 2 : 1 -re győzött.
(NTE komb.—Teleky 3:2). A 6 tartalékkal felálló NTE megéidemel-ten- győz a Teleky ellen. Az NTE góljait Engelleller és Kudich (2) lőtték.
ncs Bourellek métere 1 -20 pengó a Schillz Áruházban.
= Bútort a leghosszabb rész-leire és a legolcsóbban csakis Kopslein butoráiuházban vásárolhat! Horthy Miklós-ut 4.
Ha
Béuizre
jön, keresse fel a
vendéglőt és éttermet,
Rákóczi-ut 11.
Rltser Ferenc
vendéglős.
— Legújabb érdekessége városunknak a Scliülz Áruház ötletes iskolai kirakata. Diákok, szülök tömegesen tekintik meg a kirakatot, hol alkalmas Iskolai kelengyéhez szükséges cikkek lálhalók.
RÁDIÓ-MŰSOR
Augusztus 23 (kedd)
Budapest 9.15 Az. 1. honvédgyalogesred zenekarinak hangversenye. Közben 9.30 Hírek. 11.10 Nemzetközi} vlzlelzőasolgálal. 11.IS A rádió ifjúsági félórája. \'7.00 DéU harangszó. Időjárasjelentés. 12 09 Orosz ba-lalajkazenekar hangversenye. Közben 12.29 Hírek. 13.00 Idójetses. Időjárásjelentés. 14.45 Hírek. 16.15 Overmekmesék 16.45 Időjelzés, ldójárás|e\'<ntés, hírek. 1703 E. 18 30
Az Orazigos Postiszenekar hangversenye. 1845 P. 10.15 Bodán Margit magyar nótákat énekel cigányzeneilaéreltel. 20.30 Idő-
jelzés, hírek. 20.50 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. 22.15 Idő-iáráslelentés. Majd gramofonhangverseny. 23.15 Cigányzene.
Bécs 11 30 18 11.56 Zenekari hangverseny. 12.30 éa 18.10 Gramofon J5.20 Zongorajáték. 17.10 és 17.50 Qramolon. 19.40 Ének a szabad utcáról. 20.00 Bécsi ope-rsltekból.
Közgazdaság
(—) Megszűnt Letenyén a hasl-íottkörmü állatok zárlata. Cztgdny János dr. lelenyel foszolgabitó most tet e közhírré, hogy Letenyén es környékén megszűnt a ragadós köröm és szájfájás, épp ezért Lelenye község heti és országos vásáraira a ha-siloltkörmü állatok felhajtása már szabad.
London 17 79, Newyork Brösaei 71-371/1, Milano 26 37,
Pária 20-161/1, 51450,
Madrid 41-35^ Amsterdam 206«, Berlin 122 30, Wien —■-, Szófia 3-72, Prága 1519, Varsó 5750, Budapest -•-, Belgrád — -, Bukarest 31*.
Buza tv. 20 flli, dl. 30 flll., rozs 20—30 flll eseti.
Buza tlszav. 77-ea 13 95—14 20, 78-as 1410 1435, 79-es 14-25-14-40, 80-as 14 35—14-60, dunánt. 77-es 13-20—13-45, 78-as 13-35-13-60, 79-es 1350- 1370, 80-as 13-60-13-85, rozs 7 60 -7 90. tak. árpa 9-25 — 9-50, zab 10-50—1075, tengeri tl. 14-60-14-75, korpa 7 50-7 60.
1932. augusztus 19.
Felhajtáa 3190, eladatlan 358 - Elsőrendű 1-26-1-29, szedett 116-1-20, szedett közép l-OO-NO. könnyű 0-84-^96, l-sfi rendű öreg 110 116. ll-od rendű öreg 0-86--1-00, angol süldő I. I-QO-I\'IO, szalonna nagyban l"64—OUJ, zsír T85— 1-90, hus I-T8-I-46. félsertés 144—168
A Beaaeü Baak tavUa-áriolyamil
valutAk
Angolt. 19-80-2000 Belga tr. 79-16-79-74 Csen k. 16 96-17 06 Dánfc 105 00-10600 Dinár 9^5-1007 Dollár 57050-573-50 Francia 122-30-22 50 Holl. 229 /5-23115 Zloty 6395-64-45 Lel 344-3-56 Léva 4 06-4 19 Ura 29-90-30-2U Márka 135-70 136 60 Norvég 98-70-99 70 Peseta —•— •—
Schlll. --—-
Svájcit 110-70-111-40 Své^k. 10110-102-10
DBVIZáK Amst. 229S5-23II5 Belgrád 997-1007 Berlin 135-80-13660 Brüssel 79-26-79-74 Bukarest 3\'43-3\'5l Kopenh.105\'20-106 00 London 19-73-1993
Madrid --
Milano 3000-30-18 Newy. 571-00-574-00 Oszló Í8-90-KI90 Pária 22-30-22-17 Prága 16-93-17-01 Szófia 4-06-4! 9 Sloekh. 101 30-102-10 Varsó 64-05-64-45 Wien -•——•_ Zürich 110-80-111-40
Wien clearlng árfolyama i 80.454.
Kiadja a laptulajdonos Közgazdasági Itt. űutenberg Nyomda és Uélzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdája Nagykanizsán.
Felelés kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 78. szám.
in m wiifi.i "i . Vi
iPBÓimíDFrÉSEK
Háromtagú családhoz szeptember elsejére Budapestre Ügyes és megblzhstó mindenes ssakáesalt keresek, jelentkezés\' Slnger Dlvstáruhizban. 3877
~Clrca 3 litere a lak»áros üveg 40 fillér Stern Ovegkereskedéaében. 3824
LagajabS gyermekkocsik málfsa
laa-éllltott árban raktárra étkezlek árasaik bazár áruházába 7759
KUraaitJak
összes bútorszöveteket, szőnyegeket, sezlonlakarókat, Igen olcsó káaaMaaánn. Klslsűudl Divat-áruház.. 28
FttaaAayiaaaéaf, ruhatlsztitást vállalok olcsón. Erzsébet iéi ÍJ. Herczegné. 3S2I
ka mellékhetyiié-kladó Széchenvl-16
Kétszobás utcai lak gekkel november l-re lét 4.
MSI és térti divalszöveteket meglepő olcs$ árakon áruslt|uk. Kisfalud! Divatáru-ház. Saha w ssaa aans téra alkalom t 29
Két darab kéls|tós astafcráay éa <gy •Itdeutsch kredenc eladó József főhercegül 41. 3820
latalllflaaa, németül beszélő leány szerény fizetéssel kis gyermek mellé azonnal elmenne. Clm a kiadóban. 3823
Jól főaő Nslssdaaaat kezesek szeptember elsejére. Sugár-ut 14 , 1. emelet -Szeaes. 3826
Hófehér íayencelapokat
tűzhely és fslburkolásrs s gyárt ár-bi I legnagyobb árengedménnyel árusltoa. Márvány mozaik-lapokat konyhák, előszobáit és IBr dó-szobák padozat burkolására, valamint dlazea cementlapokat és karmantyus betoncsöveket a legolcsóbb áron megaxámllja
Weisz Soma Sr^SÍBStt
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség -szerint)
kaphatók:
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota mellett).
Nyomatott a laptulajtlonos Kőzgazilasígi R.-T. Gulmberg Nyomdalés Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72, évfolyam 190 wám
Ars 14 Illér
ZALAI KÖZLÖNY
wtkMatAség ét kiadóhivatal; Fönt S. ti Keszthelyi Oőkkl»dóliivatz.i: KomttMtto
Mim.
31
POLITIZAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára : Szukeutóségt c>
Egy hot« < pengő Iliiéi kbulóhlv.UU Idelou. 78. ss
Szent István odaát
(bl) Szerb martalóc golyó|a van-dál kegyellenséggel kioltotta egy magyar partról véletlenül áttéved Halai legény életét. Huszonnégy óráig verte fel a vidéket a súlyos sebélAI vérző ember halálos ordítása. Huszonnégy óráig folyt a vére a Mura lulsó part|án, elrabolt magyar rögökre, a sorsára hagyott, meztelenre vetkőztetett, szerenősétlen magyar nak. Huszonnégy óráig tépte ideát a bajái egy ösz apa és egy zokogó asszony, akiket puskacső fordított vissza a szerb partról, mikor orvost akartak átvinni vérében fetrengő édes gyermeküknek. Huszonnégy óra után [öli a szerb bizottság, de szegény jakupanecz Jóskának akkor már nem kellett kötözés, ár akkor már Összeütötte a véres bokáját odafenn és alássan jelenlétté, hogy egy magyar mártírral több van Trianon szörnyű számláján...
Történt pedig ez nem a sötétnek hirdetett középkor rablóvllágában, banem az Ur 1932. esztendejében, Szenl István ünnepén, nem is a sötét Afrika dzsungeleiben, hanem a müveit Európa közepén és nem nádi ordasok telték, hanem emberek, éppen olyan Islen-teremtaiéayei, mint jakupanecz Jóska, akit, szegényt, elvitt a viz, a Mura sebes sodra és csak az volt a bűne, hogy odahaza a kicsi faluja tehérfalu templomában a délelőtti misén magyarul mondta a Miatyánkot, ugyanazt a Mlslyán-kot, amit odaát a szerb hstárór a maga nyelvén morzsolt, ha ugyan van Istene az eféle fenevadnak. De ha neki nics Is, Jakupanecz Jóskának van. És amíg Isten van, addig csak a Jaku|ianecz Jóskákat lehet megölni, de ez igazságot nem I •
Szent István napjának délutánján lürlént ez Is. Egy fiatal barátom mondla el.
Mit csinálhat magamfajta falusi ember igy flnnepdélután ? — mondla — kimentem fürödni a Murára. A lulsó parton tiszta volt a levegő, hál kö-Klébb úsztam arrafelé. Kél fekele ünneplőbe, csizmába öltözött ember guggolt a horoAyél mellett. Az arcukra, a ruhá|ukra volt írva, hogy magyarok. Megszólítottam őket horvátul.
— Beszéljen csak az ur magyarul mivelünk. Elég a horvát szóból, amikor muszáj.
— Mii csinálnak? — kérdeztem.
— Hát... horgászunk. Onnepvan, onlin nekünk az az ünnep, ha ki-Hűnk Ide kicsit a parira éa lessük csendesen a halat.
-Icaodálkozlam. Hiszen odaát a legszigorubban tilos Szent István-n", ennek a magyai ünnepnek a megülése.
~ Igaz, lilos, — feleli rá a kél raurántull magyar — és ml nem is "lettünk ellene. Csak délelöti elmentünk a templomba. Azt már csak nem lillhal|ák meg, hogy templomba
menjünk? Meg ünneplőbe öltöztünk
„\' hithatja meg senki, hogv
melyik ruhájába bújjék az ember?
A mezőre se mentünk ma. Az Is a mi dolgunk. Aztán most délután kiültünk Ide horgászbl. Kitilthatja meg? Csak ünnepelni tilos. Hát mi csak horgászunk. MII lud|ák ezek, hogy nekünk ez az ünnep? A másik is beleszólt: — Jobb magyarok vagyunk mi itt, mini sokari odaálul.. Aztán kérdezgettek .
— Mikor lesz már valami? Mikor mehetünk újra Kanizsára ? Mert hogy Csáktornya az csak mégse Kanizsa...
Elmondta az egyikük, hogy a fia horvát Iskolába jár, de 0 odahaza csak magyarul beszél vele.
— Nehogy elfeledje a magyar szót...
Igy ünnepelték Szent István napját, az ezeréves magyar föld ünnepét, a Muraparton, elszakított magyar véreink.
Legyen könnyebb ennyivel az örök álmod, Jakupanecz Jóska.
Téged megölhettek... de a magyar szó, a magyar sziv él és dobog végig a Mura-parton.
Negyventagn kaszás puskás csapat akarta kiszabadítani a szerbek által agyonlőtt molnári! fiatalembert
A szerbek még a csónakon átkelő magyar orvost is fegyverrel kényszeritették visszatérésre
* kaszás magyarokat osak statárium fanyagsiésánl lakatott szerb hatérörAk maatéma«iéaétól
visszatartani a
Tótazerdahely, aug. 23 (A Zalai KOzlOny tudósítójától) Beszámolt a Zalai Közlöny a szerb határöröknek arról a barbár gyilkosságáról, melynek Jakopanez József molnári lakos az áldozata, akit mint ismeretes, fürdés közben a Mura vélellentll a szerb pírt közelébe sodort, ahol egy szerb határőr combon lóttt. A szerencsétlen ember súlyos sérülésével már nem tudott vissza-uszni és Igy a szerb partra vonszolta kl magát, ahol a határőr egy füzfabokor alá fektette, lehúzta róla a fürdőruháját és elkötötte a sebét.
A megdöbbentő esetről még az alábbiakat jelenti, tudósítónk.
A szerencsétlen fiatalember szombat délutántól vasárnap délután 5 óráig teljesen meztelenül, magárahagyatva feküdi a fUzfabokor alatt. Az eset híre pillanatok alalt elterjedt a magyar lakosság körében és a sérült szülei egy orvos kíséretében
csónakba ültek, hogy orvosi segítséget vigyenek Jakopanez Józsefnek. A község lakói ellepték a Mura Innenső partját és Izgatoltan figyelték a mentőexpedició kimeneteléi. Közben minden pillanatban áthallatszott a sebesült Jajveszékelése, akit már a sebláz Is kikezdett.
Az orvost és a szülőket vivő csónak már majdnem elérte a szerb partot, amikor meg|eientek a bokrok közOlt a szerb halárörök és fegyvert szegezve visszatérésre kényszer ítélték az érkezőket. A fiatalember szülei visszatérlek és hajukat lépve rohanlak le és föl a parton. Vasárnap délelőtt tovább folytatódott az Idegtépő Jelenet. Öreg, harcsabajuszos, ráncogarcu magyarok szeméből lassan pereglek alá az együttérzés köny-nyel, kérges tenyerüket pedig ökölbe szorította a tehetetlenség. Egyszer csak, mintha összebeszéltek volna, mindenki hazasietett, hogy félóra
múlva kaszákkal és vadászfegyverekkel felszerelve Ismét találkozzanak a Mura pariján. A Jakopanez-család férfi ismerősei ugyanis elhatározták, hogy átkelnek a Murán és ha kell hál fegyveres erővel Is, de hazahozzák a haldokló fiatalembert.
A faji összetartásnak talán beláthatatlan következményei leltek volna, ha a magyar katonai és polgári hatóságok tudomást nem szereznek a nemes szándékról. Igy szerencsére Idejekorán megjelentek a már épp álkelnl szándékozók közölt, akiket statáriummal és egyéb fenyegetéssel sikerült végre eltéríteni tervüktől. Így a mintegy 40 főből álló ksuás-puskás csapat könuyes szemekkel, lehetetlenül nézte és hallgatta egész napon át Jakopanez Józsefnek a túlsó pariról áthallatszó fájdalmas segélykiáltásait.
Értesülésünk szerint ennek a felháborítóan balkául esetnek diplomáciai folytatása lesz.
j-.i_n.i_r_rt.ru"-\'."-----r------■■■ ■ ............... . ........ . ........
A Javuló fielyae/ről, a revlxlóról, a választó-fogról és a pengőről
nyllatkoxlti Károlyi mlnl.ixte.relnök Uormányratépésének éuíorduM/din
Budapest, augusztus 28
(Éjszakai telejonjelentés) Károlyt Oyula gróf miniszterelnök kormányra lépése évfordulóién a hozzá Intézett kérdésekre a következőkel mondoila a Magyar Távirati iroda munkatársának :
—- Amire vállalkoztunk, várakozáson felül sikerüli elvégeznünk. Keresztül uszluk a világkrlzis legnehezebb napjait. Erősen remélem, hogy a helyzet most mór felfelé haladó tendenciát mutat. Túlságos optimizmus lenne sokat várni a mosl következő nemzetközi konferenciáktői, bár van ezeknek egy nagy jelentőségük és ez: a gazdasági bajok okainak felismerése. Ezekhez számíthatjuk a revízió szükségességé-
nek felismerését ts. A legtöbb helyen belátják már, hogy tettekre van szükség. Nemzetközi szempontból a helyzetünket határozott optimizmussal tudom nézni.
-- Belpolitikai léren, folytatta a miniszterelnök, legfontosabb a választójogi reform. Hogy azonban ősszel fog-e ez megtörténni és hogy mikor kerül a parlament elé, azt meg nem ludom, de már bebalóan tanulmányozzuk a kérdési. A kormány programja: megrázkódlaiástól és olyan elhamarkodott lépésektől megóvni az országot, amelyek pillanatnyilag népszerűek ugyan, de amelyek a jövőt illetőleg lönkrelennék az egész államéletel. A pengőt szilárdan akarjuk tartant és el akarjuk kerülni az Inflációt. Általában épségben akarjuk tartani azl az alapol, amelyen a gazdasági javulás felépül-
het. A képviselőház őszi programjához tartoznak azok a jelentős gazdasági kérdések, melyek előkészítő munkálatai most folynak az egyes mlnlszlériumokban. Ezek nagyrésze könnyítési és segítséget fog jelenleni a társadalomra.
Rendes bíróság elé
kerülnek az elfogott kommunisták
(MOT) Poll Sándor és társai ügyében a királyi ügyészség akép dönlöll, hogy a bünügyet rendes birói útra utalja.
A rendőrségen ma befejezték a kommunlsla ügyben a nyomozási és a vasárnap lelarlózlatoltakon kívül ma délben letartóztatták Háy Károly festőművészt és Sebess Sándor ma-gánhlvatalnokot.
é
ZALAI KÖZLÖNY
Elhalasztották a villany-ögyben döntő városi kőzg>ülés összehívását
lolynak ■ koncesszió ügyében
folytán elhalasztotta. Hogy mikor kerül sor i városi közgyűlésre, ebben a pillanatban még nem ludnl. Mindenesetre nem szabad semmit elhamarkodni egy olyan fontos szer-zödésnél, amely a város közönségét 40 évre megköti.
1932. augusztus 24.
F.gyébkénl hétlön este 8 órakor a nagykanizsai Ipartestületben értekezlet voll a villanykoncesszió ügyében. Mintegy 30 városi képviselőtestületi tag (Ott össze a meghívásra. Az értekezleten Ujváry Géza elnökölt. Dr. Welsz Lajos felolvasta a szerződések szövegét, dr. Dómján Lajos az egyes szakaszokat magyarázta. Ai értekezlet célja: a koncesszió ügyében való állásfoglalás volt. Az értekezlet a késő esti órákban ért véget.
A llsszlósház nevével szélhámogkodva adventista propaganda-füzetekkel házalnak Nagykanizsán
A rendőrkapitányság vádelmét kéri a kanizsai közönség
Hitler harcot Indít
a halálraítélt nemzeti asocUllaU.. érdakábea
München. augnar.tua Hitler Adolf éles támadást intézeti a kormány ellen és állást foglalt a beuthenl halálos Ítéletekkel szemben. Nyilatkozatát azzal fejezi be, hogy megkezdődik a harc az őt elitéit életéért.
Illetékes helyen szerzett értesülés szerint a beuthenl ítéletlel kapcsolatban a birodalmi kormány nem enged semmiféle politikai nyomásnak sem. Döntési az elitéltek megke-gyelmezése ügyében ugy mondják kl, ahogyan azl a jogi szempontok megkövetelik.
Statárium Itól az újpesti rablók felett
Budapest, ttugusztus 23 Az újpesti revolveres tablók csütörtökön, legkésőbb pénteken minden valószínűség szerint a pestvidéki törvényszék rOgtőnitélő biróságs elé kerülnek.
Sassná Farka* Böske kiállítása az Indiai alkirály udvarában
Nagykanizsa, augusztus 23 Büszke örömmel sdhalunk hírt Sassné Farkat Böske és leánya, a két Indiában élő kanizsai feslómüvész-nö uj nagy sikeréről. Sassné és leánya jelenleg Slmla-oan tartózkodnak, ahol 3 hónapja vendégel a pali alai maharadzsának. — Hercegnőket megillető pompa és figyelem és ünneplés vette őket körül a vendéglátás egész Ideje alatt, bucsuzásul pedig az alkirály és felesége adtak fényes ebédet a kél magyar művésznő tiszteletére. „Amikor a diner után — Írja Sassné — az egész diszes társaság kívánságára megmutattuk pár képünket, ugy tőrt ki a tetszésnyilvánítás, hogy felbomlott minden udvari etikett." A két művésznő most az alkirály és a maharadzsa kívánságára nagyszabású udvati kiállítást rendezett müveiből.
A ferde lovag
I Korrajz Mária Terézia Idejéből) 3 Irta: Balázi Józael
— Vagy kiszolgáltatni, ha az jobb üzlet. Mi a célja fenségednek? Talán tudok jobb megoldási? — Ajánlkozott készségesen a grófnő.
— Alig hiszem, hogy meg ludja oldani. Bartensleinnel szerelnék zavartalanul beszélni.
A grófnő szinte elámulva nézell a főhercegnőre, s felderülve, örömmel kiáltod:
— Zseniális Ötlet I Én ugy gondolom, hogy mivel Barlenstein nagy ethnografiai ismeretei közludornásuak, a fenséged állal rendezendő élei-képek jelmezterveinek felülvizsgálására fogjuk megkérni olyanformán, Itogy véleményéről személyesen tegyen jelentést Fenségednek. Igy azután nyugodtan, gyanutlanul tárgyalhat fenséged Bartensteinnal, a ferde lovaggal. Ez a gúnyneve.
— Maga egy drága, okos asszony Sophiel — És magához ölelte a grófnői.
Néhány nappal később liarlenslein jelentkezett a grófnőnél, aki azonnal Teréziához vezette.
A Transdanubiával tárgyalások
Nagykanizsa, augusztus 28 A mull héten jelentettük, hogy a városi képviselőtestület villamosellenőrző, pénzügyi és jogügyi bizottsága letárgyalta a villany-szerződés szövegét é> most még csak a jogügyi bizottságnak mutatják be a kész szerződéstervezetet. A polgármester a villanykoncesszió lölült döntő képviselőtestületi közgyűlés összehívását csütörtökre tervezte.
Ma délben alkalmunk volt ebben az ügyben dr. Králky Islván polgármesterrel beszélgetést folytatni. A polgármester kijelentene, hogy a Transdanubla — a koncesszió egyik pályázó|a — megkérte, hogy halászszák el a városi közgyűlést, tekintettel arra, hogy bizonyos kérdések tisztázására van még szükség. A polgármester — tekintettel a kérdés fontosságára — a városi közgyűlés csütörtökre való összehívását ennek
Miután Bartenslein megtette észrevételeit az élőképekre vonatkozólag, kissé zavartan, s nála szokatlan elfogultsággal nézett lázas álmainak istennőjére.
— Kedves titkár ur... — Szólt hozzá Terézia azzal a közvetlen bájjal amely mindenkit hívévé lett, de egyúttal el is tüntelte a rang-kulömbség lelkekre nehezedő béklyóit. Hálásan köszönöm a tanácsait, amelyet mindenben követni lógunk. Én azonban — s hosszan ránézett — egy más természetű szívességre is megkérném... Tájékoztasson némileg a tanácsbán történő dolgokról is.
Bartenslein szeme megvillant. Ebben a pillanatban tudatára ébredi annak, hogy tulajdonképen ez voll a cél. Szívesen elmondott volna mindent, de mivel semmi érdekes és elmondásra érdemes a tanácsban nem történt, jobbnak iálta, ha a komo\'y államférfi pózát veszi fel és lesülölt szemekkel komoran mondta,
— Fenség, én esküt tettem.
Terézia halkan neveled, a hangja
olyan volt mint a gerlebugás. Természetesnek találta, hogy a titkár alá akarja húzni szolgálatainak ér-lékét ezzel a kis ellenkezéssel és
Nagykanizsa, augusztus 28 Nem először szállunk harcba a ZalaI KBzlöny hasábjain az adventista szekta terjeszkedésének eszközei ellen, de ilyen felháborító módon még sohasem találkoztunk ennek a mételynek az eröszakosságáv I is lelkiismeretlenségével.
Pár napja fiatalemberek járják házról házra a kanizsai ulcákat. — Mindenütt névszerlnt keresik a házl-
srdid hangja tele volt Ígérettel:
— Egykor nekem is esküi fog tenni.
— És ahhoz az eskümhöz is hü maradok — Felelt Barlenstein.
— Én azt hittem, hogy ön mindenre kész értem ? — És Terézia kék szemeiből a meny derűje sugárzott a titkár felé.
Bartenslein befelé mosolygott. Ugy látls, hogy könnyű prédának Ítélték. Ó pedig olyan citromnak ítélte magát, aki csöppenként méri tartalmát, hogy el ne dobhassák hírtelen. Az arca olyan volt mint a kő, kemény és néma.
Teréziában megmozdult a szép nők hiúsága, amely szükségszerűen akaraterői és színjátszó képességet is kivált. A váratlan ellenállás kellemesen bizsergette idegeit, ugy, hogy nem Is akarta azonnal kikényszeríteni a döntést. Hangja meg-vesztegetően csengeti, amikor megszólalt :
— El fogja mondani a tanácsban, hogy mit kivántam magától ?
— Soha, senkinek fenség I — Fogadia Bartenstein.
— Szóval, egy közös titkunk van már? De azérl ne higyje, hogy én
asszonyt.
— A missziós főnöknő küldőit bennünket, mert ezt a pár valláfos füzetet a nagyságos asszony részére tették félre a Missziósházban. A három füzet ára 96 fillér.
Ai asszonyok nagyrésze természetesen jóhiszemüleg meg is vette a lüzeteket. A füzetek evangélium-fordítások, a szombatos adventisták szellemében. Az egyik fordítás ugyan Kátdi György jezsuita alya nevét viseli homlokán, de — hiányzik róla az egyházi Imprimalur, Még veszedelmesebb, hogy ezeknek a fűzeteknek az árusításából öisze-házalt jövedelem az adventista propaganda céljait, tehát a törvényes felekezetek sorainak megbontását célozza. A füzetek kiadója a ,Brit és Külföldi Biblia Társulat-, de ezl a nemzetközi adventista .céget\' asszonyaink nem ismervén, könnyen ugrottak be a Missziósház nevével szélhámoskodó ügynököknek.
Kérjük a rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a megtévesztő propaganda ellen nyújtson hatásos védelmet a kanizsai közönségnek, melynek sem a vallási meggyőződése, sem a pénze nem lehel prédája
lelkiismeretlen ügynök-seregnek. •
A Missziósház fönőknö|e ezzel kapcsolatban az alábblak közléséi
most puszta asszonyos kíváncsiságból szeretném tudni, mi történik a tanácsban? Engem nem nagyon érdekelnek azok a külpolitikai jegyzékek, amelyeket másként értelmezünk ml s másként, akihez intézik ökel. (Most arra gondolt, amit Ferenc mondott Bartenstein szász fajtestvéreire). Elhatároztam, hogy azt a céll, amelyei nagy elődeim tüzzel-vassal próbállak megvalósítani, én lassan, fokozatosan, szinte észrevétlenül fogom előkészíteni. Azt akarom, hogy a birodalom népe német legyen mindenült. Ezt a céll kell önnek szolgálnia a titkos tanácsban... Ezért hivattam önt magamhoz.
Bartenstein szemeiben fellángolt az öröm s Terézián döbbenet vett erőt; ugy érezle, minlha Bartenstein ezzel a sugárzó, mindent átfogó tekintettel lenyűgözte volna öt. Már nem látta ferde vállát, csak a szemeli.
— FenségI... — csendült meg az orgonabugáshoz hasonló, bársonyosan meleg férfihang. — Mielőtt az udvarhoz kerültem, bejártam a monarchiái s ugy ismerem, hogy térképet rajzolhatnék róla. Én szász-ország egy picike városából indultam el... — Elhallgatott, újra lesütötte
Az összes
félárban kaphatók
ima. sugmxtus 2*
Mfi ■ Szervezd! hölgyeink közül töb-hfii oanasszal .illek, hogy a városban Xen nök és férfiak kis lüzelekel árvitának azzal, hogy azt a Misszió adta ki és hogy ók a Misszió meg-imásiból jönnek. Ezulon hozom Szervezeti hölgyeink valamint a város ,ié. közönségének szíves tudomására, hogy liynemo megbízást senkinek kit, adtam annál Is Inkább, mert unint a nálam felmutatott nyomtatványokból láttam, azok valamely uj szektának terjesztésére szolgáló propaganda írások, tehát minden kstho Hkus testvért óva Intek azok megvételétől. A Mtsszlásház fdnöknöje\'.
Marlene Dletrlch, a világhírű filmcsillag majdnem halálos vasúti szerencsétlenség áldozata lett
Marlene Dletrlch, a világhírű film -színésznő, mikor Hollywoodból a legújabb ;ilm|éttek színhelyére, Ktria fővárosába, Shangbayba utazott, szerencsés véletlennek köszönhette, hogy ma Is az élők sorában van. Ugyanis a pekingi gyorsvonat, melyen Marlene utazott, hibás váltóállítás következtében kisiklott. Érdekes és egyben szerencsés véletlen, hogy Marlene bőröndje Peking pályaudvarán elveszelt és igy az utolsó percben, mikor a vonaiinduláshoz a szokásos sípjelzést leadták, a művésznő a szerelvény utolsó kocsijában ludotl már csak helyet foglalni. A szerelvény 2 utolsó Pullmann-kocsija teljesen sértetlen maradt s dacára annak, hogy az előző kocsik romjaiból számtalan halott és súlyos sebesült kerüli elő, Marlene sérülés nélkül úszta meg a veszedelmet, Shanghayba már repülőn .folytatta útját s olt már a legnagyobb izgalmak közepelle várta a Paramount nagy felkészüllsége, hogy nagy film|ének, a .Shanghai express\'-tttk felvételeit megkezdhessék, melynek Marlene a főszereplője. A kiállóit izgalmaktól a híres sex-appeal-filmslar képtelen volt a lelvevögép elé állni és csak több-napi pihenés után tudták a felvételeket megkezdeni. Ilyen Izgalmak ulán készült el Marlene Dletrlch világfilmje, melyet a Városi Mozgó ma, szerdán mutál be „Shanghay express" dmen. (—)
szemeit, azután halkán folytatta. -Nem magamról akarok beszélni, ha nem népemről, amely szorgalmas, akaralerős, tiszta és erkölcsös. Irtózatos munkával csikarják ki a szik-ük kö»é hordott maroknyi földből a fekete kenyeret a a házaik falán felfuttatott fekete szőlőből a vérszínű, kesernyés korly bort; Krisztus vérét és_ testét...
Terézia,, akiben sok művészi hajlandóság párosult á szélsőséges vallásossággal, elbűvölten kérte:
— Folytassa.
— Én már gyermekkoromban elhatároztam, hogy uj hjzát keresek nípemnek. Nagy síkságokat és termény hegyoldalakat, amelyeken «>\' és kenyér terem. Tanulmányaim [lefejezése u án már megroppant önbizalommal vettem kezembe a vándorbotot. Hosszú bolyongások után a Duna jobbpartjára vetődtem és nnen Traján császár útjáig vonszol-lam magam. Láttam termékeny, néma. ugarnak hagyott síkságokat, őserdők-Mi borított, dusflóráju, szelidiankáju negyeket, amelyeken soha nem Járt ember. Most már tudom, hogy ezek 1 parlagon heverő kincsek minn a "«rona birtokai.
— És?. 4 kérdezte a főhercegnő
ZALAI KÖZLÖNY
A nagykanizsai kereskedők és alkalmazottaik kflldSttsége a polgármesternél
Erélyes és sUrgős védelmet kérnek a mindjobban elharapódzó házalás ellen
A polgármester- ma tárgyal a readfcrkapltányeág vezetőjével együttesi intézkedés végett
Nagykanizsa, augusztus 23 | mtg a helybeli keieskedők egzisz-
Minap foglalkoztunk ehelyen tiltott házalás kérdésével és megírtuk, hogy a nagykanizsai kereskedők ebben a* ügyben mozgalomra készülnek. A Zalai Közlöny teljes erejével és a nyilvánosság sulyival mindig támogatta és támogatni fogja a Irgálls kereskedelmet ebben a harcban, amely kenyérkérdés és amiben minden helyesen gondolkodó ember csak együttérzéssel tá-mogalhatja a legsúlyosabb közterheket viselő helybeli kereskedőket és Iparosokat.
Ma délben a nagykanizsai kereskedők éa kereskedelmi alkalmazottak küldöttsége kereste fel dr. Krdlky István polgármestert. Klrschner Mór memorandumot nyújtod ál, amelyben arra kérik a város fejéi, védje
tenciális érdekeit a mind jobban grasszáló házalók és megrendelés gyűjtőkkel szemben.
A részletes és mindenre kiterjedő memorandum mindenekelölt rámutalt arra, hogy Nagykanizsán és környékén az illegitim házalás és megrendelésgyüjlés veszedelmesen elfajult. Külföldi és belföldi házalók agyaturt fogásokkal hálózzák be a hiszékeny és anyagilag leromlott vásárló közönséget. És a mi a legszomorúbb, ínég az Intelligens közönség Is játékszere ezen elemek ravasz mesterkedéseinek. Majdnem minden egyes esetben bebizonyították a nagykanizsai kereskedők, hogy a vevő ezeknél a házalóknál sokkalta drágábban vásárolt, minlha a legális kereskedők üzleteiben vásárolt volna.
KERT-MOZI
Mai, szerdán
minden Idők legnagyobb filmjének premierjei
Marlene OJe/ricfi
vüágfilmje:
A kísérő mfisor külön esemény.
1. Hangút) magyar híradó
2. Paramount világhlradé
3. Bimbó hegedül, páratlanul jó zenés trükkfilm
4. Paramount panoráma, magyar beszéddel
Etésdások: 7 és 9 órakor a Kart-Moslban, raaaz Idd ssetéa, a Városi Mozgóbaa
feszült érdeklődéssel lesve Barten-stcin szavait.
— Az én erősdereku, szapora, munkásnak és katonának termett népem kezenyotnán uj falvak és városok, császárhű német vidékek, Jólétben és gazdagságban élő adófizető polgárok népesítenék be a Duna mellékél és egy ujabb generáció terjeszkedési kényszerében lassan ellepné az egész csodálatos országol, amelynek népe urainak rabigában görnyedten, baromi sorban amúgy is az enyészel utján van. Ha fenséged ezt a telepítési megvalósítja, rfépem beolvasztja magába a jövendő kurucail s a rebellis magyar uraknak nem lesz kivel Bécs falait fenyegetni.
Terézia sokáig nézte a lobogva izzó szemekel, azulán lelkesülten bólintott:
— Nem csalódtam Önben. Csináljon egy tervezetet és jelentkezzen a grófnőnél. Ha ön tudna lovagolni akkor néha hozzánk csatlakozhatna reggeli Bélánkon.
— Megülöm a lovat, ha kell. — Felelt Bartensteln nehezen titkolva kittrő örömét.
_ A viszontlátásra! — Bucsuzott Terézia, édesen mosolyogva s utól-
érhetetlen báNal biccentve meg fejét, amely mozdulatról mindenki azt hitte, hogy Ilyen kedvesen csak néki bólint. Ugyanakkor meghúzta a csengő zsinórját, amely a másik teremben figyelmeztette a grófnőt, hogy kísérje ki a távozó vendéget. Ha ilyen figyelmeztetést nem kapott, ugy tett, mintha észre sem venné, hogy a látogató elment. Az udvarhölgy nagyobb arisztokrata volt, mint a főhercegnő.
Amikor Bartcns\'ein kilépett, Fuchs grófnő állt eléje, kegyesen mosolygott, megveregette a vállát és le-ereszkedőn mondta: *•
— Nagyon meg vagyunk önnel elégedve I
Bartensteln a vállát veregető csontos ujjakra nézett, azulán merev arccal, szinte hangsúly nélkül mondta: ■ — Mi is önnel grófnő. — Hátralépett, kissé meghajtotta fejét s elment.
A grófnő kínosan mosolygott. Arra nem volt elkészülve, hogy ez a jelentéktelen állású nyomorék egyenrangúnak meri magát tekinteni vele, egy született Mollart grófnővel, aki a császári fenség főnevelőnője. Mint régi udvarhölgy, egy képzeletbeli rovasl irt Bartenstein számlájára, amelyet nem sürgősen, de annál
Sokszor még a 50% ot is elétta az árkülömbség. Majd kltejli," hogy Nagykanizsa egykor virágzó kereskedelem a legsúlyosabb gondokkal küzd és a re&nehezcdő mérhetetlen terhek alalt már összeroskad és lel lesen magára van hagyatva. Még a hatóságok Is, amelyek voltaképen az ő védelmükre lennének hivatva, mostoha elbánásban részesítik őket. Igy a közelmúltban is indokolt panaszaikat gyakran elutasították és a kihágást elkövetőt feltűnt enyhe elbánásban részesítették. Mindenütt t hatóságok a legnagyobb védelmet biztosítják a legális kereskedőknek, különösen szólana ez a Muraköztől megfosztott nagykanizsai kereskedőknek, akiknek életerejét szívta ki a piac elvesztése. Végül is kérik, hogy a polgármester erélyes kézzel intézkedjék és haladéktalanul tegye meg a szükségeseket a legális helyi keres-kideleiSa érdekeinek védelmére.
Miután a polgármester elolvasta n memorandumot, Bartha Miksa és Singer Sándor hosszabban szóltak a kérdéshez, kifejtvén, hogy nem látják sehol sem azt az erétyt, amit a dolog természete megkívánna. Majd a többiek szóvá telték, hogy milyen kijelentésekkel fogadták őket a rendőrségen, mikor legutóbb a szövettel házaló olasz marhakereskedőt előállították a kapitányságra.
Dr. Krátky István polgármester azonnal telefonon felhívta Sotymosny László államrendőrség! tanácsosi, a kapitányság vezető|ét és tolmá csolla a kereskedők panaszait, kérve, hogy meglelelőleg intézkedjék saját hatáskörében. Megkérte a polgármester a kapitányság vezetőjét, bogv a kereskedők sérelmeinek orvoslására üljenek össze és tárgyalják meg a teendőket, f legális kereskedelem vitális érdekeinek védelmébea
Ebben az ügyben egyébként ma, szerdán a polgármester és Sadnyl Sándor rendőri bűnietőbiró a kereskedőkkel egyetemben felkeresik
kiadósabban óhajtott kiegyenlíteni.
Délután lovász jelentette Barten-slelnnek, hogy Ölensége Ferenc herceg lovai mindenkor rendelkezésére állanak s megkérdezte, mikor óhajtana kilovagolni
-. _ Reggel hét órakor. -• Felelt röviden.
— Milyen vérmérsékletű lovat méltóztatik parancsolni ? — Kérdezte a lovász és szemében, mintha guny villant volna.
~ Mindegy I — Felelt Bartenstein röviden, elutasítón és hátat fordított a lovásznak. Tudta, ez arra ösztönzi majd, hogy a legmakranpotabb lovat nyergelje fel szamára, de nem törődött vele. Otthon, a kis gazdaság* ban a csikó voll a pajtása és szőrén ülte már akkor, mikor a nyerget még nem tűrte...
Később a grófnő komomála hozott neki egy levélkét, amely le sem volt zárva:
.Lovagoljon ki tiz órára a Práter csárdájába. Fuchs grófnő." Se dm, se megszólítás nem volt a levélen s mire .felnézett, a komorna már eltűnt. Óvatosan visszacsúsztatta a levélkét a borítékba s gondosan elzárta a belűsorr«pdes levélszekrényébe. (Folyt kSv .
ZALAI KÖZLÖNY
«
5olymossy tanácsost, hogy a teendőkben megállapodjanak.
Krtmsier litván a nagykanizsai kereskedelmi alkálmazollak nevében . ktllon memorandumot nyújtott át, " drákói Intézkedéseket kérve a kenyerüket veszélyeztető házalások és megrendelésgyfljtések ellen.
A polgármester ezután a küldöttség tagjaival hosszabban megvitatta a kérdési és a szükséges teendőket ét Ígérttel telt arra nézve, hogy ebben az ügyben a legközelebbI napokban személyesen keresi fel Bódy Zoltán alispánt, hogy az egész vármegye, de fiteg Nagykanizsa és környéke kereskedőinek védelmében megtegyék a legszigorúbb intézkedéseket.
Gelee díszpolgárává választotta Kreutzer esperest
IS «tm pUUBMl joblltmn <> papi lyllia
Oelse, auguaztua 23 (A Zalai Közlöny tudósítójától) Kreutzer Dezső, a nagykanizsai ke-rület esperese lotyó hó 23-án ünne-pelle 25 éves plébános! jubileumát. Ez alkalommal a kerület paptága és a hívek Impozáns ünnepségben fejezték kl tiszteletüket és ragaszkodásokát szereteti esperes-plébánosuk iránt. Az ünnepség, amely túlnőtt a sablonos |ubileumok keretein, méltó kifejezése volt annak a negyedszázados apostoli munkásságnak, amelyei Kreutzer Dezső a nagykanizsai kerületben kifejlett.
Az ünnepség 9 órakor misével kezdődött, melyet a jubiláns celebrált. Evangéliumkor Csótht Qéza pápai prelátus, murakereszturi apát lépelt
• szószékre és a hivek előtt könnyekig megható beszédben festette a jubiláns 26 ;évi küzdelmell, őrömét és fájdalmát és kérte Okel arra, hogy szerették őt, mini választott vezérlő fejedelmüket, éleiének dülőuljál ma-gasztosilsák diadalullá.
A templomtéren díszközgyűlés volt. Simon János bíró nyitotta meg, aki köszöntötte a Jelenlevőket és felkérte Hajdú Pál főjegyzőt t jubiláns érdemeinek méltatására. Majd átnyújtották a művészileg kiállított díszoklevelet, melyben Kreutzer Dezső esperes plébánost Geise község díszpolgárává választotta. Ma\\idi.Kajtár István körorvos, a hitközség világi elnöke üdvözölte és köszönetet mondott 25 évi munkájáért, de főként a miászJók tartásáért. Leláncolt Hungária bronz plakettjét adta át, mint a hitközség adományát. A tanítóság nevében Kovács József gelsel Igaz-gató-tanító köszöntötte. ma|d a tlllális községek küldöttségét fogadta. Az izr. hitközség nevében Grűnbaum elnök tolmácsoltaOdvözlelét.ieAmawi Dudlka kedves verse következett azután, aki a tanítványok nevében mondott köszönetet ét vigasztalni akarta az édesanyjáért bánkódó jubilánst. Szem nem maradt szárazon. Végül az ünnepelt megköszönte az
előkelőségeknek, hogy megjelenésükkel az ünnepség fényéi emelték. Üdvözölte dr. Pllhdl Viktort és nejét, Séllyey Teréz földbirtokost, özv. Sebestyén Oézánéí-és családját, Smodlts földbirtokost és családját, dr. Laubhalmer főbírót.
Ezután a kerülel papiágának ünnepélye következett, ahol Csólhl Qéza prelátus, murakereszturi apái vázolta rOvIden a jubiláns érdemeli. Nagykanizsáról jelen voltak többek közöli P. Molnár Arkangyal plébá-
Zamárdl, auguaztua 23 Rejtélyes halálesel ügyében nyomoz a balatonzamárdi csendőrség.
Balalonzamárdi közelében, a sínek mentén zuzódási sebhelyekkel holtan találták Simon István székesfehérvári vasutast. A szerencsétlen ember arca és felsőteste teljesen összeroncsolódott, ugy hogy a halál azonnal bekövetkezett. A csendőrség
A szerelmes menyasszony Baroa, auguaztua 23 Kreutz Szidónia barcsi leány néhány hónappal ezelőtt megismerkedett egy Barcson állomásozó és olt szolgálatot teljesítő határőrvezetóvel, aki rövidesen el is legyezte a leányt. Már az esküvő Időponljái is kitűzték, amikor nthány nappal ezelőll a jegyespár valami miatt östzekü- ■ lönbözött és két napig nem beszéltek egymással.
Amikor kibéküllek, a vőlegényt arról érieillelték, hogy mig ő haragban voll a menyasszonyával, az
Murakereaztur, augusztus 23 (A Zalai Közlöny tudósítójától) Tragikus kimenetelű Öngyilkosság tartja izgalomban Murakeresztur vasutas társadalmát és a község lakólt. Prlsznyák István 34 éves, nőtlen,
nos, ferencrendl házfőnök, Magas Mihály piarista gimnáziumi igazgató,
Oazdag Ferenc püspöki tanácsos, slb. ♦
Kreutzer Dezső Igazi katolikus pap, híveinek atyja és vezére, aki szive minden dobbanásával szolgálja egyháza ügyét és mindenütt ott van, ahol a katolikus gondolatot, az eszmét szolgálni és érte áldozatot hozni kell. Jubileuma alkalmából Nagykanizsa és az egész kerület katolikus-ságának őszinte, meleg szeretetéi tolmácsoljuk a kerület esperesének.
megállapította, hogy Simon Islván a Nagykanizsáról Budapestre haladó gyorsvonatból zuhant kl.
A tragikus esettel kapcsolatban most azt igyekszik llsrlíznl a csendőrség, hogy az áldozat véletlenül zuhant-e ki a vonatból, vagy Öngyilkossági szándékból vetette talán le magát, vagy pedig esetleg bűnös kezek működtek közre halálában.
bosszújának tragikus vége
egy éjszakát átmulatott egy őrmesterrel. A vőlegény erre végleg szakított a Iwnnyal.
Kreutz Szidónia tegnap levelet Irt a vőlegényének, amelyben megírta, hogy csupán boszuból mulatott az őrmesterrel, valójában azonban őt szereli és mivel nem tud élni nélküle, öngyilkos lesz.
A vőlegény kétségbeesetten rohant menyasszonya lakására, de későn érkezeti, mert Kreutz Stldónia közben egy almafára felakasztotta magát és már nem leheteti rajta segíteni.
vasul! segédtiszt kedden ha|nalban 2 óra lájban egy Sleyr- pisztollyal szlvenlőtte magát és mire reggel rátaláltak, már halott voll. A szerencsétlen fiatalember semmiféle írást nem hagyott hátra éa Igy azokban
_1932. augusztus 24.
a lelki motívumokban kell keresni lettének okát, amelyek az utóbbi hetekben egyre Jobban aláásták az élelkedvét.
Frisznyák István, aki egy szombathelyi ny. vasutas gyermeke, már 4 év óta teljesített szolgálatot Mura-keresztúton. Egzaltált lelkületű, de a kötelességéi mindenkor pontosan tel-jesltö embernek ismerlék feljebbvalói. Barátai meglepetten észlelték, hogy már hetek óta különös változáson esik keresztül. A máskor mindig életvidám fiatalember sokat panaszkodott a magánéletével kapcsolatban. Elégedetlen volt a sorsával és gyakran hangoztatta, hogy nem bit ja sokáig, végez magával. Barátai állandóan vigasztalták, Prlsznyák István azonban egyre többet foglalkozott az Öngyilkosság gondolatával. Az utóbbi hetekben egyik zajos mulatozást a másik ulán rendezte. Feljebbvalói is figyelmesek lettek erre a viselkedésre és mivel ugy vélték, hogy talán egy környezetváltozás jót lesz majd a fiatalember Idegeinek, jóakaralulag tanácsolták neki, hogy heljjfzlesse el magát Mura-kereszturról. Pritznyák István azonban lemondóan jegyezte meg, hogy rajta már ez sem tegit.
Hétfőn este barátai társaságában ujabb mulatozást csapott az oltani vasúti vendéglőben, ahonnan éjfél ulán I órakor távoztak el. Prlsznyák Islván nagyon Ittas voll, épp ezért a barátai hazakitérték a községben iev.ő lakására, ahol egy gazdálkodónál bérelt szobát.
— Szervusztok, fiuk, mondotta « búcsúzáskor, aztán holnap gyertek majd el a temetésemre
A barátok rossz tréfának vélték ezt a kijelentést és még mosolyogva legyezték meg, hogy okvetlenül olt lesznek.
Prlsznyák István házigazdája tudta, hogy a fiatalembernek kedden hajnalban 5 órakor szolgálatba kell mennie. Fel akarta kelteni lakóját és amint benyitott a szobába, megdöbbenve látta, hogy Prlsznyák ötlött szívvel, holtan fekszik az ágyd ban. Nyomban orvoséri sietlek, de már az is csak a beállott balált konstatálhatta.
Az élelunt fiatalember szüleit távirati uton értesítették a tragédiáról.
Winktor főrabbin szerencsés vakbéloperációt végeztek Pesten
Nagykanizsa, auguaztua 23
Winkler Ernő dr. nagykanizsai főrabbin bétfőn délulán rosszullét vett erőt, ugy hogy sürgős vakbéloperáció vált szükségessé. A főrabbi hélfón az éjféli személyvonattal Budapestre utazott, áhol kedden dél-élőit Fischer Aladár dr. egyetemi tanár a Zsidókórházban vakbéloperációt hajtott végre rajta. Az operáció kitűnően sikerüli és a beteg a körülményekhez képest Jól érzi magát. Wlnkltr főrabbi valószínűleg kél hétig marad Budapesten.
Egy vasutas kizuhant a kanizsai gyorsvonatból és halálra zúzta magát
Baleset, bűntény vagy öngyilkosság 1
összeveszett trilegÉvével, egy éjszaka mással mnlatott, aztán felakasztotta magát
ősszel már szenet bányásznak Börzönce határában
Nagykanizsa, augusztus 23 A tavasszal beszámol) a Zalai Közlöny Is arról, hogy a nagykanizsai járásban levő BOrzönce köziégben bányászásra alkalmas szén-rétegre bukkantak.
Macsek Ferenc bányavállalkozó, kondói lakos beadvánnyal fordult a zalaszentbalázsi körjegyzőséghez, hogy Börzönce községben a szén-kutatási, a bányanyitási és szénki-aknázás! Jogot 60 esztendőre bérbe vehesse a bruttó Jövedelem- egy és
télszázaléka fejében. A bérbevevő kötelezte magát, hogy a béren és a köztartozásokon felül évi 200 mázsa szenet ad Ingyen Börzönce községnek, azonkívül a községei Ingyen villanyvilágítással látja el. Kötelezte magát arra Is, hogy fuvarosokat és napszámosokat elsősorban a zala-szentbalázsl körjegyzőségből alkalmaz.
A szén kllermelése októberben vagy novemberben megkezdődik, s a vidék jelentős gazdasági fellendülését eredményezheti.
Utoljára kimulatta magát, meghívta barátalt a temetésére, majd agyonlőtte magát egy fiatal morakeresztnrl vasntas
Beretvál pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
l<m. »ugunlu« 24
ZALAI KŐ2LÖNV
napi hírek
NAPIREND
Augusztus 24, szerda
Römai kalolikns: Bertalan «p Proteat.
Bertalan. lu.: Ab. hó 22.

Várost Muzeum éa Könyvtár nyitva cstllötlökon éa vasárnap délelőtt 10-161 II óráig.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat: sz őrangyal" gyógyszertár Deák tér 10. 2s a klikanlssal gyógysierlár.
Oóilllrdó nyitva reggel 6 órától este 6 óráig (héltó, szerda, pénlek délután, kedden egész nap nóknek). Tel. 2—13 Délután 6 órától 60 filléres zuhanytllrdó
- Hivatal átvétel. Zsigmond József, a Vécsey Zsigmond-utcai állami elemi iskola uj igazgatója a mai napon átvette hivatalát Poleslnszky Emil nyug. igazgatótól.
— Kanizsai leány sikere Bala-tonmárián. A Balatorunárián nya raló uriközönség vasárnap délután strsnd szépségversenyt rendezett, melynek számos esélyes Jelöltje volt Bizonyos büszkeséggel regisztráljuk, hogy a versenyzók közli! kanizsai leány, Htrsch Magduika vitte el a pálmái és a „Strand szépe" elmet. A kanizsai nyaraló kolonia nagy lelkesedéssel vette tudomásul a zsűri döntéséi.
— Gyermekek bedobták Gyö-mOrey főispán autójának ablakát. Gyömörey György lőlspán a napokban autón utazott Celldömölkön kérésziül Inta-puszlára. Amikor az auló Celldömölkön haladt át, az utcán játszadozó gyermekek közül Gerencsér Sándor napszámos 6 éves fia felkapott egy Okölnagyságu követ és azzal bedobla az autó ablakát. Az autó utasainsk nem töttént baja. A főispán feljelentésére a hatósági eljárás megindult a csintalan gyermek szülei ellen.
— A vasárnapi úszóversenyen a 30 m. leánygyermekuszás győztesei: 1. Hódossy Margit, 2. Kardos Juci, 3. Nagy Ili. A versenyre tisztelet dijat ajándékozlak: Nagykanizsai 8ankegyes0let, Berény József ékszerész, Kugler Antal ékszerész, Slern Oyula, Schütz áruház, Batthyány Hona grőfnó, Schnitzer és Göndör ékszerész, Szomolányi Gyula, Teutsch Ousztáv, Muszel és Frledenthal, Vágó sportáruház, Szabó Antal. Werlhelm József téglagyári Igazgató.
— Motorosbaleset Akaii határában. Akait község határában egy motorkerékpár tengelytörés következtében felborult A gép vezetője kulcs-csonttörést, a kíséretében levő nő agyrázkódást szenvedett.
— kűiáryná Ms Lola slsS rsgfayávsl
Cgy csapásra megnyerte az olvaaó-*™nség szerétét éa a kritika ellamo-rtsél- Azóta több mint 10 év telt el ért az lrónó minden ujabb munkáját érdek-i\'Kléa éa megértés fogadja. Iráaalban on/.lnto naturalizmus párosul szívből t työnKéd költészettel éa a mély krlély arauy ajándékával: a szeltd hu-miirra . UJ regényében, amely a málmu url család keservea éa derűs tbrté-K, "^,\'rónö minden értékes tulajdonságát tullelhetJUk. Ida néni éa Samu Mcal a regény elme. Közlését az l)J »rí UL k««lte meg. Az lamprot-
Moaz.6 elkkek s a népszerű rovatok: 5lS!Í/ta"\' Kojtvénymegtejtésl ver-[J-ny. Kézimunka, Aazerkeaztő Üzenetei, ■""otronomla, Szé|>ség4poláa, Kertéawd Z..!?4í?,,llak kL A kiadóhivatal, Bu-kX V Andráaay-ut 111, bárkinek
mutatványazámot.
Panasz a Ueák téri „stand-ellen. Kttpluk a következő levelel: Miután nem ludom, melyik fórum elé tartozik panaszom, a Tek. Szcr-kcszlöséghcz fordulok sma kéréssel, szíveskedjék soraimnak b. Iap|ában helyet adni. Régi baja a Deák-téri „Standnak", hogy jellegéi nemcsak az álló fogatok dokumentálják, de leginkább az a reltenetes büz, melyet az otllevő trágyaláda, valamint bűzös folyadék messzire eláraszt. Borzasztó Illatok és baclllusok töltik el a sétatér felé igyekvő közönség légzőszerveit. Hogyan védekezzen azonban a „Stand" közelében levő üzlet vígy lakáslulajdonos akinek egész nap, sőt éjjel, nyitott ablaknál, egészségtelen, baclllusokkai telt bűzös levegőt kell beszívni ? Ha nem nyaralhatunk a viz mellett, vagy a hegyek kőzi és ilthon hiába várjuk évről-évre a „strand-fürdőt", legalább ne kárhoztassuk a közönség nagyrészét bűzös bacillusokka! telt egészségleien levegő belégzésére. Akinek hatáskörébe tartozik ennek orvoslása, azt nagyon kérem segítsen sürgősen a bajon. A Tek. Szerkesztőség szívességét köszönve, soksknak nevében egy Dedk-tirl lakó.
Bxeivedlí níkaél a természetes „Ferenc léttel* keserűvíz könnyű, erőlködés nélkül való bélklürűlésí idéz elö és ezáltal sok esetben rendkívül Jótékony hatással van a beteg szervekre. A női betegségekre vonatkozó tudományos irodalom löbb megalkotója Írja, hogy a Fereno léttel viz kitűnő hálásáról a saját kísérletei alapján is alkalma volt meggyőződést szerezni. A Fereno léttel keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerűzletekben kapható.
— Csónakon ment ékszert lopni. Néhány nsppsl ezelőtt ismeretlen lettes betört Oyarmathy József akslll kisbirtokos házába, ahonnan löbbszáz pengő érlékü pénzt és ékszert lopott el. Mint a csendőrség megállapította, a betörő csónakon érkezett és ugyan-ugy távozott el Akaiiból.
— Magyar oll«plk»n»k a filmsztárok kSzStt. Petschauer Attila a világsajtó-ben La szenzációnak beillő riportot éa fényképfelvételeket küldött Hollywoodból H Színházi Elotnck. A cikk és a képek nem a sportcaoményekről számolnak brr, hanem a magyar olimpikonoknak a leghíresebb filmsztárokkal való találkozásáról. Inrze Sándor hetilapjának uj száma a szenzációs Potschauer riporton kívül Is caupa érdfke«ség éa meglepetés. Hulvany UH brllléna cikke, uz uruguayi és bolíviai nóliudsoreg, Blbó Lajos érdekes Intervjuja egy par-kettáncoáSsl.Oazdug rovatok, színdarab, kotta, kézimunka-melléklet éa Oyormek-ulság teszi változatossá a Színházi Klet uj számát
— Legújabb érdekessége városunknak a Schfltz Áruház ötletes iskolai kirakata. D ákok, szülők tömegesen tekintik meg a kirakatot hol alkalmas iskolai kelengyéhez szükséges cikkek láthatók.
Kenyér-kimérés a háló
szobában
Nagykanizsa. uuguBztus 2:1
A mai időkre jelle.r.zö az egyre több panasz, hogy Nagykanizsán mind többen mérnek kl kenyerei magánlakásokban. Főleg a Magyarutcában van divatban a házi kenyér-ártisltás, rtem egyszer hálószobákban, sőt mosókonyhában is, minden egész-ségügyl követelmény negligálásával. Márkus Károly sütőmester, a nagykanizsai sütömesterek képviseletében ma panaszt tett a városházán és sürgős intézkedést kért a polgármestertől. A polgármester azonnal intézkedett, hogy razziákat tarlsanak és a talált kenyeret és sulymértékeket elkobozzák.
— Vasutasok tüzelő ellátása.
Felhívom az állomásom által nyilvántartott tüzelőanyagra igényjogosult tényleges alkalmazottakat és nyugdíjasokat, hogy akik az 1932/33. fűtési évadra igénylésüket folyó évi augusztus hó 5-ig nem Jelentették bet azok sürgősen, de legkésőbb szeptember hó 5 lg jelentsék be hivatalomnál. Folyó évi április hóban eszközölt bejelentések érvénytelenek. Az állomásfőnök.
— A niuvasfe. A Világvárosi Regények uj száma a filmstúdiók Ismeretlen világába vezeti az olvasóL Kulcsár Miklós, a fiatal magyar írógárda egyik legtehetségesebb ígérete a regény sxer zőjo. aki elénk fantáziával éa mesteri fordulatukkal szövi u regény bonyolult éa mindvégig izgalmas meséjét A szép kiállítású regény ára 10 llllér. Mindenütt kapható.
— Rendkívüli alkalom I Nöi színes Bourettek métere t\'20 pengő a Schütz Áruházban.
— Szülők figyelmébe 1 A hátralevő szünidőre, valamint a közelgő tanévre készséggel ajánl okleveles tanítónőket és tanárnőket nyelv és zeneismerettel a Katholikus Tanítónők és Tanárnők Országos Egyesülete BudaDest, IV., Veres Pálné-u. 9„ I. 2. Érdeklődők szíveskedjenek válaszbélyeget csatolni.
— As Ojaág ul tsima szenzációs tartalommal megjelent Hol nyaralnak a bankvezérek \'.abrlola ohl Boxharc a Gellértben. Jön a vitaminos cipőkrém. A legrövidebb vlllamoaut halálára. Szeti-záolos Bölcs Rabbi viccek. Nagy Imre lzgalmaa regénye. A hét legkóaerebb viccel a logujabb arisztokrata vlooek, azinházi pletykák és még rengeteg tréfa, móka, vicc, aktualitás és Intimitás Nagy Imre kitűnő vicclapjában. Mutatványszámot Ingyen küld a kiadóhivatal, Bu-dapeat VI. O-utca 12.
— Közalkalmazottak figyelmébe I Butoráruinkat lényegesen leszállított árakon árusltjuk. Hosszú lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopsteln bútoráruház, Horthy Miklósul 4. szám.
Erótr, vórbő, kővár emberek számára a természetes .Fereno lázser1 keserűvíz naponként való ivása a legkisebb erőlködés nélkül könnyű és rendes bélmüködést biztosit.
Vízvezetéket, csatornázást, központi
fűtést és e szakmába vágó javításokat jutányos árban vállal
MENDLOVITS JÓZSEF ÉS M/ÍRTON
réz mű és vízvezeték szerelést vállalata Telefon 2-71. NA6YKAHLZ8A, RIBALY-üTCA 45. 82. Tsisf.a 2-71. per K«dvez& fizetési fettételekI «
Állandó raktár fürdőszoba berendezésekben ás mosó üllőkben. „KOhne" mozftgazdaságl gápsk gyári lerskito.
Rózsa-Gyár
vegyészeti ruhatisztító és mii festőgyár
KapoaviPs
Lefakult
bőrköpenyeket, bőrárukat kifogástalanul fest, férfiöltönyöket, nöi ruhákat kézimunkákat vegyileg tisztit ét szintartóan fest olcsó árak mellett a „Rózsa-8 vár"
üyüjtőtelep:
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 5.
Régi posta-épület
SPORTÉLET
Magyarország hivatalos m Is a 6-lk lett a losangeleti olltnpiáazon
Budapest, augusztus 28 (Éjszakai telefonjelentés) Los-Angelesből kedden hivatalos értesítést kapott az Országos Testoeseksl
Tanács, mely szerint s hivatalos Usta Magyarországot a 6-lk helyre sorossá. A sorrend egyébként a következő. 1. USA 41, 2. Olaszország 11,3. Franciaország 10, 4. Svédország 9,5. Japán 7, 6. Magyarország 6, 7, Finnország 5, 8. Anglia 4 győzelemmel
Párta 2ÖI8IA, London 17S3, Nnryork 314-75, Brtlaael 71-50, Milano 26-39, Madrid 41-45, Amstsrdam 207-25, Berlin 122 41), Wien — _ Szólta S 73, Prága 15-22, Varsó 57110, Badapast ->-, Belgrád —1•—, Bukarest 3-06.
Buza tv. 05 fllL, dt. 05 ftü* rozs — fitt emelkedett.
Buza ttazav. 77-ea 14-CO-lMS, 7S-«s 14-15-14-40, 79-es I4-30--I4-45, 80-*s 14-35—14-flO, dnnánt 77-as 1»2S-I»S0, 78-as 13-40-13-65, 79-ea IMS-13-75, 80-aa 13-60—13-85, rozs 7-60->9ft tak. árpa 9-25 - 950, aab 10-25-1060, tangsrl tf. 14-60-14-75, korpa 7 30-7-40
VALUTÁK
3>lf. 19-80-20 C afr. 79-16-79-74 Ik. 16-96-17 06 Dán k. 106"00-10600 Dinár 9ÍI4-1006 Dollár 570-50-573-50 Pranda 122-30-22-50 Holt 229 70-23110 Zloty 63 95-64-45 Ul 3-44-3-56 Lava 4-06-4-19 Ura 29ü0-30\'2ü Márka 135-70-13660 Norvég 98-70-99"70 Peseta —•——•-
Schűl. ---—
Svájdt. 110-70-111-40 SvádktOl-lO-KE-lO
DEVIZÁK Amst. 22990-23110 Belgrád 996-1006 Benln 136-80-136-60 Brtlaael 79-26-79^4 Bukarest 3-43-3-51 Kopsah J06-20-I06IX) London 19-73-1993
Madrid —•-\'—
Milano 3000-30-18 Newy. 57I«W74-00 Oszló 98 90-90 90 PárlS 22-30-22-47 Prága 1693-17-01 Szófia 408-419 Stockh. 101 \'30-102-10 Varsó 64-06-64-45
Wien -—
Zürich 11080-111-40
Wien deartng árfolyama r 80.454.
Felhajtás 527, eladatlan 173. - Elsőrendű 1-26-1-29, szedett I I6-1\'20, szedett közép 1-00-1-10, ködnyfl 044—096. l-ső rendfi Öreg I1Ó-1I6. It-od rendit dreg 0-86-1-0Ű, angol sOMŐ I l-OO—110, szalonna nagyban 1-64—OOO, zair 1-85-t-90, hua 1T6-1-46, télsertás 144-1-68,
Kiadja a laptulajdonos Közgazdaaágl Rt Gutenberg Nyomda és Délzslsl Lapkiadó Vállalata Tcönyvnyomdája Nagykanizsán.
Fdelós kiadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nagykanizsa 7a szám|
ZALAI KÖZLÖNY
1932 augu&zíus 24.

PÉLDÁTLAN OLCSÓ!
BUT°*visÁB
Modern berendezések egy- *
»r>0 éa művészi kivitelben, ériési választékban* Ksdvezö fizetési feltételek.
Díjmentes szélütés.
! KOPSTEIN BÚTORÁRUHÁZAK
I
NAGYKANIZSA, HORTHY MIKLÓS-UT 4. SOPRON és SZOMBATHELY.
5
■•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•a
RÁDIÓ\'MÚSOR
■Augusztus 24 (szerda)
Budapest 0.16 Aj Állástalan ZtMmi Szlntlóolkus Zenekarának hangversenye. Kőiben 9.30 Híres. 11 10 NtmsetMal vti-Úzőssolfálat. 12.00 Déli harangszó. Idd. járásjelentés. 1703 A rádió házlkvtnleltjé nek hangversenye. Kőiben 12.29 Hírek. 18.00 Időjelzés. fdő|árásjelentés. 14.45 Hírek. I«.C0 Ithiságl költemények. 1646 Időjelzés, tdőfárásjeleatás, hírek 17.00 Dr. Kár-páth Zoltán magyar nótákat zongorázik 17.40 F. 18 00 Qratnolotihangvuuny 19.25 Novella. 1645 A Mlndttn-szalonzene kar hangvetsertye. 20.43 Idólelzáa, hírek 21.00 Cigány gene. 22 20 ldó|árás|eienlés. Wa|d : Hangverseny
Bécs 1130 Négyes 12.40 Clramoton. IS.10 Tarkaóra. 17.00 Hangv. IP.50 Maeter llnck: A hét hercegnő. 2j.l0--24.00 Jazi, \'énekkel.
Berlin 16.30 Zenekart hangverseny 20.00 Klsssstkus operettek. 24.00 Zenekari hangverseny
Davsntry (Brit országos mtaor) 18.3a Beítboven dalok. 19.30 Karének. 20 00 Bacb-bangverseny. 22.00 ea 23 00 Zene-karl hangverseny.
Prága M5 Zenéi ébresztő. 11.00, 12.10 ás 13.40 Oramolon. 14 30 Zenekari hangverseny. 18.00 és 18.15 Qrstnolon 21.00 A prágai négyes hangversenye. 22 20 Zenekari hangverseny.
Róma 17J0 Ének- és zenekari verseny. 1745 \'Hmgverseny. 20 00 Oépsene. 20.45 és 22.15 ; Zenekari hangverseny.
V«r*ó 17.00 éa 18.20 Zenekar! hangverseny. 20.60 Hangverseny. 22.00 és Í2 50 Zenekari hangverseny.
kapható
APHÓHIRDETÉSEI
I 10 u*<( 39 pl
mm Mrasi ptnsr.
*• wMe, -*■>.. mmi ms as. a
lurSI. t. 10 Miáf M tUt.r, iit.li.
UrrtbW ... .q, * pusr. I3mni a mtmim y» U(.M> SMSkVSt IS. ut U KfetfMfc.
Álll.i hwwitwk BOY.
Rí. golyós csapágyak sütőhöz, speciálisan olcsón Pord- és Potdaonhoz Unger Ullmsnn éa Tóth vaskereakedésáben 3630
■tavasak Üzleti be|áraU a)tórollót, esetleg aj tóval. Plschel könyvkereskedés 383 i
Elköltözés mlslt egy szoba és konyha b.r.iul.Ki. darabonklnt Is, sürgősen elsdú Caányl László-nlca 22.
Laaujakfe ragaccsal kltlelem ablakait 5 évi julállással, Stern Öveges szaküzlete. Telelőn IS6. 3757
POOANYVARI
uradslml fajboraim ksphatók llterenklnt már «0 llllérért Legkisebb tétel 25 liter. BROSS « A H O L Y löldblrtokos 3KI Batthyány-utca 2fi szám._
Egy szép avyax.báa, száras, vlzveze léke. Iskás minden mellékhelyiséggel kiadó Józael főherceg-ut 58 a. 3386
Szombathelyi gyá\'tmányu auaifipró aak, szdiinstk, priaeaannik
s legolcsóbb gyári árban Nagykanizsán kilátóiig Vajda Oéza vaskereskedésében kaphatók. 3748
Két és három szobás
udvari lakás november l-re, négy szobás szép ulcai lakás, továbbá utcai mOhely lakással, üzlethelyiségnek és vendéglőnek is alkalmas, azoiinalra is, valamin!
november l-re olcsóért kiadók.
Bővebbet; Ballhyány-utca 10. sz.
Iatalllae.se, németUI beszélő leiay szerény fizetéssel kis gyermek mellé Azonnal elmenne. Cint a kiadóban. 3823
■61 és férfi dlvalSiOvcIeVrl meglepő olcsó árakon áruslt|uk. Kisfalud! Divatáru-ház. Soha slsssa nem tár6 alkalom 1 29
Kl.fltó nsgy világos raktárhelyiség, üzlethelyiség irodával, vagy anélkül Kltaly-
PrivAtpáa. diszkréten kiadó, csak biz tos helyre. Clm a klaoóban. 3813
Kláraaltjuk az összes bútorszöveteket, szőnyegeket, sezlontaksrókat. Igen nlrsó k*»«.黫ár.„. KlsfalnJI Divatát uház. 28
Clpdk Ml).\' l.s.álllteH árban kaphatók Armaalh Baaár-uiivar. 3143
Kétszobás ulcai lakáa mellékhelyiségekkel november l-re kiadó Széchenyi-tér 4. 26
Utcai négyszobás, lütdőszobás Iskás mellékhelyiségekkel novemberre kiadó — Bötvös-tér 15 Érdeklődni ugysnotl házmesternél. 3804
Olo.ún eladói szerviz-k, vázák, függönyök, dívány, ágyncmtl, islrbődóny stb. Király-utca 32. 3831
Clpá.tc é. csizmadia munkások felvételnek Vatga l\'erencnél, Petífi ut 36 3782
Ruhafestés, tisztítás
legszebben, legolcsóbban
torín Mndornnl
Callértisztitésban vezetI
Hortby RUM 8. H-L 19.
vigyázzon egészségére és igyék
Resedei vizet,
mely hólyag, vese és gyomorbántalmaknál kitűnő hatása
Kapható mlnilai (a»iertlilelké».
FSraktér; WEI8Z MÓR, Nagykanizsa Klrály-iitM 34. Tslíf.s 310.
Használt
(javítottak)
darabonként 80 fillértől 160 fillér árban
(minőség szerint)
kaphatók :
Ország József
cégnél
Nagykanizsán, Erzsébet-tér 10.
(A bírósági palota nielletl).
Nyomatott a laptulajdonos Közgazdasági R.-T. Gutenberg Nyomdalés Délzalal Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában Nagykanizsán, (felelős üzletvezető: Zalai Károly.)
72. évfolyam 191 Mim
Nagykanizsa 1982. augusztus 25, csütörtök
Ara 14 «l«ér
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Sstikesztöség ti kladótatvetal; Kóut &. uia. Keszthelyi llókkladóhlvatsl: Koasutb-nlca 33.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési áia: Szerkesztőségi ét
egy hóra • pengó 80 llllér juadóhlvatalj teleion: 78. u
Lábasa Inoi tragtkns halála
Budapest, auguazlua 2t
Lábass Juci színművésznőt ina déiután hollan tálallak ágyában. Lábam Juci a mull évben ment (érihez Szedő Miklóshoz éa vele együtt lakott Muzeum-ulcai lakásán. Aug. 1-én a lakást felmondták, mert ugy voll, hogy Szedő S regeden színigazgató leaz. Hétfőn együtl volt a hátaipár, kedden Siedö hangversenyre Hévízre ulazotl. Hogy távollétében a művésznővel mi történt — azl még nem ludják.
Szerdán reggel a házmester a lelmondolt lakást érdeklődőknek mulatta meg és akkor a szobalány fezt mondotta, hogy a hálószobát nem tudja megmutatni, mert a művésznő még alszik. Később a szobalány a házmestert hivla és közölte vele, hogy asszonyával valami baj történhetett. Erre rendőrt hivtak, majd a szokásos vizsgálatnál kűlönbózöűveg-cséket talált a művésznő ágya mellett. Megállapították, hogy már éjfél óla halott. A rendőri bizottság a helyszínen vizsgálatot tart.
Ldbass Jud orvosa szerint a művésznő halálát szivszélhodés okozta. A művésznő férje, Szedő Miklós operaénekes, ms délután érkezeit haza béviii hangversenyéről és csak lakására érkezve tudta meg, hogy félesége meghalt. A holttest láttára any-nvlra rosszul lelt, hogy csaknem elájul! és ismerősei fogták lel.
Lábasa Juci 1896-ban született Szabadkán. Az előkelő bácskai családból származó leány már zárda-növendék korában feltűnt szép hangiával, a színpadra készült és 1913-ban lépell fel először a Klrály-szin-bázban a ,Buksi" cimü operetlben. A Király és a Városi Színházban aralla ismeretes sikereit. Ldbass Juci korábban Rátkal Márlon felesége voll, később elváltak. Alig egy esztendeje kötött ujabb házasságot Szedő Miklóssal, az Ismert tenorls-tával.
A hirtelen elhunyt