Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.97 MB
2010-03-05 17:19:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
581
5050
Rövid leírás | Teljes leírás (1.39 MB)

Zalai Közlöny 1932. 197-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
72. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

72, ívloíywn 197 tiAm
WsgykMliw, 1982. szeptember 1, csütörtfik
Ara 14 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
iiakeHUMx éi kiadóhivatal: fónl 6. ulm. Kcutbdyl Hókkladóhlvátil: Kouatfa olca 31
Politikai mnup
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elfiflzelfal in: egy hó ín S ptngó tO hllto SíukculMgl és kiadóhivatal! .elelon: 78. ai
Eltflnt a Drávavölgyl ajánlata részére a városi szakértő jelentésében kimutatott 77.500 pengős előny
A fr*M»<lanifbia módosított ajánlata és a városi
kritikája m Városi képviselflk informatív
Nagyktutlzas, augusztus 31
Váromzerte kellemet meglepetés ként halott az a módosilult ajánlat, imlt a Tramdanubla ryujlolt be tagndp a vlllanykoncetsiló ügyében, itilután a koHkimená pályázó már korábban megváltozatta ajánlata fel lételelt. Egyöntetű a megállapítás, hogy ai u| leltételek mellett, figyelműbe véve a várni anyagi érdekeli és az egyéb el nem hanyagolható szempontokat, - mo«t már a mérleg erősen a Transdanubla javára billeni olyan körökben Is, ahol eddig a bidvüWllgyt melleit törtek lándzsát. A képvisdőtetlülelnek, töt at ajánlatokat tárgyalt bizottságoknak is aok tagja az iij hitélelek láttán, józan és komoly mérlegeléatel a Traiudanubla ajánlatának pártjára állott.
Ebben az ügyben legnap este Informatív jellegű értekezlet volt az ipartestületben, dr. Gárlner Antal elnOklele alall. Az értekezleten tnbb mint 40 városi képviselő voll |elen, hogy tájékozást nyerjenek a Transdanubia uj ajánlatában rejlő előnyökről és a szakértői összehasonlítás következtetéseiről.
Kakujay Károly BESzKART Igazoló, a Transdanubla szakérlöje, 7 évtized gyakorlati tapasztalataival és abszolút hozzáértésével, két órás előadásban Ismertette a kérdési, szélbon va az ajánlatok és a szerződés szempontjait a város, a közönség és a vállalkozó szemszögéül. Kilejtelte azulán, hogy a Trans-danubia eredeti ajánlatát arra épi-\'elte, hogy a 40 éves használat következtében tetemes beruházással ke" kezdeni az uj szerződési időt. A hálózat rekonstruálása a leg-\'prólékosabb számítás és tervek s«rlnt 500.000 pengőbe került volna. Centrálét is kellelt volna az eredeti tervek szerint létesileni, bár « a visszaetelt fogyasztás miatt nem látszott sürgősnek, hiszen a mai lelép kifogástalanul bírja az áramellátást. A Transdanubla eredeli ajánlatának a bei uh ázásokra vonatkozó eme résziit félreértették. A város szakértőié a gondos és alapos, "z egész világ minden villamossági "állalala számára az utolsó szál drótig világos h\'álózat-rekonstruálásl
■zakértfii vélemény jellegű értekezletén
terveket egy elegáns gesztussal „költe-mény" nek nevezle.
Mi az uj centrálé létesítését I >/a millió kw óra fogyasztáshoz kötöttük
ugy, hogy annak 20 év múlva kellett volna teljesen elkészülnie. A város szakérlője ugy tűntette fel, hogy mi 20 év muiva akarunk építeni. Ezért a most módosított ajánlatunk fogyasztás helyett ponlos Időhöz köll a centrálé létesítését: — 10 éven betUl megépítjük a modern központot. A centrálé a szerződés lejáriával a városé lesz. Ez 2 millió pengő ériékel jelent. A havi 10 filléres óra-karbanlarlási dlj-különbséget észre-velltf a város szakértője, — inig ezt a 2 millió pengő értéket egyáltalán nem vette tekintetbe szakértői véleményében.
Ha a városnak jó a vezelék a Drávavölgyi-ajáulat elgondolása szerint, akkor (bár a Tiansdanubta a koncensszló elnyerése esetén tgy is töb bel fog a rekonstruálásba befektetni annál, mint amit a Drávavölgyl Igér, rnár csak saját üzembiztonságáért is!) olyan megtakarítások érhetők el az elgondolt beruházások terén, hogy módunkban van nekdnk is módosítani ajánlatunkat. Igy felemelhettük 60.000 pengőre a város évi részesedését.
...